You are on page 1of 6

Dodatak A

Izvolite u moju ordinaciju


U ovom poglavu
Poseta seksualnom terapeutu ta je psihoseksualna terapija Kako odabrati seksualnog terapeuta

nogo puta sam u ovoj kizi ponovila da seksualni problem koji ne moete sami da razreite treba da otklonite uz pomo seksualnog terapeuta. Za to vam ni partner nije neophodan, mada se sve lake reava ako i on poe s vama. Verovatno se pitate kako izgleda poseta seksualnom terapeutu. Mi terapeuti znamo da je strah od nepoznatog ono to mnoge ude sa seksualnim problemima spreava da nas posete. Ipak se nadam da e oni, nakon itaa ovoga dodatka i saznaa ta se dogaa kod seksualnog terapeuta, smoi snage da okrenu telefonski broj i zakau sastanak.

Utvrivae seksualnog statusa


Kada se radi o seksu, uvek postoji element nelagodnosti. Kod lekara se ne biste skaerali da skinete ak i svu odeu. To vam ne bi smetalo, jer znate da se lekar nagledao nagih tela, navikao se na ih i da ih posmatra s profesionalnog aspekta. Kada posetite seksualnog terapeuta, on nee od vas traiti da se svlaite, barem nee ako je profesionalac. Ako on to od vas ipak zatrai, a nije istovremeno i lekar (to je retko), odmah izaite iz ordinacije. Seksualni terapeut e vam, meutim, postaviti brojna pitaa o veoma intimnim stvarima, o kojima moda ni sa kim niste priali. Kao to su lekari naviknuti na naga tela, seksualni terapeuti su navikli da sluaju najintimnije pojedinosti iz ivota svojih klijenata. Toga ne treba da se plaite; prihvatite da ne treba nita da zadrite za sebe ukoliko elite da terapija bude uspena. Ova pitaa su deo procesa utvrivaa seksualnog statusa, tokom kojeg seksualni terapeut pokuava da otkrije ta je sr vaeg problema. On postava niz pitaa, od kojih se neka mogu odnositi i na vau prolost i zbog toga vam zvuati bezvezno.

UPOZ

ENJE! OR

ICINA ED

308

Seks za neupuene

Da bih vam objasnila zato su ova pitaa vana pri utvrivau seksualnog statusa, vratiu se na poznatiju situaciju lekarskog pregleda. Pretpostavimo da ste kod lekara otili zato to imate problema s radom nekog organa, ali on pregledom utvrdi da je taj va problem samo simptom neeg drugog neega to prvo treba leiti. Razlog vae posete lekaru moe, na primer, da bude taj to se brzo zaduvate; nakon ispitivaa lekar ustanovi da su vaa plua zdrava, ali se ispostavi da su vam arterije zaepene. Isto moe da se dogodi i tokom seksualne terapije, zbog ega terapeut mora da postava ta silna pitaa. Tipian primer je par koji dolazi kod mene zato to se mukarac ali da ne vode ubav dovono esto, a oboje pretpostavaju da je problem u tome to ena nema dovono razvijenu polnu eu. Neretko otkrijem da problem nema nikakve veze sa seksom, ve da je ona uta na ega iz sasvim drugih razloga, recimo zato to joj nikada ne pomae u kui, iako su oboje zaposleni. Dok se to ne rei, ihov ubavni ivot ne moe da se poboa. Znam da je neprijatno odgovarati na sva ta pitaa, ali ste s neprijatnou skidaa odee raistili pre posete lekaru, pa ne dozvolite da vas takva oseaa spree da posetite seksualnog terapeuta. Kada terapija pone, otkriete da uopte nije teko biti otvoren i iskren i osetiete olakae to ste sve ispriali nekome ko moe da vam pomogne da sredite svoj seksualni ivot.

Jedno po jedno, molim


I kada mi u posetu doe par, po pravilu s ima razgovaram ponaosob, jer elim da ujem obe verzije, pri emu nijedna ne mora da bude cela istina. Ovakvim postupkom uspevam barem da nazrem pravi uzrok problema. Tokom prve seanse, nakon to s oboma porazgovaram pojedinano, prelazim na razgovor utroje. Seksualni terapeuti uvek pokuavaju da im objasne ta je to to onoga drugog mui. Posle prve posete, s nekim parovima uvek razgovaram zajedno, ali s nekim drugim i dae moram da vodim pojedinane razgovore.

Ja nisam lekar
Kao to verovatno znate, u prilici sam da odgovaram na mnoga pitaa na radiju, na televiziji i u novinama, ali neprestano moram da ponavam da ja nisam lekar. To znai da postoji niz pitaa na koja ne mogu da odgovorim, jer spadaju u oblast medicine. Ipak, kada klijent doe u moju ordinaciju, premda sama ne mogu da odgovaram na medicinska pitaa, uvek moram da za ih pribavim strune odgovore. Pored prvog etikog pravila koje vai za seksualne terapeute, a to je da se pred im ne svlaite, postoji i drugo iskuiti fiziki problem. Svaki put kada se pojavi fiziki problem, na primer kada mukarac ne moe da postigne erekciju ili ena osea bol pri snoaju, prvo to seksualni terapeut mora da uradi jeste da klijenta poae lekaru na pregled. ak i onda kada sam skoro ubeena da je problem iskuivo psiholoke prirode, znam da je moja dunost da klijenta poaem lekaru da bi se najpre iskuili svi mogui fiziki uzroci.

ICINA ED

Dodatak A: Izvolite u moju ordinaciju

309

Zato prvo ne razmatramo psiholoki problem? Ukoliko postoji pritajeni fiziki problem uzmimo za primer najgoru varijantu, tumor koji se odraava na seksualno funkcionisae tada bi svako odlagae terapije tumora moglo da bude fatalno. Pored toga, moe da bude pogreno moje uveree da je problem iskuivo u pacijentovoj glavi, a u tom sluaju, zato bismo traili vreme i energiju u pokuaju da reimo neto to nije pravi uzrok nevoa? Lekar mi povratno ae informacije o svim fizikim nepravilnostima koje je otkrio i o primeenom leeu. Kada klijent donese potvrdu da je s egovim fizikim zdravem sve u redu, mogu poeti da mu pomaem tzv. bihevioralnom terapijom, a to nije nita drugo do meae egovog seksualnog ponaaa.

Seks je prirodan
Osnov na kome poiva seksualna terapija jeste shvatae da je seksualni odgovor prirodan, spontan proces, ba kao i kijae. To nije neto to treba da uite. Zbog toga, kada pacijent ima problema u seksualnom funkcionisau, prvo tragam za razlogom koji ga spreava da radi ono to od ega priroda zahteva. Kroz razgovore bi trebalo da budem u stau da otkrijem ta je to, a kada utvrdim uzrok, zabrinutost e automatski popustiti. To je veoma znaajan korak ka ponovnom uspostavau prave prirode. Mi terapeuti ga popularno zovemo davae dozvole, iako samo ponekada to stvarno znai davae dozvole za uivae u seksu na primer, kroz orgazam ali ee je to zabrana za obavae odreene seksualne rade.

Seksualni terapeuti zadaju primamive domae zadatke


Znate li ta mi u seksualnoj terapiji priiava najvee zadovostvo? Da klijentima zadajem domai zadatak. Poto klijent i ja porazgovaramo o problemu koji ga mui i utvrdimo egov uzrok, vreme je da se neto i preduzme. To neto se ne odvija u mojoj ordinaciji, ve u privatnosti egovog doma. Poto u toku dana razgovaram s nekoliko klijenata i zadam im domae zadatke, uvee se zavalim u foteu i zamiam kako oni sprovode moja uputstva. I to postaje omieni deo moje profesije i zahvalnost udi kojima sam pomogla da ree svoje seksualne probleme.

Prvi zadatak: metoda kreni-stani


Mnogim problemima na koje nailazim uzrok je seksualna neprosveenost. Jedan partner, ili oba, jednostavno ne zna osnovne stvari o svojoj seksualnosti. Ako mukarac, na primer, ima problema s preranom ejakulacijom, on ne ume da prepozna oseae nadolaska, onu taku svog uzbuea iza koje mu nema druge nego da postigne orgazam i ejakulira (to sam objasnila u poglavu 20).

310
M

Seks za neupuene

ICINA ED

Da bi se taj problem reio, mukarac prvo mora da naui da prepozna trenutak postizaa orgazma. A kako e to da uini? Tako to e vebati da mu se postepeno primie, a onda da se zaustavi. Ako ima partnera, savetujem mu da te veeri kod kue vebaju tzv. metodu kreni-stani. Partnerka treba da ga uzbuuje rukom ili jezikom (u ovoj fazi terapije obino zabraujem snoaj) sve dok joj on ne saopti da osea nadolaee orgazma, a tada da aktivnost prekine. to ee par ovo veba, utoliko e boe klijent moi da razabere svoje oseaje i da bude u stau da se zaustavi kada treba. (Ovaj proces opisujem s vie detaa u poglavu 20.) Da ne biste pomislili da sam pakosna, znajte da posle ovakvih seansi ja dozvoavam mukarcu da postigne orgazam, samo to ne sme da uini u snoaju. Na taj nain ga oslobaam dodatnog pritiska da se dokazuje pri snoaju, to je i bio osnovni problem koji ga je i nagnao da kod mene doe. Zabraivaem snoaja i otklaaem dodatnog pritiska, omoguujem mu da lake prepozna kritini nivo svog uzbuea. Posle vie ovakvih seansi bez snoaja, savetujem paru da svoju novonauenu vetinu isproba u snoaju.

ICINA ED

Drugi zadatak: usredsreivae na ulne senzacije


Opisana metoda kreni-stani najei je domai zadatak koji zadajem. Drugi zadatak obuhvata vebe usredsreivaa na ulne senzacije, pomou kojih partneri treba da naue kako da jedno drugo dodiruju. Ovu tehniku su razvili Masters i Donsonova, i ona se pokazala veoma korisnom za smaivae napetosti i poboavae komunikacije. Vebe usredsreivaa na ulne senzacije veoma su jednostavne. Partneri svuku odeu i dodiruju jedno drugo na smenu. Aha, rei ete, to je neto kao predigra. Pogreno, upravo obratno. Osoba koja dodiruje onu drugu ne radi to da bi priinila zadovostvo partneru, ve da bi zadovoila sebe. Ci vebe je da se onaj koji dodiruje drugoga usredsredi na sopstvene oseaje. Dodirivana osoba ne treba da reaguje, osim u sluaju nelagodnosti, kada sme, na primer, samo da kae to golica. Partneri ne treba odmah da dodiruju glavne erogene zone, genitalije ili enine grudi, ve da ka tim delovima tela napreduju postepeno.

Treba li mi partner?
Za posetu seksualnom terapeutu ne morate da imate partnera. Mnogi dolaze kod mene upravo zato to su s nekim raskinuli, delom i zbog seksualnih problema, pa ne ele da se isto dogodi i s ihovim narednim partnerom. U takvoj situaciji u moda promeniti domai zadatak, ali i tada mogu da budem od koristi klijentu. Ovakve osobe mi se obino ponovo jave kada pronau novog partnera. Ja ih tada obodrim i sasluam izvetaj kako je sastanak protekao. Ponekad oni moraju da dou kod mene zajedno sa svojim novim partnerom, ali budui da su pripremeni znaju problem i ne dozvoavaju mu da ih pobedi gotovo uvek mogu da im pomognem u ihovoj novoj vezi.

Dodatak A: Izvolite u moju ordinaciju

311

Psihoseksualna terapija
Studirala sam kod dr Helen Singer Kaplan u Medicinskoj koli Njujorke bolnice i univerziteta Kornell i mogu da kaem da je ena metoda za korak ispred bihevioralne terapije opisane u prethodnim odecima. Kod nekih udi problemi su mnogo dube prirode; oni sebe bukvalno spreavaju da uivaju u seksu. U takvim situacijama, seksualni terapeut mora da zae malo dube u klijentovu prolost da bi pronaao eventualni uzrok koji mu ne dozvoava da normalno funkcionie. To moe da bude neki doivaj u detistvu, ukuujui i odnose s roditeima, ili neto to ima veze sa suprunikom. Bez obzira na uzrok, kada se on otkrije, seksualni terapeut bi trebalo da bude u stau da problem razrei. to se mene tie, kad osetim da je problem duboko ukoreen, savetujem klijentu da poseti psihoterapeuta.

ICINA ED

Seksualni surogati
Seksualni surogat je osoba obuena da pomogne drugima da prevaziu seksualne probleme na taj nain to s ima seksualno opti. Ovaj seksualni sparing-partner prethodno razgovara s terapeutom da bi upoznao problem i da bi dobio potrebna uputstva ta treba da radi, a zatim terapeutu podnosi izvetaj. Surogati su posebno korisni za osobe koje nemaju partnera. Poto oni uzimaju novac za svoje usluge, ihov poziv je nelegalan, ali ihov oigledan pristup ponekada pokazuje boe rezultate od teoretske prie o tome kako treba voditi ubav, pa su mnogi seksualni terapeuti voni da zamure. S pojavom side, seksualni terapeuti su uglavnom odustali od sarade sa seksualnim surogatima, ne elei da svoje klijente izlau riziku. Budui da seksualno opte s mnogo partnera, oni su prvenstvena meta razliitih bolesti. U nekim novinama jo uvek moete da pronaete oglase za usluge tzv. seksualnih surogata. Meutim, ukoliko vam ga ne preporui seksualni terapeut, teko ete znati da li ta osoba stvarno eli da vam pomogne da reite svoj seksualni problem ili je to samo jo jedan trik neke prostitutke koja mami muterije na nov nain. Bilo kako bilo, posluajte moj savet i klonite se svakoga ko tvrdi da je seksualni surogat. Polno optee s nekim ko ima vie partnera previe je rizino, bez obzira na egove motive. Iskusan seksualni terapeut bi trebalo da bude sposoban da s vama rei svaki seksualni problem, bez uplitaa treih lica.

UPOZ

ENJE! OR

Kako nai seksualnog terapeuta


DR R U

ORUU J TP
E

Poto sam poznati seksualni terapeut, mnogi pretpostavaju da znam svakog drugog kolegu u zemi ili bar po jednog u svakom delu zeme. Istina je, poznajem mnoge seksualne terapeute, ali ih ne preporuujem ukoliko ih ne poznajem veoma dobro. I ja sam samo ovek i ne mogu pomno da pratim ta svaki terapeut radi, a jo mae da preuzmem odgovornost da naslepo preporuim nekoga s kime sam razmenila re-dve na nekom simpozijumu ili predavau. Ali ako ne mogu da pitam dr Rut, kome onda da se obratim?

312

Seks za neupuene

Drago mi je to ste to pitali. Obino dajem ovakav odgovor:


Pozovite najveu bolnicu u vaem kraju. Najboe su one koje predstavaju

nastavnu bazu, tj. one koje su povezane s medicinskim kolama. Ovakve bolnice obino imaju spisak proverenih specijalista, meu kojima su i seksualni terapeuti. Tamo uvek moete da saznate da li je na rad takvog terapeuta bilo albi. Ako nekom terapeutu bolnica ae veliki broj klijenata, onda ete verovatno moi da dobijete i dodatne informacije o egovom kolovau, cenama usluga, kao i o tome da li ih osigurae nadoknauje.

Kako odabrati seksualnog terapeuta


Ako moete da birate izmeu vie seksualnih terapeuta, predlaem da ih posetite nekoliko pre nego to se definitivno odluite za jednog od ih. Svaki seksualni terapeut ima svoj stil, a vi treba da pronaete onoga koji vam uliva najvie poverea da biste mu se potpuno otvorili. Neki terapeuti se specijalizuju za odreene poremeaje. Na primer, ja ne primam sado-mazohiste, osobe koje uivaju u zadavau i trpeu bola tokom seksa. Kada mi se takva osoba obrati, ja je upuujem kolegi koji se specijalizovao za to. Inae se bavim svim vrstama seksualnih poremeaja, kako kod heteroseksualaca tako i kod homoseksualaca. Ako poseujete seksualnog terapeuta ili bilo kog drugog terapeuta, i nakon nekog vremena utvrdite da niste dobili traenu pomo, potraite drugoga. Ne mora terapeut da bude lo; moda su jednostavno vae linosti nesaglasne. Ma ta da je u pitau, ne morate da trpite zato to ste imali jedno loe iskustvo. Seksualni terapeuti su pomogli milionima udi, pa e pomoi i vama vi zasluujete seksualno zadovostvo kao i oni kod kojih je terapija bila delotvorna, samo budite istrajni.

VET SA