You are on page 1of 9

Avaluaci inicial de

lectura.
1r Educaci Primria

Nom:_____________________________
Data: _________________ Curs: ______

1. Encercla la paraula que comena igual que el


dibuix:

________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Encercla les paraules que acaben com el dibuix:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Llegeix les lletres.

LL

NY

ll

ny

4. Encercla les paraules que tenen:

ta
_____________________________________________________________________

pi
______________________________________________________________________

ge
_________________________________________________________________________

bu
_________________________________________________________________________

fu

5. Digues per quina sllaba comena:

so

mo po

bo

ti

bi

pi

fi

pe

te

se

de

ba

ca

va da

to

mo do

po

du

su

cu tu

6. Encercla la paraula correcta:

color

colom

calom

gobus

globus

glavu

flor

tasa

folo

casa

felo

cosa

7. Senyala la frase correcta:

8. Dibuixa:

Una casa amb dos arbres i un cam.

Un animal que t'agradi.