P. 1
كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

|Views: 181|Likes:
منشور بواسطةyasser
كتاب الجنائز
الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وفي القاموس: الجنازة الميت ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت.
[رح1] ــــ عَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَكْثروا ذِكْرَ هاذِم اللّذات: الموت" رواه التّرمذي والنسائيُّ وصحّحه ابنُ حبّان.
ــ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "أكثروا ذكر هاذم اللّذات: المَوْت") بالكسر بدل من هاذم (رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان) والحاكم وابن السكن وابن طاهر وأعله الدارقطني بالإرسال.
وفي الباب عن عمر وعن أنس وما تخلو عن مقال، قال المصنف في التلخيص نقلاً عن السهيلي: إن الرواية في هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع وأمّا بالمهلة فمعناه المزيل للشيء وليس مراداً هنا، قال المصنف: وفي هذا النفي نظر لا يخفى (قلت): يريد المعنى على الدال المهملة صحيح فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها ولكن العمدة الرواية.
والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله "فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره". وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة "أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهوّن عليه الموت" وفي لفظ لابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان "أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره عبدٌ قط في ضيق إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها" وفي حديث أنس عن ابن لال في مكارم الأخلاق "أكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص
كتاب الجنائز
الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وفي القاموس: الجنازة الميت ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت.
[رح1] ــــ عَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَكْثروا ذِكْرَ هاذِم اللّذات: الموت" رواه التّرمذي والنسائيُّ وصحّحه ابنُ حبّان.
ــ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "أكثروا ذكر هاذم اللّذات: المَوْت") بالكسر بدل من هاذم (رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان) والحاكم وابن السكن وابن طاهر وأعله الدارقطني بالإرسال.
وفي الباب عن عمر وعن أنس وما تخلو عن مقال، قال المصنف في التلخيص نقلاً عن السهيلي: إن الرواية في هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع وأمّا بالمهلة فمعناه المزيل للشيء وليس مراداً هنا، قال المصنف: وفي هذا النفي نظر لا يخفى (قلت): يريد المعنى على الدال المهملة صحيح فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها ولكن العمدة الرواية.
والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله "فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره". وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة "أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهوّن عليه الموت" وفي لفظ لابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان "أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره عبدٌ قط في ضيق إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها" وفي حديث أنس عن ابن لال في مكارم الأخلاق "أكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص

More info:

Published by: yasser on Mar 17, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

ملسلا لبس

مارملا غولب حرش
يناعنصلل
زئانجلا باتك
تيييملا ةزانجلا :سوا!لا ييي"# $ا%رييس&# 'يييجلا (يي)*ب ةزان+ ,ييم+ :-.انجلا
,ي ر/ريسلا ريس0لاب #1 2يس03 #1 ر/ريسلا (ي)*لاب# تييملا ريس0لاب #1 (ي)*/#
4تيملا
ح56 1 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :;: ا< 2ين3 2للا يي=5 ةر/ر>% يب
ي:
1 ?
@
ي:3 ييييي A
ي
>
8
.ايييسنلا# BCر
8
)لا Dا#5 EFوملا :FاC
8
للا م
G
Hا% ر
:
@
&
G
H ا#رI
@
&
:
1E :'
8
لس
:
ييي:
#
G
2
ييي@
ي
:
ل:3
4Jا
8
بK ?
>
با 2LL
8
9#
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< :;ا< 2ن3 2للا ي=5 ةر/ر% يب1 ?3M يي
BCر)لا Dا#5M مHا% ?ييي ;Nب ريييس0لاب OEF
@
وم
:
لا :FاC
8
للا مHا% رييي&H ا#رI&1E
2ل31# ريي%اP ?ييبا# ?0ييسلا ?ييبا# 'يي&اLلا# OJابK ?ييبا 2LLيي9# ي.اييسنلا#
4;اس5Qاب ينR<5اNلا
ييي" Sنييصملا ;ا< $;ا! ?يي3 ولTU ايي# Vيين1 ?يي3# رييم3 ?يي3 Wابلا ييي"#
Dانع Xييمجعملا ;اCلاب مHا% ييي" Xيي/ا#رلا JY :يليZييسلا ?يي3
[
ل!ن \يييTل)لا
:Sنيصملا ;ا< $اين%
[
ا]ار Vييل# ^يي_لل لي/-ملا Dانعم" XلZملاب ا
ي8
1# ,يPا!لا
(يL9 XلمZملا ;اNلا 7ل3 7نعملا N/ر/ :Oتل<M 7*T/ ` رaن ي*نلا اC% ي"#
4X/ا#رلا ةNمعلا ?0ل# اZعR!/ ام& FاCللا ل/-/ Fوملا Jb"
cي3اوملا 'يa31 ري&H ?ي3 لي*d/ J1 Jايسنeل ييdبن/ ` 2ين1 7ل3 لييل] fي/NLلا#
2ين#ر&CU ` 'ي0نb"E 2لو!ب ري&Cلا ةN.ا" fي/NLلا ريgh يي" ري&H Nي<# $Fوملا وي%#
ةر/ر% يييب1 ?يي3 يييمل/Nلل Xيي/ا#5 ييي"# 4EDرI& `Y ليييل< `# 2لل< `Y ريييI& ييي"
2ييل3 J
8
و%# 2يبل< 2للا 7ييK1 `Y Dر&H ريI&1 Nيب3 ?ي ايم" Fوملا ري&H ا#رI&1E
مHا% ري&H ا#رI&1E Jام/Qا iيعش يي" يي!Zيبلا# JابK ?يب` cي*ل يي"# EFوملا
EايZ!ي= `Y Xعيس يي" `# 2عيس# `Y jيي= يي" kي<
l
Nب3 Dر&H اي 2ينb" FاCللا
mلH Jb" Fوملا ر&H ا#رI&1E nلgoا م5ا0 ي" ;` ?با ?3 Vن1 f/NK ي"#
2نb" FاCللا مHا% ر&H ا#رI&1E 5ا-بلا Nن3# EاينNلا ي" Nي%-U# WونCلل \يLمU
EايZ!ي= `Y Xعيس يي" `# 2ييل3 2عيس# `Y pييعلا ?ي jيي= يي" NيK1 Dر&H اي
يي" Nي%-/# WونCلا jيLم/ 2ينb" Fوملا ري&H ?ي ا#رI&1E ايينNلا ييب1 ?يبا Nين3#
'يي&ا=51 ريي!*لا Nيين3 DومUر&H JY# 2ييN% ييينdلا Nيين3 DومUر&H Jb" اييينNلا
4E'0_يعب
ح56 2
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;> ويس5 ;ا<E :;ا< 2
ي>
ن3 2للا ي
ي:
=5 V
يq
ن
:
1 ?ي3# ييييي A
:لي>!يل
:
"
[
اينم)
>

8
N
>
ب ` J
ي:
ا& J
ي@
b" $2يب ;-ن
q
رr
> Gل F
ي:
وملا '
ي>
&
>
NK
:
1 ?
:
ي8
ي
8
نم)/ `E :'
8
لس
:
ي:
#
l
j*) Eيل
[
ار
@
يg >ةا"ولا تنا& اHY ين
8
"
:
و
:
U# $يل
[
ار
@
يg >ةايLلا تنا& ا ينيK
:
1 '
:
8 >
Z
8
للا
42
@
يل3
`M '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :;ا< 2ين3 2للا يي=5 Vين1 ?ي3#
ايم& XلاL `# 5ار" ` B1 O
:
8
N
>
ب ` Jا& J
ي@
b" 2يب ;: -ن ر
:
r
>
ل F
@
وم
:
لا '
>
ي>
&
>
NK
:
:
1 ?
:
8
ي:
ي
8
نم)/
7لY mلH sي/و*U# ^ا3Nلا يينم)لا cي*ل ?ي
[
`Nب Oلي>!
:
ي
@
ل
:
"
[
ايG8
نم
:
)
>
M سوا!لا يي"
$يل
[
اريg ةا"ولا تنا& اHY ين
8
"وU# يل
[
اريg ةايLلا تن ا& ا ينيK
@
:
1 'ZللاM :2للا
4O2يل3 j*)
Xي_g #1 XنL #1 ^لب ي" tو<ولل Fوملا ينمU ?3 يZنلا 7ل3 ليل] f/ NLلا
?ي mلH يي" ايمل ايينNلا nا_ ?ي اي%وLن #1 Xي<ا" #1 uر #1
>
#N3 ?ي mلH
4ا=رلا مN3# ^اr!لا 7ل3 ربصلا مN3# t-جلا
Xين)" vوg ?ي mلH رييdل Jا& اHY 2ين1 7لY Nيشر/ اي E2يب ;-ن ريrلE 2لو< يي"#
Xين)" w]ابعب F]51 اHYE ^ا3Nلا fي/NK 2ل ;] Nي<# $2يب سxب ` 2ينb" ?ي/Nلا يي"
?با 2للا Nبعل mلH ,<# ام& ة]اZ_لل
[
اينمU Jا& #1 $EJو)* ريy mيلY ينrب<ا"
اZنb" zاC% لب< ت ين)يل ا/{ '/ر ;و< ي" ام&# $Sلسلا ? Dريy# XKا#5
ي!ش ? ة#ا!ش# ر*
:
& ? ر*
>
& ? vوTملا رoا اC% لIمل mلH تنمU امنY
4اZببسب
7لY ;N3 Dرب9 N!"# D5N9 nا= اHY ينع/ E
[
اينم)
8
Nب ` Jا& Jb"E :2لو< ي"#
4mلH لع*/ ` J1 2ل 7ل#oا" `Y# $^ا3Nلا اC%
ح56 3 :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
:
8
بينلا J
:
ي8
1 2
>
ي@
ن:3 2
>
:
ي8
للا يي=5 :ةN/رب ?ي3# ييييي A
4Jا
8
بK ?
>
با 2
>
LL
8
9# X|لIلا
>
Dا#5 E?يبجلا n
G
ر
:
:
ع
G
ب F
>
وم/ ?
>

G
@}ملاE
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا J1M iيصLلا ?با و% O2ن3 2للا ي=5 ةN/رب ?3#M
X|لIلا Dا#5 4E?يبجلاM ^ارلا# XلمZملا ?يعلا ()*ب On
G
رعب F
>
وم
>
/ ?
>

G
@}م
>
لاE :;ا<
? يناربRلا 2+رg1# $X3ام+# 2+ا ?با# NمK1 2+رg1# OJابK ?با 2LL9#
4]وعس ?با f/NK
BCلا Et-نلاE nاييسلا ةNش ?ي DNبا0/ ايم3 ة5اب3 2ين1 :ايم%NK1 :JاZ+# 2يي"#
8
N& ?3 X/ان& 2ن1 :يناIلا# $2بونH Xي!بل
[
اصيLمU 2يل3 ]N_/ B1 2نيب+ 2ن#] nرع/
2للا 7!ل/ 7)K ةلصلا# موصلاب 2س*ن 7ل3 2!ييrU# ;لLلا iلP ي" ?}ملا
4;اLلا 7ل3 iصنلا لL ي" 5#رجملا# 5
8
اجلا Jو0ي" $7لاعU
Xي*ي0ل X*9 وZ" 2يل3 N/Nش ح#رلا t#-ن# Fوملا ;اK J1 ;
8
#oا 7ل3 7نعملا#
;اK يي" Fوملا 2ي&5N/ J1 ييناIلا 7ل3 7ينعملا# $?ي}ملا 7ل3 2يUNش# Fوملا
يي)لا ;اLلل X*ي9 ويZ" ?يبيجلا ايZن nرع/ يي)لا ةN/N_لا XلاLلا DC% 7ل3 2ينو&
4اZيل3 Fوملا 2~+ا*/
ح56 4 2للا ;وس5 ;ا< :`ا< امZن3 2للا ي
:
=5 ةر/ر>% يب
:
1# Nيعس يب
:
1 ?
@
:3# يييي A
4X> عب5
@
oا# '
l
لس
>

:
#5
:
E2للا `Y 2لY ` '
>
&اU
@
و
:
اون
G
8!
:
لE :'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< :`ا< امZن3 2للا ي=5 ةر/ر% يب1# Nيعس يب1 ?3#M
`Y 2لY `M زاج ويZ" Fوملا nاييس يي" ?ي/Cلا B1 O'ي&اU
@
و
:
او
>
ن
G
8!
:
لE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
ةر/ر% يب1 ?3 JابK ?با Dا#5# $'لس c*ل اC%# OXعب5oا# 'لس Dا#5 E2
>
:
8
للا
ري%Nلا ?ي
[
او/ Xينجلا ليg] 2للا `Y 2لY ` 2لو< ريgh Jا& ?يم"E $ة]ا/ز# 2يa*لب
7لY #1 ?يييTي_لا 7لY 2بييسن ?يي kلy Nيي<# EmلH لييب< 2بايي91 ايي 2بايي91 JY#
$2للا `Y 2لY ` 'ي&اUو اون!لE cي*لب Xي*/CK ?ي3 ايينNلا ييب1 ?يبا •#5# $B5اTبلا
4XLيL9 f/]اK1 Wابلا ي"# 4Eا/اRTلا ? اZلب< ا مNZU اZنb"
mلH# لييلجلا cي*للا اC% Fوملا nاييس يي" BCلا ريي&CU ]ارملا Eاون!لE :2لو<#
fيي/NLلا ييي" رييoا" $jبييس اييم& Xيينجلا لييgNي" 2ييل& رييgh Jو0)" $اييZلو!يل
Dر&# $WNن ري1 وي%# $Fوملا nاييس يي" وي%# ريrL/ 'ليس لي0ل ما3 ?يي!ل)لاب
Dر0ي" $2ييبر& Nيي)_/# 2لاK jيييr/# رييجr/ ل~ل $ة`اوملا# 2يييل3 5اI&Qا ^املعلا
sيي/رع)لا 2يييل3 ]اعي" ةر 'ل0U اHY# :اولا< $jيييل/ ` اييمب 'ل0)/# 2ييبل!ب mلH
2للا ;وس5 NمL ;و<# B1 2للا `Y 2لY ` ;و!ب ]ارملا Jx&# $2ل& رgh Jو0يل
4'ل3 ام& •رg€اب `Y ام%اNKY لب!U ` اZنb"
'ييZيل3 uرعي" $'يي%ريy 7ييUو ايي1# 4?يملييسملا 7ييUو :E'يي&اUومبE ]ارملا#
7ل3# $nاييسلا Nين3 2يم3 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ي=ر3 ايم& $مليسQا
ي" \g 2ن x&# $'لسx" ملسQا 2يل3 uر3# D]اع" $2NT/ Jا& BCلا يCلا
ملسQا ل%1 5وrK Jo# mلH Jولب!/ ?/Cلا 'Zنo ملسQا ل%1 7Uو f/NLلا
45ا*0لا `Y '%اUو رrL/ ` 2ن1 iلاdلا" 5ا*0لا vلTب iلyoا و% '%Nن3
2ن• ?سLي" $Dر
8
ب# 2*Rل# 2للا XمK5 Xعسب s/رملا ر
:
8
&C
>
/ J1 ?سL/ OةN.ا"M
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
لص
ي:
Zللا ;ويس5 تعميسE ربا+ fي/NK ?ي 'ليس 2ي+رg1 ايمل 42يبرب
يي"# 4E2للاب ?يaلا ?يسL/ وي%# `Y 'ي&NK1 ?يUوم/ ` :2يUو ليب< ;و!/ '
8
لس
:
ي:
#
BNب3 ?ي• Nين3 اين1 :2للا ;ا< :;ا<E ةر/ر% ييب1 fي/NK ?ي
[
ا3و"ر ?يLيLيصلا
Nيبعلا اون!ل/ J1 JوبL)يس/ اونا& :;ا< 'يي%اربY ?ي3 ايينNلا ييب1 ?يبا •#5# 4Eييب
:'لعلا Xيم.1 sيعب ;ا< Nي<# E2يبرب 2ين• ?يسL/ يي0ل $2يUو Nين3 2لم3 ?يساL
2ن• ?سK N)_ي" s/رملا 7ل3 1ر!U ^ا+رلا ي"
[
اI/NK ?يعب51 ,م+ ?سL/ 2نY
42ب DNب3 ?• Nن3 7لاعU 2نb" $7لاعU 2للاب
BCر)لا ‚رg1 4]ومL ويZ" Fوملا nاييس Nين3 2.ا+رب Nيبعلا vوg ‚-)ا اHY#
وي%# Wاش 7ل3 ليg] '
8
لس
:
ي:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن 1 :Vن 1 fي/NK ? Nي + ]انيسbب
2للا ويي+51 ييينY 2للا ;وييس5 ايي/ 2للا# :;ا< EƒwNجU Sييي&E :;ا!" Fوملا ييي"
يي" Jاعم)ج/ `E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
لص
ي:
Zللا ;ويس5 ;ا!" $ييبونH vاg1 يينY#
4EvاT/ ام 2نh# Dو+ر/ ا 2للا DاR31 `Y ?Pوملا اC% لI ي" Nب3 iل<
2يي+رg1 اييمل $Xلب!لا 7لY nايييسلا ييي" ويي% ?يي 2يي+و/ J1 يييdبن/ O•رg1 ةN.ا"M
?ييK '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J1 :ة]ا)< ييب1 fي/NK ?ي 2LLي9# 'ي&اLلا
اي/ mل 2لا fلIب 7ي9#1# يي"وU :اولا< 5#رع ?يب ^اربلا ?ي3 ;xيس Xين/Nملا مN<
2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا!" $ريr)Kا اHY Xلب!لل 2ي+و/ J1 7ي9#1# 2للا ;ويس5
7ليص" iي%H 'ي| EDNل# 7ل3 2يIل| F]]5 Nي<# $ةرR*لا Wاي91E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
'ل31 ` :'ي&اLلا ;ا<# Eتلع" Nي<# mي)ن+ 2لg]1# 2ل ري*yا 'يZللاE :;ا<# 2ييل3
4Dريy Xلب!لل رr)Lملا 2ي+وU ي"
ح56 5
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
:
8
ب
ي8
نلا J
:
ي8
1 2
ي>
ن3 2
>
:
ي8
للا يي=5
q
5ايس/ ?يب ل!
ي@
ع
:
?ي3# ييييي A
?
ي>
با 2LLي9# ي.ايسنلا# ]#ا] ويب1
>
يDا#5 EVي/ '
ي>
&اUو 7ل3 ا#>^ر
:
<اE :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
4Jا
:
8
بKG
'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 يبينلا J1 2ين3 2للا يي=5 5ايس/ ?يب لي!ع ?ي3#M
J1 ` Xيينملا 2يUرrK ?ي 2يب ]ا51 :JابK ?يبا ;ا< O'
@
ي>

:
U
@
و
:
7ل3 ا#>^ر<اE :;ا<
2ي+رg1# OJابK ?يبا 2LLي9# ي.ايسنلا# ]#ا] ويب1 Dا#5 EVي/M 2ييل3 1ر!/ تييملا
BNZنلاب Vييل# $JامI3 ييب1 ?ي3 ييمي)لا Jاميليس fي/NK ?ي 2ي+ا ?يبا# NيمK1
?با 2ل31# $2يب1 ?3 2+ا ?با# ي.اسنلا ل!/ 'ل# $5اس/ ?ب ل!ع ?3 2يب1 ?3
?يي3 ليي!ن# $2يييب1# JامI3 يييب1 ;اK XلاZجب# $Sيي<ولا# WارR=`اب JاR!لا
$(ييص/ `# ?يي)ملا ;وZج ]انييسQا WرRr fيي/NK اC% :;ا< 2يين1 ييينR<5اNلا
XTي_ملا تنا& :;ا< Jاو*9 ان|NK :ةريdملا وب1 ان|NK :DNنس ي" NمK1 ;ا<#
س#]ر*لا iKاي9 DNنيس1# 4ايZب 2ين3 Sي*g تييملا Nين3 Vي/ ت.ر< اHY :Jولو!/
? اE :'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< :`ا< 5H يب1# ^ا]5Nلا يب1 ?3
2لا< ايي JاN/}/ JاC%# 4ييي%ا E2يييل3 2للا J
8
و% `Y Vيي/ DNن3 1ر!ي" Fوم/ تييي
42ب ;N)سا ام mلH ي" حر91 ام%# رr)Lملا 2ب ]ارملا J1 ? JابK ?با
?3 -.انجلا Wا)& ي" Bز#رملا ر0ب وب1# Jhر!لا ل.اr" ي" „ي_لا وب1 ‚رg1#
mلH Jb" ]از# N3رلا ة5وس ة^ار< iL)س/ 2ن1 ساب3 ?با iKا9 ^اIع_لا يب1
J1 JوبL)يس/ 5ايصنoا تينا& :;ا< يبيع_لا ?ي3
[
اr/1 2يي"# تييملا ?ي3 Sي*T/
4ةر!بلا ة5وس تيملا Nن3 ا#>^ر!/
ح56 6 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ل: g
:
] :تلا< اZ
ي@
ن:3 2للا ي
ي:
=5 Xم
:
لس
ي:

G
م
8
ي>
1 ?
@
ي:3# ييييي A
اHY ح#ر
>
8
لا JYE :;ا< '
:
ي8
| 2
ي>
r
:
م
:
@
y
:
x
:
"
>
Dريصب
:
ي8
jش: Nي<# X: م
:
:
لس
ي:
يب
ي:
1 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
ريTب `Y '
@
>
0س*ن
:
1 7ل3 او>3NU `E :;ا!" $
G
2
@
ل%
:
1 ? س
l
ان …
:
8
r
:
:
" Eر
>
صب
@
لا 2
>
ع
G
ب
:
U sب
>
<
$Xملس
يي:
يييبo ر
@
G
*
@
yا '
:
8 يي>
Z
:
8
للاE :;ا< '
:
يي8
| EJولو> !U ايي 7ل3 Jو
>
ن
G
8
:}
>
/ X: 0.لملا Jb"
يي" 2
ي>
*
@
لgا# $2يي" 2
>
ي:
ل 5
@G8
ون# Dربي< يي" 2
>
ي:
ل (س
ي@
"ا# $?ي
G
ي8
/N
@
Zملا يي" 2
ي>
)+5]
@
,
ي:
"5
@
ا#
4'
l
لس
@

>

>
Dا#5 E2ب!3
2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2للا ;ويس5 ليg] :تلا< ايZن3 2للا يي=5 Xمليس م1 ?ي3#M
,"5# ?ي_لا ()*ب 2ن1 'لس حرش ي" ODرصب
:
8
jش: N<# Xملس يب1 7ل3 'لس#
iصنلاب Dرصب 'Zrعب 2Rب=# $5وZ_ملا و%# DانRب= اC0% jش ل3ا" Dرصب
اHY ح#ر
>
8
لا JYE :;ا< 'ي| 2rمyx"M 4vلg لب XKو)* ?يي_لا"
[
اr/1 (يLي9 وي%#
ر
@
يT: ب `Y '0س>*
@
ن1 7ل3 او>3N
:
U `E :;ا!" 2ل%1 ? سان …r" Eر
>
صبلا 2عبU sب
>
<
ري*yا '
ي>
Z
8
للا :;ا< 'ي|M ^ا3Nلا ?ي B1 OEJولو> !U اي 7ل3 Jون}/ Xي0.لملا J
:
ي8
b"
2
>
@*لg@ ا# 2ي" 2
>
ل 5
@G8
و
:
ن# $
G
Dرب< 2
>
ل (س
@
"ا# $?ي
8
/N
@

:
لا ي" 2)+5]
@
,
:
"5ا# Xم
:
:
لس يبo
5ايي9# Fوملا DرrK اHY Dرييصب تيييملا jييش :;ا!/ O'لييس Dا#5 E2ب
ييG
!3 ييي"
42"رP 2ن3 NUر/ ` ^ي_لا 7لY رaن/
Nي<# $mلH WابL)يسا 7ل3 لييل] 2ي"رP '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ي=امyY يي"#
B1 ح#رلا ,يب)/ ريصبلا Jxب mلH fي/NLلا يي" لل3 Nي<# 4Jومليسملا 2ييل3 ,يم+1
4i%C/ ?/1 رaن/
iيي%CU# $JNبلا ييي" XللL) Xيي*يRل حا#5oا JY ;و!/ ?يي Xل]1 ?يي fيي/NLلا#
4J#رgh 2لو!/ ام&
[
ا=ر3 Vيل# $اZبا%Cب Nسجلا ? ةايLلا
ةرg€ا 5وxب $2يب!3# $2ل%o# $2يUو Nين3 تييملل 7يي3N/ 2ين1 7ل3 لييل] 2يي"#
4اينNلا#
4WCع/ #1 Dرب< ي" 'عن/ تيملا J1 7ل3 Xل`] 2ي"#
ح56 7
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا ;وييس5 J1E :اييZن3 2للا ييي=5 Xيي_.ا3 ?يي3# يييييي A
42يل3
l
j*
8
)
>
Eةر
:
:
بKG ]ر
@
>
ب
G
ب ي
:
ج
G
8
س
>
ي"
>
و
>
U ?يK '
8
لس
:
:
#
ي"وU ?يK '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 J1 اZن3 2للا ي=5 X_.ا3 ?3#M
jي*)M Xيبن3 Xين-ب fيينxU ^ا)" ^ار" ةNKوم" XلمZملا ^اLلاب OةربيK ]ربيب يجيس
4O2يل3
ةربLلا 7لY 2)"ا=Y زوج/ ]ربلا# $يRy :B1 XيRd)لا 'يجلا# XلمZملاب Xيجس)لا
2للا 7ل9 2يلY سابللا iK1 ? ي%# $مل31 اZل Jا& ا ةربLلا# $اZب 2*9##
4'لس# 2لh# 2يل3
$ايZيل3 ,يمج 2ينY :'ليس حرش يي" B#ونلا ;ا< 4ليسdلا ليب< XييRd)لا DC%#
$?يي3oا ?ي3 ةريd)ملا 2U5وي9 ر)يس# $vا_0ن`ا ?ي3 تييملا Xنايي9 2ي)م0K#
4اZببسب 2نNب ريd)/ ل~ل اZي" ي"وU ي)لا 2باي| t-ن Nعب Xيجس)لا Jو0U# :اولا<
ح56 8 ي
:
8
ب
8
نلا ل:
8
ب
:
< 2
>
@
ن3 2للا ي=5 j/Nص
G
8
لا ر0ب اب
:
1 J
:
8
:
1 اZن3 2للا ي=5 اZن3# يييي A
4
>
8
B5اTبلا
>
Dا#5 E2GU
@
و
:

:
N
@
عب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ل
ي8
ب
:
< 2ين3 2للا يي=5 j/Nيصلا ري0ب ايب1 J1M ايZن3 2للا يي=5 Xي_.ا3 B1 OايZن3#M
4OB5اTبلا Dا#5 42Uو Nعب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا
DC%# $2)يجيسU WNنU ايZن1 7ل3# $2يUو Nيعب تييملا لييب!U زاو+ 7ل3 2يب ;N)يسا
DC% 'يعن Xيعب5oا يي" Xل]oا 5ايصLن` ايZي" لييل] ` 2يUا"# Nيعب XباLي9 ;اع"1
J1 Xيي_.ا3 fيي/NK ?يي BCر)لا ‚رg1 Nيي<# XييKابQا ليي91 7ل3 ة-.ا+ ;اع"oا
#1 يي0ب/ وي%# تيي وي%# Jوعa ?يب JامI3 ل
ي8
ب< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا
4(يL9 ?سK X_.ا3 f/NK :BCر)لا ;ا< 44Jا"5CU Dاني3# :;ا<
ح56 9 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا ?ي3 2
>
ي@
ن3 2للا يي=5 ةر/ر>% يب
ي:
1 ?ي3# ييييي A
>
ي8
BCر)لا#
>
NمK
@
:
1
>
يDا#5 E2
>
ي@
ن:3 7rي@!
>
/ 7ي)K
:

G
2يGن
@
/
:
N
G
ب Xl !
8
لع
>
?ي}ملا V
>
ي@*
:
نE :;: ا<
42
>
:
نس
8
K#
? 7ل3 ةلصلا '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
wرU 7)K ?/Nلا ي" N/N_)لا ]5# N<#
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ربg1# $XباLصلا sعب 2ن3 2لمLU 7)K ?/] 2يل3# Fا
4?/Nلا `Y iنH ل& 2] ? Xع"] ;#1 Nن3 NيZ_لل ر*d/ 2ن1
$2يUو Nييعب 2يين/Nب
[
`وd_ تيييملا ;ا-/ ` 2يين1 7ل3 ل.`Nلا ?ي fي/NLلا اC%#
اC% Jا& اHY# $nو!Lلا 'يي%1 2يين1# $Fوملا لييب< 2يين3 \لT)لا 7ل3 fييK 2ييي*"
ƒ
[
ابلس#
[
ابZن#
[
ابصy Cg1 امب Sي0" 2بKا9 ا=رب Hوgxملا ?/Nلا
ح56 10 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
:
8
ب
8
نلا J
:
8
:
1 ام
>
Zن3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 س
q
اب3 ?با ?3# يييي A
يي"
>
يDون*&#
q
5
@

يG
# q^امب
>

>
لس
G
ي@
yاE :Fام" 2ي)لKا5 ?
ي@
3 k!يس BCلا يي" ;ا<
4
G
2يل3
l
j*
8
)
>
E?
G
@
ي
:
ب
@
و:|
يي" ;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J1 ايمZن3 2للا يي=5 ساب3 ?يبا ?ي3#M
يي" ايم& 2ي)لKا5 7ل3 Xي"رعب Sي<ا# وي% mلH# OFام" 2ي)لKا5 ?ي3 k!يس BCلا
`#E 2يامU O2ييل3 jي*) E?ييبو| يي" Dو
>
ن*&# 5
@

يG
# q ^امب Dولس
ي@
yاM :B5اTبلا
4E
[
ايبل Xاي!لا مو/ fعب/ 2نb"E B5اTبلا ي" DNعب# E2س15 ا#رمTU `# DوRنLU
ليسy J1 7ل3 tام+Qا :B#ونلا ;ا< $تييملا ليسy Wو+# 7ل3 لييل] fي/NLلا
Jb" Nي/Nش ;و%H وي%# :(ي)*لا يي" 2ل!ن Nيعب Sنيصملا ;ا< $Xي/ا*& uر" تييملا
2ن1 'لس حرش ي" (+5 يبPر!لا JY 7)K $Xي0لاملا Nن3 5وZ_ 2ي" vلTلا
mلCب لي!/ 'ل ?ي 7ل3 ييبرعلا ?يبا ]5 Nي<# $2يبو+# 7ل3 5وZمجلا ?ي0ل# 4Xنيس
4ƒDاويس ?يمب Sيي0" ريZRملا ري%اRلا ليسy# ليمعلا# ;و!لا ]5اوU Nي<# :;ا<#
4
[
اب/ر< XيR3 م
8
1 f/NK ي" Fلسdلا Xيم& يUx/#
Fار ?ي ةر لي& يي" ^املاب 5Nيسلا kلT/ 2ين1 :Dر%ا• E5Nيس# ^امبE :2لو<#
^املا Jo $رييZR)لل ` Sييaن)لل تييملا ليسy J
ي8
xب ريع_/ وي%# :ليي< $ليسdلا
ل" ^املا S9# ريd/ ` 5Nسلا J
8
1 لم)L/ ;ا!/ N<# :لي< †2ب رZR)/ ` vاrملا
;ا<# $ةر لي& يي" ^املاب ليسd/ 'ي| 5Nيسلاب mيعم/ Jxب mلH# $
[
ا"اr رييص/
2يب mلN/# 2يUوy5 ‚رTU J1 7لY sيTrT/ 'ي| ^ا يي" 5Nيسلا ليعج/ :يبيPر!لا
5Nيسلا حرR/ ` :ليي<# †Xليسy DC% حار!لا ^املا 2ييل3 iيص/ 'ي| تييملا Nيس+
4jلRملا ^املا S9# ريdي" ^املا ‚زام/ ل~ل B1 ^املا ي"
Sييaن)لل وي% ايمنY تييملا ليسy :;ا!" Xيي0لاملا sيعب fي/NLلا ري%اaب mيسمU#
4vرسلا ل+o Dر0/ امنY :اولا<# $DوLن# ]5ولا ام& vاrملا ^املا B-جي"
يييي" ‡ر)_/ اييي 2يييي" ‡ر)_/ BNبعU ليييسy 2ييين1 5وZمجلا Nييين3 5وZ_ملا#
4Xب#Nنملا# Xب+اولا F`اس)y`ا
2نxب 2ليلعU# $ت"ر3 ام& Sنصملا Dر&C/ 'ل# 2RينLU ?3 يZنلا f/NLلا ي"#
Xلعلا تيييع*)نا اHb" $
[
ارL Fا 2ييينو& ييييZنلا Xل3 J1 7ل3 ;N/
[
ايبل fيييعب/
4'%Nن3
[
ا5ر
8
!)
[
ار1 Jا& تيملل ‡ونLلا J
8
1 7ل3 ;N/ و%# $يZنلا 7*)نا
مرLمب Vييل ?يم" $مارKQا لي+o 2يس15 XييRdU# رييمTU ?ي3 ييZنلا
[
اr/1 2يي"#
Xي*نLلا ;و!U ام& Fوملاب مارKQا '0K ,Rن/ Jxب ;و!لا# 42س15 رمT/# kنL/
تيسيل# 'يZ)لH1# 'يZ"لg حر_لا يي" ري&H Nي<# $ري%اaلا vلg Xيي0لاملا sيعب#
4ا%]رس 7لY X+اK ل" f/NLلا ر%ا• X*لاT ي" Xr%انب
J1 2يي" ‡ر)_/ ` 2ين1# $?يي*0)لا Wو+# 7ل3 ;N/ E?ييبو| يي" Dون*&#E 2لو<#
mل)ب Vبل) و%# 'Zي" Fا 2نo امZيل3 5اص)<`ا J1 لم)L/ :لي<# $
[
ارU# Jو0/
2ينo $;املا س15 ?ي 2ين1# $ايم%ريy 2ل Nيج/ 'ل 2ين1 ليم)L/# $Xل=ا*لا ة]ابعلا
ƒ` م1 nرd)س ?/] 2يل3 ل% لص*)س/ 'ل# 2ب ر1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
E2ييبو| يي"E B5اTبلا يي" Xي/ا#5 يي"# ?يي!لR Xي/ا#رلا DC% يي" JابوIلا ]5##
?ي*0U WابL)سا 2ي" :Sنصملا ;ا< EامZي" مرK1 ?/Cللا 2يبو| ي"E ي.اسنلل#
4kيTملا ي" ?*0/ ` 2ن1# nاب 2ارKY J1# †2ارKY Wاي| ي" تيملا
?يب# 2نيب ليK ي" X3اP لم3 ي" tرش ?مل ;N/ ا E
[
ايبل fعب/E 2لو< ي"#
4لمعلا mلH ل%1 ? ةرg€ا ي" 2للا 2ب)0/ J1 2ل 7+ر/ 2ن1 Fوملاب اZامU
ح56 11 2للا ;
G
وس5 ل: س
@
>
y ا#
>
]ا5
:
1 ام
8
لE :ت
@
لا< اZ
@
ن:3 2للا ي=5 X: _.ا3 ?
@
:3# يييي A
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;: ويس5 ]
G
ر
8
ج
:>
ن B5
@
N
:
ن اي
G
2
:
ي8
للا# :اولا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
>

:
K
@
:
1
>
Dا#5 $f: /NLلا Eƒ2باي| 2يل3# 2لسdن م
@
:
1 اناU
@
و
:

>
]
G
ر
8
ج
:>
ن ام& 2باي| ? '
8
لس
:
:
#
4]#ا] وب
:
1#
ل+5 'Zن ا 7)K مونلا 'Zيل3 2للا 7!ل1 او*ل)gا امل"E ]#ا] يب1 Nن3 2امU#
J1 :و% ? J#5N/ ` $تي بلا Xي Kان ? 'Z0ل 'Zمل& '| D5N9 ي" 2ن <H# `Y
2للا ;ويس5 7لY اوا!" 2يباي| 2ييل3# 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 يبينلا اوليسyا
\ييم!لا nو" ^املا Jوبيص/ $2يصيم< 2ييل3# Dوليسd" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
?يي تلب!)ييسا ولE :;و!U Xيي_.ا3 تيينا&# 4E'ييZ/N/1 J#] \يييم!لاب 2يينو0لN/#
EDˆايسن `Y '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ليسy اي FربN)يسا اي Bر1
iلاP يييب1 ?ييب يل3 DرجK ييي" 2ييسل+1 BCلا Jا&#E JابK ?ييب` Xيي/ا#5 ييي"#
ي
8
ل3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبن لا لسyE :;ا< '&اLلا •#5# E2ن3 2للا ي=5
2لسd" \يم!لا تLU DN/ لg]x" 2لسd" X<رg ي
8
ل3 N/ 7ل3# 2ن3 2للا ي=5
42يب1 ?3 NمL ?ب ر*ع+ ?3 mلا ?3 يع"ا_لا mلH •#5# E2يل3 \يم!لا#
47Uوملا ? Dريd& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1 7ل3 Xل`] Xص!لا DC% ي"#
ح56 12 2للا 7
8
ل9
:
ي
>
8
ب
8
نلا ان
@
ي
:
ل:3 لg] :تلا< اZ
@
ن:3 2للا ي=5 X
8
يR3
G
م
8
>
1 ?
@
3# يييي A
mلH ?
@
رI&
:
1
@
#
:
1
[
اسمg
@
#1
[
ا|ل| اZن
@
لس
G
@
yاE :;ا!" 2)نبا لس
G
8
dن ?L
@
ن# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3
ام
8
:
ل" E5و"ا& ?
@

G

[
ا~
@
يش: #1
[
ا5و"ا& ةرg€ا ي" ?
@
ل
:
ع+
@
ا# $
q
5
@

G
# q^امب mلH ?
:
8
>
)
@
/
:
15 JY
Xي/ا#5 يي"# 42ييل3
l
يj*)
>
E
>
يDا
8
/Y ايZنر
@
Gعش@
:
1E :;: ا!" D
:
و@ !KG ان
ي@
يلY 7ي!ل
:
x"
>
يDا
8
ن:Hh ان
ي@
yر"
اي%ر
@
عش: اينر
@
:*r
:
:
"E B5اTبلل c
يq
*ل يي"# EايZن G^و=
>
ولا ,=
يG
ا
:
و
:
# ايZن
G
ايمب J
ي:
1N
@
باE
4EاZ*لg ا%ان
@
ي!
@
ل
:
x
:
" J
q
#ر< X|ل|
X/5اييصن1 ييي%# vلg 2ييي"# اZمييسا مN!U OاييZن3 2للا ييي=5 XيييR3 م
يي8
1 ?يي3#M
ي" ,!U 'ل O2)نبا لسdن ?Lن# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا انيل3 لg] :تلا<M
‰اعلا يييب1 ‚#ز iيين/ز اييZن1 5وZ_ملا# $ةامييس B5اTبلا Fا/ا#5 ?يي ^يييش
يي" ,ي<## 4موIل& م1 ايZن1 Fا/ا#5 يي" ,ي<## $Jام| Xنيس ;
8
#1 يي" ايZUا"# تينا&
[
ايسمg #1
[
ا|ل| اZنلس
ي@
yاE :;ا!"M E2يUانب B1 B5]1 `E :?/رييس ?يبا ?ي3 B5اTبلا
[
ا~يش
@
#
:
1
[
ا5و"ا& ةرg€ا ي" ?لع+ا# $5Nس# q^امب mلH ?)/
:
15 J
@
Y mلH ? رI&1 #1
7ل3 ;ومL ;#oا# 4;ا< ?يييa*للا B1 Fا/ا#رلا ?يي mييش ويي% OE5و"ا& ?يي
ODانHh انyر" امل"M 2ن ^يش ل0ب nNصي" $Fاب|Qا nايس ي" ةر0ن 2نo يناIلا
,ي<## EييننHh ?ي)yر" اHb" :?
ي8
Zل ;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1E B5اTبلا يي"
يي" ODو!K اينيلY 7ي!لx"M اينyر" ?ي3
[
ا=و3 E?يyر" ايمل"E B5اTبلا Xي/ا#5 يي"
vا< اي%Nعب# ا%ريس& زوج/# XلمZملا (ي)*ب وي%# EDو!KG ايناR3x"E B5اTبلا cي*ل
Nيي!ع ييي!ي!Lلا Dانع HY
[
ازاج 5ازQا 7ل3 jلP1# 45ازQا ايين% ]ارملا# Xن&اييس
O2يل3 j*) EDا
8
/Y اZ
@
نرعش@
:
1E :;ا!"M لLملا 'ساب ;اLلا XيمسU ? وZ" 5ازQا
?3 ?يTي_لل B1 OX/ا#5 ي"#M ا%Nس+ يل/ BCلا WوIلا B1 ا%5اعش 2نلع+ا B1
?3 B1 OB5اTبلل c*ل ي"#M OEاZن ^و=ولا ,=او# اZنايمب J1
:
N
@
باM XيR3 م1
4OاZ*
@
لg ا%اني!
@
ل
:
x" J#ر
>
< X|ل| ا%رعش انر:*r
:
:
"M XيR3 م1
tام+Qا ر%اaلا# 4]Nعلا mلH iج/ 2ن1 7ل3 E
[
ا|ل| اZنلسyاE 2لو< ي" رoا ;]
4WNنلا 7ل3 ;ومL mلCب رoا" ةNKاولا ^ا-+Y 7ل3
4X|لIلا iجU :لي<# $رgh لL ? 2بو+# 'ل3 N!" لسdلا ل91 ا1#
4ر%اaلا و% iيUر)لل ` رييT)لل #1 E
[
اسمg #1E:2لو<#
2ب # $mلH ? ريI&1 #1 2لو< ;Nب
[
اعبيس #1 X/ ا#5 يي" ريس" N< EريI&1 #1E :2لو<#
;ا<
[
اNK1 'ل31 ` :ربلا Nيييب3 ?يييبا ;ا< $,بيييس 7ل3 ة]ا/-لا Dر&# NيييمK1 ;ا<
ا%ر%ا• $EmلH ? رI&1 #1
[
اعبس #1E ]#ا] يب1 Nن3 ,<# 2ن1 `Y $,بسلا ةز#اجمب
4,بسلا 7ل3 ة]ا/-لا Xي3رش
Nيس+ ?
ي8
يل/ 2ين1 2يي" Xيم0Lلا# :اولا< 45Nيسلا Xليسy Xيي*ي& يي" مل0لا مN!U#
4تيملا
DرييdU ^املا رr/ `# ^املا ي" 5و"ا0لا لعج/ 2ن1 Dر%اa" 5و"ا0لا 2لسy ا1#
Xي0.لملا ?ي ريrK ?ي لي+o ,ي=وملا XيL.ا5 iييR/ 2ين1 2يي" Xيم0Lلا# $2يب
Nيس+ iيليصU يي" Xيي9اg# $Hو*ن ةو<#
[
اN/ربيU#
[
ا*ي*جU 2يي" 2ين1 ,ي $'ي%ريy#
]اس*لا tارسY ,ن# $Fلr*لا ? للL)/ ا ,ن# $2ن3 ماوZلا vر9# تيملا
ةرg€ا ي" 2لع+ يي" رسلا و% اC%# 4mلH يي" Xب يRلا (.ا#رلا •و<1 و%# $2ي لY
4^املا 2ب%Ho
[
لI 7ل#oا ي" Jا& ول HY
iييناجلا يل/ ايي اييZب ]ارملا# $?ييايملاب لييسdلا ييي" ة^اNبلا 7ل3 Xل`] 2ييي"#
4?م/oا
ة^اNبلا Jا0Q vانU ?ييي/رoا ?ييييب Vييييل EايييZن ^و=ولا ,ييي=او#E :2لو<#
Fليسdلا يي" ايZنايمب J1Nبا :]ارملا ليي<# $
[
اع ?يايملاب# ^و=ولا ,ي=اومب
4^و=ولاب Xلص)ملا Xلسdلا ي" اZن ^و=ولا ,=او# اZي" ^و=# ` ي)لا
ةرdلا ريي|1 5وZ• ييي" ?يي}ملا Xمييس Nيي/NجU ^و=ولاب رييoا ييي" Xييم0Lلا#
4nا_ن)س`ا# Xrمrملا ;وg] ^و=ولا ,=و ر%ا•# $ليجL)لا#
:Xيي*نLلا ;ا<# $تييملا ريعش ري*= 7ل3 2يب ;N)يسا Eاي%رعش اينر*=E ايZلو<#
4
[
ا<ر* اZZ+# 7ل3# اZ*لg ة1رملا رعش Šر/
Dر1 ?ي3 ?ي0/ 'ل XييR3 م1 2ي)لع" BCلا J1 vلTلا iبيس Jx& :يبيPر!لا ;ا<
5وصن ?ب Nيعس •#5 N< 2نY :Sنصملا ;ا< 2ن0ل# 4'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9
[
ارU# اZنليسyا :'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2للا ;ويس5 ;ا< :تلا<E cي*لب mلH
#1
[
ايسمg #1 Xي|ل| اZنليسyاE JابK ?يبا (يLي9 يي"# Eر.ا*= اي%رعش ?لع+ا#
4EJ#ر< X|ل| اZل ?لع+ا#
[
اعبس
EايZينر<# اZ)يي9انE B5اTبلا ‹ا*ل1 sيعب يي"# $ر.ا*rلا 2يب ]ارملا اين% Jر!لا#
Nيعب Jو0/ ري*rلا# $Xيي*نLلا 7ل3 XيجK لي0لا# $iييلdU J#ر< Xي|ل| cي*ل يي*"
4
[
اL/ر9 B5اTبلا ي" و%# 2لسy# س1رلا رعش s!ن
DC% Jو& ?يي3 Nيييعلا jييي<] ?ييبا ليي%H# $اييZ*لg رييع_لا ^ا!لY 7ل3 Xل`] 2ييي"#
mلH ي" Nن)سا 2ن1# Xيع"ا_لا sعب 7لY 2ب ;و!لا iسن" B5اTبلا ي" ‹ا*لoا
4i/رy f/NK 7لY
ح56 13 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;> وس
>
5 ?8*
>
&E :ت
@
لا< اZ
@
ن:3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 X_.ا3 ?
@
3# يييي A
`# \
يl
يم< ايZي" V
ي@
ي
:
ل S
q
س
ي>
ر
@
>
& ?
ي@

G

q
X
8
يلوL
>
س
ي>
s
يq
يب W
يq
او@|
:
1
G
X:|ل| يي" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
42يل3
l
j:*
8
)
>
EXl ام3G
'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ?ي*& :تلا< ايZن3 2للا يي=5 Xي_.ا3 ?ي3#M
?ييM XلمZملا ^اLلا# XلمZملا ?يييسلا 'ييrب OXيلوLس
يي>
sيييب Wاو|1 Xيي|ل| ييي"
?ييR< B1 ^ا*" XلمZملا ?يييسلا 'يي=# ^ارلا Jو0ييس# vا0لا 'ييrب OSس
يي>
ر
@
>
&
2ب حر9 ام& X"ا*ل# ^ا]5# 5ازY لب OXام3 `# \يم<M X|لIلا B1 OاZي" VيلM
4O2يل3 j*)M يبع_لا ?3 Nعس ?با Fا!بP ي"
5ا)T/ ?ي0/ 'ل 7لاعU 2للا Jo $sييب Wاو|1 Xي|ل| يي" ?يي*0)لا ليr"oا J1 2يي"
?ب ا f/ NK ? ?نسلا ل%1 •#5 N<# $لr"oا `Y '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2يبنل
2LL9# E'&اUو اZي" اون*&# رZP1# iيP1 اZنb" uايبلا Wاي| اوسبلاE ساب3
4
[
اr/1 (يL9 D]انسY# Dو+رg1 ةرمس f/NK ? N%اش 2ل# $'&اLلا# BCر)لا
ليللا ةل9E :c*لب JابK ?با 2LL9#M $ةر/ر% يب1 f/NK ? B1 OXسمTلل#M
fي/NK ? ?ي/5و&Cملا 2ي+رg1 OxيRg اC% :ي.اسنلا ;ا<# $E7ينI 7ينI 5اZنلا#
ر&H J#Nب ?يLيLصلا ي" 2ل91# $اCZب رم3 ?با ?3 ي<5ابلا 2للا Nب3 ?ب ي
8
ل3
$2يل3 D#ر0ن1# ي
8
ل3 ريy رم3 ?با ?3 NK1 2ل!/ 'ل :ربلا Nب3 ?با ;ا<# $5اZنلا
?ب 2للا Nب3#
[
اع"ان JY :;و!/# $2ب …)L/ `# اC% 2I/NK Sعr/ ?يع ?با Jا&#
?ب 7يL/ ?3 DNنسب B#5# $5اZنلا ر&H J#Nب رم3 ?با ?3 D##5 X3ام+# 5ان/]
لبنK ?ب NمK1 Jb" :2ل لي !" ?Zنيب لص*/ ` ,ب 51 5اZنلا ةل9 :;ا< 2ن 1 ?يع
$B]زoا fي/NLب ليي< fي/NK Bxب :;ا< $7ينI 7ينI 5اZنلا# لييللا ةلي9 :;و!/
اC&# $xRg BNن3 f/NLلا اC% :ي.اسنلا ;ا< 42ن لب<1 7)K B]زoا ?# :;ا<
ييZ" 5اZنلا ري&H :للعلا يي" يينR<5اNلا ;ا<# $fي/NLلا مول3 يي" 'ي&اLلا ;ا<
ريم3 ?يبا ?ي3 ايم%ريy# ,ينان# س#اP fي/NLلا اC% B#5 :ييباRTلا ;ا<# $'ي%#
;ا<# $لييب!U J1 Xيي!Iلا ?يي ة]ا/-لا ليبييس J1 `Y 5اZنلا 2ييي" NييK1 ريي&C/ 'ل"
X!Iلا ? ة]ا/-لا# 'لس 2ب …)Kا ي<5ابلا# :;ا<# $(يL9 f/NK اC% :ي!Zيبلا
4\يTل)لا ي" Sنصملا مل& 7Z)نا $Xلوب!
EةربK ]ربب يجس '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E X_.ا3 f/NK ي" مN!U ا ا1#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2نo ان% ا u5اع/ ` 2نb" $?مIلا يلاy kRT ينام/ ]رب ي%#
ايم& 2ين3 Dو3-ن 'ي| 2يي" Sي*ج)يل 2يب Dوجيس ليب ]ربلا mلH يي" ?ي*0/ 'ل '
8
لس
:
ي:
#
:BCر)لا ;ا< 4لسdلا لب< تنا& Xيجس)لا J1 ر%اaلا J1 7ل3 $'لس 2+رg1
42ن*& ي" ]#5 ا (91 sيب Wاو|1 X|ل| ي" 2ني*0U
2ين3 2للا يي=5 يل3 fي/NK ?ي 5ا-بلا# Xيبيش ييب1 ?يبا# NيمK1 2ي+رg1 اي اي1#
?ب 2للا Nب3 X/ا#5 ? وZ" EWاو|1 Xعبس ي" ?*& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E
ل" ]ر*نا اHY `Y Fاعبا)ملا ي" 2I/NK (لص/ c*Lلا ^يس و%# لي!3 ?ب NمL
'ي&اLلا •#5 Nي<# :Sنيصملا ;ا< $ليب!/ ل" 4اين% ايم& Sلاg اHY Sيي0" $?يسL/
4لي!3 ?با X/ا#5 Nrع/ ا رم3 ?با ?3 ,"ان ?3 Wو/1 f/NK ?
$X|لIلا و%# 2يل3 تعلPا ا F#5 اZنxب X_.ا3 f/NK ?يب# 2نيب ,م+ $تب| Jb"
رشابملا Jا& 2نb" يل3 ?3 X/ا#رلا تL9 JY اميس 2يل3 ,لPا ا •#5 ا%ريy#
4لسdلل
ر)يس ?ي3 ريص< Jb" $تييملا Nيس+ ,ييم+ ر)يس/ اي ?ي*0لا ?ي iيج/ 2ين1 'ل3ا#
7ل3 لع+# س1رلا iنا+ ? 2ب ر)س اZيل3 ]از ام" $ة5وعلا ر)س مN< ,يمجلا
ة-مK 2يم3 يي" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا ليع" ايم& $pيي_K ?ييل+رلا
4ريم3 ?ب iعص#
7ل3 5ايص)<`ا زوج/# $
[
ارU# Jو0/ J1 W#Nنملا" $NيKاولا 7ل3 ة]ا/-لا Nي/51 اHb"
يبع_لا X/ ا#5 ? ت"ر3 N<# $Fا BCلا مرLملا f/ NK ي" ر ام& ?ين|`ا
ايZن Jو0/ ليي<# $Jا+5]# 5-~ ليي<# $Xي"ا*ل# ^ا]5# 5ازY ايZن1# $Xي|لIلا Xيي*ي&
2ينر< ?ي ايZب Sل/ Xي"ا*ل# $2ي)ب&5 7لY 2Uريس ?ي Œلب/ 5ازY# kييT رييy \ييم<
اZنxب EXام3 `# \يم< اZي" VيلE :X_.ا3 ;و< ل.ا!لا اC% ;#xU# $2N< 7لY
?يي3 Xيي+5اg •لIلا J1 #1 $DNK# \يييم!لا `
[
اع ?يي/رoا ]و+# ييي*ن F]ا51
Nيعب اC%# $?/]و+و انا& JY# ا%اN3 ام X|لIلا J1 ]ارملا# $Xامعلا# \يم!لا
2ينb" JابL)يس/ ^اويس 2يN3# \ييم!لاب ?يي*0)لا J1 ;ا!/ J1 7ل#oا# ليي< $
[
اN+
`# 4B5اTبلا 42+رg1 2صيم< ي" ي
@
:
ب
>
1 ?ب 2للا Nب3 ?*& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
4?سKoا و% ا `Y '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
لع*/
اC% iL)يسا Nي<# $
[
ا5#5-
[
ا"و*0 ييLلا \ييم< ليI تييملا \ييم< J1 2يي"#
اC% ي"# :حر_لا ي" ;ا< $Fاي"لTلا ي" ي!Zيبلا Dر&H ام& ?/ريس ?ب NمL
4Xيي"و*0 ريييy 2يي"ارP1 تيينا& اHY `Y \يييم!لا tر_/ ` 2يينY ;ا< ?يي 7ل3 ]5
4رصعلا mلH ل%1 vر3 Jا& \يم!لا vارP1 S& J1 7ل3 S<و)/ اC%# :تل<
ح56 14 ي
:
ب
>
1 ?
>
با 2للا Nب3 ي
G
8

>
U ام
8
لE :;ا< امZن3 2للا ي=5 رم
:
>3 ?
G
با ?3# يييي A
2
>
ي@
ن
G
8*
:
&
>
1 m
:
يصيم< يينR@3
:
1 :;ا:!" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7لY 2
>
ي>
ن
@
با :^ا+
:
4
G
2
@
ي
:
ل:3
l
j*
8
)
>
E2صيم< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:

>
DاR3
:
x
:
" $
G
2ي"
و% O2نبا ^ا+ ي
8
ب
>
1 ?ب 2للا Nب3 ي"وU امل :;ا< امZن3 2للا ي=5 رم3 ?با ?3#M
يينR3ا :;ا!" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7لYM 2للا Nيب3 ?يب 2للا Nيب3
4O2يل3 j*) 42صيم< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
DاR3x" $2ي" 2ن*&1 mصيم<
DC% ري%ا•# 4
[
اب/ر< Sليس ايم& \ييم!لا يي" ?يي*0)لا Xيي3رش 7ل3 لييل] وي%
Nي< 2ين1 `Y ?يي*0)لا ليب< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين \ييم!لا iلP 2ين1 Xي/ا#رلا
Nب3 7U1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E :ربا+ f/NK ? B5اTبلا Nن3 ا اZ=5ا3
2ينb" E2يصيم< 2يسبل1# 2ي!/5 ?ي 2يي" fي*ن" 2ي+رgx" ?ي"] اي Nيعب ي
ي8
ب1 ?يب 2للا
,يم+# $2ي*لاT/ ريم3 ?يبا fي/NK# $?ي"Nلا Nيعب سابلQا# ^اR3Qا Jا& 2ين1 (/ري9
mلCب 2ل 'ييعن1 B1 DاR3x" رييم3 ?ييبا fيي/NK ييي" 2لو< ?يي ]ارملا Jxب اييمZنيب
fي/NK يي" 2لو< اC&# $ايZ3و<# jي!L)ل
[
ازاج XييRعلا 'يسا ةNعلا 7ل3 jلPx"
,<اولا J1 ربا+ f/NK ? ]ارملا J1 #1 2Uر*K ي" ي
:
G
8
ل
>
] B1 E?"] ا NعبE ربا+
,يمجلا# $Vيبل1 Jا& Nي!" \ييم!لا اي1# $fي*نلا وي% 2يUر*K ?ي 2ي+ارgY Nيعب
2لعل" Xييعملا `# iييUر)لا ييr)!U ` #اولا Jo
[
اع ايمZ3و<# 7ل3 ;N/ ` ايمZنيب
رييy ?ي '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2يار&Y ?ي Xلمجلا يي" ,ي<# اي ري&C/ J1 ]ا51
4iيUر)لا ة]ا5Y
DاR31 ?ي"] ايمل# `
8
#1 2ييصيم< NيK1 DاR31 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ينY ليي<#
4mلH N/}/ ا '&اLلل ليل&Qا ي"# 42للا Nب3 DNل# ;ا}سب يناIلا
2نo#
[
اLلا9
[
ل+5 Jا& 2نo ي
8
ب1 ?ب 2للا Nب3 ?ب 2للا Nب3 7R31 امنY 2ن1 'ل3ا#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2صيم< 2سبل1 BCلا Dاب1 Jb" `Y# $
[
ل.اس ]ر/ ` Jا&# mلH 2لxس
`#{ :2ي" 2للا ;-ن1# $2<ا*ن 7ل3 Fا# ?ي!"انملا 'a31 ? 2ي" ?*&# '
8
لس
:
:
#
4z
[
اNب1 Fا 'Zن NK1 7ل3 لصU
رس
>
1 امل سابعلا اس& Jا& 2نo 2صيم< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
Dاس& امنY لي<#
42~"ا0/ J1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
]ا5x" 5Nبب
ح56 15 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
:
8
بنلا J
:
8
:
1 ام
>
Z
@
ن:3 2للا ي
G
=5 س
q
ا
8
ب3 ?
G
با ?3# يييي A
E'
ي>
&اUو ايZي" اون
G
8*&# $'
@
ي>
0باي| ر
ي@
يg: ?
ي@

G
ايZنb" uا
:
ي
:
ب
@
لا '
>
ي>
0باي| ?
ي@

G
اوس
ي>
بلاE :;: ا<
4
>
8
BCر)لا 2
>
LL9# ي
:
8
.اس
8
نلا `Y X> سمTلا
>
Dا#5
Xي|ل| يي" ?ي*& '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 :Xي_.ا3 ?ي3 B5اTبلا fي/NK مN!U
4sيب Wاو|1
vر9 2ن 1 `Y اZسبل iج/# sي بلا WايIلا يي" ?ي *0)لا i+# 2ن 1 رoا ر%ا•#
ريy Vبل 2ن1 'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 2ن3 تب| N< 2ن1 Vبللا ي" 2ن3 رoا
ايم& sييبoا Nي+و/ ` 2ين1 `Y 2ين3 v5اي9 ` 2ين1 ري%اaلا" ?يي*0)لا اي1# $sييبoا
يي" X3ام+ ?ي*& 'ليس# 2لh# 2ي ل3 2للا 7لي9 2ن b" NK
>
1 ^اNZش ?ي *0U يي" ,ي<#
4ة5#رrلل 2ب سxب ` 2نb" يUx/ ام& ةNKا# ةرمن
?*& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E :ساب3 ?با f/NK ? BN3 ?با Dا#5 ا ا1#
2ييل3 2يب)شا 2ينx&# Sييع= وي%# ,ييبرلا ?يب Vيي< 2يي*" E^ارمK Xي*يR< يي"
ة]رب يي" ?ي*& 2ينY ليي< ا mلC&# $^ارمK Xي*يR< Dربي< يي" ليع+ 2ين1 :fي/NLب
42ن3 ت3-ن '| ^امب يجس امنY 2ن1 مل0لا مN!U# ةربK
ح56 16 :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
>
8
بينلا ;ا< ;ا< 2
ي>
ن3 2للا ي
ي:
=5
q
ر
G
با+ ?ي3# ييييي A
4'
l
@
لس
>
Dا#5 E2
>
ن:*
:
& ?سL
>
ي
@
ل
:
"
>
Dاg
:
1 '
>
&
>
NK
:
:
1 ?
:
8*
:
& ا:HYE
:;ا<# :;ا< '| 4i/رy ?سK :;ا<# ة]ا)< يب1 f/NK ي"
[
اr/1 BCر)لا Dا#5#
وي% :;ا< E2ين*& ?يسLيل"E 2لو< يي" ,ييR ييب1 ?يب م
:
8
لس
ي:
;ا< :w5ابملا ?يبا
4s.ا*لا ,ساولا B1 ^ا*لا# Xمجعملا ]اrلاب ^ا*صلا
يي"# $FاCلا يي" ?يسK1 Jا& اي 5اي)gا 7ل3 Xل`] ?ي*0لا JايسKbب ريoا يي"#
4تيملا 7ل3 WايIلا ,=# Xي*ي& ي"# $WوIلا X*9
يUxييس ايم& ة`اdملا ?ي Nيع/ ` 2ي+# 7ل3 Jو0/ J1 ييdبني" FاCلا ?يسK ايx"
42ن3 يZنلا
4اC% لب< BCلا ساب3 ?با f/NK اZنيب N!" WوIلا X*9 ا1#
4Sلس امي" تنيب N!" تيملا 7ل3 WايIلا ,=# Xي*ي& ا1#
ييمل/Nلا ‚رg1 :mلH Xل3 ايZي" Fر&H# ?ي*0لا JايسKY يي" fي/]اK1 F]5# Nي<#
ييي" اييZب J#5#ا-)/# Jو%اب)/ 'ييZنb" 'يي&اUو ?يي*& اونييسK1E
[
ا3و"ر ربا+ ?يي3
'ي&اUو ا#H}U `# ?ي*0لا اونيسK1E :Xمليس م1 fي/NK ?ي
[
اr/1 ‚رg1# E'ي%5وب<
?3 اولN3ا# 2ن
@
/
:
] ^اr!ب اولج3# XعيR!ب `# Xي9# ريgx)ب `# Xي&-)ب `# ل/وعب
4Eاوعس## 'Uر*K اHY او!م31# ^وسلا Jاري+
2للا 7
8
ل9
ي:
2ين3 Xي_.ا3 fي/NK ?ي NيمK1 2ي+رg1 اي تييملا 7لY JايسKQا ?ي#
2ين Jو0/ اي 2ييل3 pي*/ 'ل# Xيناoا 2يي" •
8
]x"
[
ا)ي ليسy ?يE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
G
2Gل
:
يGلE :'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
;ا<# 4E21 2UNل# موي& 2بونH ? ‚رg mلH Nن3
EXنا1# t5# ?
[
اaK DNن3 J#رU ?م" 'لع/ ?0/ 'ل Jb" 'لع/ Jا& JY '0بر<1
7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :;ا< ريم3 ?يبا fي/NK ?ي JاTي_لا ‚رg1# 4NيمK1 Dا#5
2للا Nيب3 ‚رg1# 4EXياي!لا مو/ 2للا Dر)يس
[
امليس ر)يس ?يE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا
Xي0.لملا 2ي)rب< مليسلا 2ييل3 م]h JY :iيع& ?يب ي
ي8
ب1 fي/NK ?ي NيمK1 ?يب
Dربييي< اولg]# 2ييييل3 اولييي9# D#NLل1# 2ل ا#ر*K# DوRنK# Dون*&# Dوليييسy#
ينب ا/ :اولا< '| Wار)لا 2يل3 اوIK '| رب!لا ? او+رg '| ?بللا 2يل3 اوع=##
4'0)نس اC% م]h
ح56 17
>

:
ج
@:
/ '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا J
:
ا&E :;: ا< 2
>
ن3 2
>
:
8
للا ي=5 2
>
@
ن:3# يييي A
EƒJhر>!لل اCg@
:
1 ر
>
I
@
&
:
1 '
@
Z
>
8
/
:
1E :;> و>!/ '
:
8
| NKا# W
q @
و:| ي"
q
NK
>
>
1 7ل
@
)< ? ?يل+
>
ر
:
8
لا ?
:
@
يب
4
>
8
B5اTبلا Dا#5 E'Zيل3 ل
:
8 ص
:
>
/ 'ل# اولس
8
:d
>
/ 'ل# $NL
8
للا ي" 2
>

>
8G
N>!
:
ي"
?يييب ,ييمج/ '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
يبيينلا Jا& :;ا<M ربا+ ?يي3 B1 O2يين3#M
ONLللا ي" 2
8
N!ي" EJhر!لل
[
اCg1 رI
@
&
:
1 '
@
Z
>
8
/
:
1E :;و!/ '| NK1 7ل)< ? ?يل+رلا
Xيdل ]اLلQا# 2Rيس# ?ي3 لييمي" ربي!لا iينا+ يي" ليمع/ jيش 2ينo
[
اNLل يميس
4OB5اTبلا Dا#5 4'Zيل3 ل8 ص/ 'ل# اولسd/ 'ل#M ليملا
وي%# ة5#رrلل NيKا# Wو| يي" ?يي)يملا ,يم+ زوج/ 2ين1 O;#oاM ما0K1 7ل3 ;]
2لايK 7ل3 NKا# ل& ?*0/# امZنيب 2عR!/ ]ارملا J1 OيناIلا#M ?يلام)K`ا NK1
NK1 ;#oا ;ام)K`اب ل!/ 'ل 2ن 1 ري%اaلا JY لي < لب $J#رI&oا i%H اC% 7لY#
fيي/NLلا مامU ييي" ربا+ ;و< J1 7يي*T/ `# ?ييي)يملا يييUر_ب ^ا!)لا 2ييي" Jb"
ح5ا_لا اي1# $;#oا ;ام)K`ا 7ل3 لييل] 4ةNKا# ةرمن يي" ييم3# ييب1 ?ي*0"
2ين3 2للا يي=5 ة-مK يي" ليع" ايم& ييناIلا ;ام)K`ا ري%اaلا :;ا!" 2للا 2يمK5
$?/-.اجلا NK1 Jو0ي" امZنيب WوIلا ,يR!U مN3 ي" (=#1 ربا+ f/NK :Oتل<M
4ل9oا 7ل3 -.ا+ ,يR!)لا#
Xليr*ل Dريy 7ل3 Jhر!لل
[
اCg1 ريI&oا م
8
N!/ 2ين1 7ل3 ;] 2ين1 OييناIلا 'ي0LلاM
4NLللا ي" اوعم+ اHY لr*لا FاZ+ ر.اس 2يل3 سا!/# Jhر!لا
?"] WابE B5اTبلا W
8
وب# ة5#رrلل 2نx&# رب< ي" X3ام+ ,م+ OfلاIلا '0LلاM
ي" ربا+ X/ا#5 Jا& JY# اC% ربا+ f/NK 2ي" ]5#1# Eرب< ي" X|لIلا# ?يل+رلا
?ييل+رلا ?ي"N/ Jا& :nازرلا Nيب3 Xي/ا#5 يي" Xي|لIلا ري&H ,ي<# Nي!" $?ييل+رلا
B5اصنoا را3 ?ب ما_% ?3 ?نسلا WاL91 •#5# 4NKاولا رب!لا ي" X|لIلا#
NيK1 مو/ 'ليس# '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7لY 5ايصنoا F^ا+ :;ا<
Xيي|لIلا# ?يييل+رلا اولع+ا# اوعييس#1# ا#ر*Kا :;ا!" $NييZ+# حر< انبايي91 :اولا!"
:•لIلا# JاU1رملا 2لI# 4BCر)لا 2LL9 4رب!لا ي"
?سK ]انسbب nازرلا Nب3 •#5 N!" NKاولا رب!لا ي" ة1رملا# ل+رلا ?"] ا1#
مN!ي" NيKاولا ربي!لا يي" ة1رملا# لي+رلا ?ي"N/ Jا& 2ين1E ,!يسoا ?يب Xل|ا# ?ي3
4WارU ? ل.اK امZنيب لعج/ Jا& 2نx&# ED^ا5# ة1رملا لعج/# ل+رلا
iي%اCملا لي%o# 5وZمجلا iي%H 2ييلY# NييZ_لا ليسd/ ` 2ين1 O,يبارلا 'ي0LلاM
4mلH ي" لي9ا*U
f/NLلا# 42لسy iج/ 2ن1 …/رس ?با# ?سLلا# iيسملا ?ب Nيعس ?3 B#5#
;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 ربا+ fي/NK ?ي NيمK1 ‚رg1 Nي<# $'يZيل3 XيجK
EXاي!لا مو/
[
ا0س حو*/ م] ل& #1 ح
q
ر+ ل& Jb" '%ولسdU `E :NK1 7ل)< ي"
4mلH ي" Xم0Lلا ?يب"
^املعلا ?يييب vلg mلH ييي"# NيييZ_لا 7ل3 ةلييصلا مN3 OVيياTلا 'يي0LلاM
2نxب# تيملا 7ل3 ةلصلا Xل]1 مومعب
[
لم3 2يل3 7لص/ :X*.اP تلا!" v#رع
ة-مK 7ل3 ربيي&# $NK
يي>
1 7ل)< 7ل3 7ليي9 '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2يين1E B#5
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1E ريا3 ?يب Xيب!3 ?ي3 B5اTبلا •#5 2ينxب# $EDريبي0U ?يعبيس
ربا+ Xي/ا#رب لم3 2ييل3 7ليص/ ` :Xي*.اP تلا<# ENيK1 7ل)< 7ل3 7
8
لي9 '
8
لس
:
ي:
#
4DC%
7
8
ل9
ي:
يبينلا J1E ةرUاو) Dو+# ?ي Jاي3 ايZنx& 5ابgoا F^ا+ :ييع"ا_لا ;ا<
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1 B#5 ا# ENK
>
1 7ل)< 7ل3 لص/ 'ل '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
?يمل ييdبن/ Jا& Nي<# (يص/ ` ةريبي0U ?يعبيس ة-مK 7ل3 ربي&# 'يZيل3 7
8
لي9
ايي1# :;ا< 42ييس*ن 7ل3 ييL)ييس/ J1 XLيLييصلا fيي/]اKoا DC% mلCب u5ا3
?ينس Jام| Nعب Jا& mلH J1 f/NLلا V*ن ي" ,<# N!" را3 ?ب Xب!3 f/NK
2ل 'ييي)/ ل"E ةNملا تلاP اHY ربييي!لا 7ل3 7ليييص/ ` :;و!/ SلاTملا# $يييينع/
Wر< 'ل3 ?يK 'Zل ر*d)سا# 'Zل ا3] '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2نx&# E;`N)س`ا
47Z)نا تباIلا '0Lلا „سن 7ل3 ;N/ `# $mلCب 'Zل
[
ا3]و 2ل+1
ريعشo ةزانجلا ةلي9 تينا& ول HY $2باLي9xب Xييعمجلا مN3 'يZل اي3] 2ن و& Nي&}/#
Xي3امجلا Jb" $ييشاجنلا يل3 2Uلي9 يي" ليع" ايم& Xي3ام+ ا%لي9# 2باLي91
7ل3 7ل9 2ن1 2ن3 ]ر/ 'ل 2نo# $لr"oاب سانلا 7ل#1 NK1 ل%1#
[
اعR< لr"1
'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1E cي*لب B5اTبلا 2ي+رg1 Xيب!3 fي/NK# $•]ار" ربي<
7يي)K 2يي)يب ?يي ‚رT/ 'ل#E JابK ?ييبا ]از# E?ينييس Jام| Nييعب NK
>
يي>
1 7ل)< 7ل3
4E7لاعU 2للا 2rب<
ح56 18 2للا 7
8
ل9
ي:

G
2
:
ي8
للا ;ويس5 ت
>
@
عميس :;ا< 2ين3 2للا ي
ي:
=5 ي
يq
ل3 ?
ي@
3# ييييي A
ويب1
>
يDا#5 E
[
اع/ريس
[
ابليس i
>
لس
@ ي>
/ 2
>
ي8
ن
G
b" ?ي*0لا يي" ا
@
و
:
لا:d
:
U `#E :;> و>!/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
4
:
]#ا]
يبنجلا ما_% ?ب #رم3 D]انسY ي"# ملسلا 2يل3 يل3 ?3 يبع_لا X/ا#5 ?
يبييع_لا ?يييب tاR!نا 2ييي"# $2ييي" Sل)T ةNKوم" Xن&اييس Jون" 'يييجلا (يي)*ب
4ي%ا NKا# f/NK •وس 2ن ,مس/ 'ل 2نY :;ا< ينR<5اNلا Jo ي
8
ل3#
4?مIلا ة]ا/ز ي%# ?*0لا ي" ة`اdملا ? ,نملا 7ل3 Xل`] 2ي"#
$Wا%Cلا# 7لبلا ,/ريس 2ين1 7لY D5اشY 2ينx& E
[
اع/ريس
[
ابليس iليس/ 2ينb"E :2لو<#
2يب 2يي" uرم/ Jا& 2ييل3 Wو| 7لY ريaن ري0ب ايب1 JYE :Xي_.ا3 fي/NK يي" ايم&
EايZي" يينون*0" ?ييبو| 2ييل3 ا#N/ز# اC% ييبو| اوليسyا :;ا!" Jار*3ز ?ي t]5
4XلZملل و% امنY تيملا ? N/Nجلاب jK1 يLلا JY :;ا< jلg اC% JY Oتل<M
4
[
ارص)T B5اTبلا Dر&H
ح56 19 ;: ا< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يب
8
نلا J
:
8
:
1 اZ
@
ن:3 2للا ي
:
=5 X: _.ا3 ?3# يييي A
?
ي>
با 2
>
LL
8
9
ي:
# 2
ي@
+
:
ا
:
?يبا#
>
NمK
:
1
>
يDا#5 $fي/NLلا Em
>
)
@
لس
8
ي:d
:
ل يل
@
ب
:
< ت
G
ي8

> @
و
:
لE :ا
ي:

4J
:
ا
G
8
بK
45وZمجلا ;و< و%# 2)+#ز لسd/ J1 ل+رلل J1 7ل3 Xل`] 2ي"
2ييييل3 ةN3 `# حا0نلا tا*U5` Vييي0علا vلTب اZليييسd/ ` :Xييي*ينK ويييب1 ;ا<#
4?ي+#-لا ي" اC% 42لو< ]ر/ f/NLلا#
?يبا ري0ب ييب1 fي/NK ?ي لييسارملا يي" ]#ا] ويب1 ‚رg1 2ينb" iينا+oا يي" اي1#
2للا 7لي9 2للا ;ويس5 ;ا< :;ا< ;وL0 ?ي3 لZيس ييب1 ?يب NيمL ?ي3 Šاي3
ايي%ريy ة1را 'ييZي" Vيييل ;ا+رلا ,يي ة1رملا تييUا اHYE :'لييس# 2لh# 2يييل3
اييم%# EJان"N/# Jاممي/ اييمZنb" Dريy ليي+5 ?ييZع Vيييل ^اييسنلا ,يي ليي+رلا#
يي" JابK ?يبا Dر&H اC% لZيس ييب1 ?يب NيمL 47يZ)نا ^املا Nيج/ ` ?ي Xل-نمب
;ا< :;ا< مليسلا 2ييل3 يل3 ?ي3# 42يI/NK 7ل3 ,يبا)/ ` :B5اTبلا ;ا<# 4Fا!Iلا
`# ييK CT" 7لY ريaنU `# wCT" زربU `E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5
4vل)gا D]انسY ي"# 2+ا ?با# ]#ا] وب1 Dا#5 Eتي
ح56 20 2
>
:
8
للا ي
:
=5 Xم
:
G
Pا" J
:
8
:
1E :اZ
@
ن3 2
>
:
8
للا ي
:
=5
:
V
q
@
يم
:
>3 ت
G @
نب :^امس
@
:
1 ?
@
3# يييي A

>
8
نR<5اNلا
>
Dا#5 Eي
l
8
ل:3 اZ
:
لس
G
8
:d
>
/ J
@
:
1 ت
@
9
: @
#
:
1 اZ
@
ن:3
2ل ;N)سي" اZ+#ز ة1رملا لسy ا1# ;#oا f/NLلا 2يل3 ;] ا 7ل3 ;N/ اC%
ايي Bر1 ?يي تلب!)ييسا ولE :تلا< اييZن1 Xيي_.ا3 ?يي3 ]#ا] وييب1 2يي+رg1 اييمب
2LLي9# E2.ايسن رييy '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ليسy اي FربN)يسا
Jا& 2ين1 7ل3 ;N/ ويZ" $XيمPا" fي/NK mلC&# $XيباLي9 ;و< Jا& JY# $'ي&اLلا
J1 ?ي يي!Zيبلا Dا#5 ا DN/}/# '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2يUايK يي"
[
ا"#رع
[
ار1
?يمKرلا Nيبعب تناع)يسا# 2ليسdU J1 Vييم3 تينب ^اميس1 2يU1را 7ي9#1 ري0ب ايب1
2يي" vلTلا# 5وZمجلا ;و< وي%# 4NيK1 Dر0ن/ 'ل# mلH ?ي3 ايZ*عrل vو3 ?يب
4حر_لا ي" اC& حا0نلا tا*U5` :;ا< 4لبنK ?ب NمKo
2)+#ز لسd/ J1 ل+رلل# :2a*ل ا XلبانLلا i)& ? iلRلا ليل] ي" BCلا#
4,بس J#] ?با# ا%Nيس# اZ+#ز لسy ة1رملل# ,بس J#]
[
ا)نب# 2)1#
ح56 21 ي
>
8
ب
ي8
نلا ر
:

:
:
1 يي)لا Xي/Nاd
@
لا Xيص< يي" 2
>
ي@
ن:3 2
>
:
ي8
للا يي=5 :ةN
@

:
>
ب ?
@
ي:3# ييييي A

@
:
ن
G
"
>
]# اZ
@
ي
:
ل:3 ي
:
Gلص
>
:
" اZب ر
:

:
:
1 '
:
8
|E :;: ا< ا
:
ن
G
-
8
لا ي" ا
:

G
+
@
رب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
4'
l
لس
>
Dا#5
'ييملا Nيعب# Xيمجعملا ?ييdلاب OXي/Nاdلا Xيص< يي" 2ين3 2للا ي
ي:
=5 ةN/رب ?ي3#M
7
8
ل9
ي:
يبينلا ري1 يي)لاM ]#NLلا يي" اZ)يص< ييUxU# Nياy 7لY Xبيسن XلمZ ;ا]
Dا#5 4تن"]# اZيل3 يG
8
لص
>
" اZب ر1 '| :;ا< ان-لا ي" اZم+رب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
4O'لس
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 2يي" Vييل#
8
NLب لي)< ?ي 7ل3 يليص/ 2ين1 7ل3 لييل] 2يي"
يي" ;و)! 7ل3 ماQا يليص/ ` 2ينY :mلا ;ا< Nي<# $2ييل3 7لي9 BCلا '
8
لس
:
ي:
#
?0ل حر_لا ي" اC& :تل< 4'Zل
[
ار+ز nاس*لا 7ل3 Jولص/ ` ^لr*لا Jo
8
NK
ل%1 ?يب تمس< ول XبوU تباU اZنYE :X/ Nاdلا ي" '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
;ا<
4c*للا اC% وLن #1 E'Z)عسول Xن/Nملا
7ل3# $NييK ييي" ليي)< ?يي 7ل3# $nاييس*لا 7ل3 ةلييصلا ييي" vلg ^املعلل#
7ل3 ةلصلا X"ا& ^املعلا i%C :يبرعلا ?با ;ا<# $ان-لا Nل# 7ل3# $W5اLملا
ليUا< يي" ]5# Nي<# 4يي%ا اين-لا Nل## 2يس*ن ليUا<# مو+ر# ]#NL# 'ليس لي&
:f/NLلا 2س*ن
ح56 22 2للا 7
8
ل9
:
ي
>
8
بنلا ي
:
GU
>
1E :;: ا< امZن3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 :ةر
:
م
>
س
:
?
G
ب
G
ربا+ ?
@
:3# يييي A
4'
l
لس
@

>
Dا#5 E
G
2
@
ي
:
ل:3 ل8
G
ص
:
>
/ '
@
:
ل
:
" \
G
<ا_: مب 2
>
س
:
@ *
:
ن ل:
:
)
:
< ل
q
+
>
رب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3
4s/ر3 لصن و%# \!_ ,م+ \<ا_ملا
42لع" لI ?3 Dريdل t]5# 2ل Xبو!علا Dانع 2يل3 ةلصلا wرU :يباRTلا ;ا<
? 7ل3 ةلصلا •ر/ ` -/-علا Nب3 ?ب رم3 Jا&# $اC% ي" سانلا Sل)gا N<#
4ي3از#oا ;ا< mلC&# $2س*ن ل)<
2ييل3 7لي9 2ينY :fي/NLلا اC% يي" اولا<# $يي%ا 2ييل3 يليص/ :^اZ!*لا ريI&1 ;ا<#
?ي 7ل3 ةليصلا '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا wرU ايم& اC%# :اولا< 42باLيصلا
ل!ن تب| JY :تل< $'ZبKا9 7ل3 ةلصلاب '%ر1# $رoا ;#1 ?/] 2يل3# Fا
;و!لا اC% 'U 42س*ن لUا< 7ل3 ةلصلاب 2باL91 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ر1 2ن1
ل" اين1 اي1E :ي.ايسنلل Xي/ا#5 يي" J1 `Y $jي"#1 -ي/-علا Nيب3 ?يب ريم3 •1ر" `Y#
42يل3 7ل9 Dريy J1 اZن Cg1 امبر" $E2يل3 يل91
ح56 23 '
>
8
>!
:
U ت
@
نا& ي)
8
لا
G
ة
:
1رملا Xص
8
< ي" 2
@
ن:3 2للا ي
:
=5 :ةر
@
/ر>% يب
:
1 ?
@
:3# يييي A
:;: ا:!
:
" $ت
ي@
Uا :او
>
لا:!
:
" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
>
8
ب
ي8
نلا اZ
ي@
ن:3 ;:
:

ي:
" ;ا< Nجس
ي@
ملا
Eايي%ر
@
ب
:
< 7ل3 ييينو
>
ل
>
]E :;ا:!
:
" $ايي%ر
@
:
1 ا#ر8d9
يي:
'
@ يي>

:
x0
:
" Eƒييينوم
>
>
)
@
ن:Hh '
@
يي>
)
@
ن
>
& ل
:
"
:
1E
lة:^و
>
لم 5و
>
ب>!
@
لا
G
DC% J
:
8
YE :;: ا< '
:
8
| '
l
لس
@

:
]از# $
G
2
@
ي
:
ل:3
l
j:*
8
)
>
$اZ
@
ي
:
ل:3 7لص
:
:
" Dو
>
8
ل
:
N
:
"
4E'Z
@
ي
:
ل:3 يUلصب '
@ >
Z
:
ل ا:%5
>G8
و
:
ن
>
/ ل
:
8 +# -
:
8
3 2للا J
:
8
Y# اZGل%1 7ل3 Xl م
:
@
ل
>

ONجيسملا '!
ي:
U تينا& يي)لا ة1رملا Xيص< يي" 2ين3 2للا يي=5 ةر/ر% ييب1 ?ي3#M
يبنلا اZن3 ;xس"M Xسان0لا ي%# 2ن Xام!لا ‚رTU B1 X35اrملا vرK ()*ب
'
ي@

:
x0" يينوم)نHh '
ي@
)ن& ل"
:
1E :;ا!" Fا :اولا!" 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9
ايZنY 2لا}يس Wاو+ يي" 'يZلو< Nيعب B1 Oاي%رب< 7ل3 يينو
>
8
ل] :;ا!" اي%ر
@
:
1 ارdي9
ةر/ر% يب1 X/ا#5 ? B1 O'لس ]از# 2يل3 j*) 4اZيل3 7لص" DولN"M تUا
7ل3 Xl م
@
ل
>
• lة^ولم 5وب!لا DC% J
:
8
YEM '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا B1 O;ا< '|M
ايZ+رT/ 'ل ة]ا/-لا DC%# O'Z
ي@
يل3 يUليصب '
ي@
Zل اي%5
G8
ون
>
/ لي+# -
:
8
3 2
:
:
ي8
للا J
:
ي8
Y# ايZل@%
:
1
4NمK1 ;ا< ام& تبا| ليسار ? ي%# $]انسQا اC% ي" X+5N اZنo B5اTبلا
#1 ]وس1
[
ل+5 J1 :B5اTبلا ي"# ة1را , تنا& Xص!لا J1 م-+ Sنصملا# اC%
B5اTبلا ي" •رg1 X/ا#5 ي" حر9 2ن0ل B#ارلا تبا| ? m_لاب ^ا]وس ة1را
?3 •رg1 j/رP ? Xم/-g ?با م-+ 2ب# Eة1را `Y Dا51 `#E :;ا< تبا| ?3
ا%اميس# ?يسK ]انيسbب
[
اr/1 يي!Zيبلا Dا#5# E^ا]ويس ة1راE :;ا!" ةر/ر% ييب1
ويب1 وي% 2لا}س ?ي3 'ليس# 2لh# 2ي ل3 2للا 7ل9 2ب ا+1 BCلا J1 ]ا"1# ?يجL م1
:اولا< ƒJاسنQا mلH لع" اE :;ا!" EاZن3 ;xس"E uو3 B5اTبلا ي"# $ر0ب
4f/NLلا E2للا ;وس5 ا/ Fا
يلي91 ^اويس
[
ا!لR 2ين"] Nيعب تييملا 7ل3 ةليصلا XLي9 7ل3 لييل] fي/NLلا#
4يع"ا_لا i%H اC% 7لY# ` م1 ?"Nلا لب< 2يل3
2ينb" 5#رع ?يب ^اربلا 7ل3 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2Uلي9
[
اr/1 2ل ;N/#
mلH Jا&# $Dرب< 7ل3 7ل9 مN< امل" X0مب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا# Fا
42Uا"# ? رZش Nعب
BCلا B5اييصنoا ملdلا 7ل3 'لييس# 2لh# 2يييل3 2للا 7ليي9 2Uليي9
[
اr/1 2ل ;N/#
4B5اTبلا 2+رg1 $2Uومب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
رع_/ 'ل# ليل ?"]
ي" اZيلY 5اش1 XباLصلا ? XعسU ?3 Wابلا ي" F]5# f/]اK1
[
اr/1 2ل ;N/#
4حر_لا
2ل ;N)سا# رب!لا 7ل3 ةل9 ` 2ن1 `Y B]اZلا i%Cمل
[
ليصLU iلاP وب1 i%H#
?ي تي"ر3 ايمل ?يي)بIملا fي/]اK1 Xي=5اع 7ل3 •و!/ ` fي/NLب ريLبلا يي"
4اZUرI&# اZ)L9
لي!" $ةلصلا اZي" tر_U ي)لا ةNملا ي" رب!لا 7ل3 ةلصلاب Jول.ا!لا Sل)gا#
يليص/ اي jيب/ 'ل يلب اHY 2ينo تييملا 7لب/ J1 7لY ليي<# $2ين"] Nيعب ريZش 7لY
4تي<# لي& يي" -.ا+ وي%# ^ا3Nلا 2ييل3 ةليصلا ?ي ]ارملا Jo
[
اNب1 ليي<# $2ييل3
4ةNمب N/NL)لا 7ل3 ليل] ` HY jLلا و% اC% :تل<
ل" 'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 2ص.اصg ? رب!لا 7ل3 ةلصلا Jxب ;و!لا ا1#
4ل9oا vلg Xي9وصTلا •و3] Jo sZنU
ح56 24 Jا& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
:
8
ب
8
نلا J
:
8
1E 2ن3 2للا ي=5 X: *
@
/CK ?
@
3# يييي A
42
:
نس
:
8
K# BCر
@
G8
)لا# NمK
:
1
>
Dا#5 Eي
@
ع
8
نلا ?
G
3 7Z
@
ن
:
/
?ي3 7يZن/ Jا& '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J1 2ين3 2للا يي=5 Xي*/CK ?ي3#M
NييمK1 Dا#5M 2ييUومب Dربييg1
[
انايعن#
[
ايعن#
[
ايعن 2ل Dاعن :سوا!لا ييي" Oيييعنلا
Nب3 f/ NK ? BCر)لا 2+رg1 ا ي% يZنلا Xdي9 Jx&# O2نسK# BCر)لا#
EXيل%اجلا لم3 ? يعنلا Jb" يعنلا# '&ا/YE '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن3 2للا
2ينb" $Xيص< 2يي"# Xي*/CK fي/NK ‚رg1# 4ييZنلا 7ينع يي" ري/CL)لا Xdيي9 Jb"
vاg1 ينY NK1 JH}/ ل" ت اHYE :DرrK ?مل ;ا< 2ن1 X*/CK 7لY DNنس nاس
Eيعنلا ?3 7Zن/ '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2لل ;وس5 تعمس ينb"
[
ايعن Jو0/ J1
42نسL/ 'ل# 2a*ل اC%

[
انل" JY سانلا ييي" B]ان/ J1 'يي%Nن3 2يينxب يييعنلا BCر)لا رييس" 'يي|
2ي)بار< لي%1 لي+رلا 'لع/ J1 سxب ` :ليمعلا لي%1 sيعب ;ا<# 42يUزان+ ا#NZ_يل
47Z)نا 2)بار< ل+رلا 'لع/ Jxب سxب ` :;ا< 2ن1 'ي%اربY ?3 B#5# 42ناوgY#
Fو ربييTب 'لع/ ?يي Jولييسر/ اونا& Xيييل%اجلا 2لع*U تيينا& ايي مر
8
Lملا لييي<#
4nاوسoا# 5#Nلا Wاوب1 7ل3 تيملا
لي)< #1 Sي/رش 'يZن Fا اHY وينا& 'يZن1 Xييبرعلا يي" 5وZ_ملا# :Xي/اZنلا يي"#
mل% B1 :Wرعلا ^ا
:
ع
:
نا
:
/ #1
[
انل" G^اع
:
ن :;و!/ 'يييZيلY Dاعن/ ل.اب!لا 7لY
[
اب&ا5 اوIعب
47Z)نا Jل" Fومب Wرعلا ت0ل% #1 Jل"
Fا5انملا 7ل31 ?ي ييعنلا 2ين# :تل< 42ين3 ييZنملا وي% اC% J1 BNن3 Wر!/#
4^امaعلا Fو ي" 5اص3oا DC% ي" vرع/ ام&
ل%oا مل3Y O7ل#oاM F`اK •ل| f/]اKoا tومج ? Cg}/ :يبرعلا ?با ;ا<
4Xنس اCZ" حلصلا ل%1# WاL9oا#
4Dر0U DCZ" ةرgا*ملل ريI0لا ,مجلا •و3] OXيناIلاM
47Z)نا مرL/ اCZ" mلH وLن# XKاينلا& رgh tونب مل3Y OXIلاIلاM
ةليصلا# ليسdلاب JوبPاT/ Xي3ام+ ?ي Nيب ` 2ين1 ?ي 7ل#oا Xينيس Cيg1 2ينx&#
:2ن# $DوLن# Eينوم)نHh `1E :'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2لو< 2ل ;N/# ?"Nلا#
ح56 25 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
:
8 G
ب
8
نلا J
:
8
:
1E :2ن3 2للا ي
:
=5 ةر/ر% يب1 ?
@
:3
:
# يييي A
'
ي@
Zب S
:
8 ص
:
ي:
" 7ليصم
>
لا 7لY '
ي@
Zب ‚
ي:
ر
:
g#
G
ي2ي" F
ي:
ا BCلا
G
م
ي@
ويلا يي" ي
:
ي8
شاج
8
نلا 7
ي:
ع
:
ن
42
@
يل3
l
j:*
8
)
>
E
[
اعب5
@
:
1
G
2
@
ي
:
ل:3 ر
:
8
ب
:
&
:
#
7ييعن '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
يبيينلا J1 2يين3 2للا ييي=5 ةر/ر% يييب1 ?يي3#M
Xي)LU ةانI '| Xمجع ?يش Sلoا Nعب# 'يجلا Sي*TU# Jونلا ()*ب Oيشاج
8
نلا
مويلا ي"M XمL91 2مسا# X_بLلا mل ?
:
ل0ل i!ل $X**T لي<# ة]N_
CTUا لL #1 Nيعلا 7لص 2ن1 لم)L/ O7لصملا 7لY 'Zب ‚رg# 2ي" Fا BCلا
4O2يل3 j*) $
[
اعب51 2يل3 رب&# 'Zب Sص"M -.انجلا ةلصل
4-.ا+ مل3Qا ]رجمل 2ن1# Fوملاب مل3eل 'سا يعنلا J1 7ل3 Xل`] 2ي"
:;او<1 2ي"# $i.اdلا 7ل3 ةزانجلا ةل9 Xي3رش 7ل3 Xل`] 2ي"#
Fx/ 'ل م-K ?با ;ا<# ام%ريy# NمK1# يع"ا_لا ;ا< 2ب#
[
ا!لR tر_U :;#oا
42"لg Sلسلا ? NK1 ?3
4mلا# Xي*نLلا# X/#]اZلل و%#
[
ا!لR 2عن :يناIلا#
تلاP اHY `Y 2ين Wر< اي #1 تييملا 2يي" Fا BCلا مويلا يي" زوج/ :fلاIلا#
4ةNملا
?ي لو!لا ي" ليص*)لا 2+## $Xلب!لا XZ+ يي" تي ملا Jا& اHY mلH زوج/ :,ب ارلا
2للا 7
8
ل9
ي:
2Uلي9 JY :
[
ا!لR 2ل ,يناملا ;ا<# 4ييشاجنلا Xيص< 7ل3 ]ومجلا
[
اع
Xي9ويصTلا مN3 لي9oا J1 vر3 Nي<# $2يب Xي9اg ييشاجنلا 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
Fا اHY i.اdلا 7ل3 7لييص/ :ويي%# VيياTلا ;و!لا ليي%1 2لا< اييمب ا#5C)3ا#
D5ا)gا# اZل%1 'لس/ 'ل u5xب Fا 2ن b" يشاجنلا& اZي" اZيل3 7لص/ ` u5xب
2نسL)ييسا 2يين1# يييباRTلا ?يي3 B5ابلا (يي)" ييي" Sنييصملا 2ل!ن# $XيييميU ?ييبا
'ل 2ن 1 5ابgoا ? ^يش يي" S<1 'ل ين ن1 `Y لم)L و%# :;ا< '| $ين ا/#رلا
4NK1 DNلب ي" 2يل3 ل8
G
ص/
2يي+#رTل $Nجييسملا ييي" ةزانجلا 7ل3 ةلييصلا Xيي%ار& 7ل3 fيي/NLلاب ;N)ييسا#
?ي0/ 'ل 2ينxب ]5# $Xيي0لاملا# Xيي*نLلل Xي%ار0لاب ;و!لا# 4'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
وي% ايمنY Xي%ار0لاب ل.ا!لا 2ي%ر& BCلا Jxب# $2يي" ةليصلا ?ي3 ييZن fي/NLلا يي"
Jx_ل
[
اميaعU '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
‚رg اييمنY# Nجييسملا تيييملا ;اg]Y
42يل3 Jولص/ ?/Cلا X3امجلا رI0)ل# يشاجنلا
f/NK Xص!لا DC% ي" B5اTبلا ‚رg1 2نo ةزانجلا 7ل3 vو*صلا Xي3رش 2ي"#
Sي9 ?ي WابE B5اTبلا 2ل W
8
وب# fلاIلا #1 ييناIلا Sيصلا يي" Jا& 2ين1# ربا+
4EماQا Sلg ةزانجلا 7ل3 X|ل| #1 ?ي*9
,ي 2يي" يي"وU BCلا مويلا يي" 2يUومب 'يZل3Y ة
8
وبنلا مل31 ?ي fي/NLلا يي"#
4X_بLلا# Xن/Nملا ?يب ا Nع
>
ب
ح56 26 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ت
@
عم
G
س
:
:;: ا< ام
>
Z
@
ن3 2
:
8
للا ي
G
=5 س
q
ا
8
ب3 ?با ?3# يييي A
J
:
وع
@
ب5
:
1
G
2GUزان+ 7ل3 م
>
و!
:
ي
:
" F
>
وم/
q
'لس
@

>
ل
q
+5 ?
@

:
اE :;> و!/ '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
4'
l
@
لس
>

>
Dا#5 E
G
2ي" 2
>
:
8
للا '
> >
Z
:
ع8*ش: `
[
ا~يش 2للاب Jو
>
&ر_
>
/ `
[
ل+
>
5
Xيي3ا*ش J1# 4تيييملا 7ل3 Xيي3امجلا ريييI0U Xليr" 7ل3 ليييل] fيي/NLلا ييي"
Xي1 2ييل3 يليص/ تيي ?ي ايE Xي/ا#5 يي"# 7لاعU DNن3 Xلوب! Xيع"ان ?ي}ملا
Xي/ا#5 يي"# 4E2يي" اوع*ش> `Y 2ل Jوع*_/ 'يZل& :X.ا Jوdلب/ ?يمليسملا ?ي
4?نسلا WاL91 ا%ا#5 Evو*9 X|ل|E
mلH ?يي3 اولxييس ?يل.اييسل Xييبو+1 تيي+رg fيي/]اKoا DC% لييي< :ييي=ا!لا ;ا<
ربg1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
Jو0/ J1 لم)L/# 4ي%ا 2لا}س ?3 NKا# ل& Wا+x"
]Nعلا موZ* HY اييمZنيب ييي"انU `# ]اN3oا DC% ?يي NييKا# ليي& Xيي3ا*ش ;وب!ب
44ا%انHxب X3ا*_لا لب!U# اZب ;ومع f/]اKoا ,يمج" \نلا ]و+# , حرR/
ح56 27 ي
8G
ب
8
نلا :^ا5
::
# ت
>
@
ي
8
ل9
:
E :;ا< امZ
@
ن:3 2للا ي
:
=5 W
q
>
N
@
ن+
>
?
G
ب :ةر
:
م
>
س
:
?
@
:3# يييي A
l
jي:*
8
)
>

:
Z
:

@
ي:
# م
ي:
ا:!
:
" اZس
يG
ا*ن يي" ت
@
ي:

:

q
ة
:
1را 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
4
G
2
@
ي
:
ل:3
اC%# اييZيل3 7ليي9 اHY ة1رملا kييس# Nيين3 ماي!لا Xييي3#ر_ 7ل3 ليييل] 2ييي"
4ة1را #1
[
ل+5 تيملا ? ^-+ ;اب!)سا و% امنb" i+اولا ا1# $W#Nن
:X*ينK وب1 ;ا!" ة1رملا# ل+رلا jK ي" ;اب!)س`ا '0K ي" ^املعلا Sل)gا#
4^اوس امZنY
تيبلا ل%1 X/ا#رل ة1رملا ي/N|# ل+رلا ةرس ماQا لب!)س/ 2ن1 X/#]اZلا Nن3#
?يب# 2نيب# $ة1رملا 5N9 :'سا!لا ;ا<# 4ملسلا 2يل3 يل3 ?3 ملسلا 'Zيل3
8
Nب `# ا%5N9 Nن3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2اي< B#5 N< HY $ل+رلا ? ةرسلا
4ل+رلا ?يب# اZنيب X*لاT ?
]#ا] وب1 2+رg1 امل اZU-يج3 Nن3# ل+رلا س15 ^اCK S!/ 2ن1 يع"ا_لا ?3#
7ل3 7لي9# 2يس15 Nين3 ما!" لي+5 7ل3 7لي9 2ين1 :Vين1 fي/NK ?ي BCر)لا#
7
8
ل9
:
2للا ;وس5 Jا& اC0% :]ا/ز ?ب ^لعلا 2ل ;ا!" اZU-يج3 Nن3 ما!" ة1رملا
B5اTبلا JY :()*لا ي" Sنصملا ;ا< 2ن1 `Y 4'عن :;ا< ƒلع*/ '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
4Vن1 f/NK SيعrU 7لY ةرمس f/NK ]ار/bب 5اش1
ح56 28 2للا ;وس
ي>
5
:
7لي9
@
N:!
:
ل
G
2
:
ي8
للا#E :تلا< ايZن3 2للا يي=5 Xي_.ا3 ?
ي@
3# ييييي A
4'
l
لس
>
Dا#5 ENجسملا ي" :^اr
: @
ي
:
ب ي
@
:
ن
@
با 7ل3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7لي9 Nي!ل 2للا# :تلا< ايZن3 2للا يي=5 Xي_.ا3 ?ي3#M
امZ1# Xعيب5 ?ب i%# ام%وب1 ليZس# لZس ام% O^اrيب ينبا 7ل3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3
2يي)لا< O'لييس Dا#5 4Nجييسملا ييي"M اييZل X*يي9 ^اrيبلا# Nيي3] اZمييسا ^اrيبلا
Nجسملا ي" ‰ا<# يب1 ?ب Nعس 7ل3 اZUل9 اZيل3 ر0ن1 ? 7ل3
[
ا
8
]5 X_.ا3
4f/NLلا E7ل9 N!ل 2للا# سانلا يسن ا tرس1 اE :تلا!"
يي" ةزانجلا ةلي9 Xي%ار& مN3 ?ي 5وZمجلا 2ييلY iي%H اي 7ل3 لييل] fي/NLلا#
4Nجسملا
7ل3 7لص/ `# Xي*نLلل B5#N!لا ي"# (صU ` اZن1 7لY mلا# X*ينK وب1 i%H#
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2+#رg ? Sلس امب اج)Kا# 4X3ام+ Nجس ي" تي
?يE ]#ا] ويب1 2ي+رg1 ايمب# 2يباو+ م
8
N!U# ييشاجنلا 7ل3 ةليصلل ^اr*لا 7لY
7ل3 NييمK1 \يين 2يينxب iييي+1# E2ل ^يييش ل" Nجييسملا ييي" ةزان+ 7ل3 7ليي9
„يسنلا يي" 2ين1 7ل3 Sييع= وي%# Xي1و)لا 7لو (لاي9 2يب ]ر
8
*U 2ينo 2ي*ع=
4E2يل3 ^يش ل"E c*لب ]#ا] يب1 ?نس ? ة5وZ_ملا
رم3 7ل3 7ل9
[
ابيZ9 J1# Nجسملا ي" ر0ب يب1 7ل3 7ل9 رم3 J1 •#5 N<#
4Nجسملا ي"
Xيي*نLلا# 'ي% اول#xU# 2ي/-نU Xي%ار& Nجيسملا تييملا ;اg]Y Dر0/ Xي/#]اZلا Nين3#
ييينبا 7ل3 '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2يين1 ]ارملا Jxب Xيي_.ا3 fيي/NK Xييي0لاملا#
لgا] 'لس# 2لh# 7ل3 7لاعU 2للا 7ل9 و%# Nجسملا ‚5اg امZUزان+# ^اrيبلا
4X_.ا3 ‚اج)Kا jباR/ ` 2ن1# DNعب ي*T/ `# Nجسملا
ح56 29 ?
>
@
ب
>
N
@

:
J
:
ا&E :;: ا< 2
>
ن3 2للا ي=5 7ل
@
ي
:
ل يب1 ?
G
ب ?مKرلا Nب3 ?3# يييي A
J
ي:
ا& :;: ا!" 2
>
>
)
@
ل
:

:
ي:
"
[
ايسم
@
g:
q
ةز
:
ان+ 7ل3 ر
:
8
ب
:
& 2
>
ي8
نY#
[
اع
:
ب5
@
:
1 اين-.ا
:
ن+ 7ل3 ر
>G
8
ب
:
0
>
/ '
:
ي:
<5
@
:
1
4X> عب5oا# '
l
لس
@

>
Dا#5 Eا:%ر
>G
8
ب
:
0
>
/ '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:

G
2
:
8
للا ;> وس5
7ليل ييب1 ?يب ?يمKرلا Nيب3 7يسي3 ويب1 وي% O7ليل ييب1 ?يب ?يمKرلا Nيب3 ?ي3#M
يب1 ?ب يل3# Dاب1 ,مس رم3 X"لg ? تي!ب ?ينس تسل Nل# 2ن3 2للا ي=5
يي"# ?يينام|# ?يي)ن|ا Xنيس 2يUا"## XباLيصلا ?ي Xي3ام+# مليسلا 2ييل3 iلاP
:;ا<M ةريصبلا ريZن يي" nرy ليي<# $لي)< ليي<# $Nي!" :ليي< $;او<1 2يUا"# iبيس
2)لxيس"
[
ايسمg ةزان+ 7ل3 ربي& 2ينY#
[
اعب51 اين-.ان+ 7ل3 ربي0/ 'ي<51 ?يب Nي/ز Jا&
OXيعب5oا# 'ليس Dا#5 4اي%رب0/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 Jا& :;ا!"
7ل3 2Uلي9 يي" ربي& '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 ةر/ر% ييب1 fي/NK يي" مN!U
ريا3 ?يب Xيب!3# ةر/ر% ييب1# ]وعيس ?يبا ?ي3 ,يب5oا تي/#5#
[
اعب51 ييشاجنلا
7ل3 7ل9 :ساب3 ?ب ا ?ي3 ?يLيLيصلا يي"# $تب ا| ?ب N/ ز# Wزا3 ?ب ^اربلا#
2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 J1 :ةر/ر% ييب1 ?ي3 2ي+ا ?يبا ‚رg1# 4
[
اعب51 ربي0" ربي<
Wابلا يي" Vييل :]#ا] ييب1 ?يبا ;ا< 4
[
اعب51 ربي0" ةزان+ 7ل3 7لي9 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
42ن (91
Xيعب5oا ^اZ!*لا 'يZن SلTلا# Sليسلا ?ي 5وZم+ رييy `
[
اعب51 اZن1 7لY iي%C"
4ملسلا 2يل3 يل3 ?ب N/ز X/ا#5#
[
ايل3 J1 B#5 ايمب اوج)Kا# Fاريبي0U Vيمg ربي0/ 2ين1 7لY Xي/#]اZلا ريI&1 iي%H#
?ي3#
[
ايسمg 2ييب1 7ل3 ربي& ?يسLلا J1#
[
ايسمg XيمPا" 7ل3 ربي& مليسلا 2ييل3
اZب ]ارملا Jxب ,ب5oا X/ا#5 اول#xU#
[
اسمg ساب3 ?با 7ل3 رب& 2ن1 Xي*نLلا ?با
:Nيعب و%# حا))"`ا ةريب0U اN3 ا
ح56 30
[
ا)س
يG
S
يq
ينK
>
?يب ل
G @
Zيس 7ل3 ر
:
8
ب
:
& 2
>
ي8
ن1E 2
>
ي@
ن:3 2
>
:
ي8
للا يي=5 يل3 ?
ي@
3# ييييي A
4B5اTبلا ي" 2ل9
@
:
1#
q
5وصن ?
>
ب
>
Nيعس
>
Dا#5 E
l
8
B5
@
Nب 2
>
8
نY :;: ا<#
XلمZملا 'يصrب OSيينK ?يب لZيس 7ل3 ربي& 2ين1 2ين3 2للا يي=5 يل3 ?ي3#M
2ع 5Nب Xع<# NZش ?م B1 OE
l
8
B5Nب 2نYE :;ا<# ا)سM ^ا*" Xي)LU ةانIم" Jون"
يي" BCلا OB5اTبلا يي" 2لي91# 5ويصن ?يب Nيعيس Dا#5M '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
[
ا)س 2+رT)س ي" ينا<ربلا ]از ESينK ?ب لZس 7ل3 رب&
[
ايل3 J1E B5اTبلا
42T/5اU ي" B5اTبلا Dر&H اC&
?ب Nيعس ?3 ي!Zيبلا ‚رgx" ةزانجلا Fاريب0U ةN3 ي" Fا/ا#رلا ت*ل)gا N<#
4,يب5oا 7ل3 اينعم)+ا"
[
ايسمg#
[
اعب51 Jا& Nي< mلH لي& :;ا< ريم3 J1 :iييسملا
ل.ا# ييب1 ?ي3
[
اr/1 يي!Zيبلا Dا#5# $Nيعيس ?ي3 ريgh 2ي+# ?ي 5Cنملا ?يبا Dا#5#
[
اسمg#
[
اعب51 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 NيZ3 7ل3 J#ربي0/ اونا& :;ا<
ل
l
8 & ربgx" '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 WاL91 رم3 ,مج"
[
اعبس#
[
ا)س#
5ا&C)يس`ا يي" ربلا Nيب3 ?ب ا •#5# 4Fاريبي0U ,يب51 7ل3 ريم3 'يZعمج" •15 ايمب
[
ايسمg#
[
اعب51 -.انجلا 7ل3 ربي0/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا Jا& :D]انيسbب
D^ا5# سانلا S9# 7لصملا 7لY ‚رT" يشاجنلا Fو ^ا+ 7)K
[
اينام|#
[
ا)س#
Dا"وU 7ي)K ,يب51 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا تيب| 'ي|
[
اعب51 2ييل3 ربي&#
,يب5oا 7ل3 ريoا 5ار!)يسا او"رع/ 'ل 2يع ?ي# ريم3 Jx0" اC% (ي9 Jb" †2للا
4mلH ي" ا#5#ا_U# 'Zعم+ 7)K
ح56 31
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:

G
2
:
ي8
للا ;> وس
ي>
5 J
ي:
ا& :;ا< 2ين3 2
>
:
ي8
للا يي=5
q
ربا+ ?ي3# ييييي A
>
Dا#5 E7ل#oا
G
ةريب0
8
)لا ي" W
G
ا)0لا
G
XLUا*ب
>
1ر!/# $
[
اعب5
:
1 ان-.ان+ 7ل3 ر
>G
8
ب0
>
/ '
8
لس
:
:
#
4S
q
يع=
q
]انسbب ي
>
8
ع"ا_8 لا
;ا< 2للا 2يمK5 ح5ا_لا 2ييل3 'ل0)/ 'ل" حر_لا XTيسن ?ي fي/NLلا اC% k!يس
ي"# Sيع= DNنس 2ن1 BCر)لا حرش ي" 2Tيش ]ا"1 2نY :()*لا ي" Sنصملا
?3 لي!3 ?ب 2للا Nب3 ?ب NمL ?ب 'ي%اربY ?3 يع"ا_لا Dا#5 2نY \يTل)لا
4AsUŽ6لي!3 ?با AsU6او*ع= N<# 7Z)نا ربا+
?ييبا ليي!ن" $ةزانجلا ةليي9 ييي" XييLUا*لا ة^ار< ييي" ^املعلا Sل)gا 2يين1 'ل3ا#
;ا< 2يب# ايZ)ي3#ر_ رييب-لا ?يبا# يل3 ?يب ?يسLلا# ]وعيس ?يبا ?ي3 5Cنملا
4nاLسY# NمK1# يع"ا_لا
mلا ;و< ويي%# ة^ار< اييZي" Vيييل 2يين1 رييم3 ?ييبا# ةر/ر% يييب1 ?يي3 ليي!ن#
2ل NييZش Nيي!"
[
ا*يع= Jا& JY# ويي%# Sلييس اييمب Jول#oا ;N)ييسا# 4?يييي"و0لا#
:2لو<
ح56 32 ت
>
ي
@
لي9E :;: ا< 2
ي>
ن3 2
>
:
ي8
للا يي=5 v
q
ي@
و:3 ?
يG
ب 2للا Nيب3 ?يب X: LلP ?
ي@
3# ييييي A
:;ا< $W
ييG
ا)0
@
لا XييLUا*ب
:

:
:!
:
"
q
ةزان+ 7ل3 اييمZن3 2للا ييي=5 س
ييq
ا
8
ب:3 ?
ييG
با Sيي: لg
4B5اT
>
بلا
>
Dا#5 EXl8
نس
>
اZ
8
ن
:
1 اوم
>
:
ل
@
ع
:
)Gل
?ي3 2)لxيس" DNيب FCgx"E cي*لب ي.ايسنلا# 2LيLي9 يي" Xيم/-g ?يبا 2ي+رg1#
jي/رP ?ي
[
اr/1 ي.ايسنلا ‚رg1# EXنيس# jيK 2ينY ييg1 ?يبا اي/ 'يعن :;ا!" mلH
FCg1 غر" امل" انعمس1 7)K رZ+# ة5وس# Wا)0لا XLUا*ب 1ر!"E c*لب •رg1
7
8
ل9
ي:
2ين1 :ساب3 ?يبا ?ي3 BCر)لا •#5 Nي<# EjيK# Xنيس :;ا!" 2)لxيس" DNيب
4اC% (يييص/ ` ;ا< 'ييي| 4Wا)0لا XيييLUا*ب ةزانجلا 7ل3 1ر< '
8
لس
:
ييي:
#
G
2
ييي@
ي
:
ل:3 2للا
4EXنسلا ?E :2لو< ساب3 ?با ?3 (يLصلا#
;ا< Nنيس fي/NK EXنيسلا ?يE يباLيصلا ;و< J1 7ل3 اوعم+1 :'ي&اLلا ;ا<
?ييلوي9oا Nين3# fي/NLلا لي%1 Nين3 vلTلا J1 ,ي tام+Qا لي!ن اC& :Sنيصملا
4ريZش
?ي ]ارملا Jo ةزانجلا ةلي9 يي" XيLUا*لا ة^ار< Wو+# 7ل3 لييل] fي/NLلا#
لبا!/ ا اZب ]ارملا J1 ` '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن3 X"ولxملا X!/رRلا Xنسلا
N<# 4تبا| B1 EjKE :2لو<
[
اNي&xU Wو+ولا ]از# 4ي"ر3 حلR9ا 2نb" Xr/ر*لا
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 انر1 :تلا< m/رش م1 f/NK ? 2+ا ?با ‚رg1
Dربيج/ رييس/ Sيع= D]انيسY يي"# 4Wا)0لا XيLUا*ب ةزانجلا 7ل3 1ر!ن J1 '
8
لس
:
ي:
#
4ساب3 ?با f/NK
?ي ايم%ريy# NيمK1# ييع"ا_لا iي%H ايZبو+# 7لY# $Wو+ولا Xل]1 ?ي ريoا#
4SلTلا# Sلسلا
;ويس5 اينل تي<و/ 'ل :]وعيس ?يبا ;و!ل ايZ)ي3#ر_ مN3 7لY J#رgh iي%H#
ربيي& اHY ر
8
ب&E :;ا< لييب ةزانجلا ةليي9 ييي" ة^ار< '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا
ييI/NK Wا)& 7لY D-ع/ 'ل 2ين1 `Y Eت~ش اي مل0لا iي/اP1 ?ي ري)gا# ماQا
ساب3 ?يبا# vان 2ين1 7ل3 يباLي9 ;و< وي% 'ي| ايZN3 ?ي 2)Lي9 vرعU 7ي)K
4مN! و%# تبI
Xنييس ساب3 ?يبا ;و!ب لم3 Xنيس ة^ار!لا J1 ;€ا ?ي Xيي3ام+# B]اZلا ?يي3#
42a*ل ي" اZب ]ارملا ت"ر3 N<#
XيLUا*ب `Y ةلي9 `E fي/NK تيب| Nي<# ةلي9 ايZن1 او!*Uا 'يZنxب Wو+ولل ;N)يسا#
4ليل] 7لY ‚ا)L/ 2ن اZ+ارgY# مومعلا تLU Xلgا] يZ" EWا)0لا
يبنلا 7ل3 يلصي" رب0/ '| 7ل#oا ةريب0)لا Nعب 2نb" XLUا*لا ة^ار< ,=و ا1#
:2لو< ا%]ا"1 N< ^ا3Nلا Xي*ي&# تيملل و3Nي" رب0/ '| '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ح56 33 7
8
ل9
:
2للا ;> وس5 7ل9 :;ا< 2
>
@
ن:3 2للا ي=5 mلا ?ب v
G
@
و:3 ?3# يييي A
$2
ي>
م
@
K
:
5
@
ا# $2
ي>
ل ر
@
G
*yا '
:
ي8
ZللاE
G
ي2.ا3] ?
ي@
ت
>
ي@
a
G
*L
:
:
"
q
ةز
:
ا
:
ن+ 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا
$
G

:
@
بلا# …
@
ل8Iلا# G^املاب 2
>
@
لس
G
ي@
yا# $2
ي>
لg
@
N
>
,يس## $2
>
ي:
ل-
>>
ن مر&
:
1# $2
>
ي@
ن3 S> ي@3ا#
G
2
يG
"ا:3#

[
ار
@
يg:
[
ا5ا] 2
ي>
لN
@
ب
:
1# $VينNلا ?ي s
ي>
ي
@
بoا Wو8Iلا 7ي:!
:
ن
>
/ ايم& اي/اRT
@
لا ?ي 2ي8!ن#
Dا#5 E5ا
8
نلا W
ي:
اC3# ربي!لا Xن
ي@
)"
G
2
يG
<# $X:8
نجلا 2
>
ي@
لg
@
]
:
1# $2ل@%
:
1 ?ي
[
اريg
[
ل@%
:
1# $
G
يD5ا]
4'
l
لس
>
2لا< اي 2لxيس 2ين1 ليم)L/# 2يa*L" 2يب ريZ+ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 ليم)L/
42a*L" 2ل Dر&C"
ريس/ :;ا< ? 'يZن# $رييT/ ;ا< ? 'يZن# $5اريسQا WNن/ :^اZ!*لا ;ا< Nي<#
4ليللاب رZج/# 5اZنلا ي"
2ل اويصلg1E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2لو!ل 2يي" ‰لgQا ييdبن/ ^ا3Nلا يي"#
ي" ة]5اولا f/]اKoا (91# 47ل#1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن3 تب| ا# E^ا3Nلا
:2لو< mلC&# f/NLلا اC% mلH
ح56 34 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 Jا0"E :;: ا< 2
ي>
ن3 2للا يي=5 :ةر/ر>% ييب1 ?ي3# ييييي A
ان
G
N%اش# $انG)
G
8
ي# ان
G
8
يL
: Gل ر
@
G
*
@
yا '
:
8 >
ZللاE :;> و!/
G
ةزان+ 7ل3 7ل9 اHY '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
7ل3
G
ي2يK
@
:
x" ا
ي8
ن
G
2
ي@
)
:
ييK
:
1 ?
ي@

:
'
:
8 ي>
Zللا $ايناIن
>
1# ان
يG
ر
:
&H# $ان
يG
ريب&# ان
G
ريd9
ي:
# $اينب.اy#
انلr
>
U `# $
>

:
+
@
:
1 ا
:
ن
@
رL
@
U ` '
:
8 >
Zللا $Jام/Qا 7ل3 2
>
8
"و)" ا
8
ن
G
2
>
:
)
@
ي
8
"وU ?
@

:
# $ملسQا
4X> عب5oا# 'لس
>
Dا#5 E
>
D
:
N
@
ع
:
ب
2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2للا ;ويس5 Jا& :;ا< 2ين3 2للا يي=5 ةر/ر% ييب1 ?ي3#M
ايينر=اK B1 OايينN%اش# ايين)
G
8
ي# ان
يي8
يLل ريي*yا 'ييZللاE :;و!/ ةزان+ 7ل3 'لييس#
2ل iيينH ل" `Y# XLلاييصلا ;اع"•ل Sيييل0)لا Nيين3 2يي)ب| B1 Oانريdيي9# ايينب.اy#M
2
>
:
)
@
ي"وU ?# $ملسQا 7ل3 2
@
يK
:
x" ا
8
ن 2)
@
ييK
@
1 ? '
:
8 >
Zللا $اناIن
>
1# انر&H# $انريب&#M
'ليس Dا#5 E
>
يDN
@
ع
:
ب ان
ي@
لr
G >
U `#
>
يDر
:
+
@
1 ا
ي@
نرLU ` 'يZللا $Jام/Qا 7ل3 2
>
ي8
"و)" ا
ي8
ن
ييب1 ?ي3 ]#ا] ييب1 ?نيس يي*" ةريI& تييملل ^ا3Nلا يي" fي/]اKoا# OXيعب5oا#
'يZللاE :ةزانجلا 7ل3 ةليصلا يي" اي3] '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J1 ةر/ر%
'ل31 تين1# ايZK#5 تيrب< تين1# مليسeل ايZ)/N% تين1# ايZ)!لg تين1# ايZب5 تين1
?يب Xل|ا# fي/NK ?ي 2ي+ا ?يبا# 4E2ل ري*yا" ^اع*ش wان~+ ايZ)ينل3# ا%ريسب
? ل+5 ةزان+ 7ل3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 انب 7ل9E :;ا< ,!سoا
$w5او+ ليبK# mي)H يي" Jل" ?يبا Jل" JY 'يZللا :;و!/ 2)عميس" ?يمليسملا
2ل ريي*yا" 'ييZللا $NييمLلا# ^ا"ولا ليي%1 تيين1# $5انلا WاC3# ربيي!لا Xيين)" 2يي!"
4E'يKرلا 5و*dلا تن1 mنY $2مK5ا#
7ل3
[
ا5وييص! Vيييل mلH ييي" ,ييس) رييoا J1 7ل3 ;ا] Fا/ا#رلا vل)gا#
لي0لا# $mلC& ييع"ا_لا 5ا)gا# $•رg1 Xيي3]1 Xي/#]اZلا 5ا)gا Nي<# $?ييع ^ييش
4حر_لا ي" 5وRس
'ل# ي.اسنلا X/ا#5 ي" ت"ر3 ام& mلH تب| N!" NمLلا , ة5وس ة^ار< ا1#
2ل تي3رش BCلا 2ينo تييملل ^ا3Nلا ‰لgY يي" Jx_لا ايمنY# ?يييعU ايZي" ]ر/
:2لو< و%# f/NLلا 2ب ]5# BCلا# $ةلصلا
ح56 35 اHYE :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J
:
8
ي:
1 2
ي>
ن3 2للا يي=5 2
>
ي@
ن:3# ييييي A
4J
:
ا
:
8
بK ?
>
با 2
>
LL9# $]#ا] وب
:
1
>
Dا#5 E:^ا3Nلا 2ل اوص
>
Gلg@
:
x
:
" ت
8
يملا 7ل3 '
@
>
)
@
ي
8
ل9
:
'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 يبينلا J1M 2ين3 2للا يي=5 ةر/ر% ييب1 B1 O2ين3#M
?يبا 2LLي9# ]#ا] ويب1 Dا#5 E:^ا3Nلا 2
ي>
ل اويصلg
:
x" ت
G
ي8
يملا 7ل3 ')
@
يلي9 اHYE :;ا<
42ي" 2)3ا*ش ;وب< N/ر/ اZبلP ي" Œلاب/ ,"ا_لا# ^اع*ش 'Zنo OJابK
2للا ايينN3# ايي اC%E :;ا< ةزان+ •15 اHY Jا& رييم3 ?ييبا J1 :يناربييRلا •#5#
يبنلا ?3 Nنس1 '| 4
[
اميلسU#
[
انام/Y ان ]ز 'Zللا $E2لوس5# 2للا nN9# 2لوس5#
2للا nNي9 ربي&1 2للا :;ا!" ةزان+ •15 ?يE :;ا< 2ين1 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
J#ر_3 2ل i)0U
[
اميلسU#
[
انام/Y ان]ز 'Zللا 2لوس5# 2للا N3# ا اC% 2لوس5#
4EXنسK
ح56 36 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا ?3 2ن3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 ةر
@
/ر>% يب1 ?
@
3# يييي A
•ويس m
>
ي:
U J
ي@
Y# $
G
2
ي@
يلY ايZنو
>
8G
N!
>
U ر
l
@
يT:
:
" X[ Lلاي9 m
>
ي:
U J
ي@
b" $
G
ةزانجلاب او>3رس
ي:
1# :;ا<
4
G
2يل3
l
j*
8
)
>
E'
>
0با<5 ?
@
:3 2
>
نوعr
:
U ر
l
8
_: :
" mلH
:;ا< '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
يبيينلا ?يي3 2يين3 2للا ييي=5 ةر/ر% يييب1 ?يي3#M
ربg Oر
l
@
يT" XLلا9M تيملا اZب ]ارملا# ةزانجلا B1 Om
>
U Jb" ةزانجلاب او3رس1E
mلH •وس m
>
U JY# $2
@
يلY اZنو
>
8G
N!
>
UM يU€ا رش 2لI# ريg وZ" B1 v#CL 1N)ب
4E2يل3 j*)E O'0با<5 ?
@
3 2نوعrU ر
l
8
_"
4^املعلا ?يب vلg لب WNنلل tارسQاب رoا J1 XاN< ?با ل!ن
sعب 2لمK mلH 7ل3# ي_ملا ةNش 2ب ]ارملا# $2بو+وب ;ا!" م-K ?با ل~س#
4Sلسلا
Dر0/# $]ا)عملا يي_ملا Xيجيس nو" tاريسQاب ]ارملا 5وZمجلا# ييع"ا_لا Nين3#
7لY يZ)ن/ ` 2نY fيLب ?0ل اZب tارسQا iL)س/ 2ن1 ل9اLلا# 4N/Nش tارسQا
4,ي_ملا# لاLلا 7ل3 X!_ #1 تيملاب ةNس* •#NK اZع vاT/ ةNش
^يkبلا Jo $?ي"Nلا ?ي3 تييملاب xيPاب)/ ` J1 fي/NLلا ]ويص! :يبيPر!لا ;ا<#
ةزانجلاب 2لو!ب ]ارملا J1 7ل3 ^انب اC% $;اي)g`ا# يييييي%اب)لا 7لY •]1 ايييييمب5
;ا< 4;#oا ?ي 'ي31 ويZ" اي%-يZج)ب tاريسQا ]ارملا :ليي<# $اي%رب< 7لY ايZلمLب
iي!عU# $E'ي0با<5 ?ي3 2ينوعrUE fي/NLلا يي" 2لو!ب ]#]ر ليPاب اC% :B#ونلا
7ل3 Jل" ليمK ;و!U ايم& ييناعملا ?ي3 2يب ربيع/ Nي< Wا<رلا 7ل3 ليمLلا Jxب
ييي" 2ل!ن Nييعب Sنييصملا ;ا< $2يينولمL/ ` ليي0لا J1 DN/}/# :;ا< 4
[
انو/] 2يي)ب<5
'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 تعميس ريم3 ?يبا fي/NK DN/}/# :(ي)*لا
يناربيRلا 2ي+رg1 EDربي< 7لY 2يب او3ريس1# DويسبLU ل" 'ي&NK1 Fا اHY :;و!/
?يييب 7يي!بU J1 'لييس Xيي*يجل يييdبن/ ` :
[
ا3و"ر ]#ا] يييبo# $?ييسK ]انييسbب
42ل%1 ينارZ•
‚ول*ملا ريييy ييي" اC%# $2يين"]# تيييملا -يييZج)ب ة5]ابملا 7ل3 ليييل] fيي/NLلا#
42ل%1 ينارZ• ?يب 7!بU J1 'لس X*يجل يdبن/ 2نb" DوLن#
‚ول*ملا ريييy ييي" اC%# $2يين"]# تيييملا -يييZج)ب ة5]ابملا 7ل3 ليييل] fيي/NLلا#
4Dر1 ي" تبI)لا يdبن/ 2نb" DوLن#
ح56 37 :'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;> وس5 ;: ا< :;ا< 2
>
ن3 2للا ي=5 2
>
@
ن:3
:
# يييي A
2
>
ل" ?
:
:
"N
>
U 7)K
:
ا%NZش ?
: :
# $‡
l
اري< 2
>
:
ل
:
" اZيل:3 7لص
:
>
/ 7)K
:
ةز
:
ا
:
نجلا
:
NZش ?
@

:
E
$
G
ي2يل3
l
يj*) E?
ي@
يميaعلا ?ييلبجلا لي@I
G
E :;ا< ƒJاPاري!لا اي# :ليي< EJ
يG
اPاري<
[
انام/Y 'لس
يي@

>
:ةز
:
ا
:
ن+
:
يي,بU ?
يي@

:
E
يي8
B
G
5اT
>
بلل# E
G
NL
@
8
للا ييي"
:
يي,=
:
وU 7يي)KE
q
'لس
يي@
مل#
$?
@
يPاري!ب ,+ر
@
:
/ 2
>
8
نb" اZن
@
"
:
] ?
@

G

:
غر*
>
/# ا
:
Zيل3 7لص
>
/ 7)K
:
ا
:
Z
:
ع J
:
ا&#
[
اباس)K
@
ا#
4E
q
NK
>
>
1 ل> @I
G
‡اري< ل
>
8
>
&
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :;ا<M ةر/ر% ييب1 B1 O2ين3 2للا يي=5 2ين3#M
7ي)K اي%NZش ?ي# ‡
يl
اري< 2
ي>
ل" ايZيل3 7ليص/ 7ي)K ةزانجلا NيZش ?يE :'
8
لس
:
ي:
#
ييب1 وي% JاPاري!لا اي# ل.ا!لا Jxب Xيناو3 ويب1 حري9 Oليي< EJاPاري< 2ل" ?ي"NU
O'ليسمل# 42ي ل3 j*) E?ي ميaعلا ?ي لبجلا لI :;ا< ƒJاPاري!لا ا#M ةر/ر%
fي/NK ?ي
[
اr/1 B5اTبلل# 4ENيLللا يي" ,ي=وU 7ي)K ةر/ر% ييب1 fي/NK ?ي B1
7ليص/ 7ي)K ايZع Jا&#
[
ابايس)Kا#
[
انام/Y 'ليس ةزان+ ,يبU ?يEM ةر/ر% ييب1
7ل3 ا!*Uا" OE
q
NK
>
>
1 ل> I ‡
q
اري< ل& ?يPاري!ب ,+ر/ 2نb" اZن"] ? غر*/# اZيل3
ري_3 اين|ا Dا#5 fي/NLلا اC%# 4cي*لب ايمZن NيKا# لي& ]ر*نا 'ي| fي/NLلا 5Nي9
4
[
ايباL9
ليمعلا 7ل3 WاوIلا iيUرU Jo 2ين Nيب ` Jo 2يب Nيي< O
[
ابايس)Kا#
[
انام/YE :2لو<#
#1 ة]رجملا ةx"ا0ملا ليبيس 7ل3 mلH ليع" ?ي ‚رTي" $Xيينلا jبيس ي3N)يس/
4()*لا ي" Sنصملا Dر&H 4ةاباLملا ليبس 7ل3
لي& ري+oا ?ي JاPاري< 2ل"E :ي.ايسنلا Xي/ا#5 يي" ,ي<## ENK
ي>
1 ليIE :2لو<#
Nن3# 4ENK
>
1 لI ام%رd91E :'لسمل X/ ا#5 ي"# ENK1 ? 'a31 امZن NKا#
مو/ 2نا-ي ي" امZ*g1 ر+oا ? JاPاري< 2ل i)&E :Xل|ا# X/ا#5 ? BN3 ?با
4ENK
>
1 لب+ ? ل!|1 Xاي!لا
يي" ]5# Nي<# 4ايZب ‚#رTلا ^اN)با ?ي ايZع 5وrLلا Dر%ا•# 5وrLلا :]وZ_لا#
2ل Jا& ?يي"NU 7يي)K اييZعبU 'يي| اييZ)يب ?يي ةزان+ ,يي ‚رg ?ييE :'لييس cيي*ل
2ل Jا& ,ي+5 'ي| ايZيل3 7لي9 ?ي# $NK
ي>
1 ليI ‡اري< لي& ري+oا ?ي JاPاري<
ريي+oا jL)ييس/ ` 2يينxب يييr!U sييعب 7لY اييZrعب ]5 اHY Fا/ا#رلا# 4E‡اري<
4اZعبU '| اZيل3 7ل9 ? `Y 5و&Cملا
'ل JY# 7لي9 ?يمل ري+oا ليصL/ 2ين1 يل ريZa/ BCلا :2للا 2يمK5 Sنيصملا ;ا<
‡اري< J#] k!" 7ل9 ? ‡اري< Jو0/ ?0ل ةلصلا 7لY Xليس# mلH Jo ,ب)/
:تيبا| ?يب Nي/ز ?ي3 ة#ر3 fي/NK ?ي 5ويصن ?يب Nيعيس ‚رg1# 4,يبU# 7لي9 ?ي
اHYE c*لب Xبيش يب1 ?با 2+رg1 Emيل3 ا تيr< N!" ةزان+ 7ل3 تيل9 اHYE
تيملا jK تيr< N< Dانع# EاZل%1 ?يب# اZنيب اولT"E Dرgh ي" ]از# E')يل9
ايي :;ل% ?ييب NييييمK ;و< B5اTبلا jل3# 4ريي+1 ة]ا/ز mل" tابU`ا F#51 Jb"
4‡اري< 2ل" ,+5# 7ل9 ? ?0ل# انHY ةزانجلا 7ل3 انمل3
يلص/ ةزانجلا , Jو0/ ل+رلا :?/ريxب اسيل# Jاري1 :ةر/ر% يب1 f/NK ا1#
fي/NK 2ينb" nازرلا Nيب3 2ي+رg1 4ايZيل# JHx)يس/ 7ي)K ,ي+ر/ J1 2ل Vييل" ايZيل3
4X*يع= اZل& X3و"ر f/]اK1 Dانع ي" ت/#5 N<# 4vو<و ,R!ن
2ملع/ `# 2)!ي!K X"رع 7لY j/رP انل Vيل رg€ا ي" ;ام3oا Jز# Jا& امل#
$ري/]ا!ملا ;اوK1 ?ي 2ي"رعن ايمب 2Zيبي_)ب `Y mلCل اين*/رعU ?ي0/ 'ل# $2للا `Y
ة5ويي9 ييي" ;و!عملا ايينل زربيييل ‡اري!لاب mلH ?يي ليي9اLلا ريي+oا 5N< 2ييبش
ايينNلا يي" 2ي"رعن اي 7لY Xبيسنلاب 5N!لا ريي!K ‡اري!لا Jا& ايمل# 4سويسLملا
4Xن/Nملاب v#رعملا لبجلا NKx& 2نxب :D5N< X"رع 7ل3 2بن
42ل& 2ن غر*/ 'ل JY# ?"Nلا jلR tو<# ي" ر%ا• E?"NU 7)KE :2لو<#
7)KE 'لسمل •رgoا X/ا#رلا ي" JY `Y mلC& ENLللا ي" ,=وU 7)KE c*ل#
4ا%ريy ي" امل ريس*U# Jايب اZي*" EاZن"] ? غر*/
'a3 7ل3 Xل`] 2ي"# $2ن"]# 2يل3 ةلصلا# تيملا 5وrK ي" iيyرU f/NLلا#
42Uو Nعب 2يلY ?سK1 ?مل Xبا|Qا ل/-جب 2ار&Y# تيملل 2م/ر0U# 2للا لr"
7لY DNنسب •رب0لا ?نسلا ي" ي!Zيبلا ‚رg1 :يييي ةزانجلا لمK ي" يييي 2يبنU
ر/ريسلا iيناوجب Cيgxيل" ةزانجلا 'ي&NK1 ,يبU اHY :;ا< 2ين1 ]وعيس ?يب 2للا Nيب3
?يبا JامI3 J1 :DNنيسب ‚رg1# 4Xنيسلا ?ي 2ينb" 5C/ #1 Nيعب tوR)يل 'ي| Xيعب5oا
[
اr/1 ‚رg1# E2يع=# 7ي)K 2ي<5ا*/ 'ل" 2ي1 ر/ريس ?ي/]ومعلا ?ييب ليمK Jا*3
4‰ا<# ييب1 ?يب Nعيس ر/ريس B]وم3 ?ييب ليمK 2ين3 2للا يي=5 ةر/ر% ايب1 J1E
‚رg1# 4XيرT ?يب 5ويسملا ر/ريس B]وم3 ?ييب ليمK رييب-لا ?يبا J1 :‚رg1#
رم3 ?با اZي"# …/Ng ?ب ,"ا5 ةزان+ FNZش :;ا< m%ا ?ب Sسو/ f/NK ?
2يع=و" ?ييم.ا!لا ?ييب ر/ريسلا مN!مب Cيg1 7ي)K ريم3 ?يبا jلRنا" ساب3 ?يبا#
47Z)نا 4اZب 7_ '| 2ل%ا& 7ل3
ح56 38 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
:
8
ب
ي8
نلا •
:
15 2
>
ي8
ن
:
1E ام
ي>
Z
@
ن3 2للا يي=5
G
ي2يب1 ?
@
ي:3
q
'لايس ?
@
ي:3# ييييي A
2
>
LL9# XسمTلا
>
Dا#5 Eةزانج
@
لا م
:
ا1 J
:
و_> م/ '>%# رم>3#
q
ر
@
0
:
ب اب
:
1# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3
4;
G
اس5
@
Qاب Xl *.اP# ي
>
8
.اس
8
نلا 2
>
@
ل3
:
1# Jا
G
8
بK ?
>
با
?ب 2للا Nب3 ?ب 'لاس :#رم3 وب1# 2للا Nب3 وب1 و% O2ن3 2للا ي=5 'لاس ?3#M
•#5 'Z.امل3 Jاي31# ?يعبا)لا Fا]اس ? Xن/Nملا ^اZ!" NK1 WاRTلا ?ب رم3
•15 2ن1M رم3 ?ب 2للا Nب3 و% O2يب1 ?3M X.ا# تس Xنس Fا Dريy# 2يب1 ?3
4ةزانجلا ما1 Jو_م/ 'ي%# ريم3# ري0ب ايب1# 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 يبينلا
ي" Sل)gا O;اس5Qاب 2*.اP# ي.اسنلا 2ل31# JابK ?با 2LL9# XسمTلا Dا#5
'لاييس fيي/NK# $لييسر Bر%-لا ?يي3 ويي% اييمنY :NييمK1 ;ا!" 2لاييس5Y# 2ليي9#
ليسرملا J#ر/ fي/NLلا لي%1 :BCر)لا ;ا< 42لع" ?ي ريم3 ?يبا 7ل3 vو<و
?يب 2للا Nيب3 J1 'لايس ?ي3 Bر%-لا ?ي3 2LيLي9 يي" JابK ?يبا 2ي+رg1# 4(ي91
mلC&# :Bر%-لا ;ا< 4JامI3# رييم3# ريي0ب اييب1# اييZ/N/ ?يييب ييي_م/ Jا& رييم3
:;ا< Bر%-لا 7ل3 2يي"
[
اريI&
[
ا"ل)gا للعلا يي" يينR<5اNلا ري&H Nي<# 4Xنيسلا
:;ا< 4ي_م/ Jا& 2ن1 :2يب1 ?3 'لاس ?3 Bر%-لا ?3 ;ا< ? ;و< (يLصلا#
'Zن3 2للا ي=5 رم3# ر0ب وب1# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 7_ N<#
?ب ا X/ا#5 ? 2نo (+51 ;و9وملا JY :ي!Zيبلا ;ا<# لسر اC%# 4اZ/N/ ?يب
ايب1 اي/ :Xينيي3 ?يب` تل< :;ا< يين/Nملا ?يب يل3 ?ي3# $cي"اK Xي!| وي%# Xينيي3
[
ا5ار Xيين|NK Bر%-لا †?!ي)يسا :;ا!" $fي/NLلا اC% يي" سانلا mي*لاg NيمL
;ا< 42يييب1 ?يي3 'لاييس ?يي3 $2ييي" ?يي 2)عمييس $2يي/Nب/# DNيع/ $2يييصK1 تييسل
2يب1 ?3 'لاس ?3 2ن 2عمس 2ن1 kب= 2نo '%ولا 2ن3 ي*ن/ ` اC%# :Sنصملا
4Xنيي3 ?با 2ب •NK# Bر%-لا 2LL9# 4
[
ا+ا5]Y 2ي" J1 `Y mلC& رoا#
يي_ملا J1 O;
8
#oاM ;او<1 Xيسمg 7ل3 ^املعلا Sل)gا fي/NLلا يي" vل)gلل#
^ا*لTلا لييع"# '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2لع" ?يي D]#5ول لييr"1 ةزانجلا ما1
4يع"ا_لا# 5وZمجلا 2يلY i%H#
?3 س#اP ?ب ا Dا#5 امل لr"1 اZ*لg ي_ملا J1 Xي*نLلا# X/ ]اZلل Oين اIلا#M
Eةزانجلا Sلg `Y Fا 7)K '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 7_ اE 2يب1
اZ*لg ي_ملا :;ا< ملسلا 2يل3 ي
8
ل3 f/NK ? 5وصن ?ب Nيعس Dا#5 امل#
D]انيسY 48C*لا ةلي9 7ل3 Xي3امجلا ةلي9 ليr*& ايZا1 يي_ملا ?ي ليr"1
4D]انسY ي" 'ل0U NمK1 J1 مر|oا 70K# $,"رلا '0K 2ل vو<و و%# ?سK
B5اTبلا 2!ل3 اZلامش ?3# اZنيم/ ?3# اZ*لg# اZ/N/ ?يب ي_م/ 2ن1 OfلاIلاM
Xعيسو)لا 2يي"# $nازرلا Nيب3 اC&#
[
`وي9و Xيبيش ييب1 ?يبا 2ي+رg1# $Vين1 ?ي3
[
انا0 Jو-ل/ ` 'ييZن1# ةزانجلاب tارييسQا Xنييس jيي"او/ ويي%# ?يييعي_ملا 7ل3
4'Zrعب 7ل3 #1 'Zيل3 j_/ ل~ل 2ي" Jو_م/
[
اNKا#
اييمل اييZ*لg iيي&ارلا# ^اش fيييK ييي_م/ يييشاملا J1 B5وIلل O,ييبارلا ;و!لاM
[
ا3و"ر ةريdملا f/NK ? '&اLلا# JابK ?با 2LL9# ?نسلا WاL91 2+رg1
4EاZن ^اش fيK يشاملا# ةزانجلا Sلg i&ارلاE
4اZ*لT" `Y# اZا1 ي_ ^اسن ةزانجلا , Jا& JY يعTنلل OVاTلا ;و!لاM
ح56 39 '
@
ل# -.انجلا tاب
8
Uا ?3 انيZ
>
نE :ت
@
لا< اZن3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 X: يR3
G
م
8
>
1 ?:3# يييي A
42يل3
l
j*)
>
Eانيل:3 م
@
-
:@
ع
>
/
-.انجلا tابUا ?3M ;وZجملل ينب OانيZن :تلا< اZن3 2للا ي=5 XيR3 م1 ?3#M
يباLصلا ;و< J1 ?ي|NLملا# ;و9oا ل%1 5وZم+ O2يل3 j*) انيل3 م-ع/ 'ل#
ر€ا J1 mلH ? ر%اaلا HY tو"رملا '0K 2ل ل3ا*لا ر&H مNعب انر1 #1 انيZن
4'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 يبنلا و% ي%انلا#
م1 ?3 sيLلا Wاب ي" B5اTبلا 2+رg1 2ن1# 2ع"5 تب| N!" f/NLلا اC% ا1#
2ن1 `Y Ef/NLلا يييي 'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 2للا ;وس5 اناZنE c*لب XيR3
لg] امل :;ا< اZن3 يناربRلا 2+رg1 امل 2ن 2عمسU 'ل XيR3 م1 Jo لسر
fعب '| تيب ي" ^اسنلا ,م+ Xن/Nملا 'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 2للا ;وس5
يينIعب ?ي0يلY '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ويس5 يينYE :;ا!" ريم3 اينيلY
J1 ايناZن#E Dرgh يي"# 4fي/NLلا E
[
ا~يش 2للاب ?ي&ر_U `1 7ل3 ?ي0ع/ابo ?ي0يلY
4Eةزان+ ي" ‚رTن
2)مZ" اZنx& '/رL)لل ` Xي%ار0لل يZنلا J1 ي" ر%ا• Eانيل3 م-ع/ 'ل#E :اZلو<#
;N/# 'لعلا ل%1 5وZم+ i%H X%ار0لل 2ن1 7لY# $'/رL)لا 2ل9x" `Y# Xن/ر< ?
2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 J1E ةر/ر% يب 1 f/ NK ? Xب يش يب 1 ?ب ا 2+رg1 ا 2ل
Eريم3 اي/ ايZ3] :;ا!" ايZب حايص" ة1را ريم3 •1ر" ةزان+ يي" Jا& '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
4Fا!| اZلا+5# •رg1 j/رP ?# 42+ا ?با# ي.اسنلا 2+رg1# f/NLلا
ح56 40
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:

G
2
:
ي8
للا ;: ويس5 J
:
8
ي:
1 2
ي>
ن3 2
>
:
ي8
للا يي=5
q
NيGعس
ي:
يب
ي:
1 ?
ي@
3# ييييي A
E,ي=و
>
U 7ي)K V
ي@
لج
@
/ ل" ايZعبU ?
ي@
م
:
:
" $اوو>!" ةزانجلا '
>
يي>
)
@
/
:
15 اHYE :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
42يل3
l
j*
8
)
>
Nيييص!/ 'ل JY# Sل0ملاب Fر اHY ةزانجلل ماي!لا Wو+# يييي" رييي%ا• ريييoا
‚رg1 2يين1 DN/}/# Dريy# ?يي} ?يي ةزان+ ليي& موم3 ييي" ريي%ا•# اييZعيي_U
mلH لل3# 42يب Fر B]وZ/ ةزانجل 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2ياي< B5اTبلا
ايينم< اييمنYE 'يي&اLلا ‚رg1# E
[
اييس*ن تييسيل1E Xيي/ا#5 ييي"# t-" Fوملا Jxب
sيب!/ BCلل
[
ااa3Y مو!ن ايمنYE :JابK ?يبا# 'ي&اLلا# NيمK1 ‚رg1# EXي0.لملل
4?يليلع)لا ?يب ةا"ان `# 4E2لل
[
ااa3YE :JابK ?با c*ل# 4Eسو*نلا
2للا 7لي9 2ين1 :'ليس Nين3 2ين3 2للا يي=5 ي
ي8
ل3 fي/NK ريoا اC% u5ا3 Nي<#
'ي| ما< D]ار J1 ليم)L/ 2ينxب ;و!لا# 4Nيع< 'ي| ةزانجلل ما< 'ليس# 2لh# 2ييل3
'ييZ|NK 'يي| ا#Nع!/ Jxب مو< 7لY 5اش1
[
ايل3 J1 2ييع"N/ $2يين3 FNعب اييمل Nييع<
4mلH ي" ^املعلا Sل)gا JاI/NLلا u5اعU امل# 4f/NLلا
J1
8
]5# $ماي!لاب ر•ل „سان ملسلا 2يل3 ي
8
ل3 f/NK J1 7لY يع"ا_لا i%C"
Jايبل Jا& 'لس# 2لh# 2يل3 2للا 7ل9 D]وع< J1 ;ام)K`
[
اص
8
ن Vيل ي
8
ل3 f/NK
تاصلا ?ب ة]اب3 f/NK ا1# 4iL)س 2ن1 5ا)Tملا :B#ونلا ;ا< اCل# $زاوجلا
:;ا!" ]وZيلا ?ي ربيK 2يب ر
8
م" ةزانجلل مو!/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
Jا& 2ين1
`Y ?نييسلا WاLيي91# NييمK1 2يي+رg1 4E'يي%و*لاg اوييسل+اE :;ا!" $لييع*ن اC0%
?يب ري_بAsيU6 2يي" Sييع= fي/NK 2ينb" $يي!Zيبلا# 5ا-بلا 2ي+رg1# ي.ايسنلا
4f/NLلا ?يل و%# ر_ب 2ب ]ر
8
*U :5ا-بلا ;ا< AsUŽ6,"ا5
?يي3 $اييZعيش ?ييمل يييZنلا ]ا"1 E,يي=وU 7يي)K Vلج/ ل" اييZعبU ?يي#E :2لو<#
يي" ,ي=وU #1 u5oا يي" ,ي=وU 7ي)K ]ارملا J1 ليم)L/# $,ي=وU 7ي)K سولجلا
,ي=وUE Xي/ا#5 Dريy# B5اTبلا (ي+5 2ين1 `Y ?ييa*للاب fي/NLلا B#5 Nي<# $NيLللا
4Eu5oا ي"
ييZنلا DNي*/ ايمل ةزانجلا ,ي=وU 7ي)K ماي!لا Wو+# 7لY Sليسلا sيعب iي%C"
2للا ;وس5 ان/15 اE :Nيعس يب1# ةر/ر% يب1 f/NK ? ي.اسنلا Nن3 امل# ان%
4E,=وU 7)K Vلج" k< ةزان+ NZش '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
?يبا# ةر/ر% ييب1 fي/NK ?ي يي!Zيبلا •#5 Nي<# 4iL)يس 2ينY :5وZمجلا ;ا<#
4ر+oا ي" ينع/ يييي لاLلا لI '.ا!لا JY :ام%ريy# رم3
ح56 41 ل: g: ]
:
1
:
N/-/ ?
يG
ب 2للا Nيب3 J
:
8
ي:
1E 2
>
ي@
ن3 2
>
:
ي8
للا يي=5 nاLيسY ييب1 ?
@
ي:3# ييييي A
4
:
]#ا] وب
:
1 2
>
+
:
رg
:
1 E
G
X
8
نس
>
8
لا ?
:

G
اC% :;ا<# ر
@
ب:!لا ي
:
ل+
@
G
5 ل
G
ب< ?
@
ت
:
@
يملا
ةNKوملا ^ابلا ريس&# XلمZملا ?ييسلا (ي)*ب يعيبيسلا وي% OnاLيسY ييب1 ?ي3#M
XباLيصلا ?ي Dريy# مليسلا 2ييل3
[
ايل3 •15 يي"و0لا ييناNمZلا XلمZملا ?ييعلا#
Xنيس Fا# $JامI3 Xي"لg ?ي ?ي)نيسل Nل# $Xي/ا#رلا رييI& $5وZ_ ييعباU وي%#
?يب 2للا Nيب3 وي% ONي/-/ ?يب 2للا Nيب3 J1 2ين3 2للا يي=5M X.ا# ?ي/ر_3# ,يسU
,بيس ?يبا وي%# Xييب/NLلا NيZش يي"و& ييس#oا Xيمجعملا ^اTلاب ييمRTلا Nي/-/
?ي*يي9 ملييسلا 2يييل3 يل3 ,يي NييZش# Xيي"و0لا 7ل3
[
اري1 Jا&# Xنييس ةر_3
Oرب!لا يل+5 ل
:
ب
G
< ? تيملا لg]1M Wاعي)س`ا ي" ربلا Nب3 ?با Dر&H لمجلا#
7ل3 ;اLلا nلPY ?ي ويZ" تييملا
[
ل+5 2يي" ,ي=و/ BCلا ليLملا XيZ+ ?ي B1
مليسلا 2ييل3 يل3 ?ي3 •#5# O]#ا] ويب1 2ي+رg1 4Xنيسلا ?ي اC% :;ا<#M ليLملا
Nيب3 Nل# ?ي لي+5 ةزان+ 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7لي9E :;ا<
4Eليس ليس" 2يب ري1 'ي| NيLللا يل+5 ليب< ?ي ,ي=و" ر/ريسلاب ريx" iلRملا
:;او<1 X|ل| Xلxسملا ي"# 42+رT/ 'ل# ح5ا_لا Dر&H
4NمK1# يع"ا_لا# X/#]اZلا تب%H 2يلY# ر&H ا O;#oاM
f/NK ?
[
ا3و"ر X!Iلا ?3 يع"ا_لا •#5 امل 2س15 لب< ? لس/ OيناIلا#M
NيK1 اC%# E2يس15 ليب< ?ي
[
ا)ي ليس '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1E ساب3 ?يبا
4يع"ا_لا يلو<
لب :Oتل<M رس/1 و% HY
[
ا=ر)ع Xلب!لا لب< ? لس/ 2ن1 X*ينK يبo OfلاIلا#M
2ينb" ليل ?ي"Nلا ?ي3 ييZنلا يي" ربا+ fي/NK حرش يي" ييUx/ ايم& \ينلا 2يب ]5#
ليب< ?ي تييملا ;اg]Y يي" \ين وي%# ساب3 ?يبا fي/NK ?ي BCر)لا 2ي+رg1
42ي" ريT لl ع" 2ن1 tومجملا ? ]ا*)سي" ?سK f/NK 2ن1 يUx/# Xلب!لا
^اويس للج/ ليي!" تييملا ةا5او Nين3 WوIلاب ربي!لا لييلجU يي" Sل)gا OةN.ا"M
?يبا fي/NK ?ي `Y 2يa*K1 ` يي!Zيبلا 2ي+رg1 ايمل ة1را #1
[
ل+5 Jو"Nملا Jا&
;ا< E2يبوIب Nعيس ربي< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;> ويس5 لل+E :;ا< ساب3
AsيUŽ65ا-يعلا ييب1 ?ب Xب !3 ?ب يييL/AsيU6 fي/NK ? `Y 2a*K1 ` :ي!Zيبلا
4Sيع= و%#
2ين1E nاLيسY ييب1 fي/NK ?ي
[
اr/1 يي!Zيبلا 2ي+رg1 ايمل ^ايسنلاب \ي)T/ ليي<#
:;ا<#
[
ابو| 2يل3 اوRسب/ J1 N/-/ ?ب 2للا Nب3 يبx" 5و3oا •رLلا ةزان+ رrK
DN/و/# Oتل<M
[
ا"و<و Jا& JY# (يLي9 D]انيسY اC%# :يي!Zيبلا ;ا< Eلي+5 2ينY
iلاP ييب1 ?يب يل3 J1E Xي"و0لا لي%1 ?ي لي+5 ?ي3 يي!Zيبلا
[
اr/1 2ي+رg1 اي
:;ا<# $رب!لا ? WوIلا WCج" Dرب< 7ل3 WوIلا kسب N<#
[
ا)ي Jون"N/ '%اU1
4E^اسنلاب اC% ,نص/ امنYE
ح56 42 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا ?3 امZن3 2للا ي
:
=5 ر
:
م
:
>3 ?
G
با ?3# يييي A
;ويس5
G
2
ي8
ل
:
7ل3# $
G
2
:
ي8
للا 'يسب :اولو!" 5و
>
ب>!لا يي" '
ي>
&اU
@
و
:
'
ي>
)
@
ع=
:
:
# اHYE :;ا<
يينR<5اNلا 2
>
ي8
ل31# J
ي:
ا
:
8
بK ?
ي>
با 2LLي9# ي.ايسنلا# ]#ا] وب
ي:
1#
>
NمK
@
:
1 2
ي>
+رg@
:
1 E2للا
4S
G
<ولاب
ي" ا%ر&H X3و"ر N%اوش 2ل 2ن1 `Y $
[
اr/1 رم3 ?با 7ل3 2*<# ي.اسنلا (+5#
تيين/ موIل& م1 تييع=# اييملE Sيييع= Nنييسب ييي!Zيبلا# 'يي&اLلا ‚رg1# $حر_لا
:'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< رب!لا ي" '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا
ييي"# 2للا 'ييسب z•رg1 [ة5اU 'يي0+رTن اييZن# 'يي&Nيعن اييZي"# 'يي&ان!لg اييZن{
2ل& ;N" 2نسL)سا رgh ^ا3] يع"ا_لل# $E2للا ;وس5 X
:
8
ل
G
7ل3# 2للا ليبس
4]#NL NK 2ي" Vيل 2ن1# Dار/ ا تيملل ?"اNلا 5ا)T/ 2ن1 7ل3
ح56 34/045 ر
>
س
@
:
&E :;: ا
:
< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;: وس
>
5
:
J
:
8
:
1 $X: _:
G.ا:3 ?
@
:3
:
# ي A
4
q
'Gلس
@

>

G
ر
@
ش: ي
:
ل:3
G

:
نس
@
G
b
G
ب ]#ا] و
>
ب
:
1
>

:
#5
:
4E
[
ا
8
يK
:

G
D
G
رس
@
:
0
:
& ت
G
G
8
يم
:
@
لا
G
'
@
a:3
4E
G
'@|Qا ي
G
"E :ا
:
Z
@
ن:3 2للا ي
:
=
G
5
:
X: م
:
:
لس
:

G
م
8
>
1 f
G
/
G
NK
:
?
@

G
ي 2
:
+
:
ا
:
?
>
@
با
:
]از
:
:
#
:;ا< '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا ;وييس5 J1 اييZن3 2للا ييي=5 Xيي_.ا3 ?يي3#M
:'ليس ‡رش 7ل3 ]انيسbب ]#ا] ويب1 Dا#5 E
[
ا
8
يK Dريس0& تييملا '
ي@
a3 ر
>
يس&E
ي"E :Xملس م1 f/ NK ?E :2لو< و%# اC% f/ NLلا ي" B1 $ O2+ا ?ب ا ]از#
4XيلIملل Jايب OE'|Qا
E'|Qا ي"E ة]ا/ز ?0ل# $يLلا مر)L/ ام& تيملا مار)gا Wو+# 7ل3 Xل`] 2ي"
'لx)/ تييملا J1 ليم)L/ وي%# $Jامrلا iيج/ ` 2ينY fييK ?ي 2ي<5ا*/ 2ين1 Fxبن1
:f/NK 2ب ]5# N<# $يLلا 'لx)/ ام&
ح56 44
[
اNL
@
:
ل يل ا#NLG
@
لاE :;ا< 2ين3 2للا ي
ي:
=5 ‰ا
8
<# يب
ي:
1 ?يب Nعيس ?ي3# ييييي A
>
يDا#5 E'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;وس
ي>
رب ,ن9
ي>
ايم&
[
ابص
ي@
ن ?
:يG
ب
8
للا ي
:
ي8
ل3 او
>
بص
G ي@
نا#
4'
l
لس
@

>
ƒi_Tلا ? n#Nنصلا 2نx&
[
ا~يش mل CT)ن `1 2ل لي< امل Nعس 2لا< مل0لا اC%
iييناجلا تييLU ريي*Lلا ويي% اييZم=# مللا (يي)*ب NييLللا# 4Dر&C" 4اوعنيي9ا :;ا!"
4رب!لا ? يلب!لا
2ي+ا ?يبا# NيمK1 2ي+رg1 Nي<# '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ل NيLل 2ين1 Xل`] 2يي"#
XباLصلا fعب" j_/ ل+5# NLل/ ل+5 Jل+5 Xن/Nملاب Jا& 2ن1# 4?سK ]انسbب
2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2للا ;ويسرل 2لم3 ليم3 ^ا+ ايمZ/1 :اولا!" ايمZبلP يي"
?يبا ?ي3 2لI# 4'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويسرل NيLل/ BCلا ^اج" 'ليس#
ي"# :B5اصنoا XLلP وب1 و% NLل/ Jا& BCلا J1# 4BCر)لا# NمK1 Nن3 ساب3
4Sع= D]انسY
4لr"1 NLللا J1 7ل3 Xل`Nلا 2ي"#
ح56 45 ?ي3
>
يDر
>
@
ب
:
< ,
يG
"5
>
#E :]از#
>
D
ي>
وL
@:
ن 2ين3 2للا ي
ي:
=5
q
ربا+ ?ي3 ي
8 يG
!
:
Z
@
يبلل# ييييي A
4Jا
:
8
بK ?
>
با 2
>
LL
8
9# E
q
ر
@
بش
G
5
:
@
N< u5oا
f/ NK وLن B1 ODوLن 2ن 3 2للا ي=5 ربا+ ?3M ي!Zيبلا B#5# B1 Oي!Zيبلل#M
4OJابK ?با 2LL9# ربش 5N< u5oا ?3 Dرب< ,"5# :]از#M Nعس
2ييب1 ?ي3 NيمL ?يب ري*ع+ fي/NK ?ي JابK ?يبا# يي!Zيبلا 2ي+رg1 fي/NLلا اC%
Xي_.ا3 7ل3 تلg] :;ا< NيمL ?يب 'يسا!لا fي/NK ?ي Wابلا يي"# 4ربا+ ?ي3
2يبKا9# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 رب< ?3 يل ي*_&ا Dا1 ا/ :تل!"
Xي9رعلا ^اLRبب XيKوRب $Xيي~P# `# Xي"ر_ ` 5وب< Xي|ل| ?ي3 2ل تي*_0"
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا ;وييس5 تيي/15 :]از# 'يي&اLلا# ]#ا] وييب1 2يي+رg1 4^ارمLلا
'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 يي*)& ?ييب 2يس15 ري0ب ويب1#
[
اN! '
8
لس
:
ي:
#
ويب1 ‚رg1# 4'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 2للا ;ويس5 يل+5 Nين3 2يس15 ريم3#
7ل9 2للا ;وس5 رب< ت/15 :;ا< (لا9 يب1 ?ب (لا9 ?3 ليسارملا ي" ]#ا]
4ربش وLن #1
[
اربش 'لس# 2لh# 2يل3 2للا
7
8
ل9
:
يبنلا رب< •15 2ن1 :5ام)لا Jاي*س f/NK ? B5اTبلا 2+رg1 ا 2=5اع/#
2ينxب يي!Zيبلا ايمZنيب ,يم+# مانيسلا X~يZ&
[
اع*Uر B1 4
[
امنيس '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا
(لي91 mلملا Nيب3 ?يب Nييلولا ?يز يي" 5اNجلا k!يس ايمل 'ي|
[
اLRيس
[
`#1 Jا&
4
[
امنس لعج"
Vيم_لا تيyاز ايNن3 ?يين|`ا مو/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2يUا"# تينا& OةN.ا"M
4xيPوملا يي" ايم& 4^ا|لIلا مو/ ?ي"]# ;#oا ,ييب5 ?ي تلg Xليل ةر_3 يي)ن|`
2+رg1 4Xاس1# سابعلا# يل3 2ن "]# 2لسy 7لوU# 4^اعب5oا مو/ X3ام+ ;ا<#
BCلا# حر_لا يي" اC&# $iيKر يين|NK# :]از# يبيع_لا fي/NK ?ي ]#ا] ويب1
?ب ?مKرلا Nب3 'Zع اولg]1 'Zن1 m_لاب iKر وب1 #1 iKر :\يTل)لا ي"
(لا9# سابعلا ?ب لr*لا سابعلا# يل3 , ة]ا/ز ي!Zيبلا X/ ا#5 ي"# 4vو3
7ل3 :2ي+ا ?يب`# 2ل Xي/ا#5 يي"# 4vو3 ?يبا ري&C/ 'ل# ييييي Jار!ش وي%# ييييي
?ييب ,يم+# 45ايصنoا ?ي ليي+5 DNLل •
8
وييس# 4]از# 4Jار!ش# 'ييI<# ليr*لا#
44رoا رgh 2ب ]ا51 ]از ?# رoا ;#1 •15 ا 5اب)3اب" \!ن ? Jxب Fا/ا#رلا
ح56 36
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 7يZن :2ين3 2للا يي=5 2ين3 'ليسمل# ييييي A
42يل3 7نب/ J1# $2يل3 اNع!/ J1# رب!لا \صج/ J1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 7ZنM ربا+ ?3 B1 O2ن3 2للا ي=5 2ن3 'لسمل#M
4O2يل3 7نب/ J1# 2يل3 Nع!/ J1# رب!لا \صج/ J1 '
8
لس
:
:
#
iي%H# 4ييZنلا يي" لي9oا 2ينo ة5و&Cملا Xي|لIلا 'ي/رLU 7ل3 لييل] fي/NLلا
وي%# 'ي/رL)لل ]وع!لا# 42ي/-ن)لل \ييصج)لا# ^انبلا يي" ييZنلا J1 7لY 5وZمجلا
7ل3 ,يييمجلا لييمK ?يي3 v5اييصلا ايي vرع/ `# زاجملا# Xيي!ي!Lلا ?يييب ,ييم+
4يZنلا ل91 ي% ي)لا X!ي!Lلا
…/رس)لا# اZيل3 i)0لا# 5وب!لا 7ل3 ^انبلا ?3 يZنلا ي" f/]اKoا F]5# N<#
?يبا fي/NK ?ي ي.ايسنلا# BCر)لا# ]#ا] ويب1 ‚رgx" 4xيPوU J1# ايZي" ]ا-/ J1#
N+ايييسملا ايييZيل3 ?ييي/CT)ملا# 5وب!لا Fار.از 2للا ?يييعلE :
[
ا3و"ر ]وعيييس
#1 2يييل3 ]ا-/ #1 ربيي!لا 7ل3 7يينب/ J1 7ييZنE :ي.اييسنلل cيي*ل ييي"# 4E‚رييسلا#
;وس5 ;ا< :تلا< X_.ا3 f/NK ? B5اTبلا ‚رg1# 4E2يل3 i)0/ #1 \صج/
]وZيلاZللا ?ييعلE :2يين 'يي!/ 'ل BCلا 2يي=ر ييي" '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا
ةر/ر% يب1 f/NK ‚ارgY 7ل3 ا!*Uا# 4EN+اس 'Z.ايبن1 5وب< ا#CTUا •5اصنلا#
‚رg1# 4EN+اييس 'Z.ايبييين1 5وب< ا#CTUا •5ايييصنلا# ]وZيلا 2للا ?يييعلE cييي*لب
ينIعب ا 7ل3 mIعب1 :BNسoا ‚ايZلا يبo ;ا< ملسلا 2يل3
[
ايل3 J1E BCر)لا
`# 2
>
)/
8
ويس `Y
[
ا"ر_
[
اربي< t]1 ` J1 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 2ييل3
sيعب Nين3 اC% 7ل3 ليمعلا# $?يسK fي/NK :BCر)لا ;ا<E 2)يسمP `Y
[
`اIمU
4u5oا nو" رب!لا ,"ر/ J1 او%ر0" $'لعلا ل%1
`E :2لو!ب 2يبي_)لا# ?يعللاب ايZي" ربيعملا 5ابgoا DC%# :2للا 2يمK5 ح5ا_لا ;ا<
?يييي/-)لا# ة5امعلل 'ييي/رL)لا Nيييي*U E2للا J#] ?ييي Nيييبع/
[
ان|# Bربييي< اولعجU
2.امس 7ل3# رب!لا 7ل3 ر.ا)سلا ,=## vرg-ملا n#Nنصلا ,=## \يصج)لا#
اي 7لY ليZجلا وي_"# NيZعلا Nيعب ,ي ييr*/ Nي< mلH J1# ربي!لا 5اNجب (يسم)لا#
Xييل0لاب mلH ?ي3 ,ينملا يي" Jا0" $Jا|#oا ة]اب3 ?ي X!بايسلا 'يoا 2ييل3 Jا&
ي" ةرب)عملا Xم0Lلل iسانملا و%# $]اس*لا 7لY Xيr*ملا Xع/5Cلا DCZل ,R<
#1 اZييس*نxب تيينا& ^اوييس $Nييسا*ملا ,يي"]# (لاييصملا iل+ ?يي ما0Koا tرش
Xلxس# 2!K ما!ملا اني"# N<# ?سK مل& اC%# 47Z)نا 2يلY يr*U ا 5اب)3اب
4Xل!)س
ح56 47
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
:
بينلا J
:
ي8
1E 2
>
ي@
ن3 2
>
:
ي8
للا ي
ي:
=5 X: عيب5 ?
يG
ب
G
را3 ?
@
ي:3# ييييي A
:
و>%# Fا
:
ي:IK
:
•: ل| 2يل3 7IL
:
:
" ر
:
@
ب:!
@
لا 7U
:
1# Jو
>
ع
@
a
:
?
G
ب J
:
امI3 7ل3 7
8
ل9 '
8
لس
:
:
#

>
8
نR<5اNلا
>
Dا#5 E'
l
.ا<
Š
:
ي8
ر" ريx"E
[
اr/1 ]از# E2يس15 Nين3E '.ا< وي%# 2لو< Nيعب ]از# 5ا-بلا 2ي+رg1#
?E
[
ا3و"ر ةر/ر% يب1 ?3 nلgoا م5ا0 ي" „ي_لا وب 1 •#5# E^املا 2يل3
‚رg1# 4Sييع= D]انيسY# EXنيسK ةار| لي0ب 2ل iي)&
[
ابايس)Kا 'ليس 7ل3 ايIK
7يIK '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 J1E ةر/ر% ييب1 fي/NK ?ي 2ي+ا ?يبا
?ي يي!Zيبلا •#5# ليPاب fي/NK :'يUاK ويب1 ;ا< 2ين1 `Y E
[
ا|ل| س1رلا ليب< ?ي
`Y XنسK 2ل iصU 'ل" ل+5 ي"وUE :;ا< Xا1 يب1 ?3 ]ا/ز ?ب NمL j/رP
4sعبل اZrعب NZش DC% ?0ل# 4E2بونH 2ل Fر*d" رب< 7ل3 ا%اIK FايIK •ل|
[
اع ?يي/Nيلاب Jو0/ ويي%# $
[
ا|ل| ربيي!لا 7ل3 يييILلا Xييي3#ر_ 7ل3 Xل`] 2ييي"#
J1 ي"ا_لا WاL91 iL)سا# $2/Nيب اIK 2ي*" Xعيب5 ?ب را3 f/NK ي" 2UوبIل
4X/€ا z'&Nيعن اZي"# '&ان!لg اZن{ mلH Nن3 ;و!/
ح56 48
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:

G
2
:
8
للا ;> وس
>
5 J
:
ا& :;ا< 2ن3 2للا ي=5 J
:
ام@I3 ?3# يييي A
او
>
ل
:

ي@
ا# '
@
ي>
0يgo ا#ر
>
G
*@d)يساE :;ا<# 2ي
ي@
ل:3 S:
ي:
<# ت
G
G
ي8
يملا ?ي"] ?
ي@

G
غر" اHY '
8
لس
:
ي:
#
4'
>
G
&اL
@
لا 2LL9# ]#ا] وب1
>
Dا#5 E;
:

@ >
/ J€ا 2
>
8
نb" تيب@I
8
)لا 2
>
:
ل
اينب5{ :7لاعU 2لو< ]5# 2ييل3# $2ل ييLلا 5ا*d)يساب تييملا tا*)نا 7ل3 Xل`] 2يي"
?ين}ملل# mبنCل ر*d)سا#{ :2لو<# zJام/Qاب انو!بس ?/Cلا انناوgQ# انل ر*yا
4ام%وLن# zFان}ملا#
mلH ‚رg1 ام& $XLيLصلا f/ ]اKoا 2ب F]5# N<# $رب!لا ي" ;xس/ 2ن 1 7ل3#
تييملا JYE :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين1 Vين1 fي/NK ?ي ايZنم" 4JاTي_لا
:'لس ]از 4E'Zلاعن tر< ,مسيل 2ن Y# $2باL91 2ن 3 7لوU# Dربي< ي" ,=# اHY
:ةر/ر% يييب1 fيي/NK ?يي BCر)لا# JابK ?ييبا ]از EJا0ل DاU1 او"رييصنا اHY#E
ييي" يناربييRلا ]از 4Eرييي0نلا رييg€ا# ريي0نملا اييم%NKo ;ا!/ Jا]وييس1 Jا<5ز1E
امZUاو91# ر!بلا ي9اي9 لI امZباين1# ساLنلا 5#N< لI امZني31E :kس#oا
ام%5اعش1 ي" J•R/# امZباينxب Jار*L/#E :nازرلا Nب 3 ]ا-U EN3رلا لI ر!بلا
fي/NK ?ي B5اTبلا ]از# Eاي%ول!/ 'ل 7ين لي%1 ايZيل3 ,يم)+ا ول Xيبزر ايمZع
4EDNس+ ي" 2K#5 ]اعي"E :^اربلا
Jا& Jb" ƒNبعU تن& اE :J`و!ي" 2ن`xس/ امZن1 f/]اKoا tومج ي" ]ا*)س/#
ليي+رلا اC% ييي" ;و!U تيين& ايي :J`و!ي" $2للا Nييب31 تيين& :;و!ي" DاN% 2للا
2للا Nييب3 2يين1 NييZش1 :;و!ي" ?يي}ملا اييx" '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
NييمLمل
2لوييس5# DNب3
[
اNمL J1# 2للا `Y 2لY ` J1 NييZش1E Xيي/ا#5 ييي"# 4E2لوييس5#
?يي!يلا 7ل3 :2ل ;ا!/ 'ي|E Eاي%ريy ^ييش ?ي3 ;xيس/ ل"E Eت<Nي9 :2ل ;ا!ي"
]ان B]اني"E :cي*ل يي"# 4E7لاعU 2للا ^اش JY fيعبU 2ييل3# تي 2ييل3# تين&
Xينجلا 7لY
[
اباب 2ل اوL)"ا# $Xينجلا ?ي Dوشر"ا" BNب3 nNي9 J1 ^اميسلا ?ي
;ا!/# $Dرصب N 2ل (س*/# اZبيP# اZK#5 ? 2يUxي" :;ا< Xنجلا ? Dوسبل1#
$
[
اعيم+ اييم%اري" Xيينجلا ?يي
[
اNع! 2للا mلNب1 Nيي< 5انلا ?يي wNع! رييaنا 2ل
Dربي< 2ل (يس*/# $ت0يسا :2ل ;ا!ي" يل%1 ري_ب1 iي%H1 7ي)K يينو3] :;و!ي"
ماني" 'ين 2ل ;ا!/#E cي*ل يي"# 4EXياي!لا مو/ 7لY
[
ارrg •م/#
[
ا3ا5H Jوعبيس
2ل ;و!ي" jي"انملا# ري"ا0لا اي1# 42ل%1 iيK1 `Y 2يa<و/ ` BCلا س#رعلا Xيون
Dا% :;و!ي" ƒmين/] اي :J`و!/# B5]1 ` $Dا% Dا% :;و!ي" ƒmيب5 ?ي :Jا0لملا
` Dا% Dا% :;و!ي" :'يي0ي" fييعب BCلا ليي+رلا اC% ايي :J`و!ي" B5]1 ` $Dا%
يييييي 'ييZ*/ ?يي تييعبU `# تييمZ" ` B1 يييييي تيييلU `# تيي/5] ` :;ا!ي" B5]1
XLي9 (يصي"
[
ابارU 5اصل لب+ اZب Wر= ول Xب ر= N/ NK ? n5اRمب Wرr/#
4E?يل!Iلا ريy 2يل/ ? اZعمس/
J#] رب!لا ي" ;ا}سلاب Xoا DC% ‰اص)gا 7ل3 f/]اK1 F]5# N< 2ن1 'ل3ا#
Jb" ليسرلا 'يZيUxU تينا& 'يoا J1 2يي" ريسلا# :^املعلا ;ا< X*لايسلا 'يoا
2للا لس51 امل" 4WاCعلاب اوجلو3# '%ول-)3ا '%وص3 JY# $]ارملا" '%و3اP1
لييب<# WاCعلا 'ييZن3 mييس1 ?يييملاعلل XييمK5 '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:

[
اNمL
ييي" 'Zلxيس/ ?ي 'يZل 2للا sيي<# $` م1 \لg1 ^اويس DرZ•1 ?يم ملييسQا
4iيRلا ? fيبTلا 2للا -يميل# ;ا}سلاب '%رس 2للا ‚رTيل 5وب!لا
4ح#رلا Wا)& ي" Xلxسملا kسب# Xلxسملا موم3 7لY 'ي!لا ?با i%H#
ح56 49 او
>
نا&E :;: ا< ?ييعبا
8
)لا
:
NK
:
:
1 2ين3 2للا ي
ي:
=5 iيبيK ?
يG
ب :ةر
:
م
@
=
:
?
@
ي:3
:
# ييييي A
:
G

@
ب
:
<
:
N
@
ن3G ;: ا!
>
/ J
:
1 2
>
@
ن:3 س
>
ا
8
نلا vرص
@
نا#
>

>
@
ب
:
< ت
G
8
يملا 7ل3
:
B
G8
وس
>
اHY Jو
>
8
بLG:

@ :
/

>
لس
@
Qا ين/]# $2
>
:
8
للا ي
: G
8
ب5 :ل@ >
< Jل" ا/ $Fار
:
8
•ل| $2للا `Y 2لY ` :ل@ >
< J
>
ل
>
" ا/
يب
:
1 f
G
/NK
:
?
@

G

>
D
>
وL
@:
ن ينار
:
:
ب
8
Rلل# $
[
ا"و
>
<
@
و
:
5وص
>
@
ن
:
?
>
ب
>
Nيعس
:

>
Dا#5 E
l

8
L ي
8G
G
8
ي
G
ب
:
ن#
4
[
`
:
8
و
:
R
>

[
ا3و"ر
@

:
X:
:
ا
:
:
1
XلمZملا ^اLلاب OiيبK ?باM 'يملا Jو0س# Xمجعملا ]اrلا ()*ب Oةرم= ?3#M

8
Nش ?ي3 •#5 Xي!| ييصمK O?ييعبا)لا NيK1M ةNKوم" ةانIم" ةNKوم" XيKو)*
اHY JوبL)ييس/M 'ييZ&5]1 ?يي/Cلا XباLييصلا Dر%ا• Oاونا& :;ا<M Dريy# س#1 ?ييب
Dربي< تييملا 7ل3M X/ويس)لا ?ي Xdييصلا رييd XلمZملا ?ييسلا 'يrب OBويس
•ل| 2للا `Y 2لY ` :ليي< Jل" ايي/ :Dربيي< Nيين3 ;ا!/ J1 2يين3 سانلا vرييصنا#
?يب Nيعيس Dا#5 4NيمL ييبين# مليسQا يين/]# 2للا ييب5 :لي< Jل" اي/ $Fار
Xا1 يب1 f/NK ? DوLن يناربRلل#M iيبK ?ب ةرم= 7ل3 O
[
ا"و<و 5وصن
ري1 ايم& ييب اوعني9ا" ت
ي>
اين1 اHY :Xيا1 ييب1 ?ي3 2يa*ل# O
[
`وR
[
ا3و"ر
7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 اينر1 $ايناUومب ,نيصن J1 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5
Dرب< 7ل3 Wار)لا ')/وس" '0ناوgY ? NK1 Fا اHYE :;ا!" '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا
`# 2عميس/ 2ينb" Xينل" ?يبا Jل" اي/ :لي!يل 'ي| Dربي< س15 7ل3 'ي&NK1 'ي!يل"
?يبا Jل" اي/ :;و!/ 'ي|
[
اN3ا< Bو)يس/ 2ينb" $Xينل" ?يبا Jل" اي/ :;و!/ 'ي| iييج/
تن& ا ر&Hا :ل!يل" $J#رع_U ` ?0ل# $2للا mمK5 انNش51 :;و!/ 2نb" Xنل"
mين1# $2لويس5# DNب3
[
اNمL J1# 2للا `Y 2لY ` J1 ة]اZش ?ي ايينNلا يي" 2ييل3
[
اري0ن#
[
ار0ن Jb" 4
[
ااY Jhر!لاب#
[
ايبين NيمLمب#
[
ان/] مليسQاب#
[
ا
8
ب5 2للاب تيي=5
?ي!ل ?ي Nين3 اينNع!/ اي اينب jلRنا :;و!/# 2بKاي9 Nييب ايمZن NيKا# لي& Cيgx/
7لY 2بيسن/ :;ا< ƒ2ي1 vرع/ 'ل 2ينb" 2للا ;ويس5 اي/ :لي+5 ;ا!" :;ا< ƒ2ي)جK
^ايrلا Dا
8
و< Nي<# (لاي9 D]انيسY :Sنيصملا ;ا< E^اوK ?يبا Jل" اي/ $^ا
8
وK 2
ي8
1
يي" يناربيRلا 2ي+رg1 :2يa*ل اي 2<اييس Nيعب ييمIيZلا ;ا< :تل< 42يا0K1 يي"
?يب 'ي9ا3 AsيU62يي" :2ي_ا% يي"# 4'يZ"ر31 'ل Xي3ام+ D]انيسY يي"# $ريبي0لا
2ل sيب B]زoا Nيعس Xا1 يب1 ?3 B#ارلا# :;ا< '| :Sيع= AsUŽ62للا Nب3
?يي"] اHY 2نوعنييص/ BCلا اC% :لييبنK ?ييب NييمKo تل< :مر|oا ;ا<# $'ييUاK وييب1
ل%1 `Y 2لع*/
[
اNK1 ت/15 ا :;ا< Xنل" ?با Jل" ا/ :;و!/# ل+رلا S!/ تيملا
?ي3 'ي/ر ييب1 ?يبا ري0ب ييب1 ?ي3 2يي" •#ر/# 4ةريdملا ويب1 Fا ?ييK ما_لا
42نولع*/ اونا& 'Zن1 'Zgايش1
4Xيع"ا_لا 2يلY i%H N<#
f/NLلاب X"رعملا ل%1 m_/ ` f/NK اC% ?ي!ل)لا f/NK JY :5انملا ي" ;ا<#
?3 iيبK ?ب ةرم= ?3 2نس ي" 5وصن ?ب Nيعس 2+رg1 2ن 1# 42ع=# ي"
4XيصمK Xل~سملا" \مK ل%1 ? 2ل ‘ايش1
42ي" ة]اZش ل" $2ل
[
اN%اش :E;xس/ J€ا 2نb" تيبI)لا 2ل اولxساE لع+ ا1#
رييLن/ ايي 5اN! Dربيي< Nيين3 vو<ولاب A•اŽ6‰اعلا ?ييب #رم3 A•ا6ريي1 mلC&#
?با# 4?ي!ل)لا 7ل3 2ي" ة]اZش ` :2ب5 لس5 Xع+ار Nن3 'Zب Vنx)سيل 5#-+
لييع+ 2يينb" ح#رلا Wا)& ييي" ايي1# $5انملا مل& لييIمب •NZلا ييي" م-+ 'ييي!لا
لييمعلا ;اييصUا لييع+# ^ايKoا مل0ل تيييملا tامييس Xل]1 ?يي ?ييي!ل)لا fيي/NK
ليب XLيصلاب 2ل 'ي0L/ 'ل# $2يب ليمعلا يي"
[
اي"ا& ريي0ن رييy ?ي ?يي!ل)لا fي/NLب
2ين1 jيي!L)لا Xيم.1 مل& ?ي ليصL)/# Sييع= fي/NK 2ينY :ح#رلا Wا)& يي" ;ا<
42لع*/ ? ةرI0ب ر)d/ `# X3Nب 2ب لمعلا# Sيع= f/NK
ح56 50 ;: ا< :;ا< 2
>
يي@
ن3 2للا ييي=5 ي
8G
م
G
:
لس
يي@
oا i
G
@
يييصL
:
لا ?ييب ة
:
N
@

:
>
ب ?
@
يي:3# يييييي A
Eاي%#5#-
>
:
"
G

>
ب!لا
G
ة5
:
ا/ز ?ي3 '
@
ي>
0
>
)
@
ي
:
Z
:
ن ت
>
ي@
ن
>
&E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;> ويس5
4E:ةر
:
gG €ا ر
>
8
&C
>
U اZنb"E :
>
8
BC
G
ر
@
G8
)لا
:
]از
:
$'
l
لس
@

>

>
Dا#5
7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< :;ا< 2ن3 2للا ي=5 يملسoا iيصLلا ?ب ةN/رب ?3#M
]از 'ليس Dا#5 Eاي%#5#-" 5و
>
ب!لا ة5ا/ز ?ي3 'ي0)يZن ت
ي>
ن&E :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا
4OEةرg€ا ر
>
8
G
&CU اZنb"EM ةN/رب f/NK ? B1 OBCر)لا
51 4Eا
:
ي
@
ن
>
8
Nلا ي"
>
N
G8%-
:>
U
:
#E
q
]وعس
@

:
?
G
با f/NK ?
@

G
2
@
+
:
ا
:
?
>
با
:
]از يييي
E7r اE c*لب jباسلا f/NLلا و%# O]وعس ?با f/NK ? 2+ا ?با ]ازM
?3# 'لس ?3 ةر/ر% يب1 ?3 f/]اK1 Wابلا ي"# OEاينNلا ي"
>
N8%-
:>
U#EM ]از#
?3# '&اLلا# NمK1 Nن3 Nيعس يب 1 ?3# '&اLلا# 2+ا ?ب ا ?3 ]وعس ?ب ا
42+ا ?با ?3 X_.ا3 ?3# NمK1 Nن3 ملسلا 2يل3 ي
8
ل3
2ن b" 5اب)3لل اZن1# اZي" Xم0Lلا Jايب# 5وب!لا ة5ا/ز Xي 3#ر_ 7ل3 ;ا] ل0لا#
EايينNلا يي" Nيي%-)لا# ةرg’ل •ر&H# ةربي3 ايZنb"E ]وعيس ?يبا fي/NK cي*ل يي"
4
[
ا3رش ة]ار ?0U 'ل DC% ? تلg اHb"
?3
[
`#1 7Zن Jا& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن 1 ري&H ?ي ب 2ي " ,م+ ةN/رب f/ NK#
4•رg1 اZي" JH1 '| اZU5ا/ز
يي" Nي&x)/# $
[
ا<ا*Uا WNن ري1 وي%# ة5ا/-لاب ;ا+رلا ري1 Eاي%#5#-"E :2لو< يي"#
4mلH ي" 5ا|€ ?/Nلاولا jK
XمK5# ?ين} مو< 5ا] '0يل3 ملسلا :وZ" ربا!ملا 2لو9# Nن3 2لو!/ ا ا1#
mلH يي" 'ليس fي/NK يUxييس# 4اي%وLن# ةر*dملاب 'يZل وي3N/# $2يUا&رب# 2للا
4
[
اب/ر< اZي" مل0لا يUxيس" رب!لا Nن3 ا%وLن# Jhر!لا ة^ار< ا1#
[
اب/ر<
ح56 52
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:

G
2
:
ي8
للا ;: وس
>
5 J
:
ي8
1E 2
ي>
ن3 2للا ي=5 :ةر
@

:
>% يب
:
1 ?
@
ي:3
:
# يييي A
BCر)لا ;ا<# Jا
8
بKG ?
>
با 2
>
LL
8
9#
>
8
BCر)لا 2
>
+رg@
:
1 E5و
>
ب>!لا F
G
ار
:
.از
:
?
:
:
ع
:
ل '
8
لس
:
:
#
4JاسK# ساب3 ?با ?3 Wابلا ي"# 4?سK f/NK اC% :2+ارgY Nعب
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا \يgر/ J1 ليب< Jا& اC% JY :'لعلا لي%1 sيعب ;ا< Nي<#
4^اسنلا# ;ا+رلا 2)صg5 ي" لg] \g5 امل" 5وب!لا ة5ا/ز ي" '
8
لس
:
:
#
'ي| ?يZ3-+ ةرI&# ?
8
%ربي9 Xل!ل ^ايسنلل 5وب!لا ة5ا/ز Dر& ايمنY :'يZrعب ;ا<#
X_.ا3 تU 1# X0 ي" ?"]# ي"وU ر0ب يب 1 ?ب ?مKرلا Nب3 J1 DNنسب nاس
:تلا< '| Dرب<
X%رب Xم/C+ يناNن& ان&# A,ش6
انلب<# ةايLلا ي" ريTب ان_3# A,ش6 A,شŽ6ا3Nص)/ ?ل :لي< 7)K ر%Nلا ?
[
ا0لا# ينx& ان<ر*U امل# A,ش6 A,شŽ6اعبU# •رس& k%5 ا/انملا Wا91
ايي 'لعلا ليي%1 Nييعب 2لا< ايي ;N/# ييي%ا A,ييشŽ6
[
اع Xليل تييبن 'ل tام)+ا ;وRل
ƒ5وب!لا F5ز اHY 2للا ;ويس5 اي/ ;و<1 Sيي& :تلا< Xي_.ا3 ?ي3 'ليس 2ي+رg1
2للا 'يKر/ ?يين}ملا# ?يمليسملا ?ي 5ا/Nلا لي%1 7ل3 مليسلاE :يلو< :;ا!"
'ي&اLلا ‚رg1 اي# 4EJو!K` 'ي0ب 2للا ^اش JY اينY# ?ي/رgx)ملا# ا
ي8
ن ?ييN!)ملا
ايZم3 ربي< 5#-U تينا& مليسلا ايZيل3 XيمPا" J1 ?ييسLلا ?يبا يل3 fي/NK ?ي
?ب يل3 Jb" لسر f/ NK و%# :تل< 4DNن3 ي0بU# يلص)" Xعم+ ل& ة-مK
2+رg1 ا موم3# 4'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
NمL تنب XمPا" w5N/ 'ل ?يسLلا
لي& يي" ايم%NK1 #1 ?ي/Nلاولا ربي< 5از ?ي :
[
ليسر Jام/Qا iيعش يي" يي!Zيبلا
4
[
ا5
8
اب i)&# 2ل ر*y Xعم+
ح56 53 2للا ;> ويس5 ?
ي:
ع
:
لE :;: ا< 2
>
ي@
ن3 2
>
:
ي8
للا ي
ي:
=5
ي8
B
G
5
@
NT> لا
q
Nيعيس يب
ي:
1 ?
@
ي:3# ييييي A
4]#ا] و
>
ب
:
1 2
>
+
:
ر
:
g@
:
1 EX: :
عم
G:

@
م
>
لا# X: L
:G.ا
8
نلا '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
42لاع"1 ?ساL# تيملا ل.امش N/Nع)ب Fوصلا ,"5 و% حونلا
42يل3 ,مج و%# mلH '/رLU 7ل3 ليل] f/NLلا#
ح56 54 2للا ;> ويس5 ان
ي@
ي
:
ل:3 Cg
ي:
1E :تلا< اZ
ي@
ن3 2للا يي=5 X:8
يR3
G
م
8
ي>
1 ?
@
ي:3# ييييي A
42يل3
l
j*) Eحو
>
ن
:
ن ` J
@
:
1 Xعيبلا Nن3 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
4ملسQا 7ل3 Xع/ابملا ت<# mلH ?
8
Zيل3 DCg1 Jا&
`Y ?ييعللا Jو0/ ` HY اZ3ام)ييسا 'يي/رLU# XييKاينلا 'يي/رLU 7ل3 J`ا] JاI/NLلا#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ;ا< :;ا< ]وعس ?با ?3 Wابلا ي"# 4مرL 7ل3
4EXييل%اجلا •و3Nب اي3]# Wويجلا jيش# ]#NTلا Wر= ?ي ا
ي8
ن VييلE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 J1 :7يسو ييب1 fي/NK ?ي اي+رg1# 42ييل3 jي*)
4mلH ريy Wابلا ي"# 4Enرg# jلس# jلK ?م ^Bرب ان1E :;ا< '
8
لس
:
:
#
2ن 1 :رم3 ?ب ا ?3 '&اLلا 2LL9# 2+ا ?ب ا# NمK1 ‚رg1 ا mلH u5اع/ `#
NK
ي>
1 مو/ ?ي%ا0ل% ?يي0ب/ ليZشoا Nيب3 ?يبا ^ايسنب ري '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
4fي/NLلا ييييي ة-مK ?يي0ب/ 5ايصنoا ^ايسن ^اج" Eيي&اوب ` ة-مK ?ي0لE :;ا!"
;N/ وي%# Eمويلا Nيعب mلا% 7ل3 ?يي0بU ل"E cي*لب Dرgh يي" ايمب ‘ويسن 2ينb"
4^ا0بلاب XKاينلا ?3 رب3 2ن1 7ل3
:;ا< ةر/ر% يب1 ?3 ي.اسنلا 2+رg1 ا 2ل ;N/ ام& 2ن3 يZن ريy ^ا0بلا Jb"
?يي0ب/ ^ايسنلا ,يم)+ا" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;h ?ي تيي FاE
اي/ ?يZ3] :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ل ;ا!" ?ي%]رR/# ?ي%اZن/ ريم3 ما!" 2ييل3
2ي)نب iين/ز يي% تييملا# Eiي/ر< NيZعلا# Wايص iل!لا# ,يNU ?ييعلا Jb" ريم3
2ي"# NمK1 2+رg1 ساب3 ?ب ا f/ NK ي" 2ب حر9 ام& '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
iل!لا ?ي# ?ييعلا ?ي Jا& ايمZ 2ينb" JاRي_لا jييعن# ?ي&ا/YE :?يZل ;ا< 2ين1
;N/ 2ن b" EJاRي_لا ?م" Jاسللا# Nي لا ? Jا& ا# $XمKرلا ?# 2للا ?م"
4Fوصلا ?3 يZن امنY 2نY# $^ا0بلا زاو+ 7ل3
اي `Y ;و!ن `# iل!لا J-L/# ,يNU ?ييعلاE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2لو< 2ين#
?ييبا fيي/NK ?يي B5اTبلا ‚رg1# $'ييي%اربY DNل# ةا"# ييي" 2لا< EWرلا ييي=ر/
يييييي اCZب WCع/ ?يي0ل# iل!لا J-Lب `# ?يييعلا ,ييNب WCع/ ` 2للا JYE رييم3
يي" ?ييTي_لا ?ي3 Xي_.ا3 fي/NK يي" اي اي1# E'يKر/ #1 ييييي 2نايسل 7لY 5اش1#
7ل3 ^ا0بلل Fاعم)جملا ^اسنلا 7Zن/ J1 Dر1 ?مل '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2لو<
^ا0ب Jا& 2ين1 7ل3 ليمLي" EWار)لا ?يZZ+# يي" fيK1E iلاP ييب1 ?يب ري*ع+
4?
8
Z%او"1 ي" Wار)لا وILب ول# 2ن3 يZنلاب رx" XKاينلا ت/وص)ب
ح56 55 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
8G
ب
8
نلا ?3 ام
>
Z
@
ن:3 2
>
:
8
للا ي
:
=5 ر
:
م
:
>3 ?
G
با ?3# يييي A
?ي3
>
D
ي>
وL
@
ن ام
ي>
Zل# $2
ي@
ي
:
ل:3
l
يj*
8
)
>
E
G
ي2يل3 (يين ايمب Dربي< يي" W
ي>
C
:
ع
>
/ ت
> G
ي8
يملاE :;ا<
4X: بعش ?ب
G
ةريdملا
:;ا< 'ليس# 2لh# 2ييل3 2للا 7لي9 يبينلا ?ي3 ايمZن3 2للا يي=5 ريم3 ?يبا ?ي3#M
ايم& ?ييTي_لا B1 OايمZل#ا 42ييل3 jي*) E2ييل3 (يين ايمب Dربي< يي" WCع/ ت
ي>
يملاE
?3M و%# رم3 ?با f/NK وLن B1 ODوLنM 2ب ]ارملا امZنb" 2يل3 j*) 2ل ;]
4OXبعش ?ب ةريdملا
42يل3 XKاينلا iبسب تيملا i/CعU 7ل3 Xل`] اZي"# 4ةريI& Wابلا ي" f/]اKoا
4Fاباوجلا ت*ل)gا# 4Dريy لع*ب 2ب/CعU Jo mلH ل0_)سا N<#
5-U `#{ :7لاعU 2لو!ب تج)Kا# 2للا Nب 3 2ن با# رم3 7ل3 mلH X_.ا3 Fر0نx"
4ةر/ر% وب1 Dر0ن1 mلC&# z•رg1 5ز# ة5زا#
2ي+# ل" XباLيصلا ?ي ةN3 Dا#5 2ين1 ريي&H# Xي_.ا3 5ا0نY يبيPر!لا Nعب)يسا#
Jxب Xي/€ا# iي/Cع)لا fي/NK ?ييب يبيPر!لا ,يم+ 'ي| $2ل/#xU Jا0Y ,ي اي%5ا0نQ
iيينH iبييسب اييZي" iيي/Cع)لا •ر+ Nيي<# اييينNلا ;اوKxب jييLل/ ‘زربلا ;اK :;ا<
'ي0ن اومل• ?ي/Cلا ?بييصU ` Xين)" او!Uا#{ :7لاعU 2لو< 2ييلY ريي_/ ايم& رييdلا
Jo z•رg1 5ز# ة5زا# 5-U `#{ Xييي/h $iييي/Cع)لا fييي/NK u5اع/ ل" zXييي9اg
4ح5ا_لا Dاو!)سا# ةرg€ا ;اK ? 5ابgQا اZب ]ارملا
Jا& اHY mلCب WCع/ 2يييين1 B5اTبلل :;
8
#oا 4Dو+وب 2ل/#xU 7لY J#رI&oا iيييي%H#
?يي0/ 'ل JY# $mلCل WCعي" 2ييUايK ييي" 2ل%1 2يييل3 ر
8
<1 Nيي<# 2يي)!/رP# 2)نييس
2لي9اK# 2ل%1 ^ا0ب sيعبب WCع/ 2ين1 اC% 7ل3 ]ارملا" 4WCع/ ` 2ينb" 2ي)!/رP
4iبس 2ي" 2ل Jا& اHY Dريy لع*ب Nبعلا WCع/ N< 2ن1
:اولا< 5وZمجلا لي/#xU وي%# 2ييل3 يي0ب/ J1 7ي9#1 اHY WCع/ 2ين1 ]ارملا :ييناIلا
:Nبعلا ?ب X"رP ;ا< ام& ^اN!لا Nن3
[
ا"#رع Jا& N<#
2ل%1 ان1 امب يني0با" ت اHY A,ش6
لي%1 ?ي XيKاينلا tو<# ?ي م-ل/ `# A,يشŽ6Nيبع Xينبا اي/ iييجلا ي
ي8
ل3 يي!ش#
Jb" $^ايييص/Qا ]ر
8
جمب WCع/ ليييب اولI)م/ 'ل ول WCع/ ` J1 2ل
[
`اI)ا تييييملا
42ببسب اZنo XKاينلا# $2لع" 2نo ^اص/Qا :?/رoا 7ل3 WC3 اوKان# DولI)ا
` N
ي@
ع
>
ب 2يي"# لي91 Dريy iينCب WCع/ ` ?ي}ملا J1# ري"ا0لاب ‰اg 2ين1 :fلاIلا#
ة5زا# 5-U `{ :7لاعU 2لو!ل
[
اr/1 Dريy iينH 2ييل3 ليمL/ ` ري"ا0لا Jb" 7ي*T/
4z•رg1 5ز#
•#5 ايم& 2ل%1 2يب 2يبNن/ ايمب تييملل Xي0.لملا „ييبوU iي/Cع)لا 7ينع J1 :,يبارلا
تلا< اHY $ييLلا ^ا0بب WCع/ تييملاE :
[
ا3و"ر 7يسو ييب1 fي/NK ?ي NيمK1
تين1 ƒاي%Nr3 تين1 :;ا<# تييملا Nل+ Dاييسا&ا# Dاري9انا# DاNr3ا# :XيL.انلا
4BCر)لا# 2+ا ?با Dانع ‚رg1# EƒاZيسا& تن1 ƒا%ر9ان
ا%ريy# XKاينلا ? 2ل%1 ? ,!/ امب تي ملا 'لxU i/ Cع)لا 7ن ع J1 :VاTلا
يي=ا!لا $;ا<# Dريy# ري/ر+ ?يب NيمL iي%H لي/#x)لا اC% 7لY# $'يZل nر/ 2ينb"
ر+ز '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E :2ي" f/NLب اوج)Kا# ;او<oا 7ل#1 و% $uاي3
اي/ $2بL/وي9 2ل ربع)يسا 7ي0ب اHY 'ي&NK1 JY :;ا<# ايZنبا 7ل3 ^ا0بلا ?ي3 ة1را
7ل3 uرعU ]ابعلا ;ام31 J1
[
اr/1 2ل ;N)ييييسا# 4'يييي0ناوgY اوبCعU ` 2للا ]اب3
4(يL9 و%# '%اUو
4Wابلا ي" ا Sش1 Dانر&H ا# رg1 F`#xU Xم|#
ح56 56
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
ي
8G
ب
8
نلل
[
ا)
@
ن
G
ب F
>
@
N
G
ZشE :;: ا< 2
>
ن3 2
>
:
8
للا ي=5 V
q
:
ن
:
1 ?
@
:3
:
# يييي A
ت
>
ي@
/
:

:
:
" ر
@
ب:!
@
لا 7ل3 V
يl
لا+ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5# O?ي"NUM '
8
لس
:
ي:
#
4
>
8
B5اTبلا
>

:
#5
:
EJ
G
اع
:
@
N
:
U
G
2
@
ي
:
ن
@
ي:3
;و< B5اTبلا ]5#1 N<# $موIل& م1 تنبلا J1 2)/ا#5 ي" Dريy# BN<اولا ?يب N<
'ل 5Nب يي" '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5# تيUا ايZنxب Xيي<5 ايZنY ;ا< ?ي
4اZن"] '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
NZ_/
[
اr/1 2ل ;N/ اي مN!U# 2يUو Nيعب تييملا 7ل3 ^ا0بلا زاو+ 7ل3 لييل] fي/NLلا#
;ومL 2ينxب ايمZنيب ,يم+# 4Xيي&اب ?يي0بU ل" تيب+# اHb" fي/NLب u5و3 2ين1 `Y
XKاينلا 7لY ?%ˆا0ب يr*/ N< 2نo ^اسنلاب ‰وصT 2ن1 #1 Fوصلا ,"5 7ل3
4Xع/5Cلا Nس Wاب ? Jو0ي"
ح56 57 :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
ي
:
8
ب
ي8
نلا J
:
8
ي:
1 2
ي@
ن:3 2للا ي
ي:
=5 ربا+ ?
@
ي:3# ييييي A
q
'لس
@

>
ي" 2
>
>
ل9
@
:
1# $2
@
+
:
ا
:
?
>
با 2
>
+رg@
:
1 Eا#ر
>
8
:
Rr
@ >
U J
@
:
1 `Y ل
@
ي
8
للاب '
@
>

:
U
@
و
:
او
>
ن
G
"
@
N
:
U `E
4E2يل3 7
8
لص
:
>
/ 7)K ل
@
يللاب ل> +
>
ر
:
8
لا رب@!
>
/ J
@
:
1 ر
:
+
:
ز
:
E :;: ا< ?0ل
اون"NU `E :;ا< '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
يبينلا J1 2ين3 2للا يي=5 ربا+ ?ي3#M
:;ا< ?0ل 'لس ي" 2ل91# 2+ا ?ب ا 2+رg1 Eا#رRrU J1 `Y ليللاب '&اUو
7ليص/ 7ي)K لييللاب لي+رلا ربي!/ J1M E7يZنE uو3 ^ارلا# 'ييجلا# B-لاب Oر
:
+
:
ز
:
4O2يل3
?يسLلا اC% 7لY iي%H Nي<# $ة5#رrل `Y
[
ليل تييملل ?ي"Nلا ?ي3 ييZنلا 7ل3 ;]
f/NK ي" ليللا X0.ل ? v151 5اZنلا X0.ل Jxب mلH ?3 يZنلا ليلعU ]5##
42)Lصب 'ل31 2للا :ح5ا_لا ;ا<
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E :2ي" BCلا f/NLلا c*ل E'لس ي" 2ل91#E 2لو<#
[
ليل رب<# ل.اP ريy ?*& ي" ?*&# sب< 2باL91 ?
[
ل+5 ر&C"
[
او/ iRg
4EmلH 7لY JاسنQا رRr/ J1 `Y 2يل3 يلص/ 7)K ليللاب ل+رلا رب!/ J1 ر+ز#
تيملا jK ي" ريص!)لا ;وصK Xنa Jا& fيK و% امنY يZنلا J1 ر%ا• و%#
5اZنلا 7لY تييملا ريgx)ب ليصL/ Jا& اHY ?ي*0لا JايسKY مN3 #1 ةليصلا wر)ب
رييg}ي" اC% 7ل3# $DرgxU ?ييسK $Dˆا3] 7يي+ر/ ?يي 5وrK #1 ?يلييصملا ةرI&
ملييسلا 2يييل3 يل3 ?يي"] mلCل ;] †5اZنلا ييي" ول# mلCل 2ييي" X35اييسملا ?يي3
?ي BCر)لا ‚رg1# $
[
ليل ري0ب ييبo XباLيصلا ?ي"]#
[
ليل مليسلا ايZيل3 XيمPا*ل
2ل ‚ريسx"
[
ليل
[
اربي< ليg] '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبن لا J1E :ساب3 ?ب ا fي/NK
4EJhر!لل [^لU
[
ا%ا
8
#o تين& JY 2للا mيمK5 :;ا!" Xلب!لا ليب< ?ي Cيgx" ‚اريس
?ي"Nلا يي" 'لعلا لي%1 ريI&1 \يg5 Nي<# :;ا< ?يسK fي/NK وي% :;ا< $fي/NLلا
4
[
ليل
[
ليل ?ي"] ?ي# :;ا< 4mلH 7لY ريRr/ J1 `Y
[
ليل NيK1 ?ي"N/ ` :م-K ?يبا ;ا<#
?ي mلH تيب+#1 ة5#رrل 2ينb" 2ي+ا#ز1# '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2باLي91 ?ي
(ييب/ ايم mلH رييy #1 رييdU vوg #1 ريrK ?ي 7ل3 ريLلا vوg #1 ماKز vوg
4ي%ا mلH vلg 'Zن3 2للا ي=5 'Zب ?a/ J1 NKo لL/ `# 4
[
ليل ?"Nلا
;ويس5 Jا& Fا3ايس •ل|E :ريا3 ?يب Xيب!3 fي/NK Fا<#oا يي" مN!U O2يبينUM
?ييK ايناUو ?يZي" ربي!ن J1# ?يZي" يليصن J1 ايناZن/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا
;#-U 7يي)K ةريZaلا '.ا< مو!/ ?يييK# ,يي*UرU 7يي)K Xييyزاب Vييم_لا ,لRU
ري&H ?يسL/ Jا&# 4يي%ا EWرdU 7ي)K W#رdلل Vيم_لا SييrU ?ييK# Vيم_لا
4ان% 2ل Sنصملا
ح56 58 ر:*
@
ع+
:
ي
>
@
ع
:
ن :^ا+ ام
8
ل :;ا< ام
>
Z
@
ن:3 2
>
:
8
للا ي=5 ر:*
@
ع+
:
?ب 2للا Nب3 ?
@
:3
:
# يييي A
[
اا
:
ع
:
P ري:*
@
ع+
:
;
G
€ او
>
ع
:
ن9
ي@
اE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< ليG)
>
< ?ييK

:
8
.اس
8
نلا `Y X> س
:
مT
@
لا 2
>
+رg@ 1 E'
@ >
Z
>
لGd_@
>
/ ا '
@
>%ا
:
U
:
1
@
N:!
:
"
?ي 2يي" 'ي% ايمل 'يZل ماعRلا ,نيصب تييملا لي%1 سان/Y Xيي3رش 7ل3 لييل] 2يي"
2للا Nييب3 ?ييب ريي/ر+ A•ا6fيي/NK ?يي NييمK1 ‚رg1 2يين0ل# $Fوملاب لييd_لا
? 2ن"] Nعب ماعRلا Xعن9# تيملا ل%1 7لY tام)+`ا Nعن ان&E :A•اŽ6يلجبلا
4EXKاينلا
'Zن ?"N/ ?مل ماعRلا تيملا ل%1 Xعن9 ]ارملا J1 7ل3 ر/ر+ f/NK لمLي"
ليمLب 'يZيلY JايسKQا اي1# $FاZجلا لي%1 sيعب vر3 وي% ايم& 'يZ/Nل ريrL/#
4ر*ع+ f/NK D]ا"1 BCلا و%# 2ب سxب ل" 'Zل ماعRلا
NيمK1 ‚رg1 2ينb" $2ين3 ييZنلا ]#5ول ربي!لا Nين3 ري!علا Fوملا Nيعب مرL/ ايم#
ي" ر!3 `E :;ا< '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا J1 :Vن 1 f/ NK ? ]#ا] وب 1#
;ا< $ةاش #1 ةر!ب ربييي!لا Nييين3 J#ر!ع/ اونا& :nازرلا Nيييب3 ;ا< 4EمليييسQا
2ي/زاجن Jولو!/ لي+رلا ليب< 7ل3 ليبQا J#ر!ع/ Xييل%اجلا لي%1 Jا& :ييباRTلا
Nين3 اي%ر!عن ?يLن# vاي=oا ايZمعRي" 2يUايK يي" اي%ر!ع/ Jا& 2ينo 2لع" 7ل3
ي" 'عR/ Jا& ام& 2Uا"# Nعب
[
امعR Jو0ي" ريRلا# tابسلا اZل&xU 7)K Dرب<
42UايK
Xياي!لا يي" ري_K Dربي< Nين3 2ي)لKا5 Fر!3 اHY 2ين1 7لY iي%C/ Jا& ?ي 'يZن#
'يZن ;و!/ ?ي iي%C 7ل3 اC% Jا&#
[
ل+ا5 ري_K DNن3 ري!ع/ 'ل ?ي#
[
اب&ا5
4مرL يل%ا+ لع" اCZ" fعبلاب
ح56 59 J
ي:
ا& :;ا< ام
ي>
Z
@
ن:3 2
>
:
ي8
للا ي
ي@
=5 2ييب
:
1 ?ي3 :ة
:
N
@

>
ب ?يب J
:
ام
@
يلس
ي>
?
@
ي:3# ييييي A
م
>
لييسلاE ربا!ملا 7لY او+
>
ر
:
g اHY '
@ يي>

>
G
8
ل
:
ع
>
/ '
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
يي:
2للا ;> وييس5
$Jو>!KG لل '
@
ي>
0ب 2
>
:
ي8
للا :^اش J
ي@
Y ا
ي8
نY# $?يمليسملا# ?يين}ملا ?
ي:

G
5ا/
8G
Nلا ل
G
@%1 7ل3
4'
l
لس
@

>
Dا#5 EXي"اعلا '
>
>
0ل# ا
:
نل 2
:
:
8
للا ;>
:

@
:
1
Jارم3# 2ي ب1 ?3 •#5 يمليسoا و% O2ن 3 2للا ي=5 ةN/رب ?ب Jاميلس ?3#M
:;ا<M ةN/رب B1 O2ي ب1 ?3M X.ا# ةر_3 Vيمg Xنيس Fا X3ام+# ?ييصK ?ب
7لY او+رg اHYM XباLيصلا B1 O'يZملع/ '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 Jا&
انY# ?يملسملا# ?ين}ملا ? 5ا/Nلا ل%1 7ل3 ملسلا :اولو!/ J1M B1 Oربا!ملا
2ي+رg1# O'ليس Dا#5 4Xيي"اعلا 'ي0ل# اينل 2للا ;xيس1 Jو!Kلل 'ي0ب 2للا ^اش JY
اييين ?يN!)يييسملا 2للا 'يييKر/#E ة]ا/ز 2يييي"# Xييي_.ا3 fييي/NK ?ييي
[
اr/1
4E?/رgx)سملا#
Fاوoا ?ي ايZي" ?ي 7ل3 مليسلا# 5وب!لا ة5ا/ز Xيي3رش 7ل3 لييل] fي/NLلا#
4^ايKoا 7ل3 ملسلا c*لب 2ن1#
يي" 5اNلا Jb" (يLي9 وي%# ربا!ملا 7ل3 ,ي!/ 5اNلا 'يسا J1 2يي" :ييباRTلا ;ا<
4;و%xملا ريy WارTلا 7ل3# Jو0سملا ,بارلا 7ل3 ,!U Xdللا
لl 3ا" يينY ^يي_ل ?لو!U `#{ :7لاعU 2لو!ل
[
`اI)ا# wربي)لل X~ي_ملاب Nييي!)لا#
4اZنيعب Xبر)لا mلU 7لY ةN.ا3 X~ي_ملا لي<# z2للا ^ا_/ J1 `Y
[
اNy mلH
Xي"اعلا# $ل~س/ ا vرش1# iلR/ ا '%1 ? اZن1 7ل3 ليل] Xي"اعلا 2لا}س#
4WاسLلا X_<ان# WاCعلا ? 2)لسب تيملل
يي" Nي%-لا# ةرg€ا ري&CU# 'يZيلY JايسKQا# 'يZل ^ا3Nلا :5وب!لا ة5ا/ز ]ويص!#
2يب ‘ارص)ييس`ا# تيييملا 'يZ.ا3N& $vلg ?ي Xيياعلا 2يي|NK1 اي اي1# $اييينNلا
tNبلا ? اCZ" 2ب 7لاعU 2يلY Fا+اLلا iلP# 2!Lب 2للا ;ا}س# 2ب X|اd)س`ا#
4اC% ? ^يش مN!U# F`اZجلا#
ح56 60 2للا 7
8
ل9
:
2للا ;وس5 ر
:
8
:;: ا< ام
>
Z
@
ن:3 2للا ي=5 س
q
ا
8
ب:3 ?با ?3# يييي A
ل:
@%
:
1 اي/ '
@
ي>
0
@
ي
:
ل:3 م
>
لس
ي8
لاE :;ا!"
G
2
يG
Z+
@
وب '
ي@
Zيل3 ل: ب
@
<
:
x" Xين/Nملا 5و
>
ب!ب '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3
;: ا<#
>
يي8
BCرG8
)لا
>
يDا#5 Eري:|oاب ?
ي>
L
@
ن# ان>*
:
لس
ي:
'
يي>
)
@
ن
:
1 $'ي0ل# اينل 2
>
:
ي8
للا ر
>
G
*@d
:
/ $5وب>!
@
لا
4?
l
سK
4'Zل ة]ا/-لا Nص!/ 'ل JY# ةرب!ملاب ر
8
اHY 'Zيل3 'لس/ 2ن1 2ي"
4X3ا=Y Jا& `Y# 'Zيل3 2لس# 'Zب 5
8
املاب Jوملع/ 'Zن1 2ي"#
JاسنQا J1 ليل] يييي اC%# ;#oا يييي ?يI/NLلا ي"# ا%ريy# Xعم+ ي" Dر%ا•#
F]5# 2ييل3# $ايZل 5ا*d)يس`ا# 2يس*نل ^ا3Nلاب 1Nب/ 2ل ر*d)يسا #1 NيKo اي3] اHY
ريy# z?ين}ملل# mبنCل ر*d)سا#{ zانناوgQ# انل ر*yا انب5{ Xينhر!لا Xي3]oا
4mلH
ة^ار< ?ي اي%ريy اي1# vلg لب تييملل Xيع"ان اي%وLن# Xيي3]oا DC% J1 2يي"#
42يلY mلH لص/ ` :;و!/ يع"ا_لا" 2ل Jhر!لا
42يلY mلH ;و9# 7لY ^املعلا ? X3ام+# NمK1 i%H#
2لم3 Wاو| لعج/ J1 Jاسنeل J1 7لا Xي*نLلا# Xنسلا ل%1 ? X3ام+ i%H#
tاون1 B1 #1 ار&H #1 Jhر< ة^ار< #1 X<N9 #1
[
اجK #1
[
او9 #1 Jا& ةل9 Dريdل
;xييس
[
ل+5 J1 :ييينR<5اNلا ‚رg1 Nيي<# $
[
ليل] (يي+5oا ;و!لا ويي% اC%# $Wر!لا
يلص/ 2نxبE :2با+x" امZUو Nعب 2/وب1 رب/ Sي& 2ن1 '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
يبنلا
?ب ل!ع f/NK ? ]#ا] وب1 ‚رg1# 4E2اي9 , امZل موص/# 2Uل9 , امZل
وي%# EVي/ ة5ويس 'ي&اUو 7ل3 ا#>^ر<اE :'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2ين3 5ايس/
'
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2ن1E JاTي_لا ‚رg1# $2ي" X!ي!Lلا و% لب تيملل لاش
4Epب0ب 2)1 ?3# pب0ب 2س*ن ?3 يLr/ Jا&
يشاوK ي" مل0لا انRسب N<# Dريy لم3 2ع*ن/ JاسنQا J1 7لY ة5اشY 2ي"#
4i%Cملا اC% ةو< 2ن (r)/ امب 5اZنلا ^و=
ح56 61 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;> ويس5 ;: ا< :تلا< اZ
ي@
ن:3 2
>
:
ي8
للا يي=5 Xي_.ا3 ?ي3# ييييي A
>
ييDا#5 Eاو
>
:
8
N< Nيي< ايي 7لY اوr
:
@
"
:
1
@
N< '
@ يي>
Z
8
نb" Fاوoا او
>
8
بس
>
يي:
U `E :'
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3
4
:
8
B5اT
>
ب
@
لا
:'
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :تلا< ايZن3 2للا يي=5 Xي_.ا3 ?ي3#M
;ام3oا ?ي Oاو
:
8
N< اي 7لYM اولي9# B1 Oاوr"1 Nي< 'يZنb" Fاوoا اوبيسU `M
4OB5اTبلا Dا#5M
4ري"ا0لا# 'ليسملل مومعلا Dر%ا•# 4Fاوoا iيس 'ي/رLU 7ل3 لييل] fي/NLلا
مH ?ي 2للا Dا0K ايمل ري"ا0لا iيس زاوجب \يصT J1 ري%اaلا :حر_لا يي"#
4'Z%ابش1# ]وم|# ]اع& -/-علا 2با)& ي" 5ا*0لا
` 2ين1 اي%انع ?يي!/ر*لل Xلا3 Xل3 Eاو
:
8
N< اي 7لY اوr"1 Nي<E 2لو< ?ي0ل :تل<
اونا& امب XيلاTلا '•ل 7لاعU Dر&H ا1# $'Z=ار3xب 20*)لا# 'Zبش تLU ةN.ا"
تr"1 ي)لا ;اع"oا mلU ?
[
ار/CLU لب 'ZH ]وص!ملا Vيل" ;لrلا ? 2ي"
4ا%وب0U5ا FارL Jايب# ;ابولا 7لY اZل3ا*ب
ل" 2ين3 ييZنملا iيسلا ?ي Vييل# $-.ا+ uرdل D5وج" ;ايصTب ري+ا*لا ري&H#
2ن1 :f/NLلا ي" ام& ?ين}ملا sعبب \صT f/NLلا 'عن $5ا*0لاب \يصTU
7
8
ل9
:
'%ر<1# f/NLلا ارش اZيل3 اون|x" ةزانجب '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
:
2يل3 ر
:
8

>
^اNZش 'ي)ن1E :;ا< 'ي| 5انلا B1 Eتيب+#E :;ا< ليب mلH 7ل3 '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا
ي" '&اLلا ‚رg1 N< 2نo ?}مب Vيل
[
ارش 2يل3 اون|1 BCلا JY ;ا!/ `# 4E2للا
Jا& ول HY 'ليس 2ين1 ري%اaلا# 4E
[
اaيلy
[
اa" Jا& Nي!ل Jا& ^رملا V~بE :2يH
4Dر*& ريdب 2Cل او=رعU امل
[
ار"ا&
2ينxب 'يZل '
8
لس
:
ي:
#
G
2
ي@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
ل9
ي:
D5ار<Y# 2ل 'Zبيس ?ي3 يبيPر!لا Wا+1 Nي<#
لمL/ 2نxب #1 $jسا*ل Xبيy ` Wاب ? Jو0يل ر_لاب
[
ارZa)س Jا& 2ن1 لم)L/
لييلع)لا iيسان/ BCلا وي%# :تل< 4?ي"Nلا Nيعب اي 7ل3 Fاوoا iيس ?ي3 ييZنلا
4?"Nلا Nعب ي!ي!Lلا ^اr"Qا Jb" اوN< ا 7لY 'Z.اr"bب
ح56 62 4E:^ايK
@
oا ا#>H@}
>
)
:
"E :;ا< ?0ل
>
D
:
وL
@
ن
G
ةريdم
>
لا ?3
>
8
BCر
8
)لا •#5# يييي A
iس ?3 يZنلا ي" X_.ا3 f/NK وLن B1 ODوLن ةريdملا ?3 BCر)لا B#5#M
ا#H})"M EاوN< ايي 7لY اوr"1 Nيي< 'ييZنb"E 2لو< uو3 O;ا< ?يي0لM Fاوoا
لL/# 4'لسملا يLلا 2ب •HxU اHY مرL/ ر"ا0لا iس JY :Nش5 ?با ;ا< O^ايKoا
Jو0/ 2ن x& ة5#رrلا ت3] اHY `Y مرLي" 'لسملا ا1# $X/ Hoا 2ب لصL/ 'ل اHY
ليب ?يسL/ 2ينb" 2ين تيع<# Xيملa ?ي 2يصيلTU Nي/51 اHY تييملل XLليص 2يي"
? X3امجل Xبيdلا زاو+ ? ينI)سا ا ريaن و%# 2بس mلH 7r)<ا اHY iج/
45وo ^ايKoا
?ب ا c"اLلا ;ا< NمK1 2+رg1 امل Dرب< 7ل3 ]وع!لا تيملل X/ Hoا ? O2يبنUM
ينh5 :;ا< A•اŽ6B5اصنoا م-K ?ب #رم3 A•ا6f/NK ? (يL9 ]انسbب :رجK
iKا9 Cg}U `E :;ا!" رب< 7ل3 ^ي0) ان1# '
8
لس
:
:
#
G
2
@
ي
:
ل:3 2للا 7
8
لص
:
Zللا ;وس5
7
8
ل9
ي:
2للا ;ويس5 ;ا< :;ا< 2ين1 ةر/ر% ييب1 fي/NK ?ي 'ليس ‚رg1# Eربي!لا
7لY \لT)" 2ييباي| nرL)" ةرم+ 7ل3 'يي&NK1 Vلج/ JoE :'
8
لس
:
يي:
#
G
2
يي@
ي
:
ل:3 2للا
`E
[
ا3و"ر Nيي|ر يييب1 ?يي3 'لييس ‚رg1# E2يييل3 سولجلا ?يي 2ل ريييg DNل+
4EاZيلY او
8
لص
>
U `# 5وب!لا 7ل3 اوسلجU
JY :B#ونلا ?3
[
ل!ن B5ابلا ()" ي" Sنصملا ;ا<# 4'/رL)لا ي" ر%ا• يZنلا#
وي%# •NLلا ]وع!لاب ]ارملا :mلا ;ا<#$2ييل3 ]وع!لا Xي%ار0ب Jولو!/ 5وZمجلا
4()*لا ي" ام& X*ينK وب1 ;ا< mلا ;و< لIمب# 47Z)نا لPاب #1 Sيع= ل/#xU
H}U `E :2لو< Jo $2يي<و" 5#رملا# 2يييل3 ]وع!لا 'يي/رLU يييr)!/ ليييلNلا# :تل<
XيرL ?ي}ملا Xي/H1# $?يين}ملا ?ي 5وب!ملا Xي/H1 ?ي3 7يZن Eربي!لا iKاي9
Nيي!" اوبييس)&ا ايي ريييdب Fان}ملا# ?ييين}ملا J#H}/ ?يي/Cلا#{ Jhر!لا \يينب
zانيب
[
ام|Y#
[
انا)Zب اولم)Kا

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->