Start Listening

Pamietniki Fenka. Kamperem przez Polske: Cz??c 1

Ratings:
1 hour

Summary

Odkrywaj Polsk? z Fenkiem


W ?yciu Twojego dziecka przychodzi czas, kiedy przestrze? mieszkania, podwórka, a nawet rodzinnej miejscowo?ci – robi si? dla niego zbyt ciasna. To doskona?y moment, ?eby pokaza? mu pi?kno tych zak?tków ?wiata, których nie mia?o jeszcze okazji pozna?. 


„Kamperem przez Polsk?” to nowa seria przygód Fenka – sympatycznego bohatera, którego pokocha?y ju? tysi?ce przedszkolaków. Historie te maj? form? pami?tników i adresowane s? do dzieci w wieku od 7 lat do 9 lat. Ka?da ksi??ka w zupe?nie nowatorski otwiera si? na ?ywy kontakt z ma?ymi czytelnikami. 


***


Zanim nadejdzie dzie?, w którym Twoje dziecko powie Ci, ?e wzywa je wielka przygoda, 

zanim przyjdzie moment, w którym wypu?cisz jego d?o? ze swojej r?ki, by wreszcie mog?o ruszy? na podbój doros?ego ?wiata – podaruj mu swój czas. 

A potem usi?d? razem z nim s?uchaj t? ksi??k?. Po chwili poczujesz, jak zanurzacie si? w lekturze, która wci?ga Was po uszy i poch?ania bez reszty... Warto?ciowe tre?ci


"Kamperem przez Polsk?" to kolejny cykl przygód Fenka, którego przedszkolne przygody znaj? wszyscy Wierni Czytelnicy. Razem z nim uczyli si? liczy?, czyta?, poznawa? tajemnice przyrody i rozpoznawa? swoje uczucia. Zasypiali przy fenkowych ko?ysankach. Bawili si? razem z nim.


Fenek dorasta i ju? jako ucze? wyrusza na wypraw? po Polsce. Towarzyszy mamie, która pi?knie ?piewa podczas koncertów organizowanych przez niezawodnego tat?. Nie zabraknie te? m?odszej siostry Feni, wiernego przyjaciela Maksa, dziadka i babci oraz kilku nowych, interesuj?cych znajomych. Przygody, które przytrafiaj? si? Fenkowi mog? przydarzy? si? ka?demu dziecku. Niektóre s? zabawne, inne zmuszaj? do refleksji, czasem bywa niebezpiecznie. W ka?dym nowym miejscu Fenek chce prze?y? jak najwi?cej, dowiedzie? si? nowych rzeczy, do?wiadczy? nieznanych prze?y?. Jest to mo?liwe, bo podró?uje po jednym z najpi?kniejszych krajów Europy, w którym historia i przyroda przeplataj? si? i tworz? wspania?? ca?o??.


Niezapomnianych podró?y z Bliskimi po Ojczy?nie powinno do?wiadczy? ka?de dziecko. B?dzie to kapita?, który zaprocentuje w doros?ym ?yciu. Wyro?nie z niego ciekawo?? ?wiata, pewno?? siebie i poczucie przynale?no?ci do kraju, w którym przysz?o si? na ?wiat. Fenek odwiedza du?e miasta i niewielkie miejscowo?ci. Udowadnia, ?e wsz?dzie mo?na znale?? przygod? i niespodziank?. Zabierzcie ksi??eczki o Fenku na rodzinne wyprawy. Niech b?d? Waszymi przewodnikami w podró?ach dzie?mi po Polsce.


Odkryj skarby polskiej ziemi

W cz??ci pierwszej Fenek odwiedzi takie miejsca jak:

- Wroc?aw,

- Pozna?

- Szczecin 

- Warszaw?

- Puszcz? Bia?owiesk?

- Gda?sk

- Kraków

- Jaskini? Nied?wiedzi?

- ?ód?

- Wolin

- Duszniki Zdrój

- Opole


Czy dziecko mo?e mie? pozytywny wzór?

Tak. Jest to pierwszy pami?tnik, w którym bohater nawi?zuje tak silne relacje z dzieckiem. Uczy pozytywnych warto?ci, nowych s?ów i poj?? i walorów polskiej ziemi. Po tej lekturze zapragniesz wyruszy? we wspóln? podró?, aby zobaczy? te miejsca, o których pisze autor.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.