P. 1
حافظ

حافظ

|Views: 66|Likes:
منشور بواسطةamir

More info:

Published by: amir on Jul 22, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2012

pdf

text

original

هناخباتک یزاجم

4060
۹۸۳۱ / ۷ / ۷۷
ناوید ظفاح
لیاف ینتم

لزؼ ۹

لا ای اهیا یقاسلا ردا اساک و اهلوان
هک قشع ناسآ دومن لوا یلو داتفا لکشم اه

هب یوب هفان یا رخاک ابص ناز هرط دیاشگب
ز بات دعج شنیکشم هچ نوخ داتفا رد لد اه

ارم رد لزنم ناناج هچ نما شیع نوچ ره مد
سرج دایرف یم دراد هک دیدنبرب لمحم اه

هب یم هداجس نیگنر نک ترگ ریپ ناؽم دیوگ
هک کلاس یب ربخ دوبن ز هار و مسر لزنم اه

بش کیرات و میب جوم و یبادرگ نینچ لیاه
اجک دنناد لاح ام نارابکبس لحاس اه

همه مراک ز دوخ یماک هب یماندب دیشک رخآ
ناهن یک دنام نآ یزار زک وا دنزاس لفحم اه

یروضح رگ یمه یهاوخ زا وا بیاؼ وشم ظفاح
یتم ام قلت نم یوهت عد ایندلا و اهلمها


لزؼ ۷

حلص راک اجک و نم بارخ اجک
نیبب توافت هر زک تساجک ات هب اجک

ملد ز هعموص تفرگب و هقرخ سولاس
تساجک رید ناؽم و بارش بان اجک

هچ تبسن تسا هب یدنر حلص و اوقت ار
عامس ظعو اجک همؽن بابر اجک

ز یور تسود لد نانمشد هچ دبایرد
غارچ هدرم اجک عمش باتفآ اجک

وچ لحک شنیب ام کاخ ناتسآ تسامش
اجک میور امرفب زا نیا بانج اجک

نیبم هب بیس نادخنز هک هاچ رد هار تسا
اجک یمه یور یا لد نیدب باتش اجک

دشب هک دای ششوخ داب راگزور لاصو
دوخ نآ همشرک اجک تفر و نآ باتع اجک

رارق و باوخ ز ظفاح عمط رادم یا تسود
رارق تسیچ یروبص مادک و باوخ اجک


لزؼ ۸

رگا نآ کرت یزاریش هب تسد درآ لد ام ار
هب لاخ شیودنه مشخب دنقرمس و اراخب ار

هدب یقاس یم یقاب هک رد تنج یهاوخن تفای
رانک بآ نکر دابآ و تشگلگ لصم ار

ناؽف نیاک نایلول خوش نیریش راک بوشآرهش
نانچ دندرب ربص زا لد هک ناکرت ناوخ امؽی ار

ز قشع مامتان ام لامج رای ینؽتسم تسا
هب بآ و گنر و لاخ و طخ هچ تجاح یور ابیز ار

نم زا نآ نسح نوزفازور هک ؾسوی تشاد متسناد
هک قشع زا هدرپ تمصع نورب درآ اخیلز ار

رگا مانشد ییامرف و رگ نیرفن اعد میوگ
باوج خلت یم دبیز بل لعل اخرکش ار

تحیصن شوگ نک اناج هک زا ناج تسود رت دنراد
ناناوج دنمتداعس دنپ ریپ اناد ار

ثیدح زا برطم و یم وگ و زار رهد رتمک وج
هک سک دوشگن و دیاشگن هب تمکح نیا امعم ار

لزؼ یتفگ و رد یتفس ایب و شوخ ناوخب ظفاح
هک رب مظن وت دناشفا کلف دقع ایرث ار


لزؼ ۴

ابص هب ؾطل وگب نآ لازؼ انعر ار
هک رس هب هوک و نابایب وت هداد یا ام ار

شورفرکش هک شرمع زارد داب ارچ
یدقفت دنکن یطوط اخرکش ار

رورؼ تنسح تزاجا رگم دادن یا لگ
هک یشسرپ ینکن بیلدنع ادیش ار

هب قلخ و ؾطل ناوت درک دیص لها رظن
هب دنب و ماد دنریگن غرم اناد ار

منادن زا هچ ببس گنر ییانشآ تسین
یهس نادق هیس مشچ هام امیس ار

وچ اب بیبح ینیشن و هداب ییامیپ
هب دای راد نابحم امیپداب ار

زج نیا ردق ناوتن تفگ رد لامج وت بیع
هک عضو رهم و افو تسین یور ابیز ار

رد نامسآ هن بجع رگ هب هتفگ ظفاح
دورس هرهز هب صقر دروآ احیسم ار


لزؼ ۵

لد یم دور ز متسد بحاص نلد ادخ ار
ادرد هک زار ناهنپ دهاوخ دش اراکشآ

یتشک میناگتسکش یا داب هطرش زیخرب
دشاب هک مینیبزاب رادید انشآ ار

هد هزور رهم نودرگ هناسفا تسا و نوسفا
یکین هب یاج نارای تصرف رامش ارای

رد هقلح لگ و لم شوخ دناوخ شود لبلب
تاه حوبصلا اوبه ای اهیا اراکسلا

یا بحاص تمارک هنارکش تملس
یزور یدقفت نک شیورد یب اون ار

شیاسآ ود یتیگ ریسفت نیا ود ؾرح تسا
اب ناتسود تورم اب نانمشد ارادم

رد یوک کین یمان ام ار رذگ دندادن
رگ وت یمن یدنسپ رییؽت نک اضق ار

نآ خلت شو هک یفوص ما شثابخلا دناوخ
یهشا انل و یلحا نم هلبق اراذعلا

ماگنه یتسدگنت رد شیع شوک و یتسم
نیاک یایمیک یتسه نوراق دنک ادگ ار

شکرس وشم هک نوچ عمش زا تتریؼ دزوسب
ربلد هک رد ؾک وا موم تسا گنس اراخ

هنییآ ردنکس ماج یم تسا رگنب
ات رب وت هضرع دراد لاوحا کلم اراد

نابوخ یسراپ وگ ناگدنشخب دنرمع
یقاس هدب تراشب نادنر اسراپ ار

ظفاح هب دوخ دیشوپن نیا هقرخ یم دولآ
یا خیش نمادکاپ روذعم راد ام ار


لزؼ ۶

هب نامزلم ناطلس هک دناسر نیا اعد ار
هک هب رکش یهاشداپ ز رظن نارم ادگ ار

ز بیقر تریسوید هب یادخ دوخ مهانپ
رگم نآ باهش بقاث یددم دهد ادخ ار

هژم تهایس را درک هب نوخ ام تراشا
ز بیرف وا شیدنیب و طلؼ نکم اراگن

لد یملاع یزوسب وچ راذع یزورفرب
وت زا نیا هچ دوس یراد هک یمن ینک ارادم

همه بش رد نیا مدیما هک میسن یهاگحبص
هب مایپ نایانشآ دزاونب انشآ ار

هچ تمایق تسا اناج هک هب ناقشاع یدومن
لد و ناج یادف تیور امنب راذع ام ار

هب ادخ هک هعرج یا هد وت هب ظفاح زیخرحس
هک یاعد یهاگحبص یرثا دنک امش ار


لزؼ ۷

یفوص ایب هک هنیآ تسیفاص ماج ار
ات یرگنب یافص یم لعل ماف ار

زار نورد هدرپ ز نادنر تسم سرپ
نیاک لاح تسین دهاز یلاع ماقم ار

اقنع راکش سک دوشن ماد نیچزاب
ناک اج هشیمه داب هب تسد تسا ماد ار

رد مزب رود کی ود حدق شکرد و ورب
ینعی عمط رادم لاصو ماود ار

یا لد بابش تفر و یدیچن یلگ ز شیع
هناریپ رس نکم یرنه گنن و مان ار

رد شیع دقن شوک هک نوچ روخبآ دنامن
مدآ تشهب هضور ملسلاراد ار

ام ار رب ناتسآ وت سب قح تمدخ تسا
یا هجاوخ نیبزاب هب محرت ملؼ ار

ظفاح دیرم ماج یم تسا یا ابص ورب
زو هدنب یگدنب ناسرب خیش ماج ار


لزؼ ۳

ایقاس زیخرب و هدرد ماج ار
کاخ رب رس نک مؼ مایا ار

رؼاس یم رب مفک هن ات ز رب
مشکرب نیا قلد قرزا ماف ار

رگ هچ تسیماندب دزن نلقاع
ام یمن میهاوخ گنن و مان ار

هداب هدرد دنچ زا نیا داب رورؼ
کاخ رب رس سفن ماجرفان ار

دود هآ هنیس نلان نم
تخوس نیا ناگدرسفا ماخ ار

مرحم زار لد یادیش دوخ
سک یمن منیب ز صاخ و ماع ار

اب یمارلد ارم رطاخ شوخ تسا
زک ملد کی هراب درب مارآ ار

درگنن رگید هب ورس ردنا نمچ
ره هک دید نآ ورس میس مادنا ار

ربص نک ظفاح هب یتخس زور و بش
تبقاع یزور یبایب ماک ار


لزؼ ۱

قنور دهع بابش تسا رگد ناتسب ار
یم دسر هدژم لگ لبلب شوخ ناحلا ار

یا ابص رگ هب ناناوج نمچ یسرزاب
تمدخ ام ناسرب ورس و لگ و ناحیر ار

رگ نینچ هولج دنک هچبؽم هداب شورف
بورکاخ رد هناخیم منک ناگژم ار

یا هک رب هم یشک زا ربنع اراس ناگوچ
برطضم لاح نادرگم نم نادرگرس ار

مسرت نیا موق هک رب ناشکدرد یم دندنخ
رد رس راک تابارخ دننک نامیا ار

رای نادرم ادخ شاب هک رد یتشک حون
تسه یکاخ هک هب یبآ درخن نافوط ار

ورب زا هناخ نودرگ هب رد و نان بلطم
ناک هیس هساک رد رخآ دشکب نامهم ار

ره هک ار هگباوخ رخآ یتشم کاخ تسا
وگ هچ تجاح هک هب کلفا یشک ناویا ار

هام یناعنک نم دنسم رصم نآ وت دش
تقو نآ تسا هک دوردب ینک نادنز ار

اظفاح یم روخ و یدنر نک و شوخ شاب یلو
ماد ریوزت نکم نوچ نارگد نآرق ار


لزؼ ۹۱

شود زا دجسم یوس هناخیم دمآ ریپ ام
تسیچ نارای تقیرط دعب زا نیا ریبدت ام

ام نادیرم یور یوس هلبق نوچ میرآ نوچ
یور یوس هناخ رامخ دراد ریپ ام

رد تابارخ تقیرط ام هب مه لزنم میوش
نیاک نینچ هتفر تس رد دهع لزا ریدقت ام

لقع رگا دناد هک لد دنبرد شفلز نوچ شوخ تسا
نلقاع هناوید دندرگ زا یپ ریجنز ام

یور تبوخ یتیآ زا ؾطل رب ام ؾشک درک
ناز نامز زج ؾطل و یبوخ تسین رد ریسفت ام

اب لد تنیگنس ایآ چیه دریگرد یبش
هآ کانشتآ و زوس هنیس ریگبش ام

ریت هآ ام ز نودرگ درذگب ظفاح شومخ
محر نک رب ناج دوخ زیهرپ نک زا ریت ام


لزؼ ۹۱

یقاس هب رون هداب زورفارب ماج ام
برطم وگب هک راک ناهج دش هب ماک ام

ام رد هلایپ سکع خر رای هدید میا
یا یب ربخ ز تذل برش مادم ام

زگره دریمن نآ هک شلد هدنز دش هب قشع
تبث تسا رب هدیرج ملاع ماود ام

نادنچ دوب همشرک و زان یهس نادق
دیاک هب هولج ورس مارخربونص ام

یا داب رگا هب نشلگ بابحا یرذگب
راهنز هضرع هد رب ناناج مایپ ام

وگ مان ام ز دای هب ادمع هچ یم یرب
دوخ دیآ نآ هک دای یراین ز مان ام

یتسم هب مشچ دهاش دنبلد ام شوخ تسا
ناز ور هدرپس دنا هب یتسم مامز ام

مسرت هک هفرص یا دربن زور تساوخزاب
نان للح خیش ز بآ مارح ام

ظفاح ز هدید هناد یکشا یمه ناشف
دشاب هک غرم لصو دنک دصق ماد ام

یایرد رضخا کلف و یتشک لله
دنتسه قرؼ تمعن یجاح ماوق ام


لزؼ ۹۷

یا غورف هام نسح زا یور ناشخر امش
بآ یور یبوخ زا هاچ نادخنز امش

مزع رادید وت دراد ناج رب بل هدمآ
ددرگزاب ای دیآرب تسیچ نامرف امش

سک هب رود تسگرن یفرط تسبن زا تیفاع
هب هک دنشورفن یروتسم هب ناتسم امش

تخب باوخ دولآ ام رادیب دهاوخ دش رگم
ناز هک دز رب هدید یبآ یور ناشخر امش

اب ابص هارمه تسرفب زا تخر هتسدلگ یا
وب هک ییوب میونشب زا کاخ ناتسب امش

ناترمع داب و دارم یا نایقاس مزب مج
رگ هچ ماج ام دشن یمرپ هب نارود امش

لد یبارخ یم دنک رادلد ار هگآ دینک
راهنیز یا ناتسود ناج نم و ناج امش

یک دهد تسد نیا ضرؼ ای بر هک ناتسدمه دنوش
رطاخ عومجم ام ؾلز ناشیرپ امش

رود راد زا کاخ و نوخ نماد وچ رب ام یرذگب
ردناک نیا هر هتشک دنرایسب نابرق امش

یا ابص اب نانکاس رهش دزی زا ام وگب
یاک رس قح ناسانشان یوگ ناگوچ امش

رگ هچ میرود زا طاسب برق تمه رود تسین
هدنب هاش مییامش و ناوخانث امش

یا هاشنهش رتخادنلب ادخ ار یتمه
ات مسوبب وچمه رتخا کاخ ناویا امش

یم دنک ظفاح ییاعد ونشب ینیمآ وگب
یزور ام داب لعل ناشفارکش امش


لزؼ ۹۸

یم دمد حبص و هلک تسب باحس
حوبصلا حوبصلا ای باحصا

یم دکچ هلاژ رب خر هلل
مادملا مادملا ای بابحا

یم دزو زا نمچ میسن تشهب
ناه دیشونب مد هب مد یم بان

تخت درمز هدز تسا لگ هب نمچ
حار نوچ لعل نیشتآ بایرد

رد هناخیم هتسب دنا رگد
حتتفا ای حتفم باوبلا

بل و تنادند ار قوقح کمن
تسه رب ناج و هنیس یاه بابک

نیا نینچ یمسوم بجع دشاب
هک دندنبب هدکیم هب باتش

رب خر یقاس یرپ رکیپ
وچمه ظفاح شونب هداب بان


لزؼ ۹۴

متفگ یا ناطلس نابوخ محر نک رب نیا بیرؼ
تفگ رد لابند لد هر مگ دنک نیکسم بیرؼ

شمتفگ رذگم ینامز تفگ مروذعم رادب
هناخ یدرورپ هچ بات درآ مؼ نیدنچ بیرؼ

هتفخ رب باجنس یهاش ینینزان ار هچ مؼ
رگ ز راخ و هراخ دزاس رتسب و نیلاب بیرؼ

یا هک رد ریجنز تفلز یاج نیدنچ تسانشآ
شوخ داتف نآ لاخ نیکشم رب خر نیگنر بیرؼ

یم دیامن سکع یم رد گنر یور هم تشو
وچمه گرب ناوؼرا رب هحفص نیرسن بیرؼ

سب بیرؼ هداتفا تسا نآ روم طخ درگ تخر
رگ هچ دوبن رد ناتسراگن طخ نیکشم بیرؼ

متفگ یا ماش نابیرؼ هرط گنربش وت
رد ناهاگرحس رذح نک نوچ دلانب نیا بیرؼ

تفگ ظفاح نایانشآ رد ماقم دنتریح
رود دوبن رگ دنیشن هتسخ و نیکسم بیرؼ


لزؼ ۹۵

یا دهاش یسدق هک دشک دنب تباقن
و یا غرم یتشهب هک دهد هناد و تبآ

مباوخ دشب زا هدید رد نیا رکف زوسرگج
شوؼاک هک دش لزنم شیاسآ و تباوخ

شیورد یمن یسرپ و مسرت هک دشابن
هشیدنا شزرمآ و یاورپ تباوث

هار لد قاشع دز نآ مشچ یرامخ
تسادیپ زا نیا هویش هک تسم تسا تبارش

یریت هک یدز رب ملد زا هزمؼ اطخ تفر
ات زاب هچ هشیدنا دنک یار تباوص

ره هلان و دایرف هک مدرک یدینشن
تسادیپ اراگن هک دنلب تسا تبانج

رود تسا رس بآ زا نیا هیداب شه راد
ات لوؼ نابایب دبیرفن هب تبارس

ات رد هر یریپ هب هچ نییآ یور یا لد
یراب هب طلؼ ؾرص دش مایا تبابش

یا رصق لد زورفا هک هگلزنم یسنا
ای بر دانکم تفآ مایا تبارخ

ظفاح هن تسیملؼ هک زا هجاوخ دزیرگ
یحلص نک و آزاب هک مبارخ ز تباتع


لزؼ ۹۶

یمخ هک یوربا خوش وت رد نامک تخادنا
هب دصق ناج نم راز ناوتان تخادنا

دوبن شقن ود ملاع هک گنر تفلا دوب
هنامز حرط تبحم هن نیا نامز تخادنا

هب کی همشرک هک سگرن هب یشورفدوخ درک
بیرف مشچ وت دص هنتف رد ناهج تخادنا

بارش هدروخ و یوخ هدرک یم یور هب نمچ
هک بآ یور وت شتآ رد ناوؼرا تخادنا

هب هاگمزب نمچ شود تسم متشذگب
وچ زا ناهد ماوت هچنؼ رد نامگ تخادنا

هشفنب هرط لوتفم دوخ هرگ یم دز
ابص تیاکح ؾلز وت رد نایم تخادنا

ز مرش نآ هک هب یور وت شتبسن مدرک
نمس هب تسد ابص کاخ رد ناهد تخادنا

نم زا عرو یم و برطم یمدیدن نیز شیپ
یاوه مناگچبؽم رد نیا و نآ تخادنا

نونک هب بآ یم لعل هقرخ یم میوش
هبیصن لزا زا دوخ یمن ناوت تخادنا

رگم شیاشگ ظفاح رد نیا یبارخ دوب
هک ششخب شلزا رد یم ناؽم تخادنا

ناهج هب ماک نم نونکا دوش هک رود نامز
ارم هب یگدنب هجاوخ ناهج تخادنا


لزؼ ۹۷

هنیس زا شتآ لد رد مؼ هناناج تخوسب
یشتآ دوب رد نیا هناخ هک هناشاک تخوسب

منت زا هطساو یرود ربلد تخادگب
مناج زا شتآ رهم خر هناناج تخوسب

زوس لد نیب هک ز سب شتآ مکشا لد عمش
شود رب نم ز رس رهم وچ هناورپ تخوسب

ییانشآ هن بیرؼ تسا هک زوسلد نم تسا
نوچ نم زا شیوخ متفرب لد هناگیب تخوسب

هقرخ دهز ارم بآ تابارخ دربب
هناخ لقع ارم شتآ هناخیم تخوسب

نوچ هلایپ ملد زا هبوت هک مدرک تسکشب
وچمه هلل مرگج یب یم و هناخمخ تخوسب

ارجام مک نک و آزاب هک ارم مدرم مشچ
هقرخ زا رس هب دروآرد و هب هنارکش تخوسب

کرت هناسفا وگب ظفاح و یم شون یمد
هک میتفخن بش و عمش هب هناسفا تخوسب


لزؼ ۹۳

ایقاس ندمآ دیع کرابم تداب
ناو دیعاوم هک یدرک داورم زا تدای

رد متفگش هک رد نیا تدم مایا قارف
یتفرگرب ز نافیرح لد و لد یم تداد

ناسرب یگدنب رتخد زر وگ هب یآرد
هک مد و تمه ام درک ز دنب تدازآ

یداش نایسلجم رد مدق و مدقم تسوت
یاج مؼ داب رم نآ لد هک دهاوخن تداش

رکش دزیا هک ز جارات نازخ هنخر تفاین
ناتسوب نمس و ورس و لگ و تداشمش

مشچ دب رود زک نآ هقرفت تا دروآزاب
علاط رومان و تلود تدازردام

ظفاح زا تسد هدم تلود نیا یتشک حون
رو هن نافوط ثداوح دربب تداینب


لزؼ ۹۱

یا میسن رحس هگمارآ رای تساجک
لزنم نآ هم قشاع شک رایع تساجک

بش رات تسا و هر یداو نمیا رد شیپ
شتآ روط اجک دعوم رادید تساجک

ره هک دمآ هب ناهج شقن یبارخ دراد
رد تابارخ دییوگب هک رایشه تساجک

نآ سک تسا لها تراشب هک تراشا دناد
هتکن اه تسه یسب مرحم رارسا تساجک

ره رس یوم ارم اب وت نارازه راک تسا
ام مییاجک و تملم رگ یب راک تساجک

دیسرپزاب ز یوسیگ نکش رد شنکش
نیاک لد هدزمؼ هتشگرس راتفرگ تساجک

لقع هناوید دش نآ هلسلس نیکشم وک
لد ز ام هشوگ تفرگ یوربا رادلد تساجک

یقاس و برطم و یم هلمج تسایهم یلو
شیع یب رای ایهم دوشن رای تساجک

ظفاح زا داب نازخ رد نمچ رهد جنرم
رکف لوقعم امرفب لگ یب راخ تساجک


لزؼ ۷۱

هزور کی وس دش و دیع دمآ و لد اه تساخرب
یم ز هناخمخ هب شوج دمآ و یم دیاب تساوخ

هبون ناشورفدهز نارگ ناج تشذگب
تقو یدنر و برط ندرک نادنر تسادیپ

هچ تملم دوب نآ ار هک نینچ هداب دروخ
نیا هچ بیع تسا نیدب یب یدرخ نیو هچ تساطخ

هداب یشون هک رد وا یور و ییایر دوبن
رتهب زا یشورفدهز هک رد وا یور و تسایر

ام هن نادنر مییایر و نافیرح قافن
نآ هک وا ملاع رس تسا نیدب لاح تساوگ

ضرف دزیا میراذگب و هب سک دب مینکن
ناو هچ دنیوگ اور تسین مییوگن تساور

هچ دوش رگ نم و وت دنچ حدق هداب میروخ
هداب زا نوخ نازر تسا هن زا نوخ تسامش

نیا هچ بیع تسا زک نآ بیع للخ دهاوخ دوب
رو دوب زین هچ دش مدرم یب بیع تساجک


لزؼ ۷۹

لد و منید دش و ربلد هب تملم تساخرب
تفگ اب ام نیشنم زک وت تملس تساخرب

هک یدینش هک رد نیا مزب یمد شوخ تسشنب
هک هن رد رخآ تبحص هب تمادن تساخرب

عمش رگا ناز بل نادنخ هب نابز یفل دز
شیپ قاشع وت بش اه هب تمارؼ تساخرب

رد نمچ داب یراهب ز رانک لگ و ورس
هب یراداوه نآ ضراع و تماق تساخرب

تسم یتشذگب و زا نایتولخ توکلم
هب یاشامت وت بوشآ تمایق تساخرب

شیپ راتفر وت اپ تفرگنرب زا تلجخ
ورس شکرس هک هب زان زا دق و تماق تساخرب

ظفاح نیا هقرخ زادنیب رگم ناج یربب
شتاک زا هقرخ سولاس و تمارک تساخرب


لزؼ ۷۷

وچ یونشب نخس لها لد وگم هک تساطخ
نخس سانش هن یا ناج نم اطخ نیا تساج

مرس هب ییند و یبقع ورف یمن دیآ
کرابت ا زا نیا هنتف اه هک رد رس تسام

رد نوردنا نم هتسخ لد منادن تسیک
هک نم مشومخ و وا رد ناؽف و رد تساؼوؼ

ملد ز هدرپ نورب دش ییاجک یا برطم
لانب ناه هک زا نیا هدرپ راک ام هب تساون

ارم هب راک ناهج زگره تافتلا دوبن
خر وت رد رظن نم نینچ ششوخ تسارآ

هتفخن ما ز یلایخ هک یم دزپ لد نم
رامخ هبشدص مراد هناخبارش تساجک

نینچ هک هعموص هدولآ دش ز نوخ ملد
مرگ هب هداب دییوشب قح هب تسد تسامش

زا نآ هب رید مناؽم زیزع یم دنراد
هک یشتآ هک دریمن هشیمه رد لد تسام

هچ زاس دوب هک رد هدرپ یم دز نآ برطم
هک تفر رمع و مزونه غامد رپ ز تساوه

یادن قشع وت بشید رد نوردنا دنداد
یاضف هنیس ظفاح زونه رپ ز تسادص


لزؼ ۷۸

لایخ یور وت رد ره قیرط هرمه تسام
میسن یوم وت دنویپ ناج هگآ تسام

هب مؼر ینایعدم هک عنم قشع دننک
لامج هرهچ وت تجح هجوم تسام

نیبب هک بیس نادخنز وت هچ یم دیوگ
رازه ؾسوی یرصم هداتف رد هچ تسام

رگا هب ؾلز زارد وت تسد ام دسرن
هانگ تخب ناشیرپ و تسد هتوک تسام

هب بجاح رد تولخ یارس صاخ وگب
نلف ز هشوگ نانیشن کاخ هگرد تسام

هب تروص زا رظن ام رگا هچ بوجحم تسا
هشیمه رد رظن رطاخ هفرم تسام

رگا هب یلاس ظفاح یرد دنز یاشگب
هک لاس تساه هک قاتشم یور نوچ هم تسام


لزؼ ۷۴

بلطم تعاط و نامیپ و حلص زا نم تسم
هک هب هنامیپ یشک هرهش مدش زور تسلا

نم نامه مد هک وضو متخاس زا همشچ قشع
ریبکتراچ مدز کی هرس رب ره هچ هک تسه

یم هدب ات تمهد یهگآ زا رس اضق
هک هب یور هک مدش قشاع و زا یوب هک تسم

رمک هوک مک تسا زا رمک روم نیا اج
دیماان زا رد تمحر وشم یا هداب تسرپ

زجب نآ سگرن هناتسم هک شمشچ داسرم
ریز نیا مراط هزوریف یسک شوخ تسشنن

ناج یادف شنهد داب هک رد غاب رظن
نمچ یارآ ناهج رتشوخ زا نیا هچنؼ تسبن

ظفاح زا تلود قشع وت ینامیلس دش
ینعی زا لصو شاوت تسین زجب داب هب تسد


لزؼ ۷۵

هتفکش دش لگ ارمح و تشگ لبلب تسم
یلص یشوخرس یا نایفوص هداب تسرپ

ساسا هبوت هک رد یمکحم وچ گنس دومن
نیبب هک ماج یجاجز هچ هفرط شا تسکشب

رایب هداب هک رد هاگراب انؽتسا
هچ نابساپ و هچ ناطلس هچ رایشوه و هچ تسم

زا نیا طابر ردود نوچ ترورض تسا لیحر
قاور و قاط تشیعم هچ دنلبرس و هچ تسپ

ماقم شیع رسیم یمن دوش یب جنر
یلب هب مکح لب هتسب دنا دهع تسلا

هب تسه و تسین ناجنرم ریمض و شوخ یم شاب
هک تسیتسین ماجنارس ره لامک هک تسه

هوکش یفصآ و بسا داب و قطنم ریط
هب داب تفر و زا وا هجاوخ چیه ؾرط تسبن

هب لاب و رپ ورم زا هر هک ریت یباترپ
اوه تفرگ ینامز یلو هب کاخ تسشن

نابز کلک وت ظفاح هچ رکش نآ دیوگ
هک هتفگ تنخس یم دنرب تسد هب تسد


لزؼ ۷۶

ؾلز هتفشآ و یوخ هدرک و نادنخ بل و تسم
نهریپ کاچ و لزؼ ناوخ و یحارص رد تسد

شسگرن هدبرع یوج و شبل سوسفا نانک
مین بش شود هب نیلاب نم دمآ تسشنب

رس ارف شوگ نم دروآ هب زاوآ نیزح
تفگ یا قشاع هنیرید نم تباوخ تسه

یقشاع ار هک نینچ هداب ریگبش دنهد
رفاک قشع دوب رگ دوشن هداب تسرپ

ورب یا دهاز و رب ناشکدرد هدرخ ریگم
هک دندادن زج نیا هفحت هب ام زور تسلا

نآ هچ وا تخیر هب هنامیپ ام میدیشون
رگا زا رمخ تشهب تسا رگو هداب تسم

هدنخ ماج یم و ؾلز هرگ ریگ راگن
یا اسب هبوت هک نوچ هبوت ظفاح تسکشب


لزؼ ۷۷

رد رید ناؽم دمآ مرای یحدق رد تسد
تسم زا یم و ناراوخیم زا سگرن شتسم تسم

رد لعن دنمس وا لکش هم ون ادیپ
زو دق دنلب وا یلاب ربونص تسپ

رخآ هب هچ میوگ تسه زا دوخ مربخ نوچ تسین
زو رهب هچ میوگ تسین اب یو مرظن نوچ تسه

عمش لد مزاسمد تسشنب وچ وا تساخرب
و ناؽفا ز نازابرظن تساخرب وچ وا تسشنب

رگ هیلاؼ شوخ وب دش رد یوسیگ وا دیچیپ
رو همسو شکنامک تشگ رد یوربا وا تسویپ

یآزاب هک دیآزاب رمع هدش ظفاح
ره دنچ هک دیان زاب یریت هک دشب زا تسش


لزؼ ۷۳

هب ناج هجاوخ و قح میدق و دهع تسرد
هک سنوم مد محبص یاعد تلود تسوت

کشرس نم هک ز نافوط حون تسد درب
ز حول هنیس تسراین شقن رهم وت تسش

نکب هلماعم یا نیو لد هتسکش رخب
هک اب یگتسکش دزرا هب دص رازه تسرد

نابز روم هب ؾصآ زارد تشگ و تساور
هک هجاوخ متاخ مج هوای درک و تسجنزاب

لد عمط ربم زا ؾطل یب تیاهن تسود
وچ ؾل قشع یدز رس زابب کباچ و تسچ

هب قدص شوک هک دیشروخ دیاز زا تسفن
هک زا غورد هیس یور تشگ حبص تسخن

مدش ز تسد وت یادیش هوک و تشد و زونه
یمن ینک هب محرت قاطن هلسلس تسس

جنرم ظفاح و زا ناربلد ظافح یوجم
هانگ غاب هچ دشاب وچ نیا هایگ تسرن


لزؼ ۷۱

ام ار ز لایخ وت هچ یاورپ بارش تسا
مخ وگ رس دوخ ریگ هک هناخمخ بارخ تسا

رگ رمخ تشهب تسا دیزیرب هک یب تسود
ره تبرش مبذع هک یهد نیع باذع تسا

سوسفا هک دش ربلد و رد هدید نایرگ
ریرحت لایخ طخ وا شقن رب بآ تسا

رادیب وش یا هدید هک نمیا ناوتن دوب
نیز لیس مدامد هک رد نیا لزنم باوخ تسا

قوشعم نایع یم درذگ رب وت نکیلو
رایؼا یمه دنیب زا نآ هتسب باقن تسا

لگ رب خر نیگنر وت ات ؾطل قرع دید
رد شتآ قوش زا مؼ لد قرؼ بلگ تسا

زبس تسا رد و تشد ایب ات میراذگن
تسد زا رس یبآ هک ناهج هلمج بارس تسا

رد جنک مؼامد بلطم یاج تحیصن
نیاک هشوگ رپ زا همزمز گنچ و بابر تسا

ظفاح هچ دش را قشاع و دنر تسا و زابرظن
سب روط بجع مزل مایا بابش تسا


لزؼ ۸۱

تفلز رازه لد هب یکی رات وم تسبب
هار رازه هراچ رگ زا راچ وس تسبب

ات ناقشاع هب یوب شمیسن دنهد ناج
دوشگب هفان یا و رد وزرآ تسبب

ادیش زا نآ مدش هک مراگن وچ هام ون
وربا دومن و هولج یرگ درک و ور تسبب

یقاس هب دنچ گنر یم ردنا هلایپ تخیر
نیا شقن اه رگن هک هچ شوخ رد ودک تسبب

ای بر هچ هزمؼ درک یحارص هک نوخ مخ
اب هرعن یاه شلقلق ردنا ولگ تسبب

برطم هچ هدرپ تخاس هک رد هدرپ عامس
رب لها دجو و لاح رد یاه و وه تسبب

ظفاح ره نآ هک قشع دیزرون و لصو تساوخ
مارحا ؾوط هبعک لد یب وضو تسبب


لزؼ ۸۹

نآ بش یردق هک دنیوگ لها تولخ بشما تسا
ای بر نیا ریثات تلود رد نیمادک بکوک تسا

ات هب یوسیگ وت تسد نایازسان مک دسر
ره یلد زا هقلح یا رد رکذ برای برای تسا

هتشک هاچ نادخنز ماوت زک ره ؾرط
دص شرازه ندرگ ناج ریز قوط بؽبؼ تسا

راوسهش نم هک هم هنییآ راد یور تسوا
جات دیشروخ شدنلب کاخ لعن بکرم تسا

سکع یوخ رب شضراع نیب باتفک مرگ ور
رد یاوه نآ قرع ات تسه ره شزور بت تسا

نم مهاوخن درک کرت لعل رای و ماج یم
نادهاز روذعم مدیراد هک منیا بهذم تسا

ردنا نآ تعاس هک رب تشپ ابص دندنب نیز
اب نامیلس نوچ منارب نم هک مروم بکرم تسا

نآ هک کوان رب لد نم ریز یمشچ یم دنز
توق ناج شظفاح رد هدنخ ریز بل تسا

بآ شناویح ز راقنم تؼلب یم دکچ
غاز کلک نم هب مان دزیا هچ یلاع برشم تسا


لزؼ ۸۷

ادخ وچ تروص یوربا یاشگلد وت تسب
داشگ راک نم ردنا همشرک یاه وت تسب

ارم و ورس نمچ ار هب کاخ هار دناشن
هنامز ات بصق سگرن یابق وت تسب

ز راک ام و لد هچنؼ دص هرگ دوشگب
میسن لگ وچ لد ردنا یپ یاوه وت تسب

ارم هب دنب وت نارود خرچ یضار درک
یلو هچ دوس هک هتشررس رد یاضر وت تسب

وچ هفان رب لد نیکسم نم هرگ نکفم
هک دهع اب رس ؾلز هرگ یاشگ وت تسب

وت دوخ لاصو رگد یدوب یا میسن لاصو
اطخ رگن هک لد دیما رد یافو وت تسب

ز تسد روج وت متفگ ز رهش مهاوخ تفر
هب هدنخ تفگ هک ظفاح ورب هک یاپ وت تسب


لزؼ ۸۸

تولخ هدیزگ ار هب اشامت هچ تجاح تسا
نوچ یوک تسود تسه هب ارحص هچ تجاح تسا

اناج هب یتجاح هک وت ار تسه اب ادخ
رخک یمد سرپب هک ام ار هچ تجاح تسا

یا هاشداپ نسح ادخ ار میتخوسب
رخآ لاس نک هک ادگ ار هچ تجاح تسا

بابرا میتجاح و نابز لاس تسین
رد ترضح میرک انمت هچ تجاح تسا

جاتحم هصق تسین ترگ دصق نوخ تسام
نوچ تخر زا نآ تسوت هب امؽی هچ تجاح تسا

ماج ناهج تسامن ریمض رینم تسود
راهظا جایتحا دوخ نآ اج هچ تجاح تسا

نآ دش هک راب تنم حلم یمدرب
رهوگ وچ تسد داد هب ایرد هچ تجاح تسا

یا یعدم ورب هک ارم اب وت راک تسین
بابحا دنرضاح هب ادعا هچ تجاح تسا

یا قشاع ادگ وچ بل حور شخب رای
یم تدناد هفیظو اضاقت هچ تجاح تسا

ظفاح وت متخ نک هک رنه دوخ نایع دوش
اب یعدم عازن و اکاحم هچ تجاح تسا


لزؼ ۸۴

قاور رظنم مشچ نم هنایشآ تسوت
مرک امن و دورف آ هک هناخ هناخ تسوت

هب ؾطل لاخ و طخ زا نافراع یدوبر لد
هفیطل یاه بجع ریز ماد و هناد تسوت

تلد هب لصو لگ یا لبلب ابص شوخ داب
هک رد نمچ همه گنابلگ هناقشاع تسوت

جلع ؾعض لد ام هب بل تلاوح نک
هک نیا حرفم توقای رد هنازخ تسوت

هب نت مرصقم زا تلود تتمزلم
یلو هصلخ ناج کاخ هناتسآ تسوت

نم نآ مین هک مهد دقن لد هب ره یخوش
رد هنازخ هب رهم وت و هناشن تسوت

وت دوخ هچ یتبعل یا راوسهش نیریش راک
هک ینسوت وچ کلف مار هنایزات تسوت

هچ یاج نم هک دزؽلب رهپس هدبعش زاب
زا نیا لیح هک رد هنابنا هناهب تسوت

دورس تسلجم نونکا کلف هب صقر درآ
هک رعش ظفاح نیریش نخس هنارت تسوت


لزؼ ۸۵

ورب هب راک دوخ یا ظعاو نیا هچ تسدایرف
ارم داتف لد زا هر وت ار هچ تسداتفا

نایم وا هک ادخ هدیرفآ تسا زا چیه
هقیقد تسیا هک چیه هدیرفآ تسداشگن

هب ماک ات دناسرن ارم شبل نوچ یان
تحیصن همه ملاع هب شوگ نم تسداب

یادگ یوک وت زا تشه دلخ تسینؽتسم
ریسا قشع وت زا ره ود ملاع تسدازآ

رگا هچ یتسم مقشع بارخ درک یلو
ساسا یتسه نم ناز بارخ تسدابآ

لد لانم ز دادیب و روج رای هک رای
وت ار بیصن نیمه درک و نیا زا نآ تسداد

ورب هناسف ناوخم و نوسف مدم ظفاح
زک نیا هناسف و نوسفا ارم یسب تسدای


لزؼ ۸۶

ات رس ؾلز وت رد تسد میسن تسداتفا
لد هدزادوس زا هصؼ ود مین تسداتفا

مشچ یوداج وت دوخ نیع داوس رحس تسا
نکیل نیا تسه هک نیا هخسن میقس تسداتفا

رد مخ ؾلز وت نآ لاخ هیس یناد تسیچ
هطقن هدود هک رد هقلح میج تسداتفا

ؾلز نیکشم وت رد نشلگ سودرف راذع
تسیچ سوواط هک رد غاب میعن تسداتفا

لد نم رد سوه یور وت یا سنوم ناج
کاخ تسیهار هک رد تسد میسن تسداتفا

وچمه درگ نیا نت یکاخ دناوتن تساخرب
زا رس یوک وت ناز ور هک میظع تسداتفا

هیاس دق وت رب مبلاق یا یسیع مد
سکع تسیحور هک رب مظع میمر تسداتفا

نآ هک زج هبعک شماقم دبن زا دای تبل
رب رد هدکیم مدید هک میقم تسداتفا

ظفاح هدشمگ ار اب تمؼ یا رای زیزع
تسیداحتا هک رد دهع میدق تسداتفا


لزؼ ۸۷

ایب هک رصق لما تخس تسس تسداینب
رایب هداب هک داینب رمع رب تسداب

ملؼ تمه منآ هک ریز خرچ دوبک
ز ره هچ گنر قلعت دریذپ تسدازآ

هچ تمیوگ هک هب هناخیم شود تسم و بارخ
شورس ملاع مبیؼ هچ هدژم اه تسداد

هک یا رظندنلب زابهاش هردس نیشن
نمیشن وت هن نیا جنک تنحم تسدابآ

وت ار ز هرگنک شرع یم دننز ریفص
تمنادن هک رد نیا هگماد هچ تسداتفا

یتحیصن تمنک دای ریگ و رد لمع رآ
هک نیا ثیدح ز ریپ متقیرط تسدای

مؼ ناهج روخم و دنپ نم ربم زا دای
هک نیا هفیطل مقشع ز هر یور تسدای

اضر هب هداد هدب زو نیبج هرگ یاشگب
هک رب نم و وت رد رایتخا تسداشگن

وجم یتسرد دهع زا ناهج تسس داهن
هک نیا زوجع سورع تسدامادرازه

ناشن دهع و افو تسین رد مسبت لگ
لانب لبلب یب لد هک یاج تسدایرف

دسح هچ یم یرب یا تسس مظن رب ظفاح
لوبق رطاخ و ؾطل نخس تسدادادخ


لزؼ ۸۳

یب رهم تخر زور ارم رون تسدنامن
زو رمع ارم زج بش روجید تسدنامن

ماگنه عادو وت ز سب هیرگ هک مدرک
رود زا خر وت مشچ ارم رون تسدنامن

یم تفر لایخ وت ز مشچ نم و یم تفگ
تاهیه زا نیا هشوگ هک رومعم تسدنامن

لصو وت لجا ار ز مرس رود یمه تشاد
زا تلود رجه وت نونک رود تسدنامن

کیدزن دش نآ مد هک بیقر وت دیوگب
رود زا تخر نیا هتسخ روجنر تسدنامن

ربص تسا ارم هراچ نارجه وت نکیل
نوچ ربص ناوت درک هک رودقم تسدنامن

رد رجه وت رگ مشچ ارم بآ ناور تسا
وگ نوخ رگج زیر هک روذعم تسدنامن

ظفاح ز مؼ زا هیرگ تخادرپن هب هدنخ
متام هدز ار هیعاد روس تسدنامن


لزؼ ۸۱

غاب ارم هچ تجاح ورس و ربونص تسا
داشمش هناخ رورپ ام زا هک رتمک تسا

یا نینزان رسپ وت هچ بهذم هتفرگ یا
تک نوخ ام رتللح زا ریش ردام تسا

نوچ شقن مؼ ز رود ینیبب بارش هاوخ
صیخشت هدرک میا و اوادم ررقم تسا

زا ناتسآ ریپ ناؽم رس ارچ میشک
تلود رد نآ ارس و شیاشگ رد نآ رد تسا

کی هصق شیب تسین مؼ قشع نیو بجع
زک ره نابز هک یم مونش ررکمان تسا

ید هدعو داد ملصو و رد رس بارش تشاد
زورما ات هچ دیوگ و شزاب هچ رد رس تسا

زاریش و بآ ینکر و نیا داب شوخ میسن
شبیع نکم هک لاخ خر تفه روشک تسا

قرف تسا زا بآ رضخ هک تاملظ یاج وا تسا
ات بآ ام هک شعبنم ا ربکا تسا

ام یوربآ رقف و تعانق یمن میرب
اب هشداپ یوگب هک یزور ردقم تسا

ظفاح هچ هفرط خاش تسیتابن کلک وت
شک هویم رتریذپلد زا دهش و رکش تسا


لزؼ ۴۱

هنملا ل هک رد هدکیم زاب تسا
ناز ور هک ارم رب رد وا یور زاین تسا

مخ اه همه رد شوج و دنشورخ ز یتسم
ناو یم هک رد نآ تساج تقیقح هن زاجم تسا

زا یو همه یتسم و رورؼ تسا و ربکت
زو ام همه یگراچیب و زجع و زاین تسا

یزار هک رب ریؼ میتفگن و مییوگن
اب تسود مییوگب هک وا مرحم زار تسا

حرش نکش ؾلز مخ ردنا مخ ناناج
هتوک ناوتن درک هک نیا هصق زارد تسا

راب لد نونجم و مخ هرط یلیل
هراسخر دومحم و ؾک یاپ زایا تسا

هتخودرب ما هدید وچ زاب زا همه ملاع
ات هدید نم رب خر یابیز وت زاب تسا

رد هبعک یوک وت ره نآ سک هک دیایب
زا هلبق یوربا وت رد نیع زامن تسا

یا نایسلجم زوس لد ظفاح نیکسم
زا عمش دیسرپب هک رد زوس و زادگ تسا


لزؼ ۴۹

رگا هچ هداب حرف شخب و داب لگ زیب تسا
هب گناب گنچ روخم یم هک بستحم زیت تسا

یحارص یا و یفیرح ترگ هب گنچ دتفا
هب لقع شون هک مایا هنتف زیگنا تسا

رد نیتسآ عقرم هلایپ ناهنپ نک
هک وچمه مشچ یحارص هنامز نوخ زیر تسا

هب بآ هدید مییوشب هقرخ اه زا یم
هک مسوم عرو و راگزور زیهرپ تسا

یوجم شیع شوخ زا رود نوگژاب رهپس
هک ؾاص نیا رس مخ هلمج یدرد زیمآ تسا

رهپس هدشرب تسینزیورپ نوخ ناشفا
هک هزیر شا رس یرسک و جات زیورپ تسا

قارع و سراف یتفرگ هب رعش شوخ ظفاح
ایب هک تبون دادؽب و تقو زیربت تسا


لزؼ ۴۷

لاح لد اب وت منتفگ سوه تسا
ربخ لد منتفنش سوه تسا

عمط ماخ نیب هک هصق شاف
زا نابیقر منتفهن سوه تسا

بش یردق نینچ زیزع و ؾیرش
اب وت ات زور منتفخ سوه تسا

هو هک هنادرد یا نینچ کزان
رد بش رات منتفس سوه تسا

یا ابص مبشما ددم یامرف
هک هگرحس منتفکش سوه تسا

زا یارب ؾرش هب کون هژم
کاخ هار وت منتفر سوه تسا

وچمه ظفاح هب مؼر نایعدم
رعش هنادنر منتفگ سوه تسا


لزؼ ۴۸

نحص ناتسب قوذ شخب و تبحص نارای شوخ تسا
تقو لگ شوخ داب زک یو تقو ناراوخیم شوخ تسا

زا ابص ره مد ماشم ناج ام شوخ یم دوش
یرآ یرآ بیط سافنا ناراداوه شوخ تسا

هدوشگان لگ باقن گنهآ تلحر زاس درک
هلان نک لبلب هک گنابلگ لد ناراکفا شوخ تسا

غرم ناوخشوخ ار تراشب داب ردناک هار قشع
تسود ار اب هلان بش یاه نارادیب شوخ تسا

تسین رد رازاب ملاع یلدشوخ رو ناز هک تسه
هویش یدنر و شوخ یشاب نارایع شوخ تسا

زا نابز نسوس هدازآ ما دمآ هب شوگ
ردناک نیا رید نهک راک نارابکبس شوخ تسا

اظفاح کرت ناهج نتفگ قیرط تسیلدشوخ
ات یرادنپن هک لاوحا ناهج ناراد شوخ تسا


لزؼ ۴۴

نونک هک رب ؾک لگ ماج هداب ؾاص تسا
هب دص رازه نابز شلبلب رد ؾاصوا تسا

هاوخب رتفد راعشا و هار ارحص ریگ
هچ تقو هسردم و ثحب ؾشک ؾاشک تسا

هیقف هسردم ید تسم دوب و یوتف داد
هک یم مارح یلو هب ز لام ؾاقوا تسا

هب درد و ؾاص وت ار مکح تسین شوخ شکرد
هک ره هچ یقاس ام درک نیع ؾاطلا تسا

ربب ز قلخ و وچ اقنع سایق راک ریگب
هک تیص هشوگ نانیشن ز ؾاق ات ؾاق تسا

ثیدح نایعدم و لایخ ناراکمه
نامه تیاکح زودرز و ؾابایروب تسا

شومخ ظفاح و نیا هتکن یاه نوچ رز خرس
هاگن راد هک بلق رهش ؾارص تسا


لزؼ ۴۵

رد نیا هنامز یقیفر هک یلاخ زا للخ تسا
یحارص یم بان و هنیفس لزؼ تسا

هدیرج ور هک هاگرذگ تیفاع گنت تسا
هلایپ ریگ هک رمع زیزع یب لدب تسا

هن نم ز یب یلمع رد ناهج ملولم و سب
تللم املع مه ز ملع یب لمع تسا

هب مشچ لقع رد نیا راذگهر بوشآرپ
ناهج و راک ناهج یب تابث و یب لحم تسا

ریگب هرط هم هرهچ یا و هصق ناوخم
هک دعس و سحن ز ریثات هرهز و لحز تسا

ملد دیما ناوارف هب لصو یور وت تشاد
یلو لجا هب هر رمع نزهر لما تسا

هب چیه رود دنهاوخن تفای شرایشه
نینچ هک ظفاح ام تسم هداب لزا تسا


لزؼ ۴۶

لگ رد رب و یم رد ؾک و قوشعم هب ماک تسا
ناطلس مناهج هب نینچ زور ملؼ تسا

وگ عمش دیرایم رد نیا عمج هک بشما
رد سلجم ام هام خر تسود مامت تسا

رد بهذم ام هداب للح تسا نکیلو
یب یور وت یا ورس لگ مادنا مارح تسا

مشوگ همه رب لوق ین و همؽن گنچ تسا
ممشچ همه رب لعل بل و شدرگ ماج تسا

رد سلجم ام رطع زیمایم هک ام ار
ره هظحل ز یوسیگ وت شوخ یوب ماشم تسا

زا ینشاچ دنق وگم چیه و ز رکش
ناز ور هک ارم زا بل نیریش وت ماک تسا

ات جنگ تمؼ رد لد هناریو میقم تسا
هراومه ارم یوک تابارخ ماقم تسا

زا گنن هچ ییوگ هک ارم مان ز گنن تسا
زو مان هچ یسرپ هک ارم گنن ز مان تسا

هراوخیم و هتشگرس و میدنر و زابرظن
ناو سک هک وچ ام تسین رد نیا رهش مادک تسا

اب مبستحم بیع دییوگم هک وا زین
هتسویپ وچ ام رد بلط شیع مادم تسا

ظفاح نیشنم یب یم و قوشعم ینامز
مایاک لگ و نمسای و دیع مایص تسا


لزؼ ۴۷

هب یوک هدکیم ره یکلاس هک هر تسناد
یرد رگد ندز هشیدنا هبت تسناد

هنامز رسفا یدنر دادن زج هب یسک
هک یزارفرس ملاع رد نیا هلک تسناد

رب هناتسآ هناخیم ره هک تفای یهر
ز ضیف ماج یم رارسا هقناخ تسناد

ره نآ هک زار ود ملاع ز طخ رؼاس دناوخ
زومر ماج مج زا شقن کاخ هر تسناد

یارو تعاط ناگناوید ز ام بلطم
هک خیش بهذم ام یلقاع هنگ تسناد

ملد ز سگرن یقاس ناما تساوخن هب ناج
ارچ هک هویش نآ کرت لد هیس تسناد

ز روج بکوک علاط ناهگرحس ممشچ
نانچ تسیرگ هک دیهان دید و هم تسناد

ثیدح ظفاح و رؼاس هک یم دنز ناهنپ
هچ یاج بستحم و هنحش هشداپ تسناد

هبترمدنلب یهاش هک هن قاور رهپس
هنومن یا ز مخ قاط هگراب تسناد


لزؼ ۴۳

یفوص زا وترپ یم زار یناهن تسناد
رهوگ ره سک زا نیا لعل یناوت تسناد

ردق هعومجم لگ غرم رحس دناد و سب
هک هن ره وک یقرو دناوخ یناعم تسناد

هضرع مدرک ود ناهج رب لد هداتفاراک
زجب زا قشع وت یقاب همه یناف تسناد

نآ دش نونکا هک ز یانبا ماوع مشیدنا
بستحم زین رد نیا شیع یناهن تسناد

ربلد شیاسآ ام تحلصم تقو دیدن
رو هن زا بناج ام لد ینارگن تسناد

گنس و لگ ار دنک زا نمی رظن لعل و قیقع
ره هک ردق سفن داب ینامی تسناد

یا هک زا رتفد لقع تیآ قشع یزومآ
مسرت نیا هتکن هب قیقحت ینادن تسناد

یم روایب هک دزانن هب لگ غاب ناهج
ره هک یرگتراؼ داب ینازخ تسناد

ظفاح نیا رهوگ موظنم هک زا عبط تخیگنا
ز رثا تیبرت ؾصآ یناث تسناد


لزؼ ۴۱

هضور دلخ نیرب تولخ ناشیورد تسا
هیام یمشتحم تمدخ ناشیورد تسا

جنگ تلزع هک تامسلط بیاجع دراد
حتف نآ رد رظن تمحر ناشیورد تسا

رصق سودرف هک شناوضر هب ینابرد تفر
یرظنم زا نمچ تهزن ناشیورد تسا

نآ هچ رز یم دوش زا وترپ نآ بلق هایس
تسییایمیک هک رد تبحص ناشیورد تسا

نآ هک ششیپ دهنب جات ربکت دیشروخ
تسییایربک هک رد تمشح ناشیورد تسا

یتلود ار هک دشابن مؼ زا بیسآ لاوز
یب ؾلکت ونشب تلود ناشیورد تسا

ناورسخ هلبق تاجاح دنناهج یلو
شببس یگدنب ترضح ناشیورد تسا

یور دوصقم هک ناهاش هب اعد یم دنبلط
شرهظم هنیآ تعلط ناشیورد تسا

زا نارک ات هب نارک رکشل ملظ تسا یلو
زا لزا ات هب دبا تصرف ناشیورد تسا

یا رگناوت شورفم نیا همه توخن هک وت ار
رس و رز رد ؾنک تمه ناشیورد تسا

جنگ نوراق هک ورف یم دوش زا رهق زونه
هدناوخ یشاب هک مه زا تریؼ ناشیورد تسا

نم ملؼ رظن ؾصآ مدهع وک ار
تروص یگجاوخ و تریس ناشیورد تسا

ظفاح را بآ تایح یلزا یم یهاوخ
شعبنم کاخ رد تولخ ناشیورد تسا


لزؼ ۵۱

هب ماد ؾلز وت لد یلتبم نتشیوخ تسا
شکب هب هزمؼ هک شنیا یازس نتشیوخ تسا

ترگ ز تسد دیآرب دارم رطاخ ام
هب تسد شاب هک یریخ هب یاج نتشیوخ تسا

هب تناج یا تب نیریش نهد هک نوچمه عمش
نابش هریت مدارم یانف نتشیوخ تسا

وچ یار قشع یدز اب وت متفگ یا لبلب
نکم هک نآ لگ نادنخ یارب نتشیوخ تسا

هب کشم نیچ و لگچ تسین یوب لگ جاتحم
هک هفان شاه ز دنب یابق نتشیوخ تسا

ورم هب هناخ بابرا یب تورم رهد
هک جنگ تتیفاع رد یارس نتشیوخ تسا

تخوسب ظفاح و رد طرش یزابقشع وا
زونه رب رس دهع و یافو نتشیوخ تسا


لزؼ ۵۹

لعل باریس هب نوخ هنشت بل رای نم تسا
زو یپ ندید وا نداد ناج راک نم تسا

مرش زا نآ مشچ هیس شداب و ناگژم زارد
ره هک لد ندرب وا دید و رد راکنا نم تسا

ناوراس تخر هب هزاورد ربم ناک رس وک
تسیهارهاش هک هگلزنم رادلد نم تسا

هدنب علاط مشیوخ هک رد نیا طحق افو
قشع نآ یلول تسمرس رادیرخ نم تسا

هلبط رطع لگ و ؾلز شناشفاریبع
ضیف کی همش ز یوب شوخ راطع نم تسا

نابؼاب وچمه ممیسن ز رد شیوخ نارم
بک رازلگ وت زا کشا وچ رانلگ نم تسا

تبرش دنق و بلگ زا بل مرای دومرف
سگرن وا هک بیبط لد رامیب نم تسا

نآ هک رد زرط لزؼ هتکن هب ظفاح تخومآ
رای نیریش نخس هردان راتفگ نم تسا


لزؼ ۵۷

تسیراگزور هک یادوس ناتب نید نم تسا
مؼ نیا راک طاشن لد نیگمؼ نم تسا

ندید یور وت ار هدید ناج نیب دیاب
نیو اجک هبترم مشچ ناهج نیب نم تسا

رای نم شاب هک بیز کلف و تنیز رهد
زا هم یور وت و کشا وچ نیورپ نم تسا

ات ارم قشع وت میلعت نخس نتفگ درک
قلخ ار درو نابز تحدم و نیسحت نم تسا

تلود رقف ایادخ هب نم ینازرا راد
نیاک تمارک ببس تمشح و نیکمت نم تسا

ظعاو هنحش سانش نیا تمظع وگ شورفم
ناز هک هگلزنم ناطلس لد نیکسم نم تسا

ای بر نیا هبعک دوصقم هگاشامت تسیک
هک نلیؽم شقیرط لگ و نیرسن نم تسا

ظفاح زا تمشح زیورپ رگد هصق ناوخم
هک شبل هعرج شک ورسخ نیریش نم تسا


لزؼ ۵۸

منم هک هشوگ هناخیم هاقناخ نم تسا
یاعد ریپ ناؽم درو هاگحبص نم تسا

مرگ هنارت گنچ حوبص تسین هچ کاب
یاون نم هب رحس هآ هاوخرذع نم تسا

ز هاشداپ و ادگ مؼراف ادمحب
یادگ کاخ رد تسود هاشداپ نم تسا

ضرؼ ز دجسم و هناخیم ما لاصو تسامش
زج نیا لایخ مرادن ادخ هاوگ نم تسا

رگم هب ػیت لجا همیخ منکرب رو ین
ندیمر زا رد تلود هن مسر و هار نم تسا

زا نآ نامز هک رب نیا ناتسآ مداهن یور
زارف دنسم دیشروخ هیکت هاگ نم تسا

هانگ رگا هچ دوبن رایتخا ام ظفاح
وت رد قیرط بدا شاب و وگ هانگ نم تسا


لزؼ ۵۴

ز هیرگ مدرم ممشچ هتسشن رد نوخ تسا
نیبب هک رد تبلط لاح نامدرم نوچ تسا

هب دای لعل وت و مشچ تسم تنوگیم
ز ماج مؼ یم یلعل هک یم مروخ نوخ تسا

ز قرشم رس وک باتفآ تعلط وت
رگا عولط دنک معلاط نویامه تسا

تیاکح بل نیریش ملک داهرف تسا
جنکش هرط یلیل ماقم نونجم تسا

ملد وجب هک تدق وچمه ورس یوجلد تسا
نخس وگب هک تملک ؾیطل و نوزوم تسا

ز رود هداب هب ناج یتحار ناسر یقاس
هک جنر مرطاخ زا روج رود نودرگ تسا

زا نآ یمد هک ز ممشچ تفرب دور زیزع
رانک نماد نم وچمه دور نوحیج تسا

هنوگچ داش دوش نوردنا منیگمؼ
هب رایتخا هک زا رایتخا نوریب تسا

ز یدوخیب بلط رای یم دنک ظفاح
وچ یسلفم هک راکبلط جنگ نوراق تسا


لزؼ ۵۵

مخ ؾلز وت ماد رفک و نید تسا
ز ناتسراک وا کی همش نیا تسا

تلامج زجعم نسح تسا نکیل
ثیدح هزمؼ تا رحس نیبم تسا

ز مشچ خوش وت ناج یک ناوت درب
هک میاد اب نامک ردنا نیمک تسا

رب نآ مشچ هیس دص نیرفآ داب
هک رد قشاع یشک نیرفآرحس تسا

بجع تسیملع ملع تیه قشع
هک خرچ شمتشه متفه نیمز تسا

وت یرادنپ هک وگدب تفر و ناج درب
شباسح اب مارک نیبتاکلا تسا

وشم ظفاح ز دیک شفلز نمیا
هک لد درب و نونک دنبرد نید تسا


لزؼ ۵۶

لد هدرپارس تبحم تسوا
هدید هنییآ راد تعلط تسوا

نم هک رس مرواینرد هب ود نوک
مندرگ ریز راب تنم تسوا

وت و یبوط و ام و تماق رای
رکف ره سک هب ردق تمه تسوا

رگ نم هدولآ منماد هچ بجع
همه ملاع هاوگ تمصع تسوا

نم هک مشاب رد نآ مرح هک ابص
هدرپ راد میرح تمرح تسوا

یب شلایخ دابم رظنم مشچ
ناز هک نیا هشوگ یاج تولخ تسوا

ره لگ ون هک دش نمچ یارآ
ز رثا گنر و یوب تبحص تسوا

رود نونجم تشذگ و تبون تسام
ره یسک جنپ زور تبون تسوا

تکلم یقشاع و جنگ برط
ره هچ مراد ز نمی تمه تسوا

نم و لد رگ ادف میدش هچ کاب
ضرؼ ردنا نایم تملس تسوا

رقف رهاظ نیبم هک ظفاح ار
هنیس هنیجنگ تبحم تسوا


لزؼ ۵۷

نآ هیس هدرچ هک ینیریش ملاع اب تسوا
مشچ نوگیم بل نادنخ لد مرخ اب تسوا

رگ هچ نیریش نانهد دنناهشداپ یلو
وا نامیلس نامز تسا هک متاخ اب تسوا

یور بوخ تسا و لامک رنه و نماد کاپ
مرجل تمه ناکاپ ود ملاع اب تسوا

لاخ نیکشم هک نادب ضراع نوگمدنگ تسا
رس نآ هناد هک دش نزهر مدآ اب تسوا

مربلد مزع رفس درک ادخ ار نارای
هچ منک اب لد حورجم هک مهرم اب تسوا

اب هک نیا هتکن ناوت تفگ هک نآ نیگنس لد
تشک ام ار و مد یسیع میرم اب تسوا

ظفاح زا نادقتعم تسا یمارگ شراد
ناز هک شیاشخب سب حور مرکم اب تسوا


لزؼ ۵۳

رس تدارا ام و ناتسآ ترضح تسود
هک ره هچ رب رس ام یم دور تدارا تسوا

ریظن تسود مدیدن رگا هچ زا هم و رهم
مداهن هنیآ اه رد لباقم خر تسود

ابص ز لاح لد گنت ام هچ حرش دهد
هک نوچ جنکش قرو یاه هچنؼ وت رب تسوت

هن نم شکوبس نیا رید مزوسدنر و سب
اسب ارس هک رد نیا هناخراک گنس و تسوبس

رگم وت هناش یدز ؾلز ناشفاربنع ار
هک داب هیلاؼ اس تشگ و کاخ تسوبربنع

راثن یور وت ره گرب لگ هک رد نمچ تسا
یادف دق وت ره نبورس هک رب بل تسوج

نابز هقطان رد ؾصو قوش نلان تسا
هچ یاج کلک هدیرب نابز هدهیب تسوگ

خر وت رد ملد دمآ دارم مهاوخ تفای
ارچ هک لاح وکن رد یافق لاف تسوکن

هن نیا نامز لد ظفاح رد شتآ سوه تسا
هک رادؼاد لزا وچمه هلل تسوردوخ


لزؼ ۵۱

مراد دیما یتفطاع زا بناج تسود
مدرک یتیانج و مدیما هب وفع تسوا

مناد هک درذگب ز رس مرج نم هک وا
رگ هچ شویرپ تسا نکیلو هتشرف تسوخ

نادنچ متسیرگ هک ره سک هک تشذگرب
رد کشا ام وچ دید ناور تفگ نیاک هچ تسوج

چیه تسا نآ ناهد و منیبن زا وا ناشن
یوم تسا نآ نایم و منادن هک نآ هچ تسوم

مراد بجع ز شقن شلایخ هک نوچ تفرن
زا هدید ما هک مد هب شمد راک تسش و تسوش

یب تفگ و یوگ ؾلز وت لد ار یمه دشک
اب ؾلز شکلد وت هک ار یور تفگ و تسوگ

تسیرمع ات ز ؾلز وت ییوب هدینش ما
ناز یوب رد ماشم لد نم زونه تسوب

ظفاح دب تسا لاح ناشیرپ وت یلو
رب یوب ؾلز رای تیناشیرپ تسوکن


لزؼ ۶۱

نآ کیپ رومان هک دیسر زا راید تسود
دروآ زرح ناج ز طخ رابکشم تسود

شوخ یم دهد ناشن للج و لامج رای
شوخ یم دنک تیاکح زع و راقو تسود

لد شمداد هب هدژم و تلجخ یمه مرب
نیز دقن بلق شیوخ هک مدرک راثن تسود

رکش ادخ هک زا ددم تخب زاسراک
رب بسح تسوزرآ همه راک و راب تسود

ریس رهپس و رود رمق ار هچ رایتخا
رد دنشدرگ رب بسح رایتخا تسود

رگ داب هنتف ره ود ناهج ار هب مه دنز
ام و غارچ مشچ و هر راظتنا تسود

لحک یرهاوجلا هب نم رآ یا میسن حبص
ناز کاخ تخبکین هک دش راذگهر تسود

مییام و هناتسآ قشع و رس زاین
ات باوخ شوخ هک ار درب ردنا رانک تسود

نمشد هب دصق ظفاح رگا مد دنز هچ کاب
تنم یادخ ار هک مین راسمرش تسود


لزؼ ۶۹

ابص رگا یرذگ تدتفا هب روشک تسود
رایب هحفن یا زا یوسیگ ربنعم تسود

هب ناج وا هک هب هنارکش ناج مناشفارب
رگا هب یوس نم یرآ یمایپ زا رب تسود

و رگ نانچ هک رد نآ تترضح دشابن راب
یارب هدید روایب یرابؼ زا رد تسود

نم ادگ و یانمت لصو وا تاهیه
رگم هب باوخ منیبب لایخ رظنم تسود

لد میربونص وچمه دیب نازرل تسا
ز ترسح دق و یلاب نوچ ربونص تسود

رگا هچ تسود هب یزیچ یمن درخ ام ار
هب یملاع میشورفن ییوم زا رس تسود

هچ دشاب را دوش زا دنب مؼ شلد دازآ
وچ تسه ظفاح نیکسم ملؼ و رکاچ تسود


لزؼ ۶۷

ابحرم یا کیپ ناقاتشم هدب ماؽیپ تسود
ات منک ناج زا رس تبؼر یادف مان تسود

هلاو و تسادیش میاد وچمه لبلب رد سفق
یطوط معبط ز قشع رکش و ماداب تسود

ؾلز وا ماد تسا و شلاخ هناد نآ ماد و نم
رب دیما هناد یا هداتفا ما رد ماد تسود

رس ز یتسم دریگنرب ات هب حبص زور رشح
ره هک نوچ نم رد لزا کی هعرج دروخ زا ماج تسود

سب میوگن همش یا زا حرش قوش دوخ زا کنآ
رسدرد دشاب ندومن شیب زا نیا ماربا تسود

رگ دهد متسد مشک رد هدید نوچمه ایتوت
کاخ یهار ناک ؾرشم ددرگ زا مادقا تسود

لیم نم یوس لاصو و دصق وا یوس قارف
کرت ماک دوخ متفرگ ات دیآرب ماک تسود

ظفاح ردنا درد وا یم زوس و یب نامرد زاسب
ناز هک ینامرد درادن درد یب مارآ تسود


لزؼ ۶۸

یور وت سک دیدن و ترازه بیقر تسه
رد هچنؼ یا زونه و تدص بیلدنع تسه

رگ مدمآ هب یوک وت نادنچ بیرؼ تسین
نوچ نم رد نآ راید نارازه بیرؼ تسه

رد قشع هاقناخ و تابارخ قرف تسین
ره اج هک تسه وترپ یور بیبح تسه

نآ اج هک راک هعموص ار هولج یم دنهد
سوقان رید بهار و مان بیلص تسه

قشاع هک دش هک رای هب شلاح رظن درکن
یا هجاوخ درد تسین هنرگو بیبط تسه

دایرف ظفاح نیا همه رخآ هب هزره تسین
مه هصق یا بیرؼ و یثیدح بیجع تسه


لزؼ ۶۴

رگا هچ ضرع رنه شیپ رای یب تسیبدا
نابز شومخ نکیلو ناهد رپ زا تسیبرع

یرپ هتفهن خر و وید رد همشرک نسح
تخوسب هدید ز تریح هک نیا هچ تسیبجعلاوب

رد نیا نمچ لگ یب راخ سک دیچن یرآ
غارچ یوفطصم اب رارش تسیبهلوب

ببس سرپم هک خرچ زا هچ هلفس رورپ دش
هک ماک یشخب وا ار هناهب یب تسیببس

هب مین وج مرخن قاط هاقناخ و طابر
ارم هک هبطصم ناویا و یاپ مخ تسیبنط

لامج رتخد زر رون مشچ تسام رگم
هک رد باقن یجاجز و هدرپ تسیبنع

رازه لقع و بدا متشاد نم یا هجاوخ
نونک هک تسم مبارخ حلص یب تسیبدا

رایب یم هک وچ ظفاح مرازه راهظتسا
هب هیرگ یرحس و زاین مین تسیبش


لزؼ ۶۵

رتشوخ ز شیع و تبحص و غاب و راهب تسیچ
یقاس تساجک وگ ببس راظتنا تسیچ

ره تقو شوخ هک تسد دهد منتؽم رامش
سک ار ؾوقو تسین هک ماجنا راک تسیچ

دنویپ رمع هتسب هب تسییوم شوه راد
راوخمؼ شیوخ شاب مؼ راگزور تسیچ

ینعم بآ یگدنز و هضور مرا
زج ؾرط رابیوج و یم راوگشوخ تسیچ

روتسم و تسم ره ود وچ زا کی هلیبق دنا
ام لد هب هوشع هک میهد رایتخا تسیچ

زار نورد هدرپ هچ دناد کلف شومخ
یا یعدم عازن وت اب هدرپ راد تسیچ

وهس و یاطخ هدنب شرگ رابتعا تسین
ینعم وفع و تمحر راگزرمآ تسیچ

دهاز بارش رثوک و ظفاح هلایپ تساوخ
ات رد هنایم هتساوخ راگدرک تسیچ


لزؼ ۶۶

لانب لبلب رگا اب تنم رس تسیرای
هک ام ود قشاع میراز و راک ام تسیراز

رد نآ نیمز هک یمیسن دزو ز هرط تسود
هچ یاج مد ندز هفان یاه تسیراتات

رایب هداب هک نیگنر مینک هماج قرز
هک تسم ماج میرورؼ و مان تسیرایشه

لایخ ؾلز وت نتخپ هن راک ره تسیماخ
هک ریز هلسلس نتفر قیرط تسیرایع

هفیطل تسیا یناهن هک قشع زا وا دزیخ
هک مان نآ هن بل لعل و طخ تسیراگنز

لامج صخش هن مشچ تسا و ؾلز و ضراع و لاخ
رازه هتکن رد نیا راک و راب تسیرادلد

ناردنلق تقیقح هب مین وج دنرخن
یابق سلطا نآ سک هک زا رنه تسیراع

رب ناتسآ وت لکشم ناوت دیسر یرآ
جورع رب کلف یرورس هب تسیراوشد

رحس همشرک تمشچ هب باوخ یم مدید
یهز بتارم یباوخ هک هب ز تسیرادیب

شلد هب هلان رازایم و متخ نک ظفاح
هک یراگتسر دیواج رد مک تسیرازآ


لزؼ ۶۷

ای بر نیا عمش لد زورفا ز هناشاک تسیک
ناج ام تخوس دیسرپب هک هناناج تسیک

ایلاح هناخ زادنارب لد و نید نم تسا
ات رد شوؼآ هک یم دبسخ و هناخمه تسیک

هداب لعل شبل زک بل نم رود دابم
حار حور هک و نامیپ هد هنامیپ تسیک

تلود تبحص نآ عمش تداعس وترپ
دیسرپزاب ادخ ار هک هب هناورپ تسیک

یم دهد ره شسک ینوسفا و مولعم دشن
هک لد کزان وا لیام هناسفا تسیک

ای بر نآ شوهاش هام خر هرهز نیبج
رد یاتکی هک و رهوگ کی هناد تسیک

متفگ هآ زا لد هناوید ظفاح یب وت
ریز بل هدنخ نانز تفگ هک هناوید تسیک


لزؼ ۶۳

مهام نیا هتفه نورب تفر و هب ممشچ تسیلاس
لاح نارجه وت هچ یناد هک هچ لکشم تسیلاح

مدرم هدید ز ؾطل خر وا رد خر وا
سکع دوخ دید نامگ درب هک نیکشم تسیلاخ

یم دکچ ریش زونه زا بل نوچمه شرکش
رگ هچ رد هویش یرگ ره هژم شا تسیلاتق

یا هک تشگنا ییامن هب مرک رد همه رهش
هو هک رد راک نابیرؼ تبجع تسیلامها

دعب زا منیا دوبن هباش رد رهوج درف
هک ناهد وت رد نیا هتکن شوخ تسیللدتسا

هدژم دنداد هک رب ام یرذگ یهاوخ درک
تین ریخ نادرگم هک کرابم تسیلاف

هوک هودنا تقارف هب هچ تلاح دشکب
ظفاح هتسخ هک زا هلان شنت نوچ تسیلان


لزؼ ۶۱

سک تسین هک هداتفا نآ ؾلز اتود تسین
رد رذگهر تسیک هک یماد ز لب تسین

نوچ مشچ وت لد یم درب زا هشوگ نانیشن
هارمه وت ندوب هنگ زا بناج ام تسین

یور وت رگم هنیآ ؾطل تسیهلا
اقح هک نینچ تسا و رد نیا یور و ایر تسین

سگرن دبلط هویش مشچ وت یهز مشچ
نیکسم شربخ زا رس و رد هدید ایح تسین

زا رهب ادخ ؾلز یاریپم هک ام ار
بش تسین هک دص هدبرع اب داب ابص تسین

یآزاب هک یب یور وت یا عمش لد زورفا
رد مزب نافیرح رثا رون و افص تسین

رامیت نابیرؼ رثا رکذ لیمج تسا
اناج رگم نیا هدعاق رد رهش امش تسین

ید یم دش و متفگ امنص دهع هب یاج رآ
اتفگ یطلؼ هجاوخ رد نیا دهع افو تسین

رگ ریپ ناؽم دشرم نم دش هچ توافت
رد چیه یرس تسین هک یرس ز ادخ تسین

قشاع هچ دنک رگ دشکن راب تملم
اب چیه رولد رپس ریت اضق تسین

رد هعموص دهاز و رد تولخ یفوص
زج هشوگ یوربا وت بارحم اعد تسین

یا گنچ هدربورف هب نوخ لد ظفاح
ترکف رگم زا تریؼ نآرق و ادخ تسین


لزؼ ۷۱

مدرم هدید ام زج هب تخر رظان تسین
لد هتشگرس ام ریؼ وت ار رکاذ تسین

مکشا مارحا ؾاوط تمرح یم ددنب
رگ هچ زا نوخ لد شیر یمد رهاط تسین

هتسب ماد و سفق داب وچ غرم یشحو
ریاط هردس رگا رد تبلط ریاط تسین

قشاع سلفم رگا بلق شلد درک راثن
شنکم بیع هک رب دقن ناور رداق تسین

تبقاع تسد نادب ورس شدنلب دسرب
ره هک ار رد تبلط تمه وا رصاق تسین

زا ناور یشخب یسیع منزن مد زگره
ناز هک رد حور ییازف وچ تبل رهام تسین

نم هک رد شتآ یادوس وت یهآ منزن
یک ناوت تفگ هک رب غاد ملد رباص تسین

زور لوا هک رس ؾلز وت مدید متفگ
هک یناشیرپ نیا هلسلس ار رخآ تسین

رس دنویپ وت اهنت هن لد ظفاح تسار
تسیک نآ شک رس دنویپ وت رد رطاخ تسین


لزؼ ۷۹

دهاز تسرپرهاظ زا لاح ام هاگآ تسین
رد قح ام ره هچ دیوگ یاج چیه هارکا تسین

رد تقیرط ره هچ شیپ کلاس دیآ ریخ تسوا
رد طارص میقتسم یا لد یسک هارمگ تسین

ات هچ یزاب خر دیامن یقدیب میهاوخ دنار
هصرع جنرطش نادنر ار لاجم هاش تسین

تسیچ نیا ؾقس دنلب هداس شقنرایسب
نیز امعم چیه اناد رد ناهج هاگآ تسین

نیا هچ تسانؽتسا ای بر نیو هچ رداق تمکح تسا
نیاک همه مخز ناهن تسه و لاجم هآ تسین

بحاص ناوید ام ییوگ یمن دناد باسح
ردناک نیا ارؽط ناشن هبسح ل تسین

ره هک دهاوخ وگ ایب و ره هچ دهاوخ وگ وگب
ربک و زان و بجاح و نابرد نیدب هاگرد تسین

رب رد هناخیم نتفر راک کی ناگنر دوب
ناشورفدوخ ار هب یوک یم ناشورف هار تسین

ره هچ تسه زا تماق زاسان یب مادنا تسام
رو هن ؾیرشت وت رب یلاب سک هاتوک تسین

هدنب ریپ متابارخ هک شفطل میاد تسا
رو هن ؾطل خیش و دهاز هاگ تسه و هاگ تسین

ظفاح را رب ردص دنیشنن ز یلاع تسیبرشم
قشاع یدرد شک دنبردنا لام و هاج تسین


لزؼ ۷۷

تسیهار هار قشع هک شچیه هرانک تسین
نآ اج زج نآ هک ناج دنراپسب هراچ تسین

ره هگ هک لد هب قشع یهد شوخ یمد دوب
رد راک ریخ تجاح چیه هراختسا تسین

ام ار ز عنم لقع ناسرتم و یم رایب
ناک هنحش رد تیلو ام چیه هراک تسین

زا مشچ دوخ سرپب هک ام ار هک یم دشک
اناج هانگ علاط و مرج هراتس تسین

وا ار هب مشچ کاپ ناوت دید نوچ لله
ره هدید یاج هولج نآ هام هراپ تسین

تصرف رمش هقیرط یدنر هک نیا ناشن
نوچ هار جنگ رب همه سک هراکشآ تسین

تفرگن رد وت هیرگ ظفاح هب چیه ور
ناریح نآ ملد هک مک زا گنس هراخ تسین


لزؼ ۷۸

نشور زا وترپ تیور یرظن تسین هک تسین
تنم کاخ ترد رب یرصب تسین هک تسین

رظان یور وت بحاص دننارظن یرآ
رس یوسیگ وت رد چیه یرس تسین هک تسین

کشا زامؼ نم را خرس دمآرب هچ بجع
لجخ زا هدرک دوخ هدرپ یرد تسین هک تسین

ات هب نماد دنیشنن ز شمیسن یدرگ
لیس زیخ زا مرظن یرذگهر تسین هک تسین

ات مد زا ماش رس ؾلز وت ره اج دننزن
اب ابص تفگ و مدینش یرحس تسین هک تسین

نم زا نیا علاط هدیروش مجنرب رو ین
هرهب دنم زا رس تیوک یرگد تسین هک تسین

زا یایح بل نیریش وت یا همشچ شون
قرؼ بآ و قرع نونکا یرکش تسین هک تسین

تحلصم تسین هک زا هدرپ نورب دتفا زار
رو هن رد سلجم نادنر یربخ تسین هک تسین

ریش رد هیداب قشع وت هابور دوش
هآ زا نیا هار هک رد یو یرطخ تسین هک تسین

بآ ممشچ هک رب وا تنم کاخ رد تسوت
ریز دص تنم وا کاخ یرد تسین هک تسین

زا مدوجو یردق مان و ناشن تسه هک تسه
رو هن زا ؾعض رد نآ اج یرثا تسین هک تسین

ریؼ زا نیا هتکن هک ظفاح ز وت دونشخان تسا
رد یاپارس تدوجو یرنه تسین هک تسین


لزؼ ۷۴

لصاح هگراک نوک و ناکم نیا همه تسین
هداب شیپ رآ هک بابسا ناهج نیا همه تسین

زا لد و ناج ؾرش تبحص ناناج ضرؼ تسا
ضرؼ نیا تسا هنرگو لد و ناج نیا همه تسین

تنم هردس و یبوط ز یپ هیاس شکم
هک وچ شوخ یرگنب یا ورس ناور نیا همه تسین

تلود نآ تسا هک یب نوخ لد دیآ هب رانک
رو هن اب یعس و لمع غاب نانج نیا همه تسین

جنپ یزور هک رد نیا هلحرم تلهم یراد
شوخ یاسایب ینامز هک نامز نیا همه تسین

رب بل رحب انف میرظتنم یا یقاس
یتصرف ناد هک ز بل ات هب ناهد نیا همه تسین

دهاز نمیا وشم زا یزاب تریؼ راهنز
هک هر زا هعموص ات رید ناؽم نیا همه تسین

یدنمدرد نم هتخوس راز و رازن
ارهاظ تجاح ریرقت و نایب نیا همه تسین

مان ظفاح مقر کین تفریذپ یلو
شیپ نادنر مقر دوس و نایز نیا همه تسین


لزؼ ۷۵

باوخ نآ سگرن ناتف وت یب یزیچ تسین
بات نآ ؾلز ناشیرپ وت یب یزیچ تسین

زا تبل ریش ناور دوب هک نم یم متفگ
نیا رکش درگ نادکمن وت یب یزیچ تسین

ناج یزارد وت اداب هک نیقی یم مناد
رد نامک کوان ناگژم وت یب یزیچ تسین

ییلتبم هب مؼ تنحم و هودنا قارف
یا لد نیا هلان و ناؽفا وت یب یزیچ تسین

شود داب زا رس شیوک هب ناتسلگ تشذگب
یا لگ نیا کاچ نابیرگ وت یب یزیچ تسین

درد قشع را هچ لد زا قلخ ناهن یم دراد
ظفاح نیا هدید نایرگ وت یب یزیچ تسین


لزؼ ۷۶

زج ناتسآ ماوت رد ناهج یهانپ تسین
رس ارم زجب نیا رد هلاوح یهاگ تسین

ودع وچ ػیت دشک نم رپس مزادنیب
هک ػیت ام زجب زا هلان یا و یهآ تسین

ارچ ز یوک تابارخ یور مباترب
زک نیا هب مه هب ناهج چیه مسر و یهار تسین

هنامز رگ دنزب مشتآ هب نمرخ رمع
وگب زوسب هک رب نم هب گرب یهاک تسین

ملؼ سگرن شامج نآ یهس مورس
هک زا بارش شرورؼ هب سک یهاگن تسین

شابم رد یپ رازآ و ره هچ یهاوخ نک
هک رد تعیرش ام ریؼ زا نیا یهانگ تسین

نانع هدیشک ور یا هاشداپ روشک نسح
هک تسین رب رس یهار هک یهاوخداد تسین

نینچ هک زا همه وس ماد هار یم منیب
هب زا تیامح شفلز ارم یهانپ تسین

هنیزخ لد ظفاح هب ؾلز و لاخ هدم
هک یاهراک نینچ دح ره یهایس تسین


لزؼ ۷۷

یلبلب گرب یلگ شوخ گنر رد راقنم تشاد
و ردنا نآ گرب و اون شوخ هلان یاه راز تشاد

شمتفگ رد نیع لصو نیا هلان و دایرف تسیچ
تفگ ام ار هولج قوشعم رد نیا راک تشاد

رای رگا تسشنن اب ام تسین یاج ضارتعا
یهاشداپ نارماک دوب زا ییادگ راع تشاد

رد یمن دریگ زاین و زان ام اب نسح تسود
مرخ نآ زک نانینزان تخب رادروخرب تشاد

زیخ ات رب کلک نآ شاقن ناج ناشفا مینک
نیاک همه شقن بجع رد شدرگ راگرپ تشاد

رگ دیرم هار یقشع رکف یماندب نکم
خیش ناعنص هقرخ نهر هناخ رامخ تشاد

تقو نآ نیریش ردنلق شوخ هک رد راوطا ریس
رکذ حیبست کلم رد هقلح رانز تشاد

مشچ ظفاح ریز ماب رصق نآ یروح تشرس
هویش تانج یرجت اهتحت راهنلا تشاد


لزؼ ۷۳

یدید هک رای زج رس روج و متس تشادن
تسکشب دهع زو مؼ ام چیه مؼ تشادن

ای بر شریگم را هچ لد نوچ مرتوبک
دنکفا و تشک و تزع دیص مرح تشادن

رب نم افج ز تخب نم دمآ هنرگو رای
اشاح هک مسر ؾطل و قیرط مرک تشادن

اب نیا همه ره نآ هک هن یراوخ دیشک زا وا
ره اج هک تفر چیه شسک مرتحم تشادن

یقاس رایب هداب و اب بستحم وگب
راکنا ام نکم هک نینچ ماج مج تشادن

ره ورهار هک هر هب میرح شرد دربن
نیکسم دیرب یداو و هر رد مرح تشادن

ظفاح ربب وت یوگ تحاصف هک یعدم
شچیه رنه دوبن و ربخ زین مه تشادن


لزؼ ۷۱

نونک هک یم دمد زا ناتسوب میسن تشهب
نم و بارش حرف شخب و رای تشرسروح

ادگ ارچ دنزن ؾل تنطلس زورما
هک همیخ هیاس ربا تسا و هگمزب بل تشک

نمچ تیاکح تشهبیدرا یم دیوگ
هن لقاع تسا هک هیسن دیرخ و دقن تشهب

هب یم ترامع لد نک هک نیا ناهج بارخ
رب نآ رس تسا هک زا کاخ ام دزاسب تشخ

افو یوجم ز نمشد هک یوترپ دهدن
وچ عمش هعموص یزورفا زا غارچ تشنک

نکم هب همان یهایس تملم نم تسم
هک هگآ تسا هک ریدقت رب شرس هچ تشون

مدق ػیرد رادم زا هزانج ظفاح
هک رگ هچ قرؼ هانگ تسا یم دور هب تشهب


لزؼ ۳۱

بیع نادنر نکم یا دهاز هزیکاپ تشرس
هک هانگ نارگد رب وت دنهاوخن تشون

نم رگا مکین و رگ دب وت ورب دوخ ار شاب
ره یسک نآ دورد تبقاع راک هک تشک

همه سک بلاط دنرای هچ رایشه و هچ تسم
همه اج هناخ قشع تسا هچ دجسم هچ تشنک

رس میلست نم و تشخ رد هدکیم اه
یعدم رگ دنکن مهف نخس وگ رس و تشخ

مدیماان نکم زا هقباس ؾطل لزا
وت سپ هدرپ هچ یناد هک هک بوخ تسا و هک تشز

هن نم زا هدرپ اوقت هب مداتفارد و سب
مردپ زین تشهب دبا زا تسد تشهب

اظفاح زور لجا رگ هب ؾک یرآ یماج
کی رس زا یوک تابارخ تدنرب هب تشهب


لزؼ ۳۹

مدحبص غرم نمچ اب لگ هتساخون تفگ
زان مک نک هک رد نیا غاب یسب نوچ وت تفکش

لگ دیدنخب هک زا تسار میجنرن یلو
چیه قشاع نخس تخس هب قوشعم تفگن

رگ عمط یراد زا نآ ماج عصرم یم لعل
یا اسب رد هک هب کون هژم تا دیاب تفس

ات دبا یوب تبحم هب شماشم دسرن
ره هک کاخ رد هناخیم هب هراسخر تفرن

رد ناتسلگ مرا شود وچ زا ؾطل اوه
ؾلز لبنس هب میسن یرحس یم تفشآ

متفگ یا دنسم مج ماج ناهج تنیب وک
تفگ سوسفا هک نآ تلود رادیب تفخب

نخس قشع هن نآ تسا هک دیآ هب نابز
ایقاس یم هد و هاتوک نک نیا تفگ و تفنش

کشا ظفاح درخ و ربص هب ایرد تخادنا
هچ دنک زوس مؼ قشع تسراین تفهن


لزؼ ۳۷

نآ کرت یرپ هرهچ هک شود زا رب ام تفر
ایآ هچ اطخ دید هک زا هار اطخ تفر

ات تفر ارم زا رظن نآ مشچ ناهج نیب
سک ؾقاو ام تسین هک زا هدید هچ اه تفر

رب عمش تفرن زا رذگ شتآ لد شود
نآ دود هک زا زوس رگج رب رس ام تفر

رود زا خر وت مد هب مد زا هشوگ ممشچ
بلیس کشرس دمآ و نافوط لب تفر

زا یاپ میداتف وچ دمآ مؼ نارجه
رد درد میدرمب وچ زا تسد اود تفر

لد تفگ شلاصو هب اعد زاب ناوت تفای
تسیرمع هک مرمع همه رد راک اعد تفر

مارحا هچ میدنب وچ نآ هلبق هن نیا تساج
رد یعس هچ میشوک وچ زا هورم افص تفر

ید تفگ بیبط زا رس ترسح وچ ارم دید
تاهیه هک جنر وت ز نوناق افش تفر

یا تسود هب ندیسرپ ظفاح یمدق هن
ناز شیپ هک دنیوگ هک زا راد انف تفر


لزؼ ۳۸

رگ ز تسد ؾلز تنیکشم ییاطخ تفر تفر
رو ز یودنه امش رب ام ییافج تفر تفر

قرب قشع را نمرخ هنیمشپ یشوپ تخوس تخوس
روج هاش نارماک رگ رب ییادگ تفر تفر

رد تقیرط شجنر رطاخ دشابن یم رایب
ره ترودک ار هک ینیب نوچ ییافص تفر تفر

یزابقشع ار لمحت دیاب یا لد یاپ راد
رگ یللم دوب دوب و رگ ییاطخ تفر تفر

رگ یلد زا هزمؼ رادلد یراب درب درب
رو نایم ناج و ناناج ییارجام تفر تفر

زا نخس نانیچ تللم اه دیدپ دمآ یلو
رگ نایم نانیشنمه ییازسان تفر تفر

بیع ظفاح وگ نکم ظعاو هک تفر زا هاقناخ
یاپ یدازآ هچ یدنب رگ هب ییاج تفر تفر


لزؼ ۳۴

یقاس رایب هداب هک هام مایص تفر
هدرد حدق هک مسوم سومان و مان تفر

تقو زیزع تفر ایب ات اضق مینک
یرمع هک یب روضح یحارص و ماج تفر

متسم نک نآ نانچ هک منادن ز یدوخیب
رد هصرع لایخ هک دمآ مادک تفر

رب یوب نآ هک هعرج تماج هب ام دسر
رد هبطصم یاعد وت ره حبص و ماش تفر

لد ار هک هدرم دوب یتایح هب ناج دیسر
ات ییوب زا میسن یم شا رد ماشم تفر

دهاز رورؼ تشاد تملس دربن هار
دنر زا هر زاین هب ملسلاراد تفر

دقن یلد هک دوب ارم ؾرص هداب دش
بلق هایس دوب زا نآ رد مارح تفر

رد بات هبوت دنچ ناوت تخوس وچمه دوع
یم هد هک رمع رد رس یادوس ماخ تفر

رگید نکم تحیصن ظفاح هک هر تفاین
هتشگمگ یا هک هداب شبان هب ماک تفر


لزؼ ۳۵

یتبرش زا بل شلعل میدیشچن و تفرب
یور هم رکیپ وا ریس میدیدن و تفرب

ییوگ زا تبحص ام کین هب گنت هدمآ دوب
راب تسبرب و هب شدرگ میدیسرن و تفرب

سب هک ام هحتاف و زرح ینامی میدناوخ
زو یپ شا هروس صلخا میدیمد و تفرب

هوشع دنداد هک رب ام یرذگ یهاوخ درک
یدید رخآ هک نینچ هوشع میدیرخ و تفرب

دش نامچ رد نمچ نسح و تفاطل نکیل
رد ناتسلگ شلاصو میدیمچن و تفرب

وچمه ظفاح همه بش هلان و یراز میدرک
یاک اؽیرد هب شعادو میدیسرن و تفرب


لزؼ ۳۶

یقاس ایب هک رای ز خر هدرپ تفرگرب
راک غارچ نایتولخ زاب تفرگرد

نآ عمش هتفرگرس رگد هرهچ تخورفرب
نیو ریپ هدروخلاس یناوج ز رس تفرگ

نآ هوشع داد قشع هک یتفم ز هر تفرب
ناو ؾطل درک تسود هک نمشد رذح تفرگ

راهنز زا نآ ترابع نیریش بیرفلد
ییوگ هک هتسپ وت نخس رد رکش تفرگ

راب یمؼ هک رطاخ ام هتسخ هدرک دوب
یسیع یمد ادخ داتسرفب و تفرگرب

ره دقورس هک رب هم و روخ نسح یم تخورف
نوچ وت یدمآرد یپ یراک رگد تفرگ

نیز هصق تفه دبنگ کلفا تسادصرپ
هتوک رظن نیبب هک نخس رصتخم تفرگ

ظفاح وت نیا نخس ز هک یتخومآ هک تخب
ذیوعت درک رعش وت ار و هب رز تفرگ


لزؼ ۳۷

تنسح هب قافتا تحلم ناهج تفرگ
یرآ هب قافتا ناهج یم ناوت تفرگ

یاشفا زار نایتولخ تساوخ درک عمش
رکش ادخ هک رس شلد رد نابز تفرگ

نیز شتآ هتفهن هک رد هنیس نم تسا
دیشروخ هلعش تسیا هک رد نامسآ تفرگ

یم تساوخ لگ هک مد دنز زا گنر و یوب تسود
زا تریؼ ابص شسفن رد ناهد تفرگ

هدوسآ رب رانک وچ راگرپ یم مدش
نارود وچ هطقن متبقاع رد نایم تفرگ

نآ زور قوش رؼاس یم منمرخ تخوسب
شتک ز سکع ضراع یقاس رد نآ تفرگ

مهاوخ ندش هب یوک ناؽم نیتسآ ناشف
نیز هنتف اه هک نماد نامزرخآ تفرگ

یم روخ هک ره هک رخآ راک ناهج دیدب
زا مؼ کبس دمآرب و لطر نارگ تفرگ

رب گرب لگ هب نوخ قیاقش هتشون دنا
ناک سک هک هتخپ دش یم نوچ ناوؼرا تفرگ

ظفاح وچ بآ ؾطل ز مظن وت یم دکچ
دساح هنوگچ هتکن دناوت رب نآ تفرگ


لزؼ ۳۳

هدینش ما ینخس شوخ هک ریپ ناعنک تفگ
قارف رای هن نآ یم دنک هک ناوتب تفگ

ثیدح لوه تمایق هک تفگ ظعاو رهش
تسیتیانک هک زا راگزور نارجه تفگ

ناشن رای هدرکرفس زا هک مسرپ زاب
هک ره هچ تفگ دیرب ابص ناشیرپ تفگ

ناؽف هک نآ هم نابرهمان لسگرهم
هب کرت تبحص نارای دوخ هچ ناسآ تفگ

نم و ماقم اضر دعب زا نیا و رکش بیقر
هک لد هب درد وت وخ درک و کرت نامرد تفگ

مؼ نهک هب یم هدروخلاس عفد دینک
هک مخت یلدشوخ نیا تسا ریپ ناقهد تفگ

هرگ هب داب نزم رگ هچ رب دارم دور
هک نیا نخس هب لثم داب اب نامیلس تفگ

هب یتلهم هک ترهپس دهد ز هار ورم
وت ار هک تفگ هک نیا لاز کرت ناتسد تفگ

نزم ز نوچ و ارچ مد هک هدنب لبقم
لوبق درک هب ناج ره نخس هک ناناج تفگ

هک تفگ ظفاح زا هشیدنا وت دمآ زاب
نم نیا هتفگن ما نآ سک هک تفگ ناتهب تفگ


لزؼ ۳۱

ای بر یببس زاس هک مرای هب تملس
دیآزاب و مدناهرب زا دنب تملم

کاخ هر نآ رای هدرکرفس دیرایب
ات مشچ ناهج نیب شمنک یاج تماقا

دایرف هک زا شش متهج هار دنتسبب
نآ لاخ و طخ و ؾلز و خر و ضراع و تماق

زورما هک رد تسد ماوت یتمحرم نک
ادرف هک موش کاخ هچ دوس کشا تمادن

یا نآ هک هب ریرقت و نایب مد ینز زا قشع
ام اب وت میرادن نخس ریخ و تملس

شیورد نکم هلان ز ریشمش ابحا
نیاک هفیاط زا هتشک دنناتس تمارؼ

رد هقرخ نز شتآ هک مخ یوربا یقاس
رب یم دنکش هشوگ بارحم تماما

اشاح هک نم زا روج و یافج وت ملانب
دادیب نافیطل همه ؾطل تسا و تمارک

هتوک دنکن ثحب رس ؾلز وت ظفاح
هتسویپ دش نیا هلسلس ات زور تمایق


لزؼ ۱۱

یا دهده ابص هب ابس یم تمتسرف
رگنب هک زا اجک هب اجک یم تمتسرف

ؾیح تسا یریاط وچ وت رد نادکاخ مؼ
نیز اج هب نایشآ افو یم تمتسرف

رد هار قشع هلحرم برق و دعب تسین
یم تمنیب نایع و اعد یم تمتسرف

ره حبص و ماش هلفاق یا زا یاعد ریخ
رد تبحص لامش و ابص یم تمتسرف

ات رکشل تمؼ دنکن کلم لد بارخ
ناج زیزع دوخ هب اون یم تمتسرف

یا بیاؼ زا رظن هک یدش نیشنمه لد
یم تمیوگ اعد و انث یم تمتسرف

رد یور دوخ جرفت عنص یادخ نک
هنییک یادخ امن یم تمتسرف

ات نابرطم ز قوش تنم یهگآ دنهد
لوق و لزؼ هب زاس و اون یم تمتسرف

یقاس ایب هک ؾتاه مبیؼ هب هدژم تفگ
اب درد ربص نک هک اود یم تمتسرف

ظفاح دورس سلجم ام رکذ ریخ تسوت
باتشب ناه هک بسا و ابق یم تمتسرف


لزؼ ۱۹

یا بیاؼ زا رظن هب ادخ یم تمراپس
مناج یتخوسب و هب لد تسود تمراد

ات نماد نفک مشکن ریز یاپ کاخ
رواب نکم هک تسد ز نماد تمرادب

بارحم تیوربا امنب ات یهگرحس
تسد اعد مرآرب و رد ندرگ تمرآ

رگ مدیاب ندش یوس توراه یلباب
دص هنوگ ییوداج منکب ات تمرایب

مهاوخ هک شیپ تمریم یا یب افو بیبط
رامیب سرپزاب هک رد تمراظتنا

دص یوج بآ هتسب ما زا هدید رب رانک
رب یوب مخت رهم هک رد لد تمراکب

منوخ تخیرب و زا مؼ مقشع صلخ داد
تنم ریذپ هزمؼ رجنخ تمراذگ

یم میرگ و مدارم زا نیا لیس رابکشا
مخت تبحم تسا هک رد لد تمراکب

مراب هد زا مرک یوس دوخ ات هب زوس لد
رد یاپ مد هب مد رهگ زا هدید تمراب

ظفاح بارش و دهاش و یدنر هن عضو تسوت
یف هلمجلا یم ینک و ورف یم تمراذگ


لزؼ ۱۷

ریم نم شوخ یم یور ردناک رس و اپ تمریم
شوخ نامارخ وش هک شیپ دق انعر تمریم

هتفگ یدوب یک یریمب شیپ نم لیجعت تسیچ
شوخ اضاقت یم ینک شیپ اضاقت تمریم

قشاع و رومخم و مروجهم تب یقاس تساجک
وگ هک دمارخب هک شیپ لابورس تمریم

نآ هک یرمع دش هک ات مرامیب زا یادوس وا
وگ یهاگن نک هک شیپ مشچ لهش تمریم

هتفگ لعل مبل مه درد دشخب مه اود
هاگ شیپ درد و هگ شیپ اوادم تمریم

شوخ نامارخ یم یور مشچ دب زا یور وت رود
مراد ردنا رس لایخ نآ هک رد اپ تمریم

رگ هچ یاج ظفاح ردنا تولخ لصو وت تسین
یا همه یاج وت شوخ شیپ همه اج تمریم


لزؼ ۱۸

هچ ؾطل دوب هک هاگان هحشر تملق
قوقح تمدخ ام هضرع درک رب تمرک

هب کون هماخ مقر هدرک یا ملس ارم
هک هناخراک نارود دابم یب تمقر

میوگن زا نم یب لد هب وهس یدرک دای
هک رد باسح درخ تسین وهس رب تملق

ارم لیلذ نادرگم هب رکش نیا تمعن
هک تشاد تلود دمرس زیزع و تمرتحم

ایب هک اب رس تفلز رارق مهاوخ درک
هک رگ مرس دورب مرادنرب زا تمدق

ز لاح ام تلد هگآ دوش رگم یتقو
هک هلل دمدرب زا کاخ ناگتشک تمؼ

ناور هنشت ام ار هب هعرج یا بایرد
وچ یم دنهد للز رضخ ز ماج تمج

هشیمه تقو وت یا یسیع ابص شوخ داب
هک ناج ظفاح هتسخلد هدنز دش هب تمد


لزؼ ۱۴

ناز رای مزاونلد تسیرکش اب تیاکش
رگ هتکن ناد یقشع ونشب وت نیا تیاکح

یب دزم دوب و تنم ره یتمدخ هک مدرک
ای بر دابم سک ار مودخم یب تیانع

نادنر هنشت بل ار یبآ یمن دهد سک
ییوگ یلو ناسانش دنتفر زا نیا تیلو

رد ؾلز نوچ شدنمک یا لد چیپم ناک اج
اهرس هدیرب ینیب یب مرج و یب تیانج

تمشچ هب هزمؼ ام ار نوخ دروخ و یم یدنسپ
اناج اور دشابن نوخ زیر ار تیامح

رد نیا بش مهایس مگ تشگ هار دوصقم
زا هشوگ یا نورب یآ یا بکوک تیاده

زا ره ؾرط هک متفر زج متشحو دوزفین
راهنز زا نیا نابایب نیو هار یب تیاهن

یا باتفآ نابوخ یم دشوج منوردنا
کی متعاس ناجنگب رد هیاس تیانع

نیا هار ار تیاهن تروص اجک ناوت تسب
شک دص رازه لزنم شیب تسا رد تیادب

ره دنچ یدرب مبآ یور زا ترد مباتن
روج زا بیبح رتشوخ زک یعدم تیاعر

تقشع دسر هب دایرف را دوخ هب ناس ظفاح
نآرق ز رب یناوخب رد هدراچ تیاور


لزؼ ۱۵

ممادم تسم یم دراد میسن دعج تیوسیگ
مبارخ یم دنک ره مد بیرف مشچ تیوداج

سپ زا نیدنچ ییابیکش یبش ای بر ناوت ندید
هک عمش هدید میزورفا رد بارحم تیوربا

داوس حول شنیب ار زیزع زا رهب نآ مراد
هک ناج ار هخسن یا دشاب ز حول لاخ تیودنه

وت رگ یهاوخ هک نادیواج ناهج کی رس ییارایب
ابص ار وگ هک درادرب ینامز عقرب زا تیور

و رگ مسر انف یهاوخ هک زا ملاع یزادنارب
ناشفارب ات دزیرورف نارازه ناج ز ره تیوم

نم و داب ابص نیکسم ود نادرگرس یب لصاح
نم زا نوسفا تمشچ تسم و وا زا یوب تیوسیگ

یهز تمه هک ظفاح تسار زا ییند و زا یبقع
دیاین چیه رد شمشچ زجب کاخ رس تیوک


لزؼ ۱۶

درد ام ار تسین نامرد ثایؽلا
رجه ام ار تسین نایاپ ثایؽلا

نید و لد دندرب و دصق ناج دننک
ثایؽلا زا روج نابوخ ثایؽلا

رد یاهب هسوب یا یناج بلط
یم دننک نیا ناناتسلد ثایؽلا

نوخ ام دندروخ نیا نلدرفاک
یا ناناملسم هچ نامرد ثایؽلا

وچمه ظفاح زور و بش یب نتشیوخ
هتشگ ما نازوس و نایرگ ثایؽلا


لزؼ ۱۷

ییوت هک رب رس نابوخ یروشک نوچ جات
دزس رگا همه ناربلد تدنهد جاب

ود مشچ خوش وت مهرب هدز اطخ و شبح
هب نیچ ؾلز وت نیچام و دنه هداد جارخ

ضایب یور وت نشور وچ ضراع خر زور
داوس ؾلز هایس وت تسه تملظ جاد

ناهد دهش وت هداد جاور بآ رضخ
بل وچ دنق وت درب زا تابن رصم جاور

زا نیا ضرم هب تقیقح افش مهاوخن تفای
هک زا وت درد لد یا ناج یمن دسر هب جلع

ارچ یمه ینکش ناج نم ز گنس یلد
لد ؾیعض هک دشاب هب یکزان وچ جاجز

بل وت رضخ و ناهد وت بآ ناویح تسا
دق وت ورس و نایم یوم و رب هب تیه جاع

داتف رد لد ظفاح یاوه نوچ وت یهش
هنیمک هرذ کاخ رد وت یدوب جاک


لزؼ ۱۳

رگا هب بهذم وت نوخ قشاع تسا حابم
حلص ام همه نآ تسا ناک وت تسار حلص

داوس ؾلز هایس وت لعاج تاملظلا
ضایب یور وچ هام وت قلاف حابصلا

ز نیچ ؾلز تدنمک یسک تفاین صلخ
زا نآ هچنامک وربا و ریت مشچ حاجن

ز هدید ما هدش کی همشچ رد رانک ناور
هک انشآ دنکن رد نایم نآ حلم

بل وچ بآ تایح وت تسه توق ناج
دوجو یکاخ ام ار زا تسوا رکذ حاور

دادب لعل تبل هسوب یا هب دص یراز
تفرگ ماک ملد ز وا هب دص رازه حاحلا

یاعد ناج وت درو نابز ناقاتشم
هشیمه ات هک دوب لصتم اسم و حابص

حلص و هبوت و یوقت ز ام وجم ظفاح
ز دنر و قشاع و نونجم یسک تفاین حلص


لزؼ ۱۱
لد نم رد یاوه یور خرف
دوب هتفشآ نوچمه یوم خرف

زجب یودنه شفلز چیه سک تسین
هک رادروخرب دش زا یور خرف

یهایس تخبکین تسا نآ هک میاد
دوب زارمه و مه یوناز خرف

دوش نوچ دیب نازرل ورس دازآ
رگا دنیب دق یوجلد خرف

هدب یقاس بارش یناوؼرا
هب دای سگرن یوداج خرف

اتود دش متماق نوچمه ینامک
ز مؼ هتسویپ نوچ یوربا خرف

میسن کشم یراتات لجخ درک
میمش ؾلز یوبربنع خرف

رگا لیم لد ره سک هب تسیاج
دوب لیم لد نم یوس خرف

ملؼ تمه منآ هک دشاب
وچ ظفاح هدنب و یودنه خرف


لزؼ ۹۱۱

ید ریپ یم شورف هک شرکذ هب ریخ داب
اتفگ بارش شون و مؼ لد ربب ز دای

متفگ هب داب یم مدهد هداب مان و گنن
اتفگ لوبق نک نخس و ره هچ داب داب

دوس و نایز و هیام وچ دهاوخ ندش ز تسد
زا رهب نیا هلماعم نیگمؼ شابم و داش

تداب هب تسد دشاب رگا لد یهن هب چیه
رد یضرعم هک تخت نامیلس دور هب داب

ظفاح ترگ ز دنپ نامیکح تللم تسا
هتوک مینک هصق هک ترمع زارد داب


لزؼ ۹۱۹

بارش و شیع ناهن تسیچ راک یب داینب
میدز رب ؾص نادنر و ره هچ اداب داب

هرگ ز لد اشگب و زا رهپس دای نکم
هک رکف چیه سدنهم نینچ هرگ داشگن

ز بلقنا هنامز بجع رادم هک خرچ
زا نیا هناسف نارازه رازه دراد دای

حدق هب طرش بدا ریگ ناز هک شبیکرت
ز هساک رس دیشمج و نمهب تسا و دابق

هک هگآ تسا هک سوواک و یک اجک دنتفر
هک ؾقاو تسا هک نوچ تفر تخت مج رب داب

ز ترسح بل نیریش زونه یم منیب
هک هلل یم دمد زا نوخ هدید داهرف

رگم هک هلل تسنادب یب ییافو رهد
هک ات دازب و دشب ماج یم ز ؾک داهنن

ایب ایب هک ینامز ز یم بارخ میوش
رگم میسر هب یجنگ رد نیا بارخ دابآ

یمن دنهد تزاجا ارم هب ریس و رفس
میسن داب لصم و بآ نکر دابآ

حدق ریگم وچ ظفاح رگم هب هلان گنچ
هک هتسب دنا رب مشیربا برط لد داش


لزؼ ۹۱۷

شود یهگآ ز رای هدرکرفس داد داب
نم زین لد هب داب مهد ره هچ داب داب

مراک نادب دیسر هک زارمه دوخ منک
ره ماش قرب عمل و ره دادماب داب

رد نیچ هرط وت لد یب ظافح نم
زگره تفگن نکسم ؾولام دای داب

زورما ردق دنپ نازیزع متخانش
ای بر ناور حصان ام زا وت داش داب

نوخ دش ملد هب دای وت ره هگ هک رد نمچ
دنب یابق هچنؼ لگ یم داشگ داب

زا تسد هتفر دوب دوجو ؾیعض نم
محبص هب یوب لصو وت ناج دادزاب داب

ظفاح داهن کین وت تماک دروآرب
ناج اه یادف مدرم داهنوکین داب


لزؼ ۹۱۸

زور لصو نارادتسود دای داب
دای داب نآ ناراگزور دای داب

مماک زا یخلت مؼ نوچ رهز تشگ
گناب شون ناراوخداش دای داب

رگ هچ نارای دنؼراف زا دای نم
زا نم ناشیا ار نارازه دای داب

لتبم متشگ رد نیا دنب و لب
ششوک نآ قح نارازگ دای داب

رگ هچ دص دور تسا رد ممشچ مادم
هدنز دور غاب ناراک دای داب

زار ظفاح دعب زا نیا هتفگان دنام
یا اؽیرد نارادزار دای داب


لزؼ ۹۱۴

تلامج باتفآ ره رظن داب
ز یبوخ یور تبوخ رتبوخ داب

یامه ؾلز نیهاش ترپهش ار
لد ناهاش ملاع ریز رپ داب

یسک وک هتسب تفلز دشابن
وچ تفلز مهرد و ریز و ربز داب

یلد وک قشاع تیور دشابن
هشیمه هقرؼ رد نوخ رگج داب

اتب نوچ هزمؼ تا کوان دناشف
لد حورجم نم ششیپ رپس داب

وچ لعل تنیرکش هسوب دشخب
قاذم ناج نم ز وا رکشرپ داب

ارم زا تسوت ره مد هزات یقشع
وت ار ره یتعاس ینسح رگد داب

هب ناج قاتشم یور تسوت ظفاح
وت ار رد لاح ناقاتشم رظن داب


لزؼ ۹۱۵

یفوص را هداب هب هزادنا دروخ ششون داب
رو هن هشیدنا نیا راک ششومارف داب

نآ هک کی هعرج یم زا تسد دناوت نداد
تسد اب دهاش دوصقم رد ششوؼآ داب

ریپ ام تفگ اطخ رب ملق عنص تفرن
نیرفآ رب رظن کاپ ششوپاطخ داب

هاش ناکرت نخس نایعدم یم دونش
یمرش زا هملظم نوخ ششووایس داب

رگ هچ زا ربک نخس اب نم شیورد تفگن
ناج یادف نیرکش هتسپ ششوماخ داب

ممشچ زا هنیآ ناراد طخ و شلاخ تشگ
مبل زا هسوب نایابر رب و ششود داب

سگرن تسم شزاون نک مدرم شراد
نوخ قشاع هب حدق رگ دروخب ششون داب

هب یملؼ وت روهشم ناهج دش ظفاح
هقلح یگدنب ؾلز وت رد ششوگ داب


لزؼ ۹۱۶

تنت هب زان نابیبط دنمزاین دابم
دوجو تکزان هدرزآ دنزگ دابم

تملس همه قافآ رد تملس تسوت
هب چیه هضراع صخش وت دنمدرد دابم

لامج تروص و ینعم ز نما تحص تسوت
هک ترهاظ مژد و تنطاب دنژن دابم

رد نیا نمچ وچ دیآرد نازخ هب ییامؽی
شهر هب ورس یهس تماق دنلب دابم

رد نآ طاسب هک نسح وت هولج دزاؼآ
لاجم هنعط نیبدب و دنسپدب دابم

ره نآ هک یور وچ تهام هب مشچ دب دنیب
رب شتآ وت زجب ناج وا دنپس دابم

افش ز هتفگ ناشفرکش ظفاح یوج
هک تتجاح هب جلع بلگ و دنق دابم


لزؼ ۹۱۷

نسح وت هشیمه رد نوزف داب
تیور همه هلاس هلل نوگ داب

ردنا رس ام لایخ تقشع
ره زور هک داب رد نوزف داب

ره ورس هک رد نمچ دیآرد
رد تمدخ تتماق نوگن داب

یمشچ هک هن هنتف وت دشاب
نوچ رهوگ کشا قرؼ نوخ داب

مشچ وت ز رهب ییابرلد
رد ندرک رحس نونفوذ داب

ره اج هک تسیلد رد مؼ وت
یب ربص و رارق و یب نوکس داب

دق همه ناربلد ملاع
شیپ ؾلا تدق وچ نون داب

ره لد هک ز قشع تسوت یلاخ
زا هقلح لصو وت نورب داب

لعل وت هک تسه ناج ظفاح
رود زا بل نامدرم نود داب


لزؼ ۹۱۳

اورسخ یوگ کلف رد مخ ناگوچ وت داب
تحاس نوک و ناکم هصرع نادیم وت داب

ؾلز نوتاخ رفظ هتفیش مچرپ تسوت
هدید حتف دبا قشاع نلوج وت داب

یا هک اشنا دراطع تفص تکوش تسوت
لقع لک رکاچ شکارؽط ناوید وت داب

هریط هولج یبوط دق نوچ ورس وت دش
تریؼ دلخ نیرب تحاس ناتسب وت داب

هن هب اهنت تاناویح و تاتابن و دامج
ره هچ رد ملاع رما تسا هب نامرف وت داب


لزؼ ۹۱۱

رید تسا هک رادلد یمایپ داتسرفن
تشونن یملس و یملک داتسرفن

دص همان مداتسرف و نآ هاش ناراوس
یکیپ دیناودن و یملس داتسرفن

یوس نم یشحو تفص لقع هدیمر
یشوروهآ کبک یمارخ داتسرفن

تسناد هک دهاوخ مندش غرم لد زا تسد
و زا نآ طخ نوچ هلسلس یماد داتسرفن

دایرف هک نآ یقاس بلرکش تسمرس
تسناد هک مرومخم و یماج داتسرفن

نادنچ هک مدز ؾل تامارک و تاماقم
مچیه ربخ زا چیه یماقم داتسرفن

ظفاح هب بدا شاب هک تساوخاو دشابن
رگ هاش یمایپ هب یملؼ داتسرفن


لزؼ ۹۹۱

هناریپ مرس قشع یناوج هب رس داتفا
ناو زار هک رد لد متفهنب هب داتفارد

زا هار رظن غرم ملد تشگ ریگاوه
یا هدید هگن نک هک هب ماد هک داتفارد

ادرد هک زا نآ یوهآ نیکشم هیس مشچ
نوچ هفان یسب نوخ ملد رد رگج داتفا

زا رذگهر کاخ رس یوک امش دوب
ره هفان هک رد تسد میسن رحس داتفا

ناگژم وت ات ػیت ناهج ریگ دروآرب
سب هتشک لد هدنز هک رب کی رگد داتفا

سب هبرجت میدرک رد نیا رید تافاکم
اب ناشکدرد ره هک داتفارد داتفارب

رگ ناج دهدب گنس هیس لعل ددرگن
اب تنیط یلصا هچ دنک رهگدب داتفا

ظفاح هک رس ؾلز ناتب تسد ششک دوب
سب هفرط تسیفیرح شک نونکا هب رس داتفا


لزؼ ۹۹۹

سکع یور وت وچ رد هنیآ ماج داتفا
ؾراع زا هدنخ یم رد عمط ماخ داتفا

نسح یور وت هب کی هولج هک رد هنیآ درک
نیا همه شقن رد هنییآ ماهوا داتفا

نیا همه سکع یم و شقن نیراگن هک دومن
کی غورف خر تسیقاس هک رد ماج داتفا

تریؼ قشع نابز همه ناصاخ دیربب
زک اجک رس شمؼ رد نهد ماع داتفا

نم ز دجسم هب تابارخ هن دوخ مداتفا
منیا زا دهع لزا لصاح ماجرف داتفا

هچ دنک زک یپ نارود دورن نوچ راگرپ
ره هک رد هریاد شدرگ مایا داتفا

رد مخ ؾلز وت تخیوآ لد زا هاچ خنز
هآ زک هاچ نورب دمآ و رد ماد داتفا

نآ دش یا هجاوخ هک رد هعموص مزاب ینیب
راک ام اب خر یقاس و بل ماج داتفا

ریز ریشمش شمؼ صقر نانک دیاب تفر
ناک هک دش هتشک وا کین ماجنارس داتفا

ره شمد اب نم هتخوسلد یفطل رگد تسا
نیا ادگ نیب هک هچ هتسیاش ماعنا داتفا

نایفوص هلمج دنفیرح و زابرظن یلو
نیز نایم ظفاح هتخوسلد ماندب داتفا


لزؼ ۹۹۷

نآ هک راسخر وت ار گنر لگ و نیرسن داد
ربص و مارآ دناوت هب نم نیکسم داد

ناو هک یوسیگ وت ار مسر لواطت تخومآ
مه دناوت شمرک داد نم نیگمؼ داد

نم نامه زور ز داهرف عمط مدیربب
هک نانع لد ادیش هب بل نیریش داد

جنگ رز رگ دوبن جنک تعانق تسیقاب
نآ هک نآ داد هب ناهاش هب نایادگ نیا داد

شوخ تسیسورع ناهج زا هر تروص نکیل
ره هک تسویپ ودب رمع شدوخ نیواک داد

دعب زا نیا تسد نم و نماد ورس و بل یوج
هصاخ نونکا هک ابص هدژم نیدرورف داد

رد ؾک هصؼ نارود لد ظفاح نوخ دش
زا قارف تخر یا هجاوخ ماوق نیدلا داد


لزؼ ۹۹۸

هشفنب شود هب لگ تفگ و شوخ یناشن داد
هک بات نم هب ناهج هرط ینلف داد

ملد هنازخ رارسا دوب و تسد اضق
شرد تسبب و شدیلک هب یناتسلد داد

هتسکش راو هب تهاگرد مدمآ هک بیبط
هب ییایموم ؾطل ماوت یناشن داد

شنت تسرد و شلد داش داب و رطاخ شوخ
هک تسد شداد و یرای یناوتان داد

ورب هجلاعم دوخ نک یا وگتحیصن
بارش و دهاش نیریش هک ار ینایز داد

تشذگ رب نم نیکسم و اب نابیقر تفگ
ػیرد ظفاح نیکسم نم هچ یناج داد


لزؼ ۹۹۴

یامه جوا تداعس هب ماد ام دتفا
رگا وت ار یرذگ رب ماقم ام دتفا

بابح راو مزادنارب زا طاشن هلک
رگا ز یور وت یسکع هب ماج ام دتفا

یبش هک هام دارم زا قفا دوش علاط
دوب هک وترپ یرون هب ماب ام دتفا

هب هاگراب وت نوچ داب ار دشابن راب
یک قافتا لاجم ملس ام دتفا

وچ ناج یادف شبل دش لایخ یم متسب
هک هرطق یا ز شللز هب ماک ام دتفا

لایخ ؾلز وت اتفگ هک ناج هلیسو زاسم
زک نیا راکش ناوارف هب ماد ام دتفا

هب یدیماان زا نیا رد ورم نزب یلاف
دوب هک هعرق تلود هب مان ام دتفا

ز کاخ یوک وت ره هگ هک مد دنز ظفاح
میسن نشلگ ناج رد ماشم ام دتفا


لزؼ ۹۹۵

تخرد یتسود ناشنب هک ماک لد هب راب درآ
لاهن ینمشد نکرب هک جنر یب رامش درآ

وچ نامهم یتابارخ هب تزع شاب اب نادنر
هک درد رس یشک اناج ترگ یتسم رامخ درآ

بش تبحص تمینؼ ناد هک دعب زا راگزور ام
یسب شدرگ دنک نودرگ یسب لیل و راهن درآ

یرامع راد یلیل ار هک دهم هام رد مکح تسا
ادخ ار رد لد شزادنا هک رب نونجم راذگ درآ

راهب رمع هاوخ یا لد هنرگو نیا نمچ ره لاس
وچ نیرسن دص لگ درآ راب و نوچ لبلب رازه درآ

ادخ ار نوچ لد مشیر یرارق تسب اب تفلز
امرفب لعل نیشون ار هک شدوز رارقاب درآ

رد نیا غاب زا ادخ دهاوخ رگد هناریپ رس ظفاح
دنیشن رب بل ییوج و یورس رد رانک درآ


لزؼ ۹۹۶

یسک هک نسح و طخ تسود رد رظن دراد
ققحم تسا هک وا لصاح رصب دراد

وچ هماخ رد هر نامرف وا رس تعاط
هداهن میا رگم وا هب ػیت درادرب

یسک هب لصو وت نوچ عمش تفای هناورپ
هک ریز ػیت وت ره مد یرس رگد دراد

هب یاپ سوب وت تسد یسک دیسر هک وا
وچ هناتسآ نیدب رد هشیمه رس دراد

ز دهز کشخ ملولم تساجک هداب بان
هک یوب هداب ممادم غامد رت دراد

ز هداب تچیه رگا تسین نیا هن سب هک وت ار
یمد ز هسوسو لقع یب ربخ دراد

یسک هک زا هر اوقت مدق نورب داهنن
هب مزع هدکیم نونکا هر رفس دراد

لد هتسکش ظفاح هب کاخ دهاوخ درب
وچ هلل غاد ییاوه هک رب رگج دراد


لزؼ ۹۹۷

لد ام هب رود تیور ز نمچ غارف دراد
هک وچ ورس دنبیاپ تسا و وچ هلل غاد دراد

رس ام دیاینورف هب نامک یوربا سک
هک نورد هشوگ ناریگ ز ناهج غارف دراد

ز هشفنب بات مراد هک ز ؾلز وا دنز مد
وت هایس مک اهب نیب هک هچ رد غامد دراد

هب نمچ مارخ و رگنب رب تخت لگ هک هلل
هب میدن هاش دنام هک هب ؾک غایا دراد

بش تملظ و نابایب هب اجک ناوت ندیسر
رگم نآ هک عمش تیور هب مهر غارچ دراد

نم و عمش یهاگحبص دزس را هب مه مییرگب
هک میتخوسب و زا ام تب ام غارف دراد

مدزس وچ ربا نمهب هک رب نیا نمچ میرگب
برط نایشآ لبلب رگنب هک غاز دراد

رس سرد قشع دراد لد دنمدرد ظفاح
هک هن رطاخ اشامت هن یاوه غاب دراد


لزؼ ۹۹۳

نآ سک هک هب تسد ماج دراد
یناطلس مج مادم دراد

یبآ هک رضخ تایح زا وا تفای
رد هدکیم وج هک ماج دراد

هتشررس ناج هب ماج راذگب
نیاک هتشر زا وا ماظن دراد

ام و یم و نادهاز و اوقت
ات رای رس مادک دراد

نوریب ز بل وت ایقاس تسین
رد رود یسک هک ماک دراد

سگرن همه هویش یاه یتسم
زا مشچ تشوخ هب ماو دراد

رکذ خر و ؾلز وت ملد ار
تسیدرو هک حبص و ماش دراد

رب هنیس شیر نادنمدرد
تلعل یکمن مامت دراد

رد هاچ نقذ وچ ظفاح یا ناج
نسح وت ود دص ملؼ دراد


لزؼ ۹۹۱

یلد هک بیؼ یامن تسا و ماج مج دراد
ز یمتاخ هک یمد مگ دوش هچ مؼ دراد

هب طخ و لاخ نایادگ هدم هنیزخ لد
هب تسد یشوهاش هد هک مرتحم دراد

هن ره تخرد لمحت دنک یافج نازخ
ملؼ تمه مورس هک نیا مدق دراد

دیسر مسوم نآ زک برط وچ سگرن تسم
دهن هب یاپ حدق ره هک شش مرد دراد

رز زا یاهب یم نونکا وچ لگ ػیرد رادم
هک لقع لک هب تدص بیع مهتم دراد

ز رس بیؼ سک هاگآ تسین هصق ناوخم
مادک مرحم لد هر رد نیا مرح دراد

ملد هک ؾل درجت یدز نونک دص لؽش
هب یوب ؾلز وت اب داب مدحبص دراد

دارم لد ز هک مسرپ هک تسین یرادلد
هک هولج رظن و هویش مرک دراد

ز بیج هقرخ ظفاح هچ ؾرط ناوتب تسب
هک ام دمص میدیبلط و وا منص دراد


لزؼ ۹۷۱

یتب مراد هک درگ لگ ز لبنس هیاس ناب دراد
راهب شضراع یطخ هب نوخ ناوؼرا دراد

رابؼ طخ دیناشوپب دیشروخ شخر ای بر
یاقب شنادواج هد هک نسح نادواج دراد

وچ قشاع یم مدش متفگ هک مدرب رهوگ دوصقم
متسنادن هک نیا ایرد هچ جوم نوخ ناشف دراد

ز تمشچ ناج دیاشن درب زک ره وس هک یم منیب
نیمک زا هشوگ یا هدرک تس و ریت ردنا نامک دراد

وچ ماد هرط دناشفا ز درگ رطاخ قاشع
هب زامؼ ابص دیوگ هک زار ام ناهن دراد

ناشفیب هعرج یا رب کاخ و لاح لها لد ونشب
هک زا دیشمج و ورسخیک ناوارف ناتساد دراد

وچ رد تیور ددنخب لگ وشم رد شماد یا لبلب
هک رب لگ یدامتعا تسین رگ نسح ناهج دراد

ادخ ار داد نم ناتسب زا وا یا هنحش سلجم
هک یم اب یرگید هدروخ تس و اب نم رس نارگ دراد

هب کارتف را یمه یدنب ادخ ار دوز مدیص نک
هک تفآ تساه رد ریخات و بلاط ار نایز دراد

ز دقورس تیوجلد نکم مورحم ممشچ ار
نیدب همشچرس شا ناشنب هک شوخ یبآ ناور دراد

ز ؾوخ مرجه نمیا نک رگا دیما نآ یراد
هک زا مشچ ناشیدنادب تیادخ رد ناما دراد

هچ رذع تخب دوخ میوگ هک نآ رایع بوشآرهش
هب یخلت تشک ظفاح ار و رکش رد ناهد دراد


لزؼ ۹۷۹

ره نآ وک رطاخ عومجم و رای نینزان دراد
تداعس مدمه وا تشگ و تلود نیشنمه دراد

میرح قشع ار هگرد یسب رتلاب زا لقع تسا
یسک نآ ناتسآ دسوب هک ناج رد نیتسآ دراد

ناهد گنت شنیریش رگم کلم نامیلس تسا
هک شقن متاخ شلعل ناهج ریز نیگن دراد

بل لعل و طخ نیکشم وچ شنآ تسه و شنیا تسه
مزانب ربلد دوخ ار هک شنسح نآ و نیا دراد

هب یراوخ رگنم یا معنم نافیعض و نافیحن ار
هک ردص سلجم ترشع یادگ نیشنهر دراد

وچ رب یور نیمز یشاب ییاناوت تمینؼ ناد
هک نارود یناوتان اه یسب ریز نیمز دراد

نادرگلب ناج و نت یاعد نادنمتسم تسا
هک دنیب ریخ زا نآ نمرخ هک گنن زا هشوخ نیچ دراد

ابص زا قشع نم یزمر وگب اب نآ هش نابوخ
هک دص دیشمج و ورسخیک ملؼ نیرتمک دراد

و رگ دیوگ یمن مهاوخ وچ ظفاح قشاع سلفم
شدییوگب هک یناطلس ییادگ نیشنمه دراد


لزؼ ۹۷۷

ره نآ هک بناج لها ادخ هگن دراد
شادخ رد همه لاح زا لب هگن دراد

ثیدح تسود میوگن رگم هب ترضح تسود
هک انشآ نخس انشآ هگن دراد

لد شاعم نانچ نک هک رگ دزؽلب یاپ
هتشرف تا هب ود تسد اعد هگن دراد

ترگ تساوه هک قوشعم دلسگن نامیپ
هاگن راد رس هتشر ات هگن دراد

ابص رب نآ رس ؾلز را لد ارم ینیب
ز یور ؾطل شیوگب هک اج هگن دراد

وچ شمتفگ هک ملد ار هاگن راد هچ تفگ
ز تسد هدنب هچ دزیخ ادخ هگن دراد

رس و رز و لد و مناج یادف نآ یرای
هک قح تبحص رهم و افو هگن دراد

رابؼ هار تراذگهار تساجک ات ظفاح
هب راگدای میسن ابص هگن دراد


لزؼ ۹۷۸

برطم قشع بجع زاس و ییاون دراد
شقن ره همؽن هک دز هار هب ییاج دراد

ملاع زا هلان قاشع ادابم یلاخ
هک شوخ گنهآ و حرف شخب ییاوه دراد

ریپ یدرد شک ام رگ هچ درادن رز و روز
شوخ شخباطع و شوپاطخ ییادخ دراد

مرتحم راد ملد نیاک سگم تسرپدنق
ات هاوخاوه وت دش رف ییامه دراد

زا تلادع دوبن رود شرگ دسرپ لاح
یهاشداپ هک هب هیاسمه ییادگ دراد

کشا نینوخ مدومنب هب نابیبط دنتفگ
درد قشع تسا و زوسرگج ییاود دراد

متس زا هزمؼ زومایم هک رد بهذم قشع
ره لمع یرجا و ره هدرک ییازج دراد

زؽن تفگ نآ تب هچباسرت هداب تسرپ
یداش یور یسک روخ هک ییافص دراد

اورسخ ظفاح هاگرد نیشن هحتاف دناوخ
و زا نابز وت یانمت ییاعد دراد


لزؼ ۹۷۴

نآ هک زا لبنس وا هیلاؼ یبات دراد
زاب اب ناگدشلد زان و یباتع دراد

زا رس هتشک دوخ یم یرذگ نوچمه داب
هچ ناوت درک هک رمع تسا و یباتش دراد

هام دیشروخ شیامن ز سپ هدرپ ؾلز
تسیباتفآ هک رد شیپ یباحس دراد

مشچ نم درک هب ره هشوگ ناور لیس کشرس
ات یهس ورس وت ار هزات رت یبآ دراد

هزمؼ خوش وت منوخ هب اطخ یم دزیر
شتصرف داب هک شوخ رکف یباوص دراد

بآ ناویح رگا نیا تسا هک دراد بل تسود
نشور تسا نیا هک رضخ هرهب یبارس دراد

مشچ رومخم وت دراد ز ملد دصق رگج
کرت تسم تسا رگم لیم یبابک دراد

ناج رامیب ارم تسین ز وت یور لاس
یا شوخ نآ هتسخ هک زا تسود یباوج دراد

یک دنک یوس لد هتسخ ظفاح یرظن
مشچ شتسم هک هب ره هشوگ یبارخ دراد


لزؼ ۹۷۵

دهاش نآ تسین هک ییوم و ینایم دراد
هدنب تعلط نآ شاب هک ینآ دراد

هویش روح و یرپ رگ هچ ؾیطل تسا یلو
یبوخ نآ تسا و تفاطل هک ینلف دراد

همشچ مشچ ارم یا لگ نادنخ بایرد
هک هب دیما وت شوخ بآ یناور دراد

یوگ یبوخ هک درب زا وت هک دیشروخ نآ اج
هن تسیراوس هک رد تسد ینانع دراد

لد ناشن دش منخس ات وت شلوبق یدرک
یرآ یرآ نخس قشع یناشن دراد

مخ یوربا وت رد تعنص یزادناریت
هدرب زا تسد ره نآ سک هک ینامک دراد

رد هر قشع دشن سک هب نیقی مرحم زار
ره یسک رب بسح رکف ینامگ دراد

اب تابارخ نانیشن ز تامارک ؾلم
ره نخس یتقو و ره هتکن یناکم دراد

غرم کریز دنزن رد شنمچ هدرپ یارس
ره یراهب هک هب هلابند ینازخ دراد

یعدم وگ زؽل و هتکن هب ظفاح شورفم
کلک ام زین ینابز و ینایب دراد


لزؼ ۹۷۶

ناج یب لامج ناناج لیم ناهج درادن
ره سک هک نیا درادن اقح هک نآ درادن

اب چیه سک یناشن ناز ناتسلد مدیدن
ای نم ربخ مرادن ای وا ناشن درادن

ره یمنبش رد نیا هر دص رحب نیشتآ تسا
ادرد هک نیا امعم حرش و نایب درادن

لزنمرس تؼارف ناوتن ز تسد نداد
یا ناوراس شکورف نیاک هر نارک درادن

گنچ هدیمخ تماق یم تدناوخ هب ترشع
ونشب هک دنپ ناریپ تچیه نایز درادن

یا لد قیرط یدنر زا بستحم زومایب
تسم تسا و رد قح وا سک نیا نامگ درادن

لاوحا جنگ نوراق مایاک داد رب داب
رد شوگ لد ناوخورف ات رز ناهن درادن

رگ دوخ بیقر عمش تسا رارسا زا وا ناشوپب
ناک خوش هدیربرس دنب نابز درادن

سک رد ناهج درادن کی هدنب وچمه ظفاح
اریز هک نوچ وت یهاش سک رد ناهج درادن


لزؼ ۹۷۷

ینشور تعلط وت هام درادن
شیپ وت لگ قنور هایگ درادن

هشوگ یوربا تسوت لزنم مناج
رتشوخ زا نیا هشوگ هاشداپ درادن

ات هچ دنک اب خر وت دود لد نم
هنیآ یناد هک بات هآ درادن

یخوش سگرن رگن هک شیپ وت تفکشب
مشچ هدیرد بدا هاگن درادن

مدید و نآ مشچ لد هیس هک وت یراد
بناج چیه انشآ هاگن درادن

لطر منارگ هد یا دیرم تابارخ
یداش یخیش هک هاقناخ درادن

نوخ روخ و شماخ نیشن هک نآ لد کزان
تقاط دایرف هاوخداد درادن

وگ ورب و نیتسآ هب نوخ رگج یوش
ره هک رد نیا هناتسآ هار درادن

ین نم اهنت مشک لواطت تفلز
تسیک هک وا غاد نآ هایس درادن

ظفاح رگا هدجس وت درک نکم بیع
رفاک قشع یا منص هانگ درادن


لزؼ ۹۷۳

تسین رد رهش یراگن هک لد ام دربب
متخب را رای دوش متخر زا نیا اج دربب

وک یفیرح شک تسمرس هک شیپ شمرک
قشاع هتخوس لد مان انمت دربب

انابؼاب ز نازخ یب تربخ یم منیب
هآ زا نآ زور هک تداب لگ انعر دربب

نزهر رهد هتفخن تس وشم نمیا زا وا
رگا زورما هدربن تس هک ادرف دربب

رد لایخ نیا همه تبعل هب سوه یم مزاب
وب هک بحاص یرظن مان اشامت دربب

ملع و یلضف هک هب لچ لاس ملد عمج دروآ
مسرت نآ سگرن هناتسم هب امؽی دربب

گناب یواگ هچ ادص دهدزاب هوشع رخم
یرماس تسیک هک تسد زا دی اضیب دربب

ماج ییانیم یم دس هر گنت تسیلد
هنم زا تسد هک لیس تمؼ زا اج دربب

هار قشع را هچ هاگنیمک نارادنامک تسا
ره هک هتسناد دور هفرص ز ادعا دربب

ظفاح را ناج دبلط هزمؼ هناتسم رای
هناخ زا ریؼ زادرپب و لهب ات دربب


لزؼ ۹۷۱

رگا هن هداب مؼ لد ز دای ام دربب
بیهن هثداح داینب ام ز اج دربب

رگا هن لقع هب یتسم دشکورف رگنل
هنوگچ یتشک زا نیا هطرو لب دربب

ناؽف هک اب همه سک هنابیاؼ تخاب کلف
هک سک دوبن هک یتسد زا نیا اؼد دربب

راذگ رب تاملظ تسا رضخ یهار وک
دابم شتک یمورحم بآ ام دربب

لد مفیعض زا نآ یم دشک هب ؾرط نمچ
هک ناج ز گرم هب یرامیب ابص دربب

بیبط قشع منم هداب هد هک نیا نوجعم
تؼارف درآ و هشیدنا اطخ دربب

تخوسب ظفاح و سک لاح وا هب رای تفگن
رگم میسن یمایپ یادخ ار دربب


لزؼ ۹۸۱

رحس لبلب تیاکح اب ابص درک
هک قشع یور لگ اب ام هچ اه درک

زا نآ گنر مخر نوخ رد لد داتفا
و زا نآ نشلگ هب مراخ لتبم درک

ملؼ تمه نآ منینزان
هک راک ریخ یب یور و ایر درک

نم زا ناگناگیب رگید ملانن
هک اب نم ره هچ درک نآ انشآ درک

رگ زا ناطلس عمط مدرک اطخ دوب
رو زا ربلد افو متسج افج درک

ششوخ داب نآ میسن یهاگحبص
هک درد بش نانیشن ار اود درک

باقن لگ دیشک و ؾلز لبنس
هرگ دنب یابق هچنؼ او درک

هب ره وس لبلب قشاع رد ناؽفا
معنت زا نایم داب ابص درک

تراشب رب هب یوک یم ناشورف
هک ظفاح هبوت زا دهز ایر درک

افو زا ناگجاوخ رهش اب نم
لامک تلود و نید افولاوب درک


لزؼ ۹۸۹

ایب هک کرت کلف ناوخ هزور تراؼ درک
لله دیع هب رود حدق تراشا درک

باوث هزور و جح لوبق نآ سک درب
هک کاخ هدکیم قشع ار ترایز درک

ماقم یلصا ام هشوگ تابارخ تسا
شادخ ریخ داهد نآ هک نیا ترامع درک

یاهب هداب نوچ لعل تسیچ رهوج لقع
ایب هک دوس یسک درب نیاک تراجت درک

زامن رد مخ نآ ناوربا یبارحم
یسک دنک هک هب نوخ رگج تراهط درک

ناؽف هک سگرن شامج خیش رهش زورما
رظن هب ناشکدرد زا رس تراقح درک

هب یور رای رظن نک ز هدید تنم راد
هک راک هدید رظن زا رس تراصب درک

ثیدح قشع ز ظفاح ونش هن زا ظعاو
رگا هچ تعنص رایسب رد ترابع درک


لزؼ ۹۸۷

هب بآ نشور یم یفراع تراهط درک
یلع حابصلا هک هناخیم ار ترایز درک

نیمه هک رؼاس نیرز روخ ناهن دیدرگ
لله دیع هب رود حدق تراشا درک

اشوخ زامن و زاین یسک هک زا رس درد
هب بآ هدید و نوخ رگج تراهط درک

ماما هجاوخ هک شدوب رس زامن زارد
هب نوخ رتخد زر هقرخ ار تراصق درک

ملد ز هقلح شفلز هب ناج دیرخ بوشآ
هچ دوس دید منادن هک نیا تراجت درک

رگا ماما تعامج بلط دنک زورما
ربخ دیهد هک ظفاح هب یم تراهط درک


لزؼ ۹۸۸

یفوص داهن ماد و رس هقح زاب درک
داینب رکم اب کلف هقح زاب درک

یزاب خرچ شدنکشب هضیب رد هلک
اریز هک ضرع هدبعش اب لها زار درک

یقاس ایب هک دهاش یانعر نایفوص
رگید هب هولج دمآ و زاؼآ زان درک

نیا برطم زا تساجک هک زاس قارع تخاس
و گنهآ تشگزاب هب هار زاجح درک

یا لد ایب هک ام هب هانپ ادخ میور
ناز هچ نیتسآ هتوک و تسد زارد درک

تعنص نکم هک ره هک تبحم هن تسار تخاب
شقشع هب یور لد رد ینعم زارف درک

ادرف هک هاگشیپ تقیقح دوش دیدپ
هدنمرش هر یور هک لمع رب زاجم درک

یا کبک شوخ مارخ اجک یم یور تسیاب
هرؼ وشم هک هبرگ دهاز زامن درک

ظفاح نکم تملم نادنر هک رد لزا
ام ار ادخ ز دهز ایر یب زاین درک


لزؼ ۹۸۴

یلبلب نوخ یلد دروخ و یلگ لصاح درک
داب تریؼ هب شدص راخ ناشیرپ لد درک

یطوط یا ار هب لایخ یرکش لد شوخ دوب
شهگان لیس انف شقن لما لطاب درک

هرق نیعلا نم نآ هویم لد شدای داب
هک هچ ناسآ دشب و راک ارم لکشم درک

ناوراس راب نم داتفا ادخ ار یددم
هک دیما ممرک هرمه نیا لمحم درک

یور یکاخ و من مشچ ارم راوخ رادم
خرچ هزوریف هناخبرط زا نیا لگهک درک

هآ و دایرف هک زا مشچ دوسح هم خرچ
رد دحل هام نامک یوربا نم لزنم درک

یدزن هاش خر و توف دش ناکما ظفاح
هچ منک یزاب مایا ارم لفاؼ درک


لزؼ ۹۸۵

وچ داب مزع رس یوک رای مهاوخ درک
سفن هب یوب ششوخ رابکشم مهاوخ درک

هب هزره یب یم و قوشعم رمع یم درذگ
متلاطب سب زا زورما راک مهاوخ درک

ره یوربآ هک متخودنا ز شناد و نید
راثن کاخ هر نآ راگن مهاوخ درک

وچ عمش ممدحبص دش ز رهم وا نشور
هک رمع رد رس نیا راک و راب مهاوخ درک

هب دای مشچ وت دوخ ار بارخ مهاوخ تخاس
یانب دهع میدق راوتسا مهاوخ درک

ابص تساجک هک نیا ناج نوخ هتفرگ وچ لگ
یادف تهکن یوسیگ رای مهاوخ درک

قافن و قرز دشخبن یافص لد ظفاح
قیرط یدنر و قشع رایتخا مهاوخ درک


لزؼ ۹۸۶

تسد رد هقلح نآ ؾلز اتود ناوتن درک
هیکت رب دهع وت و داب ابص ناوتن درک

نآ هچ یعس تسا نم ردنا تبلط میامنب
نیا ردق تسه هک رییؽت اضق ناوتن درک

نماد تسود هب دص نوخ لد داتفا هب تسد
هب یسوسف هک دنک مصخ اهر ناوتن درک

شضراع ار هب لثم هام کلف ناوتن تفگ
تبسن تسود هب ره یب رس و اپ ناوتن درک

یلابورس نم نآ هگ هک دیآرد هب عامس
هچ لحم هماج ناج ار هک ابق ناوتن درک

رظن کاپ دناوت خر ناناج ندید
هک رد هنییآ رظن زج هب افص ناوتن درک

لکشم قشع هن رد هلصوح شناد تسام
لح نیا هتکن نیدب رکف اطخ ناوتن درک

متریؼ تشک هک بوبحم یناهج نکیل
زور و بش هدبرع اب قلخ ادخ ناوتن درک

نم هچ میوگ هک وت ار یکزان عبط ؾیطل
ات هب تسیدح هک هتسهآ اعد ناوتن درک

زجب یوربا وت بارحم لد ظفاح تسین
تعاط ریؼ وت رد بهذم ام ناوتن درک


لزؼ ۹۸۷

لد زا نم درب و یور زا نم ناهن درک
ادخ ار اب هک نیا یزاب ناوت درک

بش مییاهنت رد دصق ناج دوب
شلایخ ؾطل یاه یب نارک درک

ارچ نوچ هلل نینوخ لد مشابن
هک اب ام سگرن وا نارگرس درک

هک ار میوگ هک اب نیا درد ناج زوس
مبیبط دصق ناج ناوتان درک

نادب ناس تخوس نوچ معمش هک رب نم
یحارص هیرگ و طبرب ناؽف درک

ابص رگ هراچ یراد تقو تقو تسا
هک درد مقایتشا دصق ناج درک

نایم نانابرهم یک ناوت تفگ
هک رای ام نینچ تفگ و نانچ درک

ودع اب ناج ظفاح نآ یدرکن
هک ریت مشچ نآ نامکوربا درک


لزؼ ۹۸۳

دای داب نآ هک ز ام تقو رفس دای درکن
هب یعادو لد هدیدمؼ ام داش درکن

نآ ناوج تخب هک یم دز مقر ریخ و لوبق
هدنب ریپ منادن ز هچ دازآ درکن

نیذؼاک هماج هب بانوخ میوشب هک کلف
مینومنهر هب یاپ ملع داد درکن

لد هب دیما ییادص هک رگم رد وت دسر
هلان اه درک رد نیا هوک هک داهرف درکن

هیاس ات یتفرگزاب ز نمچ غرم رحس
نایشآ رد نکش هرط داشمش درکن

دیاش را کیپ ابص زا وت دزومایب راک
ناز هک رتکلاچ زا نیا تکرح داب درکن

کلک هطاشم شعنص دشکن شقن دارم
ره هک رارقا نیدب نسح دادادخ درکن

ابرطم هدرپ نادرگب و نزب هار قارع
هک نیدب هار دشب رای و ز ام دای درکن

تایلزؼ تسیقارع دورس ظفاح
هک دینش نیا هر زوسلد هک دایرف درکن


لزؼ ۹۸۱

ور رب شهر مداهن و رب نم رذگ درکن
دص ؾطل مشچ متشاد و کی رظن درکن

لیس کشرس ام ز شلد نیک هب دربنرد
رد گنس هراخ هرطق ناراب رثا درکن

ای بر وت نآ ناوج رولد هاگن راد
زک ریت هآ هشوگ نانیشن رذح درکن

یهام و غرم شود ز ناؽفا نم تفخن
ناو خوش هدید نیب هک رس زا باوخ درکنرب

یم متساوخ هک شمریم ردنا مدق وچ عمش
وا دوخ رذگ هب ام وچ میسن رحس درکن

اناج مادک گنس لد یب تسیتیافک
وک شیپ مخز ػیت وت ناج ار رپس درکن

کلک نابز هدیرب ظفاح رد نمجنا
اب سک تفگن زار وت ات کرت رس درکن


لزؼ ۹۴۱

ربلد تفرب و ناگدشلد ار ربخ درکن
دای ؾیرح رهش و قیفر رفس درکن

ای تخب نم قیرط تورم تشاذگورف
ای وا هب هارهاش تقیرط رذگ درکن

متفگ رگم هب هیرگ شلد نابرهم منک
نوچ تخس دوب رد لد شگنس رثا درکن

یخوش نکم هک غرم لد یب رارق نم
یادوس ماد یقشاع زا رس هب درکنرد

ره سک هک دید یور وت دیسوب مشچ نم
یراک هک درک هدید نم یب رظن درکن

نم هداتسیا ات شمنک ناج ادف وچ عمش
وا دوخ رذگ هب ام وچ میسن رحس درکن


لزؼ ۹۴۹

یدید یا لد هک مؼ قشع رابرگد هچ درک
نوچ دشب ربلد و اب رای رادافو هچ درک

هآ زا نآ سگرن وداج هک هچ یزاب تخیگنا
هآ زا نآ تسم هک اب مدرم رایشه هچ درک

کشا نم گنر قفش تفای ز یب یرهم رای
علاط یب تقفش نیب هک رد نیا راک هچ درک

یقرب زا لزنم یلیل دیشخردب رحس
هو هک اب نمرخ نونجم لد راگفا هچ درک

ایقاس ماج یم ما هد هک هدنراگن بیؼ
تسین مولعم هک رد هدرپ رارسا هچ درک

نآ هک شقنرپ دز نیا هریاد ییانیم
سک تسنادن هک رد شدرگ راگرپ هچ درک

رکف قشع شتآ مؼ رد لد ظفاح دز و تخوس
رای هنیرید دینیبب هک اب رای هچ درک


لزؼ ۹۴۷

ناتسود رتخد زر هبوت ز یروتسم درک
دش یوس بستحم و راک هب یروتسد درک

دمآ زا هدرپ هب سلجم شقرع کاپ دینک
ات دنیوگن نافیرح هک ارچ یرود درک

یناگدژم هدب یا لد هک رگد برطم قشع
هار هناتسم دز و هراچ یرومخم درک

هن هب تفه بآ هک شگنر هب دص شتآ دورن
نآ هچ اب هقرخ دهاز یم یروگنا درک

هچنؼ نبلگ ملصو ز شمیسن تفکشب
غرم ناوخشوخ برط زا گرب لگ یروس درک

ظفاح یگداتفا زا تسد هدم ناز هک دوسح
ضرع و لام و لد و نید رد رس یرورؽم درک


لزؼ ۹۴۸

لاس اه لد بلط ماج مج زا ام یم درک
ناو هچ دوخ تشاد ز هناگیب انمت یم درک

یرهوگ زک ؾدص نوک و ناکم نوریب تسا
بلط زا ناگدشمگ بل ایرد یم درک

لکشم شیوخ رب ریپ ناؽم مدرب شود
وک هب دییات رظن لح امعم یم درک

شمدید مرخ و نادنخ حدق هداب هب تسد
و ردنا نآ هنیآ دص هنوگ اشامت یم درک

متفگ نیا ماج ناهج نیب هب وت یک داد میکح
تفگ نآ زور هک نیا دبنگ انیم یم درک

یب یلد رد همه لاوحا ادخ اب وا دوب
وا یمن شدید و زا رود ادخ ار یم درک

نیا همه هدبعش شیوخ هک یم درک نیا اج
یرماس شیپ اصع و دی اضیب یم درک

تفگ نآ رای زک وا تشگ رس راد دنلب
شمرج نیا دوب هک رارسا ادیوه یم درک

ضیف حور سدقلا را زاب ددم دیامرف
نارگید مه دننکب نآ هچ احیسم یم درک

شمتفگ هلسلس ؾلز ناتب زا یپ تسیچ
تفگ ظفاح هلگ یا زا لد ادیش یم درک


لزؼ ۹۴۴

هب رس ماج مج نآ هگ رظن یناوت درک
هک کاخ هدکیم لحک رصب یناوت درک

شابم یب یم و برطم هک ریز قاط رهپس
نیدب هنارت مؼ زا لد هب رد یناوت درک

لگ دارم وت نآ هگ باقن دیاشگب
هک شتمدخ وچ میسن رحس یناوت درک

ییادگ رد هناخیم هفرط تسیریسکا
رگ نیا لمع ینکب کاخ رز یناوت درک

هب مزع هلحرم قشع شیپ هن یمدق
هک اهدوس ینک را نیا رفس یناوت درک

وت زک یارس تعیبط یمن یور نوریب
اجک هب یوک تقیرط رذگ یناوت درک

لامج رای درادن باقن و هدرپ یلو
رابؼ هر ناشنب ات رظن یناوت درک

ایب هک هراچ قوذ روضح و مظن روما
هب ضیف یشخب لها رظن یناوت درک

یلو وت ات بل قوشعم و ماج یم یهاوخ
عمط رادم هک راک رگد یناوت درک

لد ز رون تیاده رگ یهگآ یبای
وچ عمش هدنخ نانز کرت رس یناوت درک

رگ نیا تحیصن هناهاش یونشب ظفاح
هب هارهاش تقیقح رذگ یناوت درک


لزؼ ۹۴۵

هچ تسیتسم منادن هک ور هب ام دروآ
هک دوب یقاس و نیا هداب زا اجک دروآ

وت زین هداب هب گنچ رآ و هار ارحص ریگ
هک غرم همؽن ارس زاس شوخ اون دروآ

لد وچ هچنؼ تیاکش ز راک هتسب نکم
هک داب حبص میسن هرگ اشگ دروآ

ندیسر لگ و نیرسن هب ریخ و یبوخ داب
هشفنب داش و شک دمآ نمس افص دروآ

ابص هب شوخ یربخ دهده نامیلس تسا
هک هدژم برط زا نشلگ ابس دروآ

جلع ؾعض لد ام همشرک تسیقاس
رآرب رس هک بیبط دمآ و اود دروآ

دیرم ریپ مناؽم ز نم جنرم یا خیش
ارچ هک هدعو وت یدرک و وا هب اج دروآ

هب گنت یمشچ نآ کرت یرکشل مزان
هک هلمح رب نم شیورد کی ابق دروآ

کلف یملؼ ظفاح نونک هب عوط دنک
هک اجتلا هب رد تلود امش دروآ


لزؼ ۹۴۶

ابص تقو رحس ییوب ز ؾلز رای یم دروآ
لد هدیروش ام ار هب وب رد راک یم دروآ

نم نآ لکش ربونص ار ز غاب هدید مدنکرب
هک ره لگ زک شمؼ تفکشب تنحم راب یم دروآ

غورف هام یم مدید ز ماب رصق وا نشور
هک ور زا مرش نآ دیشروخ رد راوید یم دروآ

ز میب تراؼ شقشع لد نوخرپ اهر مدرک
یلو یم تخیر نوخ و هر نادب راجنه یم دروآ

هب لوق برطم و یقاس نورب متفر هگ و یب هگ
زک نآ هار نارگ دصاق ربخ راوشد یم دروآ

رسارس ششخب ناناج قیرط ؾطل و ناسحا دوب
رگا حیبست یم دومرف رگا رانز یم دروآ

اافع نیچ شیوربا رگا هچ مناوتان درک
هب هوشع مه یمایپ رب رس رامیب یم دروآ

بجع یم متشاد بشید ز ظفاح ماج و هنامیپ
یلو شعنم یمن مدرک هک یفوص راو یم دروآ


لزؼ ۹۴۷

میسن داب ابص مشود یهگآ دروآ
هک زور تنحم و مؼ ور هب یهتوک دروآ

هب نابرطم یحوبص میهد هماج کاچ
نیدب دیون هک داب یهگرحس دروآ

ایب ایب هک وت روح تشهب ار ناوضر
رد نیا ناهج ز یارب لد یهر دروآ

یمه میور هب زاریش اب تیانع تخب
یهز قیفر هک متخب هب یهرمه دروآ

هب ربج رطاخ ام شوک نیاک هلک دمن
اسب تسکش هک اب رسفا یهش دروآ

هچ هلان اه هک دیسر زا ملد هب نمرخ هام
وچ دای ضراع نآ هام یهگرخ دروآ

دناسر تیار روصنم رب کلف ظفاح
هک اجتلا هب بانج یهشنهش دروآ


لزؼ ۹۴۳

مرای وچ حدق هب تسد دریگ
رازاب ناتب تسکش دریگ

ره سک هک دیدب مشچ وا تفگ
وک یبستحم هک تسم دریگ

رد رحب هداتف ما وچ یهام
ات رای ارم هب تسش دریگ

رد شاپ هداتف ما هب یراز
ایآ دوب نآ هک تسد دریگ

مرخ لد نآ هک وچمه ظفاح
یماج ز یم تسلا دریگ


لزؼ ۹۴۱

ملد زج رهم هم نایور یقیرط رب یمن دریگ
ز ره رد یم مهد شدنپ نکیلو رد یمن دریگ

ادخ ار یا وگتحیصن ثیدح رؼاس و یم وگ
هک یشقن رد لایخ ام زا نیا رتشوخ یمن دریگ

ایب یا یقاس خرلگ روایب هداب نیگنر
هک یرکف رد نورد ام زا نیا رتهب یمن دریگ

یحارص یم مشک ناهنپ و مدرم رتفد دنراگنا
بجع رگ شتآ نیا قرز رد رتفد یمن دریگ

نم نیا قلد عقرم ار مهاوخب نتخوس یزور
هک ریپ یم شناشورف هب یماج رب یمن دریگ

زا نآ ور تسه نارای ار اهافص اب یم شلعل
هک ریؼ زا یتسار یشقن رد نآ رهوج یمن دریگ

رس و یمشچ نینچ شکلد وت ییوگ مشچ زا وا زودرب
ورب نیاک ظعو یب ینعم ارم رد رس یمن دریگ

یوگتحیصن نادنر ار هک اب مکح اضق گنج تسا
شلد سب گنت یم منیب رگم رؼاس یمن دریگ

نایم هیرگ یم مدنخ هک نوچ عمش ردنا نیا سلجم
نابز منیشتآ تسه نکیل رد یمن دریگ

هچ شوخ دیص ملد یدرک مزانب مشچ تتسم ار
هک سک ناؼرم یشحو ار زا نیا رتشوخ یمن دریگ

نخس رد جایتحا ام و یانؽتسا قوشعم تسا
هچ دوس یرگنوسفا یا لد هک رد ربلد یمن دریگ

نم نآ هنییآ ار یزور هب تسد مرآ راوردنکس
رگا یم دریگ نیا شتآ ینامز رو یمن دریگ

ادخ ار یمحر یا معنم هک شیورد رس تیوک
یرد رگید یمن دناد یهر رگید یمن دریگ

نیدب رعش رت نیریش ز هشنهاش بجع مراد
هک رس ات یاپ ظفاح ار ارچ رد رز یمن دریگ


لزؼ ۹۵۱

یقاس را هداب زا نیا تسد هب ماج دزادنا
نافراع ار همه رد برش مادم دزادنا

رو نینچ ریز مخ ؾلز دهن هناد لاخ
یا اسب غرم درخ ار هک هب ماد دزادنا

یا اشوخ تلود نآ تسم هک رد یاپ ؾیرح
رس و راتسد دنادن هک مادک دزادنا

دهاز ماخ هک راکنا یم و ماج دنک
هتخپ ددرگ وچ رظن رب یم ماخ دزادنا

زور رد بسک رنه شوک هک یم ندروخ زور
لد نوچ هنیآ رد گنز ملظ دزادنا

نآ نامز تقو یم حبص غورف تسا هک بش
درگ هاگرخ قفا هدرپ ماش دزادنا

هداب اب بستحم رهش یشونن راهنز
دروخب هداب تا و گنس هب ماج دزادنا

اظفاح رس ز هلک هشوگ دیشروخ رآرب
تتخب را هعرق نادب هام مامت دزادنا


لزؼ ۹۵۹

یمد اب مؼ هب رس ندرب ناهج کی رس یمن دزرا
هب یم شورفب قلد ام زک نیا رتهب یمن دزرا

هب یوک یم شناشورف هب یماج رب یمن دنریگ
یهز هداجس اوقت هک کی رؼاس یمن دزرا

مبیقر شنزرس اه درک زک نیا هب بآ خر باترب
هچ داتفا نیا رس ام ار هک کاخ رد یمن دزرا

هوکش جات یناطلس هک میب ناج رد وا جرد تسا
یهلک شکلد تسا اما هب کرت رس یمن دزرا

هچ ناسآ یم دومن لوا مؼ ایرد هب یوب دوس
طلؼ مدرک هک نیا نافوط هب دص رهوگ یمن دزرا

وت ار نآ هب هک یور دوخ ز ناقاتشم یناشوپب
هک یداش ناهج یریگ مؼ رکشل یمن دزرا

وچ ظفاح رد تعانق شوک و زا ییند نود رذگب
هک کی وج تنم نانود ود دص نم رز یمن دزرا


لزؼ ۹۵۷

رد لزا وترپ تنسح ز یلجت مد دز
قشع ادیپ دش و شتآ هب همه ملاع دز

هولج یا درک تخر دید کلم قشع تشادن
نیع شتآ دش زا نیا تریؼ و رب مدآ دز

لقع یم تساوخ زک نآ هلعش غارچ دزورفا
قرب تریؼ دیشخردب و ناهج مهرب دز

یعدم تساوخ هک دیآ هب هگاشامت زار
تسد بیؼ دمآ و رب هنیس مرحمان دز

نارگید هعرق تمسق همه رب شیع دندز
لد هدیدمؼ ام دوب هک مه رب مؼ دز

ناج یولع سوه هاچ نادخنز وت تشاد
تسد رد هقلح نآ ؾلز مخ ردنا مخ دز

ظفاح نآ زور همانبرط قشع وت تشون
هک ملق رب رس بابسا لد مرخ دز


لزؼ ۹۵۸

رحس نوچ ورسخ رواخ ملع رب ناراسهوک دز
هب تسد تمحرم مرای رد ناراودیما دز

وچ شیپ حبص نشور دش هک لاح رهم نودرگ تسیچ
دمآرب هدنخ شوخ رب رورؼ ناراگماک دز

مراگن شود رد سلجم هب مزع صقر نوچ تساخرب
هرگ دوشگب زا وربا و رب لد یاه نارای دز

نم زا گنر حلص نآ مد هب نوخ لد متسشب تسد
هک مشچ هداب شیامیپ لص رب نارایشوه دز

مادک نهآ شلد تخومآ نیا نییآ یرایع
زک لوا نوچ نورب دمآ هر بش هدنز ناراد دز

لایخ یراوسهش تخپ و دش هگان لد نیکسم
ادنوادخ هگن شراد هک رب بلق ناراوس دز

رد بآ و گنر شراسخر هچ ناج میداد و نوخ میدروخ
وچ ششقن تسد داد لوا مقر رب ناج ناراپس دز

شنم اب هقرخ نیمشپ اجک ردنا دنمک مرآ
هرز ییوم هک شناگژم هر نارازگرجنخ دز

هاشنهش رفظم رف عاجش کلم و نید روصنم
هک دوج یب شؽیرد هدنخ رب ربا ناراهب دز

زا نآ تعاس هک ماج یم هب تسد وا ؾرشم دش
هنامز رؼاس یداش هب دای ناراسگیم دز

ز ریشمش شناشفارس رفظ نآ زور دیشخردب
هک نوچ دیشروخ مجنا زوس اهنت رب نارازه دز

ماود رمع و کلم وا هاوخب زا ؾطل قح یا لد
هک خرچ نیا هکس تلود هب رود ناراگزور دز

رظن رب هعرق قیفوت و نمی تلود هاش تسا
هدب ماک لد ظفاح هک لاف نارایتخب دز


لزؼ ۹۵۴

یهار نزب هک یهآ رب زاس نآ ناوت دز
یرعش ناوخب هک اب وا لطر نارگ ناوت دز

رب ناتسآ ناناج رگ رس ناوت نداهن
گنابلگ یدنلبرس رب نامسآ ناوت دز

دق هدیمخ ام تلهس دیامن اما
رب مشچ نانمشد ریت زا نیا نامک ناوت دز

رد هقناخ دجنگن رارسا یزابقشع
ماج یم هناؽم مه اب ناؽم ناوت دز

شیورد ار دشابن گرب یارس ناطلس
مییام و هنهک یقلد شتک رد نآ ناوت دز

لها رظن ود ملاع رد کی رظن دنزابب
قشع تسا و واد لوا رب دقن ناج ناوت دز

رگ تلود تلاصو دهاوخ یرد ندوشگ
اهرس نیدب لیخت رب ناتسآ ناوت دز

قشع و بابش و یدنر هعومجم دارم تسا
نوچ عمج دش یناعم یوگ نایب ناوت دز

دش نزهر تملس ؾلز وت نیو بجع تسین
رگ هار نز وت یشاب دص ناوراک ناوت دز

ظفاح هب قح نآرق زک دیش و قرز یآزاب
دشاب هک یوگ یشیع رد نیا ناهج ناوت دز


لزؼ ۹۵۵

رگا مور ز یپ شا هنتف اه دزیگنارب
رو زا بلط منیشنب هب هنیک دزیخرب

و رگ هب یرذگهر کی مد زا یرادافو
وچ درگ رد یپ شا متفا وچ داب دزیرگب

و رگ منک بلط مین هسوب دص سوسفا
ز هقح شنهد نوچ رکش دزیرورف

نم نآ بیرف هک رد سگرن وت یم منیب
سب بآ یور هک اب کاخ هر دزیمآرب

زارف و بیش نابایب قشع ماد تسلب
تساجک یلدریش زک لب دزیهرپن

وت رمع هاوخ و یروبص هک خرچ هدبعش زاب
رازه یزاب زا نیا هفرط رت دزیگنارب

رب هناتسآ میلست رس هنب ظفاح
هک رگ هزیتس ینک راگزور دزیتسب


لزؼ ۹۵۶

هب نسح و قلخ و افو سک هب رای ام دسرن
وت ار رد نیا نخس راکنا راک ام دسرن

رگا هچ نسح ناشورف هب هولج هدمآ دنا
یسک هب نسح و تحلم هب رای ام دسرن

هب قح تبحص نیرید هک چیه مرحم زار
هب رای کی تهج قح رازگ ام دسرن

رازه شقن دیآرب ز کلک عنص و یکی
هب یریذپلد شقن راگن ام دسرن

رازه دقن هب رازاب تاناک دنرآ
یکی هب هکس بحاص رایع ام دسرن

ػیرد هلفاق رمع ناک نانچ دنتفر
هک ناشدرگ هب یاوه راید ام دسرن

لد ز جنر نادوسح جنرم و قثاو شاب
هک دب هب رطاخ راودیما ام دسرن

نانچ یزب هک رگا کاخ هر یوش سک ار
رابؼ یرطاخ زا هر راذگ ام دسرن

تخوسب ظفاح و مسرت هک حرش هصق وا
هب عمس هشداپ راگماک ام دسرن


لزؼ ۹۵۷

ره هک ار اب طخ تزبس رس ادوس دشاب
یاپ زا نیا هریاد نوریب دهنن ات دشاب

نم وچ زا کاخ دحل هلل تفص مزیخرب
غاد یادوس ماوت رس ادیوس دشاب

وت دوخ یا رهوگ کی هناد ییاجک رخآ
زک تمؼ هدید مدرم همه ایرد دشاب

زا نب ره هژم ما بآ ناور تسا ایب
ترگا لیم بل یوج و اشامت دشاب

نوچ لگ و یم یمد زا هدرپ نورب یآ و آرد
هک هرابرگد تاقلم هن ادیپ دشاب

لظ دودمم مخ ؾلز ماوت رب رس داب
ردناک نیا هیاس رارق لد ادیش دشاب

تمشچ زا زان هب ظفاح دنکن لیم یرآ
ینارگرس تفص سگرن انعر دشاب


لزؼ ۹۵۳

نم و راکنا بارش نیا هچ تیاکح دشاب
ابلاؼ نیا مردق لقع و تیافک دشاب

ات هب تیاؼ هر هناخیم یمن متسناد
رو هن یروتسم ام ات هب هچ تیاؼ دشاب

دهاز و بجع و زامن و نم و یتسم و زاین
ات وت ار دوخ ز نایم اب هک تیانع دشاب

دهاز را هار هب یدنر دربن روذعم تسا
قشع تسیراک هک ؾوقوم تیاده دشاب

نم هک بش اه هر اوقت هدز ما اب ؾد و گنچ
نیا نامز رس هب هر مرآ هچ تیاکح دشاب

هدنب ریپ مناؽم هک ز ملهج دناهرب
ریپ ام ره هچ دنک نیع تیانع دشاب

شود زا نیا هصؼ متفخن هک یقیفر یم تفگ
ظفاح را تسم دوب یاج تیاکش دشاب


لزؼ ۹۵۱

دقن یفوص هن همه یفاص یب شؼ دشاب
یا اسب هقرخ هک بجوتسم شتآ دشاب

یفوص ام هک ز درو یرحس تسم یدش
شهاگماش نارگن شاب هک شوخرس دشاب

شوخ دوب رگ کحم هبرجت دیآ هب نایم
ات هیس یور دوش ره هک رد وا شؼ دشاب

طخ یقاس رگ زا نیا هنوگ دنز شقن رب بآ
یا اسب خر هک هب هبانوخ شقنم دشاب

زان درورپ معنت دربن هار هب تسود
یقشاع هویش نادنر شکلب دشاب

مؼ ییند یند دنچ یروخ هداب روخب
ؾیح دشاب لد اناد هک شوشم دشاب

قلد و هداجس ظفاح دربب هداب شورف
رگ شبارش ز ؾک یقاس هم شو دشاب


لزؼ ۹۶۱

شوخ تسا تولخ رگا رای رای نم دشاب
هن نم مزوسب و وا عمش نمجنا دشاب

نم نآ نیگن نامیلس هب چیه مناتسن
هک هاگ هاگ رب وا تسد نمرها دشاب

اور رادم ایادخ هک رد میرح لاصو
بیقر مرحم و نامرح بیصن نم دشاب

یامه وگ نکفم هیاس ؾرش زگره
رد نآ راید هک یطوط مک زا نؼز دشاب

نایب قوش هچ تجاح هک زوس شتآ لد
ناوت تخانش ز یزوس هک رد نخس دشاب

یاوه یوک وت زا رس یمن دور یرآ
بیرؼ ار لد هتشگرس اب نطو دشاب

هب ناس نسوس رگا هد نابز دوش ظفاح
وچ هچنؼ شیپ شاوت رهم رب نهد دشاب


لزؼ ۹۶۹

یک رعش رت دزیگنا رطاخ هک نیزح دشاب
کی هتکن زا نیا ینعم میتفگ و نیمه دشاب

زا لعل وت رگ مبای یرتشگنا راهنز
دص کلم منامیلس رد ریز نیگن دشاب

کانمؼ دیابن دوب زا نعط دوسح یا لد
دیاش هک وچ ینیباو ریخ وت رد نیا دشاب

ره وک دنکن یمهف نیز کلک لایخ زیگنا
ششقن هب مارح را دوخ رگتروص نیچ دشاب

ماج یم و نوخ لد ره کی هب یسک دنداد
رد هریاد تمسق عاضوا نینچ دشاب

رد راک بلگ و لگ مکح یلزا نیا دوب
نیاک دهاش یرازاب ناو هدرپ نیشن دشاب

نآ تسین هک ظفاح ار یدنر دشب زا رطاخ
نیاک هقباس نیشیپ ات زور نیسپ دشاب


لزؼ ۹۶۷

شوخ دمآ لگ زو نآ رتشوخ دشابن
هک رد تتسد زجب رؼاس دشابن

نامز یلدشوخ بایرد و رد بای
هک میاد رد ؾدص رهوگ دشابن

تمینؼ ناد و یم روخ رد ناتسلگ
هک لگ ات هتفه رگید دشابن

ایا لعلرپ هدرک ماج نیرز
اشخبب رب یسک شک رز دشابن

ایب یا خیش و زا هناخمخ ام
یبارش روخ هک رد رثوک دشابن

یوشب قاروا رگا سردمه ییام
هک ملع قشع رد رتفد دشابن

ز نم شوینب و لد رد یدهاش دنب
هک شنسح هتسب رویز دشابن

یبارش یب مرامخ شخب ای بر
هک اب یو چیه درد رس دشابن

نم زا ناج هدنب ناطلس مسیوا
رگا هچ شدای زا رکاچ دشابن

هب جات ملاع شیارآ هک دیشروخ
نینچ هدنبیز رسفا دشابن

یسک دریگ اطخ رب مظن ظفاح
هک شچیه ؾطل رد رهوگ دشابن


لزؼ ۹۶۸

لگ یب خر رای شوخ دشابن
یب هداب راهب شوخ دشابن

ؾرط نمچ و ؾاوط ناتسب
یب هلل راذع شوخ دشابن

ندیصقر ورس و تلاح لگ
یب توص رازه شوخ دشابن

اب رای بلرکش لگ مادنا
یب سوب و رانک شوخ دشابن

ره شقن هک تسد لقع ددنب
زج شقن راگن شوخ دشابن

ناج دقن رقحم تسا ظفاح
زا رهب راثن شوخ دشابن


لزؼ ۹۶۴

سفن داب ابص کشم ناشف دهاوخ دش
ملاع ریپ هرابرگد ناوج دهاوخ دش

ناوؼرا ماج یقیقع هب نمس دهاوخ داد
مشچ سگرن هب قیاقش نارگن دهاوخ دش

نیا لواطت هک دیشک زا مؼ نارجه لبلب
ات هدرپارس لگ هرعن نانز دهاوخ دش

رگ ز دجسم هب تابارخ مدش هدرخ ریگم
سلجم ظعو زارد تسا و نامز دهاوخ دش

یا لد را ترشع زورما هب ادرف ینکف
هیام دقن اقب ار هک نامض دهاوخ دش

هام نابعش هنم زا تسد حدق نیاک دیشروخ
زا رظن ات بش دیع ناضمر دهاوخ دش

لگ زیزع تسا تمینؼ شدیرمش تبحص
هک هب غاب دمآ زا نیا هار و زا نآ دهاوخ دش

ابرطم سلجم سنا تسا لزؼ ناوخ و دورس
دنچ ییوگ هک نینچ تفر و نانچ دهاوخ دش

ظفاح زا رهب وت دمآ یوس میلقا دوجو
یمدق هن هب شعادو هک ناور دهاوخ دش


لزؼ ۹۶۵

ارم رهم هیس نامشچ ز رس نوریب دهاوخن دش
یاضق نامسآ تسا نیا و نوگرگید دهاوخن دش

بیقر اهرازآ دومرف و یاج یتشآ تشاذگن
رگم هآ نازیخرحس یوس نودرگ دهاوخن دش

ارم زور لزا یراک زجب یدنر دندومرفن
ره نآ تمسق هک نآ اج تفر زا نآ نوزفا دهاوخن دش

ادخ ار بستحم ام ار هب دایرف ؾد و ین شخب
هک زاس عرش زا نیا هناسفا یب نوناق دهاوخن دش

لاجم نم نیمه دشاب هک ناهنپ قشع وا مزرو
رانک و سوب و ششوؼآ هچ میوگ نوچ دهاوخن دش

بارش لعل و یاج نما و رای نابرهم یقاس
لد یک هب دوش تراک رگا نونکا دهاوخن دش

یوشم یا هدید شقن مؼ ز حول هنیس ظفاح
هک مخز ػیت رادلد تسا و گنر نوخ دهاوخن دش


لزؼ ۹۶۶

زور نارجه و بش تقرف رای رخآ دش
مدز نیا لاف و تشذگ رتخا و راک رخآ دش

نآ همه زان و معنت هک نازخ یم دومرف
تبقاع رد مدق داب راهب رخآ دش

رکش دزیا هک هب لابقا هلک هشوگ لگ
توخن داب ید و تکوش راخ رخآ دش

حبص دیما هک دب ؾکتعم هدرپ بیؼ
وگ نورب یآ هک راک بش رات رخآ دش

نآ یناشیرپ بش یاه زارد و مؼ لد
همه رد هیاس یوسیگ راگن رخآ دش

مرواب تسین ز یدهعدب مایا زونه
هصق هصؼ هک رد تلود رای رخآ دش

ایقاس ؾطل یدومن تحدق یمرپ داب
هک هب ریبدت وت شیوشت رامخ رخآ دش

رد رامش را هچ درواین یسک ظفاح ار
رکش ناک تنحم یب دح و رامش رخآ دش


لزؼ ۹۶۷

هراتس یا دیشخردب و هام سلجم دش
لد هدیمر ام ار قیفر و سنوم دش

راگن نم هک هب بتکم تفرن و طخ تشونن
هب هزمؼ هلسم زومآ دص سردم دش

هب یوب وا لد رامیب ناقشاع وچ ابص
یادف ضراع نیرسن و مشچ سگرن دش

هب ردص هبطصم ما یم دناشن نونکا تسود
یادگ رهش هگن نک هک ریم سلجم دش

لایخ بآ رضخ تسب و ماج ردنکسا
هب هعرج یشون ناطلس سراوفلاوبا دش

یارسبرط تبحم نونک دوش رومعم
هک قاط یوربا رای شنم سدنهم دش

بل زا حشرت یم کاپ نک یارب ادخ
هک مرطاخ هب نارازه هنگ سوسوم دش

همشرک وت یبارش هب ناقشاع دومیپ
هک ملع یب ربخ داتفا و لقع یب سح دش

وچ رز زیزع دوجو تسا مظن نم یرآ
لوبق نایتلود یایمیک نیا سم دش

ز هار هدکیم نارای نانع دینادرگب
ارچ هک ظفاح زا نیا هار تفر و سلفم دش


لزؼ ۹۶۳

تخادگ ناج هک دوش راک لد مامت و دشن
میتخوسب رد نیا یوزرآ ماخ و دشن

هب هبل تفگ یبش ریم سلجم وت موش
مدش هب تبؼر ششیوخ نیمک ملؼ و دشن

مایپ داد هک مهاوخ تسشن اب نادنر
دشب هب یدنر و یدرد میشک مان و دشن

تساور رد رب رگا یم دپط رتوبک لد
هک دید رد هر دوخ بات و چیپ ماد و دشن

نادب سوه هک هب یتسم مسوبب نآ بل لعل
هچ نوخ هک رد ملد داتفا وچمه ماج و دشن

هب یوک قشع هنم یب لیلد هار مدق
هک نم هب شیوخ مدومن دص مامتها و دشن

ناؽف هک رد بلط جنگ همان دوصقم
مدش بارخ یناهج ز مؼ مامت و دشن

ػیرد و درد هک رد تسج و یوج جنگ روضح
یسب مدش هب ییادگ رب مارک و دشن

رازه هلیح تخیگنارب ظفاح زا رس رکف
رد نآ سوه هک دوش نآ راگن مار و دشن


لزؼ ۹۶۱

یرای ردنا سک یمن مینیب نارای ار هچ دش
یتسود یک رخآ دمآ نارادتسود ار هچ دش

بآ ناویح هریت نوگ دش رضخ خرف یپ تساجک
نوخ دیکچ زا خاش لگ داب ناراهب ار هچ دش

سک یمن دیوگ هک یرای تشاد قح یتسود
قح ناسانش ار هچ لاح داتفا نارای ار هچ دش

یلعل زا ناک تورم دماینرب لاس تساه
شبات دیشروخ و یعس داب و ناراب ار هچ دش

رهش نارای دوب و کاخ نانابرهم نیا راید
ینابرهم یک رس دمآ نارایرهش ار هچ دش

یوگ قیفوت و تمارک رد نایم هدنکفا دنا
سک هب نادیم رد یمن دیآ ناراوس ار هچ دش

دص نارازه لگ تفکش و گناب یؼرم تساخنرب
نابیلدنع ار هچ شیپ دمآ نارازه ار هچ دش

هرهز یزاس شوخ یمن دزاس رگم شدوع تخوسب
سک درادن قوذ یتسم ناراسگیم ار هچ دش

ظفاح رارسا یهلا سک یمن دناد شومخ
زا هک یم یسرپ هک رود ناراگزور ار هچ دش


لزؼ ۹۷۱

دهاز تولخ نیشن شود هب هناخیم دش
زا رس نامیپ تفرب اب رس هنامیپ دش

یفوص سلجم هک ید ماج و حدق یم تسکش
زاب هب کی هعرج یم لقاع و هنازرف دش

دهاش دهع بابش هدمآ شدوب هب باوخ
زاب هب هناریپ رس قشاع و هناوید دش

هچبؽم یا یم تشذگ هار نز نید و لد
رد یپ نآ انشآ زا همه هناگیب دش

شتآ راسخر لگ نمرخ لبلب تخوسب
هرهچ نادنخ عمش تفآ هناورپ دش

هیرگ ماش و رحس رکش هک عیاض تشگن
هرطق ناراب ام رهوگ کی هناد دش

سگرن یقاس دناوخب تیآ یرگنوسفا
هقلح داروا ام سلجم هناسفا دش

لزنم ظفاح نونک هگراب تساشداپ
لد رب رادلد تفر ناج رب هناناج دش


لزؼ ۹۷۹

شود زا بانج ؾصآ کیپ تراشب دمآ
زک ترضح نامیلس ترشع تراشا دمآ

کاخ دوجو ام ار زا بآ هدید لگ نک
یارسناریو لد ار هاگ ترامع دمآ

نیا حرش یب تیاهن زک ؾلز رای دنتفگ
تسیفرح زا نارازه ردناک ترابع دمآ

مبیع شوپب راهنز یا هقرخ یم دولآ
ناک کاپ نمادکاپ رهب ترایز دمآ

زورما یاج ره سک ادیپ دوش ز نابوخ
ناک هام سلجم زورفا ردنا ترادص دمآ

رب تخت مج هک شجات جارعم نامسآ تسا
تمه رگن هک یروم اب نآ تراقح دمآ

زا مشچ شخوش یا لد نامیا دوخ هگن راد
ناک یوداج شکنامک رب مزع تراؼ دمآ

هدولآ یا وت ظفاح یضیف ز هاش هاوخرد
ناک رصنع تحامس رهب تراهط دمآ

تسایرد سلجم وا بایرد تقو و رد بای
ناه یا نایز هدیسر تقو تراجت دمآ


لزؼ ۹۷۷

قشع وت لاهن تریح دمآ
لصو وت لامک تریح دمآ

سب هقرؼ لاح لصو رخک
مه رب رس لاح تریح دمآ

کی لد امنب هک رد هر وا
رب هرهچ هن لاخ تریح دمآ

هن لصو دنامب و هن لصاو
نآ اج هک لایخ تریح دمآ

زا ره یفرط هک شوگ مدرک
زاوآ لاس تریح دمآ

دش مزهنم زا لامک تزع
نآ ار هک للج تریح دمآ

رس ات مدق دوجو ظفاح
رد قشع لاهن تریح دمآ


لزؼ ۹۷۸

رد مزامن مخ یوربا وت اب دای دمآ
یتلاح تفر هک بارحم هب دایرف دمآ

زا نم نونکا عمط ربص و لد و شوه رادم
ناک لمحت هک وت یدید همه رب داب دمآ

هداب یفاص دش و ناؼرم نمچ تسم دندش
مسوم یقشاع و راک هب داینب دمآ

یوب دوبهب ز عاضوا ناهج یم مونش
یداش دروآ لگ و داب ابص داش دمآ

یا سورع رنه زا تخب تیاکش امنم
هلجح نسح یارایب هک داماد دمآ

نابیرفلد یتابن همه رویز دنتسب
ربلد تسام هک اب نسح دادادخ دمآ

ریز دنراب ناتخرد هک قلعت دنراد
یا اشوخ ورس هک زا راب مؼ دازآ دمآ

برطم زا هتفگ ظفاح یلزؼ زؽن ناوخب
ات میوگب هک ز دهع مبرط دای دمآ


لزؼ ۹۷۴

هدژم یا لد هک رگد داب ابص دمآزاب
دهده شوخ ربخ زا ؾرط ابس دمآزاب

شکرب یا غرم رحس همؽن یدوواد زاب
هک نامیلس لگ زا داب اوه دمآزاب

یفراع وک هک دنک مهف نابز نسوس
ات دسرپب هک ارچ تفر و ارچ دمآزاب

یمدرم درک و مرک ؾطل دادادخ هب نم
ناک تب هام خر زا هار افو دمآزاب

هلل یوب یم نیشون دینشب زا مد حبص
غاد لد دوب هب دیما اود دمآزاب

مشچ نم رد هر نیا هلفاق هار دنامب
ات هب شوگ ملد زاوآ ارد دمآزاب

رگ هچ ظفاح رد شجنر دز و نامیپ تسکشب
ؾطل وا نیب هک هب ؾطل زا رد ام دمآزاب


لزؼ ۹۷۵

ابص هب تینهت ریپ یم شورف دمآ
هک مسوم برط و شیع و زان و شون دمآ

اوه حیسم سفن تشگ و داب هفان یاشگ
تخرد زبس دش و غرم رد شورخ دمآ

رونت هلل نانچ تخورفرب داب راهب
هک هچنؼ قرؼ قرع تشگ و لگ هب شوج دمآ

هب شوگ شوه شوین زا نم و هب ترشع شوک
هک نیا نخس رحس زا مفتاه هب شوگ دمآ

ز رکف هقرفت یآزاب ات یوش عومجم
هب مکح نآ هک وچ دش نمرها شورس دمآ

ز غرم حبص منادن هک نسوس دازآ
هچ شوگ درک هک اب هد نابز شومخ دمآ

هچ یاج تبحص مرحمان تسا سلجم سنا
رس هلایپ ناشوپب هک هقرخ شوپ دمآ

ز هاقناخ هب هناخیم یم دور ظفاح
رگم ز یتسم دهز ایر هب شوه دمآ


لزؼ ۹۷۶

مرحس تلود رادیب هب نیلاب دمآ
تفگ زیخرب هک نآ ورسخ نیریش دمآ

یحدق شکرد و شوخرس هب اشامت مارخب
ات ینیبب هک تراگن هب هچ نییآ دمآ

یناگدژم هدب یا یتولخ هفان یاشگ
هک ز یارحص نتخ یوهآ نیکشم دمآ

هیرگ یبآ هب خر ناگتخوس دروآزاب
هلان سردایرف قشاع نیکسم دمآ

غرم لد زاب راداوه نامک تسیوربا
یا رتوبک نارگن شاب هک نیهاش دمآ

ایقاس یم هدب و مؼ روخم زا نمشد و تسود
هک هب ماک لد ام نآ دشب و نیا دمآ

مسر یدهعدب مایا وچ دید ربا راهب
هیرگ شا رب نمس و لبنس و نیرسن دمآ

نوچ ابص هتفگ ظفاح دینشب زا لبلب
ناشفاربنع هب یاشامت نیحایر دمآ


لزؼ ۹۷۷

هن ره هک هرهچ تخورفارب یربلد دناد
هن ره هک هنیآ دزاس یردنکس دناد

هن ره هک ؾرط هلک جک داهن و دنت تسشن
هلک یراد و نییآ یرورس دناد

وت یگدنب وچ نایادگ هب طرش دزم نکم
هک تسود دوخ شور هدنب یرورپ دناد

ملؼ تمه نآ دنر تیفاع مزوس
هک رد یتفصادگ یرگایمیک دناد

افو و دهع وکن دشاب را یزومایب
هنرگو ره هک وت ینیب یرگمتس دناد

متخابب لد هناوید و متسنادن
هک یمدآ هچب یا هویش یرپ دناد

رازه هتکن رتکیراب ز وم نیا تساج
هن ره هک رس دشارتب یردنلق دناد

رادم هطقن شنیب ز لاخ تسوت ارم
هک ردق رهوگ کی هناد یرهوج دناد

هب دق و هرهچ ره نآ سک هک هاش نابوخ دش
ناهج دریگب رگا یرتسگداد دناد

ز رعش شکلد ظفاح یسک دوب هاگآ
هک ؾطل عبط و نخس نتفگ یرد دناد


لزؼ ۹۷۳

ره هک دش مرحم لد رد مرح رای دنامب
ناو هک نیا راک تسنادن رد راکنا دنامب

رگا زا هدرپ نورب دش لد نم بیع نکم
رکش دزیا هک هن رد هدرپ رادنپ دنامب

نایفوص دندتساو زا ورگ یم همه تخر
قلد ام دوب هک رد هناخ رامخ دنامب

بستحم خیش دش و قسف دوخ زا دای دربب
هصق تسام هک رد ره رس رازاب دنامب

ره یم لعل زک نآ تسد نیرولب میدتس
بآ ترسح دش و رد مشچ رابرهگ دنامب

زج لد نم زک لزا ات هب دبا قشاع تفر
نادواج سک میدینشن هک رد راک دنامب

تشگ رامیب هک نوچ مشچ وت ددرگ سگرن
هویش وت شدشن لصاح و رامیب دنامب

زا یادص نخس قشع مدیدن رتشوخ
یراگدای هک رد نیا دبنگ راود دنامب

متشاد یقلد و دص بیع ارم یم دیشوپ
هقرخ نهر یم و برطم دش و رانز دنامب

رب لامج وت نانچ تروص نیچ ناریح دش
هک شثیدح همه اج رد رد و راوید دنامب

هب هگاشامت شفلز لد ظفاح یزور
دش هک دیآزاب و دیواج راتفرگ دنامب


لزؼ ۹۷۱

دیسر هدژم هک مایا مؼ دهاوخن دنام
نانچ دنامن نینچ زین مه دهاوخن دنام

نم را هچ رد رظن رای راسکاخ مدش
بیقر زین نینچ مرتحم دهاوخن دنام

وچ هدرپ راد هب ریشمش یم دنز همه ار
یسک میقم میرح مرح دهاوخن دنام

هچ یاج رکش و تیاکش ز شقن کین و دب تسا
وچ رب هفیحص یتسه مقر دهاوخن دنام

دورس سلجم دیشمج هتفگ دنا نیا دوب
هک ماج هداب روایب هک مج دهاوخن دنام

یتمینؼ رمش یا عمش لصو هناورپ
هک نیا هلماعم ات مدحبص دهاوخن دنام

ارگناوت لد شیورد دوخ هب تسد روآ
هک نزخم رز و جنگ مرد دهاوخن دنام

نیدب قاور دجربز هتشون دنا هب رز
هک زج ییوکن لها مرک دهاوخن دنام

ز ینابرهم ناناج عمط ربم ظفاح
هک شقن روج و ناشن متس دهاوخن دنام


لزؼ ۹۳۱

یا هتسپ وت هدنخ هدز رب ثیدح دنق
مقاتشم زا یارب ادخ کی رکش دنخب

یبوط ز تماق وت دراین هک مد دنز
نیز هصق مرذگب هک نخس یم دوش دنلب

یهاوخ هک تدزیخنرب زا هدید دور نوخ
لد رد یافو تبحص دور ناسک دنبم

رگ هولج یم ییامن و رگ هنعط یم ینز
ام میتسین دقتعم خیش دنسپدوخ

ز یگتفشآ لاح نم هاگآ یک دوش
نآ ار هک لد تشگن راتفرگ نیا دنمک

رازاب قوش مرگ دش نآ دقورس تساجک
ات ناج دوخ رب شتآ شیور منک دنپس

ییاج هک رای ام هب هدنخرکش مد دنز
یا هتسپ یتسیک وت ادخ ار هب دوخ دنخم

ظفاح وچ کرت هزمؼ ناکرت یمن ینک
یناد تساجک یاج وت مزراوخ ای دنجخ


لزؼ ۹۳۹

دعب زا نیا تسد نم و نماد نآ ورس دنلب
هک هب یلاب نامچ زا نب و مخیب دنکرب

تجاح برطم و یم تسین وت عقرب اشگب
هک هب صقر مدروآ شتآ تیور وچ دنپس

چیه ییور دوشن هنیآ هلجح تخب
رگم نآ یور هک دنلام رد نآ مس دنمس

متفگ رارسا تمؼ ره هچ دوب وگ یم شاب
ربص زا نیا شیب مرادن هچ منک ات یک و دنچ

شکم نآ یوهآ نیکشم ارم یا دایص
مرش زا نآ مشچ هیس راد و شدنبم هب دنمک

نم یکاخ هک زا نیا رد مناوتن تساخرب
زا اجک هسوب منز رب بل نآ رصق دنلب

زاب ناتسم لد زا نآ یوسیگ نیکشم ظفاح
ناز هک هناوید نامه هب هک دوب ردنا دنب


لزؼ ۹۳۷

بسح یلاح یتشونن و دش یمایا دنچ
یمرحم وک هک متسرف هب وت یماؽیپ دنچ

ام نادب دصقم یلاع میناوتن دیسر
مه رگم شیپ دهن ؾطل امش یماگ دنچ

نوچ یم زا مخ هب وبس تفر و لگ دنکفا باقن
تصرف شیع هگن راد و نزب یماج دنچ

دنق هتخیمآ اب لگ هن جلع لد تسام
هسوب یا دنچ زیمآرب هب یمانشد دنچ

دهاز زا هچوک نادنر هب تملس رذگب
ات تبارخ دنکن تبحص یماندب دنچ

بیع یم هلمج وچ یتفگ شرنه زین وگب
یفن تمکح نکم زا رهب لد یماع دنچ

یا نایادگ تابارخ ادخ رای تسامش
مشچ ماعنا دیرادم ز یماعنا دنچ

ریپ هناخیم هچ شوخ تفگ هب یدرد شک شیوخ
هک وگم لاح لد هتخوس اب یماخ دنچ

ظفاح زا قوش خر رهم غورف وت تخوسب
اراگماک یرظن نک یوس یماکان دنچ


لزؼ ۹۳۸

شود تقو رحس زا هصؼ متاجن دنداد
ردناو نآ تملظ بش بآ متایح دنداد

دوخیب زا هعشعش وترپ متاذ دندرک
هداب زا ماج یلجت متافص دنداد

هچ کرابم یرحس دوب و هچ هدنخرف یبش
نآ بش ردق هک نیا هزات متارب دنداد

دعب زا نیا یور نم و هنیآ ؾصو لامج
هک رد نآ اج ربخ زا هولج متاذ دنداد

نم رگا اورماک متشگ و لدشوخ هچ بجع
قحتسم مدوب و نیا اه هب متاکز دنداد

ؾتاه نآ زور هب نم هدژم نیا تلود داد
هک نادب روج و افج ربص و متابث دنداد

نیا همه دهش و رکش زک منخس یم دزیر
رجا تسیربص زک نآ خاش متابن دنداد

تمه ظفاح و سافنا نازیخرحس دوب
هک ز دنب مؼ مایا متاجن دنداد


لزؼ ۹۳۴

شود مدید هک کیلم رد هناخیم دندز
لگ مدآ دنتشرسب و هب هنامیپ دندز

نانکاس مرح رتس و ؾافع توکلم
اب نم هار نیشن هداب هناتسم دندز

نامسآ راب تناما تسناوتن دیشک
هعرق راک هب مان نم هناوید دندز

گنج داتفه و ود تلم همه ار رذع هنب
نوچ دندیدن تقیقح هر هناسفا دندز

رکش دزیا هک نایم نم و وا حلص داتفا
نایفوص صقر نانک رؼاس هنارکش دندز

شتآ نآ تسین هک زا هلعش وا ددنخ عمش
شتآ نآ تسا هک رد نمرخ هناورپ دندز

سک وچ ظفاح داشگن زا خر هشیدنا باقن
ات رس ؾلز نخس ار هب ملق هناش دندز


لزؼ ۹۳۵

اهدقن ار دوب ایآ هک یرایع دنریگ
ات همه هعموص ناراد یپ یراک دنریگ

تحلصم دید نم نآ تسا هک نارای همه راک
دنراذگب و مخ هرط یرای دنریگ

شوخ دنتفرگ نافیرح رس ؾلز یقاس
رگ ناشکلف دراذگب هک یرارق دنریگ

توق یوزاب زیهرپ هب نابوخ شورفم
هک رد نیا لیخ یراصح هب یراوس دنریگ

ای بر نیا هچب ناکرت هچ دنریلد هب نوخ
هک هب ریت هژم ره هظحل یراکش دنریگ

صقر رب رعش رت و هلان ین شوخ دشاب
هصاخ یصقر هک رد نآ تسد یراگن دنریگ

ظفاح یانبا نامز ار مؼ نانیکسم تسین
نیز نایم رگ ناوتب هب هک یرانک دنریگ


لزؼ ۹۳۶

رگ یم شورف تجاح نادنر اور دنک
دزیا هنگ دشخبب و عفد لب دنک

یقاس هب ماج لدع هدب هداب ات ادگ
تریؼ درواین هک ناهج لبرپ دنک

اقح زک نیا نامؼ دسرب هدژم ناما
رگ یکلاس هب دهع تناما افو دنک

رگ جنر شیپ دیآ و رگ تحار یا میکح
تبسن نکم هب ریؼ هک نیا اه ادخ دنک

رد هناخراک یا هک هر لقع و لضف تسین
مهف ؾیعض یار یلوضف ارچ دنک

برطم زاسب هدرپ هک سک یب لجا درمن
ناو وک هن نیا هنارت دیارس اطخ دنک

ام ار هک درد قشع و یلب رامخ تشک
ای لصو تسود ای یم یفاص اود دنک

ناج تفر رد رس یم و ظفاح هب قشع تخوس
یسیع یمد تساجک هک یایحا ام دنک


لزؼ ۹۳۷

لد زوسب هک زوس وت اهراک دنکب
زاین مین یبش عفد دص لب دنکب

باتع رای یرپ هرهچ هناقشاع شکب
هک کی همشرک یفلت دص افج دنکب

ز کلم ات شتوکلم باجح دنرادرب
ره نآ هک تمدخ ماج ناهج امن دنکب

بیبط قشع مداحیسم تسا و قفشم کیل
وچ درد رد وت دنیبن هک ار اود دنکب

وت اب یادخ دوخ زادنا راک و لد شوخ راد
هک محر رگا دنکن یعدم ادخ دنکب

ز تخب هتفخ ملولم دوب هک یرادیب
هب تقو هحتاف حبص کی اعد دنکب

تخوسب ظفاح و ییوب هب ؾلز رای دربن
رگم تللد نیا شتلود ابص دنکب


لزؼ ۹۳۳

ارم هب یدنر و قشع نآ لوضف بیع دنک
هک ضارتعا رب رارسا ملع بیؼ دنک

لامک رس تبحم نیبب هن صقن هانگ
هک ره هک یب رنه دتفا رظن هب بیع دنک

ز رطع روح تشهب نآ سفن دیآرب یوب
هک کاخ هدکیم ام ریبع بیج دنک

نانچ دنز هر ملسا هزمؼ یقاس
هک بانتجا ز ابهص رگم بیهص دنک

دیلک جنگ تداعس لوبق لها لد تسا
دابم نآ هک رد نیا هتکن کش و بیر دنک

نابش یداو نمیا یهگ دسر هب دارم
هک دنچ لاس هب ناج تمدخ بیعش دنک

ز هدید نوخ دناکچب هناسف ظفاح
وچ دای تقو نامز بابش و بیش دنک


لزؼ ۹۳۱

ریاط تلود رگا زاب یراذگ دنکب
رای دیآزاب و اب لصو یرارق دنکب

هدید ار هگتسد رد و رهگ رگ هچ دنامن
دروخب ینوخ و ریبدت یراثن دنکب

شود متفگ دنکب لعل شبل هراچ نم
ؾتاه بیؼ ادن داد هک یرآ دنکب

سک دراین رب وا مد دنز زا هصق ام
شرگم داب ابص شوگ یراذگ دنکب

هداد ما زاب رظن ار هب یورذت زاورپ
دناوخزاب شرگم شقن و یراکش دنکب

رهش تسیلاخ ز قاشع دوب زک یفرط
یدرم زا شیوخ نورب دیآ و یراک دنکب

وک یمیرک هک ز مزب شبرط هدزمؼ یا
هعرج یا دشکرد و عفد یرامخ دنکب

ای افو ای ربخ لصو وت ای گرم بیقر
دوب ایآ هک کلف نیز ود هس یراک دنکب

اظفاح رگ یورن زا رد وا مه یزور
یرذگ رب ترس زا هشوگ یرانک دنکب


لزؼ ۹۱۱

کلک نیکشم وت یزور هک ز ام دای دنک
دربب رجا ود دص هدنب هک دازآ دنک

دصاق لزنم یملس هک تملس شداب
هچ دوش رگ هب یملس لد ام داش دنک

ناحتما نک هک یسب جنگ تدارم دنهدب
رگ یبارخ وچ ارم ؾطل وت دابآ دنک

ای بر ردنا لد نآ ورسخ نیریش زادنا
هک هب تمحر یرذگ رب رس داهرف دنک

هاش ار هب دوب زا تعاط هلاسدص و دهز
ردق کی هتعاس یرمع هک رد وا داد دنک

ایلاح هوشع زان وت ز مداینب درب
ات هرابرگد هنامیکح هچ داینب دنک

رهوگ کاپ وت زا تحدم ام تسینؽتسم
رکف هطاشم هچ اب نسح دادادخ دنک

هر میدربن هب دوصقم دوخ ردنا زاریش
مرخ نآ زور هک ظفاح هر دادؽب دنک


لزؼ ۹۱۹

نآ تسیک زک یور مرک اب ام یرادافو دنک
رب یاج یراکدب وچ نم کی مد یراکوکن دنک

لوا هب گناب یان و ین درآ هب لد ماؽیپ یو
ناو هگ هب کی هنامیپ یم اب نم یرادافو دنک

ربلد هک ناج دوسرف زا وا ماک ملد دوشگن زا وا
دیمون ناوتن دوب زا وا دشاب هک یرادلد دنک

متفگ هرگ هدوشگن ما ناز هرط ات نم هدوب ما
اتفگ شنم هدومرف ما ات اب وت یرارط دنک

هنیمشپ شوپ وخدنت زا قشع هدینشن تسا وب
زا شیتسم یزمر وگب ات کرت یرایشه دنک

نوچ نم یادگ یب ناشن لکشم دوب یرای نانچ
ناطلس اجک شیع ناهن اب دنر یرازاب دنک

ناز هرط چیپرپ و مخ لهس تسا رگا منیب متس
زا دنب و شریجنز هچ مؼ ره سک هک یرایع دنک

دش رکشل مؼ یب ددع زا تخب یم مهاوخ ددم
ات رخف نید دمصلادبع دشاب هک یراوخمؼ دنک

اب مشچ گنرینرپ وا ظفاح نکم گنهآ وا
ناک هرط گنربش وا رایسب یرارط دنک


لزؼ ۹۱۷

ورس نامچ نم ارچ لیم نمچ یمن دنک
مدمه لگ یمن دوش دای نمس یمن دنک

ید هلگ یا ز هرط شا مدرک و زا رس سوسف
تفگ هک نیا هایس جک شوگ هب نم یمن دنک

ات لد هزره درگ نم تفر هب نیچ ؾلز وا
ناز رفس زارد دوخ مزع نطو یمن دنک

شیپ نامک شیوربا هبل یمه منک یلو
شوگ هدیشک تسا زا نآ شوگ هب نم یمن دنک

اب همه ؾطع تنماد مدیآ زا ابص بجع
زک رذگ وت کاخ ار کشم نتخ یمن دنک

نوچ ز میسن یم دوش ؾلز هشفنب نکشرپ
هو هک ملد هچ دای زا نآ نکشدهع یمن دنک

لد هب دیما یور وا مدمه ناج یمن دوش
ناج هب یاوه یوک وا تمدخ نت یمن دنک

یقاس میس قاس نم رگ همه درد یم دهد
تسیک هک نت وچ ماج یم هلمج نهد یمن دنک

شوختسد افج نکم بآ مخر هک ضیف ربا
یب ددم کشرس نم رد ندع یمن دنک

هتشک هزمؼ وت دش ظفاح هدینشان دنپ
ػیت تسازس ره هک ار درد نخس یمن دنک


لزؼ ۹۱۸

رد یزابرظن ام یب ناربخ دنناریح
نم منینچ هک مدومن رگد ناشیا دنناد

نلقاع هطقن راگرپ دندوجو یلو
قشع دناد هک رد نیا هریاد دننادرگرس

هولج هاگ خر وا هدید نم اهنت تسین
هام و دیشروخ نیمه هنیآ یم دننادرگ

دهع ام اب بل نیریش نانهد تسب ادخ
ام همه هدنب و نیا موق دننادنوادخ

میناسلفم و یاوه یم و برطم میراد
هآ رگا هقرخ نیمشپ هب ورگ دنناتسن

لصو دیشروخ هب هرپبش یمعا دسرن
هک رد نآ هنیآ بحاص نارظن دنناریح

ؾل قشع و هلگ زا رای یهز ؾل غورد
نازابقشع نینچ قحتسم دننارجه

مرگم مشچ هایس وت دزومایب راک
رو هن یروتسم و یتسم همه سک دنناوتن

رگ هب هگتهزن حاورا درب یوب وت داب
لقع و ناج رهوگ یتسه هب راثن دنناشفا

دهاز را یدنر ظفاح دنکن مهف هچ دش
وید دزیرگب زا نآ موق هک نآرق دنناوخ

رگ دنوش هگآ زا هشیدنا ام ناگچبؽم
دعب زا نیا هقرخ یفوص هب ورگ دنناتسن


لزؼ ۹۱۴

نمس نایوب رابؼ مؼ وچ دننیشنب دنناشنب
یرپ نایور رارق زا لد وچ دنزیتسب دنناتسب

هب کارتف افج لد اه وچ دندنبرب دندنبرب
ز ؾلز نیربنع ناج اه وچ دنیاشگب دنناشفب

هب یرمع کی سفن اب ام وچ دننیشنب دنزیخرب
لاهن قوش رد رطاخ وچ دنزیخرب دنناشنب

کشرس هشوگ ناریگ ار وچ دنبایرد رد دنبای
خر رهم زا نازیخرحس دننادرگن رگا دنناد

ز ممشچ لعل ینامر وچ یم دندنخ یم دنراب
ز میور زار یناهنپ وچ یم دننیب یم دنناوخ

یاود درد قشاع ار یسک وک لهس درادنپ
ز رکف نانآ هک رد ریبدت دننامرد رد دننام

وچ روصنم زا دارم نانآ هک دنرادرب رب دنراد
نیدب هاگرد ظفاح ار وچ یم دنناوخ یم دننار

رد نیا ترضح وچ ناقاتشم زاین دنرآ زان دنرآ
هک اب نیا درد رگا دنبرد دننامرد دننامرد


لزؼ ۹۱۵

ملؼ سگرن تسم وت دننارادجات
بارخ هداب لعل وت دننارایشوه

وت ار ابص و ارم بآ هدید دش زامؼ
و رگ هن قشاع و قوشعم دننارادزار

ز ریز ؾلز اتود نوچ رذگ ینک رگنب
هک زا نیمی و تراسی هچ دنناراوگوس

راذگ نک وچ ابص رب هشفنب راز و نیبب
هک زا لواطت تفلز هچ یب دننارارق

بیصن تسام تشهب یا سانشادخ ورب
هک قحتسم تمارک دنناراکهانگ

هن نم رب نآ لگ ضراع لزؼ میارس و سب
هک بیلدنع وت زا ره ؾرط دننارازه

وت ریگتسد وش یا رضخ یپ هتسجخ هک نم
هدایپ یم مور و ناهرمه دنناراوس

ایب هب هدکیم و هرهچ یناوؼرا نک
ورم هب هعموص ناک اج هایس دنناراک

صلخ ظفاح زا نآ ؾلز رادبات دابم
هک ناگتسب دنمک وت دنناراگتسر


لزؼ ۹۱۶

نانآ هک کاخ ار هب رظن ایمیک دننک
ایآ دوب هک هشوگ یمشچ هب ام دننک

مدرد هتفهن هب ز نابیبط یعدم
دشاب هک زا هنازخ مبیؼ اود دننک

قوشعم نوچ باقن ز خر رد یمن دشک
ره سک یتیاکح هب روصت ارچ دننک

نوچ نسح تبقاع هن هب یدنر و تسیدهاز
نآ هب هک راک دوخ هب تیانع اهر دننک

یب تفرعم شابم هک رد نم دیزی قشع
لها رظن هلماعم اب انشآ دننک

یلاح نورد هدرپ یسب هنتف یم دور
ات نآ نامز هک هدرپ دتفارب هچ اه دننک

رگ گنس زا نیا ثیدح دلانب بجع رادم
بحاص نلد تیاکح لد شوخ ادا دننک

یم روخ هک دص هانگ ز رایؼا رد باجح
رتهب ز یتعاط هک هب یور و ایر دننک

ینهاریپ هک دیآ زا وا یوب مفسوی
مسرت ناردارب شرویؼ ابق دننک

رذگب هب یوک هدکیم ات هرمز روضح
تاقوا دوخ ز رهب وت ؾرص اعد دننک

ناهنپ ز نادساح هب مدوخ ناوخ هک نامعنم
ریخ ناهن یارب یاضر ادخ دننک

ظفاح ماود لصو رسیم یمن دوش
ناهاش مک تافتلا هب لاح ادگ دننک


لزؼ ۹۱۷

نادهاش رگ یربلد نیز ناس دننک
نادهاز ار هنخر رد نامیا دننک

ره اجک نآ خاش سگرن دفکشب
شناخرلگ هدید نادسگرن دننک

یا ناوج دقورس ییوگ ربب
شیپ زا نآ زک تتماق ناگوچ دننک

ناقشاع ار رب رس دوخ مکح تسین
ره هچ نامرف وت دشاب نآ دننک

شیپ ممشچ رتمک تسا زا هرطق یا
نیا تیاکح اه هک زا نافوط دننک

رای ام نوچ دریگ زاؼآ عامس
نایسدق رب شرع تسد ناشفا دننک

مدرم ممشچ هب نوخ هتشؼآ دش
رد اجک نیا ملظ رب ناسنا دننک

شوخ آرب اب هصؼ یا لد لهاک زار
شیع شوخ رد هتوب نارجه دننک

رس شکم ظفاح ز هآ مین بش
ات وچ تحبص هنیآ ناشخر دننک


لزؼ ۹۱۳

متفگ یک ما ناهد و تبل نارماک دننک
اتفگ هب مشچ ره هچ وت ییوگ نانچ دننک

متفگ جارخ رصم بلط یم دنک تبل
اتفگ رد نیا هلماعم رتمک نایز دننک

متفگ هب هطقن تنهد دوخ هک درب هار
تفگ نیا تسیتیاکح هک اب هتکن ناد دننک

متفگ منص تسرپ وشم اب دمص نیشن
اتفگ هب یوک قشع مه نیا و مه نآ دننک

متفگ یاوه هدکیم مؼ یم درب ز لد
اتفگ شوخ نآ ناسک هک یلد نامداش دننک

متفگ بارش و هقرخ هن نییآ بهذم تسا
تفگ نیا لمع هب بهذم ریپ ناؽم دننک

متفگ ز لعل شون نابل ریپ ار هچ دوس
اتفگ هب هسوب شنیرکش ناوج دننک

متفگ هک هجاوخ یک هب رس هلجح یم دور
تفگ نآ نامز هک یرتشم و هم نارق دننک

متفگ یاعد تلود وا درو ظفاح تسا
تفگ نیا اعد کیلم تفه نامسآ دننک


لزؼ ۹۱۱

ناظعاو نیاک هولج رد بارحم و ربنم یم دننک
نوچ هب تولخ یم دنور نآ راک رگید یم دننک

یلکشم مراد ز دنمشناد سلجم سرپزاب
هبوت نایامرف ارچ دوخ هبوت رتمک یم دننک

اییوگ رواب یمن دنراد زور یرواد
نیاک همه بلق و لؼد رد راک رواد یم دننک

ای بر نیا ناتلودون ار اب رخ ناشدوخ ناشن
نیاک همه زان زا ملؼ کرت و رتسا یم دننک

یا یادگ هقناخ هجرب هک رد رید ناؽم
یم دنهد یبآ هک لد اه ار رگناوت یم دننک

نسح یب نایاپ وا نادنچ هک قشاع یم دشک
هرمز رگید هب قشع زا بیؼ رس رب یم دننک

رب رد هناخیم قشع یا کلم حیبست یوگ
ردناک نآ اج تنیط مدآ رمخم یم دننک

مدحبص زا شرع یم دمآ یشورخ لقع تفگ
نایسدق ییوگ هک رعش ظفاح زا رب یم دننک


لزؼ ۷۱۱

یناد هک گنچ و دوع هچ ریرقت یم دننک
ناهنپ دیروخ هداب هک ریزعت یم دننک

سومان قشع و قنور قاشع یم دنرب
بیع ناوج و شنزرس ریپ یم دننک

زج بلق هریت چیه دشن لصاح و زونه
لطاب رد نیا لایخ هک ریسکا یم دننک

دنیوگ زمر قشع دییوگم و دیونشم
لکشم تسیتیاکح هک ریرقت یم دننک

ام زا نورب رد هدش رورؽم دص بیرف
ات دوخ نورد هدرپ هچ ریبدت یم دننک

شیوشت تقو ریپ ناؽم یم دنهد زاب
نیا ناکلاس رگن هک هچ اب ریپ یم دننک

دص کلم لد هب مین رظن یم ناوت دیرخ
نابوخ رد نیا هلماعم ریصقت یم دننک

یموق هب دج و دهج دنداهن لصو تسود
یموق رگد هلاوح هب ریدقت یم دننک

یف هلمجلا دامتعا نکم رب تابث رهد
نیاک هناخراک تسیا هک رییؽت یم دننک

یم روخ هک خیش و ظفاح و یتفم و بستحم
نوچ کین یرگنب همه ریوزت یم دننک


لزؼ ۷۱۹

بارش یب شؼ و یقاس شوخ ود ماد دنهر
هک ناکریز ناهج زا ناشدنمک دنهرن

نم را هچ مقشاع و دنر و تسم و همان هایس
رازه رکش هک نارای رهش یب دنهنگ

افج هن هشیپ تسیشیورد و یورهار
رایب هداب هک نیا ناکلاس هن درم دنهر

نیبم ریقح نایادگ قشع ار نیاک موق
ناهش یب رمک و ناورسخ یب دنهلک

هب شوه شاب هک ماگنه داب انؽتسا
رازه نمرخ تعاط هب مین وج دنهنن

نکم هک هبکوک یربلد هتسکش دوش
وچ ناگدنب دنزیرگب و نارکاچ دنهجب

ملؼ تمه یدرد ناشک کی مگنر
هن نآ هورگ هک قرزا سابل و لد دنهیس

مدق هنم هب تابارخ زج هب طرش بدا
هک ناکلاس شرد نامرحم دنهشداپ

بانج قشع دنلب تسا یتمه ظفاح
هک ناقشاع هر یب ناتمه هب دوخ دنهدن


لزؼ ۷۱۷

دوب ایآ هک رد هدکیم اه دنیاشگب
هرگ زا راک هتسبورف ام دنیاشگب

رگا زا رهب لد دهاز نیبدوخ دنتسب
لد یوق راد هک زا رهب ادخ دنیاشگب

هب یافص لد نادنر یحوبص ناگدز
سب رد هتسب هب حاتفم اعد دنیاشگب

همان تیزعت رتخد زر دیسیونب
ات همه ناگچبؽم ؾلز اتود دنیاشگب

یوسیگ گنچ دیربب هب گرم یم بان
ات نافیرح همه نوخ زا هژم اه دنیاشگب

رد هناخیم دنتسبب ایادخ دنسپم
هک رد هناخ ریوزت و ایر دنیاشگب

ظفاح نیا هقرخ هک یراد وت ینیبب ادرف
هک هچ رانز ز شریز هب اؼد دنیاشگب


لزؼ ۷۱۸

لاس اه رتفد ام رد ورگ ابهص دوب
قنور هدکیم زا سرد و یاعد ام دوب

یکین ریپ ناؽم نیب هک وچ ام ناتسمدب
ره هچ میدرک هب مشچ شمرک ابیز دوب

رتفد شناد ام هلمج دییوشب هب یم
هک کلف مدید و رد دصق لد اناد دوب

زا ناتب نآ بلط را نسح یسانش یا لد
نیاک یسک تفگ هک رد ملع رظن انیب دوب

لد وچ راگرپ هب ره وس ینارود یم درک
و ردنا نآ هریاد هتشگرس اجرباپ دوب

برطم زا درد تبحم یلمع یم تخادرپ
هک نامیکح ناهج ار هژم نوخ لاپ دوب

یم متفکش ز برط ناز هک وچ لگ رب بل یوج
رب مرس هیاس نآ ورس یهس لاب دوب

ریپ گنرلگ نم ردنا قح قرزا ناشوپ
تصخر ثبخ دادن را هن تیاکح اه دوب

بلق هدودنا ظفاح رب وا جرخ دشن
نیاک لماعم هب همه بیع ناهن انیب دوب


لزؼ ۷۱۴

دای داب نآ هک تناهن یرظن اب ام دوب
مقر رهم وت رب هرهچ ام ادیپ دوب

دای داب نآ هک وچ تمشچ هب مباتع یم تشک
زجعم تیوسیع رد بل اخرکش دوب

دای داب نآ هک یحوبص هدز رد سلجم سنا
زج نم و رای میدوبن و ادخ اب ام دوب

دای داب نآ هک تخر عمش برط یم تخورفا
نیو لد هتخوس هناورپ اورپان دوب

دای داب نآ هک رد نآ هگمزب قلخ و بدا
نآ هک وا هدنخ هناتسم یدز ابهص دوب

دای داب نآ هک وچ توقای حدق هدنخ یدز
رد نایم نم و لعل وت تیاکح اه دوب

دای داب نآ هک مراگن وچ رمک یتسبرب
رد شباکر هم ون کیپ ناهج امیپ دوب

دای داب نآ هک تابارخ نیشن مدوب و تسم
هچنآو رد مدجسم زورما مک تسا نآ اج دوب

دای داب نآ هک هب حلصا امش یم دش تسار
مظن ره رهوگ هتفسان هک ظفاح ار دوب


لزؼ ۷۱۵

ات ز هناخیم و یم مان و ناشن دهاوخ دوب
رس ام کاخ هر ریپ ناؽم دهاوخ دوب

هقلح ریپ ناؽم زا ملزا رد شوگ تسا
رب مینامه هک میدوب و نامه دهاوخ دوب

رب رس تبرت ام نوچ یرذگ تمه هاوخ
هک هگترایز نادنر ناهج دهاوخ دوب

ورب یا دهاز نیبدوخ هک ز مشچ نم و وت
زار نیا هدرپ ناهن تسا و ناهن دهاوخ دوب

کرت قشاع شک نم تسم نورب تفر زورما
ات رگد نوخ هک زا هدید ناور دهاوخ دوب

ممشچ نآ مد هک ز قوش وت دهن رس هب دحل
ات مد حبص تمایق نارگن دهاوخ دوب

تخب ظفاح رگ زا نیا هنوگ ددم دهاوخ درک
ؾلز هقوشعم هب تسد نارگد دهاوخ دوب


لزؼ ۷۱۶

شیپ زا تنیا شیب زا نیا هشیدنا قاشع دوب
یزرورهم وت اب ام هرهش قافآ دوب

دای داب نآ تبحص بش اه هک اب نیشون نابل
ثحب رس قشع و رکذ هقلح قاشع دوب

شیپ زا نیا نیاک ؾقس زبس و قاط انیم دنشکرب
رظنم مشچ ارم یوربا ناناج قاط دوب

زا مد حبص لزا ات رخآ ماش دبا
یتسود و رهم رب کی دهع و کی قاثیم دوب

هیاس قوشعم رگا داتفا رب قشاع هچ دش
ام هب وا جاتحم میدوب وا هب ام قاتشم دوب

نسح هم نایور سلجم رگ هچ لد یم درب و نید
ثحب ام رد ؾطل عبط و یبوخ قلخا دوب

رب رد مهاش ییادگ هتکن یا رد راک درک
تفگ رب ره ناوخ هک متسشنب ادخ قازر دوب

هتشر حیبست رگا تسسگب مروذعم رادب
متسد ردنا نماد یقاس نیمیس قاس دوب

رد بش ردق را یحوبص هدرک ما مبیع نکم
شوخرس دمآ رای و یماج رب رانک قاط دوب

رعش ظفاح رد نامز مدآ ردنا غاب دلخ
رتفد نیرسن و لگ ار تنیز قاروا دوب


لزؼ ۷۱۷

دای داب نآ هک رس یوک ماوت لزنم دوب
هدید ار ینشور زا کاخ ترد لصاح دوب

تسار نوچ نسوس و لگ زا رثا تبحص کاپ
رب نابز دوب ارم نآ هچ وت ار رد لد دوب

لد وچ زا ریپ درخ لقن یناعم یم درک
قشع یم تفگ هب حرش نآ هچ رب وا لکشم دوب

هآ زا نآ روج و لواطت هک رد نیا هگماد تسا
هآ زا نآ زوس و یزاین هک رد نآ لفحم دوب

رد ملد دوب هک یب تسود مشابن زگره
هچ ناوت درک هک یعس نم و لد لطاب دوب

شود رب دای نافیرح هب تابارخ مدش
مخ یم مدید نوخ رد لد و اپ رد لگ دوب

سب متشگب هک مسرپب ببس درد قارف
یتفم لقع رد نیا هلسم لقعیل دوب

یتسار متاخ هزوریف یقاحساوب
شوخ دیشخرد یلو تلود لجعتسم دوب

یدید نآ ههقهق کبک نامارخ ظفاح
هک ز هجنپرس نیهاش اضق لفاؼ دوب


لزؼ ۷۱۳

ناگتسخ ار وچ بلط دشاب و توق دوبن
رگ وت دادیب ینک طرش تورم دوبن

ام افج زا وت میدیدن و وت دوخ یدنسپن
نآ هچ رد بهذم بابرا تقیرط دوبن

هریخ نآ هدید هک شبآ دربن هیرگ قشع
هریت نآ لد هک رد وا عمش تبحم دوبن

تلود زا غرم نویامه بلط و هیاس وا
ناز هک اب غاز و نؼز رپهش تلود دوبن

رگ ددم متساوخ زا ریپ ناؽم بیع نکم
خیش ام تفگ هک رد هعموص تمه دوبن

نوچ تراهط دوبن هبعک و هناختب تسیکی
دوبن ریخ رد نآ هناخ هک تمصع دوبن

اظفاح ملع و بدا زرو هک رد سلجم هاش
ره هک ار تسین بدا قیل تبحص دوبن


لزؼ ۷۱۱

لتق نیا هتسخ هب ریشمش وت ریدقت دوبن
رو هن چیه زا لد یب محر وت ریصقت دوبن

نم هناوید وچ ؾلز وت اهر یم مدرک
چیه مرتقیل زا هقلح ریجنز دوبن

ای بر نیا هنیآ نسح هچ رهوج دراد
هک رد وا هآ ارم توق ریثات دوبن

رس ز ترسح هب رد هدکیم اه مدرگرب
نوچ یاسانش وت رد هعموص کی ریپ دوبن

رتنینزان ز تدق رد نمچ زان تسرن
رتشوخ زا شقن وت رد ملاع ریوصت دوبن

ات رگم وچمه ابص زاب هب یوک وت مسر
ملصاح شود زجب هلان ریگبش دوبن

نآ مدیشک ز وت یا شتآ نارجه هک وچ عمش
زج یانف مدوخ زا تسد وت ریبدت دوبن

یتیآ دوب باذع هدنا ظفاح یب وت
هک رب چیه شسک تجاح ریسفت دوبن


لزؼ ۷۹۱

شود رد هقلح ام هصق یوسیگ وت دوب
ات لد بش نخس زا هلسلس یوم وت دوب

لد هک زا کوان ناگژم وت رد نوخ یم تشگ
زاب قاتشم هناخنامک یوربا وت دوب

مه اافع ابص زک وت یمایپ یم داد
رو هن رد سک میدیسرن هک زا یوک وت دوب

ملاع زا روش و رش قشع ربخ چیه تشادن
هنتف زیگنا ناهج هزمؼ یوداج وت دوب

نم هتشگرس مه زا لها تملس مدوب
ماد مهار نکش هرط یودنه وت دوب

اشگب دنب ابق ات دیاشگب لد نم
هک یداشگ هک ارم دوب ز یولهپ وت دوب

هب یافو وت هک رب تبرت ظفاح رذگب
زک ناهج یم دش و رد یوزرآ یور وت دوب


لزؼ ۷۹۹

شود یم دمآ و هراسخر هتخورفارب دوب
ات اجک زاب لد هدزمؼ یا هتخوس دوب

مسر قشاع یشک و هویش یبوشآرهش
هماج یا دوب هک رب تماق وا هتخود دوب

ناج قاشع دنپس خر دوخ یم تسناد
و شتآ هرهچ نیدب راک هتخورفارب دوب

رگ هچ یم تفگ هک تراز مشکب یم مدید
هک شناهن یرظن اب نم هتخوسلد دوب

رفک شفلز هر نید یم دز و نآ نیگنس لد
رد یپ شا یلعشم زا هرهچ هتخورفارب دوب

لد یسب نوخ هب ؾک دروآ یلو هدید تخیرب
ا ا هک ؾلت درک و هک هتخودنا دوب

رای شورفم هب ایند هک یسب دوس درکن
نآ هک ؾسوی هب رز هرسان هتخورفب دوب

تفگ و شوخ تفگ ورب هقرخ نازوسب ظفاح
ای بر نیا بلق یسانش ز هک هتخومآ دوب


لزؼ ۷۹۷

کی ود مماج ید هگرحس قافتا هداتفا دوب
و زا بل یقاس مبارش رد قاذم هداتفا دوب

زا رس یتسم رگد اب دهاش دهع بابش
یتعجر یم متساوخ نکیل قلط هداتفا دوب

رد تاماقم تقیرط ره اجک میدرک ریس
تیفاع ار اب یزابرظن قارف هداتفا دوب

ایقاس ماج مدامد هد هک رد ریس قیرط
ره هک قشاع شو دماین رد قافن هداتفا دوب

یا ربعم هدژم یا امرف هک مشود باتفآ
رد باوخرکش یحوبص مه قاثو هداتفا دوب

شقن یم متسب هک مریگ هشوگ یا ناز مشچ تسم
تقاط و ربص زا مخ شوربا قاط هداتفا دوب

رگ یدرکن ترصن نید هاش ییحی زا مرک
راک کلم و نید ز مظن و قاستا هداتفا دوب

ظفاح نآ تعاس هک نیا مظن ناشیرپ یم تشون
ریاط شرکف هب ماد قایتشا هداتفا دوب


لزؼ ۷۹۸

رهوگ نزخم رارسا نامه تسا هک دوب
هقح رهم نادب رهم و ناشن تسا هک دوب

ناقشاع هرمز بابرا تناما دنشاب
مرجل مشچ رابرهگ نامه تسا هک دوب

زا ابص سرپ هک ام ار همه بش ات مد حبص
یوب ؾلز وت نامه سنوم ناج تسا هک دوب

بلاط لعل و رهگ تسین هنرگو دیشروخ
نانچمه رد لمع ندعم و ناک تسا هک دوب

هتشک هزمؼ دوخ ار هب ترایز بایرد
ناز هک هراچیب نامه لد نارگن تسا هک دوب

گنر نوخ لد ام ار هک ناهن یم یراد
نانچمه رد بل لعل وت نایع تسا هک دوب

ؾلز یودنه وت متفگ هک رگد هر دنزن
لاس اه تفر و نادب تریس و ناس تسا هک دوب

اظفاح امنزاب هصق هبانوخ مشچ
هک رب نیا همشچ نامه بآ ناور تسا هک دوب


لزؼ ۷۹۴

مدید هب باوخ شوخ هک هب متسد هلایپ دوب
ریبعت تفر و راک هب تلود هلاوح دوب

لهچ لاس جنر و هصؼ میدیشک و تبقاع
ریبدت ام هب تسد بارش هلاسود دوب

نآ هفان دارم هک یم متساوخ ز تخب
رد نیچ ؾلز نآ تب نیکشم هللک دوب

زا تسد هدرب دوب رامخ ممؼ رحس
تلود دعاسم دمآ و یم رد هلایپ دوب

رب ناتسآ هدکیم نوخ یم مروخ مادم
یزور ام ز ناوخ ردق نیا هلاون دوب

ره وک تشاکن رهم و ز یبوخ یلگ دیچن
رد راذگهر داب نابهگن هلل دوب

رب ؾرط منشلگ رذگ داتفا تقو حبص
نآ مد هک راک غرم رحس هآ و هلان دوب

میدید رعش شکلد ظفاح هب حدم هاش
کی تیب زا نیا هدیصق هب زا دص هلاسر دوب

نآ هاش هلمحدنت هک دیشروخ ریگریش
ششیپ هب زور هکرعم رتمک هلازؼ دوب


لزؼ ۷۹۵

هب یوک هدکیم ای بر رحس هچ هلؽشم دوب
هک شوج دهاش و یقاس و عمش و هلعشم دوب

ثیدح قشع هک زا ؾرح و توص تسینؽتسم
هب هلان ؾد و ین رد شورخ و هلولو دوب

یثحابم هک رد نآ سلجم نونج یم تفر
یارو هسردم و لاق و لیق هلسم دوب

لد زا همشرک یقاس هب رکش دوب یلو
ز یدعاسمان شتخب یکدنا هلگ دوب

سایق مدرک و نآ مشچ هناوداج تسم
رازه رحاس نوچ شیرماس رد هلگ دوب

شمتفگب هب مبل هسوب یا تلاوح نک
هب هدنخ تفگ یک تا اب نم نیا هلماعم دوب

ز مرتخا یرظن دعس رد هر تسا هک شود
نایم هام و خر رای نم هلباقم دوب

ناهد رای هک نامرد درد ظفاح تشاد
ناؽف هک تقو تورم هچ گنت هلصوح دوب


لزؼ ۷۹۶

نآ رای زک وا هناخ ام یاج یرپ دوب
رس ات شمدق نوچ یرپ زا بیع یرب دوب

لد تفگ شکورف منک نیا رهش هب شیوب
هراچیب تسنادن هک شرای یرفس دوب

اهنت هن ز زار لد نم هدرپ داتفارب
ات دوب کلف هویش وا هدرپ یرد دوب

روظنم دنمدرخ نم نآ هام هک وا ار
اب نسح بدا هویش بحاص یرظن دوب

زا گنچ شنم رتخا رهمدب هب دربرد
یرآ هچ منک تلود رود یرمق دوب

یرذع هنب یا لد هک وت یشیورد و وا ار
رد تکلمم نسح رس یروجات دوب

تاقوا شوخ نآ دوب هک اب تسود هب رس تفر
یقاب همه یب یلصاح و یب یربخ دوب

شوخ دوب بل بآ و لگ و هزبس و نیرسن
سوسفا هک نآ جنگ ناور یرذگهر دوب

دوخ ار شکب یا لبلب زا نیا کشر هک لگ ار
اب داب ابص تقو رحس هولج یرگ دوب

ره جنگ تداعس هک ادخ داد هب ظفاح
زا نمی یاعد بش و درو یرحس دوب


لزؼ ۷۹۷

ناناملسم ارم یتقو یلد دوب
هک اب یو یمتفگ رگ یلکشم دوب

هب یبادرگ وچ یم مداتفا زا مؼ
هب شریبدت دیما یلحاس دوب

یلد دردمه و یرای تحلصم نیب
هک راهظتسا ره لها یلد دوب

ز نم عیاض دش ردنا یوک ناناج
هچ ریگنماد ای بر یلزنم دوب

رنه یب بیع نامرح تسین نکیل
ز نم رتمورحم یک یلاس دوب

رب نیا ناج ناشیرپ تمحر دیرآ
هک یتقو ینادراک یلماک دوب

ارم ات قشع میلعت نخس درک
مثیدح هتکن ره یلفحم دوب

وگم رگید هک ظفاح هتکن ناد تسا
هک ام میدید و مکحم یلهاج دوب


لزؼ ۷۹۳

رد لزا ره وک هب ضیف تلود ینازرا دوب
ات دبا ماج شدارم مدمه یناج دوب

نم نامه تعاس هک زا یم متساوخ دش هبوت راک
متفگ نیا خاش را دهد یراب ینامیشپ دوب

دوخ متفرگ منکفاک هداجس نوچ نسوس هب شود
وچمه لگ رب هقرخ گنر یم یناملسم دوب

یب غارچ ماج رد تولخ یمن مرای تسشن
ناز هک جنک لها لد دیاب هک ینارون دوب

تمه یلاع بلط ماج عصرم وگ شابم
دنر ار بآ بنع توقای ینامر دوب

رگ هچ یب ناماس دیامن راک ام شلهس نیبم
ردناک نیا روشک ییادگ کشر یناطلس دوب

کین یمان یهاوخ یا لد اب نادب تبحص رادم
یدنسپدوخ ناج نم ناهرب ینادان دوب

سلجم سنا و راهب و ثحب رعش ردنا نایم
ندتسن ماج یم زا ناناج نارگ یناج دوب

ید یزیزع تفگ ظفاح یم دروخ ناهنپ بارش
یا زیزع نم هن بیع نآ هب هک یناهنپ دوب


لزؼ ۷۹۱

نونک هک رد نمچ دمآ لگ زا مدع هب دوجو
هشفنب رد مدق وا داهن رس هب دوجس

شونب ماج یحوبص هب هلان ؾد و گنچ
سوبب بؽبؼ یقاس هب همؽن ین و دوع

هب رود لگ نیشنم یب بارش و دهاش و گنچ
هک وچمه زور اقب هتفه یا دوب دودعم

دش زا جورخ نیحایر وچ نامسآ نشور
نیمز هب رتخا نومیم و علاط دوعسم

ز تسد دهاش کزان راذع یسیع مد
بارش شون و اهر نک ثیدح داع و دومث

ناهج وچ دلخ نیرب دش هب رود نسوس و لگ
یلو هچ دوس هک رد یو هن نکمم تسا دولخ

وچ لگ راوس دوش رب اوه نامیلس راو
رحس هک غرم دیآرد هب همؽن دوواد

هب غاب هزات نک نییآ نید یتشدرز
نونک هک هلل تخورفارب شتآ دورمن

هاوخب ماج یحوبص هب دای ؾصآ دهع
ریزو کلم نامیلس دامع نید دومحم

دوب هک سلجم ظفاح هب نمی شتیبرت
ره نآ هچ یم دبلط هلمج شدشاب دوجوم


لزؼ ۷۷۱

زا هدید نوخ لد همه رب یور ام دور
رب یور ام ز هدید هچ میوگ هچ اه دور

ام رد نورد هنیس ییاوه هتفهن میا
رب داب رگا دور لد ام ناز اوه دور

دیشروخ یرواخ دنک زا کشر هماج کاچ
رگ هام رورپرهم نم رد ابق دور

رب کاخ هار رای میداهن یور شیوخ
رب یور ام تساور رگا انشآ دور

لیس تسا بآ هدید و ره سک هک درذگب
رگ دوخ شلد ز گنس دوب مه ز اج دور

ام ار هب بآ هدید بش و زور تسارجام
ناز رذگهر هک رب رس شیوک ارچ دور

ظفاح هب یوک هدکیم میاد هب قدص لد
نوچ نایفوص هعموص راد زا افص دور


لزؼ ۷۷۹

وچ تسد رب رس شفلز منز هب بات دور
رو یتشآ مبلط اب رس باتع دور

وچ هام ون هر ناگراچیب هراظن
دنز هب هشوگ وربا و رد باقن دور

بش بارش مبارخ دنک هب یرادیب
رگو هب زور تیاکش منک هب باوخ دور

قیرط قشع بوشآرپ و هنتف تسا یا لد
دتفیب نآ هک رد نیا هار اب باتش دور

ییادگ رد ناناج هب تنطلس شورفم
یسک ز هیاس نیا رد هب باتفآ دور

داوس همان یوم هایس نوچ یط دش
ضایب مک دوشن رگ دص باختنا دور

بابح ار وچ دتف داب توخن ردنا رس
هلک شیراد ردنا رس بارش دور

باجح هار ییوت ظفاح زا نایم زیخرب
اشوخ یسک هک رد نیا هار یب باجح دور


لزؼ ۷۷۷

زا رس یوک وت ره وک هب تللم دورب
دورن شراک و رخآ هب تلاجخ دورب

یناوراک هک دوب هقردب شا ظفح ادخ
هب لمجت دنیشنب هب تللج دورب

کلاس زا رون تیاده دربب هار هب تسود
هک هب ییاج دسرن رگ هب تللض دورب

ماک دوخ رخآ رمع زا یم و قوشعم ریگب
ؾیح تاقوا هک کی رس هب تلاطب دورب

یا لیلد لد هتشگمگ ادخ ار یددم
هک بیرؼ را دربن هر هب تللد دربب

مکح یروتسم و یتسم همه رب متاخ تست
سک تسنادن هک رخآ هب هچ تلاح دورب

ظفاح زا همشچ تمکح هب ؾک روآ یماج
وب هک زا حول تلد شقن تلاهج دورب


لزؼ ۷۷۸

مزگره شقن وت زا حول لد و ناج دورن
زگره زا دای نم نآ ورس نامارخ دورن

زا غامد نم هتشگرس لایخ تنهد
هب یافج کلف و هصؼ نارود دورن

رد لزا تسب ملد اب رس تفلز دنویپ
ات دبا رس دشکن و زا رس نامیپ دورن

ره هچ زج راب تمؼ رب لد نیکسم نم تسا
دورب زا لد نم و زا لد نم نآ دورن

نآ نانچ رهم ماوت رد لد و ناج یاج تفرگ
هک رگا رس دورب زا لد و زا ناج دورن

رگ دور زا یپ نابوخ لد نم روذعم تسا
درد دراد هچ دنک زک یپ نامرد دورن

ره هک دهاوخ هک وچ ظفاح دوشن نادرگرس
لد هب نابوخ دهدن و زا یپ ناشیا دورن


لزؼ ۷۷۴

اشوخ یلد هک مادم زا یپ رظن دورن
هب ره شرد هک دنناوخب یب ربخ دورن

عمط رد نآ بل نیریش مندرکن یلوا
یلو هنوگچ سگم زا یپ رکش دورن

داوس هدید هدیدمؼ ما هب کشا یوشم
هک شقن لاخ ماوت زگره زا رظن دورن

ز نم وچ داب ابص یوب دوخ ػیرد رادم
ارچ هک یب رس ؾلز ماوت هب رس دورن

لد شابم نینچ هزره درگ و ییاجره
هک چیه راک ز تشیپ نیدب رنه دورن

نکم هب مشچ تراقح هاگن رد نم تسم
هک یوربآ تعیرش نیدب ردق دورن

نم ادگ سوه یتماقورس مراد
هک تسد رد شرمک زج هب میس و رز دورن

وت زک مراکم قلخا یملاع یرگد
یافو دهع نم زا ترطاخ هب دورنرد

هایس همان رت زا دوخ یسک یمن منیب
هنوگچ نوچ مملق دود لد هب رس دورن

هب جات مدهده زا هر ربم هک زاب دیفس
وچ هشاب رد یپ ره دیص رصتخم دورن

رایب هداب و لوا هب تسد ظفاح هد
هب طرش نآ هک ز سلجم نخس هب دورنرد


لزؼ ۷۷۵

یقاس ثیدح ورس و لگ و هلل یم دور
نیو ثحب اب هثلث هلاسؼ یم دور

یم هد هک سورعون نمچ دح نسح تفای
راک نیا نامز ز تعنص هللد یم دور

نکشرکش دنوش همه نایطوط دنه
نیز دنق یسراپ هک هب هلاگنب یم دور

یط ناکم نیبب و نامز رد کولس رعش
نیاک لفط کی هبش هر کی هلاس یم دور

نآ مشچ هناوداج بیرفدباع نیب
شک ناوراک رحس ز هلابند یم دور

زا هر ورم هب هوشع ایند هک نیا زوجع
هراکم یم دنیشن و هلاتحم یم دور

داب راهب یم دزو زا ناتسلگ هاش
و زا هلاژ هداب رد حدق هلل یم دور

ظفاح ز قوش سلجم ناطلس ثایؼ نید
لفاؼ وشم هک راک وت زا هلان یم دور


لزؼ ۷۷۶

مسرت هک کشا رد مؼ ام هدرپ رد دوش
نیو زار رس هب رهم هب ملاع رمس دوش

دنیوگ گنس لعل دوش رد ماقم ربص
یرآ دوش کیلو هب نوخ رگج دوش

مهاوخ ندش هب هدکیم نایرگ و هاوخداد
زک تسد مؼ صلخ نم نآ اج رگم دوش

زا ره هنارک ریت اعد هدرک ما ناور
دشاب زک نآ هنایم یکی رگراک دوش

یا ناج ثیدح ام رب رادلد وگزاب
نکیل نانچ وگم هک ابص ار ربخ دوش

زا یایمیک رهم وت رز تشگ یور نم
یرآ هب نمی ؾطل امش کاخ رز دوش

رد یانگنت متریح زا توخن بیقر
ای بر دابم نآ هک ادگ ربتعم دوش

سب هتکن ریؼ نسح دیابب هک ات یسک
لوبقم عبط مدرم بحاص رظن دوش

نیا یشکرس هک هرگنک خاک لصو تسار
اهرس رب هناتسآ وا کاخ رد دوش

ظفاح وچ هفان رس شفلز هب تسد تسوت
مد شکرد را هن داب ابص ار ربخ دوش


لزؼ ۷۷۷

رگ هچ رب ظعاو رهش نیا نخس ناسآ دوشن
ات ایر دزرو و سولاس ناملسم دوشن

یدنر زومآ و مرک نک هک هن نادنچ رنه تسا
یناویح هک دشونن یم و ناسنا دوشن

رهوگ کاپ دیابب هک دوش لباق ضیف
رو هن ره گنس و یلگ لل و ناجرم دوشن

مسا مظعا دنکب راک دوخ یا لد شوخ شاب
هک هب سیبلت و لیح وید ناملسم دوشن

قشع یم مزرو و دیما هک نیا نف ؾیرش
نوچ یاهرنه رگد بجوم نامرح دوشن

شود یم تفگ هک ادرف مهدب ماک تلد
یببس زاس ایادخ هک نامیشپ دوشن

نسح یقلخ ز ادخ یم مبلط یوخ وت ار
ات رگد رطاخ ام زا وت ناشیرپ دوشن

هرذ ار ات دوبن تمه یلاع ظفاح
بلاط همشچ دیشروخ ناشخرد دوشن


لزؼ ۷۷۳

رگ نم زا غاب وت کی هویم منیچب هچ دوش
شیپ ییاپ هب غارچ وت منیبب هچ دوش

ای بر ردنا ؾنک هیاس نآ ورس دنلب
رگ نم هتخوس کی مد منیشنب هچ دوش

رخآ یا متاخ دیشمج نویامه راثآ
رگ دتف سکع وت رب شقن منیگن هچ دوش

ظعاو رهش وچ رهم کلم و هنحش دیزگ
نم رگا رهم یراگن منیزگب هچ دوش

ملقع زا هناخ هب تفررد و رگ یم نیا تسا
مدید زا شیپ هک رد هناخ منید هچ دوش

ؾرص دش رمع نارگ هیام هب هقوشعم و یم
ات زا منآ هچ هب شیپ دیآ زا منیا هچ دوش

هجاوخ تسناد هک نم مقشاع و چیه تفگن
ظفاح را زین دنادب هک منینچ هچ دوش


لزؼ ۷۷۱

تخب زا ناهد تسود مناشن یمن دهد
تلود ربخ ز زار مناهن یمن دهد

زا رهب هسوب یا ز شبل ناج یمه مهد
منیا یمه دناتس و منآ یمن دهد

مدرم رد نیا قارف و رد نآ هدرپ هار تسین
ای تسه و هدرپ راد مناشن یمن دهد

شفلز دیشک داب ابص خرچ هلفس نیب
ناک اج لاجم منازوداب یمن دهد

نادنچ هک رب رانک وچ راگرپ یم مدش
نارود وچ هطقن هر هب منایم یمن دهد

رکش هب ربص تسد دهد تبقاع یلو
یدهعدب هنامز منامز یمن دهد

متفگ مور هب باوخ و منیبب لامج تسود
ظفاح ز هآ و هلان مناما یمن دهد


لزؼ ۷۸۱

رگا هب هداب نیکشم ملد دشک دیاش
هک یوب ریخ ز دهز ایر یمن دیآ

نایناهج همه رگ عنم نم دننک زا قشع
نم نآ منک هک راگدنوادخ دیامرف

عمط ز ضیف تمارک ربم هک قلخ میرک
هنگ دشخبب و رب ناقشاع دیاشخبب

میقم هقلح رکذ تسا لد نادب دیما
هک هقلح یا ز رس ؾلز رای دیاشگب

وت ار هک نسح هدادادخ تسه و هلجح تخب
هچ تجاح تسا هک هطاشم تا دیارایب

نمچ شوخ تسا و اوه شکلد تسا و یم یب شؼ
نونک زجب لد شوخ چیه رد یمن دیاب

هلیمج تسیا سورع ناهج یلو شه راد
هک نیا هردخم رد دقع سک یمن دیآ

هب هبل شمتفگ یا هام خر هچ دشاب رگا
هب کی رکش ز وت هتسخلد یا دیاسایب

هب هدنخ تفگ هک ظفاح یادخ ار دنسپم
هک هسوب وت خر هام ار دیلایب


لزؼ ۷۸۹

متفگ مؼ وت مراد اتفگ تمؼ رس دیآ
متفگ هک هام نم وش اتفگ رگا دیآرب

متفگ ز نازرورهم مسر افو زومایب
اتفگ ز نایوربوخ نیا راک رتمک دیآ

متفگ هک رب تلایخ هار رظن مدنبب
اتفگ هک بش ور تسا وا زا هار رگید دیآ

متفگ هک یوب تفلز هارمگ مملاع درک
اتفگ رگا ینادب مه توا ربهر دیآ

متفگ اشوخ ییاوه زک داب حبص دزیخ
اتفگ کنخ یمیسن زک یوک ربلد دیآ

متفگ هک شون تلعل ام ار هب وزرآ تشک
اتفگ وت یگدنب نک وک هدنب رورپ دیآ

متفگ لد تمیحر یک مزع حلص دراد
اتفگ یوگم اب سک ات تقو نآ دیآرد

متفگ نامز ترشع یدید هک نوچ رس دمآ
اتفگ شومخ ظفاح نیاک هصؼ مه رس دیآ


لزؼ ۷۸۷

رب رس منآ هک رگ ز تسد دیآرب
تسد هب یراک منز هک هصؼ رس دیآ

تولخ لد تسین یاج تبحص دادضا
وید وچ نوریب دور هتشرف دیآرد

تبحص ماکح تملظ بش تسادلی
رون ز دیشروخ یوج وب هک دیآرب

رب رد بابرا یب تورم ایند
دنچ ینیشن هک هجاوخ یک هب دیآرد

کرت ییادگ نکم هک جنگ یبایب
زا رظن هر یور هک رد رذگ دیآ

حلاص و حلاط عاتم شیوخ دندومن
ات هک لوبق دتفا و هک رد رظن دیآ

لبلب قشاع وت رمع هاوخ هک رخآ
غاب دوش زبس و خاش لگ هب رب دیآ

تلفؼ ظفاح رد نیا هچارس بجع تسین
ره هک هب هناخیم تفر یب ربخ دیآ


لزؼ ۷۸۸

تسد زا بلط مرادن ات ماک نم دیآرب
ای نت دسر هب ناناج ای ناج ز نت دیآرب

یاشگب متبرت ار دعب زا تافو و رگنب
زک شتآ منورد دود زا نفک دیآرب

یامنب خر هک یقلخ هلاو دنوش و ناریح
یاشگب بل هک دایرف زا درم و نز دیآرب

ناج رب بل تسا و ترسح رد لد هک زا شنابل
هتفرگن چیه یماک ناج زا ندب دیآرب

زا ترسح شناهد دمآ هب گنت مناج
دوخ ماک ناتسدگنت یک ناز نهد دیآرب

دنیوگ رکذ شریخ رد لیخ نازابقشع
ره اج هک مان ظفاح رد نمجنا دیآرب


لزؼ ۷۸۴

وچ باتفآ یم زا قرشم هلایپ دیآرب
ز غاب ضراع یقاس رازه هلل دیآرب

میسن رد رس لگ دنکشب هللک لبنس
وچ زا نایم نمچ یوب نآ هللک دیآرب

تیاکح بش نارجه هن نآ تیاکح تسیلاح
هک همش یا ز شنایب هب دص هلاسر دیآرب

ز درگ ناوخ نوگن کلف عمط ناوتن تشاد
هک یب تللم دص هصؼ کی هلاون دیآرب

هب یعس دوخ ناوتن درب یپ هب رهوگ دوصقم
لایخ دشاب نیاک راک یب هلاوح دیآرب

ترگ وچ حون یبن ربص تسه رد مؼ نافوط
لب ددرگب و ماک هلاسرازه دیآرب

میسن ؾلز وت نوچ درذگب هب تبرت ظفاح
ز کاخ شدبلاک دص رازه هلل دیآرب


لزؼ ۷۸۵

یهز هتسجخ ینامز هک رای دیآزاب
هب ماک ناگدزمؼ راسگمؼ دیآزاب

هب شیپ لیخ شلایخ مدیشک قلبا مشچ
نادب دیما هک نآ راوسهش دیآزاب

رگا هن رد مخ ناگوچ وا دور رس نم
ز رس میوگن و رس دوخ هچ راک دیآزاب

میقم رب رس شهار هتسشن ما نوچ درگ
نادب سوه هک نیدب راذگهر دیآزاب

یلد هک اب رس نیفلز وا یرارق داد
نامگ ربم هک نادب لد رارق دیآزاب

هچ اهروج هک دندیشک نلبلب زا ید
هب یوب نآ هک رگد راهبون دیآزاب

ز شقن دنب اضق تسه دیما نآ ظفاح
هک وچمه ورس هب متسد راگن دیآزاب


لزؼ ۷۸۶

رگا نآ ریاط یسدق ز مرد دیآزاب
رمع هتشذگب هب هناریپ مرس دیآزاب

مراد دیما رب نیا کشا وچ ناراب هک رگد
قرب تلود هک تفرب زا مرظن دیآزاب

نآ هک جات رس نم کاخ ؾک شیاپ دوب
زا ادخ یم مبلط ات هب مرس دیآزاب

مهاوخ ردنا شبقع تفر هب نارای زیزع
مصخش را دیاینزاب مربخ دیآزاب

رگ راثن مدق رای یمارگ منکن
رهوگ ناج هب هچ راک مرگد دیآزاب

سوک یتلودون زا ماب تداعس منزب
رگ منیبب هک هم مرفسون دیآزاب

شعنام لؽلؼ گنچ تسا و باوخرکش حوبص
رو هن رگ دونشب هآ مرحس دیآزاب

دنموزرآ خر هاش وچ مهام ظفاح
یتمه ات هب تملس ز مرد دیآزاب


لزؼ ۷۸۷

سفن دمآرب و ماک زا وت رب یمن دیآ
ناؽف هک تخب نم زا باوخ رد یمن دیآ

ابص هب مشچ نم تخادنا یکاخ زا شیوک
هک بآ میگدنز رد رظن یمن دیآ

دق دنلب وت ار ات هب رب یمن مریگ
تخرد ماک و مدارم هب رب یمن دیآ

رگم هب یور یارلد رای ام رو ین
هب چیه هجو رگد راک رب یمن دیآ

میقم ؾلز وت دش لد هک شوخ یداوس دید
زو نآ بیرؼ شکلب ربخ یمن دیآ

ز تسش قدص مداشگ رازه ریت اعد
یلو هچ دوس یکی رگراک یمن دیآ

مسب تیاکح لد تسه اب میسن رحس
یلو هب تخب نم بشما رحس یمن دیآ

رد نیا لایخ هب رس دش نامز رمع و زونه
یلب ؾلز تهایس هب رس یمن دیآ

ز سب هک دش لد ظفاح هدیمر زا همه سک
نونک ز هقلح تفلز هب رد یمن دیآ


لزؼ ۷۸۳

ناهج رب یوربا دیع زا لله همسو دیشک
لله دیع رد یوربا رای دیاب دید

هتسکش تشگ وچ تشپ لله تماق نم
نامک یوربا مرای وچ همسو دیشکزاب

رگم میسن تطخ حبص رد نمچ تشذگب
هک لگ هب یوب وت رب نت وچ حبص هماج دیرد

دوبن گنچ و بابر و دیبن و دوع هک دوب
لگ دوجو نم هتشؼآ بلگ و دیبن

ایب هک اب وت میوگب مؼ تللم لد
ارچ هک یب وت مرادن لاجم تفگ و دینش

یاهب لصو وت رگ ناج دوب مرادیرخ
هک سنج بوخ رصبم هب ره هچ دید دیرخ

وچ هام یور وت رد ماش ؾلز یم مدید
مبش هب یور وت نشور وچ زور یم دیدرگ

هب بل دیسر ارم ناج و دماینرب ماک
هب رس دیسر دیما و بلط هب رس دیسرن

ز قوش یور وت ظفاح تشون یفرح دنچ
ناوخب ز شمظن و رد شوگ نک وچ دیراورم


لزؼ ۷۸۱

دیسر هدژم هک دمآ راهب و هزبس دیمد
هفیظو رگ دسرب شفرصم لگ تسا و دیبن

ریفص غرم دمآرب طب بارش تساجک
ناؽف داتف هب لبلب باقن لگ هک دیشک

ز هویم یاه یتشهب هچ قوذ دبایرد
ره نآ هک بیس نادخنز یدهاش دیزگن

نکم ز هصؼ تیاکش هک رد قیرط بلط
هب یتحار دیسرن نآ هک یتمحز دیشکن

ز یور یقاس هم شو یلگ نیچب زورما
هک درگ ضراع ناتسب طخ هشفنب دیمد

نانچ همشرک یقاس ملد ز تسد دربب
هک اب یسک مرگد تسین گرب تفگ و دینش

نم نیا عقرم نیگنر وچ لگ مهاوخب تخوس
هک ریپ هداب ششورف هب هعرج یا دیرخن

راهب یم درذگ ارتسگداد بایرد
هک تفر مسوم و ظفاح زونه یم دیشچن


لزؼ ۷۴۱

ربا یراذآ دمآرب داب یزورون دیزو
هجو یم یم مهاوخ و برطم هک یم دیوگ دیسر

نادهاش رد هولج و نم راسمرش هسیک ما
راب قشع و یسلفم بعص تسا یم دیاب دیشک

طحق دوج تسا یوربآ دوخ یمن دیاب تخورف
هداب و لگ زا یاهب هقرخ یم دیاب دیرخ

اییوگ دهاوخ دوشگ زا متلود یراک هک شود
نم یمه مدرک اعد و حبص قداص یم دیمد

اب یبل و دص نارازه هدنخ دمآ لگ هب غاب
زا یمیرک اییوگ رد هشوگ یا ییوب دینش

ینماد رگ کاچ دش رد ملاع یدنر هچ کاب
هماج یا رد کین یمان زین یم دیاب دیرد

نیا ؾیاطل زک بل لعل وت نم متفگ هک تفگ
نیو لواطت زک رس ؾلز وت نم مدید هک دید

لدع ناطلس رگ دسرپن لاح نامولظم قشع
هشوگ ناریگ ار ز شیاسآ عمط دیاب دیرب

ریت قشاع شک منادن رب لد ظفاح هک دز
نیا ردق مناد هک زا رعش شرت نوخ یم دیکچ


لزؼ ۷۴۹

نارشاعم ز ؾیرح هنابش دای دیرآ
قوقح یگدنب هناصلخم دای دیرآ

هب تقو یشوخرس زا هآ و هلان قاشع
هب توص و همؽن گنچ و هناؽچ دای دیرآ

وچ ؾطل هداب دنک هولج رد خر یقاس
ز ناقشاع هب دورس و هنارت دای دیرآ

وچ رد نایم دارم دیروآ تسد دیما
ز دهع تبحص ام رد هنایم دای دیرآ

دنمس تلود رگا دنچ هدیشکرس دور
ز ناهرمه هب رس هنایزات دای دیرآ

یمن دیروخ ینامز مؼ نارادافو
ز یب ییافو رود هنامز دای دیرآ

هب هجو تمحرم یا نانکاس ردص للج
ز یور ظفاح و نیا هناتسآ دای دیرآ


لزؼ ۷۴۷

ایب هک تیار روصنم هاشداپ دیسر
دیون حتف و تراشب هب رهم و هام دیسر

لامج تخب ز یور رفظ باقن تخادنا
لامک لدع هب دایرف هاوخداد دیسر

رهپس رود شوخ نونکا دنک هک هام دمآ
ناهج هب ماک لد نونکا دسر هک هاش دیسر

ز ناعطاق قیرط نیا نامز دنوش نمیا
لفاوق لد و شناد هک درم هار دیسر

زیزع رصم هب مؼر ناردارب رویؼ
ز رعق هاچ دمآرب هب جوا هام دیسر

تساجک یفوص لاجد لعف لکشدحلم
وگب زوسب هک یدهم نید هانپ دیسر

ابص وگب هک هچ اه رب مرس رد نیا مؼ قشع
ز شتآ لد نازوس و دود هآ دیسر

ز قوش یور وت اهاش نیدب ریسا قارف
نامه دیسر زک شتآ هب گرب هاک دیسر

ورم هب باوخ هک ظفاح هب هاگراب لوبق
ز درو مین بش و سرد هاگحبص دیسر


لزؼ ۷۴۸

یوب شوخ وت ره هک ز داب ابص دینش
زا رای انشآ نخس انشآ دینش

یا هاش نسح مشچ هب لاح ادگ نکف
نیاک شوگ سب تیاکح هاش و ادگ دینش

شوخ یم منک هب هداب نیکشم ماشم ناج
زک قلد شوپ هعموص یوب ایر دینش

رس ادخ هک ؾراع کلاس هب سک تفگن
رد متریح هک هداب شورف زا اجک دینش

ای بر تساجک مرحم یزار هک کی نامز
لد حرش نآ دهد هک هچ تفگ و هچ اه دینش

شنیا ازس دوبن لد قح رازگ نم
زک راسگمؼ دوخ نخس ازسان دینش

مورحم رگا مدش ز رس یوک وا هچ دش
زا نشلگ هنامز هک یوب افو دینش

یقاس ایب هک قشع ادن یم دنک دنلب
ناک سک هک تفگ هصق ام مه ز ام دینش

ام هداب ریز هقرخ هن زورما یم میروخ
دص راب ریپ هدکیم نیا ارجام دینش

ام یم هب گناب گنچ هن زورما یم میشک
سب رود دش هک دبنگ خرچ نیا ادص دینش

دنپ میکح ضحم باوص تسا و نیع ریخ
هدنخرف نآ یسک هک هب عمس اضر دینش

ظفاح هفیظو وت اعد نتفگ تسا و سب
دنبرد نآ شابم هک دینشن ای دینش


لزؼ ۷۴۴

نارشاعم هرگ زا ؾلز رای زاب دینک
یبش شوخ تسا نیدب هصق شا زارد دینک

روضح تولخ سنا تسا و ناتسود دنعمج
و نا داکی دیناوخب و رد زارف دینک

بابر و گنچ هب گناب دنلب یم دنیوگ
هک شوگ شوه هب ماؽیپ لها زار دینک

هب ناج تسود هک مؼ هدرپ رب امش دردن
رگ دامتعا رب ؾاطلا زاسراک دینک

نایم قشاع و قوشعم قرف رایسب تسا
وچ رای زان دیامن امش زاین دینک

تسخن هظعوم ریپ تبحص نیا ؾرح تسا
هک زا بحاصم سنجان زارتحا دینک

ره نآ یسک هک رد نیا هقلح تسین هدنز هب قشع
رب وا هدرمن هب یاوتف نم زامن دینک

رگو بلط دنک یماعنا زا امش ظفاح
شتلاوح هب بل رای زاونلد دینک


لزؼ ۷۴۵

لا یا یطوط یایوگ رارسا
ادابم تیلاخ رکش ز راقنم

ترس زبس و تلد شوخ داب دیواج
هک شوخ یشقن یدومن زا طخ رای

نخس هتسبرس یتفگ اب نافیرح
ادخ ار نیز امعم هدرپ رادرب

هب یور ام نز زا رؼاس یبلگ
هک باوخ هدولآ میا یا تخب رادیب

هچ هر دوب نیا هک دز رد هدرپ برطم
هک یم دنصقر اب مه تسم و رایشه

زا نآ نویفا هک یقاس رد یم دنکفا
نافیرح ار هن رس دنام هن راتسد

ردنکس ار یمن دنشخب یبآ
هب روز و رز رسیم تسین نیا راک

ایب و لاح لها درد ونشب
هب ظفل کدنا و ینعم رایسب

تب ینیچ یودع نید و لد تساه
ادنوادخ لد و منید هگن راد

هب ناروتسم وگم رارسا یتسم
ثیدح ناج وگم اب شقن راوید

هب نمی تلود روصنم یهاش
ملع دش ظفاح ردنا مظن راعشا

یدنوادخ هب یاج ناگدنب درک
ادنوادخ ز شتافآ هگن راد


لزؼ ۷۴۶

دیع تسا و رخآ لگ و نارای رد راظتنا
یقاس هب یور هاش نیبب هام و یم رایب

لد هتفرگرب مدوب زا مایا لگ یلو
یراک درکب تمه ناکاپ هزور راد

لد رد ناهج دنبم و هب یتسم لاس نک
زا ضیف ماج و هصق دیشمج راگماک

زج دقن ناج هب تسد مرادن بارش وک
ناک زین رب همشرک یقاس منک راثن

شوخ تسیتلود مرخ و شوخ یورسخ میرک
ای بر ز مشچ مخز شنامز هاگن راد

یم روخ هب رعش هدنب هک یبیز رگد دهد
ماج عصرم وت نیدب رد راوهاش

رگ توف دش روحس هچ ناصقن حوبص تسه
زا یم دننک هزور اشگ نابلاط رای

ناز اج هک هدرپ یشوپ وفع میرک تسوت
رب بلق ام شخبب هک تسیدقن مک رایع

مسرت هک زور رشح نانع رب نانع دور
حیبست خیش و هقرخ دنر راوخبارش

ظفاح وچ تفر هزور و لگ زین یم دور
راچان هداب شون هک زا تسد تفر راک


لزؼ ۷۴۷

ابص ز لزنم ناناج رذگ ػیرد رادم
زو وا هب قشاع یب لد ربخ ػیرد رادم

هب رکش نآ هک یتفکش هب ماک تخب یا لگ
میسن لصو ز غرم رحس ػیرد رادم

ؾیرح قشع وت مدوب وچ هام ون یدوب
نونک هک هام یمامت رظن ػیرد رادم

ناهج و ره هچ رد وا تسه لهس و رصتخم تسا
ز لها تفرعم نیا رصتخم ػیرد رادم

نونک هک همشچ دنق تسا لعل تنیشون
نخس یوگب و ز یطوط رکش ػیرد رادم

مراکم وت هب قافآ یم درب رعاش
زا وا هفیظو و داز رفس ػیرد رادم

وچ رکذ ریخ بلط یم ینک نخس نیا تسا
هک رد یاهب نخس میس و رز ػیرد رادم

رابؼ مؼ دورب لاح شوخ دوش ظفاح
وت بآ هدید زا نیا رذگهر ػیرد رادم


لزؼ ۷۴۳

یا ابص یتهکن زا یوک ینلف هب نم رآ
راز و رامیب ممؼ تحار یناج هب نم رآ

بلق یب لصاح ام ار نزب ریسکا دارم
ینعی زا کاخ رد تسود یناشن هب نم رآ

رد هاگنیمک رظن اب لد مشیوخ گنج تسا
ز وربا و هزمؼ وا ریت و ینامک هب نم رآ

رد یبیرؼ و قارف و مؼ لد ریپ مدش
رؼاس یم ز ؾک هزات یناوج هب نم رآ

نارکنم ار مه زا نیا یم ود هس رؼاس ناشچب
رگو ناشیا دنناتسن یناور هب نم رآ

ایقاس ترشع زورما هب ادرف نکفم
ای ز ناوید اضق طخ یناما هب نم رآ

ملد زا تسد دشب شود وچ ظفاح یم تفگ
یاک ابص یتهکن زا یوک ینلف هب نم رآ


لزؼ ۷۴۱

یا ابص یتهکن زا کاخ هر رای رایب
ربب هودنا لد و هدژم رادلد رایب

هتکن یا حور ازف زا نهد تسود وگب
همان یا شوخ ربخ زا ملاع رارسا رایب

ات رطعم منک زا ؾطل میسن وت ماشم
همش یا زا تاحفن سفن رای رایب

هب یافو وت هک کاخ هر نآ رای زیزع
یب یرابؼ هک دیدپ دیآ زا رایؼا رایب

یدرگ زا رذگهر تسود هب یروک بیقر
رهب شیاسآ نیا هدید رابنوخ رایب

یماخ و هداس یلد هویش نازابناج تسین
یربخ زا رب نآ ربلد رایع رایب

رکش نآ ار هک وت رد یترشع یا غرم نمچ
هب ناریسا سفق هدژم رازلگ رایب

ماک ناج خلت دش زا ربص هک مدرک یب تسود
هوشع یا ناز بل نیریش رابرکش رایب

تسیراگزور هک لد هرهچ دوصقم دیدن
ایقاس نآ حدق هنیآ رادرک رایب

قلد ظفاح هب هچ دزرا هب یم شا نیگنر نک
ناو شهگ تسم و بارخ زا رس رازاب رایب


لزؼ ۷۵۱

یور یامنب و دوجو مدوخ زا دای ربب
نمرخ ناگتخوس ار همه وگ داب ربب

ام وچ میداد لد و هدید هب نافوط لب
وگ ایب لیس مؼ و هناخ ز داینب ربب

ؾلز نوچ ربنع شماخ هک دیوبب تاهیه
یا لد ماخ عمط نیا نخس زا دای ربب

هنیس وگ هلعش هدکشتآ سراف شکب
هدید وگ بآ خر هلجد دادؽب ربب

تلود ریپ ناؽم داب هک یقاب لهس تسا
یرگید وگ ورب و مان نم زا دای ربب

یعس هدربان رد نیا هار هب ییاج یسرن
دزم رگا یم یبلط تعاط داتسا ربب

زور مگرم یسفن هدعو رادید هدب
ناو مهگ ات هب دحل غراف و دازآ ربب

شود یم تفگ هب ناگژم تزارد مشکب
ای بر زا شرطاخ هشیدنا دادیب ربب

ظفاح هشیدنا نک زا یکزان رطاخ رای
ورب زا شهگرد نیا هلان و دایرف ربب


لزؼ ۷۵۹

بش لصو تسا و یط دش همان رجه
ملس هیف یتح علطم رجفلا

لد رد یقشاع تباث مدق شاب
هک رد نیا هر دشابن راک یب رجا

نم زا یدنر مهاوخن درک هبوت
و ول ینتیذآ رجهلاب و رجحلا

یآرب یا حبص نشور لد ادخ ار
هک سب کیرات یم منیب بش رجه

ملد تفر و مدیدن یور رادلد
ناؽف زا نیا لواطت هآ زا نیا رجز

افو یهاوخ شکافج شاب ظفاح
ناف حبرلا و نارسخلا یف رجتلا


لزؼ ۷۵۷

رگ دوب رمع هب هناخیم مسر راب رگد
زجب زا تمدخ نادنر منکن راک رگد

مرخ نآ زور هک اب هدید نایرگ مورب
ات منز بآ رد هدکیم کی راب رگد

تفرعم تسین رد نیا موق ادخ ار یببس
ات مرب رهوگ دوخ ار هب رادیرخ رگد

رای رگا تفر و قح تبحص نیرید تخانشن
شاح ل هک مور نم ز یپ رای رگد

رگ دعاسم مدوش هریاد خرچ دوبک
مه هب تسد شمروآ زاب هب راگرپ رگد

تیفاع یم دبلط مرطاخ را دنراذگب
هزمؼ شخوش و نآ هرط رارط رگد

زار هتسبرس ام نیب هک هب ناتسد دنتفگ
ره نامز اب ؾد و ین رب رس رازاب رگد

ره مد زا درد ملانب هک کلف ره تعاس
مدنک دصق لد شیر هب رازآ رگد

میوگزاب هن رد نیا هعقاو ظفاح تساهنت
هقرؼ دنتشگ رد نیا هیداب رایسب رگد


لزؼ ۷۵۸

یا مرخ زا غورف تخر هلل راز رمع
آزاب هک تخیر یب لگ تیور راهب رمع

زا هدید رگ کشرس وچ ناراب دکچ تساور
ردناک تمؼ وچ قرب دشب راگزور رمع

نیا کی ود مد هک تلهم رادید نکمم تسا
بایرد راک ام هک هن تسادیپ راک رمع

ات یک یم حوبص و باوخرکش دادماب
رایشه درگ ناه هک تشذگ رایتخا رمع

ید رد راذگ دوب و رظن یوس ام درکن
هراچیب لد هک چیه دیدن زا راذگ رمع

هشیدنا زا طیحم انف تسین ره هک ار
رب هطقن ناهد وت دشاب رادم رمع

رد ره ؾرط هک ز لیخ ثداوح نیمک تسیهگ
ناز ور نانع هتسسگ دناود راوس رمع

یب رمع هدنز ما نم و نیا سب بجع رادم
زور قارف ار هک دهن رد رامش رمع

ظفاح نخس یوگب هک رب هحفص ناهج
نیا شقن دنام زا تملق راگدای رمع


لزؼ ۷۵۴

رگید ز خاش ورس یهس لبلب روبص
گنابلگ دز هک مشچ دب زا یور لگ هب رود

یا رکشبلگ نآ هک ییوت هاشداپ نسح
اب نلبلب یب لد ادیش نکم رورؼ

زا تسد تبیؼ وت تیاکش یمن منک
ات تسین یتبیؼ دوبن تذل روضح

رگ نارگید هب شیع و برط دنمرخ و داش
ام ار مؼ راگن دوب هیام رورس

دهاز رگا هب روح و روصق تسا راودیما
ام ار هناخبارش روصق تسا و رای روح

یم روخ هب گناب گنچ و روخم هصؼ رو یسک
دیوگ وت ار هک هداب روخم وگ روفؽلاوه

ظفاح تیاکش زا مؼ نارجه هچ یم ینک
رد رجه لصو دشاب و رد تملظ تسا رون


لزؼ ۷۵۵

ؾسوی هتشگمگ دیآزاب هب ناعنک مؼ روخم
هبلک نازحا دوش یزور ناتسلگ مؼ روخم

یا لد هدیدمؼ تلاح هب دوش لد دب نکم
نیو رس هدیروش دیآزاب هب ناماس مؼ روخم

رگ راهب رمع دشاب زاب رب تخت نمچ
رتچ لگ رد رس یشک یا غرم ناوخشوخ مؼ روخم

رود نودرگ رگ ود یزور رب دارم ام تفرن
امیاد کی ناس دشابن لاح نارود مؼ روخم

ناه وشم دیمون نوچ ؾقاو هن یا زا رس بیؼ
دشاب ردنا هدرپ یزاب یاه ناهنپ مؼ روخم

یا لد را لیس انف داینب یتسه دنکرب
نوچ وت ار حون تسا نابیتشک ز نافوط مؼ روخم

رد نابایب رگ هب قوش هبعک یهاوخ دز مدق
شنزرس اه رگ دنک راخ نلیؽم مؼ روخم

رگ هچ لزنم سب کانرطخ تسا و دصقم سب دیعب
چیه یهار تسین ناک ار تسین نایاپ مؼ روخم

لاح ام رد تقرف ناناج و ماربا بیقر
هلمج یم دناد یادخ لاح نادرگ مؼ روخم

اظفاح رد جنک رقف و تولخ بش یاه رات
ات دوب تدرو اعد و سرد نآرق مؼ روخم


لزؼ ۷۵۶

یتحیصن تمنک ونشب و هناهب ریگم
ره نآ هچ حصان قفشم تدیوگب ریذپب

ز لصو یور ناناوج یعتمت رادرب
هک رد هگنیمک رمع تسا رکم ملاع ریپ

میعن ره ود ناهج شیپ ناقشاع یوجب
هک نیا عاتم لیلق تسا و نآ یاطع ریثک

یرشاعم شوخ و یدور زاسب یم مهاوخ
هک درد شیوخ میوگب هب هلان مب و ریز

رب نآ مرس هک مشونن یم و هنگ منکن
رگا قفاوم ریبدت نم دوش ریدقت

وچ تمسق یلزا یب روضح ام دندرک
رگ یکدنا هن هب قفو تساضر هدرخ ریگم

وچ هلل رد محدق زیر ایقاس یم و کشم
هک شقن لاخ مراگن یمن دور ز ریمض

رایب رؼاس رد باشوخ یا یقاس
دوسح وگ مرک یفصآ نیبب و ریمب

هب مزع هبوت مداهن حدق ز ؾک دص راب
یلو همشرک یقاس یمن دنک ریصقت

یم هلاسود و بوبحم هدراچ هلاس
نیمه سب تسا ارم تبحص ریؽص و ریبک

لد هدیمر ام ار هک شیپ یم دریگ
ربخ دیهد هب نونجم هتسخ زا ریجنز

ثیدح هبوت رد نیا هگمزب وگم ظفاح
هک نایقاس نامک تیوربا دننز هب ریت


لزؼ ۷۵۷

یور امنب و ارم وگ هک ز ناج لد ریگرب
شیپ عمش شتآ اورپ هن هب ناج وگ ریگرد

رد بل هنشت ام نیب و رادم بآ ػیرد
رب رس هتشک شیوخ یآ و ز شکاخ ریگرب

کرت شیورد ریگم را دوبن میس و شرز
رد تمؼ میس رامش کشا و شخر ار رز ریگ

گنچ زاونب و زاسب را دوبن دوع هچ کاب
مشتآ قشع و ملد دوع و منت رمجم ریگ

رد عامس یآ و ز رس هقرخ زادنارب و صقرب
رو هن اب هشوگ ور و هقرخ ام رد رس ریگ

ؾوص شکرب ز رس و هداب یفاص شکرد
میس زابرد و هب رز یربمیس رد رب ریگ

تسود وگ رای وش و ره ود ناهج نمشد شاب
تخب وگ تشپ نکم یور نیمز رکشل ریگ

لیم نتفر نکم یا تسود یمد اب ام شاب
رب بل یوج برط یوج و هب ؾک رؼاس ریگ

هتفر ریگ زا مرب زو شتآ و بآ لد و مشچ
هنوگ ما درز و مبل کشخ و مرانک رت ریگ

ظفاح هتسارآ نک مزب و وگب ظعاو ار
هک نیبب مسلجم و کرت رس ربنم ریگ


لزؼ ۷۵۳

رازه رکش هک مدید هب ماک تشیوخ زاب
ز یور قدص و افص هتشگ اب ملد زاسمد

ناگدنور تقیرط هر لب دنرپس
قیفر قشع هچ مؼ دراد زا بیشن و زارف

مؼ بیبح ناهن هب ز تفگ و یوگ بیقر
هک تسین هنیس بابرا هنیک مرحم زار

رگا هچ نسح وت زا قشع ریؼ تسینؽتسم
نم نآ مین هک زا نیا یزابقشع میآ زاب

هچ تمیوگ هک ز زوس نورد هچ یم منیب
ز کشا سرپ تیاکح هک نم مین زامؼ

هچ هنتف دوب هک هطاشم اضق تخیگنا
هک درک سگرن شتسم هیس هب همرس زان

نیدب ساپس هک سلجم رونم تسا هب تسود
ترگ وچ عمش ییافج دسر زوسب و زاسب

ضرؼ همشرک نسح تسا رو هن تجاح تسین
لامج تلود دومحم ار هب ؾلز زایا

لزؼ ییارس دیهان هفرص یا دربن
رد نآ ماقم هک ظفاح دروآرب زاوآ


لزؼ ۷۵۱

منم هک هدید هب رادید تسود مدرک زاب
هچ رکش تمیوگ یا زاسراک هدنب زاون

دنمزاین لب وگ خر زا رابؼ یوشم
هک یایمیک دارم تسا کاخ یوک زاین

ز تلکشم تقیرط نانع باتم یا لد
هک درم هار دشیدنین زا بیشن و زارف

تراهط را هن هب نوخ رگج دنک قشاع
هب لوق یتفم شقشع تسرد تسین زامن

رد نیا ماقم یزاجم زجب هلایپ ریگم
رد نیا هچارس هچیزاب ریؼ قشع زابم

هب مین هسوب ییاعد رخب ز لها یلد
هک دیک تنمشد زا ناج و مسج دراد زاب

دنکف همزمز قشع رد زاجح و قارع
یاون گناب لزؼ یاه ظفاح زا زاریش


لزؼ ۷۶۱

یا ورس زان نسح هک شوخ یم یور هب زان
قاشع ار هب زان وت ره هظحل دص زاین

هدنخرف داب تعلط تبوخ هک رد لزا
هدیربب دنا رب دق تورس یابق زان

نآ ار هک یوب ربنع ؾلز وت تسوزرآ
نوچ دوع وگ رب شتآ ادوس زوسب و زاس

هناورپ ار ز عمش دوب زوس لد یلو
یب عمش ضراع وت ملد ار دوب زادگ

یفوص هک یب وت هبوت ز یم هدرک دوب شود
تسکشب دهع نوچ رد هناخیم دید زاب

زا هنعط بیقر ددرگن رایع نم
نوچ رز رگا دنرب ارم رد ناهد زاگ

لد زک ؾاوط هبعک تیوک ؾوقو تفای
زا قوش نآ میرح درادن رس زاجح

ره مد هب نوخ هدید هچ تجاح وضو وچ تسین
یب قاط یوربا وت زامن ارم زاوج

نوچ هداب زاب رب رس مخ تفر ؾک نانز
ظفاح هک شود زا بل یقاس دینش زار


لزؼ ۷۶۹

آرد هک رد لد هتسخ ناوت دیآرد زاب
ایب هک رد نت هدرم ناور دیآرد زاب

ایب هک تقرف وت مشچ نم نانچ رد تسب
هک حتف باب تلاصو رگم دیاشگ زاب

یمؼ هک نوچ هپس گنز کلم لد تفرگب
ز لیخ یداش مور تخر دیادز زاب

هب شیپ هنیآ لد ره نآ هچ یم مراد
زجب لایخ تلامج یمن دیامن زاب

نادب لثم هک بش نتسبآ تسا زور زا وت
هراتس یم مرمش ات هک بش هچ دیاز زاب

ایب هک لبلب عوبطم رطاخ ظفاح
هب یوب نبلگ لصو وت یم دیارس زاب


لزؼ ۷۶۷

لاح نینوخ نلد هک دیوگ زاب
و زا کلف نوخ مخ هک دیوج زاب

شمرش زا مشچ یم ناتسرپ داب
سگرن تسم رگا دیورب زاب

زج نوطلف مخ نیشن بارش
رس تمکح هب ام هک دیوگ زاب

ره هک نوچ هلل هساک نادرگ دش
نیز افج خر هب نوخ دیوشب زاب

دیاشگن ملد وچ هچنؼ رگا
یرؼاس زا شبل دیوبن زاب

سب هک رد هدرپ گنچ تفگ نخس
شربب یوم ات دیومن زاب

درگ تیب مارحلا مخ ظفاح
رگ دریمن هب رس دیوپب زاب


لزؼ ۷۶۸

ایب و یتشک ام رد طش بارش زادنا
شورخ و هلولو رد ناج خیش و باش زادنا

ارم هب یتشک هداب نکفارد یا یقاس
هک هتفگ دنا ییوکن نک و رد بآ زادنا

ز یوک هدکیم هتشگرب ما ز هار اطخ
ارم رگد ز مرک اب هر باوص زادنا

رایب ناز یم گنرلگ کشم وب یماج
رارش کشر و دسح رد لد بلگ زادنا

رگا هچ تسم و مبارخ وت زین یفطل نک
رظن رب نیا لد هتشگرس بارخ زادنا

هب مین بش ترگا باتفآ یم دیاب
ز یور رتخد رهچلگ زر باقن زادنا

لهم هک زور متافو هب کاخ دنراپسب
ارم هب هدکیم رب رد مخ بارش زادنا

ز روج خرچ وچ ظفاح هب ناج دیسر تلد
هب یوس وید نحم کوان باهش زادنا


لزؼ ۷۶۴

زیخ و رد هساک رز بآ کانبرط زادنا
رتشیپ ناز هک دوش هساک رس کاخ زادنا

تبقاع لزنم ام یداو ناشوماخ تسا
ایلاح هلؽلؼ رد دبنگ کلفا زادنا

مشچ هدولآ رظن زا خر ناناج رود تسا
رب خر وا رظن زا هنیآ کاپ زادنا

هب رس زبس وت یا ورس هک رگ کاخ موش
زان زا رس هنب و هیاس رب نیا کاخ زادنا

لد ام ار هک ز رام رس ؾلز وت تسخب
زا بل دوخ هب هناخافش کایرت زادنا

کلم نیا هعرزم یناد هک یتابث دهدن
یشتآ زا رگج ماج رد کلما زادنا

لسؼ رد کشا مدز لهاک تقیرط دنیوگ
کاپ وش لوا و سپ هدید رب نآ کاپ زادنا

ای بر نآ دهاز نیبدوخ هک زجب بیع دیدن
دود شیهآ رد هنییآ کاردا زادنا

نوچ لگ زا تهکن وا هماج ابق نک ظفاح
نیو ابق رد هر نآ تماق کلاچ زادنا


لزؼ ۷۶۵

دماینرب زا یانمت تبل مماک زونه
رب دیما ماج تلعل یدرد مماشآ زونه

زور لوا تفر منید رد رس نیفلز وت
ات هچ دهاوخ دش رد نیا ادوس مماجنارس زونه

ایقاس کی هعرج یا ناز بآ نوگشتآ هک نم
رد نایم ناگتخپ قشع وا مماخ زونه

زا اطخ متفگ یبش ؾلز وت ار کشم نتخ
یم دنز ره هظحل یؽیت وم رب ممادنا زونه

وترپ یور وت ات رد متولخ دید باتفآ
یم دور نوچ هیاس ره مد رب رد و مماب زونه

مان نم هتفر تس یزور رب بل ناناج هب وهس
لها لد ار یوب ناج یم دیآ زا ممان زونه

رد لزا هداد تس ام ار یقاس لعل تبل
هعرج یماج هک نم شوهدم نآ مماج زونه

یا هک یتفگ ناج هدب ات تدشاب مارآ ناج
ناج هب مؼ شیاه مدرپس تسین ممارآ زونه

رد ملق دروآ ظفاح هصق لعل شبل
بآ ناویح یم دور ره مد ز مملقا زونه


لزؼ ۷۶۶

ملد هدیمر یلول تسیشو زیگناروش
غورد هدعو و لاتق عضو و گنر زیمآ

یادف نهریپ کاچ هام نایور داب
رازه هماج اوقت و هقرخ زیهرپ

لایخ لاخ وت اب دوخ هب کاخ مهاوخ درب
هک ات ز لاخ وت مکاخ دوش زیمآریبع

هتشرف قشع دنادن هک تسیچ یا یقاس
هاوخب ماج و یبلگ هب کاخ مدآ زیر

هلایپ رب منفک دنب ات هگرحس رشح
هب یم ز لد مربب لوه زور زیخاتسر

ریقف و هتسخ هب تهاگرد مدمآ یمحر
هک زج یلو ماوت تسین چیه تسد زیوآ

ایب هک ؾتاه هناخیم شود اب نم تفگ
هک رد ماقم اضر شاب و زا اضق زیرگم

نایم قشاع و قوشعم چیه لاح تسین
وت دوخ باجح یدوخ ظفاح زا نایم زیخرب


لزؼ ۷۶۷

یا ابص رگ یرذگب رب لحاس دور سرا
هسوب نز رب کاخ نآ یداو و نیکشم نک سفن

لزنم یملس هک شداب ره مد زا ام دص ملس
یادصرپ نانابراس ینیب و گناب سرج

لمحم ناناج سوبب نآ هگ هب یراز هضرع راد
زک تقارف متخوس یا نابرهم دایرف سر

نم هک لوق ناحصان ار یمدناوخ لوق بابر
یلامشوگ مدید زا نارجه هک منیا دنپ سب

ترشع ریگبش نک یم شون ردناک هار قشع
بش ناور ار ییانشآ تساه اب ریم سسع

یزابقشع راک یزاب تسین یا لد رس زابب
ناز هک یوگ قشع ناوتن دز هب ناگوچ سوه

لد هب تبؼر یم دراپس ناج هب مشچ تسم رای
رگ هچ نارایشه دندادن رایتخا دوخ هب سک

نایطوط رد ناتسرکش ینارماک یم دننک
و زا رسحت تسد رب رس یم دنز نیکسم سگم

مان ظفاح رگ دیآرب رب نابز کلک تسود
زا بانج ترضح مهاش سب تسا نیا سمتلم


لزؼ ۷۶۳

یراذعلگ ز ناتسلگ ناهج ام ار سب
نیز نمچ هیاس نآ ورس ناور ام ار سب

نم و یتبحصمه لها ایر مرود داب
زا نانارگ ناهج لطر نارگ ام ار سب

رصق سودرف هب شاداپ لمع یم دنشخب
ام هک میدنر و ادگ رید ناؽم ام ار سب

نیشنب رب بل یوج و رذگ رمع نیبب
نیاک تراشا ز ناهج نارذگ ام ار سب

دقن رازاب ناهج رگنب و رازآ ناهج
رگ امش ار هن سب نیا دوس و نایز ام ار سب

رای اب تسام هچ تجاح هک تدایز میبلط
تلود تبحص نآ سنوم ناج ام ار سب

زا رد شیوخ ادخ ار هب متشهب تسرفم
هک رس یوک وت زا نوک و ناکم ام ار سب

ظفاح زا برشم تمسق هلگ تسیفاصناان
عبط نوچ بآ و لزؼ یاه ناور ام ار سب


لزؼ ۷۶۱

لد قیفر رفس تخب تهاوخکین سب
میسن هضور زاریش کیپ تهار سب

رگد ز لزنم ناناج رفس نکم شیورد
هک ریس یونعم و جنک تهاقناخ سب

رگو نیمک دیاشگب یمؼ ز هشوگ لد
میرح هگرد ریپ ناؽم تهانپ سب

هب ردص هبطصم نیشنب و رؼاس یم شون
هک نیا ردق ز ناهج بسک لام و تهاج سب

یتدایز بلطم راک رب دوخ ناسآ نک
یحارص یم لعل و یتب وچ تهام سب

کلف هب مدرم نادان دهد مامز دارم
وت لها یلضف و شناد نیمه تهانگ سب

یاوه نکسم ؾولم و دهع رای میدق
ز هر ناور هدرکرفس تهاوخرذع سب

هب تنم نارگد وخ نکم هک رد ود ناهج
یاضر دزیا و ماعنا تهاشداپ سب

هب چیه درو رگد تسین تجاح یا ظفاح
یاعد مین بش و سرد تهاگحبص سب


لزؼ ۷۷۱

درد یقشع هدیشک ما هک سرپم
رهز یرجه هدیشچ ما هک سرپم

هتشگ ما رد ناهج و رخآ راک
یربلد هدیزگرب ما هک سرپم

نآ نانچ رد یاوه کاخ شرد
یم دور بآ هدید ما هک سرپم

نم هب شوگ دوخ زا شناهد شود
ینانخس هدینش ما هک سرپم

یوس نم بل هچ یم یزگ هک یوگم
بل یلعل هدیزگ ما هک سرپم

یب وت رد هبلک ییادگ شیوخ
جنر ییاه هدیشک ما هک سرپم

وچمه ظفاح بیرؼ رد هر قشع
هب یماقم هدیسر ما هک سرپم


لزؼ ۷۷۹

مراد زا ؾلز شهایس هلگ نادنچ هک سرپم
هک نانچ ز وا هدش ما یب رس و ناماس هک سرپم

سک هب دیما افو کرت لد و نید دانکم
هک منانچ نم زا نیا هدرک نامیشپ هک سرپم

هب یکی هعرج هک رازآ شسک رد یپ تسین
یتمحز یم مشک زا مدرم نادان هک سرپم

دهاز زا ام هب تملس رذگب نیاک یم لعل
لد و نید یم درب زا تسد نادب ناس هک سرپم

تفگ تساهوگو رد نیا هار هک ناج دزادگب
ره یسک هدبرع یا نیا هک نیبم نآ هک سرپم

ییاسراپ و تملس مسوه دوب یلو
هویش یا یم دنک نآ سگرن ناتف هک سرپم

متفگ زا یوگ کلف تروص یلاح مسرپ
تفگ نآ یم مشک ردنا مخ ناگوچ هک سرپم

شمتفگ ؾلز هب نوخ هک یتسکش اتفگ
ظفاح نیا هصق زارد تسا هب نآرق هک سرپم


لزؼ ۷۷۷

یآزاب و لد گنت ارم سنوم ناج شاب
نیو هتخوس ار مرحم رارسا ناهن شاب

ناز هداب هک رد هدکیم قشع دنشورف
ام ار ود هس رؼاس هدب و وگ ناضمر شاب

رد هقرخ وچ شتآ یدز یا ؾراع کلاس
یدهج نک و هقلحرس نادنر ناهج شاب

رادلد هک اتفگ هب ماوت لد نارگن تسا
وگ یم مسر کنیا هب تملس نارگن شاب

نوخ دش ملد زا ترسح نآ لعل ناور شخب
یا جرد تبحم هب نامه رهم و ناشن شاب

ات رب شلد زا هصؼ یرابؼ دنیشنن
یا لیس کشرس زا بقع همان ناور شاب

ظفاح هک سوه یم شدنک ماج ناهج نیب
وگ رد رظن ؾصآ دیشمج ناکم شاب


لزؼ ۷۷۸

رگا قیفر یقیفش تسرد نامیپ شاب
ؾیرح هناخ و هبامرگ و ناتسلگ شاب

جنکش ؾلز ناشیرپ هب تسد داب هدم
وگم هک رطاخ قاشع وگ ناشیرپ شاب

ترگ تساوه هک اب رضخ نیشنمه یشاب
ناهن ز مشچ ردنکس وچ بآ ناویح شاب

روبز قشع یزاون هن راک ره تسیؼرم
ایب و لگون نیا لبلب لزؼ ناوخ شاب

قیرط تمدخ و نییآ یگدنب ندرک
یادخ ار هک اهر نک هب ام و ناطلس شاب

رگد هب دیص مرح ػیت شکمرب راهنز
و زا نآ هک اب لد ام هدرک یا نامیشپ شاب

وت عمش ینمجنا کی نابز و کی لد وش
لایخ و ششوک هناورپ نیب و نادنخ شاب

لامک یربلد و نسح رد تسیزابرظن
هب هویش رظن زا ناردان نارود شاب

شومخ ظفاح و زا روج رای هلان نکم
وت ار هک تفگ هک رد یور بوخ ناریح شاب


لزؼ ۷۷۴

هب رود هلل حدق ریگ و یب ایر یم شاب
هب یوب لگ یسفن مدمه ابص یم شاب

تمیوگن هک همه هلاس یم یتسرپ نک
هس هام یم روخ و هن هام اسراپ یم شاب

وچ ریپ کلاس تقشع هب یم هلاوح دنک
شونب و رظتنم تمحر ادخ یم شاب

ترگ تساوه هک نوچ مج هب رس بیؼ یسر
ایب و مدمه ماج ناهج امن یم شاب

وچ هچنؼ رگ هچ تسیگتسبورف راک ناهج
وت وچمه داب یراهب هرگ اشگ یم شاب

افو یوجم ز سک رو نخس یمن یونش
هب هزره بلاط غرمیس و ایمیک یم شاب

دیرم تعاط ناگناگیب وشم ظفاح
یلو رشاعم نادنر اسراپ یم شاب


لزؼ ۷۷۵

یفوص یلگ نیچب و عقرم هب راخ شخب
نیو دهز کشخ ار هب یم راوگشوخ شخب

تاماط و حطش رد هر گنهآ گنچ هن
حیبست و ناسلیط هب یم و راسگیم شخب

دهز نارگ هک دهاش و یقاس یمن دنرخ
رد هقلح نمچ هب میسن راهب شخب

مهار بارش لعل دز یا ریم ناقشاع
نوخ ارم هب هاچ نادخنز رای شخب

ای بر هب تقو لگ هنگ هدنب وفع نک
نیو ارجام هب ورس بل رابیوج شخب

یا نآ هک هر هب برشم دوصقم هدرب یا
نیز رحب هرطق یا هب نم راسکاخ شخب

هنارکش ار هک مشچ وت یور ناتب دیدن
ام ار هب وفع و ؾطل راگدنوادخ شخب

یقاس وچ هاش شون دنک هداب حوبص
وگ ماج رز هب ظفاح بش هدنز راد شخب


لزؼ ۷۷۶

نابؼاب رگ جنپ یزور تبحص لگ شدیاب
رب یافج راخ نارجه ربص لبلب شدیاب

یا لد دنبردنا شفلز زا یناشیرپ لانم
غرم کریز نوچ هب ماد دتفا لمحت شدیاب

دنر ملاع زوس ار اب تحلصم ینیب هچ راک
راک کلم تسا نآ هک ریبدت و لمات شدیاب

هیکت رب اوقت و شناد رد تقیرط تسیرفاک
ورهار رگ دص رنه دراد لکوت شدیاب

اب نینچ ؾلز و شخر اداب یزابرظن مارح
ره هک یور نیمسای و دعج لبنس شدیاب

اهزان ناز سگرن هناتسم شا دیاب دیشک
نیا لد هدیروش ات نآ دعج و لکاک شدیاب

ایقاس رد شدرگ رؼاس للعت ات هب دنچ
رود نوچ اب ناقشاع دتفا لسلست شدیاب

تسیک ظفاح ات دشونن هداب یب زاوآ دور
قشاع نیکسم ارچ نیدنچ لمجت شدیاب


لزؼ ۷۷۷

رکف لبلب همه نآ تسا هک لگ دش شرای
لگ رد هشیدنا هک نوچ هوشع دنک رد شراک

ییابرلد همه نآ تسین هک قشاع دنشکب
هجاوخ نآ تسا هک دشاب مؼ شراگتمدخ

یاج نآ تسا هک نوخ جوم دنز رد لد لعل
نیز نباؽت هک ؾزخ یم دنکش شرازاب

لبلب زا ضیف لگ تخومآ نخس رو هن دوبن
نیا همه لوق و لزؼ هیبعت رد شراقنم

یا هک رد هچوک هقوشعم ام یم یرذگ
رب رذح شاب هک رس یم دنکش شراوید

نآ هدرکرفس هک دص هلفاق لد هرمه تسوا
ره اجک تسه ایادخ هب تملس شراد

تبحص تتیفاع رگ هچ شوخ داتفا یا لد
بناج قشع زیزع تسا شراذگمورف

یفوص شوخرس زا نیا تسد هک جک درک هلک
هب ود ماج رگد هتفشآ دوش شراتسد

لد ظفاح هک هب رادید وت رگوخ هدش دوب
درورپزان لاصو تسا وجم شرازآ


لزؼ ۷۷۳

بارش خلت یم مهاوخ هک نکفادرم دوب شروز
هک ات کی مد میاسایب ز ایند و رش و شروش

طامس رهد نود رورپ درادن دهش شیاسآ
قاذم صرح و زآ یا لد وشب زا خلت و زا شروش

روایب یم هک ناوتن دش ز رکم نامسآ نمیا
هب بعل هرهز یگنچ و خیرم شروشحلس

دنمک دیص یمارهب نکفیب ماج مج رادرب
هک نم مدومیپ نیا ارحص هن مارهب تسا و هن شروگ

ایب ات رد یم تیفاص زار رهد میامنب
هب طرش نآ هک ییامنن هب جک ناعبط لد شروک

رظن ندرک هب ناشیورد یفانم یگرزب تسین
نامیلس اب نانچ تمشح اهرظن دوب اب شروم

نامک یوربا ناناج یمن دچیپ رس زا ظفاح
نکیلو هدنخ یم دیآ نیدب یوزاب یب شروز


لزؼ ۷۷۱

اشوخ زاریش و عضو یب شلاثم
ادنوادخ هگن راد زا شلاوز

ز نکر دابآ ام دص شحول ا
هک رمع رضخ یم دشخب شللز

نایم دابآرفعج و لصم
زیمآریبع یم دیآ شلامش

هب زاریش یآ و ضیف حور یسدق
یوجب زا مدرم بحاص شلامک

هک مان دنق یرصم درب نآ اج
هک نانیریش دندادن شلاعفنا

ابص ناز یلول لوگنش تسمرس
هچ یراد یهگآ نوچ تسا شلاح

رگ نآ نیریش رسپ منوخ دزیرب
لد نوچ ریش ردام نک شللح

نکم زا باوخ مرادیب ادخ ار
هک مراد یتولخ شوخ اب شلایخ

ارچ ظفاح وچ یم یدیسرت زا رجه
یدرکن رکش مایا شلاصو


لزؼ ۷۳۱

وچ تسکشرب ابص ؾلز شناشفاربنع
هب ره هتسکش هک تسویپ هزات دش شناج

تساجک یسفنمه ات هب حرش هضرع مهد
هک لد هچ یم دشک زا راگزور شنارجه

هنامز زا قرو لگ لاثم یور وت تسب
یلو ز مرش وت رد هچنؼ درک شناهنپ

وت هتفخ یا و دشن قشع ار هنارک دیدپ
کرابت ا زا نیا هر هک تسین شنایاپ

لامج هبعک رگم رذع هر ناور دهاوخ
هک ناج هدنز نلد تخوس رد شنابایب

نیدب هتسکش تیب نزحلا هک یم درآ
ناشن ؾسوی لد زا هچ شنادخنز

مریگب نآ رس ؾلز و هب تسد هجاوخ مهد
هک تخوس ظفاح یب لد ز رکم و شناتسد


لزؼ ۷۳۹

ای بر نیا لگون نادنخ هک یدرپس هب شنم
یم مراپس هب وت زا مشچ دوسح شنمچ

رگ هچ زا یوک افو تشگ هب دص هلحرم رود
رود داب تفآ رود کلف زا ناج و شنت

رگ هب لزنمرس یملس یسر یا داب ابص
مشچ مراد هک یملس یناسرب ز شنم

هب بدا هفان ییاشگ نک زا نآ ؾلز هایس
یاج لد یاه زیزع تسا هب مه شنزمرب

وگ ملد قح افو اب طخ و تلاخ دراد
مرتحم راد رد نآ هرط شنکشربنع

رد یماقم هک هب دای بل وا یم دنشون
هلفس نآ تسم هک دشاب ربخ زا شنتشیوخ

ضرع و لام زا رد هناخیم دیاشن تخودنا
ره هک نیا بآ دروخ تخر هب ایرد شنکف

ره هک دسرت ز للم هدنا شقشع هن للح
رس ام و شمدق ای بل ام و شنهد

رعش ظفاح همه تیب لزؽلا تفرعم تسا
نیرفآ رب سفن شکلد و ؾطل شنخس


لزؼ ۷۳۷

دربب زا نم رارق و تقاط و شوه
تب نیگنس لد نیمیس شوگانب

یراگن یکباچ یگنش رادهلک
یفیرظ هم یشو یکرت شوپابق

ز بات شتآ یادوس شقشع
هب ناس گید میاد یم منز شوج

وچ نهاریپ موش هدوسآ رطاخ
شرگ نوچمه ابق مریگ رد شوؼآ

رگا هدیسوپ ددرگ مناوختسا
ددرگن ترهم زا مناج شومارف

لد و منید لد و منید هدربب تس
رب و ششود رب و ششود رب و شود

یاود وت یاود تسوت ظفاح
بل ششون بل ششون بل شون


لزؼ ۷۳۸

رحس ز ؾتاه مبیؼ دیسر هدژم هب شوگ
هک رود هاش عاجش تسا یم ریلد شونب

دش نآ هک لها رظن رب هرانک یم دنتفر
رازه هنوگ نخس رد ناهد و بل شوماخ

هب توص گنچ مییوگب نآ تیاکح اه
هک زا نتفهن نآ گید هنیس یم دز شوج

بارش یگناخ سرت بستحم هدروخ
هب یور رای میشونب و گناب شوناشون

ز یوک هدکیم ششود هب شود یم دندرب
ماما رهش هک هداجس یم دیشک هب شود

لد تللد تریخ منک هب هار تاجن
نکم هب قسف تاهابم و دهز مه شورفم

لحم رون تسیلجت یار رونا هاش
وچ برق وا یبلط رد یافص تین شوک

زجب یانث شللج زاسم درو ریمض
هک تسه شوگ شلد مرحم مایپ شورس

زومر تحلصم کلم ناورسخ دنناد
یادگ هشوگ ینیشن وت اظفاح شورخم


لزؼ ۷۳۴

یفتاه زا هشوگ هناخیم شود
تفگ دنشخبب هنگ یم شونب

ؾطل یهلا دنکب راک شیوخ
هدژم تمحر دناسرب شورس

نیا درخ ماخ هب هناخیم رب
ات یم لعل شدروآ نوخ هب شوج

رگ هچ شلاصو هن هب ششوک دنهد
ره ردق یا لد هک یناوت شوکب

ؾطل ادخ رتشیب زا مرج تسام
هتکن هتسبرس هچ یناد شومخ

شوگ نم و هقلح یوسیگ رای
یور نم و کاخ رد یم شورف

یدنر ظفاح هن تسیهانگ بعص
اب مرک هشداپ بیع شوپ

رواد نید هاش عاجش نآ هک درک
حور سدق هقلح شرما هب شوگ

یا کلم شرعلا شدارم هدب
و زا رطخ مشچ شدب راد شوگ


لزؼ ۷۳۵

رد دهع هاشداپ شخباطخ مرج شوپ
ظفاح هبارق شک دش و یتفم هلایپ شون

یفوص ز جنک هعموص اب یاپ مخ تسشن
ات دید بستحم هک وبس یم دشک هب شود

لاوحا خیش و یضاق و برش ناشدوهیلا
مدرک لاس مدحبص زا ریپ یم شورف

اتفگ هن تسینتفگ نخس رگ هچ یمرحم
شکرد نابز و هدرپ هگن راد و یم شونب

یقاس راهب یم دسر و هجو یم دنامن
یرکف نکب هک نوخ لد دمآ ز مؼ هب شوج

قشع تسا و یسلفم و یناوج و راهبون
مرذع ریذپ و مرج هب لیذ مرک شوپب

ات دنچ وچمه عمش نابز یروآ ینک
هناورپ دارم دیسر یا بحم شومخ

یا هاشداپ تروص و ینعم هک لثم وت
هدیدان چیه هدید و هدینشن چیه شوگ

نادنچ نامب هک هقرخ قرزا دنک لوبق
تخب تناوج زا کلف ریپ هدنژ شوپ


لزؼ ۷۳۶

شود اب نم تفگ ناهنپ ینادراک شوهزیت
و زا امش ناهنپ دیاشن درک رس یم شورف

تفگ ناسآ ریگ رب دوخ اهراک زک یور عبط
تخس یم ددرگ ناهج رب نامدرم شوکتخس

ناو مهگ دادرد یماج زک شؼورف رب کلف
هرهز رد صقر دمآ و طبرب نانز یم تفگ شون

اب لد نینوخ بل نادنخ روایب وچمه ماج
ین ترگ یمخز دسر ییآ وچ گنچ ردنا شورخ

ات یدرگن انشآ نیز هدرپ یزمر یونشن
شوگ مرحمان دشابن یاج ماؽیپ شورس

شوگ نک دنپ یا رسپ و زا رهب ایند مؼ روخم
تمتفگ نوچ رد یثیدح رگ یناوت تشاد شوه

رد میرح قشع ناوتن دز مد زا تفگ و دینش
ناز هک نآ اج هلمج اضعا مشچ دیاب دوب و شوگ

رب طاسب هتکن ناناد یشورفدوخ طرش تسین
ای نخس هتسناد وگ یا درم لقاع ای شومخ

ایقاس یم هد هک یدنر یاه ظفاح مهف درک
ؾصآ بحاص نارق مرج شخب بیع شوپ


لزؼ ۷۳۷

یا همه لکش وت عوبطم و همه یاج وت شوخ
ملد زا هوشع نیریش یاخرکش وت شوخ

وچمه گربلگ یرط تسه دوجو وت ؾیطل
وچمه ورس نمچ دلخ یاپارس وت شوخ

هویش و زان وت نیریش طخ و لاخ وت حیلم
مشچ و یوربا وت ابیز دق و یلاب وت شوخ

مه ناتسلگ ملایخ ز وت شقنرپ و راگن
مه ماشم ملد زا ؾلز نمس یاس وت شوخ

رد هر قشع هک زا لیس لب تسین راذگ
هدرک ما رطاخ دوخ ار هب یانمت وت شوخ

رکش مشچ وت هچ میوگ هک نادب یرامیب
یم دنک درد ارم زا خر یابیز وت شوخ

رد نابایب بلط رگ هچ ز ره وس تسیرطخ
یم دور ظفاح یب لد هب یلوت وت شوخ


لزؼ ۷۳۳

رانک بآ و یاپ دیب و عبط رعش و یرای شوخ
رشاعم یربلد نیریش و یقاس یراذعلگ شوخ

لا یا یتلود علاط هک ردق تقو یم یناد
اراوگ تداب نیا ترشع هک یراد یراگزور شوخ

ره نآ سک ار هک رد رطاخ ز قشع یربلد تسیراب
یدنپس وگ رب شتآ هن هک دراد راک و یراب شوخ

سورع عبط ار رویز ز رکف رکب یم مدنب
دوب زک تسد ممایا هب تسد دتفا یراگن شوخ

بش تبحص تمینؼ ناد و داد یلدشوخ ناتسب
هک یباتهم لد زورفا تسا و ؾرط هلل یراز شوخ

یم یا رد هساک مشچ تسا یقاس ار دزیمانب
هک یتسم یم دنک اب لقع و یم دشخب یرامخ شوخ

هب تلفؼ رمع دش ظفاح ایب اب ام هب هناخیم
هک نلوگنش شوخ تشاب دنزومایب یراک شوخ


لزؼ ۷۳۱

عمجم یبوخ و ؾطل تسا راذع وچ شهم
شنکیل رهم و افو تسین ایادخ شهدب

مربلد دهاش و لفط تسا و هب یزاب یزور
دشکب مراز و رد عرش دشابن شهنگ

نم نامه هب هک زا وا کین هگن مراد لد
هک دب و کین هدیدن تس و درادن شهگن

یوب ریش زا بل نوچمه شرکش یم دیآ
رگ هچ نوخ یم دکچ زا هویش مشچ شهیس

هدراچ هلاس یتب کباچ نیریش مراد
هک هب ناج هقلح هب شوگ تسا هم شهدراچ

زا یپ نآ لگ هتسرون لد ام ای بر
دوخ اجک دش هک میدیدن رد نیا دنچ شهگ

رای رادلد نم را بلق نیدب ناس دنکش
دربب دوز هب یرادناج دوخ شهشداپ

ناج هب هنارکش منک ؾرص رگ نآ هناد رد
ؾدص هنیس ظفاح دوب شهگمارآ


لزؼ ۷۱۱

ملد هدیمر دش و ملفاؼ نم شیورد
هک نآ یراکش هتشگرس ار هچ دمآ شیپ

وچ دیب رب رس نامیا شیوخ یم مزرل
هک لد هب تسد نامک تسییوربا شیکرفاک

لایخ هلصوح رحب یم دزپ تاهیه
هچ تساه رد رس نیا هرطق لاحم شیدنا

مزانب نآ هژم خوش تیفاع شک ار
هک جوم یم شدنز بآ شون رب رس شین

ز نیتسآ نابیبط رازه نوخ دکچب
مرگ هب هبرجت یتسد دنهن رب لد شیر

هب یوک هدکیم نایرگ و هدنکفرس مور
ارچ هک مرش یمه مدیآ ز لصاح شیوخ

هن رمع رضخ دنامب هن کلم ردنکسا
عازن رب رس ییند نود نکم شیورد

نادب رمک دسرن تسد ره ادگ ظفاح
هنازخ یا هب ؾک روآ ز جنگ نوراق شیب


لزؼ ۷۱۹

ام هدومزآ میا رد نیا رهش تخب شیوخ
نوریب دیشک دیاب زا نیا هطرو تخر شیوخ

زا سب هک تسد یم مزگ و هآ یم مشک
شتآ مدز وچ لگ هب نت تخل تخل شیوخ

مشود ز یلبلب هچ شوخ دمآ هک یم دورس
لگ شوگ نهپ هدرک ز خاش تخرد شیوخ

یاک لد وت داش شاب هک نآ رای وخدنت
رایسب یوردنت دنیشن ز تخب شیوخ

یهاوخ هک تخس و تسس ناهج رب وت درذگب
رذگب ز دهع تسس و نخس یاه تخس شیوخ

تقو تسا زک قارف وت زو زوس نوردنا
شتآ منکفارد هب همه تخر و تخپ شیوخ

یا ظفاح را دارم رسیم یدش مادم
دیشمج زین رود یدنامن ز تخت شیوخ


لزؼ ۷۱۷

مسق هب تمشح و هاج و للج هاش عاجش
هک تسین اب مسک زا رهب لام و هاج عازن

بارش میگناخ سب یم هناؽم رایب
ؾیرح هداب دیسر یا قیفر هبوت عادو

یادخ ار هب یم ما تسش و یوش هقرخ دینک
هک نم یمن مونش یوب ریخ زا نیا عاضوا

نیبب هک صقر نانک یم دور هب هلان گنچ
یسک هک هصخر یدومرفن عامتسا عامس

هب ناقشاع یرظن نک هب رکش نیا تمعن
هک نم ملؼ معیطم وت هاشداپ عاطم

هب ضیف هعرج ماج وت هنشت میا یلو
یمن مینک یریلد یمن میهد عادص

نیبج و هرهچ ظفاح ادخ ادج دانکم
ز کاخ هگراب یایربک هاش عاجش


لزؼ ۷۱۸

نادادماب هک ز هگتولخ خاک عادبا
عمش رواخ دنکف رب همه ؾارطا عاعش

دشکرب هنیآ زا بیج قفا خرچ و رد نآ
دیامنب خر یتیگ هب نارازه عاونا

رد یایاوز هناخبرط دیشمج کلف
نونؼرا زاس دنک هرهز هب گنهآ عامس

گنچ رد هلؽلؼ دیآ هک اجک دش رکنم
ماج رد ههقهق دیآ هک اجک دش عانم

عضو نارود رگنب رؼاس ترشع ریگرب
هک هب ره یتلاح نیا تسا نیهب عاضوا

هرط دهاش ییند همه دنب تسا و بیرف
نافراع رب رس نیا هتشر دنیوجن عازن

رمع ورسخ بلط را عفن ناهج یم یهاوخ
هک تسیدوجو شخباطع میرک عافن

رهظم ؾطل لزا ینشور مشچ لما
عماج ملع و لمع ناج ناهج هاش عاجش


لزؼ ۷۱۴

رد یافو قشع وت روهشم منابوخ وچ عمش
بش نیشن یوک نازابرس و منادنر وچ عمش

زور و بش مباوخ یمن دیآ هب مشچ مؼ تسرپ
سب هک رد یرامیب رجه وت منایرگ وچ عمش

هتشر مربص هب ضارقم تمؼ هدیربب دش
نانچمه رد شتآ رهم وت منازوس وچ عمش

رگ تیمک کشا منوگلگ یدوبن مرگ ور
یک یدش نشور هب یتیگ زار مناهنپ وچ عمش

رد نایم بآ و شتآ نانچمه مرگرس تسوت
نیا لد راز رازن کشا مناراب وچ عمش

رد بش نارجه ارم هناورپ یلصو تسرف
رو هن زا تدرد یناهج ار منازوسب وچ عمش

یب لامج ملاع یارآ وت مزور نوچ بش تسا
اب لامک قشع وت رد نیع مناصقن وچ عمش

هوک مربص مرن دش نوچ موم رد تسد تمؼ
ات رد بآ و شتآ تقشع منازادگ وچ عمش

وچمه محبص کی سفن تسیقاب اب رادید وت
هرهچ امنب اربلد ات ناج مناشفارب وچ عمش

مزارفرس نک یبش زا لصو دوخ یا نینزان
ات رونم ددرگ زا ترادید مناویا وچ عمش

شتآ رهم وت ار ظفاح بجع رد رس تفرگ
شتآ لد یک هب بآ هدید مناشنب وچ عمش


لزؼ ۷۱۵

رحس هب یوب ناتسلگ یمد مدش رد غاب
هک ات وچ لبلب یب لد منک جلع غامد

هب هولج لگ یروس هاگن یم مدرک
هک دوب رد بش هریت هب ینشور وچ غارچ

نانچ هب نسح و یناوج نتشیوخ رورؽم
هک تشاد زا لد لبلب رازه هنوگ غارف

هداشگ سگرن انعر ز ترسح بآ زا مشچ
هداهن هلل ز ادوس هب ناج و لد دص غاد

نابز هدیشک وچ یؽیت هب شنزرس نسوس
ناهد هداشگ قیاقش وچ مدرم غاؽیا

یکی وچ هداب ناتسرپ یحارص ردنا تسد
یکی وچ یقاس ناتسم هب ؾک هتفرگ غایا

طاشن و شیع و یناوج وچ لگ تمینؼ ناد
هک اظفاح دوبن رب لوسر ریؼ غلب


لزؼ ۷۱۶

علاط رگا ددم دهد شنماد مروآ هب ؾک
رگ مشکب یهز برط رو دشکب یهز ؾرش

ؾرط مرک ز سک تسبن نیا لد دیمارپ نم
رگ هچ نخس یمه درب هصق نم هب ره ؾرط

زا مخ یوربا ماوت چیه اشگ
لزؼ ۷۱۸

نادادماب هک ز هگتولخ خاک عادبا
عمش رواخ دنکف رب همه ؾارطا عاعش

دشکرب هنیآ زا بیج قفا خرچ و رد نآ
دیامنب خر یتیگ هب نارازه عاونا

رد یایاوز هناخبرط دیشمج کلف
نونؼرا زاس دنک هرهز هب گنهآ عامس

گنچ رد هلؽلؼ دیآ هک اجک دش رکنم
ماج رد ههقهق دیآ هک اجک دش عانم

عضو نارود رگنب رؼاس ترشع ریگرب
هک هب ره یتلاح نیا تسا نیهب عاضوا

هرط دهاش ییند همه دنب تسا و بیرف
نافراع رب رس نیا هتشر دنیوجن عازن

رمع ورسخ بلط را عفن ناهج یم یهاوخ
هک تسیدوجو شخباطع میرک عافن

رهظم ؾطل لزا ینشور مشچ لما
عماج ملع و لمع ناج ناهج هاش عاجش


لزؼ ۷۱۴

رد یافو قشع وت روهشم منابوخ وچ عمش
بش نیشن یوک نازابرس و منادنر وچ عمش

زور و بش مباوخ یمن دیآ هب مشچ مؼ تسرپ
سب هک رد یرامیب رجه وت منایرگ وچ عمش

هتشر مربص هب ضارقم تمؼ هدیربب دش
نانچمه رد شتآ رهم وت منازوس وچ عمش

رگ تیمک کشا منوگلگ یدوبن مرگ ور
یک یدش نشور هب یتیگ زار مناهنپ وچ عمش

رد نایم بآ و شتآ نانچمه مرگرس تسوت
نیا لد راز رازن کشا مناراب وچ عمش

رد بش نارجه ارم هناورپ یلصو تسرف
رو هن زا تدرد یناهج ار منازوسب وچ عمش

یب لامج ملاع یارآ وت مزور نوچ بش تسا
اب لامک قشع وت رد نیع مناصقن وچ عمش

هوک مربص مرن دش نوچ موم رد تسد تمؼ
ات رد بآ و شتآ تقشع منازادگ وچ عمش

وچمه محبص کی سفن تسیقاب اب رادید وت
هرهچ امنب اربلد ات ناج مناشفارب وچ عمش

مزارفرس نک یبش زا لصو دوخ یا نینزان
ات رونم ددرگ زا ترادید مناویا وچ عمش

شتآ رهم وت ار ظفاح بجع رد رس تفرگ
شتآ لد یک هب بآ هدید مناشنب وچ عمش


لزؼ ۷۱۵

رحس هب یوب ناتسلگ یمد مدش رد غاب
هک ات وچ لبلب یب لد منک جلع غامد

هب هولج لگ یروس هاگن یم مدرک
هک دوب رد بش هریت هب ینشور وچ غارچ

نانچ هب نسح و یناوج نتشیوخ رورؽم
هک تشاد زا لد لبلب رازه هنوگ غارف

هداشگ سگرن انعر ز ترسح بآ زا مشچ
هداهن هلل ز ادوس هب ناج و لد دص غاد

نابز هدیشک وچ یؽیت هب شنزرس نسوس
ناهد هداشگ قیاقش وچ مدرم غاؽیا

یکی وچ هداب ناتسرپ یحارص ردنا تسد
یکی وچ یقاس ناتسم هب ؾک هتفرگ غایا

طاشن و شیع و یناوج وچ لگ تمینؼ ناد
هک اظفاح دوبن رب لوسر ریؼ غلب


لزؼ ۷۱۶

علاط رگا ددم دهد شنماد مروآ هب ؾک
رگ مشکب یهز برط رو دشکب یهز ؾرش

ؾرط مرک ز سک تسبن نیا لد دیمارپ نم
رگ هچ نخس یمه درب هصق نم هب ره ؾرط

زا مخ یوربا ماوت چیه یشیاشگ دشن
هو هک رد نیا لایخ جک رمع زیزع دش ؾلت

یوربا تسود یک دوش تسد شک لایخ نم
سک هدزن تس زا نیا نامک ریت دارم رب ؾده

دنچ هب زان مرورپ رهم ناتب گنس لد
دای ردپ یمن دننک نیا نارسپ ؾلخان

نم هب لایخ یدهاز هشوگ نیشن و هفرط کنآ
هچبؽم یا ز ره ؾرط یم مدنز هب گنچ و ؾد

یب دنربخ نادهاز شقن ناوخب و ل لقت
تسم تسایر بستحم هداب هدب و ل ؾخت

یفوص رهش نیب هک نوچ همقل ههبش یم دروخ
شمدراپ زارد داب نآ ناویح شوخ ؾلع

ظفاح رگا مدق ینز رد هر نادناخ هب قدص
هقردب تهر دوش تمه هنحش ؾجن


لزؼ ۷۱۷

نابز هماخ درادن رس نایب قارف
هنرگو حرش مهد اب وت ناتساد قارف

ػیرد تدم مرمع هک رب دیما لاصو
هب رس دیسر و دماین هب رس نامز قارف

یرس هک رب رس نودرگ هب رخف یم مدوس
هب ناتسار هک مداهن رب ناتسآ قارف

هنوگچ زاب منک لاب رد یاوه لاصو
هک تخیر غرم ملد رپ رد نایشآ قارف

نونک هچ هراچ هک رد رحب مؼ هب یبادرگ
داتف قروز مربص ز نابداب قارف

یسب دنامن هک یتشک رمع هقرؼ دوش
ز جوم قوش وت رد رحب یب نارک قارف

رگا هب تسد نم دتفا قارف ار مشکب
هک زور رجه هیس داب و ناخ و نام قارف

قیفر لیخ میلایخ و نیشنمه بیکش
نیرق شتآ نارجه و مه نارق قارف

هنوگچ یوعد تلصو منک هب ناج هک هدش تس
منت لیکو اضق و ملد نامض قارف

ز زوس قوش ملد دش بابک رود زا رای
مادم نوخ رگج یم مروخ ز ناوخ قارف

کلف وچ دید مرس ار ریسا ربنچ قشع
تسبب ندرگ مربص هب نامسیر قارف

هب یاپ قوش رگ نیا هر هب رس یدش ظفاح
هب تسد رجه یدادن یسک نانع قارف


لزؼ ۷۱۳

ماقم نما و یم یب شؼ و قیفر قیفش
ترگ مادم رسیم دوش یهز قیفوت

ناهج و راک ناهج هلمج چیه رب چیه تسا
رازه راب نم نیا هتکن هدرک ما قیقحت

ػیرد و درد هک ات نیا نامز متسنادن
هک یایمیک تداعس قیفر دوب قیفر

هب ینمم ور و تصرف رمش تمینؼ تقو
هک رد هگنیمک دنرمع ناعطاق قیرط

ایب هک هبوت ز لعل راگن و هدنخ ماج
تسیتیاکح هک شلقع یمن دنک قیدصت

رگا هچ یوم تنایم هب نوچ ینم دسرن
شوخ تسا مرطاخ زا رکف نیا لایخ قیقد

یتولح هک وت ار رد هچ نادخنز تسا
هب هنک نآ دسرن دص رازه رکف قیمع

رگا هب گنر یقیقع دش کشا نم هچ بجع
هک رهم متاخ لعل وت تسه وچمه قیقع

هب هدنخ تفگ هک ظفاح ملؼ عبط ماوت
نیبب هک ات هب هچ مدح یمه دنک قیمحت


لزؼ ۷۱۱

رگا بارش یروخ هعرج یا ناشف رب کاخ
زا نآ هانگ هک یعفن دسر هب ریؼ هچ کاب

ورب هب ره هچ وت یراد روخب ػیرد روخم
هک یب ػیرد دنز راگزور ػیت کله

هب کاخ یاپ وت یا ورس رورپزان نم
هک زور هعقاو اپ مریگماو زا رس کاخ

هچ یخزود هچ یتشهب هچ یمدآ هچ یرپ
هب بهذم همه رفک تقیرط تسا کاسما

سدنهم یکلف هار رید شش یتهج
نانچ تسبب هک هر تسین ریز رید کاؽم

بیرف رتخد زر هفرط یم دنز هر لقع
دابم ات هب تمایق بارخ مراط کات

هب هار هدکیم ظفاح شوخ زا ناهج یتفر
یاعد لها تلد داب سنوم لد کاپ


لزؼ ۸۱۱

رازه منمشد را یم دننک دصق کله
مرگ وت یتسود زا نانمشد مرادن کاب

ارم دیما لاصو وت هدنز یم دراد
و رگ هن ره ممد زا رجه تسوت میب کله

سفن سفن رگا زا داب مونشن شیوب
نامز نامز وچ لگ زا مؼ منک نابیرگ کاچ

دور هب باوخ ود مشچ زا لایخ وت تاهیه
دوب روبص لد ردنا قارف وت کاشاح

رگا وت مخز ینز هب هک یرگید مهرم
و رگ وت رهز یهد هب هک یرگید کایرت

برضب کفیس یلتق انتایح ادبا
نل یحور دق باط نا نوکی کادف

نانع چیپم هک رگ یم ینز هب مریشمش
رپس منک رس و تتسد مرادن زا کارتف

وت ار نانچ هک ییوت ره رظن اجک دنیب
هب ردق شناد دوخ ره یسک دنک کاردا

هب مشچ قلخ زیزع ناهج دوش ظفاح
هک رب رد وت دهن یور تنکسم رب کاخ


لزؼ ۸۱۹

یا لد شیر ارم اب بل وت قح کمن
قح هگن راد هک نم یم مور ا کعم

ییوت نآ رهوگ هزیکاپ هک رد ملاع سدق
رکذ ریخ وت دوب لصاح حیبست کلم

رد صولخ تنم را تسه یکش هبرجت نک
سک رایع رز صلاخ دسانشن وچ کحم

هتفگ یدوب هک موش تسم و ود تسوب مهدب
هدعو زا دح دشب و ام هن ود میدید و هن کی

اشگب هتسپ نادنخ و یزیررکش نک
قلخ ار زا نهد شیوخ زادنیم هب کش

خرچ مهرب منز را ریؼ مدارم ددرگ
نم هن منآ هک ینوبز مشک زا خرچ کلف

نوچ رب ظفاح ششیوخ یراذگن یراب
یا بیقر زا رب وا کی ود مدق کرترود


لزؼ ۸۱۷

شوخ ربخ یشاب یا میسن لامش
هک هب ام یم دسر نامز لاصو

هصق قشعلا ل ماصفنا اهل
تمصف اه انه ناسل لاقلا

یملسلام و نم یذب ملس
نیا انناریج و ؾیک لاحلا

تفع رادلا دعب هیفاع
اولاساف اهلاح نع للطلا

یف لامج لامکلا تلن ینم
ؾرص ا کنع نیع لامک

ای دیرب یمحلا کامح ا
ابحرم ابحرم لاعت لاعت

هصرع هاگمزب یلاخ دنام
زا نافیرح و ماج لاملام

هیاس دنکفا ایلاح بش رجه
ات هچ دنزاب بش ناور لایخ

کرت ام یوس سک یمن درگن
هآ زا نیا ایربک و هاج و للج

اظفاح قشع و یرباص ات دنچ
هلان ناقشاع شوخ تسا لانب


لزؼ ۸۱۸

تممش حور دادو و تمش قرب لاصو
ایب هک یوب وت ار مریم یا میسن لامش

ایداحا لامجب بیبحلا ؾق و لزنا
هک تسین ربص ملیمج ز قایتشا لامج

تیاکح بش نارجه هتشاذگورف هب
هب رکش نآ هک دنکفارب هدرپ زور لاصو

ایب هک هدرپ زیرلگ تفه هناخ مشچ
هدیشک میا هب ریرحت هاگراک لایخ

وچ رای رب رس حلص تسا و رذع یم دبلط
ناوت تشذگ ز روج بیقر رد همه لاح

زجب لایخ ناهد وت تسین رد لد گنت
هک سک دابم وچ نم رد یپ لایخ لاحم

لیتق قشع وت دش ظفاح بیرؼ یلو
هب کاخ ام یرذگ نک هک نوخ تام للح


لزؼ ۸۱۴

یاراد ناهج ترصن نید ورسخ لماک
ییحی نب رفظم کلم ملاع لداع

یا هگرد ملسا هانپ وت هداشگ
رب یور نیمز هنزور ناج و رد لد

میظعت وت رب ناج و درخ بجاو و مزل
ماعنا وت رب نوک و ناکم ضیاف و لماش

زور لزا زا کلک وت کی هرطق یهایس
رب یور هم داتفا هک دش لح لاسم

دیشروخ وچ نآ لاخ هیس دید هب لد تفگ
یا جاک هک نم یمدوب نآ یودنه لبقم

اهاش کلف زا مزب وت رد صقر و عامس تسا
تسد برط زا نماد نیا همزمز لسگم

یم شون و ناهج شخب هک زا ؾلز تدنمک
دش ندرگ هاوخدب راتفرگ لسلس

رود یکلف کی هرس رب جهنم لدع تسا
شوخ شاب هک ملاظ دربن هار هب لزنم

ظفاح ملق هاش ناهج مسقم قزر تسا
زا رهب تشیعم نکم هشیدنا لطاب


لزؼ ۸۱۵

هب تقو لگ مدش زا هبوت بارش لجخ
هک سک دابم ز رادرک باوصان لجخ

حلص ام همه ماد هر تسا و نم نیز ثحب
مین ز دهاش و یقاس هب چیه باب لجخ

دوب هک رای دجنرن ز ام هب قلخ میرک
هک زا لاس میلولم و زا باوج لجخ

ز نوخ هک تفر بش شود زا هچارس مشچ
میدش رد رظن هر ناور باوخ لجخ

تساور سگرن تسم را دنکف رس رد شیپ
هک دش ز هویش نآ مشچ باتعرپ لجخ

ییوت هک یرتبوخ ز باتفآ و رکش ادخ
هک متسین ز وت رد یور باتفآ لجخ

باجح تملظ زا نآ تسب بآ رضخ هک تشگ
ز رعش ظفاح و نآ عبط وچمه بآ لجخ


لزؼ ۸۱۶

رگا هب یوک وت دشاب ارم لاجم لوصو
دسر هب تلود لصو وت راک نم هب لوصا

رارق هدرب ز نم نآ ود سگرن انعر
غارف هدرب ز نم نآ ود یوداج لوحکم

وچ رب رد وت نم یب یاون یب رز و روز
هب چیه باب مرادن هر جورخ و لوخد

اجک مور هچ منک هراچ زا اجک میوج
هک هتشگ ما ز مؼ و روج راگزور لولم

نم هتسکش لاحدب یگدنز مبای
رد نآ نامز هک هب ػیت تمؼ موش لوتقم

رتبارخ ز لد نم مؼ وت یاج تفاین
هک تخاس رد لد مگنت هاگرارق لوزن

لد زا رهاوج ترهم وچ یلقیص دراد
دوب ز گنز ثداوح ره هنیآ لوقصم

هچ مرج هدرک ما یا ناج و لد هب ترضح وت
هک تعاط نم یب لد یمن دوش لوبقم

هب درد قشع زاسب و شومخ نک ظفاح
زومر قشع نکم شاف شیپ لها لوقع


لزؼ ۸۱۷

ره هتکن یا هک متفگ رد ؾصو نآ لیامش
ره وک دینش اتفگ ل رد لاق

لیصحت قشع و یدنر ناسآ دومن لوا
رخآ تخوسب مناج رد بسک نیا لیاضف

جلح رب رس راد نیا هتکن شوخ دیارس
زا یعفاش دنسرپن لاثما نیا لاسم

متفگ هک یک یشخبب رب ناج مناوتان
تفگ نآ نامز هک دوبن ناج رد هنایم لاح

لد هداد ما هب یرای یخوش یشک یراگن
هیضرم ایاجسلا هدومحم لاصخلا

رد نیع هشوگ یریگ مدوب وچ مشچ تتسم
و نونکا مدش هب ناتسم نوچ یوربا وت لیام

زا بآ هدید دص هر نافوط حون مدید
و زا حول هنیس تشقن زگره تشگن لیاز

یا تسود تسد ظفاح ذیوعت مشچ مخز تسا
ای بر منیبب نآ ار رد تندرگ لیامح


لزؼ ۸۱۳

یا تخر نوچ دلخ و تلعل لیبسلس
تلیبسلس هدرک ناج و لد لیبس

ناشوپزبس تطخ رب درگ بل
وچمه دنناروم درگ لیبسلس

کوان مشچ وت رد ره هشوگ یا
وچمه نم هداتفا دراد دص لیتق

ای بر نیا شتآ هک رد ناج نم تسا
درس نک ناز ناس هک یدرک رب لیلخ

نم یمن مبای لاجم یا ناتسود
رگ هچ دراد وا یلامج سب لیمج

یاپ ام گنل تسا و لزنم سب زارد
تسد ام هاتوک و امرخ رب لیخن

ظفاح زا هجنپرس قشع راگن
وچمه روم هداتفا دش رد یاپ لیپ

هاش ملاع ار اقب و زع و زان
داب و ره یزیچ هک دشاب نیز لیبق


لزؼ ۸۱۱

یزابقشع و یناوج و بارش لعل ماف
سلجم سنا و ؾیرح مدمه و برش مادم

یقاس ناهدرکش و برطم نیریش نخس
ینیشنمه کین رادرک و یمیدن کین مان

یدهاش زا ؾطل و یکاپ کشر بآ یگدنز
یربلد رد نسح و یبوخ تریؼ هام مامت

یهاگمزب لد ناشن نوچ رصق سودرف نیرب
ینشلگ شنماریپ نوچ هضور ملسلاراد

ؾص نانیشن هاوخکین و ناراکشیپ بدااب
نارادتسود بحاص رارسا و نافیرح ماکتسود

هداب گنرلگ خلت زیت شوخ راوخ کبس
شلقن زا لعل راگن و شلقن زا توقای ماخ

هزمؼ یقاس هب یامؽی درخ هتخهآ ػیت
ؾلز ناناج زا یارب دیص لد هدرتسگ ماد

هتکن یناد هلذب وگ نوچ ظفاح نیریش نخس
ششخب یزومآ ناهج زورفا نوچ یجاح ماوق

ره هک نیا ترشع دهاوخن یلدشوخ رب یو هابت
ناو هک نیا سلجم دیوجن یگدنز رب یو مارح


لزؼ ۸۹۱

ابحرم ریاط خرف یپ هدنخرف مایپ
ریخ مدقم هچ ربخ تسود اجک هار مادک

ای بر نیا هلفاق ار ؾطل لزا هقردب داب
هک زا وا مصخ هب ماد دمآ و هقوشعم هب ماک

یارجام نم و قوشعم ارم نایاپ تسین
ره هچ زاؼآ درادن دریذپن ماجنا

لگ ز دح درب معنت یسفن خر امنب
ورس یم دزان و شوخ تسین ادخ ار مارخب

ؾلز رادلد وچ رانز یمه دیامرف
ورب یا خیش هک دش رب نت ام هقرخ مارح

غرم محور هک یمه دز ز رس هردس ریفص
تبقاع هناد لاخ وت شدنکف رد ماد

مشچ رامیب ارم باوخ هن روخرد دشاب
نم هل لتقی اد Y ؾند ؾیک مانی

وت محرت ینکن رب نم صلخم متفگ
کاذ یاوعد و اه تنا و کلت مایلا

ظفاح را لیم هب یوربا وت دراد دیاش
یاج رد هشوگ بارحم دننک لها ملک


لزؼ ۸۹۹

قشاع یور یناوج شوخ هتساخون ما
و زا ادخ تلود نیا مؼ هب اعد هتساوخ ما

قشاع و دنر و مزابرظن و یم میوگ شاف
ات ینادب هک هب نیدنچ رنه هتسارآ ما

ممرش زا هقرخ هدولآ دوخ یم دیآ
هک رب وا هلصو هب دص هدبعش هتساریپ ما

شوخ زوسب زا شمؼ یا عمش هک کنیا نم زین
مه نیدب راک هتسبرمک و هتساخرب ما

اب نینچ متریح زا تسد دشب هفرص راک
رد مؼ هدوزفا ما چنآ زا لد و ناج هتساک ما

وچمه ظفاح هب تابارخ مور هماج ابق
وب هک رد رب دشک نآ ربلد هتساخون ما


لزؼ ۸۹۷

یرشب ذا هملسلا تلح یذب ملس
ل دمح ؾرتعم هیاؼ معنلا

نآ شوخ ربخ تساجک هک نیا حتف هدژم داد
ات ناج شمناشف وچ رز و میس رد مدق

زا تشگزاب هاش رد نیا هفرط لزنم تسا
گنهآ مصخ وا هب هدرپارس مدع

نامیپ نکش هنیآره ددرگ هتسکش لاح
نا دوهعلا دنع کیلم یهنلا ممذ

یم تسج زا باحس لما یتمحر یلو
زج هدید شا هنیاعم نوریب دادن من

رد لین مؼ داتف شرهپس هب زنط تفگ
نا دق تمدن و ام عفنی مدنلا

یقاس وچ رای هم خر و زا لها زار دوب
ظفاح دروخب هداب و خیش و هیقف مه


لزؼ ۸۹۸

یآزاب ایقاس هک هاوخاوه متمدخ
قاتشم یگدنب و یوگاعد متلود

ناز اج هک ضیف ماج تداعس غورف تسوت
نوریب یدش یامن ز تاملظ متریح

ره دنچ قرؼ رحب مهانگ ز دص تهج
ات یانشآ قشع مدش ز لها متمحر

مبیع نکم هب یدنر و یماندب یا میکح
نیاک دوب تشونرس ز ناوید متمسق

یم روخ هک یقشاع هن هب بسک تسا و رایتخا
نیا تبهوم دیسر ز ثاریم مترطف

نم زک نطو رفس مدیزگن هب رمع شیوخ
رد قشع ندید وت هاوخاوه متبرؼ

ایرد و هوک رد هر و نم هتسخ و ؾیعض
یا رضخ یپ هتسجخ ددم نک هب متمه

مرود هب تروص زا رد یارستلود وت
نکیل هب ناج و لد ز نامیقم مترضح

ظفاح هب شیپ مشچ وت دهاوخ درپس ناج
رد نیا ملایخ را دهدب رمع متلهم


لزؼ ۸۹۴

شود یرامیب مشچ وت دربب زا متسد
نکیل زا ؾطل تبل تروص ناج یم متسب

قشع نم اب طخ نیکشم وت یزورما تسین
هاگرید تسا زک نیا ماج یلله متسم

زا تابث مدوخ نیا هتکن شوخ دمآ هک هب روج
رد رس یوک وت زا یاپ بلط متسشنن

تیفاع مشچ رادم زا نم هناخیم نیشن
هک مد زا تمدخ نادنر هدز ما ات متسه

رد هر قشع زا نآ یوس انف دص رطخ تسا
ات ییوگن هک وچ مرمع هب رس دمآ متسر

دعب زا منیا هچ مؼ زا ریت جک زادنا دوسح
نوچ هب بوبحم نامک یوربا دوخ متسویپ

هسوب رب جرد قیقع وت للح تسا ارم
هک هب سوسفا و افج رهم افو متسکشن

یمنص میرکشل تراؼ لد درک و تفرب
هآ رگا تفطاع هاش دریگن متسد

تبتر شناد ظفاح هب کلف هدشرب دوب
درک یراوخمؼ داشمش تدنلب متسپ


لزؼ ۸۹۵

هب ریؼ زا نآ هک دشب نید و شناد زا متسد
ایب وگب هک ز تقشع هچ ؾرط متسبرب

رگا هچ نمرخ مرمع مؼ وت داد هب داب
هب کاخ یاپ تزیزع هک دهع متسکشن

وچ هرذ رگ هچ مریقح نیبب هب تلود قشع
هک رد یاوه تخر نوچ هب رهم متسویپ

رایب هداب هک تسیرمع ات نم زا رس نما
هب جنک تیفاع زا رهب شیع متسشنن

رگا ز مدرم یرایشه یا وگتحیصن
نخس هب کاخ نکفیم ارچ هک نم متسم

هنوگچ رس ز تلاجخ مروآرب رب تسود
هک یتمدخ هب ازس دماینرب زا متسد

تخوسب ظفاح و نآ رای زاونلد تفگن
هک یمهرم متسرفب هک شرطاخ متسخ


لزؼ ۸۹۶

ؾلز رب داب هدم ات یهدن رب مداب
زان داینب نکم ات ینکن مداینب

یم روخم اب همه سک ات مروخن نوخ رگج
رس شکم ات دشکن رس هب کلف مدایرف

ؾلز ار هقلح نکم ات ینکن مدنبرد
هرط ار بات هدم ات یهدن رب مداب

رای هناگیب وشم ات یربن زا مشیوخ
مؼ رایؼا روخم ات ینکن مداشان

خر زورفارب هک غراف ینک زا گرب ملگ
دق زارفارب هک زا ورس ینک مدازآ

عمش ره عمج وشم رو هن یزوسب ام ار
دای ره موق نکم ات یورن زا مدای

هرهش رهش وشم ات مهنن رس رد هوک
روش نیریش امنم ات ینکن مداهرف

محر نک رب نم نیکسم و هب مدایرف سر
ات هب کاخ رد ؾصآ دسرن مدایرف

ظفاح زا روج وت اشاح هک دنادرگب یور
نم زا نآ زور هک دنبرد ماوت مدازآ


لزؼ ۸۹۷

شاف یم میوگ و زا هتفگ دوخ مداشلد
هدنب مقشع و زا ره ود ناهج مدازآ

ریاط نشلگ مسدق هچ مهد حرش قارف
هک رد نیا هگماد هثداح نوچ مداتفا

نم کلم مدوب و سودرف نیرب میاج دوب
مدآ دروآ رد نیا رید بارخ مدابآ

هیاس یبوط و ییوجلد روح و بل ضوح
هب یاوه رس یوک وت تفرب زا مدای

تسین رب حول ملد زج ؾلا تماق تسود
هچ منک ؾرح رگد دای دادن مداتسا

بکوک تخب ارم چیه مجنم تخانشن
ای بر زا ردام یتیگ هب هچ علاط مداز

ات مدش هقلح هب شوگ رد هناخیم قشع
ره مد دیآ یمؼ زا ون هب کرابم مداب

یم دروخ نوخ ملد کمدرم هدید تسازس
هک ارچ لد هب هشوگرگج مدرم مداد

کاپ نک هرهچ ظفاح هب رس ؾلز ز کشا
رو هن نیا لیس مدامد دربب مداینب


لزؼ ۸۹۳

ارم یم ینیب و ره مد تدایز یم ینک مدرد
وت ار یم منیب و ملیم تدایز یم دوش ره مد

هب مناماس یمن یسرپ یمن مناد هچ رس یراد
هب منامرد یمن یشوک یمن یناد رگم مدرد

هن هار تسا نیا هک یراذگب ارم رب کاخ و یزیرگب
یراذگ رآ و مزاب سرپ ات کاخ تهر مدرگ

مرادن تتسد زا نماد زجب رد کاخ و نآ مد مه
هک رب مکاخ ناور یدرگ هب درگ تنماد مدرگ

تفرورف زا مؼ تقشع ممد مد یم یهد ات یک
رامد زا نم یدروآرب یمن ییوگ مدروآرب

یبش لد ار هب یکیرات ز تفلز زاب یم متسج
تخر یم مدید و یماج یلله زاب یم مدروخ

مدیشک رد ترب هاگان و دش رد بات تیوسیگ
مداهن رب تبل بل ار و ناج و لد ادف مدرک

وت شوخ یم شاب اب ظفاح ورب وگ مصخ ناج یم هد
وچ یمرگ زا وت یم منیب هچ کاب زا مصخ مد مدرس


لزؼ ۸۹۱

لاس اه یوریپ بهذم نادنر مدرک
ات هب یوتف درخ صرح هب نادنز مدرک

نم هب لزنمرس اقنع هن هب دوخ مدرب هار
عطق نیا هلحرم اب غرم نامیلس مدرک

هیاس یا رب لد مشیر نکف یا جنگ ناور
هک نم نیا هناخ هب یادوس وت ناریو مدرک

هبوت مدرک هک مسوبن بل یقاس و نونک
یم مزگ بل هک ارچ شوگ هب نادان مدرک

رد ؾلخ دمآ تداع بلطب ماک هک نم
بسک تیعمج زا نآ ؾلز ناشیرپ مدرک

شقن یروتسم و یتسم هن هب تسد نم و تسوت
نآ هچ ناطلس لزا تفگ نکب نآ مدرک

مراد زا ؾطل لزا تنج سودرف عمط
رگ هچ ینابرد هناخیم ناوارف مدرک

نیا هک هناریپ مرس تبحص ؾسوی تخاونب
رجا تسیربص هک رد هبلک نازحا مدرک

حبص یزیخ و تملس یبلط نوچ ظفاح
ره هچ مدرک همه زا تلود نآرق مدرک

رگ هب ناوید لزؼ منیشنردص هچ بجع
لاس اه یگدنب بحاص ناوید مدرک


لزؼ ۸۷۱

بشید هب لیس کشا هر باوخ یم مدز
یشقن هب دای طخ وت رب بآ یم مدز

یوربا رای رد رظن و هقرخ هتخوس
یماج هب دای هشوگ بارحم یم مدز

ره غرم رکف زک رس خاش نخس تسجب
شزاب ز هرط وت هب بارضم یم مدز

یور راگن رد مرظن هولج یم دومن
زو رود هسوب رب خر باتهم یم مدز

ممشچ هب یور یقاس و مشوگ هب لوق گنچ
یلاف هب مشچ و شوگ رد نیا باب یم مدز

شقن لایخ یور وت ات تقو مدحبص
رب هاگراک هدید یب باوخ یم مدز

یقاس هب توص نیا ملزؼ هساک یم تفرگ
یم متفگ نیا دورس و یم بان یم مدز

شوخ دوب تقو ظفاح و لاف دارم و ماک
رب مان رمع و تلود بابحا یم مدز


لزؼ ۸۷۹

ره دنچ ریپ و هتسخ لد و ناوتان مدش
ره هگ هک دای یور وت مدرک ناوج مدش

رکش ادخ هک ره هچ بلط مدرک زا ادخ
رب یاهتنم تمه دوخ نارماک مدش

یا نبلگ ناوج رب تلود روخب هک نم
رد هیاس وت لبلب غاب ناهج مدش

لوا ز تحت و قوف مدوجو ربخ دوبن
رد بتکم مؼ وت نینچ هتکن ناد مدش

تمسق متلاوح هب تابارخ یم دنک
ره دنچ نیاک نینچ مدش و نآ نانچ مدش

نآ زور رب ملد رد ینعم هدوشگ دش
زک نانکاس هگرد ریپ ناؽم مدش

رد هارهاش تلود دمرس هب تخت تخب
اب ماج یم هب ماک لد ناتسود مدش

زا نآ نامز هک هنتف تمشچ هب نم دیسر
نمیا ز رش هنتف نامزرخآ مدش

نم ریپ لاس و هام مین رای یب تسافو
رب نم وچ رمع یم درذگ ریپ زا نآ مدش

مشود دیون داد تیانع هک اظفاح
آزاب هک نم هب وفع تهانگ نامض مدش


لزؼ ۸۷۷

لایخ شقن وت رد هاگراک هدید مدیشک
هب تروص وت یراگن مدیدن و مدینشن

رگا هچ رد تبلط نانعمه داب ملامش
هب درگ ورس نامارخ تتماق مدیسرن

دیما رد بش تفلز هب زور رمع متسبن
عمط هب رود تناهد ز ماک لد مدیربب

هب قوش همشچ تشون هچ هرطق اه هک مدناشف
ز لعل هداب تشورف هچ هوشع اه هک مدیرخ

ز هزمؼ رب لد مشیر هچ ریت اه هک یداشگ
ز هصؼ رب رس تیوک هچ اهراب هک مدیشک

ز یوک رای رایب یا میسن حبص یرابؼ
هک یوب نوخ لد شیر زا نآ بارت مدینش

هانگ مشچ هایس وت دوب و ندرگ هاوخلد
هک نم وچ یوهآ یشحو ز یمدآ مدیمرب

وچ هچنؼ رب مرس زا یوک وا تشذگ یمیسن
هک هدرپ رب لد نینوخ هب یوب وا مدیردب

هب کاخ یاپ وت دنگوس و رون هدید ظفاح
هک یب خر وت غورف زا غارچ هدید مدیدن


لزؼ ۸۷۸

ز تسد هتوک دوخ ریز مراب
هک زا نادنلبلاب مراسمرش

رگم ریجنز ییوم مدریگ تسد
رگو هن رس هب ییادیش مرآرب

ز مشچ نم سرپب عاضوا نودرگ
هک بش ات زور رتخا یم مرامش

نیدب هنارکش یم مسوب بل ماج
هک درک هگآ ز زار مراگزور

رگا متفگ یاعد یم ناشورف
هچ دشاب قح تمعن یم مرازگ

نم زا یوزاب دوخ مراد یسب رکش
هک روز مدرم یرازآ مرادن

یرس مراد وچ ظفاح تسم نکیل
هب ؾطل نآ یرس مراودیما


لزؼ ۸۷۴

رگ هچ داتفا ز شفلز یهرگ رد مراک
نانچمه مشچ داشگ زا شمرک یم مراد

هب برط لمح نکم یخرس میور هک وچ ماج
نوخ لد سکع نورب یم دهد زا مراسخر

هدرپ مبرطم زا تسد نورب دهاوخ درب
هآ رگا ناز هک رد نیا هدرپ دشابن مراب

نابساپ مرح لد هدش ما بش همه بش
ات رد نیا هدرپ زج هشیدنا وا مراذگن

منم نآ رعاش رحاس هک هب نوسفا نخس
زا ین کلک همه دنق و رکش یم مراب

هدید تخب هب هناسفا وا دش رد باوخ
وک یمیسن ز تیانع هک دنک مرادیب

نوچ وت ار رد رذگ یا رای یمن مرای دید
اب هک میوگ هک دیوگب ینخس اب مرای

شود یم تفگ هک ظفاح همه یور تسا و ایر
زجب زا کاخ شرد اب هک دوب مرازاب


لزؼ ۸۷۵

رگ تسد دهد کاخ ؾک یاپ مراگن
رب حول رصب طخ یرابؼ مراگنب

رب یوب رانک وت مدش قرؼ و دیما تسا
زا جوم مکشرس هک دناسر هب مرانک

هناورپ وا رگ مدسر رد بلط ناج
نوچ عمش نامه مد هب یمد ناج مراپسب

زورما شکم رس ز یافو نم و شیدنا
ناز بش هک نم زا مؼ هب اعد تسد مرآرب

نیفلز هایس وت هب یرادلد قاشع
دنداد یرارق و دندربب مرارق

یا داب زا نآ هداب یمیسن هب نم روآ
ناک یوب شخبافش دوب عفد مرامخ

رگ بلق ملد ار دهنن تسود یرایع
نم دقن ناور رد شمد زا هدید مرامش

نماد ناشفم زا نم یکاخ هک سپ زا نم
نیز رد دناوتن هک درب داب مرابؼ

ظفاح بل شلعل وچ ارم ناج زیزع تسا
یرمع دوب نآ هظحل هک ناج ار هب بل مرآ


لزؼ ۸۷۶

رد هناخناهن ترشع یمنص شوخ مراد
زک رس ؾلز و شخر لعن رد شتآ مراد

قشاع و مدنر و هراوخیم هب زاوآ دنلب
نیو همه بصنم زا نآ روح شویرپ مراد

رگ وت نیز تسد ارم یب رس و ناماس یراد
نم هب هآ ترحس ؾلز شوشم مراد

رگ نینچ هرهچ دیاشگ طخ یراگنز تسود
نم خر درز هب هبانوخ شقنم مراد

رگ هب هناشاک نادنر یمدق یهاوخ دز
لقن رعش نیرکش و یم یب شؼ مراد

کوان هزمؼ رایب و نسر ؾلز هک نم
گنج اه اب لد حورجم شکلب مراد

اظفاح نوچ مؼ و یداش ناهج رد رذگ تسا
رتهب نآ تسا هک نم رطاخ دوخ شوخ مراد


لزؼ ۸۷۷

ارم تسیدهع اب ناناج هک ات ناج رد ندب مراد
ناراداوه شیوک ار وچ ناج نتشیوخ مراد

یافص تولخ رطاخ زا نآ عمش لگچ میوج
غورف مشچ و رون لد زا نآ هام نتخ مراد

هب ماک و یوزرآ لد وچ مراد یتولخ لصاح
هچ رکف زا ثبخ نایوگدب نایم نمجنا مراد

ارم رد هناخ یورس تسه ردناک هیاس شدق
غارف زا ورس یناتسب و داشمش نمچ مراد

مرگ دص رکشل زا نابوخ هب دصق لد نیمک دنزاس
دمحب ا و هنملا یتب نکشرکشل مراد

دزس زک متاخ شلعل منز ؾل ینامیلس
وچ مسا ممظعا دشاب هچ کاب زا نمرها مراد

لا یا ریپ هنازرف نکم مبیع ز هناخیم
هک نم رد کرت هنامیپ یلد نامیپ نکش مراد

ادخ ار یا بیقر بشما ینامز هدید رب مه هن
هک نم اب لعل ششوماخ یناهن دص نخس مراد

وچ رد رازلگ شلابقا منامارخ ادمحب
هن لیم هلل و نیرسن هن گرب نرتسن مراد

هب یدنر هرهش دش ظفاح نایم نامدمه نکیل
هچ مؼ مراد هک رد ملاع ماوق نیدلا نسح مراد


لزؼ ۸۷۳

نم هک مشاب هک رب نآ رطاخ رطاع مرذگ
ؾطل اه یم ینک یا کاخ ترد جات مرس

اربلد هدنب تیزاون هک تخومآ وگب
هک نم نیا نظ هب نابیقر وت زگره مربن

متمه هقردب هار نک یا ریاط سدق
هک زارد تسا هر دصقم و نم مرفسون

یا میسن یرحس یگدنب نم ناسرب
هک شومارف نکم تقو یاعد مرحس

مرخ نآ زور زک نیا هلحرم مدنبرب راب
و زا رس یوک وت دنسرپ ناقیفر مربخ

اظفاح دیاش رگا رد بلط رهوگ لصو
هدید ایرد منک زا کشا و رد وا هطوؼ مروخ

هیاپ مظن دنلب تسا و ناهج ریگ وگب
ات دنک هشداپ رحب ناهد مرهگرپ


لزؼ ۸۷۱

ازوج رحس داهن لیامح مربارب
ینعی ملؼ مهاش و دنگوس یم مروخ

یقاس ایب هک زا ددم تخب زاسراک
یماک هک متساوخ ز ادخ دش مرسیم

یماج هدب هک زاب هب یداش یور هاش
هناریپ رس یاوه تسیناوج رد مرس

مهار نزم هب ؾصو للز رضخ هک نم
زا ماج هاش هعرج شک ضوح مرثوک

اهاش رگا هب شرع مناسر ریرس لضف
کولمم نیا مبانج و نیکسم نیا مرد

نم هعرج شون مزب وت مدوب رازه لاس
یک کرت دروخبآ دنک عبط مرگوخ

رو ترواب یمن دنک زا هدنب نیا ثیدح
زا هتفگ لامک یلیلد مروایب

رگ منکرب لد زا وت و مرادرب زا وت رهم
نآ رهم رب هک منکفا نآ لد اجک مرب

روصنم نب رفظم تسیزاؼ زرح نم
و زا نیا هتسجخ مان رب ادعا مرفظم

دهع تسلا نم همه اب قشع هاش دوب
و زا هارهاش رمع نیدب دهع مرذگب

نودرگ وچ درک مظن ایرث هب مان هاش
نم مظن رد ارچ منکن زا هک مرتمک

نیهاش تفص وچ همعط مدیشچ ز تسد هاش
یک دشاب تافتلا هب دیص مرتوبک

یا هاش ریگریش هچ مک ددرگ را دوش
رد هیاس وت کلم تؼارف مرسیم

مرعش هب نمی حدم وت دص کلم لد داشگ
ییوگ هک ػیت تسوت نابز مرونخس

رب ینشلگ رگا متشذگب وچ داب حبص
ین قشع ورس دوب و هن قوش مربونص

یوب وت یم مدینش و رب دای یور وت
دنداد نایقاس برط کی ود مرؼاس

یتسم هب بآ کی ود بنع عضو هدنب تسین
نم هدروخلاس ریپ تابارخ مرورپ

اب ریس رتخا مکلف یرواد تسیسب
ؾاصنا هاش داب رد نیا هصق مروای

رکش ادخ هک زاب رد نیا جوا هاگراب
سوواط شرع یم دونش تیص مرپهش

ممان ز هناخراک قاشع وحم داب
رگ زج تبحم وت دوب لؽش مرگید

لبش دسلا هب دیص ملد هلمح درک و نم
رگ مرؼل هنرگو راکش مرفنضؼ

یا ناقشاع یور وت زا هرذ رتشیب
نم یک مسر هب لصو وت زک هرذ مرتمک

امنب هب نم هک رکنم نسح خر وت تسیک
ات هدید شا هب کلزگ تریؼ مروآرب

رب نم داتف هیاس دیشروخ تنطلس
و نونکا تؼارف تسا ز دیشروخ مرواخ

دوصقم زا نیا هلماعم یزیترازاب تسا
ین هولج یم مشورف و ین هوشع یم مرخ


لزؼ ۸۸۱

وت وچمه یحبص و نم عمش تولخ مرحس
یمسبت نک و ناج نیب هک نوچ یمه مرپس

نینچ هک رد لد نم غاد ؾلز شکرس تسوت
هشفنب راز دوش متبرت وچ مرذگرد

رب ناتسآ تدارم هداشگ ما رد مشچ
هک کی رظن ینکف دوخ یدنکف زا مرظن

هچ رکش تمیوگ یا لیخ مؼ کافع ا
هک زور یب یسک رخآ یمن یور ز مرس

ملؼ مدرم ممشچ هک اب هایس یلد
رازه هرطق درابب وچ درد لد مرمش

هب ره رظن تب ام هولج یم دنک نکیل
سک نیا همشرک دنیبن هک نم یمه مرگن

هب کاخ ظفاح رگا رای درذگب نوچ داب
ز قوش رد لد نآ انگنت نفک مردب


لزؼ ۸۸۹

هب مؽیت رگ دشک شتسد مریگن
رگو مریت دنز تنم مریذپ

نامک تیوربا ار وگ نزب ریت
هک شیپ تسد و تیوزاب مریمب

مؼ یتیگ رگ زا میاپ درآرد
زجب رؼاس هک دشاب مریگتسد

یآرب یا باتفآ حبص دیما
هک رد تسد بش نارجه مریسا

هب مدایرف سر یا ریپ تابارخ
هب کی هعرج مناوج نک هک مریپ

هب یوسیگ وت مدروخ شود دنگوس
هک نم زا یاپ وت رس رب مریگن

زوسب نیا هقرخ اوقت وت ظفاح
هک رگ شتآ موش رد یو مریگن


لزؼ ۸۸۷

نزم رب لد ز کون هزمؼ مریت
هک شیپ مشچ ترامیب مریمب

باصن نسح رد دح لامک تسا
متاکز هد هک نیکسم و مریقف

وچ نلفط ات یک یا دهاز یبیرف
هب بیس ناتسوب و دهش و مریش

نانچ رپ دش یاضف هنیس زا تسود
هک رکف شیوخ مگ دش زا مریمض

حدق رپ نک هک نم رد تلود قشع
ناوج تخب مناهج رگ هچ مریپ

یرارق هتسب ما اب یم ناشورف
هک زور مؼ زجب رؼاس مریگن

ادابم زج باسح برطم و یم
رگا یشقن دشک کلک مریبد

رد نیا اؼوؼ هک سک سک ار دسرپن
نم زا ریپ ناؽم تنم مریذپ

اشوخ نآ مد زک یانؽتسا یتسم
تؼارف دشاب زا هاش و مریزو

نم نآ مؼرم هک ره ماش و هاگرحس
ز ماب شرع یم دیآ مریفص

وچ ظفاح جنگ وا رد هنیس مراد
رگا هچ یعدم دنیب مریقح


لزؼ ۸۸۸

زامن ماش نابیرؼ وچ هیرگ مزاؼآ
هب هیوم یاه هنابیرؼ هصق مزادرپ

هب دای رای و راید نآ نانچ میرگب راز
هک زا ناهج هر و مسر رفس مزادنارب

نم زا راید مبیبح هن زا دلب بیرؼ
انمیهم هب ناقیفر دوخ ناسر مزاب

یادخ ار یددم یا قیفر هر ات نم
هب یوک هدکیم رگید ملع مزارفارب

درخ ز یریپ نم یک باسح دریگرب
هک زاب اب یمنص لفط قشع یم مزاب

زجب ابص و ملامش یمن دسانش سک
زیزع نم هک زجب داب تسین مزاسمد

یاوه لزنم رای بآ یناگدنز تسام
ابص رایب یمیسن ز کاخ مزاریش

مکشرس دمآ و مبیع تفگب یور هب یور
تیاکش زا هک منک تسیگناخ مزامؼ

ز گنچ هرهز مدینش هک مدحبص یم تفگ
ملؼ ظفاح شوخ هجهل شوخ مزاوآ


لزؼ ۸۸۴

رگ تسد دسر رد رس نیفلز وت مزاب
نوچ یوگ هچ اهرس هک هب ناگوچ وت مزاب

ؾلز وت ارم رمع زارد تسا یلو تسین
رد تسد رس ییوم زا نآ رمع مزارد

هناورپ تحار هدب یا عمش هک بشما
زا شتآ لد شیپ وت نوچ عمش مزادگ

نآ مد هک هب کی هدنخ مهد ناج وچ یحارص
ناتسم وت مهاوخ هک دنرازگ مزامن

نوچ تسین زامن نم هدولآ یزامن
رد هدکیم ناز مک دوشن زوس و مزادگ

رد دجسم و هناخیم تلایخ رگا دیآ
بارحم و هچنامک ز ود یوربا وت مزاس

رگ تولخ ام ار یبش زا خر یزورفب
نوچ حبص رب قافآ ناهج رس مزارفب

دومحم دوب تبقاع راک رد نیا هار
رگ رس دورب رد رس یادوس مزایا

ظفاح مؼ لد اب هک میوگب هک رد نیا رود
زج ماج دیاشن هک دوب مرحم مزار


لزؼ ۸۸۵

رد تابارخ ناؽم رگ رذگ دتفا مزاب
لصاح هقرخ و هداجس ناور مزابرد

هقلح هبوت رگ زورما وچ داهز منز
نزاخ هدکیم ادرف دنکن رد مزاب

رو وچ هناورپ دهد تسد غارف یلاب
زج نادب ضراع یعمش دوبن مزاورپ

تبحص روح مهاوخن هک دوب نیع روصق
اب لایخ وت رگا اب یرگد مزادرپ

رس یادوس وت رد هنیس یدنامب ناهنپ
مشچ نمادرت رگا شاف یدرگن مزار

غرم ناس زا سفق کاخ ییاوه متشگ
هب ییاوه هک رگم دیص دنک مزابهش

وچمه گنچ را هب یرانک یهدن ماک ملد
زا بل شیوخ وچ ین کی یسفن مزاونب

یارجام لد نوخ هتشگ میوگن اب سک
ناز هک زج ػیت تمؼ تسین یسک مزاسمد

رگ هب ره یوم یرس رب نت ظفاح دشاب
وچمه تفلز همه ار رد تمدق مزادنا


لزؼ ۸۸۶

هدژم لصو وت وک زک رس ناج مزیخرب
ریاط مسدق و زا ماد ناهج مزیخرب

هب یلو وت هک رگ هدنب مشیوخ یناوخ
زا رس یگجاوخ نوک و ناکم مزیخرب

ای بر زا ربا تیاده ناسرب یناراب
رتشیپ ناز هک وچ یدرگ ز نایم مزیخرب

رب رس تبرت نم اب یم و برطم نیشنب
ات هب تیوب ز دحل صقر نانک مزیخرب

زیخ و لاب امنب یا تب نیریش تاکرح
زک رس ناج و ناهج تسد ناشف مزیخرب

رگ هچ مریپ وت یبش گنت رد مشوؼآ شک
ات هگرحس ز رانک وت ناوج مزیخرب

زور مگرم یسفن تلهم رادید هدب
ات وچ ظفاح ز رس ناج و ناهج مزیخرب


لزؼ ۸۸۷

ارچ هن رد یپ مزع راید دوخ مشاب
ارچ هن کاخ رس یوک رای دوخ مشاب

مؼ یبیرؼ و تبرؼ وچ رب یمن مبات
هب رهش دوخ مور و رایرهش دوخ مشاب

ز نامرحم هدرپارس لاصو موش
ز ناگدنب راگدنوادخ دوخ مشاب

وچ راک رمع هن تسادیپ یراب نآ یلوا
هک زور هعقاو شیپ راگن دوخ مشاب

ز تسد تخب نارگ باوخ و راک یب ناماس
مرگ دوب هلگ یا رادزار دوخ مشاب

هشیمه هشیپ نم یقشاع و یدنر دوب
رگد مشوکب و لوؽشم راک دوخ مشاب

دوب هک ؾطل لزا نومنهر دوش ظفاح
هنرگو ات هب دبا راسمرش دوخ مشاب


لزؼ ۸۸۳

نم رادتسود یور شوخ و یوم مشکلد
شوهدم مشچ تسم و یم ؾاص یب مشؼ

یتفگ ز رس دهع لزا کی نخس وگب
نآ هگ تمیوگب هک ود هنامیپ مشکرد

نم مدآ میتشهب اما رد نیا رفس
یلاح ریسا قشع ناناوج هم مشو

رد یقشاع ریزگ دشابن ز زاس و زوس
هداتسا ما وچ عمش ناسرتم ز مشتآ

زاریش ندعم بل لعل تسا و ناک نسح
نم یرهوج مسلفم اریا مشوشم

زا سب هک مشچ تسم رد نیا رهش هدید ما
اقح هک یم یمن مروخ نونکا و مشوخرس

تسیرهش رپ همشرک ناروح ز شش تهج
میزیچ تسین رو هن رادیرخ ره مشش

تخب را ددم دهد هک مشک تخر یوس تسود
یوسیگ روح درگ دناشف ز مشرفم

ظفاح سورع عبط ارم هولج تسوزرآ
هنییآ یا مرادن زا نآ هآ یم مشک


لزؼ ۸۸۱

لایخ یور وت نوچ درذگب هب نشلگ مشچ
لد زا یپ رظن دیآ هب یوس نزور مشچ

یازس هیکت تهگ یرظنم یمن منیب
منم ز ملاع و نیا هشوگ نیعم مشچ

ایب هک لعل و رهگ رد راثن مدقم وت
ز جنگ هناخ لد یم مشک هب نزور مشچ

رحس کشرس مناور رس یبارخ تشاد
مرگ هن نوخ رگج یم تفرگ نماد مشچ

تسخن زور هک مدید خر وت لد یم تفگ
رگا دسر یللخ نوخ نم هب ندرگ مشچ

هب یوب هدژم لصو وت ات رحس بش شود
هب هار داب مداهن غارچ نشور مشچ

هب یمدرم هک لد دنمدرد ظفاح ار
نزم هب کوان زودلد مدرم نکفا مشچ


لزؼ ۸۴۱

نم هک زا شتآ لد نوچ مخ یم رد مشوج
رهم رب بل هدز نوخ یم مروخ و مشوماخ

دصق ناج تسا عمط رد بل ناناج ندرک
وت ارم نیب هک رد نیا راک هب ناج یم مشوک

نم یک دازآ موش زا مؼ لد نوچ ره مد
یودنه ؾلز یتب هقلح دنک رد مشوگ

شاح ل هک مین دقتعم تعاط شیوخ
نیا ردق تسه هک هگ هگ یحدق یم مشون

تسه مدیما هک مؼریلع ودع زور ازج
ضیف شوفع دهنن راب هنگ رب مشود

مردپ هضور ناوضر هب ود مدنگ تخورفب
نم ارچ کلم ناهج ار هب یوج مشورفن

هقرخ یشوپ نم زا تیاؼ نید یراد تسین
هدرپ یا رب رس دص بیع ناهن یم مشوپ

نم هک مهاوخ هک مشونن زجب زا قوار مخ
هچ منک رگ نخس ریپ ناؽم مشوینن

رگ زا نیا تسد دنز برطم سلجم هر قشع
رعش ظفاح دربب تقو عامس زا مشوه


لزؼ ۸۴۹

رگ نم زا شنزرس نایعدم مشیدنا
هویش یتسم و یدنر دورن زا مشیپ

دهز نادنر هتخومآون یهار تسیهدب
نم هک ماندب مناهج هچ حلص مشیدنا

هاش هدیروش نارس ناوخ نم یب ناماس ار
ناز هک رد مک یدرخ زا همه ملاع مشیب

رب نیبج شقن نک زا نوخ لد نم یلاخ
ات دننادب هک نابرق وت مشیکرفاک

یداقتعا امنب و رذگب رهب ادخ
ات رد نیا هقرخ ینادن هک هچ مشیوردان

رعش رابنوخ نم یا داب نادب رای ناسر
هک ز ناگژم هیس رب گر ناج دز مشین

نم رگا هداب مروخ رو هن هچ مراک اب سک
ظفاح زار دوخ و ؾراع تقو مشیوخ


لزؼ ۸۴۷

باجح هرهچ ناج یم دوش رابؼ منت
اشوخ یمد هک زا نآ هرهچ هدرپ منکفرب

نینچ سفق هن یازس وچ نم شوخ تسیناحلا
مور هب نشلگ ناوضر هک غرم نآ منمچ

نایع دشن هک ارچ مدمآ اجک متفر
ػیرد و درد هک لفاؼ ز راک منتشیوخ

هنوگچ ؾوط منک رد یاضف ملاع سدق
هک رد هچارس بیکرت هتخت دنب منت

رگا ز نوخ ملد یوب قوش یم دیآ
بجع رادم هک دردمه هفان منتخ

زارط نهریپ مشکرز نیبم نوچ عمش
هک تساهزوس یناهن نورد منهریپ

ایب و یتسه ظفاح ز شیپ وا رادرب
هک اب دوجو وت سک دونشن ز نم هک منم


لزؼ ۸۴۸

لچ لاس شیب تفر هک نم ؾل یم منز
زک نارکاچ ریپ ناؽم نیرتمک منم

زگره هب نمی تفطاع ریپ یم شورف
رؼاس یهت دشن ز یم ؾاص منشور

زا هاج قشع و تلود نادنر زابکاپ
هتسویپ ردص هبطصم اه دوب منکسم

رد ناش نم هب یشکدرد نظ دب ربم
هدولک تشگ هماج یلو منمادکاپ

زابهش تسد مهشداپ نیا هچ تلاح تسا
زک دای هدرب دنا یاوه منمیشن

ؾیح تسا یلبلب وچ نم نونکا رد نیا سفق
اب نیا ناسل بذع هک شماخ وچ منسوس

بآ و یاوه سراف بجع هلفس رورپ تسا
وک یهرمه هک همیخ زا نیا کاخ منکرب

ظفاح هب ریز هقرخ حدق ات هب یک یشک
رد مزب هجاوخ هدرپ ز تراک منکفارب

هشناروت هتسجخ هک رد نم دیزی لضف
دش تنم بهاوم وا قوط مندرگ


لزؼ ۸۴۴

تسیرمع ات نم رد بلط ره زور یماگ یم منز
تسد تعافش ره نامز رد کین یمان یم منز

یب هام زورفارهم دوخ ات منارذگب زور دوخ
یماد هب یهار یم مهن یؼرم هب یماد یم منز

گنروا وک رهچلگ وک شقن افو و رهم وک
یلاح نم ردنا یقشاع واد یمامت یم منز

ات وب هک مبای یهگآ زا هیاس ورس یهس
گنابلگ قشع زا ره ؾرط رب شوخ یمارخ یم منز

ره دنچ ناک مارآ لد مناد دشخبن ماک لد
شقن یلایخ یم مشک لاف یماود یم منز

مناد رس درآ هصؼ ار نیگنر درآرب هصق ار
نیا هآ نوخ ناشفا هک نم ره حبص و یماش یم منز

اب نآ هک زا یو مبیاؼ و زا یم وچ ظفاح مبیات
رد سلجم نایناحور هگ هاگ یماج یم منز


لزؼ ۸۴۵

یب وت یا ورس ناور اب لگ و نشلگ هچ منک
ؾلز لبنس هچ مشک ضراع نسوس هچ منک

هآ زک هنعط هاوخدب مدیدن تیور
تسین نوچ هنیآ ما یور ز نهآ هچ منک

ورب یا حصان و رب ناشکدرد هدرخ ریگم
یامرفراک ردق یم دنک نیا نم هچ منک

قرب تریؼ وچ نینچ یم دهج زا نمکم بیؼ
وت امرفب هک نم هتخوس نمرخ هچ منک

هاش ناکرت وچ دیدنسپ و هب مهاچ تخادنا
ریگتسد را دوشن ؾطل نتمهت هچ منک

یددم رگ هب یؼارچ دنکن شتآ روط
هراچ هریت بش یداو نمیا هچ منک

اظفاح دلخ نیرب هناخ ثوروم نم تسا
ردنا نیا لزنم هناریو نمیشن هچ منک


لزؼ ۸۴۶

نم هن نآ مدنر هک کرت دهاش و رؼاس منک
بستحم دناد هک نم نیا اهراک رتمک منک

نم هک بیع هبوت ناراک هدرک مشاب اهراب
هبوت زا یم تقو لگ هناوید مشاب رگ منک

قشع هنادرد تس و نم صاوؼ و ایرد هدکیم
رس مدربورف رد نآ اج ات اجک رس منکرب

هلل ریگرؼاس و سگرن تسم و رب ام مان قسف
یرواد مراد یسب ای بر هک ار رواد منک

شکزاب کی مد نانع یا کرت بوشآرهش نم
ات ز کشا و هرهچ تهار رزرپ و رهوگ منک

نم هک زا توقای و لعل کشا مراد جنگ اه
یک رظن رد ضیف دیشروخ رتخادنلب منک

نوچ ابص هعومجم لگ ار هب بآ ؾطل تسش
ملدجک ناوخ رگ رظن رب هحفص رتفد منک

دهع و نامیپ کلف ار تسین نادنچ رابتعا
دهع اب هنامیپ مدنب طرش اب رؼاس منک

نم هک مراد رد ییادگ جنگ یناطلس هب تسد
یک عمط رد شدرگ نودرگ نود رورپ منک

رگ هچ دولآدرگ مرقف مرش داب زا متمه
رگ هب بآ همشچ دیشروخ نماد رت منک

ناقشاع ار رگ رد شتآ یم ددنسپ ؾطل تسود
گنت ممشچ رگ رظن رد همشچ رثوک منک

شود شلعل هوشع یا یم داد ظفاح ار یلو
نم هن منآ زک یو نیا هناسفا اه رواب منک


لزؼ ۸۴۷

امنص اب مؼ قشع وت هچ ریبدت منک
ات هب یک رد مؼ وت هلان ریگبش منک

لد هناوید زا نآ دش هک تحیصن دونش
شرگم مه ز رس ؾلز وت ریجنز منک

نآ هچ رد تدم رجه وت مدیشک تاهیه
رد یکی همان لاحم تسا هک ریرحت منک

اب رس ؾلز وت عومجم یناشیرپ دوخ
وک یلاجم هک رسارس همه ریرقت منک

نآ نامز یوزرک ندید مناج دشاب
رد رظن شقن خر بوخ وت ریوصت منک

رگ منادب هک لاصو وت نیدب تسد دهد
نید و لد ار همه مزابرد و ریفوت منک

رود وش زا مرب یا ظعاو و هدوهیب یوگم
نم هن منآ هک رگد شوگ هب ریوزت منک

تسین دیما یحلص ز داسف ظفاح
نوچ هک ریدقت نینچ تسا هچ ریبدت منک


لزؼ ۸۴۳

هدید ایرد منک و ربص هب ارحص منکف
و ردنا نیا راک لد شیوخ هب ایرد منکف

زا لد گنت راکهنگ مرآرب یهآ
شتک ردنا هنگ مدآ و اوح منکف

هیام یلدشوخ نآ تساج هک رادلد نآ تساج
یم منک دهج هک دوخ ار رگم نآ اج منکف

اشگب دنب ابق یا هم هلکدیشروخ
ات وچ تفلز رس هدزادوس رد اپ منکف

هدروخ ما ریت کلف هداب هدب ات تسمرس
هدقع دنبرد رمک شکرت ازوج منکف

هعرج ماج رب نیا تخت ناور مناشفا
لؽلؼ گنچ رد نیا دبنگ انیم منکف

اظفاح هیکت رب مایا وچ وهس تسا و اطخ
نم ارچ ترشع زورما هب ادرف منکف


لزؼ ۸۴۱

شود یادوس شخر متفگ ز رس نوریب منک
تفگ وک ریجنز ات ریبدت نیا نونجم منک

شتماق ار ورس متفگ رس دیشک زا نم هب مشخ
ناتسود زا تسار یم دجنر مراگن نوچ منک

هتکن هدیجنسان متفگ اربلد روذعم راد
هوشع یا یامرف ات نم عبط ار نوزوم منک

ییوردرز یم مشک ناز عبط کزان یب هانگ
ایقاس یماج هدب ات هرهچ ار نوگلگ منک

یا میسن لزنم یلیل ادخ ار ات هب یک
عبر ار مهرب منز للطا ار نوحیج منک

نم هک هر مدرب هب جنگ نسح یب نایاپ تسود
دص یادگ وچمه دوخ ار دعب زا نیا نوراق منک

یا هم بحاص نارق زا هدنب ظفاح دای نک
ات یاعد تلود نآ نسح نوزفازور منک


لزؼ ۸۵۱

هب مزع هبوت رحس متفگ هراختسا منک
راهب هبوت نکش یم دسر هچ هراچ منک

نخس تسرد میوگب یمن مناوت دید
هک یم دنروخ نافیرح و نم هراظن منک

وچ هچنؼ اب بل نادنخ هب دای سلجم هاش
هلایپ مریگ و زا قوش هماج هراپ منک

هب رود هلل غامد ارم جلع دینک
رگ زا هنایم مزب برط هرانک منک

ز یور تسود ارم نوچ لگ دارم تفکش
هلاوح رس نمشد هب گنس هراخ منک

یادگ هدکیم ما کیل تقو یتسم نیب
هک زان رب کلف و مکح رب هراتس منک

ارم هک تسین هر و مسر همقل یزیهرپ
ارچ تملم دنر هراوخبارش منک

هب تخت لگ مناشنب یتب وچ یناطلس
ز لبنس و شنمس زاس قوط و هرای منک

ز هداب ندروخ ناهنپ لولم دش ظفاح
هب گناب طبرب و ین شزار هراکشآ منک


لزؼ ۸۵۹

اشاح هک نم هب مسوم لگ کرت یم منک
نم ؾل لقع یم منز نیا راک یک منک

برطم تساجک ات همه لوصحم دهز و ملع
رد راک گنچ و طبرب و زاوآ ین منک

زا لیق و لاق هسردم یلاح ملد تفرگ
کی دنچ زین تمدخ قوشعم و یم منک

یک دوب رد هنامز افو ماج یم رایب
ات نم تیاکح مج و سوواک یک منک

زا همان هایس مسرتن هک زور رشح
اب ضیف ؾطل وا دص زا نیا همان یط منک

وک کیپ حبص ات هلگ یاه بش قارف
اب نآ هتسجخ علاط هدنخرف یپ منک

نیا ناج تیراع هک هب ظفاح درپس تسود
یزور شخر منیبب و میلست یو منک


لزؼ ۸۵۷

یراگزور دش هک رد هناخیم تمدخ یم منک
رد سابل رقف راک لها تلود یم منک

ات یک ردنا ماد لصو مرآ یورذت شوخ مارخ
رد منیمک و راظتنا تقو تصرف یم منک

ظعاو ام یوب قح دینشن ونشب نیاک نخس
رد شروضح زین یم میوگ هن تبیؼ یم منک

اب ابص ناتفا و نازیخ یم مور ات یوک تسود
و زا ناقیفر هر دادمتسا تمه یم منک

کاخ تیوک تمحز ام دباتنرب شیب زا نیا
ؾطل اه یدرک اتب ؾیفخت تمحز یم منک

ؾلز ربلد ماد هار و هزمؼ شا ریت تسلب
دای راد یا لد هک تنیدنچ تحیصن یم منک

هدید نیبدب ناشوپب یا میرک بیع شوپ
نیز یریلد اه هک نم رد جنک تولخ یم منک

مظفاح رد یسلجم یدرد مشک رد یلفحم
رگنب نیا یخوش هک نوچ اب قلخ تعنص یم منک


لزؼ ۸۵۸

نم کرت قشع دهاش و رؼاس یمن منک
دص راب هبوت مدرک و رگید یمن منک

غاب تشهب و هیاس یبوط و رصق و روح
اب کاخ یوک تسود ربارب یمن منک

نیقلت و سرد لها رظن کی تراشا تسا
متفگ یتیانک و ررکم یمن منک

زگره یمن دوش ز رس دوخ ربخ ارم
ات رد نایم هدکیم رس رب یمن منک

حصان هب نعط تفگ هک ور کرت قشع نک
جاتحم گنج تسین ردارب یمن منک

نیا مااوقت مامت هک اب نادهاش رهش
زان و همشرک رب رس ربنم یمن منک

ظفاح بانج ریپ ناؽم یاج تلود تسا
نم کرت کاخ یسوب نیا رد یمن منک


لزؼ ۸۵۴

هب ناگژم هیس یدرک نارازه هنخر رد منید
ایب زک مشچ ترامیب نارازه درد منیچرب

لا یا نیشنمه لد هک تنارای تفرب زا دای
ارم یزور دابم نآ مد هک یب دای وت منیشنب

ناهج ریپ تسا و یب داینب زا نیا شکداهرف دایرف
هک درک نوسفا و شگنرین لولم زا ناج منیریش

ز بات شتآ یرود مدش قرؼ قرع نوچ لگ
رایب یا داب یریگبش یمیسن ناز قرع منیچ

ناهج یناف و یقاب یادف دهاش و یقاس
هک یناطلس ملاع ار لیفط قشع یم منیب

رگا رب یاج نم یریؼ دنیزگ تسود مکاح تسوا
ممارح داب رگا نم ناج هب یاج تسود منیزگب

حابص ریخلا دز لبلب ییاجک ایقاس زیخرب
هک اؼوؼ یم دنک رد رس لایخ باوخ منیشود

بش تلحر مه زا رتسب مور رد رصق نیعلاروح
رگا رد تقو ناج نداد وت یشاب عمش منیلاب

ثیدح یدنموزرآ هک رد نیا همان تبث داتفا
انامه یب طلؼ دشاب هک ظفاح داد منیقلت


لزؼ ۸۵۵

ایلاح تحلصم تقو رد نآ یم منیب
هک مشک تخر هب هناخیم و شوخ منیشنب

ماج یم مریگ و زا لها ایر رود موش
ینعی زا لها ناهج یلدکاپ منیزگب

زج یحارص و مباتک دوبن رای و میدن
ات نافیرح اؼد ار هب ناهج مک منیب

رس هب یگدازآ زا قلخ مرآرب نوچ ورس
رگ دهد تسد هک نماد ز ناهج منیچرد

سب هک رد هقرخ هدولآ مدز ؾل حلص
راسمرش زا خر یقاس و یم منیگنر

هنیس گنت نم و راب مؼ وا تاهیه
درم نیا راب نارگ تسین لد منیکسم

نم رگا دنر متابارخ و رگ دهاز رهش
نیا معاتم هک یمه ینیب و رتمک منیز

هدنب ؾصآ مدهع ملد زا هار ربم
هک رگا مد منز زا خرچ دهاوخب منیک

رب ملد درگ متس تساه ایادخ دنسپم
هک ردکم دوش هنییآ منییآرهم


لزؼ ۸۵۶

مرگ زا تسد دزیخرب هک اب رادلد منیشنب
ز ماج لصو یم مشون ز غاب شیع لگ منیچ

بارش خلت یفوص زوس مداینب دهاوخب درب
مبل رب بل هن یا یقاس و ناتسب ناج منیریش

رگم هناوید مهاوخ دش رد نیا ادوس هک بش ات زور
نخس اب هام یم میوگ یرپ رد باوخ یم منیب

تبل رکش هب ناتسم داد و تمشچ یم هب ناراوخیم
منم زک تیاؼ نامرح هن اب منآ هن اب منیا

وچ ره یکاخ هک داب دروآ یضیف درب زا تماعنا
ز لاح هدنب دای روآ هک راگتمدخ منیرید

هن ره وک شقن یمظن دز شملک ریذپلد دتفا
ورذت هفرط نم مریگ هک کلاچ تسا منیهاش

رگا رواب یمن یراد ور زا رگتروص نیچ سرپ
هک ینام هخسن یم دهاوخ ز کون کلک منیکشم

یرادافو و قح ییوگ هن راک ره یسک دشاب
ملؼ ؾصآ یناث للج قحلا و منیدلا

زومر یتسم و یدنر ز نم ونشب هن زا ظعاو
هک اب ماج و حدق ره مد میدن هام و منیورپ


لزؼ ۸۵۷

رد تابارخ ناؽم رون ادخ یم منیب
نیا بجع نیب هک هچ یرون ز اجک یم منیب

هولج رب نم شورفم یا کلم جاحلا هک وت
هناخ یم ینیب و نم هناخ ادخ یم منیب

مهاوخ زا ؾلز ناتب هفان ییاشگ ندرک
رکف رود تسا انامه هک اطخ یم منیب

زوس لد کشا ناور هآ رحس هلان بش
نیا همه زا رظن ؾطل امش یم منیب

ره مد زا یور وت یشقن مدنز هار لایخ
اب هک میوگ هک رد نیا هدرپ هچ اه یم منیب

سک هدیدن تس ز کشم نتخ و هفان نیچ
نآ هچ نم ره رحس زا داب ابص یم منیب

ناتسود بیع یزابرظن ظفاح دینکم
هک نم وا ار ز نابحم امش یم منیب


لزؼ ۸۵۳

مؼ هنامز هک شچیه نارک یمن منیب
شاود زج یم نوچ ناوؼرا یمن منیب

هب کرت تمدخ ریپ ناؽم مهاوخن تفگ
ارچ هک تحلصم دوخ رد نآ یمن منیب

ز باتفآ حدق عافترا شیع ریگب
ارچ هک علاط تقو نآ نانچ یمن منیب

ناشن لها ادخ تسیقشاع اب دوخ راد
هک رد خیاشم رهش نیا ناشن یمن منیب

نیدب ود هدید ناریح نم رازه سوسفا
هک اب ود هنیآ شیور نایع یمن منیب

دق وت ات دشب زا رابیوج هدید نم
هب یاج ورس زج بآ ناور یمن منیب

رد نیا رامخ مسک هعرج یا یمن دشخب
نیبب هک لها یلد رد نایم یمن منیب

ناشن یوم شنایم هک لد رد وا متسب
ز نم سرپم هک دوخ رد نایم یمن منیب

نم و هنیفس ظفاح هک زج رد نیا ایرد
تعاضب نخس ناشفرد یمن منیب


لزؼ ۸۵۱

مرخ نآ زور زک نیا لزنم ناریو مورب
تحار ناج مبلط و زا یپ ناناج مورب

رگ هچ مناد هک هب ییاج دربن هار بیرؼ
نم هب یوب رس نآ ؾلز ناشیرپ مورب

ملد زا تشحو نادنز ردنکس تفرگب
تخر مدنبرب و ات کلم نامیلس مورب

نوچ ابص اب نت رامیب و لد یب تقاط
هب یراداوه نآ ورس نامارخ مورب

رد هر وا وچ ملق رگ هب مرس دیاب تفر
اب لد مخز شک و هدید نایرگ مورب

رذن مدرک رگ زا نیا مؼ هب میآرد یزور
ات رد هدکیم ناداش و لزؼ ناوخ مورب

هب یراداوه وا هرذ تفص صقر نانک
ات بل همشچ دیشروخ ناشخرد مورب

نایزات ار مؼ لاوحا نارگ ناراب تسین
نایاسراپ یددم ات شوخ و ناسآ مورب

رو وچ ظفاح ز نابایب مربن هر نوریب
هرمه هبکوک ؾصآ نارود مورب


لزؼ ۸۶۱

رگ زا نیا لزنم ناریو هب یوس هناخ مور
رگد نآ اج هک مور لقاع و هنازرف مور

نیز رفس رگ هب تملس هب نطو مسرزاب
رذن مدرک هک مه زا هار هب هناخیم مور

ات میوگب هک هچ مفشک دش زا نیا ریس و کولس
هب رد هعموص اب طبرب و هنامیپ مور

نایانشآ هر قشع مرگ نوخ دنروخب
مسکان رگ هب تیاکش یوس هناگیب مور

دعب زا نیا تسد نم و ؾلز وچ ریجنز راگن
دنچ و دنچ زا یپ ماک لد هناوید مور

رگ منیبب مخ یوربا وچ شبارحم زاب
هدجس رکش منک و زا یپ هنارکش مور

مرخ نآ مد هک وچ ظفاح هب یلوت ریزو
شوخرس زا هدکیم اب تسود هب هناشاک مور


لزؼ ۸۶۹

نآ هک لاماپ افج درک وچ کاخ مهار
کاخ یم مسوب و رذع شمدق یم مهاوخ

نم هن منآ هک ز روج وت ملانب اشاح
هدنب دقتعم و رکاچ مهاوختلود

هتسب ما رد مخ یوسیگ وت دیما زارد
نآ ادابم هک دنک تسد بلط مهاتوک

هرذ مکاخ و رد یوک ماوت یاج شوخ تسا
مسرت یا تسود هک یداب دربب مهاگان

ریپ هناخیم رحس ماج ناهج منیب داد
و ردنا نآ هنیآ زا نسح وت درک مهاگآ

یفوص هعموص ملاع مسدق نکیل
ایلاح رید ناؽم تسا مهاگتلاوح

اب نم هار نیشن زیخ و یوس هدکیم یآ
ات رد نآ هقلح ینیبب هک هچ بحاص مهاج

تسم یتشذگب و زا تظفاح هشیدنا دوبن
هآ رگا نماد نسح وت دریگب مهآ

مشوخ دمآ هک رحس ورسخ رواخ یم تفگ
اب همه یهشداپ هدنب مهاشناروت


لزؼ ۸۶۷

رادید دش رسیم و سوب و رانک مه
زا تخب رکش مراد و زا راگزور مه

دهاز ورب هک علاط رگا علاط نم تسا
مماج هب تسد دشاب و ؾلز راگن مه

ام بیع سک هب یتسم و یدنر یمن مینک
لعل ناتب شوخ تسا و یم راوگشوخ مه

یا لد یتراشب تمهد بستحم دنامن
و زا یم ناهج رپ تسا و تب راسگیم مه

رطاخ هب تسد هقرفت نداد هن تسیکریز
هعومجم یا هاوخب و یحارص رایب مه

رب نایکاخ قشع ناشف هعرج شبل
ات کاخ لعل نوگ دوش و رابکشم مه

نآ دش هک مشچ دب نارگن یدوب زا نیمک
مصخ زا نایم تفرب و کشرس زا رانک مه

نوچ تاناک هلمج هب یوب وت هدنز دنا
یا باتفآ هیاس ز ام رادمرب مه

نوچ بآ یور هلل و لگ ضیف نسح تسوت
یا ربا ؾطل رب نم یکاخ رابب مه

ظفاح ریسا ؾلز وت دش زا ادخ سرتب
و زا ؾاصتنا ؾصآ مج رادتقا مه

ناهرب کلم و نید هک ز تسد شترازو
مایا ناک نیمی دش و ایرد راسی مه

رب دای یار رونا وا نامسآ هب حبص
ناج یم دنک ادف و بکاوک راثن مه

یوگ نیمز هدوبر ناگوچ لدع تسوا
نیو هدیشکرب دبنگ یلین راصح مه

مزع کبس نانع وت رد شبنج دروآ
نیا رادیاپ زکرم یلاع رادم مه

ات زا هجیتن کلف و روط رود تسوا
لیدبت هام و لاس و نازخ و راهب مه

یلاخ دابم خاک شللج ز نارورس
و زا نایقاس دقورس راذعلگ مه


لزؼ ۸۶۸

مدرد زا رای تسا و نامرد زین مه
لد یادف وا دش و ناج زین مه

نیا هک یم دنیوگ نآ رتشوخ ز نسح
رای ام نیا دراد و نآ زین مه

دای داب نآ وک هب دصق نوخ ام
دهع ار تسکشب و نامیپ زین مه

ناتسود رد هدرپ یم میوگ نخس
هتفگ دهاوخ دش هب ناتسد زین مه

نوچ رس دمآ تلود بش یاه لصو
درذگب مایا نارجه زین مه

ره ود ملاع کی غورف یور تسوا
تمتفگ ادیپ و ناهنپ زین مه

یدامتعا تسین رب راک ناهج
هکلب رب نودرگ نادرگ زین مه

قشاع زا یضاق دسرتن یم رایب
هکلب زا یوؼری ناوید زین مه

بستحم دناد هک ظفاح قشاع تسا
و ؾصآ کلم نامیلس زین مه


لزؼ ۸۶۴

ام یب نامؼ تسم لد زا تسد هداد میا
زارمه قشع و سفنمه ماج هداب میا

رب ام یسب نامک تملم هدیشک دنا
ات راک دوخ ز یوربا ناناج هداشگ میا

یا لگ وت شود غاد یحوبص هدیشک یا
ام نآ میقیاقش هک اب غاد هداز میا

ریپ ناؽم ز هبوت ام رگ لولم دش
وگ هداب ؾاص نک هک هب رذع هداتسیا میا

راک زا وت یم دور یددم یا لیلد هار
ؾاصناک یم میهد و ز هار هداتفوا میا

نوچ هلل یم نیبم و حدق رد نایم راک
نیا غاد نیب هک رب لد نینوخ هداهن میا

یتفگ هک ظفاح نیا همه گنر و لایخ تسیچ
شقن طلؼ نیبم هک نامه حول هداس میا


لزؼ ۸۶۵

تسیرمع ات هب هار تمؼ ور هداهن میا
یور و یایر قلخ هب کی وس هداهن میا

قاط و قاور هسردم و لاق و لیق ملع
رد هار ماج و یقاس هم ور هداهن میا

مه ناج نادب ود سگرن وداج هدرپس میا
مه لد نادب ود لبنس ودنه هداهن میا

یرمع تشذگ ات هب دیما یتراشا
یمشچ نادب ود هشوگ وربا هداهن میا

ام کلم تیفاع هن هب رکشل هتفرگ میا
ام تخت تنطلس هن هب وزاب هداهن میا

ات رحس مشچ رای هچ یزاب دنک هک زاب
داینب رب همشرک وداج هداهن میا

یب ؾلز ششکرس رس ییادوس زا للم
نوچمه هشفنب رب رس وناز هداهن میا

رد هشوگ دیما وچ ناگراظن هام
مشچ بلط رب نآ مخ وربا هداهن میا

یتفگ هک اظفاح لد هتشگرس تا تساجک
رد هقلح یاه نآ مخ وسیگ هداهن میا


لزؼ ۸۶۶

ام نیدب رد هن یپ تمشح و هاج هدمآ میا
زا دب هثداح نیا اج هب هانپ هدمآ میا

هر ور لزنم میقشع و ز دحرس مدع
ات هب میلقا دوجو نیا همه هار هدمآ میا

هزبس طخ وت میدید و ز ناتسب تشهب
هب یراکبلط نیا هایگرهم هدمآ میا

اب نینچ جنگ هک دش نزاخ وا حور نیما
هب ییادگ هب رد هناخ هاش هدمآ میا

رگنل ملح وت یا یتشک قیفوت تساجک
هک رد نیا رحب مرک قرؼ هانگ هدمآ میا

وربآ یم دور یا ربا شوپاطخ رابب
هک هب ناوید لمع همان هایس هدمآ میا

ظفاح نیا هقرخ هنیمشپ زادنیم هک ام
زا یپ هلفاق اب شتآ هآ هدمآ میا


لزؼ ۸۶۷

یوتف ریپ ناؽم مراد و تسیلوق میدق
هک مارح تسا یم نآ اج هک هن رای تسا میدن

کاچ مهاوخ ندز نیا قلد ییایر هچ منک
حور ار تبحص سنجان تسیباذع میلا

ات رگم هعرج دناشف بل ناناج رب نم
لاس اه دش هک منم رب رد هناخیم میقم

شرگم تمدخ نیرید نم زا دای تفرب
یا میسن یرحس دای شهد دهع میدق

دعب دص لاس رگا رب رس مکاخ یرذگ
رس درآرب ز ملگ صقر نانک مظع میمر

ربلد زا ام هب دص دیما دتس لوا لد
ارهاظ دهع شمارف دنکن قلخ میرک

هچنؼ وگ گنت لد زا راک هتسبورف شابم
زک مد حبص ددم یبای و سافنا میسن

رکف دوبهب دوخ یا لد ز یرد رگید نک
درد قشاع دوشن هب هب یاوادم میکح

رهوگ تفرعم زومآ هک اب دوخ یربب
هک بیصن نارگد تسا باصن رز و میس

ماد تخس تسا رگم رای دوش ؾطل ادخ
رو هن مدآ دربن هفرص ز ناطیش میجر

ظفاح را میس و ترز تسین هچ دش رکاش شاب
هچ هب زا تلود ؾطل نخس و عبط میلس


لزؼ ۸۶۳

زیخ ات زا رد هناخیم یداشگ میبلط
هب هر تسود مینیشن و یدارم میبلط

داز هار مرح لصو میرادن رگم
هب ییادگ ز رد هدکیم یداز میبلط

کشا هدولآ ام رگ هچ ناور تسا یلو
هب تلاسر یوس وا کاپ یداهن میبلط

تذل غاد تمؼ رب لد ام داب مارح
رگا زا روج مؼ قشع وت یداد میبلط

هطقن لاخ وت رب حول رصب ناوتن دز
رگم زا کمدرم هدید یدادم میبلط

هوشع یا زا بل نیریش وت لد تساوخ هب ناج
هب هدنخرکش تبل تفگ یدازم میبلط

ات دوب هخسن یرطع لد هدزادوس ار
زا طخ هیلاؼ یاس وت یداوس میبلط

نوچ تمؼ ار ناوتن تفای رگم رد لد داش
ام هب دیما تمؼ رطاخ یداش میبلط

رب رد هسردم ات دنچ ینیشن ظفاح
زیخ ات زا رد هناخیم یداشگ میبلط


لزؼ ۸۶۱

ام ز نارای مشچ یرای میتشاد
دوخ طلؼ دوب نآ هچ ام میتشادنپ

ات تخرد یتسود یگرب دهد
ایلاح میتفر و یمخت میتشاک

تفگ و وگ نییآ یشیورد دوبن
رو هن اب وت اهارجام میتشاد

هویش تمشچ بیرف گنج تشاد
ام طلؼ میدرک و حلص میتشاگنا

نبلگ تنسح هن دوخ دش زورفلد
ام مد تمه رب وا میتشامگب

هتکن اه تفر و تیاکش سک درکن
بناج تمرح میتشاذگنورف

تفگ دوخ یداد هب ام لد اظفاح
ام لصحم رب یسک میتشامگن


لزؼ ۸۷۱

حلص زا ام هچ یم ییوج هک ناتسم ار لص میتفگ
هب رود سگرن تتسم تملس ار اعد میتفگ

رد هناخیم ما اشگب هک چیه زا هقناخ دوشگن
ترگ رواب دوب رو هن نخس نیا دوب و ام میتفگ

نم زا مشچ وت یا یقاس بارخ هداتفا ما نکیل
ییلب زک بیبح دیآ شرازه ابحرم میتفگ

رگا رب نم ییاشخبن ینامیشپ یروخ رخآ
هب رطاخ راد نیا ینعم هک رد تمدخ اجک میتفگ

تدق متفگ هک داشمش تسا سب تلجخ هب راب دروآ
هک نیا تبسن ارچ میدرک و نیا ناتهب ارچ میتفگ

رگج نوچ هفان ما نوخ تشگ مک منیز یمن دیاب
یازج نآ هک اب تفلز نخس زا نیچ اطخ میتفگ

وت شتآ یتشگ یا ظفاح یلو اب رای تفرگنرد
ز یدهعدب لگ ییوگ تیاکح اب ابص میتفگ


لزؼ ۸۷۹

ام سرد رحس رد هر هناخیم میداهن
لوصحم اعد رد هر هناناج میداهن

رد نمرخ دص دهاز لقاع دنز شتآ
نیا غاد هک ام رب لد هناوید میداهن

ناطلس لزا جنگ مؼ قشع هب ام داد
ات یور رد نیا لزنم هناریو میداهن

رد لد مهدن هر سپ زا نیا رهم ناتب ار
رهم بل وا رب رد نیا هناخ میداهن

رد هقرخ زا نیا شیب قفانم ناوتن دوب
داینب زا نیا هویش هنادنر میداهن

نوچ یم دور نیا یتشک هتشگرس هک رخآ
ناج رد رس نآ رهوگ کی هناد میداهن

هنملا ل هک وچ ام یب لد و نید دوب
نآ ار هک بقل لقاع و هنازرف میداهن

عناق هب یلایخ ز وت میدوب وچ ظفاح
ای بر هچ تمهادگ و هناگیب میداهن


لزؼ ۸۷۷

راذگب ات ز عراش هناخیم میرذگب
زک رهب هعرج یا همه جاتحم نیا میرد

زور تسخن نوچ مد یدنر میدز و قشع
طرش نآ دوب هک زج هر نآ هویش میرپسن

ییاج هک تخت و دنسم مج یم دور هب داب
رگ مؼ میروخ شوخ دوبن هب هک یم میروخ

ات وب هک تسد رد رمک وا ناوت ندز
رد نوخ لد هتسشن وچ توقای میرمحا

ظعاو نکم تحیصن ناگدیروش هک ام
اب کاخ یوک تسود هب سودرف میرگنن

نوچ نایفوص هب تلاح و دنصقر ادتقم
ام زین مه هب هدبعش یتسد میروآرب

زا هعرج وت کاخ نیمز رد و لعل تفای
هراچیب ام هک شیپ وت زا کاخ میرتمک

ظفاح وچ هر هب هرگنک خاک لصو تسین
اب کاخ هناتسآ نیا رد هب رس میرب


لزؼ ۸۷۸

زیخ ات هقرخ یفوص هب تابارخ میرب
حطش و تاماط هب رازاب تافارخ میرب

یوس نادنر ردنلق هب هر دروآ رفس
قلد یماطسب و هداجس تاماط میرب

ات همه نایتولخ ماج یحوبص دنریگ
گنچ یحبص هب رد ریپ تاجانم میرب

اب وت نآ دهع هک رد یداو نمیا میتسب
وچمه یسوم ینرا یوگ هب تاقیم میرب

سوک سومان وت رب هرگنک شرع مینز
ملع قشع وت رب ماب تاوامس میرب

کاخ یوک وت هب یارحص تمایق ادرف
همه رب قرف رس زا رهب تاهابم میرب

رو دهن رد هر ام راخ تملم دهاز
زا شناتسلگ هب نادنز تافاکم میرب

ناممرش داب ز هنیمشپ هدولآ شیوخ
رگ نیدب لضف و رنه مان تامارک میرب

ردق تقو را دسانشن لد و یراک دنکن
سب تلاجخ هک زا نیا لصاح تاقوا میرب

هنتف یم دراب زا نیا ؾقس سنرقم زیخرب
ات هب هناخیم هانپ زا همه تافآ میرب

رد نابایب انف مگ ندش رخآ ات یک
هر میسرپب رگم یپ هب تامهم میرب

ظفاح بآ خر دوخ رب رد ره هلفس زیرم
تجاح نآ هب هک رب یضاق تاجاح میرب


لزؼ ۸۷۴

ایب ات لگ میناشفارب و یم رد رؼاس میزادنا
کلف ار ؾقس میفاکشب و یحرط ون میزادنارد

رگا مؼ رکشل دزیگنا هک نوخ ناقشاع دزیر
نم و یقاس هب مه میزات و شداینب میزادنارب

بارش یناوؼرا ار بلگ ردنا حدق میزیر
میسن نادرگرطع ار رکش رد رمجم میزادنا

وچ رد تسد تسا یدور شوخ نزب برطم یدورس شوخ
هک تسد ناشفا لزؼ میناوخ و نابوکاپ رس میزادنا

ابص کاخ دوجو ام نادب یلاع بانج زادنا
دوب نک هاش نابوخ ار رظن رب رظنم میزادنا

یکی زا لقع یم دفل یکی تاماط یم دفاب
ایب نیاک یرواد اه ار هب شیپ رواد میزادنا

تشهب ندع رگا یهاوخ ایب اب ام هب هناخیم
هک زا یاپ تمخ یزور هب ضوح رثوک میزادنا

ینادنخس و یناوخشوخ یمن دنزرو رد زاریش
ایب ظفاح هک ات دوخ ار هب یکلم رگید میزادنا


لزؼ ۸۷۵

یفوص ایب هک هقرخ سولاس میشکرب
نیو شقن قرز ار طخ نلطب هب رس میشک

رذن و حوتف هعموص رد هجو یم میهن
قلد ایر هب بآ تابارخ میشکرب

ادرف رگا هن هضور ناوضر هب ام دنهد
ناملؼ ز هضور روح ز تنج هب میشکرد

نوریب میهج شوخرس و زا مزب نایفوص
تراؼ مینک هداب و دهاش هب رب میشک

ترشع مینک رو هن هب ترسح نامدنشک
یزور هک تخر ناج هب یناهج رگد میشک

رس ادخ هک رد قتت بیؼ تسیوزنم
هناتسم شا باقن ز راسخر میشکرب

وک هولج یا ز یوربا وا ات وچ هام ون
یوگ رهپس رد مخ ناگوچ رز میشک

ظفاح هن دح تسام نینچ ؾل اه ندز
یاپ زا میلگ شیوخ ارچ رتشیب میشک


لزؼ ۸۷۶

ناتسود تقو لگ نآ هب هک هب ترشع میشوک
نخس لها لد تسا نیا و هب ناج میشوینب

تسین رد سک مرک و تقو برط یم درذگ
هراچ نآ تسا هک هداجس هب یم میشورفب

شوخ تسییاوه حرف شخب ایادخ تسرفب
ینینزان هک هب شیور یم نوگلگ میشون

نونؼرا زاس کلف نزهر لها رنه تسا
نوچ زا نیا هصؼ میلانن و ارچ میشورخن

لگ هب شوج دمآ و زا یم شمیدزن یبآ
مرجل ز شتآ نامرح و سوه یم میشوج

یم میشک زا حدق هلل یبارش موهوم
مشچ دب رود هک یب برطم و یم میشوهدم

ظفاح نیا لاح بجع اب هک ناوت تفگ هک ام
مینلبلب هک رد مسوم لگ میشوماخ


لزؼ ۸۷۷

ام یبش تسد میرآرب و ییاعد مینکب
مؼ نارجه وت ار هراچ ز ییاج مینکب

لد رامیب دش زا تسد ناقیفر یددم
ات شبیبط هب رس میرآ و ییاود مینکب

نآ هک یب مرج دیجنرب و هب مؽیت دز و تفر
شزاب دیرآ ادخ ار هک ییافص مینکب

کشخ دش خیب برط هار تابارخ تساجک
ات رد نآ بآ و اوه وشن و ییامن مینکب

ددم زا رطاخ نادنر بلط یا لد رو هن
راک بعص تسا ادابم هک ییاطخ مینکب

هیاس ریاط مک هلصوح یراک دنکن
بلط زا هیاس نومیم ییامه مینکب

ملد زا هدرپ دشب ظفاح یوگشوخ تساجک
ات هب لوق و شلزؼ زاس ییاون مینکب


لزؼ ۸۷۳

ام مییوگن دب و لیم هب قحان مینکن
هماج سک هیس و قلد دوخ قرزا مینکن

بیع شیورد و رگناوت هب مک و شیب دب تسا
راک دب تحلصم نآ تسا هک قلطم مینکن

مقر هطلؽم رب رتفد شناد مینزن
رس قح رب قرو هدبعش قحلم مینکن

هاش رگا هعرج نادنر هن هب تمرح دشون
شتافتلا هب یم ؾاص قورم مینکن

شوخ مینارب ناهج رد رظن ناورهار
رکف بسا هیس و نیز قرؽم مینکن

نامسآ یتشک بابرا رنه یم دنکش
هیکت نآ هب هک رب نیا رحب قلعم مینکن

رگ یدب تفگ یدوسح و یقیفر دیجنر
وگ وت شوخ شاب هک ام شوگ هب قمحا مینکن

ظفاح را مصخ اطخ تفگ میریگن رب وا
رو هب قح تفگ لدج اب نخس قح مینکن


لزؼ ۸۷۱

مرس شوخ تسا و هب گناب دنلب یم میوگ
هک نم میسن تایح زا هلایپ یم میوج

سوبع دهز هب هجو رامخ دنیشنن
دیرم هقرخ یدرد ناشک شوخ میوخ

مدش هناسف هب یگتشگرس و یوربا تسود
دیشک رد مخ ناگوچ شیوخ نوچ میوگ

مرگ هن ریپ ناؽم رد هب یور دیاشگب
مادک رد منزب هراچ زا اجک میوج

نکم رد نیا منمچ شنزرس هب ییوردوخ
نانچ هک مشرورپ یم دنهد یم میور

وت هاقناخ و تابارخ رد هنایم نیبم
ادخ هاوگ هک ره اج هک تسه اب میوا

رابؼ هار بلط یایمیک تسیزورهب
ملؼ تلود نآ کاخ نیربنع میوب

ز قوش سگرن تسم ییلابدنلب
وچ هلل اب حدق هداتفا رب بل میوج

رایب یم هک هب یوتف ظفاح زا لد کاپ
رابؼ قرز هب ضیف حدق میوشورف


لزؼ ۸۳۱

اهراب هتفگ ما و راب رگد یم میوگ
هک نم هدشلد نیا هر هن هب دوخ یم میوپ

رد سپ هنیآ یطوط متفص هتشاد دنا
نآ هچ داتسا لزا تفگ وگب یم میوگ

نم رگا مراخ و رگ لگ نمچ ییارآ تسه
هک زا نآ تسد هک وا یم مدشک یم میور

ناتسود بیع نم یب لد ناریح دینکم
یرهوگ مراد و بحاص یرظن یم میوج

رگ هچ اب قلد عملم یم نوگلگ بیع تسا
منکم بیع زک وا گنر ایر یم میوش

هدنخ و هیرگ قاشع ز ییاج رگد تسا
یم میارس هب بش و تقو رحس یم میوم

مظفاح تفگ هک کاخ رد هناخیم یوبم
وگ نکم بیع هک نم کشم نتخ یم میوب


لزؼ ۸۳۹

رگ هچ ام ناگدنب میهشداپ
ناهاشداپ کلم میهگحبص

جنگ رد نیتسآ و هسیک یهت
ماج یتیگ امن و کاخ میهر

رایشوه روضح و تسم رورؼ
رحب دیحوت و هقرؼ میهنگ

دهاش تخب نوچ همشرک دنک
شام هنییآ خر وچ میهم

هاش رادیب تخب ار ره بش
ام نابهگن رسفا و میهلک

وگ تمینؼ رامش تبحص ام
هک وت رد باوخ و ام هب هدید میهگ

هاش روصنم ؾقاو تسا هک ام
یور تمه هب ره اجک هک میهن

نانمشد ار ز نوخ نفک میزاس
ناتسود ار یابق حتف میهد

گنر ریوزت شیپ ام دوبن
ریش میخرس و یعفا میهیس

ماو ظفاح وگب هک دنهدزاب
هدرک یا ؾارتعا و ام میهوگ


لزؼ ۸۳۷

هحتاف یا وچ یدمآ رب رس هتسخ یا ناوخب
بل اشگب هک یم دهد لعل تبل هب هدرم ناج

نآ هک هب شسرپ دمآ و هحتاف دناوخ و یم دور
وگ یسفن هک حور ار یم منک زا یپ شا ناور

یا هک بیبط هتسخ یا یور نابز نم نیبب
نیاک مد و دود هنیس ما راب لد تسا رب نابز

رگ هچ بت ناوختسا نم درک ز رهم مرگ و تفر
وچمه مبت یمن دور شتآ رهم زا ناوختسا

لاح ملد ز لاخ وت تسه رد ششتآ نطو
ممشچ زا نآ ود مشچ وت هتسخ هدش تس و ناوتان

ناشنزاب مترارح ز بآ ود هدید و نیبب
ضبن ارم هک یم دهد چیه ز یگدنز ناشن

نآ هک مادم هشیش ما زا یپ شیع هداد تسا
هشیش ما زا هچ یم درب شیپ بیبط ره نامز

ظفاح زا بآ یگدنز رعش وت داد متبرش
کرت بیبط نک ایب هخسن متبرش ناوخب


لزؼ ۸۳۸

نادنچ هک متفگ مؼ اب نابیبط
نامرد دندرکن نیکسم نابیرؼ

نآ لگ هک ره مد رد تسد تسیداب
وگ مرش شداب زا نابیلدنع

ای بر ناما هد ات دنیبزاب
مشچ نابحم یور نابیبح

جرد تبحم رب رهم دوخ تسین
ای بر ادابم ماک نابیقر

یا معنم رخآ رب ناوخ تدوج
ات دنچ میشاب زا یب نابیصن

ظفاح یتشگن یادیش یتیگ
رگ یم یدینش دنپ نابیدا


لزؼ ۸۳۴

یم مزوس زا تقارف یور زا افج نادرگب
نارجه یلب ام دش ای بر لب نادرگب

هم هولج یم دیامن رب زبس گنخ نودرگ
ات وا هب رس دیآرد رب شخر اپ نادرگب

رم لوؼ ار ناشفارب ینعی هب مؼر لبنس
درگ نمچ یروخب نوچمه ابص نادرگب

یامؽی لقع و نید ار نوریب مارخ تسمرس
رد رس هلک نکشب رد رب ابق نادرگب

یا رون مشچ ناتسم رد نیع مراظتنا
گنچ نیزح و یماج زاونب ای نادرگب

نارود یمه دسیون رب شضراع یطخ شوخ
ای بر هتشون دب زا رای ام نادرگب

ظفاح ز نایوربوخ تتخب زج نیا ردق تسین
رگ تتسین ییاضر مکح اضق نادرگب


لزؼ ۸۳۵

ای بر نآ یوهآ نیکشم هب نتخ ناسرزاب
ناو یهس ورس نامارخ هب نمچ ناسرزاب

لد هدرزآ ام ار هب یمیسن زاونب
ینعی نآ ناج ز نت هتفر هب نت ناسرزاب

هام و دیشروخ هب لزنم وچ هب رما وت دنسر
رای هم یور ارم زین هب نم ناسرزاب

هدید اه رد بلط لعل ینامی نوخ دش
ای بر نآ بکوک ناشخر هب نمی ناسرزاب

ورب یا ریاط نومیم نویامه راثآ
شیپ اقنع نخس غاز و نؼز ناسرزاب

نخس نیا تسا هک ام یب وت میهاوخن تایح
ونشب یا کیپ ریگربخ و نخس ناسرزاب

نآ هک یدوب شنطو هدید ظفاح ای بر
هب شدارم ز یبیرؼ هب نطو ناسرزاب


لزؼ ۸۳۶

ادخ ار مک نیشن اب هقرخ ناشوپ
خر زا نادنر یب ناماس ناشوپم

رد نیا هقرخ یسب یگدولآ تسه
اشوخ تقو یابق یم ناشورف

رد نیا یفوص ناشو یدرد مدیدن
هک یفاص داب شیع ناشوندرد

وت کزان یعبط و تقاط یراین
ینارگ یاه یتشم قلد ناشوپ

وچ متسم هدرک یا روتسم نیشنم
وچ مشون هداد یا مرهز ناشونم

ایب و زا نبؼ نیا نایسولاس نیب
یحارص نوخ لد و طبرب ناشورخ

ز یمرگلد ظفاح رب رذح شاب
هک دراد هنیس یا نوچ گید ناشوج


لزؼ ۸۳۷

هاش نادقداشمش ورسخ نیریش نانهد
هک هب ناگژم دنکش بلق همه ؾص نانکش

تسم تشذگب و رظن رب نم شیورد تخادنا
تفگ یا مشچ و غارچ همه نیریش نانخس

ات یک زا میس و ترز هسیک یهت دهاوخ دوب
هدنب نم وش و روخرب ز همه نانتمیس

رتمک زا هرذ هن یا تسپ وشم رهم زروب
ات هب هگتولخ دیشروخ یسر خرچ نانز

رب ناهج هیکت نکم رو یحدق یم یراد
یداش هرهز نانیبج روخ و کزان ناندب

ریپ هنامیپ شک نم هک شناور شوخ داب
تفگ زیهرپ نک زا تبحص نامیپ نانکش

نماد تسود هب تسد رآ و ز نمشد لسگب
درم نادزی وش و غراف رذگ زا نانمرها

اب ابص رد نمچ هلل رحس یم متفگ
هک نادیهش هک دنا نیا همه نینوخ نانفک

تفگ ظفاح نم و وت مرحم نیا زار هن میا
زا یم لعل تیاکح نک و نیریش نانهد


لزؼ ۸۳۳

راهب و لگ برط زیگنا تشگ و هبوت نکش
هب یداش خر لگ خیب مؼ ز لد نکرب

دیسر داب ابص هچنؼ رد یراداوه
ز دوخ نورب دش و رب دوخ دیرد نهاریپ

قیرط قدص زومایب زا بآ یفاص لد
هب یتسار بلط یگدازآ ز ورس نمچ

ز دربتسد ابص درگ لگ هللک رگن
جنکش یوسیگ لبنس نیبب هب یور نمس

سورع هچنؼ دیسر زا مرح هب علاط دعس
هب هنیع لد و نید یم درب هب هجو نسح

ریفص لبلب هدیروش و ریفن رازه
یارب لصو لگ دمآ نورب ز تیب نزح

ثیدح تبحص نابوخ و ماج هداب وگب
هب لوق ظفاح و یوتف ریپ بحاص نف


لزؼ ۸۳۱

وچ لگ ره مد هب تیوب هماج رد نت
منک کاچ زا نابیرگ ات هب نماد

تنت ار دید لگ ییوگ هک رد غاب
وچ ناتسم هماج ار دیردب رب نت

نم زا تسد تمؼ لکشم مرب ناج
یلو لد ار وت ناسآ یدرب زا نم

هب لوق نانمشد یتشگرب زا تسود
ددرگن چیه سک تسود نمشد

تنت رد هماج نوچ رد ماج هداب
تلد رد هنیس نوچ رد میس نهآ

رابب یا عمش کشا زا مشچ نینوخ
هک دش زوس تلد رب قلخ نشور

نکم زک هنیس ما هآ زوسرگج
دیآرب وچمه دود زا هار نزور

ملد ار نکشم و رد اپ زادنیم
هک دراد رد رس ؾلز وت نکسم

وچ لد رد ؾلز وت هتسب تس ظفاح
نیدب ناس راک وا رد اپ نکفیم


لزؼ ۸۱۱

رسفا ناطلس لگ ادیپ دش زا ؾرط نمچ
شمدقم ای بر کرابم داب رب ورس و نمس

شوخ هب یاج نتشیوخ دوب نیا تسشن یورسخ
ات دنیشن ره یسک نونکا هب یاج نتشیوخ

متاخ مج ار تراشب هد هب نسح تمتاخ
مساک مظعا درک زا وا هاتوک تسد نمرها

ات دبا رومعم داب نیا هناخ زک کاخ شرد
ره سفن اب یوب نامحر یم دزو داب نمی

تکوش روپ گنشپ و ػیت ریگملاع وا
رد همه همانهش اه دش ناتساد نمجنا

گنخ یناگوچ تخرچ مار دش رد ریز نیز
اراوسهش نوچ هب نادیم یدمآ ییوگ نزب

رابیوج کلم ار بآ ناور ریشمش تسوت
وت تخرد لدع ناشنب خیب ناهاوخدب نکب

دعب زا نیا تفکشن رگا اب تهکن قلخ تشوخ
دزیخ زا یارحص جذیا هفان کشم نتخ

هشوگ ناریگ راظتنا هولج شوخ یم دننک
نکشرب ؾرط هلک و عقرب زا خر نکفرب

تروشم اب لقع مدرک تفگ ظفاح یم شونب
ایقاس یم هد هب لوق راشتسم نمتم

یا ابص رب یقاس مزب کباتا هضرع راد
ات زا نآ ماج ناشفارز هعرج یا دشخب هب نم


لزؼ ۸۱۹

رتشوخ زا رکف یم و ماج هچ دهاوخ ندوب
ات منیبب هک ماجنارس هچ دهاوخ ندوب

مؼ لد دنچ ناوت دروخ هک مایا دنامن
وگ هن لد شاب و هن مایا هچ دهاوخ ندوب

غرم مک هلصوح ار وگ مؼ دوخ روخ هک رب وا
محر نآ سک هک دهن ماد هچ دهاوخ ندوب

هداب روخ مؼ روخم و دنپ دلقم شوینم
رابتعا نخس ماع هچ دهاوخ ندوب

تسد جنر وت نامه هب هک دوش ؾرص هب ماک
یناد رخآ هک هب ماکان هچ دهاوخ ندوب

ریپ هناخیم یمه دناوخ ییامعم شود
زا طخ ماج هک ماجرف هچ دهاوخ ندوب

مدرب زا هر لد ظفاح هب ؾد و گنچ و لزؼ
ات یازج نم ماندب هچ دهاوخ ندوب


لزؼ ۸۱۷

یناد هک تسیچ تلود رادید رای ندید
رد یوک وا ییادگ رب یورسخ ندیزگ

زا ناج عمط ندیرب ناسآ دوب نکیلو
زا ناتسود یناج لکشم ناوت ندیرب

مهاوخ ندش هب ناتسب نوچ هچنؼ اب لد گنت
ناو اج هب کین یمان ینهاریپ ندیرد

هگ نوچ میسن اب لگ زار هتفهن نتفگ
هگ رس یزابقشع زا نلبلب ندینش

ندیسوب بل رای لوا ز تسد راذگم
رخک لولم یدرگ زا تسد و بل ندیزگ

تصرف رامش تبحص زک نیا ههارود لزنم
نوچ میرذگب رگید ناوتن هب مه ندیسر

ییوگ تفرب ظفاح زا دای هاش ییحی
ای بر هب شدای روآ شیورد ندیرورپ


لزؼ ۸۱۸

منم هک هرهش مرهش هب قشع ندیزرو
منم هک هدید مدولاین هب دب ندید

افو مینک و تملم میشک و شوخ میشاب
هک رد تقیرط ام تسیرفاک ندیجنر

هب ریپ هدکیم متفگ هک تسیچ هار تاجن
تساوخب ماج یم و تفگ بیع ندیشوپ

دارم لد ز یاشامت غاب ملاع تسیچ
هب تسد مدرم مشچ زا خر وت لگ ندیچ

هب یم یتسرپ زا نآ شقن دوخ مدز رب بآ
هک ات بارخ منک شقن دوخ ندیتسرپ

هب تمحر رس ؾلز وت مقثاو رو هن
ششک وچ دوبن زا نآ وس هچ دوس ندیشوک

نانع هب هدکیم میهاوخ تفات نیز سلجم
هک ظعو یب نلمع بجاو تسا ندینشن

ز طخ رای زومایب رهم اب خر بوخ
هک درگ ضراع نابوخ شوخ تسا ندیدرگ

سوبم زج بل یقاس و ماج یم ظفاح
هک تسد ناشورفدهز تساطخ ندیسوب


لزؼ ۸۱۴

یا یور هام رظنم وت راهبون نسح
لاخ و طخ وت زکرم نسح و رادم نسح

رد مشچ رامخرپ وت ناهنپ نوسف رحس
رد ؾلز یب رارق وت ادیپ رارق نسح

یهام تفاتن وچمه وت زا جرب ییوکین
یورس تساخن نوچ تدق زا رابیوج نسح

مرخ دش زا تحلم وت دهع یربلد
خرف دش زا تفاطل وت راگزور نسح

زا ماد ؾلز و هناد لاخ وت رد ناهج
کی غرم لد دنامن هتشگن راکش نسح

میاد هب ؾطل هیاد عبط زا نایم ناج
یم درورپ هب زان وت ار رد رانک نسح

درگ تبل هشفنب زا نآ هزات و رت تسا
بک تایح یم دروخ زا رابیوج نسح

ظفاح عمط دیرب هک دنیب ریظن وت
راید تسین زج تخر ردنا راید نسح


لزؼ ۸۱۵

گربلگ ار ز لبنس نیکشم باقن نک
ینعی هک خر شوپب و یناهج بارخ نک

ناشفب قرع ز هرهچ و ؾارطا غاب ار
نوچ هشیش یاه هدید ام بلگرپ نک

مایا لگ وچ رمع هب نتفر باتش درک
یقاس هب رود هداب نوگلگ باتش نک

اشگب هب هویش سگرن باوخرپ تسم ار
و زا کشر مشچ سگرن انعر هب باوخ نک

یوب هشفنب ونشب و ؾلز راگن ریگ
رگنب هب گنر هلل و مزع بارش نک

ناز اج هک مسر و تداع قشاع یشک تسوت
اب نانمشد حدق شک و اب ام باتع نک

نوچمه بابح هدید هب یور حدق یاشگ
نیو هناخ ار سایق ساسا زا بابح نک

ظفاح لاصو یم دبلط زا هر اعد
ای بر یاعد هتسخ نلد باجتسم نک


لزؼ ۸۱۶

حبص تسا ایقاس یحدق بارشرپ نک
رود کلف گنرد درادن باتش نک

ناز رتشیپ هک ملاع یناف دوش بارخ
ام ار ز ماج هداب نوگلگ بارخ نک

دیشروخ یم ز قرشم رؼاس عولط درک
رگ گرب شیع یم یبلط کرت باوخ نک

یزور هک خرچ زا لگ ام هزوک اه دنک
راهنز هساک رس ام بارشرپ نک

ام درم دهز و هبوت و تاماط میتسین
اب ام هب ماج هداب یفاص باطخ نک

راک باوص هداب تسیتسرپ اظفاح
زیخرب و مزع مزج هب راک باوص نک


لزؼ ۸۱۷

ز رد آرد و ناتسبش ام رونم نک
یاوه سلجم نایناحور رطعم نک

رگا هیقف تحیصن دنک هک قشع زابم
هلایپ یا شهدب وگ غامد ار رت نک

هب مشچ و یوربا ناناج هدرپس ما لد و ناج
ایب ایب و یاشامت قاط و رظنم نک

هراتس بش نارجه یمن دناشف رون
هب ماب رصق آرب و غارچ هم نکرب

وگب هب نزاخ تنج هک کاخ نیا سلجم
هب هفحت رب یوس سودرف و دوع رمجم نک

زا نیا هجوزم و هقرخ کین رد مگنت
هب کی همشرک یفوص مشو ردنلق نک

وچ نادهاش نمچ تسدریز نسح دناوت
همشرک رب نمس و هولج رب ربونص نک

لوضف سفن تیاکح یسب دنک یقاس
وت راک دوخ هدم زا تسد و یم هب رؼاس نک

باجح هدید کاردا دش عاعش لامج
ایب و هگرخ دیشروخ ار رونم نک

عمط هب دنق لاصو وت دح ام دوبن
متلاوح هب بل لعل وچمه رکش نک

بل هلایپ سوبب یهگنآ هب ناتسم هد
نیدب هقیقد غامد نارشاعم رت نک

سپ زا تمزلم شیع و قشع هم نایور
ز اهراک هک ینک رعش ظفاح زا رب نک


لزؼ ۸۱۳

یا رون مشچ نم ینخس تسه شوگ نک
نوچ ترؼاس رپ تسا ناشونب و شون نک

رد هار قشع هسوسو نمرها تسیسب
شیپ یآ و شوگ لد هب مایپ شورس نک

گرب اون هبت دش و زاس برط دنامن
یا گنچ هلان شکرب و یا ؾد شورخ نک

حیبست و هقرخ تذل یتسم تدشخبن
تمه رد نیا لمع بلط زا یم شورف نک

ناریپ نخس ز هبرجت دنیوگ تمتفگ
ناه یا رسپ هک ریپ یوش دنپ شوگ نک

رب دنمشوه هلسلس داهنن تسد قشع
یهاوخ هک ؾلز رای یشک کرت شوه نک

اب ناتسود هقیاضم رد رمع و لام تسین
دص ناج یادف رای تحیصن شوین نک

یقاس هک تماج زا یم یفاص یهت دابم
مشچ یتیانع هب نم شوندرد نک

تسمرس رد یابق ناشفارز وچ یرذگب
کی هسوب رذن ظفاح هنیمشپ شوپ نک


لزؼ ۸۱۱

همشرک یا نک و رازاب یرحاس نکشب
هب هزمؼ قنور و سومان یرماس نکشب

هب داب هد رس و راتسد یملاع ینعی
هلک هشوگ هب نییآ یرورس نکشب

هب ؾلز یوگ هک نییآ یربلد راذگب
هب هزمؼ یوگ هک بلق یرگمتس نکشب

نورب مارخ و ربب یوگ یبوخ زا همه سک
یازس روح هدب قنور یرپ نکشب

هب ناوهآ رظن ریش باتفآ ریگب
هب ناوربا اتود سوق یرتشم نکشب

وچ یاسرطع دوش ؾلز لبنس زا مد داب
وت شتمیق هب رس ؾلز یربنع نکشب

وچ بیلدنع تحاصف دشورف یا ظفاح
وت ردق وا هب نخس نتفگ یرد نکشب


لزؼ ۴۱۱

دنلبلاب هوشع رگ شقن زاب نم
هاتوک درک هصق دهز زارد نم

یدید لد هک رخآ یریپ و دهز و ملع
اب نم هچ درک هدید هقوشعم زاب نم

یم مسرت زا یبارخ نامیا هک یم درب
بارحم یوربا وت روضح زامن نم

متفگ هب قلد قرز مشوپب ناشن قشع
زامؼ دوب کشا و نایع درک زار نم

تسم تسا رای و دای نافیرح یمن دنک
شرکذ هب ریخ یقاس نیکسم زاون نم

ای بر یک نآ ابص دزوب زک میسن نآ
ددرگ همامش شمرک زاسراک نم

یشقن رب بآ یم منز زا هیرگ ایلاح
ات یک دوش نیرق تقیقح زاجم نم

رب دوخ وچ عمش هدنخ نانز هیرگ یم منک
ات اب وت گنس لد هچ دنک زوس و زاس نم

دهاز وچ زا زامن وت یراک یمن دور
مه یتسم هنابش و زار و زاین نم

ظفاح ز هیرگ تخوس وگب شلاح یا ابص
اب هاش تسود رورپ نمشد زادگ نم


لزؼ ۴۱۹

نوچ موش کاخ شهر نماد دناشفیب ز نم
رو میوگب لد نادرگب ور دنادرگب ز نم

یور نیگنر ار هب ره سک یم دیامن وچمه لگ
رو میوگب ناشوپزاب دناشوپزاب ز نم

مشچ دوخ ار متفگ رخآ کی رظن شریس نیبب
تفگ یم یهاوخ رگم ات یوج نوخ دنار ز نم

وا هب منوخ هنشت و نم رب شبل ات نوچ دوش
ماک مناتسب زا وا ای داد دناتسب ز نم

رگ وچ مداهرف هب یخلت ناج دیآرب کاب تسین
سب تیاکح یاه نیریش زاب یم دنام ز نم

رگ وچ شعمش شیپ مریم رب ممؼ نادنخ دوش
رو مجنرب رطاخ کزان دناجنرب ز نم

ناتسود ناج هداد ما رهب شناهد دیرگنب
وک هب یزیچ رصتخم نوچ زاب یم دنام ز نم

ربص نک ظفاح هک رگ نیز تسد دشاب سرد مؼ
قشع رد ره هشوگ یا هناسفا یا دناوخ ز نم


لزؼ ۴۱۷

هتکن یا شکلد میوگب لاخ نآ هم ور نیبب
لقع و ناج ار هتسب ریجنز نآ وسیگ نیبب

بیع لد مدرک هک یشحو عضو و ییاجره شابم
تفگ مشچ ریگریش و جنؼ نآ وهآ نیبب

هقلح شفلز هناخاشامت داب تسابص
ناج دص بحاص لد نآ اج هتسب کی وم نیبب

نادباع باتفآ زا ربلد ام دنلفاؼ
یا وگتملم ادخ ار ور نیبم نآ ور نیبب

ؾلز لد شدزد ابص ار دنب رب ندرگ داهن
اب ناراداوه هر ور هلیح ودنه نیبب

نیا هک نم رد تسج و یوج وا ز دوخ غراف مدش
سک هدیدن تس و دنیبن شلثم زا ره وس نیبب

ظفاح را رد هشوگ بارحم یم دلان تساور
یا وگتحیصن ادخ ار نآ مخ وربا نیبب

زا دارم هاش روصنم یا کلف رس باتمرب
یزیت ریشمش رگنب توق وزاب نیبب


لزؼ ۴۱۸

بارش لعل شک و یور هم نانیبج نیب
ؾلخ بهذم نانآ لامج نانیا نیب

هب ریز قلد عملم اهدنمک دنراد
یتسدزارد نیا هتوک نانیتسآ نیب

هب نمرخ ود ناهج رس ورف یمن دنرآ
غامد و ربک نایادگ و هشوخ نانیچ نیب

یاهب مین همشرک رازه ناج دنبلط
زاین لها لد و زان نانینزان نیب

قوقح تبحص ام ار هب داب داد و تفرب
یافو تبحص نارای و نانیشنمه نیب

ریسا قشع ندش هراچ صلخ نم تسا
ریمض تبقاع شیدنا شیپ نانیب نیب

ترودک زا لد ظفاح دربب تبحص تسود
یافص تمه ناکاپ و نانیدکاپ نیب


لزؼ ۴۱۴

یم نکف رب ؾص نادنر یرظن رتهب زا نیا
رب رد هدکیم یم نک یرذگ رتهب زا نیا

رد قح نم تبل نیا ؾطل هک یم دیامرف
تخس بوخ تسا نکیلو یردق رتهب زا نیا

نآ هک شرکف هرگ زا راک ناهج دیاشگب
وگ رد نیا راک امرفب یرظن رتهب زا نیا

محصان تفگ هک زج مؼ هچ رنه دراد قشع
ورب یا هجاوخ لقاع یرنه رتهب زا نیا

لد نادب دور یمارگ هچ منک رگ مهدن
ردام رهد درادن یرسپ رتهب زا نیا

نم وچ میوگ هک حدق شون و بل یقاس سوب
ونشب زا نم هک دیوگن یرگد رتهب زا نیا

کلک ظفاح نیرکش هویم تسیتابن هب نیچ
هک رد نیا غاب ینیبن یرمث رتهب زا نیا


لزؼ ۴۱۵

هب ناج ریپ تابارخ و قح تبحص وا
هک تسین رد رس نم زج یاوه تمدخ وا

تشهب رگا هچ هن یاج ناراکهانگ تسا
رایب هداب هک مرهظتسم هب تمه وا

غارچ هقعاص نآ باحس نشور داب
هک دز هب نمرخ ام شتآ تبحم وا

رب هناتسآ هناخیم رگ یرس ینیب
نزم هب یاپ هک مولعم تسین تین وا

ایب هک شود هب یتسم شورس ملاع بیؼ
دیون داد هک ماع تسا ضیف تمحر وا

نکم هب مشچ تراقح هاگن رد نم تسم
هک تسین تیصعم و دهز یب تیشم وا

یمن دنک لد نم لیم دهز و هبوت یلو
هب مان هجاوخ میشوکب و رف تلود وا

مادم هقرخ ظفاح هب هداب رد ورگ تسا
رگم ز کاخ تابارخ دوب ترطف وا


لزؼ ۴۱۶

اتفگ نورب یدش هب یاشامت هام ون
زا هام ناوربا تنم مرش داب ور

تسیرمع ات تلد ز ناریسا ؾلز تسام
لفاؼ ز ظفح بناج نارای دوخ وشم

شورفم رطع لقع هب یودنه ؾلز ام
ناک اج رازه هفان نیکشم هب مین وج

مخت افو و رهم رد نیا هنهک هتشک راز
نآ هگ نایع دوش هک دوب مسوم ورد

یقاس رایب هداب هک یزمر تمیوگب
زا رس نارتخا نهک ریس و هام ون

لکش لله ره رس هم یم دهد ناشن
زا رسفا کمایس و کرت هلک وز

ظفاح بانج ریپ ناؽم نمام تسافو
سرد ثیدح قشع رب وا ناوخ و ز وا ونش


لزؼ ۴۱۷

عرزم زبس کلف مدید و ساد هم ون
مدای زا هتشک شیوخ دمآ و ماگنه ورد

متفگ یا تخب یدیتفخب و دیشروخ دیمد
تفگ اب نیا همه زا هقباس دیمون وشم

رگ یور کاپ و درجم وچ احیسم هب کلف
زا غارچ وت هب دیشروخ دسر دص وترپ

هیکت رب رتخا بش دزد نکم نیاک رایع
جات سوواک دربب و رمک ورسخیک

راوشوگ رز و لعل را هچ نارگ دراد شوگ
رود یبوخ نارذگ تسا تحیصن ونشب

مشچ دب رود ز لاخ وت هک رد هصرع نسح
یقدیب دنار هک درب زا هم و دیشروخ ورگ

نامسآ وگ شورفم نیا تمظع ردناک قشع
نمرخ هم هب یوج هشوخ نیورپ هب ود وج

شتآ دهز و ایر نمرخ نید دهاوخ تخوس
ظفاح نیا هقرخ هنیمشپ زادنیب و ورب


لزؼ ۴۱۳

یا باتفآ هنیآ راد لامج وت
کشم هایس هرمجم نادرگ لاخ وت

نحص یارس هدید متسشب یلو هچ دوس
نیاک هشوگ تسین روخرد لیخ لایخ وت

رد جوا زان و یتمعن یا هاشداپ نسح
ای بر دابم ات هب تمایق لاوز وت

رتعوبطم ز شقن وت تروص تسبن زاب
سیونارؽط یوربا نیکشم لاثم وت

رد نیچ شفلز یا لد نیکسم هنوگچ یا
هتفشک تفگ داب ابص حرش لاح وت

تساخرب یوب لگ ز رد یتشآ یآرد
یا راهبون ام خر هدنخرف لاف وت

ات نامسآ ز هقلح هب ناشوگ ام دوش
وک هوشع یا ز یوربا نوچمه لله وت

ات شیپ تخب مورزاب تینهت نانک
وک هدژم یا ز مدقم دیع لاصو وت

نیا هطقن هایس هک دمآ رادم رون
تسیسکع رد هقیدح شنیب ز لاخ وت

رد شیپ هاش ضرع نیمادک افج منک
حرش یدنمزاین دوخ ای للم وت

ظفاح رد نیا دنمک رس ناشکرس تسیسب
یادوس جک زپم هک دشابن لاجم وت


لزؼ ۴۱۱

یا یاهبنوخ هفان نیچ کاخ هار وت
دیشروخ هیاس رورپ ؾرط هلک وت

سگرن همشرک یم درب زا دح نورب مارخ
یا نم یادف هویش مشچ هایس وت

منوخ روخب هک چیه کلم اب نانچ لامج
زا لد شدیاین هک دسیون هانگ وت

مارآ و باوخ قلخ ناهج ار ببس ییوت
ناز دش رانک هدید و لد هیکت هاگ وت

اب ره هراتس یا رس و راک تسا ره مبش
زا ترسح غورف خر وچمه هام وت

نارای نیشنمه همه زا مه ادج دندش
مییام و هناتسآ تلود هانپ وت

ظفاح عمط ربم ز تیانع هک تبقاع
شتآ دنز هب نمرخ مؼ دود هآ وت


لزؼ ۴۹۱

یا یابق یهاشداپ تسار رب یلاب وت
تنیز جات و نیگن زا رهوگ یلاو وت

باتفآ حتف ار ره مد یعولط یم دهد
زا هلک یورسخ راسخر هم یامیس وت

هولج هاگ ریاط لابقا دشاب ره اجک
هیاس دزادنا یامه رتچ نودرگ یاس وت

زا موسر عرش و تمکح اب نارازه ؾلتخا
هتکن یا زگره دشن توف زا لد یاناد وت

بآ شناویح ز راقنم تؼلب یم دکچ
یطوط شوخ هجهل ینعی کلک یاخرکش وت

رگ هچ دیشروخ کلف مشچ و غارچ ملاع تسا
ییانشور شخب مشچ تسوا کاخ یاپ وت

نآ هچ ردنکسا بلط درک و شدادن راگزور
هعرج یا دوب زا للز ماج ناج یازفا وت

ضرع تجاح رد میرح تترضح جاتحم تسین
زار سک یفخم دنامن اب غورف یار وت

اورسخ هناریپ رس ظفاح یناوج یم دنک
رب دیما وفع ناج شخب هنگ یاسرف وت


لزؼ ۴۹۹

بات هشفنب یم دهد هرط کشم یاس وت
هدرپ هچنؼ یم درد هدنخ یاشگلد وت

یا لگ شوخ میسن نم لبلب شیوخ ار زوسم
زک رس قدص یم دنک بش همه بش یاعد وت

نم هک لولم یمتشگ زا سفن ناگتشرف
لاق و لاقم یملاع یم مشک زا یارب وت

تلود قشع نیب هک نوچ زا رس رقف و راختفا
هشوگ جات تنطلس یم دنکش یادگ وت

هقرخ دهز و ماج یم رگ هچ هن روخرد دنمه
نیا همه شقن یم منز زا تهج یاضر وت

روش بارش قشع وت نآ مسفن دور ز رس
نیاک رس سوهرپ دوش کاخ رد یارس وت

نیشنهاش مشچ نم هیکت هگ لایخ تسوت
یاج تساعد هاش نم یب وت دابم یاج وت

شوخ تسینمچ تضراع هصاخ هک رد راهب نسح
ظفاح شوخ ملک دش غرم یارسنخس وت


لزؼ ۴۹۷

ارم تسیمشچ نوخ ناشفا ز تسد نآ نامک وربا
ناهج سب هنتف دهاوخ دید زا نآ مشچ و زا نآ وربا

ملؼ مشچ نآ مکرت هک رد باوخ شوخ یتسم
نیراگن شنشلگ یور تسا و نیکشم نابیاس وربا

یلله دش منت نیز مؼ هک اب یارؽط شیوربا
هک دشاب هم هک دیامنب ز قاط نامسآ وربا

نابیقر لفاؼ و ام ار زا نآ مشچ و نیبج ره مد
نارازه هنوگ ماؽیپ تسا و بجاح رد نایم وربا

ناور هشوگ ناریگ ار شنیبج هفرط تسیرازلگ
هک رب ؾرط نمس شراز یمه ددرگ نامچ وربا

رگد روح و یرپ ار سک دیوگن اب نینچ ینسح
هک نیا ار نیا نینچ مشچ تسا و نآ ار نآ نانچ وربا

وت لدرفاک یمن یدنب باقن ؾلز و یم مسرت
هک مبارحم دنادرگب مخ نآ ناتسلد وربا

رگا هچ غرم کریز دوب ظفاح رد یراداوه
هب ریت هزمؼ شدیص درک مشچ نآ نامک وربا


لزؼ ۴۹۸

طخ راذع رای هک تفرگب هام زا وا
شوخ هقلح تسیا کیل هب رد تسین هار زا وا

یوربا تسود هشوگ بارحم تلود تسا
نآ اج لامب هرهچ و تجاح هاوخب زا وا

یا هعرج شون سلجم مج هنیس کاپ راد
هنییک تسیا ماج ناهج نیب هک هآ زا وا

رادرک لها هعموص ما درک یم تسرپ
نیا دود نیب هک همان نم دش هایس زا وا

ناطلس مؼ ره نآ هچ دناوت وگب نکب
نم هدرب ما هب هداب ناشورف هانپ زا وا

یقاس غارچ یم هب هر باتفآ راد
وگ زورفرب هلعشم هاگحبص زا وا

یبآ هب همانزور لامعا ام ناشف
دشاب ناوت درتس ؾورح هانگ زا وا

ظفاح هک زاس برطم قاشع زاس درک
یلاخ دابم هصرع نیا هاگمزب زا وا

ایآ رد نیا لایخ هک دراد یادگ رهش
یزور دوب هک دای دنک هاشداپ زا وا


لزؼ ۴۹۴

نبلگ شیع یم دمد یقاس راذعلگ وک
داب راهب یم دزو هداب راوگشوخ وک

ره لگ ون ز یخرلگ دای یمه دنک یلو
شوگ نخس ونش اجک هدید رابتعا وک

سلجم مزب شیع ار هیلاؼ دارم تسین
یا مد حبص شوخ سفن هفان ؾلز رای وک

نسح یشورف ملگ تسین لمحت یا ابص
تسد مدز هب نوخ لد رهب ادخ راگن وک

عمش یهگرحس رگا ؾل ز ضراع وت دز
مصخ نابز زارد دش رجنخ رادبآ وک

تفگ رگم ز لعل نم هسوب یرادن وزرآ
مدرم زا نیا سوه یلو تردق و رایتخا وک

ظفاح رگا هچ رد نخس نزاخ جنگ تمکح تسا
زا مؼ راگزور نود عبط نخس رازگ وک


لزؼ ۴۹۵

یا کیپ ناتسار ربخ رای ام وگب
لاوحا لگ هب لبلب ناتسد ارس وگب

ام نامرحم تولخ میسنا مؼ روخم
اب رای انشآ نخس انشآ وگب

مهرب وچ یم دز نآ رس نیفلز رابکشم
اب ام رس هچ تشاد ز رهب ادخ وگب

ره سک هک تفگ کاخ رد تسود تسایتوت
وگ نیا نخس هنیاعم رد مشچ ام وگب

نآ سک هک عنم ام ز تابارخ یم دنک
وگ رد روضح ریپ نم نیا ارجام وگب

رگ ترگید رب نآ رد تلود رذگ دوب
دعب زا یادا تمدخ و ضرع اعد وگب

ره دنچ ام میدب وت ام ار نادب ریگم
هناهاش یارجام هانگ ادگ وگب

رب نیا ریقف همان نآ مشتحم ناوخب
اب نیا ادگ تیاکح نآ اشداپ وگب

ناج اه ز ماد ؾلز وچ رب کاخ یم دناشف
رب نآ بیرؼ ام هچ تشذگ یا ابص وگب

ناج رورپ تسا هصق بابرا تفرعم
یزمر ورب سرپب یثیدح ایب وگب

ظفاح ترگ هب سلجم وا هار یم دنهد
یم شون و کرت قرز ز رهب ادخ وگب


لزؼ ۴۹۶

کنخ میسن ربنعم همامش یا هاوخلد
هک رد یاوه وت تساخرب دادماب هاگپ

لیلد هار وش یا ریاط هتسجخ اقل
هک هدید بآ دش زا قوش کاخ نآ هاگرد

هب دای صخش مرازن هک قرؼ نوخ لد تسا
لله ار ز رانک قفا دینک هاگن

منم هک یب وت سفن یم مشک یهز تلجخ
رگم وت وفع ینک رو هن تسیچ رذع هانگ

ز ناتسود وت تخومآ رد تقیرط رهم
هدیپس مد هک ابص کاچ دز راعش هایس

هب قشع یور وت یزور هک زا ناهج مورب
ز متبرت دمدب خرس لگ هب یاج هایگ

هدم هب رطاخ کزان تللم زا نم دوز
هک ظفاح وت دوخ نیا هظحل تفگ مسب ا


لزؼ ۴۹۷

مشیع مادم تسا زا لعل هاوخلد
مراک هب ماک تسا لدمحلا

یا تخب شکرس شگنت هب رب شک
هگ ماج رز شک هگ لعل هاوخلد

ام ار هب یدنر هناسفا دندرک
ناریپ لهاج ناخیش هارمگ

زا تسد دهاز میدرک هبوت
و زا لعف دباع ارفؽتسا

اناج هچ میوگ حرش تقارف
یمشچ و دص من یناج و دص هآ

رفاک دانیبم نیا مؼ هک هدید تس
زا تتماق ورس زا تضراع هام

قوش تبل درب زا دای ظفاح
سرد هنابش درو هاگرحس


لزؼ ۴۹۳

رگ ػیت دراب رد یوک نآ هام
ندرگ میداهن مکحلا ل

نییآ اوقت ام زین میناد
نکیل هچ هراچ اب تخب هارمگ

ام خیش و ظعاو رتمک میسانش
ای ماج هداب ای هصق هاتوک

نم دنر و قشاع رد مسوم لگ
نآ هاگ هبوت ارفؽتسا

رهم وت یسکع رب ام دنکفین
هنییآ ایور هآ زا تلد هآ

ربصلا رم و رمعلا ناف
ای تیل یرعش ماتح هاقلا

ظفاح هچ یلان رگ لصو یهاوخ
نوخ تدیاب دروخ رد هاگ و یب هاگ


لزؼ ۴۹۱

لاصو وا ز رمع نادواج هب
ادنوادخ ارم نآ هد هک نآ هب

هب مریشمش دز و اب سک متفگن
هک زار تسود زا نمشد ناهن هب

هب غاد یگدنب ندرم رب نیا رد
هب ناج وا هک زا کلم ناهج هب

ادخ ار زا بیبط نم دیسرپب
هک رخآ یک دوش نیا ناوتان هب

یلگ ناک لامیاپ ورس ام تشگ
دوب شکاخ ز نوخ ناوؼرا هب

هب مدلخ توعد یا دهاز امرفم
هک نیا بیس خنز ناز ناتسوب هب

لد میاد یادگ یوک وا شاب
هب مکح نآ هک تلود نادواج هب

اناوج رس باتم زا دنپ ناریپ
هک یار ریپ زا تخب ناوج هب

یبش یم تفگ مشچ سک هدیدن تس
ز دیراورم مشوگ رد ناهج هب

رگا هچ هدنز دور بآ تایح تسا
یلو زاریش ام زا ناهفصا هب

نخس ردنا ناهد تسود رکش
نکیلو هتفگ ظفاح زا نآ هب


لزؼ ۴۷۱

ناهگان هدرپ هتخادنارب یا ینعی هچ
تسم زا هناخ نورب هتخات یا ینعی هچ

ؾلز رد تسد ابص شوگ هب نامرف بیقر
نیا نینچ اب همه هتخاسرد یا ینعی هچ

هاش ینابوخ و روظنم نایادگ هدش یا
ردق نیا هبترم هتخانشن یا ینعی هچ

هن رس ؾلز دوخ لوا وت هب متسد یداد
مزاب زا یاپ هتخادنارد یا ینعی هچ

تنخس زمر ناهد تفگ و رمک رس نایم
و زا نایم ػیت هب ام هتخآ یا ینعی هچ

ره سک زا هرهم رهم وت هب یشقن لوؽشم
تبقاع اب همه جک هتخاب یا ینعی هچ

اظفاح رد لد تگنت وچ دورف دمآ رای
هناخ زا ریؼ هتخادرپن یا ینعی هچ


لزؼ ۴۷۹

رد یارس ناؽم هتفر دوب و بآ هدز
هتسشن ریپ و ییلص هب خیش و باش هدز

ناشکوبس همه رد شیگدنب هتسب رمک
یلو ز کرت هلک رتچ رب باحس هدز

عاعش ماج و حدق رون هام هدیشوپ
راذع ناگچبؽم هار باتفآ هدز

سورع تخب رد نآ هلجح اب نارازه زان
هتسکش همسک و رب گرب لگ بلگ هدز

هتفرگ رؼاس ترشع هتشرف تمحر
ز هعرج رب خر روح و یرپ بلگ هدز

ز روش و هدبرع نادهاش نیریش راک
رکش هتسکش نمس هتخیر بابر هدز

ملس مدرک و اب نم هب یور نادنخ تفگ
هک یا شکرامخ سلفم بارش هدز

هک نیا دنک هک وت یدرک هب ؾعض تمه و یار
ز جنگ هناخ هدش همیخ رب بارخ هدز

لاصو تلود رادیب تمسرت دنهدن
هک هتفخ یا وت رد شوؼآ تخب باوخ هدز

ایب هب هدکیم ظفاح هک رب وت هضرع منک
رازه ؾص ز یاهاعد باجتسم هدز

کلف هبینج شک هاش هرصن نیدلا تسا
ایب نیبب شکلم تسد رد باکر هدز

درخ هک مهلم بیؼ تسا رهب بسک ؾرش
ز ماب شرع شدص هسوب رب بانج هدز


لزؼ ۴۷۷

یا هک اب هلسلس ؾلز زارد هدمآ یا
تتصرف داب هک هناوید زاون هدمآ یا

یتعاس زان امرفم و نادرگب تداع
نوچ هب ندیسرپ بابرا زاین هدمآ یا

شیپ یلاب وت مریم هچ هب حلص و هچ هب گنج
نوچ هب ره لاح هدنزارب زان هدمآ یا

بآ و شتآ هب مه هتخیمآ یا زا بل لعل
مشچ دب رود هک سب هدبعش هدمآزاب یا

نیرفآ رب لد مرن وت هک زا رهب باوث
هتشک هزمؼ دوخ ار هب زامن هدمآ یا

دهز نم اب وت هچ دجنس هک هب یامؽی ملد
تسم و هتفشآ هب هگتولخ زار هدمآ یا

تفگ ظفاح ترگد هقرخ بارش هدولآ تس
رگم زا بهذم نیا هفیاط هدمآزاب یا


لزؼ ۴۷۸

شود متفر هب رد هدکیم باوخ هدولآ
هقرخ نمادرت و هداجس بارش هدولآ

دمآ سوسفا نانک هچبؽم هداب شورف
تفگ رادیب وش یا هر ور باوخ هدولآ

تسش و ییوش نک و نآ هگ هب تابارخ مارخ
ات ددرگن ز وت نیا رید بارخ هدولآ

هب یاوه بل نیریش نارسپ دنچ ینک
رهوج حور هب توقای باذم هدولآ

هب تراهط نارذگ لزنم یریپ و نکم
تعلخ بیش وچ ؾیرشت بابش هدولآ

کاپ و یفاص وش و زا هاچ تعیبط هب یآرد
هک ییافص دهدن بآ بارت هدولآ

متفگ یا ناج ناهج رتفد لگ یبیع تسین
هک دوش لصف راهب زا یم بان هدولآ

نایانشآ هر قشع رد نیا رحب قیمع
هقرؼ دنتشگ و دنتشگن هب بآ هدولآ

تفگ ظفاح زؽل و هتکن هب نارای شورفم
هآ زا نیا ؾطل هب عاونا باتع هدولآ


لزؼ ۴۷۴

زا نم ادج وشم هک ماوت رون هدید یا
مارآ ناج و سنوم بلق هدیمر یا

زا نماد وت تسد دنرادن ناقشاع
نهاریپ یروبص ناشیا هدیرد یا

زا مشچ تخب شیوخ تدابم دنزگ زا کنآ
رد یربلد هب تیاؼ یبوخ هدیسر یا

معنم نکم ز قشع یو یا یتفم نامز
روذعم تمراد هک وت وا ار هدیدن یا

نآ شنزرس هک درک وت ار تسود اظفاح
شیب زا میلگ شیوخ رگم اپ هدیشک یا


لزؼ ۴۷۵

نماد ناشک یمه دش رد برش هدیشکرز
دص هام ور ز شکشر بیج بصق هدیرد

زا بات شتآ یم رب درگ شضراع یوخ
نوچ هرطق یاه منبش رب گرب لگ هدیکچ

یظفل حیصف نیریش یدق دنلب کباچ
ییور ؾیطل ابیز یمشچ شوخ هدیشک

توقای ناج شیازف زا بآ ؾطل هداز
داشمش شوخ شمارخ رد زان هدیرورپ

نآ لعل ششکلد نیب ناو هدنخ لد بوشآ
ناو نتفر ششوخ نیب ناو ماگ هدیمرآ

نآ یوهآ هیس مشچ زا ماد ام نورب دش
نارای هچ هراچ مزاس اب نیا لد هدیمر

راهنز ات یناوت لها رظن رازایم
ایند افو درادن یا رون ره ود هدید

ات یک مشک تبیتع زا مشچ تبیرفلد
یزور همشرک یا نک یا رای هدیزگرب

رگ رطاخ تفیرش هدیجنر دش ز ظفاح
آزاب هک هبوت میدرک زا هتفگ و هدینش

سب رکش میوگزاب رد یگدنب هجاوخ
رگ دتفوا هب متسد نآ هویم هدیسر


لزؼ ۴۷۶

زا نوخ لد متشون کیدزن تسود همان
ینا تیار ارهد نم کرجه همایقلا

مراد نم زا شقارف رد هدید دص تملع
تسیل عومد ینیع اذه انل هملعلا

ره دنچ مدومزک زا یو دوبن مدوس
نم برج برجملا تلح هب همادنلا

مدیسرپ زا یبیبط لاوحا تسود اتفگ
یف اهدعب باذع یف اهبرق هملسلا

متفگ تملم دیآ رگ درگ تسود مدرگ
و ا ام انیار ابح لب هملم

ظفاح وچ بلاط دمآ یماج هب ناج نیریش
یتح قوذی هنم اساک نم همارکلا


لزؼ ۴۷۷

غارچ یور وت ار عمش تشگ هناورپ
ارم ز لاح وت اب لاح شیوخ اورپ هن

درخ هک دیق نیناجم قشع یم دومرف
هب یوب لبنس ؾلز وت تشگ هناوید

هب یوب ؾلز وت رگ ناج هب داب تفر هچ دش
رازه ناج یمارگ یادف هناناج

نم هدیمر ز تریؼ ز اپ مداتف شود
راگن شیوخ وچ مدید هب تسد هناگیب

هچ هشقن اه هک میتخیگنارب و دوس تشادن
نوسف ام رب وا هتشگ تسا هناسفا

رب شتآ خر یابیز وا هب یاج دنپس
هب ریؼ لاخ شهایس هک دید هب هناد

هب هدژم ناج هب ابص داد عمش رد یسفن
ز عمش یور شاوت نوچ دیسر هناورپ

ارم هب رود بل تسود تسه ینامیپ
هک رب نابز مربن زج ثیدح هنامیپ

ثیدح هسردم و هقناخ یوگم هک زاب
داتف رد رس ظفاح یاوه هناخیم


لزؼ ۴۷۳

ناهاگرحس هک رومخم هنابش
متفرگ هداب اب گنچ و هناؽچ

مداهن لقع ار هر هشوت زا یم
ز رهش شیتسه مدرک هناور

راگن یم مشورف هوشع یا داد
هک نمیا متشگ زا رکم هنامز

ز یقاس نامک وربا مدینش
هک یا ریت تملم ار هناشن

یدنبن ناز نایم یفرط راورمک
رگا دوخ ار ینیبب رد هنایم

ورب نیا ماد رب یؼرم رگد هن
هک اقنع ار دنلب تسا هنایشآ

هک ددنب ؾرط لصو زا نسح یهاش
هک اب دوخ قشع دزاب هنادواج

میدن و برطم و یقاس همه تسوا
لایخ بآ و لگ رد هر هناهب

هدب یتشک یم ات شوخ مینارب
زا نیا یایرد هنارکادیپان

دوجو ام تسییامعم ظفاح
هک شقیقحت نوسف تسا و هناسف


لزؼ ۴۷۱

یقاس ایب هک دش حدق هلل رپ ز یم
تاماط ات هب دنچ و تافارخ ات هب یک

رذگب ز ربک و زان هک هدید تس راگزور
نیچ یابق رصیق و ؾرط هلک یک

رایشه وش هک غرم نمچ تسم تشگ ناه
رادیب وش هک باوخ مدع رد یپ تسا یه

شوخ هناکزان یم یمچ یا خاش راهبون
یگتفشک تدابم زا بوشآ داب ید

رب رهم خرچ و هویش وا دامتعا تسین
یا یاو رب یسک هک دش نمیا ز رکم یو

ادرف بارش رثوک و روح زا یارب تسام
و زورما زین یقاس هم یور و ماج یم

داب ابص ز دهع یبص دای یم دهد
ناج ییوراد هک مؼ دربب هدرد یا یبص

تمشح نیبم و تنطلس لگ هک درپسب
شارف داب ره شقرو ار هب ریز یپ

هدرد هب دای متاح یط ماج کی ینم
ات همان هایس نلیخب مینک یط

ناز یم هک داد نسح و تفاطل هب ناوؼرا
نوریب دنکف ؾطل جازم زا شخر هب یوخ

دنسم هب غاب رب هک هب تمدخ وچ ناگدنب
هداتسا تسا ورس و رمک هتسب تسا ین

ظفاح ثیدح بیرفرحس تشوخ دیسر
ات دح رصم و نیچ و هب ؾارطا مور و یر


لزؼ ۴۸۱

هب توص لبلب و یرمق رگا یشونن یم
جلع یک تمنک اودلارخآ Y یکلا

هریخذ یا هنب زا گنر و یوب لصف راهب
هک یم دنسر ز یپ نانزهر نمهب و ید

وچ لگ باقن دنکفارب و غرم دز وهوه
هنم ز تسد هلایپ هچ یم ینک یه یه

هوکش تنطلس و نسح یک یتابث داد
ز تخت مج ینخس هدنام تسا و رسفا یک

هنیزخ یراد ثاریم ناگراوخ رفک تسا
هب لوق برطم و یقاس هب یوتف ؾد و ین

هنامز چیه دشخبن هک دناتسنزاب
وجم ز هلفس تورم هک هیش ل یش

هتشون دنا رب ناویا هنج یواملا
هک ره هک هوشع ییند دیرخ یاو هب یو

اخس دنامن نخس یط منک بارش تساجک
هدب هب یداش حور و ناور متاح یط

لیخب یوب ادخ دونشن ایب ظفاح
هلایپ ریگ و مرک زرو و نامضلا یلع


لزؼ ۴۸۹

شبل یم مسوب و رد یم مشک یم
هب بآ یناگدنز هدرب ما یپ

هن شزار یم مناوت تفگ اب سک
هن سک ار یم مناوت دید اب یو

شبل یم دسوب و نوخ یم دروخ ماج
شخر یم دنیب و لگ یم دنک یوخ

هدب ماج یم و زا مج نکم دای
هک یم دناد هک مج یک دوب و یک یک

نزب رد هدرپ گنچ یا هام برطم
شگر شارخب ات مشورخب زا یو

لگ زا تولخ هب غاب دروآ دنسم
طاسب دهز نوچمه هچنؼ نک یط

وچ شمشچ تسم ار رومخم راذگم
هب دای شلعل یا یقاس هدب یم

دیوجن ناج زا نآ بلاق ییادج
هک دشاب نوخ شماج رد گر و یپ

تنابز شکرد یا ظفاح ینامز
ثیدح یب نانابز ونشب زا ین


لزؼ ۴۸۷

رومخم ماج مقشع یقاس هدب یبارش
رپ نک حدق هک یب یم سلجم درادن یبآ

ؾصو خر وچ شهام رد هدرپ تسار دیان
برطم نزب ییاون یقاس هدب یبارش

دش هقلح تماق نم ات دعب زا نیا تبیقر
نیز رد رگد دنارن ام ار هب چیه یباب

رد راظتنا تیور ام و یراودیما
رد هوشع تلاصو ام و لایخ و یباوخ

رومخم نآ ود ممشچ ایآ تساجک یماج
رامیب نآ ود ملعل رخآ مک زا یباوج

ظفاح هچ یم یهن لد وت رد لایخ نابوخ
یک هنشت ریس ددرگ زا هعمل یبارس


لزؼ ۴۸۸

یا هک رب هام زا طخ نیکشم باقن یتخادنا
ؾطل یدرک هیاس یا رب باتفآ یتخادنا

ات هچ دهاوخ درک اب ام بآ و گنر تضراع
ایلاح گنرین یشقن شوخ رب بآ یتخادنا

یوگ یبوخ یدرب زا نابوخ خلخ داش شاب
ماج ورسخیک بلط بایسارفاک یتخادنا

ره یسک اب عمش تراسخر هب یهجو قشع تخاب
ناز نایم هناورپ ار رد بارطضا یتخادنا

جنگ قشع دوخ یداهن رد لد ناریو ام
هیاس تلود رب نیا جنک بارخ یتخادنا

راهنیز زا بآ نآ ضراع هک ناریش ار زا نآ
هنشت بل یدرک و نادرگ ار رد بآ یتخادنا

باوخ نارادیب یتسبب ناو هگ زا شقن لایخ
یتمهت رب بش ناور لیخ باوخ یتخادنا

هدرپ زا خر یدنکفرب کی رظن رد هولج هاگ
و زا ایح روح و یرپ ار رد باجح یتخادنا

هداب شون زا ماج ملاع نیب هک رب گنروا مج
دهاش دوصقم ار زا خر باقن یتخادنا

زا بیرف سگرن رومخم و لعل یم تسرپ
ظفاح تولخ نیشن ار رد بارش یتخادنا

و زا یارب دیص لد رد مندرگ ریجنز ؾلز
نوچ دنمک ورسخ کلام باقر یتخادنا

رواد اراد هوکش یا نآ هک جات باتفآ
زا رس میظعت رب کاخ بانج یتخادنا

هرصن نیدلا هاش ییحی نآ هک مصخ کلم ار
زا مد ریشمش نوچ شتآ رد بآ یتخادنا


لزؼ ۴۸۴

یا لد شابم کی مد یلاخ ز قشع و یتسم
ناو هگ ورب هک یتسر زا یتسین و یتسه

رگ ناج هب نت ینیبب لوؽشم راک وا وش
ره هلبق یا هک ینیب رتهب ز یتسرپدوخ

اب ؾعض و یناوتان نوچمه میسن شوخ شاب
یرامیب ردنا نیا هر رتهب ز یتسردنت

رد بهذم تقیرط یماخ ناشن رفک تسا
یرآ قیرط تلود یکلاچ تسا و یتسچ

ات لضف و لقع ینیب یب تفرعم ینیشن
کی هتکن تا میوگب دوخ ار نیبم هک یتسر

رد ناتسآ ناناج زا نامسآ شیدنیم
زک جوا یدنلبرس یتفا هب کاخ یتسپ

راخ را هچ ناج دهاکب لگ رذع نآ دهاوخب
لهس تسا یخلت یم رد بنج قوذ یتسم

یفوص هلایپ امیپ ظفاح هبارق زیهرپ
یا هتوک نانیتسآ ات یک یتسدزارد


لزؼ ۴۸۵

اب یعدم دییوگم رارسا قشع و یتسم
ات یب ربخ دریمب رد درد یتسرپدوخ

قشاع وش را هن یزور راک ناهج رس دیآ
هدناوخان شقن دوصقم زا هاگراک یتسه

شود نآ منص هچ شوخ تفگ رد سلجم مناؽم
اب نارفاک هچ تراک رگ تب یمن یتسرپ

ناطلس نم ادخ ار تفلز تسکش ام ار
ات یک دنک یهایس نیدنچ یتسدزارد

رد هشوگ تملس روتسم نوچ ناوت دوب
ات سگرن وت اب ام دیوگ زومر یتسم

نآ زور هدید مدوب نیا هنتف اه هک تساخرب
زک یشکرس ینامز اب ام یمن یتسشن

تقشع هب تسد نافوط دهاوخ درپس ظفاح
نوچ قرب زا نیا شکاشک یتشادنپ هک یتسج


لزؼ ۴۸۶

نآ هیلاؼ طخ رگ یوس ام همان یتشون
نودرگ قرو یتسه ام یتشوننرد

ره دنچ هک نارجه رمث لصو درآرب
ناقهد ناهج شاک هک نیا مخت یتشکن

شزرمآ دقن تسا یسک ار هک رد نیا اج
تسیرای وچ یروح و ییارس وچ یتشهب

رد هبطصم قشع معنت ناوتن درک
نوچ شلاب رز تسین میزاسب هب یتشخ

شورفم هب غاب مرا و توخن دادش
کی هشیش یم و شون یبل و بل یتشک

ات یک مؼ یایند یند یا لد اناد
ؾیح تسا ز یبوخ هک دوش قشاع یتشز

یگدولآ هقرخ یبارخ ناهج تسا
وک یورهار لها یلد کاپ یتشرس

زا تسد ارچ تشه رس ؾلز وت ظفاح
ریدقت نینچ دوب هچ یدرک هک یتشهن


لزؼ ۴۸۷

یا هصق تشهب ز تیوک یتیاکح
حرش لامج روح ز تیور یتیاور

سافنا یسیع زا بل تلعل هفیطل یا
بآ رضخ ز شون تنابل یتیانک

ره هراپ زا لد نم و زا هصؼ هصق یا
ره یرطس زا لاصخ وت و زا تمحر یتیآ

یک یاسرطع سلجم نایناحور یدش
لگ ار رگا هن یوب وت یدرک یتیاعر

رد یوزرآ کاخ رد رای میتخوس
دای روآ یا ابص هک یدرکن یتیامح

یا لد هب هزره شناد و ترمع هب داب تفر
دص هیام یتشاد و یدرکن یتیافک

یوب لد بابک نم قافآ ار تفرگ
نیا شتآ نورد دنکب مه یتیارس

رد شتآ را لایخ شخر تسد یم دهد
یقاس ایب هک تسین ز خزود یتیاکش

یناد دارم ظفاح زا نیا درد و هصؼ تسیچ
زا وت همشرک یا و ز ورسخ یتیانع


لزؼ ۴۸۳

تبس یملس اهیؼدصب یداف
و یحور لک موی یل یدانی

اراگن رب نم یب لد یاشخبب
و ینلصاو یلع مؼر یداعلا

ابیبح رد مؼ یادوس تقشع
انلکوت یلع بر دابعلا

نما ینترکنا نع قشع یملس
لوازت نآ یور وکهن یداوب

هک نوچمه تم هب نتوب لد و یا هر
قیرؼ قشعلا یف رحب دادولا

هب یپ ناچام تمارؼ نمیرپسب
ترؼ کی یو یتشور زا یداما

مؼ نیا لد تتاوب دروخ راچان
و رؼ هن وا ینب تچنآ یداشن

لد ظفاح دش ردنا نیچ تفلز
لیلب ملظم و ا یداه


لزؼ ۴۸۱

مدید هب باوخ شود هک یهام یدمآرب
زک سکع یور وا بش نارجه رس یدمآ

ریبعت تفر رای هدرکرفس یم دسر
یا جاک ره هچ رتدوز زا رد یدمآرد

شرکذ هب ریخ یقاس هدنخرف لاف نم
زک رد مادم اب حدق و رؼاس یدمآ

شوخ یدوب را هب باوخ یدیدب راید شیوخ
ات دای شتبحص یوس ام ربهر یدمآ

ضیف لزا هب روز و رز را یدمآ هب تسد
بآ رضخ هبیصن ردنکسا یدمآ

نآ دهع دای داب هک زا ماب و رد ارم
ره مد مایپ رای و طخ ربلد یدمآ

یک یتفای بیقر وت نیدنچ لاجم ملظ
یمولظم را یبش هب رد رواد یدمآ

ناماخ هر هتفرن هچ دنناد قوذ قشع
یلدایرد یوجب یریلد یدمآرس

نآ وک وت ار هب گنس یلد درک نومنهر
یا یکشاک هک شاپ هب یگنس یدمآرب

رگ یرگید هب هویش ظفاح یدز مقر
لوبقم عبط هاش رورپرنه یدمآ


لزؼ ۴۴۱

رحس اب داب یم متفگ ثیدح یدنموزرآ
باطخ دمآ هک قثاو وش هب ؾاطلا یدنوادخ

یاعد حبص و هآ بش دیلک جنگ دوصقم تسا
نیدب هار و شور یم ور هک اب رادلد یدنویپ

ملق ار نآ نابز دوبن هک رس قشع دیوگ زاب
یارو دح ریرقت تسا حرش یدنموزرآ

لا یا ؾسوی یرصم هک تدرک تنطلس رورؽم
ردپ ار سرپزاب رخآ اجک دش رهم یدنزرف

ناهج ریپ انعر ار محرت رد تلبج تسین
ز رهم وا هچ یم یسرپ رد وا تمه هچ یم یدنب

ییامه نوچ وت یلاع ردق صرح ناوختسا ات یک
ػیرد نآ هیاس تمه هک رب لهاان یدنکفا

رد نیا رازاب رگا تسیدوس اب شیورد دنسرخ تسا
ایادخ ممعنم نادرگ هب یشیورد و یدنسرخ

هب رعش ظفاح زاریش یم دنصقر و یم دنزان
هیس نامشچ یریمشک و ناکرت یدنقرمس


لزؼ ۴۴۹

هچ یدوب را لد نآ هام نابرهم یدوب
هک لاح ام هن نینچ یدوب را نانچ یدوب

یمتفگب هک هچ دزرا میسن هرط تسود
مرگ هب ره رس ییوم رازه ناج یدوب

تارب یلدشوخ ام هچ مک یدش ای بر
شرگ ناشن ناما زا دب نامز یدوب

مرگ هنامز زارفارس یتشاد و زیزع
ریرس متزع نآ کاخ ناتسآ یدوب

ز هدرپ شاک نورب یدمآ وچ هرطق کشا
هک رب ود هدید ام مکح وا ناور یدوب

رگا هن هریاد قشع هار یتسبرب
وچ هطقن ظفاح هتشگرس رد نایم یدوب


لزؼ ۴۴۷

هب ناج وا هک مرگ سرتسد هب ناج یدوب
هنیمک شکشیپ شناگدنب نآ یدوب

یمتفگب هک اهب تسیچ کاخ شیاپ ار
رگا تایح نارگ هیام نادواج یدوب

هب یگدنب شدق ورس ؾرتعم یتشگ
شرگ وچ نسوس هدازآ هد نابز یدوب

هب باوخ زین یمن شمنیب هچ یاج لاصو
وچ نیا دوبن و میدیدن یراب نآ یدوب

رگا ملد یدشن دنبیاپ هرط وا
یک شا رارق رد نیا هریت نادکاخ یدوب

هب خر وچ رهم کلف یب ریظن قافآ تسا
هب لد ػیرد هک کی هرذ نابرهم یدوب

یدمآرد ز مرد یکشاک وچ هعمل رون
هک رب ود هدید ام مکح وا ناور یدوب

ز هدرپ هلان ظفاح نورب یک یداتفا
رگا هن مدمه ناؼرم حبص ناوخ یدوب


لزؼ ۴۴۸

وچ ورس رگا یمارخب یمد هب یرازلگ
دروخ ز تریؼ یور وت ره یلگ یراخ

ز رفک ؾلز وت ره هقلح یا و یبوشآ
ز رحس مشچ وت ره هشوگ یا و یرامیب

ورم وچ تخب نم یا مشچ تسم رای هب باوخ
هک رد یپ تسا ز ره تیوس هآ یرادیب

راثن کاخ تهر دقن ناج نم ره دنچ
هک تسین دقن ناور ار رب وت یرادقم

لد هشیمه نزم ؾل ؾلز نادنبلد
وچ هریت یار یوش یک تدیاشگ یراک

مرس تفرب و ینامز هب رس تفرن نیا راک
ملد تفرگ و تدوبن مؼ یراتفرگ

وچ هطقن شمتفگ ردنا نایم هریاد یآ
هب هدنخ تفگ هک یا ظفاح نیا هچ یراگرپ


لزؼ ۴۴۴

تسیرهش نافیرظرپ و زا ره ؾرط یراگن
نارای یلص قشع تسا رگ یم دینک یراک

مشچ کلف دنیبن نیز هفرط رت یناوج
رد تسد سک دتفین نیز رتبوخ یراگن

زگره هک هدید دشاب یمسج ز ناج بکرم
رب شنماد ادابم نیز نایکاخ یرابؼ

نوچ نم هتسکش یا ار زا شیپ دوخ هچ ینار
مک تیاؼ عقوت تسیسوب ای یرانک

یم یب شؼ تسا بایرد یتقو شوخ تسا باتشب
لاس رگد هک دراد دیما یراهبون

رد ناتسوب نافیرح دننام هلل و لگ
ره کی هتفرگ یماج رب دای یور یرای

نوچ نیا هرگ میاشگ نیو زار نوچ میامن
یدرد و تخس یدرد یراک و بعص یراک

ره رات یوم ظفاح رد تسد ؾلز یخوش
لکشم ناوت نتسشن رد نیا نینچ یراید


لزؼ ۴۴۵

وت ار هک ره هچ دارم تسا رد ناهج یراد
هچ مؼ ز لاح نافیعض ناوتان یراد

هاوخب ناج و لد زا هدنب و ناور ناتسب
هک مکح رب رس ناگدازآ ناور یراد

نایم یرادن و مراد بجع هک ره تعاس
نایم عمجم نابوخ ینک یرادنایم

ضایب یور وت ار تسین شقن روخرد زا کنآ
یداوس زا طخ نیکشم رب ناوؼرا یراد

شونب یم هک یحورکبس و ؾیطل مادم
یلع صوصخلا رد نآ مد هک رس نارگ یراد

نکم باتع زا نیا شیب و روج رب لد ام
نکم ره نآ هچ یناوت هک یاج نآ یراد

هب ترایتخا رگا دص رازه ریت تسافج
هب دصق ناج نم هتسخ رد نامک یراد

شکب یافج نابیقر مادم و روج دوسح
هک لهس دشاب رگا رای نابرهم یراد

هب لصو تسود ترگ تسد یم دهد کی مد
ورب هک ره هچ دارم تسا رد ناهج یراد

وچ لگ هب نماد زا نیا غاب یم یرب ظفاح
هچ مؼ ز هلان و دایرف نابؼاب یراد


لزؼ ۴۴۶

ابص وت تهکن نآ ؾلز کشم وب یراد
هب راگدای ینامب هک یوب وا یراد

ملد هک رهوگ رارسا نسح و قشع رد تسوا
ناوت هب تسد وت نداد شرگ وکن یراد

رد نآ لیامش عوبطم چیه ناوتن تفگ
زج نیا ردق هک نابیقر وخدنت یراد

یاون تلبلب یا لگ اجک دنسپ دتفا
هک شوگ و شوه هب ناؼرم هزره وگ یراد

هب هعرج وت مرس تسم تشگ تشون داب
دوخ زا مادک مخ تسا نیا هک رد وبس یراد

هب یشکرس دوخ یا ورس رابیوج زانم
هک رگ ودب یسر زا مرش رس یرادورف

مد زا کلامم یبوخ وچ باتفآ ندز
وت ار دسر هک ناملؼ هام ور یراد

یابق نسح یشورف وت ار دزارب و سب
هک وچمه لگ همه نییآ گنر و وب یراد

ز جنک هعموص ظفاح یوجم رهوگ قشع
مدق نورب هن رگا لیم تسج و وج یراد


لزؼ ۴۴۷

ایب اب ام زروم نیا هنیک یراد
هک قح تبحص هنیرید یراد

تحیصن شوگ نک نیاک رد یسب هب
زا نآ رهوگ هک رد هنیجنگ یراد

نکیلو یک ییامن خر هب نادنر
وت زک دیشروخ و هم هنییآ یراد

دب نادنر وگم یا خیش و شه راد
هک اب مکح ییادخ هنیک یراد

یمن یسرت ز هآ منیشتآ
وت یناد هقرخ هنیمشپ یراد

هب دایرف رامخ ناسلفم سر
ادخ ار رگ یم هنیشود یراد

مدیدن رتشوخ زا رعش وت ظفاح
هب ینآرق هک ردنا هنیس یراد


لزؼ ۴۴۳

یا هک رد یوک تابارخ یماقم یراد
مج تقو یدوخ را تسد هب یماج یراد

یا هک اب ؾلز و خر رای یراذگ بش و زور
تتصرف داب هک شوخ یحبص و یماش یراد

یا ابص ناگتخوس رب رس هر دنرظتنم
رگ زا نآ رای هدرکرفس یمایپ یراد

لاخ زبسرس وت شوخ هناد تسیشیع یلو
رب رانک شنمچ هو هک هچ یماد یراد

یوب ناج زا بل نادنخ حدق یم مونش
ونشب یا هجاوخ رگا ناز هک یماشم یراد

نوچ هب ماگنه افو چیه تیتابث دوبن
یم منک رکش هک رب روج یماود یراد

مان کین را دبلط زا وت یبیرؼ هچ دوش
ییوت زورما رد نیا رهش هک یمان یراد

سب یاعد ترحس سنوم ناج دهاوخ دوب
وت هک نوچ ظفاح زیخبش یملؼ یراد


لزؼ ۴۴۱

یا هک یروجهم قاشع اور یم یراد
ناقشاع ار ز رب شیوخ ادج یم یراد

هنشت هیداب ار مه هب یللز بایرد
هب یدیما هک رد نیا هر هب ادخ یم یراد

لد یدربب و لحب تمدرک یا ناج نکیل
هب زا نیا راد شهاگن هک ارم یم یراد

رؼاس ام هک نافیرح رگد یم دنشون
ام لمحت مینکن را وت اور یم یراد

یا سگم ترضح غرمیس هن هگنلوج تسوت
ضرع دوخ یم یرب و تمحز ام یم یراد

وت هب ریصقت دوخ یداتفا زا نیا رد مورحم
زا هک یم یلان و دایرف ارچ یم یراد

ظفاح زا ناهشداپ هیاپ هب تمدخ دنبلط
یعس هدربان هچ دیما اطع یم یراد


لزؼ ۴۵۱

تسیراگزور هک ام ار نارگن یم یراد
ناصلخم ار هن هب عضو نارگد یم یراد

هشوگ مشچ ییاضر هب تنم زاب دشن
نیا نینچ تزع بحاص نارظن یم یراد

دعاس نآ هب هک یشوپب وت وچ زا رهب راگن
تسد رد نوخ لد نارنهرپ یم یراد

هن لگ زا تسد تمؼ تسر و هن لبلب رد غاب
همه ار هرعن نانز هماج نارد یم یراد

یا هک رد قلد عملم یبلط دقن روضح
مشچ یرس بجع زا یب ناربخ یم یراد

نوچ ییوت سگرن غاب رظن یا مشچ و غارچ
رس ارچ رب نم هتسخلد نارگ یم یراد

رهوگ ماج مج زا ناک یناهج رگد تسا
وت انمت ز لگ هزوک نارگ یم یراد

ردپ هبرجت یا لد ییوت رخآ ز هچ یور
عمط رهم و افو نیز نارسپ یم یراد

هسیک میس و ترز کاپ دیابب تخادرپ
نیا عمط اه هک وت زا ناربمیس یم یراد

رگ هچ یدنر و یبارخ هنگ تسام یلو
یقشاع تفگ هک وت هدنب رب نآ یم یراد

نارذگم زور تملس هب تملم ظفاح
هچ عقوت ز ناهج نارذگ یم یراد


لزؼ ۴۵۹

شوخ درک یروای تکلف زور یرواد
ات رکش نوچ ینک و هچ هنارکش یروآ

نآ سک هک داتفوا شیادخ تفرگ تسد
وگ رب وت داب ات مؼ ناگداتفا یروخ

رد یوک قشع تکوش یهاش یمن دنرخ
رارقا یگدنب نک و راهظا یرکاچ

یقاس هب یناگدژم شیع زا مرد یآرد
ات کی مد زا ملد مؼ ایند هب یربرد

رد هارهاش هاج و یگرزب رطخ تسیسب
نآ هب زک نیا هویرگ رابکبس یرذگب

ناطلس و رکف رکشل و یادوس جات و جنگ
شیورد و نما رطاخ و جنک یردنلق

کی ؾرح هنایفوص میوگب تزاجا تسا
یا رون هدید حلص هب زا گنج و یرواد

لین دارم رب بسح رکف و تمه تسا
زا هاش رذن ریخ و ز قیفوت یروای

ظفاح رابؼ رقف و تعانق ز خر یوشم
نیاک کاخ رتهب زا لمع یرگایمیک


لزؼ ۴۵۷

لیفط یتسه دنقشع یمدآ و یرپ
یتدارا امنب ات یتداعس یربب

شوکب هجاوخ و زا قشع یب بیصن شابم
هک هدنب ار درخن سک هب بیع یب یرنه

یم حوبص و باوخرکش مدحبص ات دنچ
هب رذع مین یبش شوک و هیرگ یرحس

وت دوخ هچ یتبعل یا راوسهش نیریش راک
هک رد ربارب یمشچ و بیاؼ زا یرظن

رازه ناج سدقم تخوسب نیز تریؼ
هک ره حابص و اسم عمش سلجم یرگد

ز نم هب ترضح ؾصآ هک یم درب ماؽیپ
هک دای ریگ ود عرصم ز نم هب مظن یرد

ایب هک عضو ناهج ار نانچ هک نم مدید
رگ ناحتما ینکب یم یروخ و مؼ یروخن

هلک تیرورس جک دابم رب رس نسح
هک بیز تخب و راوازس کلم و جات یرس

هب یوب ؾلز و تخر یم دنور و یم دنیآ
ابص هب هیلاؼ ییاس و لگ هب هولج یرگ

وچ دعتسم رظن یتسین لاصو یوجم
هک ماج مج دنکن دوس تقو یب یرصب

یاعد هشوگ نانیشن لب دنادرگب
ارچ هب هشوگ یمشچ هب ام یمن یرگن

ایب و تنطلس زا ام رخب هب هیام نسح
و زا نیا هلماعم لفاؼ وشم هک ؾیح یروخ

قیرط قشع یقیرط بجع کانرطخ تسا
لابذوعن رگا هر هب یدصقم یربن

هب نمی تمه ظفاح دیما تسه هک زاب
یرا رماسا یلیل هلیل رمقلا


لزؼ ۴۵۸

یا هک میاد هب شیوخ یرورؽم
رگ وت ار قشع تسین یروذعم

درگ ناگناوید قشع درگم
هک هب لقع هلیقع یروهشم

یتسم قشع تسین رد رس وت
ور هک وت تسم بآ یروگنا

یور درز تسا و هآ دولآدرد
ناقشاع ار یاود یروجنر

رذگب زا مان و گنن دوخ ظفاح
رؼاس یم بلط هک یرومخم


لزؼ ۴۵۴

ز یوک رای یم دیآ میسن داب یزورون
زا نیا داب را ددم یهاوخ غارچ لد یزورفارب

وچ لگ رگ هدرخ یا یراد ادخ ار ؾرص ترشع نک
هک نوراق ار طلؼ اه داد یادوس یزودنارز

ز ماج لگ رگد لبلب نانچ تسم یم لعل تسا
هک دز رب خرچ هزوریف ریفص تخت یزوریف

هب ارحص ور هک زا نماد رابؼ مؼ یناشفیب
هب رازلگ یآ زک لبلب لزؼ نتفگ یزومایب

وچ ناکما دولخ یا لد رد نیا هزوریف ناویا تسین
لاجم شیع تصرف ناد هب یزوریف و یزورهب

قیرط ماک یشخب تسیچ کرت ماک دوخ ندرک
هلک یرورس نآ تسا زک نیا کرت یزودرب

نخس رد هدرپ یم میوگ وچ لگ زا هچنؼ نوریب یآ
هک شیب زا جنپ یزور تسین مکح ریم یزورون

منادن هحون یرمق هب ؾرط نارابیوج تسیچ
رگم وا زین نوچمه نم یمؼ دراد یزورنابش

یم یا مراد وچ ناج یفاص و یفوص یم دنک شبیع
ایادخ چیه لقاع ار ادابم تخب دب یزور

ادج دش رای تنیریش نونک اهنت نیشن یا عمش
هک مکح نامسآ نیا تسا رگا یزاس و رگ یزوس

هب بجع ملع ناوتن دش ز بابسا برط مورحم
ایب یقاس هک لهاج ار رتینه یم دسر یزور

یم ردنا سلجم ؾصآ هب زورون یللج شون
هک دشخب هعرج تماج ناهج ار زاس یزورون

هن ظفاح یم دنک اهنت یاعد هجاوخ هاشناروت
ز حدم یفصآ دهاوخ ناهج یدیع و یزورون

شبانج نایاسراپ تسار بارحم لد و هدید
شنیبج حبص نازیخ تسار زور حتف و یزوریف


لزؼ ۴۵۵

رمع تشذگب هب یب یلصاح و یسوهلاوب
یا رسپ ماج یم ما هد هک هب یریپ یسرب

هچ تساهرکش رد نیا رهش هک عناق هدش دنا
نازابهاش تقیرط هب ماقم یسگم

شود رد لیخ ناملؼ شرد یم متفر
تفگ یا قشاع هراچیب وت یراب هچ یسک

اب لد نوخ هدش نوچ هفان ششوخ دیاب دوب
ره هک روهشم ناهج تشگ هب نیکشم یسفن

عمل قربلا نم روطلا و تسنآ هب
یلعلف کل تآ باهشب سبق

ناوراک تفر و وت رد باوخ و نابایب رد شیپ
هو هک سب یب ربخ زا لؽلؼ نیدنچ یسرج

لاب اشگب و ریفص زا رجش یبوط نز
ؾیح دشاب وچ وت یؼرم هک ریسا یسفق

ات وچ رمجم یسفن نماد ناناج مریگ
ناج میداهن رب شتآ ز یپ شوخ یسفن

دنچ دیوپ هب یاوه وت ز ره وس ظفاح
رسی ا اقیرط کب ای یسمتلم


لزؼ ۴۵۶

راهبون تسا رد نآ شوک هک لدشوخ یشاب
هک یسب لگ دمدب زاب و وت رد لگ یشاب

نم میوگن هک نونک اب هک نیشن و هچ شونب
هک وت دوخ یناد رگا کریز و لقاع یشاب

گنچ رد هدرپ نیمه یم تدهد دنپ یلو
تظعو نآ هاگ دنک دوس هک لباق یشاب

رد نمچ ره یقرو رتفد یلاح رگد تسا
ؾیح دشاب هک ز راک همه لفاؼ یشاب

دقن ترمع دربب هصؼ ایند هب ؾازگ
رگ بش و زور رد نیا هصق لکشم یشاب

رگ هچ تسیهار رپ زا میب ز ام ات رب تسود
نتفر ناسآ دوب را ؾقاو لزنم یشاب

اظفاح رگ ددم زا تخب تدنلب دشاب
دیص نآ دهاش عوبطم لیامش یشاب


لزؼ ۴۵۷

رازه دهج مدرکب هک رای نم یشاب
شخبدارم لد یب رارق نم یشاب

غارچ هدید بش هدنز راد نم یدرگ
سینا رطاخ راودیما نم یشاب

وچ ناورسخ تحلم هب ناگدنب دنزان
وت رد هنایم راگدنوادخ نم یشاب

زا نآ قیقع هک نینوخ ملد ز هوشع وا
رگا منک هلگ یا راسگمؼ نم یشاب

رد نآ نمچ هک ناتب تسد ناقشاع دنریگ
ترگ ز تسد دیآرب راگن نم یشاب

یبش هب هبلک نازحا ناقشاع ییآ
یمد سینا لد راوکوس نم یشاب

دوش هلازؼ دیشروخ دیص رؼل نم
رگ ییوهآ وچ وت کی مد راکش نم یشاب

هس هسوب زک ود تبل هدرک یا هفیظو نم
رگا ادا ینکن ضرق راد نم یشاب

نم نیا دارم منیبب هب دوخ هک مین یبش
هب یاج کشا ناور رد رانک نم یشاب

نم را هچ ظفاح مرهش یوج یمن مزرا
رگم وت زا مرک شیوخ رای نم یشاب


لزؼ ۴۵۳

یا لد نآ مد هک بارخ زا یم نوگلگ یشاب
یب رز و جنگ هب دص تمشح نوراق یشاب

رد یماقم هک ترادص هب ناریقف دنشخب
مشچ مراد هک هب هاج زا همه نوزفا یشاب

رد هر لزنم یلیل هک تساهرطخ رد نآ
طرش لوا مدق نآ تسا هک نونجم یشاب

هطقن قشع مدومن هب وت ناه وهس نکم
رو هن نوچ یرگنب زا هریاد نوریب یشاب

ناوراک تفر و وت رد باوخ و نابایب رد شیپ
یک یور هر ز هک یسرپ هچ ینک نوچ یشاب

جات یهاش یبلط رهوگ یتاذ یامنب
رو دوخ زا همخت دیشمج و نودیرف یشاب

یرؼاس شون نک و هعرج رب کلفا ناشف
دنچ و دنچ زا مؼ مایا نوخرگج یشاب

ظفاح زا رقف نکم هلان هک رگ رعش نیا تسا
چیه لدشوخ ددنسپن هک وت نوزحم یشاب


لزؼ ۴۵۱

نیز شوخ مقر هک رب لگ راسخر یم یشک
طخ رب هفیحص لگ و رازلگ یم یشک

کشا مرح نیشن هناخناهن ارم
ناز یوس تفه هدرپ هب رازاب یم یشک

لهاک یور وچ داب ابص ار هب یوب ؾلز
ره مد هب دیق هلسلس رد راک یم یشک

ره مد هب دای نآ بل نوگیم و مشچ تسم
زا متولخ هب هناخ رامخ یم یشک

یتفگ رس وت هتسب کارتف ام دوش
لهس تسا رگا وت تمحز نیا راب یم یشک

اب مشچ و یوربا وت هچ ریبدت لد منک
هو نیز نامک هک رب نم رامیب یم یشک

آزاب هک مشچ دب ز تخر عفد یم دنک
یا هزات لگ هک نماد زا نیا راخ یم یشک

ظفاح رگد هچ یم یبلط زا میعن رهد
یم یم یروخ و هرط رادلد یم یشک


لزؼ ۴۶۱

یمیلس ذنم تلح قارعلاب
یقلا نم اهاون ام یقلا

لا یا ناوراس لزنم تسود
یلا مکنابکر لاط یقایتشا

درخ رد هدنز دور زادنا و یم شون
هب گنابلگ ناناوج یقارع

عیبر رمعلا یف یعرم مکامح
کامح ا ای دهع یقلتلا

ایب یقاس هدب لطر منارگ
کاقس ا نم ساک قاهد

یناوج زاب یم درآ هب مدای
عامس گنچ و تسد ناشفا یقاس

یم یقاب هدب ات تسم و لدشوخ
هب نارای مناشفرب رمع یقاب

منورد نوخ دش زا ندیدان تسود
لا اسعت مایل قارفلا

یعومد مکدعب ل اهورقحت
مکف رحب قیمع نم یقاوس

یمد اب ناهاوخکین قفتم شاب
تمینؼ ناد روما یقافتا

زاسب یا برطم ناوخشوخ وگشوخ
هب رعش یسراف توص یقارع

یسورع سب یشوخ یا رتخد زر
یلو هگ هگ راوازس یقلط

یاحیسم درجم ار دزارب
هک اب دیشروخ دزاس مه یقاثو

لاصو ناتسود یزور ام تسین
ناوخب ظفاح لزؼ یاه یقارف


لزؼ ۴۶۹

تبتک هصق یقوش و یعمدم یکاب
ایب هک یب وت هب ناج مدمآ ز یکانمؼ

اسب هک هتفگ ما زا قوش اب ود هدید دوخ
ایا لزانم یملس نیاف کاملس

بیجع هعقاو یا و بیرؼ هثداح یا
انا تربطصا لیتق و یلتاق یکاش

هک ار دسر هک دنک بیع نماد تکاپ
هک وچمه هرطق هک رب گرب لگ دکچ یکاپ

ز کاخ یاپ وت داد بآ یور هلل و لگ
وچ کلک عنص مقر دز هب یبآ و یکاخ

ابص ناشفریبع تشگ ایقاس زیخرب
و تاه هسمش مرک بیطم یکاز

عد لساکتلا منؽت دقف یرج لثم
هک داز ناورهار یتسچ تسا و یکلاچ

رثا دنامن ز نم یب تلیامش یرآ
یرا رثم یایحم نم کایحم

ز ؾصو نسح وت ظفاح هنوگچ قطن دنز
هک وچمه عنص ییادخ یارو یکاردا


لزؼ ۴۶۷

ای امسبم یکاحی اجرد نم یلللا
ای بر هچ روخرد دمآ شدرگ طخ یلله

یلاح لایخ تلصو شوخ یم دهد مبیرف
ات دوخ هچ شقن دزاب نیا تروص یلایخ

یم هد هک رگ هچ متشگ همان هایس ملاع
دیمون یک ناوت دوب زا ؾطل یلازیل

یقاس رایب یماج و زا متولخ نورب شک
ات رد هب رد مدرگب شلق و یلابال

زا راچ زیچ رذگم رگ یلقاع و کریز
نما و بارش یب شؼ قوشعم و یاج یلاخ

نوچ تسین شقن نارود رد چیه لاح تباث
ظفاح نکم تیاکش ات یم میروخ یلاح

تسیفاص ماج رطاخ رد رود ؾصآ دهع
مق ینقساف اقیحر یفصا نم للزلا

کلملا دق یهابت نم هدج و هدج
ای بر هک نادواج داب نیا ردق و نیا یلاعم

زورفدنسم تلود ناک هوکش و تکوش
ناهرب کلم و تلم رصنوب یلاعملاوب


لزؼ ۴۶۸

ملس ا ام رک یلایللا
و تبواج یناثملا و یلاثملا

یلع یداو کارلا و نم اهیلع
و راد یوللاب قوف لامرلا

یوگاعد نابیرؼ مناهج
و وعدا رتاوتلاب و یلاوتلا

هب ره لزنم هک ور درآ ادخ ار
هگن شراد هب ؾطل یلازیل

لانم یا لد هک رد ریجنز شفلز
همه تیعمج تسا هتفشآ یلاح

ز تطخ دص لامج رگید دوزفا
هک ترمع داب دص لاس یللج

وت یم دیاب هک یشاب رو هن لهس تسا
نایز هیام یهاج و یلام

رب نآ شاقن تردق نیرفآ داب
هک درگ هم دشک طخ یلله

کبحف یتحار یف لک نیح
و کرکذ یسنوم یف لک لاح

یادیوس لد نم ات تمایق
دابم زا قوش و یادوس وت یلاخ

اجک مبای لاصو نوچ وت یهاش
نم ماندب دنر یلابال

ادخ دناد هک ظفاح ار ضرؼ تسیچ
و ملع ا یبسح نم یلاس


لزؼ ۴۶۴

تفرگب راک تنسح نوچ قشع نم یلامک
شوخ شاب ناز هک دوبن نیا ره ود ار یلاوز

رد مهو یم دجنگن ردناک روصت لقع
دیآ هب چیه ینعم نیز رتبوخ یلاثم

دش ظح رمع لصاح رگ ناز هک اب وت ام ار
زگره هب رمع یزور یزور دوش یلاصو

نآ مد هک اب وت مشاب کی لاس تسه یزور
ناو مد هک یب وت مشاب کی هظحل تسه یلاس

نوچ نم لایخ تیور اناج هب باوخ منیب
زک باوخ یم دنیبن ممشچ زجب یلایخ

محر رآ رب لد نم زک رهم یور تبوخ
دش صخش مناوتان کیراب نوچ یلله

ظفاح نکم تیاکش رگ لصو تسود یهاوخ
نیز رتشیب دیابب رب ترجه یلامتحا


لزؼ ۴۶۵

متفر هب غاب یمدحبص ات منچ یلگ
دمآ هب شوگ مهگان زاوآ یلبلب

نیکسم وچ نم هب قشع یلگ هتشگ لتبم
و ردنا نمچ هدنکف ز دایرف یلؽلؼ

یم متشگ ردنا نآ نمچ و غاب مد هب مد
یم مدرک ردنا نآ لگ و لبلب یلمات

لگ رای نسح هتشگ و لبلب نیرق قشع
نآ ار یلضفت هن و نیا ار یلدبت

نوچ درک رد ملد رثا زاوآ بیلدنع
متشگ نانچ هک چیه مدنامن یلمحت

سب لگ هتفکش یم دوش نیا غاب ار یلو
سک یب یلب راخ هدیچن تس زا وا یلگ

ظفاح رادم دیما جرف زا رادم خرچ
دراد رازه بیع و درادن یلضفت


لزؼ ۴۶۶

نیا هقرخ هک نم مراد رد نهر بارش یلوا
نیو رتفد یب ینعم قرؼ یم بان یلوا

نوچ رمع هبت مدرک نادنچ هک هگن مدرک
رد جنک یتابارخ هداتفا بارخ یلوا

نوچ تحلصم یشیدنا رود تسا ز یشیورد
مه هنیس رپ زا شتآ مه هدید بآرپ یلوا

نم تلاح دهاز ار اب قلخ مهاوخن تفگ
نیا هصق رگا میوگ اب گنچ و بابر یلوا

ات یب رس و اپ دشاب عاضوا کلف نیز تسد
رد رس سوه یقاس رد تسد بارش یلوا

زا وچمه وت یرادلد لد منکنرب یرآ
نوچ بات مشک یراب ناز ؾلز هب بات یلوا

نوچ ریپ یدش ظفاح زا هدکیم نوریب یآ
یدنر و یکانسوه رد دهع بابش یلوا


لزؼ ۴۶۷

ناز یم قشع زک وا هتخپ دوش ره یماخ
رگ هچ هام ناضمر تسا روایب یماج

اهزور تفر هک تسد نم نیکسم تفرگن
ؾلز یدقداشمش دعاس میس یمادنا

هزور ره دنچ هک نامهم زیزع تسا یا لد
شتبحص یتبهوم ناد و ندش یماعنا

غرم کریز هب رد هقناخ نونکا درپن
هک هداهن تس هب ره سلجم یظعو یماد

هلگ زا دهاز وخدب منکن مسر نیا تسا
هک وچ یحبص دمدب رد یپ شا دتفا یماش

رای نم نوچ دمارخب هب یاشامت نمچ
شناسرب ز نم یا کیپ ابص یماؽیپ

نآ یفیرح هک بش و زور یم ؾاص دشک
دوب ایآ هک دنک دای ز یماشآدرد

اظفاح رگ دهدن داد تلد ؾصآ دهع
ماک راوشد هب تسد یروآ زا یماکدوخ


لزؼ ۴۶۳

هک درب هب دزن ناهاش ز نم ادگ یمایپ
هک هب یوک یم ناشورف ود رازه مج هب یماج

هدش ما بارخ و ماندب و زونه مراودیما
هک هب تمه نازیزع مسرب هب کین یمان

وت هک یشورفایمیک یرظن هب بلق ام نک
هک یتعاضب میرادن و هدنکف میا یماد

بجع زا یافو ناناج هک یتیانع دومرفن
هن هب همان یمایپ هن هب هماخ یملس

رگا نیا بارش ماخ تسا رگا نآ ؾیرح هتخپ
هب رازه راب رتهب ز رازه هتخپ یماخ

ز مهر نکفیم یا خیش هب هناد یاه حیبست
هک وچ غرم کریز دتفا دتفن هب چیه یماد

رس تمدخ وت مراد مرخب هب ؾطل و شورفم
هک وچ هدنب رتمک دتفا هب یکرابم یملؼ

هب اجک مرب تیاکش هب هک میوگ نیا تیاکح
هک تبل تایح ام دوب و یتشادن یماود

یاشگب ریت ناگژم و زیرب نوخ ظفاح
هک نانچ هدنشک یا ار دنکن سک یماقتنا


لزؼ ۴۶۱

تنا حاور دنر یمحلا و داز یمارؼ
یادف کاخ رد تسود داب ناج یمارگ

مایپ تسود ندینش تداعس تسا و تملس
نم ػلبملا ینع یلا داعس یملس

ایب هب ماش نابیرؼ و بآ هدید نم نیب
هب ناس هداب یفاص رد هنیگبآ یماش

اذا درؽت نع یذ کارلا راط ریخ
لف درفت نع اهضور نینا یمامح

یسب دنامن هک زور قارف رای رس دیآ
تیار نم تابضه یمحلا بابق مایخ

اشوخ یمد هک ییآرد و تمیوگ هب تملس
تمدق ریخ مودق تلزن ریخ ماقم

تدعب کنم و دق ترص اباذ للهک
رگا هچ یور وچ تهام هدیدن ما هب یمامت

و نا تیعد دلخب و ترص ضقان دهع
امف بیطت یسفن و ام باطتسا یمانم

دیما تسه هک تدوز هب تخب کین منیبب
وت داش هتشگ هب یهدنامرف و نم هب یملؼ

وچ کلس رد باشوخ تسا رعش زؽن وت ظفاح
هک هاگ ؾطل قبس یم درب ز مظن یماظن


لزؼ ۴۷۱

هنیس لاملام درد تسا یا اؽیرد یمهرم
لد ز ییاهنت هب ناج دمآ ادخ ار یمدمه

مشچ شیاسآ هک دراد زا رهپس ورزیت
ایقاس یماج هب نم هد ات میاسایب یمد

یکریز ار متفگ نیا لاوحا نیب دیدنخ و تفگ
بعص یزور بجعلاوب یراک ناشیرپ یملاع

متخوس رد هاچ ربص زا رهب نآ عمش لگچ
هاش ناکرت غراف تسا زا لاح ام وک یمتسر

رد قیرط یزابقشع نما و شیاسآ تسلب
شیر داب نآ لد هک اب درد وت دهاوخ یمهرم

لها ماک و زان ار رد یوک یدنر هار تسین
هر یور دیاب ناهج یزوس هن یماخ یب یمؼ

یمدآ رد ملاع یکاخ یمن دیآ هب تسد
یملاع رگید دیابب تخاس و زا ون یمدآ

زیخ ات رطاخ نادب کرت یدنقرمس میهد
زک شمیسن یوب یوج نایلوم دیآ یمه

هیرگ ظفاح هچ دجنس شیپ یانؽتسا قشع
ردناک نیا ایرد دیامن تفه ایرد یمنبش


لزؼ ۴۷۹

ز مربلد هک دناسر شزاون یملق
تساجک کیپ ابص رگ یمه دنک یمرک

سایق مدرک و ریبدت لقع رد هر قشع
وچ یمنبش تسا هک رب رحب یم دشک یمقر

ایب هک هقرخ نم رگ هچ نهر هدکیم تساه
ز لام ؾقو ینیبن هب مان نم یمرد

ثیدح نوچ و ارچ درد رس دهد یا لد
هلایپ ریگ و اسایب ز رمع شیوخ یمد

بیبط هار نیشن درد قشع دسانشن
ورب هب تسد نک یا هدرم لد حیسم یمد

ملد تفرگ ز سولاس و لبط ریز میلگ
هب نآ هک رب رد هناخیم مشکرب یملع

ایب هک تقو ناسانش ود نوک دنشورفب
هب کی هلایپ یم ؾاص و تبحص یمنص

ماود شیع و معنت هن هویش قشع تسا
رگا رشاعم ییام شونب شین یمؼ

یمن منک هلگ یا کیل ربا تمحر تسود
هب هتشک راز ناگنشترگج دادن یمن

ارچ هب کی ین شدنق یمن دنرخ نآ سک
هک درک دص یناشفارکش زا ین یملق

یازس ردق وت اهاش هب تسد ظفاح تسین
زج زا یاعد یبش و زاین یمدحبص


لزؼ ۴۷۷

دمحا ا یلع هلدعم ناطلسلا
دمحا خیش سیوا نسح یناخلیا

ناخ نب ناخ و هاشنهش هاشنهش داژن
نآ هک یم دبیز رگا ناج شناهج یناوخ

هدید هدیدان هب لابقا وت نامیا دروآ
ابحرم یا هب نینچ ؾطل ادخ ینازرا

هام رگا یب وت دیآرب هب ود شمین دننزب
تلود یدمحا و هزجعم یناحبس

هولج تخب وت لد یم درب زا هاش و ادگ
مشچ دب رود هک مه یناج و مه یناناج

نکشرب لکاک هناکرت هک رد علاط تسوت
ششخب و ششوک یناقاخ و یناخزگنچ

رگ هچ میرود هب دای وت حدق یم میریگ
دعب لزنم دوبن رد رفس یناحور

زا لگ میسراپ هچنؼ یشیع تفکشن
اذبح هلجد دادؽب و یم یناحیر

رس قشاع هک هن کاخ رد قوشعم دوب
یک شصلخ دوب زا تنحم ینادرگرس

یا میسن یرحس کاخ رد رای رایب
هک دنک ظفاح زا وا هدید لد ینارون


لزؼ ۴۷۸

تقو ار تمینؼ ناد نآ ردق هک یناوتب
لصاح زا تایح یا ناج نیا مد تسا ات یناد

ماک یشخب نودرگ رمع رد ضوع دراد
دهج نک هک زا تلود داد شیع یناتسب

نابؼاب وچ نم نیز اج مرذگب تمارح داب
رگ هب یاج نم یورس ریؼ تسود یناشنب

دهاز نامیشپ ار قوذ هداب دهاوخ تشک
لقاع نکم یراک دروک ینامیشپ

بستحم یمن دناد نیا ردق هک یفوص ار
سنج یگناخ دشاب وچمه لعل ینامر

اب یاعد نازیخبش یا ناهدرکش زیتسم
رد هانپ کی مسا تسا متاخ ینامیلس

دنپ ناقشاع ونشب و زا رد برط آزاب
نیاک همه یمن دزرا لؽش ملاع یناف

ؾسوی مزیزع تفر یا ناردارب یمحر
زک شمؼ بجع منیب لاح ریپ یناعنک

شیپ دهاز زا یدنر مد نزم هک ناوتن تفگ
اب بیبط مرحمان لاح درد یناهنپ

یم یور و تناگژم نوخ قلخ یم دزیر
زیت یم یور اناج تمسرت ینامورف

لد ز کوان تمشچ شوگ متشاد نکیل
یوربا ترادنامک یم درب هب یناشیپ

عمج نک هب یناسحا ظفاح ناشیرپ ار
یا جنکش تیوسیگ عمجم یناشیرپ

رگ وت یؼراف زا ام یا راگن نیگنس لد
لاح دوخ مهاوخب تفگ شیپ ؾصآ یناث


لزؼ ۴۷۴

هاوخاوه ماوت اناج و یم مناد هک یم یناد
هک مه هدیدان یم ینیب و مه هتشونن یم یناوخ

وگتملم هچ دبایرد نایم قشاع و قوشعم
دنیبن مشچ انیبان صوصخ رارسا یناهنپ

ناشفیب ؾلز و یفوص ار هب یزاباپ و صقر روآ
هک زا ره هعقر شقلد نارازه تب یناشفیب

داشگ راک ناقاتشم رد نآ یوربا دنبلد تسا
ادخ ار کی سفن نیشنب هرگ اشگب ز یناشیپ

کلم رد هدجس مدآ نیمز سوب وت تین درک
هک رد نسح وت یفطل دید شیب زا دح یناسنا

غارچ زورفا مشچ ام میسن ؾلز ناناج تسا
دابم نیا عمج ار ای بر مؼ زا داب یناشیرپ

اؽیرد شیع یریگبش هک رد باوخ رحس تشذگب
ینادن ردق تقو یا لد رگم یتقو هک ینامرد

لولم زا ناهرمه ندوب قیرط ینادراک تسین
شکب یراوشد لزنم هب دای دهع یناسآ

لایخ ربنچ شفلز تبیرف یم دهد ظفاح
رگن ات هقلح لابقا نکممان ینابنجن


لزؼ ۴۷۵

دنتفگ قیلخ هک ییوت ؾسوی یناث
نوچ کین مدیدب هب تقیقح هب زا ینآ

رتنیریش زا ینآ هب هدنخرکش هک میوگ
یا ورسخ نابوخ هک وت نیریش ینامز

هیبشت تناهد ناوتن درک هب هچنؼ
زگره دوبن هچنؼ نیدب گنت یناهد

دص راب یتفگب هک مهد ناز تنهد ماک
نوچ نسوس هدازآ ارچ هلمج ینابز

ییوگ مهدب تماک و تناج مناتسب
مسرت یهدن مماک و مناج یناتسب

مشچ وت گندخ زا رپس ناج دنارذگ
رامیب هک هدید تس نیدب تخس ینامک

نوچ کشا شیزادنیب زا هدید مدرم
نآ ار هک یمد زا رظن شیوخ ینارب


لزؼ ۴۷۶

میسن حبص تداعس نادب ناشن هک وت یناد
رذگ هب یوک نلف نک رد نآ نامز هک وت یناد

وت کیپ تولخ یزار و هدید رب رس تهار
هب یمدرم هن هب نامرف نانچ نارب هک وت یناد

وگب هک ناج مزیزع ز تسد تفر ادخ ار
ز لعل حور شیازف شخبب نآ هک وت یناد

نم نیا ؾورح متشون نانچ هک ریؼ تسنادن
وت مه ز یور تمارک نانچ ناوخب هک وت یناد

لایخ ػیت وت اب ام ثیدح هنشت و بآ تسا
ریسا شیوخ یتفرگ شکب نانچ هک وت یناد

دیما رد رمک تشکرز هنوگچ مدنبب
هقیقد تسیا اراگن رد نآ نایم هک وت یناد

تسیکی یکرت و یزات رد نیا هلماعم ظفاح
ثیدح قشع نایب نک نادب نابز هک وت یناد


لزؼ ۴۷۷

ود رای کریز و زا هداب نهک ینمود
یتؼارف و یباتک و هشوگ ینمچ

نم نیا ماقم هب ایند و ترخآ مهدن
رگا هچ رد یپ ما دنتفا ره مد ینمجنا

ره نآ هک جنک تعانق هب جنگ ایند داد
تخورف ؾسوی یرصم هب نیرتمک ینمث

ایب هک قنور نیا هناخراک مک دوشن
هب دهز وچمه ییوت ای هب قسف وچمه ینم

ز دابدنت ثداوح یمن ناوت ندید
رد نیا نمچ هک یلگ هدوب تسا ای ینمس

نیبب رد هنیآ ماج شقن یدنب بیؼ
هک سک هب دای درادن نینچ بجع ینمز

زا نیا مومس هک رب ؾرط ناتسوب تشذگب
بجع هک یوب یلگ تسه و گنر ینرتسن

هب ربص شوک وت یا لد هک قح اهر دنکن
نینچ زیزع ینیگن هب تسد ینمرها

جازم رهد هبت دش رد نیا لب ظفاح
تساجک رکف یمیکح و یار ینمهرب


لزؼ ۴۷۳

شون نک ماج بارش کی ینم
ات نادب خیب مؼ زا لد ینکرب

لد هداشگ راد نوچ ماج بارش
رس هتفرگ دنچ نوچ مخ یند

نوچ ز ماج یدوخیب یلطر یشک
مک ینز زا نتشیوخ ؾل ینم

ناسگنس وش رد مدق ین وچمه بآ
هلمج گنر یزیمآ و ینمادرت

لد هب یم دنبرد ات هنادرم راو
ندرگ سولاس و اوقت ینکشب

زیخ و یدهج نک وچ ظفاح ات رگم
نتشیوخ رد یاپ قوشعم ینکفا


لزؼ ۴۷۱

حبص تسا و هلاژ یم دکچ زا ربا ینمهب
گرب حوبص زاس و هدب ماج کی ینم

رد رحب ییام و ینم هداتفا ما رایب
یم ات صلخ مدشخب زا ییام و ینم

نوخ هلایپ روخ هک للح تسا نوخ وا
رد راک رای شاب هک تسیراک یندرک

یقاس هب تسد شاب هک مؼ رد نیمک تسام
برطم هاگن راد نیمه هر هک یم ینز

یم هد هک رس هب شوگ نم دروآ گنچ و تفگ
شوخ نارذگب و ونشب زا نیا ریپ ینحنم

یقاس هب یب یزاین نادنر هک یم هدب
ات یونشب ز توص ینؽم ینؽلاوه


لزؼ ۴۳۱

یا هک رد نتشک ام چیه ارادم ینکن
دوس و هیامرس یزوسب و اباحم ینکن

نادنمدرد لب رهز لهله دنراد
دصق نیا موق اطخ دشاب ناه ات ینکن

جنر ام ار هک ناوت درب هب کی هشوگ مشچ
طرش ؾاصنا دشابن هک اوادم ینکن

هدید ام وچ هب دیما وت تسایرد ارچ
هب جرفت یرذگ رب بل ایرد ینکن

لقن ره روج هک زا قلخ تمیرک دندرک
لوق بحاص ناضرؼ تسا وت نآ اه ینکن

رب وت رگ هولج دنک دهاش ام یا دهاز
زا ادخ زج یم و قوشعم انمت ینکن

اظفاح هدجس هب یوربا وچ شبارحم رب
هک ییاعد ز رس قدص زج نآ اج ینکن


لزؼ ۴۳۹

ونشب نیا هتکن هک دوخ ار ز مؼ هدازآ ینک
نوخ یروخ رگ بلط یزور هداهنن ینک

رملارخآ لگ هزوک نارگ یهاوخ دش
ایلاح رکف وبس نک هک رپ زا هداب ینک

رگ زا نآ ینایمدآ هک تتشهب سوه تسا
شیع اب یمدآ یا دنچ یرپ هداز ینک

هیکت رب یاج ناگرزب ناوتن دز هب ؾازگ
رگم بابسا یگرزب همه هدامآ ینک

اهرجا تدشاب یا ورسخ نیریش نانهد
رگ یهاگن یوس داهرف لد هداتفا ینک

ترطاخ یک مقر ضیف دریذپ تاهیه
رگم زا شقن هدنگارپ قرو هداس ینک

راک دوخ رگ هب مرک یراذگزاب ظفاح
یا اسب شیع هک اب تخب هدادادخ ینک

یا ابص یگدنب هجاوخ للج نیدلا نک
هک ناهج نمسرپ و نسوس هدازآ ینک


لزؼ ۴۳۷

یا لد هب یوک قشع یراذگ یمن ینک
بابسا عمج یراد و یراک یمن ینک

ناگوچ مکح رد ؾک و ییوگ یمن ینز
زاب رفظ هب تسد و یراکش یمن ینک

نیا نوخ هک جوم یم دنز ردنا رگج وت ار
رد راک گنر و یوب یراگن یمن ینک

نیکشم زا نآ دشن مد تقلخ هک نوچ ابص
رب کاخ یوک تسود یراذگ یمن ینک

مسرت زک نیا نمچ یربن نیتسآ لگ
زک شنشلگ لمحت یراخ یمن ینک

رد نیتسآ ناج وت دص هفان جردم تسا
ناو ار یادف هرط یرای یمن ینک

رؼاس ؾیطل و شکلد و یم ینکفا هب کاخ
و هشیدنا زا یلب یرامخ یمن ینک

ظفاح ورب هک یگدنب هاشداپ تقو
رگ هلمج یم دننک وت یراب یمن ینک


لزؼ ۴۳۸

هگرحس هر یور رد ینیمزرس
یمه تفگ نیا امعم اب ینیرق

هک یا یفوص بارش نآ هگ دوش ؾاص
هک رد هشیش درآرب ینیعبرا

ادخ ناز هقرخ رازیب تسا دص راب
هک دص تب شدشاب رد ینیتسآ

تورم رگ هچ یمان یب ناشن تسا
یزاین هضرع نک رب ینینزان

تباوث دشاب یا یاراد نمرخ
رگا یمحر ینک رب هشوخ ینیچ

یمن منیب طاشن شیع رد سک
هن نامرد یلد هن درد ینید

نورد اه هریت دش دشاب هک زا بیؼ
یؼارچ دنکرب تولخ ینیشن

رگ تشگنا ینامیلس دشابن
هچ تیصاخ دهد شقن ینیگن

رگا هچ مسر نابوخ تسییوخدنت
هچ دشاب رگ دزاسب اب ینیمؼ

هر هناخیم امنب ات مسرپب
لام شیوخ ار زا شیپ ینیب

هن ظفاح ار روضح سرد تولخ
هن دنمشناد ار ملع ینیقیلا


لزؼ ۴۳۴

وت رگم رب بل یبآ هب سوه ینیشنب
رو هن ره هنتف هک ینیب همه زا دوخ ینیب

هب ییادخ هک ییوت هدنب هدیزگب وا
هک رب نیا رکاچ هنیرید یسک ینیزگن

رگ تناما هب تملس مربب یکاب تسین
یب یلد لهس دوب رگ دوبن یب ینید

بدا و مرش وت ار ورسخ هم نایور درک
نیرفآ رب وت هک هتسیاش دص ینیدنچ

بجع زا ؾطل وت یا لگ هک یتسشن اب راخ
ارهاظ تحلصم تقو رد نآ یم ینیب

ربص رب روج تبیقر هچ منک رگ منکن
ناقشاع ار دوبن هراچ زجب ینیکسم

داب یحبص هب تیاوه ز ناتسلگ تساخرب
هک وت رتشوخ ز لگ و هزات رت زا ینیرسن

هشیش یزاب مکشرس یرگن زا پچ و تسار
رگ رب نیا رظنم شنیب یسفن ینیشنب

ینخس یب ضرؼ زا هدنب صلخم ونشب
یا هک روظنم ناگرزب تقیقح ینیب

ینینزان وچ وت هزیکاپ لد و کاپ داهن
رتهب نآ تسا هک اب مدرم دب ینیشنن

لیس نیا کشا ناور ربص و لد ظفاح درب
ػلب هقاطلا ای هلقم ینیع ینیب

وت نیدب یکزان و یشکرس یا عمش لگچ
قیل یگدنب هجاوخ للج ینیدلا


لزؼ ۴۳۵

ایقاس هیاس ربا تسا و راهب و بل یوج
نم میوگن هچ نک را لها یلد دوخ وت یوگب

یوب کی یگنر زا نیا شقن یمن دیآ زیخ
قلد هدولآ یفوص هب یم بان یوشب

هلفس عبط تسا ناهج رب شمرک هیکت نکم
یا ناهج هدید تابث مدق زا هلفس یوجم

ود تحیصن تمنک ونشب و دص جنگ ربب
زا رد شیع آرد و هب هر بیع یوپم

رکش نآ ار هک رابرگد یدیسر هب راهب
خیب یکین ناشنب و هر قیقحت یوجب

یور ناناج یبلط هنیآ ار لباق زاس
رو هن زگره لگ و نیرسن دمدن ز نهآ و یور

شوگ یاشگب هک لبلب هب ناؽف یم دیوگ
هجاوخ ریصقت امرفم لگ قیفوت یوبب

یتفگ زا ظفاح ام یوب ایر یم دیآ
نیرفآ رب تسفن داب هک شوخ یدرب یوب


لزؼ ۴۳۶

لبلب ز خاش ورس هب گنابلگ یولهپ
یم دناوخ شود سرد تاماقم یونعم

ینعی ایب هک شتآ یسوم دومن لگ
ات زا تخرد هتکن دیحوت یونشب

ناؼرم غاب هیفاق دنجنس و هلذب یوگ
ات هجاوخ یم دروخ هب لزؼ یاه یولهپ

دیشمج زج تیاکح ماج زا ناهج دربن
راهنز لد دنبم رب بابسا یویند

نیا هصق بجع ونش زا تخب نوگژاو
ام ار تشکب رای هب سافنا یوسیع

شوخ تقو ایروب و ییادگ و باوخ نما
نیاک شیع تسین روخرد گنروا یورسخ

تمشچ هب هزمؼ هناخ مدرم بارخ درک
تیرومخم دابم هک شوخ تسم یم یور

ناقهد هدروخلاس هچ شوخ تفگ اب رسپ
یاک رون مشچ نم زجب زا هتشک یوردن

یقاس رگم هفیظو ظفاح هدایز داد
هتفشک تشگ هرط راتسد یولوم


لزؼ ۴۳۷

یا یب ربخ شوکب هک بحاص ربخ یوش
ات ورهار یشابن یک ربهار یوش

رد بتکم قیاقح شیپ بیدا قشع
ناه یا رسپ شوکب هک یزور ردپ یوش

تسد زا سم دوجو وچ نادرم هر یوشب
ات یایمیک قشع یبایب و رز یوش

باوخ و تروخ ز هبترم شیوخ رود درک
نآ هگ یسر هب شیوخ هک یب باوخ و روخ یوش

رگ رون قشع قح هب لد و تناج دتفوا
لاب زک باتفآ کلف رتبوخ یوش

کی مد قیرؼ رحب ادخ وش نامگ ربم
زک بآ تفه رحب هب کی یوم رت یوش

زا یاپ ات ترس همه رون ادخ دوش
رد هار للجلاوذ وچ یب اپ و رس یوش

هجو ادخ رگا تدوش رظنم رظن
نیز سپ یکش دنامن هک بحاص رظن یوش

داینب یتسه وت وچ ریز و ربز دوش
رد لد رادم چیه هک ریز و ربز یوش

رگ رد ترس یاوه لاصو تسا اظفاح
دیاب هک کاخ هگرد لها رنه یوش


لزؼ ۴۳۳

مرحس ؾتاه هناخیم هب یهاوختلود
تفگ یآزاب هک هنیرید نیا یهاگرد

وچمه مج هعرج ام شک هک ز رس ود ناهج
وترپ ماج ناهج نیب تدهد یهاگآ

رب رد هدکیم نادنر ردنلق دنشاب
هک دنناتس و دنهد رسفا یهاشنهاش

تشخ ریز رس و رب کرات تفه رتخا یاپ
تسد تردق رگن و بصنم بحاص یهاج

رس ام و رد هناخیم هک ؾرط شماب
هب کلف رب دش و راوید نیدب یهاتوک

عطق نیا هلحرم یب یهرمه رضخ نکم
تاملظ تسا سرتب زا رطخ یهارمگ

ترگا تنطلس رقف دنشخبب یا لد
نیرتمک کلم وت زا هام دوب ات یهام

وت مد رقف ینادن ندز زا تسد هدم
دنسم یگجاوخ و سلجم یهاشناروت

ظفاح ماخ عمط یمرش زا نیا هصق رادب
تلمع تسیچ هک سودرف نیرب یم یهاوخ


لزؼ ۴۳۱

یا رد خر وت ادیپ راونا یهاشداپ
رد ترکف وت ناهنپ دص تمکح یهلا

کلک وت کراب ا رب کلم و نید هداشگ
دص همشچ بآ ناویح زا هرطق یهایس

رب نمرها دباتن راونا مسا مظعا
کلم نآ تسوت و متاخ یامرف ره هچ یهاوخ

رد تمکح نامیلس ره سک هک کش دیامن
رب لقع و شناد وا دندنخ غرم و یهام

زاب را هچ هاگ یهاگ رب رس دهن یهلک
ناؼرم ؾاق دنناد نییآ یهاشداپ

یؽیت هک شنامسآ زا ضیف دوخ دهد بآ
اهنت ناهج دریگب یب تنم یهاپس

کلک وت شوخ دسیون رد ناش رای و رایؼا
ذیوعت ناج ییازف نوسفا رمع یهاک

یا رصنع وت قولخم زا یایمیک تزع
و یا تلود وت نمیا زا تمصو یهابت

یقاس رایب یبآ زا همشچ تابارخ
ات هقرخ اه مییوشب زا بجع یهاقناخ

تسیرمع اهاشداپ زک یم تسیهت مماج
کنیا ز هدنب یوعد و زا بستحم یهاوگ

رگ یوترپ ز تؽیت رب ناک و ندعم دتفا
توقای خرس ور ار دنشخب گنر یهاک

مناد تلد دشخبب رب زجع بش نانیشن
رگ لاح هدنب یسرپ زا داب یهاگحبص

ییاج هک قرب نایصع رب مدآ یفص دز
ام ار هنوگچ دبیز یوعد یب یهانگ

ظفاح وچ تهاشداپ هگ هاگ یم درب مان
شجنر ز تخب امنم آزاب هب یهاوخرذع


لزؼ ۴۱۱

رد همه رید ناؽم تسین وچ نم ییادیش
هقرخ ییاج ورگ هداب و رتفد ییاج

لد هک هنییآ تسیهاش یرابؼ دراد
زا ادخ یم مبلط تبحص نشور ییار

هدرک ما هبوت هب تسد منص هداب شورف
هک رگد یم مروخن یب خر مزب ییارآ

سگرن را ؾل دز زا هویش مشچ وت جنرم
دنورن لها رظن زا یپ ییانیبان

حرش نیا هصق رگم عمش درآرب هب نابز
رو هن هناورپ درادن هب نخس ییاورپ

یوج اه هتسب ما زا هدید هب ناماد هک رگم
رد مرانک دنناشنب یهس ییلاب

یتشک هداب روایب هک ارم یب خر تسود
تشگ ره هشوگ مشچ زا مؼ لد ییایرد

نخس ریؼ وگم اب نم هقوشعم تسرپ
زک یو و ماج یم ما تسین هب سک ییاورپ

نیا مثیدح هچ شوخ دمآ هک هگرحس یم تفگ
رب رد هدکیم یا اب ؾد و ین ییاسرت

رگ یناملسم زا نیا تسا هک ظفاح دراد
هآ رگا زا یپ زورما دوب ییادرف


لزؼ ۴۱۹

هب مشچ هدرک ما یوربا هام ییامیس
لایخ یطخزبس شقن هتسب ما ییاج

دیما تسه هک روشنم یزابقشع نم
زا نآ هچنامک وربا دسر هب ییارؽط

مرس ز تسد دشب مشچ زا راظتنا تخوسب
رد یوزرآ رس و مشچ سلجم ییارآ

ردکم تسا لد شتآ هب هقرخ مهاوخ دز
ایب نیبب هک هک ار یم دنک ییاشامت

هب زور هعقاو توبات ام ز ورس دینک
هک یم میور هب غاد ییلابدنلب

مامز لد هب یسک هداد ما نم شیورد
هک شتسین هب سک زا جات و تخت ییاورپ

رد نآ ماقم هک نابوخ ز هزمؼ ػیت دننز
بجع رادم یرس هداتفوا رد ییاپ

ارم هک زا خر وا هام رد ناتسبش تسا
اجک دوب هب غورف هراتس ییاورپ

قارف و لصو هچ دشاب یاضر تسود بلط
هک ؾیح دشاب زا وا ریؼ وا ییانمت

ررد ز قوش دنرآرب نایهام هب راثن
رگا هنیفس ظفاح دسر هب ییایرد


لزؼ ۴۱۷

یملس وچ یوب شوخ ییانشآ
نادب مدرم هدید ییانشور

یدورد وچ رون لد نایاسراپ
نادب عمش هگتولخ ییاسراپ

یمن منیب زا نامدمه چیه رب یاج
ملد نوخ دش زا هصؼ یقاس ییاجک

ز یوک ناؽم خر نادرگم هک نآ اج
دنشورف حاتفم لکشم ییاشگ

سورع ناهج رگ هچ رد دح نسح تسا
ز دح یم درب هویش یب ییافو

لد هتسخ نم شرگ یتمه تسه
دهاوخن ز نیگنس نلد ییایموم

یم یفوص نکفا اجک یم دنشورف
هک رد مبات زا تسد دهز ییایر

ناقیفر نانچ دهع تبحص دنتسکش
هک ییوگ هدوبن تس دوخ ییانشآ

ارم رگ وت یراذگب یا سفن عماط
یسب ییاشداپ منک رد ییادگ

تمزومایب یایمیک تداعس
ز تبحصمه دب ییادج ییادج

نکم ظفاح زا روج نارود تیاکش
هچ یناد وت یا هدنب راک ییادخ


لزؼ ۴۱۸

یا هشداپ نابوخ داد زا مؼ ییاهنت
لد یب وت هب ناج دمآ تقو تسا هک ییآزاب

میاد لگ نیا ناتسب باداش یمن دنام
بایرد نافیعض ار رد تقو ییاناوت

بشید هلگ شفلز اب داب یمه مدرک
اتفگ یطلؼ رذگب نیز ترکف ییادوس

دص داب ابص نیا اج اب هلسلس یم دنصقر
نیا تسا ؾیرح یا لد ات داب ییامیپن

یقاتشم و یروجهم رود زا وت منانچ درک
زک تسد دهاوخب دش بایاپ ییابیکش

ای بر هب هک دیاش تفگ نیا هتکن هک رد ملاع
هراسخر هب سک دومنن نآ دهاش ییاجره

یقاس نمچ لگ ار یب یور وت یگنر تسین
داشمش نامارخ نک ات غاب ییارایب

یا درد ماوت نامرد رد رتسب یماکان
و یا دای ماوت سنوم رد هشوگ ییاهنت

رد هریاد تمسق ام هطقن میمیلست
ؾطل نآ هچ وت یشیدنا مکح نآ هچ وت ییامرف

رکف دوخ و یار دوخ رد ملاع یدنر تسین
رفک تسا رد نیا بهذم ینیبدوخ و ییاردوخ

نیز هریاد انیم نینوخ مرگج یم هد
ات لح منک نیا لکشم رد رؼاس ییانیم

ظفاح بش نارجه دش یوب شوخ لصو دمآ
تیداش کرابم داب یا قشاع ییادیش


لزؼ ۴۱۴

یا لد رگ زا نآ هاچ نادخنز هب ییآرد
ره اج هک یور دوز نامیشپ هب ییآرد

شه راد هک رگ هسوسو لقع ینک شوگ
مدآ تفص زا هضور ناوضر هب ییآرد

دیاش هک هب یبآ تکلف تسد دریگن
رگ هنشت بل زا همشچ ناویح هب ییآرد

ناج یم مهد زا ترسح رادید وت نوچ حبص
دشاب هک وچ دیشروخ ناشخرد هب ییآرد

نادنچ وچ ابص رب وت مرامگ مد تمه
زک هچنؼ وچ لگ مرخ و نادنخ هب ییآرد

رد هریت بش رجه وت مناج هب بل دمآ
تقو تسا هک نوچمه هم نابات هب ییآرد

رب ترذگهر هتسب ما زا هدید ود دص یوج
ات وب هک وت نوچ ورس نامارخ هب ییآرد

ظفاح نکم هشیدنا هک نآ ؾسوی هم ور
دیآزاب و زا هبلک نازحا هب ییآرد


لزؼ ۴۱۵

یم هاوخ و لگ ناشفا نک زا رهد هچ یم ییوج
نیا تفگ هگرحس لگ لبلب وت هچ یم ییوگ

دنسم هب ناتسلگ رب ات دهاش و یقاس ار
بل یریگ و خر یسوب یم یشون و لگ ییوب

داشمش نامارخ نک و گنهآ ناتسلگ نک
ات ورس دزومایب زا دق وت ییوجلد

ات هچنؼ تنادنخ تلود هب هک دهاوخ داد
یا خاش لگ انعر زا رهب هک یم ییور

زورما هک ترازاب شوجرپ رادیرخ تسا
بایرد و هنب یجنگ زا هیام ییوکین

نوچ عمش ییوروکن رد رذگهر داب تسا
ؾرط یرنه دنبرب زا عمش ییوروکن

نآ هرط هک ره شدعج دص هفان نیچ دزرا
شوخ یدوب رگا یدوب شییوب ز شوخ ییوخ

ره غرم هب یناتسد رد نشلگ هاش دمآ
لبلب هب یزاساون ظفاح هب لزؼ ییوگ

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->