P. 1
Sohbatnow29_NoPrint

Sohbatnow29_NoPrint

4.0

|Views: 258|Likes:
منشور بواسطةgerash
صحبت نو ویژه گراش شماره 29
صحبت نو ویژه گراش شماره 29

More info:

Published by: gerash on Jan 24, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

هحفص 8 -2009 هیوناژ-1430 مرحم -1387 نمهب لوا همین -)سراف ون تبحص 53 هرامش همیمض( هن و تسیب هرامش

.موس لاس .شارگ هژیو ون تبحص
www.sohbatenow.com
دیشوپ دیپس ، هایس هوک
]درفییافو یدهم :سکع[ J
مدرم یتقو ،هام ید مشش و تسیب :ون تبحص
لا��س ی هرطاخ ،دند��ش رادیب باوخ زا شارگ
حوضو هب اه نآ .د��ندروآ دای هب ار یرود یا��ه
تاعافترا رب فرب لاب دیپس ناگتشرف هک دندید
و یدا��ش زا یجوم بب��س نیدب .دنا هدرک ه��نل
شارگ .تفرگارف ار نلاس گرزب و ناکدوک رورس
کشخ و مرگ ی هقطنم رد ند��ش عقاو لیلد هب
.تسا یبآ یب و یبآ مک راچد هراومه ،ییایفارغج
.تسا زیگنا تفگش و ردان دوخ عون رد دادیور نیا
رادید یار��ب ،تعیبط و هو��ک هب نادنم ه��قلع
ات دنا هتفات��ش فارطا یاه هوک هب فرب اب کیدزن
ناغمرا هب نارگید یارب ار یدنوادخ تمعن ن��یا
.دنروایب
یشوخرس و یدا��ش اه لا��س زا دعب فرب ندید
و مدرم زا ییاه هورگ .ت��شاد لابند هب ار مدر��م
ت��سد ار تصرف نیا زین هقبا��س اب نادرونهوک
هوک هلق هب نآ دس و بآ گنت ری��سم زا و دنادن
.دندرک دوعص »ک
ُ
رُ م نُب« هب فورعم هایس
فرب های��س هوک داتفه ههد لیاوا رد راب نیرخآ
یهاگ هوک نیا م��یدق رد هتبلا .دید دوخ ه��ب ار
امرخ هریش اب فرب لوانت و ت��سا هدوب ریگ فرب
ت��سا هدوب شارگ مدرم یاه یمرگر��س زا یکی
.دش یم مهارف نآ ناکما رابکی لاس دنچ ره هک
ار هدز خی یاه بآ زین رود یاه هتشذگ رد مدرم
دنتخیمآ یم مه رد باشود اب »هرگنس« ناونع اب
.دندرک یم فرصم یعیبط ینتسب ناونع هب و
هن��شت کاخ اه هام زا دعب هام ید 25 زور نارا��ب
هب شارگ .در��ک کانمن ار نات��سرل و شار��گ
980 و تسا رت عفترم فارطا یاهره��ش تبسن
زین »کرم نب« و دراد یدنلب ایرد حط��س زا رتم
.تسا هقطنم نیا رد هوک هلق نیرت عفترم
لوا ربخ 
2
ربعم دس تیعضو زا یشرازگ
زا یلیرت دهاوخ یم رگم
؟دوش در ور هدایپ
رجف ههد یشزرو تاقباسم یرازگرب
شزرو لاس یس
زور هد رد
یارب نیمز
نکسم یاه ینواعت
دش میسقت
امنیس رد رمش
تسامش رظتنم
3
2
هتفه کی
شارگ رد پیلیف اب
4
طخرس 
5
ملعا
زمرقتیعضو
کلاس یارب
تشادهب یارو�ش ه�سلج رد :نایدزیا م�ساق
یرامیب زا یریگ�شیپ هار رد تلک�شم شارگ
.دش یسررب کلاس
:تفگ ،شار��گ هاگنامرد س��ییر ،ينی��سح ر��تکد
و دکار ياه بآ دوجو يرامیب نیا ل��ماع نیرتگرزب
سانشراک ،يفرش .تسا رباعم حطس رد اه بلضاف
يرامیب شیازفا هرابرد ،ناتسرهش نامرد و تشادهب
رد هک يلاح رد :تفگ هتشذگ لاس هب تبسن کلاس
شخب رد يرامیب نیا زا دروم 30 اهنت شیپ لا��س
لوا ي ههام 9 رد مقر نیا ،دوب هد��ش شرازگ شارگ
دوجو نآ يلصا للع هک هدیسر دروم 29 هب لا��سما
ود رد :تفگ یو .تسا اهاتسور حطس رد ناگدنوج
تسا هدیدرگ مادقا ندرک مودعم هب تب��سن هلحرم
هتفه هک هدنیآ لا��س هامریت رد مو��س هلحرم رد و
ماجنا هب تبسن تسا کرتشم ياه يرامیب اب هزرابم
.دش دهاوخ مادقا هباشم لمع
مدع کلا��س عوی��ش لماع نیرتمهم ه��سلج نیا رد
ياه هدنام س��پ هژیو هب ،ه��لابز ن��فد و يروآ ع��مج
هک اهرابنا بآ دوجو نینچمه .د�ش ملعا يناتسرامیب
رد دنا هداد ياج دوخ رد ار تاناویح ياه ه��شل ًاضعب
تیلوت رد اهرابنا بآ نوچاما .تسا رثوم یرامیب عویش
هب ،ت��سا يگنهرف ثاریم و هیریخ روما و فاقوا هرادا
تشادهب زکرم و روکذم هرادا نیب يگنهامه مدع رطاخ
مادقا عون ره ماجنا ،رهش يافبآ هرادا و شارگ نامرد و
.تسا هتخاسلاحم ار يا هناریگشیپ
يکی شارگ يرادرهشهدنیامن روپرایمار هسلجنیا رد
درگلو ياه گس دوجو ار يرامیب نیا عویش لماوع زا
يرادرهش نیب يگنهامه مدع رطاخ هب تفگ و يقلت
ياه گ��س نتخا��س مودعم رد يماظتنا يهدنامرف و
.تسا هدشن لصاح يبولطم ي هجیتن لاح هب ات درگلو
لمع عقوم هب ،هلابز نفد و يروآ عمج دروم یارب اما
يیوردوخ زین ينات��سرامیب ياه هدنام سپ دروم رد و
.تسا هتفای صاصتخا رما نیا هب
]راهبون نیمادمحم :اهسکع[ ییانثتسا تصرف نیا زا هدافتسا و یزاب فرب یارب شاهب هوک هب مدرم رفس J
7
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
2
ون زا زور
ریدغ یشورفباتک  ارس گنهرف یشورفباتک  شنادرون یشورفباتک  ظفاح یشورفباتک  رنه یارس  ادن پولکویدیو مج ماج پولکویدیو :ون تبحص عیزوت زکارم
تا�یه ود لا�سما :و�ن ت�بحص
و مظعا هینیسح هب هت�سباو هزات
هب موصعم هدراهچ هیملع هسردم
یرادازع یاه تایه رامشرپ عمج
.دندش هفاضا شارگ
هدراهچ هیملع هسردم ینز هنیس تایه
ینز هنی��س تایه ن��یمراهچ مو��صعم
یاه تایه زا د��عب ه��ک ت��سا شار��گ
هب خیشودنب و زور قرب ،گاسان ینز هنیس
شارگ یتنس ینز هنیس یاه تایه عمج
نانز هنیس نیا زا شیپ .تسا هدش هفاضا
ه��سردم دوخ رد موصعم هدراهچ تایه
زا اما دنتخادرپ یم ینز هنی��س هب هیملع
یرادازع مسارم نانآ زا ی��شخب لاسما
دنهاوخ رازگرب ره��ش یاه نابایخ رد ار
.درک
تایه لاسما یرادازع مسارم هدیدپ اما
ن��سح ماما هب نیل��سوتم ی��نزریجنز
تلیکشت اب تایه نیا .دوب )ع(یبتجم
هجوت صاخ ینزریجنز کب��س و مظنم
تایه .در��ک بلج دو��خ ه��ب ار مدر��م
)ع(یبتجم ن��سح ماما هب نیل��سوتم
تسا شارگ مظعا هینی��سح هب هتسباو
ینسح رغصا یلع ردارب ،ین��سح رصان و
.تسا هدرک سیسات ار نآ
ناناوخ هحون اب ار تایه نیا ًلومعم مدرم
کی زا تایه نیا تانیرمت .دنتخانش یم
هد��ش ماجنا یرادازع زاغآ زا شیپ ها��م
یا هویش هب دنناوتب نانزریجنز ات ت��سا
تکرش یرادازع مسارم رد مظنم و هزات
ه��س رد ینزریجنز تلاح نیا رد .دننک
تیاهن رد و برض ود ،برض کت هلحرم
مسارم نایاپ رد دوش یم ماجنا برض هس
.دنزادرپ یم اعد هب تایه یاضعا زین
شیپ لاس دنچ زا ینزریجنز کبس نیا
روضح و تسا هدش یم ماجنا زاری��ش رد
،اه سابل م��ظنم مرف اب شار��گ رد نآ
اب ناوخ هحون ود ی��ناوخمه ن��ینچمه
تاماظتنا صاخ سابل و مب و ریز یادص
.تفرگ رارق مدرم هجوت دروم
نز ود ییاسانش یاه یندین��ش رگید زا
ناونع هب هنادرم یبرع سابل ا��ب هک دوب
هدرک تکرش لا��سما یرادازع رد اق��س
.دندوب
 تشاددای
و یونعم ی هقلع
تیقفوم زار ؛قشع
ون تبحص
شارگ ون تبحص مرتحم ناگدنسیون و ناریدم
و ربتعم ی هیرشن ندش یا هتفه ود را��شتنا هدژم
و ی��شارگ درف ره یارب ،شارگ ون تبحص ن��یزو
تقیقح رد .دو��ب شخبدیما یا هدژم ینات��سرل
دور یم هلاس دص هر هبش کی ل�فط نیا قاد�صم
ناوت یم مرتحم هیر��شن نیا یدوعص ری��س رد ار
.دید
زا ،تسوکن هک یلا��س موهفم هب ،راک زاغآ نامه زا
تهج زا هچ ،رابرپ ی هیرشن نیا .ت��سادیپ شراهب
،نیگنر پاچ و بوغرم ذغاک و هتسارآ و ابیز رهاظ
فاصنا .داد یم ناگدنناوخ هب نشور یا هدنیآ دیون
تلک��شم اب دنناد یم نارظن بحاص هک داد دیاب
ره ندیشخب ناماس و هیهت ،ر��شن و پاچ و ذغاک
راک دنموربآ یوحن ه��ب مه نآ ،همانزور زا هرام��ش
.تسین یناسآ
غلابم جرخ و فازگ ی هیامر��س فرص اب ار راک نیا
ا��سب هچ .داد ماجنا ناوت یمن ییاهنت هب ت��فگنه
رد ،رت تفگنه جراخم و رت��شیب یاه هیامرس هک
یهدزاب نینچ ه��ک دو��ش یم جرخ رگید یاه هار
.درادن یمدرم و یعامتجا و یبدا و یگنهرف
هدرک قفوم ار هیرشن نیا مرتحم ناگدننادرگ هچنآ
ی هقلع هکلب ،ت��سین نآ یدام ی هیامر��س تس ا
ش��شوک و کاخ و بآ نیا ه��ب ق��شع و یونعم
ی هناقداص شلت و دنلب تمه و ریذپان یگت��سخ
راظتنا و دیما ناوت یم تامدقم نیا اب .ت��سا نانآ
هک شارگ ون تبحص یمدرم هیر��شن هک ت��شاد
نوزفازور یاه تیقفوم هب ،ت��سا هار زاغآ رد زونه
هب هدنناوخ م��شچ لا��س ره و هام ره و دیآ لیان
نیا .دوش نشور رترابرپ و رت هت��سارآ یاه هرامش
نیا ناگد��ننادرگ قیفوت .ت��سا ام ه��مه یوزرآ
.مراتساوخ گرزب و کچوک زا ،زیزع ی هیرشن
کیربت ضرعلوبق دیما و تامارتحا میدقت اب
یصاصتخا ربخ 
]درفییافو بوقعی :سکع[ مظعا هینیسح رد اروشاع حبصJ
نیریخ تشادساپ شیامه
زور نیرخآ رد شارگ
دش دهاوخ رازگرب نیدرورف
ياه هتیمك نیلوئسم ه�سلج رد :یدباع تجح -نم شارگ
کیو ی�س زور ،شارگ نیریخ ت�شادساپ ش�یامه دات�س
شارگ رد شیامه یراز�گرب زور ناونع هب 1388 ن�یدرورف
.دش نییعت
: تفگ ش��یامه دات��س سیئر و شارگ راد��شخب ه��سلج نیا رد
ياه هورگراک لیکشت میا هتشادرب اتسار نیا رد هک يماگ نیت��سخن
ياه هژورپ و ن��یریخ دادعت و يما��سا ي هیهت روظنم ه��ب فلتخم
اب مسارم نیا تسا هتسیاش .ت��سا هدوب نانآ ي هناراکوکین يثادحا
.ددرگ رازگرب روشک يلاع تاماقم زا يکی روضح
روشک زا جراخ سدقم نکاما زا ریواصت و پیلک ي هیهت رب يرورهم
نایاپ رد و درک دیکأت نیریخ زا لیلجت مسارم رد هدافت��سا تهج
تاقیقحت اب تساوخ اه هتیمک نیلوئ��سم زا ،دات��س ریبد ،يقداص
دیدج راکفا زا يریگ هرهب هب ناناوج هژیوب و نادنوره��ش زا رت��شیب
.دنیامن شلت يلحم نیریخ تخانش ي هنیمز رد
سدنهم .دندش یفرعم فلتخم یاه هتیمک نیلوئسم هسلج نیا رد
هتیمک رد نیتم نیسح ،يریگیپ و يزیر همانرب هتیمک رد يرفظم
،يلام روما و تاکرادت هتیمک رد راشفا نیسح ،تاراشتنا و تاغیلبت
اضرلادبع ،يیاریذپ و تافیر��شت ،ناک��سا هتیمک رد يدباع تجح
هتیمک رد يزورون سنوی ،رابخا و يمومع طباور هتیمک رد را��شفا
و تاماظتنا و تینما هتیمک رد ين��سح تمعن ،شزرو و ي��گنهرف
.دنراد روضح يجنس زاین هتیمکرد يهیقف نیسح
شارگ هماع گنهرف
دوش یم باتک
هورگ ،شهوژپ و ق�یقحت لا�س 13 زا سپ :ون ت�بحص
رولکلوف ه�عومجم ،ی�شارگ گ�نهرف ناگد�نروآدرگ
.دنك یم نیودت ار شارگ
گنهرف ناگدنروآدرگ هورگ یاضعا زا یحلص یلعلادبع هتفگ هب
یاه شهوژپ نیودت لاح رد یرابج یدهم یراکمه اب وا ،یشارگ
نیا .دنت��سه هماع گنهرف ف��لتخم یاه هنیمز رد هور��گ ن��یا
ار شارگ ره��ش هژیو هب هقطنم رولکلوف زا یلماک هعومجم هور��گ
میت ،ی��شهوژپ لحارم نتفای نایاپ اب .ت��سا هدومن یروآ عمج
تاعوضوم ،موس طخ تاغیلبت نوناک لحم رد رارقتسا اب نیودت
.دومن دنهاوخ هدامآ باتک لکش هب ار شهوژپ دروم
هقطنم )واش تئاک( هنایماع یاه هصق ؛ لما��ش عوضوم هدزی��س
تاداقتعا و اهرواب ،اه لثملا برض ،یشارگ تغل گنهرف ،ناتسرل
راعشا و اه ییلل ،یلحم یاه لتم و راعشا ،ناتسرل مدرم هنایماع
،موسر و بادآ و م��سارم ،ی��سورع یاه کنو��ساو ،نادازون یارب
عیانص ،لغاشم یفرعم ،شارگ هعلق گنج یارجام ،شارگ خیرات
یاهوراد و اهاذغ و یلحم یقیسوم ،یمیدق یاه هفرح و یت��سد
.دش دهاوخ نیودت هعومجم نیا رد یلحم
یرادهگن و ظفح یاتسار رد یشارگ گنهرف ناگدنروآدرگ هورگ
.درک زاغآ شارگ یمومع هناخباتک زا ار دوخ تیلاعف مدرم گنهرف
زا یا هدمع شخب نونکا مه ک��ش نودب هک گنهرف یروآ عمج
هدش ماجنا ناوارف یاه هنیزه اب تسا هدش هدرپس یشومارف هب نآ
نآ هدنام یقاب یاه شخب هماع گنهرف یروآ عمج مدع اب .ت��سا
.دش دهاوخ هدرپس یشومارف تسد هب زین
یارب دنم هقلع نایرهشمه زا یشارگ گنهرف ناگدنروآدرگ هورگ
یراکمه نیا .ت��سا هدرک یراکمه هب توعد تیلاعف نیا ماجنا
روضح ای و بلاطم لا��سرا ،یلام یاه کمک تروص هب د��ناوت یم
اه یراکمه نیا .دشاب نیودت میت رد هماع گنهرف هب نادنم هقلع
کمک اهب نارگ هعومجم نیا ند��ش لماک و عیر��ست هب دناوت یم
.دنک
یاه ینواعت یارب نیمز
دش میسقت نکسم
یاه ینواعت زاین دروم یاه نیمز :یدباع تجح -نم شارگ
یزاسرهش و نکسم سییر روضح اب یا ه�سلج رد نکسم
.دش نییعت ناتسرل
نیمات هب تلود ت��یانع اب ،شارگ راد��شخب يرورهم نی��سحلادبع
تیولوا رد ار نک��سم نیمات مرتحم تلود: ت��شاد راهظا ،نک��سم
رهش نکسم ينواعت ياه هورگراک هک تسا هتسیاش و هداد رارق روما
.دنیامن رت خسار ار دوخ مزع اتسار نیا رد شارگ
راهظا ناتسرل ناتسرهش يزاسرهش و نک��سم هرادا سییر ،راختفا
نک��سم یارب رفن 1800 داد��عت شارگ ره��ش رد نونکات :ت��شاد
نکسم ياه ينواعت ي هرفن جنپ ي هریدم تیئه .دنا هدرک ي��سیون مان
رد دیامن يم باجیا ترورض و هدوبن يضاقتم همه نیا يوگخ��ساپ
نیا اب يدارفا ،اه تیولوا نییعت یارب تاقیقحت روظنم هب و اتسار نیا
.دنیامن يراکمه اه ينواعت
همادا 1392لا��س ات نک��سم ياه ينواعت رد ي��سیون مان دوزفا راختفا
شارگ رد نک��سم ثیح زا ار رفن 900 دادعت میرداق اهنت ام و هت��شاد
صاصتخا رفن راهچ هب نیمز هعطق ره هتبلا .میهد رارق ش��شوپ تحت
ثادحا هب تب��سن ماو ذخا و کناب هب اه نآ يفرعم زا س��پ ات د��بای یم
دروم رد يو .دوش مادقا عبرم رتم 80 ات 70 تحاسم هب يیاه نامتراپآ
ي هیداحتا هب نیمز راتکه 13 نیا زا شیپ :تفگ حرط نیا یا��ه نیمز
میددص رد نونکا مه و هدش هداد صاصتخا اضر رهم نک��سم ينواعت
هب و يلحم ياه ينواعت ریا��س تهج تسارجا ت��سد رد هک يحرط اب
راتکه 19 دودح رد يحرط ا��عومجم تارادا و هاپ��س ينواعت صوصخ
رد .دو��ش یم راذگاو یرادره��ش هب زین يضارا زا دصرد 10 .مینک هیهت
اه دحاو ثادحا درک یگدامآ ملعا شارگ رادرهش يدئاق سدنهم همادا
.دوش راذگاو يرادرهش هب ينامیپ تروص هب
زا راتکه مین و ود صاصتخا ت��ساوخرد شارگ راد��شخب همتاخ رد
تساوخ اه ينواعت زا و دومن يلحم نکسم ياه ينواعت هب رهش يضارا
دروم رد تاقیقحت و يسررب هب تب��سن رجف کرابم ههد ات رثکادح
رجف دنمهوکش ههد ات دنیامن ي��شک هعرق و مادقا ناگدننک مان تبث
هسلج نیا رد .دشاب نک��سم دقاف دارفا یارب شوخ یربخ اب هارمه
نایجی��سب ينواعت هب نک��سم حرط يضارا زا راتکه 1/3 صاصتخا
.دش بیوصت
نیا رد نکسم یاه حرط ،شارگ رد هدش ماجنا یاه تیلاعف دوجو اب
.دراد رارق دوخ هیلوا لحارم رد رگید یاهرهش هب تبسن رهش
شارگ يراد��شخب يمومع طباور :87 ها�م ید
440 دیفس تفن يرتیل 20 ره تمیق درک ملعا
غلبم لزنم لخاد ات لمح تروص رد .تسا ناموت
.دبای يم شیازفا ناموت 500 هب قوف
نازرواشک هب شارگ يزرواشک کناب :87 هام ید
تخادرپ ي��ندم تکرا��شم تلیه��ست راکمدنگ
رتشیب علطا تهج دنناوت يم نازرواشک .دنک يم
.دننک هعجارم يزرواشک گناب هب
تجح ،شارگ یرادره��ش یو��س زا :87هام ید
ینار سوب ینیم طو��طخ رظان ناو��نع هب یدباع
.دش یفرعم یرهش نورد
زو��ین شار��گ شراز��گ ه��ب :87 ها�م ید 18
»دنرام��ش یم ار اه مدق هک یزور« یرادر��بملیف
نسح دیس طسوت ارو��شاع زور راهان تخپ هرابرد
.دیسر نایاپ هب یمشاه
یراگن همانزور هاگراک ن��یلوا :87 ها�م ید 19
تیاده اب هاگراک ن��یا رد .د��ش رازگرب ون تبحص
یاه کبس،هیرشن هیریرحت ریبد ،روپ هجاوخدمحم
.دش نیرمت و یسررب یسیون ربخ فلتخم
اب شارگ يرایمه و هعسوت هسسؤم :87 هام ید
لایر نویلیم جنپ غلبم ره��ش یاروش تساوخرد
ماما نابایخ يیان��شور مت��سیس تاریمعت یارب
.داد صاصتخا
)هر(
ينیمخ
ی هروس لوزن زور لاس تب��سانم هب :87هام ید
نیمه هب یا همانرب هژ��یو هداوناخ زور و یتا ل��ه
نازومآ شناد مر��تحم یایلوا روضح اب تب��سانم
شارگ )اهیلع...ا مل��س( ارهزلا تیب یراک��مه اب و
.دیدرگ رازگرب
نویلیم راهچ و ی��س غلبم نونکات :87 هام ید
هب کمک یارب هک يبا��سح هب يدقن کمک لایر
.تسا هدیدرگ زیراو تسا هدش حاتتفا هزغ مدرم
رجف ههد رد تارباخم حرط شش :87 هام نمهب
.دسر یم یرادرب هرهب هب شارگ رد
یدباع تجح
شارگ یاه نابایخ رد هزات تایه ود
ناشفارذب یلقردیح
یرطس دنچ یاهربخ
جنخ و ناتسرل ناتسرهش یکشزپ ماظن تاباختنا
رازگرب رل تشادهب هکب��ش رد هام ید 27 هعمج
.دش
،حارج ،یهللادبع د��محا رتکد تاباختنا ن��یا رد
یاضعا ناونع هب شارگ زا ی��یایهم یلع رتکد و
تیوضع ه��ب تفاطل ر��غصا یلع ر��تکد و ی��لصا
.دندمآ رد جنخ و ناتسرل یکشزپ ماظن نامزاس
علطا هب دعب هرامش رد تاباختنا نیا لماک جیاتن
.دیسر دهاوخ
///J
هروس ریسفت »گرب و لگ« باتک یطخ هخ��سن
جاح موحرم همجرت و فیلات میرک نآرق زا هدئام
یرادتقا دمحا رتکد تمه هب ،یشارگ ناخ متسر
نیا را��شتنا هنیزه .د��ش دهاوخ ر��شتنم و پاچ
لبقت ناخ متسر جاح ناگداون ار دنمشزرا باتک
یلصا طخت��سد تروص هب باتک ن��یا .دنا هدرک
.دیسر دهاوخ پاچ هب هیاسمه تاراشتنا طسوت
///J
یملع تا��یه وضع ،ی��قوثو ر��قابدمحم ر��تکد
رطق روشک هب یتاعلاطم رفس یط ،نارهت هاگشناد
هحود رهش میقم یاه ی��شارگ و اه ینات��سرل اب
رد ار رفس نیا شرازگ یقوثو رتکد .درک تاقلم
.داد دهاوخ رارق شارگ هژیو ون تبحص رایتخا
///J
،ی��بد م��یقم یزوا رعا��ش ،روپ نامل��س اناولی��س
اب ار دو��خ ی��لحم یاه هدور��س زا یا ه��عومجم
زوا یلحم ما��ن هک »زولز ت��شد دور��س« ناونع
هارمه هب رعاش نیا .تسا هدرک پاچ هدامآ ،ت��سا
ظفاح یبدا نمجنا ،یبد رد تایبدا هب نادنم هقلع
15 تدم هب ظفاح نمجنا .د��نا هدرک یراذگ هیاپ ار
.دراد رمتسم تیلاعف یبد نایناریا هاگشاب رد لاس
///J
گنهرف هکبش همانرب و حرط ریدم ،ینامحر قداص
ریبد ،یدمحا دوع��سم فرط زا یمکح اب ،ویدار
،ناوج هکبش ریدم و ویدار یللملا نیب هراون��شج
باختنا هراون��شج نیا هژیو شخب رواد ناونع هب
شخب هراون��شج نیا رد هت��شذگ لاس وا .د��ش
هراونشج رد ار یناگرزاب یاه یهگآ و مرآ ،سنونآ
،نانبل یاهرو��شک .درک یرواد ویدار یللملا نیب
،یولسگوی ،نیارکا ،ینوول��سا ،هی��سور ،هیروس
هراون��شج نیا رد رگید رو��شک دنچ و ه��یرجین
.دنراد روضح
ناگراوخ ریش مسارم
دای هب ،ینیسح
)ع( رغصا یلع
مر�حم زور ن�یمجنپ رد :و�ن ت�بحص
ناردام نا�بزیم شار�گ )س( ار�هزلا تیب
یرادازع م�سارم هب ه�ك دوب ی�ناكدوك و
.دندوب هدمآ ینیسح ناگراوخریش
مسارم )س( ارهزلا تیب یمومع طباور شرازگ هب
هام ید مهدزیس هعمج زور ینیسح ناگراوخریش
.دش اپرب ناشراوخریش نلفط و ناردام روضح اب
نیا هب یصاخ یاوه و لا��ح ناکدوک نیا روضح
ییارس هحونو یحادم اب م��سارم .دوب هداد همانرب
.دش رازگرب این یمرک ینارنخس و روپسابع
///J
راب هرت و هویم نادیم
رگید یتقو دیاش
و هویم نادیم ،اروش بیوصت اب :زوین شارگ
. دوش یم راذگاو یصوصخ شخب هب راب هرت
هاجنپ و دص هسلج رد نادیم نیا شورف هب میمصت
.تسا هدیدرگ ذاختا رهش یمل��سا یاروش مکی و
نیا شورف اب تقفاوم زا سپ رهش یملسا یاروش
نیا شورف هزاجا یرادره��ش هب یا همان رد نادیم
یضترم رتکد .درک رداص هدیازم قیرط زا ار نادیم
خساپ رد شارگ رهش یملسا یاروش سیئر یحتف
اب یرادرهش لبق لاس کی ارچ هک لاو��س نیا هب
رضاح لاح رد و درک تقفاوم نادیم نیا تخا��س
هب میمصت و هدش فرصنم نادیم نیا تخا��س زا
اب :تفگ ت��سا هتفرگ راب هرت و هویم نادیم شورف
اروش زوجم و راب هرت نادیم هب ره��ش زاین هب هجوت
نادیم نیا تخاس اه هام تشذگ زا سپ هنافساتم
رد ارجا هب هطوبرم راکنامیپ و یرادره��ش ط��سوت
.دوبن ارو��ش تیاضر دروم راک دنور و ت��سا هدماین
هدش هتفرگ یلبق راکنامیپ زا هژورپ نیا هب هجوت اب
لاءاشنا یصوصخ شخب قیوشت و بلج اب .ت��سا
رکذ هب مزل .دش دهاوخ یتایلمع نادیم تخا��س
هدنامیقاب نویسادنف زاف رد هژورپ نیا تخاس تسا
.تسا
///J
ناوجون یروآون
تخاس یارب یشارگ
دنبتسد
دبنت�سد شارگ روآون ناوجون :ون تبحص
.تخاس یموینیمولآ کبس
تشه اب ی��شارگ ناوجون یموصعم یبتجم دی��س
هرابرد وا .تخا��س یموینیمولآ دبنتسد شلت هام
تخاس دبنتسد« :تفگ دبنت��سد نیا یاه یگژیو
طسوت هک لیت��سا یاهدبنت��سد هب تبسن هد��ش
.تسا رت کبس دو��ش یم هدافت��سا یماظتنا یورین
».دوش یمن لفق هبرض رثا رد دنبتسد نیا نینچمه
دنبتسد نیا تبث لابند هب یموصعم یبتجم دیس
رد وا .تسا یونعم تیکلام تبث نامزاس قیرط زا
هک تسا رگید یعارتخا لابند هب عارتخا نیا رانک
.دوش حرطم یناهج حطس رد دناوت یم شرظن هب
ماما ناتسریبد رد نس لاس هدزنا��ش اب یموصعم
.دنک یم لیصحت رتویپماک هتشر رد )ع( نیسح
ناگد��ننادرگ زا رک��شت ا��ب
هژیو ه��ب ون تبحص هیر��شن
نوچمه يناوجون ناگدنسیون
هک تسا يلاحشوخ ي��سب ياج .راهبون نیما دمحم
رد ... و يعامتجا ،ينارمع ،يداصتقا لیا��سم زا دعب
!دیسر مه ملعتو میلعت هب تبون رهش
همطاف مناخ ملق هب بلطم ود هیرشن 27 هرام��ش رد
هد��ش پاچ راهبون نیما دمحم ياقآ و هداز ي��جاح
يارب يشارگ نازومآ شناد ارچ هک نیا رب ينبم دوب
هلاقم ود نیا زا يتاکن ادتبا .دنور يم رل هب ل��یصحت
نازومآ شناد هک يیایلوا دید زا :مینک يم يسررب ار
هدمع لیلد هس دنت��سرف يم رل هب ار دوخ يیادتبا
سرادم رد لیصحت وج هک نیا لوا .دوب هد��ش رکذ
يایلوا زا نم کچوک لاؤس .تسا شارگ زا رتهب رل
؟دیا هدیسر هجیتن نیا هب هنوگچ هک تسا نیا زیزع
رد لیصحت و��ج هک منک يمن ا��عدا مه ن��م هتبلا
مود .ما هدادن ماجنا يقیقحت نوچ تسا رتهب شارگ
دنرت لاعف رل سراد��م ناریبد و نیلوئ��سم هک نیا
مل سم .دننک يم سیردت رت��شیب طاشن و رو��ش اب و
شارگ سرادم ياه ملعم و نیلوئسم رگا هک دینادب
ناش ياه هچب تبسن ءایلوا تیساسح هک دننادب مه
دنتسه سرادم اب طابترا رد ه��شیمه و ت��سا دایز
لوا رد نمجنا ي��مومع ه��سلج کی يارب طقف هنو
سرت زا دراوم يخرب رد مه نآ هک( يلیصحت لا��س
شارگ رد اه ملعم ر��گا و )!طابضنا هرمن ند��ش مک
دو��ش يم هداد ءاهب و ردق نآ اهنآ راک هب هک د��ننادب
بسک يارب فارطا ياهره��ش و ات��سور زا يتح هک
اه نآ طا��شن و رو��ش دو��ش يم هعجارم اهنآ هب ملع
ينازومآ شناد يدایز ياه لا��س رد( دوش يم رتشیب
قیوشت هتبلا .)میا هتشاد فارطا ياهات��سور و زوا زا
ریثات يب مه هرادا نیلوئ��سم و نار��یدم يمرگلد و
هک ناراکمه زا ي��کی ارچ لاثم ناو��نع هب .ت��سین
نت��شون رد ار نازومآ شناد شار��گ رد لا��س دنچ
يیامنهار ي��ضایر ينات��سا شیامه ت��هج هلاقم
قیوشت يا هزادنا هب دندش يم رترب تلاقم و درک يم
سرادم زا يکی رد سیردت لا��س کی رد هک د��شن
دشرا يسانشراک هرود رد شلیصحت نامز رد زاریش
قیوشت دروم درک يم راک يزاری��ش نازومآ شناد اب
دوب نیا ایلوا د��ید زا لیلد نیمو��س !؟تفرگ رار��ق
سرادم رد يلوبق رد يرتشیب مه��س رل سرادم هک
رد و دنراد يتلود ه��نومن و نا��شوه زیت لثم صاخ
يملسا فراعم و مولع لثم اه هتشر زا يضعب شارگ
رد يلوبق ر��گم هک ت��سا نیا لاؤ��س .درادن دوجو
يیاناوت ای دراد يا هیمهس هسردم ره صاخ سرادم
رد هک مراد لو��بق ؟ت��سا کلم زومآ شناد دو��خ
زا يلیخ زومآ شناد يمک تلع هب ينف ياه هت��شر
فراعم و مولع ي هتشر زجب هب يلو میرادن ار اه هتشر
هتشر نیا رد ي��شارگ دنچ مناد يمن هک( يمل��سا
شارگ ياه نات��سریبد )!دننک يم ل��یصحت رل رد
.دراد ار اه هتشر ي هیقب
و هنومن سراد��م هک دوب هد��ش رکذ رگید ياج رد
ابیرقت يحطس و رکفت اب ينازومآ شناد نا��شوهزیت
شناد حطس مراد لوبق زین هدنب هک ،دراد نا��سکی
دراد توافت دایز غول��ش و يداع سرادم رد نازومآ
رد تسا روبجم و دنک لمع بوخ دناوت يمن ملعم و
هک دریگ رظن رد ار سلک طسوتم ناحتما و سیردت
هسردم ره نمجنا و هرادا يگنهامه اب دسر يم رظن هب
يارب )ناگیار هن ه��تبلا( هداعلا قوف سلک لیک��شت و
.دننک کمک ار هورگ ود ره ،فیعض و يوق حطس
درک بلج ار مهجوت هلمج دنچ تلاقم زا ي��کی رد
:منک يم نایب هک
مولع سیردت هوحن رد رییغت نودب دوش يم ایآ« -1
روظنم هک »؟ت��خومآ دیدج ناروآ ون ه��ب ار دیدج
شراگن رد دیاش .مدشن هجوتم ت��سرد ار هدنسیون
.دشاب هدش يهابتشا پیاتو
رتمک سرادم رد سیردت هوحن و طیحم ارچ و« -2
اه ملعم همه لاؤس نیا »؟دریگ يم رارق هجوت دروم
ثحب میناوتن رگا يروشک و لاب حطس رد ام هک تسا
مک و درک ثحب دوش يم هک شارگ حط��س رد مینک
شاکنک دروم دیاب نادنزرف لیصحت هب نداد تیمها
.دوش هیارا راکهار و دریگ رارق
هچ و تساجک لک��شم مینک رکف ت��سین دب« -3
تبسن همه تسا رتهب »د��شاب وگ خساپ دیاب ي��سک
يتحاران نود��ب و می��شاب سا��سح رخآ لاؤ��س هب
دریگ رارق هجوت دروم اه ملعم زا هدنزا��س ياهداقتنا
يرتشیب ي هنیزه و تقو دوخ ياه هچب يارب ایلوا و
ناریدم و میو��ش جراخ يتوافت يب زا و دننک جرخ ار
هتشاد دوخ ياه شور هب رت قیقد يهاگن نلؤ��سمو
ندیسر يارب هک يزومآ شناد مینکن شومارف .دنشاب
فرص لوپ و ت��قو سلک زا هدافت��سا و سلک هب
هب دوخ تقو زا سلک ه��ب دورو ضحم هب ،د��نک يم
تبسن زین ءایلوا تیساسح و دنک يم هدافتسا يبوخ
هک متسین يتیعقوم رد .دوش يم رت��شیب اهنآ راک هب
يلو منک هسیاقم مه اب ار رهش ود ياه ملعم مهاوخب
رد اه ملعم مراد علطا يمک هک هط��سوتم هرود رد
ناونع هب .دنتسین مه رتمک دنشابن رتهب رگا شارگ
سیردت رل صاخ سرادم رد هک يملعم نامه لاثم
اب د��شرا ي��سانشراک هرود رد يلوبق يارب دنک يم
تروشم تسا هدرک بسک هبرجت هک ي��شارگ ملعم
نارگان��ش شارگ رد ناملعم هک فیح يلو دنک يم
زا نم لاؤس .دننیب يم بآ رتمک هک دنتسه يرهام
زا يضعب ارچ هک تسا نیا هدنسیون ناوجون ود نیا
دننک يم لیصحت رل رد ه��ک ي��شارگ نازومآ شناد
بسک تسه راظتنا اه نآ زا روکنک رد هک يا هجیتن
هک دوش يم ادیپ يزومآ شناد هنوگچ و !؟دننک يمن
هیمه��س رد روکنک رد و هدرک ل��یصحت شار��گ رد
!؟دنک يم بسک يمقر ود هبتر هدرک تکرش قطانم
هک يیاه نآ هژیو هب نازومآ شناد همه هب نا��یاپ رد
ادخ دنوش يم لمحتم ار رل هب نتفر تمحز زور ره
صقان ي هت��شون هک منک يم نایب و میوگ يم تو��ق
رل هب اه هچب ندات��سرف« ندرک در ای دییات رد نم
زین نارگید رظن رظتنم .د��شاب يمن »لیصحت تهج
.مینام يم
وکسم رد شرورپو شزومآ ریبد*
 باتزاب
 حیضوت کی
*یشراد یضترم
دنتسین رتمک دنشابن رتهب رگا شارگ رد اه ملعم
رهش رد 
مرحم رد هد��ش حرطم یلصا هلا��سم :ون تبحص
ره .دوب شارگ رد نایفوص تیلاعف ثحب لا��سما
ینا��سر علطا درکراک هب هجوت اب ون تبحص دنچ
هب هجوت اب ا��ما .تخادرپ یم هلا��سم نیا هب دیاب
شمارآ هب ی��مومع یاضف هناتخب��شوخ هک نیا
مدقم هنیمز نیا رد ار رهش حلاصم .تسا هدیسر
رد هدنیآ یا��ه تصرف رد ه��ک د��شاب .میت��سناد
و لیلحت ،وگتفگ هب ناوتب یقطنم و یمارآ ییاضف
عطقم نیا رد ثحب نیا نتفرگ لاب لیلد یسررب
نایرهشمه یعامتجا تیعضو نینچمه و ینامز
.تخادرپ فوصت لها
گنرمک ون تبحص تباث یاه ی��شم طخ زا یکی
یاضف داجیا اب هارمه زیگنا هقرفت لئا��سم ندرک
.تسا هدوب مه اب هعماج دارفا ندرک انشآ و مهافت
گلبو قیرط زا د��یناوت یم ار طو��برم یاهربخ
.دینک یریگیپ ون تبحص
مارآ ار دوخ رهش مدرم
دنراد تسود
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
ددنب يم شا يناشیپ هب ار دنبرس هدنمزر
ود ي هدش بلق مه هب نات��سد ریز زا و
،دنا هدات��سیا بوچراچ ناونع هب هک رفن
ریز زا ار وا شر��سمه .د��نک يم رو��بع
هک نیمه هد��نمزر .د��نک يم در نآر��ق
،دنک يم اج هباج ش��شود يور ار هیفچ
اب نز .دروخ يم هرگ نز هاگن اب شا هاگ��ن
رب ار شر��س سرت��سا و يتحاران تلاح
ياهدنب ات دنیشن يم هدنمزر .دنادرگ يم
اب نادر��گراک اما ؛دد��نبب ار ش��نیتوپ
تا نت��سشن نیا« :دیوگ يم دنلب يادص
»...لوا زا ورب ،دوبن بوخ لصا
ر��تائت زا ت��س يقیفلت ما��ش ي ه��بیرغ
نینچ مه و .سدقم عافد و يیارو��شاع
.هدرپ و هنحص يور رب يزا��ب زا يقیفلت
مشچ هک هیطع مان هب يکرتخد ناتساد
.تسا ههبج زا شردپ ت��شگزاب راظتنا
باوخ رد ار دو��خ رد��پ زین ي��هاگ هاگ
وا اب و د��نک ي��م سا��سحا يراد��یب و
رد هیطع يراظتنا م��شچ .دنز يم فرح
گنج نایاپ زا ا��ه تدم هک ت��س يلاح
شردپ زا يربخ و هتشذگ هلا��س تشه
هاگ يب و هاگ ياه ندز فرح .تسا هدماین
ناکشزپ هک هدش بجوم شردپ اب هیطع
راچد يناور يرامیب يعون هب وا د��نیوگب
هیروس هب ار وا هیطع ردام .ت��سا هد��ش
ت��سا هدرب ...ا مل��س هیقر ترضح دزن
هدرک يرظن ه��یطع هب ترضح هکلب ا��ت
هب حیرض رانک ه��یطع .دهد اف��ش ار وا و
هب هیقر تر��ضح هک ت��سا هتفر باوخ
لبرک عیاقو اب ار وا و د��یآ يم شا ن��یلاب
...دزاس يم ماگمه
يیاروشاع رتائت نیمو��س ماش ي هبیرغ
ار نآ يرخف ي��لع هک ت��سا شارگ رد
ابیرقت هور��گ کی .دنک يم ی��نادرگراک
شقن يافیا رتائت ن��یا رد زین هرفن ي��س
هامود هب ک��یدزن هورگ ن��یا .دننک يم
يمجسنم تانیرمت ب��ش ره هک تس ا
رد هیلوا تا��نیرمت .د��هد يم ما��جنا ار
ماجنا درفنم دیهش ناتسریبد هناخزامن
رایتخا رد ا��ب شیپ ه��تفه زا .د��ش يم
نلاس رد تانیرمت ،امنیس نلاس نتفرگ
.دراد همادا امنیس
يناوخور لماش طقف تانیرمت لوا هتفه
اب ي��لک يیان��شآ و همان��شیامن ن��تم
تانیرمت نآ زا سپ اما .دوب همان��شیامن
عور��ش تلمج نایب يگنوگچ و تکرح
ار تانیرمت ن��یا روپیلع دومحم .د��ش
هقیقد ي��س لومعم .در��ک يم ير��بهر
يارب ،ندز ود لماش هسلج ره ت��سخن
يشزرو تاکرح ماجنا و ندب ندش مرگ
يزکرمت تاکرح عاونا .تسا ي��ششک و
يتروص هب اپ کی يور نداتسیا نوچمه
ياپ و هدوب زاب فرط ود زا اه ت��سد هک
بقع هب هدی��شک تروص ه��ب زین ر��گید
.دو��ش يم ماجنا مه ،ت��سا هد��ش مخ
راتفگ نیرمت ،ند��ب ند��ش مرگ زا سپ
ماگنه نیا رد ًلومعم .دو��ش يم عور��ش
رعش کت کت ای يعمج هت��سد تروص هب
نییاپ يادص اب ،ناریا يا و ينات��سبدرای
.دوش يم هدناوخ دنلب و طسوتم ،)هسُ ف(
هک يبوخ ياهدورف و زارف اب اهرعش نیا
رتائت راک ک��ی راتفگ ن��یرمت رد ،دراد
.تسا بسانم رایسب
عور��ش نیا زا سپ يلصا تا��نیرمت ا��ما
نارگیزاب وهدشصخشماه هنحص.دوش يم
سح نایب و تاکرح يگنوگچ نیرمت هب
تانیرمت ن��یا يهاگ .د��نزادرپ يم دو��خ
نآ يرخف يلع هک دوش يم رارکت ردق نیا
.دنک يم راذگاو رگید يتقو هب ار
تس ينارگیزاب هلمج زا را��شفا اضرلادبع
هبیرغ رد هتشذگ ياه لاس نوچمه هک
ود رد هک وا .دنک يم يزاب شقن مه ماش
نب نانس و رمش شقن رد نی��شیپ رتائت
شقن زین لا��سما ،دوب هد��ش رهاظ سنَا
دنچره« :د��یوگ ي��م وا .دراد ار رم��ش
راختفا اما ،مراد يفنم شقن زین لا��سما
شقن يیارو��شاع رتائت کی رد م��نک يم
مه ت��بثم ش��قن مراد ت��سود .مراد
ناونع هب يرخف يلع رظن اما ،منک يزاب
».تس نیا فلخ ،نادرگراک
يافیا هب لا��سما زین داژن ن��سح داوج
دروم رد وا .دزادرپ يم يلوخ يفنم شقن
نیا« :د��یوگ يم يیارو��شاع يا��هرتائت
نیا زا .تسا گنشق و بوخ رایسب اهراک
يرادرب ملیف هک يقیفلت ياهراک ت��سد
،هدمآ هنحص يور يزا��ب کمک هب ز��ین
هبیرغ رد راک .ت��سا ون و بوخ رای��سب
میراودیما و تسا ساسح تدش هب ماش
نار��گیزاب را��نک رد د��یدج نار��گیزاب
وحن نیرتهب هب دنناوتب هتشذگ ياه لاس
راشفا م��ساق ».دنزادرپب شقن يافیا هب
،هتشذگ ياه لاس نوچ ،مه لا��سما هک
هد��ش رهاظ نابهگن و زابر��س شقن رد
راک قیفلت رطاخ هب ار ماش هبیرغ ،تسا
زا رت باذج ،سد��قم عافد و يیارو��شاع
.دناد يم يلبق ياهراک
ت��س يناسک هلمج زا زین يمیهاربا مناخ
هرود ه��س نیا رد ار يیارو��شاع رتائت هک
زا يکی شقن لاسما وا .تسا هدرک يرای
ار همیخ نانز زا يکی و حیرض رانک نانز
ار يیاروشاع رتائت يمیهاربا .دنک يم يزاب
مدرم نایم رد هک يبوخ ههجو رطاخ هب
.دناد يم گنهرف نتفر لاب ثعاب ،دراد
،دباع مظاکدمحم ،يلبلب ...اا��شام نایاقآ
،يروک��ش اه مناخ و ...و ير��فص ي��لع
ز��ین لا��سما ... و يدی��شر ،ش��یکرذآ
يرخف يلع ،هت��شذگ هرود ود نو��چمه
يرای يیارو��شاع ياهرتائت يارجا رد ار
.دننک يم
رتائتود رد ه��ک ز��ین رو��پیلع دو��محم
لا��سما ،درک يم يزا��ب شقن ،نی��شیپ
يرای ار يرخف يلع ،رایت��سد ناونع هب
ياهراک زا مدرم لابقتسا زا وا .دهد يم
هدش ماجنا يزا��س گنهرف و يیاروشاع
.تسا لاحشوخ
نادر��گراک ناو��نع ه��ب ير��خف ي��لع
رد ،شار��گ رد يیارو��شاع يا��هرتائت
نایب ار راک عو��ن دنچ ش��یامن ه��طیح
.ت��سا هیزعت اه نآ زا يکی هک ،دنک يم
هیزعت« :د��یوگ يم ه��یزعت درو��م رد وا
هب مه رگید يشیامن ياهراک هب تب��سن
راک کب��س ظاحل هب مه و يزاب ظا��حل
هب عجار هک نیا ينعی ه��یزعت .دراد قرف
ارجا هب ار يا هیب��ش ،ملسلا مهیلع همئا
هک دنتسه يیاه هدن��سیون اما .میروآ رد
هنحص يور راک يارب ار هیزعت يا��هراک
زین يیاروشاع رتائت .دننک يم يسیونزاب
نآ کبس اما ،ت��سا هیزعت کی لصا رد
.تسا رت ساسح رای��سب يزاب و توافتم
تشاد هجوت دیاب يیاروشاع راک کی رد
نارگیزاب ياه تبحص و تاکرح هیلک هک
».دشاب خیرات قباطم
و و��ن ،نرد��م يراک ار ما��ش ه��بیرغ وا
زا يقیفلت .دناد يم شارگ رد هقبا��س يب
يارجا و ،سدقم عافد و يیاروشاع رتائت
شیپ زا ياه ملیف ش��خپ و هنحص يور
دروم رد وا .ه��نحص يور رب هد��ش طبض
ات« :دیوگ يم ملیف و ریوصت زا هدافت��سا
ار اهراک ي��ضعب يارجا ناک��ما لاح هب
ندز شتآ لثم .میا هت��شادن هنحص يور
اه همیخ ندز ش��تآ هنحص زا .اه همیخ
يگن��شق راک میدید نوچ ،میتفرگ ملیف
ترضح شوگ زا هراوشوگ ندیشک ،تسا
ریوصت هب مه ار يلوخ ط��سوت )س(هیقر
مدرم دنسپ دروم هک ...اءاش نا .میدیشک
نی��سح ماما هک ...اءا��شنا و دو��ش عقاو
راک نیا میراودیما .دنک لوبق ملسلا هیلع
هیقب و ام يارب يونعم رجا کی يیاروشاع
».دشاب هتشاد
دی��س يگد��سیون هب ما��ش هبیرغ رتائت
يلع ينادرگراک ،نی��سح يیادف نیسح
يعراز بلطملادبع يتسرپرس و يرخف
بش 10 تدم هب هام نمهب مهن خیرات زا
هب شارگ هصق ره��ش امنیس نلا��س رد
.دور يم هنحص يور
 مدرم یاروش
سوناف تکرامرپوس  راشبآ تکرامرپوس  هداوناخ دیرخ زکرم  یدهم هاگشورف زر هاگشورف  انیسراپ رازفا تشون  شورس رازفا تشون  اردص رازفا تشون 
3
ون زا زور
یارب یحرط لابند هب
میتسه یلم غاب
تکرش فارصنا لابندب :شارگ ره�ش یارو�ش
هک یلم غاب نیمز لحم رد زاس و تخاس زا ا��سد
شلت رهش یاروش ،تفرگ تروص فلتخم للع هب
یرادره��ش نیب فلتخا ل��ح یات��سار رد درک
هچ ره و دنک تطا��سو ا��سد تکر��ش و شارگ
ارچ ؛دیامن لح ار هدمآ دوجو هب لکشم رت عیرس
ه��شقانم لح و هیئاضق هوق هب نآ ندرپ��س اب هک
ت��سد زا یدایز نامز ییاضق عجارم ق��یرط زا
نکاما بیرخت ناک��ما تدم نیا رد هک ت��فر یم
.ت��شاد دوجو هد��ش رفح لادوگ فارطا یبهذم
و یرادنات��سا اب هروا��شم نمض روظنم نیمه هب
یرادرهش و ارو��ش ،اهنآ یو��س زا فیلکت نییعت
ناکم نیا رت عیر��س هچ ره لیوحت تهج شارگ
و یرادرهش نیب ام یف دادرارق ی همان خ��سف یط
روضح اب ددعتم تاسلج لابند هب هک اسد تکرش
ءاضما شارگ رادرهش و تکر��ش لیکو و هدنیامن
دای ناکم رضاح لا��حرد و دندرک یتاقفاوت ،د��ش
یم شارگ یرادره��ش رایتخا و کلمت رد هد��ش
.دشاب
بیرخت زا یر��یگولج تهج شار��گ یرادره��ش
لاح رد نا��سانشراک رظن قبط ، فارطا ن��کاما
فرشم یاهراوید یارب نابهگن ی هزا��س تخا��س
نیا رد ارجا ب��سانم حرط ی هیهت و د��شاب یم
هدش هتشاذگ رما نیا ناسانشراک هدهع هب ناکم
لحارم یط زا سپ ،ی��لم غاب لحم رد هک ت��سا
و نادنوره��ش عفانم ه��ک ی��حرط ،ی��سانشراک
هب مزل.دیآ رد ارجا هب دیامن نیمات ار اهنآ تیاضر
ناسانشراک حرط زا شارگ یرادره��ش تسا رکذ
.دیامن یم لابقت��سا ناکم نیا رد ارجا تهج رما

]یقداص دمحم ویشرآ :سکع[ تصش ههد رخاوا رد یملغ نسح ،ینابش ربکا ،یقداص تمعن ،جنسدلوپ نهآ ،شوخلد سابعملغ J
ناتسرلتاعوبطم 
یروفغ دوعسم
ناتسرل دلیم…
مود ی هتفه ،546 هرام��ش رد نات��سرل دل��یم
بلقنا مظعم ر��بهر یخیرات م��کح ،87 ها��م ید
هب یبرح نارفاک اب هلباقم یارب ار یا هنماخ هلا تیآ
سک ره« :تسا هدرک باختنا دوخ لوا رتیت ناونع
نیا ».تسا دیهش دوش هتشک هزغ مدرم زا عافد رد
و اهربخ ،هلاقمرس یاه شخب رد هدرک یعس هیرشن
.دزادرپب یناسنا هعجاف نیا هب رخآ هحفص رد هتبلا
یرادرب هرهب« مه نات��سرل یربارت و هار لک ریدم
یظافحتسا هزوح تخاس لاح رد یاه هار هیلک زا
لاس 2 رثکادح ات نات��سرل یربارت و هار لک هرادا
نامزاس یگدنیامن ریدم .تسا هداد دیون ار »هدنیآ
:تسا هتفگ زین نات��سرل یاه هنایاپ لقن و لمح
-مرهج-رل یا��هروحم زا یرادرب هرهب نا��مز زا«
و دورو مجح سابعردنب-ناتسروهک-رل و زاری��ش
یریگمشچ زرط هب ناتسرل رد راب و رفاسم جورخ
هرامشنیا ی»اهدوبدای« هحفصرد .»هتفای شیازفا
پاچ فچابروگ هب ینیمخ ماما یخیرات ی همان مه
یزوریپ میت موادم یاه یزوریپ ربخ .ت��سا هدش
شزرو ی هحفص ی هنایم رد زین شارگ رمحا لله
.دنک یم ییامندوخ هرامش نیا
موس ی هتفه ،547 ی هرام��ش اب نات��سرل دلیم
نیا رد .دو��ش یم یگلا��س هدزنا��ش دراو ،هام ید
صاصتخا هز��غ هعجاف هب ک��ی رتیت زین هرام��ش
یارب ناتسرل مدرم یگدامآ ملعا« :ت��سا هتفای
.»هنابلط تداه��ش تایلمع ماجنا و هزغ ه��ب مازعا
یراموط ،بلاج یمادقا رد رل مدرم زا رفن نارازه
مدرم زا عا��فد رد ار عبرم رتم 15 تحا��سم ه��ب
تمدخ هب و د��نا هدرک اضما و هت��شون نیط��سلف
تضهن سییر .دنا هدات��سرف بلقنا مظعم ر��بهر
یادتبا زا هک تسا هتفگ مه ،ازفناج ،یزومآداوس
391 رد زومآداوس رفن 3489 نونکات 87 لا��س
شزومآ تحت ناتسرل یزومآداوس تضهن سلک
یارب یندعم دیدج ی هنوگ ف��شک .دنا هتفرگ رارق
رکتبم ناوج ییاهقفلا هبخن یلع طسوت راب نیلوا
نآ رب هیرشن نیا هک ت��سا یربخ مه یناتسرل
.دراد یدایز دیکات
میوج میسن …
مدرم رصع ی همان هژیو ،م��یوج می��سن ی همانهام
،مهدزناپ ی هرام��ش رد ،میوج هقطنم مدرم یارب
:ت��سا هدرک کی رتیت ار یبلاج ربخ ،87 هام ید
و یگنهرف ثار��یم نامزا��س هبوصم سا��سا رب«
رد )ع( دمحا یبا میوج رهش ،روشک یرگ��شدرگ
».تفرگ رارق ناریا یخیرات یاهره��ش ت��سرهف
رد 166 هدام سا��سا رب ،هبوصم نیا ه��جیتن رد
تلیکشت ،یخیرات تفاب یاراد یاهرهش صوصخ
هب و دریگ یم رارق رظندیدجت دروم اه یرادره��ش
تفاب زا ت��ظافح هب طوبرم رو��ما ماجنا رو��ظنم
یتیریدم راک و زا��س ،اهره��ش هنوگ نیا یخیرات
.دوش یم داجیا روکذم یاه یرادرهش رد بسانم
نات��سرل مدرم ی هدنیامن ،ین��سح یاقآ روضح
یاهربخ زا ز��ین هقطنم مدرم نایم رد ،ج��نخ و
یاقآ ،دیدزاب ن��یا یط رد .دنا هیر��شن نیا یلصا
یمومع هاگداد دیدج س��ییر ناونع هب یرفظم
.دش یفرعم میوج شخب
ناتسرل هژیو ون تبحص…
همان هتفه ی ه��میمض ،نات��سرل هژیو ون تبحص
و دنت ه��شیمه ل��ثم ،51 هرام��ش ون ت��بحص
ی همان بش راشتنا ربخ هیرشن نیا .تسا یداقتنا
شارگ هژیو و��ن تبحص گل��بو زا ار یدا��صتقا
رد ار راد��نامرف راد��شه و ،هدرک پاچ و ه��تفرگ
هک یثاریم« .ت��سا هدر��ک گنررپ ه��نیمز ن��یا
ثاریم یگدنیامن رب یا همانگو��س :دو��ش یم دود
داجس ملق هب ت��سا یبلطم »نات��سرل یگنهرف
هب یگدنیامن ن��یا ند��شن لیدبت زا هک تقادص
هیرشن نیا یعامتجا تاداقتنا اما .دراد هوکش هرادا
،بلطم ود هک ییاج ،دوش یم زاغآ موس هحفص زا
رازگرب یاه نشج ی��سانش بیسآ« ناونع اب یکی
رب یدقن« یرگید و »)ع( همئا یارب رهش رد هدش
یسانش مدرم و ی��سانش نابز یللملا نیب شیامه
پاچ »نات��سرل نیریخ ت��شادساپ شیامه و
هب هرامش نیا جنپ و راهچ هحفص ود .تسا هد��ش
هتفای صاصتخا »دیشروخ گو��س رد« ی هدنورپ
عوضوم هب بلاطم زا ات ود ،نایم نیا زا و ،ت��سا
هتشون یتشاددای نیرآ هدیعس .دنا هتخادرپ هیزعت
رتیت اب شارگ لک هاتوک ملیف هراون��شج رب تسا
نیمه اب( »!!!یره��ش م��لیف و ینات��ساد ملیف«
زا هزادنا نیمه هب نا��شیا .)!بجعت تملع دادعت
فلتخم یاه شخب رد ملیف یتاناویک ندش هدنرب
دادعت نیمه اب مه زاب( دنا هدش بجعتم هراونشج
رخآ هحفص رد زین »مرحم باق« .)!بجعت تملع
62 یاه لاس یاروشاع یاه سکع هب هرامش نیا
.تسا هتفای صاصتخا 85 و
هب رفس
میوج و جنخ
مدر�م ي هد�نیامن ین�سح ر�غصا ی�لع
روظنم هب جنخ و نات�سرل یاهناتسرهش
هب ناتسرهش نیلوئ�سم و مدرم اب رادید
.درك رفس چنخ
روضح اب یا ه��سلج رد ت��سخن رف��س نیا رد وا
تکرش ناتسرهش نیا یلحم نیلوئسم و رادنامرف
عفر تهج و انشآ جنخ تلک��شم و لئا��سم اب و
.داد فعاضم شلت ی هدعو اهنآ
تیبرت یزور هناب��ش ی��شزومآ یاهدحاو رد یو
ناردارب یتشهب دیه��ش و هرودلا دمحم ،نارهاوخ
روشرپ لابقتسا اب هک تفای روضح ناتسرهش نیا
یمیمص یعمج رد .د��ش هجاوم نازو��مآ شناد
،ی��شزومآ دحاو ه��س نیا رد دوجوم یاهدوبمک
شناد یاروش ناگدنیامن یو��س زا هناگادج روطب
نیرتهم .د��ش حرطم رو��بزم یاهدحاو یزو��مآ
يراخب دوجو مدع :زا دو��ب ترابع تلک��شم نیا
شیازفا تساوخرد ،نک نیری��ش بآ هاگت��سد و
بایا یارب سیورس صاصتخا و یشزومآ یاهاضف
تبسن مدرم هدنیامن .زومآ شناد نارتخد باهذ و
تعاس 24 فرظ رد یراخب صاصتخا و نیمأت هب
زین اهدوبمک ریا��س ندومن فرطرب تهج و مادقا
.داد یدج تدعاسم ی هدعو
رد نینچمه ج��نخ و نات��سرل مدرم هد��نیامن
یزور هنابش ی��شزومآ دحاو ي هناخباتک زا دیدزاب
ی هیهت یارب لایر نویلیم ود غلبم یتشهب دیهش
سپ ینسح .داد صاصتخا هناخباتک نیا هب باتک
ناتسرهش یناسربآ عبنم یتاقیقحت حرط زا نآ زا
عفر ام مامتها مامت ت��شاد راهظا و دیدزاب جنخ
رد جنخ و ناتسرل مدرم هدنیامن .تسا تلضعم
یبن ترضح یباوختخت 48 نات��سرامیب زا نایاپ
دیدزاب نآ فلتخم یاه شخب و جنخ )ص( مر��کا
داجیا و یژولویدار ش��خب لماک یزادنا هار ر��ب و
.درک دیکات یفارگومام و یفارگونو��س یاه شخب
نایاپ رد یلحم نیلوئسم و رادنامرف قافتا هب یو
یاه هت��ساوخ هب مدرم اب هنامیمص یرادید نمض
و عیر��ست اب هک درک یراودیما زاربا و هجوت نانآ
زا ار اه تیمورحم ،دو��خ فعاضم یاه یر��یگیپ
.دیادزب ناتسرهش نیا ی هرهچ
تیبرت لک هرادا نوا��عم قافتا هب مدرم هد��نیامن
یماظتنا ی��هدنامرف و راد��نامرف ،سرا��ف ی��ندب
یط نات��سرل یندب ت��یبرت س��ییر هدازا��قآ و
اه ناتسهد و نات��سرل میوج شخب زا یدیدزاب
دنچ گنلک رو��کذم شخب ه��عبات یاهات��سور و
تسایر رفس نیتسخن تابوصم زا هک ار هاگشزرو
نیمز رب دوب سراف ناتسا هب یمل��سا یروهمج
رد دوه یات��سور هاگ��شزرو گنلک ادتبا یو .دز
دز نیمز رب ار را��تکه راهچ تحا��سم هب ینیمز
،نهک نایراک یاه هاگ��شزرو گنلک نآ بقاعتم و
هک ار هیوفرش و هیوکهد ،هدروک ،شیف هد ،نارغل
هب یربهر مظعم ماقم تکرب رپ رف��س تابوصم زا
.دز نیمز هب دوب رل ناتسرهش
نات��سرل یاهره��ش زا دیدزاب رانک رد ین��سح
هزوح زا ی��لماک دیدزاب ز��ین شارگ رد ج��نخ و
مسارم رد هام ید مهدراهچ زور و ت��شاد هیملع
ریدغ و کدف ی��تلودریغ سرادم نازو��مآ شناد
.درک تکرش
اـمنیس رد رـمش
تسامش رظتنم
شرازگ 
درف ییافو یدهم
تلک هنماد رد هک ییاه هلحم نا��یم زا
تمدق میدق هاگ��ساپ هلحم ،دنراد رار��ق
تلحم هزاد��نا هب ا��ما درادن ی��نادنچ
.دراد تلکشم یمیدق
ي ه��سردم فرط هب يدنبرمک زا يتقو
بیش اب يیلابرس کی هب میور يم يدئاق
دجسم ام هار رس رد هک می��سر يم دنت
کی دجسم رانک .دوش یم هدید یزاسون
ریسم سکع رب هک تسا کیراب ي هچوک
نآ زا .ت��سا نییاپ هب ور نآ بی��ش ام
ات مینک يم تکرح ن��ییاپ هب ور هچوک
زا رت نییاپ .می��سرب رظن دروم لحم ه��ب
هاگساپ میورب هک پچ فرط هب و دجسم
يهاگ��ساپ .دو��ش یم هدید شارگ میدق
نلا .ت��شاد يیایب ور��ب يراگزور ه��ک
نآ ياج و تسین هاگ��ساپ زا يرثا رگید
.تسا هتفرگ اه هناخ ار
نیب رد هاگ��ساپ دوجو لیلد ه��ب هلحم
هب دیدج هاگ��ساپ تخا��س زا دعب مدرم
يا هلحم .تسا فورعم میدق هاگساپ مان
رظن هب اد��ص و ر��س يب و مارآ ًا��بیرقت
ي هولج يمیدق ياه هناخ يخرب .دیآ يم
بلاج ي هتکن .تسا هداد رییغت ار لحم
لحم يور هبور دوب يا هناخ لحم نیا رد
هناخ بحاص راگ��نا ه��ک میدق هاگ��ساپ
تشاد للقت��سا میت هب يدایز ي هقلع
هاگ��شاب مرآ ار شا ه��ناخ رد حر��ط و
لحم نیا يا��هتنا .دو��ب هدز للقت��سا
اب هک دو��ش يم يهتنم زیمت نابایخ ه��ب
هد��ش لصتم مه هب کیراب ياه هچوک
يمیدق ياه هلحم رگید دننامه و تسا
.دراد ار اه هچوک يکیراب لک��شم نامه
رای��سب میدق رد يلاها يگدنز ي هقیرط
مدرم ر��ثکا زورما ي��گدنز اب توا��فتم
دص ي هناخ ک��ی رد ً لثم ،ت��سا هدو��ب
يگدنز مه رانک رد راو هناخ راهچ يرتم
يلکشم مه اب مه هاگ چیه و دندرک يم
لحم میدق نینکا��س .دندرک يمن اد��یپ
روبجم بوخ يندیماشآ بآ نیمات يارب
یندروخ بآ نوگانوگ ياه شور اب دندوب
هب و هیهت ت��سد رود ياهرابنا بآ زا ار
زا .دنروایب دوخ لزانم هب ار نآ يتخ��س
نایاقآ زا ناوت يم لحم يمیدق نینکاس
يلعزان ،ي��ملغ ن��سح ،يناب��ش ربکا
نیسحملغ ،)سمش هداز( ي��سمشروپ
سابع ،ي��سمشروپ ضوع ،ش��خب جات
هک درب مان يری��ش يلعری��ش و يزمره
.دنتسین تایح دیقرد مه اهنآ زا يخرب
زا هک يملغ میهاربا جا��ح ي هتفگ ه��ب
یمک لکشم تسا لحم نیا نینکا��س
يلصا تلک��شم زا يکی هک بآ را��شف
ود يکی ي��ط ت��سا هدوب هلحم مدرم
نونکا و هد��ش لح ًابیرقت ر��یخا لا��س
بآ راشف تفا راچد رتمک نات��سبات رد
نانچمه بلضاف تلکشم اما دنوش يم
.تساجرب اپ
میدید میدز يم ت��شگ لحم رد يتقو
هدشن تلاف��سآ زونه اه هچوک يخرب هک
نوریب هب لزانم بلضاف يتقو و د��ندوب
يبلاج يلیخ ي هرظنم دش يم هداتسرف
ط��سو رد یراج بآ .دمآ يمن دوجو هب
هب يتلک��شم مه نیرباع يار��ب هچوک
هک هاتوک ي��تدم يط دروآ ي��م دو��جو
دندوب رضاح ن��یرباع رثکا میدوب ا��جنآ
ات دننک هدافت��سا رترود يا��ه هچوک زا
.دننک روبع ا��جنیا زا دنهاوخب ه��ک نیا
لکشم مه هد��ش تلاف��سآ یاه هچوک
.دنتشاد ار یگناخ بلضاف
و موق مه ا��ب ای هلحم مدر��م زا یرای��سب
مه اب ریخا یاه لاس رد ای دنا هدوب شیوخ
مدرم رثکا نیمه رطاخهب .دنا هدرک تلصو
یادهش نابایخ رگا .دنتسه کیدزن مه اب
دو��ش هتخا��س تلک هنماد رد ما��نمگ
.دنک داجیا هلحم رد ار یلوحت دناوت یم
تفگن ام هب ار شمان ه��ک يلاها زا يکی
لحم نییاپ رد شا ه��ناخ دوب مولعم اما
رد هک اه هیا��سمه يخرب زا دراد رار��ق
رتوبک صوصخ هب تاناویح ناشیاه هناخ
ام حلطصا ه��ب و دندرک يم يراد ه��گن
و دوب د��نم هلگ د��ننک يم يزا��ب رتفک
ت��سدلاب نینکا��س يضعب زا نینچمه
اهر بآ رد ار دوخ ياه لاغشآ هک لحم
هب دوخ اب ار اهلاغ��شا نآ بآ و دننک يم
.دوب یکاش دروآ یم نییاپ
نابایخ يکیدزن رد و اه هچوک ياهتنا رد
بلاج ً لصا هک میدید ار يا هرظنم زیمت
نیرت يلصا عقاو رد هک یا ه��چوک ،دوبن
زیمت نا��بایخ فر��ط زا ل��حم يدورو
رثکا .دوب راو��مهان و بارخ رای��سب دوب
هب هک ت��سد لاب يا��ه هناخ بل��ضاف
تخیر يم اه هچوک طسو کچوک یوج
رورم و روبع و د��ش يم يهتنم اجنیا هب
ام .دوب هدرک ور هبور لک��شم اب ار مدرم
دراو و میدرک رو��بع اجنآ زا تمحز ه��ب
.میدش زیمت نابایخ
میدق هاگساپ هلحم
نآ تلکشم و
هچوک هب هچوک 
یسلجم یلع دیس
]درفییافو یدهم :سکع[ یلوخ شقن رد داژن نسح داوجدمحم J
 سلجم رد هام کی
ي هتساوخدوخ گرم دها��ش رگید راب شارگ
راب نیمدنچ يارب راب نیا . د��ش ماکان يناوج
رازه يس رهش هک تسا يراج لا��س لوط رد
يزیگنا تقر و خلت هثداح نینچ شارگ يرفن
ناوج فلا - ي��بتجم . دنیب يم دو��خ ه��ب ار
شیب هقلع لیلد هب هک يا هلاس ود و ت��سیب
هدننک��ش هفطاع ينابرق ،تعیبط ه��ب دح زا
.دش دوخ
يارب وا لمع و يبتجم هت��ساوخ دوخ گرم
ریغ ، دنتخان��ش يم ار وا ه��ک ينا��سک همه
يکدوک زا وا اریز ، دوب يندرکن رواب و هرظتنم
تسا هدوب انشآ يقلخا و ينید ياه هزومآ اب
زا هک تسا هتسناد يمن ایوگ وا . مزتلم نادب و
تمذم اهراک هنوگ نیا بهذم و نید هاگرظن
هانگ یشکدوخ تسناد یمن وا و ت��سا هدش
يارب ار يگرم نینچ هچنآ رد يمدآ اما ،تسا
.دنام يم رد ،تسا هداد هولج ناسآ و لهس وا
هب ت��سا هدنام یاج هب زا هک یت��شاددای رد
یگدنز هب هک تسا هدرک دای م��سق لضفلاوبا
هدش ثعاب يزیچ هچ .داد دهاوخ نایاپ دوخ
يمیمصت ن��ینچ دحر��س هب ار وا ا��ت ت��سا
يناشن وا يژرنا رپ و لاعف رهاظ .دنک نومنهر
دوخ اب ار يگدر��سفا و ي��تحاران ،ي��نارگن زا
تعیبط رد ار دوخ تقو هراومه اریز ،تشادن
وا سنا و درک يم يرپ��س ،شارگ يارحص و
هتخاس مکحم و صرق يناوج وا زا تعیبط اب
.ما هدنام ریحتم نانچمه مه زونه . دوب
ه��ناخ رد ار وا لا��سما ن��یمه ن��یدرورف
ات يکدوک زا هک يا هناخ . مدید ش��گرزبردپ
تفلا و سنا نآ اب ار شیگدنز ياهزور نیرخآ
.موش تبحص مه وا اب ات دش يتصرف .تشاد
فرح شا هقلع هرابرد مر��گ و نابرهم ردقچ
مت��سناوت يم شیاهفرح يل هبل زا .دز ي��م
ار ناگیاسمه هب ينا��سر رازآ دصق هک مبایرد
. درادن
هب نم ، تسین مدوخ ت��سد رگید :تفگ يم
و نم يگدنز . ما هدر��ک تداع ناگدنرپ ن��یا
وا . تسا هت��سباو اه نیا هب مرمع ياه هظحل
،قایتشا اب . دز فرح اهنآ ياه يگژیو هرابرد
دصق .تسا هدرک ادیپ يلدمه يیوگ .قشع اب
هیهت ي��شرازگ شرطاخ تا��قلعت زا مت��شاد
، مداتفا هک وا يا��ه لد درد دای هب اما ،م��نک
. مدش فرصنم
چیه . درک يهاگن هام نیدرورف يبآ نامسآ هب
يارب ار اه نزرا . دو��بن نام��سآ رد يا هدنرپ
.تفر و درک ضوع ار اهنآ بآ .تخیر نارتوبک
يربخ چیه هامرذآ مود و تسیب ات زور نآ زا
يدمحم ربکا يلع رتکد ار ربخ .متشادن وا زا
بش 11 تعا��س .داد نم هب مق زا ،ي��شارگ
مدرک يم رکف مت��شاد . دربن مباوخ حبص ا��ت
حبص . ار ارجام ، م��یوگب شا همع هب ه��نوگچ
هتفر هسردم هب همه اه هچب هک تشه تعاس
غرم لثم وا و متفگ وا هب يتادیهمت اب ، دندوب
... دز رپرپ لمسب
و وا را��ظتنا رد شردا��م و رد��پ زور نآ زا
ار وا ندمآ هناهب و د��نا هدنام شیاه ي��نابرهم
اریز ،دوب هدرم ندر��م زا شیپ وا . د��نریگ يم
اب وا .د��نک یگدنز ق��شع اب دنت��شاذگ یمن
دوخ وا . دوب هدر��ک يظفاحادخ ایند ی ه��مه
.درازاین ار نارگید ات درزآ ار
تشاددای  لاوس دنچ 
ر.ص
یشارگ ناوج کی ي هتساوخدوخ گرم هیشاح رد
دوب هدش نوخ ناوج لد
یدباع تجح
کدف هسردم زا رادید رد ینسح رغصا یلع J
شیپ ش��سرپ دنچ يزیگنا ف��سات هثداح نینچ ربارب رد
.تسا شارگ ی هعماج و ام يور
رارق ماهتا درو��م یصخ��ش نآ زا شیپ ایآ J
قیقحت و ی��سررب عوضوم هرابرد دیابن دریگ
دروم یب ندز ماهتا اب ات داد ماجنا ی��کچوک
.درزاین ار یناوج فیطل حور
رد ه��ک ار ناو��ج ن��یا نا��یفارطا ا��یآ J
،تسا هدوب يصاخ و ساسح ينس طیارش
کرد ار وا هقلع و ق��شع دنت��سناوت يمن
؟دنک
تسناوت يمن وا هب هزادنا زا شیب راشف ایآ J
هب متخ يرتزیمآ تملا��سم ياه لح هار ا��ب
؟دوش ریخ
هار اهنت ،ررکم ياه تیاکش هب دیدهت ایآ J
؟دوب هراچ
نات��سود اب هرا��ب ن��یا رد ناو��ج ا��یآ J
يار��ب دو��خ ردا��م و رد��پ و نا��یفارطا و
.تسا هدرک تبحص يیوج هراچ
ْلامتحا و وا سا��سح يوخ و قلخ ایآ J
،ت��سا هد��ش ثعاب وا دح زا شیب يرادوت
راک و دراذگن نایم رد نارگید اب ار لک��شم
؟دوش هدیشک شا يگدنز هب نداد نایاپ هب
،هتساوخ دوخ گرم اب هتساوخ يم وا ایآ J
؟ار نارگید ای دنک تازاجم ار شیوخ
رازآ زا ار دو��خ ت��سا هت��ساوخ وا ا��یآ J
روضح زا ار نارگید ای دنک تحار نار��گید
؟نانآ میرح رد دوخ
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
درونهر دمحم دیهش
لوبا :ردپ مان
شارگ :دلوت لحم
1344 :دلوت خیرات
ملپید قوف :یلیصحت کردم
هیئلط :تداهش لحم
1362/12/12 :تداهش خیرات
شارگ :نفد لحم
همان تیصو زا ییاهزارف
و مو��ش یم ههبج دراو مل��سا زا عافد تهج هب نم
زا .دنامب رادیاپ ملسا منوخ نتخیر اب مراد ت��سود
ولج هک مراد ا��ضاقت شارگ مدرم و منات��سود هیلک
شخپ اکیرمآ یاه کهورگ ه��ک ار ییاه هئطوت ن��یا
یا هبرض ام نوچ .دنوشن کیرحت و دنریگب دننک یم
گنج یاه ههبج رد میروخ یم اه کهورگ نیا زا هک
ار ماما نانخس دیشاب شوه هب مدرم یا .میروخ یمن
.دینامب ماما رادافو و رای هراومه و دینکن شومارف
همان یگدنز
دلوتم لیصا و یبهذم یا هداوناخ رد 1344 لاس هب دیه��ش
یگلا��س 7 ن��س هب دوب مهف زیت و شوه اب یکدوک .د��ش
نیا .د��ش ییامنهار عطقم دراو نآ زا سپ و نات��سبد دراو
ناریا مدرم تازرا��بم و تارهاظت جوا اب دوب فداصم ما��یا
مک ن��س دوجو اب هک یها��شنهاش سوحنم میژر هیلع رب
ناتسریبد هرود مامتا زا سپ .درک یم تکر��ش تارهاظت رد
ی هبتر اب و درک تکرش ملعم تیبرت یر��سارس نومزآ رد
تیوضع هب نات��سریبد ی هرود رد هتبلا .د��ش لوبق یلاع
قلخا .دمآرد زین
)جع(
نامزلا بحاص دجسم تمواقم هاگیاپ
تیاعر دوخ یگدنز داعبا عیمج رد ار یناسنا بادآ و یملسا
زا ،لیصحت اب نامزمه .درک یم
نیدنچ .دو��بن لفاغ زین ه��هبج
ماجنا ر��س و تفر ههبج هب را��ب
یزا��س دازآ رد ربیخ تایلمع رد
تیرومام کی رد نونجم هریزج
رگید نت ود اب هارمه کا��نرطخ
رگراک یلعن��سح شنامزرمه زا
لیخ هب ینی��سح د��محاریم و
وا کاپ رکیپ .تسویپ نیدوقفم
.تشگزاب نهیم هب گنج زا سپ
درا  غادف  یمومع هناخباتک :میوج  جنخ یمومع هناخباتک :جنخ  سیلوپسرپ تاعوبطم :زوا  گنهرف تاعوبطم :رل  تلاسر یشورفباتک :رل 
 نوخ همانراک
راوتسا هنازرف
يلیعامسا هزئاف
4
ون یوگتفگ
:)Phil. Ansiaux( ویسنآ پیلیف
متسه یرفا��سم .ینیمخ ماما هاگدورف
و یهیقف لیعام��سا نامهم ،ک��یژلب زا
.یروفغ دوعسم
قیوعت هب مترفاسم هک دوب یدایز تدم
ییاپورا ک��ی یار��ب نو��چ ،دا��تفا یم
یلیخ هتفه ود یارب یتح ازیو ن��تفرگ
هاگدورف یوت لوا تاظحل .تسا تخس
ندید یلو ،مدوب یبصع و نارگن یلیخ
میتفر یم دیاب .درک ما تحار لیعام��سا
.مینک زاورپ رل هب ات دابآرهم
نوچ ت��سین اوق دیدجت یار��ب ی��تقو
نوناق ه��س .دنا عمج هداو��ناخ ی ه��مه
:م��نک یم رور��م م��نهذ رد ار ی��ناریا
سامت و ،عونمم لکلا ،عونمم کراولش
منهذ یوت !عونمم ا��ه مناخ اب یکیزیف
.متشاد مه ی��سراف ی هملک ییات دنچ
مدوب هدز نا��جیه و هت��سخ ردقنآ یلو
ردام اب مدرک د��صق ،مدق نیلوا رد ه��ک
نیا زا یلک وا !مهدب ت��سد لیعام��سا
.دیدنخ تباب
،مدنارذگ شار��گ رد ار یا ه��تفه ک��ی
ماوقا و نات��سود ،هداو��ناخ ما��مت اب و
!مدروخ مه یلک هتبلا و .مدرک تاقلم
و مدی��شچ ار یناریا یا��هاذغ ی همه
نم هطبار .د��ندوب یلاع مه نا��ش همه
رت مرگ زور هب زور لیعام��سا هداوناخ اب
یزاو��ن نامهم .د��ش یم ر��ت هنامیمص و
هکلب ،تسین هفیظو یور زا طقف یناریا
داجیا هک تسا یقیمع ی هطبار ی هجیتن
هن نم اب لیعام��سا ی هداوناخ .دننک یم
،تسود کی لثم هن و ،نامهم کی لثم
راتفر هداوناخ یاضعا زا یکی لثم هکلب
زور ی ه��مه مت��سناوت یم .د��ندرک یم
تذل ناش تبحاصم زا و مشاب ناشرانک
نم زا یشارگ هجاوخ مشاه اقآ و ،مربب
مدوخ و م��شاب تحار هک دوب هت��ساوخ
رد زور ره .منادب هداو��ناخ زا یوضع ار
!دوب نشج کی لثم شارگ
مدق شار��گ یاه نابایخ یو��ت ی��هاگ
ناش یگدنز ی هویش و ار مدرم و مدز یم
ناریا هب مرفس زا لبق .مدرک یم هاگن ار
ردقنیا اجنیا ه��ک مدرک یمن رکف ً ل��صا
مدر��م !د��شاب ب��لاج و مارآ ،ت��حار
ناریا هب تب��سن یدنت دید نیمز برغم
ی هوحن و ام��ش ندید اب نم یلو .دنراد
ما هاگد��ید عیر��س یلیخ ،نا��ت یگدنز
شارگ رد هک ی��مدرم .مدرک ضو��ع ار
و مشچ ،اهرت ناوج صوصخب ،مدید یم
اهنآ .دوب زاب نوریب یایند هب نا��ششوگ
یا هراوهام یاه نویزیولت و ت��نرتنیا زا
هدافتسا لوا تسد تاعلطا بسک یارب
تبحص لیابوم اب مه مادم و ،دندرک یم
دنت��سناد یم بو��خ ا��هنآ .د��ندرک یم
ناریا ه��ب تب��سن یدید هچ ا��ه یبرغ
و دنت��سناد یم یعقاوریغ ار نآ و ،دنراد
.میتسین نیا ام :دنتفگ یم هشیمه
هدنیآ هب یلیخ مدر��ک یم سح یهاگ
.درک یم ما تحاران نیا و ،دیتسه دیماان
ارگ نورد ه��تبلا و دازآ ه��شیمه ی��لو
یروشک ار ناریا ام یاه هنا��سر .دیدوب
رطاخ هب و ،دننک یم فیصوت کانتشحو
هب ندمآ تارج یسک هک ت��سا نیمه
اه قمحا لثم ام اب ،بوخ .درادن ار اجنیا
لباق عبانم ام یاه هناسر .دننک یم راتفر
نا��شاهربخ نوچ دنت��سین ینانیمطا
یلو .دنک یم لا��بند ار ی��صاخ عفانم
هک یرو��شک .دنت��سین نم عفانم اهنیا
عقاو هب هچنآ ا��ب دننک یم می��سرت اهنآ
.دراد قرف نام��سآ ات نیمز د��ینیب یم
دصرد 60 ناریا لا��س 30 ریز تیعمج
لسن نیا و دنهد یم لیک��شت ار مدرم
اهنآ .دنا هدرک مز��ج ار نا��ش مزع ناوج
نا��شدوخ ار نا��ش هدنیآ د��نهاوخ یم
.دنزاسب
یبلاج ی��نامهم لیعام��سا نات��سود
هار ره��ش جراخ یاه غاب زا ی��کی یوت
اب و اجنآ م��یتفر رو��توم اب .د��نتخادنا
و میدز یرد��نب و میدرک یزپ��شآ مه
میدیشک »غابدم« و نایلق و میدیدنخ
نم هب و دنتفرگ میارب یدلوت ن��شج و
.دنداد هیده هکرعم رات هس کی
تسود ار شارگ یاوه کاخ و درگ نم
و ،ار شا ک��چوک یا��ه نابایخ و ،مراد
یوت ار یم��شچریز و ارذ��گ یا��ه هاگن
،واکجنک ه��شیمه :اه هزاغم و اه نابایخ
رطاخ هب امش ی همه زا .اریذپ هشیمه و
ن��یرتهب .مرک��شتم نا��ت یزاون نامهم
شارگ رد تماقا نیمه مرف��س تمسق
رتشیب اهامش .دوب ام��ش اب تبحاصم و
!یسایس ات دیدوب هنارعاش
ار یراک دیاب یداع مدرم ام منک یم رکف
رب شا هدهع زا نامیاه تلود ه��ک مینکب
وگتفگ مه زاب و ،مینک وگتفگ :دنیآ یمن
رگیدمه ،مینک د��یاقع لدابت و ،م��ینک
زا و ،میو��ش ت��سود ،مینک تاقلم ار
یاه همانرب د��یاب .میریگب دای ر��گیدمه
،ا��ه شیامه ،یهاگ��شناد و ی��گنهرف
،یرگ��شدرگ یاه همانرب ،اه هاگ��شیامن
اه تلود .میهدب بیترت هر��یغ و تراجت
نیا .دننکب یراک ا��م یارب د��نناوت یمن
و تاعلطا ب��سک رد مدرم عنام دیابن
.دوش ناش تکرح یارب هدارا
،زاری��ش ری��سم زا هتفه ک��ی زا د��عب
.میتفر نارهت هب ناهفصا و سیلوپ��سرپ
،تسامش گنهرف و حور زا یشخب اهنیا
یبوخ سا��سحا اه ناکم نیا رد ندوب و
یناریا هب و ،دی��شاب ناتدوخ .داد نم هب
ظفاح ملک نیا .دینک راختفا نات ندوب
:دیشاب هتشاد دای هب ار
"Assieds-toi sur le bord du
torrent
Et dans les fots
tourbillonnants
Contemple la vie éphémère
qui s'écoule."
)Hafez(
و ناتسود هب مت��شگرب کیژلب هب یتقو
اب ام��ش .ناریا دیورب« :متفگ نایان��شآ
.دنرشحم اهنآ و ،دیراد راک و ر��س مدرم
هب رگا یلو ،تسین یلماک رو��شک ناریا
نیرتهب دراد ناک��ما ،دینک رف��س اجنآ
».دشاب ناترمع رفس
A special thanks to Ismail,
Masoud, Aga Hashem
and all his Family, all
friends of Ismail and
Masoud, AbolHassan,
Jolam, Mahmoud, Mehdi,
Mustapha, Sepideh … and
all the others who welcome
me in Gerash …
یسایس ات دیدوب هنارعاش رتشیب امش
شارگ هب یکیژلب نامهم کی رفس شرازگ
ود پ�یلیف :یرو�فغ دوع�سم
زا .دو�ب ا�م نا�مهم یا ه�تفه
شا ه�برجت زا میت�ساوخ وا
نیا و ،د�سیونب رف�س نیا رد
ار نیا .شا ه�جیتن د�ش بلطم
یلاح رد ،تشون ی�سیلگنا هب
بوخ یلیخ شا ی�سیلگنا هك
همجرت ِ راك ن�یمه و ؛ت�سین
لاح ره هب .درك یم تخ�س ار
رد ضیرعت نیرتمك هدش یعس
.دوش هداد وا نتم
ایآ و دیا هدرک ی�گدنز شارگ رد تدم ه�چ…
؟دیراد دای هب نآ زا یا هرطاخ
ره طقف .ما هدر��کن یگدنز ناریا رد لاح ه��ب ات نم
هزور دنچ دیدزاب یارب ار سمسیرک تلیطعت هلاس
رد نم روضح مامت .م��یآ یم ناریا مزیزع رو��شک هب
ی همه و یندشن شومارف ت��س ییاه هرطاخ شارگ
هب اه هداوناخ ی��کیدزن و مدرم تیمیمص رد ا��ه نآ
نآ ناوت یمن اکیرمآ رد هک ،دوش یم هصلخ رگیدکی
!دید وحن نیا هب ار
ی�گدنز اک�یرمآ رد ه�ک ت�سا تد�م ه�چ…
؟اکیرمآ ارچ لصا و دینک یم
.منک یم یگدنز اکیرمآ رد هک تسا لاس 31 دودح
همادا تهج و م��تفر اکیرمآ هب لیصحت یار��ب ادتبا
اج نآ زا ار مراک و مدنام اج نآ رد یلیصحت لحارم
نآ زین یگدنز یارب هک دش هنوگ نیا ،مدرک عور��ش
مه مدوخ دیهاوخب ار شتقیقح .مدرک باختنا ار اج
!میدش راگدنام هک دش هنوگچ مناد یمن
دنچ اه نآ .د�ییوگب نا�ت نادنزرف زا ی�مک …
؟دنا هلاس
و لیل ب��یترت ه��ب هلا��س 12 و 10 ،مراد ر��تخد 2
یتح .منک یمن رود دوخ زا ار اه نآ زگره ه��ک ،ارهز
.مراد روضح نم ز��ین نا��ش هداعلا قوف یاه سلکرد
.دننک تبرغ و ییاهنت ساسحا مرادن تسود زگره
ناریا رد یگدنز و راک یاضف یا�ه توافت …
؟دینیب یم ییاهزیچ هچ رد ار اکیرمآ و
زا رترب تیلوئ��سم سا��سحا ر��ظن زا ا��ه ییاکیرمآ
و دنراد ی��ناوارف راکت��شپ اه نآ .دنت��سه نا��یناریا
یهاتوک نآ رد زگره د��نتفریذپ ار یراک ماجنا ر��گا
شلت زا تسد فده هب ندی��سر ات و درک دنهاوخن
نایناریا ،یگداوناخ تبحم رظن زا ا��ما .دنراد یمن رب
،تفاسم دعب تلع هب اکیرمآ رد .دنتسه رترب رای��سب
نادنزرف اج نآ رد ،دنت��سه رود مه زا ا��ه هداوناخ
زا و دنوش یم لقت��سم یگلا��س 16 ن��س زا لومعم
تسین هنوگ نیا ناریا اما .دنتسه ادج دوخ هداوناخ
هتبلا .تسا رتشیب رایسب هداوناخ مارتحا و ماجسنا و
نایناریا گنهرف ه��ک هنوگنامه ،ت��سا رکذ هب مزل
ینغ دوخ دح رد ز��ین اکیرما گنهرف ،ت��سا ی��نغ
.تسا
؟تس یحطس هچ رد ام�ش یملع تیعقوم …
اکیرمآ رد ه�ک ی�یاه تیقفوم زا م�یهاوخ یم
.مینادب رتشیب دیا هدرک بسک
اکیرمآ لیصحتلا غراف ،متسه یلخاد صصختم نم
یلیصحت درب نتفرگ هک اکیرمآ یلیصحت درب یاراد و
ادخ رب لکوت هار��مه هب ار یرای��سب تمحز اکیرمآ
ناکشزپ هب قلعتم هبتر نیرتلاب اکیرمآ رد .دبلط یم
مدرم دزن یا هژیو مارتحا زا ناکشزپ ام .تس لکو و
رظن زا ناک��شزپ گنیکنر رد نینچمه .میرادروخرب
هک هراتس 5 و مت��سه ردص رد ادخ فطل هب نارامیب
.مراد ار تسا هراتس دح نیرخآ
… ؟تسیچاکیرمآ رد یگدنز وراک تلکشم
اکیرمآ رد ام لک��شم نیرت گرزب !تبرغ و ییاهنت
هتبلا و .تسا نامزیزع نانطو مه و نطو زا یرود
ام ره��ش رد یمل��سا شزومآ زکارم دوجو مد��ع
نام یاه هچب یارب )اینیجرو تسو رد نوات نگروم(
زین یقلخا داسف .تس یگرزب لکشم دوخ هبون هب
دور یم رامش هب اکیرمآ یساسا تلکشم هلمج زا
.دوب بقارم رایسب دیاب روظنم نیا هب هک
هچ نار�یا رد راک لک�شم د�ینک یم ر�کف …
زا ناوار�ف تلک�شم دوجو اب ا�یآ و د�شاب
،شزومآ و م�لع ه�ب ر�تمک نداد ا�هب ه�لمج
و راک ت�هج نار�یا ه�ب یزور دراد ناک�ما
؟دیدرگزاب یگدنز
،ناریا یراک طیحم لکشم نیرت گرزب منک یم رکف
لکشم نم یارب ،دشاب دارفا نیب یراک تقادص مدع
و منک لمحت ار ی��لاخ یاج نیا م��ناوتب هک ت��سا
اب .موش هیقب دننام هک دو��ش یمن یضار زین منادجو
رظن زا .میایب ناریا هب مراد ت��سود یلیخ لاح نیا
نآ اب یراگزا��س میوگب دیاب م��ه ملع هب نداد ا��هب
یزور رگا دیاش .تسین نکمم ریغ اما ت��سا راوشد
ناوت دح رد د��ش مهارف ناریا رد نم یگدنز هنیمز
دیناد یمن .منک نار��بج ار ملع هب ندادن ا��هب دوخ
یشان یگتسخ قرع اب یتقو تسا شخب تذل ردقچ
.دیدرگ یم زاب هناخ هب نا��ت نانطو مه هب تمدخ زا
!تسا شمارآ رخآ
هچ یناریا و شارگ و ناریا مان ندینش اب …
؟دهد یم تسد ناتنادنزرف و امش هب یسح
قلعتم هک منک یم راختفا ،یزارفرس رورغ ساسحا
مه نم یاهرتخد .مت��سه یمل��سا رو��شک نیا هب
یمرگرس شارگ رد نوچ اما دنراد ت��سود ار ناریا
حیجرت اجنیا ه��ب ار رگید یاهره��ش ،دنرادن یصاخ
.دنهد یم
و تاداقتعا رب نطو زا یرود دینک یم رکف …
؟ هتشاذگ یریثات امش دیاقع
ار ام تاداقتعا اهنت هن !هن میوگب تارج ه��ب مناوت یم
نم .هدرک رت مکحت��سم ار اه نآ هکلب هدرکن ت��سس
مراد لاغت��شا دوخ راک هب لماک باجح اب اج نآ رد
یدایز دصرد هک ت��سا ت��سرد .منک یم یگدنز و
نید هب هک هداد لیک��شت یدارفا ار اکیرمآ مدر��م زا
ناملسم ،اج نآ نانامل��سم اما ،دنهد یمن یتیمها
ار دوخ نید شزرا نوچ .دنت��سه یعقاو یانعم هب
.دننک یم کرد ،دراد جاور ینید یب هک ی��طیحم رد
و دنراب ف��سات یناریا نارجاهم دراوم یضعب رد هتبلا
و یدازآ دهم ه��ب اکیرمآ هب ندمآ اب د��ننک یم رکف
1 ای هام 6 زا دعب دراوم رثکا رد هک دندی��سر ییاهر
!دنوش یم نامیشپ دوخ ترجاهم زا لاس
ندوب هبجحم و نامل�سم اب ا�ج نآ مدر�م …
هناسر هک ییاج نآ زا و ؟دنرادن یلکشم امش
ناریا صوصخ هب و مل�سا هیلع یبرغ یاه
امش هب تب�سن نا�شدید ،دنک یم یزا�سوج
؟تسین یفنم
نارامیب رثکا اما دینکن رواب دیا��ش .هجو چیه هب ،هن
دنیوگ یم ،د��ننک یم هعجارم ن��م هب هک یحی��سم
کی ات دیشاب ام ک��شزپ ام��ش میهد یم حیجرت ام
متفگ مه ش��یپ یاه لاو��س رد !نید یب ییاکیرمآ
.مراد رارق هبتر نیرتلاب رد نارا��میب رظن زا نم هک
وگزاب نم یارب ار دوخ یاه هنا��سر هب ک��ش اه نآ
لکش هب ار ملسا ام یاه هناسر ،دنیوگ یم و دننک یم
ندوب هت��شرف وت اما دننک یم یفرعم ام یارب لویه
یر��سپ زین لاح !ینک یم تباث ام هب ار نانامل��سم
هب وا نونکا ،تسا ندش ناملسم فرش رد یحیسم
رد ار وا مراد دصق زین نم و هتخادرپ نآر��ق هعلاطم
.منک ییامنهار رتهب میمصت نتفرگ
،یصصخت هرود یار��ب هبحاصم تهج راب کی ط��قف
وا فرح ن��یلوا هک مت��شاد یدوهی یر��گ هبحاصم
نا��شیا لباقم رد نم اما ،دوب نم باجح نت��شادرب
،تسین تداع نم باجح ،متفگ و مدرک یگدات��سیا
اپ ریز ار مدا��قتعا ز��گره نم و ت��سا نم دا��قتعا
لک رد اما .مد��ش جراخ قاتا زا و ت��شاذگ مهاوخن
رب و دنراذگ یم مار��تحا نانامل��سم هب اکیرمآ مدرم
تبسن یتبثم دید ناشیاه هناسر ی هتساوخ فلخ
!دنا هدرک ادیپ ام هب
و ؟دیت�سین نامی�شپ اکیرمآ هب ن�تفر زا …
ار اکیرمآ مه زاب ایآ دیدرگزاب هتشذگ هب رگا
؟درک دیهاوخ باختنا
نیا نوچ ،متسین نامی��شپ ً لصا اکیرمآ هب منتفر زا
هک منک ب��سک ار یتلیصحت ات داد نم هب ار ناکما
هتبلا و ت��شادن دوجو شناکما ناریا رد نامز نآ رد
داجیا مفارطا ه��ب تب��سن منهذ رد توافتم یرکفت
ناریا رد هک یتروص رد مدرگزاب هتشذگ هب رگا .دش
رد دوجو مامت اب د��شاب مهارف لیصحت همادا ناکما
!دنام مهاوخ منطو
ار ناتساسحا ،دیدن�ش ار نم ره�ش گنها …
.دینک وگزاب گنهآ نیا ندینش زا سپ
ییانعم ،دوب ابیز یلیخ)توک��س هیناث دنچ زا دعب(
زا رت فرژ و رتابیز درک یم لمح دو��خ نورد رد هک
تواخس هاگداز مره��ش هب نم هلب .دوب ندین��ش دح
تسود .هناهب یب ار وت مراد ت��سود .منک یم راختفا
راوشد و تخ��س نطو زا یرود .هناق��شاع ار وت مراد
قلعتم ی��نک سا��سحا یتقو صو��صخ هب .ت��سا
اب ،تمدق تیاهن یب اب یت��سه یروشک و ره��ش هب
تیاهن یب اب ، ییابیز تیاهن یب اب ،تواخ��س تیاهن یب
.تمظع و هوکش
نم و ت��سا نم ندوب یناریا نم راختفا نیرت گرزب
.متسه یناریا دبا ات
.هنادواج نامب ،هشیمه ات هشیمه زا
ینایاپ نخس و…
یا هت��سجرب شقن یملع یا��هدایپملا رد نا��یناریا
ناریا ردق .تسین هدی��شوپ سک چیه رب نیا و دنراد
هب یا هدننک کمک چیه کمک نودب ناریا !دینادب ار
دنز یمن ار لوا فرح رگا هک ییاج هب ،هدی��سر اجنیا
.دراد نتفگ یارب ناهج رد ار ی��مهم یاه فرح اما
یاهروشک اب هک هدیسر یماقم هب یگتخاسدوخ اب وا
زا زین اکیرمآ هک دینادب و تسین ه��سیاقم لباق رگید
شدیرمش تمینغ و شدینادب ردق !دزوس یم نیمه
!تبحص
:ینسح هنازرف رتكد
ناملسم ،اکیرمآ ناناملسم
دنتسه یعقاو یانعم هب
ون یوگتفگ 
میقم یشارگ قفوم جوز غار�س هب نات�سمز درس یاه ب�ش زا یب�ش :هداز یجاح همطاف
و رورغ سا�سحا تبرغ رد نام نانهیم مه یا�ه تیقفوم ندین�ش رگید راب ات میتفر اک�یرمآ
هزور 5 یرفس نانیا ،ینسح هنازرف رتكد و رایشوه شویراد سدنهم .دزیگنارب ار نامراختفا
زاب یور اب نایناریا رگید دننامه اه نآ .میدرم�ش تمینغ ار تصرف زین ام و دنت�شاد شارگ هب
هك یتبرغ مغ رانك رد جوز نیا یلاع یاه تیقفوم نات�ساد .دندوب ام یاه لاو�س و ام یاریذپ
بلاج همه و همه دنراد دوخ نطو هب تب�سن لد رد هك یق�شع ندروآ نابز هب و دنراد لد رد
نم رهش گنها ندینش زا سپ دوب ناش ساسحا نت�شون ،نآ زا رت بلاج .دنت�سه یندناوخ و
.دوب یرتخا دیحو یادص اب ینامحر قداص هدورس
شرسمه اب و تسا یشارگ مانشوخ رجات ینسح نسح دمحم جاح دنزرف ینسح هنازرف رتكد
هدحتم تلایا رد ه�ك ت�ساه لاس نونكا رای�شوه لا جرف دنزرف رای�شوه شویراد سدنهم
.دناوخ دیهاوخ هدنیآ هرامش رد ار رایشوه سدنهم اب هبحاصم .دننك یم یگدنز
درفنم دومحم دیهش
بجر :ردپ مان
شارگ :دلوت لحم
1341:دلوت خیرات
يیامنهار:تلیصحت نازیم
1361/1/2 :تداهش خیرات
همان تیصو زا ییاهزارف
نیا نت��سناد اب ،ما هدرک با��ختنا ار دوخ هار ن��م
دوخ ارچ سپ .میریمب دیاب اه نا��سنا ام هک هفسلف
نآ زا رتهب يندرم هچ .مینکن باختنا ار ندرم عو��ن
ي ایحا و ادخ هک شفده هار رد ناملسم ناسنا هک
مفده ههبج هب نتفر اب نم سپ .دریمب تسا ملسا
دندومیپ ایبنا هک ار ي��هار نامه هدرک با��ختنا ار
اب تاقلم تهج تسا يا هلی��سو ههبج هب نتفر و
و مل��سا طخ رد زج منک يم تیصو .دوخ ياد��خ
.دیورن يرگید هار نکش تب ماما
همان یگدنز
م��شچ ط��سوتم يا هداوناخ رد 1341 لا��س رد دومحم
و دنت��شادن يدنزرف شا هداوناخ نوچ .دو��شگ ناهج هب
يدیدش ي هقلع ،دند��ش دنزرف ياراد اه لا��س زا سپ
يگلاس هن ن��س رد ردپ هک يدح هب .دندومن ادیپ يو هب
ار شیوخ تلیصحت .درب يبد هب شیوخ هار��مه ار يو
رد ه��سردم زا سپ دینارذگ اج نآ رد يیامنهار مو��س ات
،ناریا رد بلقنا يریگ جوا اب .دومن راک هب عور��ش هزاغم
شخپ و عیزوت رد .د��ش يبد رد يمل��سا نمجنا وضع
ياه هیملعا و ماما ياهرتسوپ
.تشاد يدایز تیلاعف نا��شیا
راک يلیمحت گ��نج عور��ش اب
.د��ش ناریا مزاع و دومن اهر ار
هورگ وضع و مان تبث جیسب رد
دش )جع(نامزلا بحاص دجسم
هرود مامتا زا دعب ماجنار��س و
هیلع قح ه��هبج هب يزابر��س
ي ههبج رد و تفات��ش ل��طاب
.دیسر تداهش هب هیباقر
www J .yad-e-yaran.com
 نوخ همانراک
تاصخشم ینف لک��شم لیلد هب هت��شذگ هرام��ش
هک دوب هدش ر��شتنم مه اب درفنم و درونهر نادیه��ش
طوبرم تاعلطا ًاددجم نانآ یاه هداوناخزا شزوپ نمض
دوش یم هتشون نوخ همانراک رد دیهش ود نیا هب
دنراد ییافص هچ 
یب یب همطاف شم
شدوخ یارب
دناوخ یم هضور
.دراد لاس 85 قداص دنزرف يحلاص يب يب همطاف
ناونع هب و ي��ب يب همطاف ش��م مان اب اروا ه��مه
يگلاس جنپو يس زا .دن��سانش يم ناوخ هضور کی
نیا لاس 40 تدم هب و هدرک عورش ار يناوخ هضور
هام دنچيو .تسا هداد يم ماجنا ار هنادنسپ ادخراک
راختفا وا .تسا هدرک يم هرادا ار يا هناخ بتکم زین
دای نتشاد هگن هدنز يارب تسا هتسناوت هک دنک يم
زا يتقو .دراد رب مدق اروشاع ي هعقاو و نیسح ماما
فیرعت ام يارب نارود نآ زا يا هرطاخ میتساوخ وا
ایوگ دروآ ي��من رطاخ ه��ب يزیچ هک تفگ د��نک
يتخس هب .دوب هدرک کاپ ار وا یاه هرطاخ راگزور
وا .دروآ يمن رطاخ هب ار يدایز زیچ و ت��فر يم هار
مه رکاذ دنچ يناوخ هضور ياه لا��س رد تفگ يم
هدوب ناگمه مارتحا دروم و دندرک يم يهارمه ار وا
هدرک يرپس ار يدایز تقشم و يتخس يلو .تسا
.دسرب زورما هدوسآ يگدنز هب ات
دناوخ يم هضور دوخ يارب يیاهنت رد مه زو��نه وا
ظفح نانچمه ار هضور يمیدق راع��شا رت��شیب و
ياهراک زا هراومه هک دهاوخ يم ناناوج زا وا .تسا
دای و دننکن کرت ار هزور و زا��من ،دننک يرود د��ب
.دنربن دای زا ار شیافو اب نارای و ادهشلادیس
داژن نسح داوجدمحم
)ع(
لضفلاوبا دای هب
دندرک یم ییاقس
مت��سیس شارگرد ،رود نادنچ ه��ن يراگزور رد
هب بآ ي هیهت .ت��شادن دوجو يزورما ينا��سربآ
ناوتب بآ ری��ش ندرک زاب اب هک دوبن زورما يتحار
ای و درک فرط رب ار دو��خ شطع ،بآ ياک��نخ زا
.دومن بآ للز زا زیربل يقیاقد رد ار هناخ ضوح
رود تفاسم زا هاگ ار بآ هک دندوب يدارفا اه اقس
لخاد هب اه هکرب زا ،ره��ش يرتمولیک تفه ً لثم،
بآ اه اق��س .دنتخورف يم و دندرب يم مدرم لزانم
يبلح ياه تیپ لخاد هکرب زا نتشادرب زا سپ ار
رد .دنتخیر يم ،ت��شاد شیاجنگ رتیل هدفه هک
شارگ مدرم لزا��نم رد هب ار تیپ ود ت��بون ره
)غلا(نایاپ راهچ هلیسو هب ًاتدمع هک دندناسر يم
نت��شاد زا اهاق��س زا يضعب .ت��فرگ يم ما��جنا
هک يبوچ يتلآ هلی��سو هب و دندوب مور��حم غلا
و ت��شاد رارق بوچ فرط ود رد يبلح ياه تیپ
هب يلحم حلطصارد( .دندیشک يم شود رب ار نآ
ود لماش بآ راب ره خرن .)دنیوگ يم »ردنک« نآ
.دوب ناموت کی ،تیپ
يلع��سابع موحرم ،يدا��شمش دا��شمش موحرم
،روپ يلع ب��لطم جاح ،يحوتف ردا��هب ،يرلا��س
زا يا��س ولهپ ن��سح و ي��نیدلاربج ل��نیز
بآ اه اقس .دنیآ يم رامش هب اهاق��س نیرت فورعم
هکرب ،...ا د��سا جاح هکرب :نوچمه يیاه هکرب زا ار
،)خات راچ(قاط راهچ هکرب ،ي��شابهد هکرب ،ناخ
اهنآ .دندرک يم هیهت يبلگ هاچ و کلم جاح هکرب
ياه هرمخ رد لزا��نم هب ندنا��سر زا سپ ار بآ
.دنتخیر يم تشاد رارق لزانم نورد هک يلاف��س
،دوب لافس زا هدش هتخا��س يچراپ هک »وارکس«
ندیشون تهج هرمخ لخاد زا بآ نتشادرب يارب
اه بآ زا يشخب و تفرگ يم رارق هدافت��سا دروم
رگید فرا��صم یارب اه هناخ ضو��ح لخاد ز��ین
ضوع رید هب رید ضوح بآ .د��ش يم هدافت��سا
یللز هک دوب يماگنه بآ ضیوعت نامز .د��ش يم
.داد يم يزبس هب ار شیاج بآ
هدوهیب و دو��ب رادروخ رب ي��صاخ مار��تحا زا بآ
نآ هب ي��سک رتمک هزور��ما .د��ش يمن فار��سا
يتاق��شم هچ بآ ي هیهت هک دنک يم رکف نارود
نوچمه سپ نیا زا تسا رتهب سپ .تسا هتشاد
رتهب ار يهلا تبهوم نیا »بآ« رد��ق نام ناکاین
.مینک يریگ ولج نآ نداد رده زا و مینادب
دنراد ییافص هچ 
]ینیسح نسحلاوبا :سکع[ J
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
سابعردنب جیلخ سراپ رازاب :شیک  رامنس -هیقداص نادیم :نارهت  رداهب تکرامرپوس :زاریش  یلیلخ  روشیف راهب هیرشن رتفد :روشیف 
ره .تسین نما ره�ش یاهور هدایپ
یا هلاچ رد هك ت�سا نکمم هظحل
هاگ�شورف کی طا�سب هب ای دیتفیب
هب ت�سا ن�کمم .د�ینك درو�خرب
لاقترپ قودنص کی ای هركرك هدرپ
یاهور هدایپ زا روبع .دینك دروخرب
کی هداس یور هدایپ یاج هب شارگ
.تسا هدیچیپ هلپ و رام یزاب
هک تس ا ییا هژو��س ربعم د��س اهزور نیا
دو��خ ه��ب ار اه هاگ��شورف و ا��ه راد هزاغم
رتشیب هب مه رادرهش .تسا هدرک لوغشم
ندرک دس یارب اه هاگشورف و اه هزاغم نیا
ای و یهافش تروص هب ناگدایپ روبع لحم
شرازگ هیهت یارب .تسا هداد رکذت یبتک
زا .مدرک عورش یلصا نابایخ زا ربعم د��س
میقتسم متسناوت یمن ،مدش یم در ور هدایپ
نابایخ هب مدق دنچ مدوب روبجم .مورب هار
یشورف هویم هزاغم .مورب چیپرام و مدرگرب
شیاه هویم زا ور هدایپ رت��شیب هک مدید ار
دایز شا هزاغم هک یروط دوب هدش لاغ��شا
هویم زا .مدش هزاغم دراو د��ش یمن مولعم
هرابرد شورف هویم یاقآ زا دوبن یربخ دایز
هک متساوخ رظن ور هدایپ ندرک ربعم د��س
زا ت��سد ارچ« :تفگ مامت تینابصع ا��ب
زور دنچ نیا ار��چ ؟دی راد یمن رب نام ر��س
و ام هب د��نا هداد ریگ ه��مه و یرادره��ش
هدروخ اج یمک هک نم »؟ا��ه شورف هویم
رد هک یعضو نیا مرتحم یاقآ متفگ مدوب
.تسین ت��سرد دیدروآ دوجو هب ور هدایپ
هک دنهاوخب ر��فن ه��س یلا ود رگا ی��تح
دمآ و تفر یار��ب دننکب دیرخ ا��ج نیا زا
نحل اب .دیآ یم دوجو هب لک��شم نارگید
در یلیرت ت��سا رارق رگم« :تفگ ید��نت
هک نیا لثم د��شاب هتشادن اج هک دو��شب
دوجو دمآو تفر یار��ب اج و دنت��سه مدآ
رانک هویم ردق هچ ره هک نیا رگید و دراد
ور هدایپ ییابیز هب اهنت هن ؟د��شاب ور هدایپ
هولج مه رتابیز هکلب دنک یمن دراو همطل
هزات یا��ه هویم هجوتم مدر��م و د��نک یم
نا��شدوخ دارفا یتقو ا��عقاو ».دنو��ش یم
هب و دننک حل��صا ار دو��خ د��نهاوخ یمن
دننک یمن یا هجوت یرادره��ش یاه رکذت
یارب میشاب هت��شاد میناوت یم یعقوت هچ
.رهش نابایخ و اهور هدایپ ندش رتهب
اه مناخ صوصخ ه��ب هدایپ نارباع رت��شیب
.دنتسین یضار ره��ش یاهور هدایپ عضو زا
:دیوگ يم ،ت��سا ملعم هک ،يردژا م��ناخ
مورب ه��سردم فرط هب مهاوخ يم ي��تقو
ور هدایپ زا چ��یپرام ترو��ص هب مرو��بجم
رتخد و روآ ما��ن مناخ .مو��شب در نا��بایخ
رانک رد مدرم عمجت زا يا هلاس 18 مناخ
هیلگ دوش يم دارفا روبع عنام هک اهییاونان
لیا��سو هیور يب عمجت زا زین و دنت��شاد
ای اهور هدایپ را��نک و ولج ي��مومع هیلقن
تقو فلتا بجوم هک اهژاساپ و هناخوراد
مناخ.دندوب يکاش دوش يم ندرک کراپ رد
شراک لحم فرط هب تشاد ينیسح يلع
نابایخ رانک زا ارچ امش مدیسرپ .تفر يم
هدافتسا دمآ و تفر يارب ور هدایپ ياج هب
و دارفا عمجت تلع هب داد باوج ؟دینک يم
مراچان اهور هدایپ رد يروتوم هلیقن هلیسو
.مهد حیجرت ار نابایخ زا روبع
نابایخ رد هک تسا یناراد هزاغم زا یزورون
هدنب رگا :دیوگ یم وا .دراد هاگشورف یلصا
زا ریغ اه هاگ��شورف و اه راد هزاغم ما��مت و
رانک ار هزاغم سنج زا یمک یکاروخ داوم
:لیلد ود هب میروبجم میراذگ یم اه ور هدایپ
رگید لیلد و هزاغم یکچوک رطاخ هب یکی
اهره��ش همه رد رما نیا هک نیا رطاخ هب
دنتسین شارگ مدرم اهنت و دنک یم قدص
یرت��شم بذج و هجوت ب��لج یارب ه��ک
مدرم هک ارچ .دنهد یم ما��جنا ار راک نیا
هب رتشیب دوخ زاین دروم مزاول دیرخ یارب
هزاغم دوخ ات دننک یم هجوت هزاغم نوریب
دنا هدرک تداع رت��شیب تیعضو نیا ه��ب و
هزاغم س��نج غیلبت یار��ب رگا ه��ک ارچ
نا��شیاه یرتشم دریگن تروص اهراک نیا
د��ش مک یرت��شم یتقو و دو��ش یم مک
یارب و دو��ش یم رتمک م��ه نا��شدمآرد
:هلمج زا ف��لتخم یا��ه هنیزه ت��خادرپ
،هزاغم هراجا ،تایلام ،یرادره��ش ضراوع
رگا .دنو��ش یم هجاوم لک��شم اب ...و نفلت
دوجو لیبق زا رگید یاه زیچ هب یرادرهش
هک اهور هدایپ رد ناتخرد کشخ یاه هنت
هجوت هدش مدرم روبع یارب ید��س ًاعقاو
هک ا��سد عمتجم یولج ور هدایپ ای .دننک
یدر چیه رگید دی��شاب هد��ش هجوتم رگا
عمتجم اب ً لک و دوش یمن هدید ور هدایپ زا
دننکب یرتشیب هجوت تسا هدش یکی اسد
نونمم دننک یگدیسر تلکشم نیا هب و
ربعم دس شدوخ اه نیا هک ارچ .میوش یم
».تسا مدرم دمآو تفر یارب
یگناخ مزاول هاگ��شورف رد یا هدن��شورف
رطاخ ه��ب یرادره��ش ار��چ« :د��یوگ یم
ور هدایپ را��نک رد نوتراک کی نت��شاذگ
ا��م ه��ک ی��تروص رد ت��سا هداد ر��کذت
هب نادنورهش یارب یربعم د��س هنوگ چیه
یداع زیچ کی رما نیا و میا هدرواین دوجو
بذج و غیلبت یار��ب ار راک نیا ام ت��سا
زین یدمحا اباب .میهد یم ماجنا یرت��شم
.تشاد ار رظن نیمه
یاقآ ،ی ارس هدرپ و تانیئزت هاگ��شورف رد
ربعم د��س لیلد هب« :د��یوگ یم شور��س
یضار تیعضو نیا زا زین مدوخ اه ور هدایپ
یکچوک :هلمج زا فلتخم لیلد هب متسین
ی هت��سب یاضف و نابایخ یغول��ش ،هزاغم
گنیکراپ نت��شادن ن��ینچمه و ا��ج نیا
یرت��شم یاه نی��شام ندرک کراپ یارب
یتقو ».مورب یرگید ناکم ه��ب مهاوخ یم
یداقتنا ا��ی و داهن��شیپ شور��س یاقآ زا
هب مدوخ زونه نوچ« :دیوگ یم مت��ساوخ
هب مناوت یم هنوگچ ما هدرکن لمع یتسرد
رگید یار��س هدرپ ».مهدب داهن��شیپ هیقب
د��س رطاخ هب رادره��ش نوچ« :د��یوگ یم
نم ت��سا هداد رکذت اه ور هدایپ رد ر��بعم
ور هدایپ رد یلکشم هک منک یم یع��س مه
زا یتقو .مرواین دوجو هب نادنوره��ش یارب
یمک نابایخ رانک ارچ ،مدی��سرپ اقآ نیا
نوچ ،دیوگ یم دیا هت��شاذگ هزاغم سنج
چیه دنا هتفگ و میتفرگ هزاجا رادره��ش زا
د��شن مولعم ام یار��ب و ».دراد��ن ی��عنام
مدرم دمآو تفر لحم نابایخ رانک هرخلاب
ای و هیلقن لیا��سو ندرک کراپ ای و ت��سا
.غیلبت یارب هزاغم سنج نتشاذگ
یدعب هور��گ اه باصق و ا��ه شورف یهام
زا .میور یم اه نآ غار��س هب هک دنت��سه
ندرکربعم د��س هرابرد شورف یهام یاقآ
وا مت��ساوخ رظن نا��بایخ و ور هدا��یپ رد
میت��سین یضار عضو نیا زاام« :دیوگ یم
اه یهام شورف یارب یبسانم ناکم اج نیا
دودو کاخ و درگ رطاخ هب هک ارچ ت��سین
نانچنآ ت��شادهب ...و رو��توم و نی��شام
اه یهام یوب نینچمه .دو��ش یمن تیاعر
دمآو تفر رد و دنک یم تیذا ار نادنورهش
رد یتح و هدروآ دو��جو هب لک��شم اه نآ
ییابیز ً لک و نابایخ و اه ور هدایپ یگزیکاپ
ً لعف ام یلو تسا هتشاذگ یفنم ریثات رهش
زا میراد ناکم لک��شم هک ارچ میروبجم
یرازاب یرادرهش هدوب رارق شیپ لاس هد
اما دهدب صاصتخا ا��ه شورف یهام یارب
ام یارب یراک چ��یه ت��سا زونه هک زونه
میهاوخ یم نیلوئ��سم زا .دنا هدادن ماجنا
مهارف نامیارب تاناکما رت عیر��س هچ ره
یهام ».دوش فرط رب تلکشم نیا ات دنک
تبسن رادرهش« :دیوگ یم یرگید شورف
تسا هدادن یرکذت هنوگچیه ربعم دس هب
رگید دننام ی��شورف یهام ی هزاغم هک ارچ
داد رکذت رادره��ش ات هک ت��سین اه هزاغم
میراذگب هزاغم لخاد ار اه یهام عیرس ام
ییاج و ت��سا کچوک ا��م ی هزا��غم لوا
رگید و م��یرادن اه یهام نت��شاذگ یارب
ام هد��ش هک مه تباقر رطاخ هب ه��ک نیا
مومع دید ضرعم رد ار دو��خ یاه یهام
دسرب شورف هب رت��شیب ات میهد یم رارق
هجاوم نآ اب نونکا هک یرگید لک��شم و
هب نابایخ رانک ندرکن تلاف��سآ :میتسه
شهاوخ ت��سا زاگ ی هلول لا��ناک ر��طاخ
تهج نیلوئسمو زاگ تکر��ش زا منک یم
مادقا رت عیرس نابایخ رانک ندرک تلافسآ
یارب میروبجم زور ره ا��م هک ارچ دننکب
،اه یهام یور رب کاخ و درگ ندشن دنلب
یلکشم ات مینک ی��شاپبآ ار نابایخ رانک
زا یکی ».د��یاین دوجو هب اه یهام یار��ب
رد ندرک ربعم د��س هرابرد مه ا��ه باصق
یارب یبسانم ناکم نت��شادن ،اه ور هدایپ
هلمج زا تاناکما ندوبن مهارف و ناشراک
.دناد یم راک ن��یا ل��یلد ار ...و لوک��ساب
ندرک کراپ ،هاگ��شورف سانجا را��نک رد
رد اه نی��شام یتح ی��هاگ و ا��هروتوم
ار اهور هدایپ کچوک یاضف زین اهور هدایپ
.دنک یم رتمک
نادنورهش قوقح هب یتقو ت��سا یعیبط
رد یتلک��شم نینچ هب ،می��شابن ان��شآ
هتبلا .میوش یم ور هب ور ربعم د��س ی هنیمز
طسوت ییانب ریز لکش هب دیاب لکشم نیا
یبسانم یاج هک دو��ش لح یرادره��ش
دیاب .در��یگب رظن رد لغا��شم نیا یار��ب
اه یباصق رگید تقو د��نچ ات دنام رظتنم
لحم هب ...و ا��ه یلاقب و ا��ه شورف یهام و
یمهم شخب دیا��ش و دنورب راب هرت نادیم
اب .دو��ش لح مدرم و ا��ه نآ تلک��شم زا
حیحص یزاس گنهرف دیاب لوا فاصوا نیا
دننام یلک��شم هب ربعم د��س .دریگ ماجنا
هک هد��ش لیدبت اه هچوک رد بآ ن��تخیر
دروخرب .درک نآ یارب یراک دوش یمن راگنا
رادم نوناق صخ��ش کی تلضعم نیا ا��ب
اب عیر��س و مکحم رای��سب هک د��هاوخ یم
سدنهم ار��هاظ .دنک دروخرب تلک��شم
یلیخ دراد د��صق شارگ رادره��ش یدئاق
لمع دراو دراو��م نیا رد ینوناق و ید��ج
.دوش
نابایخ زا ار شراز��گ ینایاپ ه��نحص اما
نابایخ و ور هدایپ زا .دی��شاب هتشاد زیمت
ییا هژوس لابند و مدش یم در متشاد زیمت
ربعم دس شرازگ عوضوم یارب ب��سانم
اه روتوم ما��سقا و عاونا هب ما م��شچ .مدوب
مدرک رکف رود زا دا��تفا نابایخ را��نک رد
فصن هک ار��چ ،ت��سا ی��شورف روتوم هک
یمک دوب هدرک لاغشا اه روتوم ار نابایخ
هاگ ریمعت هک مدیمهف متفر رت کیدزن هک
ولمم ور هدایپ فک .ت��سا تلکی��س روتوم
ریمعت رازبا و لیاسو و روتوم نغور زا دوب
ور هدایپ ط��سو رد مه رفن دنچ و رو��توم
رطاخ هب .دنتخادرپ یم رو��توم ریمعت ه��ب
نابایخ زا ی��شخب و ور هدا��یپ ربعم د��س
فرط نآ هب مریسم همادا یارب مدوب روبجم
بحاص زا هک مد��ش واکجنک مورب نابایخ
هیهت شرازگ شیاه راک رطاخ هب هاگ ریمعت
مد��ش ور هب ور وا دنت دروخرب اب ه��ک منک
و منک هیهت شراز��گ هک دندادن هزا��جا و
نیا ی همه .مریگب لحم نآ زا ی��سکع ای
رکف هک دو��ب نیا رطاخ ه��ب اه تینابصع
تیعضو نیا هجوتم رادره��ش رگا درک یم
زا ار وا دوشب نابایخ و ور هدایپ ب��سانمان
دوب مولعم ناش یاه تبحص زا .درادزاب راک
یرکذت اه ناکم هنوگ نیا هب رادره��ش هک
نا��شدوخ هب ردق نیا هن رگ و ت��سا هدادن
نا��ش لد یراک ره هک دنداد یمن تار��ج
دروخرب دسر یم رظن هب .دننکب دهاوخ یم
قیقد و لماک تراظن اب دیاب ربعم د��س اب
تارکذت و دوش ماجنا ره��ش یاج همه رد
ه اگشورف ای و هزاغم دنچ هب طقف ربعم دس
.دوشن دودحم
رد سانجا نتشاذگ مسر د��سر یم رظن هب
تسا »ندرک زراب« هب فورعم هک هزاغم ولج
رد .دنراد راگدای هب یبد زا دارفا زا یرایسب ار
یبد رد هک تسا یلاسدنچ هلاسم هک یلاح
شارگ یاهور هدایپ زونه ،تسا هدش خوسنم
لیدبت دشاب دمآ و تفر لحم هک نآ زا شیب
.تسا هدشاه هاگشورف هتشادن نیرتیو هب
…
)درف ییافو یدهم یروآدرگ(
هنارسپ
يیایهم مساق يهاگشناد شیپ 
يجنگ دادرهم ،)سییر( هدازرفعج قداصدمحم
دمحم ،)يشنم( يلغوم يداهلادبع ،)نواعم(
هداز ن��سحم دمحم ،)ي��لصا وضع( يمیل��س
،)لدبلا يلع( يرار��ف يبتجم ،)ي��لصا وضع(
.يرکش رقاب ،يتناما داهرف
)س(
ادهشلادیس ناتسریبد 
يردتقم ي��بتجم ،)سییر( رو��پرایمار ي��لع
،)ي��شنم( راوت��سا ن��سحم ، )سییر ب��یان(
دومحم ،کاپ يرلاس نیسح ،يدامتعا لضاف
روپ يیحی
درفنم ناتسرنه
بیان( يراسین ...ا حور ،)سییر( ورشوخ دمحم
،)ي��شنم( ي��سمشروپ داوج دمحم ،)سییر
داوج دمحم ،)فارصنا( يری��ش نیسح نارمع
.دنودلوپ ناسحا ،شخبناور
اورماك ناتسریبد
يرو��شک مل��سم ،)سییر( نایرفعج س��نوی
،)ي��شنم( هداز لامج دیحو ،)س��ییر بیان(
،درف يرفظم دیما ،نیتم دمحم ،يرثوک دمحم
يمکحم میهاربا
نایلاع يیامنهار
رهپ��س بلاطوبا ،)سییر( يیاضر ا��ضردیمح
،)ي��شنم( نکفا بآ يد��هم ،)سییر ب��یان(
مثیم ،راکت��سرد د��محم ،ي��ملغ نی��سح
ناگداز مساق يضترم ،هدازرفعج
راوتسا هسردم 
لوئ��سم( راکوج د��محم و ي��تناما سا��بع
و ي��ملع( ن��شوج د��محم ،)زا��من ه��تیمک
داوجدمحم و لگ نیرسن سوری��س ،)يشزومآ
،راک��شیپ يلع ،)يرنه و ي��گنهرف( ي��ملغ
يدئاق يبن د��محم و يم��ساق نی��سحلادبع
،يمساق نیسحلادبع ،)شزرو و يندب تیبرت(
دماح ،)تشادهب هتیمک( داژن يلو��سر ن��سح
ربهر رباص ،)هناخباتک روما لوئ��سم( يسابع
.)اروش سییر(
روپرایمار يیامنهار
يربجنر نیسح ،)سییر( ناگداز يمساق يلع
وضع( يرل يد��سا لایناد ،)س��ییر ب��یان(
،)ارو��شوضع( يمیهاربا ا��ضردیمح ،)ارو��ش
نی��سحو يرلا��س يبتجم ،روپدازهب دیمح
.)لدبلا يلع( يمیمص
دهاش يیامنهار
نیما دمحم ،)اروش سییر( ينکا��س اضریلع
،ي��شنم( يمیظع يلع ،)نواعم( درف ي��یافو
يروش دوع��سم ،)ي��شزومآ هتیمک لوئ��سم
و يگنهرف( را��هبون نی��سحریما ،)تاماظتنا(
دمحم ،)تشادهب( داژن يجاح دمحم ،)يرنه
،)لدبلا يلع( رگراک يلع ،يرافغ دمحم ،يمره
ن��سحم ،)هناخباتک و زامن هماقا( اینرکاذ يلع
.)تاغیلبت( يبارهم
تداعس يیامنهار 
دیع��س ،)ارو��ش سییر( هداز نی��سح د��ماح
دمحا ،يروپرفص د��محم ،)نواعم( نایقداص
و نایرفعج لضاف ،ي��حتف دیع��س ،يروپرفص
.)لدبلا يلع( يملاع دمحم
ينسح يیامنهار 
،)يتشادهب ياروش لوئسم( تسرپ ملسا ردان
و ي��ملع ه��تیمک( ي��سمشروپ يلع نی��سح
هعلاطم هتیمک ریبد( يل��سرم دیعس ،)يسرد
حرط هتیمک ریبد( يراصنا دیمح ،)هناخباتک و
هتیمک ریبد( ي��شیورد فراعدمحم ،)همانرب و
هتیمکریبد( يوسوم دلیمدی��س ،)زامن هماقا
هتیمکریبد( د��نمتریغ ي��بتجم ،)ت��شادهب
هتیمک ر��یبد( يماظن ا��ضردمحا ،)ي��شزرو
ریبد( هداز ن��سحم نی��سحریما ،)ي��طابضنا
.)هتیمک ریبد( روپ يجاح قداص ،)يلام هتیمک
)ع(
نیسح ماما ناتسرنه 
.دنرادن اروش تسا مک نازومآ شناد دادعت
…
)یدهاز ماهلا یروآدرگ(
هنارتخد
يمیلس يیامنهار
يمداخ ه��مطاف ،)س��ییر( يهلادبع م��ظعا
،)نوا��عم( ينیما ه��یدهم ،)س��ییر ب��یان(
يملغ هراهب ،)لد��بلا يلع( نارولد هدیع��س
)لدبلا يلع( يگلس همطاف ،)لدبلا يلع(
)ع(
اضر ماما يهاگشناد شیپ
بیان( ي��ناما ماهلا ،)س��ییر( يرماب هز��ئاف
هشیدنا همطاف ،)نواعم( يراصنا میرم ،)سییر
،يتمکح هدیعس ،يئاضیب تلیضف ،)ي��شنم(
،امیپهار هرهاط ،يمیمص همطاف ،ناقهد هدژم
.يراصنا هتشرف
)س(
نوتاخ سجرن يیامنهار 
،)يرنه ه��تیمک لوئ��سم( يو��نهد ه��لحار
لیل ،)تشادهب هتیمک لوئ��سم( زیمت همطاف
،)فراعم و نآر��ق هتیمک لوئ��سم( ين��سح
،)ي��شزرو هتیمک لوئ��سم( ناروپاروت همطاف
،)اهودرا جی��سب لوئ��سم( يزرمارف ه��میهف
يگنهرف هتیمک لوئ��سم( يرهچونم هبوبحم
هتیمک لوئ��سم( نودرگ جات همطاف ،)يبدا و
)نواعت يتسود و حلص
درونهر يیامنهار
ارهز ،درفراقو اد��ن ،)سییر( وخکین س��جرن
ههلا ،يرفعج ایدان ،هدو��سرف غورف ،يم��ساق
همطاف ،اراد هحیلم ،يدمحم همطاف ،درفراقو
رذآرتچ
يدعسا ناتسرنه
داژن لوبا ار��هز ،)س��ییر( يف��سوی ه��مطاف
هیربص،رادید هلحار ،يورسخ همطاف ،)يشنم(
.يسمشروپ هفطاع ،نتمهت ایدان ،داژن منهگ
ریبكریما شنادراك
ن��یما ار��هز ،)س��ییر( رو��پ نامهب م��یرم
،)يرنه،يگنهرف( هداز يلق هت��شرف ،)يشنم(
يردیح هبیبح ،)ت��شادهب( يسمش هدیعس
ههلا ،)تعامج زامن( يعراز هحیلم ،)طابضنا(
.)هاگحبص(يرلگیب
)س(
ارهزلا همطاف يیامنهار 
يرک��سع همطاف ،)سییر( يف��سوی هموصعم
همطاف ،)يشنم( شزورف هیروح ،)سییر بیان(
،هداز يلاع رهاط ،هداز نی��سح هنیک��س ،رهپس
،نازورف همطاف ،يتخبشوخهتشرف ،نیتم هتشرف
میرم هدی��س ،این مظاک ه��فطاع ،رگراک ه��مطاف
همطاف ،رادید همطاف ،هداز نسحهیضرم ،يسابع
هیروح ،نیئارذآ هفطاع ،لبلب ه��سیفن ،ينیسح
لیل ،دنویشوخهدیعس،درف يئافو همطاف ،شزورف
.روآ مان همطاف ،يروصنم هیکز ،يرهاظم
)ع(
يرکسع نسح ماما يیامنهار
يملع هتیمک ارو��ش سییر( هدازدنوخآ هقئاف
ارهز ،)ي��شنم( تخب��شوخ هفطاع ،)شزومآ
هرهاط ،)تاماظتنا( يدسا هناحیر ،يسمشروپ
،ينامل��س هیضار ،يرل ي��ناف ار��هز ،يدعاق
هنازرف ،نامل��س تیلضف ،ي��سمش روپ همطاف
.لدکاپ همیهف ،روپ قازر هناسفا ،يبیجن
رثوك ناتسریبد
همطاف ،)ارو��ش سییر( ناگدازر��فعج بنیز
یهاش یلو هفطاع ،)سیئر بیان( درفدرگارحص
، ناییاتسور فر��شا :اروش یاضعا ،)ی��شنم(
هنیکس ،عراز ارهز ، ناوریش دیهان ، مزآ هیزوف
.یحتف همطاف ، یملغ
ریگ يمتام دوخ ربو زیخرب تدوخ دریگن متام يسك رهب يسك
زا يبلطم هب هک مدوب مت��شهو تسیب هرام��ش ون تبحص ي هیر��شن هعلاطم لاح رد
اه يدزی دندوب ه��تفگ هک مدرک دروخربدرونهر ي��لعملغ جاح موحرم تا��شیامرف
دروم رد ار يعقاو يبلطم متسناد بجاو دوخ رب بناجنیا .دندنام اه يشارگ و دنتفر
يشارگ نادنورهش يارب يدزی نادنورهش يرای��شوه و يرگن هدنیآ و يشوک تخس
قفوم ناریدم زا يکی و دزی نات��سرهش لها هک مراد يراکمهو ت��سود .منک نایب
شارگ مدرم يفارگ ویب نم هک دندومرف يم ناشیا دشاب يم رو��شک يیاذغ عیانص رد
نویلیم دصکی غلبم ام 1370ههد رد هکدندرک لوق لقن و ما هدرک هعلاطم ل��ماک ار
زا يبع��ش قیرط زا هقطنم مدرم هلا��س جنپ تدم دنلب ياه هدرپ��س زا ماو نا��موت
میدرک يزادنا هار کیمارس و يشاک دیلوت هناخراکو میتفرگ سراف ناتسا ياه کناب
اهنویلیم هنلاس و دشاب يم ناموت درایلیم هد دودح هناخراک يبیرقت شزرا نلا هک
هک تسا نیا هجوت بلاج .دنک يم رداص روشک زا جراخ هب کیمارس و ي��شاک رلد
يلاخ تسد اب عرزی ملو يریوک هقطنم رد يدزی شوک تخ��س و راک رپ نادنوره��ش
ياه لسن و دوخ يارب تعنصو دیلوتو يیاز لاغتشا همه نیا اه کناب ماو هلی��سوب و
نابایخ کی مخو چیپ رد زونه اه يشارگ امش هک نیا لثم يلو .دنا هدرک مهارف هدنیآ
.دیا هدرک ریگ هدش ثادحا لبق لاس لهچ ادودح هک
لکشم دننیبب و دننک زاب ار ناش شوگ و مشچ رتشیب دیاب شارگ مرتحم نادنورهش
مکاح رهشرب حیحص تیریدم يدادادخ هیامرس همه نیا اب هک دشاب يم اجک زا راک
،تاراما کرت ودب زا اه يدزی هک ت��سا نیا تارطاخ نیا زا هدنب رظن .ت��سا هدوبن
ادتبا هک دنتفرگ راک ه��ب يیاز لاغت��شاو تعنص و دیلوت هنیمز رد ار دوخ هیامر��س
دوخ يدیلوت ياه هناخراک تادیاع زا ًادعب ،نیمات ار دوخ نادنوره��ش يلغش تینما
مه يدصرد دنچ و يگدنز هنیزه يارب يتمسق و هناخراک هعسوت يارب ار يتم��سق
يلغش تینما يارب اه ي��شارگ ام لاح .دنا هدرک هنیزه هعفنملا ماع هیریخ روما يارب
بناجنیا هیصوت .دشاب يم امش اب تواضق ؟میا هداد ماجنا يراک هچ هدنیآ و لاح لسن
،هدرک لیصحت ناوج لسن يراکمه اب هک تسا نیا شارگ رهش زوسلد کی و رازه هب
اب طقف دیراد صصختم ناریدم هب جا��یتحا هچنانچ و دننک يزا��س زاب ون زا ار دوخ
يیوج هفرص ناوت يم شارگ مدرم يرگ فارسا و اه شاپ و تخیر زا دصرد10 شهاک
مدرم هک درک توعد اه هصرع همه رد قفوم ناصصختم و ناریدم زا لباقم رد و درک
هداهن همرآ نوتب اب يپ زا ناشرهش هدولاش هک دننک سا��سحا ه��شیمه يارب شارگ
يیاراک هک تسا رکذ لباق .دناسر دهاوخن بی��سآ اهنآ هب يلام نارحب چیه و هد��ش
هدیدان دیابن دن��شاب يم زور هب و دیدج ياه صصخت عاو��نا لماح هک دیدج ل��سن
ل��سن يگدنز يوگلا ار ينیچ لثملا برض نیا و داد اهب اهنآ هب دیاب و دو��ش هتفرگ
زوسلد نازیزع .ندروخ يهام هن میزومایب مدرم هب ار نتفرگ يهام :میهد رارق ناوج
هک ت��سا نیا شارگ قداص و نیدتم و نموم مدرم هت��ساوخ !مرتحم نیلوئ��سم و
ار يمدرم و يتلود يفکم يقوقح اب شوک تخ��س و صصختم و اناوت و اناد ناریدم
لاس يس زا دعب ًاعقاو هک )ينونک رادره��ش هباشم ابیرقت( دنرامگب ره��ش تاروما رب
کی ناونع هب ار قوف بلاطم نایاپ رد .دنشاب يم شارگ رهش شخب افش يلصا يوراد
.ما هدومن نایب ار تارظن نیا مدوب دهاش کیدزن زا هک دنورهش
87/10/24 -هداز نیسح دمحم جاح -رکشتاب
ياهاج ای اهره��ش دننام شارگ ارچ :دنوره�ش
؟تسین رادروخرب يب��سانم زب��س ياضف زا رگید
يیاضف ن��ینچ نت��شاد هب ردا��ق شار��گ ر��گم
؟تسین
لیاسو شارگره��ش کراپ هنافساتم :دنوره�ش
ياه هنیزه کمک رت��شیب و دراد��ن يدایز يزا��ب
دو��ش يم هطوحم نتخا��س فرص شارگ مدر��م
نآ باوج و دییامرف لوذ��بم مزل يریگیپ افطل
.دیناسرب ام شوگ هب ار
هدننار و دنورهش کی ناونع هب :يیادف تمحر
نتسشن يک ات« مان هب هلاقم اب هطبار رد ي��سکات
هب ار يعامتجا رطخ گنز نیا »ندوب ر��گ هراظن و
اهنت و هدومن يقلت يعامتجا بی��سآ کی ناونع
ندروآ نوریب و يعامتجا و ي��گنهرف يیایوپ هار
يراصحنا و ينا��سر علطا دوکر تلاح زا عامتجا
ندی��شک شلاچ هب ار هصرع نیا نامتفگ ندرک
و شسرپ هسلج طقف :مناد يم يرهش نیلوئ��سم
.خساپ
هژیو هب نامره��ش رابخا لیلد هچ ه��ب :یراصنا
ایآ .تفاین ساکعنا سراف هکب��ش رد فرب ندیراب
؟تسا هدش هتفرگ رظن رد رما نیا يارب يسک
رهش ناتسرامیب رک��ش ار ادخ :دنوره�ش کی
و نات��سا ياه نات��سرامیب نیرتزهجم زا ي��کی
کی لاقتنا يار��ب ارچ اما .ت��سا رو��شک بونج
اجنآ زا رتپوک يله دیاب زاریش هب ي��سناژروا رامیب
يفاک هب هجوت اب دنناوت يمراوگرزب ن��یریخ .دیایب
يزادنا هار رکف هب رهشرد هینیسح و دجسم ندوب
هتبلا .دن��شاب نات��سرامیب يارب يیاوه سناژروا
.رتهب هچ دنک کمک مه تلودرگا
يزا��س کرهش شارگ رد ارچ :یمخفا یبتجم
ناناوج و دنک ادیپ تع��سو ره��ش ات دو��ش يمن
.دنریگب نیمز رت نازرا و رت تحار
ههد رد ینسح یاقآ مراودیما :9179---894
یاقترا یارب هدش ماجنا یاهراک زا یشرازگ رجف
رد اه هعیا��ش هب دیاب یک ات .دهدب مدرم هب شارگ
.مینک شوخلد دروم نیا
لاح هب يرکف م��نک يم شهاوخ :ي�سمشروپ
اه غارچ رت��شیب ه��ک دینکب هاگ��نامرد نا��بایخ
.دشاب يم شوماخ
ناتخرد ياه گرب ندیچ تباب زا :ناییات�سور
منک يم رکشت يرادرهش زا د��ش يم دید عنام هک
ًافطل هک دوب نیا مت��شاد هک يرگید داهن��شیپ و
دوش هدز سوب ینیم هاگتسیا نابایخ رد رت عیر��س
هت��ساک مدرم و ناگدننار ددعتم تلک��شم زا ات
نارهاوخ و ناردار��ب هزوح نیب نینچمه و دو��ش
.دینک يریگیپ ًافطل تسا بارخ نآ تلافسآ
ندرک راوس ماگنه ًامتح نانار يسکات :دنورهش
ينار يسکات ي هدننک صخشم ياه ولبات نارفاسم
زا دراد ناک��ما هک يیاج ات و دن��شاب هت��شاد ار
ات دو��شن هدافت��سا يدود گنر ه��ب ياه ه��شیش
.دنشاب رادروخ رب يرتشیب شمارآ زا نارفاسم
ناحادم و نو��یناحور زا :هداز نی�سح دمحم
ندیسر ارف اب میدنمشهاوخ تشادهب هرادا و رهش
يا هیصوت دوخ ياه ينارنخس رد رفص و مرحم هام
مرتحم ياه هداوناخ زا هتسد نآ هب دنشاب هتشاد
دنت��سه فیعض ت��شادهب گنهرف هنیمز رد هک
هناور هنازور تدا��ع تروص هب ار بل��ضاف بآ و
نادنورهش زا هت��سد نآ قوقح ات .دننک يم هچوک
دنراد يیانشآ تشادهب گنهرف اب ً لماک هک مرتحم
يگزیکاپ و تفاظن نید ملسا نوچ .دوشن عیاض
زا ار يئاهراک هار دنسپان راک نیا يارب و .دشاب يم
.دنهد هئارا هیبنت ای هزیاج ای شزومآ قیرط
 امش تبحص
 هدیسر همان
2229970
ینف رواشم 
یکی قاتا کرت ماگنه رد اه غارچندرک شوماخ .1
.تسا یژرنا ییوج هفرص یاه هار نیرت هداس زا
و فق��س و راوید یار��ب ن��شور یا��ه گنر زا .2
.دینک هدافتسا اه هدرپ
ییان��شور زا هعلاطم ماگنه رد نکمم دح ا��ت .3
.دینک هدافتسا یعضوم
یاه پمل زا یا هت��شر یاه پمل یا��ج ه��ب .4
.دینک هدافتسا فرصم مک ای یباتهم
یاه پمل مامت ندش نشور زا یریگولج یارب .5
.دینک هدافتسا لپ ود دیلک زا رتسول
و دینک هدافت��سا یعیبط رون زا ناکما دح ا��ت .6
زا دیشروخ میقتسم رون شبات زا یریگولج یارب
.دینک هدافتسا هرکرک هدرپ ای و نابیاس
دننام یگناخ یقرب لیاسو زا هدافت��سا زا سپ .7
شوماخ ار اه نآ ...هنایار ،نویزیولت ،تو��ص طبض
.دینک
یارب یشیامرگ لیا��سو زا هدافت��سا ماگنه رد .8
رد ار رلوک هچیرد امرگ ن��تفر رده زا یریگولج
ب��سانم ش��شوپ اب ای و دیدنبب نات��سمز لصف
.دیناشوپب
شیامرسلیاسو یلاب تاجرد زا هدافتسا یاجهب .9
.دینک هدافتسا لصف بسانم سابل زا ،شیامرگ و
قیرط زا یژرنا نتفر رده زا یریگولج یارب .10
.دیناشوپب قیاع اب ار ذفانم اه هرجنپ و اهرد
ندرک مر��گ یار��ب هلی��سو ن��یرت فرصمرپ .11
،مرگ بآ هیهت یارب و یقرب یراخب لزنم ط��یحم
لیاسو نیا زا دینک یع��س .تسا یقرب نکمرگبآ
.دینکن هدافتسا
شیامرگ و شیامرس لیاسو یارب دینک یعس .12
.دینک بصن جنس امد ای تاتسومرت دوخ
دنچ نامزمه هدافت��سا زا ناک��ما د��ح رد .13
.دینک یراددوخ یگناخ فرصم رپ یقرب هلیسو
جوا نامز رد یقرب لیا��سو زا ناکما دح ا��ت .14
فرصم جوا تعاس( .دینکن هدافت��سا قرب فرصم
22 ات19 تعاس نیب ناتسبات رد ام روشک رد قرب
)تسا 22 ات 18 تعاس نیب ناتسمز رد و
لیا��سو یلاب یاه تیفرظ زا د��ینک یع��س .15
زا هدافت��سا نوچ .دینکن هدافت��سا یگناخ یقرب
فرصم اهنت هن یگناخ لیاسو یلاب یاه تیفرظ
لیا��سو رمع لوط هکلب دهد یم شیازفا ار قر��ب
.دهد یم شهاک زین ار یقرب
لرتنک یارب ت��سا یا هلیسو تات��سومرت :1 هتکن
یشیامرگ و هدننک در��س یاه ه اگت��سد رد هک امد
امر��س و امرگ هجرد لرتنک روظنم هب ارنآ ناوت یم
.دومن بصن
هک دنتسه یتاعا��س فرصم جوا تاعا��س :2 هتکن
دسر یم فرصم رثکادح هب هکبش زا هدافتسا نازیم
هب نآ تمیق تعا��س نیا رد قرب هنیزه ر��ظن زا و
نیا رد دیاب سپ .دوش یم هبساحم یشیازفا تروص
ررضتم ات میناسرب نکمم لقادحهب ار فرصم تعاس
. دوشن رجنم قرب یعطق هب تیاهن رد و میوشن
هک ییاهارجم و اهزرد ندیناشوپ زا روظنم :3 هتکن
ییاه نامتخا��س رد دور یم نوریب هب نآ زا یژر��نا
دنوش یم مرگ ژافو��ش و جیکپ متسیس اب هک ت��سا
و یتفن یراخب هلی��سوب هک ییاه مت��سیس رد یلو
لدابت یارب ارجم کی هشیمه دنوش یم مرگ یزاگ
دیراذگب یقاب زوستفن ای زوسزاگ هلیسو اب نژیسکا
.دوشن هثداح هب رجنم نژیسکا دوبمک ات
شرازگ 
یعامتجا تیلاعف یار�ب ماگ نیلوا دناوت یم یزو�مآ شناد یاهارو�ش :ون تبحص
لح و یسررب رد دنناوت یم یزومآ شناد یاهاروش .دشاب زومآ شناد نارسپ و نارتخد
طیحم و رتفد رداك ،نازومآ شناد لئاسم :دننام هسردم رد دوجوم تلکشم و لئاسم
یاروش تاسلج رثكا رد .دننك یراکمه نازومآ شناد اب ناریبد تلکشم و یشزومآ
تفگ دهاش و دنراد روضح هسردم ره ،نواعم و يتیبرت روما یبرم ،ریدم یزومآ شناد
ناش تلاوس و اهزاین یوگخ�ساپ تاقوا یهاگ و دنت�سه ارو�ش یاضعا ثحب و وگ و
.دوب دنهاوخ
ندرك گنهامه و یز�یر همانرب تیلوئ�سم ،فلتخم یا�ه تیلاعف رد ارو�ش یا�ضعا
یاه همانرب یار�جا هب یهاگحبص م�سارم رد نینچمه .دنراد هد�هع هب ار ا�ه همانرب
اه هنیمز ی همه رد نازومآ شناد هب ینا�سر علطا شقن .دنزادرپ یم عونتم و فلتخم
.تسا نانآ هدهع رب زین
هب ار نازومآ شناد تلکشم و لئاسم هك ت�سا رتفد و نازومآ شناد نیب هطبار ارو�ش
اه مسارم ندركرازگرب رتهب هچ ره رد یعس اروش یاضعا .دناسر یم رتفد رداك علطا
.دنراد یهاگحبص شزرو و یناگمه دور�س ،ررقم یاهزور رد تعامج زامن نینچمه و
.تسا هنومن ی هسردم رد هنومن یاه هچب نتشاد اهنآ یلك فده
هدنام لوفغم و هدشن هتخان�ش یبوخ هب داهن نیا یاه تیفرظ هك د�سر یم رظن هب اما
نیا اما دو�ش یم لیک�شت شارگ سرادم رد یزومآ شناد یاهارو�شدنچ ره .ت�سا
تمحز اب یدهاز ماهلا و درف ییافو یدهم ام ناراکمه .دنرادن یگنررپ روضح اهاروش
رد یلاکشا رگا .دنا هدرك یروآ عمج ار سرادم یزومآ شناد یاهارو�ش یماسا رای�سب
بوخیاه هچب نیا یما�سا ندروآ مراودیما .دینك علطم ار ام دراد دوجو ههای�سنیا
یراکمه اب و دنشاب هتشاد روضح دوخ هسردم رد هتشذگ زا رت لاعف اه نآ دوش ثعاب
.دننك عافد نازومآ شناد قوقح زا هسردم نیلوئسم
 هدنورپ
5
نم رهش
یبحم هلادسا
یلیرت دهاوخ یم رگم
؟دوش در ور هدایپ زا
زا یشرازگ
تبعضو
ربعم دس
یشخب هبیبح
:شورف هویم
ور هدایپ رانک هویم ردق هچ ره
ییابیز ه�ب ا�هنت ه�ن د�شاب
دنک یمن دراو ه�مطل ور هدایپ
دنک یم هولج مه رتابیز هکلب
هزات یاه هویم هجوتم مدرم و
.دنوش یم
:راد هزاغم
رگا ا�سد عمتجم یو�لج رد
رگید دی�شاب هد�ش ه�جوتم
هدید ور هدا�یپ زا یدر چ�یه
دس شدوخ اه نیا .دوش یمن
مدرم دمآو تفر یار�ب ربعم
.تسا
:شورف یهام
هک ارچ میروبجم ً لعف ام
لاس هد زا میراد ناکم لکشم
یرادرهش هدوب رارق شیپ
اه شورف یهام یارب یرازاب
هک زونه اما دهدب صاصتخا
ام یارب یراک چیه تسا زونه
.دنا هدادن ماجنا
ییاه هار
یارب هداس
ییوج هفرص
]یدباع تجح :سکع[ هزغ مدرم زا عافد مسارم رد )س( نینبلا ما ناتسریبد نازومآشناد J
ادرف ناریدم ، یزومآ شناد یاهاروش
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
تسا تلاقم ناگدنسیون یصخش هاگدید ون تبحص یاه هتشون
جیلخ هار زا هک نوپاژ رد یناساس ناریا ندمت راثآ اما
و نوپاژ یایرد ه��ب سپ��س و نیچ یایرد هب سراف
تسا یشکلد ناتساد تسا هتفر نپاژ رد اران ره��ش
هچ میوش ردنا یتفگش هب و میونشب ت��سا بوخ هک
و هف��سلف و رکفت و تعنص و رنه و ندمت زا یتیاکح
.دراد یناریا یهوژپ نید و قلخا
1383 دنفسا و رذآ 40 و 39 هرام��ش اراخب هلجم رد
م��شاه رتکد یاقآ زا لقن هب 128 و 127 تا��حفص
:تسا هدمآ نوپاژ اکازوا هاگ��شناد دات��سا هداز بجر
یرسارس یلم یاه همانرب هل��سلس رد شیپ یدنچ«
)ا��سیتوب یاد( سیدنت زا K.H.N نوپاژ نویزیولت
هتفر نخس اران ره��ش رد ادوب گرزب هم��سجم ینعی
ایند رد ادوب هم��سجم نیرتگرزب ا��ستوب یاد .تسا
هاگترایز و تسا اپرب )اران( یخیرات رهش رد هک ت��سا
نیا رد .اران رهش رد یچیا ادوت دبعم رد تسا نامدرم
تاقیقحت ربارب هک تسا هدش هتفگ ینویزیولت همانرب
هدوب یناریا کی »نیج اراد وئک« یهاگ��شناد یملع
نیا و هدمآ نپاژ هب یدلیم مشش هدس رد هک ت��سا
ناشن قیقحت چیاتن .تسا هتخاس ار رکیپ هوک سیدنت
رب و هیل هب هیل لاب هب نییاپ زا هرکیپ نیا هک دهد یم
هکنانچ .تسا هدش هتخاس هقبط تشه رد مه یور
نآ نزو .دید یقفا شرب تشه یاراد ار نآ ناوت یم
بلاق .تسا یزلف نآ رادج و ت��سا نت 380 دودح
زلف هکت هکت سپس و هتخاس نارزیخ اب تسخن ار نآ
کاخ ار نآ رانک و دنا هتشاذگ راک و هتخیر هتخادگ
اه کاخ ،راک نا��یاپ زا سپ و دنا هتفر لا��ب و ه��تخیر
ار ینورد یا��ه نازریخ لامتحا هب و ه��تخیر ورف ار
گنس مه اجنآ کیدزن هم��شچرد .دنا هت��شادرب مه
رد هک تسا رمرم گنس یعون زا هک دنا هتفای یرمرم
زا ار نآ )نیجاراد وئک( دیاب و دو��ش یمن تفای نپاژ
».دشاب هدروآ هارمه شروشک
رد و تسا یرو��شک هچ زا و ت��سیک نیجاراد وئک
هتفر نپاژ هب ار��چ و ت��سا هتفر نپاژ هب ینامز هچ
یلقیدهم تیاده هنطلسلاربخم جاح موحرم ؟ت��سا
فرشت همانرفس مان هب شا همانرفس رد هنطلسلاربخم
سلجم هناخپاچ عبط نوپاژ و نیچ قیرط زا هکم هب
:تسا هتشون 102 هحفص یدیشروخ 1318
ناطل��سلا نیما کباتا ناخ رغصا یلع ازریم قافتا هب
دنک یم تکرش نوپاژ رد یتلود و یمسر یتفایض رد
دیدزاب م��ه یکی مارگورپ تارر��قم« :د��سیون یم و
سیئر میراد هد��عو راهان هب .ت��سا یماظن رد��نب زا
لاریما : راضح .میتفر تسا )اروئم ی��شین( هناخروق
یطوا( گنج ر��یزو لارنژ نانتویل ،ه��ئونیا اکی��شوی
یکی راهان زیم رس رد ،وتامای .گ. نژاب لاریما ،)ثیدُاِا
یراموط رد نوپاژ مولع ریزو هک درک ناونع راضح زا
تسا هدرک مولعم دنا هدروآ رد ادوب لکیه فوج زا هک
نپاژ هب ناریا ناگدازهاش زا یکی ردنکسا هبلغ رد هک
دوش یم یهتنم ودب نپاژ نیطلس هتشر و تسا هدمآ
ترفاسم نیا زا یربخ ناریا خیرات رد ایآ دی��سرپ و
باوج و مدرک همجرت کباتا یارب ؟ت��سین ای تسه
ناگدازهاش هک میناد یم هماگنه نآ رد هک دش هداد
».میناد یمن دنا هتفر اجک هب ، دنا هدش قرفتم یناریا
نوپاژ مولع ریزو لوق زا و تسا هت��شون تیاده هچنآ
ینعی( نایناساس هرود رخآ هب طوبرم تسا هدرک لقن
و نایشنماخه هرود هن ت��سا )یدلیم م��شش نرق
یعمجهک میناد یم یبوخهب .کتسجگ ردنکسا هلمح
دنا هتفر ناتسودنه هب زومره هریزج هار زا نایناریا زا
رد دنا هدی��سر نوپاژ هب سپ��س و نیچ هب اجنآ زا و
نیچ گنیم یهاشداپ هلسلس نارود رد نیچ خیرات
هتفر نخس وا هارمه رفن دنچ و یناریا هدازهاش کی زا
رابرد ناگدازهاش هب و هتخومآ ینیچ نابز هک ت��سا
.تسا هداد هدای یسراف نابز گنیم
یا هدع نایناساس تسکش و برع ی هلمح نامز رد
هب و ه��تخیرگ ی��ناریا ناگدازها��ش و نا��ناگرزاب زا
.دنا هدیسر نوپاژ هب و هتفر یقر��ش بونج یای��سآ
ادیپ یزودرز نیم��شیربا ی هچراپ هعطق نو��پاژ رد
راک هب یناریا ک��ی نفک ناونع هب هک ت��سا هد��ش
نیا .دوش یم یرادهگن هزوم رد نونکا و تسا هتفر
دننام مه نآ تسا هدوب هناهاش یارغط یاراد نفک
.یناساس یاهارغط
و دبعم هدنزا��س یناریا هدازها��ش نیجاراد وئک اما
و یدنمرنه همه نآ هب اران ره��ش رد ادوب هم��سجم
اه نویلیم شتسرپ دروم زورما هک تسادق و تفارظ
بکرم اراد-و��ئک هملک ود زا ت��سا ییادوب ی��نپاژ
ناهاشداپ بقل اراد و تسا یک نامه وئک هک تسا
یانعم هب نیج و تسا یناریا یریطا��سا و یخیرات
رد دنمدرخ و اناد و دنمرنه و ملعم و سد��قم درم
رمرم گنس .تسا تیرک��سنس ی هملک و ادوب نییآ
)استوب یاد( همسجم کیدزن همشچ رد هدش هتفای
نایناریا د��یاقع شت��سرپ زا یراگدای اران ره��ش رد
یاه نییآ و هم��شچ و بآ ه��ب مارتحا و ینا��ساس
هفوشکم یزودرز هچراپ و تسا بآ هت��شرف اتیهانآ
یناریا ی هدازهاش تدم زارد تماقا رگنا��شن اجنآ رد
.تسا راید نآ رد وا نفد و وا توف و نوپاژ رد
موحرم زا ه��ک ت��سا ضرف نم رب .عیدصت رذع ا��ب
نارهت هاگشناد دیقف داتسا روکشم داوجدمحم رتکد
زا سراف جیلخ مان یبایزاب رد هناقداص و هناملاع هک
تمحز یبرع و ی��سراف نهک نوتم و ب��تک یور
یط دنت��سم و ریصب و قیقد یت��سرهف و هدی��شک
یداش و منک دای ت��سا هدرک پاچ یلصفم ی هلاقم
.میامن تلئسم دنوادخ زا ار وا کاپ حور شزرمآ و
موب نهک هک مراد تلئ��سم درخ و ناج د��نوادخ زا
رنه و بدا و ت��یلم ،گنهرف و ار ن��یمز ناریا ا��م
سراف جیلخ و ار ا��م ی��سراف نابز و ار ام ی��خیرات
لا��سنهک نیمزر��س کاخ و بآ زا ییزج هک ار ام
.دیامرف ظفح هنادواج ت��سام لازیل ناریا راب نهک
.همرک و هنم هب
زیگنا لایخ یابیز رعش نیا دای هب مضیارع نایاپ رد
:مداتفا ینکدک یعیفش رتکد قداص رعاش یفسلف و
:تسا نیا ناراب همانرفس گرب نیرخآ
.تسا نیکرچ نیمزرس هک
:سپ
هب شوماخ وت یایوگ هن هک ره
هب شومارف وت دای هن هچ ره
ت��سد هب یزیچ سک ره ، دوب یزیگنا لد ری��سم
رت گرزب نارتخد ،دوب هت��شاذگ ر��س رب ای ت��شاد
.دندوب هت��شاذگ رار��ق دوخ نلا��س مه اب ًلو��معم
یراطق نو��چ بجر یده��شم رخ لابند هب ه��مه
بقع اه رت کچوک و ر��تولج اهرت گرزب ،ه��چروم زا
ولج هب ار دوخ یزیخ و ت��سج اب هاگ و د��ندنام یم
ار دوخ یاج هک مه هدنخ و یخو��ش ،دنتخادنا یم
نیا هک فیح میدش یم رخ راوس مه یهاگ ،تشاد
اب ناسنا دنویپ هدا��س یاه هنحص ینعی– اه هنحص
اسآ قرب نینچ نیا – هداس رایسب یلیاسو اب تعیبط
،درذگ یم تا نس زا یدنا و لهچ نلا و دنا هتشذگ
نونکا ،هرطاخ هک هن هدنام تا نهذ رد یا هبش ایوگ
نآ ،دنا هتفر نیب زا همه اه غاب نآ ما هدینش هک نانچ
نآ و تسین نآ زا یرثا و هدش کشخ یلک هب تانق
رل یمسوم ناراب زا زبسرس یاه تشد یاوه و لاح
هعلق تشپ زیگنا لد یاضف نآ .ت��سین یربخ رگید
،تعیبط رد ،سابل رد ،زیچ همه رد یگدا��س نآ و
یناسک هار رد یهاگ ،لقن و لمح رد و لیا��سو رد
یصوصخم هطقن هب ار ره��ش هلابز هک م��یدید یم ار
هیب��ش یزیچ نآ زا و دندنا��سر یم ره��ش زا جراخ
بایسآ .دندرک یم ت��سرد جوراس مسا هب نامی��س
و گرزب یگن��س و یبوچ و غلا هلی��سو هب جورا��س
یشارت گنس ای .درک یم کتلغ ار جوراس لکش هریاد
)هعلق هوک نامه( هوک گنس لد رد هک یدید یم ار
نشخ یاه گنس اب هدا��س یا هلیسو اب و هت��سشن
دنک یم مرن هجنپ و ت��سد نآ تخ��س نادنچ هن و
ادج اه نآ راکور ا��ی اه هناخ یپ یارب ییاه گن��س و
و هدرب دو��عوم لحم هب رخ هلی��سو هب ات د��نک یم
دوشب ات دوب یساکع نیبرود شاک .دو��ش هدافت��سا
زا ار تا تار��طاخ و تفرگ س��کع ا��ه هنحص نآ زا
ود ره هچرگ ،یروآ رد سکع تلاح هب هب��ش تلاح
.تسا رتدنتسم یمود یلو دنیزاجم
یلیخ اه هچب ام رد هب هدراهچ ه��ب هدنام زور د��نچ زا
هب رتدوز نآ راظتنا هب اه ب��ش و میدوب لاح��شوخ
هب دش یم لوغ��شم مه یب یب .میتفر یم باوختخر
و یننون ،زور نآ هناحبص یارب ندرک عمج لیا��سو
).تخپ یم هناخ زپ نان ار شنان هتبلا( تخپ یم اولح
اجنآ و دنت��شاد یمرب هک��شخ ًلومعم را��هن یار��ب
هریاد یفرب ،دروآ یم مه ینیریش و لقن .دنتخپ یم
و اقآ مشچ زا رود ات دروآ یم ار نآ ت��شاد یکچوک
هتبلا ،یزاوآ و یت��سد و هدز هریاد یمک غاب نآ رد
.اقآ مشچ زا رود هب متفگ
ییافص اب و گرزب ًاتب��سن غاب یجاح غاب لاح ره هب
رانک تخرد ریز هدرتسگ ییاضف غاب رد ولج رد ،دوب
میت��سشن یم و د��ش یم نهپ شرف یگرزب )رد��س(
هدامآ نایلق و اذغ تخپ و لقنم طا��سب رترود یمک
تانق بآ ،بآ یوج مه رت فرط نآ یمک و دش یم
مرگ یمک اوه هک رهظ مد یهاگ و دروآ یم غاب هب ار
یاه تنطیش ،میتخادنا یم بآ هب ًادمع ار دوخ دوب
مدرک ضرع هک ارچ ،دوبن فصو لباق نیسح و نم
یلومعم و یعرش یاه یهن و رما زا زور کی لقادح
و ام یارب تمینغ ک��ی نآ و میتفای یم تا��جن اقآ
لاب اه تخرد زا یهاگ ،م��یدوب هدیرپ سفق زا غر��م
میدرک یم یراوس بات هتسب بات یهاگ و میتفر یم
و تخاون یم ی��کی کچوک هر��یاد اب مه ی��هاگ و
یزاوآ مه اهرت گرزب و د��نداد یم یرق مه ا��ه هچب
وزرآ .د��ندز یم ت��سد م��ه ه��یقب و د��ندناوخ یم
هچ یلو ،د��شکب زور رازه هب زور کی نیا میدرک یم
یاه مد مد میت��شاذگ یم مه هب مشچ ات هک دو��س
و دمآ یم شرخ اب بجر یدهشم و د��ش یم بورغ
اه هچب ام و درک یم راوس نآ رب هدیچیپ یاه بابسا
زیخ و تسج هنادازآ زور کی زا هتفوک و هتسخ مه
نیا هتبلا تیعضو نامه اب هدمآ هار نامه زا ندرک
لاح و میتشگ یم رب هناخ هب ب��ش یکیرات رد هعفد
ریدم باوج هچ ه��سردم رد ادرف هک میدوب هد��نام
بیاغ زور کی ارچ هک میهدب ار نلوئ��سم ریا��س و
دوبن یرل ت��ملعم رگا هک صو��صخ هب ،میا هد��ش
ندوبن زیاج ًا��فرع و ندوب اقآ هداوناخ هلئ��سم زا و
لیبق نیا زا و نتفر نمد و ت��شد هب هدزی��س زور
و ریدم ندمآ زا لبق هاگ .دروآ یمن رد رس تلکشم
زا ار بوچ )دیمهف یم و دوب یرل هک( وا تاحیضوت
یداش زور کی هب .میدرک یم ناج شون ملعم تسد
.دوبن یا هراچ دیزرا یم شلبق
سرت��سا و مدرک یم رف��س یبد هب راب نیلوا یارب
دنکن متشادنپ یم .دوب هتفرگ ارف ار مدوجو یبیجع
یفطل مک و ییانتعا ی��ب دروم اجنآ هب نتفر ع��قوم
دورو عقوم زا ی��لو مریگب رارق مزیزع نایره��شمه
اه نآ ف��طل دروم ره��ش نیا زا جور��خ ماگنه ا��ت
هب تب��سن هک یدب تاغیلبت دوجو اب .م��تفرگ رارق
لمع رد یلو ،مدوب هدینش مشک تمحز نایرهشمه
هب متفر یم هک هزا��غم ره برد هب ،دوبن هنوگ ن��یا
هب .دنتفرگ یم ل��یوحت ارم یروا��ب لباق ریغ رو��ط
یراک نانآ یارب لا��ح هب ات هک نم متفگ یم دو��خ
عضاوتم و درو�خرب شوخ ردق نیا هک ما هدادن ماجنا
.دندوب
هک یهاگشناد ،تسا هاگ��شناد کی نم رظن هب یبد
فلتخم یاهروشک زا یاه ناسنا اب دروخرب رد ناسنا
کی رگا دیا��ش دریگ یم دای ار اهزیچ زا یلیخ ایند
سلک رد نابز دنچ نتفرگ دای یارب دهاوخب ناوج
رثکا .دریگب دای تعر��س نیا اب دناوتن دنک تکر��ش
،ی��سور ،ی��سیلگنا یاه نابز هب نامره��ش ناناوج
ی هتکن تسین دب .دنتسه طلسم ... و یبرع ،یدنه
اه هزاغم زا یکی رد :منک فیرعت نات یارب ار ی��بلاج
هب شارگ لا��س و ن��س مک ناناوج زا یکی ،مدو��ب
یعقوم ناوج نیا .در��ک شب و شوخ و دمآ م��فرط
فلع نابایخ رد و تشاد یروتوم دوب شارگ رد هک
اه یسورع مامت هب هک دوب ییاه نامه زا و تشگ یم
یهام 6 دود��ح هک ناوج نیا .دن��شک یم کر��س
نم روضح ماگنه رد تسا هتفر یبد هب هک د��ش یم
اب ت��شاد و تفر یبرع یرت��شم فرط هب هزاغم رد
.تخادنا یم هار ار نا��بز برع نآ راک ی��برع نا��بز
مک تدم نیا رد روطچ هک دوب بیجع یلیخ م��یارب
هار ار یرت��شم دناوت یم و هتفرگ دا��ی یبرع نا��بز
.دزادنایب
یراگ ت��شپ و ت��سین بیع ندرک راک لاح ره هب
رد هک ی��نازیزع زا ی��لیخ .روط نیمه م��ه ن��تفر
روضح یبد رد ر��بتعم راجت ناونع هب ر��ضاح لاح
رگراک دوخ ینامز دنت��سه ام راختفا دروم و دنراد
نییاپ ار یسک تیصخش نتفر یراگ ت��شپ .دندوب
سناسیل زا رتمک هک ینا��سک هب اه ینیچ .دروآ یمن
ام��ش .دنهد یمن ار یبد رد راک ی هزا��جا دنت��سه
ای یراگ ت��شپ ار اه ینیچ نیا روفو هب د��یناوت یم
لوغشم مه ناش نانز یتح .دینیبب شود هب نتراک
دنتسه اه هیامرس نیمه .دنتسه یندب تخ��س راک
زا یرود لمحت ا��ب و دنا هدرک دابآ ار نامره��ش ه��ک
یارب ار دوخ جنر ت��سد تبرغ رد روضح و هداوناخ
ینتشاد تسود و زیزع شارگ ییافوک��ش و ینادابآ
و سرادم ،تارادا ر��ثکا نامتخا��س .دننک یم جرخ
طسوت نات��سرامیب و هاگ��شناد و یتلود یاه ناگرا
انب سراف جیلخ ی هزوح یاهرو��شک رد نام نازیزع
عقاو فلخ بلاطم اب دیابن سپ ت��سا هد��ش هداهن
.مینکب رطاخ هدیجنر و تحاران ار نازیزع نیا
دوب بلاج میارب رفس نیا رد هک یلئاسم زا رگید یکی
یاه یشارگ ی هنیسح رد هد��ش رازگرب یاه مسارم
ی هینیسح رد لا��س زور 365 زا .ت��سا یبد میقم
یلیخ .دوش یم رارقرب یبهذم مسارم 103 اهیشارگ
دنت��سه راک رکف هب همه هک یره��ش رد دوب بلاج
همئا تافو و دیلاوم ،دایعا مسارم رد هدرتسگ روضح
یاج اعقاو یمل��سا بلقنا رجف ی ههد م��سارم و
.دراد ریدقت
مغر یلع شارگ رد ا��م تفگ تارج هب ناوتب دیا��ش
،مینک یمن رازگرب مسارم همه نیا ،رتمک تیلوغشم
رازگرب هک ت��سا یمتخ یاه م��سارم زا ادج ا��هنیا
اه یناتسکاپ و اه یدنه ،اه یشارگ زا ریغ هب .دوش یم
.دننک یم هدافتسا هینی��سح نیا زا اه برع یتح و
ی هلاس دنچ نیا رد اه ی��شارگ ی هنی��سح تیلوت
هک د��شاب یم رداهب ربکا یلع جاح ی هدهع رب ریخا
103 نیا رد .دراد لاعف روضح اه م��سارم مامت رد
زا ییایاده ه��مئا دیلاوم و دایعا زور لا��س م��سارم
نینچمه .دوش یم هداد راضح هب ناراد هزاغم فرط
ای راهان اب مسارم 103 نیا رد ناگدننک تکر��ش زا
.دوش یم ییاریذپ ماش
ثعاب و دنک یم ر��طاخ هدیجنر ارم هک یزیچ ا��هنت
زا یدادعت نیب هک ت��س ا یمهافت ءوس دش مف��سات
فیط ود ره هکنیا هب ه��جوت اب .دراد دوجو ناز��یزع
نادیف��س شیر دراد اج دنراد ندرک ت��مدخ دصق
اب گرزب هاگت��ساخ نیا ات دنو��ش لمع دراو ز��یزع
طا��شناب و لاعف نانچمه تمدق لا��س 100 دودح
هک مه نی��سح ماما رطاخب .دهد همادا دوخ راک هب
.دننک فرط رب ار اه مهافت ءو��س نیا ت��سا هد��ش
زا ناضمر کرابم هام رد نارق یاه سلک یراز��گرب
رایسب یامن .ت��سا هینی��سح نیا یاه همانرب رگید
ره یا هزوریف ییاه یراک ی��شاک اب هینی��سح یابیز
رسارس زا هک ت��سا ینارگ��شدرگ هجوت دروم هزور
.دنیآ یم رهش نیا ندید هب ناهج
6-سرافجیلخنابهگن
6-نمرل،نم یاراخب
 وس رگید هب رذگ
سراف جیلخ
ندمت زکرم
میدق
هب ندروخ بوچ
یداش زور کی
دیزرا یم
اه یشارگ
نابرهم همه
دندوب
یرادتقا دمحا رتکد
يهللا تیآ نسحدمحم دیس
راشفا اضرلادبع
،زور نازرف رشن رد ،یرادتقا دمحا ینارنخ��س نتم
و هزاجا ا��ب هلاقم نیا 87 دادر��خ 29 / هبن��شراهچ
اراخب یهلجم 66ی هرامشزا یرادتقا دمحا شرافس
.دیناوخب ار نوتسنیا ینایاپ تمسق .تسا هدشهتفرگ
یبد نکاس نایرهشمه تارظن هتشذگ هرامش رد
اضرلادبع نامراکمه .دیدناوخ ار ون تبحص هرابرد
هب دوخ رفس یاه ت��شاددای هرامش نیا رد را��شفا
نوتس نیا رد هدنیآ هرامش زا .تسا هتشون ار یبد
رد تساه لاس هک ار ینا��سک زا یکی یاه هت��شون
.دناوخ میهاوخ تسا راک لوغشم یبد
وسراهچ 
میهدب عقوم هب ار رهش قح…
هیضق تسا هد��ش ام ره��ش رد نداد ضراوع هصق
ضراوع یهاوخب یسک ره زا . یناریا ندرک فراعت
امش لوا ،ینلف لوا دیراد رایتخا دنتفگ یم دهدب
نآ هیضق .دسر یم مه ام تبون یلاعت لاا��شنا دعب
هک ار دند��ش دلوتم یدرمریپ رد ه��ک یدازون ود
اه نآ تشونرس هب مه ام رهش مسرت یم .دیا هدینش
جیورت ار ضراوع تخادرپ گنهرف رگا .دوش راچد
رد تسد يگمه ام رگا .دوش يم رتابیز رهش مینک
تخادرپ ریز زا يا هناهب چیه هب و میهد مه تسد
نیلوئ��سم هب ،مینکن رارف يرادره��ش هب ضراوع
کمک رهش هع��سوت هب ندیشخب تعر��س رد زین
يداع دارفا لماش طقف ضراوع تخادرپ .میا هدرک
ياه ناگرا و اه هاگت��سد دیاب هکلب ت��سین هعماج
ماجنا ریخ راک د��نهاوخ يم هک يیاه نآ و ي��تلود
دننک يراکمه ار يرادرهش اب رما نیا رد زین دنهد
هناش ضراوع تخادرپ ریز زا فلتخم ياه هناهب هب و
و تلیهست دیاب مه فرط نآ زا هتبلا .دننکن يلاخ
دسرب مدرم هب عقوم هب يره��ش تامدخ و تاناکما
.دننیبب ار ضراوع هجیتن مدرم ات
عوجر بابرا قح…
لاب ار نیتسآ و تسد مدید ،مد��ش هک هرادا دراو
نم هک مدرک هراشا .نوریب دیآ يم شقاتا زا و هدز
ناشن ار شتعاس .مراد راک ام��ش هطوبرم دحاو اب
»!تسا زامن تقو« :تفگ و داد
ي هرادا هب ارو��ف ار همان باوج دیاب ن��م« :متفگ
».مربب يرگید
»!...زامن زا دعب« :تفگ
مراک زامن زا دعب هک دوب هدرک جل ؛تفرگ لاب ثحب
ماقم تا��شیامرف هب انب هک يلاح رد دهد ماجنا ار
هقیقد ت��سیب دیاب اهنت زامن هماقا يربهر مظعم
عوجر بابرا هک يتروص رد مه نآ دماجنا لوط هب
:دیوگب و د��شاب يضاران عوجر بابرا رگا و د��شابن
هتساوخ هب دیاب »...دیهد ماجنا ارم راک دیاب ادتبا«
.دوش لمع يو
هب ناگدننک هعجارم و عو��جر بابرا ق��ح ن��یا و
هنوگ چیه نودب و عقوم هب هک تسا فلتخم تارادا
.دریگ ماجنا ناشراک يرذع
،»ي��لم غاد« ،»ي��لم غا��ب«…
!»يلم دوگ«
نداد رارق زکرم اب مه شارگ دحاو طخ لوئ��سم
راب 18 ندروآ و يلصا هاگتسیا ناونع هب يلم غاب
غاد ،ره��ش دحاو طخ همانرب رد »يلم غاب« هملک
يتقو زرمایبردپ ر��خآ .ت��سا هدرک هزات ار ام لد
ارچ وت دشابن يلم غاب مان دننک يم يع��س نارگید
!؟ينک يم رارکت ار نآ مان ردق نیا
دیا��ش »يلم دوگ« وگب »يلم غاب« ياج هب لقال
هب و دینا��سر تبث هب ار نآ ز��ین ي��گنهرف ثاریم
!درک شلوبق يگدناوخ دنزرف
راگنا ؟هتفر اجک يلم دوگ لباقم ور هدایپ !يت��سار
دوجو يیور هدایپ ر��گید نوچ .ت��سا هدش دیدپان
نیا يونعم و يدام ياه تراسخ لوئ��سم .درادن
؟دنا هدرک راک ه��ناورپ نودب ارچ ؟ت��سیک هژورپ
رد هد��ش حرطم تلاو��س ه��ب ه��ناقداص د��ییایب
ات دیهد خساپ يمومع راکفا ریونت يارب ون تبحص
.دهد ناترجا ادخ .دوش فرطرب تاماهبا
دای زک یری��سا ر��ب یاو یا …
.دشاب هتفر
میراد ار يدار��فا زین نامره��ش رد د��شاب نامدای
ترا��سا جنر اه تدم و دندیگنج هناراثن ناج ه��ک
اهنآ.مینک يگدنز هنادازآ ام ات دندیرخ ناج ه��ب ار
اه ندروخ قل��ش ،ناوارف ياه جنر لمحت زا سپ
رب و دنتشگزاب سدقم کاخ نیا هب اه هجنک��ش و
ياج هب رکش هدجس و دنناشن هسوب لگ کاخ نیا
.دندروآ
نا��شراک شزرا و جرا و ؟میراد دای هب ار اهنآ ا��یآ
داهج و ههبج ناتو��سک شیپ اه نیا ؟میناد يم ار
اه نآ زا یغار��س یهاگ .دندوب در��بن ي ه��نحص و
.میریگب
راهبون زیزع
رد هب هدزیس رد غانا J
6
ون هاگن
یاهورین ن��یب زا زین »ی��ماما« زا د��عب راد��نامرف
اضر دمحم« هب ت��بون راب نیا .د��ش شنیزگ یموب
اهر ار قرب ی هرادا ت��سایر ات دیسر »داژن یدیع��س
ناتسرهش یرادا هناماس نیرتلاب زیم ت��شپ و دنک
یو یرادنامرف ی هلا��س ود نارود رد .در��یگ رار��ق
رد »ی��ماما دوع��سم« تیلوئ��سم ما��یا نو��چمه
زا یکی دیا��ش .دوبن راکر��پ و ر��مثرپ یراد��نامرف
دوب یسایس تسپ رد ینف ریدم کی روضح شلیلد
دراد یتائاضتقا ینف راک هک ت��سا نهربم هتبلا هک
ره هب .دوخ هب صوصخم تاصتخم ی��سایس راک و
.تشذگ زین نارود نیا لاح
هب هدنام لا��س کی .ت��سا 1375 لا��س نو��نکا
اب »یاب دمحم« ،متفه یروهمج ت��سایر تاباختنا
هداتسرف نات��سرل یرادنامرف هب یا هژیو تیرومام
یروتادیدناک اب دوب هدش نامزمه هک ییاهزور .دش
بلط حلصا و ور هنایم یناحور »یمتاخ دمحم دیس«
.تشاد دوجو اهزور نآ رد هک یصاخ یریگ ههبج و
ت��سایر یا��هادیدناک رف��س و تا��غیلبت ما��یا رد
دمحم دی��س« ،نوگانوگ یاهره��ش هب یرو��همج
رکفنشور یناحور ،دنک یم نات��سرل دصق »یمتاخ
هجاوم هقطنم تیناحور مرگ لابقتسا اب ناتسرل رد
رپ لابقتسا اب مظعا ی هینیسح رد سپس و دوش یم
فلتخا زا ناوت یمن هتبلا .دوش یم وربور مدرم روش
اب نات��سرل تقو رادنامرف »یا��ب دمحم« هاگد��ید
رکفن��شور ،»یمتاخ دمحم دی��س« زا هک ینایرج
هب .دیشوپ هدید درک یم تیامح ارگ مرفر و بوبحم
تیآ« زا یبلطم زین هدنیآ زور دنچ رد بیترت ر��ه
ناتسرل هعمج ماما »یهللا تیآ یلعلادبع دیس لا
ملس همانزور رد »یمتاخ دمحم دی��س« زا عافد رد
تاباختنا یرازگرب زور کدنا کدنا .دی��سر پاچ هب
هجیتن نآ و دی��سر ارف دادر��خ 2 یندنام دا��ی ه��ب
لاس ت��شه »یمتاخ« و دروخ مقر رت یندنامدای هب
»یاب« .د��ش ناریا مدرم هاوخ لوحت هدارا رادمچرپ
هک یسایس دید نآ زا ادج شروضح نامز تدم رد
و دوب ارگ مدرم و نیدتم یدرف ،در��ک یم یگدنیامن
.دوب زاب ناگدننک هعجارم یور هب ه��شیمه شرتفد
هدیمح تنس و م��سر هب یو دو��ش یم هتفگ یتح
هت��شاد زین هناب��ش یزاون میتی )ع( ن��ینموملاریما
راک زا »یاب دمحم« 1376 رذآ لاح ره هب .ت��سا
ناتسرل رد تاحلصا تلود رادنامرف و دش رانک رب
.دش صخشم
هب دقتعم یاهورین زا یکی ،»درف یرهاط اضرملغ«
تلود یلاع ماقم ،دادر��خ مود و تاحلصا نا��یرج
ینارمع یاه هژورپ مجح .تفریذپ ار نات��سرهش رد
»درف یرهاط« یرادنامرف نارود رد هدی��سر رمث هب
یریگمشچ وحن هب هت��شذگ نارادنامرف هب تب��سن
و ن��یرتمهم و ن��یرتگرزب .در��ک اد��یپ ش��یازفا
بلاق رد نات��سرل خیرات ییامهدرگ نیرت هجوت لباق
رد »یرل نیسحلادبع دی��س لا تیآ« تشادگرزب
بآ و هار هلئسم .د��ش رازگرب یو یرادنامرف ی هرود
»درف یرهاط« یدصت نامز رد زین زاگ یدودح ات و
ساکعنا نینچمه .ت��شاد یهجوت لباق تفر��شیپ
هنا��سر رد نات��سرل رد تلود یاه تیلاعف را��بخا
»درف یرهاط« .ت��شگ نادنچ ود تاعوبطم و یلم
یتح ای و هحلاصم ر��س نات��سرهش عفانم ظفح رد
نایرج رد .تشادن ار یدحا چیه اب حازم و یخو��ش
مرهج هب ناتسرل زا یوق را��شف قرب سنارت لاقتنا
یتح یو ،دنداد ناشن مدرم هک ییاه تی��ساسح و
زین رخآ ات و دماین را��نک میمصت نیا اب هظحل ک��ی
ناتسرل رد تاحلصا رادنامرف .دنام مدرم ههبج رد
هدیلاب طسوتم رشق زا .دوب یمدرم یعقاو یانعم هب
رادافو مدرم هدوت هب شا تیلوئ��سم یاهتنا ات و دوب
قیقد یارجا هب یو یاپ ه��ب اپ یریدم رتمک .د��نام
یاه ترفاسم ددعت .دزادرپب ت��سناوت یم شفیاظو
مورحم طاقن رد نیلوئسم روضح ترثک و ییاتسور
زا یخرب یاد��ص هک دی��سر ییاج ه��ب نات��سرهش
لابند هب ار نانآ یگتسخ راهظا و دروآرد ار ناریدم
نابایخ و هچوک نا��یم رد »درف یرهاط« .ت��شاد
ار شلزنم یا��هدیرخ ،ت��شاد موادم دمآ و ت��فر
دوخ زا ار مدر��م ،داد یم ماجنا ره��ش رازاب رد دوخ
یدج هداعلا قوف لاملا تیب ظفح رد و ت��سناد یم
و قوفام نیلوئ��سم زا رت نوزفا یجرا مدرم هب .دو��ب
فلخ ناضمر کرابم هام مایا رد .داد یم شناریدم
یو ،نیلوئ��سم هب نداد یرا��طفا لواد��تم فر��ع
.دناوخ یم ارف یراطفا تفایض هب ار یمدرم ناگبخن
»یرل یریصن دیه��ش« هراودای یرازگرب نایرج رد
نیملسملاو ملسلا هجح« اب رادید و ناجری��س رد
،نارهت رد رو��شک ریزو »یرل یو��سوم دحاولادبع
ار فانصا یمامت زا مدرم راشقا زا یهجوت لباق دادعت
.تشاد هارمه هب دوخ اب سوبوتا نیدنچ بلاق رد
4ناتسرلنارادنامرف
یاه هفوکش
رد دادرخ مود
ناتسرل
عراز دماح
مولع سنا��سیل قو��ف یوج��شناد ،عراز د��ماح
دامتعا همانزور ه��یریرحت تئیه وضع و ی��سایس
لیصحت و راک هب نارهت رد رضاح لاح رد وا .تسا
.دراد لاغتشا
ینومدوخ 
ویدار زا شارگ مسا یا هلزلز1339 لاس رد راب نیلوا
رد و دش یم شخپ ی��سراف نابز هب هک نات��سکاپ
8:30 ات 7:45 تعاس زا ویدار نیا .دش هدین��ش رطق
شخپ ی��سراف نابز هب ار ی��یاه همانرب ر��هظزادعب
هنارت هقیقد 30 دودح لما��ش اه همانرب نیا .درک یم
تفگ ویدار نیا .دوب رابخا هقیقد 15 و یت��ساوخرد
.تسا هدمآ یدیدش هلزلز رل و شارگ رد زورما
،)یرانا(یران هاچ ،یماما هاچ شارگ یاه هاچ نیلوا
.تسا هدوب یبلگ هاچ ،یلاع دیس هاچ
یا هعلق لا��س شارگ زارفرب )نیلاب( امیپاوه ن��یلوا
هب1309 و1308 یاه لا��س رد هعلق گنج ی��نعی
.دمآرد زاورپ
رداص شارگ رد 1311 لا��س رد همان��سانش نیلوا
ًلامتحا نآ 11 هرامش همانا��سانش هدنراد هک هدش
.تسا تایح دیق رد
شارگ هب )ه��طامط( یگنرف هجوگ ه��ک راب ن��یلوا
نآ .دش یم هدیمان »یئبمب ناجمداب« مان هب دندروآ
.دنتخانش یم یئبمب هب ار ناتسودنه نامز
یئبمب جوراس دندروآ شارگ هب نامیس هک راب نیلوا
.دش یم هتفگ
یملاع سابعملغ جاح
اه نیلوا
یتیاور هب
رگید
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
تسا ینارگ شزرو یزاسندب
دیشخرد ناناوجون رد یبآ هراتس
هب یر�س اه ب�ش و اهرهظ ر�گا :و�ن ت�بحص
یناناوج مینزب شارگ رد یزاس ندب یاه هاگشاب
لاح رد هك مینیب یم ار ش�ك تمحز و شلترپ
نیا هچ ر�گا .دنت�سه در�س دلوف اب هزرا�بم
و نیگن�س لغا�شم یاراد بلغا ناراك شزرو
راك تمحز و یتخ�س نیا اما دنت�سه یتخس
هك شزرو نیا هب نانآ ی هقلع و قوش رب یا هرذ
اه شزرو نیرت نیگن�س و نیرت لکشم زا یکی
هب ور نیا زا .ت�سا هتساکن دیآ یم با�سح هب
عاضوا زا ات میتفر یریصب یضترم یاقآ غار�س
زا یتقو .میوش ربخ اب ناراکشزرو نیا لاوحا و
عوضوم نیا دروم رد هك میدرك تساوخرد یو
.تفریذپ زاب یور اب مینیشنب تبحص هب
یاه هتشر رد :یریصب یضترم
رد یادر��ب هنزو و یزا��س ندب
شارگ ره��ش ریخا یاه لا��س
نات��سا یتح و نات��سرل رد
دنچ و ت��سا هدو��ب زات��شیپ
یاه هتشر رد هک ت��سا یلاس
یهجوت لباق تفر��شیپ گنیتفیلرواپ و مادنا شرورپ
86 ات 83 یاهلاس رد یشارگ ناراک��شزرو .میا هتشاد
یاه ماقم هنیس سرپ و گنیتفیلرواپ یاه هت��شر رد
.دنا هدرک بسک روشک یتح و ناتسا رد یهجوت لباق
ی هدر رد نایئارحص نی��سحلادبع یاقآ لاثم روط هب
رد هنیس سرپ لوا ماقم یلاوتم لاس هس ناتوسکشیپ
هک نارهت هیداحتا تاقبا��سم رد ار مرگولیک 90 نزو
،دنت��شاد هدهع رب ار نآ یرواد یمطاف بارهم یاقآ
یزیچ رضاح لاح رد شارگ ره��ش رد .درک ب��سک
یاه هتشر رد مئاد تروص هب رفن 300 ات 250 دودح
هب لوغشم گنیتفیلرواپ و یزا��س ندب ،مادنا شرورپ
کی شزرو نیا ه��ک ییاجنآ زا اما دنت��سه تیلاعف
اب یلام ر��ظن زا ت��سا هنیزهرپ و نیگن��س شزرو
رگا ً لثم .تسا توافتم رگید یاه هت��شر زا یرایسب
یا هفرح تروص هب دهاوخب شار��گ نیمه رد یدرف
دودح یزیچ هام کی رد د��هد همادا ار شزرو ن��یا
هنیزه دیاب لاب هب ناموت راز��ه دصناپ و نویلیم کی
تسد هب یماقم یروشک تاقباسم رد دناوتب ات دنک
یاه تیامح یونعم و یلام رظن زا دوجو نیا اب .دروآ
.تسا رفص دح رد ای و مک رایسب مدرم و نیلوئ��سم
دوجو شارگ رهش رد هک ییاه لی��سناتپ هب هجوت اب
زا شیب یرا��ظتنا یندب ت��یبرت نیلوئ��سم زا دراد
زا یندب تیبرت نیلوئ��سم رگا ی��تح .دور یم ا��هنیا
و یمرگلد ثعاب د��ننکب تیامح مه یونعم ظا��حل
راک��شزرو نازیزع نیا رت��شیب هچ ره ینیرفآراختفا
.دش دهاوخ
کی شارگ فیر��ش مدرم و نیلوئ��سم رگا نم رظن هب
،دننک یم رگید یاهراک رد هک یاه هنیزه مامت دصرد
دننکب یراذگ هیامر��س یراک��شزرو و شزرو روما رد
هتشاد هجوت دیاب اهنآ .دش دهاوخ رتهب رایسب تیعضو
نآ دننک یم جرخ شزرو هار رد ی��لوپ رگا هک دن��شاب
و ت��سا یراذگ هیامر��س کی هکلب دنا هدرکن هنیزه ار
.دنشاب نآ ییافوکش دهاش هدنیآ یاهلاس رد دنناوت یم
تاقبا�سم رد تیوك میقم نایناریا :یرا�بج
روضح یرو�شك موحرم ز�یم یور س�ینت
.دنتفای
موحرم هراودای زیم یور سینت تاقباسم هرود نیلوا
کی هرامش نامتخا��س رد 1387 هامرذآ یرو��شک
زا هرود ن��یا .د��ش رازگرب تیوک رو��شک رد ناملعم
هورگ ،نایاقآ هورگ رد تاقبا��سم لما��ش تاقبا��سم
ین��س یاه هدر رد هورگ 5 نآ را��نک ردو ،اه م��ناخ
نیا نایاپ رد .دش رازگرب نار��سپ و نارتخد فلتخم
،یروشک ،داژندیعس دیمح ،نایاقآ هورگ رد تاقباسم
هبتر زئاح بیترت هب روپربکا اضر دیمح و یده��شم
ارتیم ،اه مناخ هور��گ رد .دند��ش مراهچ ات لوا یاه
یاه هبتر یبیسم هرینم و یدنقزا لوتب ،هداز یلیلخ
یاه هدر و اه هورگ رد .دندومن ب��سک ار موس ات لوا
لوا ماقم هب تارفن نیا ناناوجون و نلاسدرخ ین��س
و ینی��سح هنازرف ؛لوا هدر رد .دنتفای ت��سد مود و
دیمح دیس ؛طلتخم مود هدر رد .داژندیعس هناحیر
لماش موس هدر رد .داژن دیع��س قداص و ینی��سح
؛دنودمحا انیس و یمساق یجاح مثیم نارسپ
و یترصن انعر ؛نارتخد لماش مراهچ هدر رد
نارسپ لماش مجنپ هدر رد ؛یربکا یلع غورف
.روپ یقت نیما و یتمه نسحم
هدر ره ر��ترب تارفن هب تاقبا��سم نا��یاپ رد
ماج .د��ش هداد یا هدنزرا زئاوج و ریدقت حول
ادها داژندیعس دیمح هب تاقباسم نیا ییلط
تاقباسم رد ناگدننک تکر��ش یمامت .دش
.دندرک تفایرد دوبدای مسر هب ییایاده
شارگ لابتوف نازاس هدنیآ :راشفا اضرلادبع
.دنتخادرپ تباقر هب مه اب ناناوجون هدر رد
یراکمه اب و لا��بتوف تایه رظن ریز ا��ه یزاب نیا
نمچ نیمز رد یبآ هراتس یشزرو یگنهرف هاگشاب
تاقباسم نیا رد .دش رازگرب جی��سب یگنهرف نوناک
تباقر هب یمیت 5 و 4 هورگ ود رد و دنتشاد میت 9
یا��ه میت لوا رود رد ت��باقر زا س��پ .د��نتخادرپ
یبآ هراتس یاه میت و فلا هورگ زا تمواقم و نشوج
نیا رد .دنتفای هار مود رود ه��ب ب هورگ زا دا��حتا و
نشوج و داد تسکش ار تمواقم یبآ هراتس میت رود
.تفای هار ییاهن رادید هب داحتا رب هبلغ اب زین
یا هقیقد 40 تقو ود رد لاسما ناناوجون یاه یزاب
زا سپ میت ود ی��یاهن رادید رد هک د��ش یم ماجنا
اه یزاب نوچ و دندیسر یواست هب شلت هقیقد 80
نامرهق نییعت یار��ب میت ود ت��شادن هفاضا تقو
رد یبآ هرات��س .دنتخادرپ یتلانپ تا��برض ندز هب
عفادم ن��شوج و درک لمع ر��تهب یتلانپ تا��برض
.داد تسکش هس رب 4 با��سح اب ار ینامرهق ناونع
موس ًاکرتشم داحتا و تمواقم و د��ش مود ن��شوج
راشفا دیجم ی هدهع رب لانیف یزاب یرواد .دند��ش
ار وا ناگدابرذآ داوج و روپ نی��سح اضرلادبع و دوب
.دندرک یم یرای تواضق رد
ینازاس هدنیآ و اه هرهچ شارگ ناناوجون یاه یزاب رد
یا هدنیآ دیون ه��ک دنداد نا��شن ار دوخ لابتوف رد
.دوب دنهاوخ شارگ رهش لابتوف یارب رابرپ و نشور
،اه یزاب نیا رد رضاح نا��یبرم باختنا و هیصوت اب
نانکیزاب نیا زا یکی هرامش ره رد ون تبحص هیرشن
هرهچ یقلخا و ینف رظن زا هک ار نامره��ش لابتوف
.درک دهاوخ یفرعم ،دنا هدش
هراون�شج یرازگرب اب نا�مزمه :ون تبحص
رف�س نلا�س ،شار�گ رد ر�جف ههد گرز�ب
.دش دهاوخ حاتتفا یروهمج تسایر
:تفگ شارگ ی��ندب تیبرت لوئ��سم یربکا ازریم
شارگ ،بلقنا یزوریپ یاه ن��شج و رجف ههد رد
یاه هت��شر بلغا رد تاقبا��سم یرازگرب نا��بزیم
یاه ناتسرهش رترب ناراک��شزرو روضح اب ی��شزرو
:دوزفا شارگ یندب تیبرت لوئسم .دوب دهاوخ سراف
یاه تایه یا��سور اب کرتشم ت��سشن دنچ یط
یاه هتشر رد یشزرو یاه همانرب دش ررقم ،یشزرو
،یزادناریت ،یرادرب هنزو ،شرپ و سروک یراکراوس
،جنرطش ،کیبوریا ،لابتکسب ،لا��ستوف ،گنپ گنیپ
یناتساب شزرو ،ودناوکت ،ییامیپهوک ،یدرون هرخص
.دوش رازگرب مایا نیا رد یزور هدایپ و یناولهپ و
و ناوناب تم��سق ود رد تاقبا��سم :ت��فگ یربکا
میظنت تاقباسم نیا همانرب .دو��ش یم رازگرب نایاقآ
روضح یار��ب یلحم تایر��شن رد پاچ اب و هد��ش
ههد تاقباسم رد .د��ش دهاوخ ینا��سر علطا مدرم
،ناتسرل ،زاریش یاهرهش ناراکشزرو لا��سما رجف
،جنخ ،درمل ،باراد ،نادیپ��س ،ت��شدورم ،مرهج
راوجمه یاهره��ش و کت��سب،نابهتسا ،دابآزوریف
.تشاد دنهاوخ روضح
نیلوئسم رادید ،ادهش رازلگ رد ناراک��شزرو روضح
مل��سلا تجح اب شارگ شزرو ناراکردنا ت��سد و
مل��سلا تجح و شار��گ هعمج ما��ما ی��جلح
نیا یگنهرف یا��ه همانرب زا یموصعم سابعدی��س
.دوب دهاوخ ههد
حاتتفا ر��جف ههد یا��ه همانرب ن��یرتمهم زا ی��کی
هب روهمج سییر رف��س بوصم یشزرو یاه نلا��س
نیلوئسم روضح اب مسارم نیا .تسا سراف نات��سا
رد نینچمه .دو��ش یم رازگرب ناتسرهش و نات��سا
ناراک��شزرو زا یجار��س نلا��س رد نمهب 21 زور
ریدقت ی��شزرو یاه تایه نیلوئ��سم و شارگ رترب
.دوش یم
یارب مدرم زا اه یزاب نیا همانرب ملعا نمض یربکا
.درک توعد اه همانرب و تاقباسم رد روضح
 شزرو زا  هاگن  لابتوف ادرف 
یاه هچوک زا
خیشودنب
هام نمهب 27 رد دومحم دنزرف يملغ نی��سح
.تسا هدمآ ایند هب شارگ رهش رد 1373 لا��س
شزرو هب يناوارف ي هقلع و قو��ش يکدوک زا وا
هارمه هب ار تاقوا زا یرای��سب و هت��شاد لابتوف
یاه هچوک سپ و هچوک رد دوخ ياه يا هلحم مه
يلاس دنچ وا .تسا هدنارذگ یزاب هب خیش و دنب
تیوضع هب دوخ ياه يیاناوت ندرک تباث اب تسا
تسناوت يملغ نیسح .تسا هدمآرد داحتا میت
میت هارمه هب ناناوج ي هدر رد هت��شذگ لا��س
نامه رد و دبای ت��سد ينامرهق ماقم هب دا��حتا
سرادم ب��ختنم م��یت تیوضع ه��ب زین لا��س
تاقباسم هب اپ و دمآ رد شارگ ره��ش يیامنهار
.تشاذگ سراف يیامنهار سرادم يناتسا
دوجو اب دا��حتا میت نا��ناوجون هدر رد لا��سما
لثم ه��ک شکتمحز و م��یهف ي��برم نت��شاد
ي هناور ت��سدکی و بو��خ میت ک��ی ه��شیمه
يزاب رخآ ياه هیناث رد تسناوتن ،درک تاقباسم
ياه يزاب اب یملغ ا��ما .دنک ادیپ هار لانیف ه��ب
.درک بلج دوخ هب ار اهرظن داد ماجنا هک يبوخ
و بوخ دید ،لاب تعرس ،هنادنم��شوه یاه ساپ
وا هک ت��سا یلماوع زا لاب یگدنگنج نینچمه
زیامتم يمک دوخ ياه لاس و نس مه رگید زا ار
رد يندب تردق ر��ظن زا وا هچ رگا .ت��سا هدرک
دیاب اما دراد رار��ق يبولطم دح رد رضاح لا��ح
لماوع زا يکی يندب تردق هک دشاب هتشاد هجوت
رامش هب هیاپ ياه هدر رد صوصخ هب مهم رایسب
نیا زا رتهب هچ ره تفرشیپ يارب دیاب و دور يم
.دنکب تیوقت ار دوخ مهزاب ظاحل
يکینکت نکیزاب ک��ی رهاظ هب یملغ نی��سح
رد دوخ ياه میت مه رگید اب بوخ يلیخ اما تسا
.دنک يم تکرش زین يهورگ و يکیتکات ياهراک
رارق يیلاب حطس رد زین يقلخا رظن زا نی��سح
اهرتگرزب هب نتشاذگ مارتحا اب ه��شیمه و دراد
نایبرم زا .دنک يم هدافتسا نانآ ياه يیامنهار زا
،دنم هرهب مثیم ،ي��حتف سنوی زا ناوت ي��م يو
رد نونکا مه يو .درب مان ... و يدمحا اباب دماح
لوغشم نایلاع ي هسردم يیامنهار موس سلک
زومآ شناد مه يسرد رظن زا و ت��سا لیصحت هب
غارس وا زا هک یراکتشپ و شلت اب .تسا يبوخ
هدنیآ رد نایبرم تا��میلعت زا هدافت��سا و میراد
لابتوف يارب دنمناوت و لماک نکیزاب کی دها��ش
.دوب میهاوخ نامرهش
یسلجم یلع دیس
شارگ
)ع(
بلاطیبا نب یلع ماما هیریخ هسسوم درکلمع شرازگ
هدش ماجنا یاه تیلاعف
87 رویرهش ات 86 رویرهش زا 87 رویرهش ات 1381 لاس زا
دادعت غلبم دادعت غلبم
یتخادرپ هنسحلا ضرق یاه ماو
شارگ
)ص(
اینلا متاخ قودنص یراکمه اب
دروم 905 390,000,000 دروم1858 746,970,000
ضوع لب یاه کمک لک عمج
مارکا حرط میتی 100 و راوناخ 381 هب
97,639,900 442,451,875
یتخادرپ یرمتسم غلبم
مارکا حرط میتی 100 و راوناخ 381 هب
79,750,000 367,789,000
ناسورعون هب هیزیهج هنیزه کمک رفن 39 9,950,000 رفن 152 28,242,500
جاودزا هنیزه کمک دروم 4 797,900 دروم 24 3,326,525
ینامرد هنیزه کمک رفن 48 3,142,000 رفن 353 17,320,850
تاداس مهس یمیدقت یاه کمک دروم 68 4,000,000 دروم 1214 25,773,000
رمتسم روط هب یگناخ مزاول و سابل ،رازفا تشون ،ییاذغداوم عیزوت نینچمه
راملف ،سارلا :یبد  قفشلا ،قرحم :نیرحب  نیرل قوس :تیوک روشک زا جراخ رد عیزوت
7
ون زا تکرح
جنخ رد
بیقر یب شخر
تخات
،جنخیراکراوسسروکتاقباسم رد: یحلاصیلع
.دندروآ تسد هب ار رترب یاه ماقم مامت اه یشارگ
ماقم هب شخر بسا اب رابرذآ ربکا هقباسم نیا رد
ماقم هب ناخدیشر اب کومیت يدهم .دی��سر لوا
.دنتفای تسد مو��س ماقم هب يماظن دیمح و مود
ناراکراو��س روضح يارب يا هناهب ج��نخ یکیدزن
يدادعت .دوب رهش نیا سروک هقباسم رد يشارگ
هقبا��سم نیا رد ي��شارگ ناراکراو��س زا يدایز
هقبا��سم هب يناراب ياوه کی رد ات دنتفای روضح
ناراکراوس لاس دنچ نیا تاقباسم لثم .دنزادرپب
نآ زا ار ماقم ه��س ره و دندز ار لوا فرح شارگ
يشارگ ناراک شرپ ششخرد زا دعب .دندرک دوخ
ناشن يدوخ مه سروک رد ناراکراوس ، زاریش رد
لوا بطق شارگ رضاح لاح رد دوش تباث ات دناد
.تسا ناتسا یراکراوس
ناتسرهش يراکراوس تئیه فرط زا تاقباسم نیا
ریگ مشچ روضح اب هقباسم نیا .د��ش رازگرب جنخ
شخب هک دو��ب هارمه ناراب ر��یز رد نارگا��شامت
.دندوب هدمآ شارگ زا نارگاشامت نیا هدمع
///J
زوریپ ،رل دربن
هبناجراهچ دربن
لابتوف هبناجراهچ تاقبا�سم :ون تبحص
یگنهرف هاگشاب یراکمه اب شارگ ناناوج
ن�مچ ن�یمز رد یبآ هرات�س ی�شزرو
یاه میت روضح اب جی�سب یگنهرف نوناك
ناوج شارگ و رل دربن ،داحتا ،یبآ هراتس
.دش رازگرب
ناوج شارگ یاه میت تاقبا��سم زا هرود ن��یا رد
رادید ه��ب دوخ نافیرح ر��ب هبلغ ا��ب رل در��بن و
تقو رد میت ود لانیف یزاب رد .دنتفای هار ییاهن
یتلانپ تابرض و دنتفای تسد یوا��ست هب ینوناق
میت نیا اه یتلانپ رد .در��ک صخ��شم ار نامرهق
ار ناوج شارگ و درک لمع رتهب هک دوب رل در��بن
هدن��سب مود ماقم هب ناوج شارگ .داد ت��سکش
ًاکرت��شم داحتا و یبآ ی هرات��س یاه میت و درک
.دندش موس
شزرو زا 
شارگ ناوناب لابیلاو
دوش يم لوحتم
شارگ ناوناب لا�بیلاو میت :يدهاز ماهلا
يزاب ي�شزومآ سلك هتفه کی زا س�پ
.درب رل میت زا ار ي ا هناتسود
تفه ودات��شه ها��م يد مهدزی��س ه��عمجزور
لابیلاو م��یت ود نیب يیا هنات��سود يا هقبا��سم
ي��شزرو هعومجم نلا��س رد شارگ و رل ناوناب
شارگ يندب تیبرت .د��ش ماجنا شارگ ياده��ش
ينات��سا ياه يزاب و رجف ي ه��هد تب��سانم هب
تدم هب ار لابیلاو ي��شزومآ سلک ،اه میت نیب
لابیلاو يبرم شیاتس اریمس رظن ریز هتفه کی
لابیلاو میت نانکیزاب تیوقت روظنم هب ،نات��سا
.درک رازگرب رهش نیا رد شارگ بختنم
اه مناخ بیکرت ا��ب شارگ بختنم لابیلاو م��یت
،درف يیافو ههلا ،ي��سابرک هفطاع ،يف��سوی میرم
،شک تمحز همیل��س ،يری��ش نیسح هموصعم
،يدمحم هیفص ،يکلم ارهز ،شک تمحز هلیمج
،يمچرپ م��یرم ،يمچرپ ل��یل ،دیواج ه��یضار
هدیحو ،ير��فعج ه��مطاف ،يزور��یف ه��جیدخ
بابر يرگیبرم هب يراک��ش بنیز و هداز ن��سح
نادیم هب يبیغ هموصعم يت��سرپ رس و شیلاپ
دوخ فیرح دس زا کی رب هس با��سح اب و تفر
.تشذگ
تیوک رد یروشک موحرم ماج
 هاگن
رجف ههد یشزرو گرزب هراونشج اب نامزمه
یشزرو نلاس حاتتفا
یروهمج سییر رفس بوصم
 ربخ
هن و تسیب هرامش
)53 هرامش همیمض(
87نمهب لوا همین
 رعش
09177823953 یروفغ دوعسم :رتفد ریدم • 09171815277 یدمحماش یلعدمحم :ییارجا ریدم •09171834648 روپ هجاوخ دمحم :هیریرحت ریدم • 09121486961 ناینامحر قداص دمحم :ریبدرس• زاون بیرغ دیمحلادبع :لوئسم ریدم و زایتما بحاص
gerash@gmail.com • 2229970 لوا هقبط .یرباج نامتخاس .تارداص کناب یور هبور .ماما نابایخ:شارگ رتفد • نوتیز :پاچ • هداز هجاوخ همطاف :ییارآ هحفص• http://sohbatenow.blagfa.com
]یروشک :ویشرآ -شارگ مظعا هینیسح رد اروشاع زور[ هدازنسحم داوج ،یروشک دمحم،یلیعامسا نسح ،یروشک مساق ،درفراقو یلعمساق ،اراد لدبع ،یزورون دومحم :تسار زا J
هب یمک رظن زا و��ن تبحص د��سر یم رظن هب …
هرامش ره رد و ت��سا هدی��سر یرادیاپ تیعضو
یاه هرامش هب اج دوبمک لیلد هب بلاطم زا یشخب
ام هدنیآ یراذ��گ فده .دو��ش یم لقتنم هد��نیآ
یاوتحم دیلوت رد دنناوتب هک تسا یدارفا تیبرت
میراد یعس تلع نیمه هب .دن��شاب لاعف همانزور
یاه تراهم یراگن همانزور یاه هاگراک یرازگرب اب
تبحص هیریرحت تایه یاضعا یعامتجا و ی��نف
تیریدم ا��ب هاگراک نیلوا .م��ینک تیوقت ار و��ن
رازگرب ی��سیونربخ عوضوم و روپ هجاوخ د��محم
،تاناحتما لصف رد ن��تفرگ رارق دوجو اب و د��ش
میراودیما .دنت��شاد یبسانم لابقت��سا ناتسود
تیفیک اب میناوتب ار م��یا هدرک زاغآ هک یری��سم
.میهد همادا بسانم
و دیدج یاه سکع یبد و شار��گ زا ینازیزع …
لا��سما مرحم یرادازع م��سارم زا ار دوخ یمیدق
هب راک مکارت ل��یلد هب .دنا هدرک لا��سرا ام یار��ب
بلاطم زین هرام��ش نیا و دیسرن هتشذگ هرام��ش
هرامش رد ار امش یاه سکع .تشاد دوجو یرگید
ینیسح نیعبرا مایا اب نامزمه و هامدنف��سا لوا
هدش لاسرا یدایز یاه سکع هتبلا .دید میهاوخ
تیفیک یاراد هک یخرب اه نآ نایم زا دیاب هک تسا
زونه .دوش باختنا دنتسه یربخ و یرنه بسانم
.دیراد تصرف سکع لاسرا یارب مه
و دنت��سه زاون نامهم یمدرم شارگ نامدرم …
شلد دشاب هداتفا رهش نیا هب شرذگ ی��سک رگا
هرام��ش نیا رد .ددرگرب نآ هب مه زاب دهاوخ یم
ر��شتنم ار کیژلب زا پیلیف یندناوخ ت��شاددای
ینایره��شمه اب هبحاصم نآ رانک رد و م��یا هدرک
زین دننک یم ی��گدنز اکیرمآ رد ت��ساه لاس هک
دیراد ینامهم یهاگ ًامتح مه ام��ش .تسا هدمآ
اه نآ زا د��نیب یم ار شارگ را��ب نیلوا یارب ه��ک
اه نآ اب ای دن��سیونب نامره��ش هراب رد دیهاوخب
مه ام ات دینزب ون تبحص هیر��شن رتفد هب یرس
.میشاب کیرش امش یزاون نامهم رد
یبدا ن��تم و رع��ش ام یارب م��ه ینات��سود …
یبدا رواشم نوتس رد هدنیآ هرامش زا .دنا هداتسرف
کی هرامش ره رد و داد میهاوخ خ��ساپ اه نآ هب
.مینک یم رشتنم امش یاهرعش نایم زا ار رعش
ایآ« :تسا هت��شاد راهظا ناگدنناوخ زا یکی …
نایره��شمه بلطم و سکع جرد یارب ون تبحص
یارب »؟ت��سا هد��ش یلام تدعا��سم ی��بد رد
ماجنا یلام تدعاسم مینک یم رارکت راب نیمدنچ
نید یادا رطاخ هب اهنت بلاطم را��شتنا و هد��شن
مدرم هب ینا��سر علطا و ره��ش نارازگتمدخ ه��ب
و تشادمشچ نودب کمک هنوگ ره زا اما .ت��سا
.مینک یم لابقتسا هناهاوخریخ
)وگیم(خلم خ
ِ
تَ ک
:مزل داوم
مزل رادقم هب کشخ وگیم …
ددع … 2 هدش للخ طسوتم ينیمز بیس
ددع … 3 هدش درخ طسوتم يگنرف هجوگ
ددع … 1 هدش درخ طسوتم زایپ
يروخاذغ قشاق کی يگنرف هجوگ بر …
مزل رادقم هب هیودا و لفلف و کمن …
ناویل … 2 بآ
… نغور يرادقم
:هیهت زرط
هجوگ .میهد يم تفت نغور اب ار هد��ش درخ زایپ
ات مینک يم هفاضا غاد زایپ هب ار هدش درخ يگنرف
هجوگ بر و هیودا و لفلف و کمن .دوش هل بوخ
يتدم زا دعب و مینک يم هفاضا نآ هب مه ار يگنرف
5 زا سپ و مینک يم ه��فاضا زین ار ينیمز بی��س
مه ار وگیم دروخ تفت ينیمز بی��س هک هقیقد
هملباق رد بآ ناویل 2 سپ��س و مینک يم هفاضا
.تسا هدامآ اذغ هقیقد 20 زا دعب .میزیر يم
:صاوخ
،يد نیماتیو ،12ب ن��یماتیو يلاع عبنم وگیم
کی وگیم .تسا عابشا ریغ ياه يبرچ و مونیل��س
هک دوش يم بوسحم مک يرلاک اب نیئتورپ عبنم
هورگ ياه نیماتیو زا يکی( نیساین و نهآ يواح
و يقورع-يبلق ياه يرامیب زا و ت��سه زین )ب
باهتلا لرتنک رد و دنک يم يریگ��شیپ ناطرس
يرثؤم شقن نوخ ند��ش هتخل زا يریگ��شیپ و
.دراد
:یگژیو
و بونج رد ندش عقاو لیلد هب شارگ ی هقطنم
ییاذغ عبانم زا هراومه ایرد هب نا��سآ یسرتسد
.تسا هدرک هدافتسا ییایرد
یمهم شقن اکلیک و ییایرد یوگیم ،روش یهام
.دنراد بونج مدرم هرفس رد
ریظن مكدادیورتبسانم هب
شار��گ رد فر�ب شرا�ب
1
یدروآ افص ، فرب زا رت فرب یا
ریوك نیا ی هشوگ رد
رید هك دنچره

2
دوب دیپسرعشکی
فرب رهوجاب
دورس هوك نآ رس رب ادخ هك یرعش

3
دندوب جحمزاع هتشرف جوف کی
هایسهوك رد
! دندرك مگ ار هار

4
... هوك ی هناش یور و دش یفرب
امه
!؟ ارچرهشیهناشیور هب تسشنن

5
دندش بآ اه فرب شارگ هوك رب
رایسب یداشیا
! یدنام یم یمك
6
شوگرخراکشلابند هب هابور
بش
دشدهاوخیطخ طخفرب ذغاك
7
هوك ی همشچزا
نیرخآ
کشا
داتفا
.....
! یفرب مدآ یهمانرفسنایاپ
gerash@gmail.com
ام تبحص  کلپ  خبطم 
یروشک هیمس
!زیزع فرب یا
هرطاخ کی 
ت��ضهن سلک يو��ت زور ک��ی
نام ملعم ه��ک میدوب يزومآداو��س
.دریگب ام زا ل��ما ناحتما دوب رارق
و مدوب هد��ش ریگلفاغ نوچ مه نم
متشاذگ میاپ ریز ار مباتک مدوب هدناوخن يزیچ
زاب ،دریگب ناحتما دوب رارق هک ار يا ه��حفص و
»رت��شیب« دی��سیونب :تفگ ملعم يتقو .مدرک
يروط و متخادنا ریز هب ار مرس شاوی مه نم
يتقو .مدرک هاگن مباتک هب دمهفن م��ملعم هک
لاب ار مرس عیرس داتفا رت��شیب هملک هب مهاگن
ياه هنادند مه رت��شیب مدیمهف طقف و متفرگ
کیدزن مه نم .دایز ي هطقن مه و دراد يدایز
اه هنادند نییاپو لاب و متشاذگ هنادند14 ات12
.مدرک يراذگ هطقن هزادنا نا��مه هب بیترت هب
د��ش مامت نا��م ناحتما ي��تقو
تشاد رب ار نامیاه رتفد نام ملعم
يتقو .درک نداد هرمن هب عورشو
ملعم مناخ د��ش نم رتفد تبون
مناخ:تفگ و دناخرچ ن��م فرط هب ار شر��س
يروج نیا و د��یدرک ي��بلقت ام��ش ين��سحم
ناتدوخ رگا .هدش کلومرام هیبش هک دیتشون
؟د��ش يم يلکشهچرت��شیب هملکدیتشون يم
رتشیب زا رتتشتتششیب
رخآ
ینامحر قداص
دنخلت 
ثعاب فرب شراب شارگ هاگنامرد ملعا سا��سا رب
.درک ملعا زکرم نیا .تسا هد��ش یدیدش تافلت
یلحم نا��بز هب( یگد��ش چول ثعاب فر��ب ندید
رثا رد صقان هتکس نینچمه .دش رفن 23 )یچاک
هاگن لیلد هب رفن 4 یگنرروک ،رفن 11 ی��گدز قوذ
هب رفن ه��س نگل یگت��سکش ؛فرب هب دایز ندرک
نگل یگت��سکش ،فرب یور نتفر هار مهوت لیلد
رب تیکسا زا هدافت��سا لیلد هب کدوک ود هرصاخ
.تسا هدش شرازگ زین تلافسآ یور
هک نیا هرام��ش نیا ی��کفرب یا��هربخ ر��گید زا
هضرع ره��ش یارو��ش هب ار ی��حرط یرادره��ش
های��س هوک ولج هدرپ ندی��شک هب ات ت��سا هدرک
ینیب فرب ضراوع فر��ب ندید هب ناد��نم هقلع زا
نینچمه .دوش زیراو یرادره��ش دمآرد هب و ذخا
تسا هدرک داهن شیپ اسد تکرش هب رهش یاروش
های��س هوک ندرک ور و ت��شپ و لادوگ ندنک ا��ب
نآ ند��ش بآ زا و هریخذ اجنآ رد دو��جوم فر��ب
.دوش یریگولج
ملعا یکسا نوی��سرادف لوئ��سم یکشمش هواس
زیزع نیریخ یراکمه تروص رد ه��ک درک یگدامآ
یزادنا هار یکسا تسیپ شارگ هایس هوک رد یشارگ
هک رابکی لاسهد ره رد تسیپ نیا زا تفگ یو .دوش
دهاوخ هدافتسا یکسا تسیپ ناونع هب دراب یم فرب
دیدج هتشر یارب تسیپ نیا زا رگید عقاوم رد و دش
.دش دهاوخ هدافتسا گنس یور یکسا
لیلد هب فرب شراب هک دنا هدرک اعدا زین رفن نیدنچ
رارق فلتخا لح یارو��ش .ت��سا هدوب اه نآ یاعد
هدش ماجنا یاهاعدا یسررب نمض یا هسلج رد تسا
رصقم یسک هچ فرب نیا شراب رد هک دنک صخشم
!تسا
شارگ رد فرب شراب دیدش تافلت
یرقاب دومحم
ینسحم

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->