P. 1
المنهاج النبوي تربية و تنظيما وزحفا

المنهاج النبوي تربية و تنظيما وزحفا

|Views: 145|Likes:
منشور بواسطةibnyasseen
كتاب المنهاج النبوي تربية و تنظيما وزحفا للإمام المجاهد عبد السلام ياسين رحمه الله
كتاب المنهاج النبوي تربية و تنظيما وزحفا للإمام المجاهد عبد السلام ياسين رحمه الله

More info:

Published by: ibnyasseen on Dec 15, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

افحزو اميظنت و ةيبرت يوبنلا جاهنملا

فيلأت نيساي ملسلا دبع -ا-سVا
ميحرلا نمحرلا لا مسب
ة-د--
ىلللإ يفاللقثلا عارللصلا نادلليم يللف لللعافتملا رللكفلا نيالليم نم ن!يم"#$ا %فك&ي ن' ا&(د)* ي&ب نم +ل ن,د-اكلا, ."#$ا /ادع' ,
0يرلسلا 0لي1ر2لا 0يل3ما4 يلف 0يم"ل#$ا 01ر2لا 5ارمت#ا نم6ي 7ركفلا /افك89ا :ل; <!م&لا نع 0ف=!تم 0>مر?م 5اكف' @ام!A&م
دلليد>( B-ارللC, 0للي8امي$ا 0لليبرتلا ريياللDم الل&م نمEللم للل1 FرللDيل ن!ك8 ام G!ح' ن28, <اHس)I يف J!K8 ن' ا8Lادع' ديري يتلا
لي* 0يبر( دDب, <اH>لا ربد8 +ب 7Mلا م)Dلا 5!&ب نمEملا لقDلا ري&تسي , N!ف&لا يف 7اH>لا Oفا2لا Pقيتسي ىتح Q)قلا يف نامي$ا
R!تللسم ىلللإ, 0للياH>لا Sا5$ا R!تللسم ىلإ +(!=, +ك#امتب اHماA8 !مسي Q-ات1 يف لا د&* ميA&( م)ع ىلإ Gات28 اH>لا, نامي$ا
<اميA&( +يف اO&# ."#$ا ى)ع نا,دDلا R!= ل?قتسم يف نيم)سملا, ."#$ا Rد2ت( يتلا .اس>لا @امHملا
Tل)I يللف رللكفلا رملل6ي Uال&ل +8,دلليري 7Mلللا /الفك89ا ن!للكيف /ادعVا اHي)ع W)Xي ن' 0فاKم ميA&تلا , 0يبرتلا يف ا&?يلا#' متك8 لHف
يتلللا ."لل#Yل 0لل)(اقملا Q4اMللملا Z-ا!لC نللم 5!للمVا ىل)ع S'رلل*, /ا1; ل=' ن!ك8' <0ي1ر2لا @9ا6لا يف لمDلا Fر2&يف يفKتلا
0لليبرتلا يللم)ع يللف ا&تم4اللسم رلل3&&ف نلل28 ام' U[?6لاب +)مع مH(اميA&( يف !6ع ل1 م)Dيل \اX8 W#,' ى)ع ر3&(, ركف(, [XK(
@ارماEللملا WيXتس( 9 ]يح نم يم"#$ا لمDلا B&K( ا&ي)ع Jرف( يتلا ^يمHتلا 0ي)مع _!?= ن' ا&يقي م)D8 امل ميA&تلا, 0يم"#$ا
<[ي2م مH-ا5, نم لا, <+ق&`
a نيتلاح Rدحإ يف 9إ +قي?X( نكمي 9 +مدق8 7Mلا ميA&تلا, 0يبرتلا [XKم
b ىلللإ اللHب FرتللDم 0للي&)ع 0يم"لل#إ 01رح !*, ا!)?قيف 0ماDلا @اير2لا /اXعإ نع 0&)Dملا مH-ا?م Wم نييقX&م .اك2لا c?d' نإ <
0ل#5امم يلف م)لسملا QDل3لا Bل2ب ا!فرتلDي ن' نيم)لسملا .الكح نلم Qل)Xي ام ل=', <Rر`Vا 0ي#ايسلا eاOحVا, @ا1ر2لا Q8ا*
<0م!ك2لا 0ياd, ن, +م"#إ
f QDلل3لا Wللم, لللا Wللم ا!2لاصتيل g0يم"#$ا 01ر2لا معدل 02لاd 0ي8 ا,دقع, نييم"#$ا اHXhا يف م4iX` .اك2لا j5' نإ <
Sرتللف دللDب لللا _Oلل8' اللمب مللك2لا ىلللإ ع!لل*رلا ني&مEملا Wم, لا Wم +يف ن,دقDي QD3لا +ي)ع @!صي \اثيمب اH&ع ا!&4رب, gم)سملا
يم"لل#إ 5!تلل#, 0يم"لل#إ @اللباKت8ا +للب iلليHت( ي#اي# يم"#إ ناي1 /ا&?ل معدلا لما1, 0ير2لا لما1 ني&مEملا اHيف ن!XDي 0يلاقت8ا
<0يم"#إ 0م!كح,
<رمkللتلا, eا45$ا مH( نم ا,/اl ام ا&ل ا!?س&ي, 7ركفلا Z)Kتلا, J!مmلاب ا8!مHتيل ا&(!ك# /ادعVا م&تmي, nكس8 ن' ا&ل يm?&ي ام
<0م)كلا oM4 eايI نم ن!م)سملا _; ام8pف 0ل,Eسملا 02يرصلا 0م)كلا @اD?( نم FاK8 ن' ا&ل يm?&ي ام,
<ايرلل# اللميA&( مللA&ي ]ي2ب /ا?mلا نم Tيل ني&مEملا ى)ع ر3لا R!= +يف رمkت( n=, يف يم"#$ا ميA&تلا يف Qتكي 7Mلا ن' يHيدب
!للع!م ني&مEم)ل رص&لا نكل <ي8اثلا, _,Vا Zصلا Q4Mي#, gن,ر`q يبري, مA&ي#, 0XKلا ىق?تسف Sر2لا 0م)كلا ى)ع 7;,' نpف
<ن!م)Dي 9 نيقفا&ملا نكل, ني&مEم)ل, +ل!#رل, SODلا ل, <Tم3لا n2( .اد=' W=!مب ا&ق2ب QلاX8 <ن,رفاكلا oر1 !ل,
ادDتلل#9ا +للسف8 نللم T8iللي , 0للمA&م 0يم"لل#إ 0لل1رح .الليقل F!لل3تي, 0يم"#$ا 0ي6قلا عاي6ل عات)ي ا&(ا!`', ا&(!`إ نم نا1 نم
0ل1ر2لا Bل)X&مل cللhا, 5!لص( ن,دلل?ف <للمDلا GاللH&مل ا85!للص( Jرلع لمiتي, ا8ديEي, ا&مHفيسف ."#$ا ل?قتسم ي&?يل 0?Iرلا,
</ا&ب WيXتس8 نل اH)حارم, اHفاد4', ا4ري#,
<+Dم ."1 "ف اH* ى)ع +ل .Oع 9, ."#$ا ى)ع +ل 0ع!ل 9 نم,
نا?Dl c(اف brsb
~ا-د--
: -وبنلا جاهن-
الل&ميHم, eاللتكلا نللم +يدللي نلليب امل ا=دصم B2لاب eاتكلا :يلإ ا&لO8',t a م)#, +ي)ع لا ى)d ادم2م +ل!#5 QCاKي ىلاD( لا _ا=
tا*اH&م, 0عرl مك&م ا&)D* لكل <B2لا نم j/ا* امع م4/ا!4' W?ت( 9, <لا _O8' امب مH&يب مكحاف <+ي)ع
b
يللh5 Nالل?ع نبا _ا= <
عرلل3لا, <ني?للم يللبرع ناللس)ب, B2لاللب eاللتكلا لللا _Oلل8' <t0&للسلا +ب @5, ام GاH&ملا, gنqرقلا +ب 5, ام 0عر3لاt a امH&ع لا
نلليب g9اللمع' م*رتلل( 9 ملu اH8!)تي لا @ايq م45,دd يف, نيم)سملا 7دي' نيب, <BيرXلا ى&Dمب eرDلا 0mل يف GاH&ملا, 0Dير3لا,
م)لل#, +للي)ع لللا ى)d :)# ام1 ن!ك)سي 9 نكل gن!لل&2ي, ن!?>Dي, اH8,'رقي, اH8!?2ي م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&# مHيدي'
<0ل,, اميA&( J5Vا يف 0ف"Kلا ىلإ مHDف5, 0يبر( ناسح$ا, نامي$ا R5; ىلإ مHب ام# 7Mلا اH>لا :)سم +?2d,
م4ريلصم يل&D( يتللا 0ي8السح$ا 0لياmلا ىللإ الH>لا, نالمي$ا BلليرC ا!ك)لسي ي1 7!?&لا GاH&ملا Fا3ت19 .!يلا 0*ا2ب ن!م)سملا
<v,ر3لا ا!)مكت#ا, GاH&ملا ى)ع ا!ك)# ىتم اHب ا,دع,, اHيلإ ا!بد8 يتلا 0يف"Kت#9ا 0ياmلا ىلإ, g Sر`wا 5ا يف لا د&ع 7رفلا
نللم 0للمVا +ب !مس(, gلا يف +سف8, +لام 9;اب اDيXم "لMتم +ب5 7دي نيب g!>سلا لب gF!=!لا ىلإ د?Dلا +ب !مسي دحا, BيرC +8إ
Fرلl _ال&( ]ليح ىللإ g7ركلسDلا, 7الصت=9ا, 75ا62لا اHف)K(, gاHسف8 يف اHتل;, gJ5Vا يف اHل /ادعVا ا?Dت#ا, gاH(!?1
لللا 0لليم1اح, gرللم' للل1 ىلل)ع لا رم', gركف ل1 ى)ع نqرقلا 0&مي4 Bق2ي نiب Sد-املا S5!# نم 0يwا oM4 يف لا +?Cا` نم 0uا5,
<0يم1اح ل1 ى)ع
نللع "للصف&م !لل1رلا د*اللسم يللف Wباللقلا دلل?Dتلا ىللق?ي 9 يكل g0&سلا, eاتكلا G5اDم ى)ع مHقيرC !4 ام U نيم)سملا GاH&م !4 ام
U J5Vا يف اي)Dلا ي4 لا 0م)1 ن!كتل gاH>لا Qل, اH>لا Tف8 !4 ل*, Oع لا ى)ع _ا?=$ا ن!كي يكل, g0مxل 0ماDلا Sاي2لا
+ل!#5 0&#, ا&يدي' نيب لا eات1 اM4 م)#, +ي)ع لا ى)d لللDف8 Zلليكف <+)لللل1 Bلل2لا املللHيف, gا8ر-امللh يف, Z-ا2صلا يف 0قلiتم
اMلل4 ي?لل)( ىتللح ا!لل&مq نيMلللا اللHي' الليب نqرللقلا يلف 0?CاKملا 0مVا يي2ي, نامي$اب د?Dلا يي2ي اي)مع ا>ما8رب 0&سلا, eاتكلا م*رت&ل
نإ ا8دللD( g@!IاXلا .ام' .اOH89ا 9 +ل!#رل عا?($ا, ل 0عاXلا ا&م دير( 0يHلإ رما,' نم لا @ايq يف oدDب ي(iي ام Mف&(, geاXKلا
U J5Vا 0م-' ن!ك8 ن' +ل!#5 ا&D?(ا, لا ا&DC'
يللف Bي?للX( ,' يللم)ع لللي)2( ,' 7رللكف vا?&تلل#9 0ي)مع B-ارC, 0H*!م 5اكف' ميA&( ديف( اي?&*' ى&Dم م*رت( يتلا t0ي>H&مt 0م)1
eات1 يف B2لا نيب ايم)ع ارس* +8!1 ]يح نم GاH&ملا 0Cا#, ى)ع 9 اHب _د&ل 0ي!?&لا 0ي8qرقلا tGاH&مt 0م)1 ل6ف8, <Nا&لا Sايح
+ل!ل#5 0&للسل عالل?($ا ي8الDم, g+باللت1 يلف لا رمiب .5اصلا :سمتلا ي8اDم +ب [بر&ل لب g[قف نيم)سملا Sايح نيب, +ل!#5 0&#, لا
يلل#ايسلا gيعاللمت*9ا, 7الل?Dلا gيم!لليلا, يللق)Kلا, يللسف&لا g.اللDلا, yاKلا gيعام>لا, 7رفلا j!)سلا يف م)#, +ي)ع لا ى)d
لللا ى)للd دللم2م 0يا5 n2( دي>ملا ا&يhام ىلإ رA&( 0عام* مA&8, يبر8 ن' اM4 ي&Dي 9, <Sدحا, 0م)1 يف ي8ابرلا g7اصت=9ا,
يللف +ل!لل#5, لللا 0للف"Kل 02لاللd oدللDب نم _اي*', لي* /ييH( ي&Dي لب g."حVا Wم دDق(, نيدlارلا نييدHملا +-اف)`, م)#, +ي)ع
الل8,ر= اما نيM)لا 7ر?>لا, JاDلا مك2لا دDب S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا Sاعإ FدHل, gنيي!?&لا اH>لا, 0يبرتلا Bس8 ى)ع J5Vا
<0)للللي!C
g7!لل?&لا GاH&ملا !4, gS!?8 GاH&م !Hف <S!?8 0م)كب ا&ل +(5ا3ب, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 !ع!م يف 08رتقم GاH&م 0م)1 د>8
R5اللص= _Mللب نإ الل&م للل1 نللع ل*, Oع لا ىhري يتلا 0يم"#$ا 0ف"Kلا 0ما=$ اادDت#ا, اhرD( g7اH* ميA&(, 0يبر( GاH&م
+لل&ع دللمح' .اللم$ا oا,5 اميف _ا= 7Mلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 GاH&م gري&ملا G;!م&لا, chا!لا GاH&ملا ى)ع اHتما=$ oدH*
ن!للكتف S!لل?&لا GاللH&م ى)ع 0ف"` ن!ك( مu <اHDفري ن' /اl ا;إ لا اHDفري مu gن!ك( ن' لا /اl ام مكيف S!?&لا ن!ك(t a cي2d د&سب
ن' /اللl ا;إ اللHDفري مللu gن!للك( ن' لللا /اللl اللم ن!للكتف gاللhاع اللك)م ن!للك( مu <اHDفري ن' /اl ا;إ اHDفري مu gن!ك( ن' لا /اl ام
مللu <S!لل?&لا GاللH&م ىلل)ع 0للف"` ن!للك( مللu <اللHDفري ن' /اl ا;إ اHDفري مu gن!ك( ن' لا /اl ام ن!كتف gاير?* اك)م ن!ك( مu <اHDفري
<tnك#
75!(ات1دلللا 7' 7ر?لل>لا رللHقلا nلل2( .!لليلا ن!م)للسملا, <ىل,, ى6م oار1$ا 0Dيب, 0uا5!لاب 0مVا ى)ع zDي 7Mلا JاDلا :)ملا
مك2لا SOH*' {رف' دقف JاDلا :)ملا لDفي نا1 ام1 نيدلا @ا5اD3ب |!)ي نا1 نإ ر?>لا نV gJاDلا نم WAف' !Hل, gرصDلا ناس)ب
"ي* مللA&ي, يللبري نللمل 0لل*ا2ب ا4رم' ى)ع 0ب!)mملا 0مVا oM4 نإ, <."#$ا ي8اDم ل1 نم مك2لا ني8ا!= {رف', مي)Dتلا, ."ع$ا,
1
، ةدئاملا 48
@الليq يللف اللم!مع اللHب !للع!ملا 0للف"Kلا 0للل, 0للمxل ملليقي, g."#$ا @ا5اDl n2( رتتسملا ,' د2)ملا ر?>لا 0قب5 نم 0مVا 5ر2ي
نلليب +Dلل68 7Mلا \ر3ملا 7!?&لا ]يد2لا اM4 يف يKي5ا( \اي# يف اHي)ع y!ص&ملا gنqرقلا يف نيفD6تسملا ني&مEملا F"Kت#ا
رللص8 نللم oالل?ع +ب لا ديEي امب +ل 0ي?)( zفت&(, g+ل Wمس( 0مVا @M`' د= gايKي5ا(, اي?يI /اد8, gايا4 ا5!8, gاي&يقي /ا*5 ا&&يع'
<[ي2ملا 0ي)4ا>لا ."}, 0&تفلا BسI ا&ع !)>( oريlا?( @M`'
: -اه=لا _ل! ةلوس·ملا ¿-ا-Vا ن-
رمkللتلا N!بالل1 nلل2( .!يلا ^يD(, g75امDت#9ا ي?ي)صلا نا,دDلا SiC,, 0ي)`ادلا 0&تفلا SiC, n2( "ي!C ا8ام~ 0مVا oM4 nlاع
R!كل3لا @الم)1 Sرلملا @الم)كلا Wلف&( @الع 9, g0ل!سDملا ي8امVا يف ا2?# 0ي)ستلا ~!>( 9, Wف&( @اع امف يملاDلا ي8!يHصلا
<Sدعاقلا
نمال6تم iل?Dم مA&م gمHت1رح 7!ت2ي, gنيم)سملا اH* ل)6ي, g."#$ا @!d nكسي ن' .ODي 7Mلا ,دDلا, gSرثD?م 0مVا !H*
ىلللإ Gات28 <0مVا يف 0ي8امي$ا Sا5$ا ميA&(, نامي$ا 0يبرتل Gات28, gا8رAت&ي 7Mلا اH>لا [` |!h!ل Gات2&ف <ا&يف 0&تفلا Sا= Wم
jرلل2( .اللم' 0للي5ا>ف89ا 0لل(!=!ملا لللDفلا ,5 ىللh!ف يللف الل8!H* Q4Mلل( 9 يللكل g0لليميA&( 0مكح, g7!بر( م)ع, 0&مEم @ااي=
</ادعVا
@الل=اC اللHيف g+ل!لل#5, لللا 0لل?2م +?)= eرl' "ي* اHي8ارH} نيب لا n?8' g@!?كم 0ي)4ا>لا مكح ى)ع Q6I اHيف gري` 0مVا يف
دتلل3ي ىتللح 0يبر(, 0ياع5 ىلإ 0*ا2ب ي8ابرلا @ا?&لا :ل; g0ميقع @اhافت8ا يف Fرص&ي 9 ىتح +ي*!تل 0*ا2ب Q6mلا :ل; <0)-ا4
<اHي&?ي, B2لا 0ل, T#Eي, لCا?لا .دHي 7!= ميA&( ىلإ 0*ا2ب @ا=اXلا :)( g+(رمu ي(Eي,
7رللكف [للKب vا?لل68ا نللم مللHل اللمل الل&8!مك2ي مللH&كل g0ل!*رلا, B)Kلا, ركفلا, SديقDلا ]يح نم 7ر3ب .اXح 9إ م4 ام ا8/ادع' نإ
<0للياملا, 0للي!&Dملا 0للمVا ملي= يلف ااسف ]يD( 0ب5اh 06?= يف مHما!= Wم>ي ي*!ل!يديإ 7ديدح ,' ي2)صم ميA&(, g+ب ن!مOت)ي
0لليبرتلا eالليI يللف ا&للسف8' لتحا gاي8دلا Sاي2لا Qح, @!ملا F!` !4, gن4!لا نV ا•يl ا8رم' نم :)م8 9 ليسلا /اثI ا8رd ام8إ,
Sرللف8, gF"Kلا 0لل=رفل nتلل3(, vرللف8ا +)ي?لل# يللف +Xلل#, للل(اق8 ن' للل*, Oللع لللا Q2ي 7Mلا y!dرملا Zصلا نV, g0ي8امي$ا
<+ت#ا-رب 0لل#ا-5 7; ل1, g+ي'رب 7'5 7; ل1 eا>عإ, ge!)قلا
ع~الل&8 يللك)ف <0للي(اع +(اللع, ."#$ا يف :يك3تلا @"مح, gنييبO2لا, نييم!ك2لا €ييHتلا, لي)6ت)ل 0ي2h اH&كل gري` اHيف 0مVا
دللب 9, g0للمVا .الم' BلليرXلا رللي&( 02hا, S!ع نم ا&ل دب 9 ]يد2لا يف /ا* ام1 م&H* eا!ب' ى)ع نيم-اقلا لي)6تلا, ر?>لا Sاع
نيتبالu gنيرلhاح gنيد4الl g+(ا•يب يف ن!)m)mتي g+?)d ن!ميقي, gQD3لا ن!X#!تي ني&مEملا نم yارتم Zd ميA&(, 0يبر( نم
اللH>لا Sا* يف ريسلا ى)ع اHب,L, B2لا يف اH`!#5 نم مH)تسي, gا4د8اسي, gاHD?تي, gاHب م)سملا QD3لا م(iي g0فا4 ىX` ى)ع
9 GاللH&م ىلل)ع, gR!لل)ت( 9 0ميقتللسم 0Dيرl ى)ع gSاH3لا ىتح لا لي?# يف /اXDلا ي8اDم, g+&ي, +ل!#5, لاب ~اOتع9ا ي8اDم
<ايا~رلا @k*افم +ي)ع نير-اسلاب eرX6(
a 0&*, مكب5 نم Sرفmم ىلإ ا!قبا#
S!للع ن!للسفا&ي <اH&يمي, 0ي)4ا>لا 5اسي نم نا!ل', _اكl' 0يبOح, 0ي5!u @اh5اDم, @ام!كح 0م)سملا e!D3لا ن!6H&تسي نيMلا
g0لليم&تلا ل*' نم 0ماDلا 0•?Dتلا ىلإ ن!عدي <0ي&C!لا, 0يمدقتلا, 0يم!قلا 5ا(,' ى)ع ن!بر6ي, g0ي1ارتl9ا, 0يلار?)لا @ا!عدب B2لا
لللا ىلإ S!Dلا 02يd 7,د(, <ر`wا Q8ا>لا /ا!ل n2( /ا!689اب 9إ متي 9 5ر2( !4, g0ي)4ا>لا ي?8ا* دح' نم 5ر2تلا ل*' نم
eاOللحVا, ر?لل>لا .اللكح +للDفري ا5اDللl يم"لل#$ا /ادلل&لا c?للصي, gSاعدلا ناسل ى)ع 0مVا ريمh \امع' نم 7,د( <نيم)سملا نيب
@ادياOم g0يم!قلا 0ي#ايسلا • ."#$اب 5ا>(9ا ىلإ \ا?# •
0لليHقفلا Qللتكلا يللف g+لل&م GرللKي 9 د>للسملا يف g0يرفلا R!قتلا يف ."#$ا W?= املاXل gNا&لا ن4; يف ا6ماI ."#$ا يقب املاXل
نيMللا S!عدللا _ال*5 ىل)ع للا للل6فب BلمD(, ."لل#$ا مHف .دق( د= نwا, <نيم)سملا W=ا, نع اديDب يسف&لا /ا6فلا يف gاH(اف"`,
gملاللDلا يللف, مHDمت>م يف "عاف gcلاصلا ا&ف)# e!)= يف ايح نا1 7Mلا نامي$ا ن' نيم)سم)ل c6تي M`iف <0مVا /ا&ب Sاع$ مHثDتبا
<Sرصت&م 0يملاع 01رح نا1 ام1 !Dي ن' نكمي g7ر?>لا مك2لا اH#'5 ى)ع, 0&تف)ل "يدب c?صي ن' نكمي
cXلل# ىلل)ع nتلل3ت8 "•ل Bلل)X&ملا c2ص8 ن' Q>ي gاH>لا @احا# يف ا4!ق8, g."#$ا 01رح [XK&ل اديDب, ايلاع رA&8 ن' ا&ي)ع
e!Dللl نللع الل8Oيمي ام ا&ل Tيل, <n=Eملا 75ا62لا ا&ماOH8ا, رhا2لا ا85!ص= مI5 ايملاع اح!مC cمX( ن' ا&تمV نq <‚ادحVا
دللم2م, gالللل&يل, للل*, Oع لا, <ا&ح"#, ا8ا~ ا&8qر= <ملاDلا ىلإ لا 0لا#5 0)مح ا&8' 9إ ل-ا#!لا, @ام!قملا ن5اق( امد&ع J5Vا
0يم"لل#$ا 0للف"Kلا 0للما=$ ىDللس8 ن' يلل4, ا&مام' 0يKي5اتلا 0مHملا R!تسم ى)ع ن!ك8 يك)ف <ا&مامإ, ا&*;!م8 م)#, +ي)ع لا ى)d
|~رلل8 نيم)للسملا نلل28 <0لل?يHملا 0للمVا, ديDللسلا رف)ل c*ا&لا ي2لا G;!م&لا gناس8إ لكل gناس8Yل يXD8 ن' .O)ي S!?&لا GاH&م ى)ع
ع,رلل3م @اعا&للd نللم @Oلل>8' اللم لللثم ~ا>8$ 0ي)4ا>لا 0قح"م ن' ا&يلإ ليKيف g75ا62لا Z)Kتلا ‚ار(, 0&تفلا ‚ار( لقu n2(
.دلقتلا نلم Qيلص8, 0لالd' الDيم* Nال&))ف g0لال#5 0لي' نالس8Yل :لMب .دق8 نل <ا&تDيرl, ا&تلاd' 0قح"ملا :)( ىلإ ا&فh' !ل Fا1
<Sاي2لا, !*!)ل ى&Dم /ا5, ايD# :)( ىلإ اM4 نم ن!برHي gNا&لا امHب ىق3ي 75ا62لا
g+للت&*, +لل(رفmم ىلللإ \ا?للسلا, goاللللh5 /اللmتبا ن!كي ن' <ا?Dلا نم رف ل1 0ياI ل*, Oع لا ن!كي ن' ناس8Yل, ا&سف8V ا&تلا#5
0ع5اللصملا 7اللح, gSا5$ا Bلل)X&م gملليركلا +للH*, ىلللإ رA&لا, g+يلإ _!d!لا, g+تفرDمل ناسح$ا, نامي$ا G5ادم ى)ع ريسلا,
g+تيم1الح لل?ق8, goرلم' WلليX8, go/القل Qل28 g+يدلي نلليب ."لست#9ا ىلللإ S!لع gلا ىلإ S!ع ."#$ا ن' ى&Dم اM4 </ا*رلا 0)?=,
<لا 5د= نم ا5د= ن!ك8 [قف اMHب ن28, <+)ي?# يف اH3ت#9ا Q)X8, g+تم)1 /"ع$ د4ا>8,
g0للي)4ا>لا نللع 5ر2( نم g0مxل 0يعام>لا Fاد4Vا, <رف لكل 0H*!ملا +(رمu, g+حارت=ا, g."#$ا 0م)1 ي4 ن;إ 0ي8اسح$ا 0ياmلا
<Sرللمثلا :لل)( يلل&>ي, g|ارت=9ا :ل; ل?قي, g0م)كلا :)( ناس8$ا Wمسيل 0ي5,رh v,رl gJ5Vا يف 5!H}, gاصت=9ا يف |ا>8,
+(5الل62ب يقلل3لا ملالD)ل ا&تلالل#5 !ل4 +للH*, ىللإ رللA&لا, oالh5, +للت&*, +لل(رفmم ىلإ ا&م ل1 ى)ع لا +hرع 7Mلا \ا?سلا :لMف
0لليبرmلا S5الل62لا v!قسب ن;E( ل1ا3م يف لاب اH)H*, ا4دي1, 0ي)4ا>لا 0ماعOب [?Kتملا g7,!&لا ي)4ا>لا Z&Dلاب دHملا g0ياملا
<_!ف' ىلإ Sر-اسلا
اللH(ا~ا>8إ, اHتعا&للd ]لليح نللم Sاللملا S5الل62ل ليدب ي4 ام gا4Lا&ب !*رملا 0يم"#$ا S5ا62لا ر4!* ي4, 0يم"#$ا 0ف"Kلاف
ىلللإ 0للmلا?لا gلا ىلإ S!عدلا نك( مل نإ 0ياملا S5ا62لا Tف&ل ديد* لكl ى)ع ا5ارمت#ا ن!ك( لب g0ي(اي2لا, 0ي#ايسلا, 0يعامت*9ا
<0للف"Kلا 0للمHم, S5الل62لا |,5 يلل4 gاHف&1 ىلإ ميركلا /ا!ي$ا, gاH)} n2( ميركلا ^يDلاب +يلإ 0??2تملا g+ي)ع 02)ملا gناس8إ ل1
FرللDيل vرللl اللH(5امع اللم8إ gS5اللمDلا @اMل S!صقم nسيل اH(5امع نكل gا4رمD&ل J5Vا يف 0ف"Kلاب ن,!ع!م نيم)سملا ن28
<.,اق( 9 S!= ن28 اMHب <@!ملا دDب +-اق)ل iيHتي, +ب5 د?Dلا
رلل1; ىلل)ع 9, gللل 0للي!?Dلا, gلللا 0?2م, gلا ر1; ى)ع رثD( 9 _!صفلا, @ا2فصلا :ي)ع رمتف gنيم)سم نيركفمل 'رق( ام اريث1
ا&6Dب ]يدح WXق&يف <:ل; لكل امHيف ناكم 9 نيي)4ا>لا ريكفتلا _ا>م, ريكفتلا e!)#' ن' :ل; <!)Kلا Sايح, Sر`wا, 5ا&لا, 0&>لا
لللا ر1; |ا2لpب 0في2صلا oM4 7دي نيب W68 اMHل <0ف!لiملا 0يKي5اتلا 0ياملا اDبVا ىلإ ا5اس28ا 0يدبVا 0ي8امي$ا 0حاسملا :)( نع
+للت&*, +لل(رفmم ىلللإ \ا?للس)ل Oللف2تملا ادDتلل#9ا, لللا يف 0?Iرلا يبرملا Tف8 يف Bق2( مل نإ 0يم"#إ ن!ك( 9 0يبرتلا نV <ىلاD(
0للعام* +لليلإ اللH>لا يللف Tفالل&تلا, ىلاللD( لللا 0لل?2م مللAت&( مللل نإ ايم"لل#إ ن!كي 9 ميA&تلا نV, <اH3ت#9ا ىتح +H*,, oاh5,
<ني&مEملا
<الHب الم رلييm( ىل)ع الHل S5دل= 9 gال4رم' ى)ع 0ب!)mم 0ي-اثI ادع' ي4, <.!يلا اHH*, ى)ع ن!ي)م Zل' ,' 0-ام8امu نيم)سملا ن28
نلم د4ا>م ل1 0ياI n2?d' نإ 9إ J5Vا يف +ل!#5, لا 0ف"Kل نيق2تسم c?ص8 نل, <@!ملا ا&ف!` نم 0ي-اثmلا oM4 ا&ت(' ام8إ,
ىلللإ رص&ي, +dري نم لا Q2ي y!dرم مAت&م Zd يف nيمتسملا اH>)ل ا&6H8 نإ 9إ, gلا لي?# يف @!مي ن' نامي$ا ل4'
نإ 9إ مللAت&ي نللل Zللصلا :للل;, g0لليبر( Gات8 9إ ن!كي نل د4ا>ملا نمEملا :ل; <Tف&لا, _املا +يف _M?ي, +يف ل(اقي نم ميركلا +با&*
<0ي8اب5 +لا*5 0م4, اي!?8 مA&ملا GاH&ملا نا1
ةي-لس(ا ة-و-لا
_q نللم نيم-الل= الل&Kي5ا( Fرللع <نيم-ا= 0م)Aلا +*, يف ني64ا&لا لا د&* ن!مسي ا8Lام)ع نا1 دقف <ا&Kي5ا( نم ا4ا8M`' 0م!= 0م)1
<S5!لu 0لم)1 _امDتل#9 الياف( 0للم!= 0للم)1 لمDتس8 <مي4اربإ, gىي2ي, g0ي1Oلا Tف&لا دم2م, gدي~, gي)ع نب نيس2لا .ام$ا1 nي?لا
R!للHلا ناOلليمب اHDللh, Zلل&Dلا اللم&يب 0يعرلل3لا اHDللhا!م يلف Mلليف&تلا دللي Wللh, S!للقلا,<S!للقلا دير8 ن28, Z&Dلا اHيف tS5!ut نV
ىل)ع ا>لس8 ال8اH* ن!لكيل ري?لDتلا يلف Oليمت8 ن' دلير&ف g0لي)4ا>لا 0يعامت*9ا @ا1ر2لا Zd!ل n)مDت#ا 0م)1 tS5!ut <Q6mلا,
ىلللإ gاللH=اX8, 0ي)4ا>لا /ا!*', gاHماA8, 0&تفلا /ا&ب نم ا&)ق&( 0ي5M* ا4دير8 0م!قلا ن' ى)ع <رفاكلا دي)قتب ‚!)ت8 9 g7!?&لا ا&لا!&م
امدل4 gZلي2ي 9, مل)Aي 9 امدل4 دلسف الم .دل4 نلم اMHل دب9, g+ل!#5, لاب SODلا 08اكم ىلإ, g."#$ا ل} يف S!قلا, نمVا ناكم
<مH(ا5!u يف م4د&ع !HDملا Z&Dلا1 ناس8$ا ى)ع ىمع' اف&ع 9 gلا 0Dير3ب
e,رلح نلم gاXلس?&م Wل#,', Wلف5', g"لd' Bلمع' 0لم!قل ا4اH*!ي, ا&(ا=اC دdري ن' يm?&ي 7اH>لا ا&ميA&(, 0ي8امي$ا ا&تيبرتف
ىلللإ يلل&يمي ي)4ا* .اA8 نم ا4رم' ى)ع 0ب!)mملا ا&ب!Dl n)ق8 يتلا t@ا5!ثلاt :)( g5ر2تلا دDب ام @ا5!u, 5امDت#9ا نم 5ر2تلا
<ا&يف ر?>لا .اكح دي ى)ع ا&ب ZصD( يتلا eارXh9ا ىمح يف /دب ى)ع ا!ع مu g75اسي ر`q
اسف$ا د&*, ا&(اDمت>م يف اسفلا 5اuq .,اقتل gي)4ا* د&# ى)ع دمتD( 9 يتلا 0ي(اMلا 0يم"#$ا S!قلا ادDي ن' يm?&ي ا&ميA&(, ا&تيبر(
نللم B8اللKلا, د-اللكلا 5اللص2لا, gي)Dفلا ,Omلا, g7ركفلا ,Omلا دh 0عا&ملا Qسك8, gا&ماد=' ى)ع ميقتس8 ىتح gا85دd ى)ع مuا>لا
<للا _Oل8' الم رليmب ال&8!مك2ي gال4ركف, اH2لالصمل ا&(دل)* يل&ب نلم 08دل#, g0لي)4ا>)ل W-ا&لd 0يم"#$ا ا8"ب يف <ا8,دح /ا5,
.!لقي نلل <75دل8 9 ]ليح نلم .الmلVا الHيف ا!ثب, ا4,iي4, ا4!D&d 0يh5' ى)ع 9, gمH)-ا#, [م8 ى)ع ل-ا#!ب ى(iتي 9 م4اH>ف
+للDم افCاD( QD3لا يف مH)m)m( مA&8, مHمA&8 مu gSاH3لا ناد38 ى)ع مHيبر8, مH•3&8 ن' نيDتي نيMلا لا د&* 9إ 0يم"#$ا 0م!قلا
</ايمع S5!u 9 0يم"#إ 0م!= ن!كتل ا4!ق8 ن' يm?&ي يتلا 0م5اDلا 0يم"#$ا 0*!ملا Zلiت( ىتح gا6ير2(, اري3?(, امي)D(,
0لي)كلا 0لمHملا 5!للصتي اللم1 |!للh!ب ا45!للصتي gZصلا يف +تمHم لا د&* نم د4ا>م ل1 FرDي ن' يm?&ي 0يم"#$ا 0م!قلا يف
gملليA&تلا يللف 7دلليد2لا vا?لل689ا o!)تي ي*!ل!يديVا Zيقثتلا 9إ 0يبرتلا نم ن!فرDي 9 @ا5!ثلا عا&d نا1 نإ, <oري# [`, د&>)ل
ناللمي$ا Oفالل2ب gللل`ا نللم Oفالل2ب Mلليف&تلا, مللHفلا يللف 015ا3م g+يلإ \ا?سلا, لاب نامي$ا Wم gلا د&* نم دير( 0م!قلا 0عا&d نpف
<G5ا` نم "مكم 9إ Zصلا .اA&ل 0عاXلا ي(i( 9, <لا يف _M?لا,
رللم' ا!للDيX( 9,t a +م!لل= QCاللKي ."للسلا +للي)ع cلاd ناسل ى)ع ل-ا= نم Oع _ا= <نيدسفملا رم' WيX8 9 ن' ل*, Oع لا ا8رم'
tن!2)صي 9, J5Vا يف ن,دسفي نيMلا نيفرسملا
f
<
eارللh$ا, gلمالل3لا نايللصDلاب اللسفلا Fاللقيإ ن!لل&مEملا WيXتللسي 0للم5اDلا 0*!ملا Zلiت( امد&Dف <0مايقلا .!ي ىلإ ا&يف 5ا# رمVا,
‚ادحVا [#, B3( د= 0م!قلا ن' ى)ع <ن!2)صي 9, J5Vا يف ن,دسفي نيMلا نيفرسملا لا 7OKي ىتح gع5ا3)ل _,O&لا, g.اDلا
0ليKي5اتلا yرلفلا zلف5 ن, gللي!Xلا !ملصلا ىل)ع ن!ل&مEملا ىبريف <0Ddا&لا 0>2ملا oM4 ريI ."#$ا ىلإ اقيرC 0*!متملا
;اف&لا نع :ل; +D&مي ن' ن, Sدdاقلا Sريسملا :)( j!)# ى)ع يم"#$ا Zصلا دdري, <نيفرسملا Zd يف @ارmثلا, @ا!>فلا,
g0لل1ر2)ل دلليكلا, g_الل*رلا اللسفpب 0يم"لل#$ا 0لل*!ملا /ا!للتحا رللX` jالل&4 <0مكح eرستلا نا1 ام)1 0ي?8ا* e5اسم نم مك2لا ىلإ
<رمVا ر`q .OH&(, c6ف&( /ا!تح9ا 0?Dل نpف gنيي8اب5 د&>لا Sا=, د&>لا نا1, g0ي8اسحإ 0يبرتلا n8ا1 ىتم نكل, <اHب Fار289ا,
ملليA&ت)ل ن!للكي ن' دللب 9, <0لليملاDلا, 0للي)2ملا 0يل#ايسلا eرل2لا دلعا!= FرللD8 ن' دللب9 <0ميكح 01رح, nباu [` g08,رم, !مd
<Zلiللت( امل 0م5اDلا 0*!ملا nما ام مH(دياكم, /ادعVا 0محاOمل ادDت#ا, g0#ايسلا 0D=5 ى)ع .اد=' Whا!م, g7ركف Bف' د4ا>ملا
دل&ع @ابابدللا, yالdر)ل o5دلd JرلDي g,دلDلا .الم' 7ر?ل&ي 7Mللا دل4ا>ملا نمEلملا :لMل "ماl اادعإ 0يبرتلا ن!ك( ن' دب 9,
g0يم"لل#$ا 0يلل6قلاب S!للX` S!X` .دقتلا يف Sايقلا /ا5, Zصلا يف م4اسيل 0ي)مDلا, 0يم)Dلا S!قلا eا?#' لكب OH>تي +&كل g0*ا2لا
<لا /اl نإ رص&لا ىتح gا&ي)ع ام!ي, ا&ل ام!ي gارف, ار1 gارH*, ار#
2
، ءارعشلا 151 - 152
_,Vا لصفلا
=ا _ل! ةب-·لا ما=--ا
@ا?قع ƒ
لا د&* @امHم ƒ
مH(امHم لا د&* 7Eي Zي1 ƒ
=ا _ل! ةب-·لا ما=--ا
~اب-ع
د?1 يف ناس8$ا ا&ق)` دقلt a ىلاD( لا _ا= " a اللH>لا ىل)ع +للث2ي, gJ5Vا ىلللإ o"`إ, 0للحارلا ىللإ +)يمل ناس8$ا اM4 .!)ي _ا=,
نيMلللا نللم نا1 مu <0برتم ا; ا&يكسم ,' 0برقم ا; اميتي 0?mسم 7; .!ي يف .اDCإ ,' 0?=5 :ف <0?قDلا ام jا5' ام, <0?قDلا م2ت=ا "ف„
5الل8 مللHي)ع 0مiلل3ملا eا2للd' ملل4 الل&(ايkب ا,رف1 نيMلا, <0&ميملا eا2d' :•ل,' 0محرملاب ر?صلاب ا!dا!(, B2لاب ا!dا!(, ا!&مq
tSدdEم

<
<لللا لي?لل# يللف اللH>لا نع !Dقلا, لاب لH>لا نم J!H&)ل +ث2تس( gد?1 يف ا8اس8إ +8!1 ]يح نم ناس8$ا QCاK( لا ىلإ S!عدلا
ني&مEللملا 0للعام>ل .املل68"ل "4Eللم c?صيف gN!ف&لا +ي)ع 0ل!?>ملا c3لا B-ا!ع اHما2ت=اب ~,ا>تي يتلا 0?قDلا .ا2ت=ا ى)ع +D>3(
<لا د&ع SاDسلا, 0&ميم)ل نيفXصملا g0محرملا, ر?صلاب نيdا!تملا
ني&مEللملا 0?2لd يلف +للDفر( مللu <لا نع اديDب .ا ام ]?Dلا, /ا!Kلاب o5!Dl !4, ناس8$ا يف ام Bمع' QCاK( 0يم"#$ا 0يبرتلا
ي8اللمي$ا يم"لل#$ا .اOتل9ا <0&ميملا eا2d' Wم /ا!ت#9ا, لا +*, ي4, 0ياI ىم#' Q)C ىلإ نيمحارتملا نيرباصلا نيdا!تملا
الي1رح, اليركف, اليفCاع ا*امدلل8ا ديريف ني&مEملا Wم _!`دلا ام' <ركفلا 0يبرتل 9إ Gات2ي 9 اMHف <ي#ايسلا .اOتل9ا1 Tيل ي8اسح$ا
ملل6&ي, م)للسي ن' دللDب 7,ر`Vا ناس8$ا ريصم <0يدبVا Sاي2لا ىلإ دتمي لب اي8دلا Sاي2لا /اHت8اب WXق&ي 9 ا*امد8ا g0عام>لا مس* يف
نللم نالل1 Tللف&لا, _اللملاب ىلاللD( لللا رللص8 نلليب, +&يب _!2( يتلا @ا?قDلا ل1 م2ت=ا نمف <يعام>لا اH>لا ريصمب [?(رم 0عام>)ل
<نيد4ا>ملا /اO* B2ت#ا, 0&ميملا eا2d'
يللف اH>لا م)ع, ge!)قلا يف نامي$ا يبر8 Zي1 a !4 ميA&تلا, 0يبرتلا يف 7!?&لا GاH&ملا ى)ع, ديد>تلا +قف ى)ع |,رXملا _اEسلا
<0للم!)Dم S!)تم 0Dيرl 0&سلا, eاتكلا U Zصلا .اA&ب, Zصلا Wم لا لي?# يف SاH3لا Q)C, gNا&لا نيب jر2تلا 0يا5, g_!قDلا
†ناللمOلا اMلل4, ناللكملا اMللHل اللHت*ا Sرللمu !لل4,† GاللH&ملا +للقفف gنيم)سملا zDب د&ع @اا?Dلا zDب يف 9إ 0)XDم 0Dير3لا .اكح'
g0للم' /الليحإ, g/اللس8, _الل*5 /الليحإ نملل6ي اللمب لللا eOح ميA&( :ل; يف امب gاH>لا @اي)1, g0يبرتلا @اي)1 _,ا&تي ن' +يلإ Q)Xي
يلف للا ىلhرل, 0لمxل 0?لس&لاب 0يم"ل#$ا 0ف"K)ل 7Eملا †0?قDلا ر?ع دعاصلا BيرXلا ى)ع† 7!?&لا GاH&ملا ى)ع لكلا :ير2(,
لللم28 ا&للسف8' ا8دلل*,, J5Vا يللف ا8'رC _اي*', 0م' ن28, g0تباu 0Dيرl +ي?8 0&#, لا eات1 <0&مEم, نمEم لكل 0?س&لاب 0&ميملا
نللي رللص&(, للا 0لال#5 للم2( 0م' _!2ت( نل 0-5اXلا _اي*Vا oMHف <ا&ي)ع SرDسملا eر2لا لقu, gا&&يب 0&تفلا لقu, gا&8اميإ 0)= لقu
يلبري 7Mللا GاللH&ملا !ل4 "يلd' ‡5الXلا c?للصي يكل 75,ر6لا GاH&ملا <0&سلا, eاتكلاب م)Dلا Tيدكتب nفت1ا نإ J5Vا يف لا
ديDللص( <Rرلل`', اللي8 لللا يh5 _ا&ي ]يح ىلإ g0?قDلا 0م= ىلإ 0عام>لا Wم +Dفري, gيعام>لا, 7رفلا oد?1 نم ا="X8ا ناس8$ا
<S!*رملا +(رمu, 7!?&لا GاH&ملا 0مHم ام4 gاH>لا R!تسم يف ن!كتل اHت•?D(, !H>لا, ممHلا
<لللا دلل&* نللم مللHمA&8 نللمم, Nالل&لا نللم مللHيبر8 نللمم oدير8 ام !4 لا لي?# يف SاH3لا 0حا# ىلإ 5!تف "ب ىXKلا nباثلا ريسلا
نللم ارللص8 رللAت&8 ن' cللصي "ف 0لليبرتلا يف ا&))`' نإ, gا&كمم اH>لا نا1 لا نم Rد4 ى)ع 0&يتم n8ا1 ىتمف gريسلا 0يادب 0يبرتلا
<لDفلا يف اي#اي# ايبOح "مع 0ي&لا يف يم"#$ا لمDلا Q)ق&ي ام ناعرسف gمHتيبر( مHتي1رح Q)m( نم نيم)سملا نم <لا
نالل1 g0للي8 @الل?قDلا للل1 ىل)ع اH?حاللصب Wللف(ر( 9 نمEللم للل1 Rدل 0يرفلا 0مHلا n8ا1 امHمف gل لي?# يف @!ملا ىلإ @ا!X` اH8إ
<ل3فلا نا1 لا ىh5 FدHتس( 9 gارفVا مم4 يف ل)Kل 0يعام>لا S!قلا n8ا1 ىتم, <R!Hلا لي?# يف @!ملا ىلإ لي?سلا
/اللقل _,' نللم 0للياH>لا Sريللسملا /ادلل&ل ا!?ي>تللسي ن' 9, ا!Dمللسي ن' Nالل&لا للل1 لللم2تي "ف g0يبرتلا يف 75,رh G5دتلا ن' ى)ع
n=!لللا للل1, _اللملا للل1 ا!لل?Hيف 0ي8امي$ا مHتل!*5 €6&( امثي5 دH>لا, n=!لا, _املا نم _!6فب م4!عد8 نمم يفتك8 </اقل رlاع,
د4ا>ملا, gم2تق( 0?قع, \اl اH* !4 ام8إ gني&مEملا 0حارل nق)` ام اي8دلا ن' نمEملا +يف مHفي n=, ي(iي, <ل Tف&لا, دH>لا ل1,
<لا +مح5 ا&?لا .ام$ا _!قي ام1 oدmل tم-اODلا ل6ف' ى)ع .ا&يt نم, gSرباصم, Sرباثم +سم' نم ل6ف' +م!ي نا1 نم
0ليبرت)ل يلm?&ي ملu نلمف <ن,د4الللل>ملا +لال&ي ن' +?لl' للا ىلh5, gللا ىلh5 للي8 0&مEم, نمEم لكل _,Vا مHلا ن!كي ن' Q>ي
+للت1رح Tل#Eي ن' ي*الH&ملا ملليA&ت)ل يلm?&ي, <للمDلا, م)Dلا اH>ب B2لا ى)ع اH6ي,رتل Tف&لا اH* [بر( ن' 0ي8اسح$ا 0ي8امي$ا
<لا ىلإ 0?قDلا .ا2ت=ا ى)ع د?Dلا ]2ي 7Mلا \!3لا :ل; ى)ع 0يKي5اتلا, 0يم!يلا 0يقفVا
a يميA&( يعامت*ا دDب, 7!بر( يسف8 دDب اH&م لكل ‚"u يف اHصيK)( نكمي اH>لا 0عام* .ام', نمEملا .ام' Sريث1 @ا?قع
3
دلبلا ةروس
b <ربدلل( ن' 5دللق( 9 يلل4, اللHل الل4ريI ربدللي ن', gلDف( 9, اHب لDفي ن' رAت&( يتلا Sدعاقلا N!ف&لا 0ي&4; ي4, <0ي!عرلا 0ي&4Mلا <
<t\اف8 نم 0?Dl ى)ع @ام ,Omب +سف8 ‚د2ي مل, Omي مل, @ام نمt a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _!= مHي)ع B2ي .!= :•ل,'
f مHللسف8' ا!للم)} .!= <+يف م4 امم ديOملا Q)C, +يف م4 ام /"تما 0?قDلا .ا2ت=ا نع اHبا2d' \!Dي <0Dتمتملا ,' 0ي)Dتسملا 0ي8ا8Vا <
Nا&لا ا!م)}, •
… ارللك&م رللك&8 ,' gعر3لا ناOيمب اف,رDم FرD8 ن' ا&ل 0D8املا gد-اسلا Wh!)ل 0يD?تلا 5اي( يف 0م)سملا @اDمت>م)ل 0ف5ا>لا SاDلا <
0&تف gعر3لا +مMي •
<0مVا يف ي)مDلا, يسف&لا, 7ركفلا !>لا يف مHميA&(, مHتيبرتب Sاعدلا اHuد2ي ن' 75,رh @ارييm( ‚"u
ا&ل#!ف8 nل)تحا يتللا 0لياملا S5ال62لا oMل4 +ل8, <."#$اب نيم)سملا لH* +8, <Sاعد)ل م4اHXhا, .اك2لا 0م,اقم رييmتلا ن,,
<ا4ركم, ا&يف اHD-ا&d, ا45اكف', اHD-ا6?ب 0يم!يلا, 0ي#ايسلا ا&(ايح, ا&h5',
g_,;رللملا W=ا!لا :سم ى)ع 5اقلا Zصلا مA&ي, g/اس&لا, _ا*رلا يبريل gW=ا!لا eاسح Qس2ي ن' دب 9 0&تفلا W=ا, رييm( ديري نم
0لل?قع gن!للكلا يللف لللا Tيما!لل&ب ملل)Dلا ىلللإ, +لل&ي, لاللب ملل)Dلا 5!لل8 ىلإ نامي$ا 5!8 دDب Gات2( 0ف)Kتم _!قع <0مكح, S!قب • دلل&ع
0?قع <اع!&`, 0يD?( لاب نامي$ا نع JرDتف 0فيD6لا N!ف&لا رH?ي ي*!ل!&ك( .دق( 0ي)4ا>لا • ني&مEملاللب Nالل&لا ر1M8 ن' يفكي 9
S!ل= نلم ا!عاXتل#ا ام ا,دع' :•ل,' <نيدlارلا +-اف)`, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wم ."#$ا /ا!ل n2( ا,د4ا* نيMلا نيل,Vا
+لليف 7!للق8 7Mلللا n=!لا Tف8 يف ملاDلا ل?قتسم R!تسم ى)ع 0يHل$ا Tيما!&لاب م)Dلا S!= ادعإ ا&مO)ي ن28, <م4رصع R!تسم ى)ع
0?قع <اي)قع, اي5ا6ح ن!ف)Kتم ن28, <ا&8اميإ • نا,دللDلا دللصي, 0لل8!تفملا الل&(اDمت>م للل`ا يللق?Xلا ملل)Aلا للليOيل e,دلل&م لللا دلل&*
0?قع <ا&يف ر?>لا .اكح Eلامتب G5ا` نم ن!ب5ا2م <ا8"ب يف مك2لا نع ن!ل,ODم ن28, <ي)4ا>لا • /الل&ب ا,دلليDيل ن!ب,د&م لا د&*
a الل&4 للل1ا!تملا _!للقي </الل&?لا :لMللب م4ريI .!قي ن' ا,رAت&ي ن' c)صي 9 :ل; يف لا ى)ع ا,دمتDي يك)ف <نامي$ا دعا!= ى)ع 0مVا
0?قع U 0مK6لا 0مHملا oM4 ى)ع S5دقلا نم ن28 ني' • ا8MللK(ا نإ للل3ف8 نللل, g0لل)= نم Q)m8 ن)ف ا&Dم لا نا1 ا;إ a ل1!تملا _!قي,
eا?#' نم ا&D#, يف ام ل1 • لا /اl نإ 0?قDلا 0م= ىلإ ا!Dd اHل ن28, •
: =ا دن= ~امه-
نيمحارتللملا نيرباللصلا نيللdا!تملا ني&مEللملا Wم اH*, gلا 0عاC ى)ع ميقتس( ي1 +سف&ل اH* نمEملا رف)ل 0?س&لاب 0?قDلا .ا2ت=ا
يلل#اي#, يلاللت=, يلاللم, ي8ادلليم, يميA&(, 7!بر( اH* 0?قDلا .ا2ت=ا نpف نيمA&ملا لا د&>ل 0?س&لاب, <J5Vا يف لا ني 0ما=$
<S!?&لا GاH&م ى)ع 0يفي)Kلا ."#$ا 0ل, .!ق( ىتح
9 g_ا!للحVا يلل6تق( اللمب مHتH*ا!م, gمHت)(اKم, gمH(دياكم, gQ1ا&ملاب Nا&لا 0محاOم ي6تقي /ادعVا اH*, Tف&لا اH* ن' امب,
نCا!للم ىلللإ مH(الل1رح مللHب يل6ف( "يكل S!للX` للل1 يلف oال>(9ا cي2صتل 0*ا2ب لا د&* نpف g_اتقلا, Sدياكملا 0حا# نم e,رHلا
0قفا!ملا <+ل!#5, لا رمV اHتبا>ت#ا, اHتقفا!مب 9إ 0يم"#إ ن!ك( 9 g~ا>8إ, [يXK( ل1, g01رح ل1, g0يبر(, مي)D( لكف <Rرلا
<0ياH* Sا5pب gملاع لقع ام45اCإ يف دHت>ي 0&#, eات1 نم cي2d لق&ل 0با>ت#9ا,
.اللقم يللف 0للu5ا!لا 0للمVا 0للما=pب 0لل?قDلا 0للم= ىلللإ /اللHت8ا, gS5!للHقم 0للف)Kتم 0مi1 ا&D=ا, !4, g0?قDلا لف#' نم ا/دب لا د&* @امHم
a 0مكح ا8ا1 ىتم نماOتلا, ل`ادتلا W&مي 9 7Mلا Qي(رتلاب ي4 g+ل!#5, لا نع 0ف"Kلا
1 .çهميظنتو اهلا=, ةيبرتو ةير=-لا نيم-سملا ةعام= فيلأت .
a ,ا !للب' oا,5 7Mلللا 5; يللب' ]يدللح اللH&م Sريث1 ]ياح' يف اHم,O)ب 0مVا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 رم' نيم)سملا 0عام*
ملكي)ع <<<t a رللمع نللع 7Mللمرتلا oا,5 cي2لd ]يدلح نلم الH&م, <t+لق&ع نلم ."#$ا 0قب5 W)` دقف ر?l دي= 0عام>لا \5اف نمt
<t0عام>لا .O)ي)ف 0&>لا 0ح!?2ب ا5' نم <<0=رفلا, م1ايإ, g0عام>لاب
zللDلا .اكح Wم 0ف=ا, امإ <@اعام* اHل n2?diف 0مVا nف)ت`ا +H*, لا .ر1 ي)ع .ام$ا لتقمب ىل,Vا 0عام>لا دقع vارف8ا M&م,
ا!Dسي ن' ني&مEملا ىلإ Q)Xي 0ي-اثI @"ي, يف zDب نع اH6Dب لقتسم 5اX=' يف 0مVا nع~!( د=, نwا, <مHي)ع امإ, ر?>لا,
nلل2( ."لل#$ا "ب 5اللX=' يللف نيع~!للملا ني&مEللملا @ا•ف _!للص2ل ارللA&ف <ى)ع' نم نكمي 9 /ا&?لا نكل <نيم)سملا 0عام* 0ما=$
رللX= ىلللإ رلX= نللم يللميA&( _الص(ا للل1 Wللمقل نيع5السم g0لليملاDلا 0يم"لل#$ا 01ر2لا @"d WX= ى)ع نيصيرح .اكح SرXي#
zللDب نلليب عاOلل&لا نV ارللA8, gرX= نم رث1' يف Sر3ت&ملا 0يم"#$ا @اميA&تلا دDتل ارA8, gt0ي?&*'t @ا!= Wم لماDتلا R!عدب
5اللCإ Qللس8' ن' Rرلل8 gQ8الل* ن, Q8الل>ب 0لليرXقلا @ا•فلا Bلل)Dتل 0يرXقلا 0ي)2ملا @اميA&تلا Zيلi( @اي8اكمإ دD?ي @اميA&تلا oM4
gرلل`wا دللDب ادحا, g5اX=Vا 5ر2ت( ىتح 0)حرم :ل; <0يم!قلا @"ي,دلا +مك2( ام1, 0يKي5اتلا نتفلا +تIاd ام1 رXقلا !4 ميA&ت)ل
<يملاع ناي1 يف 0يرXقلا @اميA&تلا ديح!تب نيم)سملا Sدح, ديDتل S5ر2ملا 0يم"#$ا _,دلا يقت)(,
<0عاXلا اصع Bl, 0عد?)ل ا4ريI Qس&(, gا2يم)( ,' ارH* tنيم)سملا 0عام*t ي4 اH8' معO( نيم)سملا نم @ا•ف
ن!للكي oدللح, دللDلا ريثللك( نiللب Sاعدلللا رتللmي 9, <0للعام* ا!لل&?ي نللل م4ريmف gي?صDتلا /امت89ا R!تسم \!ف 9ا*5 يبر8 ن' يm?&ي
.الليقلا Bل2لا, <R!لHلا Wللم 9 Bل2لا Wلم ن!لل8!كي _ال*5 0لليبر( نللم دللب 9 <امك2م oر4ا} يف ميA&تلا نا1 امHم tنيم)سملا 0عام*t
.اللم$ا _الل= <eا!للصلاب 9 _الل*رلاب 0لل1رح, اركف مHXبر8, _ا*رلا د?Dتس8 ن' لCا?لا R!Hلا, <ا4ديد?تب 9 نيم)سملا @ا=اC Wيم>تب
;اللDم _الل=, <t ا,رث1 !ل, لCا?لا ل4' 0Dما>م 0=رفلا, <ا!)= نإ, B2لا ل4' 0Dما>م لا, 0عام>لاt /ا!كلا نب9 +H*, لا .ر1 ي)ع
<tjدح, n&1 !ل, B2لا Bفا, ام 0عام>لاt a +&ع لا يh5 ل?* نب
2 : ةير=-لا ةي-لس(ا ةلودلا ة-ا-! .
_!d!)ل دH>لا ل1 ا!H*!ي, gS!قلا ل1 ا,دDي, gي#ايسلا ناديملا ا!>)ي ن' ا2)م اب!*, Q>ي ام4/ا&u', ميA&تلا, 0يبرتلا دDب لا د&*
ZللحOلا !لل4 رlا?ملا FدHلا نكيل </امسلا نم SO>Dمب ملاDلا يف ."#$ا 5اصت8ا 'د?ي ن' ن!&مEملا رAت&ي 9 <م4رX= يف مك2لا ىلإ
<لا /اl نإ ي(iي اميف Zي1 لصف&#, <مك2لا ى)ع /"ت#"ل يh5Vا
3 : ةي-لس(ا ,ا=-Vا ديحوت .
a +ل!= يف ا!بدت8اف لا مHبد8 نيMلا م4 <0ي!&تفلا ,د2لا ر?ع Sدحا, 0م' ن,د4ا>ملا ن!م)سملا رلليKلا ىلللإ ن!عدللي 0للم' مللك&م نللكتل,t
tن!2)فملا م4 :•ل,', <رك&ملا نع ن!H&ي, F,رDملاب ن,رمiي,
r
<
مللت&1t a اللHيف لللا _الل= يتلللا 0للماDلا 0مVا نيب نم Sد4ا>م 0م' م4
tNا&)ل n*ر`' 0م' ري`
ˆ
<
:لMلف <+*5ال` @الف"Kلا @ايل#اسح رلX= للل1 ل`ا ريثي 9 اقيس&( ملاDلا ر?ع @اعام>لا نيب Bيس&( نم دب 9 5اX=Vا رير2( ل?قف
Sدللح!ل ا!*5دللتي, ن!لل&مEملا يللقت)يف g5اللX=Vا +لليف 5رلل2ت( .!يل gمك2لا GاH&م, gميA&تلا, 0يبرتلا GاH&م, gاHت*9ا, gركفلا /ييH(
<Gامدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل89ا
+يملسي الم ع!ل8 نلم ن!لك( ن' g0ليO1رملا 0لم!ك2لا 5ال6مل, Sايل,Eلسملا Wي~!( اياOمل نس2تسي لب gنكمي Sدح!لا S5!d ن' ى)ع
<0يلا5ديف رصDلا
4 : ة-,اولا ة-ل=لا .
eاللKت8ا, gنييم"لل#$ا 0للل,دلا, S!عدلا _ا*5 نم رمVا يل,' عامت*اب مHي)ع 0في)` ا!?ص&ي ن' ملاDلا يف ني&مEملا ى)ع Q>ي ا4د&ع
7Mلللا دللمح' .اللم$ا ]يدح يف !ع!ملا .اA&لا !4, g0ف"Kلا .اA8 ىلإ _!d!لا ل?=, <مHي)ع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل 0في)`
<:ل; ليصف( 0يم"#$ا 0ل,دلا .اA8 يف لا /اl نإ Qتك&#, <5ر2( د)ب ل1 يف 7رX= .امإ .اقي gيعر3لا .اA&لا !4, goا&ف)#'
7Mلللا !لل4t a _الل= ]لليح لللا دللع!ل اللقيق2( ملاللD)ل لا 0لا#5 ‰)?( ن' J5Vا يف F"Kت#9ا, 0uا5!لاب S!ع!ملا 0مxل نكمي ا4د&ع
t+)1 نيدلا ى)ع oرHAيل B2لا ني, RدHلاب +ل!#5 ل#5'
Š
نiللب |ا2للd ]ياللح' يللف م)لل#, +للي)ع لللا ى)d لا _!#5 ا8ر3ب د=, <
اللم رللمVا اMلل4 نmللل)?يلt a cي2d ]ليدح !4, goريI, +2ي2d يف نا?ح نبا oا,5 ]يدح يف _ا=, g0ي(q S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا
9;, ."لل#$ا +للب لللا ODي اOع <ليل; _Mب ,' OيOع ODب gنيدلا اM4 لا +)`' 9إ رب, 9, 5دم nيب لا jرتي 9, <5الH&لا, لي)لا ‰)ب
ن' ر?ل`' م)ل#, +للي)ع لللا ى)لd للا _!ل#5 ن' cي2لd ]يدلح !لل4, الم4ريI, يم5ادلللا, دللمح' .ام$ا R,5, <tرفكلا +ب لا _Mي
<."#Yل ل?قتسملا, Qي59 cتفت# 0ي8اثلا, ىل,Vا n2تف د=, <†ام,5 ي4,† 0يم,5 ل?= cتف( 0ي&يX&Xسقلا
مللHفي ن' يللm?&ي g0ل,, اميA&(, 0يبر( /ا&?لا لحارم نم, gمك2لا ىلإ ZحOلا لحارم نم 0)حرم لكل, <لا د&* @امHم _ام*pب oM4
gS,Oللmم g0للككفم e!Dللl 0يل,Eللسم اللH8إ <م4دللI 0لل1رح ل=رDي 9 امب مHم!ي يف ا!1ر2تي, gاHل ا,iيHتيف g0ي)?قتسملا مHتمHم لا د&*
0للعام* دللير( <_ال*رلا نلم دليد* ع!ل8 نلم ال&مEم "ي* دلير( _ال?>لا للثم ل1ال3م < اي5ا6ح, ايركسع, ايم)ع, اياصت=ا 0ف)Kتم
FدللHلا ىلللإ g7!لل?&لا GاللH&ملاب gنييم"لل#$ا 0للل,دلا, S!عدلللا Qلل1رب {!)?لا ى)ع 08امVا, Sر?Kلاب 0ي!= gنامي$اب 0ك#امتم 0ي!6ع
الHقف,g+ل!ل#5, للا رلمV المHف دلير( gريلسلا 0ل?قDل chا!لا مHفلا دير( g[?6لا دير( g0مA&م Q-ات1 دير( لا د&* @امHم <Bماسلا
نللم ا5ارللح' 9الل*5 نييم"لل#$ا @اللمHم دللير(<+تملاللسمل SدDتللسم ,' ."لل#Yل 0للياDم R!لل= نللم +يف eرX6ي ام, +سيما!8, ملاD)ل
4
، نارمع لآ 104
5
، نارمع لآ 110
6
، !و"لا 33
/الل&ب يلف y"`إ, \دللصب j5ال3ملا gNال&لا, للا .ام' _,Eسملا نمEملا 0يبر( ن!بري gل اا?ع gNا&لا @!IاC, R!Hلا @!IاC
<لا +*, رA&يل 0?قDلا 0م= {!)ب !*ري g+تم'
0للم!قلا |الل>8 Zلل=!تي +تيبر( 0يع!8 ى)Dف </ا&?لا 0&?ل !4 ناسح$ا, نامي$ا R!تسم يف نا1 ا;إ د4ا>ملا نيم)سملا 0عام* !6ع نإ
نلليب 0لل?2م gلللا 0Dيرللl ىلل)ع ملليA&تلا .اللكح' يللف ‹للK)ت( gنمEللملا ناللميإ S!لل= دDب gv,رl 0م!ق)ل, <ملاDلا, رXقلا يف 0يم"#$ا
دللير( S5دلل= g0للي*5اKلا, 0للي)`ادلا F,رللAلا Wللم لعافتلا ى)ع 0يعام>لا S5دقلا يف ‹K)ت( <0عاC, gا2dا&(, gR5!l, gني&مEملا
<08,رم, ايXيXK(, gل-ا#,, gام)ع
º çهتامه- =ا دن= ي-;ي في-
<مHب!ل)= نليب للا Zل' نيMلا ني&مEملاب, لا رص&ب اديEم gيح!لاب اديEم نا1, goاH*, +(!عدب م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 .ا=
!لل4 ر?للd مللu <oادلل2تف +لل)?= نللم لللا للل#5 لللDف اللم1 رفكلا N'5 ىلإ دمع لب gنيي!ت)م oاH*, م)#, +ي)ع لا ى)d +(ري# نك( مل
<لا رص8 ىتح Sرباصملا, 0H*ا!ملا n8ا1 Sر>Hلا دDب, gSر>Hلاب ملHل لا ن;' ىتح gمHف,ر} ا!D8اd, g+با2d',
@اللي-O* يللف اللHت*9ا, gيللسي-رلا [Kلا يف +عا?(ا ا&ي)ع, <SرXDلا Sريسلا يف o'رق8 ا&يدي' نيب 7اH>لا jر2تلا يف 7!?&لا GاH&ملا
<م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!#5 0&#, لا .اكح' ى)ع اHلاO8$ g01ر2لا
g0للعام>لا nلل1ر2(, <نير*اللHملا دللDب اللميف nيملل# 0للعام* !لل4 g5!للص&ملا ديEملا .!صDملا oاب5 0كم يف Zلi( يح 7!6ع ن-ا1
gا!Dيالل?ف eرثللي نم لا 5اص8' /ا* مu gرمVا يف ا,5,ا3(, gا!عاC', g ا!Dم#, g+يف ا!لا!(, gلا يف ا4/ا6ع' eا2(, gn=دd,
nXقلل# ىتللح gلللحارم ىلل)ع, g0•?Dتب, gSاي= n2( g5اص8', نير*اHم نم gنqرقلاب ن!?CاKملا ن!&مEملا د4ا*, <ا,رص8, ا,,q,
<رفكلا nيIا!C
نللم نيت-اللملا ن!لل?)mي مللH&م ن,رلل3Dلا ناللكف <+للب ملل)Dلا, لاب 0قثلا يف ني1ر3ملا ى)ع \!ف( ايرC يح!لا ن!ق)تي م4, ني&مEم)ل نا1
Sرللفmم ىلإ مH=ا?# Q)I gري` لا د&ع ام ن' ا!&قي' ام)ف <د-اد3لا, R;Vاب لا مHص2م, 0ي!?&لا 0يبرتلا مHتD&d 9ا*5 ا!8ا1 <م4ا!#
<7ر3?لا ن?>لا لما!ع +ت&*, +8ا!h5, لا
g+ل!ل#5, لللا !للع!م ىل)ع لللا دلل&* دمتDي ن' نكمي gميA&تلا, Zلkتلا :ل;, 0يبرتلا oM4 +?3ي امم Q-ات1 ني&مEملا Wم ن!كي امد&ع
ن' لللا _iللس8 ا&يدلليiبt a zللD?ل مHلل6Dب _!للقي ن' ني&مEملا ى)Dف <لمع 5!صتي 9 مA&م يح 7!6ع ن-ا1 ن,دب <ZحOلا ا!?3&ي,
<.!)Dم نمu, g0ي5,رh 08,رم, gن)Dم Fد4, 0?ح9 0>2م ZحO)ل, <tلا رص8 ى)ع د4اDت8, eا2ت8 jدي @اHف <o5د= _O&ي
1 : ةبحللا ة==ملا .
0ل)Aم MلKت8, م4ادل2ت8 الم8إ a OيODلا د?ع نب رمع :)سم j!)سلا, 0ب!ت)ل م4!عد8 امد&ع ا&سف8' ى)ع 9, ر?>لا . اكح ى)ع eMك8 9
"ي* ا!للبري, gللل*, Oللع لاللب مللHتقu ا!قمDي ن' ني&مEملا ى)ع نإ a _!ق8 اM4 دDب <@ام)كلا ي&D( ا;ام gم4, ن28 gلكلا م)Dي 0ي#اي#
ا8دللl' +لليف ‰لل)?8 .!لليل اادDتلل#ا ناللمي$ا ى)ع +hر2ي, g+6H&تسي, g+م)Dي gQD3لا يف ار3ت&م ا&يتم ايرX= افd ا!مA&ي, g9اي*',
gاللH*!ل, نع 0>2ملا oM4 @ا?قع 0ب!Dd ا&=!D( 9 <ر?>لا 0مA8' gم)سملا QD3لا +-ا5, نم gلا eOح _OلOيف g+تياI مH)3ف ‰)?ي,
<[ي3&لا ي8اديملا jر2تلا نم لي!Xلا Rدملا ى)ع /ييHتلا اM4 ا&D&مي 9, <اHل!C ى)ع ر?صلا ى)ع 0)>Dلا ا&فKتس( 9,
نلمu BليرXلا اMلHل, <ال&مام' نارليإ <للي!Xلا رع!للا :)لسملا اMل4 رليmب ملك2لا ىلإ _!d!لا يف 0يم"#إ 01رح نwا ىتح c>&( مل
S"لصلا ملHي)ع للا لل#5 0&ل# نلم Tلي)ف g0يرلسلا 0يل3ما4, gBل2لا نلع Nرل`Vا @!كلسلا, g0يفاDلا 5اثيإ ام' <ي)ي اميف oر1M&#
<tن,رللA&( 9, يلللإ ا!لل6=ا مللu <0للمI مللكي)ع م1رم' نكي 9 مu <م1/ا1رl, م1رم' ا!Dم*iفt a +م!قل _ا= ."سلا +ي)ع |!8 <."سلا,
<لللماع يل8إ مكت8الكم ىل)ع ا!ل)معا .!ل= الي,t a +م!قل QيDl _ا=, <tن,رA&( 9 مu اDيم* ي8,ديكفt a +م!قل ."سلا +ي)ع !4 _ا=,
لللا ى)للd دللم2مل لي=, <:ل; لثم لا /اي?8' _ا=, <tQي=5 مكDم ي8إ ا!?ق(5ا, <e;ا1 !4 نم, +يOKي eاMع +ي(iي نم ن!م)D( F!#
Œ5ادلا 0?=اع +ل ن!ك( نم ن!م)D( F!سف لماع ي8إ مكت8اكم ى)ع ا!)معا .!= اي ل=t a م)#, +ي)ع

ىلللإ م)لل#, +ي)ع لا ى)d _O&ف <
ا,ر?للصف :لل)?= نلم لل#5 nبMل1 دللقل,t a +ل!قب ل*, Oع لا oاOع,g7;,', g@!IاXلا +ف#, gلا 9إ +لإ 9 ن' ن)ع', 0كم /ا2Xب
tا8رص8 م4ا(' ىتح ا,;,', ا!بM1 ام ى)ع
Ž
<
<ل +لام, +سف8 عاب, لاب Bu,, g0?قDلا .ا2ت=ا ى)ع +سف8 دC, نم 0م)1 oM4 <مك)-ا#,, مكD#, يف ام ا!)معا <مكت8اكم ى)ع ا!)معا
#
، $اع%&ا 135
8
، $اع%&ا 34
مللHف B2لاللب رللH>لا نللم مللHD&مي ن' ن!لل&مEملا لللا Bللتيل نكل <اHي8اDي نم 9إ ا45دقي 9 F,ر} يف ا5!H( @!IاXلا 7د2( ن!كي د=
@الD?( Zلصلا Qل&>8 ن' ملHملا <نل28 ا&?4;, ا8' n?4; نإ +مA&ي, +يبري نم eا3لا يم"#$ا @ا?&لا اM4 ن' مع~ ,' g!Dقلا 5ر?ي
نلمل "ثم, الي, ا8اHل3ت#ا jرتلي ن', gال&(اي2ل الA4اب ا&مu /ادعVا Wفدي ن', gا5د4 Q4M8 9' اد* مHملا <ا8/اX`', 0ي?)سلا ا&ف=ا!م
<."#$ا 0مدKل /ا3ي نم +-ايل,' نم ]D?ي, gىعري 7Mلا !4, gn?8' 7Mلا !4 لا نpف <ا&(!م, ا&(اي2ب /ادعVا QD)ي 9' مHملا <ا8دDب
ن!م)للسملا Pقيتلل#ا دلل=, 0للمHمب .!للق( يلل4 9, gاللHل ا?لل#ا&م n=!لللا دللDي ملل)ف t^للما, :تم)1 ل=t a لا +مح5 ي8اmفVا 0م)1 _!ق8 9
Z=ا!ملاللب 0لليبرتلا, نللمثلا Wللف نللم دللب 9 نللكل, <ا!للفحOي, ا!للمA&ي, ا!بري ن' Sاعدلا Q*ا, نإ _!ق8 <ناميpب ا8!ق?# نم @ا2يصب
رلص&لا ىللإ نيم)لسملا 0يل6= Wلف يلف 0م4السم ر?ل1' للا لي?# يف +(اHl n8ا1 لا +مح5 QX= دي# لثم اد4ا>م لD)ف <0Ddا&لا
<tا&-امدب 9إ Sاي2لا اHيف 7رس( 9 ىم ا&لامع't a oا&Dم ام لا +مح5 _!قي نا1 <7اH3ت#9ا Z=!ملا :لMب +ي)ع لا 0مD8 ل6فب
2 : _~اولا ¿سايسلا ==لا .
gاللHماA8 Jرللف ىلل)ع اHمOع ن)D( ن' g0ي8ام)Dلا, 0يع!ي3لا 0dا` g0ي#ايسلا eاOحVا F!فd يف ار( نيم)سملا "ب يف د>( 9
"?لا, gن!م)للسم نلل28, gارللكف د)ب', g0م4 T`' ن28 ن!ك&ف' <0ي8ام)Dلا 0ي1ارتl9ا 0ل,دلا 0ما=إ ىلإ FاHلا ي#ايسلا اHX` ر3&(,
U 0م)سم e!D3لا, 0م)سم
دللعا!= FرللD( eاOللحVا :)( ن' ىلإ :ل; W*رم ن!كي د= نكل <ا&ي)ع اHبرح, ا4/ادع O1ر(, مHDم ن,اDت( ر?>لا 0مA8' ن' :l 9
م)لل#, +للي)ع لللا ى)d لا _!#5 ا&م)ع د=, <FرD8 ن' ن28 Q28 9, رصDلا ناس)ب :يتكتلا, 0ي>ي(ارت#$ا دعا!=, 0ي#ايسلا 0?D)لا
دللقع نللم, gjرل3م ري?لل1 0لليامح nلل2( _!`دلللا نللم oرصع ل-ا#, ل1 مD8 <oرصع ل-ا#, ل1 Qي?2لا لمDت#ا ;إ gFرصت8 Zي1
يلف Fرللع اللم _اللثم ىل)ع eرلل2لا يف 0•?D( نم, gل-ا?قلا Wم F"ح' [ب5 نم, g^ير= Wم cلاصتلا, !Hيلا Wم ^ياDتلا @اد4اDم
<نامOلا د-اكم, g/ا&Xفلا 7'5, geر2لا عد` نم :ل; R!# ام ىلإ gم)#, +ي)ع لا ى)d +8ام~
Wلم .دXلصي 9 اللمب g/ال6قلا, S5ا$ا, مللك2لا ن,Eلl 0لماDلا ن,Eل3لا يلف Fرلصتلا يل4 ا&تم-' |"Xdا يف 0يعر3لا 0#ايسلا
U5!>لا .اكح ى)ع .ايقلا ~!>ي ل4 a !4 +(افرص( يف 7ر2تملا نمEملا ى)ع |رXي _اE# _,iف <0Dير3لا
tمك&م رمVا يل,', _!#رلا ا!DيC', لا ا!DيC' ا!&مq نيMلا اHي' ايt a ىلاD( لا _ا=

يللف الل2ل$ا ىللم ا&م' tمك&مt +ل!= د&ع Zق8 <
@ار4الXلا @الل&مEملا eMلع نم _اثم' ا&م' U نيم)سملا "ب ل1 يف اHكفسي نم, رصم يف ني&م!ملا /ام :ف# نم ا&م' U ناتس8اmف'
<_Lاستلا _!Xي, U F,رDملا نع ىH&ي, رك&ملاب رمiي نم ا&م' U ر3?لا •ي5ا( يف دح' +ب eMDي مل امب @ات8اقلا
ي)يلل#t a !Dللسم نللبا نللع gcي2للd ]يدح !4, gي8ار?Xلا, 0*ام نبا, دمح' .ام$ا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
نإ a لللا _!ل#5 اليt a ‘!Dللسم نللبا 7'’ nل)قف tالHتي=ا!م نلع S"للصلا ن,ر`Eي, g0عد?لاب ن!)مDي, 0&سلا ن!•فXي _ا*5 م15!م'
لDف( Zي1 د?ع .' نبا اي ي&لiس(t a _ا= t U لDف' Zي1 مHت15' • <tلا ىصع نمل 0عاC 9
Bللح يللف اMلل4 <رللف1 دللقف ادللمع اللHت=, نع S"صلا ر`' نم ن' ى)ع 0با2صلا \اف(ا م1ا2لا, 7Mمرتلا R,5, 75M&ملا Pفا2لا لق8,
م1ا2لاب :لاب امف gNا&لا 0ماع •
لللا ى)للd لا _!#5 ن' Sديرب نع cي2d ]يدح !4, م1ا2لا, نا?ح نبا, 0*ام نبا, 7Mمرتلا, ي-اس&لا, ,ا !ب' , دمح' R,5,
<tرف1 دقف اH1ر( نمف gS"صلا مH&يب, ا&&يب 7Mلا دHDلا نإt a _ا= م)#, +ي)ع
+للل 0للعاC "ف الل&م 9 مH&م نا1 نم, gا&م 9 مH&م c?d' اH1ر( نم, gاH1ر( دقف ا4ر`' نم, gرف1 ادماع اHت=, نع S"صلا ر`' نم
<tU لDف( ام د?ع .' نبا اي ي&لiس(,t <ا&ي)ع
رللسDلا يللف 0للعاXلا, Wمللسلا ىلل)ع م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!#5 ا&Dيابt a ي-اس&لا, ناKي3لا oا,5 اميف nماصلا نب Sا?ع _ا=
9إt a م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لا _!#5 _ا= 0يا,5 يف, <t +)4' رمVا ع~ا&8 9' ى)ع, gا&ي)ع Sرu' ى)ع, oركملا, [3&ملا, رسيلا,
<tنا4رب +يف لا نم م1د&ع احا!ب ارف1 ا,ر( ن'
"يل نيقلل#افلا ارH* نيي8ام)Dلا ر?>لا .اكح نم ن28 ني' U BX8 ل1 يف م4رف1 ن!&)Dي نمم ن28 ني' <|ا!ب رف1 ادمع S"صلا ري`i(
ا5ا?(, افار#إ نيملاAلا نيرفاكلا gا5اH8, • @">ملا @ا2فd ى)ع, ن!يOف)تلا يف ن!)صي ا4ريI, ناتس8اmف' يف ا2ل$ا ىم Rر8
<لا .رح ام _"حإ, gلا 0ب5ا2م, gلا !2* اHيف ^D3ع e!)= اHDف5, .!س>لا zف` /ا5, نم, <ن!قفا&ي
<عا&تم9ا نع ا5ا= نا1 نم ى)ع .ر2( لب Q>( 9 7' a tلا 0يصDم يف 0عاC 9t a _!قي 7!?8 ]يد2ل احرl ي8ا1!3لا _ا=
'
، ءا()لا 5'
3 =ا _~, نم- : نم-لا .
يللف ملليD8 !للب' R,5 gل*, Oع لا نا!h5 oا' نمل نإ, <REي نمثلا +8إ, <لا ن!صDي نم 0عاC, ىhرلا, @!كسلا ا&ي)ع .ر2ي
لا eات1 نإ 9' <5ا ]يح eاتكلا Wم ا,5,دف gSر-ا ."#$ا ىح5 نإ 9't a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' tS!?&لا ل-9t
<م1!)h' م4!متDC' نإ gمكل ن!hري 9 ام مHسف8V ن!hري /ارم' مكي)ع ن!كي# +8إ 9' <eاتكلا ا!=5اف( "ف gناف)تKي# ناX)سلا,
ا,رلل38, gQل3Kلا ىل)ع ا!ل)مح gىل#!م eا2لd' لللDف الم1t a _ال= tU لللا _!لل#5 اللي لللDف8 ام,t a ا!لا= tم1!)ت= م4!متيصع نإ,
<t0تيصDم يف Sايح نم ري` 0عاC يف @!مل goديب دم2م Tف8 7Mلا!ف <ريlا&ملاب
مH8V مHيصD8 لب اصت=9ا, “اDملا ريبد( R!تسم ى)ع eاOحVا 0h5اDم ر?>لا .اكح J5اD8 9 ا&8' !4 chا!لا ي#ايسلا ا&X`
مHيللصD8 <اMللHب يلل&D8 ا;اللم ناللكملا اMلل4 رلليI يللف الل&?ت1 دلل=, <OلليODلا دلل?ع نللب رللمع 0ب!( ا!ب!تي ن' 9إ ."#$ا Sر-ا نع ا!*ر`
نلم 0مارلd دللl', رلX`', Bلمع' رللمVا <ني&مEلملا ن, نللم /ايل,' اي#,5, اكيرم' نم ا,MK(ا, gنيدلا ا!بر` مH8V مHh5اD8,
<0ي#ايسلا 0h5اDملا ر>م
نللع S"للصلا رلل`' نللم 0للعاC نللع G,رلKلا e!*, مHفي مH&م دح' اكي 9 g€يHملا ن!23ملا eا?3لا, ل)6ملا لماKلا QD3لا نكل
goا!لHب مللكح, gال(!IاC c?لd' ىلصع, دلل2* ا;pلف </ادللتبا oدلل2>ي دلل=, لا يصDي ل*5 ي)صي 9 ام1اح ن' 0ماDلا مHفي 9 <اHت=,
نيدلللا لللXع ا;pف <نيدلا ر-ا# يف +يصDي ن' gنيدلا امع ي4, gS"صلا jرتب لا يصDي نم ى)ع ن!4' <oا?ع م)}, gلا e5اح,
يلل&Dي ا;اللم eا?لل3)ل, QDلل3)ل |رلل38 ن' دب 9 <اعرl Qص&ملا +لODف gنيملاAلا نيق#افلا نيرفاكلا نم ناكف gلا _O8' ام ريmب مكح
gالل8"?ل يلل#ايسلا, يعاللمت*9ا, 7اللصت=9ا ل?قتللسم)ل 0?س&لاب g0يD?ت)ل 0?س&لاب gيق?Xلا م)A)ل 0?س&لاب oدير8 7Mلا يم"#$ا _!2تلا
g“اللDملا /ا?ع' n2( 5!Hقملا Sر#Vا e' نع gB2لا .!6Hملا لماDلا نع gيم!يلا O?Kلا نع ‚د2ت&ف g+)يdاف( يف :ل; ل1 |ر38
نللع, g0فيKسلا 02يسكلا S5ا$ا نع goاl5, /ا6قلا نع goاسف, مي)Dتلا نع g5ا?>لا م1ا2لا, ملاAلا 7رثلا +)mتسي 7Mلا |"فلا نع
اللحا2لإ للل=' نللك8 "ف <_دللDلاب رللم' ام لثم /ي3ب رم' ام لا ن' .اDلا, yاKلا ر?K8 |ا2لإ, ليصفتب, <اM4 ل1 يف مك2لا 0يل,Eسم
الل&&يب \5اللفلا Wم نييلام#'رلا نم †نيدلا يف oار1إ 9 ;إ† 0ير2لاب ري3?تلا ى)ع اdرح ل=' نك8 9, gنييع!ي3لا نم 0Xق&لا oM4 ى)ع
0Dقب Oع' ى)ع مuا>لا ي8!يHصلا ,دDلا نم نيم)سملا J5' رير2(, g0يق?Xلا م)} نم ناس8$ا رير2( <ا45اسي, 0ي)4ا>لا نيمي نيب,
0لماD)ل |رل38 <•ي5اتلا يف 0مVا oM4 ريصم, gلا د&ع ا&م دحا, ل1 ريصم gنا!Hلا ريصم ,' SODلا ريصم ا8د&ع ناي&Dي ا8"ب نم
<م)D8, g."#$اب [بر8, مH(ايح يف e!)Xملا رييmتلا
ى)ع لب gاHمي=, 0ي)4ا>لا +يف مك2ت( 7Mلا رصDلا R!تسم ى)ع 9 ن!ك8 ن' ا&ي)Dف <دعا!قلا نم 0&تفلا ناي&ب ي(iي اير4!* ارييm( دير8
يلف ن!للDم>ي g0ليD*رلاب /ادللعVا الل&مHتي <+8;pب, لا نم Rد4 ى)ع +عرتK8, g+D&ص8, g•ي5اتلا ى)ع ن28 +حرتق8 ل?قتسم R!تسم
ا,Oلليمي ن' ن,دلليري 9 /ادعVا نكل g0&Dل عM=' ا8د&ع S"صلا jر(, <نيد>ملا Sاعدلا ."#إ, نيير?>لا S"صلا ي15ا( ."#إ مHتم)1
م)لل#, +ي)ع لا ى)d ا&ي?8 0&سب ا&ث?3( ا&D&مي "ف </ا5, ىلإ رA&لا 0يD*رلا, <مHب5 7دي نيب ني&مEملا .اي=, نيقفا&ملا @ا/ا&28إ نيب
ىللإ Sر-الصلا 0لياملا S5ال62لا +ليف ريلس( 7Mللا [لKلا Wلم اريل#9 gرلhا2لا ل-ال#!ب ل?قتسملا ل1ا3م |رX8, [XK8, ركف8 ن'
ملليق8 اللمثي5 gا&ي)ع 0h,رفملا 0ياملا S5ا62لا ل1ا3م اHDم ل28, g0يم&تلا ل1ا3م ل28 ي1 ميA&تلا, م)Dلا S!قل اادعإ نكل g0ي,اHلا
_,دلللا 0لل&ميHب ىللhر8 9 الل&8إ <ملاللD)ل ."للسلا رلل8, gTف&لا, ^يDلا 0ي&ي8iمC, 0ير2)ل 0ي8اس8$ا 0*اح R!تسم ى)ع 0ي!`' S5ا6ح
Gاللت8$ا @">ع نلليب +للت=,, ناللس8$ا مللس* نلل2Xب 9, g0لليمwا +=!قح, +تمار1 م64, ناس8$ا ا?Dت#اب 9, gملاDلا ى)ع ىمADلا
<0في&Dلا S5دKملا 0)2&ملا 0فاقثلاب 0يفCاDلا, 0يركفلا +(ايح, ناس8$ا Tف8 +ي!3تب 9, gj"Hت#9ا,
7دللHلا 5!8, نqرقلا 5!8 goدDب نم, gلا ن;pب ."#$ا نر= gر3ع TماKلا نرقلا اM4 \افq ى)ع يق)ي اي)?قتسم اركف W&ص8 ن' Q>ي
S5!للثلا Wللم \ا?# يفل ا&8إ, <Sر`wا, اي8دلا يف ر6ي ام, gSر`wا, اي8دلا يف Wف&ي ام ن,Oيمي +ب ا5!8 ر3?لا Sايح ى)ع يق)ي <7!?&لا
+uد2تلل# اللم 5دقي 9 يتلا †[?6لا, ميA&تلا, دDلا @9q, ن,رتكل$ا S5!u دص='† 0يم"ع$ا S5!ثلا Wم, gاللHب ا8!ق?# يتلا 0يعا&صلا
<ىلاD(, j5ا?( لا 9إ 5اuq نم Nا&لا Sايح يف
Sدللح, /لليH8 ن' Q>يف gمH(دح, نم Sد-اف 9, 5!>لا .اكح نيب ى*ر( Sدح, 9 goادع$ S!قلا اصت=ا ي&?8 ن' Q>يف gا&يدل |"# 9
<ا4رير2(, اHمي)D(, اHتيبر( دDب 0م)سملا e!D3لا
ملالDلا رلييmتل ال&تX`, gW=ا!)ل ا&مHف, gا8ايا!8, ا8ركف ى)ع ميتDتلا @9,ا2م goدDب, 5ر2تلا ل?= gنييم"#$ا ن28 ge5ا28 ن' Q>ي
ا8دللي يللف نالل1 نpف g.اك2لا ا&ي)ع zق&يل 0في&Dلا 0يرسلا 0ي1ر2لا يف ىق?8 ن' ا&م ناديري نيM)لا Zي!Kتلا, ^يمHتلا e5ا28 ن' Q>ي
ن!لاللت= ن!يبالل45إ ” ن!م)للسم نا!لل`إt a 0للتي?ملا 0&ياHللصلا 0للمH( gNا&لا ى)ع 0ي)X&ملا مHتمH( ا&ب ا!قص)يل ا#دسم اHيف ا!# اصع
<tن!يD*5
<ا8دHXhا نإ Qيلا#Vا لكب, gS!>ف ا&ل cتف8ا ام 0#ايسلا Qيلا#iب +8, e5ا28, g+&)D8, gا&ع,ر3مب ~ر?8
4 : ة-ورملا .
[لKف نال1 نإ <0لماDلا @الير2لا eاب cتفي ن' ام 0يع,ر3م نع ]2?لا S5,رh +(i>ل' ر?>لا 0مA8' نم .اA8 n2( ا&6Dب ن!كي د=
0مVا ل1ا3مل مH)ح, مHتي6قب ا!فرDي ن' نيم)سم)ل cيتي اM4 <0يCارقميدلا 0?D)لا يف ن!م)سملا م4اسي ن' لا +مح5 7,!ملا ا&ملاع
نالملر?لا ربالل&م نللم مHتلالل#5 Nالل&)ل ا!للm)?ي, 0لل>2لاب 0لل>2لا ا!ع5اقي ن' نيم)سم)ل iيHتي |!h!لا اM4 !*!ل, <5اH&لا ch, ى)ع
<0يباKت89ا Qdا&ملا, @اDم>تلا,
cمللس( يتلللا 0لليCارقميدلا 0يع,رلل3م رلليI ر`q /يl ي4, +تيع,ر3م +ل ."#$ا ن' نع 75,ر6لا n=Eملا @!كسلا Wم gدي* اM4
<لا ني يف ا2ل$ا, نيرفاك)ل ع!&Kلا اH8!م)Dي g0مVا @اص&م ى)ع Wبرتلاب اي#,5, اكيرم' W-ا&صل
ني&مEلم)ل نللكمي ا4دل&ع †ا4ريI, ناتس1اب يف Qتك8 ن28, ‚د2ي ام1† ."#Yل eرقتي يCارقمي ريI .اA8 n2( ا&6Dب ن!كي د=,
ىلل)ع م4!Hع .اك2لا يXDي, gQD3لا +ي)ع @!صي, gWيم>لا ى)ع ن)Dي ايم"#إ ا=اثيم ي?Dl د&سل ني*ات2ملا .اك2لا نم ا!?)Xي ن'
<د2( 0يلاقت8ا 0)حرم دDب يم"#$ا مك2لا /ييHتل لمDلا
ر?ل>لا _, SOللH*' ىللإ ZلليX)لا eرلستلا ن!لكي ا4دلل&ع </"ب, االH*إ nل?قع' F,ر} n2( ا&6Dب †"Dف ‚اح اM4,† ن!كي د=,
.اللقم لللكل نpللف gSMللبا&ملا, Oلليمتلا 0يلل6= يللف zDب .اH(ا نع ا&6Dب Zكيل, <ديD?لا Rدملا ى)ع S!عد)ل 0مد` 0يم!ك2لا, 0يم"ع$ا
يللف 5ا!لللا 7!?&لا ]يد2لا اMHب يعام>لا R!تسملا ى)ع لمDي ام8pف اH>لا e!)#' رييm( 0ي&ب 0فdاDلا .ام' +#'5 ى&ح' نم, <9اقم
0للما` لللثم1 نمEللملا لللثمt a _الل= م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' Sرير4 يب' نع ناKي3لا R,5 <Niب 9, <رفلا نمEملا Bح
ىتللح <0لللدتDم /امللd S~5Vالل1 ر*اللفلا لللثم, </"?لاللب iللفكي نمEللملا :لM1, nلدتعا n&ك# ا;pف <اHتف1 cيرلا اHت(' ]يح نم ع5Oلا
<t/اl ا;إ لا اHمصقي
نللب ليHلل# cللل' امدلل&ع "ثم <ع5Oلللا 0للما` 0لل8,رم, /"?لا د&ع ر?صلا اM4 nي'رل م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا Sري# nD?ت( !ل,
ي?لل8 الل4ا2مف م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd دللم2م ىلإ 0لا#رلا 0?س8, 0)مس?لا 0في2صلا نم ي2مي ن' ى)ع 0ي?يد2لا c)d 0بات1 يف ,رمع
<0ميركلا oديب 0محرلا
Qللح"لا [للKلا نم ي#ا#' /O* gاHيف Sايقلا, Sر?Kلا نCا!م, 0ل,دلا Qdا&م لكل _ا*رلا ادعإ, gمك2لا SOH*V eرستلا ن' ى)ع
nبالثلا ن!للكي, g0ليKي5اتلا yرلفلا oدلفا,5, رلH&لا ن!لكي, g08,رم +يlا!ح, لمDلا Q)d [Kلا :ل; ن!كيف ي6مي ن' Q>ي 7Mلا
<ريسلا Z=!( 9 @ا1ر2تم 0ي#اي# @ا*ارD8ا نم لا +ب ي(iي ام, 0H*!لا يف ريسلا ى)ع
0لليبر2لا 0للعدKلا, 7'رلللا نللم 7' عرلل3لاب .دXلصي 9, g0ع,رلل3م ر?لل>لا .اكح ى)ع 0يم"#$ا 0م!قلا ن' Qي>( 0يعر3لا 0#ايسلا
<5!مVا ل`ادم, 0ي#ايسلا 0?D)لا دعا!= م)Dي نمل +&)D8, اM4 Qتك8 ن' Sدياكملا, 0عدKلا, 7'رلا نم, <اH6Dب ا&فd, يتلا Sدياكملا,
[قللسي, gل-الل?2لا +لل Qلص&(, g.ا!للXلا +لليلإ Qللس&تف gدح' +فرDي "ف oرم' يفKي ن' يف ديكلا, eر2لا, 7'رلا ن' Qس2يف oريI ام'
<.ا2ت=ا, 0?قDل اH8إ, <[ي2م مH-ا5, نم لا, <@!IاXلا 06?= يف 0m6م

ي8اثلا لصفلا
,امي(او نيدلا ديد=ت
ديد>تلا ƒ
ناسح$ا, نامي$ا, ."#$ا ƒ
نامي$ا QDl ƒ

,امي(او نيدلا ديد=ت
: ديد=-لا
0للي&4Mلا <ع!للh!ملا يللف Zللل' 0)للصب ناللمي$ا ىلللإ nللمي 9 نللمم مHلل6Dب, <نرقلا د>م م#9 ن!2lرملا ر?>لا .اكح نيب نم رث1
<@ا5اD3لا Wف5, ري,Oتلاب !Dقلا, 5اAت89ا ن!K#ري مHف gSد-ا# ا4رم' اHل ربدي ن' ريmلا ى)ع دمتD( يتلا 0ي5اAت(9ا 0ي!عرلا
مللب, gدلل>ي نللم, gدلليد>تلا ىلل&Dم FرللD8 ن' الل&مHي نلل28, <0فلاسلا ن,رقلا 7د>م 0فرDمل "ي!C ا!3=ا&( ناميpب ن!قباسلا ا8Lام)ع
ىلل)ع ار-ا# g0ي!?&لا 0&سلاب اX?6&م g7!?&لا 7دHلا نم ادمتسم ا8اH* ن!كي ن' اير2( نكل gع"C$ا يف ا?ح 9 د>ي Zي1, gد>ي
<S!?&لا GاH&م
a ديد>تلا ر1; اHيف 5, ]ياح' 0u"u
b Bلل)Kي اللم1 Q)قلا يف ‘ى)?ي 7'’ B)Kي نامي$ا نإt a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' يC!يسلا +&سح, دمح' .ام$ا R,5 <
يللف ناللمي$ا د>ي ن' ىلاD( لا ا!لi#اف ge!ثلا B)Kي ام1 م1دح' F!* يف B)Kيل نامي$ا نإt a 0يا,5 يف, tمك8اميإ ا,د>ف ge!ثلا
<j5دتسملا يف م1ا2لا, ري?كلا يف ي8ار?Xلا oا,5, <tمكب!)=
f 0للمVا oMللHل ]D?ي لا نإta _ا= م)#, +ي)ع لا ى)صH)لا _!#5 ن' Sرير4 يب' نع cي2d د&سب م1ا2لا, يقHي?لا, ,ا !ب' R,5 <
<tاH&ي اHل د>ي نم 0&# 0-ام ل1 N'5 ى)ع
… للا _!ل#5 ن' +ل&ع لللا يh5 Sرير4 يب' نع gيC!يسلا +22d ]يد2لا, g@اقu دمح' _ا*5, gي8ار?Xلا, دمح' .ام$ا R,5 <
<tلا 9إ +لإ 9 _!= نم ا,رث1't a _ا= tU ا&8اميإ د>8 Zي1, لا _!#5 ايt a لي= gtمك8اميإ ا,د*t a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d
]للD?يف لللا 0لليا&ع الل4E)ك( 0للمVا ن', +تي!للق( نلليDتتف ZDلل6ي goديد>( Q>يف ى)?ي نامي$ا ن' 0فير3لا ]ياحVا oM4 نم ا&ل لص2(
<+ت)ي#,, +تي4ام, +H&1 يف T?ل 9 F!d!م QXب +فDh, o"ب نم €لاDي نامي$ا ن', gاH&ي اHل د>ي نم اHل +8ا2?#
Bلل)X&م !ل4 لللب gQلل)قلا ناللمي$ا نC!م نكل <نا15Vاب لمع, ‘Q)قلا !4,’ نا&>لاب Bيدص(, ناس)لاب _!= نامي$ا ن' رuVا يف /ا*
]عا!للب @دتللlا oدلليد>تب Qلل)قلا يف نامي$ا 7!= ىتم, <ا=اف8 ناس)لا BX8, لمDلا لXب Q)قلا يف نامي$ا ]عا!ب n?` نpف <نامي$ا
]عا!ب د>تب اH(!= @د>( 0عام*, g0يبرتلاب مH8اميإ د>( اارف' g.!قتل اHثعا!ب ديد>( !4 0مxل e!)Xملا ديد>تلاف <cلاصلا لمDلا
<0?قDلا .ا2ت=ا, اH>لا Q*ا!ب g0ي8امي$ا اH-ا6ع'
نللم ا&للصق8 !للل ن,!للي 08رللصDلا Sاللع g0مايقلا .!ي ىلإ 0يhام 0&سلا, eاتكلا .اكح' نpف gلا عرl نم nباث)ل ارييm( ديد>تلا Tيل
اللHت*9ا ن' eالل(ر8 9 g7رللصع Nا?)ب 0ي*!ل!يديإ oا8ريd, g_امD)ل B4رملا .ايصلا اM4, gn=!)ل 0=رmتسملا S"صلا oM4 ."#$ا
<."#$ا 08رصع 9 رصDلا مي)س( !Hف gلا عرl Wم رصDلا Sايح Zييكتل 75,رh
_,Vا نرقلا د>م ن' ا,ا1 ,' ا!قف(ا, gنر= ل1 د>م نييD( يف ميد= M&م ا8Lام)ع Z)ت`ا <اH&ي 0مxل د>ي نم ل*, Oع لا ]D?ي
0للي8ا5!&ب الل&?لا •يلل3لا مللH&يب نللم ~ر?للي 9الل*5 +لليف Rرلل&ف ر3ع Wبارلا نرقلا ىلإ رA&8 ن28, <+&ع لا يh5 OيODلا د?ع نب رمع
<يhاملا نرقلا د>م لا +مح5 !4 ن!كي ن' دD?8 "ف g02لاصلا _اي*Vا oM4 0يبر( يف رu', g0dا`
نرللقلا اMلل4 N'5 ىلل)ع دلليد>تلا اMللHف <+للتAقي, ."لل#$ا S!2d نع 9إ ملاDلا يف ]يدح Tيل, ر3ع TماKلا نرقلا 0?تع ى)ع ن28
+للب لا د>ي 7Mلا نملا اM4 نم ن!ك&ل ا&)مDتسي ن' +تمAع n)* o!*ر8 ام1 <ام#اح oري# ن!كي ن' لا _iس8 5!HAب +سف8 نع ن)Dي
_اللXبإ دللDب Bلل2لا \اللقحإ ى)ع ن!8,اDتي 0عام* ي&D( ام1 +&يDب اصKl ي&D( د= ]يد2لا يف S5!1Mملا tنم• t ن' ا&ي'رف <0مxل نيدلا
<لCا?لا
م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!لل#5 نإ 9' <9,' ناس)لاب <ناس)لاب gاHل!= نم 5اث1$ا gاHل!= gلا 9إ +لإ 9 0م)1 0ي?Xلا 0فd!لا nيقب
لا 9إ +لإ 9 _!= نم 5اث1$ا a +&م [سب' 9, ch,' 9 ناميYل د>ملا QX)ل ا&4 +فd,, gBي= يم)ع +م"كف gمك2لا Wما!* ي(,'
9 @ارللملا نللم @الللل•ملا ن' Rرلل8, <oدللح نلليDي مللل 5اث1$ا, <اH&م ن,رثكي gناس)لا ى)ع Sد>م 0م)1 gلا 9إ +لإ 9 م4ا~ لا د&>ف
<5اH&لا FارC', لي)لا /ا8q g_الdwا, ,دmلاب gامH&يب ام, 5اكب$ا, ي3Dلاب @ارملا F9q لا 9إ +لإ 9 نم eOح .O)ي gيفك(
!لل?Dم 9 gلا 9إ +لإ 9 B2لا \اقحإ, @!IاXلا zحدل مH>ما8رب لا د&>ف oدDب, QXلا Wم, g9,' ناس)لاب _!= g7!?8 QC +8إ 9'
<!4 9إ +?6I نم اف!Kم, oاh5 يف اب!Iرم 9 g!4 9إ عر3م 9 g!4 9إ م1اح 9 goايإ 9إ
te!)قلا ن•مX( لا ر1Mب 9't a _!قي ل*, Oع لا نإ
bs
gلللا 9إ +لللإ 9 ر1Mلللا ل6ف't a _!قي م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نإ, <
<cي2d د&سب ربا* نع م1ا2لا, نا?ح نبا, 0*ام نبا, ي-اس&لا, 7Mمرتلا oا,5 tل دم2لا /اعدلا ل6ف',
gاللHل!= نللم 5اللث1$اب الل&8اميإ دلل>ي ن' /اللع ل دم2لاف gلا 9إ +لإ 9 ل6ف يف اثيدح نير3ع, W?# نم رث1' لا ل6فب nDم* د=,
<لا /اl نإ Rر&# ام1 0يبرتلا يف ي#ا#' ن15 اH&م 5اث1$ا, <اHيف \ارmت#9اب g9,' ناس)لاب
: ,اسح(او ,امي(او ملس(ا
@الل*5 نللم 0لل*5 ىلل)ع Bلل)Xي امدلل&ع yالل` ىلل&Dم +ل, gىلاD( ل 0ي!?Dلا ي8اDم ل1 +ت*5دم يف لم3ي .اع ى&Dم ."#إ 0م)كل
نالمي$ ."لل#إ نلم يلق(رملا م)للسلا اMل4 نلم دحا, ل1 ني' FرD&ل 0يم"#$ا ا&(اDمت>م يف Nا&لا Zي&ص( نم ا&ل دب 9 +8إ <0ي!?Dلا
ناللميإ ىلللإ gNالل&لا 0للماع نللع Oلليمتي 9 ."لل#إ نللم ا&با2d' /اق(5ا ي4, g0يبرتلا Sرمu رAت&8 ن' 0يبرتلا د&ع ا&ل دب 9 مu <ناسح$
ىلإ Zصلا _ا*5 نم ادDت#9ا 7,; Wفري ]لاu \ر( مu gZصلا يف اH>)ل مH)4Eيف لماكتي مu gZصلا يف _!`د)ل مH)4Eيف لماكتي
<ناسح$ا 0?(رم
7Mلللا 5!Hلل3ملا لللير?* ]يدح نكل <oاياd,, +Aع,, +?X`, +(اس)* يف +&ع 0ي,رم م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ]ياح' ا&ت('
0با2للصلا oqرلف لللير?* /ال* <7!برتلللا ليلصفتلا, 0للبارmلا, Bي!لل3تلا نلم 0ل)ح يف ا8/ا* رمع نع ن&سلا eا2d', ناKي3لا oا,5
<oريI ]يدح يف oد>8 9 7Mلا ليصفتلا اM4 0يم4V 9إ jا; ام gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wم Qيرmلا o5ا!ح ا!ق)(, o!Dم#,
ا!لل# ديدللl eالليثلا Jالليب ديدللl للل*5 الل&ي)ع Wلل)C ;إ .!ي @ا; م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 د&ع N!)* ن28 ام&يبt a رمع _ا=
Wللh,, g+يتلل?15 ىللإ +يتلل?15 د&#iف م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ىلإ T)* ىتح gدح' ا&م +فرDي 9, gرفسلا رu' +ي)ع Rري 9 gرD3لا
دم2م اي a _ا=, g+يدKف ى)ع +يف1 • ."لل#$ا نع ي8ر?`' • 9إ +لللإ 9 ن' دHلل3( ن' ."لل#$ا a م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _اقف
n=دللd a _الل= <"ي?لل# +لليلإ nDXتلل#ا نإ nي?لا €2(, gنا6م5 .!ص(, gSا1Oلا ي(E(, gS"صلا ميق(, gلا _!#5 ادم2م ن', لا •
+=دصي, +لiسي +ل ا&?>Dف • نامي$ا نع ي8ر?`iف _ا= • 5دللقلاب نمEلل(, gرلل`wا .!لليلا, +)لل#5, +لل?ت1, +للتك-"م, لاب نمE( ن' a _ا=
n=دd a _ا= <oرl, oري` • ناسح$ا نع ي8ر?`iف a _ا= • a _الل= gjارللي +8pللف oارلل( نللك( مللل نpللف goارلل( :لل8i1 لللا دلل?D( ن' a _الل=
0عاسلا نع ي8ر?`iف • ل-اسلا نم م)عiب اH&ع _,Eسملا ام a _ا= • اللH(ا5ام' نللع ي8ر?`iللف a _ا= • ن', gاللHتب5 0للمVا دلل)( ن' a _الل=
‘م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 7'’ يل _ا= مu gالللي)م ]?)ف <B)X8ا مu <ناي&?لا يف ن!ل,اXتي /ا3لا /اع5 0لاDلا SارDلا Sاف2لا Rر(
رمع اي a • م)ع' +ل!#5, لا a n)= U ل-اسلا نم 75د(' • <tمك&ي مكم)Dي م1ا(' لير?* +8إ a _ا=
نيدلا <مH&ي مHم)Dيل ا34دم ا5ا!ح م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 5,ا2ي, ل*5 S5!d ى)ع لير?* _O&ي ن' +تيم4V رمVا Gاتحا
<zD?تي 9 gاM4 ل1 !4 +ق)` نم +يفXصي نمب 0مxل لا oد>ي 7Mلا نيدلا, g0عاس)ل Q=ر(, ناسحإ, ناميإ, ."#إ
نالمي$ا, ."ل#$ا @ال*5 يلف !Dلd gىلاللD( لللا ."1 نللم S5ال?Dلا ا8Mل`' دلل=, g0?قDلا .ا2ت=ا ى)ع ا&4 c)8 zD?تي 9 +8!1 نم,
<ناسح$ا,
_امكتل#9 ملH&م دلحا, لل1 يDل# نكل <yاKلا ى&Dملا اMHب نيم)سم ا!8!كي ن' يفكي 9 gني&مEملا نم مH)1 ا!8!كي ن' دب 9 لا د&*
+للب5 ىلللإ دلل?Dلا \!l رتف نإ اHل رفم "ف gرتف(, ل*, Oع لاب 0)صلا يK(ر( +8,دب ي#ا#' رم' ناسح$ا 0?(رم ىلإ ي=رتلاف +8اميإ
<\الف&لا @ا15 9إ +-اقل Qح,
يلف /ال* الم1 /يلl ل1 ى)ع لا +?ت1 7Mلا ناسح$ا ~,ا>تل +ل ادDت#ا 9 نم مH&مف gا?Dلا د&ع 0(,افتم ي8اسح$ا _امك)ل @اي)باقلا
ن!للكي نللم الل?Dلا نم, <ني&مEملا ل1 نم رAت&ي ناسحإ اM4, <ا*;!م8 ن!كي ىتح 0ي&Hملا, 0ياH>لا, 0يا?Dلا +لامع' نقتي g]يد2لا
ىللإ رلA&لا ىللإ ا=!لl, g+تDيرلl, oرم' Wم, +Dم ا5!6ح, +ل">ل ار1; gل*, Oع لا .ام' ام-ا اف=!م ناق($ا ناسحإ Wم +8اسحإ
<+)ي?# يف @!ملا, +-اق)ل ا?ح, g+H*,
نلم الHل لللا يفXلصي 0لdا` 0ل*5 [للسقلاب Nا&لا نيب SاH3لا 0ي8ا5!8, ر-اص?لا cتف 0ي9, gRر?كلا 0ي9!لا, g@ا*5 لا /ايل,'
<oا?ع نم /ا3ي
eاللب .,Oلل ىلل)ع لللا دلل&* ىللبري ن' ادللي1' اللب!*, Qلل>يف <دلل?Dلا Qس1 نم eاب5Vا e5 7دي نيب للMتلا, geا?لا ى)ع F!=!لا نكل
دلل?Dلا c?للصي ىتللح g+*5الل`, ناللس)لا رلل1; دلل&ع اللي?)= ا5!لل6ح, g+ل Sاللل*ا&م, gل*, Oع لا رمV اقي= اصيرح 9اثتما g0ي!?Dلا
10
، دعرلا 28
Qلل !لل4 لل*, Oللع لللا 7دللي نلليب .اليقلا اMلل4, g0يم"#$ا 0م!قلا |ا>8 Z=!تي اM4 ى)ع <رتفي 9 +يدي نيب ام-ا= g+ب5 ار1ا; نمEملا
<اHح,5, ا4اOmم, 0م!قلا
لللا, "1 <يللم)Dلا ليللص2تلا يللف رللص2&ي 0للuا5!لا _اللم1 ن' ا&لل6D?ل ليKي, g0uا5!لا, _امك)ل ار1; ا&-ام)ع zDب د&ع 'رق8 • اللم8إ
يللم)Dلا ليللص2تلا ن!لل1 ]لليح نم 9إ +يف د?Dلا Qس1 ل`دي 9 يHلإ yاصت`ا !4, <ناسح$ا @اماقمل 0uا5, يdاصت`9ا _امكلا
/ادHل3لا, نيقيدلصلا, نيي?ل&لا نلم ملHي)ع للا ملD8' نلم eرلقلا Sر6ح ىلإ +&م ل` eاب ى)ع _!`د)ل نا•يHي 0يبرتلا, 75,ر6لا
<ني2لاصلا,
vارd gميقتسملا vارصلا ا&يدHي ن' !4, gQ)X8 ن' +8ا2?# ا&م)ع امب ر1Mلا @ا=,' يف, S"صلا يف مHب5 ا!*ا&ي ن' لا د&>ل يm?&ي
iل3ي نللم, g/ال3ي نللم +لتمحرب ‹للتKي g+لتمح5 eا!بV |اتفت#ا, gللM(, Qلل)قلا يف @ا?`إ 0يل!قلا Sا*ا&ملا Wم, <مHي)ع مD8' نيMلا
<Q)Xلا :مHل' :?ح' ا;إ, ميقتسم vارd ى)ع +)D>ي
: ,امي(ا ~·~
دلل&ع† 0?Dلl ن!D?ل#, Wلل6ب ناللمي$اt a _ال= م)ل#, +للي)ع لللا ى)لd لا _!#5 ن' Sرير4 يب' نع ن&سلا eا2d', ناKي3لا R,5
<tنامي$ا نم 0?Dl /اي2لا, gBيرXلا نع R;Vا 0Cامإ ا4ا8', gلا 9إ +لإ 9 _!= ا4"ع' a ‘م)سم ا~’ †ن!ت#, W6ب 75اK?لا
ملل)Dملا نالليب, \دللصب ا&ت8اHتلل#ا رللHA8 +8ايللس&?ف gاMلل4 T&8 9 نامي$ا QDl ى)ع' ي4 g9,' اHل!= نم ا5اث1إ gلا 9إ +لإ 9 ن' د>8
<م)#, +ي)ع لا ى)d ي8ابرلا
<ناسح$ا Q(ارمل Q*ا!لا +*!تلا Wم gyاKلا ى&Dملاب نيم)سم ا!8!كي ن' يفكي 9 gني&مEم ا!8!كي ن' دب 9 لا د&* ا!#
ىلل)ع لللا مHثD?ي نم oد>ي 7Mلا نيدلا !4 ني&مEملا +م)Dيل لير?* ى(' 7Mلا نيدلا ن', go"ب دDب نامي$ا ديد>( !4 ديد>تلا ن' ا&ي'5
_اللمعxل ي(iللي نللم نيم)للسملا نللم ن' :للل; gني&للس2ملا 9, نيم)للسملا 9 ني&مEللملا QCاKي ميركلا نqرقلا ن' ا&ي'5, <0-ام ل1 N'5
g/افXللdا, 0للdا` 0لل*5 ناللسح$ا نV, <لللا نللي ى)ع .ايقلاب QCاKي 9 اMHف gBفا&م !4, ام4ريI, S"d, SاHl نم Sر4اAلا
<ر3?لا yاصت`ا نم Tيل امHبا2d' نييD( نكل gني&مEملا ل1 امHيلإ \!تي ن' يm?&ي
مللH&م للD>ي مليA&(, gللا رللم' Mلليف&( 0يل,Eلسم ا!)م2يل مH•يH( 0يبر(, gن!فرDي اHب @افdا!م مHل ن!ك( ن' دب 9, gن!&مEملا يق?ف
<اH>لا ىلإ مHفح~ [?6ي ن!8ا=, gMيف&تلا ى)ع ني5ا= اد&*
ىلللإ _Oلل&تي, g/اللي2لا Bلل)` يللف ناللمي$ا Sرللمu Zصي, gلا 9إ +لإ 9 0ي?)قلا 0يبرتلا 0)ي#, يXDي نامي$ا QDl نع 7!?&لا ]يد2لا
+لللإ 9 a ي8ا5!لل&لا ي8اللبرلا j!)للس)ل G;ام8 0u"ثلا oM4 <BيرXلا نع R;Vا 0Cامp1 اHXسب', _امعVا لH#' يف نامي$ا ل-9 Tم)(
R;Vا 0للCامإ a 0يعام>لا 0ماDلا Sاي2لا يف 0ي)Dفلا 015ا3م)ل, †+ب ي(iي 7Mلا ريKلا, /اي2لا a ي8اد*!لا QيMHت)ل,† اHتي8ا5!8, لا 9إ
<نيم)سملا BيرC نع
نللع لللا يللh5 gريثلل1 اللم4ريI, يقHي?لللا لللا دلل?ع Pفالل2لا .ام$ا, gيمي)2لا لا د?ع !ب' Pفا2لا .ام$ا نامي$ا QDl يف Zل' د=,
<Wيم>لا
<اHقيس&(, اH?ي(ر(, نامي$ا QDl Wم* يف اH>لا, ميA&تلا, 0يبرت)ل 7!?&لا GاH&ملا م4رu' ى)ع Tمت)8 ;إ ا&ع لا يh5,
+ميدللق(, م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!#5 ]ليدح Wم* نم م4دص= Bفا, Bس8 ى)ع +قفلا, ]يد2لا _ا*5 م4, نامي$ا QDl ا!فل'
Q)= يف نامي$ا Sايح 5!صي :سمتم لك1 †_اي*Vا ر?ع اريث1 ا8Lام)ع +&ع لق8 7Mلا, اري`' W?C 7Mلا +بات1 يف يمي)2لا لDف ام1†
<Wمت>ملا يف, +?لا=, نمEملا
لللحارم Qلل(ر8 نللكل gيعدب ديد>ب ي(i8 9 <مHفيلi( ريI افيلi( Zلi&ف مHم"#pب Nا&لا لH* +*ا!8, goدDب ام, ا8رصDل @امامت4ا ا&ل,
لللا ى)للd +ل!لل#5 0&لل#, لللا eات1 نع G5ا` دحا, Fرح اHيف ام 0*5دتم 0?Dl نيD?#, اD?# Qس28, gاH>لا, ميA&تلا, 0يبرتلا
رلل3ع 0?Dللl نيD?للسلا, W?للسلا ا&مللس=, <اللHي)ع 5ا?I 9 0يعرl 0#اي# يHف g0يميA&( 0ي!بر( دdاقمل [قف Qي(رتلاب ا&ي(' <م)#, +ي)ع
لللا /اl نإ ا&4 [س?8, <+D?C, +قيق2( لا رسي 7!?8 ]يدح يفل' نم رث1' م6ي eات1 يف ا4ا&Dم*, gر3Dلا _اصKلا ا4ا&يم# @ا•ف
<+)يل, 7!?&لا GاH&ملا Q)d اH)D>8 gنامي$ا QD3ل ا8ربد( _!ص2م
@ا2لاللصلا ا!لل)مع, ا!لل&مq نيMلللا نللم 0لل8!&يكلا, 0لل?قDلا .ال2ت=9 oاليإ +بدلل8, ناللس8Yل يلل8qرقلا eاللXKلا نللم ر3Dلا _اصKلا G5دت(
<0محرملاب ا!dا!(, ر?صلاب ا!dا!(,
0?2للصلا a ىللل,Vا 0)للصKلا لللص2ي gن!لل&2لا 0للل;ا?لا 0للقيفرلا 0•فادلللا اللH(!`' +فالل3ت1اب g0للعام>لا 0للمحرم يللف ناللس8$ا _!للص2ف
يللف +تي!6ع, gnم( +تيبر( ن!ك( :لMب, <اH>لا a ي4, SرlاDلا 0)صKلا لص2ي ىتح 0)ص` ىلإ 0)ص` نم ى=رتي مu g0عام>لا,
للا eOلح ‹-الللص` ىف!تل#ا دل= مليA&تلا ن!لكي نالمي$ا QDلl ل-ال6فل 0لعام* للا دل&* ليلص2تب, <nقu!تل#ا للا د&* ميA&(
<ني?لاmلا ني5!ص&ملا
[للبر( 0للي8اميإ اللC!ي` ا4ا85!للص( نpللف <نامي$ا رH8 اH&م Zلiتي دفا,5 gQD3ل 7!m)لا ى&Dملا :ل; ى)ع _دي ام1 gنامي$ا QDl نإ
ىللإ 0لمح5 /املسلا نلم دلتمملا نيتلملا للا لل?ح gنqرلقلا ملHق)` c?لd' ىتلح اHلا*5 Zيلi( نق(', n)تف نإ gن!ك( يHف +برب د?Dلا
<ىقu!لا S,رDلاب jاسمت#ا J5Vا يف نيم)سملا 0عام>ب :سمتلاف M-د&ع, <اد>م ااH*, اميكح "مع رHA( ]يح gJ5Vا
<ميA&تلا, 0يبرتلا @ايم!مع يف ني)صف دDب TماKلا لصفلا يف ر3Dلا _اصKلا, نامي$ا QDl ىلإ لا /اl نإ W*ر8
]لاثلا لصفلا
ة------يبر-لا
ع!م>ملا ƒ
0يبارعVا ƒ
لا د&* Q(ارم ƒ
."#$ا يف oLا&I, /رملا ƒ
[سقلاب د4ا3لا نمEملا ƒ
0ي)?قتسم 0يبر( ƒ
ر#Vا ƒ
د*اسملا يف B)2لا ƒ
0يم"#$ا 0يفاقثلا Wيبا#Vا ƒ
@اCابرلا, @اركسDملا ƒ
eا?3لا 0يبر( ƒ
@ا&مEملا 0يبر( ƒ
@ا=,Vا, Qتكلا, €مار?لا ƒ
@اdاصت`9ا, W=ا!لا +قف ƒ
0)ي)لا, .!يلا لمع ƒ
0يبرتلا ن~ا!( ƒ
0يبرتلا v,رl ƒ
ةيبر-لا
: _وم=ملا
لللمDلا, ملل)Dلا ل-ا6ف نم +يف Wمت*ا ام ن' ن,دصقي gt+ع!م>م يف ديرف ن"فt a ن!?تكي _ا*رلا @اق?C يف Zل' نمم ا8Lام)ع نا1
<ل-ا6فلا :)( عامت*ا يف دح' +)uامي 9 ا~اتمم +)D*
:لMللل gناللسح$ا, ناللمي$ا @اللي)با=, لقDلا, مس>لا يف @ايd!ص` مD&ملا ىلاD(, j5ا?( لا oاXع', 9إ د?ع نم ام ن' دقتD8 ن28,
<tع!م>مt .!Hفم, tع!م>مt 0م)كب Pفت2&ف <لمDملا نم W-ا6?لا GرK( ام1 oارف' "uامتم "ي* 0يبرتلا €ت&( ن' نكمي "ف
: ةيبارعVا
يللف ملل4, <اللي8qر= ايم"لل#إ ىلل&Dم 0للم)ك)ل ن' اللم1 g,دلل?لا eرDلا م4 0mل eارعVاف g7!mل _!لدم 0م)ك)ل, geارعxل 0فd 0يبارعVا
للا يلh5 G5OلKلا, N,Vا Sرلص8 o,رص8 9, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ىلإ ا,ر*اHي مل, ا!م)#' ن!م)سم 0&سلا, نqرقلا
<ا8اميإ, ا&ك# نيم)سملا 0عام* FارC' يف ن!م)سم .!= g5اص8Vا, نير*اHملا لباقم يف gم4 ]يد2لا, نqرقلا يف eارعVاف <مH&ع
يللف م4/الل&I 7!لل?&لا اللH>لا Sري# يف م)D8, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع 5اص8Vا, ن,ر*اHملا م4 نيم)سملا 0عام*
gنلليف)Kتم نيدللعا= نللير`q, gنيقفالل&م نير`q, gني=اd نيم)سم نم [ي)` eارعVا ن' م)D&ل 0ب!تلا S5!# 'رق8, gمHتقبا#, ."#$ا
9 oدللDب اللم, ا8دHع ى)ع Nا&لا Zي&صتف g:ل; ن, مHيف, ن!2لاصلا مHيف [ي)` يلا2لا ا8LاثI, <[ي)` a لا دHع ن!8!Kي نير`q,
دلع ن' Qلس28 9 ىتلح ني=الصلا Oليم8 نلكل gنال4رب للا نلم +ليف ال&ل |ا!لب رلف1 ن!كي ن' 9إ +)ي)6( 9, دح' ريفك( نم B)X&ي
<اH>لا B-اقح يف ا•يl ي&mي ني)=!2ملا
: =ا دن= ~تار-
Rريسف ا!)معا ل=,t a _!قي ل*, Oع لا ن' ديب gلا د&ع لا ا?ع نم د?ع 5د= g+ب ا8رم' 7Mلا نAلا نس2ب 9إ gم)D8 ن' WيXتس8 9
<tن!&مEملا, +ل!#5, مك)مع لا
bb
oارلل8 اللم Qللسح Qلل(ارم لا د&* يXD8 ام8إ, <QيI oد&ع oا?ع @ا*5 نم ىلاD( لا +م)Dي امف
<+ب5, د?Dلا نيب ام jرت8, <اH>لا يف مH-ا&I, مH(/اف1 نم o5دق8 ام, ن28
+Cاللب5 ناللكم نمEللم للل1 FرDي ن' S5,رh 9!ل "d' Q(5 ىلإ 0*اح 9 +8' ام1 g+يلإ 0*اح 9 رم' Q(ارملا نم 5اث1$ا ن' Rر8
ن2تم8, يبر8 g+يف 0يم"#إ Tيياقم 9 Wمت>م نم g.اع ."#إ نم /ادتباف <7Mيف&تلا م)سلا, يميA&تلا لكيHلا يف +(ايل,Eسم R!تسم,
015الل3ملا ىلل)ع ا~ ا;pللف gاريللص8 ا!لل6ع +يمللس&ف S!عدلل)ل اريللص8 c?للd' +لل8' T8iلل8 ىتللح +سف8 |رتقي نم, 0يبرت)ل "با= نا1 نم
نيMللHب 9Lاللف(, الل#ا&•ت#ا gار*اللHم ا!لل6ع oا&يملل# 0يMيف&تلا 0يق)Kلا 0ي)مDلا 0يم)Dلا ل-ا6فلا نم دي* ع!م>م ى)ع لصح, Sرdا&لا
<لا د&ع نيميركلا ني?ق)لا
<مللHميA&(, ني&مEللملا 0يبرتب ن!ف)كي g/ا?ق8 مHيمس8 g0ي!برتلا مH(/اف1, مH8اسحpب ني~اتمم ني&مEم نم دب 9 Sر>Hلا, Sرص&لا دDب مu
_اللصKلا نمEللملا يللف Wللم>ي مللل نإ ا2لاللd اللع!م>م ن!للكي 9 ع!للم>ملا نكل g0?(رم لكل 0ي)يص2( 0يم)ع Tيياقم د2( ن' ديفي 9
0للي=رتلا, 0ي!لل6D)ل cللlرملا |"للd ىلل)ع مك2ي <0باق&ل Sر>Hل Sرص8 نم G5دت( g08امVا, S!قلا نم gنامي$ا نم 0*5 ى)ع ر3Dلا
Tلل)>م ىلللإ ادDللd اMللك4, <0للباق&لا 0لل?(رل 0?س&لاب 0H>لا T)>م, gSر>Hلا, Sرص&لا يت?(رل 0?س&لاب 0?D3لا T)>م <ني&مEملا T)>م
<0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب 0مام$ا T)>م ,' .اDلا اl5$ا
اللH&م ن!كت( يتلا ر#Vا /ا?ق8, 0?D3لا Qيق8 0#ا-رب 0?D3لا T)>م <مH(!`إ اHيف مH)ح' يتلا Sر4اAلا 0?(رلاب ا!hري ن' دب 9 د&>لا,
<0ي!6D)ل ني2lرملا, /ا6عVا 0ي?(رم يف Fرصتي 7Mلا !4 †لا /اl نإ يلاتلا لصفلا يف Sر#Vا, 0?D3لا ي8ا?م د2&#† 0?D3لا
: ملس(ا ¿- -;ان-و -رملا
اللHيف دلل>( اللك( 9 0-اللم لللبp1 Nالل&لاt a ‘ي-اللس&لا, 7Mللمرتلا, م)سم, دمح' .ام$ا oا,5’ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ]يدح نم
نللم مللH&م للل=', <J5Vا 0لليب;ا* نللم 5رلل2ت)ل Sرلل`wا م4 +Dفدي نم لي)=, gاي8دلا م4, ^يDلا م4 9إ لم2( 9 Nا&لا 0ماع <t0)حا5
\!لل3لا :للل;, مHلا :ل; م*رتي نم مH&م ل=', gلا لي?# يف @!م)ل م-ادلا \!3لا 0مVا م4 ىلإ Wم>ي نم مH&م ل=', g0مVا م4 لم2ي
<0مxل /ا&I +يف ااH*
11
، !و"لا 105
gلللا لي?# يف ااH* Tيف&لا, Tف&لا _Mب ى)ع ن,5اقلا g0مVا م4 لمح ى)ع ن,5اقلا 9إ اHماA8, 0عام>لا 0ي!6ع يف ن)`دي "ف
<+ل!#5, لا 0?2م, R!قتلا vرl Wم g:ل; ى)ع /ا&مVا /اي!=Vا
g+لليف 0يلل#ا!# +لل&ع لللا يh5 Bيدصلا دHع ى)ع ا!8ا1 د=, gzDب ى)ع مH6Dب /اXDلا يف Nا&لا +&ع لا يh5 رمع ل6ف نيح
<tلا نم +Aح, /رملا, g."#$ا يف +تقبا#, /رملا g."#$ا يف oLا&I, /رملاt a _اقف gلي6فتلا ناOيم نع o!لi#
يللف <نيدللlارلا +-اللف)` 0&لل# ى)ع M*ا!&لاب zD8 ن' ا8رم' 7Mلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&# نم !Hف gناOيملا اMHل Gات28,
@اللعام* Rرلل`' 5اللX=' يلف, gال4رم' _,' نللم Sدح!م 0عام* ,' ل*5 S!ع نم 0يDي?C Si38 @i38 0مA&م 0عام* 5اX=Vا zDب
<ني&مEملا نم ارف' ر>م ,' @اف"`,
نيMلللا ملل4, ."لل#$ا يلف /الل&mلا ,,; Wللمت>ي ن' Rرلل8 gF"Kلا, @العام>لا ,' ارفVا ]يح gt0يرXقلا نيم)سملا 0عام*t Tي#iت)ف
لللا نللم Pل2لا ,,;, gمH=دللd ىل)ع م4اH* Bباسب ا!&4رب نيMلا م4, 0قباسلا ,,;, gاHتمد` ن!DيXتسي ,' ا4!مد`, S!عدلا ا,اف'
,' 0لماDلا @الير2لاب cملسي +لت2( مل4 نيMللا ر?ل>لا نا1 نإ رم(Eم يف ن!Dمت>ي <اH>لا ى)ع ن!م~اDلا ن!2لاصلا ن!=اصلا م4,
/الل&?لا Bث?&ي Sايقلا oM4 نم, <ادlرم T)>ملا 5اتKي, اياي= اس)>م 0u"ثلا Fا&dVا /9E4 5اتKي, <دHX6ي نا1 نإ ار# ن!Dمت>ي
/اللl نإ يلاللتلا لصفلا يف يمرHلا /ا&?لا ىلإ W*ر&#, <Sدعاقلا يف لا نم P2لا, 0قباسلا, /ا&mلا ل4' 5ايت`اب يقت)يل 9,O8 يمرHلا
<لا
0قبالل#, /الل&I ا; نالل1 نللمف <نييالليقلا /الل6عVا 0dا` gاHيبر8 يتلا 0يم"#$ا 0يصK3لا @افdا!م ديد2( يف رمع ناOيم ا8ديفي,
+لليلإ _!لل1!ملا 0للعام>لاب J!للH&لا ىلل)ع S5دلل=, اللم)ع, اللي8اميإ اللي="`' ا1!)لل# ناللمي$ا QDl +يف لثمت( ن' اقي)` نا1 لا نم Pح,
<اHتيبر(
: =س-لاب د»ا~لا ن-;ملا
t[سقلاب /ادHl ل نيما!= ا!8!1 ا!&مq نيMلا اHي' ايt a ىلاD( لا _ا=
bf
يللف nباللثلا نيمVا 7!قلا نمEملا !4 ل م-اقلا [سقلاب د4ا3لا
+للل WللقDقي 9, gNالل&لا eرلل4 نإ Zللصلا نللع Zلل3ك&ي 9 7Mلللا دلل4ا>ملا !4 <@ا?قDلا n8ا1 امHم oري# [` نع عOعOتي 9 +Cاب5
g0ل?2ملا +?8ال* نليل, oرل3Dم ZلX)ب, gنامي$ا ي8اDم +?)= 0ي8ا5!&ب اHيف Wي3ي 0عام>لا Zلiت( +ل!ح <_,Eسملا نمEملا !4 <نا&3لاب
للل?= 0لل1ر2لا, 0لليبرتلا +ي*!لل( ىلل)ع, gنللير`wا يف 0ياH>لا Sا5$ا ]Dب ى)ع 5اقلا د4ا>ملا !4 <0قثلا +X?h, +(ا5إ 0مارصب,
/الل?ع' للماح <|الليرلا اللHب ZللصD( ن' 0للميKلا ن!للD&مي الل(,' _ا*5 نم +ل دب "ف 0م' W=ا, رييm( +8إ <ا4دDب, 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي=
!ل4 <دلlرملا Qليق&لا !ل4 اMل4 <+ل!ح نمل [?6لا, ~ا>8$ا, vا3&)ل ا*;!م8, gي8اميإ عاDlإ O1رم ن!كي ن' يm?&ي اH>لا, 0يبرتلا
<اDم 0ل,دلا, S!عدلا ل*5 !4 <+8,دب 0عام>)ل .اي= 9 /ا&?لا يف 0ي,اOلا ر>ح
: ةي-ب--س- ةيبرت
يلف رلص2&( 9 اللHتمHم نللكل <اHXh9ا @ا?قع ر?ع +ل!#5, لاب SODلا ىلإ اHقيرC \رKتل رhا2لا @ا?قع +*ا!( 0عام>ل Gات28
نلع Oل>ع, g0لليD?(, 0للل;, g75ال6ح Zل)K( نم 0مVاب ام رييm(, g0ل, 0يل,Eسم لم2( ل?قتسم gل?قتسملا iيH( ن' اHل دب "ف gاM4
يتلللا 0صي!Dلا @ام~Vا [#, !مصلا ى)ع S5ا= ن!ك( ن' [سقلاب Nا&لا ى)ع دH3( نV S!عدملا 0عام>)ل يm?&يف <لا 0لا#5 لمح
اMل4 نل28 +ليف ريثل8† +ليبر8 7Mلا نمEملا W)Xتي ن' ن;إ دب"ف <0dا` 0فصب رمDتسملا ,Omملا يم"#$ا ا&ملاع, gملاDلا اHيف [?Kتي
ملل4 ن!للكي ن' يلل&Dي g@!للملا 0عا&للd S5,رللh نللع ‚د2تي لا +مح5 ا&?لا .ام$ا نا1 <+تم' دI يD8اd نم ن!كيل †+يMm8, W)Xتلا
0عا&للd يلل4, S5,رلل6لا نللم R!تللسملا Tللف8 يللف Rرلل`' 0عا&للd jالل&4 ن' ن28 Zي68, <لا لي?# يف ااH* اH3ت#9ا نمEملا
دلل&ع اHلMلل?يل +(الليح دللDي, g+=!l, +8اميإ BمDيف gلا د&ع oريصم _!ح Qص&ي ن' Q>ي Qيق&لا, ر*اHملا, ريص&لا .امت4اف <•ي5اتلا
0لليركفلا +(الل=اC /للييH( ىلل)ع @!للم)ل ادDتلل#9ا :للل;, \!لل3لا :للل;, +للسف8 ناللمي$ا :ل; +)م2ي ن' Q>ي ام1 <لا لي?# يف 0*ا2لا
ملل4 <+للتم' ريللصم نع :ف&ي 9 اقح لا ى)ع ل?قملا نمEملا ريصم <0يم"#$ا 0ل,دلا /ا&ب 0مدKل +ل!ح نم @ا=اC, 0ي)مDلا, 0يلاملا,
<o5ارمت#ا, لا ني 5اصت8ا م4 نع :ف&ي 9 +(!م دDب ام
: رسVا
دلل&ع, <دللعا!قلا يللف R5!3لا /!h ى)ع g\!ف نم نيDي Qيق8 اHي)ع رHسي ر#' يف 0يد&>)ل لي4iتلا !28 ن!*5دتملا, لا د&* ZلEي
<رللdا&Dلا للل6فiب +(ر#' /ارu$ ىDسي ن' !6ع ل1 Q*ا, نم, <oرمiب لا ي(iي ىتح 0u"u, ني&uا نم Sر#Vا ZلE( ني&مEملا 0)=
ا;pللف <0?Dلل3لا رلل#' /ا?ق8 نم ن!كملا 0?D3لا T)>م +&يDي gا!6ع ن)Dي ىتح +تي)4' 5دق(, ىبري, ديد>لا نمEملا Q=اري Sر#Vا يف,
Sدلليد* Sرلل#' ا!لل8!كيل 5الل?ت`9ا n2( رdا&Dلا نم 0ف-اC Wم مH&م 0ف-اC M`' مHتي!6Dب FرتDم /ا6ع' Sر3ع ى)ع Sر#Vا @ا~
12
، ةدئاملا 8
اللH8اميpب 0للي!= رللdا&ع !لل*, ىل)ع Z=!تم Sر#Vا يف 7!برتلا !>لا <نا(ر#Vا ZD6تف Q8ا* يف /ا6عVا R!=' M`Eي 9 ]ي2ب
<zH&( ىتح 7!&Dملا, 7املا معدلا, S5ايOلاب 0-دت?ملا ر#Vا ىل!ت( ن' 0?D3لا ر#' ى)Dف <لمDلا ى)ع اH(5د=,
د=اسملا ¿- _-=لا a
رللقم, g0Dما* 0#5دم, gاH* Jاي5, g!#' نيرع نيدlارلا +-اف)` دHع, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع نا1 د>سملا
<لا د&* Zلkتي, اHيف Wم>تي, اHيلإ W*ري, اH&م B)X&ي ن' @!ي?لا Bح' لا nيب ن' :ل; <م4ا5!l T)>م, gلا د&* نا15' Sاي=
دللب9 دي1iتب :ل; دDب, نكم' ام 0ل,دلا .اي= ل?=, gاي#ا#' ا?)Xم يم#رلا ."#$ا نم د>سملا رير2( ن!كي ن' يm?&ي ر?>لا مكح n2(
<نامي$ا Tلا>م, g0ماDلا 0يبرتلا 0#5دم, gQD3لاب /اق)لا ناكم د>سملا ن!كي ن'
9 اللم م)Dلا نم م4 ن!ق)تي, Nا&لا ن!م)Dي, gNا&)ل ن!فرDتي g0ماDلا Q8ا* ىلإ ر#Vا /ا6ع' ا4ر62ي د>سملا يف N,5دلا @اق)ح
<nي?لا يف, Sر#Vا @اس)* يف +يق)تل 0dرفلا |ات(
: ةي-لس(ا ةي-ا--لا ¿يباسVا
oMلل4 @اCالل38 ع!لل&( ن' يللm?&ي, <."#$اب ZيرDت)ل @ا/اق)لا ميA&( g0يب"Xلا vا#,Vا يف 0dا` g0يبرتلا, S!عدلا ل-ا#, م4' نم
<“اق&)ل @اق)ح, 0hاي5 نم, نqرقلا دي!>تل Tلا>م, 0يم"#$ا Qتك)ل J5اDم نم @ا/اق)لا
: ~ا=ابرلاو ~ار-س·ملا
Wللف&ي <Nا&لا /اh!h نع اديDب رمثملا, ا>لا ن,اDتلا, S!`Vا, نامي$ا @ا2سف يف ا4!6م' _ايل, .اي' ني&مEملا [بري ام م4' نم
ل-ا#,, ركسDملا .~ا!ل دD( ن' 0?Dl ل1 ى)ع, <نكم' ام د)?لا G5ا` @اركسDم يف ا!15ا3ي ن' eا?3لا نم ني-دت?ملا 0dا` اريث1
ىلل)ع +لليف Oلل1ريف <0لل=دب ركللسDم للل1 €للما8رب ملليA&( يللm?&ي, <ا4رل#V 0للي5, @اركللسDم ملليA&تل SO4ا* ن!ك( gاHب لقتس( g+تما=إ
ادللعإ, @ار?للKلا _الل?(, F5اللDتلا, 0للhايرلا, Pع!لللا, S,"تلا, لللي)لا .الليقل 5اH&لا, لي)لا @ا=,' ع~!(, نيDم 0#ا5د)ل ع!h!م
<م-اODلا R!قت(, نامي$ا د>تيل ل*, Oع لا ر1; ى)ع +يف ن!فكDي vاب5 يف ن!&مEملا T)>ي Sدعا?تم ريI @ارتف يف, <ل?قتسملا
: ~اب~لا ةيبرت
نلليب ا!)للصح ا;pللف <مللHتيبر(, مHمي)D( /ي#' نيMلا ني)CاDلا نم ا3ي* 08!تفملا ا&(اDمت>م يف ن!8!كي eا?3لا, g0م' /ا&?ل 0*ا2ب ا&8إ
/لليH8 مللل, 01ر2لا نع eا?3لا ا8رصح ىتم, </ا&?لا, رير2تلا د&* ا!8!كيل اا* اادعإ م4دD8 ن' Q>ي oدDب, 0ل,دلا .اي= ل?= ا&يدي'
0للhاي5 نللم eا?لل3)ل دللب"ف <يلل&?( 9, eرXل6( 0للفي&ع 0للي1رح يللف ا,رلل>ف8ا Sرلل#Vا @الس)* G5الل` مHCال38 Fرصل 9ا>م مHل
@الDما>لا يلف, <."ل#$ا ىلللإ Nال&لا S!عدلل ندللملا, Rرلقلا يلف G,رلKلا, S!عدللا 0حاي# دص=' <0حاي#, ركسDملا يف @ا*ر`,
<م4ركف, مH(ديقع 02d, ني&مEملا S!= رHAي امب مHتX38' ن!مA&ي
: ~ان-;ملا ةيبرت
S!لع يلف 0لميADلا نHتيل,Eلسم نل)م2تي, gنH(!لع, نH(الس)*, ن4ر#' نمA&يف <عر3لا 5اCإ يف ني&مEملا مDي ام @ا&مEملا مDي
eاkلب <n8ال1 الم نلي' ريKلا م#ا!م, نامي$ا Tلا>م, م)Dلا @اق)ح نر62ي gلا د*اسم نم لا /امإ W&مي 9, <0مVا رXl 0يبر(,
<+Xبا!h, عر3لا
: ~ا-وVاو ~--لاو ¿-اربلا
oدلل>Hتل ي)يل n=,, <+Aفح, +(,"(, o5ا1;V يم!ي n=!ف <S!عد)ل 0&Hملا G5ا` +(ا=,' S!فd دd5 ى)ع 5اقلا !4 ريص&لا !6Dلا
S5الليOل نكم' ام .!ي ل1 يف 0عا#, <اH(اCا38, +(ر#' Tلا>مل ع!?#Vا يف نكم' ام @ا/اقل ‚"u, <ل*, Oع لا 7دي نيب +ل)لM(,
7رHلl nل=,, <0لhاير)ل ع!?ل#Vا يلف nل=,, <0مي= S!عدلا ن,ديOي نمم g+(!`إ zDب Wم ,' oدح, gS!عد)ل مHتبا>ت#ا !*ري نم
<نامي$ا QDl يف 0ف!d!ملا ر?لا _امع' ر-اسل نيح ل1 يف n=,, <0حايسلا, ركسDم)ل
@اللي8اكمإ نpللف <0للي)حرملا, 0للي)2ملا F,رللAلا Qللسح @اCالل3&لا, @ا/اللق)لا, 0ير#Vا Tلا>ملا يف 0#ا5د)ل €مارب رX= ل1 W6ي,
nلل2( لمDلا @اي8اكمp1 9, g015ا3ملا eاب ."#Yل cتفي .!ي g0يلاقت89ا 0)حرملا يف لمDلا @اي8اكمp1 nسيل ر?>لا مكح n2( لمDلا
<."#$ا 0ل,
QDللl نللم QلليC tع!للم>مt 0للعام>لا يللف !لل6D)ل ن!للكيل FدللH( اللH8', يم)Dلا ليص2تلا ى)ع رصتق( 9 0يبرتلا ن' ر1M8 ن' دDب,
<اماع "يل, اD*رم ن!كتل Qت1 /ام#' يXD8 /ا&mلا, Sر?Kلا, @ا/افكلا, نامي$ا
1 : çير-لا ,'ر-لا -
رللكب يبV tنqرقلا .اكح't † ريث1 نبا ريسف( a ري#افتلا نم <7,!&)ل tناي?تلاt eات1 يف نqرقلا eاq 'ر=ا <ريسفتلا, دي!>تلا, Pف2لا
<QX= ديسل tنqرقلا _"} n2(t † يبرDلا نب
2 : ~يد=لا -
م)سم, 75اK?لا ىلل8' دللح 0للي,!&لا ن!للDب5Vا <t75ا?لا cتفt 0dا` Sر?تDملا ري#افتلا Wم <Bيفر1 ني2لاصلا Jاي5 † ن&سلا Qت1,
<ليص2تلا, Pف2)ل
3 : -دي-·لا ^-- -
<0يX#ا!لا SديقDلا |رl † 0ي,ا2Xلا SديقDلا |رl † يC!?لا نا6م5 ديD# 5!ت1د)ل t0ي8!كلا @اي&يقيلا Rر?1t
4 : ~ا-اب·لا ^-- -
ي8!لمتي'5 الم1 ا!)لdt a م)ل#, +لي)ع للا ى)لd +ل!لقب "مع, @اال?D)ل Wل*ري اميف نكل <SدمتDملا Q4اMملا +قف ى)ع Jارتعا 9
<.اكحVا 0لiب م)ع نمEم)ل ن!كي ن' ل6ف8 tي)d'
<+قفلا يف W#!( eات1 !4, ي8ا1!3)ل t5اC,Vا لي8t † Bبا# ديسل t0&سلا +قفt a Qتكلا نم
5 : -ريسلا ^-- -
Sالليحt † tZلل8wا J,رلللاt Sامللسملا ي)يHللسلا .اللم$ا 0يللlاح Wللم .الل34 نللبا Sريلل# † يC!لل?لا نا6م5 ديD# 5!ت1د)ل tSريسلا +قفt
<7!)4د8اكلا Z#!ي دم2م •ي3)ل t0با2صلا
6 : ةنسلا ^-- -
<0ي~!>لا ميقلا نب9 tاDملا ا~t † 7,!&)ل t5ا1;Vا eات1t
7 : 4و-سلا ç-عو ,وفنلا ~=و _-ا-رلا -
cلتفلاt † يللاOmلا ."لل#$ا 0ل>2ل tنيدلللا .!ل)ع /الليحإt † 7ريل3قلا .المYل t0يري3قلا 0لا#رلاt † يكملا QلاC يبV te!)قلا @!=t
<7,!&لا .امYل نيف5اDلا ناتسبt † ي8"ي>لا 5اقلا د?ع •ي3)ل tي8ابرلا
نللم ىلللإ G!للح' نلل2&ل, <0للي!برتلا اللHتمي= نللم ‹للق&ي 9 الH>لا @اي6تقم Wم 9, ا&ت=, Wم Q#ا&ت( 9 Sا4~ نم Qتكلا oM4 يف ام
<@اف"Kلا, |!Xسلا يف ا&(ا=اC د?ي نم ىلإ ا&م لا ىلإ ا&=!3ي
‚دلل2م @اللبات1 يف د>8 9, <0مVا oM4 ي2لاصل ا*;!م8 0يري3قلا 0لا#رلا _ا*5 5ا?تعا ى)ع cلاصلا Z)سلا ى6م a ل= د)قي نمل,
•يال3مt نلم oر?لتعا, gاريثل1 /ال&u 5القلا د?ع •ي3لا ى)ع ى&u' دHت>ملا +يقفلا اM4 <مHل "ي>?( 9إ لا +مح5 0يمي( نبا1 دHت>م +يقف
Sرملا te!)قلا @!=t 'رقي لا +مح5 0يمي( نبا نا1, <tS,دقلا F5اDلا •ي3لاt ميقلا نبا oام#, tنيم)سملا 0م-'t نم, t0ماقت#9ا ل4'
<tنامي$اt eات1 يف +(ديقع e!صت#ا, gا&سح /ا&u QلاC يب' ى)ع ى&u', gRر`Vا دDب
ني?للست&ملا نللم t/اليح$اt يللف نDXي نمل ل=, <يكملا QلاC يب', ي8"ي>لا د&ع د>( ام لثم 0يلاDلا 0مHلا 9, يسف&لا QXلا د>( نل
رللصت`ا, gيلل#دقملا Pفالل2لا oرللصت`ا, <ملليقلا eاللتكلا اMHل 0مد` اH*ر`iف t/ايح$اt ]ياح' ىلإ دمع ي=ارDلا Pفا2لا ن' ]يد2)ل
لللكف اللHمHف( 9 @ا5الل?ع نللم oدلل&ع nف=, ام, <اd اM4 e!)قلا QC نيDم نع :8دصي "ف < ي)?&2لا Q*5 نبا Pفا2لا 5اصت`9ا
<~ا>ملا, 0يا&كلاب ر?Dي ن' دب9 0ير3?لا Tف&لا اياف` نع ‚د2تي نم ن' م)عا, gلا ىلإ ا4رم'
8 : -وعدلا ^-- -
<7,د&لا نس2لا يب' •ي3لا Qت1 † R!ح ديD# •ي3لا Qت1 † 7,اhرقلا Z#!ي < Qت1 † 7,!ملا •ي3لا Qت1† ا&?لا .ام$ا 0لا#5
9 : ملس(ا _ي,ات -
<ZلEملا Tف&ل tS!عدلا, ركفلا _ا*5t † 7,د&لا نس2لا يب' •ي3)ل tنيم)سملا vاX28اب ملاDلا رس` ا;امt
10 : Jا=رلا ç=ارت -
رuiللت( 9 اللم ا&للس&* نللم _اللثمVا لللمiتب رuiللت( 0يرلل3?لا Tللف&لا oM4 لD* ىلاD( لا نV <cلاصلا ا&ف)# ‹ص= W>3ملا, ر1Mملا مD8
:لل(افt a اHلل6H&تس8, اHKب!8 ا&سف8V _!ق&ف نيد4ا>ملا نم ملاع Sري# ,' ني2لاصلا نم ل*5 Sري# 'رق8 ن' ىسDف gر>ملا Pع!لاب
0سيس` اي _ا*رلا • عاXتلل#ا نللم <75دلل?لا OيODلا د?Dل t.اك2لا, /ام)Dلا نيب ."#$اt † 7~!>لا نب Gرفلا يبV tS!فصلا 0فdt <t
<jاMف ميD8 يب' 0ي)ح ى)ع ر?صلا
11 : ~ر~لاو ةيبر·لا ة·-لا -
نسح Nا?Dل tيفا!لا !2&لاt† ي8اHفdVا QIار)ل tنqرقلا –افل' @ارفمt † يم"#إ لمع لكل 0ي5,ر6لا 0لwا ام4, ادع ام4ا8ر`'
<ي8ا!)2لا نيدلا ري` دم2م tFرصلاt †
: ¸ا~-=Vاو ¿-اولا ^--
اللم SرلdاDملا 0ي*!ل!يديVا, 0#ايسلا م)ع Qت1 نم 'رقي ن', <@اmل ,' 0ي?&*' 0mل نمEم ل1 م)Dتي ن' اHب ا8رم' يتلا S!قلا ادعإ نم
0لل&Hملا يللف, gمل)Dلا للل4' نم نا1 نإ م)Dلا يف +dاصت`ا Q8ا* ىلإ اM4 <م4ريكف( R!تسم ى)ع رصDلا ل4' QCاKي ن' WيXتسي +ب
ا,ريدلليل 0للل,دلا رللCV 0لل*ا2ب, goدللDب, 0يم"لل#$ا 0للل,دلا .اللي= للل?= S!عدلللا _ا*رل 0*ا2ب ا&8' T&8 9 <اHيف ~ر?ي ىتح n8ا1 ام اي'
نللكل gدللعاقلا ع5!لللا +لل)م2ي 9 0مVا م4 <لا .اكحV ع!6Kلا ى)ع ا4!h,ريلgمك2لا SOH*', 0ل,دلا @اس#Eم, S5ا$ا, اصت=9ا
<oدHDب /اف!لا, لا F!Kب /ا&مVا Sر?Kلا, م)Dلاب /اي!=Vا +(اي6تقمب zH&ي, +)م2ي
: ة-ي-لاو مويلا Jمع
@!=!م !4 ام اH&م, gنا6م5 .!ص1 0&سلا يف Sرم .O)ي ام اH&م, <€2لا1 رمDلا يف Sرم نمEملا .O)ي ام نامي$ا QDl _امع' نم
0للCامp1 0م-ا 0dرف !4 ام اH&م, gS~ا&>لا Wيي3(, zيرملا SايD1 +ت?#ا&مب, +8ا,' يف c&سي ام اH&م, gSا1Oلا, S"صلا1 v!?6م
<لا 9إ +لإ 9 _!ق1 0K#ا5 Sاع c?صي ن' يm?&ي ام اH&م, g/اي2لا1 0?حاصم 0يسف8 0فd !4 ام اH&م, gBيرXلا نع R;Vا
:لللا&4 <!للH)لا, SاللDلا نللم~ يف 9 اH>لا, Sا?Dلا نم~ يف 0K#ا5 +مد= ن!كتل ملاDم 0يم!يلا +(ايح يف ن!ك( ن' Q>ي نمEملا نكل
gنللمu 7iللب اللHت=, يللف S"للصلا 0للما=إ نللع 0ي!ي8دلا Z-ا}!لا نم~ nي=!( W&مي 9' Q>يف gلm3لا, 0#5دملا, Sر#Vا, 0&Hملا @ا=,'
+لل)مDم يلف ني)للصملا +ل!للح ZلللEي ن' دلل4ا>ملا Q*ا!للف د>للسم, 0للعام* نللك( مل نpف <نكم' ام د>سملا, 0عام>لا يف S"صلا نع,
<S!ع, Pع, B-ا=, امامإ, ا8ا;', اد>سم مHل ا,MKتي, +ت#5دم, +(5اإ,
b Tل)>ي ملu <0لD15 رلسع Rدلحإ 7!ل?&لا ر(!للا ي)لصي رل>فلا لل?= g+لل يm?&ي 9, ل#اك( نإ 0Dي!# ,' g0عا# +م!ي نمEملا 'د?ي <
<5ا2#Vاب نيرفmتسملا نم ن!كيل 5افmت#"ل
f |ا?لd نليب .!ليلا يلف ا/O* gS,"( نكم' ام نمEملا +ي)ع Pفا2ي j5ا?م نم~ jاMف <0&# \,ر3لا ىلإ c?صلا S"d دDب 0س)>لا <
<اAفح, ام)D(, ار1;, /اسم,
… <نيبا,Vا S"d ى26لا S"d <
r <لثم' ر2سلا ر(,, <n=!لا @ا!ف FاKي ,' .ايقلا ى)ع R!قي 9 نم .!&لا ل?= ر(!يل, gQ(ا,رلا ن&سلا <
ˆ <ل*, Oع لا Wم Q)قلا 5!6ح Wم لا 9إ +لإ 9 ر1Mل ل=Vا ى)ع 0عا# Wب5 نم @اس)* ‚"u <
Š ’ م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ى)ع S"صلا نم 5اث1$ا < …ss S"للص)ل اللHم!ي, 0لDم>لا 0ل)يل ‹يلصK(, g‘الليم!ي لل=Vا ىل)ع Sرم
<+ي)ع
• 0للAقيلاب jدللHع ر`q ن!كيل gم-اODلا ل6ف' ى)ع, لا ر1; ى)ع م8, g0ب!تلا د*, g:سف8 Q#اح, gل*, Oع ل +*!( .!&لا ل?= <
<+يلإ _!d!لا, اH>لا eا!ب' :ل cتفي ن' :ب5 Sا*ا&م
Ž ىلل8Vا دلل2لا ليللص2(, ر1Mلللا, S,"تلا, S"للصلا دDب :(ا?*ا, _,iف <Sر1اMم)ل يفاكلا n=!لا, يفاكلا دH>لا _Mباف ا?لاC n&1 نإ <
<\!فت(, :ت#ا5 يف c>&( ن' م)Dلا نم
• <0#ا5, S!ع S5ايOل ,' 0ي8امي$ا :(ر#V 0عا# <
.د&( 7Mلا n=!لا ن' م)عا, gي&mي 9 ام يف +Dي6(, 0)فmلا يف +فرص( ن' ا2ي2l :ت=!ب نكف gاH&م Bف&( 0ي8اOيم 0باثمب :ت=, نكيل,
nلل=, Wلل6( 9, :للسف8 nلل=, يف دصت=ا <+&ي Sرص&ل اH>لا, Q)قلا, ناس)لاب ىلاD( لا +يف ر1M( مل n=, !4 .د8 0عا# @9, +ي)ع
<ديعا!ملا [?h 0)قب, 0)ي!Xلا @ا5ايOلاب :(!`إ
: ةيبر-لا ,زاوت
Bلل)` 0لل8اتم, ناللميإ Bللمع g_ا*رلا S!= ى)Dف <+)1 اH>لا ل3ف مu نم, gميA&تلا يف ل)` +&ع €ت&ي 0يبرتلا يف ‚د2ي 7Mلا ل)Kلا نإ
<لمDلا |ا>8 Z=!تي g~ا>8$ا ى)ع S5د=, 0يا5,
<01ر2لا يف افار#إ 9, اريصق( 9, gركفلا يف ا=ارIإ 9, g0ي8اح,رلا R!عدب Sا4~ لا د&* ى)ع 0?لاmلا 0مسلا ن!ك( 9' Q>ي
_ا*5 9, _ا*رلا oا?l' ايta _!قي 0&تفلا e,رح يف oد&* QCاKي +H*, لا .ر1 ي)ع .ام$ا نا1 • نلم نال1 oدل&* 0لماع ن' :ل; <t
<د4ا*, مH&يب “اع, 0في)Kلا .ام$ا مHفرع نيMلا _ا*رلا Bح _ا*رلا +لا8 امم ا?يص8 0يبرتلا نم ا!لا8 ام g|!تفلا 0م)سم
<BلاOم 0u"u م)Dلا, R!قتلا eاسح ى)ع 0ي1ر2لا, g7ركفلا ."#$ا, gWمت>ملا نم e,رHلا, Sا4Oلا ."#إ
: ةيبر-لا =ور~
9, g0يبر( "ب اH* 9, g+تل!*5, +&كم(, +يف o/!38 مu gنامي$ا ملاع ىلإ م)سملا "يم Z=!تي اHحا>8 ى)ع 0ي)مع 0ي8امي$ا 0يبرتلا
<0ي8اميإ 0يبرتلا نك( مل نإ ايم"#إ ميA&تلا ن!كي
ةعام=لاو ةب=~لا : JوVا =ر~لا
<0للمحرملا, ر?للصلاب نيللdا!تملا ني&مEللملا eاللح5 يللف اللHي)ع 5ا!لللا ىللق)ت( 0عام*, 0?2d !*, 0يبرتلا |ا>8 يف _,Vا vر3لا
Qل2ي ىتلح 0للي!برتلا Sر#Vا يف 0?2م, 0محرم !*, نم 5ا!لا +15دي ن' يm?&ي ام _,' g0D>3ملا Sر3?ملا 0م)كلا, g“ا?لا +*!لا
<اHDم ريسلا, اHت?2d
|رلفي نمEلملا ا4دل>ي الم8إ <يعامت*ا \اف8 ي4 9, W&صتب ي(i( 9 gا&ي)ع ا,ريل م4!عد8 نيح نيم)سملا 0?2م لب gني5ا!لا 0?2م,
<oدي ى)ع لا oاد4 ل*5 لكب
0للمحرلا Tللم)ي نلليح 5ا!لللا د&ع ديد>لا 5!D3لا t0ي5!Dl 0لOعt يمسي, gا&62م 0ب!2صملا 0عام>لا لا +مح5 QX= دي# يمسي
<د>لا +(!`إ ى)ع ل?قي, +يhام oركيف ني&مEملا Wم
<ا;إ Wف&( 9 +ت?2d g+1!)#, oا!ق( يف S,د= نكي مل ,' 0محرملا 0فCاع نع ار>م اHي)ع Fر3ملا Qيق&لا نا1 نإ 0يبرتلا c>&( 9,
ركلسDملا يلف _اOلD89ا, g0لياDلا +لت•يب نلم يل)Dفلا G,رKلالب للحارملا 5ا!للا 7!Xي Zي1 Sر>Hلا 0?Dl يف لا /اl نإ ر1M&#,
<02لاصلا 0ي8امي$ا 0•ي?لا Wم €مد&يل g0ي!عدلا 0حايسلا,
.ر--لا : ¿-ا-لا =ر~لا
+8,رثل&( مت8iف نامي$ا ل?= نqرقلا متي(,' مت8', gنqرقلا ل?= نامي$ا ا&ي(,'ta امH&ع لا يh5 رمع نب لا د?ع ا8دي# نبا, ا8دي# _!قي
<oا8رصت`ا, <+22d, م1ا2لا +*ر`' <رمتلا /75 ل=دلا, tل=دلا رث8
لللكلا للل?قي, g02لالd 0للعام*, ا2لاd "*5 g02لاd 0?2صلا ن!ك( امد&Dف gلا 9إ +لإ 9 _!= نم 5اث1$اب د>تي نامي$ا ن' ا&ي'5
دمتللس( 5!8 g0مح5 gيHلإ zيف 0عام>لا يف i3&ي gW3م ي8اميإ !* i3&ي g0)فmلا نع ا!*رKي ىتح 0ي8ا5!&لا 0?يXلا 0م)كلا ر1; ى)ع
نالل1 اللم1 Mيف&تلا 0ي&ب نqرقلا يق)تل _!قDلا, e!)قلا jر2( يتلا ىل,Vا S,M>لا g0ي8امي$ا 0=اXلا ي4 :)تف <zD?ب اH6Dب e!)قلا +&م
<لا +مح5 QX= دي# _!قي
gنqرلقلا 0ل1رب, gنqرلقلا دلم, gنqرلقلا Tملl يلق)( ني&مEلملا 0لعام*, نمEملا WيXتسي ىتح gا45!8 zيفلا, gلا 9إ +لإ 9 W?&لا
<نqرقلا ى6تقمب لمDلا ا!DيXتسي ىتح,
9إ +لللإ 9 _!لل= ا4"ع', gS"صلا اHم4' gنامي$ا QDl نم 0?Dl Sر3ع ات&uا اHفي&ص( يف ر1Mلا 0)ص` n2( ن' لا /اl نإ Rر&#,
<"مع, 0?2م, S,"( نqرقلا اH?)=, لا
<ن,دعا= .!= ن!)فاI .!= gن,د4ا>م _ا*5 ن,ر1ا; _ا*5
._د~لا : ~لا-لا =ر~لا
gدلي* ادDتل#ا ملHل gدللي* ع!ل8 نلم 9ال*5 دللير&ف g0ي-ا&ثتل#ا 0مHم g0م' /ا&ب 0مHم اH8إ g0=اl 0مHم لا eOح اHيلإ e,د&ملا 0مHملا
0عام>لا يف €مد&ي, gنامي$ا QD3ب ى)2تيل 5ا!لا ادDت#ا \دd 0م)كب ي&ع' <اH>لا نيايم يف /ا&I مHل نمكي, gا!&* ا!2?صيل
<0ياH&لا ىتح @امHملا ~ا>8إ نم +&كمي ام Tف&لا _!C, Sا5$ا S!= نم +ل ن!كي,
<ادDت#ا +ل Tيل نم 0يبر( 0ل,ا2م نم Sد-اف 9, g5ا?لا ديد2لا eرh نم Sد-اف 9
U رصDلا ناس)ب 7ري4ام* ,' 7!?K8 ميA&( يم"#$ا ميA&تلا ل4 a _اE# |رXي ا&4,
م4ادع نم, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع n8ا1 ام1 5اص8Vا, نير*اHملا نم 9إ ن!كت( 9 نيم)سملا 0عام* ن' Qي>8
<رص8, ر*ا4 نم 9إ اH>لاب QCاKي "ف ابارع' نqرقلا يف ن!مسي
@ا; 0لليايقلا رلdا&Dلا Oلليم8 ن' Zللصلا للل`ا دللب 9, g:لل#امتلا ىلل)ع S5الل= رdا&ع نم ا8!كم Zصلا ن!كي ن' دب 9 .!يلا :لM1
<0يل,Eسملا ناكم يف اHD6&ل يلاDلا ادDت#9ا
+لليبر(, QD3لا م)D( ن' اH?*ا, لب g+مع, oد&# يعدتس(, gQD3لا ZXع QXقتس( ن' WيXتس( gاHك#ام( S!قب, gاM4 دDب 0عام>لا,
<افيDh اHفd نا1 نإ لDف( ن' :)م( 9, <oi?D(,
g0لليبرتلا 0•يب, ‘رللسكلاب’ يبرملا يف vرl g0يسي-رلا اHC!X` يف 0يم"#$ا 0يبرتلا 0لاDم oM4 g\دd — ر1; — 0عام*, 0?2d
لللمك( ناللمي$ا QDلl نلم +مل6( الم Wلم رلل3Dلا _الصKلا ر-ال#, g0ليد&>)ل +تي)بال=, ىبرملا يف vرl, gنامي$ا ديد>( يف vرl,
<ىلاD( لا /اl نإ S5!صلا !)>(, v,ر3لا
Wبارلا لصفلا
çيظن-لا
ني&مEملا 0ي9, ƒ
S5ام$ا ƒ
75ام$ا .اA&لا ƒ
ميA&تلا @ااي= ƒ
@اAح"م ƒ
0يميA&تلا @اايقلا @ايل,Eسمƒ
ميA&تلا SOH*' ƒ
Mيف&تلا T)>م Qيق8 ƒ
SOH*Vا ƒ
‚"ثلا م}ا!&لا ƒ
ميA&تلا Jارم' ƒ
çيظن-لا
: نين-;ملا ةيVو
/الليل,' مHلل6Dب :•ل,' ا,رللص8, ا,,q نيMلللا, لا لي?# يف مHسف8', مHلا!مiب ا,د4ا*, ا,ر*ا4, ا!&مq نيMلا نإt a ل*, Oع لا _ا=
ىل)ع 9إ رللص&لا مللكي)Dف نيدلللا يللف م1,رص&ت#ا نإ, gا,ر*اHي ىتح /يl نم مHتي9, نم مكل ام ا,ر*اHي مل, ا!&مq نيMلا, gzDب
gري?لل1 اللسف, J5Vا يف 0&تف نك( o!)Dف( 9إ gzDب /ايل,' مH6Dب ا,رف1 نيMلا, gريصب ن!)مD( امب لا, <\اثيم مH&يب, مك&يب .!=
ا,ر*ا4, ا!&مq نيMلا, ا!لل&مq نيMلا, gمير1 \~5, Sرفmم مHل gاقح ن!&مEملا م4 :•ل,' ا,رص8, ا,,q نيMلا, لا لي?# يف ا,د4ا*,
tمي)ع /يl لكب لا نإ gلا eات1 يف zD?ب ىل,' مH6Dب .اح5Vا !ل,', gمك&م :•ل,iف مكDم ا,د4ا*, ا,ر*ا4, دDب نم
b…
<
•للس8 مu 7اصت=ا نما6تل نيم)سملا 0*اح, Sر>Hلا _,' يف ن!u5ا!تي ن,ر*اHملا, 5اص8Vا نا1 دقف gz-ارفلا يف +قف @ايwا يف
<مك2لا
<0= لكب لصفم !Hف نيم)سملا 0عام* يف _!`دلا v,رl, ,دح, @اي6تقم ا&ل ري&ي 7Mلا مك2ملا @ايwا +قف ام'
نللم eرللق)ل :ل; 5اDتسي, gامH&م Tيل ام امH&يب Tيل 9!صح ادعاصف نا•يl لص2ي ن' يلا!تلا, /9!لاt a ي8اHفdVا QIارلا _ا=
<tرمVا يل!( 0ي9!لا, gSرص&لا 0ي9!لا, gاقتع9ا, Sرص&لا, 0=ادصلا ]يح نم, نيدلا ]يح نم, 0?س&لا ]يح نم, ناكملا ]يح
ا,,q نيMللا, للا لي?ل# يللف مHلسف8', مHلا!مiللب ا,دلل4ا*, ا,ر*ال4, ا!لل&مq نيMللاt مل4 @اليwا يلف /ال* ام1 نامي$ا Bح ن!&مEملاف
<tا,ر*اHي ىتح /يl نم مHتي9, نم مكل ام ا,ر*اHي مل, ا!&مq نيMلا,t gtا,رص8,
<مH&يب Wما>لا رمVا Sدح,, S!`', رdا&(, ني&مEملا نيب eر= 0ي9!لا
رللييm( نللع gBل2لا \القحإ, لللCا?لا _اللXبإ نللع 0ل,Eللسملا gنqرقلاللب 0?CاKملا gنيم)سملا 0عام* ميA&(, Zيلi( ]يح نم اM4 ى&Dم
0يلل6قلا /ا!لليإ, لللا نللي Sرص8 يف نس2لا /"?لا ا!)ب', g0ي)4ا>لا _ا?ح ا!DX= نيMلا ني&مEملا ن' g+)2م F,رDملا _"حإ, رك&ملا
ني?لل( اللي8qر= 9!لدللم teارللع't 0للمكل ن' ر1Mلل8, <دقDلا, ل2لا, 0ي9!لا ل4' نيم)سملا eارع' نم م4ريI ن, م4دح, م4 0يم"#$ا
<0ب!تلا S5!# +ي8اDم
"1 gا?4; مu 0با2صلا 0عام>ب اما= ناي&Dم Sرص&لا, Sر>Hلا ن' ن?س2( 9 • نللع ]لل2?8 ن' الل&ي)Dف gSدلللا` ميركلا نqرقلا ي8اDم نpف
Sرللص&لا يلل4 اللم ا8دللح, gاللH>لا, Sرلل>Hلا ي4 ام, gر*اHملا !4 نم ا8دح ا;pف g7!&تفلا ا&D=ا, يف Sرص&لا, Sر>Hلا يمكح vا&م
<اHيف Nا&لا @ا•ف, ا&(اDمت>م ى)ع .اكحVا :)( _O&8 Zي1 ا&ل c6(ا g/ا!ي$ا,
:لل&يب اللمل WللX= Sرلل>Hلا, g]يدلل2لا يللف /الل* ام1 لا .رح ام ر*ا4 نم ر*اHملا gاتHت8ا نيتيKي5ا( نيت1رح Sرص&لا, Sر>Hلا nسيل
<."#$ا 0ي6قل 5اصت8ا, /اXع, _Mب Sرص&لا, gاH>لاب .اOتل9ا نع ديDب Jام نيب,
0لليwا يللف ]يدلل2لا اM4 ى&Dم <t0كم cتف دDب Sر>4 9t a 75اK?لا 0يا,5, gZيرl ]يدح اM4 t0ي8, اH* نكل gcتفلا دDب Sر>4 9t
tا!)(الل=, دDب نم ا!قف8' نيMلا نم 0*5 مAع' :•ل,' gل(ا=, cتفلا ل?= نم Bف8' نم مك&م 7!تسي 9t a 0ميركلا
br
لي?لل# يللف اللH>لاف
يللف 0قباللسلا للل4' ~اللف اللم8إ, <نيح, رصع ل1 يف gنيدلا يف 0ي#ا#' S5!*iم 0ب!)Xم _امع' g+&يدل Sرص&لا, gلا ىلإ Sر>Hلا, لا
."لل#$ا, n8ال1 مH(رلص8, ملH(ر>4, م4الH* نV gىلمADلا 0لل*5دلاب لللا نم P2لا eا2d', g."#$ا يف /ا&mلا ل4', g."#$ا
g0للي9!لا ل4' م4 لا نم P2لا, /ا&mلا, 0قباسلا ل4iف gا8رصع يف رمVا !4 ام1 g5اصح يف ."#$ا د*, ام)1, ge5ا2م رdا2م
S5!لل# يللف ا&Dم رم اميف ى)D( لا _!= +مDيف †0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= ا8رصع يف cتفلا,† o/ا&u' ,' cتفلا دDب نم 0عام>لاب B2ل نم,
tمك&م :•ل,iف مكDم ا,د4ا*, ا,ر*ا4, دDب نم ا!&مq نيMلا,t a _اف8Vا

<
: -,ا-(ا
13
لا*%&ا ةروس ر+آ ,- .!ر&ا /ا01ا
14
2 ، د0د3لا 1
15
، لا*%&ا #5
<الHميA&(, 0لعام>لا Zيلiل( لكل3م الHDم |رلX&ي ملل 0ليرXف Si38 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع ىل,Vا 0عام>لا @i38
مللu 0لليرXقلا نيم)سملا 0عام* Zيلiتف ا8رصع يف ام' <رص&)ل لا د&* ا=, ىب5, اع نييHل$ا رص&لا, يح!لاب ديEم لا نم _!#5
gSدح!م 0يبر(, Sدح!م S!ع نع nقث?8ا 0عام* د*!( 9 ]يح, g."#$ا 5اX=' @5ر2( ام)1 0)حرم 0)حرم, gا•ي3ف ا•يl g0يملاDلا
<0يعر3لا S5ام$ا دعا!= ى)ع 0ي9!لا ميA&( ي6تقي
رلمVا يلل,', _!ل#رلا ا!لDيC', للا ا!لDيC' ا!ل&مq نيMللا اHي' ايt a م4 نم ا&فرع د=, نامي$ا Bح ني&مEملا QCاKي ىلاD( لا _ا=
tمك&م

_Oلل&( ن' 5اللAت8اب +للm)?8 نللل Fد4 ي4, <0يم"#$ا 0ف"Kلا ا!ميقي ن' نيم)سملا ى)ع 0م~اع 06يرفف <م1ريI نم 9 مك&م <
نإ اللعا?( ."#$ا 5ا 5ر2ت( ىتح 0يرXقلا @ا5ام$اب /د?لا نم دب9 <دحا, n=, يف g5اX=Vا ل1 ى)ع /ا!# دح ى)ع SiيHم 0ف"Kلا
<لا /اl
ن' +(الليقب ميA&تلا 0مHم <0يرXقلا S!عد)ل ريم', S!عد)ل 75امإ T)>م Sايقب 0مA&م Sدح!م S!ع 0ما=pب 0يرXقلا S5ام$ا /ييH( 'د?8
<رللXق)ل .اع دlرم, gاl5إ T)>م a _!ق&ف gااl5إ S5ام$ا oM4 مس&ل, <رير2تلا ىتح اH>لا !قي, gZصلا ZلEي, gلا د&* يبري
<اDم 0ل,د)ل اريم', S!عد)ل ادlرم ن!كيل رXقلا ريم' eاKت8ا متي رير2تلا دDب,
9إ ملليA&( 9, gملليA&تب 9إ اللH* 9, gاللH>ب 9إ رير2( 9 +8' 5ارك( نم لم8 "ف g@ا?*ا!لا د1q نم 75امإ .اA8, ريم' Qيص&( نإ
عر3لا .اكح' +)يdاف(, +(ا1رح ل1 يف يع,5 نإ 9إ ايم"#إ +ل ى&Dم 9 :ل; ل1, g0يبرتب 9إ ميA&تلا نم R,د* 9, gS5امإ .اA&ب
<رHXملا
يللب', ديDلل# يللب' نللع نللسح ا&#pب ,ا !ب' oا,5 tم4دح' ا,رمEي)ف رف# يف 0u"u Gر` ا;إt a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
<Sرير4
nلل2( †لللت= نم 0يا,5 يف† ل(ا= نم, <0ي)4ا* 0تيم @ام g@امف 0عام>لا \5اف, 0عاXلا نم Gر` نمt a م)#, +ي)ع لا ى)d _ا=,
الل4ر*اف, الل4رب eرلل6ي يتللم' ى)ع Gر` نم, <0ي)4ا* 0)تقف لتقف 0?صع رص&ي ,' 0?صع ىلإ !عدي ,' 0?صDل Q6mي 0يمع 0يا5
<Sرير4 يب' نع دمح', ي-اس&لا, م)سم oا,5 <t+&م nسل, ي&م Tي)ف oدHع دHع 7Mل يفي 9, اH&مEم نم ىlا2تي 9,
ملAع' Qليرmتلا, رليفكتلا @ال1رح, 0ليم!قلا @اي?لصDلا, 0ليمDلا @اليارلا نلم نيم)سملا رير2(, لا ني ديد>تل رفسلا, gلمDلا ام
نيرفاللكلا SVامم, نيم)سملا لتقب ا!&4رب نمل عايص89ا نيب, 0ي)4ا* 0تيم @!م8 "يكل S5امإ, 0عام* 0ما=إ نيب 9إ 5اي` 9 U رفسلا
<0ي)4ا* 0)تقلا ن!كتف مH&م ا&سل, ا&م ا!سيل مH8iب
: ي,ا-(ا ماظنلا
a ي)ي ام1 75ام$ا م)سلا
b .اللDلا اللl5$ا Tلل)>م Wللم S5!3ملا دDب g5ارقلا ;اK(ا 7' g.ODلا Qحاd !4 †0م!قلا 0)حرم يف QKت&ملا .اDلا دlرملا† ريمVا <
ل1 يXDي, <0يعرl 0فلاKم ا,دمDتي مل T)>ملا /ا6ع', ريمVا نم ل1 .ا ام T)>ملا, ريمVاب Pفت2ي ن' ل6ف8, <ا6ي' QKت&ملا
<5MللDي ني&مEللملا دلل&ع, gلللا دلل&ع oر*' +ل iX`iف دHت*ا نإ م1ا2لاف <اHت*ا نع iX`' نإ 5MDلا †ريمVا .اDلا دlرملا 0dا`† مH&م
<0قح9 0يم"#$ا 0ل,دلا .اA8 نع _!صف يف لا /اl نإ ليصفتلاب اM4 ل1 ىلإ W*ر8 <_Oع g0فلاKم, دمع iXKلا ن' ني?( نpف
f <رXقلا يف مي)=إ ل1 يف اl5إ T)>م, دlرم Qيق8 <
… <@اH* ىلإ nمس= Sري?1 مي)=$ا ندم نم 0&يدم n8ا1 نpف <مي)=$ا @اH* نم 0H* ل1 يف اl5إ T)>م, دlرم Qيق8 <
r </ا6ع' Sر3ع Sر#Vا, <ر#' ر3ع اHلدDم يف RدDت( 9 0?D3لا, <0?Dl لكل اl5إ T)>م, دlرم Qيق8 <
ˆ <Sر#Vا /ا6ع' +س)>م, Sر#Vا ى)ع رHسي eرم Qيق8 <
: çيظن-لا ~ا-اي-
g/ا5wا رللص2ل Q#ا&م دع /ا6ع' 0D?# g.اDلا اl5Yل اس)>م ن,5اتKيف لا نم P2لا, 0قباسلا, /ا&mلا ل4' Wمت>ي Tي#iتلا د&ع
<R!تسم ل1 ى)ع Sايقلا _ا*5 ل1 نيب ن,اDتلا, م4افتلا, Zلkتلا BيمD(,
16
، ءا()لا 5'
1 : -ا~,(ا ,-=- .
+-ا6ع' نيب نم .اDلا دlرملا 5اتKي .اDلا اl5$ا T)>م .
2 : ما·لا د~رملا .
اميف 0يعر3لا .اكحVا c*ري, g0يميA&تلا, 0ي!برتلا @ا5ارقلا ل1 MKتي, g@اي!تسملا ل1 ى)ع نيدlرملا, /ا?ق&لا رمEي .اDلا دlرملا
ن' رلليمxل ن' Rرلل8, <@ا5ارقلا م4' يف اl5$ا T)>م S5ا3ت#اب :ل; ل1 <@امHملا يف J!في, g@ايل,Eسملا ع~!ي, gF"` +يف
0للdا` Sر?` +ل نم ري3تسي نا, gلما1 عام*إ نا1 نإ Rرحiف g/ا6عVا يث)u \اف(ا !4, عام*إ +?l نكي مل ام 0ي)=Vا 7'5 c*ري
0لل)*اDلا 0ي-O>لا 0يMيف&تلا 5!مVا يف 5ارقلا MKتي ن' +قح نم, <اl5$ا T)>م G5ا` نم ,' اl5$ا T)>م /ا6ع' ر-ا# ن, نم
<ZسD( نإ +ت?=5 ى)ع n)صم _ODلا Zي#, <S5ا3ت#ا ن,
tرمVا يف م45,اl,t a ىلاD( لا _ا=
b•
<مللAع 7' oرللم' ‘|رللف ن~, ىلل)ع’ رللم' a _اللقي <مللHملا رللمVا !لل4 eرDلا 0mل يف رمVا,
دللير( @">Dتللسملا نللكل <اللHت1رب, R5!لل3لا jرلل( نإ مuiللي _اح 0ي' ى)ع <zDب ن, رمVا zDب يف ري3تسي ن' ريمVا, دlرم))ف
<Q*ا, !Hف +ب 9إ Q*ا!لا متي 9 ام, <Q*ا, اHما&تIا, <yرفلا @!في 5,ا3ت)ل 5اAت89ا, <0يMيف&( @ا5ا?م
+م4' ا;إ رمVا يف امH&ع لا يh5 Nا?ع نب لا د?ع ري3تسي +&ع لا يh5 رمع نا1t a _ا= ديOي نب e!قDي نع دD# نبا R,5
yا!I ‹I a _!قي, • الل?ل Qللل' 9, اللمHف ر6ح' ادح' nي'5 امt a _ا= +8' +&ع لا يh5 yا=, يب' نب دD# نع ا6ي' R,5, t
Nا?Dلا نبا نم ام)ح W#,' 9, ام)ع رث1' 9, • :(/ا* د= a _!قي مu @"6Dم)ل o!عدي +&ع لا يh5 eاXKلا نب رمع nي'5 دقل,
0)6Dم • <t5اص8Vا, نير*اHملا نم 5دب ل4V +ل!ح نpف <+ل!= ~,ا>ي 9 مu
_ا>Dتلل#9ا @9اللح يللف 0لليMيف&( 0&لل# <م45,ا3ي 9 t5اص8Vا, نير*اHملا نم 5دب ل4V +ل!ح نإt, gt+ل!= ~,ا>ي 9t, gt0)6Dمt
<e!)ق)ل افلi( 9إ م)2لا, م)Dلا ل4' ريI اH8il يف 5ا3تسي ن' ديفي 9 يتلا 0dاKلا Sر?K)ل 0*ا2لا,
<م)ع ي4 ام 5دقب 0مكح Sايقلا,<0م#ا2لا @اعاسلا يف S5ا?ملا Bح Sايق)ل ن!كي ن' ميA&تلا, 0#ايسلا ‡ا?م م4' نم
اللم للثمب ن!م)لسملا eالصي الم, <5الX`Vا ملAع' نللم †رللمVا _,' o5الليت`ا /يل#' نإ امي# 9† رمVاب رف اد?ت#ا رX` ن' ى)ع
+لللOD(, gلا ىصع ا;إ ريمVا يصDتل 0عام>)ل ن!ك( ن' يm?&ي يتلا 0عا&ملا ى)ع SايOف <@ا#ا-رلا eا2d' نايmC نم +ب ا!?يd'
0لليMيف&تلا S!للقلا 75الليDم Wللم, للل?= <عر3)ل +Hقف, oا!ق( 7' gلا نم +Aح ريمVا 5ايت`ا 5ايDم ن!كي ن' Q>ي gSا>لا نع Gر` نإ
<مي)ع Pيفح ل1 gنيم' 7!= ل1 9إ ميA&تلا @اي!تسم نم R!تسم ل1 ى)ع م4رم' ن!&مEملا يل!ي 9 ن' Q>ي gW=ا!لا +قف,
3 : ,لا=ملا .
- ' FرتللDملا Sرلل#Vا /الل6ع' oالل1~ نإ 5ا!لا ل?قيل Sر#Vا /ا6ع' Wم 5,ا3تي gيبرملا Qيق&لا 0فرDمب |!تفم +&كل T)>م Sر#Vا
يف 0?D3لا T)>م 5رقي g0&# نع لق( 9 Sدم يف +تي)4', +=دd ى)ع 5ا!لا ن4ر?ي ن' دDب, <Sر#Vا vا38 يف 015ا3م)ل مHتي!6Dب
<:لM1 Qيق8 0?(5 ىلإ, g:لM1 ر*اHم 0?(رم ىلإ 0ي=رتلا, <@ا!d' 0D?# 0ي?)Iiب ريص8 0?(رم يف 0ي!6Dلا +2&ميف goرم'
- ~ @ا!للd' 0D?لل# 0للي?)Iiب مللH&يب نللم ن,5اللتKي g0?D3لا اHع!م>م نم ن!كت( يتلا ر3Dلا ر#Vا /ا?ق8 م4, gSر3ع 0?D3لا T)>م
g0للي?)IVا Tللف&ب 0?Dلل3لا رلل#' /الل6ع' نللم ن,5اللتKي اللم1 <ا?يق8 +ي)ع oرمEيل +يلإ J!في نم ,' رXقلا ريم' ى)ع +8!حرتقي ادحا,
رليمxل نللكمي, <oرمEلليل +لل J!للفي نللم ,' رلXقلا ريم' .اDلا دlرملا ى)ع +8!حرتقي gSديد* Sر#V ايبرم ا?يق8 ن!كيل ا2لاd "*5
5دلقي g0?Dل3لا Tل)>م Wلم 5,ال3تب 0?Dل3لا Qليق8 <+8الكم رل`q 5اليت`ا اDيف ني?ص&م)ل T)>ملا +حرت=ا نم ريمi( zفري ن' +?-ا8,
اللHيبرم, Sدلليد>لا Sرلل#Vا Qلليق8 نللكل g0?D3لا ر#' يف Sر3ع ى)ع نيد-اOلا ارفVا نم ا4/ا6ع' ZلEي Sديد* Sر#' \اقتlا 5رقي,
Qلليق8 o5رللقي, o5دللقي رلل#' رلل3ع نللم Sدلليد* 0?Dl Tي#i( ن' ام1 <+?-ا8 ,' 7رXقلا ريمVا oرمEي, gرم ام1 0?D3لا T)>م o5اتKي
@ا!للd' 0D?لل# 0للي?)Iiب +للسف8 Sدلليد>لا 0?Dلل3لا Tلل)>م o5اللتKي Sدلليد>لا 0?Dلل3لا Qلليق8 نللكل <0للH>لا Tلل)>م S5,الل3مب 0H>لا T)>م
اللl5$ا Tلل)>م, .اللDلا دللlرم)ل Wلل6Kي دلليد* مللي)=إ Zيلiلل(, <مي)=$ا T)>م, Qيق&ل W6Kي Sديد* 0H* Zيلi(, <رمiت)ل +8!حرتقي,
رلل#Vا /الل6ع' 5الليت`ا <+للل J!للفملا +?-الل8 ,' .اDلا دlرملا ريمiتب 9إ R!تسم 7' ى)ع رمVا يhام ا?يق8 Qيق&لا c?صي 9, <.اDلا
<0?D3لا T)>م yاصت`ا نم Sديد>لا ر#xل نيبرملا /ا?ق&لا 5ايت`ا, 0ي!6D)ل
- ج مللي)=$ا @اللH*, 0للH>لا QDl </ا6عVا يث)u 0ي?)Iiب 0H>لا QDl /ا?ق8 ع!م>م مH&يب نم م45اتKي /ا6ع' 0D?# 0H>لا T)>م
اللم' gQير= نم 9اص(ا Q)X( Sدعاقلا يف 0يبرتلا نV 0?D3لا ر#' دع رص2ي ام1 رص2( "ف Sر3Dلا RدDت( ن' نكمي رXقلا ميلا=',
<لللا دلل&* Q-اللت1 Sرثلل1 Wللم g@اي!تللسملا للل1 ىلل)ع S5رللكتم, 0مA&م @9اص(9ا n8ا1 نإ gنكميف Rر`Vا @اي!تسملا نم اl5$ا
1#
، نارمع لآ 15'
,' مللHي)ع oرمEلليل .اللDلا دللlرملا ى)ع +8!حرتقي مH&م ادحا, @ا!d' 0Dب5' 0ي?)Iiب مH&يب نم ن,5اتKي ن,5اتKملا /ا6عVا 0D?سلا
@ارللم !للل, +ي)ع +8!حرتقي نم zف5 Bح +?-ا8, 7رXقلا ريمxل, <ر`q 5ايت`ا اDي +?-ا8 ,' .اDلا دlرملا +6ف5 نpف <+?-ا8 oرمEي
<@اي!تسملا ل1 ى)ع
- - ,' رلليمVا ى)ع +8!حرتقي @ا!d' 0Dب5' 0ي?)Iiب ادحا, ن,5اتKي 0D?سلا, <@اH>لا /ا?ق8 مH&يب نم م45اتKي 0D?# مي)=$ا T)>م
<+8ا6فري ,' +8ارمEيف +?-ا8
- -» Mلليف&تلا Tلل)>م /ال6ع' 5اتKي <لمDلا Sر-ا عاس(ا Qسح رث1' ىلإ ا!6ع نيDب5' ىلإ /ا6ع' 0D?# نم 7رXقلا Mيف&تلا T)>م
ميلالل=Vا /الل?ق8 للل1, @اللH>لا /الل?ق8 للل1, QDلل3لا /الل?ق8 للل1 Wمت>يف <QD3لا /ا?ق8 نم /ادتبا ميA&تلا /ا?ق8 ل1 م6ي ارم(Eم 7رXقلا
7رللXقلا 7Mلليف&تلا رم(Eللملا /الل6ع' <رم(Eللملا /ال6ع' يثلل)u 0للي?)Iiب 5الليت`9ا مللتي, <م45الليت`ا e!)Xملا /ا6عVا ى)ع ن!(!صي
نV S5الل= ىللق?( Rرلل`Vا Tلالل>ملا للل1 <+6فري ,' oرمEيل .اDلا دlرملا ريمVا ى)ع +8!حرتقي "*5 م4دع يث)u 0ي?)Iiب ن,5اتKي
+(اللمHمف 7Mلليف&تلا 7رللXقلا Tلل)>ملا اللم' <نيتماللتلا 0?2للصلا, F5اللDتلا ىلل)ع ناللي&?&ي اللl5$ا, 0يبرتلا, g0ياl5إ 0ي!بر( اH(امHم
0باللl رللdا&ع رييللستلا ىل!للتيل, g S!عدلللا |,5 ىلل)ع 0للي?تكملا SاDلا Q)m( "•ل @ا!&# ‚"u ل1 د>ي ن' يm?&يف g0ي5اإ 0ياl5إ
ني2لاd ا!ماام @ارم T)>ملا /ا6ع' 5ايت`ا ديد>( نكمي, <لا د&* نيب رHA( يتلا @ا5دقلا, @ار?Kلا نم افتسي يكل, g0Xي38
<0عام>لا 0قu ى)ع نيO-اح
- و 0لي?)Iiب مللH&يب ن!ف5الDتي للا نم P2لا, 0قباسلا, /ا&mلا ل4V رم(Eم Tي#iتلا د&ع م45اتKي /ا6ع' 0D?# .اDلا اl5$ا T)>م
لللحارم يف ام' <S5ام$ا دقع +Dم ن,دقDي, +8!?ص&ي ايرX= اريم' @ا!d' 0Dب5' 0ي?)Iiب مH&م دحا, 0D?سلا 5اتKي, <@ا!dVا يث)u
@اللH>لا /الل?ق8 للل1, gQDلل3لا /ال?ق8 ل1 7' g0?D3لا R!تسم نم /ادتبا Tلا>ملا /ا?ق8 ل1 oر62ي .اع رم(Eم دقDيف Tي#iتلا دDب ام
اMلل4 رلليمVا لللح نإ مHلل6Dب ,' اللl5$ا T)>م /ا6ع' ل1 ن,5اتKيف g7Mيف&تلا 7رXقلا T)>ملا /ا6ع' ل1, gميلا=Vا /ا?ق8 ل1,
رلليمVا _Oللع ,' 0لاقتلل#ا ,' @!للم Qلقع, Tيلل#iتلا 0لل)حرم دللDب ريمVا 5ايت`ا, <_اقت#ا ,' T)>ملا /ا6ع' دح' @ام ,' gT)>ملا
ىل)ع ن!(!للصيف g7Mلليف&تلا Tلل)>ملا /ال6ع', ميلال=Vا, @اللH>لا, QDلل3لا /ا?ق8 رم(Eم g.اDلا رم(Eملا Wمت>ي a ي)ي ام1 متي Bباسلا
للا +ليف دHل3ي, goدليب ملH&م لل1 +لXKي gالب!تكم الحارت=ا الl5$ا Tل)>م /ال6ع' نلم رثل1' ,' 0لDب5' امHحرتقي ني2لاd ني)*5
ني2للlرملا دح' لصح ىتم 5ايت`9ا متي, <ام4دحV +2ي*ر(, امH2lري نم 0ي)4', ل6ف +يف ني?ي g+ت2يص8 \دd ى)ع ني&مEملا,
<رم(Eملا @ا!d' يث)u ى)ع
: ~اظحل-
دلل&ع +لليف رللA&يف 0لليف"Kلا Sدللح!لا مللت( ن' ىلللإ رث1' ,' رير2تلا دDب نيرX= ا2(ا نع 75ام$ا م)سلا ام' <7رX= 75امإ م)# اM4 †'
<لا /اl نإ +8ا,'
نللع لا /اl نإ 0قح9 _!صف يف +&ع ‚د2ت&ف S!عدلا ميA&(, 0ل,دلا @اس#Eم نيب Wما>لا G,Oملا ميA&تلا ام' <S!ع م)# اM4 †e
<0ل,دلا .اA8 يف 7!?&لا GاH&ملا
ىلل8Vا Tلل)>ملا 5ايت`اب مH6ي!D( متيف ا!لاقت#ا ,' ا!(ام ,' +-ا6ع' zDب ريمVا _Oع ,' ميA&تلا Tلا>م نم T)>م لح ىتم †G
<@اIارفلا ل1 xم( ن' ىلإ اعا?( ى)عVا T)>ملا {ارف Z)Kي نمل
.ةيميظن-لا ~ا-اي-لا ~ايلو;س-
1 : ما·لا د~رملا ري-Vا .
Tلل)>ملا 0ي!6Dل .اDلا رم(Eملا o5اتKي نم, g@اباق&)ل Tلا>ملا o5اتK( نم zفري ,' يل!ي g_,Vا يبرملا !4 .اDلا دlرملا ريمVا
g+?-الل8 ,' !لل4 +يلل6مي :للصب ا4دللقع نإ 9إ 7Mيف&تلا T)>ملا 0ي!6ع ,' 0باق&لا R!تسم ى)ع @ا5ام$ا دقD&( 9, <7رXقلا 7Mيف&تلا
اللم8إ<.اللDلا اl5$ا T)>م /ا6ع' نم !6ع 0لا=إ يف B2لا +ل ام .اDلا دlرملا <@ارم !ل, eاKت89ا ديع' clرم نييD( zف5 نpف
ى)ع ني&مEملا, لا دH3ي, +&يميب +?تكي اكd .دقيف <اl5$ا T)>م /ا6ع' دح' _Oع +ي)ع |رتقي, .اDلا رم(Eملا Wم>ي ن' B2لا +ل
رلليمxل Tلليل, gرم(Eملا /ا6ع' اث)u oدh @!d نإ !6Dلا _ODي, <+لOع |ارت=ا, !6D)ل +ماH(ا eا?#' +يف ني?ي g+ت2يص8 \دd
رم(Eللملا .اللم' .اللDلا اللl5$ا Tلل)>م ل2ي ن' B2لا +ل, <T)>ملا /ا6ع' نم 0&سلا يف دحا, !6ع نم رث1' _Oع |رتقي ن' B2لا
نpللف <اللماع ادللlرم o5,دللب 5اتKي ديد* .اع اl5إ T)>م 5ايت`ا 9اح +(اس)* يف رم(Eملا ديDي, +سف8 !4 +(5امإ ل2&( :لMب, .اDلا
o5اليت`ا Sالعإ 0D?لسلا ىل)ع ال?*ا, Tلي)ف ني5التKملا 0D?لسلا /ال6عVا نيب نم Bباسلا .اDلا دlرملا ريمVا 5ايت`ا ديع' ن' لصح
<اريم'
Tل)>م ل1 ل2ي ن' +ل, <Mيف&تلا SOH*' يف Z}!م ,' g7رXقلا Mيف&تلا T)>م يف !6ع ,' Qيق8 ل1 _ODي ن' .اDلا دlرملا ريمxل,
<@امHملا oM4 يف +&ع Q-ا&ل J!في ن' +ل, <0عام>لا 0ي!6ع نع لصفي ن' +ل, <.اDلا اl5$ا T)>م ن, ام
</ا6عVا Bح يف @اب!قDلا J!فملا +?-ا8 ,' !4 MKتي, gTلا>ملا @ا5ار= zفري ن' +ل,
0للDب5' Wللم*' ,' g7'5 ى)ع ا!Dم*' ا;إ ام' <.اDلا اl5$ا T)>م /ا6ع' zDب Jرتعا !ل, g0عام>لا رم' يف .اDلا Fرصتلا +ل,
]يد2لا اM4 نم <tامكتفلا` ام S5!3م يف امتقف(ا !لt رمع, ركب يبV م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!قل gمHتفلاKم يف B2لا +ل Tي)ف gمH&م
]لاللثلا !لل6Dلا 7دللي نلليب Tلل)>ملا يثلل)u ن"ثمي \,5اللفلا, Bيدللصلا نpف <ريمxل .O)م R5!3لا T)>م /ا6ع' يث)u 7'5 ن' M`i8
<م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا
<@امHملا يف J!في, g@ايل,Eسملا ع~!ي, g@اف"Kلا يف 0يعر3لا .اكحVا c*ري, g0يميA&تلا, 0ي!برتلا @ا5ارقلا MKتي 7Mلا !4,
الل4ا&?تي, g7رللXقلا Mلليف&تلا Tل)>م, .اللDلا اللl5$ا Tلل)>م Sدعاللسمب اHD6ي 0ماع 0ي8اOيم ,دح يف ريمVا +يف Fرصتيف _املا ام'
@اللمHم)ل 0Dلل#ا, @ايح"للd oاللXD( ن' ىل)ع <@ا!للdVا يثلل)ثب ريمVا 0#ا-رب اl5$ا T)>م Wم 0*Oتمم 0س)* يف Mيف&تلا T)>م
<0)>Dتسملا, 0-5اXلا
نيف}!للملا لللق&ي, gSOللH*Vا @اللdاصت`ا نلليDي, <اHلدللDي ,' gS!عدلللا €للمارب, g0لليبرتلا [للX` zللفري ,' ي6مي 7Mلا !4 ريمVا
<+*5ا`, رXقلا ل`ا اH&ع J,افي, 0عام>)ل ي#ايسلا [Kلا MKتي, <نيIرفتملا,
مللHي)ع Qلل*, يللفتKي ن' 0للعام>لا رللA8 ىلل6ت=ا نpللف <ملل4ريم' Wم ا!فقي ن' ني&مEملا ل1 ى)Dف اب5ا2م ,' ادHX6م ميA&تلا نا1 نإ
<oرم' نامت1
<+تعاC Q>تف ني&مEملا ل1 ى)ع اHمODي 0مODب oرم' 5دصي ن' ريمxل B2ي F!Kلا ,' نمVا @9اح نم 0dاKلا @9ا2لا يف
2 : ما·لا د~رملا ري-Vا J,ع .
رم(Eللم !4, g.اDلا رم(Eملا, .اDلا اl5$ا T)>م يف 0)ثمم† 0عام>)ل ىXDي ن' Q>ي ريمxل ىXD( يتلا 0D#ا!لا @ايح"ص)ل /اف1
Tل)>م /ال6ع' نلم 0للDب5' Bللف(ا ىتلمف <رلليمVا _Oع يف B2لا †7رXقلا Mيف&تلا T)>م /ا6ع', gQD3لا Tلا>م نم /ادتبا /ا?ق&لا
دللDب, gريMلل?( ,' Sالبا2م ,' g0ليMيف&تلا +(/الف1 يلف Oل>ع ,' gSدليقDلا يلف 0H?لl ,' gر4ال} Bلسفب ريمVا cير>( ى)ع .اDلا اl5$ا
gمH8اللميiب ن!للحر>ملا اH?تكي gرث1iف j!كd 0Dب5' +ل .دقي, g.اDلا رم(Eملا اl5$ا T)>م يعدتسي gدف( مل ا;إ +ل 0?*ا!لا 02يص&لا
g.الDلا رم(Eلملا /ال6ع' الث)u @!لd نpلف <ريمVا ى)ع ن,رك&ي ام اHيف ن!&ي?ي gمHت2يص8 \دd ى)ع ني&مEملا, لا اHيف ن,دH3ي,
رليم' 9الح 5التKي ملu +لIارف دلسيل اl5$ا T)>مل ادحا, 9اح QKت8ا, <_Oع ريمVا دh gاl5$ا T)>م /ا6ع' مHDم @!صي,
<+ت#ا-5, .اDلا اl5$ا T)>م نع ا&ثيدح يف ا&فd, يتلا 0قيرXلا ى)ع ديد*
رلليم' 5الليت`9 .اللDلا رم(Eللملا ىعدتلل#ا اللH)?= نpللف <اHلل6فري ,' اللH)?قي اl5$ا T)>م, gاl5$ا T)>مل .دق( +تلاقت#اف _اقت#ا نpف
<ديد*
نإ اللم' <+للف)` 5الليت`ا, +للIارف /لللم مللتي ن' ىلإ ا&# اl5$ا T)>م /ا6ع' ر?1' +8اكم ىل!تي g+(!م ,' ريمVا 0لاقت#ا يتلاح يف,
Zلل)Kي نللم +?-الل8 ,' رلليمVا نلليDيف gرلليمVا +لللOع ,' g_اقت#ا ,' g7Mيف&تلا T)>ملا /ا6ع', Tلا>ملا /ا?ق8 نم رث1' ,' دحا, @ام
<Z)Kلا 5اتKي, {ارفلا دسي ىتح نيل,ODملا, ى(!ملا, ني)يقتسملا
3 : -ا~,(ا ,-=- .
0للي5ا$ا, 0للي!برتلا ملليA&تلا SOللH*' نم رث1' ,' دحا, ى)ع Fارl$ا /اl مHيV J!في <oLا5~,, ريمVا R5!l, S5ا?ملا ل4' م4
@ا2لاللصلا مت( مH-اعدب, مHي'5 ادسب, <نامي$ا Wي3ي 0عام>لا ل`ا مHت1ر2ب <ا4Lام)ع, 0عام>لا !برم م4, g0يم"ع$ا, 0يباق&لا,
oدللقع للل2&يف مHللس)>م للل2ي نللكل مH&م ادحا, ريمVا _ODي 9 gن,د4ا3لا B2لا Nارح م4, gريمVا Q8ا* ىلإ Sايقلا م4 <لا 0مD&ب
!لل4 ريمVاللف <ناX)سلا 0#5امم, 0#ايسلا م)ع يف +ل ى&Dم 9, g."#$ا يف +ل ناكم 9 0يعام* Sاي= رصDلا ناس)ب ىمسي ام <مHDم
\اللف(اب, <.Oلل)م +ل !Hف 7'5 ى)ع +-ا6ع' نم 0Dب5' ,' اl5$ا T)>م Wم*' نإ 9إ gSري?1, Sريmd ل1 يف يH&لا, رمVا Qحاd
<يم!ي لب gريمVا Wم يع!?#' مHس)>م gرم ام1 .اDلا رم(Eملا ى)ع ريمVا _Oع |رتقي اl5$ا T)>م /ا6ع' نم 0Dب5'
4 : ير=-لا -يفن-لا ,-=- .
رث1' !4 ا Tلا>مل نللي(رم 0ماع @اس)* يف T)>ملا اM4 Wمت>ي <0ي5ا>لا ني&مEملا cلاصم يف رA&ي T)>م ىلإ ميA&تلا 0*ا2ل ادع
@اللحارت=ا نللم ي(iللي اللم +للس)>م, ريمVا ى)ع T)>ملا اM4 |رتقي, gريمVا ا4د2ي @امHمل, _ا*w, ديعا!م يف رث1' ,' 0&سلا يف
اMلل4 /الل6ع' نللم 0ف-اC لكل دHDيف <Mف&( ا&4, <0عام>لا 5!م' N5د( ا&4 <7Mيف&تلا T)>ملا /ار?` 7'5 +يلإ ىHت8ا ام ,' Sدعاقلا نم
<مHت=, ر-ا# اHل ن!Iرفتي g0عام>لا @امHم, Q(اكم, SOH*' نم 0م-ا 0مHم ,' Qتكم ,' ~اH* S5اpب T)>ملا
+للdاصت`ا يف ل1 gاl5$ا T)>م /ا6ع' Fارlإ n2( gBس&ي Qيق&لا اM4 <رم ام1 ريمVا oرمEي, +8,5اتKي Qيق8 T)>ملا اMHل,
<0عام>لا _امع' g+يلإ ريمVا zي!ف(,
]لل)u eاللKت8ا دلل>ي, <0للقثلا ىلل)ع اO-اح 0عام>لا clرم .ا ام رصح "ب ديد>ت)ل 0)با= @ا!&# ‚"u T)>ملا اM4 يف 0ي!6Dلا Sدم
<ديد>ت)ل "با= ا5ايت`ا .اDلا دlرملا oرمEيل نيث)ثلا 0ي?)Iiب نيت&# ل1 +?يق8 T)>ملا 5اتKي g0&# ل1 /ا6عVا
5 : -اب-نلا ,لا=- .
Tلل)>م ىتللح gR!تللسمل R!تللسم +للDفر(, g+لل3=ا&( اللHت2( نللم @اللحرتقم, /ا5q نم اHي(iي ام <0يMيف&( 0ياl5إ 0ي!بر( Tلا>ملا oM4
!لل4 g+?(اللكم, +لل(OH*', gMلليف&تلا Tلل)>م <نيللص)Kم نيمالل( 015الل3م, [?6ب oMف&( اH=!ف نم رما,' نم اHي(iي ام, <ريمVاف اl5$ا
<7اl5$ا +س)>م, ريمVا يف 0)ثمم Sايقلا, 0يدعاقلا /ا?ق&لا Tلا>م نيب 0X#ا!لا
6 : _رف-لا .
د&* Sرص&ل +D#, يف ام لكب م4اسي, gمHمي)D(, Nا&لا S!عدب .!قي 0عام>لا يف !6ع لكف <ع!Xتلا 7اH>لا 7!عدلا لمDلا Nا#'
مللH&م لللكل ىXDي, <S!عد)ل ن!Iرفتي QD3لا /ا?ق8 نم /ادتبا /ا?ق&لا لكف <اH>لا, 0يبرت)ل _ا*5 {رف( نم دب9 نكل <لا Sرص8, لا
5Mلل2يل, <رلليمVا, اللl5$ا T)>م, Mيف&تلا T)>م /ا6ع' ل1 7اH>لا 7!عدلا لمD)ل {رفتي ام1 <[يرف( 9, vارفإ "ب .!)Dم ر*'
<ايبرم 9اثم ن!كي ن' oا!ق(, +)مDب c)صي ن' ن,, g08ام', S!= +ل ن!ك( ن' ن, دي4~ ر*iب W&قي نمل {رفتلا ا!XDي ن' ن!&مEملا
0يبرتف <0ي?تكملا JارمVا يف v!قسلا ن!&مEملا 5M2يل نكل <S5,ر6لا nع امثيح ن!Iرفتي اH-ا6ع' نم نيف}!م 0عام>لا MKت(,
cلاللصم يللف ا!للمك2تي ن' مH8iللl نللم Tلليل نيف}!ملا, نيIرفتملا نكل <+ت>لاDم, \5!لا نم ى8' دح ىلإ 0*ا2ب مHميA&(, _ا*رلا
<اH>لا 0حا# نع ديD?لا م4دDقم نم 0عام>لا
7 : -,-ابملاو _ار--Vا .
<ىh!فلا ن, _!2ي oدح, مA&ملا لمDلا نكل <ني&مEملا ل1 نم 0ب!)Xم _M?لا, 015ا3ملا, 0ماDلا 02يص&لا
<Mللف&(, T)>ملا نيع يف MKت( 0يم!يلا @ا5ارقلاف <@ا5ا?م نم ا2لاd oاري ام +س)>م ,' +(ر#' ى)ع |رتقي 0عام>لا يف !6ع ل1
للل1 اللHيف |رتللقيف 0)لل6Dملا ايالل6قلا, 0للمHملا @ا5ارللقلا اللم' <افلاKم Mف&ملا 7'5 نا1 !ل, 0ماتلا 02يص&لاب Mف&( Sايقلا نم رما,Vا,
Tلال>ملا yالصت`ا <yالصت`9ا ]ليح ي-الH&لا 5ارلقلا ;الK(9 +=!لف نم ىلإ T)>م ل1 Wفري, g+=!ف 7Mلا T)>ملا ى)ع T)>م
ىلل)ع اللl5$ا Tلل)>م يللف MللKت( ني8ا!للقلا oM4 <ميA&ت)ل 0ي-O>لا ني8ا!قلا اHX?6( oريI نم ل6Dملا ZيرD(, Q(اكملا, SOH*Vا,
<0#5امملا :2م
8 : çي-·-لاو ةيبر-لا ا-في=و .
نالل1 اللمHم g0لليق)Kلا, 0للي8امي$ا +ت8اللكم نللم للل1 gني&مEللملا لكل 0م-ادلا, ىل,Vا 0مHملا ي4 مي)Dتلا, _اثملا, S,دقلاب 0يبرتلا 0في},
Oللع لا نpف <مH(!`إ 0مد` ى)ع اdرح, اDhا!( ني&مEملا ديOي ن' يm?&ي 0في}!لا, ميA&تلا يف ناكملا <ميA&تلا يف +تفي},, +8اكم
<]يد2لا يف ام1 +(!`إ نع Oيمتي نمEملا Rري ن' oركي ل*,
نللم +للDم نللمل eرلم Qليق8 لل1, <eر=Vالف eرل=Vا ملت( gمللي)Dتلا, g+ي*!لتلا, g_الص(9ا, g0?}ا!ملا 0?2صلا, g0سلا>ملاب 0يبرتلا
0ل8اكم nللDف(5ا اللم)1, <ن!يل#ا#Vا ن!لبرملا مل4 gرلlا?ملا مHلالص(9 رل#Vا /الل?ق8 Sدعاسمب, g+Iرفتل 0?D3لا Qيق8 نكل <ني&مEملا
<مللHتيبر(, ني&مEللم)ل +تللسلا>م yرللف نللم ‹)قي ن' ىع' +تي5!مiم yاصت`ا, +تمHم عاس(ا نا1 S5ام$ا م)# يف دlرملا Qيق&لا
;إ <+(!`pللب اللlرت#9ا, g+للسف8 0?لل#ا2م, oا5,' .~"ي ن', gملل)Dلا, ناللمي$ا Tلا>م 5!6ح ى)ع yر2لا ل1 yر2ي ن' +ي)ع,
مHuدلل2( 9 نللم ني&مEللملا 5اللي` نإ لللب <امHللسف8' 0لليبر( نع ى&I يف ا2?d' دlرملا, يبرملا ن' يميA&تلا ناكملا !م# ى&Dم Tيل
<مHل لا !عدي, مH2ص&ي نمل Nا&لا G!ح' مH8iب 9إ مHسف8'
<@!IاC ن,ر?كتم Sربا?* o,ريسم c?صي 7Mلا ميA&تلا, <|,5 "ب مس* 0يبر( ن,دب ميA&تلا
9 : _ار--Vاو _ي~ر-لا .
+للي)ع لللا ى)للd لللا _!لل#5 نV, <نqرللقلا يللف اH&ع ا&يH8 يتلا Tف&لا 0ي1O( نم +8V gQص&مل +سف8 دح' clري ن' اعرl ~!>ي 9
Sرم# نب نمحرلا د?ع ايt a _ا= م)#, • 0لiللسم نللع اللHتيXع' نإ, gاللHي)ع nلل&ع' 0لiللسم ريI نم اHتيXع' نإ :8pف S5ام$ا _iس( 9
<ناKي3لا oا,5 tاHيلإ n)1,
.اللDلا رم(Eللملا @!لصيف †Tيلل#iتلا 0لل)حرم دللDب †.اللDلا اللl5Yل ني)*5 clري †رث1iف +-ا6ع' نم 0Dب5'† اl5$ا T)>م ن' ا&ي'5
cيللlرتلا [لبري :لMلل)ف <اللH&ع اH?حالd _iسي, لا د&ع Qتك( يتلا SاH3لا eاب نم ا6Dب مH6Dب ني&مEملا cيlر( <ام4دح' 5ايت`9
\دللd ى)ع +يف لا دH3ي +&يميب :d يف +2يlر( Qتكي _Oع ,' S5ام$ ادح' clري نم لكف <0ص=ا&لا @اي&لا رXتل ني&مEملا ممMب
ZللKي 9, <0للقيu, :للصلاب Pللفت2ي, <+للل +لل2ير>( Q?لل# ,' +ي2للlرم ,' +2للlرم 0للي)4', للل6ف ني?للي, gني&مEللملا دHلل3ي, +ت2يص8
مHللd!Kl Nالل&لا ~,ا>تل "(ا= /ادع ن,اDتي 0يماسلا نامي$ا ي8اDم نم نير>ملا نيياDلا Nا&لا نpف <م-9 0م!ل لا يف ن!&مEملا
<مH1!)# يف Nا&لا نDXل ,' g@ا#ا-ر)ل eد&لا, g@افير3تلا يف
رم(Eللملا ,' g‹للتKملا Tلل)>ملا Wللمت>ي gرلليمVا ,' gاللl5$ا Tلل)>م ,' g7Mيف&تلا T)>ملا /ا6ع' ,' gTلا>ملا /ا?ق8 eاKت8ا د&ع
<,د2م n=, :لMل ‹صKي, gنيرhا2لا ى)ع رم(Eملا ,' T)>ملا /ا6ع' @ا2يlر( 'رق( مu <:ل; ليصف( رم ام1 g‹تKملا
Tلل)>ملا 5اللت`ا نpف <.اي' 0u"u مت( ىتح عارت=9ا اDي 9إ, ge!)Xملا eاص&لا لصح نpف <€-ات&لا ىص2(, 7رسلا عارت=9ا 'د?ي مu
Wلل*ريف gنيث)ثلا eاص8 لص2ي ن' ن, .اي' 0u"u n6م نpف +سف8 ريمVا eاKت8ا يف ام' <رمEي, ريمVا c*ري 9إ, jاMف رم(Eملا,
<@ا!d' 0Dب5' 0ي?)Iiب ادحا, ن,5اتKي اl5$ا T)>مل
<5ايت`"ل ى&Dم نا1 امل 9إ, gQص&م لكل دحا, clرم ى)ع 5اصت=9ا 9, g5ايت`9ا @اس)* اقD8ا ل?= @ا2يlرتلا ر38 c)صي 9
نلليح +لل&ع لللا يللh5 رللمع .ام$ا 0&# ىلإ 0ي?)IVا ى)ع _!ص2)ل ى8' د21 نيث)ثلا eاص8 لي)2تل اد&تسم eا?لا اM4 يف ا8د*, ام
0للDب5' نالل1 نإ, R5!لل3لا يللف ا!D*5اللف نا&uا, نا&uا, نا&uا نا1 نpف <م1رم' يف ا,5,ا3(t a مHل _ا=, 0تسلا R5!3لا ل4V ىd,'
tا!للDيC', ا!Dملل#ا, نللمحرلا دلل?ع Z&للd ا!D?(اف 0u"u, 0u"u 7'5 Wمت*ا نإ,t a Rر`' 0يا,5 يف, <tرث1Vا Z&d ا,MKف نا&uا,
<@9,ادملا نم~ :لMب د2ف .اي' 0u"u Nا&لاب ي)صي ن' ا?يHd رم' د= +&ع لا يh5 نا1 gدD# نبا oا,5
يلل4 ام1 †اl5$ا T)>م ,' ريمVا † c*رم ىلإ ع!*رلا 0&# ي4 ام1 <0&# ني&مEملا @9,ادم ل1 يف نيث)ثلا eاص8 ن' Rر8 اMHل
<.اي' 0u"u نم رث1' @9,ادملا دتم( 9' 0&#
_الل&ملا دلليDب نيثلل)ثلا eاللص8 نإ, gمHيرفالل1, مHيم)للسم Nالل&لا نيب tjرت3مt رم' yاKlVا ى)ع مك2لا يف, 7'رلا يف F"Kلا نإ
a !4 رمع ني&مEملا ريم' 0&سب Pفت28 ا&4 ا&)D>ي 7Mلا, <Sاع
5الليت`ا ادللع اللميف ىلل8' 0للي?)I' يف رA&ي cلاصملا QD3ت(, Sدحا, دي يف 0ل,دلا, S!عدلا Wمت>( امد&ع, <S!ع, 0يبر( رمVا ن' † '
<R5!3لا @9,ادم نم .ام$ا
ارللسD( 9, ارللسيt a اللمHل _ا=, اع,اXتي ن' ام4رم' نميلا ىلإ ى#!م اب', ا;اDم ]Dب نيح م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' † e
ن' مH(9,ادللم يللف ني&مEللم)ل يللm?&يف 0لليبر(, S!للع ي4 ام?ف <ام4ريI, دمح', 75اK?لا oا,5 tاف)تK( 9, اع,اX(, ارف&( 9, ار3ب,
<F"Kلا نع _~ا&تلا, رسيلا Q8ا* ا!مO)ي
,دل2لا /5دلل, gم-اOلDلا WيXتلسي 9 نلمل 0لص`رلا /الXعإ, gالHت*9ا Wلي!&تل ]يد2لا يف /ا* ام1 0مح5 0مVا F"ت`ا نا1 ا;إ,
<F"Kلا eا?#' Q8, ع,اXتلا 9إ Sاعد)ل يm?&ي ام, <0مق8 Qdا&ملا ى)ع عاO&لا, yاKlVا ى)ع F"Kلا نpف g@اH?3لاب
<SرXسملاب ا&ي(' :لM)ف <F"` ل1 مس2ل ميA&تلا @ا5,رh Wم .اصت( 9 oM4 0ي!برتلا, 0يق)Kلا @ا5ا?تع9اف ل1 ى)ع
10 : اهمظني ن-و ~اعام-=Vا -
<ل=Vا ى)ع 0&سلا يف ني(رم 0عام>لا _ا!ح' 0#ا5, 0ي8اOيملا 0#ا5دل Wمت>ي Mيف&تلا T)>م <ريمVا Sر62ب رمتسم اl5$ا T)>م
<5ارمت#اب Mيف&تلا, S5ا3ت#"ل ريمVا Sر62ب +-ا6ع' مu
<+?-ا8 ,' ريمVا +#'رتي, g0#ا5د)ل ريمVا +حرXي ام 0#ا5, Mيف&تلا T)>م /ا6ع' ])u eاKت89 0&# ل1 Wمت>ي /ا?ق&لا رم(Eم
Wمت>ي a ريمVا +#'رتي †اl5$ا T)>م, 7Mيف&تلا T)>ملا /ا6ع' 0فاhpب QD3لا نم /ادتبا /ا?ق&لا ل1 رم(Eم !4,† .اDلا رم(Eملا
,' 5الليت`ا ,' +لللOع, رلليمVا 5الليت`9 ‡5ا!للXلا د&ع Wمت>ي, <ريسلا [`, اH>لا 0)حرم, S!عدلا _ا!ح' 0#ا5دل @ا!&# ‚"u ل1
<0ي-ا&ثت#ا @اس)>ل .اDلا رم(Eملا يعدتسي ن' ريمxل نكمي <اl5$ا T)>م /ا6ع' _Oع
<امH8ام~ د2ي, امH(اس)* مA&ي نم Z)كي, g.اDلا رم(Eملا, g/ا?ق&لا رم(Eم عامت*ا 5ار= MKتي 7Mلا !4 ريمVا
<مي)=$ا Qيق8 +لامع' _,د*, +(اس)* مA&ي, +يعدتسي, +#'رتي gل=Vا ى)ع رHl ل1 Wمت>ي مي)=$ا T)>م
<:لM1 0H>لا T)>م
<يبرملا مA&ملا, Fر3ملا !4 0?D3لا Qيق8, gنكم' ام ع!?#Vا يف Sرم Wمت>ي 0?D3لا T)>م
<.ايق)ل 0)يل, gيعام* 5اXفإ, ر1Mلا, م)D)ل @اق)ح gنكم' ام ع!?#Vا يف @ارم ‚"u Sر#Vا R!تسم ى)ع نامي$ا Tلا>م
jارتللl9ا, gاللH&يب _اص(9ا _ا?(, ر#Vا /ا6ع' 5,اO( e!)Xملا لب gاHسف8 ى)ع 0ق)mم Sر#Vا ى)ع @اعامت*9ا oM4 رصتق( 9,
<@اي!تسملا ل1 ى)ع, gاركسDم, 0حاي#, gارف#, ار6ح geا2تلا, F5اDتلا eا?#' ل1 يف, .ايقلا, 5اXف$ا يف
"ي1!لل( Tل)>ملا ىللإ Q-ال&لا لللم2ي, <5Mللع +لل نال1 ا;إ +لل&ع e!لل&ي نم @ا5ارقلا ;اK(ا, eاKت89ا, R5!3لا Tلا>م !6ع ل1!ي
<اب!تكم
: çيظن-لا -,ه='
5!ل2م يل4 0لي!عدلا 0لي!برتلا 0لمHملا <ملك2لا ىللإ ZلحOلا, QDل3لا 0مامإ S~اي2ل ي#ايسلا اH>لا 0حا# يف jر2تم مس* ميA&تلا
7'رلللا +ي*!لل(, gنيفCاDتملا @ا=اC Wم*, gني)ماKلا –اقي$ gWمت>ملا vا#,' ل1 يف, gQD3لا يف لm)mتلا, /ا6عVا 0يبر( <لمDلا
<0يم"#$ا 0ي6قلا دييiتل .اDلا
يللف, ."#$ا "ب يف, رXقلا يف 0ي#ايسلا @ايXDملا eاسح, g.!صKلا, /ادعVا دd5, gعاh,Vا ريدقتل SOH*' نم Sايق)ل دب"ف
0للل, 0للما=إ 0للمHملا <Sري?لل1 0للمHملا <اللHتيبر(, اللHميA&(, 0للعام>لا رييس( يف SOH*Vا 5, Q8ا* ىلإ <0عام>لا 0X` Mيف&(, gملاDلا
<0م' /ايحإ 0مHملا <J5Vا يف 0يم"#$ا 0ف"Kلا 0ما=إ مu g."#$ا 5اX=' يف 0يم"#إ
jرل2(, Tل#Eتل, gملليA&تلا @ال*اح يلXmتل الH(OH*' vال38 مللA&( ن' 0عام>لا ى)Dف gر?>لا .اكح 7دي' يف 0ل,دلا SOH*' nما ام
يتلللا 0لليعامت*9ا @اللس#Eملا للل1, g0للباق&لا, g0للhايرلا, ge"Xلا, geا?لل3لا @امA&م1 0يعرف @امA&م 0يم"#$ا 0H*!لا +*!(,
Tي#iتل yا` دH* ‹صKي, gمي)Dتلا Z-ا}!ل ن!&مEملا +*!يف <_,Vا S!عدلا Fد4 مي)Dتلا @اس#Eم لك3(, <اHيلإ eرستلا نكم'
/ال6ع' الHي)ع رHلسي, <Tيل#iتلاب ,' \ال2ل$ا, gيفKلا eرستلا, gي&?تلاب S!عدلا اHيلإ ل`د( @امA&ملا oM4 <Sرح 0يم"#إ N5ادم
<اH(OH*', 0عام>لا
ني&مEللملا اHXلhا 0لللاح يف اHلا*5, اH8اكم /اف`إ لب gا45!م' مت1 يm?&يف <0يMيف&تلا اH(!= لصفم, gا45ار#' ناكم ميA&تلا SOH*'
<ع,رفلا /اف`إ نم رث1'
: -يفن-لا ,-=- ~ي--
<@ا~ا>8$ا [?h, @ا5ارقلا 0Dباتم نع _,Eسملا Mيف&تلا ريم' !4 7Mيف&تلا T)>ملا Qيق8
اللl5$ا Tل)>م !لل6ع S5,الل3مب, Fارلlإ n2( ا4/ا#L5 !4 نيDي نا>ل ىلإ اl5$ا T)>م Fارlإ n2( +س)>م /ا6ع' ع~!ي
<‹تKملا
<امH)-ا#,, gلمDلا, ~ا>8$ا Qيلا#', gاH(امHم, gاHتي=ا!م, gاHdاصت`ا +(OH*' نم ~اH*, Qتكم ل1, 0&>ل لكل ىXDي ام1
<Sايقلا رما,' ‰)?ي, g0يدعاقلا Tلا>ملا @احارت=ا Wفري, gB-اu!لا Pف2ي, g0عام>لا /ا6ع' @امHم)ل eد&ي,
<+س)>م /ا6ع', +8ا>ل Wم S5,ا3مب, g‹تKملا T)>ملا اM4 !6ع, اl5$ا T)>م, ريمVا Fارlإ n2( :ل; ل1
دل&ع 0لليعرف Q(الكم /ال38إ الl5$ا Tل)>م ىل)ع |رتللقي, <0لليدعاقلا Tلال>ملاب 0لل?=ارملا, 0ل?(اكملا, S5اليOلاب 5ارمتل#اب للصتي,
<Mيف&تلا ى)ع رHسي, اHسي#i( ,' 0مA&م \ا2لإ ,' S5,ر6لا
_,Eللسملا !لل4 Mلليف&تلا T)>م Qيق8, <ا#ا#' ن!ي#اي# 7' ن!ياH* ن!ي!بر( ن!ل,Eسم +)مع يف Qيق8 ل1, اl5$ا T)>م, ريمVا
<0عام>لا _ا!م' رمثتسي, <Qس2ي, gQتكي, gلمDلا ل-ا#, رف!ي, gنيIرفتملا 5!*' 7Eي <75ا$ا
<SOH*Vا يف Sر?` ى)ع ا!)صح نمم 5اتKي, <رم ام1 @ا!dVا يث)u 0ي?)Iiب T)>ملا o5اتKي gنيت&# ل1 Mيف&تلا T)>م Qيق8 د>ي
: -,ه=Vا
gلا لي?# يف @!ملا ى)ع مHمOع, ني&مEملا Sا5إ Wم gاHل @رف!( نإ 9إ 0ياH>لا, 0ي!برتلا اH(امHم 7E( ن' 0عام>لا WيXتس( 9
<0يم!يلا +(ايح يف 0لاDف Sرhاح ن!ك(, gQD3لا \امع' ىلإ ‰)?(, g!H>لا Bس&( لمع ل-ا#,
S!عدللا SOلH*', @الس#Eم ىلق?( 0يم"لل#$ا 0للل,دلا .اللي= دلل&ع,<S!عد)ل SOH*' ا>ي$ 0عام>لا ىDس( مك2لا !28 ZحOلا 0)حرم يف
دلليلا Wللم ن,اللD( يلف اللHتفي}, 7Eلل( ن' †نيم)للسملا Sاليح يللف ى&ميلا ديلا ي4,† S!عد)ل نكميل 0ل,دلا SOH*', @اس#Eم نع 0)قتسم
<0?=ارملا, 0يبرتلا, +ي*!تلا ناكم نم نكل gRر`Vا
رXلل6ي يتلللا 0للماDلا @اللير2)ل اللما&تIا ,' gZلليX)لا eرللستلا اH?#ا&ي 0ير# يف gاHD#, ام S!عدلا ىDس( 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= ل?=
g0ي!للس&لا, 0لليفاقثلا, 0للي&Hملا @ايDم>لا, g@اي8,اDتلا, g@اباق&لا, g@اDما>لا, gN5ادم)ل لص( ن' gQD3)ل اH&ع ا!ل~ا&تي ن' .اك2لا
اللH(OH*' Tل#E( ن' 0للعام>لا ىلل)ع, <"Dف S!لل*!ملا @اللDم>تلا, @اللمA&ملا للل1 نللم :للل; ىلإ ام, geا?3لا, 0hايرلا @اا2(ا,
oالل>(ا يللف ار-الل# g0للdاKلا SOللH*Vا للل`ا نم لمDلا, g0يم#رلا @امA&ملا ل`ا نم لمDلا ن!كيف gنيايملا oM4 ل1 يف 0ي~ا!ملا
<لm)mتلا @امHمب 0ف)كملا 0&مEملا رdا&Dلا vا3&ب @امA&ملا oM4 +فاد4' .دK(, +&ع عرفت( "d' 7اH>لا ميA&تلا ن!كي <دحا,
<رص2لا 9 _اثملا لي?# ى)ع <لm)mتلا 0ي)مع Sدعاسم, 0عام>لا رييستل 0ي5,ر6لا 0dاKلا SOH*Vا zDب ر1M8
1 : د=سملا .
ىلل)ع .اللك2لا نللميHي يتلللا 5اX=Vا يف يm?&ي, <7,iي, [XKي, اH>لا B)X&ي +يلإ, +يف, +&م لا nيب gىل,Vا 0ي!عدلا 0س#Eملا !4
."لل#$ا !4, .!#رلا ."#إ نم, g.اك2لا ."#إ !4, يم#رلا ."#$ا نم د*اسملا رير2( Sاعد)ل _,Vا Q)Xملا ن!كي ن' ا4د*اسم
<لماKلا
ن!للكي, g0H>لا Wما* .امإ, QيX` 0H>لا Qيق8 ن!كي, g+مامإ, ي2لا, 0يرقلا د>سم QيX` 0?D3لا Qيق8 ن!كي ميقتسملا Wh!لا يف
<ر?1Vا Wما>لا .امإ, QيX` مي)=$ا Qيق8
0لل#ا5دلا, 0?تكم)ل Bفارم د>سملا Q8ا* ىلإ ن!كي ن' يm?&ي, <QD3لا 0يبر( ل-ا#, م4' نم اH(5امع, اHميمD(, د*اسملا /ا&ب ن!كي
<F!ي6لا نك#, 0hايرلا, S5اHXلا,
ن!للXبري, QDلل3لا Q8الل* ىلللإ ن!للس)>ي <ني&مEللملا 0لليبر( €للمارب نللم 'Oلل>تي 9 /Oلل* د*اسملا يف نامي$ا Tلا>م, مي)Dتلا @اق)ح
<S!عدلا 5اص8' ا!# ن,رثكي, gاH8!قu!ي, @"صلا
2 : ةيو~·لا ~--- .
دلل2لاب 0لليفتكم ع,رللفلا ن!للك( ن' ىلل)ع <ملليA&تلا يللف S!لل*!ملا 0ير3?لا @ا=اXلا [?6ل _ا2لا ى6ت=ا نإ +ل ع,رف, 7O1رم Qتكم
<0ي?تكملا Jارم' يف ميA&تلا [قسي "•ل \5!لا نم ى8Vا
3 : ~ا-ل·لا ~--- .
<G5اKلا, ل`ادلا يف @9اص("ل ل-ا#!لا, g@اXXKملا, @ام!)Dملا +يف Oك(ر(
4 : ةيوبر-لا ةن=-لا .
<0ماع 0فصب _ا*رلا ني!ك(, g@ا#ا5دلا, Qتكلا, €مار?لا Wh,, g0يفاقثلا @ا,د&لا, g@ارhا2ملا, g@ا/اق)لا Bيس&تل
5 : ةيسايسلا ةن=-لا .
نللع رللXقلا ل1ال3م لل2ل يم"لل#$ا مللك2لا €للما8رب ادللعإ, 0للعام>)ل يلل#ايسلا [Kلا ديدس(, g@ام!)Dملا Wم*, gعاh,Vا لي)2تل
<+يف 7ر>ي امب 0ما( 0فرDم
6 : çي-·-لا ةن=ل .
مH(!للع, gمي)Dتلا _ا*رب _اص(9اب ى&D(, <S!عد)ل 0مد` 0#ا5دلا يف مH(اصصK( ميA&(, g0?)Xلا F!فd يف S!عدلا +ي*!تب ى&D(
<0dا` 0يا&ع B2تسي, g_ا*رلا n?&م مي)Dتلاف <يم"#$ا لمD)ل
7 : Jم·لا ~يلاس' ريو=تو =ي==-لاو _يسن--ل ةي-و-ا-لاو ةينفلا ةن=-لا .
<الل*ات8إ الل4رث1', Qيلالل#Vا نسحV دlرتل g@ا1ر2تلا, g_املا, g0#ايسلا, gميA&تلا ل1ا3م, g0ل,دلا Wم ا&)1ا3م 0#ا5دل اHيلإ W*ري
يللكل g0للم~"لا 0ي5ا$ا, 0ي)مDلا, 0ي8!8اقلا ريبادتلا ;اK(اب ري3(, <0ي1ر2لا, 0ي!برتلا @اCا3&لا عا!8' ى)ع 0عام>لا _ا*5 e5د(,
<ع,رفلا @اCا38 Bس&(, اHلامع' يف دي)قتلا, 0ي!فDلا, 0ي-ا!3Dلاب يفتك( 9, gل?قتسملا R!تسم ى)ع S!عدلا ن!ك(
8 : ملع(ا ةن=ل .
اللم :لMللل MللKت( <S,دللDلا ."ع$ا ل-الل#, e5ال2تل اللHتقيقح ى)ع نيم)سملا 5ا?`' ملاDلا, 0م)سملا 0مVا, 7رXقلا QD3لا ‰ي)?تب Z)ك(
<@اOف)(, g@اعا;إ, gQت1, g@">م, gZ2d, g/ا?8' @9ا1, نم |اتي
9 : ةيلاملا ةن=-لا .
S5!1Mللملا 0ي8امثلا Fا&dVا نم اHيق2تسم ى)ع oM4 Bف&تف @ا!1Oلا, g@اعر?تلا, g/ا6عVا @ا1ارتlا Wم>( <0عام>لا _ا!م' ريد(
Qلليق8 دلل2ي, <0يم"#إ F5اصم, g@اي8,اD(, g0يعا&d, 0ي5ا>( @k3&م T#E(, <S!عد)ل ا4رمثتس( ,' Rر`Vا Bف&(, gنqرقلا يف
<+(دHع n2( :ل; ل1 ن!كيل gاH1!كd Wي=!(, S5اإ, g_ا!مVا Fرd v,رl 0&>)لا Wم 7Mيف&تلا T)>ملا
10 : ة~ايرلاو ~ار-س·ملاو ~احايسلا ~--- .
اMلل4, <الH)ق&( ل-ال#,, اللHماي` 0?Dللl لللكل ن!للكي ن' ىلل)ع <0لليبرتلا @اركسDم, S!عدلا 0حاي# يف 0عام>لا /ا6ع' @ا1ر2( Bس&ي
لللقح 0للhايرلا, <@اركللسDملا يللف ني&مEللملا F5اD( متيل gمي)=$ مي)=إ نم 0)صلا [بري, gS!عد)ل 0*5اKلا @اعام>لا ZلEي Qتكملا
<S!عد)ل Qص`
bb @اللعر?( نللم /اعدتلل#ا, ا!فع ي(iي ام Wم>?ف <S!عد)ل مHت=اC ل1 _Mب ن!DيXتسي 9 S!عدلا Wم نيفCاDتملا نيم)سملا نم ريث1 <
ل1 ن!كي ن' ى)ع <ىhرملا G"ع, gلمDلا نع ني)CاDلا ليm3(, g.اتيVا 0ياع5 نم ري?1 لمDب .ايقلا نكمي gي-O* ع!X( _ا!م',
<e!)Xملا 75M>لا يم"#$ا رييmتلا ا&يس&( 0يح"dإ, يم"#$ا مك2لا نع ليد?1 9 ناسحإ, S!عد1 ام!Hفم :ل;
12 : ¿=لاو جاو,لا _ودن~ .
ارلل#' Tلل#E( ن' 0للعام>لا ىلل)ع, <€لل2لا :لMلل1 <+للب 5!مiم نكسملا, _املا ريف!تب Gا,O)ل EيHتلا, <Gا,Oلاب 5!مiم نمEملا eا?3لا
<."#$ا يف 0ي&1رلا 0)حرلا :)( يف S!`Vا رdا,' نتمتتل €2لا 0?2d مA&( ن' اHي)ع ام1 Gا,Oلاب 0ي!ع
‚"ثلا م}ا!&لا
نإ <الل&4 ام4ر1Mل&ف goال&Dم, +لح,5 الم' +لسح, ميA&تلا مس* :ل; ل1 <+(OH*', g+سلا>م, g+(5امإ م)#, gميA&تلا ل1اي4 نع ا&uد2(
<SOH*', Q(اكم يف .ا=5', \ا5,', gTلا>م يف .اس*' 01رح, gي*5ا` vاب5 ي4 ام لصفلا اHب ا8'دب يتلا ني&مEملا نيب 0ي9!لا
Oلع للا ىلh5 لي8 مH&م لكل نم6ي امب م4!H*, مHل!قع, ني&مEملا e!)= 0ي#اي# ي6تقي اH>لا, <اH*, Sرص8, eر= 0ي9!لا
<+)1 نيدلا ى)ع 5!HAلا +تم)1, لا نيدل نم6ي, g+ل!#5, لاب SODلا 0مxل نم6ي, gل*,
ن!لك( يتللا 0لي!&Dملا [لبا,رلا يمس(, <0#اف8 ا,ا~ا دقع يف ا!مAت8ا نإ مH8pف Sدح ى)ع مH&م ل1 0سيف8 ر4ا!* ن!&مEملا نا1 ا;إ
<م}ا!&ب 9إ ميA&( "ف <م}ا!8 0م)1, ميA&( 0م)1 نيب ى&?ملا eرقل م}ا!8 ميA&تلا |,5
م)لل#, +للي)ع لا ى)d +ميA&( ن' د>8 +تيبر(, +)مع, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _!= ىلإ †!D8 +يلإ, 'د?8 ا&4 نم, ا8دمع نإ,
مHل6Dب رلص&ي, gzلDب مللV مHل6Dب ملiلي g0ي!ل6ع 0لعام* +با2d' نا1 لب g[قف 0ي*5ا` [با,رب _ا*رلا [ب5 نك( مل +تيبر(,
<لا ىلإ 0?قDلا ر?ع Sدعاصلا 0)ي!Xلا اH>لا Sا* يف gB2لا ى)ع ا6Dب
دللس>لا ر-ا# +ل ىعاد( !6ع +&م ىكتlا ا;إ مس>لا لثم مHفCاD(, مHمحار(, م4ا!( يف ني&مEملا لثم˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d _ا=
<ري3ب نب نامD&لا نع م)سم, دمح' .ام$ا oا,5 ™ىم2لا, رHسلاب
يف, <محارتلا, ن,اDتلا, لا يف 0?2ملا ي4, +ص-اص` نم 0يdا` Zير3لا ]يد2لا اM4 يف رH} g7!6ع /ا&ب نيم)سملا 0عام>ف
لللمDلا, م4افتلا, ZCاDتلا ى)ع 5اقلا 7!6Dلا /ا&?لا لمتكيف <oM4 ىلإ نافا6( ناير`' ناتيdا` +ل!#5 0&#, ل*, Oع لا eات1
<يعام>لا 7اH>لا
.اللقم ا4ادحإ .!ق( 9 م}ا!8 ‚"u <رمVا يل,V, +ل!#رل, ل 0عاXلا, لا يف 5,ا3تلا, cdا&تلا, gلا يف Q2لا a م}ا!8 ‚"u ي4
<اHب 9إ يم"#ا اH* ى)ع يم"#ا مس* R!قي 9, gRر`Vا
Sدل4ا>ملا 0لعام>لا ملس* ن' ال&ل R/ارتليف gم)ل#, +لي))ع للا ى)d Qي?2لا لثم ام1 دس>لا Wم š _د?تس8 9 ىق?8 ن28, † ا&يقب نpف
<ام4ا!# ام, Qصع, •م نم SOH*Vا ر-ا# نم مu يمAع لكي4 نم, ., م2ل نم ن!كتي
اللمل 5,الل3تلا, cdا&تلا !4 يمADلا لكيHلا, <اH>ل .!قي 9 !`5 مس* ا4دح, اHب !4, <+م, دس>لا م2ل ا8رA8 يف لا يف 0?2ملاف
0DقDقف gS!فHلا نع ~,ا>ت(, gQيDلا يXm( 0?2م "ب 5,ا3تلا, cdا&تلا, <مس>لا يف مADلا 0ب"d +?3( B2لا يف 0ب"d نم امHيف
.دلا, م2)لا دس* يف Tي-رلاف gTي-رلا رما,' Mف&( SOH*', go!قي Tي-رب 9إ ايح دس>لا ن!كي 9 مu <F"` €ي*i(, g@اي8ا8', g/ا5q
<دس>لا SOH*' 0باثمب S5ام$ا م)# +Dم, ريمVا 0ي!6Dلا 0&مEملا 0عام>لا مس* يف Tي-رلا, gرمwا لقDلا مADلا,
=ا ¿- ~=لا : _لوVا ةم=انلا
يلف رuEلي ن' WيXتللسي 9 gلل*, Oلع للا يلف eال2تلا, 0ليدقDلا 0للي8اد*!لا Sدح!لا, gلماكلا .ا-!لا o!سب نكي مل ا;إ 0عام>لا مس*
<0يم!قلا @ارD&لا, gيبO2لا F"Kلا, gيق?Xلا دق2لا اHي)ع رXسي يتلا Sد#افلا 0ي!&تفلا ا&تعامت>م
ىلل)ع /ادللl' +للDم نيMلللا, لللا _!لل#5 دللم2م˜ a مHفصي ىلاD( لا _ا= <مHمحار(, zD?ل مH6Dب ني&مEملا نيل نم ي(iي .ا-!لا اM4
مH&يب /امح5 5افكلا
b
<™
!للل, <مللHل nلل&ل لللا نللم 0للمح5 اميف˜ a ىفXصملا +ل!#5 QCاKي ىلاD( لا _ا= <Zيلiتلا 'د?ي ني&مEم)ل ني)لا, لا يف eا2تلا نم,
<™:ل!ح نم ا!6ف8 9 Q)قلا Pي)I اAف n&1
f

5افكلا ى)ع /ادl'˜ a ىلاD( _ا= <,دDلا +*, يف Wفدلا رdا&ع, g0ياH>لا S!قلا رdا&ع Zلiت( ني&مEم)ل ني)لا, لا يف eا2تلا نم,
<0محرلا oM4 !*!ب 9إ Sد3لا :)( ى)ع ا,5د= ام <™مH&يب /امح5
SOللع' ني&مEللملا ىلل)ع 0للل;' +8!لل?2ي, .!للقب لللا ي(iي F!سف +&ي نع مك&م د(ري نم ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ل-ا= نم ل*, Oع _ا=,
™م-9 0م!ل ن!فاKي 9, لا لي?# يف ن,د4ا>ي نيرفاكلا ى)ع
b
لللا يف FاKي 9 نم 0ب"صب نيرفاكلا اH*, <ني)لا, 0ل!Hسلا 0لMلا <
<لا يف +(!`$, ل oرH} د&#' نمل ى(iتي ام8إ م-9 0م!ل
يللف [للي` _,' ني&مEملا, +ل!#5, لا 0?2م ى)ع e!)قلا 0يبرتف <+ت?&م Q)قلا يف لا يف Q2لا, gامHD?&م Q)قلا يف R!قتلا, نامي$ا
0?2لصلا ˜ aىلل,Vا 0)لصKلا nل2( 0ل>مد&ملا نالمي$ا QDلl مل4' ني&مEلملا Qلح, +ل!ل#5, للا Qلح ال&)D* د=, <نيتملا لا ل?ح
<™0عام>لا,
ا!للسقتف gمHسف8' مHيس&يف o!س&ي ىتح لا نع مHت)فI نيم)سملا @اعام* \رفي ام رl نإ, <+يف 0?2d, لا يف eا2تب 9إ 0عام* "ف
<ناميإ 9, 0عام* "ف نيم)سملا zIا?( يف S!سقلا oM4 لثمت(, <لا ر1; jر( نم e!)قلا
1
،4"*لا 2'
2
،نارمع لآ 15' 2
1
،ةدئاملا 54 2
يتلل?2م nللقح a _الل= gم)لل#, +للي)ع لللا ى)للd +لل)ي)` +&ع ر?`' ام1 gل*, Oع لا _!= يف ي)مDلا اH>ما8رب, لا يف S!`Vا 5!ت#
مH8اللكمب مللHX?mي g5!لل8 نللم ربالل&م ىلل)ع يف ن!با2تملا gيف نيل;ا?تم)ل يت?2م nقح, gيف ني5,اOتم)ل يت?2م nقح, gيف نيبا2تم)ل
<nماصلا نب Sا?ع نع cي2d ]يدح !4, م1ا2لا, ي8ار?Xلا, دمح' .ام$ا oا,5 g/ادH3لا, ن!قيدصلا, ن!ي?&لا
™S!`إ ن!&مEملا ام8إ a ىلاD( لا _ا=
f
,دح FرD( 9 لا يف S!`Vا نكل <Q)m( 9 يتلا 0=اXلا !4 لا يف eا2تلا, S!`Vا vابرف <
:للل; Tللي)ف 7رلX= ملليA&( نللع ا&uدل2( ا;pلف <0لعام* ن, نيم)للسملا نلم 0لعام>ل 0ي-O>لا @ا/امت-$ا Wم ميقتس( 9, g0m)لا, رXقلا
5الX=' رلير2( ملتي المثي5 0لي)حرملا @المHم)ل 0لH*!م @ا!ل&= يلف 0ي!`Vا @ا=اXلا Fرص&ل نكل g0•ف ن, 0•ف يف S!`Vا رص2&ل
م4الXعiف ملHي)ع للا ملD8' نيMللا :)ل# يلف J5Vا +ل*, ى)ع ني&مEملا Wيم* :)س( لا يف Q2لا, لا يف S!`Vا 0م}ا&ف <."#$ا
نإ !للع!ملا 0للف"Kلا .!للي ىلإ Q-ات1 ن, لا د&* نم Q-ات1 ‹K( gناير`Vا ناتم}ا&لا ىق?( <+ي)ع v!?mملا ناكملا, 5!&لا ربا&م
<لا /اl
ن!للكيل, ايم"لل#إ ملليA&تلا ن!كيل vرl 08اكملا n8ا1 امHم ني&مEملا نيب 0?2ملا ني)ف <S!`Vا eرK(, R!قتلا Q4M( 0#ا-رلا نإ, 9'
<oاعا, 9!= 9 "Dف, اقح S!`إ ن!&مEملا
™رمVا يف م45,اl, مHل رفmت#ا, مH&ع Zعاف˜ a +ي)ع +ت&م ر1; ن' دDب ا8رمiي, +ل!#5 رمiي ىلاD( لا _ا=
b
<
ا!للس8iي ىتللح مH&ع Zعا <اHقي?س(, 0?2ملا Qي)m( ى)ع ري`' |ا2لإ نم دب 9 0ي5!3لا 0م}ا&لا ىلإ 0ي!`Vا 0م}ا&لا نم _اقت89ا د&ع
!لفDي, 9دل* 9 الي!`' الم4اف( م15ا!لl ن!لكتل م45,الl :لل; دلDب ملu gللا .ام' مHم4 لم2( :8' ا!)مDي ىتح مHل رفmت#ا, g:فXDب
<ري3ي, cص&ي نمل 0*ا2لا يف, gرفmتسي,
µ,و~لاو ة=ي~نلا : ةي-ا-لا ةم=انلا
™مH&يب R5!l م4رم', S"صلا ا!ما=', مHبرل ا!با>ت#ا نيMلا, a ني&مEملا Zصي ىلاD( لا _ا= <™02يص&لا نيدلا˜ cي2صلا يف
f
<
يلف 0لمVا ل1ال3م لا د&* ل2ي ن' نكمي "ف <Sرu', ام)}, افسD(, ااد?ت#ا ن!مك2ي /9E4, <ري>لا .اكح 7دي' نيب .!يلا 0مVا رم'
نلليب R5!للl رللمVا ن!كي ن' Q>ي gS!عدلا ميA&( /دب نمف <م)} ناكم م)}, ناكم اد?ت#ا _"حpب نيايملا ر-ا#, اصت=9ا, مك2لا
5اDللl ن!لل)م2ي نيMلللا ني)4الل>لا ن,دلل2تي, gملك2لا دلليلاقم ن!لل&مEملا +لليف م)للستي .!لليل اادDتلل#ا, gلل*, Oللع للل 0للعاC gني&مEللملا
<Nا&لا _اي` يف _دDلا, ل?&لا ي8اDم نم /اف!>لا 0م)كلا oM4 +)م2( امب 0يCارقميدلا
رللكفلا ديDd ى)ع ام4امع, gني&مEملا, +ل!#5, لا Qح Q)قلا ديDd ى)ع ا4امع ني!3&ملا 0محرلا Wمت>م, 0ي!`Vا S5ا62لا
<R5!3لا 0#ايسلا, 7'رلا, مHفلا,
S!لل`Vا دللقع <مللH&يب ىلل`q ن' 5اللص8Vا, نير*اللHملا نم ني&مEملا 0عام* Zيلi( م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 +ب 'دب ام _,' نا1
oرللص&ب jدللي' 7Mلللا !ل4˜ a +للل _!للقيف +ي?لل8 ىل)ع ىلاللD( لللا نللمي, <.اللDلا 7!لل`Vا دللقDلا ل`ا 0dا` 0?2صل yا` دقع 0ي-ا&ثلا
™ميكح OيOع +8إ gمH&يب Zل' لا نكل, مHب!)= نيب nفل' ام اDيم* J5Vا يف ام nقف8' !ل <مHب!)= نيب Zل', ني&مEملاب,
b
oMلل4 نكل <
+?2لd, م)ل#, +لي)ع للا ى)لd _!ل#رلا +لققح الم, <‚"ثلا Wلم>لا رdا&ع نم دحا, رص&ع g0ي!`Vا 0?2ملا oM4, g0ي)?قلا 0فلVا
م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd .!صDملا يبرملا نا1 لب g0?2ملا, 0فلVا د&ع رمVا يقب !ل متيل نا1 ام 0ياH>لا _امعVا ل-"* نم .اركلا
<5,ا3تلا, 7'رلا _ا?(, 7ركفلا م4افت)ل cيسف _ا>م 0عاXلا, 0?2ملا نيب نا1, gعاXملا د-اقلا, e!?2ملا Qحاصلا اDم
0للعاC, 0لل?2م 0لليDم م)لل#, +ي)ع لا ى)d .!صDملا Wم ا!8ا1 <™مH&يب /امح5, 5افكلا ى)ع /ادl' +Dم نيMلا, لا _!#5 دم2م,˜
نللع 5M&ملا نب eا?Kلا +لi# امد&ع م)#, +ي)ع لا ى)d لDف ام1 ديدسلا 7'ر)ل W*ري, oري3تسي نا1 0مصDلا, S!?&لا مI5, <عا?(ا,
eالليI Wللم نلل2&ف <ا!)للh .' ا,دللت4ا Nالل&لا W?ت8 0Dمإ ن!ك8 ن' ا8اH&ي, +با2d' ىH&ي م)#, +ي)ع لا ى)d نا1, <5د?ب _,Vا +لO&م
<اDبا( 0Dمإ ن!كي "•ل gJار(, 5,ا3( نع ا;ام, ىتم, Zي1, مل ميA&تلا ل`ا gا&م ل1 مHفي ن' G!ح' 0مصDلا, S!?&لا
دDب <اH(اي=, 0عام>لا 7'رل افلاKم نا1 _, 02يص8, \دصم ا4Mف&ي @امHمب .Oت)ي نمل /ا&mلا لب <اH>)ل +يف /ا&I 9 Wباتلا 0Dم$ا,
<+تمHم R!تسم ى)ع, gميA&تلا يف +8اكم نم R5!3لا يف j5اl ن'
2
،/ار56لا 10
1
،نارمع لآ 15' 2
2
، 7روشلا 38 2
1
،7روشلا 38 2
Wللم>لا, <0للعاXلا, 0لل?2ملا نلليب R5!لل3لا ي4 م}ا!&لا 0X#ا,, 0عاXلا ي4 لا /اl نإ نيح دDب اH&ع ‚د2ت&# يتلا 0ثلاثلا 0م}ا&لا
دلت2تف <0لف)تKم e5ال>تلا, 0ل(,افتم .الHفVا, 0)كل3م “الق&)ل |رلX( <5!لمVا y!ع' نم 0ي)مDلا 0يركفلا 0يفCاDلا م}ا!&لا oM4 نيب
دلل&ع Tف&لا j"تما Sد3لا ن!ك( نيح :لMف <N!ف&لا ى)ع 7'ر)ل 5اصت89ا, 0#ا-رلا Qح لXي, g0?2ملا دHتتف 5اكفVا Mبا&ت(, /ا5wا
<R!Hلا 0?قع .ا2ت=ا نيح :لMف <Tف&لا W&تمتف Qلاmلا 7'ر)ل W*ر( ن' :يلإ Q)Xي, 5ارقلا .ODي مu <Q6mلا
g0لل&يا?تم رلA&لا @الH*, n8ال1 المHم يل`' Gالح' ن' يللإ Qل)Xي نامي$ا <."#$ا يف ميA&تلا Wم 0يبرتلا ل`اد( |!h!ب ا&4 Rر&ف
ناللمي$ا 0ليبرتب 9إ ي(iلي 9 اMل4 gيل`V 7ريدللق(, ي?ح نم ‹ق&ي ن' ن, لب gدقح' ن' ن, gنيقيمع F"Kلا, “اق&لا نا1 امHم,
,' R5' الل8', رلليمVا Wلل?C' ن' ناللمي$ا ىلللإ Qلل)Xي مللu <oرلل1; نم لفI' 9 لا ىلإ اHب eرق(' Sا?ع S"صلا يف يلامع' c?ص( ىتح
<+ل!#5, لا 0عاC نم ا&م رمVا يل,' 0عاC ن' ي8رD3( 0يبرتب 9إ ي(iي 9 ا6ي' اM4, <Bح' 7رA8 0H*,
-,و~ملا ~ا-' a
Bل)Dت( يتللا 0لسيف&لا SرلD&لا S5الuإ نم, g_د>لا يف \9O89ا نم مصD( S5!3ملا د&ع, cص&لا /اد#ا د&ع 0يعر3لا eاwا Sاعارم
<:مام' يتميOHب Fرتع' "•ل نا5,دلا, F"كلا Z)ب
لللdافلا د2لا د&ع ي(!`إ دق&ل يتيرح +يف يHت&( gم)ح, م)ع T)>م T)>ملا ن' Wم>لا رD3يل +بات1 نم @ايkب لا ر1Mب S5!3ملا 'د?(
<_د>لا, 0يصK3لا 0)م2لا نيب, نييعر3لا cير>تلا, ليدDتلا نيب
<“اق&لا S5ا$ Sرم$ا +ل نم Sرمpب, gn=!لا ,دح يف نكل gي(!`ا د&ع امل .اتلا ر?صلاب Wمت#'
ىلل)ع الل8' ي(5دللقف gيلدلل>لا 5اللصت89ا 9 يعام* 5ار= ;اK(ا !4 FدHلا ن' ي&يع Qص8 "عا* g.~"لا ZX)لاب 7د&ع امب م4ا#' مu
<oMيف&(, 5ار= ;اK(ا ى)ع 0عام>لا S5دقل 0?س&لاب اHل ن~, 9 5!HAلا دص= 0*ا2ملا, 0باXKلا
<يAف)لا /ا!Kلا يف T)>ملا 5,دي "•ل 0يفا1 0C!?6م @ام!)Dم nDم* د=, T)>ملا ر6ح',
a 0عام>لا Wم 0يلاتلا @ا!XKلا W?(',
b < U 0عام>لا e!)Xم !4 ام, 0)ك3ملا ي4 ام
f < U 0يميA&تلا, 0ياملا @اب!Dصلا ام, U Wم يتلا, دh يتلا R!قلا ي4 ام
… < U ا4Lاسم, اH&#ا2م ام, g0&كمملا _!)2لا ي4 ام
r < U لح ل1 نع €ت&ي ن' نكمي امل 0D#ا, 03=ا&م
ˆ < U 0ياDلا @ا5!3ملا يف ريمVا cي*رتب, n8ا1 نإ 0يميA&تلا 0ي?)IVاب 5ارقلا ;اK(ا
Š < U [?6لاب اHي=!(, @ايل,Eسملا Wي~!(, Mيف&تلا 0X` Wh,
• < <اHمي!ق(, €-ات&لا 0Dباتمل 0X` نييD(
Ž < ا;إ اللم' <دلليفي 9, N!للف&لا QللH)ي :للل; نpف yاKl' ر3ع, 0D?# نم T)>ملا ن!كي امد&ع “اق&لا @اي)كl دمتD( 9' يm?&ي,
‹للK)ي, g“الق&لا 5!لXي, g[ل)Kي نللم Zل=!ي, g+H*!لي, g“الق&لا [?لل6ي ن' 0للس)>لا رلليم' 9إ e!)Xملاف اريث1 T)>ملا نا1
<R5!3)ل ي#ا#' لمكم R5!3لا T)>م رييس( <امH&ع ا&ل ى&I 9 م)ع, Sر?` ي4, <اHب عرسي, gلحارملا
<€ت&ي 9 R5!3لا Tلا>م يف 7ركسDلا !>لاف <مH>( ريI يف نكل اا* اي!`' ن!كي ن' يm?&ي “اق&)ل .اDلا !>لا
<7'رلا v"ت`ا, ىh!فلا يف [قس(, g5!مVا Wيمت( 9' vر3ب gيhارتلا, cماستلا, S!ملا Q)m( ن' يm?&ي +)?= نم, د>لا Wم
9 للل(ا= !لل* g@الل4اكفلا _ا?(, @"ما>ملا !* نpف <Sاع +&م 5M28 امم دl' g5ا?لا |اOملا, Fاف#$ا !4, g_M?تلا نم ا&4 5M2&ل,
<™0ي!`' 0مارd˜ a نيتم)1 يف ى)ثملا 0mيصلا نإ لق&ل <نيد4ا>ملا لا د&>ب اميA&( 9, اق)` 9, 0يبر( Bي)ي
+للسف8 نC!للي ن' نمEم ل1 ى)ع, <ني&مEم)ل, +ل!#رل, <ل 02يص8 7' ا&ي ن!ك( ن' ا&ي ن!ك( ن' !4 @ا5!3ملا يف .اDلا [با6لا
Tلل)>ملا للل`ا الل4!Dي ن', giللXKلاب Fارتللع9ا, @!كللسلا ىلل)ع اH&C!ي ن', gدق&لا ل?ق( ى)ع اH&C!ي ن', g.Oح, 0حارصب دقت&يل
رليI يلف ال4اري اللم1 Bل2لا 0م)1 _!قي, <o!2ص8 نإ +(!`إ ى)ع †"H# 7' †"يل; ا&يل ا&ي4 ن!كي ن', <eE(, Q#ا2( ن' +*5ا`,
<م-9 0م!ل لا يف FاKي 9 \دصب نكل Z&ع
g5ارللقلا ;الK(ا, nي!للصتلا دلDب اليفCاع, اليركف يللHت&( يتلللا يل4 0Dفا&لا S5!3ملا نكل gرك&ملا نع يH8, F,رDملاب رم' S5!3ملا
<لاب ;!D8 g@ا~اO2لا, لmلا /ادd' jرت( يتلا 9 <+تمHم ىلإ ل1 Fرص&يف
: -,و~م-ل ¿عر~لا ,ا,يملا
ارللف' للل1 دلل&ع 0للل9دلا يDX= N!ف&لا يف 9!?قم نا4;Vا يف ا2hا, م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!#5 0&#, لا eات1 نم ‹8 نا1 ا;إ
<5,ا3ت)ل _ا>م "ف 0عام>لا
ال&-ام)ع _الي*' الHت)ت= يتللا 0لي-O>لا 0ليHقفلا @الف"Kلا FدHتلسي ن' اق)Xم يm?&ي 9 Sا>لا 0مA&ملا 0عام>لا د&ع R5!3لا ع!h!م
0لفرDم الHيف @,الفت( يتللا 0لي8امي$ا @الي)كلا يلف, 0لياH>لا _المعVا يلف 5,ال3تلا الم8إ 0ل85اقم, ااHت*ا نيDم*' مH&ع لا يh5
<0يMيف&تلا مH(ا5إ, g_!قDلا يف مH(ا/اف1, g_!ق&لاب ني&مEملا
اللHي)ع ن!1ر2تي يتلا 0يعامت*9ا, 0ي#ايسلا J5Vا, gن,دHم ن,دHX6م ن!&مEملا, امي# 9 g+با?#', F"ت`9ا يعا, Sرثكل,
<اميقع 9د* ريص( ,دح "ب 03=ا&مل 0ح!تفملا R5!3لا نpف g0م!m)م
Tلل)>م)ل نالل1 نإ Tلل)>ملا رلليمV ن!للكي ن' Qلل>ي cي*رتلا, مس2لا ن' نيم)سملا Sايح يف 0مHملا 0Xق&لا oM4 يف Rري نم Rر8 اMHل
رلليمVا ىلل)ع Bلل2يف /ا6عVا يث)u 0ي?)IVا ‰)?( مل ام <0ي?)IVا, 0ي)=Vا نع رA&لا WXقب g_اح ل1 ى)ع رXقلا ريمV, gريدقتلا Bح
<W?تي ن'
ا;pللف gرللمVا يللف م45,اللl,˜ a R5!لل3لا دللDب رللمVا يللف .ODلاللب +ل لا رمV Bي?X( م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _امع' ن' :ل;
<oدDب نم +-اف)Kل, +ل .ODلا <™لا ى)ع ل1!تف nمOع
ىلللإ +با2للd' نللم /الل3ي نللم eدلل&ي, g/الل3ي نللم _OللDي, g/الل3ي نم رمEي ناكف <!4 .ODي ن' اH)d' 0ياH>لا oرما,', +لامع' لكف
0لي)=xل اDيرل3( Tليل, gBي?لX(, R5!ل3)ل Wيرل3( 0فيرل3لا +(ا5ال3ت#ا نلم ال8/ا* الم, <+فلصي, !لقي, g^ي>لا OH>ي, g@امHملا
0ي?)I', 0ي)=V 9 gرمع 7'رب FرDي مل, 5دب Rر#' يف ركب يب' 5دب يف 5M&ملا نب eا?Kلا W?( م)#, +ي)ع لا ى)d +8pف <0ي?)IVا,
<Bيدصلا +?حاd 7'رل م)#, +ي)ع لا ى)d +&م ا2ي*ر( لب
0للعاXلا, Mلليف&ت)ل لللباقلا 5ارللفلا نكي مل نإ Mيف&( ىلإ ي6ف( 9 ا4دح, اH&كل 0ي5,رh م4افت)ل 0)حرم 0Dير3لا ناOيملا يف R5!3لاف
<0مO)ملا
ن!لل&مEملا c?للصي ن' رللX`, gني&مEللملا ل1 /ا5q نم 0عام>لا دفتس( مل نإ iXK)ل JرDتلا رX`, gريمVا اد?ت#ا رX` jا&4 مD8
_,Eللسم, رلليم', Qيق8 لكف <0ي#ا#' ميA&تلا يف 0يل,Eسملا n8ا1 اMHل <0ي5!d R5!3لا يف مHت15ا3م n8ا1 نإ \اسي اDيX=, 0Dمإ
رلليمVا, <_Oللع مHت#اي#, ني&مEملا jارlإ نس2ي مل ىتمف <!H>لا, _!قDلا, e!)ق)ل 0#اي#, 0يبر( +ي)ي نم Wم 5,ا3تي لمDلا نع
9, g0يصDم يف WيXي 9 7Mلا رفلا نمEملا 0م; ىلإ رمVا W*ريف gمHت#اي#, رمVا يف ني&مEملا jارlإ /ا#' نإ _ODي +سف8 .اDلا
<ريمVا _Oع 0عام>لا @5ر= نإ 0?)d 0ف=, Zقي نكل g7'رلا, cص&لا _M?ي ن' دDب WيXي, Wمسي, <رك&م ى)ع رقي
: -,ا=-سVا
S"للصلا 7دلل&ع ملل1رم' ملل4' نإ˜ a ا8!ع ا!?)C نيMلا oد&* ىلإ رمع Qت1 اMHل <لا نع 0)فmلا لا د&* 0عام>ب ‹برتملا /ادلا R,'
@ال="ع الل8اH* ن!للكي "يكل, gالل&&يب اHل,ادللت8 cلاصم ا&)مع ن!كي "يك)ف <ا4دDب, ا4/ا&u', S5!3ملا ل?= ل*, Oع لا نيب ن2&ف <™
نللم eالل` اللم a م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd ل-اللقلا !لل4, <ىلاللD( دم2م Qي?2لا نا1 د=, <oريKتس8 R5!3لا د&ع لا ر1M8 g0يh5' 0يقف'
Bلل)D( يل4, gS5اKتلل#9ا نليب Wلم>ف <Tل8' نع ي8ار?Xلا oا,5 نسح ]يدح !4, ™دصت=ا نم _اع 9, 5ا3ت#ا نم .د8 9, 5اKت#ا
<“اDم)ل ريبد( !4, اصت=9ا نيب, g+(!`pب 08اDت#ا ي4, gS5ا3ت#9ا نيب, g+ي)ع امتعا, لاب
g0للبر>تلا, Sر?للKلا 7,; 5الل6حإ, /ا5wا 085اقم Nا#' ى)ع SرA&)ل مHقيمD(, g@"ك3م)ل مH?ي)ق(, gع!h!ملاب ني5,ا3تملا 0فرDم
™ني&مEملالب, oرلص&ب jدلي' 7Mللا !4˜ a ىلاD( _ا= <لا رص8 لا د&* @ا!X` نم S!X` ل1 Q2صي مل نإ ا•يl ي&m( 9
b
B?لسف <
1
،لا*%&ا 62 2
gMلليف&تلا, ريبدللتلا, R5!لل3لا eا?#' ;اK(ا دDي, Wم, ل?قف <ني&مEملا يف لثمتملا دملا ل?= g+8ا2?# +&م @q +&م دم !4, gلا رص8
<+باب ى)ع ن!ك?ي, g+8,رص&تسي, g+8,ريKتسي g5دتقملا OيODلا مي)Dلا Q8ا>ل نيH*!تم لا د&* ىق?ي
: ة-ا·لاو ة~ا=لا ة=ي~نلا
اللي نللمل ˜ a ال&)= ™02يللص&لا نيدلللا˜ a _ال= م)ل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 75ادلا ميم( نع م)سمل Pف)لا, م)سم, 75اK?لا د&ع
<™مH(اماع, نيم)سملا 0م(V, +ل!#رل, ل˜ a _ا= ™U لا _!#5
نللل, <اللماع, اللdا` ا2للص8, رللك&ملا نللع ايH8, F,رDملاب ارم' B2لا 0م)1 نع +(!ك#, م)سملا 0م; _!مKل 9إ ن!م)سملا ر`i( ام
0للل~ا&تم gاللHماHم نللم 0)يقتللسم 0للي&4; g0ي!عرلا 0ي&4Mلا +(ا# ن' ىلإ يم"#$ا Wمت>ملاب @' يتلا 0يKي5اتلا لما!D)ل ا&4 JرDت8
<يKي5اتلا لي)2تلا ناكم ا&4 Tي)ف اHتيرح نع
U ا;امل <نيم)سملا W=ا, نع Q-اI 0&سلا, eاتكلا يف nباu رما,', .اكح' نم ل*, Oع لا _O8' ام
U ا;امل <ا8,ر= م)Aلا, 0&تفلا نع ا!تك# ن!مسملا
U ا;امل <0ي)4ا>)ل /9E4 0يD?تل, ا2ل$ا, ر?>لا .اك2ل ا!D6` ن!م)سملا
Zلل=!ملا يلل4 لللب ي-Oلل>لا cللص&لا /ادلل#إ الل&4 02يللص&لا Tلليل, 02يللص&لا نيدلللا, <oرلليI 0يم1اح يفا&ي ل*, Oع ل ع!6` نيدلا
gملل)Aلا نللع ن!م)للسملا nك# ام, g."#$ا نع ا&D=ا, دDتبا امف <رك&ملا نع ايH8, F,رDملاب ارما †.!ك2ملا, م1ا2لا oا>( chا!لا
<•ي5اتلا jر2ي, gلCا?لا ل(اقي, gB2لاب عدصي 7Mلا نمEم)ل !*, دDي مل <ممMلا يف نيدلا eارKل 9إ gا,MKت#ا, ا!D6` ام,
<ا4رم' نم /يl يف 9, 7'رلا يف اHل Bح 9, gىعر( WيXقلا1 0يع5 +8' ا8,ر= o!م4,' gلما` ا&ل!ح نم QD3لا
Qل)C ىللإ ZDل6تسملا .,ر2ملا ناس8$ا +*!(, رصDلار(!تب 08!23م ي#ايسلا Z=!ملا 0عا>l, g_ا68, gS5!u, gzف5 @ام)1
يللي2( يتلللا 0للي8امي$ا Sرلليmلا, ناللمي$ا Sالليح نللع ري?Dتلا دصق8 ام8إ ي*اH&م .!Hفم1 02يص8 0م)1 لمDتس8 امد&Dف <0ماركلا, _دDلا
<ا8ريI نم 0)hا&ملا رdا&Dلا @ام)كلا :)( ي8اDم يي2( ام لباقم Sد4ا>ملا رdا&Dلا
<_!للقDلا ى)ع SرXيسملا 0ي*!ل!ي$اب 0H*!م g75اسيلا vا?689اب 0مA&م gيق?Xلا دق2لاب 0يح R!= Sد4ا>ملا نيم)سملا 0عام* .ام'
<نيم)سملا, ."#$ا ى)ع eM1, دي1 اHسف8 ىمد)ل, <نيم)سملا مك2( يتلا ىمدلاب QD)ي ي)4ا* ,دع نيم)سملا 0H*ا!م يف,
<ل Q6mلا ري>ف( نع ا8O>ع ;إ gيبO2لا دق2لا n?8 ]يح 9إ لما` go!م4,' ام1 0يع5 QD3لا,
0لل&يب ى)ع ن!ك( ن' ن, gWيX(, Wمس( 015ا3ملا 0)ي)= Sر(اف رdا&Dب 0يم"#$ا 0م!قلا ل?قتسم /يH(, ,دDلا 0H*ا!م ى)ع 5دق8 9,
<ا4رم' نم
يف +عا?(ا ى)ع ديد3لا yر2لاب +ل!#رل 02يص&لا نيدلا <0?u!تم 0Aقي 0#ارح go,دح ى)ع رفلا, 0عام>لا .ايقب ل 02يص&لا نيدلا
نيم)للسملا 0للم-V 02يللص&لا نيدلا <Sا?Dلا, +قفلا @اي-O*, gنامي$اب 0مVا /ايحإ, يم"#$ا مك2لا 0ما=إ @اي)1 g@اي-O>لا, @اي)كلا
–اللقيإ, ناللمي$ا ىلل)ع مHلل6ير2تب نيم)سملا 0ماDل 02يص&لا نيدلا <نيد2)ملا, نيقفا&ملا نم ا8ريI نم 9 ا&م رمVا يل,' 0ما=pب ا/دب
<_دDلا, S!`Vا Wمت>م /ا&ب, م)Aلا 5,M* W)= ى)ع S5ا= 0م4 c?صتل 0ي!عرلا 0ي&4Mلا
نم 7رس( gاH&يDب 0Aقيلا !4 ن!كي ن' oدير8 ام لمKيف SاDلا اHي)ع Q)m( ام ناعر# g0ق?سم SرXسمب, g0ق)mم Tلا>م يف R5!3لا
<0ماع, 0dا` 02يص&لا يف R5!3لا W#!8 مل نإ gاH)1 0مVا مD( ىتح gنمEم ىلإ نمEم
نيم)للسملا رمiللب مللتHي ن' 0للعام>لا يللف !لل6ع ل1 ىلإ e!)Xملا نكل <ا4ر38, اHث?ل _ا>م 9 ميA&( ل1 يف 0م~9 5ار#' :لا&4 مD8
<+م!مع, +dاصت`ا, +(ر?`, +D=!م نم oدقت&ي, g|رتقي, j5ا3ي, +تعام* رمiب,
Qلل)Xي ملليA&تلا R5!l Tلا>م, 0ماDلا @ارم(Eملا يف <+ي'رب عدصلا ى)ع S5دقلا نمEملا يف يبر8 ن' يm?&يف g0Dمإ ن!ك8 9' ا8رم'
للل?= مHل!ح نم مH(!`إ |اصت#اب مHت15ا3م @ارم(Eملا, Tلا>ملا /ا6ع' دDي, <Sافت#9ا, 0Aح"ملا 5!62لا ى)ع ني5اقلا ىلإ
<™مH&م Tي)ف نيم)سملا رمiب متHي مل نم ˜ a +ل!#5 _!قل, مH&يب R5!l م4رم',˜ a ىلاD( +ل!قل اقي?X( g5!62لا
يتلللا 0ي2Xسلا Sرuرثلا نم ‹)Kت8, +&م ‹)K8 ن' Q>ي ام ر1M8 يDيXقلا _!مKلا, @!كسلاب 0ك)Hلا ا85!ي ام ا8ر1; ن' دDب ا&4,
<Nا&لا @ا=,' ل1i(
اللمف <[للبرلا ىلل&Dم, |!h!لا ى&Dم لم2( 0m)لا يف 02يص&لا, نامي$ا ZD6ي, g+&ع دD?ي, gلا نع لفmي _اقلا, ليقلا يف nت3تلا
رuEلي 9 نلم cلص8 9, <oرليI Wلم 7'رللا يلف +لف"` رت>ي gSايقلا @ا5ار= يف :ك3ي نم نيم)سم)ل, +ل!#رل, ل 9, +سف&ل cص8
<دق&لا ل*V دق&لا Fرتحا نم cص8 9, <+ع!h!م ريI يف ."كلا ى)ع +8اكم يف nمصلا
رلليI vالل3&لا نللكل <Qu!للتم .اللمت4ا, Oللف2تم vالل38 Q)Xي مي)=$ا, 0H>لا, 0?D3لا, Sر#Vا, نمEملا R!تسم ى)ع ميA&تلا Sدعا= يف
يللف /الل&I نللم ا8د&ع ام _M?8 ن' Q*ا!لاف رم' /ا* نإ نكل g7'5 نم ا8د&ع امب يلد8 ن' .Oل S5ا3ت#ا ى)ع' نم /ا* ىتمف <ىh!فلا
<Mيف&تلا
ةعا=لا : ة-لا-لا ةم=انلا
™مك&م رمVا يل,', _!#رلا ا!DيC', لا ا!DيC' ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ىلاD( لا _ا=
b
مHت8اللم', مللH&ي ا&يللh5 نم ا&م رمVا ا!ل,' <
نلم 0قتلل3م +ل!ل#5 0&لل#, للا رمV 0يصDم ريI يف مHتعاC ن!ك( :ل; د&Dف <0مVا نم xم ى)ع م4ا8رت`ا مu gاH>لا ى)ع مH(!=,
لاللب ن!لل&مE( مللت&1 نإ _!لل#رلا, لللا ىللإ o,رف /يl يف مHتع~ا&( نpف ˜ a ىلاD( لا _!قي 0قباسلا 0يwا دDي, <+ل!#5, لا 0عاC
™ر`wا .!يلا,
f
لللا ىلللإ رللمVا ر8 ن' M-د&ع ا8رم' <7'رلا F"ت`9 عاO8 لص2ي ن' نكمي نييhرملا ا&م رمVا يل,' !*, Wمف <
<+ل!#5,
ى)للd .!للصDملا _!لل#رلا دللHع يف <S5رقملا Sايق)ل 0عاXلا, 5ارقلا ;اK(ا ى)ع @ا•ف, اارف' اH(5د= ي4 0عام* لكل 0يMيف&تلا S!قلا
SOلل>Dم ن!لل`5Eملا +يمللسي الم ‚دلل2ف 0للعاXلا n8الل1, gىقu!للا S,رDلاللب اكللسمتم .ام$ا نا1 نيدlارلا +(اف)` دHع, م)#, +ي)ع لا
/ايمDلا 0عاXلا n?)mف gا&م رمVا يل,' 0عاXب .5اصلا ي8qرقلا رمVا ا!)mت#ا, gا•ي3ف ا•يl Sا>لا نع رمVا S9, G!عا مu <0يKي5ا(
الل&-ام)ع zللDب Zللd يللف 9إ _!للمKلا, 0للي!عرلا 0ي&4Mلا n&كم( :لMب, <امHتس8', Sايقلا ى)ع Jارتع9ا Bح, 02يص&لا Bح ى)ع
<ا8ريI نم م4 نم, ا&م رمVا !ل,' م4' نم†ريبOلا نب لا د?ع, ي)ع نب نيسح نيمام$ا دHع نم†رك?م •ي5ا( يف ا,Oيم نيMلا
<0للمVاب QللD)( Sرللم~ ,' رللف رمVاب رف&يف gي8اX)سلا رHقلا 0ف1 ليم( امpف <R5!3لا, 02يص&لا Q*ا, Wم 0عاXلا Q*ا, J5اDتي
<9"28ا R5!3لا, ىh!ف 02يص&لا c?صتف <Qm3لا 0ف1 ليم( امإ,
نللم مHمدKي نم, نيير?>لا نيhاDلا رمVا _,' اHمدقي 0Dما>لا .,Oل, 0عاXلا, Wمسلا ]ياحiب مHي)ع +ي!متلا نيم)سملا رH} مص=
S9, نليب نلم ن' :ل38 9 <ال&م ملH8' ىل)ع, Sرلي`Vا, ىلل,Vا 0لم)كلا الH8' ىل)ع /!لسلا /الم)ع /ارقلا نادي نم ,' 5!صقلا /ام)ع
]ياللحVا نللتم د&ع ا&ف!=, نكل <OيODلا د?ع نبا رمع Mفلا .ام$اب :ي4ا8 <R!قتلا نم دي* Qيص8 ى)ع ا!8ا1 نم نيu5ا!لا نيم)سملا
رللمVا !للل,' <+)للd' نم ZيOلا نع ا&ل Z3كي 0}!ف2ملا 0ي8qرقلا –افلVا د&ع, gR!Hلا نع BX&ي 9 نم ."كب 0ق-"لا 0يم)Dلا 0ف=!لا
g0لليD?( ™مك&م˜<ملi( امل ملiي 0مVا مس* نم ا!Aع لب ا/O* ن!كي ن' دب 9 رمVا يل, ن' ى)ع _د( 0ي6يD?( oM4 ™مك&م,˜ g™مك&م
يللف رلل>تي, الل&ي)ع د?تسي نم ا&م Tي)ف g0ي5!l ™مك&م˜ <+ي)ع ا&Cرتlا, oا&Dياب, oا8رت`ا ن28 ن!ك8 gا&&يب نم W?&ي مل نم ا&م Tي)ف
<ا8ريصم
الD?8, 0ي!ل6ع ال&م +ل8' نلم دل1iت8 ملل نل28, ال8رم' ي)ي نمب 0#ا-رلا QD)(, gR5!3لا, 02يص&لا Q*ا,, 0عاXلا Q*ا, J5اDتي
نللم اOلي, الل8ايmC اOلليف gاHثياح', 0عاXلا @ايq +ل ى)ت( gريمVا .اد=' د&ع .دKلا نم 0عام* 0ل,دلا ,' ميA&تلا c?صيف gR5!l,
<لا ن, نم د?Dي ىتح اع!&` .دKلا نم +ل!ح
0ل?2ملا Wلم +ل)1 رلمVا 0ملصع 0لعاXلا, gMليف&تلا ىل)ع ا5ال= الي!= املس* ال8!كي ن' ارلي 0يم"ل#$ا 0ل,دلا, يم"#$ا ميA&تلا نإ
للل اد?D( +ل ا&تعاC n8ا1 نإ 9إ {ا~ نإ ريمVا +*, يف F!=!لا ى)ع 5دق8 +ل!#5, لا ىلإ oر8 /يl يف ا&ع~ا&( نإ, <R5!3لا,
</ا*, Qص&مل 9
0للعاC نللم Sرللlا?م 0قتلل3م ريمVا 0عاXف ا4!*, لمت2ي 9 ا2hا, 0ل9دلا, @!?ثلا يDX= +ل!#5 0&#, +بات1 يف لا رم' نا1 ىتم
<.اكحVا, @اا?Dلا يف اM4, <+ل!#5, لا
<cي*رتلا Bح .امY)ف g+ي)ع 0مVا رم' c)d, gام4دح' Bي?X( نكم', gا&)?= نم +يف دHت*ا ام رث1iف ناH*, نا1 ىتمف
<0Dير3لا ,دح يف š iX`' .' eاd' š م1ا2لا دHت>ي ن' 0يعر3لا 0#ايسلاف :ل; ريI نا1 نإ ام'
1
،ءا()لا 5' 2
2
،ءا()لا 5' 2
اللميف, +لليف ‹لل8 9 اللميف +?-الل8, .اللم$ا 7'5,˜ a نير3Dلا +ل!d' نم 0سماKلا Sدعاقلا يف +&ع يh5, لا +مح5 ا&يلا .ام$ا _!قي
<@االلDلا, FرللDلا, F,رلAلا Qس2ب ريmتي د=, <0يعرl Sدعاقب .دXصي مل ام +ب _!مDم 0)#رملا cلاصم يف, Sدع ا4!*, لمت2ي
دdاقملا, مك2لا, 5ار#Vا ىلإ @افتل9ا @ااDلا يف, <ي8اDملا ىلإ @افتل9ا ن, د?Dتلا @اا?Dلا يف لdVا,
a 0?يHلا, 0عاXلا
oدH( O&1 ي4, 0?2ملاب, g+?Dl م4' نم ي4, نامي$ا ي8اDمب اHXب5 7' اH&م 0يبرتلا Qيص8 ام' g0عاXلا نم ميA&تلا Qيص8 ا8ر1;
_الل= <\رلل3ملا e!)لل#Vا :للل; 0للقي=رلا ي8اللDملا نللع ري?للDت)ل Gات28 <لا +مح5 QX= دي# ا8ديHl ناس)ب +&ع ‚د2تتف F"Kلا |اي5
<™ا6Dب مH6Dب /اعد1 مك&يب _!#رلا /اع ا!)D>( 9 ˜ a ىلاD( +ل!= يف لا +مح5
0لتفل يل4, <+ي*!ل( لل1, +ل&م 0لم)1 لل1 ري=!ل( رDل3تس( ىتلح م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل ري=!تلاب e!)قلا /"تما نم دب "ف˜
مللHيبرم +لل8' مل4 ا!للس&ي ن', الل&يل الل&ي4 اDللhا!تم !لل4 ن!كي ن' نيب \رف, <0?ي4 نم د-اق)ل دب 9, g5ا=, نم يبرم)ل دب "ف 0ي5,رh
ن!ي2تللسي, gم45!Dللl S5ارلل= يللف مHي)ع اHب Wف(ري gمHي?ي5 نم N!ف8 يف 0لO&م يبرم)ل ىق?( ن' Q>ي <ا6Dب مH6Dب /اع o!عديف
ري=!تلا, لي>?تلا ,دح اHDم ا~,ا>تي ن' م4
ىللh5, gلا يh5 0ياmلا g0ياI 9 0)ي#, اHم)#, 0عاXلا ني&ق( <0ي5اإ 0ي8!8ا= 0="ع 0عام>لاب ريمVا @ا="ع ن!ك( ن' يm?&ي ام
Wمل# ملu g7'رللا F"ت`ا Wلم 5,ال3(, gاHت*ا, gMف&م, g5رقم, g5!مiم, ريم' نم +يف دب 9 اH>لا, g+تم)1 /"ع$ اH>لا يف لا
gمللADم eاHم e!?2م رمVا يل,, gQ)قلا نم Sا?ع ي4 لب g75!ثلا vا?689ا نم 0Kس8 نيم)سملا رم' يل, 0عاC nسيل, 0عاC,
<ر=!م
: -,ا-(ا د-ع
0لDيب 0لم)1 _امDتل#ا /السي, <v,رلl 9, ,دلح "ب 0لعاC, اDمل# +عا?(' نم 7ري نم اHيف نيم2تقملا ,' S!عدلا _ا*5 نم د>8 د=
دللصب نلل28 اللم8إ gدللحiب zلليرDتلا دللصب نلل28 ام <رفك(, اHفلا` نم ل)6( ن' ]?)( 9, gاHسف8 ى)ع نيم)سملا نم 0عام* B)m&تف
<نيDبا( @اDمإ 9 نيل,Eسم ني&مEم ميA&(, 0يبرتل GاH&م نع ]2?لا
دللHع, Bع نم دب 9 نكل <0مVا لمl +يف لا Wم>ي .!يل ا4ر`د8 <0ف"Kلا دقع مي4افم نم يHف اH8i3ل اميAD( g0Dيب 0م)1 لمDتس8 9
<Qلل*ا, !للHف +للب 9إ Q*ا!لللا مللتي 9 اللم, gنيم)سملا ى)ع Q*ا, 0ف"Kلا 0ما=إ, gاH&م دب 9 0)حرم 0يرXقلا 0عام>لا دقع, <\اثيم,
<اللH8!ك( ن' ن, 0للDي?لا 0مر21 اHتمر2ف gS5امإ ا,دقع, gرX= يف لا نم P2لا, 0قباسلا, /ا&فلا 7,; ني&مEملا 0م)1 nDمت*ا ىتمف
<اHتما=pب [قس( 0ف"Kلا !28 0)حرم اH8' ى)ع اHيف cيرصلا ‹&لا 9إ 0مر2لا :)( اHيXDي ام,
: ا»,ار-تو ة·يبلا -د·ت
."#$ا ى)ع مH6Dب, g."#$ا ى)ع Wياب مH6D?ف <0ع!&تم @اDيا?م م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 مH&ع لا يh5 0با2صلا Wياب
مH6Dب, gاH>لا ى)ع مH6Dب, gSرص&لا ى)ع مH6Dب, gSر>Hلا ى)ع Wياب مH6Dب, gاH>لا, 0=دصلا ى)ع Wياب مH6Dب, gاH>لا,
الم ىل)ع /الس&لا Wيالب, <SرلuVا ىلل)ع مH6Dب, gر?صلا ى)ع مH6Dب, g02يص&لا ى)ع مH6Dب, g0?2ملا, 0عاXلا, Wمسلا ى)ع Wياب
نلل)تقي 9, نللي8Oي 9, ن=رللسي 9, ناللتH?ب لاللب ن1ر3ي 9 ن' ى)ع :&Dيا?ي @ا&مEملا j/ا* ا;إ ي?&لا اHي' اي a ميركلا نqرقلا يف /ا*
™ميح5 5!فI لا نإ <لا نHل رفmت#ا, نHDيا?ف F,رDم يف :&يصDي 9, نH)*5', نHيدي' نيب +&يرتفي ناتH?ب ني(iي 9, ن49,'
b
<
+تي!لل6ع 0للعام>لا _!لل?= دلل&ع 5ا!لللا اللHيف Wيالل?ي 0للDيب نللم W8اللم "ف <@اللمHملا, yاKللlVا, F,رAلا دDتب 0Dي?لا ‰يd @دD(
<اH>لا Zd يف اي-اH8 اHيف €مد&ي g+-ا&I, Bu!ي, g+تمMب T8iتسي, gرقتسي امد&ع 0ثلاu مu gر*اHم1 +ل!?= د&ع 0ي8اu مu gريص&1
<Q*ا!لاب اري1M(, ممH)ل ا}اقيإ g@ام~Vا, @امODلا د&ع 75ام$ا دقDلا دي1!( نم W8ام 9,
: د-·لا Jو~-
دللقع 0للDيا?ملا, †+للل Wيالل?ملا, Wيالل?ملا oا6تقمب .Oت)ي ىلاD( لا .ام' دHع !Hف <0#اد=, 0يد* نم +ق2تسي ام ل1 75ام$ا دقDلا ىXDي
™!قDلاب ا!ف,' ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ىلاD( لا _ا= <دقDلاب /اف!لا ى)ع†نا?8ا>لا اH)?قي v,ر3ب 0لا?م
f
دلقع ني&مEلملا نيب دقع لكف <
Wيللhا!ملا Fرلl' +ع!لh!م S5الم$ا دللقع نال1 ا;pلف <+ي)ع د=اDتملا 0مر2ب اO( !قDلا 0مرح نكل <oريI ,' نا1 اي5ا>( g.رت2م
<5!>فلا ر>ف' +ب QD)لا, <ل*, Oع لا ىلإ eرقي امم +ب /اف!لاف
1
،)3"مملا 12 2
2
،ةدئاملا 1
ل-اللقلا !لل4, <مللي)ع Wيمللسل لللا نإ, <0•يب نللع ىلليح نللم ىللي2ي, 0•يب نللع :)4 نم :)Hيل g02hا, دقDلا _!صف ن!ك( ن' !8 اMHل
™مHيدي' \!ف لا دي gلا ن!Dيا?ي ام8إ :8!Dيا?ي نيMلا نإ a ا&ل, +ي?&ل +8ا2?#

لللا ى)للd لللا _!لل#5 0للفي)` 7دللي \!ف لا دي :لM1,
0للDي?لا :لل)( 5اللAت8ا يف, <ىمADلا 0يل,Eسملا :)(, gىم#Vا .اقملا :لMل +8,5اتKي ل*5 ى)ع J5Vا !م)سم Wمت>ي .!ي م)#, +ي)ع
يلف Qلص( 0?Dللl اللH8!1 نللم 0لل)ما1 اHتمرح دمتس( gWما>لا دقDلا :ل; !28 0ي5,رh @ا!X` ي4 امب 0يرXقلا !قDلا ن!ك( 0)ماكلا
<+تك-"م, لا ا4دH3ي يتلا S!ع!ملا 0)?قتسملا 0يف"Kلا 0Dي?لا
ىلل)ع ‹لل&ي دللقDلا ناللكف </اللس&لا 0للDيب مHDياللب ىللل,Vا 0?قDلا 0Dيب G5OKلا, N,Vا دف, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wياب امد&ع
Sالل?ع نللع ناKيلل3لا R,5 <م)لل#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا 0H* نم Sر`wا 5ادلا يف +-اO* ى)ع, g5اص8Vا 0H* نم م)سم ل1 Q*ا,
ا•يللl لاللب ا!1رلل3( 9 ن' ىلل)ع ي8!Dياللب ا!لاD(, a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا&ل _اقف g"*5 ر3ع ى&uا ا&1 a _ا= nماصلا نب
مللك&م يللف, نللمف <F,رللDم يف ي8!صD( 9, مك)*5', مكيدي' نيب +8,رتف( ناتH?ب ا!(i( 9, م19,' ا!)تق( 9, ا!8O( 9, ا!=رس( 9,
gلللا ىلللإ oرمiللف لللا oرتسف ا•يl :ل; نم eاd' نم, <+ل S5اف1 !Hف اي8دلا يف +ب Q=!Dف ا•يl :ل; نم eاd' نم, <لا ى)ع oر*iف
<:ل; ى)ع oا&Dيا?ف a Sا?ع _ا= <+&ع افع /اl نإ, +?=اع /اl نإ
<د4اl _!#رلا, اH* ى)ع د=اD( +يف Tيل +ب5, د?Dلا نيب .اOتلا
0لل?قDلا 0للDيب n8اللكف gنالل('رما, "*5 ن!D?لل#, 0u"u م#!ملا يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ى)ع دف, لباقلا .اDلا نم نا1 ام)ف
QللD1 نللع \ا2لل#ا نبا نع 7,ري .ا34 نبا _ا= <02hا, v,ر3ب _!#رلا ي?&لا 0م;, ني&مEملا 0م; نيب nXب5 0Dيب ي4, g0ي8اثلا
لا _!#5 رAت&8 QD3لا يف ا&Dمت*اف _ا= ‘›’ Bير3تلا .اي' [#,' نم 0?قDلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا8دعا!ف˜ a :لام نب
ملل)كتف gnلل??ح' اللم :للبرل, :للسف&ل الل&م M` a ا!لا=, .!قلا م)كتف <Q)Xملا د?ع نب Nا?Dلا +مع +Dم, ا8/ا* ىتح م)#, +ي)ع لا ى)d
:لل&D&م&ل اللي?8 B2لاب :ثDب 7Mلا, • مD8 ˜ a _ا= مu <."#$ا يف QI5, gلا ىلإ اع, gنqرقلا "تف gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
!لب' _!لقلا Jرتعالف <™ربال1 نلع اربا1 ا4ا&u5, <0ق)2لا ل4', e,ر2لا /ا&ب' لا, ن2&ف <لا _!#5 اي ا&Dيا?ف <ا85~' +&م W&م8 امم
:للل; الل&)Dف ن28 نإ nيسع لHف <ا4!DCا= ا8إ, 9ايح š !Hيلا ي&Dي š _ا*رلا نيب, ا&&يب نإ • لا _!#5 اي a _اقف ناHيتلا نب مثيHلا
<U ا&عد(, :م!= ىلإ W*ر( ن' لا jرH}' مu
نللم ملالل#', متب5اللح نللم e5اللح' gيلل&م مت8', مك&م ا8' •.دHلا .دHلا, • .دلا .دلا لب˜ a _ا= مu م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 مس?تف
a _ا?تم .اOتلا 0ي8اثلا 0ي!?&لا 0Dي?لا oM4 <™متملا#
<م4/ا&ب', م4/اس8 +&م ن!D&مي امم م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا!D&مي نiب .اOتلا 5اص8Vا Q8ا* نمف
gا!ب5الح الم e5ال2ي gملH&م !ل4, +ل&م ا!2?لd' نلمع اعاف ™• .دHلا .دHلا a +يف نمب +تيب, ™• .دلا .دلا˜ a +م .اOتلا +?8ا* نم,
<ا!ملا# نم ملاسي,
د?Dتسي ادقع دH3ي, j5ا?ي ل*, Oع لا ن' م4!ت8 9 يكل g™ي&م مت8', مك&م ا8'˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!= د&ع Zق8 Rر`' Sرم,
<دعا= !4, ن!)(اقي, gن!?Dتي, |ا(ري goا!Hل م4رKسي لا ا?ع د-ا= Tي-5 +يف
v,رلل3لا لللصفم, ا2للhا,, 9الل?تم دللقDلا ن!للكي ن' Qلل>ي ."#$ا دmل, <+با2d', م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 اH* ادب اMك4
<@اماOتل9ا,
b ‘ نpف <لا نم P2لا, /ا&mلا, 0قباسلا ل4' مH&م ي&ع' gرXقلا ل4' SرHم* عامت*اب 9إ 0ي#اي# 0ياH* 0يرX= S5امإ دقع ~!>ي 9
gمل4ريI ن!م)لسم الHH*, ىل)ع نكي مل ;إ g."#$ا +Dم نم, لثمي اH>لا ى)ع Wي!ب نيح م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
ن' ريثل1 ن!لل&مEملا, .!لليلا ال&ل Bل2ي المف gNا&لا ~ا* نpف <ريث1 ."#$ا 5اX=' يف .!يلا لا ني 0ما=$ نيعاسلا ني&مEملا نpف
0يم"لل#ا 0للم!= 0لا2تلل#9 Rرلل`Vا 5Oلل* 0للباثمب ."لل#$ا 5ا 0لل&تفلا اللHيلإ nمس= يتلا 5اX=Vا oM4 5!صت&ف <v,ر3ب 9إ Wبات8
م4!2لالd, ني&مEللملا /"قع ىDلسي 9, رثلل1', نالتعام* Sدللحا!لا SرليO>لا يلف ن!ك( ن' ~!>ي "ف g5اX=Vا ل1 يف 0&ماOتم
ن, نللم مللH&يب اللم يللف .!لليلا م)للسملا رللXقلا ل4' دقDي, دقع <ن!&مEملا, +ل!#5, لا اH&ع ىhري S5امإ دقع, Zصلا ديح!تل
ني15دللملا gلا نم P2لا, /ا&mلا, 0قباسلا ل4' رXl c)d' Wم>ل ا!Dسي ن' دب 9 نكل <ني)فاmلا, نيX?ثملا, نيسعا&لا نيم)سملا
c)للd' Wللم* <+ي)ع ني5اقلا g:لMل نيديرملا gJ5Vا يف لا مكح 0ما=pب لا _!#5 دع,, لا /اد&ل ني?ي>تسملا g."#$ا W=ا!ل
<0&س2لا @اي&لا 7,; ل1 0•?D( @5MD( نإ رXl
f ‘ <0ف"Kلا ىتح رX= ل1 اH* مع, نيم)سملا ديح!تل اHماي= M&م ىDس( 0يرX= 0يم"#ا 0ل, 0ما=إ ى)ع دقDلا متي,
3
،4"*لا 10 2
… ‘ +ليف 5MلD( الميف رليمVا cلي*ر(, gالDيم* ني&مEلملا الHت*اب gF"Kلا Wل*رم, gللمDلا 5!ت# +ل!#5 0&#, لا eات1 ن!كي,
<+H?l ,' عام*ا ىلإ _!d!لا
r ‘ nماللصلا نللب Sالل?ع ]يدح نم ا4M`i8 <7اH>لا ميA&تلا !&ب ي(i( g[Kلا, FدHلا, لعافلا @دح يتلا 0ماDلا !&?لا oM4 دDي,
يللف 0للعاXلا, Wمللسلا ىلل)ع م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 ا&Dياب ˜ a +يف _!قي <ي-اس&لا, ناKي3لا oا,5 7Mلا +&ع لا يh5
ن' 9إ ˜ a م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= ™+)4' رمVا ع~ا&8 ى)ع, gا&ي)ع Sرu' ى)ع, goركملا, [3&ملا, رسيلا, رسDلا
<™نا4رب +يف لا نم م1د&ع احا!ب ا,رف1 ا,ر(
ˆ ‘ رuEللي ن' gاHKللسفب لللب /رللملا 0للDيب يللف |دللقي, <0لل2يرم 02لسف لا لي?# يف اH>لا Tي)ف <رسيلا, رسDلا يف 0عاXلا, Wمسلا
ا&Dياب ا;إ ا&1˜ a _ا= امH&ع لا يh5 رمع نبا نع 75اK?)ل ]يدح يف مD8 ™• WيXت#ا˜ a +ل!قب 5اMتع9ا نم, رثكي, 0حارلا
ريمxل B2ي 9, gاHD#, 9إ اسف8 لا Z)كي "ف • nDXت#ا اميف a ا&ل _!قي 0عاXلا, Wمسلا ى)ع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
دلل&ع, g,دللDلا نارللي8 €لل4, دلل&ع اللH)} ىلللإ ا!•يفي ن' ني&مEللملا, ريمVا ى)ع Q>ي 0مح5 ا&4 <مHت=اC \!ف ني&مEملا Z)كي ن'
• م2تق( 0?قDلا اH8إ <|ا,رت#9ا ىلإ ليملا, ل1ا!تلا, لسك)ل 0Dي5; ا45M2تي ن' ن, g@ا?قDلا د-ادl
Š ‘ رلليمxل Bلل2ي امدلل&ع <0م#ا2لا @امHم)ل ع!Xتملا لقي, م-اODلا لف( 02#ا1 F,ر} ي(i( <oركملا, [3&ملا يف 0عاXلا, Wمسلا
_!#5 Wم ا&تي'5˜ دقل a_ا= +&ع لا يh5 0فيMح نع م)سم R,5 <@!ملا اHيف نا1 !ل, ىتح @امHم)ل 9ا*5 ,' "*5 نيDي ن'
g.!للقلا رلليKب ي&(iللف Q4;ا a .!= <_ا= <.!=' ن' يم#اب ي8اع ;إ ادب د*' م)ف • .!قلا ر?Kب ا&(iف 0فيMح اي م=˜ a _ا= مu <اu"u لا
اب' nي'رف <مHت?(' ىتح ‘5ا?I, cي5, ."} .امح يف ي3م' ام8i1 n)D* oد&ع نم nيل, ام)ف <‘مH>عO( 9’ ™ي)ع م4رعM( 9,
a م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لا _!#5 _!= @ر1Mف <+يم5' ن' @5iف gN!قلا د?1 يف امH# nDh!ف <5ا&لاب oرH} ي)صي نايف#
<]يد2لا <™.ام2لا لثم يف ي3م' ا8', nD*رف <+ت?dV +تيم5 !ل, • ي)ع م4رعM( 9,
U رما,Vا Mيف&( يف 0=دلا مu oركملا يف 0عاXلا, Wمسلا nي'5'
• ‘ gZي2لاللب :8!)ماDي رمVا يل,' ن' @دقتعا _, ر?صلاب .اOتل9ا :ل; ى&Dم, <اد* مHم د&ب اM4, <™ا&ي)ع SرuVا˜ ى)ع 0Dيا?ملا
مللHف gن!•XKي د= رمVا يل,' ن' :ل; ى&Dم <+سف8 /رملا +ب ‚د2( ام ر`q ىلإ B2تسي 9 نم ن!=ري, g:ي)ع jريI ن!)6في,
نللس2ي, g/ا!4Vا oOفتس( 9 7Mلا نمEملا Tف8 يف اا(,' اHل eر68 g|ايرلا اHب QD)( S5!d S5ام$ا دقع c?صي "يك)ف <ر3ب
<0#ا-رلا, oا>لا ى)ع Tفا&تلا, c3لا Q8ا* ى)ع _M?لا, S!تفلا Q8ا* Q)mي, gمHتي ن' ل?= نAلا
Ž ‘ عرتللKي اللم ناعرللسف <R!للHلا +&يOي, Tف&لا +?2( امم 0#ا-رلا نV <Bباسلا د&?لاب Bح9 د&ب <+)4' رمVا ع~ا&8 9' ى)ع 0Dيا?ملا
نللم رللمVا يللل,' [قللسيل @ا5ر?م†نامي$ا ناOيمب يhرم S5ام$ا ل*' نم S5ام$ا ىلإ |!مC ل1, †يhرم |!مC oد&ع نم
<N!ما8 مHيف +ل .!قيف Nا&لا نيع
9 ( _الل= <+(/اللف1 يللف Oلل>ع ,' +تلادع يف |ر>ي ر4ا} Bسف نم +(5امإ يف |دقي ام ,' gاحا!ب oرف1 رH} نم _Oع ى)ع 0Dيا?ملا
نلل28 _!ق8 š +8دب يف ‹ق8 ي8اثلا, +تلادع يف |ر* ام4دح' a نا•يl 0مام$ا نع .ام$اب 7'š +ب GرKيف˜ a 75,املا .ام$ا
<S!Hل3لا +ليف Wبال( اللم ام4دللح' a نييرلh ىل)ع !للHف Bللسفلا !4, +تلادع يف |ر>لا امiف <† 0ي)قDلا, 0ميس>لا +(ا/اف1 يف ‹ق8
<™0H?3ب +يف B)D( ام ي8اثلا,
<ريمVا _Oع SرXسم B?# ام يف ا&)صف ىh!ف ريمxل عاO&لا ن!كي "يكل,
9, Wملل# الل&ي)ع +لل اللمف الل&م دللDي ملل نpف <رف1 نإ Rرحiف gا&م دDي مل Bسف نإ ريمVا نV <دقDلا •سف v,رl د2( ري`Vا د&?لا اMHب
<ا&فd نم اي-اق)( Gر` +ب5 رم' نع Bسف نمف <BلاKلا 0يصDم يف !ق)Kمل 0عاC 9 ن' لdVا ;إ <0عاC
نللم ا!لل6ع gالل&م ن!للكي ن' a دللحا, !لل4, +ماOتلاللب يللفي ن' الل&ي)ع لا Q*,' ام ل1 يف, اHيف ريمVا ى)ع, ا4Mيف&( ا&ي)ع !&ب 0Dس(
<ا&ي)ع د?تسيف oا!4 +ب د?تسي 9, ا8ري3تسي gا85ايت`ا نم اDبا8 gا&8اي1
.دللHلا, • .دللا .دلللا˜ a الل&ي)ع الم +لي)ع, الل&ل الم +لل الل&م ىق?ي ن', ن!كي ن' +Cرl, <0يعر3لا ام4,دح يف 0عاXلا, Wمسلا ا&Cرl
™zللDب /ايل,' مH6Dب @ا&مEملا, ن!&مEملا, a 0ي9!لا يف ي#ا#' ى&Dم اM4 ™• .دHلا
b
g5,الل3(, 0لللا?تم 02يللص8 g0لللا?تم 0لل?2م
<0عاC, ا2dا&(, 0?2م ني&مEملا نيب 0ي9!لا ميA&تلا |,5, <0عام>ب 9إ ريم' 9, ريمiب 9إ 0عام* 9 <0لا?تم Sرص8
: ç-ح ري-Vا
1
،!و"لا #1 2
™امي)س( ا!م)سي, nي6= امم ا*رح مHسف8' يف ا,د>ي 9 مu مH&يب ر>l اميف ن!مك2ي ىتح ن!&مEي 9 :ب5, "ف˜ a ىلاD( لا _ا=
f
<
دلل=, <@!للم ,' Sالليح 0لiللسم اللي-اH8, اللي5!ف 0ي5!3لا @ا="Kلا يف مس2لا ن!كي د=, <7'رلا يف @اف"` ‚د2( يعام* لمع ل1 يف
للا _!ل#رل 0لفي)` !ل4, gرليمVا ىلXDي ن' دلب "ف <0للعام>)ل ا&ي4!(, \!ق2)ل 0Dي6م ىX#!لا _!)2لاب /ا5wا نيب cلاصتلا ن!كي
اللميف gQ8الل* ىلل)ع Q8الل* cللي*ر( Bللح, g@اللف"Kلا نيب لصفلا Bح gا&م رمVا يل,' نم +8V +ي)ع F!XDم, م)#, +ي)ع لا ى)d
<+H?l ,' عام*$ا +يف QDصي
لللقت8ا ي-اللH&لا, 75!للفلا ملل#ا2لا ميك2تلاب F"Kلا يف لصفي مل ا;pف gSر>3لا ناصI' Z)تK( ام1 Z)تK( 7' g0يف"` ل-اسم ر>3(
<ني&مEملا cي5 eا4;, geرح, gي-ادع F"` !4 ا;pف ™ر*ا3(˜ ™ر>تlا˜ ىلإ ™ر>l˜ نم رمVا
ملل نإ ا!مuiلي ني&مEللملا نكل <+ل!#5 0&#, لا eات1 نم امك2م اص8 ZلاKي ن' @امODلا نم ا4ريI, ميك2تلا 5!م' يف ريمxل Tيل
لاللب ن!لل&مE( مللت&1 نإ _!لل#رلا, لللا ىلللإ o,رللف /يللl يللف متع~ا&( نpف a ىلاD( +ل!= مHيف B?Xيل م4ريم' ىلإ مHعاO8 يف ا!D*ري
™ر`wا .!يلا,
b
<
: -ر~نلا
اقي?X( F"Kلا يف +)صف, +(امOع يف o,رص&ي ن' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل 0uا5, gي&مEملا 0عام* ى)ع ريمxل B2ي :لM1
™اقح ن!&مEملا م4 :•ل,' ا,رص8, ا,,q نيMلا, لا لي?# يف ا,د4ا*, ا,ر*ا4, ا!&مq نيMلا,˜ a ىلاD( +ل!قل
f
نم ل*, Oع +ل!=, <
ن!2)فملا م4 :•ل,' +Dم _O8' 7Mلا 5!&لا ا!D?(ا, o,رص8, o,5Oع, +ب ا!&مq نيMلاف˜ a ل-ا=

<
لي?لل# "ف +لليلإ ىح!للي ي?لل8 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نV <م)#, +ي)ع لا ى)d .!صDملا Sرص&1 nسيل ريمVا Sرص8 ن' ديب
اللDيم* ملH&م +للل n8ال1 نلم gن!•XKي, ن!ل&مEملا دللHت>ي الم1 %لXKي, Qيلصيف دHت>ي ريمVا, +ل!#5, لا 7دي نيب .دقي ن' دحV
•لل#ا&لا ىلل)ع ع"C9ا, gنqرقلا 0mل ناق(اب لا نع مHفلا, g0Dير3لا دdاقم, g+ل!#5 0&#, لا eاتكب م)Dلا ي4, اHت*9ا @"4Eم
<اH(اي8اكمإ, g0مVا @ا*اح, g/ادعVا دي1, gملاDلا 01رح, W=ا!لا 0ي5ا مu g•!س&ملا,
<0&تفلا Q3(, F"Kلا ل2فتسي "•ل ر>l اميف ريمVا مك2ي ني&مEملا نيب @اف"Kلا مس2( ن' 0ي#ا#Vا 0*ا2لا Q?س?ف
"ثم ىللل,Vا F"` +لل2ي*ر( ن' R!عدللب +(امOع, +ماكح' يف +ي)ع Bي6ي "ف 02سف ىXDي giXK)ل +hرD(, +تمصع .دع Q?سب,
للا ى)لd لللا _!لل#5 _!لقل القي?X( g+=دللd يف +مHت8 9 ا&م ام %XKي, دHت>ي ن' +قح ل1 ريمVا ىXDي <Q4اMملا نم Q4Mم يف
<ام4ريI, م)سم, 75اK?لا oا,5 ™ر*' +)ف iX`' مu دHت*اف مكح ا;إ, gنار*' +)ف eاd' مu دHت*اف م1ا2لا مكح ا;إ˜ a م)#, +ي)ع
0للعاXلا, Wمللسلا a +ل!لل=, ™BلاللKلا 0يللصDم يللف \!)Kمل 0عاC 9 a م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!= يف ,دح oاHت*ا يف م1ا2لا iXKل,
<™0عاC 9, Wم# "ف 0يصDمب رمEي ن' 9إ oر1 ,' Qح' اميف /رملا ى)ع
ىل)Dف g+تم!للكح |!لل*رملا 7'رللا لل4' للل?قي ملل نpلف <+(اللم!كح, +(امOع Mيف&تل ريمVا Sرص8 ني&مEملا ى)ع Q>( ,د2لا oM4 يفف
<اري=!(, Sرص8, +ل اOيOD( g+تم!كح Jرف(, gريمVا Wم نما6ت( ن' 0عام>لا
<م4ا!قتب دH3ي م4ر4ا} نا1 امHم ر3ب ر3?لا, gBلاOم 0#ا-رلاف <oدح +ل 0ح!&مملا \!ق2لا oMHب ريم9ا RدDتي د= نكل
Sرلص8 0لعام>لا يلف ني&مEلملا ىل)Dف g+لOع S!H3م 0بات1 ا!حرت=ا, g+ماH(ا ى)ع .اDلا اl5$ا T)>م نم رث1iف 0Dب5' Wمت*ا نpف
ا,رلص&ي ن' ني&مEلملا .Oلل +للعO8 ىل)ع رم(Eملا اث)u @!d نpف <@!صي, .اDلا رم(Eملا Wمت>ي ىتح ل-ا#!لا لكب ريمxل نيمHتملا
<_~ا&تي ن' ىب' نإ +تم,اقم مHمOل لب gريمVا Sرص8 مH&ع [ق#, رم(Eملا 5ار=
: çيظن-لا ¸ار-'
: ~ل=لا
™مHق)` :لMل, <:ب5 مح5 نم 9إ نيف)تKم ن!لاOي 9, gSدحا, 0م' Nا&لا لD>ل :ب5 /اl !ل,˜ a ىلاD( لا _ا=
b
<
2
،ءا()لا 65 2
1
،ءا()لا 5' 2
2
،لا*%&ا #4 2
3
،8ارع&ا 15# 2
1
،9و: 118 - 11' 2
0للم' نلليب +للب لللا الل8"تبا 7Mلللا 7رللXفلا F"Kلا اMلل4 Wم اHC,رl ا&ل @دح, اHب ا8رم' يتلا ني&مEملا نيب 0ي9!لا Q*ا, J5اDتي
ىلل)ع ا4دلليC!(, gاHسKي, gTف&لا [?6ب @اي8ا8Vا, @اا5$ا, /ا5wا نيب nD3لا مل ي6تق( 0ي9!لا <رف, رف, g0•ف, 0•ف, g0م',
/رللملا اللHل رللصت&ي ن' F"Kلا cلليرب 0ح,رتللسملا 02ما>لا Tف&لا ي6تق(, g† ني)لا, 0ل!Hسلا 7'š مHل 0لMلا, ني&مEملا Wم ن,اDتلا
<_اتقلا ىتح QصDتي ن', g+8ار=' 0H*ا!م يف
5امDتلل#9ا نللع اHu5, g0فاقu, @ايم!= ,' 0يم!= 0)ي, لكل, <نيم)سملا 5اX=' 5امDت#9ا اHيلإ اO* @"ي, يف ن!ع~!م ن!م)سملا
عا, 0للي!&تفلا @"ي,دلللا R!تللسم ى)Dف <ركفلا +*!(, j!)سلا ‰?ص( gيعامت*9ا, يسف&لا نايكلا يف Q#ا,5, g5امDت#9ا ل?= ام,
S!عدللا @العام* نلليب %لlا&لا F"K)ل ارلA8, Qل#ا,رلا oMلHل ارلA8 gمH8المي$ ن,دل>ملا ن!ل&مEملا !ل)Kي 9, <S5Mلل>تم F"K)ل
<ميA&تل ميA&( نم, 0#5دمل 0#5دم نم, 0•فل نيم)سملا نم 0•ف نم F"Kلا JارمV Sا8اDم نم gنيم)سملا 5اX=' يف 0عرفتملا
مH(رللص&ب Q4Mللي F"Kلا ن' ن!لل&مEملا ن} نإ د>ي نل, g/ا, +ل 9, gاص)Kتم +&م د>ي "ف رXقلا +ب eاصي @اعام* F"` اM4
oدللفا,5 WللXقب +لليH&ي , +لل&م ZللفKي ن' ىلل8' رلXقلا يلف F"Kلا T?ح ن' ىلإ ل?= ا8رl' د=, <01رح دh 0يملاع 01ر2ل 0?صDتملا
<0يملاDلا @ا1ر2لا دDتب Sر>ت3ملا
لللا يللف Qلل2لا يلل&ع' g‚"ثلا م}ا!لل&لا ن~ا!لل( يللف للل)Kلا نللع, 0لليبرتلا يللف ‹للق&لا نللع %lا&لا دحا!لا ميA&تلا ل`ا F"Kلا ام'
يلل6فملا 75ا>تللl9ا F"Kلا ن' :للل; <0للقي= n8الل1 اللمHم 0لليميA&( ريبادلل( ;اK(اب ى*ري +ل /ا, "ف 0عاXلا, 0ي5!3لا 02يص&لا,
gR!للHلا Wللمقب مH?يللص( لللا نم 0مح5 9إ G"ع "ف <ناXي3لا مH?1رف م4ا!4 ا!?15 نإ دي?Dلا Qيص( 0مق8 0عام>لا BيOم(, ني4رتل
<ي?6mلا Q)صتلا, SرD&لا ى)ع gرمVا يل,' 0عاC, gني&مEملا ى)ع 0لMلا, gS!`Vا Qي)m(,
_!لل?قب +ل!لل#5, لللا ىللإ +للي)ع ع~الل&تملا /يل3لا 5 !لل4, اللHم4' الل8ر1; gF"Kلا مس2ل 0يماA8 ريباد( ;اK(ا نم :ل; Wم yا&م 9
y!لص8 nللل دلل=,˜ a رللمVا يللل,' 0للعاC يلف 0للي,ا2Xلا SديقDلا |5اl _ا= <لا /اl نإ نيح دDب ا4ريI ر1M&#, <ريمVا 0م!كح
<اHت*9ا Wيhا!م يف عاXي 0=دصلا لماع, eر2لا ريم', م1ا2لا, S"صلا .امإ, رمVا يل, ن' 0مVا Z)# عام*إ, 0&سلا, eاتكلا
F"ت-9ا, 0للعام>لا 02)للصم نpلف <+للي'رل مللHي'5 jرل(, :للل; يلف +تعاC مHي)ع لب <اHت*9ا 5ا!م يف +عا?(' WيXي ن' +ي)ع Tيل,
0ي-O>لا ل-اسملا نم مAع' F"ت`9ا, 0=رفلا Sدسفم,
مH8الميا ن' ن!لل&مEملا مل)Dي)ف g0لي8ا8Vا رلل2ب @اللم)Aم n*الم, gR!Hلا |اي5 n?4, gعاO8 Q38, gF"` ني&مEملا نيب ر>l' ام)1
لللا _!لل#5 +&ع ىكح ام1 ل*, Oع لا _!= يف .ا-!لا, \اف!لا 5!ت# ا!D*ريل, gمH&يب ني)لا, S!`Vا نع ا!عدتبا ام 5ادقمب ‹ق8
nلقح, gيلف ني2لdا&تم)ل يتلل?2م nلقح, gيللف ني)للdا!تم)ل يتل?2م nلقح, gيلف نيبا2تم)ل يت?2م nققح˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d
ن!قيدلصلا, ن!•ي?ل&لا مH8الكمب ملHX?mي g5!ل8 نلم ربال&م ىل)ع يف ن!با2تملا gيف نيل;ا?تم)ل يت?2م nقح, gيف ني5,اOتم)ل يت?2م
<nماصلا نب Sا?ع نع يعا6قلا, م1ا2لا, نا?ح نبا, دمح' oا,5 ™/ادH3لا,
9 7'رلللا ىلل)ع F"Kلا نالل1 نpللف <ني&مEملا نيب S!ف>لا ,' 03ح!لا eا?#' ‹2ف8 g0عاXلاب /رملا .اOلا S5,رh ىلإ لص( ن' ل?=
نال1 نإ الم' <رلمVا ىلHت8ا دل=, gرليمVا cلي*ر( ,' g+H?l ,' عام*$ا Tمت)8 gني4 oرمiف @9اDف8اب رuiتي 9, g7'رلا _ا>م RدDتي
مH2لdا&(, مH)لdا!(, مHبال2تب للا ملH?2ي نليح ني&مEلملا ىل3m( يتللا 0محرلا 5!ت# يHل$ا 5!ت#دلا يف رA&&ف اي?6I F"Kلا
<اHي)ع v!?mم 5!8 نم ربا&م ى)ع مHس)>ي ل*, Oع لا ىلإ مH=!l, مHل;ا?(, م45,اO(,
مك2ي, U لا مك?2ي ىتح مت?با2( ل4 مك2ي, U متسلا>( ل4 U مت2dا&( ل4 U متل;ا?( ل4 U م(5,اO( ل4 a نيي?6mلا نيع~ا&تملا _iس8
•U مكلاDف8ا, مكف"Kل مك)1,, م1اس8iف o!متيس8 .' مكمحري, م1ر1Mيف +8,ر1M( ل4 gلا م(ر1; ل4
™:للب5 مح5 نم 9إ نيف)تKم ن!لاOي 9, ˜ a ىلاD( لا _ا= ام1 لا مHمح5 نم 9إ +&م !>&ي 9 F"` !4
b
S!للع!م 0للمح5 يلل4, g
<™› يت?2م nقح, a ]يد2لا _ا= ام1 S!`Vا 5!ت# Qسح
: =ا V! ^ل! V
ا8دللح!( +يلإ ا8ريصم, ا&ب5 اHب ر1M8 نيح لا 9إ +لإ 9 <F"Kلا Q4M(, ا8دح!( ا&8اميإ اHب د>8 اHل!= نم رثك8 نيح لا 9إ +لإ 9
e5اللسم نللم ا&)لل3&( g+لل&م eرللقلا, +للت?2م eا!ب' g0D#!لا لا 0مح5 eا!ب' ا&ل cتف( نيح لا 9إ +لإ 9 <لا نع 0)فmلا ا&ع Q4M( ;إ
0لليم1اح رللHق8, zللفر8, +تيم1الح للل?ق8 gللل 0ي!?Dلا .اقم يف ا&D6( نيح لا 9إ +لإ 9 <لا نع SدD?ملا 0قي6لا F"Kلا, Q6mلا
ا&لل6Dب nللفتلا امل ا&فCا!ع نم Q)ص( ام QيM(, g5!>لا .اكح نم J5Vا nيIا!C +*, يف ا&&يب ZلE( ناXي3لا, R!Hلا @!IاC
نلع cلسم( +ل!ل#5 0&ل#, لللا eالت1 ىلإ ا&تف)( نيح لا _!#5 دم2م لا 9إ +لإ 9 <لا لي?# يف اH>لا يس8, لا ىس&ف zDب ىلإ
<ا&م رمVا يل,' 0م!كح _!?قب امHتم!كح ل?ق8, gا8رم' امHيلإ ر8 g+ل!#5, لا 7دي نيب اقيف5 اM`' ا8M`i(, gQصDتلا /ا,V ا&ب!)=
1
،9و: 118 2
<لا /اl نإ ي(iي 0يميA&تلا @ا/ار*$ا Bح, <F"Kلا Bح, <F"Kلا مسح يف Pع!لا, 0يبرتلا Bح اM4
نمEم ل1, <0Dما>لا 0عاXلا, 0فلEملا S!`xل QيرK(, 03ح,, دDب ي?6mلا F"Kلا, gرdا&(, eا2(, eر= ني&مEملا نيب 0ي9!لا
Wل=, نpلف <ادللي* ناللمي$ا QDللl, رلل3Dلا _الصKلا يللف +ع!للم>م نا1 امHم 0عام>لا 0ي!6ع B2تسي 9 اHX?6ي 9, +سف8 لكمي 9
0ي9!لا نيب ل*, Oع لا نV g+تي!6ع, +(ر>4, +(رص8 يف |دقي ي?6mلا QصDتلاب oا!Hل +(ا?Dف 0عام>لا +تفd oM4 نم ل`,
/الليل,' مHلل6Dب :•ل,' ا,رص8, ا,,' نيMلا, لا لي?# يف مHسف8', مHلا!مiب ا,د4ا*, ا,ر*ا4, ا!&مq نيMلا نإ˜ a _ا= ]يح اHتي)4',
™zDب
b
<0ميركلا 0يwا +تلOع, g0ي9!لا نم Gر` 7'ر)ل +?صD(, +D?C ;,M3ب 0ي9!لا eر` نمف <
.¸ار-Vا ر==' : ر-Vا ¿لو' ,اي~ع
<Sر?ع نم رث1' لا لي?# يف +Dم ن!)(اقي اك)م مHل ]D?ي ن' مHي?8 ىلإ ا!?)C ;إ لي-ار#ا ي&ب نم xملا 0ص= يف
7Mلللا :لل)ملا @!لاللC Wم 7' <™نمEم 9إ +Dم ~,ا>ي مل, ˜ a _ا= +&ع لا يh5 /ار?لا نع 7~اmملا eات1 يف 75اK?)ل ]يدح يف
<مHي?8 لي-ار#ا ي&?ل +&يع
aSدع @ا8ا2تماب د&>لا :ل; رم د=, ناميYل ا5ايDم :)ملا ريمVا 0عاC n8اكف
b † "ي)= 9إ ا!ل!( _اتقلا مHي)ع Qت1 ام)ف˜ a ىلاD( لا _ا= gلي)= 9إ +يف c>&ي مل, <لا لي?# يف Tف&لا _M?ل ادDت#9ا نا2تما
0يwا نم Sرق?لا S5!# يف اH)1 0صقلا’ ™مH&م frŠ 0يwا ىلإ fˆf <‘
f † لللا نإ مH•ي?لل8 مللHل _ا=,˜ a ىلاD( لا _ا= <0عام>لا Wم* نكمي 9 +8,دب _,O8 !4, g0يرفلا 0ي8ا8Vا نع _,O&لا نا2تما
:للl 9, <™• U _املا نم 0D# @!ي مل, +&م :)ملاب Bح' ن28, ا&ي)ع :)ملا +ل ن!كي ى8' a ا!لا= <اك)م @!لاC مكل ]Dب د=
<Zصلا يف _!`دلا نم 0ف-اC W&م 5ا?كت#9ا ن'
0لل?)mل لي?لل# 9 رللمVا يلل,V 0للعاXلا ىلل)ع Wلل&متملا 0للي8ا8Vا ,دللع رHقي, Q)mي مل ام +8pف g,دDلا /اقل ل?= 0ي)كلا 0عاXلا نا2تما †G
9إ يلل&م +8pللف +مDXي مل نم, ي&م Tي)ف +&م eرl نمف رH&ب مكي)ت?م لا نإ _ا= !&>لاب @!لاC لصف ام)ف˜ a ىلاD( لا _ا= <,دDلا
<اH>لا 0ي)با= مH&ع nفت8اف ريمVا ا!صع <™مH&م "ي)= 9إ +&م ا!بر3ف <oديب 0فرI FرتIا نم
0لل)قل ا=اق2تلل#ا مللH8, +لل8' ا!&Aي مل, g@!لاC S5امإ ى)ع ا!hرتDي مل نيMلا نم 0)= ي4, eر3( مل 0)= <لا ى)ع _اك(9ا نا2تما †
@ارللم ‚"u 0للص2مل9ا 0لل?Kت&ملا 0لل)قلا oMلل4 <مللHي)ع :)م ريمi( يف مHي?8 ا!?Cا` نيح اH>ب مHسف8' ا!uدح نيMلا نم 0)= م4 <+-ارu
<™• o!&*, @!لا>ب .!يلا ا&ل 0=اC 9˜ a ل*, Oع لا ىكح ام1 _!قي نم اHيف يقب
a +ل!للقب +8ا2?لل# لا مHفd, نيMلا م4, g."سلا +ي)ع ,,; _اثم' 9إ +ب5 ى)ع +)1!تب oد&ع ~!فلا, لا رص8 B2ت#ا, ,دDلا يقل ام,
a 0قثب /اق)لا د&ع ا!لا= نيMلا م4, ™نيرباصلا Wم لا, لا ن;pب Sريث1 0•ف n?)I 0)ي)= 0•ف نم م1 لا ا!="م مH8' ن!&Aي نيMلا _ا= ˜
oا(q, @!لا* ,,ا لت=, <لا ن;اب م4!مOHف a ىلاD( لا _ا= ™نيرفاكلا .!قلا ى)ع ا8رص8ا, ا&ماد=' n?u, ار?d ا&ي)ع {رف' ا&ب5˜
J5Vا @دسفل zD?ب مH6Dب Nا&لا لا عاف 9!ل, /ا3ي امم +م)ع, 0مك2لا, :)ملا لا
عافدلللا ناللكف <لللا رللص8 م4/الل* ناللمي$ا Bللح ن!لل&مEملا يقب امد&Dف <م4~رف, د&>لا يف 06يرملا رdا&Dلا ‹ي2م( نم دب 9 نا1
نامي$ا لثمي ن' دب 9 ناكف <نامي$ا, رفكلا a 0عرصتملا ي8اDم)ل ى)>م 9إ 0ي)مDلا يف Nا&لا ام, <oد&ع نم رص&لا نا1, ل اب!س&م
J5Vا يللف /"Dت#9ا, 0ي8ا8Vا, دس2لا /اب, نم مHسف8' n-رب, <‘_,Vا نا2تم9ا’ !Dقلا Jرم نم مHتم4 n-رب ن!=اd _ا*5
<‘]لاللثلا نالل2تم9ا’ 0لل*ر2لا 0عاللسلا يللف Mلليف&ت)ل 5دللصي امد&ع نايصDلا @ا8q نم مH28ا!* n-رب, <‘ي8اثلا نا2تم9ا’ B2لا ريmب
<‘Wبارلا نا2تم9ا’ لا ريI ى)ع امتع9ا @اX?ثم نم مHب!)= n-رب,
5دللصم ن!للكي ن' ايعرللl +للDم ا,دللقع, م4رم' ن!&مEملا o9, نم S5امإ يف |دقي 9 نكل <لا نم ايح, @/ا* @!لاC S5امإ a +ي?&(
</امسلا 5!م' 0#اد= ىلإ o,دقع دقع رم' _,Eيف gني&س2ملا Wم ىلاD( لا نpف <ايh5' +(5امإ
™ني&مEملا رص8 ا&ي)ع اقح نا1,˜ a _ا= ىلاD( لا \دd
b
<
1
،لا*%&ا #2 2
1
،$;رلا 4#
Nال&لا ن' oال&Dم, <ناKيل3لا oا,5 ™0ل)حا5 الHيف دل>( اك( 9 g0-ام لبp1 Nا&لا ام8إ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 \دd,
0م-اللسلا @ا8ا!ي2لا نيب نم 0?ي>&لا 0)حارلا لم2( ام1 اH>لا /ا?ع' ا!)م2ي ن' رمVا ى6ت=ا ا;pف <ريث1 0يفاDلا, /ا`رلا Wم دDلا د&ع
<0-املاب ادحا, د>( اك( "ف
مت)ل3ف ا;إ ىتللح˜ a دلح' S,OلI iلل?8 ‹لقب ىلاللD( للا _ال= <Rر?لكلا 0لمXلا !ل4 †0ل*ر2لا @اعالسلا يف 0dا` š نايصDلا Jرم
™Sر`wا ديري نم مك&م, اي8دلا ديري نم مك&م <ن!?2( ام م1ا5' امدDب نم متيصع, رمVا يف متع~ا&(,
f
<
م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd +لل8' 75اللK?لا دلل&ع <0ي8ا2تم9ا S,Omلا :)( يف اقي= ا2hا, Sامر)ل م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 رم' نا1
نإ,˜ 0لليا,5 يلف, ™الل8!&يD( "ف ال&ي)ع ا,رلH} م4!للمتي'5 نإ, • ا!حر?ل( "ف مHي)ع ا8رH} ا8!متي'5 نإ • ا!حر?( 9˜ a _اقف م4رم'
ريXلا ا&فXK( ا8!متي'5
0للميADلا 0لل)تقملا :لل)( n8ا1 ن' ىل,Vا 0مدصلا د&ع ,دDلا Fا3ك8اب ن!?2ي ام لا م4ا5' امد&ع م4د-ا= نيم)سملا نايصع /اO* ناكف
<ر?Dلاب 0•ي)ملا
ZلليرD( اللH&م 0للميAع /ايللl' 0للي8ابرلا مللك2لا, د-ا!فلا نم اHيف ن!م)سملا +ب Qيd' ام, دح' 0ص= يف نا1˜ a ر>ح نبا Pفا2لا _ا=
<™+&م ا!حر?ي 9' _!#رلا م4رم' 7Mلا مHف=!م Sامرلا jر( نم W=, امل يH&لا eاك(5ا .El, 0يصDملا 0?=اع نيم)سملا
a +&ع €ت&ي, ا6Dب 7Mmي اH6Dب 0Xبارتم Jارم' 0Dب5' ر1; نارمع _q S5!# \اي# يف +8ا2?# ا&ل لا Wم* د=,
b † ل3فلا
f † <يلاDف89ا F"Kلا !4, gرمVا يف ع~ا&تلا
… † <@ريm( رمVا اHيف 5دd يتلا F,رAلا ن' 0>2ب !ل, نايصDلا
r † <+8دDم, /"?لا N'5 !4, اي8دلا Qح
: ةيعرفلا ¸ار-Vا
دلل=اD( اللم ى)ع 0عاXلا n?*, رمVا 5ر= ;إ ىتح g0-اHلا 0قيمDلا 0ي8امي$ا R5!3لا ا4Lا, يلاDف89ا F"Kلا Jارم' ن' ا&ل لصح
للا 0لعاC نلم 0قتل3م رليمVا 0عاC ن!ك( امد&ع نايصDلا ‚5ا!1 لب \افq /ا, ي4 0عاXلا oM4 <S5ام$ا دقع د&ع ن!&مEملا +ي)ع
9 cي2d ]يدح ,' اHمHف ى)ع Wم>م 0مك2م 0يq يف ىلاD( لا رمV افلاKم ريمVا رم' نا1 ;إ :لM1 ن!ك( 9, gاHب 0قح9 +ل!#5,
<+مHف يف F"`
a اHD*ار8, <دح', @!لاC 0ص= يف اH8ايقل دقف š نايصDلا, يلاDف89ا F"Kلاš نييسي-رلا نيhرملا نيMHل 0سيف&لا _!dVا ام'
ˆ † <\دصلا ي2صلا +)باقم Jرم !4, اH>لا R!ع يف eMكلا
Š † <0ي8ا8Vا نع _,O&لا, مHل Whا!تلا 7' gني&مEملا ى)ع 0لMلا ي2صلا +)باقم Jرم !4, Bح ريmب /"Dت#9ا
• † <دقDلا, دHDلاب /اف!لا ي8امي$ا +)باقم Jرم !4, gريمVا 5ار= ى)ع ‹K3لا 7'رلا Qي)m(
Ž † اللHقح eا?لل#Vا /اللXعإ Wللم اMلل4 gل*, Oع لا ى)ع ل1!تلا +)باقم Jرم !4, gSر4اAلا eا?#Vا ى)ع _اك(9ا
0للي!?D)ل zلف5 اللHيXK( oاللعاف gىلاللD( لللا Wلh, نللم Sر4اللAلا eا?لل#Vا اللم8إ, <S!لل= نم ا&DXت#ا ام ادعpب
<ناديملا اM4 يف /ا!# ى)ع ر3?لا ل1 ى)ع, ا&ي)ع 0ب,ر6ملا
• † 5!لل62لا, لا ر1; :ل; /ا,, g0يسف&لا, 0ي8ا8Vا T*ا!Hلا 0?)mب ‚د2ي Jرم !4, g0ي!&Dملا 0ميOHلا, ل3فلا
<_ا!حVا ل1 يف +Dم
bs † :للل; /ا,, <0للعام>لا ىلللإ oLا, 7رللسيف ارفVا \اX8 RدDتي امد&ع يلاDف89ا FاK)لا !4, رمVا يف ع~ا&تلا,
<0مA&ملا 0ي&سلا R5!3لا
2
،نارمع لآ 152 2
bb † <F,رDملاب 0عاXلا oLا,, نايصDلا
bf † رللA&لا, gJا5 الل&ع !لل4, لا /اقل, 0&>لا, ني&مEملا, +ل!#5, لا Q2ب +مسح, g/"?لا لd' !4, اي8دلا Qح
ž<ميركلا +H*, ىلإ
a Jارم' عرفت( _!dVا oM4 نع
b… † <ميA&تلا eار` :ل;, gيm?&ي 9 ]يح _ا*رلا Wh!يف g0يب!س2ملا
br † <5ارقلا ;اK(ا د&ع, لفا2ملا يف 0ب;اكلا +(5دقم ل1 رHAيل _ا>(59ا
15 - ني•CاللKلا ل6ف', /اX` .q نبا ل1˜ a اH)6ف, 0ب!تلا 0ي!•م ا&ت•XKب Fارتع9ا .دDب @!فيف g7'ر)ل QصDتلا
™ن!با!تلا
b
< ل3فلا, ع~ا&ت)ل لd' +سف&ب !4 QصDتلا اM4, <
bŠ † ريmللصلا ري?للكلا محري, gري?كلا ريmصلا ر=!ي ن' ا&&ي نمف g]ي?Kلا /"Dت#9ا, Bح ريmب Nا&لا ى)ع 0ياd!لا
نللم 0للمح5 مللHل +للت?2مب +?يللص( ن' رAت&ي, g+تيع5 يف لا +*, Q=ري اHب 0مح5 +?)= يف نكي مل ا;إ ري?كلا نكل
<د?تسي ا(اI!C _!2تي ن' :l!ي g+تياع5 نسح /اف1 لا
17 - F"Kلا يللعا, رثللك( š 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب 0dا` †oر-ا, W#!ت(, ميA&تلا ر?كي امد&ع <Sري4ام>لا 0)ع
Fادلل4Vا, g0لثي?Kلا cللماXملا, g0برXلل6ملا 5اكفVاب اHDم ي(i( 0يل!d, رdا&ع مHيلإ eرستي, gني&مEملا نيب
01رDم _!` ن' :ل; <ل)Dلا :)( اHDم, رdا&Dلا :)( eرست( "يكل +)?= لب g~اOتح9ا Q>ي :ل; د&ع 06=ا&تملا
يتلللا ناللمي$ا _اصKب 0&مEملا 0)قلا ى)2ت( ن' Q>يف <,د2م ناديم يف ,د2م ,دع Wم 01رDم نم م4' 0م' /ا&ب
<Gا*!ع$ا لما!Dل 0DيC 9 0م!قم gSرuiتم 9 SرuEم ري4ام>لاب [)تKتل اH)4E(
: ة~يرملا ر~ان·لا
_!لل`, 0للي~اHت89ا 5الX`' ا8دللHت(, <+=!للف نللم, QDلل3لا F!فللd G5ال` 0لل?K8, g0للق)mم 0•ف ن!كي ن' يم"#$ا ميA&ت)ل يm?&ي 9
_اللم, دH* نم مHيدل ام لا لي?# يف ا!لM?ي ن' 9, gنيم)سملا 0عام* يف ا!>مد&ي ن' مHل ادDت#ا 9 نيMلا eا2d' ل?= نم ا&ف!فd
<Sا,اسملا, يعامت*9ا _دDلا Nا#' ى)ع 0مVا /ا&ب Sاعإ يف ا!م4اسيل
امدلل&ع 0للdا` g+لل&م yالل&م 9 0يم"لل#$ا Zللصلا يف نيقفا&ملا !*,, gام-ا \اف&لا ر4ا!} oM4 gممMلا ‹`5, gاسفلا, g0يق?Xلا
ريHXتل ا&(دع, ا85Mح M`i8 ن' ا&?*ا, gنيقفا&ملا نم ا8ريM2تب نا•ي)م 0&سلا, eاتكلا, <0يم"#$ا 0ل,دلا .!ق(, gW#!تي, ميA&تلا ر?كي
<Sدعاقلا ي4 :)تف g+H*, 02فd ا&ل Rدب' Bفا&م ل1 نم Zصلا
ني5ا!لللا رuاللك( نللم 5Mلل2&ل, gرdا&Dلا oM4 +*, يف _,Vا دسلا ن!ك( ن' Q>ي 0ي!6Dلا يف ني5ا!لا _!?= يف 0مارصلا ن' ى)ع
<.اDXلا نم .اDلا, yاKلا .ام' eا!بVا cتف نم :تف' 0بر6ب ا&ميمd يف ى(E8 امف g0يم"#$ا 01ر2لا 5اصت8ا دDب
,اب=لا د-ا-لا
oMللHب ملليركلا +ي?لل8 دلص= لللا مل)Dي, g]يدلل2لا يف /ا* ام1 0عاسلا @ام"ع نم :ل;, g+)4' ريI ىلإ رمVا د#!ي ن' Rر?كلا 0قلOملا
ملليA&تلا 7!4 0عاسب ن;Eي g+Hلi(, ريمVا د-اقلا ر?>( 7' g0يصK3لا Sا?Dب رصDلا 0mل يف يمسي ام ن' +يف :l 9 امم نكل <0م)كلا
<0ي)4ا>لا @ا15 ىلإ
نلليب اللم, +ت2)صم, +صKl نيب ام [)Kيف g+)4' نم Tيل !4, رمVا +يلإ د#, 7Mلا ريمVا اي8دلا @ايرmم, Tف&لا Q)m( ام ناعر#
/ا!لي$ eالب c?لصي امدل&ع, <Nا&لا ى)ع +لiتي, g0X)سلا _امDت#ا /يسي, gاي8دلا +ت2)صم B?سيف gاH2لاصم, 0مVا, 0عام>لا ناي1
<_"mت#"ل اD(رم 0عام>لا رم' c?صي ا4دDب, <ني2لاصلا ر`Eي, gمHمدقي, مHDفريف +(ا?Dل نيدDتسملا ني~اHت89ا
e!*, ا&يب د=, 5ا* ا;إ ريمVا _Oع ى)ع .!ي _,' نم @د=اD( 0عام* !*!ب 9إ ى)عVا R!تسم ى)ع رH} نإ +ل دح 9 :ل; رX`
<_ODلا SرXسم ا&يب, gB2لا Q8ا* ىلإ نمEم ل1 F!=,
1
2ام:ر<=; >?-ر"لا; دم@A $ا-Bا Cا;ر DوEر- F0د@
رلم' 7; لل1 <R5!ل3لا, 02يلص&لا, دلق&لا \!لف +ل8' ملعOيف gاHل6Dب ,' 0ملصDلا يعدي نV JرDم 0ي-O* S'رما 7; ل1 ن' ى)ع
<Zص)ل Wيرسلا !م&لا, g0يل,Eسملا مK6(, g.اHملا عاس(ا د&ع 0dا` gاHhارم', 0X)سلا ل)Dل JرDم
مHب!لليع, رمVا يل,' Jارم' ل)ست( ن' ل?= o5,M* نم /"?لا مس2ل o5ا!ع رH} !6ع ل1 _ODل 0ماتلا 0X)سلا ريمVا ا&يXع' اMHل
<يكلا /ا,دلا ر`q, gمسح نم دب 9 <نمOلا ى)ع ل2فتس(, 0مVا مDتف
<.اDلا رم(Eملا nي!ص( ن, مHلODي ن' .اDلا دlرملا ريمxل B2ي 9 نيMلا اl5$ا T)>م /ا6ع' /ا&ثت#اب
: ~ابو-·لا
<+&م [&قي مل ام 02صلا ىلإ ديDي, gمي!قتلا +2)صي ام .!قيل م-ا G"ع ىلإ ميA&تلا Gات2ي gيكلا, مس2لا, _ODلا ل?=
<ني2لاصلا 5ايت`ا د&ع ~رفلا 0ياف1 يف ‹ق8, 0يبرتلا يف ل)` ى)ع ليل ميA&تلا يف @اب!قع ;اK(ا ىلإ eارXh9ا
FرلDي ىتلح, gt0لياDلاt 0Xيلس?لا /الX`Vا ىلف"ت( ىتلح g@ا~ال>8$ا, gNال&)ل ملAت&م م-ا @اي!تلسملا ل1 ى)ع مي!ق( نم دب "ف
<اH&م Sري?كلا 5دصم
5دللصم FرللDي ىتللح, gt0للياDلاt 0Xيس?لا @"فmلا يف ني&مEملا ى)ع 0-5اXلا 0ي?)قلا 0?=ارملا /اK(5ا نم اي(q /اX`Vا نم نا1 امف
<اH&م Sري?كلا
الم +ليف ا8MلK(ا gللا ر1; نع م4ايإ 0تف)ملا g@"فmلا يف ني&مEملا ى)ع 0-5اXلا 0ي?)قلا 0?=ارملا /اK(5ا نم اي(q /اX`Vا نم نا1 امف
<0ي8اد*!لا 0?=ارملا +-ا1; ىلإ ديDي, Q)قلا P=!ي ن' +8il نم
ر?للصلا, B2لاللب يdا!تلا ميمD(, gني?لا @ا; |"dإ, g02يص&لاب oا&>لاع g0يماA&لا SرXسملا, N!ف&لا يف QXع نم اي(q نا1 ام,
<@9ا>ملا ل1 ى)ع
0ل?=اع ا&?يلص( 9 g+تفkلب ال&ع Q4Mلي ن' 0لفq 7; لل1 ىل)ع مك2لالب للا رم' B?X8 ن' نq g+با?#', 7!برتلا G"Dلا ا&يف!ت#ا ا;إ ىتح
<+م)}
™مت&ع ام ا,, 9ا?` مك8!لاي 9 مك8, نم 08اXب ا,MKت( 9 ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ل*, Oع لا _ا=
b
<
<ا8رم' c)صي امب oا&?=اع n&Dلا, _ا?Kلاب ا&ي(iي نا1 نم, gا8اميإ 0عام>لا ن, نا1 نم, gا8/!سي ام o/!سي 9 نا1 نمف
<@اH>لا R!تسم ى)ع +ل ع,رف, 7O1رم ~اH* نم دب "ف عر3لا .اكحiب ي6قي g_ا?Kلا, n&Dلا _~ا!8 يف Jا= نم دب 9,
1
،نارمع لآ 118 2
,-ا=لا J~فلا
,امي(ا ~·~و ر~·لا Jا~=لا
• لا ىلإ j!)سلا
• نامي$ا QDl
• j!)سلا Sدح,
• a ر3Dلا _اصKلا
- 0عام>لا, 0?2صلا
- ر1Mلا
- \دصلا
- _M?لا
- م)Dلا
- لمDلا
- نس2لا nمسلا
- SEتلا
- اصت=9ا
- اH>لا
ر~·لا Jا~=لا
,امي(ا ~·~و
: =ا _ل! 4و-سلا
™ي&D?(ا نم, ا8' Sريصب ى)ع لا ىلإ !ع' ى)ي?# oM4 ل=˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d +ي?8 QCاKي ىلاD( لا _ا=
b
<
9 Rدلل4 ى)ع اما2ت=ا, gSريصب ى)ع ا1!)# gميقتسملا vارصلا :ل; ى)ع gلي?سلا :ل; ى)ع ا&1!)# ن!كيل, gم2تق( 0?قع لي?سلا :ل;
ملل ال&8' الHب دلل1iت8 gBليرXلا ىل)ع @ا5الم', ملاDمل Gات2( g0عدب, R!4 ى)ع 9 0&#, Bح ى)ع gن} ى)ع 9 م)ع ى)ع g[?K( ى)ع
<{O8
Wللم* R!للصلا <Sرللير4 يللب' نللع م1الل2لا oا,5 ™BلليرXلا 5ا&م1 ا5ا&م, R!d ."#$ا نإ ˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
<BيرXلا اHب م)D( يتلا S5ا>2لا ي4, S!d
نلم <0ل?قع gSرلع, BليرC يل4 للب g0)Hل# Sدل?Dم BليرC ي4 ام <اHيلإ ىDسي 0ياI, gاH(افاسم WXق( BيرC, ري# gن;إ j!)# !Hف
لللمع نإ, 9' gS!للبرب نOح 0&>لا لمع نإ, 9' ˜ a ري>?لا يب' نع دD# نبا, يقHي?لا oا,5 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل ]يدح
لHللسلا, 0?قDلا S!برلا, رع!لا نO2لا <0?قDلا .ا2ت=ا 0يq |ر3ي, oا&Dم يف Bفا!ي gيC!يسلا +&سح ]يدح !4, <™S!Hسب لH# 5ا&لا
<امHسكع S!Hسلا,
: ,امي(ا ~·~
<ى&س2لا لا نم +ل nق?#, gنامي$ا BيرC :)# نمل g0&>لا _O&ملا, gل*, Oع لا 0ياmلا,
دللباDلا, ]حا?لا, Wماس)ل ليKي g.دقتي نم نامي$ا eر# يف .دقتي امد&ع ىتح لب gا•يl ."#$ا نع م)Dي 9 نمل ."#$ا ر1Mي امد&ع
'دللت?م +ل رف1 يل 0?س&لاب ."#$ا !4 ام <ناسح$اف نامي$اف ."#$ا @ا*5 ى&Dم نع, g."#$ا !4 ام نع ىتl 5!d د4ا>ملا,
ناللمي$ا, ."لل#$ا ىلل&Dم مللu <@!للم, g|!للمC, gلللقع, g@ا!Hللl, gWللمت>ملا يللف 0في},, 08اكم, gناكملا يف R!ثم, gنامOلا يف
ي8اللDملا يللف 0للق)2م 0للم-اع 0لل)يKتملا 5!للصلا ن!للك( دلل= <مH)?قتللسم, نيم)للسملا رhا2ل, يKي5اتلا 0ير3?لا ريسل 0?س&لاب ناسح$ا,
<0يرفلا @امامت49ا ~,ا>ت( 9 0ي-O>لا يف 0=رmم ,' Sر>ملا
‹للKي اللم /ا!لل# g+(االل?ع, +فCا!للع, g+(الل1رح, gنامي$ا ي8اDم لكل نيDما* g7اH>لا ميA&تلا, 0ي8امي$ا 0يبرتلا ن!ك( ن' دير&ف
للا ى)لd للا _!ل#5 ن' ناKيل3لا R,5 go5رلك8, نامي$ا QDl ]يدح ا8د*, <ملاDلا نم ا4/ا5, ام, 0عام>لا مDي ام, رفلا اH&م
0للCامإ الل4ا8', gلا 9إ 9 _!= ا4"ع' a ‘م)سم ا~’ 0?Dl †ن!ت#, W6ب 75اK?لا د&ع š ن!D?#, W6ب نامي$ا a _ا= م)#, +ي)ع
<™نامي$ا نم 0?Dl /اي2لا, gBيرXلا نع R;Vا
Wلل6ب يللف ا4دللع الل&ل رللص2ي مu gBيرXلا ملاDم نم 0u"u R!d ا&ل W6ي, gSا>لا B)X&م ى)ع ا&ماد=' W6ي Zير3لا ]يد2لا اM4
<نيD?#,
<الH>)ل S!للع رلل>م ,' ."#Yل S!ع ر>م 9 gلا ىلإ S!ع S!عدلا ن!ك( ن' دير8, gعا?(ا, Sريصب ى)ع ا&1!)# ن!كي ن' دير&ف
ىلللإ 0لالل#رلا 5ارمتلل#ا, رفلا رمع ا4ادم 0ي&م~ لحارم, gj!)#, gري# رمVا نiب ري1Mتلا, †ىلاD( لا +*, ي4, †0ياmلا ر1; نpف
0للعام* نيب مu gNا&لا, د?Dلا نيب, +ب5, د?Dلا نيب @ا="ع ع!م>م نامي$ا ا&ل 5!صي g."#Yل ا1ر2تم ا5!ص( ا&يXDي g0مايقلا .!ي
<Sر`wا, اي8دلا, اDملا, 'د?ملا ى&Dم, g:ل; ل1 ي&Dم ا&ل 5!صي م( gناس8$ا ي&ب ر-ا# نيب, gنqرقلاب 0?CاKملا ني&مEملا
QDلl +لل ارلH8 للا ىلإ م4ري# يف ني&مEملا 01رح, نامي$ا 5!صي نامي$ا QDl نع ]يد2لا, gملاDم اHل BيرC, R!d ."#Yل
<دفا,5,
0ليم1اح !4, ا4ا6تقم Mيف&(, gQ)قلاب ا4اقتعا, gناس)لاب اHل!= <لا 9إ +لإ 9 _!= g+?Dl ى)ع' ي4 ;إ gنامي$ا اH&م W?&ي يتلا نيDلا
+ف=ا!للم, +للباq, +لا!لل=', +فCا!ع, نامي$ا _امع' نم /رملا Qيص8 نا1 ام)كف gQD3لا ر-ا# دفا,5 +يف Qص(, رH&لا 5د2&ي مu <لا
<R!=' +8اميإ نا1 رث1' +تم#, +)مع,
a0عام>لا اH*, نمEملا Q)= يف Sر`اOلا +(!=, +Dم>( يف نامي$ا رH8 لثمي
1
،Gسو0 108 2
b † _اللص`, نامي$ا يف ن!(,افتي ني&مEملا ن' +ب ي&D8 ام!Hفم ™ع!م>م˜ 0م)1 ا&)D* د=, gنمEملا ل-ا6ف ™ع!م>م˜
للل1 يللف _امكلا ا&(!`إ يف د3&8 9, gQ8ا!>لا ل1 يف R!تسملا Tف8 يف 9ا*5 0يبرتلا ا&يXD( ن' رAت&8 "ف gريKلا
ىلل)ع Qللسكلا ىلل)ع S5دللقلا jالل&4, gالل&م ل1 SرXف يف ىلاD( لا امHع,' ناM)لا 0ي)باقلا, ادDت#9ا :لا&4 <ل-ا6فلا
<:لا&4 ام ل1 ىلإ gدH>لا _Mي, لمDلا, م)Dتلا
ىل)ع مHلل6Dب ليلل6ف( نللم 0للمVا +للي)ع nللDم*' امف g™ع!م>ملا˜ 5ا?تعاب ني)hافتم م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 eا2d' نا1
ن' ى)ع _دي لب gنامي$ا _اص` ل1 يف لhاف لhافلا ن' ى)ع _دب 9 م4ايإ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 لي6فتل اا&ت#ا zDب
ن' 0للي8اميإ 0للي-O* يللف اMلل4 للل6ف W&مي 9, <ا8~, اH>لا, _امعVا ناOيم يف لقu', 0*5 لا د&ع Wف5' +)1 يف ي8امي$ا +ع!م>م
<+ع!م>م يف 9!6فم ن!كي
gرللمع لللا رللم' يللف م4دللl', gرللكب !للب' يتمiللب يتللم' ملح5'˜ a _الل= م)ل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' نا?ح نبا, 7Mمرتلا 5,'
الل&&يم' نإ, gالل&يم' 0م' لكل نإ, 9' <;اDم .ار2لا, _"2لاب مHم)ع', gدي~ مHhرف', gيب' لا eاتكل م4'ر=', gنامثع /ايح مH=دd',
<™|ار>لا نب Sدي?ع !ب' 0مVا اHتي'
<اM4 ى)ع اM4 اHيف ~رب يتلا _اصKلا ر1M( اM4 لثم Rر`' ]ياح',
f † لللثمي 0للعام>)ل 0?للس&لا?ف <اللH)ماك(, ال4ارف' يلف ل-ا6فلا, @ا/افكلا رف!تب اH>لا ى)ع R!ق( يتلا 0&مEملا 0عام>لا
<0ياصت=9ا, 0ي#ايسلا, 0يعامت*9ا Sاي2لا @9ا>م يف ي8امي$ا j!)سلا ع!م>م نامي$ا رH8
يللف g+(اCالل38, +(الل="ع, Wللمت>ملا @ا1رح ل1 ى)ع g+?Dl لكب لاب نامي$ا, g+ماكحiب لا عرl نميHي ن' يم"#$ا ل2لا ى&Dمف
يلف gلل*رلا 0لما!= يلف gS'رلملا Fالص8إ يلف geا?ل3لا يلف g0لليبرتلا يف g0Cر3لا يف gS5ا$ا يف g^ي>لا يف gمك2لا يف g/ا6قلا
g5الX=Vا ر?لع, رلXقلا يلف gnي?للا, Sر#Vا يف g,دDلا, Bيدصلا Wم نيم)سملا @ا="ع يف g0يم!يلا Sاي2لا يف gاصت=9ا, _ا!مVا
<ملاDلا يف ن!م)سملا دح!تي ىتح
نللم ن!للقف)ي g0ي5الل62لا, 0يركللسDلا مHتميO4, 7اصت=9ا مHف)K(, g0يKي5اتلا نيم)سملا 0C5!ل S5!تسملا _!)2لا ن!حرتقي نيMلا
<0ي26لا ا&(اDمت>م يف _ايKلا اOيف gمك2لا ى)ع ا!X)س( نإ اH8!hرفي, اH8,Mق&ي ,' اH8!حرتقي g0ي)4ا>لا مي=, 5اكف'
رللف&ي ن' دللDب gR!تللسم للل1 ىلل)ع اري?لل1 اللIارف xم(, g_الل>م للل1 يللف 0&تفلا مي= ل2م 0ي8امي$ا ميقلا لت2( ن' Gات28 ."#$ا SادI,
نع eا!>لا ن,د4ا>ملا /يHي ن' دب 9 0مVا Sايح نم @رmd امHم 0ي-O* ل1 يف <ا&&ي نم 9, ا&م Tيل ام ل1 02-ا5 نم QD3لا
!للDتل 0يم"لل#$ا S!لل`Vا, goرلليI !للسي نالل1 ]لليح !للسيل يم"لل#$ا رللكفلا, gي)4ال>لا vا3&لا Z)Kيل ي8امي$ا vا3&لا, g0)•#Vا
<NE?لا, دق2لا, يق?Xلا _"mت#9ا يH&يل يم"#$ا _دDلا, g0ي4اركلا يXmتف 0محرلا
gملليA&تلا, 0لليبرتلا @الل?*ا, _,' نللم :للل;, <."لل#$ا %يH( نم دب "ف g0قي=, 0)ماl, 0مKh, Sريث1 ."#$ا .!ي ني&مEملا @امHم
ىلإ اقيرC نامي$ا +يف دس>تي 7Mلا ن!م6ملا ي4 gj!)سلا ل1, g01ر2لا, 0فCاDلا, SديقD)ل اHل!مl, W#ا!لا ا4دDب نامي$ا QDl,
<0#اي#, g0يم&(, مك2)ل ا*اH&م, g0مVا, Wمت>ملا ل1ا3مل "ح, لا
gاللH>ل نلليOف2تملا 0لل)فI نللم لا نير1اMلا S!فI نم نيحاصلا نييم"#$ا e!)= يف Sر`اOلا S!=, S5ارثلا +?D3ب نامي$ا رH8 لثمي
رلل>2لا للل4' ."لل#$ا _!`دللب لللا !للع!مل gملاDلا يف نيم)سملا Sدح,, gS!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا .ايقب لا !ع!مل J!H&لا 0=اC
<J5Vا يف 0ي)4ا>لا ى)ع 0ي8امي$ا ميقلا, 0يم"#$ا S5ا62لا Sايسل g5دملا,
: 4و-س -دحو
0يل#اي#, 0يلسف8 O*ا!لح g0ليم!قلا, 0لي&C!لا, g0لي)2ملا 0ي?لصDلا, g7رلفلا |!لمXلا, gS!Hل3)ل 0ي8اXيل3لا 0ي2Xلسلا @ا/المت89ا
0للمVا مللس* ن!للكتل ا4رم' ى)ع 0ي!)mملا 0م)سملا @اDمت>ملا /اقل ن,, g0م>س&م 0عام* ني!ك( ن, _!2( g0ي2)صم, 0يعامت*ا,
<ملاD)ل ا&تلا#5, ا&(5ا6ح /ا?ع' لمح, 0يKي5اتلا ا&(امHم 0H*ا!م ى)ع 5اقلا ي2صلا
g0ليعامت*9ا, g0يلسف&لا ,دل2لا ر-ال#, g@االDلا, g@الي8ا8Vا O*ا!لح gO*ا!لل2لا رللسك( j!)ل# Sدلح, للثمي +?Dل3ب ناللمي$ا رH&ف
<ر`q, يم!= ي&C, Wمت>م نيب, g0يق?Xلا 08!تفملا ا&(اDمت>م ارف' نيب nبرh يتلا g0ي2)صملا, g0ي#ايسلا,
يلف مل2ت)8 ن' يلل&Dي TكDلالب لللب gJ5Vا ىلل)ع نللم رK?ت8 ن' ي&Dي 9 ي="`Vا ي8امي$ا j!)سلا Sدح!ب ل*, Oع لا ىلإ ا8Lامت8ا
<للا ن;pلب 0لuا5!لا, 0لف"Kلا, رلص&لا ىتح 0&تفلا ,دح ر?ع م2ت)8 ن' 0يرXفلا 0يم"#$ا 0ل,دلا 0ما=إ دDب ىDس8 مu gاH>لا 0عام*
<:ل; ى)ع ">لا, gJ5Vا رير2(, gناس8$ا رير2( ي&Dي اM4,
: ر~·لا Jا~=لا
ىلللإ 0للu"u نللم Wلل6?لا نالل1 نإ, دللDلا اM4 د&ع Zق&ف gنيD?#, 0D?# يف يقيH?لا, يمي)2لا ا4رصح ن!D?#, W6ب نامي$ا QDl
<0m)لا يف ام1 Sر3ع
الل4امرم, ي8اللمي$ا الل4اOmم, اHع!h!م e5اقتل g0)صح اH&م 0•ف ل1 ن!ك( g@ا•ف ر3ع ىلإ اHفي&ص( يف QD3لا مسق8 دDلا Sرثك)ف
<ي1!)سلا
<لصفلا اM4 يف لا /اl نإ ليdافتلا zD?ب :ل; ن,ر1ا; ن28,
<QD3لا نم @اع!م>م ر3ع gىX` ر3ع gBيرXلا ى)ع R!d ر3ع
• ىلللإ, gنمEللم)ل 0?للس&لاب للل*, Oع لا ىلإ 7Eملا GاH&ملا BيرC ى)ع gميA&تلا, 0يبرتلا BيرC ى)ع ىل,Vا S!XKلا
:لليبري للل*5 /اللقل يلل4 0عام>لا, 0?2صلا ي4 ملاD)ل 0?س&لاب 0يم"#$ا S5ا62لا Sايسلا ىلإ, 0مxل 0?س&لاب 0ف"Kلا
5!8 j"#' نم :)# _,' :1!)#, :?)= ىلإ 0عام>لا, ىبرملا 0?2صب 7رسي ىتح g:&62( :ي,E( 0&مEم 0عام*,
<+-ام نم zيف _,', goري?ع نم 02ف8 _,', gنامي$ا
• <اH>)ل ادDت#ا ى)ع لDفلا, _!قلا يف 0ماقت#9اب 0&4ر?لا <+?يI, لاب Bيدصتلا g\دصلا 0ي8اثلا S!XKلا
• _دلع <.,رلل2ملا T-الل?لا S,اقلl +(ايل#, ناللمي$ا .!مDب _,Oتف g0يرفلا Tف&لا cl ليOي _Mب g_M?لا 0Dبارلا S!XKلا
<Nا&لا نيب 0مح5, 0&يك# S!`Vاب ي(iي ع!Xتملا _M?لا, g_"mت#9ا, SرuVا, 0يق?Xلا لا عر3ب WXقي Zي# ."#$ا
• <م)ع 0سماKلا S!XKلا
• <لمع 0#اسلا S!XKلا
• <nم# 0Dباسلا S!XKلا
• <اصت=ا 0&ماثلا S!XKلا
• gناللمي$ا zيف, نامي$ا ري#, gنامي$ا [Kب .Oت)م [ي38 لمع, ميA&(, 0يبر( Sرمu اH>لا, gاH* SرlاDلا S!XKلا
<نامي$ا j!)#,
0لل?2م, 0?2للd +لليف /اللقل نللم <اHقللl' ىلللإ نامي$ا _امع' ن!4' نم ني*5دتم g+?Dl, نامي$ا دفا,رل ا?صم SرlاDلا 0)صKلا ا&)D*
<0عام>لا Wم gاH>لا 0حا# يف لا لي?# يف @!ملا ىلإ gنيم' %فا ن62م, 0قي=5
_Mللب ىلللإ g0للي)مDلا ني4ار?لاللب \دللصلا نالل2تما ىلإ /ا,دلا !4, لا ر1; ىلإ نامي$ا مH&م W3ي yاKliب cسمتلا نم 0يبر( ا&*5د(,
<اH>)ل S/افكلاب 0ل!*رلا _امت1ا ىلإ gBيرXلا يف /ا6م, اصت=ا ىلإ ر?d, SE( ىلإ Oيم(, nم# ىلإ gلمع, م)ع ىلإ g/اXع,
ىللإ g/اOل>لا الHي)ع Zعال6يف 0ليعام* ن!للك( ن' ع5ال3لا eدل&ي 0ليرف Sالل?ع ىلإ g0يفCاع 0hاف6ف 0?2d نم اميA&( ا&*5د(,
نلع oOليم(, ال&يلإ +مامل68ا ىللإ gللمD)ل oريم3( ىلإ gم)Dلا 0فرDمل oركف 0•?D( ىلإ g+&م M`i8 +لامب /د?لا ىلإ g5ا!لا \دd 5ايت`ا
<لا لي?# يف @!ملا, اH>لا ىلإ gرتي 9 7Mلا 7Mيف&تلا Z=!ملا ىلإ gر?صلا دير( 0=اl @امHمب +#رم( ىلإ gنيدعاقلا
Jرلفلا لل1 لمل3( للا ىللإ j!)#, gمكح, gميA&(, g0يبر( GاH&م†نامي$ا QDl نم QDl Sدع اH&م ل1 n2(, š ر3Dلا _اصKلا
<eد&لا, 0&سلا, لف&لا,
/اي2لا نيب, g_,Vا +&15, ."#$ا لd' ي4, لا 9إ +لإ 9 نيب Wم* نامي$ا QDl نع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ]يدح يفف
z-ارللف ناميYل نإ˜ a 7دع نب 7دع ىلإ Qت1 OيODلا د?ع نب رمع ن' 75اK?لا R,5, 0)ي6ف ي4, R;Vا 0Cامإ نيب, B)` !4,
,د2لا, ن&سلا, z-ارفلا نيب Wم* <™نامي$ا لمكتسي مل اH)مكتسي مل نم, gنامي$ا لمكت#ا اH)مكت#ا نمف gا&&#, ا,دح, W-ارl,
<5!A2ملاب B2)ي o,ركملا, z-ارفلا لمك( 0&سلا, BيرXلا ى)ع R!d اH)كف gW-ار3لا,
يعاللم>لا, 7رللفلا j!)للسلا ا&mللd ام8إ <ا4دح, ي4ا!&لا, @ا5!A2ملا, gا4دح, @ا?2تسملا, ن&سلا, gا4دح, z-ارفلا Z&ص8 مل
Jرللف Jرفلاللف g+لاللح ىلل)ع 0Dيرلل3لا Qللي(ر( ىللق?ي, gيللH&لا, رللمVا يللف +ل!#5 عاC', +عاC' نمل ري` نم لا دع, ام 5ا?تعاب
<oا6تقم ى)ع ل1, go,ركملا, .ار2لا, 0&سلا, g+ماكح' +ماكح',
†يعاللمت*9ا لللماDلا 0يق?لل#V 0للعام>لا, 0?2للصلا QDلل3ب اللHل ا8دللHم ام8إ gا4"ع' يHف QD3لا _,' يف لا 9إ +لإ 9 W68 مل ا&8إ مu
Fرلل28ا, رللف1 نللم رللف1 اللم8إ, g+D?(ا, +=دd, ناميYل /اع نم Wم# +8V نمq نم نمq ام8pف ريuiتلا يف †Bيفرلا, يبرملا, 5ا!لا
</يl _,' 0•ي?لا ريuiتب Fر28ا نم
<نامي$ا QDl نم اHت2( goا&*5' ام دD8 مu اميA&( ا4اOmم مu g0يبر( ا4اOmم 0)ص` ل1 n2( لا /اl نإ ر1M8
_لوVا ة-~=لا
ةعام=لاو ةب=~لا
: ةيبرت ةعام=لاو ةب=~لا
™مH&يب /امح5 5افكلا ى)ع /ادl' +Dم نيMلا, لا _!#5 دم2م˜ a ىلاD( لا _ا=
b
0?2للصلا, 0لليDملا oMللH?ف g™+للDم˜ 0م)1 Wم Zق8 <
<0عام* ا!8ا1 0ميحرلا 0?2ملا :)ت?ف مH&يب محارتلا د&ع Zق8, <9ا*5 ا!8ا1
0لليDملا ر1Mللب م)لل#, +ي)ع لا ى)d دم2م 0ثDب 0يwا يف ل*, Oع لا W?(' دقف g_اصKلا ىل,' 0عام>لا, 0?2صلا ا&)D* نإ ,رI "ف
Wللم نلل1ا نللم, g0لليDملا :ل)تل Sqرللم ملH&يب 0لمحرلا, g0لل&م~Vا ر-ال# يف, اM4 يف, نامOلا :ل; يف gني&مEملا @افd ىل,' يHف g+ل
<لا Qح' دقف لا _!#5 Qح' نم, gلا Wياب دقف لا _!#5 Wياب نم, gلا Wم !Hف لا _!#5
™رفسلا يف Qحاصلا, ل4Vا يف 0في)Kلا n8' مH)لا˜ a oرف# يف ل2(5ا ام)1 _!قي م)#, مي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
f
+للق)D( S!ق)ف
نيب 0مح5 n8اكف 0uا5, 0?2صلا @دتما مu g+?2d نم ىلإ نامي$ا Sام ر4اXلا +?)= نم @ر# ل*, Oع +برب م)#, +ي)ع لا ى)d
<SMم)تلا, 0?2ملا, 0?2صلاب gلي>ل لي* نم, gQ)قل Q)= نم 7رس( gنيدلا .!ي ىلإ ناسحpب مHD?( نم, نيDباتلا, 0با2صلا
: ~و=~ملاو ةب=~لا
1
،4"*لا 2' 2
2
2ام:ر<=; Hل(-; دم@A $ا-Bا Cا;ر
<ىلالD(, j5ال?( لا ىلإ 0بر= مHلامع' QيC نم Fرع امب مHي)ع /ا&ثلا, مHمارتحا, ني2لاصلا 0?2م,˜ a لا +مح5 ا&?لا _!d' نم
™ن!قتي ا!8ا1, ا!&مq نيMلا˜ a ىلاD( +ل!= يف ن,5!1Mملا م4 /ايل,Vا,

š مH8' اقتعا Wم g0يعر3لا اHX-ار3ب مHل 0تباu 0ماركلا, g
م4ريmل :ل; نم ا•يl ا!?Hي ن' نع "6ف مH(امم دDب ,' مH(ايح يف ارh 9, اDف8 مHسف8V ن!ك)مي 9 š مHي)ع لا نا!h5
لللا +للمح5 الل&?لا •يلل3لا +?8 ام8إ, gا(ا!م', g/ايح' 0مVا oM4 نم ني2لاصلاب Bي)ي ام !4 0Dير3لا ,دح يف /ا&ثلا, .ارتح9ا, 0?2ملا
vالل#,' يف ااسف ]?D( يتلا @افارKلا oM4 نم ني&مEملا ن4; يف ىق?ي "ي1 رA&لا @افل$ ر6لا, Wف&لا نع م4O>ع, مHتير3ب ى)ع
5!لل?قلا Sالل?ع عدب نم 5M2ي ي)1, g/يl يف لا نم Tيل !4, \5ا!Kلا +ي)ع رHA( نم ر>م ,' cلاصلا ل*رلا Tيدق( نم 0ماDلا
<ر3?لا +يلi(,
Wلم eVا ال8ابإ الم)Dم لل*, Oلع للا _!قل لا ىلإ 0ير= 0مVا oM4 نم ني2لاصلا ى)ع /ا&ثلا, .ارتح9ا, 0?2ملا نإ a _!ق8 اM4 دDب
ا&8ا!`$, ا&ل رفIا ا&ب5˜ a نامي$ا ا8!م)ع, gنامي$اب ا8!ق?# مH8' !4, g/اعدلا اM4 Q*!م, gمHل /اعدلا 0mيd ا8ابإ ا&ق)م, g+-ا?ح'
™ميح5 F,L5 :8إ ا85 ا!&مq نيM)ل "I ا&ب!)= يف لD>( 9, نامي$اب ا8!ق?# نيMلا
b
<
رللمث( 9 _اللمع' gمللHب \الل2)لا ىلل)ع ا&ل اOفاح /ا&ثلا ن!كي ن' ن, مHي)ع /ا&ثلا, g0?2d "ب مHت?2م, gديDب نم /ايل,Vا .ارتحا نكل
نلم للل يلل, 9 +ل8' ادللقتDم gم4دلح, مللHي)ع يلل&ثي, g@ا!لمVا Qل2ي, g@ا!لمVا .رتلل2ي نللم Nال&لا نللم, gابا!u @رمu' نإ, ا8اميإ
<ني2لاصلا 0?2d Sرمu ن!مر2ي /9E4 g+يرdاDم
FMللقي, g+للل +لل6يقي gدlرم يل, gcلاd ل*5 0?2صب +Dف&ي ام +ب5 ى)ع _ا?=$ا يف ا>لا \اصلا نمEملا ل*, Oع لا Wف&ي ام8إ,
ى)لd لللا _!ل#5 _ال= <0?2صلا Sرمu @رH} +لا +*, +?)C يف ا=اd Qحاصلا, اقح ل ايل, e!2صملا نا1 ىتم, g+?ح +?)= يف
رللA&ي)ف g+لل)ي)` نللي ىل)ع لل*رلا a نلسح ]يدح a 7Mمرتلا +يف _ا=, cي2d ا&#pب 7Mمرتلا, ,ا !ب' oا,5 ام يف م)#, +ي)ع لا
لا ىلإ يعادلا Q)= نiب دH3ي نامي$ا •ي5ا( ل1, gريث1 اHي)ع 0uا2لا, 0?2صلا ىلإ Sريثملا ]ياحVا, @ايwا, g™للاKي نم م1دح'
gSMللم)تلا, g0لل?2ملا, g0للم~"ملا, g0?2لصلاب ني2لالصلا _اي*' +&م nفرتIا 7Mلا يح,رلا W?&لا !4, gايل, ,' نا1 اي?8 gSريصب ى)ع
<0)لاKملا,
<Qحاصلا Wفت&ي 0ي9,, ا8اسحإ, ا8اميإ e!2صملا 5د= ى)ع,
رللي` 0قبالل# +للل +8ا2?لل# لللا Qت1 نمف gمHي)ع لا مD8' نيMلا Wم +يلإ _!d!لا, +ب5 0فرDم Q)Xل +تم4 لا Wفري نم ني&مEملا نم,
<دlرم يل, gBيف5 ليل 0?2صل oرسي
يللh5, لللا +للمح5 cلاللصلا ي8ابرلا اM4 Tيل, <ي8"ي`ا 5اقلا د?ع •ي3)ل @ام)1 5!8 يل!لا Zd,, لا يف 0?Iرلا Zd, يف
<+)6ف, +تمامإ, +ح"d ى)ع 0مVا /ام)ع عام*$ +م"1 ى)ع رصتق8 ام8إ <لا /ايل,' 0?2d ر# ى)ع ديح!لا د4ا3لا +&ع
Oللع لا يف ادح' Q2ص( ن' @5' ا;إ˜ a لا ىلإ BيرXلا ى)ع 0*5دم _,' ى)ع +مد= W6ي gلا +*, ديرم QCاKي لا +مح5 _ا=
ملu g:("للصب :للب5 eالب, gj5!للHXب S"للصلا eالب cتف( :("d ى)ع ل?=' مu ن!يDلا .!8, ممHلا ن!ك# د&ع j/!h, ‰?#iف ل*,
9 g:لل&} QيKي 9 مير1 !4 U Q-ا&لا نم U 0في)Kلا نم Uرفملا نم U :&ع ريKلا نم U ليلدلا نم U Q2d' نم a :Iارف دDب +لi#ا
ىلل)ع رللمVا Q)I, :?)= د&ع @اH>لا @د2(ا ا;pف › BيرXلا :ل /ي6( geا!بVا cتفي g:ل ني?ي gjر# ىلإ يح!ي g:?)= مH)ي :l
™oدص=ا, :8, gدحا, نييD(
b
<
g+لاللح _"`إ, g+?للس8 ناللصق8, oرقف ىلإ رA&( 9˜ a _ا= gلا 0ي9, ى)ع مك2)ل c)ص( 9 Sر4اAلا ريياDملا ن' ا>لا QلاX)ل نيب مu
+للل دلل?( 9, ‘+للل 9"*إ’ ."كلاللب o'دلل?( 9, <+للH*, ى)ع 9 +تي&ب يف goر4ا} يف 9 +&Cاب يف ى&Dملا نpف <+(5ا?ع 5!ص=, g+ت(اu5,
<oرلليmل Bلل?Xلا, †.اللKلا 7' š 5ا3ملا !4 gريف# !4 <oريmل رمVا, Q(اكلا !4 g+ب5 نم +(د-اف رAت8ا ‘o5ار#' Z3ك( 9 7'’ 9اح
™+8اسل ى)ع لا cتفي ام ل?قتف goريmل S5ا?Dلا, ر?Dملا !4
f
<
اللم دلل?Dل م( ا;إ g5!صلاب 9 ي8اDملاب B)Dتي /يl اM4 <+ل oiي4 رمV اد?ع لا ا5' ا;إ˜ a مHل oرص8, +-ايل,V لا /اXع Zصي _ا=,
اي8دلللا رللي` +2&م +ي)ع ىلاD( لا ل?=' نم نV Sر`wا /اO* +?)C \!ف لا +*, +?)C نا1 7' †Sر`wا, اي8دلا يف oد4~ cd @ر1;
gالل(ا?u +لل1ر2( g/اللقب oLالل&ف gا!*, o!2م gاريث1 +)ي)= gاسمl oرم= gارم= +?1!1 gار2ب +(رX= g"ي* +تي5; ريص( <‘›’ †Sر`wا,
gBل)Kلا Wلم F!ل=!)ل دل?Dلا اMل4 c)لd اMل4 مل( ا;pلف‘›’ <+ك)م( اي8 9 <‘›’ Rرثلا ىلإ اH)d', “رDلا ىلإ •م3(, +(ر>l !)D(
3
،I%و0 63 2
1
،رش3لا 10 2
1
J K%ا!رلا 4"*لا 330 2
2
J Lا"Mلا I*% 35 2
gمH8الم*ر(, gمHب5دلم, gمHبEلم, gمH?ي?لC, gملH)يل +ل)D* ارلي` دل?Dلاب للا ا5' ا;pلف <اي8دلا ر2ب نم مHصي)K(, gمHيديiب M`Vا,
™مHسمl, gمH*ار#, gمHت2&م, gمH2-ا#,
b
<
:للل ر?للصي ىتللح e!لل)قلا eالب5' Q2لdا˜ _!للقي +با&* نم eرقلا, +تفرDم, لا ىلإ _!d!لا ديرمل يبرملا •ي3لا S5,رh نع,
™:2ص&ي, :)مDي, :بMHي ل*, Oع لا مك2ب لماع ميكح •يl نم :ل دب 9 <Q)=
f
<
+8اللقيإ, لللا +لل*, Qلل)C يللف +=دللd نللع اللي)مع نلل4رب اللم1, g0?2صلاب ™_"6لا نم Mق&ملا˜ +بات1 يف يلاOmلا .ام$ا cص8 ام1,
gاي8دلللا, oالل>لا, _اللملا الل15ا( ge!2صم Q)C يف †_احرلا +يلإ د3( نيم)سملا 0>ح !4, š Gر` نيح لما1 •يl 0?2d S5,ر6ب
\رلل3لا ن!للف!Xي ا!8الل1 .دللق( نللم <0لليفاDلا :لل(/ا* دلل=, +)مDتلل#ا, g:لل&ي Jرمل /ا, ي&م M` a _!قي نيح ي8"ي>لا cص&ي :لM1
™مH8ايV /ا, +&م ا!?)C مH&م دحا, مHل لصح ا;pف <نيدلا, e!)قلا /ا?C' م4 نيMلا ني2لاصلا, /ايل,Vا Q)C يف eرmلا,

<
a ل*, Oع لاب نيف5اDلا 0?2d, 0&سلا, eاتكلا عا?(ا ى)ع اuاح لا +مح5 _ا=,
دلل=, مللHDم Sرل3Dلا, gمHيدللي' نيب eVا نسح', gمH&م م)D(, gمHب نAلا نسح, gامHب ني)ماDلا g0&سلا, eاتكلاب /ام)Dلا •!ي3لا W?(ا
0?2للصب :للسف8 eM4 U لh +ي'رب ى&mت#ا نم nDم# ام <ادب' c)ف( امف امHب نيف5اDلا •!ي3لا 9, 0&سلا, eاتكلا W?ت( مل م8إ gn2)ف'
:&م م)ع' !4 نم
r
<
9 0لل&Cاب 5!للم' مللu • ."I اللي˜ a _!للقي g0لليا&Dلا دللي لللا ىلللإ +بMلل>( نلليح لا ىلإ :لاسلا _اح لا +مح5 5اقلا د?ع •ي3لا Zصي,
اريثلل1 لللا ن,ر1اMلللا لاب ن!ف5اDلا •يا3ملا م4, š نيرفملا /اقل, g+باب ى)ع .ايقلا, gل*, Oع B2لا ىلإ _!d!لا دDب 9إ Z3ك&(
cللتف š م-ادلا ع!3Kلا š \ارC$ا, eVا Wم F!=!لا nم', gل*, Oع B2لا eاب ىلإ @رd ام ا;إ <jا&4 F!=!لا, geا!&لا, š
g|رف نم +حرف, gى)ح نم /"ح, gل21 نم +)21, gF~ نم +ف~, g.!8 نم +م!8, geر= نم +بر=, +بM*, g:?)= +*, يف eا?لا
™م)1 نم +م)1, g‚دح نم +uدح, gنمq نم +&مq,
b
<Sديرف مكح +)1 eاتكلا, g
: -و=Vا د-ع
ىلللإ RiللمAلا g+8ا2?لل# +لليلإ ي)كلا 5ارXh9ا SرX6ملا لا ن, /يl ل1 نم 0س-ا?لا gلا 0فرDم ىلإ 0=!3تملا 0يلاDلا ممHلا S5M&ل
Qت1 ى)ع لي2&ف <لا .رح نم 0مرح !4, Nا&لا oاXKتيف gا&)Dف امم رث1' +قيرC, ناسح$ا نع ]يد2لا رث8 ا&ي)ع ODي g+بر= 5!م
<ني)4ا>لا :يك3(, نيب;اكلا لي*د( نم لا +Aفح نم BيرXلا •يا3م
SMللم)تلا ن, g0?2للصلا نللم ع!لل8 لللا يللف S!لل`Vا دللقع, <مHح"للd ن!لل>(ري نللم Wم لا يف S!`Vا دقع ى)ع cلاصلا Z)سلا G5
!عدلي نiلب ن!لdا!تي, gمH-القب ن!1ر?للتي, gرلليKلا للل4' Sالي~ نلم ن,رثللكي ا8Lا2)لd, ا8Lام)ع ناكف <+*!ملا j!)سلا, 0فلاKملا,
<م4د>H(, مH(ا!)*, مH(ا!)` يف ل*, Oع لا 7دي نيب ا6Dب مH6Dب ر1Mي, gzD?ل مH6Dب
م45!للم' ني&مEللملا 0للعام* +للي)ع Jرع ا;إ ل*, Oع لا نpف <نتمت(, 0Xبارلا oM4 !3ف( ن' يm?&ي Sد4ا>ملا 0مA&ملا 0عام>لا يف,
Qللي>تي ن' Bلل)ي` g+(!لل`إ 0*اح مH&م ل1 +باب ىلإ .دقي, gR!ك3لا Tف8 م49!م ىلإ ن!ث?ي, g0*ا2لا Tف8 ن!?)Xي <"#!(, اعر6(
<+تف'5, +مركب
: ة=بارلا -اع-
<ني&مEملا نيب S!`Vا دقDل ي)مع Bي?X(, ميس>( !4 ام8ا 0Xبارلا 5, لا +مح5 ا&يلا •ي3لا /ام# ام
لللا 7دللي نلليب F!=!لا 5ارك(, g0سلا>ملا 5اركتب [برلا ى&Dم Rر# ا;pف <0عام* يف ني&مEملا [برل اي5,رh 0Xبارلا /اع Rر8,
<0يارف8ا 0?2d 9, "كl 0عام>لا نك( مل, 0عام>لاب 0?2صلا nقتلا [بارلا /اعدلا, gjرت3ملا لمDلا, gS"صلا يف
o/اللع cتفي ن'†ل-ا#, Q-ا( نم ل4 ا8!عدي اي8دلا /امسلا ىلإ ل*, Oع ا&ب5 _O&ي امد&ع ر2سلا n=, ل6فVا, š نمEم لكل يm?&ي
ىلل)ع م)للسي, ي)للصي, gSرلل`wا, اي8دلللا رللي` +للمح5 7,;, oدللل,, +)4', +يدلا,, +سف&ل +لiسي, g+?8Mل لا رفmتسي مu 02(افلاب [بارلا
نيDباللتلا ىلل)ع مللu <0للي5Mلا, Gا,~Vا, 0با2صلا, نيدlارلا /اف)Kلا ى)ع مu <+)#5, لا /اي?8' ى)ع, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
1
J Lا"Mلا I*% 35 2
2
J Lا"Mلا I*% 105 2
3
J Lا"Mلا I*% 160 2
4
J Lا"Mلا I*% 162 2
1
J Lا"Mلا I*% 26# 2
نيMل)ل "I ال&ب!)= يلف للD>( 9, نالمي$اب ا8!ق?ل# نيMللا ال&8ا!`$, ا&ل رفIا ا&ب5˜ a /اعدلا اممDم !)تي مu <اHتمu', 0مVا ي2لاd,
‹للصKي مللu <نيدلل4ا>م)ل cتفتلسي, ا&تي!ح لا ى)ع JرDي, ا8رصع يف نيد4ا>ملا ني&مEملا ى)ع مu ميح5 F,L5 :8إ ا85 <ا!&مq
رللي`, رص&لا, Sرفmملا, 0محرلا م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م 0مVا لا _iسي مu </ام#Vا ر1Mي, اH>لا vاب5 مHب +Xبري نم /اعدلاب
</ادعVا ى)ع 5!HAلا, 0ف"Kلا, ."#$ا ل?قتسمل اM4 +-اع يف +*!تي, <Sر`wا, اي8دلا
ريKلا 0م' 01رب يف ل`ديف 0مايقلا .!ي ىلإ .q ندل نم†اH>لا, نامي$ا Q1!م š ي8ا5!&لا Q1!ملا ىلإ /امت8ا نمEملا رD3تسي اMHب
<+(!`إ نم QيI رH} نع مHل ا!عدي نمب 0?2d, 0ي8اميإ 0)d اOي, <لا ا49!( يتلا
: ةمظن- ةعام=ب V! -اه= V
مللH&م, <م)Dلا ى)ع +(!ع يف رصتقي نم نيم)سملا نم GاH&ملا, g[Kلا, gركفلا, g0م)كلا ديح!تل 0#ام 0*ا2ب ملاDلا يف ن!م)سملا
ىلل)ع jرلل2تيف 0للي1ر2لا +لل?)m( نللم مللH&م, gيم"لل#$ا رللكفلا +م4 ل1 لD>ي نم مH&م, g0يرفلا R!قتلا ى)ع +تيبر( يف رصتقي نم
<لا نع J5Vا يف 0ف"Kلا, gلا رص8 يق)تل ا&2يlر(, gلاب 0قثلا ا&باس1pب oدح, ليفكلا نامي$ا Bمع +8ادقفل W=ا!لا cX#
<اH* ى)ع cتفت( 9 R!ق( !*,, g0عام>ل ي6ف( 9 @ا?2d !*, Wم>ي 9, \رفي امم,
GالH&م ىل)ع 0لف"Kلا ن' نلم نليقي ىل)ع نل28, g."ل#$ا ل?قتسم ىلإ رA&8 gcتفلا, 5!&لا ل4' ني=اصلا لا /ايل,' نيب ىتح ن!كي
gالHل,' +ب c)d امب 9إ 0مVا oM4 ر`q c)صي نل, <"ي= لا نم \دd' نم, gاقح لا دع, ge,Mكم ريI +ل!#5, لا نم دع, S!?&لا
9, ."ل#$ا رلhا2ب +لل يلع, 9 نلم لا /ايل,' نم ن' ا8ر?تعا ا;pف لا /ايل,' نم 0مVا !2لاd لا د&* 0يبر( ىل!تي ن' نم دب "ف
<+)ح لHسلاب Tيل لك3م ا&ل ~رب g+ل لا 0مار1 5!H} Wم, g+)مع, +)6ف !*, Wم +(اي=, اH>لا ميA&تل +ل S/اف1 9, +)?قتسمب
للا /اليل,' نpلف <0لعام>لا Sدلح, عدلd يللف ا??# ن!كي د= gيلاOmلا ر?Dي ام1 ™نيمدقملا نيعر?تملا˜ دD(, g0?2صلا دD( ن' :ل;
نللع iلل3&ي ن' ىلل3K&ف <ن!م!صDم م4 9, <مH&م F"K)ل اhرD( رث1' مHف gمH&ع لا يh5 0با2صلا 0*5 يف م4 ام +ب نيف5اDلا
<Wم>تل ىDس8 ]يح 0مVا \رف( مH=رف(
gاHما!=, 0عام>لا Q)d _اح ل1 ى)ع م4 ني&س2م 9ا*5 ا&ل ن!يريف لا 0فرDم BيرC ى)ع ا&8!لدب •يا3م 0?2d نيب Wم>8 Zيكف
U اH(دح,, 0عام>لا .اA&ب –افتح9ا Wم
نللم نالل1 !للل, ىتللح _اللثمVا ىلل)ع 0#ا-رلاب +سف8 ‚د2ي 9 ار3ب د>( ام لقف R!عدلا, 0ي8ا8Vا ى)ع ناس8$ا اM4 ل*, Oع لا رXف
<0#ا-رلا Qح لاب نيف5اDلا Q)= نم GرKي ام ر`q a ني2لاصلا دح' _ا= <ني&مEملا
oر?للتD8 اCرللl†يلل8"ي>لا ناللسل ىلل)ع اHلل6Dب الل8ر1; د=, †0يبرتلا 0ي)4', 0ي9!لا v,رl نم cلاصلا ا&ف)# +ي)ع G5 ام ى)ع ديO&ف
<Zصلا Sدح, ى)ع –اف2)ل اي#ا#'
g+لبرب 0لفرDم, gZل31, gcلتف, gرل# نللم o/ال?ح' ي(Eلي الم ىل)ع Sالي~ g+)6ف نم لا oا(q نم اH>)ل ا2لاd ايبرم, اKيl ر?تD8
9 ناللمي$ا _اص` نم 0)ص` g0يOم š 0مVا ل?قتسمل 0?س&لاب†اHلدD( 9 0يOم gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&سل عا?(ا, gR!ق(,
<اH(دح, ى)ع –اف2لا, 0عام>لا Wم* ي4, 9' g0مVا ل?قتسمل 0?س&لاب 0)ص` اHلدD(
7' g0للعام>لا Wللم 0?2صلا :)( ىفا&ت( 9 ن' !4 gvر3ب ني)ماDلا اH-ام)ع, 0مVا ي2لاd نم +)6ف رH} نم 0?2d لا د&* W>3ي
0يم"ل#$ا 0لل,دلا 0لما=$ الH>لا, jرل2تلا Q8ال* gSدلعاقلا S!ل)Kلا, 0ليلاOD89ا R!لقتلا, gرلف&ملا ر1Mللا, gللمiتلا Q8ا* Q)mي 9
<S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا,
اميظنت ةعام=لاو ةب=~لا
/اللف!>لا 0للي1ر2لا /اللثI نللم +)D>( 9, نيد4ا>ملا 0*5 نع نمEملاب رصق( 9 يتلا 0ي8امي$ا 0يبرتلا :)( ™08~ا!تم 0يبر(˜ يمس8
<ناسح$ا Qل نم 0يلاKلا
ن, ي8اللميإ Nاللمح يللف ملل4 نللم اللH>)ل نيدصتملا نمف g+)ي?# يف اد4ا>م لاب اف5اع لا 7د&* نم لD>( يتلا ي4 ى)ثملا 0يبرتلا
<0م' /ايحإ نع "6ف oريI /ايحpب +سف8 ‚د2ي "ف Nا&لا _Oتعا نم لا /ايل,' نم, <\دصلا
مHللسف8', مHلا!مiللب نيدلل4ا>ملا لللا للل6ف˜ a _ا= ]يح 0ي)6فxل ا5ايDم ا8اXع' ل*, Oع لا نpف cلاصلا ل*رلا ل6ف نا1 امفي1,
نالل1, 0للمح5, Sرللفmم, +&م @ا*5 اميAع ار*' نيدعاقلا ى)ع نيد4ا>ملا لا ل6ف, gى&س2لا لا دع, "1, 0*5 نيدعاقلا ى)ع
<™اميح5 ا5!فI لا
b

<!Dقلا Wم لا ى)ع :Dم>ي ل ايل, د>( د=
<اH>لا Wم لا ى)ع :Dم>ي ل يل, +&م ري`
ن' لللا الل&م)ع' دلل=, gRرلل8 ام ناOيمب نيدعا= ني&س2م نم 0مxل ري` +(امHم Mيف&( ى)ع R!ق(, ااH* مA&( ني&مEملا 0ماع نم Sاي=
ن!&م!ملا, مك)مع لا Rريسف ا!)مع' _ا=, ˜ a_ا= ]يح ا8il ناOيملا اMHل
f
المكح ا&ل6Dب للمع €-ات8 نم Rر8 ام ى)ع ا&مكح لD>ف
<+ل!#5, لا مك2ب اقح9
5القف ي8السح$ا Qل)لا ن!لكي ىتلح الHب nلسيل gالHب nسيل, 0عام>لا1 0عام* ني&مEملا 0ماع R!تسم اH(اي= ~,ا>ت( 9 0عام* نكل
<اH*اH&م +يلإ ريسلا, ا4د-ا5 ل*, Oع +يلإ \!3لا, gاHياح +ل!#5, لا Qح ن!كي ىتح gاH-ا&ب امع, gاH(i38 ر#, ا4رH}
eاللب ى)ع 0ف=ا!لا ge!)قلا نم اH(!= Sدمتسملا 0?2صلاب ا4رdا,' د3ي نم +-ايل,' نم اHل zي= ادl5 ني&مEملا 0عام>ب لا ا5' ا;pف
ملل)Dلا ىلل)ع 0لل?ك&م _!للقDلا, g!للH>لا 0•?للD( يف SM`q |5ا!>لا, :ل; ل1 g0فHل, ا=!l يك?( gعر6ت( gcتفتس( gمحرتس( g\رX( لا
<[يXKتلا, Sر?Kلا S!= نم +ب ا8رم' ام ادعإ, Wفا&لا
0للعام>لا Qلل)= n=!لللا Tف8 يف ن!ك( ن' ن, ركفملا N'رلا لثم( Sايقف <دحا!لا دس>لا1 7!6ع Qي1ر( Sد4ا>ملا 0&مEملا 0عام>لا
5دللق( 9 @امار1, 0ي8ا5!8, Q)قلا يف 0مح5 @ا; Sاي=, <0ي)قDلا 0مك2لا, 0ي?)قلا 0محرلا a نيتي8امي$ا ني(/افكلا Wم>( 9 Sاي= ي2لا
™ني&لس2ملا Wلمل للا نإ,˜ gملك28, Rر8 ام ناOيمب 02يس1 Sاي= Mيف&تلا, ل?قتسم)ل [يXKتلا, W=ا!لا مHف ى)ع
b
+8,دل?Dي ني&لس2ملا
!لل4, +لل)1 رللمVا N'5 نللم g/يl ل1 ى)ع ناسح$ا لا Qت1 د=, gا4Mيف&(, اH>لا @امHم مHف يف ني&س2ملا g+8,ري مH8i1 +8ا2?#
<+قي=, رمVا لي)* نم W?تي ام ىلإ Q)قلا |"d
: ~و=~ملا ما-(ا
للا يلh5†Nال?ع نلبا +لل _القف gملiلب للD* رلمع نلDC المل˜ a _ا= +&ع لا يh5 0مرKم نب 5!سملا نع 75اK?لا .ام$ا R,5
دللقل š oMلل4 :للت&DC نللم nللم :لل8' Jرللف&ل 7' š • :للل; نالل1 ن•ل, • ني8Eملا ريم' اي˜ a †+ي)سي, oر?صي š +عO>ي +8i1, †امH&ع
7' نيتل2تفب š مHت?2لd n?2لd ملu <Jا5 :ل&ع !ل4, +ت=5الف ملu g+ت?2لd n&لسحiف م)ل#, +لي)ع للا ى)لd لا _!#5 n?2d
لللا _!لل#5 0?2للd نللم @رلل1; ام ام' š رمع 7' š _ا= <ن!hا5 :&ع م4, مH=5افتل مHت=5اف ن•ل, gمHت?2d n&سحiف †مHبا2d'
نم نم jا; ام8pف oاh5, ركب يب' 0?2d نم @ر1; ام ام', <ي)ع +ب نم ىلاD( لا نم نم :ل; ام8pف oاh5, م)#, +ي)ع لا ى)d
ال?4;†الH•)م 7'†J5Vا ع"C يلل ن' !لل للا, g:با2لd' ل*', :)*' نم !Hف يعO* نم Rر( ام ام', gي)ع +ب نم oر1; ل* لا
<™•oا5' ن' ل?= ل*, Oع لا eاقع نم +ب nيدتف9
eا>تل#ا نلمم n&كف gB2لاب م)#, +ي)ع لا ى)d ادم2م ]Dب لا نpف دDب ام'˜ a _ا= +&ع لا يh5 نامثع ن' 75اK?)ل ]يدح نم
+تيللصع ام لا!ف g+تDياب, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 n?2d, n)= ام1 ني(ر>Hلا @ر*ا4, g+ب ]Dب امب n&مq, g+ل!#رل, ل
™<+)ثم رمع مu g+)ثم ركب !ب' مu gلا oاف!( ىتح +تي3I 9,
ن,رللي, g0للعاXلا, 0?2صلا نسح يف +تلO&م م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0في)` ن!لO&ي ا!8ا1 مH&ع لا يh5 0با2صلا ن' Rر8
Qلل2لا اHيف لصف&ي 9 0ي)1 0="ع n8ا1 لب g[قف 0X)# 0="ع +تيع5, ني&مEملا ريم' نيب 0="Dلا نك( مل gلا اh5 نم ريمVا اh5
<_اثتم9ا, 0عاXلا نع y"`$ا,
n8الل1, gاللH&م 0قلل3&م +ل!لل#5, لللا 0عاXب 0قح9 رمVا يل,' 0عاC n8ا1 <oرم' عاXي اسي-5, g+ت1رب ى*ر( اب!2صم ريمVا ناكف
<+ل!#5, لا 0?2م نم ريمVا 0?2م
/الل&mلا مللHل رف!( ام 5دقب لا نم P2لا, R!قتلا مHل رف!( 9ا*5 نيم)سملا رم' يل, ن' 9إ :لM1 ن!ك( 9 S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلاف
<0يMيف&تلا S/افكلا,
1
،ءا()لا '5 - '6 2
2
،!و"لا 105 2
1
،/وبM)علا 6' 2
0لل,دلا, S!عدللا nDمت*ا نpف g0ل,دلا S!عدلا B?س( ."#$ا يف <@اي!تسملا ل1 ى)ع 0ي!X)# @ا="ع 0&تفلا, 0ي)4ا>لا @اDمت>م يف
R!للقت(, :لل)( نللم oMلل4 دمتللس( لب g0ي!X)سلا +تفي}, نع :ف&( 9 0ي!برتلا +تفي}, ge!2صم eرم ريمVاف ني&مEملا 0عام* دي يف
+للل"*إ, +ت?2d نسح, ريمVا 0عاC نكل gعرl !Hف +&م دب 9 75ام$ا دقDلا g:لMب ا8رم' لا نV ا&م رمVا يل,' WيX8 ام&mف gاHب
<Sا?ع oري=!(,
: ¿ن-·بتا ,\-
يللف, <+(5الل?م ىلل)ع ر?للصلا, g+تعاC, g+Kيl عا?(اب g.ODلا يل,' نم _!#رلا ي?&لا !4, gى#!م Mيم)تلا .Oتلا oا6تقمب SMم)( دقع
<0يرف 0?2d يHف g."سلا امHي)ع ر6Kلا نا1 ام1 دقDلا اM4 يف ارف ى#!م نا1 نqرقلا ا!)ت( يتلا 0مxل 0Aع!م Wير3( 0صقلا
oرللكملا, [لل3&ملا يللف 0للعاXلا, Wمللسلا ىلل)ع Wيا?ملا Wيا?ي امد&ع /ي&مh اHيف 7!برتلا .اOتل9اف 0يف"Kلا 0Dي?لا, 75ام$ا دقDلا ام'
نك( مل, gZيسلاب اHي)ع ا!X)س(, g/ارمVا دسف ام)ف g+(ر`q, oاي8 ن,El ل1 يف 0في)Kلا, ريمxل +سف8 Sرمإ م)سي ام8pف g+ي)ع oرu',
<اك)م c?diف +)1 رمVا لت`ا gمHت?2d Wف&تف ا!بري ن' 0ي)4' مHل
R!للقي ل*5 gنيمVا 7!قلا </ا&?لا ى)ع +(!=, +ي'رب Wف&ي ام1 +ت?2صب لا Wف&ي نم ن,5اتKي, gمH&م رمVا يل,' 5اتKي ."#$ا دmل,
<ل*, Oع لا ى)ع 0ل9, اAفح, 0يبر( 0مVا ني ى)ع نم(Eي, gاMيف&(, S5اإ, 0#اي# 0مVا ن,El [?h ى)ع
ىل)ع ي&ملل6لا دللقDلا نالل1 نpف gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 لDف ام1 yاKلا 0?2صلا دقDي /ا3ي نم .ام$ا رف&ي ن' 0&سلا نم,
يللف 0لليبرتلا, S!عدلللا Q8ال* ~ارللب$ cللتفي يلالتلا ]يدلل2لاف gFالل1 رلليI ا&ي'5 ام1 لا ىh5 نم ريمVا ىh5 ن' 5ا?تعاب 0?2صلا
<ريمVا Z-ا},
a @اللDيب W?لل# م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 nDياب a _ا= +&ع لا يh5 د?ع نب 0?تع نع ر1اسع نبا, ميD8 !ب', 7!m?لا Gر`'
<™0?2ملا ى)ع نيت&uا, 0عاXلا ى)ع اسم`
نين-;ملا نيب -ا=(ا
ىل)ع لل*5, لل*5 نلليب 0للي!`' 0?2للd, gلللا ىhرل اDيم* ن!hرDتي اHب gناسح$اب م4ريم', ني&مEملا 0ماع نيب SMم)(, 0?2d
Wللمت>ملا يللف نيت?2للصلا نيب Wم>لا, g."سلا, S"صلا امHي)ع ر6K)ل ى#!م 0?2d يف ا&ي'5 ام1 g0عاXلا, ري=!تلا, SMم)تلا vرl
<اHيف e!Iرم 0&# gا4دDب, 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= ل?= 7!عدلا ميA&تلا يف gد>تملا يم"#$ا
دلHDلا ]يدل2لا اMلل4 Q2صيل نير*اHملا نم +ل ا`' 75اص8xل نيDف g5اص8Vا, نير*اHملا نيب م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ى`q دقف
ناللDفت&يف gم)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا&u9ا +يف Q2صي 7Mلا n=!لا Tف8 يف g+تم~"مب Wفت&يف نامي$اب +ق?# +ل ا`' ."#$اب
<015ا?ملا 0ي!?&لا 0?2صلا :)تب
."ل#$ا دلI يف اHفلi( 5ا!C' يف ني&مEملا 0عام>ل z?قي ن' ل*, Oع لا !*ر8, gنيت)ماكتم ات8ا1 لب gنيتيفا&تم نات?2صلا نك( مل
e!)لل#Vا اMلل4 نال1 نpلف <S!لل)Kلا, _اOتللع9ا 0?2d Qسح 9 7اH>لا Zيلiتلا, Wم>لا 0H*, يف Sر4اXلا _اي*Vا ن!بري +ل /ايل,'
يللف ."#$ا, †ل دم2لا, رIVا دmلا اM4 'دب د=, لا /اl نإ ادI +ل ناكم "ف g‹)ق(, 5!مh يف ."#$ا نا1 .اي' ام-"م 75ارفلا
<اH>لا ى)ع يح 7ا&ي e!)قلا يف لا يعا, g_ا?=إ
cلالصملا _ال?( رليmل 5الص8Vا, نير*الHملا نليب م)ل#, +لي)ع للا ى)لd ي?ل&لا /ا`إ نع ]يد2لا \اي# يف ري3ي يمف د>( اك( 9
يللف +8iللl للل* لا مHحدم ىتح مHسف8' ى)ع مH(!`إ مH&ع لا يh5 5اص8Vا 5اثيإ نم oر?ك8, +فرD8 ام نا1 <S!`$ا نيب 0يlاDملا
a نير*الHملا 0?2لصب 5الص8Vا e!لل)= يلف 0?2لصلا oMل4 €-اللت8 ر1Mلي ىلاللD( لللا _ا= <ر4دلا دب' oا6تقمب لمDلا رمتسيل ى)تي نqر=
ملل4 :•ل,' g+ل!لل#5, لللا ن,رللص&ي, ا8ا!للh5, لللا نللم "لل6ف ن!للmت?ي مHلا!للم', م45اللي نللم ا!*ر`' نيMلا نير*اHملا /ارقف)ل˜
ىلل)ع ن,رuEللي, !(,' امم 0*اح م45,دd يف ن,د>ي 9, مHيلإ ر*ا4 نم ن!?2ي مH)?= نم نامي$ا, 5ادلا ا,'!?( نيMلا, gن!=اصلا
™0dاص` مHب نا1 !ل, مHسف8'
b
<
نالل1, g5اللثي$ا 0?2للd يللHف <™مللHيلإ ر*الل4 نللم ن!لل?2ي˜ ادللي* 'ر=ا </ا`$ا اM4 نم 7!برتلا Q)Xملا ات8ا1 0?2صلا, 0?2ملا نكل
للل* +ل!لل= يللف ني=اللصلا 0?2صب رم' Zي1, ا&4 \دصلاب نير*اHملا ىلاD( لا Zd, Zي1 رA8ا مu gاHل 0>يت8 Tف&لا ى)ع 5اثي$ا
<™ني=اصلا Wم ا!8!1, لا ا!ق(ا ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a oر1;
f

1
،رش3لا 8 - ' 2
2
،!و"لا 11' 2
<لا /اl نإ 0?2صلا ر# :ل رH} \ات3م Q)قب 0&سلا, eاتكلا يف امHتD?ت( نإ ناتم)1 Qح', Wم
يللف د&لل# gاللمH&يب 0لللا?تملا 0للمدKلا, 0لل?2ملا رdا,' 0ي!= ن!ك( Qحاd Bيدصب نمEملا ‹يصK(, gS!`$ا نيب cلاصملا _ا?تل,
a _الل= ن' ىلللإ ™مك(!لليب نللم ا!)1iلل( ن' مكللسف8' ى)ع 9,˜ a _ا= ن' ىلإ ™Gرح ىمعVا ى)ع Tيل˜ a _ا= ]يح ل*, Oع لا eات1
™مكقيدd ,'˜
b
<ا&)4' ,' ا&-ابq @!يب ,' ا&تيب نم ل1Vا1 Bيدصلا nيب نم ل1Vا +8ا2?# لD>ف g
eرلل=Vا, Qلليرقلا +لل)1 Wمت>ملا مD( اH8' ىتح 0ب!)Xملا 0?2صلا Sر-ا عاس(ا Rدم 0)صKلا QDl يف Rر&#, g0مح5, ل`اد(, 0فل'
<c)dVا, cلاصلا,
0للي8امي$ا S!`Vا 0ك?3ف <Qير= نم دHDتلا يف ي6ق( 0*ا2لا يف gJرملا, 02صلا يف +ب ‹تKم Bيدd Qحاd نم نمEم)ل دب 9
0للي-ا&u @الل="ع اللH*5ا`, 0للي!برتلا Sرلل#Vا لل`ا ‹لصK( ن' 5ر?ي ام 0يh5Vا @ا*ا2لا 0فاث1 نم اHل ن' لب gافافl ام)ح nسيل
<ا4دH*, اHت=, نم دصتق(, g0عام>لا 01رح 0*ا2لا /ا6=, 0مدKلا _ا?تب ZK(, 0عام>لا .دK(
: ري=لاو ةب=~لا ,ام-لا
<0مVا oM4 0&# نم :لMف g|"صلا, ريKلا ل4' S5اي~ S!عد)ل 0حايسلا /ا&u' مA&ملا لمDلا Q)d نم لD>ي
دل&ع للي!C ]يدل2لا, gرليKلا +ل&م ا!لسمت)ي ن' š مHل +فd,, †ي8رقلا اسي,' ا!15' نإ +با2d' م)#, +ي)ع لا _!#5 ىd,' د=,
<0با2صلا ل-ا6ف eات1 يف م)سم
اللسي)* يللل رللسي مللH)لا a nلل)= مللu gنيتللD15 nي)صف .ا3لا nمد=˜ a _ا= 0مق)ع نع مي4اربا نع Sريmملا نع 75اK?لا .ام$ا R,5,
a nلل)= gي?لل&* ىلإ T)* ىتح /ا* د= •يl ا;pف gمHيلإ nس)>ف ام!= nي(iف gا2لاd اسي)* يل رسي مHيلإ nس)>ف ام!= nي(iف gا2لاd
™<يل jرسيف ا2لاd اسي)* يل رسيي ن' لا @!ع نإ a n)قف g/ا5دلا !ب' a ا!لا= U اM4 نم
gSرللير4 اب' يل رسيف gا2لاd اسي)* يل رسيي ن' لا nلiسف 0&يدملا nي('˜ a _ا= نمحرلا د?ع نب 0مثي` BيرC نم 7Mمرتلا R,5,
<™ريKلا Tمتل' n•* 0ف!كلا نم an)= U n8' نمم a _اقف
<0مVا oM4 يف ريKلا يقب 0?2صلا, عا?(9ا, Tلا>تلا, @ا/اق)لا oMHب, g5اي`Vا /اقل !4 مH&ع لا يh5 o!سمتلا 7Mلا ريKلاف
: ~·~لا ةب=~
Wللم 0للف=, 9, 0للس)* نللم اللم, gرلليKلا للل4' د&ع ر?Kلا Nامتلا, +تيبر(, +hاقيإ دص= QD3لا يف لm)mت)ل ا,i?Dتي ن' لا د&>ل يm?&ي
<015ا?م 01رح ي4, 9إ gلاب oر1M(, gلا يف +يلإ Qي2ت(, gلا يف +*ا2(, gلا ىلإ o!عد( gلا B)` نم ‹Kl
ن' ربا* نع ريبOلا يب' نع ™اDملا ا~˜ يف ميقلا نبا R,5 <S!عدلا يف اH?-ا 01ر2لا اريث1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
نلم, Uي&&مEلي نللم ˜ a _!للقي –الكع, 0ل&>م, مل#!ملا يف مHل~ا&م يف Nا&لا W?تي ني&# ر3ع ]?ل م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
e!)لل#' لللكب, 0?لل#ا&م, ناللكم للل1 يف مHي)ع |ا2ل$ا, Nا&لا عا?(ا <™ U 0&>لا +)ف يب5 @9ا#5 ‰)ب' ىتح ي8رص&ي نم, tي&ي,Eي
<م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا 0&# oM4 gميكح
Nال&لا ىللإ +Dفدل( يتللا gي8المي$ا Zلصلا يلف +ل!ل`, +تب!( د&ع +?)= يف نمEملا ا4د>ي يتلا 0محرلا S5اب اميA&( مA&( ن' يm?&ي
<ريKلا ىلإ م4!عديل
يللقل نللم لللكل +للتم)1, <n8الل1 اللمHم مH(اDم>(, مHيا!8, Nا&لا Tلا>م نمEملا ناكمف g5!تفلا اH15دي ن' ناص(, S5ا?لا oM4 مA&(
لب ا!فع, ي(i( yرفلا jرتي 9, gلا ىلإ S!عدلا g+ع5اl, go5ا!*, g+)مDم, g+?تكم, g+ت#5دم يف, 0)فا2لا يف g+("ق&( يف ا!فع
<ليم>لا B)Kلا, g0?يXلا 0م)كلا, gم#ا?لا +*!لاب لمي 9 م>Hي Nا&لا دصقي gاH•يHي
<Nا&لا ىلإ !4 ىDسي لب gNا&لا o/ا* نإ TكDي 9 7Mلا ريKلا +*,, gل>K( 9 يتلا B2لا 0م)1 نكف g0?2صلا S!عدلا eاب
_الل=, ا2لاللd لللمع, لللا ىلللإ اللع نمم 9!= نسح' نم,˜ <Q>ي 7Mلا Zd!لاب gن!ك( ن' لا Q2ي ]يح ن1, gن1 ريKلا يعا#
™Uنيم)سملا نم ي&8إ
b

1
،رو)لا 61 2
1
،NلOE H@ 33 2
0)صKلا QDl
الم 0)لصفملا ]يالحVا نلم +ليفف +لD?C, +قيق2( لا رسي ™نامي$ا QDl˜ ا&باتكل W*ري, g~ا>يpب ا4ا&ف&d ام1 نامي$ا QDl ر1M8
نم QD3لا م=5i#, gم)#, +ي)ع لا ى)d .!صDملا ."1 ى)ع 0ي&?م اHتل9 0?Dl لكل يXDي b ىلإ •• <لا /اl نإ
^لوس,و =ا ةب=- : _لوVا ةب·~لا
9, مللHي)ع F!لل` 9 لللا /ايل,' نإ 9' a ىلاD( +ل!=, يف ني&مEملا 0ي9, ي4 0ماDلا 0ي9!لاف g/ايل,' ل*, Oع لا ن' نمEملا FرDي
gن!قتي ا!8ا1, ا!&مq نيMلا gن!8O2ي م4
f
™/الل3ي نللم +للتمحرب ‹للتKي a ل-ا= نم ل*, Oع +ل!= يف 0dاKلا 0ي9!لا,

لللا /الليل,'
لللا ىلل)ع j!لدي ن' 9إ 0ياI نم 5اي`Vا 0?2صل ام, g+ل!#5, لا 0?2م o!)مDي, o!*5ديل مHت?2مل نمEملا ىDسيف g+8!?2ي, مH?2ي
Bلي)ي الم1 +ل)*5, oدلي, oرلصب, +Dمل# ن!لكيف دل?Dلا ىتلح للف&لا, Jرفلاب +يلإ eرقتي ل*, Oع لا ن' n)مع ا;pف g:يلإ o!??2ي,
+ل!#5 eا2م, g+با2م, +H*, :تياI, gلا _,Vا :م4 c?d' ىتح 0يرقلا cي5 nمس&( مu gنامي$ا S,"ح n=;, g+8ا2?#, +ل">ب
<0?قDلا 0م= ى)ع n=رl' دقف gjاmت?م
+للي)ع ى)لd للا _!ل#5 ن' oرلليI, 75الK?لا R,5 goدللل,, oدللا,, +سف8 نم +يلإ Qح' +ل!#5, لا c?صي مل نم اHي)ع Fر3ي ام,
oMلل4 نللع ني&مEللملا ري?للD( ىلإ دمDي مH6Dب g™oدل,, oدلا, نم +يلإ Qح' ن!1' ىتح م1دح' نمEي 9 oديب يسف8 7Mلا,˜ a _ا= م)#,
<اH8,دب ناميإ 9 gنامي$ا يف vرl 0mلا?لا م)#, +ي)ع لا ى)d +ت?2م ن' ا8!س&ي ن' /9E4 :l!ي oدقت&ي دييستلا1 0?2ملا
J=و ,ع =ا ¿- ~=لا : ةي-ا-لا ةب·~لا
<:?)= ريسلا يف مHتماقت#ا, مHلاثمب ل*, Oع لا [بري 0قف5, gلا ى)ع :لدي ليل نم BيرXلا يف :ل دب 9,
gيلف نيللdا!تم)ل يتل?2م nلقح, gيلف نيبال2تم)ل يتل?2م nقح˜a ل*, Oع +ب5 نع +m)?ي اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
5!لل8 نللم ربالل&م ىلل)ع يللف ن!بالل2تملا <يف نيل;ا?تم)ل يت?2م nقح, gيف ني5,اOتم)ل يت?2م nقح, gيف ني2dا&تم)ل يت?2م nقح,
لا يh5 nماصلا نب Sا?ع نع يعا6قلا, م1ا2لا, نا?ح نبا, دمح' .ام$ا oا,5 ™/ادH3لا, ن!قيدصلا, ن!ي?&لا مH8اكمب مHX?mي
<+&ع
<اH>ما8رب, 0?2صلا 5!ت# ]يد2لا اM4
çه-ار-!و نين-;ملا ةب=~ : ة-لا-لا ةب·~لا
ري=!ل(, نيم)لسملا 0لماع, gnي?للل _q, gني2لالصلا, /الم)Dلا نللم 0للمر2لا 7,; .ار1إ, gر-اOلا .ار1إ, gمH(5اي~, g5ا?`Vا 0?2d
_اOلل8إ Wللم gناسح$ا, .ار1$ا ي8اDم لكب S!`Vا oM4 نع ر?Dيف g0مح5, /ا`إ Wمت>م يم"#$ا Wمت>ملا gريmصلا 0مح5, gري?كلا
<ل*, Oع لا نم مHAح, مHتقبا#, ."#$ا يف مH-ا&I Qسح مHل~ا&م Nا&لا
^--= ¿- ç-سو ^ي-ع =ا _-~ =ا Jوسرب ¿سأ-لا : ة·بارلا ةب·~لا
لللا ى)d +يد4 يصق( يm?&ي نيملاDلا ى)ع 0مح5, اري` zيفي مu g+قح Bح 7; ل1 يXDي gنqرقلا م)#, +ي)ع لا ى)d +ق)` نا1
دلح!( ن' 0ل)يف1 ا4دللح, 0فيرل3لا 0&سلاف <اHق-ا=, 5!مVا م-اAع يف م)#, +ي)ع لا ى)d +&&# عا?(ا, gل-ام3لا Qت1 يف م)#, +ي)ع
لا ىلإ لd, 9 +8pف <0مHلا !)ع, nمسلا يف g\"`Vا, @اا?Dلا يف g@ا&كسلا, @ا1ر2لا يف دحا, G;!م8 ى)ع ا&Dم>(, gا&1!)#
9إ Sدليقع 9, g+تDيرلl 9إ 0Dيرلl 9, g+لتقيقح 9إ 0لقيقح 9, gم)ل#, +لي)ع للا ى)لd +ل!ل#5 Sدليقع ىل)ع 9إ ل*5 9إ ل*, Oع
الل&ت(اف ;إ g+عالل?(ا يللف ا&=دللd نللع نالل4رب +لل)1 :لMللف <ا&Cاب, ار4ا} +عا?(اب 9إ +تفرDم, +8ا!h5, لا 0&* ىلإ لي?# 9, g+(ديقع
<+ت?2d
+تيب يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رب ي#iتلا a 0سماKلا 0?D3لا
Sرتلف يلف امي# 9 g0مكح, 0مح5 ي6تقي اH>ل +8إ, <ني&مEملا Oيمي ن' يm?&ي ام م4' نم g+يف لماDتلا نسح, gnي?لا يف 5ارقت#9ا
nلليب للل1 للل4V, <0ي!&تفلا ."ع$ا @ا,iب ,Omم nي?لا, ge5ا3م, @ااع Nا&)ل <يم"#$ا Wمت>ملا ىلإ 0&تفلا Wمت>م نم _اقت89ا
2
،I%و0 62 - 63 2
3
،نارمع لآ #4 2
0لل&مEملا ناللسحإ, <Sرباللصم, ر?للd, S!للع اH* nي?لا يف اH>لا <رف&ي امب امHتيب ل4' ى)ع اف&Dي 9' نمEملا, 0&مEملا ى)Dف <نتف
اللمH)4' ا5اللd مHت?حاللd ,' مH?حاللd ن' 0ب!تلا Wم e5ا=Vا Z3ت1ا ا;pف <Zي&Dتلا نم امH)4' ى)ع اريui( دl' امHتب!( دDب نمEملا,
ىللف,', gارلل3Dم ZلXل', gالق)` نللسح', gاللف&1 iلC,' ا5الd مHت?حاd ,' مH?حاd ن' 0ب!تلا Wم e5ا=Vا Z3ت1ا ا;pف <Zي&Dتلا نم
0لل=5, g+لل)4' يللف 0لل#اي# م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل نا1 د=, <اHيلإ ا!س8اي, S!عدلا ا!?2ي ن' ا!كl,' دقف gن,دHDي امم gادHع
<0مد`, مHي)ع .اي=, g_افCVاب ZXل,
_يد~لاو çحرلا يو-و نيدلاولا _ل! ,اسح(ا : ةس-اسلا ةب·~لا
م4دلل&ع ام لا م)Dي ,' g@"فmلا يف ن,5ا# مح5 ,;, نا!ب' +ل نا1 ا;pف <Bفرلا ى)ع +لدي ادlرم +تيبر( د&ع دقتفي نم ني&مEملا نم
S5اللHC, 0للمح5 ."لل#$ا ن' Nا&لا ‰ي)?تل 0dرف S!عدلا @رس`, ge5ا=Vا, نيدلا!لا ى)ع eر2لا 0&ب9ا, نب9ا ن)ع' g@اقي!م نم
<نيملاD)ل م)#,
<Qتكلا يف o'رقي ام1 0&سلاب .اOتل9ا :ل; +يب', +م' د&ع د>ي 9 +8' ر>مل نيدلا!لا \!قع Sري?1 +ل “رم 9 7Mلا Q-اتلا Qك(ري
للل?= gاللHمي= ى)ع ي&?ملا 0ي)4ا>لاب رuiتملا Wمت>ملا, Sر#Vا .اA8 نم, gNا&لا نم 0ماقت#9ا Q)C نكمي 9, gن!تفم ا&Dمت>م نإ 9'
<."#$ا /ا&ب ديD8 ن'
نإ, <ريصملا يلإ <:يلا!ل, يل ركlا ن' <نيماع يف +لاصف, ن4, ى)ع ا&4, +م' +ت)مح g+يدلا!ب ناس8$ا ا&يd,,˜ a ىلاD( لا _ا=
™ريصملا يلإ <يلإ eا8' نم لي?# W?(ا, <اف,رDم اي8دلا يف امH?حاd, <امHDX( "ف م)ع +ب :ل Tيل ام يب jر3( ن' ى)ع jاد4ا*
b
gال&ب5ا=' WCالق8 9, gا&يدللا, BلD( 9' ال&ل 0لAع!م يلHف <+لم' 0ل*اح 0لي?)( ىل)ع +("لd .د= نيح cير* 0ص= نيKي3لا د&ع رA8ا,
<oر?ب ا8رم' نم رب نع +ي&m( +(اD15 ن' Qس2ي 7Mلا دباDلا /"Dت#اب
Wللم رللفكلا zفرب jرم' ام8إ <امHي)ع Z&Dلاب M-د&ع لا jرم' ام, <ام4رفكل n&?لا, دل!لا ا!عدي ن' نا!بVا ن!كي ن' نكمي ام لh'
a ™يللإ eال8' نللم لي?لل# Wل?(ا,˜ <0يلصDم ,' 0يفالhإ 0لعد?ل نيم)لسملا +يدلا, BDي نمب :لاب امف <!فرDملاب 0?2صلا @ا="ع /اقبإ
0لل1رح Bللفرب !قي ن' †اHب ا&?Cا` 9إ 5ا?`Vا 0?2d ى)ع ]2)ل 0dرف ا&ل jر( ام ل*, Oع لا ن' nي'5' š W?تملا يبرم)ل يm?&ي
_,' يللHف 02لاللd .Vا n8الل1 ىتللم, <\!قD)ل %3&لا zيرDتب ىلاD( لا 0يصDم 7اف(, gNا&)ل ."#$ا Qي?2تل gر#Vا يف ديد>تلا
Bللح' نللم˜ a م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd ي?لل&لا _iلل# "*5 ن' ناKي3لا R,5 <اHتياعرب م)#, +ي)ع لا ى)d ع5ا3لا رم' 0Dفا8 0?2d
يلل4 5الل?`Vا 0?2للd, ني2لاللd ا!8ا1 نإ اM4 <eر=Vاف eر=Vا 7' <™jا8' مu j!ب' مu :م' مu :م' _ا= ™U 0?2صلا نس2ب Nا&لا
<_اح ل1 ى)ع دمتDملا
<Qيرقلا 0)d, محرلا 0)d eا?3لا ا!م)ع
^-و-حو ةي-لس(ا ^با-'ب جاو,لا : ة·باسلا ةب·~لا
لللا ى)للd لللا _!لل#5 _الل= <_ا*رلا ديlر( ى)ع نيDب ام م4' نم gnيب 0يل,Eسم لمح, geا>8$ا, gGا,Oلاب يعامت*9ا 5ارقت#9ا
مللك&م عاXتلل#ا نللم • eا?لل3لا رلل3Dم اللي˜ a eا?لل3لا QCاللKي +&ع لا يh5 !Dسم نب لا د?ع نع ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع
/ا*5 +ل +8pف g.!صلاب +ي)Dف WXتسي مل نم, <Gرف)ل نصح', رص?)ل zI' +8pف gG,Oتي)ف S/ا?لا
€لي,Oتب S!عدللا رلل38 Nالمتل9 0ل*اح "ف <Bل)Kلا, نيدلللا 7,; نللم Gا,~Vا 5الليت`ا, gنيدلا @ا; 0*,Oلا 5ايت`ا يف ن&# ."#Yل
‹يللصKتب ر4اللC Wللمت>م Tيلل#i( ىل)ع الل&مامت4ا Oلل1ر&ل <ا&با?للl ل?قتللسمل 0Dيلل6م اH8pف <مHتب!( ى*ر( نمم @ا&مEملا, ني&مEملا
<Gا,Oلاب نييم"#$ا @ا•ف Qيرق( يف يDسلا, @ا?يX)ل ني?يXلا
5!للHملا نللع _~الل&ت)ل اللHتي?)(, Sرلل#Vا 0D8اللصم نم اM4 يف دب 9, <اHتما=إ يف ."#$ا ن&# Jرف, S!عد)ل 0?#ا&م ا&#ارع' نكتل,
<v,ر3لاب QCاKلا رH} مص=, ‚اuVا /ا&ت=ا يف !)mلا, g0قف&لا يف رuاكتلا, 0يلاmلا
رللHA( nسيل, <@ا&مEملا, ني&مEملا نيب ىتح رفا&ت8 د= عا?Xلا نpف <Gا,Oلا Sر3ع يف لا رم' ا!ميقي ن' ا&با!l, ا&با?l لا Bتيل مu
ام4ر?للd يللف ,' ني&مEللملا ني*,Oلا B)K( يف رHA( ام8إ Zلkتملا ي1ر2لا ميA&تلا, 0ي!برتلا Sر#Vا /ا`5 يف S!عدلا, 0يبرتلا 5اuq
<Sر3Dلا ل-ا,' يف امي# 9 <Sدح نم 5د?ي ام ى)ع
ةيظ-ا=لاو ة-او-لا : ةن-ا-لا ةب·~لا
1
نامPل 14 - 15 2
ىلل)ع مHلل6Dب +ب لا ل6ف امب /اس&لا ى)ع ن!ما!= _ا*رلا˜ a oر1; ل* +ل!= يف 0*,Oلا 0في},, G,Oلا 0في}, ل*, Oع لا Wم*
<™لا Pفح امب Qيm)ل @اAفاح @ا&(اف @ا2لاصلاف < مHلا!م' نم ا!قف8' امب, zDب
b

<ناللمي$ا ىلللإ اللHHي*!تب S5الل>2لا, Nالل&لا الل4!=, ا5الل8 اHيقي, gاHيم2ي, gا4رسكي, gاHمDXي, gاH?يرب +تيع5 نع _,Eسم ل*رلاف
goرللHAل 0لليماح <للل*رلا Qلليmل 0Aفاح S'رملا, <نامي$ا ىلإ اHHي*!تب S5ا>2لا, Nا&لا ا4!=, 0يماح gل*رلا Qيmل 0Aفاح S'رملا,
g@اللH?>لا للل1 ىلل)ع اللH>لا 0حالل# ىلل3mي اH6Dب Q-ات1 لا د&* <+?)d رسك( S5!ع +ف)` نم رHA( ن' ا&مq oاH* ىلإ ]D?&ي ي1
_الي*' ~ر?ل( ىتلح ن!تفملا Wمت>ملا [#, SرXفلا ى)ع –اف2لا 0H?* gل?قتسملا ادعإ 0H?* 0يمامVا 0H?>لا +ل لا ‹ص` اH6Dب,
<ل*, Oع لا !ع!مل ."#$ا دI
امب ا&(افقثمف <7~اmلا j!)سلا, 0يلا?لا ديلاقتلا ى)ع –اف2لا نيب Wم* ا&&يب /اس&لا Wمت>م ن' :ل; <ل*رلا 0مHم نم Bl' 0مHم ا&-اس&ل,
نللم ا&(اي?Dللl دلل&ع اللم, < _الل*رلا نللم نHلاثم' نم 9"28ا, ")2( دl' ‘0)م>لا يف’ 0ي)4ا>لا S5اعدلا Q15 نع نHف)K( نم نرD3ي
gريMلل?تلا @االلع يللف ريMلل?تلا @االلع يللف ا4دللي)ق(, g0يرثلا ر#Vاب 5اH?89ا, gدمVا _!C, gم)Aلا, gلH>لا, NE?)ل ا4رم @افار`
<دl' ,' @اير`Vا /ادع لثمي R!قتلا, 0م32لا, eا>2لا /ادDل نHDفدي ن' ليف1
0يم"لل#$ا Wمت>ملا /ا&ب يف ني1رلا ن1رلا ن1 ن2)d نإ /اس&لاف <0&تفلا ام5 n2( Qي*, اHل _اOي 9 0u,5!ملا ."#$ا SرXف نكل
<د>تملا
<نHتH?* نفرDي ن' @ا&مEملا ى)Dف
<@ايل,Vا _,' 0فص&لا نم +?)X( ام اHم)}, اH8امرح, S'رملا NE?ل ا!XDي ن' oدDب, ."#$ا 0ل, .اي= ل?= S!عدلا _ا*5 ى)ع,
في~لاو ,ا=لا مار-! : ة·سا-لا ةب·~لا
0لل?2م ىلللإ gدللي5!لا للل?ح نللم الل&يلإ eرلل=' !4, gىلاD( لا 0?2م نمف g0)صKلا oM4 QDl دع يف 0عام>لا, 0?2صلا .!Hفم W#!تي
gنلليبر=Vا, نيدللل!لا ىلإ gم)#, +ي)ع لا ى)d +تم' نم 5ا?`Vا, ىلاD( +-ايل,' 0?2م ىلإ gم)#, +ي)ع لا ى)d دم2م ا&?ي?ح, +?ي?ح
<رباDلا Zي6لاف Q&>لاب 5ا>لاف 0*,Oلا, G,Oلا,
<مH(رل3ع نلسح, ملHمار1إ, ملHت?2مب +ل!ل#5, للا رلم' نم مDتف zيف( مu g+قلا`, نمEملا نيب 0Dما* 0مح5 S!عدلا ن!ك( اMك4,
<W#!ت(, 7!`Vا, يم"#$ا Wمت>ملا Sا!8 ىلاD( لا 0?2م 5!8 ى)ع ن!كت( اMك4,
ىلل)ع 0للي8ا8Vا رلل#Vا نللم 0لل8!كملا j"Hت#9ا @اDمت>م o!ك3( ام م4' نم <نيم)سملا نيب 5,ا>تلا نس2ب 0يم"#$ا Wمت>ملا ~اتمي,
0لليDما>لا 0يم"لل#$ا S!لل`Vا Sرللdkف <FرللDي 9, gملل)كتي 9, gمللتHي 9, gzللD?ل مH6Dب +بiي 9 ا!2?d' Nا&لا نإ <نيي)4ا>لا [م8
0لل3-اع نللع ناKيلل3لا oا,5 اللميف م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لا _!#5 _ا= <اHي)ع ]ح, عر3لا اHX?h \!ق2ب اHXبر(, ر#Vا eرق(
<™+u5!ي# +8' n&&} ىتح 5ا>لاب ي&يd!ي لير?* _ا~ ام˜ a اH&ع لا يh5
<اللH(اCاب5, S!عدلللا للل=اDم يلل4 ني&مEللملا @!لليب <اللHباq ملل4', gS!عدلللا nملل# !Hف g0فC"ملا, 0مدKلا, Rرقلاب Zي6لا .ار1إ ام'
eاللب, o5ا eاللب cللتفي 9 0يعادف <:ل; يف _اثملا ا!بر6ي ن' Sاعدلا ى)ع, <ني5ا!ملا مH(!يب ا!2في ن' @ا&مEملا, ني&مEم)ل يm?&يف
<يع ني5ا!لا, ني&مEم)ل g+H*, 0lا3ب, g+?)=
N!للقC ملليق( ن' ن, S5ا,, 5ا, اللHتيب ل`دللي ن' 0لل&مEملا nلل)>` ,' gني&مEملا نيب 0ف)كلا nيقب ىتمف <Nا&لا oاتDي امم 0ف)1 9,
<دl5 ريI ىلإ nي?لا :ل; يف S!عدلا رمiف gj"Hت#9ا, Z)كتلا Wمت>م
,انلا نيب _ل~(او نيم-سملا _و-ح ةياع, : -ر~ا·لا ةب·~لا
gلللا دلل&>ل 0=اللl Sريللسم 0يم"لل#$ا 0للف"Kلا 0ما=إ, ."#$ا ديد>( نإ, <ن,اDتلا, رhا&تلا, 0ي9!لا ني&مEملا ى)ع ىلاD( لا Jرف
دللي ا!Xللس?ي ن' لللا د&* ى)ع, <لCا?لا R!= ا!H*ا!ي, دي يف ادي ا!مدقتي ن' ني&مEملا لي?سف g0?لiتملا 0&ما6تملا ر3لا R!= مHم,اق(
0لمحرلا, _دلDلا Wلمت>م 0لما=إ يم"ل#$ا لل2لا €ما8رب ن' g+=!ق2ل مHتياع5, g+م!م4 مH)م2ب QD3)ل ا!&4ر?ي, gنيم)سم)ل 0محرلا
<0ماركلا,
Nال&لا @ا5!للع ن,رتللسي, gملH&يب @ا; ن!2)صي, gا6Dب مH6Dب .ركي gلا د&* نيب S!`Vا @امO)تسم عا3( ميA&تلا R!تسم ى)ع
<0عام>لا @ا8امV 08اي` ,' gSديقDلا يف 0حا= 0عدب ,' Bسف نكي مل ام
1
،ءا()لا 34 2
S!عدلللا nDمت*ا ا;إ ىتح <مH&ع نير?كتسملا اHXhا 0Dفادم, gمHير1 Tيف&(, نيم)سملا ى)ع 5,رسلا _ا`إ S!عدلا @"مكم نم,
<ناس8$ا +يف .ركي, gن!م)سملا +يف .ركي Wمت>م 0ما=إ 0?D3لا oM4 ى&Dم نا1 ني&مEملا دي يف 0ل,دلا,
_-=لا نسحو ربلا : -ر~ع ةي-ا=لا ةب·~لا
ر?Dلا B)Kلا /!# g0?D3لا اM4 نم اAح مHل د>( 9 ىتح gمHي)ع ي?6mلا W?Xلا 0?)I, gمHق)` /!سل مH8اميإ ‹ق&ي نم ني&مEملا نم
5ارقتل#9ا نV <مليA&تلا Qل&>ي ن' +ل*"Dف Sرل3D)ل c)لصي 9 7Mللا ال2لا Wل?Xلا Qحاd ام' <+*"ع نكمي ني-5اC م4 ,' €عOمل
ن!لل&مEملا, <ارللف&م, اللX?ثم c?للصي, ني&مEللملا Bلل)= Q?سب _اDف89ا +ي)ع Q)mي رص&ع 7iف <0عام>لا /ا&ب يف ي#ا#' vرl يسف&لا
<+ي)ع _!Dي 9 نكل ري` نم +يدل امب ناDتسي +يف +ل Pح 9 نمف gB)Kلا نسح ر?لا, g5ارب'
[قللس( اللمHDم, gي?لل6mلا _اللDف89ا, Bلل)Kلا /!# Wم 0?2d 9 +8V g0ي!6D)ل +تي)4' [قس( نمEملا ع!م>م نم 0?D3لا oM4 eايI,
<0)صKلا oM4 QDl ل1
ر--لا : ةي-ا-لا ة-~=لا
ةيبرت ر--لا
لللا _الل= <لللا رلل1; !لل4 o5!لل8 o5دللصم, +?Dللl ىقت)م, نامي$ا Qصم !4, gQ)قلا رHXي اHب يتلا G"Dلا, /ا,دلا, 0يHل$ا /ايميكلا
™e!)قلا ن•مX( لا ر1Mب 9'˜ a ىلاD(
b
<
ىتح gQ8M)ل o5افmت#ا, gريصقتلا نع +يلإ 5اMتع9ا, g+(ا*ا&م, g+تمح5 5اصمت#ا, g+(9q يف ركفتلا, لا ر1Mب e!)قلا ىي2( ام8إ,
نللم ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' !Dسم نبا نع j5دتسملا يف م1ا2لا oا,5 7Mلا ]يد2لا يف <لا نمEملا م4 c?صي
oرللكم رلليI اللD-اC +للسف8 نم 0ي8دلا ىXع' نم, gمH&م Tي)ف نيم)سملا رمiب متHي 9 c?d' نم, gلا نم Tي)ف لا ريI +م4, c?d'
<™ي&م Tي)ف
يف @!ملا ‹`رت#ا, gد-اد3لا +ي)ع n8اHف g+H*, Q)Xي +تياI, gلا +م4 c?d' نم 9إ gليقu !4, g0مVا م4 لمح WيXتسي 9 +8إ
<+ب!?2م لي?#
çلا·لا ,اي-»و =ا ~ا--
نللم Nا&لا, <لا ر1; Wمس( اك( "ف gاHم"عإ ل-ا#,, gاHتفاقu, gاHمي=, g0ي)4ا>لا +ي)ع رXيس( .!يلا ملاع, <لا R!# ام ل1 ملاDلا
ملاللDلا نايMلل4 gاالل2لإ, gاكللl, gالل?Dل, ا!للHل gاي8دلللا Sاللي2لا يللف ن,رللمm&م ملل4 <5!مVا Fاسفسب ن!)mت3م gن!4 9 gن!)فاI :ل!ح
اللم, لللا رلل1; 9إ اللHيف اللم ن!D)م 08!D)م اي8دلا˜ a م)#, +ي)ع لا _!#5 _ا= <‘ا4رس1, نيDلا cتفب’ لا نع دD?م دD?م 7' gن!D)م
<نسح ا&#pب ي8ار?Xلا, +*ام نبا oا,5 <™ام)Dتم, املاع, o9ا,
اللHب :للسم( نللم يتلا S,رDلا oMHب gل?2لا اMHب jاسمت#9ا ى)ع Oك(ر( لا د&* 0يبرتف ميك2لا ر1Mلا !4 gنيتملا ل?2لا !4 لا eات1,
<ا8د-ا5, ا&ق)` نqرقلا Qح ريصي ىتح لا Qح Q)قلا يف نX?تي ملاDلا نايM4 نم /ا>&لا دDب مu <ا>8
نللم الل85ر2ي 7Mلللا يم"لل#$ا رللكفلا ادللعإ, g+للل مHف, نqرق)ل N5اد( نم لا ر1; ىلإ ام لD>ي, gم)Dلا 5!2م لD>ي لا د&* ميA&(
<اي#ا#' ا?)Xم g0ي*!ل!ي$ا اH(ايرA8, اHتفس)ف, 0ي)4ا>لا نايM4
+لل)1 Wللمت>ملا ‰?Xللصيل g."ع$ا, مي)Dتلا, 0فاقثلا Sام +مكح نم +&ع {رف( ام, g+م!)ع, gنqرقلا c?صي 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب,
نqرللقلا 5!&ب Sر?&تسم ن!ي)4ا>لا .!يلا اHيف ا8O?ي يتلا 0ي8!كلا .!)Dلا ن!ك(, U 0m?d لا نم نسح' نم, gلا 0m?d gنqرقلا 0m?صب
<+فاد4V 0ما`
1
،دعولا 28 2
<ملاDلا رييm(, م)Dلا, مك2)ل 5!ت# نqرقلا, gميA&تلا B-"ع [?6( 0Dيرl نqرقلا, gSا5$ا يبري ر1; نqرقلا
ناللس)لا 0للmل يلل&ع' gنqرللقلا 0mل ىلإ g0ي*!ل!يدي$ا +(ايرA8, +(افس)ف, ي)4ا>لا 7املا ركفلا ]يدح !4, g."#$ا ل?= ام نايM4 نم
<نامي$ا, Q)قلا,
a _!d'
اللق?C نqرقلا مHفي, <."#$ا .اكح' ZيرD( يف م)سم ل1 W*رم SرHXملا 0&سلا, ميركلا نqرقلا,˜ a لا +مح5 ا&?لا •ي3لا _!d' نم
<™@اقثلا ]يد2لا _ا*5 ىلإ SرHXملا 0&سلا مHف يف W*ري, <ZسD( 9, Zي)ك( ريI نم 0يبرDلا 0m)لا دعا!قل
<oالل?ع نللم /الل3ي نللم Qلل)= يللف لا اHفMقي S,"ح, 5!8 Sد4ا>ملا, 02ي2صلا Sا?Dلا, \اصلا ناميYل,˜ a لا +مح5 +ل!d' نم,
نيدلللا .اللكحiب اHمادXللdا .دللع vرلل3ب 9إ ر?للتD( 9, <0يعرلل3لا .اللكحVا 0للل' نم nسيل RLرلا, Z3كلا, رCا!Kلا, .اHل$ا نكل,
<+d!ص8,
gا!8الل1 اللي' gني5!?قملاللب 08اDتلل#9ا نللكل, <S5!uiللملا 0لليفيكلاب 0ع,رلل3م 0&لل# gn8الل1 الي' g5!?قلا S5اي~,˜ a لا +مح5 +ل!d' نم,
gاللHب cللسمتلا, gاHتفالhإ, gا4رتلل#, 5!ل?قلا دييل3(, gملHل 5Mل&لا, gدللDب ,' eرل= نلع gمللH&م @ا*ا2لا /ا6= Q)C, :لMل م4/اد8,
W-ا5M)ل اد# _امعVا oMHل _,iت8 9, <اHتب5ا2م Q>( gر-ا?كلا @اعدت?ملا نم :لMب B2)ي ام, gلا ريmب Z)Kلا,
اعرللl e!لل)Xم اللمHي)1 يف _امكلا ليص2(, <0ح5ا>لا لمع نم م4' Q)قلا لمع, <لمDلا Nا#' SديقDلا,˜ a لا +مح5 +ل!d' نم,
<™Q)Xلا ات?(رم nف)ت`ا نإ,
a _امكلا Q)C
oالل?ع نللم /الل3ي نم +ب لا ‹Kي /اXع 02لاصلا RLرلا, Z3كلا, .اHل$ا, S,"2لا, 5!&لا نم لا +مح5 ا&?لا •ي3لا +يلإ 5اl' ام
jرت8 <@ا*5 cتفلا, @ا*5 م4, <لا /ايل,V لص2ي 7Mلا ر?1Vا cتفلا :ل; ل1 ىHت&م, <B2لا BيرC نيكلاسلا نير1اMلا ني8Eملا
<لا +مح5 ي8"ي>لا 5اقلا د?ع •ي3لا !4 g/ايل,Vا _!2ف نم ل2فل اM4 يف ]يد2لا
5!للم' نللم +ب ل*, Oع لا oر?`' ام Wيم* +?)قب R'5 o/اقبإ يف نكم(, +8اميإ 7!= نم˜ a مHي)ع |!تفملا _اح Zصي لا +مح5 _ا=
_, e"ق8ا, اللHلا,~, اي8دلللا Rرللي <يلل4 اللم1 /ايللlVا Rرللي <+للب للل1!ملا :)ملا, 5!صلا Rري <اHيف ام, 5ا&لا, 0&>لا Rري <0مايقلا
.الليقلا نللم اللHيف الم, 0للمايقلا Rرللي <ملليD8, eاMللع نللم اللHيف اللمب Tلح' 5!لل?قلا ~اللت*ا ا;إ, <ن!لل3مي 5!?= مH8i1 B))Kلا Rري <اH)4'
<™+باMع, ل*, Oع لا 0مح5 Rري <0قفا!ملا,
b

لا اH2تفي 0#ا2ب 0ي?)= 0يL5 مHفلا /يس(, [)K( 9, <+?)= ى)ع لا cتف امب :uد2ي 0مVا ي&مEم نم ادحا, Wمستل eاتكلا اMHل W*5ا
<:ل, ا&ل لا cتف <م23لا 0#ا2ب :ل; ل1 Rر( :8' نA( 9, <Q)قلا يف
اللم8إ, <م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 eا2dV cتف نم ‚د2ي نا1 ام 'رقتل 7!)4د8اكلا Z#!ي •ي3)ل ™0با2صلا eات1 ىلإ W*5ا
<ا&(ا,; _ام1 ل*, Oع لا ىلإ Q)X&ل ا&م4 Pقيتس( ن' ىسع ا&م~ ر`iتم ل*5 SاH3ب ا&ي('
نللم Q)Xي ام8إ <@امار1 9, +سف8 P2ل ا?)C cتفلا لا _iسي 9 BيرXلا @ا5!ع, +ك)سب دlرم يل, ى)ع ر3ع نإ ديlرلا نمEملا,
<ناسح$ا, نامي$ا _ام1 +يXDي, 0يرقلا @ا*5 يف +Dفري, g+ل رفmي ن' لا
ر-ال#, Zلل3كلا ىل)ع المتع9ا BلللاOم نلم 5Mلح دقف ا&?لا •ي3لا لا مح5, <.!قلا e!)Xم ي4 لا ىلإ 0ماقت#9ا, g0مار1 cتفلا نpف
<ناXي3لا /ايل,', نامحرلا /ايل,' نيب ل4ا>لا Oيمي 9 ىتح 0ي8اXي3لا ر4اAملا Wم اH)كl يف _/امت( د= يتلا 0ي85ا!&لا ر4اAملا
: -ا,وVا
نللي)ت?تملا Q)= يف ل*, Oع +فMقي 7Mلا نامي$ا نم ديOم !4 5ا!لا, g+ل 5ا, "ف +ل 5, 9 نم˜ a 0مVا oM4 نم ن!2لاصلا _!قي
<نيد>Hتملا اريث1 لا نير1اMلا
gاللH&ع ن!مالل&ي 9 0لليم!ي رلليKلا نلم للفا!8, نqرلقلا نلم /اO*' 7'’ eاOح', ا5,' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 eا2dV نا1
0با2d Sايح˜ eات1 رA8ا
1
،J K%ا!رلا 4"*لا '3 2
رلل1; c?للصيف g5ا!لللا ناللميإ R!قي ن' ىلإ gG5دتلاب رثكم, لقمف <0)صKلا oM4 QDl ل1 نم 0م-ا _امع' 7' ا5,' لا د&>ل ن!كي
<ا4ر1Mب ا?C5 +8اسل _اOي 9 0?يXلا 0م)كلا c?ص(, gاي5,رh ا;إ لا
S,دل2م م)ل#, +لي)ع للا ى)لd للا _!ل#5 نلع @اال?ع, 5ال1;' نلم /ا* امف gر1Mلا يف ن!سفا&تي, S!`Vا ىdا!تي ن' Niب 9,
<ا8رث1' 5اث1$ا ىلإ +يف ا&بد8 ,' 5ايKلا ا&ل +يف jر( ام, <ا4~,ا>تل ناكم "ف gدDلاب
5الل1;Vا, لفا!&لا نم ادع +سف&ل نيDي نمب د&ي مH6Dب, <اDير3( Tيل, _!سكلا 0لاكلا N!ف&)ل 0#اي# €ي5دتلاب +Dف5, دDلا ديد2(
لللا 7دللي نلليب دللح' .دللقتي ن' 5,Mلل2ملا 0لل#اي# 9إ !لل4 اللم, <ع5الل3لا ىلل)ع الل(ايتفا :ل; ر?تDي goريI +ل د2ي ,' نqرقلا, @ا!عدلا,
<‚"u نللم للل=' ,' رHللl نللم رثلل1' يللف نqرللقلا متK( نi1 0&سلا Sر-ا RدDت( ن' o,ركملا, <oدع ى)ع اd!ص&م /ا* اميف +ل!#5,
<ا5, دحV د28 ن' ا&?4Mم Tيل,
لا ىلإ _امعVا Qح'˜ a اH&ع لا يh5 03-اع نع ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!= يف د&# gاما,, اديد2( g5!)ل,
<5!لا ا&Dم اM4, <ايم!ي Sا?Dلا دع 5ارك( goا&Dم .ا,دلا <™ل= !ل, اHم,'
_!لل#5 ن' +*ام نبا, 7Mمرتلا, ,,ا !ب', م)سم oا,5 7Mلا 03-اع ]يدح oد&# gر1Mلا يف +)1 n=!لا \ارmت#ا نم 5!لا دDب ام,
;اللDم نللع يلقيH?لا, ي8ار?للXلا, ي&للسلا نلبا, نال?ح نبا oا,5 ام oد&#, <+8ايح' ى)ع, ىلاD( لا ر1Mي نا1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا
<™لا ر1; نم QC5 :8اسل, @!م( ن' لا ىلإ _امعVا Qح'˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5
g+ل!ل#5, للا 0يلd!ب cلصت8ا, g+لسف8 cص8 نم g+يلإ BيرXلا :لا#, gلا ديرم, gB2لا QلاXف <نامي$ا QDl ى)ع' لا 9إ +لإ 9
<لا +?2ي ىتح +8ايح' ل1 ى)ع +?)= يف, +8اسل ى)ع 0?يXلا 0م)كلا oM4 لD>ف
اميA&( ر1Mلا
<ا8دع, ام1 +تمحرب !4 ا89!تي ىتح ا8رم' ام1 +(ا?Dب .ايقلاب لا ىل!ت8 ن' +تياI لا ر1;
نليب F!ل=!لا ر1Mللا للب <نمEملا اHمADي Sر4ا} ر-اDl, gناس)لا ى)ع @ام)1, gر-ام6لا يف @ا*ا&م [قف Tيل ر1Mلاف _ا= مu نم,
مH(ا="ع يف, لا Wم لا د&* @ا="ع يف لا 0يم1اح 0عاlإ مu g0ي!?Dلا مي#ارم /اV لا د&* +يلإ .دقتي gS"صلا يف افd لا 7دي
_دلDلا, gWلمت>ملا لكلl, gالصت=9ا, g0ل#ايسلا, gملك2لا @9ا>م ل1 يف gني&مEملا ىلإ مك2لا _,Eي .!ي +تDيرl Bي?Xتل اادDت#ا
<+)1 اH>لا, g0فاقثلا, g+يف
: = ةيVولا
دلل&* c2للصي gلللمع ل1 د&ع, gد>تسم Z=!م ل1 .ام', g01رح ل1 يف <ر1Mلا _اح ىلإ ملاDلا نايM4, 0)فmلا _اح نم لا د&* لقت&ي
_اEلل# نللع, <لللا دلل&* a eا!لل* ن!&مEملا نX?تسي U ن28 نم _اE# نDف <نير1اMلا eا!* اH&ع eا>ي 0)•#' ن!D6ي, g@اي&لا لا
gم1الل2لا _اEلل# نللع, <لللا _!لل#5 a eا!لل* gد-اقلا _اE# نع, <لا +*, a eا!* g0ياmلا _اE# نع, <ل ا&ل~ 9, a eا!* g/9!لا
يللف @!للملا a ا8ادDتلل#ا _اE# نع, <لا لي?# يف اH>لا a 0)ي#!لا _اE# نع, <لا eات1 a مك2لا 5!ت# _اE# نع, <لا a eا!*
<لا لي?#
<+بات1, +ل!#5, لا ىلإ 0?س&لا ي8اDم ىلإ يh5Vا ميA&تلا, ي#ايسلا Wم>تلا ي8اDم نم 0يعام* 0)ق8
<0يh5Vا @ا/9!لا, @اي?صDلا, 0ي*!ل!ي$ا, 0يبO2لا, 0يم!قلا @ا4اتم يف نيم)سملا 0ي!4 nعاh
:للل; ا!للسكDيل اادDتلل#ا gمللH&يب اللميف ناللمي$ا ي8اللDم اHيف ا!ف3يف 0)فاmلا 0ياDلا [با,رلا 0Iايd ا,ديDي ن' لا د&* Bح يف لا ر1;
<ل*, Oع ل 0ي!?ع, gا1!)#, gا5!Dl, gااصت=ا, اق)K(, gامي)D(, g0#اي# g+)1 م)سملا Wمت>ملا ى)ع
Bلح, g+ل!ل#5 عال?(ا 5!ل8, g+لي)ع المتع9ا S!ل=, <لاب S,ODلا ناكم نم ع5اقتل gنامي$ا 0ي!4 ا&&يب ديDتس&ل 0يعام* 0)ق8 نم دب 9
<لCا?لا 0ي!4 g+بات1 0Dيرl
الH>)ل ملH•يHي ]للي2ب S!لقلا نم +8ا2?# B2)ل م4/9, ن!كيل 0عام* م4ادDت#ا لH# اريث1 لا نير1اMلا نم ادحا, لا د&* نا1 ا;إ
يلف <+8ا2?ل# للا ىلh5 نلمu الم4, للا /اليل,' 0لعام>ل 0لي-اmلا 0)صKلا ام4 لا لي?# يف @!ملا, اH>لاف <لا لي?# يف @!ملا,
•™0&>لا لا 0D)# نإ 9' g0يلاI لا 0D)# نإ 9'˜ ]يد2لا
gمHح5ا!لل* يللف, مللH?)= يف gم4ركف, لا د&* Sا5إ يف ‚د2( مل نإ gيم"#إ اH*9, g0يم"#إ 0ف"` 9, g0يم"#إ 0ل, ن!ك( نل
<j!)سلا, 0يصK3لا, 0ي!Hلا 0)ق8 g0)ق&لا oM4
<مH&م 5اقتف9ا 0?س8, ىلاD( +&م ريبدتلا, B)Kلا 0?س&ب اDيم* لا ا?ع Nا&لا
0للمحرلا, gمH?8الل* نللم 5الليت`9ا, Sا5$ا 0للي!?ع ىلاللD( لللا ىلل)ع _الل?=$اب ن!?للستكي goM4 رHقلا 0ي!?ع ى)ع S5اي~ لا د&* نكل
رلص&لا ملHل للا Bلق2ي ني&مEلملا 0لعام*, g+لتي9, _الم1 0لي!?ع g/ا3ي نمل g+ل لا Bق2ي نمEملاف <ل*, Oع +?8ا* نم Sرص&لا,
<نيي&س2لا يت?=اع Rدحإ نم 0?=اع 0ي' يف نيد4ا>ملا 0مار1, gJ5Vا يف نيكمتلا,
: ةي-»ا=لا -ا,ع
<رuد&( ن' اHل اري ميA&تلا يف /ا6عVا, ني5ا!لا نيب يhاملا Q#ا,5
نم لب gارفVا W?C ل?= نم ي(iي 9 ا•ي# اق)K( nم( نpف gZصلا يف _!`د)ل رفلا 0يح"d نم اD8ام 7رفلا B)Kلا /!# نا1 ا;pف
نC!لللا eارلل(, 0للمVا Bللح نع عافدلا’ <نC!لا, .!ق)ل, g.دلا Sر#V, gQيرقلا ZلYل /9!لا 0Dي?C دص=' <7ر3ب Wم>( ل1 0Dي?C
<‘Jرف يم"#$ا
ىل)ع نيم)لس)ل \رللفملا الل8Lاب,, الل8Lا 0ليم!قلا, <يم!لقلا, يل=رDلا /9!للا 0ما( 06=ا&م ناhاق&ي gني&مEملا نيب 0ي9!لا, ل /9!لا
<0يم!قلا @"ي,دلا oM4 ,دح يف 0ي!&تفلا 0#ايسلا @ايثيح ى)ع مH=رفي ام1 gQس&لا @ايثيح
<:للل; ىلل)ع W>لل3يف g0يفCاDلا +(ااع ناكم نامي$ا Sر#' Zلإ لت2ي g.ام68"ل ني2lرملا B2لا e"C نم 5ا!لا ا&ي)ع ري امد&ع
ى)ع <5اX=Vا ل1 يف gنيد4ا>ملا ني&مEملا ل1, gميA&تلا يف +8ا!`إ ل1 مDي ىتح اي>ي5د( /9!لا 5!Dl 0يبرتلا Wفر( ن' يm?&ي نكل
R!تللسم ىلل)ع /9!لللا ن!للكي /الل&?لا لللحارم يلفف <+للDم* ميA&تلا ديري ام ل2( 0hاف6ف 0فCاع ىلإ W#ا!لا /9!لا اM4 _!2تي 9 ن'
<.اDلا /9!لاب J5اDي, ^=ا&ي 9' Q>ي gSدح!لا iيHت( ن' ل?= gرXقلا يف رمVا يل,V 0عاXلا /9!ف <0)حرملا
عرللفتي اللم, 0لليفل$ا 0Dي?Xلا ا?4; +ل!#5, لا 7دي نيب 5!62لا 0م,ادم ى)ع, g+ل!#5, لا Qح ى)ع لا د&* e!)= @دح!( ىتم,
<@ا?يصع نم اH&ع
دللl' /اOللDلا اMلل4 e5ال28 Zللي1 الل&ل Zللd,, gالي)4ا* /اOع 0يم!قلا, 0ي!مدلا @ا?يصDلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ىم# د=,
,' g‘\رلفملا QلصDت)ل نال6يق8 نالب!)Xملا S!ل`Vا, للا يلف 0?2لصلا’ yاKلlxل QلصDتلا Qل#ا,5 للكف <eرل2لا دلl' /اODلا
<0>ف @ايصKl Zصلا ىلإ eرس( ,' gا4ا&Dم Wف5 يف 0يبرتلا دف( مل نإ geر2لا دl' e5ا2( gميA&تلا ل`ا @"تكتلا ,' gيhاملا
دلمح', eVا يلف 75الK?لا oا,5 ا!ل&ك( 9, +ليب' نلHب o!ل6عiف 0لي)4ا>لا /اODب 7OD( نم˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
<م4ريI, ي-اس&لا,
<™o!صمiف 0يا,5 يف go!6عiف ل-ا?قلاب Oتعا نم˜ a Zير3لا رمxل اقي?X( +&ع لا يh5 eاXKلا نب رمع _ا=,
<JارمVا :تف' 0ب5ا2مل اH)مDتس8 ن' ا8رم' :لMل Wمسي ام عM=' eرDلا د&ع @ام)كلا oM4,
ني)4الل>لا رللكف zللق&ي اللم لللكب QCاK8, Qتك&ف <S5!تسملا 5اكفVا 0ب5ا2م, gS!عدلا ناديم ىلإ Zير3لا رمVا اM4 .!Hفم W#!(,
<اH(دح, نم W&مي, 0مVا nت3ي ام ى)ع ريك&لا Wفر8 <اH(5اDl 0)مح, 0ي?صDلا 0يم!قلا +فسي ام لكب, gا&&يب نم مHبا8;',
مHDم>(, <@!ملا دDب ا45ا ىلإ S5!32م ا&(ا,;, اماس*', gاH(اي8 ى)ع 0?#ا2م اب!)= لا ىلإ مHDم>( <نيم)سملا Wم>( لا 9إ +لإ 9
.!للقي اللم1 9إ ن!للم!قي 9˜ نيMلللا @اي?للصع g@اي?للصDلا [لل?Kت1 9 gلا رمV ا!م!قي, ا!فلkتي, ا!ف5اDتيف لا ا!فرDيل ل-ا?=, اب!Dl
™<Tملا نم ناXي3لا +X?Kتي 7Mلا
b
0للمxل, g@الل4ا>(9ا, yاKlVا, g7'ر)ل QصDتلا نم ميA&ت)ل ااسفإ رث1' Tم, ناXيl 7',
<0يق?Xلا, g0ي=رDلا, g0ي?4Mملا, 0يم!قلا @اي?صDلا نم
\رللفملا /اللمت89ا ناللي1, gيق?Xلا م)Aلا ناي1 <0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب ن!)Dفي ام _,' 0ي8اXي3لا @ا8ايكلا Qي,M( نم لا د&>ل دب 9
<Jرملا, رقفلا, لH>لا @ا8اي1 ر-ا#, g!Hيلا, ني)4ا>)ل Wباتلا اصت=9ا ناي1, gنيم)سم)ل
1
،ةرPبلا 2#5 2
للل1 مللك2ي اعرللl لا @ايq ن!كتل ي)مع oا>(ا لب gن!يOف)تلا ى)ع ام!#5, gد*اسملا يف 0لOD&م @ا!)d, gى)ت( 0يq Tيل ل /9!لا
<ا?Dلا نيب 0يم"#$ا S!`Vا S5ا6ح 0Iايصل 0ق(!ب د*اسملا, gلا 7دي نيب Sدح, 5اDHl S"صلا, gSاي2لا
ة-~=لا ~·~
=ا V! ^ل! V : -ر~ع ةي-ا-لا ةب·~لا
ىل)ع Bلليفرلا, gدللصقملا ىلإ :ب ي3مي ليلدلا 0يق?#V <S!صقملا, 0قباسلا ي4 n8ا1 نإ, g0?2صلا QD3ب اي)Dلا 0?D3لا oMHل ا8دHم
<BيرXلا
.' يلل4 0?Dللl <ناللمي$ا يللف نللي1رلا نلل1رلا, g."لل#$ا لللd' يلل4 لللا _!لل#5 ادم2م ن' SاHl اHتم~9 Wم لا 9إ +لإ 9 ن' SاHl
<ارللمu, الل?يC, اللع,رف, "للd' 0?يXلا Sر>3لا ي4 <ااقتعا, 9!= 0?يXلا 0م)كلا ي4 <ريKلا عام*, <ي8امي$ا zيفلا W?&م, gQD3لا
/امللسلا يللف اللHعرف, nباu اH)d' 0?يC Sر>31 0?يC 0م)1 "ثم لا eرh,˜ a ىلاD( +ل!= ريسف( يف لا +مح5 Sرم* يب' نبا _ا=
™اHب5 ن;اب نيح ل1 اH)1' ي(E(
f
0للم)كلاف ™0?يC Sر>31 0?يC 0م)1 "ثم˜ ىلاD( +ل!= يف Sر>3لاب نامي$ا +?l لا نإ˜ a +ص8 ام
نم نمEملا +ب متHي ام اH=5,, gيH&لا eا&ت*ا, رمVا عا?(ا اH8اصI', gنامي$ا لd' Sر>3لا, g‘لا 9إ +لإ 9’ y"`$ا 0م)1 ي4
<™اH(,"ح رHA( +ب, Sرمثلا €68 ي4ا&( ‘رمثلا 7'’ +لام1 0ياI, <Sرمثلا ي&* رمثلا S,"ح, g@اعاXلا لمع ا4رمu, gريKلا
9 _!= نم ا,رث1' a _ا= U لا _!#5 اي ا&8اميإ د>8 Zي1 a ا!لا= <مك8اميإ ا,د* a ]يد2لا يف /ا* ام1 نامي$ا د>( لا 9إ +لإ "ف
<+ت2d ىلإ يC!يسلا Oم5, <ي8ار?Xلا, @اقu +لا*5, دمح' .ام$ا oا,5 <™لا 9إ +لإ
Oي1رتلللا مل)ف <الم4ريI, دليم>(, cي?للس( نللم 0&سلا يف @5, @ام)1˜ a _!قي +ي'رب ي(iي +ل!#5, لا ى)ع ملاDتم, JرتDم e5,
<™U ا4ريI ن, y"`$ا 0م)1 ى)ع
W?(ا نمف <نامي$ا ديد>( يف 0?يXلا 0م)كلا 0يdا` م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا&ل Zd, د=, <م)ع' +ل!#5, لا ن' ي`' اي م)عا
م)للسم R,5 <Oيمي Pقيلا W?تملاف gRر`' @اا?ع, 5ا1;' ‹-اص` م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا8ر1;, <Fرع نيقي نع eر*,
لللا نا2?لل#, <ناOلليملا xم( للل دللم2لا, نامي$ا رXl 5!HXلا ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 7رDlVا :لام يب' نع
<]يدلل2لا :للي)ع ,' :ل 0>ح نqرقلا, g/ايh ر?صلا, gنا4رب 0=دصلا, 5!8 S"صلا, <J5Vا, @ا!مسلا نيب ام ‘نŸم( ل دم2لا,
xم( ر?لل1' لللا, gناOيملا xم( ل دم2لا, gناOيملا Zص8 لا نا2?#˜ a يقHي?لا, دمح' .ام$ا R,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d _ا=,
gلللا 9إ +لإ 9 ن' م)#, +ي)ع لا ى)d e!?2ملا .!صDملا ر1;, <oد>( 9 اH&كل نامي$ا Zص8 5!HXلا, <J5Vا, /امسلا نيب ام
Rدلل4, 5,دللصلا يللف اللمل /افللl نqرللقلا ن' +8ا2?# لا ر1; ام1 <+ثD?(, g+ي!ق(, gنامي$ا د>( يتلا /ايميكلا ي4 gاHل!= نم 5اث1$ا
<ني&=!ملا نم n&1 نإ 0&سلا, eاتكلا QC نم :سف&ل MKف <0مح5,
-ل~لا : -ر~ع ة-لا-لا ةب·~لا
.اللDXلا, 0للحارلا, لللمDلا @الل="Dب دلليقملا gQ-اسلا n=!لا نم +)ق&( ;إ gم)سم)ل [با6لا ي4 0عام>لا Wم د>سملا يف, اHت=!ل S"صلا
0حالل# يف B)X&ملا Q-اسلا ناكملا نم +)ق&( <0Dم>لا يف Sرم, .!يلا يف @ارم Tم` لا يعادب ريقملا gي8امي$ا n=!لا ىلإ g!H)لا,
ني)لصملا Zلd ىللإ g0لل)فاmلا 0لقفرلا عايللh, g0?-السلا Sدلح!لا نلم +ل)ق&( ايق89ا, 0عاX)ل اOم5 /اد&لا ي)?ي لا nيب ىلإ g@"فmلا
<لا ديي نيب نيdارتملا
9, اللHت=, نع S"صلا ري`i( ى)ع 5ا!لا 5MDي 9 ن' يm?&ي, <0عام>لا, د>سملا يف /ا3Dلا, c?صلا ي("d ى)ع yر2لا يm?&ي,
يلل4, gSدللعاقلا نللم /ا&ثتلل#ا 9إ اللHتيب يف S'رملا S"d ام, g5MDلا د&ع Mفلا S"d امف <د>سملا, 0عام>لا 5!6ح يف ي`ارتلا ى)ع
<0عام>لا S"d
للل1 ناللميإ ناOلليمف <e!لل)قلا اHتللlا3ب [لاللK( نيح 0?يXلا 0م)كلاب, gنيDlاKلا 0?2صب 9إ ي(iي 9 اM4, <اHيف ع!3Kلا S"صلا G,5
<‹ق8 ,' +8اميإ ا~ ل4 رA&ي <+("d يف ع!3` نم oد>ي ام +سف8 نيب, +&يب 0&مEم, نمEم ل1, 5ا,
Oللع لا Wم +تي8, +?)قب +يف ر6ح ام 9إ +("d نم +ل Qتكي 9 +8pف <نكم' ام +("d ل1 يف 5!62لا ى)ع +سف8 ‡رما ل1 لم2ي,
رللب @ارللم ‚"u لللا رفmتللس8, <ا&يللس8 ام)1 لا ر1M&ل دHت>8 ن' gWيXتس8 ام ىص=', gا&ي)ع ام ى8iف <ا&تDي?C نم @"فmلا, <ل*,
< ا8ريصق( رفmي, ا&("فI ر?>يل S"صلا
J-اونلا : -ر~ع ة·بارلا ةب·~لا
2
،H<:ار!ا 24
<S"صلا يف +ي)ع ل?قي لا ن' م)Dي, gSا*ا&م يHف oد?ع نيب, +&يب S"صلا مس= ىلاD( لا ن' 5ا?`Vا cي2d نم +m)ب امل نمEملا م)Dي
cلd اع!لل3`, الل8ا15' Jرفلا م( ا;pف g9,' Jرفلاب ن!كي ل*, Oع لا ىلإ eرقتلا ن', gد*ا# !4, +ب5 نم ن!كي ام eر=' +8',
<z-ارفلا ى)ع 5اصت=9ا يعا نم R!=' لفا!&لا ى)ع +dرح نا1 اM4 لمع ا;إ <لف&لا
]يد2)ل Sرق?لا ر`q نم نيتيwاب 0)يل ل1 'رقي ن' jرتي 9, gلي)لا ر`q نم ر(!لا, gQ(ا,رلا ن&سلا ى)ع Pفا2ي ن' نمEملا ىلإ Q)Xي
oدللl5 +للمH)يل 0)يلل#, للل*, Oع لا د&ع +ب MKتي ايم!ي S5اKت#9ا S"d ى)ع Qhا, نم Tيكلا, <ى26لا S"d, <:ل; يف 5ا!لا
9, <رللم' للل1 يللف oدللl5 +للمH)يل 0)ي#, ل*, Oع لا د&ع اHب MKتي ايم!ي S5اKت#9ا S"d ى)ع 0?}ا!ملا نم Niب 9, <رم' ل1 يف
<+ي)ع امتع9ا, +8ا2?# +يلإ 5اقتف9ا /ادب$ 0*ا2لا S"d ى)ع 0?}ا!ملا نم Niب
نqرقلا S,"( a Sر3ع 0سماKلا 0?D3لا
ا4ادللعإ, e!لل)قلا QللC 5ادللم +ي)ع F!كDلا, +ت#5ادم, +Aفح, +(,"( ى)ع <ني&مEم)ل 0مح5, /افl 5,دصلا يف امل /افl نqرقلا
<5!&لا !4 <ا8اميإ %)تمتل
nلللO8 9إ gمللH&يب اللميف ن!لل#5ادتي, gلللا eاللت1 ن!لل)تي لللا @!يب نم nيب يف .!= Wمت*ا ام˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
<ام4ريI, ,,ا !ب', م)سم oا,5 <™oد&ع اميف لا م4ر1;, g0محرلا مHتي3I, g0&يكسلا مHي)ع
Tلال>م 0&يكلل# 9إ gnي?للا, ع5ال3لا, للمDلا يلف 0لل&تفلا نال*رم, g0لليم!يلا Sاي2لا eارXhا نم نكسي نمف g+ل!#5, لا نم دع,
• oد&ع نميف لا ا8ر1Mي, 0محرلا اHيف ا8ا3m( U نqرقلا
رلل1; _!للح g+للتمكح, لا 0مح5 _!ح g+(ا5M8, +(5ا3ب _!ح goديع,, oدع, _!ح +ي8اDم, نqرقلا _!ح 5,د( ا&ثياح', ا&سلا>م ل1
gرللفكلا _اللصKب o/ادع' oر1;, نا&>لا ىلإ ر?صلا, gنامي$ا _اصKب +با?ح' oر1;, g0ي!برلا, 0ي4!لVا, g0مADلا, gSODلاب +سف8 لا
<اHب ديقت&ل لا .اكح' _!ح gzDت&ل ا&ق?# نم ‹ص= _!ح g5ا&لا ىلإ ريصملا, g\اف&لا,
eاq يللف ناللي?تلا˜ a7,!لل&لا eاللت1 يللف الل4رA8ا eاq S,"ت)ل, </اللسم, احا?للd .!ي ل1 ‘نيبOح’ ا/O* نمEملا !)تي ن' نم ل=' 9
<™نqرقلا
<ل*, Oع لا ."1 Wم eVا 0-ا#إ نم +8اسل ن!صي ى8' دح نم لكل دب9, gادDت#9ا Qسح ن!&مEملا +&م M`iي م)ع دي!>تلا,
<eاq نqرقلا عامت#9,
5!لل#, g:لل)ملا, gSد>سلا, gني#اي 5!#, gي#ركلا @ابq لثم gSريصقلا 0)hافلا @ايwا, 5!سلاب oLد?ي gPف2)ل 5, نمEم)ل ن!كي,
<nف)تي "•ل +ب .ايقلا, +(,"( نم رث1' Pفح امف <لصفملا
للل1 _M?ي, g:ل; ى)ع +&يDتسي, g+(!م ل?= +)1 نqرقلا Pف2ي ن' ادقع ىلاD( لا Wم دقDي, نارمع _q, Sرق?لا ني,ار4Oلا ىلإ دمDي مu
نباللmتلا .!للي \5ا, 'رلل=ا a نqرللقلا ‡5اللقل _اللقي .!للي +تي8 ى)ع لا /اl نإ لا +ثD?ي gدH>لا _Mب د=, +تياI ن, @ام نإ +8pف <دH>لا
<Pف2لا مH(اف نم نيع' .ام' ن!=ريف ن,د4ا>ملا 'رقي ;إ Sرس2لا,
-ر-'و ر--لا : -ر~ع ةس-اسلا ةب·~لا
,,ا !للب' oا,5 ™oاتفl يب n1ر2(, ي8ر1; !4 ا;إ 7د?ع Wم ا8'˜ a ل*, Oع +ب5 نع +ي,ري اميف +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _!قي
<نا?ح نبا, م1ا2لا,
يللف ي8ر1; نإ, <يسف8 يف +(ر1; +سف8 يف ي8ر1; نpف <ي8ر1; ا;إ +Dم ا8', gيب 7د?ع ن} د&ع ا8'˜ a ىلاD( لا نع 0ي,ا5 _!قي,
<0*ام نبا, ي-اس&لا, 7Mمرتلا, ناKي3لا oا,5 ™0ل,ر4 +&ي(' ي3مي ي8ا(' نإ, <مH&م ري` Yم يف +(ر1; Yم
ع5اللسيل +لليلإ ريس( ن', gا&يلإ eرقتيل +يلإ eرقت8 ن', gا&Dم ن!كي ن', +ت?2d ا&ي)ع JرDي <ا&ب +تمح5, +مر1 مAع' ام • لا ل*
<ا&يلإ
e!لل)قلا @ا!للم' نلليب نم GرKف g+?)= لا ى?ح', gBح لا دع, ن' م)Dف g+(ريصب لا 5!8 د?ع 9إ +ي)ع لمDي, اM4 يDي ام • لا ل*
ر1Mللي 9 7Mلللا, +للب5 ر1Mللي 7Mلللا لثم˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <+8ا2?# oر1; 9إ e!)قلا يي2ي ام, <لا نع ني)فاmلا
<™›+يف لا ر1Mب 7Mلا nي?لا لثم˜ a _ا= +8' ريI gم)سم, 75اK?لا oا,5 ™nيملا, ي2لا لثم +ب5
امدلل&ع Yم يف لا ر1M( <zيرملا مس2لا يف لا ر1; /افl 7رسي ن' 0&تفلا, 0)فmلا Wمت>م يف o5اuq, <:?)= /ايحإ :يف لا ر1; 5اuq
gرللhا2( لللا ىلللإ :لل)(, 0للعام>لا oMلل4, jا;, اMلل4 !عد( امد&ع, gمH&يدل نيرك&تملا نيب ديح!تلا 5اDl Wفر( امد&ع, gS"صل ن;E(
<ر1; +)1 <لا يف مdاK(, Gا2(,
لللفا2م ىلللإ :لل)م2( يتلللا S!للقلا ي(iلل( +لل&م gي?لل)قلا 5!لل62لا, 0)?قلا _ا?قت#ا, S5اHXلا اH&م, gر1اMلا eاkب +ي)ع Q}ا!ملا 5!لا,
<+)ي?# يف اH>لا, لا ىلإ S!عدلا
,امي(ا ,لا=- : -ر~ع ة·باسلا ةب·~لا
<™0عا# نمE8 ا&ب T)*ا a ;اDم _ا=,˜ a _ا= +&ع لا يh5 T8' نع نسح ا&#pب دمح' .ام$ا R,5
<™+8ادم2ب, ىلاD( لا نار1Mي= @اس)>يف 0عا# نمE8 ا&ب T)*ا a +8ا!`إ نم ل*ر)ل _!قي ل?* نب ;اDم نا1˜ a دمح' .ام$ا د&ع,
9إ للل*, Oللع لا ن,ر1Mي .!= دDقي 9˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ن' +&ع لا يh5 Sرير4 يب' نع 7Mمرتلا, م)سم R,5,
<™oد&ع نميف لا م4ر1;, g0&يكسلا مHي)ع nلO8, 0محرلا مHتي3I, 0ك-"ملا مHتفح
نامي$ا Tلا>م, gا#5اد(, S,"( نqرقلا Tلا>مف Zصلا \رفي ام Q&>( ا&?4Mم, <\"`, @9اقم يعام>لا ر1Mلا Tلا>م يف Nا&)ل
0للمحرلا ZلاللKي اللمب +*ا!لل8 ن' يللm?&ي 9, <ناللمي$ا QDl م4' نم g0ك-"ملا مHب Z2(, g0محرلا اH)4' ى3m(, g0&يكسلا اHي)ع يتلا
ر1Mلللا, 0لليعام* S,"تلا ن' رلل>مل نيم)للسملا .دللص8 9 <Nالل&لا اللمHي)ع G5 0يعام* S,"( نم oار8 ام 0ك-"ملا 0?2d, 0&يكسلا,
<0يعام* S/ار= مHيدي' نيب نqرقلا N5دي نا1 0با2صلا ن' n?u لب <:ل; ن!مر2ي نم Wم اDيX= "يل "ف يعام*
مHللسلا>م للل1 ن!للك( ىتللح R5!لل3لا @اللس)*, رلل#Vا @الس)>ل €ما8رب ]ياح' نم oا85,' اميفف ن,د>ملا ن,د>تملا لا د&* ام'
ر1Mلللا 9, 0لليعام* S,"تلا ن!للك( ن' 0لل*اح 9, <0يعامت*ا 0?#ا&مب ى(' ام, gامA&م اH&م نا1 ام /ا!# gناميإ, ر1;, نqر= Tلا>م
اعامتلل#ا 9, ادللي!>( 9 ى(iللتي 9 اMلل4, <S,"تلاللب الل8رم' اللم1 +للب ا8رم' د=, gعامت#9ا eا!u ا&ل cيت( دحا, ا4!>ي نqرقلا S,"( نpف
للل4 لللا ن,ر1Mللي˜ a م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd +ل!لل= ىلل&Dم _!للح .اللصKلا S5اu$ يعا 9 :لM1 ر1Mلا, <Nا&لا G5 ام1 jارتl9اب
<@ايف"Kلا يف دH>لا ريM?( نع ى&I يف ن28 <Rارف ,' 0عام* ن,ر1Mي
اميل# 9 g0Aع!ملا +))Kتتل, <]يد2لا يف /ا* ام1 Sر(, 0ماد8 ا&ي)ع ن!كيف لا +يف ر1M8 ن' ن, ا&سلا>م نم T)>م رمي ن' 5M2&ل,
<Nا&لا ل1ا3م, Nا&لا نيب J5Vا ى)ع ا&ت1رح 0#ا5دل +يف عرفت( ايميA&( اس)>م نا1 ا;إ
jرفmتلل#ا nل8' 9إ +لللإ 9 ن' دHللl' jدللم2ب, مH)لا :8ا2?#˜ cي2صلا ]يد2لا يف /ا* ام1 ي4, gىس&( 9, Pف2( S5اف1 Tلا>م)ل,
<™n8' 9إ e!8Mلا رفmي 9 +8pف يل رفIاف يسف8 nم)}, /ا!# n)مع 02ي2d 0&سح @ايا,5 @ا~, ™:يلإ e!(',
ç-سو ^ي-ع =ا _-~ -,ا--أب ¿سأ-لا : -ر~ع ةن-ا-لا ةب·~لا
5الل1;Vا نللم اللDفا8 اا~ م)لل#, +لي)ع للا ى)لd لللا _!لل#5 5الل1;' يلف Qتكلا W#,' نم !4, g7,!&لا .امYل 5ا1;Vا eات1 يف د>8
5الل1;Vا نللم ا4ا!لل#, 0للقل!2لا, ري?للكتلا, دلليم2تلا, cي?للست)ل يللXD8 ناللمي$ا QDللl ى)ع' ديح!تلا 0م)1 ى)ع Oي1رتلا Wمف <S5!uiملا
<0&سلا يف @5, ام1 gا4ادعiب, gاH(ا=,' يف gاHقح S5ا!لا
ى)ع, gG,رKلا, _!`دلا د&ع, g/اسملا, |ا?صلا يف, g@ا!)صلا Qقع S5ا!لا 5ا1;Vا ى)ع Pفا28, g0ي!?&لا ر1Mلا Wما!* Pف28,
+للي)ع لا ى)d Qي?2لا نم ا&(/ا* دقف <اعا?( رسي( ام اH&م نمEملا Pف2ي <Sديقملا ريI 5ا1;Vا ى)ع, gS;اDت#9ا يف S5ا!لا 5ا1;Vا
<نامي$ا, 5!&لا نم ديرم ا&يلإ 7رسي اH&م ل1 نم, g0)ي6ف اH&م لكل, gSاي2لا @ا?#ا&م لكل 0}!ف2م @ام)1 م)#,
^با-'و -اعدلا : -ر~ع ة·سا-لا ةب·~لا
<™+ي)ع Q6mي لا _iسي مل نم˜ _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5 Sرير4 يب' نع 7Mمرتلا R,5
™م1Lاع 9!ل يب5 مكب i?Dي ام ل=˜ a ل*, Oع لا _!= ىلإ رA&ي اM4,
b
<
<+تيا4, +8!ع, oدم ىلإ ا8رقف 5اH}إ, gل*, Oع لا 7دي نيب للMتلا J5Vا يف نيفD6تسملا ني&مEملا 0عام* .اقم, د?Dلا .اقمف
<0*ا2لا, S5اKت#9ا /اعد1 <اHتيع' @9ا2لا لكل ام1 0ي&سلا اHتيع' S"ص)ل,
0للياI رللHAي ن' اللH&م, gS"للصلا /اللع يللف +لل#'5 Wللفري 9' اH&م, gيل Q>تسي م)ف @!ع a _!قي, ل>Dي 9 ن' اH&م eاq /اعد)ل,
+)4', +سف8 ى)ع !عدي 9' اH&م, gj"( @ام)1 0يعVا c?ص( 9 يكل ي?)قلا 5!62لا اH&م, ىلاD( ل اعر6( ي1ا?تي ن', g0&كسملا
<ن!=ا?لا نمEي, ادحا, !عدي اب,ا&( 0عام>لا يف /اعدلا اH&م, g+لام,
<e,ا&تلاب /اعدلا ا4دDب, ا4دDي, مH&ع لا يh5 0با2صلا لDفي ام1 رصDلا S5!# S,"تب مHسلا>م ن!&مEملا متKي,
للل4˜ a _!قي اي8دلا /امسلا ىلإ ىلاD(, j5ا?( ا&ب5 _O&ي نيح g+بات1 يف ا8رم' ام1 gى&س2لا +-ام#iب ىلاD( لا !عد8 ن' د1Eملا نم,
رXفي ىتح م-اصلا, نيدلا!لا, رفاسملا, .!)Aملا1 مHل eا>تسي نم /اع, gني2لاصلا /اع Tمت)8 ن', <رفmتسم نم ل4 gQ-ا( نم
<_اDلا .ام$ا,
نللمف <اH)ح eا?#' MKت8 ن' دDب ا&)1ا3م, ا&?عاصم ل*, Oع لا 7دي نيب .دق8 g:ل; لفm8 "ف <0با>تسم Qيmلا +ي`V نمEملا S!ع,
<QيI رH} نع ر`Ÿل ام4دح' عدي)ف ا`' مdا`
م)#, +ي)ع لا ى)d +(ا!عدب ي#iتلا a ن,ر3Dلا 0?D3لا
/اع ل1 g/اعدلا يف 0فير3لا +(ام)1 W?تتف <+&م MيDتسيف ر3لا, +ب o!عديف ريKلا FرDي gلاب ا&م)ع' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
0لليع', g@ا?ل#ا&ملا 0ليع', g0للDما>لا 0ليعVا م)ل#, +لي)ع لللا ى)لd للا _!ل#5 نللع 5, دقف رثكتس8 :ل; نم Pف28, g0?#ا&مب
<@ااDلا, eر3لا, ل1Vا يف Rر`', g@اا?Dلا /ا&u' 0يع', g@ا=,Vا
الل45,' يتلللا +للت?ح' +لليلإ عرلل6( اللم1 +يلإ عر6ت8 gل*, Oع لا نع ا4M`i8 ىتح gاHت?#ا&م ىلإ oا?ت89ا Wم نqرقلا 0يع' Pف28,
<oLايل,', oLاي?8' نا1 ام1 ادي?ع +8ا2?# +ل ن!ك8 ن' ا&ل امي)D( ا4,5!ف <مH8اسل ى)ع +8ا2?# B2لا
ç-سو ^ي-ع =ا _-~ ¿بنلا _-ع -ل~لا : ,ور~·لاو ةي-ا=لا ةب·~لا
Sدللحا, S"للd ي)ع ى)d نم a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5 Sرير4 يب' نع ن&سلا eا2d', م)سم R,5
<™ار3ع اHب لا ى)d
نمEملا Qتكي ن' ليثم +ل ام c3ل +8إ, <نمEملا اH&م ر?كتسي 9 Zيكف gم)#, +ي)ع لا ى)d Qي?2لا ى)ع S"صلا ل6ف اM4 نا1 ا;pف
<ميADلا ل6فلا :ل; نم o/5ا=, +سف8 .ر2ي, g/امd ااd ني#!= نيب Qتكيف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ار1ا;
<SدللمDلا يف oريI, دH3تلا يف 0يمي4ارب$ا S"صلا, <Sريث1 ي4, gم)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ى)ع S"صلا يف S5ا!لا ‰يصلاب يفتك8
S"لصلا يلف Zيرلل3لا مل#$ا ر1Mلل8 ن' ىل)ع ن!لdر2ي نلم ال&-ام)ع نلم, <الH*5ا` 0حال3م 9 نللكل S"لصلا يلف Sايلسلا ر1M( 9
<Niب 9, g:ل; ى)ع مdاKت8 "ف <اق)Xم Sايسلا Pفل ن, 0يمي4ارب$ا
Bلل)Kلا Sرللي`, /اللي?8Vا .اللمإ Wم eiت&)ف <]يد2لا يف /ا* ام1 gا&م"# +m)?ي, +m)?( ل*, Oع لا ى)ع ميركلا _!#رلا ى)ع ا&("d
+للي)ع ا&("للd eا!للu 7دللH8 ن' eاwا نللم, <:ف&( 9 لا 0?2مب +ت?2م, gا&سف8' يف +ميAD( eاwا oM4 _,', <م)#, +ي)ع لا ى)d
<0Dم>لا .!ي +ي)ع S"صلا نم رث1' اH&م, <0فير3لا +ح,رل
</امصلا مH6Dب اd Wي&3لا لK?لا اM4 نم, +ي)ع S"صلا نع ا&)K?ف Qي?2لا +م#ا ا8د&ع ر1; نإ لا 0مح5 نع دD?8 ن' 5M2&ل,
الم1 oرل1; ا8رث1' نإ ا&8pف <+ت?2م, +ت?2d !4 امH&م 5اث1$ا, مي)ستلا, +ي)ع S"صلا نم !صقملا ن' نيريثكلا @!في ام1 ا&(!في 9,
ى?للت>ملا e!لل?2ملا ىلل)ع S"للصلا 0>يت8 <+ت?2م, لا ر1; ىلإ +ب 7دتH8 7Mلا 5!&لا 0باثمب ا&ب!)= يف oا&Dم, +(5!d n2?d' ا8رم'
<0)d S"صلاف <+ب 0م-ادلا ا&ت)d, م)#, +ي)ع لا ى)d
1
،ناQر*لا ## 2
+للمتKي, o/اللع نمEللملا ‡دللت?ي ن' cلاللصلا ا&ف)لل# zللDب ىللd,' :لMللل رلليKلا |اللتفم م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ى)ع S"صلا
<™امH&يب ام ل?قي 9, ني("صلا ل?قي ن' نم .ر1' ىلاD( لا نpف˜ a _!قي gم)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ى)ع S"صلاب
,اف·-سVاو ةبو-لا : ,ور~·لاو ةي-ا-لا ةب·~لا
<0ب!تلا !4 ا&(اDمت>م يف 0ف)تKملا @ا•فلا oM4 نم مHب!)= يف ام ل*, Oع لا م)Dي نم, ني)فاmلا, SاصD)ل اHباب, 0مح5 ."#$ا
0للمح5 nحالسف ن,'!لل?تي gلا د&* iيHتي S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا ل} n2( S!ع!ملا 0محرلاب يم"#$ا مك2لا ي(iي ن' 5اAت8ا يف
<ىلاD(, j5ا?( م49!م ى)ع _ا?=$اب gلا
jر(, نايصDلا, ^حا!فلا نم +يف ا&1 امع ع"=$ا, gنيما8 +يلإ ا&D*5 ا&8' لا Wم دقDلا ي4, g+C,ر3ب |!ص8 0ب!( _ا?=$ا _,',
<اH)4' ىلإ ملاAملا 5 دDب 5ارd$ا
<oد?ع 0ب!تب |رفي ىلاD( لا ن' ر62تسي امد&ع gىلاD( لاب يh5 /ا`رلا, Sد3لا نمEملا د&ع 7!تسي, 5ا!لا دقع ل2&(
.!لليلا يللف e!لل(' ي8pلف gا!ب!( Nا&لا اHي' اي˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= دقف <+8ايح' ل1 ى)ع لا ىلإ 0ب!تلا نمEملا د>ي
<7Mمرتلا, م)سم oا,5 ™Sرم 0-ام +يلإ
لللا _!#5 _ا= <5افmت#9ا دي# امي# 9 gS5ا!لا ‰يصلا لمDتسي, <5افmت#9ا نم رثكي, <5ا2#Vا يف +8ا2?# +ب5 نمEملا رفmتسي,
<nDXتلل#ا ام jدHع ى)ع ا8', gjد?ع ا8', ي&تق)` gn8' 9إ +لإ 9 يب5 n8' مH)لا a _!ق( ن' 5افmت#9ا دي#˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d
اللHلا= نللم˜ a _الل= ™n8' 9إ e!8Mلا رفmي 9 +8pف <يب!8; يل رفIاف ي?8Mب /!ب', ي)ع :تمD&ب :ل /!ب' <nD&d ام رl نم :ب ;!ع'
!للHف c?للصي ن' ل?= @امف اHب ن=!م !4, لي)لا نم اHلا= نم, <0&>لا ل4' نم !Hف يسمي ن' ل?= +م!ي نم @ام= اHب ا&=!م 5اH&لا نم
<ي-اس&لا, 7Mمرتلا, 75اK?لا oا,5 ™0&>لا ل4' نم
<+ب عر6تلا د&ع لا Wم ارhاح, +ب ا&=!م ن!ك( ن' +ح,5 gلا د&ع دHع /اعدلا اM4
-ا=رلاو ~و=لا : ,ور~·لاو ة-لا-لا ةب·~لا
يلف !ل)mلا نلم ال&D&مي نلكل <+با!لu, +ل!ل?= للا دل&ع !ل*ر8 +ليف ا&ب5ا= لمع </ا*5, F!` نيب ام ل*, Oع لا Wم ا&)ماD( يف ن28
الل&)مع Q2للص8 نللكل, ىلل8, "ب لللمD&ف <ريللصق( نللم ا&لل#!ف8 نم +فرD8 ام gلا رم' يف ن,اHتلا ىلإ ا&ب 5د2&ي 5,رI !4, g/ا*رلا
<ر3?)ل 0م~"ملا 0ت)فلا, S!فHلا, ريصقتلا نم 5افmت#9اب
نيDللlاKلا ني&مEللملا Zللصي ىلاللD( لللا _الل= 0للي!?Dلاب Bللي)ي ام :ل;, /ا*رلا, F!Kلا م45,اDتي oر1;, مHب5 Sا?ع يف ن,دHت>ملا
™ن!قف&ي م4ا&=~5 امم, اف!` مHب5 ن!عدي W*ا6ملا نع مHب!&* ىفا>ت(˜ a نير1اMلا
b
نللع لللKب 9, gلللا eالل2م ن, 0للحا5 9 <
<!*ري, FاKي Wlا` Q)قلا, g+)ي?# يف _M?لا
/ال*5, [لسب @اعال# +•ي>(, gىلالD( للا 0لمح5 0Dل# ر1Mلب +(!ل`إ €للاDي, +لسف8 €للاDيف gF!ل`, zل?= @اعا# نمEملا /ي>(
<0م(اKلا, 0يHل$ا 0•ي3ملا ر1; اH*"ع,
لللا يللh5 .ارللكلا 0با2لصلا نالل1 ام1 g+تي3` نم /اك?لا ريث1 gل*, Oع لا نم F!Kلا ريث1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
<5اسك89ا, للMتلا a +8ا2?# لا ىلإ +ب eرقتي ام, د?Dلاب Bي)ي ام اM4 <مH&ع
~وملا ر-- : ,ور~·لاو ة·بارلا ةب·~لا
7Mلللا ناللس8$ا 0فللس)ف 0يDh!لا 0ياملا <+8ا2?# لا نع 0DXق&م ملا!ع g 0)فmلا, N!Hلا, نايMHلا ملاع, 0&تفلا ملاع, 0ي)4ا>لا ملاع
<ر4دلا اHك)Hي, g@!ملا ا4!*, WXق&ي 0با +8' يh5, g+س2ي ام ادع امم Tي'
ر`wا .!يلاب, لاب رفك( S5ا6ح g0dاKلا, 0ماDلا ا&(ايح, ا&(!يب, ا&تفاقu @OI, gا&-ا&ب' zDب _!قع n&X?( يتلا 0ي)4ا>لا S5ا6ح
<5ا&لا, 0&>لا, اDملا, ]D?لا,
1
،ةد5(لا 16
نللم اللHتم,اقم ىلل)ع S5دللقلا ن!&مEملا دمتسيف <Nا&لا نتفتل نيOت( gنا2تما, /"ب 5ا, SرX&= اي8دلاف <:لM1 nسيل ."#$ا S5ا6ح,
gاثDب, 9اE# @!ملا دDب نiب مH8اميإ
نللم 'Oلل>تي 9 ا/Oلل* م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 +فd, ام1 @اM)لا .ا4 @!ملا ر1; ن!كي ن' Q>ي gر1M8, Qتك8, يبر8 اميفف
الياح +باب ى)ع ا&ف!كع, +ب ا8اh5 نا1 ا&تم4 0)?=, ا&م4 م4 ل*, Oع لا c?d' ا;إ ىتح gا8اي8 م4 ى)ع ا?لاI Sر`wا م4, gا&ثيدح
ر?للDم, geاللس2لا 0لل=, gرلل32لا _!لل4, gر?للقلا R!للثم, g@!للملا @ارك#, gاي8دلا @اق3م ر?ع gىلاD(, j5ا?( +يلإ ا&قيرC ى)ع ا&ل
<0ماقملا 5ا, gvارصلا
\ا!لل#Vا J!للK8, gc)للست8, gW&ص8, g€ت&8, g/ادعVا Qلاm&ل J5Vا ى)ع اي!u "يقu ا5!6ح ا&م دير( S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا
<Fات1Vاب نيملاDلا محاO8, g0يملاDلا
نلليب @!لملا g+لليلإ Sربالع gلللا ىللإ Sر*الHم 9الي*' يلبر( gاHيف ا&(ايح e,M(, g0ياملا ميقلا ىلإ د)K&ف J5Vا 0يب;ا* ا&?)m( "يك)ف
<لا لي?# يف ااH3ت#ا +?)X( gاH&يع
Zلل=!م !لل4 يبالل>يإ Zلل=!م, gنيم)للسملا ل1 نم e!)Xم .اع اM4, gادDت#ا, ربد(, W3K( Z=!م a نمEملا د&ع @!ملا نم ناف=!م
<ااH* ل*, Oع +)ي?# يف nيمتسملا لا /اقل ىلإ \ات3ملا لاH>)ل Oف2تملا
الل4رAت&ي ن' نللم رللي` االلH* @!للملا ىلل)ع نلليم2تقملا /ادH3لا نم ن!كي نxف <يب' .' /اl لي?# رباع د?Dلا ن!1 نيف=!ملا Wم>ي,
<اس*!تم ا!D=
ي?للك&مب م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!ل#5 Mلل`'˜ a _ال= امH&ع لا يh5 رمع نبا نع o!2&ب 7Mمرتلا, +ل Pف)لا, 75اK?لا R,5
رللAت&( "ف n2?للd' ا;إ, g|ا?صلا رAت&( "ف nيسم' ا;إ˜ a _!قي رمع نبا نا1, ™لي?# رباع ,' QيرI :8i1 اي8دلا يف ن1 a _اقف
<™:(!مل :(ايح نم, g:hرمل :ت2d نم M`, /اسملا
+للل /اعدلللاب ا8رم', g"يO* ار*' :ل; يف ا&ل لD*, zيرملا !D8 ن' ع5ا3لا ا8رم' gا&(ايح نم ا/O* @اM)لا .ا4 ر1; ن!كي يكل,
Wملسي ن' eرل=' +(االع نلع oالDتبا, +فDh 0لاح يف zيرملا نV gS!عدلا ل-ا#, م4' نم ىhرملا S5اي~, <oري?ص(, +(ا#ا!م,
<e!تي,
e!*, 0)صKلا 0مدقم يف B?# د=, g0يOD(, +ل /اعدلا, g+(~ا&* Wي?3(, g+ي)ع S"ص)ل, gnيملا OيH>( يف ل-ا6ف, eاq @!م)ل,
<5!?قلا Sا?ع يف عد?لا 0ب5ا2م
ر1Mلي 9 نيي)4ال>لا S5ال6ح يلف <للا @ال2ف&ل الhرD(, ال}اD(ا g5!ل?قلا S5الي~, gzيرملا Sرlا?م يف ا!سفا&تي ن' ني&مEلا ى)ع,
م)لل#, لا ى)d لا _!#5 _ا= <ا&(~ا&>ب لفت28 ;إ gامام( :ل; Tكع ا8د&ع, <Nا&لا ا4اري "•ل Zي>لا R5ا!(, نا;Vا مص(, @!ملا
:للل; لللDل O-الل&>لا ىلل)ع لللd, <0للmي)ب 0للAع!م 5ال` دللس* 0لل>لاDم نpللف ى(!ملا لسIا, gSر`wا اHب ر1M( 5!?قلا 5~˜ a 5; يبV
<ي?4Mلا +Dبا(, g+22d, م1ا2لا oا,5 ™0مايقلا .!ي لا ل} يف نيO2لا نpف g:8O2ي
ة-لا-لا ة-~=لا
_د~لا
ةيبرت _د~لا
ني?لاXلا gني)(اقملا لا د&* /ا38إ لب gني)ت?تملا eا2dVا نم لي* /ا38إ 0ياH>لا 0يبرتلا nسيل, <نيي8اب5 /اس8, _ا*5 0يبر( دير(
<+)ي?# يف SاH3لا يف ني?Iارلا gلا +*,
عاللمت*9ا, لللا رلل1; Wللم 0?2للصلا, <0لل=رفم 0ي?صع دل!( 0يDي?C 0فل' c?ص( ن' ]?)( 9 لا ر1; ا4,Mmي 9 نا1 نإ لا يف 0?2صلا
Sر-ا الل4ري` ,دللDي 9 0عام*, 0?2d gا45ا?ت`ا, رdا&Dلا 5ايت`اب oMيف&تل دDتسي, gMف&ي, g+&ع ‚د2تي 7اH* ع,ر3م ن,دب +ي)ع
<+يف 0ل!)3م /ا6ع' مH8i1 Wمت>ملا نع نيDXق&م ارف'
a z=ا&( 0Dما* 0ي8اميإ 0)ص` \دصلا
b † ىلل)ع ن!للكي 5ا!لللا 5الليت`اف <.اصKلا يف 5!>فلا, g08امVا 08اي`, gدع!لا F"`إ, g]يد2لا يف eMكلا اHم4', g+?D3ب \اف&لا
R!لل=' يللف اMلل4 <يلل#ايسلا يللبO2لا لللمDلا1 7اللH>لا يم"لل#$ا لمDلا Tيل, <\اف&لا Sر-ا Gر` +8' ن•مX8 ىتح 0Dب5Vا oM4
g+ل!لل#5 رللم', لللا رمiللب يلل)1 .اOتلللا :لللا;, g0للعاXم Sاللي=, دح!م ركف ى)ع 7ديدح vا?68ا†يع!ي3لا ميA&تلا !4, †+لاكl'
R5!لل3لاب 7اH>لا .اAت89اب, gاي)مع, ايركف, ايح,5 0يصK3لا 0Iايd ديD( 0)ماl 0يبر( ىق)تي, gني&مEملا 0?2م, امHت?2مب,
0يللh5' 0لل1رح g0ي,امللسلا ي8اللDملا, Bلل)Kلا, SدلليقDلاب +لل 0لل="ع 9 يل1رح ي2)للصم يلل#اي# /امت8ا يبO2لا لمDلا <0عاXلا,
0لليم)Dلا, 0ي)لل6Dلا, 0لليركفلا J5Vا ل-الل#!ب Wفادللتلا يللف يللبO2لا _الل6&لا Wللم jرتلل3ي يم"#$ا اH>لا, <0ي2)صم 0يلا68
ىل)ع _ال?=$ا, g+لي)ع عالمت*9ا, لل*, Oلع لل دليح!تلا +C,رلl, !لع!ملا لا رص&ب +ي)ع \!فتي +&كل g0يميA&تلا, 0ياملا,
ام مHميA&(, مHتيبر( يف نا1 ىتم g0قفا&ملا رdا&Dلا مHت)` ىتم g0Xق&لا oM4 يف لا د&* vرف ىتمف <+عر3ب .اOتل9ا, g+)6ف
0لل#اي#, رللكف رلل>م مHم"لل#إ c?للd', <لللا رللص8 مللH&ع Zلل)K(, مHم!للص`, مH-ادللع' R!تللسم ىلللإ ا!لللO8 g\دللصلا ىفالل&ي
<+يلإ ريسلا, +ي)ع _ا?=$ا, لا ر1; نم 0I5اف 0ي*!ل!يإ,
f † Sر>4 نم دب 9 <0عام>لا ل`ا @ا="Dلا, رفلا يف لماl رييm( نم دب 9 <0u,5!ملا @اي8ا8Vا, @اي&4Mلا, @ااDلا ى)ع /اق?لا
<0للي!&Dم Sر>4 ا8رصع يف Sد4ا>ملا 0عام>لا, نمEملا رفلا Bح يف 0ب!)Xملا Sر>Hلا, <0ي)4ا>لا _ا?ح WXقب +ل!#5, لا ىلإ
للا رلص8 Qل=ر(, g0ل&تفلا رلhاح ىل)ع يلالDتلا, g0ب!تلا ل?= يhاملاب ا&Xبري ام WX= مu gلا .رح ام Sر>4 اHيف S!X` _,'
<+ل ادDت#9ا, ل?قتسم)ل [يXKتلاب
3 - .!لليلا, +)لل#5, +لل?ت1, +للتك-"م, لاللب ناللميYل ا!XDي ن' Q>ي لا د&>ف <@ا="ع, Sا?ع, Sديقع ‚,5!ملا ."#$ا ى)ع /اق?لا
+ل&ع عرلفتي, <‚,5!لملا ."لل#$ا @افq نم 0فq Q4Mملا يف نيم)سملا نيب F"` نم ‚د2ي ام <+قح oرl, oري` 5دقلا, ر`wا
مHلل6Dب, gاي)1 ا1!)# لا 0فرDم, نامي$ا مHفي ني&مEملا zD?ف <مHDم>ل @9,ا2ملا \!D(, نيم)سملا 01رح ل3( Rر`' @افq
د-اللقع ىملل#' +للHيO&(, oدلليح!(, ىلاللD(, j5الل?( لللا 0فرDم˜ a+ل!d' يف _ا= ا&?لا .ام$ا لا مح5 <9د*, ام)ع :ل; ل1 ر?تDي
9, <ليXD( 9, لي,i( ريI نم @/ا* ام1 اHب نمE8 +با3تملا نم :لMب B2)ي ام, 02ي2صلا اHثياح', @افصلا @ايq, <."#$ا
ملل)Dلا يللف ن!Kلل#ارلا,˜ a +با2للd', م)#, لا ى)d لا _!#5 W#, ام ا&Dسي, </ام)Dلا نيب F"` نم اHيف /ا* امل JرDت8
™ا&ب5 د&ع نم ل1 +ب ا&مq ن!ل!قي
b
<
r † ي(!IاXلا لCا?)ل 0ي!= 0H*ا!م \دصلا نا1 نpف <لH>ملا .,ر2ملا نيكسملا QD3لا يف 0ي3فتملا @افارKلا, .ا4,Vاب ىhرلا
لللCا?لا 0للم,اقم WيXتللس8 9 الل&8pف g0H*ا!م)ل ي#ا#' vرl g0ي?D3لا Sدعاقلا يف, g+ل!ح, Zصلا يف SديقDلا دعا!= cي2ص( نpف
0للفرDم /اللعا, 0لل8اHكلا, 0للفرDملا, لللمرلا, ع!للا, ىلل=رلا, م-اللمتلا,˜ a لا +مح5 ا&?لا .ام$ا _!قي <لCا?لا نم 5اuq ا&&يب,
<™S5!uiم 0ي=5 ,' نqر= نم 0يq نا1 ام ل1, gQيmلا
ˆ † !4 g5ارمت#اب +ل لمكتسملا gنامي$ا لما1 نيمVا 7!قلا نمEملاف <لا د&* @"4Eم يف, ا&فاد4' يف _!)2لا Fاص8iب ىhرلا
رلل#اي نللب 5امع نمEملا اMHل G;!م8 <يم"#$ا رييmتلا Wمت>ملا يف ‚د2ي ن' gZصلا Wم مح"( يف, gلا ن!Dب g5اقلا oدح,
/للي)م 5اللمع˜ a _اللقف م)لل#, +للي)ع لللا ى)d لا _!#5 +فd, <لا لي?# يف @ام ىتح مHDم د4ا*, g/اف)`, م)#, لا ى)d
<.اADلا •م “ا3ملا, <اH&ع لا يh5 ني&مEملا .' 03-اع نع 5اO?لا oا,5 ™+lا3م ىلإ ا8اميإ
Š † a +ل!للd' يللف لللا +للمح5 الل&?لا .اللم$ا دلل&ع oدلل>&ف 0يم"لل#$ا, 0للياmلا, ل-ال#!لا, Fادلل4xل 0?س&لاب _!)2لا Fاص8' Q>l ام'
0فاقu !4, <0لادع, 0مح5, S!=, B)` !4, <0م', 0م!كح, نC,, 0ل, !Hف <اDيم* Sاي2لا ر4اAم _,ا&تي لماl .اA8 ."#$ا˜
02ي2للd Sالل?ع, 0=اللd Sدلليقع !لل4 اللم1 gSرللكف, ^للي*, S!ع, اH* !4, <Qس1, S,رu, Sام !4, </ا6=, م)ع, ن!8ا=,
<™/ا!سب /ا!#
• † TماللKلا رم(Eملا يف +ت?X` يف +&ع يh5, لا +مح5 ا&?لا .ام$ا _!قي, <ا45ايت`ا, رdا&Dلا 5ايت`ا ن, 7رuاكتلا Wيم>تلا
<ا!لل)مDي ن' ن!DيXتللسي لللي)قلا اM4 نم ريث1, <لمDلا د&ع ن!ت?ثي /9E4 نم ني)ي)= نكل, gا!ل!قي ن' ن!DيXتسي نيريث1 نإ,˜ a
نللم ل-"قلا S!فلصلا ملل4, gن,دلل4ا>ملا /9Eلل4, <Zللي&Dلا لللمDلا, \الل3لا اللH>لا /الل?ع' لللمح ىل)ع ن,5دللقي مH&م "ي)= نكل,
ا,دلعiف <_!ل=' الم' ناليب @!لالC 0لص= يلف, <للا 0ليا&ع مH15ادلت( ملل نإ FدلHلا ن!?يصي 9, BيرXلا ن!•XKي د= g5اص8Vا
gاللHي)ع \ال3لا gاHيدللل zليm?لا 7!لقلا للمDلا gللمDلاب الل4!&2تما, <Bي=دللا 5ايت`9ا, 02ي2صلا 0يبرتلاب اHي)ع ا!)?=', gمكسف8'
<™اH(ااع, اH(اف!لiم, اH(ا!Hl نع ا4!مXفا,
<+سف8 [?h ى)ع +(5دقب gMيف&تلا, 0عاX)ل +تيح"صب +قفا!مب g+لامعiب :ل; ى)ع ن4رب نإ 9إ oادDت#ا 9, 5ا!لا \دd FرD8 9
_!للC ىلل)ع +=دللd نالل4رب الل&-اXعاب نمEللم للل1 0لل?لاXم, 5الل?ت`9ا ىق?ي مu g+=دd, +>68 FرD8 ىتح 5ارمت#اب 5ا!لا ر?تKي,
نمف gاM4 نم مAع' رمVا <+تي!6ع /اي)ع يف رقتسي, +تي8ا8' !6Dلا Q1ري مu Sدحا, Sرم 7Eي ا8ا2تما رمVا Tي)ف <اH>لا BيرC
1
gنارمع _q 7
لللا 0لمح5 ىلpللف للا لي?ل# يللف @اللم اMلI$ <اليح .ا اللم :لMللل رلمثيل, 0ل?قDلا .ال2ت=ا ىل)ع +سف8 نC!ي)ف ل*, Oع لا !*ري نا1
<Zصلا نم ع!ي +?)= @ام ا;إ, <+8ا!h5,
0)ص` +يف ن' ني?( ا;pف <مي!قت)ل ا2لاd نا1 نم .!قي, g+1!)# Pح9, gنامي$ا QDl, ر3Dلا _اصKلا 0*5دم ى)ع 5ا!لا Q=اري,
نالل2تم9ا ن!كي ن' يm?&يف د* رمVا <+ب ميA&تلا ل4ا1 _اقu$ 0*اح "ف g0يبرتلاب دس( ن' نكمي 9 Sرmu +ع!م>م يف نا1 ,' g0حا=
<ارمتسم, ام5اd
Ž † الH(ا5امإ, gالHماA8, g+ب!)ل#iب م4الh5, gللمD)ل ا45!لص( يلف 0عام>)ل مHت15ا3م, gم4ايا!8, gارفVا @ا/اف1 يف J!مmلا
<ي#ايسلا اHX`,
<|ايرلا اHب ZصD( ن' اH8اد3ي gاH>لا 0ميKل ناد(,, g[قسي ن' ناD&مي g0عام>لا /ا&ب يف ناتماع ريص&لا, ر*اHملا !6Dلا
Wم>تللسي ن' +لل&م رللAت&( 0عام>لا نكل <0?2صلا /F يف +&6ت2(, 0عام>لا +)م2( ا5ا, ا8ا(' نمف gن!)ماح 0عام>لا يف /ا6عVا
<اH>لا /ا?ع' اH(رمإ n2(, 0عام>لا Wم لم2يل g+تميOع \دd, g+تم; نتم(, g+تم4 0Aقي Q1ا!ي ارCاب oا!=
g:للماA8, :للXKب oاللh5 رللHAي نم مH&م, g:Dم +8', :فد4 مHف +8' معOي نم مH&م, gمHيدل nسيل S/اف1 ن!عدي ن!لا!= Nا&لا نم
9', gا!للبرHي 9' مللH&م T8iلل( نللم Wللم 9إ ادللقع [للبر( 9' 0عام>)ل ىل,Vاف </ايعVا eر4 /"?لا /ا*, Mيف&تلا 0عا# n)ح ا;إ ىتح
0للمك2م S5!لل# nلO8' ا;pف gS5!# nلO8 9!ل ا!&مq نيMلا _!قي,˜ a نيقفا&ملا نم ني8ا!قلا Zصي ىلاD( لا _ا= <ا!لMKي 9', ا!صDي
ا;pللف <F,رللDم _!=, 0عاC مHل ىل,iف <@!ملا نم +ي)ع ي3mملا رA8 :يلإ ن,رA&ي Jرم مHب!)= يف نيMلا nي'5 _اتقلا اHيف ر1;,
™مHل اري` ناكل لا ا!=دd _!ف رمVا .Oع
b

• لا Wم \دصلا • لا ا!=دd !)ف
ا!لل8!1, لللا ا!ق(ا ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ىلاD( لا _ا= <oدقع, oدHDب ام,Oل لا لي?# يف ني=اصلا Wم @!مي نم لا Wم ا!=دd !)ف
™ني=اصلا Wم
f
<
• ني=اصلا Wم gWم
ا!لدللب الم, <رللAت&ي نللم مللH&م, +لل?28 ىلل6= نم مH&مف <+ي)ع لا ا,د4اع ام ا!=دd _ا*5 ني&مEملا نم˜ a ل-ا= نم ل*, Oع _ا=,
™مH=دصب ني=اصلا لا 7ر>يل "يM?(
b
<
<ن!2)في, اريث1 لا ن,ر1Mي, ن!ت?ثي 0&تف ا!قل ا;إ, <لا دHع ن!6ف&ي 9, gن!لد?تي ام, gن!=اصلا _M?ي ام
اللم8إ˜ a ني5ا!لللا N,L5 ىلل)ع ني=اللصلا 7الل&م نللكيل <لللا لي?لل# يللف @!للملا ىلل)ع دلل4اDتلا S5ام$ا دقع يف ي&م6لا د&?لا نكيل
™ن!=اصلا م4 :•ل,' gلا لي?# يف مHسف8', مHلا!مiب ا,د4ا*, ا!با(ري مل مu +ل!#5, لاب ا!&مq نيMلا ن!&مEملا
f
</ا&?ل لا نع اHسف8', اHلا!مiب 0)يK?لا 9, gا4!كك3يل 0)باقلا, 0كك3تملا رdا&Dلا c)ص( 9
+=دلd gال&تعام>ل +مامل68ا, الل&ل +ت?2لd \دd a ر3Dلا _اصKلا R!تسم ى)ع oرم' |"d 7!ق8, FرD&ل !6Dلا, 5ا!لا Q=ر8
+لل)مع \دللd gملل)Dلا ىلل)ع +لالل?=إ \دd, gدH>لا, Tف&لا, _ام)ل +لMب \دd g+(رص8, +(ر>4, +تم4, +تم; \دd g+ل!#5, لا Wم
0للياmلا, 0لليعام>لا Fادلل4Vا ىلللإ +H*!لل( \دللd g+8,El, +سف&ل +X?h, +)م2(, oر?d \دd goOيم(, +تم# \دd g+&قتي, oO>&ي
<لا لي?# يف @!م)ل +?)C \دd g0ي8اسح$ا 0يرفلا
اميظنت _د~لا
<Jرmلا يف Mف&ي لب رسك&ي 9 7' ‘ اصلا cتفب’ ™\دd cم5˜ a eرDلا _!ق(
1
دم3- 20 - 21
2
!و"لا 11' 2
1
LاR@&ا 23 - 24 2
2
،/ار53لا 15 2
<ي&C!لللا رللير2تلا @الل1ر2ب يم# اميف ا4ا!=' n)ثم( 0م,اقم @ا1رح نيم)سملا يف @رH} ."#$ا 5ا ى)ع 5امDت#9ا .!>4 M&م,
jرلل2( ن' nعاXتلل#ا اللHب 0يم"لل#إ @اللفات4 0للي&C!لا @ا5اD3لا Wم n)مح, gي&C!لا B2لاب 0?لاXملا نم nق)X8ا @ا1ر2لا oM4 ل1
<0ي&C!لا رير2تلا e,رح, @ا1رح Sد8اسمل اHDفد(, 0م)سملا e!D3لا
<ناللس)لاب اللفا&م 9!= 9إ ."#$اب ن!&يدي 9 ن!برmم ا&مكح, <ابM1 n8ا1 0يم"#$ا @افاتHلا ن' ي)ك3لا ي#ايسلا _"قت#9ا دDب ني?(
<نيم)سملا مس* يف ىك&( مHت1!3ف
•يل3لا, Nاليلإ دلم2م •يل3لا _الثم' jرل2تي 0&ل# نيتل# Mل&م +8ا2?ل# ا4'دلب 0لDف نرقلا اM4 N'5 ى)ع لا ]Dب 0مVا \امع' نم,
<لا مHمح5 اي1ر( يف ي#5!&لا ديD# •ي3لا, رصم يف ا&?لا •ي3لا, د&Hلا يف 7,!ملا
0ما=إ !4, gاHفد4 ن, ي&ث&( ,' رسك&( 9, ."#$ا رص&( 01!l ن!ك( ن' ا4دير8, <Wم>ت( iتف( 9 S!= .!يلا 0يم"#$ا 01ر2لا لثم(
<0=اd 01رح ا4دير8 <0يم"#$ا 0ف"Kلا
nلاقتل#ا, nلمOH8ا ال&-ام)ع نلم _الي*' <@!IالX)ل 0Dلhا` 0ل)يل; Sاليح 0م)لسملا @اDمت>ملا cX# ى)ع ر>( Rر`', n(ام _اي*'
Qللي•كلا ا8رللhاح Rرلل( "يكل اللHبايu nلل3mت#ا _اللي*' <رللي>لا .اللكح Wم @Vام( ,' نيم)سملا رم' ا4دي n6ف8, ناديملا نم nبر4,
<عO*, 0ل!سف, د*اسملا يف 0)=!ح اH>لا ى)ع ني=اصلا ]2ي B2لا /اد8 Wمس( "يكل اH8;q nمd,
<+ي)ع +(د4اع ام \دصتف لا د4اD( ن' دير( 0باl 9اي*' +تمAع n)* لا ]D?ي 0ي-اثmلا _اي*Vا oM4 n2( نم,
a Sا5$ا, Nام2لا
ملاللDلا oارللي 7Mلللا اM4 ام • "1 U ^-اC دي~, ر-اu 5ا?I ي4' <ملاDلا اHب متHي, ملاDلا ا4اري Sر4ا} 015ا?ملا 0يم"#$ا S!2صلا oM4
_اOلل( 9 يلل4, <الل34دم "Dف •للي5اتلا يللف 0)عاف Sا5$ gنامي$اب z?&( e!)قل g\امعVا يف 0يح 01ر2ل ر4اAلا +*!لا 9إ +ب متHي,
<اHuاعا?8ا _,' يف
+8ا2?لل# +ل!لل2ب يhام !Hف ل*, Oع +ب5 نامي$ا /امب oاق# ناب5 دت3م !Hف ا4!=, _اC J5' يف ل*, Oع لا +#رI NرI +8إ
<+-ا!ت#ا ىتح +م}اD(, +*,ر` يف +(!=,
ر?للي ىتللح Bفرب ني5ا!لا M`i( ن' اH8il 0يبرتلاف +ي)ع دمتDي 9 ني?( 0)D31 Nام2لا نكل gWفد&م €*iتم Nام2ب ن,5ا!لا ي(iي د=
<Sرللص&لا, Sرلل>Hلا, g/اف!لا, g0>H)لا يف \دصلا, gنامي$ا T)>م يف ر?صلا, g@امHملا ~ا>8إ ى)ع 0بر>تلاب م4M`i( مu <Nام2لا
<نيب;اكلا م)D8, ا!=دd نيMلا ا&ل ن?تي ىتح
+(ا!Hللl 0للمد` نم ى)ع' نمEم ل1 0م4 ن!ك( نيح <0م~اDلا Sا5$ا ى)ع دمتDي نكل <رباDلا €*iتملا Nام2لا ى)ع .!قي 9 ميA&تلا,
0للم~اDلا Sا5$ا oMللHب <+لليلإ Gاللت28 اللم دللl' ا&لMللKي ن' اللHDم نمi8, +ت)-اI اHDم نمi8 0=اd +تم; ن!ك( نيح, g0يصK3لا +فاد4',
يللف ر-الل# دلل4ا>ملا Zللصلا ن', g/ا!تلل#9ا ىلإ عرعرتي يHل$ا Nرmلا ن' ىلإ ن•مX8 ن' نكمي, <\اصلا Zصلا W&ص8 ن' نكمي
<لا لي?#
ن' ىلللإ ™مللH&يب /اللمح5, 5افكلا ى)ع /ادl' +Dم نيMلا, gلا _!#5 دم2م˜ a ىلاD( +ل!= يف اlر)ل ي(iتملا يHل$ا ع5Oلا اM4 لثم
ملHب Pليmيل عا5Oللا Qل>Dي +=!ل# ىل)ع R!تل#اف P)mتل#اف o5ا~kلف oiXلl Gرل`' ع5Oل1 لي>8$ا يف مH)ثم,˜ a +(5د= n)* _ا=
™5افكلا
b
<
Bيدللصلا Qلل>Dي !للHف <+=!# ى)ع ام-ا= gR!ت#ا مu g+تت?8 nA)mت#ا مu go5,M* @!ق( مu g+?8ا* Gر` ع5~ <S!قلا ىلإ G5دتم @ا?8
<,دDلا Pيmي,
<'دب لا رص8 نiب ن!&مEملا M•م!ي |رفي, g,دDلا @!IاXلا _OلOي مu gR!قي ىتح Zلiتي مس* <لا د&* اMك4
<\اف&لا 0يh5' ى)ع ى&?(, gاي#امح ا5ا?I ]D?(, gابM1 BX&( geاOحVا @ا1ر21 ا&ت1رح ام
ا&ل!ح نم Nام2لا اM4 _!2&ل لا /اl نإ لمD8, <اي5!#, ناريإ امH&ع ن4رب ناتقيقح 0يم"#$ا 0ي6ق)ل +سم2(, ا&ل QD3لا Sرص8
<اHقيرC اXXKم 0م~اع Sا5إ
1
،4"*لا 2' 2
a Sد4ا>ملا 0Dي)Xلا
<نيدلل4ا>ملا .امإ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&# نم ا4M`i8 لب نيي5!ث)ل ادي)ق( اH)مDتس8 9 <ا4رتس8 ا&ل 0لاh ™0Dي)C˜ 0م)1
/ادللف, g5الX`Vا /">تلل#ا, نادلليملا ع"Xتلل#9 د&>لا .ام' .دقتلا, B?سلا ى&Dم 0م)كلا يXD8, <™0Dي)Xلا ل6ف eاب˜ 75اK?لا يف
<د&>لا
0يم"#$ا W-"Xلا oO>&( ام, g ا&&ي, ا&Kي5ا( ر1Mل اHتفCاع OH( @اO4, gا4ريمh ,ار( _امq ي4 ام8إ 02hا, اHل Sا5إ 9 0مVا
<ناريإ, اي5!#, ناتس8اmف' يف Sد4ا>ملا
!لل28 0للمVا ر(!لل( c?صي ىتح gل?قتسم)ل [XK( ن' يm?&ي يتلا 0عا>3لا 0Dي)Xلا !4 oدDب, مك2لا ىلإ _!d!لا ل?= 7رXفلا ميA&تلا
ىلللإ Wللف(ر( ن' يm?&ي <اH(ا!X` 0مVا W?تتل 0تباu @ا!X` اH>لا ناديم ى)ع !XK( ن' يm?&ي <املاح ا#امح 9 0يعا, Sا5إ ل?قتسملا
<e!)قلا ىلإ eرستتف 0=اd g_!قDلا ىلإ Mف&تف 02hا, اH>لا S!ع ا&ب!Dl نم م)سم ل1 Wماسم
اللبا8;' ا!ل8!كي ن' 9 لللا /القل ن!لل&متي نيMللا ال4/ا&ب' ن' FرللD( ن' 0لمxل ن', <0للمVا 0للقu ا,دلقف, نير*افلا نييرmملا eM1 Z3ك&ل
+لل?)Xتي اللم B-اللقح ىلللإ !مللس( نللل 0مVا ن' ا&لاس?ت#ا, ا8اH3ت#ا, ا&1!)# _اثمب اHفرD8 ن' ا&ل ن' <ن!=اصلا ن!&مEملا م4 ا&-ادعV
<0=اصلا 0Dي)Xلا Wم ريسلاب 9إ ل?قتسملا, رhا2لا اH&م
</اف!>لا 0ي1ر2لا, €ييHتلا, €يرHتلا, 0ب;اكلا 0ياعدلا دمتDي ا8ريI
اللHل 0للياع ر?لل1' 0للDي)Xلا _الل&ي Q*ا!لا اM4 لي?# يف اHXhا ل1, <رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا !4 يDي)Xلا ا&قيرC ن28
<اH=دd',
Sد-ا5 يلل3م( اللHتفي}, مللك2ب 0Dي)Xلا, <zDب يف ا&6Dب 0قثل مu ل*, Oع لاب 0قث)ل Gات28 ام رث1' Gات28 دDب, مك2)ل _!d!لا ل?=
€لليرHتلا, \اللف&لا, /ايرلا, eMكلا ل4' نيب ني=اصلا 0بارI, 0•ي?لا اسف ‰)?ي د=, <:يك3تلا, :فYل 0hرDم يHف ,دDلا J5' ى)ع
<ارك&م ا&ف,رDم /ادعVا 5!صي ن'
9إ Zللصلا ل`دللي "يكل 7رلل2تلا دللD?ف <لا د&* S!= .ا!= ي4 Sايقلاب 0ماتلا 0قثلاف <:3لا اHي)ع ل`دي "ي1 0Xي2لا نم 0Dي)X)ل دب "ف
<,دDلا ناري&ل 0hرع اH(اي= ن' يع!لا ل1 0يعا, ي4, 0Dي)Xلا .دقت( ن' Q>ي gاHي)ع _!Dي يتلا ممMلا ,,;
oالل>(9ا يللف Zللصلا ىللق?يل 08ام6لا ام4 02يص&لا, R5!3لا Tلا>م يف g+)`ا رك&ملا نع يH&لا, gZصلا ل`ا F,رDملاب رمVا
"ف gالل&8, نللم 08اXب MKت8 ن' ا&يH8 د=, <ني?ت8 ىتح +قيدص( ىلإ عرس8 "ف Fا*5إ, i?&ي B#اف ا8/ا* نpف <+8ا2?# لا oاhري 7Mلا
<ع5!ت8 ام1 0&تفلا _اDlإ, Zي*ا5Vا لق8 نع ن!ع5!تي نيدعاقلا ني*رفتملا /ادعVا ن' Qس28
Wللم ملل2ت)تل, gاHقيدللd, اHمللص` W-"Xلا FرللDت)ف 0للياب$ا e,رلل2لا مHي)ع ن3( ام1 ني&مEملا W-"C ى)ع ن3( 0يم"ع$ا eر2لا
<™ني=اصلا Wم ا!8!1, لا ا!ق(ا ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ <ني=اصلا
eMلكلا ال&ع ن!لث?ي 0لسيف&لا eرل2)ل SOلH*', @الس#Eم ملHل ا8Lادلع', <_القلا, لليق)ل يلhرم لليم, 0ل!لسف ال&ل!ح نلم Nال&لا يف
<QD3لا 0مامإ ا&8!ع~ا&ي Zي*ا5Vا,
/اللمح5 5اللفكلا ىلل)ع /ادللl'˜ <الل&م رمVا يل,', gا&8ا!`pب, gلاب 0قثلا vاب5 gنامي$ا vابرب اك#امتم ىق?ي ن' Q>ي 0Dي)Xلا Zd,
اللم ن,دللسفي مH1رتلل8 9 الل&8, نم, <Bيفرلا 5,ا3تلاب oiX` .!قي, g0ي!`Vا 02يص&لاب +ب!يع zD?لا ىلإ ا&6Dب 7دHي ا&&يب <™مH&يب
<ا&&يب
<ا8دh @اياعدلا م# اH&م ا&يلإ eرستي ,' ممMلا S,ا`5, gر-ام6لا اسف اH&م ا&يلإ Mف&ي ميA&تلا, 0يبرتلا يف Sرmu jرت8 9,
a Sرص&لا, Sر>Hلا
<™يلإ Sر>H1 GرHلا يف Sا?Dلا˜ _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 5اسي نب لقDم نع م)سم .ام$ا R,5
امدلل&ع +لل&ي ىل)ع nيمتسملا, Nا&لا eMكي امد&ع \اصلا ن' Zير3لا ]يد2لا ى&Dمف <لتقلا نم دl' 0&تفلا, gBح ريmب لتقلا GرHلا
<نير*اHملا 0*5 يف !4 نل!تقي, ن!&مEملا نتفي
ن', <cللتفلا للل?= نيم)للسملا ىلل)ع 0لل?*ا, n8الل1 0كم نم Sر>Hلا ن' ى)ع ا!قف(ا /ام)Dلا ن' Jايع يhاقلا نع ر>ح نبا Pفا2لا لق8
<Tف&لاب +(ا#ا!م, م)#, +ي)ع لا ى)d ي??&لا Sرص&ل مHي)ع 0?*ا, n8ا1 0&يدملا ى&ك#
يللف مم4رللص&ي +(!`إ ىلإ م6&ي ن' gF,اKملا, @اديدHتلا .ام' +(امOع رسك&( 9 ا=اd مH&م نا1 نم gني&مEملا ى)ع Q>ي اMك4,
ىلل)ع Sرلل>Hلا n8الل1 <+سف&ب مHي#اي, م4اH* يف م4رص&يل +(!`إ ىلإ م6&ي ن' gF,اKملا, Sر>Hلا n8ا1 <+سف&ب مHي#ا!ي, م4اH*
7' g."لل#$ا 0لل6يب 0لليامح, ,دللDلا 0للH*ا!مل Wللم>تلا S5,رلh اللHتم~' gناكم ىلإ ناكم نم 01رح م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا دHع
Sر>Hلالف g0للف)تKم 0لH*ا!ملا 0لDي?C, رلصDلا ل-ال#,, 0لل=رفتم ال45اX=', g0Dلل#ا, ."ل#$ا 5ا, نwا الم' <+(5امإ رقم, +تمdاع
يللف ني&مEملا [برب نامتي Q*ا!لا 5اف&ت#9ا, e!)Xملا Wم>تلا <+&يDب ناكم ىلإ ناكم نم 0)ق8 Q)X( 9 ني=اصلا Bح يف Sرص&لا,
eا?لل3لا @اركللسDم, S!عدلللا @احاي# يف 0عام>لا ى)ع دفا!لا G,ر`, <ناكم ل1 يف, ن1املا ر?ع +1ر2( .اكحإ, 7رXقلا ميA&تلا
نيتللملا vالل?(59ا, 0للي)4ا>لا _الليح WللX= يف لحارملا 7!Xي :لMب, <0)فاmلا 0Hفرملا +ت•يب نع WXق&ي, +(اف!لiم نع دDت?ي ن' +ل cيتي
<0عام>لاب
7اللملا دللييiتلا, @ار?للKلا, @ا/اللفكلاب م4ادللمإ, مH(!لل`إ Sرلص&ل ا!فKي ن' +*5ا` ني&مEملا ى)ع ا?*ا, نا1 رX= رير2( م( ىتم,
<7!&Dملا,
<ا4رص8, Rر`Vا 0يرXقلا @ا1ر2لا معدل o!H* ‹صKي ن' 5ر2( رX= ل1 ى)ع,
<اميA&( Sرص&لا, Sر>Hلا 5!صت8 اMك4
<لا /اl نإ نيح دDب ]يدح امH&ع ا&ل, <0ي!6Dلا نع ]يد2لا يف 0يبر( Sرص&لا, Sر>Hلا Jرع B?# د=,
ة-~=لا ~·~
^بي·بو =اب ,امي(ا : ,ور~·لاو ةس-ا=لا ةب·~لا
.!يلاللب, gلا 0ك-"م, gلا Qت1, gلا ل#رب \دd, g+8اسل :لMب BX8, gلا _!#5 ادم2م ن', لا 9إ +لإ 9 ن' +سف8 يف دقتعا نم
+لل?ت1, +للتك-"م, لاللب نمEلل8 ن'˜ a لللير?* ]يدح يف نامي$ا ZيرD( ادع امف <نمq دقف Bيدصتلا, SاH3لا ى6تقمب لمع مu ر`wا
oرl, oري` 5دقلاب نمE8, ر`wا .!يلا, +)#5,
ن!للكيف GرللKي نلليح G,رلل`, gلللمتكي نيح _ام1 +ل, gى8Vا, ى)عVا اH&م QDl +ل, ‹ق&ي, ديOي !4, gنامي$ا Bح نامي$ا نكل
<نمEملا نايكل 0)ماl 0لاح g"ثم ي8Oي نيح ي8اOلا N'5 ى)ع 0)Aلا1
نمEللملا +)ص2ي ام, <oا&Dم يف نمEملا _ام1 !4 نامي$ا _امكف <اHب م-ا= ى&Dم !4 لب gناس8$ا @ا; ىلإ افا6م ى&Dم نامي$ا Tيل
+لل لللا ملت` نإ +(5!لd ىل)ع ]للD?ي 7Mلللا ي(اMلللا +لاللم1 Rدللم !ل4 <+?Dلل3ب Bلل)Kتلا, نامي$ا @افصب ي)2تلا نم ™+ع!م>م˜ يف
ىلللإ +للب Wللف(5ا g+?Dللl للل1 نللم نمEللملا Qلل)= دمت#ا, g+?8ا!* ل1 نم نامي$ا لمت1ا ا;pف <نيدبwا دب' لا د&ع +ماقم !4, <ى&س2لاب
™"ي6ف( ر?1', @ا*5 ر?1' Sر`Ÿل,˜ <@ا*5 <ناسح$ا
b
geالل4!لا ملليركلا eاللب ىلل)ع :للف!=!ب ل*, Oع لا نم :لام1 Q)Xف <
J,رلفملا دل?Dتلا, gي8الس)لا BX&لا, gيسف&لا اقتع9ا Tيل <نامي$ا :يلإ +?)Xي ام !4 g0&سلا, eاتكلا ى6تقم ى)ع Q-ادلا :)مع,
نالمي$ا نال2ي5 رل4O( :للل; دل&ع <اللHب 5دللصلا |رل3&ي ىتللح gنامي$ا Q)قلا يف د>تي ىتح g9 <."#$ا 0*5 نع :ي=ر( g:ي)ع
<نqرقلا يف اHلاثم e,ر6ملا 0?يXلا Sر>3لا :)( _اثم ى)ع c?ص(,
Sريثكلا Rر`Vا ]ياحVا +صصKي, gلير?* ]يدح يف /ا* .اع ناميإ |5ا!>لاب Sا?Dلا, gي8اس)لا BX&لا, g0ي)قDلا 0يسف&لا SديقDلا
<Q)قلا يف +تبات1, g+ل!`, +صق8, g+(اي~ @ر1; يتلا @ايwا, +لام1, +?Dl, gنامي$ا S,"ح @ر1; يتلا
ملHل نV gا!ل&مq نيMلا اHي' ايب ا!?CاKي ن' ا!2)صي ىتح /اس&لا, _ا*رلا e!)= يي2ي 7Mلا ي2لا نامي$ا !4 ‹صKملا نامي$ا اM4
<ا,رم' ام Mيف&( ى)ع S5دقلا مHل نV, +ل!#5, لا 0عاC Sا5إ
نللع 5دللص( نلليح لللمع للل1 |,5š @اللي&لا ي4, 0ي?)قلا _امعVا, <ا5!8 +يف zيف(, gS,"ح oرمm( مu gQ)قلا نامي$ا 0lا3ب ل`د(
<+ل!#رب, +ب B)Dتلا, g+ت?2م, gلا ىلإ \!3لا
لللا ن!للكي ن' a ناللمي$ا S,"ح د*, +يف ن1 نم ‚"u˜ aT8' نع ام4ريI, ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
5ا&لا يف FMقي ن' oركي ام1 رفكلا يف !Dي ن' oركي ن', <ل 9إ +?2ي 9 /رملا Q2ي ن', <ام4ا!# امم +يلإ Qح' +ل!#5,
1
،ءارسBا 21 2
نللم نمEللملا _اقت8ا 5ايDم ا4دح, ي4†_,Vا \!ف 0*5 ي4,†0?2ملا 0ي!?ع نكل g+ب ن!?لاXم ن28 عرl /ا*رلا, F!Kلا 0ي!?ع
<ناسح$ا, نامي$ا Q(ارم ىلإ ."#$ا Q(ارم
لا ى)d لا _!#5 _ا= <يع jاMف ني&مEم)ل, +8اري>ل, +)4V +تفلاKم /!#, g+تي8ا8', +2l ى)ع ^مك&م !4, نمEم +8' مع~ نم
نللع م)للسم oا,5 اللميف _الل=, ™+سف&ل Q2ي ام +ي`V Q2ي ىتح م1دح' نمEي 9˜ a T8' نع ام4ريI, ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع
U مت?بالل2( o!للمت)Dف ا;إ /يللl ى)ع مكل' 9' • ا!با2( ىتح ا!&مE( 9, gا!&مE( ىتح 0&>لا ا!)`د( 9 oديب يسف8 7Mلا,˜ a Sرير4 يب'
مللu نللم, <مللHDم ن,اللDتلا, gر?لاللب مHت)ماللDم, gني&مEللملا 0لل?2م +تلاللDم يف ل`د( 9 _OD&ملا ي8ا8Vا ."#$ا <™مك&يب ."سلا ا!3ف'
<ناتم~"تم ني&مEملا 0?2م, +ل!#5, لا 0?2م ;إ g+ل!#5, لا 0?2م Wم z=ا&تي
g0للمi1 الل&&يب 0لل?2م)ل اللDما* الل8اميإ دلليريف oد3&8 7Mلا Wم>لا ام' 0يMm(, +&ع €ت&(, gنيم)سملا nت3( Wم ./"ت( 0لاح 7رفلا ."#$ا
<ا8ابإ +?ح, ا&ع oاhرل vرl ا&&&يب اميف ا&با2( <ا&ب5 لا نيب, ا&&يب,
ناللمي$ا يللف, <نللAلا /!لل#, g5M2لا 0)ماDم, gS,اسقلا +*, zDب ىلإ مH6Dب ن!م)سملا +يف يل!ي ي8ا(Vا _OD&ملا Rرفلا ."#$ا
+للي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <Sد4ا>ملا S!قلا /يH(, g0Xبارلا نتم(, 0قثلا ع5O( يتلا 0فلاKملا, g0lا3?لا, g."سلاب eرق( Wما>لا
+)4V م15اي`, اق)` مH&سح' ا8اميإ ني&مEملا لم1'˜ a Sرير4 يب' نع نسح د&سب 7Mمرتلا, ,,ا !ب' oا,5 اميف م)#,
• +تي8 @ا; مHتي, g+سف8 /ا Q)Xي ن' ىس&ي, gNا&)ل .اH(9ا Wباd' +*!ي 7Mلا رHفكملا ."#$ا نم ا&ع
ر=7ا مويلاب ,امي(ا : ,ور~·لاو ةس-اسلا ةب·~لا
للل6ف نللع, g0عاللسلا @ا5اللم' نللع ]يدح نم ريM&لا ري3?لا Qي?2لا نع 5, ام 0#ا5, g@!ملا ر1; لا د&>ل ي#ا#Vا ر1Mلا نم
+للي)ع ىللسيع _,Oلل8 نللع, gريMلل2تلا دللl' م)لل#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا +&م ا85Mح 7Mلا _ا*دلا نع, gGرHلا يف +&يدب :سمتملا
g0لل&>لا, 0عافل3لا, gJ!ل2لا, gvارلصلا, gناOلليملا, geالس2لا, g0للمايقلا _ا!لل4', g]للD?لا نع, g5!صلا يف •ف&لا نع, g."سلا
<5ا&لا,
ي8اللDم 0لليدم2ملا 0?للصDلا N!ف8 يف 7Mmي 9' Q>ي gcلاصلا لمDلا, 5افmت#9اب +ل ادDت#9ا, g+ت#5ادم, gاM4 لكب نامي$ا ن' ديب
<اH(اقي!م نم اف!` 0&تفلا نم e,رHلا رCا!`, g0مVا |"dإ نم Niيلا
اللسف, gملل4رف1, .اللك2لا نايmC, gGرHلا, ناي&?لا يف _,اXتلا1 م)#, +ي)ع لا ى)d Qي?2لا ‚دح ام1 0عاسلا @ا5ام' نم oار8 ام
للا !لع!م نلع نيتثيدللح _!لصفلا oMل4 _,' يف ا&مد= د=, <اسفلا /اH8$ اH>لا ى)ع ا&مOع 7!قي gنتفلا Qت1 يف 5, ام, gممMلا
<J5Vا ل1 مDي ىتح ."#$ا 5اصت8اب, g/"?لا اM4 ل1 دDب S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kب 0مVا oMHل
اللم, @!للملا رلل1; نكيل, <!ع!ملا اM4 Bيق2تل اH>ب gر`wا .!يلا يف +-اق)ل ديDتسي ن', gل*, Oع لا ىلإ eرقتي ن' ا8دح' _!Dي)ف
يللف ااHلل3ت#ا الل&لا!م', ا&للسف8' _Mللب نللم +لل&م دب 9 ام, gا8اH* يف /"ب نم oاق)8 امب نيHتس&ل g+ل!#5, لا 0?2م دDب gاOفاح ا4دDب
<لا لي?#
¸ل=(او ةينلا : ,ور~·لاو ة·باسلا ةب·~لا
لا ى)d لا _!#5 nDم# a _ا= +&ع لا يh5 eاXKلا نب رمع نع +*ام نبا 9إ ن&سلا eا2d', ناKي3لا oا,5 5!H3م ]يدح
g+ل!لل#5, لللا ىلللإ +لل(ر>Hف +ل!لل#5, لا ىلإ +(ر>4 n8ا1 نمف gR!8 ام ‡رما لكل ام8إ, g@اي&لاب _امعVا ام8إ a _!قي م)#, +ي)ع
<™+يلإ ر*ا4 ام ىلإ +(ر>Hف اH2ك&ي S'رما ,' اH?يصي اي8 ىلإ +(ر>4 n8ا1 نم,
ا&ف)لل# G5 اللم1 g+باللت1 0لل2(اف 75الK?لا +لل)D* 7Mلللا ملليADلا ]يد2لا اM4 7,ري ."#$ا يف ري?كلا /ا&mلا, @امODلا Qحاd رمع
<_امعVا دس* |,5 0ي&لا ن!1 ىلإ S5اlإ gمH?ت1 7دي نيب +ميدق( ى)ع cلاصلا
oرلل1 !للل, نيدلللا +للل نيللص)Kم oاللH* Bللح لللا يللف ا,دلل4ا*, o,دع, ام لا ا!ص)`' نيMلا ن!=اصلا اHما!= د>ملا اH>لا 0Dي)Xف
<ن,رفاكلا
!لل4, <+لليلإ ريلل3ي ]يد2لا ن' /ام)Dلا R,5 7Mلا Tي= .' ر*اHم لثم SريKلا 0?صDلا ى)ع ري د= اH>لا لحارم نم ام 0)حرم يف,
g0لل&يدملا ىللإ اللHD?( يلا!للملا, 5ارللحVا نلليب ."#$ا R!#, @ر*ا4 ام)ف <S'رملا oM4 Gا,~ نم 0ي)4ا>لا يف W&م يلا!ملا نم ل*5
<c1ا8 Sر>4
<ل4' ريI ىلإ رمVا !س&ف ا8رم' ى)ع Q)m8 ن' 5M2&)ف <ن!قفا&ملا, ن!يل!d!لا ري د= :لM1
ر68˜ a عا!لا 0>ح يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <ني&مEملا 0عام>ل y"`$ا نع :ف&ي 9 ىلاD( ل y"`$ا ن' :ل;
a نمEللم ‡رللما Qلل)= نللHي)ع ‘نHي)ع R!X8ا Q)= دسفي 9’ لmي 9 ‚"u <+يقفب Tيل +قف لماح eرف gا4اع!ف يتلاقم Wم# ا/رما لا
_الل= <نالل?ح نللبا, 5اO?لللا oا,5 ™مH-ا5, نم [ي2م مH-اع نpف gمHتعام* .,Oل, gنيم)سملا 0م-xل 02dا&ملا, gل لمDلا y"`إ
<cي2d ا4دي8ا#' zmب SدDتم \رC نم 7,5 75M&ملا
نيMلللا 0للم-Vا نللي' نكل <WيX8, Wمس&ف <Q-اmلا مH&م د4ا3لا اHm)?ي ن' ن!م)سملا رم' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نم 0يd, ي4
Uني&مEملا 0عام* ني' U مH2dا&8 ن' ا8رم'
<0مامإ, 0عام* ا&ل ن!كتل +ل!#5 0&#, لا eات1 ى)ع ا8رم' ميق8,, مA&8, يبر8, Wم>8 ن' ل y"`$ا
_د~لا : ,ور~·لاو ةن-ا-لا ةب·~لا
.!لل=, gن!قفالل&م .!لل=, <\دللصلا Zلل=!م ا!للفقي, Nالل&)ل ا!&ي?للي ن' مللHي)ع لللا oM`' دHDل ن!ث1ا8 gB2لا 0م)1 نع Nر` ن!ت1ا# .!=
<م4ريI ن,رفكم ,' م45,~ ن,5ر?م gن!ل,iتم .!=, gن!ب;ا1
0لل&مEملا 0للDي)Xلا ىلل)ع 0مVا _امq دقD( ام8إ, <Bفا&ملا eاXKلا, 0ب;اكلا Z=ا!ملا يف /ا!# ري>لا ناX)# n2( ن!م!ك2ملا, م1ا2لا
<لCا?لا +*, يف Zق(, B2لاب رH>( ن'
الل&*ر` ا;إ م)كت8 ام F"Kب _!ق&ف ا&8اX)# ى)ع ل`د8 ا&8إ˜ a رمع نب لا د?ع oد>ل ا!لا= ا#ا8' ا8' دي~ نب دم2م نع 75اK?لا R,5
<™م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 oدHع ى)ع ا=اف8 اM4 دD8 ا&1˜ a _اقف <™oد&ع نم
<م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&# ىلإ ا!D*ري ن' لا د&>ل gRر8 ام ىلإ Z=!ملا, 0م)كلا يف \اف&لا :ل; ا&ب R' د=, نwا,
ة=ي~نلا : ,ور~·لاو ة·سا-لا ةب·~لا
0للmل cللص&لا ىلل&Dم, <الل&)مDل ا*اH&م, gا&(ايح يف ا1!)# gمHتماع, مHتdا` gنيم)سم)ل, +ل!#رل, ل cص&لا c?d' ىتم ا&&ي د>تي
,دللDلا <@اللي*!ل!ي$ا, @اي?للصDلا Sاع اقيOم( ا4ديOي g0تت3م 0م' <ن!))6ي, ن!3mي <اH&م Tيل نم اHمك2ي 0م' <Wم>لا |!h!لا
<نيدلا 0ما=$ 0ي2لا R!قلا Wم*, +تب5ا2م, اM4 c6ف 02يص&لاف <ا&&يب +D-ا&d, +("` !*, 9!ل +ل Niب 9 ي*5اKلا
<ل?= نم اH&ع ا&uد2( دقف 0يرفلا, 0ي5!3لا 02يص&لا ام'
نإ • 02يللص&لا نيدلللا نإ˜ a _ال= م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 75ادلا ميم( نع 0*ام نبا 9إ ن&سلا eا2d', ناKي3لا R,5
<™مHتماع, نيم)سملا 0م-', +ل!#5, +بات1, ل a _ا= U لا _!#5 اي نمل ا!لا= • 02يص&لا نيدلا نإ • 02يص&لا نيدلا
/اHفل# +ل!ل#5 0&لسب QلD)ي ن', gن!ملال} ن,ر-ال* .الكح للا eات1 لXDي ن', gن,د(رم .!= ا&&يب لا !*, د2>ي ن' ا&يh5 ا;pف
<نيدلا ي4, 02يص&لا ا&)Xع دقف gن!ق#اف eاOح' م)سملا QD3لا 0مامإ ى)ع, 0ماDلا ى)ع ا&?)mي ن', gن,5ر?م
ده·لاب -ا-ولاو ة-ا-Vا : ,و-ل-لا ةب·~لا
Wللم عارللd يللف ا!)`دلليف gمللك2لا ىلإ لا د&* لصي امد&ع 0dا` g0يم"#$ا 01ر2لا 9اتmي ن' نيقفا&ملا دي1, 0&تفلا ل-ا!I نمi8 9
<ر-ا,دلا +ب ‹برت(, ا45اف}' 0ي)4ا>لا +يف Q3&( g0u,5!ملا نيم)سملا Sاي2ب :?ت3م QD3تم W=ا,
لللا Wم دHع نامي$ا 0عام* يف !6ع لكل نا1 ا;إ 9إ Bق2ت( نل 0مVا _امq ن', <ريمVا /اس)* \اف8 Q>3ي رمع نبا ]يدح ا8ر1;
يتللا 0-5الXلا @ا5ال?تع9ا ىل)ع, S5الم$ا دلقع ىل)ع دHDلا اM4 0ياع5 .دقيف 5دmلا 0?=اع FاKي, g02يص&لا ى)ع ميقتسي ن' \اثيم,
<0عام>لا ل3ف يف ا!??س( ن' دDب م&H* 5ا8 يف ا,!Hي ىتح gB2لا نع مH(9~ا&( اHب Nا&لا 5ر?ي
™+8!متك( 9, Nا&)ل +&&ي?تل eاتكلا ا!(,' نيMلا \اثيم لا M`' نإ,˜ a /ام)Dلا نم S!عدلا _ا*5 ى)ع \اثيملا لا M`'
b
ل*, Oع _ا=,
_iلسيل الAي)I ملH&م ا8Mل`', <مليرم نلب ىلسيع, ىل#!م, ملي4اربإ, |!ل8 نلم, :ل&م, مH=الثيم ني•ي?&لا نم ا8M`' ا;إ, ˜ a ل-ا= نم
™مH=دd نع ني=اصلا
f
<0ل,دلا .اي= نام~, S!عدلا ارف8ا نام~ نqرقلا اMHب ن!?CاKم ن!=اصلا ن!u5ا!لا لا د&>ف g
<0يل,Eسم 0ل,دلا .اA8 ,' S!عدلا 0عام* رم' نم يل, نم مH&م 0dا` g5دmلا 0?=اع نم ن,5M2م م4,
g0للمايقلا .!للي +ت#' د&ع /ا!ل 5اI لكل˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 75دKلا يب' نع +2ي2d يف م)سم امام$ا R,5
0عام* ريم' نم ا5دI مAع' 5اI 9, <o5دI 5دقب +ل Wفري
Q)قلا 0م"# a ن!u"ثلا, 0يا2لا 0?D3لا
<™Q)قلا 0ب!?يC˜ 0ماDلا اHيمسي يتلا 0*اMسلا, 0)فmلا Wم ىفا&تي اHل ادDت#9ا لي>لا1 @امHم Sد4ا>ملا 0?صDلا .ام'
+ت*اMلل# +Dفدلل( ,' gWلل=ا!لا رلييmتب oدلح, للليف1 7رفلا ع5!لا ن' Qس2ي مH&م دحا!لا نV <S!عدلا ى)ع رX` _!قDلا /اXسب GMسلا
<نيقفا&ملا !ع!ب رتmي ,' gني&مEملا 5ار#' /ا3ف$
GMللسلا, <0للعد` eرللح ."لل#$ا 0للل, 0للما=$ اH>لا <+عدKي Q2لا 9, Q2لاب Tيل gامير1 ارI ن!كي ن' نمEملا نم دير( S!عدلا
<+ب ا8رم' 7Mلا 7!قلا ادع$ا نع اديDب لا 0مح5 /ا6ف مHDسي /اXس?لا
™مي)# Q)قب لا ى(' نم 9إ ن!&ي 9, _ام Wف&ي 9 .!ي ن!ثD?ي .!ي ي8OK( 9,˜ a ."سلا +ي)ع مي4اربإ S!عدل 0ياكح ىلاD( لا _ا=

<
g+ل!لل#5 Qلل2ي, +لل?2ي g+باMع FاKي, +تمح5 !*ري g+برب نAلا نس2ي 7Mلا نمEملا Q)= !4 SرHXملا 0&سلا +&ي?( ام1 مي)سلا Q)قلا
<اHمع, اH>لا 0عام* /ا&?ل Fرص&م oدH*, gل*, Oع لا +م4 <م&ي 9, geاتmي 9, gدس2ي 9, gنيم)سملا ى)ع Tس>تي 9
<ن!&مEملا لhافتي +ح"d, Q)قلا 0م"سب,
<+للي)ع رللXف, لللا o5دلل= .اللع ي?لل4, ادDت#ا jا&4 RدHلا, 0محرلا يق)تل ي?)قلا oادDت#ا Rدم ى)ع Z=!تي ىلاD( لا نم /رملا Pح
0للمر2لا @الل2ف&ل +لل6يرD(, goريHX(, gQ)قلا /اف3ت#ا ي?س1ا ادDت#9ا نم, <eا4!لا ميركلا لا نم لكلا, <ي?س1 ادDت#ا jا&4,
Wللh, يتلللا Wللhا!ملا يف oا!# ام |رC, gل*, Oع لاب م-ادلا B)Dتلا, 0)فmلا نم 0Aقيلا <ر1Mلا 0&ي8iمXلا, </اف3لا نqرقلا <0يHل$ا
</يl ل1 عر3لا اHيف
نللمع !فDي, g+تبار=, +ت?2d 7,; ر>Hي 9, نيم)سملا 7اDي 9, ندس2ي 9 gعا?(9ا +*اH&م, gعر3لا +Xباh, gلا +م4 نا1 نم
<+مرح نم يXDي, g+DX= نم لصي, g+م)}
عرلل3لا يتفتللس( لللب g9اللDف8ا لللDف&( 9 S5الل( @ايللصKl, gرللA&لا 0لل2*ا5 _!قDل 0*ا2ب ي4 ام1 g0مHلا 0يلاع e!)قل 0*ا2ب S!عدلا
<Q)قلا 0م"# ى&Dم اMHف /يl اHي&ثي 9 n6م nمOع ا;إ ىتح gربدت(,
-ر=هلا : ,و-ل-لاو ةي-ا-لا ةب·~لا
0يم"لل#إ S!2للd ن!مللسي Nالل&لا Mلل`', gر(افلا يuا5!لا ."#$ا @ا?# نم نيم)سملا 0Aقي 0يم"#$ا @اDمت>ملا يف مD( نwا @M`'
.اكح oد&سي 7Mلا يم#رلا ."#$ا نع Oيمتملا Z=!ملا اM4, 0مVا ى)ع J,رفملا W=ا!لاب ىhرلا نم ملاDلا رA&ل 0تف)ملا 0?Hلا oM4
<+يلإ ن!عدي, ر?>لا
!1رلا _اح نم Sاعدلا 0?2d يف م)سملا لقت&يف <لا /اl نإ اM4 ديد>تلا نر= 0?تع ى)ع j5ا?ملا eا?3لا نيب اDير# S!عدلا ر3ت&(,
ىلللإ g+ل!للم`, o!للD=, g+(اللقي!م, يللhاملا نللع ع"=$ا ىتح gني&مEملا ىلإ ليملا, g."#$اب .امت49ا ىلإ S9ا?م"لا ,' ا2ل$ا ,'
<+)ي?# يف اH>)ل Oف2تتلا, gلا ىلإ 0ب!تلا
نللمل ىللق?ي اللم, <Sرلل>Hلا ىلل&Dم دلل>تي اMك4, <+م"#$ +تي)4ا* نم مH&م دحا, ل1 n)ق8 Sر>4 نييم"#إ نwا +8!مسي نم Sايح يف
رللمVا ىللق)تي, gنير*اللHم)ل _,Vا G;!للم&لا Zلل3تكيل م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd +ل!ل#5 Sري#, لا eات1 يف رA&ي ن' 9إ +(ر>4 nم(
1
gنارمع _q 187 .
2
geاOحVا 7 - 8
3
g/ارD3لا 89
نلم ن!لل,Vا ن!قبالسلا,˜ a ىلالD( للا _ال= <0ليKي5اتلا 0لفي}!لاب .!لقي, 0يصK3لا ‹مقتي, g+ب ا,دع, 7Mلا دع!لا, مHيلإ +*!ملا
™+&ع ا!h5, مH&ع لا يh5 ناسحpب م4!D?(ا نيMلا, 5اص8Vا, نير*اHملا
b
ل)س( 0ي8اكمإ, oاh5 يف ا8اكم +8ا2?# ا&ل jر( اHف <
<•ي5ا( يف S;!?&م M?8 ا&لاي*' ام <ناسحpب مHعا?(ا vر3ب g015ا?ملا ىXKلا :)( ى)ع 5ارمت#ا,
نير*اللHم نللم لللا دلل&* ZXللصي 0H*ا!ملا يف, <اHف-ا}, د>(, gنqرقلا يف S5!1Mملا @ا•فلا د>(, gنامي$ا د>تب ."#$ا د>تي
نللم لللا eOللح JرللDتي, <نيقفالل&ملا نللم الل&يف N!لل#دملا +بOح, gG5ا` نم نيرفاكلا ناXي3لا eOح ن!)(اقي, ن!م,اقي g5اص8',
eOلح JرللDتي, <نيقفال&ملا نللم ال&يف N!#دملا +بOح, gG5ا` نم نيرفاكلا ناXي3لا eOح ن!)(اقي, ن!م,اقي g5اص8', نير*اHم
<مHتيرK#, Tعا&لا م4!15, gمH("فI يف ني5اسلا eارعVا 5اك8$ لا
Sرلل>4 اللHD?ت( g0لليا5$ا 0يق)Kلا 0ي8امي$ا ارفVا Sر>4 5ايت`ا, j!)#, ى&Dم ي4 لب gى6ق8ا اديرف ايKي5ا( اuدح Sر>Hلا n8ا1 ام
_,' ن'دلب الم1˜ <S!ل?&لا GالH&م ىل)ع 0لف"Kلا Sاع$ اH>لا Zd ن!كتي, <مHDم +ماAت8ا, gمHيلإ +مام68ا, g+(!`إ !28 مH&م ل1
™ني)عاف ا&1 ا8إ <ا&ي)ع ادع, goديD8 B)`
f
<
WللXق&( ىتللح Sرلل>Hلا WXق&( 9˜ ,,ا !ب', م)سم oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <اHل يm?&ي ام, Sر>Hلا nDXق8ا ام
<™اHبرmم نم Tم3لا W)X( ىتح 0ب!تلا WXق&( 9, 0ب!تلا
WللXق&( ىتللح Sرلل>Hلا WللXق&( 9˜ ,,ا !للب', م)للسم oا,5 اللميف م)لل#, +ي)ع لا ى)d _!#5 _ا= gاHل يm?&ي ام, Sر>Hلا nDXق8ا ام
<™اHبرmم نم Tم3لا W)X( ىتح 0ب!تلا WXق&( 9, <0ب!تلا
Sرص&لا a ن!u"ثلا, 0ثلاثلا 0?D3لا
9, مللHيلإ ر*الل4 نللم ن!لل?2ي مللH)?= نم نامي$ا, 5ادلا ا,'!?( نيMلا,˜ 5اص8Vا Zصي ىلاD( لا _ا= د>ت( 0في}, a Sرص&لا اMك4,
<™ن!2)فملا م4 :•ل,iف +سف8 cl \!ي نم, <0dاص` مHب نا1 !ل, مHسف8' ى)ع ن,رuEي, ا!(,' امم 0*اح 5,دd يف ن,د>ي
b
مللHتي5; +لل&م ن!للم2ي اللمم o!للم2ي, o,,Eللي ن' مHيلإ ر*ا4 !4 نإ o!Dياب, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 S!عدل 5اص8Vا eا>ت#ا
نللع €للت&ي الم, gلللCا?لا 7دلل2(, R;Vا لللم2(, ر?للصلا اللH* 0للكم يلف نالل1 ن' دDب لماكتملا اH>لا •ي5ا( 'دتبا :لMب , <م4/اس8,
<اHXhا نم 7د2تلا
نير*اللHملا Sاعدلللا Qلل2(, gناللميVاب ى)2ت( 0مVا يف Sريص8 Sدعا= ملاDلا يف ديد>تلا +(!عدل لا /اl نإ Qي>تسي ادI, .!يلا :لM1
<لا ن;pب !ع!ملا رص&لا ىتح 01ر2لا معد(, gاHسف8 ى)ع رuE(, g7,E(, g+ل!#5, لا ىلإ
عاXتلل#ا اللم gاللH)1 0للي)4ا>لا ل?ح WXقب +ل!#5, لا ىلإ +(ر>4 نع ن4ر?ي ن' +يلإ Q)X&ف <اH)1 نامي$ا QDl ى)ع يبري نمEملا,
5اللص8Vا ل-الل6ف نللع يلل)مDلا ري?Dتلاللب +(رللص8 نع ن4ر?ي ن' :ل; ل?= +يلإ Q)X8, <اH>لا لحارم نم 0&يDم 0)حرم ل1 يف اH&م
<0ميركلا 0يwا يف S5!1Mملا
ناللميpب مHق?لل# نللم ىلل)ع Bللح د>لا 5اص8xل, <0ف"Kلا ى)ع نيم)سملا لمl مث)ي .!ي لا /اl نإ 0Dيب مu g\اثيم, دHع 0*5 لكل,
7اللم ن,اللD( S!لل`' <5اللص8Vا, نير*اHملا نيب م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ى`q ام1 مH?`اEي, gلا يف مH?2صي ن', gSر>4,
<يم!ي يlاDم, g7!بر( ي="`' g7!&Dم,
ىلل)ع مHلل6Dب لللا يللف eالل2تلا Bح مHل, gcلاصلا مHف)# ى#ا!( ام1 Tف&لا, _املاب ا!#ا!تي ن' gzDب ى)ع مH6Dب Bح لا د&>ل,
<zDب
+تعاللC ن', gSالل?ع o5,الل3(, مHDم +2dا&( ن', gSا?ع +(!`إ +?ح ن' مH&م ل1 ر?تDي نيح Sد4ا>ملا 0يدم2ملا 0?صDلا Zيلi( متي,
<Sا?ع ا&م رمVا يل,V
ةعا=~لا :,و-ل-لاو ة·بارلا ةب·~لا
1
g0ب!تلا 100
2
g/اي?8Vا 104
1
g/اي?8Vا 104
U مH-اXع, م4اH>ل ل*, Oع لا ركl _اي*Vا !)تتف +بات1 يف لا م4ر1Mي ن' ا!ق2ت#ا مب 5اص8Vا, ن!ل,Vا ن,ر*اHملا لDف ا;ام
ادDتلل#"ل 0عا>لl <@!للملا 0H*ا!م, 0?قDلا .ا2ت=ا نم مHت&كم 0عا>3ب مu gZ)Kت( 9 +ل!#5 رم', oرمV 0عاC, gBuا, لاب ناميpب
<نيي&س2لا Rدحإ اH8إ نيقيلا اH(!=, اHثعاب, ا4Oفاح نكل gQيص8 اHيف 7رXفلا
• +لل&م nفللص8' 9إ دللح' ي8~5اللب اللم يلل8إ ام' _ا= • n8' a ا!لاقف U Nا&لا W>l' نم˜ a QXKي !4, +&ع لا يh5 ي)ع .ام$ا _i#
+برل6ي, oEلXي oEل>ي ىل&Dم oEلXي ن~, ىل)ع’ oEل>ي اMلHف ^ير= +(M`' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 nي'5 دقل• ركب !ب' +&كل,
اMل4 _!لقي, gاM4 Wفدي, اM4 eر6ي <ركب !ب' 9إ دح' ا&م ا8 ام لا!ف • U ادحا, 0Hلwا لD>( n8' a +ل ن!ل!قي, <oاق)تي اM4, ‘+)*رب
nكللسف U رللكب !للب' .' للل6ف' ن!عرف _q نمEم' لا م1د38' a _ا= مu gي)ع ىكب مu U لا يب5 _!قي ن' "*5 ن!)تق(' مك)ي, a _!قي,
<5اO?لا oا,5 ™+8اميإ ن)Dي اM4, +8اميإ متكي jا; • +&م ري` ركب يب' نم 0عاسل لا, a ي)ع _اقف <.!قلا
• نمu 0عا>3)ل g/ادت=9ا, اH3ت#9ا, لي!Xلا لمiت)ل ]يدح اM4
ا4ري?D(, 02لاصلا ايLرلا Bيدص( a ن!u"ثلا, 0سماKلا 0?D3لا
ىلاللD( لللا _الل= <نادلليملا اM4 G!ل!ل نمu ناديملا :ل; يف ‚ا?تلاف <ىلاD( لا نع يق)تلا ناديم ىلإ لCا?لا 0ع5اصم ناديم نم لقت&8
™ني&للس2ملا 7Oلل>8 :لMلل1 ا8إ <ايLرلا n=دd د= مي4اربإ اي ن'˜ ا&يا&ف˜ a رم' ام Mيف&تل ."سلا +ي)ع مي4اربا دDت#ا ن' دDب مي4ارب$
<ناسح$ا @ام# نم ايLرلا Bيدص( +8ا2?# لD>ف
Rرلل( ,' نمEملا ا4اري ايL5 g02لاصلا ايLرلا, <ايLرلا يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 7دHل 0صصKم eا!ب' ]يد2لا Qت1 يف
<ر3?لا نيب 01رت3ملا ."حVا ريI g+ل
<لا ىلإ BيرXلا j!)# ى)ع +D>3( gcلاصلا د?D)ل لا نم يح, ي4 <S!?&لا نم /O* 02لاصلا ايLرلا
<م)ل#, +لي)ع للا ى)لd للا _!#5 اHب متHي نا1 ام1 اHب .امت49ا, geاwا :)( Sاعارم يm?&يف <0dا` 0مرح, 0ي!?8 eاq ايLر)ل,
مHي)ع ل?=' c?صلا ى)d ا;إ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1 a _ا= eد&* نب Sرم# نع ,ا !ب', 7Mمرتلا, ناKي3لا R,5 دقف
<™02لاصلا ايLرلا 9إ S!?&لا نم 7دDب B?ي مل +8إ˜ a ,ا !ب' ا~ ™U ايL5 0ح5ا?لا مك&م دح' R'5 ل4˜ a _اقف +H*!ب
نللم +للبرقب, g0للي,ر`Vا SاDللسلاب oرلل3?( الليL5 +للمHي 7Mلا <ملاDلا ‚ادح' نع Sر?Kملا ايLرلاب B)Dتي 9 ىلاD( لا Q)C يف \اصلا
Fارتع9الب _الي*Vا Sرل1ا; +لل nلAفتحا نلم مH&م ن' د>( 0با2صلا Q=ا&م نم ن, ام ]يد2لا Qت1 يف رA8ا, <+&ع oاh5, g+ب5
• الليL5 رلل>م a Qللي•كلا 7املا _!قي <م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا Qي?2لا +ل ا4ر?ع, g+ل nيL5 ,' ا4q5 ايLرل ميADلا ل6فلاب
Sالليح يللف 0لليم4' نم ايLر)ل ام Rر8, gم)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا Sري# 'رق8, gنqرقلا 'رق8 ا8د&Dف ن28 ام' U ايLرلا R,د* ام,
<eا?لا اM4 !4 ام8إ ا&ل اح!تفم يقب 7Mلا Qيmلا eاب ن' FرD8 gني&مEملا, /اي?8Vا
<0Dير3لا .اكح' نم اف,رDم امكح اHب ن!)XDي 9, gاديد* امكح ايLرلا ى)ع ن!?(ري 9 ني=اصلا نكل
•0مك2لا :)تب ا&ل نمف </ا3ي نم لا اHي(Eي 0مكح, م)ع ري?Dتلا, <اري?D( Gات2( RLرلا نم ريث1
c?لص( ن' 9 gالH>لا 0للي8, نامي$ا _اص` ا&يف W>3( ن' اHتفي}, <رm( 9, رس( @ار3?م ي4 ام8إ g"مع ايLرلا ى)ع ي&?8 "ف اMHل
<.اكحVا 5دصم
ة·بارلا ة-~=لا
J-بلا
ةيبرت J-بلا
/يل3لا _Mلتبا _القي <!*رملا ل6فلا لباقم يف +ب 08اHت#ا +ب !>لا, /ي3لا /اXعإ 0mل ا4ا&Dم <7!?&لا ]يد2لا يف @5, _Mب 0م)1
<oرقتحا
<Tف&لاب اH>)ل 0مدقم !4, _املاب اH>لا اHيف ل`دي, g\اف8$ا نم +ب لا رم' ام 0)صKلا oM4 يف ل`دي,
: -و-فلا
<اDم*, Sرفم, 0ث8Eم, Sر1Mم @ارم n# نqرقلا يف @5, ىتف 0م)1
ىلل)ع _دلل( 0م)1 يHف <ZHكلا eا2d' اHب Zd,, ىتف +8iب ."سلا, S"صلا ل6ف' /اي?8Vا Wيم*, ا&ي?8 ى)ع, +ي)ع مي4اربا Zd,
Zd, ام1 <لا ىلإ ا,ر*ا4, رفكلا ا!DCا= 7Mلا ني&مEملا 0يتفلا 0عا>l, g.ا&dVا رس1 7Mلا لا ي?8 0عا>l gB2لا يف 0عا>3لا
<."سلا امHي)ع Wl!ي ى#!م ىتف مHفرl', g0مدKلا ل4' @ايwا ر-ا# يف S!تفلاب
ىلللإ اللHب دصق8, <لا لي?# يف +ح,5 _M?ي, .ا&dVا رسكيف g@!IاXلا ى)ع /"Dت#"ل نمEملا Wفدي 7Mلا Tف&لا .ر1 S!تفلاب دصق8
<مHل Z&كلا 0•C!(, gمHتمد`, gني&مEملا Wم Bفرلا اM4 Q8ا*
™نيرفاكلا ى)ع SOع' ني&مEملا ى)ع 0ل;'˜ <Whا!تلا, 0عا>3لا يتفd نيب ن!Dما>لا م4 نايتفلا
b
_اللتق)ل +للب ن!مدللقتي Ni?لا +*!ف <
مHلاللم ن!لMلل?ي, <اللHب ا!م,اللسي ن' نللم ‹لل`5' اللH8V لللا نيدللل /ادللف مHسف8' ن!لM?ي <نيفD6تسم)ل “اب 0مدKلا +*,, gS!عدلا نع
<Sا#ا!م, 0مد` نيم)سم)ل مHت=,,
للا ي?ل8 اMل4 <للCا?لا .دلHل 0عا>ل3لا S!لتفلا oMلHف Bل2لا \القحإ, لCا?لا _اXب$ ا&مu +سف&ب نيHتسي .ا&dVا رسكي نم B2لا ىتفلا
<."سلا +ي)ع مي4اربا
<اق)`, ار?d ديرتف /ا&?لا S!تف ام'
<0لي!&تفلا ا&لhارم' نللم يل4, gSرuVا, 0ي8ا8Vا, c3لا ى)ع ى&?( Tيل, <0مVا /ا&ب Sاع$ ادI ن!&مEملا 7ا&ي 0)2&م @اDمت>م يف
<م)#, +ي)ع لا ى)d Qي?2لا ىفXصملا يف لماكلا +*;!م8 د>8 gليم* B)` ى)ع ى&?( ام8إ
اللك8إ • ادب' لا :يOKي 9 لا, "1˜ a oايا>سب Nا&لا Fرع' ي4, gيح!لا نم اعOف W*5 نيح اH&ع لا يh5 0>يد` ا&م' +ل nلا=
B2لا Q-ا!8 ى)ع نيD(, gZي6لا 7رق(, g.,دDملا Qسك(, ‘رفسلا نع O*اع !Hف g+ل 0با 9 نم !4,’ لكلا لم2(, gمحرلا لصتل
7Eلل(,˜ a Rرلل`' يف, ™]يد2لا \دص(,˜ a 0يا,5 يف <ام4ريI, ناKي3لا oا,5 ™‘‡5اC +ي)ع 'رC نم ل1, Gات2م ل1 دعاس(’
<™08امVا
للقu لللماح !لل4 لللب <0لل)حا5 اللHيف دل>( الك( 9 يتلللا 0-الملا لللب$ا oMل4 نم ىتفلا Tيل <+(!`إ 7دفي, gWم>ي, gلصي, gلم2ي ىتفلا
نللمف <™R;Vا, نملاللب مك(ا=دللd ا!لل)X?( 9 ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ىلاD( لا _ا= <+)مع دسفيف /اXع +(!`إ ى)ع نمي 9 مu <0عام>لا
™اMلل1 ن"فل nلل)Dف˜ a 0لل*اح ن,دب ]يد2لا JرDم يف :ل!=, <02-ا5 _M?لا 0)ص` نم مl ام ا4ر1Mي مu @امد` +(!`$ .دقي نا1
0للu"u˜ a _ا= +8' م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا نع 5; يب' نع ن&سلا eا2d', م)سم, دمح' .ام$ا R,5 <لا د&ع _امعVا لX?ي امم
!ب' _ا= <‘@ارم ‚"u م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا4'ر=’ ميل' eاMع مHل, gمHي1Oي 9, 0مايقلا .!ي مHيلإ رA&ي 9, لا مHم)كي 9
Z)2لاب +تD)# Bف&ملا, نا&ملا, ل?سملا˜ a _ا= U لا _!#5 اي م4 نم • ا,رس`, ا!با` a 5;
.اللم' o/اXع ر1Mي, يXDي ن' +تفd نم 9, <نمEملا @افd نم Tيل اM4, gNا&لا ى)ع ر?كتسي +ب!u _!Xي 7Mلا !4 o5ا~إ ل?سملا
<+تD)# Wي?يل Z)2ي, eMكيف ^mي 7Mلا 9, <رKف)ل Nا&لا
دD# ي&ب دف, ن' 7د=ا!لا ر1;, <."سلا امHي)ع ى#!م +ل!#5 0مدKب +فرl ن' دDب Wl!ي oد?ع S!?&لا لا ى(' د=, <+(!`إ .دKي ىتفلا
رلل62ي مللل نالل1, gم4رmd' مHDم, o,Lا>ف gمHلاح5 يف لا _!#5 مHيلإ ]Dب gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ا!Dياب ن' دDب ميM4
+لل8إ gلللا _!لل#5 اي ا&)قف˜ a _ا= <."#$ا ى)ع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wيا?ف gريmصلا .دقتيف <_احرلا يف o!ف)` مH8V 0Dي?لا
ى)للd لا _!#5 /اع gنqرق)ل ا8'ر=', ا8ر?` لا, نا1, a _ا= <™+ي)ع لا j5اب <مHما` .!قلا رmd'˜ _اقف <ا&ما` +8إ, ا8رmd'
<™م)#, +ي)ع لا
دلل= يلل8إ a _اللقف • لللDف( 9 a +للل nلل)قف <ي&مدKي ناكف gرف# يف ي)>?لا لا د?ع نب رير* Wم n*ر` a _ا= +&ع لا يh5 T8' نع
اMلك4, <+تمدل` 9إ مللH&م ادللح' Q2لd' 9' nليلq ‘oرص&(, +مدK( 7'’ ا•يl م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رب W&ص( 5اص8Vا nي'5
<‘م)سم oا,5 ]يد2لا’ g."#$ا .دKي نم 0مد`, ."#$ا 0مدKل ن!ع5اسي رصع ل1 يف لا د&*
Fر3لا, _املا
<Nالل&لا ىلل)ع +-"Dتلل#9 +لليلإ لللا رللA&ي 9 ر?كتملاللف <لا ىلإ 0?قDلا .ا2ت=ا نع نايسف8 ناق-اع Nا&لا د&ع Sدم2ملا Qح, _املا Qح
S5الل62لا /الل&ب ا,دلل?Dي ن' مللH&م ىلل*ري لللب g0مVا ى)ع Sر?>تم 0ف-اC ا!8!كي ن' مHل اري 9 لا د&* نم ديDب لا نم ديDب ليK?لا,
1
gSد-املا 54
ن, نللم اللباب5' Nا&لا zDب MKتي 9, g/اي&IVا نيب 0ل, _املا ن!كي "ف gNا&لا نيب 7,استلا S5ا62لا oM4 cم"م _,iف <0ي!`Vا
<لا
<نيفD6تسملا /ارقفلا نير?كتسملا /ايرuVا _"mت#ا, SرuVا, 0يق?Xلا 0يعامت*9ا ا&hارما نم
اللم4, gر?للكتلا, cلل3لا يتلل)ي;5 نع مHمم4 Wفري ل*, Oع لا ىh5 ى)ع مHdرح <+تمد` يف, ني&مEملا 0&تفلا ناكم QD3لا [#,
<0•ي8دلا N!ف&لا يف ناتم#
اللم˜ a :لللام نللب QD1 نع 7Mمرتلا, دمح' .ام$ا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <+8"1i(, نيدلا نابرK( ا&تم# ام4
<™+&يدل Fر3لا, _املا ى)ع /رملا yرح نم اHل دسفiب م&I يف "#5' ناD-ا* ا&?-;
•."mلا e5 لا م#اب
<‘د4Oلا eات1 يف م)سم د&ع ا4رA8ا’ ."mلا, Q4ارلا, رحاسلا, ,د`Vا eا2d' 0ص= م)سم, دمح' .ام$ا R,5
Qلل4ارلا Rر?8اللف <‘@!ملا +ي)ع Fا`, .ر4 oرحا# نا1,’ رحاسلا Qص&م يف +تمدKل ام"I /يHي ن' ا5' :)ملا ن' 0صقلا REم
QDلل3لا ىلل)ع eMللكي, oد?Dي ن' ."mلا نم ديري :)ملا <اHع~ا&( S!عدلا, oاسفإ دير( 0ل,دلا <."#$ا ى)ع oاب5, لا ىلإ ."mلا اع,
<لا ىلإ دي?Dلا +*!ي S!عدلا ل*5, <+(!mفاC 5ر?يل
<+)ت= _,اح, +&ي نع W*ريل 0&تف, <cلاصلا ل*رلاب ."mلا 0="ع :)ملا Z31 ن' ناكف
Nالل&لا Wللم>ي ن' gدللياكملا نللم +ي>&ي نا1 لا نV +)ت= نع O>ع د=, g:)ملا ىd,iف S!عدلا ىي2(, !4 @!ميل +سف8 ."mلا _Mب ا&4
<عا>3لا ىتفلا Z=!م نم R'5 امل نيدلا يف +)1 QD3لا ل`, ."mلا @ام, g:)ملا لDفف <مHمام' +)تقي,
0للصقلا يف ‹Kl ل1 <اH(/ارقب ى)ست8, ا4'رق8 ن' 9 gاHب دlرتس8, اH)مiت&ل م)#, +ي)ع لا ى)d مAعVا يبرملا ن' اHحرC 0ص=
<لCا?لا, B2لا نيب 7دبVا عارصلا يف د>تم 5ركتم 0في},, Z=!م ىلإ Oمري Bح ي4, g0ي!?&لا
<B2لا Q8ا* نم اH>لا نايتف, S!عدلا _ا*5, gلCا?لا Q8ا* نم ر?>لا امكح, /!سلا /ام)ع
ا4Lالل6ع' دC, 0عام* ا&ل نا1 ىتم gQس2ي 9 +8ا2?# +)ي?# يف +لام يXDي, gلا لي?# يف +سف8 +ي)ع ‹`ر( لي* ا&ل نا1 ىتم,
<ديD?ب M•م!ي +)1 نيدلا ى)ع ."#$ا 5!H} امف 0)حرلا نمu نا1 امHم ىلاD( لا ىلإ رفسلا ى)ع مHمOع
لا لي?# يف 0قف&لا
للل1, gن!=اللصلا 9إ +ل zH&ي 9 مA&ملا 7اH>لا لمDلا +مHف8 _,Vا Nا&ي$ا دDب <+يhام @اف)Kم +Dم, لا د&* ىلإ دفا!لا /ي>ي
<اي)مع +ي)ع ن4رب نإ 9إ 0=دd FرDي 9 \اd
_ا!لم' Wفدلي ن' +ليلإ ال&?)C اللي&I نال1 نpف <اي>ي5د( +)` نم o/اXع 0?س8 Wفر8, g.اAت8اب 0عام>لا @اقف8 يف م4اسي ن' +يلإ Q)X&ف
gاي>ي5دلل( +لليفرلا +لل3يع @اللقف8 نللم zللفKي ن', g@اللمHملا يللف _Mلل?ي ن' +لليلإ ا&?)C, <.!)Dملا 7رH3لا Qيص&لا ى)ع Sاي~ Sا1Oلا
<0عام>لا ىلإ _!2ي,
nلس#' _ا!لم' 0لعام>)ل n8الل1 ىتللم, <QD3لا @اعر?( ى)ع مu gاH-ا6ع' @ام4اسم ى)ع 9إ اH(اقف8 يف دمتD( 9 Sد4ا>ملا 0عام>لا
<ايام لقتس( ىتح ا4ريI, 0يح"ف, 0يعا&d, 0ي5ا>( 9!d' اHب
للل1, 0?Dلل3لا, Sرل#Vا @ال*اح 5ا?تع9ا نيDب M`iي 0عام>)ل يلاملا ميA&تلا, <نكم' امثيح S!عد)ل ا=,د&d cتفي ن' !6ع ل1 ى)ع,
<اسف ل1 0&Aم ىh!فلا, <08امVا Wم ي3م( 0=دلاف <@اCايتح9ا م4' نم @اي!تسملا
\دللصل _,Vا نالل4ر?لا ىللق?ي _Mلل?لا نللكل <+4!لل*, يللف Bف&ي ل 9ام 0مVا _ا!م' ن!ك( gلا د&* دي يف 0ل,دلا, S!عدلا Wمت>( نيح,
<™نا4رب 0=دصلا˜ ن' cي2صلا ]يد2لا يف ا&ي'5 د=, <ني=اصلا
اميظنت J-بلا
<SريKلا 0?صDلا 0يبرتل ىل,Vا 0)ي#!لا, _,Vا 5دصملا !4 @اريKلاب اع!X(, goدHDب اماOتلا امHلMب, gS!عدلا Qصع دH>لا, _املا
<ا6ي' 0ل,دلا ل?قتسم دH>لا, _املا,
: _و=-لا
<0باH8 Sر?كتسم 0ق?C <W-ا&صلا نم مH(د-ام نم ل1iي, gمHبا15 يف ريسي نم, gر?>لا .اكح اH?H&ي _اOي 9, نيم)سملا _ا!م' QH(
gلللكلا لللم2( 9 g€ت&( 9, :)Hتس( <[)ستلا, ي?&*Vا QH&)ل [-ا#, ن!ك(, gنيم)سملا @اريKب رuiتس( 0X)ستملا 0ي)يفXلا 0ق?Xلا oM4
<نيي)4ا>لا اH-اف)ح cلاصم, اH2لاصمل ا4رKس( نيم)سملا !H* <اH??#, @9"كلا لd' ي4 لب
<يم"#$ا _دDلا, g0يم"#$ا S!`Vا, gيم"#$ا ريKلا, يم"#$ا مك2لا, g."#$ا دHع gديد* دHع _ا?قت#9 iيHت( 0مVا
<يم"#$ا _دDلا, g0يم"#$ا S!`Vا, gيم"#$ا ريKلا, يم"#$ا مك2لا, g."#$ا دHع gديد* دHع _ا?قت#9 iيHت( 0مVا
<لا _O8' امب مك2لا Jرفل 0ل,دلا 0X)# _امDت#ا +فد4 مك2لا ىلإ نيم)سملا Zح~
<.,ر2ملا, .!)Aملا Fاص8إ, g_دDلا !4 Wمت>ملا Bح يف _O8' ام,
<0ل,دلا ناX)سب اhرف g_دDلاب ا&ل oرم' يف ل*, Oع ل 0عاC gناX)سلاب لا عOي امم يعامت*9ا م)Aلاف
/ا!لل# gر?لل>لا .اللكح ن' ىلل)ع ‚ادللحVا nلل&4رب دلل=, <ر-الل>لا مك2لا اHف)Kي يتلا Jرملا, لH>لا, رقفلا S!>ف g0D#ا, S!>ف ىق?(,
يلف Wي5Mلللا لل3فلا ا!)ل3ف gاH=رل3ل ا,د&تلل#ا, ي1ارتl9ا Wمقلا .اA8 ا!hرف ,' g0ي)4ا>لا eرI Wم ا!فلا2(, 0يلار?ي)لا 5اDl ا!Dف5
<@اH?>لا ل1 ى)ع, 7~اmلا ي8!يHصلا ,دDلا .ام' ا!)3ف ام1 g@اريKلا Wي~!(, اصت=9ا ناديم
ملل)} نللع دللل!( 7Mلللا يللق?Xلا دللق2لا S!لل>ف, gر-املل6لا اللسف, \"`Vا 5!4دلل( S!لل>ف, g75الل62لا, 7اللصت=9ا Zلل)Kتلا S!لل>ف
oدلليEي gنqرللقلا ع~ا, يلل&mي اللم8إ goدللح, ناX)للسلا ع~ا, اHللسمC, اHقييلل6( يف ي&mي 9 0يح,5 g0يق)` g0ي!&Dم S!>ف gنير?كتسملا
<S!قلا ع~ا,
<نqر= S!عدلا, ناX)# 0ل,دلا
دللي Zلك(, ,دللDلا دلي1 W=د( +ب افي# S!عدلا دي يف 0ل,دلا c?ص( ن' نq, <ناX)سلا دييف 0?Dل +يف S!عدلا n8ا1 نم~ لا /اl نإ ى6م
<S!قلا, ريKلا W&ص( 0لq, gلmتسملا
رللمVا مللك2ل SO*اللع 0للh5اDم, gc)للdVا يللف @"مiلل( 0لل15ا?ملا S!2صلا دDب ام4 9, <@"م(, Pع, لا ىلإ S!عدلا, ."#$ا ام
نللم 0للمVاب الم رلليmتل 0للم~"لا @ا/الفكلا, @ار?للKلا مللك2لا ىللإ _!للd!لا للل?= ن!•يHي ناديملا ىلإ ن!لO&ي لا د&* <7ر?>لا W=ا!لا
<اH8,El ريبدتل, Jارم'
نللع 0للف)Kتملا @ا!لل>فلا د#, g0يعامت*9ا, 0ي5ا62لا, 0ياصت=9ا @امHملا ~ا>8$ اH?8ا* ىلإ QD3لا S!عدلا %?D( _!d!لا دDي,
<0&تفلا ن,ر=
<نqرقلا Oفا2ب ع!Xتلا gناX)سلا 0عاC Q8ا* ىلإ <9Mب ن!&مEملا +لM?ي ام gاhرف 0ل,دلا +hرف( ام Q8ا* ىلإ
9 يتلللا مH(اللم !لل4, QDلل3لا 0مد` يف gنيفD6تسملا 0مد` يف اH8!D6ي, g0ع!Xتملا م4!H*, مH(ا=اC ا!Dم>ي ن' يm?&ي لا د&*
<لا د&# دDب J5Vا ى)ع م4د&#, gلا دييi( دDب Q6&(
/الل>Hلا مللي)D( Q2للصي ]يح مي)Dتلا اH* لقح يف S!عدلا 0)حرم, 0H*ا!ملا 0Dي?C Qسح 0ي!H* ,' 0ير# gWي5ا3م 0عام>)ل ن!ك(
ن!لd يم"ل#$ا FالفDلا, 0يم"لل#$ا S5الHXلا ن' ن!فDلل6تسملا ملل)Dتي ]ليح gFاDل#$ا, 02لصلا ‡ا?م لقح يف, gنqرقلا مي)D(
</اXع, S!`' ."#$ا ن' ن!فD6تسملا Z3تكي T-ا?لا, F!H)ملا, ميتيلا 0ياع5 لقح يف, gRر`', اي8 ناس8Yل
نللم يلل4 ]لليح 0للمVا, gال6ي' Q4Mلل( 9, <ام4دللح, مA&ملا ع!Xتلاب 9, 0=دصلاب Q4M( 9 0يعامت*ا 0•ب,' Jرملا, رقفلا, لH>لا
0)يلل#!1 ع!للXتلا ~ر?ي gني&مEملا دي يف S!عدلا, 0ل,دلا عامت*ا 5اAت8ا يفف <ن!&مEملا اHكسم', n2)d !ل, 0ل,دلا !H>ب gZ)Kتلا
jرلل2ي, gني&مEلاب Nا&لا 0قu %يHي gلحارملا ر-ا# يف ع!Xتلا رمتسي مu <لا ىلإ S!عدلا, +ب ZيرDتلا, g."#$ا Qي?2( ل-ا#, نم
g0للل,دلا !للH>ل "مكم ايلل#ا#' اCال38 0يم"لل#$ا 0للل,دلا .اي= دDب ع!Xتلا رمتسي مu <مHف)` مHفح~, gمHل!ح م4افتلا, مHيلإ مHفCا!ع
<_ا!C, .اس* @امHملا, <0ل,دلا +ي)ع 5دق( 9 ام ~ا>8$ 0ي?Dl 0•?D(
0للي*ات8إ @اللي8,اD( ملليA&(, g0لليري`, 0للي5ا>(, 0لليح"ف @اللي8,اD( ملليA&( g0لل)حرملا, @الل8اكم$ا Qللسح gيع!للXتلا لللمDلا لملل3ي
ي)`ادللا نلمVا ىل)ع eا?لل3لا Qي5د(, g0يعا&d @ادح, ميA&(, gاHتح"ف, اHيق#, J5Vا |"صت#9 _امع' ميA&(, g0ي1"Hت#ا,
@االيقلا ال8iي4, gالH?يلا, رييلستل 02لالصلا رلCVا ال8iي4 ا&لسف8' دل>8 ."ل#$ا 0ل, .!ق( .!ي <0يم&تلا @امHم ر`q ىلإ <ي*5اKلا,
<دH>لا, _املا _Mب g_M?لا ى)ع S5د= نم QD3لا د&ع ام Gار`إ ى)ع S5اقلا 0ي?D3لا
اM4, <oدH* €-ات8 نم Rري امل +مOع 7!قي اMHف gcلاd €ت&م !6ع +8' يع!X( ع,ر3م يف o!ف, د&ع +فD68 نيح نمEملا رD3ي
jرتللي 9' Qلل>ي <0لليفيلiتلا 0لليمي)Dتلا 0للي8امي$ا 0لليح,رلا 0لليبرتلا Q8الل* ر`wا Q8ا>لا دDب 0يبرتلا يف 75,ر6لا ي)مDلا Q8ا>لا !4
دللH>لا مHفرللصي 9 ن' ىلل)ع gS!للX` _,' نللم اDف ناديملا ىلإ ن!Dفدي لب gمHسف8' ى)ع ني3مك&م gمHت?2d يف ن,د1ري ن!&مEملا
9 /Oلل>لا +لل&كل g0يبرتلا نم 'O>تي 9 /O* ي8اديملا يع!Xتلا لمDلا <0ي8امي$ا مHتيصKl ني!ك( 0مHم g0)ما3لا 0مHملا نع ي8اديملا
<لكلا
Sدلل&م •رص( ن' اHيفكي مك2)ل 0يدب' 0h5اDم ا45ا?تعا نع Zك8, gريI Tيل مHبرب ارف' 0="ع اH8i1 S!عدلا يف ريكفتلا نع Zك8
<+lاDم رم' ربMي, gO?Kلا oريI +ل /يHي ن' رAت&ي 7Mلا 5!>2ملا Wباتلا 0ي&4; Sرdاقلا 0ي&4Mلاب ريكفتلا نع Zك8, gلCا?لاب
ىتللح لللCا?)ل 0للh5اDم يلل4 مللu <+للل 0للي!?Dلا Bلليق2(, +لليلإ j!)سلا, ل*, Oع لا ىلإ 0D*رلاب /اد8 /يl ل1 _,' لا ىلإ S!عدلا
_دللDلا _"حإ, g0للل,دلا ل1ال3م ريبدلل(, gGاللت8$ا 0لل)>ع رييللس(, g5!للمVا .الم~ :للسم نللع اللم ام!ي 0ل,Eسملا ي4 مu go/ا&ب zق&(
<0مVا يف S!`Vا, /ا`رلا,
<اH-ا?ع' لم2ل iيHتي, gاHم9q ي8اDي, اHD=ا!ب Bصت)ي, g+تم' ل1ا3م FرDيل نمEم)ل 0dرف /يHي ي8اديملا ع!Xتلا
Zل=!ملا ىللإ Wبالتلا Zل=!ملا نلم :لMلب ن!ل)قت&يف gم4دلH*, gملHت=,, gمHلا!لم' نلم QDل3لا ن!XDي gع!Xتلا ناديمل ني&مEملا Wفد8
للل2ي g."حVا يف 9 ناديملا يف 08امVا, S!قلا م)Dتي gنيمVا 7!قلا 0ي)قع ىلإ g+)1ا3م ل2ي نمع ]2?ي 7Mلا 0ي&4; نم, g_,Eسملا
<Nا&لا ى)ع 0لاع ن!كي 9 gNا&لا ل1ا3م !4
/الل* !للل /الل&?)ل @الل=اC _!لل2ت( ن' نكمي 0لاX?لا oM4 <ا85,دd ى)ع نيمuا>لا ل3ف /ار* نم 0ي3فتم 0لاXب م)سملا QD3لا يف jا&4
g+للل 0لل,M?م مH(!ل`', g+لH*, يلف مل#اب مللHH*,, g+لDم مHلس)>م, g.,ر2ملا دي يف م4دي /ابر=' /ا&م' QD3لا [#, ل`, g_دDلا
<.ار1إ, .امت4ا, دH*, n=,, _ام نم /اXع
0لل&تفلا Wللمت>م Jارم' €لاDي نم U اHباب [= +ل cتف( مل نمم oريI, 0&تفلا N5ادم +تAفل 7Mلا eا?3لا نم S5ار>لا “!ي>لا م)Dي نم
U ل-ا;رلا ر-ا# Nا&)ل ل`د( +&م 7Mلا NE?لا, رقفلا ل)` دسي نم U 0ي!&Dملا, 0يس2لا
U :ل; لDف( Zي1 لب
gZللحOلا ناللبإ 0للل,دلا G5الل` <يعاللمت*9ا, 7اصت=9ا, اH&م ي#ايسلا gاH>لا نيايم ل1 ا!3I نإ 9إ ل اد&* ن!8!كي 9 لا د&*
<ا&>ما8رب, ا&*اH&م +ل!#5 0&#, ا&بات1 لا eات1 gا&م ا8رم' !ل,' c?صي .!ي اHل امع, اHت)Aم n2(,
للل1 لللمDل ن!للكي, g_,Eسم Fارlإ مHCا38 ى)ع ن!كي, gناديم)ل ا!فMقي ن' ل?= ن!&مEملا e5ديف gمA&( ن' يm?&ي ع!Xتلا Wي5ا3م
<دH>لا نم ديOمل +8اDفدي Wي>3(, مي!ق( نمEم
;اتل#Vا, مل)Dملا, ري?لKلا ىللإ 0ل#ام 0ل*اح يلف ن!ك8 ."#$ا دI يفف <اHي)ع ا,5دقي ىتح @ايل,Eسملا لم2( ى)ع لا د&* e5دي,
ن!ك8 <مH&ي Nا&لا ن!م)Dي ام /ا&u' يعا5Oلا |"d$ا ن,!قي g0يا?)ل ا!*رKيل gاHتي4اف5, 0&يدملا ن!1رتي نيMلا لماDلا, م1ا2لا,
<,, Nامح, 0قu يف /ا&?لا اH>ب gQD3لا Wم Q&* ىلإ ا?&* gناديملا [#, نم ن!6H&ي _ا*رل 0*اح يف
a 0)Dف Sاع
<QD3لا N,L5 \!ف نم ني?Hت)م /ا?XKل 9 g0)Dف Sاعدل 0*ا2ب ادI ن28
يلف gاH2)لص( 0لu!)ملا 0•ي?للا يلف gنليXلا يلف W&لص( دلي, g+ليلإ /اعدللا, +لي)ع /ا&ثلا, oر1Mب €49 ناسل, gلا Wم Q)= <0)Dف Sاع
<اH* 0يم!يلا 0?-ادلا 0=ا3لا @امHملا يف gا4ا;' [يم( اسفلا @اف)Kم
goرثكتللسي +لل)مع ىلللإ رللA&ي 0ي2لل6( 0للم)كب +)مع نع ر?Dي 7Mلا <0ي!?&لا _Mب 0م)كب ن28 اHلد?تس8, ™0ي26(˜ 0م)1 Nا&لا لمDتسي
مللH)4' ن' اللH)4' ىل)ع لللا للل6ف Rرلل( S!للتف _Mللب 0م)كب +&ع ر?D( 7Mلا ريKلا يف ع!Xتلا, <Nا&لا ىh5 _ا&يل g+مADي, g+ب نمي,
<+)ي?# يف @!ملا, +&ي 0مدKل
ملu gللا لي?ل# يللف اHل#!ف8, الH=رع, ا4دللH*, الHت=,, اHلام 0&مEملا 0?صDلا 'د?ي gلماl _M?ب 9إ يم"#$ا ل2لا S5ا?Dل ى&Dم 9,
g0لم4 لل1ا!تلا, gاCال38 للسكلا, g"مع 0للاX?لا _!لل2ي, gيعالمت*9ا مل)Aلا, g0لليق?Xلا, \,رلفلا QيMلليل Wمت>ملا يف _M?لا 7رسي
<9"قت#ا 0يD?تلا,
U ا&تمار1 يف Uا&لامq يف U0يم!يلا ا&(ايح يف Uرييm( 7' U0مد` 7' U متي(' ا;امب a مك2لا ىلإ لص8 .!ي gQD3لا ا&لiسي gNا&لا ا&لiسي#
U Sدلل#اكلا \ا!لل#Vا نللع USدلل#افلا ندللملا نللع U 0ي-اسلا 7ا!?لا نع Uيل"mت#9ا اصت=9ا نع U0ي!lرلا S5ا$ا نع مك)يدب !4 ام
02للصلا نللع U نيللlافلا لللH>لا, 0لليمVا نللع U5دللKملا eا?3لا نع U0برKلا 02صلا نع U لlافلا مي)Dتلا نع U 0)CاDلا 7ديVا نع
الل&لا!م' نللع U G5الل` نللم ا&ل"قتلل#ا, الل&تماركب +عات?8 7Mلا O?Kلا نع U نيlافلا لH>لا, 0يمVا نع U 5دKملا eا?3لا نع U0برKلا
<ل1ا3ملا نم @اباI اH-ا5, نم 0)•#' 0ك?l <0ياH8 "ب اH8i1 ىتح NE?لا 02-9 _!X(, U /اHفسلا ا45M?ي يتلا
يللف نللير`wا للل3ف ىلل)ع ن!للق)Dي اللبات1, gلفا2ملا يف B2لا 0م)كب ن!عدصي /ا?X` يبر( ن' ىفكل 0يدب' 0h5اDم S!عدلا n8ا1 !ل
<د-ار>لا
eالXKلا Qيلال#' نلس28 ن' ال8افكل g0يمالسلا ‡ال?ملا JرلDب مHلسف8' ن!)سي, مHعايh اH)4' 5ر?ي g0D-اh 0ي6= ."#$ا نا1 !ل
<عاh ام ى)ع /اك?)ل
<_"CVا ى)ع /اك?لا, ني&2لا cي*ر( نقتي نم ا&&يب نم 5اتK8 ن' ا8افكل W*ري 9 ايhام ."#$ا نا1 !ل
Wفدل( S!ل=, g0لي&ق( 0عا&لd, g0ليد>م S5اإ, g_الع Wلي~!(, gيعالمت*ا رلييm(, gW-ال>)ل O?`, لCاD)ل لml ا>يإ a j5اDم اH&كل
<0يD?تلا نم ا85ر2ي اصت=ا, g,دDلا
يللف ا!8الل1 مللH8' !لل4, gمKلل6لا \5افلا اM4 Wم <oري?1, رمVا ريmd نم oربدي ا8ريI نا1 ام ريبد( g03يDم R!تسم, Wي~!(, Gات8ا
لل1 ىل)ع السف <ال4!1ر( @الف)Kم gالHم2تق8, 0ل?قDلا دDص8 ن' ن28 ام&يب g0X=اسلا ممHلا ى)ع لH# R!Hلا, 0?قDلا لف#' ىلإ 7!4
<@اي!تسملا
/الل&mلا @ا; 0يرلل3?لا رللdا&Dلا c)صتس( Zي1 U+ف-ا}, ع~!( Zي1 U+?ي(ر( اDي Zي1 U nي?لا ZA&ي Zي1 U @ا5,;اقلا T&ك( Zي1
Uيم"#$ا cتفلا 0مد` يف Sر?Kلا,
UJرتق8 ني' نم U J!D( Zيكف nعاh _ا!م'
U رمثتسي نمب ا&ت="ع Zي1 g_"قت#9ا ى)ع ن28 5دق8 امثي5 Sدمل ا8ريI ا&(اري` رمثتسي ن' دب 9
<eاسح "ب /اXDلا ى)ع ني5ا= gSر?Kلا 7رف!تم gممHلا يقما# _ا*رل Gات2( g_ا?>لا1 @امHم
_Mب
لللDفلا, g0للمHلا Tف&ب g0يريصملا @امHملا R!تسم ى)ع, <e,Lدلا ر?صلاب g0يم!يلا @امHملا R!تم# ى)ع gن!Dhا!تم g0)Dف Sاع
<Whا!تلا, 0=دلا, gري?Kلا
يللف SاHلل3لا 0حاللسل مكDفدللي مل نإ ابار# 9إ ن!كي نل اH-ا&?ل ZحOلا ن' ام1 g_M?)ل م1ادDت#ا نم مAع' ن!ك( نل لا د&* اي مكتل,
™+ل ري` !Hف اري` ع!X( نمف˜ a ل*, Oع لا _ا= <اع!X(, +ل 0عاC gمك>Hم +يف ن!لM?( ل مك?ح لا لي?#
b
Sرلل`wا يللف +ل ري`
<اي8دلا M&م 0مxل ري`,
ة-~=لا ~·~
ة-د~لاو -ا-,لا : ,و-ل-لاو ةس-اسلا ةب·~لا
1
gSرق?لا 184 .
0للمVا nللما ام gنيكسملا, ريقفلا اHيف .ا ام g0*اح 0مVا يف .ا ام Q*ا, Sا1Oلا دDب, <Sا1Oلا !4, Q*ا, لا لي?# يف 0قف&لا نم
<jا&4 ر?>لا /اHف# اHع,' يتلا اH6Dب _ا!م' !Hيلا F5اصم نم اH6Dب نيدتسي 0م5اI
<0يم,ر2ملا نيDكستملا, /اي&IVا نيكلاملا نيب 0D#ا3لا \,رفلا 0ي!ستل Fرص(, <0ل,دلا ناX)سب M`E( Sا1Oلا
_!لل2لا vرلل3ب, <_!لل2لا اHCرللl, <S5الل>تلا J,رللع, .اللD8Vا يللف, †دق&لا 7'†نيDلا يف ا45د= .!)Dم _املا N'5 نم 0?س8 Sا1Oلا
يلل*,ر( ىللص=' مHلا!للم' €للي,رتل 0لل#ام 0لل*ا2ب نيم)سملا ن' _ا2لا, <.اDلا رمي ىتح Sد1ا5 اHب Pفت2ي _ا!مVا ن' 5!صتم 5!صتي
<€ت&تل
g_ا!للمVا €للي,ر( +للقف !للHف 0للمxل 75,رلل6لا +للقفلا ام' <+لام يف لا Bح 7Eيل +باسح Qس2ي 7Mلا رف)ل 0?س&لاب +قف _!2لا vرl
دللd5 W>ل3ي اللمب 0عا&لصلا يلف Sرمثتلسملا _ا!لمVا Sا1~ يف ااHت*ا Q)Xي اM4, <اHيف Sا1Oلا /ا6ت=ا Wم gا45امثت#ا, gاHكير2(,
<Bح نم اHي)ع ام /ا' نم e,رHلاب اHل cمسي ن' ن, g/ا&ب, Gات8$ا ل-ا#, ريف!تل _ا!مVا
<‘0يك)ملا 7'’ اHمد4 ن, 0يق?Xلا @ارmثلا د# لفكي امب 0يك)ملا nيتفتل ااHت*ا Q)Xي اM4
/اHفللسلا دي يف نيم)سملا _ا!م' <ا&ل!قع, ا&#!ف8, ا&يhا5' لت2ملا ,دDلا ,Omي G5ا` نم SدHم g0ي-ا&ثت#ا 0لاح يف g0م~' يف 0مVا
ن~ا!للتلا Sالعإ ىل)ع لللمD(, g/اHفلسلا 7دي' ى)ع ."#$ا 0ل, ناX)سب 0مVا z?ق( ن' Q>ي 0مxل امي= لا اH)D* د=, gاHب ن!?D)ي
</ارقفلا, /اي&IVا نيب
<!H)لا, Fرتلا ى)ع اH8!قف&ي, اH8,O&كي, g_ا!مVا ن!برHي ا&مي= ى)ع ن!X)ستملا ن,ر?كتسملا
0•?للD( Qلل>( <™eرللح اللصت=ا˜ رللصDلا ناللس)ب ىمسي ام +?3ي امب S!قلا, 0يافكلا اصت=ا [يXK( يm?&ي 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= Sادmف
<€ت&ملا 5امثت#9ا W>3ي لب Fرتلا ى)ع اHقف&( ,' ا4O&ك( ,' اHبرH( ن' 9, gا4ركت2( ن' 0ق?Xل cمسي "ف _ا!مVا
<اHل!للd' نللم _ا!للمVا 0مللس= دلليD( _اللملا N'5 نم اM`' اHفd!ب Sا1Oلا <ل4رتملا •M?لا اصت=ا _دب اH* اصت=ا ىلإ 0*ا2ب ن28
<9اع اDي~!( S,رثلا Wي~!تل اHفارC' نم _ا!مVا M`i( _!6فلا _Mب Sدعا= ي4 0ي!?8 Rر`' Sدعا=,
ال&يمي oرلصب Fرلصي للD>ف <+لل 0ل)حا5 ىل)ع لل*5 /ال* ا;إ رفل# يلف نل28 ام&يب a _ا= 75دKلا ديD# يب' نع م)سم .امVا R,5
ىلل)ع ‘+XDي)ف 7'’ +ب دDي)ف ‘+ت*اح ى)ع Sد-ا~ 0با 7'’ رH} ل6ف +Dم نا1 نم˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _اقف <9امl,
دللحV Bح 9 +8' ا&ي'5 ىتح <oر1; ام _املا Fا&d' نم ر1Mف ™+ل ا~ 9 نم ى)ع +ب دDيف ا~ ل6ف +Dم نا1 نم, <+ل رH} 9 نم
<™ل6ف يف ا&م
:ل)تب _!ل6فلا _Mل?ي م)ل#, +لي)ع للا ى)لd ي?ل&لا رلم' ن' للي)>لا يبا2صلا مHف د=, <_اDلا Wي~!تلا Q*!ف اH* رف# نا1 رفسلا
نللAلا اMللHب ىللل,' نلل2&ف <0للي!?8 0للمOع نالل1 رمVا ن!كل +?8ا* نم cي*ر( يبا2صلا ن}, g:لاملا B2ل عO8 F,رAلا يف, 0>H)لا
<رX` يف 0مVا ريصم,
لا لي?# يف 0قف&لا, .ركلا a ن!u"ثلا, 0Dباسلا 0?D3لا
< يعامت*9ا _دDلا 0ما=إ يف 0عاXلا Qيص8 امHف < 0dا` F,ر} يف 0ي!?8 0ميOع _!6فلا _دب, g Bح Sا1Oلا
+لب ىل)2تي .رل1 نلم, g اHي)ع Qيثي, اHتيOم لا Q2ي 0=دd نم ع!Xتلا ي(iي g Jرفلاب 0قح"لا 0ميODلا, g J,رفملا B2لا دDب,
< نمEملا
g J,رفملا _دDلا +?)d يم"#$ا Wمت>ملاف< _!6فلا _دب, Sا1Oلا Q*ا!ل [قف 0)مك( ني)hافلا .ركلا, \اف8$ا, 0يع!Xتلا 0=دصلا
+لليف eدلل(, g^Dت&ي, gلم>ي,g لكيHلا اد4 ىسكي م(g يعامت*9ا لكيHلا .!قي اHي)ع Q*ا!لا _دDلا Sدعا=< @اريKلاب ع!Xتلا +تم2ل,
رف!( !ل, ىتح g مH&يب ن,اDتلا, 7!`Vا !&2لا نع Nا&لا J!D( ن' اH8اX)سب 0ل,دلا WيXتس( 9< Q2ملا /اXDلاب g 0ي!`Vا Sاي2لا
< .اDلا /ا`رلا 0ل, رصDلا 0m)ب ىمسي ام @اقف8 +ب دس( ام _ا!مVا نم اHل
@9الل2لا ىلل)ع Qللك&( ن' 0للل,دلا 5دللق( 9, 9 <_اللم نللم +يدللل ام Nايقمب اديD# ^يDي 9 ناس8$ا نكل <_دع اد4 g [سقلاب ع~, _ام
< 0ميح5 0?2م Sدعاسم, 0مسب 0لا!2لا Wم يXD( ن' 9, g 0يصK3لا
لللا رللم' 7Mلللا ناسح$ا نم 0*ا2لا دي +ي6تق( gنامي$ا +hرف 7!`' Bح ."#$ا يف, g 0ل,دلا +ص)Kتس( Sا1Oلا Bح ."#$ا يف
<+ب
ني-اسملاو _-ا-يلاو _بر-لا يو- -ا-ي! : ,و-ل-لاو ةن-ا-لا ةب·~لا
ا8السحإ نيدلللا!لاب, <ا•يللl +ب ا!1ر3( 9, لا ا,د?عا,˜a+8ا2?# لا _ا= <eر=Vاف eر=Vا gناسح$اب لا رم' +(ا?ع, لا ديح!( دDب
9 لللا نإ <مك8اللمي' nللك)م اللم, لي?سلا نبا, Q&>لاب Qحاصلا, Q&>لا 5ا>لا, ىبرقلا 7; 5ا>لا, ني1اسملا, ىماتيلا, ىبرقلا 7Mب,
<™ا5!Kف 9اتKم نا1 نم Q2ي
b

لللفكي, g|رلل>لا !#iي, g0*ا2لا ي)?ي, g0)Kلا دسيل Bف&ي نم Q2ي ام8إ g+لامب cي23لا gنيم)سملا ى)ع ي)Dتسملا ر?كتملا لا Q2ي 9
<B2لا Q-ا!8 ى)ع نيDي, gلكلا لم2ي, gنيكسملا محري, gميتيلا
0لل#ايسلا <اHت?حاللd لللمع لللمك( ام4"1 <رمVا مHل ميقتسي نيح نيم)سملا Sايح يف اH8اX)#, 0ل,دلا نع اHع~ا,, S!عدلا لصف&( 9
<Q)قلا, لقDلا gع!Xتلا, S5ا$ا gB)Kلا,
ن' +للب لللا رللم' اللم WللX= ر?للتDي, <W-اللAفلا نللم م)للسملا رب نم محرلا 7,; W&م ."#$ا ر?تDي, <Q*ا, نيدلا!لاب /ادتبا e5ا=Vا رب
eرللقتيل yرللف gF!للH)ملا, g0للبركلا ,;, gرللسDملا, gnلل&?لا, g0لل)م5Vا <R!للصقلا 0للمر2لا +للل ميتلليلا _اللم <@اللقي!ملا نللم لd!ي
<+ي)ع e!)قلا Zيلi(, ."#$ا ى)ع /اXDلا :لا&4 مu <لا ىلإ م4ر?ب ن!&س2ملا
F!لل3تي ا8رللصع يللف, </اللXDلاب Nالل&لا Zيلiللتل _الل>م 9 ن' ."#$ا Oع ن' دDب Rري +&ع لا يh5 eاXKلا نب رمع .ام$ا نا1
Wتمتللسي نللل, <Jرللملا, رللقفلا, لللH>لا NEللب نللم ن!)لل3ت&ي, gملل4,' ملليقي _دللع ىلللإ ن!ف!لل3تي اللم _,' QD3لا نم ن!فD6تسملا
<0مار1, 0#5دم, ىف3تسم, "ml, اO?` يXDي 9 ."#$ا نا1 نإ ."#$ا 0م)كل ن!فD6تسملا ن!م,ر2ملا
نيرلل3ملا نم 0ع!م>م اع g0مVا !باH8, gمك2لا !3(رم, gS5ا$ا \اسف مHD-ا&d +#رتفا, gن,ر?كتسملا +)mت#ا ام _!Xل QD3لا
Mللف&ي, Zيللسلا oدلل6Dي نqرقلاللب J,رللفملا لللمDلا Wللم gالل&يلإ W*رتل 9ا>م cتفي ن' يم"#$ا _دDلا Zيسل دب "ف </ا#E?لا ني)CاDلا
<0يم"#$ا 06H&لا, 0ماDلا 0ب!تلا Q1!م يف gنيم)سملا نيب لفاكتلا, @ا#ا!ملا, محارتلا 0ي="`' g0يماسلا 0ي="`Vا :)( goرم'
ما·=لا ما·=! : ,و-ل-لاو ة·سا-لا ةب·~لا
اHم,السي ن' Gالت2( "ف ا45ا يف اH-اMI €ت&( ن' 0مxل 0?س&لاب @اي5,ر6لا ىل,', <يم!يلا oLاMI رف)ل 0?س&لاب @اي5,ر6لا ىل,'
لللمDلا ىلل)ع S5دللقلا, Sر?للKلا ن!للك)مي نم, gj"Hت#9اب يفتك8 نيح o!>ت&ي نم 0Hفرلا @ا>ت&ملاب 9, QD3لا /اMI cمقلا, ريD3لاب
<دير8 9, 5دق8 9, :)م8 9 نيح +ميA&(, لمDلا Sا5إ,
0عا&للd, 0للح"ف gي3ما4 اصت=ا ا8د&ع ى&?ي, NEب يف م)سملا QD3لا, نير?كتسملا نيفرتملا 0ق?C @ا!Hl ى)ع 0مVا _ا!م' 5M?(
<NE?لا اM4 eاسح ى)ع @ا!H3لا /اh5$ S5ا>(,
نيMلل4 دDب رA&ي مu <ا&-اHقف ري?D( Qسح @اي*ا2لا ل?= @اي5,ر6لا نام6ل 0ياصت=9ا ل1ايHلا /ا&ب 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= د&ع اDي
<0فرتم 0ق?C د&ع رuاكتلا 9 S!قلا FدHي, gاHل"قت#ا 0مVا يXDي gQD3لا .دKي, QD3)ل €ت&ي اصت=ا ى&?ي g@"يمكتلا يف
نيM4 دDب رA&ي مu <ا&-اHقف ري?D( Qسح @اي*ا2لا ل?= @اي5,ر6لا نام6ل 0ياصت=9ا ل1ايHلا /ا&ب 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= د&ع ىق?ي
<0فرتم 0ق?C د&ع رuاكتلا 9 S!قلا FدHي, gاHل"قت#ا 0مVا يXDي gQD3)ل €ت&ي اصت=ا ى&?ي g@اي)يمكتلا يف
0لل)فا2لا gنيD(ارلا, ني)فاmلا Sايح يف 0ياDلا د-ا!ملاب _د?تس8, 0ي!?8 0&# ني&مEملا نيب 0يم!يلا Sاي2لا ديDd ى)ع .اDXلا .اDCإ ىق?ي
+للب لللا ZلللEي امم g0ي!?&لا eاwاب, g.اDXلا يف jارتl9ا نpف </افت19ا, 0عا&قلا ى)ع S!`Vا Sرف# gلا +)مDي Qس1 نم QياCVاب
<e!)قلا
oارللي اللم _,' نللكيل <اHتلالل#5 {"ب$ 0)يلل#,, S!عدلا نم /اXع g0)صKلا oM4 يف S5!1Mملا _M?لا عا!8' ر-ا#, .اDXلا .اDCإ نكيل,
<لعافلا اHمامت4ا, لdا!لا ا4رب 0عام>لا نم ن!فD6تسملا
Jاملا ةمس- : ,و·ب,Vا ةب·~لا
1
g/اس&لا 36 .
<_اDلا Wي~!تلا اHع~!تل S,رu W&ص( ن' 0يم"#$ا 0ل,دلا ى)ع
<_اللملا 0مللس=, 5اللثيYل 0Ddا8 0)ثم' g+(اف, دDب, +(ايح يف gS5ر?لا +با2d' Sري#, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رلا Sري# يف 'رق8
FرD( 9, :سم( يتلا 0ميحرلا 7ديVا نم yاKلا _املا Wي3ي مu <0لاDلا 08امVاب مHلام nيب نم مHي)ع مسق( نيم)سملا _ا!م' n8ا1
<ريقفلا T-ا?لا ى)ع ا1اسمإ
M•م!للي يلل4, اللHت=رفف <Zللل' 0-اللمب 0لل3-اع nللي('˜ a nلالل= S5 .' نع دD# نبا R,5 <مH&ع لا يh5 مHتمس= نم Sدحا, 0ص= oM4
•™n)Dفل ي&(ر1;' n&1 !ل a nلاقف U +ي)ع نيرXف( ام2ل م45دب 7رت3( ن' nقف8' اميف nDXت#ا ام' a اHل n)قف <0م-اd
•eاسح "ب يXDي, o5!Xف ىس&ي نم \"`iب B)Kت8 ن' ا&*!ح' ام @اي8ا8Vا رصع يف
ةس-ا=لا ة-~=لا
ç-·لا
ةيبرت ç-·لا
• Wف&ي 9 م)ع نم لاب ;!D8
.!لل)Dلا لل1, <0&للسلا, eالتكلا يلف يح!للا نلم ا8/ا* ام !4 Rر`', اي8 Wفا&لا B2لا م)ع <Wف&ي 9 م)ع نم لاب ;!Dتلا رuVا يف /ا*
نإ ريCالل#', @الليرA8 ا8ريI نيع يف ىق?ي B2لا م)ع ن' ام1 <B2لا \اقحإ, لCا?لا _اXب$ n)مDت#ا نإ Wف&( ام8إ 0يh5Vا 0ي8!كلا
<W=ا!لا J5' ى)ع B2لا نم +ب نمE8 ام دس>( ي1 ممVا 0مكح, 0يh5Vا .!)Dلاب c)ست8 مل
,' اM4 اHب .Oتلا g0•يب ى)ع R!تف لثم( ,' gني&مEملا e!)= +ل cتفت( ا=اd اAع, لثم(, gWlا` Q)= نم ~رب نإ Wف&ي ا&م +يقفلا م)ع
0يللسف&لا g0للي)`ادلا, 0للي*5اKلا @الل?قDلا, g+*اللH&م, 0للمVا ني ديد>( S5,رh, gمHف)K( eا?#', نيم)سملا نم لا Q=اري نمم jا;
دلليح!(, 0يم"لل#$ا 0للل,دلا ملليA&(, Sرللص&لا, 0لل?)mلا ىلإ لا د&* لd!ي 7Mلا ZحOلا, gديد>تلا اM4 .ام' 0يعامت*9ا, 0ياصت=9ا,
<0لا#رلا لمح, ملاDلا Sايقل 0مVا لي4i(, gنيم)سملا
لللقDلا +X?&تللسي اللم +(اللم, oدللم ن!للكي, gىلاللD( للل 0للي!?Dلا +)يل, +ثعاب, +ح,5 ن!ك( 5!ص( gاM4 لكل يم"#إ 5!صتل Gات28
<ن!كلا يف +#!ما8, +ل!#5 0&#, لا eات1 نم ‹صKتملا نمEملا
<oدdاقم Bق28 نيح ني&مEم ن!ك8 +ب عرl B2لا م)ع
ا8رم' يتلا S!قلا ا8دع' د= ن!ك8 Tيما!&لا :)( .!)ع ناق(p?ف g+تك)مم ل*, Oع لا N!سي oا6تقم ى)ع 5د= ن!كلا يف لا Tيما!8,
<J5Vا يف 0ف"Kلا ا&قق2ت#اف gا4ادعpب
a Sا5$ا, لقDلا, لق&لا
0&لل#, لللا eات1˜ a 0م5اصلا S5ا?Dلا oMHب B?X&ي g+*اH&م, يم"#$ا لمDلا نع _Lاستلا, ‚د2تلا JرDم يف _!قي نم 9إ ا&م ام
<™+ل!#5
ام4ا8ر?تعا ا;إ _امكلا ىHت&م يف امHف <ناي,ام# ن"d' 0&سلا, eاتكلا ن' ديب <اM4 يف :3لا نم لا +Aفح نم –!ف2ملا ن' /ارم 9
eالتك)ل لل1 5!لص( ن' ا8دل*, g+ليف y"`$ا, gالH>لا Sا5إ, gملHفلا @الي)با= يف Nا&لا ا8دHl, gناديملا ىلإ ا&لO8 ا;pف <نير>م
7i?ف ™لق8 0&سلا, eاتكلا a ا&)= g™0&سلا, eاتكلا˜ a لمDلا 0?تع ى)ع ا&لLاس( نع ابا!* لي= ام)كف <نير`wا 5!ص( ZلاKي 0&سلا,
<UامHقي?X( ى)ع ن!ل!?قم ن28 Sا5إ 7iب, لقع
رللي&لا يللhاملا :للل; ىلللإ رللA&( يللHف gملل)Dلا ل-الل#, لمكتس8 مل 0ي&4Mب اHقX&تس8 0&سلا, eاتكلا ىلإ ا8دمع نإ +?l' لH>لاب !4 م)ع
•لي5اتلا ملHف Bلل)m8ا, goرلl, رلhا2لا 0للبk1 نع @iفك8ا <."#$ا ل?قتسم [يXK(, رhا2لا 0H*ا!مل nيع ا;إ ىتح 0?2م, ني&2ب
</ا,O8$ا اH(ا&D)ب @5رب, gلاب @;اDت#ا, gn&D)ف gاHي)ع
<مH)ي)6(, نيم)سملا ريفكتل اح"# y!ص&لا ن!ك( نيح ر3لا !4 م)ع,
9إ +ل?ت&ي "ف g.دلقلا +لب _Oتف Nا&لا د&ع ام ديري لا [Kسي امب Nا&لا /!سلا ملاع يhري نيح لا @ايq نم •"س89ا نيع !4 م)ع,
<ناXي3)ل 0?Dل c?d' دف,
Wفا&لا م)Dلا
ملل)Dلا اللم8إ <0لليا,رلا Sرثللكب ملل)Dلا Tيل˜ a لا +مح5 :لام _ا= <Sا5$ا nسكت8ا, gمHفلا ل=, g_!ق&لا +يف n#دك( ام Wفا&لا م)Dلا Tيل
‘nي?لا _q ي&Dي’ م1د&ع ل4 +&ع لا يh5 اي)ع ا&لi# ˜ a _ا= 0في2* يب' نع دمح' .ام$ا R,5, •5!8 <™Q)قلا يف لا +D6ي 5!8
يللف "*5 للل*, Oع لا +ي(Eي مHف 9إ • 0مس&لا 'رب, 0?2لا B)ف 7Mلا, 9 _ا= U نqرقلا دDب /يl م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نم
• مHف <]يد2لا ™نqرقلا يف "*5 ل*, Oع لا +ي(Eي مHف 9إ • 0مس&لا 'رب, 0?2لا B)ف 7Mلا, _ا= ™نqرقلاا
<0ياH>لا Sا5$اب oدي' نم Q)= يف 5!8, g لا +ل">ل WhاKلا لقDلا مHف م)Dلا
b ‘ نللكل gا&)mلl ا&ف)ل# الHت*ا ىل)ع F"Kلا ن!للكي 9' Qلل>ي <للفا2لا يلم)Dلا ال&Kي5ا( نللم ا&يلإ _O8 ريف, +قف لا د&* Sريسم يف
ن' يلm?&ي 0لل!*رلا :ل)( ىلpلف <+ل&م ا!قتل#ا 7Mللا نليDملا نلم يقتس8, ا4~,ا>ت&ل Nرمت8 gاHت*9ا يف مH>4ا&م نم Sافت#9ا
<لا مHمح5 نامي$اب ا8!ق?# نم _اي*' nلا= ام _!ح نامر2لا ىلإ 9 FدH8
يللف لللا +للمح5 الل&?لا .اللم$ا _الل= <ملليقDلا F"Kلا eا!للب' Bلل)m8 ن' نللم للل=' "ف g+ل!لل#5 0&لل#, لا eات1 يف رA&لا WيXتسي ا&)1 ام
مللHي)ع لللا نا!للh5 Z)للسلا نللع /الل* اللم للل1, <م)لل#, +ي)ع لا ى)d .!صDملا 9إ jرتي, +م"1 نم M`Eي دحا, ل1,˜ a +ل!d'
,' نللDXب +لليف Zل)ت`ا اللميف yاKلlxل JرللD8 9 الل&&كل, <عالل?(9اب ىل,' +ل!#5 0&#, لا eاتكف 9إ, goا&)?= 0&سلا, eاتك)ل اقفا!م
Wلل?تي ن' 0لليعرفلا .اللكحVا 0للل' يللف رللA&لا 0*5 ‰)?ي مل م)سم لكل˜ a _ا=, ™ا!مد= ام ىلإ ا!6ف' د=, gمH(اي8 ىلإ مH)ك8, gcير>(
ليلدللاب e!2لصم اl5إ ل1 ل?قتي ن', g+مامإ 0ل' FرD( يف عاXت#ا ام دHت>ي ن' عا?(9ا اM4 Wم +ب نس2ي, <نيدلا 0م-' نم امامإ
<™رA&لا 0*5 ‰)?ي ىتح gم)Dلا ل4' نم نا1 نإ gيم)Dلا +صق8 لمكتسي ن', g+(/اف1, oدl5' نم \دd oد&ع cd ىتم
f ‘ :ل; ى)ع لا مHمح5 ا8LاHقف Zكع <يعامت*9ا @"ماDملا, 7رفلا 7ا?Dلا +قفلا ~,ا>تي اكي 9 لفاح اHت*ا نم ا&يلإ _O8 ام
<0يم!يلا Nا&لا ن,El يف R!تف)ل م4رف', g0ماDلا Sاي2لا نع ناX)سلا مHلOع ن' دDب
<+&ع ي&mتس8 9 ع,رف +قف cلاصلا ا&ف)# +قف نم ا8د&ع ام ل*
/الليحإ 0في}, 7Eي دحا, Bس8 يف g0ي-O>لا @"ماDملا, 0يرفلا @اا?Dلا ل1 لم3ي 7Mلا ي)كلا +قفلا !4 +يلإ 0*ا2ب ن28 7Mلا نكل
<لا vارd, 0Dير3لا ن6ح ىلإ اH(اعإ, 0مVا
\"C, Gا,~ نللم 0يللصK3لا _ا!حVاللب o!م# ام RدDتي 9 اHلا>م .!يلا c?d' ىتح 7ر?>لا, JاDلا مك2لا n2( 0Dير3لا nص)ق(
<€ح, Sا1~, S"d نم ارفVا مم; يف, gري1M(, Pع, نم د>سملا يف يقب ام ,' g‚اريم,
Wللمت>ملا مليA&( يلف gا4رييللس(, 0ل,دلا 0ما=إ يف لا مكح Mف&8 Zي1 ا&م)Dي, ا&ل [Kي 7Mلا jا; !4 +يلإ Gات28 7Mلا Wفا&لا ي)كلا م)Dلا
S5اإ يللف g^ياللDم)ل 0لل>لاDم, اللDي~!(, الل*ات8إ نيم)للسملا ن,Eللl S5اإ يللف gني&مEللملا 0للعام* ميA&(, 0يبر( يف g+يف _دDلا 0ما=إ,
+باللت1 نم لا .اكح' vا?&ت#9 اHت*9ا ميA&( يف gدقDلا, ل2لا ل4' نم اHلا*5 نيب R5!l 0مVا 5!م' لD* يف g+ف-ا},, اصت=9ا
@اا5Yل 0لل)?= c?للd' 7Mلللا FدللHلا اMللHل, g0للحاتملا ل-الل#!لا oMللHب, gJ5Vا يللف 0ع~!ملا e!D3لا oMHل, رصDلا اMHل +ي?8 0&#,
<Sد>تملا 0ياH>لا
… ‘ <+&كم' ام 0Dير3لا +قف يف W#!تي, <+ت&#, +hرف +ب ميقي ام 5دقب م)Dلا نم M`iي ن' نمEم ل1 ى)ع Q*ا,
r ‘ @ا/اللفكلا 7,; ىلل)ع نلليDتي g€للي5دتلاب, 0عام* N5دي, gلا د&* نيب jرت3ملا ى8Vا د2لا ن!كي 7Mلا اM4 نيDلا Jرف دDب,
الH&م نال1 اللم g0يلصصKتلا .!ل)Dلا oMHف <nباu Jرف /Zكلا Bح يف اHب .ايقلا, g0يصصKتلا .!)Dلا Qسكل {رفتلا ادDت#9ا,
gرللصDلا .!لل)ع نللم الليرA8 ,' gاللي*!ل!&كتلا, 0عا&للصلا ن,Eللl يللف نللي)مع Sر?لل`, S5اللHم اH&م نا1 ام, gB2لا م)ع يف اقمD(
<ا4MKت( ن' اHي)ع J,رفم g0مVا Sاي2ل 0ي5,رh
نqرللقلا 0للmل ناللق(إ, اللعا?(ا, 0لل#ا5 م)لل#, +للي)ع لللا ى)d +ل!#5 0&#, gامHف, اAفح S,"( ل*, Oع لا eات1 0ي&يDلا .!)Dلا نمف
ىتللح 0Xس?ملا +قفلا Qتكل +H*!8 ا&ي)ع 5ا!لا دHع _,' يف <ا&(ايح نيايم, ا&-ا&ب' _!قع اHل"تحا, 0ي?&*Vا 0يفاقثلا 0&ميHلا 0ب5ا2مل
N,5دلللا oM4 مA&(, gSريسلا, ]يد2لا, نqرقلا N5دل د>سملا يف @اق)ح +Dم ر628, oر628 n=!لا Tف8 يف, <+?يص8 اH&م M`iي
Wلل#!تي, gنيريللسف( ,' ريللسفتب نqرللقلا <+ت*5 ى)ع ل1 م)Dلا نم اديOم لا د&* اHيف د>ي, gم4ا!تسم ى)ع 0ماDلا اH&م ديفتسي ]ي2ب
0يفالصلا :لل)( g0لليبرDلا 0لm)لاف <0&للسلا نqرلقلا 0للmل ديد>تلا لي* مD)تي :ل; /ا&u', <Sر?تDملا |,ر3لاب Sرlا?م م)سم, 75اK?لا <ملاDلا
<|!h, 9 7' gاHب 9إ نايب "ف <ني?م يبرع ناس)ب ا&ي)ع _O8' ام مHفل 0)ي#!لا, 0لwا ي4 gد-ار>لا 0mل 9 0&يتملا
oMلل4 للل1 رلل>8, <عامت*9ا, 0#ايسلا .!)ع, gS5ا$ا, ميA&تلا .!)ع, g0ي&قتلا 0ي?ير>تلا .!)Dلا, g0ي?&*Vا @اm)لا 0يافكلا .!)ع نم,
Sرفالل1 0فللس)ف نللم @اللي*!ل!ي$ا, ناللس8$ا .!لل)Dب +8!مللسي اللمم +للي)ع 7!للX&( اللم, <اللHل نيي)4ا>لا Sرlا?م نم اHب B)ع امم .!)Dلا
<ا&-ا&ب' نم ني))6ملا ني5,رmم)ل ا&lاق8 يف امH6حد&ل امHي)ع W)X( 7ام 5!ص(,
<ا&فاد4' .دK(, gا&تق(!ب يف رHص&(, يم)Dلا ا8~اH* يف م6H&تل gاH=M28, .!)Dلا oM4 ل1 ع!X8 0Dبا( 0)حرم يف,
0لليدي)قتلا الل&تي)قع لللي!2تل ي#ا#' vرl, 75,رh vا?68ا g5ايت`9ا, gQي1رتلا, gلي)2تلا, g0Aح"ملا, gدق&لا يف يم)Dلا GاH&ملا
<0قي= 0مA&م 0D8اd 0ي)قع ىلإ 0يAف)لا
اللH8ا15' xم( يتلا 0يدي)قتلا 0يAف)لا 0ي&4Mلا مu <م1ا2)ل ع!&Kلا ى)ع G5 QDl 0ي&4; g0ي!عرلا 0ي&4Mلا <ني&تيمقع ا8د&ع ناتي&4; ام4
<0فا4 5اكف', 02hا, @ا5!ص( 9 gي8اDملا S,د2م ريI –افل'
يللف 0لل=دلا, g0للبر>تلا, g0للي)مDلاب [?6&ملا لقDلا مHف نيب, g+ل W6Kي, B2لاب \دصي 7Mلا Q)قلا 5!8 نيب ا&ل Wم>ي 7!?&لا GاH&ملا
<لا نم Rد4 ى)ع ايم"#إ /ا&?لا ن!كي [قف Q)قلا :لMب, ي&?8 ن' نكمي [قف لقDلا اMHب <مك2لا
اميظنت ç-·لا
,و~-لا -دحو
™@ا&مEملا, ني&مEم)ل, :?8Mل رفmت#ا, gلا 9إ +لإ 9 +8' م)عاف a ا&ل, +ي?&ل ل*, Oع لا _ا=
b

g0للي9!لا Sدللح,, gي8اللمي$ا j!)للسلا Sدللح, .Oلل)( oMلل4, !?Dملا Sدح, .O)( SديقDلا Sدح, <+8ا2?# لا Sا?ع o!)تي gديح!تلا م)Dلا _,'
<FدHلا, 0ياmلا Sدح,,
ا&(ايل,Eللسم, gادللحا, الل&ل لللا رللم' نا1 ا;إ <0يرXقلا @اعام>لا ديح!( نم /ادتبا 0مVا ديح!تل ىDس8 ن' ا&م ي6تق( Sدح!ملا ا&(ديقع
a !4 ديح!تلا \!Dي 7Mلا [سقلاب Nا&لا ى)ع Sد4ا3لا gريKلاب 0(!D&ملا 0مVا :)( ن!ك&ل دح!ت8 ن' ا&لkمف g0=اd oMيف&( نع
b ‘ Q4اMم, goرث1' !4, 7ا?Dلا يHقفلا اHت*9ا ع,رف <ن,رقلا @ااHت*ا, |,رl نم امH&ع عرف(, 0&سلا, eاتكلا ى)ع 'رC ام
<اHت*9ا نم اH(اف)Kم 0•ف, Q4Mم لك)ف <_!dVا ا&ع Q>2( ا8ر}ا8 .ام' 0)ت1 لثم( g+قفلا نيدلا _!d'
f ‘ ."ل#Yل الH(رA8 نيدل4ا>ملا نيم)لسملا نلم 0لعام* للك)ف <رA&لا ى)ع S5دقلا, مHفلا 0*5 يف نيرdاDملا ني&مEملا F"ت`ا
<+)حارم, ZحOلا, g+)-ا#,, د4ا>لا, oدdاقم,
… ‘ +مادلل=' دC!ي ن' ل?= ل?قتسملا ىلإ Oفقلا ديري Wفد&م Nامح ,' gW=ا!لا 0ملاسمل !عدي 5!تف نم 0ير3?لا @اا5$ا oM4 ى3mي ام
<0>2لا يف مصKلا 0?)I, 0#ا-رلا, 5!HA)ل Qح ,' gyاKlVا نيب Tفا&(, 5!ف8 ,' gرhا2لا يف
goدلليح!(, gع,رللفلا يللف نيمدلل=Vا الل&-اHقف اللHت*ا |"صت#اف <+d!Dي, ا6Dب اH6Dب 7Mmي g0كبا3تم 0Dمت>م 0u"ثلا لما!Dلا oM4
<لق&لا يف F"Kلا ~,ا>ت8 +ب ي-اف1 Q*ا,, S5,رh gي)1 د>م اHت*ا يف +*امإ,
<لا د&* Bح يف Q*ا,, S5,رh رA&لا ى)ع S5دقلا مHل نمب 0قثلا, ي)قDلا |اتف89اب م)Dتلا 0ي)با=,
<R!Hلا, ناXي3لا اH1ر2ي, gN!ف&لا ]?K( +8,دب gQ*ا,, S5,رh gنيم)Dتم, نير}ا8 gWيم>لا Bح يف oدح, ل y"`$ا,
Sا5إ Sدح, <5!ص( Sدح, اHت*ا Sدح,
<اl5 ريI ىلإ ا&(رف# ن!ك( اM4 ن,دب
1
gدم2م 19
5الCإ يلف 0لh5اDلا 5!لمVا يلف 5,ال3ت)ل +(!ل`إ ىللإ دلحا!لا Wل*ري ن' يل6تقي اM4, gمH(امHمل Tف8 مHل ن!كي ن' يm?&ي لا د&*
<R5!3لا +يف اميف مس2لا 0قيرC ا&يب د=,<+فاد4', +)-ا#,, 06يرDلا +C!X` ل1 FرDي gلمD)ل [XKم
نللم, g/يl ل1 ى)ع Z)تK&#, gا&ف=!ي F"` ى8iف g+?8ا!* ل1 نم لمD)ل ا85!ص( ى)ع Bفت8 ن' ل?= يعام* لمع يف ا&عرl ا;إ
•@اسك&لا نم لاب ;!D8 <ىل,Vا ا&تي-اثI, ا&تيرف ىلإ د(ر8, gل3ف8, gZق8, g5ارمت#9ا نع O>D&# مu
a @اي&4;
0ي8اي?للd 5اللكفiب االلسف ]لل?D(, g.اH(9ا Wباdiب ر?mلا ىلإ ري3( اH(ا; نع 0يhا5 0يسف8 ى)ع 0?1رملا 0يXيس?تلا 0ي&4Mلا ا&hرDت#ا
<0*;ا#
<QصDت(, gعدK&(, g0قي6لا اH(رA8 Zلا` ام لكل iXKلا Qس&( gاHسف8 نم Sاع 0قuا, 0Xس?ملا 0ي&4Mلا oM4
0للي&4Mلا oMلل4 ا&للhرتD( gلللمD)ل BلليرXلا Bلل3(, ل?قتسملا @ا8اكمإ ا(ر(, رhا2لا zماI Z3ك( 0عا>l Sري8 _!قDل Gات28 ني2ف
<م-اOD)ل [?ثملا gSا5Yل ل(اقلا gميقDلا _د>لا يف 0يسف&لا :)تل 0م~"ملا
ل`ادلل( نم 0?1رملا 0لاكl$ا 5!ص( WيXتس8 9 vا?(5ا نم Sاي2لا, 0Dير3لا 5!م' يف ام ىلإ رA&( 9 يتلا 0ي5Mلا 0ي&4Mلا ا&hرDت#ا
!لل*,, g‚ادللحVا 5!للX(, gي8اللمOلا, ي8اكملا FرAلا, gي*5اKلا, ي)`ادلا Wh!لا, gعامت*9ا, g0يبرتلا, gاصت=9ا, g0#ايسلا
gJ5Vا يلف نيفDل6تسملا 0ل)تكل ا&تل#9ا, gنيم)لسملا Sدلح, S5,رلh, gJ5Vا /الي!=' نليب /الق?لا ع~ا&(, 0&ميHلا ى)ع رحا&تلا
gاHلص`5, اMلل4 للل1 يلف 0Dيرل3لا م-اOلع, gJ5Vا يلف نيفDل6تسملا 0ل)تكل ا&تلل#9ا, gاHللص`5, اMلل4 للل1 يف 0Dير3لا م-اOع,
<:لا&4 ام ر`q ىلإ <5ارXh9ا 0لاح, /ا`رلا 0لاح يف ا4دعا!=, gاH)-ا#,, ا4دdاقم,
للحارملا Qل(ري, gFادل4Vا ‰ل)?تل ل-ال#!لا Qل(ري GالH&م ىل)ع ملAت&م Bلس8 يلف يم"ل#إ للمع 5!لص( نلع SO*الع 0ي&4Mلا oM4
<0?لاmلا S5,ر6لا, %*افملا ‡5اXلا د&ع 08,رم)ل ا8اكم +باسح يف jرتي, g@اي!ل,Vا,
<Bي?Xت)ل ني2لاd €ما8رب, 0X` يف GاH&ملا ديس>( نع SO*اع 0ي&4Mلا oM4
g0يع!h!ملا SرA&لا ديري /ا&?لا نكل g.دH8, gTم28, €يH8, gjر2ت8 ن' نكمي 0تت3ملا 0ي5Mلا 0ي&4Mلا, اH(ا; نع 0يhارلا 0ي&4Mلاب
<0ي#ام2لا 9 Sا5$ا g0)ما3لا g0تباثلا
g0يع!لh!ملا SرA&لا ديري /ا&?لا نكل <.دH8, gTم28, €يH8, gjر2ت8 ن' نكمي 0تت3ملا 0ي5Mلا 0ي&4Mلا, اH(ا; نع 0يhارلا 0ي&4Mلاب
<0ي#ام2لا 9 Sا5$ا g0)ما3لا g0تباثلا
cلاللصلا مللك2لا €للما8رب 0لل8ابإ يللف /لليH(, gاللHم!مع يللف 0للXKلا Wلل6تل GاللH&ملا n?ع!ت#ا _!قDل Gات28 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= ل?=
@ا/اللصحإ, gاHتIايللd اللD( مللك2لا @اللس#Eم, gاللصت=9ا ى&ب, g@اف)م, g@ا#ا5 < لا نم R!ق( ى)ع +(اي&ب T#Eملا gBي?Xت)ل
<QD3لا “اDم ريبد(,
للل1 يللف لللا 0Dيرللl _"حإ, g.امOلا M`V S~اتمملا 0يع!&لا, /يفاكلا م>2لاب 9ا*5 مHل ن' لا د&* د>ي 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب,
<02*ا8 g0يد>م g0م>س&م g0ق#ا&تم 01رح يف مك2لا Qيلا, رييستل, g0يDh!لا ني8ا!قلا ل2م @9ا>ملا
Zلل31 نللم يتلللا 0لل&تفلا [لل#, 9إ ^لليD( ن' WيXتس( 9 <ا4,دح د&ع Zق( اماH(ا, ادق8, 0يدب' 0h5اDم S!عدلا 5!صت( يتلا 0ي&4Mلا
<RMmت( اHماuq, اHب!يع
_اللح,', gZحOلا @اب!Dd, gاHXh9ا _ا!4' نم نييم"#$ا .ام' ام ا!)?Kتي ن' 5!صتلا اM4 مHل نمم ا&8ا!`إ ى)ع nحرت=ا ا;pف
+للب اللم ىلإ T&` مu <لاب ;اDت#ا, عOف gاHس&1, ا4ريHX(, اH6حرل Sر4اXلا دعا!سلا ريم3( نم دب 9, ن!م)سملا اHيف \رI .اuq,
<نيم)سملا .اH(ا, Tف&لا 0ي1O( نم T8iي
@الف)Kم يلف8 يللف ا!*5دللتي ن' دللب 9, <o!للhر2يل اللسفلا ‘02يللصف 0م)1’ eرd يف ا!)`دي ن' ام!ي لا د&>ل دب 9, <‚!)ي مك2لا
للا /الl نإ لم2تتل# g0لليك-"م 0يل#د= 0ل2ف8 0يم"لل#$ا 0ل,دلا 0ما=إ, 02سف اH>لا 5!صت( نم اي ي?ي?ح اي :8' ي&Dي اM4, gاسفلا
<@احار>لا دم6(, @ا8!فDلا لق&( n8', /ا6ي?لا :بايu ى)ع اHlاl5, 08ات&لا cب5
a يعام>لا اHت*9ا
ن' دللب 9 g9دلل* c?للص( ن' للل?= +لليلإ يللHت&( دح اHل R5!l, g'رXي امل دحا, اHت*ا, g.اDلا [K)ل دحا, 5!ص( لا د&>ل ن!كي يكل
اHل zH&ي 9 gلقDلا, Sا5$ا F"ت`ا, gلق&لا @اف)Kم, gا&(امHم QD3(, gرصDلا ل1ا3م نإ <ني&مEملا نم 0عام* اHت*"ل 7ر?&ي
نللم ر>للl اللميف Sرللي`Vا 0م)كلا ريمxل ىق?ي, <اHت*"ل T)>م نم دب 9 <يDم* اHت*ا نم دب 9 <ن,دHت>م ارف' 9, دحا, دHت>م
رلليمVا, <م1الل2)ل اللHت*9ا لللD* م)#, +ي)ع لا ى)d _!#رلا نpف <SرA&لا ديح!( نع ا,O>ع ]يح c*ريل gنيدHت>ملا نيب F"`
5دللقي 9 7Mلللا †اللHت*9ا Jرف š ي-افكلا Jرفلا اM4 0H*ا!مل اد#, g+&ع 0باي8, g+في)كتب +8, نم دHت>ي ام8إ, g_,Vا م1ا2لا !4
لللا _!#5 ن' ن&سلا eا2d', ناKي3لا, دمح' .ام$ا R,5 <@"م2تلا لقu, g:لاسملا J!مI, g@امHملا 0ماس* Wم ارفVا +ي)ع
<™دحا, ر*' +)ف iX`iف دHت*اف مكح ا;إ, نار*' +)ف eاdiف دHت*اف م1ا2لا مكح ا;إ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d
اللم1 .اكح' اHل @د>( 5!>ف 0مVا يف د>( ام)ف <ايرXف نا1 cلاصلا Z)سلا د&ع اHت*9ا ن' ا&ل 5!ص( يم5ادلا .ام$ا ن&# 0مدقم
gعاللم*$ا, 0&للسلا, eاللتكلا ى)ع ا!&?ف gاHت*9ا يف 9!d' 0مVا /ام)ع نم cلاصلا ا&ف)# ا&ل لu', <OيODلا د?ع نب رمع .ام$ا _ا=
<.اكحVا 0ي)ع, 0)#رملا cلاصملا, Nايقلا يف ا!ف)ت`ا,
0للH*ا!م نللع نيO*اع ىق?8 Nايقلا رXب ا&8V <_!)Dم ريI 7د?D( 0Dير3لا يف /يl ل1 ن' ن,ري نم يعام>لا اHت*"ل c)صي 9
0ياHت*9ا _!dVا ى)ع Bفت( يتلا ي4 ن;إ SدHت>ملا 0عام>لا, <نيدلا .!يلا ىلإ cلاصلا لا عر3ب رفك8 :لM?ف gل?قتسملا, رhا2لا
لللا عرللl _"ح$ دللHت>8 <n=!لللا Tف8 يف ي)ع, 7د?D( اHيلإ _!d!لا, دdاقملا oM4 !28 jر2تلا نإ, gدdاقم 0Dير3لا ن' م)D(,
gNا&لا @افرص( نم د* ام _ا`إ S5,ر6ل عام*إ 9, ‹8 +يف Tيل اميف Tيق(, <Sا?ع :)تف <رم' لا نV 0يDh!لا W-ار3لا ل2م
لل2م Bل2لا _"حإ يلف G5دللتلا S5,رلh ا&بالسح يلف W68 مu g0)#رملا cلاصملا 0ي)ع :)تف لا مكح n2( gمHت="ع, gمH("ماDم,
™+يلإ م(5رXhا ام 9إ مكي)ع .رح ام مكل لصف د=,˜ a _ا= لا نV لCا?لا
b
لللا عرللl نللم ن!للصقت&ي نللمم ن!للك8 ن' لاللب ;!للD8 <
نللم ."لل#Yل لللا /الl نإ Wلل*ر( 0للمVا, gBي?للXتلا نكل <اHلام1, اHتمارd يف 0Dير3لا g9 • نيم)سملا ى)ع ZيفKتلا R!عدب افرح
<ا*5د( 9إ ن!كي ن' نكمي 9 gديDب ناكم
gالعا?( 0Dير3لا nلO8 ام8إ <.!صDملا ديEملا !4, Sدحا, 0Dف 0Dير3لا ل1 B?Xي ن' م)#, +ي)ع لا ى)d +ي?8 ل*, Oع لا Z)1 ام
اMلل4, .ارللح اM4 ن' ا5اك8إ 9 S5,ر6)ل G5د( <G5د( نم اHيف دب 9 <."#$ 0&تف نم 0D*رلا :لM1 <."#$ 0ي)4ا* نم Nا&لا لقت8اف
<e,د&م اM4, go,ركم
U رمVا Qحاd ادI n2?d' !ل 0مVا يف اسفلا اM4, 0ي!برلا jا&بVا oMHب لDف( ام˜ a .!ي @ا; ا`' nلi#
Oللع لاللب رللفك( :لل8إ مu g• .اي' 0u"u نم رث1' :تل, .,د( 9 ن;إ a n)= ™ • cتفي ن' لا !ع', /يl ل1 Z='˜ a cلاصلا •Vا _ا=
0لماركلا Qل)C 9 gjالH* يلف 0يلh5Vا eا?ل#Vا ;الK(ا :لي)ع Qل*,', gSرلفXلا 9 G5دلتلا ن!لكلا Tيما!ل8 نم لD* 7Mلا ل*,
<™+سيما!8 \رKي اميف SO>Dملا,
<يعام* اHت*ا نم دب 9 +Dم, اM4 دDب
+ل!لل= +*اللم نللبا دلل&ع, ™نللسح لللا دلل&ع !للHف ا&سح ن!م)سملا R'5 امف a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' دمح' .ام$ا R,5
يللف, <يC!يللسلا +22للd ™مللAعVا ا!للسلاب مللكي)Dف اللف"ت`ا مللتي'5 ا;pللف <0ل"للh ى)ع Wمت>( نل يتم' نإ˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d
<نيDمت>ملا 0ي?لاI 7'رب M`Vا 'د?م ]يد2لا
a نللي&uا ني8اX)سب <لا عرl م4اHت*ا ن!كي ن' eر=' نا1 اHت*ا ى)ع /ام)Dلا نم 0?صع nDمت*ا ىتمف نيثيد2لا يف 0عام* ر1Mف
<ايعام* م4اHت*ا ن!1 ناX)سب, gا,دHت*ا .اكح مH8' ناX)# امHل,'
/اللم)ع eرس(, gZي!Kتلا, g/ا!تح9ا, gاHXh9ا نكل <اHت*9ا اMHل 5اX=Vا ل1 نم اH)1 0مVا /ام)ع ;اMف' Wمت>ي ن' لثمVا مD8
+ل8V .الك2لا +يh5, نيم)سملا /ام)ع +ي)ع Wمت*ا ع,رفلا يف ايم#5 ااHت*ا نا1 امف g:ل; ن, \!Dي 0X)تKملا لفا2ملا ىلإ /!سلا
<0مVا ديح!(, ,دسلا رسكب لا ن;iي ىتح yاKلا oاHت*اب رX= ل1 لقتسي مu <oا&)?= gيX)ستلا مHع,ر3م .دصي 9
<+&&# يف يما5دلا .ام$ا د&ع +ل 0)ثم' د>8 cلاصلا ا&ف)# د&ع يعام>لا اHت*9ا
نإ, g+للب ى6= مH&يب ي6قي ام د*, نpف gلا eات1 يف رA8 مصKلا +ي)ع 5, ا;إ ركب !ب' نا1˜ a _ا= نارHم نب ن!ميم نع 7,5
gاM1, اM1 ي8ا(' a _ا=, نيم)سملا _iسف Gر` oايع' نpف اHب ى6= 0&# م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نم م)ع, geاتكلا يف نكي مل
لللا ى)للd لللا _!ل#5 نم ر1Mي مH)1 رف&لا +يلإ Wمت*ا امبرف U /ا6قب :ل; يف ى6= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' متم)ع لHف
1
g.اD8Vا 119 .
ى)للd لا _!#5 نم 0&# +يف د>ي نا oايع' نpف <ا&ي?8 نع Pف2ي نم ا&يف لD* 7Mلا ل دم2لا a ركب !ب' _!قيف </ا6= +يف م)#, +ي)ع
oا6= رم' ى)ع مHي'5 Wمت*ا ا;pف <م45ا3ت#اف م45اي`, Nا&لا N,L5 Wم* م)#, +ي)ع لا
Pللفح +لل?)C, +لل)H>ل gZيD6لا, gي&Aلا معOلا نع ع5!تي 9 ن-اKلاف <S!=, 08ام' <_iسي ن' Z8iي 9 +&ع لا يh5 Bيدصلا .ام$ا
ىلللإ رللمVا دلل#!ي 9 <م45اللي`, Nا&لا N,L5 Bيدصلا .ام$ا _iسي مu <oريI نم /ا* نإ eا!صلاب FرتDي 9 gلCا?لاب !ل, +تمرح
<عام*إ, Nاي= <Sا6= رم' ى)ع مHي'5 Wمت*ا ا;pف <+)4' ريI
رلu' م)لل#, +لي)ع للا ى)لd لللا _!لل#5 نلم الHيف Tليل 0يلل6= مللHب nلO8 ا;إ ا!8ا1˜ a Wفا5 نب Qيسملا نع يم5ادلا .ام$ا R,5,
<™•ا,'5 اميف B2لاف • ا,'5 اميف B2لاف <ا!Dم*', اHل ا!Dمت*ا
مللu a _الل= <ا!للف)تKي مللل مللH8' ي8رللسي اللم a _اقف • /يl ى)ع Nا&لا nDم* !ل a OيODلا د?ع نب رمDل لي=˜ a _ا= ديمح نع R5,5,
م4/اHقف +ي)ع Wمت*ا امب .!= ل1 ي6قيل g5اصمVا ىلإ ,' g\افwا ىلإ Qت1
ZللحOلا لللحارم يللف الل&م ام 0-O>تلا 5اX=' يف ن28 :لM1 <Niب F"Kلا يف ري مل, gرصم لكل اHت*9ا رم' دlارلا 0في)Kلا jر(
<Sدح!لا ل?=
ZللحOلا لللحارم يللف الل&م ام 0-O>تلا 5اX=' يف ن28 :لM1 <Niب F"Kلا يف ري مل, gرصم لكل اHت*9ا رم' دlارلا 0في)Kلا jر(
<Sدح!لا ل?=
ة-~=لا ~·~
^ل-بو ç-·لا ~-= : ,و·ب,Vاو ةي-ا=لا ةب·~لا
SاDللسلا ىلللإ لللصي Zللي1 ملل)Dيل +للل 75,رللh B2لا م)Dف <+hارعإ ,' لا يعادل +تبا>ت#ا ى)ع Z=!تم @!ملا دDب ناس8$ا ريصم
<لا د&ع 0يدبVا
نللع عافدلا ل-ا#,, +lاDم ريف!تب 0)يفكلا ل-ا#!لا عرتKي ن' +(5د= ى)ع Z=!تم يKي5اتلا Wفادتلا [#, يم"#$ا Wمت>ملا ريصم,
<+سف8
[لل2&ملا رثللD?ملا م)سملا نايكلا يف @ارmu ‚"u _!ح Sر-ا اH8,د>ي م4اH* +*ا!( يتلا @ايد2تلا S5!X` ىلإ لا د&* +?ت&ي امد&ع
a ايركسع .,OHملا gاي5ا6ح
b ‘ يتلللا 0لليتفلا 0يم"#$ا S!قلا ي4, 9' <مك2لا 0حا# نع 0مVا ;اق8إ ى)ع S5اقلا Sديح!لا 0يعامت*9ا S!قلا eايI a ىل,Vا Sرmثلا
ني&مEللملا Zللح~ لللا للل)كي امدلل&ع, <Rرل`' 5الX=' يللف لللا ن;pللب .اللAت89ا ىلإ اHقيرC يف ي4, g5اX=Vا zDب يف nمAت8ا
لللا eاللت1 نم B2لا م)Dب Sري&تسملا Sا5$ا oM4 <Sايقلا ناكم يف 0&مEملا Sا5$ا !*!ب ىل,Vا Sرmثلا دس( مك2لا ىلإ ن!)صيف
@اللي*!ل!ي$ا, @افللس)فلا, gناللمي$ا ملل)Dب 0ي)4ا>)ل دي)قتلا ركف, gلا عر3ب Wh!لا ن!8ا= ا•ي3ف ا•يl _M?تسي M-د&ع, <+ل!#5,
<+ف)` نم 9, +يدي نيب نم لCا?لا +ي(iي 9 7Mلا B2لا م)Dب 0يh5Vا
f ‘ Mلليف&(, Sا5$ا :لل)( 0للمدKب 0لل)يفكلا 0للي*!ل!&كتلا .!لل)Dلا, 0للي8امي$ا Sا5$الب ني2)للسملا _الل*رلا نللم 0مVا رقف a 0ي8اثلا Sرmثلا
<W=ا!لا ملاع ىلإ \!3لا, ."حVا ملاع نم 0مVا ي8ام' _!2ت( ىتح اH(امOع
… ‘ <0ي!&تفلا 5اX=Vا oM4 نيب e,ر2لا يف اHتيرح, ا45ا!م, اH(ا=اC Q4M( يتلا 0مVا /اO*' نيب :#امتلا eايI a 0ثلاثلا Sرmثلا
نللم {!للص( 0للي8اميإ 0لليبر( نللع 0لل>يت8 ي(iللي 7Mلللا لاللب ملل)Dلا 9إ ا4دللسي 9 Sرmثلا oM4, <5ارقت#ا .دع, eارXhا, @اسفا&م
<0ي)4ا>لا 0يركفلا 0مA8Vا 9 B2لا م)ع ا&D*رم د&ع :#امت8 <ادحا, اي!6ع امس* نيتت3ملا ني&مEملا
<+ل!لل#5 0&للسب, لاللب ملل)Dلا |,5 اللH1ر2ي يتلللا :لل)( يلل4 gمللHيف ا4ر3&(, اHلاي*V اHلM?(, gاH?)X( ن' 0مVا ى)ع نيDتي يتلا .!)Dلا
<نيدلا دdاقم 0مدKل 0)ي#, !Hف نيدلا يف +قفلا دDب ي(iي ام, gنيدلا يف +قفلا يف +)1 ريKلاف
Sدلح!لا 7دل2(, g0لي*!ل!&كتلا, 0يركلسDلا S!لقلا 7دل2(, gWلي~!تلا, Gالت8$ا 7دل2تف <مل)D)ل _Mلب 02يلص&لا, g02يلص&لا نيدللا ام8إ
eال>ي نللل <مHماللمإ, مHتللdا`, نيم)للسملا 0ماDل, +باتكل, +ل!#رل, ل 02يص&لا |!h!ب 9إ اH&ع eا>ي نل g5ارقت#9ا, :#امتلا,
<اH?(ارم ل1 ى)ع 02يص&لا 0ما=pب نيدلا اميقي ن' نكمي [قف امHف gامH)مDب ن"مDي م)Dتم, ملاع يف 9إ ري` 9 <ل 0ي!?Dلاب 9إ اH&ع
<امامإ اH&م ميقتل jر2ت( Zي1 0مVا ا!م)Dي ن' ى*5Vا م4 š S!عدلا ل*5 7' š م)Dتملا, ملاDلاف .امإ نيم)سم)ل نكي مل نpف
م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لا _!#5 _ا= <Wمت>ملا ريmي م)ع +&ع عرف( نإ +?8ا!* م4' نم +&كل gنيدلا +قف !4 oدح, @اا?Dلا +قف Tيل
<™دباع Zل' نم ناXي3لا ى)ع دl' دحا, +يقف˜ a Nا?ع نبا نع يقH?لا, +*ام نبا, 7Mمرتلا oا,5 اميف
<+ح,5, +?)d Sا?Dلا, g+قفلا !4 ."#$ا اM4 +قفف <د4ا>م ."#إ Sرم Zل' +&م ري` ل=!2م د>سملا يف دعا= ."#ا
اHباq, م)Dتلا, مي)Dتلا a ن!Dب5Vا, 0ي8اثلا 0?D3لا
!لل4 الل&يف oرللك8', 5امDتلل#9ا دللl' لللب <+للل اادللتما _اO( 9 يHف g5امDت#9ا اHDh, ا&مي)D( €4ا&م <اDي&l ا5!4د( ا&#5ادم @5!4د(
<يفاقثلا 5امDت#9ا
نييركللسDلا, SM(ال#Vا, /ار?لKلا نللم ادلع' مH)2م n)ح, gا&h5' ى)ع Sدس>م ميuار* n8ا1 ادع' 75!صلا _"قت#9ا دDب n)ح5
oMلHف <ال&(OH*' يلف +ي*!لتلا Oل1ارم, gا&تسل', gا&ل!قع ى)ع €مر?ملا €مر?ملا مH("يت#9 gا&يف ىك8' م4 gري>لا .اك2ل ني5ا3تسملا,
<ا&يف ىك8' 0ي!&Dملا ميuار>لا
ملل)كتي ع5الل3لا, |5اللسملا, ام&يللسلا يللف ناXي3لا @ا&كu, ا&م"عإ <0ي)4ا>لا 0يبرت)ل Fرصلا Gات&لا م4 نم ا&-ا&ب' نم ا8ريسي ا&(5اإ
<QD3لا ى)ع اHي!م( 0يم#رلا QXKلا د&ع 9إ Sا5Oم S5!ق2م ا&تmل <اسفلا, رفكلا, Sابرmلا @!d اH&م
gاللH(ا?تكم, g0لليفاقثلا الل4O1ارم, gاHلل#5ادمب الل&يف 0للي(اDلا gSرمDتللسملا vالل#,Vا Rدل ني}!A2ملا, /اي&IVا ى)ع ركح ا8د&ع مي)Dتلا
<ا&&يدل 0سماXلا gا&="`V 0Dيمملا اH(ا,د(, g0ي#5ادلا اH2&م, gاH(">م, gا4د-ار*, لاH?ت1,
0للي&ق( ى)ع, g@ااH3لا ي4 @ااHl ى)ع ن!)ص2ي, N5ادملا ي4 N5ادم يف م49,' ن!م)Dي يفاقثلا رمDتسملا د&ع ن!}!A2ملا
لكللl ىلل)ع 7رللكفلا 5دللKملا لللDف لللDفي 0للي)4ا>لا 0للفاقثلا ن!يفiف gنيفD6تسملا ر3Dم ا&يف ام' <0م1ا2لا 0ق?Xلا يف Gامد8$ا مHل!K(
الي)2م, اليملاع +*!لم ."عإ لكللl ىل)ع ل)ل6ملا لللDف, g@الي*!ل!يإ لكلl ى)ع €يHملا, Jر2ملا لDف, g@ا8ا*رHم, @اCا38
<ىXKلاب ‰يOي, gايا!&لا [?l, gم-اODلا ا&يف nتفيل
نيب مي)Dتلا @ا="Dل, gامHت?ي4 مي)Dتلا, 0يبرتلا 0ي)مDل, gامHتفي}, 0Dما>لا, 0#5دم)ل, g+تمرح م)D)ل لا /اl نإ ديD8 0يم"#ا eاkب
<ريuiللتلا Oلل1ارم نم 0ي)4ا>لا نيCايl, gلي)6تلا ربا&م نم /ارقلا 0قسف رX8 <0?2صلا, 0?2ملا, 0قثلا, نامي$ا j!)# م)Dتم, ملاع
<د4ا>لا, 0ل!*رلا @!d Wمسيل geMكلا, _"289ا, 0ع!يملا @!d رX8 ."ع$ا نم,
0لل?K&)ل 9 ZD6تسملا QD3)ل مي)D( <+(/اق1 نم 0مVا ديفتستل +D>38, gم)Dتلا 0ي)با= +ل نمل 0dرفلا cيت8, g_د>لا لا /اl نإ jرت8
<0فرتملا
B2لا /ا* دقف لا 9إ +لإ 9 ن' B2لا 0م)1 Wفر( ا&ع5ا!l, ا&(!يب يف, <مك2لا, م)Dلا, نامي$ا Tلا>م ىي2( لا /اl نإ ا8د*اسم يف
<لCا?لا B4~,
B2لا /ا* دقف لا 9إ +لإ 9 ن' B2لا 0م)1 Wفر( ا&ع5ا!l, ا&(!يب يف, <مك2لا, م)Dلا, نامي$ا Tلا>م ىي2( لا /اl نإ ا8د*اسم يف
<لCا?لا B4~,
.^مي-·تو ,'ر-لا ç-·ت : ,و·ب,Vاو ة-لا-لا ةب·~لا
<+م)ع, نqرقلا م)D( نم م1ري` a نامثع نع م4ريI, ن&سلا eا2d', ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
_,' ملليركلا نqرقلا لD>تف g 7!?&لا عر3لا اM4 ن&ق(, gدH>لا Wم>( 0يم"#$ا 0م!ك2لا, <ريKلا اM4 ىلإ ن!قباستي Rارف ن!&مEملا
eا?لل3لا, _الفCVا Qيللص( يتلللا 0يلسف&لا JارلمVا اMل4 <ايدللتHم iل3&ي ن' +للب رحiلف 5!لل&لا +ف!ل* ل` نإ <ي?صلا F!* ل`دي ام
g{Oلل&لا :للل; نم ني&مEملا يق( ع5 g0مح5, Rد4, 5,دصلا يف امل /افl !4, نqرقلا, <ي8اXي3لا {O&لا 0•ب,' نع 0•lا8 _!Hكلا,
<0ل!*رلا, نامي$ا S5Mب يق)تل g+)قع, ي?صلا Q)= !4, gل2ملا /يHي, g0قباسلا 0&تفلا |ار* 7,ادي م)سي,
+ماكح' g+صص=, +Aع, g+ي8اDم, +Aفل gنqرقلا اHف)Kيل |رX( ن' Q>ي +8!م6م, +?يلا#', +?ت1, مي)Dتلا €مارب يف @اع!يملا oM4
<0ي,امسلا, 0يh5Vا 0ي,ر`Vا, 0ي!ي8دلا +ملا!ع g+D-ارl,
_اللفتح9ا, gنqرللقلا مللي)D(, gنqرقلاللب لللمDلا, gنqرللقلا Pفح ن!كي g_ا*رلا @اDما* ىلإ gنايتفلا N5ادم ىلإ gناي?صلا ن62م نم
<مي)Dتلا, 0يبرتلا Q)d gنqرقلاب
نللي', <اللHب _"قتل#9ا, ن!للكلا .!لل)ع j"تما, eالست1ا يلف 0لمVا 0ل?I5 ]للD?&( goا?لd نلم ىتفلا oاع, د=, gنqرقلا يف لا رمiي,
مH-اللم)ع, نيم)للسملا _ا*5 نم مHت4اف( يف †ا&-اي1;V 0ي)4ا>لا eاXقت#ا, 0)=رDلا, Wييمتلا 0ي)مع نم مH&م ا>8 نم ىتح š ا8!م)Dتم
U 0ي8اس8Yل يم)Dلا د>ملا ا!)u' ن!كلا .!)ع يف ;اMف' مH&م نا1, gنqرقلا o5!2م, مH&ي!ك( لd' نا1 نيMلا
نللل gلللا /الl نإ 08!للصم _اللي*' ا&يف ]D?&تسف +(ايح ل1 oا~, g_,Vا ي?صلا /اMI نqرقلا, gمي)Dتلا عاDlإ O1رم د>سملا نا1 نإ
!ل4 للا لي?ل# يلف الH>لا نإ, gSر`wا ^يع 9إ ^يع 9 ن' Sرك?م ن# يف Z3تك( لب <Qسكلا اHبرmي نل, g@اhر2ملا ا4Oفتس(
يللXDي oدللح, !ل4 0ليرXفلا 0ل6mلا 0يلصK3لا +برلل3ت( ملليركلا نqرقلا, <0ميركلا N!ف&)ل cلاصلا ع,ر3ملا, FدHلا, ى)ثملا 0XKلا
<اH(رXف اHبدHي, اHتمار1 N!ف&لا
g5اللH&لا, للي)لا يلف +لب ن!س8iي مH?ي?ح ن,ر1Mي +(,"( ن,;M)تي gم49!م +ب ا!*ا&يل +8!Aف2ي, goرم' ن,Mف&يف ."1 ن!Dمسي لا د&*
gني2لاللصلا, /ادH3لا, نيقيدصلا, ني•ي?&لا نم مHي)ع لا مD8' نيMلا Q1!م ي85ا!&لا Q1!ملا i?8 مHي)ع ‹قي لا ىلإ مH=ا!l' ,د2ي
<اH>لا e5 ى)ع ني&مEملا 0?2d ى)ع مHث2ي
ةنسلا _ابتاو فير~لا ~يد=لا : ,و·ب,Vاو ة·بارلا ةب·~لا
WيXتلس8 ]ليح ىللإ ال&Dفر( ن' 0ل)يف1 gدل4ا>لا, 0ل1ر2لا +لقف vا?&تل#9 اD*رم, gj!)س)ل ا*;!م8, "يل ا4MKت8 امد&ع 0ي!?&لا 0&سلا
<@ايد2تلا ل1 نع 0با*$ا
لللا دلل?ع نللع +*اللم نب, ,ا !ب' oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <SرHXملا 0&سلا !4 لا eات1 دDب م)Dلا Bح م)Dلا,
0لاع 06يرف ,' g0م-ا= 0&# ,' 0مك2م 0يq a 0u"u م)Dلا a رمع نب
."1 ن!Dمللسي gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0?2d 0با2صلا لي* gنqرقلا لي* ناكف <ى)ت( @ايq ا&)?= نا1 نم ‹ص= نم ا8/ا*
يلف 'رلق&ف g7!لل?&لا G;!للم&لا :ل; !28 7ركفلا, ي?)قلا ا&H*, يل!8 لا /اl نإ ن28, <J!H&)ل مHث2تسي اH>لا G;ام8 مHل ر1Mي لا
<ا&)?= نا1 نم ناميإ, 0ل!*5, اH* \!ف( لب _اD( يتلا اH>لا, نامي$ا, 0ل!*رلا @ايq SرHXملا Sريسلا
–اقيإ ى`!تي ام1 g01ر2لا +قف, g0مك2لا ~ربإ, لثملا eرh ى`!تي اسي5د( 0عام>لا ر#', د*اسملا B)ح يف 0ي!?&لا Sريسلا N5د(
<Sا5$ا +ي*!(, 0فCاDلا
0يم"لل#$ا 0يللصK3لا RMللmتتل gاH-ام#', اH*;ام8, 0ي)4ا>لا ريCا#' نم 0#ا5دلا Qت1 رHX( لا /اl نإ 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= د&ع,
<ا4اH*, اH1!)#, اH="`', اH8اميإ يف 0يدم2ملا 0?صDلا +(دس*, gنqرقلا +فd, ام1 لا eO2ل يلاDلا _اثملاب 5اف}Vا 0م!D8 M&م
ةبا==لاب çي-·-لا : ,و·ب,Vاو ةس-ا=لا ةب·~لا
0D&قملا 0حاصفلا, g+ت)ي#, 0m)لا, g/اد&لا اM4 Sا' ناس)لا <مHتفCاع, Nا&لا Wم# ىلإ ملاع لقع, نمEم Q)= نم /اد8 لا ىلإ S!عدلا
<+ب!)#' 0ص)Kملا
نالل1, <م4/اX`' c2صي, g0يم"#$ا 0باXKلا Qيلا#' ىلإ +با2d' دlري نا1, gاميAع ا?يX` م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
<م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 QيX`, ل-ا?قلا ي)ثمم نيب Sريسلا اHتAفح 0يباX` @"*اسم n8اكف <!ف!لا Qي>ي QيX` +ل
<@ا?#ا&ملا يف QX`, 0Dم* ل1 0?X` م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل نا1,
go!للA=!ي, go,دللlري, QDلل3لا ا!للH*!يل م4/ا?X` ن!مدقي 0ل,دلا SOH*' ني&مEم)ل cتف( مي, <اHل!diب 0باXKلا ى)ع لا د&* e5ديف
يللف 0للتباu 0للياH* Sا5إ Nاللم2لا اMلل4 نللم رHللصي ىتللح +#امح ى)ع @ا?#ا&ملا QX`, 0Dم>لا QXKب ا!Aفت2ي, gاH>)ل o!ثD?ي,
<ريسلا
<0&تفلا Wمت>م يف ا4ا&فل' يتلا g ا8!م6م 0I5افلا g"كl S5ا?لا /ا6فل 0كي1رلا QXKلا نم ي&ع
Wللف5, goال&يع @رللمحا Nال&لا QX` ا;إ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1 a _ا= ربا* نع o!2&ب م)سم, يقHي?لا, دD# نبا R,5
7دللHلا نللسح' a _!للقي مللu ‘م>4 د= ,دDلا ^ي* ن' Nا&لا 5M&ي +8i1 7'’ • م1اسم مك2?d a ^ي* 5M&م +8i1 g+?6I دتlا, g+(!d
<™•ي)ع, يلpف اعايh ,' ا&ي jر( نم, <+)4xف 9ام jر(, @ام نم g0ل"h 0عدب ل1, gاH(اuد2م 5!مVا رl, gدم2م 7د4
•~-لاو €عاوملاب çي-·-لا : ,و·ب,Vاو ةس-اسلا ةب·~لا
<‘اHيلا!ي 9, ر`wا, ني2لا نيب مHي)ع اHيق)ي 7'’ 0Aع!ملاب +با2d' _!Kتي م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
j!)للسلا !لل28 +ي*!لل(, gمللH)لا /الل1;إ 0للAع!ملا, <نيم)للسملا, ني&مEللملا ى)ع لا Jرف امب, gر`wا .!يلاب, gلاب ري1M( 0Aع!ملا,
<ميك2لا ي8امي$ا
د*السملا يللف oارلل8 اللم اM4, <نامي$ا QDl نم 0مHم 0?Dl n?68 دقف gW=ا!لا رمxل رير?(, gممH)ل مي!&( ىلإ 0Aع!ملا nل!2( ا;pف
<مHلامع' Qي!ص(, .اك2لا |دمل @ا8ا*رHم ىلإ ,' gنيم)سملا ريفك(, F"K)ل Tلا>م ىلإ 0Aع!ملا _!2ت( ]يح g0&تفلا دHع ى)ع
0يم"لل#$ا 0للل,دلا .اي= دDب مHتAع!م ن!كتل gR!قتلا Nا?ل ا!س?)ي, gلا F!` ا,رD3تسي ن' ZحOلا /ا&u', 0م!قلا ل?= لا د&* ى)ع
Sالعإ ىل)ع ناX)لسلا ع~ا!لب نيم-القلا 0للل,دلا _ال*5 Q8ا* ىلإ g_!قDلا, N!ف&لا ا,5!&يل gS!عدلا _ا*5 اHب +*!تي SرuEم 0Aع!م
<+مرح ىعر( 9, oرمiب رم(i( 9, gلا +*, نيم)سملا يف Q=ر( 9 مم; اHتبر` يتلا ا&8,El Qي(ر(
ةس-اسلا ة-~=لا
Jم·لا
ةيبرت Jم·لا
نامي$ا ىلإ 0&تفلا نم
0للمVا /الل&?ل اللH>لا :لMللكف gيللسف&لا, يلل)قDلا ادDت#9ا ]يح نم م)Dت)ل 0ي)با= +يدل QلاC, ملاع م)Dم !*!ب 9إ متي 9 م)Dتلا ن' ام1
QDلل3لا يف 0ي)با= !*, Wم gميA&تلا, 0يبرتلا ]يح نم 0ياH>لا 0ي)مDلا S/افكلا مHيدل نيد4ا>م !*!ب 9إ متي 9 0يم"#إ T#' ى)ع
<عامت*9ا, اصت=9ا, 0#ايسلا يف يم"#$ا .اA&لا _!?قل
<Sاعدل)ل 0با>تل#ا g."ل#$ا Sاليح, ."ل#$ا ىللإ \!ل3لا, g+ل!#5, لا Qح Sدعاصلا _اي*Vا oM4 يف ل*, Oع لا ]Dب Zي1 Rر8
Sدللس>ملا 0يم"لل#$ا S!عدلا يقت)( Zي1 Rر8, <@اH*ا!لا ل1 ى)ع ن!)3فيف اHت8د#, 0&تفلا .اكح !H* [?ثي ل*, Oع لا ن' Rر8,
دلل&>تلا, 0للAقيلا 0لل*5 0يم"#$ا Sر2صلا nm)ب ىتم, g0&تفلا 08د# ى)ع ي?D3لا [Kسلاب اH>لا, S5اHX)ل Qu!تملا eا?3لا اM4 يف
<0يم"#$ا 0م!ق)ل ناي5,ر6لا ناCر3لا رف!( دقف gاHتمارع 0ي?D3لا 0XKسلا nm)ب, gW#ا!لا
ن' 0للمVا Rدللل يم"لل#$ا ل2لا _!?قل ادDت#9ا _امت1ا, ‘ مA&ملا لا د&* S!=, اl5 دص='’ ي(اMلا لماDلا €68 5اAت8ا يف ا&تمHم
ا;اللم gا&1!)ل# _اللثم, gللمD)ل الل&تX`, g02للhا!لا ا&ف=ا!مب Nا&)ل ي)>&ل لمDلا ناديم ل`د8, gرك&ملا رييm( ى)ع 5اقلا لي>لا يبر8
<0•ف ل1, رف ل1 ل?قتسم, 0مVا ل?قتسمل 0?س&لاب 0يم"#$ا Sاي2لا ي&D(
R!لقلا oMل4 ن~ا!لل(, +8~ا!لل( ىل)ع –الف2لا _,ال2ي 7ر?لل* ناX)لل#, gالHي)ع ع~ا&تي cلاصم, gع5اصت( 0ي#اي# eاOح' ناديملا يف
<لا د&* eر6تل ."#$ا @ا5اDl ي&?تل SدDتسملا 0ي#ايسلا, 0يعامت*9ا
<Zللصلا Wللم*, /اللبرmلا /اق)ل /ابرmلا ىDسي, gىفKت8, اHXh9ا .,اق8 g‚ادحVا نم م6` يف يم!يلا ي8اديملا لمDلا /ا&u' ن2&ف
ا&ي)ع gا&س&* رdا&ع Wم, gJ!فرم W=ا, دh ن!كي ام8إ g{ارف يف ن!كي 9 اH>لا نV ا&ي)ع ناh,رفم 0D8اصملا, 0م,اقملا oM4
<G5ا` نم, ل`ا نم ا&ل 0ب5ا2ملا, ا&ي)ع [m6لا لما!ع اHيف GOتم( 0*!متم F,ر} يف, g0&تفلا eاي8' نيب نم اHXقت)8 ن'
g0للف,رDم 0للياI, g0لل#,5دم 0للH*, اللHل 0للمك2م 0للX` يللف ل`دللي مللل نإ ي8ادلليملا لللمDلا نكل gلا /اl نإ ري` ىلإ jر2تي Q1رلا
<م>ح 7; ني!ك( ىلإ ىHت8ا نإ, S!*رملا رييmتلا S!= Zيلiتل 7Eي نل gلا د&* @ا•ف نيب .اHم)ل 0مس=, 0ي)حرم Fاد4',
مللH(رA8 يللف eرح +يف <0يبرح –اف' ي4, <0ي>ي(ارت#ا, Qيتك( نع ن!uد2تي š @اي*!ل!ي$ا eا2d' 0dا`š ا&م!ص`, ا8Lادع'
ا8دلل&ع !4, <‘0ي>ي(ارت#9ا’ FاHلا رمتسملا لمDلا نيب, ‘:يتكتلا’ ي(wا ي8اديملا لمDلا نيب ن,Oيمي اHتX#ا!ب دعا!= اHل gمH)مع,
يلف !لل4 للب gا&تلل6?= يلف Tليل Wلل=ا, J5' ىل)ع الHق?X8 ن' ن!ل,Eسم ن28 g+ل!#5 0&#, لا eات1 نم Sدمتسملا oدعا!= +ل اH*
<[X`, ا&(اي8 ريI @اي8 مHل نمم ا8ريI 06?=
ال&ل eالX` نqرقلا يفف <ا&8امي$ اقيق2( ا&)مع ن!كي ن' :لM1 ن!كيل, <+8ا2?# لا oاhري ا2لاd ن!كي ن' ا&)مع يف 0Dما>لا Sدعاقلا
مHملل#ا نرتل=ا ريل3?تلا, 0لي1Oتلا, |دللملا JرلDم يللف ‘ا!لل&مq نيMللا مل4,’ للا د&* ر1; 5, ا;pف <ا!&مq نيMلا اي' ايب لا د&* ن28
<™@ا2لاصلا ا!)مع, ا!&مq نيMلا˜ a نqرقلا _اقف _امعVا |"d Zd!ب
ىلل)ع +للب ا,رللم' اللم ا!لل)Dف ا;إ ىتللح <نqرقلاب ا!?CاKي ن' ن!ق2تسيف g0ي8امي$ا 0ي9!لا يف ن!)`دي, gنامي$ا ى)ع ا!&مq نيMلا ىبرتي
<ا!حدم, ا!1~, ا,ر3ب eا!صلا, |"صلا +*,
0)كلل3م /اللl نإ j5الل?ملا الل4رuاكتب ن!للك( يتلا gاHب5 ىلإ Sد-اDلا Sدعاصلا _اي*Vا oM4 ل?= نم ."#$ا ى)ع ديدl _ا?=إ ناديملا يف
للل1 n8ال1 نإ 9إ :لM1 ن!ك8 نل, gرييmتلا يف 0لاDفلا S!قلا ن!ك&ل مA&ت8 7!برتلا ي8اديملا لمDلا Wم S5~اEملا?ف <نيي#ايسلا, .اك2)ل
يللف "مع ناللمي$ا QDللl نللم 0?Dللl للل1 nل!لل2( نإ 9إ :لMلل1 ن!للك8 نللل <ي)كلا 7اH>لا لمDلا e5 ى)ع ا&ب ريس( 0ي8اديم S!X`
يلل&Dي ا;اللم _الل2لا ناللس)ب Nالل&)ل _!قي ي)مDلا ا&1!)# <."#$ا ل} n2( 0مVا Sاي2ل ارmصم ا*;!م8 ن!كي g0عام*, اارف' ا&1!)#
للكل ا85!لص( _!لق8 +)-ال#, للكب ."ع$ا, S!عدللا, _القملا نالس)ب, <0•ف, رف ل1 ل?قتسم, 0مVا ل?قتسمل 0?س&لاب يم"#$ا ل2لا
اادDتل#ا @الي8اكم$ا, 5ا!لملا, gناكملا, نامOلا, g/اصح$ا, .ا=5Vا R!تسم ى)ع رييmتلا اM4 %يH8, <oدير8 7Mلا رييmتلا يحا!8
</ا&?لا اH>ل اادDت#ا gا4دDب ام, 0م!قلا .!يل
<يKي5اتلا ا4ريصم يف 0مVا |"ف, gRر`Vا يف Rارف مHح"فب 0)يفكلا @ا2لاصلا ا!)مDي ن' ا!&مq نيMلا ى)ع Q>ي
gللل)Kت(, م4دللعا!= للل)Kت( @'دللب دلل=, <نيدللسفملا لللمع c)صي 9 لا, <دسف(, 5M?(, Wمقلا Zيسب :سم( _اO( 9 0&(اف 08!تفم _اي*'
+للي)Dف <ZحOي لا د&*, <اHب ا!4!ميل 0يم"#$ا @ا5اD3لا Wفرل مHع5اس( نم :ل; ى)ع _' 9 <مHف=ا!م, 7ركفلا مH8~ا!( ن,دقفي,
<يم"لل#$ا رللييmتلا اللDب' Nا&)ل ch!ي ن' ا6ي' +ي)ع نكل <QD3لا يف لm)mتلاب, +فd ىلإ _ا*رلا cبرب 0ي8اديملا W=ا!ملا لت2ي ن'
ارللصت&م ادلل&* ن!كي ام8إ, <+ل [XK8, S5!d +&ع Nا&)ل .دق&ف g+تيل!مl يف +ب ا8رم' 7Mلا cلاصلا لمD)ل ا85!ص( دح!تي ن' Q>ي
<ا45اX`', اH)حارم, gاHفد4, ا4ادم, BيرXلا, +تعارب, ريسلا FرD( Sاي= +ل د&*
@امHملا ~ا>8إ ى)ع S5دقلا
<لمDلا €-ات8 ى)ع ريX` م)Dلا يف iXKلا
<ن!&*, [يK( "ب لمDلا,
< 02لاd 0ياI ىلإ ريسي 9 eارXhا J!مmلا يف لمDلا,
<5اH&ي ن' ]?)ي 9 /ا&ب +ي)ع ي&?يف نAلاب يفتكي نم مH&م, <لمDلا يف 'د?ي ن' ل?= لمDي# ا;ام م)Dي ن' ل6في نم Nا&لا نم
نللم +uدلل2( ام, اHم>ح ن' Qس2ي gSرثD?ملا _امعVا نم 0ع!م>م ا~ا>8إ دDي نم د>( ام&يب gا4O>&يل 0XKلا رXسي نم Nا&لا نم,
نلم _Oل&ي Wلل=ا, ىللإ Sرللي&لا ‡ال?ملا :ل)( للقت&تل Fال1 \ا5,Vا ىل)ع .!=رملا م)Dلا ن' ن!?س2ي نير`q د>(, <لمDلا !4 /اh!h
<ZH)تب Nا&لا oاق)تي, /امسلا
يللف, g5!Xللسم ىلاللD( لا eات1 يف ميقتسملا vارصلا, <ميقتسملا vارصلا ى)ع نا1 ام ا2لاd "مع ن!كي رصح Fرح ي4, ام8إ
<لا لي?# يف Tف&لا, _ام)ل _Mب, \اl دH*, .~اع \دd +)1 لثمتم م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!#5 0&#
0لDي?C 0لفرDم, g+ب ا,رم' ام +?2d, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 O>8' Zي1 0فرDم, g+ب لا ا8رم' ام 0فرDم @اي5,ر6لا نم
yرللفلا 0للفرDم, gل-الل#, S!=, _ا*5 S!= نم ا&يدل ام 0فرDم, gمH(ا1ر2(, gمHف"ح', gمHت2)#', ا&-ادع' @"تك(, gا&8اكم, ا&8ام~
<~ا>8$ا 0فرDملا دDب, <نرقلا اM4 W)Xم يف 0Aقيلا oMHب لا ل6ف ي4, 0عاسلا 01رب, gا&ل 0حاتملا
لللا ى)d لا _!#5 ROI @ا!&# ر3ع يف <cلاd لمع _ا*5 ا!8ا1 لب لمi( _ا*5 +با2d', م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م نا1 ام
gQ-ا لللمع :ل; ل1 يف F"` ى)ع نيسمKلا ,' نيDب5Vا +(ا,OI Wم ‰)?ي ام ايارسلا نم ]Dب, S,OI نير3ع, اD6ب م)#, +ي)ع
<م&mي امم رث1' _M?ي رقتسي امم رث1' لحري gلتقي, لتقي gرم(iي, رمEي لا د&* <رمتسم اH*
0يلل#ايسلا g0للي!•فلا, اللH&م 0لليرفلا g@اللي8ا8Vا يللف @الل?قع, g@ااDلا يف @ا?قع, g@اي&4Mلا يف @ا?قع لثمت( @اب!Dd ا8اH* .ام'
<0ياصت=9ا, 0يعامت*9ا,
a ا&م دير( 0يKي5اتلا ا&(امHم ~ا>8إ ى)ع S5دقلا,
b ‘ نللع Bلل)mم 5اللCإ يللف لللمD8 9, <رتللستلا يعا, n8ا1 امHم ا&سف8' ى)ع B)mم 5اCإ يف لمD8 "ف <@ا!XKلا ل1 يف |!h!لا
Wلم يلالتلاب, +ل!ل#5, للا Wللم الل&8' FرللD8 ن' Qل>ي <لليCابVا ال&ي)ع Bللف)( ا8دللh 0لي*5اKلا, 0لي)`ادلا 0للياعدلا نpف gQD3لا
<_ا!م', \ا~5' Gات8إ دDب g_ا!م' ميسق(, \ا~5' ميسق(, g0فا1 Nا&)ل 9دع دير8 gنيفD6تسملا
f ‘ رللمVا +تقفا!للم اMلل4 5ايDم, <نامي$ا ]يح نم 0ي8اسح$ا +فاd,' يف 0=دلا <لمع نم oO>&8 اميف ناق($ا, 0=دلا 7' a ناسح$ا
5الليDمب ناسح$ا gناسح$ا لا Q2ي <Sر`q, اي8 +&م !*رملا FدH)ل ام-"م ن!كيل 0ي)مDلا +(افdا!م يف 0=دلا مu <+ل!#5, لا
Oلل>Dلا @ارللmu دللسل اللH)4Eي اللم الل&لامعV [للD8 ملل, @اللي&لا |"للصب الل&يفت1ا نpللف <0للي&قتلا 0يح"للصلا 5الليDم, ي&يدلللا eا!صلا
نا1 ن•ل, <•ي5اتلا نا15' نم ‡ا4 ن15 يف 7,O&8 ن' ا&ب Bي)يف g7اصت=9ا, gي#ايسلا, gيميA&تلا, 75ا$ا, gي*!ل!&كتلا
• لللا cملل# 9 الل1 ,دللDلا اH1دللي اللمإ, ."لل#$ا OللDب ىللي2( امpف gىحرلا يقl n2( 0مVا نpف gارفVا Bح يف ا&كمم /ا,O89ا
ريللصم, الل&4 0للمVا ريللصم Zلل=!تي gنيالليملا للل1 يللف لللا دلل&* ناسحإ, g0مHم لكل @ا2لاصلا لماDلا نمEملا ناسحإ ى)ع,
<لا د&ع 0&مEملا, نمEملا
<ا&ف!فd مA&8 +ي)ع, gا&لاي*' يبر8 ناسح$ا ى)Dف
… ‘ يلف \دلصي 9 eMلكي, g0لب"Kلا !لع!لا +لل .دلقي QDل3لا ى)ع eMكي gNا&لا, لا ى)ع eMكلا ى)ع دمتDي ا8ريI a 0يل,Eسملا
+للب نمEلل8, :للل; FرللD8 gللل*, Oع لا .ام' ن!ل,Eسم ن28, <ا#,Lرم نا1 نإ +ب رم' ام ,' gاسي-5 نا1 نإ +ب لفك( ام ~ا>8إ
FدللHلا ىلللإ دمللص8 ن' ن!ل,Eسم ن2&ف gي&م~ لDف 5 +فرص( ن!كيف g‚ادحVا Wم لDف&ي ا8ريI نا1 نإ <+-!h ى)ع لمD8,
gيلق?Xلا مل)Aلا B-الق2ب QDل3لا |5الص8 ن' Q>ي ا2*ا8 "مع رييmتلا يف ا&ع,ر3م c?صي يكل <jر2ت8 +قيق2( ل*' نم 7Mلا
0لل&تفلا نللع نيل,Eسملا c6ف( ن' يفكي 9 مu gاHبرI, 0ي)4ا>لا \ر3ل 0يD?تلا B-اقح, g7اصت=9ا, 75ا62لا Z)Kتلا B-اقح,
|"للd$ +للDف Q*ا!لللا نمثلاب QD3لا |5اص8, ا&سف8' |5اص8 ن' ا&ي)ع لب goرhاح, اسفلا يhامل .اH(9ا Wيباdiب ري38,
5,Oلا يh5اع Q8ا* ىلإ ا8!ع, c-ا!)ب ا&ف=,, g‘@اي26(’ _Mب, ر?d نم oرAت&ي ام QD3لا ى)ع ا8!4 نإ +8pف <o,دسف' ام
<."1 5ا>( ن!ك8 g0ي#ايسلا eاOحVا نم
ا&للسف8V الل&)=, g_الل>(59ا ىلل)ع [لليXKتلا, gJ!للمmلا ىلل)ع |!للh!لا, geMكلا ى)ع \دصلا ا&)6ف نإ 9,Eسم ا&فرص( ن!كي ام8إ
_دللDلا Q8الل* ىلللإ @اي26تلا 0مس= يف _دع نم +يف دب 9 ."#$ا /ا&ب اH* ن', g@!ملا دDب 0&>لا oLاO* ."#$ا /ا&ب ن' Nا&)ل,
<\ا~5Vا 0مس= يف
• :Xع' 7د>مب Zت4ا, @!d ىلاD( U 0ي4اف5, /ارu دير( a QD3)ل _!ق(, 0ي#ايسلا eاOحVا nلا=
• لا لي?# يف Tف8Vا, _ا!مVا يم)4 U Sر`wا 0مار1, اي8دلا Oع لا _!#5 0م' اي نيدير( a 0مxل _!ق8 ن28
ال?ع <عاللتملا, oال>لا, @ا,رثللا, 0يصK3لا ا>مVا eاست19 ن!)مDي اHت8د# نV g5اH&( ن' ىلإ نفDت(, g0&تفلا عاh,' n&فD( ام8إ
<Nا&لا ى)ع eMك(, Nا&لا Q=ار( 0سيس` مم4 <لا /اقل ن!*ري 9 ن,د2)م ,' ن!)فاI ل
الل&Dم !للHف gملليك2لا OلليODلا !لل4, g+يلإ ا8رH} ا8د&#' ىتم, <لا .ام' ا&سف8' Q#ا28 ن', gلا Wم لماDت8 ن' ا&8اميإ ا&يلإ Q)Xي ن28,
لللمDلا eا!للب' \"Iإ نللم QDلل3لا .اللم' _,Eسملا Z=!ملا ا4;اK(اب ى3K( نل, <ن!H( ا8رAت&( يتلا _امعVا ل-"*, goدييi(, +فX)ب
<ا8/ا*5 +ب لا Bق2ي ن' !*ر8 ام لا لي?# يف _M?لا ى)ع S5دقلا, 0ل!*رلا, 0ماH3لا ~!&1 نم 015ا?ملا 0مVا oM4 يف نpف <ا&مام'
اميظنت Jم·لا
: -,دهملا ~ا-ا=لا
يلف ‹لق&ل 0ل>يت8 Zلصلا يلف FالKي لل)` 9 +ل8', gملك2م GالH&ملا ن' نلم د1iتي ن' ل?= لمDلا ناديم يف Q1رلا jر2تي 9' Q>ي
<0يل,Eسملا لم2(, ناق($ا, ~ا>8$ا نع O>Dل ,' g0يLرلا يف J!مmل ,' gميA&تلا يف :كفتل ,' g0يبرتلا
<ملHب5 0Dيرللl, مH8اللميإ @ا; نللم ع,ر3م مHل نكي مل, gJ!فرملا W=ا!لا اM4 لDفل ا5 ن!&مEملا Wم>( نإ لا 5د= 9 0u5ا1 ن!ك(
S!لل?كلا ن!للك( ن' ن, gاي!?8 GاH&ملا, g0}!ف2م _!dVا n8ا1 نإ ر3?لا لمع اH&م !)Kي 9 يتلا 0يhرDلا /اX`Vا cي2ص( نكمي
Q4Mلل( !H>لاللف ي(اMلا ي8امي$ا Oفا2لا نع نير>ملا م)Aلا دh Q6mلا, Nام2لا نم 034 دعا!= ى)ع ا&ي&ب نإ نكل <0ي-اH8 0Xق#
<."#$ا ى)ع !قDملا اH)م' 0?ي` S5ارم رت>( gا8ريبد( /!سب 0مVا /افl ا4دDب _!Xي, gا5د4
/ا5, نللم ربالصلا Q-ادلللا لللمD)ل اللH•?D8 Zللي1 ملل)Dت8 ن' الل&ي)ع @ال=اC <لا لي?# يف _M?)ل ادDت#9ا, 0ل!*رلا نم ~!&1 0مVا يف
S!للقلا /الل&ب, 5اص89ا eاست19 ا&)ي?#, gمHبM1 Z3ك8ا د=, gZييOتلا, €ييHتلا ى)ع ن,دمتDي ا8Lادع', ا&م!ص` <نا>يHلا, Nام2لا
يم"ل#$ا ال&Kي5ا( oال>(ا يلف Qلص&ي 7ا5إ للمع ملH&م oرلAت&8 7Mللا ن' ني5ا!لا ر?K&ف gمH?يلا#' Tكع ن!كي ن' يm?&ي 0)عافلا
<7اH>لا
5ارقلا ;اK(9 02hا!لا 0يLرلا ى)ع ا&(5د= +يف ‹2م( GرD&م _,' يف ا&1ر2( Z=!ي يم"#$ا لمD)ل ي*اH&ملا 5!صتلا يف iXKلا
R5!لل3لاب @اا5$ا د2للl يللف, gلللا د&* نيب 0ي8امي$ا 0Xبارلا BيمD( يف iXKلا, <Q#ا&ملا لك3لاب, gQ#ا&ملا n=!لا يف Q#ا&ملا
0لي&قتلا SرليKلا, g0يل#ام2لا QلXKلا _دلب Zل=!ملا 0لل!*5 دلير( 0لمHم _,' دل&ع لل3ف)ل ال&)مع JرDي gMيف&تلا 0عاC, 0يل,Eسملا,
<0يرفلا @ا5ا?ملا, 0ي-ا!3Dلا @اOفقلا _دب v!?6ملا Bس&ملا مA&ملا ن,اDتلا, g02&>ملا ZCا!Dلا _دب 0ي5ا$ا,
gا45!X( F,ر}, gا4~ا>8إ لحارم, gا&(امHم, gل?قتسملا, رhا2لا, يhاملا مي!ق(, gSرA&لا يف ي#ا#' pX` لكل ا8!H* Wي6(
<0يMيف&تلا, 0يميA&تلا, 0ي!برتلا S!قلا ادعإ يف ي#ا#' pX` لكل Wي6( ام1
اي8دلللا oMلل4 يلف ال#!ما8 نلل# لل*, Oلع +&كل goEX` نا1 امHم +تي8 n&سح نم Sر`wا يف Qيثي g@اي&لاب ل*, Oع لا د&ع _امعVا
<+تي8 n8ا1 امHم 0?)2لا يف عرصي S!قلا eا?#' MKتي مل نم ن' ي6قي
0لليD?تلا, g0يركللسDلا م-اOللHلا, gيللق?Xلا ملل)Aلا, gQيرmتلا Qيلا#' nير* ن' دDب ."#$ا BيرC نع ري` نم اHي(iي ام رAت&( 0مVا
<اH* نم ا8رAت&ي امل Wdا8 _اع Oفا2ب gاH>)ل ايلاع iX` 0مxل م#ر8 ن' Q>يف <0ي)4ا>)ل
<0قيف5 لمD)ل اC,رl, 0تباu نامu', g0يلاع ا5!*' مHل ."#$ا رف!8 ن' ن,رAت&ي 0&تفلا n2( لمDلا
اللمي)D( ن,دلليري eا?لل3لا <افاللص8إ ن,دلليري ن!للم,ر2ملا <اO?لل` ن,دلليري ن!D-ال>لا <لمع ."#$ا نم ن,ديري 0&تفلا n2( ن!)CاDلا
<QلاXي لكلا <اh5' ن,ديري ن!ح"فلا <ا(!يب ن,ديري ممHل نك# 9 نم م4,’ ن!حا6لا <"?قتسم,
0مKل6لا ل1ال3ملا للح ملHل ى(iللتيل 0يالصت=9ا, 0يعامت*9ا, 0ي#ايسلا ل1ايHلا /ا&ب ا,ديDي ن' مك2لا ىلإ ن!)صي .!ي لا د&* ى)ع
F!ل3كملا ,دلDلا 5امDتلل#ا نلم ال&ي)ع دللl' !ل4, 75!للصلا _"قتل#9ا @ا!&لل#, g5امDتل#9ا @ا!&ل#, g0لل&تفلا ن,رل= نع 0ف)Kتملا
<."#$ا ى)ع Qلاك(, g0ي)4ا>لا Q8ا* نم oرl, g0ماع 0م~' ملاDلا يف <TمVاب F,رDملا
0لل&تفلا يلhام ن' g/ا&?لا 01رDم ا&ل!` ل?= g0مVا مHف( ن' oدييi( نم, <oدييi(, لا رص&ب 9إ .اHملا :)تب .ايقلا لا د&* WيXتسي نل,
لللAلا يللف ىللق?ي 7Mلا 0ي)قع g0?لاXملا 0ي)قDب اHي)ع Q)mتلا, ا4رييm( نكمي 9 g@ا?قع نم ا&قيرC يف ام, gملاDلا 0م~', gا4رhاح,
دللDب, g@الل=اXلا لكل 0•?D(, .اع اH* ."#$ا ن' 0مVا مHف( ن' لا دييi( نم <€4رلا n2( ا?D( +#اف8' Pف)ي, ]H)ي نم ى)ع QيDي,
اHXلل#, g0مVا Wم ن!3يDي _ا*5 ميA&(, Sايقب, gلا ىلإ eرقتلا 0ي&ب gع!Xتلا دعا!# نع Sرم3م gلمDلا ناديمل 0مVا _O&( مHفلا
<اH)*' نم,
gناكللسلا رuاك( 0م~V ل2لا م4 مHسف8' eا?3لا ن!كيسف go~ا>8$ اH&م Sاي= @د*,, g+ب ع"Xh9ا n)?=, gاH?*ا, 0مVا nمHف ا;إ
_اللمDلا <9!م2م ىق?ي ن' _دب لم2ي مH&م ل1 c?d' نإ eا?3لا 0م~V ل2لا م4 نمEملا eا?3لا <نيع!Xتملا ‹ق8, gلH>لا ي3ف(,
<لللمDلا e5 _"mتلل#ا نللم عرل3لا 0لليام2ب Zللصت&ت# يتلللا S!للقلا مل4 y"`$ا, ناللق($ا, Gات8Yل نامي$ا مHDفدي امد&ع ن!&مEملا
Bللح Q*ا!لللا :للل; Wللم, g+تم', +سف8 Wف&يل €ت&ي ن' م)سم ل1 Q*ا, يم"#$ا ل2لا يف ن,د>ي# ن!)CاDلا, ن!م,ر2ملا ن!ح"فلا
<+)مع Gات8إ نم يفا!لا +Aح يف لماع ل1 Bح, gاHيي2ي يتلا J5Vا يف |"ف ل1
<0)lافلا e5ا>تلا 0ما, يف دH>)ل Wيي6( oرياسي, ناس8$ا رييm( +?2صي مل نإ ل1ايHلا رييm(
0للي="`Vا @ال=اXلا /الليحإ, +ي*!لل(, 0يبر( دD8 مل نإ 0تيم ىق?ت#, 0تيم @ا=اC 9إ Tيل g0ي&ق( @ا5د=, g0يDي?C 5ا!م نم ا8د&ع ام
S5ال62لا, 0للفاقثلا اHتللسX&I, gمل)Aلا اH)لl يتلللا 0لليعامت*9ا R!لقلا ملليA&(, Wلليم>( دللD8 ملل نإ, g/اللس&لا, _الل*رلا د&ع 0ي8امي$ا
:لل#امت( 9 SرثللD?م /اللثmلا1 0للم' ا&2?للd' ىتللح 0يرفلا, 0يق?Xلا @اي8ا8Vا اHي)ع nmC, gا4اسف, S5ا$ا /!# ا4دب, gناتي)4ا>لا
<0ي(اDلا •ي5اتلا |اي5 .ام'
U لمDلا ام
gSرثللD?ملا Sاللملا .اللم' امHيللسف8 ادلل>ي ن' للل?= _اEللسلا اMلل4 امHيسف8 ى)ع ناحرXي 9, لي)* لمDب امHيسف8 ناuد2ي /ا&ب, ا#د&Hم نإ
<ناقمح' ن"*رل g0ف5ا>لا _!يسلا, 0م!m)ملا J5Vا,
ل`ا نم /ا&?لا اH* يف عر38 gناريpب ا&(!`إ 0م!قب ملاDلا @i>ف ام)ثم ‚ادحVا ا8i>ف( ن' ل?=, gلا /اl نإ رص&لا ىلإ ا&فح~ يف
a 0يلاتلا v!XKلا ى)ع Zصلا
b ‘ tن!تفملا Wمت>ملاt م#ا +ي)ع B)X8 g0يرXقلا e!D3لا .!س*, اH)1 0مVا مس* !4, gرييmتلا ع!h!م a 0مVا Tف&ل 0قثلا Sاعإ
<@ا="Dلا, ‚ادحVا 5!X(, g.ا=5Vا, @ام!)Dملا [?68, gي628 ن' ا&ي)ع <.اع م#ا !4,
اللHل ا&ملل#5, 0للمxل, ا&سف8V ام4 ا&2h, نإ ناM4, gرييmتلا 0X` Wh,, ل?قتسملا [يXK( نم ا&&كمي W=ا!لا مHف ى)ع ا8دعاسي اM4
<0يل,Eسملا لم2تل /ا&( ا&(/افكب 0مVا Bث(, gا&سف8iب Bث8 ن' ى)ع ا&8ادعاسي لمDلا @ا!X` ا&سف8V,
+(ا5pللب لللا دلل&* ل`دلليل eاللب, 0للمدقم g+ل!للح نللم, +لليف عارصلا R!=, go5!X(, g+في1 g+م1, g+م>ح, gرييmتلا ع!h!م 0فرDم
gدللH>لا, _اللملا, Tللف&لا _Mلل?ل دDتسم !4, goاX` W=ا!م FرDي نم @ا?ثب ل`ادلا اM4 _!ح, <م)Dلا eاب نم ل?قتسملا ى)ع 0ي8امي$ا
<اHسف8 يف, Sايقلا يف اHتقu ديDتس(, 0مVا nفت)(
<]ث>لا [ي&2( 0فرح يف 0عا&d ل1ايHلا رييm( 0حر3م ى)ع W=ا!لا cXب 0ل,ا2م ن!ك( +8,دب, <7,رh يسف&لا vر3لا اM4
<‹برتم nماl 5!Hقم QDl g€يرHتلا @اX2م ى)ع نا5,دلا, g0ي-اI!mلا 0ي8ا!)Hب ن!#5امي .اكح ى)ع Gرفتي QDl
نيفDلل6تسملا Wم, +&م ا&8iب Bu, 9إ :ل; لDفي 9, <ا&?8ا* ىلإ د4ا>ي gم)Dي gم)Dتي gدقت&ي g^=ا&ي gj5ا3ي ا&Dم QD3لا ن!كي ن' دير8
<نامي$ا vرl, 0Dير3لا دي= 9إ gvرl 9, دي= "ب
2 ( Jب--سملاو ة-ار~لا g+لل&ع 9,Eللسم ."لل#$ا Tيل @"ي, نم اHب ام ن' go/ا&u', يم"#$ا مك2لا ل?= g0مVا م)D8 ن' يفكي 9 a
اللHي)ع N5امي 7Mلا م)Aلا, g/ا`5 اH#Eب _M?8 ن' ا&يف 0مVا لمi( <."#$ا @ا5اD3ب ا!?Dل, لا مكح ا!)Xع نم +&ع _iسي ام8إ
لللمi( <اOللع اH>لا 0حا# نم e,رHلاب م4ريI 0ميO4, ي)4ا>لا G;!م&لا .ام' نيبرmملا 0ميOHب اHي)ع 0ب,ر6ملا 0لMلا, g9دع
اللم8إ <الل&)?= نللم ىلل)ع 0يل,Eسملا |رXب BيرXلا @اب!Dd 5ر?8 ن' 9, gامعا8 "H# BيرXلا 5!ص8 ن' يm?&ي "ف gرث1', :ل;
0لليملاDلا 0للم~Vا Bللف' يف SرHفكم R/ارت( يتلا ل?قتسملا v,رl 0مارd ا&Dم QD3لا +*ا!ي gريم3تلاب لثملا eر68 ن' يm?&ي
نليب عارلصلا Bلف', g0لي-اMmلا 0ليD?تلا Bلف', g7دلق&لا, ي8اكسلا مK6تلا Bف', gنيفD6تسملا ملاع اصت=ا 5!4د( Bف', g0ماDلا
Bف', gى6م n=, 7' نم رث1' 0يملاDلا 0يلام#'رلا _,اX( Bف', g0ي>ي(ارت#9ا ا&D=ا!م, 0يDي?Xلا ا85ا!م ى)ع 0ي)4ا>لا R!قلا
<ا45ارقت#ا, اH8~ا!( ا4اقفإ, g0ف)Kتملا 0مAت&ملا مك2لا 0مA8' eاXقت#ا 0?Dل Bف', gc)ستلا ىلإ \ا?سلا
JرتللDي ن' نللكمي اللميف g0للب;اكلا !للع!لا اتعا د=, Rري QD3لا اكي "ف <Bيh نم +يف ي4 ام 5د= ى)ع 02يسف 0?لاXم 0مVا لم'
الم, يلm?&ي اللم نليب ,دلل2لا QDلل3لا مل)D8, ن28 م)Dت8 :لMل <ر?>لا .اكح نم +فل' امم اع!8 9إ ."#$ا SادI @اب!Dd نم ني&مEملا
<Sرف!تملا ل-ا#!لا +2يت( ام, ZCا!Dلا +يلإ !?ص( ام نيب gنكمي
QDلل3لا اللHل!ح Zت)يللسف 02لاللd Sا!لل8 QD3لا Q)= يف n8ا1 نإ gا&Dم +(ا=اC, +سف8 QD3لا Wي6يسف gQD3لا Wم ا&سف8' ا&Dh, ا;إ
g0قبالسلا 7,; نير*اHم نم +يف امب QD3لا لا /اl نإ Rرتسف gاي8اميإ ا1!)# 0Dي?Xلا يف j!)سلا, gايم"#إ /اد&لا نا1 نإ, gi?Dتي,
اللم _اللثم ىلل)ع Zللصلا ا!للD?تف gا!سم2تف g+يلإ ا!فXD8اف g/اد&لا ا!Dم# eارع', gلا نم P2لا 7,; ني&مEم, g/ا&mلا 7,; 5اص8',
9, لللا _!لل#5 نع ا!ف)Kتي ن' eارعVا نم مHل!ح نم, 0&يدملا ل4V نا1 ام˜ a ل-ا= نم ل*, Oع _ا= <0ب!تلا S5!# يف لا ر1;
9, 5الفكلا Pلليmي الل&C!م ن,iللXي 9, لللا لي?لل# يللف 0للصمKم 9, Qللص8 9, iم} مH?يصي 9 مH8iب :ل; <+سف8 نع مHسف8iب ا!?Iري
ن!للDXقي 9, Sري?لل1 9, Sريmd 0قف` ن!قف&ي 9, <ني&س2ملا ر*' Wي6ي 9 لا نإ <cلاd لمع +ب مHل Qت1 9إ "ي8 ,دع نم ن!لا&ي
ن!)مDي ا!8ا1 ام نسح' لا مHيO>يل <مHل Qت1 9إ ايا,
b
<
R,رلليل الل&•م} ا;اللم gا8ر?لd ا;الم g0لمد` نللم ا&مدل= ا;الم مHللسف8' لا د&* _iسي gاH>لا Sا5$ا oM4, gQ*ا!لا 0ي&4; 0ي&4Mلا oMHب
gNالل&لا يفكتسيل ا&قف8' ا;ام, gNا&لا نمiيل g/ادعVا Z8' ا&مI5' ا;ام, gNا&لا |ا(ريل ا&?ص8 ا;ام, gNا&لا W?3يل ا&D* ا;ام, gNا&لا
U 0يم"#$ا 0ف"Kلا, يم"#$ا Wمت>م)ل ا5!?ع 0&تفلا 0ي,' نم ا&DX= ا;ام,
<"ف 9 نإ, g0مVا ا&D?تت# gاHم4 لم28, g0مVا 5دصت8, gاMك4 ا&1!)# ن!كي امد&ع
3 ( µو=ت ة=ف~ يلhاملا ال&ي!C a ن!ل!قي <eMكلا, ر2سلا لي?= نم !4 ام Nا&لا ."1 يف 0*5ادلا 0ي~ا>ملا @ا5ا?Dلا oM4 نم U
للل1 دDب 0ب"Kلا !ع!لا eM1 امHيلإ, امH&م Nد&يل نا2تف&ي ري4ام>لا Nامح, 0ماDلا م4, نا1 ا;pف gنيD?d' نيب 02فd +8i1,
يلف •ل#ر(, gري4الم>)ل, 0لماD)ل .دلق( ن' Qل>ي 0يم"ل#$ا 0لم!قلا نpف g0برX6ملا 0س-ا?لا ا8"ب يف cي2ص(, S5!u, e"ق8ا
<Q-ادلا لمDلا, ‘@اي26تلا’ _M?لا نم لي!C دHع 02(اف اH8' ى)ع gا&ل!قع
@"ف2لالب ميتلD( 7ر?ل>لا ا8رلhاح يلف, <الHلا!ح', الHل!قع, 0لمVا N!لف8 يلف 0ل&Kثم |,رل* g_القu @اف)Kم 7!&تفلا ا&يhام نم
gن,O*الع ن!ل)=!2م مللH&م 0لمVا !)للhاف, <ال&م-اO4, gا&لhارم', gالل&تماO=, gا&ف)K(, gا&#Eب ى)ع 0يم"#إ @امسملا @ارم(Eملا,
oرللييm( Qل>ي Wلل=ا, <مHي)ع لا Bح ا,' مH8' :لMب م4ر-امh ن!م4!ي gمHلام, مHت=, _!6ف نم @ادعاسم :يدقتب ن!)ستي ن,ر`q,
1
g0ب!تلا 120 - 121 .
يللف @!ملا نم 9, gاHحا>8إ ل*' نم _M?لا نم رف8 9 0يبا>يا 0ي6= ىلإ 0ي)4ا>لا, ر?>لا, 0&تف)ل ا6ف5 اH8!1 نم S!عدلا لقت&( .!ي
<اHقيق2( لي?#
نإ <Zلل=!ملا |اللتفم !لل4 اللH>لا /ادلل8 ر?1' لا, <Sري?1 0مHم gS!=, gSدح,, gاصت=ا, gWمت>م ميA&(, gامكح ."#$اب 0&تفلا رييm(
ل>لسلا يلX1 /املسلا 7!للXي +لل8إ gال&م9q, ال&تي!ح 7!Xي ن' 5ا= ل*, Oع oدح, !Hف <0مHملا :)( نم ر?1' ن!ك&سف ا&Dم لا نا1
<+8ا2?# eاتك)ل
0لل)(اقملا +يف امب o5!d, oاDب' لكب اH>لا دص=', ا&)(ا= نإ \دd 5اDl, Bح نا!&ع اH>لا /اد8 ن!كي, goا&DC' نإ ا&Dم لا ن!كي
لي?لل# يللف ن!)(اللق( 9 مكلام, a oر1; ل* _ا= <ا8رم' ام1 نيفD6تسملا Wم +)ي?# يف †|"سلاب oا&)(ا=, oرفكب ,دDلا رH* نإ |"سلاب
الليل, :8دللل نللم الل&ل لللD*ا, اللH)4' ملاللAلا 0يرقلا oM4 نم ا&*ر`' ا&ب5 ن!ل!قي نيMلا نادل!لا, /اس&لا, _ا*رلا نم نيفD6تسملا, لا
<اريص8 :(دل نم ا&ل لD*ا,
b

مللu <ا&تيلل6= يلل&?تل oدلل3ح, gالل&ل!ح QDلل3لا 0•?Dتل نا(!X` g+م9q, +م!م4 +تم#اقم, +ت3يDم, gا&ب QD3لا N!ف8 ىلإ 0قثلا SاDت#ا
oرللم' .اللم~ :للسمل للل4iتي ىتللح gدللlري ىتح g+8i3ب ى&Dي ىتح QD3لا 0يبر( ي4, 9' g/ا&?لا يف 0ي#ا#Vا 0ي)مD)ل اM4 ل1 5امثت#ا
<اH>لا يف ا&?&* ىلإ 015ا3ملا,
مHللسف8iب اللم ا,رلليmي ىتللح .!قب ام ريmي 9 لا نإ a ىلاD( لا _ا= <ا&سف8iب ام ريm8 مل نإ اHل لح 9 ا&ب ام رييm( 0مHم
f
ا&لMلل` اللمكف <
لا ىلإ اH)ماكب 0مVا عا*5إ, <eرم 0يبر(, عا S!ع نع ن!كي ام8إ لا ىلإ ع!*رلا, <+يلإ ا&D*5 نإ ا8رص&ي +تDيرl ا&يك&( نيح
يللقت)ي امد&ع, <SركDلا 0ي!&تفلا oايملا يف 0ل!ح!ملا ا&ت&يف# 0H*, رييmتل ا4دH* S!عدلا _M?( مك2لا ىلإ لص8 ن' ل?قف <ا&تي6= ىلاD(
zللحر( ن', cي2للصلا oالل>(9ا اللHH*!( ن', للل`ا نللم اH(OH*', 0&يفسلا Qي(ر( ديD( ن' 0مxل |اتي ناX)سلا ع~ا!ب نqرقلا ع~ا,
<_اح,Vا |O&(, SركDلا oايملا
ىلل)ع ا!X)للس(, g_اللملا ا!للl!تحا نيMلللا نير?كتللسملا cلاللصم 0للمدKل S!للdرم SOH*' gر-امh eار` a eار` اH)`ا نم 0&يفسلا
الH(اري`, 0لمVا 0ليرح Wي?لل +لDم ا!لh,اف(, g0لمVا ىل)ع ."#$ا /ادع' ا,Eلام, لا .رح ام ا!حاب', gJارعVا ا!كHت8ا, gمك2لا
<اHتمار1, اHh5',
نللم <ني&مEللملا, +ل!لل#5, لللا ىلإ اHل للMتلا, ا4دي)ق(, اHب eا>ع$ا, 0ي)4ا>لا 0فلاKم نم a Qقع ى)ع ا#'5 Q)ق( ن' Q>ي 0H*!لا
<ني&مEملا, +ل!#5, لا 0ي9, ىلإ @!IاXلا 0ي9, نم <ني&مEملا, +ل!#5, لا ىلإ gاكيرم', 0يلار?ي)لا نم gاي#,5, T15ام
0لليع5 +للسف8 ر?للتDي ن' اللHيف QDلل3لا !للD( ن,رلل= الل&ل!ح نم, ا&يف اHف)` gا&#!ف8 يف 0?#رتملا, gا&قيرC يف 0م1ارتملا 0&تفلا _اح,'
9 gنير?كتسملا .ام' 0م)1 T?&( 9 g@!IاXلا .ام' W1ر( g.استباب S5ارملا عر>ت( nكس( g رKس( gناH(, م)A( gاHف!d O>ي م&mلا1
<€لاD( 9, Jرم( gى#ا!( 9, رقتف( gم)D( 9, لH>( gاH(ايح ى)ع نمi(
يللف لللا ىلللإ +للم)}, QD3لا ليح!( نع 0&تفلا Tم' ن!ل,Eسملا QD3لا /ادع' W*ريل |اتف8ا 0ب!تلا eاب يف, g0D# ."#$ا Bف5 يف
يللكل gاللH4ايم zحر(, اHتH*, c2ص(, اH?ي(ر( اDي 0&يف# 0صقب دير8 ام ىلإ ريD8 ن' ا8رuq نكل <zيرم 0مVا مس* <."#$ا دI
<+?&>ت( ن' ا&تم!= دير(, gنير-اثلا S5!u +&ع :ف&( 9 7Mلا Z&Dلا نع, g0يحار>لا 0ي)مع نع ‚د2ت8 9
0للف"Kلا, g0يم"لل#$ا 0للل,دلا /الل&ب دللير8 لللا لي?لل# يللف 9اللت= نيفD6تسملا Wم gQD3لا 0يبر(, gQD3لا ىلإ _,O&لا, g0قثلا SاDت#ا
<Nا&)ل n*ر`' 0م' ريKب 0ق-"لا 0ي!`Vا S5ا62لا, g."#$ا Wمت>ملا, gSدح!ملا
• ر?1' لا, <ري?1 ع,ر3م gمKh رم'
• ا&&يب R5!l ا8رم' gني&مEملا ن28 لمD8
<+ل!#5, لا ىصع نم يصD8, مHDيX8 ا&م رم' !ل,' ا&ل ن!كي ن' ي6قي اM4, g+ل!#5, لا 0عاC يف لمD8
+)1الل3مب QDلل3لا ىلل&Dي ىتللح QD3لا %?D8, ا&سف8' مA&8 <QD3لا يبر(, gا&سف8' يبر8 gع,ر3ملا اMHل, g0ي&لا oMHب, gمHفلا اM4 ى)ع
<.اDلا اH>لا يف j5ا3ي ىتح, g@اي!تسملا ل1 ى)ع 0ي-O>لا
1
g/اس&لا 75 .
2
gدع!لا 11 .
@االلع اللHيف nلل33ع يتلللا /امللصلا 0للي5ا$ا SOللH*Vا ىلللإ لللك( 9 g0&تفب B?# نم ىX` ى)ع 0م!قلا دDب ن!&مEملا ريسي ن' _دب
|"للصلا ىللب' نم, اH*اH&م, S5ا$ا ل1اي4 ريm8 ن' ل?= 0مVا /ا&ب 0مHم gنيم)سملا 5اقتحا, g@امدKلا Wيب, gS!lرلا, g0يب!س2ملا
<اHلا*5 نم
ا,MللKتيل gi?Dملا _;ا?لا Buا!لا QD3لا مHDم, 0ل,دلا, S!عدلا _ا*5 ني&مEملا 7ا&8 gمي)=ا, 0H*, 0&يدم, 7د)ب T)>م, 0ير= ل1 يف
<ا!?=اري, gا,Mف&ي, g@ا5ا?ملا
ا,MللKتيل giلل?Dملا _;ا?لا Buا!لا QD3لا مHع, 0ل,دلا, S!عدلا _ا*5 ني&مEملا 7ا&8 gمي)=إ, 0H*, 0&يدم, 7د)ب T)>م, 0ير= ل1 يف
<ا!?=اري, gا,Mف&ي, g@ا5ا?ملا
ال&تياmل, gا&)-ال#!ب, gال&8امOل عرتللK8 لللب gدل)ق8 9, [ل)Kلا اMل4 +بالl ام 9, g0يم"#إ 0ي1ارتlا 9, g0يم"#ا 0يCارقمي اH)D>8 9
<دلاKلا ."#$ا مك2لا .اA&ل 0?#ا&ملا S5!صلا gا&فاد4',
0mيللصلا ا&م"لل#ا 0Dلل# يللف ]2?8 لب <ل2لا ي4 0يCار=,ري?لا, .اDلا ميمiتلا نiب رتm8 9, g0يم"#ا ام#ا اHس?)8 0يلام#'5 اH)D>8 9
مللتي 9 اللم, 0لل?*ا, Fادلل4' oMلل4 <S!للقلا, gنللمVا, g0يافكلا, gا&&يب 7!`Vا لفاكتلا 0ما=$ oرKس8, g+يف مك2ت8 اصت=ا /ا38pب 0)يفكلا
<اH)4' ىلإ \!ق2لا رب 0&تفلا ملاAم Sاعإ دDب gنيرuVا 0يك)م عO8 :ل; يف امب gQ*ا, !Hف +ب 9إ Q*ا!لا
ا5!ل8 ا8ر-امللh, ال&ب!)= يلف نqرلقلا ميق8 لب gدسفم لسم ."عإ, 75!d مي)Dتب QD3لا ريدK(, 0فرتملا 0•فلا 0مدKل امي)D( +)D>8 9
• ي)4ا>لا ركفلا, ا2ل$ا Sاع نم 0=O(رملا “!ي* اHت)تحا يتلا مي)Dتلا 0حا# 0م(ا= 0)ح, 0حاسل اH8إ, <0&تفلا :)ح د?ي
• 0يم"#$ا 0س&كملا رAت&( ا4ريI 0حا# نم م1,
0للH*ا!م, g0لل?-اتلا رdا&Dلا |"صت#ا, gT&ك)ل نام~ ي6مي • 0يم"#$ا 0م!قلا .!ي ر>فلا ع!)C Wم لا _O8' امب مك2لا ي(iي نل,
0لليركفلا, 0للي="`Vا 0مارللصلا, 0لليد>لاب gنييم"لل#$ا /ا&?لا, مك2)ل GاH&م 0Iايصل نام~ مu <_!2( ل1 د&ع اH&م دب 9 @ابارXhا
دللdاقم Bلليق2تب 0لل)يفكلا 0يعر3لا .اكحVا ني&ق(, ني,د( مu <0ق#ا&تم 0XXKم @اع,ر3م ىلإ 0يم"#$ا Sا5$ا 0م*ر( مu <نيم~"لا
Sر?للKلا لل4', S5ا$ا ىل)ع .اللHملا Wللي~!( ىللإ نللي&ي&قتلا ملليA&تلا, اللHت*9ا, يلل#ايسلا 5ارللقلا نللم _,Oلل&لا مللu <@اع,رلل3ملا :)(
<Mيف&تل نيايم يف 0ي*!ل!&كتلا
0لليحار>لا 0للي)مDلا, امي# 9 <ا4ا2h, 0ي3ع نيب g~ا>8$ا ى)ع S5دقلا, نامي$ا 7,; يف ا&1 !ل, oLايحإ, +Dh, نكمي 9 اM4 ل1,
@ا/اللفكلا نللي', g9الل*5 Qلل)X( g0لليم!يلا ل1الل3ملا [mللh يللف M•م!للي ن!لل&مEملا, gا8ام~ Q)X( رصDلا ديقD( Wم ل1ايHلا رت?( يتلا
9 <دلياOتي ي8اكلسلا [mل6لا, اميل# 9 <ل`ا نم رتفي نل +ي)ع Nادلا, gG5ا` نم 0م-ا= ."#$ا ى)ع eر2لا, امي# 9 U _ا*رلا,
• ر?1' لا, <@ام~', _!2(, 0عر# رصع رصDلا, امي#
™R!قتلا اOلا ري` نpف ا,!(,˜ <R!قتلا ا8,Oف لا /اl نإ ا8~!Dي نل ريسلا ى)ع 5ارd$ا
b
<
™[ي2م ن!)مDي امب لا نإ <ا•يl م1دي1 م1ر6ي 9 ا!قت(, ا,ر?ص( نإ,˜ <oا&مHلiف لا /اl نإ ا8~!Dي نل اH>لا ى)ع ر?صلا,
f
<
™_ا, نلم +ل8, نلم ملHل الم, <+ل رم "ف ا/!# .!قب لا ا5' ا;إ, <مHسف8iب ام ا,ريmي ىتح .!قب ام ريmي 9 لا نإ˜, • ر?1' لا

<
ري?للD( 9 "Dف <لللا ن;pللب 02فللصلا R!للX(, • لا /اl نإ ر?>لا دHع ى6م, • ."#$ا دh @ا&ما6تلا @رسك8ا, • o!*!لا n4اl
<~ا>م
ة-~=لا ~·~
~س--لا : ,و·ب,Vاو ة·باسلا ةب·~لا
1
gSرق?لا 197 .
2
gنارمع _q 120 .
3
gدع!لا 11 .
ا&ب!)= ديري ."#$ا /ا&ب, <اكلا Qسكلا, 0ي,ديلا _امعVا نع Nا&لا 0ف8' gاكتف 0يعامت*9ا 0•ب,Vا دl' نم !4, g0&تفلا نع +uر8 امم
Fرتلللا اللH>ت8' g0للفيOم @ايللصKl 7!لل&تفلا يللhاملا الل&ل Zلل)Kي <0D8اللd Sري?لل` دعالل#, gملل)Dلا يف 0K#ا5 9!قع, gنامي$اب 0يح
<0ي)مDلا Sرlا?ملا @امHملا ى)ع ي)Dتسملا 7رA&لا مي)Dتلا, gيق?Xلا
0للميقلا Qللسكلا, لللمDلا ن!كي, <0ي,ديلا, 0ي&Hملا @ا5اHملا W>3(, gىX#, Sامسملا رCVا .رك(, gلماDلا .ركي ."#$ا ل} n2تف
<_املا N'5 نايmC نم لمDلا 5ر2ي gاصت=9ا يف ىل,Vا
Wللم F!لل=!لا, g0لليق?Xلا Mلل?8, S!لل`Vا ."لل#إ يلل&ع' <."لل#$ا اH)`دللي ن' يللm?&ي نيلاmلل3لا, نلليح"فلا, نللييفر2لا, لللمDلا @اللباق8
9 ىلاللس1 /اللي&IVا نالل1 ا;إ اميلل# g/اللي&IVا نيب 0ل, _املا ن!كي ن' ل*, Oع لا ديري امف </اي&IVا نم مHفاص8إ, gنيفD6تسملا
<0مVا Wف&ي اميف مHل!م' 5امثت#ا ن!&س2ي
0للDي)C يللف ن!لاmلل3ل, ن!للح"فلا c?للصيل gنيفرتلل2ملا, ني)ماللDلا 5دللd ىل)ع Bلل)Dي .ال#, ىلإ 7!?&لا ]يد2لا اM4 _!2تي ن' Q>ي
يقHي?لللا, ي8ار?Xلا R,5 <.ا#!لا اM4 0ل"* 5د= ى)ع \~رلا نم مHل مسق8 <ايفاص8إ, ايفير3( اميرك( <."#$ا 0ل, n2( نيمركملا
دلل)ق8 9 gS5ادللصلا الل&&يع' يللف مللHيXDي اMلل4 <™Fرتلل2ملا Qلل2ي لللا نإ˜ a_الل= م)لل#, +للي)ع لللا ى)لd لللا _!#5 ن' رمع نبا نع
|الل1 للل1 9 gني&مEللملا Qلل15 Wللم ار-ا# +ب ا&مEم gل اد?ع نا1 نإ gFرت2ملا م)سم)ل ا&Dمت>م يف S5ادصلا يXDي اM4 <نيي5اسيلا
<دباكم
gم)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <5,ر?ملا ر*اتلا Wم Q&* ىلإ ا?&* †لماع 0مVا ري` يف د4ا>م ل1, š ."#$ا n2( _امDلا
<™5,ر?م Wيب ل1, goديب _ر>لا لمع˜ a _ا= UQيC' Qسكلا 7' a ل•# د=, g€يد` نب Wفا5 نع 5اO?لا, دمح' .ام$ا oا,5 اميف
نإ S5رللب Wي5الل3ملا eا2للd', S5ا>تلا, 0عا&صلا ل*رف <0&تفلا ."#ا 9 ديد>تلا ."#ا دص=' g0ق?C دh 0ق?C ."#$ا يف ن!كي 9
دللDب, gيعاللمت*9ا ر?لللا Wللم ./"تي اللمب 0للu,5!ملا ل1ايHلا ريm( ن' 0يم"#$ا 0ل,د)ل دب 9 <W8اصلا, لماDلا ا!فص8', لا B2ب ا!ف,
لللا رللم' اللم1 ر?لا .~ا!ل Bي?Xتل gSا5$ا م-اODلا يف, gنامي$ا N!ف&لا يف ]?يل 0يبرتلا, S!عدلا لماع 7ر?&ي +-ا&u', ل1ايHلا رييm(
eاللتكلا, 0لك-"ملا, رل`wا .!ليلا, لالب نمq نم ر?لا نكل, <eرmملا, \ر3ملا ل?= مك4!*, ا!ل!( ن' ر?لا Tيل˜ a _ا= ]يح ىلاD(
Sالل1Oلا ىلل(q, S"للصلا .الل=', geالل=رلا يف, ني)-اسلا, لي?سلا نبا, ني1اسملا, يماتيلا, يبرقلا 7,; +?ح ى)ع _املا ى(q, <ني•ي?&لا,
™ن!قتملا م4 :•ل,', ا!=دd نيMلا :•ل,' Ni?لا نيح, /ار6لا, /ا#i?لا يف نيرباصلا, ا,د4اع ا;إ م4دHDب ن!ف!ملا,
b
<
ا5اللثيإ +لاللم Sالل1Oلا, S"للصلا دللDب ى(Eي 9 نmتسم ل1, • :لM1 O8ا1 ل1, /يl يف ر?لا نم Tي)ف نيم)سملا +لام Wف&ي 9 ي)يفC ل1
رلقفلا, .ا•)لا 0للبiم يلف .اللتيVا1 0للمVا, اميل# 9 </يl يف ر?لا نم Tي)ف لي?سلا نبا, ني1اسملا, ىماتيلا, ىبرقلا 7,; +سف8 ى)ع
•0XIاh 0*ا2لا, g^حاف
•ر?1' لا, <نيHلا رمVاب 0قثلا Qيرق( ام, <^حافلا ى&mلا, W=دملا رقفلا نيب ."#$ا n2( ^ياD( 9
Jل=لا ~-= : ,و·ب,Vاو ةن-ا-لا ةب·~لا
9 gنيفDل6تسملا _"mتلل#ا, gWبالتلا اصت=9ا يhام Q1رم gيعامت*9ا 7اصت=9ا Q1رملا 0>لاDم, <."#$ا +)?قب Qسك( ل1 ام
<.ار2لا, _"2لا ,دح gلا ,دح G5ا` ا&ب Q4M( ن' ~!>ي
نلم ا8الصت=ا Gارل`$ 0)ي!C Sا8اDمل 0>يت8 ي(iي يم"#$ا .اA&لا ىلإ ا&مام' oد>8 7Mلا ي1ارتl9ا ,' يلام#'رلا .اA&لا نم _!2تلا
<لCا?لاب Nا&لا _ا!م' ل1', ابرلا ى)ع ى&?ملا يملاDلا, ي)2ملا _املا N'5 06?=
08اMتلل#"ل gاH8,ر?ي /اHفسلا 7دي' يف 0ي&mلا 0يرXقلا _,دلا يف نيم)سملا _ا!م' nما ام gاي!يح ا5ارXhا نيرX6م ا&سف8' د>&#,
g7!لبرلا Jارت=9ا ل2م 0يم"#$ا 0ب5ا6ملا _"حإ يف G5دت)ل نيرX6م _اقت89ا Sرتف يف ا&سف8' د>&# ام1 <0يملاDلا _ا!مVا نم
<7!برلا :&?لا ل2م يم"#$ا Fرصملا,
™+يلإ م(5رXhا ام 9إ مكي)ع .رح ام مكل لصف د=,˜ a ىلاD( لا _ا=
b
[)تKي gTم3لا ع!)C ل?= ^يmلا نم~ 0باثمب _اقت89ا Sرتفف
<ريO&Kلا م2ل, 0تيملا T-ايلا W-ا>لا ل1iي ام1 +)1V ن,رX6م ن28 .ار2ب +?)X8 _"ح اHيف [)تKي, g/اي6لاب ."Aلا +يف
1
gSرق?لا 177 .
1
g.اD8$ا 119 .
يلف 7!للHي دل&ع 0ل8!4رم +لع5, م)ل#, +لي)ع ى)لd ي?&لا @ام د=, <!Hيلا 06?= يف ي4, 0يملاDلا jا&بVا Wم لماDت&ل رX6&#
<ام4ريI, 75اK?لا, دمح' .ام$ا :ل; R,5 ام1 .اDC ,' ريDl نم اعاd نيu"u ,' نير3ع
0لق?C <ندلملا يلف 5الكتح9ا, g7ا!ل?لا يلف عالX=$ا <ا8ريI نم م4Lاف)ح, نير?كتسملا 0مدKل S!dرم 08!تفملا ا8"ب يف _ا!مVا
0للل,دلا @ا=اC SرKسم gناX)سلا, oا>لاب QD3لا ن, نم Sرuiتسم gS5ا$ا, 0#ايسلا, اصت=9ا ى)ع SرXيسم 0ك?l ن!ك( Sر?كتسم
<اH-ا&ب' cلاصم, اH2لاصمل
QيIرتللب اللH&م +للص)Kتس8 .ارللح 0مVا \!قح نم م(اقلا اHيhام يف +تم)} امف <يم"#$ا _دDلا .,اق(, _ا!مVا eرHت# 0ق?Xلا oM4
ل1ا3ملا نم "ي* ع!م>ملا ن!كيف <0ي5ا$ا, 0ي&قتلا, 0يسف&لا @ا?قDلا ىلإ Fا6( Sاi1 0يلام 0?قع oM4 <اDم 0ل,دلا ناX)#, S!عدلا
Sدماللصلا Sا5$ا J5' ىلل)ع 0يم"#$ا 0ل,دلا دعا!= /ا#5إ نم دب 9 <.ارح اM4, _"ح اM4 ن' R!تف 5ادdإ ر>مب +فس8 نكمي 9
الل8رم' نللم لللا /اللl نإ نللكمت8 ىتللح g0يم"لل#$ا 0ياللصت=9ا, 0ي5ا$ا 0X)سلا @ايلq, gيعر3لا ني&قتلا @ايلq Qص&8 مu gلا د&>ل
ن' دHلل3( ىلللإ ا4رHX8, اHفيص8 مu gBيرXلا /دب يف 0u!)م ل-ا#!ب gا&فا4', ا&تياI ىلإ ا&تي1ر2ب يم"#$ا /ا&?لا 0H* يف jر2ت8,
<لا _!#5 ادم2م ن', لا 9إ +لإ 9
<ملل)Dم)ل ن!للXDي اللم FاDللh' نيقلل#افلا 0ي&mملا, GرHم)ل ن!Dفدي gن!3(ري, ن!=رسي gلCا?لاب نيم)سملا _ا!م' ن!قف&ي لCا?لا .اكح
يللف Zلل)Kي, gاللسفلا 0ك?للl Wلل#!ي, g@ا,رللu لللuEي اMلل4 للل1, <S5اللHDلا ن!يOف)تل 0مKh 0ي8اOيم </"?لا JرDل @ام&ي#, |5اسم
اMلل4 للل1, <QDلل3لا 5دd ى)ع N!باكلا ن~, اHل 0ياصت=ا R!=, g|"d$ا .,اق( 0ير3ب "ت1 W=ا!لا J5' ى)ع, g@ااع N!ف&لا
<0م!قلا SادI ن!م)سملا +uري eا&لا, رفAلاب ريK)ل e5ا2ملا دس>ملا اسفلا
يلعا5~ |"لdإ, 0ليم&(, Wي&لص( U ا8الصت=ا M•م!لي ال&)?= نلم eرل` د=, ."#$ا SادI يم"#$ا مك2لا مHمDXي ني' نم ن!)Cاع
Uا?4; رXم( /امسلا ن' م)2( نم اي gل-ا#!لا يف \ار=رلا /افصلا ا&ل ى8', _املا ني' نمف gا&)*5' ى)ع Zق&ل 0ي5,رh
nلل2( الل&تمA8', /اللي&IVا نلليب 0ل, _املا ن!كي 9' _"2لا <e;ا1 5اHlا, 0ياع, ^I رصDلا, gناOيملا, ليكلا 0يف!( يف _"2لا
نيiللف gمHلامع, م4/ا1رl ن!فص&ي ن!=اd ن!X38 _ا*5 اHي)ع رHسي S5ا>(, 0عا&d ا&يف .!ق( ن' _"2لا <0يق?C @!IاXلا ري8
0للم>Hلا, g0لل&)Dم نييملاللDلا نييلاملل#'رلا نلليب 0ياللصت=9ا eرلل2لا ام&يب gرييستلا, /ا38$ا ى)ع S5دقلا, g@ار?Kلا, g0=اصلا ممMلا
U0يlاف ا8د&ع 7ر3?لا رص&Dلا يف 0I,ارملا, لسكلا, Fرتلا, j"Hت#9ا @ااع, g0ب5اh نيفD6تسملا "ب ى)ع 0ياصت=9ا
.ارلل2لا, ني?لللا _"2لا نلليب يتلا @اH?3لا 0قX&م لي?= نم Tيل _اقت89ا Sرتف يف يم"#$ا _"2لا, 7!&تفلا .ار2لا دHع نيب ^?mلا
5,دلل( @">ع, gنلل2X( 0لq 0م' اصت=ا نكل <@اH?3لا /اق(ا ع5,, g+?يري 9 ام ىلإ +?يري ام jر( ع5, نيDتي رفلا Bح يف <ني?لا
<رفصلا نم BX&&ل اHف=, نكمي 9, g0عرسب
™ن!م)D( مت8', مu$اب Nا&لا _ا!م' نم اقيرف ا!)1iتل .اك2لا ىلإ اHب ا!لد(, لCا?لاب مك&يب مكلا!م' ا!)1i( 9,
b
<
gا4دللDب, 0للم!قلا دل&ع الم' <ارلفVا ع5!لب gارلفVا ممMللب الق)Dتم رلمVا Bي?لX( نال1 0لل&تفلا نالمOف gني&مEلم)ل ىلالD( للا رللم' اM4
</ال`$ا, \دللصلا, /افلصلا ]ليح ىللإ للCا?لا Wق&تللسم نللم 0للل!ح!ملا 0&يفلسلا رييلس( نلع ن!ل,Eلسملا لللا دلل&* مل4 ن!?CاKملاف
مu$الب ن!)1iلي .الكح 7دلي' يلف n8ال1 نيم)لسملا _ا!لم' لل1 للب gنيم)لسملا _ا!لم' نلم Bليرف <S5دل1 ا&4 ىلإ jا&4 نم 0?CاKملا,
ن' للل?= gنللت&لا +لل2ب5 cلليري, g+لليركلا دللHDلا :ل; 0مd, لم2ي ا8ام~ ىق?ي# oا&D*رت#ا, _ا!مVا :)( نم oا8Mق&ت#ا امف gن!فرسي,
يف ل*رلا ىقل' 7Mلا ر`اسلا 7د2تملا نAي ام1 9إ ا4ا2h, 0ي3ع نيب 02فصلا يC رAت&ي 7Mلا نAي ام <0•h!تملا 7ديVا +ي1O(
• /املاب لت?( ن' jايإ a+ل _ا=, رH&لا
_دDلا a ن!Dب5Vا, 0D#اتلا 0?D3لا
a _ال= م)ل#, +لي)ع للا ى)d لا _!#5 ن' م)سمل ]يدح يف, <_اع .امإ +)} 9إ ل} 9 .!ي +)} n2( لا مH)Aي نيMلا 0D?سلا _,'
<™_ايع ,; ZفDتم Zيفع, gم)سم ىبر= 7; لكل Q)قلا Bي=5 ميح5 ل*5, gBف!م [سقم ناX)# ,; a 0u"u 0&>لا ل4'˜
نيتلل# Sالل?ع نم ل6ف' _اع .امإ نم .!ي˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' Nا?ع نبا نع نسح ا&#pب ي8ار?Xلا R,5,
احا?d نيDب5' رXم نم اHيف ى1~' +ق2ب J5Vا يف .اقي دح, g0&#
<نيم)سملا ى)ع /امسلا 01رب n)ح نيقف!م نيXسقم اHي)ع ن!م-اقلا نا1, gاHق2ب لا ,دح nمي=' ا;إ gلCا?لا B4~ B2لا /ا* ا;إ
1
gSرق?لا 188
+لل8V 9إ اللير?* 7ر?لل>لا مللك2لا يملل# اللم, <v,رلل3م +يف vرl ي-ا6ق)لا _دDلا, <ا&ت?)C, نيفD6تسملا ل1 0?)C يعامت*9ا _دDلا
g/الل6قلا مل)} عرللفتي مل)Aلا اMلل4 نللم, <+تيم1اللح يللف ل*, Oع لا Wم jارتl9ا !4, gر?1Vا م)Aلا م)Aيف gلا _O8' ام ريmب مك2ي
<لCا?لا يف _ا!مVاب /9$ا, gS!lرلا ي3ف(, gم1ا2ملا اسف,
يللف يم"لل#ا ن~!لل( 0للما=إ, نيفDلل6تسملا Fاللص8$ 0Dلل# 02مسلا 0Dير3لا يف, g0مسقلا _دع, مك2لا _دع a نام~"تم ن9دع ام4
دللH>لا _Mللب مHي)ع, gم49!م د&ع نم دييiتب لا /اl نإ ن!قف!م ناX)سلا ن!)ي .!ي لا د&>ف <اقف!م, اXسقم م1ا2لا نا1 نإ اصت=9ا
<لا مكح Bي?X( نم نكم( 0م5اd 0?=ارم ا!س#Eيل
نيفDلل6تسملا رقف اي~ا نم oار8 ام, gنمدلا /ار6` 5ا4~ا1 ZيOم 5ا4~ا ,' gنيياصت=ا @!م, !15 نم ا&تمA8' يف oار8 ام
cلالصم لللXDتف gللل 9 رللي>)ل Wبالل( 0لل&تفلا nلل2( /ال6قلا, مHيدللي' يللف مللك2لا ~اللH* !ل15 نللم ىلل(' اللم8إ نيفرتللملا /ارللu اي~ا,
<+(د-اع ى*ر( oا*, g+ب !lري _ام +ل نمل مك2ي, QD3لا, "?لا 02)صم ىعر( 9 0ياصت=ا ني8ا!= نس(, gنيفD6تسملا
نللم نلليDتي اللمب S5ا$ا, /الل6قلا اللH&م, g0للل,دلا SOللH*' Qللي1ر( دلليع' نإ 0يHل$ا 0Dير3لا Wم ي(iي ."#$ا n2( يعامت*9ا _دDلا
+للت1رب, +للت&*, لا ل} يف مHAح ن!*ري, لا ن!3Kي ن!&مEم نيم)سملا 5!م' 5دصتي ىتح g0م5اصلا مHت?=ارم, _ا*رلا نا2تما
™ن!&مEملا, +ل!#5, مك)مع لا Rريسف ا!)معا ل=,˜ a ل*, Oع +ل!قل اقي?X( 9إ 0م5اصلا 0?=ارملا يف ن,ري 9,
b
<
.!للي @اللم)} !لل4, ملل)Aلا يفالل&ي gلللا [Kللسي اللمب Nالل&لا /اh5إ يفا&ي g0يب!س2ملا يفا&ي ي-ا6قلا, 7اصت=9ا, يعامت*9ا _دDلا
~!لل>Dلا 0للمد` يللف /الل6قلا, S5ا$ا ن!للك( ن' _دDلا <€-ا!2لا /ا6= ريI ر`q /يl ي4, \!ق2لا \رKل @"`دتلا يفا&ي g0مايقلا
5, ىلل&?تف gQD3لا Fرص( n2( 0ل,دلا @اي8اكمإ Wh!( ن' _دDلا <م1ا2لا, ي&mلا, م)Dتملا 0مد` يف نا8!كي ام1 0ي,ديلا 0&يكسملا
<0للع"Kلا ."ف' /ارلl ىل)ع Bللف&ي ن' _دللب g0لليا?لا للل4V 5البq رلف2(, <5!للصقلا نيف}!للملا, نيفرتم)ل ى&?( ن' _دب 0ي2d 0Xيسب
gمHلh5' نلم نليح"فلا رلXي 7Mللا ر?كتلسملا :للاملا ى)ع @"يHستلا, J,رقلا \دm( ن' _دب ريmصلا |"ف)ل J5Vا c)صتس(,
N5دللي, ا4ريللسي gSر?للKلا, ناللمي$ا, نqرقلا اHيف م)Dي N5ادم ى&?(, <01رl 0-ام Tي-5 +قيدd, gم1ا2لا +مع نبا 0مuإ يف oد6Dي
<نيفD6تسملا, +ل!#5, لا ى)ع 5ا?كت#9ا, ا2ل$ا Sاع, 0ي)4ا>لا SMم"( 9 S!`Vا, نامي$ا 0لا#5 0)مح اHيف
يللhاقلا _دللDب 0Dير3لا _دع, <ي&mلا _ا!م' _!6ف eMH(, gامHقح ريقفلا, Gات2ملا ىف!يف g[سقلاب نqرقلا ناOيم Qص&ي ن' _دDلا
<يعاX=$ا, ر?كتسم)ل نيفي)ح 9 Gات2ملا, نيكسم)ل نير`q يhاقلا, م1ا2لا نا1 نإ gم1ا2لا,
_ير=لا نع µ-Vا ة=ا-! : ,وسم=لا ةب·~لا
<نامي$ا QDl نع 7!?&لا ]يد2لا يف @5, يتلا 0ثلاثلا 0?D3لا ي4 oM4
ني55اللملا نيم)للسملا Qي&>( 0ي&ب اH)يOيف R;' ,' ار>ح ,' 01!l د>يف gBيرXلا :)سي نيح رفلا اHب .!قي يتلا 0Xيس?لا 01ر2لا :)(
<0ي&لا _">ب +تCاسب ى)ع لمDلا ل>ي ا&4 <ل*, Oع لا ىلإ eرقي امم gاHتبا;إ
ن,اD( GاH&م ن!كيل gBيرXلا نع R;Vا 0Cامإ .!Hفم W#!تي g0ي8ا8Vا |,5 رXتف نيم)سملاب .امت49ا |,5 0مVا يف 7رس( امد&ع
<دH>لا, 0ي&لا يف y"`$ا دم, g0يرفلا 0ي-O>لا @ا1ر2لا دع gنيم)سملا نيب
!للس( gنللAلا /!لل# !للسي g/الليرلا !سي g02)صملا eاسح !سي gSرuVا 0يرفلا !س( g0ي4اركلا @اDمت>م g0ي!&تفلا ا&تعامت>م يف
ن!ل)م2ي g+لل&م +مالكح ن' QDل3لا FرلDي, g0لقثلا !لس( .!للي gا4ادh' !س( ن' يm?&ي 7!`Vا يم"#$ا Wمت>ملا يف, <S9ا?م"لا
<+م4
Tلل2ي لللكلا gS'رملا, gل*رلا, gريmصلا, gري?كلا, gW8اصلا, gلماDلا Zفiتي ام1 g0ل,دلا ري*' Z}!ملا Zفiتي 0ي4اركلا Wمت>م يف
gلللا /اللl نإ ن!م)لسملا [لل38 +X-ارلل3ب _دللDلا /ال* ىتللمف <+لل)ك)كب Nالل&لا ىلل)ع [2ي !#' م)} <ريص&لا ل=, R;Vا +ي)ع W=, +8'
+ماللمت4ا نيم)سملا رمiب متHي gدسفي 9, c)صي g^يDلا .9q !#iي, gzيرملا “ارف ى)ع ي&2&ي, g@امHملا يف دعاسي, g@اب!Dصلا
:للل; للل1 g0لل8امVا 0لل8اي`, g0ماDلا @اك)تمملا QيرK(, gنيم)سملا _ا!م' ريM?( نع +8اD&م( ل +ت?=ارم, 0ص)Kملا +تي8 gرث1', oرمiب
لا د&ع ام, gS!`Vا Wمت>م S5!d ى)ع ن!برع اM4 +&م +ي(iي ام _,' gلا ى)ع oر*' ن', g+=دd BيرC نع R;Vا 0Cامإ ن' م)Dي
<ىقب', ري`
رب~لاو _=لاب ¿~او-لا : ,وسم=لاو ةي-ا=لا ةب·~لا
1
g0ب!تلا 105
ن,اللDتي مللHمXفي نللم, gNالل&لا مللXفي Zللي1, U oدللح, نqرقلا ع~ا!ب B2لا ى)ع مH)مح, لCا?لا نع Nا&لا .اXف ىلإ لي?# نم ل4
UاDم ناX)سلا, نqرقلا ع~ا,
لللا د&* O>Dي لHف g0حاسلا ىلإ B2لا ل4' ~ر?يل S5ا8 0dرف gمH&م ل2فتسملا 0مVا /ايت#ا, gمHم)}, gنيير?>لا .اك2لا ل3ف cيتي
U لCا?لا _اXبإ دDب B2لا \اقحإ ى)ع مH(5د= 0بر>تلا :2م ى)ع ن!ت?ثي .' مHق?# نم O>ع ام1
اللHب ن!للمتKي 0با2لصلا نالل1 يتلللا رصDلا S5!# يف /ا* ام1 رسKلا Q&>(, |ا>&)ل ]لاثلا vر3لا Bي?Xتب 0)•#Vا oM4 نع eا!>لا
0ل)= ناX)لسلا eا2لd', نqرقلالب ن!ل6عا!لا <ر?لصلاب يلdا!تلا, B2لالب يلdا!تلا vرلl !4, g+?*ا, مH&م ل1 ر1Mتيل مHسلا>م
0•ف1 gالH(OH*' يلف 0مي)ل# g0م5الd 0كل#امتم 0لل,دلا, gادل&>م للا دل&*, g0لمA&م S!عدللا ن!ك( امد&ع ىتح 0)= ن!ق?ي#, g0يدع
للل1 يلف e!للIرملا j!)للسلا الhرف(, g0لل1رح للل1 الل?=ار(, gناللكم للل1 يلف ا,رلل62( ن' 0للل,دلا 9, S!عدلللا WيXتس( "ف <اHلا*رب
ري?للكلا g/اس&لا, _ا*رلا gاH8,El 0?=ارم, اH(ايح :ير2( يف 0مVا n15اl ا;إ اHل اري ام ى)ع 0مVا 5!م' ميقتس( ام8إ, g@9ا>ملا
<B2لا Q8ا* د&سي, .!قي, gرك&ملا o,ركملا j!)سلا Wمقي ل1 g5!مiملا, ريmصلا,
<0للك)H)ل :للل; امHب R' !ل, ىتح 0م)سم, م)سم ى)ع نيع Jرف !4, <نامي$ا نا15' نم ن15 رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا
™Nالل&لا نللم [للسقلاب ن,رمiللي نيMلللا ن!لل)تقي,˜ للل*, Oع لا _!= د&ع نqرقلا .اكح'˜ يف يبرDلا نب ركب !ب' _!قي
b
zللDب _الل=˜
5اللقلا ‰لالل?لا م)لسملا˜ _ال=, <™+للب رللمVا لللت= ىلللإ R' نI, رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا e!*, ى)ع ليل اM4 a ا&-ام)ع
ن' +Cرللl نم Tيل,˜ a _ا=, <™S!?&لا 0ف"`, 0لا#رلا Sد-اف ي4, <Sر4اAم 5ا?`Vا, gSريث1 :ل; يف @ايwا, <رك&ملا رييm( +مO)ي
<[=ا# اM4, <_دع 9إ رك&م ريmي 9 a 0عدت?ملا nلا=, <0&سلا ل4' د&ع 9دع ن!كي
Sالليقب QDلل3لا يللف 0للماع 0•?للD( نم o!*ر8 ام <™Nا&لا Wيم* يف .اع رك&ملا نع يH&لا, <B)Kلا نم لي)= يف S5!ص2م 0لادDلا نpف
@اقل3ملا ىل)ع ر?للصلا, Bل2لا \القحإ, للCا?لا _الXبإ يللف ا4ال6تقمب QDل3لا j5ال3ي 0للماع 0Aقي نم oدير8 ام, gلا د&* _,دDلا
<oدDب, مك2لا ىلإ _!d!لا ل?= مH&يب اميف لا د&* 0م# ن!كي ن' Q>ي g@اي26تلا,
يللف 015الل3ملا, Bلل2)ل 5اللصت89اب اHللسف8 ‚دلل2( 9, S5الل?مب 9, ركفب لقتس8 "ف gي)مDلا, 7ركفلا لسكلا, !1رلا !* 0مVا nفل'
02للصلا Sاللعإ نللم دللب 9 g+لليف م4 امل G"ع 9 ن' نمEم Wم= نم o!فل' امب Nا&لا م4!( يتلا 0ي!عرلا 0ي&4Mلا رييm( نم دب 9 </ا&?لا
<اH>لا يف 015ا3م)ل اHت&يD( مu اH?ي(ر( Sاعإ, !Dقلا /ادب 0باصملا _!قDلا, N!ف&لا ىلإ
\"`Vا, S5ا$ا 0لل?=ارم يلف م)لسملا QDل3لا j5ال3ي ن' Qلل>ي gS!عدلللا Z-ا}, Q8ا* ىلإ, g0ل,د)ل Wباتلا 0?س2لا .اA8 Q8ا* ىلإ
<دسف ام |"dإ, gG!عا ام مي!ق(, 0ماDلا
نالسل يلف ري4الم>لا مل4, gال&-ام)ع ري?لD( يلف _,دلDلا رليI مل4, gNا&لا 0ماع j5اl ا;إ 0dا` gىh!فلا ن!ك( ن' اM4 ي&Dي 9,
للل?= رللمVا يللف 5,الل3تلا ا!م)Dتي ن' لا د&* ى)ع نيDتي 0م!قلا ل?قف <01رDم)ل اادDت#ا F!فصلا Zيفص( ي&D( 0•?D( 0م)1 <رصDلا
ناللي)mلا, gلللمDلا, رللكفلا يللف _الل>(59ا نpف <0X`, .اA&ب لمDتل QD3لا ادم' لا د&* /QDي /ا&?لا لحارم يف 0م!قلا دDب, g.ODلا
دللق8 Wلل&م, gS5الل?ملا, رللكفلا 5اللكتحا1 S5الل?لا JارللمVا اللH)باقي 0&`ا# Jارم' eارXh9ا لس)س( نم :ل; W?تي ام, g5!تفلا دDب
<ناX)سلا( +يلi( ى)ع Nا&لا 0•3&(, g.اك2لا
الل45!8 <+لل&ع لللا يللh5 يلل)ع .امYل 0م)كب يقت)ي رك&ملا نع يH&لا يف 0ماDلا jارتlا e!*, نم يبرDلا نبا .ام$ا نع oا&)ق8 ام
نpللف˜ a رصم ى)ع +)ماع ركب يب' نب دم2م ىلإ ي)ع .ام$ا Qت1 <\دصب اHل!ق8 ;إ ري4ام>لا Wم مH(ا eMكلاب ن!معOي نم nكس&ل
0لل8,Eم يلا!لللا ىل)ع للقu' 0ليعرلا نم دح' Tيل, g0ماDلا ىh5 Wم رفتmي 0dاKلا [K# نإ, g0dاKلا ىhرب Q4Mي 0ماDلا [K#
ZDللh', gWلل&ملا د&ع ا5Mع iXب', g/اXع$ا د&ع اركl ل=', gFا2لpب _i#', gFاص8Yل oر1', g/"?لا يف 08!Dم ل=', g/ا`رلا يف
SدللDلا, gنيم)للسملا عاللم*, gنيدلللا اللمع اللم8إ, • ن!للل!قي اللم1 يللق?Xلا يع!لللا nللي'5'’ 0للdاKلا ل4' نم ر4دلا @ام)م د&ع ار?d
<™مHDم :)يم, gمHل ‘:عام# 7'’ j!فd نكي)ف g0مVا نم 0ماDلا م4 g/ادعxل
_الل*5 0للمVا \دللd ا;إ gملاللDلا, م1الل2لا \دللd ا;pللف <Nالل&لا 0يرح n?1, eMكلا, J!مmلا !* نايlامي _!مKلا, نا>يHلا اhرم
_اللي*' 0للم!)Aملا 0للمOH&ملا 0لل)ماKلا _اللي*Vا QللقDي ن' !*ر&ف 015ا3ملا eا!ب' ا!2تف ا45!مiب ا4!ح5اd, g0ل,دلا _ا*5, S!عدلا
<+&ع لا يh5 Bيدصلا ركب !ب' مH?Cا` 7Mلا لي>لا لثم 0يح
‘•ن!للل!قي ام1 ايري4ام* نا1 Zي1 gNا&لا 0ماع QCا` Zي1 nي'5'’ • Nا&لا اHي'˜ a لا د&* يف QXKي g+تDيا?م دDب Bيدصلا _ا=
مللكيف ZيDلل6لا, g0لل8اي` eMللكلا, <0لل8ام' \دللصلا <ي8!للم!قف @i#' نإ, <ي8!&يعiف n&سح' نpف <م1ريKب nسل, مكي)ع nيل, د= ي8إ
لي?لل# يف اH>لا .!= عدي 9 gلا /اl نإ +&م B2لا M`q ىتح 7د&ع ZيDh مكيف 7!قلا, لا /اl نإ +ل B2لا M`q ىتح 7د&ع 7!=
1
gنارمع _q 21 .
لللا nيللصع ا;pللف <+ل!لل#5, لللا nللDC' اللم ي8!DيC' </"?لاب لا مHمع 9إ [= .!= يف 03حافلا Wي3( 9, g_Mلاب لا مHبرh 9إ لا
<™لا مكمحري مك("d ىلإ ا!م!= <مكي)ع يل 0عاC "ف +ل!#5,
لللحارملا يللف يم"لل#$ا لللمDلا |الل>8 ن' ى)ع ا&4ا4 نم O1ر8 نكل <Rر`' _!صف يف 0يم"#$ا 0ل,دلا .اA8 يف لا /اl نإ Qتك8
gالل45اك8إ, gاH>لا n1ر( امل اHب لا اHبرh يتلا _Mلا W=ا!م نم 0ماع 0مVا .ايقب ن45 g0م!قلا دDب /ا&?لا 0)حرم يف امي# 9 gاH)1
يللف 0للمVا \دللص8 مللل نpللف <Qي?2لا Bيدصلا _ا= ام1 g08اي` eMكلا, g08ام' \دصلا <لا نم /"ب !4, gWي3( ن' 03حاف)ل اHتم,اقم,
0للمVا 0ماع /ايحإ ى)ع ني5ا= لا د&* نكي مل g_M?لا, !H>لا, .!مHلا 0م#اقم, ر?صلا يف ناديملا ى)ع اHDم \دص8 مل, g]يد2لا
gرييm( 7' نع نيO*اع gQD3لا 015ا3م, gم-اODلا \دd, g@اي&لا |!h, ن,دب ن!ك&# <Mف&(, gرم3(, g مHف(, gمتH(, gj5ا3تل
<0)lافلا 0)س)ستملا e5ا>تلا 0C5, يف [قس8,
اللHل Rرلل8 9, Nالل&لا عاملل#' يف WقDقت( Sديد* –افل' •لا› 0يرح gي(ا; دق8 gدق8 g0يري4ام* g0يCارقمي a 0ي>ييHتلا ا8ريI @ا5اDl
<S!?&لا GاH&م ى)ع لا /اl نإ .!قي# 7Mلا, gBيدصلا QX` .!ي ام-ا= نا1 7Mلا ديD?لا ديDب نم !ل, +?3ي ادس>م 9اثم
~ي·لاب نيد»ا=ملا --ابع =ا دييأت : ,وسم=لاو ةي-ا-لا ةب·~لا
0لالل#رلا \دللصب _!قDلا nD&=' 0ي8!1 @ايq @اO>Dملا n8ا1 لHف g@اO>Dملا نع ا5ا?`' م)#, +ي)ع لا ى)d _!#رلا 0&# يف 'رق8
.' gم)لل#, +للي)ع لا ى)d ديEملا ىفXصملا @!مب nHت8ا ر4ا!} ي4 ل4 U e!)قلا يف نامي$ا @دي' يتلا لما!Dلا نم n8ا1 .' [قف
tا45!H} v,رl @د>( ام)1 د>ت( 0مايقلا .!ي ىلإ 0يhام gنامي$ا QDl نم 0?Dl, gني=اصلا اH>لا .~ا!ل ي4
<Sدل4ا>ملا 0لعام>)ل ال6ي' nل?ث( رفلا يل!)ل 0تباثلا 0ماركلا ن' eرD8 ن' دير8 ام8إ gلا /ايل,V 0تباu 0ماركلا ن' يف ."كلا ليX( 9
@اOلل>Dملا n8اللكف <Sالل8اDم, ر?للd, اH* يف ن!&مEملا, g@ا,Omلا يف nD=, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 @اO>Dم QلاI نpف
<B2لا ى)ع اH8' اHب5 ى)ع 0)1!تملا e!)قلا :)تل ايHلإ اباX`
نا!لل`$ا +لل?ت1 اللم 'رلل=ا, <ي?لليmلا رللص&لا /الل* g+لليلإ ا,رXللhا, gىلاللD( لللا ىلللإ ا,iلل>ل, gاH>لا 0حا# ىلإ ن!&مEملا ~رب ام)1,
ني&مEللملا اللH* اللHب ىلاD(, j5ا?( لا دي' يتلا Sر4ا?لا @اماركلا ري` Wبا(, <eاMDلا, ن>سلا يف م4, مHل لا 0مار1 نم ن!م)سملا
<N5!لا دh ناتس8اmف' يف
+للي)ع لللا ى)d لا _!#5 ارتستل امH8اكم نم اتل!2( نيت)لا ني(ر>3لا SO>Dم ر1; د&ع B-ا=رلا, د4Oلا eات1 يف gم)سم .ام$ا د&ع
gSرللم( g.!للي ل1 يف gا&م ل*5 ل1 @!= نا1, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wم ا8ر#˜ a _ا= ]يد2لا 7,ا5 رسيلا اب' ن' gم)#,
<™ا&=ادl' nحر= ىتح <‘ر>3لا \ا5,' [قس8 7'’ ل1i8, ا&سيقب [?تK8 ا&1, <+ب!u يف ا4رصي مu اHصمي ناكف
اللH&ع ‚دلل2( يتلللا oMلل4 vا!للب S,OللI نللع ]يدلل2لا \اي# يف +&ع لا يh5 ربا* _ا= gي?يmلا دييiتلا رHAي اHلاثم', Sد3لا oM4 د&ع
U/!للh, 9' U /!للh, 9' a nلل)قف ™/!h!ب ا8 gربا* اي˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _اقف gركسDلا ا&ي(iف a رسيلا !ب' ا6ي'
<™SرX= نم Q1رلا يف @د*, ام • لا _!#5 اي n)= a _ا= U/!h, 9'
<لا د&* 7,5 ىتح 0فير3لا WباdVا نيب نم /املا W?8, @اO>Dملا @رH} gSد4ا>ملا Tف8Vا @iم}, \ادlVا nحرق( امد&ع
الل&ي(iف ™مللكمDXي ن' لللا ىللسع˜ a _اقف ع!>لا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ىلإ Nا&لا اكl,˜ a _ا= S,Omلا oM4 يف م)سم R,5
<™ا&D?l ىتح ا&)1', ا&ي!تlا, ا&K?Ciف <5ا&لا اHقl ى)ع ا&ي5,iف <0با ىقلiف <Sر`~ ر2?لا ر`Oف <ر2?لا Zي#
نلل28 :لMلل1, <o,رللص8 اللمل م4رللص&ي اللب5 مللHل ن' ا!م)Dيل gمHب!)= ى)ع [بري, gني&مEملا اH* لا ديEيل Sد3لا يف @/ا* @اO>Dم
• ر?1' لا, <+ي)ع لا ا8د4اع ام ا&يف,, لا /اl نإ ن!م6م لا ن!Dف <اHتماK6ل عOف8 9 gا&مام' 0=ا3لا @امHملا دD8 امد&ع
مH=ا~5' يف 01ر?لا a ن!سمKلا, 0ثلاثلا 0?D3لا
ن,د4الل3ي مللH&ع لللا يللh5 0با2للصلا نالل1 <\ا~5Vا ناديم يف yا` دييi( ىلإ Gات28 ا8اH* يف ا&ل .اDلا لا دييi( ىلإ Gات28 ام1
g."#$ا "ب نم م4ريI, 0&ياHصلا لا /ادع' GرK&ل ">لا نيايم يف رص2&ي 9 ا&لاتف ن28, gS!= ن,اOيف مHDم ل(اق( 0ك-"ملا
الل&قف,, لللا /اللl نإ 0للماركلا :لل)( الل&ل ن!كتلل#, <0ياصت=ا SO>Dم ىلإ 0*ا2ب ن28 <0يم&تلا, Wي&صتلا, مي)Dتلا نيايم يف W#!ت8 لب
<eا?#Vا لXD8 9 gا&DXت#ا ام S!قلا ادعV
"4' الل&)D>ي ن' للل*, Oللع لللا !*ر8 Sر3?م Sاي~ Wم _!صفلا oM4 _,' oا8ر1; 7Mلا S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا ]يدح 5اO?لا R,5
S!لل?8 مللك&ي _,' نإ˜ a _ال= م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!ل#5 ن' cي2d نسح د&سب R,5 5اO?لا ن' ي?Cا3لا .ام$ا لق8 دقف <اHل
اللHDفري مللu gن!للك( ن' لا /اl ام ن!كتف g0ير?* اك)م ن!كي مu <+ل"* ل* لا اHDفري مu gن!ك( ن' لا /اl ام مكيف ن!ك(, <0مح5,
g‘نللكمتي, رلل3ت&ي’ J5Vا يف +8ار>ب ."#$ا ىق)ي, gي?&لا 0&سب Nا&لا يف لمD( S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"` ن!ك( مu <+ل"* ل* لا
9إ ا•يl اHت1رب, اH(ا?8 نم J5Vا عد( 9, gا5ا5دم +ت?d 9إ رX= نم /امسلا عد( 9 <J5Vا ن1ا#, /امسلا ن1ا# اH&ع ىhرب
<™+ت*ر`'
/امللسلا نللم @الل1رب مللHي)ع ال&2تفل ا!للق(ا, ا!لل&مq R!لقلا للل4' ن' !للل,˜ a للل*, Oللع لللا _ا= <R!قتلا, نامي$ا 0ماركلا oM4 vرl,
™J5Vا,
b
Zللي1, <0ي8!يHصلا نيباDu ن,Mmي gاHب !Hيلا jا&ب' ن,xمي gري>لا .اكح ى)ع _,رت?لا _ا!م' يف Sدس>ملا لا 0مق8 n)ح Zي1 رA8ا
السفإ 0لمير* 0يركلسDلا مHماO4 ىلإ ن!ير?>لا Zي6ي <!`5 :)Hتسم Wمت>م ىلإ nل!2( يتلا 0))6ملا ا&ب!Dl Z-اOلا /ا`رلا مع
7ر?لل&( .!ي J5Vا, /امسلا نم 01ر?لا ي(i( ام8إ, • /اثI <]?Dلا, اسفلا, !H)لا W-ا6?ب اH=ا!#' \ارIإ, gB2لا نع اH-اHلpب 0مVا
اد?تلل#9ا رللك&م, g0للي)4ا>)ل 0لليD?تلا رللك&م رلليm(, g/ا`رتلل#9ا, ]لل?Dلا رك&( gلا لي?# يف اH>)ل لا د&* نم اHتDي)C Sايقب 0مVا
0لح"ف, g0عا&لd, امي)D(, g0فاقu, ااصت=ا, gاعامت*ا, امكح gS!?&لا GاH&م ى)ع ي?&لا 0&سب لمD( g0لا6لا €4ا&ملا رك&م, 7ر?>لا
<اماع ا1!)#,
<0ل!*رلا اHيف ا!)ت=, 0مVا ا!8ا4' نيMلا g0?=اDلا /!# ني5M&ملا .!قلا 0حاسب, gنيقتملا ني&مEملا ى)ع 01ر?لا ل2( ام8إ
ة·باسلا ة-~=لا
نس=لا •مسلا
0للDب5' نللم /Oلل* اللصت=9ا, SEللتلا, نللس2لا nمللسلا˜ _الل= م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا ن' +&ع لا يh5 T*ر# نب لا د?ع د&ع
/Oلل* نللس2لا nمللسلا˜ a Pف)لا اM4 T8' نع /اي6لا R,5, <o!2&ب ,ا !ب', :لام, دمح' .ام$ا oا,5 ™S!?&لا نم ا/O* نير3ع,
<يC!يسلا +22d, S!?&لا نم ا/O* نيD?#, 0سم` نم
<0&س2لا 0•يHلا, مي!قلا BيرXلا, دصقلا 0mل oا&Dم nمسلا <]يد2لا اM4 نم @اق3&م اH8اي)( نات)لا, 0)صKلا oMHف
ةيبرت نس=لا •مسلا
Jاي,لا
,' Oلليم( يتللم)كب 0لل&تفلا 0•يب, 0ي)4ا>لا نع Q*ا!لا Oييمتلا نع ن!يم"#$ا eاتكلا ر?Dي <0)ياOم, _اي~ o5دصم <\5اف ى&Dمب ليا~
0للي)4ا>لا دللص= _اللي~ نللس2لا nمللسلا, <الل6ي' يلل8qر= Pلفل !لل4, <0mيصلا oMHب ]يد2لا يف 5, 7Mلا _ايOلا Pفل ل6ف8, <0)dافم
<اH(ا•ي4,
م)ل#, +للي)ع للا ى)لd لللا _!ل#5 ن' oريI, دمح' .ام$ا نب لا د?ع نع +22d لي!C ]يدح يف ™اDملا ا~˜ يف ميقلا نبا لق8
<™ا•يl لاب jر3ي 9 ن', gjر3لا _اي~, Sا1Oلا /اتيإ, S"صلا .ا=إ˜ ى)ع رماع نب اXيقل Wياب
م4دلليد>( دلل&ع ن!م)للسملا, <."لل#$ 0للي)4ا* نللم +لاقت8ا د&ع jر3لا _اي~ يبارعVا :ل; ى)ع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 vرl
<اماA8, ااصت=ا, 0#اي# gا="`', ا1!)# g0عام*, اارف' اH&ع Oيمتلا, 0&تفلا _ايOب ن!?لاXم نامي$ا
نم +باd' ا4ركم اHيف zKي مل نإ g0&تفلا 5اh,' نم oرhاح يف ي8اDي ا&م ل1, g0u!)م 0•يب نا6ح' نيب +يف i38 “ام +ل ا&م ل1
<ا45ا?I
ناXيلل3لا Tللم نللم ,' /ادللعVا @ابرللh نللم +ب _O&( د=, gنييفرح Sاع دي ى)ع +تب!( ن!ك( د= <e!تيف لا 0مح5 ا&6Dب Qيص(,
للل1 ىلل)ع م)للسملا Wللمت>ملا نللع _OللD&ي, gنيم)للسملا رفكي +ب ا;pف g+?*ا, مHف يف \رXتلا, يلاmلا د3ت)ل +Dفدي ام نامي$ا @اسك8,
<ار>2تم اDمت>م T#Eي, g@ارماmملا نكسيل g_اح
:•ل,' <G5ا!لل` ن!م)للسملا م4املل# نللم نلليب ."لل#$ا نع \,رم _,' نا1 نيم)سملا ريفك( e!)#' نpف <!*رملا _ايOلا !4 اM4 Tيل
gcللاXلا, cلالصلا, g.الك2لا, 0لماDلا ن,رلفكي Fا&لdVا لل1 نلم ال&*5ا!`, gملH&م .المإ نيم)لسملا نال1, نيم)لسملا نع ا!*ر`
<+(ا&ب, ."#$ا Sاع Wم نر= يف :•ل,' ل1 ن!Dم>ي,
1
gFارعVا 96 .
ىلل)ع Bلل)X( ™0للي)4ا>لا˜ 0م)1 ن,د>يف gلا امHمح5 QX= دي#, 7,!ملا _اثم' نم ا&-ام)ع zDب Qت1 zmلا eا?3لا zDب 'رقي
الل8/ام)ع ن' ن,دللقتDيف gمHمالل4,' ىلللإ B?للسي اللم 9إ 0للم)كلا oMللHل نللي&u$ا نيي&Dملا نم ن,M`iي "ف gاHيف ^يD8 يتلا 0&تفلا @اDمت>م
ن!لل)ب oرلليع, "*5 متتللl المل 5; يبV م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= د=, <FرXتلا مHي)ع ل`دي eا?لا :ل; نمف <0مVا ا,رف1
<نمEملا امH&ع +8Oتي ن' امHب Rرح' ناتفd Sدح نم +8اسل ى)ع ام, ;,Ml امف <™0ي)4ا* :يف Lرما :8إ˜ a +م'
+للب ‚دللح اللم ر1Mللل nللصص` _!للصف ]يد2لا Qت1 يف, g0ي!?8 0م)1 يHف gا&(اDمت>م Zd!ل ™0&تف˜ 0م)1 _امDت#ا ل6ف8 ن28,
يلل4 اللم8إ <اHم"لل#ا نللع 0للمVا GرللK( اللH8' رلل1; اللم g0للمVا يللف @ابارXللhا, نتف /!38 نع م)#, +ي)ع لا ى)d ميركلا _!#رلا
ىلل)ع يلل6ق&ل 0&تفلا 0>لاDم يف نكل gاHفس&ل ادDت#9ا, eا2س89ا يف Tيل اHل Q*ا!لا _ايOلا, gzDب نم رX`' اH6Dب gJارم'
<Nا&لا ى)ع 9 0&تفلا
يلف 'رل= ا;إ ىتلح g0لياH>لا 0ليبرتلا نا6ح' يف !4 نم مH&م ن!كي د=, <نيم)سملا ى)ع 0يم!>4 0يفرح ا?ت1 ن,'رقي eا?3لا zDب
يللف نيد-اللسلا 0عد?لا, jر3لا ن' g+يuد2م, n=!لا /اHقف zDب اHتعا;إ, اHتباتكل د&>(, gاHD>3(, g@اH>لا zDب اHل !عد( @ا?يت1
0لليرمk( 0للي)مع يللف QلليرK( _!Dم _!2تي <نيم)سملا, +م', oاب' ل(اقي Q)ق8ا g+ل!d', 7ر?>لا مك2لا نتف نم _اتقلاب ىل,' نيم)سملا
<."#$ا /ادع' اHيف oLا5~,, gناXي3لا اH`ديمع
<دير8 7Mلا _ايOلا اM4 Tيل
: -ا~- V -اع-
g\دللصي ملل)ف 0لليبرتلا +للي)ع nللhرع, gملل6Hي ملل)ف 'ر= 7Mلا eا?3لا zDب FرX( نم ى#ا= دقف gي?ي6Hلا ا&سح ;ات#Vا لا محري
9 Sاللع˜ نا!لل&Dلا اMللHب +باللت1 لللا +للمح5 ;اتلل#Vا Qللت1, <ا2يرم .ادHلا دق&لا, "يقu _,Eسملا .اOتل9ا د*!ف مA&ملا لمDلا N5ام,
<N,5دلا م4' نم ا&ل N5 jاMف <5!Xسلا نيب !ك3ي ™Sا6=
ن', gرلليKب م4دللح, مللH8' مHلل#!ف8 يف ناXي3لا {O8 نإ امي# 9 </افD6لا اHي)ع W&متي ام)= 0#ا-5 Nا&)ل مHتملا, يhاقلا 0ص&م نإ
0ماDلا نم /ام4دلا رتm(, <مك2لا, مصKلا م4 ن!2?صي, g0عدب, ا1رl م4ريI نم 01رح ل1 _!2ت( :ل; د&Dف <ىك)4 م4ا!# Nا&لا
م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!لل#5 ن' Sرللير4 يللب' نع ام4ريI, م)سم, دمح' .ام$ا R,5 <.دHلا Q-ات1 Zلiت(, ناس)لا مHي)ع لكب
<™مHك)4' !Hف Nا&لا :)4 a ل*رلا _ا= ا;إ˜ a _ا=
9 /"ب 0للعام*, اارللف' الل&تم' +يف ام ن', g0مح5 ."#$ا اM4 ن' ا&ت?X`, ا8ركف, ا&مي)Dتب, ا&1!)# _اثمب Nا&)ل ا!)>8 ن' ا&?*ا, نإ
<0ماDلا 0عدب, @ا•ف Fار28ا, ارف' S5 مI5 اH(ديقع ر4!* Tمي
نيدلل2)ملا نم ا&(د)* ي&ب نم نييح!لا اH-ا&ب', اHي)ثمم Wم ن,اDتب G5ا` نم ا8,Om( يتلا 0ي)4ا>لا Wم @!م ,' Sايح عارd يف ا&تم'
<نيياملا, نيقفا&ملا,
Wلل)Xتملا ناللمي$ا ىلللإ ‚,5!للملا ."لل#$ا ىلإ \افتلا نم ن!ح,ارتي <ا8اميإ ن!(,افتي ارف' نم Zلiت( 0ير3ب 0ع!م>م 0م)سملا 0مVا
9, g0للمHملا اللم <J5Vا يللف لللا ني 0ما=إ نع 0ل,Eسم 0ك#امتم 0)ت1 ارفVا oM4 نم Zلiت( ن' 0مHملا, gناسح$ا, |"صلا ىلإ
g+لل="`', +(دلليقع يللف ."#$ا لثمي ا*;!م8 "ي* يبر8 ن' نكمي ريفكتلا +&4Mب ام, <نيعدت?ملا عدي, ارفVا jرl e5ا28 ن' يفكي
<oاH*, +(ا?ع يف
ى)للd لللا _!#5 Sايح يف دلاKلا ا&*;!م8 ىلإ رA&8 ن28 <G;ام8 عارd gS5ا6ح عارd g!*, عارd نيي)4ا>لا, نيم)سملا نيب
ا&لل6Dب 5ارتللIا, g5امDتلل#9ا F,رلل} الل&(i*' نلليح gالل8/ا&ب' ن!D&قي ن!ي)4ا>لا, <oد>8 ن' دير8 م4اH*, +با2d', م)#, +ي)ع لا
<:للفإ الل&&ي ن', gلللH* ال8ركف ن', gZل)K( الل&uار( ن' gمHللh5' ىللإ الل&-ا&ب' ]للDب,' gمللH&م SM(ال#' اريتلل#9 ا85ارXلhا, gمHتفاقثب
ن,دلل2)ملا ]D?لا .اكح ن' gلاب ;!D8 gم4د&Dف <@!IاXلا ن!لا!ي, ني&مEملا ن!ب5ا2ي 0&سلا, 0Dير3لا Sامح مH8' ن!عدي ن,رفكملا,
<يHقفلا Q4Mملا يف مHفلاKي 0مVا ي2لاd نم ملاع ,' g0حرhVا د?D( ~!>ع نم ."#$ا ى)ع ارX` ن!4'
0لل15ا?ملا ناريإ 0م!= دDب 0Dي3لا ا&(!`إ /"قع +يف دمي 7Mلا j5ا?ملا دHDلا اM4 يف نيم)سملا نيب 5!س>لا دمي نم ىلإ G!ح' ن2&ل,
<0مVا ا!# ىلإ S!`Vا دي لا /اl نإ
ن' _,Eللسم gمللك2لا ىل!تي نيح, gZحOي نيح, Zلiتي نيح لا د&*, <ا4ريHX( نم دب 9 jرl, Jارم', عدب, @افار` 0مVا يف
ن' نA8 ا&1 نإ <Bفرلا نا?)X(, gn=!لا نا?)X( ناتي)مع 0يبرتلا, ريHXتلا, <+ي)ع يبري, gي1!)سلا G;!م&لا Jرفي, g_اثملا يXDي
<jا&4 ن28 امف gG"Dلا !4 zDب نع اH6Dب Sد#افلا, 02لاصلا /اO*Vا ني2لا يف Oيمي gWCا= Zيسب 0مVا ليصف(
<+ف-ا!C, +باOح' Sرفا&تم g+(اادDت#ا, +(اي&4; 0ف)تKم g+2لاصم, +>-اl, 0كبا3تم goارف' 0)`ادتم يح مس* 0مVا
0للق?C _"حإ, 0للق?C 0يفللص( نللم ™اللي5اتل,ر?لا 0للي5!(ات1˜ 0Xلل#ا!ب مللH&كمي نيي)4ا>لا S5!ثل ي)مع, يفس)ف Nا#' يق?Xلا Oييمتلا
<اH)2م Rر`'
]للD?8ا اللم1 g0ل&تفلا nل2( نللم ن!فDل6تسملا ]للD?&ي ن' نليDتي اللم8إ gيلق?Xلا \5الفلا ىل)ع /ا6قلا اHيف يفكي "ف ."#$ا 0م!= ام'
gااH*, 0Dفادم, 0محاOم مHX#, gنير?كتسملا +*, يف م4!مصب ا!ت?ثيل 0ي)4ا>لا n2( نم ."سلا مHي)ع ل#رلا Wم ن!فD6تسملا
gS!عدللا للحارم ىل)ع 7!ل&Dملا م4;!لف8 ن!لل&مEملا [لس?ي مu <7!?&لا GاH&ملا, 7!?&لا e!)#Vاب <0مVا 0مامإ, رص&لا ا!ك)مي ىتح
_دDلا نا1 نإ <Qي(رلا ريسلا, G5دتلاب gاH(اي!تسم ل1 ى)ع 0ي!&تفلا 0•ي?لا يف ا,رuEيف g0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب 7!X)سلا م4;!ف8,
<0م!قلا Fد4 !4 0مxل 75M>لا رييmتلا نpف gQ=ارملا نيDل ا4رH}', @امHملا _,' !4 †\ا~5Vا _دع, /ا6قلا _دع š يم"#$ا
لللمح يلف دل>لا <0&لسلا, eاللتكلا يXبال6ب مH(ال1رح, مH(افرص( ل1 ا!X?6ي ن' مHي)ع <Sاعدلا Tف8' نم ل1ا3لا رييmتلا اM4 'د?ي,
9 ]يرتلللا _M?تلا, Fاف#$ا 9 eVا <5ارHف19ا 9 ر3?لا <!م>لا 9 5ا=!لا <ريفكتلاب نيم)سملا ىلإ +*!تلا 9 0ماقت#9ا ى)ع ا&سف8'
<@ا5ا?Dلا دير( 9 +ي)ع ر?صلا, م)Dتلا <0)>Dلا
رللكفلا, @اللياDلا يللف 5الفكلا @االلع نللع ال&لاي~ <eالXKلا 0لل>Hل, Nالل?)لا يف <_!2( Wقي ن' يm?&ي م4ر?Kم, ني&مEملا رHAم يف
gاHفللص8 ,' 0للي2)لا Bلل)ح نللم +لاللثم', اM4 يف cماستي ا&6Dب <دي)قتلا |رC يف G5دتلا S5,ر6ل 9إ مH#ا?ل T?)8 9 <اDم e!)#Vا,
ىلللإ دلمD8 "ف <zلDب نللم رلس`' اHلل6Dب @ال*5 دلي)قتلا •سم نإ <j!)سلا, رHAملا @اي-O* نم +باl ام, @ا1!3لاب ل1Vا نم,
للل1, +للع,رف لللdiتس8 ن' دب 9 5,M>لا يف •سملا eا?#' نم ‹)Kتلا دDب ا&&كل <0ي?8ا* j5اDمل نيايم ا4MKت8 :ل; نم @اي-O>لا
ا&لامع', ا&8اميإ, ا&تمHب دصق8 ن' نس2لا nمسلا ام8إ, gمH(ااع _اي~ نم ىل,iب م4ركف _ا~ ام <0&سلا اH&م Zلا` ام امي# goر4اAم
<+ياع, رمVا لي)* يف oد)ق8, goرHAمب رHA8, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دصقم 02لاصلا
+(الليح يللف م)لل#, +للي)ع لا ى)d +(ايd!ص` /ا&ثت#اب g.اDلا, yاKلا +1!)# يف م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا 0&سل عا?(9ا اM4
<ا&&يب نم 0&تفلا 5,M* W)قل ديح!لا نم6لا !4 g+تCاسب, +))ق( يف g+لاحر(, +)ح يف g+برح, +م)# يف g0يلا#رلا, 0يم!يلا
اللHل,Eي 0Dيرلل3لا نللم @اللي-O* ىلإ Nا&لا zDب دمDي ن' WX&تلا ام8إ gWX&تلا !4 0ي8ا5!&لا 0Dباتملا oM4 ى)ع ديد3لا yر2لا Tيل,
<ني&مEملا, نيم)سملا نتفيل g5!HAلا يف +(!Hl Qي)mتل +مHف رKسي, +مHفب
اميظنت نس=لا •مسلا
‚ ني--انملا ر~ب
\الف&لا, jرل3لا 0ل=5افمب _اليOلا متي "ف <™مH&م !Hف .!قب +?3( نم˜ a _ا= م)#, لا ى)d لا _!#5 ن' ي8ار?Xلا, ,ا !ب' R,5
g+?8الل* رلليI يلف SOللDلا Qلل)C نمف gاDيم* ل SODلا ن' :ل; <+(ااع 9, +ق)` 9, oركف يف +ب +?3ت8 "ف رفاكلا G;!م&لا لياO8 ىتح
0للل;' +8!لل?2ي, مللH?2ي .!للقب لللا ي(iي F!سف a ىلاD( لا _ا= <مHل 0لMلاب رم' نم ريmل _; دقف gاد6ع نيرفاكلا لي?# /افت=اب Tمتلا,
™م-9 0م!ل ن!فاKي 9, لا لي?# يف ن,د4ا>ي نيرفاكلا ى)ع SOع' ني&مEملا ى)ع
b
<
_"تحا ىلللإ يلل)Dف _"تحا نللم 5!للX( 7Mلا 5امDت#9ا اMHب 0مVا nي)تبا د=, <م4,د)قيف نيي)4ا>لا /"Dت#ا م4د?Dتسي 9 اقح لا ا?ع
.!)Dلالل1 0يرلل3?لا نلليب 01رتلل3م 0مللس= !لل4 اللم y"Kت#ا Wم ي)4ا>لا G;!م&لا رC نم دب 9, <ا&(ايح Qيلا#', ا&(ديقع, ا8ركف مع
<9!لل#5, اللي?8 م)لل#, +للي)ع لللا ى)لd دللم2مب, الل&ي ."لل#$اب, /اي5 لاب ا&يh5 نإ [قف :ل; ى)ع 5دق8 <0ي&قتلا 0يعا&صلا, 0ي8!كلا
NEلب نللم 7الملا 75ال62لا مH=!لف( /ا5, اللم الي)* ال&ل رللHAي, 0للي)4ا>لا S5ا62ل 7ام \!ف( نم oار8 ام ا&&يع' يف ن!Hي M-د&ع
<B2لا ناOيم يف +(5اقح نم, لا نيدل رك&تملا لا نع ديD?لا ناس8$ا
لللا _!لل= ن!&مEملا 'رقي مu <ىقب', ري` !4 امم رباع !4 ام ن!&مEملا Oيمي اي8دلا ىلإ SرA&لا oMHب g5,رmلا عاتم 9إ اي8دلا Sاي2لا ام
™"مع نسح' مكي' م1!)?يل Sاي2لا, @!ملا B)` 7Mلا˜ a ل*, Oع
f
0ليرح نلم مللHل jرلل( الم مAع ا!15ديف g@ايwا نم ا4ا&Dم ام, <
نلليب, +للت?)I ناX)للسل Qلاللmلا دللي)ق( نلليب \رف, <اDيم* ا&ل SرKسملا اي8دلا ل-ا#!ب م4!?لاmي, gم4,د4ا>ي, 5افكلا ا!سفا&يل 0يل,Eسم,
<+ي)ع /"Dت#9ا, oرHقل |"# نم +Dم ام y"Kت#ا
<+(5الل6ح +لل*رHي, g0يعا&للصلا, 0لليميA&تلا +(!لل=, g0يركللسDلا +(!للقب 7!لل&تف ‚,5!م ى)ع Sد=ارلا ا&(اDمت>م ي)4ا>لا eرmلا i*اف
نللم ىلل6م اللم ن', g.دللق(, 5!للX( Sاللي2لا ن', gBلل2لا !4 7~اmلا Qلاmلا د&ع ام ن' oدDب ام, 5امDت#9ا nlاع يتلا ا&لاي*V ليKف
1
gSد-املا 54 .
2
g:)ملا 2 .
Wملل# xم( يتلللا 0للياملا ملليقلا, 0يمدقتلا 0فس)فلا ى&?ت&ل |رXي ن' Bي)ي مي= نم امHيف ام ل1 g0يل!فC لحارم 0ير3?لا •ي5ا(, ا&Kي5ا(
<ا4رصب, اي8دلا
0لليفاقثلا, 0لليعامت*9ا, 0يلل#ايسلا الل&(ايح @9الل>م ىلللإ, gملل4ركف اللH)تحا, _!للقDلا ىلللإ eرللس(, gنيرفاللكلا ملليADتل e!لل)قلا nلاللم
<مHمي!ق(, م4ريياDم 0يم!يلا, 0ي8!8اقلا, 0ياصت=9ا,
9!ل, <م#ا!ملا يف ن)D(, g0يDh!لا ري(ا#دلا يف Qتك( 0قفا&م g."#$ا @ا5اDl gر?>لا .اكح ناسل ى)ع 0يفاC gا&(ايح cX# ى)ع,
دلليد>تب Sرلل3?ملا Sدعاللصلا _اللي*Vا oMلل4 9!للل, <مللع \اللف&لا ناكل اقح +&ي, +ل!#5, لاب نمEي +سف8 S5ار= يف يقب 0مVا ا!# ن'
G;!للم&لا ناللكل g0للي)4ا>لا يللف الل&8اب,; ىلإ ي6ف(, gا&تيصKl عايh ي&D( يتلا 0يمدقتلا :)( g™0يمدقتلا˜ 5اسم نم 0D*ارلا gنيدلا
<ارصت&م ي)4ا>لا
نللم !لل4 اللم8إ eاMللع نللم ا!للم)} نيMلللا [لل#, ا&?يصي ام, <مHيلإ ليملا, gمH(5ا62ب eا>ع$اب 5افكلا S9ا!م, g_اي*' \اف8 +8إ مD8
نيرفاللكلا ن,MKتي نيMلا اميل' اباMع مHل نiب نيقفا&ملا ر3ب˜ a ل*, Oع لا _ا= <+يلإ مH)يم مu g+ب مHعادK8ا مu gرفكلا .ام' مHماOH8ا
™اDيم* ل SODلا نpف SODلا م4د&ع ن!mت?ي' <ني&مEملا ن, نم /ايل,'
b

gدلل&لا1 +لل?&* ىللإ 5!لHAلا, g+لتm)ب 0ل8اCرلا, gيللبرmلا دلي)قتب مHلل6Dب OتلDي +يف نيم)سملا 75ا5 نا1 دHع لا /اl نإ ى6م د=,
<ا&&يب +ل €ي,رتلا, 5اصت89ا, ™يمدقتلا˜ oركف يف +ت15ا3م,
نللم نالل1 ن•ل, <ا&ي55ا; نم 0يبرmملا 0&تفلا نيب _اOي 9 +با&C' e5اh ي)4ا>لا G;!م&لاف 9إ, <ا5ا3?ت#ا يhاملا Pف)ب ى6م _!='
:لل)( نV <Qلليرmتلا @الل?ك8 نللم 0لل?ك8 9إ يل4 اللمف g@اللm)لا, نا!لللVا, g@الليم!قلا 0لالd', 0ي(ا; نع ]يد2لا 0ي)4ا>لا ™@اh!م˜
<0يم!قلا, 0m)لا, ن!)لا, \رD)ل 0ي?صDلا 0ي&u, ىلإ ع!*رلا, نيدلا 5اك8إ ي&D( ام8إ @ا5ا?Dلا
Sر-ا نللع مللH*رKي 9 ي?للصDتلا Oلليمتلا اMلل4 ن' ن,رDلل3ي 9, gمللHتم>ع, مHت)ي?لل=, مHتيم!للقب Oيمتلا نيبرmملا ا&ي5ا5; zDب ديري
<0ي?صDلا @ا5,;اقلا oM4 \!ف ايلاع نامي$اب نيدح!ملا نيم)سملا مH8ا!`إ نيب, مH&يب لصفي TكDلاب, <نييبرmلا 0فاقثلا, S5ا62لا
o!6عiف
يللف اللم +للل 7Mلللا لللا vارd g7!سلا vارصلا ى)ع 0مVا ري# ا,دسيل 9ا*5 0&# 0-ام ل1 N'5 ى)ع +ل لا ]D?ي نيدلا ديد>( نإ
5اللXقلا ريلل# يللف نا1 د=, <ني2لاصلا, /ادH3لا, نيقيدصلا, ني•ي?&لا نم مHي)ع لا مD8ا نيMلا vارd, gJ5Vا يف ام, @ا,امسلا
Wفادي g+تH*, نع Sر-ا Zص&ي Fر28ا, g+تك# نع امام( {ا~ 5اXقلا اM4 نكل <0&تفلا ن,ر= Rدم ى)ع Fار28ا, ن"يم يم"#$ا
<ا&(د)* نيب نم نيبرmملا ر?>لا .اكح Sاي=, gلك3تملا5!Xتملا 5امDت#9ا ر*, 0يل"تح9ا 0مدصلا
0لليD?تلا, دللي)قتلا e5 ىلل)ع .دللقت8 ن' 9 g+للتH*,, +تكلل# ىلللإ 5اللXقلا ديD8 ن' !ع!ملا j5ا?ملا نرقلا اM4 W)Xم يف ديد>تلا 0مHمف
0لل=!فتملا اHتعا&للd نللم zلليم, اللHل _اOللي 9 n8الل1 نإ, gناس8$ا R!تسم ى)ع _!فVا يف SM`wا 0يبا,دلا S5ا62لا .ام' _;اKتلا,
<0يم&H>لا اHت2)#', ميA&تلا ى)ع اH(5د=,
U 0يمدق( 7' نكل <دير8 0يمدق(
Q8الل* نللم ي)مDلا QيMكتلا ىق)تي 'دب 0يم"#$ا ا8"ب يف g\ا!#Vا, gع5ا3لا, ."ع$ا, g@اي)كلا, gN5ادملا يف [)ستملا G;!م&لا
0ي8اXي3لا S5ا62لا zف5 نا1 ناريإ ريI يف, <اDCا# 0ي8اXي3لا S5ا62لا zف5 نا1 ناريإ يف <ني&مEملا
الم1 ع5ال3لا ىللإ _Oل&ي د>تملا ."#$ا M`', <0ي~اmلا 0يبا,دلا ى)ع يم"#$ا .!>Hلا 5ا!ب رHA( @M`' ناريإ ريI يف, <اDCا#
اللDبا( اللما` +ف&للص( يتلللا 0لليمدقت)ل ا5اك&تلل#ا +مركي, ناس8$ا Wفري 7Mلا .دقتلا, gT*رلا نم 9اقت8ا S5اHXلا Q)Xيل ناريإ يف لDف
<اHح"#, 0ي)4ا>لا Wم=, gاي#,5 0ي*!ل!يإ, gاكيرم' 0&ميHل
ا4!=!ب, g0ي)4ا>لا 0ك# ى)ع 0مVا 5اX= ريس8 ا&م ام g0يKي5اتلا ا&(!?1 نم ا&ل 06H8 9, g75ا62لا ا&ف)K( نم ى*ري ا&ل .دق( 9
gمHتيب;الل* نللم ا&*ر` نإ 5ر2ت8, م)Dت8, .دقت8 ام8إ <اHل ا&h5', ا&(ا=اC, ا&#!ف8, ا&ل!قع ا?Dت#ا ىلإ 0H*!تملا اHت#اي#, g7ركفلا
<مH4ا>(ا, مH*;!م&ل ا8رH} ا&يل,,
نللم 0لل?يتكلا ا&تKللس8 ىلل)ع SرللA8 الل&فيك( <e;اللكلا اHقير?ب ني,M`iم ن!لاOي 9 ا&يف ركفلا ^يفاف`, gاH)`ا نم eار` يف مH(5ا6ح
!للH)لا U @ا5دللKملا, 5!للمKلا U _"289ا, الل8Oلا U 0ع"Kلا U مي)Dتلا U ا&يف ي4 Zي1, ."#$ا ا4ديري Zي1 nي?لا, Sر#Vا <مH)d'
1
g/اس&لا 138 - 139 .
Tلف8Vا, _ا!لمVا يلف 0لA4اب نالمuiب ا45!تلس8, gا4ا85!تل#ا يتلا oM4 مHhارم' ىلإ ديO8, U 7ركفلا nفاHتلا U @اM)لا eاHت8ا,
[لليXKتلا, لللDفي ن' يللm?&ي اللم لللH* gركفلاللب _"قتلل#9ا نع O>Dلا a مHhارم' Wم 0)عافتملا Sدل!تملا 0ي)2ملا ا&hارم' g@ارمثلا,
+لل))ح يللف دللي)قتلا Sرلل= _اللتK(, +لل&مu ن!فDلل6تسملا 7Eللي g€8رف( gاد?ت#ا gن!ملا} .اكح g0ي-اI!I Sرحا&تم eاOح' g0ي-ا!3Dلا,
<0)ي!C 0م-اقلا, <يسيل!ب Wم= <0ي8!8ا= ىh!ف <^(رم /ا6= <0ي3(رم S5اإ <.اع Z)K( <T*رلا
gع5ال3لا, nي?للا, للمDلا يلف مHمالA8 gمH(االع gمH(ال="ع g0يمل#!ملا, 0يع!?ل#Vا, 0ليم!يلا مH(ال=,' g0&تفلا [#, Nا&لا Sايح نإ
0للفCاDلا <ا&تكلل# رلليI 0كلل# ىلل)ع ريللس( مللHت1رح <دلل#افلا ي)4الل>لا G;!م&لا ا4!سي gمHم"عإ gمH?ت1 gم4د-ار* gمH#5ادم gمHتفاقu
0لل1رDملا نادلليم ىلل)ع 0لل?)mلا ناX)لل# +hرف <SاDلا +تhرف <اف,رDم c?d' رك&م j!)سب Sد?Dتسم S,د3م 08!4رم مس>لا, ركفلا,
• ا&مO4 • ا&عرd <0ي5ا62لا
<oالل>(9ا, 0كللسلا ا,رلليmي ن' دب 9 gي8امي$ا j!)سلاب نيايملا ل1 يف 0مVا Sايح ا,xمي, ,دDلا W=ا!م ىلإ لا د&* ZحOي ن' دب "ف
0لي)4ا>لا ىل)ع 0لميOHلا للا /اl نإ !D(, <0يKي5اتلا ا&تعرd نم ا&ميق( 0م!قب ل دم2لا, دعاصلا ر4اXلا eا?3لا اM4 S!تف ر3?(,
دلل=, gTيللسKلا ي?لل)Dثلا دلليكلا, عافدلللا, Sرللي2لا Z=!م يف ناتس8اmف' يف لا ن;pب رصت&ملا Mفلا اH>لا, ناريإ 0م!= M&م ا4ار8 يتلا
<ار#ا1 اد#' :ل; ل?= ا&ي)ع n8ا1
0ليم!قلا nمل# /يلسلا nملسلا Sالع o!لقي نلل ي)4ال>لا G;!لم&لا ر#' نم ا&تيرح, ا&تمار1 W*رتس8 +ب 7Mلا 7اH>لا ZحOلا اM4
<0H>لا, 0برتلا, 0>H)لا, /امت89اب رفتلا, 0ي)?قلا,
Oفاللح, ."لل#$ا ملل)Dب g."لل#$ا [لل` يللف ا,ريللسيل ع5;Vا مللHل 0للح!تفم 0يلاللdVا, 0يم!قلا @ا1ر2لا, 0ي#ايسلا eاOحVا _!)ف ل1
<0ب!تلا eاب نم eاحرتلاب مH)?قتس8 <Sد4ا>ملا 0Dي)Xلا, م)سملا QD3لا Wم gنامي$ا
_, يللف 0لليم!قلا +لليلإ nلص)ق( 7Mلللا 75!لل)ك)فلا Oلليمتلا اMلل4, g0ي)4ا>لا +يف ا8د)= 7Mلا يم!قلا Oيمتلا اM4 ن' لكلا FرDي ن' دير8,
9, gيبارتلللا, يلل)2ملا ي&C!لللا /امت&-9ا, 0m)لا, T&>لا \,رفب FرتDي 9 7Mلا Sدح!لا ."#إ g."#$ا يف امHل ناكم 9 g0ي)4ا>لا
<_اتقلا دl' ل(اقي لب gFرتDي 9 <اياAl نم Rر8 ام ىلإ ."#$ا 5ا nمس= يتلا 0ي!&تفلا ,د2لاب
Tلليل, <0ي?للصع ىل)ع للل(ا= نم ا&م Tيل, <0?يصع ىلإ اع نم ا&م Tيل˜ a ,ا !ب' oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
نللم "*5 نير*اللHملا نللم للل*5 Wللسكف gSاOللI يللف ا&1˜ a _ا= لا د?ع نب اربا* ن' ريث1 نبا R,5, <™0ي?صع ى)ع @ام نم ا&م
الH8إ • ال4!ع a م)لل#, +للي)ع لللا ى)لd لللا _!ل#5 _القف •نير*اللHم)ل اي a ر*اHملا _اقف • 5اص8xل اي a 75اص8Vا _اقف <5اص8Vا
™• 0&ت&م
o!لل6عiف 0للي)4ا>لا /اOللDب ROللD( نم˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' ام4ريI, دمح' .ام$ا, eVا يف 75اK?لا R,5,
_!للقي, <+ملEلل(, o5!Dللl ميمللd يللف eارعVا Qيص( يتلا 0mي)?لا 0ل!قلا oM4 0ي?صDلا نع o,5O>تل +ل ا!ل!ي '™ ا!&ك( 9, +يب' نHب
اM1 Jاع اي a +ل ا!ل!= 7' ™•o!صم' ,' go!6عiف ل-ا?قلاب Oتعا نم˜ aZير3لا ]يد2لا اد1Eم +&ع لا يh5 رمع دlارلا 0في)Kلا
• اM1 yام اي ,' •
لل4˜ a +لل _ال= الميف نال1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 QCاKي نا1 امل !Dسم نب S,رع ن' 0ي?يد2لا c)d يف 75اK?لا R,5,
7'’ ابا!للl' R5V يلل8إ, gالل4!*, R5' 9 لا, ي8pف ‘متمOH8ا نإ 7'’ Rر`Vا نك( نإ, U :)?= +)4' |ات*ا eرDلا نم دحiب nDم#
!لل&>لا ن' نللم +للفل' الم رلل1;, gىتللl ل-الل?= نللم +للفرDي اللم jرلل3ملا يللبرDلا ر1Mللف ™j!عدللي, ا,رفي ن' اقي)` Nا&لا نم ‘اC"`'
اللي˜ a +للل _اللقف +لل&ع لا يh5 Bيدصلا ركب !ب' +ل Rر?8ا :لMل <0ي)4ا>لا 0يم2لا, 0ي)?قلا 0ي?صDلا اHXبر( !&* ي4 ام8إ Sرصت&ملا
<+يف ىك8' :ل;, <@"لا +( !?Dم ر1; لب +م' 9, oاب' ر1Mي مل, g0ح5ا>لا 0م)كلا :)تب oريDف U +&ع رف8 ن28' • @"لا رAب yام
@ا/اللمت89ا ر-الل#, g0للي)?قلا 0للي!H>لا, g0لليم!قلا @ا1ر2لا, g0ي#ايسلا eاOحVا نع Oيمت8 gلا ن;pب j5ا?ملا ا&1ر2( يف ن28 :لM1
QDلل3لا .اللم' cلل6تفيل لللDف8 اللم8pف gمللHت)Aم n2( يCارقمي Tفا&( نم ام 0)حرم يف _!`دلا ىلإ ا8رXhا نإ, <اH)ياO8, g0=رفملا
ىلل)ع, g0للمxل رلليKلا \!لل# ىلل)ع لللا دللييiتب 5اللقلا oدللح, لللا eOللح ن' 0للبر>تلاب ن!م)للسملا م)Dيل <م45ا?كت#ا, مHتي8ا8', مHتفاH(
<o,ركملا ريصملا ىلإ اHفر>ي 7Mلا 5ايتلا نم ا4رير2(
ي4, g+تي6=, +&ي Sرص8 ى)ع دح!ت8, gلا ىلإ اDيم* e!ت8 ن' gمH&يب, ا&&يب /ا!# 0م)1 ىلإ ا&ي5ا5; نم نيبرmملا !عد8 iتف8 9 مu
.رللكيل لللا +للق)` 7Mلللا ناللس8$ا 0يلل6=, gاDيم* J5Vا يف نيفD6تسملا 0ي6=, g0يKي5ا( 0سك8 ي8اD( يتلا 015ا?ملا 0مVا 0ي6=
<لا نع +(دDب', +(د?Dت#ا, g0ياملا S5ا6ح +ت8ا4iف
<™Sريسملا n(' د=, eاXKلا نب رمع ن1 gدفا!لا ل`ادلا اHي'˜ a ني5ا!)ل مHبا!ب' .ام' @اتف9 يف ا!?تكي ن' لا د&>ب Bي)ي
g75الل62لا, 7ركفلا ,Omلا ن-ا45 g+(ايح [م8, +تفاقu Rر#' gنيي)4ا>لا \ر3لا, eرmلا G;!م&ل ن!Dباتلا _!Hكلا, eا?3لا /9E4
<0ي)4ا>لا اHيلإ ريس( يتلا 0ي,اHلا ىلإ 0ي5ا2ت8ا 0عرسب ا85اX= ر>( يتلا SرCاقلا نارف' يف \رت2ي 7ر3ب !=, 9إ م4ام
<0&يكسم @اDمإ 9إ م4 ام, gا8"ب يف ركفلا, اصت=9ا, 0#ايسلا ن,!قي مH8' ن!?س2ي
g0للم!م2ملا 0للي5!ثلا 0للي*!ل!ي$ا QيHل يف اي8دلا يف ن!=رت2ي ا4!=, م4 ام8إ, <ا4!H*!م, اH(ا=, SرCاقلا !#د&Hم مH8' ن!?س2ي
<SODلا م4د&ع ن!mت?ي نمم م4اي#' 0مد`, oا>لا, _املا Wم>ل 08!&>ملا 01ر2لا 5ا8 يف ,' gيبا,دلا عاتملا مي2* يف ,'
ىلللإ, gSرلل`wا 5ادلللا يلف لللا ىللإ ا&)d!( SرCا= W&ص8 ن' نكمي [قف ."#$ا?ف gا&يلإ م)4 a 0ي)4ا>لا ن!(' يف 7ر3?لا !=!)ل _!ق8
Bلل)X&8, g0للي)4ا>لا _الل?ح WXق8, gا85اX= 0H*, _!28 ن' نكمي [قف نامي$اب <اي8دلا يف 75ا62لا .دقتلا, 0ير2لا, SODلا, 0ماركلا
™ن!م)Dي 9 نيقفا&ملا نكل, <ني&مEم)ل, +ل!#رل, SODلا ل,˜ <SODلا ل?قتسم ىلإ

<
g0-دd ريماسملا, رتHم /ا&?لا نV gSدحا, 0Dف :فلا, .دHلا متي د=, <ا5امسم ا5امسم SرCاقلا :ف, g0D)= 0D)= لCا?لا .د4 نيDتي د=
نللم ن!للD*ري .!للي الل8/ا&ب', gالل8!H* ل1 Wم>8 ن' Q)X( /ا&?لا Sاعإ نكل <0Dباتلا اHتمA8' د&س( يتلا 0ي)4ا>لا 9إ :ل; ل1 :سمي ام
<!ق(, ي&?تل ا4رKسي ن' لا !*ر8 يتلا 0=اXلا م4, +ل!#5, لا ىلإ gني&يل 0ي5!u, gT1ارم 0فس)ف, gاكيرم' 0يلاير?ما
ن' رللAت&8 7Mلللا نلل62ملا ملل4 gWلل=ا!لا رللمVا رير?لل( نع ن!فكي, gاH>لا @ايkب ن,رم(iي g+ل!#5, لا ىلإ ن!D*ري .!ي ا8Lام)ع,
<."#$ا ىلإ Sدفا!لا _!)فلا +8اميإ /F ىلإ 7,i(
ة-~=لا ~·~
ة-اظنلاو -,اه=لا : ,وسم=لاو ¿بارلا ةب·~لا
دللم2لا, <ناللمي$ا رXلl 5!HXلا˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= a _ا= 7رDlVا :لام يب' نع 7Mمرتلا, م)سم .ام$ا R,5
ر?لصلا, <نال4رب 0=دلصلا, <5!لل8 S"لصلا, <J5Vا, /املسلا نليب الم †xم( ,' š نŸم( للل دم2لا, لا نا2?#, <ناOيملا xم( ل
<™اHقب!م ,' اHقتDمف +سف8 W-ا?ف a ,دmي Nا&لا ل1 <:ي)ع ,' :ل 0>ح نqرقلا, </ايh
:لMللل goر4الل} نللم /اللع!لا رلليHX( يللHف <نامي$ا zيف يق)تملا ي)صملا 0ف=, ل*, Oع لا .ام' Zقيل مس>)ل 0ي1O( ر4اAلا S5اHC
ر-الل#, gر?للصلا, g0=دللصلا, gS"للصلا, gلللا رللكب gQلل)قلا !لل4, g+لل)`ا نللم /اللع!لا ريHX( ر`wا Zص&لا, <نامي$ا Zص8 n8ا1
<اHX-ار3ب ‚د2لا, ]?Kلا نم 0يعر3لا S5اHXلا ن, Q)ق)ل ى*ر( S5اHC 9, @ابرقلا
S5اللHC @اللياDلا يللف 0للفاA&لاف <الل&Cاب, ار4الل} 0فاA&لا, رHXلا ي8اDم +يف Wي3( ن' يm?&ي د>تملا ."#$ا Wمت>ملا, رفلا نمEملا
نللع, gدلل1ارلا /اللملا يللف _!لل?لا نللع م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لا _!#5 ىH8 <نيم)سملا نع R;Vا 0Cامإ 0ي&لا n8ا1 نإ اHي)ع eاثي
0•ي?لا ‚!)( 0ب5ا2مل ي8اميإ لd' !4 اHف <مH)}, نيم)سملا BيرC يف ‘~ر?تلا 7'’ ي)Kتلا ام4, ‘0&D)لا يف ني??ستملا 7'’ ني&ع"لا
5اللukب 0لليDي?Xلا 0•ي?لللا ‚!لل)( Wللم gTلف&لا, رللكفلا, \"`Vا ‚!لل)( gG,Oللم ‚!ل)( نيي)4ا>لا @ا•يب يف <رصDلا @افq نم 0فq ي4,
<نيفيA8 ريمD(, 0عا&d ىلإ Gات28 gمHب ام لثم _,Vا ‚!)تلا نم !ك38 نإ ن28, <ريمDتلا, @اعا&صلا
الل2ل$ا, Bللسفلا, عدلل?لا نم, gلCا?لاب مك2لا نم, gرف1 !4, م)Aلا نم 0مVا ريHXتل ن,د4ا>ي ;إ ر?Kملاب لا د&* /ا&تعا 5د= ى)ع
<]-ا?Kلا ل1 نم ا&(اDمت>م ا,رHXي, gSاي2لا Bفارم ر-ا#, .!س>لا رHAمب ا!&تDي ن' Q>ي gT*رلا ر-ا#,
‹لل= يل4, SرلXفلا _الص`, g0للDم>لا لللسI, goدDب نيتD15 S"d, g]?Kلا S5اHC ناق(إ دDب /!h!لا {ا?#إ لا ىلإ @ابرقلا نم
نليمر>ملا نلع رتلستلا 0ي&ب +تي2ل B)2ي نم OيODتل 0*اح 9, g/افع$ا, ‹قلا 0يفي1 يف _د>)ل 0*اح 9,’ 0ي2)لا /افعإ, ge5ا3لا
يف’ [ب$ا Zت8, g08اDلا B)ح, g5اف}Vا ‹=, g‘/ا>&ت#9ا 7'’ +dاقت8ا, g/املا \ا3&ت#ا, g‘."#$ا دHX6( يتلا @اDمت>ملا يف
"ب رDلل3لاب 0لليا&Dلا, 0للDم>لا .!ي امي# QيXتلا, اHي8اDم لكب 0فاA&لا ."#$ا ن&# نم, <ناتKلا, gم-ادلا jا!سلا, g‘0ب5اقتم @ارتف
<متكلا, /ا&2لاب eا6Kلا, 0mلا?م
<+(9اح ل1 S5اHXلا \رmتستل .!&)ل ih!تي ر4اXلا نمEملا,
Gر?للتلا, <G,رللK)ل نلل?يXتي 9' نللHي)ع دللl اللم1 /اللHقفلا zDب د&ع ا5ارXhا 9إ +&ي3mي 9' @ا&مEملا Q)C <,دح, eاq .ام2)ل,
<]?Kلا ر-ا# Wم 0•ي?لا +&م ا,رHXي ن' لا د&* ى)ع gر4ا* ‚!)(, gىمAع 0فq {ا?d' نم +باl ام, لd,, مl, نم +با?#',
18
gن!قفا&ملا 8 .
,اب-لا ~ا-' : ,وسم=لاو ةس-ا=لا ةب·~لا
رفاللك)ل nللسيل, g0للمار1 +مللس>ل ن' ى&Dمب S5!ع نمEم)ل ن' !4 +مس*, +(اMب 5!D3لا R!تسم ى)ع رفاكلا نم نمEملا Oيمي ام _,'
ىلللإ 0لليحاب$ا نللم نللH*,ر` /الل&u' @الل&مEملا 0للdا` g0لل=دب رتللسلا Sاللعارم ني&مEللملا ى)ع, +)1 T>8 !Hف gلا د&ع 9, +سف8 د&ع
اللHيف Zلل3ك( 9' رللHAملا ]ليح نللم نايم"لل#$ا ا4اCرللl, <ر4الXلا eا?لل3)ل 0ي8د?لا @اhايرلا نم دب 9 <ىلاD( لا عر3ب .اOتل9ا
<+*, اHيف eر6ي 9, S5!ع
نلم, g+لت2( المل Zلdا!لا Nال?)لا نلع م)ل#, +لي)ع لا ى)d لا _!#5 ن4اH8, gنH?يب"* نم نHي)ع ني8دي ن' @ا&مEملا لا رم'
ا&يدل ام, <S"صلا @ا1رح ل=رD(, Zص( اH&كل <دكلا, ريم3ت)ل Qس8' ي4 </"?لا اHب مع يتلا @ا8!)X?لا oM4 _ا*رلا د&ع Zdا!لا
<ن!)X&?لا ني3ي 7Mلا يعر3لا 5!A2ملا اH&ي3ي ن' ن, gnبM4 نإ ريم3ت)ل c)ص( 0hاف6ف لي,ار# نم
ا;إ +لي)ع /ال&ثلا, للا دلمح, gمHباليu نلم يلا?لا, ديد>لاب 0=دصلا, gNا?)لا يف +فرتلا jر(, g0مامDلا, gJاي?لا ني&مEم)ل Qي>تسي,
<اديد* اب!u م4اس1
الليH8 يللH8, <_الل*ر)ل Q4Mلللا, رللير2لا Nال?ل نللع, <ار?للك( e!للثلا ر* نع, gر?كتلا, /"يKلا Nا?ل نع @ا&مEملا, ن!&مEملا يH8
<TكDلا, _ا*رلاب /اس&لا +?3( نع اد3م
ن', gد>لسم للل1 دلل&ع مللHت&ي~ ا,Mلل`iي ن' @الل&مEملا, ني&مEللملا ىلل)Dف ™ _ام>لا Q2ي ليم* لا نإ˜ a 7Mمرتلا, م)سمل ]يدح نم
."لل#$ا @ا5اDللl Wللفر8 لللب gنيرفاللكلا .!قلاب +?3ت8 9, <S!عدلا @"مكم نم ZيA&لا ليم>لا رHAملا نpف <Nا&لا نيب 0ماl ا!8!كي
يلف +?لل3تلا, <™مللH&م !للHف .!لقب +?3( نم˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' م1ا2لا, ,ا !ب' R,5 دقف <ا8ر4ا} نم /ادتبا
مH(ا4اف(, gمH*ر?(, gمHف)ك(, gمH(اh!م ى)ع 5اصت8ا _,' يم"#$ا 7Oلاب 0&تفلا 7~ رييm( نكي)ف <0ي5ا62لا 0ميOHلا _,' Nا?)لا
<+باl ام, 0?=رلا vاب5 لثم
لللا ى)d لا _!#5 يف ا&ل, <مH#ا?ل ى)ع _ا!مVا 0&مEملا, نمEملا Bف&ي ن' لم>تلا Tي)ف <Nا?)لا يف 0Cاس?لا ي4, 0مHم Rر`',
<M•م!ي م4د&ع ام ن3`', P)I' ي4, 0ي8ا>?8$ا 7د(ري, gرسي( ام T?)ي نا1 د=, gS!#' م)#, +ي)ع
Tيدللك( Sاللع /اس&لا F!فd يف ني5ا2ي, g06فلا, Q4Mلا ي)ح نحرXي ن' @ا&مEملا ى)ع, <اH>)ل _املا ريف!(, اصت=9ا يm?&ي
nللي'5' a _الل= م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' oريI, نا?ح نبا R,5 دقف <:ل; يف Tفا&تلا Sاع, ‘رير2لا, Q4Mلا’ نيرمحVا
<+*, اHيف eر6ي 9, S5!ع اHيف Tيل ا;إ, <ني&مEملا 75ا5ا;, نير*اHملا /ارقف 0&>لا ل4' يلاع' ا;pف g0&>لا n)` ي8'
نلم, g+لت2( المل Zلdا!لا Nال?)لا نلع م)ل#, +لي)ع لا ى)d لا _!#5 ن4اH8, gنH?يب"* نم نHي)ع ني8دي ن' @ا&مEملا لا رم'
الم, <S"لصلا @ال1رح للل=رD(, Zلص( اللH&كل <دللكلا, ريم3ت)ل Qس8' ي4 </"?لا اHب مع يتلا @ا8ا!)X?لا oM4 _ا*رلا د&ع Zdا!لا
<ن!)X&?لا ني3ي 7Mلا يعر3لا 5!A2ملا اH&ي3ي ن' ن, gnبM4 نإ ريم3ت)ل c)ص( 0hاف6ف لي,ار# نم ا&يدل
ا;إ +للي)ع /الل&ثلا, لللا دللمح, gمHبالليu نللم يلاي)لا, ديد>لاب 0=دصلا, gNا?)لا يف +فرتلا jر(, g0مامDلا, gJاي?لا ني&مEم)ل Q2تسي,
<اديد* اب!u م4اس1
الليH8 ىللH8, <_الل*ر)ل Q4Mلللا, رللير2لا Nالل?ل نللع, <ار?للك( e!للثلا ر* نع, gر?كتلا, /"يKلا Nا?ل نع @ا&مEملا, ا8!&مEملا يH8
<TكDلا, _ا*رلاب /اس&لا +?3( نع اد3م
ن', gد>للسم للل1 دلل&ع مللHت&ي~ ا,Mلل`iي ن' @الل&مEملا, ني&مEللملا ىلل)Dف ™_اللم>لا Q2ي ليم* لا نإ˜ a 7Mمرتلا, م)سمل ]يدح نم
."لل#$ا @ا5اDللl Wللفر8 لللب gنيرفاللكلا .!قلاب +?3ت8 9, <S!عدلا @"مكم نم ZيA&لا ليم>لا رHAملا نpف <Nا&لا نيب 0ماl ا!8!كي
ىلل)ع 5اصت8ا _,' يم"#$ا 7Oلاب 0&تفلا 7~ رييm( نكي)ف <0ي5ا62لا 0ميOHلا _,' Nا?)لا يف +?3تلا, <™مH&م !Hف .!قب +?3( نم˜
<+باl ام, 0?=رلا vاب5 لثم مH(ا4اف, gمH*ر?(, gمHف)ك(, gمH(اh!م
لللا ى)d لا _!#5 يف ا&ل, <مH#ا?ل ى)ع _ا!مVا 0&مEملا, نمEملا Bف&ي ن' لم>تلا Tي)ف <Nا?)لا يف 0Cاس?لا ي4, 0مHم Rر`',
<M•م!ي م4د&ع ام ن3`', P)I' ي4, 0ي8ا>ي8$ا 7د(ري, gرسي( ام T?)ي نا1 د=, g S!#' م)#, +ي)ع
Tيدللك( Sاللع /اللس&لا F!فd يف نب5ا2ي, g0Aفلا, Q4Mلا ي)ح نحرXي ن' @ا&مEملا ى)ع, <اH>)ل _املا ريف!(, اصت=9ا يm?&ي
nللي'5'˜ a _الل= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' oريI, نايح نبا R,5 دقف <:ل; يف Tفا&تلا Sاع, ‘رير2لا, Q4Mلا’ نيرمحVا
يل ليقف </اس&لا, /اي&IVا نم ل=' دح' اHيف Tيل ا;إ, <ني&مEملا 75ا5ا;, نير*اHملا /ارقف 0&>لا ل4' يلاع' ا;pف g0&>لا n)` ي8'
<™رير2لا, Q4Mلا a نارمحVا ن4اHلiف /اس&لا ام', <ن!ص2مي, ن!?#ا2ي eا?لا ى)ع مH8pف /اي&IVا ام' a
يعاللمت*9ا Tفالل&تلا, <اللسفلا ا3ف, S5ا>لا د&ع ام لثم 7رت3يل +تم; Wي?ي ن' G,Oلا ى)ع nXmh g+با?#', Gر?تلا S'رملا ىHل' ا;إ
<+ماDC, 7ا!?لا, ندملا يف لCاDلا S!سكل @ا&مEملا, ن!&مEملا رف!يل <eارKلا, S!lرلا, 0)ي;رلا eا!ب' م4' نم +لاثم', اM4 يف
ر~بلاو نس=لا •مسلا : ,وسم=لاو ةس-اسلا ةب·~لا
<™ا?يC 9إ ل?قي 9 QيC لا نإ˜ ]يد2لا يف
b
م4دللي يف امب Nا&لا 0مي= ن!سيقي .!= نيب ىDس( 0?يC 0مس8 د>ملا د>تملا نمEملا,
ىلللإ 0للير4اAلا م4ريياDم ناX)# نم Si>ف Nا&لا لق&8 ن' نكمي 9, <م)1 نم مH8اسل ى)ع امب, geايu نم مHي)ع امب, gS!=, عاتم نم
Nالل&لا FرللDتي)ف <ر4اللAملا اللHي)ع رuEلل(, g@ا/,رللملا ا4دح!( gSدحا, 0م2ل 0ير3?لاف <ا4دح, B)Kلا, R!قتلا B-اق2ب نامي$ا مي!ق(
عاملل# ىلللإ مللHب G5دللت8 مللu gنلليDلا +للي)ع ل?ق( 7Mلا gنس2لا nمسلا ى)ع –اف2لا نم ارس* مHل [س?8 ني&مEملا, نامي$ا QيC ى)ع
<5ا!2لا, /اق)لا 0dرف ا&(!فتف gا8,5~ا 7Oلا 0uاu5 ا&م ا,'5 نإ مH8V <+تباXت#ا, B2لا
g/اHفللسلا +لليف :ي5Oي 9ام _ا= U eايثلا نم T?ل' ام˜ a ل*5 +لi# امH&ع لا يh5 رمع نبا ن' cي2صلا _ا*رب ي8ار?Xلا R,5
/امك2لا +ب :?يDي 9,
نيم)لسملا ىل)ع دلح' ي)Dتلسي ن' لل?قي 9 +ل&كل <دDتسي, اHل لم>تي نا1, <!ف!لا +ب ىق)ي e!u م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل نا1
مي(ا!لل`, g‘Sر`اف eايu ي4,’ Sر?2لا نم اH8,ر>ي ")ح ا!س?ل, gرفسلا eايu ا!Dh!ف gنار>8 نم R5اص&لا دف, o/ا* دقف <لCا?لاب
<م(ا!Kلا :)(, Nا?)لا :ل; ا!حرC ىتح gمHم)كي مل, g"ي!C ا5اH8 ."سلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 مHي)ع ري م)ف <Q4Mلا
e!للu ام8إ <+&ع ا&يH8 7Mلا SرH3لا e!u اM4 Tي)ف gادHX6م ."#$ا نكي مل, :ل; ى)ع ا&م 5د= نم g0ي2)لا, 0مامDلا, 7Oلاب Oيمت8
/الي~Vا :لل)( الل&Aفل رللص&لاب ىلاللD( لللا ن;' ا;إ ىتللح <اللH>ف 0للبرmلا نالم~ يلف +م"لل#إ /رملا 5اH}إ ام' <5ا?كت#9ا e!u SرH3لا
<oدح, نqرقلا ع~ا, دفي مل نإ ناX)سلا ع~ا!ب 0>8رفتملا
نللم 0للمHم Sرللdq g0=دللd jالل`' +للب ىق)( “ا?لا B)Xلا +*!لا, g+?CاKم ى)ع ل?قملا م#ا?لا +*!لا +تم# نسح, نمEملا QيC نم,
<S!`Vا, 0عام>لا, 0?2صلا رdا,'
ريلل3?تلا <Nالل&)ل vاللس?89ا <عاتمت#9ا نسح, ل-اسلا ى)ع _ا?=$ا <5!=!لا ‡اHلا chا!لا ."كلا <0?يXلا 0م)كلا, 5ا3?ت#9ا, ر3?لا
<ريف&تلا 9
نالليب, g+فX)ب eاM* gZيA8 ‹Kl, g0?يC 0م)1, “اب +*, /يl _,' S!عدلا نpف <لا د&* اHم)D8, اHم)Dت8, اHع5O8 eاwا oM4
<+(ركف
-اي=لا : ,وسم=لاو ة·باسلا ةب·~لا
|,رلللا يلل4 <0للماع 0Dلل#ا, يHف <ا4ا8', QD3لا ى)ع' نيب |,ارت( م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 اH1ر( يتلا نامي$ا 0?Dl /اي2لا
ىلل)ع نمEللملا Wللفري .ا# ناد*,, gNا&لا نم, لا نم /ايح <0ي8امي$ا رdا,Vا, g0ير3?لا @ا="Dلا, g0يا?Dلا @ايرقلا يف 0ي5اسلا
<‹-اق&لا, ايا8دلا
يللف نامي$ا gنامي$ا نم /اي2لا˜ a نا?ح نبا, 7Mمرتلا, cي2d د&سب دمح' امام$ا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا _!قي
الفارم /ال* 0ل&>لا, نالميYل Q*!لملا ال&4 /الي2لا ™5ال&لا يف /اف>لا, g/اف>لا نم ‘0ي5Oملا 0•يHلا, ^حافلا ."كلا’ /اM?لا, <0&>لا
نللم /يللl نمEللملا يف ن!كي ن' يm?&ي 9, gا8اDل 9, اlا2ف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1 ام <مHDم eiتلا, Nا&)ل vاس?8"ل
<:ل;
نم اlا3` 9إ نيم)سملا 0ماع نم +مام' Z=ا!لا ر?تDي Z}!ملا <5ا?كت#ا, 0A)I, gريث1 /اف* g0ي4اركلا @اDمت>م gا&(اDمت>م يف,
</اللف>لا لللس)ستي اMللك4, <Zلل}!ملا ىلل)ع 0لل8اHملا +تمار1 0مق8 ا4دDب Qصيل g+-ا#L5 .ام' W1ري ريmصلا م1ا2لا, gJ5Vا “ا3`
اللفXل 7' gاللماع /ايح +سف8 نع ر?Dملا نامي$ا, _دDلا Sاعإ Wم اHتمار1 0مxل اDي ن' Q>ي ."#$ا ل} n2( S!`Vا Wمت>م يف,
<Sا,اسملا, S!`Vا ل} ىلإ ا!•يفي ىتح gني5ا?>لا ى)ع ار?ك(, gنيفD6تسم)ل
gملاللAتلا, ر`الفتلا Mلل?8, gR!لقتلا Tل#' ىل)ع Sدلح!لاب 9إ /الي2لا Bلح /اللي2لا ىل)ع للص28 "ف gللل*, Oللع لا .ام' 0ي#ا!# ن28
<اي8دلا Sاي2لا 0&ي~ نم امHبا?#',
1
م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا نع +&ع لا يh5 Sرير4 يب' نع oريI, دمح' .ام$ا oا,5, Sا1Oلا eاب يف م)سم oا,5
لللا نم ا!ي2ت#ا • Nا&لا اHي'˜ a +ل!ح Nا&لا, ر?&ملا ى)ع _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' o!2&ب 7Mمرتلا, ي8ار?Xلا R,5
g+للي&يع نلليب +لل)*ا, 9إ 0لل)يل نتي?ي "ف ايي2تسم مك&م نا1 نم a _اقف • ىلاD( لا نم يي2تس&ل ا8إ • _!#5 اي ل*5 _اقف • /اي2لا Bح
<™اي8دلا 0&ي~ jرتيل, gى)ي)لا, @!ملا ر1Mيل, gR!ح ام, N'رلا, gىع, ام, نX?لا Pف2يل,
/اللف*, gربادتلا, ر`افتلا eا?#', gاHت&ي~, اي8دلا نع ع"=إ +8إ <zDب Wم مH6Dب Nا&لا نيب, gNا&لا, لا نيب /اي2لا .!مع nي'5'
+#ا!2ب, +يتي 9' oركفب متHم g‘ىع, ام, نX?لا’ لCا?لاب Nا&لا _ا!م' ل1iي 9' متHم !Hف g+ي&يع نيب +)*' يي2لا نمEملا <@ا="Dلا
<oاي8 نم R!قتلا ا~ ,Oتي !Hف Sر`wا 5ادلا يف oريصمب متHم g‘R!ح ام, N'رلا’ +ب ‰يO( 9' +(ا!Hl,
<ري?ك)ل ريmصلا ري=!(, gريmصلاب ري?كلا 0مح5 +-ايح, نامي$ا eاq نم
<+با2dV رف,Vا Qيص&لا اH&م م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل نا1 0?D3لا oM4 0?(رم !)Dل,
يللف ا~ ™ا45دلل` يللف /ا5MللDلا نللم /الليح دللl' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1˜ a _ا= ديD# يب' نع ام4ريI, ناKي3لا R,5
<™+H*, يف :ل; Fرع ا•يl oر1 ا;إ,˜ 0يا,5
ي?لل)ي ن' ىلل*ري نللم, ني&مEم)ل يلا!ملا +*!لا !4 اM4 <ناد*!لا 0يفافl, gر3Dملا ZXل, gQ8ا>لا نيل, gل-ام3لا 0=رل _اع G;!م8
نلليب n8الل1 يتلللا 0للماDلا 0للمحرلا +لل*, !لل4 <S!عدلللا ي?لل)ي ن' ى*ري نم, ني&مEملا نيب n8ا1 يتلا 0ماDلا 0محرلا +*, !4 <S!عدلا
رلك&تي 9 اادتلlا 5الفكلا ىل)ع ا,دتل3ي ن' ا!عاXتل#ا الم 0محرلا, 0=رلا :)( 9!ل, <SرHXملا |,رلا :)( نم مHي)ع zيف( ني&مEملا
<Sاف* Sربا?* ن;إ ا!8اكل ا49!ل <.!)Aملا, Q-اتلا, e!)mملا ى)ع 0ي8اس8$ا 0فCاD)ل
-ر~ا·ملا ~ا-' : ,وسم=لاو ةن-ا-لا ةب·~لا
يللف ن!للصصKتم /اللس8, _ا*5 <™0ماDلا @ا="Dلا˜ +8!مسي ام g/اف>لا رصDلا اM4 يف ر3?لا @ا="ع يف 0ي5,ر6لا SOH*Vا نم
<0يم4Vا oM4 ا4!Xع' @افX)ملا oM4 Sد-افب 0ي)4ا>لا يع!ل, <_,دلا, @امA&ملا, @ا1ر3لا يف gر3?لا نيب /اق)لا ZيX)(
اDيم* مHي)ع نكل <0#اس2لا F,رAلا, @امHملا يف _اص(9ا 0مHم g/ايح, ار3Dم مHفC', gاتم# مH&سح' ا!XDي ن' Q>ي لا د&*,
ا!)`دللي ن' يللm?&ي Sاع م4, g7!?&لا nمسلا نع يم!يلا ي)مDلا ري?Dتلا يHف gاHي)ع ا!dر2ي, 0ماDلا 0يم"#$ا eاwاب ا!ق)Kتي ن'
Wللم 0لل&مEملا, نمEملا nيب يف, g0يرفلا, 0يعامت*9ا @ا/اق)لا يف, gاHسلا>م, gاHيا!8, g0ي4اركلا, /اف>لا, 0&تفلا @اDمت>م ى)ع
0لل3D&ملا 0لل?يXلا 0للفيX)لا 0مللس&لا ل`د( ام1 gع5ا3لا, g@ا5ا$ا, g@اي)كلا, د4اDملا, gN5ادملا يف, gناري>لا, e5ا=Vا, ني!بVا
<نفDلا ليقثلا د1ارلا نXDلا !>لا يف
Q>ي <QD3لا [#, ا&ل |اتي 7Mلا يبVا 7ركفلا ي="`Vا ي8امي$ا ;!ف&لا ع!م>م نم ن!كتي ام8إ ا&ل 75,ر6لا ي#ايسلا ;!ف&لا نإ
0للماDلا عالل?(ا, gSدلل#افلا 0للمA8Vا _!للح نيديفتللسملا Fاللفتلا نللم oار8 ام .اتلا رص&)ل اادعإ يبVا ي="`Vا رص&لا ى)ع ~ر28 ن'
QDلل3لا e!لل)= اللم' <م-اللقلا ناX)للسلا .اللم' ZDللh !4 ام8إ gمH?*ا, نع م4ري` Rر`' F,ر} يف ى*ري نم 0لاقت#ا, gمHع!6`,
نيملاللD)ل 0للمح5 نم ا&ب!)= يف امع ا8ا!&ع oMKت&ل g."#$ا oايإ ا&م)Dي e', g0لا#رلا ي)ماح \دصب QD3لا رlاD8 ن' Q>ي, gا&Dمف
<0ي!?8 0uا5,
+ع5~ 7Mلا NE?لا <^X?لا @اي8 7Mm(, دق2لا لم2( 0في&ع _اي*' gاHت•ب,', اHع5اl, اHم"ع', 0&تفلا N5ادم +>ت&( امم gا&&يب i3&(
مل g+تي8اس8إ +&م n?صتIا eا?l <5دKملا g^ح!تملا gلCاDلا eا?3لا نم لفا2* رمث( gم)Aلا, g/ا5~$ا, gQD3لا يف ر?2لا .اكح
g_!للقلا, j!)للسلا يف S/اM?لا, gZ&Dلا @ا="ع نم ن!كت( +(اباصع, oارف' نيب Sر3Dلا c-اl, <ني 9, B)` 9, S/,رم ى)ع eري
g0ليل!قلا, 0ليق)Kلا 04افلسلا, 0ي)ل6Dلا S!لق)ل 08اكت#9ا نيفDhVا, ا&# رmdVا Q8ا* نم اH)باقي g/اي!=Vا Q8ا* نم اد?ت#9ا يف,
<ن!تفملا ري?كلا Wمت>ملا يف رمVا +ي)ع !4 امل S5!d _اي*Vا نيب @ا="Dلا oM4 لس)س(, <Z&Dلا ن!8اقب 9إ Fارتع9ا .دع,
7ري4الم* Q6I ريmب مت( ن' 0يم"#$ا 0م!ق)ل نكمي .' U eا-Mلا [#, ا*اD8 لا د&* ن!كي لHف <0يم"#$ا SرlاDملا e' /ي>ي,
Uرمدم
Zل&Dلا لل2م +1!)ل#, +(االع, +ي8الDم _"حإ 0ليفي1 يلف لكل3ملا الم8إ g+فاد4', +ل!d' يف "ك3م يم"#$ا eVا يف رمVا Tيل
Bل2)ل /الل&ب للCا?)ل اللما4 الHي*!(, gاللH(اف)Kم, 0لل&تفلا @الفq للكل ا&ماOتم ايل!مl ا*"ع 7ري يم"#$ا ل2لا </اف>لا, 0ي4اركلا,
<0ياللصت=ا, 0ي#اي#, 0يعامت*ا, 0يسف8 JارمV ر4ا!} مH6D?ل مHتي4ار1, م4/اف*, Nا&لا e' /!# <Q6mلا, zفرلا @ا=اXل
• 9 <للل`ا نللم نللت&لا •للسفتملا Wلل=ا!لا 0H*ا, ى)ع اHXس?8 gG5ا` نم 0m?d, /"C 0يم"#$ا SرlاDملا eاkب ي(i8 ن' نكمي "ف
<Si3&لا 02ي2d gn?&ملا 0?يC +8ا2ي5 نم دل!( g QيXلا1 eVا ن!كي ىتح
gمHي,E( 02ي2d @!يب "ب Nا&لا <\ا~5Vا يف _دDلا š ا45رك8 لم8 9, š 9,' FدHتسي ن' يm?&ي 0&تف)ل 75M>لا يل!م3لا G"Dلا
,' g+لل&ع 0لل&تفلا N5ادللم n=الh gلمHم WيX= ا&با?l, ا&لافC' <0ما# 0في&ع يعاف', gSرuاكتم Q8ا5' gاH=~5 ى)ع 0&مq 0ي*,~ Sايح,
ن!لل8!كي ا!8ال1 0ي2لh ن!فDلل6تسم <nل3ح!تف [للXقلا ناللDX= Wللم ا4ا&حرC 0ي8اس8إ <+(رC ,' g+مي)D(, +تيبر( يف n)3ف, +تAفل
5اللH&لا يللف @"قتDم @اللي)كلا, دلل4اDملا, N5ادملا <SODلا, Sاي2لا دير( 0م' ل1 eا?l اHق2تسي 0مار1, 0يا&ع ا,د*, !ل 0مVا Sر4~
G;اللم&لا .ام' لمHملا g^يDلا Q-اd †.ار*$ا /اXقل, @ا?ك&لا ىماتي /ا&بVا نكي مل نإ †ني!بVا لm3ل nي?لا يف لمHملا %3&لاب €D(
0للي!&Dملا, 0للياملا ملل)Dملا, ;اتلل#Vا, ريدللملا 0يDللh, 7رتللل 0#5دملا يف لمHملا gع5ا3لا, ."ع$ا ل-ا#, يف 0h,رDملا 0ماسلا
<0يق)Kلا,
نللع Q-اللI معال8 مل)ح gناللي)I 0لل&تفلا اللHيف يلل)m( e!Dللl نم g."#$ا e', g."#$ا /ايح, g."#$ا 0م3ح, g."#$ا 5ا=, Q)C
<W=ا!لا
0لليا?لا “الل3ع' يللف Nادلل1' ا&6Dب, @ا5امع :)مي, ا5!ص= نكسي ا&6Dب, gمH(!يب يف Nا&لا 0مرح, ناM•ت#9ا eاq B?X8 Zي1
U 0&يدملا يف NE?لا ^ما!4,
SاللDلا @الل#, gBلل)` للل1 نم 5ر2تلا ا# د=, g/اس&لاب _ا*رلا /"ت`ا 0مرح, gS5ايOلا eاq, gNا&لاب _اص(9ا eاq B?X8 Zي1
ال3ف, g@ا5ا$ا يلف, g@"فال2لا, ع5ا!ل3لا يلف, g/ا!سلا ى)ع gاHlا3ع', ا45!ص= g@!ي?لا يف لبا&لاب لبا2لا [)ت`ا, g0ي)4ا>لا
U S/,رم لكب /اتHت#9ا, ا8Oلا
مللHتmم', مHت&للسل' nم>Dتلل#ا .!لل= دلل&ع Zلل)Kتلا ى)ع ا8ا!&ع مكي)ع ."سلا 0م)1 n2?d' د=, 0?2ملا ا&&يب !ستل ."سلا ي3ف8 Zي1
U مHب!)= nس=,
ناكلل# نلليب g@الق?Xلا نلليب eر2لا ل2م ."سلا _"حإ يعدتسي لب g015ا?ملا 0م)كلا |رC د&ع يHت&ي 9 +ب ا8رم' 7Mلا ."سلا /ا3فإ
0ل)ت2ملا Sر?كتلسملا 0لم1ا2لا 0لق?Xلا نليب gنيم)لسملا ليmل3(, _الملا 5امثتل#ا ىل)ع S5د= +ل نم, لCاDلا نيب g0يا?لا ناك#, ندملا
/اللس&لا g /الس&لا ىلل)ع مللHتيبر( /!للسل نير?كتللسملا _الل*رلا نيب g0م,ر2ملا Sدعاصلا Sرuاكتملا _اي*Vا نيب, _املا, oا>لا Qdا&مل
يللف Sدللd5Vا Nدللكي نم نيب, +تي?d, +سف8 @!= د>ي 9 نم نيب <ZيD6لا ديكلا, نيرمحVا ى)ع Tفا&تلا @ا4اف( يف @اD=!قتملا
J5Vا ىللإ ,دل3ملا نليب, j!ل&?لا يلف مKل6لا ديلdرلا Qحالd يعالX=$ا نليب <‹ل)لا للDفي ام1 eرH)ل دDتسي 0ي)4ا>لا j!&ب
_الم* JرللDي نللم1 _دللع "ب eVا نللع ]يدلل2لا <للل(اقلا لللH>لا, W=دللملا رلقفلا, 01اتفلا JارمVا نم oديd5 Wم اHيف ر3ملا,
<™ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1˜ a _!قي ;إ اي)ع .ام$ا 0مVا ملاع لا مح5 <ناCرسلاب ر6ت2م ى)ع Tم3لا e,رI
نللم nعاXت#ا ام eMH(, g_امq نم nعاXت#ا ام ^D&( 0ي4اركلا !* ى)ع ل`د( 0فيXل 0مس8 مHف S!عدلا لحارم يف لا د&* .ا ام
G;!للم&لا ناX)للسب ن!للhرفي š +ل!لل#5, لللا !للع!م يللف 0A2ل :38 9, š لا /اl نإ رمVا مHيلإ _,Eي نيح, <@ا="ع, \"`'
<7!`Vا _M?لا, _دDلا 0ل,دلا ناX)سب ن!hرفي ام1 ."#$ا eاq م-اقلا _اثملا, g\!فتملا
Sدلح, نpلف <الHق-ا=, اH)يلdاف( يلف الHب ا!ل)2تي ن' لا د&* ى)ع Q>ي g نيت)حرم يف 0يhام م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0&#,
<ا&Cاب, ار4ا} 0ي8ا5!&لا 0عام>لا :#امتب مت( ام8إ j!)سلا
ن!مرتلل2ي Zللي1 ن!لم)Dتي <S5!ل3ملا, T)>ملا eاq, g03lا?ملا, g0ق8اDملا, g02فاصملا, g."سلا, gناM•ت#9ا eاq لا د&* B?Xي
<مH8;', مHH*,, مHت=, نم +قح +8!XDي Zي1, gمHمام' نم
@"مال>ملا ىللإ 0يرل3?لا @ال="Dلا |!Xل# مHبMل>( 9 ن' g+8ا2?ل# للا Wلم 5!ل62لا, eVالب Nال&لا Wم eVا GOمب ن!م)Dتي,
+8!مOتل)ي, <Tل)>ملا S5الف1 /اعدلب +8!لمتKي, g‘0لمايقلا .!لي 0لمق8 7'’ Sر( مHي)ع ن!كي "يكل T)>م ل1 يف لا ن,ر1Mيف <\اف&لا,
• 02للسف الل&&ي يللف نpللف gاللH&م لا ا8'رب gnمO( 9, Z)ك( 9, Jا?ق8ا 9, N!?ع 9, WX&( ن, g0= لكب دعا!ملا .ارتحا, 5ا=!لا
اM4 نم دي3&لا, 0ي!?8 0&# اH>)ل Tم2ملا يم"#$ا رD3لا ا38إ, <م)#, +ي)ع لا ى)d ا&ي?8 0&# نم 0•ير?لا 0?عادملا, 0فC"ملا,
/الل&mلا, رللمOلا نللم 0للي)4ا>لا @ااع e5ا2ي, gT)>ملا ع!&ي امم gNا&لا 0ماع Tلا>8 ]يح g0يعامت*9ا @ا?#ا&ملا لثم يف ع!&لا
<نيي8اXي3لا
gzلليرملا Sالليع, g."للسلا 5 a اH)4V 0سمKلا \!ق2لا Sاiب S/ا&?لا 0عام>لا, 0?2صلا @ا="ع ى)ع 0Aفا2ملا Sد1Eملا eاwا نم
ىلل)ع Nالل&لا 0لل8اعإ, gJرقتللسملا Jرلل=, gcللص&تسملا 02يص8 a ر`' \!قح, <TCاDلا nيم3(, gS!عدلا 0با*إ, gO-ا&>لا عا?(ا,
<ر?لا
</ا3>لا, eLاثتلا1 ‡5اC نم ‚د2ي ام, g0س)>لا يف 0&س2لا 0•يHلا ى)ع Nا&لا ل1 Wم, T)>ملا يف 0&مEملا, نمEملا Pفا2ي,
نpلف <+للب @رلم' اللميف اH)مDتلس(, ى&ميلا ديلا .رك( <_"`إ ل=' نع 5MتD(, gنس2ملا رك3(, gلCا?لاب :ي)ع P)I نمل 9إ _!قلا ني)(
<+لاثم', اMHب /رملا نيHتسي ن' 0)فmلا @ام"ع نم
<اH)ثم .!&)ل, eاq 0Aقي)ل, gاH)ثم /اس&)ل, eاq _ا*ر)ل, <اH)ثم رفس)ل, eاq ر62)ل
<0مارd, 0=دب 0يعر3لا eاwا +يف ىعار( ن' Q>ي +ي*!تلا, 0يبرتلا, مي)Dتلا, S!عدلا Q*ا!ل @ا&مEملاب ني&مEملا _اص(ا,
نللم اللي <Zلل&Dلا, 0للي4اركلا @اللDمت>م يللف @ام)للسملا +ي8اللD( اللمم gالل&ب5 لللا ىلللإ اللمHث?8 نOح, R!كl, ا85,دd اHب Bي6( Sرف~
@ال="ع ىل)ع الH)1 0م-ا= 0مA8' يف م)سلا لف#' @اي26لا 9إ ن4 ام • S5اHDلا \!#, 0&تفلا ع5ا!l يف @ا&يكسملا ى)ع ن!`رص(
U نلHمDC' نلم U ن4الس1 نللم U ن4ا5q نم <ع!مدلا .اpب O?Kلا 0صI 9إ ند>( "ف g0مق)لا Q)Xل ع5ا3لا ىلإ ا&(ايتف يمر( <Z&Dلا
<ن4دح, نHي)ع •رصي ن' +)ف 7دملا Oح ا&سف8' يف O2ي ام 0عاAف R'5 مu اM4 نHب لDف نم
/"?لا لللd' @رللA8 "4 • 0لل&تفلا S~,"* نللHي)ع يعدتس(, م&H* @"ي!ب @اX=اسلا دH( 7Mلا †ملاDلا نيكسم š نيكسملا اMHي' ايف
S/,رللم ا!لل)ت= نيMلللا نير?كتللسملا nللمل "4 • 03حافلا, 0ع"Kلا ."ف' نم نHبا15 يف ام, @افرتملا @ابرmملا @ا*ر?تملا :تH( يف
U اH-اس8 /ا2يت#ا, اHلا!م' FاO&ت#اب 0مVا
U ي)4ا>لا اسفلا 5اي( نم اHمصع نم U S'رملا ىب5 نم
U اHمDC', ا4ا,q, ا4اس1 نم
U ل*رلا يب5 نم U SريA2لا eا-; نم ا4امح نم
N'5 0للم= نللم 5الل# Bللسفلا, رفكلا, م)Aلاب مك2لا, ام' <0ي8اOلا دح يف لا عرl B?Xي, •رصي نا +ل B2ي اM4 ل1 لDفي 7Mلا :ل;
<ع5ا3لا 0lاl /ا5, :لا&4 ام متDي 5!Kب, 0يH)( 9إ •ارصلا امف g+مد= ‹م`' ىلإ Wمت>ملا
Sرلص8, _دلD)ل دليHمتلا 0لمHم ."ل#$ا 0لل, .الم', g0ل)ي;رلا Siمح نم S'رملا ;اق89 0مKh 0مHم لا د&* Q-ات1 نم @ا&مEملا .ام'
<:لMل B2لا
ن!للك( ن' يللm?&يف g_اللي*Vا c)ص(, nي?لا c)صي اHح"صب ن' امب, gنيفD6تسملا 0فD6تسم ي4 0&تفلا @اDمت>م يف S'رملا ن' امب
<0ل,دلا, S!عدلا €مارب يف 0يعامت*9ا @اي!ل,Vا ىل,' اHتيامح, اHتلاف1, اHتيبر(
,ادي·لاو ة·م=لا : ,وسم=لاو ة·سا-لا ةب·~لا
<Sاي2لا .9q نع ن!H)ي, g0)صلا ن,د>ي, gSرسملا مHسف8' ى)ع اHب ن!)`دي احارف', مH8ام~ يف م#ا!م Nا&)ل نإ
/ارللI$ا ي8اللDم n8ال1 اي8اXيللl Wللم>تلا نال1 نpلف <يللسف&لا ريuiللتلا, يعاللم>لا /ال>ي$ Qل#ا&م !لل* دللل!تي 0مA&ملا @اDمت>ملا يف
نلكم' اليفاقu نال1 نإ, <‚ادلحVا يلف رuEم j!)سب يعام* عا&=إ +Dم ى(i( اي#امح اي#اي# نا1 نإ, <+DباC @اM)لا QH8, /ارI$ا,
<اHل 0ياعدلا, اHميمD(, 5اكفVا ]ب +Dم
ىللX` اHيف n?ث(, gنامي$ا ي8اDم نيم)سملا 0عام* يف 7رستل ا?#ا&م ا!* /يH( g0يم)ع 0ي!بر( 0ياH* 0ي85ا!8 ."#$ا @اDم>(,
<+&ي, +ل!#5, لاب +Dم ني)فت2ملا BيرXلا ى)ع +Dم نير-اسلا +(!`إ دH3مب gلا ىلإ ر-اسلا
S5,رللh |رللC ىلللإ S9ا?م .دع نم _!2( g+(ايح يف _!2( 0Xق8 يم"#ا Wم>تل o5!6ح ن!كي gS'رما, ل*5 لH1, /“ا8 نم م1
<RدHل عايh نم gر1Mل 0)فI نم g5ايت`9ا
Oلي1ر( Qل>ي gالHب للا رليmل لل4' يتللا مل#ا!ملا, @9الف2لا, @ار4الAملا لل1 رلبا WلXقي ن' Qل>ي ايم"#إ اDم>( Wم>تلا ن!كيل
ا4دقDل رX68 @اDم>( نم ن1 ام, <نيف!سKلا S"d, 0عام>لا S"d, نيديDلا, 0Dم>لا _!ح gى)صملا, د>سملا _!ح ا&(اعامت*ا
<+ي8اDم, د>سملا 0مرح اH)Kت( ن' Q>ي د>سملا G5ا`
<0Aقيلا, اH>لا اHيف م)Dي, gممHلا اHيف zH&تس(, +&ي اHيف ر1Mي, لا م#ا اHيف مADي, g0م)كلا اHيف مKف( ن' Q>ي ا&(اDم>(
:للب ىللHت8ا ]ليح N!لل)>لا gTل)mلا يللف ىلXKلا 5اللث1إ, د*السملا ىللإ ي3ملا gاHيلإ ريك?تلا gميKف(, ميAD( اH#ا?ل, 0Dم>لا _استIا
<0با>ت#9ا 0عا# 7ر2( g.امYل Fاص8$ا gNا&لا eا=5 ىXKت( 9 T)>ملا
اMلHل <+لت?ي4, g+(!=, g+(رث1, g+ت&ي~, g+تم#, gا&م"#pب ا8~اOتعا اHيف رHAي ن' يm?&ي š نيديDلا, 0Dم>لا يف امي# 9 š ا&(اDم>(
B(ا!Dلا, zي2لا /اس&لا ىتح نيديDلا S"صل GرK8 ن' ام4ريI, نيKي3)ل ]يدح يف /ا* ام1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 رم'
a م)ل#, +لي)ع للا ى)لd _ال= <‘G,رلKلا WيXتلس( "ف’ eال?)* الHل ن!كي 9 ا8ادحإ • لا _!#5 اي a 0يXع .' nلا= <5,دKلا @ا,;,
<Tفا&تلا Q>ي اM4 يف <™اHبا?)* نم اHت`' اHس?)تل˜
.اللكح دلل32ي اللم1, <الل&ت&ي~ رللA8, |رللف8, gمKف8, مAD8 g@اي)صملا يف ريKلا م#ا!مب لفت2&ل ا&Dم ن!*رKي ا&(ا&ب, ا8Lا&ب', ا8Lاس8
ا&(دح, ا&6Dب ى)ع JرD&ل 0ل,دلا, S!عدلا ل-ا#,, R!= ل1 لا /اl نإ ن28 د&>ل ناXي3لا, 0عد?لا م#ا!م ميA&تل مH(OH*' ر?>لا
Wفري, gا&تيرح محري, gا&ع Wفدي ن' :لMب +لiس8 gا&DXت#ا ام oرمV ا&)ثتما ا&8' +8ا2?# +ي)ع JرD8, g+مرح, ل*, Oع +))ب ا&ق)D(,
<S!=, .Oع ا&)1 gاH>)ل GرK8 مu <ا8Oع
يh5 Nا?ع نب لا د?ع .ام$ا نا1, <0&# 0ي2hVا, g0&# لا ر1; Wم ىفا&تي 9 7Mلا ZيفKلا |ا?ملا !H)لا, g0&# نيديD)ل لم>تلا
ن!للسفا&تي Nا&لا R'5 امل ى2hVا ديع .!ي cبMي 9 نا1 +&ع لا يh5 +&كل g0&سلا .اي' ل1 يف +تيب يف ام2ل Nا&لا رث1' امH&ع لا
<06يرف اH8' نAي ,' <ريقفلا Z)كتي, gTفا&تلا اOي ن' مHDبا( !4 نإ ي3Kف g:ل; يف
اMلل4 يللف gSاللDلا, 0&سلا نيب ام لصفل اH* نم دب 9 ا&4, <اHي)ع @!ي?لا ل4' Tفا&تب Sاع eرقلا نم 0ير= _!2ت( ن' 0u5اكل اH8إ,
<+لاثم',
د=اسملا -,امع : ,و-سلا ةب·~لا
نلل4رب Mلل&م, <د>للسملا ناللمي$ا, R5!لل3لا Tلل)>م, gاللH>لا Sاللي= Sر-ا, gنللي)ت?تملا eار2م, g/ام)Dلا 0#5دم, g_ا*رلا ن62م
@دتللlا g5ا?كتلل#9ا, @!IاللXلا م-اللع ا!لللOل~, gنارلليإ يللف ن,د4ا>ملا ن!&مEملا +&م Gر`, +&ع 5دd نيح +تي!يح نع د>سملا
0ي#اسح 0&تفلا ا,5 د&ع @i38, <0Dم>لا 0?X`, S"صلا, د*اسملاب c)م .امت4ا ر?>لا _, ى)ع 'رC, <د*اسملا 5امع ى)ع SiC!لا
<مHم"#ا ى)ع دي1iتلا, ن!يOف)تلا ى)ع S"صلا, €2لا ىلإ ن,5ا?ي 0يم"#ا
<ني&مEملا نيب اقيرف(, ارف1, ا5ارh gTعا&لا يسمرلا Pع!لا, g0يم#رلا QXKلاب ا4رمع, gاHمم', د*اسملا لتحا يم#5 ."#ا
د>للسملا |,5 ا!للبرKي ن' مللHل Bللح 9 <اللHيف لللا رلل1; نللم الل&D&مي ن' دللحV Bلح 9 <لا د*اسم يف ا&ق2ب Q)Xلا يف ا&ت1رDم O1ر8
<+ثيui(, +قي,O( Wم د>سملا 0لا#5,
<نيفرتلل2م @اللDمإ /ارلل=, الل}اع,, /ا?X` اHuاu' نيب نم ن,MKتي, <ن!قتم مH8' 0ياعد)ل 0)ي#, د*اسملا نا5د* S5امع ن,MKتي مH8إ
<ا&15اDم @اي!ل,' نم د>سملا S5امع يف ا&قح عا*رت#اف
0يلل#ايسلا, 0للي8امي$ا Wللمت>ملا Sالليح يللف _,Vا O1رملالل1 +8اللكم +للل اللDي, <م)Dلا, 0&سلا, g0ي8امي$ا Sاي2لا د>سم)ل oدDب, اM4 /ا&u',
<0يHي*!تلا,
نللع, g@ا5القلا ر?للع, gGا!للمVا ىلل)ع, g/الل6فلا يللف 0يم"ع$ا 0محاOملا, gي8اكسلا –اAت19ا رصع gرصDلا اM4 يف WيXتس8 9
ر?لع للم2&ف <+تي8اح,5, د>سملا /,د4 ىلإ اDيم* Nات&لا !عد&ل 01ر2لا e9,, 0عرسلا 0)>ع Zق8 ن' 0يعا&صلا Q1ا!كلا BيرC
<ي2لا O1رملا !4 د>سملا ىق?ي نكل <ديد>تلا Rر3ب, g."#$ا S!ع مH(!يب يف Nا&لا ىلإ g."ع$ا 0lاl, ريuVا
الليفCاع, اي)قع gS!X` S!X` Nا&لا لق&ي ن' يm?&ي 0يري4ام>لا ل-ا#!لاب ,' Sرlا?م @">ملا, Qتكلا, ي4اقملا, @!ي?لا يف Pع!لا
S!2للd, ناللمي$ا S'دلل4 يللف <لللا nلليب 0للي8ا5!&ب gد>سملا 0ي8اح,رب ن!?ي>تسملا يقت)ي د>سملا ىلإ SاDلا, 0&تفلا ل=اDم نم اي1رح,
<ناXي3لا, R!Hلا !م`, Q)قلا
الH>لا /ا!لل +لليف دللقDي, g0للAقيلا +لل&م Bل)X&(, gلمل3لا +لليف مللثت)ي, gQDلل3لاب Sاعدلا +يف يقت)ي Tلا>م, م)Dلا @اق)2ب د>سملا ىي2ي
<+عا!8iب
gىلل&Dم, ا0)للصتم gد>للسملا _!للح, <S5M?ملا 03فت&ملا 0فر`Oلا oM4 ن,, g0•يHلا _ام* Wم g/ا&?لا 0Cاسب ىلإ د>سملا S5امع اD(,
g01ر2لا S5ارح, gSاي2لا /F د>سم)ل اDي <.ام2ت#9ا, 0فاA&لا, 0hاير)ل @اعا=, gZي6)ل ر>ح, g0?تكم نم S!عدلا Bفارم .اق(
<SاDلا !م*, gنار>Hلا S,رب نم
g0ي&للسلا 0لل&يOلاب +ل!`دللل لللفت2ي, gPللف)لا, !للm)لا نللع oOلل&ي, g+للب يلل&تDي, رللم>ي, gلللا ر1Mل رHXي, gم)Dلا, S,"تلاب د>سملا رمDي
لللفXلا _!` ن!كي, geا?3لا, g/اس&لا, _ا*رلا oرمDي <5اH&لا S!2h, لي)لا م)} يف +يلإ ي3مي gcيرلا QيC, S5اHXلا, 0فاA&لا,
<اHيلإ \!3ي, اHب لفت2ي 0?#ا&م لقDي ام _,' +يلإ
<yر(, F!فصلا R!س(, gيقتملا ملاDلا .ام$ا, g@!صلا Rد8 ن;Eملا 5اتKيف <+يف S"صلا ن&#, د>سملا eاq ىعار(
نللم م4ادلل*' 9, ا!للق)تي ملل نللم ندللملا, رللhا!2لا يف نيم)سملا نم نpف <ا&h5' يف 0Dقب ل1 ى)ع د*اسملا ميمD( ىلإ 0*ا2ب ن28
نلم B?ل#' د*السملا مليمD( ن!للكيف <نيدلل)ل Sرلك&تملا •للسملا _اي*Vا oM4 نم مH(اHم', م4Lابq ن!كي د=, <ا;ا;5 9إ 0يم"#$ا 0يبرتلا
ن!للكيف <0•للlا&)ل 0للصصKملا N5ادللملا نللم مللع' 5اmللصلا, 5الل?كل نيH*!ملا 0يبرتلا, مي)Dتلا اH*, <+ل اي~ا!م لب gN5ادملا ميمD(
<ن,اD(, 0#5دملا 0لا#5, د>سملا 0لا#5 نيب لماك(
د*السملا 0للم-' 0للعام>لا /الل?ق8 ن!للكي, <S!عدللا @الس#Eم 0ك?لl يلف Wمال>لا رلص&Dلا د*اسملا ن!ك( 0ل,دلا, S!عدلا يقت)( امد&ع,
<ىلاD( لا /اl نإ <ديl5 رم' ل1 ن!Dم>ي اHيف, gم4ايار# ن!ث?ي د*اسملا نم QD3لا يبرم, ا4Lا?X`,
ةن-ا-لا ة-~=لا
--;-لا
ةيبرت --;-لا
نإ +Hي*!لل(, +مي)D(, QD3لا 0سلا>م ى)ع ن,5دقي 9 QD3لا !برم, <م)ح, م)ع T)>م م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 T)>م نا1
<Zير3لا ]يد2لا يف :ل; ر1; B?# ام1 S!?&لا _اص` نم ي4, <SEتلا 0)ص` يف ا!&كمتي مل
0للي)4', gTللف&لا _!C, gTف&لا [?h, gSا(Vا, gلم2تلا, gر?صلا, gم)2لا \"`' نم ام4ا&Dم يف ام, g]يرتلا, g08ا~رلا 0mل SEتلا
<اH>لا يف 5ارمت#9ا, g@ايل,Eسملا لم2(
: ¿ي=-لا ةين»-
™نيقل#اف اللم!= ا!8ال1 ملH8إ o!عالCiف +م!ل= ZKتلل#اف˜ a ن!عرف يف ىلاD( لا _ا=
b
ا!)ل6ي, g+م!ل= +لD?تي ن' ن!لعرفل نال1 اللمف <
a الل&ي)ع لللا +للص= اللم1 +م!لل= +ب ZKت#ا 7Mلا ن!عرف /اد8 نا1 <ي&mلا 7!قلا عا?(9 يDيXقلا م4ادDت#ا, +م!= 0ف` 9!ل g+)ي)6تب
7Mلللا اMلل4 نللم رللي` ال8' .' ن,رص?( "ف' <يت2( نم 7ر>( 5اH8Vا oM4, رصم :)م يل Tيل' .!= اي _ا= +م!= يف ن!عرف Rا8,˜
™ني?ي اكي 9 ني?م !4
f
<
g‘رللصم S,رللu !لل4 لللي&لا رللH8, g5اللH8Vا oM4,’ ر?كتسملا ي&mلا 5ا?1إ 0#اح Rا8, g‘رصم :)م’ S!ق)ل ع!6Kلا 0#اح مHيف Rا8
اMلل4 نم ري` ا8' .'’ +8اسل يف يDلا, <+?س8 يف 08اHملاب +فd,, gلا ي?8 ريق2تب ناس)لا cيصف ناX)سلا Qحاd _"*إ مHيف Rا8,
<‘ني?ي اكي 9 نيHم !4 7Mلا
9إ ملل4 نإ, gنللAلا 9إ ن!للD?تي نإ gلللا لي?لل# نللع j!)لل6ي J5Vا يللف نللم رثلل1' WللX( نإ,˜ a الل&ل, ميركلا +ي?&ل ىلاD( لا _ا=,
™ن!dرKي

<
1
gFر`Oلا 54 .
2
gFر`Oلا 51 - 52 .
3
g.اD8Vا 116 .
<y!Kلا, نAلا عا?(اب +تي2X#, g+ل!2(, gركفلا 0ف` ا&4,
J5Vا للل4' رث1', <0يم#رلا 0ياعدلا, نAلا, eMكلاب /ا2صفلا /اي&IVا /اي!=Vا ن,ر?كتسملا oريسي اير3ب اDيX= ن!عرف م=, نا1
مHتمالع يلف .!ليلا ن!م)لسملا, <رلي&م eالت1 9!Rدل4 9, g0لك)Hلا 5ا!لم ملHميقي م)ع 9, gB2لا ىلإ م4د3( Sديقع مHل nسيل :لM1
<WيXقلا 0ي&4; 0ي!عرلا 0ي&4Mلا م4!س(
[?لh S!ل= نلم, go,رلكملا Wل=ا!لا 0H*ا!م ى)ع S5دقلا نم +ل, ناديملا ىلإ .دقتي ن' +ل دب 9 08!تفملا @اDمت>ملا رييm( _,ا2ي نمف
لي* يبري ن' WيXتسي ام8إ <0?لiتم 0ياDملا R!قلا n8ا1 امHم اH>لا [` ى)ع @ا?ثلا, !مصلا S!=, gلم2تلا, ر?صلا S!=, gTف&لا
<T*ا!Hلا, نAلا ى)ع ن!1ر2تي 9, gR!Hلا مHب QD)ي 9, gلCا?لا @ا/اد8 مHفKتس( 9 _ا*5 ;اق8$ا
او=-فت =ا V! ^ل! V اولو-
<نللكم( ىتللح اللHي)ع e5, SEللتلا 0)للصKب ىلل)2( د= مH&م ل1 ن!كي ن', gنيرباd نيX?6&م ادحا, افd ا!مدقتي ن' لا د&>ل دير8
:للل; <+ل مHتيا;إ, +(!عدل Nا&لا رك&( +فاد4', +تياI نع +ي&ثي 9 7Mلا 0يعادلا Z=!م gلق&( امثيح, g!4 ]يح مH&م ل1 Zقي ن' دير8
<م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1 ام1 +ب Buا!لا g+ب5 ى)ع ل1!تملا دح!ملا !4
+للي)ع للل*5 للل?=' ا;إ ~الل>ملا \!سب م-اقل ي8إ a _ا= لا د?ع نب \5اC +ل _اقي _ر* ي&uدح˜ a _ا= ادl ن?Dما* نع يقHي?لا R,5
o!=دلص( 9 • Nال&لا الHي' الي a _!قي, S5ا>2لاب +يمري +D?تي ل*5, • ا!2)ف( لا 9إ +لإ 9 ا!ل!= • Nا&لا اHي' اي a _!قي !4, g+ل 0?*
a ا!لالل= U اMلل4 +للب لDفي 7Mلا اM4 نم a n)= a _ا= <لا _!#5 +8' معOي مlا4 نيب نم ل*5 اM4 a ا!لاقف U اM4 نم n)قف • eاM1 +8pف
<‘QHل !ب'’ RODلا د?ع +مع اM4
نللم رللH} اللم1, a oالل&Dم اللم ا~ ]لليح oد?ع ادم2م •ي3لا لا مح5 <'دب ام1 QيرI .!يلا !4, gا?يرI +تيادب يف M•م!ي ."#$ا نا1
مللHيلإ لللي` <مH8,Eللl Wلليم* يلف لللا 0Dيرللl ميك2تل م4!عدي نم ى)ع ا5اك8إ دl' .!يلا Nا&لا <نwا +تبرI نم رHAي ىل,Vا +تبرI
ىل)ع 0لل)م2لا Sدلليد>لا 0للي8!عرفلا !للق( <:للتفلا, اHXللh9ا, R;Vا Q8الل* ىللإ g7رللكفلا Z)Kتلا, gيDلا, g08اHملاب +8!فصي /اد&لا
<Nا&لا ZKتسي WيXقلا 0ي&4; ي8!عرفلا /اد&لا ,د2ي, g."#$ا
<0للي8!عرفلا @"م2لا :لMللب ن,ديEيف g_ام3لا @ا;, نيميلا @ا; ن!))6ي, ن,رفكي نمم مH8ا!`إ R;' Sاعدلا B2)ي R;Vا ىك8' نم,
ن!X?لل6ي "ف gمHلل#,L5 يللف رللHA( gNاالل&لا ن, نللم |"للصلا R!للع @الل8!ع5 مHفKتللس(, رلليKلا دلليري مH?لاللI ن!م)سم _ا*5
0ي?للصDلاب nمOتلللا, FرللXتلا, G5ا!للKلا •للي5ا( يف F!لiم gر`q Z&d نم 0DيX= ي4, <لا د&* ى)ع مH(رl ن!ق)Xيف gم4/ا!4'
<لH>لا,
,' +لليف SالليOلاب /ا!لل# gمH-ا!4iللب Nالل&لا اH&للس2ت#ا اللHل لللd' 9 نيدلللا يللف 0للعدب للل1,˜ a +ل!d' يف لا +مح5 ا&?لا .ام$ا _!قي
<™اH&م رl !4 ام ىلإ 7E( 9 يتلا ل-ا#!لا ل6فiب اHي)ع /ا6قلا, اHتب5ا2م Q>( 0ل"h g+&م ناصق&لا
+مع~ يف ميقيل 06يرفلاب _"`$ا يف Q?ستي نم, gعرفلا +مع~ يف ى&?يل لdVا eرKي نم R;' لا د&* ى)ع Qلiتملا R;Vا نمف
<لي!C ر?صل ا&م Gات2( 0ف` <اH&م رl ىلإ 7E( ل-ا#!ب +مع~ يف 0عد?لا e5ا2ي نم, g0&سلا
Wفدلل&ي "ف gS!عدلللا @ايل,Eللسم لللم2تي نم ا4دlرم, اH?يق8, 0عام>لا !6ع نمEملا, <ا&2)فV اHق2ب ا4ا&)= !)ف لdVا لا 9إ +لإ 9
+لل&ع لا يh5 .ام$ا _!قي <نيم)سملا 7رفكم Wم 9, g0يبO2لا ي?Iا3م Wم 9, gا2ل$ا Sاع Wم 0&تفلا لD3يل S!عدلا 0سم2تم Wم
رللك8' ,' gرللفكلا 0م)كب ر=' نإ 9إ 0يصDم ,' 7'رب gz-ارفلا R', ام4ا6تقمب لمع, ني(اH3لاب ر=' ام)سم رفك8 9˜ a +ل!d' يف
9 "مع لللمع ,' g_الل2ب 0لليبرDلا 0m)لا Qيلا#' +)مت2( 9 +*, ى)ع oرسف ,' gنqرقلا cي2d eM1 ,' gS5,ر6لاب نيدلا نم ام!)Dم
<™رفكلا ريI "ي,i( لمت2ي
ƒ مو- J~ ا-
<ميقتسملا vارصلا ى)ع @ا?ثلا, gNارملا Sدl, gنامي$ا S!= Q)Xي .ا2ت=9ا, g/اi1 0?قDلا, g0)ي!C Sريسملا
<[ي?ثتلا, :يك3تلا, ريسلا 0عOع~ ى)ع رفا6ت( 0يسي-5 0u"u لما!ع jا&4
b ‘ ˜ a م1ا2لا, 7Mمرتلا, دمح' .ام$ا oا,5 نسح ]يدح يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <_اي*Vا @اف"`, 0&تفلا ‚اريم
<cلل)ف8, 0?Dللl ى)ع' ىلإ ا&Dفرتف لا 9إ +لإ 9 _!ق8 ايرXف ناميإ ا&ل nيل اي <™_د>لا ا!(,' 9إ +ي)ع ا!8ا1 7د4 دDب .!= لh ام
<Bف' عاف(5ا, 5دd 0D#, ار?d دير( اHت>لاDم, <@اف"Kلا نم @اف)Kملا oM4 jا&4 نكل
f ‘ 0عا6?لا لي)= eرم ,دح Fا3ت19 ر4اXلا eا?3لا zDب _امq QيK( د= <ل?قتسملا امع, لا د&* Sرفd م4, eا?3لا 0Dي?C
نللم Sرتف ,' gمHيرتDي ل)م ر>مل ,' gSاعدلا نم مH8!مADي ا!8ا1 نميف نامي$ا, \"`Vا يف ‹ق8 ى)ع ع"C"ل ,' gم)Dلا نم
نإ˜ a cي2للd د&للسب 7Mللمرتلا oا,5 اللميف م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <@اياد?لا د&ع لmت3ملا Nام2لا, ىل,Vا Sر3لا
"ف WباللdVاب +لليلإ ريللl' نإ, go!*5iف e5ا=, د# اH?حاd نpف <Sرتف Sرl لكل, g‘عافد89ا, Nام2لا Sر3لا’ Sرl /يl لكل
نلم o,دللD( "ف 0لل#ا-رلا, 5!لHAلا Qل)Xي نالل1 نإ الم' <+لح"ف !*5iلف 0لتباu ىXKب _,Vا Nام2لا دDب رمت#ا نإ 7' <™o,دD(
دتلل3ي ىتللح g@اللفwا نللم مHC!للح, g_ا?للlVاب 0يا&Dلا يm?&(, <G5ا`, ل`ا نم 0ي!4Vا, |اير)ل QHم نا!ف&Dلا Sرتف <_ا*رلا
<FافKت#9ا لما!ع نم دحا, 9إ @ا1ر2لا دD(, ميA&تلا, 0يبرتلا يف @اف"Kلا cي5 لم, <مHتل!*5 لمتك(, gم4!ع
… ‘ Sدماللd 0عام* ن!ك(, gZلiت(, gناديملا يف n?ث( يتلا 0ي!قلا @ايصK3لا :)( S5ا8 اH8إ <0&تفلا [#, يم"#$ا لمDلا 0Dي?C
S5دل= لل=Vا رلdا&Dلا الHفلkتب eMل>( Sدمالd 0لعام* ن!لك(, gZلiلت(, gنادليملا يف n?ث(, S5د= ل=Vا رdا&Dلا اHفلkتب eM>(
gمHف!لiم نع Nا&لا مXفي, gم)Aلا رك&م ريmي ن' ديري نم ىلإ +*!م Q8ا* ل1 نم R;Vا, امي# 9 <اH(ا?u _اثمب م-اODلا n?ث(,
م4دللDي, gا!Dلل6Kي, ا!مالل&يل g5ارقت#9ا دي38 مHي&mي 7Mلا ZKتسملا /اد&لا _دب @امHملا ~ا>8إ, g@ايل,Eسملا لم2تل مHيا&ي,
<مHي&مي, 5,رmلا
<e!XKلا ى)ع @ا?ثلاب لثملا م4ريmل ن!بر6ي /اس8, _ا*5 Gار`إ ا&تيبر( Fد4 نكي)ف
لللي?= 0Dمل3لا QلHل ل2فتللسي الم رثلل1', <اHمل6` يلف _اOل8 9 ال&&كل <ىلاD( لا /اl نإ 0ي!&تفلا @9"6لا دHع ر`q يف ^يD8 ا&8إ
@ابرل6لا, gFافKتل#9ا للما!ع, g_دل>لا <رلص&لا, 0ليادHلا Tملl {,Oلب للي?= ."ل#$ا ىل)ع 0لي)4ا>لا دت3( ام رث1', gاH-افX8ا
<ناDتسملا لا, ليم* ر?صف <•Vا, ,دDلا نم 0يلاتتملا
اميظنت --;-لا
نين-;ملا ¿نمت
!للل ىلل&متف رللمع اللم' gمH(امامت4ا, مHتم4 5د= ى)ع .!قلا ى&متف <0ي&م' ا&م ل1 نمتيل a ا!لاقف +با2d' Wم +&ع لا يh5 رمع T)*
•U _ا*رلا ادع' نم 0Dhا!تم :l 9 Sر>ح Wس( ام, <Sدي?ع يب' _اثم' _ا*رلا نم +يف ا!8ا1 7Mلا nي?لا /لم +ل نا1
للثم _!ل2ف 0لميقب g_,Vا _,Eلسملا !ل4, gرDل3ف 0م' /ا&ب +م4 نا1, gمH&م يلاDلا Z&صلا S,د8, _ا*رلا 5د= FرDي رمع ن' :ل;
<نيDم*' مH&ع لا يh5 Sدي?ع يب'
+Dفدلل( gا!لسلا ريثلك( ىللإ Bبالست( رللdا&Dلا ىل)ع 0لسفا&تم, SدللDتم @ا•ف n8ال1 نإ امي# 9 gمH&م دحا, ل1, g0عام* لا د&* نإ
نللع Nال&لا QللIري اللم \دلل2ملا رلXKلا, R;Vا يلفف gنيدHXلل6م ن!لل&مEملا .ا ام <0يع!&لا eاسح ى)ع ادعVا د3ح يف 0?Iرلا
الل&ي'5 دلل=, <0ي!لل6Dلا ىلل)ع Nا&لا محاOت(, gJ,رDلا رثكتف gلا د&* رصت&ي, g0ي!2لا Z3ك&( .!ي ام' <م4اH* ني&مEملا 015ا3م
<ي)dVا ا4اك8 يف Qص&ملا oاك8 ا~ ا?يرK( 0يل!d!لا اHتبر` 0ي#اي# اباOح'
<WباdVاب +يلإ 5ا3ي, gN'ري, gرHAي ن' لباقم R;' ل1 لم2تي نم Nا&لا نم د>( اHXh9ا !*, Wم,
<دمKي مu @ا5!ف يف oدH* د?ي 7Mلا ي1ر2لا S!38, gWفد&ملا 5ا!لا Sرl 0يميA&تلا, 0ي!برتلا \افwا رX`' نم
!لل*, g_اللقuVا لللمح نللم Z8iللي 9 +لل&كل g0للح!تفم 0لل?)2لا n8الل1 نإ 0عر#, S!= لكب ,دDي 7Mلا ا!>لا @افd zDب SO*!م ر1M8
<5ا>حVا, _اح,Vا يف 0برDلا
b ‘ ملليA&تلا نللم رAت&8 9, <.!ص2ت( ن' ل?= ا?يب~ ر?ص( ن' R!ع gاH&م ل?ق8 9, g@ارمثلا نم رAت&8 "ف <@ا!XKلا يف G5دتلا
الممف <0ل#,5دملا €لمار?لا, g0للم~"لا رلCVا دلDب, g0يفاكلا 0بر>تلا ى)ع لص2ي, g+8ا15' دت3( ن' ل?= 0ل,دلا /Qع لم2ي ن'
يللف ل`دللتف <."حVا دييلل3(, ,دللسلا \رلل` ى)ع S5ا= اH8' +Dم اHيلإ ليKي g7دع م>2ب ا45!Dl 0ي5!ثلا @اميA&تلا ZKتسي
<اHDم QD3لا \رm(, اH=رm( Sرماmم
0لل)حرم مللu gمللHميA&(, _الل*رلا 5ايت`ا, 0يبرتلا 0)حرم مu ZيرDتلا, 0ياعدلا S!عد)ل لحارم ‚"u لصفي لا +مح5 ا&?لا .ام$ا نا1
<ZيرDتلا نم يHت&( ىتح Zقي لمDلا ن' ى)ع ليصفتلا اM4 مHف8 9 g0فح"تم, S5,رh 0)`ادتم لحارملا ن' +Dم, <دي* اM4 <Mيف&تلا
2 ( نللم دللير( 0>لاDملا oM4 <@اادDت#ا, g0يعامت*ا 0•يب, gJام اHل 0يصKl, g0ي8اس8ا Sامل 0>لاDم 0يبرتلا a 0يبرتلا يف G5دتلا
يللف, gمHلاللمع', مH(!لليب يللف ني&مEللملا 0للXلاKم, gريuiللتلا Qيلالل#' يللف اللDي!&(, gS5ادللم, ار?للd, gاريث1 ام)ح يبرملا Qيق&لا
9 ن!للتيOلا Sر>للl, 0عرللسب رuاللكت( S5الل6لا eا3عVا’ Gات8$ا يف 5امثلا 0ميركلا Sر>3لا ر`iت( ام1, <@احايسلا, @"حرلا
اللم ي8اللس8$ا @الل?&لا اM4 رl, gا!>6&ي ىتح ني&سلا QيXلا ادDت#9ا 7,; ى)ع ر?ص8 g‘0dا` 0يا&ع, @ا!&# دDب 9إ رمث(
الل&)D*,˜ a ىلاللD( لا _ا= <B2لا ى)ع @ا?ثلا, gني&مEملا Wم ر?صلا !4, gQ)لا نم نيI5افلا 01ر2لا, Nام2لا, Sر3لاب ~اتما
™ا,ر?d امل ا8رمiب ن,دHي 0مu' مH&م
b
للل* _الل= مللu <ر?صلا ي4 0مامYل لا ل#5 n)4' يتلا ىمADلا 0)صKلا ن' ىلإ S5اlإ <
<B2لا ى)ع @ا?ثلا ر?صلاب نرقف <™ن!&=!ي ا&(ايkب ا!8ا1,˜ a ل-ا= نم
… ‘ لللمDلا نلليب, W=ا!لا \!ف Oفق(, لحارملا 7!X( ن' دير( يتلا 0ي#ام2لا @ا5ا?ملا نيي5اي` jا&4 a @ا5ارقلا, _امعVا 0Dباتم
نللم 0X)للستم Sا5إ Jرلفب نكمم W=ا!لا رييm( ن' ن!)>Dلا ن!سم2تملا م4!تي امد&ع Zي&Dلا ل2لا نيب 5اي` <5!?صلا G5دتملا
Wلل&تق( ىتللح gناX)للسلا ع~ا,, gنqرللقلا ع~ا!للب gZللي!Kتلا, ري3?تلاب اH>لاDيف N!ف&لا ىلإ دمDي 7Mلا د•تملا ل2لا نيب, gG5ا`
<@"ك3ملا Q8ا!* لكل Qع!تسملا ي*اH&ملا لمDلا نيب, gjا&4, ا&4 ى)>Dلا @اسم)لا نيب 5اي` <j5ا3(,
اللH&م QDd ام +*ا!ي 9, gاHمام(إ ل?= لمي 9, g+تمHم نع م4دح' {,ري 9 ]ي2ب g0يل,Eسملا لم2( ى)ع لا د&* e5دتي ن' Q>ي
0)Hللسلا _!لل)2لا ىلللإ للليمي 9, gQDلل3لا Wللم, +لل)مع Bيرف Wم ن,اDتلا G5ا` اDفا8 "مع Bق2ي +8' نAي 9, gريmلا .اH(ا, Q6mلاب
لل1, <0?#ا2م, 0?=ارم, 0Dباتم gاH>لا, S5ا$ا, S!عدلا _امع' ل1 يف, goدDب, 0ل,دلا .اي= gي6تقي اM4 ل1, <0ي-O>لا, 0ي?8ا>لا,
اللمف <Zلليكلا, 5ادللقملا, ناللكملا, ناللمOلا يف o,دح, ~ا>8$ا @افdا!م د2(, g+&ع ن!ل,Eسملا نيDي g[X` لمع ,' gMK(ا 5ار=
<0ل,Eسملا @ا~ا>8$ا نم 0)يص2ب 9إ 0X` ,' ع,ر3م 7' |ا>8
4 ( مHب5 ا!="م مH8' ن!&Aي نيMلا نيDlاKلا ى)ع 9إ Sري?كل اH8إ, gS"صلا, ر?صلاب ا!&يDت#ا,˜ a ىلاD( لا _ا= a ر?صلا نا2تما
™ن!D*ا5 +يلإ مH8',
b
<
اللميف ر?للصلا +&ع {رفتي, اق)` c?صي ن' Q>ي S"صلا ى)ع ر?صلا اM4 <Sري?1 0يل,Eسم, ليقu /Qع 0ب!)Xملا 0ما=$ا S"صلا 0ما=إ
رلل`wا .!لليلا, لالب نمq نم ر?لا نكل, <eرmملا, \ر3ملا ل?= مك4!*, ا!ل!( ن' ر?لا Tيل,˜ a ىلاD( لا _ا= ر?لا نم S"صلا W?تي
.ال=', eال=رلا يلف, ني)-السلا, لي?لسلا نللبا, ني1السملا, ىماللتيلا, ىللبرقلا 7,; +?ح ى)ع _املا ى(q, ني•ي?&لا, eاتكلا, 0ك-"ملا,
مل4 :•ل', ا!=دلd نيMللا :•ل,' <Niل?لا نيح, /ار6لا, /ا#i?لا يف نيرباصلا, <ا,د4اع ا;إ م4دHDب ن!ف!ملا, <Sا1Oلا ى(q, S"صلا
™ن!قتملا
f
<
<Ni?لا نيح, /ار6لا, /ا#i?لا يف ر?صلاب +مت`, ر?لا G!تف
<م)سم ]يدح يف /ا* ام1 5!&لا !4 ر?صلا, <م)Aم مHلدم /!ب!م W=ا, Wم j5اDم يف _!`دلا, اH>)ل ن,!عدم لا د&*
/اللتيإ gTلليف&لا, Tف&)ل _Mب رمVا نكل <Q-ات1 ميA&( ىلإ ا&>تحا امل gايرف اع5,, g0?2م, @ا5اي~, g0ي!`' Tلا>م اH>لا نا1 !ل
QللDت(, رHللس( ن' 0للمVا ىللي2تل @!م( ن' ل*, Oع لا Wم ليقu دHDب /اف, رمVا <ني1اسملا, ىماتيلا, ىبرقلا 7,; +?ح ى)ع _املا
., Niللب, /ارللh, /الل#iب رمVا <W?3(, نكس(, م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م 0م' 7,رتل ع!>(, ي26(, iمA( ن' g0مVا cيرتستل
<اي8دلا oM4 يف oرك( ام ى)ع Tف&لا دC!ي ن' +ل دب 9 لا +*, ا5' نمف <@!م,
ىتللح رمتللسي, اللH>لا /الل?ع', 0للمVا لللقu لللم2ي نا WيXتللسي نم \دصلا نا4رب, 0بر>تلاب FرDيل 0عام*, Rارف لا د&* ن2تمي
ل`دل( g0ل)ي!Xلا, gSدلقDملا, g0لقي=دلا .الHملا ~ال>8إ يلف Nال&لا Wم ن,اDتلا نع SO*اDلا, 0ل!)ملا, g0I,ارملا رdا&Dلا نpف <0ياH&لا
:لل#ام(, اما>للس8ا ملل)Dيل ‡9!للفلا 0للDX= للل)2( اللم1 gال#!= MللKتي ن' للل?= +تب"لd ملل)Dتل !للDلا م>Dي ام1, <+)1 Zصلا ى)ع ل3فلا
<ناديملا يف ن,5ا!لا ر?تKي 0قي= 0ي!= 0لq نم ا/O* W&ص( ن' ل?= ا4رdا&ع
+للسف8, oدللH*, +لام ل1 ‹صKي ن' د4ا>ملا نم e!)Xملاف <ر?لا v,ر3ب /اف!لا, ر?صلا 0ي)باقل ام-ا ا8ا2تما اH>لا Sريسم ن!ك(,
يلسف&لا {~ال&لا SiلC, nل2(, gG5ال` نلم دليدHتلا nل2(, gمليA&تلا Sرلمإ nل2(, g+(!ل`إ Wم لما1 ن,اD( يف gل*, Oع ل +ت=,,
<ي8اXي3لا,
Wلم gN5ادلملا, ع5ا!ل3لا, g\ا!#Vا, @ايف3تسملا, Rرقلا, د*اسملا يف gناديم)ل _O&ي لكلا <نا2تم9ا يف /ا!# 5!مiملا, ريمVا
]لليح NEلل?لا ايا2للh Wللم gىللhرملا, SOلل>Dلا Wم gمي)Dتلا اH*, @ادير>( Wم ني5!>Hملا نيم,ر2ملا @ا4اDلا 7,; Wم <QD3لا
<S"صلا ى)ع ر?صلا Wم gر?لا !4 0&تفلا +(دسف' ام |"dإ ى)ع ر?صلا <ا!8ا1
1
gSد>سلا 24 .
1
gSرق?لا 45 - 46 .
2
gSرق?لا 177 .
ريف!لل(, gSOللH*Vا رييللس(, g5!مVا [?h نا2تما +8إ g0يم"#$ا 0ل,دلا .!ق( .!ي +8!>)ي# 7Mلا نا2تم"ل ا,iيHتي ن' لا د&* ى)ع,
<."#Yل اDم jر2تم W=ا, Wم لماDتلا, g@ا,رثلا Wي~!( ناسحإ, gGات8$ا
~ال>8$ا نللع Oلل>D(, g@!للملا نللم FاK(, gQDتلا Q&>ت(, g€-ات&لا ل>Dتس(, g0حار)ل ليم( رdا&ع نم 0?1رم 0عام>لا n8ا1 ا;pف
<Bق2م ل3فلاف gTف&لا لي!Xلا Bي=دلا
ˆ ‘ نلم ملH&م, <رليmلا Wلم ن,الDتلا, للمDلا ىل)ع e,Lدلا, ر?ص)ل +(رXف يف 0ي)با= 9 نم Nا&لا نم a S5!3ملا د&ع Tف&لا [?h
<Qي5دتلا +يف ديفي, :ل; ل1 ى)ع e5دتي ن' Gات2ي
02يللص&لا ىلل)ع ر?للصلا, gZللصلا يللف .الل2تل9ا, gني&مEملا Wم ر?صلا نامي$ا QDl, ريKلا \"`' نم لا د&* +*ات2ي ام م4' نم
Wلم ر?لصلا ال?لاI FرلDي 9 gSالDلا +لسف8 يلف @رل>2(, نلسلا +ب nمدق( نإ امي# 9 gS!عدلاب oدHع _,' 5ا!لا <0=اصلا 0م)كلا,
<0مA&م S5!3م يف j5ا3ي, goريI 7'5 Wمسيل +سف8 [?h :)مي 9, g+1!)#, oركف دقت&ي ن' لم2تي 9, gاHDم ن,اDتلا, g0عام>لا
;اللK(ا, |ارتلل=9ا, Gات&ت#9ا, 0#ا5دلا, “اق&لا يف jارتlا S5!3ملا, <+ي)ع Qي5دتلا, ر?صلا نا2تم9 @ا?#ا&م S5!3ملا Tلا>م,
ن' دللب "ف <يعام>لا لمD)ل ل*, Oع لا نم دييiتب 015ا3ملا oM4 نم ي(i( ام8إ R5!3لا 01رب <دحا, Q8ا* نم /"مإ nس?ل <5ارقلا
Wلل?Xلا 7,; _امDتل#ا نلكمي, <\الصلا +ي*!لتلا, gZلالKملا 7'رللا, g02يللص&لا ى)ع ر?صلا, gمH(!`إ Wم ر?صلا ن!&مEملا م)Dتي
0X)للستم عالل?C o!للق( ملليA&( ىلل)ع _!للDي 9 U0لليMيف&( اللياOم مHل n8ا1 نإ ميA&تلا ^ما!4 يف 5ارقت#9ا يميدع, 7رفلا, ر>فتملا
<0يرف
S5,رللh, اللH(افq, WلليXقلا 0للي&4; اتفللd, دللقف gSدللي)?لا 0يD?تلا gS5!3ملا .اA8, 02يص&لا ى)ع ر?صلا, 0عام>لا Wم ر?صلا ي&Dي 9
9, <:للل; ن!للقق2ي +للب اللم 7'رلل)ل ;اف8, 0ميODلا /ا6م, 0يصK3لا S!= نم 0عام*, Rارف مHل ن!ك( ن' لا د&* نم رAت&ي, <اHD)=
|,رلللا Wللم 0يصK3لا S!= nDمت*ا نإ Mيف&تلا S!= Zعا6ت( ام8إ 0عاXلا Wم 9, Zصلا يف ر?صلا Wم 0يرفلا 0يصK3لا S!= ىفا&ت(
<رمVا يل,V 0عاXلا, 0يعام>لا
Š ‘ ىلللإ +للتH*, رللييm(, رللH&لا رلليHX( الل&تمHم, g0للي,اHلا ىلإ اف5ا* ارH8 0&تفلا 5اي( 5!صت&ل a 0Dفادم, لم2( gناديملا يف @ا?ثلا
<ريKلا @ا2سف
/الل6قلا ىلل)ع ر?للصلا R!عدللب ي`رتللس8 9, +للل T1اللDم oالل>(ا يللف cيللس8 لب g+تH*,, 5ايت)ل 9!?= /ادعVا R;V ا&)م2( ن!كي "ف
<ا&سف8' نمف 0•ي# نم ا&باd' ام, g/ي# !Hف 5,دقملاب ىhر8 9, g+ب ىhر8, 5دقلاب نمE8 <5دقلا,
Sر4اللقلا F,رللAلا رلليI يللف اMلل4 <Wفد8 ا8!Dف ا;إ, g5M&8 ا8,د4 ا;إ, g|ار>لا لمi( يف ]?)ت8 9 ا8!Dم= ا;إ, gnكس8 9 ا8!تك# ا;إ
<يفKت)ل اHيف 0مك2لا !عد( يتلا
<S!عدلا ر38, اH>لا نم مHم /O* ا&8,دHX6ي نمب ا8ريH3(, ا&*ا>تحا, ا&Dف نإ
يللف +ب!للu Wللh!ف [لليDم يللب' نللب 0?قع ل?=' ا;إ 0?Dكلا ر>ح يف ي)صي نا1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' 75اK?لا .ام$ا د&ع
يللب5 _!للقي ن' "*5 ن!لل)تق('˜ _ا=, م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا نع +Dف, +?ك&مب M`' ىتح ركب !ب' ل?=iف <اديدl اق&` +ق&Kف g+ق&ع
<0يwا ™ U لا
يللب' دللي يللف oدللي, nي?لاب FرXي نا1˜ م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5 نامثع نع 5اكب نبا, ي&X=5ادلا R,5,
‚"u oركي ام zDب o!Dم#iف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 رمف <Z)` نب 0يم', لH* !ب', [يDم يب' نب 0?قع ر>2لا يف, gركب
_!لل#5 Wللف, Z)` نب 0يما ركب !ب' Wف, +تDفدف +ب!u Wما>مب M`iي ن' لH* !ب' ا5', <o!64ا8 Wبارلا v!3لا يف نا1 امف <@ارم
<™0?قع م)#, +ي)ع لا ى)d لا
™J5Vا @دسفل zD?ب مH6Dب Nا&لا لا عاف 9!ل,˜
b
0لل?D)لا دللعا!= ا!م)Dتي ن', <ا!&يكتسي 9, مHسف8' ا!Dفدي ن' لا د&* ى)Dف <
B2لا ى)ع لdEم اH>ب اHسف&ل ا!لات2يف g0&تفلا W=ا,, نا4;Vا يف دعا!قلا :)( _!ثم ا!)mتسيل gاDم 7!?&لا Wفدلا _!d', g0ي#ايسلا
<ا=!4~ نا1 لCا?لا نإ <لCا?لا B4Oي
ن!تل#, 0-المu"u الHيف, 0ل?Dكلا دل&ع S"لصلا مI5, G5دتلا مI5, R;Vا ى)ع ر?صلا مI5 gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1 ام
<نيD8ا` ا(!ك# Gا>تح9ا, Wفدلا ى)ع ني5اقلا +با2d' نا1 9, <ات1ا# gR;iب cتفلا ل?= ن!م)سملا اHسمي مل ام&d
1
gSرق?لا 251 .
<™U لا يب5 _!قي ن' "*5 ن!)تق('˜ a +*ا>تحاب رH>ي +&ع لا يh5 ركب !ب' اM4
R;Vا, دلليدHتلا ا!لH*ا,, Bل2لا 0لم)كب للا دل&* رH* :ل; Wم, <+8ا!ف&ع يف jر3لا نا1, gني)ي)= نيفD6تسم اHم!ي ن!م)سملا نا1
<ا4دl', Z=ا!ملا Gرح' يف 5اM8$ا, Gا>تح9ا, Wفدلاب
+للب ا,رللI' <اللم!ي 9إ م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 لت= ا,ا5' nي'5 ام˜ a _ا= yاDلا نب ,رمع نع نايح نبا, ى)Dي !ب' R,5
ىلل)ع [قلل#’ +ت?1رل Q*, ىتح +بM* مu g+ق&ع يف o/ا5 لD>ف g0?قع +يلإ .اقف <.اقملا د&ع ي)صي !4, gN!)* 0?Dكلا ل} يف م4,
ىل)ع +8الع'’ +-ا5, نلم م)ل#, +لي)ع للا ى)لd للا _!ل#5 Wي6ي M`' ىتح ‘7ر>ي’ دت3ي ركب !ب' ل?=', gNا&لا cياص(, <‘+ت?15
اللم oديب يسف8 7Mلا,˜ a _اقف مHب رم +("d ى6= ام)ف <+&ع ا!فرص8ا مu ™U لا يب5 _!قي ن' "*5 ن!)تق('˜ a _!قي !4, ‘.ايقلا
<+Dم نيMلا, مي4اربا 7د2( ا&ل S!#' !4 ام1 ا&ل S!#' 7!قلا • 9!H* n&1 ام • دم2م اي aلH* !ب' +ل _اقف • cبMلاب 9إ مكيلإ n)#5'
<للا ن, نلم ن,دل?D( المم, ملك&م Lا/رلب ا8إ مHم!قل ا!لا= ;إ +Dم نيMلا, مي4اربا يف 0&سح S!#' مكل n8ا1 د=˜ a ل*, Oع لا _ا=
™oدح, لاب ن!&مE( ىتح ادب' /ا6m?لا, S,ادDلا مك&يب, ا&&يب ادب, مكب ا8رف1
b
<
•+?2d, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 يم', يبiب ا!تك# ام
Gرلل` اللم <رللص&لا +ل!لل#5 دع, 7Mلا لا ى)ع ا,دمتعا, gنمثلا ا!Dف لب <0I,ارملا, 08اHملا, لHسلا BيرXلا ا!)6ف ام, ا!فK( ام
• 08اHملا @ايDم*, QلاDثلا 5ا>ح' نم !#Vا :•ل,'
• ‘ الل4~ا>8إ, 0للXKلا ادعpب 9إ متي 9 /ا&?لا نكل <0D)= 0D)= اHمد4 نيDتي د=, gSدحا, 0Dف 0&تفلا 0مA8' دعا!= 5اH&( د= a 0م' .اXف
<0ي!عرلا 0يD?تلا, S9ا?م"لا, /ايمDلا 0عاXلا ى)ع n•38' _اي*' 0يبر( Sاعpب g0يل,Eسملا G,رب gاH)يdاف(, اH(اي)1 يف
• اH(اع نع Nا&لا _,O( 9, اH(دعا= نع _ا?>لا _,O(
مH8, nق)I', نيدHX6م ا!8ا1 نإ امي# 9 <Wمت>ملا G5ا` امس* ا!)ك3ي ن', اOيمتي ن' مHل |اتي S!عدلا 0)حرم يف لا د&* .ا ام
Qلل#ا,5 نللم +لل="`', +(دلليقع, oركف رHX(, +(ر>4 nم( نم 9إ ا!)?قي "ف gZصلا S5اHC ى)ع ا!Aفا2ي ن' مH&كمي <لمDلا eا!ب'
eرس(, g[#!لا R,دDل ن!hرDتي gا!ل!2ي, gا,ريmي, ا,رuEيل Wمت>ملا يف ا!)`دي ن' نيDتي, geا!بVا مHل cتف( امد&ع نكل <0&تفلا
<رفسلا /ا&ع دDب 0حارت#"ل ن!سمت)ملا اHص`رتي يتلا ‹`رلا ,' g0يل!d!لا رdا&Dلا يف Sدس>م gZصلا ل`ا ىلإ 0&تفلا
دلليب <Bفرب نيدلا اM4 يف لI!8 ن' م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 0يd!ب لمD8 لب gد3تلا, nمOتلا ل4' نم 7اHلا لا دم2ب ا&سل
</ا&?لا @امHم .ام' /ا`رت#9ا ىلإ لا د&* G5دتلا S5,رh, BيرXلا QD( Wفدي ن' ى3K8 ا&8'
@البرmم نلع ا!لمXف&ي ملل نيMللا دل&>لا, j5الDملا Qلس1 ىل)ع ن,5دلقي 9 0ص`رلا Q)C, /اuرلاب مHسف8' ىلإ ن!تفت)ي نيMلا د&>لا
<0)2&م \"`', g/75 ريكف(, g0يل,Eسم)ل _ام4إ, لس1, g]?ع, !Hل نم +فل' امع Wمت>ملا اM4 ا!مXفي ن' ن!DيXتسي 9 Wمت>ملا
5اللكف', o!لل*, eالل4; دللD?ف <0يرلل3?لا 0للDي?Xلا SرKللd ى)ع رسك&( ام ناعر# |"d$ا, S5!ثلا @ا*!م نا ر3?لا •ي5ا( يف Rر8
ن!للل اللH8!ل /ابرح 0ير3?لا Tف&لا oM4 نi1, <0u,5!ملا 0•ي?لاب ن!)ت( ن' ]?)( 9 Rر`' o!*, ناX)سلا, J5Vا لت2ي g^يع [م8,
G5دللتلا نالل1 ن•ل, <S5 9, Sا!4 ن, رك&ملا ا!س&كي ن' دDب رك&ملا ل2م F,رDملا ا!)2ي ن' لا د&* نم e!)Xملا, <+ي)ع Wق( ام
9, +لليف م4!لل*, ا,دللC!ي ن' Qلل>ي اHD=ا!م نم 0&تفلا رC يف لا د&* o~ر2ي .دق( لكف <+&م .Oل' Sرلا 5اي( ى)ع ر?صلاف gام~9
<0?)d دعا!قلا, ارXم .دقتلا ن!كي GاH&ملا اMHب <+&ع ا!D*ارتي
5ارلل=, Nاللم2ب +)2م F,رDملا ل28 ن' 9, g0بر6م 0?6I, م)= Sر>ب افMح رك&ملا FM28 ن' Sدم, 0&#, .!ي _,' نم WيXتس8 9
للل1 ر?ع ا&سف8' يف ن28 ن!ك8, <W*ر8 9, oد&ع Zق8 oا&ق?C لا ,دح نم دح ل1 g+ي)ع ي&?(, +ت?ث8 oا8~رح' رص8 ل1 نكل <Wير#
<o5اكم)ل Rدصتي, QHي نم _,' nي?لا e5, gل1iي نم ر`q ناي?صلا .' <Nا&)ل ‹ي`رتلا ىلإ ا85رXhا نإ, م-اODلا ل4' لحارملا
<لتق( 0سك&لا نكل نكي)ف نامي$ا .اDC ى)ع دي!Dتلا, 0&تفلا نع .اXفلا يف G5د( نم دب 9 نا1 ا;إ
ة-~=لا ~·~
مو~لا : ,و-سلاو ةي-ا=لا ةب·~لا
1
g0&2تمملا 4 .
G,رلل` g0للي!?Dلاب +للل 5ارلل=$ا, gل*, Oع لا ديح!تف <Sا1Oلا, S"صلا, ني(اH3لا [با!6ل ممتملا [با6لا, g."#$ا نا15' Wبا5
.ايللصلا, g:لل)متلا SOلليرI نللم 5ر2( Sا1Oلا, gاH(ا=,', اH(ايفيكل ع!6Kلاب 0ي!?Dلا oMHل Bيق2( S"صلا g+لiتملا R!Hلا ناX)# نع
€2لا, <اH>)ل ل4i( دقف gنامي$ا Zيلاك( ى)ع ا4ر?d, ."#$ا 5اCإ يف اHس?2ب +سف8 ى)ع SرXيسلا +ل n)م1 نمف <S!H3)ل j"تما
<اH>لا o!*, دح' !4, ."#$ا نا15' Tما`
0للبرقلا 0للي8 0للي1O(, <اللم4اmت?م نع Tف&لا, مس>لا jاسمإ !Hف gاHتيفص(, 0ي8اح,رلا Wف5 يف ل6ف 7!برتلا oرu' ى)ع Sاي~ .!ص)ل
g@ا!Hلل3لا @ا5,دلل1 نللم nبMللH( نإ ن,اللDتلا, eالل2تلا, .ا•تل"ل ن!ك( ام eر=' N!ف&لا oM4 نإ 0يفافl 0ي8اح,رلا Qستكتف gلا ىلإ
ن' للا دل&* ىل)Dف <]ل?Dلا, 0لمKت)ل @ا?ل#ا&م +يلاليل Nال&لا للي!2( 9!لل 0لdا` 0ي8اح,5 !س( نا6م5 يف <@اياملا نع nم#,
نللي&u$ا .!للصب ني&يDتللسم 0يفافلل3لا نللم R!تللسملا :للل; ىلل)ع ا!عاXت#ا نإ اH)1 0&سلا ا,رمتسي, g+تفي}!ب j5ا?ملا رH3)ل ا!Aفا2ي
<.رل2ملا, نا?Dلl يلف .ايلصلا ا,رثلكي, g_ا!ل3لا نلم 0تلسلا, g/ا5!lاع .!ي, gGا2لا ريmل 0فرع .!ي, gzي?لا .ايVا, gTيمKلا,
oدلل&ع ن!للحرفي g\دللصلا دDقم يف oد&ع مH)مl لا Wم>ي ن' /ا*5 jرت3ملا 5اXفYل ر#Vا يف ع!?#Vا يف ام!ي ا!م&mي ن' مكي)ع,
|رلف +لب5 يلقب ا;إ, goرلXفب |رلف +لب5 يلقل ا;إ, goرلXفب |رلف رلXف' ا;إ a نالتحرف م-الص)ل˜ نpلف <0لعام* رXفلاب ن!حرفي ام1
<cي2صلا يف /ا* ام1 ™+م!صب
+للي)ع لللا ى)للd لللا _!لل#5 _الل= g^للXع, عا* ام8إ +8' م)Dي)ف g+1!)# يف .ايصلا €-ات8 رHA( مل نمف gمHسف8' ن!&مEملا Q=اريل,
+ماللDC عدللي ن' يللف للل 0لل*اح "ف +للب لمDلا, 5,Oلا _!= عدي مل نم˜ a Sرير4 يب' نع ن&سلا eا2d', 75اK?لا oا,5 اميف م)#,
<™+بارl,
=ا -ودح ¿- ماي-لا : ,و-سلاو ةي-ا-لا ةب·~لا
ام نمEملا ي(iي ن' +(ريI, g5اmي ل*, Oع لا نإ˜ a _ا= م)#, _ا=, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' Sرير4 يب' نع ناKي3لا R,5
<+1!)# نم لا 5اmي ن' B2ت#اف نامي$ا 0مD8 د2* لا .رح ام +8اي(pب نمEملاف <م)سملا لقي مل, gنمEملا _ا= <™لا .رح
+?8; oر1; نإ R!قتلا 0*5 ىلإ نمEملا ى=ري لب <ا2)d', ابا( مu 0لاH>ب ا/!#, 03حاف "Dف نإ gم)سملا, نمEم)ل 0D#ا, لا 0مح5
نللم, gمHب!8Mللل ا,رفmتلل#اف لللا ا,رلل1; مHللسف8' ا,ر1; مHسف8' ا!م)} ,' 03حاف ا!)Dف ا;إ نيMلا, a ,!لا لا _ا= <eا8', eاتف g+برب
™ن!م)Dي م4, ا!)Dف ام ى)ع ا,رصي مل, <لا 9إ e!8Mلا رفmي
b
<
ىلل)ع S'رلل>لا, 5ارللd$ا نللكل <Sرفmملا ي4, g+8ا2?# +&م نم 0&م د?D)ل Z)Kي gلا نم ري1M( 0ب!(, 0ماد8 n?قع' نإ 0ت)فلا, S!فHلا
<c)صي, ع5!تي نV oOفاح @!)م +ب!u, لا ىق)ي ن' –اف2لا, g+ع~ا, !4 <لا eاب نم د?Dلا رXي امم لا
لللا +ل">ل WhاKلا يم"#$ا Wمت>ملا 0لاح ىلإ ي(!IاXلا مك2لا, 0&تفلا 0لاح نم _اقت89ا ي&D( لا ,دح 0ما=pف g0مVا Bح يف ام'
g7ر?لل>لا ناX)للسلا nل2( مللك2لا Nالل#' يل4 0يDللh!لا ني8ا!قلاللف <ا4ريلل#, اللH="X8ا, اللHع"=إ ريللسع SدلليDب 0لل)ق8 ي4, <+ماكح',
اللHيلا!م cلاللصم, 0فرتم 0ق?C cلاصم ىعري ني&ق(, g+تيب!برب ل*, Oع ل ن!فرتDي 9 نم /ا5q, g.اك2لا @ا,O8 ميك2( اH?2صي,
<5افكلا نم
75ا$ا, 7اللصت=9ا, ي-الل&>لا, 75الل>تلا ن!8اللقلا @ا5الل= [لل#, ™0يصK3لا _ا!حVا˜ ا4!م# 0ص)قتم 0Dقب نيدلا .اكحV ا!1ر(
نللم ريثلل1 Wللم g‚ارلليم, \"C, Gا,~ نللم 0يصK3لا @ا="Dلا يف لا .اكحV .ارتح9اب ام ا5!Dl QD3لا يف يقب, <يعامت*9ا,
Wللم=, Fارلل289ا مي!للق(, 0يبرتلا, نيدلا ا!)م4' 7Mلا _ام4$اب Bي)ي ام1 [)تKم :ل; ل1 <S!lرلا, 5,Oلا اسف, FارعVا, @ااDلا
eالقع نللم F!لKلا ريI ع~ا, ل1 نم ي="`Vا 5ر2تلا, _"289ا Nا&لا nفل' دقف <™0يصK3لا _ا!حVا˜ \اX8 G5ا` ام' <Sا&>لا
<Wف3تي, Wفدي نم oاافتي eاقع !4, gS5ا$ا
Wيرلل3تلا 0مارd 0مVا ىلإ ديD( ن' 0يم"#$ا 0ل,دلا ى)ع, <امH(اHي*!(, 0ي1ارتl9ا, 0يلام#'رلا @اDير3( 0مVا |,5 ى)ع n6=
يللف 0للمVا /الليحإ 0للي)مDل ا5اCإ, gاسفلا +*, يف اد# .اق( ن' Q>ي اh5' ا4!حرC, ا4!=ر` يتلا لا ,دح <نييم"#$ا +ي*!تلا,
<اHقفارم Wيم*
g5اللم= 9, ا8~ 9, رم` 9 <0مسقلا يف, /ا6قلا يف _دDلا 0ماDلا Sاي2لا يف لا ,دح ي&D( ن' Q>ي gني&مEملا لمع لا j5ا?ي يكل
5اD3لا مD8 اM4 b gرلل3لا G;اللم8, g@اللياع نللم Qلل#ر( امب g0ع"Kلا ر3ف, g0يبرتلا /!#, g0لاX?لا Wم :ل; ىلإ لي?سلا Zي1 نكل
للل1 ىلل)ع نام-ا= ملاDلا يف, ا&يف ناد-اسلا ناماA&لا, لي?سلا Zي1 نكل • 5اD3لا مD8 g5اكتحا 9, م)} 9, اب5 9 U 0ي)4ا>لا @ااع,
U:ل;
1
gنارمع _q 135 .
QلليXلا _"2لا Zللd!ب +-ا,' نللم ا&لل6يرم ىفاللDي نل, g.ارح اM4, اM4 ن' ا&8"عإ ر>مب لا _O8' ام ريmب مك2لا W=ا, Wف(ري نل
0فيD6لا 0ي&?لا ى)ع /ا6قلا ن, ."#$ا 0يفاع ىلإ Q1رملا 0ي)4ا>لا, 0يع!ي3لا, 0يلام#'رلا Jرم نم لقت&8 ن' ا85' ا;إ <يفا3لا
a .O)ي ي-ا!3Dلا ي#ام2لا Oفقلا ن,, g0&تفلا Siمح يف 7امتلا ن,, gا8اصت=ا, ا&(اDمت>مل
b ‘ g€للمر?م g[لXKم اللHت*ا </ارللmلا 0Dيرل3لا ناX)ل# ىللإ يDلh!لا ن!8اقلا ناX)# نم +)ق8, +)1 Wمت>ملا ى&ب رييmتل اHت*9ا
ملليك2( 7' gملليA&تلا @الل*اح يللXmي, gيلل&يDلا Bي?Xت)ل 0)با= 0Iايd عر3لا .اكح' 0Iايd 7' gني&قتلا @ا*اح يXmي gيعام*
_!للdiب F5اللDلا g.اللكحVا ىل)ع Wلل)Xملا +لليقفلا دللHت>ي ن' دلليفي 9, يلفكي 9, <+للع,رف, Wلل=ا!لا @اللي-O* يف 0&&قملا 0Dير3لا
0للسفا&ملا 0مارd, gرصDلا @ا5,ر6ب FرDي, gFاد4Vا د2ي 7Mلا اصت=9ا ل*5 oاHت*ا يف jر3ي ن' دب 9 لب g0Dير3لا
g0للحاتملا لللي!متلا 5الصم, g_اللم)ل 0للمVا 0لل*اح, gGاللت8Yل 0للب!)Xملا 0يلل#ا#Vا @الليلwا, g.الل>حVا, gملاللDلا يف 0ياصت=9ا
Wللمت>( مل نإ gS!عدلا ل*5 +Dم jر3ي ' دب 9, <ا45امثت#ا, _ا!مVا ريف!( v,رl, gG5اKلا نم Jارت="ل 0مVا 5ارXhا,
jرلل3ي ن' دللب 9, <0لليق?Xلا 0للب5ا2م, g_اللملا 0مللس=, g_دDلا +فاد4iب oر1Mيل gاHت*9ا v,رl, +قفلا @ا/اف1 مHسف8' Sاعدلا يف
g0لل8ايKلا, gري,Oتلللا اH&م ل`دي يتلا Wير3تلا @اIارف, Bي?Xتلا @اي8اكمإ ى)ع, gW=ا!لا ى)ع +D)Xيل مك2لا, S5ا$ا ل*5 +Dم
<[?6لا, ‹يصKتلا, g0Iايصلا @اي&ق(, 0بر>تلا N,5 ى)ع, g0=رسلا,
0)>Dلا, <+(اي8اكمإ, رصDلا @ا5,رh, g7!?&لا يHل$ا Wير3تلا 0)ع, g0Dير3لا دdاقم 5ا?تع9ا نيDب M`iي gFا4 يعام* اHت*ا
<رييmتلا اH* نم ميAع eاب اMHف <Q8ا* ل1 نم c)( @ا5,ر6لا, g0عرسب 5,د( :ل; /ا&u'
f ‘ لللCا?لا, ."لل#$ 0لل&تف نللم 0لل)`ادتملا 0لل?1ارتملا عاللh,Vا _!2ت( ن' نكمي Zي1 <@ا!&#, @ا!&# اH>لا اM4 M`iي, a G5دتلا
U @ااDلا, gنا4;Vا, g@ا="Dلا, gcلاصملا, g@"ماDملا, gN!ف&لا يف o5,M* e5اh gWمت>ملا دع!= يف +با&C' e5اh
نللم 'Oلل>تي 9 /Oلل* اللم 0للل, يلف ي8!8القلا .اللA&لا, 0للي5ا$ا 0ياصت=9ا 0يعامت*9ا 0لwا Qي(ر( اDي امثي5 0)>Dلا Fاقيإ نكمي 9
gcلل)م Qلل)Xم ا8ر-امh يف .!يلا ي4 0يعرl _!d' نم 0يعر3لا ني8ا!قلا Wيرف(, g@ايق?#' م)# Wh, نم ا;إ دب "ف <ي)كلا اHماA8
7Mلللا للCا?لا _!لل)ف Wللم م*اHلا B2لا عارd _"`, gZحOلا 01رDم دDب gادI O1ارملا لت2تل W=ا!لا J5' يف اHل نكمي ن' Q>ي,
<رسيب +D=ا!م نع !)>ي نل
_!لل2تلا 0للي)مع +?لل3(, <'رللX( @ا5,رللh, g@ايق?لل#', gnي=!لل(, gنامOلا يف G5د( <مHم)ل م4Vا نم, gع,رف)ل _!dVا نم G5د(
5اللمI [#, gاHسف8 Jرف(, gاHقيرC B3( لب g/,دHلا, {ارفلا يف مت( 9 اH8' يف يم"#$ا لي!2تلا @اي)مع ل1 0ي8!8اقلا رييmتلا,
يللل مللعO( 9 <SدHملا, S!*رملا cلاصملا نم, g0فلkتملا ,' 0ف)تKملا /ا5wا نم, g0h5اDملا, Sرdا&لا 0>*iتملا ZCا!Dلا نم .اع
,دللع Sا5إ, g@دللسف الملاC S5ادللI Sا5إ, gدلل15 املاC QDl Sا5إ ى)ع اف=رتم ا4Mيف&( نا1 ا;إ gMف&ت# Zيسلا jدي يف, :(ا5إ ن'
<ا&مامOب +يلإ !قل', gا&(ام!قم نم ري>لا .اكح +&كم ام _!Xل +C,رl :ي)ع ي)مي, :ع!>ي ن' :)مي
ميD&لاللب QDلل3لا ا,دللع!ف gاللقيمع "يقu اد#اف اuاريم ا!u5, .اكح نم ل*, Oع لا 5د= +لMKي ن' اhرD( رث1' 9, eM1' 9, ى?I' 9
<‚رح "ب اريف, ااصح ن,دDي <ني8ا!قلا ا,ريmي, مك2لا ا!ل!تي ن' ر>مب S!قلا, 5ارقت#9ا,
يللف .ارللح /اKلا رسكب 0ب"Kلا’ 0ب"Kلا !ع!لا M?8 Sاع g0ي>يرHتلا اH(اع يف 0ي#ايسلا eاOحVا 75ا>ي ن' لا eO2ل يm?&ي ام,
ر?لd ."ل#$ا 0لما=إ نلمu ن' \دلصب ال4ر?K8, 0مVا \دص8 ام8إ <0ب,دملا @ا5اD3لا Wف5, g‘ن?mلا, Tيلدتلا, ^mلا ي4, ."#$ا
نللل <@االلDلا, @اي&4Mلا, @اي8ا8Vا نع ريرملا .اXف89ا, gن!X?لا [ب5, gF!فصلا مh, gمHلا يف 015ا3م, gQ-ا لمع, gلي!C
<ر?صلا, _M?لا 0حا# ىلإ اHبدت8, اH>لا /اد8 اHيلإ +*!8 لب g0ي-اIرmلا QXKلاب لا /اl نإ 0مVا 5دK8
<O>Dلاللب Fارتللع9ا, gللل3فلا _!?=, g_ام4$ا, NاD&لا ىلإ ا•ي3ف ا•يl :*رحدي, g@امHملا :&يع يف ن!Hي 7Mلا G5دتلاب دصق8 9
<متHملا م-ادلا Pقيلا اH>لا G5د( دصق8
… ‘ الل8اميإ g+لا*5 0يع!&ب +ل ل4Eملا g+ماA&ب :ل; ى)ع 5اقلا 0Dير3لا Bي?Xتل .~"لا 7!X)سلا, 75ا$ا, ي-ا6قلا 5اC$ا ادعإ
@ايب!للس2م, @"`دل( نلم 0لل&تفلا نالبإ Nالل&لا +لفل' الم, @اليرmملا .الم' 0لD&م, gللا د&ع امل ا5اثيإ, gلا .5ا2م ى)ع SريI,
<@اعافl,
اي1ارتلlا 0يلامل#'5 الير?* ,' oال3لا .الA&1 الير?* 0يلامل#'5 gيم"#$ا مك2)ل Bباسلا .اA&لا نا1 امHم N"فإ 01ر( 0ف)Kملا 01رتلا
<ا&ي)ع 0?=اDتملا 0مA8Vا oM4 نم oار( ام zD?1 ‘ا45اسي, 0ي)4ا>لا نيمي نم’ اي5اسي اي&يمي
ن!لك( 9 0ي!X)ل#, 0لي5اإ, 0ي-ال6= 0لمA8' ال&مO)ي, <.الDلا يلق)Kلا 7اصت=9ا يعامت*9ا N"ف$ا 0يفصتل ن!&مEم _ا*5 ا&مO)ي
<Mفا&لا _دDلا 0ي6= اHب5اسم يف Wي6( 0ي?تكم 9, نيم)سملا Wمقل 0Cرl 9, نير?كتسملا _اح |"d$ S!dرم
r ‘ اللم ىللس&ي ن' االلصت=ا, 0لل#اي# cللصي 9, اعرللl ~!>ي "ف <ملاAملا 5 0)حرم ي4 0يفصتلا يف ىل,Vا 0)حرملا a ملاAملا 5
g. @اللمام2ب يم"لل#$ا مللك2لا cللتتفي ن' نامي$ا 0مح5, ."#$ا Bف5 Wم Q#ا&تي 9 ام1 <y!ص)لا +?H8, ن!مر>ملا +فرت=ا
ملاللAم نللم نالل1 ام 9إ 0&تف نم +)?= ام Q>ي ديد>تلا نإ a _!ق&ف اي-O* 0)ع Tيق8, <اما( ا?* 0ي)4ا* نم +)ي= ام Q>ي ."#$اف
g@اللمر2لا nللكHت8ا, gJارللعVا n?)لل# نلليح نيم)سم ا!8ا1 Nا&لا ن' ا8دمتعا, gNايقلا اM4 ا&يmل' !)ف <اHبا2dV ا45 نكمي
^لل?8 يللف ني&للسلا @ارلل3ع \رmتللس8 ن' Q*!لل g0للماع 0يل,Eللسم لللا مك2ل مH)يXD( ن', g\!ق2لا nDيh, g_ا!مVا n?Hت8ا,
<اسفلا يف اسمm&م نا1 +)1 Wمت>ملا نV g0ماDلا ن2ملا نم دس&ي 9 اباب ا&2تفل, g0&تفملا
نللم QصتIا ام 5 نع S5ا?ع n8ا1, <ملاAم)ل ا5 •ي5اتلا ا4ام# 0ي)مع +&ع لا يh5 OيODلا د?ع نب رمع ني&مEملا ريم' Rر*'
نللب رمع .ام$ا 'دب ام1, g+&م ل=iب ىhر8 ن' 9, :ل; نم رث1V cمX8 ن' ا&ب نس2ي ام +)Dل, <+)?= 0hاDلا 0يك)ملا دHع يف _ا!م'
0للقثلا الل&)?= 0للم)Aلا لت= د=, 9 Zي1 <QD3لا نيع يف 0فافl 0ي1!)سلا, 0يلاملا لا د&* 0لاح ن!ك( ن' Q>ي g+)4', +سف&ب OيODلا د?ع
ا!بM1 ام _!Xل
ˆ ‘ 0للي&?لا 0لليحا8 نللمف <0u,5!ملا SOH*Vا نع اب!)#', 0ي&ب Z)تK( SOH*' ىلإ لا عرl Mيف&( رم' ل1!ي ن' Q>ي a 0يم"#ا SOH*'
a ىلإ /ا6قلا مسقي
b † 0لماع نليب @ام!لصKلا نلع 0لل?(رتملا ايال6قلا يف لصفلا يف 0D#ا, @ايح"d ملاAملا يXDي يم"#إ .اA8 !4, a ملاAملا
!لل4 اللم1 Wيرلل# Mلليف&(, g0Dلل#ا, @ايح"للd <.اك2لا 0?=ارم, gني&قتلا, .اDلا B2لا يف رA&لا, gS5ا$ا, مك2لا SOH*', QD3لا
ال4ر?تDي يتللا SرXلسملا ىل)ع دلمتDي 9 /ال6= !ل4, g+عا!8iللب يم"لل#$ا /ال6قلا !لل4, g+عا!8iب يم"#$ا /ا6قلا يف نi3لا
@9ال>م ملDي اMل4 ملالAملا( /ال6= <نيمdاKتملا, يhاقلا 0م; ى)ع دمتDي ام 5دقب gFاص8Yل 0يفا1 08امh يDhرلا /ا6قلا
يم"لل#$ا /الل6قلا 0لل)كي4 Sاعإ نإ <رصDلا |"Xdا :ل; FرDي ام1 g0ي55!ت#دلا 0فرmلا, g0ماDلا 0باي&لا, g75ا$ا /ا6قلا
0يم"ل#$ا لل1ايHلا يلXD( 0لي!بر( 0لمHم ني2لالصلا ني&مEلملا _ال*رلا Z&d ‹يصK( نإ, gميA&تلا +*, ريm( 0ي5اإ 0مHم
."لل#Yل م45!للص( _الل*رب 9, g0لل&تفلا nلل2( +ي)ع !4 ام ى)ع .اA&لا, 0يم"#$ا 0Dير3لا Bي?X( نكمي ام, gايم"#إ ا8!م6م
<0&تفلا يف}!م .!مع يف oدHD8 ام R!تسم ى)ع لا Wم مH=دd, لا مك2ب مHماOتلا,
0يح"للd <ر?للي ن' للل?= ديد2لا eرh, gGرD( ن' ل?= _ا!حVا مي!ق( +8il نم gWيرسلا /ا6ق)ل يم"#ا .اA8 ي4, a 0?س2لا † e
رلمVا @ايح"لd الH8إ <@"مالDملا, \ا!ل#Vا 0ل?=ارم, <ع5ال3لا, N5ادلملا, د*السملا :لل; يف امب g.اDلا j!)سلا 0?=ارم 0?س2لا
لللباقي <+)ماللكب QDل3لا +للب .اليقلا ىلل)ع ا4دعالسي ي&يدلا Q*ا!لا اM4 Q)d ي4 0?س2لاف <لا رم' ام1 رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب
g0للي&مVا 0Cرلل3لا, g\"`Vا 0Cرلل3لا, g\"`Vا 0Cرللl, g0ي-الل6قلا 0Cرلل3لا .اللA8 رللصDلا 0للمA8' يللف اللي-O* 0يللس2لا .اللA8
@ايح"للd اللH8إ <يلل(wا ا4Mلليف&(, g.اللكحVا 5ادللdإ, g@اللفلاKملا [?h 0?س2لا @ايح"d <S!lرلا 0ب5ا2م م1ا2م, g0ياصت=9ا,
/اللي!=xل 9إ للل1!( "ف <ناللمي$ا B-اللقح مH=اللمع' يف ن!3يDي 9 نمم اHي)ع ن!م-اقلا نا1 نإ 7!X)سلا eا45$ا eاب cتف( ن' نكمي
<ناX)سلا +يmXي 9 نمم /ا&مVا
نللكي مللل gمH="C, gمHت2ك8', gمH(ايا&*, gNا&لا @ام!ص` يف يم"#$ا /ا6قلاف <oريI, ي-ا&*, 75ا>( نم a .اDلا /ا6قلا † G
Fا&•تلل#ا SرXسم نكل <+&م ايعرl W8ام 9 ;إ ‹يصKتلا نكمي, <oريmل ر`q, @ام!صKلا نم Z&صلا اMHل Jا= ‹يصK( FرDي
5!للم' g@ار?للتKملا €-ات8, gنيما2ملاب, g0يعر3لا ريI @ا?u$ا ل-ا#!ب 08اDت#9ا 0يفي1, g@اDفارملا, g@9,ادملا /ار*إ, g.اكحVا
Sدللعاقلا oMلل4 ىللXD( <™رللك8' نم ى)ع نيميلا, ىعا نم ى)ع 0•ي?لا ن'˜ @اDفارم)ل 7!?&لا Nا#Vاف <اHيف رA&لا Q>ي ا&ي)ع 0-5اC
<0يلل6قلا نللم رلل`wا رXلل3لا gSرلل`wا eاللقع نللم, لا نم +ف!`, gنمEملا 0مMل jرت(, اHقح gيقX&ملا @ا?u$ا, gر4اAلا 7ر2ت)ل
75!لصلا BلX&ملا eالسح 9إ Qلس2( 9 يتللا 0لياملا 0فس)فلا ى)ع 0ي)4ا>لا 0مA8' 0يق?1 T#Eملا يDh!لا /ا6قلا +فرDي 9 اM4,
<:ل; ى)ع ناي&?م +(رXسم, يDh!لا ن!8اقلا ل1, <Sر`wا رك&(, g0ي!ي8دلا 0Dف&ملا,
Š ‘ Fالص8إ +ل&كمي 9 gBل2لا يلف اعا>لl الHيO8 ملالAملا يلhا= نال1 المHمف <0Dيرل3لا Mليف&( يف j5ا3يل +تيبر(, a QD3لا –اقيإ
gQ8ا!>لا ل1 نم [m6( 9, gR!ك3لا ى)ع رس>( 9, g!ك3( 9 g0يMKتسملا 0يعرلا Z=!م نيم!)Aملا Z=!م يقب نإ .!)Aملا
/الل6قلا, <5!للمVا الليا?` نع 0ل,ODم 0ي2X# 0?=ارم 0ماDلا 015ا3ملا ن,دب 0?س2لا, <م)Aلا +*, يف 0يل,Eسملا 0?4 QH( 9,
ن,دللب \ا5,Vا 0للي5,, نAلا /ا!4 يف ىق?ي .!)Aملا Sد>&ل مHعار#إ, \!ق2لاب Nا&لا Fارتعا, د4ا3لا 0لادع ى)ع م-اقلا .اDلا
<015ا3ملا :)(
0للحا5 يم"لل#$ا يللhاقلا _دللع ن!كيل, <نامي$ا Sايح اHيف Bث?&(, gنامي$ا ي8اDم N!ف&لا يف €6&( ن' يm?&ي ايح ا4Lا6= ن!كيل
Sدللما` 0•يب يللف <+للd"Kت#ا, +?)C ى)ع .اDلا 7'رلا +&يDي, g+ي)ع yر2ي, g+قح Bح 7; ل1 FرDي ن' Q>ي gF!لiملا م)Aلا نم
9 gS!lرلا, 5,Oلا, gلماDتلا ^I, gم1ا2لا 0يd!صل, gر?كتسملا /"Dت#ا ل?= املاC Wمت>م يف, </ايlVا ر4ا!} :ير2( ديفي 9
Sدلليد* Sا5إ, gSدلليد* |,5 0للمVا @اللق?C للل1 يللف 7رللس( ىتللح g_دDلا +يقفلا يhاقلا, gيم"#$ا .اA&لا, gيعر3لا ن!8اقلا ديفي
<0dاKلا, 0ماDلا @ايل,Eسملا oا>( ي)مع, 0ي#اي# Z=!م, gSديد* 0ي&4;,
• ‘ ."لل#$ا يللف z?8 ام)1, <0&مOم اف&ع, "1ا!(, ا?صD( +فd!ب ."#$ا ى)ع 0)م2لا <لا عر3ب ~اOتع$ا, 0ي)4ا>لا نع Oيمتلا
يلل8اOلا مل*ري, \5اللسلا دللي WللXقي 7Mلللا ."#$ا nD8, g0)م2لا @رDت#ا gناريإ يف لا /اl نإ 015ا?ملا 0م!قلا oMH1 gzبا8
gن,اللDتلا, gS5ا>تلا, g0يل,دلا 0Cر3لا, gناس8$ا \!قح لقح يف 0يملاع 0ي8!8ا= [با,5 يل,دلا W=ا!لاب ا&Xبريل +8إ, <0ي3ح!لاب
يللh5Vا BللX&ملا ن!للمك2ي, g0يDللh, ني8ا!قب ن!مك2ي J5Vا يف نم رث1' g:ل; ىلإ ام, gاصت=9ا, gلي!متلا, g0#ايسلا,
الل&ي)ع, <مH8!8الل=, مH*;!للم8 !سيل g0لاDف Sريث1 ي4, gمH)-ا#, لكب ن!Xm6ي لب دق&لاب ن!فتكي 9 مu g."#$ا 0Dيرl مHف يف
امدلل&ع, g."لل#Yل +*!ملا 7!&Dملا, يس2لا eا45$ا n2( لا عرl نم رف} 0م"= نع _~ا&ت8 9', gلا يف Nا&لا ى3K8 9'
!لسيل gل-ال#!لا للكب, g@الh,افملا, g0ليل,دلا للفا2ملا يلف دل4ا>( ن' Q>ي gاH)`ا لا عرl ميق(, g."#$ا 5اX=' 5ر2ت(
<Nا&لا W-ارl ى)ع لا عرl
0لي8اOلا, يل8اOلا مل*5, gيلل8اOلا, eارلل3لا دل)*, \5السلا دلي WلX= !لل4 مل!ل# +للي)ع للا ى)لd دلم2م ى)ع _O8' 7Mلا B2لا gمD8
/الل6= !لل4, <oMلليف&( \رللC, +ل!لd' +للل ليللd' /ال6= ا8Lال6=, <.اكحVا نم +ي?8 ىلإ +ب ل*, Oع لا ىح,' ام ل1, gني&ص2ملا
0عافلل3لا للل?قي 9, <+لل&ع ىللH&ي لللب g0>2ب يما2ملا ن2ل دمتDي 9 gOيمتم g/ا6= <0ي8!ي)با&لا SرXسملا ECا?( ل?قي 9 Wير#, .5اd
Bل2ب Tلمي ن' ن, g0ليرفلا 0لير2لا نمل6ي /ال6= <الHل 0لل,دلا Tلي-5 _الXبإ, .الكحVا zلق8 مH8!8ا= ل?قي 9 ام1 لا ,دح يف
رللقي, ي)ماللDتلا, يعاللمت*9ا .دقتلا نم6ي <ناX)سلا S!قب ى&كسلا, ي2صلا, يمي)Dتلا, ي#ايسلا, يlاDملا نمVا نم6ي <0عام>لا
<+تمارd, oMيف&( 0عرسب ا4رقي, اH&م6ي ام1 .اع /ا6=—0?سح — ملاAم’ +تيل!م3ب Nا&لا نيب _دDلا
مللك2ي يتلللا لا ,دح ام <يHل$ا ا45دصم نم 9إ gSر`wا, اي8دلا ري`, .دقتلا, نمVا, 0ير2)ل اH8امh, g."#$ا 0Dيرl Oيم( ام,
Wللم لماDتلا, @اي&لا, g_!قDلا, e!)قلا مك2( ن' Q>ي يتلا لا ,دح Wم لماكتم /O* 9إ اي8دلا Sاي2لا ر4ا!} يف ا4ا6تقمب /ا6قلا
0Dيرلل3لا مللكح :للف&ي 9, <Sرلل`wا, 5ادلللا يف +ت&*, +(اhرم /اmتبا, gلا /اق)ل اادDت#ا g0&مEملا, نمEملا ا4اعري, gل*, Oع لا
مللي)Dتلا يللف g/الل6قلا, مللك2لا يف gيA&تلا, 0يبرتلا يف اHقي?X( ناديم <0يعامت*9ا, 0يرفلا Sاي2لا نم 0ي-O* 7' نع ا&Cاب, ار4ا}
g+لل&ع عافدلللا ا&?*ا!ف gم2ت=ا 7Mلا اHق)Dم ."#$ا 5ا, gاHحرسم لا J5' <اصت=9ا, S5ا$ا يف g0Cر3لا, ^ي>لا يف g02صلا,
<+-ا&ب Sاعإ ا&?*ا!ف .د4 7Mلا اH&صح,
jرتلل8 مللu <_!للصفلا oMلل4 ريI يف ع!h!ملا يف SرA8 لا /اl نإ ا&ل, </ا6قلا _"قت#ا S5,رh, [)سلا لصف نع ا&4 ‚د2ت8 نل
<0لبر>تلا :ل2م ى)ع دlري, gمك2لا يف ا&(ايل,Eسم 5!Xتب 5!Xتي +1رت8 < 0م!قلا @ا!X` Wم 0م/"ملا !28 !XKي 75!ت#دلا ا&Hقف
اMلل4 يلف B?للسملا رلليA&تلا, gWل#ا, _ال>ملاف رللXقل رلX= نلم Zلل)تK( د= gيم"#$ا مك2لا ىلإ _اقت89ا لحارم, g0م!قلا 5!d نpف
<يفكي 9 _ا>ملانيم-سملا نع وف·لاو -ا-دلا ن-ح : ,و-سلاو ة-لا-لا ةب·~لا
a اHيف 7!Hلا لا د&* Rافتي ن' Q>ي 0u"u BلاOم
b ‘ gي8الثلا, <نلتفلا نالم~ نيم)لسملا لللتق8 9' الل8رم' ال&8' امHل,' a ني??سل ي#ايسلا _ايتI9ا Qيلا#' Q&>ت8 S!قلا ادعإ 0)حرم يف
ىلللإ i>)( يتلا ا4دح, ي4 gWمت>ملا يف نكمتلا, عا&=$اب 5اصت89ا نع SO*اDلا gQD3لا نع 0يبرmلا ايا6قلا ن' gي#اي# !4,
<0حاسلا يف ا&ت?ي4 Jرف8, ا&سف8' نع Wفد8 لب gا&م*!4 ا;إ نيكتس8 ن' اM4 ي&Dي 9 <_ايتI9ا, eا45$ا Qيلا#'
f ‘ BيرC نع مك2لا ىلإ لص&ل 0ي#ايسلا 0سفا&ملا eا!ب' ا&ل cتف( مل نإ لCا?لا J!ق8 gع5ا3لا ىلإ QD3لا Wم _O&8 0م!قلا /ا&u'
R!ل= _OللعVا QDل3لا +لل*ا, ]ليح gG;!للم&لا نارليإ يللف نيم)لسملا 0للم!= nXع' د=, <+ماكح 5ايت`ا يف +قح QD3لا 0#5امم
اHلل3يDي يتلللا لللثم v,رللl nللDمت*ا ا;إ نللكل <لCا?لا B4~, B2لا رصت8ا ىتح g0ي5اDلا 5,دصلاب +(اباب, +Dفادم, @!IاXلا
<Q*ا, |"سلا لم2ف نيم)سملا ا!ب5اح, gي)dVا م4رف1 .اك2لا ن)ع' ]ي2ب gاي5!# يف ن!&مEملا
… ‘ !للفDلا نللم يللm?&ي اللمب 0لل&تفلا يللhام ن!>لاللDي لب g/امدلا 0=ا5إ eاب لا د&* cتفي 9 gملاAملا 5, 0يفصتلا /ا&u', 0م!قلا دDب
:لMللب رتللسف ™• /اللق)Xلا مت8iللف ا!لل?4;ا˜ a _ا= نيح اH)4' |ر#, 0كم cتف نيح م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رب /ادت=ا gلما3لا
.اللقم /الل&u' ^للير= 5اف1 دي ى)ع +با2d' اH=ا;, م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا اH=ا; يتلا @"ي!لا, ركملا, R;Vا ل1 ميركلا !فDلا
Qلل>ي </ادHلل3لا ديلل# SOللمح للل(ا= نللع م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd o!فDب :ي4ا8 :ل; دDب /امدلا, e,ر2لا ل1, g0كم يف نيم)سملا
نلكمي ملالAم 9إ +ل)?= ام 0)ت2ملا Qdا&ملا, g0ب!صmملا يhا5Vا, gSOت?ملا _ا!مVا نم ا45 نكمي ملاAم 9إ +)?= ام ."#$ا
نللم Tلليل, <S!للlرلاب 0للم!ك2ملا ايالل6قلا, g0يب!س2ملاب 0)ت2ملا Qdا&ملا, g0ب!صmملا يhا5Vا, gSOت?ملا _ا!مVا نم ا45
ىلل)ع |!للتفم 0ب!تلا eاب, <ني*رHم, gنيف}!م, gنيي#اي# نم اسفلا 08د# 0ماDلا 0حاسلا نم رXي ن' !فD)ل ايفا&م 9, Z&Dلا
<_اح ل1
Rرلل8 ا8'دللب دلل=, <نيم)للسملا /اللم نللق2ب +ل!لل#5, لللا رم' امل gا4دDب, 0م!قلا /ا&u' /امدلا :ف# Q&>(, g_ايتI9ا نع Zكلا [باh
الل2ل$ا ىلللإ ن!للتمي مللH8' S!للقب ن!للف&ي, gن!م)للسم مللH8' ن,د1Eي ا,M`' نيدلاب مHفافKت#اب ن,رH>ي TمVاب ا!8ا1 نم ن' ل دم2لا,
+ق2تللسي اللمف gمH8,اللD(, نيم)للسملا /اقل نع نwا ل?= B-اDلا !4 0ي1ارتl9ا, ."#$ا مHف ى)ع F"Kلا نا1 ن•ل, • ا?حرم اي <0)صب
رصت&ي نwا <Z&Dلا Tيل, م4افت)ل N!)>لا !4 9!#5, اي?8 م)#, +ي)ع لا ى)d دم2مب, ا&ي ."#$اب, اب5 لاب ىhري نم ل1 ا&م
• Q-ا( لكب ا?حرم, geاM* ."#$ا +*!ف <."#$ا
ىلل)ع رلليك&لا P)mي, gادمDتم ا&مEم لت= نم 5ا&لا يف !)Kلاب دع!تي, g@اقي!ملا نم Bح ريmب اHكف# لD>ي, g/امدلا نق2ب رمiي ا&&ي
دلل)* ىلل)ع, gQيMللDتلا, ملل)Aلا يللف 015الل3ملا ىلل)ع, g+ب ىhرلا, نيم)سملا لت= يف 015ا3ملا ى)ع, g5ا2ت89ا ى)ع, gد4اDملا لت=
رمiللي, gااللسف J5Vا يللف ىDللسي, g0ي?صDلا @ارD8 د=!ي نم ى)ع Sد3لاب ا&&ي رمiي, <لا 9إ +لإ 9 _ا= نم لت= ى)ع, gنيم)سملا
نيم)للسملا @ا5!ع رتسب رمiي, <,د2ملا 0ي8اس8$ امارتحا ,د2لا يف +*!لا eرh نع ىH&ي, g+تيا;إ .دع, ني>سلا 0مار1 ري=!تب
<ا&م)} نمع !فD8 ن' ا&يلإ Q?2ي, </امد)ل ا&قح @اH?3لاب ,د2لا /5دب, gمH(ارثع,
<."#$ا ل} n2( B?Xي ا8!8ا= م*رت( ن' Q>ي ام1 <Sديقع, ا5!Dl, 0يرف ا="`' ن!ك( ن' Q>ي رما,Vا oM4 ل1
ىلل)ع n)`˜ a _ا= +&ع لا يh5 Sرير4 يب' نع دD# نبا R,5 <+ب ل نيد8 ني نتفلا /ا&u' 0)ي#, لكب نيم)سملا /ام نع Zكلا
• Sرللير4 e' اي a _اقف <‘eر6لا يف 0Dل’ • eر6ما eاC a ني&مEملا ريم' اي a n)قف ‘o!)تقيل Sاm?لا oرdاح .!ي’ 5ادلا .!ي نامثع
ملل, nلD*رف • الDيم* Nال&لا nلل)ت= الم8iكف ادحا, "*5 n)ت= نإ :8إ لا !ف a _ا= •9 a n)= •U 7ايإ, اDيم* Nا&لا لتق( ن' jرسي'
<™ل(ا='
ن' Sرللكب يللب' نللع اللم4ريI, م)سم, 75اK?لا, دمح' 0م-Vا oا,5 7Mلا cي2صلا ]يد2لا يف 5ا!لا ديد3لا ديع!لا نم اف!` +)1 اM4
اللي لللي= • 5الل&لا يللف _!للتقملا, للل(اقلاف g+?حاللd ام4دللح' n)قف gامHيفيسب نام)سملا ىقتلا ا;إ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
<™+?حاd لت= ى)ع اصيرح نا1 +8إ a _ا= U _!تقملا _اب امف gل(اقلا اM4 • لا _!#5
ن' +لiلس8 <ا5دلل=, /ال6= oدلح, للل !ل4, <ني&مEلم)ل, +ل!#رل, ل مك2لا ن!كي .!ي 0يعام* 0)ص` /امدلا يف ع5!لا ن!كي ن' Q>ي
<BلاOملا ا&?&>ي
,ارسVاو ,اس-لا €فح : ,و-سلاو ة·بارلا ةب·~لا
لللمDلا e!)لل#' ليكلل3تل 02لسف ."لل#$ا يف, اHXh9ا SiC, n2( 0dا` U ارH* ,' ار# ا&)مع ن!كي ل4 a |ا2لpب _اEسلا |رXي
g0للDفادملا Zل=!م 7!ل?&لا Zل=!ملا نيب, g,دDلا ^Xب اHب يقتي 0م)1 _!قي ن' نامي$اب ن•مXم +)?=, oر1' نمل 0ص`رلا نيب |,ارت(
0للDي?C, 0لل)حرم)ل Qلل#ا&ملا FرللAلا يللف e!لل)Xملا e!)لل#Vا 5دللق( ن' 0لليرX= 0عام* لكل, <ديد3لا 5اM8$ا, gR;Vا ى)ع ر?صلا,
<لمDلا
5!مVا ىل!تي نم ى)ع yا` دHع M`E8 ."#$ا مك2لا n2(, <0ما( 08ايd ناص( 5ار#' لا د&>ل ن!كي ن' دب 9 @9ا2لا ل1 يف,
<ارك&م ابرس( ا&(اDمت>م ىلإ eرستم ,دDلا, g0)ت2م ا&h5', g0H*ا!م يف ن2&ف نيم)سملا 5ار#' ن!صي ن' 0ماDلا
08ايللd ىلل)ع ن!للبري, <0للتيملا ل1' نم م45!ف8 g5,Oلا, gناتH?لا, g0?يmلا, g0ميم&لا نم 5!ف&لا ى)ع gQD3لا يبري, gلا د&* يبري
0للح5ا>لا @اللم)كلا _امDتلل#ا نللع ZللفDتلا ى)ع, g^2فلا, نD)لا, eا?سلا @ااع M?8 ى)ع, gاH&ع عافدلا ى)ع, gنيم)سملا Jارع'
9 +للل S5!للع ىل)ع nللD)Cا ,' j5الل3ت#ا نم 5ار#' Pفح ى)ع, gTي)>لا ن, ني&uا نيب ي*ا&تلا .دع ى)ع, gنا!ي2لا Bح يف ىتح
نالل1 د=, <م4دh jا2ي ام ن!م)سملا FرDيل g0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب 0dا` نع Zير3لا عر3لا ىH&ي, <نيم)سملا 02)صم Tم(
<مH&ع نيم)سملا 5!م' 0يمD(, gم45!م' Z31 يف ZيXل e!)#', ,دDلا ى)ع ن!يع م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#رل
ر-ف-لاو •م~لا : ,و-سلاو ةس-ا=لا ةب·~لا
<™oدي, +8اسل نم ن!م)سملا م)# نم˜ a _ا= ل6ف' نيم)سملا 7' • لا _!#5 اي a _ا= ى#!م يب' نع ي-اس&لا, ناKي3لا R,5
<@اللمHملا يلف ر?للصلا نلع اO*اللع g"2&م ارلص&ع 9إ 5الuرثلا دل>( "ف <+لسف8 +X?لh ى)ع ل-9دلا م4' نم +8اسل نمEملا j"تما
7'رلللا Qلي)ق(, رللكفتلا, 0لف` ."كلا ىلللإ عارلل#$ا <Bللمع nمللصلا, 0ي2Xلل# Sرuرثلللا <ركفتلا 0)ي6ف نع :ف&( 9 nمصلا 0)ي6ف,
<08ا~5
م4ر`الل&م ىلل)ع Nا&لا Qك( يتلا 0&سلVا د-اصح نم نيم)سملا 5Mح, <+ب رم', gnمصلا لي!C م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 نا1
g0•يX` نالس)لا 0لل~ <QKلصلا, QلXKلا نادليم يلف 5!لHAلا ىل)ع ع~ال&تلا, gTلا>ملا [mل نم د2)ل اب' ا&ل W6ي اM4, <5ا&لا يف
<+*ا68إ, نيم)سملا 5!م' يف 7'رلا ريبد(, gلا ر1; nمصلا Wم نا1 نإ امي# 9 g]يد2لا يف /ا* ام1 Sا?Dلا _,' nمصلا,
]للDب +للل cيت(, g7'رلا, 0م)كلاب رuiتسي 9, Wمسي R5!3لا Tلا>م يف 0Dفا8 015ا3م j5ا3ي ن' نمEملا cيت( ركفتلا, nمصلا Sاع
<Sر`wا ىلإ ا4رA8 +ي*!(, g+سف8 0?#ا2م, g+&Cاب يف ل*, Oع لا Sا*ا&مب Q)قلا Sايح
+للDم n*ر`, gام!ي +&ع لا يh5 eاXKلا نب رمع nDم# a _ا= +&ع لا يh5 T8' نع ام4ريI, دD# نبا, :لام .ام$ا R,5
<™•لا :&بMDيل ,' gلا نيقتتل لا, • ني&مEملا ريم'˜ a [-ا2لا F!* يف !4, 5اد>لا +&يب, ي&يب, g_!قي +تDمسف gاX-اح ل` ىتح
R;Vا لم2(, ر?صلا a ن!تسلا, 0#اسلا 0?D3لا
!ملل#, gSرللA&لا oاف(5ا, g0)ي2لا, 5دصلا 0Dسب 9ا*5 _ا*رلا ن!ك( ام8إ, <_امعVا ل-">ل 9, 0ي)Dلا 0مH)ل Wست( 9 0قي6لا عا?Xلا
نللم Wلل#,', ارللي` /اللXع دللح' يللXع' ام a ديD# يب' نع ام4ريI, ناKي3لا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= <Sركفلا
<™ر?صلا
للل Qلل6mلا اللم' <Tللف&)ل Qلل6mلا ىلل)ع +ث2تسي /رملا ري`ا&م يف •ف&ي نيح ناXي3لا oرC, gPيmلا مA1 ى)ع S5دقلا ر?صلا _,',
g5M2لا يف ن,اHتلا, @افŸل JرDتلا Q&>(, geا?#Vا ;اK(ا Wم اHب .اتلا ىhرلا, g5اد=Vا, اي"?لا ى)ع ر?صلا مu <e!)Xملا !Hف
/اMKتلل#9ا a 0لل&ي)لا 0•يHلا Qلل)Xي 9 +لل&كل g_اح ل1 ى)ع 0يفاDلا لا _iسي نمEملا, <S!`$ا, e5ا=Vا, 9,Vا @!م ى)ع ر?صلا مu
<لسكلا,
_-=لا ةمح,و ç-=لاو -ا-Vاو _-رلا : ,و-سلاو ة·باسلا ةب·~لا
رللمVا يللف Bللفرلا Q2ي Bيف5 لا نإ˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= a nلا= اH&ع لا يh5 03-اع ا&م' نع ناKي3لا R,5
<نيم)سم)ل .اDلا رمVا, yاKلا /ا!# ™+)1
Qلل2ي Bلليف5 لا نإ a +ل Rر`' 0يا,5 يف, ™+8اl 9إ /يl نم عO&ي 9, <+8ا~ 9إ /يl يف ن!كي 9 Bفرلا نإ a م)سمل 0يا,5 يف,
<Z&Dلا, Bفرلا نيب لباق( ري`Vا ]يد2لا يف, <™Z&Dلا ى)ع يXDي 9 ام Bفرلا ى)ع يXDي, gBفرلا
."لل#$ا مللك2ل \اتلل3م, g0للب!تلا eا!للب' cتفي 9 عا, gنيم)سملا رفكي +يقف Z&ع +)باقي Bف5 اMHف gري3?تلا, ريسيتلاب نيدلا يف ا8رم'
<محر( 9 اب!)=, gا&)صم اق?#, gاق8اح اH*, o5!صي, o5!صتي
gBل)Kلا ى)ع +تقفl, g+)م2(, oر?d, g+(ا8', gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 م)ح 0)ثم' يف رA&لا مي)Dتلا, 0يبرتلا Q)d نم ن!كي
يللف, <ريللسDتلا, ديدلل3تلا, TباللDلا +*!لاللب مHيلإ ا&مدق( نإ gNا&لا ا&ل cتف&ي نل, gNا&لا Wس8 نل ا&8pف <Rدت2ي ا*;!م8 ا&ل :ل; ن!كيل
عالل?Xلا 7,; ىلل)ع +لل)مح, gمللHب +*5د(, gمH&ي Nا&لا مي)D( يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Bفرل 0Dيف5 0)ثم' SرHXملا Sريسلا
الل&ي)ع نلليDتي نيح _اقت89ا Sرتف يف j!)سلا G;!م8 ا&يXDي نيقفا&ملاب ىتح +قف5, م)#, +ي)ع لا ى)d +م)ح نإ <+قفلا ي)ي)=, 0&3Kلا
<يق)` [باh ل1 نم 5ر2تلا ا!فل' .ا!=V ."#$ا Q?28 ن'
Sرلل>Hلا دللDب, gG5دللتب ي)4ا>لا Wمت>ملا نع اOيم(, gG5دتب ."#$ 0ي)4ا* نم ن!م)سملا Gر`, gG5دتب 0يم"#$ا 0Dير3لا nلO8
رلمع ملH&م, gن!م)لسملا Pللفتحا Zللي1 رلA8ا <G5دللتب للصح 0للي)4ا>لا _اليح WلX= ىتللح, gG5دللتب نييم"#إ 0ل,, اDمت>م ا!ما='
<™رفا!كلا مصDب ا!كسم( 9,˜ a ىلاD( لا _!= _O8 نيح 0ي?يد2لا c)d ىتح @ا1ر3ملا مH*ا,~iب
<Sا8' gم)ح gBف5
0لل)حرملا يلف ال&8' نلم ."لل#$ا /اليع' zDب +ل!قي ام لثم g_!ق8 "ف gل دم2لا, nم( ا&ي)ع لا 0مD8 gلم1 ا&&ي gnلO8 لا 0Dيرl
."لل#$ا ل-ال6ف نللم 0)يلل6ف 9, 0&ل# 9, Jرلف يلف ‹`رتلي نللمم لل دللم2لا, ا&للسل, 9 <.ايd 9, S"d ا&ي)ع Q>ي 9 0يكملا
لللي!2تلا Tلليل <e~9 0برللh مللتي نللل +(اي!تللسم للل1 يللف Wللمت>ملا ىلل)ع ي8اللمي$ا j!)لسلا Sايلل# ن' دللصق8 ام8إ <+&&#, +6-ارف,
<S5ر?لا /ايق(Vا ل`ديل ن!مر>ملا GرKي, g5!كي Wh!يل 5!كي +Dم Wفري احرسم يم"#$ا
5!لل8 !لل4, ."لل#$ا ىللإ G,رKلا, gنيب ."} ي4, 0ي)4ا>لا 0)ياOم n8ا1, gام!صDم اديEم 9!#5 م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م نا1
مللتDم ^لل?I يل4, 0لل&تف نللم دلليد>تلا اللم' <02لhا, ,دللح +ل "dاف ارم' g[سقلاب م-اقلا ىفXصملا 5!6ح, يح!لا _,O&ب gWCا#
Sاللي2لا, اللصت=9ا, 0لل#ايسلا, Wللمت>ملا, رللف)ل 0?للس&لاب +للي&Dي ام jا5إ يف ن!(,افتي, g+مHف يف Nا&لا Z)تKي ."#ا ىلإ gzماI
nللفت8ا, gيح!لللا WللXق8ا دلل=, اميلل# 9 Oفقلا ى)ع nباثلا ريسلا, رسكلا ى)ع /ا&?لا ا8رuq نإ gا*5د(, اقف5 Q)Xي \اl رمiف g0يم!يلا
<Q8ا* ل1 نم QXKلا مAع, g0مصDلا
ملل نإ g0با2لصلا Sاللي2ب 0للمVا ا,ر1Mلي ن' يلm?&ي <اD)Xتف "متكم ا1!)# نكي مل نإ g0&سلا, eاتكلا ا!)ثمي ن' يm?&ي لا د&* ن' ى)ع
<Sا;ا2مف اي)1 نكي
¿~و-لا : ,و-سلاو ةن-ا-لا ةب·~لا
/ادHلل3لا, نيقيدللصلا, ني•ي?لل&لا نللم لا /ايل,V مH(ااDم, J5Vا يف م4اسفإ, م&H* يف م4ريصم ا&ل Zd,, gنير?كتسملا لا .;
<ني2لاصلا,
gنير?كتللسملا 0للق?C @دللح!( دللقف gSدللحا, 0للير= 0للباثمب ملاللDلا c?للd' دلل=, .!لليلا ام' <لCا?لا Sاع ن!ق#افلا ا4!فرتم 0ير= لكل نا1
<.!)Aملا Sرص8, g.,ر2ملا Fاص8إ, g+ميرك(, ناس8$ا رير2( @ا!ع eر2ل اHتX` @دح,,
0يل!م3لا SرA&لا يXDي 9 gGات8$ا .اA8 5!X( Qسح م4رA8 يف jر2تملا gيق?Xلا عارصلا 0يلد* ى)ع ي&?ملا يس15املا لي)2تلا,
\"`Vا لللماDل 7دللتHي 9, g0ير3?لا @اDمت>ملا Sاي2ل 7املا Q8ا>لا 9إ 5ا?تع9ا نيDب M`iي 9 +8V gJ5Vا يف 5ا?كت#9ا 0ي6قل
+للمر2ي, gنللمVا, _دللDلا, 0للير2لا يللف يللHل$ا +قح, g0يرXفلا +تمار1 ناس8$ا يس&ي ام لكب 0ياملا 0يق?Xلا cلاصملا /اقل, نيدلا,
<اH&م
Wيلل#!( لللا دلل&* 0لليبر( نمللh نم ن!كي ن' احا2لإ c)( نكل <ا4رصع @اف, @ر?=', n(ام د=, @اي*!ل!ي$ا ^?8 يف ا&ل 0*اح 9
مللH8' لللا دلل&* مللHفيل <م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd +ل!لل#5 oا!تللسم يف ."#$ا Wف5 ىلإ 0مHلا ]Dب, <0يKي5اتلا ملاDلا 01رح ىلإ SرA&لا
رليقفتلا, g0ليريفكتلا, 0ليفاقثلا, 0يل#ايسلا, 0يالصت=9ا الH&م /ا!# g+?-اصم, +8ا!ع', 5ا?كت#9ا نم 0فD6تسملا 0ي8اس8$ا ا,5ر2م
<ريكفت)ل 0>يت8, 0)ي#,
nD&للd يتلللا Sر?كتللسملا 0للي8ا8Vا ىل)ع /الل6قلا نللكمي oدللح, ."#$اب gم)Aلا, 5ا?كت#9ا رفكلا Wم, g_دDلا, Whا!تلا ."#$ا Wمف
.اللA&لاب 9 gلللا مللك2ل م)للستس(, eMللHت(, 0للي8ا8Vا e5الل2( ن' نكمي لا ر1Mب Tف&لا 0ي1O(, لاب نامي$اب <Qي•كلا يلام#'رلا .اA&لا
اللصت=9ا عالل6`إ, gل1ايHلا رييm( 0>يت8 ناس8$ا نم 0)mتسملا Sرuiتسملا Sر?كتسملا 0ي8ا8Vا eا4Mب م)2ي 7Mلا يع!ي3لا ي1ارتl9ا
<0ل,دلا +ي*!تل
0للفيOملا +يhام /اي)ع نم _,O&)ل Sري?1 0ق3م 5ا!لا د>ي د= <Whا!تلا 0)ي6فب لا د&* ى)2تي ن' Q>ي ."#$ا R!تسم ى)ع ن!ك&ل
g“الل3عVا يللف ن1اللسلا g.,رلل2ملا gZD6تسملا QD3لا يف Gامد8"ل 0ب!Dd 0عام* لا د&* د>ي د=, <0ي8امي$ا S!`Vا J5' ىلإ
QDلل3لا Wللف(ريل g\5ا!للفلا Qي5Mلل( ى)ع ا!)مDيف مك2لا ىلإ لا د&* لصي امثي5 Bفرلا نيDتي ا&4, jا&4 gJرملا, gلH>لا, gرقفلا,
<مHي)ع [)ستلا, نيم)سملا 5اقتحا, gريM?تلا, Fرتلا GرHب نم ن,ر?كتسملا ا!لO&ي, 0مير1 0*5 ىلإ
نإ \اللف8 gWللhا!تلا B)` _اDتفا 7' gW&صتلا ن' ى)ع <."#$ا ريmب ~اOتع9ا اياقب, gQ>Dلا, ر?كلا B)` لا د&* Zd يف e5ا2ي
J5Vالف /الير?كلا نلم _,O&لا 0&ي8iمXلا ى&Dم, <e!)قلا oM4 ن•مX( لا ر1Mي, <0Aي)mلا Tف&لا QيMHتل 0=اd 0ل,ا2م يف ل`دي مل
<0)Hسلا 0ي!تسملا J5Vا ي4 0mل 0&•مXملا
0للم!قلا دللDب, <0للعام>لا يللف 0ي!لل6Dلا 0للي)49 ا6=ا8 :ل; لD>8 <ا&م دDب Tي)ف o!*!لا نم +*!ب 5ا?كت#9ا 02-ا5 +&م م3( نم لكف
<نيم)سملا 5!م' يل!( 0ي)4V ا6=ا8 +)D>8
رللAت&8 "ف g:ل; لثم ى)ع رف!تي 9 نيم)سملا نم ريث1 نا1 نإ, <@اي*اح, “ارف, nي?ب 5ا!لا –افتحا 5ا?كت#9ا, ر?كتلا نم Tيل
|"لل#, نكلل#, /اللس1, /اMللI نللم 7د&>)ل دب 9 <@امHم نم لا د&* +يلإ eد&ي ام لثمب Jرملا, ليH>تلا, ريقفتلا ايا2h .!قي ن'
<ل-ا#,,
g@اللي*ا2لا دللح .Oلل)ي ن' 5ا!لا ىلإ Q)X8 <\اف&لا @ا5امإ g5ا!لا ى)ع :ل; 5!H} ,' gFرتلا @ااع يف 5ارمت#9ا, ريM?تلا gمD8
ن!عدللي نيMلللا Wللم ر?للصلاب 9إ _الل&ي 9 لللا +*, نiب ري1Mتب <رسقب 9 QيIرتب <08ا4pب 9 ميركتب <+تي8ا8', +(ااع نم _O&ي, g_M?ي,
ملل4ار= يللف gمHتحايلل#, م4اللH* ايارلل#, g0لليم!يلا مH(ايح, gمHسلا>م يف ني&مEملا 0ماع م4, <+H*, ن,ديري ي3Dلا, Sادmلاب مHب5
<مH(!يب, م4د*اسم يف gمH8دم,
ىلل)ع Fرصيل 0يhرملا .!23لا Qي,Mتب 0&تفلا نع 0ف)Kملا 0يعامت*9ا @اق?Xلا €مدب نرتقي ن' Q>ي نيم)سملا 03يDم R!تسم Wف5
<نيرقفملا ني)H>ملا ىhرملا G"ع
ة·سا-لا ة-~=لا
-ا~--Vا
ةيبرت -ا~--Vا
<اصت=9ا 0)ص` ىلإ ل`د8 gاH)ما!ع 0ب5ا2م, \5ا!فلا Qي,M(, gQD3لا 03يDم R!تسم Wف5, gWhا!تلا 0?Dl نم
مHللسلا دللص=',˜ a _ا=, ™اصت=9ا +&م, go!28 @!28 7' oدص= @دص= _اقي gBيرXلا 0ماقت#ا دصقلا˜ a ي8اHفdVا QIارلا _ا=
<™eاd'
a ىلالD( +ل!ل= يلف [ل#!تلا1 g[ليرفتلا, vارلف$ا يفرC نيب !م2ملا [#!تلا ي&Dي نqرقلا يف, 7!?&لا ]يد2لا يف 5ا!لا اصت=9ا
™[س?لا ل1 اHXس?( 9, :ق&ع ىلإ 0ل!)mم jدي لD>( 9,˜
b
اللH>لا يف _!)2لا Fاص8' _!?= ي&Dي 9 !م2ملا [#!تلا اM4 ن' ديب <
ل-الل#!لاب, BلليرC eرلل=' نللم 0ياmلا, FدHلا Nامتلا ي&Dي لب g/ا!تل9ا ي&Dي 9, g+)ي?# يف SاH3لا, لا ىh5 !4, دصقلا {!)?ل
<Sرlا?م eر=Vا
ةيلا--و -و·-
08ا~رلا ل-ا6ف _!2ت( 9' يm?&ي, <ر?صلا, ]يرتلا, Tف&لا [?h ى)ع 0uا2لا نامي$ا QDl ‘SEتلا’ 0&ماثلا 0)صKلا يف ا&hرDت#ا
nللف)(, gن~!لللا ملليق( 0Dلل#اتلا 0)للصKلا oMHف <0مكح, ]ير( +8iب !م>)ل رير?(, g08اكت#ا, !D= ىلإ gريبدتلا يف ي8iتلا, gلمDلا يف
ن,دللdا= Qلل15 ني&مEللملا 0للعام*, نمEللملا ن' +)ي?# يف اH>لا 06يرف, لاب ري1Mتلاب ني&مEملا 0عام*, نمEملا م)Dيل دصقلا ىلإ
<اHل ا!ق)` ام, g0&4!ملا 0حارلا مHل يm?&( ام g0ياI ىلإ
gنيم!مMللم نلليفرC نيب اصت=9ا, .~ا2لا ي8iتلا Tيل اH>لا Q*ا, نع ا&#ا&K8ا, 0ي5ا62لا ا&تسك8, ا&تي-اثI يف +&م !ك38 7Mلا,
_!للم` يللف ن!لل3يDي ‘0لليفاع 9 /"ب ي4,’ 0D8اKلا 0يفاDلا 0حا5 ا!فل' .!= </ا&عرلا 0ي1ر2لا يف ,' !Dقلا, !1رلا يف FرXتلا لب
gNالل&لا, لللا يف 0?يرلا, لمVا 0?ي` ىلإ g0سك&لا, ل3فلا ىلإ _,E( ن,Oفقيف _ا>Dت#"ل مHتيلاثم مHDفد( امإ ن!يلاثم .!=, g0ميOHلا
<Sايح Sام, ممH)ل اOفاح G;!م&لا :ل; ن!كي ن' ن, gدي>ملا ."#$ا يhام Wم ن!3يDي gاHسف8 ى)ع مHتيلاثم 7!X&( امإ,
™مH8!لل)ي نيMلللا مللu gمHيف nثب 7Mلا نرقلا يتم' ري`˜ aم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= a _ا= Sرير4 يب' نع م)سم .ام$ا R,5
<™ا,دH3تسي ن' ل?= ن,دH3ي g08امسلا ن!?2ي .!= Z)Kي مu˜ a _ا= <9 .' ]لاثلا ر1;' م)ع' لا,
ىلللإ ريللسلاب لللا ىلللإ ريللسلا نللع \!D( eر3ملا, ل1iملا يف W#!( • ."ك)ل 0ع5اسم, ^يC, 0ف`, gاH>لا نع دDق(, لقث( 08ام#
<دص= اHب ‰)?ي 9, ري# اHDم ميقتسي 9 :لMل يعدي ن' ل?= دH3يل عرستملا 0ف`, </ا?عVا لم2(, اH>لا
: ~ر-لاو ر-فلا نيب
1
g/ار#$ا 29 .
لHللسي 9 يتلللا 0لل?قDلاب رللقفلا B-اللع نللكي مللل, gادلل?Dم لا ىلإ BيرXلا نا1 <Sا#ا!ملا, Fافكلا ى)ع ىل,Vا 0يدم2ملا 0?صDلا @i38
gاH)-الل#, eالليmل 7!قلاللب اي8دلللا 0لل&ي~ /ارللIإ نللكي مللل, <N!للف&لا يللف S!`Vا, 5اثي$ا, لا لي?# يف \اف8$ا اH* لdiتل اHما2ت=ا
g@!للملا g_اللتقلا g0للقف&لا gSرللص&لا gSرلل>Hلا gjرلل3لا _اي~ a ا=اl 0ي*5اKلا @ا?قDلا .ا2ت=ا نا1 <ممHلا 0Dف5, م-اODلا S!قل 0dا`,
دللH( 0لل)` 9, gTفالل&( 9, gدلل#ا2( 9 <e!لل)قلا nلل1~, @اللي&لا nباللXف gn2سم د= n8ا1 0يسف&لا B-ا!Dلا نكل <Sرمتسملا 0Xبارملا
<اقحVا €*Eي 03يDملا R!تسم يف @,اف( 9, gnيمملا رقفلاب
g\ا!ل#Vا, N!لف&لا, Qل!لقDلا @OلI, gاHDي&لd nD&لd 0لياملا S5ال62لا <@الX?ثملا, @ابرmملا محاOت( 08!تفملا ا&(اDمت>م يف
0للم' WيXتللس( Zلليكف <رلل`q Q8الل* نم Jرم, لH*, رف=, gQ8ا* نم ريM?(, Fار#إ <@اق?C 0مVا n)صف, gS!`Vا |,5 n)ت=,
WيXتللس( Zللي1 .' U +للقيق2( !28 jر2تلا WيXتس( ,' gاماع افد4 د2( ن' gJرملا, رقفلا, لH>لا @اX?ثمب Sدم>م 0ي?D3لا ا4دعا!=
يللف 0يم"لل#$ا SدلليقDلا 0للم,اقم 9!للل, ‘0للي)4ا>لا 5اللسي نللم’ ن!ي5اللسيلا +Kف&ي gيق?Xلا دق2لا |,5 مH&يب 7رسي ن!م,ر2ملا, :ل;
ناللمي$ا nللXmل, يللق?Xلا عارللصلا e!)لل#' ىلل)ع _دللDلاب 0لل?لاXملا nللمDل 0ي5اللسيلا @الل?لاXملا n2( 0&ماكلا ا2ل$ا S!عدل QD3لا
<+ت=رI',
ىلللإ S!لل=, Nاللم2ب ن!عدللي .!لليلا ملل4ار&ف g0للي8ام)Dلا 0للل,دلا 0للما=إ يف م4ايا!8 نع ن!&)Dي ا!8ا1 نيح م4iX` ىلإ 5اسيلا Sاع نXف
<.اDلا 7'رلا ا!2بريل ™N5!3لا ."#$ا˜
Uمك2لا, ادع$ا /ا&u' ن!قق2ي, ن!XXKي ا;ام .' U ع!h!ملا يف ن!يم"#$ا _!قي ا;ام
رلقفلا يلفرC gالل&(ايح يلف نيميمMللا نليفرXلا نليب ن' |رل38 ن' دلب 9 لللب gS5ا62لا !4, g_دDلا !4 ."#$ا ن' د1E8 ن' يفكي 9
ن' دللب 9, <+تياللI ىلللإ رفلاللب, gاHفادلل4' ىلللإ 0للمVاب 7Eملا gاياصت=ا, ايعامت*ا ميقتسملا vارصلا لثمتي gSا>لا لثمت( gFرتلا,
<7!= _اع gرصDلا ى&Dمب gاصت=ا 0ما=pب gي8qرقلا ى&Dملاب gاصت=9ا ZلاKي ام ى)ع /ا6ق)ل [XK8
<اع!فرم 0ي)2لا يف oا,5 د=, ™ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1˜ a +H*, لا .ر1 ي)ع .ام$ا ىلإ e!س&ملا رuVا يف د>8
<.!مMملا _,Vا FرXلا !4 اM4
a +با2لdV _ال= نلير2?لا نلم _امب Sدي?ع !ب' .د= نيح م)#, +ي)ع ى)d لا _!#5 ن' نيKي3لا ]يدح يف oد>&ف ي8اثلا FرXلا ام'
نالل1 نللم ىلل)ع nXللسب اللم1 مكي)ع اي8دلا [س?( ن' مكي)ع ى3`' ي&كل, • مكي)ع ى3`' رقفلا نم لا!ف • م1رسي ام ا!)م', ا,ر3بiف˜
<™مHتك)4' ام1 مكك)H(, g‘Jام لDف’ ا4!سفا&( ام1 ‘ا4!سفا&تف 7'’ ا4!سفا&تف gمك)?=
QللD)( g0للي!&تفلا 5اللX=Vا ر?للع /اHفللسلا نللم 0للق?C /!38, gاH=ا~5iب 0مVا /اHف# 5اث•ت#ا, اي8دلا vاس?8ا نم +يف ن28 ام ي4 0ك)Hلا
<رفاكلا رقفلا يف 0مVا ا!#, ناX)سلا, _املاب
’ نيبرh ى)ع اصت=9ا, a لا +مح5 _ا= gي8اHفdVا QIارلا ىلإ W*ر8 › ىلللإ نييم"#$ا مسقي 7Mلا ي2Xسلا ركفلا يف ىتح ‘
<0يم"#ا 0يلد* NE&ل ي?Iارلا1 ا&-ام)ع ى)ع دمتD8 ن' دير8 9, <نيمي, 5اسي
Wلل=ا, gنيدHXلل6ملا Sاعدلا, ر?>تملا Yملا نيب g0م,ر2ملا 0?عرلا, نيفرتملا نيب gFرتلا, رقفلا نيب z=ا&تلا ن' ى)ع |ا2ل$ا نكل
<R!Hلا نع BX&ي 9 7Mلا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ]يدح يف, g+ب ىح!ملا لا eات1 يف, gلا ملاع يف nباu
دللي)ق(, 0ي5اللسيلاب الل8!مHتي ن' 0للفاKم +&ع ZفDت8, gيفاكلا |ا2ل$ا ا&باX` يف +ي)ع c)8 9, gيفاكلا |!h!لاب اM4 مHف8 9 ا&م ام,
الل6ماI ىق?يلل# +لليلإ !عدلل8 7Mلا ."#$ا نpف g.ار2لا /ارu$ا, _"mت#9ا, 0يلام#'رلا 08اHم ‘رم', ى4' oM4’ رم68 ,' g0يلد>لا
رلل>ملا ناللمي$اب نلل28 QللXK8 نيح gFاص8$ا, gر*Vا, O?Kلا 0m)ب Nا&لا QCاKي نم 0حاسلا يف ا&?)mي :لMب, <QD3لا نيع' يف
<@!IاX)ل 0مد`, gS'رم)ل ا8امرح, g5اد=Vا n2( اع!&`, gاي&ي ا?صD(, g0يلاثم, 0ي?يI ا8Lادع' o5!صي 7Mلا
<_دDلا /اد8 نم "?= /اد8 7' Wمس( نل 0ي,اKلا _!قDلا, g06يرملا .اس*Vا, g0D-ا>لا ن!X?لا, gرفكلا !`' رقفلا
مHتك)4' ام1 مكك)H(, ا4!سفا&( ام1 ا4!سفا&تف مكي)ع اي8دلا [س?( ن' مكي)ع ى3`' نكل,˜
=ا _ل! ريسلا
+للب5 ىللh5, 0لل&>لا يللm?ي نمEللملا <ام>للس&م نيدللlارلا +-اللف)` دHع, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع دdاقلا ريسلا نا1
.اللDXلا ريللسيتب 0لليم!يلا Sاللي2لا يلف gلللا ىلللإ +8!?2للصي نللم, gرفللسلا ا~ ىل)ع +8,دعاللسي نللم, gمللHDم ر?صي نم د>يف g+H*,,
<دHDلاب ل /اف!لا ى)ع _ا?تملا zيحرتلا, g,دDلا .ام' yارتلاب اH>لا 0حا# يف, gcلاصملا _ا?(, @اي*ا2لا,
ن!2لالصلا, ا?Dلا _OD8اف <0يق?Xلا /"ب, g7ر?>لا مu JاDلا :)ملا /"ب 0مVا ى)ع _O8, g."#$ا 5ا nD#!(, gاي8دلا nXسب مu
<0&تفلا ر-ا, G5ا` لا ىلإ BيرXلا Tمت)ي ل1 g@ا•ف, Rارف gWمت>ملا نع
Sر4الل} gنيم)للسملا ن,رللفكي eا?l <اHب ا&8ام~ لا j5اب يتلا 0&مEملا 0با3لا _اي*Vا اM4 نم نييلاثملا Sد•ف' اHيلإ 7!H( BيرC ي4,
7!للقلا نمEللملا نللم ارللي ام مHف نع نيO*اDلا 0فرDم ني2Xسلا g0مVا ;اق8$ 0&تفلا 5امI J!` نع ايسف8 /افD6لا ناI,5 دس>(
نيم)سملا ريفك( ى)ع S'ر>لا نيب, gW=ا!لا 0H*ا!م نع e,رHلا نيب Wم>ي FرXتل ني)-املا gاD?C نيفي&Dلا g5ا!#Vا ل`ا اH* نم
<e!)Xملا اصت=9ا +Dم نكمي 9 zيق&لا يفرC نيب _اقت8ا <مHب :تفلا,
ن' ن, nي?لللا @ا5,;ا= T&ك( ن' ى&متي نم 0لOع يف 0مVاب _~ا&لا /"?لا 5ارت*اب +سف8 ي)سي ن' ا&6D?ل نيO( 0ميقع 0يفCاع اH8إ
<اH(ا#ا>8, ا45ا?I نم :?يصي ن' :hرD( يتلا T&كلا 0مدKل دDتسي
gFرتللا, رلقفلا z=ال&( الHم4', <@ال6=ا&تم نيب عارd اH8' 01رDملا 0Dي?C, <اما2ت=ا, اقl +X#, BيرXلا <نيKu Zيث1 W=ا, +8إ
<نيHملا م)Aلا z=ا&(
اميظنت -ا~--Vا
.ةي-املا -دعا-لا
نامي$ !عدي نم, <"Dف SريX` 08اكم @ا; 7املا لي)2تلا eا2d' ر3?لا •ي5ا( يف اHتيم4' ى)ع د1Eي يتلا 0ياصت=9ا لما!Dلا نإ
نللع +للhارع$ 0للياI oرم' نم _ا&ي نل م= gS!عدلا ىلإ %سي ام8إ g0ياملا S!قلا ادعإ +C,رl, +(امدقم نم لD>ي 9 اH*, gر>م
مللHل ا,دللع', ˜ a ىلاD( لا _ا= <ن!كلا يف لا Tيما!8 نع +hارع$ 0ياI oرم' نم _ا&ي نل مu gS!عدلا ىلإ /يسي ام8إ لا Tيما!8
™ليKلا vاب5 نم, S!= نم متDXت#ا ام
b
نادلليف( ناللتم)كلا <7اصت=9ا 7املا لك3ملا .ام' ا&8اD6( ™ليKلا vاب5˜ ناتم)كلا نا(ا4 g
<:ل; لكل ميA&( g|"# g“ا!م 0يبر( gZ)ع g0عا5~ a اHCاب5, ليKلا Gات8إ
g0للياmلا, 'دلل?ملا يلل4 يعاللمت*9ا 7ر3?لا نايك)ل 0ياصت=9ا Sدعاقلا ن5!?تDي نييع!يl نيي1ارتlا, نييلام#'5 نم ن!ياملا نا1 نإ
Sالملا مل4 ~,ال>ت&ل 0لي8امي$ا ا&فادل4', g0ي8السح$ا ال&تياmل ل-ال#, الH&م MلKت&ل 0لياملا eا?ل#Vا ىللإ ال8رA8 nفل ل*, Oع لا نpف
<ا&تمار1 Bيق2( ىلإ ى=ر&ل ادDصم ا4MKت8, gاH(ا5,رh,
,' 0برقم ا; اميتي 0?mسم 7; .!ي يف .اDCإ ,' 0?=5 :ف 0?قDلا ام jا5' ام, g0?قDلا م2ت=ا "ف˜ a ناس8$ا QCاKي ل*, Oع لا _ا=
™0برتم ا; ا&يكسم
f
اCا?&تلل#ا, ا&يمللh !لل4, <5!Hقملا 0مح5, /اXDلاب +تي8ا8' zي6ح نم يق(ري ن' ناس8Yل /اد8, g.اDC, ع!* <
رللقفلا نالل1 ن•ل, <ناللمي$ا, S!`Vا +Dم !ستف /ا`رلا !سيل, gBح 7; ل1 +قح ى(Eيل اصت=9ا 0?قع م2تق( ن' 0م)سملا 0مxل /اد8
€لل(ا&لا ZDلل6لا, g75الل62لا Zلل)Kتلا, 0للياملا 0لل*ا2لا SiللC, nلل2( ن•( 0م' Bح يف :لMكل +8pف gرفلا Wي>h T•ب, رفكلا Bيقl
<امH&ع
a ا&قيرC B38 Zي1
0لل)حرم يللف S!قلا, /ا&?لا اH>ل مu <ZحOلا, ميA&تلا, 0يبرتلا 0)حرم يف S!عدلا اH>ل 0ياملا ل-ا#!لا ا8;اK(ا, 0ياصت=9ا ا&(ريسم
!لل*!ب 9إ 5!للصتي 9, +للل !*, 9 ناس8$ا ن' ام1 g:)( ن,دب ناكمإ 9, اHل ى&Dم 9 oM4 لب <0ماDلا ا&(ريسم نع :ف&( 9 gمك2لا
<5اصت89ا, يDسلا, ريuiتلا, jر2تلا ى)ع +(5د= Z=!ت( +مس* S!= ى)ع, <+مس*
ني&مEللملا _ا!للم' نم Wم>8 ن' _,ا2&ف <7!&تفلا اصت=9ا Fاد4', ‡ا?م, _اكl' نم ريm8 ن' 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= ل?= WيXتس8 نل
<ا&تH*, نع دي28, ا&تيرح دقف&ف gا&م Tيل \دصتمل ديلا دم8 9 gني)قتسم ىق?8 ن' دHت>8, gرمثتس8, gاH>لا Sام
1
g_اف8Vا 60 .
2
gد)?لا 11 - 16 .
يلل&D( €للمار?لا <0يم&تلا @"6Dم لح, gZ)Kتلا 0ب5ا2م, gيم"#$ا اصت=9ا ري!Xتل ا&>مارب %ييH( ى)ع دmلا S!قل اادعإ O1ر8,
الل&(اري`, الل&لا!م' Q4Mلل( 7Mلللا يللم&H>لا _"mتلل#9ا @الليلq, g+تم~', g+تي1رح, gيملاDلا اصت=9ا ل-ا` 0فرDم, g‚ادحVا دd5
ا&يي-اللصحإ, gالل&-ام)ع, gا&-ار?` نم اصت=9ا يف لا د&* ادعإ, gN,5دم [يXK( S5!d ى)ع ليد?لا ادعإ مu <+تي2h ا&(/,رم,
<0بر>تلا |ا>8إ ى)ع ني5اقلا gا4امتعا يف ني?Iارلا 0يم"#$ا 0XKلاب نيD&قملا
gلللا ن;pللب يلل(wا اHمدللقتب ن;Eلل( يم"لل#$ا دلل>تلا ر-الل3ب n8الل1 ن•ل, <الليق)`, ايم)ع, ايام 75ا62لا Q1رلا نع نيم)سملا ر`i(
ر}الل&)ل ,دلل?ي اللم ىلل)ع ل?قتللسملا نpف g5ايH8"ل ناتمدقم ام4, gاHسف&ب اHتقu, اH="`' نم 0)1kتملا 0ي?mلا S5ا62لا 5!4دتل رdاDملا
<SريXKلا @ايد2تلاب /ي)م
Jرللملا, لللH>لا, رلقفلا ل1ا3م U نيي)4ا>لا ني="مDلا عارصب 0يملاع 0m?d @MK(ا يتلا 0ي#ايسلا ل1ا3ملا Wم ا&قيرC B38 Zي1
Wلم رلف,Vا 0لميقلا @ا; J5Vا _!لح 5,دي يملاDلا عارصلا <ZD6تسملا ملاDلا e!Dl Wم رف,Vا Qيص&لا اH&م ا&ل g0يملاع ا6ي'
_!للح اللHماOح, اHXلل#!تي ."#$ا 5ا, g0ي>ي(ارت#9ا 0ميقلا @ا; J5Vا _!ح 5,دي يملاDلا عارصلا <ZD6تسملا ملاDلا e!Dl
اH(اي8اكمإ, اH(اري`, gJ5Vا @اري` _!ح 5,دي, gR!ص= 0يم4' @ا; gSركلا š ندللDم, gعاللمCVا [لل2م †+لا!للم', [للف&لا 0dا`
<ملاDلا R!= نيب 7ريصملا _اتقلا يف +لامDت#ا ى)ع ا85د=, g+لامDت#ا ا&سح' نإ /اق?لا 0)ي#,, g0&تفلا
ملالDلا 7ر?كتلسم نلليب gللCا?لا, Bل2لا نلليب ي8!لل1 عارلصلا ن' jا5إ R!تللسم ىللإ Wللفر( ن' Qل>ي, gا&مHف Wفر( ل1ا3ملا 0يملاع
gالHبرI, 0لي)4ا>لا \رلl نليب عارلd رمVا ن' نيفD6تسملا Zd ا!م4!ي ن' ا8, مHت?CاKم يف ن!ي)4ا>لا محاOتي <+يفD6تسم,
Wللم 5ا!لل2لا دلليري _امl, geرI دh \رl ملاDلا ن' ن!م4!ي gjا; نم نيم,ر2ملا نع اعاف, gQ8ا>لا اM4 نم 0ير2لا نع اعاف
ىح5 ن2X( g@ابارXh9ا, gF"حVا, g@اب"ق89ا, geر2لا, g0ي#ام!)بدلا, g."سلا, gاصت=9ا, g0#ايسلا \ا!#' يف, <e!&*
مللHتلq اللسف, g75الل62لا N"ف$ا ىلللإ 0فDلل6تسملا e!Dلل3لا Sر?كتللسملا 0للي)4ا>لا Wفدلل( <ا•ي3ف ا•يl 0فD6تسملا e!D3لا 0ي)4ا>لا
<الم4ريI, ناتللس8اmف', ن?Xللس)ف يلف nل)تحا يتلا ا&h5' نم +Dفد8 <0ي!&Dملا, 0ياملا J5Vا مي= يف Sدي# Fرصت( يتلا 0يم&H>لا
|"ل# ىل)ع, gا&-اHفل# :للتH( W-ال6ب, الل&(!= .الDC للص2&ل الل&م, ا&(ايلل# نم +Dفد8 g0ي!Hيلا Sابرملا ن!ي يف ا&لا!م' نم +Dفد8
مHلل#!ف8, مHل!للقع عرلd, gي)4ال>لا G;!للم&لا ملل4ارI' نيMلللا الل&-ا&ب' نم +Dفد8 <ي)4ا>لا ديسلا نع 0باي8 ا&6Dب eرح يف +)مDتس8
اللميف رللفكلا 5ا ىلللإ ن,iلل>)ي الل&(ر=ا?ع, ا&يdاصت`ا, ا&-ام)ع نم مH(ري`, gن!?Kت&ي 9 ن!ميقع ل`ادلا يف مHف g75ا62لا ,Omلا
<اHلامDت#ا ى)ع S5د=, S/افكلاب افارتعا م4"ب يف ا,د>ي مل امل ™0mمVا Sر>4˜ ىمسي
Bلl WيXتللس8 نللل 0ل&تفلا 5الX=' ,دلح يللف الل&8pف g0u,5!ملا 0يرXقلا نم W#,' [XK8 ن' يm?&ي, gن28 عارصلا 0يملاع R!تسم يف
المHم 0يم"ل#$ا, 0ليبرDلا _,دللا Wلم لماDتلا نم ا&ل yا&م 9 يم"#$ا ل?قتسملا /يH(, اصت=9ا ناديم يف, g/اق?لا ىلإ BيرXلا
oMلل4 y"Kتلل#ا, <اللHب ."لل#$ا FرتللDي 9 يتلللا 0-Oلل>تلا 5اللX=' ر?للع اDيم* مHل عا3م Bح نيم)سملا _ا!مiف <يلا2لا اHماA8 نا1
g."ل#$ا 5ا 5رلل2ت( اللمثي5 gS5,رلh, Qل*ا, نيم)لسملا Wللف&ي اللميف ا45امثتل#9 g0ي8!يHلصلا jا&بVا, 0ثباDلا 7ديVا نم _ا!مVا
<امي= ا&ل لا اH)D* يتلا _ا!مVاب ن!?D)ي نيMلا /اHفسلا دي ى)ع eر6لا WيXتس(,
a ا&(ايل,Eسم
اHلل6Dب, gندلل&ل Sري(, ى)ع ر>في, zفري لب رير2لا يف لفري اH6Dب <نيم)سملا "ب يف _ا!حVا م=افت(, 0يملاDلا 0م~Vا مK6ت(
<!#Vا NE?لا +يف رK&ي
gاللHمي)D(, gاللHماDCإ ىلل)ع رللي>لا 0للمA8' 5دللق( 9 S5!لل>Hم اادللع' iلل3&تف gالل8"ب يللف لللا /اللl نإ 015ا?ملا ديلا!ملا ادع' مK6ت(
g0يم"لل#$ا 0للل,دلا للل} nلل2( ادللI اللH&ع ن!ل,Eسملا ن28 <0ي,اHلا ىلإ 0)lافلا 0مA8Vاب عرسي اXmh Q?ستف gاH)يm3(, gاHتيبر(,
ي-اMللmلا 5اللص2لاب Qلل4ري, g.اللDXلاب .,اللسي, gمHماللDCإ Sاللم eرللmلا رللكت2ي, gاع!* ن!8اDي +8اك# ])u يملاع W=ا, \اي# يف,
<0ياصت=ا, 0ي#اي# Qسكيل
ن!يHلd jال&ب' ىللإ eرلستملا gWلي~!تلا /يسلا يلاملا لماDلا, gام1 رف!تملا 7ر3?لا لماDلا اديl5 9امDت#ا لمDتس8 ن' ا&تيل,Eسم
دللم2لا, Sريثلل1 يلل4, 0ح"ف)ل 02لاصلا J5Vا لماع, gا85اي يف +ب Niب 9 اع!&( 0ع!&تملا .اKلا ,املا لماع, gم4اصت=ا 7Mmي
<لا ا&15اب gل
gاللHتي&4;, gاHتيللسف8 يف لثم( اH8V g\اXي 9 ا•?ع 7ر?>لا اسفلا n2( ن!ك( يتلا _اي*Vا oM4 يف Sديد* اح,5 ل`د8 ن' ا&تيل,Eسم
0للي)4ا>لا QلليرKتب لماللl 7!لل&Dم eارلل` نللم 0ي8اللس8$ا 0يسف&لا eاd' ام <0يصK3لا •سم, .اOH89ا, ل3فلا gSاي2لا .ام' اHف=!م,
/ارلI$ا, g0ليم"ع$ا 0ل)?&ق)ل JرلD(, g0لل&تفلا ع5ا!للl, لليH>تلا N5ادلم يلف Q8ا5Vال1 دللل!( _الي*' <0ي26لا ا&لاي*' يف دس>تي
الميA&( 9, gنالمي$ا ي8الDم ىل)ع +•ل3&( 0ليبر( 9, gSر?لKلا @المHمل نالس8$ا /ليHي [ليXK( 9 <ع5ال3لا ىلإ Wفد( مu gيل"289ا
<0يعامت*9ا 0ماركلا, 0ي*ات8$ا 0يل,Eسملا 0?تع +D6ي اياصت=ا
<eا?3لا 0)ك3مل /ا, eا?3لا c?صي ن' ا&تيل,Eسم
<نيمر>ملا ربا WX=, gنqرقلا Pفح, g."#$ا لا رص8 <0مVا ا,دق&يف ."#$ا م4دق&ي ن'
<0مVا ,دع نم ا!فصت&يف ."#$ا مHفص&ي ن'
<لا لي?# يف ا,د4ا>يف ."#$ا م4د&>ي ن'
g0للمVا اللصت=ا نييارللl ىلللإ !للDيل e!لل)Xملا Bفرلاللب, 0للحاتملا @ا!لل&قلا ل1 نم اقيرC +ل Tمت)8 ن' يلاملا لماDلا نع ا&تيل,Eسم
نيم)سملا 5اي يف 0ي=ا?لا ري>لا @ام!كح Wم Sد>ملا 0يم"#$ا 0ل,دلا لماDت8 ن' دب 9, <ا8,دع jا&ب' نم اD*ا5 اHيMmيف اHيف 7ر>ي
<€&3ت)ل !عد( امم رث1' 0)ي2لا 0Dسل !عد( @اA2ل يف
<يملاع _دع ى)ع نير?كتسملا .,اس&ل J5Vا يفD6تسم Wم رفاAت8 ن' .اKلا ا&(ام نع ا&تيل,Eسم
الل&-اق?ل 75,رلل6لا vرلل3لا !4, gي-اMmلا _"قت#9ا ا&ل لفكي ايح"ف اح"dإ ‚د2&ل ىل,Vا 0يا&Dلا اHيل!8 ن' J5Vا يف ا&تيل,Eسم
<ا&تيرح,
g0للحاتملا @ار?Kلا اHيف Wم>8 0يم)ع 0ك?l :?28, g0ي)4ا>لا "ب نم ا&تmم' W*رتس8 ن', gم)Dلا 01رDمل eا?3لا د&>8 ن' ا&تيل,Eسم
<اHDي&ص(, gاHتعاlإ, gاHتيMm(, gاH&يC!(, gا8"ب يف اي*!ل!&كتلا ليui( 0ي)مع 'د?&ل
eاللسح ىلل)ع, 0للمVا رللH} ىلل)ع eر* لب gا•ير* املاXف <اصت=9ا Z)Kتلا ل1ا3مل gاعارت`ا +عرتK8 ن' g"ح د>8 ن' ا&تيل,Eسم
نللم اHتمكح دمتس8 gGات8$ا @اي&ق( ىق?(, gWي~!تلا @ايلq, اصت="ل امH&م دح' @iي مل, gي1ارتl9ا, يلام#'رلا نا*;!م&لا gاH(ايح
<J5Vا يف ام, @ا,امسلا يف ام +ل 7Mلا لا ملاع
5رلل2تلا دDب /يHملا يم"#$ا لتكتلاب 9إ 0يملاDلا عامCVا ا&مقت)تف ا&ب ا&ب ^يX( يتلا +تما,, g0Iرفملا Z)Kتلا 0ق)ح نم عOت&8 نل
a Zللي&Dلا 5الل6تح9ا .9w 0للي8اDملا 0لل)فwا S5ا62لا نع ليد?لا ميدق(, gنيفD6تسملا Sايقل ا&)4E( 0يم"#ا Sدح, g5ر2ت)ل /يHملا,
<يبرmلا 5ا?كت#9ا S5ا6ح
ريملل3تلا, 0ي2لل6تلا |,5 g_Mلل?لا, ناللمي$ا |,5 الل&يف 7رللس( نلليح 9إ gS!للقلا, 0يافكلا /ام# ىلإ دDص&ل 0ما,دلا :)( نم GرK8 نل
<ا2لاd لمع, نمq نمل لا !ع!م رص&لاف gاH>لا /ا!ل n2( 5اصت89ا د1Eم ا&)?قتسم <اH>لا,
: ةي-لسا دعاو-
g0للب5اقتم 02)لل#Vا n8الل1 نلليح الل&ي4 نا1 J5Vا _"تحا <+*ا!8 ام S5,رh, م>ح يف @ايد2( نيم)سملا _اي*' نم لي* +*ا!ي مل
:لل)م8, €للت&8 امم ا&Dم |"# 9, 0)ت2م ا&h5iف نwا ام' <ميA&تلا, دDلا, Oفا2لا S!= !4 م#ا2لا لماDلا, g0Hبا3تم Gات8$ا ل-ا#,,
ادلع' g|"ل# 9, ادلع' <Sالي= 9, S5دل= 9, Oفالح 9, 0ي-اثI ادع' <ميA&تلا ى)ع S5د= 9, Oفاح 9, gاصت=ا 9, g+يف Fرصتلا
:للي مللل لللا نiللب :للل;˜ a ا&لل#!ف8 يللف, ا&ل!ح نم, <ا8رم' N'5 ى)ع, 7د2تلا ا85ا رقع يف <ن!يHd 0م;رl ر?>لا Sايقب مHمOH(
™مي)ع Wيم# +لا ن', مHسف8iب ام ا,ريmي ىتح .!= ى)ع اHمD8' 0مD8 اريmم
b
<
0لل?Dل <رللي>لا .اللكح نلليب S,ادللDلا, 0=رفلا 7د2(’ [ف&لا 7د2( g0ياصت=9ا S/افكلا 7د2( g|"سلا 0ياف1 7د2( gي-اMmلا نمVا 7د2(
<0D=رلا يف /ارك&لا Sر>2لا ن28, g.دقت( ملاDلا
<•ي5اتلا |اي5 QHم يف 0Hيفسلا 03يرلا ن28
<:#ام( 9, g08ا~5 9, gن~, 9
<Sايح ,' Sاي2لا ى)ع yر2(, @!ملا ZلاK( ادع' ليسلا /اثm1 /اثI U م#اقلا اب' اي 7دي# اي n=دd
g0ياللصت=9ا 0لليبرتلا ZحOلا, ميA&تلا, 0يبرتلا 0)م* نم, <S!قل /اثI نم رييmتلا 0)ي#, !4 افح~, اميA&(, 0يبر( ا&سف8iب ام رييm(,
<7اصت=9ا ZحOلا, g7اصت=9ا ميA&تلا,
1
،لا*%&ا 53 2
<لا /اl نإ ل?= نم ا&ي&ب ام1 ا&4 ي&?8 ."#$ا دعا!= ى)ع,
_!d'
a اي8دلا عاتم, _املاب +ت="ع يف 0u"u 9!d' ر?تD( لا ىلإ ر-اسلا نمEملا 0يبر(
b ‘ <+ك)م( 9, اي8دلا :)مي ن'
f ‘ <+تم' 7اصت=9ا +Cا3&ب Wف&يل د>ي, gلا +ما=' ]يح +ت)-اع “اDم, +lاDم Qسكل Q?ستي ن'
… ‘ <O&كي 9, 5M?ي 9, ركت2ي 9 gلح يف Bف&ي, لح نم Qسكي ن'
a للل*, Oللع +لا _!قل اقيق2( .اي= +ب اHل ن!كي, g0مي= 0مxل ن!كي يم"#$ا اصت=9ا يف ر?تD( يتلا اHسف8 ي4 0u"ثلا _!dVا oM4
™اماي= مكل لا لD* يتلا مكلا!م' /اHفسلا ا!(E( 9,˜
b
<
a G,Oم مHب ."#$ا يف |رX( Wي~!تلا, Gات8$ا, 0يك)ملا ل1ا3م
b † يDلل#, g7الم ا~ نللم 0لل)حرلا oMلل4 يلف +ل دب 9, <5ادلا oM4 يف +ت)ح5 0ياH8 يف يح,رلا ي8اس8$ا +لام1 ىلإ رفلا {!)ب م4
<لا ىلإ BيرXلا يف .دقتلا نع اق-اع اOلا م4 c?صي "يكل g+=اف8إ يف ميكح Fرص(, g+?سكل
<اH(!= اH&م', g7اصت=9ا اHل"قت#ا, g0مVا .اي= م4 †e
Jاملا -زايح
اللم4, †0ي1ارتللl9ا 0ي*!ل!ي$ا, 0يلار?)لا 0فس)فلا /ا5, نم, <اHD3*, 0يرفلا 0ي8ا8Vا نايmC نع نk3&ي Wمت>ملا اسف, رفلا اسف
7رفلا W3>لا ي4, دقDلا Sدقع نع .ا( eايI يف 7اصت=9ا لك3ملا نا>لاDي š JارللمVا اللH&ع Bللث?&( يتلا 0يسف&لا S/ا?ملا رقتس(
+لل)D>ب ناللس8Yل ا?Dتلل#ا, g0يق?C, gريM?(, g_"mت#ا, gر`اف(, gرuاك(, gمل, g5اكتحا, gم)} نم g0ي#ايسلا 0ياصت=9ا 0يعامت*9ا
<j"Hت#9ا 0يلw "مكم ارص&ع, gGات8$ا S5!عا8 يف 0)>ع, g0لŸل اد?ع, gنيكلام)ل ا&=
نللم g."لل#$ا 9إ اللHيلإ اللHHي*!(, ا4رللص?( WيXتللسي 9 Rرلل`' 0للمH( nلليقب, gB2تس( يتلا 0•يرلا @!D&لا لكب nفd, 0يلام#'رلا
Fادلل4' ىلللإ 0للي,ر`Vا 0لليح,رلا +تياللI نللع +فر2( نم, gن!كلا S5 !4, 0)ي#, ىلإ +)ي!2( نم gناس8$اب +)Dف(, +ت)Dف ام 5!A&م
<0ياملا يف +=ارIإ, لا vارd نع +)ي)6( نم, g0Dتملا, 7!ي8دلا j"تم9ا
7الصت=9ا ~ال>8$ا ديDلd ىل)ع الم"ح' يلقب 0يلاملل#'رلا /الب, نم ناس8$ا رير2( نم +ب @دع,, 0ي1ارتl9ا Q4اMملا +تمع~ ام
<ا4~,ا>( يف ركف( 9, g0يبا,دلا 0ياملا Sر-ا ~,ا>ت( 9 0ي1ارتl9ا ن!1 ىلإ 0فاh$اب gيعامت*9ا,
@ا,رثلللا QللH8, gلللماDلا _"mتلل#9 0يلاملل#'رلا ات)يلل#, اللم4 g0للق?C FرللC نللم اللHب اد?تلل#9ا, Gاللت8$ا ل-الل#, S~الليح n8الل1 ا;إ
_"mتلل#9ا Tللف8 نpللف gاHباXقتلل#ا, g0لليعامت*9ا @ا,رثلللا QللH8, gلللماDلا _"mت#9 0يلام#'رلا Tف8 نpف gاHباXقت#ا, g0يعامت*9ا
jالل&4, ا&4 <@اي1ارتl9ا 0يCار=,ر?ل Bق2تي QH&لا, _"mت#9ا F"` ى)ع gjا&4, ا&4 <@اي1ارتl9ا 0يCار=,ري?ل Bق2تي QH&لا,
<_"mت#9ا, 5اكتح9ا, j"تم"ل @اH*!( 0ير3?لا Tف&لا \امع' نم دتم( g@افس)فلا F"ت`ا ى)ع
نا,دDلا, م)Aلا .ا ام, <0ماDلا 0يك)ملا يف مك2تملا !4 0ل,دلا SOH*' يف مك2تملا .ا ام 0ل,د)ل ارفVا نم 0يك)ملا لق8 يف G"Dلا ام
<اHX?h, ا4ريHXتل 0ياصت=9ا 0ي#ايسلا @اي&?لا رييm( يفكي 9 يتلا 0ير3?لا Tف&لا \امع' نم نيDبا8
gاللH-ا,', 0يلامل#'رلا ~,ال>تي ن' نللكمي oدلح, !ل4 نالس8$ا يلف 0لسيف&لا 0ليك)متلا SدلقDلا :للفي ن' WيXتللسي 7Mلا 7اصت=9ا .اA&لا
<."#$ا 9إ Tيل, <0يلام#'ر)ل ر`wا +*!لا ي4, g@اي1ارتl9ا,
@اقي?Xتلا يف لا 0Dيرl لمD( ن' Q>ي oا6تقم ى)ع, gناس8$ا لا QCاKي اMHب <n=Eم Fرص( ."#$ا يف _املا يف _املا S~ايح
<0مxل 0ياصت=9ا
1
g/اس&لا 5 .
™+يف نيف)Kتسم مك)D* امم ا!قف8',˜ a ىلاD( لا _ا=
b
™م1ا(q 7Mلا لا _ام نم م4!(q,˜ ل-ا= نم Oع _ا=,
f
ىلل&Dملا اMلل4 يف @ايwا
<ريI 9 +يف ن!ف)Kتسم ا&8' ىلإ ري3(, gلا ىلإ _املا Zي6( Sريث1
@الليwا oMلل4 يللف, g0للتباu اللماكح' +فرللص( يف يعاري ن' ‘اH2تفب’ Z)Kتسم)ل ‘."لا رسكب’ Z)Kتسملا Zي)ك( Rر`' @ايq |ر3( مu
S5الل>(, الل4!متفرت=ا _ا!للم', مك(ريلل3ع, مك*ا,~', مك8ا!`إ, م1Lا&ب', م1Lابq نا1 نإ ل=˜ a ل*, Oع لا _ا= <ا&يلإ _ا!مVا Qس&(
™oرمiلب للا ي(iلي ىتلح ا!صبرتف +)ي?# يف اH*, +ل!#5, +لا نم مكيلإ Qح' اH8!hر( ن1اسم, ا4اس1 ن!3K(

Fارتل=ا Qلس&ف
نللم رثلل1' ىلاللD( لللا 0?2م S5,رh ىلإ ا&H?&يل g0ي&ي?لا, g0يعامت*9ا ا&ف,ر} Zd, يف ا4ر1; \ا#, gا&يلإ ‘اH(~ايح 7'’ _ا!مVا
<Qستكمل9املا ريmل :ل; 0)م* نم, goريI 0?2م
<مH2&تميل j"تم9ا eا!ب' oا?Dل لا cتف
<_املا 0?قع .ا2ت=ا عاXت#ا g+ك)م( مل, اي8دلا :)مف لاب +تم4 nق)D(, gSديقع +ل c?d', gرفلا 0يسف8 يف اM4 رقت#ا ىتم
0Dيرلل3)ل اDللhا` اللHيف 7اللصت=9ا Fرللصتلا, 0لليك)ملا oالل>(ا يعاللمت*9ا j!)للسلا c?d', gنا2تما رمVا نiب نامي$ا نكم( ىتم,
™0لل&تف ملل19,', مكلا!للم' اللم8إ˜ 0للي8qرقلا 0للقيق2لا ناX)للسلا ع~ا!للب دعاللس( يتلللا 0يم"لل#$ا
b
gاللHت•ب,', 0يلاملل#'رلا ~,الل>( نللكم'
<0ب;اكلا ا4!ع,, 0ي1ارتl9ا,
a .اع F"Kت#ا jا&4
™مكلا!م' /اHفسلا ا!uE( 9,˜ a ىلاD( _ا= <_ا!مVا ى)ع 0في)` 0مVا لا لD* oا6تقمب
f
رلل>ح يللف +يفلل# 7iللف <اللDيم* الل&يلإ اH?س&ف
7اDلا /ا6قلا ناOيمب ا=;اح "=اع نسلا ري?1 نا1 نإ, 0مVا _ا!م' ريM?( +فسب +يف# 7', <+u5, _ام يف Fرصتلا B2تسي 9 0)فا1
<اH&م .اكح' vا?&ت#9 0مVا /ام)ع دHت>ي 0يwا نم Qيص8 +ل
0لل&يDم ا!للم _,الل&تي اللم1 g+للل ‚5ا, 9, :لاملا @!م, g0م)ك)ل W#!ملا ى&Dملاب g:لاملا +فس1 0ماع 9ا!ح' .اDلا F"Kت#9ا _,ا&تي
S~اليح نللم 0ليك)ملا للق&يل gS!لل&ع 0لح!تفملا J5Vا _,ا&تي ام1 g~ا1رلا, Sا1Oلا1 0h,رفم ا=!قح _,ا&تي ام1 g5ا&لا, Yكلا, /املا1
<0عام>لا S~ايح ىلإ ارفVا
نمالل6تلا eاللب, gRر?للكلا cلاللصملا ميمiلل( eاللب, gGاللت8$ا ملليA&( @ايلل6تقم, g0للماDلا Sد-اف)ل Sاعارم 0يك)ملا ديد2( eاب cتفي اMH?ف
<0ح!تفم يعا5Oلا |"d$ا eاب, gلفاكتلا,
a yاKلا F"Kت#9ا jا&4,
ا&بدلل&ي, goدلل2ي, ‚5$ا يللف ن;iللي, gاللبرلا .رلل2ي, Wي?لللا لا ل2ي ]ي2ب <0يعرl [با!6ب ا4د2ي, 0يك)ملا Bح ارفxل n?ثي 7Mلا
<ابرلا, gلCا?لاب Nا&لا _ا!ما ل1ا, g5امقلا, gاH(5ا>(, gرمKلا نمu ا&ي)ع .ر2ي, Nا&لا Wف8, g_ايDلا ى)ع دكلا, g_"2لا Qسك)ل
5اللكفVا, 0فس)فلا مك2( م4د&Dف <0ير3?لا 0مA8Vا ر-ا# نيب, g+&م /O* اصت=9ا, gيل!م3لا يم"#$ا .اA&لا نيب 085اقم)ل _ا>م 9
0لل)?قملا 7!لل?&لا GاللH&ملا ىلل)ع 0للف"Kلا ل?قتسم دص=', ا8د&ع _!=' <ا&ت8ايd نامh اMHف <0لO&م .اكح', 0ف,رDم g,دح "ب 0ير3?لا
<لا ن;pب
ال&Hقف يلف 0)لصفملا +مالكحiب ."ل#$ا نpلف g@اي1ارتلl9ا !عدل( الم)ثم 0ليOم 0ليك)ملا ميA&(, اصت=9ا +ي*!تل 0ل,دلا ل`د( نا1 ا;إ
اللصت=9ا Sالليقل 02لاللd _ا!للم' يللف ."لل#$ا .اللكح' <+لل(ا; /ا5, نللم Oفاللح ىلللإ Gات2ي 9 ل?قتسم +قف يف W#!ت( ن' دب 9 يhاملا
<Wي~!تلا, Gات8$ا, 0يك)ملا ميA&(, اصت=9ا +ي*!تل ني8ا!= Bت3ي يكل goري!X(,
يللف 02للhا, يم"لل#$ا اللصت=9ا ل-الل6ف نpف gارح ىمسملا اصت=9ا ن!8ا= g7!باmلا اH8!8اقب ~اتم( 0ي)4ا>لا 0يلام#'رلا n8ا1 ا;إ
<."#$ا ا&مك2ي 9, 0يلام#'رلا ني8ا!= ا&مك2( ا&8' ىلإ oرم ام8إ 0ياصت=9ا, 0ماDلا ا&عاh,' يف ر( نم oار8 ام, <‡ا?ملا
1
gديد2لا 7 .
2
g5!&لا 33
3
g0ب!تلا 24 .
1
gنباmتلا 15
2
g/اس&لا 5 .
د>( 9, 0مح5 د>( 9 gcلاصملا ع5اصت( ]يح J5Vا عاقب ل1 يف, g0يلام#'رلا !س( ]يح ا&4, g@اي1ارتl9ا اصت=ا يف jا&4
<نيم1ا2لا /اي&IVا, /اي!=Vا Sرu', 5ا?كت#ا Tف8, 7ر3?لا W3>لا Tف8 <0ي8اس8إ
نير?كتلسملا 0ل64ا&مل 0يل#ايسلا 0ليعامت*9ا S!لقلا, gيلسف&لا Oفال2لا نيفDل6تسملا _!لKي <للا نلي _!لKي نلي ."ل#$ا نلي نإ
ملل)Aلا ا,5ر?يل نqرقلاب نير?كتسملا اH3ت#ا نم oار8 ام, <J5Vا يف _دDلا 0ما=$, gل-ا#!لا, J5Vا, _ا!مVا 0يك)مب نيد?تسملا
<نيدلا م#اب لي*د( 9إ !4 ام gFرتلا, [)ستلا,
a Gات8$ا
,' 0فس)فلا <™اH#رm)ف +يدي يف, 0مايقلا م1دح' ى)ع nما= نإ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' T8' نع دمح' .ام$ا R,5
0ي!?&لا ]ياحVا, <مAع امHم لIاl +&ع ا&)m3ي 9 ىتح Nا&لا Wف&ي اميف Q?ستلا ى)ع ]2ي ]يد2لا <لK&لا نم 0#رmلا ي4 0)يسفلا
a _!للقي ;إ +8ا2?لل# ا&ل لا رم' لصف( اH)1, <Sريث1 g0عا5Oلا, gS5,ر?ملا S5ا>تلا, gFارتح9ا, g7,ديلا لمDلا ى)ع ]2لا eاب يف
™J5Vا نم مكل ا&*ر`' امم, مت?س1 ام @ا?يC نم ا!قف8' ا!&مq نيMلا اHي' اي˜
b
.دللKي اللمب J5Vا S5اللمDب الل&ل للل*, Oللع oرللم', g
@الل&* نللم مHيدل ام Sرف, مHتمعiف gرuاك(, 0&ي~, نايmC نارمع J5Vا @رمع يتلا Sرفاكلا Rرقلا ا&ل ر# نيح g."#$ا دdاقم
!لل4, gGاللت8$ا ل1الل3م <نيفD6تسملا Fاص8إ, gني•ي?&لا Bيدص(, g_دDلا 0ما=إ, gلا 0عاC نع 0مD8, مير1 .اقم, ع,5~, ن!يع,
a 0يلاتلا 02)ملا @ا5,ر6لا نع Z3ك( 7اصت=9ا Z)Kتلا "ب يف g0ياملا +(دعا= !4 ;إ +ب ا8رم' 7Mلا نارمDلا .ا!=
b ‘ <S!قلا, 0يافكلا Gات8$ 0مVا @ا=اC ل1 0•?D( نم اD8ام gيم"#$ا اصت=9ا يف لdVا ي4, g0dاKلا 0يك)ملا .ارتحا ن!كي 9'
cمللسي 9, <اللH)يXDتب 9, g_ا!للمVا Oلل&كب cمللسي 9, g0للماDلا 02)للصملا يفالل&ي 7Mلللا +يفسلا Fرصتلا نيكلام)ل cمسي 9 ]ي2ب
<0مxل 0ياصت=9ا S5,دلا نع Sا2&م ,رم ى)ع ي)يفXلا ^يDلاب نيكلام)ل
f ‘ <اصت=9ا يف B?#Vا 0ميقلا لمDلا 5ا?تعا, g_املا N'5 06?= نم 0)ماDلا S!قلا رير2(
… ‘ <0مVا اصت=9 0ماDلا 0XKلا Wم ىفا&تي 9 امب 0يرفلا S5ا?ملا Wي>3(
r ‘ <0>ت&ملا ريI @ا5امثت#9ا, 75اقDلا :)متلا نيايم نم _ا!مVا Gار`$ g0يعا&d 0يم"#ا @ا1رl /ا38إ, gن,اDتلا Wي>3(
ˆ ‘ <Gات8$ا 0ي)مع [3&( 0ي!ب59 @اس#Eم ىلإ امH)ي!2(, gF5اصملا, Jرقلا ميمi(
Š ‘ <+ي)ع اي#اي=, g5ا&لا, Yكلا, /املا يف Nا&لا jارتlا .!Hفمل اDي#!( g0ماDلا cلاصملاب 0)صتملا 0ي#ا#Vا Gات8$ا ل-ا#, ميمi(
• ‘ 0ل)=رع ل`دلتلا c?لصي ن' ن, g+لميA&(, g+Dي>ل3(, gGالت8$ا 0لي)مع +ي*!ل( يلف 0لل,دلا ل`دت( اHتX#ا!ب 0ي!م&( 0X` Wh,
<اي?تكم اديقD( 9, g0Dفا&لا @ا5ا?م)ل
Ž ‘ <0لليكي8اكيملا @9wا لmلل3( اللمم رث1' Nا&لا لm3( يتلا Qيلا#Vا, @اي&قتلا امتعاب gلمDلا ى)ع 5ا= لكل لm3لا yرف 0حا(إ
يDللسلا الل&ي)ع, <0لل&كمم 0للي&ق( 0عا&للصب 9إ gيح"سلا, gي&فلا, gليقثلا Gات8$ا نكمي 9 +8pف <Wي&صتلا @ا5,رh ,دح يف اM4
0لسفا&ملا F,رل}, gالصت=9ا رلC', g0عا&لصلا 5!لX( يتللا gن,رتلكل$ا S5!لu ^ليD( يتلا 0D&صملا _,دلا 0سفا&م, 0قباسمل
اللي*!ل!&كتلا @9ال>م يلف اللDيAف اق?ل# اق?ل# ن!=!?سم ن28 <0يم"ع$ا 0>مر?لا, ™يCاماC,Vا˜ .اA&لا, ./"تي امب g0يملاDلا
S5الل62لا لي?# €H&8 ن' ني=!?سم ا&8!كب ي&D8 9, <0فD6تسملا _,دلا Q15 Sر`Eم يف نيم)سملا ن28 g0ياصت=9ا @ار?Kلا,
ن' gالل8ريI /اللX`' Qلل&>( Wللم gWي&للصتلا دللDب لي?لل# الل&تم4 Wللف(ر( ن' دير8, ي&D8 <N"فYل 0ي8اس8$ا, ملاDلا !ق( يتلا 0ياملا
5Mل?ي ن' ن,, g0يالصت=ا 0لبا ناللس8$ا _!ل2ي ن' ن, g0ليافكلا, S!للقلا ال&ل Bلق2ي gj"Hتل#9ا, Gات8Yل اي8اس8إ اXم8 عرتK8
</امسلا, J5Vا, /املا دسفي, gJ5Vا @اري`
• ‘ </اي1;Vا ا&-ا&ب' نم Sر*اHملا 0mمVا SاDت#ا, g0ي5,ر6لا @ا5اHملا, @اريKلا Qي5د(
bs ‘ <نيم)سملا @ا>ت&مل 0D#ا, \!# %يH(
bb ‘ 5الل?تعا نللكمي 0يم"لل#$ا دللdاقملا ىلللإ رA&لاللب, <™+ل يHف ا(ا!م اh5' ايح' نم˜ a 0يم"#$ا Sدعاقلا B?Xي يعا5~ |"dإ
عOلل&( ن' ن!ق2تللسي gJ5xل نللي)XDم g0يم"لل#$ا 0ل,دلا +ي*!تل ني6فارلا, gاH&ع ني?يmتملا, gJ5Vا 0uارح يف ني8,اHتملا
Qلل#ا&ي اللمب gSري?كلا nيف(, gSريmصلا @ايك)ملا Wم>ب gJ5Vا Wي~!( Sاع$ @99دت#ا, اماكح' Tمت)8 5ا?تع9ا اMHب, <مH&م
<لمDلا 0ي*ات8إ Wفري, gGات8$ا [ي3&(
1
gSرق?لا 267 .
bf ‘ نpف <اHيف مك2لا 0مA8' نع رA&لا WXقب g0يم"#$ا 5اX=Vا نيب 7اصت=ا لتكتل عار#$اب 0يم"#$ا @ا*!ت&م)ل \!سلا Wي#!(
.ا>س89ا 5اAت8ا ا4ديي3( لم2تي 9 g02)م 0يKي5ا( S5,رh g."#$ا "ب يف 0م-اقلا _,دلا نيب نما6تلا, g7اصت=9ا لماكتلا
اف=!م ي6تق( _,دلا نم ا4ريmب Sد>ملا 0يم"#$ا S!عد)ل jرت(, اM4 يD( ن' Sد>ملا 0يم"#$ا 0ل,دلا ى)ع, <."#$ا مHف يف
<0ي(wا 0ي)مDلا @ا5,ر6لا ىXKتي 9, gB2لا Tمي 9
b… ‘ _اللقت89ا 0لل)حرم يللفف <ي)4الل>لا G;!للم&لا نم 5ر2ت8 ىتح g."#$ا ل?قتسمل j"Hت#ا, Gات8إ [م8, [يXK(, 0ي*!ل!&ك( %يH(
9 0لل)حرملا oMل4 يلف, <0يركللسDلا, 0يالصت=9ا S!قلا, gي-اMmلا نمVا, gي(اMلا /افت19ا, g0يم&تلا ليص2تل 0مVا @ا,رu +*!(
نادلل)?لا يللف eرل>(, nللير* يتلللا gGاللت8$ا vاللم8', g[لليXKتلا Qيلال#', g\!سلا يف 0حاتملا اي*!ل!&كتلا لمDتس8 ن' 9إ :)م8
<0يما&لا
ام>للس&م االلصت=ا ميق8 ن' دب 9 gSر?Kلا, م)Dلاب لقتس8, gلا /اl نإ ا8دعا!= دت3( نيح g0قح9 0)حرم يف, <Mم)تت8, م)Dت8 ن' دب 9,
g+للب5 ىلل)ع للل?قملا نمEم)ل QيXلا ZيA&لا 7املا اOلا ميدقتل ا2لاd g0Dير3لا Fاد4' 0مدKل افا4 g0Dير3لا دdاقم Wم افي1, ام1
™ا2لاd ا!)معا, @ا?يXلا نم ا!)1 ل#رلا اHي' اي˜ a .اركلا +)#5 +ب QCا` امب +ب5 +?CاKي
b
@الل?يC نللم ا!لل)1 ا!&مq نيMلا اHيiي˜
™ن,د?D( oايإ مت&1 نإ لا ا,ركlا, م1ا&=~5 ام
f
<
: ¿يزو-لا
ديح!تلا ى)ع 0م-اقلا 0يم"#$ا 0Dير3لا, g@ا/ار*$ا oM4 نم دب 9 <0ي!X)# @ا/ار*إ ر>مب اH)ح نكمي 9 _اDلا Wي~!تلا ل1ا3م
نللع 7اللملا رuاللكتلا +لل?H)ي 9 7Mلللا gم)Aي 9, _M?ي 7Mلا gWفا&لا g€ت&ملا نمEملا 0يبر( نكل <Rر?كلا 0يلاDفلا اH-اXعpب 0)يف1 _دDلا,
0&مال6لا ا4دللح, يل4 gاللبرلا, gS!للlرلا, g^لmلا, g0=رلسلا, gWلل&ملا, gمل)لا, g5اللكتح9ا ىلإ W3>لا, yر2لا +Dفدي 9, gلا ر1;
نللع Wي~!تلا, Gات8$ا 0ي)مع :ف&( ن' نكمي 9 <يم"#ا ريI Wمت>م يف يم"#ا اصت=ا .!قي ن' نكمي 9 <م)Aلا 5,M* ى)ع /ا6ق)ل
<نامي$ا, نيدلا ديد>( 0ي)مع g0يل!م3لا 0ي)مDلا
ىل)ع S!للقب |ال2ل$ا gS!عدللا ميملd نلم, gللا دلل&* 0لليبر( Q)d نم ن!كي g0يم"#$ا 0ل,دلا, g0م!قلا %يH(, gS!عدلا لحارم يف
ن', <ا8Lادللع' +م)سي امم 9, S5,ر6لاب 0ماDلا +م)Dي امم nسيل Sاعدلا +مHفي ام1 ."#$ا 0يل!مl ن' :ل; <."#$ا يف _دDلا Q8ا*
ا8Lادللع' م)للسي 9 , gS!عدلللا نم 'O>تي 9 /O* +8' 0ماDلا م)Dي 9 مHت1رح vا&م يبO2لا 5اسيلا +)D>ي 7Mلا يعامت*9ا _دDلا Q8ا*
0للف"Kلا دللHع /اللHت8ا Mلل&م 7!لل&تفلا مللك2لا n2( ."#$ا م#اب نير?كتسملا @اق?C اHتl!تحا, g_ا!مVا n?Hت8ا ام _!Xل ارA8 g:لMب
ال&ل Fادل4' نيفDل6تسملا 0لليامح, نليم,ر2ملا Fالص8إ, _دلDلا ن' ى)ع |ا2ل$ا نم دب "ف <7ر?>لا مu JاDلا :)ملا .اي=, ىل,Vا
<0يلاI
<ا45ارقتل#ا يعرل3لا ناOليملا, _دلDلاب, <ن,ر-ال# الH-ا&ب ىللإ, gS!لع!ملا 0لي8اثلا 0لف"Kلا ىللإ +ت•ي3م, لا دم2ب ن,ر-اd ن28
/الل6قلا, g0ياللصت=9ا م-اعدلللا دلليC!( يف ا&حا>8 ى)ع, <اHل 0يعامت*9ا 0ياملا Sدعاقلا لا /اl نإ نكم8 \ا~5xل _اDلا Wي~!تلاب
<ا4Lاقب, 0ف"Kلا 5ارمت#ا Z=!تي gاHhارم', اHيعا,, 0يق?Xلا ى)ع
@ا/ارلل*Yل JرDت8 ن' ل?= gاH*5ا`, ."#$ا "ب ل`ا go5اCإ, يعامت*9ا _دDلا v,رl اHل"` نم ني?ت8 @اAح"م ا&4 W6(
<7!قلا ي2صلا اصت=9ا, _دDلا, 0يافكلا Bق2( يتلا 0يعر3لا
@ا/ارل*Yل JرلDت8 ن' لل?= gالH*5ا`, ."ل#$ا "ب لل`ا go5اCإ, يعامت*9ا _دDلا v,رl اHل"` نم ني?ت8 ىل,Vا 0Aح"ملا
<7!قلا ي2صلا اصت=9ا, _دDلا, 0يافكلا Bق2( يتلا 0يعر3لا
a ىل,Vا 0Aح"ملا
_دللDلا ع!لh!م _,الل&ت( 9 يتللا 0للي&4M)ل ادللق8 الHيلإ ريلل38 <@اي5,رلل6لا نللم 0ليHيدب oM4 <9,' اH*ات8إ ن, S,رثلا Wي~!( نكمي 9
9, <\ا~5Vا رف!للي 9 7Mلللا مللك2لا اMلل4 دللقت&8 ن' الل&&كمي g7ر?>لا مك2)ل 0h5اDم S!ع ا&م ام <0يل,Eسملا B)X&م نم يعامت*9ا
F,رل} يلف Wلي~!تلا, Gالت8$ا @ايل,Eلسم .الم' +*!لل اH*, Zق8 g0ل,دلا .ام~ ا8دي يف, لا ن;pب c?ص8 .!ي ا&&كل <اHDي~!( نس2ي
<ا&8اي1 eرK( يتلا e5ا>تلا ل3ف دDب _ا!حVا /!#' ى)ع M•م!ي ن!ك(
eر2لا j5اDم J!`, g0يملاDلا \ا!#Vا نم Jارت=9ا, ر*افلا, ر?لا Wم لماDتلا ا&ي)ع مت2ي Wي~!ت)ل 0)با= @ا,رu Gات8ا S5,رh
0لل&ميHلا 0للDفادم, g0لليDي?Xلا الل85ا!م 0يام2ل gJ5Vا يف نيفD6تسملا ر-ا#, gنيم)سملا, eرDلا Wم لتكتلا, g0ياصت=9ا 0يملاDلا
<لي!متلا \ا!#V Sركت2ملا gاح"# +)مDتس( .اDX)ل Sركت2ملا Rر?كلا 0يلام#'رلا يملاDلا اصت=9ا ى)ع اHhرف( يتلا
1
gن!&مEملا 51
2
gSرق?لا 172 .
0قباللسلا Gاللت8$ا 0للي)مع ن' الل&ل رH} gلح 9, 0ياI اHل Rري 9, ل2فتس( يتلا 0يملاDلا 0م~Vا 5اCإ يف @ا5,ر6لا oM4 ا&Dh, ا;إ
<0لل)*اDلا 0للي4افرلاب امدلل&Dف gالل8ريI لDفي ام1 0مVا ى)ع eMك8 9 ن' اM4 ي&Dي, <Sريسع 0ي6= _اDلا Wي~!تلا 0ي)مDل اعرl, اD?C
Zلل)Kتلا, g0لليD?تلا, g~!للDلا نللم ا8دللق&( S,رللu Qللسكل ريلل3?تلا, gر?للصلا, _Mلل?لا يللف ا&ت15الل3مب Nالل&لا Wلل&ق8 ام 5ادقمب c>&( ام8إ,
<7اصت=9ا
<Gاللت8$ا 01رDم يف رص&لا S~اي2ل !H>لا 0•?D( يف ا&حا>8 5ادقمب gا45ارمت#ا, gا45ارقت#ا, 0يم"#$ا 0ل,دلا 0ما=إ يف c>&8 ام8إ
<Gات8$ا اH* gيم!يلا /ا&?لا اH* g7اصت=9ا اH>لا !4 N!م)ملا اH?8ا*, 0•?Dتلا oM4 Sام
Wمسي نل, <اH>لا 0m)ب 0مVا QCاK8 ن' Q>ي ن28, <0ب"Kلا !ع!لاب QD3لا ن!?CاKي, gWي~!تلا ى)ع ن,O1ري 0#ايسلا 5ا>( نإ
Sريسملا [K8, gFاد4Vا د28, gW=ا!لا @اب!Dd Z3ك8 نكل gB-اق2لا يمD( 9 يتلا اH>لا 0mل 9إ eMكلا eاX` ل3ف دDب QD3لا
<اHI!)?ل 0=ا3لا
الل45اكف' Wللييم(, g0مVا S/,رم 089$ لمDتس( [ف&لا @ا59, نم 0&ي)مملا نيي"ملا nما ام اH>لا 0mل, B2لا عام#$ لي?# 9 مD8
<ملاDلا @اع"` W)`' ى)ع يم"ع$ا Gرفتلا, g@ا!H3لا, g0Dتملا يف اH8اي1 0با;إ, gاHتماHl لت=, gاH="`',
@ا5,رلل6لا يلقت)( <يل#ا#Vا ملليA&تلا, 0لليبرتلا اللH>ب 0يم!قلا 0يف-اXلا e,ر2لا يف ليس( 0مVا /ام, 7اH>لا ريم3ت)ل لي?# 9,
<اH?8ا!* ل1, gاHم-اع, 0&تفلا T#V 75M>لا رييmتلا !4 يل!مl Q)Xم ى)ع
a 0ي8اثلا 0Aح"ملا
g_ا!للمVا S!فللd رللكت2( g0للفرتم 0للق?C !لل*, ىلللإ 0)م>لا يف _,E( @اق?C رX= ل1 ل`ا <@ا,رث)ل /ي# Wي~!( ."#$ا "ب يف
<06يرم g0)H>م g0م,ر2م g0سي•ب gيعامت*9ا م)سلا لف#' يف 0ق?C ى)ع 0ي)Dتسم 0X)سلا ديلاقم, gGات8$ا ل-ا#,,
<نqرق)ل Mم)ت( ن' /اق(5ا اH(ايرA8 Qسكتل Gات2( يتلا 0ي5اسيلا @اي*!ل!ي$ا ركف @ا&ب نم Tيل, W=ا, اM4
‘رللقفلا Q8الل* ىلللإ @ا,رثلللا 5اللكتحا’ 0للياملا اHللص-اص` g0للق?C للل1 ‹-اللصKب نيفD6تسملا, نير?كتسملا Zصي ميركلا نqرقلا
0للي&يدلا, g‘ي8اللD( 0للماع, مللك2تي xم’ 0يلل#ايسلا 0لليعامت*9ا, g‘Q8الل* نم Wباتلا ZيD6لا Z=ا!م, Q8ا* نم 5ا?كت#9ا’ 0يسف&لا,
<‘اHتDتم, اHت#ا-5, اHت8اكم, اH(ا?ستكم نع اعاف ر`wا .!يلا, لاب رفك(, ني&مEملا, لا ل#5 e5ا2( 0فرتم 0ق?C’
gZ=ا!ملا Tف8, g5اكفVا Tف8 لmتس(, رمkت(, ن,اDت( اH)1 <اH*5ا` 0فرتملا @اق?Xلا n`' ي4 ."#$ا 5اX=' يف 0فرتملا @اق?Xلا
<@اي&لا Tف8, gFاد4Vا Tف8,
يفDلل6تسمل الل&(!ع +*!لل8 ن' يللm?&ي, <اللH*5ا`, 0يم"لل#$ا 5اX=Vا ل`ا نيفD6تسملا Q8ا* ىلإ ZXصي ن' لا eO2ل يm?&يف
Tللف8 ملل4 ."لل#$ا /ادع' ن', g_دDلا !4 لا ني ن' ا&-اXع, ا8رب, ا&&ما6تب مHل ن4ر?8 ن' دDب ا*ا!ف' لا ني يف ا!)`ديل J5Vا
<ا4رم' ى)ع 0ب!)mملا e!D3لا /ادع'
a 0ثلاثلا 0Aح"ملا
<ر`q +*, نم ريM?تلا, Fار#$ا ى)ع, g+*, نم يق?Xلا ملاAتلا ى)ع م-ا= G;!م8 j"Hت#"ل ي)4ا>لا G;!م&لا
.الA8 0للما=إ يلف @اي1ارتلl9ا n)ل3ف, <يللق?Xلا مل)A)ل 9إ يللHت&ي 9 اللماA8 الH8!1 نلم 0يلام#'رلا دق&ل 0ي1ارتl9ا @افس)فلا n6H8
5ا= يم"#$ا .اA&لا ن' ناX)سلا, نqرقلا يع~ا!ب اي)مع ا!&4ر?ي ن' نيم)سملا ى)ع, g+(ايC يف 0يق?Xلا ميuار* لم2ي 9 7اصت=ا
<0يق?Xلا ى)ع ي6قي ن'
Sرللكلا @الل=اC دلل?( اللH8!1 نللم ي1ارتللl9ا, يلاملل#'رلا اHيقلل3ب 0للياملا S5الل62لا دللفت&تل دللHملا يللف _اO( 9 @افس)ف zH&( نwا,
g0للي,اميكلا @الل*!ت&ملا Qلل#ا5, gلماDملا نا`دب اDيم* ا4دسف( <ناس8$ا Sايح, !>لا, ر2?لا, ر?لا دسف(, <اH(اري` 5M?(, 0يh5Vا
ريدل?تب 9, g0ل=اXلا دليد?تب cملسي 9 0يلh5Vا Sرلكلا ىل)ع ^ليD)ل اXم8 ا!عرتKي ن' نيم)سملا ى)ع, <0ي5Mلا 02)#Vا, عاDl$اب,
<اقي?X( 0ي)4ا>لا G;!م8 ا!ق)Xي ن' مHي)ع <0Dي?Xلا F"(إ, _ا!مVا
a ‚"u لم* يف ‚"ثلا @اAح"ملا oM4 ‹Kل'
- <7اصت=ا اH* نم دب 9 ا&كمم _اDلا Wي~!تلا ن!كيل
- <اعرl, اD?C نيفD6تسملا Wم 0يملاDلا \!سلا يف ن!م)سملا
- <J5Vا S5امع يف ناO(ا, 0مسقلا يف ن~ا!( يم"#$ا _دDلا
اصت=9ا, عر3لا
Gاللت8$ا يللف مH?يلالل#', ا8ريI @اي&ق( ريDتس8 ن' 5ارXh9ا مك2ب ا&ل ~ا* نpف <لماl \اي# يف Wh!ي ن' Q>ي يم"#$ا اصت=9ا
<0مسقلا, Wي~!تلا _!d' يف ا8ريI د)ق8 ن' ~!>ي "ف gا8دdاقمل 0?#ا&م ا8د&ع نم @اي*!ل!&ك(, Qيلا#' 5!X8 امثي5
a S,رثلا Wي~!( يف يعر3لا /ار*Yل 0ماDلا v!XKلا ي4 oM4,
b ‘ <اللماي=, اللمي= 0للمxل اH)D*, اHيف لا +ف)Kت#ا يتلا _ا!مVا د?ي +Dفدي :لاملا ى)ع +ف# رHAي 9' vر3ب g0يرفلا 0يك)ملا .ارتحا
للا _!ل#5 0&لل# يل4, g0&لل# ا&ل jر( دقف رمع لا محري, <اHل 0مرح "ف 0ماDلا نيم)سملا 02)صم J5اD( 0dا` 0يك)م ل1,
يللف نيم)للسملا ى)ع ‡5اXلا @,افتلا رمع R'5 <نيدlارلا +-اف)` 0&# ى)ع د*ا!تلاب zD( ن' ا8رم' 7Mلا م)#, +ي)ع لا ى)d
اللم, ™مللك-ارقف ىلل)ع اللH85V, مك-اللي&I' _ا!للم' نللم نMلل`w لللبا= ىلللإ nلل3ع ن•ل˜ a +(!م ل?= _اقف gم=افتي ن' FاKف g+8ام~
0يك)ملا عO&ل eاب <لماl يعامت*ا _دع !28 ا&ل |!تفم eاب +&ع لا يh5 oM4 +تمOع يفف <_ام ن, 9ام لا +مح5 ‹ص`
<اHميA&( Sاعإ, 0ملاAلا
2 S Wلل&م, 0لليك)ملا Wللي~!( ل-الل#, ملل4' نللم ‚5$ا, <0للم-Vا اللHت*ا, +ل!#5 0&#, لا eات1 ا4دح ام1 +6-ارف, ‚5$ا .ارتحا
اMلف&م ىلالD( للا eالت1 يلف دل>8 <ال4O1ر( Wل&م, 0يك)ملا Wي~!( ل-ا#, م4' نم Wي~!تل اMف&م ىلاD( لا eات1 يف د>8 <ا4O1ر(
رلل6ح ا;إ,˜ a للل*, Oللع +ل!لل= يف, g\اف($ا @ايq يف اHيلإ e,د&ملا ])ثلاب 0ع,ر3ملا 0يd!لا يف 0u,5!ملا _ا!مVا Wي~!تل
™+&م م4!=~5اف ني1اسملا, ىماتيلا, ىبرقلا ا!ل,' 0مسقلا
b
ع!للXتم)ل jرت( نيم)سملا /ارقف 0فا1, نيبر=Vا, نيدلا!)ل 0يd!لاف <
Wللم دللHت>ي ن' .اللمYل, <0مxل +*!م رمiف 0u"ثلا Fا&dVا نم 0مسقلا ر6ح نم \~5 ام' <لا @اhرم /اmتبا oدDب نم +لامب
0يفيكب g0u5!لا @ا*اح نع zيف( يتلا 0D#ا!لا @ا,رثلا يف 0dا` g\~رلا اM4 e!*, ى)ع 0يwاب _9دت#"ل نيم)سملا /ام)ع
ني*اللت2ملا ىلل)ع @ا,رثلللا Wللي~!( نpللف <Gاللت8$ا, 5امثتلل#9ا, 5الل`9ا Z-الل}!ب اللH&م S5!1Mللملا Fا&للdVا \~5 رلل6ي 9,
0)?قتللسم @ا,رللu Gاللت8$ 75,رلل6لا 5امثت#9ا \!Dي د= g0ي1"Hت#9ا @اقف&لا يف ري` نم مH)صي ام ‹يصK(, gنيرX6ملا
<0م-ادلا 0مVا @ا*اح دس(
… ‘ اHف5اللصم يللف اللH=اف8إ, gاللHتيا?>ب .!للقي g"قتللسم اHي)ع ني)ماDلا نم ا~اH* 0ل,دلا Z)ك( نiب gاHDي~!(, @ا!1Oلا Wيم* ميA&(
ني1السملا, /ارلقفلا @ال*اح نمل6ي يعالمت*ا نلم' .الA8 _!لميل g0يع!Xتلا @ا=دصلا @ا!1Oلاب B2)(, <نqرقلا يف S5!1Mملا
مHب!لل)= 0للفلEملا مHلل# Wفدللي ن' نللكمي, <e!لل)قلا Zيلiللتب 0للعام>لا Zيلiل(, S!عدلللا Wي>لل3تل .اA8 _!ميل, gSا1~ ى)ع ني)ماDلا,
Rرلل#' :للف !لل4, +للمكح vالل&م يف Bف&يل eا=رلا مH# ‹صKي Sا1Oلا _ا!م' نم, <+Dhا!م +D6( 0مA&ملا نيم)سملا 0عام>ل
ن!8القلا الHيف !لسي 0ليKي5اتلا Sرتلفلا oMل4 ن' ر>مب eا=رلا :ف1 gلا .اكح' نم مكح ىm)ي ن' 9, لXDي ن' ~!>ي 9, <ملاDلا
Tليل, <رلير2( ملu ملي)D(, نالسحإ, gملHل /ا!ليإ نلم +لب للا رلم' المب Rرل#Vا لماDي, gاHي5ا>م 9إ FرDي 9 7Mلا يDh!لا
ا&فللd يللف +لالل`إ, 0?)mلا رHقب ري#Vا M`' !صقملا ام8إ <م4ا?Dت#ا, Nا&لا ى)ع [)ستلا ."#$ا يف \رلا .اA8 نم !صقملا
دللصقملا اMل4 0لليم4V, <oدل)ب يلف S!عدلللا ر3&يل +ثD?8, go5ر28 مu gا&يف €مد&ي, ."#$ا Q2ي ىتح g0قيفرلا 0)ماDملا, gمي)Dتلاب
<ع!Xت)ل eد8, g@ا5اف1 Jرف, geا=رلا رير2تل امH# Sا1Oلا _ا!م' نم لاا Jرف يم"#$ا \رلا .اA8 نم يماسلا 7!عدلا
Sرتلفلا /ال&u' لل)` نلم Wلقي ن' دلب 9 الم دلسيل +فرلصم يلف ملك2لا vال&م W#!ي ن' نكمي gنيم5اm)ل مH# Sا1Oلا _ام نم ‹صKي,
oMلل4 nللما اللم, <0للبر>تلا 0لل)قل @ا5اللسKل JرللDت( ن' نللكمي, gاللبرلاب لللماDت( 9 يتلللا 0يم"لل#$ا Zي5اللصملا .اللA8 يف 0يلاقت89ا
\اق2تلل#اب _9دتلل#9ا نللكمملا نم <0ق2تسم 0&يدم اH)1 c?ص( 0مVا نV نيم5اmلا مH# نم Wفد( اH8!يدف 0مxل اماع اك)م F5اصملا
"`دل( 0لل,دلا الHيف ل`دلت( 0لليعام* Tل#' ىل)ع ا4الصت=ا يلل&?( يتلللا 5!صDلا oM4 يف 0مVا 0مMب +ق)D(, g.رmلا ميمD(, نيم5اmلا
<0يم"#$ا 0ل,دلا ن!ي نم /O* Wفدل مHسلا اM4 نم ‹صKي ن' gاديدl
<SرlاDلا 0)صKلا يف لا /اl نإ اH)صف8 ام1 +عا!8' لكب اH>لا, S!عد)ل ™لا لي?#˜ يف مH# ‹صKي,
nللق)حO(, gNالل&لا @الل="ع, g^يDلا vام8' nلد?( د=, اHيف .اكحVا vا&م Bيق2تل Sا1Oلا Fرd ناديم يف د>م اHت*ا ىلإ Gات28,
<اH-ام)ع اHت*ا اريث1 ا8ديفي 9 يتلا 0ت-افلا ن,رقلا يف +ي)ع n8ا1 ام ريI مي4افملا
1
g/اس&لا 8 .
Zي&للص(, B2تللسي نللم دلليد2( يللف 9إ Bللح الل&لام Sالل1Oلا مللHي)ع ع~!لل( نيMلللا 0للي8امثلا Fا&dVا1 نqرقلاب 0تباu _!d' نم نا1 امف
5اللCإ يللف ge!لل)Xملا @ا!لل1Oلا لللق&( "ف g0للH>لا :)( ي*ات2م يف 0H* ل1 @ا!1~ مس= لثم 0ي!?8 _!d' نم نا1 ام, <Fا&dVا
5ا ن' الل&ع eاللI, gاDي&للl 9ا2فتلل#ا نيم)للسملا نلليب \5ا!فلا n)2فت#ا +8إ <5اX=Vا, @اH>لا ر?ع gنيم)سملا ل1 نيب _اع Wي~!(
0-Oلل>تلا nلل&كم <نيم)للسملا لللكل :لل)م ."لل#$ا J5' S,رللu, gنيم)للسملا لللكل :)م ."#$ا J5' S,رu, gنيم)سملا ل1 د)ب ."#$ا
€ي)Kلا يم)سمب اHل 0)d 9 0ل,, 0يم!=/ارقفلا ^ي"m&ب يم)سم ن' ا&8ا4;' يف gلا ني يف +ب FرتDي 9 W=ا, رم' ي4, g0يرXقلا
نللع دللD?ملا gلي•لل6لا ي-Oلل>لا ى&Dملاللب ام"لل#إ ىمللس( يتلللا 0ي!&Dملا 0يبVا 0>يl!لا oM4 9إ مHل,, مHتيم!=, /اي&IVا يم"#$ا
<."#Yل gSدح!لا, اH>لا, اصت=9ا, عامت*9ا, 0#ايسلا
ناللDم, اللh5' اللHل :)م <Sا1~, 9!d' اHل :)م 0مxل .اع :)م نيم)سملا "ب يف 0يDي?Xلا @ا,رثلا ر-ا#, [ف&لا _ا!م' نإ, • "1
للل1 نللع ني)CاللDلا gاHفرللd, Sالل1Oلا Wم* نع ني)CاDلا مHي)ماع, مH&ي1اسم, نيم)سملا /ارقفل _اDلا Q)Xملا, <x1, اXف8, oايم,
نV ."لل#$ا ىلل)ع ZلللE( مللل يتلللا نيم)للسملا e!لل)قل _اع Q)Xم 0مسقلا oM4 <+=~5 @ا?يC, لا @اريKل 0لاDلا 0مسقلا !4 gلمع
\!ل# يلف SدD?تللسملا 0م)للسملا eال=ر)ل _اللع Qلل)Xم <لللا عرللl G5ا` /ارu$ا ىلإ !فH( يHف 0يق?Xلا, NE?لا ىلإ ا,ر( نيم)سملا
يللف ملAعVا ا4ا!ل# ^لليDي يتلللا 0للمVا oMللHل _اع Q)Xم <0ي)4ا>)ل 0يD?تلا, ي)`ادلا اد?ت#9ا \!# g0ي*5اKلا, 0ي)`ادلا 0#اK&لا
gيملاللDلا Fرتلللا ن,!للقي ملل4 لللب gي)4الل>لا •Mلل?لا R!تللسم ىلل)ع jالل&4, الل&4 الل4!فرتم ^لليDي, gلH>لا, Jرملا, رقفلا, ع!>لا
jالل&بVا 0ك?لل3ل, gناXيل3)ل اHسف8 nعاب eا=5, g0=!4!م 0*ا2لا _; يف eا=5 <Bسفلا, +فسلا, ريM?ت)ل لثملا ن!بر6ي, g+8!ل!مي,
• 5ر2ي نم اي eا=5 0ي8!يHصلا 0ي)4ا>لا Fرتلا W)#, gري`ا!ملا,
0ل!سDملا ."حVا نم ا!قيفي ن' ني&مEملا نيفD6تسم)ل دب 9 <اH* نم دب 9 اM4 Bق2تي يكل, <نيم)سملا 02)صمل Fرص( نيم)سملا
@ارباللKم, gاللكيرم' @ار-اللC, gايلل#,5 @اللباب اللHيم2( gر?لل>لا 0للمA8' مللH8, +للl!ت2( 7Mلللا مللHقح ا!كللسميل g0حاللس)ل ا,~ر?للي,
يلف لللا لي?ل# يلف ن,دل4ا>ملا, J5Vا يلف السف$ا, +ل!ل#5, للا 0لب5ا2م, ىلل8Oلا, 5المقلا, !لH)لا ى)ع Bف&( ا&لا!م'<<ن!يHd
7دلليVاب g/ايقلlVا ال&يفرتم Zلي)ح gي8!يHصلا, ي)4ا>لا ,دDلا ن!H*ا!ي J5Vا عاقب ر-ا#, اير(5إ, ني?)فلا, نيXس)ف, ناتس8اmف'
<لي)كلا |"سلا, /9ODلا
gلللا ىلل)ع S'رل>لا, g:للتHتلا ىلل)ع +لليف Bللف&ي ناXيلل3لا لي?لل#, gلللا @الhرم /اللmتبا Tللف8Vا, _املا _Mب لي?# لا لي?# • ن"ي?#
<‹ي2م(, لا نم /"?ل +8إ, gمH)?قتسم, مH8ايكب QD)لا, gنيم)سملا مي= ني4!(, gلاا ني 0ب5ا2م,
r ‘ اللم يللف ^لليD( نيم)للسملا نللم 0لليدDلا 0للي?)IVا n8الل1 نإ, g_اللم*$ا eاس2ب 0ك)Hتسم اب!Dl ا&2?d' <ريM?تلا 0ب5ا2م, ل)قتلا
g+لل>ت&( 9 اللماDC :)Hتللس8 <ريثكب ا8ا!تسم \!ف ^يD8 _ام*$ا eاس2ب • ^ي"m&?ب :ي4ا8 <B)Xملا رقفلاب رصDلا ناسل +يمسي
0ل,دلا @ا5اي# نم 0ماDلا, g0يلO&ملا 0dاKلا ا&(OH*', g0يم#رلا ا&(ايا&ب<ا&(ا5إ _"قت#ا نم, دق&لا نم يلاmلا نمثلاب ا&ل عا?ي,
@ايملل#رلا يللف 7الل?لا Fرتلللا /ا5, اللم يللفK( gاللH*رH?ب 0للقلiتم 0للH*ا, ي-رلل)ل .دللق( gاللH(اقف8, g+لليفرلا اللHuاu', g0للمKفلا
<e!D3لا NEب نم 0ي&mلا @ايd!صKلا,
ىلل)ع @اللقف8 <ىuرI 0D-ا* اH?8ا* ىلإ Rر`', g0&يم# 5اH&( م-اOع, gل2&( \"`' <Rد# Q4M( @ا=اC <عاتملا, ناي&?لا يف _,اX(
<0D-اh لا \!قح, gمu$ا, 0يصDملا
<نيCاي3لا نا!`إ ني5M?ملا لD*, gريM?تلا, Fرسلا نع لا ا8اH8
™اما!= :ل; نيب نا1, ا,رتقي مل, ا!فرسي مل ا!قف8' ا;إ نيMلا a ل*, Oع لا |دم,
b
<نامحرلا ا?ع مH8iب مHفd,,
Fارلل#$ا نلليب .ا!للقلا ن!للكي +للب 7Mلللا _ادتع9ا ىلإ لصتل نيم)سملا نيب @ا,رثلا Wي~!( _اD( ن' Sد>ملا 0يم"#$ا 0ل,دلا 0مHمف
<S5,رh ريmب +ب لا ا8رم' ام 7Mلا ريتقتلا نيب, .!مMملا
ملHل /لليH( 9, gنالمحرلا ا?ع لي?# :)س( 9 مu 0يم"#إ اH8' معO( 0ل, Q2ي ن)ف Rاار= نيفرسملا Q2ي 9 ل*, Oع لا نا1 ا;إ
<ريتقتلا, Fرسلا نيب _دتDملا :)سملاب ليفكلا 7اصت=9ا _ا>ملا
!للم8 ىلللإ FاللHلا gيللDتمتلا 7اللملا |!للمXلا ى)ع ي&?ملا ي)4ا>لا G;!م&لا M?&8, g0ي)4ا>لا j"Hت#9ا @ااع M?&8 ن' ل)قتلاب دصق8
ريMلل?( oالل&Dم اM4, <,دح "ب دعاصتم 7اصت=ا !م8 ىلإ FاHلا gيDتمتلا 7املا |!مXلا ى)ع اM4, <,دح "ب دعاصتم 7اصت=ا
<اعرl +&ع يH&م :ل; ل1, <اHبار` يف يDسلا, gا4اسفإ, gJ5Vا @اري`
1
gنا=رفلا 67 .
نللم ن!8اللDي ا!2?d' ن' دDب, g!>لا, /املا, 0برتلا اسفإ S5!X` ا!15' ن' دDب ناس8$ا 5د= ى)ع اصت=ا ىلإ ن!&2ي .!قلا /"قع
<Wي&للصتلا 7رللC يللف _,دلللا نلليب, اH&يب, gzDب +*, يف اH6Dب 0D&صملا _,دلا نيب 0ياصت=9ا eر2لا لب g0ياصت=9ا 0سفا&ملا
نللم ن!لل#اقي اللم Wللم, g0للي1رم>لا 0يام2لا ىلإ م45ارXhا دDب, g0يلام#'رلا /اX`' يف"( يف ي1ارتl9ا G;!م&لا ل3ف دDب ا!15'
<ليدب نع ن!ث2?ي مHف <+تياI ىلإ لd, يلام#'رلا .اA&لا ن' gيملاDلا 7دق&لا .اA&لا eارXhا, 0لاX?لا, gيلاملا مK6تلا
gGالت8$ا, gاللي*!ل!&كتلا, gمل)Dلا الH>ل رملل38, g+لت1رب رXمتلس8, g+للتمكح مH)Hتس8, gلا عرl يح!تس8 ن' نيم)سملا ن28 ا&ي)ع,
<02لاصلا S5امDلا J5Vا رمD&ل g/ا&?لا اH* Wم, g0م!قلا اH* دDب gريبدتلا,
™اريمد( ا4ا8رمدف _!قلا اHي)ع B2ف اHيف ا!قسفف اHيفرتم ا8رم' 0ير= :)H8 ن' ا85' ا;إ,˜a ىلاD( لا _ا=
b
S5ال62لا Fرل( ‰ل)ب دل=,
<ني2لاصلا oا?Dب ل*, Oع لا مHلد?تسي ن' نkف <م)Aلا نايmC ىتع', gBسفلا @ا15 ىص=' ا&يف اHبا8', 0ياملا 0ي)4ا>لا
ˆ ‘ رلليI يللف :للل; للل1 <7,Eملا نكسملا, gي=ا!لا ZيA&لا T?)ملا, gيفاكلا ل1iملا يف +(ا*اح W?3ي ن' م)سم)ل عرl ىلاD( لا نإ
<0*ا2لا ى)ع ديO( 9, 0ف)1
لللا مللD8 ركللl نللمف <W-الل* o5الل*, ناD?للl nي?للي ن' +للي)ع .رللح +&كل <oا?Dل Gر`' يتلا +ت&ي~, لا مD&ب Wتمتي ن' م)سم)ل لا عرl
<@امر2ملا يف, يمDXملا Fرتلا يف اHفرd ا4رف1 نم, <ني*ات2ملا ى)ع z-افلا ريKلا مسقي ن' +(ا?يC,
7اللصت=9ا .اللA&لا دdري 9 ]ي2ب g08Oتملا 0لاDلا 0مسقلا ى)ع Nا&لا لم2( ن' gS!عدلا 0يبر( ى)ع Sاي~ g0يم"#$ا 0ل,دلا ى)ع,
<ني*ات2ملا @ا*اح ل?= j"Hت#9ا @ااع عا?l 9, gNا&لا ن, نم 0ق?C 0مدKل
<دمح' .ام$ا oا,5 ™لا 0م; مH&م n-رب دقف اD-ا* Lرما مHيف c?d' 0dرع ل4' امي'˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _!قي
.اللDلا ني!كتلا, 0ماDلا 0لا2لا ىلإ g0dرDلا ل4iب 0يصDملا 0يل,Eسم اHيف B)Dت( يتلا g0يرفلا @9ا2لا نم Zير3لا ]يد2لا ا&)ق8 ا;pف
رف!لل( مللل نإ Sديدلل3لا 0يللصDملا نم 'ر?( 9 0يم"#$ا 0ل,دلا 0م; نpف gاH&يب اميف, 0ي!&تفلا 5اX=Vا ل`ا ا&(ا="ع 0مA8', ا&(اDمت>مل
<اD-ا* اM4, امKتم اM4 nي?ي ن' cمس( 9 يتلا F,رAلا
a Q(ارم 0u"u عا?l$ا @ا*5 ا8Lام)ع Q(5
b † <نكسم, S!س1, .اDC نم +ب 9إ 7املا ^يDلا نكمي 9 7Mلا ى8Vا د2لا ي4, g@اي5,ر6لا
<“اDملا W#!( eا?#' نم S5,ر6لا \!ف ام ي4, g@اي*ا2لا †e
<اH&ع /ا&mت#9ا نكمي يتلا @ا?يXلا ي4, g@ايلامكلا †G
@اي5,رلل6لا لللفكي Wللمت>م يف دس>تي ن' .O)ي S!قلا, 0يافكلا, Sدح!لا, _"قت#9ا ل*' نم اH>لا ى)ع 0)?قم 0مV e!)Xملا ل)قتلا,
~اللH>لا [?للh 75,رلل6لا نللم نللكل <Gاللت8$ا, vا3&لا, دH>)ل Siفاكم ميركلا ^يDلا @اي*اح /اh5إ ل-ا#, لD>ي, gنيم)سملا لكل
للل4رتم 9, Nالل= رتقم 9 مير1 R!تسم ى)ع يlاDملا نمVاب مH)1 ن!م)سملا Wتمتي يكل مu gFرتلا @ااع رمتس( "يكل 7اصت=9ا
<مD&تم
الل&ي'5 دللي=, ™نلليمD&تم ا!للسيل لللا الل?ع نpللف gمD&تلا, 7ابإ˜ a ميD8 !ب', دمح' .ام$ا oا,5 اميف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
رللسفي +ل!لل#5 0&للسب لللا eات1 ا&باX` يف ىقتلاف gريتقتلا, Fار#$ا يفرC نيب [#!تلاب نامحرلا ا?ع دي>ملا نqرقلا Zd, Zي1
<نيملاDلا e5 ل دم2لا, <ا6Dب امH6Dب
ة-~=لا ~·~
Jاملا €فح : ,و-سلاو ة·سا-لا ةب·~لا
اMلل4 Pلفح, يعاللمت*ا ن~ا!لل( 0للما=إ ى)ع +تDيرl S5د=, ."#$ا S/اف1 يف @اي*!ل!ي$ا 5اص8', ن!))6ملا, ."#$ا /ادع' :ك3ي
0لليت=!لا اHتل9دللب –اللفلVا oMلل4 لثم لمDت#'’ 0يعاX=إ, ملاA( نم نيم)سملا •ي5ا( يف 'رق8 ام ي4 اM4 مHم!>4 يف مHت>ح, <ن~ا!تلا
ملل)Aلا لللما!Dل 5MللDلا Tللمت)8 9' يm?&ي, gم4"ب, نيم)سملا _اي*' يف 0يKي5اتلا ‚ادحVا ع!م>م م4د&ع ."#$اف <0يق?C, ‘0ماDلا
<عافدلا ل?قي 9 امع Wفادملا ZيD6لاب ريد* Z=!م !Hف ا&Kي5ا( يف +ي)عاف,
1
g/ار#$ا 16 .
_اللمك)ل eر=Vا G;!م&لا ا&Kي5ا( يف دس>( د=, <نكمملا eرقلا ل1 +قيق2( نم eرق)ل cمX8 ى)ع' لثم <دلاKلا لا ني ا8د&ع ."#$ا
Sريللسملا نللم ا/دللب •ي5اتلا <oدDب نم نيدlارلا +-اف)` Wم, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Wم مH&ع لا يh5 0با2صلا Wمت>م يف
مHفير2(, gG;!م&لا نع نيم)سملا اDتبا ىلإ oرم يKي5ا( ر( !4 ام8إ ملاA( نم 'رC ام, <Wdا&لا _دDلا :ل; ر1Mب لفاح SرHXملا
<0Dير3لا نع نيم*رتملا نم مH8ا!ع' zD?ل 0يhرملا 08,رملا /ار* نم, g.اك2لا @اي8 اسف /ار* نم gيعر3لا ‹&)ل
0ياللصت=9ا ىلل&?لا اللسف, g_ا!للمVا 0عاhإ, م)Aلا W=ا, ريm( ن' مKh د2( اHمام' 7!?&لا GاH&ملا ى)ع S!ع!ملا S!*رملا 0ف"Kلا
<اH-ادع' ىلإ 0ياملا, 0يلاملا, 0ير3?لا اH(ا=اC eرس(, g0مVا 0يD?(, g0يعامت*9ا,
gنيدلللا ميمللd نللم +لل8' اللقتعا, _دDلا Qح ى)ع i3&( 0يبر( ا&2&مي ام8إ g[قف م)Aلا ى)ع •ارصلا, Gا>تح9ا S!= ."#$ا ا&2&مي 9
gلماكتلا, Fاص8$ا م-اع ى)ع Wمت>ملا, اصت=9ا 0ماقت#ا نم6ي ن' لماكلا Bي?Xتلا B?C نإ +ص-اص` نم ايHلإ اDير3( ا&2&مي,
<S!قلا, نمVا,
<™نيh5' W?# نم +=رC J5Vا نم ر?l دي= م)} نم˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' ناKي3لا R,5
z=الل&ت( 9 cلاللصملا oM4 nما ام 0dاKلا 0يك)م)ل 0ل!قDملا cلاصملا ن!صل ا5اCإ لك3( gSريث1 م)سملا _ام 0مرح يف ]ياحVا,
لا يh5 Sرير4 يب' نع +2ي2d يف نا?ح نبا oا,5 ]يدح يف م)#, +ي)ع لا ى)d Qي?2لا ىفXصملا _!قي <0ماDلا cلاصملا Wم
<™م)سملا ى)ع م)سملا _ام نم لا .رح ام Sد3ل˜ a _ا= ™ +&م Tف8 QيC ريmب اصع M`iي ن' م)سمل ل2ي 9˜ a +&ع
c?ص( ىتح اHباXقت#ا, _ا!مVا “ا!تح9 0)ي#, ىلإ 0dاKلا 0يك)ملا _!2ت( امد&ع يفت&ي 0مر2)ل 0dاKلا 0يك)ملا \اق2ت#ا ن' ى)ع
|,رب ^يDي 7Mلا .اA&لا اM4 g."#$ا يف يلام#'رلا .اA&)ل ناكم "ف g+بات1 يف +&ع ل*, Oع لا ىH8 ام :ل;, </اي&IVا نيب 0ل,
Bيلل6( اللم&يب نيفرتللملا 0للق?C 5اuiتلل#اب Wلل#!تي, g_امDلا \!قح B&K( ا4ا6تقمب يتلا 0سفا&ملا 0يرح /ا!4 Tف&تي, g7!برلا رuاكتلا
<QD3لا 0ماع ى)ع ^ياDملا
نللم eرلل2ب ا!8;iللف ا!)Dف( مل نpف <ني&مEم مت&1 نإ ابرلا نم يقب ام ا,5;, لا ا!ق(ا ا!&مq نيMلا اHي' اي ˜ a ىلاD( لا _!قي ابرلا نع
™+ل!#5, لا
b
<
لللثم jرلل3لا, <اللباب ن!D?لل#, Wلل6ب ابرلا˜ a cي2d د&سب 5اO?لا +*ر`' ]يدح يف م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا Qي?2لا _!قي,
<™:ل;
اللHي)ع للل`, ge!للd, للل1 نللم QللH&لا 5الف}' ي*5اللKلا, ي)`ادلا يبارتلا اHيف Q38' د= 0&تفلا n2( ا&تم' @اياصت=ا ن' :l 9,
نلليب نللم _ا!مVا oM4 ‹)Kتس( ن' Q*!ي 0م' مHلا!م' Pفح, Rارف نيم)سملا _ام Pف2ف <نيD?سلا, 0D6?لا eا!بVا ل1 نم oاسف
يلف _ا!لمVا S5اإ yا!لKلا ن, نلم ا4دلح, 0يم"ل#$ا 0لل,دلا ىل!لت( ن' Qل>ي, <0لي)2ملا, 0ليملاDلا 0يلام#'رلا SرXيسلا QلاKم
ل-ال#, 9 نيم)لسملا 0لماDل @الي*ا2لا €لت&( g0لمVا نالي1 يل&?( يتلا @اCا3&لا, @ا/افكلا 0مد` يف يلاملا نامت-$ا W6( F5اصم
نيم)سملا \!# 5ر2( نا اHتي*ات8pب, 0ي*!ل!&كتلا, 0ي&Hملا, 0ي5ا$ا اH(/افكب :)م( g7رفلا cيرلا 9 0ماDلا 0مدKلا FدH( gFرتلا
نمالل6( نللم 0يديد>تلا 0يرير2تلا لحارملا يف دب 9, <0يملاDلا \ا!#Vا يف نيي)4ا>لا W)# Tفا&( ن', g0يملاDلا 0يلام#'رلا ;!ف8 نم
<مكح 0مA8' نم ن!كي ام ى)ع اHب!Dl م)سملا _,دلا نيب 7اصت=ا
م4 نم, نيي)2ملا نييلام#'رلا نيب S"صلا WX= Q*!ي 0يس&>لا SدDتملا @ا1ر3لا 0&مي4, 0يملاDلا 0يلام#'رلا 5اكتحا ى)ع /ا6قلا,
<0م)سملا ريI 0ي*5اKلا 0ياصت=9ا R!قلا نم 0مد`, /اب~ +ل
_اللملا N'5 .!للقي, g/اللفت19ا, 0لل*ا2لا R!تللسم ىلل)ع ‘0م)ك)ل يم"#$ا ى&Dملاب’ 7اصت=9ا j!)سلا 0مVا ارف' نيب !سي امد&ع,
نللكمي, g"ما1 +قح +-اXعpب Bح R; ل1 Fاص8إ نكمي gلCاع لكل لm3لا %يH(, _دDلا Bيق2( ي4, 0يعامت*9ا +ف-ا}!ب يم"#$ا
<ا4ODي, ا4دح!ي, 0مVا ي&?ي اميف نيم)سملا _ام 5امثت#ا
Tفالل&تلا ع5الل3لا ا&يلإ Q?ح, gلا لي?# يف \اف8$اب ا8رما <_املا 0عاhإ نع اميH8, g\!ق2لا /اiب ا8رم' 0يدم2ملا 0مVا ر3Dم ا&8إ
Qلستك8 ن' ال8رم' اي8دللا 0ل&ي~ يلف _,الXتلا, رuالكتلا نلع ال8ر*~ /اHفل# الH-اتيإ, _ا!لمVا ريM?( نع ا&يH8 @اريKلا يف ع5استلا,
لللا ا4اللhري @اللبر= اH)1, g_!6فلا _M?8, \دصت8, Sا1Oلا ي(E&ل g0يعر3لا +ف5اصم يف +فرص&ل g+ي)ع Pفا28, g+يم&8, g_"2لا
<ا&ل
لللا نم 0&م gريبدتلا, لمDلا, د>لا دDب gا&ي(iي \~5 نم لا رسيي ام نiب Oيمتب <م4ريI @اياصت=ا نع نيم)سملا اصت=ا Oيمتي اMHب
نللع الل&ع لللا ىللh5 يلل4, gالل&تياI ‰لل)?&ل اH)مDتللس8 ن' ن!?CاKم ن28 0)ي#,, Sا' 7املا يس2لا \~رلا اM4 نإ مu <+)6ف ا8ر1M(
1
gSرق?لا 178 - 179 .
ىلل)ع S5دللقلا, 0للD&ملا, S!للقلا, 0لليافكلا eا?#' MKت&ل 0ياملا ا&)-ا#, 0•?D( BيرC نع, g_اDلا يعر3لا Wي~!تلا ا&&يب +Dي~!( BيرC
<اH&ع عافدلا, اHmي)?(, gملاDلا ىلإ ا&تلا#5 لمح
Zللص&ي _دللDل Qلل=ر(, /ادلل8 0ي8اللس8$ا ريمللh يللف, <نيفDلل6تسملا ن, J5Vا @ارلليKب ن,رuiتللسي J5Vا يللف ن,ر?كتللسملا
Pفح ˜ ن!كي "يكل :ل; <o!)?ي, o!Dفري ن' +-ا&u', رير2تلا دDب نيم)سملا ى)ع Q>ي Zيرl /اد8 +8إ <نيD-ا>لا نيبMDملا نيم,ر2ملا
_املا ˜ <."#$ا يف 0مر2م ي4, gO&كلا, 5اكتح9ا, نOK)ل 0Dي5; gنامي$ا QDl نم +?Dl !4, g
S/ارللقلا ن!للكتل الل&8اميإ دلل>(, للل*, Oللع لللا eاللت1 'رللق8 ن' الل&ي)ع, <+)d' نم +ي8اDم لكب م)Aلا Wم يق?Xلا م)Aلا ]ت>ي ن' Q>ي
<_دDلا a Sدحا, 0م)1 يف ‹K)تي اصت=9ا ناديم يف +ي?8 0&#, +8'ر= يف لا رم', <Mيف&ت)ل ا&Dفد( 0=اd
اMلل4 ن!للكي ن' ,دللDي 9, <™_دللDلا˜ 0للم)1 مH>مالل8رب, مH*اللH&م ن!ل)D>ي ن' ن,رتللي 9 نيي5اسيلا نم ا5ا=, ل ن!*ري 9 نم نإ
9 الل&8V 0يع!يلل3لا الل&)1i( اMللك4, <نيالل&ملا _!للح ري4اللم>لا Zللت)(, gن!للم,ر2ملا +=دصي, /اد&لا Wمسي, <مك2لا ىلإ 0يXم, ا5اDl
<ا&>ما8رب, ا&*اH&م, gا&تم)1, ا8ركف يف ي#ا#Vا يم"#$ا +م>ح _دD)ل يXD8 ن' نس28
يلل)ع .اللم$ا Wم نمE8 ن28, ا&ل ا>ما8رب _دDلا لD>8 ن' ىل,' ن2&ل, <:لMب ا8رم' ا8V نيفD6تسملا 0?لاXم 5دصت8 ن' ىل,' ن2&ل,
<™ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1˜ ن' +H*, لا .ر1
g_دDلاب رم' ام)ثم Q*ا!ب لا رم' ام, g+ل!#5, لاب نمE8 ا&8V gا&فح~ /ا&u' _دD8 ن' ا&تي&ب رH>8, gا&مكح يف _دD8 ن' ىل,' ن28
g|!للh, لللكب <ىلاللD( لللا /اللl نإ S!ع!ملا 0يم"#$ا 0ف"Kلا .!ق( oريI ى)ع 9 +ي)ع, <J5Vا, @ا,امسلا nما= g_دDلا ى)ع,
مللل نإ gنيفDلل6تسملا Sرللص8, 5ا?كتلل#9ا 0للم,اقم, _دللDلا ني !4, ."#Yل ى&Dم 9 لب g0يم"#$ا 0م!ق)ل ى&Dم 9 +8إ a 0قu لكب,
<م)Aلا a 0&مOملا 0ير3?لا Sدقع ل2ي
J---لاو د»,لا : ,و·بسلا ةب·~لا
gلللك1 0للمxل 0?للس&لاب يح"للسلا, 7اللصت=9ا, ي-اMmلا 5ر2تلا Bف' gS!قلا, 0يافكلا, يعامت*9ا _دDلا Bف' gري&ملا cيسفلا BفVا يف
اليفCاع الليلاD(, g0يللسف8 0ليرح <اق)` 0&مEملا, نمEملا Tف8 يف اي8دلا يف د4Oلا ن!كي <Zلi8 ام ريI 0بات1 ل)قتلا, د4Oلا اتم)1 Qتك(
^لليDلا يللف Wلل#!تلا ل-الل#,, _ا!للمVا ن!للك( ن' 0للي!?8 0&لل#, ايللسف8 الليلاD(, اق)` د4Oلا Bق2&ل .O)ي, <اHHيلi(, Sاملاب \!ص)لا نع
,' 7رللف لسكل :)متلا, Qسكلا نع O>Dلا نا1 نإ اد4ا~ دDي 9, goدي _,ا&تم يف, oد&ع Tيل اميف د4Oي 9 ناس8$ا نV <ا&ل Sرف!تم
<W#!تلا, :)متلا نم +D8ام !4 7اصت=ا 5ايH8ا ,' اس1
<لا لي?# يف _املاب اH>لا ي4, اH&م ى)ع' 0)ي6ف Wم e5ا6ت( اH&كل g0ي8اميإ 0يرف 0)ي6ف د4Oلا
ل-اللع نللم +للي)ع \!للق2لا 7,; Wللف8 نع O*اع gZيDh نمEم g+(اMل ا!صقم اارم ارقف, اب,ر4, /ا,O8ا د4Oلا ا&مHف نإ gد4اOلاف
للل1 يللف اللH>لا Qللصع _اللملاف <يلاملا _"قت#"ل oدDب, +)?=, +ل"`, ZحOلا /ا&u' 0#ام 0*ا2ب ن,رAت&ملا لا د&*, <0م', 5ا*,
ملHي)ع Qلال* gنيم)لسملا ىل)ع +لك)كب •لي&م Wل=ا, ن;' :لير2( 9, ا•يl ي&m( نل ^ي,5ادلا نيد4Oتملا نم 0عام*, <رصم, رصع
<ا85,دd ى)ع 0مuا>لا g0ي)4ا>)ل 0Dباتلا +تمA8iب g0ياصت=9ا +ت&يم4, 7ركسDلا o!&Dب g+)*5, +)يKب
g_املا Pفح, gQسكلا ى)ع ني?-ادلا gني&مEملا yاKl' يف gنمEملا ‹Kl يف اي8دلا يف د4Oلا, لا ليب يف \اف8$ا ا&ت)ي6ف Wمت>(
0يعر3لا +4!*, يف o!Dفديل go5امثت#ا, š اH>لا 0dا` š لي?ل# يلف Bلف&( دللي, gyرلح, eاسح, QDتب Qسك( دي <0يK# Tف&ب
نمEللملا نيiف _!ستلا _;, لسكلا _!م` يف Sا4Oلا دي n3مك8ا نإ, U Bف&( ني' نمف لمDلاب \اف89ا دي @رف8ا نإ <eاسح ريmب لا
U 7!قلا
<ل)قتلا ي4 0يعامت*ا 0يعام* 0)ي6ف اH)باقي 0يرف 0)ي6ف د4Oلا
<ن~ا!( نم نيم)سم)ل دب 9 gNEب, ع!* نم g0)-ا3لا نيفDتسملا 0ف1 gRر`Vا 0فكلا يف ام, نير?كتسم)ل 0?س&لاب j"Hت#9ا 0ف1 نيب
gامل#ا e!Dل3لا NEل?ل ا!لXDي ن' ن,دليري امدل&ع .الك2لا N!مال= نلم يل4, <ال8اميإ اليق)` 7Eل( 9 ملu g0يفا* 0فا* 0م)1 Z3قتلا
<ام#5 0يلاملا مHت#ايسل,
ارللف' لللكل @اللي*ا2لا, @اي5,رلل6لا دللس8 ن' !لل4, <للل)قتلا !لل4 يعام* د4~ يف نييم"#$ا 7اصت=9ا j!)سلا, اصت=9ا ن~ا!(
gG"ع, +يفرتللل Gاللت2ي zلليرم نللم رXلل6م)ل Tف&تم يXDي ام1 9إ ا&1"Hت#ا, ا&*ات8إ يف @ايلامكلا يXD8 9 مu g_,iب 9,' 0مVا
<+تيا&ع دHم يف ي4, ."#$ا Q2( ن' يm?&ي 0ل!فC, g0dا` 0يا&Dل ن!*ات2ي SO>ع, gاصصK( Tمت)ي م)Dتم,
<نام-"م j"Hت#ا, Gات8إ gل)ق( اصت=ا
Oلل>&م gريMلل?تلا 0للي8 ىلل)ع م-الل= +8V ي8اXيl اصت=ا 9إ نيي)4ا>لا \ر3لا, eرmلا اصت=ا ام, <نيCاي3لا نا!`إ ني5M?ملا نpف 9إ,
<امHح,5 ريM?تلا يعا&d [م8, .اA&ب, gريM?( 0ي*!ل!&كتب
دللسف', gJ5Vا يللف Sر`دللملا 0لليل,Vا ا!للملا :)Hتلل#ا, :لل)4' g+للب FرتDم ن)Dم ي=!سلا ا4اصت=ا, 0يلام#'رلا ريM?( نا \5اف Wم
نللم nللف)(' اللم يلالل?( 9 يتلا 0يCار=,ر?لا ريM?( g7!Dي3لا اصت=9ا ريM?( ام&يب gاHباح5, 0يh5Vا Sركلا !* مم#, g/املا, /ا!Hلا
<0ياللصت=9ا @اللي)مDلا 0للي*ات8إ, gGات8$ا لما!ع 0ي,رم, لمDلا 0ي,رم ن,ر`wا Qس2ي ام1 Qس2( ن' Gات2( 9 g_ا*5, _ام
<~ا>8$ا @اف)م 9 0ي*!ل!ي$ا N,رC gN,رXلا يف 0&)Dملا 0ي8"قDلا /ا5, ىفKتي, م3ت2ي يCار=,ر?لا ريM?تلا
لي?لل# نللع oدلd, g+تمار1 ى)ع /ادتع9ا, ناس8$ا م)} اHم4' Rر`' @ايثيح Q8ا* ىلإ gن,5M?م مH8V نيCاي3لا نا!`إ :•ل,' ل1
<اسف&تم د>8 9 ىتح م4دd, مHم)}, ا(اتف ا&ل jرتي 9 7Mلا م4ريM?( n2( |~ر8, g+)1 :ل; @اD?( لم2ت8 نيم)سملا ن28, <لا
ا,Oتبا نيح ا&تك# نيMلا ا8LاHف# gنيم)سملا _ا!م' 5,M?م <ا&ي8ارH} نيب اريث1 ا8ا!`إ +ل MK(ا ناXي3لا د>( :ل!ح لا د&* اي nفتلا,
<ا&&يب 0ي8اXي3لا 0ي)4ا>لا 0Dي&d م4 gن!يHd !Hيل, ."#$ا /ادعV, اكيرمV ا&(اري`, ا&h5' ا!عاب نيMلا ا&تم)I gا&لا!م'
اللH(5اإ د&للس( ن', gن!للK( 9 دي' يف ا&لا!م' 08ام' Wh!( ن' Q>ي g.!يلا +ي)ع ن28 ام ىلإ لا /اl نإ رير2تلا دDب ادI د(ر8 "يك)ف
gSرلل`wا Q8الل>ب اH)1 اي8دلا ا,رmصتسي ن' ل4' م4دح, م4 <Sا1Oلا /اتيإ, S"صلا .ا=إ, لا ر1; نع Wيب 9, S5ا>( مHيH)( 9 _ا*رل
0للمVا ن,OللH>ي ن' ن!DيXتللسي م4دح, م4 <لا د&ع ىف,Vا /اO>)ل ا#امتلا 0مVا اصت=ا /ايحإ BيرC يف Qعاصملاب ا!&يHتسي ن',
<0ي!قلا SOيODلا Sاي2لا اHل لفكي 7اصت=ا ~اH>ب
0للق?C jالل&4 <اللبرI, ا=رللl 0للي)4ا>لا 5ايدللب نير?كتللسملا نيفرتللملا الل&تق?C عاتملا, j"Hت#9ا W(ارم n)تحا Zي1 لا د&* اي رA8ا,
eرللmلا يللف jا&4, <@ا8ا!ي2لا e5د( ام1 مHتمد` ى)ع ا4!ب5 e!Dl ى)ع م4;ا!2ت#ا, م4;!ف8, م45!ص= يف نيي&ي)لا نيس15املا
Qل2ي 9 للا, <ريMل?( gالسف g@ال4!8~اكلا يلف ارلك&م ارلم= ني5M?ملا ا8/اHف# ن,رمقي, 5امقلا ن!?D)ي gن!&)Dملا ن!فرتملا يبرmلا
<نيCاي3لا نا!`إ 9, نيدسفملا
نإ, <0للمVا eارلل`, +للبار` :لMف ناس)لا?ف نمq نpف gSر`wاب نمEي 9 +8V اي8دلا يف د4Oي 9 ل*5 دي يف نX)سلا, _املا Wمت*ا نإ
<0مVا eار` !Hف لا /اقل FرD( 9 اH8V 0مVا م4 لم2( 9 0•فل 0مVا “اDم ريبد( رم' د#,
يلل4 يلل)تKتل Zلل3قتلا ىلل)ع اللH)م2( g0للمVا _ا!للم' يللف g0لل8!)تم QلاللDu, g0للي,اع eا-; ىللعر( n8الل1 نإ اMلل4 ي(iللي 9 <للل)ق(, د4~
n8الل1 نإ, gQلاللDu, eا-; +ي*!للتلا, مك2لا Sد# ىلإ رير2تلا دDب ل)ستي ن' لا د&* اي ا5Mح يف :تفلا, g@اM)لا عا>ت8ا, gNارتف9اب
<0&كسملا, د4Oلا |رسم :تفلا, QH&لا yرف رف!( ل?= T?)(
<ادب' نام~"تم ام4, g_املا, ناX)سلا @ايرmمل JرDم oريm1 نمEملا,
ن"1iللي gSرلليAح يلف ناب5الh نالل?-; الم˜ a نللسح د&للسب 5اO?لللا oا,5 ]يدللح نللم م)ل#, +للي)ع لللا ى)d ىفXصملا Qي?2لا _!قي
<™• م)سملا /رملا ني يف _املا Qح, Fر3لا Qح نم اHيف رhiب gنادسفي,
ناX)سلا +&م, †Fر3لا, _املا Qح نا1 نم š نم(Eللي ن' c)للصي "ف g+ل!لل#5, لللا 0عاC, g+ل!#5, نيدلا Qح +تم4 نع نا?>2ي
<+?)Xي نمل ناX)سلا يXD8 9' 0&سلا يف ا8رم', gا&لا!م' /اHفسلا ي(E8 9' eاتكلا يف ا8رم' اMHل <م4;!ف8, نيم)سملا _ا!م' ى)ع
U يلا2لا مHDh, يف نيم)سملا @اياصت=ا R,اHت( ا;امل
b ‘ <Mيف&تلا, لحارملا, 0XKلا, Fاد4Vا م#5 يف رتلا €ت&يف gchا, 7اصت=ا GاH&م eايmل
f ‘ <ن,رماي, ن,ركفي م4 0ي)4ا>لا !XXKمف <0يلام#'رلا cلاصم)ل ,' نيي=ر3لا /اقفر)ل ا&(اياصت=ا 0يD?تل
… ‘ <ن!برHي, ناي&?لا يف ن!ل,اXتي gا&لا!م نم Sد#افلا 0مA8Vا N'5 ى)ع ا8LاHف# نكمتل
4 S <ال`افت8ا اO(, رمتس(, ي)Dتس( ن' مH#!ف8 9إ مHل م4 9 /ايل,' +ل مHف gمH?dا&م يم2ي .اح ىلإ QلاDثلا, eا-Mلا eارXh9
عالتملا T•ب, †الHب Wتمتي Fرتلا, 0KفKف)ل @ا~ا>8إ .دق( 0مxل, š "H* QDل3لا @!لمي الم&يب geال8;Vا, eال?حVا, W-ا&لصلا
<+ب اري, g+ل اكي امع ابايI, اع!*, gاhرم,
ˆ ‘ g0للمVا رللH} ىلل)ع اللمHب ا4اد?تلل#ا, gناX)للسلا, _اللملا ىلل)ع Sر?كتسم 0ق?C nفاH( gWب5Vا [ق&لا ‹K)م, <+)1 رمVا عام*
<0ي)4ا>لا Sدعاسمب,
Š ‘ @افللd!ب مللتي نللل نيم)لسملا الصت=ا /ا, <Sال>&لا ىلللإ 0للمVا 0&يفل# ا,!لقيل لا ن!فاKي _ا*5 0يم"#$ا 0م!قلا SادI ا&ت?)Xف
<ا&-ادع' Wم رمkتلا :فب g/اHفسلا 0م;رl رXب F"ح' رييmتب Sديد* 0)كيHب g0فرd 0ي#اي#, 0ياصت=ا
• ‘ <75M>لا رييmتلا نم ا&ل دب 9 ام1 م#ا2لا G"Dلا نم ا&ل دب 9
Ž ‘ يللف دلل4Oب gy"`pللب 0لل=دب oرللما,' Mيف&( مu gا&(ا1رح ى)ع +ع"Cا 0?=ارم, g+-اقل Q=ر(, اب5 لاب نامي$ا !4 م#ا2لا G"Dلا,
<اي8دلا 0ي-اmلا
\"`', ني
\دd, ناميإ
<0ي8امي$ا Sا5$ا 0مدKل ع!X( eا?#' 0ي#ايسلا 0ياصت=9ا 0ي&قتلا @ا5ا?تع9ا,
<@ايرmملا مHيرm( 9 g+ي)ع لا ا,د4اع ام ن!=دصي _ا*5 a Sري`Vا, 02)ملا ىل,Vا ا&ت*اح
اي8دلا 5,رI نم F!Kلا a ن!D?سلا, 0يا2لا 0?D3لا
ريبدلل( نع O*اDلا رdاقلا اعرl, gZيفKلا 0mل +يفسلا <ا8/اHف# لا مHلد?تسي gم)Dلاب ني2)سم gنامي$اب ني&ص2م _ا*5 ىلإ ا&ت*اح
<+X?h, _املا
<+ت8ا~رل gميقتسملا vارصلا ى)ع +(ا?ثل goرm( 9 g+فKتس( 9 g/ا!4Vا +ي!Hتس( 9 نمEملا
"ف <Bلح للا دلع, نإ Nالل&لا الHي' اللي˜ a ل-ال= نللم Oلع _ا= <oاd,', oرم' لا نpف <اي8دلا Sاي2لا oرm( 9 ر`wا .!يلا, لاب نمEملا
™5,رmلا لاب مك8رmي 9, <اي8دلا Sاي2لا مك8رm(
b
<نامقل S5!# يف اH)ثم, <رCاف S5!# نم 0يq <
اي8دللا ملHل [لس?( نليح للا د&* ى)ع FاKي ام F!`' نإ, <نامي$ا QDl نم 0مHم 0?Dl g0يd!لا oM4 Bي?X(, gرمVا اM4 _اثتماف
ى)ع ر?صلا, gلا ىلإ \!3لا .ا, gى)عVا cمXملا نم مHفرC د(ري, gمHمم4 د?ت( ن' <@ايرmم نم امH?1ا!ي ام, _املا, ناX)سلا
<Tفا&تلا, رuاكتلا يف 7رتلا, Z#افسلا ىلإ g+يلإ BيرXلا \ا3م
يل8إ˜ a @ا!لمVا, /اليحxل ع!ملال1 _القف gدح' /ادHl ى)ع ى)d ن' دDب Sري`Vا +ت&# يف م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 QX`
يماللقم نللم +لليلإ رللA8V ي8إ, <J!2لا م1دع!م نإ, <ديHl مكي)ع ا8', <‘_O&ملا مHل /يHيف نيرفاسملا .دقتي 7Mلا’ vرف مكيدي' نيب
لللا يللh5 رماللع نللب 0?قع نع 75اK?لا oا,5 ™ا4!سفات&( ن' اي8دلا مكي)ع ى3`' ي&كل, <ا!1ر3( ن' مكي)ع ى3`' nسل ي8إ, <اM4
<+&ع
لللا cللتفي اللم مللكي)ع Fا`' امم نإ˜ a _اقف +ل!ح ا!س)*, ر?&ملا ى)ع T)* م)#, +ي)ع لا ى)d +8' ديD# يب' نع ناKي3لا R,5,
<™اHت&ي~, اي8دلا Sر4~ نم مكي)ع
نللكمتلا, /اللمD&لا, /ارللسلاب /"?لا نم مHي)ع ى3Kي ام)ثم ن2ملاب /"?لا نيح لا د&* ى)ع FاKي 9 <Sريث1 0ي!?8 اياd, eا?لا يف,
اي8دلللا نللع .الXفلا نم 0&# نير3ع, ‚"u دD?ف <م)#, +ي)ع لا ى)d يHل$ا يبرملا اياd, 5ركت( اMHل <_املا, ناX)سلا ديلاقم نم
+للي)ع لللا ى)d ي8ابرلا cdا&لا cص&يف gJ5Vا يف لا د&* نكمتي ."#$ا ODي, <ا*ا!ف' لا ني يف Nا&لا ل`, gلا رص8 /ا*
_اللملا, ناX)سلا MKتي 7Mلا مي*رلا ناXي3لا 5,رmلا @اOم4 نم, اH)4iب اي8دلا Sاي2لا ريرm( نم gلا 5!&ب رA&ي !4, g5M2ي, م)#,
0?2للd يف n8ا1 !ل, gnبر(, n1O( !ل, 0ير3?لا N!ف&لا نم 5,رmلا Ni?ي 9 gعر3لا !ي= G5ا` \"X89ا 0ير3?لا _!سيل امDC
<0يادHلا 5!8 nق)( gلا ى)ع ميركلا _!#رلا
0ل)*Vا 0با2لصلا .اقف gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دDب نيم)سملا ى)ع Q)*', g5,رmلا م>4, gنيم)سملا ى)ع اي8دلا n2فت8ا د=,
eارلعVا دلع Qل)mف g0لمVا ا!ل# رuالك(, <JالDلا :ل)ملا Wل=ا, ىللإ Sدلlارلا 0ف"Kلا ي8اDم نم +ل!2تب مك2لا دسف مu <ا5دمd,
1
gرCاف 5 .
j!)# ى)ع 5ارتI9ا j!)# Q)I, gنامي$ا 0يع!8 ى)ع ‘مH8اميإ 0*5دب لب مH#ا&*', مH(اm)ب Nا&لا Oيمي 9 7Mلا ي8qرقلا ى&Dملاب’
<Sر`wا ى)ع Nا&لا ر-امh يف اي8دلا n?)I <F!Kلا
gاللHب رتللmي ن' اي8دلللا Sاللي2لا يللف Sرللmلا˜ a رCاف 0يq ريسف( يف gGا>2لا +)ت= g0&تفلا 0ي2h !4, gلي)>لا يDباتلا ري?* نب ديD# _ا=
دلل?Dلا ن!كي ن' لاب Sرmلا, • ي(اي2ل nمد= ي&تيل اي a Sر`wا ىلإ ى6ف' ا;إ د?Dلا _!ق1 <اHل لمDي, اHل دHمي ن' Sر`wا نع +)m3(,
<™Sرفmملا لا ى)ع ى&متي, gلا 0يصDم يف
ميللسق( دللمتD( ™0لمدقتملا˜ 0للي)4ا>لا ملك2لا 0مA8' n8ا1 ن•ل, <ناXي3لا {O8, اي8دلا 0&تفل ر3?لا نم م4ريm1 ن!hرDم ني&مEملا نإ
7' دللمتD( ن' ن, _ا!للمVا “ا!للتحا, ناX)للسلا _"mتلل#9 7ر3?لا ليملا Wمق( يكل gاH(OH*', 0?=ارملا @اس#Eم Qيص&(, g[)سلا
يللH&لا, F,رDملاللب رللمVا, ملاAملا, 0?س2لا <0?=ارملا, [?6لا @اس#Eم لD>ي ن' يm?&ي يم"#$ا مك2لا .اA8 نpف gيق)` 5ا?تعا
0يم"لل#$ا 0للل,دلا @اللمHمل, goدللDب, رير2تلا ل?= S!عدلا @امHم نم 0مHم .ام~ يل!تل eد&ي ل1 ى)ع ني?*ا!لا نيماDلا رك&ملا نع
نإ˜ a _!للقي, .اللuwا +للسف&ل zحريف لاب رتmي ل4 <+(ر`w دHمي Zي1 g+تي3`, لاب +ق)D( ام g+تم4 ني' رA&ي ن' يm?&ي اHماي= دDب
<م-9 0م!ل ن!فاKي 9, لا لي?# يف ن,د4ا>ي نيMلا نم ن!كيل 0ي)4' +يف ل4 <™ميح5 5!فI لا
اللسف نيMللف&ملا :لل&ي; نم ل`دي 0مVا ى)ع, <ناXي3لا _,Vا o,دع رفلا ى)ع ل`دي امH&م ناMف&م لاب Sرmلا, اي8دلا Sاي2لا يف Sرmلا
g+لل&ي eرKيف رفلا ى)ع ,دDلا م>Hي ني(رmثلا ني(ا4 نم <0يل,Eسملاب FافKت#9ا, g@امر2لا :ت4, g0يب!س2ملا, gم)Aلا, g0l,رلا
<اH)مl nت3يف g0برKلا ر-ام6لا ر?ع g0مVا ى)ع,
ىلل)ع يلل&?ملا يلل#ايسلا لللي)2تلا ناللتي)4ا>لا 0فاقثلا, S5ا62لا +يف n?)m( 7Mلا رdاDملا ملاDلا اM4 يف 0ي#ايسلا @ا1ر2لا م4 ل1 نإ
0ي*5اKلا R!قلا ن~, š 0يرل3?لا Tلف&لا نلع 0ي*5اKلا ي&ع' š 0ل#ايسلا مل)ع +ليXDي 7Mللا .المت49ا نلم Qيلص&لا, <الH)عاف( يلف
Rرلل( 9 <0للبرKملا 0?`اصلا ,' ."سب Sر4اAتملا g0مA&ملا, 0ي!فDلا 0يري4ام>لا @ا1ر2تلا دd5 د&ع Zقي 0ير3?لا Tف&لا @ا1ر2تل
zيلل6ح نللم +تفCاللع Wللفر( 0للي8اميإ @اللي8اكمإ نم نمEملا ناس8$ا د&ع ام ام' <7ر3?لا Q6mلا نا5!ف 9إ ي#ايسلا Pح"ملا نيع
لللي)2ت)ل ر?` "ف نيفD6تسملا Sرص8 ىلإ 0يh5Vا F"حVا نم +&ما6( Wفر(, g\دصلا @9ا>م ىلإ ‘ي#ايسلا e!س2ملا لعافتلا
Bلل)C QDللl 0لل6H8 يف لثمت( ناميYل Sد>تم Sايح نم ناريإ يف 9, ناتس8اmف' يف 7ر>ي ام ن!ي)4ا>لا مHفي 9 :لMل gاHب ي#ايسلا
<لا لي?# يف SاH3لا Q)Xب اHتي~, Sاي2لا M?8 < Sر`wا د3&ب اH(رI, اي8دلا
نللم رباDلا BيرXلا !4 5!2ملا ن!كي لب <+ق2تس( ام oM4 /اXعإ Wم g@"ي)2تلا يف ي#ايسلا 7ركفلا ن9!>لا ا&تيبر( 5!2م نكي 9
دلل>ملا /امللسل اللHفرC 0للDفا5 gSرلل`wا J5' ىلل)ع نمEللملا 0للم4 Oلل1ري, gالليC اي8دلا 7!Xي 7Mلا |!مXلا [`, gSر`wا ىلإ اي8دلا
<ل*, Oع لا ىلإ \!3لا /ام# 7دبVا
c)لص( Zلي1 <.رلh رليI يلف •لف&ي نلم1 اHح"لdإ, الHتفرDمل ا&لسف8' لل)28 ن' ن, اHح"لd$ اادDت#ا ا&(اDمت>م ل)28 نإ ا&8إ
U :?)=, jركف !3ح اHت&ي~, اي8دلا, Wمت>ملا
Uاقح اقح U o!*ر( ل4 U لا FاK( ل4 يل ل=
™لي)= 9إ Sر`wا يف اي8دلا Sاي2لا عاتم امف˜ a ىلاD( لا _!= Wمس( ل4 a يل ل=
b
ن' الل&يلإ الل&ب5 0لالل#5 @'ر= ل4 U +ي)ع لمD( ل4 <
لي?لل# يللف @!ملاب :سف8 ‚د2( ل4 U @رم' ام1 9إ :م4 نم اي8دلا nي!C ل4 U رuاك(, ا&&يب ر`اف(, 0&ي~, !Hل, QDل اي8دلا Sاي2لا
:ل8اي1 رلف&ي .' gSMليM)لا 0عاKلا ي8امVا jاEف Qعاد( ل4 U +يلإ 5,رmلا نم ا5ار= لا ى)ع يك?( ل4 U 0A2ل ل1 :لMل دDتس8, لا
<U 5,رmم لفاI n8' .' g+باب ى)ع Z1اع :ب5 ر1ا; n8' ل4 U ىلاD( لا يhري 9 امم +)1
ن' nب5الل= دللقف g0لل1ر2لا, ZللCا!Dلا, gj!)للسلا, 5اكفVا نم gاعرl e!?2ملا gاD?C o,ركملا ى)ع :سف8 zي,ر( نم nIرف ىتم
<ناXي3لا د-اصم, اي8دلا Sاي2لا :)ف نم n)ف(
/ا5, T-ا?لا يDسلا ن!4 ى)ع Sاي2لا نم :يلإ Qح' لا لي?# يف @!ملا ن' اي!= ا&} n&&}, g0?قDلا .ا2ت=ا ى)ع Tف&لا @دC, ىتم
<لا د&* نم ن!ك( ن' nبر= دقف g7OKلا 03يDم
<0ياللصت=9ا, 0يل#ايسلا, 0ليعامت*9ا @القي!ملا, 0يللسف&لا @القي!ملا N'5 الم4 R!للHلا, ناXي3لا 0قف5 يف لاب Sرmلا, اي8دلاب Sرmلا
ديDللd ىلل)ع g7رلل3?لا Fرللصتلا ني8ا!لل= نم اDيم* ر3?لا +فرDي ام Bس8 ى)ع اHDhا!م 0ي*5اKلا لما!Dلا W6ي يم"#$ا ا&)ي)2(
ن' ناس8Yل 7,امسلا /اد&لا اMHب ~اتمي, :ل; ى)ع ديOي ا&)ي)2( نكل <ر3لا, ريKلا, geر2لا, م)سلا, gاصت=9ا, عامت*9ا, 0#ايسلا
<@!ملا /ا5, gاي8دلا يف Sريسملا نم دDب' gيh5Vا BفVا نم ى)ع' oرصب Wفري
1
g0ب!تلا 38 .
<رمDلا 0)ح5 دDب oريصم B-اقح, o!*, B-اقح ىلإ نمEملا ناس8$ا 0م4 –اقيpب jرت3ملا 7ر3?لا لي)2تلا ى)ع ~اتمي, ديOي ا&)ي)2(
<لاب Sرmلا 0?يصم, gاي8دلاب 5,رmلا •ف, gSر`wا نع Jارع$ا 0u5ا1, gر1Mلا نم {ارفلا Sا!Hم يف ا!Xقسي ن' لا د&* 5M2ي)ف
‚ -او» ¿- -او»
b ‘ ل`ادلللا يف /ادعVا ا&ل +تي?ي ام, g."#Yل دياكم, 0ماع 0)ق)= نم رصDلا يف ام, g5!مVا 5اسم, gW=ا!لا مHفل ي#ايسلا لي)2تلا
<S5,رh gG5اKلا,
f ‘ <S5,رh ع!6Kلا ى)ع رص&لا .!ي W=ا!لا oرك8 يتلا .اكحVا 0فرDمل 0Dير3لا +قف
… ‘ اللقي?X( للليفكلا 0لليميA&تلا, 0يفاقثلا, 0يعامت*9ا, 0ياصت=9ا, 0ي#ايسلا 0يرA&لا ادعإ, gا&hارم' ‹يK3تل ا&تعامت>م لي)2(
<S5,رh g0مVا G"Dب
r ‘ +للسف8 عاللب دلل= Zللصلا يللف 7دلل&* ل1 نكي مل نإ <ا5,Oم اد&* لا د&* نا1 نإ gامرلا يف •ف8, g/ا!4 يف /ا!4 :ل; ل1 نكل
للل1 نلكي مل نإ F!*' /ا!` <اH-اV zH8 يتلا +ت8ام' 7Eي ,' لا لي?# يف @!ميل د4ا>ي !Hف gادقع, 0ي8 ل*, Oع ل +لام,
<@ايرmملا \اسف# \!ف +تم4 Wف5, 0ي8 Sر`wا يف اDيم* +يمد= Wh, د= لا د&* نم 7د&*
لل*, Oلع للا ىللإ ا,ر*ال4, gاي8دلا 5ا?تعا نع ا!ف1 Sايقلا, 0Dي)Xلا يف /اس8, _ا*5 0يبر( g+ح,5 +ما!= g+Cرl, اH>لا 0مدقم
<ن!تف)تي 9 g0ي)1 Sر>4
-ر~ا·لا ة-~=لا
-اه=لا
اي-دلا ن- „بي~-
لللا jدص= ن', دصقلا Nامتلا اصت=9ا ي8اDم نم ن' ىس&( 9' Qح', gاصت=9ا نع @ا2فd GاH&ملا اM4 يف لا يف يل, اي 'رق(
<ىلاD(
™اي8دلا نم :?يص8 T&( 9, Sر`wا 5ادلا لا jا(q اميف ‰تبا,˜ a ن,5اقل ن,5ا= .!= _!= نع 0ياكح ل-ا= نم Oع _ا=
b
<
يلف مHDلل#!( ا,5ر?للي ن' Nال&لا zلD?ل نليOي 7Mلا gلاب Sرmلا مHف gيماDلا مHفلا :ل; اي8دلا نم Qيص&لا مHف( ن' لا يل, :ب اب5',
Nالل&لا zللD?ل نلليOي 7Mلا gلاب اHيف مH)I!( لب gاي8دلا يف مHD#!( ا,5ر?ي ن' Nا&لا zD?ل نيOي 7Mلا gلاب اHيف مH)I!( لب gاي8دلا
<o!س&ي 9 ن' Nا&لا ميركلا نqرقلا eد&ي اي8دلا نم Qيص8 :ل; نiب gمHم"ست#ا, اHيف مH)I!( لب gاي8دلا يف مHD#!( ا,5ر?ي ن'
ا*اع~إ gاH-ا&ب' نم نبا !4, gاي8دلا نع +*اع~إ ن,ديري 9 مH&كل <ل +لام zDب _Mب, ناميYل +م!= o!عدي Fرتم ي&I ن,5ا= اM4
<اي8دلا نم +?يص&ب +ل ا!ح!)ف gلا لي?# يف _M?لا, نامي$ا +يلإ oركي
ىلللإ نمEللملا 0يXم اي8دلا نpف g+(ر`w دHمي +ب ام, g0ع,ر3ملا \!ق2لا 7Eي +ب ام, g+8il c)صي +ب ام a اي8دلا يف Bح م)سم لكل,
<رuwا يف /ا* ام1 Sر`wا
.!للي للل1 ا!لل?2ي ن' g0م)كلا ي8اDم ن' g0م)كلا ي8اDم لكب اصت=9ا R!تسم ى)ع 0ميركلا 0يافكلا دDب gاي8دلا نم مH?يص&ف لا د&* ام'
<لل*, Oع لا !28 g01رح, ا1رف, ا?)= gمH8اي1 +يف ر(!تي اH* يف gSر`wا 5ادلا, لا +*, /اmتبا يDسلا يف نيا* مH(ايح .اي' نم
لا Wم 5!62لا لماكب 0A2ل ل1 ا!ي2ي ن' لا د&* Qيص8 <ا&قح يف 0H>لا ام8إ, <™!28˜ 0م)1 يف م4!ت( يتلا 0H>لا نم لاب ;!D8
š 0)فmلا ى)ع S5!Xفملا 0ير3?لا 0Dي?X)ل نكمملا _امكلا š <+C!mh, W=ا!لا, g+(دعا=, ناكملا, g+تيم4', نامOلاب 0يا&Dلا لماكب,
_اmتللl9ا نيب gمحاO( 9, z=ا&( ريI يف gWم>8 ن' ي&Dي Sر`wا 5ادلا, لا +*, ل-ا#,, J5', رمع نم لا ا8ا(q اميف يmت?8 ن'
اللH>لا يللف gاللHHي*!( يللف gاHت•?D( يف gاHDم* يف g!H>لا Bيس&( يف gدH>لا _Mب يف [ي3&لا _اmتl9ا نيب, g+(اhرم, ىلاD( لاب
S,الل`رلا, 0لل1رDملا نم e,رHلا يفا&ي <اي8دلا نع Jارع$ا 0>2ب /ا,O89ا Wم امام( ىفا&تي اM4, <@اH*ا!لا, @اي!تسملا ل1 ى)ع
<™اH>لا يتم' 0ي8ا?45˜ a رuVا يف <ي8امVا ملاع يف رK?تلا, 0ي8ا?4رلا يفا&ي <لسكلا يف
1
g‹صقلا 77 .
افحزو ةيبرت -اه=لا
-دب _-ع -وع
0لل>يت&لا 0لللO&م يلل4, gاللH>لا 0)للص` الل&4 يللHت&( نيD?للسلا, W6?لا نامي$ا QDl اHت2( ا&?(5 يتلا ر3Dلا _اصKلا ر?ع ا&ت)ح5 يف
<نامي$ا QD3ب B)Kت)ل
<لا لي?# يف د4ا>ملا 7د&>لا /يH8 ن' 0يبرتلا 0ياI
<لا ني رص8 ميA&تلا, 0يبرتلا 0ياI, <Sد4ا>م S!= ن!كيل لا د&* i?Dي ن' ميA&تلا 0ياI,
U نامي$ا رH&ل 0يMmملا 0م-ادلا دفا,رلا1 ن!كتل اH>)ل 0قباسلا 0يD?تلا _اصKلا :)( Q2صتس8 Zيكف
gS!لقلا ادلعإ, eا?ل#Vاب 0لق)Dتملا 0لي)عافلا نلم لا د&* نكم(, gاH>)ل نمEملا Oف2( Sدحا, 0=اC ن!كتل نامي$ا QDl Wم>ت( Zي1
U ل*, Oع لا نم +ب !ع!ملا _!فكملا Bيف!ت)ل مH)4E( ام1
U •ي5ات)ل Sريmم gW=ا!لا يف SرuEم 0ياH* Z=ا!م يف g0&Cا?لا, Sر4اAلا g0ي!&Dملا, اH&م 0يس2لا نامي$ا ل-ا6ف دس>ت( Zي1
5ا!لللا 0ل)ح5 'دلل?( Zللي1, g0للقح"لا اللH&م 0قباسلا %يH( Zي1, g@اير`Vا ا4ادحإ ديE( Zي1 رص?&ل Wستلا _اصKلا 0D*ارم دير8 9
اللصت=9ا مللu SEللتلا مللu nمسلا مu لمDلا مu م)Dلا مu \دصلا مu ر1Mلا ي=ارم ى)ع دDص( مu ميحرلا /اق)لا, S!ملا نم 0عام>لا ى)ع
<اH>لا R5; ىلإ
نللم للل6ف' ن!للك( 9 €-ات&لا ن', gBيرXلا ى)ع 0ماقت#"ل vرl ىل,Vا ىXKلا .اكحإ ن' S/!?&لا يح, نم _اثمب د1E8 ن' دير8 ام8إ
_!قي ام1 0عام*, ا5دف ™+تياH8 n=رl' +تيادب n2d نم˜ ن', g:#امتم ل1 7اH>لا يميA&تلا 7!برتلا GاH&ملا ن', g@امدقملا
<ا8Lام)ع zDب
,Omي نام~ Nا&لا ى)ع ي(iي ˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5 ديD# يب' نع م)سمل Pف)لا, ناKي3لا R,5
نللم .ا•ف ,Oللmي مللu <مللHل cللتفيف • مللD8 a ن!للل!قيف U م)لل#, +ي)ع ى)d لا _!#5 R'5 نم مكيف a مHل _اقيف <Nا&لا نم ‘0عام*’ .ا•ف
gNالل&لا نم .ا•ف ,Omي مu <مHل cتفيف • مD8 a ن!ل!قيف U م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Q2d نم R'5 نم مكيف a مHل _اقيف gNا&لا
™<مHل cتفيف • مD8 a ن!ل!قيف U م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Q2d نم Q2d نم R'5 نم مكيف ل4 a مHل _اقيف
7Mلللا نرللقلا يتللم' رللي`˜ a _الل= م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' +&ع لا يh5 !Dسم نبا نع م)سمل Pف)لا, ناKي3لا R,5,
<™+(اHl +&يمي, g+&يمي م4دح' SاHl B?س( .!= /ي>ي مu gمH8!)ي
R'5 نللم R'5 نللم 0لليL5 0لل1ر?ب _اللي*Vا +u5ا!للت(, م)لل#, +للي)ع لللا ى)d لا _!#5 0?2d 01ر?ب cتفلا نرتقي _,Vا ]يد2لا يف
+للل,' 7Mلا 7!?&لا GاH&ملا ى)ع 5ا# نمل لا !ع!م +Dم لس)ستي gعا?(9اب B)K( لس)س( g_اي*Vا ر?ع 0?2d لستس( +8إ <Q2d,
Z)للسلا نللم اMلل`', 0لل?2م, اللعا?(ا م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!#رب, 0ي!?ع ل*, Oع لاب _اص(ا مHل ني&مEم 0?2d g0?2صلا
<0)س)ستملا 0يبرتلاب gcلاصلا
نيم)سملا نم .!= c?d' امل g0يبرتلا يف ي#ا#Vا vر3لا !4, g\دصلا( +&م Q4; لي* يف 0يريKلا نع عاXق8ا ي8اثلا ]يد2لا يف,
<5,Oلا ى)ع ن!ف)2ي, SاH3لا يف ن!بMكي
<7!?&لا GاH&ملا ى)ع عا?(9ا, 0?2صلا د&# لس)ستلاب cتفلا 5ارمت#ا, g\دصلا .ادD8اب ريKلا عاXق8ا
<ىلاD( لا ىhري امب ىلاD( لا ىلإ eرقتي ن' ديري 7Mلا نمEملا Tف8 يف 0*ا2ل Qي>تسي 7!?&لا GاH&ملا نع ا&ث2ب نإ
<ىلاD( لا !ع!م SرAت&ملا gcتف)ل 0?=رتملا gاH>)ل 0قثب!تملا 0&مEملا _اي*Vا oM4 Tف8 يف 0*ا2ل,
اللH&م, gملليA&تلا, 0لليبرتلا v,رللl ىلل)ع الل&Aفاح, ملليA&(, 0لليبر( يللف امس>م ا1!)سم اقيرC GاH&ملا _!2تيل ل*, Oع لا ا&قف, نpف
cللتف 0للمxل cللتفلا نالل1, g:لاللسلا نمEللملا Bح يف ىلاD( لا 0فرDم cتف g7رفلا cتفلا نا1 لا Wم \دصلا, لا يف 0?2صلا ا&)ص`
<Sد4ا>ملا 0&مEملا 0?صDلا +ب @دع, 7Mلا رص&لا
<0DيXقلا n8ا1, gعاXق89ا نا1 gلا cما# 9 gGاH&ملا .اA8 ا&يدي' نيب لت`ا, ا&))`' نإ,
<J5Vا يف لا ني 0ما=إ, رص&لا ~ارحإ يف لا د&* |"ف, gىلاD( لا ىلإ +قيرC يف نمEملا |"ف a نام~"تم نارمVا,
R'5 نم R'5 نم ادI ا&يف ن!كي ل4, .!يلا ا&يف ل4 › @ار3ع, ا8ر= ر3ع 0Dب5' دDب م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Q2d نم
U _ا*رلا نيDتي م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ىلإ 0)صتم 0?2d د&# +ل نم ا&يف ل4 U _اي*Vا
للصتملا د&لسلاب ]يدل2لا يلق)( ىل)ع ن!لdر2ي ن!للاOي 9 نلم الHي?8 0&#, اH&ي نيAفا2ملا 0مVا /ام)ع نيuد2ملا نم ن' 5اك8إ 9
نإ, <0)لس)ستملا 0لليLرلا +لDم nلل?u دللقف 0لليا,رلا د&# _اص(ا n?u نpف g01رب, ري` اM4, g0يم"#$ا ا&>4ا&م يف 0ف,رDملا S~ا*$ا,
:لل)تف م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd مللAعVا ع!لل?تم)ل 0با2صلا 0يL5 n8ا1 ام1 عا?(ا, ميAD(, 0?2م 0يL5 +ق?# نمل لي* ل1 0يL5 n8ا1
<0ميADلا 01ر?لا
nباللu م)لل#, +للي)ع لللا ى)للd لللا _!لل#5 ىلإ :ي)ستلا, 0يبرتلا, 0?2صلاب لصتملا g0مVا oM4 نم ني2لاصلا د&# ن' ا6ي' 5اك8إ 9
للا لل4' نلم /امل3لا 0ل*5دلا :ل)( نلم نالصI' 9إ ن,رلقلا oMل4 0)يC نيد4ا>ملا, /ايل,Vا @رمu' يتلا ع,رفلا oM4 ام, <لس)ستم
<ىلاD(
يللف عاOلل&لا يللف رللمDلا ا!Dيلل6ي ن' لللا د&>ل 0*اح "ف g0يبرتلا د&#, 0يا,رلا د&# gنيد&سلا _ا*5 نيب نمOملا .اصKلا نم ي&ع,
<Qسك8 ام ا&ل, nيس1 ام اHل n)` د= يتلا 0مVا ن,El
:ي)للستلا, 0لليبرتلا د&لل# نpللف gللليCابVا, 0لليعد?لا @اايOلا نم نيدلا Pف2ي, 0ي!?8 اياd,, رما,' ا&يلإ لس)سي ]يد2لا د&# نا1 نpف
<Mيف&ت)ل zH&تف يDتف Wمس( يتلا e!)قلا 0بر( /يHي
™0يح,رلا ا&تيبر(˜ a نع _اي*Vا oMHل Qتكي نيح /"*Vا ا&-ام)ع نم ادحا, نيم)سملا نع, ا&ع لا RO*,
b
نللم oريI لا RO*, <
Qللل !لل4 0يف!صلا 0قيق2لاب يم# ام ن' مH&م لي* ل1 د1Eي ;إ gا&?لا امام$ا نامOلا اM4 يف مH#'5 ى)ع, gا&تم-', ا&ي2)صم, ا8Lام)ع
<\"`Vا لقDم, gنامي$ا ا8~, 0يبرتلا
g@"فmلا /الل6ف يللف eاللسك8"ل JرللD( مللu <0مVا رH} ى)ع نامي$ا افC 0ي2X# 0يDي?C 0يL5 ر= نمل لي* 0يL5 ر>م نك( نpف
<اي-اثI ام1 0مVا _!2ت(,
gلللا ىللإ نير*اللHملا نللم 9اللي*' 0ليLرلا oMلل4 الل&تXع' gمHعال?(ا, gمHت8الم', g/الم)Dلا \دلصب gمل)D)ل Bل)(, ملل)D( 0ليL5 n8ال1 نإ,
<]يد2لا ل4' ا#ا#' م4, <لا 0&سل نيرdا&ملا
oMلل4 الل&تXع' g+ل 0صلاKلا 0ي!?Dلا, gىلاD( لا 0فرDمل 0م4 عاف(5ا, gعا?(ا, g0يبر( 0?2d, gي?)= eر3(, g0?2م 0يL5 n8ا1 نpف
<+ل!#5 0&#, لا رم' Bي?X( ى)ع نيصير2لا g+ل!#5, لا ىلإ نير*اHملا نم 9اي*' 0?2صلا
رللم ىل)ع zلDب يلف اHلل6Dب Qلصي g0ليح @ا!ل&= يلف ge!ل)قلا يلف ال6I نامي$ا ا&يلإ ا!)d,ا ىتح ن,رقلا 0&تف n2( دمd ام,
<0يف!صلا م4!م# نم 9إ g_اي*Vا
<+ل!#5 0&#, لا eات1 0مد` د&سلا _ا*5 9إ اDdا8 ا8!صم م)Dلا ا&يلإ ليح ام,
U o5!d ني&مEملا ى)ع 0لاXت#9ا +ل ني' نمف 0?2ملا, ميADتلا نيع يف نيتف-اXلا Wم* نع +عاب رص= نمف
<oريI ىلإ +سف8 يف 7Mلا Bي6لا Qس&ي "ف g/9E4 \"`iب B)Kتلا, g/9E4 م)ع م)D( نع +&Xع \اh نم,
QيMللكتلا :للل; نللم +للA2ف gملHبرقي, gملHي1Oي, ملHل cللتفي, g+)ل6ف نلم ملH?Hي, gرلصع للل1 يف مHيفXصي /ايل,' ل ن' eM1 نم,
<نامر2لا
+لل)D>ي, gلللا +برقيل cتفتسي, g0محرلا رXمتسي gد?Dلا 0لMب عرقي gلا eاب ى)ع Zقيل دتHي مل, gلا ىلإ \!3لا +سف8 5,اسي مل نم,
+للتم4 للل1 \رmتلل#ا ,' gنيم)للسملا 0ماع نم @"فmلا J5' يف Jاmف \رXلا +ي)ع nيمع نم, لا, <+سف8 ى)ع :ي?)ف g+-ايل,' نم
دل?Dتلا, g+ليلإ ZلOتللا, gلللا رلل1; ن!للكي ن' ن, نيدلل4ا>ملا ني&مEللملا نلم ملالDلا 5ال?`' ىل)ع Bللي)Dتلا, ™0يم"ل#$ا 0فاقثلا˜ يف
e!)قلا ىمD( نكل, 5اصبVا ىمD( 9 اH8pف˜ <امHي?)= ى)ع FاKيف go5اH8, +)يل لml +يدي نيب م-ادلا 5!62لا, g+باب ى)ع F!كDلا,
™5,دصلا يف يتلا
b
<
1
. R!ح ديD# •ي3لا
1
g€2لا 46 .
ملاDلا نع 7,O&ملا يف!صلا š 0لياH>لا +تيل,Eلسم نلع مu نم ل?قتسملا š gBل)Kتلا, Sال?Dلاب +لسف8 يل1Oي, gر1Mللاب +ل?)= لقلصي
<+&ع +ل 7Mلا \دصلا .د= 5د= ى)ع, g+تم4 5د= ى)ع ىلاD( لا +يXDيف
<+=دd 5د= ى)ع ميركلا لا +ت?ثيف gلا ني نع ل(اقي, gم)Dلا ر3&ي, g0مVا د-اقع ى)ع Pفا2ي لماDلا ملاDلا,
<نير?كتسملا, ني5ا?>لا, 0م)Aلا ي1Oي نيح لا ىلإ oرما لك8 /اع, !4 ام8إ ]يد2لا اHفd, يتلا ناDيقلا oM4 نم م)Dلا لماح,
<+(ا; _ام1, Sريص?لا cتف د3&ي, د&سلاب 0يبرتلا ىق)تي 0ي,اOلا يف!d نا1 نpف
<+8اميإ, +م)ع _ام1 د3&ي م)Dلا ىق)تي لماDلا ملاDلا نا1 نإ,
<لقDلا c)سي اM4, Q)قلا لقصي jا;
Sريصب cتف gنيت2تفلاب ليفكلا 7!?&لا €4ا&ملا نع ]2?8 gاقيف!(, 0يبر( g"مع, ام)ع اد&# لصتملا 7!?&لا GاH&ملا نع ]2?8 ن2&ف
<5اربVا 0با2صلا j!)# نا1 ام1 نام~"تم نا1!)# gرص&لا cتف, g:لاسلا نمEملا
a م)ل#, +لي)ع لا ى)d +ل!= يف /9!لا, ي8اDملا, /9!لا لس)س(, 0يLرلا لس)س( a نيرمVا يف لس)ستلا ىلإ ناري3ي نيKي3لا اثيدح
< Wباتتلا, g Sرص&لا, g عا?(9, g 0?2ملا لم3( SدDتم ™ ن!)ي 7Mلا نرقلا ˜
< \دصلا يفت&ي نيح ريKلا عاXق8ا نع %?&ي ي8اثلا ]يد2لا,
U vر3لا لت`ا ا;إ WXق&ي ن' +8il نم ام [ب5 نكمي ل4 g 0س)سلا لd, نكمي لHف
<ا85اكف' .!2( +ي)ع نV 0ثلاثلا Sرم)ل o5!8 g _,Vاب 0مVا ر`q لصي, g ل)Kلا دسي S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا ]يدح
/الl ا;إ للا الHDفري ملu g ن!ك( ن' لا /اl ام مكيف S!?&لا ن!ك( ˜a _ا= م)#, +ي)ع لا _!#5 ن' cي2صلا د&سلاب دمح' .ام$ا R,5
لا /اl ام ن!كتف اير?* اك)م ن!ك( مu اHDفري ن' /اl ا;إ اHDفري مu gن!ك( ن' لا /اl ام ن!كتف g اhاع اك)م ن!ك( مu < اHDفري ن'
< ™ S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا ن!ك( مu < اHDفري ن' /اl ا;إ اHDفري مu gن!ك( ن'
ي)ماللح نيقفالل&ملا 0للل, دللDب ن' nللي'5' • رمتللسي 9™ مللH&يمي مH(اHللl B?للس( ˜ .!= /ي>ي نيح /9!لا يف عاXق89ا :ل; ن' nي'5'
اللم1 الل&ل cللتفي ن' +8ا2?# o!*ر8 7Mلا ل دم2لا, < 'دب ام1 ا8رم' ا&ل ديDي 7Mلا ل دم2لاف • S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"` 5,Oلا @ا5اDl
< +-ايل,V cتف
رmdVا, ر?1Vا نااH>لا
gناXيلل3لا, gاي8دلللا 5,رللI, نالليرmملا, g_!لل6فلا _اللي;' نللع ن,رملل3ي /اللس8, نيدلل4ا>م 9الل*5 GرK( ن' 0ي8امي$ا 0يبرتلا Fد4
<_امكلا ي=ارم ن!=ري,g_ا!4Vا 0?)ح ن!3mي, gد>لا \ا# نع ن!ف3كي, gR!Hلا,
."لل#$ا 0لل>ح _الل= <+للتمHم ىلل)ع 08امVا, g+&ي يف S!قلا eا?#' لمكت#ا نم g0ل,دلا ريبد(, g0م!قلا Zح~, gS!عدلا اH* د4ا>ملا
[قل# نيMللا مل4, <م-9 0لم!ل للا يلف oMل`i( 9, gWمXلا oOفتسي 9, gاي8دلا +)يم( 9 7Mلا 7!قلاب ي&ع',˜ a ™/ايحVا˜ يف يلاOmلا
0للXلاKملا يلل&Dي ’ Bلل)Kلا 0للXلاKمب, gاللHب ا!مر?(, gاي8دلا يف ا,د4~, g‘ ن,/اري 9, B)Kلا ن!فاKي مH8' ي&Dي ’ مH&يع' نم B)Kلا
™B2لا 9إ مH&كسي 9, gB2لا 9إ مH1ر2ي 9 /9EHف <مH&م Tيiف ناXي3لا ا!Dم=, gا4!ك)م, gمHسف8' ا,رH=, g‘لا نع 0يH)ملا
الليعام* الل8اي1 ا!للفلEي ن', g0لل&تفلا W=ا, نع ايسف8 ا,ر>تي ن' م4دح, ن!DيXتسي gمHك)م( 9, مHسف8' ن!ك)مي نم gاMك4 مHفd, نم
™م-9 0م!ل ن!فاKي 9, لا لي?# يف ن,د4ا>ي, ™ <+ب ن,رuiتي 9, o,ركملا W=ا!لا يف رuEي ا&مEم
b
<
gلللا 0Dيرللl WلليX(, gلللا مللكح ل?ق( ىتح ا4ا!4 رمiب Sرم(Eملا Tف&لا ع5 <Sد4ا>ملا 0Dي)Xلا Tف8iب ام رييm( Wمت>ملا رييm( ل?=,
<oابرقل اHD)X(, gلا ىلإ اH=ا!l' يف |,رلا Wباتت)ل Fاسفسلا نع W)ق(,
<ر?1' اH*
اH1!)لل# يللف +&1اس( 9 goرك( لب +?2( 9 امد&ع ارك&م 0قيقح c?d' رك&م نم 0&مEملا @اMلا G5ا` !4 ام اH* gرmdVا اH>لا مu
<لا ني ى)ع SريI نكل يD?Xلا Q6mلا ن!8اقب 9 اH*5ا` +قح"( مu g+Dمق( لب
دللق2)ل @اللي)با= Nالل&لا ري4ام* يف <ع~ا!لا 04اO8, gcمXملا عاف(5ا, gTف&لا :)متل مHتي)با= يف 0ي#ا!# Nا&لا ن!كي ن' ى(iتي 9 +8إ
Sالقملا nللXع' ىتللح مHلسف8' ا,د4ا* نم ا4~رح' يتلا 0يماسلا \"`Vا :)تب B)Kت)ل ادDت#ا نم اHيف امم رث1' نييDي?Xلا Q6mلا,
<يلاOmلا _اثم' نم
نإ S5!للu 9 0للم!= ن!للك( اللم8إ, <للل Qل6mلا Oفا!ح Wم م)Aلا ى)ع Q6mلا Oفا!ح 0يم"#$ا 0م!قلا يف GOتمي ن' ‹ي2م نم ام,
0لل8,~!ملا 0لليا5$ا S5الل?ملا دقف&ف ا&ب Wم>( 9 ن' Tف&لا j"تما, نامي$ا S!= ى&Dمب g08امVا, S!قلا ن!ب5اقي نمم 01ر2لا Sا= نا1
7!قلا Zd, يف نيمVا \اصلا !4, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 \دd, <مX2ملا ي?6mلا Fرصتلا ~ر?يل g+ت&#, لا eاتكب
<™Qلل6mلا دلل&ع +للسف8 :لل)مي نم ديد3لا ام8إ <0عرصلاب ديد3لا Tيل ˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا _ا= <+(!= نا2تما ن!كي ام دl'
<Sرير4 يب' نع ناKي3لا, دمح' .ام$ا oا,5
0م!قلا, S5!ثلا
a @ا1ر2تلا نم نيع!8 نع مHKي5ا( Qت1 يف ن!م)سملا ‚د2تي
ناللي)I 5!للص( g0لل#ادقلا 0لل?ي4, ملليADتلا Wلل=, نا;wا يللف .!لليلا الHل, gS5!للu 0للم)1, <Bللح ريmب ناX)سلا ى)ع ن!*5اKلا م4 5ا!ثلا
<نا>يHلا, مX2ملا Z&Dلا, Q6mلا
0لمVا /اللم)ع لل)Hي gnي?لللا _q نللم نيم-القلاب "فالح •لي5ا( _اOلي 9, <B2لا, _دDلا ل4' نم O-ا>لا مك2)ل ن!ب;ا&ملا م4, ن!م-اقلا
7دللHملا .اللم$ا 5!للH} ىتللح مHلاللثم' نللم @االلي= 0مxل لا cيتي ن' !*ر8, <ي&يمKلا .ام$ا نwا ىتح م4ر`q gم45!HAل ن,ر?كي,
0لل&2م ام, <لا مHمح5 يDفا3لا, :لام, 0في&ح !ب' .ام$ا مH#'5 ى)ع, g/ام)Dلا ل(اقي نا1 نيم-اقلا Wم, <مH&م !4, g+&ع لا يh5
Sدليقع Jرلفي ن' م1ال2)ل cلي?ي 7Mللا .الDلا 5!>لا 08اإ ن, SديقDلا نع عافدلا د&ع اHي8اDم Zق8 يتلاب 9, ىس&( يتلاب دمح' .ام$ا
<نqرقلا B)` SديقD1 0فر2م
_q 0للم-' نللم ىلص2ي اكي 9 ام, gمي4اربا, g0ي1Oلا Tف&لا دم2م, gدي~ مu gنيم-اقلا _,' نا1 ."سلا امHي)ع ي)ع نب نيس2لا .ام$ا
<nي?لا
يلل&يمKلا .ام$ا 0?6I ام, <0م)كلا 0?ي4, رصDلا ناسل <S5!u مHتم!= ."سلا مHي)ع nي?لا _q 5اص8' 0Dي3لا ا&(!`إ يمسي ناريإ يف
GOتللمي نللكل <للل ا!?لل6I نارلليإ يف لا @ايq ن' :38 9 <B2لاب م-ا= ل1 Wم Sد>تملا 0يKي5اتلا @ا6?&)ل ادتما 9إ S!عدلا _ا*5,
<م)Aلا دh Q6mلا gر`wا Q6mلا Wم QD3لا F!فd يف يماسلا Q6mلا اM4
1
g Sد-املا 54 .
نم نيفD6تسملا, لا لي?# يف ن!)(اق( 9 مكلام,˜ a ارمq ا&)-اسي +تمAع n)* لا نpف <ع,ر3م, يDي?C نيتفCاDلا نيب GاOتم9ا,
™اH)4' ملاAلا 0يرقلا oM4 نم ا&*ر`' ا&ب5 ن!ل!قي نيMلا نادلا!لا, /اس&لا, _ا*رلا
b
<
<Bلل2لا نللم م1/الل* اللمب ا,رللف1 د=, S!ملاب مHيلإ ن!ق)( /ايل,' م1,دع, 7,دع ا,MKت( 9 ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a مي)Dلا OيODلا ا8اH&ي,
™مكب5 لاب ا!&مE( ن' م1ايإ, _!#رلا ن!*رKي
f
<
!لل4, goدلل&* j5اللب, +للH*, لللا .رلل1 ي)ع .ام$ا _اثم9 Q#ا&ملا !4 .ا# Oفاح <ل Sر>تم 0م4 g0يما# 0فCاع <لا لي?# يف _ات=
اللم)ف g+لل)تقيف jرلل3ملا ى)ع ي&ثي مu gاي)م +في# لا يل, :سميف g0ي)4ا>لا يف ,دع Wم +*!ل اH*, _اتقلا Fاصم يف +سف8 د*, 7Mلا
<يصKl ,دع نم اماقت8ا +تبرh ن!ك( "ي1 0ي&لا c2صي ىتح ]ير( +8ا eا*' +تف=, نع Zصلا يف o5ا* +لi#
+)ي?# يف _M?8 ن' ل4' لا نV 0يفاd ل 0م!= <م45اي نم م4!*ر`', gم4!م)} نم ى)ع ا?6I نيفD6تسملا لا لي?# يف _ات= مu
ن!لل&مEم ناللمي$ا, ناللسح$ا نللم _اع R!تسم يف, <نير?كتسملا Yملا ى)ع gنيملاAلا 0يرقلا ل4' ى)ع 0?6I, <ا8رم' ]يح ا&سف8'
<دللحا, Zللصلا, <Sدللحا, 0لل(!ملا, <دللحا, رللمVا, <ن,رصت&ي ن!فD6تسم ر`q R!تسم يف, goاh5, 0&>لا نمu gنمثلا لا ن!XDي
<@,اف( Oفا!2لا يف,
Qلل>( gلللا /ادللع' ن!1رلل3ملاف </ادللDلاب 5!Dلل3لا يللف نللي&uا نيي!تللسم ىلإ ىلاD( لا ري3ي 0&2تمملا S5!# نم Rر`Vا @ايwا يف,
نللم ىلل8', :ل; دDب ا8Lادع' م4, <B2لا نم ا8/ا* امب ا,رف1 مH8' ي4 ى8' 0يثيح نم gا8Lادع' ا6ي' م4, <0يثي2لا oM4 نم مH(,ادع
<_!#رلا ا!*ر`', ا8!*ر`' مH8V g:ل;
يللh5Vا Qلل6mلا 0لل*Oمل +لل?&(, <ناللمي$ا .اللقم نللم ا,رللف1 مللH8ا ل*' نم لا يف /ادDلا <ناسح$ا .اقم نم ر>ملا لا يف /ادDلاف
الل&8امي$ اللبرح _!لل#رلا ا!لل*ر`', الل8!*ر`' مللH8V /ادللDلا, <Bل2لا نللم /ال* اللمب لقي مل, B2لا نم م1/ا* امب˜ a +ل!= يف 0فيX)لا
نم رAت&ي, 0يم"#$ا +تي(اMب OتDي 7Mلا ZD6تسملا م)سملا QD3لا 0ماع R!تسم !4, g0يh5Vا 0H*ا!ملا نم ر?1' ا?يص8 نم6تي
<+يف 0م!قلا ا8~ |دق( ن' Sد4ا>ملا 0Dي)Xلا
0للم!= رللAت&( ]لي2ب S"?لا نللم ن!للك8 9 ن' يللm?&ي <FاDلل6ت#"ل 0ي)يللصف( @ا5ا?تعا 0م!قلا @ايثيح ىلإ Fا6( ن' نم yا&م 9
0لل)= للل ن,رلل>تملا ن!&للس2ملا <0لل1رDملا !ق( اي8دلا Oفا!2لا jرت8 ]ي2ب 0ي2Xسلا نم ن!ك8 ن' 9, goدح, يماسلا Oفا2)ل Sر>م
ي?Dل3لا لل6Dلا ا!ل&ق2ي ن' gني&مEلملا 0لDي)C, gني&للس2ملا الH* نللكي)ف <يلD?Xلا Qل6mلا oLاMلI 0لم!ق)ل .~"لا لل6Dلا, gادع
نللع 01ر2لاب يق(ر8 g_اثملا eرh ى)ع +(5د=, +(5اد*, g+ت&مي4, gي8اسح$ا 5ا?تع9ا Sايقب, gنيOفا2لا oاق)ي, <0ي8اميإ @اعر>ب
<ل 0م!قلا R!تسم ىلإ 7ري4ام>لا Q6mلا R!تسم
مHتم!للقل 0Dيلل3لا ا&(!`إ [ب5 ام, <N5 مHت8اي` يف, <+ت8ا` ™ري4ام>لا˜ ن' 9!ل G;!م&لا !4 ."سلا امHي)ع ي)ع نب نيسح .ام$ا
ر-امللh يللف "ي!للC n>لل68 Sرللمu g0لل&تفلا ن,رلل= اللH&ع n6Kم( يتلا 02لاصلا SدبOلا 9إ gنيسح .ام$ا اH3ت#ا, gنيسح .ام$اب
<nي?لا _q 5اص8'
نيماللم$اب مللH-ا5~إ يللف /اللث?Kلا ^للفا,رلا ى&* نV, <اDيم* اHل G;!م8 +تم!=, gاH)1 0مVا .امإ ."سلا +ي)ع ي)ع نب نيسح .ام$ا
U S!قلا, Sدح!لا, e5اقتلا yرف اHسف8 ى)ع @!ف(, gSرباmلا ن2ملا :)( رت>( ن' 0مVا Q8; امف gرمع, ركب يب'
دقفي ن' ن,ديري g\اف&لا نيCايl, g]D?لا نيCايl, g0يريص&لا نيCايl, gR5اص&لا نيCايl اHيف •ف&ي <0يم!= 0بر6م 0?6I jا&4
jالل&4, <ي)4الل>لا eرللmلا .اللم' ا!للD1ريل gلللا 5دلل= 9 geرللDلا !للق( ن' اللH&ي نع Sد(رملا @اي)=xل |اتيل 0يم"#$ا مHتي!4 eرDلا
<ي)4ا>لا \ر3لا يبا8Mب eرDلا [بر( ن' دير( 0يب!Dl 0يع!يl 0ي1ارتlا 0يم!= 0ي5اسي 0?6I
الل8ركف يلف اللH8اكم لللت2( ن' Qل>ي نيفDلل6تسملا Q6mل 0ي)يصفتلا @ا5ا?تع9ا نكل <[?6&م ريI لDف 5 0م!قلا ن!كي 9 ن' Q>ي
<0مVا 0•?Dتل ا&XيXK(, ا&(ا5اDl,
<يلل"تح9ا g7ركلسDلا g75ال62لا gيفالقثلا g7الصت=9ا 75امDتل#9ا FاDل6ت#9ا عOلفتي اM4 نع, <ا&&ي يف ن28 ن!فD6تسم
</ادعVا Sر#ام#, 0يلام#'رلا 0&=ا4, gر?>لا .اكح نم ا&&يب نم م4Lاف)ح, <@اي)4ا>لا \ر3لا, eرmلا, ني!Hd م4 ن,ر?كتسملا,
+لل رسف( 7دعاقلا ZD6تسملا gQD3لا ل*رل اM4 ل1 لصف( g0ماركلا, g0#5دملا, gنكسلا, g02صلا, g5!*Vا, يم!يلا O?Kلا 0mل
<نم Wم, gىتم, Zي1, gQ6mي ن' Q>ي مل
1
g/اس&لا 75 .
2
g0&2تمملا 1 .
<يماسلا ر`wا Q6mلا مH8ا!ع', 0م)Aلا .اك2لا ى)ع Q6mلا Q)I نإ ي&?( ل 0م!= 9 .دH( 03-اC S5!u 01ر2لا ن!ك(
<لا عر3ي, لا ,دح يف g0م!قلا .!ي 0قباسلا ملاAلا 5 نم دب 9
</ا&مVا /اي!=Vا ريI Zصلا ا= نإ 01ر2لا دHي رX` O-ارmلا @"ف8ا, ىh!فلا نكل
a اللقح 9, الل?1ا!م, اقبالل# ر?لل1' االلH* ديري اM4 <.اقت89ا, Q6mلا 0H*, 9 B2لا 0H*, 0H*ا!م g01!)مم g0م!ك2م g0مك2م 0م!=
<اHتيبر(, Tف&لا اH*
اللH&م ناللسمت)ي g0يبرتلا ىلإ نارA&ي 0م!قلا, ZحOلا مu gZحOلا %يHي ميA&تلا مu gميA&تلا %يH( 0يبرتلاب ‡دت?( يتلا Sر-ادلا مت( ا&4,
<لا oاhري اH* يف Qص&تل !H>لا, gلا عر3ب م)Dلا ىلإ _!قDلا, gلا ىلإ e!)قلا Wفر(, gO-ارmلا eMH( ن'
nلل2?لا Qلل6mلا نللع اري?للD( اH(ا5اDللl, @االليقلا ."1 د>( @اايقلا o!*, JرDت#ا, gا&م 0?يرقلا ر3?لا @ا5!u :مام' JرDت#ا
دلDب @ا5!لثلا دل>(, g,دللDلا +ل*, يلف رلل>ف&ي ىتللح GاليHلا اMلل4 Wللم>ل 0لليع,' ي1!ل4, ,ام, يكس(,ر(, ني&يل ميA&( د>(, g€-اHلا
0يلل3ح, نللي&يل /الل4 gيكللس(,ر( رللكم a 0للي*ايHلا Oفا!ل2لا S5!للd ى)ع اي8دلا O-ارmلا ناX)سلا Sد# ىلإ Wفر( مك2لا ى)ع اH-"يت#ا
<•لإ eا?3لا 0*اMسب +يسفا&م ,ام eرh gنيلات#
."للسلا, S"للصلا +للي)ع مللي4اربا يللف 0&للس2لا Sرلل#Vا 0للي)4ا>لا G;ام&لا :)( نم لا يل, اي Sر4اXلا :سف8 nيثI ن' دDب JرDت#ا,
<ل, لا يف, gلاب ا,د4ا*, ا,رص8, ا,ر*ا4 نيMلا _ا*رلا JرDت#ا <+Dم نم, م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م يف, g+Dم نيMلا,
دللم2م دلللاKلا الل&*;!م8 Sد4الل3م نللع الل8ريI ر-اصب يXm( د= g0ي1ر2لا, g0يميA&تلا, 0يريبدتلا, g0يم)Dلا 0يركفلا رصDلا ل-ا#, نإ
نللم مللHي)ع _Oلل8 نيMلللا ملل4, <oالل?ع نم [سقلاب نيم-اقلا ن&# ى)ع ا&)مDستي ن' +(5د= @Oع لا !*ر8 ن28, <م)#, +ي)ع لا ى)d
لي)لا م= لمOملا اHي' 7˜ a _O8 ام _,' › "ي(ر( نqرقلا ل(5, › "ي= .!لل=', ا•C, دللl' يلل4 لللي)لا 0•lا8 نإ › :للب5 ملل#ا رلل1;ا,
"يت?( +يلإ لت?(, › <™"يم* ار>4 م4ر>4ا, gن!ل!قي ام ى)ع ر?dا,
b

ى)عiب لا يف اH* ا4!)تي g0•?D( ا4!)ت( 0م~اع Sر>4 /يHي ليم* ر>4 g.اي= gS,"( gر1; gر?d gاHمي!ق( gTف&لا Wم= gر?1' اH*
<Oفا!2لا نم ن!كي ام
<0كم يف 0&# Sر3ع ‚"u ر?1Vا اH>لا 0يبرتلا nما
م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع ايارسلا, @ا,Omلا n8ا1 دقف <@اي=ا?لا ر3Dلا 0)يC رmdVا اH>لا ر?1Vا اH>لا Q2d,
<ا,,Oتي, اH)ثمل ا,دDتسيل 9إ 0ير#, S,OI نم ن!D*ري 9 <Zي8, نيرHl ل1 Sدحا, _دDمب
م)ل#, +للي)ع لللا ى)لd للا _!ل#5 5!ل6ح [لي2ملا /ادلعVا دلي1 gرلHAلا, اOللا 0)= gSريO>لا /ار2d يف iمAلا gلي!Xلا ريسلا
اللH* WللXق&ي 9 اللH>ل F,رلل} اللH)1 </"?لا, gا&ي)ع ا&ل .!ي, g|رقلا, g|ر>لا, لتقلا, g_اتقلا Fاصم مu <+لاثم, 0يبرملا +(اHl,
<WXق&( 9 0يبر( <0يبرتلا اH* دDب G,Oم
:ل)تب, <ىل)ع' ىللإ S,دل3م _!لقDلا, e!ل)قلا n8الكف يلH&لا, رمVا, gS5ا3?لا, S,اM&لا, gديع!لا, دع!لاب /امسلا نم _O&ي يح!لا,
<ن,دلا O-ارI, J5Vا ي8اDم ن,د4ا>ملا ن!&مEملا Q)I Sد3لا
نللم الل&D*5˜ a Sرمتللسم Sريللسلا ن' دلل1Eيل @ا,Oللmلا Rدللحإ نم +D*رم م)#, +ي)ع لا ى)d يبرملا د-اقلا ىفXصملا Qي?2لا _ا=,
<cي2d ى&Dملا, go!فDh د&سب يقHي?لا oا,5 ™ر?1Vا اH>لا ىلإ رmdVا اH>لا
افحزو اميظنت -اه=لا
رب-' =ا
0يل#ايسلا 0يلh5Vا eا?#Vا g5!>لا ى)ع Q6mلا eا?#' ع,رف نم م45اكف', نيم)سملا ZCا!ع :سم8 ا&فح~, ا&مي&(, ا&تيبر( يف
نلع يلH&لا, gنيدلللا نللم F,رDملالب رللمVا gنيدلللا نللم يلHف < نيدلللاب مل)Aلا ى)ع 0يDي?Xلا 0مق&لا [بر8 مu <0ياصت=9ا 0يعامت*9ا
<نيفD6تسملا ل*' نم _اتقلا, g.!)Aملا رص8, gرك&ملا
1
. لمOملا S5!# ل-ا, نم
+ي*!لل( 0للاح ىللإ gQل6mلا 0للاح ىلإ 0Aقيلا 0لاح ىلإ ن,رقلا oM4 0مVا ى)ع مuا>لا _!مKلا 0لاح نم 5اكفVا, ZCا!Dلا دDص8 مu
<ل Q6mلا [?ل!6ب [?6&يل يDي?Xلا Q6mلا
0مVا ^ما!4 ى)ع, š 0Dل#ا, رلمVا _,' ^ما!Hلا ن!ك( د= ^ما!Hلا ن!ك( د=, š يلف نا!لل', @اتلl' نيم)لسم !ل*, نلم دلب 9
نللم eارللعVا نللم, gن!قفالل&م eارللعVا نم, <يم"#$ا Wمت>ملا Zي&صتل ي#ا#' ي8qر= .!Hفم !4, †eارع"ل ر1; 0ب!تلا S5!#
<مH&م, gمH&م, gر-ا,دلا ني&مEملاب ‹برتي, امرmم Bف&ي ام MKتي نم مH&م, ر`wا .!يلا, لاب نمEي
دHDلا eارع' @افd نم ل*, Oع لا Zd, ام Fا&d' ى)ع 0يدعا= 0يبارع' +3ما!4 يف ن!ك( ن' دب 9 م-ا= يم"#ا Wمت>م ل1,
ن', g!للH>لا 0•?للD( ا!&للس2ي ن', g0لليعامت*9ا @الليXDملا oMلل4 Wللم oدللDب, ملك2لا ل?= مH(ا="ع لا د&* Q(رتي ن' 0مك2لاف g7!?&لا
نيدللسفملا رdا&ع نم 0مVا 0يفص(, gا4دح د&ع 0يبارعVا Fاقيإ ىلإ مك2لا يل!( دDب ا!Dسي ن', gمHل!قع 5د= ى)ع Nا&لا ا!?CاKي
<Bفرلا, _دDلاب gJ5Vا يف
ىللق?( ن', امي)لل# oالل>(9ا ن!للكي ن' +&م م4', :ل; ل?= "4 يm?&ي, <ي?D3لا Q6mلا لف#' نم 0Dفادلا ي4 gS!= 0مارع 0م!ق)ل يm?&ي
<™ر?1' لا˜ نا;q Wفرل, g.اقت89ا Sادح @اك#$ <اHDم=, Zير2تلا, Fار289ا @9,ا2م B?سل 0&يمVا 0ي!قلا 7ديVا يف Sاقملا
<ني&مEملا يل, لا ى)ع 0م>س&م مHب!)= ن!ك( ن' د&>لا اM4 .O)ي gلا د&* Z)` اHي)ع عامت*9ا gر?1' لا 0يا5 n2( اH>لا
_!للقع رلل3?لا @اللعO8 ر-الل#, g5,رmلا, اي8دلا @ايرmم ر-ا#, g0X)سلا ى)ع عارصلا, g0#ا-رلا Qح, g@ارD&لا, g/ا!4Vا ع~!ت(
<مH#!ف8, نيياDلا Nا&لا
9 اللH8pف gملل)Aلا ىلل)ع g5ا!للثلا, •للي5اتلا _اXب' S/,رم gمH?4اMم, مH8اي' F"ت`ا ى)ع ناس8$ا ي&ب نم ;اMفVا S/,رم n8ا1 امHم,
ا&(!`إ اH*, ناريإ يف ديد>تلا ا,5, gنيم)سملا نا!`$ا اH* M&م رhا2لا, يhاملا ا&Kي5ا( @ا2فd يف o'رق8 7Mلا !مسلا ‰)?(
<ناكم ل1 يف, ناتس8اmف' يف
g0ل?حVا G;!لم8 g7!ل?&لا G;!لم&لا 0ل85اقم ىللإ 0ليبرتلاب نيدل4ا>ملا ناميإ نم Wفر8 ن' ا&4 oا&Dمف ا•يl ي&Dي ."#$ا ديد>( ن1ا نإ
<+?2d, م)#, +ي)ع لا ى)d دم2م
<مH#!ف8 يف ر?1' لا نا1, ™ر?1' لا˜ ن!فتHي ا!8ا1 م4
™مكل ن!ك( 01!3لا @ا; ريI ن' ن,!(, a ل-ا= نم ل*, Oع +ل!= يف ع!م>ملا ل*, Oع لا Q(اDي
b
<
<لا لي?# يف @!ملا Q*ا,, gاH>لا @اي6تقمب ري1M( <ع!م>م)ل eاتع
نايفلل# يب' ريع ن!م)سملا يقل !ل Qيرقلا رص&لا /ا*5, g0ل!Hسلا eاسح 0A2ل ا45,ا# 0فير3لا N!ف&لا :)( نم Sدحا, اسف8 لD)ف
<^ير= ^ي* _دب
رللAت&ي geاللسح "ب _Mلل?لا رللAت&ي ™ر?1' لا˜ 5اDl ن' ىس&8 9 يكل يHل$ا eاXKلا ا8/ا* g0A2)لا :)( يف gS5,اسملا :)تب لDل,
<0A2ل 7' يف @!مي ن' د4ا>ملا نم
لي?لل# يللف @!للملا ن!للكي ىتح ممHلا Wفر8 ن' ا&?*ا, ا&4 نم <5اD3لا +&ع ن)Dي ام ن, ن!كتف nفD6( د= N!ف8 0ع!م>م ل1 يف,
ى)للd لللا _!لل#5 ى&م( ام1 gلتقي مu ]D?ي مu gلتقي مu ]D?ي مu gلا لي?# يف لتقي ن' ا&م ل1 ى&متي ىتح <اقح ا&ي8ام' 0ياI !4 لا
<م)#, +ي)ع لا
<مH&ع لا يh5 نيس2لا, QDصم, SOمح @ام ام1 لا لي?# يف @!ميل ا&م ل1 0م4 Wفر8 0م-Vاب لثمتلا R!تسم يف
™مكتف` امل مك&م @5رفف˜ ل#رلا نم .ODلا يل,' نم !4, g."سلا +ي)ع ى#!م نع 0ياكح ىلاD( لا _ا=
b
F!Kلاب +سف8 مHتي لا _!#5
<مH&م 5ارفلا 0مركملا +سف8 ىلإ Qس&ي
1
g_اف8Vا 7 .
1
g/ارD3لا 21 .
™ني?م ريM8 +&م مكل ي8إ لا ىلإ ا,رفف˜ a ا&ل ل*, Oع لا _ا= g@!ملا ى)ع م>H8 ن' ا8رم' 0يدم2ملا 0مVا ن28,
f
<
a ي)ي ام1 لا ىلإ 0?قDلا م2تقملا g0ماقت#9ا BيرC :لاسلا gB2لا QلاXل 0?س&لاب لحارملا
b ‘ <+(ا?ع, لا ر1;, 5اي`Vا 0?2صب لا ى)ع عام>8ا
f ‘ <Sد4ا>ملا 0عام>)ل .ام689اب S!قلا ادعإ
… ‘ <لا ىلإ 5ارفلا gلا لي?# يف @!ملا, gTف&لا, _املا g.!)Dملا نمثلا _Mب مu
: ~وملا ةعان~
اللH)*' نللم يتلللا 0يلل6قلاب اHلا*5 0عا&= مu g.اA8 .اكح', g0ي!= 0عاXم Sايقب g0مA&م 0)ت1 يف ا4دس>(, g0ي#ايسلا Sا5$ا رف!( نإ
<@اDمت>ملا يف رييm( ‚ادح$ 0ي#ا#Vا لما!Dلا ي4 gn)ك3(
g0لي)عافلا, ر(!للتلا 0لم= ىللإ !H>لا \!# ى)ع S5د=, g@اي26ت)ل ادDت#ا نم Si?Dملا Sدعاقلا, 0يايقلا 0Dي)Xلا د&ع ام 5ادقم ى)ع,
<@ا1ر2لا |ا>8 Z=!تي
<ا6Dب اH6Dب ل-ا#!لا, ZCا!Dلا 0H*ا!م, gيh5Vا Wفادتلا \اX8 يف g0ير3?لا @ا1ر2تلا .!مع نم ."1 اM4
لللماDلا عاللف(5اب goدللDب نللم, +للDم +با2لd' الH*, م)لل#, +للي)ع لا ى)d لا _!#5 اH* اH*;!م8, g0يم"#$ا @ا1ر2تلا ~اتم(,
<رص&لا ,' SاH3لا نيي&س2لا Rدحإ اH8إ ي8امي$ا نيقيلا ى)ع /ا&ب @!ملا ى)ع .!>Hلا !4, gاH>لا يف 7!&Dملا
المل +لل&ع لللا يللh5 eاللXKلا نللب رللمع <نيدلل4ا>ملا 0ي!&Dم م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 eا2d' /يl _,' +ب دتDي امم نا1,
Tللف8 !لل4 S"للصلاب 0لليا&Dلاب م4ايإ +2ص8 ناكف ™• S"صلا 7د&ع م1رم' م4' نإ˜ a Q*' j5اDملا Rدحإ يف ادم ن!?)Xي +يلإ ا!ثDب
ن!لل?2ي .!للقب :للت•*˜ a متلل#5 ىلللإ Qللتكي دلللا` مللu <م4الليإ لا رص&ل مH)4Eي مH8اميإ, gمH8اميإ ديOي S"صلا ى)ع مHلا?=إ نV gدملا
gلللا لي?لل# يللف SاHلل3)ل يلل)مع, يللسف8 اادDت#ا, g0)ما1 0فرDم نم لا د&* +ب Wتمتي نا1 ام ىلإ S5اlإ ™Sاي2لا ن!?2( ام1 @!ملا
<0يقيق2لا Sاي2لا ىلإ gاي)Dلا @ا*5دلا ىلإ BيرC رص=' ي4,
اي8دلللا Sاللي2لا نللم ا,رلل>تي ن' |الل2لpب ن!?CاKم ني&مEملا ن' د>8 g]يد2لا 5اف#' يف اH>لا eات1, gنqرقلا يف اH>لا @ايq 'ر=ا,
<0يدبVا لا د&ع ىhرلا Sايح ا!لا&يل gلا لي?# يف @!ملا ى)ع مH(اي8 ا,دC!ي, gايسف8
e!)= يف n>*i( نإ _!2ت( يتلا 0ياH>لا S,M>لا :)( ]2تسي +8ا!`إ ىلإ ™@!ملا 0عا&d˜ نع ‚د2تي لا +مح5 ا&?لا .ام$ا نا1
<,دDلا ى)ع ا5ا8 :لMب _!2ت(, gSر`wا, اي8دلا يف ODلا ىلإ BيرXلا مHل /ي6ي ا5!8 لا د&*
نللم N,Eلل?م ملل1 مHف gن,دلا ي8اDم لكب اي8دلا Sاي2لا oM4 g0لMملا, ع!&Kلا Sايح ن!)6في ن!م)سملا .ا ام <@!م ,' Sايح 0لiسم اH8إ
<@!ملا 0ي4ار1, اي8دلا Sاي2لا ى)ع yر2لا لي, نم ا&سف8iب ام م4', gا&سف8iب ام ريm8 ن' ل?= ا&ب ام لا ريmي نل, <oري`
دل&ع Sرل`wا 5ادللا ملكل n8ال1 نإ ل=˜ a 0XباHلا G;ام&لا QKت&ي ن' لثملا eر6ب ا&م)Dيل مHتك?ي, لي-ار#ا ي&ب Q8Eي ىلاD( لا _ا=
<™نيملاAلاب مي)ع لا, <مHيدي' nمد= امب ادب' o!&متي نل, <ني=اd مت&1 نإ @!ملا ا!&متف Nا&لا ن, نم 0صلا` لا
b

ا!لل&متي ن' مل#ا2لا 7دلل2تلا اMلHب للل*, Oللع للا مل4O>Dيف <@!لملا دDب 0&>لا eا2d' مH8', goLا?ح', لا /ا&ب' مH8' ن!معOي ا!8ا1
ن,رللس`Vا ملل4, g@!للملا دللDب ارللي` ن,O>يلل# مH8iللب 9, اللDملاب ن!&مEي 9 مH&كل Sر`wا ىلإ 0=ا3لا 5ادلا oM4 نم ا!)قت&يل @!ملا
<ا&4 9امع'
<مHلامع' /!سب مHم)Dل ادب' @!ملا ا!&متي نل مH8' ىلاD(, +8ا2?# لا ا8ر?Kي,
™0&# Zل' رمDي !ل م4دح' !ي ا!1رl' نيMلا Sايح ى)ع Nا&لا yرح' مH8د>تل, a ىلاD( لا _!قي مu
f
<
2
g@اي5اMلا 50 .
1
gSرق?لا 94 - 95 .
2
gSرق?لا 96 .
ر?للع !للHيلا Oلليم( يتلللا Sر1اللملا 0للسيسKلا Sاللي2لا oMلل4 ىلل)ع ن!للصيرح مHف <yر2لا 0م)1 ىلإ, <Sرك8 Sايح 0م)1 ,5, ىلإ +?ت8ا
<oرمع _!Xي ن' مH6D?ل م4د&ع /اعدلا ل6ف', <Sايح 7' Sايح ى)ع ‹يرح مH&م دحا!لا, g•ي5اتلا
NEلل?لا, _Mلللا يلل&Dي اللHي)ع –الف2لا, اللHب ىلhرلا نال1 ا;إ اميلل# 9 اي8دلا oM4 ى)ع yر28 "يكل ا&ل /يسلا _اثملا رسب ر*~ اM4
<+تم', م)سم)ل
gالل&تفاقu يللف Qلل)Xي اللم Oع' لا لي?# يف @!ملا لD*, gلا لي?# يف SاH3لا Qح g0يميA&( 0ي!بر( S5,رh ا;إ ™@!ملا 0عا&d˜
0للمVا يللف 7رللسي ن' رللAت&ي 7Mلللا |,رلللا !لل4 g+للمDX8 7Mلا /اMmلا, g+سف&ت( 7Mلا /ا!Hلا يف gا&م"عإ يف gا&تيبر( يف gا&مي)D( يف
<J5Vا يف 0ف"Kلاب لا !ع!م _ا&تل, gرصت&تل, 7اعVا ى)ع يصDتستل, gSاي2لا B2تستل, 0يKي5اتلا اH(!?1 نم zHت&تل
<Sايح "ف gTف&لا, _املا _Mب, gTف&لا, _املاب /اKسلا, اH>لا ى)ع ا&#!ف8 eر8 مل نإ
"ف gلللا لي?لل# يف +8' اقuا, .ا ام g+يلإ ن!كي ام Qح' لب g:ل; +ي)ع ن!كي ام ن!4' g@!م)ل ادDتسم لا د&* نم رف ل1 نكي مل نإ
<0مxل Sايح
Fرللصلا ن!للكي ]لليح اHفرللص8 ن' ن, ا&>Hم, ا&لا!مiب نيHتس8 9 </ادعVا ى)ع Sريسي اMك4 ا&سف8', ا&لا!مiب Wفد8 ن' اM4 ي&Dي 9
نللم 0يلل6= رللص&ل 0للA2ل +(!للم ن!للكيل @!للمي ىتم, g+تي8 c)صتل @!مي مل نمEملا FرDي ن' @!ملا 0عا&d ناق(إ نم <0مxل Wف8'
م4اللسيل, gلللا دلل&* اللH* يللف oاللH* €للمد&يل @!مي نم Wم, gا8,دع ى)ع S5اس`, ا&ل ا2ب5 +(!م ن!كيل @!مي Zي1, g+تم' ايا6=
<.امVا ىلإ اH>لا 0)>ع Wف يف +(!م
للا _!ل#5 G"Dلا, Jرلملا ال&ل ‹Kلl دلل=, <0u5اكلا, _اب!لا, Jرملا !4 لب <@!ملا 0ي4ار1 !4 06يرملا ا&#!ف8 يف ام T`'
لللا _!لل#5 _الل= a _ا= ناب!u نع cي2d د&سب ر1اسع نبا, ,ا !ب' R,5 gم)#, +ي)ع لا ى)d ا&?ي?C, ا&?ي?ح, ا&م)Dم ىفXصملا
5,دللd نللم لا نعO&يل, gليسلا /اثm1 <™اHتDص= ى)ع 0)1Vا ىعاد( ام1 gمكي)ع ىعادت( ن' ممVا :l!ي ˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d
•™@!ملا 04ار1, اي8دلا Qح _ا= ™•ن4!لا ام, • لا _!#5 اي˜ _اقف <™ن4!لا مكب!)= يف لا نفMقيل, <مك&م 0باHملا م1,دع
U 0)ي#!لا ام U G"Dلا ام U +عO&ل 0)ي2لا ام, <ن4!لا a oريm8 ىتح ا&ب ام رييm( !*ر8 9 gا&#!ف&ب 7Mلا Jرملا !4 اM4
نيللس2لا 0لل?2م للل6فب gن4!لللا Jرم نم /افl, اHي8اDم, 0ي-اثmلا zف5 ناريإ يف, ل دم2لا, Pقيتس( @M`' نيي"ملا @ا•ملا oM4
مللu gN!للف&لا يللف 0لليح اللH-اقب, gنيللس2لا اHلل3ت#ا, نيس2لا Rر1; ل6فب, g."سلا +ي)ع نيس2لا _اح ‹مق( ل6فب, g."سلا +ي)ع
<ا45اDl Wف5, gاH(5اuإ, gاHتي1M(
:لMللب gSاللDلا \رللKب م4الليإ لللا رللص8, g@!للملا ىل)ع مHماد=إ, gدHDلاب م4Lاف, ا8ر1Mي ناتس8اmف' يف نيد4ا>ملا ا&لاXب' اH* oM4,
<_,Vا دHDلا
Sدلليد>لا |,رلللا ن,دللب g‘ اللمHيف الل&Aف2ي ن' لللا !*ر8’ ناريإ, ناتس8اmف' يف ا&ل م( ام1 اH)1 0يم"#$ا 5اX=Vا يف رم' ا&ل متي لHف
U لا لي?# يف SاH3لا |,5 gSد>ملا
• "1 مu "1
• Wبرم اي 0م"# _!Xب ر3بiف 9إ, • رص&لاب ر3بiف ا8ريI اHي)ع yر2ي يتلا اي8دلا
ن;pللب Q)mي نل Zح~ jاMف gنم Wم, Zي1, ني', ىتم, g@!م( مل FرD(, gلا لي?# يف @!م( ن' دير( Q-ات1 نم لا د&* ا&فل' ا;إ
<االلH* ن!للكي g+8ا!h5, لا Sرفmم ىلإ ا!ميقتسي ن' _دب +سف8 ى)ع /اقب$ا ى)ع مH&م ل1 yر2ي gNا&لا نم ا(اتl' Bف)8 نإ, <لا
<ن4!لا نم~ eاOحVا @اميA&(, g0ي-اثmلا رdا&لا د?ع !32ل S5ركم Sا#iم ن!ك( لب
ن' اللm)ب <Rرلل`Vا Sاللي2لا يللف /الل&mلا, دلل>لا نا, g!للHل, QللDل اي8دلا Sاي2لا ن' gيت`' اي :-ا5, نم يm)ب gي`' اي :-ا5, نم ‰)ب 9'
\الل2)لا الل&ل ىلل&متي +-ا5, نم ا&يلإ nفت)ي نيح يقل امب 5ا3?ت#ا, g+-اق)ب +حرف, g+ب5 د&ع ديH3لا Sايح ن', 5,رmلا عاتم اي8دلا Sاي2لا
<اHل ا4!*ر8 يتلا Sديد>لا Sاي2لا, 0مxل يKي5اتلا @!ملا نيب ام لصيفلا !4 ا4ا6تقم ى)ع لمDلا, <لCا?لا, ي&يدلا
: -اه=لا ~اوب'
Nالل&لاب, +تمiللب, لاللب +للت="ع يف, +سف8 يف نمEملا مHي 7!بر( اH6Dب gاH>لا eا!ب' نم eاب ر3ع دح' ا&4 لا /اl نإ ر#'
دلDب, gZلحOلا /ال&u', gمللك2لا ىللإ _!للd!لا للل?= لا د&* مHي اH6Dب, gاHفح~, اH?4i( يف 0يDي)Xلا 0عام>لا مHي اH6Dب, gاDيم*
<ناX)سلا ديلاقم يل!(
‰لل)?8 مل, g0H* يف ا8رص= نإ <ا&تمHم R!تسم ى)ع ن!ك&ل g01ر2لا +2تف( ام, ا&4 @ر# ام gاH>لا eا!ب' ل1 G!ل, نم ا&ل دب 9,
<.ا•)لا 0بiم يف .اتيVا1 ا&يقب, g.ايVا ا&ب @رص= gاH)1 يف BمDلا, عاس(9ا, Rدملا يف 0ياmلا
@اللمHملا 0Dلل# الل&4 الل8ركفب د4ا3&ل لب g0حاسلا ى)ع "عاف ااH* Fرصت( Zي1 /اي!=Vا لا د&>ل 0ي)-ا#!لا, 0ي!&Dملا Sاملا د4ا3&ل
<رص&لا Bيق2تل يفكي 01رDملا يف /ادHl F9q v!ق# ,ا 0عا# 0ف=, ن' رAت&8 "يكل oدير( 7Mلا Tف&لا _!C,
ر?لل1Vا اللH>لا ىللق?ي <+للتيم4' ~ارب$ ™رmdVا اH>لا˜ Q*ا, n2( ريXس( 9إ !4 ام ™@!ملا 0عا&d˜ نا!&ع n2( oا&)= ام ل1
دلل&* اللH* ىللق?ي gد4ا>(, gلمD(, gم)Dت(, _M?(, B)Kتتل ا4اH*, gل اHتي!?ع يف ميقتستل ا4اH*, gاH(ا; يف Sرفملا Tف&لا اH*
<0مVا /ا&ب, gB2لا \اقحإ, لCا?لا _اXبإ, [XKملا Mيف&(, gZحOلا, gميA&تلا @ا?قع ر?ع \ا3لا لي!Xلا لا
oا,5 ™ر?1Vا اH>لا ىلإ رmdVا اH>لا نم ا&D*5˜ ]يدح <oر(!( ىHت&م, 0م#ا2لا +تXKل رmdVا اH>لا, gر?1Vا اH>لا ىق?ي
5, ام oا&Dم ديEي, g_امعVا ل-ا6ف يف ZيD6لاب دH3تسي ن' نم ]يد2لا 0م-' Sدعا= ى)ع اير* o5!8 <ZDh oد&# يف, يقHي?لا
<]يد2لا, نqرقلا يف ريث1 اM4, <اHتي1O(, اHيH8, اHف1, Tف&لا ر?d ى)ع ]2لا يف
b ‘ a Tف&لا اH*
Sر-ادلا g0يم"#$ا 0يبرتلا ن' :ل; <ي)ي)2( 9 7!بر( gnAح9 نإ g_!صفلا oM4 WباC, <Tف&لا اH* نع لا /اl ام B?# اميف ا&?ت1
<+#ا#', g+(دعا=, gاH>لا .ا!= ي4 gنامي$ا 0?قع يف ادDd مي)سلا oا>(9ا يف اHتما=إ, gTف&لا اH* 5!2م _!ح
اH(ا5إ نع Bث?&(, g0)ي)>لا _امعVا دل!( g0ي(ا; S!= gمH=دd, gمHك#ام(, gلا د&* ناميpب ا&ل نكي مل نإ 0ي-اثmلا @اDم>تلا ا&ي&D( ام
U ا&تمV ديد* •ي5ا( S5!d
<0ياH>لا @امHملا Mيف&تل Sا5إ, S5د= نع اH&ع عرفتي ام, gلا لي?# يف SاH3لا Sا5إ G"Dلا ن', gن4!لا !4 /ادلا ن' ر1Mت&ل
Bلق2ي الم8إ, <+(ال=اC ر-ال#, g+للت1رح, goرللكف, !6Dلا رفلا ل?= نم W?&( ا4د>8 Sريmملا Sا5$ا, 0عام>)ل 0ي(اMلا S!قلا ا&D?ت( نإ,
للل1 نالل1 نpللف <0ي&يع @ا~ا>8إ لكl ى)ع ا4~ر?ي, gارفVا يف 0&ماكلا 0ي(اMلا S!قلا :)( @ايل,Eسملا [?h, gSايقلا Sدح,, g.اA&لا
<_ام4$اب اريد* ام1 ىق?ي# oا&مA8 امHم ع!م>ملا نpف 0)يO4 @ا=اC, gم)Aم ركف, g0)ما` Tف8 ا; 0عام>لا يف !6ع, 7د&*
gارلل`q, اX#,, 9,' 0يبرتلا <+?Dl لكب, 0?قD)ل اما2ت=ا +م!Hفمب نامي$ا 0يبر( ي&D8 <0يبرتلا 0H*ا, ي4 اH>لا يف ىل,Vا 0H*ا!لا
<ام-ا, gر`q 9,
<0ل!*رلا ناOيم يف ^يC, gلاب SرI, g5,رmلا {O8 :لMف ا&بMH( ا&مم(' ا&8' ا&&} ىتم, <ا&سف8' مي!ق( نم {رف8 9
™ا!mX( 9, :Dم eا( نم, @رم' ام1 مقت#اف˜ _!قي ;إ 0ماقت#$اب <لماكلا ىفXصملا +ل!#5 رمiي ل*, Oع لا, Zي1
b
S5اللlإ, •
™0D=ا!لا, !4 ي&ت?يl a م)#, +ي)ع لا ى)d Qي?2لا _!قي رمVا اM4 ىلإ
f
<
• ا&#!ف8 0م)} Bف' يف N!باكلا دHي ام1 ا8دHي نايmXلا nي'5'
ىلل)ع 02لاللصلا @اا5$ا عاللم*pب 9إ +للي="تل لي?لل# 9 7رلل3?لا ريللصقتلا, <لم8 9 ام-ا gر?صلا, B2لاب يdا!( g0ماقت#ا g0يبر(
a 'د?ملا اM4 _!?=
<ري` نم +يف ام ىص=' _M?ي نمEم ل1 ن'
<W?Xي, g5,ا3تي, gQ2ي, g+(!`V ني)ي, gن,اDتي, gcص&لا ل?قي, goريصق( د4ا3ي مu
1
g!4 112 .
2
7Mمرتلا oا,5
™نيرفاكلا ى)ع SOع' ني&مEملا ى)ع 0ل;'˜

<
ىلل)ع اللبا=, الل?)= Zلiللت(, gالل4!D= نللم +ل!#5, لا ىلإ ر*اH(, gاHتي8ا8' M?8 ى)ع 5دق( يتلا :)( ادي* اm)?م QيMHتلا اH&م ‰)ب N!ف8
<+(ا?*ا,, ميA&تلا @ا?*!م
• اH>)ل 0م~ 9 0مدقم 0يبرتلا ن' nي'5'
• oد?ع لا 0?2مل .~9 vرl اH8',
• اDم 0يعام>لا, 0يرفلا 0ياmلا Bق2( :لMب اH8',
ىلل)ع SOللع' ني&م!للملا ى)ع 0ل;' +8!?2ي, مH?2ي .!قب لا ي(iي F!سف +&ي مك&م د(ري نم ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ a ىلاD( لا _!= :ل;
™مي)ع W#ا, لا, </ا3ي نم +ي(Eي لا ل6ف :ل; <م-9 0م!ل ن!فاKي 9, لا لي?# يف ن,د4ا>ي نيرفاكلا
r
<
Qي5دتلا ريI /يl 0ي8اسح$ا 0ي8امي$ا 0يبرتلا ن' T&( 9
7ركفلا Qي5دتلا ريI
ي1ر2لا Qي5دتلا ريI
ي2Xسلا مي)Dتلا ريI
<يعام>لا [ي3&تلا ريI
<م4رA8 يف 0يبرتلا !4 c?صي ىتح Nا&لا +يف W#!تي امم, g+&م دب 9 امم g@اي-O>لا oM4 ل1 ريI
<o/ايل,' +ب .ركي امب +مركي, g+8ا2?# +?2ي ىتح +يلإ eرقتي نiب g+ب5 د?Dلا FرDي ن' 0ياmلا
<اHC,رl نم, اHقيرC يف, 0ياmلا oM4 F!* يف g\"`', g_ا!ح', g_اDف', g_ا!=' نم @ابرقلا ل1,
<عا?(9ا, 0&سلا, eاتكلا [با6ب
<ا4دصق8 يتلا 0يبرتلا Tي)ف 0ياmلا oM4 Bق2ي ن' ن, 0يبر( |"Xd9ا ناسل +يمسي ام ل1,
Qلسح ™\دلd .دل=˜ يل4, _امكلا @اي)با=, ي8امي$ا !مس)ل اادDت#ا ن!(,افتم نيDم*' Nا&لا, نيم)سملا ن' FرD&ل, gاM4 FرD&ل
<SاDسلا eا?#' نم رف لكل لا م)ع يف B?# ام 7' <ي8qرقلا ري?Dتلا
ن' ملل)Dت&)ف g.,رلل8, jرلل2ت8 اميف _ا2لا ا&ب \, ىتمف 0يبرتلا يف ل)Kلا !4 Rر`Vا اH>لا eا!ب' يف ل)` ل1 0&Aم ن' ىلإ +?ت&&ل مu
ىلل)ع Tفالل&تلا الل&يف رللH} ىتم, <ا&سف8' ىلإ لا ا&)1!ف ا&ت)يح ى)ع ا&)ك(ا ا&8' م)D&)ف ل3فلا ا&يف مع ىتم, <5!تف, ند( يف لا Wم ا&لاح
<ا&?2ي 9 لا ن' م)D&)ف g0يwا ا&?)= ا&-ادع', ا&م!ص` ى)ع 0ل;' ا&6Dب ى)ع SOعا ا&2?d' ىتم gQdا&ملا, @ا#ا-رلا
الل45!&8, g0للي1Oتلاب ا4دللHDت8 مللل, ا4ا&يللس8 نإ الل&8pف <ا&للسف8' ا&يللس&ي "ي1 لللا ر1Mلل8, g@اللي&لا c2لص8, g0للب!تلا دلل>8 :للل; ل1 يف,
<ن4!لا Jرم, 0ي-اثmلا 0لاح ىلإ ا&D*5, <0م', اميA&(, اارف' ا&ك)4 gcلاصلا لمDلاب اHh,ر8, g@اا?Dلاب
f ‘ a _املا اH*
</اHفسلا Sايقب 0ي-اثmلا نا*رHم ر628 @اDي)Kلا, ي8اI' @امm8 ى)ع
gSرللسDلا 0عالل# يللف ني&مEملا م4ا5 Wم>تس8 gا&ي8ام' Oع' لا لي?# يف @!ملا, gا&تياI لا c?صي نيح g™ر?1' لا˜ Fات4 ى)ع,
<لا لي?# يف Bف&&ل gلا /اl نإ cتفلا دDب نيم)سملا _ا!م',
3
gSد-املا 54 .
4
gSد-املا 54 .
• Q2ي, Q2ي لا ن' ري` م4د&ع ام
:لل)م2( يتلللا gلللا ىللإ \!لل3لا g0للي8امي$ا 0للفCاDلا :)( <رuاكتلا, مكلا, eاس2لا مH)ml gني&مEملا نم @اتl', gنيم)سملا نم 0ف-اC
geاللسح رلليmب /الل3ي نللم \~ري ل*, Oع لا Lاl نإ <ا8~!D( g0)م* c3لا |رC, g+(اhرمل عار#$ا, لا ىلإ B?سلا 02&*' ى)ع
<eاسح "ب gلا يف مH(ا;, مHلام ن!لM?ي مHف gاي8دلا نع مHتم4 Wفرب /اXDلا مHل _O>ي ن' ا5' نم +8ا2?# /يHي,
<TيسKلا Q2لا Wم ن1استي 9 Zير3لا Q2لا اM4 نpف اقح +?)= نكسي لا Qح نا1 نم
ن1اللسم, ا4اللس1 ن!3K( S5ا>(, ا4!متفرت=ا _ا!م', مك(ري3ع, مك*ا,~', مك8ا!`إ, م1Lا&ب', م1Lابq نا1 نإ ل=˜ a ىلاD( لا _ا=
™نيق#افلا .!قلا 7دHي 9 لا, <oرمiب لا ي(iي ىتح ا!صبرتف +)ي?# يف اH*, +ل!#5, لا نم مكيلإ Qح' اH8!hر(
b
<
ن1السم, ا4اللس1 ن!لل3K( S5الل>(, الل4!متفرت=ا _ا!م', مك(ري3ع, مك*ا,~', مك8ا!`إ, م1Lا&ب', م1Lابq نا1 نإ ل= a ىلاD( لا _ا=
™نيق#افلا .!قلا 7دHي 9 لا, <oرمiب لا ي(iي ىتح ا!صبرتف +)ي?# يف اH*, +ل!#5, لا نم مكيلإ Qح' اH8!hر(
f
<
Tللم` نqرللقلا يف 0م)كلا @ر1; <مu$ا Qس1 يف ا?لاI لمDتسي Fرت=ا لDف نpف ™ا4!متفرت=ا _ا!م'˜ a ل-ا= نم Oع +ل!= ىلإ +?ت8ا,
Qح نع لm3ي o5اكتحا, oO&1, 5ا`ا, _املا Qح نا1 نإ <نHب 0قح9 oM4, g@ا•يسلا يف ‚"u, 0&س2لا Fارت=ا يف Sدحا, @ارم
.!للقلا 7دHي 9 لا,˜ a 0يwا ر`q يف /ا* :لMل <مuإ, Fارت=ا !Hف gلا لي?# يف اH>لا ريI F5اصم يف Fرصي _املا نا1, gلا
<™نيق#افلا
الل8رت=ا :لMللل <اللH>لا Qصع !4 gل ا8ابر= 0ي2لا ممMلا +مدق( gلا لي?# يف Bف&ي QيXلا _املا, g7ر3ب jر2( ل1 Qصع _املا نإ
يللف +تي8 \دd ى)ع ن4ر?ي نمEملاف <+Cرl, اH>لا Qصع _املا <Tف&لاب اH>لا ر1; _املاب اH>لا ر1; B?سي :لMل, gنqرقلا يف
لي?لل# 9, gملل)D8 اللم <لللا +للم)Dب e!)قلا يف ام, <oدH*, +لام +لMب _"` نم 9إ +=دd FرD8 "ف <+لام +لM?ب 0#دقملا 0ي6قلا |ا>8إ
9إ 0لليwا +لل(ر1; اللم ر-الل# ىلللإ Sريلل3Dلا, G,Oلللا, •Vا, نب$ا, eVا نم رث1' +ل!#5, لا Q2ي ني&مEملا نم jا; ,ا اM4 ن' gا&ل
<نمEملا 0H* نم دH*, _ام /اXع نم ي(iي ام اHم4' <_M?لا اHم4', _ا!حVا ن-ارقب
اH(!= دمتس( +&م 7Mلا 5دصملا 7' اH>لا Sام نإ š ل-الل#!لا ملل4', <مHفادلل4', _الل*رلا 0ياI {!)?ل ل-ا#, مu gني&مEم _ا*5 Sا5إ
<_املا ا4رسيم,
0ي5,رلh يل4, †دلل4ا>ملا _الب 0لحا5, الH>لا _اللمع' +لليف مت( 7Mلا ناكملا, gاH>)ل +صصK8 ن' Gات28 7Mلا n=!لا ىتح š نللم
gSOللH*Vا, gOلل1ارملا <+ت)-اللع @اللقف8 +للب دللسي _اللمل 0لل*ا2ب 7اللH>لا لللمD)ل nلل=, للل1 {رللفتملا <_اللملا ا4رللسيي للل0ياملا .!للمHلا
<_امل Gات2( اH)1 g02)سملا 0م!قلا 0لاح يف |"سلا, gلق&تلا, g@ار3&لا, gQتكلا, gن!ف}!ملا,
يللف ىللل,Vا S!للXKلا !لل4, gc3لا 04اع نم لا د&* ريHX( !4 7!برتلا 0)صKلا _!لدم <™_M?لا˜ ي4 اHفي&ص( يف 0Dبارلا 0)صKلا
<™ن!2)فملا م4 :•ل,iف +سف8 cl \!ي نم,˜ a ىلاD( لا _ا= <|"فلا BيرC
b
<اH>لا عا!8' لكل .~"لا _املا ريف!( !Hف يميA&تلا يعام>لا اHل!لدم ام'
a نام#اح ن"ماع د*!ي ن' goرييm(, +يف لI!تلا, gW=ا!لا _ا>م .ا2ت=ا نيب, 0بMDلا ."حVا, g0ي-ا!Hلا @"مiتلا نيب ام
b † <ن!م~اع /ا&م' /اي!=' ن!مA&م _ا*5
f † <دس*, |,5 <jر2تي ع,ر3م يف g0ي!&Dملا S!قلا, gSا5$ا دس>( 0يام ل-ا#, مu
g0يللh5Vا 0•ي?لللا ل-ا!للI اللHيقي اع5 T?)( مل نإ J5Vا ى)ع 0?)صلا B-اق2لا نيب اHل ناكم 9 @"مiتلا /ام# يف 0ق)2ملا |,رلا,
<0يh5Vا ل-ا#!لاب c)ست( مل,
ن!للكي دلل=, <يلh5' @!IاللC 0للمد` يلف ني5!*iملا نم 0ع!م>م _املا %يHي د= <ايعا&Xdا ا1ر2( jر2تي د= ن-ا1 |,5 "ب مس*
<ا&قيرC يف ا4د>8 0يبOح @اع!م>مل ا1ر2م عاتملا, Qص&ملا, _املا يف WمXلا
1
g0ب!تلا 24 .
2
gر32لا 9 .
1
g ر32لا 9 .
0للAقيلا ."حiللب يفتك8, gل-ا#,, _ام نم اHيدل امب نيHتس8 ل4 g0يDمXلا @"تكتلا, g@!IاXلا عا&d, gني5!*iملا نم @ا•فلا oM4
U ™ا&ح"# ا&8اميإ˜ a _!ق8 يتلا
ىلق?ي ن' Rرلح' <Wلل=ا!لا 5!Kللd @ال8اDمل 9 لمiت)ل c)صي افيXل ى&Dم ىق?ي ن' Rرح' ل-ا#, ن,دب ا8اميإ نكل <5اD3لا, 0ل!قلا مD8
+للي)ع ن!لل?لEي نلليح ادلليا2م gن!لل1ر2تي, ن!لل)ق&تي نلليح ادعا= gن!م)Dتي نيح "4ا* ن,ر62ي نيح ا?-اI gNا&لا م)كتي نيح Nر`'
<|"سلا :تف' نل!قتDي نيح _Oع' gع!م>لا ن!Dم>ي, .اDلا 7'رلا
<0يh5Vا مHثعا!ب, 0ي*!ل!ي$ا مH(ا4اف( /ا~إ /يl ل1 @اي!&Dملا ناOيم يف !4 ناميإ لا /اl نإ ا&ل • مD8
ا&)-ا#, ن!ك( ىتح <S!= نم ا&DXت#ا ام دD8 ن' ا8رم' نيم)سملا ر3Dم ا&كل š ا>يإ نم ل=' "ف ‰)?( مل نpف <مH)-ا#!ل /اف1 †نكم' ام
<ا6ملا ."ع$ا 0م,اقم WيXتس8 Sرdا2ملا 0م)كلاب 9, g“اlرلا لماح _ات= WيXتس8 ^يرم مHسب ام, <75,ر6لا
5!Dل3لا Wليفر( يل4, g:لMلل 0لي!برتلا €-الت&لا Qل=ر( Wلم g.!ل)Dم +لالم نلم اXلس= Wفدلي ال&ب oدHع ل-ا,' 0عام>لا ى)ع دفا!لا M`Eي
نقيتللي مللu gTل2ي مللu gملل)Dي نلم €ل68 gي8المي$ا €6&لا !28 رقفلا F!`, :)متلا 0#ا2ب .دقتلا, gيعام>لا !H>ملا يف 0م4اسملاب
نمEلملا 0ليXم اي8دلا ن', gلا ىلإ ا&برقي 7Mلا _املا !4 نس2لا _املا ن', g+يف ن!ف)Kتسم ا&8', gلا _ام _املا ن' gنا4ر?لا يXDي,
<Bف&8 اH&م يتلا _!dVا W#!تتل g_"2لا _املا 0يم&(, gQسكتلا يف د>لا ى)ع يعر3لا yر2لا Wم اM4 <Sر`wا ىلإ
ملu <+لالم رلح :لل; /ال6عVا @ام4السمب RMللmت( gQDلل3لا, رل#Vا Bيا&لd, g.الDلا 0للعام>لا \,د&للصف 0يميA&تلا 0يحا&لا نم ام'
نمثلا !4, ™لا لي?#˜ مH#, @اعر?تلاب š g04!?لل3م دللي' نم ا,M`iي 9', gي)ي!متلا _"قت#9ا ى)ع لا د&* yر2يل, <Sا1Oلا نم
<j9!م :مDXي نم نpف <0H>لا oM4 نم /ا!تح9ا •ف يف ا!Xقسي 9',
<Z=!لا _ا!م' نم مu gا&)= امم S!عدلا OيH>( 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي=, رير2تلا دDب,
… ‘ a مي)Dتلا اH*
للل=, gS!عدلللا nلل3مك8ا <مللي)Dتلا, ‰للي)?تلا |,5 نيم)للسملا دلل&ع ا•يلل3ف ا•يللl ىللفت`ا اH(OH*', 0ل,دلا W#!( /ا~إ S!عدلا n3مك8ا امل
Bلل?ي مللل 0للمVا Bلل&ع ىلل)ع ر?>لا, zDلا .اكح jاسم$, <0م~9 06يرف دDب +لMب, م)Dلا Q)C نا1 يتلا ىل,Vا ن,رقلا M&م ع!Xتلا
<نير?كتسملا 0ف-اXلا نم رl نم ي(iي ام T*!( Wم اديDب
5ا?كت#9ا .اكح oا3Kي ام ى3`' نا1 š ي&يمKلا .ام$ا 0م!= دDب 0dا` ن!لاOي 9, š <اHف!فd 7!ق(, 0مVا م)D( S!ع 0عام*
5د*Vا نا1, <ريKلا Nا&لا ا!م)Dم “اع 0ماDلا Sاي2لا ^ما4 ى)ع š Wلh!لا .اقتل#ا !لل š م4الXD(, g0لمVا عالK8 مل4 ا!ل8!كي ن'
لللH>لا ."} نللم ال4رب!&(, g0لل!*رلا, ناللمي$ا ~!لع نللم الH-ارuإ, g_!قDلا, N!ف&لا [2= نم 0مVا eاص`$ ل-ا#!لا, 0dرفلا
<0ي)4ا>لا,
0مVا 0Dي)C نإ š +للي)ع لللا ى)للd لللا _!#5 ]Dب ام1 ن!u!D?ملا م4 <لا /اl نإ رص&لا دI 0مVا !م)Dم م4 †ن,د4ا>ملا لا د&*
<م)#, +ي)ع لا ى)d +uاريم نم ‚اريم مHثDب, gاHي)ع ن!م-اقلا اHتu5, م4, 0لا#رب ]Dب !4 <ام)Dم م)#,
مH&يب نم ا!8!كي ن' مH?*ا,, š /اللم)ع ا!لل8!كي ن', <0Dيرلل3لا, ناللمي$ا ملل)ع يللHل$ا ملل)Dلا يللف ني~اتمم /ام)ع†ادDت#9ا 7,; نم
ن!للكتل SiلليHملا _!للقDلا Q4ا!للم, g5!لل&)ل 9~' SiيHملا e!)قلا Q4ا!م g0dاKلا Q4ارملا ل*, Oع لا نم <zي,ر(, j!)#, B)K(
0ليملاع ملu SدلDتم 0ليرX= g™نيم)لسملا 0لعام*˜ نلكل <+تملس= نلم ىلالD( للا {رلف ام 0مس= ديDي ن' دح' WيXتسي 9 <م)D)ل 0يع,'
<:ل; اHي)ع Q>ي +ل nق)` ام ىص=' ‰)?تل د4اDم _!قD)ل, g5!&)ل c)صتل 0يبر( e!)ق)ل cيت( ن' WيXتس( gSدح!تم
gنالمي$ا, ."ل#$ا الHم)D8 ن' <الHم)D8 ن' ال&تمHم g0ل15ا?ملا 0لقح"تملا _الي*Vا oMل4 الH-ا5, نلم gا4دلDب, الH-ا&u', 0لم!قلا ل?= مu
<S!`Vا, gcلاصلا لمDلا, g0?2ملا,
<@احارتللسملا, لللماDملا يلف g\رلXلا, @!ي?لللا يلف gN5ادللملا, د*السملا يف gRرقلا, ندملا يف ا•?&م امA&م اد&* c)ص8 ن' Q>ي
<نامي$ا, ."#$ا Q?2ي g‰)?ي gم)Dي
gلللمي 9 7Mلللا يDللسلا, gي8اللمي$ا zلليفلا, gيملاDلا 5ا3ت89ا @ا; ‰ي)?تلا, S!عدلا 0عام* نامOلا اM4 يف ا&ل لD* 7Mلا ل دم2لا,
<eا?لا اM4 يف RMت2ي _اثم م4 <+تير4, +&يدب ل4ا>لا ناس8Yل ميADلا i?&لا, 0?يXلا 0م)كلا {"ب$ اH>لا,
<+فر>ي, يلا?لا ن?تلا نم ليسلا +)م2ي ام /اثmلا, <ا&-اثI ام1 ادل!م, ا&C!م 0م)سملا ا&ب!Dl n2?d'
ا,دلل>يف <e!للثلا Bلل)Kي اللم1 Qلل)قلا يللف ‘ىلل)?ي 7'’ B)Kي نامي$ا نإ˜ a دمح' .ام$ا R,5 ام1 م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا=
<™مك8اميإ
€للت&ي ملل)Dتملا ن' !4 g7اصت=ا Fد4 0ي)مD)ل, ™0يمVا !2م˜ يف ن,ركفي ام8pف QD3لا مي)D( يف ر?>لا .اكح نم اي8دلا /ا&ب' ركف نإ
<ل4ا>لا €ت&ي امم رث1'
<+يلإ Gات28 ام Tم' نم +فد4 ن' Wم gمي)Dتلا نم 5دقلا اM4 ى)ع ىتح ن,5دقي 9 م4,
<مي)Dتلا اH* نع ‚د2ت8 نيح ا&فاد4' نم ادحا, 7اصت=9ا .!Hفملاب ™0يمVا !2م˜ ن;إ نكي)ف
+لل&ع O>ع 7Mلا ي-O>لا 7اصت=9ا ري!&تلا نيب, gمي)Dتلا اH* +قق2ي 7Mلا g0م(اقلا 0ماDلا ا&تم)Aل oدير8 7Mلا ري!&تلا نيب Oيم8 ام8إ
<ر?>لا .اكح O>Dي,
<ا6ي' ى)?لا نم ™نامي$ا ديد>(˜, g7!?8 .!Hفم ™ريKلا Nا&لا مي)D(˜
<ا6ي' ى)?لا نم ™نامي$ا ديد>(˜, g7!?8 .!Hفم ™ريKلا Nا&لا مي)D(˜
دلل&>ت8, g+لليلإ ىDللس8, o!لل*ر8 رللي` gيفاقثلا R!تسملا, 0يعامت*9ا @ا="Dلا, g0يم!يلا Sاي2)ل نيس2( ل1 g7!&Dم, 7ام ري` لكف
<+I!)?ل
<نامي$ا مي)D( !4, ي#ا#Vا ريKلا +&مh, :ل; ل?=,
الم <0للصي!ع الل&تمHمف gمHل!لقع, م4ر-اصم يف ن!مك2تي gنيX)ستملا 7دي' يف ا&(ا&ب, ا8Lا&ب', gا8ريI دي يف 0ل,دلا SOH*' nما ام
<0صي!ع ا&تمHمف gم4!حادم, مHD-ا&d اH)ت2يل اH&م رX8 د*اسملا nما
<y!ع' ا&تمHم ن!ك( .امOلا :سم8 ن' ا&ل لا ن;' ىتم,
<0يم"#ا دعا!= ى)ع يمي)Dتلا لكيHلا /ا&ب Sاعإ
<ا2ل$ا Sاع, ي)4ا>لا ركفلا W-ا&d نم g@اDما>لا, gN5ادملا, g7'رلا ربا&م, gSOH*Vا ريHX(
<ا4,!قي, ريHXتلا, /ا&?لا 01رDم ا!h!Kيل g_ا*5 ادعإ, g_ا*5 Qص8
<لDفلاب Mف&(, Mيف&ت)ل 02لاd €مارب يف ‡ا?ملا oM4 Bيق2(, g0يم"#$ا مي4افملا ديC!(, gB2لا 0م)1 ‰ي)?(, g.اDلا 7'رلا لي!2(
<ني2لاصلا مم4 لا /اl نإ +ل, g‹ي!ع اM4
oMلل4 لللا /اl نإ ~ر?( g.اDXلا ن!2d, gN5ادملا دعاقم, gJ5Vا ى)ع 0محاOتملا gلا /اl نإ 015ا?ملا gSرuاكتملا _اي*Vا نم,
<ممHلا
ناكسلا رuاكت1 †اD8ام اق-اع, ام4ا ارX` ا8ريI دي يف ن!كي ام š <ا8!ع, ادفا5 Rد4, د#, لا /اl نإ ا&ل ن!كي
r ‘ a رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا اH*
™رك&ملا نع ا!H8, F,رDملاب ا,رم', Sا1Oلا ا!(q, S"صلا ا!ما=' J5Vا يف م1ا&كم نإ نيMلا˜ a ىلاD(, j5ا?( لا _ا=
b
<
F,رDملالب رلمVا <[لسقلاب نيم-القلا gنيدللا ىل)ع نير4اسلا S!عدلا _ا*5 ديب ناX)سلا, 0ل,دلا ن!ك( ن' J5Vا يف نيكمتلا 0قيقح
<0عاXلا, ع!Xتلاب gQي4رتلا, QيIرتلاب gناX)سلا, نqرقلا 7ديب لماl لماكتم Fرص( نيكمتلا 0لاح يف رك&ملا نع يH&لا,
1
g€2لا 41 .
+لل)1 نيدلللا لللD>يف <0للل,دلا 0للما=إ ."لل#$ا 0للياI ن' Qتكي نم Nا&لا نم U 0)ي#, .' 0ياI ي4' U0يم"#$ا 0ل,دلا 0ما=$ ىDس8 ا;امل
<:ل; ريI _!قي نqرقلا, <0)ي#,
<نيدلا 0ما=$ 0)ي#, ."#$ا 0ل, .اي= ن' oا&Dم <اHيف مHف)Kتسي, J5Vا لا مHu5!ي .!ي ني&مEلا Q*ا, د2( 0يwا
g+للل اادللعإ, gرللك&ملا نللع يللH&لا, F,رDملاللب رمVا, نيدلا 0ما=إ !4, اH?*ا!ب .!قتل ."#$ا 0ل, .!ق( .!ي .!يلا :ل; 5اAت8ا يف,
ZDللh' :للل;, g+لل?)ق?ف WXتللسي مللل نpللف g+8اللس)?ف WXتسي مل نpف goديب oريmي)ف ارك&م مك&م R'5 نم˜ a ]يدح يف 7!?&لا مي)Dتلا د>8
<ن&سلا eا2d', م)سم, دمح' .ام$ا oا,5 ™نامي$ا
!ل4 ام ن!فرDي J5Vا يف ني&كمملا ني&مEملا ن' J,رفملاف دHDلا ."ب نيتفرDم رك&ملا, F,رDملا اتم)1 @5, 0ميركلا 0يwا يف
<Mيف&تلا 9إ مHل ىق?ي "ف gرك&ملا !4 ام, F,رDملا
<ZيرDتلا Sا' ن,دب رك&م 0م)1 Zير3لا ]يد2لا يف
ع!لل&ل Oللييم(, gيH&لا, رمVا Q*ا!ل Wي~!( gا#ا#' ارفVا ™نم˜ 0م)كب QCاKي !4, ]يد2لا, g0عام>لا QCاK( ي4, 0يwا نيب,
يللف ن!لل&كمملا <.!مDلا gنام!)Dم نا!HDم امH8' ى)ع Sاي~ gناديفي 0يwا يف _اب نيفرDملا رك&ملا, F,رDملا نpف <e!)Xملا لمDلا
<رك&ملا ل1 رك&ملا نع ا!H&ي ن' gF,رDملا ل1 F,رDملاب ا,رمiي ن' gنيدلا ل1 نيدلا ا!ميقي ن' Q>ي J5Vا
<0ي&يDلا @9ا2لا ىلإ ري3(, gرك&ملا zD?( +يف gSرك&م @5, ]يد2لا يف 0م)كلا,
<+عر3ل 0ماتلا 0&ميHلا /اXعإ, لا 0م)1 ~اOعإ Q*ا, ناDمت>ي نيح ناX)سلا, S!عدلا R!تسم ى)Dف
0لAقي ن!لكتل g_ا!لحVا لل1 ىل)ع, gناكم ل1 يف gS!X` S!X`, .!يب ام!ي gQت1 نع 5!مVا 0Dباتم Q*ا, ارفVا R!تسم ى)ع,
<0ل,دلا ناX)#, S!عدلا 0?ي4 n2( gليصفتلا _ا>م يف 0يMيف&تلا S!قلا ي4 Sرhا2لا مHت?=ارم, g0ماDلا نيم)سملا
nل2( oال&ف' 7Mللا يمالDلا oال&Dم نلع 0يم"ل#$ا 0لل,دلا .!ق( .!ي oا&Dم Z)تKي رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا اH* Q*ا, نإ
vالل38 ىلللإ اللص)ق(, gاللHل!م` نللم 9!للم`, gالل4!15 نللم ا!لل15 نيم)للسملا ريمللh يف مك2لا اسف ن5!= +تXع', g7ر?>لا مك2لا
<نايحVا zDب يف gZ=ا!ملا zDب يف gSريmلا 7,; zD?ل S5ا?ملا +يف 01,رتم gي3ما4
ا!م4اسيل مHتيبر( لب g@ام)سملا, نيم)سم)ل _ا>ملا |اسفإ, g0ماDلا ن,E3لا ى)ع رمVا يل,' رH# 0م-ا= 0يم"#$ا 0ل,دلا, oا&Dم نإ
<0Aقيلا مHت15ا3مب .اDلا رHسلا يف
<S!عدلا QيرK( يف go5اDl لمح, g+-اعpب +(دح Fرصي رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب رمVا Q*ا, Fر2ي gر?>لا n2( gا&6Dب
م*الHيل Nال&لا نلم oالف`' +لDم دل&>ي, دل&>تي, _,Vا ملH?*ا, g.الك2لا 0&Xيl !4, gر?1Vا رك&ملا نع +يماDتب Nا&لا ىس&ي ا&6Dب
<مHبار2م يف نيف1اDلا •!ي3لا S"d لX?ي, gjا; رفكي, gاM4 عد?ي gني)صملا
0ي-O>لا ر1ا&ملاب د&يل Qتكي ن' ,' g@ا=,Vا zDب يف g@ا8ا2لا zDب ى)ع رك&ي ن' 0ي8اXي3لا 0مA8Vا +ل n2م# نإ [3&ي ا&6Dب
<ا?Dلا اH)ي, n2( G~ري, g"?لا اHب €D( يتلا
gر1الل&ملا دللD( ىللإ رللA&لا 0ي)للستلا @ال4q يلف الل&م-اOع nللتفي, g[Kلسلا الل&(ا=اC ل1iي gJرملا ر4ا!} 0قح"م يف ا8!H* د?8 9
رلس1, g@ام&للسلا, @ال8ا2لا \"Iإ, gR5اكلسلا, Sالل8Oلا ر*~, gSر*افلا oا!فVا ميمك( نع ا4O>ع, gا4ا,دع, gاHتحادف, gا4!3ف,
<رك&ملا نفع, \"`Vا zي6ح يف 0مVا @اق?C ل1 نيب 7!سي "مح •ا!1Vا, 5,دلا, 5!صقلا يف ا4د-ا5, S5اHDلا لماح ~اف)تلا
<مسلا اHDم نفي اH(ر>l WX=ا لب g0ماسلا 5امثلا ى)ع Z#iتلا يف jرمع نف( 9
رللك&ملا |,5 .ا اللم gىلل&Dم :لMللل ن!للكي ن' 9, gيH&لا, رمVا يف اH?*ا!ب .!ق( ن' g@ايDم>لا 9, gارفVا نم رAت&8 ن' نكمي 9
<رفاكلا ر*افلا مك2لا !4, 9' gا&&يب oاد#, +تم2ل, g+ع!?&ي, goدس*,
ر1الل&ملا ىلل)ع نيم)للسملا [Kلل# Wم>8 Zي1 ا&م)D( ن28 نإ يقيق2لا رييmتلا ي(iي, نامي$ا R!قب, <Q)قلاب رييmتلا نامي$ا ZDh' نإ
<oدعا!= نم +ي(iي, اسفلا ربا B2م( افdاع اXK# +&م W&ص&ل 0ي-O>لا
Fرلص8ا نإ g0يلسكDلا €-الت&لاب ي(iلي للب gنالمي$ا اMل4 Gالت8 ZDل6ي, نالس)لا, دليلاب رك&ملا رييm( !4 لباقملاب نامي$ا R!=' نإ,
:للل; c?للصي ىتللح gنيثباللDلا 5الل>فلا, g5اmللصلا نلليمر>ملا, gرسك( @ا*ا*Oلا 0قح"م, W=ا!لا متl, gنD)لا, gرمMتلا, gGا>تح"ل
<اH(ا; دح يف افاد4' g08اح .ا2ت=ا, ع5ا3لا يف ر4اDب :تفلا رمVا ر`q c?صي ىتح, geMDملا يم"#$ا ريم6)ل اسف&تم
U اHXXKم, اHيماح نم U !م&( Zي1 U •رف( Zي1 U اH3ع ني' U ر1ا&ملا دل!ت( مع
ال4ا!4, اللH?)=, gjال&4 اللH)قع 0يرل3ب @"تللl 0Xل#ا!ب ا&للh5' يف عرفي, gjا&4 0ي)4ا>لا J5' يف n?&ي رك&ملا د>( 5,M>لا Wتبا
U ع,رفلا 5امu ى)ع ى#' دH>لا Fرص( ا-ام)ف <ا4L9,,
• اسفلا, رفكلا |اي5 QH( +&م 7Mلا eا?لا B)Iا <اH)d' نم Sر>3لا ]ت*ا
ˆ ‘ a 0>2لا, 0م)كلا اH*
لللا دلل&* +H*!للي 7iللف <0م)للسملا 0للي8امثDلا ™0للف"Kلا˜ 5ايH8ا M&م ى6م n=, 7' نم رث1' ملاDلا يف .!يلا Wمسي ."#$ا @!d نإ
U 0?Cا= Nا&)ل, 0مxل
اHتحاللصف n&ك#', g@ا5!ثلا •ي5ا( يف ل1 اHقمع, اHل!م3ب @Oب ;إ 0يم"#$ا 0م)ك)ل د>ملا eاب ناريإ يف 0يم"#$ا 0م!قلا n2تف
0للي)4ا>لا دللي .ادللd eرح .ام', gاH(ارمEم, 0ي)4ا>لا دي1 .ام', gرير2تلا ل?= @ابابدلا .ام' +)م1iب QDl !مصب 75!u QيX` ل1
nمدللH( يتلللا للل1ايHلا /الل&ب Sاعإ, g7ر?>لا مك2لا oدسف' نا1 ام |"d$ @اH*ا!لا ل1 ى)ع 0ياH>لا /ا?عVا .ام', g."#$ا ى)ع
<0ي)4ا>لا W-ا&d N'5 ى)ع
<نيDتس8 +ب, دم2لا ني?ملا رص&لا ا&ل لا م(' gنيملاDلا يف ار1; ناتس8اmف' يف ا&لاXب' اH* ا&ل د*,
ناتللس8اmف' يللف رير2تلا 0Dي)C نع 0مVا مس* WXقتل ري,Oتلاب 5ا?`Vا يمD( ن' _,ا2( g."#$ا دh ا4دl' ى)ع 0يم"ع$ا eر2لا
<ناريإ,
اللH>لا دلل#' ن', gن!1افلل# €للم4 نيم)للسملا /اللم)ع ن', /امد)ل ^XDتم ناXيl ي&يمKلا ن' ملاDلا يف نيم)سملا عا&=$ Sديدl eرح
<ن,رمتم 0م;رl N,رلا دh
<0يD*5, يق?C م)}, 0يلام#'5 ."#$ا ن' %3&لا W&قيل ا8"ب يف 75اسيلا ."ع$ا اH&3ي eرح,
<يhاملا @اف5 ^?8, 0Dي3لا ريفك( eرح,
<ل-ا#!لا, _املا, ي8اXي3لا /ا1Mلا |"سب 0>*دم 0يم"عإ eرح
<ل-ا#,, _ام نم ا&ل دب 9, <0>2لا 0ما=إ, B2لا @ا?uإ اH>ب اHم,اق8
<ريثكب e!)Xملا R!تسملا ن, †cلاصلا Z)سلا Sري#, 0&سلا, eاتكلا اHحرC ام1 ناس8$ا ايا6قل ا&حرC 7' †يم"#$ا ا&باX`
<ا85!ص= نع €(ا8 gعام#xل +mي)?( نع, g_!قDلا يف B2لا @ا?uإ نع O>Dلا, geاXKلا يف _!قي
للل1 نللم 0فlاكلا 5ا!8Vا, .!يلاف ن,رقلا oM4 0)يC _ام4$ا 0ي,ا~ يف ا,M?8, g.اك2لا 0)>ع يف ا!)س)#, g."كلا نع /ام)Dلا املاXل,
اللمح$ Sاللب$ا @ارماEللم Q1ا!للب 0م)كلا ركم, .!يلا <ناريإ, ناتس8اmفiب اHتDي)C ى)ع, g™0يم"#$ا S!Kصلا˜ ى)ع 0X)سم ناكم
+ل!ل)ح الم U ."ل#$ا !ل4 الم U دللير8 ا;ام g0H*ا!ملا .ام' ن28, .!يلا Nا&لا مHف يف +تلا#5 •سم, g+(!d @اك#إ, g."#$ا S,M*
U ناس8$ا ل1ا3مل
U S5ا62لا, g0عا&صلا, مي)Dتلا, g0يبرتلا, gعامت*9ا, gاصت=9ا, g0#ايسلا يف ."#$ا GاH&م ام
@ال#ا5 لكلl ى)ع e!)Xملا GاH&ملا, g.~"لا م)Dلا 5!صتي نم g+ي)ع ني)ماDلا, g+ل نيمتHملا, g."#$ا نع نيuد2تملا ر3Dم ا&م
<مK6لا يم"#$ا ‚ارتلا e5ا3م نم 0يقتسم g]حا?ملا 0عرفتم g5اصملا SريOI g0قu!م g0يDما*
<Qت1, م1 لك3م ا&)ك3م ام8i1,
g€لل4ا&م نم 0يHقفلا Q4اMملا +ي)ع @رقت#ا ام, gع,رفلا +قف نم ا8Lام)ع +)d' ام ن' ىس&ي B)Xملا اHت*"ل !عديف FرXتي نم ا&م
<.دق( نم م)ع 0يm)م gيHقفلا vا?&ت#9ا ديDتل ا4!H* ي&ف( ن' اHب 0*اح 9 g0مxل دلا` Qس1
™U ر`Ÿل _,Vا jر( ام˜ , ™• .دق( نم م)ع cd' ام˜ a د)قملا _!قي
™• 0&سلا, eاتكلا 9إ /يl 9˜ a ملاDتملا _!قي,
رلك&ملا Wل=ا!لا zلي,ر( الم' <+2)لصتس8 0ليعرفلا نيايملا يف .دق( نم +قف gNا&لا ريI Nا&لا, g.امOلا ريI .امOلا ن' _,Vا ىس&ي
<5!ص( اHل م4د&ع 9, gري` اHب ا&)?= نمل نا1 ام 0ي)مع oMHف g0يعر3لا دعا!قلا ى)ع ميقتسي ىتح +ت>لاDم, goرييm(,
eاللتكلا 9إ /يلl 9˜ a اي&مللh _!لقي !للHف gمللك2لا يلف مل2قم اللH)-ا= ن' ™0&سلا, eاتكلا 9إ /يl 9 a _!قي نيح +8' ي8اثلا ىس&ي,
™<ا8' يمHف, gا8' 7اHت*اب 0&سلا,
U 5دق( ا;ام U م)D( ام U دير( ا;ام ا8Vا oM4,
<nت3تي, ناس8$ا ايا6قل ا&حرC 'O>تي اMك4,
<eاX` ىلإ g0mل ىلإ 0*ا2ب g."#$ا ملاDلا مHف&ل 0*ا2ب ا&8إ
ىلل)ع Wلل=!لا 0لل)يقu اللH&كل 0للXلاmملا لللي?= نم مHت>ح 0يD*5 ."#$ا˜ a 0)م* يف مHماH(ا ن,رصتKي نيح ا8دh 0)يقu 0>ح ا&-ادعV
."ل#$ا ن!Xبري نيح g_!قDلا ى)ع ريuiتلا, gعام#Vا š Zل)K(, g0م)لسملا @الDمت>ملا 7رل(, g7ر?ل>لا ملك2لا Wل=ا!ب †0لال#رلا
<نير?كتسملا اد?ت#ا, م)Aلا !3ف, g0يعا&صلا, 0يركسDلا اH(!=, gا4اصت=ا, ا4ركف
<."#$ا |دم يف eا&C$اب 9إ مHت>ح ع5اق( 0>ح نم g.دق( نمل B)Xملا د)قملا B)Xملا Q>Dملا د>ي 9,
cمللست( ~!لل>ع, g_دللسلاب ي)للصي م)للسم ىلل)ع ريHلل3تلا, g_!قلاللب /ادللتعا, gع,رللفلا يللف دلل3( SالليOب 9إ 0لل>ح ملاللDتملا دلل>ي 9,
<0حرhVاب
يKي5اللتلا Mف&ملا, <7ركفلا ,Omلا Q-ات1 ع5اقي, ."#$ا دh يم"ع$ا 5اص2لا 5ا!#' \رKي, gعام#Vا ‰)?ي eاXKل ن28 0*ا2ب
<ناتس8اmف' يف لا /اl نإ رفAملا ا8اH* 0>2لا, <™ر?1' لا˜ ن' ناريإ يف رص&لا @افات4, 0يم"#$ا S!2صلاب ل دم2لا, cتف
<+(ار?8 رييm( Wم ر`wا @!صلا Rدd Sاعإ <0م>H)ل لDف 5 <اا6م ام"عإ {!ص8 ن' W?Xلاب دص=' 9
<نيم)سملا ل?قتسمل [XKي, gيلا2لا W=ا!لا ع5اصي امي)D(, ام)ع دص='
c?للصي Zللي1 g,دللDلا, Bيدللصلا, gS'رللملا, للل*رلا, g|"فلا, لللماDلا, Zللقثم)ل ني?لل( 0يل!مللl 0)ماl 0يم"#إ 0ياHت*ا SرA8 دص='
g"?لا W&للصي, gاللصت=9ا مللA&ي, g\ا~5Vا مللسقي, g0لليم!يلا Sاللي2لا +*!للي اي)مع ا8!8ا= gنيفD6تسملا نيم)سملا 0?)C !4, gنqرقلا
<J5Vا يف لا ني رص&ي, gا?Dلا c)سي,
.Oلل4, g0لليD?تلا نللم 5رلل2تلا, gZيرلل3لا Qللسكلا eا?#', يم!يلا O?Kلا 0ماركلا ."#$ g_دDلا ."#$ اقي?X(, ام"عإ, ام)ع دص='
<."#$ا "ب, ناتس8اmف', gنيXس)ف Sاعإ, g_"تح9ا “!ي*
<™U +ل!#5, لا رفكي نا ن,دير(' <مHل!قع 5د= ى)ع Nا&لا ا!?Cا` a رuVا يف +)قع 5د= ى)ع QCاKي ل1,
لللا مHص` نم 9إ +ل Qي>تسي 9, eاXKلا اM4 مHفي 9, ني&مEملا 0فا1 م4 لا نم eرقتلا, نافرDلا, ناسح$ا @اماقمب QCاKملاف
<+تمحرب
gناللس8$ا نلليب G!للح' ن!م)للسملا, <ناللس8$ا يلل&ب 0ماع مHف يم!يلا مHلاب g0#5دملاب g02صلاب ريKلاب 0ماركلاب _دDلاب QCاKملا ام'
<0D#, ى&I ا8رقف, ا&ت*ا2ب, gS!= ا&فD6ي, gاOع ا&لMب ا&لM?ي ن' لا _iس8 gدHDلا اM4 ى)ع J5Vا يف نيفD6تسملا ZDh',
اH=ا!لl' يلف |,رللا ي*الل&يل يل8qرقلا eالXKلا اللHيف G!لمتي g0?لص` 0حاسم g_دDلاب eاXKلا, gنافرDلا, ناسح$اب eاXKلا نيب,
<+(ا*اح يف مس>لا, oدير>( يف لقDلا, gا45ا!I' يف Tف&لا,
Bللي)ي اOلل&1, g0لليفاقu 0&ي~ 0ي!?&لا 0&سلا ىق?(, gاد?D( ى)ت( @ايq نqرقلا ىق?ي ا&8ام~, ا&)ي* نqرقلا ي8اDمب QCا` ن' نس>8 9 ا&8V,
•@اHي4, <ا=ر)ل ا,!Dي ن' <ن!م)سملا .ا&ي ن' مHت2)صم نم oديري ام اM4, W=ا!لا نيايم +&ع دd!( ن' +ب
<S!قلا, ني)لا نيب gر*Oلا, QيIرتلا نيب |,ارتي QCاK8, Gا28 Zي1 ا8ابإ لا مي)D(, gنqرقلا يف ىلاD( لا eاX`
™S!قب eاتكلا M` ىي2ي ام˜
b
<
S!قب ا4MKف g/يl لكل "يصف(, 0Aع!م /يl ل1 نم |ا!لVا يف ‘ى#!ملا’ +ل ا&?ت1,˜
f
<
<06يرملا 0ي)4ا>لا _!قع +يDس(9 ام zDب نع nكس8"ف <اي!= نqرقلاب ا&باX` ن!كي ن' Q>ي
<B2لا 0م)1 _!ق8 ن' م-9 0م!ل لا يف FاK8 9
<TمH8 9, رH>8
™ا&يل 9!= +ل 9!قف ىmC +8إ ن!عرف ىلإ ا?4;ا˜ a +ي`V, ىلاD( _ا= ى#!مل,

<
U• نيقفا&م ا&ت&عارف نا1 ا;إ لمDلا ام نكل
<نيدلا !4 نيلOع' ني)*5 ,' ل*5 نم 0م)كلا نيل, <+)ي?# chا, ن!عرف1 cيرصلا رفاكلا Wم لماDتلا نإ
U ن!?CاKي مب نيقفا&ملا 0&عارفلا نكل
™اmي)ب 9!= مHسف8' يف مHل ل=, مHAع, مH&ع Jرعiف مHب!)= يف ام لا م)Dي ‘ن!قفا&ملا 7'’ نيMلا :•ل,'˜ a ىلاD( لا _ا=
b

<لا /اl نإ +يلإ W*ر&#, gي#ايسلا اH>)ل GاH&ملا !4 اM4
U م)Aلا, 5ار?لا 0ي2h م4 نمل U مH&ي مHم)D8 نمل U S!عدلا ا,رص&ي ن' م4!عد8 نمل U نيم)سملا 0ماDل eاXKلا 0>Hل ام
™اديد# 9!= ا!ل!=, لا ا!ق(ا ا!&مq نيMلا اHي' اي a ىلاD( لا _ا=
f
<
<لمDلا ىلإ ديدستلا, مHفتلا, ناي?لا Fد4 اHI!)ب, g0م)كلا 0ماقت#ا !4, a ادسلا a 0ماع 0م)1
G!للمتملا يلHل$ا W8الملا Wمال>لا +ب!)ل#' نإ الH>لا 0لmل !ل4 gلمال3لا eاXKلا !4 0ير3?لا SرXفلا ىلإ +*!ملا ي8qرقلا eاXKلا نإ
!للHل gيلل)قDلا ري!لل&تلا, يفCاللDلا zللير2تلا نلليب gرلل*Oلا, JاH&تلل#9ا نيب Qي4رتلا, QيIرتلا نيب S5ا3?لا, 5اM8$ا نيب ي-"تملا
5!ل&لا, 0ل?يHلا ال&باXKل للD>ي ن' لليفكلا oدلح, !ل4, <e!ل)قلا \المع' ىللإ اH>لا, نامي$ا, ."#$ا S!ع ‰ي)?( ى)ع 5اقلا oدح,
<+ي)ع ى)Dي 9, !)Dي gJ5Vا يف مك2ي ا8!8ا= 0يHل$ا 0Dير3لا, ا~ا>8إ ركفلا, "مع ."كلا _!2( يتلا 0ي)عافلا,
<نqرقلا 0mل اH&D)( ناDمب نكل g0يبرع –افلiب اباX` Wمس(, 'رقتف <ي*!ل!ي$ا يفس)فلا ركفلاب م*رتملا ركفلاب ا&تم' nي)تبا
<ركفلا !`!سمم ا&مHفي يكل 0فس)فلا, @اي*!ل!ي$ا 0mل 0ياكح ىلإ ا&ب 0*اح 9
<ركفلا !`!سمم ا&مHفي يكل 0فس)فلا, @اي*!ل!ي$ا 0mل 0ياكح ىلإ ا&ب /ا* امل
مت3ي اmي)ب اباX` +?Cا`, gم)#, +ي)ع لا ى)d لا +ل!#5 ىلإ رD3لا, 08اHكلا, ر2سلاب ^ير= م)ع' نا1, g0Dيب5 نب 0?تع /ا* امل
<نqرقلاب +با*' ن' 9إ م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا نم نكي مل g0#ا-رلا, _املاب +(!ع نع ع!*ر)ل +يرmي, oدHي, gQي?2لا
1
gميرم 12
2
gFارعVا 145 .
3
g+C 44 .
1
g/اس&لا 63 .
2
geاOحVا 70 .
Bلل2لا نلليب لصف( Sدحا, 0م)1 <™U nIرف˜ a م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 _ا= nك# ام)ف <+م!= رA8 0H*, .د=, jر3ملا دع!(
<م(ا3لا ر`اسلا ."كلا ا4Oفتسي 9 0-ا4 0م)1 <لCا?لا,
<™n)صف˜ S5!# نم ا5دd م)#, +ي)ع لا ى)d ىفXصملا 'ر= مu
0للفCاDلا ىلللإ Q=اللDتملا +*!للتلا, gS5الل3?لا, S5اMلل&لا نع ام4 ا8ر*, gي8qرقلا Wيفرلا ام4ا!تسم نم ا&ت*ا2م, ا&باXKب ا&لO8 نإ ا&8إ
<ل(اقت( 0يh5Vا ي8اDملا نيب 0H*ا!ملا R!تسم ىلإ ا&8اميإ [?4 gاDم لقDلا,
@!للملا o!عدلل8 نللمل, ا&مصKل 5!ص8 مل, gSر`wا ر1M8 0ي!ي8دلا @ا1ر2تلا Oيح يف +*ا28 ام ى)ع ا85, ا&باX` ا8رص= ن28 نإ,
<اي8qر= :لMب ن!كي 9 +8V ايم"#إ ا&باX` ن!كي 9 g5ا&لا, 0&>لا, g+لا!4', Z=!ملا, gاHباسح, Sر`wا, gا4دDب ام,
/ا, g•للي5اتلا, 0يرلل3?لا لللتكلا _!للح 5,دللي مHباللX` <]2ب 7ام gل*, Oع لا ر1; نم _ا` +م!ص`, ."#$ا /ادع' eاX` نإ
0لللاح, g0يللh5Vا Sرللكلا ىلل)ع ‘الل&ت=, يللف’ نللي="مDلا نلليب 01رتلل3ملا 0&ميHلا, gاصت=9ا Jارم', g_,دلا نيب عارصلا, g0يق?Xلا
gQللD)لا, !للH)لا, g0للفاقثلا نللع eاللXKلا Q8الل* ىلللإ اMلل4 <F"حVا, gم)للسلا, eرلل2لا, g|"للسلا, gjا;, دلل)?لا اMلل4 يف j"Hت#9ا
<]?Dلا, @اي8اmلا,
0)•ل#' نلع eا!ل>لا ن!لكي نل, <+ي?8 7د4, لا عرl نم ادمتسم ابا!* ملاDلا 0لاح +حرX( 7ام _اE# لكل يXDي ن' دب 9 ا&باX`
ناللس8$ا @الل*اح نلليب, @!للملا, S9!لللا نلليب +للت)ح5 يف مس>لا @ا*اح نيب gSرKRلا, اي8دلا نيب [ب5 ا;إ 9إ ايم"#إ J5Vا ل4'
0?للس&لاب !لل)Kلا 5ا ن!للكتل @االل?Dلا, @اIاXلاب +سف8 !1O( ن' ‘@!ملاب +&ع 0)2(رملا gمس>لا يف 0&1اسلا Tف&لا 9إ ناس8$ا ام,’
</اقl 5ا 9 ميD8 5ا +يلإ
لكلل3م ن!للحرXي نيح ي#ايسلا, يKي5اتلا يع!لا, /ا1Mلا 0م= ا!m)ب مH8' ن,رA&ي gمHمع~ يف م4ركف 0يل!م3ب ."#$ا /ادع' دي3ي
Bي?للX(, يKي5اللتلا 5!للXتلا 0لل?=ارم, gيللق?Xلا عارللصلا 0Xلل#ا!ب 0يرلل3?لا @اللDمت>ملا Jارللم' G"ع, g•للي5اتلا رلل#, gناللس8$ا
<0ي1ارتl9ا
+(اDلل#, +-اقللl, g+م!للم4, رللف)ل ن~, 9 يق?Xلا عارصلا يف <ع!م>ملا يف eا; رفلا ناس8$ا <مHباX` يف nي!C @!ملا 0قيقح
<اH8!*ري 9 يتلا Sر`wا يف Rرحiف ا4ريmب ن!&م!ي 9 يتلا اي8دلا يف
ىللس&(, 7!للXتل 9إ يKي5اللتلا يعام>لا ريصم)ل JرDت( 9 nما ام اد* ي2X# jا5إ 9إ ي4 ام 0م!عOملا _د>لا ركفلا 0يل!مl
ملل&H* /9Oل8 +فلل3كي الم _"` نلم 0يلh5Vا €-الت8 مي!للق( اH2ل6ف يلف الل&يفكي 0م!عOملا 0يل!م3لا oM4 <@!ملا دDب ناس8$ا ريصم
.اللك2لا 0ق?C نع S5ا?ع ي4, ™ا9!("ك&م!8˜ !*, نم, gQيMDتلا, Sاب$ا ن!># نع S5ا?ع !4, ™j9!1˜ !*, نم 0يع!ي3لا
</يl ل1 ى)ع ني&ميHملا
.دق8 ن' g0DيAفلا اH>-ات8 0ي3ح!ب لب gاH>-ات8 0لk6ب 0ي*!ل!ي$ا |ا6تفا دDب ا&ل ىق?ي š ميHفتلا, _اد>لا, eاXKلا R!تسم ى)ع š
ىللإ !عدلملا رلفلا نالس8$ا ريللصم نع, gيKي5اتلا @اDمت>ملا ريصم نع <+تيل!مl يف ناس8$ا نع ‚د2ت8 <+تيبا>يإ يف ."#$ا
ديHل3لا دلع, الم8إ ىلالD( للا نpلف <+تمV SODلا ريصم Bيق2تل +يD# Rدمب د4ا>ملا ريصم [بر8, <ناق8اDتم ناك?ت3م ناريصم <لا
<+تم' /ايحإ يف +(ايح _Mب, oاH>ب ىDسي +8V ميD&لا يف SدلاKلا Sاي2لاب
/الل&u' gالل8!H* %?للD8 امدلل&ع, gFاDلل6ت#9ا, 5ا?كت#9ا يم!Hفمل ا85!ص( .دق8 امد&ع يلد>لا ركفلا ‰مد( ي8qرقلا eاXKلا 0يل!مl
< نير?كتسملا ى)ع J5Vا يف نيفD6تسملا رص&&ل g0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب, ZحOلا
للب gيلسف&لا دلD?لا ناليXDي المH8' :لل; دلDب نادليOي, <مل)Aلا نلم +)38, ناس8$اب امامت4ا رث1', .ر1', W#,', ناي8qرقلا نام!Hفملا
<نير?كتسملا نيب عارص)ل gيسف&لا Q?سلا
دللD?لا نالليXDي :للل; دللD?لا نايXDي امH8' :ل; دDب ناديOي, <م)Aلا نم +)38, ناس8$اب .امت4ا رث1', .ر1', W#,' ناي8qرقلا نام!Hفملا
يل#ايسلا دللD?لا, g‘Fرتللا’ يعالمت*9ا دلD?لا نالليXDي اللم1 gنيفDلل6تسملا, نير?كتلسملا نليب عارص)ل gيسف&لا Q?سلا لب gيسف&لا
نلي ىل)ع يلقب, gادل4ا>ي ملل, Wل&` gم)Aلالب نيفDل6تسملا نلم يلh5, نلم, 0ل)م* نير?كتلسملا نqرلقلا ال&ل JرلDي ملu g‘xملا’
<5ا&لا يف U ني' <مH*ا>ح ا&ل JرDي <نير?كتسملا
نيMلا _ا= <5ا&لا نم ا?يص8 ا&ع ن!&mم مت8' لHف اD?( مكل ا8إ ا,ر?كت#ا نيM)ل /افD6لا _!قيف 5ا&لا يف ن!*ا2تي ;إ,˜ a ىلاD( لا _ا=
™ا?Dلا نيب مكح د= لا نإ اHيف ل1 ا8إ ا,ر?كت#ا
b
<
1
gرفاI 47 - 48 .
<نيفD6تسملا يماح, _دDلا ني ."#$ا ن' g0)ما1 اHقق28 مل, g0ي,ا اH&)D8 مل نإ 0يع!ي3لا ا&)1i(
للا Bلح نليب للصف8 9 ن' ي&ع' <نيفD6تسملا لي?# يف ااH* ن!كي ن' ل?= لا لي?# يف ااH* +)D>8 مل نإ افر* ا&8اميإ Fر>ي,
]للب, gZDلل6تسملا Sرللص8, g.!لل)Aملا Fاللص8إ نللم F"Kتلل#9ا ا&ي)ع +hرفي ام نيب, gJ5Vا يف o/اف)` ن!ك8, oديD8 ن' ا&ي)ع
اMلل4 <0يم"#$ا 0ل,دلا 0ما=إ ي4, Rر?كلا Sا?D)ل Qي5د( ي4 ام8إ @اا?Dلا ر-ا#, S"صلا ن' مH6Dب +?تكي اميف 'رق&ل ا&8إ, <نامي$ا
<J5Vاب لا ني 7!سي 7Mلا ي#ايسلا ."#$ا !4
–!Aح ,د?( 0ماDلا 0يلا2لا 0ياصت=9ا 0م~Vا م6` يف, <i?&ت( _اO( 9, gدم' M&م 0يلام#'رلا v!قسب 0ي1ارتl9ا 0ي*!ل!ي$ا @i?&(
</ا!# دح ى)ع gملاDلا يف ;!ف&لا ع~ا&(, g7,!&لا |"سلاب, g.اDلا رفكلاب 0م!m)ملا امH(5ا62ل, gنيي)4ا>لا ني?4Mم)ل 0?س&لاب /اق?لا
<Nرl', Z&ع' 0يع!ي3لا نpف ‚ادحVا Wم 5!Xتلا ى)ع 5د=', ىتع' 0يلام#'رلا n8ا1 نإ
<9!Dفم لا دع, نا1, gلا دع, <Sايقلا ىل!تي, ~ر?ي ن' دب 9 ."#$ا
0يلاملل#'رلا _اOلل&ل /يHتلا +&م د1q نpف يلد>لا ركفلا, @اي*!ل!ي$ا zحدل اد1Eم 0>2لا اH* نا1 نإ نكل š †_,Vا ,دللDلا يلل4,
+Dفدلي 7Mللا ال&لام†_الملا نادليم يلف gJ5Vا رلير2( يلف geرل2لا يلف g."ع$ا يف g!Hيلا +ي)ع نميHي اصت=9ا يف <اH)=اDم يف
<Wي&صتلا, S5ا$ا, 0#ايسلا, ميA&تلا ناديم يف gاي*!ل!&كتلا, م)Dلا ناديم يف g†يملاDلا يبارت)ل .!يلا ا8LاHف#
اOفاللح نالل1 نإ o!للصقم R' دلل= اMلل4 ن!للكي ام8إ g0>2لا اH* +يف يفكي 9 B2لا \اقحإ, لCا?لا _اXبإ نpف g0)ماl 0•?D( نم دب 9
<0مايقلا .!ي ىلإ oدDب, gرص&لا ىتح !مصلا, g_اO&لا, ZحOلا, gjر2ت)ل
Š /ا&?لا, 0•?Dتلا اH* ‘
zلفرلا نلع اري?للD( gيم"لل#$ا jرل2تلا, gيم"لل#$ا eالXKلا ن!للكي gاللH)-ا,' يللف g™0يم"ل#$ا S!2لصلا˜ @ارتلف نم Sرتف يف
<7ر?>لا ZسDتلا, 75ا?كت#9ا م)A)ل 0h5اDملا,
ام .!ي يف, š ناريإ يف ‚دح ام1 š gاللب,ا>تم gمH?8الل* ىلللإ +Dم*iللب QD3لا ن!كي ن' ن!*ات2ي, gمك2لا Sد# ىلإ ن!&مEملا لصي
<ريKلا ى&?ي, g0سك&لا W&مي, gنياDلا دصيل gاتيمتسم gاMف&م
<‚ادحVا ا&•*اف( "•ل لCا?لا 5ايH8ا 0عا# \د( ن' ل?= ا&ت•?D( 'د?&)ف
@!للم نللم ىللي2( نلليح gj5الل3(, Pقيتللس( نلليح اللH)1 0للمVا 9إ اللHل zللH&ي 9, g0لل)يقu /الل&?لا @اللمHم, g0?D3تم 0مVا ل1ا3م نع
<نيفD6تسملا, لا لي?# يف ن!)(اقملا لا د&* م4, gا4ديب ا4رم' :سم( نيح g."ست#9ا
نللم gدللحا, eOللح ,' SدللDتم eاOللح' نللم اH(اف)Kم ا4دDب ى?قيسف اHم)Aل لا اHمص=, nh!= نإ 0مA8' !*, a 0ي#اي# @"ك3م
0للي&يمي, 0ي5اسي @"تك( نم g+عا*5$ ديك(, يhاملا ىلإ ن2( 0مر>م 0فرتم 0ق?C š @اللDم>( نللم †اللH&يمي, 0للي)4ا>لا 5اللسي نللم
0ي&يمي, 0ي5اسي @"تك( نم g+عا*5$ ديك(, š اللH&يمي, 0ي)4ا>لا 5اسي نم š ,' g0يلل#اي# 0لليفاقu ,' g0ير-الل3ع 0للي)?= @اللDم>( نللم
<اH-ام)ع /ا5, 0مVا 0•?Dتل نwا ىتح _اثم ى*5', gاM4 لكل _اثم Wص8' ناريإ يف, g0م!ق)ل ديك(, g."#$ا ‡,ا&( g0ي2)صم
السفب @الل="Dلا السف g0ليعا5Oلا 0لليك)ملا Wلي~!( /Eل# gرلhا!2)ل 7ا!ل?لا نم Sر>Hلا ناكسلا دع دياO( a 0يعامت*ا @"ك3م مu
<0ي8ا8Vا, gاي8دلا ى)ع Tفا&تلا SرXي#, g@اي&4Mلا, @ااDلا اسف g0يرفلا ممMلا, S5ا$ا, /ا6قلا
~اOتللب9ا نللع @iل38 .ارلح @ا,رلu gنيفرتلملا 02)لصم .دللKيل Qلص8 اصت=ا a يعامت*9ا, ي#ايسلا اسفلاب 0X?(رم @"ك3م مu
."ع$ا لللDفب اHللسح 5دللK(, gلH>لا ى)ع @د15 _!قع, gلسكلا nفل' N!ف8 <0ماDلا _ا!م' نم 0=رسلا, ;!ف&لا _"mت#ا, S!lرلا,
<@اقي!ملا ر-ا#, رسيملا, رمKلا, ا8Oلا 5ا3ت8ا
<_ا?>لا لثم 0م!قلا دDب اM4 ل1 |"dإ @امHم
<_ا?>لا لثم ا&ل 7اDملا ليقثلا م(اقلا W=ا!لا اM4 [mh n2( اH)?= لا د&* ميA&( @امHم,
+*!للل اللH*, ا&للسف8' دلل>8, <اي)`ا ,' نا1 اي*5ا` 5ا?كت#9ا N!با1 نم 0مVا رير2( Q*ا, .ام' لا /اl نإ ا&سف8' د>8 0م!قلا دDب
ادللعإ, gمي!للقتلا, مللي)Dتلا @اللXXKمل Mلليف&تلا Q*ا,, g.~"لا [يXKتلا Wم, g@ا,رثلا Wي~!( Sاعإ, g0ياصت=9ا 0يم&تلا Q*ا, Wم
<!H>لا Bيس&(, رCVا
<."#$ا /ادع' ديكل 0م)ستسم 0م' ى)ع م1ا2لا Sا5إ /"مإ, g0ل,دلا @اي&ق( ر>مب ا4~ا>8ا ىلإ لي?# 9 0مK6لا @امHملا oM4 نإ
<لي?# "ف 0متHم 0لاDف 0ص)Kم 0=اd 015ا3م /ا&?لا يف @اق?Xلا ل1 نم ن!?-اتلا, ZD6تسملا QD3لا j5ا3ي مل نإ
يللف مللu g.اللDلا 5ارقلا MKتي ]يح 0يO1رملا SOH*Vا يف <نيمAت&م g."#$ا 5اص8' Qصت&ي ن' يm?&ي اH>لا @ارmu ن Sرmu ل1 يف
<ي)Dفلا /ا&?لا متي ]يح, Mيف&تلا @ا5ار= MKت( ]يح 0ي)2ملا نCا!ملا
<™•:)?= نم نيم)سملا ني(!ي "ف gنيم)سملا 5!mu نم Sرmu ى)ع n8'
</ا&?لا, 0•?Dتلا اH>ل ا5اDl MKتي ن' B2تسي رu' اM4
9, g€للييHتلا, QXKلاللب 9, g0للم!قلا دللDب Wير3تلاب ن!كتي نل gاH>لا 0)dا!مل رمثملا gلمD)ل i?Dملا g5!mثلا يف ر3ت&ملا د&>لا اM4
+يقللس8 ن' Qلل>ي <للل?= نم J5Vا يف +#رI 5M?ل ىDس8 ن' Q>ي د&>لا اM4 <@اتف"لا ى)ع, ."ع$ا SOH*' يف @ا5اD3لا \5اXمب
<7!تسي, P)Dتسي, Q3ي ىتح gنامي$ا /امب 0يبرتلا @ا!&= ى)ع
يلف Tلف&لا _!لC, Nارلملا Sدl, gم-اODلا يف Sا5$ا S!=, gنا4;Vا يف م)Dلا 5!8, ge!)قلا يف نامي$ا 5!8 لا د&* ]?ي ن' Q>ي
Gالت8$ا 0للq, g.دلHلا _!لDم, g0لم,اقملا |"ل# للم2ل g@"ل6Dلا ا,!لقي, g.!س>لا ا!h,ري, g@ا5اHملا ا!ب5دي ن' Q>ي <N!ف&لا
</ا&?لا,
<+تX#اب, o/ا&u', اH>لا ل?= 0يبرتلا
نلليبرmملا دلليكف 9إ, </الل&?لا j5اللDم يللف ا45اللصت8ا نللم 0للم!قلا |ا>&ل نمh' 9, <0م!= Nرح, g0l5, _امع ناديملا يف لا د&*
</ا&?لا, 0•?Dتلا يف ا&)3ف oا(ا, نإ رصت&ي
7!ل&8 < للا ىللإ eرلقتلا للا لي?ل# يلف QلDتلا, الH>لاب 7!ل&8 ال&8iب ™ مHلال68˜, ا8ريI 0•?D( نع +ت•?D(, ."#$ا اH* Z)تKي
02لاصلا Sر`wا ميD&ب ا&Dتميف ل*, Oع لا ا&محري ن' لا لي?# يف ا8!H*, ا&سف8, ا&لام _Mب, اHتحا5 5اقتحا, اي8دلا نع يفا>تلاب
<ا8دع, 7Mلا ميركلا ميADلا ر*Vاب ىلاD( لا ا&•فاكي ن'
Bلل)K)ل 0للمح5, g5ا?كتلل#9ا ىلل)ع nلل6= 0فللdاع نلليل,Vا ني&مEللملا اللH* نالل1 اMللل <الل8ريI jرلل2ت1 J5Vا ىلل)ع الل&1ر2( اللم
<Oع 0عا&م, 0م,اقم S!=, gنيفD6تسملا
م)لل#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 j5اl <\د&Kلا رف2ل مHDيم* نيم)سملا 0•?D( نم دب9 نا1, go!32ب ,دDلا م>4 \د&Kلا S,OI يف
n)Dتلل#ا 0لل#امح مللHيف @رلل#, <0)>Dتللسملا 0لل2)ملا 0للمدKلا oMلل4 ~الل>8$ اللفاف` مللH)1 ن!م)للسملا zللH8, <+سف8 نم _اثملا ىXع',
<0يhام 0مOع n2?diف
0للي(ا; <م)لل#, +للي)ع لللا ى)d لا _!#رلا _!ح اي!6ع اما2تلا 0م2ت)م 0عام* 0ي(ا; g0ياH* 0ي(اMب ديد* 5!Dl 0?Hلا oM4 Q2d,
<ا4ري`, Sر`wا /اO>ل F!3تلا ا4د-ا5, gم)#, +ي)ع لا ى)d +ل 0Dي?لا اHح,5
.!لي نال1 المل˜ a _ا= +&ع لا يh5 e~اع نب /ار?لا نع 75اK?لا R,5 a يلاتلا ]يد2لا يف F!3تلا, .ا2تل9ا, 5!D3لا اM4 'ر=ا
ريثلل1 نالل1, g+لل&Xب Sدلل)* eارتلللا ي&ع R5ا, ىتح \د&Kلا eار( نم لق&ي +تي'5 gم)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 \د&`, eاOحVا
eارتلللا ن!)ق&ي, \د&Kلا ن,رف2ي م4, ن,O>(ري ا!8ا1 نير*اHملا, 5اص8Vا ن' +&ع لا يh5 T8' نع 75اK?لا R,5, <™رD3لا
<مH8!تم ى)ع
ادب' ا&يقب ام اH>لا ى)ع ادم2م ا!Dياب نيMلا ن28
<oر*اHملا, 5اص8Vا يف j5ا?ف gSر`wا ري` 9إ ري` 9 +8إ مH)لا a م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا مH?ي>يف
<لا _!#5 دم2م لا 9إ +لإ 9 • eارتلا لق&ي د-اقلا _!#رلا
\ا~5Vا 0ملس= a 0ملسقلا يلف QDل3لا Wلم افلd, Sالي= للا دل&* !تسي مل نع gى)ع' نم n)يما نإ :لM1 ن!ك( نل 0يم"#$ا 0•?Dتلا
<eاD(Vا 0مس=,
•اHت*9ا, vا3&لا G;!م8 Qي?2لا مHDم, 9 Zي1, <vا38 يف ن!)ق&ي, ن,رف2ي لا د&* م4 /9E4
الم8إ :ل8!Dيا?ي نيMللا نإ˜ </املسلاب ملHXبر( يتللا 0لDي?لا ي8الDمب R!38 مHب!)=, g0م4, |رف يف J5Vا ى)ع ن!*5دي م4 /9E4
™لا ن!Dيا?ي
b

5ا?mلا +يXmي Zير3لا oدس*, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 !4 اM4, š يللبري !لل4, †اللH>لا 0ملل#,' نللم لللا لي?لل# يللف Sر?mلا,
<Sر`wاب, ل*, Oع لاب B)Dت(, اHيف ام, اي8دلاب نيHتستل 5اكفVا, ZCا!Dلا Wفري <_!Hلا, 0محOلا oM4 [#,, g_اm389ا اM4 [#,
<™لا ىh5 لي8 ل*' نم رير2(, مي)D(, Gات8إ, 0يم&( 0•?D(˜ a ن28 _!ق8 g™Gات8$ا, 0يم&تلا ل*' نم 0•?D(˜ a ا8ريI _!قي ني2ف
يع!يلل3لا ي1ارتللl9ا Gات8$ا Sريسم يف _امDلا, نيح"فلا \!سل 0)ي#, Tمت)ي, g0ياصت=9ا 0XKلا Fاد4' نع ا8ريI ‚د2تي نيح
7Mلللا ىلاللD( لللا يعادلل 0با>تلل#ا لللا /اl نإ ن28 QH8 g|"فلا, لماDلا د?Dتسي 7Mلا ™75!ثلا vا?689ا˜, 0ي?تكملا ى)ع 0ي&?ملا
<oاh5, 0&>لا /اO* 0ف"Kلا, S5امD)ل اH>لاب ا8دع,, اHيف ا&ف)Kت#ا, gJ5Vا يف ا8رمDت#ا
نإ نلل28 .!للق8 g/امدلللا ‹للميل +للت&مي4 \رللXب 0فD6تسملا e!D3لا, |"فلا, لماDلا B&ع \رXي, 0يلام#'رلا /اب, ل2فتسي امد&ع,
<0ياصت=9ا 0م!قلا اH&مh نم, gRر?كلا 0م!قلا لا /اl
Š ‘ ي#ايسلا اH>لا
™ن!2)فملا م4 :•ل,', gرك&ملا نع ن!H&ي, F,رDملاب ن,رمiي, ريKلا ىلإ ن!عدي 0م' مك&م نكتل,˜ a ىلاD( لا _ا=
b
<
<™0م'˜ 0م)1 :ل; ى)ع _د( ام1 g0م2ت)م 0&ما6تم 0م•مت)م 0عام* <0ماDلا 0مVا نم 0dا` 0م' <مك&م 0م'
;الل3لا Wللh!لا ن,رللقلا رللم ىلل)ع ا!للفل' 7ر?لل* مu Jاع :)م ىلإ Sدlا5 0ف"`, S!?8 نم +لاقت8ا, مك2لا اسف ندل نم نيم)سملا نإ
</يl ل1 ن!?صتmملا .اك2لا +يف ن!كي 7Mلا
<ا&م ن!ك( ن' لا رم' يتلا ™نيم)سملا 0عام*˜ ي4, g0dاKلا 0مxل ™ل4Mم eايI˜ يف ن,رقلا oM4 0مVا nlاع
نالل1 اللم اH&م, ‘nي?لا _q نم م-اقلا’ 0م!= ا8Lام)ع oام# ايعرl اH)مع نا1 ام اH&م gمك2لاب QلاX( @اعام* ا&Kي5ا( رم ى)ع nفلi(
<S5!u ا8Lام)ع /ام# @!IاC _ادب$ مك2لا ى)ع [)س( Sا5إ, 0ي?صع
مللك2لا ن', gJارتللع9ا يللف اللHل Bللح ن, ىللعر( 0لليع5 اللH8' 0للي&4; ىلل)ع <0)ما` 0ي&4; ى)ع nlاع اH(دعا=, 0مVا 5!Hم* نكل
<+م-ار* n8ا1 امHم يعرl Qصت&ملا
<0&مOملا .ا4,Vا oM4 ا•ي3ف ا•يl نيعVا نع ليO( 015ا?ملا 0يم"#$ا S!2صلا n8ا1 نإ, gSد-ا# _اO( 9 نwا 0ي&4Mلا oM4
ملu نلم, gا&Kي5ا( نم ى6م اميف 5ر2( 01ر2ل 7ركفلا, 75!D3لا jر2ملا [= نا1 ام ."#$ا نiب ن!يكيرمVا, ن!ي5اسيلا ا8ريDي
@رللصت8ا اللم8إ 0يم"لل#$ا "?لا يلف ي&C!لا 5ر2تلا @ا1رح ن' ن!)H>ي ,' ن!)4ا>تي مH)Dل, <ل?قتسي اميف 5ر2( jر2م ن!كي ن)ف
يلف دل&Hلا يلف ديHل3لا دلمح' ديلسلا 0لم!= Mل&م نيم)لسملا @ال1رح JرDتسي نم, <ي&يدلا 5!D3لا ى)ع رير2تلا eاOح' Sا= /اك(9
g‘Sدلعاقلا يلف ايم"ل#إ _التقلا ىل)ع Oفال2لا نا1,’ 0ير-اO>لا رير2تلا eرح ىلإ g ‘0فرd 0يم"#ا n8ا1,’ يhاملا نرقلا [#ا,'
ا,Mللم)ت(, ا,رuiلل( نللمم 0للبرmملا™0?K&لا˜ د&ع 75!u Q6I نم R/ارتي ام, <0مVا يف 0ي=ا?لا |,رلا !4 يم"#$ا 5!D3لا ن' د>ي
<W3ق&( لي)= نع Zيd 0با2# 9إ !4 ام gا45اسي, اH&يمي g0ي)4ا>لا ميقلا, ركف)ل
<نيفDلل6تسم)ل, للل Q6mلا +uد2ي امل _اثم ع,5' 0Dي3لا ا&(!`إ eرh, gناريإ يف ل دم2لا, 0ي5اسيلا 0ي5!ثلا 0با?h n)>8ا د=,
<•ي5ا( 7' يف 9اثم اHل د>( يتلاب مHت1رح, ناتس8اmف' يف نيد4ا>ملا +?6I ام,
1
gcتفلا 10 .
1
gنارمع _q 104 .
+لب5, دل?Dلا نليب yال` نiلl +8iلب نيدل)ل يلبرmلا 5!لصتلا نال1, ™•0ل#ايس)ل, ال&لام˜ a ن!لل!قي gملH&م ريث1 لب gنيم)سملا zDب
/امللسلا, gSرلل`wا, اي8دلللا, g@اللمملا, Sاي2لا ن,El لكل لما3لا مH&ي c?d' ىتح 0&يكسملا N,Lرلا oM4 يف رقت#ا د= ‘ن!ي>ل,5’
<مH&ع ا?يرI gن!كلا, ناكملا, نامOلا, gJ5Vا,
رمiل( g0للمA&م 0لdا` ‘0لعام* 7'’ 0لم' الل&م ن!لك( ن' رلم' لللا ن' 0لمVا ملي)D( ى)ع 0م!قلا ل?= ي#ايسلا ا8اH* Qص&ي ن' Q>ي
_,Vا اللH?*ا, 0dاKلا 0مVا oM4 ن', <ري?1 لا د&ع Fرl, 0ميAع 0بر= 0عام>لا oMHل /امت89ا ن', <رك&ملا نع ىH&(, F,رDملاب
GاللH&م ى)ع 0ف"Kلا عا*5إ, gلا ني 0ما=إ !4, gر?1Vا F,رDملاب رمi( ن', <لا _O8' ام ريmب مك2لا !4, _,Vا رك&ملا رك&( ن'
<S!?&لا
<م1الل2لا ا!للh5اDي ن' gنيدلل4ا>ملا 0للمVا /اللم)ع Sالليقب 0للdاKلا 0للمVا Q*ا, gنيم)سملا Q*ا, ن' 0م!قلا ل?= 0مVا م)D8 ن' Q>ي
رللي "ف ن!للل!قي 7دDب نم 0م-' ن!كت#˜ a _ا= م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 ن' نسح د&سب ي8ار?Xلا, oد&سم يف ى)Dي !ب' R,5
<™Sرقلا محاق( ام1 5ا&لا يف ن!محاقتي <مHل!= مHي)ع
الل&4 @ارللك&ملا Fارتلل=ا ا~,ا>( نpف <Q*ا, مHي)ع Jارتع9اف رك&ملا لDفلا ىلإ رك&ملا _!قلا ا,~,ا>( نpف <0مVا Bح مHي)ع رلاف
Qل*ا, مل4رXف g|ا!ل?لا رفكلا ىلإ, gلا _O8' ام ريmب ي>H&ملا مك2لا ىلإ, gلا .5ا2م 0حا?ت#ا ىلإ gRر`Vا دDب Sرملا, gjا&4,
<Nدقم
<Sدlارلا 0ف"Kلا ىDسلا, ديد>تلا 0مHم نايE8 gنيتيسي-5 نيت?يت1 نم g™0عام>لا˜ 7' g0dاKلا 0مVا Zلiت( ن' دب 9 0م!قلا دDب,
b ‘ <_ا*رلا ى)ع, 5!مVا ريصم ى)ع 0&ميHلا اHل, <Bي?Xتلا 0?=ارم, 0مVا 0يبر( مHتمHم _ا*5, @اس#Eم يف لثمت( S!ع
f ‘ +ي*!لل(, 0لل?=ارم n2( ي4, <0ياصت=9ا, 0يماA&لا, 0ياملا ن,E3لا ريس( @ا5اإ, SOH*', _ا*5, @اس#Eم يف لثمت( 0ل,
<اHلا*5, S!عدلا
ىلللإ رللA&ي, gىللH&ي, gرمiللي, gBللس&ي goدللDب 0للفي)Kلا, g.اللDلا رللير2تلا ل?= 7رXقلا .ام$ا دي يف اDم 0ل,دلا, S!عدلا ديلاقم Wمت>(,
<5ارقلا MKتي, gري3تسي, _ODي, gQص&ي, g@ايق?#Vا
<مك2لا يف يم"#$ا .اA&)ل ا85!ص( نع /اl نإ Rر`' _!صف ىلإ اM4 نع ]يد2لا %*ر8
!للل لا,˜ a Bيدصلا ركب يب' دlارلا 0في)Kلا .ام' Nا&لا احq ناس)ب BX&( n8ا1 يتلا S!عدلا eايI ىلإ ري3&ل 0م)كلا oM4 B?س8 نكل
™• ا&ف!يسب ا&م!قل ا*ا*!عا :يف ا&ي'5
<+لا*5, يم#رلا ."#$ا @اس#Eم اH)2م لح, <رك&ملا نع 0ي4ا&لا F,رDملاب Sرمwا Sارلا 0h5اDملا S!عدلا nباI
يملل#رلا ."#$ا _ا*رب Sد#افلا 0مA8Vا مHh5اDتف ني&مEملا 7ديV Sايسلا ا,ديDتسي ن' لا د&* ديري gاHف=!م, S!2صلا ي4 oM4,
gيللسيل!?لا eالل45$ا, gديرلل3تلا, ن>للسلا, g0يدللس>لا 0يفللصتلاب م4الليإ اللHتم,اقم Q8الل* ىلللإ <+(ارم(Eللم, g+(ا5اDللl, g+(اللس#Eم,
<0=رفلا لما!ع Wي>3(, gWييمتلا, /ارI$اب /ا!تح9ا,
نللم يتلللا 0يلل#ايسلا :لاللسملا ,' يلل#ايسلا [للKلا !4 ام U مHت1ر2ب .دقت)ل ا4!?&تي ن' لا د&>ل يm?&ي يتلا ‰يصلا ,' 0mيصلا ي4 امف
U S!?&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا ي&?8 ن' ىلإ, gمك2لا ىلإ لص8 ن' ىلإ ا&ب .دقت( ن' اH8il
0للXق8 يللف .دصي مل نإ 0يعرl 0#اي# اHت*9ا اM4 ن!كي, <مك2لا ميA&( يف م4اHت*ا ™يعرl 0#اي#˜ ن!مسي cلاصلا ا&ف)# نا1
<اHي)ع م2قتي مل, gا4,دح ~,ا>تي مل, g0Dير3لا ‡ا?م gvا?&ت#ا ,' 7'5 ,' g+Xق8 نم +Xق8 نم
يللعار8, gا&?يلالل#' ع!لل&8 ن' الل&?*ا,, الل&قح نللم, g0لل)فاقلا :)للس&ل go5اللX`', ZللحOلا G5اللDم يللف دHت>8 ن' ا&?*ا,, ن;إ ا&قح نمف
Fرلصت8 <ا&-ادلع', ا&م!لص` .ام' د?)ت8 ن' ن, يعر3لا FدH)ل 0يعر3لا 0)ي#!لا MKت8 ن' ا&قح نم, gرصملا, gرصDلا, gFرAلا
<]يد2لا يف /ا* ام1 0عد` eر2لا ن', geرح اH8' Nا#' ى)ع
Ž a Mيف&تلا اH* ‘
9 <0للعاXلا, R5!لل3لا, لللا يف 0?2ملا ى)ع مA&ملا اي!6ع ا&ما6( نما6تملا gمحارتملا ا!تملا مس>لا ن!كتي ن' ل?= ."1 9 +8إ
S5الل8إ نللم ع!لل8 م4اللH* 0للي8, 0م~اDلا مH(ا5إ نع ."كلا ر?Dي _ا*رلا !*, ل?= ."كلا, <ى*ري W=ا!لا يف ريui( 9 ي&ع' • ."1
<نيفD6تسم)ل 5اصت89ا, لا ني رص&ل لا لي?# يف @!ملا, اH>لا BيرC ي4, <ن!كلاسلا اHيلإ Wمت>ي ىسع دDب نع BيرXلا
<Mيف&تلا مu gادع$ا مu g."ع$ا <لمD)ل لحارم ‚"u Rري لا +مح5 ا&?لا نسح •ي3لا نا1
nي?لللا Qللي(ر( دلليD(, g+للي)ع يل!تللس(, gمك2لا ىلإ ZحOتل مu gا4!*, رس( ,' اHسف8 ن)Dتل 0يرXقلا 0عام>لا J!H8 Mيف&تلاب دص='
<+ب cيX(, رك&( ن' دDب +ب رمi(, F,رDملا FرD(, g5اسملا +ي*!(,
<ا&("مiتل @اH*, ا4MKت8 ام8إ g7Mيف&تلا لمDلا @ا8اكمإ اHيف رص28 9 g0ي#اي# v!X` 0u"u ا&ل ,د?(
b ‘ <Tف&لا _!C, g0م-ادلا 08,رملا, gلمDلا 0ي&)ع نم اM4 ي6تقي ام, g@اباKت8"ل cيlرتلا, geاOحVا 0يدD( يف _!`دلا
9 g0للماDلا @اللير2لا ىلل)ع ي&?م اHماA8 ن', 0يCارقمي اH8' ن)D( 0مA8' n2( gي8!8اقلا, +&م يبا45$ا g5اص2لا نا5د* \ر` نإ
<0يباKت89ا, 0يدDتلا 0DمDملا يف _!`دلاب 9إ ادع$ا Sرتف يف ن28, ا&ل ى(iتي
<اM4 oاHت*ا _!d' +(افلEم يف رA8ا, <+تمح5 يف +ل W#,, لا +مح5 7,!ملا •ي3لا يم"#$ا ركفلا ;ات#' Q4Mم اM4
.الل= اللمل T8!لل( يللف ‚دللح ام اM4, <0يCارقميدلا R!عدلا Zي~ Z3كي ن' +8il نم ™0يCارقميدلا 0?D)لا˜ يف 015ا3ملا ا&ل!?= نإ مu
<eOح ني!ك( يف مHق2ب ا!?لاC, 0يباKت89ا 01رDملا يف _!`دلا مHتي8 ن"عpب jا&4 ا&8ا!`إ
• 0للXلاmم <0للل,دلا 0يم"لل#ا يللف |دللقلا يلل&Dي يم"لل#إ eOللح ني!كتب |امسلا ن', gن!م)سم 0س8ا!تلا ل1 ن' 7ر?>لا مك2لا 5 نا1
<م4ادع نم ريفك(, nمOتلاب لا د&* .اH(اب ني&مEملا دh 0يبO2لا @اميA&تلا 0فا1, QD3لا SريI ا!)D3ي ن' .اك2لا دصقي
@"يHللستلا نلم Sافتلل#9ا, g.الDلا 7'رللا Qللس1 ىل)ع الل8ريI 0محاOم ي4 geا?لا :ل; G!ل,, geاKت89ا يف _!`د)ل Rر`' 0يOم,
."لل#$ا @ا5اDللl Wللفر( n2?للd' يتلللا 0يلل#ايسلا eاOحVا ."#إ, يم#رلا ."#$ا ى)ع Bيي6تلا 0يOم ي4 <jر2تلا يف 0يم#رلا
0يم"لل#$ا S!2للصلا اللH8!برع, gل?قتسملا 0قيقح ي4 0يم"#$ا 0م!قلا ن' gناتس8اmف', ناريإ نا4ر?ب, gملاDلا نقي( M&م ى)عiف ى)ع'
<Sدعاصلا
a ‚"u 0)•#' ا&4 |رX(
b † U اM4 0يم"#$ا 0Dير3لا ل?ق( ل4
ل-ا,' !لHيلا Wلم Sدل4اDم دللقع ن' دلDب ^لير= Wلم ي?يدلل2لا c)لd ل?= د=, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Sري# يف o'رق8 eا!>لا
<0&يدملا ىلإ 0مدقم
™مي)ع Pيفح ي8إ J5Vا ن-اO` ى)ع ي&)D*ا˜ OيOD)ل _ا= ;إ ."سلا +ي)ع Z#!ي 0ص= يف ميركلا نqرقلا +ي*!( يف o'رق8
b
<
<+ت8ام' ‰)?يل 0X)سلا 0ص&م, ;!ف&لا نCا!م ىلإ ل)ستي .!صDم _!#5 اMHف
jا!للl' ر?للع eرللستلا ن' gناuدلل2لا ع5اللقم, نادلليملا نللع ن,دلليDب ملل4, g0للdا` F,ر} يف ن!س&ي نمم ا&(!`إ zD?ل اM4 5!8
<مA&ملا /ا!تح9ا ديكل ."ست#9ا ي&Dي 9 gلCا?لا @ا*!م(, g5اص2لا j"#', gW=ا!لا
<0ي8اب5 Sايقب, Sريصب, 0&يب ى)ع 0عام>لا n8ا1 ا;إ /ا!تح"ل ."ست#9ا ي&Dي 9
نالل1 دللقف <اللHتI,ارم, eاOحVا, مك2لا Sدياكمل ايح ا*;!م8 Z3تكي ليصفتلاب, +)حارم يف ا&?لا نسح .ام$ا •ي3لا اH* 'رقي نم,
!لقي ن' عاXتل#ا للا +لمح5 +لت8,رمب, <0ل)حرملا, FرلAلا Qس2ب 0h5اDملا, eاOحVا @ا;, مك2لا @ا; ليملا رHAي لا +مح5
<ا8ام~ 0&يفسلا
لللا ملح5 gالل&?لا مللH&م, نيقف!ملا ري# يف رA&ي نم Bف!ملا ي1Mلا نكل <ا&)?= نم ممVا +ت)Dف ام ا&مO)ي 9, <+ف,ر} ريI ا&ف,ر} مD8
<Wيم>لا
1
gZ#!ي 55 .
f † U 0م!قلا دDب SدDتملا eاOحVا ريصم ام !4 ي8اثلا _اEسلا
U نابرmلا nص8 .' U +قيD8 يف رمتسي ن' Bعا8 لكل cمس8'
ىلليح نللم ىللي2ي, 0•يب نللع :)4 نم :)Hيل˜ a ل*, Oع لا _!= ى)ع لمD8 ن' ا&م ناي6تقي 5!mلا ديD?لا ريبدتلا, SMفا&لا 0)يقDلا نإ
™0ي&ب نع
b

g/اللفKلا يلف ا,رللكميل 0للي?4; 0للdرف .!للصK)ل يللXD8 لللب gQDلل3لا :لMللب يبر8 9 ا8ريI نم eاOحVا ل1 0م!قلا دDب ا&ف=,' نإ ا&8إ
<n2( نم 0h5اDم +يف ن,~ر?ي ات=, ا!?=رتي,
ن}', <c6تفي ىتح +(احارت=ا |رتقي ن' +ل cمس8, ZلاKم لكل _ا>ملا cسف8 ن' ي4 gمH&م S5ا?ملا Q2#, gليتفلا /افC$ 0)ي#!لا
اHتس` 0م!قلا رH>م n2( Z3تكي .!ي +ل يف"( 9 ا?يع QD3لا نيع يف اH?يDي, ا&26فيل Fا1 oدح, ا8"ب يف eاOحVا يhام ن'
<اHم-ار*,
<e!لل)قلا, _!للقDلا +&ع Fرصت8, g عام#Vا +>م( ا5اDl 0م!قلا دDب يم"#إ ريI 5اDl ل1 ن!كي#, g+سف8 c6في معا~ ل1 jرت8
<0يDي?Xلا مHت(!م ا!(!مي مHع
eMللكلا S,ال3I +لل&ع للليO8 ن' دللDب +للسف&ب QDلل3لا ملك2يف gا85دللd 0Dلل#, gا&تماقتلل#اب Nاللق( gمHقف' Bيh, g0يhاملا م45ا~,' ع
<0يبO2لا, 0يم#رلا 0ياعدلا, +ي!متلا,
U اعرl :ل; ~!>ي ل4 U ا4دDب, 0م!قلا ل?= 0يم"#$ا eاOحVا دDت( ل4 a ]لاثلا _اEسلا †G
<0ي#ايسلا eاOحVا دD( 'د?م ل?= اH6Dب, gWم>)ل ىDسي اH6Dب <"Dف SدDتم @اعام* ن!م)سملا 5اX=Vا zDب يف
Oللع لا _ا= <نqرقلاب ني?CاKملا ني&مEملا Sدح, م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 Sري# يف, <لا eOح Sدح, ل*, Oع لا eات1 يف
™المH&يب ا!2)لdiف ا!)تت=ا ني&مEملا نم ناتف-اC نإ,˜ a ل*,
b
0لف-اXلا _التقب :لل; دلDب رلما, <|"لd$اب رلم', نالتف-اC ام4امل#
<لا رم' ىلإ %ف( ىتح g0عام>لا نع 0*5اKلا 7' g0يIا?لا
الل&تم', ا8Lام)ع اHف&d eا?لا يف ]ياحVا نم ريث1 5, <م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 اياd, د1q نم 0عام>لا .,Oل ى)ع ]2لا
<نتفلا ر1; يف
<اH&ع G5اKلا دHي, 0عام>لا .,O)ب Qي?2لا اHيف رمiي م4ريI, ,ا يب', دمح' .ام$ا, 75اK?لا د&ع Sريث1 ]ياح'
<عر3لا +)قي 9 0مxل 5اX38ا \رفملا ي-ادDلا دDتلا @اعام>لا دDتف
ىل)ع ري,Oتللا, نالتH?لاب اHللسفا&(, الHي)ع Nدل(, 0يم"لل#$ا 0عام>لا 0يم"#$ا 0عام>لا اHيف ديك( يتلا 0ي-ادDلا 0يدDتلا oM4 _!?=,
<لا _O8' ام ريmب مكح, ني?م ر3ل Zي&صتلا نا1 مD8 eاOحVا لDف( ام1 geاKت89ا @ا!d'
<eارع' †5اص8' †ن,ر*اHم ي)ي ام1 0عام>لا ل`ا م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5 دHع ى)ع Zي&صتلا نا1 مD8
ن,ر*اللHملا مل4 0يل,Eلسملا لليم2(, Mلليف&تلا Qل)C, يلH&لا, رمVاللب نqرلقلا الHي)ع _Oلل&ملا 0ل,Eلسملا ™نيم)للسملا 0لعام*˜ n8اكف
<™ا!&مq نيMلا اHي' اي˜ مHب +بEي نيح دحا, م#اب نqرقلا مHيمسي 5اص8Vا,
ن!للكي ن' دب 9 0مVا /ا&ب Sاعإ, ديد>تلا لحارم يف :لM1 <ن!ل,Eسم 9 مH&ع _,Eسم اHفارC', 0مVا 0يlاح يف مHف eارعVا ام'
0لليميA&( 0mيللd ىلل)ع رللمVا رقتسي ىتح SدDتملا @اعام>لا نيب 0ق3لا Qيرق( نqرقلاب ني?CاKملا ."#Yل ني)ماDلا ني&مEملا cمXم
<اHقح ني&مEملا نيب اعرl 0h,رفملا 0ي9!لا /اXعإ, R!قتلا, ر?لا ى)ع ن,اDتلا ا45اCإ يف نكمي
ني)قتللسملا ني&مEللملا نلليب 02للdا&ملا Qستك(, اHت*9ا رمثي, 7'رلا اH&يب ع!&تي 0يميA&( 0يدD( 0ي-اH&لا 0mيصلا oM4 يف ن!كي د=,
<Sدحا!لا 0)تكلا P)I, ميA&تلا Sدح, Wم ى(iت( 9 0Aقي, 0يد*, 0يفافl 01ر2لا, اHت*9ا يف
1
g_اف8Vا 42 .
1
g@ار>2لا 9 .
g.اللDلا رللمVا يللف ريKلا ىلإ 0ع5اسملا, Tفا&تلا نم !* يف م4اس( ي1 0عام* لكل 0يم"#$ا 0ل,دلا .اي= دDب _ا>ملا cسفي ن' ى)ع
<0ماDلا R5!3لا مH(~رب' نيMلا رمVا يل,V 0عاXلا Q*ا!ب _"`إ 9, 0يعرملا .ر2)ل :ت4 9, 02ما>لا S!`Vاب 5ارhإ ام8,
0لليدD( 0mيللd ىلل)ع 0عام>لا oM4 n8ا1 !ل,’ نيم)سملا 0عام* G5ا` M?&لا B2تسي, goريmب +سف8 ‚د2ي نم مuiي يعرl Q*ا, اM4
<0ي?صع +?3ي ام ,' 0ي?صع ىلإ اع نم ‘0يع!&(
a 0فيقسلا .!ي 5M&ملا نب eا?2لا لي)>لا يبا2صلا _ا= امل
نpللف 0للي)?قلا ىلللإ /اللمت89اب 5!Dلل3لا نللم 0يقب م( n8ا1 ن•ل, <+?)C zف5 ريم' ‘نير*اHملا ي&Dي’ مك&م, gريم' ‘5اص8Vا ي&Dي’ ا&م
<لDف 9إ @!D&لا c?=iب اHتD&ب, 0ي?صDلا Q>3يل 0dرف jر( ام م)#, +ي)ع لا ى)d لا _!#5
0لليمح 0لليم2لا مHب!لل)= يللف ا,رللف1 نيMلللا لD* ;إ˜ a ل-ا= نم ل*, Oع _ا= g0ي)4ا* اH8iب 0يم!قلا SرD&لا, 0ي?صDلا لا Zd, يفكي
™امي)ع /يl لكب لا نا1, اH)4', اHب Bح' ا!8ا1, R!قتلا 0م)1 مHمOل', ني&مEملا ى)ع, +ل!#5 ى)ع +ت&يك# لا _O8iف 0ي)4ا>لا
b
<
يللm?&ي "ف 0لليDي!&( 0لليدD( +لل))Kت( ن' 0مك2لا n6ت=ا نإ افيلi( 0يرXقلا 0يم"#$ا @اعام>لا Zيلiتب ‡د?لا ي6تق( /ا&?لا لحارم نإ
ىلل)ع ن,اللDت( ن' 0للماDلا 0للي9!لا Qلل*ا, اDيم* اHي6تقي لب 0ياDتم @ا8اي1 يف ر>2ت(, @اعام>لا oM4 B)m&( ن' اي#اي# 9, اعرl
اللH8ا15' دللl, 0يم"لل#$ا 0ل,دلا مع ى)ع, 0يصK3لا @ا~اO2لا |رC ى)ع, 0م)كلا Wم* ى)ع, رك&ملا نع يH&لا, F,رDملاب ر?لا
0ي?لصDلا @الع~ا&ملا ىللإ nل)فتلا ىل)ع R!لقتلا +كلسم( لل*, Oلع لل الصلا` االHت*ا 7'رلا دD( ن!كيل اHماي= دDب اHل 02يص&لا,
<ل*, Oع لا +DX= 0DيXقلا اHل ىmتبا نم <Sدحا, 0م' ي4 ام8pف <0تت3ملا
نللم 0للمVا دلليح!( Sا5إ gSا5$ا oMلل4 P=!لل( ن' اH?*ا, نم <Sدحا!لا 0مxل /امت89ا 5!Dl g5!D3لا اM4 ]?( ن' 0يبرتلا eا*, نم,
™S!`إ ن!&مEملا ام8إ˜ a ل*, Oع لا _ا= <Sدحا!لا 0مxل 0ي9!لا نيب, دحا!لا ل /9!لا نيب [بر( ن' اHل يm?&ي <اHت=رف
f
<
™Sدحا, 0م' مكتم' oM4 نإ˜ a _ا=,

™zDب /ايل,' مH6Dب @ا&مEملا, gن!&مEملا˜ a _ا=, <
r
<
<Sدحا!لا 0مVا نع 9إ ‚د2تي 9 <Nدقم Q*ا, يHف <0مVا Sدح, نع 9إ ‚د2تي 9 نqرقلا
f ‘ <zفرلا, رمتلا, S!قلا, Oيمتلا [` gديد3لا [Kلا !4 0حاسلا يف ا&ل ,د?ي 7Mلا ي8اثلا ي#ايسلا [Kلا
7,!للملا 'رللقي, <zللm?لا دللl' اH6m?يف +ل!ح نم 0ي)4ا>لا ىلإ رA&ي, <S!=, 0مارDب +8اميإ يي2ي Qu!تم eا?l نيم)سملا "ب يف
0للي)4ا>لا ن', gن!م)للسملا م4دللح, مللH8' eا?لل3لا Qس2يف <ا4دh ا6ير2(, 0ي)4ا>)ل ار1; ام4د&ع د>يف لا د>يف لا امHمح5 ا?X=,
<0*ر?تملا n`Vا, eر3ي 7Mلا مDلا, gي)ص( 9 يتلا ممVا نم 'د?(
9 ا,دللع, gاللH&م رللفي ن' Qلل>ي ."} 0لل)ت1 g.اك2لا, g7دي)قتلا Wمت>ملا, gع5ا3لا, nي?لا +يف امب مHل!ح نم ملاDلا eا?3لا 5!صتي,
<+تل~ا&مل 5اAت8ا
_اللي*Vا ىللإ eا?لل3لا رللA8 Zي1, <™Sر>Hلا, ريفكتلا˜ ركف دل, Zي1 FرDتل ™م)سملا ريفك( 0ي6=, مك2لا˜ 7,اس&H?لا eات1 'ر=ا
<0يب5 SرA8 S!عدلا يف Sد-ارلا
<نيم)سملا 5!D3ل 7ر?>لا مك2لا ا~اOفت#ا رث1, ا4دع W#!( نإ امي# 9 gSاعدلا نم ."حVا يل,' 0مك2ب نيHتس( 0باl 0مارع ل1
نل6ح يلف عرعرتلملا ن-الكلا اMل4 @اOل4 9إ يل4 نإ <"?قتلسم 9, ا5ر?لم ي#ايسلا _ايتI9ا ى)ع دمتDملا Zي&Dلا ميA&ت)ل Rر8 9
g75الل6لا [Kللسلا Tللف&تم رلليI ا,دلل>ي مللل نإ eا?لل3)ل Qلل8; "ف <+تي!يح نع ري?D( 0)ي#, نع, gTف&تم نع ]2?ي gديد>تلا •ي5ا(
<@"6Dلاب ري?Dتلا ريI,
… ‘ QلليDي اللم gادللع$ا مللتي ن' دللDب S!قلاللب Mلليف&تلا [لل` !4 <_امكلا +I!)ب, _,Vا [Kلا €68 W=ا!لا يف !4 oار8 ام1 ]لاثلا [Kلا
<€-ات&لا مH>)D( ريI 0?hاmلا eا?3لا @ا1رح
1
gcتفلا 26 .
2
g@ار>2لا 10 .
3
g/اي?8Vا 92 .
4
g0ب!تلا 71 .
ام QD3لا يف لm)mتلا, م>2لا نم اHل نا1, gادع$ا n)مكت#ا د= لا د&* S!= n8اكف <اH8ابإ يف Mيف&تلا 0ي)مع ا= ي&يمKلا .ام$ا اM4
<رص&لا gىلاD( لا Bيف!( دDب gاHل نمh
0&# M&م b•sŠ نللم 7دلل>م •للي5ا( ملل4/ا5, نالل1 <0يك)ملا [)س( نم د2ي 5!ت# Jرف ناريإ يف نيم)سملا /ام)ع عاXت#ا 0ي"يم
<•ي5اتلا :لMل اي)حرم ا>ي!ت( 5!ت#دلا ناكف <.اك2)ل /ام)Dلا 0م,اقم
<S!X` +8V 5!ت#دلاب يعرl"لا مك2لا دييق( /ام)Dلا ل?=
<0ي?&*Vا [ف&لا @ا5اكتحا نم "?لا رير2( 0ي&C!لا 0ي6قلا يف \دصم Wم ي8اlاكلا لا 0يq Zلا2( نيح 0ي8اu S!X`,
]للD?ي للليفكلا QD3لا يف BمDلا :)مي oدح, ."#$ا ن' +(ا•فب QD3لا نقي( gاH(ارمEم, اكيرم' دي1 .ام' oLا&ب ر`, \دصم ل3ف ام)ف
<رص&)ل اH(اي=, gاH2ي)س(, gاHHي*!(, S5!ثلا
Oع لا, <0ي)عافلا S,5; ىلإ اHDف5, g0ي8امي$ا @ا=اXلا /اXع Bقح 7Mلا 7ايقلا لماDلا 9إ ي&يمKلا .ام$ا 0يرق?ع ام, <نا1 اMك4,
<[ي2م لكلا /ا5, نم ل*,
<ناريإ N5دل ا&باDيت#اب ني45 ."#$ا ل?قتسم ن' Rر8
د*اللسملا يل4,’ @اي&يللس2لا, د*السملا يللف Zيثلل1 ي)Dف !*, مHل نا1, gيلام _"قت#ا مHل نا1, g0يدي)ق( 0مرح jا&4 /ام)D)ل نا1
<QD3لا يف ميAD(, 0مرح /يl م4' مHل نا1,‘Rرقلا, /ايحVا يف Sريmصلا
مللكح ىلل)ع Qلل6I 7Mلللا ."للسلا +ي)ع نيس2لا .ام$ا _اثم !4 يح _اثمب QD3لا Q6I ا!Xب5 ن' 0Dي3لا ا&(!`$ لا Bيف!( نإ مu
</"بر1 Sا#iمل 0يDي3لا 0ي#اس2لا 0lاl ى)ع نwا ."#$ا 0ي6= ن!hرDي Zي1 ا!فرع, gد#افلا ديOي
Q8ال* ىللإ م4~الي28ا يل4, 9' g0لقيu!لا الH(,رع نم 01ر2لا 5اسم ى)ع /ام)Dلا z?= ن' †0م!قلا دDب 0dا` †لا Bيف!( نم نا1,
<م)#, +ي)ع لا ى)d +ل!#5 +)Dف ام, +ب لا رم' ام اM4, <نيفD6تسملا
<ا&&ي ا&ي)ع ا,دسف' 08!Kلا .اد` 5!صقلا /ام)ع, 0dا` • QD3لا نيع يف ميAD(, 0مرح مHل ن!ك( ن' Sاعدلا G!ح' ام
• يلاملا _"قت#"ل Sاعد)ل G!ح' ام
• +?س1, +ت?CاKم, QD3لا ىلإ _,O&)ل مH*!ح' ام
•\اd اي!`' اCا?(5ا, gا1!)#, 9!= نيفD6تسملا لي?# يف اH>لاب لا لي?# يف اH>لا [ب5 ىلإ مH*!ح' ام
• a رفكلا اH* ‘
<ZيDh د&سب gWي&م نب دمح' د&سم يف, gاع!فرم 0?)2لا يف oا,5 <™ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1 a +H*, لا .ر1 ي)ع .ام$ا ."1 نم
‡رب, ىلاD( لا نم ‡رب 0)يل نيDب5' اماDC ركتحا نم˜ a _ا= +8' م)#, +ي)ع لا ى)d ي?&لا نع رمع نبا نع دمح' .ام$ا R,5,
<™ىلاD( لا 0م; مH&م n-رب دقف W-ا*, Lرما مHيف c?d' 0dرع ل4' امي', <+&م ىلاD( لا
• ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1
رتللل N'رلللا Wللفر( 9, gاH#E?ب ىhر( ن' 0يعرلا ى)ع ن' gمHل!قDب QDل, مHمي)D( %ي#' ام _!Xل نيم)سملا 0ماع نا4;' يف •#5
<7ر?لل>لا مللu JاDلا :)ملا نابإ مك2لا ى)ع ني?=اDتملا 0م)Aلا 0#ارl .اDلا _!مKلا J5' يف ا`!#5 0ي&4Mلا oM4 ا~ <م1ا2لا ى)ع
رللص?لا zللI, 0للعا&قلا, Sا4Oلا ىلإ 0l,5دتملا, 0يم#رلا @ا!عدلا a +&م !ك38, +فرD8 7Mلا ي#ايسلا @!ملا دح 0ماDلا د)?( ‰)ب,
</اي!=Vا :&م oOت?ي امع
QللH8 5ر?للتل 7الصت=9ا يل#ايسلا يعاللمت*9ا R!تللسملا ىل)ع nلفرح نإ gاللH8pف 0لليرف ل-الل6ف 0حامسلا, 0عا&قلا, د4Oلا نا1 نإ
<e5ا2( ن' Q>ي ل-ا;5 مHم)}, نير?كتسملا
<0يD*5 ."#$ا ن' +ل 5!ص( يتلا اHمع~ يف 0يرير2تلا @اي*!ل!ي$ا Qير2تلاب ىق)تي, gملاDلا ى)ع +&يع cتفي ا&&يب لي* i3&ي,
<ا4ا!ع معدتل 0ع!&تم .!يلا 0م-ا= 0)ثم' د>(, 7ر?>لا, JاDلا :)ملا •ي5ا( يف يق?Xلا م)Aلا W=ا, +مام' c6ف( اH8V اHب Qحري
Q?لسملا [لب5 ."ل#$اب يلق?Xلا مل)Aلا ن!لXبري <0ليفير2تلا @الH*!لا, Bل2لا ."ل#$ا نليب ا,Oيمي ن' ن!برmملا eا?3لا :)مي 9,
<7ر?>لا, JاDلا [)ستلا !4, اسفلا vا&م ن!فرDي 9, </ام)Dلا nمصل ا•يl B2لا ."#$ا نع ن!م)Dي 9 مH8V Q?سلاب
<رقفلا نع ."#$اب رفكلا دل!تي اMك4
نللم يللق?Xلا ملل)Aلا نللع €لل(ا&لا رللقفلا eرتقي, <ني8اD?l .!= نيب اD-ا* 0dرع يف nي?ي 7Mلا رف)ل 0?س&لاب ارف1 ن!كي ن' رقفلا ا1
<نيم'!(, نيي>8, نيDي>h ا8!كي ىتح 0يق?Xلا +يف ر2&( 7Mلا Wمت>م)ل 0?س&لاب رفكلا
للل1 ناللسل ىلل)ع ."لل#$ا ن', <@ا,اللسم, _دللع ."لل#$ا ن' gO1ر8 9, ني?8 9, gنيم,ر2ملا, نيس-ا?)ل 0يافكلا +يف امب _!ق8 9 ا&8إ
<نير?كتسملا ى)ع نيفD6تسم)ل 5اصت89ا !4 oاH* يف, _!#5
<ا&مHف ن!مHفي نيم)سملا ن' نA8 gيHيدب ا&يلإ 0?س&لاب رمVا, gا&8i1,
+لل)Dل, <ايللس15ام اعارت`ا اH&Aي +)Dل, <ى&Dم اHل مHفي 9 +)Dل, <0يق?Xلا S5!X` يفاكلا |!h!لاب +)قع ى)ع |رXي 9 ا&6Dب لDل,
<zD?ب مH6Dب Nا&لا لا Wف 9!ل دسف( J5Vا ن' j5دي 9
5ا?كت#9ا 0م,اقمل FدHي 7Mلا اH>لا !4 _دDلا oا>(ا يف Wفدلا, <نيفD6تسملا رH=, 5ا?كت#9ا, 7دDتلا !4 ملاAلا oا>(9ا يف Wفدلا
š <نام~"تم نام'!( رفكلا, رقفلا <+ب 0حاC$ا, †+ق-اقح, +ي8اDم لكب
يتلللا W8اصملا, g0Dتملا ل-ا#,, g!H)لا @9q ا&م /اHفسلا Wي?( <اHلا!م' eاXقت#ا, gاH(اري` QH&ب نيم)سملا "ب 0يملاDلا 0يلام#'رلا
<0KفKفلا ل*' نم ر?>لا .اكح اHب _,اXتي
9 Sرللقفملا gS,Oللmملا الل&تmم' ا;pللف <الل&(ايح @9الل>م للل1 يف مك2تملا 75اسلا gGرH?ملا ن!)ملا اHم"عpب ا&تmم' ر?>لا 0مA8' رقف(,
g/اHفلسلا ىل)ع 0لh,رDم 0لقتDملا 5!لKلا <!ل#Vا NEل?لا Wلم ر*الفلا •Mل?لا اHيف ~,ا>تي 0يق?C /!38 eا?#' نع Z3كلا WيXتس(
<اH8اك# مDX( 9 يتلا 0?صKلا نيم)سملا "ب يف €ي5ا2ملا ر3Dم ا&ي)ع 0ي)4ا>لا ناXيl +ب نمي يكيرمVا cمقلا,
U اH8اك# مDX( 9 ا;امل
<ارف1 nي'5 ام)1 رقفلا رAت8ا, <ارقف nي'5 ام)1 رفكلا نع ]2با, <رف1 jا&4, رقف jا&4
<اH>لا 0ي8,5ر2تلا Sا5إ, g0ماH3لا, 0ل!*رلا g0mمVا, e!ي>لا, J5Vا دDب gيلام#'رلا يلام#'رلا 5ا?كت#9ا رقفي,
+للمي=, 0ي1"Hتلل#9ا +D)للسب 0لليركفلا, 0يD-الل6?لا ا&=ا!لل#' \رللفي, gالل&="`' Wيمي, gا&تيصKl •سمي نيح 0يماسلا ي8اDملا oM4 nيمي
<."#$ا @ا5اDl Wفر( gناXي3)ل 0في)ح 0ق?C ا&يف ر?كتس( <0يم-اH?لا
<ني5M?ملا ريM?( نيب, chافلا اH#Eب نيب ن5اق( gم)Aلا N!با1 n2( ن•( 0فD6تسم 0ق?C ."#ا لكب, ."#$ا :لMب رفك(,
U 0}!A2م 0ق?C 0مدKل 0مVا SOH*' رKس( Zي1 nي'5 ل4 U @ايف3تسملا @5~ ل4 Uيم!مع Qي?C ىلإ ام!ي ي`' n>تحا ل4
U 0dاKلا N5ادملا @اي!ستم, ن-اب~ نيب, اH&-اب~, ا4ا!تسم نيب n85ا= ل4 U 0يم#5 0#5دم يف nم)D( ل4
U 0#5دم)ل ا4/ا&ب' ل#ر( نا 9, <Qي?Xلا ى)ع اHت•ب,' JرDتل 0dرف د>( 9 يتلا QD3لا نم 0ي?)IVا يف @ركف ل4
@5رم ل4 U ارف1 ن!كي اكي رقفلا ن!1 ي&Dي ا;ام ر?تDتل gRرقلا, ندملا يف NE?لا نCاDم, gريدصقلا ندم ى)ع ام!ي n?>ع لع
a 0للي8اmلا, _الل&)ل يللبرDلا ناXيلل3لا _!قي ]يح ملاDلا @ا4!8~ا1 يف, اHيف 7ر>ي ام nDم# ل4, gنيفرتملا 5!ص= ى)ع n))C' ,'
U59, ن!ي)م +يXDي, ™•o~˜
U رك&ملا اMHل ا5اك&ت#ا j5دd يف :?)= Oفقي ل4
Uلا .5ا2م jاHت89 Q6m( ل4
•.اقت89ا 0?6I Q6mي +8pف .,ر2ملا ل-اDلا ام'
U Jرملا 0)ك3م, O?Kلا 0)ك3م, UلCاع ليDمل 0?س&لاب Sر3Dلا _افCVا /اس1 0)ك3م n)مi( ل4
ا!لO&ي ن' ن!ي5اسيلا نس2ي g0ي,ام# 0فيA8 0ففDتم 0يك-"م يف ."#$ا ا&6Dب JرDي امد&ع š اللي-اع !ل, š نيكللسملا ]لليح ىلللإ
<م1ا2لا ."#Yل 0>يت&1 /"ب نم +يف !4 ام ا!فصيل +يلإ ن!لO&ي <T-ا?لا, .,ر2ملا,
<رفكلا Sاع _!ح ا!قت)ي, g."#$اب ن!فD6تسملا رفكي نiب رمVا يHت&ي,
oالل>(9ا يللف QDلل3لا Qلل6I ا!•?للDيل اH>لا \ا# نع لا د&* رم3ي ن' Q>ي 5ا?كت#9ا نع /“ا&لا يعامت*9ا نفDتلا Siمح يف ا&4
مHم)D8 ن' Q>ي <Zي1, gمل, g+يف م4ا5' نم مHل |ر38 ن' Q>ي <نيفD6تسملا ل3&8 ن' Qي* gي(اي2لا Wق&تسملا اM4 نم <cي2صلا
<+(ارمEم, +با8;', +(ا= مHم)D8, +3يD8 ام1 oرhاح مHم)D8, gنqرقلا يف 5, ام1 5ا?كت#9ا •ي5ا(
<نيفD6تسملا لي?# يف, ل(اق8 لا لي?# يف, <ن!ك8 ZD6تسملا QD3لا Wم
لللا /اl نإ <0مVا +*, نع NE?لا 5اM=' لسI, .!)Aملا Fاص8pب ا4دDب رقفلا Wم رفكلا رX8, gا4/ا&u' اHقق28, 0م!قلا ل?= اHل!ق8
<ريدقلا ي)Dلا
Mلل&م S5!لع n2?للd' <0ي1ارتللl9ا "ب يللف 0لليعامت*9ا @اOلل>&ملا _!لح /ا!Hلا اM4 ل1 \5, نم /ا&ب S5!ع نييس15املا @!يب نإ
رللفكلا e5الل28 ن' الل&ي)ع, <مHماللA8 يللف ني}!للA2ملا /امد= نم, مH-"قع نم gمH&م _ا*5 SاHl 7ديد2لا 5اتسلا /ا5, نم eرس(
نالل1, gيكس8!)#!ف +*ر`' ري`' eات1, <QيMDتلا, 0(ام$ا ى)ع م-اقلا ي&يلاتسلا .اA&لا c6ف 7Mلا نيسيت&>ل!# _اثم' Qت1 0م*رتب
<ناس8$ا 5ر2( اH8' 0ي*!ل!ي$ا معاOم zحدل oدح, Fا1 <™ار(!)ك&م!8˜ +8ا!&ع T15ام ™0&*˜ نم +ب,ر4 دDب g.!قلا 0ي)ع نم
<eاللتكلا 'رلل= نللم يلل&مHفي, <ا5!للت)ك&م!&لا 5ا?كت#ا نا1 نإ امي# 9 <oريI ي)4ا* ا5ا?كت#ا يلام#'رلا 5ا?كت#9ا _اب, نم ا&-ر?ي نل
<S~اتمم 0يركف 0Dتم !Hف g+(/ارقب نييس15املا cص8'
<ZD6تسملا QD3لا ى)ع +ي!متلا ى)ع مH(5دقب نيHتس8 9,
0يلاملل#'رلا رللف1 <رللف1 للل1 <رللفكلا +للDم, رقفلا رC يف لا /اl نإ ا&حا>&ب اHيف لصفي ام8إ g0م!قلا دDب gلCا?لا دh B2لا 01رDم
0للحادف, gnي!متلا, QيMDتلا !4, g™j9!كلا˜ 0حادف @ا5اD3لا /ا5, يفK( يتلا 0ي*!ل!ي$ا رف1, gيلام#ارلا ~اOتب9ا دمتD( يتلا
<ا?Dلا, "?لا, SM)لا, _املا, ناX)سلاب نيرuiتسملا .اك2لا 0يق?C gSديد>لا 0يق?Xلا ي4, ™ا5!ت)ك&م!&لا˜
bs a c*ا&لا G;!م&لا اH* ‘
7اللصت=9ا R!تسملا ى)ع ا2*ا8 ا*;!م8 ا!&ب, <ا!(امت#ا, ا!ما, نييع!ي3لا +ي)ع ىل!ت#ا 0&# نيDب5' M&م نا1 <يم"#ا د)ب اي8ا?ل'
<مHماA8 5ارمت#ا, مك2لا يف مH-اقب ليلدب gي#ايسلا يعامت*9ا
ىلل)ع :•ل,' <ن!فDلل6تسملا, ن!فرتللملا +لليف ^ياللDتي ايدللي)ق( اDمت>م نا1, <نيم)سم)ل ا&C, Rر?كلا 0يملاDلا eر2لا ل?= اي8ا?ل' n8ا1
</9E4 N,L5
<ني)4رتملا نيفرتملا نم |"سلا لمح ى)ع 5د=' مH8V /ارقفلا ن!ح"فلا c)س( <0يفKم n8ا1 @ا=اC نع eر2لا nف31,
0يللس15املا 0ي*!ل!ي$ا n?15, <نيي8,رقلا ."ست#9ا, ع!&Kلا /اXI نيح"فلا نيع' نع nف31 g0يس15ام Sاي= F!فصلا nمدق(,
<يق?Xلا دق2لا @ر>ف, 0ي5ر2تلا 0ي&C!لا 0فCاDلا نتم
<.ا&تف, نيصلا, اي#,5, ايف"#!I!ي نيب مH="ح' يف ن!)?قتي g+)1 ملاDلا ن,د2تي اي8ا?ل' .اكح _اOي ام eر2لا دDب,
<ايعا&d, اياصت=ا ن!فتكم <م4ركف يف ن!)قتسم
• 0لاX?لا 9, <يلاملا مK6تلا FرDي 9, <B)mم +?l اصت=ا يف نيي"م 0u"u ^يDي Zي1 Q>ع اM4,
<م)سم QDl N'5 ى)ع يع!يl /اقب ر# ى)ع W?dVا Wh' ن' دي5' نكل <اي8ا?ل' G;!م&ب رتI' 9
<رفكلا, رقفلا .~"( 0لiسم اH8إ
ن!م)للسملا ي*;!للم8 ن>لل# اللي8ا?ل' 0يع!ي3لا م&H* يف ر`q مي2* 9إ !4 ام gRxم ن!>سلاف <اH)?قتسمب 9, اي8ا?ل' رhا2ب رتI' 9,
<دي?ع, Rر#' +يف
<W-ا>)ل O?Kلا م4ريف!(, يhاملا م)Aلا c?l مHمادKت#ا يف Sر?Dلا,
<0يع!ي3لا +تققح ام, 0يع!ي3لا ل?= م)} نم نا1 ام نيب 085اقملا ى)ع 0#5دملا, jا&4 ."ع$ا c)ي
<0ي&يدلا 0ير2لا 5اDl ى)ع Wيم>)ل O?Kلا 5اDl Wف(ري, g0ي&يدلا ZCا!Dلا عد(ر( يم&H>لا eا45$ا لماع Wم,
•نيمq Z&d ل1 نم اHماك2ب ا4اي8 يف 0يق3لا 0مVا oM4 رير2تب ىلاD( لا ل>ع
ىللإ ن!لكلا ر4ا!ل} ~,ال>تي ملل)Dلا, <+لسف8 Q4اليI Wلل3قي 7Mلا 5!&لا رAت&ي 0يبا,دلا 0ي)4ا>لا ميقلا, S5ا62لا n2( يق3لا ناس8$ا
رللAت&ي <o/الل`5, 7ر3?لا Wمت>ملا ن~ا!( Bق2ي 7Mلا مك2لا .اA8, gمHيملا} نم ملاDلا يم,ر2م Zص&ي 7Mلا _دDلا, gB2لا 0فرDم
<نيس-ا?لا NEب +&D)ي 7Mلا نيفرتملا Fر(, geر2لا, م)Aلا, Z&Dلا S5ا6ح _دب 0ي!`' S5ا6ح ناس8$ا
e5الل>( Qلل=اري ."للسلا, S!لل`Vا, _دللDلا ىلللإ ZللH)تملا ناللس8$ا <7اصت=9ا .اA&لا, مك2لا يف G;ام&)ل JرDم رdاDملا ا&ملاع,
+لليف للل1i( يتلللا oاي8 نم Niيلا لك)1 ناس8$ا نم [يم( Sديد* 0بر>( ى)ع ا!D?ت(, Nا&لا Wمس( jا&4 ,' ا&4 S5!u nما= ام)1 <ممVا
<ن"م2لا eا-Mلا
< للل`ا ملل4 نللمل +("ي!ب ا/!ب!م ا&فع +-ارثب اي?4; ا&># 0يديد2لا 0ي&قتلا اHت•يب n2?d' ]يح 0يعا&صلا 0يلام#'رلا 0بر>تلا n)3ف,
<ZD6تسملا ملاDلا ى)ع 0مق8, ا#iب,
Tيكلا ناس8$ا j5', gيع!ي3لا ي1ارتl9ا G;!م&لا ل3ف š ن' †+بOح, T15ام eاتع' ى)ع نيف)Kتملا ا&يفقثم 0#ايكلا نم ي&ثت#'
ا8اكم رl 0يع!ي3لا م&H* š نكم' نإ š <0يلام#'رلا م&H* نم
رقتللسم ن~ا!للتم مكح .اA8 يف gS!`Vا, _دDلا Wمت>م يف gc*ا8 75ا6ح G;!م8 يف 0)ثمتم ."#$ا Tمl {,Oب ناس8$ا Q=رتي,
<ميح5
<Sد>&لا N5اف .ر>ملا ى3Kي ام1 ."#$ا ى3K( 0ي)4ا>لا, <ن28, اDيم* !فH( نيم)سملا e!)=
0ي)4ا>لا Wم, <لا 5!8 %فXتل رمkت(, gل=رD(, gر?1Vا ا4دي1 0ي)4ا>لا ديك(, š نإ ن!2*الل&لا الل&(!`إ ي8اللDي †اللHل الل?8;, اHبا15 يف
</ادDلاب ."#$ا 0ل,دل مH(~5ا?م, نيقفا&ملا عاد` gلا ا8امح ادI ن28 ي8اD8, gناريإ يف لا /اl
<اديDب ا8ام~ نيم)سملا B)ح يف ارم ا4دDب ل3فلا مDC ن!كيسف 0يم"#$ا 0بر>تلا _ا3فإ يف مHفد4 †لا 5د=9 †/9E4 ‰)ب ن•ل,
02لاف 02لاd G;ام8 0ما=إ رص&لا ا&ل Bق2ي ن' ىلاD( لا !*ر8 š !لل)>( يتلللا 0ف"Kلا Tمl .!ق(, g."#$ا J5' رير2( متي اعا?(
<5اصبVا
a ا&فد4 ن, ا&ل ,د?( 0يسي-5 @ا?قع ‚"u
b ‘ اللHع!*رب نلل45 ا4ريللصم ن' اHDم j5د( 0*5 ىلإ لص( امل ا&ب!Dl ن!1 ي4, <0ي#اي# 0يعامت*ا 0ي&4; 0يسف8 ىل,Vا 0?قDلا
<."#$ا /ا!ل n2( 9إ اHل ن!ك( نل gاH?)X( يتلا 0ماركلا, goد3&( 7Mلا _دDلا نإ, <اHب5 0يم1اح, اH&يدل
نلليب R5!للl لللا +لل)D* نيم)للسملا رللم' ن' ."للست#9ا, nمللصلا, ع!لل&Kلا ى)ع nي5, nيس8' ام _!Xل امام( nيس8 0ي!ع5 0ي&4;
<0ي&يلات#, 0ي8!يل!با8, 0يرصي=, 0ي,رس1 ر?>لا, zDلا .اكح +)D*, gنيم)سملا
R5!لl ال&مكح ن!لكيل ."لل#$ا "ب يلف, الل&4, jا&4 ا&قف!ي ن' لا !*ر8, <مع, BمD(, jا5$ا دDd +قيف!(, لا دم2ب ناريإ يف
cلالصلا لل*رلا ن' يل4 <نيم)لسملا "ب يلف ىل6م اميف nuدح يتلا 0سك&لا نم لاب ;!D8 _اي*Vا Q=اD( ى)ع R5!l ىق?يل, <ا&&يب
ملك2)ل "يم لل1 _التIا الم اMلل4 </ابwا 0?ي4 n2( /ا&بVا €ي!&( 0سك&ب 0ب!&لا GاH&م ى)ع 0ف"Kلا, ديد>تلا لم' @!مي ن' لاب ;!D8
<ا8"ب يف cلاصلا
5رللI نإ 0للمVا رتللm( اللم8pف <0للير?>لا, 0hاDلا /ا!4Vا دh 0D&م 0مVا Qسك8 ن' 9إ ني2لاصلا يل, لاب SاDت#9ا دDب gG"ع 9,
<0تيملا .!س>لا يف رK&(, ناديدلا ل1i( ام8إ, <اHب
ZلسDتلا zللف5 c?للصي ىتللح, g0يل,Eللسملا, 0للماركلا Sالليح ىللي2ي ىتح oرم' يف +1ارlإ, QD3لا –اقي$ ا4دDب, 0م!قلا ل?= ىDس8
g0مسقلا يف _دDلا, gمك2لا يف R5!3لا نع Fار28ا ل1 دh Q)صلا يعام>لا .ايقلا c?صي ىتح, +يدل 0ك)م 5ا?كت#9ا, اد?ت#9ا,
<S'رما, ل*5 ل1 د&ع 0يDي?C 01رح gBي?Xتلا يف 0يل,Eسملا,
لللم2( يللف QDلل3لا jارللlإ, <Qي5دلل(, <0لليبر( نللم دللب 9 75!3لا j!)سلا Sا5إ, 0ي)قع نيC!(, gSدي)?لا 0ي!عرلا 0ي&4Mلا ليحرتل,
<@ايل,Eسملا
ن!لل&>ملا 0ي?Dلل3لا @ارم(Eملا لثم يف €ييHتلا, €ي!Hتلا, g0يCارقميدلا م#اب عادKلا, g0يديد2لا ديلا نيب |,ارت( ر?>لا .اكح Qيلا#'
<ا45!A&م
<ر?d, نم~, <ليم2(, Qي5د(, 0يبر(
</اف* @اا5$ا, _!قDلا ى)ع يXmملا رمKتملا دبOلا Q4Mي, gSد#افلا 0ي!4Vا رK?ت( ن' ىلإ
™مHسف8iب ام ا,ريmي ىتح .!قب ام ريmي 9 لا نإ˜ a ىلاD( لا _ا= <رييm( ل1 Nا#' !4 vر3لا اM4
b
<
f ‘ <0dرف ا&h5iب 0&Cاقلا اسفلا اي"` اHيXD( ام N!ف&لا, _!قDلا |"dإ 0ي)مع نكل
<نييس15املا نم SديقDلا 7د#اف ركفلا يفرتم نم, gنييكيرمVا oا>لا, _املا يفرتم نم 0مVا مس* يلاع' يف اي"`
g:كلل3تل @ا?لل#ا&م gىللل,Vا @ا!للXKلا @ا!للف4, gBلليرXلا Qعاصم †ناريإ يف نwا د4ا38 ام1 †0يم"#$ا 0بر>تلاب دdرت( اH)Dل,
<eرK(, gرمkت(, gرKس(,
<نيدلا نع ني*5اKلا, نيقفا&م)ل 0hرع ا&تبر>( jرت8 9
نللم 0لليق?تم 0لل#ا>8 يل4 اللمب Mلل?&( ىتللح .اللDلا, yاK)ل اHفي~ Z3ك&ي ن' <0يDي?Xلا اHت(!م ا2ل$ا, Fرتلا ميuار* @!م( ن' ل6ف8
<ا&يلإ 0ي)4ا>لا _!` يhام
اللم8إ˜ a ىلالD( +ل!ل= يللف +للتف"` e5الح, +ل!ل#5 e5الح, +ب5اح نميف لا مك2ف g|"سلا ا!)مح, ا,ركم, ن!قفا&ملا د&>( نإ نكل
نللم ا!ف&ي ,' F"` نم مH)*5', مHيدي' WXق( ,' ا!?)صي ,' ا!)تقي ن' ااسف J5Vا يف ن!Dسي, +ل!#5, لا ن!ب5ا2ي نيMلا /اO*
™ميAع eاMع Sر`wا يف مHل, اي8دلا يف 7O` مHل :ل; <J5Vا
f
<
<7OKلا oLاO>ف 0يم"#$ا 0م!قلا 7OKيل Q4 نم
<eاKت89ا, Gا>2لا 0حا# يف †ن!)?قي 9, †_اO&لا 0م!قلا ل?= ا8ريI ى)ع JرDي
<ا4اس1 ,د?ي, ا45ا!ع 0مxل ني?ي ىتح مHتعا6ب Jرع يف ا,رمتسي ن' †ادي1 ن!)?قي, †ا4دDب مHي)ع JرDي,
<اH(اثت*اب 9إ ع5O)ل |"d$ Sد#افلا 0ت?&لاف |"سلا ا!)مح نإ امي# 9 gمH4!*, 02فd ا,دب' نإ نكل <لDف8 ن' ا&2لاd نم
Gرلل` اللمل +H*, لا .ر1 اي)ع .ام$ا ن' ن,ر`Eملا R,5 <."#Yل رفاسلا /ادDلا /ادبإ ن, ام نكل <اHل 0ياH8 9 0حام# ."#$ا يف
Q)ص(, مH6Dب W*رف <م4ر}ا&ي امH&ع لا يh5 Nا?ع نب لا د?ع مHيلإ ]Dب g+Dم نم, o,رف1, +تمامإ ا,رك8', gG5ا!Kلا +ي)ع
g"ي?لل# ا!للDXق( 9, <اللمارح اللم ا!كفس( 9' مك&يب, ا&&يب, مت•l ]يح ا!8!1˜ a _!قي ."سلا +ي)ع مHيلإ ل#5iف <مHتبارح يف ن,ر`q
<‘مكي)ع اHت&)ع' 7'’ ™eر2لا مكيلإ @M?8 مت)Dف نpف <ادح' ا!م)A( 9,
Sرللم +لل&ع لللا يللh5 يلل)ع .اللم$ا مللHل _الل=, <™.ارلل2لا ملللا ا!كفلل#, gلي?سلا ا!DX= ىتح مH)(ا= ام لا!ف˜ a ادl نب لا د?ع _ا=
<™ااسف ا!uد2( مل ام _اتقب م1'د?8 9˜ a Rر`'
1
gدعرلا 11 .
2
gSد-املا 33 .
الم1 <ا8دل&ع ىل&Dملا 9, Pلف)لا !4 ام nي!متلا, QيMDتلاب نيh5اDملا @اك#إ ي&Dي م*رتم Pف)لا, g™اDي?X(˜ @ا5!ثلا +يمس( ام نإ
نللم, gعرلل3لاب .الل( .اOتلللا نم 0م!قلا +يلإ 7دH( ام, ™0م!قلا˜ ي8اDم ى)ع _د( 9 gا&6Dب اH)مDت#ا نإ, ناHسف8 ™S5!u˜ 0م)1 ن'
</امدلا :ف# نع لما1 نفD(
U.ار2لا .دلا ا!كف#, gاسفلاب ا,'دب, geMكلاب 9 B2لاب SMفا&لا 0h5اDملا ,دح oLادع', ."#$ا .!ص` ~,ا>( نإ 0)ي2لا ام نكل
… <0ياصت=9ا 0?قDلا ي4 0يم"#$ا 0بر>تلا |ا>8إ .ام' 0ثلاثلا 0?قDلا‘
‚رل8 <0لي)4ا* 0ي1"Hتل#ا @االع ‚رل8 <يل)2ملا, يملالDلا 5ا?كتل#9ا cلالصم /ال6قل 0H*!م @اياصت=ا ىلاD( لا /اl نإ ‚ر8
0لل,دلا 0ل8اO` ‚رلل8 <0لللاX?لا ‚رل8 <ريدلصقلا ندم ‚ر8 <رفكلا +في)ح, رقفلا ‚ر8 <نيفD6تسملا ى)ع 0h,رفملا 7Oي6لا 0مسقلا
<7اصت=9ا eارKلا ‚ر8 <0I5افلا
<G5اKلا نم Jرتق( يتلا ملاDلا يف Sديح!لا 0ل,دلا ي4 <لثملا eر6ل 0يع!ي3لا اي8ا?لV !ع' ا&4
<ام5اd ادح ريM?تلا, j"Hت#9ا نم ‚دح اH8V
<يلاملا مK6تلا FرD( 9
<مK6تلا اHيلإ اHDم ري يتلا 0ي5ا>تلا, 0يلاملا e5اسملا ى)ع eا?لا @د#, g@اقف&لا nص)=, +*!ملا اصت=9ا :)سم nك)# اH8V
<0C!?6م 0لاDتم 75ا>تلا ناOيملا +يف امب ا4اصت=ا نيا~!م
<ملاDلا +*, يف اHبا!ب' B)m( ن' gليد&ملا م>ح يف ي4, <ZK( مل اH8V, <ي(اMلا /افت19ا ى)ع nممd اH8V
0لليم!= <ي8الل?لVا G;!للم&لا, gي8ا?لVا Fر3لا, g0ي8ا?لVا 0يم!قلا 0يا5 Wف5, gلمت2ملا ,دDلا نم م-ا Zي!K(, g0ماع 0•?D(, gZ3ق(
<0ي*!ل!ي$ا Z8' مI5 ى)ع 0يمدق(,
ن!يع!يلل3لا Fرلع المل اللي8ا?ل' يلف نيم)سملا "ب يف م-اقلا لCا?لاب o!*ر8 7Mلا B2لا نرق8 9, <رتm89, لثملا eر68 Rر`' Sرم
<يق?Xلا رقف)ل م4رC _"` نم ."#$ا ا!ب5اح, gيق?Xلا \رفلا 0م,اقم jا&4
اHل,ادلل8 .الليVا :لل)(, <+لل)ثم |رل= .!قلا Tم دقف |ر= مكسسمي نإ˜ a ل*, Oع +ل!= eاب نم ا8ريmب ا&سف8V لثم8, g_اثملا اM4 5!8
™Nا&لا نيب
b
<
<+)1 ملاDلا 0عاXقم يف 0عا>3لا, g0يافكلا ى)ع _دDلا, gل)قتلا يف Sا,اسملا, ل)قتلا ى)ع ا!ممd امل 0ل, مHل nما= Nا8 مHف
@"ماللDملا ل`ادلل(, g+2لاللصمب اH2لالصم jا?تللlا لللDل, gالHل 5ا?كتلل#9ا _"تحا لللDل, gلا /اl نإ ادI 0u,5!ملا ا&ل, م>ح لDل
<اDير#, اكيl, SدقDلا ل2ب cمسي 9 0ي5ا>تلا, 0يلاملا
<"ي!C ا*"ع Q)Xي zيرملا ا8اصت=ا لDل
ممللd, g+لل)1 zللH8, g‘ى2للh ن!للل!قي’ +لل)1 _Mللب, g+لل)1 لللم2( نإ, gZD6تسملا م)سملا QD3لا ي&ع' g+)1 د&>( نإ QD3لا نكل
<ا*رKم لا /اl نإ .دD8 ن)ف gد4ا*,
.اللDC, gا&("للdا!م ل-الل#,, ا&8دللم <ي)4الل>لا j"Hتلل#9ا R!تسم ى)ع ر?>لا نم~ ا&&يب نيف}!ملا, نيم)Dتملا, .اك2لا 0ق?C ^يD(
<W?تي 0مسقلا /!#, ي>H&ملا ريM?تلا ى)ع 0م-ا= gمHبارl, gم4!Hل, gنيفرتملا
ن!ك&لل# g0للياد?لا يللف SرللlاDلا 0لل*5دلا نللم _, @الل*ا5 W&للص&ل 0للdاKلا @ا5ايسلا اريت#ا نع Zك8 ن' ا8ري6ي 9 +8' 5رق8 .!ي
<S!X` .امVا ىلإ ا8!X`
نلليقيقح ن!للك8 gالل&&يب اللميف S!للقلا, 0للماركلا, 0لليافكلا, 0لل*ا2لا W-ا6ب Gات8إ ى)ع 5دق8, S5!تسملا Fرتلا W-ا6ب 0DCاقم 5رق8 .!ي
<+8ا2?# +ي)ع ني)1!تملا oرص&ب ‹Kي 7Mلا لا رص&ب
1
gنارمع _q 140 .
</ا,دلا, /ا&?لا, /اسكلا, /اMmلا يف ا&*ات8ا ى)ع امتع9ا 5رق8 مي,
ىلل)ع ن!للك8 gلللمDلا, م)Dتلا ى)ع 5ا= gركفلا ر?&تسم gنامي$ا \اd g0ميODلا nباu gمس>لا Q)d eا?l ا&#5ادم نم GرKي .!ي,
<OD8, O?&ل gS!قلا W&ص&ل 0يرصDلا اي*!ل!&كتلا Wي!X( :l,
g0للي1رم>لا 0لليام2لا, g0)مالل3لا 0ياللصت=9ا eرلل2لا نللم~ اMلل4 ا&8ام~ يف ي)4ا>لا 7اصت=9ا ,Omلا ى)ع eا!بVا B)I 5رق8 .!ي,
<0يم"#$ا Sدح!لا ادعإ, ا85اX=' اصت=ا Gام$ @ا!X` ا8!X` د= ن!ك8 g0يس&>لا دDتملا 5اكتح9ا, g0يدق&لا 0م~Vا,
bb a ديح!تلا اH* ‘
€لل6&( .!للي g0ياللصت=9ا Qعاصملا, g0يركسDلا, 0يرمkتلا لي=ارDلا, g0ي#ايسلا @ا?قDلا يXK( دDب لا /اl نإ |ا>&لا €ي!ت( ن!كي
ا!لل*, g7!للقلا نما6تملا g7!6Dلا دحا!لا دس>لا :ل; !D(, دح!تتف gJ5Vا يف 0ف"K)ل cلاصلا اH)مع, اH8اميpب ل4iت(, g0مVا
<لا 5د= نم ا5د= g•ي5اتلا ع5اصم يف 0ميOع gملاDلا يف
م4!عدلل8 نللم WيXتلسي g0لفا1 Nال&لا ىل)ع /ادHللl !D8 .!ي gاHيفD6تسمل اHيفرتم ا?Dت#ا نم اH)1 0مVا GرK( لا د&* اH* G!تي
+تماقتلل#ا, ا&Cارللd 0عاللص8, gالل8ريI nفاللHتب ا&8,Eللl 5ارقتلل#ا, gالل&ماA8 |"صب 0ي)4ا>لا مك2لا 0مA8' اسف ا!85اقي ن' ."#Yل
<اH*ا*!عا, ا8ريI ل?# 0ماتقب
5ا اللHيلإ n-Oلل* يتلا 5اX=Vا @ايd!ص` يف /ا&># /9,' ن28 ا4 <eاMDلا ي8امVاب اHم2تق8 نل 0?قع 0مVا ديح!( ىلإ BيرXلا,
<@!IاC 0ل, ل1 ى)ع, g0ل, رX= ل1 يف g."#$ا
9, g+Cالل?حإ ا!ل,الح 9إ اع,رل3م 'دلل?ي 9, go!للق&` 9إ اللسف&تم دلل>ي "ف gnلل&Dلا نم ا8ا!ل' لا د&* Fاصي 7رXقلا ن>سلا ل`ا,
<"يتق( ا!)ت=, ا,رl, ا!بMع 9إ ن!=اd _ا*5 ~ر?ي
لللا دلل&* _اللص(ا Wلل&ميل goالل(' 9إ eرلل2لا o!لل*, نم اH*, jرتي 9 gاH(ا5ا?Kت#اب ,Oملا 0ي)4ا>لا /ار?Kب c)سملا gN,5دملا Wمقلا
نللم 0للف)Kتم ,' gني&مEللملا اHت*ا F"ت`ا نع 0>(ا8 gSدDتم @ا4ا>(ا دحا!لا رXقلا يف د>( <م4دح!(, gمHف5اD(, gzD?ب مH6Dب
<ا&مح"تف ا&م4افتف ا&با2( ا!D&ميل ا8Lادع' •ف&ي 0يف"Kلا لما!Dلا oM4 يف, <ي?4Mم Jام
<ني&مEملا نيب دحا!لا رXقلا F!فd يف @اتl, </"l' 0مVا +يف ع~!ت( 5اX=Vا يف @اتl
U Sدحا, S!X` يف ني(ات3لا ىXKت8 ن' نكمي لHف
U Sدحا, 0Dف nيتت3تلا لما!ع ل1 ر?ع 0يم"#$ا 01ر2لا Sدح, Bق28 ن' نكمي ل4
•اللKفلا Tف8 ا!?ص&يل م4!H* ن!قس&ي gملاDلا 7ر?كتسم نم ني*5اKلا, gا&?)ع نير?كتسملا نم ا&(د)* نيب نم نيي)`ادلا ا8/ادع' نإ
<مA&ملا Wمقلا, g0ي#ام!)بدلا, gSر?Kلا, g7'رلا, g_املا, gعايl مH&يب ا8دh @ام!)Dملا <n=!لا Tف8 يف
<0H*ا!ملا R!تسم يف ن!ك&ل Bس&8 ن' ا&ي)ع,
<oدي يف Wق( 0ق)ح 7' نم /ادتبا ا&ف31 +ي)ع لHسي ]ي2ب g,دDلا @ابر6ل ا&hرDي اميA&( 0يرXقلا يXK( 0ل,ا2م نكل
<SدDتم 0يملاع @ا1رح !*, نع 0>(ا8 Sديد* @اف"` 0فاhإ يف ا8د4Oي ام دحا!لا رXقلا ل`ا @اف"Kلا @اتl مل يف ا&ل نإ مu
<ناللس8$ا \!للقح, 7'رلللا 0للير2ب ملاللDلا .اللم', gني&Cا!ملا 0ير2ب QD3لا .ام' €>?تي ن' +ت*اح ي4 S!`رلا @!IاXلا 0H*ا, نإ مu
<S!>ف اHيف د>&ف g0يملاDلا 0#ايسلا 5ايتب نيم)سملا [بر( @ايXDم ناس8$ا \!قح, 7'رلا, ني&Cا!ملا 0يرح, <ل`د8 نمف
مH&م 0يدD(, 0يCارقمي, 0يرح نم @ا5اD3لا :)تب يملاDلا .اDلا 7'رلا ى)ع, QD3لا ى)ع ن!بMكي ام8إ gمH)1 لب gا&تيIا!C zDب
7دلل(ري نم مH&م, م)Aلا, اسفلا zح ‰)ب نم مH&م <jافسلا د?تسملا دحا!لا eO2لاب نيدلا, لا ~5اب, geMكلا 0يXm( ىتح jر( نم
<اكي نم مH&م, +8اثت*ا ناح نم مH&م <اH=رl Zي)ح مH&م, 0ي)4ا>لا eرI Zي)ح مH&م <QلاDثلا 0I,ارم {,اري, ."#$ا |!س