P. 1
fatemeh-ehgbal شعری در مدح فاطمه س

fatemeh-ehgbal شعری در مدح فاطمه س

5.0

|Views: 2,164|Likes:
منشور بواسطةabdolreza
مرکزپرگار عشق سروده :علامه "اقبال لاهوری " در مدح "حضرت فاطمه "( س ) راهنما شعر ،"شعر فارسی" "شعر مذهبی " ، فاطمه ... تهیه : http://www.farsiyad.com/
مرکزپرگار عشق سروده :علامه "اقبال لاهوری " در مدح "حضرت فاطمه "( س ) راهنما شعر ،"شعر فارسی" "شعر مذهبی " ، فاطمه ... تهیه : http://www.farsiyad.com/

More info:

Published by: abdolreza on Jun 29, 2007
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

ﺰـــــﻳﺰﻋ ﻲـــــﺴﻴﻋ ﺖﺒـــــﺴﻧ ﻚـــــﻳ زا ﻢﻳﺮـــــﻣ

ﻦﻴﻤﻟﺎــــــــﻌﻠﻟ ﻪــــــــﻤﺣر ﻢــــــــﺸﭼ رﻮــــــــﻧ
ﺪـــــﻴﻣد ﻲـــــﺘﻴﮔ ﺮـــــﻜﻴﭘ رد نﺎـــــﺟ ﻪـــــﻜﻧآ
ﻲــــــــﺗا ﻞــــــــﻫ راﺪــــــــﺟﺎﺗ نآ يﻮﻧﺎــــــــﺑ
وا ناﻮــــــــــﻳا يا ﻪــــــــــﺒﻠﻛ و هﺎــــــــــﺷدﺎﭘ
ﻖـــــــﺸﻋ رﺎـــــــﮔﺮﭘ ﺰـــــــﻛﺮﻣ نآ رد ﺎـــــــﻣ
مﺮـــــــﺣ نﺎﺘـــــــﺴﺒﺷ ﻊﻤـــــــﺷ ﻲـــــــﻜﻳ نآ
ﻦﻴــــــﻛ و رﺎــــــﻜﻴﭘ ﺶــــــﺗآ ﺪﻨﻴــــــﺸﻧ ﺎــــــﺗ
نﺎــــــﻬﺟ راﺮــــــﺑا يﻻﻮــــــﻣ ﺮــــــﮔد نآ و
ﻦﻴــــــﺴﺣ زا زﻮــــــﺳ ﻲﮔﺪــــــﻧز ياﻮــــــﻧ رد
تﺮﻴــــــــــﺳ تﺎــــــــــﻬﻣا زا ﺎﻫﺪــــــــــﻧزﺮﻓ
لﻮـــــــﺘﺑ ﻞـــــــﺻﺎﺣ ار ﻢﻴﻠـــــــﺴﺗ عرﺰـــــــﻣ
ﺖﺧﻮــــﺳ ﻪــــﻧﻮﮕﻧآ ﺶــــﻟد ﻲﺟﺎــــﺘﺤﻣ ﺮــــﻬﺑ
ﻢـــــــﻫ و يرﻮـــــــﻧ شﺮﺒﻧﺎـــــــﻣﺮﻓ ﻲـــــــﺸﺗآ
ﺎـــــــــﺿر و ﺮﺒـــــــــﺻ هدروﺮـــــــــﭘ بدا نآ
زﺎــــــﻴﻧ ﻲــــــﺑ ﻦﻴﻟﺎــــــﺑز وا يﺎــــــﻫ ﻪــــــﻳﺮﮔ
ﻦﻴــــــﻣز زا ﻞــــــﻳﺮﺒﺟ ﺪــــــﻴﭼﺮﺑ وا ﻚــــــﺷا
ﺖـــــﺳﺎﭘ ﺮـــــﻴﺠﻧز ﻖـــــﺣ ﻦﺒـــــﺑآ ﺔﺘـــــﺷر
ﻲﻣﺪـــــــﻳدﺮﮔ ﺶﺘﺑﺮـــــــﺗ دﺮـــــــﮔ ﻪـــــــﻧرو


ﺰﮐﺮــﻣ ﻖﺸﻋ رﺎﮔﺮﭘ ﻩدوﺮﺳ : ﻪﻣﻼﻋ ﯼرﻮهﻻ لﺎﺒﻗا

ﻪﻴﻬﺗ : http://www.farsiyad.com/
اﺮــــﻫز تﺮــــﻀﺣ ﺖﺒــــﺴﻧ ﻪــــﺳ زا
) س (
ﺰــــﻳﺰﻋ
ﻦﻳﺮـــــــــــﺧآ و ﻦﻴـــــــــــﻟوا مﺎـــــــــــﻣا نآ
ﺪــــــــﻳﺮﻓآ ﻦﻴــــــــﻳآ هزﺎــــــــﺗ رﺎــــــــﮔزور
اﺪـــــﺧ ﺮﻴـــــﺷ ﺎـــــﺸﮔ ﻞﮕـــــﺸﻣ ﻲـــــﻀﺗﺮﻣ
وا نﺎﻣﺎــــــﺳ هرز ﻚــــــﻳ و مﺎــــــﺴﺣ ﻚــــــﻳ
ﻖـــــــــﺸﻋ رﻻﺎـــــــــﺴﻧاورﺎﻛ نآ رد ﺎـــــــــﻣ
ﻢــــــــﻣﻻا ﺮــــــــﻴﺧ ﺖــــــــﻴﻌﻤﺟ ﻆﻓﺎــــــــﺣ
ﻦﻴــــﮕﻧ و جﺎــــﺗ ﺮــــﺳ ﺮــــﺑ دز ﺎــــﭘ ﺖــــﺸﭘ
نﺎــــــــﻬﺟ راﺮــــــــﺣا يوزﺎــــــــﺑ تﻮــــــــﻗ
ﻦﻴـــــﺴﺣ زا زﻮـــــﻣآ ﺖـــــﻳﺮﺣ ﻖـــــﺣ ﻞـــــﻫا
تﺎــــــﻬﻣا زا ﺎﻔــــــﺻ و قﺪــــــﺻ ﺮﻫﻮــــــﺟ
ار ناردﺎـــــــﻣ لﻮـــــــﺘﺑ ﻞـــــــﻣﺎﻛ هﻮـــــــﺳا
ﺖــــﺧوﺮﻓ ار دﻮــــﺧ ردﺎــــﭼ يدﻮــــﻬﻳ ﺎــــﺑ
شﺮﻫﻮـــــﺷ يﺎـــــﺿر رد ﺶﻳﺎـــــﺿر ﻢـــــﮔ
اﺮـــــﺳ نآﺮـــــﻗ ﺐــــــــﻟ و نادﺮـــــﮔ ﺎﻴـــــﺳآ
زﺎـــــﻤﻧ نﺎـــــﻣاد ﻪـــــﺑ يﺪﻧﺎـــــﺸﻓا ﺮﻫﻮـــــﮔ
ﻦﻳﺮـــﺑ شﺮـــﻋ ﺮـــﺑ ﺖـــﺨﻳر ﻢﻨﺒـــﺷ ﻮـــﭽﻤﻫ
ﺖــــــﺳﺎﻔﻄﺼﻣ بﺎــــــﻨﺟ نﺎــــــﻣﺮﻓ سﺎــــــﭘ
ﻲﻣﺪﻴـــــﺷﺎﭘ وا كﺎـــــﺧ ﺮـــــﺑ ﺎـــــﻫ هﺪﺠـــــﺳحﺪﻣ رد تﺮﻀﺣ ﻪﻤﻃﺎﻓ ) س (

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->