P. 1
مسرحيات للطفل

مسرحيات للطفل

4.0

|Views: 2,881|Likes:
منشور بواسطةfawaghi.alqasimi9952

More info:

Published by: fawaghi.alqasimi9952 on Feb 28, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

ءامظع نكل ليهام ةيحرسم

: رظنلا
. ةيملعلا ) لبوب ( ةزا! ن"زا#لا $%ر& 'لا ةيميك()لا ةن*للا ا+يلع ,م)- ةمظنلا ةل.ا/
ءاملعلا نم لا.0ا 1ا.رلا 2رك& ة3باسل
4 ةيلاعلا ةي&امولعلا . 5ولعلا ةمظنم 4 نم ةعر#)لا
: 6و7
5ويلا ا8ه ل9م : 5اع ل; <;ا=1وع ام;. ... >.رك#لا . ءاملعلا ... >وعم)سلا . >.?ها@لا
ءاAملعلا نم لا.0ا 1ا.رلا 2رك& ة3باسم : ... 1?*)لا B?Cا ا8D ل#)(نل ... ا"وE F3)ل=
GاHI نل ةيملعلا لبوب ةزاJ $نK Lيح 4 ةيلاعلا ةي&امولعلا . 5ولعلا ةمظنم4 ا+مظن& 'لا
Mو7I نع L(Nلا. ةيOا?Pلا ا=Q?Nم ... ةيب10ا . ةيملعلا . ة"RاSCا اناملع 6اTاUV ا?"?J
لHاW0ا ةن*للا ءاSعا <كل 5?OI >I Xرس" . ... Yو3Cا GاP=Z : 1ايCا . ... ة3ي3Cا
[ ةن*للا ةسيR اك"R ة?يسلا\
] ةوSع ةين3& ة?يسلا\
^ وSع Fاوه ?يسلا\
_ وSع `.و= ?يسلا\
: RاوCا
[ Nحر= : a ... 2رك)لا >وك" >I لمb= . .... <يمCا ءا3للا ا8ه : .... <يك()لاcةdيهcءاSعbN
... <ييي3)لا . ةي;ز)لا : ان)"QR eسح
] ...ان"?"bب ة*ي)نلاW ... انيلع رم0ا Fع1 :
^ ... رم0ا ول.I fار" ام eسح .... رم0ا : GاP=Vا ا=Q?Nم >وكيE . :
_ .. ةيل.?لا Gارع0ا eسح ... ةيNه8لا ةم*نلا $نمنE . ) ءاز+)Eاب ( :
4 ن&وي= g(Eا 4 <ه?حI h iرjلا kاNللاب lPm% Mوn?ب 6اسلoا I?N& pqrs tuvwvx
4 yكل". 4 رnzا . {|}~|xq
ة"ر3Nعلا : ل9لا i •رS" ... >Tو" € eه8لاب •ح Fل3ع . ... ن&وي= g(Eا ا=I : ن&وي=
4 : '"رظ= ...g‚نلا . ليل?لاب <كل ƒرعI ... ة"ر„ ةرnاT 5ولعلاب …ايح. ....
... اN"وN& ةبوNم †باوبI . ....4 اNيس=رب 4 iا); <;اه . 4 gل‚لا نمزلا
..... ليS#)لا . ةي;ز)لا ‡(نمنE ,N‚لاب نˆ . ..... ليP#)لاب ‡)"رظ= ‰ر%ا : ةن*للا ةسيR
Š... ?ح.0ا . M.0ا ‹@)كلا ‡=I 5I .... ?حI ا+يلZ ‡3NE له. : ءاSع0ا ?حI
‹ي; ا+يW Œحر% .... ة?"ر#لا '"ر3Nع ا+نع Œ3)#& ... ة?"?J f8ه '"رظ= ,N‚لاب : ن&وي=
... ةعاE >امزلا ة?ح. Œي•I . .... >اهŽلا . •اسCا : ةjلاب ةO?ب ...>امزلا R.?"
Rا+نلا . ليللاW >.1 .... Rو+@لا . 5ا"0ا رم)س& ا8كه . .... ةعاE >.ر@ع . ,بRI
... Rوه?لا ?م0 • ءاS3=ا
.... •ا*عZ لكب ةن*للا ءاSعI †يلع •9"
... ة"ر@Nلا . <لعلا ةم?n : ة"ر3Nعلا >وك& ا8كه : ءاSع0ا ?حI
<م0ا . 1ارW0ا ر"و‚& : ‘TاUZ ام. ... 5ر)(لا ?يسلا ا+"I ... >وك& نم Œ=I . : ءاSع0ا ?حI
...
... ايJولويoا . ايJولويNلا اS"I <)d% >Z. ... ايJولونك)لا eحا7 ’Nكلا “اعلا ا=I : yكل".
ايJول ةOرسلا.
”,=ا7 . ... ة"رPعلا ةRاSCا •E–م ا—Z Œ=I ... <يظع .. <يظع ) •ا*ع˜ب ( : ةن*للا ةسيR
.... ™ار)n€ا . ن#لا . <لعلا : ... ™ا?بZ نم ‘?نع ام 6اه .... ة"ر@Nلل 1ام0ا
...Rا*)لا . >ايع0ا ,Wانل ... RاmNلا ?او#ل š‹@)كم : yكل".
›.. •ارj)Eاب ,يمoا †يلZ رظن"
... MاعW0ا eارœ . ... MاSW0ا eحا7 ا" ... Mا3لا انل $H.I : ءاSع0ا ?حI
•ةAž #AŸ نAعب ءاو@لا ¡يE ر".?)ل ... ةي;— ةNي*ع ةل¢ ... ةي&ا8لا …Rا+£ Œ#@);ا : yكل".
.... ة"Rا¤
‡)ل¢ رSحا .... €وOI € €اعWI ?"ر= Š.. ءاو@لا ن"I ... ءاو% .. ءاو% ... <م¥I : ةن*للا ةسيR
... †ي+)@= . †Nˆ ا£ ان=و‚ب ¦ل)K. ... †ينع& ام اننيعI 5bب §ر= .... €اح €اح f8ه
.... ةر"?3لا ةيNه8لا ةم*نلا . ... ة’Nكلا ةزاoا ‡(نمنE ¨3W اه?نع
>˜W .... †3يN‚)ب 5وOI <)d% >Z ا?œ . .... ة3"ر‚لا. ©+نلا ƒرعI …?يE ا" 5ويلا : yكل".
?jلا : 'ميل .. ...ةرماœ >وك)E ,N‚لاب 'حر#W .... ةزاoا ªلع 5ويلا ŒلPح
.... ةرماع ةي+%
.... ان)مر;I . انيلع ŒO?œbW ...انل ?jلا رمI ŒنمH >Z .... ‡ل ا+نمS= f8ه : ءاSع0ا ?حI
“اع †3Wار" . ... ايJولونك)لا وبbب e3للا : ن"?لا F3& 4 iرعلا “اعلا لn?" ءان„0ا f8ه :
4 TاTرلا نبا 4 ةيكي=اكيلا ليCا
... a,مس= `8لا •يل?)لا . ءار«ا ا8ه ام : ن"?لا F3&
.... ¬ ™-ر@" اميW ¡"Rا)لا <ي3" `8لا نم . : TاTرلا نبا
... >ا)+Nلا . Rوoا : رها® ءار)Wا ‘ا— : ن"?لا F3&
.... >اس=Vا ر„¯ل .. “ا® •اP)œا †ب. : TاTرلا نبا
... >ا=وك& نم . ام)=I نم ... انه ا#O : ةن*للا ةسيR
?+@" .... ةيكي=اكيلا ليCا : M.0ا “اعلا .... ةيل.?لا ةdي«ا ا+)"I TاTرلا نبا ا=I : TاTرلا نبا
>امزلا نم >.رO ةعس& لNO Œي&I ... 6اN)كلا ‹WRI ل39& …ا#ل–م. ... …از*ن£ ¡"Rا)لا
ا8كه . ... ر".ز)لاب †يلZ ا+Nسن" نم …b" 5ويلا . ... >اNسCا : ا?بI نك" “ ا£ ...
...ر"ر()لا. Mو3لاب †كWZ ل; >.?"–&
TاUVا . ™ار)n€ا : ‡)"ر3Nع Mوح ... Tا°˜ب ‘?نع ام 6اه ... †ه ) امك+)م( : ءاSع0ا ?حI
...
.... iرعلا “اعلا ªلع رم¯)لا نم ™ون; <+نيب اميW >.R.ا()" ةن*للا ءاSعI Œ#)ل"
TاTرلا نبا ”ةلAAJ1 Xا3E : ح A#A)لا eA ...Xا
Aلعلا ,Aيبان" نم لA±0 c5و

... •رjل Yر% نم ƒR0ا Œ#/.
لا ŒAعN)& ك A*نلا. eA;او c5و

Aكب Rا?ب 5ا3لا ² •ا/. ...ر
"وA3لا L(Nلا . <لAعلا ةايح c<
ءاSع0ا ?حI ع" € ‡ينع" رAمI ‘ا— : اني*@" € ا8ه ‡حر% ›.. رP)nا .. انين
.R : TاTرلا نبا علا kوd; نم Xا .... نAA"1 <ل
انيAWRاعلا •.R1 ªلع 6رE.

.... Fع. k?³ •اسCا Œ;R1bW
لاعلا ةاA39لا c`?ه ªلع اني

A%R >وكلا †AلZ •م«I. .... ا?
نيم9لا نمزلا ةAل¯ب Œd*W †

..... ا=ŽnI ‹ي; : ءاSع0ا ?حI


.... `ر- •م@لاب ةعاE Œ=اكW : T اTرلا نبا
Aس& 6اO?ب ر ´ عماسلا انيA


Aب fاJ1 ¦S" ليل :. ....اR?
هاسلل š<AUI YرA@& . ان"ر

= 6ا3يلا ةAO?ل ŒلعJ A ..... اRو
باAعلا ..5اAي3لل ¬†- NAنA" A ان"?
›... ا8ه ا" ?عب ا—ام . ... اه : ءاSع0ا ?حI
TاTرلا نبا A% <يµ M€زلا ’Wاو= : ..... ا.?
ACI . >ا*%bب ¶•ا8· ع >ا

...ªلK •ر@لل •لم Xا.I
*¬علا e*علا ةAيا3ل)ب c•ا

dب fاAيم ,Wرل 6€¢ . A ..... ر
Pلا gمع نم Rاوœ0ا نم ¶•اع
Š.. ,)¸. ‡س#= نع †)".R ام ŒN9" ...,Jرم .I •ا); ‡ل له . : ةن*للا ةسيR
•ح <ه0ا . ... †=امT . fرPع : ?ح.0ا ... 4 ةيكي=اكيلا ةE?ن«ا <لع 4 iا); : TاTرلا نبا
. ... >امزلا ا8ه 5ولع ل7I ....اكي=اكيلا . اكيل.R?ي«ا †باوبI ... †=ايN& : 5ويلا
.....>اكلا . ةdيNلا G¹)nا . ... رPعلا 1ا?)ما ªلع ءاملعلا ,Jرم
iرعلا “اعلا نع ةزاoا e*C ةليح >.رب?)" <+نيب اميW ءاملعلا ºOان)"
Š.. ‡)لحR gيWR 5I ... ‡ل9م “اع وه له ... ‡)N(Pب `8لا »m@لا نم . : ةن*للا ةسيR
. ا?7اO >وك" ام˜W •ل+° نم . ... ايJولونك)لا ibب e3للا ن"?لا F3& ا=I : ن"?لا F3&
... eه— نم G.ر³ ¡"Rا)لا : Rو#¼ F•˜W ...¹Wاœ . ¹هاJ .I .... ا?Oاح
ةينسلا Yر‚لا 4 •ا); ... ةيملعلا …ا#ل–م <هI ....eه. نم >ا(NE ةRاNعب >.ر3م
.. 4 ةي=اح.رلا 6 €zا : ...
.... ‡&از*نم . ‡مولع. ... ‡&اعار)nا انل 5?3& ‹ي;. : ءاSع0ا ?حI
اD 5?3& ... ةيميك()لا ةن*للا •اعل ا« MاE 'لا ... ة"RاmNلا ءاو@لا ةل¢ : ن"?لا F3&
lعس& . ,Nسب `?عب ª&I ?O. ... ليل1 >.1 ةس#نل ا+Nس= . ... ليلO لNO yكل".
... ة"RاmNلا …اعر)½ ¾.I Fه ... اماK Y?Pلل ايWانم h ا« †عار)nاب †لو3W ... اماع
ة=ا¿R 4 •ا); اه?عب Œ#لI... ةي=او‚E0ا ةmSلا À ... ةيكي=اكيلا ةعاسلا ا+يل&
... ‰.ر@لا لمم ا+يW Œم?O ... 4 ‰و‚سلا §و)سم ªلع 6اعاسلا <ER : ‰.رلا
نم ?"?علا ?"?علا . ... 6اعر)mلا نم †&رك)با ام ,يمo ... 6€zا ةيكيمان"?ل
... 6اN)كلا GوWR اD رm#& . رnز& ام ... 6ا#ل–لا
.... †يع= اdي% اننيعbب §ر= •ح ... †يع?& ام Áعب انل ‰ر%ا : ءاSع0ا ?حI
<كCا . ... ءاع1ا >.1 ا)با„ >وكيE ام)ح رم0اW .... ءاو@لا ة?ام ªلع امI : ةن*للا ةسيR
›...‹"رÂ .I ‡ل— : ‡% >.1 ... ‹يSلا ÃاPل >وك" ا+نيح
... >ويعلا . Mو3علا نع ة3ي3Cا ŒN*)حا .... >و‚Nلا Rاظن£ رمÄل Ÿ رÅظÆ= ا—Z : ن"?لا F3&
... Mاح ل; ªلع نكل ... 1.?سم ÇلOرعم †بR1 Y?Pلا . .. 1و3#م gCا $N7I .
. ءاj7Vا <كيلع. ... ™ار)nا نم †ب رmWI ام Áعب ... Mا3لا ا8ه : زJ.bE
... ™ام)E€ا
›... >ون#لا . 5ولعلا eحا7 ا" ... >وك" >I fاسع ام . : ءاSع0ا ?حI
... RوNن‚لا : ن"?لا F3&
ةنo 5امI Œ=I Š... Mو3& `8لا ا8ه ام ... Rو7رPلا ›... RوNنPلا ›... RوNن‚لا : ءاSع0ا ?حI
نم ‹ي‚للا ر)nاW .... ةيلعW ة+"ز= ا+ماكحI ... ةيلJ ة(Hا. ا+/.ر% ...ةيل.1
... ةRا%Vا . ليل?لا نم 5و+#لا ‘R?لا . ....ةRاNعلا
ا+;رÂ >I >.1 .... ة?يعNلا . ةN"ر3لا Yامع0ا fايم ¡Sل ةل¢ لهاJ ا" ... RوNن‚لا : ن"?لا F3&
5ا"0ا نم Áعب . ءا)@لا : ءاو«ا ا+)Oا/ .... ةي=اويح ة;رح اهر"?& .I... ة"ر@ب ?"
kاEI Fه ... ةي/.رmلا Œسلا اµا=او‚Eا .... 5اعلا MوPW FOاب ا+)Oا/ ءالا . ...
ŒOولا gيS" ... ةميظعلا 6ارك)Nلا نم ?"?علا ². ... ة"رPعلا ةmSلا ,ينP&
..... ةمي)" ةسلJ : اه1رسب

...’n0ا <كCا Rا?P)E€ <+نيب اميW ءاSع0ا ºOان)"
... ليلع)لا . ليP#)لاب 5اكح0ا R?P)E . .... ليلO ?عب ة*ي)نلا نلع)E : ةن*للا ةسيR
›..ليل()لا . ’ك#)لل ŒOولا 8nbب ةن*للا RارO ªلع ©)¿ ن&وي=
.. ةلز+لا ‹Oو)لW : ن&وي=
.. ةلbسلا F+)ن& . : yكل".
... Rاي)n€ Èا)¿ € رم0اW : ن&وي=
... RايÉا ‡ل¸ نم ¨3W نˆ : yكل".
... ةRاSCا ا.Rو/ ن"8لا نˆ : ن&وي=
... ةRاNJ ةR?O. ةين3& : yكل".
.... 5ولعلا رك)با نم اننكل : TاTرلا نبا
... <يلع)لا : Mو70ا •EI . : ن"?لا F3&
fونب †ظ#ح ™ا‚)Eا ام. .... fوم)ينب š?A+ع ªS3=ا À : ن&وي=
FهاN= انملع . ا=رك#ب. ... Fهازلا ا=رPع ا8ه >zا. : yكل".
TاTرلا نبا Aظلا 1?ب ?O انملع . ..... 5¹سلا لOاعم انب Ê ŒËm¬مË% : 5¹
5¹EVا ةRاS³ 6رnا#&. .....ة‚Nœ : انل اي=?لا 61ا3=ا. : ن"?لا F3&
... ءانNلا ªلع ŒماO انمولع : TاTرلا نبا
.... ءاJوه ةل¢ اهوم)لعJ : ن"?لا F3&
... Ê رAظ)نم .?ع نم ا=اÌ Fمˆ : yكل".
... Êرع)سم •’#% ªلع 5ويلا <)=I . : ن&وي=

...c•.R?لا : 5¹سلا gن)Í 5ويلا : yكل".
...c•.رCا لع%I نم <ك=0 : TاTرلا نبا
...Î ةعيWR ÏةRاSح >وAعÐ?& . : ن"?لا F3&
....Î ةع"رم ϧQR €Z a<)=I ام : TاTرلا نبا
... >اس=Vا ªÌ نع Ñ?عب <كW : ن"?لا F3&
... >ا¸Vا . Y¹n0ا ةعلO نع : TاTرلا نبا
... •ارCا ةEر‚œ <;Q?Nم : ن"?لا F3&
... •اjلل •g‚نم gW. ºيعلا. : TاTرلا نبا
....c$ي%ر)لا . <يك()لا ةنo ا" : ن&وي=
›› ....c$ي%ر)لا . <يك()لا ةنo ا"
››... $"ر*)لا ةIر! ŒيS&Rا ‹ي;
... ا#Oوم ةRو‚Éا Œن3ي& ¹ه : yكل".
Š... $"رP)لا . >¹عVا I?Nم :
... 5وO ا" ... 5وO ا" ... 5وO ا" : ةن*للا ةسيR
.... 5ويلا ا8ه ةسلoا ,Wر&

.... ?+@لا F+)ن"
: Xا9لا ?+@لا
: ‰رسلا ةN@n

<ن" em7. ءاHوH ª3يEوم ا+3Wار& ‰رسلا ةN@n ªلع ر9)ن& ةيملع e)كل ة#لœI . ةر9عNم YاR.I
..... F#لÉا Rوك"?لا ا+يلع M?" 'لا ةيبرعلا ƒR0ا : B?ح للJ رمI نع
...ªSم رPع نم ءاملع <±I ªلع <+)dيه M?& iرعلا `زلاب Òاm%0ا نم ةعومم لn?&
: ²ا)لا RاوCا ام+نيب R.?" ةيم¹EVا . ةيبرعلا l)م0ا >¹9K >ا&ا)W 5ا;رلا lب نم ÈرÍ
نم رPعلا ا8ه ةاj/ .. <كل اN& : ةيم¹EVا ةم0ا
.. ةنيW?لا . ةSيjNلا ‡ل& ... <;1ا3حI

•.رCا ‡ل& نم ل"ولا. : TاTرلا نبا
.... ةنيعللا ا+كلا+م نم.
’Pلا .?j" ا8كهI : ن"?لا F3&
... ةميظعلا 1اSلا ةم0

e7اjلا ?" ¡"Rا)لا YزK . : ةيم¹EVا ةم0ا
.... ةمي„0ا Xاoا
.... ءاN«ا; ةب.رعلا 1امI ,يS&. : TاTرلا نبا
<+ملع . >وملسلا . : ن"?لا F3&
... ءارعلا : ابارE او(HI
.... 5ا=0ا نم >ام0ا رW : ةيم¹EVا ةم0ا
... ا=Rا"1 •ارÉا نكE : TاTرلا نبا

... 5ا;رلا : gعن" 5وNلا.
.... Î ‰اN)سم ةب.رعلا 5?W : ةيم¹EVا ةم0ا
... Î ‰اونلا اه–ل¸ ƒR0ا . : ن"?لا F3&
<ي@«ا; •رع" 1امI 6ر9عN& . : TاTرلا نبا
.... ‰ا"رلا ة#7اع †Jوب
..... اه?+م نم انلاJR 5ولع ŒNلE : ةيم¹EVا ةم0ا
§?علا <ل® : >وœاNلا ركن& . : ن"?لا F3&
..... اه1و+عل
.... <هرك#ل ÓوNنلا اوNس= : TاTرلا نبا
..... <+كWZ ?;–" اR.T : ن"?لا F3&
\ 5¹EVا \ gلاÉا ن"?ل اوNس= : TاTرلا نبا
.... <«اعW ءوE
.... †ل اوNس= ام ءوE نم <+ل". ا" : ةيم¹EVا ةم0ا
›.. <+ل". ا"
لح `8لا رم0ا نم ة@ه1 : <ه . <µا#ل–م ا"ا3ب 5ا;رلا lب ا.?*يل X.’Nلا . ?Jام نبا لn?"
: ²ا)لا RاوCا <+نيب R.?" . ةيم¹EVا . ةيبرعلا l)م0اب
5ا;رلا lب G¹œ >اونع Iر3" ?Jام نبا
>.?ب Ô)كل ة#لœI ... …ا#ل–م ’Pم >وك" ا8كه ... ?Jام نبا Rا(Nلا ?EI ا=I : ?Jام نبا
<لع ل7I : ?ار#لا 4 4 RاP)n€ا ة".اح 4 4 ةسمmلا ةTوJR0ا 4 ....اهاو)¼
‰ر% : …ا/و‚½ ... ةيكل#لا . ة"ر(Nلا ايWارjoا : F‚ارn 4 ?او#لا . ر(Nلا
ر9;I ..... 5و*نلا ,Oاوم . ة"ر(Nلا …¹حرل ‰.ر% ... ةل7وNلا لمع. ةعان7
زيJاR0ا . 1¹Nلا ¨ارn ... ةيكل#لا ة"ر(Nلا ةح¹لا : ابا); l„¹„ نم
™.R0ا ةNي*علا ةل7وNلا . .... ةي#½ .I ة1و3#م اه1اوم .. ¨3W ة#لœI ...ة"رع@لا
†ل M¢ ام ... X.’Nلا F3"?7 ا" §ر& له ... ,بR0ا ƒR0ا 6اها-ا ةWرعل ...
•اN% ªلع ةرسح. ...5ولعلا y; ™ايH ªلع ةرسح ا" ..... Fمو3لا ان„ار& Mاح
.... 5ويلا ليJ
>و=ا3لل 4 رn¢ . 4 5و*نلا . ةdي«ا <لع : >و=ا3لا 4 iا)كل G¹œ ا8ه . : X.’Nلا
ن;ام0ا 6ا"ا± 4 . ... 4 ةيلاÉا <م0ا نم ةيOاNلا Rا„Õل 4 ا8ه. 4`1وعسلا
¡"Rا)لا . نمزلا kايO : FلاER نم ةOز¥ ءازJI ...4 ن;اسلا 6اWاسم $ي(P)ل
. ة#سل#لا. ’/اE0ا ... •اسCا . رهاوoا . >1اعلا .... 1ا7R0ا .
... “اعلل ة/Rاn M.I . ... •ا@ع0اب ȹعلا. ةل?يPلا ... •€ر‚E€ا
. >اT.0ا M.ا?J . ... 6ا.امسلل ةيكلW ¨ارn .... ن;ام0ا . >?لا ةيWارjJ.
FلاER ... <ي*ن)لا 5ولع l=اوO. ... ن"?لا . •10ا . ?ا3علا ... 6احاسلا
... ر„0ا نم ليل3لا §وE انه ا+نم gN" “ ... ر@ع ?حI . ةdم
... 4 6اNنلا 6ا)%I 6ا#Pل ,ماoا 4 ... Fس"R1Vا •ا); : ?Jام نبا
... 4 •#نلا ةهز= . •=0ا ƒ.R 4 . : X.’Nلا
... 4 YاWzا Yار)nا : Yا)@لا ةهز= 4 . : ?Jام نبا
.... ,Oاولا . ƒR0ا 6ا#7 ?"? : ... ,Jارلا لSWI : X.’Nلا
... •وع@لا . <م0ا ‹7. : ?Jام نبا
... •.R?لا . ‡لاسلا . Rا±0ا . : X.’Nلا
نب ا"ر;T .... ايWارjoا . ايJولويoا “اع e); نم .... ا"ا3Nلا. Rا„zا f8ه . : ?Jام نبا
4 1اNعلا RاNnI . 1¹Nلا Rا„¢ 4 •ا); ....•".ز3لا ?م¼
.... ¬†Æ&زJ.I ام ليP#)لاب ‰ر% . ... ¬ †Æ&I?ب ام †يW لم;I : X.’Nلا
...46ا1وJولا eارœ . 6اOولmلا eا*ع 4 . : ?Jام نبا
ءالا . h ا+(‚E . h ƒR0ا ن/اب. .... ءاS#لا . ‘¹W0ا ¨ارn †نمH : X.’Nلا
...
... e;اوكلا ةي3ب . ...•م@لا . ƒR0ا >اR.1 ... eOا9لا ليل?لاب ŒN„ا. : ?Jام نبا
.... ةيHR0ا MT€زلا . l;اŽلا; ... ةي=وكلا رهاوظلا رسW. : X.’Nلا
MوP#لا . ...Rا+نلا . ليللا eOاع); ...Î †عÖ ام ’س#& : >¢ر3لا ªلع ?م)عا . : ?Jام نبا
...Î ةعبR0ا
4 . 4 لظلا 4 : ... <‚3لاب f?7رم نم ةيكل#لا •=و" نب لاER f8ه . : X.’Nلا
... 4 <ك(لا ل"?ع)لا 4 . 4 ليلا
Gوسكلا . GوسÉا …رها® ?7رل ... >امT0ا . 6اO.0ا M.ا?J †عH.. : ?Jام نبا
... >اكلا . ŒOولاب
... ةعاسلا •ح †يلع ?م)ع" ام وه. ... ةعاسلا ÒاOR ™ار)nا †حر% . : X.’Nلا
... 4 <لع)لا g"ر/ <لع)لا <يلع& 4 FJو=Rزلا ن"?لا >اهرب •ا)كل G¹œ ا8ه. : ?Jام نبا
...4 lملع)لا . lملعلا 5اكحI 4 Xا.’3لا Fسبا3لا †3باسل ابا); †ب لمك" : X.’Nلا
... <يلع)لا . ةيبر)لا ©هانم : 5ولع نم ا#لn ا£ ×ا ام+ÌR : ?Jام نبا
... kRا?لا 5ولعلا eلا‚ل ا’سي& ...kRا?م. ?هاعم نم اسEI ام . : X.’Nلا
... lل.0ا Bار& ªلع ةرسح ا" : ?Jام نبا
... lN7اjلا ةاj‚لا `?"I †ب Œ9Nع : X.’Nلا
: Lلا9لا ?+@لا

5ولعلا : ?Jام نبا ا" ‡„ار& : ةيم¹EVا ةم0ا
....cRا(Nلا : املع •رjلل ا?œ
<+يلZ ªØ Mاj&Žلا `?"bب : X.’Nلا
....cRاA"?لا وˆ <+ليل1 >اكW
ª(HI ÙX.’ب 5ولع ر³. : ةيم¹EVا ةم0ا
... `RاوPلا . ¦=اولا ¬<¬ +· كÚلÆ#ل
•ا); : ÛR–لا RاJ <;. : ?Jام نبا
... Rا+نلا $H. : •م@لا e*³
... gح له0 5ولعلا اوNس= امW : X.’Nلا
cRارO ..— Ÿ Yو3Cا Ÿ ‹ŸPŸ= € .
Mوjلا ?" †)نب ?O رسJ . : ةيم¹EVا ةم0ا
....cRاك)با . <لع 6ا/و‚m£
•Žح >ولب 6ار#لا Èز¬م ?O. : ?Jام نبا
... `RاJ ءاملعلا 51 نم ةلJ1 .
6?ي% 5¹EVاب <لعلا ‰.ر7 : X.’Nلا
... cRارAA3لا Rا1 اµانA¬ ب <S&

?م ™¹O Œ„R. نما" €I : ةيم¹EVا ةم0ا
.... cRاسك=ا . kbيب اهر*µI

e"رœ نم ةRاSCا ‘ر+N&. : ?Jام نبا
.... cRاm#لا R8J ا+ل70 Œ=I .

ا?م ŒعيH >I ?عب $NP&.
... RايÉا •ولسم Gر‚لا ’س;

اAل lهاسلا ?" Œبر& €I : ةيم¹EVا ةم0ا
...cRاS)حا . M— ةاي³ اوHR
5ا)Éا نC

ءاملعلا ƒا"R

·1ا#Aح0ا žليJ Ÿ ‘Rا¬NA)ل c1اA*Êم0ا ŸرA*W ا" Î Yر%ا
c1ا.رAلا Ÿ •R1 ل7او)ل Œ‚س¬ب ا?" 5زعلاب $Wا7
·1ا?AJ0ا ¶ <لع c11–E نم šنA/. انل c ءاAÜÝ §Ra8ب
c1اA%RVا ¶رAك#ل a 5¹OI ”ة#AAسلW ..š¡"Rا& ..” e/
·1ا–AW. Þ•اNAß ل a 5¹E. šGر% اAنل ¶5¹EVا ¬ ن"1
`1اع .I • ’j¬م ¶ R?œ نم ان·)àمI c ةمارAكل ” >وA7
c1ا àAOوAلا á `-Râ?لا ¬ Rو= اaن&RاSح a 1اŸSلا . š•Ê ر¬ ع
`1اوب. •ƒا"R lب ام ا?)A¥ ã=و; ÊŒËلŸمŸ% ?O
c1اAA#ح0ا ž ليJ ‘RاN)ل ·1ام0ا ŸرA*W ا" Î Yر%ا
c1ا.رAلا •R1 ل7او)ل Œ‚س¬ب ا?" 5زعلاب $Wا7
ة"ا+نلا
ةيحرسم ءا3= . ر+/
,باسلا ةلو#‚لا >اJر+م
F•ا3لا >ا‚لE نب ر37 Œنب FœاوW
>اJر+لا ةمل;
<يحرلا نÌرلا ×ا <سب
,Oاولل رظن= . . . ‰.رلا. ة1الا lب eل3)= . . . >اكلا. >امزلا 6اي/ lب ة"ر„0ا ان)‚¼ انلمÂ
†لعW eJاولا . . ™ونملا. ‰ا)لا . .RاSلا. ,Wانلا lب زيمنل . . .Rاي)n€ا . RاN)n€ا Rاظن£
. . †)نE. 5¹سلا. ة¹Pلا ةيلع MوEرلا ا"ا7.. ن"?لا `?D ?%ر)س= . . †Nن- eJولا.
?حا. äعم ?س*)ل ا+Sعب ,م ‹ل¯)& å ة8W <ي3ل ةل.ازلا. ةظWا(لا ةR.رH : Fملعلا Mول?لا.
<*عم ا+حر@ل ,س)" € 'لا ةمي3لا f8ه . .ءا#Pلا. eCا. . .ءا3نلا. ’Éا ل9K å انيW ل9K >Z
. . . ةRا+‚لا ا±Z . . . . •ا); 'W1 ا+ي=اعم `و)Â €.
æNس& ةع7ا= å ءاSيب ةلح : لك@)& . . >?Nلا. ‰.رلا ةRا+/ å ‹ينCا انن"1 >ا;RI نم ن;R
6ا1ر#م . . ةيNلسلا 6ا1ر#لا ,يÖ ا+مامI F%¹))W . . ‰.رلا ءا3=. ةdي«ا ءاD ا+"?&رم ªلع
انعW?" åر@لا. ’Éا ™ارPل ةوJرم ة*ي)= . . .X?Nلا. FdيNلا . .Fس#نلا. `رك#لا Bول)لا
‡ل— ةايCا ة?+ع نم ¨3س=. انس#=I ªلع Yو#)نW ر@لا ‰اÖ $N;. ’Éا ةر7انل MQا#)لا
: . . ÁWرلا. ةبا*)E€I : . .ر"?3)لا. زيم)لا ªلع ان&اR?O Ž)mنل †ب انيل)با `8لا e=اoا
€ ةعماJ 6ا"1اع . . ا"ر‚W انيW Œ3لn ن" ن"Tاوم . .`R.رSلا >ايPعلا. ةN()سلا ةعا‚لا
§وE ا+م*ل"
..ءارSn ءارÌ 6ا1ا%RZ ™Rز" ..ا+ن"1ايم 1?¿. انO¹nI 6اRاسم æيP" `8لا Fعاولا رك#لا
6¹م+م ¾Z †#يS)W å —وNنم. M8)Nم وه ام ل; R1اP& ة".ا• l=اوO..ç1اNم. ةمظ=I. l=اوO
ا8ه †J. ªلع >اس=Vا نمT : R.ر@لا 6امل® 1?Nيل ’Éا ل"1انO رS&. .. <يJرلا >ا‚ي@لا
... ن"?لا 5و" ¾Z †لايJI ا+„Rاو)& ةdي‚¤ †يلع ¨Nه `8لا å e;وكلا
kوEو" `8لا å kانÉا kاوEولا ر% نم å kانلا †لZ å kانلا ‡لم å kانلا •رب —وعI لO( (
<يظعلا ×ا Y?7 ))kانلا. ةنoا نم å kانلا R.?7 :
. .Rوع%¹لا. Rوع@لا : . . eاjلا رHاCا . . ‘R?لا <+Nلا ‡ل— 4 kانÉا kاوEولا4
,S" . .رÌI رSn0ا. رSnI رÌ0ا لع*يل 6اRا%VI >اولI eل3يW ان&ايح 6اRاسم : لn?)"
ةاونلا نم نكم)" . . ةرم?لا ‘او%0ا Mو3ح : R.رلا ل+س". å ةرسيلا ’Éا •.R1 : ليOارعلا
ا+م+ليW å ةرها‚لا ة"ر‚#لا •#نلا èرع ªلع ,بر)" . . ا+‚ي¼ ل; ‡ل— ?عب ?س#يل اه?س#يW
å gح >ا¸Z. ?3)م ركW اه?نس" >ا; >˜W . .’Éا 6اRايn ا+مامI نم Fjل". —وNنلا ر@لا >ونW
اموم8م لWbيW . . f1اNع)Eا M¹œI Œم‚ح. . . †س#نل ا+عن7 'لا ةR?3لا RاوEI ÈRاn †)ظ#ل
. éRوح?م
$ب8م ªلع ا+1اNم Œم?O. . .R.رjلا اي=?لاب اهرœ. å †Jولا. lعلا ‡ل8ل 6ر3)Wا ا—Z امI
ا+نيح Œل;¯& . . —وNنلا lعللا ‡ل— ¾Z اµا+Jو& $ي&ا#م ŒملE. . . 6ا8لا eح. ةي=ا=0ا
. اµRا+/ 6?3#W . . ة"وي=1 .I ة".ا• <ي3ل ,SÍ € ‰اN)سم ا+مامI ام ل; $N7I. ’Éا ç1اNم
. . ‹ي‚لا >اولI لكب ا1.R. ا« `ءار)& 'لا ‘او%0ا Mو3ح : ¨NÉ . .’Éا ™وÝ 6b#/I. .
. . . . . اي=ا„ ا«اك%I لكب ةاي(لل. å €.I اµا8ل اما?ه €وعم Œ(N7I.
ا+يW رP)ن" ة?حا. ة;رعمW . . . fوJولا ‡ل& GاعHI GاعHI ر@لل. å اهوJ. ’mلل >Z
ا8ه ر+® ªلع ’Éا نم ة’N; ةع"ر% ’م?)ب ةلي#; å ر@لا
ر„0ا ا8« `?P)لا †" ةR?3لا Yا‚= ÈRاn >ايح0ا eلœI : ا+لN3)سم >وك" ... e;وكلا
..... 5ا"0ا f8ه اهر9;I ام. ..ر@لا §وO †Hر)#& `8لا 5.ز+لا ,Oاولا ا"ا(H ن+W ...رم?لا
) ) gلn ام ر% نم å gل#لا •رب —وعI لO ((
<يظعلا ×ا Y?7
†&ا;رب. × ا ةÌR. <كيلع 5¹سلا
ر+/( ( =. A3 )) ءا
3A= . ر+/ ا=اي=1 ءاA aءا#AA7. •8ع ,يبR.
اRاAهTI Mزj& 6امس= aءاAJR0ا ا+نم ™وS)&
اءاD Mا)ê Mو3ح. aءاAAنœ ƒاA"R ?يAمA&.
<j= انل ءالا ر"رn. aءا?AAA70ا †نAم 11ر)A&
gAAWÄل رA®انلا ?)¸ E fر+N& aءاAA•. ”e(
ةjلا" YRT0ا >وللاW aءايAH. رA(E ا+AWرحI
•رA/ eلO ا« ز)+" aءايA%0ا †نم »AOار)&
ÎŒœا7 ™ا?بZ ة@"R ا" aءاAA¿Z ارA(E ا+AسNلI
ا=رA;8" >وAAكلا b)W ام c>اوAA;0ا •R g¹A¤
FAلTI <AAيع= رAA+‚لاW cنAمAحرلا نA"1 ةزي;R.
ا+Aم+ل)ل •#Aنلاب I?باW c>¢رA3ب >اAA¸Vا äAAعم
†نP¿ ءرAAلا >اسل. c>ارO0ا L"?ح >اA7 >Z
?AA3)م ÈارAAE ل3Aعلا . c>اAس= Vا رAAكW ةRاA+‚ب
ةم+لم ‡ح.R ةRاAA+/. c>اAAسل . لAA3ع ةRاA+‚ل
ة¢رم ‡مسJ نم لعJاW c>اAA¸Vا RاوAA=I •كع&
ا+NحاPب ءون& ‰.رلاW c>ا?Aب0ا Ÿر+/ لAAëI >Z
ةم?3لا
ة".اR .ا#Pلا اي=1 :
ة".اR .ءا3نلا اي=1 :
ة".اR . Mامoا . eCا ةك¹م :
ة".اR . ةRا+‚لا . 5¹سلا 6اميœ :
ة".اR . 6اينم0ا Gو#; ªلع ا+لمˆ ةليÖ >اعم :
ة".اR . ةايCا •.R1 : اD Mو*)= :
ة".اR
[
.ةNعPلا 6اOر)#لا ?نع ‹Oو)= :
ة".اR .ر"8Â ةRا%Z ءFS= :
ة".اR .†يNن)لا kوOا= Y?=. :
ة".اR .†يعاR— é1RاW ’Éا :
ة".اR .1ا7رلاب ر@لا. :
ة".اR . †لVا ة=امI å 1ا–#لا . رك#لا :
ة".اR . اي=?ل ا+ع1.I :
ة".اR Š’Éا eح نم انم«I ا£ ا±وP= له :
ة".اR Šر@لا §و3ل اN± ا+ع?= 5I :
ة".اR Š>ا¸Vاب ا+نPˆ له :
ة".اR Š>ا‚ي@لا ة"اوjل ةHرع ا+لعU 5I :
ة".اR .²T0ا †لVا RاN)nا :
ة".اR [ Šر@لا. ŽÉا ™ار7 :
ة".اR ] .Rاي)n€ا fR?O :
ة".اR [ . ةR?3لا Rاي)nا . :
ة".R ] . ÃاPلا زيم)لا :
ة".اR [ . Ãا‚لا 1اي3=€ا . :
ة".اR ] .ر"ون)لا . <يي3)لا ةلحR :
ة".اR [ .Rاي)n€ا . ة زيم)لا ةR?O :
ة".اR ] . •#نلا ªلع •#نلا ةR?O :
ة".اR [ .ر@لا ªلع ’Éا ةوO :
ة".اR ] . ل/اNلا ªلع gCا RاP)=ا :
ة".اR [ . 6ا"رjلا `?Â. 6او+@لا ءR1 :
. RايÉا >zا انمامbW Rا)ì . <ي3= ‘R?= . ‘R?)س= ا"وE Mو*)= í اعيÖ انب ايه
M.0ا ?+@لا
ةي=?Nلا ةWاظنلا
Mا#/0ا ?حI ر+ظ" ... ةيلو#/ XاœI ... 6اك(H ةER?لا ءانW : و+ل& Mا#/0ا نم ةعومم
ل#‚لا ÛرPيW eعللا ءان„I رnbب ‡س¸ >I M.ا¿ `8لا †ل ليمT ,م Lع%I رظن£ .?N" وه.
.رn0ا
ل#/ [ e"8@& >.1 ا8كه ومن& ا+ع?& ا—ال å ةل"و‚لا ‘رWا®bب •)ل¢ ?3ل f¢ :
ل#‚لا ] R8حZ ..R8حا Lع%0ا . اD8%I GوE •نكل ةل"و/ ةر)#ل ا+)لëI ?3ل ‹E¢ :
,يمoا لع- 'لا ‘رWا®I Mو/ : ‡&وO eNE >Z لهاoا ا8ه ‡ع?Í €
eن*)& >I M.اح ‡ل8; ..ا+#ظن& € . ومن& ا+لعJا .. ‡NSœ نم GاÍ
<ه?اO $NP)W •اسح ‹لI ‡ل >وNس¿ <+لع- ة+"ركلا ‡)(ارW 5ام()E€ا
>وك" >I لÖI ام ‘رع%. .. ‡نم •ار)O€ا >ول.ا¿ €. éرمI ‡ل >و#لÍ €
.RاNoا >و@Ý $NP& Ϲ"و/ ‘رع%
Lع%0ا †ليمT †لاO اميW رك#" وه. Mا#/0ا FOاب ,م eعلل ل#‚لا 1وع" ((
))¨لس)لا. ةو3لا ةركW †ل Y.ر&.
))Lع%0ا †ليمT اD †يلع Rا%I 'لا ر@لا <يO Œ@)W ل#‚لا ’ك#& èو@& ةNnا7 ª3يEوم((
ل#‚لا F3N". Mا#/0ا Yر#)" ] L"?Cا >€.ا?)" Lع%0ا †ليمT ,م
ل#‚لا ] ›§ر& ا" ا—ال ,يمoا ا=8N= ?3ل ...ا=اوE ª3N)" “ . انع ,يمoا Yر#& ?3ل :
Lع%0ا ¹ب §وO0ا ان(N7I ?3ل ...انمامI 1ومPلا ?حI ,‚)س" “ ...انحر#" ءF% ا8ه :
>وكنE ... ةER?لا f8ه 5امT ‡ل)¸ نم ¨3W نˆ ا?عاPW >zا نم ... ™Tانم
.... †ب رمb= ام ل; : >اعا‚لا
ل#‚لا ] ان&1اعسل ا" ...انل `?P)لا ?حI ,ي‚)س" نل...?"ر= ام ل; انل >وكيE. :
رمzا ا=I ..?ا3لا ا=I ... <ه0ا. §وO0ا •=bب رع%I ¨3W 5ويلا ....§Žكلا
....Xا?()" >I ?حI ,ي‚)س" نل ...Fهانلا
Lع%0ا ..Fل9م لعWاW ...`?Â. ةوO ر9;I ‡لع° اح¹E 61RI ا—Z. :
ل#‚لا ] ...››•ع& ام ¾ $H.I Š.. ‹ي; :
Lع%0ا لي‚)س" ‘رع% ™1. .. ‡=?ب ةWاظ= لëZ ..ا3باE ‡ل Œ(H.I ام; :
,W?" اح¹E ‡=?ب ة(اR نم لعJا. ... ةوO. ةNهR ا— ‘ر+ظم $NPيW
.... ‡نم •ار)O€ا ªلع >.Iر° ¹W .... ‡نع ا?يعب ‡ا?عbب
ل#‚لا ] Š...`وO0ا انلع° `8لا ... $ي(Pلا لمعلا وه ا8ه >¢ ?3)ع& له :
Lع%0ا : ا=Rاع% نكيل . . . . <ع= . . <ع= :
))…Rا+/ : F#عH. ... …Rا8O : …R?O ((
. ‡س#نب ة*ي)نلا §ر)E. •رU انع1
ل#‚لا ] ....•ر*نل انسح
Rا)سلا gلj" . ,يمoا GرPن"
Xا9لا ?+@لا
لمع" <ه?حI . . >وNعل". >وك(S". ة#ل)½ ,يHاوم >ول.ا?)" §رnI ةرم 1€.0ا ر+ظ"(( . .
Lع%I رع%. ة"Rزم •ب¹م . لم+م لك@ب †ليم î . Lع%0ا ل#‚لا ر+ظ" å eعلل ةر;
€ ... ةركلا ام« >ومر". å Mا#/0ا ,يÖ ام+نع Yر#)يW ... ةونع ةركلا 8nI >€.ا¿
.))TازdÝ€ا 6ام¹ع ن"?Nم Tز3لا اëرظنل ارظ= ام+نم •ار)O€ا >وعي‚)س"
Lع%0ا Œ(N7I ?3ل eل/ ‡ل 1ر" نل. ,يمoا ‡با+يE ‡ل لOI “I ..... Œ"IRI :
. g³ <ه?اO
)<+N/اÍ. ةعوم*لا وˆ §رnI ةرم eه8" ل#‚لا (
ل#‚لا ] ... >zا eعلI >I ?"RI ..انه اولاع& اعيÖ ايه :
. †&Rا8O eNسب †نم •ار)O€ا >.?"ر" € <+W ةباJVا : >.11ر)" Mا#/0ا
: Mو3". <D ÛرP"
ل#‚لا ] . f8ه Ôلاm£ <;1اسJI ŒOزم MاCا : ا.رSÂ “ >Z :
<+نكل †)NœR ?نع >ولyيW R.رjلا ‡ل— ر% اونمb" >I Mا#/0ا M.ا¿ ((
<+يلع kRا¸... >.?ع)NيW ‡ل— >وعي‚)س" € †نم •ار)O€ا اول.اح امل;
ةحر#لا F#)ê ا8كه رم0ا لظ". ... ™وJرلاب <هرمb". ر@لا ة‚لE
†NNس" ?O `8لا §—Äل ابان)Jا †عم >وNعل" <+W ,يمoا fوJ. نم ةك(Sلا.
)ارك#م ل#‚لا •ل°. ... ,يمoا Yر#)" .. <«
ل#‚لا ] € ,يمoا. §وO0ا Œ(N7I ?3ل å Mا#/0ا FOاب ,م ة1اعسب رع%I € ا—ال :
رع%I € •نكل . . . †ب 1?هI اح¹E $NP)ل Œلا/ `رWا®I. éرمI ² ‹لاÍ
. . . ة1اعسلاب رع%I € . . . ة1اعسلاب رع%I € . . . ة1اعسلاب
Lع%0ا ªلع >.?يس)" <ه. ة1اعسلاب >.رع@". ءا"وO0ا ل; . . . 5اه.I f8ه :
....ءا#عSلا
ل#‚لا ...•N¿ €. •با+" ,يمoا >I رع%I •نكل. :
Lع%0ا Œ=I امنيب ... <« ةليح € ن"8لا l#عS)سلا ة*ح ‡ل— å eCا. ‡ل ام. :
. ,يمoا lب ابا+م ‡لع° ام ةو3لا ة(لEI نم ‡لK
ل#‚لا ] ãه.ركم •لع- 'لا fو3لا f8D احرW Œسل •نكل $ي(7 †لو3& ام ا£R :
... ï€.زعم ... é—وNنم
Lع%0ا ‡ل9م »m@ب gيل& € ðا#ل0ا f8ه : ... e°. لSW0ا .....§وO0ا Œ=I
رم?لا ’ك#)لا ا8ه ل9م اD R.?يل ‡س#نل €ام ª‚ع& € ‡ل8ب Gر)ع& >I ...
))§وOÄل ءا3Nلا(( ةلا3لا ةمكCا <لع& >I
ل#‚لا ] لب ’Éا ªلع ةينNم Œسيل …و3W åFلع gN‚ن& € ةمكح ))§وOÄل ءا3Nلا(( :
eح. ×ا e³ ا"وO >و;I >I ?"RI —وNنم. f.ركم وه ام ل; ªلع ر@لا ªلع
. ’Éا eح. kانلا
Lع%0ا ءار«ا ا8ه ام )اكN&رم ( : ... Œ=I `8لا >ا‚لسلا ¾Z ‡ل7و& € Xاعلا f8ه
†يW ... ‡1اNم نع Œيلê. å ‡يلع 6ر‚يE. ‡نم RاكW0ا f8ه ŒكلK >Z
. ,با)لا Œ=I. ?يسلا وه $NPيE ا+نيح. اD نم–" نم ‡ل ر+® ة¸?3لا
ل#‚لا ] §وE †نم نJI “ •نكل انمT ا+)@ع. ا+)برJ å ا+نع <لك)& 'لا ة1ايسلا :
ةيهاركلا ... ا+نم ŒمdE ?3ل ... .XارOI lب ابوN¼ >و;I >I ?"RI
Lع%0ا RاكW0ا ‡ل& ‘’ك#& نع ?عN&. ‰ا&ر& >I e° >zا LNع& ‡=I ?ب€ :
ءا1وسلا ... رظنلا GرPب .... ةر‚يسلا. 1وJولا kاي3م Fه ةو3لا •O?7.
... §وO0ا Œ=I .. ة"ا+نلا ñ <+لا..ا+;¹)ما ة3"ر/. ا+NيلاEI. اهانعم نع
’ك#)لا ÈاومI †W—ا3)& †م¹; نم ة’ح : ل#‚لا لظ" . Lع%0ا GرPن"(
5I ةو3لاب ã=.ر3م نك& “ >ا. •ح ’Éا g"ر/ ,N)" >I gح0ا وه اه åRاي)n€ا.
)ةو3لا ªلع äNلا ر@لا g"ر/
.) >ا‚ي@لا ةEوE.. ةWاظنلا. ةRا+‚لا ªلع M?" `وN= L"?ح(
ªلع •Nلا ةو3لا I?Nم نع ªلm)" € >I Rر3" ا+نيح. L"?(لل ل#‚لا ŒPن"(
) ءوسلا ء¹مT $اP=
) ةي3يEوم ةل3=(
Lلا9لا ?+@لا
>وبرj)س" ءاO ل7I f?ها@" امنيب. ليÖ. ‹يظ= لك@ب ل#‚لا 1وع"((
اPm% †=.?*يW †نم >وبر)3". •ما+)لا >.Q?N". †يلع Iر/ `8لا ’j)لل
. †=وي¿. †=و3=اعيW ا#ل)½
رع@" íT.’#ل ان"1 ا" •%ò Mامoا. eCا. ءا#Pلا ªلع M?& ª3يEوم
eCا رعا@م 1وع&. Mا#/0ا نم †)عاÖ ¾Z †&1وعل ة1اعسلاب ل#‚لا
) ل#‚لا Mو3يW †¹مزل ة(يPنلا †Jو" Š ةOا?Pلا.
ل#‚لا ] lب ن"—وNنم <كلع° F% لمعل ‡عW?& ةي#n ةوO ‘انه >bب امو" Ñرع% ا—Z :
ا±I اوملعاW ة=اكلا. ة‚لسلا 1ر#& نم 1ر#& نم ‡ل †ن"ز& ل; ,م <ك¹مT
ا.—وع)W å †نم 5ا3)=€ا. >اس=Vا ’م?& ?"ر" `8لا .. >ا‚ي@لا k.اE. نم
1رم >و(NP)W <كنم نكم)" >I لNO •اوPلا ة1اJ ¾Z ا.1وع. †نم ×اب
.íرما.I 8ي#ن)ل 6€¢
ءا3=. ر+/4 >اJر+لا ?ي@= ƒارع)Eا "
43
ةيحرسم ءا8jلا ة„ا?C €
k1اسلا ةلو#‚لا >اJر+م
>اJر+م ةمل; ةلو#‚لا
gWاولا ŒNسلا 5وب ]_ó]ó]ôô^ 5
44
ةN"رœ š6ا(ل‚Pم .. <سلا †¬ن/اب. لسعلا fرها® .. aل/اب †ب Ÿ?"RßI g3ح õ ان &ايح Ÿ<()Oا 5و+#م a ة„ا?Cا
ة3"رعلا Œباو9لا ا+3"ر/ : g(س& ,Oاولا ا±I †ل §ءار)& ..ء`رب ÇليJ ا+#لn ¬ Yاسن" .. ة3"رعلا ةيم¹EVا
ةR?O ا?OاW ... ةيبرjلا ةRاSCا <ه. ‹لn L+ل" ‰ا)#=ا ... $ي(Pلا I?Nلا •ايœ : $ي(Pلا ا±I.
زييم)لا ¾Z ƒرع)& اهR.?ب •لا ... ةظWا(لا. <يمP)لا ة1اRZ †مامI MءاS)& ..Rاي)n€ا. ,Oاولا 6ا"?Â
ان&ا„.Rوم : انع/ ل&ا3لا f?ح لœ.I `8لا. .. ن"?Cا .— ‰¹سلا ‡ل—.. ة9"?Cا ايJولونك)لا. å ةميل0ا
’9; :. .. †لم;bب ¹يJ انم ‹‚)Í .. Fلاع ل7او&( ( ةيم¹EVا انسEI. .. ةيمو3لا ان)باو„. ةيبرعلا
'لا ةي3نلا ةRوPلا ‡ل& <ي‚()ل 5ا?«ا Mوعلا ‡ل8ل <لس)س" .. †3NE ?O ¹يJ †عم Ïا-RاJ >ايح0ا نم
..انلو3ع ..انميO ..ا)لTانم ة„ا?Cا Œم()Oا ?3ل åةليS#لا. <ي3لا نم زا;R ªلع ..ةنمT0ا ا+)نب
له .. M.0ا RايÉا åام« Lلا„ € ن"Rايn 5امI انعS& ..ان&ايح ,يÖ ..ان&ايح. ..ا=ءاR¢ ..ان&اRا?3م
ا£ å ةCا/. †CاPب .. †&ا=ونكم ,يم!.اRو‚)م ãعم)م انس#=I رظ= : $NPنW .. ة„ا?Cا ²Z Yاسن=
<S" ãلاع ..ا9لا„ الاع .. “اعلا رظ= : لظ= åcMاوح0ا نسحI :. ..ا+عم ÁOان)" .I ان&ا„.Rوم ,م gWاو)"
†كل¸ ام Yو#" ايJولونك)لا لاE. نم ‡لØ ام >ا; >Z <+" € .. Mاœ10ا >اكE. l#لm)لا. lيا?Nلا
....M.0ا “اعلا ãNلاœ. .. M.0ا “اعلا Mو3ع >ايح0ا نم ’9; : Yو#& ?O €و3ع ان&اعم)م نمS)& >I €
“اعلا ة/Rاn ªلع :ارjoا انعOوم وه <+لا åc M.0ا “اعلا ةRاSح : ةيEاE0ا زا;رلا نميه >وك& ام
ن"?بzا ?بI ÏaاS"I انب ة‚N&رم لظ& GوE ةيلاعلا ةرظنلاW ا8ل .. ن"?بzا ?بI ’Ÿ j)" نل. “ `8لا
6ا„.Rولا. . . ةيO¹n0ا Œباو9لاب ‡سم)= .. ة„ا?Cا Œلل& §?()= >I ..Xا9لا RايÉا . . ةيعام)J€ا
Mوح ةيلاعلا RاوE0ا <ي3= .. ة1ام. RاكWI. ç1اNم نم . . M.0ا “اعلا نم éRو)سم وهام ل; ÁWر=
ان)ÙيموO نS)ˆ ..ا=RاPبI. انع•. ..انلو3ع . ا=ارO. ان=?¬م ةظWا(لا ءG?ب ا+يمˆ ..ان1اNم. انÍRا&.
نل ا8ه ,م اننكل .. Y¹j=€ا. ةيلازع=€ا. f8ه نم ان¬ عز)ن& GوE ةيJRاÉا ™ام/0اW ..1ومPلا ,ي‚)س=
: ا=1ز" نل åان"?Â. انيبI 5I ‡ل— انd% ءاوE .. ةلوعلا Rاي& ة+Jاوم : ,ينلا نPCا ا+يd&ر= 'لا ·ةعOو3لا
45
§وE <هرظ= ‹لm)لا : Ϲœوم é?"?J ãلاع. é?"?J Fمسم †لJ0 ا.رك)با ا£R .. ‹لm)لا : ة1ا"T
. ‹لm)لا ة1ايO ››ة1ايO •ا(7I >وكنE . . ‡ل— 2رك& `I . .¬†&1اO نˆ >وكنل انل >وك" نلI
Yار)nا ,ي‚)س= له ›Šان&1اRZ. انميO. ان&ا?3)عم ,م gWاو)" Lلا„ Rايn .. ةيبرjلا 6ايHر#لا. 6املسلا
نم ÃاPلا لPW. 1Rو)سلا ةلبرœ ,ي‚)س= له ›Šßةي&ا— ة1اRZ ان&R.’7. ان)=ونيكل >وك" >I نك¸ له
›Š ,Oاولا ƒRI ªلع †3يN‚&. å Ãا‚لا ة1اRVا. ةعا*@لا 6امو3م نم ‡ل)Ø له ‡ل— نم <ه0ا
†يلع ةباJVا اننك¸ ل+W <يل0ا انعOا. ªلع ‰.ر‚م Mا–E ›Š ‡ل— †ب g3ˆ >I ,ي‚)س= ام ةيل¹3)E€ا.
. 5ويلا
نم ’9كلا ªلع ePن" اهاو(W >I €Z å ة‚يسب Œ=ا; >ا. å ةيزJ M.ان)= ²و#‚لا >اJر+لا ا8ه :
اهR.8ب ŒEرœ .. Mا#/0ا نم ليJ ا+#لn Gر*ن" ة„ا?ح .. ة„ا?(لل ةيعا?لا 6ام¹س)EVا. 6املسلا
1Rاو£ Œي3E .. 6ره1Tا. ŒمنW ,م)*لا ا8ه : ةيبرjلا ا±0. ..Fم¹عVا ل7او)لا. ايJولونك)لا
..ا+يلع gW?& ام ل; ŒP)ما ?3W ةNPn اHRI سلا >I ا£. ءF ة*ي)نلا Œ=ا; ا8ل ?يoا نم ر9;I >ا;
<هI ››§ر&ا" Mوdسلا نم ة#E–م وه 5I ›..Š ةعم)م ة„¹9لا 5I ŠŠة1اي3لا FهIŠŠ,م)*لا وهIŠŠله0ا
ªلع ةR?3لا •ايœ ل® : <كب0ا. èر/0ا. ªمع0ا ‰ا)#=€ا. å ةيمو3لا ة1اRVا ‹عH. 5¹س)E€ا
›.. ليoا kو#= : ا+Eرœ. ا+3لn : ةيميلع)لا. ة"وبر)لا ةd@ن)لا Œل@W 'لا. زييم)لا
FO¹n0ا •اPنلا : ا+عH.. Rوم0ا <يي3& ة1اعZ. 5ا?«ا Rاي)لا ا8ه ‹حT ‹Oول ةd"رJ ة#O. نم ?ب€
ة1وع ..Rاي)n€ا. زييم)لل ة1وع . .رك#)لا. رك#لل ة1وع .. ةليS#لل ة1وع Fمو3لا. .. ةيعاولا ة1اRöل
Lلا„ Rايn انل >وك" >bب Mءا#)= >I ,ي‚)س= ¨3W اه?نع. å اه?نع .. ةل?)علا ةين"?لا ةو(Pلل ة1وع
.ان)باو„. ان&اR?3م. ان&ا?3)عم ,م gWاو)"
†&ا;رب. ×ا ةÌR. <كيلع 5¹سلا.
ةيحرسلا
:`.ارلا
46
<يل0ا انعOا. : `ر° ا¥ ةعيN‚لا انمI 6 ءا)Eا ر@Nلا •ب اهءانبI lب G¹n نم اهانبا.
ر@Nلا •ب ƒارعZ : ةيلJ ة ةRوPب. ¹9م)م. . . رSÉا •ب †;او#لا M.ان& نع
. رSÉا. ²Z 6b*لW...G¹Éا ا ا8ه لC GاP=0ا †يW نم ²Z. . .§وك@لاب Œم?3&
... >اU—اب FHا3لا ل FP3)ي ... >ايN)لا. M?علاب ة3ي3Cا ¾Z fرمI FHا3لا R?7I
RزJ ?يسلا º".ا@لا R8Cا. ة‚يCا —اêا. . . . <+يلع Fع?لا RاSح˜ب º".ا@لا 5اO
ªلع ÁN3لا ª3لbW ة"R.?لاب ... RاوCا. ةم;ا(ملل اهرSحI...RاSÉا. †;او#لا
RوSCا ا+"I <كيلا. ... 5اركلا Rا1ام : . >اU—اNلا ةمك¼ .. >امزلا رn¢ FHاO <كح.
.. . . . . >اU—اب RوOولا ?يسلا
(( M.0ا ?+@لا ))
>اU—اNلا ةمك¼
eJاCا

.. †ب1bم :
ا FHا3ل .ا"اS3لا ªلع `1ا= å ةسلoا $))#& :
eJاCا . ةميلولا ... ةعاسلا ةيSO :
47
ةباينلا لي;. .. . ن"Rا@)سلا 6ارSح \ ةاS3لا 6ارSح :
: ةW1اه ..اهانعم : ةN"رœ ةيSO .. 5ويلا <كمامI ةل„الا ةيS3لا >Z
.. <م0ا اهر‚É 6?P&. <مO ا±b@ب 6?3ع ..اهاو(W
) ).. ƒR0ا ªلع ª@K ا=1اN;I انلا#/I
g"ر/ نع <ه?عN" .. kر% 5و*« 5ويلا انلا#/I ƒرع)"
رJا)". <+)(Pب ‡)#" ر‚n ةما?نلا g"ر/ ²Z <++Jو".....ةم¹سلا
. <µءاŽب Rوم0ا ءايل.I .. ن"Rا@)سلا 6ارSح .. ةاS3لا 6ارSح
نم .. lمر)(لا —وNنلا رم0ا ‡ل— لN3)" وه. .. “b)" “. >اع" “ <كنم
نع ...å لي9م ا« •يل ةRوPب. ليoا ا8ه Mا#/I <*حI ?3ل . <لس)س".
.. 6انيما)ي#لا. ءا8jلا R?Pم ... 6ا.رSÉا. †;او#لا M.ان&
eJاCا . †ب1bم :
: ةباينلا لي;. >وملع& <ك=I ‡% € . . . ن"Rا@)سلا 6ارSح . . . ةاS3لا 6ارSح
,Jر" R.ا(لا. Mاك%0ا •% ªلع . . .را?لا ر‚Éا >bب . . >ونOو&. >ونم–&.
. .ا+)"?J 5?ع. ا+)يNلسل ..اµا— RاSÉا ¾Z å kاN)لا. ‡% ’œ نم kاE0ا :
‡ل— 61اع امW ...اه1وع. ,يÖ نع Œلê. اه1وJ. 6اN„Z : Œل@W ?3ل
. . . . lما)ي#لا. ءا8jلل . . lم9لا R?Pلا
Fما(لا .FHا3لا ة1ايE ƒر)عI :
48
ا FHا3ل .. Mو3لاب لS#& .... MوN3م ƒار)عا :
ا : Fما(ل انيW ’9" •اوPلل Gام ..RاCا ل#ل#لا ةباينلا لي;. ....Rا= ليمزلا Mو3" ام
لJ ل#‚لا ™انOZ : رmس& اه?ع. ?نع Mاز& € RاSÉاW •اي&R€ا. ‡@لا
....اه?+J
ةباينلا لي;. <لW å6اNلعلا. ةع"رسلا 6اNJولا ة+Jاوم : .. 6ا.رSÉا Œمز±ا ?3ل :
..ا+ل¼ 8nbب ’jلل Œ(مسW ...ا+ل;bب ل#‚لا ءارœZ ,ي‚)س&
Fما(لا ƒار)عا : ....
FHا3لا .. Mو3لا ا8ه نم ةءاŽلا 6اN„˜ب لS#& .. MوN3م ƒار)عا :
Fما(لا †1اNم نع ªلê 5ا?«ا Mوعلا ‡ل— .. 5¹عVا `?يEا" 5¹عVا ... 5¹عVا :
.. >¹عVا. ة"اع?لا 1.1رم fارœI .. ةي=ا#لا ة"1الا ةرظنلا ‡ل)ل ... ةيماسلا
²Zå 1ا%RVا. $Pنلا •ولEI نع MوÂ. .. >ا¸Vا. ة39لا ç1اNم نع ªلm)W
..1اNعلا Mو3عب ر"رj)لا
ا ا3ل FH ةليEولا ‡ل& ªلع ä*)& ..1Rاب ل#لW ?يسلا ا+"I ..?حاoا ‡لا3م $H.I : å ةNحا7
ةNيNح ... RاNكلا ة3"?7 ... MايJ0ا ةER?م .. ةليS#لا . `Iرلا ....Mا#/0ا
ا(لا Fم NيNح. RاNكلا ة3"?7 ا±و; . . . •اوoا 6رP)nا. . . •اوPلا ŒلO ?3ل : ة
.Mا–E ¾Z Èا)¿ € •اوJ . . Mا3لا. Mو3لا لPW ‘ا8W . . Mا#/0ا
ةباينلا لي;. .1Rاب ل#لW ليمزلا ا+"I ...?OاCا 1R ‡ل— :
49
Fما(لا : <كCا FHا3لا `?يE ا" ‡ل. .. ة"ا.رلا 1رEI. ... ة"اكCا لم;I Xوع1 ة"ا+نلا :
ªلع >اU—اNلا ةمك¼ ةdيه ,ل‚)&. FHا3لا ة1ايE ² >—bيل <ك(يل >اهŽلا. ليل?لا
>zا >zا >zا...>ايN)لا. ةل10اب §ر" ام ªلع >اU—اب FHا3لا
FHا3لا . >¹عZ ليل?لا Fع?)سيلW :
eJاCا . >¹عZ ليل?لا :
) ةيل3م ا/ا‚ب ةNلع. €و; FسNيب. ..رJRوNë لn?"(
ãي=¹عZ ا?+@م >وم?3"
«.ا" ?"?J †لك% ا=اك"رمI رJRوNë «.ا" 8"8ل †مع/ ا=اك"رمI رJRوNم+ f?ح. †"ام‚3
†ل.ا" ?يع ‘?نع اي=?لا ªلê
«.ا" ?"ز= انحا. †نم •ب ?حا. 8n «.ا" Yوس& Œ=ا. 2ا= Œ=Z. 2اO Œ=ا. لك لك
«.ا" ¨ي‚ن)لا 5 eع)& ‰R ºم. eعل)ب Œ=ا. FسNيب ر;اW ‡يلn. ر;ا8& Œ=ا. لك
†ل.ا" `رW
Fما(لا : >اس=Vا •ب Mا#/0ا ªلع >¹عVا ا8ه ’„b& >اU—اب لHا#لا `?يE `ر& GوE
. 5و7 ‡نم لNO `رمع Œ@ع
مو" : †ل; †)ل;I...Xا„ •)J ال. كNحI ‡يلع X.1وع X.1وع îوملع. X.1وع X.Zوع
;اوه كيب •Eاح ¾Z ?حا. ن‚N ‡يW e"ا1 ²Z ,"اoا ن‚ب و+
كNحI ‡يلع X.1وع X.1وع ‘اوه îوملع. X.1وع X.1وع
ل....ولح ªلي3ل ºم `ر/ا¤ ºم M...وOI ä&1وع )) ‡)"اع1(( äع ePj
‡NحI ‡يلع X.1وع X.1وع ‘اوه îوملع. X.1وع X.1وع
50
ªHا3ل •اNلاب >و#Oا. <±I †يW ‡% € ا¥. •او*)E¹ل >وم+)لا ªع?)س" >zا. : ››
eJاCا †;او#لا ة‚لE . ة1اسلا ?اوم ªلع ة1اعلا; >ولل?لا . . M.0ا gN‚لا . ةل;bم . . ةلز+م :
))Xا9لا ?+@لا ( (
÷I ...?"RاœT. ©ي*Sب †;او#لا ةليك@& لn?&
eJاCا .RاSn YوE Œسيل. ةب1bم f8ه . .RاوCا •1¯ب اومز)لا ..ء.?ه ..ء.?ه :
ةحا#)لا .. eSj& € ..انسح ..انسح : .. •ر‚" .. ,مس" انه لكلا •8ع0ا ولCا Yا8م نˆ
..
ةلا3&رب ....Mاك%0ا. >ولل رظ=ا :
. . Mا9م0ا انب نس(لل ŒبرH
.. MايJI .. MايJI ا+)„R.
†=امR MاÖ ‹7. : .. >ا.0ا. رPعلا ‹لاE. ... >امزلا 2?O : اولاO : .....>اي3لا
ةل.ارW ... >ا?Éا ‰ا#)لا ل9م :
..... >امرلا eح >انEI
.....>انيعلا Tوللا; .?N&
51
ةباينلا لي;. : .اءز+)سم
››Mا9م0ا ‡ل& لÖI ام .. †ه ... ,اoا ن‚ب ÄK لا#/0ا ا+نم §8j)" ‘?نع ام 6ا+
....>ومSم نم ...انينع" ام ءF% ...ان"8j". .. .انع#ن" ››>و‚Nلا †نع ªHر& ءF%
Fما(لا : ŠŠةراJ <كماكحI ا—ال
ŠŠةراح ام.1 <;RاكWI.
ةباينلا لي;. ..ä-. اRا)+)Eا ‘ا#; :
. 5ا+"Vاب .I . . Mو3لاب ءاوE
. .•ع& ام <+WI XZ
FHا3لا .. ار"?3& . .€¹JZ . .ا)م7 :
..Rا)+)E€ا ا8ه نع ا#;
. . . Mو3لا •ا1¢ اماز)لا.
RاوCا نس³ .. Y¹n0ا. .. g‚نلاب نكيل
Fما(لا . ن"Rا@)سلا 6ارSح ..FHا3لا `?يE :
. . ة"8j& ر7انع . . Mاك%I . . . ™او=I ة+;ا#لا . . . MايJ0ا ا+يلع ?م)ع& نكل
. . . MاوO0ا نم ليOام . . . Mا9م0ا Áعب نع ÈرÍ € ..... نس(لل ... ار"وP&
Mامoا.
52
ةباينلا لي;. . .ءا8œ ™وHولا نكل :
.. kانلا ة(7 نع
. .ءا.?لا eنU.
... Mا*لا ا8ه : .. Mا3" ام ‘?نع له
ŠŠMا#/0ا ا+Nن*)" ا—ال.
Fما(لا e*علا ‘?نع ل‚ب ا£R ... eNسلا Gرع ا—Z
....e)علا له0ا Fلع
.....Mولح ة+;ا#لا M.ان)ل
Mول?م ا+نم لكل.
FHا3لا .... Mو3لا ا8ه انل ‰ر%ا :
Fما(لا ....’Nكلا ا+لك% : ة+;ا#لا :
. . .’jPلا ل#‚لا ,*@& €
. . .’ب?)لا. ل"ا()لاب اننكل
. . . ’PNلا ل(لل ل7و)=
ةلا3&Žلا .ءاسم. ا(N7 ..ا’Pع •م لعJا :
.ءا.?لا نع $%رلا : äل?N)Eا.
53
ةحا#)لا ... 6ا*ل9لا <ع‚ل ا" :
.. 6ا=وكلا §?حZ Œن; >Z
...?"زلا eل‚يE. ...•Oا— نم äN(يE
...?"?ح †لJ `او)¼ >bب املع
ةل.ار#لا .. ليÖ gN/ ªلع ...…اNح Œ3س= ول :
. . . . ليلO ءF% ... ةJTا‚لا ا¸ركلا نم †‚E. :
. . . .Fلك% Mا#/0ا e*ع0
. . . Fل;I ªلع <+عيÖ اوم?O0.
Fما(لا . . ة?"?ع اع‚O ,يمoا ,‚O ول :
. . ة8"8ل ة‚لE YاN/I Œم?O.
.. اJTا/ ا’Pع ا+عيÖ ŒلعJ .I
. .اJTام ارPنع eيلCا لعJ.
..RاjPلا ا+نع •رœI ام
. .RاNكلا اS"I ا+يلZ gباس)ل.
FHا3لا .. ةل.ا?ملل ةسلoا ,Wر& .. ةل.ا‚لا ªلع Yر‚" :
.. له0ا fانoا ªلع ..ا"RوSح ةب1bلا Œمكح †يJو)ب . . ل;0ا نع <«ا#/I ƒارعV
ا%RVا. $Pنلا ...1 M.ان& ñ ...RاjPلا eيœر)ل . . . 1اولا. ل3علا 5ا?m)Eا :
...?ي#لا
M.ان& ªلع ل#‚لا ,ي*@& : ....ةع1اmلا. eيœرلا •اNEbب 8n0ا. . .RاSلا •ان)Jا.
....ة+;ا#لا
,يمoا . ل;0ا F¿ .... M?علا F¿ :
54
eJاCا .<S+لل ةب1bلا ,Wر& :
4†;او#لا ة‚لE 4 >ولل?لا
ة+;ا#لا ة‚لE با)علا . Fم¹م F#ك" . . .ªله ا" ªله ا" Î?"ز)EI ام îار& äمول&¹ îونم/
Êباوoا 1رب ªله ا" ¸ركس"€ا Rا7 ‹ي; î.Žm Êباع´ للا MاE eنعلا . ةل.ار#لل : îوNœر
?"زلا ا+نم ل;I Îبا)علا . Fم¹م ª#ك" ...ªله ا" ªله ا" ?"ز)Eا ام îار& äمول& ¹ ا.رPعا
Úلا3&Žلا 5 ªله ا" ² Î?"زم eل/ا . †بر%I îوع*@ Îلا–E ’œ نم ² ‰ا#)لا او‚لnا. M?)عي
ÎNيل³ Tولا ,م †مع/ با)علا . Fم¹م F#ك" ...ªله ا" ªله اي A"ز)Eا ام îار& äمول&¹ Ê?
(( Lلا9لا ?+@لا ))
<يلاظلا ... ²ا)لا gN‚لا
eJاCا ) <يلاظلا ªلع §1ان"( :
eJاCا .2I f I I <يلاظلا Xا9لا gN‚لا :
)¨يN=رO Gو#لم 5و„ .. لPب .. ( <يلاظلا ةOرW لn?&
. ©ي*Sلاب ةعا3لا >.–ل¸
FHا3لا .ء.?«ا 5از)لا ءاJرلا .ء.?ه ء.?ه :
ةباينلا لي;. ) ةمك(لا ñ éر‚ع èر"( :
55
ãTاه Mو3". ءاوJ0ا. cءاعم0ا Mاي)œا ةOرW Œل7. ?O اه : Î
ªما(لا . ة;Ž#م ة)يNم ةينب ة;رعلا 6I?ب ?O ا —Z Œ=I :
RوJ. ãمل® ² Fل;وم fركب .RوSCا ءا¿Z ?"ر& ا
ةباينلا لي;. ›ا+ل;I نع ƒارعVا >—Z ‘’س#& ا—ا£ :
Š... ن#ع نم ءاعم0ا ¬†NNس& ال •يلI
Fما(لا Šا+نم ¹n >Z Yا8م 5اع‚لل له. ( ا+نع ءانj)E€ا ,ي‚)س" ا— نم. :
>ا3&˜ب و+‚م 5اع/ نم 5?3" ام ل; ñ ‘ر)@لا ?يحولا <Eا3لا لPNلا € 5الZ .
Fل3لا : ?ب0ا ¾ا. اما1 †"ر)@". ?حI : RرH نم Fك)@"
™او=0ا 1?ع)& •اNكلا ةلح. îا"Žلا ñ ءاوسلا ªلع †&8ل ءاو@لا.
N9&. Œ .•اNE0ا
56
لPNلا ·ةباينلا لي;ول †م¹; ا++Jوم :
ينلا® ¢¢¢¢¢ا" يلاعلا ‡&و7 ,Oر&b äيمر&. •هرك& kانلا لع*ل
ينعم <كmN‚ل ŒلعJ نيJاعلا ñ ãO.—و .lكسب ªعي‚3& ‡ي#ك" ¹# Rانب •Oر()ل
=ر#لا •"و@&. •يل3)
57
ةباينلا لي;. .ا8ه ا" R8«ا ‘ا#; : .•يع ¾ ŒOرحI ?3ل &اTاœ 5و• Œ9#= ...ä"—–&. äOR–) ا8;
ين*عز" Gو#للا ...ä"وك& ل; eل3"و
Gو#للا ... “ا® ا" RاÐ ?œ ا"I :
•يس3& ‡نم é?(JI
Fي+/ : Œع)م)Eا امI
. . .•ي@Â . •ع‚3&
. . . .ªكل YاWرلا ² وع?&.
. . .•يJاو/ <+•ا3&
™اN%Vا . ل;0ا ?عبI
›Š•يك@&. Xركن&
<يلاظلا
انعلا Fظح ا" <يلاظم ا=I Ô=— و%. <يلاظم ي&ا+/ Xومل®. <يلاظم Xوهر; Mا#/0او
ا=I . <يلاظم . <يلاظم
58
انب— ¡N‚لا ñ انحZ انحZ .... MاëZ لكب انم lما)ي#لا ا=?3W .. ا=?3W ..Rانلا øر³. >ا;.
...?"ا. لNO انيW . .?ها% ة"8j)لا <لع. . <يلاظم . <يلاظم انعلا Fظح ا" <يلاظم <يلاظم
ا=I Ô=— و%.
ي&ا+/ Xومل®. <يلاظم ا=I Xوهر; Mا#/0او <يلاظم . <يلاظم
59
ªما(لا . lمانلا ن"Rا@)سلا 6ارSح lم0ا FHا3لا `?يE :
ñ ¬eيعلا •يل .. fا+/ نم : ¬ eيعلا .Fل;وم
fاوه نهR >اكW †JوS= ™ار" “
... ªÐك@)" éرم8)م ..…b" ة"ا+نلا ñ.
.ªك=I <لظلا نموه.. ãمل® 6اdيسلاب †يمر"
FHا3لا ) ةل.ا‚لا ªلع Yر‚" وه.( ةب1bم :
6ارHاCا. ن"رHاCا å 6ايها‚لا . ةا+‚لا ,يÖ ªلع ا"RوSح ةب1bلا Œمكح
ام 6اNNسلا . •اNE0ا ,يم! 8n0ا . 6اNاjلا . lNاjلا lب اJرح <يلاظملل eNE
<«و3ل او#Eb" >I .... ةعا‚لا . ء€ولاب رمI ‘ا— ةعاسلا 8نم ا.?م)عيل. 6ا.ارSÉا
.ءا"رب0ا <يلاظملل ءار)Wا. <ل® نم <+لعW نم R?ب ام ªلع.
<يلاظلا ) †مRاع ةحر#ب >و(يP" ( :
ةRوسoا ا+ماكحI Œ%اع. ةRوOولا ةب1bلا Œ%اع
M?علا اي¿ M?علا اي¿ ل;0ا اي¿ M?علا اي¿
FHا3لا <S+لل ةب1bلا ŒعWR :
60
عبارلا ?+@لا ة¸رoا ‰رسم
Yوسلا(( ((
eJاCا 4`1ان"4 :
>اU—اب .. Yوسلا . ة¸رoا ‰رسم: .RاSÉا نم ة#ل)½ ةعومم لn?& ŠاEو; Š </ام/
سn . •Éا •Éا •Éا •Éا +Jولا ءا#Pل .. †Jولا ءا#Pل ءان« .. •#نلا ءان+ل
س#نلا . <«ا ء¹J. .. 5?لا ءا3نل <«ا ء¹J. .. 5?لا ءا3نل .
Š §?()" >I Qر° ا— نم ...•% †=1اعم Mو3". اÐ?ع ªPÂ € Fل9م ا=I §?ÂI ا=I
...§?Âا
: FHا3لا .......ةب1bم
61
62
اEوكلا ةEوكلا 5ويلا `ر)@" نم : ةE.ر¼ ŸlنE ºيع"
cنهولا نم ..c‹عSلا نم cنمزلا نم ..Ðنسلا Ž; Rا„¢ نم. ùنل„ا¸ ءª% ¹W ءF% €و
ùنل1اع" .•ينj". <كينj" lما)ي#لا نم X.زmم# ةوO ل„اK . ةوO <كمظعل ‹يHI
ل"0ا ليmلل ليÉا gNس; .. ن"1ايلا ñ ا3NEو lح eس;0 .ª¸?3& ?نع نن#)
.Fميي3& ةE.ر+م Mا#/0ا ¾Z •م?3W ليN)&. úل نم Œd% ام ‹HI. Fمع/ $NPي#
ã#ل)½ Gولbلا . ةEوE?م Mا#/Äل ªلع å gCاب å ةليح `8ه. ?اوم YوW.
Rايn0ا .RاO. لكب •م?3& .•ي+‚&. •ي@()W ...•يل3&. X¬ر- +N& نع وع?م ل; <*(يW
ا+لم;I Gان70ا ...ا+ل;bيل F3N/ ªلع وع?م ل; لN3". ¡N‚لا ة=ا‚لE ا=¢ ة=ا‚لE ا=I
&¹#Cا 6اNJولا. 6ا‚لسلا . . 6اوع?لا ة=ا‚لE ا=b .•"Rا° ?حI ¹W ?حI €.
ينل1اع" •يP3& 5ويلا ,ي‚)س" ..?اولا $‚E نعو
63
نم ةعومم
</ام‚لا >ا)#لا ²امoا" :
ي=ا3لا رÌ0ا îول. 5?ن& نل. äO.8)
<#لا †يj)N" ªمع‚W
‡&?ال رmW ا=I
. ‡&?اW Ü: ¬نمك&.
..•ي*+)ب اوماO ?O
.Ž;I `ر+ظم $N7bW
رÌI ÑاO Xول.
ةباينلا لي;. ل+K . ل+K :
‘RارE0 اءا@Wا. ةNاœ RومI $S#ب ... ‡ارœZ †يJو& ñ 6b‚nI ?3ل ... ا?حI ¹W
سعلا ñÐ<سلا k?& ...l*+)لا </ام/ ءار% 5ويلا ?"ر" انبر3& .. ل لJ0ا نم
. ¨لÉا لع#ب ‡=1اعم 6?3W ?3W ... ن"وك)لا ةمومسم ا" ‡بر3= € ×ا . ¹W...
. ن"R?& ول 5ويلا ا8ه ?عب ?اولا : ‘1وJ. ?عN)سنE ...l*+)لا
ªما(لا †يJو& : ....ةباينلا لي;. §1اK ?3ل ن"Rا@)سلا 6ارSح . .ªHا3لا `?يE : †مول
†با)ع. ... ......†3"?P& §وE انل •يل. . . ة3ي3Cا ’œ Fل;وم ل3" <لW
64
ةباينلا لي;. R MوO نم ة"8j)لا ءاŽn .. Mو3" اميW ‡لوOام 1Rاب ل#لW Fما(لا ?ارلا ’Nكلا ا+"I :
lعRازلا •Rا- ل¼ åRاSÉا. †;او#لا Œ(N7I ?3ل Œهو%. Œن*ه. Rا*)لا.
åFا8jلا 1.1رلا ,Jار)W 6ر„اك&. ŒمmS)W . â`1الا 1.1رلا 1اT.
ªما(لا ر@Nلا ونب ا+يلع اNEا¿ ةdي‚n. ر#)j" € e=— ‘ا— : . .رSÉا. †;او#لا •يل
ªHا3لا Œ"IR اميW Y?Pلا . ŒلO اميW gCا :
Fما(لا •ا)علا . 5وللا †Jو= نل ةWرعل •اNE0اب 8nbنل. :
. . .RاSÉا e=— •يل e=8لا
. . .Rا*)لا . lعRازلا e=— لب
. †)بر)ب اوNع¹)W †)يبر& ا.ءاEI ?3ل
. .Ž;I †م*ح $NPيل ã=ومره †يلZ اوWاHI
5¹O0ا. ?3نلا.....5اµ€ا ,با7I †Jو& <+لW ...ر9;I <ظعI $بR. Mالا نم 1.1رم.
. ة"ر9لا ة=ومSلا ة?ا#لا : ة"رظنلا ة(7 ŒN9)ل .. ة"ر‚#لا †)عيN/ ¾Z ¦@لا 1وع" •ح
FHا3لا . ةل.ا?لا . <S+لل ة?الا ,Wر& : . Rا*)لا ,يÖ ªلع ..ã"RوSح ةب1bلا Œمكح
ºjلا eن- lعRازلا ¹W ا+)م¹E. ا+)(7. ا+)ميO RاSmلل 1وع& •ح l*+)لا.
نم Òانم . ةعيN‚لل ة1وعلا .ةع"رلا .. ة—وNنلا ةRوPلا ‡ل& و¼.
65
ةب1bلا ÊŒعW¬ R 5ا)Éا ةينœI
…?J ا" FdلمZ ايه
............................. 'لE RاSÉا نم
6وnI ا" اوحر#)ل.
................... '"?AAAAه وم;اAA+W
Eا" AAA RاSÉا نم ةل
........................ fرÐيn GوAAA‚O نم
ع#= ‡يW <; A RاjPلل ا
..................... fرAA-ي- نلا MوAAA3علل
aeه8= GوE ل3(لل
...... . .................. نم ¬eل(نE f’n
& ?3W A علا ²? A aeن
..................... ¬e/R Ïامع/ •ا/.
مرلا. cl)لا. AA : c>ا
........................ fرم9لا ƒا"رلا ‡ل&
او#لا نم <يعنلا •J .........
66
..................... fرnzا >انJ نم †;
.?ع". .?ع= ان#لn
............................ ان#ي/ ةلو#‚لا ‹ي/
انبولO ߦلم a ر@Nلا.
.......................... هز= AA ‚O ’¤ و AA انWا
ûلظب اي3للا ا+Nي/ا"
..................... EاNلا AAAAAA ر-يÉا 6ا3 f
§و@= ‰ارW0ا »Oار)&
........................... Cا : 3 A رHانلا Mو f
ظم ‡- نيه?" € AA a ر+
.......................... ع .I AAA ¬رÐS()م š < لا
ع?لا ‡ل& AA aرظنم ة"ا
.......................... هوJ ا+يW ºjلا. A ¬ر
E. AA لا لا ˜ ع A : >¹
.................... fرهام ام.1 eيœر)لا
N& AA "R `? A ا+ع#= اءا
........................ 9يNn. A ظ& € ا+ A fر+
67
ة"ا+نلا
68

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->