P. 1
Syair Burdah Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Syair Burdah Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

|Views: 2,071|Likes:
منشور بواسطةarafiq_16
syair burdah karya al-imam al-bushiri dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia;
syair burdah karya al-imam al-bushiri dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia;

More info:

Published by: arafiq_16 on Feb 19, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

syair burdah dan terjemahan Bahasa Indonesia

حيدملا ةدرب
ةيوبلا ح!ادملا د!ا" #$ل%& '(
)ا *م+" ,ر$-وبلا ./012لا د0م+ 'ب د$34 'ب دم5( 'يدلا 6ر7
89:I; B<;=:> :?B<8>I;I @
AB4C *$BD )ا EB- )ا Fو4" GHD رIJ EK
Fî dzikri 'isyqi Rosûlillâh sollallâhu 'alaihi wasallam
Linta 8anM NeOasih
ركذت نْ مأ مِ دـــب ةٍ لقم نم ىرَ جَ اعمد تَ جْ زم مٍ لــــس ىذب نٍ اريج
Amin tadzak kurijî rânim bidzî salami mazatta dam'an jarô mim muqlatim bidami
Apakah karena Mengingat Para kekasih di Dzi Salam .
Kau campurkan air mata di pipimu dengan darah .
مِ ـ-'ِ نم -ِ ا~لْ=´ ¹ا ¸· ¸ر-¹ا ¸م¸أَ¸ ةٍ ـــ~=اك -ِ اقلت نْ مِ _´ -ر¹ا تِ -´- مْ أَ
Am habbatir rîhu min tilqôi kâzhimatin wa aumadhol barqu fizh zholmâi min idhomi
Ataukah karena angin berhembus dari arah Kazhimah .
Dan kilat berkilau di lembah Idlam dalam gulita malam .
مِ ــــ+- ¸--سا تل· ن' =-لق¹ ام¸ اــ-~َ -َ ا--´كْ ا تل· ن' =ي-يع¹ ا~·
Famâ li'ainaika in qultakfufâhamatâ wamâ liqolbika in qultastafiq yahimi
Mengapa bila kau tahan air matamu ia tetap basah .
Mengapa bila kau sadarkan hatimu ia tetap gelisah .
مِ رــــــ=´ -ْ م¸ ·-م م=~-م نيب ام م´ ـــ-´-م -=¹ا ن´ أ -´ -¹ا -~=-أ
Ayah sabush sobbu an nalhubba munkatimun mâbaina munsajimim minhu wamuttorimi
Apakah sang kekasih kira bahwa tersembunyi cintanya .
Diantara air mata yang mengucur dan hati yang bergelora .
مِ ــــلعَ ¹ا¸ نِ ا-¹ا ركذ¹ تَ ·ْ ¸أ `¸ .ٍ لـ= _ل= اعمد ¸رت م¹ ى¸+¹ا `¸¹
Laulal hawâ lamturiq dam'an 'alâ tolali walâ ariqta lidzik rilbâ niwal'alami
Jika bukan karena cinta takkan kautangisi puing rumahnya .
Takkan kau bergadang untuk ingat pohon Ban dan Alam .
مِ قــــ~¹ا¸ _مد¹ا .¸د= =يل= ·ب -ْ د+ــ~ ام دعب ا-= ر´-ت -ي´·
Fakai fatunkiru hubban ba'damâ syahidat bihî 'alaika 'udûlud dam'ai wassaqomi
Dapatkah kau pungkiri cinta, sedang air mata dan derita .
Telah bersaksi atas cintamu dengan jujur tanpa dusta .
مِ ــــ-ع¹ا¸ =-د= _ل= ¸ا+-¹ا .`م _ -ــ-¸ -ٍ ر-= ¸ْ =´ = د´ ج¸¹ا ت-`أ¸
Kesedihanmu timbulkan dua garis tangis dan kurus lemah .
Bagaikan bunga kuning di kedua pipi dan mawar merah .
مِ ــــ¹`اب -اذل¹ا ¸ر-ع- -=¹ا¸ ¸-ـ·¸•· ى¸-أ نْ م -´ ي= ىرس مْ ع€
Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga .
Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita .
مِ ــــلت م¹ ت--€أ ¸¹¸ =ي¹' ¸-م -¸ذعم •¸ذع¹ا ى¸+¹ا ¸· ¸~‚` ا-
Maaƒku untukmu wahai para pencaci gelora cintaku .
Seandainya kau bersikap adil takkan kau cela aku .
مِ ــــ~=-~ب ¸‚اد `¸ -ا~¸¹ا ن= رٍ --ـــــ~~ب •ر„ سِ ` ¸َ ¹ِا= =َ تْ د=َ
Kini kau tahu keadaanku, pendusta pun tahu rahasiaku .
Padahal tidak juga kunjung sembuh penyakitku .
مِ ~ــ… ¸· .اذع¹ا ن= -=~¹ا ن' ·´ ع~ــسأ ت~¹ ن´¹ _--¹ا ¸---ْ =م
Begitu tulus nasihatmu tapi tak kudengar semuanya .
Karena untuk para pencaci, sang pecinta tuli telinganya .
مِ ــ+-¹ا ن= _-€ ¸· د´ عبأ -´ ي†¹ا¸ .ٍ ذَ = ¸· -ي†¹ا _َ ي-€ ت~+تا _€'
Aku kira ubanku pun turut mencelaku .
Padahal ubanku pastilah tulus memperingatkanku .
89:I; B<;=:> :?B<8>I;I P
ى¸+¹ا نم ر-ذ=-¹ا ¸·
QerinMatan aOan Bahaya >aRa SaTsu
مِ رـــ+¹ا¸ -ي†¹ا ر-ذ-ب ا+ل+ج نم تْ ـــ=عتأ ام -ِ ¸~¹اب ¸ت¸امَ أ ن´ ‡·
Sungguh hawa naƒsuku tetap bebal tak tersadarkan .
Sebab tak mau tahu peringatan uban dan kerentaan .
مـــ†-=م رَ يˆ ¸سأرب م´ ¹أ -ٍ ي- ىرـ· .ي~=¹ا .ع-¹ا نم -ْ د´ =أ `¸
Tidak pula bersiap dengan amal baik untuk menjamu .
Sang uban yang bertamu di kepalaku tanpa malu‰malu .
مِ ــ-´¹اب ·-م ¸¹ ادب ارس ت´ ~-ك Šر´ ـــ·¸أ ام ¸€أ مل=أ ت´ -ك ¸¹
Jika kutahu ku tak menghormati uban yang bertamu .
Kan kusembunyikan dengan semir rahasia ketuaanku itu .
مِ ــــ=´ ل‹¹اب .ِ يŒ¹ا •´ ا~ج د‹ ر-´ ا~ك اـــ+--ا¸ˆ نم •ٍ ا~ج د„ رب ¸¹ نْ م
Siapakah yang mengembalikan naƒsuku dari kesesatan .
Sebagaimana kuda liar dikendalikan dengan tali kekang .
مِ ـــ+-´¹ا -َ ¸+~ •¸ق- ماع=¹ا ن´ ' اـــ+ت¸+~ رَ ~ك ¸…اع~¹اب مْ رت Ž·
Jangan kau tundukkan naƒsumu dengan maksiat .
Sebab makanan justru perkuat naƒsu si rakus pelahap .
مِ ــ=--- ·´ ~=-ت ن'¸ •ِ ا-ر¹ا -= _ل= -´ ~ ·´ ل~+ْ ت´ ن' .-=¹اك •´ --¹ا¸
‘aƒsu bagai bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusu .
Bila kau sapih ia akan tinggalkan menyusu itu .
مِ ـ-ِ -َ ¸أ مِ -ْ -´ _¹´¸ت ام ى¸+¹ا ن' ·´ ــيَ¹¸َ ت´ نأ ¸’ا=¸ ا-ا¸- “ْ ر…ا·
Maka kendalikan naƒsumu, jangan biarkan ia berkuasa .
Jika kuasa ia akan membunuhmu dan membuatmu cela
مِ ~ِ ت´ Ž· _=ر~¹ا تِ ل=-سا ¸- نْ '¸ ة´ ~‚اــس .ِ ا~=`ا ¸· ¸-¸ ا+=ا¸¸
”embalakanlah ia, ia bagai ternak dalam amal budi .
Janganlah kau giring ke ladang yang ia sukai .
مِ ـسد¹ا _· م~¹ا ن´ أ ¸ِ د- م¹ •ي= نـم ة ــلتا· -ِ ر~ل¹ - ذ¹ تْ -~= مْ ك
Kerap ia goda manusia dengan kelezatan yang mematikan .
Tanpa ia tahu racun justru ada dalam lezatnya makanan .
مِ ـ´ــــق=´ •ذ¹ Ž ~€ ·ب ت´ -~€ دق¹ .ٍ ــــ~= Žب .ٍ ¸· نم –ا ر´ -—-سأ
Kumohon ampunan Allah karena bicara tanpa berbuat .
Kusamakan itu dengan keturunan bagi orang mandul .
مِ ـق-سا =¹ _¹¸· ا~· ت´ ~ق-ـسا ام¸ ·ـب -´ رْ ~-‚ا ام نْ ´¹ رَ يŒ¹ا =ت´رمْ أ
Kuperintahkan engkau suatu kebaikan yang tak kulakukan .
Tidak lurus diriku maka tak guna kusuruh kau lurus .
مِ ــــ…ا م¹¸ ¸ٍ ر· ى¸س .„ …أ م¹¸ ة ـــل·ا€ -¸~¹ا .-· -´ د¸زت `¸
Aku tak berbekal untuk matiku dengan ibadah sunnah .
Tiada aku dan puasa kecuali hanya yang wajib saja .
89:I; B<;=:> :?B<8>I;I U
ملس¸ ·يل= –ا _ل… ¸--¹ا •دم ¸·
Qujian NeVada Sabi 8:W
مِ ¸¸ نم رَ -¹ا Šامد· تْ ´-~ا نِ ' _ـــ¹' مŽ=¹ا اي=أ نْ م ةَ -´س ت´ ~ل=
Kutinggalkan sunnah ‘abi yang sepanjang malam .
Beribadah hingga kedua kakinya bengkak dan keram .
مِ د`ا “ر-م ا=†ْ ك -¸ا==¹ا ت=ت ى¸ـــ=¸ Š-ا†=أ -ٍ —س نم د´ ~¸
‘abi yang karena lapar mengikat pusarnya dengan batu .
Dan dengan batu mengganjal Perutnya yang halus itu .
مِ ~ــــ~ ا~-أ ا-ا¸•· ·~-€ ن= -ٍ ــ-’ نم م´ †¹ا .´ ا-=¹ا ·تْ د¸ا¸¸
Kendati gunung emas menjulang menawarkan dirinya .
la tolak permintaan itu dengan perasaan bangga .
مِ -َ عِ ¹ا _ل= ¸دعت ` -¸¸ر-¹ا ن´ ' ·ـــت´¸¸ر- ا+ي· Šد-˜ -ْ دكأ¸
Butuh harta namun menolak, maka tambah kezuhudannya .
Kendati butuh pada harta tidaklah merusak kesuciannya .
مِ دـع¹ا نم اي€د¹ا ™ِ رŒْ ت´ م¹ Š`¸¹ نْ م -´ ¸¸ر- اي€د¹ا _¹' ¸=دت -يك¸
Bagaimana mungkin ‘abi butuh pada dunia .
Padahal tanpa dirinya dunia takkan pernah ada .
مِ ــ== نْ م¸ šرْ =´ نم نيق-ر-¹ا¸ نــــيلق`¹ا¸ ني€¸´¹ا ديس د~=م
Muhammadlah pemimpin dunia akherat .
Pemimpin jin dan manusia, bangsa Arab dan non Arab .
مِ ــــع€ `¸ ·-م ` .ِ ¸· ¸· ر´ بأ د´ ــــ=أ Ž· ¸-ا-¹ا ر´ م›ا ا-ي-€
‘abilah pengatur kebaikan pencegah mungkar .
Tak satu pun setegas ia dalam berkata ya atau tidak .
مِ ـــ=-قم .ا¸-`ا نم .ٍ ¸- .´¹ ·-ـ=ا-~ _جرت •ذ¹ا -ي-=¹ا ¸-
Dialah kekasih Allah yang syaƒaœatnya diharap .
Dari tiap ketakutan dan bahaya yang datang menyergap .
مِ ـــ---م ريˆ .ٍ -=ب ن¸´~~-~م ·ــب ن¸´~~-~~¹ا· –ا _¹' ا=د
Dia mengajak kepada agama Allah yang lurus .
Mengikutinya berarti berpegang pada tali yang tak terputus .
مِ رـــك `¸ مٍ ل= ¸· Š¸€اد- م¹¸ ¸ٍ ـ´ل=´ ¸·¸ ¸ٍ ل=َ ¸· نيي--¹ا ¸ا·
Dia mengungguli para ‘abi dalam budi dan rupa .
Tak sanggup mereka menyamai ilmu dan kemuliaannya .
مِ -د¹ا نم ا-~¸ ¸أ ر=-¹ا نم ا·رˆ •´ ـــ~-لم –ا .¸س¸ نم م+لك¸
Para ‘abi semua meminta dari dirinya .
Seciduk lautan kemuliaannya dan setitik hujan ilmunya .
مِ ´=¹ا ةل´~ نم ¸أ ملع¹ا ة=ق€ نم مــــ-د= د-= ·-د¹ ن¸-·ا¸¸
Para •asul sama berdiri di puncak mereka .
Mengharap setitik ilmu atau seonggok hikmahnya .
مِ ـــ~-¹ا ž´ ¸اب ا-ي-= Šا-=…ا م` ·ــت¸¸…¸ Šا-عم مت •ذ¹ا ¸+·
Dialah •asul yang sempurna batin dan lahirnya .
Terpilih sebagai kekasih Allah pencipta manusia .
مِ ـــ~ق-م ريˆ ·ي· ن~=¹ا ر-¸=· ·-ـــسا=م ¸· =ٍ -ر~ ن= Š´ز-م
Dalam kebaikanya, tak seorang pun menyaingi .
Inti keindahannya takkan bisa terbagi‰bagi .
م´-=ا¸ ·ي· ا=دم تŸ~ ا~ب م´=ا¸ م+ي-€ ¸· ى¸ا--¹ا ·´ -ْ =دا ام •ْ د
Jauhkan baginya yang dikatakan ‘asrani pada ‘abinya .
Tetapkan bagi Muhammad pujian apapun kau suka .
مِ == نم تŸ~ ام Š¸د· _¹' -~€ا¸ “ر~ نم تŸ~ ام ·تا’ _¹' -~€ا¸
‘isbatkan kepadanya segala kemuliaan sekehendakmu .
Dan pada martabatnya segala keagungan yang kau mau .
مِ ــــــ-ب ¸´ =ا€ ·-= šرعي· د´ = ·ــــ¹ •ي¹ –ا .¸س¸ .-· ن‡·
Karena keutamaannya sungguh tak terbatas .
Hingga tak satupun mampu mengungkapkan dengan kata .
مِ مر¹ا ¸َ ¸اد _=د- ني= ·~´ سا اي=أ اــــ~== ·ت´ا-' Š¸َ د· ت-سا€ ¸¹
Jika mukjizatnya menyamai keagungan dirinya .
‘iscaya hiduplah tulang belulang dengan disebut namanya .
مِ ـــ+€ م¹¸ -ْ ترْ € مل· ا-يل= ا…ر= ·ـــب .´ ¸قع¹ا ايعت ا~ب ا-=-~- م¹
Tak pernah ia uji kita dengan yang tak diterima akal .
Dari sangat cintanya, hingga tiada kita ragu dan bimbang .
مِ ـ=--ْ م´ ريˆ ·ي· دع-¹ا¸ šرق¹ا ¸· ىر-´ •يل· Šا-عم م´ +· ى¸¸¹ا اي=أ
Seluruh mahluk sulit memahami hakikat ‘abi .
Dari dekat atau jauh, tak satu pun yang mengerti .
مِ ـــمَ أ نم “َ ر=¹ا .‹ ´ت´¸ - ري—… دٍ ـع´ ب نم ني-يعل¹ ر+=ت •~†¹اك
Bagaikan matahari yang tampak kecil dari kejauhan .
Padahal mata tak mampu melihatnya bila berdekatan .
مِ ــــــل´=´ ¹اب ·-= ا¸ل~ت م´ اي€ م´ ¸· ·ـَ-قيق= اي€د¹ا ¸· =´ ¸ِ دْ -´ -يك¸
Bagaimana seseorang dapat ketahui hakikat Sang ‘abi
Padahal ia sudah puas bertemu dengannya dalam mimpi
مِ ــــــ+لك –ا ¸ِ ل= ر´ ي= ·€أ¸ ر´ ــــــ†ب ·€أ ·ي· مِ لع¹ا _ل-~·
Puncak Pengetahuan tentangnya ialah bahwa ia manusia
Dan ia adalah sebaik baik seluruh ciptaan Allah
مِ ــــ+ب Š¸¸€ نم تْ ل-تا ا~€‡· ا+ب مار´¹ا .سر¹ا _تأ • ٍ ' .´ ك¸
Segala mukjizat para •asul mulia sebelumnya
Hanyalah pancaran dari cahayanya kepada mereka
مِ ـل=´ ¹ا ¸· ¸ا-ل¹ ا-¸َ ا¸€أ نَ ر+ِ =ْ -´ اــ+-´كا¸ك م- .ٍ -· •´ ~~ ·€‡·
Dia matahari keutamaan dan para ‘abi bintangnya
Bintang hanya pantulkan sinar mentari menerangi gulita
مِ ـــــ~-´م ر†-¹اب .ٍ ~-†م ن~=¹اب ¸´ ــــ´ل=´ ·€ا˜ ¸´ -€ ¸لْŒ َ ب مْ ركأ
Alangkah mulia paras ‘abi yang dihiasi pekerti
Yang memiliki keindahan dan bercirikan wajah berseri
مِ ~َ -ِ ¸· ر-د¹ا¸ مٍ رك ¸· ر=-¹ا¸ “ٍ ر~ ¸· ¸د-¹ا¸ “ٍ رت ¸· ر-ز¹اك
Kemegahannya bak bunga, kemuliaannya bak purnama
Kedermawanannya bak lautan, kegairahannya bak sang waktu
مِ ـ†= ¸·¸ Šاقلت ني= رٍ ´~= ¸· ·ــــ-¹Žج نم د´ ر· ¸-¸ ·€اك
la bagaikan dan memang tiada taranya dalam keagungan
Ketika berada di sekitar pembantunya dan di tengah pasukan
مــ~-َ-ْ م´ ¸ ·-م ¸ٍ =-م ¸€َدِ عْ م نم “ٍ د… _· ن¸-´~¹ا ¸¹¸ل¹ا ا~€•ك
Bagai mutiara yang tersimpan dalam kerangnya
Dari kedua sumber, yaitu ucapan dan senyumannya
مـــــ`-لم¸ ·-م ¸ٍ †--~¹ _ب¸= ·´ ـــ~َ =´ =أ م- ابرت´ .´ دع- -َ ي= `
Tiada keharuman melebihi tanah yang mengubur jasadnya
Beruntung orang yang menghirup dan mencium tanahnya
89:I; B<;=:> :?B<8>I;I X
ملس¸ ·يل= –ا _ل… Šد¹¸م ¸·
NeYahiran 8anM Sabi Zuhammad 8:W
مِ ــــ--Œم¸ ·-م أٍد--م -َ ي= ا- Šرــ--= -ي= ن= Šد´ ¹¸م نابأ
Kelahiran Sang ‘abi menunjukkan kesucian dirinya
Alangkah eloknya permulaan dan penghabisannya
مِ ـق-¹ا¸ ¸¸ْ -¹ا .¸ل=ب ا¸¸ذِ €ْ أ´ د· م´ ــــ+€أ ¸ر-¹ا ·ي· ¸ر´ -ت م´ ¸-
Lahir saat bangsa Persia berƒirasat dan merasa
Peringatan akan datangnya bencana dan angkara murka
مِ ـŸ-لم ريˆ ىر~ك šا=…أ .ِ ~†ك •´ د--م ¸-¸ ىر~ك نا¸-' -اب¸
Dimalam gulita singgasana kaisar Persia hancur terbelah
Sebagaimana kesatuan para sahabat kaisar yang terpecah
مِ دس نم نِ يع¹ا ¸-اس ر´ +-¹ا¸ ·يل= -ٍ ـسأ نم ¸ِ ا-€`ا -´ دما= ¸ا-¹ا¸
Karena kesedihan yang sangat, api sesembahan padam
Sungai Euƒrat pun tak mengalir dari duka yang dalam
¸ــ~= ني= =ي—¹اب ا-د´ ¸ا¸ د´ ¸´ ¸ اــ+ت´ري=ب ت-اˆ نْ أ -¸اس -َ اس¸
Penduduk negeri sawah bersedih saat kering danaunya
Pengambil air kembali dengan kecewa ketika dahaga
مِ رــ-َ نم ¸ا-¹اب ام -ا~¹اب¸ ا€زْ = .لــــب نم -ا~¹اب ام ¸ا-¹اب ن´ •ك
Seakan sejuknya air terdapat dalam jilatan api
Seakan panasnya api terdapat dalam air, karena sedih tak terperi
مِ ـلِكَ نم¸ _ -عم نم ر´ +=- ¸=¹ا¸ ة´ ــع=اس ¸ا¸€`ا¸ -´ -+ت ن´ =¹ا¸
Para jin berteriak sedang cahaya terang memancar
Kebenaran pun tampak dari makna kitab suci maupun terujar
مِ ـَـــ†ت´ م¹ ¸اذ€`ا ة´ ·¸اب¸ _ْ ~~ت´ مْ ــ¹ ر‚ا†-¹ا ن´ Ž=‡· ا¸~‹ …¸ ا¸~´ =َ
Mereka buta dan tuli hingga kabar gembira tak didengarkan
Datangnya peringatan pun tak mereka hiraukan
مِ ـــــق- م¹ ™´ ¸ع~¹ا م+-َ-د ن•ب مْ +´ -´-ِ اك مَ ا¸·`ا ر-=أ ام دعب نم
Setelah para dukun memberi tahu mereka
Agama mereka yang sesat takkan bertahan lama
مِ -… نم ¸¸`ا ¸· ام ¸·¸ ة- ق-م -+´ ~´ نم ¸·`ا ¸· ا¸--ا= ام دعب¸
Setelah mereka saksikan kilatan api yang jatuh dilangit
Seiring dengan runtuhnya semua berhala dimuka bumi
مِ ز+ـــ-م´ ر`' ¸-ق- ني=اي†¹ا نم م´ ز+-م ¸=¸¹ا ¸-ر= ن= ادˆ _-=
Hingga lenyap dan pintu langit‘ya
Satu demi satu syetan lari tunggang langgang tak berdaya
¸ِ مِ ¸´ ·ي-=ا¸ نم _-َ =َ ¹اب ر´ ´~= ¸أ ةٍ ــــــ-ربأ .´ ا=بأ ابر- م+€•ك
Mereka berlarian laksana lasykar •aja Abrahah
Atau bak pasukan yang dihujani kerikil oleh tangan •asul
مِ ــــق-لم -ِ ا†=أ نم _-„~~¹ا ذَ -€ اـــــ~+-=-ب _ٍ ي-~ت دعب ·ب اذ-€
Batu yang ‘abi lempar sesudah bertasbih digenggamannya
Bagaikan terlemparnya ‘abi Yunus dan perut ikan paus .
89:I; B<;=:> :?B<8>I;I [
ملس¸ ·يل= –ا _ل… ·تاز=عم ¸·
ZuO\ijat Sabi Zuhammad 8:W
مِ دــــ· Žب ¸ٍ اس _ل= ·ي¹' _†~ت - دجاـــس ¸´ ا=~`ا ·ت¸=د¹ -ْ -اج
Pohon‰pohon mendatangi seruannya dengan ketundukkan
Berjalan dengan batangnya dengan lurus dan sopan
مِ ـقل´¹ا ¸· =„ Œ¹ا _ِ -دب نم ا+=´ ¸ر· تْ -ـــ-ك ا~¹ ار=س -ْ ر=َ سَ ا~€´•ك
Seakan batangnya torehkan sebuah tulisan
Tulisan yang indah di tengah‰tengah jalan
¸~ِ ــــ=َ ري=+ل¹ •ٍ ي=¸ ر´ = ·يقت - رــــ‚اس ¸اس _€´أ ةما~—¹ا .َ `م
Seperti juga awan gemawan yang mengikuti ‘abi
Berjalan melindunginya dari sengatan panas siang hari
مِ ــــ~ق¹ا -¸¸ر-م ة -~€ ·-ل· نم ·ـــ¹ ن´ ' ¸†-~¹ا ر~ق¹اب ت´ ~ْ ~·أ
Aku bersumpah demi Allah pencipta rembulan
Sungguh hati ‘abi bagai bulan dalam keterbelahan
¸~ـ= ·-= ¸ا-´¹ا نم “ٍ ر= .´ ك¸ مٍ رك نم¸ ري= نم ¸ا—¹ا ى¸= ام¸
”ua Tsur penuh kebaikan dan kemuliaan. Sebab ‘abi
dan Abu Bakar di dalamnya, kaum kaƒir tak lihat mereka
مِ ¸أ نــم ¸اـ—¹اب ام ن¸¹¸ق- م-¸ امرِ -َ م¹ ¸´ -د„ -„ ¹ا¸ ¸ا—¹ا ¸· ¸´ دْ -„ ¹ا·
‘abi dan Abu Bakar Shiddiq aman didalamnya tak cedera
Kaum kaƒir mengatakan tak seorang pun didalam gua
مِ ــــ=´ ت م¹¸ _~´ -ت م¹ ة-ر-¹ا ري= _ل= -¸-´-ع¹ا ا¸-=¸ ما~=¹ا ا¸-=
Mereka mengira merpati takkan berputar diatasnya
Dan laba laba takkan buat sarang jika ‘abi didalamnya
مِ ـ´=`ا نم .ٍ ا= ن=¸ •¸¸د¹ا نم ةٍ ـــ-=ا-م ن= تْ -ˆأ –ا ة´ -ا·¸
Perlindungan Allah tak memerlukan berlapis baju besi
Juga tidak memerlukan benteng yang kokoh dan tinggi
مِ ــــ-َ -´ م¹ ·-م ا¸ا¸ج ت´ ل€¸ `' ·ب -´ ر=-سا¸ ا~ي- ر´ -د¹ا _-ماس ام
Tiada satu pun menyakiti diriku, lalu kumohon bantuan ‘abi
‘iscaya kudapat pertolongannya tanpa sedikit pun disakiti
مِ ل-~م ري= نم ىد-¹ا ت~ل-سا `' Šد- نم ن-¸اد¹ا _-ˆ ت´ ~~-¹ا `¸
Tidaklah kucari kekayaan dunia akhirat dari kemurahannya
Melainkan kuperoleh sebaikbaik pemberiannya
مـــ-َ-َ م¹ نا-يع¹ا تِ ما€ ا’' ا-ل· ·ــ¹ ن´ ' Š´ ا-¸¸ نم ¸َ =¸¹ا رِ ´-ت´ `
Janganlah kau pungkiri wahyu yang diraihnya lewat mimpi
Karena hatinya tetap terjaga meski dua matanya tidur terlena
مِ ــــل-=م´ .´ ا= ·ي· ر´ ´--´ •يل· ·ــــت¸-€ نم _ٍ ¸لب ني= =ا’¸
Demikian itu tatkala sampai masa kenabiannya
Karenanya tidaklah diingkari masa mengalami mimpinya
مِ ـــــ+-~ب -ٍ يˆ _ل= ¸´ -€ `¸ -ٍ ـــَ~-´~ب ¸´ =¸ ام –ا =¸ا-ت
Maha suci Allah, wahyu tidaklah bisa dicari
Dan tidaklah seorang ‘abi dalam berita gaibnya dicurigai
مِ ـــ~ل¹ا ةقب¸ نم اب¸أ تْ قل=أ¸ ·ـ-´=ا¸ •~ل¹اب ا-…ِ ¸ -أربأ مك
Kerap sentuhannya sembuhkan penyakit
Dan lepaskan orang yang berhajat dari temali kegilaan
مِ -´ د´ ¹ا ر-=`ا ¸· -ر´ ˆ تْ ´= _-= ·ـــ´ت¸=د -ا-+†¹ا ةَ -~¹ا تِ ي=أ¸
Doanya menyuburkan tahun kekeringan dan kelaparan
Bagai titik putih di masa‰masa hitam kelam
مِ رِ ـعَ ¹ا نم .´ يس ¸أ م„ ي¹ا نم -´ يْ سَ اـ+ب •َ ا=-¹ا ت´ لْ=ِ ¸أ داج ¸ٍ ¸اعب
Dengan awan yang curahkan hujan berlimpah
Atau kau kira itu air yang mengalir dari laut atau lembah

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->