‫ت د ن و ان‬

‫‪ :‬ﺱر ن در دوف‬
‫‪ :‬وا‬

‫‪-1-‬‬

‫ﺕ! ا ب‬
‫ن دا‬
‫ن دوز‪ ،‬درا ِ‬
‫ن اوز‪ ،‬د ِ‬
‫ﺕ( ' د&ا ِ‬

‫( ‬
‫ "! را رو دار ﺱ ﺱر ن در دوف‪ ،‬روا( س و *وه('& ﻡ ‪ #$‬د ن و‬
‫ان 'ﺵ" ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬ا "ب ‪6‬و‪ 3‬ﻡ‪& 452‬اﻡن ر"ره‪ 3‬د ن و ان !‪2‬ر ‪1‬م‪،‬‬
‫<& ;& از ﻡ‪ ،,:‬ز!ن و &ه ‪ 8‬ﻡ !ﺵ‪ .‬ه> ‪6‬و‪= ( 3‬دا !&ا‪ 3‬وا‪ 5‬و ﻡ&!ن =‪&! ,‬رد !‬
‫ﻡ ‪ #$‬د ن اﺱ‪.,‬‬
‫هف از & ا ا‪ ،&B‬ارا‪ ,!& &&! 51 $‬د ن ‪ A:! ,‬از ه& چ? دادن‬
‫ا ‪ ! -‬ﻡ‪D‬ع &!‪ ,‬اﺱ‪ .,‬ﻡ‪ 4:2‬در ﻡ‪ H‬ﻡ "& ! ﺵ‪ #A‬ﻡ "‪ #G‬ﻡرد !&رﺱ ‪&F‬ار ‪"&E‬‬
‫اﺱ‪.,‬‬
‫از ه دوﺱ" در ا‪I‬م ا ر ! ﻡ ر‪ 3‬رﺱ‪ -‬ا‪ ،‬ﺱ‪J‬ﺱ'?ارم‪.‬‬
‫‪K #E‬وا‬

‫‪-2-‬‬

‫*ﺱ)‬

‫‪ -1‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬دن ‪).‬؟‬
‫‪ -1.1‬ت چ ‪,‬؟‬
‫‪ -1.2‬ت و !?ر‪P E‬ن‬
‫‪ K -1.3‬ت در د ن ود دارد؟‬
‫‪ -2‬ر‪ 3‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬در دن ﺕ ‪ 12‬ﺱ‪/54‬‬
‫‪ -2.1‬دوران زاد‪ 2 ) 3‬ﺱ‪( '5‬‬
‫‪ -2.2‬د ن ! ‪ 4 2‬ﺱ‪5‬‬
‫‪ -2.3‬د ن ! ‪ 6 4‬ﺱ‪5‬‬
‫‪ -2.4‬د ن ! ‪ 8 6‬ﺱ‪5‬‬
‫‪ -2.5‬د ن ! ‪ 10 8‬ﺱ‪5‬‬
‫‪ -2.6‬د ن ! ‪ 12 10‬ﺱ‪5‬‬
‫‪ -2.7‬ﺱ‪ Z‬‬
‫‪ ' 57 -3‬دن در رد ﺕ!‪1‬ت ‪/‬‬
‫‪ ! '"[E -3.1‬د ن در ﻡرد ت از اه‪&! ,‬ردار اﺱ‪,‬‬
‫‪ G -3.2‬ﻡ= س و ار‪4‬ط  ‬
‫‪& '"[E -3.3‬اﻡن ﻡ ‪ G #$‬و][ ‪ 3‬ر و ﻡدر ‪,‬‬
‫‪ ,!& G -3.4‬ﺵ‪ ^Z‬د ﺵ )وا‪ 5‬و ﻡ&!ن(‬
‫‪ -3.5‬ا"‪Z‬ب ‪:‬ت‬
‫‪ -3.6‬ﻡ ﺱ‪ &"4‬ﺱ !&ا‪_K 3‬ز ‪'"[E‬‬
‫‪ ,<& -3.7‬ﻡ ﺱ` !&ا‪& '"[E 3‬اﻡن ‪,‬‬
‫‪" ! -3.8‬ب و !ون ‪K‬ن‬
‫‪ -3.9‬در ﻡرد چ ﻡ‪ 1D‬ﻡ ا ! !> ه <‪ ,4b‬؟‬
‫ا‪ (c5‬رﺵ ااﻡ و ا‪ 6‬س‬

‫‪-3-‬‬

‫ب( ﻡ=رت ه و ا ه‪ 3‬ﺵ‪ ^Z‬‬
‫پ( روا!‬
‫ت( ر"ر ‬
‫ث(روا! و ﺱﻡ" ‬
‫ج( ﻡ‪& ، H‬ه ‪ ،8‬و ﻡ‪g‬ه`‬
‫‪ -4‬زه در ; وا‪ 3 9:‬ا؟‬
‫‪ H -4.1‬ﻡ&ز! =‪ 3‬ﻡ(‪&! hZ‬ا‪ 3‬وا‪5‬‬
‫‪ ! ! -4.2‬ﻡ&زه‪ 3‬د‪ i‬ا‪&"6‬ام ‪gE‬اﺵ‪,‬‬
‫‪ -4.3‬د د در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬ﺱ‪k‬ال ﻡ ‬
‫‪ -4.4‬ﻡ?ان ‪K‬زاد‪ 3‬وا‪ 5‬در &!‪ ,‬د ن‬
‫‪ -4.5‬از ﻡ&ز ‪gE‬ﺵ" !ز‪ 3‬د ن‬
‫‪@ /&' -5‬ﺱ? ه وا‪ 4‬و 'ن در'ر دن و > ‪ /‬ن‬
‫‪ >! K -5.1‬ه ﻡ ا دار‪ D‬داﺵ" !ﺵ ؟‬
‫‪ ! : K -5.2‬اﺱ‪ ,‬د وا‪ 5‬د را در ‪6‬ل ‪K‬ﻡ?ش !‪ 4‬؟‬
‫‪ -5.3‬چ زﻡ ! در ﻡرد ‪ 3&E:‬از !ردار‪ >! ! 3‬ه <‪& ,4b‬د؟‬
‫‪ -5.4‬ا‪ >! &E‬ه !‪Z‬اه ! ه ‪K‬ﻡ?ش ‪ ،‬چ ! ؟‬
‫‪ -5.5‬ر و ﻡدر ه‪ 3‬د'& ﻡ&ا ! از ‪K 6‬ﺱن ‪ &E‬ﻡ ار‬
‫‪! -5.6‬ز‪ 3‬ه‪ 3‬د ن‬
‫‪ -5.7‬او‪1 5‬دات ﻡه و او‪K 5‬زاد ﺵن اﺱ‪&J‬م‬
‫‪ -5.8‬داﺱ"ن ر‪& Z‬د‪A! -‬رت‬
‫‪ -5.9‬ﺱ‪ ,‬ا‪ ,5K D‬ﺱ‪& :‬ا " (‪ -‬ا‬
‫‪ K -5.10‬دادن ‪EK‬ه از ﻡ ‪? #$‬ء و]‪ c‬د! "ن ﻡ‪ b‬ب ﻡ(د؟‬
‫‪& '"[E -5.11‬اﻡن دار‪g5 ، D‬ت و ﺵ=ت‬
‫‪ -5.12‬چ' و چ زﻡ در!ر‪ 3 -‬ﺱء اﺱ"[د‪ ,4b< -‬ﻡ ؟‬
‫‪ ,4b< -5.13‬در ﻡرد ه‪&E n I‬ا ‬
‫‪ -5.14‬چ'' !&رد ! وا ه‪ 3‬ا‪&o‬ان‬
‫‪ -5.15‬ا‪ &E‬ر ﺵ &!‪ ,‬و ﻡ&ا‪ ,4F‬از د ن اﺱ‪,‬‬

‫‪-4-‬‬

‫‪ : -5.16‬ه و ه‪ [: 3‬ﺱ‪ A‬‬

‫‪ -1‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬دن ‪).‬؟‬
‫‪ -1.1‬ﺕ!‪1‬ت ‪). /‬؟‬
‫!&ا‪ 3‬در‪ i‬چ'' ﻡ ‪ #$‬د ن‪ ،‬ا!"ا ! از د ﺱ‪k‬ال از ﻡ ‪2! #$‬ر ‪ #‬چ‬
‫!&داﺵ" دار‪ >K pD .‬ﻡ در ا ﻡرد در‪ i‬ﻡ‪ ، A‬ر ﺱد‪ -‬ا‪ ., 3‬چ&ا ا ﻡ‪D‬ع در !&‬
‫‪ 26 -&E‬وﺱ‪ H‬از ﻡ ‪ #$‬و  ‪ ،‬زه‪ ،‬ﻡ‪ #‬ه و ا‪ 6‬ﺱت ﻡ‪4‬ﺵ‪ .‬ا_‪ `:‬ﻡ ﺵ ت‬
‫ را "ﻡ‪ 1I‬ر"ره ! ﺱ‪ nA‬ﻡ&!ط ﻡ ﺵد" ‪ c&H‬ﻡ ‪ .‬اﻡ د ﺱ‪ nA‬چ ‪,‬؟ در اد!ت‬
‫و ‪GGb‬ت ‪H :1‬ر‪ c‬ﻡ‪ [:"Z‬از ت ارا‪ $‬ﻡ ﺵد و ! ;& ﻡ رﺱ ه'ن ﻡ دا ‬
‫ت چ ‪ .,‬اﻡ ارا‪ [&H 3 $‬ﻡرد ا‪ r‬ه'ن‪ ،‬ر ‪ ,‬دﺵار ‪.‬ه& ‪ c&H‬ﻡ(‪ ^Z‬از‬
‫‪K‬ن ارا‪ $‬ﻡه در !& ‪ !&I -&E‬ﺵ‪ ^Z‬د او ﻡ‪4‬ﺵ‪.‬‬
‫ا‪ &E‬از دوﺱ"ن د !‪&J‬ﺱ‪ &; !" :‬ﺵ ت ‪ H‬چ ؟" اه د اب ه ﻡ ﺵ ‪،‬‬
‫! ر ‪EE‬ن و ﻡ"[وت اﺱ‪ .,‬ﻡ‪" t‬ه چ?ه ! ه ‪_K‬ﺵ ﻡ&!ط اﺱ‪",‬؛ "و‪ ! "F‬دن ‪ v‬زن‬
‫ز‪ ،4‬ا‪ 6‬س ه‪I‬ن در ﻡ ا‪I‬د ﻡ ﺵد"؛ "‪g‬ا!"= "ان در ﻡ‪(:!G‬ن ﻡ‪G‬وﻡ‪( ,‬ن داد"؛ " ! ه در‬
‫‪6‬م !دن و ه'& را <!ن ﻡ‪& 5‬دن"؛ " ا‪ 6‬س ﻡرﻡر‪ 3‬از ‪ &'A n5‬ا‪I‬د ﻡ ﺵد"؛ "‪v‬‬
‫ا‪ 6‬س ﺵ در دﺱ"'‪ ، -‬و‪ "F‬ﻡ ‪ :E‬ﻡ &ا ﻡ اه‪ ،‬ه ‪ P6‬ﻡ اه‪".‬؛ "و‪ "F‬او‬
‫_‪g‬ا ﻡ و*‪&! -‬ا ﻡ ?د‪ ،‬و ه‪ I‬از ا ر ! ﻡ دﺱ‪ ,‬ﻡ ده‪ ".‬و! ه &` ه[‪ ,‬ﺵ‪hZ‬‬
‫ﻡ‪ c:"Z‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ه[‪ ,‬ﺱ‪ w‬ﻡ"[وت ! ا &ﺱ ده ‪ .‬و ﻡ‪ ;6‬ه& چ ‪H‬اد &ﺱ ﺵ‪E‬ن‬
‫!("& ﺵد‪ ،‬ﺱ‪ w‬ه‪ 3‬داد‪ -‬ﺵ‪ -‬ه ﻡ" ع & اه !د‪ .‬ز !‪2‬ر ‪K‬ﺵ‪A‬ر ﻡ[=ﻡ ﺵ‪ ^Z‬اﺱ‪ .,‬ا‪! &E‬‬
‫ﺱ‪ w‬ه‪ P! 3‬د‪ ، ,F‬ﻡ ! ا ت ! ا‪ 6‬ﺱت ﻡ ﻡ&!ط ا‪ :‬دن‪& n5 ،‬دن‪! ،‬ن‪ ،‬ه‬
‫‪_K‬ﺵ ‪ ،‬ﻡﺱژ دادن و در ﻡرد !& ردن‪ .‬ت را در !="& ‪ ,56‬ﻡ"ان چ ‪& c&H‬د‪:‬‬
‫ﻡ‪ 1I‬ر"ر ه و ا‪ 6‬ﺱت  ﻡن دو [& ﻡ ا ‪1‬ﻡ‪ #‬ا‪I‬د ا‪ 6‬ﺱت و*‪ -‬ا‪3‬‬
‫از ‪K #4F‬راﻡ‪ ،‬ه‪I‬ن و ‪g5‬ت ‪&E‬د‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫‪ P! c&H‬ه ﻡ ا ﺵﻡ‪! #‬ﺵ ‪ #‬را ‪ G‬ﻡ&!ط ! ازش &دن‪& n5 ،‬دن ‪,5K‬‬
‫ ﺱ‪ :‬و ه ‪_K‬ﺵ ﻡ دا‪ ،‬و ه ﻡ("ق دن ! ز‪ ،4‬و ردن _‪g‬ا اﺱ‪ ,‬ﻡ‪^Z‬ص او‬
‫‪K‬ﻡد‪ -‬ﺵ‪! -‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ -1.2‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬و '‪C‬ر‪B‬ن‬
‫! ر‪ 3‬از !?ر‪P E‬ن‪ ،‬ت را ! ر"ره‪  3‬ﻡ‪ H‬ﻡ‪ . A‬ر"ره از ‪ :#4F‬ازش &دن‪،‬‬
‫!ﺱن‪& n5 ،‬دن‪& -' ،‬دن‪ ،‬ه ‪_K‬ﺵ و ار‪ D‬ﺵن‪ .‬اﻡ ! داﺵ‪ ,‬ﻡ ‪ #$‬ﻡ"ا ﻡ‪ H‬‬
‫‪ !? [o1‬ه&ا‪ -‬داﺵ" !ﺵ‪ .‬ﺵ از ‪ r&o‬ه_ﺵ ‪ F1‬دن را ! د'&‪ 3‬ا!&از ﻡ‪( . A‬ن ﻡه‬
‫ ‪ #‬دار در ر او !ﺵ‪1 ! .‬و‪&! -‬ا‪ 1 # &! 3‬ا‪ 6‬س اﻡ ‪K ،,‬راﻡ و ‪:Z‬‬
‫(ره‪ 3‬روا اﺱ‪ # .,‬ﻡ ا در ‪: `5F‬ت‪! ،3&E -(1 ،‬ﺱن‪ ،‬ازش &دن و _&‪ -‬ا!&از‬
‫ﺵد‪.‬‬
‫‪ -1.3‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬در دن ود دارد؟‬
‫ا‪ &E‬ا را !‪&! &gJ‬ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از !?ر‪P E‬ن را!‪ 2‬ا‪ - 1‬چ?‪K ? 3‬ﻡ?ش و ار‪D‬ء‬
‫ﺵن ‪ #!F `& ! ،,‬در‪ i‬اه !د ا دﺱ" از !?ر‪P E‬ن ^ر‪ 3‬از ود زه‪ 3‬در‬
‫ د ن اﺵ" !ﺵ ‪ .‬ﺱ‪ =5‬ود ا‪ 6‬ﺱت در د ن ا‪A‬ر ﻡ( و ا اﻡ& ا‪ "45‬ﻡ ‪ &; ! G2‬ﻡ&ﺱ‪،‬‬
‫چ&ا ر"ره‪ $‬از ‪ #4F‬ه ‪_K‬ﺵ و ار‪ D‬ﺵن در !> ه ﻡ(ه‪( -‬د‪.‬در "‪ I‬ا ‪2‬ر ^ر ﻡ'&د‬
‫ !> ه ‪ F‬ا‪ 6‬ﺱت ه " ‪.‬‬
‫اﻡ ا‪ -' &E‬وﺱ‪ # ! 3&"H‬داﺵ" !ﺵ‪ ،‬در ‪^K‬رت ﻡ ‪ 26 #$‬وﺱ‪ 3&"H‬را در !&‬
‫ﻡ'&د‪o ! .‬ر ﻡ‪t‬ل‪& -' ،‬دن ! !ن ‪ &'A‬و ‪K n5‬ن‪& -' ،‬دن ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬و ‪K n5‬ن‪" ،‬د "&‬
‫!ز‪ "3‬و !ﺱن ه'&‪ .‬ه ‪ 3‬ا ر"ر ه ﻡ ا ا‪ 6‬ﺱت و ه‪ I‬در دﺱ"'‪ -‬ا‪I‬د ‪.‬‬
‫ د ن ﻡ ا ه ‪ 3‬ا ر"ر ه را داﺵ" !ﺵ و دچر ه‪I‬ت ﺵ از ا ر"ره ? !(‪.‬‬
‫ت دارا‪ 3‬دو و  و ‪ [o1‬اﺱ‪ ,‬ه& ام ! &` دارا‪ 3‬ر &د ه‪ 3‬ﻡ‪ [:"Z‬‬
‫ﻡ‪4‬ﺵ ‪ .‬از ‪ : :‬ه{_ﺵ و ار‪ 3D‬و ا‪I‬د ار‪4‬ط و ‪K‬راﻡ‪* &! ! .‬وه ه‪ 3‬ا‪I‬م ﺵ‪6 -‬ود‬
‫‪ 10‬در< از د ن ز& ‪ 12‬ﺱل ﻡ ا ار‪) 3D‬ار‪E‬ﺱ( داﺵ" !ﺵ ‪ .‬اﻡ ر"ر ‪K‬ن ! ‪^F‬‬
‫ار‪D‬ء <رت ‪&E‬د‪ ،‬ز&ا د ن ه ز در ﻡ&‪ 3 :6‬ار‪4‬ط دادن ر"ر و ار‪ 3D‬‬
‫ " و ا چ? ‪ ,‬د ن ‪ o‬ﺱ‪ H! 3=5‬ﻡ ‪K‬ﻡز و در ﺱ !‪:‬غ وا‪ ,HF‬ﻡ !‪1 ! .‬و‪ ،-‬ه‬

‫‪-6-‬‬

‫‪_K‬ﺵ و ‪K‬ﻡ?ش ﻡن د ن در &ه ‪ 8‬ﻡ ‪ v‬ر"ر ‪ H4o‬د‪ i‬ﻡ‪ b‬ب ﺵد‪ .‬د ن را!‪3 2‬‬
‫‪K‬ﻡ?ﺵ و را ﻡ‪?! h"Z‬ر‪P E‬ن ﻡ دا  د‪&! .‬ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از د ن ود را!‪ 3 2‬ﻡن‬
‫!?ر‪P E‬ن ‪ &; ! `I1‬ﻡ رﺱ‪.‬‬
‫ت در د ن ! ﻡ?ان زد‪ 3‬ﻡ‪2H‬ف ! ا "(ف دﺵن اﺱ‪ ,‬و ا‪ 6‬ﺱ ! ا (‪c‬‬
‫ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪gE ! .‬ر ﺱ‪5‬ن‪ # ،‬ﺵ‪ 1 #A‬وﺱ‪ 3 :‬ار‪ ! o4‬د ﻡ ‪&E‬د‪ .‬ا ‪ #‬در ا!"ا‬
‫! و*‪ -‬ﻡ"‬

‫‪& n5‬دن و ا "(ف د اﺱ‪ ,‬و در اداﻡ ! (‪ c‬و ‪! n5‬ن د'&‪ 3‬ﻡ ا‪I‬ﻡ‪ .‬در‬

‫ﻡ&‪ 3H! :6‬زه‪ ! 3‬ا‪ 6‬ﺱت و*‪ -‬ا‪ 3‬در ﻡ ‪K‬ﻡ?د ! ]=ر ‪ r(1‬ﻡ ا‪I‬ﻡ و ! ا &`‬
‫چ?‪ ! 3‬ر~ اﻡ !‪2‬ر ‪ }2F‬ﺵ‪ #A‬ﻡ'&د ﻡ ‪&K‬ا ((=‪  3‬ﻡ ﻡ‪.‬‬
‫ت در د ن ‪ ! 4‬ت !?ر‪P E‬ن ﻡ‪ G‬ﺵ‪ ،‬چ&ا ت د ن دارا‪3‬‬
‫ ‪ 4‬ه‪ 3‬د'&‪ ? 3‬ه ‪ ,‬و ‪&A:1‬ده و اﺵ‪A‬ل !&وز ‪K‬ن ﻡ"[وت از !?ر‪P E‬ن ﻡ‪4‬ﺵ‪ .‬چ=ر ﻡ‪t‬ل ز& ‪E‬ا‪-‬‬
‫ا اد‪1‬ﺱ‪:,‬‬

‫ "و‪ 4 & "F‬ﻡه ام را ;‪ ,‬ﻡ ‪E ،‬ه او‪F‬ت او ‪H‬ظ ﻡ ‪ .‬و‪ 5‬چن ا_‪ H! `:‬از ‪K‬ن‬‫ادرار ﻡ ‪ ،‬ﻡ ه( ‪ &A‬ﻡ &دم ‪H‬ظ او ! ‪ ,:1‬داﺵ" ادرار اﺱ‪",‬‬
‫! ر‪ 3‬از وا‪ ! 5‬ا ;& ﻡا‪ ,5K G‬ﺱ‪ >! & :‬ه در زﻡن زاد‪ ? 3‬ﻡ ا ﺵ‪ r‬ﺵد‪ K .‬ا‬
‫! ‪ #‬ﻡ&!ط اﺱ‪,‬؟ در ﻡرد ‪H‬ظ زادان‪* ،‬وه('&ان اﻡر ز " و ;&ات ﻡ"[و ‬
‫دار‪ &! &! .‬ا !ور ا ﺵ‪ r‬ﺵن ‪ ,5K‬ﺱ‪ >! & :‬ه‪ ( ،‬ا‪ 3‬از ا‪ 6‬ﺱت ‪K‬ن ﻡ‪4‬ﺵ ‬
‫‪ n6‬ﺵ و ‪g5‬ت !‪&! (Z‬ا‪ 3‬د‪ ! i‬ه&ا‪ -‬دارد و !& ﻡ‪ G"H‬ا ‪H‬ظ زادان & ! ‪( ,:1‬ر !‬
‫ﻡ‪ t‬اﺱ‪ ,‬و ا‪I‬د ا‪ 6‬س ‪ .‬چ&ا ‪ &; ! ،‬ا ‪&E‬و‪ ،-‬د ن ‪ 4&G‬ه( ‪ n‬از ‪H‬ظ ادرار ﻡ ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ "6‬در ﺱ !‪ &P‬ه ‪H‬ظ را هار‪ -‬ان ! ا‪ 6‬س ﻡ&!ط دا ‪ .,‬در ;& داﺵ" !ﺵ ‬
‫‪H‬ظ <‪'b4‬ه در !?ر‪P E‬ن ه ا‪I‬د ﻡ ﺵد و ان د‪ -EK‬دچر ا ‪ ,56‬ﻡ ﺵ و ا_‪`:‬‬
‫ه ا‪ 6‬س ! ‪K ! ,4‬ن ار‪.‬‬

‫ "و‪ "F‬د"& ه(‪ ,‬ﺱ‪ 5‬ام را ﻡ را‪ ! ،‬ر ‪g5‬ت ﻡ !&د‪ .‬در زﻡن زاد‪ 3‬ه از ﻡﺱژ !ن‬‫اش ! ر ‪g5‬ت ﻡ !&د‪".‬‬
‫س ! ﺱ‪! ,‬ن د ن از ام زاد‪ 3‬و ‪ "6‬ﺱ !?ر‪ 5 E‬از اه‪ ,‬و*‪ -‬ا‪&! 3‬ردار اﺱ‪ ,‬و !&ا‪3‬‬
‫ د ن ? ا‪ 6‬ﺱ ﻡ و*‪ -‬و ‪g5‬ت !‪ ! Z‬ه&ا‪ -‬دارد‪1 ! .‬و‪ ،-‬ا ازش و س ! !ن د‪( i‬ن‬
‫ده ‪ 3 F1 -‬وا‪ ! 5‬ﻡ&ا‪ ,4F‬از &زان ﻡ !ﺵ و ! &` د ن ا‪ 6‬س اﻡ ‪ ,‬و ‪K‬راﻡ ﻡ ‪.‬‬
‫ه> د ن دﻡ ‪&! &E‬ا‪  3‬د ارزش ‪ #$F‬ﺵ و ه?ﻡن در ﻡ ! د'&ان !&ا‪ 3‬‬

‫‪-7-‬‬

‫‪ =K‬ارزش ‪ #$F‬ا‪ &; ! .‬ﻡ&ﺱ ارزش دادن !  د‪ ،i‬در رﺵ و ‪A‬ﻡ‪ #‬ﺱ‪ 5‬و ا‪ 6‬ﺱ او‬
‫‪ G‬ﻡ‪ 3&B‬ا[ ﻡ ‪.‬‬

‫ "!ز‪ 3‬ﻡرد ‪ F1‬د"& ﺱ ﺱ‪ 5‬ام و دوﺱ‪) ,‬د"&( ه‪4‬ز‪ 3‬اش ا اﺱ‪45 ,‬س ه‪ 3‬د را ﻡ‪#‬‬‫از در ‪K‬ور و ه'& را ب ﺵ ‪".‬‬
‫!&ا‪ 3‬د ن ! ‪ 4 3‬ﺱ‪& -' 5‬دن ! !ن ‪! &'A‬ز‪ 45 3‬اﺱ‪ . ,‬ا ‪g‬ا!‪ ,‬از ‪AI‬و‪&! 3‬ا‪3‬‬
‫دن ا‪€1‬ء و ااﻡ اﺱ‪ ,‬از د ‪1‬م =ن '‪ -‬داﺵ" ﻡ(د‪&! .‬ا‪ 3‬ا_‪ `:‬د ن ا !ز‪ 3‬ه‪I‬ن ا'?‬
‫اﺱ‪ ,‬و ا‪ 6‬ﺱت < در ‪K‬ن ا‪I‬د ﻡ ﻡ از ‪K‬ن ! م ا‪ 6‬ﺱت د ﻡ‪ ، A‬ا‪ 6‬ﺱ !‬
‫ه‪I‬ت ﺵ از !ز=‪ 3‬د'&‪ 3‬ه>ن ‪! F‬ﺵ‪ ! E&E ،v‬ها ‪ ...‬ﻡ"[وت اﺱ‪.,‬‬

‫ "د"& ‪ 5‬ﺱ‪ 5‬ام ‪1‬دت دارد ﺵ` ﻡ‪ }F‬ا!ن !‪ (5‬را ﻡ‪ ! Ab‬ه ![(رد‪".‬‬‫ه 'ﻡ !> ه ه ز ! ر چ‪ v‬ه " ‪ c( ،‬ﻡ ‪& n5‬دن‪ ،‬ﻡ‪5‬ن‪ ،‬و ازش &دن ‪,5K‬‬
‫ ﺱ‪ :‬ﺵن ا‪ 6‬س ‪ ! 45‬ه&ا‪ -‬دارد‪ ،‬ا‪ 6‬ﺱ از ‪ n5‬د'& ا‪€1‬ء !ﺱ‪ K ,‬و ا !&ا‪ 3‬د‪i‬‬
‫ (‪?! c‬ر‪ E‬ﻡ‪ b‬ب ﻡ(د‪ :1 .‬ا‪ 6‬س ! ! ه&ا‪ -‬دارد‪ H4o ،‬اﺱ‪&A ,‬ار ﺵد‪ ! ،‬و*‪ -‬ا‪&E‬‬
‫!> را‪! "  ,6‬ﺵ‪ c( .‬د'& ﺵن ا اﺱ‪ ,‬زﻡ ‪ ,5K‬ﺵن را ! ﻡ ﻡ‪ ، 5‬ﻡ‪ ! t‬دﺱ"‬
‫ﻡ‪،5! #4‬ا ا‪ 6‬س ب را ﻡ"ا ‪ . I‬ا ر"ره ﻡ&!ط اﺱ‪ c( K& ! ,‬د و‬
‫ا‪ 6‬ﺱت ﻡ&!ط ! ‪K‬ن‪.‬‬

‫ "در س & ‪ 9‬ﺱ‪ 5‬ام‪ ،‬ا_‪ `:‬ﺵ‪&E‬دان ! ه ر‪ "F‬از ع ‪1‬ﺵ‪ G‬دار‪".‬‬‫ا‪ 6‬س ‪ F1‬ا‪ 3‬و*‪ r(1 1 ،-‬د ‪ ،‬در ﻡ‪ b‬ﻡارس ا!"ا ﻡن د ن ﺵ‪ #A‬ﻡ'&د ا_‪ `:‬از‬
‫ﺱ‪ 3‬ﻡ ‪ "&E 3‬ﺵد‪ .‬در‪ 56‬ا روا! !&ا‪ 3‬د د ن ! ر ‪ 3‬اﺱ‪&! .,‬ا‪1 =K 3‬ﺵ‪ r‬ﺵن‬
‫و دوﺱ‪ < ,‬داﺵ" از هن اه" !&ردار اﺱ‪&! ,‬ا‪?! 3‬ر‪P E‬ن‪ ،‬اﻡ ‪ r&o‬ﻡا= د ن ! ا‬
‫ا‪ 6‬ﺱت‪?! >K ! ،‬ر‪P E‬ن ﻡ‪ #!F A‬ﻡ‪ ., G‬ه 'ﻡ د ن ! ه ‪ F1‬ﻡ ﺵ‪ ،‬ﻡ ‬
‫!?ر‪P E‬ن در ا‪I‬د را!‪  3 2‬از ع ه ‪_K‬ﺵ ‪ ،‬و !ﺱن ‪ . " &'A‬ﻡ‪"b‬ا‪ 3‬ا‪ 6‬ﺱت‬
‫ د ن در ا ﻡرد ﻡ ‪ ! r42‬ﺵ&ا ﺱ ﺵن اﺱ‪ .,‬ا‪ v &E‬د‪ 4 i‬ﺱ‪1 '! 5‬ﺵ‪ r‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ ،,‬ﻡ ;ر‬
‫او داﺵ" ‪ v‬را!‪ 3 2‬دوﺱ" و*‪& v ! -‬د ﻡ(‪ hZ‬اﺱ‪ .,‬او ا ا‪ 6‬س و*‪ -‬را ! ر"ره‪ 3‬ﻡ(‪ ^Z‬‬
‫ﻡ‪ #t‬ﻡ‪! #‬ز‪& ! 3‬د ﻡرد ;& و دادن ‪G‬ﺵ و وﺱ‪! #‬ز‪ 3‬د ! او (ن ﻡه ‪ .‬و ا‪ v &E‬د‪7 i‬‬
‫ﺱ‪1 '! 5‬ﺵ‪ r‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ ،,‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬از ا ا‪ 6‬س دچر ‪&E ,5I‬دد و ﻡ"ا ا ا‪ 6‬س را از ‪v‬‬
‫دوﺱ" ﻡ‪ ? 5H‬ده‪ .‬و ه 'ﻡ ‪ v‬د‪ 10 i‬ﺱ‪1 5‬ﺵ‪ r‬ﻡ ﺵد‪ ،‬ﻡ از ز اش ! داﺵ" را!‪2‬‬
‫ا‪ & r1 3‬و ?د‪ -EK & v‬اﺱ‪ ،,‬و ‪ v‬س زود‪gE‬ر‪ ،‬ه‪I‬ن !?ر‪ E‬در او ا‪I‬د ﻡ )س ! از ‪6‬‬
‫ﻡ ا دا‪ H‬ا‪I‬د (‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫ د ن ? ﻡ !?ر‪P E‬ن هن ‪1" :‬ﺵ‪ r‬ﺵن" را !‪A‬ر ﻡ !&‪ ،‬اﻡ در ‪ ,GG6‬ا ‪&! :‬ا‪K 3‬ن از‬
‫ﻡ‪ 3"b‬د'&‪&! 3‬ردار اﺱ‪ ,‬و‪ 5‬ﻡ ! اه‪ ,‬و ‪ 3‬اﺱ‪1 K .,‬ﺵ‪ r‬ﺵن در د ن ! ت ‬
‫ﺵن ﻡ&!ط ﻡ ﺵد؟ ‪ . G‬ﻡ(&وط ! ‪ AK‬ﻡ‪ 3 H‬وﺱ‪ 3&"H‬را از ”ت " در ;& داﺵ" !ﺵ‪.‬‬

‫‪ -2‬ر‪ 3‬ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬در دن ﺕ ‪ 12‬ﺱ‪/54‬‬
‫ د ن در &ن رﺵ د از =ت ﻡ"[وت ﻡ"‪A‬ﻡ‪ #‬ﻡ(‪ .‬ا ‪A‬ﻡ‪ #‬ﺵﻡ‪ #‬رﺵ  ‪ ،‬رﺵ ا‪ 6‬ﺱت‬
‫ ‪ ! ,4‬د و د'&ان‪ ،‬رﺵ ‪ G1‬و ه> رﺵ ﻡ‪4‬ﺵ‪ ، $1 .‬ا‪ 6‬ﺱت و ر"ره‪ 3‬‬
‫! ‪ 3b‬در !?ر‪P E‬ن ﻡد اﺱ‪ ! ،,‬رت در د ن ﻡ(ه‪ -‬ﻡ(د‪ .‬ا‪ "45‬ﻡ‪G‬ﻡت ‪K‬ن در د ن &اه‬
‫اﺱ‪ ،,‬ه ! ‪b5‬ظ  و ه ! ‪b5‬ظ ‪ . [o1‬در زﻡ رﺵ  ‪ G1 ،‬و ا‪ 6‬ﺱ د ن "ب ه‪3‬‬
‫!(ر‪ 3‬ﺵ" ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬ﻡ‪GGb‬ن ! م و روا( ﺱن د‪GGb &! i‬ت <رت ‪ &! "&E‬رو‪ 3‬د ن‪،‬‬
‫‪k‬ر= را ; &د‪ -‬ا !& اﺱس ‪K‬ن چ'' رﺵ و ‪A‬ﻡ‪ #‬د‪ i‬ﻡ&‪?! :6‬ر‪ 5 E‬از =ت ﻡ‪c:"Z‬‬
‫‪ pD‬داد‪ -‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬اﻡ ﻡ"ﺱ[ در زﻡ ‪ 3‬رﺵ ت د ن ‪GGb‬ت ا <رت ‪ "&E‬اﺱ‪,‬‬
‫و دﺱ"ورده در ا زﻡ ‪ &! 1‬ﻡ(هات و ﺵ ‪ -‬ه از ‪&o‬ف اﺱ‪ -=1 ,‬دار &!‪ ,‬د ‬
‫!د‪ -‬ا‪.‬‬
‫در ﻡرد ا ‪ A‬چ&ا ‪ rGb‬و !&رﺱ در ﻡرد رﺵ ت د ن ا ااز‪ -‬ا‪! i‬د‪ -‬اﺱ‪ ،,‬د‪#P‬‬
‫ﻡ"[و را ﻡ ان ذ & &د‪.‬‬
‫د‪ , Z #5‬ا ‪ A‬ﻡ= ود ت در د ن (‪&' c‬د‪! -‬د و ‪ ? rGb‬از ‪&D‬ور ‬
‫!&ردار ‪4‬د‪.‬‬
‫دوم ا ‪ A‬روﺵ !&ا‪ rGb 3‬و *وه در ﻡرد ر"ر و ا‪ 6‬س د ن !‪A‬ر ﻡ رود ﻡ(‪#A‬‬
‫زاﺱ‪ ،,‬چ&ا در ‪&o‬ح &ﺱ ه‪ ،‬چ ! <رت "‪ 4‬و چ ﺵ[ه ‪ ،‬ﻡ‪ , 4‬ﻡ[ه را ! ز!ن‬
‫ د ن & و ا !&‪&E‬دان ﻡ‪ H‬و ﻡ[ه ! ز!ن د ن‪ ،‬ا‪"6‬ل ﻡ[=م ﺵن ا ﻡ[ه را !?ر‪&"E‬‬
‫ﻡ‪. A‬‬
‫د‪ #5‬ﺱم ا ‪ &; ,b A‬داﺵ" ر"ر د ن در ه ‪;b5‬ت اﻡ‪A‬ن ‪ , &g‬و ! ر‪ 3‬از *وه('&ان‬
‫!&ا‪ hZ( 3‬ر"ر د ن از روش ارع ! ‪gE‬ﺵ" اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ‪ H .‬ﺱ‪ H‬ﻡ !?ر‪P E‬ن را‬
‫! ‪gE‬ﺵ" د رع ده و از ‪K‬ن !‪Z‬اه  دوران د د را ! د ‪K‬ور‪ .‬ا روش ه( ! ‪v‬‬
‫ااز‪ #!F -‬ا‪"1‬د ‪1 ! .,‬و‪ ! -‬ا روش ان در ﻡرد دوران ‪ 3 2‬ﺱ‪& rGb '5‬د‪ .‬ز&ا‬
‫!?ر‪P E‬ن = ‪F‬در ! د‪K‬ور‪ (Z! 3‬از ‪&o‬ات د !‪ H‬از ﺱ دو ﺱ ﺱ‪ '5‬ه " ‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫رﺱ د‪ rF‬ﻡ ‪ b‬رﺵ ت د ن را در ه ‪&E 3‬و‪ -‬ه‪ 3‬ﺱ اﻡ‪ ., &gJA‬اﻡ ! ‪ v‬داد‪-‬‬
‫ه ﻡ‪GGb‬ن و ﻡ ‪Pk‬ن &!" } ‪K‬ور‪& 3‬د‪ -‬ا‪ ،‬ﻡ ان ‪1 bD‬ﻡ در ا ار‪4‬ط ارا‪ $‬داد ‬
‫ﺵﻡ‪ #‬و*‪ E‬ه‪ 3‬ر"ر‪ 3‬ﻡ&!ط ! ‪&E‬وه=‪ 3‬ﺱ ﻡ‪ H‬اﺱ‪.,‬‬
‫در اداﻡ ش ﻡ ﺵد ‪A‬ﻡ‪ #‬ت د ن ﺱ ﻡ‪ [5‬ه‪ H $‬و ‪&E 4‬دد‪.‬‬
‫ا‪ (c5‬ﻡ‪ [5‬ا‪) , ! 3‬د"&  & !دن( ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪:‬‬
‫رﺵ ه‪ G ، ,‬د"&  & !دن و ا"‪Z‬ب ‪.‬‬
‫ب( ﻡ‪ [5‬ا‪ ! 3‬رﺵ  ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪:‬‬
‫ (‪ c‬و ‪  n5‬و د'&ان‪.‬‬
‫پ( ﻡ‪ [5‬ا‪ ,< ! 3‬و ا‪"1‬د ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪:‬‬
‫ا‪ 6‬ﺱت ﻡ‪ ! c:"Z‬ﻡ‪ [5‬ه‪ 3‬ق در ار‪4‬ط ﻡ‪4‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪ -2.1‬دوران زاد )ﺕ ‪ 2‬ﺱ‪(/54‬‬
‫ﻡ="& ‪&D‬ورت !&ا‪ v 3‬زاد „ﻡ زه‪ 3‬او‪ 5‬اوﺱ‪ .,‬ا‪ &E‬ا زه !& ‪K‬ورد‪( -‬د‪ ،‬زاد ا‪ 6‬س‬
‫! ‪Z‬اه داﺵ‪ ,‬و ﻡ ا ا ر‪ "D‬را ! = ﺵ‪ 3 -‬ار‪ o4‬اش‪& &E ،‬دن اﺱ‪( ،,‬ن ده‪.‬‬
‫زادان از ﻡ‪A‬ن ا‪ 6‬س ! ﻡ ! و دهن !&ا‪ =K 3‬اﻡ‪A‬ن ا ‪g5‬ت را &اه ﻡورد‪ .‬چ در ‪ ;b5‬‬
‫ = ! ﻡ‪A‬ن ﻡ(…‪ 5‬و چ در ‪ ;b5‬ا ‪ & ! #1‬ﺵن ﻡ‪ -H‬ﺵن ﻡ ‪ &I‬ﻡ'&دد‪.‬‬
‫!&ا‪ 3‬زاد‪ ،‬دهن ! ﻡ ?‪ = 5‬وﺱ‪ :‬ا ‪ ,‬ﻡ"ا ﺱ ‪K‬ن ! د'&ان س !&‪&F‬ار ‪ ! # .‬ﻡ‪A‬ن‬
‫در زادان ! ر ‪ 3F‬اﺱ‪ ,‬و ! رﺵ د‪ i‬دهن ه> ن ‪ G‬ﻡ= د را ‪ †[6‬ﻡ ‪ .‬د‪ i‬از ‪ r&o‬دهن‬
‫! ﺵ ﺱ‪ $‬د‪& 3‬اﻡن د ﻡ &دازد‪ .‬ه& چ?‪ 3‬را ﻡ‪ Ab‬ﻡ ‪&E‬د و ﺱ‪ ! nJ‬دهن ﻡ !&د !ﺱ‪3 :‬‬
‫‪ `5‬و ز!ن و چ(ن (‪ hZ‬ده ا ﺵ ء چ ‪ ? ! n6 .,‬در زادان ‪ 3F‬اﺱ‪ ,‬و ‪ #[o‬از‬
‫اﺱ" (ق !‪ 3‬ﻡدرش ا‪ 6‬س ! ا ﻡ ‪F .‬رت ﺵ ا ‪K‬ن ? ! ﺱ&‪ ,1‬رﺵ ﻡ !‪ v .‬زاد چ ‬
‫روز‪ ! ! -‬ﻡ ا <ا‪ 3‬ﻡدر د را از ﻡن <اه‪ 3‬د'& (‪ hZ‬ده‪ ! .‬وا زاد ? ! &‪,1‬‬
‫رﺵ ﻡ !‪ E ! ،‬ا‪ 3‬س ! ﺱ‪ !  ,‬او ا‪ 6‬س ر‪ ,D‬ﻡ ده‪ .‬زاد ! ر دوﺱ‪ ,‬دارد ‬
‫ﺱ‪ ,‬اش ازش داد‪ -‬ﺵد و ه 'م ﺵ& ردن ;‪K !  ،,‬راﻡ ازش داد‪ -‬ﺵد؛ !‪ H‬از ‪6‬م‬
‫ &دن‪ !  ،‬رو_ ﻡﺱژ داد‪ -‬ﺵد‪ .‬وا‪ 5‬و &ﺱ"را ! ا ز ه‪ 3‬د‪ i‬ﻡ و ! ‪=K‬‬
‫ﺱ‪ w‬ﻡ‪ ,4t‬ﻡ ده ‪ ،‬در ‪ ‡1! ,GG6‬رﺵ ﺱ‪ 5‬ت در د ن ﻡ ﺵ‪ .‬د‪ : i‬زود درﻡ ‬
‫! از ازش و ‪  n5‬ﺱ وا‪ 5‬و ﻡ&ا‪ 4F‬اش‪ ،‬ا‪ 6‬س ! ا ﻡ‪ A‬و ! ا ‪ #1‬وا‪ ) 5‬ه&‬
‫ از د‪ i‬ﻡ&ا‪ ,4F‬ﻡ ( ﻡ ! ﻡ€ن ا‪"1‬د و اﻡ ‪ ! ,‬د‪ i‬ﻡ "‪ #G‬ﻡ ‪ .‬ا ‪ A‬د‪ i‬را‬

‫‪-10-‬‬

‫دوﺱ‪ ,‬دار و  و ن او !&ا(ن ﻡ= اﺱ‪ .,‬ا م در ‪ ,GG6‬ا‪"1‬د ! [‪&! n‬ا‪ 3‬د‪ ! i‬ارﻡ…ن ﻡ ‬
‫‪K‬ورد ﻡ ا ! ‪ 3‬ﻡ= !&ا‪ 3‬ا‪I‬د را!‪ 3 2‬ب و ﺱ‪ 5‬در !?ر‪! 5 E‬ﺵ‪.‬‬
‫ د‪ ! i‬ر~ ! اﻡ‪A‬ت د'&‪&! 3‬ا‪ 3‬ا‪I‬د ر‪ ,D‬د دﺱ‪ ,‬ﻡ ! و از ‪K‬ﻡ" ه‪ 3‬د در ا =‪,‬‬
‫اﺱ"[د‪ -‬ﻡ‪ : A‬ا‪ &E‬ﻡ ‪ ، &E‬ﻡ ‪ K‬و ﻡ&ا ‪ A‬ﻡ ده‪ .‬ا‪&E &E‬ﺱ ه " ! (ن ده‪ ،‬چن در‬
‫‪K‬ن <رت ﺵ( ﺵ&  "ن ﻡدر ]ه& ﻡ ﺵد‪ `& ! .‬د‪o ! i‬ر ‪ ! ! !&I‬ﻡ‪"&E ,‬‬
‫‪K‬ﻡ" ه‪ 3‬اش‪ ،‬د‪ 3‬د را ! ر~ ‪&" E‬د‪ & -‬ﻡ ﺱزد‪.‬‬
‫ا‪ &E‬د‪"! i‬ا ! دﺱ" اﺵ را ﻡ‪&'! Ab‬د و '‪ -‬دارد )ﻡ‪ PH‬از ﺱ ‪ v‬چ=ر ﻡه' ( ‪ -'K ،‬ﻡ ‬
‫ا ‪ , F‬ه از !ن د را‪ ،‬از ‪ :‬ﺵ ‪ ,‬و ا'("ن دﺱ‪ ،,‬ه و ا'("ن ‪ ،‬و ه ‪2‬ر ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬‬
‫د را ? در دﺱ‪&'! ,‬د‪ "&E .‬و ‪ ,5K n5‬ﺱ‪&! :‬ا‪ 3‬د‪ i‬ا‪ 6‬س ! ! ه&ا‪ -‬دارد‪ ،‬و‪ 5‬زادان‬
‫ه ز ‪F‬در ! !‪ &oZ‬ﺱ‪&J‬دن ‪ ,5K 3‬ﺱ‪ :‬د "  !"ا ﻡ‪I‬دا ا ا‪ 6‬س را ‪ . I‬ا ا ‬
‫زﻡ ‪ #<6‬ﻡ ﺵد د‪6 i‬ودا ! از ‪ v‬ﺱل داﺵ" !ﺵ‪ n .‬از ‪K‬ن ر"ر ! <رت د ر‬
‫<رت ﻡ ‪&E‬د‪ .‬ر"ر‪EK 3‬ه !&ا‪ v ` 3‬ا‪ 6‬س ‪g5‬ت !‪ Z‬ا‪I‬م ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫و‪ "F‬د !&ا‪! " Z 3‬ر ‪ ,5K‬د را ‪ n5‬ﻡ‪ ، A‬ﻡ(ه‪ -‬ا ‪&! #1‬ا‪ €H! 3‬از وا‪ 5‬و‬
‫ﻡ&!ن ‪ ;b5‬دﺵار‪ 3‬اﺱ‪ ,‬و ﺱا‪ P‬را ! ذه ‪K‬ن ﻡ"‪4‬در ﻡ زد‪ :<! ! K .‬د‪ i‬را ! &‪1 i‬دت‬
‫ﻡ‪4I‬ر ﺱ‪,‬؟ ! ! از ‪K‬ن ‪gE‬ﺵ‪ ,‬و ا ‪K A‬ن را ﻡ‪ ,4t‬ارز! &د؟ ﻡ&! ه " ﻡ‪! G"H‬‬
‫د‪=! #P‬اﺵ" ﻡ‪ >! , 4‬ه را از ا ر"ر &ه? داد‪ .‬اﻡ ! "&‪ 3‬ه‪ 3‬ا‪&o‬اف ‪ ,5K‬ﺱ‪&! :‬ا‪ 3‬د‪i‬‬
‫‪ ! 3&2‬ه&ا‪ -‬ار‪ .‬چ'' وا ﺵ در ‪4F‬ل ا ﻡ ‪ ، :k‬ار‪4‬ط ﻡ "‪ ,!& ! G‬ﺵ‪ ^Z‬د ﺵ‬
‫دارد‪ .‬در ﻡ‪I‬ع ﻡ ان ‪ ,[E‬ر"ر ﺵ در ﻡ‪ #!G‬ا‪ 6‬س ! د‪ i‬از ‪ ,5K n5‬د !ﺱ‪,‬‬
‫ﻡورد )ا‪ 6‬ﺱ  = زن !ر ‪ (Z! A:! ،,‬از رﺵ ﻡ‪ #‬د‪ i‬اﺱ‪! 4 (,‬زدار‪! -‬ﺵ‪.‬‬
‫! ‪1‬و‪ -‬ر"ر !زدار‪ 3 -‬ﺵ در =‪1 i& ,‬دت دادن د‪ ،i‬ﻡ ا در او ا‪ 6‬س ‪ &^G‬ا‪I‬د ‬
‫)‪ H! "6‬ه ! ﺱ !?ر‪ 5 E‬ﻡ رﺱ( و !‪ ‡1‬ﺵد ه& !ر ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬د دﺱ‪ ,‬ﻡ ز ا‬
‫ا‪ 6‬س ‪ 6 ،- E‬اﺱ‪ ,‬ﻡ‪:2‬ب‪ ! ،‬و‪ 3‬دﺱ‪ ,‬ده‪ .‬ا(ن ! ر"ر و وا ( (ن ﻡ ده ! ر !‬
‫اه‪ ,‬اﺱ‪ .,‬چ ‪ "&gJ‬و رد ا ‪ #1‬و چ ﻡ‪ ,4t‬ا'ﺵ" ‪K‬ن‪&! 1 ! ،‬ا‪ 3‬د‪ i‬ﻡ ! ه&ا‪ -‬دارد‪.‬‬
‫ا‪&! &E‬ا"ن ﻡ(‪ #A‬اﺱ‪ ,‬ﺵه !ﺵ د‪ i‬ن !‬

‫‪& n5‬دن ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬اش ﻡ(…ل اﺱ‪ ،,‬و‪ 5‬در ‪1‬‬

‫‪6‬ل چ?‪ ،E 3‬د‪ i‬از ‪ ( r&o‬ه‪"[E&_ 3‬ر‪ 3‬و '‪ -‬ﺵ ﻡ = ‪ #1‬اش از د ﺵ‬
‫ ر‪ 3‬ﻡ [ و  اﺱ‪.,‬‬

‫‪-11-‬‬

‫‪ -2.2‬دن ' ‪ 2‬ﺕ ‪ 4‬ﺱ‪4‬‬
‫‪ v‬د‪ i‬دوﺱ‪ 5‬د ‪ "&E‬اﺱ‪ ,‬را‪&! -‬ود؛ ﻡ ا اﺵء را !&دارد‪ ،‬ﻡ ا ب !‪ 4! ، 4‬و ه> ‬
‫ب ﻡ = چ چ?‪ ! 3‬و‪ "[E 3‬ﻡ ﺵد‪ ! .‬ر‪ 3‬از د ن در ا ﺱ ﻡ ا ! ر‪: 3‬ت‪،‬‬
‫د‪ GF‬ﻡ ;ر د را !ن ‪ .‬ا‪! 3€1‬ن د ن ? در ا ﻡ&‪ :6‬در ‪6‬ل رﺵ ه " ‪.‬‬
‫در ا دور‪ -‬ﺱ د ن د را ! ‪ 1‬ان ﻡد‪ 3‬ﻡ "‪ #G‬از د‪ 3‬ا‪&o‬اف ﻡ ! و ! (" و  د‬
‫‪EK‬ه ﻡ ! ‪ c( =K .‬ﻡ ]ه&‪ 3‬ﻡ"[وت ! د'& د ن !?ر‪P E‬ن دار‪ .‬از ا زﻡن د‪i‬‬
‫!  د و د'&ان !("&‪( 3‬ن ﻡ ده‪.‬‬
‫ه‪ ,‬و در‪ i‬از ‪ ,‬در ا ﺱ ﺵ‪ #A‬ﻡ ‪&E‬د و ا ! (‪[ c‬وت ه‪] 3‬ه&‪ 3‬ﻡن د و‬
‫د'&ان ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪K 3 ( .‬ن و‪ "F‬اﺱ‪ ,‬د‪ i‬از ﺵ ﻡ &ﺱ چ‪2‬ر ﻡ ان (‪ hZ‬داد ‬
‫‪ & &[ v‬اﺱ‪ ,‬د"&؟ د ن ‪1‬ﻡ ﻡ ار ا [وت در ]ه& و ‪45‬س اﺱ‪ ,‬و ﻡ &ﺱ ا‪&E‬‬
‫ ‪! ,Z5‬ﺵ چ' ﻡ ان (‪ hZ‬داد & اﺱ‪ ,‬د"&‪ .‬ﺱ‪K nJ‬ن ﻡ‪ PH‬از !‪ 3 :‬و ه ﻡ و‬
‫چ?ه از ا ‪ #4F‬م ﻡ !&‪2! .‬ر روﺵ ‪A‬ﻡ‪ #‬ه‪ ,‬در د ن در ا!"ا ! در‪[ i‬و=‪ 3‬دو‬
‫ ‪ n‬ه&ا‪A ., -‬ﻡ‪ #‬ه‪ ,‬در ا ﺱ ! !&وز [و=‪ 3‬ر"ر‪ 3‬ﻡن د"&ان و &ان د‪4‬ل‬
‫ﻡ(د‪ G .‬ر"ر ‪ n‬از ﺱ ﺱ‪&! '5‬وز ﻡ ‪ .‬ا ‪ A‬ا ر"ر _&?‪ 3‬اﺱ‪ ,‬ا " ! ‪ ،‬ه ز !&ا‪3‬‬
‫ﻡ‪GGb‬ن ‪ " ,H2F‬اﺱ‪ .,‬ﻡ= ا اﺱ‪ ,‬وا‪ 5‬و ﻡ&!ن د‪ i‬ه(ر !ﺵ ا‪ &E‬ر"ر د ن ﺵن !‬
‫ر"ر ﺱ " در اد‪ -‬از ‪ v‬د"&  & در ا ﺱ ا";ر ﻡ رود ﻡ‪ ,G!2‬اﺵ" !ﺵ‪K ،‬ن را ﻡرد‬
‫ﺱ&ز ‪&F &Gb‬ار ه ‪.‬‬
‫در ا ﺱ !> ه ‪ F1‬زد‪ ! 3‬وارﺱ و ﻡ‪! H52‬ن د و د'&ان و ه ‪2‬ر ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬د و د'&ان‬
‫دار‪ =K .‬دوﺱ‪ ,‬دار ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬د را (ن ده ‪K ،‬ن را ‪ >! ,5K ) n5‬ه‪ 3‬د'& را ‪ ( n5‬و‬
‫از ا ‪ r&o‬ا‪ 6‬ﺱ را !ﺱ‪ ,‬ﻡ ‪K‬ور‪ ،n5 . !&I ،‬ازش و !ز‪& 3‬دن د‪ ,5K ! i‬ﺱ‪ :‬اش‬
‫! ‪ ^F‬ار‪) 3D‬ار‪E‬ﺱ( ‪&E ) ,‬چ در ا ﺱ ? ‪E‬ه ار‪E‬ﺱ رخ ﻡ ده(‪ .‬ا ‪&! #1‬ا‪3‬‬
‫ د‪K i‬راﻡ !‪ Z‬اﺱ‪ ،,‬درﺱ‪ ,‬ﻡ و‪ "F‬ا'(‪ ,‬ﺵ ‪ ,‬د  "‪ v‬را ﻡ ﻡ‪E .A‬ه ﻡ(ه‪ -‬ﻡ ‬
‫ د‪ i‬ه& دو ‪ #1‬را ! ه ا‪I‬م ﻡ ده‪ H .‬ا'(‪ ,‬ﺵ ‪ ! ,‬دهن و دﺱ‪ ,‬د'& اش در ﺵ‪:‬ارش‬
‫اﺱ‪ .,‬ﻡ?ان ﻡ‪4‬درت ! ا ر در د ن ﻡ"[وت اﺱ‪ ,‬و !&ا‪ 3‬ا [وت د‪ #P‬چ ‪ 3‬ارا‪ $‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪:,‬‬
‫‪ &; r4o‬ﻡ‪GGb‬ن "ﻡ?ان ‪ 6‬ﺱ‪ " €1 ,‬در ا ن ه ﻡ"[وت اﺱ‪ .,‬ا ﻡ‪D‬ع ﺵﻡ‪ #‬د ن ه‬
‫ﻡ(د‪ .‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬د ﻡ&‪ c( :6‬اام د را د&& از د'& ه ‪_K P‬ز )ﻡ‪ PH‬ا ﻡ&‪ :6‬در‬
‫د"&ان د&& از &ان رخ ﻡ ده(‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫!&ا‪&E v 3‬و‪ -‬از د ن ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ا ر"ر !("& از ‪&E‬و‪ -‬د'& ﻡ‪I‬ز ﺵ&د‪ -‬ﺵد و ! ا &` ‪&E‬و‪-‬‬
‫دوم در ‪€6‬ر د'&ان ا ر را "& ا‪I‬م ﻡه ‪.‬‬
‫در ا ﻡ&‪ :6‬ﺱ ‪ ،‬رو ‪A‬ﻡ‪ #‬ز!ن در د‪ ! i‬ﺱ&‪ ,1‬در ‪6‬ل (&و‪ 3‬اﺱ‪ .,‬د‪ i‬ﻡ" ﻡ ﺵد ه&‬
‫ ‪ :‬و ‪41‬رت‪ ،‬ا‪ ! 3&B‬ه&ا‪ -‬دارد‪ :‬ا‪g_ &E‬ا و ﺵ دراﺱ‪K ، ,‬ن را در‪ ,‬ﻡ ؛ ا‪ '! &E‬‬
‫ﻡ‪& ,[5Z‬د‪ -‬ا‪3‬؛ ا‪ &E‬را <ا !? ‪ ،‬او ﻡ ‪ ،`& ! .K‬د ن از ﺱ ‪ v‬ﺱ ﺱ‪ '5‬در ﻡ ! ‬
‫ !ن ه& واژ‪ ! -‬وا ( از ا‪&o‬اف ه&ا‪ -‬اﺱ‪ ,‬و ‪K‬ن ﻡ" ﻡ( و‪: "F‬ت و*‪ -‬ا‪ 3‬را ! ز!ن ﻡ ‬
‫‪K‬ور‪ ،‬در !?رگ & ه ﺵ ا‪I‬د ﻡ ﺵد‪ .‬و ! ا &` دوران ! ز!ن ‪K‬وردن " ‪:‬ت زﺵ‪_K ",‬ز ﻡ ‬
‫ﺵد‪ ! .‬ز!ن ‪K‬وردن ‪ :‬ﻡ ‪ ، ُE‬اخ‪E ،‬ز‪ ،‬ﺵش‪ ،‬ن‪ ،‬دودول و ‪ ،...i‬در ا ﺱ !&ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از‬
‫ د ن !ز‪ 45 3‬اﺱ‪ &; ! .,‬ﻡ رﺱ !> ه ! !ن ا ‪:‬ت در ﻡ‪?! #!G‬رگ & ه ﻡ اه ‪ =K‬را‬
‫‪ v&b‬و ﺵه وا ‪! =K‬ﺵ ‪ .‬د ن در ! د ه از ا ‪:‬ت اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ‪ .‬ز ! س‬
‫ و ‪ n5‬ا‪! 3€1‬ن‪&! ،‬ا‪ 3‬زاد ز‪ 3‬او‪ 5‬اﺱ‪&! ،,‬ا‪ 3‬د ن ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ه ! ر ! اه‪,‬‬
‫اﺱ‪ .,‬د ن دوﺱ‪ ,‬دار رو‪?! 3 3‬رگ & ه ! ( ‪ ،‬در ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﺵ‪ ،‬ازش ﺵ‪ ،‬و (‪ ,‬ﺵن‬
‫را‪ -‬ﺵد‪ .‬ا زه ‪ H! "6‬ه ? !> ه !?ر‪ &"E‬ﻡ ﺵ‪ ،‬در ‪ =K‬ﻡ(ه‪ -‬ﻡ ﺵد‪ .‬ا‪ &E‬چ ا_‪`:‬‬
‫ & !> ه اه ﻡ‪ #t‬د"& !> ه ه> ن رو‪?! 3 3‬رگ & ه ! ( ‪ ،‬اﻡ دوﺱ‪ ,‬دار در ‪_K‬ش‬
‫‪ "&E‬ﺵ و ﺱ& و ‪&E‬دن ‪ =K‬را‪ -‬ﺵد‪ .‬ﻡ?ان ز ! س  در د ن ﻡ"[وت اﺱ‪ ,‬و د‬
‫وا‪ 5‬ﻡ ا ﻡ?ان و ع ا ز را در & و د"& د (‪ hZ‬ده ‪ &; ! .‬ﻡ رﺱ & !> ه‬
‫زود& ر ﻡ ( و ! ﺱ&اغ !ز‪ 3‬د ﻡ رو‪ ،‬اﻡ د"& !> ه ا_‪ ! `:‬ﺱ&اغ وا‪ 5‬د ﻡ رو و‬
‫‪ =K‬را ! ‪&o‬ف د ﻡ (  در ‪_K‬ش ‪ "&E‬و ازش ﺵ‪.‬‬
‫‪ -2.3‬دن ' ‪ 4‬ﺕ ‪ 6‬ﺱ‪4‬‬
‫ا ‪ &t‬د ن از ‪ 4‬ﺱ‪ ! '5‬د "ن &ﺱ"د‪ -‬ﻡ ﺵ و ا_‪&! =K `:‬ا‪! " Z 3‬ر ! ‪&E‬و‪?! -‬ر‪ E‬از ه‬
‫ﺱ و ﺱل ه‪ 3‬د ﻡا ﻡ ﺵ‪ =K .‬در ﻡ‪ b‬ﻡرﺱ ! ‪F‬ا ر"ر‪ ،3‬ﻡ‪H‬ره و ارزﺵ=‪ 3‬و‬
‫ه> ه‪ 3‬ا"‪K 1‬ﺵ ﻡ ﺵ‪ .‬در ﻡ‪ b‬و ﻡ= د‪ i‬چ > د ا‪! 3€1‬ن د و‬
‫ د'&ان را '‪ 45_ ، n5 -‬وا‪ 5‬و ﻡ&!ن !&رد‪&! 3‬د!را ! ا ر"ر دار‪ .‬اﻡ ﻡ‪ PH‬در‬
‫ د "ن و ﻡرﺱ ﺵ‪ 3&" 4A‬از ‪&o‬ف ﻡ&!ن و ﻡ ‪ 5k‬در ا ﻡرد (ن داد‪ -‬ﻡ(د‪.‬‬
‫ا ‪1‬م ‪ #b‬ﻡ` ﺵد د‪ i‬ﻡ‪ #‬و اﺵ"ق ! ا ر"ر ه را از دﺱ‪! ,‬ه‪ .‬اﻡ !‪ ‡1‬ﻡ ﺵد ‬
‫ "& در ﻡء‪1‬م دﺱ‪ ! ,‬ا ر !?‪ .‬د ن در ا ﺱ ا ' ز ه‪ 3‬د را در ‪! `5F‬ز‪ 3‬ه از‬
‫‪ #4F‬د "& !ز‪ ،3‬ﻡﻡن و !! !ز‪ 3‬و… !ن ﻡ ‪1‬ﻡ ه رج از ﻡ‪ b‬ﻡرﺱ و دور از چ(‬
‫!?ر‪P E‬ن ا‪I‬م ﻡ ‪&E‬د‪ ،‬چ&ا !& از !?ر‪P E‬ن ! ر"ر د (ن ﻡه ;& ﻡ‪ ! ,4 "4t‬ا‬

‫‪-13-‬‬

‫ع !ز= ار‪&! ! .‬ا !> ه &‪ p‬ﻡه در ﻡ‪ #!G‬د !?ر‪P E‬ن ا !ز= را ا‪I‬م ه ‪1 ! .‬و‪-‬‬
‫!> ه دوﺱ‪ ,‬دار در ‪E‬ﺵ و ر و ه‪ 3‬د~ !ز‪. 3‬‬
‫ز ! س  در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ از د ن ه> ن ! ﻡ?ان زد‪ 3‬ﻡد اﺱ‪ &! .,‬از &!> ه‬
‫د'& دوﺱ‪ ,‬ار در ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﺵ و ! ‪ 1‬د'& ا ز را ا!&از ﻡ ‪ .‬ﻡ‪ ! t‬ﻡ(‪ ,‬زدن و‬
‫(ر دادن ‪( ،&'A‬ن هل دادن‪ &' : ،‬زدن و…‬
‫در ا ﺱ د ن ﻡ ا ﺱ‪k‬ا‪P‬ت ! ا"=‪ $‬در ^ص زاد و و‪ 5‬ﻡ‪&2‬ح ﺱز‪ .‬و &ﺱ ه ‬
‫ ‪K‬ن در ﻡرد دوران ‪6‬ﻡ‪ ':‬و چ'' ! د ‪K‬ﻡن زاد ﻡ‪&2‬ح ﻡ ‪ ،‬هŒ ر!‪ ! 2‬ا‪ 6‬ﺱت‬
‫ ‪K‬ن ارد‪ ،‬و ا !?ر‪P E‬ن ه " ﻡن ا &ﺱ(= و ﻡ ‪ #$‬را!‪ 2‬ا‪ 3‬ﻡ ! و ! ه‬
‫د‪1 #5‬ﻡ !&ا‪ 3‬ﺱ‪ ! E w‬ا ﺱا‪P‬ت دچر ﻡ(‪ #A‬و ز‪& ,6‬اوان ﻡ ﺵ‪ .‬ا‪& ! &E‬ﺱ ه‪ 3‬د ن‬
‫در ا ﺱ اه‪ ,‬داد‪( -‬د و ﺱ‪ w‬ﻡ ﺱ‪ ! 4‬ﺱ‪k‬ا‪P‬ت ‪ =K‬ه‪ ،‬د ن ﻡ ‪K‬ﻡز ﺱ‪A‬ت و‬
‫&ﺱ ه از ا ‪ #4F‬را ! ز!ن ور‪ &! ! .‬ا !="& اﺱ‪ ! ,‬ﺱ‪k‬ا‪P‬ت ‪K‬ن ﺱ‪ w‬داد‪ -‬ﺵد‪ ،‬ه&چ ‬
‫‪K‬ن ه ز "ا ﺱ‪ w‬ﺵ را ! ! در‪. i‬‬
‫ﻡ‪GGb r!2‬ت ! ‪K #1‬ﻡ‪ &; ! -‬ﻡ&ﺱ ‪ _&:1‬ش ﻡ !&ا‪ 3‬رﺱن ا‪1o‬ت د‪ >! ! rF‬ه &اﻡن‬
‫داﺱ"ن زاد و و‪ =K ،5‬در" ﻡ" ﺱ` ! ﻡ?ان رﺵ ‪ 3&A‬د از ا داﺱ"ن اه داﺵ‪ ! .,‬ه ‪&o‬‬
‫! ر‪ 3‬از د ن ^ر ﻡ‪ vZ A‬و اﺱ‪&J‬م ﺱ ﻡدر !‪ -H:‬ﻡ(د و ا ‪ vZ A‬چ?‪ 3‬ﺵ‪Z 4‬‬
‫ﻡ&_ اﺱ‪ ,‬ﺱ& <‪ b4‬ﻡ‪Z‬ر‪ .‬د ن ﺱ ‪ 7‬ﺱ‪ ! '5‬ﺵ‪ :A‬دﻡ‪b‬را ﻡ ا(‪41 ! ،‬ر ‬
‫‪= =K‬ن را ! ﻡ‪ 1I‬ﺵ ‪ ,‬و ‪!&I‬ت د ‪ c&H‬ﻡ‪ A‬و از ه ‪I‬ﺱ‪ vZ ,‬را ! ‪ Z‬ﻡ&غ‬
‫‪ A‬ن ﻡا و !ز ! ه د‪&! #5‬ا‪ =K 3‬ود اﺵ" از ‪ ،5‬اﻡ&‪4F #!F&_ 3‬ل ﻡ‪4‬ﺵ‪.‬‬
‫!& ﻡ‪GGb‬ن ‪_K‬ز ا‪ 6‬س ‪ ,5I‬را از ا دور‪ -‬ﺱ ﻡا ‪ ،‬ه& چ !&ا‪ 3‬ه !> ه ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬‬
‫‪ &! .‬د ن در ا ﺱ و ﺱل اه ‪45‬س د را در ﻡ‪ 4&_ #!G‬ه از در ‪K‬ور ) ر ﺱ‪#6‬‬
‫ اﺱ"‪ ،(&Z‬و !&ا‪ €H! 3‬د'& ا ر اﺵ‪ 5A‬ارد‪ .‬ﻡ(‪ , hZ‬ا ﻡ ‪ 5‬ر!‪ ! 2‬ع !&رد اد‪-‬‬
‫! ﻡ ‪&! :k‬ه ' دارد &‪.‬‬
‫! ‪b5‬ظ  د ن در ا ﻡ&‪ :6‬ﺱ از ه =ت رﺵ &د‪ -‬ا و ا رﺵ ﺵﻡ‪ #‬دﺱ"'‪ -‬ﺱ‪ :‬ه ﻡ ‬
‫ﺵد‪ ,5K .‬ﺱ‪ >!& :‬د'& ! ااز‪ 3 -‬دوران زاد‪ 3‬اش ‪ ,‬و ﺵ‪A‬ف واژن د"& !> ه چ ﻡ‪&":‬‬
‫‪ &"G1‬ﻡ(د‪.‬‬

‫‪-14-‬‬

‫‪ -2.4‬دن ' ‪ 6‬ﺕ ‪ 8‬ﺱ‪4‬‬
‫ا دور‪ -‬ﺱ را دوران ﻡ&‪ $‬ﻡ‪ #‬ﻡ ﻡ ‪ &; ! .‬ﻡ رﺱ !&ا‪ 3‬د ن ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪ ،‬د'&‬
‫اﻡر ! ﻡ?ان ﺱ!‪g r‬ا!‪ ,‬ارد‪K .‬ن &ﺱ ه‪ 3&" 3‬ﻡ‪&2‬ح ﻡ ؛ "& !‪2‬ر ‪K‬ﺵ‪A‬ر ! اام‬
‫‪( &'A‬ن ﻡ ده ؛ اﻡ رﺵ ت ﺵن ه> ن اداﻡ دارد و ! د'&ان در د‪ i‬ﺵ‪#A‬‬
‫ﻡ ‪&E‬د‪ .‬دوﺱ‪ ,‬داﺵ" )‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن( ! ﻡان ﻡ'‪g‬ارد‪! .‬ز‪ &_ ! 3‬ه‪ n I‬ﺵ‪ :A‬ﻡ"[وت ! !ز‪! 3‬‬
‫ه‪ n I‬ﻡ !‪1 .‬ﺵ‪ r‬ﺵن ﻡ ا ا‪ 6‬ﺱت ﺵ‪ 3‬را در د‪&! i‬ا'?د‪! ،‬ون ا ‪ ! A‬ا‪ 6‬س او‬
‫ار‪ o4‬داﺵ" !ﺵ‪ .‬در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪1‬ﺵ‪! r‬دن „‪ ! &B‬ر چ?‪ &! 3‬رو‪ 3‬ر"ر  د‪ i‬دارد‪.‬‬
‫‪1 n6‬ﺵ‪! r‬دن ! روﺵ ! ا‪ 6‬س دوﺱ" ‪ r1‬داﺵ" ! ‪ v‬ﺵ‪ hZ‬ﻡ"[وت اﺱ‪) ,‬در د ن "& از ‪6‬‬
‫ﺱ‪1 ، 5‬ﺵ‪! r‬دن هن ‪ n6‬دوﺱ" ‪ v ! r1‬ﺵ‪ hZ‬اﺱ‪.(,‬‬
‫در ﺱ ‪6‬ود ‪ 8‬ﺱ‪[ '5‬وت ه در ﺵ‪_K ! #A‬ش ‪ "&E‬و ا‪ 6‬س ‪ r(1‬و ‪&o ! F1‬ف ﻡ‪K #!G‬ﺵ‪A‬ر‬
‫ﻡ ﺵد‪ .‬ﻡ‪ &! GGb r!2‬رو‪ 3‬د ن ه(‪ ,‬و ﺱ‪< 5‬رت ‪ ، "&E‬ا ‪2‬ر ! ;& ﻡ&ﺱ ر"ره‪ $‬‬
‫از ‪ #4F‬در ‪_K‬ش ‪ "&E‬و ورر" د در ا ﺱ و ﺱل‪ ،‬ر"ر ‪&! ,‬و در ‪F‬س ! ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن‬
‫ د ن در ا ﺱ ﻡ"ان ‪&K‬ا ا‪ 6‬ﺱ ﻡ درو ‪:F‬اد &د‪.‬‬
‫در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪ ,5K n5‬ﺱ‪ :‬در ‪€6‬ر د'&ان‪ &" ،‬د‪ -‬ﻡ ﺵد‪ .‬اﻡ ا !ان ﻡ‪ ,  H‬د ن‬
‫‪ n‬از ‪ 6‬ﺱ‪ '5‬د'& ا ‪1‬دت را &‪& i‬د‪ -‬ا‪ = A:! ،‬در ﻡء ‪1‬م "& دﺱ‪ ! ,‬ا ر ﻡ ز ‪ .‬ا‬
‫اﻡ& در ﻡرد !ز‪ 3‬ه‪ 3‬د ? <دق اﺱ‪K .,‬ن در ا ﺱ !("& ﻡ" ﻡ‪H‬ره‪ 3‬ا"‪ 1‬‬
‫ه " ‪ .‬ر"ره‪ 3‬در ا ﺱ "& ﺵ‪K #A‬ﺵ‪A‬ر دارد‪ =K .‬در ا ﺱ ! ر‪ 3‬چ?ه را ` و ‪,4B‬‬
‫ﻡ‪ . A‬چ&ا ا‪ #4F ! ,4 3&"(! $‬دار‪ -' ! =K .‬و ‪ !&I‬و ‪ #:b‬د‪ 3‬ا‪&o‬اف د ﻡ(…ل‬
‫ه " و ه ا ‪!&I‬ت ﺵﻡ‪!&I #‬ت ? ﻡ(د‪ ،‬ﺱ ‪ =K‬و ! ﺵ‪ -‬ص دﺵن ﻡ‪ H‬‬
‫ﻡ(د‪ .‬در ا ﺱ !> ه ‪F‬در " [وت ! وا‪ ,HF‬ه و ‪Z‬ت ﺵن را !‪ !Z‬از ه (‪ hZ‬ده ‪.‬‬
‫! ه =‪ ! ,‬ر ﻡ= اﺱ‪?! ,‬ر‪P E‬ن ‪ A &A‬د ن در ا ﺱ ! ‪o‬ر د ر ه ﻡ‪ 452‬را‬
‫ در ﻡرد ﻡ ‪&! #$‬ا(ن ‪ c&H‬ﻡ(د‪ ،‬ﻡ = و در‪ i‬ﻡ ‪ .‬ا‪ &E‬در در‪ pb< ,‬ﻡ‪ `:2‬از‬
‫‪&o‬ف د "ن &د دار‪ ،‬ﻡ"ا از او ﺱ‪k‬ال و ا ﻡ‪I‬ل را !&ا‪ 3‬او ‪ #$F‬ﺵ او ! ز!ن و ‪:‬ت‬
‫د ﻡ‪ `:2‬را !&ا"ن ‪ pD‬ده‪.‬‬

‫‪-15-‬‬

‫در ‪G‬ﺵ ه‪ 3‬د ن ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ا_‪ ,5K `:‬ﺱ‪ :‬د‪ -‬ﻡ ﺵد و ! ر‪ 3‬از ‪ i‬ه و ﺵ‪ &H‬ه ‬
‫ ‪:‬ت در ‪ ! =K‬ر !&د‪ -‬ﺵ‪ ،-‬ﻡن ا ‪&E‬و‪ -‬د ن رد و !ل ﻡ ﺵد‪ .‬چ?ه ﻡ‪ PH‬در‬
‫‪€6‬ر !?ر‪ &"E‬ه از !ن ﺵن ددار‪ 3‬ﻡ ‪.‬‬
‫‪ -2.5‬دن ' ‪ 8‬ﺕ ‪ 10‬ﺱ‪4‬‬
‫ﺱ ! ‪ 10 8‬ﺱ‪ '5‬را ﻡ"ان ﺱ‪_K 3=5‬ز ‪ r(1‬ورزن د ن دا ‪ ,‬و ! رﺵ ه&چ !("& د ن‬
‫ا ا‪ 6‬س ‪ G‬اﺱﺱ &‪ 3‬در ز‪! =K E‬ز‪ 3‬اه &د‪ .‬ه?ﻡن ! رﺵ د‪ i‬ا ا‪ 6‬س )‪r(1‬‬
‫ورزن( ? رﺵ ﻡ ! و ! ز  ﻡ رد‪ ! .‬ﻡ‪ H‬د ن در ‪ r(1‬ورزن در‬
‫ "‪ 1 3I‬س  ه " )ﻡ‪ #!G‬ه ( " دﺱ‪ ,‬ه'& را ‪! ،"&E‬زو ! !زو‪ 3‬ه ﺱ‪$‬ن( ‬
‫ه‪I‬ن ﺵ‪ 3‬در ‪K‬ن ا‪I‬د ﻡ‪ I" . A‬در ت ‪_K‬ز ﺵ‪ -‬اﺱ‪ 3 K& ،,‬اﺱ‪ . Po ,‬ا‬
‫ "‪ I‬ه ﺵﻡ‪! &! #‬ز=‪ ! 3‬ه = و _&ه‪ = I‬ﻡ‪4‬ﺵ‪ .‬اﻡ ﻡ"[وت ! ‪ >K‬از ا ‪,b‬‬
‫‪ 1‬ان "د "&!ز‪ "3‬از ‪K‬ن د ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬در ا ﻡ&‪! :6‬ز= ﺵﻡ‪ -' &! #‬و ‪ ,5K n5‬ﺱ‪ &'A :‬اﺱ‪.,‬‬
‫ﻡ‪H‬ره‪&E 3‬وه ﻡ"& ? اﺱ‪ &! ,‬ت ! ‪ n‬ﻡ‪ .c5Z‬ا‪ >! &E‬ه ! !ز=‪ ! 3‬ه‪ I‬ن‬
‫د ﻡ(…‪ ، 5‬ا ‪ #1‬را ه‪&E n I‬ا ﻡ ) چ ه ‪ 4‬ﻡ‪ -‬ﺵد(‪ .‬در ا ﺱ ه‪&E n I‬ا ‬
‫در } د ن ﻡ‪ 1D‬ﻡ [ و _&‪4F #!F‬ل ﻡ‪4‬ﺵ و ﺵ ! ه د‪o ! ! #5‬ر ‪ :‬در ﻡرد ود‬
‫ا‪ 6‬ﺱت ه‪&E n I‬ا ! !> ه <‪& ,4b‬د‪ ،‬ه&چ ! ر‪ 3‬از !?ر‪P E‬ن د ه ز در ﻡا= !‬
‫ه‪&' I‬ا‪ $‬دچر ﻡ(‪ #A‬ه " ‪?! .‬ر‪P E‬ن ‪ i 4‬ه و ﺵ ه را !> ه در ﻡرد ه‪n I‬‬
‫‪&E‬ا !ز‪ E‬ﻡ ‪&g‬ا !ﺵ ‪.‬‬
‫‪ 3=(G‬و*‪ -‬در ا دور‪ -‬ﺱ ‪€6‬ر !رز‪ 3‬دار‪! .‬ز= و ‪'"[E‬ه‪ 3‬د ن ه‪! >K ! ،n I‬‬
‫_&ه‪ n I‬د دار‪ ،‬ﻡ"[وت اﺱ‪.,‬‬
‫د ار‪) D‬اﺱ" ء( در ا ﺱ ]=ر ﻡ !‪ .‬ا ‪ #1‬در ! &ان را~ & از د"&ان اﺱ‪ .,‬اﺱ" ء‬
‫ﻡ ا ! ﺵ‪< H #A‬رت ‪&E‬د‪.‬‬
‫ا‪ $‬در‪ i‬د‪ i‬از ﻡ ‪ ،#$‬رﺵ !("&‪ 3‬ﻡ ! و د‪ :P‬د ن ارا‪ $‬ﻡ ده ﻡ ‪ & G2‬ﻡ ﺵ‪.‬‬
‫ د‪ i‬ﻡ ا داﺱ"ن زادو و‪ 5‬را !‪^ !Z‬ر ‪&E ،‬چ ه ز ! ﺱ‪ "Z‬ﻡ ا &‪ K‬د‪ rF‬چ'' ‬
‫‪6‬ﻡ‪ ':‬را در‪. i‬‬
‫‪ n‬از ه(‪ ,‬ﺱ‪:! $1 " Z '5‬غ در د ن ]ه& ﻡ(د‪ .‬در د"&ان "ن ه ﺵ&وع ! رﺵ ﻡ و‬
‫ﻡه‪ ,5K , F 3‬ﺱ‪ :‬ﺵن  رﺵ ﻡ ‪ .‬در &ان ? ﻡه‪ 3‬ا‪&o‬اف ‪ ! ,5K‬ر~ !‪ & :‬ﻡ ﺵد‪.‬‬

‫‪-16-‬‬

‫‪ -2.6‬دن ' ‪ 10‬ﺕ ‪ 12‬ﺱ‪4‬‬
‫‪E " Z‬م ه ! ﺱ‪:! 3‬غ !&داﺵ" ﺵ‪ -‬اﺱ‪ ,‬و وا‪ ( 5‬ه‪K 3‬ن را در ر"ر د (ن ﻡ(ه‪ -‬ﻡ ‪.‬‬
‫ﻡ‪1 t‬ﺵ‪ r‬ﺵن ه ! ا‪ 6‬ﺱت ﺵ ه&ا‪ -‬اﺱ‪ 4&G .,‬ه !> ه در ا ﺱ ‪ 1‬ان ﻡ ‪E‬ه ‬
‫‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵ‪ -‬ا و ‪6‬ودا از ‪K‬ن ‪! Ho‬ﺱن را چ(‪ -‬ا‪.‬‬
‫در ا ﺱ ‪ #‬در د ن در ‪6‬ل رﺵ اﺱ‪ &! .,‬از د ن ﻡ"ا در ا ﺱ ! ا"‪Z‬ب‬
‫ د !&ﺱ و !&ا‪ 3‬ﺵر د'&‪ 3‬از د ن ا ا"‪Z‬ب ‪ n‬از ﺱ‪< !&I =5‬رت اه ‪.,&g‬‬
‫ و ‪ ! F1‬ار‪4‬ط ﻡن !?ر‪P E‬ن در ا ﺱ ازدد ﻡ !‪ ! ،‬ه د‪ #5‬ا[ق ﻡ" ‬
‫ د ن در ا ﺱ و ﺱل ! ﺵ‪ : 3‬ه‪ 3‬ﺱ‪ ! ، ( ! A‬ﻡ‪I‬ت ﺱ‪ -' A‬و ! ‪2‬ط ‪[:‬‬
‫ﺱ‪ A‬ز‪ . ?! 8‬ه?ﻡن د ? در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪ ,‬ﻡ( در زﻡ ‪ 3‬ﻡ ‪ #$‬دچر‬
‫‪ `G1 1‬ﻡ‪ E‬د ه " ‪ =K .‬اه در ا ﻡ‪1D‬ت ‪ !&I‬ا‪ 3‬داﺵ" !ﺵ و ه&‪ >K‬را ‬
‫در ا !ر‪ -‬ﻡ !  ﻡ ﺵ ‪ `I1‬ﻡ ! ‪ .‬وا‪ ! ,4b< ^ 5‬ا دﺱ" از د ن را ! ;ر‬
‫‪ -EK‬ﺱ" ‪K‬ن از ﻡ ‪ #$‬دار‪ ! ،‬ﻡ(‪A‬ت &اوا ﻡا ه " ‪.‬‬
‫ا‪ P"6‬ا ! ‪ 'F1‬را ! در ﺵ&وع &وﺱ !‪:‬غ ‪K‬ن "‪& I‬د‪ .‬ا د ن ﻡ" او‪&… 5‬ات در‬
‫!ن د ﻡ ﺵ‪&… .‬ا ! ﻡ‪?! 3 H‬ر‪ E‬ل ﺵن اﺱ‪ ،,‬چ?‪ 3‬ا ‪&E‬و‪K ! -‬ن ‪ :‬ار‪.‬‬
‫ د ن در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ! ﺱ&‪ ,1‬رﺵ ﻡ )د"&ان زود& از &ان(‪ .‬ﻡ‪ PH‬رﺵ ه‪K 3‬ن ﺱ&} &‬
‫! چ( ﻡ رد‪ .‬در د"&ان رﺵ "ن ه اداﻡ ﻡ ! و ‪1‬و‪ &! -‬ﻡه‪ ,5K , F 3‬ﺱ‪ ، :‬ﻡه‪ 3‬ز&‬
‫!…‪ #‬ﺵن ? رﺵ ﻡ و در !& د"&ان ? ﻡه‪ 3‬ه(ن !("& ﻡ ﺵد‪ .‬رﺵ ﻡه‪! 3‬ن در &ان‬
‫د&& ﺵ&وع ﻡ ﺵد‪< .‬ا‪K 3‬ن ﺵ&وع ! …& ﻡ ‪ .‬اﻡ ه ز چ ﺱ‪o 5‬ل ﻡ ( <ا‪ 3‬ﻡ&دا‬
‫ا ‪.‬‬
‫‪ 45‬چ‪ v‬و !?رگ ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬د"&ان ﺵ&وع ! رﺵ ﻡ ‪o ! ،‬ر‪ , F 3 45 3‬دا‪o !) :‬ر‬
‫ﻡ‪ (,F‬ﻡ ا !?رگ & از ‪ , F 3 45‬ر ‪&E‬دد‪ .‬ﻡ‪ PH‬در ﺱ !‪:‬غ ه ‪ 3‬اام ه ! ‪o‬ر ﺵ'[‪,‬‬
‫‪K‬ور‪ 3‬رﺵ ﻡ ‪ "6 .‬اﻡ‪A‬ن دارد "ن ه‪ 3‬د"&ان ! ‪o‬ر !&ا!& رﺵ ‪ .‬در !& &ان ? "ن‬
‫ه !?رگ & ﻡ ﺵ‪.‬‬
‫!& از د"&ان ‪ #4F‬از ‪ 12‬ﺱ‪&! '5‬ا‪ 3‬او‪! 5‬ر ! ‪1‬دات ﻡه ﻡا ﻡ( و ﻡ‪H‬ود‪ 3‬از &ان ? ‪#4F‬‬
‫از ‪ 12‬ﺱ‪& '5‬وج او‪ 5‬اﺱ‪&J‬م )ﻡ ( را از !ن ﺵن ‪ !&I‬ﻡ ‪ .‬ﺱ&‪ ,1‬رﺵ  د"&ان در ﻡ&‪:6‬‬

‫‪-17-‬‬

‫‪:! 3‬غ ﺱ&‪ &"H‬از &ان اﺱ‪2! . ,‬ر ‪:! 4&G‬غ در ‪ 3=:‬زود& ا[ق ﻡ"‪.‬‬
‫!& از د ن ‪ 12‬ﺱ‪1 5‬و‪ &! -‬رﺵ  از ;& ‪ ! ? G1‬ﻡ&‪:! 3 :6‬غ ?د‪ v‬ه " و !‪ €H‬‬
‫د'& از ‪b5‬ظ ‪ t‬و ر"ر ه ز !> ا‪1 .‬ﺵ‪ r‬ﺵن و ﻡ("&‪ i‬ه& دو ‪&E‬و‪ -‬دﺵ‪ -‬اﺱ‪ ,‬و [وت ﻡن ا‬
‫دو ‪&E‬و‪ -‬در ‪&! 3 -b‬ردﺵن ! ا ‪ =G(1‬ﻡ‪4‬ﺵ‪.‬‬
‫!& اﺱس ‪GGb‬ت ا‪I‬م ﺵ‪ ،-‬ان از ا ‪&! A‬ا‪ 3‬او‪! 5‬ر ! ﺱ‪ nA‬داﺵ" !ﺵ ‪ ،‬چ ﻡ&‪3 :6‬‬
‫ﻡ‪G‬ﻡ را ‪ o‬ﻡ ‪ .‬ا!"ا ! !ﺱن ‪ `5‬و ز!ن و ﺱ‪ ! nJ‬ازش و ‪& n5‬دن از رو‪45 3‬س و ﻡ&‪3 :6‬‬
‫!‪ H‬از ‪K‬ن ازش !ن در ز& ‪45‬س اﺱ‪ .,‬ﺱ‪ ,! nJ‬ه ‪_K‬ﺵ ! ‪o‬ر ‪&1‬ن و در=‪ ,‬ه‪Z‬ا!' و‬
‫?د‪ A‬ﻡ‪& #‬ا ﻡ&ﺱ‪ &; ! .‬ﻡ رﺱ ‪& o‬دن ه ‪ 3‬ا ﻡ&ا‪ #6‬در ان ﻡ‪6 PH‬ود ‪ 4‬ﺱل !‬
‫‪o‬ل ﻡ ا‪I‬ﻡ ! ﻡ&‪? H = 3 :6‬د‪&! A‬ﺱ‪.‬‬
‫‪ v‬د‪ 12 i‬ﺱ‪ 5‬ه ز ‪K‬ﻡد‪ E‬ا‪I‬م ه ‪ 3‬ا ﻡ&ا‪ #6‬را ارد‪ .‬ﻡ ‪ G2‬اﺱ‪ ,‬ﺵ ! ‪ 1‬ان ر و ﻡدر‬
‫ن در ا ﺱ‪ =K ! ،‬در ﻡرد ارزش ه و ه ‪I‬ره(ن ‪&J! . '"[E‬ﺱ چ‬
‫ ﻡ&! د‪ i‬د ِ‬
‫چ?ه !&ا(ن از ارزش و اه‪&! ,‬ردار اﺱ‪ ,‬و چ چ?ه ‪ K .‬دوﺱ"ن ‪ =K‬دوﺱ‪ ,‬د"& دوﺱ‪,‬‬
‫ & دار؟ ! ه چ' ﺱ& ﻡ ؟ ا‪ &E‬د د‪ i‬دوﺱ" دارد‪ ،‬چ چ?ه را در ا ار‪4‬ط ﻡ د و‬
‫چ چ?ه را ‪ `& ! .‬ﺵ ! ‪ 1‬ان و‪ 5‬ﻡ&! از ارزش ه و ه ‪I‬ره‪ 3‬د‪ i‬د و د'&‬
‫ د ن ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪EK‬ه !("&‪ 3‬اه ‪.,‬‬
‫‪ -2.7‬ﺱ‪/@ J‬‬
‫رﺵ د ن دارا‪ 3‬ﻡ&ا‪ #6‬ﻡ"[و ﻡ‪4‬ﺵ ! ﻡ&ا‪ #6‬ﺱ د ن در اﺱ‪ .,‬اﻡ ﺵ‪ #A‬ﻡ‪ r:2‬و‬
‫ا ارد و چ ! ا ﻡ&ا‪A #6‬ﻡ‪ #IH ! #‬و & ه&ا‪! -‬ﺵ‪ .‬ﻡ(‪ ^Z‬ه‪ 3‬ر"ر‪&! 3‬ا‪3‬‬
‫ه& ‪ v‬از ‪&E‬و‪ -‬ه‪ 3‬ﺱ ﻡ‪&! H‬ﺵ&د‪! ،‬ان ﻡ‪ v ,  H‬د‪&" i‬ﻡل و ‪! G "6 " H4o‬‬
‫دارا‪ ( 3‬ه‪ 3‬ﻡ‪ g‬ر !ﺵ‪ .‬ا ه ( ه اﺱ‪ ,‬در !‪ `5_ Z‬ه& ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ار ﻡ ‪&E‬دد‪ .‬اﻡ !‬
‫در ;& داﺵ" !ﺵ !&وز ا ﻡ(‪ ^Z‬ه‪ 3‬ر"ر‪ 3‬در ‪&E‬و‪ -‬ه‪ 3‬ﺱ ﻡ‪ c:"Z‬د ن‪ ! "6 ،‬ﻡ ?‪3 5‬‬
‫ﺵ&وع ‪ v‬ﻡ&‪ :6‬ن ‪K‬ن ‪ A:! .,‬ا ﻡ&ا‪ #6‬ﻡ ا ه‪J‬ﺵ داﺵ" !ﺵ ‪41 ! .‬رت د'& ن ‪v‬‬
‫ﻡ&‪ ! :6‬ﻡ‪! v }2F 3 H‬ر‪ -‬ا ‪K‬ن ر"ر ‪ A:! ,‬ه& ر"ر ﻡ(‪ hZ‬ﻡ&!ط ! ﻡ&‪ :6‬ﻡ(‪ ^Z‬اﺱ‪,‬‬
‫در ﻡ&ا‪ ? 3H! #6‬ﻡ"ا ]=ر و !&وز داﺵ" !ﺵ‪.‬‬

‫‪-18-‬‬

‫‪ ' 57 -3‬دن در رد ﺕ!‪1‬ت ‪/‬‬
‫‪ &^1‬چ=رﺵ ‪ 4‬اﺱ‪ ,‬و ‪ #4F‬از ا ‪ ~ & ! A‬ﺱ‪ 5‬ن ! زﻡ !ز‪&! 3‬و‪ ،‬ﻡ اه از ﺱ&ﻡر ‪ ,‬‬
‫& ‪ .‬در ﻡ‪ < #!G‬وق‪& ،‬ن ! ‪ 4H‬ه‪ 3‬وم اﺵر‪ -‬ﻡ و ﻡ &ﺱ‪:‬‬
‫" ﻡﻡن ا چ ؟"‬
‫! د‪ i‬ن !&ا‪ 3‬ﻡ‪F‬ت ز‪ -‬زان &د‪ ! -‬زا('‪ -‬ﻡ رو‪ .‬د"& چ=رﺱ‪ 5‬ن از زاد ز‪-‬‬
‫ﻡ"‪ 5‬ﺵ‪ -‬چ( !& دارد‪ .‬ﻡ‪! }F‬ز‪ ! ,(E‬د‪ i‬ﻡ &ﺱ‪:‬‬
‫"!> چ ر‪ 3‬از ﺵ‪ A‬ﻡدر !&ون ﻡد؟"‬
‫درﺱ‪ ,‬زﻡ در "‪ : 3I‬ه " ! &ﺱ د"& !> ن ﺱ‪ w‬ده‪?! >! ،‬رگ & ‪ 6‬ﺱ‪ 5‬ن‬
‫ﻡ ‪:E‬‬
‫" اﻡ ﻡ ﻡ اه !ا !> چ ر‪ 3 3‬ﺵ‪ A‬ر" ‪".‬‬
‫ د ن از زﻡ ﺱ‪ "[E Z‬را ﻡﻡز‪ ،‬ﻡ"ا ﺱا‪ P‬را ﻡ‪&2‬ح ﺱز ﺱ‪ =K ! w‬ه( ﺱد‪-‬‬
‫‪Z‬اه !د‪ .‬ز‪&! E‬ا‪ 3‬د ن و ان ز‪ -&I‬ا‪ 3‬از ‪6‬ادث ﻡ&‪ 4‬ﻡ‪4‬ﺵ‪ &E .‬چ ‪ ! =K‬ر چ?ه را‬
‫ دا ‪ ،‬و‪AI 5‬و و ! ‪&o‬ح ﺱ‪k‬ا‪P‬ت ‪EE‬ن ! ﺵ ﺱ‪ $‬د‪& 3‬اﻡن د ﻡ(…‪. 5‬‬
‫ﺵ ! ‪ 1‬ان و‪ 5‬ﻡ&! د‪ i‬ش ﻡ ! ﺱا‪P‬ت د ن ‪ 6‬اﻡ‪A‬ن روﺵ و وا‪ pD‬ﺱ‪.E w‬‬
‫اﻡ و‪ "F‬ﺱال ه ! ﻡ ‪ #$‬ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪=E ،‬ن ‪&! €F‬ا"ن ﺵ‪ #A‬د'&‪ 3‬ا ﻡ ‪ .‬ﺵ ‪ &A‬ﻡ ‬
‫ ‪P H‬زم ‪ ,‬د‪ i‬ن در ا ﻡارد چ?‪! 3‬ا‪ ،‬و ا ‪ A‬دا چ چ?‪ 3‬را ! !' و چ‬
‫چ?‪ 3‬را ‪ .‬ا ‪ A‬دا چ' و ! چ ز! ! ! ﺱا‪P‬ت ﺵن ﺱ‪ &! ! .E w‬ا &‪ p‬ﻡ ده‬
‫ چ?‪.' 3‬‬
‫‪ ' 57 -3.1‬دن در رد ﺕ!‪1‬ت ‪ /‬از اه!) '&ردار اﺱ)‬
‫د‪ #P‬ﻡ"[و ود دارد '& اه‪ '"[E ,‬در ﻡرد ﻡ ‪ ! #$‬د ن ﻡ‪4‬ﺵ‪& ,4b< .‬دن !‬
‫!> ه در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬ﻡ‪ ،c:"Z‬روﺵ ﻡ ذه ‪K‬ن ! چ چ?ه ﻡ(…ل اﺱ‪ ،,‬چ' در ﻡرد‬
‫ﻡ ‪ &A #$‬ﻡ ‪ ،‬و ﻡ(‪A‬ت ا‪ 5"6‬ﺵن چ ‪ .,‬ا ﻡ‪ `:2‬در ﻡرد ه ‪ 3‬ﻡ ‪ ،#$‬از ‪ :‬ﻡ ‪ #$‬‬
‫<دق اﺱ‪ `& ! .,‬ﺵ ! ‪ 1‬ان ﻡ&! و &!‪ 3 - ,‬د‪ i‬درﻡ ! د‪ i‬ن چ چ?ه را‬
‫ﻡ دا و چ چ? ه را ه ز دا‪.‬‬

‫‪-19-‬‬

‫ه 'ﻡ ! &ز د در!ر‪ 3 -‬ﻡ ‪ ,4b< #$‬ﻡ ‪ ! ،‬ﻡ&ا‪! `F‬ﺵ ‪ K‬ا‪ 1o‬د‪i‬‬
‫ ` ﻡ ‪ ،‬ب و ﻡ[‪ ،‬و درﺱ‪ ,‬و ه ‪ .& ,‬از ‪ ! '"[E r&o‬د‪ i‬ﻡ ا ارزش ه و‬
‫ه ‪I‬ره‪ 3‬د را ! د‪ i‬ﻡ "‪ `& ! . #G‬د‪ i‬د ﻡ ‪&E‬د چ چ?ه !&ا‪ 3‬ﺵ ! ‪ 1‬ان‬
‫و‪ 5‬ﻡ&! ﻡ= اﺱ‪ ,‬و اﻡر ﻡ‪ ,4t‬و ﻡ [ از ;&ن ام ا‪ .‬ا‪ &E‬ﺵ از ‪& '"[E‬اﻡن ﻡ ‪ #$‬ﺱ&‬
‫!ز ز‪ ،‬و ‪ €F‬را ! ﺱ‪A‬ت !&‪?E‬ار ‪ ،‬د‪ i‬ش ﻡ ا ا‪1o‬ت را ! ‪&o‬ق د'&‪` 3‬‬
‫ ‪ -'K .‬ب و ! اﻡر‪ ،‬و ﻡ ﺱ` و ﻡ ﺱ` !دن ره را از ز!ن د'&ان ﻡ ﺵ د‪ .‬در ا <رت‪،‬‬
‫ﺵ د'& از چ' ا(ن د‪ i‬د در ﻡرد ت و ﻡ ‪ #$‬ا‪o‬ع ‪Z‬اه داﺵ‪.,‬‬
‫*وه ه‪ 3‬ا‪I‬م ﺵ‪( -‬ن ﻡ ده د در ﻡ‪ ,!& 2b‬ﺵ‪ -‬ا در ‪K‬ن <‪ ,4b‬در!ر‪ 3 -‬ﻡ ‪#$‬‬
‫ ‪K‬زادا و ! ﺵ‪ #A‬ﻡ‪< ,4t‬رت ﻡ ‪&E‬د‪ ،‬در ز‪ E‬د !&ا‪ 3‬ا‪I‬د ‪ v‬را!‪ 3 2‬ﺱ‪ 5‬و ﻡ‪، ,4t‬‬
‫ ﻡ!"& و ! ﻡ(‪A‬ت "&‪ 3‬در ا زﻡ ﻡا ﻡ ﺵ‪ ،nA1&! .‬د از ا اﻡ‪A‬ن !&ردار‬
‫‪4‬د‪ -‬ا‪ ،‬و ! ‪ =K‬در ﻡرد ز ه و ﻡ ‪ ! ،-( ,4b< #$‬ﺵ‪ #A‬ﻡ [ ! ا ﻡ ‪&! #$‬رد ﺵ‪،-‬‬
‫هار‪ ! -‬ﻡ(‪A‬ت و ﻡ‪€H‬ت ‪ EE‬ﻡا ﻡ ‪&E‬د‪ .‬ه> ! ;& ﻡ‪GGb‬ن‪ ،‬د در ﻡ‪ 2b‬‬
‫‪K‬زاد و ﻡ‪ ,4t‬در ﻡرد ﻡ ‪EK #$‬ه و ا‪1o‬ت ` &د‪ -‬ا‪ ،‬در ﻡ‪ ! :!G‬ﺱء اﺱ"[د‪ -‬ه‪3F 3‬‬
‫& ‪ #1‬ﻡ ‪ .‬ا‪ &E‬ا دﺱ" از د ن در ﻡ‪&F "HF‬ار ‪ ! 1 ! &E‬ﺱء اﺱ"[د‪ 3 -‬ﻡ "= ‬
‫ﺵد‪ ،‬ﺱ&‪ ! &"H‬وا‪ 5‬ﻡرد ا‪"1‬دﺵن اﺱ‪ ,4b< ,‬ﻡ ‪.‬‬
‫‪ * ?( -3.2‬ﺕ!س و ارﺕ‪L‬ط !‪/‬‬
‫‪1‬و‪ ,4b< &! -‬در!ر‪ 3 -‬ت و ا‪I‬د € !ز و ﻡ ﺱ` !&ا‪ ،'"[E 3‬ﻡ ان ا ا‪ 6‬س را !‬
‫ﺵ‪ #A‬ﻡ‪&! ,4t‬ا‪ 3‬د ن ﻡ‪& H‬د‪.‬‬
‫ﻡ ا از !و ‪ 5‬د‪ i‬ا ا‪ 6‬س را در او ا‪I‬د  اش !&ا ﻡ= و ‪! `5‬ﺵ‪ .‬داﺵ" س‬
‫ ! !ن زاد‪ ! ،‬ااز‪g_ 3 -‬ا و ﺵ !&ا ﻡ= و !ارزش ا‪ .‬ازش &دن‪ ،‬ﻡﺱژ دادن و در‬
‫‪_K‬ش ‪&! =  ،"&E‬ا‪ 3‬د‪g5 i‬ت !‪ Z‬اﺱ‪ A:! ،,‬م ﻡ= را ? !&ا(ن ! ه&ا‪ -‬دارد‪.‬‬
‫!?ر‪ v 5 E‬زاد را ? ﻡ و از ا ‪ A‬ﺵ‪ >! v‬را ‪1‬ض &د‪ -‬و د‪ i‬را ﻡ‪I‬دا در ! "&‬
‫ا!‪ ،-‬را‪ D‬اﺱ‪ ،,‬ﻡ ﻡ"[وت ! !> ﻡ "‪ #G‬ﻡ‪?!  A‬ر‪ E‬ل د'&‪ H! 3‬از ? &دن !> ! ‪K‬راﻡ‬
‫! ﻡﺱژ او ! رو_ ﻡ‪&J‬دازد‪.‬‬
‫ د ! ‪o‬ر ﻡ&` ﻡرد ازش و !ﺱن ‪&F‬ار ﻡ ‪&E‬د‪ ! ,4 ،‬د "&‪ 3‬ﻡ ! ‪،‬‬
‫ارزش !("&‪&! 3‬ا‪) "( 3‬و  د( ‪ #$F‬ﻡ ﺵد‪.‬‬

‫‪-20-‬‬

‫ا‪ &E‬د ‪ &A‬د'&ان ! را ز‪ 4‬و ﺵ ﻡ ! ‪ ،‬د او ? ‪&K‬ا ه' اه ‪.,‬‬
‫ارزش ‪gE‬ار‪ 3‬ﻡ‪ ,4t‬و ! ارزش دا " د‪ G ،‬ﻡ= در ‪ - K‬د‪ i‬دارد‪.‬‬
‫‪@ 57 -3.3‬ان > ‪ O( /‬و‪@ 7N‬ر و در )‬
‫‪ ! bD‬ا ‪ I‬داد‪ -‬ﺵ‪ ،‬در ﻡرد د ن  از ﻡ&‪:! 3 :6‬غ !د‪ n .‬از ا ﻡ&‪ :6‬و][‬
‫ا‪o‬ع رﺱ از وا‪ ! 5‬او‪ 35‬ﻡرﺱ ﻡ "‪ #G‬ﻡ(د و ! ر‪ 3‬از ر و ﻡدره از ا !!‪ ,‬ا‪ 6‬س ر‪,D‬‬
‫دار‪.‬‬
‫اﻡ در ‪ ,GG6‬ا و][ ه ! ‪ -=1‬و ه ! ‪ -=1‬ﻡرﺱ ﻡ !ﺵ‪ .‬ه ز ! ر‪ 3‬از ﻡ‪:H‬ن و ه> ‬
‫وا‪ 5‬از ‪ '"[E‬در ا ﻡارد &ه? ﻡ‪ . A‬در ‪6 1‬ل‪ ! ،‬ر‪ 3‬از وا‪ 5‬ﻡ‪EK G"H‬ه در ﻡرد ﻡ ‪#$‬‬
‫ !&ا‪ 3‬د ن "& از ‪ 13‬ﺱل ! اد‪ -‬و ﻡ‪ b‬ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫! ﻡ&ور …&ا در ا د‪ -E‬ه ‪K‬ﻡ‪ -‬اﺱ‪ .,‬اﻡ&وز‪ ! -‬ر‪ 3‬از ﻡ ‪ 5k‬ﻡارس ﻡ‪ G"H‬روﺵ '&‪ 3‬در‬
‫ﻡرد ﻡ ‪ #$‬از و]‪ c‬ﻡ= وا‪ 5‬ﻡ !ﺵ‪ ،‬اﻡ ! در ﻡارس ? ! ‪ '"[E‬در!ر‪ 3 -‬ا ﻡ ‪ #$‬اه‪,‬‬
‫داد‪ -‬ﺵد‪ .‬ا‪ >! &E‬ه در ﻡرﺱ ﺱا‪ P‬ﻡ‪&2‬ح ﻡ ؛ ا‪&! &E‬داﺵ‪ :_ ,‬ﻡ [ ‪ ! ,4‬روا! ‬
‫دار؛ ﺵ ! ‪ 1‬ان ‪ v‬ﻡ&! ‪[ ! 4‬وت !‪.‬‬
‫ش درﺱ‪ ,‬ﻡ ‪ #$‬را ? ﺵﻡ‪ #‬ﻡ ‬
‫ﻡارس و][ ‪ :H 3‬و &!‪ ,‬را !&‪ -=1‬دار ا و][ ‪K ،‬ﻡز ِ‬
‫ﺵد‪ .‬ا ‪&! A‬ا‪ 3‬ه ‪ 3‬ﻡ‪:H‬ن و ﻡ&!ن هار‪ v ! -‬ااز‪K -‬ﺱن ‪ ,‬در ا ﻡارد ! ﺵ‪&E‬دان ‪'"[E‬‬
‫ ‪ #!F ،‬در‪ i‬اﺱ‪ .,‬اﻡ ‪K‬ن ﻡ ا ‪ ،‬در ا زﻡ ! ﻡ(رت دارا‪ !&I 3‬ه " ‪.‬‬
‫ﺵ‪ "Z4‬اﻡ&وز‪ `" -‬و ﻡ‪PG‬ت زد‪ , 3‬ﻡ ﺵ ﻡ ا ﻡ&!ن را !&ا‪& ,4b< 3‬اﻡن ﻡ ‪#$‬‬
‫ در س ر‪ 3‬ده ‪.‬‬
‫‪ ?( -3.4‬ﺕ') ‪& /PJ3‬د ‪) !3‬وا‪ 4‬و 'ن(‬
‫<‪ ,4b‬در!ر‪ 3 -‬ﻡ ‪ ! #$‬د ن !&ا‪ 3‬ه ! ‪ v‬ﻡ?ان ﺱد‪ ., -‬ز&ا ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ا ﻡ ‪&! #$‬ا‪3‬‬
‫د ﺵ ه ‪1‬د‪4 3‬ﺵ ‪ .‬ﻡ‪ t‬ﺵ !‪2‬ر ﻡ‪H‬ل ! دوﺱ‪ ,‬ه ن را} ! ﺱ‪. ,4b< nA‬‬
‫ه ‪ 3‬ا ن ه چ &!‪ -( ,‬ا !ز و را‪ ,6‬در ﻡرد ﻡ ‪ &! . ,4b< #$‬از ا&اد‪،‬‬
‫‪EK‬ه از ﻡ ‪ #$‬را ! هŒ و از وا‪ 5‬د ` ‪&A‬د‪ -‬ا‪ .‬ا‪ &E‬ا‪ 1o‬را از ‪ `" r&o‬و‬

‫‪-21-‬‬

‫` ﻡ رج در "ب‬
‫ﺵ" ه ` &د‪ -‬ا‪ ،‬هŒ ‪ -E‬در ﻡرد ‪ ‡b! ! =K‬و ‪ '"[E‬اﺵ" ا و ﻡ‪ِ 52‬‬
‫ه> ن !&ا(ن ﺵ‪ -‬و ﻡ‪ F! =4‬ﻡ‪ -‬اﺱ‪.,‬‬
‫اﻡ‪A‬ن دارد د ﺵ از ! د ‪K‬وردن او‪ 3 !&I 5‬ن ‪ ! 3 -&o‬اﺵ" !ﺵ‪ ،‬و ا د‬
‫<‪& ,4b‬دن ! د‪ i‬را !&ا"ن دﺵار& ﻡ ‪ .‬ا ‪ A‬ﺵ در دوران ا ﺱ‪ nA‬را چ' ‪& !&I‬د‪-‬‬
‫ا‪ ،‬در ‪ -' -b‬ﺵ ! ﻡ ‪ :k‬ﺱ‪ nA‬و &!‪& ,‬زا"ن ﻡ‪ &B‬اﺱ‪ ,‬و ‪ G‬ا ‪&B‬ات در ارزﺵ=‪ 3‬ﺵ ‪#!F‬‬
‫ﻡ(ه‪ -‬اﺱ‪ .,‬ﻡ‪ t‬ا ‪ A‬د‪ i‬ن در ‪€6‬ر د'&ان ‪&'! ,Z5‬دد  ‪ ،‬ا ‪! A‬ن ﺵ را ‪ ،  n5‬‬
‫د "&!ز‪& 3‬دن‪ ،‬و ا ‪: A‬ت " " !& ز!ن ‪K‬وردن‪ .‬ه ا = را!‪ 2‬ﻡ "‪ !&I ! G‬ﺵ‪ ^Z‬ﺵ !‬
‫ﻡ ‪ :k‬ﺱ‪ nA‬دارد‪.‬‬
‫‪ H4o‬اﺱ‪ ,‬ﺵ ‪ n‬از ﻡ&‪ 3 :6‬ا و ا ‪K ،‬دم ه‪ 3 3‬را ﺵ " ا؛ ! '&ﺵ=‪ 3‬د'&‪ 3‬در‬
‫ﻡرد ﻡ ‪K #$‬ﺵ ﺵ‪ -‬ا؛ و ! ا‪ -‬ه و ;&ات د ﺵ‪ #A‬داد‪ -‬ا‪ E ! .‬ا‪ 3‬رو‪&A‬د اﻡ&وز ﺵ‬
‫! ﻡ ‪ Po K& v 3 I" #$‬از &!" اد‪ E‬ﺵ و !&داﺵ‪ ,‬ه اﺱ‪ ,‬در ‪gE‬ر زﻡن‬
‫‪& #<6‬د‪ -‬ا‪ .‬ا رو‪&A‬د ‪4A‬ر‪ -‬و ! ‪o‬ر ا[‪ F‬ﻡ‪ -‬اﺱ‪.,‬‬
‫! !&ا ‪EK‬ه از &وﺱ ﺵ‪ 3&E #A‬ارزﺵ=‪ 3‬دن از اه‪ ,‬زد !&ردار اﺱ‪ .,‬چن ! ا &` ‬
‫ﻡ !& چ&ا ﺵ در ﻡ‪ ! G‬وا‪ 5‬د ﻡ اه ‪o‬ر د'&‪ ، #1 3‬ا ‪ A‬چ&ا و‪>! "F‬‬
‫ه"ن " د "& !ز‪ "3‬ﻡ ‪ ،‬ﺵ ‪ 4^1‬و را‪ ,6‬ﻡ ﺵ‪ ،‬و چ&ا را} ! ه ن ه‪n I‬‬
‫‪&E‬اﺱ‪ ,‬ا ' <‪ ,4b‬ﻡ ‪.‬‬
‫‪ -3.5‬ا‪J‬ب ‪!Q‬ت‬
‫ل ﻡ& ه ز !?رگ‬
‫ & ﺱ ﺱ‪ 5‬ن ! ه&ا‪ -‬اه&ش ‪ ,Z5‬در ‪6‬م ه " ‪ i& .‬ﻡ &ﺱ "ﻡﻡن‪ ،‬دودو ِ‬
‫(‪ ،-‬؟"‬
‫! او اب ﻡ ده‪ ، " :‬ﻡ& دودول ار‪".-‬‬
‫ &ن دو!ر‪ -‬ﺱال ﻡ ‪:‬‬
‫"اِ‪ n ،-‬ا چ ؟"‬
‫و ! ‪ ,5K ! `IH‬ﺱ‪ :‬اه&ش '‪ -‬ﻡ ‪.‬‬
‫در ا ‪ ! I‬اﺵ‪A‬ل ﻡ‪ c:"Z‬و ! اﺱ"[د‪ -‬از ‪:‬ت ‪EE‬ن ﻡ ان ! ا ﺱال ﺱ‪ w‬داد‪:‬‬
‫"ا ‪ v‬ﺵ‪ v ، A‬ﺱرا ‪ 4H v ،‬اﺱ‪ #E v ،,‬رز‪ ،‬و ‪ v‬واژن ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬ز اﺱ‪"....,‬‬

‫‪-22-‬‬

‫ ‪ :‬ا‪ 3‬را را‪ ! & ,6‬ز!ن ن ﻡ ‪ K‬ا"‪Z‬ب ﻡ ‪ .‬ا‪ &E‬از ‪ 3 :‬واژن هŒ و‪ ? !) ,F‬ﻡارد‪3‬‬
‫ ! د "& ﻡ&ا‪ H‬ﻡ ( اﺱ"[د‪&A -‬د‪! -‬ﺵ‪K ،‬ن را ! ر !&‪ .‬ا‪6 ! &E‬ل ﻡ‪4I‬ر (‪! -‬د ‬
‫ ‪ :‬ا‪ 3‬را !&ا‪ 3‬ﻡن ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬زن ! ر ‪6 ،&E‬ل ‪ ! &?E‬ا"‪Z‬ب ه "‪.‬‬
‫در وا‪ }F‬ﻡ= ‪ ,‬از ام ‪ :‬اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ا‪ &E‬ه?ﻡن ! روﺵ (ن ده از چ چ? ﻡ(‪ ^Z‬‬
‫‪&6‬ف ﻡ?‪ .‬ا‪ '! &E‬ا ‪ v‬ﺱراخ و ‪ v‬ﺵ‪A‬ف چ‪ v‬اﺱ‪ ،,‬د‪ &A i‬ﻡ ا ‪v G‬‬
‫ﺵ‪A‬ف ‪ v‬ﺱراخ اﺱ‪ ،,‬و !("&‪ .‬ا‪ #E v '! &E‬رز اﺱ‪&! ،,‬ا‪ 3‬ا ا"‪Z‬ب ز‪"4‬ن ! اﺵر‪! -‬‬
‫ﺵ‪4‬ه‪K ,‬ن داﺵ" !ﺵ‪ .‬اﻡ در ‪ IK‬دو ﺵ‪A‬ف چ‪ v‬و دو زا‪ -$‬و ‪ 45‬ه ه ‪ ,‬ا‪Z! &E‬اه ﻡ ا !‬
‫ د‪( i‬ن ده‪.‬‬
‫د‪ GF‬ا ﻡ ‪ :k‬در ﻡرد ﻡ ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬ﻡ&د ا‪o‬ق ﻡ‪< ? A‬دق اﺱ‪ .,‬ه ‪2‬ر ﻡ !&ا‪ 3‬ه‬
‫‪_K‬ﺵ اﺱ"[د‪ -‬ﻡ‪ H! . A‬ان ﻡ‪t‬ل ا‪ &E‬از ه ‪_K‬ﺵ <‪ ,4b‬ﻡ‪&! ! ، A‬ا‪ 3‬د‪ i‬ﻡ‪ H‬ﺵد ‪E‬ه ا‬
‫ ‪ ! :‬ﻡ‪& #…! 3 H‬دن ? !‪A‬ر !&د‪ -‬ﻡ ﺵد‪ .‬ا<‪2‬ح " ه ا!ن" ! ﻡ‪ 3 H‬ﻡ= ر" و ﺵ`‬
‫‪ IK‬ا!ن ‪.,‬‬
‫‪1‬و‪ : &! -‬د ﺵ ﻡ  و اﺱ"[د‪ -‬ﻡ‪ &"=! A‬اﺱ‪ >! ,‬ه ا<‪62‬ت را~ را ? !ا ‪.‬‬
‫ﻡ=‪ $‬ﻡ ُ‪$E ،& ،n‬ن‪ ،‬ه& چ ﺵ  د "ن در ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬ا ‪:‬ت را اﺱ"[د‪-‬‬
‫ ‪ ،‬اﻡ از ﺱ‪ 3‬د'& ا‪ &E‬د !' ‪ #E‬رزش را ‪& n5‬د‪ ،-‬د'&ان ﻡ" ﻡ ;ر او ‪Z‬اه ‬
‫ﺵ‪.‬‬

‫‪ -3.6‬ﺱ‪ R‬ﺕ ﺱ 'ا ‪S‬ز ‪57‬‬
‫ا_‪ `:‬وا‪ &A 5‬ﻡ ﻡ ان از ‪6‬ود ﺱ ‪ 6‬ﺱ‪ ! '"[E '5‬د ن در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬را ‪_K‬ز‬
‫ &د‪ .‬ه> !& از وا‪ 5‬ﻡ‪ G"H‬ا در ﺱ ?د‪:! v‬غ )‪ 18 13‬ﺱ‪P ( '5‬زم اﺱ‪& ,‬زان ﺵن‬
‫را از ﻡ ‪1 ! . -EK #$‬و‪ -‬وا‪ 5‬ه ه " ﻡ‪ G"H‬ا ! هŒ و ‪P‬زم ‪ >! ! ,‬ه در ﻡرد‬
‫ﻡ ‪& ,4b< #$‬د‪.‬‬
‫در ‪ ,GG6‬ﺵ ﻡ ا ! د ن ن‪ ،‬در ه& ﺱ !ﺵ ‪ ،‬در ﻡرد ﻡ ‪ . ,4b< #$‬چ ن ‬
‫ & ? ‪ "[E‬ﺵ‪ ،‬د ن ! ر ‪AI‬و ه " و ﻡ&` در ﻡرد ‪ -‬ه‪ 3‬ﻡ‪ c:"Z‬د ﺱا‪&o P‬ح ﻡ ‬
‫ ‪ .‬ﻡ‪ t‬ا ‪ A‬چ&ا زﻡ "ن !&ف ﻡ ‪K‬؟ چ' ﻡ ان ‪ v‬ﻡﺵ را را؟ ‪ K‬از‪ -‬دار ‪ ,5K‬‬
‫رﺵن را ه 'م ادرار &دن ﺵ ؟ چن ﻡ ‪&! #$‬ا‪ 3‬د ن ﻡ د'& ﻡ‪1D‬ت ز‪1 E‬د‪3‬‬

‫‪-23-‬‬

‫اﺱ‪ ،,‬ه‪2‬ر د‪ i‬در ﻡرد !‪ 3 G‬چ?ه ! ;&ش ﻡ رﺱ ﺱال ﻡ ‪ ،‬در ﻡرد ﻡ ‪#$‬‬
‫ ? ! را‪ "6‬ﺱا‪P‬ت د را ﻡ‪&2‬ح ﻡ ‪.‬‬
‫ا ﻡ ه " ! ‪ 1‬ان !?ر‪ E‬ل‪ ،‬ﻡ‪1D‬ت را ﻡ"[وت ﻡ ! و از <‪& ,4b‬اﻡن ‪K‬ن ا‪ 6‬س‬
‫ﺵ دار‪ .‬د ن ! ﺱ&‪ ,1‬ا ا‪ 6‬س !?رگ & ه را (‪ c‬ﻡ ‪ &! =K .‬اﺱس وا ه‪3‬‬
‫!?رگ & ه درﻡ ! ‪&o‬ح ﻡ‪1D‬ت ‪ nA1 ،‬ا‪ #H5‬ه‪ ! 3‬ر ]&‪ c‬و*‪ -‬ا‪ 3‬از ﺱ‪?! 3‬رگ‬
‫& ه در دارد‪ .‬ﻡ‪ t‬ر‪ ! 8‬ر‪ 8‬ﺵن ﻡ و ﻡ &دن وا (=‪K : 3‬ﺵ‪A‬ر‪ ،‬و چ > ا وا (=‬
‫از ` د‪ i‬ﻡ [ ارز! ﺵد‪ =K ،‬درﻡ! ‪ ! 4‬از ا ﻡ ‪ #$‬را ﻡ‪&2‬ح ‪.‬‬
‫!> ه از زﻡ ه ز ! ر چ‪ v‬ه " ‪ ،‬ﺱا‪ P‬ﻡ‪&2‬ح ﻡ و ﻡ‪ PH‬ﺱ‪ w‬ه ? در‪ ,‬ﻡ ‬
‫ ‪ .‬ا رو را ! در ^ص ﻡ ‪ ? #$‬ر‪ ,1‬د‪ .‬ش ه( ﺱ‪ =K w‬را !ه‪P .‬زم‬
‫ ‪ ,‬ﺱ‪ w‬ن داﺱ" ‪ Po‬در ﻡرد ‪ r(1‬و ‪1‬ﺵ‪g5 ، G‬ت و ‪ 5‬ﻡ‪! ... #t‬ﺵ‪ .‬اﻡ ! ! &ﺱ( ‬
‫ د‪&o i‬ح ﻡ ﺱ‪ Z‬روﺵ و وا‪ pD‬داد‪ -‬ﺵد‪.‬‬
‫در ‪ ،,GG6‬د‪ i‬در ه& ﺱ !ﺵ ﻡ ان ! او در ﻡرد ﻡ ‪ '"[E #$‬د‪ ،‬ا‪ "45‬ا‪ &E‬د د‪i‬‬
‫ﺱا‪ 5‬در ا ﻡرد ‪&o‬ح ‪ .‬ا ‪ "6 '"[E‬ﻡ ا از ‪ ،v‬دو ﺱ ﺱ‪ '5‬د‪_K i‬ز ﺵد‪.‬‬
‫ا‪ &E‬د از ‪6‬ود ه[‪ ,‬ﺱ‪ '5‬ﺵ&وع ! ‪&o‬ح ا ﺱا‪P‬ت ‪K &'( ،‬ن اﺱ‪ ,‬در ‪o‬ل ﺱل ه‪gE 3‬ﺵ" ‪،‬‬
‫ د‪" i‬ا " اﺱ‪! ,‬ز و ‪K‬زادا &ﺱ ه‪ 3‬د را ﻡ‪&2‬ح ‪ .‬در ا ‪& ,4b< ,56‬اﻡن ﻡ ‪! #$‬‬
‫ا دﺱ" از د ن دﺵار& ﻡ ﺵد‪ €H! .‬او‪F‬ت ‪K‬ن د اه چ?‪ 3‬در ا ﻡرد !( ‪ .‬ﺵ !‬
‫‪ 1‬ان ‪ v‬ر ﻡد ِر ‪ -EK‬ﻡ اه زﻡ ‪ 3‬ﻡ ﺱ‪&! 4‬ا‪& '"[E 3‬اﻡن ﻡ ‪ ! #$‬د ن ن &اه‬
‫‪K‬ور‪ ،‬اﻡ &ز ‪ 10‬ﺱ‪ 5‬ن ا< اه درا ﻡرد <‪. "4b‬‬
‫!> ه ‪6‬ود ‪ 7‬ﺱ‪ '5‬در ﻡرد اﻡر ! ر ‪AI‬و ه " ‪ .‬وا‪ ! 5‬از ا دور‪ 3 -‬زﻡ !‬
‫درﺱ" اﺱ"[د‪ . -‬و ‪ v A &A‬د‪ 5 i‬ﺱ‪&! 5‬ا‪ 3‬ا ر ‪&6‬ف ه ه ز ‪ :‬چ‪ v‬اﺱ‪&! .,‬ا‪3‬‬
‫ا_‪ `:‬د در ‪ 6‬ﺱل اول ز‪AI ! E‬و‪ 3‬ه و &ﺱ ه‪ =K 3‬از ` !?رگ & ه اه" داد‪-‬‬
‫(‪ -‬و ا ﻡ ‪ #$‬ﻡ ‪A‬ت ‪gE‬اﺵ" ﺵ‪&o ،-‬ح ﻡ‪I‬د ا ﺱ‪k‬ا‪P‬ت ‪ 5‬از دﺵار‪., 3‬‬

‫‪ -3.7‬ﺹ) ﺱ‪' R‬ا ‪ 57‬در'ر )‬
‫ﻡ در &ن ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬ﻡن‪ ،‬چ در '‪ -‬د‪ i‬و !?ر‪ E‬ل‪ 1 ! ،‬و ﻡ‪ 4 ! c:"Z‬ه از ﻡ ‪#$‬‬
‫ رو!&و ﻡ ﺵ‪ .‬ا !ان ﻡ‪ ,  H‬ه ‪ 3‬ا ‪ 4‬ه ‪ ! G‬ه ‪_K‬ﺵ ﻡ&!ط ﻡ ﺵ‪-' ! .‬‬

‫‪-24-‬‬

‫‪&" E‬د‪ & -‬و وﺱ} &‪ ! 3‬ﻡ ‪ #$‬داﺵ" !ﺵ‪ .‬چ&ا ﻡ ‪ #$‬ﺵﻡ‪ #‬ا‪ 6‬ﺱت‪ ،‬چ'' ! ه‬
‫!دن‪ ،‬ه ‪I‬ره و ارزش ه ه ﻡ ﺵد‪ H .‬ﺵ هار‪ -‬در &ن ز‪EK، E‬ه و ‪EK‬ه ! ‪! 1‬‬
‫&!‪ ,‬ﺱ&و ر دار‪ .‬در وا‪ }F‬ا ' ﻡ"ان "‪& 3&E I‬د &!‪ ,‬د‪ i‬ﻡ‪ ! h"Z‬زﻡن‬
‫ﻡ(‪ 1 ! A:! ،, ^Z‬ان !‪ (Z‬از اﻡر &!" ‪ ،‬هار‪ -‬و در ه ‪;b5‬ت ﻡ‪ , 4‬ﻡرد ﻡ&! و‬
‫و‪ 5‬د‪! i‬ﺵ‪.‬‬
‫در ‪6 1‬ل ﻡا‪ HF‬ه ‪ ,‬ﺵ ‪P‬زم ﻡ ! درﺱ‪ ,‬در هن زﻡن در ﻡرد ﻡ ‪ ! #$‬د‪EK i‬ه ‬
‫!("&‪! 3‬ه‪ .‬اﻡ <‪ ! ,4b‬ﻡ‪G‬ﻡ در ا ﻡارد را چ ان را‪ ! ,6‬و ا ﺱ‪k‬ال ﻡ ‪ K‬زﻡن‬
‫ﻡ ﺱ`‪ ،‬چ' زﻡ اﺱ‪.,‬‬
‫ﻡ ﺱ‪ &"4‬ﻡ‪ }F‬ه 'ﻡ اﺱ‪ ,‬د د‪ i‬در ا !ر‪ -‬ﺱال ﻡ ‪ .‬ش ‪ A‬ﺱ‪& ! $'Z‬ﺱ‬
‫ د‪ i‬را ! وا ه از ‪H! " #4F‬ا !&ا‪ ,‬ﻡ ‪ "E‬و " ه ز !&ا‪ 3‬ا ﻡ‪D‬ع ‪ :‬چ‪ v‬ه " " !‬
‫‪ ! rH‬از و ﺱ‪k‬ال او را !ون ﺱ‪ w‬ره ‪ .‬چ ن چ د‪ i‬ا &ﺱ ه را در ﻡ‪ "HF‬ﻡ ﺱ`‬
‫ﻡ‪&2‬ح &دَ‪ ،‬ﻡ ا !' " !?ود‪ 3‬در ﻡردش !("& <‪ ,4b‬ﻡ " و از او‪! ,<& 5‬ﺱ‪K ,‬ﻡ‪-‬‬
‫!&ا‪ 3‬ﺱ‪ ! $'Z‬اﺱ"[د‪. -‬‬
‫ه&‪" ' ?E‬ه ز !&ا‪ 3‬ا ﻡ‪D‬ع چ‪ 5‬ه " "‪ v .‬د‪ i‬هŒ و‪&! ,F‬ا‪ 3‬در‪ ,‬اب ﺱال اش‬
‫ چ‪ v‬ان ‪ .,‬ه> ' "!‪H‬ا !=‪ ,‬اب ﻡ ده"‪ .‬د‪ i‬از د ﻡ &ﺱ چ&ا ‪4 P6‬‬
‫ا! را !'&م؟ ‪ K‬ﺱال ‪& 4I1‬دم و ا ‪ A‬ﺱال ﻡ(‪ :A‬اﺱ‪,‬؟ چ&ا ر و ﻡدرم ! ا ﺱال ‪ ~E‬و‬
‫دﺱ"‪J‬چ ﺵ؟ ‪ H4o‬اﺱ‪ ,‬د ن ا ‪ 3 ;b5‬ﻡ ﺱ` را !&ا‪& 3‬ﺱن (‪ hZ‬ده ‪ D& .‬ﺵ‬
‫‪ < 3:‬وق ﺱ&ﻡر ‪ ,‬ا "د‪ -‬ا و &‪ i‬ن ار !=اﺵ" را (ن ﻡ ده و ﻡ &ﺱ " ا !&ا‪3‬‬
‫چ ؟" ا‪ &E‬ﺵ در هن ‪ ;b5‬ا ﺱ‪ w‬اش را !ه‪ ،‬ﻡ ا !' و‪ "F‬ﺱار ﻡﺵ ﺵ و ‬
‫و‪ "F‬رﺱ !&ا‪ pD ,‬ﻡ ده‪.‬‬
‫! ر ﻡ= اﺱ‪ ,‬ﺱ& ‪F‬ل د ! " و ‪&! P6 A &A‬ﺱ !> &اﻡش ﻡ چ &ﺱ‪-‬‬
‫!د‪ .‬ا‪ &E‬د‪ i‬ﺵ دا‪& 4! $‬ﺱ ه د‪ -‬ا'ﺵ" ﻡ ﺵد ‪ "&E 3‬ﺵد و ﺵ ! ‪ 1‬ان‬
‫ﻡ&! ﻡ&` ﻡ ‪ P6" E‬ﺵد اب !ه‪H! ،‬ا !&ا‪ ,‬ﻡ ‪! "E‬ون ا ‪H! A‬ا ﺱ‪ Z‬در ر !ﺵ‪،‬‬
‫در "‪ I‬د‪ i‬ﺱ‪ H‬ﻡ‪ A‬ﺱ‪k‬ا‪P‬ت "&‪&o 3‬ح ‪ ،‬چن ﻡ ! ﺱ‪&E Z‬د‪ -'K .‬ﺱ‪ H‬ﻡ !‬
‫ﻡ !} د'&‪&! 3‬ا‪ " 3‬ﺱ‪ 3=Z‬د ﻡ&ا‪ H‬از ‪ #4F‬دوﺱ"‪?: ،‬ن و ه& ﻡ ‪ }4‬د'&‪ 3‬ﺵ !‬
‫‪ 1‬ان و‪ 5‬از ‪K‬ن ‪EK‬ه ار‪.‬‬

‫هن ‪ ،"[E 4F E‬ا‪ &E‬ﻡ ‪ #$‬را در ﻡ‪ 3 H‬وﺱ} ‪K‬ن در ;&‬

‫داﺵ" !ﺵ‪ ،‬در ز‪ E‬روزﻡ&‪ ;b5 -‬ه " ﺵ ﻡ ا در ﻡرد ﻡ‪1D‬ت ﻡ‪,4b< c:"Z‬‬

‫‪-25-‬‬

‫ ‪ .‬ا !ان ﻡ‪ ,  H‬ﻡ‪ t‬ﺵ م ‪o‬ل روز ‪ ! G‬ﻡ ‪ 3 5‬ﺱ‪&J! nA‬داز‪ r(1 ...& .‬ورزن‪،‬‬
‫دوﺱ‪ ,‬داﺵ"‪ ،‬ه‪&E n I‬ا ‪ ،‬روا! دوﺱ" ‪ ،‬و ا‪&"6‬ام !  ‪ &'A‬هن ‪F‬ر ! ﻡ ‪ #$‬ﻡ&!ط‬
‫ﻡ ﺵ ‪6‬ﻡ‪ ':‬و ‪ 5‬زاد‪ .‬ﺱ‪ nA‬و ﻡ ‪ Z! #$‬ﻡ= از ز‪ E‬ﻡن را (‪ #A‬ﻡه ‪.‬‬
‫چ ﻡ‪t‬ل در ا ﻡرد‪:‬‬
‫* <‪ p4‬د"& ~ ﺱ‪ 5‬ن ! اق ن ﻡ ‪ K‬و رن !& رو‪ ,Z 3‬دراز ﻡ (‪.‬‬
‫!> ‪ :‬چ&ا ‪IK‬ت ‪GK‬ر ﻡ دارد؟‬
‫ﻡدر‪ :‬ه ‪K 3‬دم !?رگ ه دار‪ .‬ه و‪?! "F‬رگ ﺵ‪ 3‬ﻡ در ﻡ ‪K‬ور‪ H! .3‬ﺱ ه ا ﻡ ‪.‬‬
‫!> ‪ n :‬؟‬
‫ﻡدر‪ :‬و‪ 12 "F‬ﺱ‪ . (! 5‬ﺵ ه زود &‪.‬‬
‫* د"& ﺵ ﺱ‪ 5‬ن ﺵ‪ 3&H‬را در ﻡرد ﻡ‪J‬ن زﻡ?ﻡ ﻡ از ‪…:4‬ت ‪?:‬ن ﺵ ‪ -‬اﺱ‪.,‬‬
‫ﻡدر‪ :‬ﻡ دو ﻡ‪J‬ن چ ؟ ﻡ دو ﻡ‪J‬ن !&ا‪ 3‬چ ر‪ 3‬اﺱ‪,‬؟‬
‫!> ‪ v ، :‬ر رد ؟‬
‫* ﺱ& راه"ن رو‪ 3‬دار‪&6 ! 3‬وف درﺵ‪E" 3 : ,‬م" ﺵ" ﺵ‪ & .-‬ﺵ ﺱ‪ 5‬ن ز‪ -‬ان و‬
‫ﺵ" د ‪K "&E‬ن را ه‪ I‬ﻡ " گ‪ -‬ا‪ -3 -3 -‬د‪-‬م" !> ‪ :‬چ ‪ ! 4I1 3 :‬ﻡ‪ H‬اش چ ﻡﻡن؟‬
‫! ا &` ﻡ ان در ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬ﻡ‪t‬ل ه از ا "‪;b5‬ت ﻡ ﺱ`" ا &د‪ .‬ﻡ?‪ ,‬ود ا ﻡ‪,HF‬‬
‫ه در ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬ا اﺱ‪ ,‬ﺵ ﻡ ا از ا ‪;b5‬ت ! درﺱ" اﺱ"[د‪ -‬و ! د ن ن‬
‫!ﻡز ﻡ ‪ ? #$‬ﻡ د'& اﻡر‪ ،‬ﻡ(! ردن‪K ،‬ﺵﻡن و !ز‪& 3‬دن ﻡ ‪ H4o‬اﺱ‪E .,‬ه ‬
‫او‪F‬ت ‪&D‬ورت اﺱ‪ ,‬ﺵ !‪2‬ر ﻡ(‪ hZ‬را} ! ﻡ‪ 1D‬در ا را!‪ ,4b< 2‬و ‪ pD‬ﻡ‪! #‬‬
‫ د‪! i‬ه‪& .‬ض &ز ن از ﺵ ﻡ &ﺱ "ﻡ‪J‬ن چ ؟" ‪K‬ن ‪ -E‬ﺵ ﻡ ا !&ا‪pD 3‬‬
‫ ﻡ‪ '"[E &":‬را ! او ‪_K‬ز ‪:‬‬
‫ﻡدر‪ :‬ﻡ‪J‬ن؟ دت چ ‪ &A‬ﻡ ؟‬
‫!> ‪ v :‬چ?‪ 3‬اﺱ‪&! ,‬ا‪ 3‬ه !> دار (؟‬
‫ﻡدر‪ :‬چ ! در ﻡردش ‪& &A‬د‪&! .3‬ات ‪ pD‬ﻡ ده ﻡ‪J‬ن چ ‪ .‬ه‪2‬ر ‪ G "[E‬ه‬
‫از ‪K‬ن اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ‪ ،‬و‪&! 5‬ا‪ 3‬ا ‪ >! A‬دار (‪ €H! .‬از ه و د"& ه‪?! 3‬رگ و‪1 "F‬دت‬
‫ن ) ‪K‬ن‬
‫ﻡه ﻡ ﺵ از ﻡ‪J‬ن اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ‪ .‬ﻡو ‪1‬دت ﻡه ﺵن ‪ H‬چ ؟ !‪ €H‬و‪ ,F‬ه از واژ ِ‬
‫ﻡ ﺵ !‪A‬ر ﻡ‪ (&4‬ﻡﻡن ن ﻡد‪ ,FK .‬ﻡ ار !=اﺵ" – ﻡ‪ #t‬ﺵ‪ >! v‬اﺱ‪ -,‬ﻡ ‪gE‬ارم‬
‫‪ 3‬ﺵر‪ v .‬ﻡ‪J‬ن ه چ?‪ 3‬ﻡ‪ #t‬ه ار !=اﺵ" اﺱ‪ .,‬و‪ 5‬ﻡ‪J‬ن را در ﺵرت ‪gE‬ار‪K ،‬ن را‬
‫دا‪ #‬واژن ﻡ ‪.‬‬

‫‪-26-‬‬

‫!> ‪ :‬درد ‪K‬ر‪-‬؟‬
‫ﻡدر‪ :‬درد ‪K‬ر‪K ،-‬دم ا‪ 6‬ﺱ ‪ €H! .‬از ه اﺱ"[د‪ -‬از ﻡ‪J‬ن را را‪ & ,6‬از ار‬
‫!=اﺵ" ﻡ دا و از ‪K‬ن اﺱ"[د‪ -‬ﻡ ‪ €H! .‬د'& ه &‪ p‬ﻡ ده ار !=اﺵ" اﺱ"[د‪ ، -‬ه& ‬
‫دش ا"‪Z‬ب ﻡ‪ A‬از اﻡ‪ v‬اﺱ"[د‪". -‬‬
‫اﻡ ا‪ &E‬د دش ﺱال ﻡ  ا< چ?‪& 3‬ﺱ‪ ،‬ﺵ ! ‪ 1‬ان و‪ 5‬ﻡ&! ! ! درﺱ" ا‬
‫‪;b5‬ت را (‪ hZ‬ده و از د‪ i‬ﺱال در ﻡرد ن چ? چ ﻡ دا‪ ،‬و !‪ H‬ﻡ ا ‪bD‬ت‬
‫!("&‪ 3‬در ﻡرد ‪K‬ن ! د‪! i‬ه‪ D& .‬در ﻡرد ﻡ‪t‬ل ﻡ‪J‬ن‪ ،‬ﺵ دن ﻡ ا از د‪&J! i‬ﺱ ‬
‫‪ K‬ﻡ دا ﻡ‪J‬ن چ ‪,‬؟ در ﻡرد د د ﺱال ‪ ! ،‬ر ﻡ= اﺱ‪?! ,‬رگ & ه !"ا ‬
‫ﻡن ﻡ‪1D‬ت روزﻡ&‪ 3 -‬ز‪ E‬د‪ ! i‬ﻡ ‪ v #$‬ار‪4‬ط ﻡ ‪ G2‬ا‪I‬د و ! د‪( i‬ن ده ‬
‫ ! هن را‪ "6‬را} ! ر‪K ،8‬ب ﻡ‪ -‬و ‪ ...‬ﺱ‪k‬ا‪ P‬دارد‪ ،‬ﻡ ا در ﻡرد ﻡ ‪ ? #$‬ﺱال‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ ' -3.8‬ب 'ون ن‬
‫‪K & F1‬ن اﺱ‪&! ,‬ا‪ 3‬ﺱ‪& ! E w‬ﺱ ه‪ 3‬د ن از "ب اﺱ"[د‪ -‬ﺵد‪ .‬د‪ #5‬د'& اﺱ"[د‪ -‬از "ب‬
‫زﻡ اﺱ‪ ,‬ﻡ‪ t‬ﺵ ﻡ اه را} ! ‪ v‬ﻡ‪D‬ع ﻡ(‪ ، ,4b< hZ‬اﻡ چن د‪ i‬در ا‬
‫^ص ﺱا‪&o 5‬ح ‪ ،‬ﺵ ه ا ‪ 3 2G‬ا^‪ 5‬ﻡن ا ﻡ‪D‬ع و ز‪ E‬روزﻡ&‪3 -‬‬
‫ د‪ i‬ا ‪ ،‬و در‪6 1‬ل ‪&D‬ور‪ 3‬ﻡ ! ‪ "6‬را} ! ‪K‬ن <‪ ,4b‬ﺵد‪ ،‬در ا <رت ود "ب‬
‫ﻡ ا ! ﺵ ر‪ 3‬رﺱ‪.‬‬
‫را} ! &!‪ ,‬د ن "!=‪ EE 3‬ود دارد ﻡ&!ن و وا‪ 5‬ﻡ"ا ! ‪ =K‬ﻡ&ا‪ H‬و‬
‫‪&o‬ق <‪ ,!& pb‬د ن را از ا "` !ﻡز‪&! =!" .‬ا‪ 3‬د ن ﻡد اﺱ‪2! ,‬ر ‪K‬زادا‬
‫و روﺵ ! ‪ pD‬ﻡ ‪ #$‬ﻡ‪&J‬دازد‪ .‬ه> "!=‪ $‬ود دارد ‪&o D‬ح ﻡ ‪ #$‬روزﻡ&‪4 ! -‬‬
‫ه‪ 3‬ز‪ ? E‬اﺵر‪ -‬دارد‪ .‬ﻡ ‪ :$‬از ‪1 #4F‬ﺵ‪ r‬ﺵن ‪1‬دات ﻡه ‪.‬‬
‫ا "ب ه‪EK 3‬ه ده ‪&! -‬ا‪ 3‬د ن را ﻡ ان !&ا‪ 3‬د‪! i‬زا &د‪ &"=! .‬اﺱ‪ ,‬ا ‪" E‬ب ه‬
‫را !‪ .&Z‬چن !> ه دوﺱ‪ ,‬دار دﺵن ا "ب ه را ﻡ‪I‬دا '‪ . -‬ا "ب ه !&ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از‬
‫ د ن ‪ `5‬ا‪ ،‬و در ﺱ !‪ p& &P‬ﻡ ده د ! = ‪ =K‬را !‪Z‬ا ‪.‬‬
‫‪ -3.9‬در رد ‪XY .‬ﺕ‪ / /‬ﺕا ' '‪ W‬ه ﺹ‪ )LV‬؟‬

‫‪-27-‬‬

‫<‪& ,4b‬اﻡن ‪ ,‬و ت ! د ن ﻡ ا ! ر ‪&" E‬د‪ -‬و ﻡ" ع !ﺵ‪ .‬ﻡ(‪ #A‬ا ‪I‬ﺱ‪ ,‬‬
‫چ چ?ه را ﻡ ان !&ا‪ 3‬د‪& c&H i‬د و چ چ?ه را ان اب ا ﺱ‪k‬ال ! ر ﺱد‪-‬‬
‫اﺱ‪ ! : :,‬از ‪ >K‬ﺵ ^ر ﻡ ﻡ ان در ا ﻡرد ! !> ه ‪&6‬ف زد‪ .‬ا‪ "45‬ا‪! &E‬ور داﺵ"‬
‫!ﺵ ﻡ‪1D‬ت ﻡ‪&! c:"Z‬ا‪ 3‬د ن ﻡ !‪ 3 G‬اﻡر روزﻡ&‪ 3 -‬ز‪1 E‬د‪ 3‬و ‪ H4o‬ه " ‪.‬‬
‫ﻡ‪ 1D‬را ﻡ ان در!ر‪ -‬ﺵن ! د ن ‪ 12‬ﺱل ‪& '"[E‬د‪:‬‬

‫‪-1‬ر‪ 3‬اام و ر‪ 3‬اﺡﺱ‪/‬‬
‫اام‪ :‬ﺵ ﻡ ا در ﻡرد ‪ 3 :‬ا‪! 3€1‬ن و ر &دﺵن <‪ ,4b‬؛ ا‪ 3€1‬ﺱ‪ :‬چ' ﻡ‪ -‬ﻡ ‬
‫ﺵ‪ ،‬و ا ‪ A‬ا ا‪ €1‬در د ن و !?‪P E‬ن دارا‪ 3‬چ [و=‪ $‬ه " ‪.‬‬
‫ﻡ ان ! د ن &دﺱل ا !ز‪ 3‬را ا‪I‬م داد ‪ :‬دﻡ_‪I ,‬ﺱ‪,‬؟ ده‪I ,‬ﺱ‪,‬؟ هت ‪I‬ﺱ‪,‬؟‬
‫دودو‪I ,5‬ﺱ‪,‬؟ ‪ ...‬و‪ "F‬د‪F i‬رت ‪ :A‬ا &د ﻡ ا !ز‪ nA1&! 3‬ا‪I‬م ده‪ :‬ا چ ؟ ‪K‬ن‬
‫چ ؟‬
‫زاد و و‪ :4‬در ذه د ن زاد و و‪ ! 3 5‬را!‪ 3 2‬ارد‪&! .‬ا‪K 3‬ن ﻡ‪D‬ع زاد و و‪ 5‬ﻡ ا‬
‫! ر ‪g‬اب و ‪&E‬ا !ﺵ‪ .‬داﺱ"ن ‪ v 5‬زاد را ﻡ ان !&ا‪ 3 >! v 3‬ﺱ ﺱ‪& c&H 5‬د‪ .‬ﻡ= ا‬
‫اﺱ‪ '"[E ,‬ﺱ‪ ,‬و ﺱ‪ $‬وا‪ HF‬داﺵ" !ﺵ‪&! :‬ا‪! 3‬د ‪K‬ﻡن ‪ v‬د‪ ،i‬ا!"اء ز ! ‪ v‬زن و ﻡ&د‬
‫اﺱ‪ .,‬ﻡ&دان اﺱ‪&J‬م دار و زن ‪ .vZ‬و‪ v "F‬اﺱ‪&J‬م ! ‪ ` & vZ v‬ﻡ(د‪ [2 v ،‬ﺵ‪ #A‬ﻡ'&د‪.‬‬
‫رﺵ و ِ  در رَ‪ 6‬ﻡدر <رت ﻡ ‪&E‬د‪ .‬رَ‪ 6‬در ﺵ‪ A‬زن ‪&F‬ار دارد‪ .‬د‪ H! i‬از ‪6‬ود ‪ 9‬ﻡ‪ -‬ﻡ‪PH‬‬
‫از واژن ﻡدر ! د ﻡ ‪ K‬و !‪ €H‬او‪F‬ت ه از ‪ r&o‬ﺱ?ار‪ .‬او‪ 5‬ﺱ‪k‬ا‪ ! 5‬ذه !> ه ﻡ رﺱ ا‬
‫اﺱ‪ ,‬ا !> ! چ ‪ r&o‬از ﺵ‪ A‬ﻡدر !&ون ﻡ ‪.K‬‬
‫چ' ‪ v‬اﺱ‪&J‬م ! ‪? vZ‬د‪ v‬ﻡ ﺵد؟ )! ‪ r&o‬ه ا!' ‪ ،‬زﺵ ‪ ،‬و ﺵ ه از ‪G5 r&o‬ء‬
‫ﻡ^ ‪ .( 1‬ه ‪ 3‬ا ﻡ‪1D‬ت را ﻡ ان ! ز!ن ﺱد‪&! -‬ا‪ 3‬د ن از ‪ 7 4‬ﺱ‪ pD 5‬داد‪.‬‬
‫'‪Q‬غ‪ :‬داﺱ"ن زادوو‪ 5‬ﻡ ا ! ‪ '"[E‬در ﻡرد دوران !‪:‬غ ﻡ"^‪&E #‬دد‪ 1 ! .‬ان ﻡ‪t‬ل‪ ،‬اام د‪ i‬در‬
‫دوران !‪:‬غ …&ا ﻡ و ! اام !?ر‪P E‬ن ﺵ‪ & 4‬ﻡ ﺵد‪) ،‬ﻡ‪ 3‬ز& !…‪ ،#‬ر در‪K‬وردن‪ ،‬ﺱ ‬
‫در‪K‬وردن‪< &… ،‬ا(‪ ،‬د"&ان در ا ﺱ ‪1‬دت ﻡه ﻡ ﺵ و &ان اﺱ‪&J‬م ﺵن ‪K‬زاد ﻡ ﺵد‪&… .‬ات‬
‫ا‪ 6‬ﺱ در د ن ﻡ‪ 1D‬اﺱ‪ ,‬در ﻡ&‪ H! :6‬را} ! ‪K‬ن <‪ ,4b‬اه ﺵ‪.‬‬
‫ﺕ‪ =  ,!& :/! P‬ﻡ‪b‬ود ! ا‪I‬د ا‪"1‬د !  و ‪ 45‬د ‪ A:! ,‬د‪r&o ! i‬‬
‫ارز! ﻡ‪ ,4t‬از اام د و داﺵ" ^&‪ 3‬ﻡ‪ ,4t‬از د را ? &ا ‪&E‬د‪ ! .‬ه د‪ ! #5‬ر ﻡ= اﺱ‪ ,‬‬

‫‪-28-‬‬

‫ ‪ 4‬ه‪ 3‬ﻡ‪ ,4t‬رﺵ د‪ i‬از د ! او د‪K‬ور‪ 3‬ﺵد‪ ! ! .‬د‪K i‬ﻡ‪ ,‬از اام و ه‪ #A‬د‬
‫ا‪ 6‬س ر‪ ,D‬داﺵ" !ﺵ‪.‬‬
‫ه) ‪ /‬و ا‪J‬ب ن‪&! :‬ا‪ 3‬ا ‪ ! A‬د‪ pD i‬ده & اﺱ‪ ,‬د"& ﻡ ان ! او ‪ '"[E‬را‬
‫‪_K‬ز &د و !&ا روﺵ &د ا [وت چ' (‪ hZ‬داد‪ -‬ﻡ ﺵد ) ‪ &! G‬اﺱس ﺵ‪45 #A‬س و !‪3 :‬‬
‫ﻡ(‪ .‬و‪ "F‬د ن دوﺱ‪ ,‬داﺵ" را د ﻡ ‪ v !) &E‬چ=ر ﺱ‪ ،( '5‬ﻡ ان ! ‪K‬ن ‪K‬ﻡ‪K ,‬دم ه‬
‫ﻡ ا ! _& ه‪ 3= I‬د و ه‪ 3= I‬د ‪! r(1‬رز‪ &"=! .‬اﺱ‪ ,‬ا<‪62‬ت ﻡ&!ط !‬

‫ه‪n I‬‬

‫‪&E‬ا )‪ ،!?5‬هﻡﺱ‪ A‬ال( را و‪ "F‬د‪?! i‬رگ & ﻡ ﺵد ! ر ‪ ،&E‬چن در ﺱ ‪،‬‬
‫ د ن ﻡ" ﻡ‪ =K H‬ﺵ‪.‬‬

‫‪* -2‬رت ه و ﺕا‪ /‬ه ‪/PJ3‬‬
‫&ا‪ 3&E‬ﻡ=رت ه !‪ (Z‬از ﻡ‪ 3 1I‬اﻡر &!" ﻡ !ﺵ‪ .‬ﻡ=رت ه‪ 3‬ﻡ(‪ ^Z‬ود دار در ‪:H‬‬
‫و &!‪ ,‬دارا‪ G 3‬ﻡ= ﻡ‪4‬ﺵ ‪ .‬ا‪ ،3&E ^ $‬ا ا‪I‬د ار‪4‬ط‪ ،‬ا‪"1‬د ! [‪ ،n‬ا ‬
‫در !‪ ‡b‬و ‪ v ،'"[E‬اﺱ" و ﻡ(رت &دن و ‪&1‬ف و ‪1‬دات را ر‪& ,1‬دن‪ .‬ا‪ :H ! &E‬ا ﻡ=رت‬
‫ه ! د ن ﺵد‪K ،‬ن در ‪K - K‬ﻡد‪&! 3&"(! E‬ا‪ 3‬ار‪4‬ط اه داﺵ‪.,‬‬
‫!&ا‪ 3‬د ن ‪ pD‬ده ﻡ ﺱ` !دن ‪4‬دن ‪ v‬ر ر"ر‪ ،‬ﻡ‪I‬ز !دن ‪4‬دن ا‪I‬م ‪ ،#1 v‬در‬
‫‪&! ,GG6‬ﺱ" از ارزش ه و ه ‪I‬ره‪ v 3‬ا"ع ا اﺱ‪ .,‬در ‪6 1‬ل ه& اد‪&E -‬وه ﻡ ا‬
‫ارزش ه و ه ‪I‬ره‪ 3‬ص د را ? داﺵ" !ﺵ و ا [و= ﻡ"ا ﻡ‪&"b‬م ﺵ&د‪ -‬ﺵ‪.‬‬
‫! د ن !ﻡز !& از ^ت‪ ~" ،‬و ‪1‬ا‪ `F‬ﻡ= ! ه&ا‪ -‬دار‪ &! .‬او‪F‬ت ‪P‬زم اﺱ‪&! ,‬ا‪3‬‬
‫‪ 3&E ^ v‬ﻡ=‪ ! ،‬ر ‪ ! &A‬ﻡ(رت ‪ ! .‬ر ﻡ= اﺱ‪"! ,‬ا ا‪ 6‬ﺱت د را !‬
‫روﺵ ‪ pD‬ده د'&ان !"ا &ا ب در‪ . i‬در ﻡارد‪P 3‬زم اﺱ‪ "6 ,‬از د'&ان‬
‫دراﺱ‪ v ,‬و ا ر ‪&! 4‬ا‪E ,‬ار !ﺵ‪ ،‬چن ‪E‬ه ه دت ﻡ ا د'&ان را ر‪3‬‬
‫ده ‪.‬‬

‫‪ -3‬روا'‪O‬‬
‫[وت ﻡن را!‪ 3 2‬دوﺱ" و ‪ r(1‬را ﻡ ان ‪ :‬زود !&ا‪ >! 3‬ه ‪ pD‬داد‪ .‬د ن از ﺱ ‪ 4‬ﺱ‪ '5‬‬
‫ﻡ ا ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵ‪! ،‬ون ا ‪ ! A‬درﺱ" از ﻡ‪ H‬و ﻡ[=م ‪ r(1‬ﻡ‪! }:2‬ﺵ ‪ .‬در وا‪1 }F‬ﺵ‪ r‬ﺵن ‪( =K‬ن‬
‫ده ‪ r1 3 -‬را!‪ 3 2‬دوﺱ" و ?د‪ A‬ﺵن ! ‪ &'A‬اﺱ‪ .,‬و‪ "F‬د‪?! i‬رگ & ﻡ ﺵد‪ ،‬ﻡ‪r(1 3 H‬‬
‫? در او دﺱ"‪Z‬ش …& ﻡ ‪&E‬دد‪&! .‬ا‪ >! 3‬ه‪ 3‬ه[‪ ،,‬ه(‪ ,‬ﺱ‪ r(1 ، 5‬و ‪ F1‬ﻡ ا ‪6‬و‪ 3‬ا‪ 6‬ﺱت‬

‫‪-29-‬‬

‫و*‪ -‬ا‪! 3‬ﺵ ! دوﺱ‪ ,‬داﺵ" ﻡ‪ 5H‬ﻡ"[وت اﺱ‪! .,‬ز‪1 3‬ﺵ‪ r‬ﺵن‪ ،‬ر‪ ,!B r‬داﺵ"‪ ،‬و را ر‬
‫ &دن در ‪ o‬دوران ‪^b‬ت ا!"ا ! ﻡ&ور زﻡن ‪ G‬ﻡ="&‪ 3‬در ز‪ E‬د‪ i‬ا[ ﻡ ‪.‬‬
‫!&ا‪ 3‬د ن ‪ 11-10‬ﺱ‪ 5‬ﻡ ا ‪ pD‬ده چ' ! !&ا(ن ‪ `5‬اﺱ‪ ,‬و او را ﻡ=&!ن و‬
‫دوﺱ‪ ,‬داﺵ" ﻡ ! ‪ ،‬ار‪4‬ط !&‪&F‬ار ‪ .‬در ا دور‪ -‬ﻡ ان !&ا(ن ‪ pD‬داد روا! دوﺱ" !‬
‫!& چ ﻡ‪ 4‬و ‪F‬ا‪ 31‬اﺱ"ار ‪&E‬د‪ .‬از ‪ ! :‬چ'' <‪ ,‬از روا! دوﺱ" ‪ ،‬چ'' !&رد !‬
‫‪ 6 n6‬دت‪ ،‬ا‪&"6‬ام ! ه'& و _&‪ -‬را ! ‪K =K‬ﻡ‪ .,‬ﺵ ﻡ ا !&ا‪ >! 3‬ه ‪ pD‬ده اﺵ‪A‬ل‬
‫ﻡ"[و از دوﺱ" ‪ r(1 ،‬و ار‪4‬ط در ﻡن ﻡ&دم ود دارد‪.‬‬
‫ه> ﻡ"ان !&ا‪ 3‬د‪& c&H i‬د ! ر‪ 3‬از اد‪ -‬ه د !> دار ﻡ(‪ .‬و‪ 5‬ه " اد‪ -‬ه‪ $‬‬
‫ ﺱ&&ﺱ" د را !‪ -=H‬ﻡ'&‪ .‬ه> ه " ﻡدران را ! =‪ -=1 $‬دار &!‪ ,‬د ن‬
‫د ه " ‪ .‬اد‪ -‬ه ? ‪ ,‬ﻡ( ﺵﻡ‪ &! #‬دو ﻡ&د و دو زن ﻡ !ﺵ ‪.‬‬

‫‪ -4‬رر ‪/‬‬
‫&د ار‪ :/Y‬دار‪ :1 D‬اﺱ‪ &! ,‬از !?ر‪P E‬ن و ? !> ه ا‪I‬م ﻡ ده ‪ .‬در ‪6 1‬ل‬
‫ ه " ا ر را ا‪I‬م ده ‪ .‬ا ‪ :1‬اﺱ‪g5 ,‬ت !‪ Z‬ا‪I‬م ‪K‬ن ‪ ., 2‬در ‪6 1‬ل ‬
‫ا‪I‬م ادن ‪K‬ن ? ‪ b! 2‬ب ‪.K‬‬
‫را'] ‪ :/‬و‪K "F‬دم ه ‪1‬ﺵ‪ r‬ه'& ﻡ ﺵ‪ ،‬دوﺱ‪ ,‬دار ‪ &'A‬را ‪4! ، n5‬ﺱ و ازش‬
‫ ‪_K .‬ز چ روا!‪ ! '" ! 2‬زﻡ دارد &د چ ز‪ 3‬را در د ا‪ 6‬س ‪ v .‬را!‪ 2‬‬
‫ﻡ‪b‬ود ! ه‪Z‬ا!' ‪ A:! ،,‬در !&‪ ! -&E‬ر‪ 3‬ﻡ ‪ #$‬د'& ? ه ‪.,‬‬
‫ارﺕ‪L‬ط ‪& n5 :/‬دن ‪ n5‬ﺵن ‪ , F‬ه از !ن ا ن ا‪ 6‬س ‪g5‬ت !‪ (Z‬ا‪I‬د ﻡ ‪ .‬ا ‪G‬ط‬
‫‪ 6‬س در ه ‪K 3‬دم ه ‪ A‬ن " و ه& ! ‪K‬ن را (‪ . c‬و‪1 "F‬ﺵ‪ r‬ﻡ ﺵ‪ ،3‬دوﺱ‪ ,‬دار‪3‬‬
‫ ﻡ‪(H‬ق ات ‪K‬ن ‪ , F‬ﻡ(‪ hZ‬از !ن ات را ا ا‪ 6‬س ‪g5‬ت را در ا‪I‬د ﻡ ‪&! . n5‬ا‪>! 3‬‬
‫ه‪?! 3‬رگ & ﻡ ان ‪ pD‬داد اِ?ال )اُر‪E‬ﺱ( چ ‪ ,‬و چ' ا‪ 6‬ﺱ اﺱ‪.,‬‬
‫ﺱ_^ 'ا ه! ﺱ‪ :‬را!‪  2‬ﺱ‪ g5 nA‬اﺱ‪ ,‬ﺵﻡ‪ : #‬ا&اد در ﺱ ﻡ"[وت ﻡ(د‪ .‬از !>‬
‫ه ر و ﻡدر ه ر!?رگ و ﻡدر!?رگ ه ه' از در ‪_K‬ش (‪ -‬ﺵن‪ ،‬ازش ﺵن و ه ‪_K‬ﺵ ‬
‫ا‪ 6‬س ‪g5‬ت ﻡ ‪.‬‬

‫‪-30-‬‬

‫‪ -5‬روا'‪ / O‬و ﺱ‪/1‬‬
‫وﺱ ‪ Q‬از 'ردار‪ :‬در ﻡرد ‪ 3&E:‬از ‪6‬ﻡ‪ ':‬ﻡ ! ! ان ‪K‬ﻡزش داد ا‪?5‬اﻡ ه&‬
‫ه‪Z‬ا!' ! ‪! ! ,‬ردار ﺵن ﻡ ‪&E &I‬دد‪ .‬زو= ﻡ ا ا"‪Z‬ب ‪ K‬ﻡ اه !> دار ﺵ‬
‫ &‪&! .‬ا‪ >! 3‬ه‪ 3‬چ‪ v‬اﺱ‪ "[E ,‬ﺵد ﻡ ان !&ا‪ 3&E: 3‬از !ردار‪ 3‬از ‪&F‬ص اﺱ"[د‪-‬‬
‫ &د‪ .‬و‪ >! "F‬ه !?رگ & ﺵ ﻡ ان ا!?ار و وﺱ‪ 3&E: #‬را !="& !&ا(ن ‪ pD‬داد و ! ‪=K‬‬
‫ﺵ ﺱ‪.‬‬
‫ﺱ(‪ : O‬ا[ق ﻡ ا" زن و ‪ v‬د"& ‪6‬ﻡ‪ :‬ﻡ ﺵ و ‪ ! :‬داﺵ" !> ار‪&! .‬ا‪K 3‬ن دﺱ" از‬
‫ز اﺱ" !ردار ﻡ(‪ ،‬اﻡ‪A‬ت ﻡ"[و ﻡد اﺱ‪ v .,‬ا ‪ A‬از‪ -‬ده ‪ ! ! #[o‬و د‬
‫ﺱ&&ﺱ" او را !‪ ،&'! -=H‬دوم ا ‪ A‬زاد را !‪ H‬از ‪ 5‬وا‪gE‬ار و ^ ! ﺱ‪ .&'!  G‬از‬
‫ﻡارد د'& ﺱ‪ ، G‬ه 'ﻡ اﺱ‪ ,‬ر و ﻡدر ‪GGb r4o‬ت ?ﺵ‪ ،v‬ﻡ" ﻡ(  دارا‪ 1 3‬‬
‫‪ `G1 €1 “G‬ﻡ‪ E‬ﻡ‪4‬ﺵ‪ .‬در ا ﻡارد ? وا‪ 5‬ﻡ"ا ^ ! ﺱ‪.&'!  G‬‬
‫چ'' ‪ pD‬ﻡ ‪ :k‬ﺱ‪ !  G‬د ن ار‪4‬ط ﻡ "‪&' ! G‬ش ﺵ‪ ^Z‬ﺵ دارد‪ pD .‬ا '&ش‬
‫ﺵ‪ b& ، ^Z‬ﻡ‪&' c&H ! , 4‬ﺵ=‪ 3‬ﻡ"[وت ! ﻡ ‪ :k‬ه&ا‪! -‬ﺵ‪.‬‬
‫از و د‪!' 5‬ر ه (ر'‪! :/‬ر‪ 3‬ه‪ 3‬ﻡ‪G‬ر!" ﻡ‪ 1D‬اﺱ‪ '"[E ,‬در!ر‪ -‬اش ‪K‬ﺱن ‪>! .,‬‬
‫ه ا !‪ !Z‬ار‪4‬ط ﻡن ﺱ‪ nA‬و !ر‪ 3‬را در! و در =‪ ,‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ! ,4 ,‬را!‪ 3 2‬‬
‫'&ﺵ ﻡ [ ا )از ‪ r&o‬ﺱ‪ nA‬اﻡ‪A‬ن !ر ﺵن ود دارد( ا‪ "45‬چ "‪ 3&E I‬ﺱ‪ "Z‬از‬
‫ﻡ‪D‬ع ‪&D‬ور‪ ،, 3‬ﻡ'& ا ‪ A‬ﻡ از ا‪I‬م ره‪ `5 3‬د'& ه ﻡ‪ A‬اﺱ‪K ,‬ﺱ` !‪) 4‬ﻡ ‬
‫ردن‪ ،‬ﺵ &دن‪ ،‬و ا!" ! ﺱ&ﻡرد‪ E‬از ‪ r&o‬دار ! ‪ v‬دوﺱ‪ ,‬ﺱ&ﻡرد‪.(-‬‬
‫از !ر‪ 3‬ا ‪ >! ,‬ه در ﺱ ‪ :‬از ‪ r&o‬رﺱ ه از ود ‪K‬ن ﻡ‪ }:2‬ﻡ ﺵ‪ ! .‬ا"‪G‬ل‬
‫ا‪1o‬ت درﺱ‪ ,‬و د‪ GF‬از چ'' ا‪"6‬ل ا!" ! ا !ر‪ 3‬ﻡ ان از ا‪I‬د &س و '&ا ! ﻡرد در‬
‫!> ه ‪& 3&E:‬د‪.‬‬
‫ﺱء اﺱ‪7‬د ‪&! :/‬ا‪ 3‬وا‪& ,4b< 5‬دن &اﻡن ﺱء اﺱ"[د‪& ! 3 -‬زان ? از ﻡ‪1D‬ت‬
‫دﺵار اﺱ‪ .,‬ا ﻡ ‪ ? 5‬ﻡ ا ^&‪ 3‬ﻡ [ از را!‪ 3 2‬ا‪I‬د ‪ .‬روﺵ !&ا‪E 3‬ﺵ?د &دن‬
‫‪ &2‬ﺱء اﺱ"[د‪ >! ! 3 -‬ه ! ر ‪ "&E‬ﻡ ﺵد ! ! هن ﺵ‪( 3 -‬ن دادن ‪&2‬ا !ﺵ ‬
‫!‪ ,5H 3 G‬ه‪ `5 3‬ﻡ دوچ& ﺱار‪ ،3‬ﺵ و اﺱ‪! ,A‬ز‪ 3‬در !& دار‪ `& ! .‬ﺱء اﺱ"[د‪3 -‬‬
‫ ? ! ﻡ ‪6‬ادث د'& ز‪ E‬ﻡ‪ K #t‬ﺱز‪ 3‬و _&ق ﺵن !&ا‪ >! 3‬ه ‪ pD‬داد‪ -‬ﺵد و !&رﺱ ‬

‫‪-31-‬‬

‫‪&E‬دد‪ .‬ه 'ﻡ‪ ,4b< A‬از ﺱء اﺱ"[د‪ 3 -‬اﺱ‪ ،,‬ﻡ="& م ‪ '"[E‬اﺵر‪K ! -‬ن را!‪ 2‬ا ‪ ,‬د‪i‬‬
‫اهن ‪K‬ن ‪.,‬‬
‫ا‪ &E‬د ﻡ‪4I‬ر ! ‪! n5‬ن د'&‪ 3‬ﺵد ! او ?د‪ v‬ﺵد و ‪ n5‬اش ‪ ! ،‬ا ﻡ‪D‬ع را !‬
‫ ! او ا‪"1‬د دارد !ن ‪ .‬م ﺵ !&ا‪ 3‬د‪ i‬ا اﺱ‪ ، ,‬س  و‪ "F‬ﻡ‪I‬ز اﺱ‪ ,‬ه& دو‬
‫‪&o‬ف ! ا‪I‬م ‪K‬ن را‪! D‬ﺵ ‪.‬‬

‫‪ ، c -6‬ه‪ b‬و ‪a‬ه‪R‬‬
‫ﺵ‪ #A‬ﺱ " را!‪ 3 2‬زن و ﻡ&د‪ :‬ه& ‪ n‬از ‪ 5‬د"& اﺱ‪ &  ,‬و !‪H‬ا ‪ ! #4‬زن ﻡ&د ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫ا‪ &E‬چ &ان و د"&ان در ]ه& [وت دار‪ ،‬اﻡ دارا‪ 3‬و‪ -‬ﻡ("&‪ i‬زد‪ 3‬ﻡ‪4‬ﺵ ‪ .‬در ﻡ‪}2G‬‬
‫ا ‪ G‬ه‪ 3‬د"& و & [وت چ ا ار‪&E ،‬چ در !?ر‪ 5 E‬ﻡ&دان ! د‪F #5‬رت  ‪ ،‬ا_‪`:‬‬
‫ ره‪ 3‬ﺱ ' & را !& ‪ -=1‬دار‪.‬‬
‫و‪ "F‬د ن !?رگ & ﻡ ﺵ ﻡ ان !&ا(ن ‪ pD‬داد ا_‪ `:‬از د"&ان و &ان ا";ر ﻡ ‬
‫رود در چرچب ه ‪I‬ره‪ 3‬ﻡ(‪ ^Z‬ر"ر و ا_‪ ! `:‬د"&ان در ‪F‬س ! &ان !&ا!& ر"رﻡ ‬
‫ﺵد‪.‬‬
‫ﺕ‪7‬وت ه‪ :‬ا ن ه در ‪ -b‬ا(ن در ا‪I‬م اﻡر‪] ،‬ه&ا ! ه [وت دار‪ ،‬اﻡ ا [وت ه ! ﻡ‪ 3 H‬‬
‫ارزش & !دن ‪ A‬در ﻡ‪ ! G‬د'&‪., 3‬‬
‫و‪ >! "F‬ه !?رگ & ﻡ ﺵ ! ! ‪K‬ن در ﻡرد ‪&! €H4‬اﺱس ر‪ 8‬ﺱ‪ ،,‬ا"‪Z‬ب ر"ر ‪،‬‬
‫ﺱ‪ ،, ،‬و *اد <رت ﻡ ‪&E‬د <‪& ,4b‬د‪.‬‬
‫ﺱ_^ و ‪a‬ه‪ &! :R‬از ادن و ﻡ‪g‬اه` ‪F‬ا < در ﻡرد ر"ر دار‪ .‬از ‪ :‬ا ‪ A‬زو ‪#4F‬‬
‫از ازدواج از‪ 3 -‬ه‪Z‬ا!' ! ‪ &'A‬را ار و ه‪&E n I‬ا در ‪K‬ن ﻡ‪g‬اه` ‪ ., "&g‬هار‪-‬‬
‫!&ا‪ 3‬د ن اﻡ‪A‬ن ﻡا= ! ارزﺵ=‪ 3‬ﻡ…& ! ‪ >K‬در ‪K‬ﻡ" ا ود دارد‪ ،‬در چ ﻡارد‪=K ! 3‬‬
‫!ﻡز ! ارزش ه‪ 3‬د'&ان ا‪&"6‬ام !'‪g‬ار‪ "6 ،‬ا‪K ! &E‬ن ارزش ه ﻡ‪! c5Z‬ﺵ  ! ;&ﺵن ! هŒ‬
‫و ‪4 "&g‬ﺵ‪.‬‬
‫ﺱ_^ و رﺱ ه‪ ! :‬ر_ ا ‪?: A‬ن‪ ،‬ﻡ‪I‬ت و "ب ه ﻡ="& ﻡ !} ا‪&! 1o‬ا‪ >! 3‬ه ه " ‪ ،‬اﻡ‬
‫ﻡ ‪ :‬ه ‪K 3‬ن چ?ه ﻡ ! ‪ ،‬ﻡ ﺵ  ﻡ ا ‪ ,GG6‬ار‪ .‬در رﺱ ه ا_‪ &^ `:‬ﻡ‬
‫ف وا‪ HF‬از ز‪ r(1 ، E‬ورزن‪ ،‬از زن و ﻡ&دان‪ ،‬اد‪ -‬و روش ه‪ 3‬ه? " ارا‪ $‬ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫ه> رﺱ ه ﻡ ا از ﺱ‪ 3&^ ? nA‬ﻡ _&وا‪& HF‬ﺱ ‪.‬‬

‫‪-32-‬‬

‫‪ -4‬زه در ; وا‪ 3 9:‬ا؟‬
‫زﻡ ﻡ در ‪F‬س ! چ=‪ #‬ﺱل دﺱ"‪Z‬ش …&ات ‪&E -1‬د‪ -‬اﺱ‪K .,‬ن ﻡ‪ }F‬در ﻡارس ا!"ا ﻡ‪،:"Z‬‬
‫! ر ‪1‬د‪! 3‬د ! &ان و د"&ان ! ‪o‬ر ا‪ E‬ورزش داد‪ -‬ﺵد‪ ،‬چ&ا &ان از ‪b5‬ظ  و‬
‫ر"ر‪ 3‬ﻡ"[وت از د"&ان ه " ‪ .‬ا ن ا اﺱز‪ 3‬ورزش !& اﺱس ‪ ,‬د'& ﻡ ﺱ‪ "4‬ارد‪ , ! .‬ﺱل‬
‫‪ #4F‬در ! ر‪ 3‬از اد‪ -‬ه ‪1‬د‪! 3‬د وا‪ 5‬ه 'م ‪6‬م ر" در را ‪ #[F‬ﻡ &د &زان ﺵن ه&‪?E‬‬
‫‪K‬ن را ‪ ,Z5‬و ‪&1‬ن ‪. 4‬‬
‫در‪6‬ل ‪ ! &D6‬رت ورزش ا‪ E‬در ﻡارس ا!"ا ود دارد و در ‪6‬م ه در ‪F‬س ! ‪gE‬ﺵ" "& ‪#[F‬‬
‫ اد‪ ! ،-‬ر ‪ "[E‬و ﺵ" ﻡ ﺵد‪ .‬اﻡ‪A‬ن !‪ ‡b‬و‬
‫ﻡ ﺵد‪ .‬اﻡ&وز‪ -‬در رﺱ ه را} ! ر"ره‪ 3‬ا"‪ِ 1‬‬
‫‪& '"[E‬اﻡن ﻡ ‪& #$‬اه ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬ان از ا‪ 1o‬ﻡ‪I‬ت و !&ﻡ ه‪ 3‬و*‪ ?: 3 -‬‬
‫در ﻡرد ﺱ‪ nA‬ﻡ ده اﺵ‪4‬ع ﺵ‪ -‬ا‪ .‬در (ر ﻡ )ه‪ ( :‬ﻡد ران ا"‪ ! 1‬ﺵ‪ #A‬ﺱزﻡه ﺵ‪! -‬‬
‫ﻡ(‪A‬ت و ﻡ ‪ #$‬ان و !?ر‪P E‬ن ﻡ &داز‪ .‬وﺱ‪ 3&E: #‬از !ردار‪K ! 3‬ﺱ ‪ #!F‬دﺱ"&ﺱ اﺱ‪،,‬‬
‫ﺱ‪ !  G‬رﺱ‪ ,‬ﺵ " ﺵ‪ -‬و ‪EK‬ه دادن در ! ر‪ 3‬از ﻡارس ?و !&ﻡ ه‪K 3‬ﻡزﺵ ‪&F‬ار‬
‫‪ "&E‬اﺱ‪ .,‬ا €‪! 3‬ز و ‪K‬زاد "~ ﻡ‪ ! "4t‬ه&ا‪ -‬داﺵ" اﺱ‪ .,‬ه‪( :‬ر‪ 3‬اﺱ‪K & ,‬ﻡر‬
‫‪6‬ﻡ‪ ':‬زودرس )‪6‬ﻡ‪ ':‬در ان( و ﺱ‪  G‬د"&ان ان را در ﺱ‪( p2‬ره‪ !&_ 3‬دارد‪ .‬ﺱزﻡن‬
‫ه و ﻡﺱ ت ر ! ا ‪ I‬ﻡ ‪  K‬از ?د‪ v‬ﺵه ا دﺱ"ورد !ﺵ ‪.‬‬
‫…&ات در '&ش ! ﻡ ‪ I! ‡1! ، #$‬ﻡ&زه‪ 3‬ا‪ F‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ .,‬ﻡ&زه از ا‪6 ،‬ود‬
‫ر"ر ‪&g #!F‬ش و _&‪&g #!F‬ش را ﻡ‪ H‬ﻡ‪&A‬د‪.‬‬
‫‪ ' ' -4.2‬زه د‪ d‬اﺡام ‪a‬ا‪)3‬‬
‫هن ‪o‬ر ‪P‬زم اﺱ‪ 1 ! ,‬ان !?ر‪ E‬ل ﻡ&زه‪ 3‬د را ‪ H‬و از ‪&D ، ,< =K‬ور‪ 3‬اﺱ‪! ,‬‬
‫ﻡ&زه‪ 3‬د ن د ? ا‪&"6‬ام !'‪g‬ار‪ >! .‬ه ‪E‬ه ! <&ا‪ ,6‬و ‪K‬ﺵ‪A‬را و ‪E‬ه ! ‪o‬ر ﻡ‪ =4‬و ‪ b:‬‬
‫(ن ﻡ ده  چ ااز‪ -‬ﻡ ‪ K‬و چ ﻡ?ان ! د'&ان از‪? 3 -‬د‪ v‬ﺵن ﻡ ده ‪ €H! .‬از‬
‫ د ن دوﺱ‪ ,‬ار ﺵن ‪ n5‬ﺵد‪ ،‬در !& د'& ‪ :‬از ا ر ‪g5‬ت ه ﻡ !&‪ ! .‬ر ب‬
‫اﺱ‪ v ,‬د‪ i‬ﻡ "‪ H G‬چ ﻡ?ان از س  را ‪ `5o‬اﺱ‪,‬؟ و ! ‪ 1‬ان !?ر‪ E‬ل !‬
‫! ا ‪6‬و ﻡ&زه ا‪&"6‬ام ‪gE‬اﺵ‪.,‬‬
‫ا‪ &E‬د (ن ﻡ ده دوﺱ‪ ,‬ارد ر!?ر‪ E‬ﻡ‪ }F‬ا‪ ;6‬او را !‪4‬ﺱ )ﺵ ! د‪ #5‬ر‬
‫ر!?رگ( ! ! ﻡ&ز اﺱ" ‪ 3‬او ﺵد‪.‬‬
‫‪-33-‬‬

‫ا‪ &E‬د دوﺱ‪ ,‬ارد و‪ "F‬از ‪6‬م !&ون ﻡ ‪ K‬ﺱ ‪ n‬د'&‪ v( 3‬ﺵد‪ 4 ،‬او را وادار ! ا‬
‫ ر &د‪ "6 ،‬ا‪ ! &E‬ﺱ&‪ ,1‬ر ا?ود‪ -‬ﺵد‪ .‬ا‪ &E‬د دوﺱ‪ ,‬ارد چ( د'&ان ‪45‬ﺱ را ‪1‬ض‬
‫ ‪ 4 ،‬را او را ‪ "5I‬و رو ‪2‬ب ‪ .‬د‪ ! i‬در! !ن او ! دش ‪ r:H‬دارد و ‪4‬‬
‫^ر !?ر‪P E‬ن ه& ﻡ‪ }F‬د‪(5‬ن اﺱ‪ ,‬ﻡ ا !ن او را ‪ ! ! . n5‬د‪ i‬د داد و‪ "F‬‬
‫ﻡ‪ ! , #‬ﺱ ‪ n5‬ﺵد‪ >! r&o ! .'! ،‬ه در ﻡ‪ #!G‬ﺱء اﺱ"[د‪ -‬ه‪ 3‬‬
‫‪F‬رت ﻡ‪ :!G‬ا ﻡ ‪.‬‬
‫‪ -4.3‬د‪& /‬د در رد > ‪ /‬ﺱال ‪ /‬‬
‫ه 'ﻡ د ن !&ا‪! " Z 3‬ر ! ﻡ ‪K #$‬ﺵ ﻡ ﺵ‪ ،‬ﻡ ا ﺱا‪P‬ت ! ر‪ - v&b 3‬ا‪3‬‬
‫ﻡ‪&2‬ح ‪1 ! .‬و‪ -‬ﻡ ا ا ‪2‬ر واد از چ'' روا! !?ر‪P E‬ن ا‪o‬ع دار‪ ،‬‬
‫ا ا‪ ! "45‬ر ‪&E‬ا‪ - -‬اﺱ‪ .,‬د"&ان ‪6‬ود ‪ 6‬ﺱ‪ 5‬ﻡ ا  ‪ ,5K ! ,4‬ﺱ‪ :‬ﻡ&دان دورو!& د ! ر‬
‫ ‪AI‬و !ﺵ و ! ‪&o‬ح ﺱا‪ P‬ﺵ وار و ! ‪ 1‬چ‪:‬ﺱ " ﻡ ا دودو‪"5‬ن را !‪ " 4‬ا‬
‫ ‪AI‬و‪ 3‬د را !&وز ﻡ ده ‪ .‬ا ‪& E‬ﺱ ه‪ &_ 3‬ﻡ ";&‪ -‬ﻡ ا ‪ &! &B‬رو‪ 3‬ﺵ‪ hZ‬ﺱال‬
‫ﺵ‪ -‬ا‪I‬د ‪ .‬د"& !> در <د ‪K‬ن اﺱ‪ I =[! ,‬ﻡ ا رود‪ .‬او ر"ر اش را ﻡ درﺱ‪,‬‬
‫ﻡ ! ‪! ،‬ون ‪ 3! &; AK‬داﺵ" !ﺵ‪ .‬و ا !?ر‪ E‬ل اﺱ‪"! ! ,‬ا درﺱ‪ ,‬در هن ‪ ;b5‬ﻡ&ز د را‬
‫(‪ hZ‬ده‪.‬‬
‫ﻡ‪ 5t‬د'&‪ :‬د از ﻡدرش ﺱال ﻡ ‪ K‬ﻡ ا واژن او را !‪ ، 4‬چن ﻡ اه !ا چ‬
‫ﺵ‪ :A‬دارد‪ ! .‬ر‪ 3‬از ﻡ"‪^^Z‬ن درﻡن ﻡ(‪A‬ت ﻡ‪&! ! G"H‬ا‪ 3‬د‪ pD i‬داد واژن ‪v‬‬
‫زن چ' اﺱ‪ =K .,‬ﻡ ‪ ! E‬ر‪ 3‬از زن ! ا د‪ #5‬ﻡ(‪ #A‬ار‪E‬ﺱ دار دا !َ;& ) ‪":‬ر‪(n‬‬
‫در ‪&F I‬ار دارد و چ' ار‪E‬ﺱ ! ود ﻡ ‪ .K‬ﺵ‪ "Z4‬اﻡ&وز در ‪F‬س ! ‪gE‬ﺵ" ا‪o‬ع رﺱ و ‪EK‬ه ‬
‫دادن !&ا‪ #6 3‬ﻡ ‪ #$‬و ﻡ(‪A‬ت ! ر ‪&" E‬د‪ & -‬و ﺱ=‪ #‬ا‪<5‬ل & <رت ﻡ ‪&E‬د‪ ،‬اﻡ ه ز ه‬
‫‪ 3‬ﻡ‪:H‬ن ز ‪ ,‬ﺵ ﺱ در س ه‪ 3‬درس ‪GK‬ر ! ‪K‬زادا و !ز ! ا ﻡ‪1D‬ت &داز‪! .‬‬
‫ه د‪&o ! 4 #5‬ح چ ﺱا‪ P‬از ‪&o‬ف د‪ i‬د ﻡ‪ ! ! A:! . :!G‬او (ن ده واژن‬
‫دارا‪ 3‬چ ﺵ‪ :A‬اﺱ‪ ,‬و !;& در ‪&F I‬ار دارد‪ .‬ﻡ ا ! (ن دادن ‪ A1‬در "ب اﺱ"[د‪ -‬از ‪ K‬و ‬
‫ه& ‪ r&o‬د'&‪ 3‬ﻡ  ﺱ‪ w‬ا ﺱال د‪ i‬را !ه‪.‬‬
‫ا‪ &E‬د ﺵه <‪ b‬ا ‪ ,‬در ‪K‬ن [" در ‪6‬ل ‪K‬ﻡ?ش ا‪ ! ،‬د‪ 3‬د ‪K‬ﺱ‪&! 4‬ا‪ 3‬د‪! i‬‬
‫ه&ا‪ -‬ارد‪ .‬در ا ‪ >! ,56‬ه در ﻡ‪ ,HF‬و*‪ -‬ا‪&F 3‬ار ﻡ ‪ &E‬و ا‪&o‬ان ﻡ"ا در ﻡا= ! چ ‬
‫ا[‪ F‬وا ﺵ‪ 3‬از د (ن ده ‪1 ! .‬و‪ -‬در ‪6‬ل ‪ ،&D6‬ﻡ"‪ ^^Z‬ﻡ‪ G"H‬و‪ >! "F‬ه ‪K‬ﻡ?ش‬
‫ وا‪ 5‬د را ﻡ ! ‪ ،‬ﻡ(هات د را ! ‪ E‬ا‪ 3‬ﻡ"[وت )ﺵ &( از ‪?! >K‬ر‪P E‬ن‬

‫‪-34-‬‬

‫ا";ر دار‪ &4H ،‬ﻡ ‪ >! .‬ه ﻡ"ا در ا ‪ ,56‬دچر &س ‪&E‬د و !‪Z‬اه !&ا‪ #6 3‬ﻡ(‪#A‬‬
‫د‪ "5‬داﺵ" !ﺵ ‪.‬‬
‫روا! ! !?ر‪P E‬ن ! د‪ 3‬دﺵن ‪ r:H‬دارد و ! د‪ >! 3‬ه ﻡ&!ط ﺵد‪ .‬وا‪! 5‬‬
‫;&ﺵن ‪1‬د‪ 3‬اﺱ‪ >! ,‬ه ﺵه ‪K‬ﻡ?ش ‪K‬ن !ﺵ ‪ ،‬در ‪ ! ,GG6‬ﻡ&ز !> ه ! ا‪&"6‬اﻡ ﻡ و ﻡ"‬
‫ " ا <‪ b‬ه را د‪ i‬ﻡ ! ‪ ،‬ﻡ ﺵ د و ا‪ 6‬س ﻡ‪ A‬در ذه د اش چ' ‪&4H‬‬
‫و [ & ﻡ ﺵد‪41 ! ،‬ر !&داﺵ‪ >! ,‬ه ﻡ"[وت اﺱ‪&4H ! ,‬ا !?ر‪P E‬ن از ﻡ‪D‬ع دار‪.‬‬
‫ا ﻡ‪ `:2‬در ﻡرد دادن از‪ -‬ﺵ‪ : 3‬ه‪ 3‬و‪ $‬و !&ﻡ ه‪ 3‬ﺱ‪?: A‬ن ? <دق اﺱ‪ .,‬ه‬
‫‪_K‬ﺵ ر و ﻡدر وا‪ HF‬اﺱ‪ ,‬و ‪E‬ه ﻡ"ا ﻡ` &س و و‪ ,(6‬د‪ i‬ﺵد‪ .‬اﻡ ‪! 45_ =:‬زب ده ‪-‬‬
‫وا‪ ,HF‬اﻡ& " ‪ ! &; .‬ا ‪?! A‬ر‪P E‬ن وا‪ ,HF‬ه را ﻡ ﺵ ﺱ ‪ ،‬ﻡ ا ^و& را ! درﺱ" ‪&4H‬‬
‫ ‪ ،‬اﻡ !> ه ‪ F‬ا ا ه " ‪ .‬د ن ‪ 8 1‬ﺱ‪ 5‬ه ز در ﻡ‪ H2G‬ﺱ ‪&F‬ار دار ‪F‬در ! [‪vA‬‬
‫ اره و ‪Z‬ت از وا‪HF‬ت " و ‪ >! "6‬ه‪?! 3‬رگ & ? ه ز ﻡ ?‪$‬ت ز‪ E‬‬
‫!?ر‪P E‬ن‪ ،‬از ‪ 3 26 :‬را ! ! ﺵ ﺱ و ا وا‪ ,HF‬را از _& وا‪hZ( ,HF‬‬
‫ده ‪K .‬ن ‪ #‬دار در ﻡرد ﻡ‪ ,HF‬ه‪ 3‬ﺵ " ‪K : &A :‬ه‪ n ،‬ا ‪I‬ر ‪ (K) ،‬و‪?! "F‬رگ‬
‫ﺵ‪ ! 3‬ا ر را !‪ A‬و ا ‪2‬ر ر"ر ؟‬
‫‪C -4.4‬ان زاد وا‪ 4‬در ﺕ') دن‬
‫ا_‪ `:‬ر و ﻡدره د‪ GF‬ﻡ دا در ار‪4‬ط ! !> ه(ن‪ ،‬ا‪I‬م چ ا‪ 51‬ﻡ‪I‬ز و چ ا‪&_ 51‬ﻡ‪I‬ز‬
‫اﺱ‪ .,‬ﺵ ! ‪ 1‬ان وا‪ 5‬ﻡ دا ‪2‬ط ‪&F‬ﻡ? دن و !> ه"ن ‪I‬ﺱ‪.,‬‬
‫چ ﻡ‪t‬ل ز& ﻡ‪ ,HF‬ه‪ 3‬ﻡ"[و را ﺵﻡ‪ #‬چ ‪ : 3 -1F‬ا (ن ﻡ ده ‪:‬‬
‫ ‪ , Z‬ا ‪ A‬ه&‪ ?E‬ﻡ‪b‬ود‪ ,‬و ﻡ‪ H‬ود ارد &ز د را ه&چ !("& ازش و در ‪_K‬ش‬‫!'&‪ .‬د‪ i‬ه( ! ار‪4‬ط  و ازش دن و ! ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﺵن زﻡ اﺱ‪.,‬‬
‫ﻡ"‪ &! ^^Z‬ا ‪ -G1‬ا او‪ 5‬ا‪ 6‬ﺱت د‪ i‬از ‪ r&o‬س ﺱ" ﺵ‪ #A‬ﻡ ‪ >! .&E‬ه ‬
‫ در ام د ! ﻡ?ان س  ! وا‪ 5‬د اﺵ" ا )! <رت در ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﺵن‪،‬‬
‫ﻡﺱژ‪ ،‬رش و ازش ‪b5 ! (...‬ظ ت ! درﺱ" رﺵ ‪.‬‬

‫‪-35-‬‬

‫و‪ "F‬د ! ‪ r(1‬و ‪ F1‬در ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﻡ ﺵد‪ ،‬در او ^&‪ 3‬ﻡ‪ ,4t‬از  ا‪I‬د ﻡ ‪&E‬دد و ! او‬
‫(ن داد‪ -‬ﻡ ﺵد !ن و  او ارزﺵ اﺱ‪_K ! ,‬ش ‪ "&E‬و ازش ﻡ ﺵد‪ .‬داﺵ" ^ر ﻡ‪,4t‬‬
‫از !ن د‪ v ،‬ﺵ&ط ﻡ= !&ا‪ 3‬رﺵ ﺱ‪ 5‬ت ه& ا اﺱ‪.,‬‬
‫ا ‪ A‬ا‪I‬م چ ر‪ 3‬ﻡ‪I‬ز و چ ر‪ &_ 3‬ﻡ‪I‬ز اﺱ‪& ! '" ! ,‬ه ‪ 8‬و ! اد‪ -‬دارد‪ .‬در !& از‬
‫&ه ‪ 8‬ه‪ , `I1 ،‬ﻡدر‪ 3 >!& ,5K 3‬زاد د را ‪ v&b‬و از ا ‪ ! r&o‬زاد د ده‬
‫ چ' ﻡ ان ا‪ 6‬س ‪ `5‬و ‪g5‬ت !‪ (Z‬ا &د‪.‬‬
‫ ‪ 3 -1F‬د'&‪ 3‬ﻡ"‪ ^^Z‬ﺱ ‪K‬ن ! ا &ﺱ ﺱ‪ w‬ﻡ ده ﻡ&ز س ! !ن د ن ‪I‬ﺱ‪،,‬‬‫ا اﺱ‪ : ,‬م ر"ره ! ﻡ ;ر ‪g5‬ت ﺵ‪ ^Z‬د ! د‪ i‬ا‪I‬م ﻡه‪ &_ ،‬ﻡ‪I‬ز ﺵ&د‪ -‬ﻡ(د‪.‬‬
‫ا ‪ pb< &; ! -1F‬ﻡ&ﺱ‪ ،‬اﻡ در ا ‪ ! -1F‬ه ﻡارد <رت ‪ "&gJ‬اﺱ‪.,‬‬
‫و‪ "F‬ر‪ ! 3‬ه&ا‪& -‬زش ! ‪6‬م ﻡ رود و در ‪ IK‬دچر ‪H‬ظ ﻡ ﺵد‪P ،‬زم ‪ ,‬ا‪ 6‬س ‪ - E‬و‬
‫ﺵ&ﻡ ‪ ، E‬چن چ ا[‪ F‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ .! ,‬در <رت !&وز چ ا[‪ &"=! F‬ر ا اﺱ‪ ,‬‬
‫!ون ا ‪ : A‬ا‪ &! 3‬ز!ن ‪K‬ورد از ‪6‬م رج ﺵد‪.‬‬
‫اﻡ ا‪ &E‬ر‪ ! 3‬ا ‪ ^F‬و ﻡ ;ر ! &زش ! ‪6‬م ﻡ رود و ﻡ دا دچر ‪H‬ظ ﻡ ﺵد ‪ ! ،‬از د‬
‫ﺱ‪k‬ال چ&ا اﺱ"ر چ چ?‪ 3‬اﺱ‪ ,‬و چ&ا !&ا‪H 3‬ظ ﺵن ز ! ‪€6‬ر ‪ >! v‬دارد‪.‬‬
‫ا اﻡ‪ &gJA‬ه ‪E ,‬ه ﺵ در !&رد ! د "ن دچر ا‪ 6‬ﺱت ﺵ‪ .‬اﻡ ﺱ‪k‬ال ا ‪I‬ﺱ‪ ,‬‬
‫ﺵ ! ا ا‪ 6‬س چ ع !&رد‪ 3‬دار‪ ! .‬ه د‪ P! 3 -1F #5‬روﺵ و وا‪ ., pD‬چن در ا‬
‫<رت ‪ K‬ﻡدر ‪ >! ! 4‬اش ﺵ& !ه‪ ! ،‬ا ‪ &o‬ه& !ر د‪ i‬ﺱ ه را ﻡ ﻡ‪P6 ،A‬ت‬
‫ در او ار ﻡ ﺵد؟‬
‫ ‪ 3 -1F‬د'&‪E 3‬ه ﻡ‪&2‬ح ﻡ ﺵد اﻡ ه( ه درﺱ‪! ،, ,‬ن ‪K‬ﺵ‪A‬ر ﻡ !ﺵ‪ ! .‬ﻡ‪ H‬ه&‬‫س  ! ﺵ ! ‪ 1‬ان !?ر‪ E‬ل و د‪ i‬ود داﺵ" !ﺵ و ﺵ &أت ‪ ! A‬ه‪A‬رت‬
‫در!ر‪ -‬اش <‪ ، ,4b‬ﻡ ع اﺱ‪ .,‬درﺱ" ا ‪ A6‬ا ‪I‬ﺱ‪ ,‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ارزش ه و ﻡ‪H‬ر ه‪ 3‬ﺵ !‬
‫ه‪A‬ران ن ﻡ"[وت !ﺵ‪ n .‬درﺱ‪ & ,‬ا اﺱ‪ '! ,‬ه& س  ! د‪ i‬د دار‪ 3‬و‬
‫&أت در !ر‪ -‬اش ! ه &ت <‪ ,4b‬ﻡ ع اﺱ‪ .,‬ز&ا ارزش ه و ﻡ‪H‬ر ه‪ v 3‬زوج !‪2‬ر‬
‫ ‪ ! :‬ه ه‪Z‬ا دار‪.‬‬
‫‪ -4.5‬از ز ‪' 3a‬ز* دن‬
‫هن ‪ E‬ﻡن !?ر‪P E‬ن و د ن ! ‪ 6‬و ﻡ&ز‪ 3‬در !ز‪ 3‬و [&‪ p‬ود داﺵ" !ﺵ‪ ،‬در ! د‬
‫ د ن ? ! ‪ 6‬و ﻡ&ز‪&E H 3‬دد‪.‬‬

‫‪-36-‬‬

‫و‪ >! "F‬ا‪ ! 3‬د چ‪ &"A‬از د "د "&!ز‪ "3‬ﻡ ‪ ،‬ا‪&b‬اف ﺵ‪ 3‬در رﺵ د‪ i‬چ‪&"A‬‬
‫ا‪I‬د ﻡ ﺵد‪ .‬چ&ا هف و ‪&A:1‬د ا !ز‪ 3‬در دو د‪ A i‬ن ‪ .,‬ا‪ &E‬دو د‪ ~ i‬ﺱ‪ ! 5‬ه‬
‫"د "&!ز‪ H4o ، "3‬اﺱ‪ ،,‬ز&ا ه&دو‪K 3‬ن در ‪ v‬ﻡ&‪ 3 :6‬ﺱ !&ا‪  c( 3‬و ا‪ 6‬ﺱت د ‪&F‬ار‬
‫دار‪ ،‬اﻡ ‪ 12 3 >! v‬ﺱ‪ ! 5‬د ~ ﺱ‪ 5‬د "& !ز‪ 3‬ﻡ ‪K ،‬ن !> دوازد‪ -‬ﺱ‪ 5‬ا ﻡ&‪ :6‬را‬
‫(‪ ,‬ﺱ& ‪gE‬اﺵ" اﺱ‪ 12 >! .,‬ﺱ‪ 5‬در ‪_K‬ز ﻡ&‪:! 3 :6‬غ ! ﺱ& ﻡ !&د و را!‪ 3 2‬را ! ﺵ‪#A‬‬
‫د'&‪ !&I 3‬ﻡ‪ A‬و ا‪ 6‬ﺱت و زه‪ 3‬او ! ر ﺵ‪?! ! 4‬ر‪P E‬ن اﺱ‪H! .,‬و‪ ! -‬د‪ #5‬ا"ف‬
‫ﺱ‪ ،‬د‪?! i‬ر‪( &"E‬ر رو‪ 6‬را !& د‪ i‬چ‪ &"A‬ا‪1‬ل ﻡ‪ A‬و ! ا &` اﻡ‪A‬ن ﺱء اﺱ"[د‪ -‬‬
‫&اه ﻡ(د‪.‬‬
‫!  ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬د ن ه و ﺱل ه در !ز‪  3‬زد‪ -‬رو‪ . 3‬ا‪K "45‬ن !ز‪ 3‬ه ‬
‫ در ‪K‬ن ﻡ اه ‪ ,5K‬ﺱ‪ &'A :‬را !‪ n5 ، 4‬و  ﻡﻡن و !! !ز‪ 3‬داﺵ" !ﺵ ‪A:! ،‬‬
‫!ز‪ 3‬ه  ‪ A‬از دو ‪&o‬ف !ز‪( ,b 3‬ر و زور ﻡ‪4I‬ر ! ا‪I‬م ر‪ 3‬ﺵد اه و‬
‫دوﺱ‪ ,‬ارد‪ .‬و ه> ه& ‪! E‬ز‪ 3‬ﻡ` ا‪I‬د درد و را‪&E "6‬دد‪.‬‬
‫! !& ا "د "& !ز‪& ! "3‬س‪ ،‬زور‪ = ،‬و ‪ A }2‬از ‪ &o‬ه&ا‪! -‬ﺵ‪ ،‬ﻡ‪I‬ز ‪.,‬‬
‫ه> ا‪ >! &E‬ه !‪Z‬اه از وﺱ‪ i&2 #‬و درد‪K‬ور‪ 3‬ﻡ اﺵ‪ ،? 3‬ﺱزن‪K ،‬ﻡ‪J‬ل‪ ،‬در ‪` 3‬‬
‫اﺱ"[د‪ -‬و ا اﺵ را در !ﺱ دﺱ"'‪ -‬ﺱ‪ :‬ه &و ‪ H2F ،‬ﻡ ا ﻡ` درد و ‪K‬ﺱ` ‪&E‬د و‬
‫‪g5‬ا در ا ‪ ,56‬ه "د "& !ز‪ "3‬ﻡ‪I‬ز ‪.,‬‬
‫ه ‪ 3‬ا ﻡارد را ﻡ ان ! روﺵ !&ا‪ >! 3‬ه ‪ pD‬داد‪ >! -'K .‬ه د ﻡ ‪ &E‬را!‪ 3 2‬‬
‫دو [& ‪ ! 4‬درد و را‪ "6‬ه&ا‪! -‬ﺵ و ‪ 4‬در ا را!‪ ! 2‬زور و (ر و = ﻡ"ﺱ‪ #‬ﺵ‪! 4 n .‬‬
‫ﺱءاﺱ"[د‪  3 -‬داد‪ ! .‬ا &` !> ه ﻡ ‪K‬ﻡز چ چ?ه _‪ :‬و درﺱ‪ ,‬اﺱ‪ ,‬و ا‪ &E‬ا‪6‬‬
‫چ ا[‪&! F‬ا(ن ‪ K‬ﻡ ا ! وا‪ 5‬د <‪. ,4b‬‬
‫!> ه د ﻡ ‪ &E‬چ' ! ه !ﺵ ‪ ،‬ﻡ ا در ‪ - K‬ه را!‪ [o1 3 2‬و ﺱ‪ 5‬را ! ‬
‫ و ! !‪.&4‬‬

‫‪-37-‬‬

‫‪@ /&' .5‬ﺱ? ه وا‪ 4‬و 'ن در'ر دن و > ‪ /‬ن‬
‫‪ W' -5.1‬ه ‪ /‬ﺕا &دار‪ /Y‬دا‪3' 3‬؟‬

‫ا_‪ `:‬ﻡ ! د"& !?ر‪ ~ E‬ﺱ‪ 5‬اﺱ‪ ,‬رو‪ 3‬دﺱ" ‪ 3‬ﻡ‪ #4‬ﻡ ( و ﻡ&` وول ﻡ رد‪،‬‬
‫‪E‬ه ‪ Po :‬ا ‪ #1‬را اداﻡ ﻡ ده‪ -'K ،‬در چ( ه ﻡ ان ‪ IE ,56‬د‪ .‬و‪ "F‬‬
‫ چ‪! & v‬د‪ ،‬ﻡ‪ PH‬ﻡ‪ }F‬ا!ن ‪&1 v‬وﺱ‪& v‬م و‪ c25‬را ! ه ﻡ ‪ .,&E‬و ‪& P6‬‬
‫ چ‪ v‬ام ‪ v‬ﺱل و اﺱ‪ ،,‬رو‪ 3‬ﺵ‪ A‬ﻡ ا! و !ن اش را ! ‪ :‬و ‪( `G1‬ن رو‪v( 3‬‬
‫ﻡ ﻡ‪ €H! .5‬او‪F‬ت ! ‪ Po‬ﺵن ا ‪< , &6‬رت اش ‪&F‬ﻡ? ﻡ ﺵد‪ .‬ﻡ از‪ -‬ﻡ ده ه& دو‬
‫! ا ر اداﻡ ده ‪ ،‬چن ! ;& ﻡ رﺱ ه& دو از ا ‪g5 #1‬ت ﻡ !& و ^ر ﻡ ‪ 1‬‬
‫دار‪ D‬ﻡ‪ b‬ب ﻡ ﺵد‪ K .‬د ن ه ﻡ ا ‪ #1‬دار‪ D‬داﺵ" !ﺵ ؟‬
‫‪-‬‬

‫ا ! "' دارد ! ا ‪ A‬ﺵ چ در‪ i‬و !&داﺵ" از د ار‪ D‬داﺵ" !ﺵ‪ .‬ا‪ &E‬در‪ i‬ﺵ از‬
‫دار‪ D‬ﻡ‪b‬ود ! ‪K‬ن چ?‪ 3‬اﺱ‪?! ، ,‬ر‪P E‬ن !&ا‪ 3‬ار‪ D‬د ا‪I‬م ﻡ ده ‪! ،‬‬
‫!'‪ $‬ﺵ در د ن _‪ ! 45‬چ چ?‪&! 3‬رد ‪ .‬اﻡ چ > دار‪ D‬را ! ﻡ‪3 H‬‬
‫‪K v&b ، ,5K n5‬ن و " ا‪ 6‬س ﺵ ‪ 3‬از ا ‪A‬ر ﻡ‪ -'K ، H‬اه د در‬
‫ د ن ا ر"ر د‪ -‬ﻡ(د‪.‬‬

‫‪GGb‬ت (ن ﻡه ‪ 40 30‬در < از د ن ز& ‪ 12‬ﺱل‪ ،‬چ دار‪ D‬را ‪ !&I‬ﻡ‪ . A‬اﻡ در‬
‫ا ‪GGb‬ت ذ & (‪ #1 -‬دار‪ D‬در ا د ن د‪ GF‬چ' اﺱ‪,‬؛ ‪& n5 G K‬دن و ران‬
‫دﺱ"'‪ -‬ﺱ‪ :‬اﺱ‪ ,‬ه> ‪ Po v&b‬ﻡت ‪K‬ن؟ ! ر‪ 3‬از !?ر‪P E‬ن ‪ 3 :‬دار‪ D‬را ﻡ&!ط‬
‫! !?ر‪P E‬ن ﻡ دا ‪&! ! ،‬ا !="& اﺱ‪ ,‬از ا ‪41‬رت اﺱ"[د‪ <^ . A -‬در ﻡرد د ن ا ‪#1‬‬
‫ﻡ‪b‬ود ! ‪ ,5K n5‬ﻡ(د‪.‬‬
‫! ;& ﻡ"‪ #1 ،^^Z‬د ار‪ D‬در!?ر‪P E‬ن ! ﻡ ;ر ه ا‪&2D‬اب ه‪ ، 3‬ر} "' ه‪،‬‬
‫ﺱ&ش =دن !& ‪ ,4^1‬و '&ا ه‪K r$ ،‬ﻡن !& ا[‪F‬ت و (ﻡه ‪ ! ،‬اب ر" و <& وﺱ‪ :‬ا‪3‬‬
‫!&ا‪g5 ` 3‬ت اﺱ‪.,‬‬
‫!> ه رو‪ ,5K 3‬ﺱ‪ :‬د ﻡ ( ‪ ،‬ز&ا ا ر !&ا(ن ا‪ 6‬س ‪ `5‬و ‪g5‬ت !‪ ! (Z‬ه&ا‪ -‬دارد‪ ،‬و‬
‫‪E‬ه ه !&ا‪ 3‬ه ا‪&2D‬اب ! اب ر" ! ا ‪ #1‬ﻡ &داز‪.‬‬
‫‪?E r4o‬ارش ا ﻡ"‪^^Z‬ن ! ;& ﻡ رﺱ ‪ 10‬در< د ن ز& دوازد‪ -‬ﺱل ‪E‬ه ! ﻡ&‪ 3 :6‬ار‪E‬ﺱ‬
‫ﻡ رﺱ و ‪E‬ه ﺵ ( ه از ‪K‬ن را ﻡ(ه‪ -‬ﻡ ‪K n[ .‬ن & ﻡ ﺵد و ‪E‬ه ه?ﻡن ادرار ﻡ ‬

‫‪-38-‬‬

‫ ‪ .‬ه 'ﻡ &!> ه ار‪E‬ﺱ ﻡ ﺵ‪ ،‬اﺱ‪&J‬م از ‪ =K‬رج ﺵد‪ ،‬چن اﺱ‪&J‬م ﺱز‪ 3‬از ﻡ&‪3 :6‬‬
‫!‪:‬غ ‪_K‬ز ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫‪ ' /Q& -2.5‬اﺱ) د‪ /‬وا‪ ?4‬را در ﺡل ‪C‬ش ‪L' /‬؟‬

‫ازو‪ >! "F‬دار ﺵم‪ ،‬ﻡ‪ #‬ﻡ ! ه ‪_K‬ﺵ و ‪K‬ﻡ?ش ! ‪6‬ا‪ #F‬رﺱ‪ -‬اﺱ‪ &o ! ،,‬ا ‪ ! A‬ﺵت‬
‫'&ان ام !> ه <ا !( و ﺵه ه ‪_K‬ﺵ ﻡ !ﺵ ‪ .‬ﻡ ‪ &A‬ﻡ ‪K‬ن از ا ا[ق‬
‫و‪ ,(6‬ﻡ ‪ .‬در ‪6‬ل ‪ &D6‬در اق اب را ‪ #[F‬ﻡ ‪ .‬اﻡ ا‪K &E‬ن ! ‪o‬ر ا[‪ F‬دا‪ #‬اق ﺵ‪،‬‬
‫!="& اﺱ‪ ,‬چ ر ؟‬
‫ ;& &و در زﻡن دش )‪6‬ود ‪ (1930‬ا !د ا‪ &E‬د !‪2‬ر ا[‪ F‬ﺵه ه ‪_K‬ﺵ و ‪K‬ﻡ?ش‬‫ وا‪! 5‬ﺵ‪ ،‬دچر ‪K‬ﺱ` روا ﻡ ﺵد‪& &; ! .‬و و‪ "F‬د‪< i‬اه از ` وا‪ 5‬ﻡ ‬
‫ﺵ د‪ &A ،‬ﻡ ‪K‬ن در ‪6‬ل ‪ 8‬و ?اع ! ه ه " و و‪ "F‬از ?د‪ v‬ﺵه ا <‪! b‬ﺵ‪! ،‬‬
‫‪ G&o‬ا ^رات „ ﻡ'&دد‪ .‬ز&ا در ‪K‬ن ‪ ;b5‬ر و ﻡدرش را در ‪ "56‬ﻡ ! ‪& 3 -G1 ! ،‬و‪،‬‬
‫!&ا‪ 3‬د‪ 4^1 "56 i‬و (' اﺱ‪ .,‬و ا‪ &E‬د‪ i‬چ روز !‪o ! H‬ر ا[‪ F‬چ( اش ! ار‬
‫!=اﺵ" ﻡ^&ف ﺵ‪ ! "(_K 3 -‬ن !"‪ ،‬د ‪ G‬ﻡ در ا اق ا[ق ر‪ ! 3‬ر و‬
‫ﻡدرش رخ داد‪ -‬اﺱ‪ .,‬و ه 'ﻡ د‪! v i‬ر ﺵه چ <‪ b‬ه !ﺵ و ‪ n‬از ‪K‬ن ! در ‪ #[F‬ﺵ‪-‬‬
‫ﻡا ﺵد‪ ،‬ا ذه ‪ ,‬در او ‪ ,G‬ﻡ ‪&E‬دد‪.‬‬
‫اﻡ&وز‪ -‬ﻡ&دم در ا ﻡرد ‪o‬ر د'&‪ 3‬ﻡ ا( ‪ .‬ا‪& 3 &; &E‬و درﺱ‪! ,‬ﺵ‪&F o n ،‬ون ﻡ"د‪3‬‬
‫! ر‪ 3‬از ﻡ&دم ! دچر ‪K‬ﺱ` روا ﺵ‪! -‬ﺵ ‪ ،‬ز&ا در ‪gE‬ﺵ" ‪ 3‬چ ان دور ه ‪ 3‬ا‪ 3€1‬اد‪ -‬در‬
‫‪ v‬اق ر ه ﻡ ا!‪ .‬در ﻡرد "اران چ اﺱ‪ ,‬چ‪ & v‬ه ! ﻡ(ه‪?! 3&E ,[ 3 -‬رگ‬
‫& ه‪ 3 G&o ،‬زاد و و‪ 5‬را ﻡ ‪K‬ﻡز‪ .‬ﺵ‪ "Z4‬ا ن ه ! ر‪ 3‬چ?ه را !& اﺱس ‪ 3 !&I‬ﺵ‪ ^Z‬‬
‫د ﻡ ‪K‬ﻡز‪1 ! .‬و‪ >! -‬ه چ'' ر"ر را از رو‪ 3‬ه و ﻡ‪t‬ل ه ﻡ ! ‪ ،‬د ﻡ ‬
‫‪ .&E‬ا ه ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ﻡ "‪ G‬از ‪ r&o‬ر و ﻡدر ‪4‬ﺵ و ﻡ‪ t‬ﻡ ا از ‪?: r&o‬ن ! ‪K‬ن‬
‫ﻡ "‪ #G‬ﺵد‪.‬‬
‫ا‪ &E‬د ﺵه ه ‪_K‬ﺵ ر و ﻡدرش !ﺵ و "ا ا ﻡ(هات د را در چ=رچب ﻡ(‪ ^Z‬ﻡ‪ H‬‬
‫ا ﻡ(هات ﻡ"ا در د‪ i‬ا‪ 6‬س ﺵ ‪ 3‬ا‪I‬د ‪ .‬اﻡ ا‪&! &E‬ا‪ 3‬د ن ‪ pD‬داد‪ -‬ﺵد ه‬
‫‪_K‬ﺵ ! !?ر‪P E‬ن !&ا‪ 3‬د ‪K‬ن ! ر ‪g5‬ت !‪ Z‬اﺱ‪ ،,‬و ‪K‬ن ! ا ‪ ! r&o‬ه (ن ﻡ ده ‬
‫‪ &'A‬را ‪ :‬دوﺱ‪ ,‬دار‪ ،‬و ‪ &'A‬را ﻡ !ﺱ و ازش ﻡ و ﻡ ‪&! -'K ،‬ا‪ 3‬د ن روﺵ‬

‫‪-39-‬‬

‫ﻡ ﺵد چ?‪2! 3‬ر ا[‪ F‬ﺵهش !د‪ -‬اﺱ‪ ,( ،,‬و ?اع ‪4‬د‪ -‬و ر و ﻡدرش ‪K ^F‬زار و اذ‪,‬‬
‫‪ &'A‬را ار‪ A:! ،‬ه'& را ‪ :‬ه دوﺱ‪ ,‬دار و ‪K‬دم !?رگ ه و‪ "F‬ه'& را دوﺱ‪ ,‬دار و ‪1‬ﺵ‪r‬‬
‫ه ه " ‪ ،‬ا ر ه را ا‪I‬م ﻡ ده ‪.‬‬
‫ا‪ &E‬د‪ i‬ﺵ ‪=E‬ن وارد ا‪o‬ق ا!"ن ﺵ و ﺵ را در ‪6‬ل ه ‪_K‬ﺵ د‪ ،‬ﺱ‪ nA1 H‬ا‪ :H5‬‬
‫ﺵ از و‪ ,(6‬و دﺱ"‪J‬چ' اﺱ‪ ،,‬از د (ن ه‪ &"=! .‬اﺱ‪ ,‬د‪ i‬را ?د د !ور و ! او ‬
‫(ن ده‪ .‬ا‪ &E‬ﺱ‪k‬ال &د ﺵ ﻡ(…ل چ ر‪ 3‬ه "‪ ،‬ﻡ"ا ! هن &‪ 4‬در !‪ P‬اﺵر‪ -‬ﺵ‪،‬‬
‫!&ا ‪ pD‬ده و ‪ -'K‬دو!ر‪ -‬او را ! ا‪ Fo‬راه ‪. $‬‬
‫! ;& ! ر‪ 3‬از وا‪& #[F ،5‬دن در اق اب ا‪ 3 -‬ﻡ‪ 3& k2‬اﺱ‪ ،,‬اﻡ ا ر !‪K ‡1‬ﺵ["' ذه‬
‫!> ﻡ ‪&E‬دد و ﻡ` ﻡ ﺵد ! ا ‪ "! &A‬چ? = در ا اق در &ن اﺱ‪ -'K . ,‬ﺵ ن ﺱ&‬
‫و <ا ه از ا اق !&ون ﻡ ‪&! ،K‬ا‪ 3‬د ن ‪ - ~E‬و &ا!=م اه ﺵ و در ‪6 1‬ل اﻡ‪A‬ن‬
‫ورود و ﺱال &دن ه از ‪ =K‬ﺱ‪ `:‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪.,‬‬
‫‪ . -5.3‬ز‪ ' /‬در رد ‪ Q‬از 'ردار ' '‪ W‬ه ﺹ‪ )LV‬د؟‬

‫!> ه‪ 3‬ﻡ ا ن ﺵ و ه(‪ ,‬ﺱ‪ 5‬ه " ‪ .‬ا اوا& ﺵ م & چ‪ ! A‬دوﺱ" ﻡ ‪" :E‬ا ‪2‬ر‬
‫ ره‪ 3‬ا‪ .A G6‬ﻡ‪ #t‬وم ﻡ ﻡ "‪ .‬ﻡ و‪& ,(6‬دم‪ 3 >! .‬ﺵ ﺱ‪ 5‬ام را} ! وم ‪&6‬ف‬
‫ﻡ ز؟! او از ﻡ چ?‪ 3‬در ا ﻡرد ( ‪ -‬و و‪ "F‬از او &ﺱم ا ‪ :‬را از ‪ I‬د ‪:,[E ، "&E‬‬
‫"!> ه ‪ 3‬ﻡرﺱ ﻡ ‪ .E‬و‪ 5‬ﻡﻡن ‪ P6‬وا‪ HF‬ا چ ه ‪,‬؟"‪?! 3 >! .‬رگ ﻡ ه ﻡ‪! #‬د ‬
‫!ا‪< .‬د‪P  &A ،'! F‬زم !ﺵ !> ه در ا ﺱ چ?‪ 3‬در ﻡرد ‪ 3&E:‬از !ردار‪3‬‬
‫!ا ‪ K .‬ﻡ ان ‪ pD‬ا ﻡ ‪ 5‬را !&ا‪ 3‬دور‪:! 3 -‬غ ‪gE‬اﺵ‪,‬؟‬
‫‪-‬‬

‫در وا‪P }F‬زم ‪ ,‬وا‪ 5‬و ﻡ&!ن ‪4A‬ر‪ -‬ه چ? را در ﻡرد روا! !&ا‪ 3‬د‪pD i‬‬
‫ده ‪ .‬ﻡ ‪ #^ #$‬ا‪ E‬ا‪ 3‬از ز‪ (Z! A:! ،, E‬از ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬ﻡﺱ‪ ،,‬و <‪,4b‬‬
‫&اﻡن ‪K‬ن ﻡ‪ ! , 4‬هن &‪< 4‬رت ‪&g‬د ﻡ را} ! !‪ G‬اﻡر ‪ '"[E‬ﻡ‪ . A‬ه> ‪A‬‬
‫را} ! "ب ه‪&! ،‬ﻡ ه‪ ?: 3‬و ﺱ&‪&E‬ﻡ= و ا‪ 6‬ﺱ(ن‪.‬‬

‫!> ه‪ 3‬چ‪E v‬ه ‪ :‬را ! ر ﻡ !& د ! درﺱ" ﻡ‪ =K 3 H‬را دا ‪K .‬ن ﻡ دا ‬
‫!& از ‪:‬ت و ‪41‬رت ه‪ ،‬وا ه را در !?ر‪P E‬ن ! ه&ا‪ -‬دارد‪! .‬ن !‪ €H‬از ‪:‬ت ﻡ`‬
‫ ن و !& د'& ﻡ` ‪ `IH‬و ‪E‬ه ‪ ,4^1‬در !?ر‪P E‬ن ﻡ ﺵد‪ &"=! .‬اﺱ‪ ,‬ه( ا!"ا ﻡ‪k2‬‬

‫‪-40-‬‬

‫ﺵ ‪ K‬د‪ i‬از ﻡ‪K H‬ن ‪ :‬ا‪o‬ع دارد &‪ ،‬و !‪ H‬در ﻡرد ﻡ‪ ! H‬او <‪ . ,4b‬ﻡ ا !‬
‫او !' دوﺱ‪ ,‬ار او از ا ‪:‬ت در <‪ ,4b‬ه اﺱ"[د‪. -‬‬
‫در ﻡرد وﺱ‪ 3&E: #$‬از ‪6‬ﻡ‪ ':‬ﻡ ان ! دو روش <‪& ,4b‬د‪ :‬ا‪1o‬ت را} ! ‪ 3&E:‬از‬
‫!ردار‪ 3‬و وﺱ‪ .3&E: #‬در ﻡرد چ'' اﺱ"[د‪ -‬از وﺱ‪ 3&E: #‬ﻡ ان از ‪6‬ود ‪ 12-11‬ﺱ‪! '5‬‬
‫ د ن <‪& ,4b‬د‪ .‬در ﻡرد ا‪1o‬ت ﻡ&!ط ! ‪ 3&E:‬از !ردار‪ ،3‬ه& زﻡ د‪ i‬ﺱا‪ 5‬ﻡ‪&2‬ح‬
‫ &د ﻡ ا ! او <‪ . ,4b‬ا ﻡ‪ ,HF‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ه 'ﻡ !ﺵ د‪ i‬ﺱ ﺱ‪ 5‬ا‪&F 3‬ص ه‪3‬‬
‫‪!D‬ردار‪ 3‬ﻡدرش را ‪ 3 K 3:‬دﺵ"( ﻡ ! ‪ ،‬و د‪ i‬ﺵ ﺱ‪ 5‬ا‪ 3‬را} ! وم ﻡ &ﺱ‪.‬‬
‫ا‪ "6 "45‬ه 'ﻡ &ز ﺵ د‪ --‬زد‪ -‬ﺱ‪ 5‬در ﻡ&‪:! 3 :6‬غ اﺱ‪ ,‬ﻡ‪I‬دا در!ر‪ 3 -‬ا ﻡ ‪ ! #$‬او‬
‫<‪ <^ . ,4b‬در ﻡ&‪:! 3 :6‬غ ! او را راه  ا‪ &E‬ﻡ اه ه ‪_K‬ﺵ داﺵ" !ﺵ !‬
‫‪ "6‬از وﺱ‪!D #‬ردار‪ 3‬اﺱ"[د‪ . -‬و‪& ! "F‬زان ن در ﻡرد ‪ 3&E:‬از !ردار‪ ,4b< 3‬ﻡ ‬
‫ ‪&! ! ،‬ا(ن ‪ pD‬ده ه& !ر ‪K‬ﻡ?ش ‪ 4‬ا‪?5‬اﻡ ! (‪  #A‬ﻡ ‪ &I‬ﺵد‪ .‬وﺱ‪ #‬ﻡ‪ [:"Z‬‬
‫ه ‪ ,‬ﻡ} از ?د‪ v‬ﺵن اﺱ‪&J‬ﻡ= ! ‪ vZ‬ﻡ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪P‬زم ‪4‬ﺵ ﻡ[^ ‪ pD‬ده ا وﺱ‪#‬‬
‫د‪ GF‬چ چ?ه ه " ‪ ،‬اﻡ اﺱ"[د‪ -‬از ‪&F‬ص ه‪! D 3‬ردار‪ 3‬و وم !&ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از !> ه ﺵ " ﺵ‪-‬‬
‫و ‪ = #!F‬اﺱ‪.,‬‬
‫‪ -5.4‬ا '‪ W‬ه '‪J‬اه ' ه ‪C‬ش ‪ . ' ، /‬؟‬

‫ﻡ ﻡ&! ﻡ& ? '=ار‪ 3‬د ن !‪ H‬از ﺱ‪1‬ت ﻡرﺱ ه " و ‪&E‬و‪ -‬ﻡ ﺵﻡ‪ 25 #‬د‪ i‬در ﺱ ‪ 5‬‬
‫‪ 10‬ﺱل اﺱ‪ .,‬چ ﻡ‪ ! #4F -‬ﻡ(رت وا‪& v 5‬وژ‪EK 3 -‬ه رﺱ ! د ن داﺵ" ﻡ‪K ,G‬ﻡ?‬
‫!د‪ .‬ه[" ‪=E 3‬ن ﻡ" ﺵ در اق ﻡ‪=' #b‬ار‪&E 3‬و‪ 5 3 >!& v ،-‬ﺱ‪ v ! 5‬د"&‬
‫!> ‪ 6 3‬ﺱ‪ ,Z5 5‬ر ه دراز (‪ -‬ا‪ `IH .‬ﻡ از ‪! IK‬د &‪ i‬ﺱ‪ H‬ﻡ &د ‪ ,5K‬اش را‬
‫دا‪ ,5K #‬د"&‪& i‬و ‪ .‬ﻡ ا " در هن ‪ ;b5‬از ا ‪ 3&E: #1‬و ! ‪K‬ن ‪ pD‬ده ‬
‫ رﺵن درﺱ‪ ., ,‬ه ﻡ از ا ا[ق ﺵ ﺵ و دا چ ! &د‪.‬‬
‫ !> ه ا_‪ `:‬او‪F‬ت ‪ n‬از ا ‪ A‬ا‪1o‬ت !("&‪ 3‬در ﻡرد ﻡ ‪ ` #$‬ﻡ ‪ ،‬ش دار ‬‫ر"ر ‪K‬دم !?رگ ه را ‪ . :G‬در وا‪ }F‬ا و‪ }D‬چ ان ‪&! `IH‬ا'? ‪ ،,‬چن در ا‪>! ! 1o‬‬
‫ه ﻡ "‪ #G‬ﻡ ﺵد‪ "[E ،‬ﻡ ﺵد ‪K‬دم !?رگ ه و‪ "F‬ه'& را ‪ :‬دوﺱ‪ ,‬دار‪ ! ،‬ه ﻡ ا! و ا‬
‫ ر را ا‪I‬م ﻡ ده ‪ .‬ر‪&! 3‬ا(ن ! ر ‪ `5‬اﺱ‪ .,‬ا‪ &E‬ا چ ‪ "[E‬ﺵ‪! -‬ﺵ‪&! ! ،‬ا ‪ = #!F‬اﺱ‪,‬‬
‫ د ن ه !‪Z‬اه ه ر را ا‪I‬م ده ‪.‬‬

‫‪-41-‬‬

‫ﻡ‪GGb r!2‬ت‪ ،‬ا ' ر"ره‪ ، !&I 3‬ﻡ‪ ! PH‬د ن ه[‪ ,‬ﺱل ! ﻡ"ا ود داﺵ" !ﺵ‪ .‬ﺵ‪#A‬‬
‫ه‪ 3‬د'& ار‪4‬ط در !?ر‪P E‬ن‪ ،‬ﻡ(! ﺱ‪ 3= A‬ده در !> ه‪ & 3‬از ‪ 12‬ﺱل د‪ -‬ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫ا‪ &E‬چ ا[‪ F‬رخ داد ‪P‬زم ‪ ! :<! ,‬چ( ﻡ(‪ #A‬و ا‪&b‬اف د‪ -‬ﺵد‪ .‬ه ‪ 3‬ا ر"ر ه ﻡ ا‬
‫ ﻡ ﻡ‪^H‬ﻡ <رت ‪&E‬د‪ .‬و ا‪ &E‬ا ر"ر در ‪ v‬د‪ i‬ﻡ‪&A‬را ار ﺵ‪ ،‬و ‪6‬و‪ 3‬ﻡ‪ [5‬ه‪ 3‬ﻡ&!ط !‬
‫‪! ( ,4^1‬د‪ ! -'K ،‬از دن !‪&J‬ﺱ ‪ ,:1‬ا ر"ر د‪ i‬چ ‪.,‬‬
‫ﺵ ! ‪ 1‬ان ﻡ&! ر و ﻡدر چ ر ! !‪ A‬؟ ! ! د‪( &o i‬ن &و &دن چ?‪ 3‬در‬
‫واژن ﻡ‪ HG‬ﻡ"ا ﻡ` درد و را‪ "6‬ﺵد‪ .‬ا ر ‪ i&2‬اﺱ‪ ,‬چن ﻡ` ز و ‪ ,[1‬ﻡ ‪&E‬دد‪.‬‬
‫ه&‪! ! 4 ?E‬ن ا‪ 51‬را ا‪I‬م !ه ‪K‬ن ﺵ‪ hZ‬اهن ‪K‬ن ‪.,‬‬
‫ا‪ &E‬در ﻡ‪G‬م ﻡ&! د‪ ! i‬چ ه_ﺵ ه‪ ! $‬د ن ﻡا ﻡ(‪ &"=! ،‬اﺱ‪ ,‬از‪ -‬ده !> ه‬
‫ ر دﺵن را !‪ A‬و ا‪4F ! &E‬ل ا ﻡ ‪ :k‬ﻡ(‪ 3 #A‬دار‪ ،‬ﻡ"ا ا‪ ! E‬ه& ‪ v‬از ‪ ,4b< =K‬‬
‫و !'‪ $‬ﺵ ا ‪A‬ر را  ‪.‬‬
‫‪@ -5.5‬ر و در ه د‪ 5‬ا '? از ﺡ ﺱن ‪@ /‬ار‬

‫ﻡ ﻡ&! ‪&E‬وه از د ن ! ‪ 5 3‬ﺱ‪ 5‬ه " و ﻡ&` ! وا‪ 5‬ا د ن در ﻡرد اﻡر &!" ا‬
‫ د ن ‪ :‬دارم‪ ! .‬ا &`‪ ،‬ﺵ` ه‪ ! 3‬ر ‪ 45‬دار و را} ! ﻡ ‪ :$‬ﻡ ;‪ ,‬و !=اﺵ‪،,‬‬
‫ﻡ(‪A‬ت ﻡ&!ط ! اب‪ g… ،‬و در ﻡرد !ز‪ 3‬ه‪ 3‬و ‪ ,4b< ...‬ﻡ ﺵد‪ .‬اﻡ ه ز در ﻡرد‬
‫ﻡ ‪ '"[E #$‬اﺵ" ا‪ D .‬ا ‪ A‬ﻡ در ‪o‬ل روز ر"ره‪EE 3‬ن د ن را ز& ;&‬
‫دارم ‪E .‬ه !‪ €H‬از !> ه ﺱا‪ P‬ﻡ‪&2‬ح ﻡ ﻡ ه !‪2‬ر ‪1‬د‪ 3‬ﺱ‪ w‬ﺵن را ﻡ ده‪.‬‬
‫‪! &K‬ر و‪H ! "F‬اد‪ 3‬از وا‪ 5‬در ا !ر‪& ,4b< -‬دم‪ ،‬ﻡ" ﺵم ‪K‬ن در ا ﻡرد ﻡ&ا‬
‫! از ‪K 6‬ﺱن ‪ &E‬و ﺱ=‪ #‬ا'ر ﻡ دا و ! !‪ €H‬چ?ه ا< ﻡا‪ H! . " r‬از ‪K‬ن را!‪ 3 2‬ﻡ‬
‫! !& از وا‪o ! 5‬ر ‪K‬ﺵ‪A‬ر و چ('&‪ 3‬رو ! وﻡ‪gE ,‬اﺵ" اﺱ‪ .,‬ﻡ در ا ﻡرد چ ر‪ 3‬ﻡ ‬
‫ا ا‪I‬م ده؟‬
‫ ﻡ‪& }:2‬دن ﻡ ; وا‪ 5‬در ﻡرد ﻡ ‪& "!& #$‬زان ﺵن اﻡ& ‪ ,‬ﻡ ‪&D‬ور‪ 3‬و ﻡ[‪ .‬ر‪ 3‬ه&چ‬‫‪&" E‬د‪ & -‬در ﻡ&ا ? '=ار‪ 3‬از د ن )ﻡ= د‪ i‬ه‪ ،‬د "ن ه و ﻡارس( ﻡ‪< 4‬رت ‪&g‬د‪ .‬ا‬
‫ا‪o‬ع رﺱ دارا‪ 3‬ر &د‪ 3‬دو ﺱ ﻡ‪4‬ﺵ‪ ،‬از ‪ v‬ﺱ وا‪ 5‬از چ'' ‪F‬ا‪ "!& 1‬و ارزش ه و‬
‫ﻡ‪H‬ر ه‪ 3‬ﻡ&!ن &زان ﺵن ﻡ‪ }:2‬ﻡ ‪&E‬د و ‪K H4o r6‬ن اﺱ‪! ,‬ا ;&ات و روش ه‪ "!& 3‬‬

‫‪-42-‬‬

‫ﻡ&!ن چ ‪ ! 6‬روش ه‪ 3‬دﺵن ه‪Z‬ا و هه ' دارد‪ .‬از ﺱ‪ 3‬د'& ا ‪ 6‬را دارد ﻡ&!ن و‬
‫ﻡ ‪ "!& 5k‬از ;&ات و ا‪ -‬ه‪ 3‬وا‪ 5‬در ﻡرد ﻡ ‪ "!& #$‬د ن ﻡ‪ }:2‬ﻡ ﺵ‪&"=! `& ! .‬‬
‫ﻡ ا ر"ر‪ 3‬را د ن در ﻡارس و ﻡ= د‪ i‬ه از د (ن ﻡ ده !&رﺱ ‪ .‬چ > ﻡارس‬
‫ ﻡ&ا ? '=ار‪ 3‬د ن‪ ،‬در!&‪ -&E‬د ! &ه ‪ 8‬ه و &!"=‪ 3‬اد‪ E‬ﻡ"[وت اﺱ‪ &"=! ،,‬اﺱ‪ ,‬‬
‫!ا ‪K‬ن در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬و روا! چ' ﻡ ا( ‪ ! .‬ا ‪ r&o‬ﻡ ان ! ر روﺵ & و‬
‫‪K‬ﺵ‪A‬ر& ‪& #1‬د و ا‪ -‬ه‪ 3‬ارا‪ $‬داد‪ .‬ا‪&; ! &E‬ات او‪ 5‬و ﻡ&!ن ا"ت ‪ G1‬ود داﺵ" !ﺵ‪،‬‬
‫ﺵ ‪K‬ﺱن & را‪K #6 -‬ن !ﺵ ! ا دﺱ" از وا‪ "[E 5‬ﺵد‪ :‬ا‪ ! &E‬روش ﻡ ﻡا‪ &"=! ،" r‬اﺱ‪,‬‬
‫ د‪ i‬د را در ا ‪ ' I‬ار‪ .‬ا"‪Z‬ب چ را‪ :6 -‬زﻡ ‪&D‬ورت ﻡ! ا"ف د‪ -E‬ه ‪ 6‬و‬
‫ر} ( ! ;& ﻡ&ﺱ ‪ .‬اﻡ در ا_‪ `:‬ﻡارد !="& ر ا اﺱ‪ ,‬دو ‪&o‬ف ﻡ&ا ! د‪4‬ل " ;&ات‬
‫ﻡ("&‪ i‬و ?د‪& v‬دن روش ه(ن ! ‪! &'A‬ﺵ ‪ ! .‬ا &` اهاف و ﺵ‪ -‬ه‪ 3‬ﻡ("& !&ا‪ :H 3‬و‬
‫&!‪ ,‬د ن ا ﻡ ‪.‬‬
‫در ﻡرد ﻡ&ا در !‪ P‬ذ & ﺵ‪ ،‬ا ﻡ&! ! ش ;&ات وا‪ 5‬را در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬در‬
‫;& !'&د‪ †[6 D ،‬ا<ل ﺵ‪ ^Z‬د‪ .‬در ‪6 1‬ل وا‪ 5‬ه ! !‪ " F &gJ‬از اﻡر &!" ‬
‫ د ن ﺵن را ! ﻡ&! وا‪gE‬ار و ا‪&g &E‬ش چ اﻡ&‪&! 3‬ا(ن دﺵار اﺱ‪ &"=! ،,‬اﺱ‪ ,‬ﻡ‪A‬ن د'&‪ 3‬را‬
‫ "‪ ! I‬ارزش ه و ﻡ‪H‬ره‪K 3‬ن ه‪Z‬ا !("&‪ 3‬دارد‪.‬‬
‫‪' -5.6‬ز ه ‪ /‬دن‬

‫ا اوا& ﻡ ! !‪ €H‬از !> ه ﻡ در ﻡ= د‪ i‬از ‪=' =K‬ار‪ 3‬ﻡ ‪ ،‬دوﺱ‪ ,‬دار ! ه‬
‫"د "&!ز‪ "3‬و در ‪! 6‬ز‪ p& 3‬ﻡ ده ﻡ ?د‪ v‬ﺵن ‪4‬ﺵ‪ &A .‬ﻡ از ا !ز‪ ! 3‬ر‬
‫ه‪I‬ن زد‪ -‬ﻡ ﺵ‪ ،‬چن ﻡ&` ! ‪ •ُ5‬ه‪&F 3‬ﻡ? ]ه& ﻡ( و دو!ر‪ ! -‬ﺱ&اغ !ز‪ 3‬ه‪ 3‬د'& ﻡ ‬
‫رو‪ .‬ﻡ ا ‪ €F‬را ! ه‪A‬را ‪ "[E‬و !& از ‪K‬ن ﻡ‪K ! 4 G"H‬ن از‪ -‬ده "د "& !ز‪"3‬‬
‫ ‪K .‬ن ﻡ ‪ ! E‬ﺱ& !> ه را ! !ز‪ 3‬ه‪ `5 3‬د'&‪&E 3‬م  ﺱ&اغ ا !ز‪& 3‬و‪.‬‬
‫‪ A‬از ه‪A‬ران ﻡ ﻡ‪ G"H‬اﺱ‪ ,‬ا< ‪ 4‬از‪ -‬چ ر‪ >! ! 3‬ه داد و ! ه ‪#1 ? E‬‬
‫ﻡ‪ . A‬ﻡ ﺵا در درﺱ" وا دم ‪ ! ,4‬ﻡ‪D‬ع دچر &د ه "‪ .‬و دا در اداﻡ چ‪A‬‬
‫وا ( ﻡ ﺱ‪ &"4‬اﺱ‪,‬؟‬
‫ "د "& !ز‪? "3‬و ﺵ " ﺵ‪! & -‬ز‪ 3‬ه‪ 3‬د ن اﺱ‪K r&o ! .,‬ن ! روش ه‪ 54F #!F 3‬‬‫ ‪AI‬و‪ 3‬د را ‪! ! ,4‬ن د'& ه‪4‬ز‪ 3‬ه(ن (ن ﻡ ده ‪ .‬ز ! (‪ c‬اام د و د'& !> ه و‬

‫‪-43-‬‬

‫ه&ا‪K ! -‬ن ا‪ 6‬س و ‪ !&I‬ا‪ 3‬را از ا (‪ #<6 c‬ﻡ ‪&! ،‬ا‪ 3‬رﺵ ت د ن ‪P‬زم‬
‫اﺱ‪ .,‬ا ع !ز‪ 3‬ه و اﻡ‪t‬ل ‪ =K‬را ﻡ‪ PH‬در !> ه‪&E 3‬و‪ -‬ﺱ ‪ 6 3‬ﺱل ﻡ(ه‪ -‬ﻡ ‪.‬‬
‫ ه‪ 3‬د'&‪ 3‬از ر"ر د ن در !ز‪ 3‬ه ز‪ E‬روزﻡ&‪ -‬از ‪K‬ن ﺱ& ﻡ ز از ا ‪ #4F‬ا‪:‬‬
‫دودول ه'& را (ن؛ ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬ﺵن را ! ه ﻡ‪5‬ن؛ ش !&ا‪ 3‬ا ‪ A‬ا'(‪ ,‬ﺵن چ?‪ 3‬را دا‪#‬‬
‫واژن ه'& &و ‪ ،‬ﺱ‪ H‬ﻡ ! ه ه‪Z‬ا!' ؛ ! ه'& را} ! ﺱ‪?! nA‬ر‪P E‬ن ‪&6‬ف ﻡ ‬
‫ز ؛ !&ا‪ 3‬ه ‪ i‬ه در ا ﻡرد ‪ c&H‬ﻡ ؛ ‪45‬س ه'& را از در ﻡ ‪K‬ور؛ ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬‬
‫ه '‪ -‬ﻡ ‪ ,5K ،‬ﺱ‪ :‬را ‪G‬ﺵ ﻡ ؛ در ‪6‬م اﺵ‪ A‬ه'& را د ﻡ ز ؛ ش ﻡ !‬
‫‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬ر و ﻡدر دﺱ‪ ?! ,‬؛ ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ 8‬و ‪ !&E‬دﺱ‪ ,‬ﻡ ز ‪ ،‬از !?ر‪P E‬ن ﻡ &ﺱ ‪ K‬از‪-‬‬
‫دار ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬ﺵن را !‪... 4‬‬
‫ا ‪AI‬و=‪ 3‬د در رﺵ د ن ‪ G‬ﻡ= !ز‪ 3‬ﻡ‪ . A‬ا‪?! &E‬ر‪P E‬ن ! ‪&! &o‬وز ا‬
‫ا‪ 6‬ﺱت در د ن ‪ =K‬را ﻡ‪I‬زات ‪ ،‬ا‪ 6‬ﺱت در ذه د ن ! ﻡ‪I‬زات و ‪ 4‬ا‪ 1‬ﻡ ﺵد‪.‬‬
‫‪ H‬ر"ر و ا‪ 6‬ﺱ !&وز داد(ن ﻡ ع اﺱ‪ `& ! .,‬و‪ "F‬چ ا‪ 6‬ﺱ در ‪K‬ن ﻡ ‪K‬‬
‫)چ در ه 'م د و چ در ‪ –5! - K‬ﺵ( هار‪ - E n6 ! -‬در ‪K‬ن ه&ا‪ -‬اه !د‪.‬‬
‫‪ r&o‬د'& ﻡا= ! ﻡ‪D‬ع‪ ،‬ﻡ‪2H‬ف &دن ذه و ‪6‬اس !> ! !ز‪ 3‬و ﺱ&‪&E‬ﻡ=‪ 3‬د'&‪ &_ 3‬از‬
‫ا ‪A‬ر اﺱ‪ .,‬ا ﺵ‪Z! -‬د‪ 3‬د ‪ ،, 2‬اﻡ ا‪ &E‬ا ‪ ! r&o‬وا ( دا‪ $‬در ﻡ‪AI #!G‬و=‪ 3‬‬
‫ د‪ #4 i‬ﺵد‪ ،‬د‪  i‬د ﻡ ‪&E‬د ‪K‬ن ره را دور از چ( د'&ان و در [ ا‪I‬م ده د'&‬
‫ "ا ‪6‬اﺱ را &ت  ﻡ} رش ﺵد‪ `& ! .‬ا‪ 6‬ﺱت و =‪A‬ر‪ 3‬در !‬
‫‪&F &'A‬ار ﻡ'&‪.‬‬
‫!="& ‪K‬ن اﺱ‪ 1 ! ,‬ان !?ر‪ E‬ل !‪ &gJ‬د ن ? دارا‪ 3‬ا‪ 6‬ﺱت ه " و ﻡ‪ #‬ا ‪K‬ن را‬
‫!&وز ده ‪ .‬ا ا‪ 6‬ﺱت در د ن ه 'م !ز‪& 3‬دن ار ﻡ ﺵ و ا !&ا‪ 3‬رﺵ ت د‪i‬‬
‫‪P‬زم اﺱ‪ ! .,‬ر ﻡ= اﺱ‪&! ,‬ا‪ 3‬د ن ‪ pD‬ده در ‪! 6‬ز‪ 3‬از‪K -‬زار ه'& را ار و ﻡ‪I‬ز‬
‫! ا‪1‬ل زور و (ر ! ‪. " &'A‬‬
‫ﺵ دا " ا ﻡ‪! `:2‬ز=‪ 3‬ﺱ‪ A‬د ن _‪ 45‬ﻡ&!ط ! زﻡ ﻡن ﺱ ﺵ ﺱ‪ '5‬اﺱ‪&! ،,‬ا‪3‬‬
‫!& از وا‪K 5‬راﻡ !‪! Z‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ -5.7‬او‪X 4‬دت ه و او‪ 4‬زاد ‪3‬ن اﺱ‪g‬م‬

‫ & !?ر‪ 12 E‬ﺱ‪ 5‬اﺱ‪ ,‬و ا اوا& چ !ر *اﻡ ‪ n‬اش را در ﺱ‪45 4‬س ه‪ ct 3‬د‪ -‬ام‪.‬‬
‫‪=E‬ن ! ذه رﺱ ا ‪& n‬دن ! ‪ &o‬اب ه اﺱ‪ ,‬ﻡ ! ‪ .‬اﻡ ‪ K‬او !&ا‪ 3‬دن ا‬
‫ر اب ه ه ز ‪ :‬ان ‪,‬؟ د"&م ه ‪ 10‬ﺱ‪ 5‬اﺱ‪  ! K .,‬او را !&ا‪ 3‬او‪1 5‬دت‬
‫ﻡه ‪K‬ﻡد‪ -‬؟ ﻡ‪ A‬اﺱ‪ E1F ,‬در ا ﺱ ﺵ&وع ﺵد؟ ﻡ دم و‪ 13 "F‬ﺱ‪! 5‬دم !&ا‪ 3‬او‪! 5‬ر‬

‫‪-44-‬‬

‫‪1‬دت ﻡه ﺵم و ! ;& ه ‪ E1F‬ﻡ زودرس !د‪ &"=! .-‬روش !&ا‪K 3‬ﻡد‪& -‬دن د"&م چ ‪,‬؟‬
‫‪ H! K‬از و‪F‬ع ا …&ات در د ن ‪ ( "&E‬ﻡ‪ ,1D‬دارد؟‬
‫ & ‪ 12‬ﺱ‪ 5‬ﻡ ا !&ا‪ 3‬او‪! 5‬ر ﻡُ‪ :"b‬ﺵد و ‪ ? E1F‬ﻡ"ا !&ا‪ 3‬د"&ان ‪ 10‬ﺱ‪ 5‬ه ا[ق !["‪.‬‬‫ﺱ ﻡ"ﺱ ‪ E1F‬در د"&ان ‪6‬ود ‪ 13‬ﺱل اﺱ‪ .,‬اﻡ ‪ 6 H‬ﻡ"ﺱ ! ر دﺵار اﺱ‪ ,‬ز&ا ‪E‬ه ‪ E1F‬‬
‫! ‪o‬ر چ('&‪ 3‬زود& د&& رخ ﻡ ده‪ ! ! .‬ا ‪:! A‬غ &ان د&& از د"&ان ‪_K‬ز ﻡ ‬
‫ﺵد‪ ،‬ﻡ' ﺱ !&ا‪ 3‬ﺵ&وع &ﺵ‪ p‬اﺱ‪&J‬م در &ان ‪6‬ود ‪ 14‬ﺱل ﻡ !ﺵ ا‪ "45‬در ا ﻡرد ? ا‪"6‬م‬
‫ﻡ ا ‪ :‬زود& د&& از ﺱ ﻡ"ﺱ ‪_K‬ز ﺵد‪.‬‬
‫اﻡ&وز‪:! ،-‬غ د"&ان و &ان زود& از ‪gE‬ﺵ" ‪_K‬ز ﻡ ﺵد‪ .‬اﻡ …&ات ا‪ 6‬ﺱ ﺵن ! ‪ ,4‬رﺵ ‬
‫! & <رت ﻡ‪&gJ‬د‪ .‬ا !ان ﻡ‪ H‬ﺱ‪ ,‬اام !> !‪Pb #H[5‬ت !‪:‬غ را (ن ﻡ ده‪ ،‬اﻡ …&ات‬
‫ا‪ 6‬ﺱ ه ز در ﻡ&‪ #4F :6‬از !‪:‬غ ﻡ‪4‬ﺵ‪ ! n .‬رﺵ و اام &زن را در ;& !'&‪ =K .‬در‬
‫ﻡرد ‪ 3&E:‬از ‪6‬ﻡ‪ ':‬و او‪E 5‬م ه‪1 3‬ﺵ‪ r‬ﺵن ‪&6‬ف ﻡ ز ‪ ،‬اﻡ در ;& داﺵ" !ﺵ در ‪1‬‬
‫‪6‬ل !> ه‪ ? 3‬ه " ه ز ‪ #‬ار چ?‪ 3‬در ﻡرد ر‪ r‬داﺵ" و ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن !( ‪ .‬ا‪ v &E‬د‪i‬‬
‫ ان ه ز دوﺱ‪ ,‬دارد رو‪" 3‬ن ! ( ‪ ،‬در ‪_K‬ش ‪ "&E‬ﺵد و ﻡ‪ >! v #t‬ﻡرد ‪&F‬ار ‪&E‬د‪،‬‬
‫!="& اﺱ‪ ! ,‬ا ز  و ! ‪K‬ن ﺱ‪ w‬ﻡ‪ ,4t‬ده‪.‬‬
‫وا‪ 5‬ا_‪& `:‬اﻡش ﻡ د‪ i‬ﺵن ! ﺱ&‪ ! ,1‬ﺱ‪ –5! 3‬ﺵن ﻡ رود و از د ﻡ !& !‬
‫د"&ان در ﻡرد او‪ E1F 5‬و ! &ان در ﻡرد او‪& 5‬وج اﺱ‪&J‬م <‪ "6 . ,4b‬ا‪ &E‬از ا = !‬
‫&زن در ا ﻡارد <‪& ,4b‬د‪! -‬ﺵ‪! ،‬ز ه ! ر‪ 3‬از !> ه در ‪ " Z‬ﻡا= ! ‪& E1F‬وج‬
‫اﺱ‪&J‬م دچر ﺵ‪ i‬ﻡ(‪ .‬در <ر‪ A‬ا‪ &E‬د‪ i‬ا‪1o‬ت و ‪K‬ﻡد‪ E‬ﻡ‪ #‬داﺵ" !ﺵ‪ ،‬چ ﺵ ‬
‫ا[ق ‪Z‬اه ا"د‪ .‬ﻡ‪ t‬در ﻡرد او‪ 5‬د‪& 3 H‬ﺵ‪ p‬اﺱ‪&J‬م‪ &"=! ،‬اﺱ‪ pD ,‬ده ﻡ‪ PH‬در اب رخ‬
‫ﻡ ده و در ﻡرد !‪ €H‬د'& از &ان‪ ،‬زﻡ رخ ﻡ ده ! ‪ ,5K‬ﺱ‪ :‬د !ز‪ 3‬ﻡ و د‬
‫ار‪ D‬ا‪I‬م ﻡ ده ‪ .‬اﻡ ا او‪& 5‬وج اﺱ‪&J‬م ﻡ ا در او‪ 5‬س ? رخ ده‪.‬‬
‫در ﻡرد او‪ E1F 5‬ﻡ ان ‪ pD‬داد ر‪& 8‬ﺵ‪ p‬ﻡ ﺵد ه( ‪&F‬ﻡ? ‪ ،,‬و ‪E‬ه ﻡ ‬
‫ا ! ر‪ 8‬ﻡ"‪ -=F ! #‬ا‪! 3‬ﺵ‪ .‬در ﺱل اول )و ‪E "6‬ه ‪ n‬از ‪K‬ن( ‪1‬دات ﻡه ! ﺵ‪ ! #A‬ر‬
‫ﻡ ; <رت ﻡ ‪&E‬د و چ  ‪ ,‬ه ‪ 3‬د"&ان در دوران ‪1‬دت ﻡه دچر درد ﺵ در ‪3 6‬‬
‫ﺵ‪ A‬ﺵ‪.‬‬
‫!‪ €H‬از اد‪ -‬ه‪ ،‬او‪1 5‬دت ﻡه ‪ 3‬د"& او‪& 5‬ﺵ‪ p‬اﺱ‪&J‬م &ﺵن را ( ﻡ ‪ .&E‬ا ‪ A‬ا‬
‫( ! !&‪?E‬ار ﺵد & ! اﺱ‪ ,‬و وا د &زن ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪&! .‬ا‪ &! 3‬از !> ه ! ر‬
‫ا"‪Z‬ر‪K‬ﻡ? اﺱ‪ ,‬اام ‪K‬ن رﺵ &د‪ -‬و !?ر‪ E‬ل ﻡ ﺵ و دوﺱ‪ ,‬دار ( !'& و ‪K‬ن را ا‪1‬م‬
‫ ‪ .‬در !& د'& ا و‪ }D‬ا‪I‬د &س و '&ا ﻡ د'& د‪ " i‬و د'& هŒ و‪ ,F‬از‪-‬‬

‫‪-45-‬‬

‫ار ر"ره‪ 3‬د ا‪ 3‬از د !&وز ده ‪ .‬ا ن &‪ p‬ﻡ ده ه ز در ‪ 51‬د ‪ 3‬د !ﺵ ‪،‬‬
‫در ا <رت ( ‪ #1 "&E‬ﻡ ﺱ‪Z 4‬اه !د‪.‬‬
‫در ه& ‪6‬ل‪ 1 ! ،‬ان وا‪ &"=! 5‬ر ا اﺱ‪ ! ,‬ا ا[‪F‬ت ! ﺵ‪ #A‬ﻡ‪&! ,4t‬رد ‪ 1 ! .‬ان ﻡدر‬
‫ش  د"&ن را ! =ت ﻡ‪1 ,4t‬دات ﻡه ‪) `:‬زن ﺵن ‪?! ،‬ر‪ ، 5 E‬رﺵ و !رور‪3‬‬
‫(‪.‬‬
‫‪ -5.8‬داﺱن ﺕر‪@ /J‬د '_رت‬

‫د"& ‪ 12‬ﺱ‪ 5‬ام ﺱل ‪gE‬ﺵ" !&ا‪ 3‬او‪! 5‬ر ‪1‬دت ﻡه ﺵ‪ .-‬در و‪ 3 :6‬اول ﻡ ! او ‪ G‬ار‬
‫!=اﺵ" دادم‪ ،‬اﻡ !‪ ! H‬او ( =د &دم !‪ €H‬او‪F‬ت‪ ،‬ﻡ‪ t‬ﻡ‪ }F‬ﺵ ‪ 5! ،‬و ورزش از ﻡ‪J‬ن‬
‫اﺱ"[د‪ . -‬اﻡ او ﻡ‪4 #‬د در ا ﻡرد چ?‪! 3‬ا‪ .‬اﻡ ا&ا د"&م !&ا ‪& c&H‬د ! ‪&o‬‬
‫اﺱ"[د‪ -‬از ﻡ‪J‬ن ه 'م اﺱ` ﺱار‪& 3‬د‪A! 3 -‬رت اش ر‪ -‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ ,‬و ﻡ دا " چ ا! !‬
‫!ه‪ .‬ﻡ دم و‪&! "F‬ا‪ 3‬او‪! 5‬ر ! دوﺱ‪& ,‬م ﺱ‪ nA‬داﺵ"‪ ،‬درد داﺵ" و  ‪K‬ﻡ‪ .‬در ‪ 56‬‬
‫ه&‪ ?E‬اﺱ` ﺱار‪&A 3‬د‪! -‬دم و ‪K‬ن زﻡن ه از ﻡ‪J‬ن اﺱ"[د‪&A -‬د‪! -‬دم‪ .‬هŒ و‪=[ ,F‬م چ&ا ا‬
‫او‪ 5‬را!‪&! 3 2‬ا ! درد ه&ا‪4 -‬د‪& .‬د‪A! 3 -‬رت چ ‪,‬؟‬
‫ در ﻡرد &د‪A! 3 -‬رت ~ = ه‪ 3‬ﺱ&ﺱ‪ "Z‬ا‪ 3‬ود دارد‪ .‬از ‪ :‬ا ‪^ A‬ر ﻡ &د‪3 -‬‬‫!‪A‬رت ‪E 1‬ﺵ‪ ,‬درون واژن اﺱ‪ ,‬در ا‪ &B‬ورزش زد‪ <^ ،‬اﺱ` ﺱار‪ 3‬و زد !ز &دن ه‬
‫در !‪ 5‬ر‪ -‬ﻡ ﺵد‪ .‬داﺱ"ن د'& ا اﺱ‪ ,‬او‪ 5‬ه‪Z‬ا!' و ﺱ‪&! nA‬ا‪ v 3‬د"& ه( ه&ا‪ ! -‬درد و‬
‫&?‪ 3‬از دﺱ"'‪ -‬ﺱ‪ :‬ﻡ !ﺵ‪ .‬چ&ا ر‪ -‬ﺵن &د‪A! 3 -‬رت ه( ! درد و &ﺵ‪ p‬ن ه&ا‪ -‬اﺱ‪.,‬‬
‫اﻡ وا‪ ,HF‬چ ‪,‬؟‬
‫&د‪A! 3 -‬رت ‪E A‬ﺵ" ‪ ,‬ﺱراخ واژن را ﻡ ! د‪ 45 A:! ،‬ا‪ 3‬اﺱ‪ ,‬در ‪ , F‬دا‪ :‬واژن ‪&F‬ار‬
‫دارد‪ .‬ا !&‪K‬ﻡ‪E E‬ﺵ" در !‪ €H‬د"&ان ز‪ i‬ﻡ‪4‬ﺵ و ! د‪ #!F E‬ﻡ(ه‪ , -‬و در !& د'& ‬
‫‪ ) & ZD‬ﻡ"رم( ﻡ !ﺵ‪ G .‬در <ر چ?‪ 3‬دا‪ #‬واژن &و رود ﻡ ا در ‪K‬ن ﺱراخ ا‪I‬د ‬
‫و ! &` ﻡ` &?‪ 3‬و درد ﺵد‪.‬‬
‫ا ﺱراخ ! د‪ #5‬ورزش &دن اﺱ` ﺱار‪ 3‬و !‪ 5‬ر‪ -‬ﺵد‪ ،‬چ&ا در ا ورزش ه ﺵ ه"ن را‬
‫از ه !ز ﻡ و واژن را‪ "6 .‬اﺱ"[د‪ -‬از ﻡ‪J‬ن ه ﻡ` ﺱراخ ﺵن &د‪A! 3 -‬رت ﺵد‪.‬‬
‫! هŒ و ان ‪ ,[E‬ه ‪ 3‬زن در او‪ 5‬ه‪ 3&" 4‬و ‪K‬ﻡ?ش دچر درد &?‪ 3‬ﻡ ﺵ‪.‬‬
‫‪GGb‬ت وﺱ‪ H‬ا&ا در ‪K‬ﻡ&‪< A‬رت ‪( "&E‬ن داد‪ 82 -‬در< ز ﻡرد ‪&F rGb‬ار ‪"&E‬‬
‫ا‪ ،‬در او‪ 5‬س د &?‪ 3‬اﺵ" ا‪ .‬در ‪GGb‬ت د'&‪ 3‬در ه‪ :‬ا‪I‬م ‪23 = ، "&E‬‬
‫در< از د"&ان در او‪ 5‬ه‪Z‬ا!' د دچر درد ﺵ‪ -‬ا‪ 77 K .‬در< !‪ 4F G‬اﺱ` ﺱار‪& 3‬د‪! -‬د؟!‬

‫‪-46-‬‬

‫‪ n‬چ&ا در !& از زن او‪ 5‬ه‪Z‬ا!' )و ‪E‬ه د‪H‬ت !‪ H‬از ‪K‬ن ه( ه&ا‪ ! -‬درد و &?‪ 3‬اﺱ‪,‬؟‬
‫ﻡ‪ A‬اﺱ‪K&! ,‬ﻡ‪E E‬ﺵ" واژن ‪ =K‬از ع ﺱ‪ ,Z‬و ‪! ZD‬ﺵ‪ ! ،‬د‪ '!&I ! #5‬در ‪K‬ﻡ?ش ‪،‬‬
‫واژن ‪K‬ن ‪ F‬ر‪! ,!o‬د‪ ،-‬ا ‪ A‬ه‪Z‬ا!' ! ﺵ‪< ( :A‬رت ‪! "&E‬ﺵ‪.‬‬
‫! !& ا‪& ،‬د‪A! -‬رت ! ‪ ,:1‬ورزش اﺱ"[د‪ -‬از ﻡ‪J‬ن ر‪ -‬ﺵد‪ .‬اﺵ" &د‪A! -‬رت ! ﻡ‪-& ! 3 H‬‬
‫‪4‬دن ‪ ,‬و ‪1‬م &?‪ 3‬در ‪ " Z‬س را "ان ! _& ! &‪! -‬دن ر! داد‪ " Z .‬س‬
‫ ﻡ‪ v #‬زن ﻡ"ا !ون درد و &?‪< 3‬رت ‪&E‬د و ا !‪4 -& ! 3 H‬دن ‪K‬ن زن ‪.,‬‬
‫‪@ -5.9‬ﺱ) ا‪ )4 /Y‬ﺕﺱ‪@ /Q‬ا‪ h & /‬ا‬

‫ & ه[‪ ,‬ﺱ‪ 5‬ام دوﺱ" دارد " ﺵ‪ -‬اﺱ‪& .,‬م ﻡ ‪ ,5K E‬ﺱ‪ :‬دوﺱ" ﺵ‪ #A‬د'&‪ 3‬دارد‬
‫و از ﻡ ﻡ &ﺱ چ‪2‬ر چ چ?‪ 3‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪,‬؟ <د‪ ،'! F‬ﻡ ! او ا! ادم‪1 ! .‬و‪& -‬م‬
‫دوﺱ‪ ,‬دارد " ﺵد‪ ،‬چن ! ‪ #G‬از دوﺱ" ﻡ ‪ E‬ا ‪o‬ر‪=! 3‬اﺵ" & اﺱ‪ ,‬و در ‪&"=! - K‬‬
‫ﻡ ا ‪K‬ﻡ?ش داﺵ" !ﺵ‪ K .‬ا درﺱ‪ ,‬اﺱ‪,‬؟‬
‫ !&ا‪& " 3‬ان د‪ #P‬ﻡ"[و ﻡ"ان ذ & &د‪ .‬از‪ :‬ا‪G"1‬دات ﻡ‪g‬ه‪? ، 4‬ﺵ‪ A‬و ;" ‪ .‬در ‪K‬ﻡ&‪6 A‬ود‬‫‪ 70‬در< &ان " ﻡ ﺵ‪& " #1 .‬دن در ‪=! ,56‬ﺵ <رت ﻡ ‪&E‬د و ! ا ‪ " F #1‬از‬
‫ﺱ‪ ,5K $: ,‬ﺱ‪ -&! :‬ﻡ ﺵد و ! &` ‪ ,5K ,; #1‬ﺱ‪ :‬را‪< & ,6‬رت ﻡ ‪&E‬د‪ .‬ﻡت‬
‫ ه ‪ n‬از &ا‪ ,5K 6‬ﺱ‪ 6 :‬س ﻡ ﺵد‪ ،‬چن د'& ﺱ ‪K‬ن ﺱ‪ ,‬ا‪ D‬ﻡ‪ ,;b‬‬
‫‪&E‬دد‪ .‬اﻡ ! ر~ ا ‪ 6‬ﺱ‪ ,‬از ! ﻡ رود‪.‬‬
‫" ﺵن „‪ 3&B‬در چ'' ‪K‬ﻡ?ش ارد و ﻡ?‪ E? ,‬و ;" ه !&ا ذ & ﻡ ﺵد از‬
‫;& ﻡ"‪4F #!F ^^Z‬ل ‪K .,‬ن ﻡ‪ G"H‬در ﻡ&دا ه " (‪ -‬ا ;‪ ,‬ﻡ ا ! ﺱد‪ E‬‬
‫<رت ‪&E‬د‪.‬‬
‫" ! ‪b5‬ظ ?ﺵ‪ A‬زﻡ ‪&D‬ورت ا ﻡ‪ A‬ﺱ‪ ,‬ا‪ D‬ﺱ& ‪ ,5K‬ﺱ‪ ، :‬زد ز‪ i‬ﺵد‪45_ .‬‬
‫ا ‪2‬ر ^ر ﻡ(د ﺱ‪ ,‬ز‪ i‬ﺱ& ‪ ,5K‬ﺱ‪ >!& :‬ه "ا ! ‪ `G1‬را‪ -‬ﺵد و در ‪K‬ن ‪6‬‬
‫ا‪I‬د درد ﻡ‪6 ، A‬ل ‪ AK‬در ﻡرد & !> ه‪ 3‬چ‪ "('&! v‬ﺱ‪ ,‬ﺱ& ‪ ،,5K‬اﻡ& ‪ H4o ,‬و در ‪35‬‬
‫در< از & !> ه‪ 12 3‬ﺱل‪ ،‬ا ﺱ‪ &! ,‬ﺱ& ‪ =K ,5K‬ﻡ‪&F Ab‬ار دارد و ‪ n‬از ‪ 12‬ﺱ‪ '5‬اﺱ‪ ,‬‬
‫ا ﺱ‪ ,‬د ! د از ‪ ,5K‬ا ﻡ(د و ز‪2! , 3‬ر زودرس ا _(‪ 3‬ﺱ" را ! ‪&! `G1‬ا‪،‬‬
‫چ&ا ﻡ"ا ! درد ه&ا‪! -‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ -5.10‬دادن ه‪ /‬از > ‪C /‬ء و‪ iN‬د'ن ‪V‬ب ‪h‬د؟‬

‫‪-47-‬‬

‫دو د‪ 10 i‬و ‪ 11‬ﺱ‪ 5‬ام در د! "ن درس ﻡ ا ‪ .‬روز‪ v ! 3‬ﻡ ! ‪K‬ﻡ در ‪K‬ن ﺵ"‬
‫ﺵ‪! -‬د ه[" ‪ - K 3‬در ﻡرﺱ ‪& v =K 3‬وژ‪EK 3 -‬ه رﺱ در ﻡرد ﻡ ‪?E&! #$‬ار‬
‫ﻡ'&دد‪ .‬از چ [& رﺵ س در "ﻡ& ? ا‪o‬ع رﺱ در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬د ن و اد‪ -‬ه" ر‬
‫ﻡ ‪ ،‬د‪1‬ت ! ‪K #1‬ﻡ‪ -‬ا &وژ‪ v 3 -‬روز‪ -‬را در ا ﻡرﺱ ا&ا ‪ .‬ﻡ‪"b‬ا‪ 3‬ا &وژ‪،-‬‬
‫در ‪ ! , ( v‬ا‪o‬ع او‪5‬ء دا ‪K‬ﻡزان رﺱ‪ -‬ﺵ‪ .‬ﻡ ﺵ‪ ^Z‬ﻡ&دد ه " ‪ K‬ا ا‪o‬ع رﺱ ‬
‫!&ا‪ 3‬ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ از !> ه ‪&D‬ورت دارد  ؟ چن در ‪& ,GG6‬س ام از ا ‪I‬ﺱ‪ ,‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪,‬‬
‫ا‪1o‬ت ! از ز و زد‪ -‬از ‪ 6‬در ﻡرد ﻡ ‪ ! #$‬د ن داد‪ -‬ﺵد‪1 ! .‬و‪ &A -‬ﻡ ‬
‫در در ‪ , Z 3‬ا ر ! در ﻡ ?ل‪ ،‬و ﺱ وا‪ 5‬ا‪I‬م ‪&E‬د‪ .‬چن در _& ا <رت وا‪5‬‬
‫‪EK‬ه درﺱ" از ﻡ‪ 452‬در ﻡرﺱ ! د‪ i‬ا"‪G‬ل داد‪ -‬ﻡ ﺵد‪Z ،‬اه داﺵ‪.,‬‬
‫ <‪& ,4b‬اﻡن ﻡ ‪ #$‬و ارا‪ $‬ا‪1o‬ت در ا زﻡ ‪ ،‬اﻡ&‪ 3‬ا( از اﻡر &!" ﻡ‪4‬ﺵ و ه&‬‫ ! اﻡر &!‪ ,‬و ‪K‬ﻡزش د ن و ان اﺵ"…ل داﺵ"‬

‫!ﺵ‪ -=1 ،‬دار &!‪ ,‬د ن ?‬

‫اه !د‪ ! .‬ه د‪= }F #5‬ن &دن و ﻡ ‪A‬ت ‪gE‬اﺵ" ﻡ ‪ >! #$‬ه در ﻡ‪ b‬ه‪K 3‬ﻡزﺵ ‬
‫!رد ﻡ‪4‬ﺵ‪ ،‬ا‪&E‬چ !‪ (Z‬از ا روﺵ '&‪ 3‬و ا‪o‬ع رﺱ ﻡ‪ , 4‬در ن اد‪< -‬رت ‪&g‬د‪.‬‬
‫هن ‪& ,4b< E‬اﻡن د‪ ،‬ﻡ‪g‬ه`‪ ،‬ا‪ ،‬ﺱﺱ‪ ,‬و ا"ع چ?‪ , 3‬ﻡ‪ ! h"Z‬چ=ردار‪ 3‬‬
‫!ﺵ‪ ،‬در ﻡرد ﻡ ‪" ? #$‬ان ا ا";ر را داﺵ‪ ,‬ا ﻡ‪ = `:2‬در ﻡ‪ b‬اد‪ -‬ﻡرد !‪‡b‬‬
‫‪&F‬ار ‪&E‬د‪ .‬د ن در ﻡرﺱ ا‪ -‬ه و ;&ات د را !ن ﻡ و ﺱا‪ P‬ﻡ‪&2‬ح ﻡ ! ﻡ ‪#$‬‬
‫ ﺵن ﻡ&!ط ﻡ ﺵد‪ .‬در "‪ I‬ان !‪ ‡b‬و ‪& '"[E‬اﻡن ﻡ ‪ #$‬را ﻡ‪b‬ود ! ﺱ‪.,‬‬
‫! ‪1‬و‪ 3€ -‬ﻡرﺱ ‪ ،‬ﻡ ﺱ` & ﻡ‪A‬ن !&ا‪ 3‬ا ' ‪'"[E‬هﺱ‪ ،,‬ز&ا ه ‪ >! 3‬ه در ‪&E v‬و‪ -‬ﺱ ‬
‫ه " و ﻡ ا ;&ات و ا‪ -‬ه‪ 3‬ه'& را !( و د !'& ! ;&ات و ‪ &'A G1‬ا‪&"6‬ام‬
‫!'‪g‬ار‪ .‬در ‪6 1‬ل ‪ =K‬ﻡ ‪K‬ﻡز ! ﻡ ‪ ! #$‬د‪ 3‬ا"‪G‬د‪ &' ! 3‬و از ﻡ‪ 1I‬در"=‪ 3‬د‪! ،‬‬
‫د‪E‬ه ﻡ(‪ hZ‬دﺱ‪. ! ,‬‬
‫&!‪ ,‬و][ ا ‪ ,‬ﻡ("&‪&! i‬ا‪ 3‬ﻡ&!ن ﻡرﺱ و وا‪ 5‬د‪ .i‬اﻡ از ‪ A$IK‬ا ﻡ‪D‬ع !&ا‪3‬‬
‫!& اد‪ -‬ه از ‪ 6‬ﺱ‪ ,‬و*‪ -‬ا‪&! 3‬ردار اﺱ‪ ،,‬ﻡ ﺱ‪K &"4‬ن اﺱ‪ ,‬ه[‪ 3&A‬ﻡن وا‪ 5‬و ﻡ&!ن‬
‫<رت ‪&E‬د‪ .‬ﻡ&!ن ﻡرﺱ و وا‪ 5‬ﻡ‪ , 4‬از ‪&o‬ز ‪EK &'A G:‬ه ﻡ‪ #‬داﺵ" !ﺵ ‪ ! .‬ه ‪&o‬‬
‫!&‪?E‬ار‪ : 3‬ﻡ("&‪ i‬ﻡن وا‪ 5‬و ﻡ&!ن ﻡرﺱ ‪ ،‬از ا&ا‪& 3‬وژ‪ -‬ﻡ‪ g‬ر )‪EK‬ه رﺱ در ﻡرد‬
‫ﻡ ‪ ! #$‬د ن( ‪E‬ﻡ ﻡ‪ ,4t‬ﻡ‪4‬ﺵ‪.‬‬
‫ﻡ ‪& 5k‬وژ‪EK -‬ه رﺱ ‪ ،‬ﻡ&!ن و وا‪ 5‬در ا ‪ :‬ت از ا اﻡ‪A‬ن !&ردار ﻡ( ! ا‪-‬‬
‫ه و ;&ات ‪K &"=! &'A‬ﺵ ﺵ و &اﻡن ‪A‬ت ﻡ‪ =4‬و ا"‪G‬دات ا‪ ! ، 5"6‬ه !‪ ‡b‬و ‪ '"[E‬داﺵ" !ﺵ ‪.‬‬
‫!‪H‬و‪ -‬در ا ‪ :‬ت ﻡ(‪ hZ‬ﻡ(د چ ‪&! A‬ا‪&E 3‬وه=‪ 3‬ﺱ ﻡ"[وت ﻡ‪&2‬ح اه ﺵ‪ ! .‬ﺱ&‪,1‬‬
‫زد ﻡ‪ `52‬را ‪ "[E‬در ا ‪ I‬ﻡ ;ر ‪ >K A:! ،,‬اه‪ ,‬دارد‪! r&o ،‬ن ‪K‬ن ﻡ‪4‬ﺵ‪.‬‬

‫‪-48-‬‬

‫‪GGb‬ت ا‪I‬م ﺵ‪( -‬ن ﻡه ا‪o‬ع رﺱ در ﻡرد ﻡ ‪ ! #$‬د ن‪&! ‡1! ،‬وز ر"ره‪ 3‬‬
‫زودرس در ‪( =K‬د‪.‬‬
‫در وا‪ ! }F‬ا ر د ن ( ‪K‬ﻡد‪ E‬ﻡا= ! ‪ >K‬در ا";رﺵن اﺱ‪ ,‬را ا ﻡ و ! ا‬
‫&` ! ا‪1o‬ت ‪P‬زم در ﻡرد ر"ره‪ 3‬دﺱ‪ ,‬ﻡ ! ‪ .‬از ‪&B‬ات ﻡ‪ ,4t‬ا ﺵ‪ -‬ﻡ"ان از ‪$‬‬
‫!دن ﻡ?ان ‪6‬ﻡ‪ ':‬ﺱ‪  G‬ﻡن د"&ان در ه‪ :‬د &د‪ .‬در ﻡ‪( ! G‬ر‪ 3‬ﻡ‪ #t‬ا‪P‬ت ﻡ"‪3 -b‬‬
‫‪K‬ﻡ&‪ -' ) A‬ﻡ"[و در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬و &!" د ن ود دارد( زﻡن ﺵ&وع ! ﺱ‪ nA‬در !‬
‫ان ه‪ :‬چ ان ﻡ"[وت ‪ ،,‬در ‪ 56‬ان (ر ﻡ ! ‪K‬ﻡد‪ ! 3&"(! E‬اﺱ"‪4G‬ل ‪ >K‬در ا";رﺵن‬
‫ه ‪ ,‬ﻡ&و‪.‬‬
‫‪@ 57 -5.11‬ان &دار‪a4 ،/Y‬ت ‪ /‬و ‪*3‬ت‬

‫! ;& ﻡ !="& ‪ >! ! , K r&o‬ه در ﻡرد ﻡ ‪! #$‬ز و روﺵ <‪& ,4b‬د و دم ه‬
‫ ن ه ﺵ‪ -‬را !‪A‬ر ‪ "&E‬ام‪ .‬اﻡ <‪& ,4b‬اﻡن !& ﻡ‪1D‬ت !&ا ! ر دﺵار اﺱ‪ .,‬ﻡ‬
‫! ر ‪K‬زادا و !ز در ﻡرد ه ‪_K‬ﺵ ‪ ،‬را!‪ ، 3 2‬ا‪! 3€1‬ن‪ >! ،‬دار ﺵن‪ ،‬چ'' زان و‬
‫چ?ه‪ $‬از ا ‪ >! ! #4F‬ه <‪ ,4b‬ﻡ ‪ ،‬اﻡ ه ز در ﻡرد دار‪" D‬ا " ام ! ‪=K‬‬
‫‪ '"[E‬داﺵ" !ﺵ‪ ! ،‬ا ﻡ دا و‪ "F‬د ن ! ا‪ 3€1‬ﺱ‪ :‬د !ز‪ 3‬ﻡ و ‪&K‬ا ‪n5‬‬
‫ﻡ ‪ ،‬از ا ر ! ر ‪g5‬ت ﻡ !&‪ .‬ه> ه ز "ا " ام در ﻡرد ﻡ‪ #‬و از ‪K‬ن دﺵار&‪،‬‬

‫ار‪D‬ء ﺵن ‪ n‬از ‪ #1‬اﺱ" ء‪ ،‬چ?‪ .'! 3‬چ' ! ا = را !&ا‪ >! 3‬ه ‪& c&H‬د؟‬
‫ !&ا‪ ! 3‬ر‪ 3‬از وا‪& ,4b< ،5‬اﻡن ﻡ ‪K #$‬ﺱن ‪ .,‬اﻡ ‪E‬ه او‪F‬ت !&ا‪ 3‬دادن ﺱ‪ Z‬روﺵ‬‫! ﺱ‪k‬ا‪P‬ت !> ه ﻡ‪ &! 4‬ا ا‪ 6‬س ﺵ _‪& 4:‬د‪ .‬در ‪ 26‬ﻡ ‪ #$‬ﻡ‪ 1D‬ود دارد ‬
‫‪&! "6‬ا‪ 3‬ﻡ(ور !‪ ? !&I‬دﺵار اﺱ‪ ,‬در ﻡرد ‪K‬ن <‪ ، ,4b‬از ‪ :‬دار‪g5 ، D‬ت‬
‫ و ﺵ=ت‪ .‬ا دﺵار‪ 3‬ﻡ ا !} ‪EE #:1‬ن !ﺵ‪ A ،‬ا ‪ A‬ﺵ ﻡ ‪ ,5I‬ﻡ‪ (A‬د'& ‪! AK‬‬
‫‪& '"[E‬اﻡن ا ﻡ ‪1 #$‬دت ار و ا ﻡ‪1D‬ت را ﻡ ﺵ‪ ^Z‬و ^< ﻡ‪ 4‬و در &!‪,‬‬
‫ﺵ‪ ^Z‬ﻡ 'ه ﻡ [ ‪ ! ,4‬ﻡ‪1D‬ت ود دارد‪.‬‬
‫! ا ود ا ه ﻡ‪ 1D‬ه " !&ا‪ >! 3‬ه ‪ #!F‬در‪ i‬ﻡ !ﺵ ‪ .‬ا_‪ `:‬د ن از ﺱ دوﺱ‪، '5‬‬
‫و‪ "F‬رو‪ ,5K 3‬ﺱ‪ :‬د ﻡ ( ‪ ،‬ا‪ 6‬س ب و ‪g5‬ت !‪ (Z‬دار‪ .‬ا ر"ر را از = ﻡ ان !‬
‫دار‪?! D‬ر‪P E‬ن ﻡ‪& G‬د‪ .‬ﺵ ﻡ ا ! !> ه !' ا ر‪ 3‬اﺱ‪ ,‬ﺵ‪ ^Z‬و ‪ 4‬در ‪€6‬ر‬
‫د'&ان ا‪I‬م ﺵد‪.‬‬
‫و‪ "F‬د"& !> ه !;& )‪ (clitoris‬د را ‪ n5‬ﻡ و از ا ر ا‪ 6‬س ‪g5‬ت ﻡ ‪&! ،‬ا(ن (‪c‬‬
‫ﻡ= اﺱ‪&! .,‬رﺱ ه‪K #1 ! 3‬ﻡ‪ -‬ﺱ "ﻡ& ? ‪ ! v‬ﻡ(‪A‬ت " (ن ﻡ ده ! ر‪ 3‬از زن‬

‫‪-49-‬‬

‫!?ر‪ E‬ل ! ﻡ(‪ #A‬ار‪E‬ﺱ و ‪1‬م ‪g5‬ت در ‪K‬ﻡ?ش ﻡا ا‪ ،‬از ‪ &;! G‬در ?د‪ A‬ﻡ‪}:2‬‬
‫ " ‪P "6 .‬زم اﺱ‪& ,‬ه‪ 3‬ان ? در زﻡ ﻡ ﺱ`‪ ،‬از ود ا ‪ 6 €1‬س در زن ﻡ‪ }:2‬ﺵ‪.‬‬
‫<‪ ,4b‬در !ر‪ -‬ه‪I‬ت )ا‪ 6‬س ز ق ا‪H5‬د‪ ! -‬ه_ﺵ و ﻡ‪ ! #‬ه_ﺵ ( ﺵ=ت )زﻡ ‪3‬‬
‫ﺵ ! ه ‪_K‬ﺵ !ون ‪€6‬ر ‪ (r(1‬ﻡ‪ 1D‬ه " ‪P‬زم ‪4A ! ,‬ر‪&! -‬ا‪ 3‬د‪ c&H i‬ﺵد‪.‬‬
‫و‪ 5‬ا‪ ? "45‬از ا‪1o‬ت را} ! را!‪?! 2‬ر‪ P E‬را (‪ #A‬ﻡ ده‪.‬‬
‫در ﻡرد ار‪E‬ﺱ‪ ،‬ﻡ ان ا ' ‪ pD‬داد ا‪ 6‬س ! ر و*‪ -‬ا ‪ ,‬ه 'م ه ‪_K‬ﺵ زﻡن‬
‫دار‪ D‬ﻡ ‪ .K‬ا ا‪ 6‬س در ا&اد ﻡ‪ ،c:"Z‬ﻡ"[وت اﺱ‪ ،,‬اﻡ ! ه& ‪6‬ل ا‪ 6‬س ! ر ‪g5‬ت !‪ Z‬و‬
‫< اﺱ‪ .,‬ا‪! v &E‬ر ! ار‪E‬ﺱ !&ﺱ ‪ -'K ،‬د‪K GF‬ن ‪ n6‬و*‪ -‬و ! ﻡ را در‪ i‬اه &د‪ ،‬ا ‪ 6‬‬
‫اﺱ‪ #!F&_ ,‬ا‪A‬ر‪ .‬در ‪" v‬ب ا‪1o‬ت !&ا‪ 3‬ان‪ ،‬ار‪E‬ﺱ ! ا‪ 6‬س !‪ H‬از ‪ 4( 21‬ﺵ‪-‬‬
‫اﺱ‪ .,‬ه& چ ا (‪ 4‬ﻡ‪ A‬اﺱ‪&! ,‬ا‪ >! 3‬ه ‪6‬و‪ 3‬هŒ ﻡ‪4 H‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ 5. -5.12‬و در ‪ .‬ز‪ /‬در'ر ﺱء اﺱ‪7‬د ‪ /‬ﺹ‪ -/ )LV‬؟‬

‫!> ه‪ 3‬ﺵ و ه[‪ ,‬ﺱ‪ 5‬ام درﻡرﺱ ﻡ&اه‪ 3‬زد‪ 3‬در ﻡرد ﺱءاﺱ"[د‪ 3 -‬از د ن ﻡ ‬
‫ﺵ ‪ .‬داﺱ"ن ه‪ 3‬و‪ (6‬ا‪ 3‬ﻡ‪ €H! t‬ﻡ&دان !> ه را ﻡ دزد و !‪ =K H‬را ﻡ (  ﻡ ‬
‫ر‪ . ...‬ﻡ"„ﺱ[ از ‪&o‬ف ﻡ&!ن ﻡرﺱ ‪ pD‬و روﺵ در ﻡرد ا داﺱ"= داد‪ -‬ﺵد‪! .‬‬
‫;& ﻡ رﺱ ا ‪ E‬ﻡ&اه !&ا‪ 3‬د ن ! ر ‪ `5‬و ﻡ=~ !ﺵ‪ .‬اﻡ ﻡ ‪ &A‬ﻡ ! ر ﻡ= اﺱ‪,‬‬
‫ در ‪ ;b5‬ﻡ ﺱ` ا‪1o‬ت درﺱ‪ ,‬در ﻡرد اﻡ‪A‬ن !&وز چ ‪&2‬ا ! !> ه داد‪ -‬ﺵد‪.‬‬
‫ <‪ ,4b‬در ﻡرد ﺱءاﺱ"[د‪ >! ! 3 -‬ه ر‪ 3‬اﺱ‪ ! ,‬ر ﻡ(‪ ،#A‬اﻡ در ‪6 1‬ل ‪&D‬ور‪.3‬‬‫ﺱءاﺱ"[د‪ 3 4 ، 3 -‬ﻡ [ را!‪ 3 2‬اﺱ‪ ,‬ﺵ ! ‪ 1‬ان ﻡ&! و ﻡ‪ :H‬د‪ i‬ش ﻡ ‬
‫‪K‬ن را =ن ' دار‪ ،‬چ&ا هف ﺵ ا اﺱ‪ ,‬ه( اول ‪ 4‬ه‪ 3‬ﻡ‪ ,4t‬را!‪ 3 2‬را ! د‪i‬‬
‫!( ﺱ و !‪ H‬از ‪K‬ن او را ! ‪ 4‬ه‪ 3‬ﻡ [ )ﺱءاﺱ"[د‪ -‬ه‪K ( 3‬ﺵ ﺱز‪.‬‬
‫ا‪ &E‬ه(ار در ﻡرد ﺱءاﺱ"[د‪ 3 -‬او‪ 5‬چ?‪! 3‬ﺵ د‪ i‬در ﻡرد ﻡ ‪K ! #$‬ن ﻡا ﻡ ‬
‫ﺵد‪ &B ،‬ا‪&b‬ا و ﻡ [ !& رو‪ 3‬د‪ F! i‬ﻡ ‪gE‬ارد‪.‬‬
‫‪ "6‬رﺵ ﺱن اﻡر &!" د ن ? ! ا &ﺱ ﻡا= ‪ ,4b< K‬در ﻡرد ﺱءاﺱ"[د‪ 3 -‬‬
‫! ! اﻡر &!‪ ,‬ﻡ&!ط دا " ﺵد &؟ در ا'‪" :‬ن !& ﻡارس !&ﻡ ‪ 3‬و*‪ -‬ا‪ 1 ! 3‬ان‬
‫" ‪ v‬ه‪ 3‬او‪ 5‬در ﻡ‪ ,HF‬ه‪ = 3‬و ^دت" ! ا&ا ﻡ ‪gE‬ار و ! !> ه ‪K‬ﻡزش ﻡ ده در‬
‫ﻡا‪ i&2 }F‬از ‪^ :‬دت را ‪ K ، E‬ﺱز‪ 3‬و =ات و ﺱءاﺱ"[د‪ ! 3 -‬چ' ر"ر‬
‫ ‪ AK I" .‬ﻡ ‪ :k‬ﺱءاﺱ"[د‪6 ! -‬ز‪ -‬د'&‪ 3‬ا از &!‪ ,‬ﻡ&!ط ﻡ(د‪ .‬ﻡ ;ر از‬
‫ﺱءاﺱ"[د‪ 3 -‬و‪ "HD‬اﺱ‪ ,‬در ‪K‬ن ! ﺱءاﺱ"[د‪ -‬از ‪F‬رت‪ ،‬د'&‪ 3‬را ﻡرد ﺱء اﺱ"[د‪  -‬‬
‫) ( ‪&F‬ار ﻡه‪ .‬در ا ﻡرد ﻡ ان ! د ن <‪& ,4b‬د‪ ،‬و‪ 5‬ﻡ= & ‪K‬ن اﺱ‪ >! ! ,‬ه ‪K‬ﻡزش‬

‫‪-50-‬‬

‫داد‪ -‬ﺵد در چ ﺵ&ا‪ 2‬چ وا ( (ن ده ‪ ،"Z&E ،"[E :‬ﻡ‪D‬ع را ! &د ﻡ ‪ 5k‬درﻡن‬
‫‪gE‬اﺵ"‪ ،‬از ‪ :‬ا را‪ =:6 -‬اﺱ‪.,‬‬
‫در ‪6 1‬ل ! ! !> ه ه(ار داد ﻡ‪ A‬اﺱ‪K ,‬دم ه‪ 3‬ﺵ س و چ ! ‪K‬ﺵ ن‪ ،‬از !‪Z‬اه ره ‬
‫ا‪I‬م ده ‪ ! :‬ا‪I‬م ‪ =K‬ار‪ 3‬و ر‪ 3‬را ! ا‪I‬م ده  دوﺱ‪ ,‬ار‪.3‬‬
‫!&ا‪ 3‬ﻡ‪t‬ل‪:‬‬
‫از !‪Z‬اه !‪ ,‬را‪ ,5K ،‬ﺱ‪ :‬ات را ‪& ، n5‬ا ! ‪_K‬ش ( و !'  ر‪ 3‬را ‪(:‬ن‬
‫ا‪I‬م !ه ‪ €H! .‬او‪F‬ت ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ,‬ا دراﺱ‪ ! ,‬ﻡ=&! و ﺵ&و و !& او‪F‬ت ! زور و (‪,‬‬
‫ه&ا‪! -‬ﺵ‪ .‬ا_‪ `:‬و‪ -1‬ﻡ ده ‪ v‬ه از ‪K‬ن ﻡ ‪ 3&E‬و ? ! ‪F‬ل !ه ا راز را ! هŒ‬
‫ ‪. ' n‬‬
‫! !> ه ‪ pD‬ده رازه ! دو ‪ E‬ا‪ `5 A ،‬و د'&‪K 3‬زارده ‪ .-‬رازه‪ `5 3‬را ‪P‬زم ‪,‬‬
‫! !' ‪ ،‬اﻡ رازه‪K 3‬زارده ‪ -‬را ! ! ! او ا‪"1‬د و ا‪ o‬ن دار‪ 3‬در ﻡن !'‪g‬ار‪! ! .3‬‬
‫!> ه ‪K‬ﻡ‪ ,‬ه( ‪ =K‬ﻡ‪I‬ز ! ‪ " " "[E‬در ﻡ‪ ،  >K #!G‬ه " ‪ "6 ،‬ا‪ =K ! &E‬و‪3 -1‬‬
‫‪ v‬ه ‪ `5 3‬داد‪ -‬ﺵد‪.‬‬
‫در ا ﻡرد ﻡ ا چ ﻡ=رت او‪ 5‬ا‪ 3‬را ‪P‬زم اﺱ‪ ,‬د ن در ﻡا‪ = }F‬و ﺱءاﺱ"[د‪ 3 -‬‬
‫!ا ! &زا"ن ‪K‬ﻡزش ده‪ v .‬د‪"! ! i‬ا ﻡ‪ ,HF‬ه را ب ارز! )‪-i&2‬‬
‫_&‪ ،i&2‬ب‪ ،! -‬درﺱ‪ (:_ -,‬و !"ا ! اﻡ‪A‬ت ﻡد !&ا‪& 3‬وج از ﻡ‪ ,HF‬ه‪ 3‬ﻡ ﺱ`‬
‫!(‪&! .‬ا‪& 3‬ا‪ 3&E‬ا ﻡ=رت ه د‪ ! i‬ازا‪"1‬د ! [‪&! n‬ردار !ﺵ و ! ا‪ 6‬س ب و‬
‫ﺵ ‪ ! 3‬ارزش ه‪ 3‬ﺵ‪ ^Z‬د داﺵ" !ﺵ و ا = ? ‪K‬ﻡ" ه " ‪.‬‬
‫ا‪I‬م !ز‪" 3‬چ ر ﻡ !‪ A‬ا‪ >! ! "...&E‬ه‪ 3‬چ‪ v‬روش ! اﺱ‪K ,‬ن ! اﻡ‪A‬ت و را‪#6 -‬‬
‫ه‪ 3‬ﻡ ﺱ‪&! 4‬ا‪ 3‬ﻡ‪ ,HF‬ه‪ 3‬دﺵار و ‪E‬ار ‪ &A‬و را‪&! -‬ون ر‪ ,‬از و‪ ,HD‬ه‪ 3‬ﻡ ﺱ` را !! ‪.‬‬
‫!‪H‬و‪ -‬ﺵ از ‪ r&o‬ﺵ&ا ‪ &2‬در ا !ز‪& 3‬ض ﻡ‪ ، A‬ﻡ"ا ﻡ?ان ا‪ $‬د "ن را در‬
‫!&رد ! ﺵ&ا ﻡ"[وت ارز! ‪ .‬ﻡ‪&o ! t‬ح ﺱ‪k‬ال ا‪ &E‬ﻡ&ا در ‪& v‬وﺵ'‪?! -‬رگ و ﺵ‪:‬غ ‪& E‬د‪3‬‬
‫چ ر ﻡ ا !‪ A‬؟‪ ،‬و ا‪ &E‬ﻡ=&! ‪K‬ﻡ ات و ‪ ,[E‬از دوﺱ"ن ﻡدرت اﺱ‪ ,‬و ﻡ اه &ا‬
‫! ﻡ ?ل !&ﺱ‪ ،‬چ ر ﻡ ؟ و ا‪ &E‬ه‪ 3‬د'&‪.‬‬
‫‪ -5.13‬ﺹ‪ )LV‬در رد ه!;^ ا‪/‬‬

‫ & چ=رﺱ‪ 5‬ام ‪ v‬دوﺱ‪ ! ,‬ر < دارد‪ =K .‬ا_‪ ! `:‬ه !ز‪ 3‬ﻡ و ه‪4‬ز‪ 3‬ه‪&! ! 3‬ا‪3‬‬
‫ه ه " ‪ .‬ا&ا در س ‪K‬ﻡد‪ E‬د در ﻡرد ا ‪1 A‬ﺵ‪ r‬ه'& ه " ‪&6‬ف زد‪! ،‬ون ا ‪ A‬از‬
‫ﻡ‪K 3 H‬ن چ?‪! 3‬ا ‪ >! 45_ .‬ه‪ 3‬ا ﺱ ‪1‬ﺵ‪ r‬ه " و در _‪ `5‬ﻡا‪1 =K }F‬ﺵ‪ r‬ﻡ‪:H‬‬
‫د ﻡ(‪ .‬و‪ "F‬از &م &ﺱم ‪1‬ﺵ‪ r‬چ ﺵ‪ -‬ا‪ :<! ،3‬اب داد‪1 :‬ﺵ‪ &"=! r‬دوﺱ"‪.‬‬

‫‪-51-‬‬

‫اﻡ&وز و‪K ! "F‬ﻡ ‪ ,[E‬از ﻡدر دوﺱ‪ ,‬اش ﺵ ‪ -‬اﺱ‪K ,‬ن ا ‪1‬ﺵ‪ r‬ه !ﺵ ‪ ،‬چن‬
‫ه&دو & ه " ‪& .‬م ﻡ[=م ا ‪&6‬ف را = و ﻡ ش &دم !&ا ‪ pD‬ده !&ف‬
‫‪ 3 "[E‬ﻡدر دوﺱ‪ ,‬اش‪ ،‬چ چ?‪ 3‬اﻡ‪A‬ن ‪ &g‬ه ‪ .,‬اﻡ دوﺱ‪ ,‬اش د'& ﻡ‪ ! #‬اداﻡ ‪ 3‬ا دوﺱ" ‬
‫ ‪ ،,‬چن رش ﻡ ‪ -&Z‬اش ﻡ ‪.‬‬
‫ !&ا‪ 3‬د ن در ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪ 6 4‬ﺱل ﻡ ‪ ! K‬ا‪ 6‬س ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن وا‪&! . ! ! HF‬ا‪K 3‬ن‬‫ا ‪ r(1‬چ?‪ v ? 3‬دوﺱ" و*‪ , -‬و ا ا‪ 6‬س و*‪ -‬را !‪2‬ر ‪ H4o‬ﻡ"ان ‪ : ! ,4‬ه داﺵ‪.,‬‬
‫ﻡ"„ﺱ[ د ن ‪ "6‬در ا ﺱ‪ ،‬از !‪?! €H‬ر‪P E‬ن ﻡ ﺵ !& اَﺵ‪A‬ل دوﺱ‪ ,‬داﺵ" "ﻡ‪I‬ز" ‪,‬‬
‫و "‪! "4‬ﺵ‪.‬‬
‫ا‪ &E‬ان در ﺱ !‪:‬غ (‪ c‬دارا‪ 3‬ت ه‪&E n I‬ا ه " ‪ ،‬ﻡ"ا ! &س و د‪ -&=5‬در ‪K‬ن‬
‫ﻡ ‪ &I‬ﺵد‪ &! .‬از ‪K‬ن ﺱل ه از ‪4F‬ل ا وا‪ ,HF‬ﺱ& !ز ﻡ? ‪&E ،‬و‪ -‬د'&‪K 3‬ن را ! ﺵ‪ v #A‬راز‬
‫!?رگ =ن ' ﻡار و ا ! واﺱ‪& 2‬س از وا ا‪&o‬ان ﻡ !ﺵ‪ (Z! .‬از ا &س‪ ،‬ﺱ&در‪ E‬و‬
‫'‪ -‬ﻡ [ ا‪&o‬ان ! ﻡ ‪ :k‬ه‪&E n I‬ا را ﻡ"ان از ‪ r&o‬وارد &دن !‪ ‡b‬ه‪&E n I‬ا در &!‪,‬‬
‫ د ن ‪& 3&E:‬د‪ .‬ه 'ﻡ‪ ! A‬د ن در ﻡرد ﻡ ‪ '"[E #$‬ﻡ‪&o ، A‬ح ﻡ ‪ :k‬ه‪n I‬‬
‫‪&E‬ا ﻡ"ا ‪K‬ﻡد‪P E‬زم را در ‪ =K‬ا‪I‬د  چ > ! ا ﻡ ‪ :k‬ﻡا= ﺵ‪ ،‬دچر &س‪&' ،‬ا و‬
‫ﺱ&در‪.( E‬‬
‫ه‪&E n I‬ا ﻡ‪ ! , 4‬اﻡ&‪&g #!F 3‬ش در ‪ 26‬ﻡ ‪! #$‬ل ﺵد !"ا از ﺵ‪1&_ #A‬د‪ 3‬و‬
‫اﺱ"‪ t‬ء اﻡ&وز‪ 3‬د ره‪.! $‬‬
‫ز‪ pD ! 3‬ﻡ[=م ه‪&E n I‬ا !&ا‪ 3‬د ن &دﺱل ‪ ،,‬چ&ا ا ﻡ[=م !&ا‪ =K 3‬چ ان ﻡ‪ H‬‬
‫ارد‪ .‬اﻡ ﻡ"ان ‪ &! ,[E‬ﻡ&دان  &ان ! ه‪ n I‬ه‪3‬‬
‫د ‪ F1‬ﻡ( و ! ه س دار‪" =K .‬ا ازدواج )‪ (1‬و‪ 5‬ﻡ"ا ! ه ز‪. E‬‬
‫ﻡ ‪ :‬ا اﻡ& در ﻡرد د"&ه و زن ? <دق اﺱ‪.,‬‬
‫!&ا‪ 3‬ه ‪ 3‬ﻡ&!ن ! ‪ v‬ااز‪ -‬ﺱد‪ , -‬در ﻡرد ه‪&E n I‬ا <‪ 1 ! . ,4b‬ان ‪?! v‬ر‪ E‬ل‬
‫! در و‪ , Z 3 :6‬ﺵ !&ا‪ 3‬دن ﻡ(‪ hZ‬در ﻡرد ه‪&E n I‬ا چ' ﻡ ا(‪ .‬چ&ا ‬
‫‪&' -b‬ش ﺵ در ‪ &2! pD‬ا‪&F 3‬ار اﺱ‪ ! ,‬د‪ i‬ارا‪ $‬ده‪ ،‬ﻡ ﻡ‪ &B‬اﺱ‪ "6 .,‬در !&رد‬
‫_&ﺵ[ه ‪ H! .‬ان ﻡ‪t‬ل چ > ﺵ ا‪P‬ن ‪ &2! pD‬ا‪ 3‬از ه‪&E n I‬ا ارا‪ $‬داد‪ -‬ا اﻡ ‪ v‬ﺱ‪H! ,1‬‬
‫و‪?: 3: "F‬ن ( " ا و ! !&ﻡ ا‪ -' 3‬ﻡ‪ A‬در ‪K‬ن ر"ر ه‪&E n I‬ان ﻡرد ‪&F &Z‬ار‬
‫ﻡ'&د و ﺵ ! ‪K‬ن ﻡ‪ ، Z‬در ا ‪ I‬د‪ i‬م د'&‪ 3‬از ا ر"ر ﺵ در‪ ,‬ﻡ‪. A‬‬
‫در اداﻡ !‪ H‬ان !?ر‪ E‬ل ! ?د د ﻡ(‪ hZ‬ﺱز چ م و ‪EK‬ه ا‪ 3‬را ﻡ ‬
‫اه در ﻡرد ه‪&E n I‬ا ! د ن ﻡ "‪ #G‬ﺱز‪ K .‬ﻡ اه !> ه !( ه‪&E n I‬ا ?‬
‫‪ 1‬دوﺱ‪ ,‬داﺵ" و ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن اﺱ‪ ! ,‬دو ه‪ n I‬ا[ق ﻡ ا" و ا ر"ر ! هن ﻡ?ان ‪ H4o‬اﺱ‪,‬‬

‫‪-52-‬‬

‫ ‪1‬ﺵ‪ r‬ﺵن دو _&ه‪n I‬؟ و ا ‪ A‬ه‪&E n I‬ا ﻡ ا را!‪ 2‬ا‪ 3‬ﺱ‪ 5‬و ‪ H4o‬و ! هن ﻡ?ان‬
‫< و ﺱ&ﺵر از ‪ r(1‬و ﻡ‪! ,4b‬ﺵ ?د _&ه‪&E n I‬ان اﺱ‪,‬؟‬
‫ا‪ &E‬م ن ا اﺱ‪ 1 ! ! n ،,‬ان !?ر‪ E‬ل ‪K‬ن را روﺵ و ‪K‬ﺵ‪A‬ر !ن و در س از‪c&H -‬‬
‫‪ v‬ه‪ 3‬در !ر‪ -‬ه‪&E n I‬ا را ه و ! د ن د ' از‪ -‬ار ‪1‬ﺵ‪ r‬دوﺱ‪ ,‬ه‪ n I‬د‬
‫ﺵ‪.‬‬
‫‪ -1‬در زﻡن 'رش ا "ب‪ ،‬ه ز ‪F‬ن از‪ -‬ازدواج ه‪&E n I‬ان در ه‪! -( `^ :‬د‪.‬‬

‫!&ا‪ 3‬اﻡ"‪b‬ن دن ! ‪ 1‬ان و‪ 5‬ﻡ&! ‪ ،‬ه‪&E n I‬ا چ ﻡ?ان !&ا"ن ‪ "&g‬ﺵ‪ -‬اﺱ‪ ،,‬ﻡ ا‬
‫د را ا ' ‪K‬زﻡ ‪ :‬ا‪ &E‬روز‪ A 3‬از &زا"ن در ﻡ&‪ 3 :6‬ﺱ !‪:‬غ اﺱ‪ ! ,‬ا م ! ‬
‫! " ﻡﻡن‪ ،!! ،‬ﻡ اه ! ﺵ !' ‪ ،"...‬چ' ‪ nA1‬ا‪( :H5‬ن ﻡ ده؟‬
‫‪&' /55. -5.14‬رد ' وا? ه ا‪j‬ان‬

‫ا ‪ A‬ﻡ ! &زان ام در ﻡرد ﻡ ‪! #$‬ز و ! &د‪&! -‬رد ﻡ ‪ ،‬از ;& اد‪ 3 -‬ه &م‬
‫_&‪1‬د‪ 3‬و ‪ `I1‬اﺱ‪ ,‬و ر"ر د ﺱ ه ه ? زد !ز و ‪K‬زاد ‪ G:‬ﻡ(د‪ .‬ﻡ ﺵ‪ ^Z‬در‬
‫ا ﻡرد ﻡ(‪ :A‬ارم‪ ،‬اﻡ !&ا ‪& , `5‬زا ا ' ﻡرد ارز! د'&ان ‪&F‬ار ‪ &E‬و ‬
‫اه ‪ =K‬دچر ﻡ(‪ :A‬در ا ار‪4‬ط !(‪.‬‬
‫ ﺵ ! ‪ 1‬ان ﺱ&&ﺱ‪ ,‬د‪ i‬ﻡ ا ! ه ﺵ‪ -‬درﺱ‪ ,‬و <د‪ F‬ن !&ا‪ ,!& 3‬د‪ i‬اداﻡ‬‫ده و د‪H! i‬ه در ﻡرﺱ ﺱ د'&ان ? ‪K‬ﻡزﺵ=‪ $‬اه د‪ &! .‬از وا‪ 5‬در ! ر‪ 3&E‬ا‬
‫ﺵ‪& -‬د دار‪ ! ،‬ا ‪ &o‬ا‪&o‬ان ‪K‬ن )ر!?رگ‪ ،‬ﻡدر!?رگ‪ ،‬ه ه دوﺱ"ن( ﺵ‪,!& 3 -‬‬
‫ د ن ﺵن را ! از ‪K 6‬زادا ﻡ ار‪&! .‬ا‪ &! 3‬د'& از وا‪ 5‬دﺵار اﺱ‪ ! ,‬وا ه‪3‬‬
‫ﻡﻡ‪K ,‬ﻡ? ا‪&o‬ان د رو!&و ﺵ و ! ه ‪ &o‬د ن د را !&ا‪ 3‬ﻡا= ! ا ' ر"ره‪3‬‬
‫ﺱ&ز ‪K‬ﻡ? ﻡ= ﻡ ﺱز‪.‬‬
‫&ض د‪ i‬ﺵ ! د‪ i‬ه در ﻡ ?ل ن ﻡ(…ل "د "&!ز‪! "3‬ﺵ و ا ر از ;& ﺵ ا&اد‪3‬‬
‫اﺵ" !ﺵ و ‪K‬ن را ‪1‬د‪ . 4! 3‬اﻡ ﺵ '&ان ا ه " !>‬
‫ه ن در ا ﻡرد در ﺵن ‪&6‬ف !? و ﻡدر و‪ ! 3‬ر"ر "! اد! " ‪ 3‬د‪ i‬ﺵ ا‪&"1‬اض و‬
‫!& از ‪K‬ن‪ ،‬ه ﻡ} از !ز‪& 3‬زش ! د‪ i‬ن ﺵد و د‪ i‬ه در ﻡرﺱ ﺵ} ‬
‫&ز ﺵ "!ب" اﺱ‪ €H! .,‬از وا‪ 5‬ﻡ ا !' !&ا‪K 3‬ن اه" ارد د'&ان در ا ﻡرد‬
‫چ' ‪ &A‬ﻡ ‪ &! .‬د'& ﻡ‪t‬ل !‪ P‬را ! ‪ &o‬ﻡ ‪K‬ور و '&ان وا ه‪ 3‬ا‪&o‬ان ه " ‪ .‬ا‪ &E‬ﺵ‬
‫در ﻡ‪ 2b‬ز‪ E‬ﻡ ا‪"6‬ل ﻡ ده ر"ر و ﺵ‪ "!& 3 -‬ﺵ ﻡرد ﻡ‪g‬ﻡ‪ ,‬و ‪ p4G‬ا‪&o‬ان ‪&F‬ار‬

‫‪-53-‬‬

‫‪&E‬د‪& ! ،‬زان د را !&ا‪ 3‬ﻡ‪ ! :!G‬ا ' وا ه ‪K‬ﻡد‪ -‬و ! ‪K‬ن ‪ pD‬ده ا‪&o‬ان ﻡ‪A‬‬
‫اﺱ‪ ,‬در ا ﻡرد ! ﺵ‪ 3 -‬د'&‪ (! 3‬و ‪ . #1‬ه ‪ 3‬ا&اد  &‪ D‬در ‪&E‬ﻡ‪3‬‬
‫! "ن !‪Z‬اه ‪ ,Z5‬در !_> ‪ 3‬ﻡ ?ل !و‪ 3‬و !ز‪ . 3‬ﻡ ا ! د ن د ‪ pD‬ده ارزش ه‪،‬‬
‫ﻡ‪H‬ره و ‪1‬دات ﺵ ! ‪ 1‬ان وا‪ 5‬در^ص &!‪& ,‬زن ﻡ‪ A‬اﺱ‪ ! ,‬ارزش ه‪ 3‬ا‪&o‬ان ﻡ"[وت‬
‫!ﺵ‪ .‬ﻡ ! د !'& ! ارزﺵ=‪ &'A 3‬ا‪&"6‬ام !'‪g‬ار ‪.‬‬
‫‪ -5.15‬ا ر ‪ !3‬ﺕ') وا‪ )L:‬از دن اﺱ)‬

‫ﻡ ﺱ‪=5‬ﺱ‪ ,‬در ﻡرﺱ ‪ 3‬ا!"ا ر‪ n‬ﻡ ‪ &; ! .‬ﻡ ! د ن ! در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬‬
‫! ر ‪1‬د‪& ,4b< 3‬د و ا ر را ه ا‪I‬م ﻡ ده‪ .‬اﻡ دا ه‪A‬ران د'&م درا ﻡرد‬
‫چ' ‪ #1‬ﻡ و ‪E‬ه از !> ه ﻡ ﺵ م در س ه‪ 3‬د'& از‪ ,4b< 3 -‬در ﻡرد !‪ €H‬‬
‫ﻡ ‪ #$‬را ار‪ ،‬در‪ 56‬ﻡ ا&اد‪ 3‬در ا ‪'"[E‬ه ! ‪ .‬ه> ا< دا وا‪ 5‬ا !>‬
‫ه در ا ^ص چ' ‪ &A‬ﻡ ‪ .‬ه> در ﻡرﺱ ﻡ !‪b‬ل در ﻡرد ‪&! -b‬رد ! ا‬
‫ﻡ ‪ tb! ،#$‬ﻡن ﻡ ‪< 5k‬رت '&" ا ! ;&م ! ر ‪ `I1‬اﺱ‪.,‬‬
‫ <‪ ,4b‬در!ر‪ 3 -‬ﻡ ‪ ! #$‬د ن د‪ ،‬ﻡ"[وت از <‪ ! ,4b‬د ن ﺱ& اﺱ‪ ,‬ﺵ و][ ‪3‬‬‫‪ :H‬و &!‪ =K ,‬را ! ‪ -=1‬دار‪ .‬در ﻡرد دﺱ" ‪ 3‬دوم ) د ن ﻡ‪ #b‬ر و ﻡرﺱ ( ﺵ ه( ! ﻡ ‪3 5‬‬
‫چ'' ‪&o‬ز ‪ &A‬وا‪ 5‬ا د ن رو!&و ه "‪ .‬ﻡ ‪ (Z! ، #$‬از ﻡ ‪ 6 ! "!& #$‬ب ﻡ ‬
‫! ر‪ 3‬از وا‪ 5‬د ن ‪ " &D6‬ا !‪ Z‬از &!‪ ,‬د (ن را ! ‪ n‬د'&‪ 3‬وا‪gE‬ار ‪.‬‬
‫!& از ﻡ&!ن د‪ i‬روش ﻡ ‪A‬ت ‪gE‬اﺵ" و ﺱ‪ w‬ادن ! ﺱا‪P‬ت د ن در ﻡرد ﻡ ‪ #$‬را‬
‫ا"‪Z‬ب ﻡ و !&وز ر"ر در د ن را !ون ه& ‪ pD E‬و (&‪ ، b‬ﻡ ع ﻡ ‪GGb .‬ت‬
‫! ‪K #1‬ﻡ‪( -‬ن ﻡ ده ا ‪ &t‬ﻡارس ا!"ا هŒ ‪ = E‬را ﻡ^&وف ﻡ ‪ #$‬د ن ‪،‬‬
‫چن ﻡ&!ن دا چ' ! ‪ ، #1‬و ! ‪1‬و‪ -‬از وا ه‪ 3‬ﻡ [ وا‪ 5‬د ن &س و واه‬
‫دار‪.‬‬
‫!& د'& از ﻡﺱ ت '=ار‪ 3‬د ن‪ ،‬از ‪ :‬د "ن ه و ﻡ= د‪ i‬ه ! ا ﺱ‪k‬ال دﺵار ﻡا ا‬
‫ ﻡ&زه‪ 3‬ا ا‪o‬ع رﺱ در ﻡرد ﻡ ‪I #$‬ﺱ‪ ,‬و ا ‪ A‬چ ر"ره را ﻡ ان از د ن‬
‫‪ ,&g‬و چ ر"ره را ‪.‬‬
‫ه ‪ 3‬ﻡﺱ ت و ﻡ&ا ?‪ (Z! 3‬از اﻡر &!" د ن از ‪&o‬ف وا‪ =K ! 5‬وا‪gE‬ار ﻡ'&دد‪! ،‬‬
‫دارا‪&; 2G 3‬ه‪ 3‬ﻡ‪ H‬در ﻡرد ﻡ ‪! "!& #$‬ﺵ و &‪ b‬ا ‪&; 2G‬ه را ﻡ‪^! , 4‬رت‬
‫ﻡ‪"A‬ب در ا"ر او‪ 35‬د ن ‪&F‬ار ده ‪ .‬وا‪ 5‬ه' از ﺱ‪! ,1‬ز و ! " ﺵن ﻡﺱ ت ﻡ‪, 4‬‬
‫ا‪o‬ع داﺵ" !ﺵ ‪ ! ،‬از چ'' !&رد ﻡ ‪K 5k‬ن ﻡ& ? ‪K‬ﻡزﺵ ! ﻡ‪1D‬ت د'& ه ﻡ‪! }:2‬ﺵ ‪ .‬از‬

‫‪-54-‬‬

‫‪ 4 :‬ه‪ ،‬روا! ﻡن د ن‪ E? ،‬و !=اﺵ‪ g… K ،,‬داد‪ -‬ﻡ ﺵد & ‪ ...‬و ا =&ﺱ‪ ,‬ﻡ ‪،#$‬‬
‫ﻡ‪ 4‬ﺵﻡ‪ #‬اﻡر ﻡ&!ط ! ﻡ ‪(! ? #$‬د‪ .‬ا ‪ A‬ا ﻡ& ? ‪K‬ﻡزﺵ '=ار‪ 3‬د ن در ﻡرد‬
‫ﻡ ‪ #$‬د ن چ' ﻡ ا(‪ ،‬چ وا ه در ‪4F‬ل ر"ر ه‪ 3‬د ن دارد‪ ! ،‬ﺱا‪P‬ت‬
‫ د ن در ا ^ص چ' ﺱ‪ w‬ﻡ ده ‪...‬‬
‫چ ن ذ & ﺵ !ن ا د‪ -E‬ه و ﺵ‪ -‬ه ! &‪< ! b‬رت ﻡ‪"A‬ب !ﺵ ‪1‬و‪ &! -‬وا‪ (Z! 5‬‬
‫از ز‪ E‬د (ن در ا ﻡ‪ #b‬ﺱ‪ 3&J‬ﻡ(د‪&! ،‬ا‪ 3‬ﻡ ‪ ،5k‬ﻡ&!ن‪ ،‬ﻡ‪:H‬ن و ‪ 3 :‬دﺱ‪ ,‬ار ران اﻡر‬
‫‪ :H‬و &!‪ ,‬د ن ا ﻡ&ا ? ? روﺵ ﺵد ا ﻡﺱ از چ ‪&o‬ز ‪ &A‬و رو ا‪&! 3‬ا‪ :H 3‬و‬
‫&!‪& ,‬و‪ 3‬ﻡ و د ن در ا ﻡ& ? ﻡ‪I‬ز ! ‪ "[E‬چ چ?ه و چ ﻡ?ان‪ ،‬و ا‪I‬م چ ره ‬
‫ه " ‪.‬‬
‫!&ا‪ 3‬دﺱ"! ! ا ﺵ‪ ،-‬ﻡ ﺱ‪K &"4‬ن اﺱ‪ ,‬در درون ﻡﺱ ﻡ& ? ‪K‬ﻡزﺵ ‪ '"[E‬و ‪4‬دل ;& ﻡن‬
‫ه‪A‬ران در ا ﻡارد <رت ‪&g‬د‪&! -'K .‬ا‪ vA 3‬ا&اد ﻡ(‪ hZ‬ﻡ(د ه‪A‬را(ن در ﻡرد ﻡ ‪#$‬‬
‫ د ن چ' ﻡ ا( ‪ .‬چ&ا وا ه‪A‬ران در ﻡرد ﻡ ‪ :$‬از ‪ #4F‬ر"ره‪K&Gb 3‬ﻡ?‬
‫ د ن ‪ &'A ! ,4‬و !&رده‪ ! =K A? 3‬ه ‪ ! #!F‬اﺱ‪ ،,‬و‪ 5‬ا ‪ v A‬ه‪A‬ر در‬
‫ﻡ‪" #!G‬د "&!ز‪ "3‬د ن چ وا ( از د (ن اه داد‪ ،‬چ ان ‪., ! #!F‬‬

‫‪ Q -5.16‬ه و &‪ O‬ه ﺕ‪ 7Q‬ﺱ_‪/‬‬

‫ & زد‪ -‬ﺱ‪ 5‬ام در ﻡ ?ل دوﺱ" ! ه&ا‪H -‬اد‪ 3‬از ه و ﺱ‪ : ،=5‬و‪ $‬ﺱ‪ A‬را !&ادر‬
‫!?رگ & ‪K‬ن & از و‪: $‬پ &ا &د‪! -‬د و رو‪?: 3‬ن ‪gE‬اﺵ" !د‪ ،‬ﺵ &د‪ .‬او ‪&B„ ,b‬‬
‫ا ‪&F :‬ار '&" !د‪ ،‬اﻡ ﻡ ! ﺵت ردم‪ .‬او ‪ H! ,[E‬از ‪ v‬ر!} ﺱ‪ p& ,1‬ﻡاد‪! -‬‬
‫د‪4‬ل ر د'&‪&! 3‬ود‪ ،‬اﻡ &أت ‪&A‬د‪ -‬ا ‪ &A‬را ‪ ، :1‬چن ﻡ &ﺱ‪ -‬ﻡرد ‪ &Z‬د'&‬
‫!> ه ‪&F‬ار ‪&E‬د‪ .‬او ه> ‪ ! ,[E‬ه ‪&E‬و‪ -‬از دوﺱ" چ !ر ! ﺵر‪ [: -‬ه‪ 3‬ﺱ‪ A‬ز‪8‬‬
‫زد‪ -‬ا‪ .‬ﻡ ! ﺵت را‪ ,6‬و '&ان ﺵم و ‪ H! "[E‬از ا از‪ -‬ارد ! ا ‪&E‬و‪ -‬ﻡ‪H‬ﺵ&ت داﺵ"‬
‫!ﺵ‪.‬‬
‫ در ا ‪&E‬و‪ -‬ﺱ ‪ €H! ،‬از !> ه ! ﺵت ! ﻡ ‪?! #$‬ر‪P E‬ن ‪ F1‬ه " ‪ .‬چ' ‪11 >! v‬‬‫ﺱ‪AI ! 5‬و=‪ 3‬د در ا ار‪4‬ط اب ﻡه؟ ﻡ‪ t‬از ‪ v & r&o‬ﻡ‪ :I‬ﺱ‪ ! A‬ا[ق دوﺱ"؛‬
‫ﺵ‪ : 3‬ﺱ‪ A‬و‪ "F‬در ﻡ ?ل ‪,‬؛ ر" ! ﻡ…ز‪ -‬ه‪ 3‬ﻡ‪^Z‬ص &وش وﺱ‪ #‬ﺱ‪ A‬و ز‪8‬‬
‫زدن ! ‪ 3= [:‬ﺱ‪ A‬و ﺵ‪…:4 3‬ت ﺱ‪ A‬در ﻡ‪ .&J‬را‪ -‬ار‪D‬ء ا ‪AI‬و= ! ااز‪ -‬‬
‫ﻡد اﺱ‪ .,‬ا ر"ره !("& ! ﺵ‪ H #A‬و ‪&E‬وه <رت ﻡ ‪&E‬د‪ ،‬چن !> ه ! = &أت ا‪I‬م‬

‫‪-55-‬‬

‫‪ =K‬را ار‪ .‬و‪ >! "F‬ه !?رگ & ﻡ ﺵ‪g ،‬ا!‪ ,‬ا ‪ E‬ره ? در ‪K‬ن ه ﻡ !‪ ،‬چ&ا ‬
‫‪ =K‬از دوﺱ" دار چ?ه‪ ! 3‬ر ‪ 3& `5‬در‪ ,‬ﻡ‪. A‬‬
‫'‪& -‬دن ! ﻡ‪I‬ت ‪ :‬ه‪ 3‬ﺱ‪ A‬و ز‪ 8‬زدن ! ﺵر‪ -‬ه‪ 3‬ﺱ‪?5 A‬وﻡ در ه ﻡا‪&! }F‬ا‪ >! 3‬ه‬
‫زن ‪K‬ور ‪ .,‬ا‪ >! &E‬ه دا‪ $‬از !?ر‪P E‬ن د !( ت ‪ ،‬را!‪،r(1 ! ' ' 3 2‬‬
‫ا‪&"6‬ام و ﻡ=& ورزن دارد‪ -'K ،‬ﻡ ا ! _& وا‪! HF‬دن ‪ :‬ه‪ 3‬ﺱ‪) A‬ر( و ه‪ [: 3‬و*‪-‬‬
‫‪ 3‬ﺱ‪1 ! .&! nA‬و‪ -‬ﻡ ان !&ا(ن ‪ pD‬داد ‪ :‬ه‪ 3‬ﺱ‪ A‬ﻡ‪ PH‬ﺱ ﻡ&دان ﺱ" ﻡ ‬
‫ﺵ و زن در ‪ G =K‬ه را !ز‪ 3‬ﻡ !&ا‪ &! 3‬از ﻡ&دان ‪g‬ا!‪ ,‬دارد‪ ،‬اﻡ !&ا‪ 3‬زن ﻡ"ا‬
‫! ر ‪K &Gb‬ﻡ? !ﺵ‪.‬‬
‫‪ :‬ه‪ 3‬ﺱ‪ A‬در ‪K‬ن ه روا! ! ﺵ‪! ,( #A‬ر ! ‪gE‬اﺵ" ﻡ ﺵد‪ 3&^ ،‬ه ‪I‬ر و‬
‫‪ ،`I1‬ه&ا‪ ! -‬ا‪ 6‬س &س و و‪ ,(6‬از روا! و ت درذه !> ه ا‪I‬د ﻡ ‪ ! ! .‬درﺱ" ‬
‫و و‪D‬ح ! !> ه ‪ pD‬داد ‪ 4‬از را!‪& 3 2‬س و و‪ ,(6‬داﺵ" !ﺵ و در ‪6 1‬ل ا‬
‫را!‪ 2‬ا‪ &Gb ! , 3‬و ا‪I‬د درد و را‪&! "6‬ا‪ 3‬ﺵ‪ hZ‬د'&‪ 3‬ه&ا‪! -‬ﺵ‪.‬‬
‫ﺵ‪ : 3‬ه‪ 3‬ﺱ‪ ! A‬ا د‪&E #5‬و‪ -‬ه ‪P‬ن ﺵ‪ : 3‬را ‪ ?I‬ﻡ‪ ، A‬ﻡ ‪ :k‬ا ‪ ,‬د'& ) در‬
‫ﻡرد ‪ 3=:‬و‪ i "(6‬و (‪K ,‬ﻡ? ? ﻡ‪ &4"H‬اﺱ‪ .(,‬ه&چ ر‪ ,1‬ارزﺵ=‪&E 3‬وه در ا ﺱ و‬
‫ﺱل !&ا‪ >! 3‬ه از اه‪ ,‬زد‪&! 3‬ردار اﺱ‪ ,‬و‪ ,F ! 4 5‬ا‪I‬م ره‪! $‬ﺵ ﻡرد ‪ F1‬د‪i‬‬
‫ ‪ ! ! .,‬د ن ‪K‬ﻡ‪"! ,‬ا در ﻡ‪ >K #!G‬ﻡرد ‪ F1‬ﺵن ‪. '! ،,‬‬

‫@ن‬

‫‪-56-‬‬