P. 1
آیا اسلام برای ایران علم آورد؟

آیا اسلام برای ایران علم آورد؟

5.0

|Views: 531|Likes:
منشور بواسطةArashBikhoda
نوشتاری در رد این ادعا که اسلام برای ایران علم آورده است
نوشتاری در رد این ادعا که اسلام برای ایران علم آورده است

More info:

Published by: ArashBikhoda on Mar 16, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

؟دروآ ملع ناریا یارب ملسا ایآ

ادخیب شرآ و یزاریش زورهب طسوت
قیدنز یاس یارب www.Zandíq.com
سره!
۱ راتفگشیپ
۲ ملع تفرشیپ یخیرا· رæتخ. ¿یرش· ¸ ی.لع ¿ا¿تفرشیپ ¿ی渷 ¿íر, _یi, یفر×.
<aL.. رa
۲.۱ ?i.îی. تفرشیپ <·¸گ, ¿i.ت.
¯
ات,.· ¸ _یش· ر¿. ¿.í¸> رa ملع
۲.۲ ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ی.لع تفرشیپ ¸ ییاف¸î. oر¸a
۲.t ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ی.لع تفر.پ ¸ lاL>·í oر¸a
t ?ت.í oa¸, اz تفرشیپ _یí ¿i.í iیiپ تلع ,J.í ایí
t.۱ ت.í oa¸, ¿íریí <, ,J.í <ل.> ¸í _پ ی.لع تفرشیپ ¿¸,
t.۲ i.îی. ملع _ت>¸.í <, <ی渷 ,J.í ¿¸,
t.t ت.í oa¸,· ر.ی. ملع _ت>¸.í ,J.í ¸í _یپ ¿íر¸a رa ¿¸,
t ?i.ا, ا¿تفرشیپ _یí ¿i.í iیiپ تلع i·í¸تی.· ,J.í íر,
t.۱ ?ت.ی, ملع تفرشیپ ¸ _یa ¿ای. <L,íر
t.۲ تیلع <L,íر ¿a¸, _¸.ش·ا¿>
t.t <ت.>ر, <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ی.J.í iæ ¿اz oا:iیa
t.t ¿iیف.لف ¸ ¿¸¸i·í _·ía ریفî· ¸ ی.J.í ¿¸ی.í¸یگ·í oر¸a
t.c íر:aای., ¿ا·ا.ل.. ¸ ا¿aف l.¸· ¿íi..شیi·í _تs ¸ رí¸í
c ¿,ا..
1 راتفگشیپ -
¿رL. ¿¸æ¸. _یí <, _ت>íaرپ تی.zí _,. .یفر×. رات.¸· ¿¸æ¸. íiت,í راتفگشیپ _یí رa
.a¸شی. یفر×. رات.¸· رات>ا. ¿ایاپ رa ¸ a¸شی.
,J.í" <: ت.í اعaí _یí ی.رر, ¿í یلæí ¿¸æ¸. .ت.íiیپ رات.¸· _یí رتی· ¸í <: ر¸L·ا.z
ر¸¿L ¸í _پ ی.لع ¿ا¿تفرشیپ تلع <î.یí رگیa cرا,ع <, ای ."ت.í oaر¸í ملع ¿íریí ¿íر,
¿اzaا¿· ¿i.í iیiپ رات.¸· _یí رa ی.لع تفرشیپ ¸í ر¸L.. .ت.í oa¸, ,J.í ¿íریí رa ,J.í
رa ¸ <ت.>ر, <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía _ر¸رپ ¸ ر¸¿L ¸ <تفای ¿ا.¸ا. ی.لع cا×IاL. .ی.لع
.ت.í ی.لع ai×ت. را·í ¿i.í iیiپ <>یت·
¿í¸· _یí ¸ i.ا, <ت.ía a¸>¸ oرí¸.z ¿íi..شیi·í ¿ای. i·í¸تی. یخیرا· _اف·í رz ر. ر, ¿í¸·
¿اعaí ¿JL, ¿i. _.¸ر ا.í .i·رíi· ,aر. ی:i·¸ ر, ی.یaت.. ری·ا· ¸ یل.ع <>یت· .لrí اz
¿íرía <: ¿رL· یع¸æ¸. ¿í¸.×, ííI ¸ i.ا, <ت.ía یل.ع تی.zí رپ ¿یات· i·í¸تی. oi. aای
¸ i..îی. ¿رL. íر ییاعaí _ی., ¿ا·ا.ل.. ¸í ی>ر, .ت.í تی.zí ¿íرía i.ا,ی. یل.ع ¿یات·
<>یت· ر:í ¸ ت.ی· i, i.ری. رL· <, o¸¸ر.í <: مz اzرia·í ,J.í <: i·ریگی. <>یت· ¿í ¸í
1400 _یí .ت.ی· ت,î· ¸ یتخ,i, ¸> ¿¸ی, ¸¸ر.í رa ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ,J.í ر¸æ> _ا.
¿¸¸ر¿, ¸ تفرشیپ cعا, ,J.í ¿را:¸¸ر ¸ ت.í oaاتفí _î. _یí <, <: ت.í ¿¸.:í ,J.í
¿iیIا, _¸رí <: ¿í <ت.í: <, ¿ا·í ¿iیIا, ¸ lلr ر¸ا, _یí <, ¿ا·ا.ل.. _یíر: .a¸, ¿ا.aر.
¿¸¸ر oری· ¸ یتخ,i, رa ¿ا·í ¿i·ا. ¸ a¸> ,×æ lاa· ¸ cíaíریí ¿iیi· ¸> ¿í <>یت· aرíi·
ت.í .¸> <: _یí ر,ا., .aرííگی. ری·ا· ¸ی· ¿íرگیa ی:i·¸ ¿¸ر ¿ا·ا.ل.. ت,î· _یí ¸ aرíi·
oa¸,· یتفرشیپ _ی., تلع ,J.í <: i..: ,رa ¸ a¸. ,رLر, ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa مz¸· _یí
¿í aرía a¸>¸ ی.: _za رa تیرش, ¿íر, ,J.í ¿a¸, رæ. ¸í ¿í <¿,. _یرت.: ر:í ا· ت.í
,J.í <, یL,ر مz ¿ا·ا.ل.. یخیرا· راختفí _یرت:ر¸, <: a¸. cا,·í ¸ a¸. _> <·¸گ.یí ¸ی·
i·í¸تی. تی×sí¸ _یí ا, ¿i. ¸ر,¸ر .تفای ¿í ¿íر, ¿í¸تی. íر ¿رگیa _.í¸ع ¸ ت.í <ت.íi·
.i·í oaر: مz¸· a¸> ¿íر, <: ی,aا: <ت.í: <, ¿iیIا, oa¸¿ی, ¿ا> <, ¿ا·ا.ل.. <: a¸. cعا,
راî.یí رa <: i..ا, a¸> ¿.í¸> cJîش. ¿فر ¿íر, رJ¸î. ¸ ¿رi. ¿ا¿ل> oíر _تفای _ا,·a <,
.ت.í ,ر¸, _, یت×ف..
¿í <·ایíر:aای., oا:iیa-ی,اz¸ <, ,¸ر×. یفل. ¿ایíر:aای., یz¸ر: رz ¸í _ی, _ا> ¿ا.¸ رa
.i·í¸خی. íرف یت.. رای., ¸ _یæí ,J.í <, تش:¸ا, <, íر a¸> ¿í¸ریپ <: _..· _zí ¿ای. رa
a¸>¸ رLاخ, ا¿تفرشیپ _یí <: i.ziی. را×. ¸ i.·¸ی. ,J ی.لع ¿ا¿تفرشیپ _یí aر¸. رa
_ش>رa ¿ا.z i.zí¸خی. ر:í ¿ا·ا.ل.. ¸ .ت.í oa¸, ی.J.í ییíر:aای., ¸ تفJ> مت.ی.
تفر _ی, ¸í اz ی·ا..ع ¸í i×, <: íر ی.J.í تفJ> ,اL· oرا,¸a iیا, i..ا, <ت.ía íر <ت.í:
¿ای·íریí ¸í aای¸ ¿ا.خ. _یí ¸ i·رía ¿iیi. ی...a ¿یش· ا, اz یفل. <·اتخ,.¸> .i..: ای>í
رLاخ, <: i.ت.z .رع oaí¸ ¿ا.ل.. ¿ا·í¸> اz ¿¸رa _یí یلæí .Lاخ. .a¸شی.· oiی..
_تفای. ._ا,·a. .<,. .¿¸,. .¸. .i..îی.. .cراa>. ._ا.>í. ..رr. ._,اa.. .رa. .¿ا·ا.ل... .,ر¸,. .¿ا¿ف×æ
ی, ¸ ی·ا> <sرف _یí <, ¿i. .í> ¿íر, ¿رای., ی:aا.í i.ت.z a¸> ¿íر, c¸افت. یتی¸z
<, ¿ای·íریí ¿ای. رa cراa> oiaع _یí <: i.ری. رL· <, <·اتخ,.¸> .i·رía oi·ا. .aع تیا¿·
¿ای·íریí ¸ ¿íریí ¿íر, <ت.>ر, ¿ای·íریí <: ی.íرت>í ¸ی· ¸ ی·íریí _¸رí رپ ¿i.· ¸ ,.zرف _یIa
رa ملع تفرشیپ ی×sí¸ _لع ت>ا.. ¿¸ر رz <, یI¸ .aرíi· a¸>¸ i·í oaر: ..: .رr رa
¿íر, <: a¸¸.ای, ¿ا·ا.ل.. <, ¸ i.: ¿J. ¿ل> ¸ی· íر _>¸ت. <sرف _یí i·í¸تی. <aL.. _یí
,J.í <, مz یL,ر <: íر تفرشیپ _.í¸ع iیا, <îل, i·aر:¸ا, .aع <, ت.ی· ,¸J تفرشیپ
.i..¸î, _.í¸ع ¿í _a>· رa ¸ i..ا.ش, i·رíi·
تی¸z ¸ ر¸رr یع¸· aا>یí .,. ی.لع تفرشیپ _یí ¿íر, ,J.í ¿a¸, _¸ل×. رگیa ¿¸. ¸í
ای¸: <: ¿ر¸L, ت.í oi. ¿ا,zí. ی.. ¸ .íرعí o¸ی¸, ¿ا·ا.ل.. ¸í ی>ر, ¿ای. رa .aا:
_·í ا, <: i..ا, رí¸گ.ا,. ¿اش·ا.aر. ¸ ,.zرف ¸ ,ا> <, ¸¸ا>ت. .íرعí ¸í iیا, ¿ای·íریí
ی:aر, <, ¸ ¸>گ.> ¿ا·¸ ¸ ¿íaر. _تش: ¸ اzات.¸ر ¸ اz ر¿. <, _ت>ا· ¸ اz <·اخ,ات: ¿a¸
¿íر> ا¿Iا. ¿íر, ¸ ی·íریí oi. oaر, ¿ا·¸ _¸رف ¸ iیر> ¸ ی..> ¸¸ا>· ¸ ¿ا:i·ا. ¿i·اش:
_یí .i·i. .î·ر. ¿ا.ل.. .íرعí <: رگیa یzا,· ¸ تیا.> ,ی ¸ رí¸z ,aر. ¸í _تفر: ¿ا, ¸
¿ا•.رí <, ملع ¿ات.,رع ¿اzíر>æ ¸í ¿íریí ,ر¸, تل. ¿íر, _یش· <یaا, یش>¸ <.ی· ¿ای¸ا·
oا·¸: مz ت.í .رخ. ¿ا.a¸> ¿íر, مz ¿ا,zí. ی.. ¸ .íرعí .aا: ر¸رr _یí €i·í oaر¸í
<: یت·ا,> ¸ تیا.> <.z _یí _,اa. رa ¿ای·íریí l.¸· اz ی.ر. ی, _یí _تفر: oiیaا· ¸ ¿i.í
¸í ت.í <ت.یا, <: ر¸L·ا.z .ت.í .رخ. ¿ای·íریí ¿íر, i·a¸, oi. .î·ر. ¿¸ا· ¿ا.ل..
رíرî· رگیa ا· می.: ¿رL. íر ا¿·í <îل, oaرî· ¿ا¿.پ íر·í cJاî.í ¸ میریگ, _رa a¸> •یرا·
<îل, می.: ¿ایع íر راختفí _یí ¸ی· ¿ا¿.پ ا. •یرا· رa ¿راختفí ¸ را,تعí ر:í ت.í <ت.یا. .i·¸ش·
ی. رات.¸· _یí رa <‚·í .a¸. ¿ای·íریí ¿ای. رa ی.یرفí راختفí _یí رíرî· ¸ _ف· aا.تعí .>¸.
¿iیش>رa ¿íر, ¿í oaا×Ií _¸ف ¿¸ری· <, ¸í ا. تل. <: iza ¿اش· ی·íریí رz <, i·í¸تی. iیí
راختفí ¸ _ش>رa .,. مz ¿ا.خیرا· ¿اz oر¸a _یر· oری· رa <: ییا> ا· ت.í رíaر¸>ر,
.میí oi. ی.یرفí
رای., _ƒا.. ¸ c>ا,. <, _ت>íaرپ .رات.¸· _یí _یaای., _.رپ <, •.اپ رa ا¿.یí ر, ¿¸¸فí
i.·í¸تی. ¸ i.ت.z رای., _¸رí ¸ تی.zí ¿íرía a¸> ¿íر, ,íi: رz <: i,لL ی. íر ¿رگیa
<, ,¸J <ت,Ií .i..ا, ا. oi.یí ¿íر, ی·ر,ع ¿ا¿.رa ¸ oaر: _.¸ر íر ا. •یرا· ¸í ییا¿شخ,
_تفای ¿íر, ¿í ,ا>·í i.ت.íiی.· a¸>¸ c>, _یí رa ¸ی· یل.ع ¿فا.. _یí ر:í <: ت.ی· ¿ی渷
.i.îی. ر,íر, i., íر c>, _یí تی.zí .یل.ع ¿فا.. _یí a¸>¸ یI¸ a¸, تی.zí ¿íرía _یاa>
.i.îی. یفر×. ی.لع تفرشیپ ¿ی渷 ¿íر, ,J.í ¿ا>, íر یلیi, ت.خ· _خ, رa رات.¸· _یí
.a¸íaر,ی. oi. ¿رL. _یi, <, <×>íر. ا, <aL.. رa ملع تفرشیپ یگ·¸گ, ¿یرش· <, _,.
.iziی. ¿ر. _یi, رa oi. aای _.í¸ع _تفر ¿ای. ¸í <, <>¸· ا, íر ملع lاL>·í oر¸a _,.
¿ا¿IJiت.í ¿aر: aر ا, íر a¸شی. <ت.¸· ¿í aر¸. رa رات.¸· _یí <: یلæí ¿اعaí ,¸a _خ,
_خ, .i.ت.ی· ت.رa ¸ ر,ت×. ا¿·í <: iziی. ¿اش· ¸ i.îی. aر <.ی.¸ _یí رa ¿یíر ¸ ,¸ر×.
تفرشیپ ¿íر, ,J.í ¿a¸,· تلع ¿اعaí ¸ i.îی. cا,·í íر رات.¸· _یí یلæí ¿اعaí _îع ,¸.
,¸a _خ, .¿¸æ¸. ر, ت.یí <.ia. ت.خ· _خ, رگیa cرا,ع <, .i.îی. cا,·í í ر ی.لع
رa .i.îی. cا,·í íر·í _îع ی.×ی i.îی. یف· íر·í ,¸. _خ, ¸ i.îی. راî·í íر یلæí ¿اعaí
.i.í izí¸> ت.í oi. oaافت.í ا¿·í ¸í رات.¸· _یí _ت.¸· رa <: ¿,ا.. ¸í یت.یI ¿ایاپ
" و #$لع یاه%!ر&ی' (ی)وت یارب *یدب #!ر+,-
./01, رد ملع !ر&ی' #خیرات ر2%خ, (یر&ت
.i·¸شی. oaر¸í i.îی. تفرشیپ <·¸گ, ملع
¯
ا.ا.í <î.یí aر¸. رa ی·ا>ی渷 íiت,í _خ, _یí رa
رa یخیرا· ¿,ا.. <, aا.ت.í ا, _,. .a¸شی. <ƒíرí <aL.. رa ملع تفرشیپ ¿íر, یلیi, oا:iیa
_یí <: a¸شی. oaía ¿اش· ¸ a¸شی. oaر¸í ی·ا>ی渷 <aL.. رa ملع ییاف¸î. oر¸a aر¸.
¸ ی.لع تفرشیپ ¿ایاپ oر¸a aر¸. رa تیا¿· رa .i·رía ¿را:¸ا. _یi, oا:iیa ا, ا ¿تفرشیپ
_یí <: a¸شی. oaía ¿اش· ¸ oi. <ƒíرí یخیرا· ¿,ا.. <, aا.ت.í ا, ی,IاL. ¿ا·ا.ل.. lاL>·í
.ت.í oa¸, _یi, oا:iیa رa oaای _.í¸ع _تفر ¿ای. ¸í .,. <, lاL>·í
.

,J.í .ا¿تفرشیپ. _یí. تلع. ¸. i.ا,. oi. ._æا>. ¿íریí. رa. ی.لع .¿ا¿تفرشیپ. .<: .ی·ر¸æ. رa
<: a¸. یفر×. _یi,„_ی¸گیا> یzا:iیa ت.í <ت.یا. یI¸ aرíi· a¸>¸ ی·ر¸رæ <,ر: .i.ا,·
… _پ _ی¸ íر oا:iیa _یí .i.: ¿یرش· íر ملع تفرشیپ ی×sí¸ تلع .می·í¸خی. †
رa ملع تفرشیپ ¿íر, <: iیa ی..¸ر <, ¿í¸تی. <L>I رz رa ¿ا¿> تی×æ¸ <, oaا. یzاگ· ا,
رL· <, ‡یفا:

ا.¸¸I <· یI¸ˆ ,¸J ری¸ l¸ر. ¿رíرsر, .¿i.ت.

ات,.· ¸ _یش· ر¿. ¿.í¸>
‰i.ری.
1 . ملع تفرشیپ یارب یراذگ هیامرس ای. .¿ا.:ا>. ..اz. .ت.¸î>. .l.¸·. .<:. ..
¿íر,. .,¸J. ¿,ا... ¿aر¸í. .مzíرف. .<.ی¸z. .¸. aریگی.. .,ا>·í. .¿ف·. ¿a. .یs¸a>. .Šاخ.í
a¸شی. ¿رîف ¸ ی.لع ¿اz تیIا×ف
‹ . تابث و تینما .iتفای, ملع تفرشیپ رîف <, ی.: ت.í iی×, ,.> ¿íiی. l.¸ .
íر íر·í ¿ای, ¸ <شیi·í ¿aí¸í ¸ _i> ¸ c>, ¸ oرLا.. ¸ ¿aر: تفIاخ. _> تی..í
a¸شی. _.ا. ¸ی·
Œ . نادنمشیدنا ا !نابی"شپ ¸ ی.لع ¿ا¿تیIا×ف ¿aí¸í .یل•. تی..í _.ا. <: .
a¸شی. ا¿·í ت.íi:ر¸, ¸ میرî· ¸ ,íرت>í
4 . !ملع ه#باس و نادنمشنا$ ر%&' مz ¿íi..ش·ía ¸ ¿íi..شیi·í ¸í ¿رای., .
.•ا,رƒ¸ف ._گz Ž ¸L.رí .¿¸LJفí .líرa.
¯
J.. .i·í oa¸, aات.í ¸ aر:ا. ¸ oر¸a
i.ر ¿¸:íر. رa aíرفí ت.a _یí ریا. ¸ _یاتش.گتی¸ .,یرف ._.íر Ž _:را.
<·ا. ¿¸ر اپ رLاخ, ا¿·í ی.لع i.ل, is ¸ ت.ía a¸>¸ ی.لع <a,ا. <: i.تفای
¸ی· ملع تفرشیپ ¿íر, "ی.لع ت.." a¸>¸ ííI .ت.í oa¸, _یشیپ aرف _ت.íí:
,ی aíرفí ¿aíرف·í ¿ا¿تفرشیپ ¸í یzا: ی.لع ت.. _یí .i.ری. رL· <, ¿ر¸رæ
.a¸شی. ¿¸ر. <×.ا>
.i..îی. ت.í oaر¸í ملع ¿íریí ¿íر, ,J.í <î.یí ر, ی.,. ی×Ls ییاعaí <: ی·ا.: ,J> ر,
<ل•.. _یIa <, €ت.í <تفای ملع تفرشیپ ¿íر, ی×Ls تلع <: ت.ی· ¿í یعi. رات.¸· _یí
ی×Ls ¿اz یی¸: یل: ¿í¸تی.·
¯
ا.ا.í رش, راتفر رa oaا×Ií _¸ف ¿ا¿ی:iی‚یپ a¸>¸ ¸ "رایت>í"
i.: رîف ¿íر, ی.: ر:í ت.یشیi·í oaا. ííI .aر: رش, راتفر <, l¸,ر. cاع¸æ¸. aر¸. رa
یللع ی.×ی .aía "?i.îی. تفرشیپ <·¸گ, ملع" _.رپ <, ی×Ls یخ.اپ ¿í¸تی. ی·ا.í <,
تی×sí¸ _یí <, ملع ا, .i,ای _a>·
¯
ا·ر¸رæ ¸ی· ی.لع تفرشیپ ا¿·í _a>· cر¸æ رa <: aر: íiیپ
<: i·íi, iیا, oi.·í¸> i.í ¿ای. <, _خ. _¸ل×. ¸ تلع .ی

لع <L,íر ¸í رات.¸· _یí رa oا:رz
¸í یفی×æ رای., ¿¸· <îل, .ت.ی· ت.í ¿رL. ,ی¸یفات. رa <: <·¸گ·í .ی×sí¸ تیلع ر¸L..
<ت.ía a¸>¸ lیíر. _یí oا:رz <: iی¸: ی.· _یi, oا:iیa _یí رگیa cرا,ع <, .ت.í تیلع
ا¿·í رa <: ییاz oر¸a cا:رتش. <, ¿aر: oاگ· ا, <îل, .i.îی. تفرشیپ ¸ی· ملع
¯
ا·ر¸رæ i..ا,
<ت.ía ملع تفرشیپ رa ¿iیل: _a· _.í¸ع _یí <: i·¸ی. _i> .ت.í oaر: تفرشیپ ملع
تی¸a· a¸شی. <ƒíرí
¯
íi×, ی.J.í ¿.í¸> رa تفرشیپ aر¸. رa <: ¿izí¸. ا, _i> _یí .i..ا,
.ت.í یƒíرaت.í _i> ,ی ا¿.· ¿ا.‚.z یI¸ .a¸شی.
o¸ی¸ cí¸ایت.í <: ییاzر¸ش: ¸ i..·¸ر· ¿اzر¸ش: <: ت.í l¸ر. _ی.z _iæ _یIa <, iیا.
¸ i·رía ¿ا¿> رa íر ی.لع ¿ا¿تفرشیپ _یرتشی, i·¸شی. _ƒاs a¸> <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ¿íر,
رíaر¸>ر,. oافر. ¸í .ا¿·í. <ف.Jف. ¸. ¿اش·íi..ش·ía .<: .ییاzر¸ش:. ¸. ریaف. ¿اzر¸ش:. ._îعر,
¯
J¸.×. a¸شی.· <ت.íí: ,íرت>í ا¿·í یعا.ت>í ¸ ی·i. _¸a> ¸ یæخ. o¸¸> <, ای i.ت.ی·
a¸>¸ ای·a رa ییا¿·رis <·اتخ,.¸> ¸¸ر.í <ت,Ií .i·رía íر <ف.لف ¸ ملع رa _ش>رa _یرت.:
¿اz oر¸: oa ¸í íر ا¿·í ¸ oaía رíرs a¸> تیا.> aر¸. íر ¿رش, ¿اz <یا.ر. _یí <: i·رía
_یí .i..îی. مzíرف ¿اشیíر, _یa>· ¸ _یæ>· ¿اî.í ¸ i..îی. .í> oi·ا. .aع ¿اzر¸ش:
.i..ا.ی. "اz¸•. ¿a¸a" ی>ر, íر _اف·í
<,
¯
ا.یaت.. <îل, i·رíi· _یa ا, lا,·رí میaت.. ر¸L, lیíر. _یí ¿a¸, رíرsر, <: ت.í _.¸ر
_یí. .ی.یa. .رz. .تف:. .¿í¸تی.·. ._یí. .ر,ا.,. ..aaرگی.. .¸ا,. .¿ا.ت>í. .,ی. .یعا.ت>í. .¸. .ی.ای.. .تی×æ¸
iیa ¸ aر: ی.رر, _aت.. ر¸L, íر _یa رz ¿í¸تی. <îل, ._îعر, ای aر,ی. _ی, ¸í íر lیíر.
oi. aای l¸ر. aرííگی. <×.ا> ,ی ی.ای. ¸ یعا.ت>í lیíر. رa <: ¿ری·ا· ا, _یa ¿í <·¸گ,
.iziی. رíرs ری·ا· ت>· ¸ی· íر _یi, oا:iیa رa
.
cای> ¿íر¸a رa ‰aر: <æJ> <·¸گ.یí ,íر:íراپ ,ی رa ¿í¸تی. íر ,J.í ¸í i×, ت.خ· ¿رs ¸a
¸ c¸ر· <, ¸¸ا>· ¸ ¿ا·ا.ل..ا· <, <ل.> <: ¿راî¿,· ¿¸ر. _ییí _یí <, راî¿,· ¿í oiع i.>.
_یí .i.ت.¸یپ ت.·íiی. ی¿Ií ¿í <فیL¸ ¸ .>í¸ <îل, ¸ا>. ا¿.· <· íر ا¿·í ¿ا·¸ یت> ¸ ,ا>
ر¸,ع ¸í _پ ¸ i.>. ,ر. ا, یI¸ a¸, ¿ات.,رع <aL.. <, a¸i>. i.>. ¿ا.¸ رa ¸ا· ¸ ت>ا·
,ر. ¸í _پ <: ی·ا.: ¸ _یi·ر. ¿ا·ا.ل.. ¿ا·í رa <: ییا¿گ.>-oaر <, ,¸ر×. ¿ا¿گ.> ¸í
¸ i·aاتفí ¿ا¿> یsا, ¿ا> <, ¿íراî¿,· ¿ا.z .i·aر: .¸:ر. íر i·a¸, <تش:ر, ,J.í ¸í i.>.
¸ ¿íراî¿,· _یí ¿ای. <ت,Ií ¸ i·aر, _یپ ریش.. ¸ ت·¸ش> ا, íر ,J.í i.ت.·í¸تی. <: ا>·í ا·
رگیa cراr ¸í oi.í ت.i, مƒا.r ¸ cرis می.a· ر. ¸ ت.íi· a¸>¸ ی·i>¸ ¸ی· ¿اشî·aر:
_تs ¸ ¿رí¸> ¸ <شیاع .ری,¸ ¸ <>لL .<ی¸ا×. ¸ یلع ¿ای. ¿ا¿گ.> .i·aاتفí رگیiîی ¿ا> <, _ل.
.a¸, اz ¿aاتفí مz ¿ا> <, ت.a _یí ¸í _ی.> ,ا.í
<, íر _.íرí ¸ ¿لæ ¿¸ر _ا. _یi., ¿íر, <·ای. ر¸ا> <aL.. <: ت.í _یí ت.í _.¸ر <‚·í
ریش.. .íرعí ¿ا>, ¿ا:ر· را,.یí مz اzi×, i.,رz .a¸, cراr ¸ ,¸ر ¿íiی. ا¿.· ¸ iیi· a¸>
¸í _پ oر>Jا, ا.í i·aر: م:ا> <aL.. ر, íر ¿ر. ¸ ¿رz ¸ i·aر: aرí¸ _ل. رîیپ ر, íر ,J.í
¿¸گ·ر. ی·ا.íر> مل..¸,í ¿ا¿.J· <L.í¸, ,¸a ¿í¸ر. ¿¸.í <فیل> _یر>í .".í¸" ,.>
ی., تفJ> ت.í رات.¸· _یí <لæ¸> ¸í ¿را> ا¿·í ¿یرش· <: ییاzíر>ا. ¸í _پ ¸ a¸شی.
._ا.. .رa. ._ا,ع 1Œ‹ o¸ا·. ..íرعí. .<:. .iziی.. .¿اش·. .•یرا·. .<×IاL.. ..a¸شی.. ._یîش·. .¿ر>z.
¸ cیi> ,¸لع laف ¸ i.ت.íi· یلaع ,¸لع <, ¿í <sJع ‘یz <ی.í ی., ¿í¸رa ¿ایاپ ا· ¿ا.ل..
‰ت.í ی·i·í¸> aر¸. _یí رa <فیل> ی>ا> رL· .ت.ía ¿í¸ر ¿íر¸a _یí رa ¿íرs
<’ .

L _ف ¸ ,J.í ,ا“>í تفر×. ¸ a¸> ¿ا,¸, رگ. ,¸لع ¸í ”• ‘–z <, ,J.í رiæ رa .رع
,iع _•í ¸ ت.íi· <>

¸· رگ•a ¸–‚, a¸, a¸>¸. ,¸s ¿í aíرفí ¸í ی>ر, a¸· ,¸.ع ت>ا> ر·í ر,
¿ا–., ¿رí¸ت.í ¸ •¸.ر ¸í _–پ _–.ل.. i•اaع _ت.ía ر¸a ¸ ,J.í iعí¸s —ف> .ا, ¸í <>

¸·
<‚·í ¿ا·ا.ل.. i..“–. ت•í¸ر <’ ا>·í ا· ت.í _ƒí¸í ,¸لع a¸ف· ˜<>–ت· <’ a¸, یلل> ¸í .¿ا.•í
aا>·í ا· a¸, ¿¸... مz _–>·í ¸ cíر¸· رa رL· _–.‚.z ¸ i.ت>¸. i.تفا• aJ, cا>¸تف رa .ات’
رæع ر>í ا· _ا> _•í ¸ a¸. _æا> _¸.ر ت•.. ¸ <لIí .ات’ _.ع ¸ م¿ف رa <.ل’ ¿ا.ت>í ¸
¿í¸ر .zíí. راشت·í ¸ ˜íرí ,Jت>í _پ ¿í ¸í ¸ ت.ía ,í¸a ‡i.>. ¸í i×, ,¸a _.·ˆ _–×,ا·
_¸.ر ت,>æ ت’ر,, <’ یت

–· Š¸ل> ر·í ر, _–×,ا· ¸ <,ا>æ .i.í ¿ا–., _•¸iت, <>

¸· ¸ تفا•
¸ ¿•íر. ملع _•¸i· ¸í .cاa., <×>íر. ¿ا“.í ¸ cافJت>í ت

لs ¸ ¸í i¿ع .رs ¸ i.ت.ía <لIí
.ا, _•í رa ¸ i.ت.ía تzíر’ ملع ت,ات’ ¸í ¿ا·í ¸í ™>ر, <’ ا>·í ا· i·a¸, ی.•ت.. ,ا“>í
ملع ت,ات’ ¿aí ر,.ا–پ ¸í ¸í <’ i·í <تف: ¸ oaر’ aا.ت.í oi. ت•í¸ر ¿رiخIí i–×. ¸í <‚·š,
ی¿· íر ت,ات’ ¸í <’ i·í oaر’ ت•í¸ر _ا

,ع _,í ¸í ¸ aíi· c¸ا>í íر ¸í ر,.ا•–پ ا.

í ت.í¸>
_, <لIíi,ع a¸· ¿aر. ¸ i. oíر.: a¸ ت.a ت,ات“, ا.. ¸í _–پ _’رz <’ a¸, <تف: ¸ oaر’
¸í aía ¿اش· ¸i, ¿¸, ¸ م.’ <æرع ¸· ر, مzí¸خ–. ¸ ,í <ت.¸· ی,ات’ _. تف: ¸ تفر _ا,ع
íر a¸> cاعJLí <’ ی.اگ.zíر•¸ تف: ?aر’ _–., íر, i.تف: íر ¿¸ . ت.. .š, ¸ تفر: ¿¸
.a¸ر–. ¿ا–. ¸í ¿اشل.ع¸ i.ش“–. ت.a —ف> ¸í¸ i..“–. aا.تعí ت,ات“, i.ت.¸·
1
<یí <, <>¸· ا, ا¿·í ›œ .ات: رa <î·í ¸> ت.ی· یîش> ¸ ر· ‘یz" ‰iی¸گی. <: ,ا×·Jí oر¸.
.i.ت.·íiی. oiیاف ¿¸i, íر رگیa ¿ا¿,ات: ¿i·í¸> ¿¸.æ. _یí ا, cایí رگیa ¸ "ت.í oi.í _ی,.
ی.. ._·í. .<,. .i.تفای.. .ت.a. .¿í. .<·اخ,ات:. .رz. .<,. .a¸>. .cا>¸تف. .رa. .<:. .ت.í. .رLا>. ._ی.z. .<,
تفا• ت.a <•رi“..í ™.لع رƒا>a ر, ¸ aر’ ¿تف íر رæ. Šا×Ií _,¸ر.ع <’ ی.اگ.z.i·iیش:
i·aر“· ¿رíaa¸> _ا.عí _•í ر•اL· ¸í .رع ¿ا>·اف ¸–· ¿íر•í رa ¸ ت>¸. íر ا¿·í ر.ع ¿ا.رف,
.aر, ¿ا–. ¿íر•í .ت’ ¿اz <·í¸> <ف–ل> ¿ا.رف, Šاs¸ ی,í _,i×. ¸

.íرعí .iش· ملع <, ¿i> <>¸· ‘یz

ا,یرa· a¸, ¿¸.í .íرعí ت.a رa ت.¸î> <: ی·i. رa
i·¸ر _یí .i.ت.ía ,.· ¿í ¸í ¸ i.ت.·íiی. ¿ا:i., ¸ یIí¸. را: íر ملع <, _ا•ت.í ¿ا·ا.ل.. o¸ا·
¿ای·a ,ر¸, •ر¸. ¿¸iل> _,í .i·iی.ر تفJ> <, ¿ای·íریí ,.: ا, ¿ای.ا,ع ا· ت.ía <.íaí
‰i.ی¸.ی. ¿ای·íریí ری·ا· aر¸. رa ,J.í
™عر. ,¸لع رa oí¸> i·a¸, م>ع ¸í
¯
ا,Iاr ,J.í رa ملع ¿J.ا> <’ ت..•í ی“• .•رr ر¸.í ¸í
¸ ت–,ر· ¿ا> ¸ ¿ا,¸ رa a¸, ی,رع ت,.· رa ¿aر. ا.لع ¿ا–. رa ر:í ¸ یلaع ,¸لع رa oí¸> ¸
¸ ملع ر.í ¸اrí رa ,J.í ت

ل. ¿ا–. رa <’ a¸, ¿¸ر ¿í ¸í _•í ¸ iش–. oaر.. م>ع ¸í _ر¸رپ
™zí¸· ¸ ر.í¸í ¸ تוر. ,ا“>í ¸ ت.íi· a¸>¸ ¿í c¸íi, ¸ ی:aا. ¿اæتa. <, ا., یت×.æ
¿ر. .>اæ ¸í <’ ¿¸>., ت•.. ¸ .ات’ ¸í íر·í í>•. ¸ i·aر“–. _a· اz <.–., _ا>ر íر i·¸íi>
¸ م–ل×· ر.í ¸í <’ .رع ¿ا.ل.. ,¸s ا¿.· ,اگ.z _•íرa .i.ت>ا.ش–. i·a¸, <تفر: ¸í .ا>æí ¸
ci. ,ا.·رa ¸ تخ–گ·í ی.·ر, را’ _•i, í ر ¿ا·í یت>ا> ¸ ت.íi· یعJLí _•¸i· ¸ ,–I•·
¸ ت.í cراæ> <>–ت· ¿¸.ف <’ م•í <تف:
¯
J,s ا. ¸ ...a¸, _í¸.. _–.z <, ¿æ¸ _–×,ا· ¸ <,ا>æ
¸ i·ا. ر¸a ¿í ¸í .رع ¸ تش: ¿i.ت. ی>í¸· Šا> ,¸لع _پ i.·í ¸í ,aر. _•ر·ر¸a .رع
i·iش–. oaر.. <ت.a ¿í ¸í ی.×. رa <’ i·a¸, ی·ا.’ ¸í ا• ¸ م>ع <.z i¿ع _•í _–·i.ت.
ر, ¿اش•í íر•¸ i·a¸, ¿ا.>ع ¸ر–پ ,ر
ž
>Ÿ ¸ ¿•ا.æ ¸ ¿i.· رa <’ ی•اzر¿. _zí ¸ یIí¸. ™.ו
.i·í oa¸, ر· ¿Iاæ ¸ رت¿, را“.•í ¿íر, ¿ا–.راپ تI¸a ,اگ.z ¸í a¸> ¿ا–. رa ¿i.· •¸.ر ر·í
Œ
_Lا.. رa ی.لع تفرشیپ oر¸a _یر· م¿. ¸ i.îی. ریی•· ی.ا,ع oر¸a رa تی×æ¸ _یí ا.í
oiی.ا· ,J.í _یر¸ ¿íر¸a یzا: íر·í <: aریگی. ,ا>·í ی.ا,ع oر¸a _ی.z رa ی.J.í <>¸تف.
¸ i·a¸, اzراشف _یرتشی, ری¸ ¿ای×ی. <: ¿í oر¸a ا, ت.í ر,íر, _ی.‚.z ی.ا,ع oر¸a .i·í
مIاL. .íر. .ی.ا,ع. .,اî>. .¿ای×ی.. .<:. .ت.¸ر. ._ی.z. .¸í. ..i·aاتفí. .¿íi·¸. .<,. .یzا:. .<×ی.. .¿ا.ا.í
•یرا· ¸í oر¸a _یí ا, <×ی. ی.اع ,aر. ¸ i·را.. ی. ,,¸: íر ¿ا·í ¿اzaر¸í ت.a ¸ i.·íiی.
¸ i..îی. راختفí ci. <, oر¸a _یí <,

J¸.×. ¿ا,zí. ی.. <î·í _ا> .i.ت.z ا..í ا· ,J.í
¿¸¸فí .i.ش: ی. ¿íرگیa •ر <, íر oر¸a _یí a¸شی. <تف: ی.خ. ¿ا·ا.ل.. تی·i. ¸í oا:رz
¸ i·i.. <sJع ci. <, ی.ا,ع oر¸a <, ت.ی,رع ¿اپ ¸ ت.یIا·¸ی.ا· .íرعí ¿ا,zí. ی.. ر,
.i..îی. راختفí ¿í <,
a¸شی. ی.لع ¿ا¿تفرشیپ ,ا.· ¿ا.,. ¸ aریگی. _î. ی.ا,ع oر¸a رa <: یت:ر> _یرت.¿.
ی·ا,یتشپ ا, یت:ر> <.>ر· تæ¿· .a¸شی. aای "<.>ر· تæ¿·" ,ا·رف ا, ¿í ¸í <: ت.í یت:ر>
¿ا,¸ <, oریr ¸ ی·íریí .¿i.z .ی·ا·¸ی ی·ات.ا, ¿ا:i..ی¸· ی,ت: را·í <.>ر· ¿íر, یت.¸î>
¿¸.í. تفJ> .ر>í¸í .<,. í ر .یف.لف. ¸. ی.لع ..ت’. <.>ر·. ¿¸ر. .,–×æ. ی·ا•í¸ر. .a¸, .ی,رع
.i.·íi–. یل×> íر cا•í¸ر _•í ¿íرگشz¸¸پ ا.í .izi–. ت,.·
4
رa ی•íر>ا. <, íر <.>ر· ¿¸ر.
¸ a¸ش–. را,a oi×. ¿را.–, <, ر¸æ.. .i.zi–. ت,.· ی.ا,ع <ف–ل> ر¸æ.. ¿را.–, aر¸.
¿¸ش–تخ, _, _–>ر¸> رLا> _–.z <, i..’ ¿ا.رa íر ¸í i.·í¸ت–.· i·a¸, ¸í را,رa رa <’ ¿ا“.¸پ
íر ر¸æ.. _–>ر¸> .i.“–. راæ>í í ر .<ت.ía oi¿ع ر, í ر ر¸پا.i.> ¿ات.را.–, ت.ا•ر <’
رa ی•ا¿,ات’ <.>ر· <, ¿¸ر. _–>ر¸> ¸ aرíi–. oاگ· a¸> a¸· íر ¸í ر¸æ.. ¸ i.“–. <>Iا×.
.i.“–. .L <.–.¸

<, ت.ía ¿í¸íرف <sJع a¸> یفíر> i•اaع _,L ر, ¸–· ,¸>· <, ر¸æ...
¿افل> ت.i> <, _¿.¸,í _ر.پ ¸ تخ,¸· ,ا· <, ¿íر•í ,¸>· ر–zاش. ¸í ی“• _–Ia _–.z
¸í ¿رگ•a ¿ا.>.. ¸ i·aر’ <.>ر· ی,رع <, ¿¸ل¿پ ¸í í ر ¿aا•¸ ¿ا¿,ات’ ¸ i·i.íرa ی.ا,ع
.i·aر’ <.>ر· ,¸>· <.–.¸ رa íر ¿aا•¸ ¿ا¿,ات’ ¸ i.تفا• oíر را,رa <, i.z ¸ ,¸ر .¿íر•í
6
_•í.
.تفا• <.íaí ¸–· رگ•a ¿اz<.–.¸ رa یت.¸a ملع
ر, افل> رگ•a ¿íر¸a _•í ا· .تفا• <.íaí _í¸ر _–.z <, i–.رIí ¿¸راz ¿íر¸a ا· <.>ر· تæ¿·
رگ•a ¸ i·i. i..<sJع ملع <, .i·a¸, ا..í ¸ی· ,¸لع ¸ <ف.لف ا, <: ی·ا“.¸پ ا, ت.Iا>. ر·í
<, ا¿·í _a· ¸ _.> <, <“ل, i·i·í¸¸.ی.· í ر اz<·اخ,ات’ i.تفا–. ت.a ¿i•i> ر¿. <, ر:í
aíi•, <, íر اz<·اخ,ات’ ¿ا¿,ات’ ,¸ر رa a¸> ¿ا¿گ.> رa ¿¸راz <“·ا., .i·aíaی. ر¸ت.a ی,رع
.aر’ ر¸.ا. ا¿·í ¿<.>ر· <, íر <•¸.ا. _, ا.>¸• a¸> .–,L ¸ aر,
7
¿ا.¸ رa <.>ر· تæ¿· ¿¸í
¸ aí¸· ی..اz ¿رaا. ¸í <’ _–.í _ر.پ i–.رIí ¿¸راz ¸í i×, .ت.í ی.ا,ع ¿¸.ا. تفJ>
¿رaا. ¸í <’ íر ¿¸.ا. ¸ i.تش’ íر _–.í ¿ا–·íر•í .i–.ر تفJ> <, a¸, ی,رع ت.ا–. ی.ا>
¿¸•i. íر a¸> ¿i–.ر تفJ> <, <“.•í _–Ia <, ی.ا,ع ¿افل> .i·i·ا.ر cرis <, a¸, ی·íر•í
.¸æ.. a¸> cرí¸¸ <, í ر ا ¿·í یت> ¸ i·aíi–. _ا,¸رپ یل–> ¿ا–·íر•í <, i.ت.·íi–. ¿ا–·íر•í
_–, i·a¸, oi·ا.ر cرis <, íر ¸í ¿ا–·íر•í مz ¸ ت.ía ی·íر•í ¿رaا. مz <’ ¿¸.ا. .i·aر“–.
ر•¸¸ ¸ _–.–.–Ií¸a رzاL ,اگ.z _•í رa ¿¸.ا. ,ر¸, رíaر. .aر’ی. <>¸· ¿ا–·íر•í <, _–پ ¸í
<>¸· .i·a¸, ¿íر•í یل. ت.ا–. <, _–,æ×ت. ¸í ¸a رz <’ a¸, ی.>ر. _¿. _, _æف ¸í
¿ا., .رع <," ‰تف: ¸ aر’ _íرتعí ¸í <, ی.ا. ¿aر. <’ a¸, ¿i> <, ¿ا–·íر•í <, ¿¸.ا.
. "¿رگ·ی. ¿ا–.راپ <, <’ _’ رL·
8
oاگت.a رa ¿ا–·íر•í a¸ف· ‰i.•¸·ی. افæ <لIí ¿–,a رت’a
.‰ت.í <ل.>·í ¸í ¸ ت.ía <>–ت· i., ی.J.í ت.¸“> 1 ¸ ,¸.ر ¸ cíaاع ¸ ¿i.· •¸.ر -
. ی.J.í ¿i.· رa ¿ا–·íر•í یعا.ت>í ¸ ¿رíaí cJ–“ش· ‹ ¿ا–·íر•í <, <–Iاع cا.اa. راæ>·í -
Œ .i•aر: ی.J.í ,ر¸, ¿i.· _–“ش· <, ر>.. <’ یعا.ت>í ¸ ی.لع ,ر¸, تæ¿· aا>•í -
œ
¸ا–· ¸ <I¸ت×. .zí. a¸ف· ر·í ر, .i. ¿¸ر. ,¸>· ¸ .L ا, ی.J.í ¿i.· رa ا¿,ات’ <.>ر·
ی,لL. ا.í .i. ¸اrí ¸–· _L.. ¸ <ف.لف ¿ا¿,ات’ <.>ر· <, <>¸· _Jiت.í ¸ c>, <, ¿ا–I¸ت×.
¿ات.رپoرات. ¸í ,¸لع ی×sí¸ ¿ا:i·ر¸íi•iپ ¸ ¿ا.>رت. <’ ت.í _•í aر’ <>¸· ¿í <, i•ا, <’
_•a مz ¿ا·í .Iاr ¸ i·a¸, ¿í¸i.z ¸ ¿ا–تش·ر¸ ¸í ا• ¸ ی·íر•í ¸ ی.íرí ¿ا–>–.. ¸í ا• ¸ ¿íر>
¸ i·aر’ ¿رíaa¸> ,J.í _¸,s ¸í ا¿·i. ¸ i.ت.íi–. oاگ· _•¸> ¿íi·ا> رa ی·i. íر a¸> یلæí
íر یلaع ,¸لع ا, تفIاخ. یت> ¸ i.ت.íi· ,¸لع <, یIا,sí i•ا, <“·ا., ی·i. ا· _–.ل.. J¸æí
c¸ر¸. ت.. ”• _“. <, _–L×· .zíí. ¸ aا>Ií ا, o¸را,. ¸ _•a ¸í ¿¸ر–پ ¿í¸.ع <, ا¿·i.
.i·íoaر’ م¿ت. <si·¸ ¸ رف’ <, íر <ف.Jف <æا> ¿íi..ش·ía
¯
ا,Iاr ¸ <ت.ía oاگ·
10
¿ا.>رت. ,ا· ر’a <, íر a¸> .ات’ ¸í یشخ, "ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را·" .ات’ ,I¸.
_•í ¿<.z ¿<.>ر· رa ,ia· <’ ت.í oaر’ ¿اش· رLا> íر <ت“· _•í ¸ ت.í oaía Šاæت>í
ت.–· ¿íi., i.ا, oi. .ا, _•í رa ,í¸sí یa,ا. ¸í ¸ ت.í ی·ا•ر. ¸ ی·íر•í ,¸s ¸a ا, .ت’
.a¸. oi–>.. ,¸s ¸a _•í cا.>¸ ا, ¸ i•í را.. <, <’
11
¿¸ش–تخ, ¿íi·ا> ‰<ل.> ¸í i.ت.ía میaت.. _a· <.>ر· تæ¿· رa ¿ai×ت. ¿ا¿·íi·ا> ¸ aíرفí
ر, íر ر¸پاش•i.> ¿ات.را.–, ت.ا•ر _–>ر¸> ¿íi·ا> رiپ ¸ i·a¸, ¿íر•í ¿ر¸L.· ¿ا•¸.–ع ¸í
¸ a¸, ی·ا. _•a ر, رzاLIí یلع ¸ تش·ر¸ _•a ر, cا–> ر>í¸í ا· <’ ¿فa.Ií _,í .ت.ía oi¿ع
.ت.í oa¸, ¿íرs _را×. ¸ _•i·¸ <’ i·í<تف: ¸í ¿oرا,رa .ت.ía lل.· ¿¸ل¿پ ¿ا,¸ <,
1‹

¿i¿. ¿ا.>.. _–ƒر ¸ ,¸>· ملع رa ¿لL. ¸ اzر ¿ا–·íرæ· ¸í ا.¸· _,í Ž ¿¸اzرIí _–ف¸–·
.i..“–. را–ت>í ,J.í i×, ¸ i·í oa¸, ¸í¸zí ¿ا–تش·ر¸ ¸í <’ تخ,¸· ¿íi·ا> .ت.í oa¸, <ف–ل>
¿ا•a¸¿• ¸í íر ¸í یLفs .ت.í oa¸, <.i.z ¸ cا–æا•ر <, مIاع ¸ م>.. ¸ .–,L .¿ر,LIí _,ر
,¸ر×. ˜ا,Lí ¸í <•¸.ا. _, ا.>¸• ا•ر’¸¸,í .ت.í <ت.·ía ی·íرæ· íر ¸í ¿ر,L ¸ ¿ات.ر,L
رæا×. ی·íر•í ,ر¸, _–.>.. ¸í ¿رí¸فIí م–zíر,í _, i.>. .ت.í oa¸, ¿a¸¿• ¸ ر¸پاش•i.>
_, _–.> i•¸¸,í ¿íi·ا> _•í aرف _–ت.خ· ‰_–.> ¿íi·ا> .ت.í oa¸, ی.ا,ع ¿<ف–ل> ر¸æ..
یI¸. .i·ا.. .ی>–... .ر.ع. .ر>í. .ا·. .¸. .ت.í. .oa¸,. .oر–>. .¿ا•¸.–ع. .¸í. ..–,LIí. .¿aا,×Ií. ._ا>.í
¸ ,ا. ¿íراæ· ¸í _لæí ی“,ل×,Ií اs¸I _, اL.s .i·aر’ را–ت>í ,J.í _ا>.í ¸ a¸ía _·íر.پ
¸. .¿ا.>رت.. .¸í. .ی“•. .یaش.iIí. .م.عJí. ._.>Ií. ._,. ._–,>. ..ت.í. .oa¸,. .”,ل×,. .ر¸¿ش.. .ر¿.
ا•ر’¸¸,í .ت.í oa¸, ر¸پاش•i.> ¿ا•¸.–ع ¸í تخ, را¿, _, ی.–ع .ت.í oa¸, ¿¸.–ع ¿ا,–,L
.zí. ر, <’ ¿ía _L.. ¸ م>رت. .یaL..Ií یت•ر“تIí ˜ا•ر’¸ _, i–.> _, ¿iع _, ی–>•
¸í. .<’. .¿i.z. .<“.’. ..ت.í. .oa¸,. .یL,·. .<’. .ی·íiل“Ií. .<–ش>¸. ._,í. ..ت.í. .oa¸,. .ی,¸aו. .¿راæ·
رگ•a ¸í .ت.í oa¸, ¿i.z ¿ا.>رت. ¸í <’ _za _,í .ت.í oa¸, ر¸پاش•i.> ¿i.z ¿ا“.¸پ
رz <’ ی.–.تIí aا•¸ _, یلع ¸ _sا.Ií ,.¸• .¿ا.>رتIí <, ,¸ر×. iIا> _, ی.¸. ¿ا.>رت.
.i·íoa¸, ی·íر•í _· <.

¸ ملع _·¸ر <, ¿aا•¸ ”.’ ¸ a¸ش–. ,ا>·í ی.ا,ع تفJ> ¿íر¸a رa <’ ی,Iا> ¿اzرا’ ¸í
<, ا.í ت.–· _خش. ¸’íر. _•í _–.ا· _–sa ¿ا.¸ .ت.í <.“>Ií ت–, aا>•í .i.“–. <ف.لف
oi–.ر ¿¸í <, ¿¸.ا. تفJ> ¿íر¸a رa ¸ i.ا, oi. _–.ا· ¿¸راz ¿ا.¸ رa i.ر–. رL·
¿ا–·íر•í. .i·aر’ی.. .را’. .<.“>Ií. .ت–,. .رa. .<’. .ی·ا.’. ._–ت.خ·. .یخ•را·. .¿,ا... ._ا.í. .ر,. ..i.ا,
رa <’ ت.í ی·ا.ا. ¸í oi·ا. ¿ا> ر, cíر–. <.“>Ií ت–, ‰i•¸: ی. _ا·¸: ¿رت–.•a .i·íoa¸,
.ت.í oa¸, .¸لL. ی·اگ•ا, ”• ¸ یت.Lل. ¿<·اخ,ات’ ی·ا.ا. oر¸a
14
¿ا.ل..
¯
ا.یaی ¿ا·í ¸í ی>ر, <: تف: ¿í¸تی. i·a¸, ,¸لع تفرشیپ _¸ش. <: ییافل> aر¸. رa
.i.ا, ت.رa ا¿·í ¿a¸, _•i·¸ ¸ ¿رzاL ,J.í ر, ی.,. ا¿aف م“> i•ا. .i·í oa¸,· ی,æ×ت.
i.ت.íí: ی. aí¸í a¸> iیاaع رa íر i·a¸,· ¿ا.ل.. ا,Iاr <: íر ¿ا.>رت. ¸ ¿íi..ش·ía .افل> _یí
¿íر, <: iziی. ر¸ت.a ¿ی,ر a¸> .>ا> <, ر¸æ... J.. .i·aرîی. تیا.> ا¿·í ¸í ci. <, ¸
íر ¸í ر¸æ.. .aر: ¿ا.ت.í را: _یí ¸í ¿ی,ر یتs¸ ¸ i.: رæا> .íر. ¿¸شیتخ, ر.پ _ی>ر¸>
.¿¸. را: _یí i¿×ت. a¸> iیا, تف: ¸ aía ,ا..a
1›
ت.íi:ر¸, رa iی.ر íر راتفر _یí ریL·.
ری> ¿اعa íر _یر,> <î. رa تفر ¿> رف. <, ¿¸, i.ی¸: <î·ا., ت.ía ¿¸شیتخ, _, _یƒر,>
¸ ¸a <>رa i·¸ر¿. ¿í¸.×, ¿ا·ا.ل.. oا.پ رa <: ی·ا·ا.ل..ا·-ی.a ¸í <: i.تف: íر ¿¸ .aر:
¿Jæ ¸ ت.¸i, ¿í ,í¸s ¸ _. ¿i, ¿Jæ _îیI ¸ ¿رí تف: .ت.í i..îی. ی:i·¸ رت.: _¸a>
.ت.í _یر,> ¿اa, ¸ یIا> ¸îی· رa ¿ا·ا.ل.. ¿Jæ _پ _. <, _ی.ل..
16
_یí ¸í ییاz <·¸.·
.ت.í. .¿í¸íرف. .ی.ا,ع. .¿افل>. .¸í. .¿íi..ش·ía. .ر,íر,. .رa. .اzراتفر
17
راتفر. .ا,. .íر. .اzراتفر. ._یí..
ا,. .راتفر. .aر¸.. .رa. .,J.í. .¸ی.í. ._ی×,·. .¸. .ی·ا.·í. .ریr. .¿ا¿ل.×Ií. .ر¸ت.a. .¸. .íر:aای.,. .¿ا·ا.ل..
.iی.: <.یاa. ¿ا·ا.ل..ا·
ی.J.í تفJ> <, ¿ای×ی. ت·ای> ¸ ¿راî.z ا, ¸ ا¿I¸•. <ل.> ¸í _پ ¸ی· ¿ای.ا,ع ,ا>·í ر.
¿i.í. .iیiپ. .¸. .¿ا¿>. .•یرا·. .رa. .ی,رع. .,ر¸,. .تفJ>. ._یر>í. .¿i.. .¿¸گ·ر.. ..a¸شی.. .¿¸گ·ر.
ر, ا. <aL.. رa ¿ایr¸>ل. ¸ ¿ای·ا.ا. ¿i.í را: ر. o¸ی¸, .<>¸تف. _Lا.. رa یل>. ¿ا¿تI¸a
رzاL ¿iیi> ¿íi..شیi·í ¸ aر: تی¸a· íر ,J.í ¸í _یپ ¿ا¿ت.. ¸ a¸¸فí _·ía ¸ ملع _·¸ر
¿ا:ر· oaر, <: i·a¸, .íرعí را,.یí ¸ i.تفای یæJ> .رع ¿¸ی ری¸ ¸í <aL.. ¿ا¿تل. .i·i.
ر, ¿رت.: ci. ا, ¿ا.ل.. ¿ا:ر· i·aر¸í ¿íرگیa ر. ¿ا.ل.. .íرعí <: ییJ, ¿ا.z ¸ i·i.
¿ای.ا,ع ¿a¸,ا· ¸í i×, ¿ا·ا.ل.. •یرا· یلæí <ف.Jف ¸ ¿íi..شیi·í رتشی, .i·aر¸í .íرعí ر.
ا.ی. _,í ¸ .ی·¸ری, .¿¸íر ¿¸, ی·íi..شیi·í ¸ ا,aí ¿ا,¸ی. ی·ا.ا. ¿ا¿ت.¸î> .i·aر: ر¸¿L
ا· i.ت.ía ی.íر: íر ¿¸ ¸ i·a¸, ,ای> ا, ¿ا.¸.z ¸ی· <a>J. .i.ت.íiی. ی.íر: íر ا¿·í ¸ i·a¸,
."oا. ,ل. _یiIí _J> ¿اLل." راختفí <, íر a¸> ¿iی.ر¸> را.شzا: ,ا· ,ای> <: ییا>
.iی.ا· "یIJ> را.شzا:"
¿رL. l¸ر. رa iیا, íر ییاف¸î. ¿íر¸a رa ی.لع ¿اz تفرشیپ ¿i.í iیiپ ی×sí¸ تلع
.aر: ¸>ت.> _یi, oا:iیa رa oi.
ملع تفرشیپ یارب یراذگ هیامرس (ت)*ن +ر, .i. مzíرف ی.ا,ع ¿افل> l.¸· .
ت.í oa¸, <, ملع تفرشیپ <, ی.ا,ع ¿افل> <sJع ای ¸ای· _ا.>í _یí تلع <î.یí aر¸. رa
‰aرía a¸>¸ ,لتخ. oا:iیa <.
(ت)*ن -اگدی$ <×ی. ¿ا.ا.í <: ت.í _یí ¿í ¸ ت.í <×ی. ¿ایJ. oا:iیa
¯
J¸.×.
.i·aرîی. íiیپ _یíر: ا¿·í <, a¸> ¿ا¿ش.رپ _تفای ¿íر, ,aر. ¸ i·í oa¸, رza <.Jع
ی×.. .ííI. .i·iیiی.. .¿اشیí. .¿aر:. .a¸,ا·. .رa. .íر. .a¸>. .cرis. .ی.ا,ع. .¿افل>. .<î·í. ._ا>
رa <یا.ر. ¸ i..: تی¸a· íر رگیa _ی.لîت. ¸ <ف.Jف ¸ ا.لع ¸ ی.لع ¸:íر. i·aرîی.
oا:iیa _یí. .i.:. ,ر>... ¿íرگیa. ¿¸. <, ا ¿·í ¸í í ر. <>¸· ا · i.za رíرs. ا ¿·í. رایت>í
_íرrí <×ی. ¿ا.ا.í ¿a¸, می¿ف ¸ i..ش·ía رa ¿ای×ی. ¿¸, i.ری.· رL· <, ت.رa
<, افل> _یí یæخ. <sJع یîی a¸شی. oaر¸í <یæs _یí ¿íر, <: ¿رگیa _یJa .i..îی.
<: ت.í _î.. .ملع تفرشیپ <, ا¿·í ¸ای· ¿رگیa ¸ ت.í oریr ¸ ر.z ¸ _·ía ¸ ملع
تفرشیپ ¿íر, <یا.ر. ¿i.í مzíرف _لع مz را.: رa íر تلع <. _یí ¸í ,یرz ¿í¸ت,
.ت.í تلع _ی.¸. .تلع _یرت.¿. _. رگ· <, ا.í می·íi, ملع
.و$ -اگدی$ ت.J. ¸ oi·¸ <, <sJع ¿رگیa ¸ی, رz ¸í _ی, افل> <: ت.í _.¸ر -
<: ت.í ¿¸ای· ,.¸پ <, ی.رت.a ¸ i·í <ت.ía a¸> oaí¸·ا> ¿اæعí ¸ a¸> ¿i·ا.
¿íر, افل> ت.íiی.· a¸>¸ مz ¿رگیa _یIa ر:í ííI .ت.í oa¸, رش, oíر.z oرí¸.z
ت.ía <>¸· iیا, .i.ت.ía ¸ای· ¿اî.¸پ <, oi. <: مz a¸> cای> ,í¸a ¸ ت.J. —ف>
<ت.íi· a¸>¸ oر¸a ¿í رa ¿¸¸ر.í ¿اz ¿i., <ت.a ¸ <ف.لف ¸ ,لتخ. ,¸لع ,اîف·í
íر ت·ا¿: یت> ¸ ی.ا.. رت>í ¸ cایæایر ¸ یî.¸پ ¸ <ف.لف .ملع یل: ر¸L, ¸ i·í
ی. ملع ¿a¸i> ا· iیا, cاع¸æ¸. _یí <.z رa مIاع ,ی ¸ ت.í oiشی. _.ا. ¸ی·
¸ای· ííI .i.ت.ía یگ.·اگ.· lا,·رí رگیiîی <, oر¸a ¿í رa cاع¸æ¸. _یí ¿¸, ت.ía
<>یت· یî.¸پ <, l¸,ر. ,¸لع تفرشیپ ¸ ¿اî.¸پ تی,ر· <>یت· رa ¸ ,.¸پ <, افل>
یsا, یî.¸پ <, a¸i>. ¸ ت.í oiشی. اz <>ا. ¸ اz <ت.ر _یí ,ا.· رa تفرشیپ _í
<یا.ر. ی.لع ¿ا¿تفرشیپ رa افل> <î.یí ¿íر, یفا: _یJa _یí ر,ا., .ت.í oi·ا.ی.·
رگیa ¸í م¿. _یí ر, ¿¸¸فí .ت.í oa¸, مzíرف <یا.ر. _یí ¸ <ت.ía a¸>¸ i..: ¿رíí:
oi. ی.>¸ را.ی· ¸ ¿ایzا,. ت.J. a¸, _·ía _رت.: ¸ر: رa <: افل> ¿فا.. aرí¸.
ر· تی.zí رپ íر یî.¸پ o¸ی¸, _·ía _رت.: ¸ تفرشیپ ¸ی· ¿¸æ¸. _یí <: a¸, اz
.aرîی.
.%س -اگدی$ ¿í <aL.. <, یz¸ر: ر¸L, ¿ا·ا.ل.. .افل> یæخ. ¿ف· ر, ¿¸¸فí -
,.zرفا, ی.aر. oر¸a ¿í ¿ات.,رع _ی.:ا. ,J> ر, ¿í ¿ا.:ا. <: i·a¸, <تفای ت.a
_Jiت.í ¸ _یIa ¿ا·ا.ل.. ¸í ííI i·a¸, رíaر¸>ر, یع¸.ت. راîفí ¸í ¸ i·a¸, ¿i.ت. ¸
,·ر <, i·a¸, ر¸,>. i·ر¸خ· ت.î. cا.>ا,. رa <î.یí ¿íر, ¿ا·ا.ل.. ¸ i.ت.í¸خی.
_یí <îل, i·aر¸í <aL.. <, íر ملع <: i·a¸,· ¿ا·ا.ل.. _یí ی.×ی .i.یí رa <aL.. ,aر.
¿í oر¸a <, ¿ا·ا.ل.. _یí ر, ¿¸رفí .ت>¸.í ¿ا·ا.ل.. <, íر ملع <: a¸, <aL..
<aف i.·í¸ت, ا· i·¸íi·ای, راî, اz ریش.. را.: رa مz íر اz¸•. a¸, ,¸J <: i·a¸, oiی.ر
¸ _L.. <, ¿aر: ¿¸ر <, ر¸,>. ííI i..: رتaیsa ¸ <تفای·ا.¸ا. íر •یرا· ¸ cیi> ¸
.i·a¸, ¿ای·ا·¸ی cíری. <: ¿í <ف.لف
تابث و تینما (.و$ +ر, ا.í i·í <ت.ía ¿رای., ¿ا...a ی.ا,ع ¿افل> <î.یí مrر یلع .
¿¸‚.z ¿ای·íریí ¸í ی>ر, ¿اz ت·ای> _یIa <, ¸ a¸, ر· _.í ا¿·í تی.:ا> <ت.í: <, ت,.·
ی,.· cا,· ¸ تی..í ¸í oر¸a _یí رa aíi•, .ی.ا,ع ¿افل> ا , <î.íر, یت.i.z ا ی ._یشفí
aíi•, رa .a¸, <تفرگ· _î. aíi•, رa ا¿·i. ¿íر, ی>ر. ¸ ¿رz ¸ ,.> ¸ ت.í oa¸, رíaر¸>ر,
.a¸, م:ا> cا,· ¸ تی..í ¿ای·íریí ¿ا¿ت·ای> <ت,Ií ¸ ¿ای.ا,ع cرis رLاخ,
/نادنمشیدنا ا میر01 و !نابی"شپ (.%س +ر, افل> .·ا> ¸í ی.ا,ع ¿ا.¸ رa ¸ی·.
¸ی· .aí ¸ ر.z .یaی.¸. <, i.. <sJع ی.ا,ع ¿افل> ¸í ی>ر, ا.لع ر, ¿¸¸فí .تفرگی. ,ا>·í
.i.تفرگی. رíرs ی.ا,ع oاگت.a ی·ا,یتشپ ¸ میرî· aر¸. یzا: ا¿·í ¿ای·ا, ¸ _ی>¸ر. ¸ i·a¸,
!ملع ه#باس و نادنمشنا$ ر%&' (.را23 +ر, aای ¿í ¸í <: a¸, ¿رگیa _.اع ¸ی· .
a¸>¸ ت.·í¸تی.· ¿ات.,رع رa ¸ ت.ía a¸>¸ ¿íریí رa <: ت.í ¿¸ی, ¿ا.z _یí ¸ میaر:
iیI¸· i..ش·ía ¿ات.,رع رa ,J.í ت.í oi. .,. <: ت.í _.اع _ی.z ííI €i.ا, <ت.ía
<تî· <. <, .ا, _یí رa €a¸. ¿íi..ش·ía تی,ر· .,. ¿íریí رa ¿ا·ا.ل.. ¿اعaí <, ا.í i.î·
‰aر: oرا.í iیا, ی.ا.í
ت)*ن ه"0ن i., ,·ر رپ ر¸æ> ی.ا,ع oر¸a م¿. ¿یاs¸ ¸í ‰<.:íر, _تفر: cرis -
¸. .تخ,¸·. ..¿¸ش–تخ,. .¸. .¿ای“.ر,. .._¿.Ií. ..¿ا•رzاL. ..<î.íر,. .<ل.>. .¸í. .ی·íریí. .¿íi·ا>
a¸, یî.ر, oaí¸·ا> ¿ا·í _یرت.¿. <: .a¸, i·a¸,· l,·ر. یæا> oaí¸·ا> <, <: ¿aíرفí
íر <î.íر, _ی>ر¸. رتشی, .i.تفری. را.. <, تفJ> oاگت.a رa ¿ای·íریí a¸ف· aا.· <:
íر oاگش·ía ,ی مî> <: را¿,¸· یƒía¸, i,×. oi.·íaر: ¸ •ل, ¿ا.:ا> ¸í ,.ر, _.· ¸í
ت.¸î> <,ر>· <: ¿íi·ا> _یí ¸ر _یí ¸í .i·í <ت.·ía a¸, ی.لع ¿¸:ر. ¸ ت.ía ¸ی·
ی.ا,ع ¿افل> ¸í _· i., cرí¸¸ ¸ ت.íí: ¿¸ا· ¿افل> رایت>í رa íر <,ر>· _یí ت.ía
¿¸راz a¸شی. <تف: <: i·a¸, ,یa¸· ییا> ا· افل> <, ¸ i.تفر: oi¿ع ر, ¿íi·ا> _یí íر
ا, ¿راî.z <L.í¸, ¿íi·ا> _یí .ت.í oaرîی. .اL> "رiپ" íر یî.ر, ¿ای>ی ی.ا,ع
¿í ی·¸گ·ر. ¸í _پ i.ت.·í¸· <ی.í ی., <یلع ,رتش. o¸را,. ¸ ی·ا.íر> مل..¸,í
تفJ>. .oاگت.a. .l.¸·. .<î.íر,. .,ا>·í. .ر.. ..i.,ای. .a¸ف·. .ی.ا,ع. .oاگت.a. .<,. .<ل.ل.
caا.> íر <î.íر, ¸ _ا,ع ی., _ی, ¿ری:رa _یIa .i. _رa.. ¿اشل.· ¸ ¿¸گ·ر.
¸. .یگ·ر. .م:. ..,.. .¿íi·ا>. ._یí. .,·ر. .رپ. .ر¸æ>. .íری¸. .i·í. .<ت.·ía. .¿ا·í. .<,. ._ا,ع. .ی.,
<î.íر, l¸a. ¸í _پ .ت.í oiشی. ¿ای·íریí _,اa. رa افل> ¿aر: cراa> _ا.>í
ی., l¸a. .,. تیا¿· رa ¸ i·ریگی. _î. ¿íریí رa <ی,¸×. ¿ا¿ش,.> <: ت.í oa¸,
_یر·. .<ت.>ر,. .¸í. ..i·¸شی.. .یل>.. .¿ا¿ت.¸î>. .<,. .<·ای.. .ر¸ا>. ._ل.. .تش:¸ا,. .¸. ._ا,ع
a¸, <.>ر· _,.> _ت>íi·í oíر i·aرîی. تیIا×ف ی.ا,ع oاگت.a رa <: <î.íر, ¿اzرا:
_یí ¸ ت.í oa¸, ¿ای·ا.ا. ¿ا.¸ رa ¿í <.ا·ر, ,¸íi· i. izí¸> <تف: <‚·ا., <:
.i. ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ی.لع ¿ا¿تفرشیپ .,.. <: ت.ی¸ی, ¿ا.z <.>ر· تæ¿·
_یí <, _¸> یی¸ر
¯
ات×ی,L <: i·í oi. oi·í¸> ی,یaí ¸ <تخیzرف aíرفí _ی.‚.z <î.íر,
رف×> ¸ _æف .یی>ی .iIا> <î.íر, ¿اz oر¿, _یرت.¿. .i·í oaíiی. ¿اش· cاع¸æ¸.
_یí ¿ایî.ر, _>i. رa ¸í cا.i> ¸ یî.ر, یی>ی aر¸. رa ی.J.í <.ا.ش·ía .i·í oa¸,
‰ت.í <تف: _ی.,
cای,aí¸ ¿¸.ف¸ ,¸لع ¿i> ی.ا> یی>ی . یت.¸î>¸ ی.ای. تیIا×ف را.:رa
.i.ت>íaرپ. .یگ.zرف. .را:. .<,. .¸í. .تیا.>. .ا,. .<:. .ی·ا.ا..ر.. .,ا·. .ت.ر¿ف. ..a¸,
ی>ر, íر _¸ی.لL, یL.>. ری.ف· ¸ <.>ر· . ت.í ¸یگ·íر, _ی.>·¸ _æف.
¸ ¿ا.

>
ž
¸,í .aرî· ¿·اs íر ¸í ت.خ· ری.ف· ¿¸, <: i·í <ت.·ía ¸í _ی¸ش· <,
ر, oi¿ع ¸í ی,¸خ, ¿ا·í ¸ aرا.: را: _یí ر, íر . <.î>Ií تی, .>اæ . م
´
ل.
ž
Š . میi· _,íˆ i·i.í Œ‹7 _,í .a¸, ¿i.z ¿íi..ش·ía _¸ش. _ی.‚.z یی>ی .‡
.Šˆ میi· 40œ ییí¸ر·ا.رف را:¸¸ر رa ¿ایî.ر, <î.یí <, aرía ¿یرæ sرا.í ‡
¿i> ,ا.تzí ¿i.z ¿ا.î> ¿aر¸í ¸ i.z ت>ا.. رa <: i·a¸, ی·ا.: ا¿.· .رع
ای <îž..
´
یی>ی .i.ا, . ¿íریí _ر. . ¿اشzاگت.ا> .,. <, iیا. <: i.ت.ía
<, . یî.¸پ رa <Iاa. oa ¿¸ا> íر aر
ž
.
´
.
´
.ات: ا· تخیگ·íر, íر ¿i.z <î.
´
:
¸ رæتخ. ¿>ر.= . « _ا•.
´
:» ¿¸íر ¿ا.¸ ا· ¸ ا¿·i. ا· <: i.: <.>ر· ی,رع
Š . میi· _,íˆ a¸, یî.¸پ رa ¿ر,ت×. iیف. Œ60 . یی>ی ¸ <î.. .¸a _یí .‡
¿ . <,یتs _,íˆ i·i·íرí: ی. رگیiîی ت,>اæ. رa ¿رای., cاعا. 1 Š . ‹4 .
‹› ¸í ی,L ¿¸ت. ¿ا.>رت. رگیa ¸í . <î.íر, ¿ات.را.ی, _یƒر . _´z
´
a _,í .‡
Š . ¿íiی¸ :ا>·ا.z . میi· _,íˆ a¸, یی>ی saر¸رپ ¸ی· . ی,رع <, ¿i.z 608 .‡
cاعJLí ¸ iت.رف i.z <, íر ی·ا.: ا· i. .>¸. ی.ا..i.z <, یی>ی <sJع
. میi· _,íˆ a¸. ¿.> ا¿·ایaí ¸ i.¿Ií _ل. <یف .
´
ات: ¿í¸.ع ا, ¿ر·í رa oi.í aر:
Š 40œ ¿ا¿> <, ¿ای·íریí یî.¸پ .را>· _اaت·í ¿اs¸ش. ¸í _ی.‚.z یی>ی .‡
ت,ا· ¸í .i·í ¿¸ ¿íi·¸رف ¸ ¸í ¿ا:aر¸رپ <ل.> ¸í ¿¸شیتخ, saí¸·ا> .a¸, ,J.í
_,. ._یر,>. .<,. .¿ایî.ر,. .¿ا¿ششخ,. .مsر. .<:. .ت.í. ._a·. .ی·íر

>. .¿ا... ._,
.یف¸ت.ˆ ¿¸شیتخ, ‹1Œ . ی>¸.·ˆ ت.í oi. ی. ¿Iا, مzرa رí¸z aاتفz <, ‡
1Œœ1 . 1ŒœŒ .¿ . 8 .Š . ‹4› ¿ای., <.î>Ií تی, . یی>ی cرí¸¸ ¿ا.¸ رa .‡
_, یلع ¿¸, . oر¸a _یí ¿íرîفت. _یرتی.ا· ¸í ¿í .ا>æí <: i. <ت.íí:
¸í ری>í _خ. <: i·a¸, مî> _, ,اشz ¸ ,اî. .ر¸æ.. _, یلع . م.یz
_,íˆ aر: ی. oرíaí ,J: رa íر ¸í c>, _Iا>. ¸ a¸, یی>ی s¸ی¸ _ی,>اæ.
Š . میi· ‹‹Œ ¿í ¿
Ÿ
ا,>اæ _ی¸ش· <, مz یی>ی <: a¸, ییا¿ش·ía ¸í ¸ی· ,¸>·
Š . ¿رایش¿>ˆ ت.ía cر¿. ¿í رa ر>,· <, مz ¸ ‹00 _ف> ¸,í ی.ا> ¸í .‡
.¿ .افæˆ a¸, .¸í ر.پ .ر.ع _,i.>. رî,¸,í ¸ ¿ر,L ¿ا>رف _,ر.ع 1 Š .
10œ . 110 Š . یLفs : ‹4‹ Šˆ میi· _,í .‡ 41œ رa íر یی>ی ,ا· _ی.‚.z ‡
.i·í <تف: _خ. ای.ی: رa <: oaر¸í ی·اف¸.لیف sر.¸
رa ت,ات: ¸ اش·í ¿í¸رشیپ ¸í ¸ ¿íر ت.رa ¸ ¿یل, ¿í oi..ی¸· cای,aí رa یی>ی
¿ . ˜ا,aJí م>×. . ¿¸.> c¸sایˆ a¸, a¸> رæع 1œ Š . › . œ Š . ی,Iا×· :
147 .Š . یaLaL _,í : ‹Œ› .>ا> _,í _خ. aا.ت.í <, .íر ¸í میi· _,í .‡
ت.í oaر¸í ‡ ¿¸: م:ˆ «_•
Ÿa.
´
» ¿íرعا. sر.¸ رa .a¸ía _,i.>. ¸ ¿ا.×·
Šˆ 1œ0 ¿¸>ر <·¸.· ¿íر,ˆ ت.¸í راæs cا.ل: ¸í ¿¸>ش. oر¸a _یí را·í ¸ ‡
¿ . یa¿ی, i.>. _, میzíر,í <, iی.: 1 Š . ‹›6 Š . ¿رایش¿> : 1Œ6 _,í :
¿ .ری·í › Š . 116 . 1Œ‹ Š . یaLaL _,í : ‹40 .‡

میzíر,íˆ a¸, aíi•, رa ¸í ملع ¸ تzاaف si..ا.. _یت.خ· ¸ ¿isí¸ ی.ا> ¸í
¿ . یa¿ی, i.>. _, 1 Š . Œ‹1 . Œ‹‹ ¿ . ¿اîل> _,í : 6 Š . ‹‹4 . ‹‹› ¸ ‡
ا, ¸. i. رíaر¸>ر,. یی>ی. تیا.>. ¸í. aíi•, <,. _رف.. رa ¿¸>· <ی¸,ی.. ¸ی·
.Š . میi· _,íˆ تش:¸ا, oرæ, <, ¿¸ ی.zرa رí¸z oa s¸یا> ›7 c¸sای :
¿ . ˜ا,aJí م>×. . ¿¸.> 16 Š . 11œ _, ,¸.ل: ¸ر.ع ¸,í ¿¸, ی·íرعا. .‡
.¿ . ¿رæ>ˆ ی,ا•تžع ¸ر.ع ‹ .Š . 6‹ _ا, . ,J.í .a ˆ ,.>í _, _ا,ع .‡
Š . ¿رایش¿> :« ,.>í _, _ا,ع» _یa . ,¸a 16œ . ی,Iا×·ˆ ر.ا> مل. .‡
.Š 77 .Š. ... .¿رایش¿>ˆ. .ی•,.یIí¸,í. ..‡ 1›6 ¿íر.ع. ._,¸ی¸×Iíi,ع. .ت,ا·¸,í. ..‡
. ی>¸.·ˆ ¿رعí ت,ا·¸,í <, ,¸ر×. ¿ر´z¸
´
1Œœ1 . 1ŒœŒ ¿ . 6 Š . 1›œ رa ‡
¸í <لیل: ¿iی·íaر:ر, رa ¿¸í¸zí _Jz _, <لIíi,ع _¸ش. ¸í .i·a¸, ¸í تیا.>
.Š . .¸>>. <, iی.: ¿¸>ر رتشی, ¿JLí ¿íر,ˆ a¸, ی,رع <, ی.راف 110 .
11‹ .رف×> ¿ا¿.¸¸.í رa <لیل: ¿را,. رLا> <, ی
Ÿ
·ا.í ¿íر, ' یی>ی
¯
íرzاL .‡
Š . ¿رایش¿>ˆ aر¸í مL· <, íر ¿í یa>J iی.>Iíi,ع _, ¿ا,í <: aía ر¸ت.a
16› .‡
رa. .¿ایî.ر,. .ت... .si.za. .<.íaí. .<:. .a¸,. .ی·íaر.تI¸a. .si·ر¸رپ. ._ی.‚.z. .¿¸
Š . ¿رایش¿>ˆ •ر
´
žف´·íaí¸ _, _¿. _, _æف <ل.> ¸í .i·a¸, تفJ> oاگت.a
18‹ . 18Œ رa i·a¸, یت.aر¸ ,اگ.z ¿í رa <: _¿. ¿íi·ا> ,ا.· . ¿sí¸ رa .‡
Š .ر>.. _, oا.¸i.zˆ i.ت.ía رíرs یی>ی تیا.> 161 . 16‹ ¸í ت.a <, ¸ ‡
Š . یلیaعˆ i·i. ¿ا.ل.. 6œ <ل.> ¸í . ت.ía <>¸· ¸ی· ی·íaا,í <, یی>ی .‡
Š . ¿رaJ,ˆ oرæ, رa <ل>a ¸í ¿í <,×. . ¿ا>ی. ر¿· رف> ‰ 11œ . <یaف _,í :
Š œŒ ¿اLsí <, ¿¸.•. اzi×, <: aíi•, رa ¿رí¸ا, ¿ا., ¸ _ی>Iíا,í ر¿· رف> .‡
¿ . ¿ر,Lˆ aía _ی.> _,رzاL 8 Š . ‹66 Š . ¿رایش¿> : 1Œ4 . <,یتs _,í :
¿ 4 Š . 110 _ی¸·اپ . Œ ¿ . ¿íiل,Ií م>×. . ¿¸.> c¸sای . Œ Š . 1œ› ...‡
‰ت.í <تف: یî.ر, رف×> aر¸. رa ¿,.. ¿ا.z
رa ¸.z .a¸, ¸ی· ر¸رپ مIاع رف×> 17› اzi×, <: i·í¸>íرف aíi•, <, íر ¿¸شیتخ,
رa 1œ0 .Š . ¿ریI¸íˆ i. ¿¸راz Š¸æخ. .ی,L. ‹48 _ا, . ,J.í .a :
<: a¸, ¿ا

ی> _,ر,ا> ¸ ¿¸راz ییا..í .>¸. رف×> .‡« ¿¸شیتخ,» _یa . ,¸a
.رa ¿ایî.ر, l¸a. ا, ¸ ت.اگ· ¸í ¿íر, íر <ی¸aJí 188 تش:¸ا, <ف¸: <,.
¿ . ی·í¸.sˆ ‹ Š . . 774 . 77› رa <: ¿رف×> ¸í aíر. . ی>ر, <تف: <, ¸ .‡
Š . میi· _,íˆ ت.í یî.ر, رف×> a¸ر ی. _خ. ¸í ¸í ر,ا> را·í 4‹0 .رف×> ‡
ا, <فیل> ییا..í .>¸. ¸ <.>ر· تæ¿· ¿اs

¸ش. ¸í . ¿ایî.ر, رگیa i.·ا.z
Š . ¿ریI¸íˆ a¸, یلaع ,¸لع 11Œ . ‹4œ یL.>. ¸ _iیلsí _¸æí <.>ر·.‡
Š . ¿ا.zˆ i·í <ت.·ía ¸í sرا.í <, ¸ی· íر _¸ی.لL, ‹Œœ <, iی.: ¿¸>ر ¸ی· ¸
.‡ یی>ی
‡_ت>íi·íر, ¸ ¿i.îفí ی.×. <,ˆ "¿اaیí" ,ا· ا, ¿í ¸í •یرا· رa <: مz <î.íر, ,ا>·í ر.
¿¸راz ¿ا.¸ رa íر oaí¸·ا> _یí aíرفí ¸í _· رí¸z ,یa¸· <î.یí ¸> a¸,· ¿¸ی, a¸شی. aای
¿ . ¿ر,Lˆ i·aر: ,اع _تs ی.ا,ع ر¸¿ش. <فیل> iی.ر 8 Š . ‹œ6 ¿ . ی.ia. : 6 .
Š 10› Š . _æaIí¸ •یرí¸تIí _.>. : Œ4› _¸s <, i·aر, cراr <, íر ¿اشIí¸.í ¸ ‡
¸íر>í. ._.·. .<.. .یL. .¸. .ت.¸î>. .ا¿Iا.. .¸í. ._پ. .¿ایî.ر,". .,J.í. .<.ا.ش·ía. .¿ا.z
i¿ع ¿íریí ی.اL· ¸ ¿رíaí _.. ¸ _¸ر ¿íر>í ¸ —ف> ¸ ی·í¸یa cا.اa. _یرت.¿.
یت>. .<:. .ت.í. ._.¸ر. .."i.تفر. .¿ای.. .¸í. ... ..رع. .تیفíر.í. .iیi>·. .ا,. .oíر.z. .ی·ا.ا.
¯
J.ا: <تف: _یí ¸ .ت.í <î.íر, "ی·ا.ا." راتفر <, ,رت×. مz ی.J.í <.ا.ش·ía
oرíaí ¸ _æف ¸ _> ی·ا.ا. oر¸a رa ¿¸‚.z ¸ی· ی.ا,ع ¿ا.¸ رa íری¸ ت.í ت.رa
را: _یí oر¸a ¸a رz رa ¸ a¸, ¿ایف¸ت.. ¸ ¿ایش.. ت.a <, یعا.ت>í ر¸.í رتشی,
i¿ع رa ,¸لع تفرشیپ .ت.í _یí _یaای., _.رپ _ا> .iشی. ,ا>·í ¿ای·íریí l.¸·
oاگت.a رa <î.íر, ر¸æ> تلع <, ای ,J.í ر¸æ> تلع <, ?a¸, تلع <, <, ی·ا.ا.
?ی.ا,ع
oا:iیa ¿í یلæí تلع ¸ ¿ا·í ,اع _تs aر¸. رa <: ت.í _یí <î.íر, aر¸. رa ر>í <تî·
<, ای ,ر> <, ¿ا·í <: ت.í _یí ت.í راî·í _,اs ریr <‚·í ا.í aرía a¸>¸ یفلتخ. ¿اz
,J.í ¿افIاخ. <, ¿aía ¿اش· _¸> ¿¸ر یل: ر¸L, ¸ ییíiخی, ¸ ¿a¸, _یi·¸ <·ا¿,
.,ر,. ..¿رخفIíˆ. .i·i.. .ت.ی·. .<,. .ر. ‹08 .¸. ‹0œ aر¸.. ._یí. .رa. .,J.í. .<.ا.ش·ía. ..‡
‰iی¸گی.
_,íˆ i·i. ی·íi·¸ <saا·¸ Š¸æخ. ¿íi·¸ رa _·اzíر.z ¸ یی>ی <: ا>·í ¸í
.¿ . ¿اîل> 1 .Š . ŒŒ7 ¸ رف: ¸ ی.یai, یع¸· <: aía _ا.ت>í ¿í¸· ی. .‡
ی. تی¸a· íر ¿ا.: _یí i., ی·اî· .i·í oa¸, oaía ت,.· ¿ا·í <, ¸ی· <si·¸
_ل×ت. ای ی,¸×. . _یi·íر:a ¿íرîفت. ¸í ¿i..¸ری· ¿ا.> <.î>Ií تی, رa ‰i.:
. cیI _,i.>. ¿ی,رIí¸,í .i·aر: ی. i.í¸ تفر ¿¸:ا·¸: ¿رîف ¿اz <ل>· <,
i¿· ی. تشگ·í ¿¸ ¿aا>Ií راîفí ر, iی.رIí ¿¸راz ا, ¸گتف: رa . یی>ی _..a
.¿ . ¿ر,Lˆ 8 .Š . ‹88 رa oا: رz <: i.: ی. م¿ت. íر ¿ایî.ر, ی×.æí .‡
ر,íر, رa ¸ i·¸. ی. ¿ا.aا. .a¸. ی. <تف: ¸ی.í ,ر. ¿ا.خ. ¿اشیí ر¸æ>
Š . ¿رایش¿>ˆ i.ی¸: ی. _خ. ,a¸. ¿اz <تف: ¸í ¿íرs cایí c¸J· 161 :
¿ . <,یتs _,í 1 Š . ›1 رa ی·ا.¸>. <: _یí <, i·í oi. م¿ت. ¿ا·í _ی.‚.z .‡
i..:. .ی.. .aرí¸. .,J.í. .<,. .ی·ا¿.پ. .íر. .¸ی.í. .,ر.. .¿ا¿.ییí. .<:. .i·í. .,J.í. ._ا,I
Š . ¿aíi•,ˆ ‹8› <î·ا., .a¸, oi. oi.:íرپ ,aر. ¿ای. رa ت.¿· _یí ای¸: .‡
. ¿رایش¿>ˆ iی¸: ی. í¸.ا· . <si·¸ .,. <, íر _æف . ¿aاع ¿ا.aر. ¸í یîی
Š ‹08 .‡
¸ رف: ,ر> <, ,ا>·í ر. <: a¸, oi. ¿ا.ل.. o¸ا· <î.íر, ا, ¿ا·ا.ل.. aر¸>ر, _یí ¸
¿ . ¿اîل> _,íˆ ¿a¸, _یi·¸ 1 Š . ŒŒ7 ¸ i·iیa íر ¿ا·ا.ل.. <, a¸> cا.i> <>یت· ‡
i·ا., •یرا· رa <شی.z ¿íر, ¸íر _یí <: i. .,. ¿ا.ل.. <فیل> _>¸· ¸ ت·¸ش>
_یí ت.í _.¸ر <‚·í ا.í ?_یi·¸ ¸ íiخی, ای ¿ا.ل.. ?i·a¸, <, یت.íر, <î.íر, <:
íر _ی.¸ ¿íریí <, a¸> ت·ای> ¸ ¿ا·ا.ل.. <, a¸> cا.i> <>یت· ¿íi·ا> _یí <: ت.í
ت.¸·ر. _ی.z <, ,J.í _ی.aا> ¸ ¿íریí <, _ی.ƒا> <.z _ا: ¿í ¸ i·aía <·¸گ.یí
" ¿a¸×.. _¸s <, .ت.íi· ی,¸> <>یت· ¿ای.ا,ع ¿íر, <î.íر, l¸a. .i·iشی. را,a
íر. .¿¸راz. .ت.ای.. .˜¸.. .¸. .¿ری,i·. ی,. ..,aر.. .¸. .i.. ._تخ.. .اzرا:. ..¿ایî.ر,. .¸í. ._پ
Š .,íر.Jí ¸ <ی,.تIíˆ i·iیa íراî.í 1œœ .‡
(.و$ ه"0ن _یرتشی,
¯
J¸.×. ‰ی·ا.ا. ¿íر¸a رa ی·ا·¸ی ,¸لع <.>ر· ¸ _یرi· <a,ا.
رa <: i.·íiی. ی·ا·¸ی را·í <.>ر· ¸ —ف> íر i·í oaر: ملع <, ¿ا·ا.ل.. <: یت.i>
<î.íر, i. <تف: <: ر¸L·ا.z ¸ i·¸ر, _ی, ¸í a¸, _î.. ¿ا·ا.ل.. a¸>¸ ,iع cر¸æ
ا¿·íر¸a ریا. رa ¿ای·íریí _a·
¯
J¸.×. ا.í .i·a¸, ¿ای.ا,ع ¿ا.¸ رa را: _یí رíí: <یاپ
¿ا.¸ رa ت.. _یí <: ت.í یIا>رa _یí .a¸شی. <تفر: oiیaا· ,¸لع _یí —ف> رa
<.>ر·. .ی·ا.ا.. .oر¸a. .رa. .ی·ا·¸ی. .را·í. .ا¿.·. .<·. ..ت.í. .<ت.ía. .a¸>¸. .¸ی·. .اz. .ی·ا.ا.
_یí cا,·í رa .i·a¸, ی·ا·¸ی ¿íi..ش·ía ¸ <ف.Jف ¿ا,¸ی. اz ی·ا.ا. <îل, i·iشی.
‰aر: میzí¸> _¸s _a· ی,رr .ات: ¸a ¸í اعi.

¸í ¿¸ی, ا. ¸ .a¸, یشیi·í aí¸í ¸ _.>· ¸ ¿را,aر, ¿íرía ی.یa ر¸.í رa ¸ر.>
i.,رz .می¸.شی.· ¸í ت.¸î> oر¸a رa ی,zí. <تفای·ا.¸ا. ¿اz _ی×,· ¸ رí¸í
¿اz تیلsí _,اa. رa a¸> ¸í یîش> cا,æ×· oا: ¸í ¿اz یت.a ری¸ ¸í ی>ر,
,¸ر ر¸Líر,.íˆ ¿ای.یت.ا> _,اa. رa یI¸ i·aíiی. ¿اش· ی,zí. 48Œ ا· ›6›
oر¸a رa .a¸, ,ش> ¸ ت.رa رای., ی.یa ¿íرفا: ¸ ¿افر>.. ر, <: ‡¿aJی.
_ا. رa .ت.íi· a¸>¸ ¿íریí رa یتی×æ¸ _ی., ¸ر.> ›‹œ ی.aا:í ¿ای.یت.ا>
a¸, ¿ات.ا, ¿ا·¸ی <ف.لف ¸ ,¸لع رa _یa>· ¸ _یرi· ¿íر, ¿¸:ر. <: íر _·í
<,. .<ف.Jف. .¸í. .ی>ر,. .<>یت·. .رa. ..aر:. ._یL×·. . .‡a¸,. .¿¸LJفí. .¿í. ._.¸.. .¸ˆ
راتفر ا¿·í ا, ی,¸خ, ¸ aر: _ا,aت.í ¿ا·í ¸í ¸ر.> i.,رz .i·i. oi.zا.پ ¸ر.>
رíرs ¸í یîی رa ¸ر.> _یí ر,ا., .i·i. ,.تIa a¸> _¿ی. ¿íر, ¿اشیí .aر:
¸فع .لL ¿ای.یت.ا> ¸í ¿اشیí ¿íر, i. <ت., ¿ر¸Líر,.í ¸a _ی, <: اzaía
a¸> را,رa رa _راپ oا.aاپ .i·aر:¸ا, _·í <, i.ت.·í¸· ¿اشیí ¸ aر: ¿ا.í¸
<یرL· ¿íر, ¿í <.رi. ¸ ت.íiی. <گ· íر ¿ai×ت. ¿íرîفت. ¸ ی·ا·¸ی ¿اî.¸پ
ا· <: aر: _ی.ا· ر¸پاشیi.: رa ا¿·í ¿íر, یƒíiت,í oاگش·ía ,ی ای .ی·ا·¸ی ¿اz
را·í. .<îل,. .ی·ا·¸ی. .را·í. .oر¸a. ._یí. .رa. .ا¿.·. .<·. ..i·ا.. .یsا,. .ی.J.í. .¿íر¸a
,¸ر×. ¿íi..ش·ía ¸í یîی .i·i. ¿íaر:ر, <·ای. ی.راف <, ¸ی· تیرî.·ا.
¿¸ل¿پ. <, تیرî.·ا.. ¸í ا z <.>ر· ¸í. ¿رای.,. <:. ت.ía. ,ا· <ی¸¸ر,. را,رa
ی.J.í oر¸a رa <: اz <·ا.فí ¸í ¿í <ع¸.>. <ل.> ¸í .ت.í ¿¸ <, .¸...
íرت.·اش.پ ¿í ,ا· ¸ a¸شی. <ت>ا.. ¿فa. _,í ی,رع <, <.>ر· ا, <..a ¸ <یل: <,
.ت.í oa¸,
18
ˆ مîی ¸ر.> ¿ا.¸ رa ›Œ7 - 7œ ا, ,.> رa .iی.ر a¸> ¿¸í <, ی·ا.ا. ¿ر¸Líر,.í ‡
._ا. رa یsر. ,¸ر ر¸Líر,.í ›40 ˆ ‘ی¸ت·í. Antíoch رa ¿í _ی.:ا. ¸ i. ریخ.· ‡
..<:. .i·i.. ._:ا.. ._,ا,. ..¸.>. .رa. .¿ر¿. Veh-Antíyak ¸·. .¸í. .ی>ر,. ..تفر:. .,ا·..
ی·i. ¿íر, íر a¸> را: _·í ی.aا:í ¿i. <ت., ¸í _پ <: i.ری. رL· <, ¿ای·¸LJفí
.i·aía <.íaí ¿ات.¸¸> رa ر¸پا. ¿i.> _ی.اتIí iیi> oاگش·ía رa oا·¸:

<.ی>.: .
ر¸پا. رL· ری¸ ¿íریí رa ی·¸LJفí ¸· ¸ ی.لz ¿íر¸a رa ی·ا·¸ی <ف.لف ¸ ,¸لع ¸í ییاz
<: ییا> .ر¸پاشیi.: رa ¿íریí _:ا. ی,.ا· ¿ای>ی.. _رíi. رa ای مîی ¸ر.> ¸ مîی
ی·ا·¸ی <ف.لف. ...i·i. <.>ر·. تش:. ¸ا, oاپ¸رí <, ¸. iی.ر. ¿ا·ا.ل... <,. ,ا>·íر.
¿اz. .oا:iیa. .<:. .ییا>. .ا·. .تفر:. .رíرs. .¿ای.راپ. ._یفل·. .¸. .ریia·. .aر¸.. .iیaر·. .¿¸i,
oiیa. .یتش·ر¸. .¿اz. .ت... .¸í. .ییا¿شخ,. .رa. .ی.×.. .¸. .,رف. ..oaا.. .aر¸.. .رa. .یی¸L.رí
.i·رíi· ی.·ا>· را·í _یí یsا, ا, i.,رz i·¸شی.
‹0
¿رíí: _ر¸í مت.ی. ._ی.¸ ر, cایIا. یzi·ا.¸ا. _.ا. ¿í¸ری.¸·í ¿اzaر¸ات.a
¿¸ل> ¸ aر: aا>یí ت,ا· _¸a> ا, ¿¸s یش·رí _ی.‚.z ¸í .a¸, <ف¸لع ¸ cJr ¿¸ر
_تفر: رL· رa _¸a> ¿¸‚.z aرía <.íaí مz ¸¸.z ¿íریí رa <: ییاz oaافت.í ˜¸.
ر, ¸í <·íرí¸ <یía ی·íرگ· .تفر: íر ¿رíaí مت.ی. رa i·رíi· a¸>¸ <: ییا¿·ا.·í ¿íر,
¸. ..iشی.. .i·a¸,. .<تفر·. .تش:. .ری¸. .<:. .ییا¿.ی.¸. .رa. .تش:. ._.ا.. .<:. ..¿¸ر¸اش:
تی×.>. .<,. .<î.یí. ._ت.·ía. .ا,. ._ی.‚.z. .¸í. ..a¸,. .ت,ا·. .¸í. .تی.:ا>. .oر¸a. .رa. ..¿ر¸ر,.ía
ییíi: .i.: را: ¸ i.: ¿í¸a¸í iیا, ¿aر. ¸ ¿¸ رz <: ت.ía رíرæí ت.í ¸ای· ¿رتشی,
تی.zí ¸í .i·a¸, cí¸ا>. _,اs ییا¿.ر> oا.aاپ _یí ت.Lل. ¿ا.¸ رa ¸aرz ¿راîی, ¸
.a¸, <تفایرa i·a¸, oi. a¸,ا· ¸ ¿¸گ·ر. <: ¿رگیa ¿اzا.aاپ ¿ا¿تلفr ¸í íر cاLا,·رí
رف. ¿íریí <, <: aرîی. _ی¸ش· íر ¿íرفا.. ¸ a¸, oaر: مzíرف íر اz oíر تی..í ¸í
.aíiی. ¿اش· a¸> ¸í _·ا·ا.¿ی. ¸í ی·ا,¸ی. رa ¿í¸íرف c¸اخ. ¸ ¿¸í¸· ¿ا.¿. .i..:
íر ا¿·í ¿ای.یت.ا> <: ی·ا·¸ی ی·¸LJفí¸· <ف.Jف ¸í _· تفz ¿¸ ¿ا·ا.¿ی. ¿ای. رa
را,رa رa ¿ا·í ر¸æ> تی.zí ت.í iaت×. ¿¸íر, aرí¸aí ¸ i.ت.ía a¸>¸ a¸, oaر: iی×,·
.تفایرa ¿íریí oi.یí رa ر¸æ· ¿ی¸ر· رa ¿í¸تی. íر
¿í¸ری.¸·í .a¸, iیi. رای., ¸ی· _·ía <, ¿i×, i., م:ا> _یí یگت.,í¸ ¸ ¿رíaí¸z
i·a¸, oi. <.>ر· ¸í a¸> ر¸ت.a <, <: ی.راف ¿ا,¸ <, íر ¿¸LJفí ¸ ¸L.رí را·í
_>í ر¸L, یî.¸پ ¿í رa <: .aر¸í a¸>¸, ر¸پاشیi.: رa íر یzاگش·ía ¸í .aر: <×IاL.
تلفr ¸ی· ی,aí ¿اz <ت.ر یsا, ¸ <ف.لف ¸í <: یIا> رa .iشی. _یæ>· ¸ _یرi·
ای ,.· ¿íi> .i·i. ر¸ش: مLعí ¿¸·اs ¸ رشت.. ¸í oر¸a رa ری.aرí _ی.íرف .iشی.·
¿í ا· ¿íریí oi. <ت.·ía ¿اz oر¸L.í ¸ •یرا· ,ا.· <: i. <ت.¸· "¿اzا. .ات:"
<: i.z ¸í یت> .i. ی.¸aرف <.ا.zا. ¿,.. اzi×, .ات: _یí ¸ ت.ía a¸> رa íر ¿ا.¸
¿¸ا, ¸ ¿i.z .یaí _¸.یí _یش·ا> .¿ا,لیپ ¿ا¿,ات: ¸ی· ت.ía رíرs ت.a ر¸a رa
,ر: مخ· را, _یت.خ· ¿íر, ¿ا•. ¸í _· ¸a _ی.‚.z .i. oaر¸í ¿íریí <, ¸ی· ¿·رL.
.i·aر¸í _ت> ¸í íر مشیر,í
¸í _یپ <.>ر· تæ¿· <: ت.í _یí ت.í _خش. یخیرا· ¿اz _یل>· _یí ¸í <‚·í
¿ا.¸ رa <: ت.í oa¸,· ¿iیi> را: ¸ ت.í <ت.ía a¸>¸ ی·ا.ا. ¿íر¸a رa ¿ای.ا,ع
<: ت.í _یí aرía a¸>¸ ¿ای. _یí رa <: ی,Iا> <تî· .i.ا, oi. ¿¸ر. _ا,ع ی.,
_ا,ع ی., oر¸a ی.×ی ,J.í ییJL oر¸a ¸ ی·ا.ا. ¿íر¸a ی.×ی یتش·ر¸ ییJL oر¸a
.ا¿·í م¿ف ¸ ی·ا·¸ی را·í <.>ر· ¿اz تæ¿· ا, i·í oi. ¿ا.¸.z ¸aرz
.%س ه"0ن ¿تف ¸í _پ رi.î.í <: ت.í <ت.·ía ‰¿íر> <, یL,s _رíi. _اaت·í -
¸í aía i.zí¸خ· ¿اش· _·ا:i·ا. یsا, ¸ ¸í <, _¸> ¿¸ر ¿ایرæ. <: تفایرa رæ.
<: ت.í _.¸ر _ی.‚.z .i. oiی.ا· <یرi.î.í <: aر: _ی.ا· íر ¿iیi> ر¿. ¸ر _یí
<شیi·í ¸ ملع ¿íر, ¿¸:ر. <, ¸ تفر: íر _·í ¿ا> <یرi.î.í ر¿. ¿ا·¸ی _¸فí ¸í _پ
ا, ¿ا¿> ی.لع ¸:íر. _یرت.¿. iیا. ¸ _یرت.¿. ¸í یîی <یرi.î.í <·اخ,ات: .i. _یi,·
ت.a <, یتs¸ اzi×, <: تفر: _î. <aL.. _ی.z رa i...¸رí ¸ م¿. رای., را·í
_Jiت.í _یí ا, ¸ ¿ا·ا.ل.. ,¸a <فیل> .اL> _, ر.ع ر¸ت.a <, aاتفí ¿ا·ا.ل..
ا, ای .i·¸ی.í رف: cر¸æ.یí رa <: i.æsا.· رa ¿íرs ا, ای ‡ا¿,ات: _یíˆ" <: <فیل> _خ.
,ا.> ¿aر: ,ر: ¿íر, ت>¸. ¿í¸.×, "i.ت.z یفاæí cر¸æ.یí رa <: i·را:¸ا. ¿íرs
_ی.z <, <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ¿¸پاî· ¸ _J· ا¿·رs <>یت· ¸ i·i. oaافت.í ¿í¸ا,ر.
.تفر _ی, ¸í ¿ا·ا.ل.. ت.a <, ی:aا.
‹1
¿ایL,s ¿ای. رa تی¸:ر. _اaت·í _ی.z.
¿ai×ت. _رíi. ¿اشیí ¸ i. ی·ا·¸ی ¿اz <شیi·í ¸ ,¸لع ¿í¸ر .,. ‡رæ. _ی.:ا.ˆ
<تف: ¿¸.íریپ _یí رa ¿,ا.. ¸í یîی .i·a¸, <ت>íi·í oíر <, cاع¸æ¸. _یí _یرi· ¿íر,
‰ت.í
<ف.لف ¸ ملع ا, lا,·رí رa ی·ا·¸ی را·í ی.ا.· i.ری. رL· <, ت.خ· oاگ· رa
i.ziی. ¿اش· ری>í cا×IاL. .ت.í oa¸,· <·¸گ.یí یI¸ .i·i. <.>ر· ی,رع <,
¿í ر, ¸¸.z یت.ی.لz ¿íر¸a رa <: a¸, oi. <.>ر· ی·ا·¸ی را·í ¸í _خ, ¿í ا¿.·
¸L.رí را·í ,ا.· _.ا. oi. <.>ر· <ع¸.>. _یí .iشی. oaا¿· ¿رí cíرîف·
¸ .i·a¸, oi. <.>ر· ی,رع <, ¸ی· را×.í یت> .ت.¸í "ت.ای." ¸í ریr <,
i.ت.íi· ا.íرa ا, ییا..í <: ی.aر. ¿íر, ر·í _یí <·¸گ, <: ت.í ری>· ¿ا>
¸í. .ی>ر,. .<,. .¸. .i·i.. .یف·. .یLíرa.. .اشیپ. .¿íi..شیi·í. ..a¸,. .مæz. ._,اs
.a¸, oi. <>¸· ا¿·í <, اzi×, اپ¸رí رa <: ¿رíia. ¸í _ی, ر>ات. ¿ا:i..ی¸·
ی·ا·¸ی ,.¸پˆ _¸.یIا> را·í 1Œ1 - ‹01 <.>ر· ی,رع <,
¯
ا.ل.. ‡aJی. ¸í _پ
را·í. .<.>ر·. ._یí. .ر,ا.,. ..i·í. .oi·ا.·. .یsا,. .¿¸.:í. .¸í. .ی·ا·¸ی. ._یæí. .را·í. .¸. .i·i.
•یرا· ر, _ی.‚.z <îل, ی,رع رa <ف.لف ¿اz <شیر ر, ا¿.· <· ¿ر¸· ی·ا·¸ی
.i·ا,ا· یîیت.ی.لz ¿íر¸a رa ی·ا·¸ی <ف.لف ¸ ,¸لع oi.یí
ی.لع ¿اz تفرشیپ رa <·¸گ.یí íر <یرi.î.í ت.. ¸ ر¸پاشیi.: _a· _یaa>. ¸í یîی
‰ت.í oaر: ¿ای, ¿ا·ا.ل..
ا, ییا¿.ا.· <: i. _î.. _یIa _یí <, ا¿.· <.>ر· تæ¿· _یí ,ا.· تیaف¸.
_ا. ¸í .a¸, ر¸پاشیi.: <.رi. ا¿·í _یرت.¿. .ت.ía a¸>¸ oi·¸ یت.. 76›
.ا· 870 ¿íر, íر یî.¸پ ¸:ر. _یí .ی.راپ ¿ایر¸L.· ¸í ¿¸ش–تخ, oaí¸·ا> .
¿ات.را.ی, رa _¸¸.í _¸•.. ¿ا.¸.z ¸ .i·aرîی. یفر×. <فیل> <, را,رa
¸ی· <ف.لف ¸:ر. _یí رa iیا, ._یsa رای., ی.رa <.ا·ر, ر, ¿¸¸فí .i·a¸, aíi•,
یف.لف ت.. <, l¸,ر. ت.. _ی.¸a .ت.. _یí ¸í _پ .iشی. oaía _¸¸.í
.a¸, <یرi.î.í
‹‹
ت.ía ی·ایر. ¿ا,¸ .ی,رع cا>¸تف ¸í _یپ <: تی×sí¸ _یí
ی.Iا. تی×æ¸ ¸í ی·ا·¸ی ¿ا,¸ <: i·ایا.· ی. ر¸L.یí iشی. ی·ا·¸ی _ی¸گیا>
ای .اz یL,s ¿ای. رa م.یIا·¸ی.ا· ¿i. ¿¸s رLاخ, iیا. -a¸,· رíaر¸>ر,
¸ .i.ا, ریی•· _یí _یIa <,رz .a¸, ¿ا·í یîی¸یفات. ریr oا:iیa رLاخ, مz iیا.
oa¸, مz رæ. رa ¿ا·ا.ل.. ¿رîف ,ی×æ ی:i·¸ ا, lا,·رí رa ت.í _î..
._ا.. .a¸i>. .رa. ..i.ا, 748 رaˆ. .<ی:اL·í. .ر¿.. .<,. .‡<یرi.î.í. .¸íˆ. .oاگش·ía. ..
a¸i> رa یI¸ .i·ا. یsا, ¿رs ,ی ¸í _ی, ¿íر, ا>·í رa ¸ i. _aت.. ‡<ی:ر·
_ا. 8›0 ¸ aر: cر>ا¿. _æ¸. oíر رa ‡<ی:ر· رaˆ ¿íر> رa _ر. ت.. <,
_.ا.. ..لrí. .cر>ا¿.. ._یí. ..ت.¸یپ. .aíi•,. .ر¿.. .<,. .¿رs. .می·. .a¸i>. .¸í. ._پ
<ت.a _یí i.ری. رL· <, .iشی. ا¿,ات: cر>ا¿. ¿a¸i> ا· ¸ ¿ا.ل×. cر>ا¿.
_یí. .مîت.a. .ای. .i.ت.ía. .تختیاپ. .¿رîف. .ی:i·¸. .رa. .یل.ا:. .م¿.. .¿íر>ا¿.. .¸í
.i.ت.ía ی·ا,.. <ف.لف <, ت,.· ¿íر>ا¿.
‹Œ
oiیaا· ¿ا·ا.ل.. ی.لع تفرشیپ ی.رر, رa ¿í¸تی.· ¸:رz í ر _.í¸ع _یí <: ت.í _.¸ر
_یí _ت.·ía یلæí تلع ای ¸ تلع ا¿.· íر <aL.. <, ¿ا.ل.. ی·ا,ای, .íرعí ,¸>z ¸ تفر:
.ت.í <·افæ.. ریr ¸ <·íرگ· ی>L. ci. <, .ا¿تفرشیپ
.
oi. ت,· ¿ا·ا.ل.. ,ا· <, ییاف¸î. oر¸a رa <: یف.لف ¸ ی.لع ¿ا¿تفرشیپ _¸رí aر¸. رa
oa¸, ¸ی,ا·
¯
ا.ا.í ا¿تفرشیپ _یí i.ی¸گی. <: ت.í oi. ¿رL. ¿iیi> ¿اz oا:iیa
¯
íری>í ت.í
¸í. ._پ. .oر¸a. .¸. .¿ات.ا,. .¿ا·¸ی. .ییJL. .oر¸a. .<.یاa.. .رa. .¸. .i·í. .<ت.íi·. .¿aای¸. .تی.zí. .¸. .i·í
" ,ا·رف ا, ¿رات.¸· <, <·¸.· ¿íر, .i.ت.z ,,¸: رای., اپ¸رí _·ا.·ر ییJL ¿íi.,<· رæع
ی.J.í ¿
Ÿ
  <ف.لف _خ. ¿í <, ¿>íر _یپ _خ, رa <: ¿í oر¸a ¿¸ر رz <, ا.í .iی.: oاگ· "
lیíر. ¿ا.z _تفر _ی, ¸í ا, ملع lاL>·í oر¸a .iی.ر ¿ایاپ <, ¸ ت.ía ¿ر.ع _¸L میتف:
رíiتsí ¸ cرis ¿ای¸·¸r ¸ ¿ایs¸>ل. <ل.> ¸í _پ <·¸.· ¿íر, .a¸شی. ¿¸ر. . _یi, oا:iیa
ا, oر¸a _ی.z .a¸ری. ¿ای. ¸í ی·i. ¿íر, cا,· ¸ تی..í <>یت· رa ¸ a¸شی. ,ی×æ· ¿ای.ا,ع
.ت.í ¿ا.¸.z ی.یa cا,æ×· ¿í¸ر <>یت· رa ¸ cیi> ¸ ت.. _zí ˜íرí _یپ ¸í _ی, ¿رL
.aرía ¿íریí رa ملع lاL>·í aر¸. رa íر ری·ا· _یرتشی, ¿ای¸·¸r ¸ ¿ایs¸>ل. lل.·
<ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ریفî· ¸ ملع ا, _یa _zí تفIاخ.
¯
Jا.ت>í ملع lاL>·í یلæí تلع ا.í
_J· یت> ¸ i. ¸¸ریپ ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa یIí¸r oا:iیa تف: ¿í¸تی. ,J: ,ی رa .ت.í
ر, یی¸> _یa ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ¸ iش· ¿sí¸ ر·¸. ¿í ا, ¸یت. رa i.ر _,í i.·ا. ¿í <ف.Jف
_zí .a¸, ¿aía •ر ,ر. رa ی.îعر,

اaیsa _اف·í اپ¸رí رa <î·í _ا> .i. ¸¸ریپ ییíر:aر>
iæ. .ر,. .,aر.. .,یر>·. .<,. .¿¸ر.. ..i·رía. .a¸>. .ت.a. .رa. .íر. .ی.¸.ع. .راîفí. .<شی.z. .<:. ._یa
¿í¸· ی. ¿íر¸a ¿í ¸í oi·ا. ¿ا> <, را×.í ¸ •یرا· <×IاL. ا, .i·aر: <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía
را×.í ی.ا> ¸ ی·اrرف .ی·اsا> .ییا.. i.·ا. ی·íرعا. .aر: ر¸æ· íر ¿ا.¸ ¿í ملع iæ ¿اæف
.i·رía ¿íi..ش·ía ¸ <ف.Jف ریفî· رa ¿aای¸
‹4
ت.ía <>¸· ,¸لع <, <: _: رz ¿íر¸a _یí رa
یپ رa ¿ر.ع <î.یí ¸í ¿íi..ش·ía ¸í ی>ر, <: a¸, ییاæف ¿ا., .i.ت.·íiی. i>ل. ¸ _یi·¸ íر
˜ا>· _, i.>. _, _.> aر¸. رa. J.. .i·aرîی. <,¸· ¸ ی·ا.یشپ را¿Lí i·a¸, <ف.لف ¸ ملع
¸í _خ. _یر>í <: i·í oaر¸í .a¸, یلaع ,¸لع رa ر¸¿ش. ¿aر. ¸ ی×ی. یف¸.لیف <: یل,رJí
مz íر _یí ریL· یتیí¸ر ¸ "ا.ی. _,í .í: ¸ میL×Ií <لIí _iæ" ‰<: a¸, _یí راæت>í رت., رa
.i·í <تف: ,J: ملع <, ¿¸ _ا•ت.í <, ت,.· یIí¸r aات.í ی.ی¸> یIا×.Ií¸,í .ا, رa
‹›
¸ی· ,aر.
‰i·í oaر¸í <î·ا., .i.ت.ía í ر>ا. _یí رa ¿aای¸ _a· .a¸> ی,zí. ¿íر,zر ,J: ری·ا· ت>·
¿¸ ¸í ر:í ¸ i·i·í¸> ی. _یi·¸ íر ت.ía _ا•ت.í ,¸>· ¸ <ف.لف <, <: _: رz _Ii·í ,aر.
ای i·aر: ی. را.گ.. íر ¸í i.ر, ¿اLل. oا:رa <, <î.یí ¸í _,s a¸. oiیa ی.¸•I ¸ <¿,.
.i·i·í¸¸. ی.
‹6
_zí <, ¿aای¸ _یíر: <: ¿í <فیل> _یI¸í.i. ,ا.· را: رگیa ت:ر> _یí ا, افل> یzíر.z ا,
_zí <, ت,.· ¿ریگتخ. <: a¸, ¸í ¿íر¸a رa .a¸, <لIí یلع _:¸ت.Ií .ت.ía cیi> ¸ ت..
.i.. .¿¸ر.. .i·a¸,. ._ƒí¸í. .,¸لع. .¿J.ا>. .¸. .¿íرíiت.¸a. .¿ای>ی... .<æا>. .¿ا·í. ..Iاr. .<:. .<.a
¸ ,·ر یل.ع ¿اz <.ا.ع _ت.ía ¸ رایr _ت>¸a i.·ا. ¿ا·í <, ت,.· تخ. ¿ا¿·ا.رف _:¸ت.Ií
.aía ¿í ریاL·
‹7
¿افل> l.¸· a¸> ¿اza¸رف ¸ ¸íرف ا, ملع iæ _,.> _یí مz _:¸ت.Ií ¸í i×,
._ا.. .caí¸>. .رa. .ری·Jí. ._,í. ..تفای. .<.íaí. .رگیa ‹7œ ¿اsíر¸. ._ا.. ._یí. .رa. .<:. .i.ی¸·. .ی..
.i·i.. .¿¸.... .<ف.لف. .¸. ._i>. .¸. .,J:. ..ت:. ._¸رف. .¸í. .‡¿ا.¸رف,ات:. .-¿افا>æˆ
‹8
¿iی·í¸¸..
¿¸ت. رa ا. ¸ a¸, aات×. ¿ر.í مش. ¸ م>.پ ¿رs رa مz ا¿·í ¿ا,>اæ رí¸í ¸ <ف.لف ¿ا¿,ات:
.میر¸خی. ر, را: _یí ¸í ¿ی>ف ییاz <·¸.· <, یخیرا·
رæ>. رa ا¿,ات: <یa, .<aف ¸ ت•I ¸ .ا.> ..L .ت: ¸í ریr ر.اع ی,í _, ر¸æ.. ¿ا.رف <,
.تش: ¿¸فi. ¸ ت>¸. ا.لع Ší¸>
‹œ
¸í ریr i.ر _,í ی.لع را·í <.z ¿i>¸. .¸a×ی <فیل>
cر¸ش. ا, <فیل> _یí .aر: iی×,· í ر ¸í ¸ i·í¸¸. í ر ت•یz ¸ <aف ¸ یæایر .ی,L ¿ا¿,ات:
ر, یف.لف ¿ا¿,ات: ¿i·í¸> ¸í íر ,aر. ¸ aر: aر íر <ف.Jف íراî.í ¸ رaاæ ی·ا.رف ¿ا¿یaف
.aر: ,íر> ¿اگ.z ر, íر <ت.ر _یí <, ¿a¸ ت.a ¸ ت.ía رí>
Œ0
,یر>· ¸ ا¿aف ¸ افل> aا>·í
ا, ¿اشیzíر.z رa ,اî> ¿راî.z _یí تیi> .aر,ی. _ی, ¸í íر تی..í ¸ ¿aí¸í یل: ر¸L <, ,aر.
ر.پ .i.·ا.ر, _تs <, ر¸L.. _ی.z <, ¸ی· íر a¸> ¿ایفíرLí i·a¸, رæا> <: a¸, ¿i> ا· ا¿aف
رa ر•¸¸ ر.پ رف’ ¸ <si·¸ ¿¸, "‰i. <تش: ¿i¿. a¸> ¿ا.رف <, ‡ی.ا,ع <ف–ل>ˆ ¿i¿. ر•¸¸
.aر’ _.رپ ¿¸ ¸í م•ر’ ¿íرs ¸í ¿رis ¸ .ت.í¸> a¸> a¸· íر ¿¸ i. رí¸ت.í ¿i¿. _za
ر•¸¸ ر.پ aía ¿ا.رف _•رæا> ¸í _“• <, ¸–· ¿i¿. |...|.i•¸گ, .í¸> ت.·í¸ت· ر•¸¸ ر.پ _I¸
."i. oa¸ _·aر: oاگ·í .iش“, íر
Œ1
oi. ی. _ی.ا· <·¸گ, _رíi. oرíaí ¿íر, ,¸J <یا.ر. <: ت.·ía iیا, íiت,í <یا.ر. aر¸. رa
.ت.í
¸ a¸ری. _ی, ¸í ا>.یí رa ¸ی· ملع ¿ا,یتشپ <یا.ر. ا¿aف ا, افل> ¿i. oíر.z <L.í¸, <: می.ی,ی.
Š¸æخ. یIا. ¿,ا.. "ی.J.í ,ر¸, ¿اz oاگش·ía •یرا· " .ات: ,I¸. .a¸شی.· _ی.ا· رگیa
‰i.îی. می.a· o¸ر: ¿.پ <, íر میل×· 1 ¿ا·íر.î> ¸ افل> ¿ایíiz- ‹ <: یæ¸æ> ¿اza¸.ت.a-
.aaر: ی. _ی.ا· ¿ای¸>ش·ía ¸ ¿íaات.í ¿ای. _فí¸· ا, Œ cاف¸s¸.- 4 ¸ ا¿î.: ¸ ا¿ششخ,-
cاsiæ › <: ت.z ,aر. ¸ م:ا> رایت>í رa ,¸a aر¸. ¿ا..ت.í <, aرí¸. ,ا.· .یعر. cا:¸-
caí¸> _یa رa ¿¸æ¸. _یí ¿¸.íریپ افæ رت:a €i·aرîی.· رف: ,رæ íر <یا.ر. _یí ا.ل..
_رíi. _یí .a¸, aای¸ _رíi. aíi×· ,اگ.z _یí رa ‰i.ی¸.ی. متفz ¿رs ¸اrí ا· م>.پ ¿رs
ی. _ی.ا· ی.یa ,¸لع رش· ¸ _یa <, ت.i> ¸ ¿¸ر>í .í¸· ..: ¿íر, رíi.یa ,aر. l.¸·
¸ .ت.í ,¸s ˜ا.¸ر ¸ íر.í ¸ <.اع ¿ر¿. ی, aر¸. یلaع ,¸لع i·iیiی. <: ,¸لع .JL .i.
.a¸, izí¸> _ی×. <فیL¸ ¸ <,·íر _ت.ía ¸ _ا> oافر .>¸. ی.یa _رíi. رa _یæ>· _,اa. رa
a¸, ¿¸...
¯
íi> <ف.لف <æا> ¸ ™.لع .ت’ ˜<×IاL. _رíi. _•í رa .i·aا¿.ی. ¿¸ر ا¿·íi,
¸í ™فر> ¸ a¸ر¸ _ا•ت.í _•í¸í ,¸لع مل×· ¸ م–ل×ت, ا¿·í رa <’ ت.íi· ¿í _íرا• ™.’ ¸
.aر¸í ¿ا–., ,¸>· ¸ <.i.z ¸ <ف.لف
Œ‹
¸ aاتفí ی. ی¿,اش. cاsاف·í ¸ی· را.: ¸ <.¸: رa
¸. .<·ا>. .iæر. .<ل.>. .¸í. .i·a¸. .ی.لع. .¿ا¿تفرشیپ. .<شی·. .<,. .<شیر. .i.ت.·í¸·. .<:. .ا>رz. .¿¸ی,zí.
_–.ا· مza¸·اپ ¿رs رa ,–, ¿Ií .ت.¸a ملع oا.aاپ ت.i, <’ i.sر.. ,¸ر×. oاگش·ía
_پ .a¸, _a¸> رæع رa ¿ا¿> <·ا> iæر _•رت:ر¸, "¿•ر,.’ ملع ••را·" <تف: <, ¸ a¸, oi.
¿ا,æ×ت. ت.i, مza¸·ا. ¿رs رa ,ا>·íر. ¸ ت.íí: _¸فí <, ¸ر تعر. <, ,–, ¿Ií ,ر. ¸í
.i. ¿ا.“• ,ا> ا, ی,zí.
ŒŒ
ا· ت.í ,ر¸, رای., ی.¿. ¿ا·ا.ل.. تفرشیپ رa "<.>ر· تæ¿·" م¿. ا¿.یí ,ا.· ر, ¿¸¸فí
oa¸, <.>ر· تæ¿· _ی.z i·aر: ملع ¿íر, ¿ا·ا.ل.. <: ¿را: _یرت.¿. ¿í¸ت, iیا. <: ییا>
<یí <×.> oر¸." <: ¿íرs <·ا,aí ی, _ی..· _یí ¸ ت.í › íر ی•ا¿,ات: <: ت.íر> ¿í _..... ‰
ییا,ی¸ <, "i., ی,ات: ¸í ر, ییاپرا¿, .i..ش·ía <· a¸, مل×. <·" تی, رa ¸ "...i.: ™. _.>
i·a¸, oi.í ,J.í oا:aí¸ ¸í <: ی·ا·ا.ل.. o¸ی¸, ¿ا·ا.ل.. a¸> aر¸. رa

اsاف·í .ت.í oi.í
oریr ¸ ¿i.z ¸ ی·íریí ¸ ی·ا·¸ی ,¸لع <: i·í oaر: ¿¸ا, íر ییاپرا¿, _a· ¿¸, .i.îی. _iæ
رa ¸ iشی. ,ا.· ¿¸¸ر ¸ a¸, a¸i>. aر: <.>ر· iشی. <‚·í

ات×ی,L ¸ i·aر: _.> ی·i. íر
•یرا· ¸í ¿í oر¸a ا¿.· ¸ aاتفí ¸ی· _اف·í _ی.z .ت.íi· a¸>¸ ¿aر: _.> ¿íر, ¿¸ی, رگیa <>یت·
<: ت.ی· _یí ر¸L.. <ت,Ií .iی.ر ¿ایاپ <, <·¸گ.یí i..îی. íiیپ یتی.zí ¿ا·ا.ل.. ¿í رa <: ملع
<, iیا, ¸ ت.í تی.zí ¿íرía ¿aر: _.> _یí a¸> <îل, .a¸. oaر.. ریa> ¿aر: _.> _یí
i..: _.> íر ی.¸لع i.ت.·í¸· <: i> _یí <, تیر,ر, ¿í ¸í تفرشیپ _یí رLاخ, ¿ا·ا.ل..
¸ ¿ای·íریí iیا, .i..ا, <ت.ía ,رa ر:í ¿ا.ل.. .íرعí Š¸æخ, ¸ ¿ا·ا.ل.. ¸ .تف: ,یر,·
_یí <, تیر,ر, ¿í ¸í تفرشیپ _یí رa ا¿·í را:¸¸.í ¸ aات.í <: i..ا, ر:ا. íر ¿ا·ا.ل..ا·
.i·a¸, یIا.>
<: <.>ر· تæ¿· _ی.z یلæí را: i. <تف: _یشیپ _خ, رa <: ر¸L·ا.z <: ت.ا>.یí .Iا>
oر¸a. رa ¿ای¸ا·. <ل.> ¸í ._,s. ¿ای·íریí. l.¸· i.. <تف:. Jا,. رa <‚·ا., ¸ی·. a¸,. ¿í. تیریi.
,اع _تs ¿ا·ا.ل.. ت.a <, <: ی·íi·ا> l.¸· ی.ا,ع ¿íر¸a رa ¸ a¸, oi. ¸اrí ی·ا.ا.
ی·ا·¸ی را·í _ی.>رت. ر.:í" _یaa>. ¸í یîی <تف: <, <î.یí رت,Iا> ¸ .تفای <.íaí ‡<î.íر,ˆ i.
"i·a¸, ی·íریí ¿ر¸L.· ¿ای>ی.. ¸í ی,رع <,
Œ4
<saا·¸ ¸í ¿فa. _,í یفر×. رa ¿رگیa _a>.
¿اz تیæخ. ¸í یîی ¿فa. _,í" ت.í <ت.¸· i. izí¸> یفر×. رات.¸· _ی.z رa <: ,¸ر×.
¿íرíaí¸z. .¸. .¿اشیi·í. .aí¸í. ..¿ای¸.·. .رگیa. .ای. .¿ای¸·ا.. .ای. .¿ایتش·ر¸. .¸í. .یz¸ر:. .¿ای.. .رa. .یلæí
o¸ر: _یí ر, <: یzí¸> ¿aí¸í <ی>¸ر .i·iشی. oiی.ا· "_یi·¸" یل: ر¸L, <: a¸, رگیa ¿اzر¸ا,
—ف> aای¸ _ا.ت>í <, <.>ر· تæ¿· تشپ o¸یگ·í ¸ aر: ¿رای <.>ر· تæ¿· <, .a¸, lل..
."a¸, ,J.í ¸í _یپ oر¸a رa ¿ای.راپ م¿. ¿ا¿,ات:
Œ›
<: ت.í ا>.یí تsa ¸ iی:ا· ¿ا> ííI.
<>یت· یI¸ i·aía ,ا>·í i·a¸,· مz ¿ا.ل.. یت> <: ¿íرگیa ¿sí¸ رa مz íر ,,¸: _a· _ی.z
_یí را,تعí ,ا.· i·ر,, ¿ای·íریí ¸í ی.ا· <î.یí ¿¸i, ا¿·ا.ل.. ¸ i. <ت.¸· ا¿·ا.ل.. م.í <, را:
.i·í oaía Šاæت>í a¸> <, ¸ی· íر <.>ر· تæ¿·
t _یí. .¿i.í. .iیiپ. .تلع. .,J.í. .ایí..
?ت.í oa¸, اz تفرشیپ
ی.لع ¿ا¿تفرشیپ تلع <î.یí cا,·í ¿íر, ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ¿یíر ¿ا¿IJiت.í _خ, _یí رa
ت.خ· _خ, رa .a¸شی. oaía •.اپ ,íi: رz <, .ی·ر· <, ¸ a¸شی. oaر¸í ت.í oa¸, ,J.í
<: اعaí _یí ¿i×, _خ, رa .a¸شی. aر ملع تفرشیپ ر, ,J.í ,¸>z ,ia· ر, ی.ت,. ¿اعaí
رa. .íر.í. ¿i.. aí¸í. ¿اî.í. .<ل.>. .¸í. .¿aرí¸.. .¸. ت.í. .oaرîی.. ¿¸¸.í. .ملع. <,. .<ی渷. .,J.í
aر oریr ¸ ¿¸>, _·ía ر¸: ا· oرí¸¿:¸ ¿¸‚.z ی.یaا>í ¸ ¿ا·ا.ل.. <, ¿¸¸.í aí¸. cر¸æ
<.ا.zا. <, aا.ت.í ا, ¿ای·ا.ا. ¿ا.¸ رa ¿aاع ,aر. <: اعaí _یí ی·ایاپ ت..s رa ¸ i·¸شی.
.a¸شی. aر i·í <ت.íi· _یæ>· _>
.

_یí a¸شی. <.اsí ی.لع تفرشیپ ¿íر, ,J.í ¿a¸, تلع cا,·í ¿íر, یzا: <: یلیJa ¸í یîی
¸ aرíi· a¸>¸ ی.¿. ی.لع ¿ا¿تفرشیپ ¸ <ت.>ر, ¿íi..ش·ía ,J.í <ل.> ¸í _یپ <: ت.í
تلع ,J.í <: تفر: <>یت· ¿í¸تی. ííI .i·í oi.í ت.i, ا¿.یí <: ت.í ,J.í <ل.> ¸í _پ ا¿.·
.ت.یaL.. <Lل•. ,ی <, oa¸Ií ا.· _Jiت.í _یí .ت.اz تفرشیپ _یí
ا.í ت.í ,¸J lر. i·ری: رíرs تیلع <L,íر رa ¸a _یí <î.یí ¿íر, _¸ل×. ر>ا· ¸ تلع ,ia·
ت.í ی.ia. _اف·í ر, ر>¸. یsاف·í <î.یí ¸í ا¿.· ¿í¸تی.· رگیa cرا,×, .ت.ی· یفا: lر.
¿íر,. .یفا:. .l¸ر.. .<î.یí. .¿¸.íریپ. ..ت.í. .تلع. ._یت.خ·. .¸. ._¸ل×.. .ی.¸a. .<:. .تفر:. .<>یت·
" ,ا·رف ا, ¿رات.¸· رa ت.ی, تیلع ¿رíرsر, ی¿Ií تلع ,ی یaL.. ¿ریíپا· ¿اî.í ¸ تیلع "
یفا: .lر. _یí <: ت.í _یí ت.í cا,·í _,اs ¸ _.¸ر <‚·í ا.í ت.í oi.í ییا¿خ.اپ
" ای ".sا×· <Lل•." íر ر>ا· _یí ¿aر: _رف یفا: lر. ¸ ت.ی· Faííacy of ad hoc "
" ,ا·رف ا, ¿رات.¸· ¸í <Lل•. _یí ¿¸ر رتشی, <×IاL. ¿íر, .i..ا.ی. .sا×· <Lل•. .iی.: ¿iیa "
ر, ¿اپ _اف·í ¸a <·¸.· ¿íر, .aر: cا,·í ¿ai×ت. ¸ oaا. _a· ¿ا¿Iا.. ا, ¿í¸تی. íر <یæs _یí
رa íر ر,.ات,. oa¸ای رa ¿¸I¸s ¸a ¿ا¿>ر, <, ¿ایíرگ.J.í یت.یر¸ر· cJ.> ¸ _ت.íí: oا.
ی·ا.¸ ا· ¸ ت.í oaاتفí ,¸a _اف·í ¸í _یپ ا¿Iا. ت.خ· _اف·í <: ت.í _.¸ر .iیریگ, رL·
ííI a¸, <تفرگ· cر¸æ ر,.ات,. oa¸ای cJ.> i.ت.íí: oا. ¿¸ر íر ¿اشیاپ اz ییاîیر.í <:
.aرía a¸>¸ _اف·í ¸a _یí _ی, i·¸شی. oi·í¸> ¸ی· ی·ا.¸ یگ.یرs <: ی·ا.¸ ر>ا· ¸ ,ia· lر.
oا. ¿¸ر اپ .¸لs ¸a ¿ا¿>ر, <, ¿ایíرگ.J.í یت.یر¸ر· cJ.> تلع" تف: ¿í¸تی. ایí _ا>
رz ííI .تفر: <>یت· íر ¿¸ی, _ی., ¿í¸تی.· <: ت.í _.¸ر ? "a¸, اîیر.í l.¸· _ت.íí:
¿رگیa cاsاف·í ,ia. ¸ ر>¸. _اف·í ¿ای. ت.í _î.. .iziی.· <>یت· íر تیلع ¿ر>ا· ¸ ,ia·
_اف·í ا, lا,·رí ی,

J.ا: ,ia. _اف·í ¸ i..ا, ر>¸. _اف·í تلع ا¿sاف·í ¿í <: i..ا, oaاتفí
_¸ل×. _a>· <, ییا¿.· <, <: یللع ای تلعˆ <.ا· تلع ,ia. _اف·í مîت.a ای i..ا, ر>¸.
.i.ا,· ‡i.شخ,ی. .¸>¸
ی.لع تفرشیپ ر, ¿ای·íریí ر, ,J.í _ی.>· ¸ ¿íریí <, .íرعí <ل.> ,ia· ¸í <: ت.í _.¸ر
.ت.í oa¸, تفرشیپ _یí تلع ,J.í <: تفر: <>یت· ¿í¸تی.·
.
i.ی¸گی. ا¿·í .i.îی. ¿¸¸i·í _·ía ر, <ی渷 ,J.í <: ت.í ¿í ر, ¿ا.: íر ¿ا·ا.ل.. ی>ر,
,¸لع تفرشیپ .,. <: ت.í oa¸, <ی渷 _یí ¸ i·í oaر: iی:ا· ¿¸æ¸. _یí ر, cیi> ¸ ¿íرs
.ت.ía <>¸· <تî· i., <, iیا, oا:iیa _یí ia· رa .ت.í oi.
م0ی aرف i.ری.· رL· <, .i.ری.· رL· <, یفا: ی.لع تفرشیپ ¿íر, ¿¸¸i·í ملع <, <ی渷 -
i..پا· ¿ر.í íر·í ,اع ¿ا.×. <, ملع _ت>¸.í <: i.ا, <ت.ía a¸>¸ _ی.¸ oر: ¿¸ر ی.Iا.
íری¸ .ت.ی· م¿. ¿íi., یI¸ ت,.. ¿ر.í <,ر:í ¿¸¸.í ملع <, aرف ,ی <ی渷 ííI .aرا.ش,
<: ت.í ¿í رت..¸ر _یí ¸í .ت.í i, _¿> ت.í .¸> ¿¸¸i·í ملع <: i.·íiی. ا¿.aí <.z
ییا> رz a¸, _یí ر:í <, .i.ا, ملع تفرشیپ ¿íر, <.ا· تلع i·í¸تی.·

ا.یaی ملع <, <ی渷
<, <ی渷 íر ,aر. ی.: ی·¸.: ¿íریí رa رگ. .aر: مIاع íر ,aر. _ت>¸.í ملع ¿یل,· ا, iشی.
a¸, oi. <ت.¸· ا¿Iا. ¿íر, i·iیر> ی. ¿íریí رa ¿Jæ>. <: ¿ر·افa تشپ ?i.îی.· ملع
a¸, <ت.í: مz <ی渷 ¸í "¿¸¸.í ملع" رگیa cرا,×, ."ی.ی.> ,ا.í-ت.í caا,ع مل×· ¸ میل×·"
¿i. ر¸رپ i..ش·ía ¸ ¿i. i..ش·ía .,. <ی渷 _یí ایí .a¸, oi. _یi,· caا,ع ,ی <, ¸
تفرشیپ ¿íر, i·í¸تی.· oاگ‚یz a¸> ¿a¸> <, ملع <, <ی渷 <: ت.í _.¸ر ?i. ¿íریí ,aر.
ت.í ¿ر¸í aای <, ,¸J .ت.í ¸ای· ¿رگیa _.í¸ع <, ملع تفرشیپ ¿íر, <îل, i.ا, یفا: ملع
ملع _یæ>· <, a¸> <· aر: ¸ا, ¿í <.رi. <· ت.ía ¿¸¸.í ملع تæرف <: ی·ا.¸ یت> i.>.
.i. رگیa ر¸.í ¸ _·ا·¸ _¸•ش. ci. <, <îل, .ت>íaرپ
.و$ <, ,J.í <ی渷 _یIa <, i.ا, <تف: <: i·í oaرî· _a· ¿íi..ش·ía ¸í ,ی‚یz ¸í oاگ‚یz -
¿íi..شیi·í _یí ¿ای. ی:رتش. _.اع _ی., ر:í <: ت.í _.¸ر .ت.í oi. مIاع ¿¸¸.í ملع
¸ ¿íi..ش·ía ¸í ¿رای., ¸ a¸,· _ی., <î·í _ا> .i·aíiی. _یخش· íر·í
¯
Jا.ت>í ت.íiی. a¸>¸
ی,zí. یلی> ¸ íر:aای., ¿ا·ا.ل.. ای i·í oa¸,· ¿ا.ل.. ای
¯
ا.ا.í ¿íi..ش·ía ¸ <ف.Jف iی·ا.í
.i·a¸,·
.%س aí¸. _ت>¸.í ا, <: ت.í oaíiی. íر ¿اî.í _یí یگ.> ¿íر.í <, i.>. <: a¸شی. <تف: -
مz ¿aا.ت.í ر:í

ا.یaی ¸ aرía aا.ت.í <, ¸ای· <تف: _یí <: ت.í _.¸ر .i·¸. aí¸í _· i., <,
i.>.. aرí¸.. ی>ر, رa. ¿¸,. a¸,. izí¸> _خش.. ,.>. i., ا ی. ,ی <, l¸,ر.. aریگ, cر¸æ
رa cرا> _, رæ· _تs
¯
J.. .a¸. oaía یتæرف _ی., ا¿·í <, <î.یí ¿¸i, تش: íر یگ.> ¿íر.í
oaíiی. یگ.> ¿íر.í <, یتæرف _ی., i.>. می.: _رف ا.í .a¸, اz _تs ت.a _یí ¸í رi, ,.>
¯
ا.ل.. ?ت.í oa¸, ¿¸¸.í ملع _¸ش. ,J.í <: ت.·ía ا.×. _یí <, ¿í¸تی. íر _یí ایí .ت.í
aرía aí¸. _:رz ¿¸, .ت.í c¸افت. رای., ¿i. مIاع ا, aí¸. _ت>¸.í ¿¸, ت.ی· ر¸L.یí
¿¸¸فí .ت.ی· یفا: ملع تفرشیپ ¿íر, ¸ی· ¿¸¸.í aí¸. <, <ی渷 <: ت.í _یí .ت.ی· مIاع
.í> <, _یا. oرí¸.z ¿Iاæ aíرفí <, اzر¸·اتîیa ¸ ¿ا.IاL <, ی.ای. ¿íر,zر ,ا.· ._یí ر,
<, ¿ا·í ملع ¸í i.·í¸تی. <: oaا. _یIa _یí <, i.ت.z ¸ oa¸, a¸> ¿íرای تی,ر· ¸ aí¸.ا, aíرفí
<, ¿iی.ر ¿íر, íر ¿í <ت.>ر, ¿íرîفت. ¸ ¿íi..ش·ía رلتیz <·¸.· ¿íر, .i..: oaافت.í a¸> ¿ف·
رLاخ, íر aíرفí <>¸· <: aرía a¸>¸ _ی¸ر, رa ییات.¸ر <·¸.· ¿íر, .aرîی. ,íiخت.í _فíizí
i. ,¸ل×. oi.í _.ع <, cاaیa>· ¸í _پ .a¸, oaر: .ل> a¸> <, ai×ت. ¿اz¸لs ¸a a¸>¸
¿íر, اz ¸I¸s ¸a aر¸. رa _یa>· _¸•.. <: ¿¸ا· ¿íi..ش·ía ¸í _گ.. ,¸¸¸ ,ا· <, یæخ.
رíi.ía ¿í¸.×, ,¸a ی·ا¿> ,.> ¸í _پ .ت.í oa¸, ی,í مش, ¸ ر¸, ¿اz ییایرí تی×.> aایa¸í
.ت.í oaíiی. یت,ر. رíaرا, ¿ا·¸ <, ¸ ت.í oaرîی. را: _ی¸ر, oaاتفí ر¸a ¿اzات.¸ر رa
Œ6
.را23 ر, ¸:رz ¸ i.ت.z یل×>
¯
ا.ا.í i.ت.z ¿¸¸.í ملع _¸ش.
¯
íرzاL <: cیaا>í ی>ر, -
---¿¸گت.íر. .ر,.•یپ. .تف:. ._ی.,". .<.ا.zا.. .¸í. .تی,. ._یí. .<·¸.·. .¿íر,. ..i·í. .oi.ای·. .i.>.. .¿ا,¸
¸ ر,ت×. .ت: ¸í ,ی‚یz رa <î·í _ا> i.ziی. ت,.· i.>. <, íر "¿¸>, _·ía ر¸: ا· oرí¸¿:¸
¿¸‚.z <: ت.í ی.یaا>í ¸í cیi> _یí ¸ ت.í oi.ای· i.>. ¸í ی.یi> _ی., cیi> م¿.
<:. .¿رLت... .<لIí. .تیí. ..ت.í. .oaاتفí. .,aر.. .¿ا,¸. .ر.. .ر,. .oa¸¿ی,. .."ت.í. .¿ا.یí. .¸í. .تفاL·"
<ل.> _•í <ت,Ií" ت.í <ت.¸· _,ات: رa ت.í ,ی¸یف رa _تشی·í ,اa. <ی,. ci>· رa _.اa.
."متفا–· _. i.,رz ت.í ¿•ا. c•i> ¿í¸.ع <,
Œ7
یت> iیی¸>, ملع" ¿¸‚.z ¿رگیa cیaا>í .
¿í <ی.ا> ¸ ,i., <ت.a ¿ا¿,ات: رa ا¿.· ¸ ت.ی· مî>. cیaا>í ¸í ¸ی· "ت.í _ی, رa ر:í
¿رای., ¸í _ی, ¿اش·a¸, ,ی×æ ¸ یل×> مrر یلع cیaا>í _یí <î·í _ا> .a¸شی. تفای cیi>
.i·¸شی. ¿یل,· ¿ا·ا.ل.. l.¸· مî>. cیaا>í ¸í
م4نپ a¸شی. oi·í¸> _·ía ی.راف رa ¸¸ر.í <: ت.í ¿í ¸í ر· oaرت.: ی,رع رa ملع ی.×. -
ی.یلگ·í رa ای ¸ Scíence <: ت.í _یí .a¸شی. _.ا. íر ¿í <ت.·ía رz ملع .a¸شی. oi·í¸>
.,ی¸یف .<.i.z .ر,> .cایæایر _ت>¸.í <, ,J.í <ی渷
¯
ا.¸¸I ¿í¸تی.· íر ملع <, ,J.í <ی渷
•.اپ ی.J.í ¿,ا.. ¸í iیا, <îل, .ت.·ía <ف.لف ¸ ی.ا.. <×.ا> .ی.·اش·í¸ر ..L .ی.ی.
<, "ملع" <, <ی渷 رia·í ,J.í ر:í .ت.í oa¸, <, ملع ¸í ر¸L.. <: تفای íر _.رپ _یí
ی.لع ,ش: ‘یz ¿¸.:ا· ,>· ¸ مs "<ی.لع" ¿ا¿z¸¸> íر, ت.í oaر: ¿¸¸ر.í _·ía ¿ا.×.
?i·í. .oaرî·. .¿íرت>í. .¿iیi>. .رí¸,í. .¸. .<لی.¸. .‘یz. .¿¸.:ا·. .ت... ._zí. .¿ا.لع. .íر,. ..i·í. .<ت.íi·
<, oاگ· ا, _ا> .ت.í ¿رگیa ¸ی, Jا.ت>í ملع ¸í ی.J.í ¿,ا.. ر¸L.. میر,ی. یپ <: ت.ا>.یí
.می.îی. cا,·í íر _i> _یí ی.J.í ¿,ا.. ی>ر,
_.וˆ ¿íi,í ملع ¸ ¿ا•aí ملع.ت.í ا· ¸a ملع ‰iی¸گی. <: aرía a¸>¸ ,J.í ر,.ایپ ¸í ی.یi>
.‡_“.¸پ ملع ¸ تוر. ملع
Œ8
oaر: ,LI یî.¸پ ملع <, ی.: cیi> _یí رa ,J.í ر,.ایپ
می.ا.شی. ا. <: یî.¸پ ا, یî.¸پ _یí <ت,Ií .ت.í oaر: .ا.> ,¸لع ¸> íر ¿í ¸ ت.í
اæر ,ا.í ¸ _aاæ ,ا.í <: ت.í یî.¸پ ,¸لع ¿ا.z
¯
Jا.ت>í ¸ i·رía íر ¿ا..í ا· _ی.¸ <لæاف
رa <: تف: ¿í¸تی. یل: ر¸L <, .میرíگی. c>, _یí ¸í ا>.یí رa ا. یI¸ .i·í <تفر _Iا,·a <,
_یí <, .a¸شی. _aت.. ¿iی.. ¸ _تف: l.¸· <: ت.í _یa ملع ¿ا.z ملع ¸í ر¸L.. ,J.í
‰iی.: <>¸· cیi>
¸a ملع _–فL _,í ¿í _–فL _,ا, a¸.رف–. <’ ,i–.. «¿» _لع ¸í i•¸: _IJz _–s _, م–ل.
¸ _.•· ¿ا> <’ _.لع ¸ ت.í _•a ملع ¿í ¸ i..’ _.•· ¿í رa ,aر. i•ا, <’ _.لع ت.í ملع
.ت.í _> ¸ ¸ع ¿íi> cرis ¿í ¸ ت.–· ر“ف·
Œœ
‰ت.í oi. ,یر×· <·¸گ.یí ملع رگیa ی.یaا>í رa
<, ¿aر. <’ i.“.. _a· _رiپ ¸í ¸í ¸ ‡¿ˆ _aاæ ,ا.í ¸í ¿í

is ¿¸.–. _, <
ž

لIí i,ع
.c¸“. ‰a¸.رف ?ت.–, ملع <
ž

لIí _¸.ر ا• ‰تف: ¸ i–.ر ‡Šˆ íi> ر,.ا–پ ر¸æ>
‰a¸.رف ?ت.–, ¿í ¸í _پ ‰تف: .¿aía _¸: ‰a¸.رف ?ت.–, ¿í ¸í _پ ‰تف:
¿í ¸í _پ ‰تف: .¿í <, ¿aر’ _.ع ‰a¸.رف ?ت.–, ¿í ¸í _پ ‰تف: .¿aر’ —ف>
_·ía ‰a¸.رف ,J.Ií <–لع _aاæ ,ا.í _ی.‚.z .¿í ¿aía _رت.: ‰a¸.رف ?ت.–,
را’ <“·í ‰,¸a ._.ا.ش, íر cرا:aر¸رپ <“·í _¸í ‰متفا• تلæ> را¿, رa íر ¿ا.aر.
<, _·íi, <“·í ‰,را¿, ¸ izí¸خ.. <, ¸· ¸í íi> _·íi, <“·í ‰,¸. ._·íi, a¸> ا, íر íi>
ملع <æJ> ¸ ‰iیí¸فí ی. <.íaí رa یفا: _¸æí ¿را. .i.“.. ¿¸ر–, ت.•a ¸í íر ¸· ¸–,
,¸لع ¸ i·¸–. ر¸a .IاL. _–.z ,íرLí رa _aاæ ,ا.í ¸ ر,.•–پ ¸ ¿íرs رL· ¸í i–ف.
¸ a¸. _a¸,· ¸ a¸, ‰oa¸.رف ر,.•–پ c•i> _•í رa <‚·ا., ت.•aا•¸ ا¿·í رa رگ•a
.aرíi· _·ا•¸
40
<یíˆ ¿í <یí ¿íرs رa ‹8 ‰i..رتی. <لIí ¸í i..ش·ía laف <î.یí ر, ی.,. ت.z ‡رLاف oر¸.
ر
´
¸´ف
ž
r ¸
´

Ÿ
¸žع <
ž
ž

لIí ¿
ž

Ÿ
|
´
í´¸.
ž
ž
ل
´
×
´
Ií ŸoŸaا
ž
,عŸ _
´
.Ÿ <
ž
ž

لIí _
ž
شخ
´
ž • ا.
ž
ž
•·
Ÿ
|
oi·¸ر.í ¸ i..¸¸ر–پ íi> ¸ .i..رت.. ¸í ¸í ¿ا.Iاع ا¿.· íi> ¿ا:i., ¿ا–. ¸í <.•í رz
.ت.í
یل×Iíi,ع ¿اsí .aرía a¸>¸ میaت.. ¿í <L,íر ملع ¸ <لIí ¸í ¿iی.ر· ¿ای. ی·íرs _L.. _یí ا,
.aرía ملع <’ رz _.ו :ت.í ر¸í ت–ش> ملع ‰i.ی¸.ی. <یí _یí <Iا,·a رa ¿a¸رzا. ¿i.>.
.ت.–· مIاع .aرíi· ت–ش> _’ رz <’ ت.í oi. ¿•رæ· <–عaí رa ¸. ¿í ¸í ¸ aرía ت–ش>
41

,íi’ ‘–z _•íر¸ ا. ¿ا¿ش·ía _•ت> ¸ _“.¸پ ._.–. .”•¸–ف :م•رگ., ¿رش, ¿ا¿ش·ía <, _ا>
€i.•íi> a¸>¸ ر“.. _’ <, <’ _·íi..ش·ía i·را–., <, .i.ت.–· ر¸šت–ش> a¸> ¿a¸> <,
4‹
‰ت.í ,íر> ¸ _J> <, ملع .ملع ¸í ر¸L.. i.ی¸گی. ا.یaت.. <: i·رía a¸>¸ ¸ی· ی.یaا>í
¸ ¿–,.· _•¸گتف: ¸ <..> ¿í _تفر: íرف <’ i–.¸“, ملع _–æ>· رa ‰‡Šˆ ر,.•–پ
íر•¸ :ت.í ت,رs .>¸. _رش· ¸ <siæ _zا> <, ¸í _ت>¸.í ¸ aا¿> ¿í رa _¸ا’
<ل–.¸. .ملع. ....iش“... .تش¿,. .<,. .íر. .a¸>. ..IاL. ..ت.í. .,íر>. .¸. ._J>. .¿ا..zíر. .ملع
¿íi·¸اش•¸> <, .i·ر, _پ íi> _گ·اگ• <, ملع ا, .ت.íi> _ƒا.ا.. ¸ caا,ع ¸ تعاL
.ت.í. _aع. oíر. ¿íر,. ملع. oر>Jا, .¸ i..ا.. ¸ا, í ر ,íر> ¸. _J>. .i..’ ¿ا.>í


ملع _ا,·a ¿i•a ¸ _تفر ¿ا–×–. ¸í _·í¸> a¸· ر:í ‰a¸.رف ,J.

Ií <–لع رsا, cرæ>
رa ‰a¸.رف ,J.

Ií <–لع _aاæ cرæ> ._’ <–,.· íر ¸í aر–گ..· م–ل×· íر _.•a ¸ a¸ر..·
رa c•i> ”• i.ا,.. ¸í ت.a رa م·ا> <’ _ƒíiخ, i.:¸. .i–.’ .ات. _·ía .لL
¸ JL ¸í ¿í رa <, رz ¸ ا–·a ¸í ت.í رت¿, ¿ر–:íرف _aاæ مIاع ”• ¸í <’ ,íر> ¸ _J>
.ت.í oرa·
44
¸ی· cیaا>í _یí ¸í .i.ا, oíر.z _.ع ا, iیا, ملع <: i.ی¸گی. <: i·رía a¸>¸ ¿aای¸ cیaا>í
<: i·í oaر: ¿یرæ· ¿رگیa cیaا>í رa .ت.í _یa ملع ¿ا.z ر¸L.. <: تفر: <>یت· ¿í¸تی.
‰a¸ری. م.¿> <, _.ع ی, مIاع
رa _.ع ¸ ملع i.“· _.ع _•¸> مل×, مIاع ر:í i.تش¿, رa ملع ¸ مIاع‰‡Šˆر,.•یپ
.م.¿> رa مIاع ¸ i.تش¿,
4›
<’ ت.í ¿¸ر. ,J.

Ií <–لع _–..¸.Ií ر–.í cرæ> ¸í.
i·i–.رپ .i.“.. aر> ¸ ت.í تش: رa <ش–.z <’ ت.í _,ا–.í م•.¿> رa ‰<’ a¸.رف
_.ع a¸> ملع <, <’ íر ر>اف ¿ا.لع ‰<’ a¸.رف ?cرæ> ا• i.“.. aر> ¸–, <, ‰<’
...i..“..·
46
ت.í ملع ˜ای,·í cíری. ‰iی¸گی. <: aرía a¸>¸ ¸ی· ¿رگیa cیaا>í
47
.ت.í <.ƒí ¸í ملع ای.
48

<.ƒí cیaا>í <×IاL. ا, ¿¸, .i.ا, ا. ¿اعaí ¿íر, ¿رگیa _یIa i·í¸تی. ¸ی· cیaا>í <·¸گ.یí
_یa ملع ¿ا.z ملع ¸í ¿ا.ر¸L.. ¸ ت.í oiش· رaاæ ا¿·í ¸í _یLا,í ¸> ¿¸ی, <: می.,ی.
,íiî‚یz _..· _zí ,ر¸, ¿ا.لع <· ¸ <×ی. ¿ا.ا.í <· i.>. <· _یí ر, ¿¸¸فí .ت.í oa¸,
ی.×. <, i..ش·ía Scíentíst ملع ¸¸ر.í <‚·í ا, ملع ¸í ,J.í ر¸L.. <: i. _.¸ر .i·í oa¸,·
¿¸¸i·í ملع <, <ی渷 ,J.í" <: _Jiت.í _یí ¸ ت.í oa¸, c¸افت.

J.ا: a¸شی. oi·í¸>
<î.یí رگ. .ت.í ¿¸•I <,اش· <L.ف. <, oa¸Ií "ت.í oi. ملع تفرشیپ cعا, _پ .i.îی.
ی,
¯
ا.ا.í cر¸æ _یí رa <: i.ا, <aف _.. "ی.J.í ,¸لع" ¿ا.z ¸ی· ملع ¸í یعi. ر¸L..
.a¸, izí¸> رات.¸· _یí _: <, l,ر
.
¸ .ت.í oa¸,· ر.ی. ¿ای·ا.ا. ¿ا.¸ رa ملع _ت>¸.í <: i·í oaر: اعaí ¿ا·ا.ل.. ¸í ¿í oiع
oaر: aí¸í ¿اگ.z ¿íر, íر ملع _ت>¸.í ت.í oi.í ¿íریí <, ,J.í <: ی.اگ.z رگیa ,رL ¸í
.ت.í <تش: ملع تفرشیپ .,. ¸ر _یí ¸í ¸ ت.í
_·ا,·í را, ¸ i.ا, رí¸ت.í aا.ت.í ر, iیا, _·a¸, یخیرا· .,. <, اعaí _یí <: ت.íiیپ <تف:ا·
,ا>·í اعaí _یí cا,·í ¿íر, <: ¿aا.ت.í ا¿.· .ت.í ¿ایíرگ.J.í ی.×ی ¿í ¿ایعi. ¿aر: ر,
<.ا.zا. رa <: ت.í oi. <تف: .ت.í ی.¸aرف <.ا.zا. ¸í ی·ات.ía <, l¸,ر. ت.í <تفر:
,ا.· ت.í رæا> <: iی¸گی. ی.اف: ¿í رa <: ت.í oi. _a· ¿í¸ری.¸·í ¿íر¸a ¸í یتیاî>
,رL. ¸í. ¸. a¸.. oaía. ¿i·í¸> ._رa. o¸ا>í. ¸í .i·¸رف. <,. _¸ع .رa .¸ .izi, .íر. ._·رí .¿íر>
<تف: .aرíi· _یæ>· _> _اف: i·¸رف <î.یí _یIa <, a¸شی. تفIاخ. aا¿.شیپ _یí ا, ت.¸î>
.oaر: ¿رL. íر اعaí _یí را, _یت.خ· ¿íر, یت×یر. یلع a¸شی.
<: ت.í _.¸ر .ت.í ¿í ¿,.. aرía a¸>¸ <: ¿aíریí _یرت:ر¸, ¸ _یت.خ· aا.ت.í _یí aر¸. رa
•یرا· ت,· ¸ی· ¿í _ت.¸· ¸í ,iz ¸ .ت.ی· •یرا· .ات: ,ی ت.z <,رz ی.¸aرف <.ا.zا.
.ت.í ¿ای. رa ی·í¸ر <ل.ل. <· ¿aا.ت.í <· aرía a¸>¸ <.ا.zا. رa ی×,.. <· .ت.í oa¸,·
¿ا·ا.ل.. ¸í .aر: ¿íرخت.í <·¸گ.یí یخیرا· ¿یات· ¿í ¸í ¿í¸تی.· ¸ ت.í ی,aí ر·í ,ی <.ا.zا.
رa <·اتخ,ر¸. ا.í i·ر, را: <, aرí¸. <.z رa íر a¸> ی.ی¸· •یرا· _¸æí مîت.a a¸ری. راLت·í
.ات: ,ی ¸í ¸ i..îی. _¸.íرف
¯
íرzاL íر "cیi>Ií ملع" <, ,¸.¸. c>ا,. ,ا.· ¿sí¸. <·¸گ.یí
¿اz oرí¸: i.zí¸خی. ت.í oi. <ت.¸· ¿ای·ا.ا. تی.:ا> ¸í _پ ¿رs _یi., <: ی.ا.>
¿ایíرگ.J.í <: ی·ا.¸ ا· ¸ ت.ی· ر,ت×. aا.ت.í _یí <: ت.í _.¸ر ííI €i.شî, ¿¸ری, یخیرا·
aرíi· ی·ر¸رæ ا.ا.í _.یiaت.. ر, ¿í aر i..î· ر,ت×. ¸ ¿ی>æ aا.ت.í ر, رí¸ت.í íر اعaí _یí
€ت.í _Lا, _یaی <, ¿í مî> <îل,
¿ا>: _ا> .میریگی. oiیaا· c>, <.íaí ¿íر, í ر. Jا, aíریí .a¸شی.· مت> ا>.یí <, ¿ایر> ا.í
íر ,¸ر ¸ ¿íریí ,.> ¿íر> ,ا.· ت.í oa¸, رæا> <: oi. ت,>æ ی.اف: aر¸. رa <.ا.zا.
c¸ر· رia, ¿ای·ا.ا. ¿ا.¸ رa رگ. _اف: ,ی ?ت.ی· ,¸îش. ¿ات.ía _یí a¸> ایí ?izi,
?izi, íر oر¸a ¿í رa .ای·a ,ر¸, cرis ر,í ¸a ¸í یîی ,.> ¿íر> ت.í <ت.·í¸تی. <: <ت.ía
ر:í .‡€ˆ i..ا, <تفر: oا,ت.í _íiیaí _ف: <·ا>را: .>اæ ا, íر _اف: _یí ¿ا·ا.ل.. iیا.
,اL· رz ¸í ر· _ف¸. iیا, íر ¿ای·ا.ا. ¿aاæتsí ,اL· i.ا, <ت.ía تی×sí¸ ی·ات.ía _ی.,
ی.اف: <: ت.í aر> ¸í ر¸a یفæ.. ¿ا.·í رz _za رa ¿¸ر رz <, €ت.·ía ¿رگیa ¿aاæتsí
<, ¿¸¸.í aí¸. ,.I _تفگ.z c¸ر· ¿í ا, ¸ .i.ا, oiی.ر یتفگ.z c¸ر· _ی., <, <×.ا> ¿í رa
_خ," رa íر>ا. _یí <, <.ا.zا. رa ¿ات.ía _یرتîیa¸· ا.í .i.ا, _i·¸رف ۱۲ _تفای cاف¸ -
.ت.í oi.í "¿ر.: ,¸ر ¸ ,¸ر رæیs
<: ی·ا.خ. ریا. ¸ _·رí ¿íر> ت>íaرپ ¸í ی.خ. ‘یz <: ت.í _.¸ر cای,í _یí <, یzاگ· ا,
aر. <: ت.í _یí ت.í oaاتفí ا>.یí رa <: یsاف·í ا¿.· .ت.ی· i..îی. ¿رL. ¿ا·ا.ل..
¯
J¸.×.
<: i.îی. ,Jعí oا. oaات.رف ¸ iیí رa "¿íری,a" ¿.> <, _ر.پ ت.í oa¸, _یا. ر: _ف:
_یí <î.یí ¸í ,¸z¸. ¸ _خش. ریr _یJa <, ¸ی· oا. ¸ .aریگ, iیا, oا. a¸> íر ی.ی.æ· _ی.,
.iشخ,ی. ¸í ر, íر ر: _ف: cایIا. _¸ع رa ¸ i·¸ی. ¸ا, ر. ai·¸ی,, ¿ایگ.zرف <a,L <, i·¸رف
¿í¸تی.· <ل.ل. ,ی رa oا. ,ی aر¸>ر, ¸í <: ت.í _یí aر: <>¸· ¿í <, iیا, <: <تî· _یت.خ·
,ا.· یعا.ت>í تی×æ¸ ¸ i·í <ت.ía íر oا:iیa _ی.z <ل.ل. ¿í ¿اzا. ,ا.· <: تفر: <>یت·
.ت.í oa¸, _ی.z
¯
اaیsa ی·ا.ا. ¿íر¸a
ای ¿aí¸. ی, .ت.ی· ¿¸¸.í aí¸. ¸í _خ. ¿í¸.ع ‘یz <, ا>.یí رa <: ت.í _یí <تî· _ی.¸a
ری•· ¸í _خ. ا¿.· .ت.í oi.ای· _ت.íi· ای _ت.ía ¿¸¸.í aí¸. _> ._اف: ,a¸: ¿aí¸.ا,
"ری,a" ی.×. ا, i,J i·í oaر: cای,í _یí ¸í íر ت.íaر, _یí <: ی·ا.: .ت.í یعا.ت>í <a,L
¸í <: یIا> رa i·í <ت.ía _ت.¸· ¸ ¿i·í¸> _> ¿íری,a ا¿.· <: i·aرîی. رîف ¸ i·í oa¸,· ا..í
_ت.¸·. .¸. .¿i·í¸>. ._یaی. .<,. .رگیa. .<a,L. .,ی. .مîت.a. .ی·ا.ا.. .<×.ا>. .,لتخ.. .cاa,L. .¿ای.
میریگ, oiیaا· ¸ی· íر i.í Jا, رa <‚·í ی.ا.· ر:í ííI .i·í oa¸, ¿íi,¸. <a,L ¿í ¸ i·í <ت.·íiی.
oa¸, ¿íری,a <a,L <, a¸i>. _ت.ía aí¸. _> <: میریگ, <>یت· می·í¸تی.·

اaL.. .می·í¸تی.·
.ت.í <ت.íi· íر <a,L _یí <, ¿i. aرí¸ _> _: ‘یz مz oاگ‚یz ¸ ت.í
مz ¿اگ·اگی, یت> ی·ا.ا. ¿ا.¸ رa <: aía میzí¸> ¿ی渷 <.íaí رa _Lا, ¿اعaí _یí ,J> ر,
¸ی· i.>. _¸: <, یت> ¿ای·íریí یت.¸a ملع o¸í¸í ¸ i·aرîی. _یرi· ¸ _یæ>· ¿íریí رa
ت.a ¿í <, _راف ¸í ی·íaر. i..ا, ایر· رa ملع ر:í" ت.í <تف: ¿¸ ¸ر _ی.z ¸í .a¸, oiی.ر
i.>Í i... -تفای i.zí¸> ‹„Œœ7 . Œ0œ . 4‹0 . 4‹‹ . 46œ ¿ .<.“>Ií ¿í¸ی. ¸ 10 Š .
4›68 i·í¸تی. i·í oi. <ƒíرí <: ¿ر,ت×. ریr aا..í <· aرía یتیi.. <· اعaí _یí <î·í <>یت· . "
,J.í •یرا· _یر¸ ¿íر¸a íر ی.ا,ع oر¸a <: ر¸L·ا.z .i..: ی·ا,یتشپ íر oi. ¿رL. ¿اعaí
¿ا¿,ات: ¸ را·í ¸ i.·íiی. تش·ر¸ _ییí •یرا· _یر¸ oر¸a ی>ر, ¸ی· íر ی·ا.ا. oر¸a i.·íiی.
aر¸. رa ¿ی渷 .ت.í oi·ا.· یsا, ا¿·í ¸í ¿aای ¸> <: i·í oi. <ت.¸· oر¸a _یí رa ¿ai×ت.
_یí ا, ییا..í ¿íر, iی·í¸تی. ا.í ت.í ¿را> رات.¸· _یí <لæ¸> ¸í ¿ات.ا, ¿íریí رa ملع oاگیا>
" ,ا·رف ا, ¿رات.¸· <, c>,. ¿ات.ا, ¿íریí رa یî.¸پ •یرا· .iی.: oاگ· "
3 اه%!ر&ی' 4یا ند,آ دید' لع دناو%ی$ن ملسا ار5
؟دشاب
<: a¸شی. cا,·í ی.×ی a¸شی. cا,·í رات.¸· _یí رa oi. ¿رL. ¿اعaí _îع _خ, _یí رa
ملع تفرشیپ ¸ _یa ¿ای. lا,·رí íiت,í .i.ا, <aL.. رa ی.لع تفرشیپ تلع i·í¸تی.· ,J.í
,J.í <: a¸شی. <تفر: <>یت· تیلع <L,íر ¿a¸, _¸.ش·ا¿> ¸í _,. .a¸شی. oaía ¿ی渷
<ف.Jف. .¸. .¿íi..ش·ía. .ی.J.í. .iæ. .¿اz. .oا:iیa. ._,.. ..i.ا,. .oa¸,. .تفرشیپ. .تلع. .i·í¸تی.·
ا¿.· <· تفرشیپ _یí یلæí ¿اz تیæخ. ¸í ی>ر, <: a¸شی. cا,·í ¸ a¸شی. ی.رر, ,¸ر×.
oا:iیa ¸í یشخ, تیا¿· رa ¸ i·í <ت.íi· ¿í <, مz ¿ر¸ا, <îل, i·í <ت.íi· ,J.í <, ی.í¸تIí
¸í ¿í <.¸: ¸ a¸شی. ¿رL. <ف.لف ¸ ملع <یلع ¿ا·ا.ل.. ¿ا:ر¸, ¿ریفî· ¸ ی.لع iæ ¿اz
.a¸شی. ر:a ا¿aف l.¸· ا¿·í _تs ¸ <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ¸ _یرîفت. رí¸í
.
ت.í <تفر ¿رای., ¿ا.خ. ا¿·í ¿ا¿·¸اف· ¸ cا¿,اش· .ملع ا, _یa lا,·رí .ا, رa

oا:iیa ¸.
_یa ¸í یz¸ر: ¸ ¿ا.یa ی, _فí¸· aر¸. ¸ ت.í _.¸ر <‚·í ¸ ت.í oi. ¿رL. یفلتخ. ¿اz
_,اs ی.یa میzاف. ا.í i.ت.z <,ر>· _,اs ¸ ریíپ cا,·í ی.لع میzاف. <: ت.í _یí ت.í ¿íرía
ی, _یIa <, .cا,·í <· i.ت.z ¿ا.یí ر, ی.ت,. ی.یa ¿اzر¸ا, رگیa cرا,ع <, .i.ت.ی· <,ر>·
,s¸·. i> _ی.z رa. ¸ i.. میzí¸خ·. ¿í. aرí¸. _یí ¸í ._ی,. ا .. ¿¸æ¸.. ا ,. c>,. _یí یLا,·رí
¸í íi> <: ت.í _یí ت>íaرپ میzí¸> ¿í <, _خ, _یí رa <: ی.ا.í یش.رپ ا.í .aر: میzí¸>
ی.یa ¿اzر¸ا, ایí
¯
ا.ا.í ی.×ی ?ت.ی, "ملع تفرشیپ" ¸ _یa ¿ای. <L,íر .ملع ¸ _یa <L,íر
?i·¸. تل. ¿í ی.لع تفرشیپ .,. i·í¸تی. تل. ,ی
•.اپ ر:í <: ت.í _یí ¿í تی.zí ?aرía یتی.zí <,. Jا, _.رپ •.اپ a¸. oiی.رپ iیا.
¿¸, ت.í oiش· یتفرشیپ <·¸گ‚یz .>¸. ,J.í تف: ¿í¸تی. ¿Ls ر¸L, oاگ·í i.ا, یف..
i.ا, ت,.. •.اپ ر:í .a¸. ملع تفرشیپ .>¸. i·í¸تی.·
¯
ا.ا.í _یa ¸ ت.í _یa ,ی ,J.í
تفر: <>یت· ¿í¸تی. ¸ i·í oi. ملع تفرشیپ .>¸. <: تفای ¸ی· íر ¿رگیa ¿ایaí ¿í¸تی. oاگ·í
را.. رa ,J.í رL· ¸í

اsاف·í <: رگیa ¿ایaí l.¸· راî.یí ¸ ت.í oaرî· یæا> را: ,J.í
ررæ <, i.ا, <: <,رz _.رپ _یí •.اپ _یí ر,ا., .ت.í oi. رíرî· ¸ی· i·í oa¸,· ی¿Ií ¿ایaí
.i.ت.z <aL.. رa ی.لع تفرشیپ ر, ,J.í ¿a¸, تلع یعi. <: ت.í ی·ا.:
ا, ا¿·í iیi. تیiæ ¸ ی,zí. cاشیíر: ¸ ی.یa ¿اzر¸ا, ¿¸.· ?ت.ی, _.رپ _یí •.اپ ا.í
.i..ا,· ت.رa

ا.¸.ع ¿ایaí aر¸. رa ¿í <لف ,اî>í ¸ یل: ¿ا.خ. <: a¸شی. .,. رگیiîی
<·¸.· ¿íر, .a¸. رaاæ _خش. _یa ,ی ¿¸.íریپ <: ت.ی.اî>í تaیa> <, مî> ,یa¸· <îل,
ی.لع ¿اz تفرشیپ ا, ci. <, اپ¸رí ¿¸ی.í¸یگ·í ¿íر¸a رa ,یI¸·ا: ¿ا.یل: <: ت.í _.¸ر
اعa <, <: ¿¸¸ر.í oi. <ت>í ,¸ی.یI¸·ا: ¸ aرîی. ی...a ¸ تفIاخ. ی.یa cJ,ع¸> _sا·
رa ی:ا.تش>¸ رí¸خ.aí ¿اza¸í ¿را:¸¸ر ت.í <تفای _zا: oرخ.. ¿اz ی·í¸> <>¸· ¸ ی·í¸>
¿ایJ. ¿¸‚.z _ی.¸ ¿¸ر ر, íi> ی:i.یا.· ¿ایaا.. _ی.z ¸ ت.í oa¸, ¿¸¸ر.í ,J.í i>
رa _یa ,ی مîت.a _پ .i·í oa¸ ¿íi..ش·ía ¸ ¿íi..شیi·í <یلع ¿ی>ف cایا.> <, ت.a ,J.í
.تفرگی. íر ملع تفرشیپ ¿¸ل> ci. <, <: ت.ía a¸>¸ ی·ا.¸
¸ ر· رíiI¸پ _:رz <: ر¸ا, _یí ¿ی¸ر· ا, ی>ی.. ,¸یت·ات.·¸رپ i·iaت×. ¿í oiع رگیa ¿¸. ¸í
íر ¿¸¸i·í c¸ر· ت.í <تفر: رíرs i·¸íi> ت.>ر aر¸. ¿íرگیa ¸í _ی, ت.í ر· i..·¸ر·
رتشی, _¸پ ¿aر¸í رa ¿íر, ¿íرía <یا.ر. ¸ i. م.یIاتیپا: ¿i.í iیiپ .>¸. oaر: ¿ی¸ر·
,ی <: تفای íر aر¸. ,ی ¿í¸تی. مîت.a ííI i.ت.z ¸ oa¸, i..¸ای· ی.لع ¿اz <تفای <, <شی.z
تلع ی·ا.¸ رa _یa ,ی رگیa cرا,ع <, .i. ملع تفرشیپ cعا, میaت.. ریr ر¸L, _یa
ی.یa رz رa <: ت.ی¸ی, ی.رi. _ییí _تفر: cرis رگیa ¿¸. ¸í.i. ملع تفرشیپ <æsا·
ˆ. .ی.رi.. ._–•í. ..aا.رف. .¿i¿.. .رت’a. ..a¸.. .ملع. .تفرشیپ. .م>í¸.. .¸. .iتفای,. ._اف·í. .i·í¸تی.
schoíastícísm ¸ ملع <ل•.. ا, <¿>í¸. رa ‰i·ía ی. ,J.í رa ملع _¸فí _.í¸ع ¸í ی“• íر ‡
¸. .i·aر¸í. .<>Iاæ.. .<,. .¿¸ر. ._•ر“فت.. .¸í. .ی>ر,. .تוر.. .¸. .ت... .¸. .<ف.لف. .¸. ._Jiت.í. .._•a
_–•í ,ا· <, ملع ••را· رa <’ <‚·í .i·ر¸í i•iپ یa–فل· ¸ ¿í¸a¸í a¸>¸ ا¿·í _–, ا· i·i–.¸’
_خش. cJ¸a×. ر, cا–¿Ií ت•¸I¸í <, aاaتعí ا, ت¿> _•í رa یش•íر: oi. oi·í¸> ی.رi.
¿اzرíi•iپ ت>ا.. ¸ i•íرa cا–¿Ií ت.i> رa <’ i•ا, ی. ا–·a ملع ی.رi. _–•í رa .ت.í oa¸,
_–•í ی.וˆ _–•í _•í رa یلaع ,¸لع .i.ا, ی¿Ií ¿,.. ت>ا.. <, ,¸L×. <’ i•ا, ی. ¿ا¿>
cíaاaتعí یل’ ر–.. رa ی.لع <ش•i·í ¸ _a×· ¸ ت.í ی.•a _¸a.. ¿اzر¸ا, _.“. .‡ی.رi.
i•iپ رش, ¿i.· ••را· ¿ا·¸íرa رa <’ ر¸L·í .ی.رi. ¿اz _–•í رa .i.’ ی. íi–پ ¿ا•ر> ی,zí.
<’ یI¸æí _ت.íí: _í¸•. <, ¸ ی.•a _ƒا.. .ا, رa ¿aا–., ¿ا¿ش.رپ ¸ aí¸í ر“ف· .i·í oi.í
.ی.رi. _–•í <, iaت×. ”• رL· رa ¸ aaرگ–. ¿sí¸ a¸رL. iza ی. _–“ش· í ر _•a ¿ا.,.
م>.پˆ ¿aJ–. مza¸ا• ¿اz oi. ¸í <æا> ..,J.í ¿ا¿> رa .a¸. ی. oaر.. oi..’ oíر.:
cا–¿Ií _.ا’ ,íر.í <, ¿•رi· <, _·¸ر _•í ¸ تفا• ¿رتش–, _·¸ر ی.رi. _–•í i×, <, ‡¿ر>z
.i–.ا>·í cا–×–,L ر,
›0
_.اع íر "ی.رi. _–•í" ¸–· ملع ••را· .ات’ oi..•¸· ¿¸·را. ¿ر¸>.
¸í _–.ل.. ی.لع ی:aاتفí .aع| ی•íi> _•í <’ i–•¸گ, ._ا> ‰i·ía ی. _–.ل.. ی.لع _¸فí
_ل. <“·í ¸í _پ <’ aاتفí _اف·í <·¸گ, .iش–. ¸اrí ت.ía <·¸گ, ¸ .i. ¸اrí <·¸گ, |.رr
.i·i. íi> مz ¸í <La· ¿í رa .i·a¸, oaر’ یL مz ا, ‡یL.¸ ¿¸رs ¿ا•اپˆ ا· .رr ¸ _ر.
?i.ت>ا· _–پ <, ,ش’ _•رL رa رتוر. <, رz ¿ا–,رr ...¸ i·i·ا. ا> ¿ا.z رa ¿ا–sر.
رíرs ی.رi. _–•í ,ر¸, _•ا.¸í _ر×. رa .رr ¸ _ر. ,aر. ¸ت.í oaا. را–., ¿í ¿–渷
.i·aر¸> ت.“. ¿ا–sر. یI¸ .i·i.í رa <, ¿í ¸í .رr ,aر. .i.تفر:
›1
a¸>¸ ¿ی.. aJی. ¸í _یپ ا¿·رs ¿ات.ا, ¿ا·¸ی رa <: یف.لف ¸ ی.لع تفرشیپ رگیa یفرL ¸í
تفای ¿ایاپ ¿ا·¸ی رa ¿í ¸í ی.ا· _¸فí ¸ ی·¸ia. رi.î.í ¿اz ییاشگ·ا¿> ا, ¸ ت.í <ت.ía
¿í ¸í <ف.لف ,ا.· i·í <تف: ¸لr ا, <ت,Ií <: ¿ر¸L, ت.í ریL· ی, ¸ ت.í ¸یگ·í cری> رای.,
رa ,aر. _یa <î·í _ا> .ت.·ía ¿¸LJفí .ت: ر, ی.ی¸· <ی.ا> ¿í¸تی. íر ¿íر¸a _یí ا· ¿íر¸a
aاaتعí. .ییíi>. .i.,. ,اL·. .<,. ا ¿·í. .¸. .a¸ری.. .را.ش,. .,ر.. .ی.ا.. .¿ایaí. .رL·. .¸í. .¿ات.ا,. .¿ا·¸ی
.aر, izí¸> م.¿> <, íر ¿ا.·í ی.ا. ¿ایaí رL· ¸í
¯
ا.یaت.. ¿ر¸ا, _ی., ¸ i.ت.ía
,ر. iیا,· _یIa <, <, .می·íi, ¿íریí رa ملع تفرشیپ _.اع íر ,J.í ر:í .ا.> _یí ا, _ا>
_یa .ی.لع ¿ا¿تفرشیپ ¿¸ر ¸í i.ا, رíرs ر:í ?می·íi, ¿ات.ا, ¿ا·¸ی رa تفرشیپ _.اع í ر
_ی.‚.z ?ی,رع iی>¸· ای ی·ا·¸ی ,ر. ?i·í oaía ¿رت¿, <>یت· ,ی ,íi: می.: .اخت·í íر ¿ر·ر,
_,اs ¿í¸.ع ‘یz <, ت.í م.ی·¸ی¿æ ر, ی.ت,. _a¸>¸ <: _یƒíر.í رa ی.لع تفرشیپ ¿í¸ی.
تفرشیپ .,. ,J.í i.ی¸گی. <: ی·ا.: ایí .ت.ی· ی.J.í ¿اzر¸ش: ¿ا¿تفرشیپ ا, <.یاa.
oi. ¿ا¿> رa ملع تفرشیپ .>¸. ¸ی· م.ی·¸ی¿æ i..: _¸,s i·رæا> i. ¿ا¿> رa ملع
¿aرف <, رæ>.. ¸ی, ,J.í تفر: <>یت· ¿í¸تی. i·ریí,, íر ¿¸ی, _ی., i·رæا> ر:í ?ت.í
م.ی·¸ی¿æ ¸ ی·ا·¸ی ,ر. í ر _ر,íر, ¿íرí¸z ت.í oaر: ,J.í <: ¿را: ¿ا.z ¸ i·رíi·
رای., رای., ¿ا·ا.ل.. ی.لع تفرشیپ ا¿.یí _,اa. رa

اsاف·í ¸ i·í oaía ,ا>·í ی,رr ¿a¸¿ی
_خ, _یí رa oi. ¿رL. ی.ا.í _.رپ <, •.اپ <, <: ت.í _.¸ر .ت.í oa¸, ¸ی,ا·
izí¸> <aL.. ی.لع تفرشیپ رa ,J.í ¿a¸, تلع ¿íرî.. ¿ف· <, <>یت· یف.. <, i.ا, ت,..
.a¸,
.
,J.í _¸ل×. <aL.. رa ی.لع ¿ا¿تفرشیپ <î.یí cا,·í رa ¿í¸تی. <: یلیJa _یرت.¿. <ل.> ¸í
<L,íر ¿a¸, _¸.ش·ا¿> ¸í _Jiت.í ت.í oa¸,· ,J.í <, ,s¸ت. ¿اشaa>· ی.×ی .i·í oa¸,·
iیí مzíرف <.ا· تلع oا:رz ی.×ی ت.í ¿í ¿a¸, _¸.ش·ا¿> تیلع Ší¸> ¸í .ت.í تیلع
یتیلع <L,íر
¯
ا.ا.í a¸ش· _ی., ر:í .iیí ی. a¸>¸,
¯
íر,> ¸
¯
ا·ر¸رæ .
¯
ا×Ls .,. ¿¸i, _¸ل×.
_یí ر,ا., .میa¸, oi. ر¸æت. íر تیلع oa¸¿ی, aر¸. _یí رa íiت,í ¸í <: می.¿فی. ¸ ت.ی· رíرsر,
¿í تلع ¸ i.ا, رíرsر, ی·اî. ¸ ¿ا.¸ رz رa <: ت.ía راLت·í یتیلع <L,íر رz ¸í ¿í¸تی.
aرía a¸>¸ <ل•.. رa <: یæرف تلع <, <>¸· ا, _ا> .iشخ, _a>· íر _¸ل×. ¿í oرí¸.z تیلع
اعaí ر:í رگیa cرا,ع <, "?oi. ملع تفرشیپ .,. oaر, ,¸>z ا>رz <, ,J.í" ایí iیa iیا,
_Lا.. ریا. <, ,J.í ,¸>z ایí <: iیa iیا, ."a¸شی. ملع تفرشیپ تلع ,J.í" <: ت.í _یí
?ت.í oi. ملع تفرشیپ .,. مz
<ل.> ¸ ¿ا¿> <, ,J.í ,¸>z ¸í _پ .ت.ی· <·¸گ.یí <: i.ziی. ¿اش· یخیرا· ¿اz تی×sí¸
i·i.í a¸>¸, ی.لع <aL.. ¸a ا¿.· iی.ری. ¿í <, ¿اشت.a <: ییاzا> ,ا.· <, ¿ا·ا.ل.. ¿aر:
¿رگیa ¸ .‡¿íریíˆ aíi•, یîی .i. oiیa <La· ¸a رa ا¿.· ,.zرف ¸ <ف.لف ¸ ملع تفرشیپ ¸
¸í .íرعí ت.a <î.یí ا· .i·i.ای· iیiپ ی.¿. ی.لع ¿اzaا¿· اz ر¿. ریا. رa .‡ای·ا,.íˆ _Ii·í
cعا, ¸:رz ,J.í .i·a¸ ¿¸:íر. _ی., _ت>ا. <, ت.a یل>. ¿اz ت.¸î> ¸ i. oا·¸: ¿íریí
ا¿.· <îل, .iش· oریr ¸ ر¸a ر¸ا> ¸ یIا.. ¿اaیرفí ._.ی .¿a¸×. ¿ات.,رع رa ملع تفرشیپ
¸. .<ف.Jف. .ی.ا.·. .¿sí¸. .رa. ..i.. .تلع. .íر. .¿¸ی,. ._ی.,. .¿ا·ا.ل... .¿اعaí. .<,. .<aL... .¸a. .رa
¸,í ¸í <: ,¸.لیف ,ی ریr <, i·a¸, .رع ریr aí¸· ¸í ,J.í ¸í _پ ¿íر¸a ,¸ر×. ¿¸یaL..
تی.zí ¿ا.ل.. .íرعí ¿íر, رia·í ¸í ¿a¸, .رع .ت.í ¿i.îIí _ا>.í _,í .¸a×ی ,.¸ی
<ف.Jف ¿ای. رa یت> ¿¸ a¸> <: i..ا.شی. ".ر×Ií ,¸.لیف" ,ا· <, íر ¸í <: ت.í <ت.ía
¸í ی·íi., ,ا· ا.ی. _,í ¸ ی,íراف _ش>رa ا, اzi×, ¸ a¸ری. را.. <, ,i., ت.a ¸ی· ¿ا.ل..
. i·ا.· یsا, ¿¸
›‹
¿aای¸ ¸ی, ¸í ¸ a¸, ¿ا·ا.ل.. <, ی·ا·¸ی <ف.لف یفر×. ¿i.îIí یلæí _a·
¿را:¸ا. ¿aía ¿اش· ¿íر, ¸í _J· رتشی, <îل, .aرî· ی·íi., ,.لف· ¸ a¸¸فای· ی·ا·¸ی را·í <,
¿ا,¸ رa یف.لف ¿اz o¸í¸ aا>یí <ف.لف <, ¸í یلæí ت.i> ¸ a¸, <ف.لف ¸ ی>¸ ¸ ,J.í
.a¸, ی,رع
›Œ
¿íرL· .>اæ ¸í یîی .aر¸í <ف.Jف ,یaر رa íر ¿¸ یت> ¿í¸تی. یتخ. <, ííI
aر اzi×, íر ,iع ¸í تaل> <ف.لف ¸ ...‡ت.ía ر¸ا, تaل> <, ¸íˆ" ت.í <تف: ¿¸ aر¸. رa
"aر: ,ی渷 ,¸.لیف ,ی
¯
ا×sí¸ ¿í¸تی.· íر ¿i.îIí _یí ر,ا., .aر:
›4
_:ا. مz ¿i.îIí یت> .
¸a ¿ا¿.J· ر·í ر, ¸ a¸, oi.í ای·i, <ف¸: ر¿. رa یI¸ a¸, .íرعí ¸í <,ر: <îل, a¸,· ¿ات.,رع
.iی.ر a¸> oاگیا> <, ¸ iیa _¸¸.í میaر, aای ا¿·í ¸í <: مæت×. ¸ ¿¸.ا. ی.ا,ع <فیل>
¸ م>.. ¸ ¿ía ,ی¸یف <.یi. ¸ <î. .íi> <ل>. یIاzí ¸í ,ی ‘یz ,J.í ¿اz oر¸a ,ا.· رa
¿ات.,رع _¸ع رa ¿íi..ش·ía ¸ <ف.Jف ¿ا>, .i·iش· ی¿>¸· _,اs ,¸.لیف ¸ ¿ía یæایر
.Šاs¸ _,í i×. ..اL> _, ر.ع ..IاLی,í _,í یلع ¿¸‚.z ی·ía¸a ¸ ¿ا.ی>¸a تی,ر· ¸:ر.
<ت.íi· ¿ا¿> ¿íر, ¿رگیa ¸ی,

ا.ا.í تی,اz¸ ¸ ,J.í ¸í ریr ¸ a¸, oریr ¸ iیI¸ _,í iIا>
¸ ا¿·í _í¸.í ¿iیa¸a ¸ ¿íرگیa <, ¸¸ا>· ¸ _ت>ا· _> ا¿.· ,J.í ¸í .íرعí ت.íaر, ¸ ت.í
ا¿·í <, ¿ا·ا.ل.. <: ی·ا.: _یر· ,¸ر×. یت> ¿íi..شیi·í ¸ <ف.Jف ¸í í i> .a¸, <Lل.
.i·í oa¸, ¿ات.,رع ¸í ریr ییاzا> ¸í ¸ی· oریr ¸ _یر.ف. .ا¿aف ._ی·i>. ی.×ی i.ی¸گی. "ا.لع"
¿aر¸í iیiپ یعا.ت>í ¸ ییایفíر•> lیíر. .íرعí <îل, ت.ی· .íرعí ریa>· _خ. _یí ¸í ,iz
رa <: a¸شی. _¸.íرف ا¿تs¸ یلی> .i·í <ت.íi·

ا.ا.í íر ییا¿تفرشیپ _ی., ¸ ی.یش· ر¿.
_یí ر,ا., .ت.í _ت.ی¸ راr رa ای ¿aر: ی:i·¸ ت>رa ¿Jا, <, <ی,. یلی> ¿aر: ی:i·¸ ¿ا,ای,
¿i.· ¸ ,.zرف ¸í ی·اش>رa <a,ا. <: یتل. <îل, i.ت.íi· ا¿تفرشیپ رa یشa· ¿ات.,رع تل.
¸. .i·aر:. .¿æ¸. .íر. .ی.J.í. ._Lا,. .",¸لع". .یت>. .<:. .i·a¸,. .¿ای·íریí. .ی.×ی. .ت.ía. .ر.. .تشپ
¿íر, <: ی·ا.: ¸ ,ر¸, ¿ا·ía ی,رع یت> ¸ _ی.لîت. .¿ا·ا.ل.. ˜ا.لع ¸ ی.یa <.ƒí _یرت:ر¸,
<: ییا¿,ات: _یر· ی.یis .i·a¸, ی·íریí .لrí i·aر: aا>یí <تفای·ا.¸ا. ¿رîف ¿ا¿.اL· ,J.í
.íرعí ری.í ا¿گ.> رa <: ی·ای·íریí-¿ایIí¸. ¸ی· í ر ت.í oi. <ت.¸· ,J.í •یرا· aر¸. رa
ت.í oa¸, یIí¸. ,ی _>.í _,í .i·í <ت.¸· i·i.í ی. رa ¿ا·í ی:aر, <, ¸ i·iشی.
››
_یí .
¿í¸تی. <: ت.ا>.یí .iش· caا> ی.لع تفرشیپ ا> <.z رa ,J.í ر¸¿L ¸í i×, <: ت.í
¿ای. رa ..íرعí ر, ¿¸¸فí :i.ا, ی.لع تفرشیپ تلع

اaL.. i·í¸تی.· ,J.í تفر: <>یت·
ی.لع ¿اz تیæخ. مz را·ا· ¿ا:ر· ¸ i. <æرع ¿ا·í ر, ,J.í <: ییاaیرفí ¿ات.¸پ oای.
.iیر¸ای, aای, íر _یi, oا:iیa ی.لع ت.. a¸>¸ lر. :i·aرî· ر¸¿L ¿í <ت.>ر,
رa <: ت.í _.¸ر .تف: _خ. ¸ی· "اz oا:" ر. ر, ¿í¸تی. "اz ¿ا>" ر. ر, c>, ر, ¿¸¸فí
.ت.íi· a¸>¸ ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa ی¿>¸· _,اs ,¸.لیف ¸ i..ش·ía ‘یz ,J.í _¸í ¿رs ¸a
<aL.. oا.گی, ¿ا.aر. ¿íرا· <, رتشی, ,J.í ت.خ· ¿رs ¸a ¿¸, ت.í _.¸ر مz _لیIa
a¸>¸, ملع تفرشیپ lیíر. ¸:رz ¸ ت.í: ¿¸zíر ¸ a¸a .ر,ر, .رگ·راr ¿ا·ا.ل.. l.¸·
¸ ت.í "تیر,ر, oر¸a" ,ا· <ت.یا.
¯
اتaیa> oر¸a _یí .iیای, a¸>¸, izí¸خ, ¿í راLت·í <: i.ای·
¿ای.. .i.í. .رتشیپ. .<:. .ر¸L·ا.z. ..ت.í. .¿ا¿>. ._ل.. .رگیa. .¸. .ا.. .•یرا·. .¿اz. .oر¸a. ._یر·. .oای.
ا, oا:رz یت> ¿اشیí oا·¸: oر¸a _یí رa ¸ a¸,· یLا,·رí _·ía ¸ ت,ات: ¸ _یت.خ· ¿ا·ا.ل..
<·¸.· ¿íر, .i·aرîی. a¸,ا· íر·í ¸ oaر.ش· ,رت>. íر·í i·aرîی. aر¸>ر, مz .ات: ¸ ی.لع را·í
<ت.¸· aر¸. _یí رa _یaa>. ¸í یîی .i. aای _,s رa ¿íریí ¸ <یرi.î.í <·اخ,ات: ¿i·í¸¸. ¸í
.ت.í <تفر ¿ای. ¸í ¿íریí ¿ا¿,ات: ¸í ¿رای., .رع <ل.> رa <: ت.íiیپ _یíرs <.z ¸í" .ت.í
ر.ع <, .iیa رای., ¿ا¿,ات: ا>·í رa تفای ت.a _ƒíi. ر, Šاs¸ ی,í _, i×. یتs¸ <: i·í <تف:
íر ا¿·í <.z <: ت.¸· •.اپ رa ر.ع .ت.í¸> ¿ر¸ت.a ا¿,ات: _یí .ا, رa ¸ ت.¸· .اL> _,
¿íرs ا. ¿íر, i·¸íi> ت.í ییا..zíر .,. ت.z ا ¿,ات: ¿í رa <‚·í ر:í <: _îفí .í <,
.ت.ی· یzíر.: <یا. ¸> ا¿,ات: ¿í رa ر:í ¸ ت.í ر· oi.یا.· oíر ا¿·í ¸í <: ت.í oaات.رف
_·í. ا ی. .í. رa. í ر. ا ¿,ات: .¿í. .,.. _یí. ¸í. .ت.í .<ت.ía .¿ا.í. .رa ا ¿·í .ر. .¸í. í ر. ا .. i·¸íi>
."i·i.îفí
›6
¿ا.z ¿ای. ¸í <· م¿·í <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía <: a¸, ¿اæ¸í ی,.· cا,· ¸í _پ ا¿.·
_ا. _یi., <: ییا¿تل. ¿ای. ¸í <îل, _یرs <لی,s ¸ ¿ات.,رع oری¸> <¿,. ¿íرگ·راr ¸ ¿ía¸a
رa ¸ی.: ¸ oaر, ¿í¸.ع <, ¿ا. <‚, ¸ ¿¸ ¸ i·aía ¿ا, a¸a ¿ا.ل.. .íرعí <, ¸ i.تفر cراr <,
:i·aر: ر¸¿L م: م: i·aر: ¸¸ا>· ¿ا·í <, ¿ا·ا.ل.. .íرعí ¸ تفر _¸رف <, <.یi. ¿اzرí¸ا,
.<یI¸í ¿ا·ا.ل.. تی..í lر. ر, ¿¸¸فí .iیر¸ای, aای, í ر _یi, oا:iیa cا,· ¸ تی..í lر.
,یa¸· ,J.í <, ¿i×, ¿ا¿ل.· ¸í _ی,

ات×ی,L <: ¿ا.ل.. _¸í _.· i., ¸ _یi.íر ¿افل>
.i.ت.íi· ی.لع تیIا×ف ,íiî‚یz i·a¸, _îیa¸· ¿íرای ¸í ¸ i.>. izا. a¸> ی>ر, ¸ i·a¸,
cر¸æ یî,¸: ¸ ¿aíرف·í ¿ا¿ت:ر> <,ر: i. <تف: <: ر¸L·ا.z ¸ی· <ی.í ی., oر¸a رa یت>
¿رL. ¿اشیíر, ملع

ا.ا.í oر¸a ¿í رa ¿¸, .a¸,· ملع _ا,·a <, ی.:

ا.ا.í یI¸ تفر:
تیIا×ف <: a¸, ¿ای·íریí a¸ف· ¸ cا,· ¿ا.¸ رa ا¿.· €cرis ¸ a¸, cراr a¸, ¿رL. <‚·í oa¸,·
¿ای¸ا· aر¸. رa _یaa>. ¸í یîی .iیر¸ای, aای, íر ی.لع ت.. a¸>¸ lر. ;i. ¸اrí ی.لع ¿اz
¸ ر×. <, iیi. .æ×· ا, .íرعí ¿í رa <: ¿ای¸.í oر¸a ,J> ر, ..." iی¸گی. oر¸a _یí رa
<, ¿ای.¸ر ¸ ¿ای·íریí <, ت,.· íر ملL ¸ ریa>· ¸ i·a¸, i., ¿اپ a¸> .íaí ¸ .ا.·í ¸ •یرا·
,.· ¸ تی¸i, تIا> ¸í م: م: ¿ای.ا,ع را:¸¸ر رa ¿¸, .i·a¸, oi·ا.ر a¸> ci. <>رa ی¿ت..
<: ¿¸í¸íˆ ˜íi> ¸ ر×. ¸í ریr <: i.ت.·ía .i.تفر: ¸> ی.یش· ر¿. <, ¸ i·i.í ¿¸ری, ¿رL·
¸ ,¸لع ¸í _ا,تsí <, <: a¸, _یí .aرía a¸>¸ ¸ی· ¿رگیa ,¸لع ای·a رa ‡i.·íر ¿íi, íر ¿íرت.
رگیa ¸ «ر¸پا. ¿i.>» ¸ «¿íر>» _رíi. رa ا>:رz ¸ i.ت>íaرپ ی,رع ریr ¿اzر¸ش: .íaí
ا, ¸ i·aر: ¿.> a¸> ر¸a <, .i.تفر: ¿íر. یتلیæف .>اæ ای ¿i..ش·ía ¸ ملع ¿اz o¸¸>
".i.ت>í¸., ,ر¸, ¿ایاLع ¸ cJæ
›7
تفرشیپ .>¸. oا: <.z <· ¸ ا> <.z <· ,J.í <: تفر: <>یت· ¿í¸تی.. Jا, ¿ا¿فíر:íراپ ¸í
a¸>¸, ی¿>¸· _,اs _یرîفت. اz oر¸a ی>ر, ¸ اzا> ی>ر, رa

ا.ا.í ¿¸, ت.í oiش· ملع
.a¸, رگیa ¿اz تلع _ا,·a <, iیا, <: ت.í _.¸ر _پ .i·í oi.ای·
.
<, cعا, <’ ت.í ,J.í رz¸: _•í ¸ ت.í ,J.í رLا> <, íر <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ر¸¿L ر:í
¸ ی,zí. اa–.ع ی•ا¿·ا.·í ¿íi..ش·ía _•í i•ا, _پ .a¸ش–. <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ¿i.í a¸>¸
¸a رa íر ,J.í <, _یíر: .i·رííگ· ¿¸ر–, ,J.í ¸.رs l¸L> ¸í íر a¸> ¿اپ ¸ i..ا, رíi.•a
¸ <ف.Jف ¸í ííI .iی.ا· ,J.í <, ,í¸تIí ¸ ,J.í <, ر¸ا, .ی·ر· <, ¿í¸تی. یل.ع ¸ ¿رL· i×,
مz <: a¸ری. راLت·í <aL.. ,J.í ¸í _پ •یرا· ی.لع ییاف¸î. oر¸a <ت.>ر, ¿íi..ش·ía
رa ¿íi..ش·ía _•í <.ا.–:i·¸ ¸ را·í رa <×IاL. ا.í .¿í <, ,í¸تIí مz i..ا, <ت.ía ,J.í <, ر¸ا,
<ت.íi· ی.J.í ¿یíر. <, ی.í¸تIí ا¿·í ¸í ی>ر, ا¿.· <· :i.îی. ت,ا· íر _یí ,J> aرí¸. ی>ر,
ی>ر, <, ¸ی· ¿ر¸ا, یzا: <îل, i·í oiشی. ی¿Ií یعر. a¸i> ¿i. oaایپ _>ت.. یzا: ¸ i·í
ی. a¸aر. íر ا¿·í یت> ای i.ت.·íiی.· ر.ی. íر ¿ا·í یلaع cا,·í ¸ i·í <ت.íi· ¸ی· ,J.í _¸æí
.i.ت>ا..
<, i.ت.ía ¿ر·¸. ر¸æ> ملع ییاف¸î. oر¸a رa <: ¿íi..شیi·í ¸ <ف.Jف ¸í ی>ر, ا¿.· <·
¸ _خ, _ی.z رa ¿اشیاzر¸ا, ¸í ی>ر. ¸ ,ا· <î·ا., ا¿·í ¸í ی>ر, <îل, i..íi· ¿ر¸ا, ,J.í
¸í ی>ر, .i·aرîی. ¸ی· ی...a ¸ تفIاخ. ,J.í ا, ¸ i·a¸, <saا·¸ ¸í i.í izí¸> ¿i×, _خ,
_یí را·í ¿ا·ا.ل.. .i·i. <تش: ی>ر, ¸ i.تفر: رíرs رí¸í aر¸. اz تفIاخ. _یí .,. <, ¿ا·í
<,. .l¸,ر.. .میرía. .ا¿·í. .¸í. .<:. .یش·ía. .,i·í. .¸. .i·aرîی.. .a¸,ا·

ا.ا.·. .íر. .¿íi..ش·ía. .¸. .<ف.Jف
¸. .<ف.Jف. ._یí. .<:. .ت.í. ._.¸ر. ..i·í. .oaía. .ا¿·í. ..IاL.. .<,. .¿íرگیa. .<:. .ت.í. .ییا¿خ.اپ
ی, _ی.z یI¸ i..ا, <ت.ía ¿ا.ل.. ,¸ر×. <ف.Jف ¸í ر·Jا, یzاگیا> a¸, _î.. ¿íi..شیi·í
¿ا·ا.ل.. aر¸>ر, .i.ا, •یرا· رa ¿ا·í ,ا· ¿i. م: .,. ت.í _î.. ,J.í <, ¿ا·í ¿aاaتعí
ی.J.í ¿.í¸> ر, م:ا> ر¸.·ا. ¸ <·ایش>¸ ¿اzراتفر ¸ مîی ¸ ت.ی, ¿رs رa ¿اشیi·íر:a ا,
_ی.ل.. _,اa. رa ¸ی· ت.ی,رr aí¸í ¿.í¸> ر¸L..-تی·i. ¸ ¿aí¸í ¸í یی¸گIí <: ¿رs _یí رa
<: ر· ی.یis ی.J.í ¿.í¸> رa aíرفí _یí تی×æ¸ ¸í ا. ر¸æ· <, i·í¸تی. ی,¸> <, aرía رíرs
.i.: ,.: ت.íi· a¸>¸ ¸ی· ¸گIí _ی.z
.i·iشی.· ¿ا.ل.. مz ر.ع ر>í ا· ¸ i·a¸,· ¿ا.ل.. Jæí <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía _یí ¸í ی>ر,
.i·a¸,· ¿ا.ل.. ¿ا·í رتشی, <: میiیa ¿ا.>رت. یفر×. رa .i·iشی. ¿ا.ل.. مz ی>ر, <ت,Ií
یتش·ر¸ oaí¸·ا> ,ی رa <: oa¸, ,ر¸, ¿اî.¸پ ¸í ی.¸>. <, ,¸ر×. ¿¸í¸zí _ا,ع _, یلع
.ت.í oi. ¿ا.ل.. íi×, ¸ oi.í ای·a <,
›8
,J.í i×, ¸ oa¸, یتش·ر¸ ¸اrí رa ¸ی· <ی¸î.. _,í
.ت.í oaر¸í
›œ
¸í ¸a رz <لی¸ _, رzاL _, _ی.>Ií ر¸æ..¸,í ¸ ¿ا,¸ر. _, رای..¿, _.>Ií¸,í
.i·í oa¸, یتش·ر¸ ¿اف¸.لیف
60
¿JL, _, ¿¸i×. _,í ¿¸i,ع _, _.>Ií _, راتخ. _.>Ií¸,í
.ت.í oa¸, ی·íرæ· ,ر¸, ¿ایaL.. ¸ ˜ا,Lí ¸í "¿JL, _,í" <, ,¸ر×. ¿aíi•,Ií
61
<·¸.: _,í
íi×, <: i·í <تف: ¸ oa¸, ¿a¸¿ی .ت.í oa¸, ی.J.í ¿i.· ,ر¸, ¿ا,ی,L ¸ <ف.Jف ¸í یîی <:
رLا> <, .iza •.اپ ¿í <, aر: ی×. i×, ¸ aر: aرí¸ iی>¸· <, ¿í <¿,. ¸í .i. ¿ا.ل..
.i.ی¸: ی. _یLایشIí راختفí íر ¸í <¿,. _ی.z ¿aر: ¿رL.
6‹
رگیa ¸í ی,LرaIí ¿¸.ی. _,í.
a¸> .¿ا¿,ات: .رa .¸í ..i·ا.. ¿a¸¿ی. .مz .ر.ع .ر>í ا · .¸. a¸,. .¿a¸¿ی .<: .ت.í .¿ا,ی,L. ¸. <ف.Jف
_ia. .ت: ,یر>·ر, ¿ا·ا.ل.. <: یî. ¸ ت.ía ,J.í رa iی>¸· ¸ c¸,· iæ ر, ¿iیاaع
íر ¿¸ا· ر,.ایپ ¿i.í <, ی.,. _ia. .ت: رa ی·íرا,ع a¸>¸ ¸ aرîی. _·¸ر. íiیi. íر _ت.ía
.aرîی. aر

¸í i×, <: a¸, ر¸پا. ¿i.> _:ا. رzا. ¿ا,ی,L ¸í ی·ایر. ¿¸شیتخ, _, _ی>ر¸>
oi×. ¿را.ی, ¸ iیí ی. را,رa <, ی.ا,ع ر¸æ.. c¸عa <, ی.ا,ع تفJ> oاگت.a ¿اî.¸پ ¸>ع
íر <.z ¸í .iziی. _íaاپ را.یa رí¸z <. ا, ی.¸ر ¸ی.: <. ¿¸ <, ر¸æ.. .i.îی. ¿Jع íر ¿¸
,ی ¸> ¿ایا.ر· ا." iی¸گی. i.îی. _íرتعí ¸í <, ر¸æ.. ¸¸ر ¿í ¿íaرف ¿¸, ¸ oaات.رف _پ
."می.îی.· ¿í¸a¸í ¿رگیa ا, ت.í oi·¸ ¸í یتs¸ ا· ¸ .میریگی.· ¿¸
64

!باراف
¸í. .¿ا¿>. ._.•رفí. .‰i.·ا.. .¿i•اaع. .<’. .ت.í. .<ت.ía. .ر¸ا,. .ا.í. .ت.í. .oa¸,. .¿ا.ل... .i.,. .رz
.i.ت.–· یلaع ¿اzر, ¿íرía c¸,· ¸ ی·ا..> aا×..,iع
6›
یa–.¸. <, ¿aا•¸ <sJع ی,íراف.
ا, ci. <, ,J.í <: یIا> رa .ت.í <ت.¸· "ر–,“Ií یa–.¸.Ií" ,ا· <, ی:ر¸, .ات’ ¸ <ت.ía
.iی¸ر¸ ی. ی...a یaی.¸.
66
¸L.رí ¸í ¿¸ریپ <, íر ¿ا¿> تaل> ا.ی. _,í ¿¸‚.z ی,íراف
ت.í <ت.·íiی. یI¸í í ر·í ¸ <ت.íi· ر¸ا,
67
,اL· را–. _, م–zíر,í <’ ت.í <تف: ¿aíi•,Ií.
.ت.í oaر’ را“·í íر _> ت•¸ر ¸ ر.aIí _. Ž ت.í oa¸, <I¸ت×. ¿ا:ر¸, ¸í <’ Ž یI¸ت×.
68

ر, <· ¸ˆ cا–ل’ <, i·¸íi> ملع ¸ ‡ی·ا..> <· ˆ ی·ا>¸ر aا×. .مIاع ,is <, ¸–· i.ر _,í
.ت.í <ت.ía ر¸ا, ‡cا–ƒ¸>

ا, ¿ا·í ¸í <: ¿í <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ¿ای. رa ی.J.í iیاaع ¸ _¸æí <, اz ¿ر¸ا,ا· <·¸گ.یí
¸. .ری.ف·. .ا,. .اz. .¿ر¸ا,ا·. ._یí. .cاs¸í. .ر.:í. .یI¸. .a¸شی.. .oiیa. .رای.,. .a¸شی.. .aای. .¿ا.ل... .,ا·
یzا: ر· <ت.>ر, ¿íi..ش·ía ¸ <ف.Jف ¿ای. رa ا.í .i·¸شی. ¿¸ا. ¿ا¿.پ ¿¸.ت. ¿اz <L.ف.
.a¸شی. oiیa ¸ی· ,J.í ا, تیiæ <îل, ¿ر¸ا,ا· ا¿.· <·
یار
_, i.>. .i..“–. aا• ی.J.í i..ش·ía ¿í¸.ع <, ¸í ¸í ¿ا·ا.ل.. <’ ی:ر¸, ¿íi..ش·ía ¸í ی“•
_a¸> ¿ا.¸ رa ی:ر¸, ”.¸پ ¸í .i.zi–. ت,.· ¸í <, íر _“Ií ,ش’ .ت.í ¿¸íر ¿ا•ر’¸
‘–z <, ¿¸íر ا.

í .ت.í oaر’ ,–Iا· <.–.¸ _•í رa íر "¿¸ا>Ií" ,..·íر: .ات’ ¸ ت.í oa¸,
¿J¸–z .یل
´
’ _
Ÿ
فž· .را:i•رفí ‰aرía a¸>¸ م•is ¿.پ ¿¸íر <ف.لف رa .ت.í oa¸,· ¿ا.ل.. ¿¸ر
" _>.Ií ˜í¸zJí ¸ _ل.Ií ™ف _æفIí " رa ¿رzاL ,¸>
ž
_,í ._لL.
´
¿
Ÿ
ا.¸ ¸ _لL.
´
¿
Ÿ
ا“.
ž
._

¸í
.ت.í <تفر: ¿ا•. ¸í í ر ر¸ا, _•í ¿¸íر <’ aرía ر¸ا,
70
",íر.)í ¸ <–,.تIí " رa ¿a¸×...
.ت.í ¿–>æ ¿¸íر aر¸. رa ,¸> _,í رL· _پ .i·iaت×. م•is ¿.پ <, ¿ا–تش·ر¸ <’ i•¸:ی.
71

.ت.í ¿íرs _· ,Iاخ. _ف· ¸ ¿ا.¸ _ت.·ía م•is aر¸. رa ¿¸íر ر¸ا,
7‹
<, ¿¸íر cíaاaتعí
¿ا¿.ا· <, ت.í <ت.¸· _•a یل’ ر¸L <, ¸ c¸,· ia· رa .ات’ ¸a ¸í .a¸ش–.· مت> ا> _–.z
ا,. ¿¸íر. ‰i•¸گ–.. ¿¸íر. ¿اzر¸ا, .aر¸. .رa ._,ر’. ¿ر·اz."¿ا•ا.·ر,.ا–پ. i.فر·". ¸. "اz .¿ر,.ا–پ"
.i.“–. ¿ا–, íر a¸> ر–.æIí یف ا. .˜ا–,·í ی·اL–. ¿را’ <عi> aر¸. رa .oi–..ا· یت·¸ش>
¸:رz ¸ i.•¸ا.ت. رش, aíرفí <.z <’ i.“–. oi–aع را¿Lí رش, ¿¸ا.· <, ¿ا>–z ¸ ر¸. ا, ¿¸íر
<, íر رش, ˜ا.,í ر•ا. ت•íiz ¸ c¸,· <ف–L¸ ا· i.•¸:ر, íر ¿رش, i·¸íi> <’ ت.–· _¸,s _,اs
¸. .,.>. .¸>. ._æا>. .?ت.í. .<ت.ía. .یلæا>. .<,. .یتخ,ر¸.. .¸>. .c¸,·. .<ف–L¸. ._•í. ..aرíí:í¸. .¸í
.ت.í oa¸,· ¿¸–, ¿¸پ ¿اzر¸ا, ¸ ی,zí. ی.¸> i•اaع ,ا· <, <تخ–.: ¿ا.ع ¿ا¿Iاتs

¿¸íر
رíرsر, یت.í <ف.لف¸ _•a _–, i.zí¸خ–. <’ ی·ا.’ را’ ¸ ت.í _ƒاs ¿aا•¸ _¸رí aر> ¿íر,
رa" ت.í <ت.¸· ¿ر,.ایپ ¿¸.íریپ ¸í ر¸ا, aر¸. رa _یaa>. ¸í یîی .i·íi–. oa¸¿–, íر i..’
ی×sí¸ ,¸.لیف ‘یz <: ت.í oaر: _Jiت.í ‡¿¸íرˆ ¸í ¿aاع ¿ا.ل.. ,ی ا , ¿í oرLا..
.i.: ی.رر, _a¸> aر> ا, _a¸> íر ¸ی, <.z iیا, <îل, .i.ا, رíiیاپ ,J.í ت.. ر, i·í¸تی.·
<: ی.یa ¿¸ت. ر, ¿aر: <یî· .a¸. ¿¸..zر تaیa> ¿¸. <, íر ی.aí i·í¸تی. aر> ا¿.· íری¸
ر¸L, ¸ .i.æsا.· رa ,لتخ. ¿ایaí رa اz ی>¸ _یí ¿¸, ت.í ¿í oiیافی, را: i·í oi. 'ی>¸'
." ?ت.í ت.رaا· ¿رگیa ¸ ت.رa یîی <: تف: ¿í¸تی.
74
<’ ت.í oi. cعا, اzر¸ا, _–.z
¸ ‡¸ر.> .رæا·ˆ ,ا,ی,. _¸¿.. .‡¸ر.>. رæا·ˆ ¿íaا· .‡¿¸íر. م·ا>¸,íˆ. i>ل. í ر ¸í یz¸ر:
_, ی.¸.ˆ cا·ا•íz .‡¸ر.> رæا·ˆ _¸z .‡,¸> _,íˆ _–Iaی, cافíر> ¸ ¿¸اعa íر ¸í ¿ا.خ.
i·íoi·í¸> ‡¿¸.–.
7›
.i·í<ت.¸· <•aر ¸í i•اaع ر, ‡رف· oa¸í¸aˆ ¿aíرفí ¸
76
¸ یشیi·í aí¸í ,ر¸, ¿ا·ا.ر¿s _یرت:ر¸, یîی مîت.a ای _یرت:ر¸, ,. ¿¸i, ¿í¸تی. íر ¿¸íر
¿a¸,ا· o¸ا>í یف.لف ریr ¿اz <.ی.¸ رa ¸í _·ía ¿íi.ل, .ت.·ía ¿íریí •یرا· رa <·íaاa· aر>
ی·íi., ,ا· <saا·¸ رگیa ¿¸‚.z iیا. Jí ¸ ت.í oaíi· _ی.ل.. <, íر ¿¸ oرLا> ¸ aای _.ا:
<: iی·íiی. <ت.یا, íر.یí ی.ا.í <, ر," ‰iی¸گی. c¸,· aر¸. رa ¸í .i·ا.ی.· یsا, ¸¸ر.í ¿¸ ¸í
رíرs ¿íرگیa ¿ا..zíر íر ا¿·í .i·íi, ¿ا.aر. رگیa ¸í ر·ر, íر ا¿·í .i.: .اخت·í íر ¿aíرفí iیا, íi>
iیا, íi> <: iی¸گی. ی,zí. ¿اz ت·¸ش> aر¸. رa ¿¸ "?i.: ا¿·í <, <ت.,í¸ íر ,aر. ¸ .iza
izí¸> •ر ی·ا¿> ¿í <×>اف" ¸ i. izí¸> ,aر. _ی, ,Jت>í .,. ¿ایaí ¿aات.رف ت.·íiی.
<: ر¸L·ا.z یت.íر, .i. i.zí¸> a¸,ا· ¸ oiیگ.> _,اaت. ¿اz ت·¸ش> رa ,aر. ¿í رa <: aía
¿ای. رa <sJع a¸>¸ ,iع iaت.. ¿¸íر "i·í oi. <تش: رLا> _ی.z <, ¿رای., ¿ا.aر. می.ی,ی.
_یí ¿íرía¸z ¸í ر:í" iی¸گی. ¸í .a¸, ی.یa ¿اzر¸ا, ر¸>. aر> ¸ یaL.. _یل>· ¿íر, ¿¸ی,zí.
_.رپ _یí ا, <: _:رz ¿¸> ¸ .i·ریگی. <ل×. .iی.ر,, ¿اش.یa تی·اa> cا,·í aر¸. رa _یa
íر ¿اش·افIاخ. ¸ i..îی. ¿¸... íر ر¸>.aر> _>.. ا¿·í .تخیر i.zí¸> a¸ر, ¿اشríر. <,
iی¸گی. ¿íرs aر¸. رa ¿¸íر ."i. ¿ا¿.پ ¸ _¸.ا> ¿یرi· <, تaیa> <: ت.í <·¸گ.یí .i.شîی.
¿¸ی, ت.í ¿íرs ¸ا>عí رî.. _:رz iیی¸گی. .ت.í رæا> ¿íرs-o¸>×. i.. iیی¸گی. ا.."
.<ت.>ر, ¿ای¸گ.خ. .ا,L> را·í ¸í ¿í¸تی. ¿í <ی,. ¸ی, رí¸z <: یت.íر, .aر¸ای, ¿í <ی,.
¿رL ر· ¸>¸. íر _ƒا.. ¸ i.ت.z ¿íرs ¸í ر·ر, ییí¸ی. ¸ _.ی, رa <: aر¸í i..¸ری· ¿íرعا.
íر ا. iیی¸گی. ا.. <‚·í íi> <, .i·رía ¿ر·ر, متیر ¸ <یفاs ¸ i.·ا.ری. رت¿, íر ی.×. .i·í oaر:
_یع رa ¸ i.îی. ¸:¸ا, íر ا.is ریLا.í <: iیی¸گی. _خ. ی,ات: aر¸. رa €ت.í <ت>ا. ری>ت.
.a¸شی.· تفای ¿í رa ¿iیف. cا>ی渷 ¸ ر¸خ, aرi, cاعJLí ‘یz ¸ ت.í _sا.· ¸í رپ _ا>
"?میر¸ای, ¿í <ی,. ¿¸ی, iیی¸گی. ا. <, i×,
77
¸ یف.لف رîف· _¸ا. aر¸. رa ¿¸íر ¸í یتs¸ .
i.: رîف یف.لف ی.: ت.í _î.. <·¸گ," ‰iی¸گی. ت>íرæ ا, ¸í a¸شی. oiی.رپ ¿ر¸ا, _یa
"?iza íرف _¸: i..îی. iیiش· íر یشیi·í ,¸> ¸ ی·íaا· <: ¿ا·¸ ریپ _sا.ت. ¿اz <æs <, ¸
78
!نوریب دم5م نا5یر%با
aر¸. رa .ت.í <ت.ía i.ل, یت.a ¸ی· <ف.لف رa <: ت.í ی·íریí ¿íi..ش·ía _یرت:ر¸, ¸í یîی
¸ _ت.¸· ¸í _یا¿ت.a ¸ ¿aر: رL· ¸í ¸í ¿ا.ش, .aرîی. <×IاL. ¸ رîف· <ت.¸یپ i·í <تف: ¸í
¸ ¸¸ر¸· iیع .ی.×ی ¸¸ر ¸a laف .iشی.· <ت.> ¿aر: رîف ¸í _¸•. ¸ ¿aر: ¿ای, ¸í _·ا,¸
iیشîی. ت.a را: ¸í ¿ا:ر¿.

_. ‰iی¸: ی·¸ری, a¸>" iی¸گی. ¸í aر¸. رa _یaa>. ¸í یîی .
.ات: o¸ی¸ <, ی·ا. ¿ا¿,ات: <, íر oi.·í¸> .ات: _یí رa ¸í ¸ ,i·í¸> ی¿Ií ملع رa íر ¿¸íر .ات:
_,í <: íر ی.یz¸· ¸ i.îی. ¿افa ا.ی. _,í ر,íر, رa ¿¸íر ¸í ¿¸ .i.îی. <Ií¸> ¸í «راف.Jí رف.»
i..ش·ía ,ی ,اa. <ت.یا. .a¸, oi·í¸> "یI¸æف ,لîت." íر ¸í ¸ oaر: ¿¸íر _> رa ا.ی.
رí¸í ¸ <>.î. ¸í <, iی¸ر¸ ی. ¿ا.ت.í ¸ ا,í .ت: _یí <×IاL. <, رzاL· ¸í ی·¸ری, _îیI .i·íiی.·
¸ a¸, ,ا..ی, iی·íرí: ا>·í رa íر a¸> ر.ع رتشی, <: ¿¸·¸r .æ×ت. را,رa ¸í o¸ی¸, ¸ ¿íرæا×.
رa ی·¸ری, <: aر: iیا,· .>×· ¸ر _یí ¸í .ت.ía ی.ا>· i·را.ش, ¿¸íر ¿í¸ریپ ¸í íر ¸í <î.یí ¸í
¿رía a¸> ¿ا·í ,اخت.í ¸í ¸ oaر: aر íر ¿Jæاف ¸ ¿ا:ر¸, رگیa ¸ ¿¸íر «cí¸,· _a·» c>,.
.ت.í oaرî·
80
.ا67
رa ¿íر•í ,ر¸, ¿íرعا. ¸ ¿ا·ía یæا•ر .ا.“> ¸í ,ا–> م–zíر,í _, ر.ع ¿تفIí¸,í _•iIí cا–r
,¸لع ¿ر–:íرف <, <’ a¸, ی·ا.’ <ل.> ¸í ¸í .i. oaí¸ ر¸,اش–· رa ¿ر>z م>.پ oi. <·ا–.
ی.¸>· ¿,í¸· ¸í یz¸ر: ¸ ت.ía ,ا.· ی·را¿. ,¸>· ¸ ”لف ملع رa ¸í .ت.ía ,ا.تzí ¿ا–·ا·¸•
¿iæر ¿ا., ¿íر, .Jæف _–.z ¸í یz¸ر: ¿¸ر _•í ¸í .i·a¸, رæع مz ¸í ا, ی“لف ¿ا:ر¸, ¸
ی... ¿ر>z می¸a· رîت,. ¸ ¿íرL .i·aر’ ¿را“.z ¸í ا, یs¸>ل. oا. ”ل. ¿اLل. ت¿>
cایæایر ¸ ,¸>· رa oaرت.: _·ía i..¸ای· ¿í ی>íرL ¸ ت.í ای·a ¿ا¿.ی¸a· _یر· _یsa ¸í <:
<, ¸í.a¸, ی.J.í _¸æí ا, aاæت. اa–.ع ¸–· ¸í یف.لف ¿اzر¸ا, ا.í .ت.í oa¸, ,ای> را: ت.í
íر .اaع _پ .a¸ش–.· رaاæ ¸í ¸í .ííع ¸ .اaع ¸ ت.í _>. ر–> <’ ت.í iaت×. ی•íi>
ا–·a ¸í رL· <, .ت.í ¿í ¸í ر·ر, یت.–· ¸ ,iع <’ aرía aاaتعí .یت.z aر¸. رa .i.“–. یف·
.a¸ش–. _J. ¸ یگت.> .>¸. ¸ ت.í رíر“· ¸ .ƒاæ. ¿íر.
81
a¸, ر,> <, iaت×. ,ا–>
8‹
<, ¸
.ت.íi· ¿aاaتعí aا×.

_–.z <, .i.“–. oaافت.í ر×. ¸í a¸> یف.لف را“فí ¿ا–, ¿íر, ,ا–>
یLفaIí .iش–. <ت>ا.. ,¸.ل–ف ¿í¸.ع <, ¸ ت.íi· ¿رعا. رa ی·ر¿. a¸> ¿ا.¸ رa رLا>
.ت.í تוر. ¿íر, ¿íoi·¸: ¿اzرا. <I¸.., ا¿·í _Lا, ‰i•¸گ–. ¸í را×.í aر¸. رa
84
یعا,ر.
‰ت.í ,ا–> را×.í ¸í ر•¸
ت..¸> ر¸> ا, تش¿, ¿ا.’ i.•¸:
ت..¸> ر¸گ·í .í <’ م•¸گ–. _.
رíi, <–.· ¿í ¸ ر–گ, ia· _•í
ت..¸> ر¸a ¸í ¿i–.. _za ¸í¸š’
ان6س 8با
مz ¸í ا.í .ت.í ,J.í ¿ا–·a ,¸.ل–ف ¸ ”.¸پ .i..ش·ía _•ر·ر¸¿ش. ا.–. _,í _–ƒرIí •–.
¸í. .ر,. ._•a. ._zí. .¸. .ت.í. .oa¸,. .,J.í. .,Iاخ.. .i•اaع. .¿í. .¸í. .ی>ر,. .<’. .ت.í. .<ت.ía. .¿i•اaع
¸ ,J.í _–, oaر“–. ی×. ¸ ت.í oa¸, ¸L.رí ¸ر–پ <ف.لف رa ا.–. _,í .i·í<ت.¸· ی•اz<•aر
oíر .a¸ش· م¿ت. رف’ <, <“.•í ¿íر, .i•اaع ¸í ی>ر, aر¸. رa ¸í .i.’ رíرsر, ی“•a¸· <ف.لف
¿ا.¸ ¿í رa <ف.Jف یلæí ¿اzر¸ا, ¸í <’ مIاع ¿a¸, م•is ر¸ا,. J.. .i.“–. .اخت·í ی.¸.
¸ ت.í i·¸íi> <’ cííIا, م•is .ت.í ¿¸· ¸a ر, م•is ‰i.“–. _––,· <·¸: _•í íر ت.í oa¸,
¿¸اrí ¸ یت•íi, ا·ا.¸ íر•¸ ت.í م•is ¿ا.¸ را,تعí <, مIاع _پ .ت.í مIاع <’ ¿ا.¸Iا, م•is
_پ .ت.í oaر’ ¿íi,í íر ¿í <’ ت.íi> íر•¸ تلع را,تعí <, ت.í ci>. م–•¸:ی. ¸ aرíi·
.ت.í caا> م•is مIاع
8›
<’ i.“–. oرا.í a¸> "_––sرش.Ií <.“>" .ات’ رa ا.–. _,í <ت,Ií.
oaر’ ¿رíaa¸> ¿í _ت>ا. را“.í رa ا. <’ ییاz¸–, <ل.> ¸í ‰aر’ ¿ا¿.پ i•ا, íر اz¸–, ¸í ی>ر,
.aaر:ی.· یaل· .æ×· ا, ¸> ¸ a¸.ی. ¿íi, oرا.í <’ ت.í یa> م•í<ت.íí: <تف:ا· ¸
86
¸í
.ت.í ی·ا..> aا×. را“·í .ا.–. _,í ,J.í ,Iاخ. i•اaع رگ•a <ل.>
87
a¸> <–I¸í را·í رa ¸í.
_,اs ر,.ا–پ _¸s _•iæ· ¸ تוر. _•رL ¸í ¸> íر ی·ا..> aا×. i•¸گ–. cا>· ¸ ˜اف. i.·ا.
را“·í íر ی·ا..> aا×. ا.ا.í "<

ی¸>æÍ" <Iا.ر i.·ا. a¸> ر>ات. را·í رa ا.í .ت.–· _ر•íپ
.aر’ _•¸ا· íر ¿ر. Š¸æ· i•ا, <’ ت.í <تف: ¸ ت.í oaر’
88
ت.í <تف: o¸>×. _–ل>· رa ¸í
,Iاخ. ی.J.í cíaاaتعí ا, ¸–· ¿¸æ¸. _•í <’ a¸ش–. رaاæ ¿íر,.ا–پ _¸ف· ¸í cí¸>×. <’
.ت.í

<ت>ا..ا· ¿افIاخ. ¸í .i·í<ت.¸· ¸í ر, ¿aا•¸ ¿اz<•aر ¸ aرía ¿aا•¸ ¿افIاخ. ا.–. _,í
oi–.ا· ¸–.í aا>Ií íر ¸í را·í ¸ رفا’ íر ا.–. _,í a¸> ,ر¸, ••را· رa <’ ت.í ر–·í _,í .ا.–. _,í
.ت.í
œ0
.ات’ ‰i•¸گ–. <’ ت.í ا.–. _,í ¿افIاخ. رگ•a ¸í ی×فا• i×.í _, <لIíi,ع i.>. ¸,í
ت.í <ف.لف _.ا. íر•¸ .i.¿· ,ا· ˜اaشIí íر .ات’ _•í <’ ت.í رت¿, یI¸ ,i·í¸> íر ¸í ¿اف.
.a¸.ی.· oa¸ش: ¸ ¸ا, ¿íi, ی.•iت. ‘–z _a ¸
œ1
¸í ¸í ¸–· ,¸ر×. ی×فا. <–aف ¿Jæ _,í.
ی.·í. ._–Lا–.. .¸í. .ی·اL–.. .<“ل,. ..ت.–·. .,J.í. .¿íi..ش·ía. .¸í. .¿¸. .‰i•¸:. .¸. .oaر’. .aا•. .¿i,,
.ت.í
œ‹
.ت.í ¿ا.ل“ت. ¸í ی“• <’ ¿Jیr _,یلع _,ر.ع íر ا.–. _,í <, <ل.> _•ر· تخ..
<’ i•¸گ–. ¸ i·íi–. <–.Lا, ¸í íر ا.–. _,í a¸> "مIاع c¸i>" .ات’ رa ¸í .ت.í oaía ,ا>·í
_,í <’ i•¸گ–. _.خ. <.íaí رa .i..“–. ,J.í <, رzاL· ا¿·í ¸ ت.í _¸>. ¸í <–.Lا, ت–لæí
.ت.í <ت.íí: <•íiz ¸ cا>· .اف. i.·ا. ¸“–· ¿ا¿.ا· a¸> ,J.í ,Iاخ. ¿ا¿,ات’ ر, ا.–.
œŒ
_,í
ا.í .ت.í یa–.¸. ¿¸.íر–پ ˜اف. .ات’ ¸í ی•ا¿شخ, .aرía ¿را·í ¸–· یa–.¸. aر¸. رa ا.–.
.ات’ رa .,J.í رa .íر. م•ر>· <, <>¸· ا, <’ ت.í ¿í ا.–. _,í aر¸. رa .Iا> را–., <ت“·
رa یzا: .ت.í oaر’ ¸•¸>· ¸رía ¿í¸.ع <, یzا: .ت.í <ت>íaرپ .íر. <, را–., a¸> ¿¸·اs
رz ¿íر, ‰ت.í oaía ¿–渷 íر .íر. ¿aر’ ت.رa _¸ر ¸ ت.í <تف: .íر. i•í¸ف aر¸.
...a¸.ی. <–渷 —–لr ¸ _•ر–. .íر. .i.“–. ¸¸رí ¿i..¸ر–· ¸ ی¿,رف <’ _’
œ4
<’ ی.’
...i.’ _–> _,íر. رa íر ¿i.z a¸ع ¸ ¿ا..í i•ا, .i.–,· ی·ا•¸ ¸ a¸. ت.. a¸¸ izí¸خ–.
œ›

¿اz<·ا.–پ ا, ¿i–.¸· ¸í رت¿, _¸ر _•í ¸ a¸. ¿¸ر. ”,¸’ ¿اz<·ا.–پ ا, i•ا, .íر. ¿i–.¸·
...ت.í رت:ر¸,
œ6
...a¸.ی.· ت.. ی·ا.í <, .íر. ا, ت.í i..¸ر–· _¸•. <’ ی.’
œ7
رz
...ت.í رت¿, ¿í ¿¸· i.ا, ر·í•íI ¿í o¸. ¸ _•í¸فí رa ¿í ¿¸, .رتش–, .íر. رLع رis
œ8

...ت.–· i, ¸ ت.í .¸> a¸. ت.. oا. _¸L رa را, ¸a ا• ”• ¿ا.·í ر:í i·iaت×. ی>ر,
œœ

رa <’ ت.í oaía Šاæت>í ا¿,ر ¸ ا¿ت,ر. <, íر مش. _æف .¿¸·اs م>.پ .ات’ رa ا.–. _,í
_¸a.. ¿ی>æ .ت: رa ,J.í ر,.ایپ ¸í .ت.í oaía _¸¸.í íر .íر. ¿¸· i., <–¿· _¸ر ا>·í
íر i·¸íi> ¸ ت.í ت.رپ ت, ¿¸‚.z .i.¸· ی. .íر. .<: ی.:» ت.í <تف: <: ت.í
iیa ¸í ا.ی. _,í <: i. _.¸ر _یí ر,ا., .‡ i.>í i...ˆ «i.: ی. cاsJ. ت.رپ ت, ¿¸‚.z
.ت.í oa¸, ت.رپ ت, ,ی i.>.
رa یت> ¿í¸تی.· íر ,J.í ¸í _پ ¿íریí •یرا· _یرîفت. ¸ <ت.>ر, aíرفí _یí <: ت.í _.¸ر
<ت.ía ,J.í ¸í íر a¸> ملع i.zí¸خ, aíرفí _یí <î.یí <, i.ر, <, .ت.·ía ¿ا.ل.. ¿aرí¸.
.i.ا, oaر: o¸یگ·íرپ ¿i. مIاع ¿íر, íر ا¿·í ,J.í یت> ای i..ا,
.
ˆ ¿¸ی.í¸یگ·í Inquísítíon ¸í ¿í oر¸a <, یخیرا· ¿JLæí رa ¸ ت.í _یتف· ¿¸•I ی.×. <, ‡
ˆ اپ¸رí •یرا· 1‹Œ‹ - 18‹0 ¸ a¸, م:ا> اپ¸رí ر,
¯
ا,یرa· ,یI¸·ا: ¿ا.یل: ¿í رa <: a¸شی. <تف: ‡
¸ا, ¸ی.í رف: ¿اz _.: ¸ iیاaع <ی,.· ¸ ریفî· ¸ iیاaع _یتف· ¿íر, اپ¸رí رa ¿¸ی,zí. ت.a
¿ا¿ش.رپ ا¿·í ¸í _تف. ¸ i·aرîی. رæا> یzا:aíiی, رa íر رف: <, ,¸îش. aíرفí ی.×ی .a¸,
¿اشیí .iشی. ا¿·í رف: cا,·í <, _ف¸. ر:í .i·a¸, یی¸گخ.اپ <, ر¸,>. ا¿·í ¸ aرîی. ¿aاaتعí
oíر.z اzراتفر _یر· ی·ا.·í ریr ¸ اz <>.î. _یر·i, ا, iیاaع _یتف· _یí یzا: .i·iشی. <ی,.·
ˆ "oای. ¿íر¸a" ,ا·رف ا, oر¸a _یí ¸í .a¸, Dark Ages .a¸شی. aای ¸ی· ‡
¿¸ _ا..í ¸ ¿¸ ر, ,یI¸·ا: ¿ا.یل: <: ¿راشف ¸ <لیIا: ,ا· <: تفای ¿í¸تی. íر ی.: رت.:
¿¸·را: ,ی _síi> می.ا, oi·í¸خ· <لیIا: aر¸. رa ¿¸ی, ر:í ا. <.z .i.ا, oiی.ش· íر aر: aرí¸
a¸> <ت.í: <, ت,.· ¿ای,رr <î.یí ¸> ت.ی· ¿¸ی, را¿ت.í _یí _یIa .میí oiیa <لیIا: aر¸. رa
a¸> <ت.í: ¿¸ر ی,æ×· .i·ریگ, _رa a¸> ¿اz <ت.í: ¸í i..îی. ی×. ¸ i·رía ¿aاaت·í oا:iیa
•یرا· ¿í¸.×, .لrí •یرا· <, ¸ i·را..ر. <·ا,ی>·

J¸.×. a¸> <ت.í: cاzا,ت.í ¸í ¸ i·رíi·
¿اشخیرا· ¿اz یت.¸ اz ی,رr _یí ر,ا., .ی.ای. ¿فا.. <, ¿iی.ر ¿íر, ¿رí¸,í <· i..îی. oاگ·
i..îی.. ی×.. ا ¿.·. ¿ا·ا.ل.. .?ر¸L,. ¿ا·ا.ل.. .ا.í ..i..îی. .¿یل,· ._تفر:. _رa. ¿íر,. .مz .íر
cایا.> aر¸. رa .i..: ییا..:ر¸, íر ¿í ,i·í ¿اz ییا,ی¸ ¸ i..: ¿ا¿.پ íر a¸> •یرا· ¿اz یت.¸
¸ cایا.> ¸í یI¸ aر, ,ا· .ات: اz oa ¿í¸تی. ¿í <·اa.>í .æ×· ¸ تی.¸> ¸ ,یI¸·ا: ¿ا.یل:
¿اz ت.¸î> <: ی·ایا.> ¸ ا¿·í ی.لع iæ ¿اz oا:iیa ¸ ¿ا.ل.. ,ر¸, ¿íرîفت. تی.¸>
¿راî·ا¿.پ _یí .aرía ر,> ی.: رت.: i·aر: <ف.Jف ¸ _یرîفت. ¸ ¿íi..ش·ía <یلع ی.J.í
مz ¿¸¸ر.í _ƒا.. aر¸. رa یت> ¿ا·ا.ل.. .ت.ی· ر¸a ¿اz <ت.í: •یرا· aر¸. رa laف
ی. ¿íرگیa ¿aر: ر, íر ا¿·í ¸ i·رگی.· oi¿ع ر, íر i·ر¸í ی. را, <, <: ییاz یت.¸ تیI¸•..
<, ¿ا·ا.ل.. _رگ· ا, íر·í ¸ iی.: oاگ· ت.ا:¸I¸z <, اz ی·ا.Ií _رگ· <, <·¸.· ¿íر, .i·¸íi·í
¸í _ی, .íi·ا:¸í رa _ی.í ¿iیí ¿ا¿.اع _تs .ر¸فرía ,اع _تs .ر,.ات,. oa¸ای cJ.> 1Œ ¿رs
¸ مIاL ¿ا¿ت.¸î> .ی.¸.ا· ¿اz _تs .¿ا·ا.ل..ا· <یلع _ی×,· .¿ا·¸ <یلع _ی×,· .¿رía oaر,
ی. مz ¿íرگیa ¿aر: ر, <îل, i·ریگی.· oi¿ع ر, íر ا¿·í تیI¸•.. ا¿.· <· <: ¿اشی·ا.·í ریr
.iی.: <.یاa. .i·راî,لL مz ,aí ¸ مIاع <.z ¸í oرí¸.z ¸ i·¸íi·í
ت.í یsJ>í ی, ¸í ی.ا· مz ¸ ¿رîف ¿اz ,×æ ¸í ی.ا· مz <: اz ¿راî·ا¿.پ ت.a _یí
<, ¿aرî· تفرشیپ ¸ _تفرگ· _رa ¸ <ت.í: .ƒاæ. رíرî· ¸> ¿í <>یت· ¿ا·ا.ل.. ¿íر,
.i. i.zí¸خ· i..·aا×. oاگ‚یz i·í <تفر: _یپ íر <ی¸ر _یí ا· ¿ا·ا.ل.. .ت.ía izí¸خ· oíر.z
ت.ا. <· می.: oاگ· a¸> •یرا· <, <·íaاa· <: می¸¸.ای, اz ی,رr ¸í ت.í رت¿, ¿ا·ا.ل.. ¸ ا.
ا· میریگ, _رa ا¿·í ¸í ¸ می.ا, _ا.> ا¿·í ¿¸ر ¸ می.ی,, اz ییا,ی¸ را.: رa íر اz یت.¸ .<·Jا.
¸ ی.J.í ¿¸ی.í¸یگ·í ¿íر¸a ¸í ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa <: ت.¸ر _ی.z ¸í .می.: ¿ا.رíرî· íaا,.
<تفر: ,ا>·í <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía <یلع ¿íرía _یa ¸ ا¿aف .·ا> ¸í <: ییا¿لتs ¸ اz رí¸í ,ا.·
a¸>¸ اپ¸رí رa <: cíرîف· ¿ا.z aía میzí¸> ¿اش· <: یIا> رa .ت.ی· ی.خ. ‘یz
¯
ا,یرa· ت.í
oiیí ¿ا·ا.ل.. ¸í اz ,یI¸·ا: iیا. یت> ¸ i·í <ت.ía a¸>¸ ¸ی· ¿ا·ا.ل.. ¿ای. رa i·í <ت.ía
oiیí ¸í íر ت.ا:¸I¸z oiیí اz ¿¸ا· i.ی¸گی. ی>ر, <: ر¸L·ا.z .i..ا, <تفر: íر ¿¸ی.í¸یگ·í
رa <: ی,ƒاæ. <, <>¸· ا, iیا,· ی·íریí ¿ا,Lاخ. .i.تفر: ¿ا.ل.. ¿ا:ر· l.¸· <..íرí ,اع _تs
رa یل×ف ¿ایíرگ.J.í ¿اz تیر,ر, ,ا.· oizاش. ¸ ت.í <تفر ¿íریí رa <ت.í: <za <. _ی.z
_یi·í ,¸> ¸ ر·رí¸خ·¸> ¸ ر· یش>¸ ر,íر, _یi., ¿اشیí ¿رîف aíi>í <: تی×sí¸ _یí _ریíپ
<×.ا> تی×æ¸ <: aía میzí¸> ¿اش· _خ, _یí رa .i.ا, <ت.ía ¿iیaر· i·í oa¸, ¿اشیí ¸í ر·
¿íi., <ت.>ر, aíرفí ا, ا¿·í راتفر ¸ ملع <, ت,.· ¿ا.ل.. ¿ا¿aف ¿اz oا:iیa ¸ ی.J.í
¸ اz oر¸a _یí ¿ا·ا.ل.. oi. aای _یJa <, ا¿ت.. ت.íi· ,یI¸·ا: ¿ا.یل: aر¸>ر, ا, ی·¸اف·
¸a .i.ت.z ا..í ا· ا¿·í ا, ¿ا·ا.ل.. یsا, ی:i·í oiع ریr <, ¸ i·í oaر: ¿¸ا.·ا¿.پ íر اz _اف·í
میzí¸> ¿ر. رæتخ. ر¸L, íر ا¿·í <: ت.í oaاتفí lا,·رí _یí رa ,J.í •یرا· رa .Iا> _اف·í
میzí¸> .i·aرîی. .ریفî· .íر. <ف.لف. ¸. .ملع .<: .ییاz .تیæخ.. .رæتخ. .یفر×.. <,. ._,. .aía
.ت>íaرپ
9ن5م -رو$ /ت)*ن :ا;1ا <,. ._یíر:. .i.. .aای. .¯J,s. .¿¸. .¸í. .<:. .ی.ا,ع. .<فیل>. .¿¸.•.Ií.
¸í .a¸, <تفای .i.ت.ía تی·Jaع <, ¿رتشی, _یíر: <: ی.J.í ¿رîف _رف ¸í ¿í <sرف-<I¸ت×.
_¸لخ. .a¸, ¿íرs ¿a¸, _¸لخ. a¸,· ¸ی· <I¸ت×. <, رæ>.. <ت,Ií <: <I¸ت×. رتشی, ¿اzر¸ا,
¿¸.ا. ¸ a¸, ,Jت>í _>. _رف رگیa ¸í ¿رای., ¸ <I¸ت×. _ی, ¿í ¿a¸, یI¸í ای ¿íرs ¿a¸,
_¸لخ. íر ¿íرs <: ی·ا.: ا, ¸ i.: _ی.>· <یa, <, í ر a¸> یت.¸î> oا:iیa تفر: می.æ·
¸:رz ا.í i.: o¸ل> تی.zí ی, <· ای i.ا, ¿íرs <î.یí ت.í _î.. .i.: تفIاخ. i.ت.·íiی.·
aرía oíر.z <, íر یلæف. cا×,· oا:iیa ¸a ¸í ,یرz _تفریíپ ¿¸, ت.ی· یتی.zí ی, ¿¸æ¸.
یخیرا· <·aا> _یí aر¸. رa _یaa>. ¸í یîی .ت.í رات.¸· _یí <لæ¸> ¸í ¿را> ا¿·í ¿یرش· <:
_ی.>· ¸ یæ¸æ> میر> <, ¸¸ا>· ._í ¿í <sرف ¸ ی.ای. cا×,· ¸í íi> <.>." ت.í <ت.¸·
_یa ¿ا.لع i. cعا, <>.. .a¸, ,ر¸, _ایa. رa cرis _یرL ¸í ایاعر ر, یت.Lل. oaíرí
¿í¸.×, <: یلrاش. ¸ ا¿·í ¿í <فر> ی:i·¸ ا¿.· <· <: i·¸. ی·ا·ا>ت.í رa ت:ر. <, ر¸,>.
íر ¿ا.ت>í ¿L. رa _.¸. ¿ا·ا.ل.. ¿í¸.×, ا¿·í oاگیا> <îل, i·aر¸í ی. ت.i, مل×. ¸ یæاs
."aíiی. رíرs ری·ا· ت>· ¸ی·
100
_ا. رa" oaر: ¿یرش· <·¸گ.یí ¿رگیa _a>. íر <.>. را: o¸ی.
8ŒŒ i.ت.·í¸تی. i·a¸, _فí¸. <فیل> ا, <: ی·ا.: ا¿.· <: ¿ر¸L, .i. ¸اrí <.>. ¿¸ی.í¸یگ·í
i.>í ¿¸‚.z i.ت.íi· تaفí¸. <فیل> oا:iیa _یí ا, <: ی·ا.: .i..ا, <ت.ía یتI¸a _rاش.
_:¸ت.Ií ._·í¸Ií .مæت×. ¿ا.¸ رa o¸ی. _یí .i·i. ی·íi·¸ ¸ oi. را.:ر, را: ¸í _,.> _,í
_ا. رa ¸ تفای <.íaí ¸ی· ی.ا,ع رگیa ¿افل> 84œ ,s¸ت. a¸, oi. ریa یلی> رگیa <: یتs¸
.>اæ ¸ i. ی. oi·í¸> .ر×Ií ,¸.ل–ف <’ ی.’ .¿i.’.i. ‹Œ8 ا• ‹70 ر¸ت.a <, .a¸, ر·í
.i•aر:. oرaاæ.. _í. .<·اخ,ات’. .¸. .aر¸>. ._J.. ._’¸ت.
101
¿a¸,. ._¸لخ.ˆ. .ر¸ا,. ._یí. a¸>. .تی.zí.
".ت.ی· تی.zí ¿íرía <.>. _.ع a¸> o¸íi·í <, ‡¿íرs
10‹
a¸>" ت.í <تف: ¿رگیa _a>. .
ت>· <: ی·اæs ی.ا.· ¸í i. ر¸,>. aíi•, م:ا> .تفر: ¿ا>ت.í aíi•, یلæí ¿ا¿aف ¸í <فیل>
_¸لخ. ا, <: ی·ا.: _یر· ,¸ر×. ¸í یîی...aریگ, íر ¿ا>ت.í _ی.z i·a¸, ی.ا,ع تی.:ا>
a¸شی. <تف: ¸ i.ت>íi·í ¿íi·¸ <, _ا. ¸a íر ¸í <: a¸, _,.> _, i.>í aر: تفIاخ. ¿íرs ¿a¸,
.i·aر: aí¸í ,aر. ¿iیر¸. _ر· ¸í ¸ _تی,¸,>. رLاخ, íر _,.> .i·a¸ ¸ی· _J. íر ¸í <:
¸í یîی aر: _J· a¸> _·í¸Ií .aía <.íaí íر ¿¸.ا. ت.ای. ‡ی.ا,ع رگیa <فیل>ˆ _·í¸Ií..
_ف¸. اتیا¿· ¸í .aر,, ر. a¸> ت.a <, a¸, oaر: تفIاخ. ¿íرs ¿a¸, _¸لخ. ا, <: íر cاæs
aíرفí ¸í ¿رای., .aía ,ا>·í íر را: _یí _یææخت. ¸í یîی ¸ iش· oi. aای یæاs ر. ¿iیر, <,
".i.تفر: رíرs <>.î. ¸ رí¸í aر¸. ¿رای., ¸ .i·aر. ا¿·íi·¸ رa <ت.>ر,
10Œ
¿ی渷 <, ,¸J .
:a¸, <ف.لف ¸ ملع تفرشیپ iæ <>یت· رa ¸ رîف· ¸ _a×· iæ ci. <, ت:ر> _یí <: ت.ی·
.iیر¸í aای, íر _یi, oا:iیa ,¸a lر.
<=یا#' .ام1 >ش? .@عا /.و$ :ا;1ا .¿رs رa. 1› oراs ,ش: ا, ¿ا.¸.z

ا,یرa· ,í.
<: i·aر: ,Jعí ی.J.í ¿ا.لع .aاتفí یî>æ. _اف·í ,J.í ¿ای·a رa .¿اییاپ¸رí l.¸· اîیر.í
¿ا:i..ی¸· ¸í یîی .ت.ی· _aت.. رîف· ای aا¿ت>í <, ¿¸ای· ¸ i·í oi. ,ش: _یاa> ,ا.· رگیa
_..· _zí ی.J.í ,¸لع _رíi. ¿ا.لع .مîی ¸ ت.ی, ¿رs رa" ت.í <ت.¸· aر¸. _یí رa
¸í iیا, ا¿.· i×, <, _یí ¸í ¿ا·ا.ل.. _یí ر,ا., .i·í oi. <ت., "aا¿ت>í ¿اzرa" <: i·aر: ,Jعí
."ی.J.í _ی·í¸s-ت×یر. aر¸. رa o¸ی¸, .i..: iیلa· _یشیپ ¿ا.لع
104
_یí ¿íر, <: ی¿ی>¸·.
¿ا.z رa <: i·iی.ر <>یت· _یí <, oر¸a ¿í ¿ا.لع <: ت.í _یí

J¸.×. a¸شی. oaر¸í _خ.
¿رs œ ¿ا.لع o¸íi·í <, oi.یí رa ی.: ت.í iی×, ¸ i·a¸, oi. تی,ر· _î.. ¿ا.لع _یرت¿,
¿رs œ i.ت., íر aا¿ت>í ¿اzرa _یIa _ی.z <, <: ت.í _یí .i.ر, _·ía ¸í ییJا, <>رa <, ,í
,J.í aر¸. رa ¿iیi> oا:iیa ت.íi· _> ی.: رگیa ííI .a¸ش· caا> _یa رa یتعi, <:
izi,
10›
,¸لع <, l¸,ر. laف <· ای ت.í oa¸, اz <.ی.¸ ,ا.· رa ایí aا¿ت>í _یí <î.یí aر¸. رa
<î.یí _یIa <, <: ت.í _یí ت.í م¿. <‚·í یI¸ aرía a¸>¸ رL· ,Jت>í ت.í oiشی. ی.J.í
¸í. .¿aای¸. ._خ,. .را:. .a¸>. .ر¸L,. ..i·رía. .ر¸ا,. .¿اش.یa. .¿a¸,. ."_.ا:". .<,
..¯
J¸.×.. .¿ا·ا.ل..
رa <: _یa aر¸. رa ,اشت:í ¸ رîف· _> ¿i. ,ا.· ííI .iziی. _یîش· _یa _ی.z íر ¿اشی:i·¸
¸. .ی:i·ا.. ..aع. .¸>. .¿¸ی,. ییا¿.·. <,. ¸ی·. a¸,. .l,·ر.. ی:i·¸. ¿اz. .<,.>. ¸í. ¿رای.,. <,. ¿sí¸
.i.ا, <ت.ía oíر.z <, ت.·í¸تی.· ¿ا·ا.ل.. ¿íر, ی:i·¸ cا¿> ,ا.· رa ¿aرî· تفرشیپ
íر _ی·í¸s <: ی·ا.:-ا¿aف .ت.ی· ی.J.í ¿¸ی.í¸یگ·í oر¸a a¸>¸ ¿اz <·¸.· ا¿.· _اف·í ¸a _یí
¸ ¿íi..ش·ía _•í ر–ف“· <, ت.a a¸> ی,zí. ¿اzر¸ا, <, ¿¸>ر ا, .i..îی. ¿íرخت.í _یa ¸í
íر ملع —فI تعا.> ¸ ت.. _zí ¿ا–. رa aاz¸ ¸ ا¿aف ¸ _•a ¿í¸رش–پ J¸æí .i·a¸–. <ف.Jف
<’ íر ی.لع ¸ i·aر.ش–.· ¿فا· ملع íر·í ¸> ا• ¸ i·aر“–.· _JLí ی,· ¸í c¸ر¸. ملع ر, ¸>
<,ر>· <, i.تفگ–. ¸ i.ت.íi.پی. oiƒافIí م•iع a¸,· را“.í ¸ رzاL ی.•a _ا.عí ¿íر, ¿í ¿ف·
,¸لع" íر _ƒí¸í ,¸لع .i. izí¸> ی¿ت.. م–aت.. líرæ ¸í ¿¸ر> <, ملع _–., <’ i. <تفا•رa
.i·aر.ش–. "رف“, <,¸ش. <.“>" ¸ "oر¸>¿.
106
رa ا¿aف ر–ف“· ¸í یف¸.ل–ف ¸ i..ش·ía ا,•رa·
یف¸ت. ,را¿, ¿رs یæ¸رع ¸ رعا. یæ¸ر×Ií ¿ر¸> ر¿.Ií i.>í i.>í ¸,í ‰ت.í oi·ا.· ¿ا.í
._ا. <, 40Œ i.تف: ¿¸ ¿oرا,رa a¸, _ƒí¸í ,¸لع ¸ <ف.لف رa ¿–.¸ cاعJLí .>اæ ¿¸,.
"<I م·ا“. ر–r aا>Jا, íرzاLت. .zí.Ií ˜ی. ¿ا’"
107
_–Ia <, í ر ¿¸.ا. .i·a¸, <si·¸ ¸ رف’ <, م¿ت. ¸–· ت.“> ¸ ملع رíiت.¸a ¿íر¸¸ ¸ افل>
.i·a¸.· <si·¸ <, م¿ت. ا.لع ¸ ملع ¿رíiت.¸a
108
.i·a¸, oaía "_•رفا“Ií ر–.í " .aI ¸í <, ¸
10œ

.ت’ ¿<.>ر· ¸ ,¸لع <, <’ ی•í<sJع .ا, ¸í _·í¸ ¸ مæت×. ر•¸¸ cا•¸Ií ”Iا.Iíi,ع _, i.>.
.iش–. oaر.. i>ل. ت.ía
110
aا>Ií <, م¿ت. ¸–· ری¿. ,¸.لیف ¸ i..ش·ía ی·¸ر–, ¿ا>•ر¸,í
.تفر <“. <, _•رíi.•a cا,·í ¿íر, ,ا–> ر.ع ¸ i·i.
111
¸ ا>æف ¸í ی·ا>•رIí si–,ع _, یلع
<si·¸ <, م¿ت. a¸.–پی. ت.“> _•رL a¸> cاف–.æ· ¸ cاف–Iا· رa <’ ¿¸.ا. رæا×. ¿Jæف
.a¸,
11‹
_Iا>. ¸ i.ت.ía ی.J.í ¿i.· رa ملع _·¸ر رa ¿aا•¸ _a· <’ <“.íر, ¿íi·ا> .
i·a¸, <si·¸ <, م¿ت. .i·aíi–. .–·ر· a¸> _¸ا.. رa <Iaا>. ¸ oرLا..
11Œ
_تs ,ر> _ی.z <, ¸
¸í <.i.z ملع ‰i.ت.·íi–. رف’ مz íر <.i.z ر–L· رگ•a ,¸لع <ف.لف ¸í ر–r ا¿aف .i·i. ,اع
رL· رa ی.i.z _ا“.í Š¸æخIí یلع ¸ iش–. oaر.. رLí¸> یzíر.: ¿<•ا. ¸ o¸ر“. ,¸لع
مz íر یæ¸رع رƒí¸a یت> ¸ aر“–. o¸ل> cا..لL _ا“.í ¿<,ا.. <, تعا.> ¸ ت.. ¿Jaع
aا>Ií <, ت.ía ت.a رa رƒí¸a ¸ یæ¸رع .ات’ <’ íر ی.’ ¸ oaíi–. رíرs م“> _•í ,¸“>.
.i·íoaر“–. ,æت.
114
ی.¸. _, _.> i.>. ¸,í ‰i·í<ت.ía ,¸>· .ملع aر رa ¸–· ی•ا¿,ات’.
ی,ات’ a¸, oaر’ ¸اrí ,¸>· ملع ا, íر a¸> cر¿. ¸í ¿íi·ا> <“·í ا, <×–. _–.ل“ت. ¸í یتخ,¸.Ií
.ت.¸· _–.>.. aر رa
11›
.ت.ía ,¸>· ,ا“>í <, _•iaت×.ر, ¿aر ¸–· ¿ر×.í.
116
¸–· ی×فا..
.a¸,. .,¸>·. .ت.ر>. .<,. .iaت×.
117
aا.ع. .ملع. .رz. .¸í. ._–,. ..zíí.. ._zí. .¿ا·¸•. ._L... .<,. .ت,.·.
i.>. ¸,í مz ¿–ش· _zí _–.ل“ت. ¸í <“·ا., ت.íi· ت.. _zí <, Šاæت>í _•í ¸ i·i•¸ر¸–.
.a¸, <ت.اگ· _L.. _zí aر رa ی,ات’ یتخ,¸.Ií ی.¸.Ií _, _.>
118
¿اzر, _رL <, ,íرتعí
‰i·í<تف: <’ ت.í .,. _–.z <, ¸ iش–. oaر.. aا>Ií ¸ <si·¸ ر, ی:ر¸, _–Ia یƒ¸L.رí
_:رz ای .i. izí¸> ‡_یiی,ˆ _یi·¸ i.: oaافت.í _L.. ¸í _:رz ی.×ی ."_i·¸· _L..· _."
.ت.í _یi·¸ i.ا, یaL..
11œ
م>ر مz ی“.¸پ <, a¸> ¿¸–ت. ملع ¿ات.íر رa .zíí. _zí.
¿¸íر ¿ا•ر’¸ _, i.>. ¸ ت.ía .L ملع aر رa ی,ات’ <I¸ت×. ر¸¿ش. مل“ت. —>ا> ¸ i·aر“·
.ت.اگ· ".LIí _a· ™ف —>ا>Ií یلع aرIí" ,ا· <, ی,ات’ ¸í aر رa ر•¸:ا·
1‹0
<×–. _–.ل“ت.
íر·ا·í ¸ i·i•¸ر¸–. aا.ع ¸ ی...a a¸> رگ•a ¿íرا“.z ی.¸ر ¿ا.z <, ا.“> ¸ <ف.Jف ا, ¸–·
‰ت.í<تف: <ف.Jف aر¸. رa ¿¸íر یعía _,í J.. .i·í<ت.·íaی. i–>¸· ¿íر“.. ¸ _•a ¿ا...a
".i·رía ¿ا,. cا.ر>. ¸ یعر. ¿•ا,s ¿<ل.> <ف.Jف"
1‹1
ا¿,æ×· .ی·ía ت.¸æ> _یí رLا> <,
íر a¸> ¿ا¿,ات’ <’ i·i.í a¸>¸, اف
ž
¸Ií ¿J

>Ÿ ¸ افæ

Ií ¿í¸>Ÿí i.·ا. ی•ا¿z¸ر: اz ¿ری: تخ. ¸
i·aر’ی. رشت.. ,ا·ی, cر¸æ <, í ر <ف.لف ¸ ,¸لع <.–.¸ رa
1‹‹
_ت.¸· ¿íر, <L.íرs ای .
¿اæعí ا¿.· <: i·aرîی. oaافت.í iشی. oi·í¸> l.رa. <: ¿¸.ر یL> ¸í a¸> ¿اzرات.¸·
i.ت.ía. .íر·í. .¿i·í¸>. .ییا·í¸·. .تæ¿·. .یلæí
1‹Œ
ر–ف“·. .¸í. ._ر·. .¿íi..شیi·í. ._•í. .ر:í. .ا.•.L..
.i.ت>íaر,–. a¸> یف.لف ¸ ی.لع را·í راشت·í <, <·íaí¸í cر¸æ <, i.ت.íi·
¸ رJ¸î.-ی·ا¿> _یí ¿راîفí

J¸.×. <: یعا.ت>í یف.لف ¿ا¿ش,.> _یí ¸í ی>ر, ت.¸·ر.
¿i>.> a¸×.. م.اaIí¸,í <·¸.· ¿íر, .ت.í ,ا·aرa ¸ •ل· رای., i.ت.ía ,J.í ¿ر. ,Iاخ.
¸ i·i.: اz _i.> ا· aía ر¸ت.a .<Iاæ ¿اz <sرف رگیa ¸ ¿ای.Lا, راتش: ¿íر, ‡ی×فا. <یaفˆ
ی. _·í رa - aíرف·í <, ای تعا.> <, ¸ i·aر¸í ی. íر ¿ای.Lا, ¸ ...i.ت>¸رفí _·í ا¿·í رa
.i.ت>¸. ی. oi·¸ oi·¸ ¸ i·i.îفí
1‹4
¿ای.Lا, ¸ <L.íرs .¸:ر. ر:a رa ,ل.Ií ,اL· <>í¸>
¸ i·aاتفí اz ر¿. رa" ‰a¸شی. ر¸í aای ی·ا.ا. ¿¸· ¸ ¿¸·¸s a¸.>. ¿اLل. ._یîت,Ií <لی.¸,
ی. .¿í تی>ا· ¸ íراخ, رa ¸¸ر <·ا,. تفz ._پ ...i.تش: ی. .i.تفای ی. ¿اشیí ¸í <:رz
¸í یîی .¿ا.íر> ¸ ر¿.Ií ˜íر¸ا. رa <: i. ¿ا., ا· i·aرîی. cراr ¸ i.تش: ی. ¸ i.تش:
oiی.¸پ .zí. _یí ¸ .i.í ت.رای· í راî.í رa i·ا. <: ¿í ¸ i·ا.· یsا, "<L.íرs" ¿اشیí
.i. ¸رف _ی.¸ <, ی:را,îی ¸ ...i·ا.,
1‹›
<ف.لف ¸ ملع رa مz ¿ای×ی. .¿ا.ل.. ¿¸ی,zí. ¿ای. رa م:ا> <ف.لف ¸ ملع iæ ¸> ر, o¸Jع
ر>í _خ, رa "cرتع ¸ ¿íرs رL.. ¸í <ف.لف" .ات’ oi..•¸· .i·رía ¿í <.یریa <a,ا. ¿¸یت.
¿aر, ,ا· ا, a¸> .ات’ Œ8 <’ ی·اف–Iا· ¸ ا¿·í cíرL· ¸í .<×–. ¿ا.لع ¸ ¿ا·i>. .ا¿aف ¸í رف·
i.’ ی. aا• i·í <ت.ía <ف.لف aر رa
1‹6
¸ی· یل×ف oر¸a <: oا·¸: oر¸a i., ¸í ریr <, یل: ر¸L,
_یí رa _یaa>. ¸í یîی .ت.í oa¸, ¿iیف.لف iæ ی×ی. رîف· یل: ¿ایر> ت.ا¿·í ¸í یîی
”•. ..,¸æ·. .¸. _ƒ¸L.رí. <ف.لف. ا ,. .<×–.. .¿ا.لع. .¸. .ت“.. .تفIاخ.". ت.í. .<ت.¸·. .¿¸.íریپ
aرí¸ _–I¸í i•¸• _, iIا> رæع ¿¸.í رæع ¸í ‡,J.Ií <–لعˆت–, _zí .ت“. aرía _خ•را· ¿ا•ر>
<×فía _.×Ií _“ع ¸a رz _,اa. رa .,¸ر×. _ف¸æ _–I¸í ¿رæ, _.> ¸ .cا–ƒ¸L.رí oi..’
<–لعˆ_لع .i.ا, ر“.. i·í¸· _.· íر ¿í _.’ <’ ت.í _تa–a> _•í ¸ ت.í oaía ¿اش· ¿í
<تف: _–>ر¸. <’ .íر ¿–ش· ¸–· _.> ¸ ت.í oaر’ aر íر ¿رæ, _.> i•اaع ¸ را“فí ‡,J.Ií
<–لعˆرsا, ,ا.í aر:ا. م“> _, ,اشz ¸ .«i¿.Ií _ف ¿í¸ر. _í <فJ> cا.I _.>Ií J¸I» i·í
¸ ¿ر¸· ¿ا–ف. .ت.í <ت.¸· cا–ƒ¸L.رí ر, <•aر ‡<Ií¸ <–لع <لIí _لæˆ_aاæ ,ا.í ¸ ‡,J.Ií
‡,J.Ií <–لعˆ_aاæ ,ا.í ¸ ‡,J.Ií <–لعˆرsا, ,ا.í ¿ا.¸ _>JLæí ¿افراع رi“.. _, i.>.
aíر•í ¿ا·í ر, ¸ر <, ¸ر ر¸L <, ¸–· _zا: i·aía _. رíرs aاaت·í ¸ _×L aر¸. íر ,ا.í ¸a _•í
_, م“> .ت.–· ‡<Ií¸ <–لع <لIí _لæˆر,.ا–پ _¸ر ا.. _¸ر <’ i·aر’ _. م¿ت. ¸ <تفر:
,ا.í ا, íر راتفر ¿ا.z ¸–· ¿ا.¸ ¿í _•i·í ,¸æ· ¸ _·ا·¸• ¿íر. ¸í _–¿’ _, <.ل. ¸ <,–تع
ا,ر

r ¸ اsر

.» <’ ت.اz _•í ر, .اL> رsا, ,ا.í ,¸ر×. <ل.> ¸ i.ت.ía‡,J.Ií <–لعˆرsا,
ملع iی¸ر, .رr ¸ _ر. <, <,رzˆ «ت–,Ií _zí ا·i.ع _. ¿رخ•
¯
ا•–. J

í
¯
ا>–>æ
¯
ا.لع íi>· _I
ا, ت.اz ¿í <, .اL> ‡.a¸. رaاæ ت–, _zí ا. _–پ ¸í <’ ¿¸–, رگ. i–.’ _.· íi–پ ¿–>æ
."i.ت.ía ¿–ش· <, _•íر: _ع¸· <, ¸a _•í <’ _•í
1‹7
i¿ش. o¸¸> ¿ای. ¸ی· یل×ف oر¸a رa یت>
¸ <یرî· íر ¿iیف.لف <: i.ت.z ی·ا.: ¸¸.z ¸ aرía a¸>¸ iیi. رL· ,Jت>í رگ· _یí ¸í مs ¸
¿ا–, ا, "cرتع ¸ ¿íرs رL.. ¸í <ف.لف" .ات’ oi..•¸· ¿ا.z <·¸.· ¿íر, .i..îی. ریفî· ای
<.•اa. ¸ ت.a _•í ¸í ی.>ا,. ¸ مIاع ,is ¸ c¸i> .i–>¸· .c¸,· aر¸. رa <ف.Jف cíرL·
.ت.í oaر’ aر íر <ف.لف .cا•í¸ر ¸ cا•í ا, ¿í
1‹8
<ف.لف iæ ¸ ملع iæ ¿اz oا:iیa <: ,J.í •یرا· م¿. ¿اz تیæخ. ¸í _· i., <.íaí رa
ت.í _î.. iیí ی. <.íaí رa <‚·í .aر: میzí¸> یفر×. رæتخ. ر¸L, íر ¿اشیí ¿íرí ¸ i.ت.ía
¿¸ر ¸í <: i·í oa¸, ی·íaا· aíرفí oi. aای ¿اz تیæخ. <: aر¸í iیiپ .Lاخ. رa íر ر¸æ· _یí
,ی یت> <: ¿¸¸ر.í ¿ا¿·ا.·í ¸í ¿رای., i.·ا. .i·í oiی.ر ییíرí _ی., <, ی·íaا· ¸ .æ×·
ا.í €i.ziی. ¿í ¿JL, <, ¿íر ¸ i·رíi· ¿í ¸í یت>ا.. ¸ i·í oi·í¸خ· <ف.لف <, ¿>íر .ات:
را·í <×IاL. <·¸.· ¿íر, €i.ا, ¿رگیa ¸ی, ت.í _î.. aíرفí _یí ¸í ی>ر, aر¸. رa تaیa>
<ت.ía ا.ی. _,í یف.لف را·í ¸ íرí ¸í یaی.ع ¸ ت.رa ت>ا.. ¸í <: iziی. ¿اش· یIí¸r ,ا.í
ا, <îل, ی·íaا· ¸ .æ×· ¿¸ر ¸í <· .ی.ا.í ¿اzaíریí ا, ¸ یت.رa <, یzا: íر ¿¸ ¿íرí ¸ ت.í
<ف.Jف ¸í ¿رای., ¿íرí <: ت.í ¸یگ·í تفگ. .ت.í oaر: aر مî>. cا.ia. ¸ ا¿IJiت.í
ت·ا: oا:iیa ¸ تیلع <, ,¸یz ,. ¸ cرا:a _اîیaíر ,. <ل.> ¸í ا¿·í ¿اz oا:iیa ¸ ¿i×,
.aر: oizاش. ¸ی· یIí¸r راîفí رa ¿í¸تی. íر íi> <, ت,.· تفر×. <, ت,.·
¸ی· <ف.لف aر ¿íر, .i. ,¸.لیف iیا, _ت.·ía <ف.لف ¿íر," <: ,¸ر×. <تف: _یí ¸í ¿¸ریپ <,
<Iaí. .یت.رaا·. .<:. .a¸,. .¿í. .<ت.>ر,. .,¸.لیف. .a¸>. .یIí¸r. .تف:. .¿í¸تی.. ."a¸,. .,¸.لیف. .iیا,
.aíiی. ¿اش· íر·í ¸ iیiی. ی..¸ر <, íر <ف.لف ا, ی.یa ¿اzر¸ا, ¿aر: را:¸ا. ¿íر, <ف.Jف
l.¸· ر· _.ا: ¿í o¸ی. <, o¸¸ر.í ا.ی. _,í ¿íرí ر, یIí¸r .Iا> ¸ یف.لف ¿اzaíریí ¿ا.z
.aíرفí _یí _ت.íi.پ ¿íaا· ¸ <·í¸یa ííI .i·¸شی. oaافت.í ر¸ا,íi> <ف.Jف <یلع íiخی, <ف.Jف
ا.. .¸¸ر.í. .<:. .i·iیiی.. .تی·Jaع. .¸. ._یa. .¿ای.. .íر. .یæsا.·. .¿ا.z. .¿اشیí. ..ت.ی·. .یت.رa. .رíi.پ
aíرفí ¸ ¿ایíiخی, ¿í¸.×, ا. ííI .íر تی·Jaع oر ا. ¸ i·iی¸:ر, íر _یa oر ¿اشیí ا.í .می.ی,ی.
¿ای. <: میرía í ر رL· _فí¸· _یí مîت.a i.í izí¸> ا¿·í ر, ی>ر. <: ¿aíرفí ا, رJ¸î.
<ت.ía a¸>¸ ¿را:¸ا. i·í¸تی.· یلaع .¸ل.í ¸ iی>¸· ¸ aا×. ¸ c¸,· ¿¸‚.z ی.یa ¿اzر¸ا,
¸ ریگ, _¸a> ¸ ر¸a¸. .ی.ل>. رsا, i.>. aر¸. رa oا:iیa _یí <: ت.í _.¸ر <ت,Ií .i.ا,
<, l¸,ر. رæا> _ا> رa ¿ای×ی. _یLا,í ¸í ¿aای¸ _خ, <: ی.ی¸· o¸ای .¿¸فæ را,رa i·¸>í
,ی تIا> _یرت¿, رa ¿¸ <îل, ت.í oa¸,· یLا,·رí <ف.لف ا, íر ¿¸ ¸ i.îی.· _iæ ت.¸í
.ت.í oa¸, _ی.·رپ ¿¸i, ci>.
!AاBCAا دم5م 8ب دم5م دما' !با
رa یIí¸r ,اa. oرا,رa .ت.í ,J.í رa <ف.لف ,Iاخ. ¿ا¿aف _•رت.¿. ¸í یIí¸r ,J.Jí <>>
_پ ¿ر,.ا–پ íi> <’ a¸,ی. _•í ر, ا., ر:í ‰ت.í<تف: ¸í oرا,رa یL¸–. <’ _, _–.z ,J.í
.a¸,ی. یIí¸r ر,.ا–پ ¿í ”.ی, a¸–گ·íر, i.>. ¸í
1‹œ
رa ¸ "_JæIí _. ía..Ií" .ات’ رa ¿¸
_ƒا.. رتش–, <’ ت.í <تف: ¸ oaر’ را“.í <ف.لف, ت,.· íر a¸> رL· "<ف.JفIí تفا¿·"
¸ líرa. i.·ا. ی¿Ií ¿<ف.Jف را“فí ¿<.z cا–¿Ií رa ¸ ت.í ت.. ¸ یzí¸ cJ–خ· <ف.لف
_•í cاzا,ت.í ¿oi.ع .ت.í oا,ت.í ¸ aا–.,ی, ا.–. _,í ¸ ی,íراف ¸ ¸L.رí _–.‚.z ¸ ¿¸LJفí
íi> ملع .ی·ا..> aا×. را“·í ‰<Iا.. <. ¸ ت.í <ت.·ía <Iا.. ت.–, رa یIí¸r íر <ف.Jف
.ت.í oaر.. <ف.Jف aا>Ií ¸ رف’ _–Ia íر مIاع ,is ¸ cا–ƒ¸> <, ¸í ملع ,iع ¸ cا–ل’ <,
1Œ0

یæا•ر ,¸لع ¸í ¿¸–, <’ ت.í iaت×. یIí¸r .i.ت.z رفا: <ف.Jف <.z a¸, iaت×. ¿¸ ی.×ی
¸ ی·اzر, _ƒا.. ا¿·í رa <“ل, aرíi· یLا,·رí ی.•a ر¸.í <,

ا·ا,·í ¸

ا–ف· ت.í i–ف. ا·ía <’
¸ aaرگ–. c×,.. ¿í ¸í تفí ¸a _ا> _–ع رa ا.í i.ا, ™.· ر.–. ¿í را“·í <’ ت.z یIJiت.í
¸ iتفíی. .>×· <, ¿í _•Ja ¸ _–zíر, ¸ _–sa cا“· ¸í _’ رL· ¿í رa _’ رz <’ ت.·ا., ¿í
رa ¿ا·í ,¸لع ¿<.z <’ aرíi.پی. ¸ i.’ی. íi–پ <ف.Jف <, .¸> رL· .ا>عí _•í .,. <,
¿اش•í یت.. ¸ _–L×· ¸ رف’ ¸í oاگ·í .ت.í یæا•ر ملع _•í _.. ¿اzر, ¿رí¸ت.í ¸ ¿¸æ¸
_> _•a ر:í i•¸گ–. a¸> ا, ¸ aرا,.–. رف’ _•رL i–لa· oíر ¸í ¸ a¸ش–. ر,> ا, ¿ر. ر¸.í رa
oa¸¿–, ¸ i·ا.ی.· ¿ا¿.پ ¿اش•í رL· ¸í .i·رía یæا•ر ملع رa <’ ,¸s _•í _–si· ¿<.z ا, a¸,
رa ی.’ ت.í _“.. ¸ i.تفر×. ¸í ,لتخ. ¿íi–. ¸a _•a ¸ <ف.لف ‰a¸. <تف: ¸i, <’ ت.í
ت.í .>í¸ ¿í .,. <, ...i.ا, ¿JLíی, ¸ oر¿,ی, ¿رگ•a ¸í یI¸ oا:í ¸ _aا> ¸a _•í ¸í ی“•
<, ر:í ,¸لع _•í íر•¸ i·رía ¸ا, را’ _•í ¸í i.’ی. _–a>· ¸ <×IاL. ,¸لع _•í رa íر <’ رz
¸ aر–گ–. ¿¸ رa ¿ا·í ¿i, ت.í <ف.Jف ,¸لع ¿aا,. ¸í ¿¸, _“–I aرíi· _•a ر.í <, یaل×·
,اگI ¸ aaرگ· ,رæ.. _•a ¸í ¸ _’ _.×· ¸ <×IاL. یæا•ر ملع رa <’ ی.’ ت.í .ا–.’
.aر¸ا–·ر, ر. ¸í íر ¿¸a·
1Œ1
_ا•ت.í ¿ا·ا.ل.. ¿íر, <’ ی.¸لع oرƒía ¸í oرا,“• íر cا–æا•ر ",¸ل×Ií <>·اف" .ات’ رa یIí¸r
<, íر ی,ا, یIí¸r .ات’ _•í رa .i.“فíی. ¿¸ر–, یتخ. ¸ ci. ت•ا¿· ا, ت.í ¸ا>. ¿íi,
¸ ت,–r ¸ <.–’ ¸ ر,’ _–,s ¸í <’ ی•ا¿·ا•¸ _.æ ¸ oaía Šاæت>í ¿í راæ. ¸ oرLا.. l¸ر.
ی.’ ر:í ‰i•¸گ–. .aرا.ش–. oرLا.. ¿íر, ا•ر ¸ _اف· ¸ ¿íرگ•a رíر.íی•¸>یپ ¸ ی•ات.a¸>
¿ا¿·ا•¸ ¸ ا¿.· ¿a¸. ¿¸–, ر:í <’ تف: i•ا, .ت.í _za í–>ش· _ف _•í i•í¸ف ¸í <’ i•¸:
.íر. <‚·ا., aر’ را,a ,ر¸, ¿ا¿·ا•¸ <, íر a¸> ت×ف.. ”• ¿íر, ت.–· ¸•ا> aرía را–.,
رz _ا>.•í ا, ¸ ت.í ر·¸. رLا> í–>ش· رa را.s ¸ ¿ا.a ¸ ¿,L ت•¸a· ¸ ¿í¸. _•i×· رa ”.J
ر¸L>. ¸ ¿¸... a¸ا.–. i..¸ر–· íر _za <“·í ا, ¿·رL. ¿¸ا, رa ت.¸íi. یت> ¸ i..íر> ¸a
cا–æا•ر ¸ <.i.z ¸ .ا.> _ƒاsa ¸ یL.>.Ií ¸ _i–لsí ملع رa رL· ت.í _–.‚.z ¸ ت.í
رa <’ تفí ”• .,. <, íر·í ا. _ا>.•í ا, ¸ _“–. i..¸ر–· íر _ف· ¸ í–>ش· íر رLا> <’ ا¿·í رa
<, ر:í ¸ aرía یپ رa ¿i.اف .zíí. <’ ت.í _ƒí¸í ملع cا.ia. ¸í íر•¸ م–.“–. ¿.. aرía یپ
م.رت–. _“–I aرíi· a¸>¸ i.ا, _•i, _ل×ت. <’ ¿i.اف .zí. .ا.> ¸ <.i.z ملع a¸> رa
.i·aر: ی¿ت.. ¿íi, <’
1Œ‹
¸ _Lا, <, oa¸Ií _> cا–×–,L رa ا.í ‰i•¸: ¸ aرía íر رL· _–.z یIí¸r مz cا–×–,L .ا, رa
.ت.اL> <, <,تش. .í¸æ
1ŒŒ
ت.. _zí ¿ا.لع ¸í ¿را–., ,J> ر, _L.. <, ت,.· یIí¸r
_•a ¿ا.لع ر¸L.. <’ _L.. م.í ¸í ر–r ی•ا¿..í <, J¸.×. íر·í J¸í ی¿ت.. ت.íi· یتفIاخ.
رa ¸í c>, ¿¸æ¸. <ت.í: _•í ¸í ¸ تف:ی. "رL.Ií ”>." ¸ "مل×Ií را–×." J.. ¸ i–.ا.–. a¸,
"_JæIí _. ía..Ií" رa _ا>.•í ا, ت.í oa¸, _––aL.. _¸ر ر, ی.•a ¸ ی¿aف _ƒا.. .ت’ _•í
.ت.í oi. را“.í _L.. ملع <, ¸í ¿ا.ia.z¿<.z i.·ا. یIí¸r ی·ía ی.–,i, مz ¸ا,
1Œ4
ی%D 8با Eر;Aا%با
¿ˆ ¿aíi•, ¿¸¸>Ií رف×> _, _•iIí _ا.> ¿رفIí ¸,í ,ا.í ›11 - ›œ7 ر.ف. .—عí¸ .•ر¸. . ‡_
¸í .iza ¿اش· ی,¸> <, ¿ا.¸ ¿í رa íر <ف.Jف <, ت·ا•a _zí cJ.> i·í¸·ی. ._ل,.> <–aف ¸
¸ ت.í .<ت.·ía _–ل,í _–,ل· _•aاæ. ¸í í ر ,¸>· .¸ ,J’ .<ف.لف _–ل,í _–,ل· .ات’ رa
.ت.í <ت>ا· _–.>.. ¸ _–.ل“ت. .<ف.Jف <, تخ.
<’ <تف•رف i·í oaا¿· <ف.Jف <‚·í <×IاL. ¸ ,J’ c>ا,. رa _تفر ¸رف ا, _–ل,í مz íر ™æ×,
<·¸: ¿ا.ل“ت. _í¸>í ._¸. ™. ¿را> ,í¸ع oaر ¸í ¸ a¸–> ™. ر, ¸· ¸í i–لa· .–ع <·¸: _•i,
¿
Ÿ
ا.Iاع ¸ ¿ا¿–aف <“.•í .ت.í oi–ش’ aا>Ií <, ¿اش–æ×, ¸ ™’ا“. <, ¿ا.را·í را’ .ت.í <·¸:
™.· ™گ.ش· ¿فر i·i•a ™. <“ل, .oa¸, ™·í¸·ا· ¸í <· i·í oi. ™.· ,J’ c>ا,. aرí¸ _–ت.خ·
.i·aر’ _رíaa¸> <’ ت.í _•í a¸ا. ™. راتفر: ™.¸>ا· <, íر ت.رi.· _“ع ر, <“ل, i.’
ر·i,. ا zJ, <.z ¸í í ر .,J’ .,ر.. ¸í. <ت.í:. ™×فا. ,ا.í. .i·a¸.·. ¿... مz í ر. ¿íرگ•a <“ل,
?¿í ر–r ا• ت.í ™... _–ع م.í ‰i•¸: ™. ™.’ ,¸.ش, oا: رz» ‰تف: ™. ¸ ت.·íi–.
_zí aر¸. رa _. _í¸تف» .‰تف: ™. ¸ .«€_•a ™, ¸ ت.í ,J’ _zí ¸í <’ مza ™. ™zí¸:
_í¸> ت.í _•í ‰i.•¸گ, ¸ i.·íaرگ, ¿ا.aر. ¿ا–. íر ¿ا·í ¸ i·¸. oa¸ .¸, <’ ت.í _•í ,J’
مل“ت. ¸ .i·í _•i·¸ ,J’ _ا.لع» ‰i•¸: _,.> _, i.>í ,ا.í .«oaر’ ,ر· íر ت.. ¸ .ات’ <“·í
.«a¸ش· راگت.ر
1Œ›
¸ i..’ ™. _¸ر“· a¸> ر“ف ¸ _aع ا, ¿اش•í <’ ت.í oíر _•í ¸í ¿اف¸.ل–ف ر, _–ل,í lل.·
<•رza _.. ¿اش–æ×, .i.•¸: ™. ا¿.خ. _•¸> _اzرíi.پ _,L .i·í oaر¸í ا–,·í <‚·í <, ا.تعí ™,
...i·í oaر’ ت•ا“> ¿اش–æ×, ¸í ¸í ر–r ¸ ™تخ,¸· <“·ا., i.ت.–· _•اs ™×·اæ مIاع _íر,
<’ <تف•رف oíر _•í ¸í¸ oi.“فí <¿,. <, íر ا. _•i.z ¿íi...¸z ¸ ¿ا’ر•¸ ¸í ¿í oiع _–ل,í
<“·ا., ¿í :i·í oa¸, ,ر•¸ ت•ا¿· راتف: ¸ رíaر’ رa íر•¸ ت.í ¿اف¸.ل–ف _¸ر–پ رa .í¸æ ا•¸:
,¸لع <’ i·í ¿ا.•í .ت.í ر¸·•. _¸.–Iا> ¸ ¸L.رí ¸ ¿¸LJفí ¸ líرa, ¸ líرa. _ا..í ¸í
<“·í
.•
Jí .i.تفا•رa íر ¿ا¿· _اz¸íر ¸í _را–., ¸ i·aا¿· aا–., íر ¿ا–×–,L ¸ ™aL.. ¸ ™.i.z
™.

> ,¸لع ¸ <.i.z رa <“·í ,J> ر, ¸ .i.تف: مzر, ¸ مzرa ¿ا.خ. i·i–.ر cا–¿Ií <, ¿¸,
ر’a cJ¸a. _•í رa íر ¿اش•ا¿–•¸گ·اش•رپ ™>ر,¸ i.ت.–· _¸aIí _فت. cا–¿Ií رa i·í _Íر.z
¿>íر _ل–æف· ¸ i,ا–· رa _ا.>í <, ¸> íر _ƒا.. <·¸: _•í رش, ¿¸· <’ ت.í _•í تلع .م•aر’
.ت.í ¿ر. <,
¿í ¸ i·í oaر’ aر íر ¿•íر. oa¸, ¿·اæ ر“.. م•is _ا.“> i·i–.. <’ ا. ت.í ¸í ¿íر>•ت. _•í
oa¸.· _•iæ· i. ™. _a· ا.“> ¸í <‚·í .i·í oaر.. _¸ا, تل–> ا• _¸ا. ¿¸·اs <I¸a. ¸í íر
i.ت.ía رí¸> íر ¿ر. a¸i> ¸ i·i. ,íر> .“·ر. <تف: ,ر· íر ¸ا.· ¸ i·aا¿· را.’ íر _•a را×.
رتI¸,a. ¿ا.رíع ¿ا.•í ¸í íi> a¸· ¿ا–>–.. ¸ ¿ا•a¸¿• .i.ت.íaر, ¿aر: ¸í íر ,J.í ¿ا..•ر ¸
_–.‚.z oa¸, _Ii. o¸>×. ا, a¸> ¿s¸. رa <’ i.ت.z ™×•íر. ¿,ا· _ا> رz <, íر•¸ ت.í
íر <Iaí رa رL· _¸عa <’ ت.í رتI¸,a. ¿ا–ف.لف ¸í ¿ا.رíع íi> a¸· .zíí. رa تعi, ¿í¸ر–پ
i·رíi· _i.ت.. a¸> رف’ _íر, ¿ا–ف.لف ا.í .‡i·رía _¸,s íر ™عر. _•Ja _ا> رz <, ¸ˆ i·رía
_¸–, ¸ i·í oa¸, م–“> مz ¿íر,.•–پ <“.•í <· رگ. ا.í .i·í oa¸, م–“> ¿اش·ا–.–ش–پ <“·í ¸>
?‡i·í oa¸, ™>¸ .>اæ ™.וˆ م–“> ¸í _–,
1Œ6
!)ل4م رFاب دم5م
1Œ7
.aل. ی.ل>. رsا, i.>. J. .ت.í <ت>ا· <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía <, تخ. <’ ی·ا.’ رگ•a ¸í
¿¸فæ را,رa <, ,یa¸· رای., ¿¸ی·ا>¸ر ¸í ¸ رí¸·Jí را>, .ات’ oi..•¸· "ی.ل>. <.Jع" <,
اzi·¸>í .ت.í ,¸ر×. <×–. c•i> ,را×.Ií sر•ía <, ¿ا–×–. a¸· رí¸·Jí را>, .ات’ .ت.í
.i.·íi–. ¿یش· •یرا· _ی·i>. ¸ ا.لع _یرت:ر¸, ¸í íر ¸í ¸ i.لƒاs ¿aا•¸ ,íرت>í ی.ل>. ¿íر,
íر ا¿·í ¸ <تفر: aíر•í <ف.Jف <, c•aا>í ¸í ¿افa رa رí¸·Jí را>, ,لتخ. ¿ا¿شخ, رa ی.ل>.
.ت.í oaر’ ر–ف“·
_خ. a¸> ¿í¸·ا· aر> ¸ ت.پ ¿Íر, ¸–, <.z aر¸. رa <’ i·íi–. ی·ا.’ ¸í íر <ف.Jف ی.ل>.
.i·ا¿تف:
1Œ8
i.“–. aا• "¿افا, <ف.لف" ,ا·رف ا, ¿اف¸.ل–ف ¸í ¸í
1Œœ
ت.. ی·ا¿,. íر ¿ا·í <Iaí ¸
.i·íi–. i.اف ی·افíر> ¸
140
_> ¿¸zíر ¿íر¸í ”. ¸ .¿ا.•i–, a¸·ا,¸ íر <ف.Jف <’ یIا> رa ¸í
i·íi–. _–a• ¸
141
‰i•¸گ–. .
ا¿·í ر.’í <’ i,ا•ی.رa .i.’ _>ف íر ¿اش,IاL. _¸æí ¸ i.’ ¿¸>ر <ف.Jف cا.ل’ <, <’ ی.’
¿ا,¸. .<,. .¿ا•aí. .cا•ر¸رæ. .¸. .¿•íر.. ._¸æí. .ی>ر,. .ر:í. .¸. ..i.’ی.·. ._–,L·. .¿íر,.ا–پ. .¿•íر.. .ا,
<, <ف.Jف .i·¸. <تش’ رف’ ,ر> <, íaا,. <’ i.ا,ی. _–..¸. ر–ف“· _ر· ¸í laف .i·ر¸íی.
.i·رفا’. .¿ا.رتش–,. .¸. .ت.–·. .م–ل.·. .¿اش•ا¿Ia. .¸. .i·رía. .¿ا.•í. .¿ا,¸
14‹
.ت’. .¿•¸ر·. .ی.ل>..
¿افل> ¿اz ¿ر¸í¸· ¸ اz تعi, ¸í íر ¿í ¸ <ت.·ía _•a ر, ت•ا.> ._–.ل.. ¿ا–. رa íر یف.لف
<تفر: cر¸æ _–,. _•a ¸ _–.¸æ×. <.ƒí ا, <ل,اa. iæs <, <’ i·ía ی. ی.ا,ع ¸ ¿¸.í رƒا>
.ت.í
14Œ
!ل' هم@ع
i•اaع aر <, a¸> ,لتخ. را·í رa <“.•í ر, o¸Jع ت.í <×–. _ا..ر. ¿ا¿aف ¸í ی“• <’
,¸لع <’ a¸> ی¿aف را·í ¸í ی“• رa ت.í <ت>íaرپ مIاع ,is ¸ ی·ا>¸ر aا×. aر¸. رa <ف.Jف
ملع. را.’ رa. í ر. <ف.لف .oa¸.·. م–.a· ¿ر–:íرف. .¸>¸. ,iع. ا• .¸>¸ ت¿>. ¸í. í ر. ,لتخ.
رíرs ت.í ,íر> ا¿·í _–æ>· <’ ی.¸لع oر.¸ رa ت·ا¿’ ¸ ی.ا.. <فا–s .ر>. .یa–.¸.
.a¸. <تفر: íرف ¿í aر ¸ _a· iæs <, <’ ¿í رگ. .ت.í oaía
144
!;4ن 8)' دم5م G6,
<ف.Jف ..ت’ .ت.í ,J“Ií رzí¸> ,ا· ا , .<×–. ی¿aف ¿ا¿,ات’ _•رت.¿. ¸í ی“• .>اæ <’
i·í <تف: ¸í aر¸. رa ¸ .ت.í oaر..ر, <Iاæ .ت’ ˜¸> .i·رía مIاع ,is <, aاaتعí <’ íر ,iaت.
i.:¸. íi> <, ‰تف: aر. <, .اL> .a¸, _ت.a رa یف.لف ی,ات’ <’ i•a íر ¿aر. ¿¸¸ر <’
.ت.í oiش· c¸×,. i·¸íi> .·ا> ¸í |€| cافíر> _•í _اL,í ¿íر, ¸> ‡Šˆ i.>. cرæ>
14›
ی$رDورب هلAا تHI
¿ر–,. ی.¸. i–. .ت.í مs <–.لع o¸¸> رa <ف.لف ¿•¸ر· ا, ا, تفIاخ. <, ,¸ر×. ¸ی· ¿¸
íر ‡<ف.لفˆ _¸a×. ,¸لع ت.í¸> ی. ¿aر>¸ر, <لIí ت•í ‰ت.í <تف: aر¸. _•í رa ی·ا>·¸
_•í ,íرLí رa .a¸, ,Iاخ. <ف.لف ا, <’ ¿i–×. اæر i.>. i–. ¿اsí ¸ i.’ ی.•ر>· <,.
¸í ¿ا•اsí رگ•a ¸ ی·ا¿,¿, ¿اsí تLا.¸ ا.í .aر“–. ت–Iا×ف ¿aر>¸ر, <لIí ت•í a¸· ¿¸æ¸.
ر, ی•ا,Lا,L <.Jع ¿ <a–ل×· _ا, ¸í ¿aر>¸ر, <لIí ت•í .a¸.· ¿ر–:¸ل> را’ _•í ¿i. یل.ع
˜íرí ¸í ی>ر, aر <, <ف.لف ر, <–“· ا, ی•ا,Lا,L <.Jع ¿¸, aر’ ¿ر–:¸ل> ی.ل>. رí¸·Jí را>,
.a¸, <ت>íaرپ ی.ل>. cíرL· ¸
146
یI¸ i.ر, رL· <, <·íرîف <·¸: ¸ ,>æ. ی.: iیا. ¿iیف.لف ¸ ¿¸¸i·í _·ía ا, تفIاخ.
¸í ی>ر, <: ییا> ا· ت.íí: ¿ا·ا.ل.. ¿ا.ت>í ر, ¿i> رای., ¿یات· ا¿·í ¿í¸ر ¸ راîفí _یí ری·ا·
رت’a .i·í <ت.·ía ¿ا·ا.ل.. lاL>·í ¸ _¸فí یلæí تلع íر اz تفIاخ. ت.a _ی.z _یaa>.
¸ <ف.Jف ¿ا–. ¿ر“ف aاæ· ¿i.í a¸>¸ <, íر _–.ل.. ,s¸· ¸ ¿i.’ _–Ia ¿رƒا> ¿aا¿Iíi,ع
.i·ía ی. .ی,zí. ¿ا•íر: ت..
147
¸ _¸•. <ل.> ¿¸, ییا¿IJiت.í aر ا, ¸–· ,J’ ا,•¸ رت’a.
¸ ییíرگت.. ¿í¸ر ی.ו aíرفí _–.z رL· .,J.í رa ملع _¸فí aر¸. رa _–æí ,J.í ¸í ,íر>·í
.i·ía ی. ¿íر•í رa ملع _¸فí _–Ia íر ¿í ¸í ت.¸“> ت•ا.> ¸ .æ×·
148
_–ل> ¸ ¿ر¸>افIíا.>
.م–•¸گ, ر· _–sa ا• ._•a ,لr ا, ی.ا,ع تفJ> ¿íر¸a رa _•a¸ ملع aر,· <’ i·iaت×. ر>Ií ۀۀ
<, .aاتفí رa یعر. ,¸لع ¸ ,¸لع ¿í _zí ¿ا–. <’ aر,· _•í " .تفا• ¿ا•اپ ی.•a ت.¸“>
.i. _¸.ا> Ž <ف.لف ¿فíi. _•ر>í Ž i.ر _,í ¿íiæ ¿¸, ¸ .تفا• <.·ا> ¿ر. _zí ¿¸¸ر–پ
."iت.•ا, a¸> ¿اپ ¿¸ر ت.·í¸ت· رگ•a ¿رs i., ا· <ف.لف
14œ
مîت.a ای i.ت.ía ,J.í رa _æخ· ¸ a¸, ,J.í ¿ا.را: <: ¿ا·í <: ت.í ¿í _خ, _یí <>یت·
_L.. ¸ <ف.لف ¸ ملع تفرشیپ ا¿.· <· i·a¸, ,J.í ¸í ت.رa ت>ا.. یعi. ¿íرگیa ¸í _ی,
<, íر اz ت.¸æ> _یرتشی, ¸ i·aر: ,¸î>. íر·í o¸ی. _یر· تخ. <, <îل, i·aرî· _ی¸ش· íر
ایí _ا> .i·aía ,ا>·í _ی¸> یف.لف ¿افIاخ. <یلع íر cایا.> _یر· ,ا.تشza ¸ i·iی¸ر¸ ¿í
oíر رa ¿اشیí یت.¸î> ریr ¸ یت.¸î> ¿íرíaí¸z ¸ _یa ¿ا.Iاع ¿¸íi·í ,.. <.z _یí ا, ¿í¸تی.
<>¸·. iیا,. ._ی.‚.z. .?ت.·ía .یف.لف. ¸. ی.لع .¿ا¿تفرشیپ. تلع. í ر. ,J.í .مz¸ا,. ¿íi..ش·ía
¸í ی.ا· i.·í¸تی. a¸شی. oaía ت,.· ¿ا·ا.ل.. <, <: ییاzaر¸í ت.a ¸í ¿رای., <: ت.ía
رa ¸ی· ¿اشیí تف: ¿í¸تی. مîت.a ای i..ا, oa¸, ¿íi..ش·ía ¸ ¿íرîفت. ¸í ت.a _یí ¿ا¿تیIا×ف
ی.J.í ¿¸ی.í¸یگ·í oر¸a .i·í <ت.ía _a· a¸شی. oi·í¸> ی.J.í <ف.لف lلr <, <‚·í _.اî·
<· i·ر,ی. ر. <, تیر,ر, رa
¯
اتaیa> مz ¸¸.z ¿ا·ا.ل.. ¸ aرía <.íaí _ی, ¸ م: مz ¸¸.z <:
¸ ایر ¸ ¿¸رa ¿¸ر. ¿í ¸í _ی, <îل, a¸, ,J.í ¿رîف ¿افIاخ. .¸:ر. ¸ راتش: ¿¸ر. ا¿.·
ی·íریí ,ر¸, ¿íi..شیi·í ¸ ا,aí <î·ا., .a¸, رگیa ¿íi..شیi·í ¿ای. رa ¿رía _یa <, رzاL·
ی:i·¸ ¿í رa <: ی·íر¸a تخ. lیíر. ¸í یگ.z oریr ¸ راLع .ی.ا> .—فا> .¿¸I¸. ¿¸‚.z
i·í <تف: ا¿.خ. ¿ا.را·í رa ¿رîف ¿aí¸í _ت.íi· ¸ i·aرîی.
1›0
تفIاخ. ¿اî.í <î.یí _یIa <, ¸
یت> i..: رzاL· ¿a¸, ¿ا.ل.. <, i·í oa¸, ر¸,>. ا¿·í ¸ ت.í oa¸,· a¸>¸. ا¿·í ¿íر, ,J.í ا,
¿اzaر¸í ت.a ¿ا·ا.ل.. ر:í <: ت.í _یí تی×sí¸ .ت.·ía _یت.íر ¿ا.ل.. íر ¿ا·í ¿í¸تی.·
oa¸, ر·رJ¸î. ,اî> ت.¸î> ا, ¿ا.¸.z اz aر¸í ت.a _یí i..ا, <ت.ía ی¿>¸· _,اs ی.لع
¿ا·ا.ل.. ¸ i.ت.ía ¿ر·رJ¸î. ,اî> ¿ا·ا.ل.. oا:رz ,J.í •یرا· _¸L رa رگیa cرا,×, .i·í
¿ایíر:aای., ت.a ¿i. ر· oا·¸: _یí .i.ت.ía ,aر. ی×sí¸ ی:i·¸ رa ¿رت.: _a· íر:aای.,
<×.ا> oا:رz ر· í¸ی. cرا,ع <, .i. _یi, oا:iیa رa oi. ¿رL. lیíر. _یíiیپ .,. ی.یa
_a·. .,J.í. .oا:رz. .¸. .aر:. .تفرشیپ. .ملع. .i.. .¿¸¸ر.í. ی,رr. .<×.ا>. .<,. .ر·. .<ی,.. .¿ا·ا.ل..
.aر: تفر.پ ملع i·a¸, ر· ی,zí. ¸ ر· íر:aای., ,اî> ¸ ت.ía ¿ا.ت>í رa ¿رتشی,
.
ا. ¿یíر cای,aí رa <: یف.æ _ی, .i.í ی.J.í ¿¸ی.í¸یگ·í ¿íر¸a aر¸. رa <‚·í ر, ¿¸¸فí
¿íi..شیi·í. .¸. .‡€i.ت.z. .¿¸ی·ا..>. .<:. .,aر.. .<یa,. ._,اa.. .رaˆ. .a¸شی.. .oi·í¸>. ."¿¸ی·ا>¸ر"
cرا,ع <, ای "ی·ا>¸ر" <, ,¸.¸. <a,L ¸ی.í ت.¸æ> راتفر .aرía ¸ <ت.ía a¸>¸ ییا¿ت.¸æ>
_یí رa <شیر
¯
J¸.×. ¿íi..ش·ía ا, i·ر,ی. ,aر. ¿ر¸ا, _یa ¸í ¿aا. ¿فا.. <: ی·ا.: رتaیsa
تفرشیپ ا, <ف.لف ¸ _·ía <,رz ¸ i.ت.z ا¿·ا.·í ی·íaا· ر, ی.ت,. ی,zí. ¿اzر¸ا, <: aرía
¿¸, _یí ر,ا., .a¸شی. ر· a¸i>. ¸ی· ی.یa را>· رí¸ا, i..: a¸i>. íر اz ی·íaا· _یí o¸¸> a¸>
_.خ. یîی یI¸ i.ی¸گی. _خ. ¸ی, ,ی aر¸. رa aرí¸. ¸í ¿رای., رa i..ش·ía ¸ "ی·ا>¸ر"
¸ ت.í i·¸شی. _رف تaیa> ¿>ر. <: یI¸×>. ¿>íر. ¸í _¸s _a· ¸ ¸aا> ¸ aر¸ ر, ی.ت,.
i.zí¸> i,í ا· ¸ <ت.ía ت,اsر رگیiîی ا, oریr ¸ _یا.¸í ¸ aا.ت.í ¸ _Jiت.í ر, _.خ. ¿رگیa
ت,اsر i..îی. ,لتخ. را: ¸a <î.یí مrر یلع ¸ی· ¿íرگ.zí ¸ اzرا>· _ی, <: ر¸L·ا.z .ت.ía
رa ی:اîف·í <: ی·ا.¸ رa Š¸æخ, ت,اsر _یí .i·رía ی:رتش. رí¸ا, ¸aرz ¿¸, aرía a¸>¸
.a¸, رتشی, i.ت.ía íر ¸ی, <.z
¯
ا,یرa· رa رL· را¿Lí o¸ا>í ¿¸ی·ا>¸ر ¸ a¸, <تفرگ· ,ا>·í ,¸لع
¿¸, ¸. i.ا, .<ت.ía. ¿رتشی,. a¸ف·. i·í¸تی. _·a¸,. ر·. ت.رa ._یIa. <,. i..ش·ía _خ.. ¿¸,
¿ا¿.رzí a¸> ای i.ت.z اz ت.¸î> ت.i> رa ¸ ,یa¸· cرis ¿اz ,رzí <,
¯
J¸.×. ¿¸ی·ا>¸ر
i·í <ت.ía íر <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía <یلع ت·¸ش> ¸í oaافت.í ¿اî.í مz oرí¸.z i.ت.z cرis
_یí ¸í i.ت>íi·í ی. رL> <, íر ا¿·í رí¸ا, <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ر:í aرí¸. ¸í ¿رای., رa مz
<: ی·íi..شیi·í ¸í _· i., <.íaí رa .i..îی. مz ¸¸.z <: میizا. ¸ i·aرîی. oaافت.í ,رzí
یفر×. رæتخ. ر¸L, íر i·iی.ر _تs <, یت> ای i.تفر: رíرs ¿í ¿aایí ¸ <a,L _یí رí¸í aر¸.
.aر: میzí¸>
ی$رور2س
_ا. <, ¿ا>·¸ aر¸ر¿. رa _¸تa. •–. ¸ _íر.í •–. <, .aل. .¿aر¸ر¿. _•iIí .ا¿. •–.
›4œ ¿íر•í <, ¿aا•¸ <sJع ¿¸íر i.·ا. <’ ت.í _•í ,¸.ل–ف _•í .Iا> ی:¸•¸ .i. iI¸ت..
.ت.í oaر’ í>í ¿ات.ا, ¿íر•í ت.“> ¸ تش·ر¸ _–•í ¸í íر a¸> ˜íرí ¸ ت.í <ت.ía ¿ات.ا,
.ت.í _,ر’ ¿ر·اz .<ت>íaرپ _z¸¸پ <, ¿¸æ¸. _•í ¿¸.íر–پ <’ ی·ا.’ ¸í ی“•
1›1
••را· رa ¸í
˜ا–>í ¸ ت.ía م•is ¿íر•í ت.“>¸ aر> ¿ا–>í رa ی×. ¿aر¸ر¿. ‰i.•¸.–. ی.J.í <ف.لف
.ت.í. .ت.لL. .¸. .ر¸·. .˜اش... .aر¸.. .رa. .¿íر•í. .¿ا.–“>. .i•اaع. .یف.لف. ._¸æí. .oi..’
1›‹
¿¸,.
.ت.ía. .¿ا.¸>.. .ت.“>. .¿ا–>í. .رa. .ی×.. .یفرL. .¸í. .¸. .a¸,. .,¸.ل–ف. .یفرL. .¸í. .¿aر¸ر¿.
‰i·aía .–·ر· ¿íoرLا.. _ل>. رLا> _–.z <, .i.ت.ía _a رa íر ¸í <.–’ _•a ¿ا.لع ¸ ¿ا¿–aف
¸í ¿ا¿–aف _–ƒر .<.ل> _•í رa .i·i·í¸> íرف .ل> ,ر¸, i>.. رa ¿رگ•a oرLا.. <, íر ¸í ííI
¿رگ•a ر,.ا–پ ‡Šˆ i.>. cرæ> ¸í _پ ت.í رaاs i·¸íi> ا•í " ‰i–.رپ <ت>ا. .Lاخ. íر
_لL. <‚·í ¸ .ت.í _لL. íi> cŸ رis <, . <ت,Ií " ‰تف: •.اپ <, ¿aر¸ر¿. ."?i.•رفا–,
رف’ i.. íر ¿í oaر’ ر–.ف· ت–.·ا> را“·í <, íر ¿aر¸ر¿. .í¸> ¿ا¿–aف ".aر•í,–.· i>

ت.í
¸í ¸ .i·aات.رف ی,¸•í _•iIí ¿Jæ ر¸æ> <, ¸ .i·i–·ا.ر ˜اæ.í <, íر ر¸’í. i.. .i.ت>ا. ¿¸
.aر’ رaاæ íر ¸í را·í ¿i–·í¸¸. ¸ ¿aر¸ر¿. _تs ¿ا.رف ,·رi–,
1›Œ
یدنوار 8با
i.ی¸.ی. ¿¸ ¿اz oا:iیa aر¸. رa ¿اaa>. ¸í یîی .ت.í oa¸, ییíiخی, <, ر¸¿ش. ¿ا.لîت. ¸í
,ا·. .<,. .¿i.z. .یz¸ر:. .¿اza. .رa. .íر. .,J.í. .¸í. ._í. .<·ایíر:aر>. .¿اzaاaت·í. .رتشی,. .¿i·¸íر. ._,í"
¿ایا.یzíر, ت.í <تف: ¿i·¸íر _,í <‚·í ر, ا., .iی¸گی. _خ. ¿ا·í ¿اza ¸í ¸ aرííگی. ا.یzíر,
<, ¿¸ای· ‘یz _یí ر,ا., ¸ ت.í راتفر ¸ _یت.íر _·ía ¿>ر. ا¿.· ی.aí aر> <: i·í oa¸, iaت×.
."ت.ی·. .¿íر,.ایپ. ی>¸
1›4
ی.ی,. a¸>. .¿aا>Ií. .¿اz. .oا:iیa. ¿ای,. .¸í. .¿i·¸íر. _,í. .a¸شی.. .<تف:.
aر,ی. رa <, مIا. ¿ا> ¸ر _یí ¸í ¿¸ ¸ a¸شی. ¸í ¿ا> <یلع <•L¸· .,. _ی.z ¸ ت.í <ت.íi·
 _,í ¿¸, _.ل“ت." iی¸گی. ¿i·¸íر _,í _>i. رa ی.J.í ,ر¸, ,را×.Ií oرƒía €i.îی. رíرف <:
ˆ _¸¸> _,í l.¸· ¸í _رí¸: <’ ‡, oˆ _–aع 6„100 رa ‰i•¸:_. .ت.í oi–.ر ا. ت.a <, ‡
 مz رa íر ¿íرs <ل–.¸ ¿íi, <’ ت.í <ت.íi.پ ¸ <ت.¸· íر ¿.íiIí .ات’ <’ _.’ <·¸گ, متفگ.
 <تش’ ¸ .oi·ا. .oi·¸ .i.’_. ر–a>· íر ._ر,.ا–پ ¸ .¿íر,.ا–پ .¿í رa .<’ íر aر.¸Ií ¸–· ¸ .oi–,¸’
 cاع¸æ¸.. رa ._íoaرت.: ._·ía. ¸ .oa¸,. رíaر¸>ر, ._íoaا×Ií_¸ف ._¸z. ¸í ._¸. .ت.í .oiش·
رa íر ¸í _گت.•ا. _خل, م.اaIí¸,í i.·ا. _í<ت.>ر, ¿ا.ل“ت. ¸ ت.í <ت.ía _ف.لف ¸ _.J’
.م•i· _,íˆ i·íoa¸ت. ,J’ ملع ‹16 ت.í <ت.¸· _یاzر¸ا, ¸ ¿¸ aر¸. رa ¿اaa>. ¸í یîی ."‡
¿رîف cاLا,·رí ,ا.· ,ا>·í ر. یI¸ .aía _یíر: ¸ر <·ای. ¿یش· یع¸· <, ی·i. ¿i·¸íر _,í"
<, ¿aر: <ل.> <, íر ¿¸ <I¸ت×. .تفر ای·a ¸í íiخی, ,ی ¿í¸.×, ¸ aر: ¿Ls ¿ا·ا.ل.. ا, íر _í
".i·aر: ,¸î>. _یا¿,ات: رa ت×یر. ,ا.· _: رa ¸ ی>¸ <, .¿íرs <, .,J.í ر,.ایپ
1››
¸.z .
,¸î>. ¿a¸, _یi·¸ <, íر, ¸í <: iziی. ¿اش· ¸í ¿ا¿,ات: ¸í oi·ا. ییا¿شخ," iziی. <.íaí
یƒ¸> ر¸L, i.>. ¿ر,.ایپ ¸ یل: ر¸L, ¿ر,.ایپ ¸í oi·ر, ¿اz ia· _.ا. ا¿,ات: _یí .a¸, oi.
aر> ا, ای ر,.ایپ <, ,¸.¸. aíرفí <‚·í .ت.í ر·ر, ی>¸ ¸í ی.aí aر> aرía ر¸ا, ¿i·¸íر .a¸,
i·رía íر aر> ¸í oaافت.í cرis مz ,aر. ریا. ¿¸, <: .cر¸æ _یí رa <: ت.í را:¸ا.
رa <: ت.í aر> ا, را:¸ا.ا· ¿ا·í ¿ا.خ. ای .ت.ی· ا¿·í <, ¿¸ای· ¸ i.ت.z ,رæ. ی, ¿íر,.ایپ
¿íر,.ایپ <, oi. oaía ت,.· cí¸>×. ...a¸. _ا,·a aر> ¸ i·¸. <ت.íí: را.: iیا, cر¸æ _یí
¿·اs ¸ i..پaر> •.اپ a¸, iaت×. ¿i·¸íر...i.ت.z _لL. cایل×> ا.ا.· ¿íر:¸aا> ¸ ¿Jا.ر ¸
<, ر¸ا, ¸í ¿اzر¸ا, ¿ای. رa ...aía ی¿Ií _ا.عí ¸ íi> a¸>¸ _.رپ <, ¿í¸تی.· íر ¿í oi..:
."a¸, íi> ,رL ¸í _¸.. _·ía یت.. ¸ .iی>¸· <, م.یIí¸a ¿ر·ر, .¿ا¿> ¿a¸, یI¸í
1›6
مJر$ 8ب دKD
<, ت,.· ¿ا·ا.ل.. oا:iیa ت.í i. oaía ت,.· <I¸ت×. _رف <, اzi×, <: ¿¸ <: a¸شی. <تف:
<تفگی. _خ. í i> ا, ی.¸. <: ت.í oi. _یí رî.. ¸ ت.í oaرîی. یف· í ر í i> cافæ
.ت.í
1›7
iIا> ¸ aات.رف ¿ر.s <لIíi,ع _, iIا> _یپ _íرع <, íر ¸í <ی.í ی., ¿افل> ¸í ,اشz
..iیر, ر. ¿a¸, _یi·¸ ¸ ییíiخی, ,ر> <, ¿ا,رs iیع ¸¸ر رa íر مzرa _,í i×>
1›8
¸í یîی.
i.>. _·íرíaí¸z ¸ .ت.í oa¸, ت.یIایر·ا. ¸í <: a¸شی. <تف:" ‰iی¸گی. ¸í aر¸. رa _یaa>.
.i·í oaر: راî·í ¸ی· íر ت.ایs ¸ i·í oaر: یی¸گr¸رa <, م¿ت. íر
1›œ
.
!)7رس LابKAا%با
یaƒíرفIí _,í <, ,¸ر×. _ی.‚.z
160
,¸لع ¸í ¿رای., رa ...a¸, <ف.لف ¿ا:aر,.ر. ¸í یîی
¸ a¸, ¿ا,¸ oری, .a¸, _.ا: ,¸لع ¸í ¸í ¿JLí ¸ a¸, ¸îی· ¿í <>یرs i·¸íi> .ت.ía _.ف· ˜ا.is
یaL.. ¿ا¿,ات: راæت>í رa ¸ ت>ا. ¸îی· cافیIا· یaی.¸. رa ¸ ...ت.ía ¿یل. cافی.æ·
ت.ía. .í¸.,. .ی·را¿.
161
ی.ا,ع. .<فیل>. ._ی.za¸·ا.. .iæت×.. .مل×.. .را:. ._¸í. .رa. .ی.>ر...
<ت.í:رaˆ ‹8œ ¸í ¸íر ,ر>. ¸ .تش: ¸í ¿اæا> ¸í ¸ i. ¸í میi· _,. .a¸, ‡¿ر.s ¿ر>z
aرîی. cر¸ش. ¸í ا, تîل.. ر¸.í رa <: ییا>, ا· .تفر: رíرs
16‹
ت.a <, ,ا>·í ر. ¿¸ . .
iی.ر _تs <, oi·í¸خی. íرف aا>Ií ¸ ی.یiی, <, íر <فیل> <î.یí ,ا¿·í <, <فیل> ¿ا.z
16Œ
.
M;#م 8با
<: ت.í oa¸, _یí ¿¸ رiپ <ی..· <>¸ .ت.í ,J.í •یرا· ر¸¿ش. ¿ا,aí ¸í ¸ را,رa ¿íری,a ¸í
یتخ. <, ¸ oa¸ ,ت: íر ¿¸ ,.¸ی _, ¿ا>> ¸ ت.í oaر: یzا·¸: ¿íر> ت,· ¸ ¿ری,a را: رa
i·iی.ا· ¿فa. íر ¿¸ ¿¸ر ¿í ¸í ¸ a¸شی. ¿: _ت.a <: ¿ر¸L, i.îی. <>.î.
164
_یi., ¿¸
a¸شی. oaía ت,.· ¸í <, مz ی·افیIا· ¸ aر: <.>ر· ی,رع <, íر .ات:
16›
a¸i> رa مz ت,sاع
_ا. 14‹ _ی: <, _ل×· ¸ _یa رa ,. ¸ <si·¸ <·ا¿, <, íر i.·ا. ی, i..ش·ía ر¸,¸. ¿ایف.
íiت,í .aر¸í ¿ر¸.· ر. ر, یæخ. _رr ¸ <.ی: ر·í ر, ¸ <فیل> oرا.í <,
¯
ا.Lا, ¸ ¿aíi>í ¸ ˜ا,í
ر¸.· _·í رa íر a¸> _,. .ت>¸. ¸ i.îفí ر¸.· ر, _.ش, _یپ oiیر, íر ¸í ¿اپ ¸ ت.a
¸ ˜íرí <, íر ,aر. ¸ یaیi·¸ ¸· <, ت.ی· ی.>, _. ر, ¸· ¿aر: <ل.. رa تف: ¸ aر: ¸رف
_یí <îل, iش· ر·ات. <>¸ ‘یz <, ¿فa.Ií _,í _تs ¸í <فیل> .یƒا.· ی. i.اف oi.اف تیاaع
¯
Jæí ¸í _تs <: iیí ی. ر, _ی., ¿لL. ¿ا:i..ی¸· ¸í یæ×, ¿ای, ¸í ¸ i.í _¸> íر ¸í ت:ر>
.oa¸, ر¸æ.. a¸> ر.í <,
166
¿i..ش·ía iیí ی. ر, ¸í _í¸>í <×IاL. ¸í <: ¿ا., ¿فa. _,í.
o¸íi·í ا· ¿ا.یل. _رaíر, ¸ یلع _, ی.یع _یپ ,J.í _¸,s <یا. رa <: oa¸, ..· ی·íریí
.zí. <, <: ی·ا.یí ,ا.· ا, <: a¸شی. ,¸ل×. cíرا.í یæ×, ¸í _îیI oi. ,رت>. ¸ ¸ی¸ع ¿í
<: íر <‚·í oرا,îی <, ¸ oiیشî· a¸> ی.یis _ییí ¸í ت.a ¿íi., ¸¸.z oaر: ی. رzاL ,J.í
.a¸, oaرî· ,ا> ری¸ رa <ت.·ía ی. ی·íریí تی.¸s .íaí ¸ م.íر. ¸í
167
رa _یaa>. ¸í یîی.
ت.. cرí¸ ¿فa. _,í ‡,¸ر×. _یsرشت.. ¸íˆ _¸íر: oا:iیa <, <>¸· ا," i.ی¸.ی. ¿¸ aر¸.
<·ایíرگ..¸ر oا:iیa iشی. <تف: <: ی.: .ی·ا.ا. oا.aاپ ¿ا.¸ رa <: a¸, ¿í <·ایíر:aر>
¿فa. _,í ¿¸ر رz <, .تفر: _î. ¿í¸ری.¸·í ¸ر.> ی.×ی .ت.í <ت.ía íر یîیت.ی.لz ی×sí¸
¿ر¸ا,íi> <, .aر: <ل.> ,J.í ر,.ایپ <, .aر: .<ل.> ,J.í <, .¿¸·ا. ¿اz oا:iیa .¿¸ر ¸í
.aر: ‡¿رîفˆ <ل.> ,J.í رa íi> ¿¸æ¸. a¸> ¸ ی¿Ií _.. ¸ ی.J.í
168
Lود#Aادبع 8ب NAاO
¸í ¸ .رع <’ i·í <تف: ی>ر, .ت.í oa¸, ی·íر•í ت•¸.· ¸ <si·¸ <, م¿ت. ¸ ,ر¸, ¿íرعا. ¸í
<, ¿ا•a¸í ا, _Lا,·رí ¸ ت.í را,· ی·íر•í . ,–æ یs¸. رت’a ¿–>ر· <, ا.í .ت.í a¸í ل–,s ۀ
.ت.í oa¸, ˜J¸ i·¸–پ ل–.¸ ۀ
16œ
¿ا¿,ات’ .aر¸í _ش.a <, ¸ر a¸, ¿رíرف ت.¸“> _ر· ¸í <’ ¸í
¸ i·aر, <ف–ل> a¸· íر ¸í ¸ .aات.رف _’ ¸í یپ رa .i–.ر i•ا. ¸ .¿i¿. <ف–ل> i.•¸: ی. ••را·
_ا. رa ا¿ت•í¸ر رتش–, ر,ا., 167 ¸ ¿اaa>. .i. <تخ•¸í رía <, aíi•, رa oi–aع ,ر> <, ¿ر>z
.ت.í oa¸, <تش:ر, _•a ¸í یa•i·¸ ¸í <’ i.·íر, <.z .ر>ات. <, ,iaت. <, .¿ا>ر¸.
170
aí¸í aíرí ¿ا×فíi. ¸í ی“• ¸ <I¸ت×. ,ر¸, ¿ا.ل“ت. ¸í یaش.a مل.. _, ¿J–r ¿í¸ر. ¸,í ۀ
i,×. ¸í _پ <’ i.ا.. ی. _í¸تعí .ت“. ¿íرííگ·ا–., ¸í íر ¸í —>ا> .ت.í oa¸, .‡ییíر:رisˆ
¸í <’ تخ–گ·í ر, íر ”ل.Iíi,ع _, ,اشz مش> ¸ .تف: _خ. .<•ر,> ش•i·í ا, ¸–ت. رa ی.¿> ۀ
م¿ت. íر ¸í ¿,ا.. ی>ر, .i·i–ش’ .–لæ <, ا• i.تخ•¸í رía <, _ش.a o¸í¸رa <, ¸ ر–گت.a íر
.aía ¿¸تف ¸í _تs <, <–aف یعí¸¸í ¸ a¸, c¸,· یعi. .íí’ cŸ را> ¸ر <Iا,·a <’ i·í oaر’
171
رa
íر _·ا,¸ ¿í ¸í _پ ¸ .i·i•ر, -,J> ¸í Ž íر ¸í ¿اپ ¸ ت.a ت.خ· <’ ت.í oi.í cا•í¸ر
.i·aر’ ¿Ls
17‹
PاD%KAا !با 8با
¿ا.•í cر>í. ¸ í i> ¸. _•a. <,. ¸í. i·í <تف:. .ت.í oa¸,. ¿ر>z. ,¸a. i. ,¸ر×. <saا·¸. ¸í ۀۀ
aاaتعí <’ ی·íرعا. ¸ اLع _, _æí¸ ¸ i–,ع _, ¸ر.ع ¿¸‚.z <I¸ت×. ¿ا:ر¸, ا, ¸ .ت.íi·
<ت.ía رش· ¸ رش> _¸iaIíi,ع _, ¿Iاæ ¸ aر, _, راش, ¿¸‚.z oa¸, i•aر· aر¸. ¿ا·í ی.•a
ر–گت.a _¸–.í رف’ i•اaع رLا> <, íر ¸í ¿ا.–ل. _, i.>. <ف¸’ یIí¸ ر¸æ.. ¿ا.¸ رa .ت.í
.aía ¿ا.رف ¸í _تs <, ¸ aر’
17Œ
.Lاخ. íر <×–. .ƒí ¸í ی“• ¿> ,اگ.z رa . ¿¸¸ر i.•¸:. ۀۀ
¸ i–,¸’ ی. íر _.ر> _•í ¸ i–zا.پ ی. _: ¸ ,.. یتش. _•í <, ی’ ا· .¿اz"‰تف: ¸ ت>ا.
¿íaا· را’ _•í <’ i·ía ی. iش•i.–, _•í رa ی.’ oا: رz ¸ ?i–ش’ ی. <I¸رz ¿í Ÿaرگ, رí¸رت.
cرiپ ¸ .ی.aر. _•í ¿í¸ش–پ <’ ¿¸گ, ‡,aر., íر تa–a> _•íˆ ¸· ¸ ._–,¸–· ¿ا·ía را’ <· ت.í
."ت.í oa¸, _رíí: <•اپ ¸ í¸ش–پ
174
$رب 8ب راشب
i·a¸, .íرعí oaر, <’ ی·íر•í ¿رaا. ¸ رiپ ¸í <’ ¸í .ت.í .رع cا–,aí رa ,ر¸, ¿íرعا. ¸í
¸>z íر .رع ,íر.í ¸ ,í¸sí ¸ _ƒا,s ¸ a¸ر.–. ر×. ی,رع ¿ا,¸ <, ی’a¸’ ¸í ¸ i. iI¸ت.
_·íرæا×. ¸í ی>ر, ,رL ¸í ¸ ت.í <–,¸×. تæ¿· یلæí ¿اz oر¿, ¸í ی“• ¸í .aر“–.
.ت.í oi. aا>Ií <, م¿ت.
17›
_, ¸ر.ع .اLع _, _æí¸ ¿¸, ی·ا:ر¸, ¿íرا• ¸í íر راش, ی·اrí
.i·íi–. ˜ا>¸×Ií ی,í _, م•ر“Iíi,ع ¸ _¸iaIíi,ع _, ¿Iاæ .i–,ع
176
ت.–Iا·¸–.ا· ”• راش,.
<’ ¿ا.z .ت.íi· یsرف _..· ¸ ¿–ش· ¸í ¿íر, .ت.í oa¸, ,J.í _•a ¸í ر¸i, ¸ یLíرفí
.ت.íi· یت,.. رL· ¸–· .IاL–,í _, یلع oرا,رa .aر“–. ¸>z ¸ ia· íر <·J· ¿افل>
177
رa راش,
¸ oi.·í¸> ی’¸–.’ ¿¸¸ر i.•¸: .aر“–. oرخ.. ¸ ¸>z íر ی.J.í ¿•íر i•اaع ی>ر, a¸> ر×.
رش> oر¸. ¸í <·íر· _•í ‰تف: راش, .i–æsر ی. ¸ i·í¸> .ی. íر راش, ی•ا.r <·íر· .<æاsر
.ت.í رت¿,
178
¿•رæ· ¸í ی.¸>. i•اaع <, <’ aرía راش, i•اaع ¸í ¿aرف, رæ>.. _رí¸: _.ا“Ií رa aر

,.
.ت.í oi.
17œ
¿izí¸. ¸ ت.í oaر’ ¿•رæ· راش, یتش·ر¸ i•اaع <, "¿ا–,Ií" رa ¸–· —>ا>
.iza ی. <ƒíرí ¿ر×.
i.•¸: .i.·¸, ,ر. <·ا•¸ا· <si·¸ ,ا¿·í <, íر راش, <’ izi–. ر¸ت.a ی.ا,ع ¿i¿. ,ا>·íر.
¿aر’ ت’ا. ¿íر, .íرعí <’ ¿í o¸í¸ =ˆ _

>Ÿ ._

>Ÿ ‰تفگ–. ¸ i–Iا· ی. <·ا•¸ا· ر•¸ رa راش,
.<لIí. .م.,. .ی•¸:. .ی.·. .íر,. .i.تف:. .راش,. .<,. ..i.. .ی·ا,æع. .¿i¿.. .‡i·ر,. .ی.. .را“,. .cا·í¸–>
¿ا> ا· i·a¸ <·ا•¸ا· ا, íر راش, رia·í ?ت.í oi. _. .–æ· یت.×· رگ. ‰تف: €?<لIi.>Ií
.aر,.
180
E@' ر%Qنم 8ب 86)'
¸í .ت.í oa¸, _راف ˜اæ–, ¸í _لæí i·í <تف: ¸ a¸شی. <ت.·ía ¿ایف¸æ را.. رa
¯
J¸.×. ¿¸
¸ i·i·اش’ oا:aía <, را, _•i., íر ¸í .i. <si·¸ ¸ رف’ <, م¿ت. _i•اaع ¸í ی>ر, رLا> <,
oi×aIí ¿a رa .aر’ م“> ¸í _تs ¸ رف’ <, ¿رzاL a¸ía _, i.>. .oا:aía _•ر>í رa ,ا>·íر.
_ا. Œ0œ _í <·ا•¸ا· ¸ i·aر¸í _–•اپ íر ¸í _,. .i.ت., .–لæ <, ¸¸ر ¸a íر ¸í íiت,í ¿ر>z
.i·i–ش’ _·í <, íر _i.> ¸ i.تش’ ¸ i·i•ر, íر _•ا¿.íi·í i×, ¸ i·a¸
181
!R6یم$I PاSع 8با
i–•ا· íر ¿J> ¸–.íرف’ ¿اzر¸ا, ¸ cíرL· ¸í ی>ر, ¿J> <.’ا>. ¿ا.¸ رa .a¸, _.í ¿ا–ف¸æ ¸í
.aía ¿ا> oaرí¸ cا>íر> ر·í ر, <’ i·a¸ íر ¸í aía ر¸ت.a تs¸ ر•¸¸ .aر’ ¿افa ¿J> ¸í ¸ aر’
18‹
!نادمJ تا&#Aا 86ع
._ا. رa a¸, <لIíi,ع یIا×.Ií¸,í ¿¸ یلæí ,ا· <’ 4œ‹ cاæaIí _–ع .i.í ا–·i, ¿íi.z رa.
¿¸:ا·¸: ¿اz <ت.ر رa <Lا>í ¸ ت–×.ا> c–> ¸í ¸ a¸, مل“ت. ¸ <–aف .م–“> .رعا. .یف¸æ
.ر>Jí ¿aا.> متفz رa .ت.ía تzا,. یIí¸r <, تفر×. ›‹› ¿í رa <’ ¿í <.رi. رa ر,.
¸ ˜ا¿aف _L¸. ¸í _تs تلع .i·i·í¸¸. í ر ¸í i.> ¸ i·a¸ رía <, í ر ¸í aر’ ی. _•رi·
-,ا–> <, ¸í .ا.ت·í ¸ i·i–.. ی. <ف.لف ¸ aا>Ií یع¸· ¿¸, ¸í ,J’ ¸í <’ a¸, ر¿. عرشت. ۀ
íر ا¿aف _L¸. _•í <’ a¸, ی,ا,.í ¸í ¸–· -a¸, oaر’ í.ل· ¸í a¸· رa ¿¸ i.‚“• i. ی. <تف: <’
.a¸¸فí ¿¸ _> رa
18Œ
نا)' 8ب د6Kس 8ب دم5م
._ا. a¸i> رa <’ oa¸, ی·ا.’ ¸í رگ•a ی“• ¸–· ¿¸ 1›0 <, ر¸æ.. رف×>¸,í l.¸· ¿ر>z.
.ت.í oi. <تخ•¸í رía <, <si·¸ ,ا¿·í
184

!ل#ب
aر. _•í ".ت.í oi. <تش’ ر¸æ.. رف×>¸,í l.¸· aا>Ií ,ا¿·í <, <’ ت.í ¿رگ•a _خ. ,ا·
¸ i.“–. i.ر ¸ i•¸ر–. <’ ت.–· _–, _zا–: _¿>ا. ا–·a _•í رa oaí¸–.aí تفگ–. ‡_لa,ˆ
."‡cر>í را“·íˆ aaرگ–.· ¸ا, _·ا:i·¸, رگ•a ¸ a¸ش–. a¸,ا·
18›
" ,ا·رف ا, ¿رات.¸· رa iی·í¸تی. íر <saا·¸ aر¸. رa ¿رتشی, cا>ی渷 ¸ _ا> ¿ر. ¸ <saا·¸
¿aا. ¿íرîفت. .iی·í¸خ, "

¸ <ف.Jف ر, íر:aای., ¿íرíi..یa ¸ ا¿یaف .·ا> ¸í <: رگیa رí¸í ¿íرí¸z ¸ i. <تف: <‚·í ا,
<.z ¿í ¸í _پ ¿¸.:í ¿اشیí مz <: ت.í _یí ت.ی:ری> <یا. <‚·í .ت.í <تفر ¿íرîفت.
<: i·¸شی. _یí یعi. مz ¸ا, i·í oaía ¿ر> <, <: ییاz ¿¸•. ,.. ¸ . cا,æ×· ¸ .مIاL.
رa <saا·¸ میaت.. _a· <, <: ر¸L·ا.z _یí ر, ¿¸¸فí .ت.í oa¸, ملع تفرشیپ .>¸. ,J.í
¯
ا×sí¸ ای <: oi..ی¸· ¸ i..شیi·í <.z _یí <: aر: ر¸æ· ¿í¸تی.· میaر: oرا.í <.>ر· تæ¿·
¿رîف cJ¸æ>. ¿ری: _î. رa .i·iشی. ¿a¸, _یi·¸ <, م¿ت. مîت.a ای i·a¸, i>ل. ¸ _یi·¸
a¸>¸ ی.یa cا,æ×· ¸ اz تsا.> _یí ر:í تف: ¿í¸تی. <îل, .i·í oa¸, _a· ی, ییاف¸î. oر¸a
.ر¸>. aر> ت.. iیا. iشی.· a¸,ا· ¿ا.را·í ¸ i.تفری.· _ی, ¸í _یرîفت. _یí ¸ .ت.íiی.·
íر ¿رش, تفرشیپ راLs <: i·ا. ی. ¿ا>, ¿اشیí ¸í ¿رí¸ت.í ¸ ی.r رای., ی.لع ¸ رJ¸î.
i·í oa¸, _را,a ¸ا,ریa ¸í <: یت:Jف ¸ ¿¸¸ر oری· _یí ¸í íر ¿ا·ا.ل.. ¸ iیشخ,ی. .ات.
¿¸یت. ملع a¸> ¸ی· _یí .iش· _ی., ی.J.í _>¸· _یIa <, <·اتخ,ر¸. <: .iیشîی. ¿¸ری,
تفرشیپ یلæí ¿·ا. <îل, a¸,· تفرشیپ تلع ا¿.· <· ,J.í .i. ¿í تلع ,J.í <: a¸, ¿رگیa
.ت.z ¸ oa¸, یفíر> ریr ¸ ی×sí¸ ¿íi..شیi·í مش, را> ¸
6با1,
1
‰م>.پ ¿ .¿íر¿· oاگش·ía‰ر.ا·.¿íر¿·.افæ <لIí ¿ی,a.ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· 1Œ74 ‰Š . Œ‹ <, .
¿ <–’ر· _ا, ¿¸.LIí ,ش’ ‰¸í _a· 1 Š ŒŒ .

Š رæ. _ا, ™Lفs ˜ا.“>Ií را,>í ‰,· ‹ŒŒ ¿ ,را¿, ¿,L ™.J.Jí ¿i.تIí ••را· - Œ Š 41 - 47 .
¿ ¿¸.LIí ,ش’ 1 Š 446 ‰Š ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· ‰¸í oi. _a· . ŒŒ ¸ Œ4 ¿, iی.: oاگ· _ی.‚.z .
<.ی.¸پ ¿íiل,Ií م>×. › ,ر, ‹4Œ .
Œ
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· Œ4 Š رæ. _ا, ¿¸iل> _,í ˜<.ia. ‰¸í _a· <, . ›4Œ Ž ›44 .
4
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· Œ7 ر,’í یلع .¿íر•í ¸ ,J.í ¿i.· ¸ ,.zرف ی•ا•¸پ ‰”· _–.‚.z .
.cíراشت·í ¸ _ا, ¸’ر. .<>را>ر¸.í cرí¸¸ ¿íر¿· .یت•J¸ 1Œ8‹ ¿ . 1 ‰Š œ4 ,.zرف .ی·ا·¸• ر“ف· ‰¸í _a· <, .
¿<.>ر· ._ا·¸: ¿رت–.•a .ی.ا,ع _•¸اrí ¿<×.ا> ¸ aíi•, رa ی,رع <, ی·ا·¸• ¿ا¿,ات’ ¿<.>ر· تæ¿· ‰ی,رع
. یzاگش·ía رش· ¸’ر. ‰¿íر¿· .ی·ا.ا’ ی•ا.> i–×. i.>. 1Œ81 ‰Š . Œ‹ .

‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· Œœ ‰Š .رæ. _ا, .م•i· _,í .ت.ر¿فIí ‰¸í _a· <, . 41‹ .
6
‰Š .¿ا.z 40 .
7
‰Š .¿ا.z 41 ¿ .˜ا,LJí cاa,L ‰¸í _a· <, . 1 ‰Š 17› .
8
‰مza¸í¸a ¿ ._¸aرف cíراشت·í .¿íر¿· .افæ <لIí ¿ی,a.¿íر•í رa cا–,aí ••را· 1Œ78 ¿ . 1 ‰Š 1Œ Ž ‹Œ .
œ
¿ .¿ا.z 1 ‰Š ‹› .
10
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 1‹› .
11
‰Š .¿ا.z ›1 .
1‹
.i–zا· ¸ ¿ات.¸a cíراشت·í .¿íر¿· .یzاش.ر> _•iIí ˜ا¿, _.¸’ <, .یz¸¸پ ¿íرs ¸ ¿íرs <.ا.ش·ía 1Œ77 .
¿ 1 ."¿فa. _,í" <Iاa.

¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‰”· ¿ا.>رت. _•í ¿oرا,رa رتش–, cا>–渷 ¿íر, 1 ‰Š 108 - 11Œ ,¸لع ••را· ‰ا• .
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ›‹ - 8œ .
14
‰Š .ی,رع ,.zرف .ی·ا·¸• ر“ف· 74 - 68 ¿ .¿íر•í ¸ ,J.í ¿i.· ¸ ,.zرف ی•ا•¸پ ‰¸í oi. _a· . 1 ‰Š œœ .
1›
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· 1‹6 ¿ .˜ا,LJí cاa,L ‰¸í _a· <, . 1 ‰Š 1‹4 .
16
¿ .˜ا,LJí cاa,L ‰¸í _a· <, .ا>·ا.z 1 ‰Š 1Œ0 .
17
‰Š .¿ا.z 1‹7 .
18
The Cambrídge hístory of Iran, the Sassaníd Parthían Períods, Edíted by Ehsan
Yarshater, Cambrídge Uníversíty Press 1œ81. VŒ P161

,ر, .¿ا.z 486 .
‹0
,ر, .¿ا.z ›Œ8 .
‹1
Š .‡¿¸فæ ¿ا.–ل. oا. oر¸aˆ .˜ا.“>Ií ••را· <.>ر· ._Lفs _•iIí _ا.> 48Œ - 48› . Œ .¿ر,×Ií _,í .
Š ._¸iIí رæتخ. ••را· 16‹ . 16Œ ¿ .••رí¸تIí •.ا· .ر¿,. ”ل.Ií ¿ا.I . ‹ Š . Œ4› - Œ46 .¿aíi•, .
Š .را,تعJí ¸ oaافJí .,–LلIíi,ع 114 .
‹‹
A hístory of Persía, Sír Percy Sykes, V I, Œrd Edítíon. MacMííían and Co. Límíted St.
Martín´s Street London, 1œ›1 page 4›8
‹Œ
Isíamíc Phííosophy and Theoíogy, By W. Montgomery Watt, Pubííshed by Aídíne
Transactíon ‹008, Page 4‹.
‹4
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· ‰,· 1Œ7 ¸ 1Œ8 ¿ .¿íریí رa cای,aí •یرا· ¸ . Œ ‰Š _¸í _خ, ‹ŒŒ ¸ .
¿ 4 ‰Š œ› ¸ œ6 .
‹›
¿ .¿íریí رa cای,aí •یرا· ‹ ‰Š ‹7› .
‹6
oاگش·ía cíراشت·í .¿íر¿· .یƒا.: <لIíر¸· ‰م>رت. .<.ی.r می>رIíi,ع .ی.J.í ,ر¸, ¿ا¿zاگش·ía •یرا·
¿ات.,ا· ‰,¸. _ا, .¿íر¿· 1Œ77 ‰Š . ‹‹4 _ا, .oرzاs ..یLIí ¿ف· .¿ر.aIí i.>í _ا,×Ií¸,í ‰¸í _a· <, .
.<یرz¸Jí <×,L.Ií 1Œ0‹ ¿ . _.o 1 ‰Š 10‹ .
‹7
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· 1Œ› .
‹8
¿ا.z . Š ‰ 140 .
‹œ
‰Š .¿ا.z 147 ‰Š .c¸ری, _ا, .م.Jí cاa,L ‰¸í _a· <, . 66 .
Œ0
‰Š .ی.J.í ,ر¸, ¿اzاگش·ía •یرا· ‹‹4 ‰Š ..Jr i>. ..ر•.Ií یف <ی.J.Jí <ف.لفIí ‰¸í _a· <, . 64 ¸
66 .
Œ1
••را· .¿رخف i.>. _, _لع _, ا,Lا,L ,¸ر×. <, _,í _aLaL ˆ , 70œ ‡ . <.>ر· i.>. i–>¸ ._·اگ•ا,ل:
.¿íر¿· oاگ., <.>ر· ¸ رش· ..ات’ ¿ .,¸a 1Œ60 _ . Š ‰ ‹›0 - ‹4œ .
Œ‹
¿ .¿íریí رa cای,aí •یرا· ‹ ‰Š ‹Œ1 .
ŒŒ
ا. <·¸گ, ا. م•i. . Š ‹6œ . <, _a· ¸í ‰ ••را· ملع .¿•ر,.’ _–Iا’ . í . .¿ا·ر <.>ر· ‰ _.> .راشفí رش· .¸’ر.
.¿íر¿· 1Œ71 . <, _a· ¸í ‰ ••را· ملع .¿•ر,’ Š Œ0Œ .
Œ4
A hístory of GOD, Karen Armstrong, Baííantíne Books, New York 1œœ4, Page 170.
Œ›
Routíedge Encycíopedía of Transíatíon Studíes, Mona Baker, Kírsten Maímk|ær,
Contríbutor Mona Baker, Kírsten Maímk|ær, Pubííshed by Routíedge, 1œœ8, Page ›‹1.
Œ6
¸í ¿ا.·را· <.ا·¸¸ر ,íرگل· ر¸ر. oi. رa •یرا· ‹œ <ی¸·í¸ ‹008 .
Œ7
¸í ¸اrí ا· ,ا>·í ˆ رa _¸گتف: ¸a ¸>ش·ía ‡ . تیí <لIí ¿رLت.. <خ.· یت·رت.یí ,ر,. ‹œ . رa •یرا· ‹0 ر,.ا.a
‹008
Œ8
.¿íر¿· .¿اzر.’ رsا, i.>. ‰م>رت.._“>íر’ ¿تفIí ¸,í .‡.>×تIí ¸ iƒí¸فIí ¸.’ <.>ر· ˆ<×–. ,را×. <.–>.:
¿ .ا· ی, ._¸í ¿ ._.¸aرف <·اخپا, ‰ر.ا· ‹ ‰Š 114 .
Œœ
‰_¸í ¿ ._‚,ات’ cíراشت·í.¿íر¿· .¿اzر.’ رsا, i.>. ‰م>رت. ._¸iæ •–. ._اæ> 1Œ77 ¿ ._ 1 ‰Š 8Œ .
40
¿ .<–.J.í <–.لع _.¸رف .ات’ ‰ر.ا· .¿íر¿· .¿¸فLæ. aí¸> i–. ¿ا> ‰م>رت.._.–ل’ •–. ._فا’ _¸æí
¿ .ا· ی, ._¸í 1 ‰Š Œ8 .
41
.<×–شIí <aف¿..¸. .c¸ر–, ._.¸L •–. .i>¿ت.Ií ¿ا,æ. 1411 - o 1œœ1 Š , 47‹ ¸¸ر ¿اعa .
."ملع ”شخ• مI _.I _–I ”ت–ش> Jí ملع J" .<,..را¿,
4‹
‰_¸í ¿ ._افí رش· .¿íر¿· .¿a¸رzا. ¿i.>. _ل×Ií i,ع._•ا–· ,.zرف رa رف. .íaí 1Œ81 ‰Š._ ‹œ .

‰_¸í ¿ .ر–,’ ر–.í .¿íر¿· ._ت.> i.>í ‰م>رت.._·íر> <,×. _,í ._¸a×Ií ,>· 1Œ8‹ ‰Š ._ ›› .
44
‰_¸í ¿ .aراLع ‰ر.ا· .¿íر¿· .¿aراLع <لIí ¸•¸ع‰م>رت.._.ر,L •–. i–ف> _.> _, _æف .رí¸·Jí sا“ش.
1Œ74 ‰Š ._ 1‹Œ .
4›
‰,را¿, ¿ ._·ía ¿ا–·a ‰ر.ا· .¿íر¿· .oi.•اپ م.اaIí ¸,í‰م>رت. ¸ oi·ر¸í aر: .<>اæفIí ¿¿· 1Œ8‹ ‰Š ._
›78 .
46
‰_¸í ¿ ._> ,ا–پ ‰ر.ا· .¿íر¿· ._·J–: _í¸رIí i,ع <.>ر·.‡¿ˆ _aاæ ,ا.í <, .¸... .<וرشIí ¿ا,æ. 1Œ77
‰Š ._ 41› .
47
‰_¸í ¿ .aرف.. ‰ر.ا· .¿íر¿· .¿راæ·í a¸×.. -_zاش.ر> _•iIí ˜ا¿,.ر,.ا–پ ,ا–پ ‰,· 1Œ76 ‰Š ._ ›87 .
48
._¸í ‰_ا, .<–aف cíراشت·í .¿íر¿· .,J.Jí _–ف _a.–لع i–. ‰م>رت. .ی.ل>. رsا, i.>..را>,Ií رaا., ‰,·
‰Š .ا· ی, 101 .

‰<, iی.: <×>íر. <·¸.· ¿íر, Bertrand Russeíí, Reíígíon and Scíence, Oxford Uníversíty Press,
USA, 1œœ7
›0
ا. <·¸گ, ا. .م•i. _aاæ ا,•¸ ,J’ cíراشت·í .<·¸¸ر .¿íر¿· 1Œ78 . Š ‹0œ . <, _a· ¸í ‰ ••را· ملع رa .¿íر•í
¿i¿. .aا.رف .¿íر¿·.ر–,’ر–.í 1Œ6› . ¿ 1 Š 86 - 87 .
›1
ا. <·¸گ, ا. .م•i. _aاæ ا,•¸ ,J’ cíراشت·í .<·¸¸ر .¿íر¿· 1Œ78 . Š ‹0œ . <, _a· ¸í ‰ ••را· .ملع ¿ر¸>
<.>ر·.¿¸·را. ‰ _–.>.Jr ¿رiæ .راشفí cíراشت·í cرí¸¸ .,¸لع .¿íر¿· 1Œ›Œ . ¿ 1 Š 6‹ - 61 .
›‹
One hundred phííosophers, the íífe and work of the woríd's greatest thínkers. Peter |.
Kíng, Baron's educatíonaí seríes, New York, ‹004, page 48.
›Œ
.ا>·ا.z
›4
A hístory of GOD, Karen Armstrong, Baííantíne Books, New York 1œœ4, Page 174.
››
.¿¸i¿. ر•æí ¿ی>æ· ¸ <.ia. ا, ی·íi.z i.>. _, _>.í _یiIí ¿یفر ¿اش·í ¸ <.>ر· .<لIí _¸.ر cری.
,¸. _ا, .ی.J.í aا.رí ¸ ,.zرف cرí¸¸ cíراشت·í ¸ _ا, ¿ا.¸ا. 1Œ77 <.ia. .ت.خ· <.ی.¸پ .¿íر¿·
ˆ . .oری. .ات: ,I¸. _ا>.í _, i.>. .¿>æ. ‹ ¿ .•یراتIí ¸ <فر×.Ií ¸í ¸í _a· <, ‡ ‹ Š 74‹ .aíi•, •یرا· ¸
¿ 1 Š ‹1› .
›6
Š .رæ. _ا, .<.ia. .¿¸iل> _,í ‹8› - 6 م¿· _ا, ..¸î.یر¸ _ی.>Iíi,ع رت:a .c¸î. ¿رs ¸a .¸í _a· <,
_خ. cíراشت·í .¿íر¿· 1Œ78 ,ر, . 118 .
›7
_یíری¸ .رí¸¸ cíراشت·í .ی,ل> ر•æí یلع رت:a .¸¸ر.í ا· ,J.í ¸اrí ¸í .ی·íریí <ف.Jف •یرا· ‹ ¿íر¿· .
1Œ81 ,ر, . 11› .
›8
‰ر.ا· .¿íر¿· .,ا.¿, ¿i.>í یلع ‰م>رت. .¿افa <لIíi,ع یلع .ی.J.í ¿i.· رæع رa <ت.>ر, ¿اî.¸پ
_¸í ¿ .یگ.zرف cا×IاL. ¸ ی·ا.·í ,¸لع oاگشz¸¸پ 1Œ8‹ ‰Š . œ4 .
›œ
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع •یرا· ‹00 .
60
‰Š .¿ا.z ‹8œ ¸ ‹œ1 .
61
‰Š .¿ا.z Œ‹‹ .
6‹
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íریí رa <ف.لف •یرا· 447 ¸ 44œ .

‰Š .¿ا.z ›Œ› ¸ ›Œœ ¸ ›48 .
64
.˜ا,LJí cاa,L .<,ی,æí ی,í _,í 1‹4„1 ,ر, ¿íریí <ف.Jف •یرا· رa oi. _a· .c¸ری, _ا, . œ6 .
6›
‰_¸í _ا, .¿íر¿· .ر–,’ ر–.í cíراشت·í .¿رش,. <لIí i.í ‰<.>ر· ._,ر’ ¿ر·اz .ی.J.í <ف.لف ••را· 1Œ›‹ .
‰Š 1œ7 .
66
‰Š .¿ا.z ‹01 .
67
Great Medíevaí Thínkers, Aí-Kíndí Oxford Uníversíty Press US, ‹006 Page 74.
68
‰رæ. _ا, .¿aíi•,Ií ._رفIí _–, _رفIí 1Œ67 ‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· ‰¸í oi. _a· ._ 141
.یsر¸اپ Ž

‰_¸í ¿ .ریLا.í cíراشت·í.¿íر¿·.ی,ل> ر•æí یلع.ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را· ‰<, ”· 1Œ7Œ ‰Š .
›48 .
70
‰_¸í ¿ .¿íر¿· .ر–Lا.í cíراشت·í .¸·رپ م.اaIí ¸,í .ی·íر•í یف.لف ¿اz<ش•i·í 1Œ7Œ ‰Š . 1Œ‹ .
71
,ˆ _a¸×.. _–.> _, _لع _.>Ií ¸,Í .,íر.)í ¸ <–,.تIí ‰ ”· Œ4› .¿íر¿· .oi.•اپ م.اaIí ¸,í <.>ر· .‡
.,¸a ¿ ._گ.zرف ¸ _.لع cíراشت·í ت’ر. 1Œ6› ‰Š ._ 88 .
7‹
‰Š .ی·íر•í یف.لف ¿اz<ش•i·í 1ŒŒ .

‰Š .ی.J.í <ف.لف ••را· 17œ .
74
A hístory of GOD, Karen Armstrong, Baííantíne Books, New York 1œœ4, Page 174.
7›
‰Š.ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 176 .
76
‰Š .¿ا.z ‰”· 177 .
77
_>i. رa ی.یلگ·í ¿ایi,یîی¸ ¸í <.>ر· Aí-Razí •یرا· رa ‹0 <ی¸·í¸ ‹008 ¸í _a· <, . |ennífer Míchaeí
Hecht, "Doubt‰ A Hístory‰ The Great Doubters and Theír Legacy of Innovatíon from
Socrates and |esus to Thomas |efferson and Emííy Díckínson", pg. ‹‹7-‹Œ0
78
Seyyed Hosseín Nasr ‡1œœŒˆ, An Introductíon to Isíamíc Cosmoíogícaí Doctrínes, p. ‹0Œ.
State Uníversíty of New York Press, ISBN 07œ141›16Œ ¸í _a· <, Munazarat Œ0Œ‰
"Muqayyam 'aía aí-íkhtííafat, musírr 'aía aí|ahí wa'í-taqííd".

_یíری¸ .رí¸¸ cíراشت·í .ی,ل> ر•æí یلع رت:a .¸¸ر.í ا· ,J.í ¸اrí ¸í .ی·íریí <ف.Jف •یرا· ‹ ¿íر¿· .
1Œ81 ,ر, . ŒŒ0 .
80
.یلaع ,¸لع •یرا· .<لIí ¿ی,a .افæ ¸í _a· <, .ا>·ا.z ‹8‹ .
81
.¿íر¿· .<>را> cرí¸¸ cíراشت·í .یت•J¸ ر,’í یلع .¿íر•í ¸ ,J.í ¿i.· ¸ ,.zرف ی•ا•¸پ 1Œ8‹ ¿. 1 ‰Š ‹60 .
‰Š.aíi•, _ا, .,íر×Ií i.ا> i.>í .,ا–> ر.ع ‰¸í _a· <, 11‹ - 117 .
8‹
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را· Œ‹7 .

‰Š .¿ا.z ŒŒ1 .
84
‰Š .,•¸,•J _ا, .ا.“>Ií را,>í ‹4Œ - ‹44 ¿.¿íر•í رa cا–,aí ••را·‰¸í oi. _a· . ‹ ‰Š ›‹› .
8›
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را· ‹0‹ .
86
‰Š .¿ا.z 181 .
87
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· ‹›7 .
88
‰¿íر¿· .ی•ا,Lا,L ی.–.> یفLæ. .‡”–·¸رت“Ií <خ.·ˆ cا–¿Ií رa ا.–. _,í íرí ia· 1Œ61 ‰Š . ›4 .

‰Š .¿ا.z 44 .
œ0
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را· ‹‹8 _لع _•iIí ¸ع .¿íر•í ¸ ,J.í ,ر¸, ••را· _.ا’ ‰ ¸í _a· <, .
,ˆ ر–·í _, 6Œ0 ._.لع _·اع¸,L. <..¸. .¿íر¿· ._ل–ل> _ا,ع ¸ تIا> م.اaIí ¸,í <.>ر· .‡ 1Œ71 ¿._
‹‹ ‰Š. 164 .
œ1
‰Š .¿ا.z ‹‹œ c¸ر–, .یل,.> aا.ع _,í ..za _. را,>í ™ف .zíIí cíرí. ‰¸í _a· <, . 1Œ›1 ¿ ._.o Œ ‰Š
‹Œ7 .
œ‹
‰Š .¿ا.z ‹‹œ c¸ر–, .یل,.> aا.ع _,í ..za _. را,>í ™ف .zíIí cíرí. ‰¸í _a· <, . 1Œ›1 ¿ ._.o Œ ‰Š
‹Œ7 .
œŒ
¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹ ‰Š ‹87 .
œ4
._¸ر. cíراشت·í .¿íر¿· .رí¸z ¿i.îفر. ‰م>رت. .ا.–. _,í .‡”–·¸رت“Ií <خ.·ˆ .L رa ¿¸·اs 1Œ60 ‰Š .
640 .
œ›
.ا>·ا.z
œ6
.ا>·ا.z
œ7
‰Š .¿ا.z 641 .
œ8
.ا>·ا.z
œœ
‰Š .¿ا.z 64Œ .
100
Cambrídge Studíes ín Isíamíc Cívííízatíon, Arabíc hístorícaí thought ín the cíassícaí
períod, Taríf Khaíídí, Cambrídge Uníversíty Press, London, 1œœ4, Page 11‹.
101
íر, ¿íر•í .aع i·ا. ¸ .رr _–پ .?تفر مLا’ .¿رíi.لع رش· .<×.¸· .¿íر¿· 1Œ87 . Š ‰ 4›4 . <, _a· ¸í ‰
" ¿i.“Ií " . i.>í aí¸ف .ی·í¸zJí .>ر· ۀ اæر ی.Lا· . رa ••را· <ف.لف رa .,J.í <, _.¸’ ¿ا–. i.>. .,•ر.
¸’ر. رش· .یzاگش·ía .¿íر¿· 1Œ6‹ . ¿ 1 Š ‰ ›œŒ - 61‹ .
10‹
Musííms‰ Theír Reíígíous Beííefs and Practíces, By Andrew Ríppín, Routíedge, ‹001 ,
Page 66.
10Œ
Why I am not a Musíím, by Ibn Waraq, Prometheus Books, New York, 1œœ›, Page ‹48.
104
A hístory of GOD, Karen Armstrong, Baííantíne Books, New York 1œœ4, Page ‹›8.
10›
Western Musííms and the Future of Isíam By Taríq Ramadan , Oxford Uníversíty Press,
US, ‹00›, Page 48.
106
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 1Œœ ¿ .˜ا,aJí م>×. ¸í _a· <, . 4 ‰Š 167 .
107
¿ .˜ا,aJí م>×. ¸í _a· <, .ا>·ا.z › ‰Š 74 - 7› .
108
¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹ ‰Š ‹74 ‰Š .رæ. _ا, .م•i· _,í .ت.ر¿فIí ‰¸í _a· <, . 47Œ .
10œ
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 4Œ .
110
¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹ ‰Š ‹74 ‰Š .ت.ر¿فIí ‰¸í _a· <, . 47Œ .
111
Š .م•i. ا. <·¸گ, ا. ‹6œ رش· .راشفí _.> ‰<.>ر· .¿ا·ر .í. _–Iا’ .¿•ر,.’ ملع ••را· ‰¸í _a· <, .
.¿íر¿· .¸’ر. 1Œ71 Š . ‹œ6 - ‹œœ .
11‹
¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹ ‰Š ‹7› ¿ .رæ. _ا, .˜ا,aJí م>×. ‰¸í _a· <, . 14 ‰Š ›‹ .
11Œ
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 46 .
114
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 144 ¿ .ی·اrJí ‰¸í _a· <, . 17 ‰Š 18 .
11›
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 14› .
116
¿ .رæ. _ا, .c¸sا• .˜ا,aJí م>×. ‰¸í _a· <, .ا>·ا.z 17 ‰Š ‹88 .
117
¿ .رæ. _ا, .ی“,.Ií <–×فاشIí cاa,L ‰¸í _a· <, .ا>·ا.z 1 ‰Š ‹Œ4 ¸ ‹Œ› .
118
‰Š .¿ا.z 146 ‰Š .ی•,., _ا, .ی.ا>· _ا>ر ‰¸í _a· <, . 47 .
11œ
.ا>·ا.z
1‹0
‰Š .¿ا.z 147 ‰Š .رæ. _ا, . م•i· _,í . ت.ر¿فIí ‰¸í _a· <, . 418 .
1‹1
¿ .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹ ‰Š ‹8‹ .
1‹‹
رæع cíراشت·í ._¸رLفری. یلع رت:a .یف¸ر> رîفت. ¸ رعا. iیاaع ¸ را×.í .ی:i·¸ .ی.ی.· _یiIí aا.ع
ت.خ· _ا, .مل¿îت.í .iƒ¸. .iیi> 1œœ‹ ,ر, . ›1 .
1‹Œ
,ر, ا>·ا.z ›1 .
1‹4
,ر, ا>·ا.z ›› ,ر, ¿íر¿· .ی.¸رí¸> cíراشت·í .¿¸.ی. ی,ت>. .,.zرف ¸ •یرا· ¸í _a· <, . ‹1‹ .
1‹›
_æ .<.ا· ت.ای. ¸í _a· <, .ا>·ا.z ‹6Œ . ‹64 . ‹7‹ ¸ ‹7Œ .
1‹6
.¿íر¿· .¿,æ .ات’ .¿ر–æ· ¿i¿. .cرتع ¸ ¿íرs رL.. ¸í <ف.لف 1Œ86 Š. Œ8‹ ا· 406 .
1‹7
را¿, ._¸í ‰ _ا, ت,¸· :_یa رخف :¿¸æر _æ·ر. :_¸í iل> .Š¸æف <.–ƒí رa _•iIí ™>. 1Œ8Œ ._¸í _æف :
1‹8
.¿íر¿· .¿,æ .ات’ .¿ر–æ· ¿i¿. .cرتع ¸ ¿íرs رL.. ¸í <ف.لف 1Œ86 .
1‹œ
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را· ‹›œ _J> .sا>.Ií ¸ _–•¸•لIí cاa,L ™ف sاع¸Ií <–•, ‰¸í _a· <, .
.saا×.Ií <×,L. .oرzاs .یL¸–. _•iIí 1œ64 ‰Š ., ‹11 .
1Œ0
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 1›0 .
1Œ1
‰Š .¿ا.z 148 ‰Š .یIí¸r ._JæIí _. ía.Ií ‰¸í _a· <, . œ _. ía..Ií <.>ر·ˆ یIí¸r cافíرتعí ‰ا• .
‰Š .aí¸· یƒا–’ _•iIí _•¸ ‰م>رت. .یIí¸r.‡_JæIí 4œ .
1Œ‹
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 14œ _ا. .رæ. _ا, .,¸ل×Ií <>·اف ‰¸í _a· <, . 1Œ‹‹ ‰Š. _.o
›6 .
1ŒŒ
‰Š .¿ا.z 1›0 .sرzاs _ا, .یIí¸r .<ف.JفIí iæاa. ‰¸í _a· <, . 1ŒŒ1 ‰Š . _.o Œ .
1Œ4
‰Š .یIí¸r ._JæIí _. ía..Ií ‰¸í _a· <, .ا>·ا.z 10 - 11 _. ía..Ií <.>ر·ˆ یIí¸r cافíرتعí ‰ا• .
‰Š .aí¸· یƒا–’ _•iIí _•¸ ‰م>رت. .یIí¸r.‡_JæIí ›‹ - ›Œ .
1Œ›
‰Š .¿íر•í رa cا–,aí ••را· ‹76 .رæ. ,¸a _ا, .¿¸¸>Ií _,í ._–ل,í _–,ل·‰¸í _a· <, . 1Œ47 ‰Š . _.o
8‹ - 8Œ .
1Œ6
‰Š .ی.J.í ¿i.· رa یلaع ,¸لع ••را· 141 .رæ. ,¸a _ا, ._¸¸>Ií _,í ._–ل,í _–,ل· ‰¸í _a· <, . 1Œ47
‰Š . _.o 4› - ›0 .
1Œ7
¿رs <, _ل×ت. ی.ل>. i., رz 11 ¸í ¸–· <×–. ¿ا¿aف م–za ¿اش· ا· م•ر¸íی. íر ¸í cíرL· ا. .ت.í ¿ر>z
.i.ت.–· íر,. <ف.Jف ¸ ¿íi..ش·ía ا, ¸–ت.
1Œ8
‰ر.ا· .¿اzر.’ رsا, i.>. ‰م>رت. .ی.ل>. رsا, i.>. .را>, مIا×Ií ¸ ˜ا..Ií .ات’ <.>ر·-¿ا¿> ¸ ¿ا..í
‰_¸í _ا, .¿íر¿· .<–.J.í 1Œ›1 ¿ ._ Œ ‰Š 177 .
1Œœ
¿ .¿ا.z 4 ‰Š 16Œ .
140
¿ .¿ا.z ‹ ‰Š 1Œ4 .
141
¿ .¿ا.z 1 ‰Š ‹0› .
14‹
.¿ا.,I Ž c¸ر–, .˜اف¸Ií <..¸. .ی.ل>. <.Jع .رí¸·Jí را>, 1404 ¿ . _.o 8 ‰Š Œ‹8 .
14Œ
.¿íر¿· .¿,æ .ات’ .¿ر–æ· ¿i¿. .cرتع ¸ ¿íرs رL.. ¸í <ف.لف 1Œ86 Š. Œœ‹ رí¸·Jíرا>, ‰¸í _a· <, .
›7„1œ7 .
144
Š .¿ا.z Œ87 .ا¿aفIí sر’í· ‰¸í _a· <, . œ„Œ7 .
14›
Š .¿ا.z Œœ6 .
146
Š .¿ا.z 400 ¸ 401 .ی•ا,Lا,L <.Jع <.ا.ت>ا.. ‰¸í _a· <, . 4„144 - 14Œ "_•a ¸ _aع <Iاa. ia·" <Iاa. .
.ی>·ا–. ی“ل. یلع .
147
.¿íر¿· .<·¸¸ر cíراشت·í ,J’ ا,•¸ _aاæ .م•i. ا. <·¸گ, ا. 1Œ78 Š . ‹0› .
148
.¿íر¿· .<·¸¸ر cíراشت·í ,J’ ا,•¸ _aاæ .م•i. ا. <·¸گ, ا. 1Œ78 Š .. ‹0Œ ¸ ‹0› ¸ ‹›1 .
14œ
íر, ¿íر•í .aع i·ا. ¸ .رr _–پ .?تفر مLا’ .¿رíi.لع رش· .<×.¸· .¿íر¿· 1Œ87 . Š ‰ 4›7 . <, _a· ¸í ‰
••را· <ف.لف رa ¿ا¿> .ی.J.í ¿ر¸>افIíا.> - _–ل> .ر>Ií .>ر· ۀ i.>.Iíi,ع .یت•í .ات’ .¿ا.¸ 1Œ›8 . ¿ ‹ Š
Œ›1 .
1›0
,ر, ا>·ا.z <, a¸. <×>íر. oi. aای ¿íر×. ¸í ییاz <·¸.· ¸ <.ی.¸ _یí رa .Iا> ی.>, ¿íر, ›8 ا· 6Œ .
1›1
.¿íر¿·.ر–Lا.í .¿اشخ, ¿¸ر -¿ ‰<.>ر· ._,ر’ ¿ر·اz .¿ات.ا, ¿íر•í <ف.لف ¸ _íر.í ت.“> l,í¸ر ‰<, ”·
‰_¸í ¿ 1Œ8‹ .
1›‹
‰Š ‹›4 .
1›Œ
‰Š . ¿aر¸ر¿.
Ÿ
ر¸.Ií _’ا–z "<.ia." 10 - 18 .رæ. _ا, .¿ا•ر¸,í یلع i.>. <.ا> <, . 1œ68 oi. _a· .
‰Š .ی.J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa <ف.لف ••را·‰¸í Œ›œ .
1›4
Samueí ben Hofní Gaon & hís Cuíturaí woríd, Davíd E.Skíare, Leíden; New York; Koín,
Brííí 1œœ6, Page 1‹œ.
1››
Why I am not a Musíím, by Ibn Waraq, Prometheus Books, New York, 1œœ›, Page ‹›œ.
1›6
.ا>·ا.z
1›7
Doubt‰ The Great Doubters and Theír Legacy of Innovatíon from Socrates and |esus to
Thomas |efferson and Emííy Díckínson, By |ennífer Míchaeí Hecht Harper, San Francísco,
‹004, Page ‹‹‹
1›8
<.ی.¸پ ˜J,.Ií ,Jعí ر–. › ,ر, . 4ŒŒ <.ی.¸پ .را>,Ií <.یف. ¸ 1 ,ر, . 1›7 .
1›œ
Why I am not a Musíím, by Ibn Waraq, Prometheus Books, New York, 1œœ›, Page ‹›‹
160
.˜ا,aJí م>×. .¿¸.> c¸sای œ8„Œ .¿¸.ا.Iíرía _ا, . 1œ6Œ ,ر, .¿íریí <ف.Jف •یرا· رa oi. _a· . 101 .
161
.˜ا.î>Ií را,>í .یLفaIí _,í ›› .ا>·ا.z رa oi. _a· .رæ. _ا, .
16‹
.˜ا,·Jí ¿¸یع .<×,یæí ی,í _,í 1œ1„‹ .c¸ری, . 1œ6› .˜ا,aJí م>×. .¿¸.> c¸sای . œ8„Œ .¿ای>¸,í .¿iی>¸· .
._یری¸¸Ií _J>í ‹Œ› ._ش.a _ا, . 1œ6› .ی>.LIí تی¸ا· _, i.>. .
16Œ
.,J.Jí یف <ف.JفIí •یرا· .ر¸,a 1œ1 ˜ا,aJí م>×. .¿¸.> c¸sای .oiیر¸,í <.>ر· . 101„Œ - œœ .
164
,ر, .ی·ایت.í _ا,sí _ا,ع .¿فa.Ií _,í <لIíi,ع _ا> ¿ر. Œ› .ریLا.í cíراشت·í . 1Œ8‹ ,ر, . Œ0 .
16›
,ر, ¿فa. _,í <لIíi,ع _ا> ¿ر. <, a¸. ¿>íر. ¿¸ cافیIا· aر¸. رa ی.>, ¿íر, œ0 .
166
iل> .¿J> ر¸æ.. _, _ی.> _ا> <.>ر· رa ¿اîل> _,í 1 <>فæ . 164 - 16› ¿ر. رa oi. _a· .¿íر¿· _ا, .
,ر, .ی·ایت.í _ا,sí _ا,ع .¿فa.Ií _,í <لIíi,ع _ا> Œ› .
167
,ر, .¿فa. _,í <لIíi,ع _ا> ¿ر. Œ6 - Œ7 .
168
.ا>·ا.z
16œ
ر–·ا· i.پ ی.راپ ر, .aí ..رع ی.–ع ..¸’ا×Ií م>رت. ‰ <لIíi,ع یف•ر. .<ت.>> cíراشت·í ی.لع ¸
.یگ.zرف .¿íر¿· 1Œ74 . Š ‰ ‹œ0 . <, _a· ¸í ‰ ••را· .aJí ی,ر×Ií ˆ رæ×Ií ی.ا,×Ií _¸Jí ‡ یs¸.. Š.,–æ ‰ ŒœŒ .
170
¿ا.z . Š ‰ ‹œ1 .
171
,J.í رa .¿íر•í <–,¸×. ‰ تæ¿· ت.¸اa. یل. ¿íر•í <–لع ¿ا•¸.í ¸ ¿ا–.ا,ع . Š ‰ 474 . <, _a· ¸í ‰
—>ا> „ .¿ا–,Ií 1„‹›œ . ‹„164 . Œ„‹81 „ت.ر¿فIí . 171 .
17‹
.¿íر¿·.ر–Lا.í cíراشت·í.ی,ل> ر•æí یلع.,J.í ¿ا¿> ¸ ¿íر•í رa ,J’ ملع ••را· 1Œ7Œ ‰Š. 16œ .
17Œ
••را· ملع ,J’ رa ¿íر•í ¸ ¿ا¿> ,J.í . Š ‰ 17Œ - 17› .
174
¿ا.z . Š ‰ 174 . <, _a· ¸í ‰ <.Jع.رí¸·Jíرا>, .ی.ل>. _ا, .ی·ا,.’ › „ 111 - 11‹ .
17›
,J.í رa .¿íر•í <–,¸×. ‰ تæ¿· ت.¸اa. یل. ¿íر•í <–لع ¿ا•¸.í ¸ ¿ا–.ا,ع . ¿افI¸. ‰ رت’a ر . .cا· ر¸.فرپ
.ر¿•¸iل: i.>. oaí¸راختفí . ¿ا.>رت. ‰ a¸.>. .oaí¸راختفí i.>. _–.> ¸ل·íiæع . ر.ا· ‰ ,I¸. . ¿íر¿· . 1Œ71 .
Š 40œ . <, _a· ¸í ‰ .ی·اrí Œ„6‹ .
176
¿ا.z . Š 40œ . <, _a· ¸í ‰ .ی·اrí Œ„‹‹ .
177
¿ا.z . Š 411 .
178
ا>·ا.z . <, _a· ¸í ‰ .ی·اrí Œ„›› .
17œ
¿ا.z . Š 41Œ . <, _a· ¸í ‰ ._.ا“Ií .aر,. ‹„œ‹Œ .
180
¿ا.z . Š 4‹7 . <, _a· ¸í ‰ .ی·اrí Œ„70 - 7‹ .
181
¸>ت.> رa ,¸æ· .¿íر•í _–.>Iíi,ع _•ر¸ ..¸’ .ر–,’ر–.í .¿íر¿· 1Œ›7 . Š ‰ 148 - 1›0 .
18‹
¸>ت.> رa ,¸æ· ¿íر•í . Š ‰ 146 .
18Œ
¸>ت.> رa ,¸æ· ¿íر•í . Š ‰ 1œ4 Ž ‹0› .
184
••را· ,J.Jí ¸ cا–ف¸ ر–zاش.Ií ¸ .,JعJí _.. _•iIí i.>. _, i.>í _,zíIí ˆ , 748 ‡ . _–a>· ر.ع i,ع
,J.Ií .¿ر.i· .c¸ر–, رía .ات“Ií ._,ر×Ií l .<–·ا.Ií 141Œ„1œœŒ . ¿ œ Š. ‰ ‹6œ .
18›
¿íi·¸رف ¸,í ..IاL ¸,í ¿رفIí _لع _, _–.>Ií _·ا¿فæí ˆ , Œ›6 ‡ . <.>ر· aí¸> ._æاف .¿íر¿· _.¸رف,ات’
_لع ر,’í ._.لع 1ŒŒœ _ . ¿ 1 Š. ‰ ‹4œ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->