P. 1
أوراق عمل علوم سادس.doc

أوراق عمل علوم سادس.doc

|Views: 172|Likes:
منشور بواسطةAhmad Alshehrei

More info:

Published by: Ahmad Alshehrei on Mar 15, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

تنقتأ : نقتت مل

:

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمع قاروأ
مول!لا
¿-اد--Vا س-ا~لا ~~لا
Jولا ¿ساردلا ل~-لا
أ
"
#
$مع % ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا-اج(ا --» ,ي- ,- ة=ي=~لا ة-اج>ل ,ي~- ي-لا ~,=لا J;= -,-ا- ¿·~:س
1 ة--ار! ,ي- ةيلا-لا ت>~·لا - ادع امي- .................. ةل~ع
~لقلا-أ ةب-,لا -~ -د·ملا -¿ .-ا·-لا --
2 ....... ~,·- ةي=لا تا-;ل=ملل ر,~لا ~ب~ت ةئيبلا ىلع ةب-,- -اي~أ J;=- -
~ي--لا- -أ ~;ل-لا- -~ ,-ا--لا- -¿ . ةي-ا-·لا ةل~ل~لا- --
3 ......... ا»را·~- تاي-د-لا ة-ا-ع ق,= ,- ,ب-·- V ¿ل- ام- د=او -
-ادعلا ,- اهيم=ت -أ .,-~ملا اهل ,-;ت -~
,=لاو -,بلا ,- اهيم=ت -¿ .اه·~,ت --
4 ....... ç;ه-- ,ع ,ب·ت ( ة-ل-=- تا»ا=تا ¿- تانا;ي=لا ,- ةع;م=-و تاتاب-لا ,ي- ةي-ا-·لا ة->·لا)-
ةي-ا-·لا ة-ب~لا -أ ةئيبلا -¿ ةي-ا-·لا ةل~ل~لا -~ . ~ي- -لا --
5 ... ç;ه-- ,ع ,ب·- (اهي- را,م-سVاو ^-ئي- ¿- ,ي·لل ¿=لا ق;ل=ملا -ردق-) -
ةئيبلا -أ ~ي--لا-~ ~;ل-لا -¿ .,-ا--لا --
6 ................ ةئيبلا تاتابن ىلع ة=-ا=ملا ق,= ,- -
~ا=-=Vا ¿ي=~ت -أ .ةعار,لا Jام»! -~
تا,~=لا ة=-ا-- -¿ .ة-,-لا ~ا,=نا--
7 ...................... ىلع çه-ا-- ¿- ,ودم-·- ةيب=قلا _=ا-ملا ,ا-س -
4امسلاو ةي-»دلا -ا;ملا -أ ~يل=لاو ةي-»دلا -ا;ملا -~
,رلاو 4امسلا -¿ .-ر-لاو ,رلا --
8 ........... ةئيبلا تا-;ل- ,- -
تاراي~لا ç-ا;ع -أ تاتاب-لا ةعار, -~
تانا;ي=لا دي~ -¿ . تا,~=لا ة=-ا-- --
9 º ¿=لا ق;ل=ملا ^ي- ,ي·- ي-لا =س;لا ~,·- ا-ام- -
~ي--لا -أ ةئيبلا -~ ,-ا--لا -¿ .~;ل-لا --
10 ا»را·~- ر;ي=لا ة-ا-ع ق,= ,- ل-ا;·لا --» ¿يمج - ادعا- ......
,-~ملا اهل ,-;ت -أ اه·~,ت -~
ا~ع اهل ¿-بت -¿ .¸يبلا ىلع د-,ت --
11 تابن ) ةي-ا-·لا ة->·لا - رأ- ل-مت (~ل·-
ةي-ا-- ةل~لس -أ . ةي-ا-- ة-ب~ -~
ةي-ا-- ة-ب~ Vو ةل~لس ل-مت V -¿ .,ا;ي= ة-لم- ل-مت --
12 ..................... -- ~,·ت ¿ب~·لا ,اه=لا -ا-- -د=و -
¿ب~·لا ,اه=لا -- ¿ك;~لا لب=لا -¿ ةيب~·لا ةيل=لا -~ ة-ل-=ملا ~ا~علا-أ
13 -:-د=ا;لا ةقل-لا تاو- ,- ,يل تاتاب-لا --» د=أ-
,رلا -أ لي=-لا -~ _,قلا -¿ .,ي·~لا --
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س 4 -:~سا-ملا ¿مل·لا _ل=~ملا ¿ب-كا :
1 - ) .¿ب~·لا ,اه=لا -ا-- -د=و ¿» (
2 ) - .اه~·ب- çا=·لا Jا~تا ,كا-أ ¿» (
3 ) - . تا,~=لا ~-=- ç;قت ¿-لاو -,»,لا ,- ةن;لملا -ا,جلا ¿» (
4 ) - .-;قلاو ة->~لا ^ي=·-ل ç~=لا ىلع _,;-ت ةبل~ -ا,جأ ¿» (
5 ) - .د=او -ا=تا ¿- تانا;ي=لا ¸·-و تاتاب-لا ,ي- ةي-ا-- ة->ع ¿»(
6 ) - . ç~=لا لمع _~--و ç=-- ,اهج (
7 ) - .¿=لا ق;ل=ملا ^ي- ,ي·- ي-لا =س;لا ¿» (
8 ) - . ى-نلاو ,ك-لا -;جو ~ل=-- ي-لا ;» (
9 ) - .ة--ار(ا ت>~·لا ,- (
10 ) - اهي- را,م-سVاو ^-ئي- ¿- ,ي·لا ىلع ¿=لا ق;ل=ملا -ردق- ;» (
11 ) - .-,»,لا ¿- ~ينأ-لا ;~ع ;» (
12 ) - ر,~لا ~ب~ت ةئيبلا ىلع ةب-,- -اي~أ J;=- ;»(
.اهي- ,ي·ت ¿-لا ةي=لا تا-;ل=ملل
: يل( ام)* +,),صلا +با-.ا /#ات0ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س & 111 2(34 نع 567لاب سأ3لا 89ت3( :
1 - . ةبقرلا
2 - . فارطلا
. فتكلا -ج
. يرقفلا دومعلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ; 11 $ص<= و> ?اس@.ا مس- ي* +A3B $Cا<ملا 3DAأ :
1 - . كفلا
2 - . ةبكرلا
. ذخفلا -ج
. فتكلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س E F Gا9نلا ي* يسن7لا 3HاIتلا +<)J" /دK( +)لاتلا LاMعNا /أ :
1 - . ذ!لا
2 - . "#$لا
. ةقولا -ج
. %ر&'لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س O :+)لاتلا LاP-Nا ن= ي9ص!لا QاR7لا ?وIت( :
1 - . (#)*لا ـــ +,-علا ــ .#/0لا
2 - . فارطلا ــــ 1ذ!لا ــ 23رلا
. (#)*لا ــ 4كو5لا 6ب7لا ــ .#/0لا -ج
. فارطلا ــ يرقفلا دومعلا ــ 23رلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س S 11 اR@وA ي* +(دا#TUلا GUM!لا نع +(دا#.ا GUM!لا P)متت :
1 - . 8ـ$!لا #ـ9ت:#; <ر7ت=
2 - . 8$!لا 4> ةكر? #@A/ رBك3
. 8$!لا #9ت:#; <ر7ت= C -ج
. 8$!لا 4> ةكر? #@A/ 6ق3 -د
س V 11Gا9@ و> WD@Nا" 3A6لا #"دب موق( /6لا Gا9نلا :
1 - . %ذلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - . 20علا
. 69خAلا -ج
. #9لوD#فلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س X : ي> ي9ص!لا QاR7لا +<)J" :
1 - . 8$!لا 6ـكE 0F07=
2 - . 8$!لا +#كر? 89GA=
. 8$!لا H#ـG* I; -ج
. 8$!لا J#-*3 ةF#م? -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س Y F ةدلولاب 3HاIت( +)لاتلا Gا@او),لا ن= /أ :
1 - . <#ــمKلا
2 - . ف?اL'لا
. +#ــ9F0Bلا -ج
. وـــ9Mلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س Z +(دا#T GUMع اRب +)لاتلا LاMعNا : اد[[عا=
1 - . "#$لا
2 - . ذخفلا
. NOقلا -ج
. 0ــــ9لا -د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &' : WلT +سبا)لا +\)9لا فنصت :
1 - . +#;#Pلا ــ +ار97بلا ــ Q#ب!لا
. ي#7)لا ــ #@Rلا ــ +#;#Pلا -(
. +#;#ـPلا ــ Q#ب!لا ــ #7بلا -ج
. ي#ـ7)لا ــ +#;#Pلا ــ Q#ب!لا -د
س && ا>#ا]صل #و)طلا ا>3*وت يتلا %3طلا ن= يت^(ا= _)م- : اد[[[عا=
1 - . JاذـــPـلا
2 - . ة*#Sرلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Jف0ــلا -ج
. ةF#ـم7لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &; 111 `Uت0ا ب9سب a#Nا Wلع Gا\)9لا فلتbت :
1 - . ةـــT9بلا Uقاو/
2 - . +#=او97لادا0*3
. ةـT9بلا +#Rوك/ -ج
. +#ـ=#بAلا 1اوR3 -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &E : ي* +)لBاسلا +\)9لا ?اI $م!( :
1 - . 4ــ*رـــلا
2 - . <#مKلا09D
. ةـــــ*ا'لا -ج
. (#ـــMت?Cا -د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
س &O ي* Gاتا9نلا" Gا@او),لا ن= +عوم7= c)!ت ا=دنع : +\)9لا اd!= اR@e* ?وIت [ب Wمس(ا=
1 - . ة9VاذPلا ةO$O$لا
2 - .ةـ9VاذPلا ةـT9بلا
. ة9VاذPلا ةـكب5لا -ج
. ة9VاذPلاة*وم!ملا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &S :يتfا ي* g30Nا Gا\)9لا نع +("ا3,صلا +\)9لا P)متت :
1 - . ةــــ9لو? (#5*3 #@مGع/L ةO9Oق #@=#=#بR
2 - .ة*وAت/L %ر9Bك #@9> +#Rاو97لاL +#=#بAلا
. ةــــA$لا Qاوــط Jار-: #@9> #!Eلا -ج
. ةــــA$لا H#ــF3 8Gع/ Iق$= #@9> #M/لا -د
س &V F +,),C +)ئا6h +لسل $Dم( يت^(ام= /أ :
(وب? -3 ج#Wد NOعX
(وب? -( NOعX ج#Wد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
NOعX -ج (وب? ج#Wد
ج#Wد -د NOعX (وب?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &X 111 iاصتأ نAا=أ ي> $Cا<ملا :
. #@-عب; H#ــGعـلا -3
.#@-عب; +,-علا -(
.#@-عب; (#)*لا -ج
.#@-عب; J#-*لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &Y 11 دو-" يسن7لا 3HاIتلا j"د,ل k3تl( :
1 - . YـــBـRلا
2 - .ZV#كلا Z/ J'W
. رــــكذــــلا -ج
. YBRلاL ركذلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س &Z 11 ي> mاصعNا +<)J" :
1 - . H#Gعلا ةكر7; [#م$لا
2 - . 8$!لا +#كر? 89GA=
. 8$!لا J#ـ-*3 I; -ج
. 8$!لا J#-*3 ةF#م? -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;' F ةدBاولا +قل<لا Gا"n Wلع iاD= +)لاتلا Gاتا9نلا /أ :
1 - . Qوـــفلا
2 - . 20ـعلا
. %ذـــلا -ج
.#9لوD#فلا -د
س ;& 111ي* +)م>أ oل 5اتملا :
1 - . 0F0!لا +#بAلا J#M*\
2 - . %ر&'لا Jا'W3 ةF#م?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. [#قOلا (وب? ج#تR\ -ج
. +#ــــ-Fوبلا ج#تR\ -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;; 111[[[ل مس7لا ي* 5Qوتت LاP-أ ماp!لا :
1 - .]ار/لا Z/ ^ــتF#قL
2 - . ة;,)لاL %وقلا ^9Mع=
.ةفOتخملا ^=#كر? 69@$= -ج
. +,ـــ-علا ةF#ـم? -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;E F ة3>Pلا ي* +@ولملا %ا#"Nا Wلع 2لط( يل( ام= /أ :
1 - . 2_كلا
2 - . `Fوتلا
. UOMلا -ج
. 1#تملا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;O : اRب دصق( +)ئاملا +\)9لا :
1 - . +#M97ملاL +ار97بلاL #7بلا
2 - .#ـــــ@RلاL ةــ9>و!لا a#9ملا
.ةـ;ذعلا a#9ملاL ة7ل#ملا a#9ملا -ج
.ةــــــFدLلاL #M/لا a#9/ -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;S 1 [[[[[[ب `3!( مس7لا يط]( /6لا م,للا :
. %دLلا ـ3
.+,-علا -(
b - . #F,ـخلا
.(#)*لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;V : ي> ة3>Pلا ماسqأ :
1 - . +#ـقOفلا ــ ة5Fرلا ــ 1#تملا ــ UOMلا
2 - . 1#ـتملا ــ UOMلا ــ ة5Fرلا ــ 2_كلا
.+#-Fوبلا ــ `Fوتلا ــ %ر5قلا ــ UOMلا -ج
. 1#ــتملا ــ UOMلا ــ `Fوتلا ــ 2_كلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;X +(دا#Tل GUMع اRب +)لاتلا LاMعNا : اد[[[عا=
1 - . 6Wرلا
2 - . NOقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. %0عملا -ج
. J#ع/لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;Y rWمست +\)9لا Wلع sا<,لل +Iلمملا اRت^l@أ يتلا +\)Rلا : ةا),لا+(ام,ل +)ن4ولا +\)Rلا :
1 - . #@V#مR\L ةـFرـMفلا
2 - .#@V#مR\L ة9Rاو97لا
. #@V#مR\L ةــFر7بلا -ج
. #@V#مR\L ةـــ9=#بAلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ;Z يمp!لا $I)Rلا Gا@وI= ن= يت^(ا= _)م- : اد[[عا=
1 - . ي0)لا cفقلا
2 - . ةـــــــــم!م!لا
. يرقفلا دوـمعلا -ج
. 4كوـ5لا 6ـب7لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س E' F Gا9نلا ي* 3HاIتلا +<)J" /دK( +)لاتلا LاMعNا ن= /أ :
1 - . %رمBلا
2 - .ةقولا
. %ر&'لا -ج
. ذــــ!لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س E& : ي> +)ل<سلا `ا34Nا :
1 - . dا0ـ9لا
2 - .d#فتكلا
.d,Wرلا -ج
.d#*اذلا -د
س E; GUM!لا Wلع sا<,لل +م)لسلا Gادا!لا ن= 39ت!( يت^(ا= _)م- : اد[[عا=
1 - . %د#7لا +اLدلا Hا0ختKا J#AX3 ذ7لا
2 - .ةـــــعف=رــ/ Zك#ــ/3 Z/ 'ــفقلا
. #@ــ*اوR_; ةـS#Fرلا ةK#م/ -ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ةم*#R ة9S3 YO* ر9$لا J#AX3 a#بتRCا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س EE اnT ن)تقل<لا Gا"n ن= t)ل" ةدBاولا +قل<لا Gا"n ن= Gا9نلا ?أ `3!@ ?أ نIم( :
11111 نع ة#ا9ع a#Nا Wلع 3>اpلا LP7لا ?اA
1 - . %0?اL ةـقL
2 - .#eـع/ Z9تقL
. "اL3 f,X -ج
. "اL3 U;3 -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س EO :[[[ب `3!( اRت\)ب ي* +l)!ملا Wلع Gاqولbملا ة#دq :
1 - . dL#عتلا
2 - .gF#عتلا
.فـ9كتلا -ج
. رـX#كتلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ES F ي9ص!لا QاR7لا Gا@وI= ن= :t)ل rيت^( ام= /أ :
1 - . ةــــم!م!لا
2 - . .#ــ/0ـلا
. (#ــ)*لا -ج
.4كو5لا 6ب7لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س EV 111 ي* uاقللا mو9B vات@T مت( :
1 - . 2_كلا
2 - .`Fوتلا
. UOMلا -ج
. 1#تملا -د
س EX 111 اR99 jولتلا $=اوع مp!= :
1 - . hVار7لا
2 - . d#$Riا
.UR#)ملا -ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.+ا#9$لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س EY : و[[> ة#69لا +(امB نع i"Kسملا LP7لا :
1 - . %ر5قلا
2 - . +#قOفلا
. ذـ!لا -ج
. ةـ5Fرلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س EZ 111 $ص<= و[> ?اس@.ا مس- ي* +[A3B $Cا<ملا $qأ :
1 - . فتكلا
2 - .ةبقرلا
كــفلا -ج .
. 0ـــ9لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س O' F wوصلا ?وI)ل ومن( +)لاتلا LاP-Nا /أ :
1 - . ة-9بلا J#5j
2 - . k9بلا ]#9;
.J#-9بلا ةعقبلا -ج
. k9بلا #فD -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س O& ?انNا" ماp!لا ومنل +(#"3Mلا Lا)xNا ن= يت^(ا= _)م- : اد[[عا=
1 - . يد#;'لا
2 - . ZبـOلا
. %ذـلا -ج
.N9O7لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س O; : +)لاتلا Gا@وIملا ن= +\)9لا ?وIتت :
1 - .ةــ;رتلاL Q#ب!لاL ي#7)لا
2 - .ة97لا ر9jL ة97لا +#قوOخملا
.ةفOتخملا +#Rاو97لاL +#=#بAلا -ج
. ةــ7ل#ملا a#9ملاL ة;ذعلا a#9ملا -د
س OE : +\)9لل #3Mلا ب9س( : ل rيت^(ام= دBا" :
1 - . 4Sالا ة*اl
2 - . #ــ!Eلا UMق
. +#F#فAلا 4ـ/ -ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. +ا#9$لا Hداو* -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س OO : ي> +[[[[م7م7لا اR)م,ت يتلا LاMعNا :
1 - . 23رلا J#-*3 4ق#; ـــ Z9ت9Vرلا ـــ .#/0لا
2 - . 23رلا J#-*3 4ق#; ـــ Z9A9علا ـــ NOقلا
. 23رلا J#-*3 4ق#; ـــ Z9A9علا ـــ .#/0لا -ج
. 23رلا J#-*3 4ق#; ـــ Z9تVرلا ـــ NOقلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س OS : و[[> WD@Nا" 3A6لا #"دب موق( /6لا Gا9نلا :
1 - . %ذــــلا
. Qوــفلا -(
. 6ــ9خAلا -ج
.#9لوD#فلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س OV 111 Wمست يAوlلا $9,لا" yا=دلا ن= v3bت يتلا دئا"Pلا :
1 - . <اوEلا
2 - . #F,ـخلا
.ةـ9*Lلا -ج
.(#)*لا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س OX : ي> +(ول!لا `ا34Nا :
1 - . d#*اذلا
2 - . d#فتكلا
. dا0ـ9لا -ج
.d,Wرلا -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س OY F Gاتا9نلا #"6ب د-وت +)لاتلا LاP-Nا /أ ي* :
1 - .#ــــمBلا
2 - ."اLلا
.d#)jلا -ج
.#ـــ&lلا -د
س OZ 111 ي* +)م>أ $Rل $Cا<ملا :
1 - . 8$!لا 6كE 0F07=
2 - . 8$!لا H#G* I;
.8$!لا +#كر? 89GA= -ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 8$!لا ة;,D %د#Fl -د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س S' : 2(34 نع #و)طلا ن)ن- t<نت( :
1 - . ة-9بلا ]#9;
2 - . %ر5قلا H#$/
. ة-9بلا #فD -ج
. J#ــ-9بلا ةعقبلا-د
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
س 5 -:ةيلا-لا ةلئسلا ىلع ¿بيجأ : 1 -: ,- ,ي--ا ي,ك-أ-
º ,ا~ن(ا اهبب~- ¿-لاو ةئيبلل ة-;لملا ل-ا;·لا -أ
1 ................ - 2 ................ -
º ة-وا,=~لا ةئيبلا ,ا-س اه--;- ¿-لا Jامعلا -~
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ................ - 2 ................ -
º.تائيبلا ,ي- تا-و,-لا ç»أ -¿
1 ................ - 2 ................ -
ºا»را·~- تاي-د-لا ة-ا-ع ق,= --
1 ................ - 2 ................ -
ºة--·لا -ايملا ىلع ة=-ا=ملا ق,= - -»
1 ................ - 2 ................ -
º-ر-بلل ةيجرا=لا -,~قلا د-ا;- -و
1 ................ - 2 ................ -
2 -:ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةة ةة -
.......... -:Jا,·لا -~ ....... -:-ا-,=لا -أ
3 -:ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةة -
. ةل-;= ا»رو-ج -ا,=~لا تاتابن ¸·- -أ
1 ................ - 2 ................ -
. ةيك;~ اه-اروأ -ا,=~لا تاتابن ¸·- -~
.......................................
.ة-ل-=- Jا-~أ çا=·لل : -¿
......................................................
.,~·لا د·- وأ _اب~لا ¿- ,م~لا ة·~ل ¸,·-لا ~=- --
..........................................................................................................
.^تاق-~-و ~يل=لا Jوا-ت ,- را-ك(ا ,- Jا-=لا -اب=لا ¿~;- - -»
.......................................................................................................
4 .ة-ل-=- ةي-ا-- لس>س ~>- ,; ك ةيلا-لا ةي=لا تا-;ل=ملا ,- -
( ةجاج- - ,ق~ - رأ- - ~نرأ - ~ل·- - تابن )
1 ..........................-
2 ...........................-
3 ..........................-
س 6 -:ةيلا-لا ةلئسلا ىلع ¿بيجأ :
-: ةيلا-لا -,»,لا çسر ىلع تانايبلا ¿ب-كأ ( أ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-: ايل;~ا-لا -ر-- ~يك,ت تانايبلا ة-ا-كو çس,لا- ¿=~و ( ~ )
س 1 ) ة->ع ¿·~  ) ة->ع و ة=ي=~لا -راب·لا çا-أ(  -:أ==لا -راب·لا çا-أ(
1 .ة-وا,=~لا ةئيبلا ¿- ر-ان -املا - ) (
2 .رو-بلا ¿ا-ن! رام-لا د-ا;- ,- - ) (
3 .•نا;ملا ,ا-~ل ي,~بلا €ا~-لا ¿» ةعا-~لا - ) (
4 .تا-,~لا ,- ^--ام=ل ةبل~ çا=ع •ا-دلا ¿=·- - ) (
5 .^-ادعأ ,- ^--ام=ل و,- ---قلا ç~ج ¿=·- - ) (
V 1+\)9لا +(ام,ل ?اس@.ا اRلم!( يتلا Lا)xNا ن= mاطتBلا z r :
X 1+سبا)لا Gا\)9لا ن= /#ا,صلا" iا97لاz r :
Y 1ة3>Pلا ي* {)@^تلا وMع و> _لطلاz r :
Z 1مس7لا WلT yا=دلا ن= 3=ا"Nا $قنت +)س,لا mاصعNا z r :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
يا#دلا $ص<لا +(اR@ #ا9ت0ل د!تا
ذفR ذفAF 8ل 6متك/ ر9j
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&' 1ماp!لا +=Uسل /#"3| oتاقتl=" ب)ل,لا i"انت z r :
&& 1+9انملا ة#ا3,لا oل 3*وتل اRM)ب Wلع #و)طلا دq3ت z ) (
&; 1 }امNا د)C +نR= ي* +("ا3,صلا +\)9لا ?اI $م!( z ) (
&E 1اRتl(# ي* ة#69لا Lا6h د-و( z ) (
&O بل!H Gا9@r +)ئا6]لا +qU!لاz 1+)ئا6h +لسل $Dمت :#^* ) (
&S 1ةدلولاب اd)سن- اd3HاIت Gا)(دDلا 3HاIتت z ) (
&V 1اR)* 3)I<تلا د!ب ا@#ا)ت0اب jد,ت +(دا#.ا 3)h +A3,لا z ) (
&X 1+ب6ع #اط=Nا ~ا)= z ) (
&Y 1+)لBاسلا +\)9لا ?اIسل /3l9لا kاlنلا و> }امNا د)Cz ) (
&Z 1 +("ا3,صلا +\)9لا Gا@او)B ن= د"3قلا z ) (
;' 1 ةدا,لا Gا"دNا مادbتا دنع #6,لا ب7( GUM!لا +=Uسل z ) (
: يل( ا= يلمAأ
& 1+M)9لا1111111111111111111111111"11111111111111111111 Wلع +M)9لا $0اد vا-دلا ن)ن- g6]ت( z
; 1ن)تئ3لا" 11111111111111111111111111111111111111 يم,ت /#دصلا •<قلا ماpعz
E 111111111111111111111111111111111111111111111111111+)ل97لا +\)9لا ?اIسل /3l9لا kاlنلا z
O 11111111111111111111111111111111111111اd3HاIت Wمس( WD@Nا" 3A6لا دو-" بلطت( /6لا 3HاIتلا z
S 1+,لاملا ~ا)ملا +\)ب"11111111111111111111111111111111 ~ا)ملا +\)ب $مlت +)ئاملا +\)9لا z
V 1111111111111111111111111111111111111`3!( €!9ب اRM!ب ماp!لا iاصتا نAا=أ z
X 1 اR)* 3)I<تلا د!ب ا@#ا)ت0اب jد,ت يتلا ي>11111111111111111111111111111+A3,لا z
Y 1 Gا9نلا"1111111111111111111111111111" 1111111111111111111111111+\)9لا Gا@وI= ن= z
Z 1}امNا" 1111111111111111111111111111111داوملا ?ولA^( +)9طقلا 24انملا ?اI z
&' 1oئادعأ ن= o)م,ت111111111111111111111111111111111 6<نقلا مس- يط]( z
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'
تنقتأ : نقتت مل :

تاراهملا سايقل لمع قاروأ
- - - ةلئسلا لك ىلع تبجأ كنأ يدكأت ة-اج(ا ¿- ¿ع,~-ت V ةلم~بلا- ¿-د-ا Vوأ =ا- ¿-ي·-سا
: فصلا يئادتبلا سداسلا فصلا ةداملا مولع : بلاطلا ما .........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&& 11111111111111111111111111111111111112(34 نع اd)سن- اd3HاIت #و)طلا 3HاIتت z
&; 1 اRئادعأ ن= ي<تbتل11111111111111111111111111111111111111111 ن= Lاب3,لا 3)]ت z
&E 1111111111111111111111`3!ت /وq $Ilب اRب 89ت3ت" ماp!لا يط]ت م,للا ن= +عوم7= z
&O 1 مس7لا iامعأ 2)سنت" م)pنتب موق( 111111111111111111111111111111111111111QاR7لا z
&S 1 oئادعأ ن= m"3Rلا Wلع ~دعاست +(وq111111111111111111111111111111111111 iاP]لل z
&V 1:o4اl@ r oلمع" 111111111111111111111111111111فلتb)* ?اس@.ا ي* +\)9لا 3HKت z
&X 1ماp!لا +=Uسل ?ا(#"3| oتاقتl="111111111111111111111 i"انت" tمlلا +!xN a3!تلا z
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلو عيقوت أطخلا يف رمتسن نأ بيعلا نكل و ئطخن نأ ابيع سيل
: رما
&'

.جميع هذه العوامل من طرق عناية الطيور بصغارها ماعدا .السماك والرز‬ ‫8....‬ ‫ج..........‬ ‫ج......الحبل الشوكي‬ ‫31-أحد هذه النباتات ليس من ذوات الفلقة الواحدة:-‬ ‫د..بالسلسلة الغذائية ..الخلية العصبية ج.‬ ‫د...الرز‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫توقيع ولي‬ ‫لم تتقن :‬ ‫ليس عيبا أن نخطئ و لكن العيب أن نستمر في الخطأ أتقنت :‬ ‫المر :‬ .....العلقة الغذائية ) نبات‬ ‫ب.)مقدرة المخلوق الحي للعيش في بيئته والستمرار فيها( يعبر عن مفهوم ......‬ ‫ج..تحميها من العداء‬ ‫د....من طرق المحافظة على نباتات البيئة .‬ ‫د.....مكافحة الحشرات ....سلسلة غذائية‬ ‫د...التكاثر...المواد الدهنية والسماك‬ ‫د.البيئة‬ ‫أ.‬ ‫ّ‬ ‫أ..التكيف‬ ‫ّ‬ ‫01..ترقد على البيض.....تبني لها عشا‬ ‫ثعلب( تمثل‬ ‫فأر‬ ‫11...‬ ‫ج.البيئة‬ ‫5..‬ ‫أ.بالتكيف‬ ‫3.....‬ ‫أ.‬ ‫ب......‬ ‫د.الرقبة‬ ‫أ-القلب‬ ‫2..‬ ‫ج.التكيف ....إهمال الزراعة...‬ ‫ب....توفر لها المسكن..العضلت التالية غير إرادية فيما عدا عضلة .القرع‬ ‫ب........‬ ‫ب.المواد الدهنية والحليب‬ ‫أ......ترضعها..تمثل مملكة حيوان.بماذا يعرف الوسط الذي يعيش فيه المخلوق الحي ؟‬ ‫د.زراعة النباتات‬ ‫أ.....‬ ‫ج.‬ ‫ب..المعدة‬ ‫ب..‫01‬ ‫أوراق عمل لقياس المهارات‬ ‫تأكدي أنك أجبت على كل السئلة‬ ‫ابدئي بالبسملة .‬ ‫ب......وحدة بناء الجهاز العصبي تعرف بـ ...ل تمثل سلسلة ول شبكة غذائية‬ ‫21......شبكة غذائية .‬ ‫د.البيئة‬ ‫6.واحد مما يلي ل يعتبر من طرق عناية الثدييات بصغارها .‬ ‫ج.‬ ‫د.التكاثر‬ ‫ب.تحميها من البرد والحر‬ ‫4-)العلقة الغذائية بين النباتات ومجموعة من الحيوانات في اتجاهات مختلفة ( تعبر عن مفهوم .دخول أشياء غريبة على البيئة تسبب الضرر للمخلوقات الحية يعرف ..توفر لها المسكن‬ ‫د.النخيل‬ ‫أ..مكافحة الحشرات‬ ‫7.من ملوثات البيئة .......الجهاز العصبي‬ ‫أ-العصاب المختلفة ب....التلوث‬ ‫ب-التكيف‬ ‫ّ‬ ‫أ..‬ ‫ج...المعاء........عوادم السيارات‬ ‫د.‬ ‫ً‬ ‫ج...‬ ‫ج..‬ ‫ج..الشعير..بالتكاثر‬ ‫ب.....بالتلوث‬ ‫أ.الشبكة الغذائية ب.صيد الحيوانات‬ ‫9....ترضعها‬ ‫أ..سكان المناطق القطبية يعتمدون في غذائهم على ............‬ ‫أ......‬ ‫المادة : علوم‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‬‫استعيني بال أول‬ ‫الصف : الصف السادس البتدائي‬ ‫س:ضعي دائرة حول الحرف الذي يشير للجابة الصحيحة من بين هذه الجابات‬ ‫1..ل تتسرعي في الجابة -‬ ‫اسم الطالب :.السلسلة الغذائية ج.....الرز والذرة....التلوث...تشجيع الحتطاب‬ ‫د-انجراف التربة..

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->