‫‪MTs.

ASSASUL ISLAMIYAH CIBATU CIKEMBAR SUKABUMI‬‬
‫‪Ulangan Tengah Semester Ganjil‬‬
‫‪Bahasa Arab Kelas VIII‬‬
‫الهالل ‪............................... :‬‬
‫االسم ‪............................... :‬‬
‫‪Tahun Pelajaran 2012/2013‬‬
‫‪Petunjuk Mengerjakan soal‬‬
‫‪..‬‬
‫‪I. Soal Pilihan Ganda‬‬

‫ملمَامػَةمللآنم؟مللآنملمَاػة ‪۰ .‬‬
‫‪َ .۱‬مك َم‬
‫أ‪.‬ملم مولحدةمممب‪.‬مملمثاهيةمممجم‪۰‬مممملمثامثةمدم‪۰‬مملمرلبؼة‬
‫‪ . ۲‬كملمَاػةمللآنم؟مللآنملمَاػة ‪.......‬‬
‫أ‪.‬ملمَابؼةمممممبملمثامنةمممجممم‪۰‬ملمخاسؼةمممممدممم‪۰‬لمؼارشة‬
‫‪. ۳‬لمَاػةملمثامنة = ‪..... pukul‬‬
‫ملم‪.‬م‪۵‬ممب‪.‬مممم‪۶‬مممج‪.‬مممم‪۷‬مممد‪.‬مم‪۸‬‬
‫‪. . ۴‬لمَاػةملمَابؼة ‪.‬م=مم‪pukul‬‬
‫لم‪.‬م‪۵‬ممب‪.‬مممم‪۶‬مممج‪.‬مممم‪۷‬مممد‪.‬م‪۸‬م‬
‫‪ = pukul . . ۵‬لمَاػةملخلامَةمولمنصف ‪.‬‬
‫لم‪.‬م‪۵‬م‪,‬م‪۳۰‬ممب‪.‬مممم‪۶‬مم‪۳۰,‬مممج‪.‬مممم‪۷‬م‪۳۰,‬ممد‪.‬م‪۸‬م‪۳۰,‬‬
‫‪. pukul 05.kurang 5 menit =......... . ۶‬‬
‫أم‪.‬ملمَاػةملخلامَةملالمثالثمدكائقممممج‪.‬ملمَاػةملخلامَةملالممخسمدكائق‬
‫بم‪.‬ملمَاػةملخلامَةملالمأربعمدكائقممممد‪.‬ملمَاػةملخلامَةملالمستمدكائق‬
‫‪pukul 07 lewat 10 menit = ......... . ۷‬‬
‫أم‪.‬ملمَاػةملمَابؼةموغرشمدكائقمممممممج‪.‬ملمَاػةملمَابؼةموس بعمدكائق‬
‫ب‪.‬ملمَاػةملمَابؼةموجَعمدكائقمممممممد‪.‬ملمَاػةملمَابؼةموستمدكائق‬
‫‪.٨‬ممم‪ lawan kata‬لنليل ‪adalah . . .‬‬
‫أ‪.‬مصباحمب‪.‬مممممممَاءممممممممج‪.‬ممممممممممممهنارمد‪.‬ممممهؼم‬
‫هصيلملمظيرمىفملمَاػةم‪.‬م‪.‬م‪.‬مهنارل ‪۹.‬‬
‫أ‪.‬ملمولحدةممممب‪.‬ممممملمثاهيةمج‪.‬ممممملمثامثةمد‪.‬ممممملمرلبؼة‬
‫‪ ۱ .‬هصيلم‪.‬م‪.‬م‪.‬مىفملمَاػةملمرلبؼةموملمنصفمصباحا‪.‬ممممممممممممممممممم‬
‫أ‪.‬ملمصبحمممممممب‪.‬ملمغربممممممج‪.‬ممملمؼشاءمممممممممد‪.‬ملمظير‬
‫لملرلءة‬
‫وسفملىلململدمرسةمىفملمَاػةملمَامبؼةمصباحام‪،‬ىوميدرسميوسفملمغةملمؼربيةمولمرايضيات‬
‫مي َذم َمىبمممي َ َ م‬
‫ىفملمفصلم‪،‬ميوسفمثلميذمماىرم‪،‬مىوميذلكرمدروسوملكميومم‪،‬محيبململدمرسميوسفملهومثلميذ‬
‫‪.‬جمهتدمووش يطم‪،‬مويرجعميوسفممنململدرسةمىفملمَاػةملمولحدةممتاما‬
‫! ‪Soal nomor 11 – 15 lihat jawaban pada bacaan di atas‬‬
‫‪ . . ۱۱‬مىتميذىبميوسفملىلململدرسةم؟ميذىبميوسفملىلململدرسةمىفملمَاػة‬
‫أ‪.‬ملمَابؼةمممممممب‪.‬ملمثامنةمممممممممج‪.‬ملمخاسؼةمممممممممد‪.‬ملمؼارشة‬
‫م‪ . .۱۲‬أيمدرسميدرسميوسفم؟‬
‫أ‪.‬مللمَابمممممممممب‪.‬ملمغةملمؼربيةمممممممممج‪.‬ملمفلوممممممممد‪.‬ملمخفَري‬
‫‪ . ۱۳‬أينميدرسميوسفم؟ميدرسميوسفمىفم‪........‬‬
‫أ‪.‬ململمَجدمممممممب‪.‬ململمكتبةمممممج‪.‬ملمفصلممممممد‪.‬ملمبيت‬
‫م‪ . .۱۶‬يوسفمثلميذ ‪.........‬‬
‫أ‪.‬مكَالمممب‪.‬ممجيلمممممج‪.‬ماىرمممممد‪.‬مكبري‬
‫م‪ .۱۵‬مىتميرجعميوسفممنململدرسةم؟ميرجعميوسفممنململدرسةمىفملمَاػةم‪..........‬‬
‫أ‪.‬ملمولحدةمممممممممب‪.‬ملمثاهيةممممممممج‪.‬ملمثامثةممممممممد‪.‬ملمرلبؼة‬
‫للولر‬
‫لحساقم‪:‬ملمَالمممػليمك‬
‫محيدم‪:‬موػليمكملمَالممورمحةهللا‬
‫لحساقم‪:‬مأيمساػةمللآنم؟‬
‫محيدم‪:‬ملمَاػةمللآنملمؼارشةمصباحا‬
‫لحساقم‪:‬ممامسمأبيممايممحيدم؟‬
‫محيدم‪:‬ملمسوملبرلىمىمي‬

‫لحساقم‪:‬مىلمىوميذىبملىلملمؼملم؟‬
‫محيدم‪:‬مهؼمم‪،‬ىمىوميذىبملىلملمؼملمىفملمَاػةملمَابؼةمصباحا‬
‫لحساقم‪:‬مكملمَاػةميرجعمأبوكممنملمؼملم؟‬
‫محيدم‪:‬مىوميرجعممنملمؼملمىفملمَاػةملمرلبؼةمولمنصفممَاء‬
‫! ‪Soal nomor 16 – 20 lihat jawaban pada percakapan di atas‬‬
‫م‪ . .۱۴‬أيمساػةمحلكمملحساقممعممحيدم؟ملمَاػةم‪.........‬‬
‫أ‪.‬ملمَابؼةمممممب‪.‬ملمثامنةممممممج‪.‬ملمخاسؼةممممممد‪.‬ملمؼارشة‬
‫م‪ . .۱۷‬مامسمأبوممحيدم؟ملمسوم‪........‬‬
‫أ‪.‬ملحساقممممب‪.‬ملبرلىمىميممممممج‪.‬ميوسفممممد‪.‬ممزاكراي‬
‫م‪ . .۱۸‬مىتميذىبمأبوممحيدملىلملمؼملم؟ميذىبمأبوممحيدملىلملمؼملمىفملمَاػة ‪......‬‬
‫أ‪.‬ملمَابؼةمممممممب‪.‬ملمثامنةممممممممممج‪.‬ملمخاسؼةممممممممد‪.‬ملمؼارشة‬
‫م‪ . .۱۹‬محيدميخلكمممع ‪................‬م‬
‫أ‪.‬ملحساقمممممب‪.‬ملبرلىمىميمج‪.‬ميوسفممممممد‪.‬مممزاكراي‬
‫‪.‬م‪. ۲‬مممنملذليميرجعممنملمؼملمىفملمَاػةملمرلبؼةمولمنصفممَاءم؟م‬
‫أ‪.‬ملحساقمممممب‪.‬ملبرلىمىميمممممجم‪.‬أبوهممممممد‪.‬مأمو‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------‬‬‫ل‪.‬محرمجملىلملنلغةمالاهدوهيَ يامجيدلم!مم‬
‫كرلءة‬
‫فوزلنمثلميذمىفململدرسةملمثاهويةم‪،‬مىوميَكنمىفمسورلابايموللآمنممعرهمثالثةمغرشمس نةم‪،‬مىومثلميذمجمهتدم‪،‬مفوزلنميذىبملىلململدرسةملكميومممبكرل‪،‬مذلمكلمحيبومم‬
‫أس خاذهموأصدكائوم‪.‬مفوزلنميدرسملدلينملالساليمم‪،‬مولنلغةملمؼربيةم‪،‬مولنلغةملالجنلَ يةم‪،‬مفوزلنممَملمىوميصيلممويصوم‬
‫‪.۲‬مممرثبملمجللملالثيةممخكونمفلرةمحصيحةم!‬
‫(ػىلململناءملركام)م(منمولحدملىلملثنىتمغرش)م(وميامميناء)م(غلربمكصريموغلربمظويل)م(لهظرم‪,‬مىذهمساػة)م(ميامغلرابن)م(لمَاػةمػىلمللائط)م‬
‫‪----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫وركةمالاجابةم!‬
‫لجلولب‬

‫رمق‬

‫‪۲۱‬‬

‫‪۲۲‬‬

‫لجلولب رمق لجلولب‬

‫رمق‬

‫‪۱۱‬‬
‫‪۱۲‬‬
‫‪۱۳‬‬
‫‪۱۴‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫‪۱۶‬‬
‫‪۱۷‬‬
‫‪۱۸‬‬
‫‪۱۹‬‬
‫‪۲۰‬‬

‫‪۱‬‬
‫‪۲‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۷‬‬
‫‪۸‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۱۰‬‬

‫‪MTs. ASSASUL ISLAMIYAH CIBATU CIKEMBAR SUKABUMI‬‬
‫‪Ulangan Tengah Semester Ganjil‬‬
‫‪Bahasa Arab Kelas IX‬‬
‫الهالل ‪............................... :‬‬
‫االسم ‪............................... :‬‬
‫‪Tahun Pelajaran 2012/2013‬‬
‫‪Petunjuk Mengerjakan soal‬‬
‫‪Mulai dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih‬‬
‫‪dahulu Teliti kembali sebelum dikumpulkan Sersan ‘ serius tapi santai ‘coy . . .‬‬

‫‪Soal Pilihan Ganda‬‬

‫ل‪.‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪.۲‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۳‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۴‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۵‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۶‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۷‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۸‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۹‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱۱‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱۲‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱۳‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱۴‬‬
‫ل‪.‬‬
‫‪۰۱۵‬‬
‫ل‪.‬‬

‫غيدملمفعرم‪,‬موالمثصمم!محننمهصىلمغيدملمفعرممعململَلمنيمىفململَجدمجامػةم‪,‬مىلم‪..........‬مثذىبملىلململَجدمغدلم؟‬
‫ج‪ .‬ىومممممممم‬
‫ب‪ .‬لهتم‬
‫لهتَم‬
‫ململسافرملىلملىمماكنم‪,‬ملانم‪..........‬مىفملمبيتممل‬
‫ج‪ .‬موجودمممممممم‬
‫ب‪ .‬يلرء‬
‫يذىب‬
‫‪......‬ميوسفململرأن‬
‫ج‪ .‬يلرأم‬
‫ب‪ .‬يرشب‬
‫يألك‬
‫يظيرمىفم‪...........‬مهظرةملمَؼادةمولمرسور‬
‫ج‪ .‬بعوهنمممممممم‬
‫ب‪ .‬بدهنم‬
‫يدمه‬
‫‪........‬ميخلكمونمغنمغيدملمفعر‬
‫ج‪ .‬ممممهمممم‬
‫ب‪ .‬ىنم‬
‫ىو‬
‫وبؼدمصالةملمؼيدم‪,‬ممهميخصاحفونم‪,‬ممؼىنميخصاحفونم‪......‬‬
‫ج‪berkunjung .‬‬
‫ب‪bersalaman .‬‬
‫‪bertamu‬‬
‫هلدممالاظؼمةملىلم‪...........‬‬
‫ج‪ .‬لمغائبني‬
‫ب‪ .‬للارضون‬
‫للارضين‬
‫‪...........‬مسورايدىمبعاكاتملدلغوةملىلململدغوين‬
‫ج‪ .‬ثوزع‬
‫ب‪ .‬يوزع‬
‫هوزع‬
‫‪..........‬ملمعالبمولمعامباتمىفملمفصلمغنمميالدملمرسولمصىلمهللامػليوموسمل‬
‫ج‪ .‬حتدثممم‬
‫ب‪ .‬حندث‬
‫لحدث‬
‫ظ‬
‫وكالملغضاءملنلجنةم‪:‬ملذنمحننم‪..........‬مو يفتنامبلكملجهتاد‬
‫ج‪ .‬ثؼمل‬
‫ب‪ .‬يؼمل‬
‫لمعل‬
‫لنمىذلمللفلمهممممنامونلحارضينم‪,‬ممؼىنمهممم‪.....‬‬
‫ج‪berkunjung .‬‬
‫ب‪bersalaman .‬‬
‫‪membagikan‬‬
‫هؼمم‪,‬ملانممنملغضاءملنلجنةم‪,‬مبلملانمرئيسملنلجنةم‪,‬ممؼىنمرئيسملنلجنةم‪.....‬‬
‫ج‪ketua panitia .‬‬
‫ب‪bendahara .‬‬
‫‪pagar ayu‬‬
‫‪.........‬مسافرمتملىلمجوكجاكرات‬
‫ج‪ .‬مىنمممممم‬
‫ب‪ .‬لهمت‬
‫ىه‬
‫‪.......‬مجلَ نامػىلملمكرىس‬
‫ج‪ .‬ممحننممممم‬
‫ب‪ .‬ىه‬
‫ىو‬
‫الم‪.......‬ميومملمؼيدمايملهورم!‬
‫ج‪ .‬حزرم‬
‫ب‪ .‬جرشبم‬
‫ثألكم‬

‫د‪ .‬مممىه‬
‫د‪ .‬مممَجد‬
‫د‪ .‬ميرضب‬
‫د‪ .‬موجوىيم‬
‫د‪ .‬مىه‬
‫د‪.‬‬

‫‪Ziarah‬‬

‫د‪ .‬ململيخني‬
‫د‪ .‬ملوزع‬
‫د‪ .‬محيدث‬
‫د‪ .‬هؼملم‬
‫د‪.‬‬

‫‪penting‬‬

‫د‪.‬‬

‫‪sekretaris‬‬

‫د‪ .‬ملهنت‬
‫د‪ .‬ملهتم‬
‫د‪ .‬ثصممم‬
‫‪Soal essay‬‬

‫ل‪.‬‬
‫‪.۲‬‬

‫رثبملمجللملالثيةممخكونمفلرةمحصيحةم!‬
‫~مايم~مأ َهتم~موم~مبدرلدلينم~مليم~ملىلم~مجَافرم~مماكنم~م؟‬
‫~ملمكرميم~مغبدم~مالاس خاذم~ممؼروفم~مىفم~مدلعم~مبالدانم‬
‫حرمجملىلملنلغةمالاهدوهيَ يامجيدلم!مم‬
‫‪Nabilah dan Kartini menghiasi tempat upacara‬‬
‫‪Para undangan duduk di belakang tempat upacara‬‬
‫‪Saya tunggu kehadiranmu pada jam tujuh pagi‬‬

‫‪ ۰۳‬مىوممممممميذىبمم‬
‫ل َهتمممممم‪...........‬‬
‫لهمتممممممم‪............‬‬
‫لانمممممممم‪............‬‬

‫مىومممممميَ خلبلمم‬
‫ل َهتمممممم‪...........‬‬
‫لهمتممممممم‪............‬‬
‫لانمممممممم‪............‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫ىوممممممم م‬
‫يخلكم‬
‫ل َهتمممممم‪...........‬‬
‫لهمتممممممم‪............‬‬
‫لانمممممممم‪............‬‬

‫‪I.‬‬

‫ىومممممممميم َمص م‬
‫ىل‬
‫ل َهتمممممم‪...........‬‬
‫لهمتممممممم‪............‬‬
‫لانمممممممم‪............‬‬

‫‪II.‬‬