P. 1
ما هي الشيوعية؟ فريدريك انجلز

ما هي الشيوعية؟ فريدريك انجلز

|Views: 6,822|Likes:
منشور بواسطةmsuki1982

More info:

Published by: msuki1982 on Jan 20, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

؟ةيعويشلا يه ام

زلجنا كيرديرف
ربمفون – ربوتكوأ !"#
؟ةيعويشلا يه ام

.ايراتيلوربلا ريرحت ملع يه ةيعويشلا
2 ؟ايراتيلوربلا يه ام .
ل ،طقف اهل~ع _ي- ¸م ايل´ ¸ي·ت ÷_~ت=~لا -اقب= .´ ¸ي- ¸م÷ يتلا ةقب=لا يه ايراتيلوربلا
,~م _لع ،·تا~ اه~و=و .- اهتشي·م -·وتت ل و ..ا~لا ¸'ر _او-' ¸م _و- ¸' _ا-ر' ¸م
ة~فا-~لا -ابلقت و يعا--لا راه~¸لا و ةم¸`ا -ارتف ة-يهر اه-' ¸' ،اهل~ع _ل' _~ت=~لا ة=ا=
.¸هارلا ا-ر-·ل ة=~ا´لا ةقب=لا يه ايراتيلوربلا ¸' ¸ا=ي'- .ةحما=لا
3 ؟»~قلا ~-م ايراتيلوربلا -~=و .ه .
.-ريقف ¸اي=`ا -ل=' يف --ا´ ة=~ا´لا -اقب=لا ¸' .- ة=~ا´ -ريقف -اقب= ا~-ا~ -~=و ~قل .`´
مهف ÷¸راتيلوربلا ¸'÷ اق-ا~ اهيل' ا-ر~' يتلا´ -ور= يف ¸وشي·ي ¸ي~لا .ا~·لا و -ارق-لا ام'
.~و~= ¸' `- و -ر= ة~فا-~لا ¸´ت مل ا~´ .ة-م¸`ا .´ يف ¸ي~و=وم او-و´ي مل
4 ؟ايراتيلوربلا -ره= -ي´ .
_لع (رشع ¸ما`لا) ي-ا~لا ¸رقلا ¸م ي-ا`لا ---لا .`= ارتل=-' يف ايراتيلوربلا -'ش- ~قل
.ملا·لا يف -ر-حت~لا ¸ا~لبلا _ي~= يف ¸يحلا =ل~ ~-م -ما· يتلا ةيعا--لا -رو`لا ر`'
و .¸·لا -ل' _او-' -لت=م و ةيرا=بلا ةل`ا _ارت=ا وه ةيعا--لا -رو`لا -~هل ¸فاحلا ¸ا´
¸´ي مل ¸هابلا اه-~` م´ح- يتلا ،,ر=`ا ةي´ي-ا´ي~لا -¸ه=`ا ¸م اريب´ ا~~ع و ةيل`ا .او-`ا
_ل' و ¸-ا~لا _ات-`ا ط~-ل .ما~ ريي·ت _ل' ,~' ا~م ،¸ييلا~~'رلا راب´ ,و~ اه-ار~ _لع ار~ا·
يتلا =لت ¸م ¸=ر' و .-ف' ا·ل~ _ت-ت -حب-' -ل`ا -~ه ¸` ار=- _ما~قلا ¸ييفرحلا ة=ا¸'
.ةي-ا~بلا مهتاو~' و ةيو~يلا مهلاو-'- ¸ييفرحلا =-لو' اه=ت-'
راب´ ¸~ي' ¸ي- ·ليوحت _ل' ·تمر- يعا--لا =اش-لا _لع ةل`ا .و=~ ,~' -ي´ ر~-ي ام ا~ه و
ا~م ،ة~ي· اهل ام .´ (....~ع -او~' ،.او-') -ري·-لا ةيفرحلا ةي´ل~لا ~اقف' _ل' و ¸ييلا~~'رلا
.-ي~ .´ .ا~·لا ~قف ¸ي= يف -ي~ .´ _لع -ر=ي~لا ¸م ¸ييلا~~'رلا ¸´´م
--ا´ ¸' ام م` ¸-`~لا و _ي~-لا ةعا-- يف ÷رم`ا .و'÷ -روت´ا-ي-ا~لا »ا=- .=~' ~قل و
و ةعاب=لا´ ةيعا--لا _ور-لا ر-ا~ .~شيل ا·ير~ رشت-ا _ت= »ا=-لا ا~هل _لو`ا ة·`=-لا
¸' -يح- ،.ا~·لا -ا-ف -لت=م ¸ي- ر`´'ف ر`´' ا~~قم .~·لا _ب-' و ¸~ا·~لا و -¸=لا ةعا--
~· و ..~·لا ا~ه ¸م طقف ا-¸= ل' ¸~¸ي ل را- `ما´ ·ل~ع ¸=-ي ¸-ا~لا يف ¸ا´ ¸~لا .ما·لا
.ما·لا رو~ را- و .·' ة-ل´- يلاتلا- و _ر~' وح- _لع _ل~ _ات-'- ا~ه .~·لا مي~قت _~~
¸--- طقف ¸يل اه-ا~' ةل`ا _ي=ت~ت رار~ت~ا- -رر´م و ة=ي~- ´ ~= ةيل' ة´ر= -ا~' _لع ار-تقم
.اه-م .-ف'- .- -~و=لا
ر=`ا ولت ~=اولا _ات-`ا _ورف _ي~= _لع -ريب´لا ةعا--لا و ة--´~لا -ر=ي~ ام ¸اعر~ و
راب´ ¸~ي' ¸ي- ةيعا--لا _ور-لا .´ -··و ا~´ه و _ي~-لا و .¸·لل ةب~-لا- .-= ا~ل`م اما~ت
¸ع -~اي¸ و .اق-ا~ ·- ¸و·ت~تي او-ا´ ¸~لا ةيرحلا ¸ماه =ل~- .ا´ ~·لا ~قف و ¸ييلا~~'رلا
¸´~ت ~' ،-ريب´لا ةعا--لا -ر=ي~ -حت ا-يشف ا-ي~ ةيفرحلا ة=ش-`ا -··و اهتا~ -روت´ا-ي-ا~لا
-ي= ,رب´لا -ا~رولا -اش-'- =ل~ و ¸يلقت~~لا را·-لا ¸ي=ت-~لا ة=ا¸' ¸م ¸ييلا~~'رلا راب´
»وي ¸م ~يا¸ت~لا ¸`ف`ا ر~-ي ام ا~ه و .رفو' .~·لا مي~قت ةي-ا´م' و .·' ةما·لا -يرا-~لا
¸يت~ي~= ¸يتقب= -وش- و .ا~·لا ةي·-و يف .ماشلا ريي·تلا و _=~ولا ةيفرحلا ةقب=لل ر=`
:يه و ل' ا-يشف ا-ي~ -اقب=لا ةيق- اهيف -ره--ا ام ¸اعر~
و ¸ي·لا .-ا~و ةي´لم -ر-حت~لا ¸ا~لبلا .´ يف ¸ور´تحي ¸ي~لا ¸ييلا~~'رلا راب´ ةقب= ÷
ةقب= اه-' .¸ي·لا .-ا~و _ات-` ةم¸`لا (_-ا-~لا و -ل`ا) .~·لا -او~' و ةيلو`ا ~او~لا
.ةي¸او=ربلا و' ¸يي¸او=ربلا
.و-حلا .-اقم ¸يي¸او=ربلل مهل~ع _ي- _ل' ¸ير=-~لا و ا-ي~ ¸و´ل~ي ل ¸ي~لا ةقب= ÷
.¸وييراتيلوربلا و' ايراتيلوربلا ةقب= اه-' .-ايحلا ~ي· _لع مه-اق-` -ايرور-لا _لع
5 ؟ةي¸او=ربلل مهل~ع ¸وييراتيلوربلا اهيف _يبي يتلا -ور=لا يه ام .
اه- .و~·~لا ¸ي-اوقلا ¸-- ¸ا~' _لع اهر·~ ~~حتي يلاتلا- و _ل~لا ¸م اهري·´ ة·ل~ .~·لا ¸'
¸-- ي-·ي ا~م) -رحلا ة~فا-~لا و' ,رب´لا ةعا--لا -~اي~ .= يف و .,ر=' ة·ل~ ةي` ةب~-لا-
يلاتلا- و .اه=ات-' ة-ل´ .~ا·ي ام ÷م-ا~÷ ام ةعا-- ¸' ر·~ ¸وا~ي (~·- ا~يف ¸يب-~ ا~´ -يشلا
.-ا~و ةي~´ يف .`~تت .~·لا _ات-' ة-ل´ ¸´ل ..~·لا _ات-' ة-ل´ل وا~م ا-ي' وه .~·لا ر·~ ¸و´ي
ةلما·لا ةقب=لا -اق-` و ·ل~ع ةل-اوم و -ا--ت~ا _لع ار~ا· .ما·لا .·=ل ةيرور-لا ¸ي·لا
¸رور-لا _-~`ا ~حلا ,و~ ·ل~ع .-اقم _-اقتي ل ¸~' .ما·لاف .-ايحلا ~ي· _لع ةماع ة---
-اق-` ¸رور-لا _-~`ا ~حلا وه ÷ر=`ا و'÷ .~·لا ر·~ ¸و´ي ا~´ه و .ةيا·لا =لت ¸يم'تل
¸'ف ,ر=' -رات ره~¸ت و -رات -و~ت ~· ةي~ا-ت·لا .او=`ا ¸' ا~- و .-ايحلا ~ي· _لع .ما·لا
يلا~~'رلا _-اقتي ا~ل`م اما~ت ،.او=`ا =لت -~= ر`´' و' .·' ·ل~ع .-اقم _-اقتي .ما·لا
.ةي~ا-ت·لا .او=`ا -~= ¸-=-ي و' _-تري ~· اه-~` ة·ل~ _ي- .-اقم
ة-ل´ ¸وا~ي ام ÷-~ا~´ و .او=`ا راه~¸ا ¸ي- ا-ل~اع ا~'÷ يلا~~'رلا _-اقتي ا~´ ،ا~´ه و
_لع ·-اق-` _-~`ا ~حلا ¸م .·' و' ر`´' =ل~´ _-اقتي ¸ل .ما·لا ¸'ف ،.·' ل و ر`´' ل _ات-`ا
ا~هل »را-لا ¸يب=تلا م=ا·تي ،_ات-`ا _ورف _ي~= يف ريب´لا _ي--تلا .·ل·ت _م و .-ايحلا ~ي·
.رو=`ل ¸~ا-ت·لا ¸و-اقلا
6 ؟ةيعا--لا -رو`لا .ب· -~=و يتلا ة=~ا´لا -اقب=لا يه ام .
و ة´لا~لا -اقب=لا ةه=اوم يف ة-يابتم _·اوم -لت=ا و -ور=لا -لت=م ة=~ا´لا -اقب=لا -فرع
ا~ل`م ¸ي´لا~لل ا~يبع ¸و=~ا´لا ¸ا´ ا~ي~· و ._~ت=~لا رو=ت .=ارم -`ت=ل =ل~ و -ر=ي~~لا
-~حت~لا -ايلولا ¸م ي-و-=لا م~قلا يف _ت= و ة-ل=ت~لا ¸ا~لبلا ¸م ريب´ ~~ع يف .احلا .ا¸ي
ةيراق·لا ةي=ارقت~ر`ا مه´ل~ت ¸ي~لا ¸ا-·`ا مه ¸و=~ا´لا ¸ا´ _=~ولا ¸ورقلا يف و .ةي´يرم`ا
_ت= و _=~ولا ¸ورقلا .او= ¸~~لا -فرع و .اي~ور و اي-ولو- و ر=~لا يف ¸`ا _ت= وه ا~´
¸يي¸او=رو- ¸ييفر= -رم' -حت ¸ول~·ي ¸ي~لا "_ا--لا" ·- _~~ي ام ةيعا--لا -رو`لا »اي·
,~ل ~·- ا~يف ¸ول·تشي اوحب-' ¸ي~لا .ا~·لا ا-يشف ا-ي~ ¸ر- ،-روت´ا-ي-ا~لا رو=ت _م و .را·-
.¸ييلا~~'رلا راب´
7 ؟~ب·لا ¸ع ¸راتيلوربلا ¸ي~تي ا~- .
و .ةعا~ .´ .- ،»وي .´ ·~-- _يبي ¸' ¸راتيلوربلا _لع ¸ي·تي ،-~=او ة·ف~ ~ب·لا _اب´ ي ¸ي= يف
ا~هم ة-و~-م -~بع ةشي·م ¸و´ت ¸' اهتا~ ·تحل-م ي-تقت ~=او ~´ي~ =لم _لع وه -~ر-~- ~ب·لا
¸' اهر~'- ةي¸او=ربلا ةقب=لا -ر-ت -حت وهف -~ر-~- ¸راتيلوربلا ام' .-ريق= و ة~-اي --ا´
.=ل~ _ل' ة=ا= ة~` ¸و´ت ام~-ع ل' -¸ار~ متي ل ·ل~ع ¸` ة-•م¸م -~يل ·تشي·~ف .ريب·تلا _-
ل ¸ي= يف .اهل~=~- ةقب= اهت--- ل' ا-• م¸م و ا-و~-م ةلما·لا ةقب=لا ~و=و ¸و´ي ل ا~´ه و
.´ ¸م ي-ا·ي يلاتلا- وه و .اه~ي~- يف ¸راتيلوربلا ~=وي ،ة~فا-~لا ¸~وب·لا »ا=-لا -ر·ي
ا--ا´ .ما·لا ربت·´ ي ،ي-~~لا _~ت=~لا يف و-·´ ل ،-اي~`ا ةيقب´ ~ب·لا _ل' ر=-´ ي ا~-ي- و .اهتابلقت
ي~ت-ي ري=`ا ا~ه ¸´ل .ما·لا ¸م .-ف' ةشيع ~ب·لل ¸و´ي ~· ا~ل ._~ت=~لا يف او-ع و ايرش-
ةل¸-م ¸م ري`´- _·ر' ةل¸-م يف يلاتلا- ·~-- ~=ي و _~ت=~لا رو=ت .=ارم ¸م _·ر' ةل=رم _ل'
.~ب·لا
¸ي- ¸م ةي~وب·لا ة·`·لا يه و ل' :طقف -~=او ة·`ع _لع -ا-قلا ~ر=~- ~يب·لا ريرحت متي و
·~-- ¸راتيلوربلا ام' ..ماع ¸م ر`´' _ل' .وحتلا- ·ل _~~ي ا~م ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·`ع _ي~=
.»اع ·=و- ة-ا=لا ةي´ل~لا _لع -ا-قلا- ل' ررحي ¸ل ·-'ف
€ ؟¸قلا ¸ع ¸راتيلوربلا ¸ي~تي ا~ا~- .
»ايقلا و' ·لو-حم ¸م ة-= "-~ي~" ميل~ت .-اقم -ري·- •ر' ة·=· و _ات-' -او~'- ¸قلا _ت~تي
و ر=' ¸=~ =لم _لع يه _ات-' -او~'- ¸راتيلوربلا .·تشي ا~-ي- ة-ي·~لا .ا~ع`ا ¸·ب-
.~='ي ¸راتيلوربلا و ي=·ي ¸قلاف ._ات-`ا ¸م ة-ي·م ة-= .-اقم و ¸=شلا =ل~ ¸-- ‚ا~حل
-ا·`ع _را= ~=وي ¸قلا .·تشي·م يف ¸ا~- ¸' .ما·لل ¸يل ¸ي= يف ،ة-•م¸م ¸قلا ةشي·م
:ررحتي ¸' ¸قلل ¸´~ي و .اه~ي~- يف _قي ·-'ف ¸راتيلوربلا ام' ،ة~فا-~لا
.يفر= _ل' اهيف لوحتم ¸~~لا _ل' -و=للا- ام'÷
_ل' =ل~- لوحتم ا~ه- -لا=~لا .~·لا و .و-ح~لا ¸ع ا-وع -~ي~ل .ا~لا مي~قت- ام' ··
.رحعرا¸
.يعا=·' ƒ`م _ل' ·~-- وه لوحتم يعا=·`ا -~ي~ ~ر=- و' ÷
¸يل ¸ي= يف ،ة~فا-~لا -ر-ا~ يف ا=ر=-م و ة´لا~لا ةقب=لا _ل' اي~ت-م ¸قلا _ب-ي ¸ا=ي'- و
_ي~= و ة-ا=لا ةي´ل~لا و اهتا~ ة~فا-~لا _لع -ا-قلا- ل' ررحتلا يف .م' ¸م ¸راتيلوربلل
.ةيقب=لا „راو-لا
… ؟يفرحلا ¸ع ¸راتيلوربلا ¸ي~تي ا~ا~- .
يه-ي ¸' ~·- _ت= رو='م .ماع ¸م ر`´' ‚اشلا يفرحلا ¸´ي مل ،ة~ي~قلا ةيفرحلا -ا~رولا يف
¸' ¸ي= يف ا~ه .-او-~لا ¸م ¸ي·م ~~ع ~·- مل·م _ل' -رو~- .وحتي ·-´ل .·بير~ت -رتف
مل·~لل `يم¸ ¸و´ي ا~ل·م _ب-ي ¸' .ب· يفرحلا .·تاي= .او= ارو='م `ماع _قبي ¸راتيلوربلا
~ر=م يهف يلا~~'رلا و ¸راتيلوربلا ¸ي- -~ي=ولا ة·`·لا ام' .·ت~-ام _لع .´'ي و ·تي- يف ¸ي·ي
و ·~ل·م اهيل' ي~ت-ي يتلا اهتا~ ةيعا~ت=لا ة--لل ي~ت-ي ةيفرحلا ة~رولا يف _-ا-لا .ةيلام ة·`ع
-ا¸يا~تلا ¸م .ما´ ملاع يلا~~'رلا ¸ع ·ل--ي ¸راتيلوربلا ا~-ي- ،-~يلاقت و ·تا~اع ·´راشي
و يلا~~'رلا -اي= ط~- ¸ع اير~= -لت=ي -اي= ط~- _بتي و ,ر=' ة-ي- يف ¸ي·ي ·-' .ةيقب=لا
_لع -~اع ¸و´ت -او~' ·ل~ع يف »~=ت~ي يفرحلا ¸' م` .يلا~~'رلا ميها-م ¸ع ·~يها-م -لت=ت
-~يل ةل' ¸م -¸= و' ةل†- .·تشي وهف ¸راتيلوربلا ام' ،=ل~ -ا~ ¸' اه´`تما ·يلع .ه~ي و' ·´لم
·تراهم -·لت و ¸اي=`ا م=·م يف ةلما´ ةعا-- _ت-ي يفرحلا .اه´`تما ·يلع .يحت~ي و ·ل ا´لم
يف _ت-ي ل وهف ¸راتيلوربلا ام' ،ةعا-بلا -~ه _ات-' يف م~احلا رو~لا ا~-ا~ ·تاو~' »ا~=ت~ا يف
¸م ةي-¸= ةيل~ع -ا~' يف طقف مها~ي و' ،¸اه= و' ةل' ¸م ري·- -¸= ,و~ ¸اي=`ا -ل='
.~ع ~·- ةي-ا`لا ةبتر~لا يف ةي-=شلا ·تراهم يت'ت و ،-¸=لا ا~ه _ات-` »¸`لا .~·لا .~=م
.اهبي´رت و' -ا=ت-~لا ةي~´ -ي= ¸م ·-م ,~=' ÷.ا= .´ _لع÷ ةل`ا ¸و´ت ام ابلا= و .ةل`ا
-ارع`ا و ةيفرحلا ~ويقلا ربع .اي=' .او= ة~فا-~لا ¸م ´ي~حم ÷·~ل·م .`م اما~ت÷ يفرحلا
·قح~ت ل _ت= ¸و-اقلل -ا=تللا و' ·-`م¸ _م ¸ما-تلا _ل' ر=-م .ما·لا ا~-ي- ،-~-ا~لا
.`م ·ل`م÷ يفرحلا .يلا~~'رلا -~ي~ ل .ما·لا ¸ح~ي ةلما·لا ~يلا يف ¸-ا-لا ¸' =ل~ .ة~فا-~لا
ا~-ي- ،~ي~= وه ام .´ل و~ع و ةيو--لا ةيب-·لل _-ا= ،¸ف`ا ¸ي- ،~و~حم ¸-ا´ ÷·~ل·م
_لا-م ¸ي- ريب´لا •را·تلا ة=حل .´ يف ·ي-يع --- _-ي ¸` ر=-م .-اق~لا يف .ما·لا
¸' ƒر~يف ةيو--لا ةيب-·لا .حم يعولا .حي ،.ما·لا ~-ع .ةيلا~~'رلا ةقب=لا _لا-م و ·تقب=
و ‡فاحم ÷رم`ا ةياه- يف÷ يفرحلا .-ر~'- _~ت=~لا »~قت- ل' متي ل ·تقب= .او=' ¸ي~حت
يعا~ت=ا »~قت .و' ¸' .ايرو` ¸و´ي ¸' _لع ~ار=ا- رب=م .ما·لا ا~-ي- ~ر~تي ام~-ع _ت= ي·=ر
اهيف ا~-÷ ةفرحلا _ا-=' يف .`~تي ¸~لا ،-روت´--ا~لا »ا=- ¸ور- وه ¸ويفرحلا ·يلع ~´ر~ت
و ¸را=ت .ام ¸'ر _ل' ~·- ا~يف م~ق-ا ¸~لا (يلت-´ر~لا) ي-ار~لا .ا~لا ¸'رل ÷_-ا-لا و مل·~لا
.يعا-- .ام ¸'ر
ˆ‰ ؟-روت´ا-ي-ا~لا .ماع ¸ع .ما·لا ¸ي~تي ا~ا~- .
·ل¸·م و ة´ايحلا .و- :·ل~ع -او~' =ل~ي .ا¸ي ل رشع ¸ما`لا ¸رقلا ~-م -روت´--ا~لا .ماع ¸ا´
و .=ل~ ¸م -ي~ ¸' =ل~ي ¸´ي ملف .ما·لا ام' .·=ارف -ا·و' -ا-`' ·عر¸ي ري·- .ق= و يل-ا·لا
ƒ`~لا _م ةيو-' -ا·`·- طبتري و -يرلا يف ابيرقت ة~-ا~ ة--- -روت´ا-ي-ا~لا .ماع ¸ي·ي
,و~ يلا~~'رلا- ·=-رت ل و ,رب´لا ¸~~لا يف .ما·لا ¸ي·ي ا~-ي- ،.~·لا -=ا- و يعا=·`ا
ةيو-`ا ·ت·`ع ¸م ¸روت´ا-ي-ا~لا .ما·لا _ا¸ت-ا- ,رب´لا -اعا--لا »وقت و .ةفر- ةيلام ة·`ع
..ماع _ل' =ل~- لوحتم -ري·- ةي´لم ¸م ·ل _قبت ام ر~=يف
ˆˆ و ¸يي¸او=ر- _ل' _~ت=~لا »ا~ق-ل و ةيعا--لا -رو`لا »ايقل -ر~اب~لا _-ات-لا يه ام .
؟¸ييراتيلور-
.~·لا _لع ~~ت·~لا _ي--تلا _لع و مي~قلا -روت´ا-ي-ا~لا »ا=- _لع اي-اه- -ا-قلا مت ~قل :لو'
ا~´ .ة--´~لا .ا=~' ¸ع _تا-لا ¸ا~لبلا _ي~= يف ةيعا--لا -ا=وت-~لا ¸~` •ا-=-ا -ب~- ¸و~يلا
»ا=- _لع ا¸´ترم _ي--تلا ¸ا´ -ي= ةي=~هلا ·ب~ ¸ا~لبلا _ي~= اهتل¸ع ¸م --·- -ع¸ت-ا
¸رتشت -=ار و ،ي=يراتلا رو=تلا ¸ماه _لع ¸يحلا =ل~ _ت= -ل= ¸' ~·- -روت´ا-ي-ا~لا
و .اعو= ¸وتو~ي ¸ييلح~لا -اروت´ا-ي-ا~لا .ا´ ~ع =ل~- ة´رات ا-~` ¸=ر`ا ةي¸يل=-`ا _-ا-بلا
ةب~-لا- ¸'شلا وه ا~ل`م ةلما~ -لوحت ،¸ور· ~-م »~قت ¸' ¸قحت مل ¸ا~ل- -~ع -فرع ا~´ه
..ما~ ¸رو` .وحت ةبتع _لع ¸`ا ~=وت اه~-- ¸ي-لا ¸' _ت= .~-هلل
يف ةعا=~لا ةفا= _ل' ¸يي-ي-لا .ا~·لا ¸يي`~- ارتل=-' يف -~ي~= ةل' _ارت=ا ¸~¸ي ا~´ه و
اه-ي- ا~يف •ر`ا ‚و·~ _ي~= ,رب´لا ةعا--لا -=-ر ،ةقير=لا -~ه- و .-او-~ _-- ¸و-=
و »~قتلل ¸ا´م .´ يف .يب~لا -~هم و ة·~او ةي~لاع „و~ _ل' ةيلح~لا „او~`ا -ل´و= و
.¸ا~لبلا _ي~= _لع ةي~ت= -ا~ا´·-ا -ر-حت~لا ¸ا~لبلا يف Š~حي ام .´ل _ب-' -يح- -را-حلا
¸~¸ت -ارو` _ل~-ا _ل' -رور-لا- ر=ي -و~ =ل~ ¸'ف ا~-رف و' ارتل=-' يف .ا´ ~·لا ررحت ا~'ف
.,ر=`ا ¸ا~لبلا يف .ا~·لا ريرحت _ل' `=اع و' `=' ¸'
،¸روت´ا-ي-ا~لا _ات-`ا .حم ,رب´لا ةعا--لا -´ل= ا~-ي' ةيعا--لا -رو`لا »اي· ,~' ~· و :اي-ا`
يف _لو`ا ةقب=لا اه-م .·= ا~م اه~و-- و اهتاور` و ةي¸او=ربلا ةقب=لل ري=-لا _=ق-م و~- _ل'
-=ا¸' =ل~´ و ةي~اي~لا ة=ل~لا _لع ةي¸او=ربلا -لوت~ا ،=ل~ Š~= ا~`ي= و ._~ت=~لا
¸~لا ¸ل=~لا ¸~ر-لا م´حلا و ¸ييفرحلا -ا-م' و ةي=ارقت~ر`ا ƒا~-' -~-ا~ --ا´ يتلا -اقب=لا
.¸يتقب=لا ¸يتاه .´`~ي ¸ا´
_~~ي ام و') -ا·و`ا -ا·ل'- =ل~ و -`ب-لا و ةي=ارقت~ر`ا ~و-- _لع ةي¸او=ربلا --· ~قل
را·-لا ¸يي¸او=ربلا ة=ل~ -~´== ا~´ .ةيعا=·`ا -ا¸ايتملا _ي~= و (رب´`ا ¸-لا ¸ح-
.حم -´ل=' و ،اهتاي=ول- و اهتا¸ايتما _ي~= و ةيفرحلا -ا·~=تلا .´ -ا·ل'- -ما· ام~-ع ¸~~لا-
و ·ل „وري ¸~لا ¸~ا-ت·لا =اش-لا _=ا·تي ¸'- ~رف .´ل _~~ي ¸~لا -رحلا ة~فا-~لا »ا=- =ل~
.•ر·لا ا~هل »¸`لا .ا~لا ¸'ر رفوت »~ع ,و~ =ل~ ¸ع ·قي·´ي ¸' ¸´~ي ل
ل' ¸يتوا-تم او~يل _~ت=~لا ~ارف' ¸'- ي~~رلا ¸`ع`ا ة-ا`~- -رحلا ة~فا-~لا .ا=~' ¸ا´ ا~´ه و
_ب-' يلاتلا- و -~~ح~لا و ة~~احلا -وقلا وه .ا~~'رلا _ب-' و مهليما~ر -وا-ت ةب~--
._~ت=~لا يف _لو`ا ةقب=لا مه ¸وي¸او=ربلا ¸ويلا~~'رلا
»ا=-لا اه-' ا~- -ريب´لا ةعا--لا ريو=تل ،رم`ا .و' ،ةيرور- -رحلا ة~فا-~لا -يق- ¸´ل و
.و~-لا- اهل _~~ي ¸~لا ~ي=ولا
اهتيولو' =ل~´ --لع' _ت= ¸~ا-ت·لا ~ي·-لا _لع _لو`ا ةقب=لا ةي¸او=ربلا -~= ¸' ام و
-اوا~~لا ¸ا~' _لع م-اقلا يلي`~تلا »ا=-لا .ا=~' ة=~او- =ل~ اهل مت ~· و .ي~اي~لا ~ي·-لا _لع
¸ا~لبلا يف -رار·' _·و ام ا~ه و .-رحلا ة~فا-~لا ةيعرش- -ارتعلا و ¸و-اقلا »ام' ةي¸او=ربلا
¸و´ل~ي ¸ي~لا ل' ي-ا=ت-لا ¸حلا- _ت~تي ل -ي= "¸روت~~ ي´لم »ا=-" .´~ يف ةي-ورو`ا
مه-ي- ¸م ا-او- ¸وي¸او=ربلا ¸وب=ا-لا _~ري ا~´ه و ،مه~=و ¸يي¸او=ربلا ¸' ¸ي·م .ا~~'ر
.ا-ي' ةي¸او=ر- ةمو´= -ي--تل --ار-لا _لع ة·~ا-~لا ¸فر يف مهق= »ا~=ت~ا- ¸وموقي
..ا~·لا و~-- ا-ي' -ح~~ ةي¸او=ربلا و~-- ¸ا´م .´ يف ةيعا--لا -رو`لا -ح~~ ا~ل`م و :ا`لا`
مهلي´شت ¸´~ي ل .ا~·لا ¸' ا~- و ا~~ع ةلما·لا ةقب=لا -~ا~¸ا _-= ةي¸او=ربلا -~ا~¸ا ا~ل´ و
~~ع ر`ا´ت ا~'ف .ا~·لا .ي·شت- ل' و~-لا _ي=ت~ي ل ري=`ا ا~ه ¸' و .ا~لا ¸'ر ة=~او- ل'
..ا~لا ¸'ر م´ارت _م ¸ي`و =ابترا- ~ا~¸ي .ا~·لا
-ريب´ -ا·~=ت يف ،.ا~·لا .`م اما~ت ،¸يي¸او=ربلا ~ش= _ل' ا-ي' ةيعا--لا -رو`لا -~' ا~´
م´ح- ،.ا~·لا ¸´~ت و ،_ا-ر`ا و ~-او-لا ¸م ~ي¸~- يعا--لا =اش-لا ¸ويلا~~'رلا اهيف ¸را~ي
.اهتو· ,~م ƒر~ت ¸' ¸م ،-~و~حم ة··ر يف ةل-اه ~ا~ع'- اه¸´ر~ت
،ة`ي~حلا -ل`ا ¸م ~ي¸~لا _ارت=ا _·و ا~ل´ ،ةيعا--لا -رو`لا -رو=ت ا~ل´ ،,ر=' ةي=ا- ¸م و
÷ -ريب´لا ةعا--لا _·~ت -يح- .¸و~يلا .~·لا ¸ع ر`´'ف ر`´' -ا-·ت~لا _ل' ¸~¸ي ¸~لا -يشلا
.ا~·لا _ا-و' ¸~رت يف =ل~- ةبب~تم _-~`ا -~= _ل' ر=`ا ¸م ¸ي-=تلا _ل' ÷¸-ا~ ا-ي- ا~´
ةلما·لا ةقب=لا -~ايق- ةيعا~ت=ا -رو` »اي· _ل' ةيعا--لا -رو`لا ~ه~ت ا~´ه و .'و~' _ل' ‹ي~ ¸م
.,ر=' ةي=ا- ¸م اهتو· م=ا·ت و ،ةي=ا- ¸م .ا~·لا رم~ت و -ايت~ا م·ا-ت ة=يت-
ˆ2 ؟ةيعا--لا -رو`لل ,ر=`ا _-ات-لا يه ام .
يعا--لا _ات-`ا -~اي¸ .-ا~و ،اهري= و ةيرا=بلا ةل`ا ربع ،,رب´لا ةعا--لا -~=و' ~قل
اهت-رف يتلا ،ة~فا-~لا -ب~ت´ا ام ¸اعر~ و .~و~حلا _-·' _ل' .·' ة-ل´ و ةق-اف ةعر~-
=اش-لا ة~را~م _لع ¸ييلا~~'رلا ¸م م=- ~~ع -فاهت و .ا~= ا-ي-ع ا·-ا= ،,رب´لا ةعا--لا
¸م _-ا-بلا ~=ت مل و .·´`هت~ا ¸´~ي ام ري`´- „و-ي _ات-`ا _ب-' ¸' -بلي مل و يعا--لا
.~·لا ¸ع -·وتلا _ل' _-ا-~لا -ر=-ا و "ةيرا=تلا ةم¸`ا" --ا´ف _ل~لا -~~´ت و اهيرتشي
¸¸بلا مع و ةعا=~لا- ¸ي~~هم مه~--' .ا~·لا ~=و و مه~`ف' ¸ييعا--لا ¸م ري`´لا ¸لع' و
اه=اش- _-ا-~لا ---'ت~ا و ة=احلا ¸ع -~-ا¸لا _ل~لا .´ -·ي- ،-رتف ~·- و .¸ا´م .´ -يهرلا
-·و ¸' ¸م ¸~=' .- ،ي·يب=لا اهار=م _ل' روم`ا -~اع و ا-يشف ا-ي~ رو=`ا -·-ترا و
ةم¸' -ل-= و ة=احلا ¸ع -~-ا¸ _ل~ -=ت-' ام ¸اعر~ ~' ،`يو= =ل~ »~ي مل ¸´ل و ._-م
رار~ت~ا- -ح=ر'ت ،(رشع _~اتلا) ¸رقلا ا~ه ةيا~- ~-م ا~´ه و .اهتق-ا~ را~م -~=تا -~ي~=
.´ ¸' ،ة~=ت-م ·ب~ ة--- و ،ةم¸`ا -ارتف و راه~¸لا -ارتف ¸ي- ةي~ا-ت·لا _ا-و`ا
¸احيهلا _ور مهيف ---ت و ¸¸بلا .ا~·لل -ل=ت ةيرو~ ةم¸' -حت ،-او-~ _ب~ و' ¸~=
.·ل´ م-اقلا »ا=-لا _لع ا·لا- ار== .´شت و »ا·لا ¸رو`لا
ˆ3 ؟ةيرو~لا ةي~ا-ت·لا -ام¸`ا _-ات- يه ام .
_لو`ا ةل=ر~لا -ا-`' -رحلا ة~فا-~لا »ا=- -~لو يتلا يه اه-و´ م=ر ،-ريب´لا ةعا--لا ¸' :لو'
=اش-لا ة~را~م ةماع ة--- و ،-رحلا ة~=ا¸~لا ¸' م` .»ا=-لا ا~ه اه~-`ي ~·ي مل ،اهو~-ل
اهيلع _ور=م ةبقع -ريب´لا ةعا--لل ةب~-لا- ¸`´شي احب-' ،~ارف`ا -لت=م .ب· ¸م يعا--لا
و _قبت ¸' اهل ¸´~ي ل ·-'ف ¸ا~`ا ا~ه _لع ¸را~ت -ريب´لا ةعا--لا -يق- ا~لا= و .اه¸وا=ت
-رم .´ يف ~~هت ةما·لا _-و-لا ¸م ةلا= _ل' -او-~ _ب~ و' ¸~= .´ ¸~¸ت ¸' ¸و~ ر~ت~ت
و ¸¸بلا ¸واهم يف .ا~·لا ¸يي`م -اقل' _لع طقف ر-تقت ل و اهر~'- ةيرشبلا -را-حلا رام~-
رم~ت ¸' ام'ف ا~´ه و .‚ار=لا و ¸`ف`ا ةفا= _لع .ا~·لا ¸م اريب´ ا~~· يقلت .- ،-اقشلا
~ي~= مي=-ت ¸ي´رت _ل' ~~·ت ¸' ام' و ÷ ا·`=' .احم ا~ه و ÷ اه~--- اه~-- -ريب´لا ةعا--لا
م=ا¸ي .-`· ¸ييعا-- ة·-- .ب· ¸م ل اه=وم يعا--لا _ات-`ا ·يف ¸و´ي ل _~ت=~لل اما~ت
~ارف' .´ -اي=ا= -~= ةمو~رم ة==ل اقفو -ر~'- _~ت=~لا -ر= ¸م .- ا-·- مه-·-
_~ت=~لا
.ا=~لا _~-ت ،_ات-`ا _ي~وتل ةيها-تم ل ةي-ا´م' ¸م ·حيتت ام و -ريب´لا ةعا--لا ¸' :اي-ا`
ةي-ا´م' ¸م _~ت=~لا يف ~رف .´ ¸´´~ي ا~= ¸ي·لا .-ا~و _ات-' ·يف Œلبي~ يعا~ت=ا »ا=- .`=`
ا-ت~وع يتلا -ريب´لا ةعا--لا ¸' -يح- .ةير= .´- اهما~=ت~ا و ة-ا=لا ·ت`ه¸م و ·تار~· ةي~-ت
مي=-ت .--- اه-ي=وت ¸´~ي ،¸هارلا _~ت=~لا يف ¸¸بلا رش- و ةي~ا-ت·لا -ام¸`ا ¸ل= _لع
: يلي ام _-تي ا-ه ¸م و .-ام¸`ا .´ و ¸¸بلا -ا·ل' .يب~ يف ر=' يعا~ت=ا
مل ¸~لا م-اقلا يعا~ت=لا »ا=-لا ,و~ -ب~ ¸م اهل ¸يل »ويلا •ارم`ا -~ه _ي~= ¸' ÷ '
._~ت=~لا -اي=احل -ي=ت~ي ~·ي
-ا-- .--- =ل~ و ارفوتم ¸`ا _ب-' •ارم`ا -~ه _ي~= _لع -ا-قلا .-ا~و ¸' ÷ ‚
.~ي~= يعا~ت=ا »ا=-
ˆ4 ؟~ي~=لا يعا~ت=لا »ا=-لا ا~ه ¸و´ي ¸' ي·ب-ي -ي´ .
•او=لا ~ارف`ا ¸~ي' ¸م ,ر=`ا _ات-`ا _ورف و _-ا-~لا _ا¸ت-ا -ي~ .´ .ب· ي·ب-ي
_ب-ت~ اه-' ي-·ي ا~م .-ر~'- _~ت=~لا ريي~ت و -را~' -حت اه·-و و مه-ي- ا~يف ¸ي~فا-ت~لا
يلاتلا- و ._~ت=~لا ~ارف' _ي~= ة~ها~~- و ة´رتشم ة==ل اقب= ةما·لا ةحل-~لا ةم~= يف -ر´ي~م
¸'ف ،,ر=' ةي=ا- ¸م و .¸وا·تلا و ة´راش~لا '~ب~- اه-ع •ا·ت~ي و ة~فا-~لا _لع -ا-قلا _قي
=اش-لل ¸ي~ر--م •ا=~' ة~را~م ¸ع و ة~فا-~لا ¸ع اهل-ف ¸´~ي ل ة-ا=لا ةي´ل~لا
~و=و -رور-لا- •رت-ي يعا--لا =اش-لل •ا=~`ا -ل¸ه ة~را~م ¸' =ل~ .¸~ا-ت·لا
ة~فا-~لا -~ه ¸و´ل ار=- ة~فا-~لا ¸ع اهل-ف ¸´~ي ل ة-ا=لا ةي´ل~لا ¸' ا~´ ،ة-ا=لا ةي´ل~لا
و ·ترا~` ¸ي~ر--م •ا=~' ة·-- »ام' _وت-م يعا-- =اش- ة~را~~ل ا-ول~' ,و~ -~يل
.´ل يعا~=لا »ا~=ت~لا- اه-ع ة-ا·ت~لا و ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·ل' ¸م ~- `ف ا~´ه و -ريي~ت
·- _~~ي ام وا ƒرتشم „ا-تا _-تق~- =ل~ و _وت-~لا .´ل .~ا·لا _ي¸وتلا- و _ات-`ا .-ا~و
=ل~ ¸ع ةلل~ ر`´`ا و ¸=و`ا ريب·تلا وه ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·ل' ¸' .- ."-اري=لا ةي´ارت~ا"
-ا·ل' ربت·ي -ب~لا ا~هل و .يعا~ت=لا »ا=-لا يف ،يعا--لا رو=تلا ·~ت= ¸~لا ،.ماشلا .وحتلا
.¸ييعويشلا ةفا´ل ¸ح- ي~ي-رلا -ل=~لا ةي~ر-لا ةي´ل~لا
ˆ5 ؟ي-ا~لا يف ا-´~م ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·ل' ¸´ي ملف ' .
ةيرور-لا ة=يت-لا ا~ه يعا~ت=لا »ا=-لا يف ري·ت .´ و ةي´ل~لا -ا·`ع يف .وحت .´ ¸' .`´
ةي~ر-لا ةي´ل~لا -¸ر- ا~´ه ~' .ة~ي~قلا ةي´ل~لا ة·`ع _م »-`تت ~·ت مل -~ي~= ة=ت-م ,و· روه=ل
_=~ولا ¸ورقلا ر=او' يف ¸`ب-ا ام~-ع و .Žيراتلا -~- ~-م -~و=وم ¸´ت مل اه-' =ل~ .~و=ولل
و ةيعا=·`ا ةي´ل~لا _م »ات ¸·ا-ت يف و~-ي ~=' ،-روت´ا--يام .´~ يف _ات-•ل ~ي~= ط~-
~لو ،ة~ي~قلا ةي´ل~لا -ا·`·ل ¸روت´ا-ي-ا~لا _ات-`ا ةم-`م »~ع م´ح- و .ƒا~-' -~-ا~لا ةيفرحلا
ا~´ ،-روت´ا-ي-ا~لل ةب~-لابف ،`·ف و .ة-ا=لا ةي´ل~لا يه ةي´ل~لا .ا´~' ¸م ا~ي~= `´~ =ل~
ةي´ل~لل ¸´~م .´~ ¸م ة~` ¸´ي مل ،,رب´لا ةعا--لا و~- .=ارم ¸م _لو`ا ةل=ر~لل ةب~-لا-
_لع ا~ا~' ¸´تر~لا _~ت=~لا ري= ¸´~م ي·~ت=م .´~ ة~` ¸´ي مل ا~´ .ة-ا=لا ةي´ل~لا ري=
-اي=ا= ~~ل طقف ل ،ي-´ت _-ا-بلا ¸م ةي~´ _ات-' ¸ا´م`ا- ¸´ي مل ا~لا= و .ة-ا=لا ةي´ل~لا
,وقلا ريو=ت- و يعا~ت=لا .ا~~'رلا م´ارت- _~~ي اه-م ¸ي·م ¸-اف -اق-` .- ،_~ت=~لا
و -ريقف ,ر=' ةقب= و ة=ت-~لا ,وقلا- -ر-تت -ر=ي~م ةقب= ~=وت ¸' ~- ل ،ة=ت-~لا
_~ت=~ف ._ات-`ا رو=ت ة=ر~ _لع ¸ا-·وتي ا~ه·-ا= و ¸يتقب=لا ¸يتاه .´ ةبي´رت ¸' .-~ه=-م
¸ورقلا ةياه- يف و .¸قلا و يعا=·`ا ~ي~لا ا-ي=·ي ،•ر`ا ةعار¸ _لع م-اقلا ،_=~ولا ¸ورقلا
رشع _-ا~لا ¸رقلا ا-ي=·ي و .يمويلا .ما·لا و _-ا-لا و يفرحلا مل·~لا ¸~~لا ا-ي=·ت _=~ولا
و (¸¸او=ربلا) ريب´لا يعا--لا ،رشع _~اتلا ¸رقلا و ..ما·لا و -روت´ا-ي-ا~لا -=ا-
.ايراتيلوربلا
ام _ات-' ¸م اه-´~ت و~-لا ¸م ة=ر~ ةيا-´لا ·يف ا~- ~·- Œلبت مل ة=ت-~لا ,وقلا ¸' _-تي ا~´ه و
: »ويلا ام' .اهو~-ل اق-اع و ا-بع ة-ا=لا ةي´ل~لا ¸م .·=ت و _ي~=لا ي-´ي
.ي`م ·ل ¸ب~ي مل وح- _لع ة=ت-~لا ,وقلا -رو=ت و .يما~رلا -'ش-' ،-ريب´لا ةعا--لا و~- ر`'
.·ل ةياه- ل ام _ل' ة=ت-~لا ,وقلا يف ا·ير~ -~اي¸لل ةيرور-لا .-ا~ولا -رفوت و
ةيبل=`ا- -~ق·´ي ا~-ي- ،¸يي¸او=ربلا ¸م ة--= ¸~ي' ¸ي- ر`´'ف ر`´' ة=ت-~لا ,وقلا -¸´ر~ت
-·ولا يف لا~ت=ا -·-' و ا~¸- ~~' اه·-و و~·ي يتلا .ا~·لا -ا-م _ل' -·شلا ¸م ,رب´لا
.¸يي¸او=ربلا -اور` ·يف -عا-تت ¸~لا
»ا=-لا و ة-ا=لا ةي´ل~لا را=' ¸وا=تت اهل·= ا~م -ريب´ ةلوه~- ة=ت-~لا ,وقلا --عا-ت
»ا=-لا _لع -ري==لا -ا-ار=-لا --ع' _ا=ق-ا `- ري`ت -حب-' اه-' ~= _ل' ¸¸او=ربلا
.- ا-´~م طقف ~·ي مل ة-ا=لا ةي´ل~لا _لع -ا-قلا ¸'ف ،=لت ةلاحلا و ¸~' »ويلا .يعا~ت=لا
.„`=`ا _لع ايرور- _ب-'
ˆ6 ؟ةي~ل~لا „ر=لا- ة-ا=لا ةي´ل~لا ةلا¸' ¸´~ي .ه .
مه-` ،=ل~ ¸م ي´تشي ¸م ر=' مه ~ي´'تلا- ¸ويعويشلا ¸و´ي~ و ،ا-´~م =ل~ ¸ا´ ول ا~ب=
»ا~ت ¸و~ل·ي مه-' ا~´ .ا-ي' را- .- ,و~=لا مي~ع طقف ¸يل ¸ا´ ا~هم رم†تلا ¸' ا~ي= ¸و´ر~ي
ة=يت- ¸ام¸ و ¸ا´م .´ يف --ا´ اه-' .- ،»و~رم ر`' _لع و' ا=ابتعا »وقت ل -ارو`لا ¸' مل·لا
¸´ل و .اهر~'- -اقب=لا _ت= و ‚ا¸=`ا -~اي· و -~ار' ¸ع ايل´ ةلقت~م -ور=ل ةي~ت=
-ر-حت~لا ¸ا~لبلا _ي~= يف »~=-ي ةلما·لا ةقب=لا و~- ¸' ,ر=' ةه= ¸م ¸وري ¸ييعويشلا
ام .´- -رو`لا »اي· يف =ل~- ¸و~ها~ي مه~--' ¸ييعويشلا »و-= ¸' و ة~ر~ ةي·~· ة~=ه- ابيرقت
ا--'ف -رو`لا _ل' -~ه=-~لا ةلما·لا ةقب=لا رم`ا ةياه- يف _ف~ي =ل~ ¸ا´ ا~ل و .-و· ¸م اوتو'
ايلا= اه-ع _فا~- ا~ل`م »¸= .´- و .·-لا- .ا~·لا ةي-· ¸ع ƒا~-' _فا~-~ ¸ويعويشلا ¸ح-
.ة~ل´لا-
ˆ7 ؟-~=او ة·ف~ ة-ا=لا ةي´ل~لا ةلا¸' ¸´~ي .ه .
ةما·' ¸ا´م`ا- .·=ت ةقير=- -~=او ة·ف~ ايلا= -~و=و~لا ة=ت-~لا ,وقلا ةي~-ت ¸´~ي ل ا~ل`م .`´
_ل' .-ل~لا .´ ريشت يتلا ،ةيلا~·لا -رو`لا =ل~´ف ،اهاح- و ةيشع ¸ي- ƒرتشم يعا~= ~ا-ت·ا
ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·ل' اه·~و يف ¸و´ي ¸ل و .اي=ير~ت _~ت=~لا .يوحت ,و~ _ي=ت~ت ل ،اه-ارت·ا
._ات-`ا .-ا~و ¸م ةيرور-لا ةي~´لا رفوت ~·- ل' ةي-اه- ة---
ˆ€ ؟-رو`لا -~ه ·´ل~ت~ ¸~لا را~~لا وه ام .
ة--- اي~اي~ ةلما·لا ةقب=لا -ر=ي~ يلاتلا- ة~ر´م اي=ارق~ي~ اما=- -رو`لا ¸´رت~ -~- ¸~ •~ا-
.-ر~ابم ري= و' -ر~ابم
يف -ر~ابم ري= ة--- و -·شلا ةيبلا= ةلما·لا ةقب=لا .´شت -ي= ارتل=-' يف -ر~ابم ة---
و ¸ي=`-لا را·- ¸م ا-ي' .- .ا~·لا ¸م طقف ل ة-و´م ةيبل=`ا -ي= اي-ا~ل' و ا~-رف
مه=ابترا ~يا¸تي ¸ي~لا و .ا~ع _ل' .وحتلا ~~-- ~·- ¸ولا¸ي ل ¸ي~لا را·-لا ¸يي¸او=ربلا
_ل' اروف »ا~--لا مهيلع ¸ي·تي يلاتلا- و ،ةي~اي~لا مهبلا=م ¸يقحت- ¸ل·تي ا~يف ة-ا= .ا~·لا-
_وتت ¸' ~- ل .ا--لا ¸م -~ي~= ةل=رم •و= .احلا ي-تقي ~· و .ةلما·لا ةقب=لا -لا=م
.ةلما·لا ةقب=لا را-ت-ا-
-ر~ابم اهم~=ت~ت مل ا~' ةلما·لا ةقب=لل ةب~-لا- ,و~= -ا~ ةي=ارق~ي~لا ¸و´ت ¸' ¸´~ي ل و
.اهتا~ ةلما·لا ةقب=لا ~و=و .-´ت و ة-ا=لا ةي´ل~لا ¸م ¸~لا ي-تقت ةلما~ -ا-ار=' ~ا=تل
.ةيلاتلا يه ،ة-هارلا _ا-و`ا -رور-لا- اهيل~ت ا~´ ،-ا-ار=`ا -~ه مه' .·ل و
ˆ --ار-لا و .=~لا _لع ةي~عا-تلا --ار-لا ة=~او- ة-ا=لا ةي´ل~لا ¸م ~حلا ÷
...Žلا (.ا=لا -ا--' و -و=لا) ي~اوحلل ةب~-لا- Šر`ا ¸= -ا·ل' .Šر`ا _لع ة·-تر~لا
2 =´~لا =و== ‚اح-' و ¸ييعا--لا و ¸ييراق·لا راب´ ƒ`م` ةي=ير~تلا -ر~ا-~لا ÷
ة=~او- و ةه= ¸م ةعا--لا يف »ا·لا _ا=قلا ة~فا-م ة=~او- =ل~ و ر=اوبلا و ةي~ي~حلا
.,ر=' ةه= ¸م ة-ي·م -ا-يو·ت .-اقم -ر~اب~لا -ر~ا-~لا
3 .-·شلا ةيبلا= ةحل-م ~- ¸ي~ر~ت~لا و ¸ير=اه~لا _ي~= ƒ`م' -ر~ا-م ÷
4 ي-قي ا~م ةلو~لا -ا~~¸م و _-ا-م و -ا´لت~م يف .ا~·لا .ي·شت و .~·لا مي=-ت ÷
ةيوا~م ة·-ترم رو=' _ف~ _لع ¸ييلا~~'رلا ¸م _قبت ام ر=-ي و مه-ي- ا~يف .ا~·لا ¸فا-ت _لع
.ةلو~لا ··ف~ت ا~ل
5 -ي`´ت .ة-ا=لا ةي´ل~لا _لع »اتلا -ا-قلا _ت= _~ت=~لا ~ارف' _ي~=ل .~·لا ةيما¸ل' ÷
.ةي=`-لا ة=ش-`ا •ار=' ةم~=ل ة-ا= و ةعا--لا- ¸يل·تش~لا ~وش=
6 ي-=و =-- -اش-' ة=~او- =ل~ و ةلو~لا ¸~ي' يف ةل~·لا .~ابت و •ورقلا »ا=- -¸´رم ÷
.ة-ا=لا ƒو-بلا .´ -ا·ل' و يمو´= .ا~~'ر ¸~
7 و »ا·لا _ا=قلل ة·-اتلا ¸-~لا و ةي~ي~حلا =´~لا و .=اش~لا و _-ا-~لا ~~ع ة-عا-م ÷
يف -~اي¸لا _قت =ل~- و ةي=`-لا ي-ار`ا .`·ت~ا ~ي~رت و ةل~ه~لا ي-ار`ا _`-ت~ا
.~`بلا- ةلما·لا ,وقلا و~-ت و .يما~رلا
€ -ا-·ت~لا مه-ا´م'- _ب-ي ¸' ~-م اهتق-- _لع و ةلو~لا -ا~~¸م يف .ا-=`ا _ي~= ميل·ت ÷
.(يعا--لا .~·لا و ميل·تلا ¸ي- ¸ي~-تلا) مهتاهم' ةيا-ع ¸ع
… -ايحلا -اي-ا=ي' _ي~= ريفوت _لع •رحلا _م ة=`-لا و' ةعا--لا يف -ا·~=م -ا-- ÷
.اهتايبل~ ¸م ¸ل=تلا _م -يرلا و ة-ي~~لا ¸م .´ يف
ˆ‰ .-ا-بلا ة-ي~لا و ةيح-لا ري= -اي=`ا و ¸´ا~~لا _ي~= مي~هت ÷
ˆˆ .Šر`ا „وق= ¸--- ¸ييعرشلا ري= و ¸ييعرشلا -ا--`ا _يت~ت ÷
ˆ2 .ةلو~لا ¸~ي' يف .ق-لا .-ا~و _ي~= -¸´رم ÷
¸يب=ت _ل' ا~ت= ر=ي -ار=' .´ ¸´ل و ،-~=او ة·ف~ -ا-ار=`ا -~ه .´ ¸يب=ت ¸´~ي ل ا·ب=
ةقب=لا ~=ت _ت= ة-ا=لا ةي´ل~لا- ةير~= ة--- ¸ا~~لا _قي ¸' ي-´ي ~' .يلاو~لا -ار=`ا
و ة=`-لا و ةعا--لا و .يما~رلا -¸´رم ¸ي¸·ت _ل' و ام~· ي-~لا _ل' ةعوف~م اه~-- ةلما·لا
.ةلو~لا ¸~ي' ¸ي- -ل~اب~لا و .ق-لا
ر~ق- _ات-`ا ,و· و~-ت و م=ا·تت ام ر~ق- و .-ا-ار=`ا -~ه .´ ·يل' وب-ت ¸~لا -~هلا وه =ل~
~وه=م و .~ع .--- و ¸´ر~~لا اهرو~ ¸~¸ت و ¸يب=تلل ةل-ا· -ا-ار=`ا -~ه _ب-ت ام
..ا~·لا
ة-ا=لا ةي´ل~لا طق~ت ةلو~لا ~ي- -ل~اب~لا و _ات-`ا و .ا~لا ¸'ر ¸´ر~ت ¸قحتي ام~-ع اري=' و
_ب-ي وح- _لع ¸ا-لا ري=تي و _ات-`ا -عا-تي و ة~ي· ¸' `- ~وق-لا _ب-ت و اه~-- -اقلت ¸م
.مي~قلا _~ت=~لا -ا·`ع ¸م _قبت ام ةلا¸' ¸´~~لا ¸م ··م
ˆ… ؟طقف ~=او ~ل- يف _قت ¸' -رو`لا -~هل ¸´~~لا ¸م ¸و´ي~ .ه .
ة-ا= ،•ر`ا ‚و·~ .´ -ل·= ~· ,رب´لا -اعا--لا ¸و´ت ،ةي~لا·لا „و~لا ¸ل=- .ل
ا~ع ةلقت~م ¸و´ت ¸' ¸م اها~=' ¸´´´~ي ل ا~م اه-ي- ا~يف ةبير· -ا·`ع يف ،-ر-حت~لا ‚و·شلا
.,ر=`ل ¸ر=ي
ةقب=لا -حب-' ،اه-م .´ يف ·-' ة=ر~ل -ر-حت~لا ‚و·شلل يعا~ت=لا رو=تلا -ق·`و' اه-' ا~´
_ار-لا وه ا~ه-ي- _ار-لا _ب-' و ،¸ات~~احلا ¸اتاقب=لا ا~ه ايراتيلوربلا ةقب= و ةي¸او=ربلا
¸' -=ي .- ةيمو· -رها= ~ر=م ¸و´ت ¸ل ةيعويشلا -رو`لا ¸' _ل' ´ر=ي ام ا~ه .ريب´لا ´ يل=ر~لا
و ا´يرم' و ارتل=-' يف .·`ا _لع ،ي-·ي ا~ه .-ر-حت~لا ¸ا~لبلا .´ يف -·ولا ¸-- يف _قت
.اي-ا~ل' و ا~-رف
ةلت´ ةي~ه' و -ور`لا و ةعا--لا رو=ت -~= ةتوا-تم -اعر~- ¸ا~لبلا -~ه .´ يف رو=تت~
.·'- و ةعر~ ر`´'- و ،اي-ا~ل' يف .ي·ار·لا ر`´' ·=اوت~ م` ة-ي=- '~بت~ ،ا-ه ¸م .ة=ت-~لا ,وقلا
را~م اير~= ري·ت~ و ،ملا·لا ¸ا~ل- ةيق- _لع ¸و· .و·-م اهل ¸و´ي~ و .ارتل=-' يف .ي·ارع
.اهت··ر -¸وا=تم ¸`ا _ت= ··بتت --ا´ ¸~لا رو=تلا
2‰ ؟ة-ا=لا ةي´ل~لا -ا·ل' _-ات- يه ام .
¸~ي' ¸م -ا=ت-~لا _ي¸وت و .~ابت و .ق-لا .-ا~و .´ و ة=ت-~لا ,وقلا _ي~= _ا¸ت-ا ¸'
¸´~ي ة´رتش~لا -ا=احلا و ~راو~لل ة=وب-م ة== -~= اهريي~ت و •او=لا ¸ييلا~~'رلا
و -را~` يلاحلا »ا=-لا- ة=بتر~لا ة~ي=ولا -·او·لا _لع -ا-قلا ¸م -ي~ .´ .ب· _~ت=~لا
~~ل -ا´ ري= _~اولا _ات-`ا _ب-ي~ و -ام¸`ا _ي~= ي-ت=ت~ و .-ريب´لا ةعا--لا ريي~ت
ل~- و .ر`´'ف ر`´' ··ي~وت ي·ب-ي .- ،¸¸بلا ‚اب~' ¸م اماه ابب~ ¸ا´ ¸' ~·- ،_~ت=~لا -اي=ا=
¸ل=ي~ .- _ي~=لا -اي=ا= ةيبلت ¸م _~اولا _ات-`ا ¸-اف ¸´~ي~ ¸¸بلا .`=' يف -ب~تلا ¸م
.-·ولا ¸-- يف اهتيبلت .-ا~و _م -~ي~= -ا=ا=
ابب~ و »~قتلا ‚ر~ _لع -~ي~= -او== ¸ار=' =ور~ ¸م ا=ر~ ا~ه _ات-`ا ¸-اف ¸و´ي~ ا~´
~= _ل' ¸'شلا وه ا~ل`م -ا-ار=-لا ةماو~ يف ةيرو~ ة--- _~ت=~لا- _قلي ¸' ¸و~ ·-اب~' ¸م
.¸`ا
اه·~وت ¸' ة=ر~ _ل' `-اه ا·~وت -ريب´لا ةعا--لا ~هشت~ ة-ا=لا ةي´ل~لا ري- ¸م اهررحت- و
و .ة`ي~حلا و -ريب´لا ةعا--لا- -~ي· ام ا~' -روت´ا-ي-ا~لا ةل†- .`م يف `ي-- و~بي~ ¸هارلا
ام' ._ي~=لا -اي=ا= ~~ل ي-´ت -ا=وت-~لا ¸م ري~اقم _~ت=~لل -ريب´لا ةعا--لا رو=ت رفوي~
-ار=' ¸م -~ي~=لا ةي~ل·لا -اعارت=لا و -ا-ي~حتلا ¸م -~ا-ت~لا اهيلع ر~·ت ¸' ~·بف ة=`-لا
ةي~´ _~ت=~لل رفوت و -~ي~= ة·`=-ا ~هشت -و~ اه-'ف (Šر`ا) ة-¸=تل و ة-ا=لا ةي´ل~لا »ا=-
ا~- _ي¸وتلا مي=-تل ي-´ي ام _ات-' _~ت=~لا ¸ا´م'- _ب-ي~ ا~´ه و .ةي=`-لا -ا=وت-~لا ¸م ةيفا´
-اقب=لا -لت=م _ل' _~ت=~لا »ا~ق-ا _ب-ي~ =ل~- و .-~ارف' _ي~= -اي=ا= ةيبلت ¸م¸ي
يعا~ت=لا »ا=-لا _م ¸-ا=تم ري= و .- ،-~حف ا~ه ¸يل و .·ل .ا=م ل ارم' ة-را·ت~لا
.اي-اه- ي-ت=ي~ ،ةيلاحلا ·لا´~'- و ·~-- .~·لا مي~قت ¸ع م=ا- -اقب=لا ~و=و ¸' ا~- و ،~ي~=لا
و ةي´ي-ا´ي~لا .-ا~ولا -ل=تي ل رو´~~لا ,وت~~لا _ل' ي=`-لا و يعا--لا _ات-`ا _فر ¸' =ل~
.-ا~ولا -~ه ¸ول~·ت~ي ¸ي~لا •ا=~`ا ,وت~م ¸م _فرلا ا-ي' -ل=تي ¸´ل و ،طقف ةي-اي~ي´لا
مه اوري·ت و مهشيع ةقير= ¸م ¸و=`-لا و -روت´ا-ي-ا~لا .ا~ع ري= ا~´ و .ة=ر~لا ¸---
ر=-ي ام و ة=ت-~لا ,وقلل يعا~=لا ريي~تلا ¸'ف ،-ريب´لا ةعا--لا ةبل= يف مه=ار=-ا ~-م مه~--'
ريي~تلا ا~ه ¸يم'ت ¸´~ي ل و .»ويلا ا~ا-' ¸ل=ي~ .- متحي~ _ات-`ا .~=~ل ~ر=م و~- ¸م ·-ع
¸م ¸يل·ت~م ،·- ¸يلب´م _ات-`ا ¸م ¸ي·م _ر-- =ابترلا ~~' ¸ي=بترم ¸ا-' ة=~او- يعا~=لا
و ,ر=`ا مه´را~م ‚ا~= _لع مهبهاوم ¸م -~=او ةبهوم ¸م ر`´' ةي~-ت ¸ع ¸ي¸=اع ،·فر=
¸' ._ر-لا =ل~ ¸م ا~= ري·- -¸= .- ،_ات-`ا _ورف ¸م ~=او _رف ,و~ ¸يبعوت~م ري=
-ري~~لا ةعا--لا ام' .¸ا-لا -ل¸ه .`م ¸ع ر`´' _-= يف ايلا= -حب-' -ريب´لا ةعا--لا
ةيلاع -ا-ا-´ ¸و~ ¸ا-' رفوت •رت-ت اه-'ف ،اهر~'- ةعو~=~لا ·=ب-ت ط==م -~= ،ايعا~=
و .·يلع -ر=ي~لا و _ات-`ا »ا=- .~=~- ة=ا=`ا _لع ¸ير~اقلا و -لا=~لا .´ يف -رو=تم و
ر=`ا ¸·بلا و _`ف _ل' ¸·بلا .وحت ¸' ~·- ة--´~لا ·ت-و· ¸~لا .~·لا مي~قت اي-اه- ي-ت=ي~
ميل·تلا »ا=- _يتي~ و .ة-روبلا يف ‚را-م _ل' _-ارلا و .ماع _ل' -لا`لا و يفا´~' _ل'
.اقت-`ا ¸م مه-´~ي~ و ةيل~ع و ة·ير~ ة--- _ات-`ا »ا=- .~=م ‚ا·يت~ا ةي-ا´م' ¸ابشلا _ي~=ل
يلاتلا- ¸وررحتي~ و ةي-=شلا مهتلويم -~= و' _~ت=~لا -اي=ا= -~= ر=' _ل' _رف ¸م
_لع م=-~لا _~ت=~لا _يتي ا~´ه و ..~·لل يلاحلا مي~قتلا مهيلع ·-ر-ي ¸~لا ¸~ا=`ا _-ا=لا ¸م
_ي~= يف ¸~ا-تم وح- _لع ةلوق-~لا مهبهاوم »ا~=ت~ا ةي-ا´م' -~ارف` ةيعوي~ ~عاو· ¸ا~'
¸·ا-تلا ،ة-ا=لا ةي´ل~لا ةلا¸'- ،.و¸ي~ ا~´ .ةيقب=لا „راو-لا .او¸ ة=يت-لا ¸و´ت و -لا=~لا
-اقب=لا -لت=م ¸ع ا-وع •ا=~`ا ¸-- ة~را~م ربت·ت و .-يرلا و ة-ي~~لا ¸ي- ~و=و~لا
.·`ا _لع ،يعويشلا مي=-تلا ¸ي´رتل ةيرور-لا =ورشلا ,~=' يه ي=`-لا و يعا--لا =اش-لل
-رها= ¸~~لا يف ¸ييعا--لا ¸ا´~لا _~=ت و ¸يي-يرلا ¸ا´~لا -تشت ¸' .ةتح- ةي~ام ‚اب~`
ا-'~- »~قتلا »ام' ةماه ةبقع .´شت و ةعا--لا و ة=`-لا رو=ت .=ارم ¸م ةي-~تم ةل=رم .`~ت
: ةيلاتلا يه ةي~ر-لا ةي´ل~لا -ا·ل` ةي~ي-رلا _-ات-لا ¸' ،اري=' و .¸`ا ~-م ·- ر·ش-
.ة=ت-~لا ,وقلل ي-`ق·لا و يعا~=لا .`·ت~لا .=' ¸م _~ت=~لا ~ارف' _ي~= -تا´ت ÷
._ي~=لا -اي=ا= ةيبلتل ةيفا´ ري~اق~- _ات-`ا ~يا¸ت ÷
.¸ير=`ا ‚ا~= _لع مهتا=ا= ¸·بلا _بشي اها-تق~- يتلا ةي·-ولا -ا·ل' ÷
.ةي-اه- ة--- ةيقب=لا „راو-لا و -اقب=لا ةلا¸' ÷
¸`ا ~حل -ا-فرع ا~´ .~·لا مي~قت -ا·ل' .--- _~ت=~لا ~ارف' _ي~= -هاوم و -`ه¸م ةي~-ت ÷
و ¸ا-لا اها=ا·تي يتلا -ا=اش-لا _يو-ت .--- و .~·لا _لع ¸´تر~لا ميل·تلا »ا=- .--- و
ة-ي~~لا _ام~' .--- =ل~´ و _ي~=لا .ب· ¸م ةع~ب~لا -اري=لا- _ت~تلا يف _ي~=لا =يرشت
.-يرلا-
2ˆ ؟ةل-ا·لا _لع يعويشلا _~ت=~لا ري`'ت ¸و´ي~ ا~ام .
ل' مهت ل ةفر- ةي-=~ ةي-· _ل' ¸ي~-=لا ¸ي- -ا·`·لا (يعويشلا _~ت=~لا) .´وح´ي~
(يعويشلا _~ت=~لا) ¸´~تي~ ..=~تلل _~ت=~لل ة-رف ƒا-ه ~=وت ¸ل -يح- ¸يي-·~لا •ا=~`ا
ةقير=لا -~ه- .ة´رتشم -~عا· _لع .ا-=`ا م´ لع و ة-ا=لا ةي´ل~لا ¸م ¸ل=ت ·-' ا~- ا~ه ¸م
-'ر~لا يف و ،ة-ا=لا ةي´ل~لا يف ر~=ت~لا .`قت~لا ÷ ¸~يلقتلا _او¸لا يت~عا· .ا¸' ~· ¸و´ي
.¸ي~لاولا _لع .ا-=`ا يف و ،.=رلا _لع
ةلا= وه -ا~-لا _~ت=م ."-ا~-لا _~ت=م" ~- ¸فلا يق´ي- ة=ر- _لع ‚او=لا يلي ام يف و
»وقي -ا·بلا ¸´ل .-ا·بلا يف .ما´لا -ريب·ت »ويلا ~=ي ¸~لا ¸¸او=ربلا _~ت=~لا _ل' اهل~´'- ي~ت-ت
_~ت=م »´ ~قي ¸' •وع ،يعويشلا _~ت=~لاف ،ا~´ه .-'ر~لا طق~ت اه- يتلا ة-ا=لا ةي´ل~لا _لع
.·ي·لي ،-ا~-لا
22 ؟-~و=و~لا -ايموقلا ¸م ةيعويشلا -·وم ¸و´ي~ ا~ام .
اه-ي- ا~يف =`ت=لا _لع ،ةيعا~= •~ابم _-تق~- اه~-- -م¸ل' يتلا ‚و·شلا -ايمو· م=ر´ت~
-=ي يتلا ة-لت=~لا -اقب=لا ¸يابت و Šر`ا .`م اما~ت ،اه~--' .حتل ·يلع و ة´ارشلا -~هل ة=يت-´
.ة-ا=لا ةي´ل~لا ،اه~ا~' -ا·ل' ربع ي-ت=ت ¸'
23 ؟-~و=و~لا -ا-اي~لا ¸م اه-·وم ¸و´ي~ ا~ام .
¸´ل .ة·~=م و' -~ر-م ‚و·شل ةي=يراتلا .=ار~لا رو=تل ريب·ت »ويلا ~= _ل' ¸اي~`ا .´ --ا´
_ل' ¸~¸ت و ةيح=~ -~و=و~لا ¸اي~`ا .´ .·=ي ¸~لا ي=يراتلا رو=تلا ةل=رم يه ةيعويشلا
.اهل`ح~-ا
¸ل=-ا =ير~يرف
رب~فو- ÷ ر-وت´و' ˆ€47

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->