P. 1
pim 3108 jawi

pim 3108 jawi

|Views: 121|Likes:
منشور بواسطةRozita Sayan
Jawi
Jawi

More info:

Published by: Rozita Sayan on Apr 17, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

37


i
ٕءبؽـجً ٖوٌسٌس٘ك ٚلؽِك
i
ضٞظ ٖوٌسٌس٘ك ٚلؽِك ٝ
ii
ٕءبجاطً نح ػٍجٞٗ
iii- iv
ٖؿٞٗبً
v
ضٞحٌٌض ٕاُٞا تبً
vi
طجلك ٕاٝس٘ك
viii
ِٖ٘ـك
iv
) ٍٝزٞٓ ٕاز ًؽًطحٌ٘ا ( مٞجبج ٍٖٜظا

ٕطجلجٔك مٞجبج


مٞجبج 1
1
ُْاز يٝبج ٕطجلك ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك ٖحًٞؼ
ٙسٗض ٌُٚٞؼ
1
1.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
1
1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
2
1.1 مٞجبج يؿطً
1
1.3 ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج ٕءبٗبؽوِك ٙضبجؼ
ُٚٞؼز ٖوٌسٌس٘ك
3
1.1 ٕطجبـك ُْاز يٝبج ٖؽٍُٞج ٖـجًٔطك
ٕطجلجٔك
ٌُٚٞؼز


مٞجبج 1
ػٍؽٍُبٗا ٕطجلك ٖؿٝسٗبً ًؽٌا ٌٖاضٞٛ ٕاز
ٕٞٛبج ٙسٗض ٌُٚٞؼ ٖوٌسٌسٌس٘ك ٖحًٞؼ ُْاز يٝبج

ٓؼٚذٔبو ترٛس نِٛ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

38

1
6 - 1
8
1.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
8
1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
9
1.1 مٞجبج يؿطً
9
1.3 مٞجبج ًٍٖاطذ 1 يٝبج ٕطجلك


مٞجبج 3
11
ػٍُٞ٘ٓ ٕطٍٛبًٔ طخ
11
3.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
11
3.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
16
3.1 مٞجبج يؿطً
16
3.3 ً٘ؼ ٖؽٍُٞ٘ك ٙضبجؼ طخ
11
3.1 ً٘ؼ ٙضبجؼ طخ بٍؽٍِٓز
18
3.1 مٞح٘ث ٢ ٖؽٍُٞج طخ


مٞجبج 1

ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًعٍجاطحؼ ًؼبٌٍِكا
يٝبج
11
1.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
11
1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
11
1.1 مٞجبج يؿطً
16
1.3 يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًعٍجاطحؼ


مٞجبج 1

يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض ٕءبٌسره
31
1.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
31
1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
38
1.1 مٞجبج يؿطً
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

39

38
1.3 يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاضمٞجبج 6

يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ
11
6.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
11
6.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
11
6.1 مٞجبج يؿطً
11
6.3 يٝبج ٍُٖٜٞٔك قٍؽًٗٞ
61
اطظٍِٞجٍث ف
69
ٍٝزٞٓ ػٍُٞ٘ك ٍَٗبك
11
ٍٝزٞٓ ٌٌٕٞا

اسٗا طظا اسٗا ٕطجلجٔك ٌٖؼٝضٞـٓ اسٗا ٞح٘جٔٓ مٞحٗٝا ًٖبٌسؼز ٌٖا ٍٝزٞٓ
طجلث مٞحٗٝا لٞٔؼ ًُبجًٔ ٌٍٖؿٞٓ اسٗا .ٖؽًطث ٍٚجُ ٖؿز طجلث ٍُٚٞث
اضبرؼ لمروف بؼبٍث مسٍج ٌٍٖؿٞٓ ضٞج اسٗا .دٌِ٘عـٍ٘ٓ ٕٞٛبج فاطجث ػلِؼ
ؽاِٞك يطجٔٓ ٌٖا ٍٝزٞٓ .ٌٖا يطٌسً٘ ٙضا ٕطجلجٔك زٞٓ ٖؿز اسٗا سلً
طجٓٞؼ ،ٕطجلجٔك مضٞذ ٌٖؼٝضٞـٓ مٞحٗٝا ٢ .اسٗا غبٓ ٕاز ٕطجلجٔك
رجلـ ْاٚذٕـ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

40

يريذٕو ٖرا ْرجلبّـ .اسٗا ٕطجلجٔك ؾح٘ج ٖؼٞجٞلً تاٞجٔٓ اسٗا ًُٖٞطٔٓ
اسٗا يج ٖؽًطث ٍٚجُ ُٚازا .اسٗا ٕطجلجٔك يبظ ٕاز مضٞذ ًٜٔٔٓ ُٞطك اسٗا
ا ٌٖبكبر٘ك غضا ٕاز يطٌسً٘ ٕطجلجٔك ٕطؼبؼ ًٖٞح٘٘ٓ اضبذ ٖؿز .اسٗ
ٕاٞح٘ث ٕٞٛٞٓ .ٙزٞٓ ٖؿز ٌٖا غٞؼضًٞ يءُٞلٓ ثكاز ًٖا اسٗا ًٍ٘عث
ٕاز ٕطجلجٔك مٞحٗٝا ٝضبث ؽاِٞك يبظبجؼ ٖـجٍٔجطكز ِٚهس٘ٛ .ًُٖٞطكز لٍثبكا
.يطٌز ًِٖٜٔ اس٘ج دً٘ٞث يا
يءُٞلٓ مٞحٗٝا غبٓ يـج .مٞجبج ٖٗٞؼٞؼ ُْاز ػٍُٞجز ٌٖا ٍٝزٞٓ
لً ؽٞح٘ظطث مٞجبج ٞجاٞؽؼ ٕطجلجٔك ٕطؼبؼ ٕاز ٕطجلجٔك يبظ س
ٍٖٜجل .اسٗا يطٌسً٘ ٢ ثـٍـٓ اسٗا ٞح٘جٔٓ مٞحٗٝا مٞجبج فبٍحؼ ُْاز ًٖبٌسؼز
ِٚج ؾٌ فا ؾح٘ج ًٖطٌٍٍٔٓ اسٗا ٌٖجاٞجٔٓ ٝبجا يطجلك ِٚج اسٗا ؾٌ فا لٞٔؼ
ٍٖٜجل ًظبث .ٖكاٞج ٖؿزبذ يءبذٞلٔٓ ٌٖا ٍٖٜجل اضبحٗأز زا .خبث اسٗا ٢ ؾٌ
ذٞلٔٓ زبٍج ؽضٝا ٖؿز ؾرٍ٘ثطث اسٗا يج ٞح٘جٔٓ ٍٚجُ ُٚازا ٖكاٞج ٖؿزبذ يءب
غبٔؼ ٌٖـرٍ٘ثز مٞحٗٝا بجٞٗ ٞجاٞؽؼ ًٖبٌسرٓ ٝبجا اسٗا ًٖاض ًجطلؼ ٌٖءل
.رٞجٞج ًؽٍؼ
ْج ػِث ٍُْ ٖؿز ٕءبٓبؼطث ثٌسٌطً ٞجبؼ ٌٍٖح٘عـٓ ًٖا ٌٖا ٍٝزٞٓ
بٌطجٞج ٝبجا ًٍِٚ زبٍج .ٚجضز نٍٍِث ُْاز ىٞٔؼطث ًؽًطحٌ٘ا مٞحٗٝا ًٖازأز ٍ
مٞجبج ٢ ٖؿز ؾرٍ٘ثطث ٍُٚٞث اسٗا ،ٕٞكبٗبٌٔبظبث ٝلاٝ.ٌٖا ٍٝزٞٓ ُْاز
يئ يءُٞلٓ اسٗا ًٖاض ٝبجا ضٞجٞج ،حطش٘ك - ؽٞثٞٛطث ِٚئؽٓ ثكازطج يج ٍَٓ
.ٌٖا ٍٝزٞٓ ْؿز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

41

سك طظا اسٗا ٍٖجبٛطك نٌضب٘ٓ مٞحٗٝا ًٖبٗٞظز ٌٌٕٞا اٝبٜث ًحكاس٘ٓ ًٖا اسٗا
ًٖا اسٗا ػجٌٔا ًُبٌؼ اسٗا سلً ٌٖؿط٘ٓ ٕطٍلُٔ .تاٞثز غٝضبٛ ؾٌ فا ٞٛبج
ى٘ؼٓ ٢ .تٞجؼطج ٌٌٕٞا
سك ػٍُٞجطث ٕءبؽوٌطلك ًهٝزٝس٘ٓ مٞحٗٝا ًُٖٞطكز ضٞج اسٗا يخا
.غٞؼضًٞ خيرات اسٗا لٍثبكا ٞٛبحٌطثز ًٖا ٕءبؽوٌطلك غبٓ ٕاز تفدنم .
.ًحؽلًِ٘ز ًٖا ؾٌ ثلٔجز ًٖبٗبؽوُز ًٖا ٌٖا ػٍُٞجطث ٕءبؽوٌطلك
ا قٍج .ٌٖا غٞؼضًٞ يءُٞلٓ اسٗا ٞح٘جٔٓ مٞحٗٝ
1 . ٕاز ًٞٞث ٌٖوحِٓ ٍُٚٞث اسٗا طظا ًذٞؼ ؾٌ ٕطجلجٔك تٝزٞؼ يضبذ
ًظطك اسٗا لٍثبكا ّبؼ ؾٌ اضبًطك تاٞث .طجلث مٞحٗٝا اسٗا يطٌز
.ٕءبًبحؼٞكطلً
2 . ٕاز ًٖلٞٔٓ مٞحٗٝا يضبٛ فبٍحؼ غبٓ ٞجبؼ ٌٖهٞحٗٝاطك بـٓ ييخ
ٍٝزٞٓ خبجٔٓ ِٚحؼ .ثٌا ٌٖهٞحٗٝاطكز ؾٌ ٞحهٝ ًٛٞجبك .اسٗا ٕطجلجٔك
ًٞٞث خبجٔٓ ٌٖؼٝطج ٌٖا ٢ ٖٛبث ٕاز ٢ .ٌٖؿزبذز ؾٌ ٌٖءل ٖػٞجٝض
3 . ٕطؼبؼ اطٍـٓ بل٘ج ٖؽظٞج مٞحٗٝا ٌٍٖؿٞٓ ؾٌ غبٓ نذبجؼ ٌٖؿاُٞ
.اسٗا ٕطجلجٔك
4 . ًٜٔٔٓ مٞحٗٝا غبٓ ٍَجٓا .اسٗا ٕءبذبجٔك ًجبٌـُٝا ٕاز نٍٔؼ
ذبجٔك .اسٗا ٕءب
5 . طجٓٞؼ عٞجٝض ٢ ًحٍِج .اسٗا سلً ٌٌٖطثز ِٚج ؾٌ فا سكضز ٌٖءل
.بٌٔطجز ؾٌ تبِٓٞؼٓ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

42

6 . ْحؽٍؼ ٖؿز ًٖلٞٓ ليءاف ٖٛبث ٖلٍٔرٓ اسٗا ٕبٓز ٞٛبج اسٗا طظا ٢ ؾٌ
.ى٘ؼٓطث
7 . .اسٗا ٕطجلجٔك ٞح٘جٔٓ ٍُٚٞث ؾٌ ٕٝبً يضبذ
ٍٕٓؽـ
فِٛو يبضببس رجأد ٍٗت يٚبج ْرجلـ ٛ لِٛ ْاد َلسإ ٓميذيذٕـ ٓٔ
ْٛ٘بت ذـ ٓوبٔبسمٌد 2003 ْرجبؽـ ٓتوذٕـ ٓؼد 6 .ٛتبس ْٛ٘بتد َبترـ ٌٓٛب
ٓتوٛس ٌُاد يٚبج ْرجلـ هيفسا ذفو ْاٛفِٛت يربِّ ٓيا سٛسرٛو
يسيا ٓيارٛ٘ ٓؼد ٓى٘ددد رجلـ .ٖذٔر ٌٗٛىس َلسإ ٓميذيذٕـ ْرجلـ
ـ ْرجلـ ٓتوٛس ٌُاد يٚبج ْرجلـ ٓؼٚذٔبو ٖذٔر ٌٗٛىس َلسإ ٓميذيذٕ
ْٛ٘بت 6 - 1 .ْدِٛ ْاد هيسلو يٚبج س هيت ٓيجبو ٓؼد ٓىٍٕورـد رجلـ.
ٓسيٌٕٛـ ٖذعبل ،يٚبج ٓسيٌٛت ٓؼد رجلـ ٓىفتِّٕ يبضببس طخ تٚرٛت
يسبىيٍـا يءٌٛلِ ٓورٌٛبسد يٚبج ْرجلـ ػتٕت ٍّٛع ٓ٘ذٕيّـ .ٓىٕىتد
.ٓسورب ػي يٚبج ْرجلبّـ ْاد ْرجبؽـ يضيتارتس ٓؽخٔار ْءبيذثـ
( يٚبج ٓٙيٌّٛـ سٍو ، يٚبج ْرجلبّـ ْاد ْرجبؽـ j-QAF يٍّع ْاد )
.ٓيا يٚدِٛ ٌُاد ٓىؽخٕيبد تٚرٛت يٚبج ْرجبؽـ
ٓ٘ٛوٛؽـ قٛتٔٚا ٓٙيتل ْاد يتيؤيتوا ٓوبترسد ضٛج ٓيا يٚدِٛ
ؾبيتس يضبب ٓوبيذسد ػي ٓٙيتل ْاد يتيؤيتوا ؾاربب تـادرت .ْرجلبّـ
يتوا. قٛجبت قٛجبت ٓىٕيوارخِٕ قٛسبِرب تٛبسرت ٓٙيتل ْاد يتيؤ ٢
ٌٗٛىس َلسإ ٓميذيذٕـ ْرجلـ ٓتوٛس ٓيارٛ٘ ٓورسادرب يٚبج ْرجلـ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

43

ْٛ٘بت ٖذٔر 6 - 1 ، سيٌِٕٛ ْري٘بّو خسن طخ يضيتارتس بترس ٗعلر ْاد
.ٓٙيٌّٛـ ْاد بسبيب سٍو قٛتٔٚا ياٛسس ػي يٚبج ْرجلبّـ ْاد ْرجبؽـ
ٛىؼرِ ضٛج ٓيا ٓٙيتل بيذثـ يِ
ء
يٚبج ْرجلبّـ ْاد ْرجبؽـ ٓؽخٔار ْ
.ٓىفتتد ػي تِرٛـ تٛىيؽِ
ؾبيتس ٌُاد سيسيٌبٔا سيٌٛترب ٓٙيتل ٓوبترسد قٛجبت ؾبيتس
ٛسرـ ٓؼد ػيبّيبد ٓوا تٛبسرت ٓسٌٚا ؾبيتس .يرجلـد ػي هيـٛت
ء
ٌٓا ٢
سٚرب٘ ٓيا ٓٙيتل .ٓتيءبورب ػي ٓعٛجٚر ربِٛس ٓؼد يٌٛسٛسد
ؽج ٌُاد ٓىـبيسد ٓىـبيسد ٍٗت ػي رجلـ بجرو ًيصبح .ٓىفتتد ػي سبِ ه
يإ اربخس حرشٕـ ذفو رتٔب٘د ٍٗلذٕ٘ - ٓىفتِّٕ يبضببس .نّٛسرب ٚبتا ًيِ
تاٛبِّ ٓىتحيصٔد رجلـ ،ٓيا سٛسرٛو ٌُاد قٛجبت ؾبيتتس ّٓٙفو يضل
بخببّـ ْاد ٓعٛجٚر كثبب
ء
حرشٕـ يؼٛبٛٙؽِ ٓىمٌبضد ضٛج رجلـ .ْ
ٍٛعِ ٓىتـاذِٕ قٛتٔٚا بورب ػي تٛجٌٕ تبِ
ء
هيـٛت ٓؼد ٓتي ٢ .يرجلـد ػي


_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

44

AGIHAN TAJUK


Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam
interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi
bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma )
Bil. Tajuk/Topik Interaksi
Bersemuka
(jam)
Modul
(jam)
Jum.
Jam


1

Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah.
 Konsep
2 2
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

45

 Pelaksanaan
 Kesan


2

Analisis dan huraian isi kandungan
Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 -
6.
 Cerakin tajuk
 Perincian isi kandungan

4 2 6

3

Kajian teks jawi klasik dan moden.
 Abjad
 Ejaan

6 6

4

Kemahiran menulis khat.
 Nasakh
 Riq’ah

6 2 8

5

Aplikasi Strategi Pengajaran Dan
Pembelajaran Jawi
 Kelas biasa
 Kelas pemulihan

6 6

6

Penyediaan Rancangan Pengajaran Dan
Pembelajaran Jawi
 Semester
 Mingguan
 Harian

3 1 4
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

46


ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك ٖحًٞؼ ُْاز يٝبج ٕطجلك
.ٙسٗض ٌُٚٞؼ
مٞجبج 1

1.0 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
ٕءبٗبؽوِك ٙضبجؼ يءب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ ًٖا ثًٍ ٌٖا يٍكٞج ُْاز
يءب٘ـٓ ٖؽكًٞ تاٞجٔٓ ًٖا ٌٖا يٍكٞج .ٖوٌسٌس٘ك ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج
طجلك اضبك .يٝبج يطجللٔٓ ٖـٍح٘لً بجطؼ ٕءبٗبؽوِك ٕاز قٍؽًٗٞ
ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج ٕءبٗبؽوِك ٙضبجؼ ػِج ٖؿز ًٜٔٔٓ ثكاز ًٖا
ُْاز خبٓبجٝاطج ٖوٌسٌس٘ك .ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ
1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
:ثكاز ًٖا اسٗا ٌٖا يٍكٞج ُْاز

7

Kelas pemulihan jawi (j-QAF).
 Konsep pemulihan
 Perancangan

4 2 6

8Amali pengajaran Jawi.
 Kelas biasa
 Kelas pemulihan
7 7

JUMLAH
30 15 45
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

47

1 . ٕطجلك ٖحًٞؼ ُْاز يٝبج ٕطجلك ٕءبٗبؽوِك ٙضبجؼ ٌٖؿط٘ٓ
.ٙسٗض ٌُٚٞؼ ّلؼئ ٖوٌزسٌس٘ك
2 . قٛبج يءٞٛبحـٓ 2 .ٖوٌسٌس٘ك ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج ٖـجًٔطك


1.2 ؿطً بجطً ي

1.3 ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج ٕءبٗبؽوِك ٙضبجؼ ٌُٚٞؼز ٖوٌسٌس٘ك
ؾًلث طجل

.ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ سكضز ٍٖظبٜجؼ ُٚازا يٝبج ٕطجلك
سٌضٞٓ سلً طجأز ٌٖا ٕطجلك ٢ زبٜؼ ٙسٗض ٌُٚٞؼز ّلؼئ ّبظاطث ؾٌ
ملاد يواج نرجلف
نقيديدنف نتكوس
هدنر هلوكس ملسإ

نءاناسقلف

غكلب رتل
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

48

بٓلؼ غبٓ ٖهٞحٗٝاطك ٖؿز 30 ٕٞٛبج يضز ٞعـٍٔؼ ثٍٍ٘ٓ 6 - 1 ٝلاٝ .
ّطظٝطك ِٚحؼ ٕٞكبٗبٌٔبظبث
j-QAF ٌُٚٞؼز ًٖبٗبؽوُز ٞجبؼ ٕٞٛبج مٞحٗٝا يٝبج ٕطجلك غبٓ ،
بٓلؼ ٖهٞحٗٝاطكز 60 ٕاز ٌُٖٜٞؼطك ّبجطك ُٖٞث ْٗا ًظبث ثٍٍ٘ٓ 30
اٝسً ُٖٞث ْٗا سك ثٍٍ٘ٓ يطجللٔٓ ؽاِٞك يطثز ًٖا ّلؼئ ًٖٞث سٌضٞٓ.
.ضبج٘ك ٝبجا فبثٞجٌا سكضز ػٍُٞجطث ٕط٘جً ثكاس٘ٓ ِٚحؼ ٌٖا ٕطجلك
تبٓ ُْاز يٝبج ٕءبٗبؽوِك ؽسٗٝا ٕطٍؽلج ٖؿز ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك ٢
ٕءبؽـجً غبٜث بحًا ٖؿز ٚعـذطث مسٍج ٕاز يٝبج يءب٘ـٓ 1963 .
اٞٔؼز يبًبك بٗٞظز ؾٌ ٕءبجٌا اٝبٜث ٌٖلح٘ٓ ِٚج ٕطجلك ٌٖطحً٘ٔ
غبٜث ٕاٌٞز ٍُٚٝا ًٖبٌسؼز ؾٌ ٕءبجٌا ْحؽٍؼ ُٚبٌا ٖوٌسٌس٘ك ثٌـٌطك
زطج ُٚازا يٝبج طجبـك ضب٘ج .ىبحؼٞك ٕاز ٝضٞظ سكضز يطٌ ٢ ٖوٌسٌس٘ك
ٝضٞظ .ّلؼئ ٢ ًٖط٘ثز ٕطًبلً ٕاز ٕطٍٛبًٔ يءبذٞلٔٓ ؾٌ ٌٖءل
.ٌٖا ٕطجلك تبٓ طجبـٓ مٞحٗٝا

1.4 .ٌُٚٞؼز ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ُْاز يٝبج ٖؽٍُٞج ٖـجًٔطك
ٕاز ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ ٍٖظبٜث يزبج٘ٓ ِٚج يٝبج ٕطجلك
سٌضٞٓ سلً طجأز ٢ ٕٞٛبج ٍٝأؼ ٌٞلٓ 1957 ٖـجًٔطك ثؼٞك ( ًظل
ٌٌُّٞٞضًٞ 1982 ٕٞٛبج سك .) 1964 ٞجبؼ يزبج٘ٓ يٝبج ٕطجلك ،
ٌٞلٓ سٌضٞٓ اٞٔؼ سلً طجأز يا ،ٕءبؽـجً ٌُٚٞؼز ٍٍِٖٜك ٕطجلك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

49

ٝضٞظ ٍُٚٝا طٍج ٕاز اٝز ،ٞجبؼ ٚجضزز ٢ ًٖٞث ٝضٞظ ثٌءبٌ بؼبٍث
ٌٌُّٞٞضًٞ ٖـجًٔطك ثؼٞك( ّبظا 1982 ٕٞٛبج سك .) 1972 ٕطجلك
طجأز يا .ٌٞلٓ غبٜث ٕطجلك تبٓ سكضز ٍٖظبٜجؼ يزبج٘ٓ ِٚج يٝبج
ٍُٚٝا ٞح٘ثز ٕاز ٌٞلٓ غبٜث ٝضٞظ ٍُٚٝا ٞجبؼ ٚجضز يضز ٝضٞظ
سٌضٞٓ .ّبظا ٢ .دٌطجللٔٓ ٌٖوُبظز ًكبحج ٌٖججاٝز مسٍج ٌٞلٓ ًٖٞث
ٕٞٛبج سك ًٌِٖ٘طكز ض.غ.ة.ى لٍثبكا 1983 ٓ يٝبج ٕطجلك ، يزبج٘
ٌٞلٓ غبٜث ٕطجلك تبٓ سكضز ٍٖظبٜجؼ سك ًٌِٖ٘طكز لٞٓ ٕاز
دوٍُبجؼ ، ًٖبٗبؽوُز مسٍج ٌٖا ٖـرٗاض ٕٞكبٗبٌٔبظبث ٝلاٝ .اٝز قٛبج
. ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ ُْاز ٌٌٖٓٞؿضز يٝبج ٕطجلك
يٝبج ٕطجلك ، .ض.غ.ة.ى ٕءبٗبؽوِك ٖـرٗاض ٌٖؽًٔطلٔٓ مٞحٗٝا
ٖؿز ٌٖلح٘ٓز ِٚج :تٌٌٞاطث ًجطلؼ ٖؼٞجٞلً فاطجث
- ٕٞٛبج يءلٞٓ ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ ُْاز طجأز يٝبج ٕطجلك
.طٍج
- نذبجؼ غبٓ ٖٜجٔج ثكاس٘ٓ ّلؼئ ّبظا ٕطجلك تبٓ 30 ُْاز ثٍٍ٘ٓ
يزبج٘ٓ ٕءبؽـجً ٙسٗض ٌُٚٞؼ ٕاز ٕءبؽـجً ٌُٚٞؼ ًظبث ٞعـٍٔؼ
180 .ٞعـٍٔؼ ثٍٍ٘ٓ
- ُٚازا ٌٖا غبٓ ٖٜجٔج ؾٌ يٝبج ٕطجلك تبٓ مٞحٗٝا ٌٖصٞصذز
.طٍج ٕٞٛبج ٖؿز يءلٞٓز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

50

- ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك غبٓ ٍَٓبج ٕاز بٍ٘ذ ٕءبؽـجً ػٍ٘ج ٙسٗض ٌُٚٞؼز
بٓلؼ 150 .ًٌٌِٖز ثٍٍ٘ٓ
طجٍٔؽٌز ُٖٞث يءلٞٓ 1990 ٕطجلك تبٓ ُْاز طجأز يٝبج ،
اٞٔؼ سلً طجأز يا دِٓٞجؼ .ض.غ.ة.ى ٞجبؼ ٕٞٛبج يءلٞٓ ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك
ٖؼضلرك ٕاٞجٞج مٞحٗٝا .ثلٓا ٕٞٛبج يءلٞٓ ثٌءبٌ اٝز قٛبج ّلؼئ سٌضٞٓ
ؾٌٍٍِِك تضٞؼ ًٖضاِٞـٓ ِٚج ٖوٌسٌس٘ك ٌٖطحً٘ٔ ،يٝبج ٕءبجٌا صاصتخا ٖـٍِث
1 / 1992 طث خيرات 22 ضاٞٗبج ي 1992 يٝبج ٕءبجٌا ٕءبٗٞعـك دٛٞ٘لؼ يءب٘ـٓ
.ًٖبٗضٞلٔؼز ؾٌ
ٖـٍِث ثؼٞك ٌٌُّٞٞضًٞ غاًٞ ٖجٝبج تضاٞشٓ ٌٖزًٞٔ 95 / 4 طث خيرات 15
غٞظٝا 1995 ٕطجلك تبٓ ُْاز طجأز يٝبج بٌبكٞؼ ٌٖؼُِٞٞٓ ِٚج
ٕٞٛبج سك ثٌا ٖؿز.ٌٞلٓ غبٜث 1996 ٕاز 1997 ٖـجًٔطك ثؼٞك نٍٜك ،
سلً غٞؼضًٞ ٌُٖ٘بج٘ٓ ِٚج ٌٌُّٞٞضًٞ 380 .ٌٞلٓ غبٜث ٝضٞظ ؽضٝا
ٌُٖ٘بجز ثكاز مسٍج ًظل ًُبٌؼ ثٌا ٖـرٗاض ، ٕٞكبٗبٌٔبظبثٝلاٝ
ٖوٌسٌس٘ك يطح٘ٓ تضٞؼ لٍثبكا خيراترب 19 ٕاز ٌٖحصـٓ طجٌٔؤٞٗ
ٖهسٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ ُْاز ًًٌٖٛٞٞطكز يٝبج بٌبكٞؼ ٞجٞحؼطث
ٌٖحٌـٍجطكز ثكاز يٝبج ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ٕطرًِ٘ بٌبكٞؼ ّلؼئ
.ّلؼئ طجلك ٖـُبًز
ٕٞٛبج سك لٞٔؼ نٍٔؼز .ض.غ.ة.ى لٍثبكا 2000 يبًبك بٗٞظز ٕاز ،
ٕٞٛبج سك 2003 يٝبج ٕطجلك ٌٌٖزبج٘ٓ ِٚج ٖوٌسٌس٘ك ٌٖطحً٘ٔ نٍٜك ،
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

51

ُاز .ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلك تبٓ ُْاز ٖٗٞلًٓٞ اضبحٗا ٌٌُّٞٞضًٞ ْ
بٓلؼ ٞجبؼ ٕٞٛبج يءلٞٓ طجأز يٝبج ،ٌٖا ٖؤٍؼ 30 ٞعـٍٔؼ ثٍٍ٘ٓ
ػٍؼٝطك ُْاز ًٖبٗٞظز ٕاز طجأز ُٞطك يٝبج ثٌا ٍُٚٝا .ٙسٗض ٌُٚٞؼز
يٝبج ، ٚـ٘ٓ ٌُٚٞؼ ز اضبح٘ٔؼ .ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك
ٕاز ٕطجبـك ًٖبٗٞعـٓ اضبذ ٖؿز ًًٌٖٛٞٞطكز ٕاز ٌٖؼٝطجز
لجٔك غٝطج يٝبج ٖؽٍُٞج ٖهٝزٝسً ؽضبٌؼ .يٝبج ٖؽٍُٞج ُْاز ٕطج
ٕٞٛبج سك ّطظٝطك خبٗبؽوُطج ٖؿز ٖوٌسٌس٘ك ْحؽٍؼ ُْاز ٌٖحٌـٍجطكز
2004 بٓلؼ ٖهٞحٗٝاطكز ِٚج ٞجبؼ ٕٞٛبج مٞحٗٝا يٝبج ٕطجلك غبٓ .
( ْج ٞجبؼ 60 ِٚج يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ ٕاز ّبجطك ُٖٞث ْٗا سك ) ثٍٍ٘ٓ
ٌُٞؼز ًٖبٗبؽوُز ٚ - تبٓ ُْاز ٕطٍرٍرً ِٚئؽٓ ًؽجبـٓ ًظبث ٌُٚٞؼ
ٕاز .ض .ّ.ف ٕءبؽوٌطلك ُْاز يلٍٗز ِٚج ضٞج يٝبج .ٌٖا ٕطجلك
ٖـُبًز يٝبج ٕءبؼاٞـك ٌٖحٌـٍ٘ٓ ًظبث بٍؽٍِٓ ٕطجلك ٍَجٍؼ
.طجلكبٜؼٝا ٌٖـرٍ٘ث ٢ ًظبث ٌُٚٞؼ نٍٜك ٍُٚٝا ًًٖٞلز ٍُٚٞث ؾٌ

ٌٖحٌـٍ٘ٓ .سٌضٞٓ ٖـُبًز يٝبج ٕءبؼاٞـك


_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

52


ٍٖٜجل 1

.يٝبج ٖؽٍُٞج يطجللٔٓ ٖـٍح٘لً ٌٖؿطجٍٖٜجل 2
ٕءبًبحؼٞكطكز ٖػٞجٝض تاٞث
بٜؼٝا ٢ مٞحٗٝا ٕطجلك ٌٖطحً٘ٔ ٍُٚٝا ًًٖٞلز ؽسؼ ٕاز ِٚج ؾٌ
.ٖوٌسٌس٘ك ْحؽٍؼ ُْاز يٝبج ٌٖلح٘ٔٓ ٕاز ثٌـٍ٘ٓٗئٕٙت !
. ٛت ٓوبٔرٛفّثِ يبجرب ْارو ذٔا ٓسض ا

يبج ٛجبِ تِلس !

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

53

و يسيا ٓيارٛ٘ ْاد سيسيٌبٔا ب يٚبج ْرجلـ ٓؼٚذٔ
ٌُاد
وٛس ْٛ٘بت ٖذٔر ٌٗٛىس َلسإ ٓمييذيذٕـ ٓت 6 - 1 .
قٛجبت 2

2.0 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
ٕطجلك ٖحًٞؼ ٌٖاضٞٛ يءب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ ًٖا ثًٍ ٌٖا يٍكٞج ُْاز
يضز يٝبج ٕٞٛبج 6 - 1 مٞجبج ثٌا يضز ٌٖءلؼ. 1 ػٍؽٍُبٗأز ٕطجلك
ٖـرٗاض ؾرٗطٓ ٕاز ًٜٔٔٓ ثًٍ ٌٖٛزٞٔٓ مٞحٗٝا ٕٞٛبج تٌٍٞـٓ
.ٕطجلٍٔك ٕاز ٕطجبـك
2.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
:ثكاز ًٖا اسٗا ٌٖا يٍكٞج ُْاز
1 . مٞجبج ًحؽلِ٘ـٓ 1 .ٕطجلجٔك ٕٞٛبج تٌٍٞـٓ يٝبج ٕطجلك
1 . ياٞؽؼ ؾٌ ًحٌإٍحًا ٌٖؿزبر٘ٓ .ٕطجلك مٞجبج تٌٍٞـٓ
3 . .يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض ؾرٗاطٓ_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

54

2.2 مٞجبج يؿطً


2.3 يٝبج ٕطجلك ٖحًٞؼ مٞجبج ًٍٖاطذ
يٚبج ْرجلـ غذيب
:سلً ٕاٞلٓٞج يطجٔٓ ًٖا ٌٖا ؽسٍث
1.1 . ٓ نٌءبث ٖؿز يٝبج ٖؽٍُٞج ػٍُٞ٘ .
1.1 . طرُ٘ ٖؿز يٝبج ٖؽٍُٞج خبجٔٓ .
1.3 . يٝبج ٖؽٍُٞج ً٘ؼ غبؼا يطجللٔٓ
)يٚبج( ْرجلـ ٓتوٛس
1.1 .َعؿٞج يٝبج فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ،َ٘ـٓ
1.1 .ؽٞجٔؼ يٝبج فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ
نياروه ناد سيسيلانا
نرجلف نغودناك يسيا
يواج

نوهات 6

نوهات 5

نوهات 4

نوهات 3

نوهات 2
نوهات 1
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

55

1.3 طك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ ٕءبجبً تبً ًٞٞؼ ىٞثطج .
1.1 تبً ًٞٞؼ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ طج .فٞجٞج
1.1 تبً يبٌؿض ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ .تبٌا ٕاز
1.6 ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ ٕءبجبًطك ٖٔجٍ٘ك .
1.1 ،َ٘ـٓ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ٕءبجبًطك .نٌسٍ٘ك تبٌا ٕاز ٖٛٞجٌٔاطث
)يٚبج( ْرجلـ ٓتوٛس ٓيارٛ٘
ٛتبس ْٛ٘بت
1.1 َعؿٞج يٝبج فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ،َ٘ـٓ
1.1.1 تبٓ ٕاز ٖؿبج ٖهطظطك ًؼبٌ٘زضٝأٌـٓ
ٙٝبجً ػجا .ا
ًٌٍ ٖٗبً .ة يط
ثُٞث اضبلؼ .ت
1.1.1 فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز ٌٖٓب٘ٓ ،َ٘ـٓ ۲ َعؿٞج يٝبج
فٝطح .ا ۲ يٝبج
1.1.3 مٞح٘ث ًٖاصٍجٔٓ ۲ فٝطح
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

56

فٝطح .ا ۲ مٞح٘ث ّبؼ مسٍج ؾٌ
فٝطح .ة ۲ مٞح٘ث ّبؼ طٍلٔٛ ؾٌ

1.1 فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ۲ ؽٞجٔؼطث .
1.1.1 ٍُٚٞث ؾٌ فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ،َ٘ـٓ سك ؽٞجٔؼز
.ٕأجبًطك ٍٝا
1.3 طك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ ٕءبجبً تبً ًٞٞؼ ىٞثطج .
1.3.1 طك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ ٕءبجبً تبً ًٞٞؼ ىٞثطج
فٝطح يضز
.خ طـٍٛ ا
ْٛ٘بت 2
1.1 تبً ًٞٞؼ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ طج .فٞجٞج
1.1 تبً يبٌؿض ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ .تبٌا ٕاز
ْٛ٘بت 3
1.6 ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ،َ٘ـٓ ٕءبجبًطك ٖٔجٍ٘ك .
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

57

1.1 ،َ٘ـٓ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ٕءبجبًطك .نٌسٍ٘ك تبٌا ٕاز ٖٛٞجٌٔاطث
ْٛ٘بت 4
1.8 خبث اس٘ج ًٖبٗٞعـٓ
1.8.1 خبث اس٘ج ًؿٝس٘ـٓ ؾٌ تبٌا خبجٔٓ
1.8.1 ٌا سك ٕءبذبث اس٘ج ٌٖلٌـِٓ تب
1.9 .ٕءبذبث ٖٛبث ػٍ٘ج يبظبجِك خبجٔٓ
1.9.1 .خبث اس٘ج ٌٖلٌـِٓ ٕاز يٝبجً ًٓٝض غ يٍج طًٞ٘ٓ
1.9.1 ٙسػبه تٌٍٞـٓ خبث اس٘ج ًؿٝسٗبـٓ ؾٌ نٌسٍ٘ك تبٌا ػٍُٞ٘ٓ
طخ
خسن
ْٛ٘بت 5
1.11 .غ يٍج ػٍ٘ج يبظبجِك ػٍُٞ٘ٓ
1.11.1 .تبٌا ػٍ٘ج يبظبجِك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز بٍ٘جٔٓ
1.11.1 .ٖلذٝا ٕاز ٕضٞكل ،بحٌطث غ يٍج ػٍُٞ٘ٓ
ْٛ٘بت 6
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

58

1.11 ػٍُٞ٘ٓ ٕاز َ٘ـٓ ةعقر طخ ناد خسن طخ .
1.11.1 ػٍُٞ٘ٓ ٕاز َ٘ـٓ خسن طخ .
1.11.1 ػٍُٞ٘ٓ ٕاز َ٘ـٓ ةعقر طخ .

ٍٖٜجل 1
مٞجبج ًٖطؼازطث 1 ٕٞٛبج يضز يٝبج ٕطجلك 6 - 1 ،
1 . مٞجبج ٌٍٖظبٜث ٢ ٕطذبـك ٕٞٛبج ٞجبؼ ٙٞلٍٔج مٞحٗٝا ٕطجلك
.يٝبج ٕطجلك ٞحهٝ ٖهٞحٗٝاطك ٕاز ٌُٖٜٞؼطك ٞعـٍٓ تٌٍٞـٓ
1 . ًحٌإٍحًا ٌٖؿزبذ ٢ ٕاز ٕطجبـك ػٍؼٝطك ُْاز ًٖبٗبؽوُز ياٞؽؼ ؾٌ
. تٞجؼطج ٕطجلجٔك

ٍٖٜجل 1
ثكاز ؾٌ ٝضٞظ ؽضٝأؼ يبظبجؼ ٖٗاطكطث ٍُٚٞث اسٗا ٕبٌٔبظبث ٌٖؿطج
ٖرٌضاٝ يٝبج ٖؽٍُٞج يءبحٍ٘ر٘ٓ ٕاز ًحٍ٘ٔٓ بٌبكٞؼ سٌضٞٓ ثٍ٘ٓ نٌضب٘ٓ
.بؽـث بٌازٞث


ٗئٕٙت !
. ٛت ٓوبٔرٛفّثِ يبجرب ْارو ذٔا ٓسض ا

يبج ٛجبِ تِلس !
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

59ػٍُٞ٘ٓ ٕطٍٛبًٔ طخ مٞجبج 3

3.0 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
ػٍ٘ج ،) ػذ( ٖؽٍُٞج ٙضبجؼ ٌٖؿط٘ٓ ًٖا ٌٖا مٞجبج 2 طخ ٖـٍح٘لً،
يطجللٔٓ طخ ٕاز روتكف ً٘ؼ ٖـجًٔطك ًٛٝضبـلٔٓ ؾٌ طخ ػٍ٘ج اضبحٗا . 2
طخ ُٚبٌا ٌٖا مٞجبج ُْاز ٌٖهٞجٗٞجز ؾٌ طخ خسن ، هعقر طخ ٕاز ثلث طخ .
3.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
: ثكاز ًٖا اسٗا يٍكٞج ُْاز
1 . ٖؽٍُٞج ٙضبجؼ ٌٖؽِج٘ٓ طخ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

60

2 . مٞح٘ث ًٖاصٍجٔٓ ٢ ٖؽٍُٞج خسن طخ ٕاز طخ .ةؼهض
3 . ً٘ؼ يطجللٔٓ ٖـٍح٘لً ٌٌٖاضب٘رٓ طخ
4 . ً٘ؼ ٖـجًٔطك ًٛٝضبـلٔٓ ؾٌ ضٞحٌك ٌٌٖاضٜٞـٓ طخ .3.2 يؿطً مٞجبج


3.3 ً٘ؼ ٖؽٍُٞ٘ك ٙضبجؼ طخ
ً٘ؼ ٙضبجؼ طخ ةطػ ٖـُبًز

سيلونم نريهامك طخ

ةعقر طخ

خسن طخ

نسيلونف هراجس طخ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

61

طخ ًًِ٘ز ضٞج يا .ؽٞظا ؾٌ ّلؼئ ٍٖ٘ؽً اس٘ج ٞذطٓ ٞجبؼ ُٚبؼ ُٚبٌا
بًطث ٕاٞٛبحـك ِٞٔػ يبظبجؼ
ء
.ّلؼئ ّبظا تٞٗبـك ٕءبٌازٞجً ٕاز ّلؼئ ٖحٌ
ً٘ؼ طخ ٕبٓظ غبٔؼ ً٘ؼ ٌٍِٖٔا يزبج٘ٓ ٌٖٗٞؿبثز لٞٓ يءبٌبذطكز
،تُبغ ًثا ٖث ًِػ بٗسٍؼ ٖٜحٌ٘طٔك هفيلخ ؾٌ ؽضٝأؼ زبٜؼ ًٖٞث ٝبٍِث .ثلٓأً
ػٍُٞ٘ك ؽضٝأؼ ُٚازا ضٞج ُٖٜبٓ يبجطث ؾٌ ٍٖلٍٔٔك طخ .ٍٞعؿٝا ؾٌ
ٌٖحجٍِٓ ؾٌ ًؼاطحؼٌِٞا يءُٞلٓ ٞجاٞؽؼ ًٖبجبرٓ ؽضلز ّلؼئ تٞٗبـك
ٖؽٍُٞج مٞح٘ثطث ُٚازا ّلؼئ ً٘ؼ ٖوذبجً يزبج ، لبٛطث ٝبجا ؽٞجبك طخ ً٘ؼ .
طخ ز اصٍثطث يا ٕاز يٍٗٝا ُٚازا .ٌٖءل ؾٌ ّلؼئ ً٘ؼ يض فورح ٢ ٍُٚٞث
مٞح٘ث ُْازز ػٍُٞجز ٢ .خبثز مٞحٗٝا طًٞؼ يا تاٞجٔٓ اصٍثطث ؾٌ
ٖؽٍُٞج طخ يبظبجؼ ًًِ٘ز ٍٝا ؾٌ ةطػ فوك طخ ؾٌ ٖؽٍُٞج مٞح٘ث ُٚازا يا .
مٞح٘ث سلً ؾجًٔطث يا ُٚبعـٍٜؼ ةطػ ؽضٝا ٍُٚٝا ًٖبٗٞظز بؼبٍث ٢ ٖؽٍُٞج
ثٌءبٌ ٌٖءل ؾٌ ثلث خسن ، حؽٗ ٕاز ؼ ِ ٍ ) ةؼهض ( ن

3.4 ً٘ؼ ٙضبجؼ طخ بٍؽٍِٓز

ً٘ؼ طخ ّلؼئ ُْاز .)ًكاطعٍُبً ( ةطػ / يٝبج ٖؽٍُٞج مٞح٘ث ً٘ؼ ُٚبٌا
ٍُٞث ةطػ ٖؽٍُٞج ٝبجا ٕاءطوُا ٖؽٍُٞج يبظبثطث ٖؿز ػٍُٞجز ٚ - يبظبث
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

62

ٞح٘ث نٌضب٘ٓ ؾٌ م يا . ٌٖا ٝبحٗضز يٝبج ٖؽٍُٞج ًٌِٖ٘طلٔٓ ِٚج ّلؼئ ٖـجاسً .
.ٌٞلٓ ُْبػ سلً طؽث ثٓا ؾٌ ٖـجٓٞؼ ٞجبؼ ًٖبكٝطٓ
دٌضبجطِث ٞٗبعؿطجز تضٞؼطث ٞجبث ُٚبٌا بٍؽٍِٓز اٞجطج ؾٌ ػذ 1303 / ّ 702 .ٙ
ى٘ؼٓطث ٌٖا طخ بٍؽٍِٓز ٖوٌسٌس٘ك ٕاز ٖؿٞثٞٛطك ثُا يبظبجؼ ٌٌٖزبجز ِٚج
ػلِؼ 671 .ِْؼٝ ٍِٚػ ا ىِص ا ٍٞؼض ٖحكاًٞ ٕٞٛبج
ظٓ ٕبطِؼ ٕبٓظ سك ٕطؽجً ؾحٍ٘ث ٕاز ثـٍك ،ضٞٛٞٓ فٞذ،طًٔٞذ ، ٙبش طكب
ةٌا ٖؿز طًٍٝأز ٕءبجاطً ٢ .ٕاءطوُا ًِٛا طخ سٍؼ ُٚبٌا ضٜٞشٓطج ؾٌ بٍؽٍِٓ
غبطؼُا ٖٔحطُا سجػ
( - 1980 - 1898 ٖؽٍُٞج .) طخ ،ٌٖسثبؼُا ٌٖظ ٕبطِؼ ٖٗٞؿبث سك ٌٌٖزبثأز ٝبٍِث
ٍُٖٔطك ٖٗٞؿبث ،يبٗٝطث ،ٕٝبعث يطؼ ضس٘ث ،غٓبج سجؽٓ ،ٞٗبعؿطج لاًٞ
ٌٖءل ٕاز بٍؽٍِٓ ٕءبؽـجً ًحٍؼضإٍٗٝا ، بٌلٓ ًحٍؼضإٍٗٝا ،بٍؽٍِٓ ٢ .ًظل
، ٌٖا يضبٛ طـٍٜؼ طخ اس٘ج ٞذطٓ ٕاز ٖؼبٍٛ يبظبجؼ ًٖبٗٞظز ٍٚؼبٓ
ّلؼئ ّبظا ًظبث ٖٗٞؿبث ؾٌسٌ٘زز خبٓبجٝاطج بٍؽٍِٓز ٢ .ٕءبجاطً


3.. مٞح٘ث ٢ ٖؽٍُٞج طخ
1 . خسن طخ
طخ نسيلوت وتاس هلاس هلادا خسن طخ ؾٍُبك ؾٌ ثؿبؼ يزبج٘ٓ يا . ؾجًٔطث ثلذ
ٕٞٛبج سك ِٚوٓ ٖثا ٍُٚٝا ياٞؽٜثٝأز يا ػلِؼ ًَ٘طج 10 يا ٌٖزًٞٔ .ًحٍؽٓ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

63

ٕاز ةاٞجُا ٖثا ٍُٚٝا لٞٔؼ مٞح٘ثز ػٍُٞ٘ك ٢ طخ نذبث ٕاز ٌٖءل ؾٌ
.ٕاءطوُا ٖؽٍُٞ٘ك ُْاز ًٖبٗٞظز خسن طخ يبٓاض ؽضٝا ٍُٚٝا ًٖبٗٞظز نذبث
.خبثز ٕاز ػٍُٞجز ٙزٞٓ يا ٕاطً
ٓسيٌٛت قٛتٕب ٖٛتٔٛخ .خسن طخ2 . طخ )ةؼهض ( نٍِؼحؽٗ
طخ سثا اضبحٗأز ًَ٘طج ؾٌ بٍؼطك ًكاطعٍُبً يبظ ُٚبٌا ةؼهض ٝبجا نٍِؼحؽٗ
15 ٕاز 16 .عٌطجج يضز ًِػ طٍٓ ٍُٚٝا بحلٍذز يا . ُٚازا نٍِؼحؽٗ خط٘جؼ
مٞح٘ث اٝز ٖؿٞثبظ طخ ثٌءبٌ ٌٖءل ؾٌ خسن يا ًًٍ٘ طـٍٜؼ .نٍِؼج ٕاز
.بٍٗز ٙٝضِٞؼز ًٖبٗٞظز ٕاز يبظ ُٙٞٞلؼ ٖؿز ؾجًٔطث ِٚج
ٖؽٍُٞج مٞح٘ث ٙٞحٗٞذ طخ ةؼهض_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

64

3 . فوك طخ


يفوك طخ ٌٗادا ٓيا طخ َبضا اريا ٌُادد اٚذو ذىيد ذـ ٓوبٔٛضد كثبب ػيٌبـ ػي
ْاد ٖرصب تيءبي رذٔبب ٖاٛب اٚد ٓتيىؽبو سفٍس بتفيخد يا .َلسإ هفوك يا .
يبضببس يٍٕود ٗيبٌ يفوكلا طخلا يـبتت ٖذٔر ػي قٛتٕب يءبثٛفِّ ثٕسيٌٛت .
د هئٚا ػي قٛتٕب ْارو رٛجٛب ػي ْءبوِٛرـ ذـ سيٌٛتد كثبب يا . ػجٕـ ْا
.كيربِٕ
ٓسيٌٛت قٛتٕب ٖٛتٔٛخ يفوك طخ4 . ثلث طخ

ثلث طخ ْٛ٘بت ذـ ٓوبٔٛضد لِٛ 7 ٓٙتٕيرّـ ْبِز سبّس يحيسِ هفيلخ
ٌٗبضؽيٙس ثٕ٘ٛفس ٓىٔٛؼببد قذيت يا .ٗيِا يٕب ريخأد ْٛ٘بت 9 .يحيسِ
كثبب ضٛج يا تيا ػيفّسد .ْاءرمٌا ٓسيٌٕٛـ ٌُادد ٓوبٔٛضد كثبب يا
يٕس بيرو ٛتاٛس لبفو قٛجبت ٓسيٌٕٛـ ٌُادد ٓوبٔٛضد طخ .
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

65

ٓسيٌٛت قٛتٕب ٖٛتٔٛخ .ثلث طخ3.6 ً٘ؼ ٖـٍح٘لً طخ
ً٘ؼ ٖـٍح٘لً اضبحٗا طخ ُٚبٌا :
1 . ًٖبكٝطٓ ًؽٗءبٓ اضبحٗا ًؼبًٌٍٗٞٓٞ ٖٗضبؼ ٞجبؼ ُٚبؼ ٍَصبحطث ِٚج ؾٌ
اٝبجٔٓ نثيراو .ٞذٞذ نٗأً طـٍٜؼ بٌازٞث
2 ٕاز ًٌٌٓٞٗٞا ،ٍبٍؼٞؼ ،ّبظا يضز طٍٛل ؾٌ ٕءبٌازٞجً ٌّٞسٍٓ ًٖبكٝطٓ .
.ٍِٚٔػ ٍٖحٍِ٘ك ٕاز ِٞٔػ ٌّٞسٍٓ ًٖبكٝطٓ
3 ٕاز اٞؽحؽٌاطك ٖحجبذ ،ٕبٓظ ؾج٘لؼ ٙضبجؼ ٌٖبلٔرك ٞجبؼ ُٚبؼ ًٖبكٝطٓ .
.بؽـث ٙضبجؼ
4 ً٘ؼ ٌٖـجٓلٓ . ةٌا ٖؽٍُٞ٘ك ٢ .يطٌس٘ؼ ثٌا ٕاطوُا
5 .ّلؼئ ٕٝسٔج ٖحٌـٍ٘ك ٖؿز ثكاض ؾٌ ٖؿٞثٞٛ يءبذٞلٔٓ .
6 ا ىِص اسٍ٘عث ٕبٓ ؾٌ ِْؼٝ ٍِٚػ ا ىِص سٔحٓ ًجٗ ٖٗضبؼ ٌٖكٝسٍٜـٓ.
ةٌا ػٍُٞ٘ٓ ّلؼئ ثٓٝا بٌبكٞؼ ٌٖٗضبرٓ ٚٗطك ِْؼٝ ٍِٚػ ٢ ٖؿز ٕاءطوُا
.نٌءبث ؾٌ ٖؽٍُٞج
7 كٝطٓ ٖؽٍُٞج ٖٛسٌ٘أً. يضبج ٖجٞجًِٔ ًٖب ٢ ٕءبؼاطك غُٞبٛ بجطؼ دؽٍُٞ٘ك
.خاٍٞج ٕاز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

66

8 نٗا ٌٌٖطؼ : تبًطث ٚٗطك تُبغ ًثا ٖث ًِػ بٗسٍؼ. - ً٘ؼ ِٞٔػ ٖؿز ٞٔوٗا
".ٌٖهٞٗٝطرٓ ٕاز نححؽٓ ؾٍُبك ؾٌ اضبًطك ًٖبكٝطٓ ٖؽٍُٞج ٕاطً
ًٛٝضبـلٔٓ ؾٌ ضٞحٌك ٖـجًٔطك ً٘ؼ طخ
ضٞحٌك اضبحٗا ٢ ً٘ؼ ٖـجًٔطك ًٛٝضبـلٔٓ ِٚج ؾٌ طخ : ُٚبٌا
1 . بٗسٍؼ ٖٜحٌ٘طٔك ٕبٓظز : ٚحٌ٘طٔك ثٍ٘ٓ ٕاز ٖؿٝضٝز ىضر نافعلا نامثع
ٖؽٍُٞج ًٖبٗٞعـٓ ٖؿز ٌٖهضٞذز ٍُٚٞث يا ظ ٚ٘ػ ا طخ .
2 . ٚٗبحجؼ ا سلً ثًٍ ٌٖحـٍـٓ ثكاز ٖؼبٍٛ :سٍحٞج فزبٛطج ٖحـٌاطك
ٕبٓز ىُبؼجٝ - ثكازطج خبٛ ًٖٞث زبٜؼ ٕبٓ ٕاز ٌُٚٞؼ ،سجؽٓ سك
.َعـٍج ثلٔج
3 . ً٘ؼ ٖـجًٔطك :ٕاءطوُا ٙٝضبـك طخ مسٍج ؽضبٌؼ طـٍٛ ُٞٝز يضز
.ٕاءطوُا ٖؿز ٌٖٜؽٍكز ثكاز
4 . ًٍِٚٔ : ٖؼبٍٛطك ٢ ،ٚثًٞ ،سجؽٓ ؾٌسٌ٘ز سك طًٍٝأز ؾٌطؼ ٕاءطوُا
،اضب٘ٓ ،طجٍٔٓ
ٖـًٞجطك ،ؽاٝ تبٓ ،ًٗاسٌبٓطك ،ٍَحؽٌٍج ،ػِظ ،طٌٍجٔج ،ٖؽٍٗ ٞجبث
از ْظُٞ ٕ
.دٌبظبجؼٓٙيتل
1 . ً٘ؼ ٖـجًٔطك ؾح٘ج ٌٖؽِج طخ .بٍؽٍِٓز
2 . ً٘ؼ يطجللٔٓ ٖـٍح٘لً ًٚبكا طخ طجلك ؽضٝأؼ ًظبث
؟ٌُٚٞؼ
3 . ًٙٞٞج يءب٘ـٓ تبِٓٞؼٓ يضبذ ٢ طخ ._____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

67


ٕطجلك ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًعٍجاطحؼ ًؼبٌٍِكا
يٝبج
مٞجبج 4

4.0 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
ًٖا ثًٍ ٌٖا يٍكٞج ُْاز ب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ
ء
ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه ،ًعٍجاطحؼ ي
ػًِز ٕاز بؼبٍث ػًِز يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك مٞحٗٝا ياٞؽؼ
ب٘ـٓ ٖؽكًٞ تاٞجٔٓ ًٖا ٌٖا يٍكٞج .ٍُٖٜٞٔك
ء
ٙسػبه ًؼبٌٍِكا ي ٢ تٞجؼطج
بٗبؽوِك ُٖبج ٝبجا اضبذ ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٖؿز
ء
ٌٚـُ ُْازز دٗ .ٕطجبـك

4.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
:ثكاز ًٖا اسٗا ٌٖا يٍكٞج ُْاز
1 . ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ُْاز ياٞؽؼ ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه ٌٖؿط٘ٓ
2 . ُْاز تٞجؼطج يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه فبٍحؼ ٕءبٗبؽوِك اضبذ ٌٖؽِج٘ٓ
.يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ػٍؼٝطك
3 . ًٖبٗبؽوِٓ يٍحً يٝبج ٕطجبـك يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه ٌٍٖؼبٌٍِكبـٓ
.ٝطٌٓ ٕطجبـك
4 . حؽلِ٘ـٓ .ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًؽٍؼ ُْاز ًِٖٜٔ ٕاز ٖجاًٌٞ ً
5 . .ٖوٌسٌس٘ك ٖـجًٔطك ٖؿز ياٞؼ ؾٌ ٕطجبـك ٙسػبه بحلٍذ يٌطٓ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

68

4.2 مٞجبج يؿطً
ِٖ٘ـك
ثؿبؼ ُٚازا ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًٖبٗبؽوِٓ ُْاز ٍٞحث ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه
ٙسػبه.طجأز ؾٌ يٍكٞج ٖ٘ؽًطجً مٞحٗٝا ؾٍح٘ك 1 ٕطجبـك ًظبث ًٖبٗٞظز ؾٌ
ؾٌ ٙسػبه فبٍحؼ ثٌءبٌ ّبؼ ُٚازا ٍُٖٜٞٔك ػًِ ٕاز بؼبٍث ػًِز يٝبج
ُْاز ًٖبٗٞظز ٍُٚٞث بؼبٍث ػًِز يٝبج ٕطجبـك مٞحٗٝا ًٖبٗٞظز ػًِ
قٛبج ٖؿز ٌٌٖاٞؽؼز ُٞطك ًٖبٗبؽوُز ؾٌ ًحٌإٍحًا ًكبحج يٝبج ٍُٖٜٞٔك
.سٌضٞٓ ٍُٖٜٞجً
ًؼبٌٍِكا ًعٍجاطحؼ ٕاز ٕطجبـك
ك ٕطجلجٔك يٝبج ٕطجل

سايب سلك ا

ػًِ
ٍُٖٜٞٔك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

69

4.3 يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًعٍجاطحؼ
ٙسػبه اضبحٗا ٢ : ُٚبٌا يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ُْاز ًٖبٗٞظز ؾٌطؼ ؾٌ
 بجٍـٓ ٙسػبه
 فٝطح ٙسػبه
 تٞجؼ ؽس٘ك ٙسػبه
 يٍجٝطك
 بجٍـٓ ٙسػبه
بجطؼ بجٍـٓ ٕاز فٝطح تٞجرٓ ًهسًٜ٘ز سٌضٞٓ ُٚبٌا بجٍـٓ ٙسػبه
.تٞجؼطج تبً ًٞٞؼ ٌٍٖذٞجٔٓ

ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 . ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٝضٞظ فورح ٢ ًٖا ؾٌ ٕءبجبً طك ًظبث تبً ًٞٞؼ ٝبجا
ٝ ى ٝ ة : دٛٞحٗٞذ .طجأز
2 . تٞجرٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٝضٞظ فورح ًٞٞؼ ٌٍٖذٞجٔٓ ٝبجا بجٍـٓ ٕاز
ضبرؼ تٞجؼطج تبً : دٛٞحٗٞذ .ػًِ ٕاز ُٖٞلًٓٞ ،ٝسٌإٌسٌ٘ا ا
ٝ ة – ٝ ى ٕاز ٞث – ظ ًٞٞث = ًٞ
3 . سً ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٍُٚٞث ضٞج ٝضٞظ 2 طجٓٞؼ ٖٛبث يبظبجؼ طجٌظ
.بجٍـٓ سٌضٞٓ ٞح٘جٔٓ مٞحٗٝا ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

70

4 . .ٝسٌإٌسٌ٘ا ٕاز ُٖٞلًٓٞ ،ػًِ اضبرؼ بجٍـٓ ًثٞج ٍٚجل
5 . ٕءبجبًطك ػٍُٞ٘ٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ 2 .ػٍُٞ٘ٓ ٕطٍٛبًٔ مٞحٗٝا طجأز ؾٌ
6 . ٕءبجبًطك بجٍـٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٍُٚٞث ضٞج ٝضٞظ 2 طٍلٔٛ ؾٌ ٌٖءل
.ٕءبٌبـك يبظبجؼ طجأز ؾٌ ٕءبجبًطك ٖؿز ًذٞث ّبؼ
7 . يضز تبً ًٞٞؼ ٌٖؿٞثبعـٓ ٍُٚٞث ٝضٞظ ،ًٖٛٞٞـك يبظبجؼ
.بجٍـٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٕاز ٌٖءل ٕءبجبًطك يزبج٘ٓ طجأز ؾٌ ٕءبجبًطك
 ٙسػبه فورح
ٙسػبه فورح ّبٗ َ٘ـٓ سٌضٞٓ ٌٖـٍح٘ٔٓ ؾٌ ٙسػبه ُٚبٌا ٢ .فٝطح
فٝطح ٢ ُٚازا يٝبج ٕطجلك ُْازز سٌضٞٓ ٍُٚٝا يءٞٛبحًز ُٞطك ؾٌ
نذبجؼ 35 يٌطٓ ًظبث ٙزٞٓ يٓ فٝطح َ٘ـٓ سٌضٞٓ لٍثبكا .فٝطح
ٞحٗٝا ٕءبجبًطك ٕاز تبً ًٞٞؼ مٞح٘جٔٓ م
سػبه ًؼبٌٍِكا
1 . فٝطح ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٝضٞظ ٢ سٌضٞٓ سلً يطجلكز مس٘ٛ ؾٌ
.دٌبظبجؼ ٕاز ءبج ،ءبث ،قٍُا ًجطلؼ ٞح٘ث ٖٛبث يءُٞلٓ
2 . فٝطح ًٌِٖ٘طلٔٓ ٝضٞظ ٢ دجٞجرٓ ٖؿز تٞجؼطج
3 . .ٝضٞظ ٖجٞجؼ تٌٍٞـٓ ٕاز ْرـٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ
4 . فٝطح تٞجرٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ ٢ اضبرؼ ًُبً ؾُٝاطث تٞجؼطج
.ػًِ ٝبجا ُٖٞلًٓٞطث ،ٝسٌإٌسٌ٘ا
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

71

5 . ٓ سٌضٞٓ ِٚحؼ فٝطذ ًِ٘ـٓ ثكاز ٕاز ْرـ ٢ ٝضٞظ ، تٞجؼطج
فٝطح ٌٖؿٞثبعـٓ ٍُِٜٚٞث ٢ ًَٝؤ فٝطح ٖؿز تٞجؼطج
.ٞج ، ًج ،بج ٝبجا ٞث ،ًث ،بث ًجطلؼ تبً ًٞٞؼ مٞح٘جٔٓ مٞحٗٝا
6 . يبٌؿض ٕاز ٕءبجبًطك يزبج٘ٓ ٌٖؿٞثبظز تبً ًٞٞؼ ٌٖزًٞٔ
.تبٌا ٕاز تبً
7 . ًثٞج ٍٚجل اضبرؼ ٌُٖ٘بجز ِٚهس٘ٛ ٌٖا ًحٌإٍحًا طٍٛبٓ سٌضٞٓ يبكٞؼ
.تبٌا بجطؼ تبً يبٌؿض ٕاز ٕءبجبًطك خبجٔٓ ثكاز ٕاز
8 . .ٍٖٜجل ًٞٞث ُْازز ػٍُٞ٘ٓ بح٘جٓز سٌضٞٓ

تٞجؼ ؽس٘ك ٙسػبه
ٕاطً طجٔظ ٝبجا ٞح٘ث ٖٛبث ًُٖٞطٔٓ ؾٌ ٙسػبه ُٚبٌا تٞجؼ ؽس٘ك ٙسػبه
تبٌٌبٌؿض ٝبجا ٕءبجبًطك ٌٍٖذٞجٔٓ ٖؿز ٌُٖ٘بجز ثكاز خبٛ ٌٖا ٙسػبه
طجبـٓ مٞحٗٝا ٌٍٖؼبٌٍِكأز ياٞؽؼ ثؿبؼ ٌٖا ٙسػبه .طجٔظ يءُٞلٓ
.ػٌطعـٌا غبٜث ٝبجا ةطػ غبٜث ٖكطؼ ٕءبجبًطك

ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 طجٔظ ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٝضٞظ. 2 .طجأز ًٖا ؾٌ ٕءبجبًطك ًظبث
2 طجٔظ تٞجرٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٝضٞظ . ٢ .تٞجؼطج
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

72

3 طجٔظ ًظبث ٕءبجبًطك ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٝضٞظ . ٢ بحٍ٘ٔٓ ٕاز تٞجؼطج
سٌضٞٓ ٢ .دجٞجرٓ
4 ٕءبجبًطك ْرـٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٝضٞظ. ٢ .ًُبً ؾُٝاطث دجٞجرٓ ٕاز
5 .ًُبً ؾُٝاطث طجٔظ بجطؽث ٕءبجبًطك تٞجرٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ.
 ٍج ءلٓا يٌٍ٘
مٞحٗٝا ٌُٖ٘بجز ياٞؽؼ ثٓا ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٞجبؼ ُٚبؼ ُٚبٌا ءلٓا يٌٍٍ٘ج
ٓ ٕاطً يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ًٖا سٌضٞٓ ٌٖا يٌٍٍ٘ج يءُٞل
.نٌءبث ٖؿز خبجٔٓ ٕاز ػٍُٞ٘ٓ ثكاز ٕاز ٕءبجٌا يءبؼاٞـٓ ثكاز
يٌٍٍ٘ج ًؼبٌٍِكا
1 . ٝبجا تبٌٌبٌؿض ،ٕءبجبًطك ( ًٖءلٓأز ًٖا ؾٌ ٖٛبث ًٖبٌسرٓ ٝضٞظ
)تبٌا
2 . يبؽؽِؼ لٍثبكا ٌُٖ٘بجز ًٖا ءلٓا ًحٌإٍحًا ٞٛبحٌطجٔٓ ٝضٞظ
.تٞجؼطث ٕطجبـك ًحٌإٍحًا
3 . ٔٓ ٝضٞظ .تٞجؼطج ًحٌإٍحًا ٌُٖ٘بج٘ٓ مٞحٗٝا بٌسؼطث سٌضٞٓ بحٍ٘
4 . ٕاز ًُبً اٝز نذبجؼ ًٖءلٓأز ًٖا ؾٌ ٕءبجبًطك تٞجرٓ ٝضٞظ
.تٞجؼطج ٕءبجبًطك ػٍُٞ٘ٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ
5 . ٌُٖٞحجٔٓ ٍَجٔؼ سٌضٞٓ ّبؼطث ًٖءلٓأز ؾٌ ٕءبجٌا نٍٔرٓ ٝضٞظ
.ُٚبؼ ؾٌ ٕءبجٌا

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

73

ًثٞج ٍٚجل يٌٍٍ٘ج
ٞجبؼ ُٚبٌا ًثٞج ٍٚجل ؾُٞـٓ ٖؿز طجبـٓ اضبذ ٢ ؾٌ ٖلٌرً ٞجاٞؽؼ ٝبجا بحٌك
بٌبكٞؼ يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ُْاز ٌُٖ٘بجز ؾٍح٘ك ثٓا ٌٖا يٌٌٍ٘ .طجأز
.ثلذ ٖؿز يٝبج يءبؼاٞـٓ ثهاز سٌضٞٓ

ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 . ٖحًٞؼ ٖؿز ياٞؽؼطجأز ًٖا ؾٌ ٕطجبـك مٞجبج ًٖبٌسرٓ ٝضٞظ
.ٕطجلك
2 . ٙٞحٗٞذ تٞجرٓ ٝضٞظ ٢ بًطك .طجأز ؾٌ ٕءبج
3 . ٕءبجبًطك تٞجرٓ ٝبجا بجٍـٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٝضٞظ ٢ ؾُٝاطث تٞجؼطج
.ُٖٞلًٓٞ ٕاز ٝسٌإٌسٌ٘ا ،ػًِ اضبرؼ ًُبً
4 . ٕءبجبًطك ػٍُٞ٘ٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ 2 .تٞجؼطج
 يٌٍٍ٘ج نظفح
،قذٞـٓ ،طٌٍٍٔٓ ُٞطك سٌضٞٓ ٕبٓز يٌٍٍ٘ج ُٚبٌا ظلحـٓ يٌٍٍ٘ج
ؾٌ فا ؾُٞـٓ ٕاز ثـٍـٓ . ًثٞج ٍٚجل اضبرؼ يطجلكز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

74

ٖكطؼ ٕءبجبًطك طجبـٓ مٞحٗٝا ًٖبٗٞظز ياٞؽؼ ثٓا ٌٖا يٌٍٍ٘ج
.يٝبج ٕطجلك ًظبث ؾٍؼا غبٜث يضز
ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 . ًٖا ٕطجبـك .طجأز ًٖا ؾٌ ٕءبجبًطك سً ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ٝضٞظ
ًٖبجطؼز طجأز ؾٌ ٕءبجبًطك خاطٌٍؼ ى٘ؼٓطث ٕاز ٙزٞٓ ٍٚجُ
.طجٔظ ٖؿز
:دٛٞحٗٞذ طجبـٓ مٞحٗٝا "سجؽٓ" ٕءبجبًطك ٍٍِٚٔٓ ٝضٞظ
سجؽٓ ٕءبجبًطك .ةطػ غبٜث يضز ٖكطؼ ٕءبجبًطك
.سجؽٓ طجٔظ ًٖبجطؼز ٖؿز سٌضٞٓ سلً ٌٖهٞرٗٞجز
2 . ٕءبجبًطك ًظبث ٞجبؼطك ٞجبؼ فٝطح تٞجرٓ ٝضٞظ
ز ،ز،غ ،ّ : تٌٌٞاطث ًجطلؼ تٞجؼطج - سجؽٓ
3 . رؼ دجٞجرٓ ٕاز ٝضٞظ ٖجٞجؼ تٌٍٞـٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ اضب
.ًُبً ؾُٝاطث
4 . ثٌءبٌ دظلحـٓ ٖؿز تٞجؼطج ٕءبجٌا ثـٍـٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ
فا ٝبجا سً يضز ٕءبجبًطك ثٍِٜٓ بل٘ج بجٍـٓ 2 .ٞح٘ث ٖٛبث
5 . ،ٝسٌإٌسٌ٘ا اضبرؼ ًُبً ؾُٝاطث اضبرؼ ًًٖٞلز ٌٖا ًحٌإٍحًا
.ػًِ ٕاز ُٖٞلًٓٞ
6 . .يطجلكز ؾٌ ٕءبجبًطك ػٍُٞ٘ٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ
ٌٖ٘ءبٓطك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

75

ٍٖذبذ
يٌٍٍ٘ج ٍُٖٜٞٔك ػًِ ُْاز ٌٖجطجوٍحٍجز ثؿبؼ ؾٌ يٌٍٍ٘ج ُٚبٌا ٍٖذبذ
يطجلكز ؾٌ ٞجاٞؽؼ ثـٍـٓ ثكاز سٌضٞٓ ٍٖذبذ يءُٞلٓ. يٝبج
.ثلذ ٖؿز
ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 . سٌضٞٓ قٛبج ٖؿز ياٞؽؼ ؾٌ ٞظل ٍٍِٚٔٓ ٕاز ًٖبٌسرٓ ٝضٞظ
.ٕطجله ًؽٌاٝبجا مٞجبج ٕاز
2 . بحٍك ٌٖـؼبٔٓ ٝبجا ٞظل ٌٍٖذبرٓ ٝضٞظ سٌضٞٓ مٞحٗٝا ٖٔهض
.طؿس٘ٓ
3 . ّبؼطث ًذبرٓ سٌضٞٓ بحٍ٘ٔٓ ٝضٞظ - ٝضٞظ ُٞطك خاطٌٍؼعٓبؼ
ؾٌ ٞح٘ث ٖٛبث سك دؽٍُٞ٘ٓ ٝبجا ٞظل تبً ً٘ؼ ًٖضسٍـٓ ٍُٚٞث
4 . ٞظل تبً ً٘ؼ ٖؿٝسٗبً ًؽٌا ٌٖـرٍ٘جٔٓ سٌضٞٓ ٕازٝضٞظ
ًحٌإٍحًا ٌُٖ٘بر٘ٓ ٕاز 2 ٕاز مٞجبج ٖؿز ياٞؽؼ ؾٌ ٌٖءل
اًٞز ُٞطك ؾٌ ٕطٍٛبًٔ .سٌضٞٓ ٍُٚٝا يءبؼ
5 . ًظل ًُبٌؼ ٌٍٖذبذز ٍُِٜٚٞث تٞجؼطث ٞظل ،ٕطجبـك طٍذا سك
.ٖجٞجُ٘ ٖؽظٞج يبظبجؼ ٝبجا فٞجٞ٘ك يبظبجؼ
ٌٖءبٓطث يٌٍٍ٘ج
ٍُٖٜٞٔك ػًِ مٞحٗٝا ًٖبٗٞظز ؾٌطؼ ؾٌ يٌٍٍ٘ج ُٚازبظٞج ٕءبٓطث يٌٍٍ٘ج
ٍِٜـٓ مٞحٗٝا ٌٖءبٓطث ٍَجٔؼ طجلث سٌضٞٓ ٌٖا يٌٍٍ٘ج يءُٞلٓ .يٝبج ٌٖـ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

76

يءبؼاٞـٓ بحٍ٘ٓز سٌضٞٓ ٌٖءبٓطث يٍحً .طجلث ٖهٞٗٝطؽً ٕاز ٖؼٞث غاض
.ٌٌٖبلٔؼز مس٘ٛ ؾٌ ٕطجلك ًؽٌا تٌٍٞـٓ ٞح٘جطج ٕطٍٛبًٔ
ٙسػبه ًؼبٌٍِكا
1 ٝضٞظ. ٞح٘ج نٌءبجؼ .ٌٖ٘ءبٓطك ػٍ٘ج ًٖ - ٌٖ٘ءبٓطك دوٌءبث ؾٌ
ٕطجلجٔك قٍؽًٗٞ ًظل ٌٖحٌـٍ٘ٓ ثكاز
2 . ٖٛبث ًٖبٌسؼ ۲ ُاطك ٝبجا ٖح .ٌٖ٘ءبٓطك
3 ًٖٞح٘ج. ٌٖ٘ءبٓطك ٕضٞجاطك
4 . ٌٖ٘ءبٓطك ٙٞلٍٔج ٝبجا غبٓ ٌٖلح٘ٓ
5 . اضبذ ٕاز ٙٞلٍٔج ،ٕضٞجاطك ،ٕاٞجٞج ٌٖؿط٘ٓ ٝضٞظ ۲ ٌٖءبٓطث
6 . سٌضٞٓ ۲ ٌٖ٘ءبٓطك ًٖلٞٔٓ
7 . غٝبـٓ ٕاز ؾٍجٍٔجٔٓ ٝضٞظ
8 . سٌضٞٓ ٖؿز ٖـرٍ٘ثطك ًٖازبـٓ ٝضٞظ ۲ تاٞجٔٓ ٞح٘جٔٓ ٕاز
ٖؼٞٓٝض
9 . سٌضٞٓ جبذ تاٞجٔٓ ٖح
10 . ُاطك ٖلٍٔرٓ سٌضٞٓ دوٌءبجؼ ٖؿز ٌٖ٘ءبٓطك ٖح
ٍٖٜجل 1
ٕطجلك يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه فبٍحؼ ًظبث ًِٖٜ ٕاز ٍٖٜجًِ ٌٌٖاضب٘ؼ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

77

.ػجأز يٝبج

ٍٖٜجل 2
ٌٍٖؼبٌٍِكأـٓ ٖؿز يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض ٞجبؼ ًٖبٌسؼ
ياٞؽؼ ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه ٕطجبـك ًٖبٗبؽوُ .ٍٍِٚك اسٗا ؾٌ مٞجبج ٖؿز
.تٞجؼطج ٕطجبـك ٖـرٗاض ًٖبٗٞعـٓ اسٗا ًٍِٚ ُْازز ٝطٌٓ

بجٞٗ تاٞث
ٌٖـرٍ٘ثز ِٚج ؾٌ يٌٍٍ٘ج ٕاز ٙسػبه فبٍحؼ يءب٘ـٓ قٌـُ ؾٌ بجٞٗ ًٖبٌسؼ
.ػجأزٗئٕٙت !
. ٛت ٓوبٔرٛفّثِ يبجرب ْارو ذٔا ٓسض ا

يبج ٛجبِ تِلس !

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

78

يٝبج ٕطجلجٔك ٕطجبـك ٖـرٗاض ٕءبٌسرك مٞجبج 5

1.1 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
ٕطجبـك ٖـرٗاض ٕءبٌسرك يءب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ ًٖا ثًٍ ٌٖا مٞجبج ُْازز
ٕاٞعـٍٓ ،طحؽٍٔؼ ٖـرٗاض سكضز يطٌزطج ؾٌ يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز
ٌٖءلؼ .ٌٖضبٛ ٕاز ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ًٖا ضٞج ٌٖا مٞجبج ثٌا يضز
تٞجؼطج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض ًٖبٌسرٓ ُْاز ٍٞحث ؾٌ ثٓضٞك
.

1.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح

: ثكاز ًٖا اسٗا ٌٖا يٍكٞج ُْازز
1 . ٕاٞعـٍٓ ،طحؽٍٔؼ ٕطجبـك ٖـرٗاض ٖؽٍُٞ٘ك ثٓضٞك ٌٖؿط٘ٓ
.يٝبج ٕطجلك ًظبث ٌٖضبٛ ٕاز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

79

1 . ً ٖـرٗاض ٌٖٓبٌسرٓ ٕاز ػٍُٞ٘ٓ ؾٌ ثٓضٞك تٌٍٞـٓ يٝبج بجط
.ٍٞحث
1.1 مٞجبج يؿطً5.3 يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض

ٖـرٗاض تٌٍٞـٓ ًٖبٌسؼز يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض
ٕطجلك ٕاطً ٍُٚٝا .ٙسٗض ٌُٚٞؼ ّلؼئ ٖوٌسٌس٘ك ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك
نغخنار
نرجاغف
نرجلبمف
يواج يواج


رـتسيميس
ناوضغيمنيراه
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

80

ٖوٌسٌس٘ك ُْازز ثكازطج ؾٌ ؽسٍث ًٖبكٝطٓ ُٚازا يٝبج ٕءبٌسره يٓ ّلؼئ
.ّلؼئ ٖهسٌسٌس٘ك بجطً ٖـرٗاض ٖؿز ًُبٌؼ تاٞثز ٍُٚٞث بجطً ٖـرٗاض
ٕطذلجٔك ٕاز ٕطذبـك ٖـرٗاض ٌٖا مٞجبج مٞحٗٝا ٕٞكبٗبٌٔبظبث ٝلاٝ
.زبٜؼ يٝبج ٕطجلك مٞحٗٝا صبذ تاٞثز ٌٖا
1 . طحؽٍٍٔؼ ٖـرٗاض ثٓضٞك
/ٞعـٍٓ
دٌضبج
ؽسٍث / مٞجبج
ًؽٌا
ٖؿٝسٗبً
ٍَصبح
ٕطجلجٔك
يلٍٗ ٖؿزبذ
ُٖٔبـك
ٕطجبـك
طجٓٞؼ
ٕطجبـك
ٕاز
ٕطجلجٔك
ٖحجبذ
1

يٝبج
1 يٝبج


3


11
يٝبج

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

iii

2 . ٕاٞعـٍٓ ٖـرٗاض ثٓضٞك

ٕاٞعـٍٓ ٖـرٗاض
...........طـٍٛ...........يضز
ٖحجبذ مٞجبج ٕطجلك تبٓ ٕٞٛبج غبٓ يضبٛ/دٌضبج
ٍٖ٘ذا
خلذ
ٞثاض
ػٍٔذ
ةؼٔج


3 . ٓيرب٘ ٓؽخٔار تِرٛـ

تبِ َلسا ٓميذيذٕـ:ْرجلـ
:ٓتىؽيت/سٍو
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

iv

:سبِ /خيربت
:ْاٛفِرـ :يولٌ :ذيرِٛ ٓؽٍيب
:غذيب
:قٛجبت
:ْري٘بّو
:دا بيذس ْاٛ٘بتؽـ
رجلـ ْرجلبّـ ْاد ْرجبؽـ ريخا ذـ :ْرجلبّـ ًيصبح 2 :تـاد
:ريىيـرب ْري٘بّو
:يلئ ٓـرٕـ
:ٓيٌبج غٛببض
: /ٓستٔر / ٓـرثـ
٘بب :ٛتٕب ٓ
ٓتتبخ ْرجلبّـ /ْرجبؽـ يتيٛيتوا يسيا ٗىؽٌ / سبِ
ٝضٞظ/سٌضٞٓ

بػز ء ٍٖجزبٜش/ ٚٓسوٓ
ٝضٞظ/سٌضٞٓ ًؽٌا ، ُٖاءٞؼ ٕاز مٞجبج ثٍؼ
ًؽًٝسٌ٘ا
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

v


: يطثز ِٚج ؾٌ يٝبج ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖـرٗاض ثٓضٞك ًٖطؼازطث
1 . يٝبج ٕطجلجٔك ٕٞٛبج ٞجبؼ ًظبث قٌـُ ؾٌ طحؽٍٔؼ ٖـرٗاض بٍ٘ث
ؾٌ .ٍٍِٚك اسٗا
1 . بؼبٍث ػًِز يٝبج ٕطجلك ٌٖضبٛ ٕطجبـك ٖـرٗاض ٞجبؼ ًٖبٌسؼ
.تٞجؼطث طحؽٍٔؼ ٖـرٗاض ًٖطؼازطث
ٍُٖبج ؽٞثبظ
ٖكطرك
ٝضٞظ/سٌضٞٓ ًؽٌا ٕاز ُٖاءٞؼ ٌٚـُ 1

ٍُٖبج ؽٞثبظ
ٖكطرك
ٕطٍٛبًٔ
طٌٍٍكطث
ٞح٘ث ٖٛبث

ٝضٞظ/سٌضٞٓ

ًؽٌا ، ٍُٖبج ؽٞثبظ
، ٖكطرك ٕاز ُٖاءٞؼ
ٌٚـُ 1

ٖكطرك
ٞح٘ث ٖٛبث
ٝضٞظ/سٌضٞٓ ُٖاءٞؼ ٌٚـُ 3

ٝضٞظ/سٌضٞٓ ٖؼٞٓٝض
ٖجٞجُ٘ بجطً
فٞجٞ٘ك
ٗئٕٙت !
. ٛت ٓوبٔرٛفّثِ يبجرب ْارو ذٔا ٓسض ا

يبج ٛجبِ تِلس !

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

vi( j-QAF) يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ
مٞجبج 6

6.0 ػٍؽكٍٞ٘ؼ
يءب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ ًٖا ثًٍ ٌٖا يٍكٞج ُْاز ػًِ ٕءبٗبؽوِك قٍؽًٗٞ
يٝبج ٍُٖٜٞٔك j-QAF . ٕءبٗبؽوِك قٍؽًٗٞ يءب٘ـٓ ٌٖـرٍ٘جٔٓ ًٖا ٌٖا يٍكٞج
ٌُٚٞؼز ٌٖا ّطظٝطك - ٌُٚٞؼ ٕاز ٌُٚٞؼ ٖٗاطك بجطؼ قٍحٌٍجثٝا ٕاز ثٓلحٓ ،
ٝضٞظ
j-QAF . يطٍذ ػكٞـٓ ًٖا ضٞج ٌٖا مٞجبج ثٌا يضز ٌٖءلؼ ٢ سٌضٞٓ
ٍُٖٜٞٔك j-QAF ٌُٚٞؼز ٌُٖ٘بجز ُٞطك ؾٌ ٕءبٗبؽوِك ػٍؼٝطك ٕاز .
6.1 ٕطجلجٔك ٍَصبح
: ثكاز ًٖا اسٗا ٌٖا يٍكٞج ُْاز
1 دٗءبٗبؽوِك ٕاز ّطظٝطك قٍؽًٗٞ ٌٖؿط٘ٓ. .ٌُٚٞؼز
2 ٕءبٗبؽوِك ٌٍٖ٘رٍِٓ ًظبث ٝضٞظ ٕاز ٌُٚٞؼ نٍٜك ٖٗاطك ٌٖؽِج٘ٓ .
ّطظٝطك
3 يطٍذ ٌٌٖاضٜٞـٓ . ٢ ٍُٖٜٞٔك سٌضٞٓ
4 ٌٖا ّطظٝطك ٌٍٖحؽٔٓ مٞحٗٝا ٌُٖ٘بجز ُٞطك ؾٌ ٌٖلٍ٘ك ػٍؼٝطك ؽط٘ٓ .
.نٌءبث ثؿز ًٖبٗبؽوُز ثكاز
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

vii


6.2 مٞجبج يؿطً
ن٘جؼ طٌٍٍك !
ٕءبجبًطك فبً٘ ٞٛبج اسٗا ًٚازا j-QAF ًٓٝض ٖؽٍُٞج ُْاز
يواج نهيلومف سلك
j-QAF

نهيلومف ديروم يريخ
j-QAF


وروض سضوت
j-QAF


نهيلومف فيسنوك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

viii

ٖؿز ًٖلٞٓز فورح ٖؿز ػٍُٞجز ٕاز ٍٚج فورح ٖؿز ًجٌٌٞاز ٍَرً
فورح ٕاز يأ ،ٍٞه فيإ ٍُٞجز ًكبحج ػ ًٖبٗٞعـٓ فورح .طؽثّطظٝطك j-QAF ب٘ؽوِك ُْاز ّلؼا ٖوٌسٌس٘ك غبًطلٔٓ بٜؼٝا اضبحٗا ُٚازا
ء
ٕ
ّطظٝطك .ّلؼا ٖوٌسٌس٘ك ٖؤٍؼ j-QAF ؾٌ بٌسٌا ٍَصبح ًٖبكٝطٓ ٌٖا
سٌضٞٓ ًٖطٍٛلٓ تطؽحطث ؾٌ بٍؽٍِٓ يطح٘ٓ ٕازطك ثٓطحطث ثٓا
ةطػ غبٜث ٌٖٗضبرٓ ضٞج ٝبٍِث .ٕاءطوُا ْحذ ؾٌ ٙسٗض ٌُٚٞؼز
غبؼا ,ٌٖججاٝز ۲ حز ٍٖػ ضطك لٞٓطث ًًٌٖٛٞٞطكز يٝبج ٕاز ًجبٍ
.ٙسٗض ٌُٚٞؼز
ّطظٝطك , ٙسٗض ٌُٚٞؼز يٝبج ٖؽٍُٞج ًًٌٖٛٞٞطلٔٓ ًظبث j-QAF ِٚج
ًٌِٖ٘طلٔٓ .يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٕطجلك تبٓ ٖحًٞؼ ُٚازا ٌٖا ٕطجلك تبٓ
سٌضٞٓ ٌٍُٖٜٞٔٓ مٞحٗٝا ۲ ِٚئؽٓ ًؽجبـٓ ٕاز يٝبج ُْاز ُٚٔ ؾٌ
بؼاٞـك ٕطٍرٍرً
ء
.ٌُٚٞؼز يٝبج ٕ
اصٍثطك
ء
سٌضٞٓ ٝسٌإٌسٌ٘ا طجلث يبظ ٕاز ثًبث , ُٖٔبـك , ثٍ٘ٓ ٕ
بؼاٞـٓ ُْاز ِٖعـٍحً ٝبجا ثجُٔ ٍٚجُ يٌطٓ ٖؿُٞٞعؼ ٌٖحجٍهبـٓ
ء
ي
ٍُٖٜٞٔك يءُٞلٓ ٖٛزس٘ك يطثز مسٍج يٌطٓ خاطٌٍؼ .يٝبج ٕاطٍٛبًٔ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

ix

بؼاٞـٓ ُْاز َظبظ ًٖا يٌطٓ ٌٍٖ٘ؿًٞٔ , يٝبج
ء
ٕاز ٕطٍٛبًٔ ي
حؼٞج .يٌطٓ ًؽٍ٘جٞك ًٌِٖ٘طكز يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك ثٌا ٝط
ُٞلٓ
ء
ّطظٝطك ي j-QAF ثٌـٌطكز يبكبذطج ًٖا سٌضٞٓ ٕاُٞطلً بٌبكٞؼ
.دؼٝطحؼ ٕاز ٌُٚٞؼ
6.3 ؿيسٔٛو
ٕطٍرٍرً ِٚئؽٓ ًؽجبـٓ بٜؼٝا ٞجبؼ ُٚازا يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك
ٕاز ٕطجلجٔك يٝبج ٖؽٍُٞج ُْاز سٌضٞٓ ٕطٍٛبًٔ
7.3 ؾٛىس
ٍُٖٜٞٔك ٕطجلك تبٓ ؾٌ ٍُٖٜٞٔك يٍلؼا سلً ٕاٞلٓٞج يطجٔٓ ٌٖا يٝبج
: تٌٌٞاطث اضبًطك ًٌٓٞؿطٓ
3.1 . بؼاٞـٓ
ء
.تبًًٞٞؼ ٕاز َعؿٞج يٝبج فٝطح ي
3.1 . بث ٖؿز يٝبج ٖؽٍُٞج ػٍُٞ٘ٓ
ء
.نٌ
3.3 . .طرُ٘ ٖؿز يٝبج ٖؽٍُٞج خبجٔٓ
3.1 . .يٝبج ٖؽٍُٞج ً٘ؼ غبؼا يطجللٔٓ


_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

x


7.4 تِلتِ
ٕطجلك تبٓ ثٓلحٓ سٌضٞٓ ٌٍُٖٜٞجٔٓ مٞحٗٝا ُٚازا يٝبج ٍُٖٜٞٔك ۲ ؾٌ
بجطرٓ ٕاز ٌٍُٖٜٞكز يٝبج ِٖعـٍحً
ء
سٌضٞٓ ي ۲ ل
ء
.بؼبٍث يٝبج ػًِز ٌٖ
7.5 ؿيتىيجبٚا
: ثكاز سٌضٞٓ يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ ًجٌٍٞـٓ ِٚحؼ
1.1 . .َعؿٞج يٝبج فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ,َ٘ـٓ
1.1 . يٝبج فٝطح ػٍُٞ٘ٓ ٕاز تٞجرٓ ,َ٘ـٓ .ؽٞجٓبؼ
1.3 . .ىٞثطج تبًًٞٞؼ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ,َ٘ـٓ
1.1 . .فٞجٞجطج تبًًٞٞؼ ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ,َ٘ـٓ
1.1 . .تبٌا ٕاز تبً يبٌؿض ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ
1.6 . بجبًطك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ,َ٘ـٓ
ء
.ٖٔجٍ٘ك ٕ
1.1 . بجبًطك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ,َ٘ـٓ
ء
.نٌسٍ٘ك تبٌا ٕاز ٖٛٞجٌٔاطث ٕ
1.8 . .خبث اس٘ج ًٖبٗٞعـٓ ٕاز َ٘ـٓ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xi

1.9 . يبظبجِك سكضز ٙزٞٓ غ يٍج ػٍ٘ج يبظبجِك ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ
.ٖٛبث
1.11 . .ػذ ً٘ؼ ٝطٍ٘ٓ ٕاز َ٘ـٓ
7.6 .يٚبج ٓٙيٌّٛـ ٚرٛض ةاٛجؼٛضؽت ْاد سضٛت
1.6.1 .ػظٞج ياضب٘ؼ
i . بجطً ٌُٖ٘بج٘ٓ ۲ سٌضٞٓ ًظبث صٞصذ ٍُٖٜٞٔك ۲ ُٚٔ ؾٌ
.ْٗا طـٍٛ ٞجبؼ ٕٞٛبج يضز ٍٍِٚكطج ؾٌ ٕاز ثجُٔ ؾٌ ٝبجا
بٓبجٝأً
ء
سٌضٞٓ سلً ًٖٞلٓٞجز ٕ ۲ ( ٞجبؼ قٛبج 1 , 1 , 3 ) .

ii . ل ٝضٞظ ٞح٘جٔٓ
ء
ٕاز ًحٌإٍحًا ًٖبٌسرٓ ٕاز ؾرٗاطٓ ُْاز ٌٖ
.ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ٖٛبث
iii . ٍُٖٜٞٔك ػًِ فزبٛطج ٖؼٝطجطث ٌٖلٍ٘ك ًٖبٗبؽوِٓ يٝبج
ثِٓٞؼٓ ًٖطؼازطث ۲ : تٌٌٞاطث
a . .سٌضٞٓ ٕاٞجبًٔ
b . .سٌضٞٓ ؾًلثطجل
c . .سٌضٞٓ ٖححٍصً ٕضٞكل
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xii

iv . : ًجطلؼ يٝبج ٍُٖٜٞٔك سٌضٞٓ ٍُٞٞك ًٖبٌسرٓ
a . .ُٖٗٞبر٘ك ؽضٞث
b . .ؾًلث طجل ؽضٞث
c . .ثِٓٞؼٓ ُٖٞلٓٞـك ؽضٞث
d . ٕاز ٖـٌضبؼ ٍٖجٝا .يٍحؼٞ٘ظبٌز
e . .بجطً ٕطجُٔ
f . ٍَصبح ۲ .ٌُٖ٘بجز ِٚج ؾٌ ٌٖلٍ٘ك
g . ل ثِٓٞؼٓ
ء
بًطث ؾٌ ٌٖ
ء
.ٖحٌ
1.1 .ٞحهٝ ٍاٝسج
1.1.1 . ٍُٖٜٞٔك ػًِ. غبٓ ٍٖٜظا يءبذٞلٔٓ يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ
سٌضٞٓ يٝبج ٕطجبـك ٞحهٝ ٖؿز نحٗطؼ ٌُٖ٘بجز يٝبج ۲ ُْاز .بؼبٍث ػًِ
ٙٞلٍٔج 6 (ٞحهٝ اٝز بٓلؼ طجأز يٝبج ٞجبؼ ٕٞٛبج ّبجطك ُٖٞث 61 ) ثٍٍ٘ٓ
بٓلؼ طجأز يا ثٌا ػلِؼ .ٞعـٍٔؼ 1 ( ٞحهٝ 31 سك ٞعـٍٔؼ ) ثٍٍ٘ٓ 6
ٕاز ْٗا ٕٞٛبج طـٍٛ اٝز ٕٞٛبج ٖٛٝضِٞؽً ٕاز ٞجبؼ ٕٞٛبج اٝسً ُٖٞث
: تٌٌٞاطث ٍاٝسج ًجطلؼ ٌٖؼٞٓٝضز
يٚبج ٓٙيٌّٛـ ٛتلٚ ٓٙيضا
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xiii

ٕءب٘ؽوِك ػٍؼٝطك ٕطٍُا بجطذ
ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك يواج

بؼبٍث ػًِ
بجطً (
) ُٖٞؼٞؼ

ُٖٗٞبر٘ك &
ُٖٞلٓٞـك
ثِٗٞؼٓ

ٍٖجٝا
يٍحؼٞ٘وٌز
&
بجطً (
) ُٖٞؼٞؼ

ٖـٌضبؼ ٍٖجٝا

ٌٖلٍ٘ك

ٍٖجٝا بؽٍُبٗا
يٍحؼٞ٘وٌز
ٕاز ٖحٓبـك


ٖـرٗض ٕءبٌسرك
ٕطجبـك


ٕاز ٕطجبـك
ٕطجلجٔك ٙزٞؼ يءبؼاٞـٓ
ٕطٍٛبًٔ 3M
يءبؼاٞـٓ ِّٞث
ٕطٍٛبًٔ 3M
يءبؼاٞـٓ ٙزٞؼ 3M
ِّٞث
ءبؼاٞـٓ
ي
ٕطٍٛبًٔ
3M ٕاز
ٌٖؼٝط٘ٓ
ٕطجبـك
ٍُٖٜٞٔك


1.1.1 . :ٞحهٝ ٍاٝسج ٖؼٝضٞـك ُْاز ؾٍح٘ك ضٞحٌك
i . .ػًِ ٕاُٞطلً تٌٍٞـٓ ًُٖٞطكز ؾٌ غبٓ ًٖٞح٘ج
ii . ٞحهٝ ٍاٝسج ًٖٝس٘كطث .ٌُٚٞؼ مٝسٌ٘ا
iii . بٌسؼطك ٕاز ٕاٝس٘ك ٞحهٝ ٌٖحجبذ
ء

iv . .ٚجضز نٍٍِث ُْاز ٍُٖٜٞٔك ػًِ ٞحهٝ ٍاٝسج ًٖطٍٓبك
v . .ٌُٚٞؼ غٝضٞـك سلً ٞحهٝ ٍاٝسج ٍُٖ٘بؼ ًٖضسٌا
vi . ج سلً ّبؼبجطً يطث ُٞطك يج ٝب ٞحهٝ ٍاٝسج ٖهٞح٘جٔك غاٌٞ٘ج
.ٌُٚٞؼ
ْريٍيض 6 َبترـ ٌٓٛب 6 اٚذو ٌٓٛب
ٕٞٛبج 1 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
ٕٞٛبج 1 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
ٕٞٛبج 3 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
ٕٞٛبج 1 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
ٕٞٛبج 1 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
ٕٞٛبج 6 1 ٞعـٍٔؼ ٞحهٝ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xiv

8 . 1 جاطحؼ ٍ بٗبؽوِك ًع
ء

ػٍؼٝطك بٗبؽوُطك
ء
ُْاز ًجطلؼ لٞٓطث يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك ٕ
: تٌٌٞاطث ٕطٍُا بجطذ1.8.1 : ٕطٍُا بجطذٕءب٘ؽوِك ػٍؼٝطك ٕطٍُا بجطذ
ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك يواج

(بؼبٍث ػًِ
ُٖٞؼٞؼ بجطً
)

ُٖٗٞبر٘ك &
ُٖٞلٓٞـك
ثِٗٞؼٓ

ٍٖجٝا
يٍحؼٞ٘ظبٌز
&
بجطً (
) ُٖٞؼٞؼ

ٍٖجٝا ٖـٌضبؼ

ٍٖجٝا بؽٍُبٗا
يٍحؼٞ٘ظبٌز
ٕاز ٖحٓبـك


ٖـرٗاض ٕءبٌسرك
يءبؼاٞـٓ ِّٞث
ٕطٍٛبًٔ 3M
يءبؼاٞـٓ ٙزٞؼ
3M *
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xv


8.1 . .سٌضٞٓ ُٖٗٞبر٘ك
ٍُٚٞث يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك ًجٌٍٞـٓ مٞحٗٝا سٌضٞٓ ُٖٗٞبر٘ك
.ضبج٘ك ٝبجا فبثٞجٌا ٕاز طؽث ٝضٞظ ,ػًِ ٝضٞظ ٍُٚٝا ًًٖٞلز

8.1.1 . سٍو ٚرٛض سٌضٞٓ ٌُٖٗٞبر٘ٓ ٍُٚٞث : ۲ ًجٌٍٞـٓ مٞحٗٝا
غبؼا ٕطٍٛبًٔ ُْاز سٌضٞٓ ٌٖبكبر٘ك ًٖطؼازطث ػًِ 3M (
ػًِ ُْاز سٌضٞٓ بجطً ٍَصبح ,) ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ , َ٘ـٓ
,ُٖ٘ٞث ٍٖجٝا ًجطلؼ ًجٌٌٞاز ؾٌ ٍٖجٝا ٖؼٞجٞلً ٝبجا
.ٕطٍٛبًٔ فبٍحؼ ٍٖجٝا ٝبجا طحؽٔؼ

8.1.1 . رسب ٚرٛض سٌضٞٓ ٌٖؿزبر٘ٓ ٍُٚٞث : ۲ ِ٘ك ًٖطؼازطث ٍٖحٍ
سً ۲ ٌُٚٞؼز زا ّبؼ ّبػ اضبرؼ ٍٖجبٛطٔك ٕاز سٌضٞٓ ٕضٞلُ
.ٚٓٝض ٝبجا

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xvi

8.3.3 . ضبجٕـ ٚبتا ؾببٛبيا نٗا ٌُٖٗٞبر٘ٓ ٍُٚٞث : ۲ مٞحٗٝا يٌطٓ
ِٚئؽٓ ًٖطؼازطث يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٖوٌسٌس٘ك ّطظٝطك ًجٌٍٞـٓ
.يٌطٓ نٗا ٕطجلجٔك

ٍٖجٝا ًُ٘بج٘ٓ ػلِؼ ٌُٖٗٞبذز ٞجبؼ ٕٞٛبج سٌضٞٓ (* ٖـٌضبؼ
ُْاز ٌٖبكبر٘ك ًٖطؼازطث طٍج ٕاز اٝز ٕٞٛبج سٌضٞٓ ًظبث لبًبٗبٓ
.) دِٓٞجؼ ٕٞٛبج ٕطجلك تبٓ

8.1 . .ثِٓٞؼٓ ُٖٞلٓٞـك
8.1.1 . ٞح٘جٔٓ ثكاز ًٖا سٌضٞٓ ًؼبحؽٌطك ٕاز يزبجٌطك ثِٓٞؼٓ
ؾٌ سٌضٞٓ ِٚئؽٓ ًٜٔٔٓ ُْاز يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ
ٞٔك ٝضٞظ ٌٍُٖٜٞجٔٓ ٌٖا .ٌُٖٗٞبذز تاٞجٔٓ يٝبج ٍُٖٜ
ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك ًجٌٍٞـٓ ًٖا ثٌا سٌضٞٓ زا ّبؼ ٖؼٞجٞلً
ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ ,يزبجٌطك زٌٌٞض سكضز .دوٍُبجؼ ٝبجا يٝبج
ٞٛبحـٓ ثكاز يٝبج
ء
ًجطلؼ ؾٍح٘ك يٍلؼا فاطجث ؾح٘ج ي
ٍٞؼٞؼ فطغ ٕاز ٖححٍصً - .سٌضٞٓ ًٌٌٓٞٗٞا

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xvii

8.1.1 . طجٓٞؼ ۲ طلؼ ُٚازا ثِٓٞؼٓ ٌٖحكاس٘ٓ مٞحٗٝا : تٌٌٞاطث ًج

i . رسب ٚرٛض ٕاز ٍٖجبٛطٔك ,سٌضٞٓ زٌٌٞض ًٖطؼازطث :
.ٖؿٞثٞٛطك

ii . سٍو ٚرٛض ٞٛبج ٍَجٔـٓ ٖؿز ثِٓٞؼٓ ٚجٔ٘ٓ ٍُٚٞث :
بً٘طث
ء
ٕاز ٌُٚٞؽً غبٓ ٖحلحً ,ٕطٍظبحً ٖؿز ٕ
سٌضٞٓ ٖؿز ٖؿٞثٞٛطك ۲ ل
ء
.ٌٖ
iii . ؾببٛبيا ٕطٔعً ,ّٞٔػ ًٞل ٌٚـٍج ٞٛبحٌطجٔٓ ٍُٚٞث :
اضبًطك ٕاز ۲ فزبٛطج دلٌٍؼ بجطؼ يطٔظز مسٍج ؾٌ
ًظبث ٌٖوُبظز ثٓا فبثٞجٌا ٖؿز ٖـرٍ٘ثطك .ٕطجلك
بٗبؽوِك ٌٍُٖٜٞجٔٓ
ء
ُٖبجطث يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك ٕ
.طرُ٘
8.1.3 . يطٍذ ۲ نٗبً ۲ .يٝبج ٍُٖٜٞٔك
i . .ًٞل ٌٚـٍج ٕاز ًؼٌٞٔا
a . بؼاطك
ء
.يطٌز ٙسٗض ٕاز ٝبؽٌض ٕ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xviii

b . بؼاطك
ء
.ىٝز ٝبجا بجٍٛ ٝبجا ٌٚسؼ ٕ
c . بؼاطك
ء
.ٕطجلك فزبٛطج ٞٔج ٝبجا ٖؼٞث ثلذ ٕ
d . بؼاطك
ء
اضبًطك ًٖا تًٞبج ٕ ۲ .ٝضبث
e . ٕضٞجاطك سلً ٙٞجبك مسٍج ,ٍَظز ۲ .ٕٝلٓ ىٞؼ ٕاز

ii . .ٍبٍؼٞؼ
a . زز مطظطث ُٞلؼ ٕاز ٚؽٍِظ بجطؼ ٚجضز ُْا
ٕٝبً ٞعـعـٓ ۲ .
b . سٌضٞٓ ۲ ل
ء
.خاسلً ًر٘ث ٌٖ
c . ٝبجا قؽٍٜـٓ ًجطلؼ ٍَج٘ظ يبؿاطك نذبث
.يضبج ثٍعٍعـٓ
d . يبظبجِك ٖؿز ٌُٚٞؽً طٍظبح مسٍج ُٞلؼ ۲ .ٖؽُا
e . ؽزبً ٕاز ؽٞٛٞث ۲ .يضٞر٘ٓ
f . .قٍجبعٍٗ ةلص ٍٚجل

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xix

iii . .ٖححٍصً
a . ُٚٔ .ًٖ٘بٓ تاش ؽضًٞ بجطؼ ٕزبث ٙٞثٞج
b . , مٞٔظ ( ؾجٌٔأؼ مسٍج ٕزبث ٙٞثٞج ٖٛٞجٓٞجطك
) غٝضًٞ
c . .سحطج ٍٖجبٛطك ٕاٞلٓٞج
d . ٞجٞٓ مطظ ُٚٔ - .غُٞبٛ ٕاز طؼبً
e . ثًٍبؼ ,ثًٍبؼ ُٞلؼ ًجطلؼ ٞعـظطج ٖححٍصً
.غٝطج ٕاز بٓل ُٞلطج


iv . بٌسؽً
ء
.طجلث ٕ
a . .طجلث مٞحٗٝا بٌسؼطث ِّٞث
b . اضبٛاس٘ثطك
ء
.ؽضًٞ تبً ٕ
c . .ٖٜٔٔك ُٚٔ
d . .يطٌس٘ؼ يطٌز فزبٛطج يبذطك ؽضًٞ

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xx

v . .ٖحٓبـك
a . اصٍثطك ٝبجا مٞح٘ث ًَ٘ ٍُٚٞث مسٍج
ء
.ٖجٝضٞج ٕ
b . .ًذٞث ٕطؿس٘ك ُٚٔ
c . .ٙضا يضبر٘ٓ ٕاز ؽاٝض قٍؽًٗٞ فزبٛطج ٝطًٍِ
d . .اس٘ث ٌٖؽٌِـٓ ثجُٔ
e . بـٓ ٕطًٞؽً
ء
.ٝضبث ؾٌ ٖؿز بٓل ؾٌ ٕطجلك ٌٖحٌ
f . .ِٚئؽٓ ٌٌٖبؽِرٓ ثكاز مسٍج
i . بٓطك ُْاز ٍٖظبٜث ٍَجٓا طًٞؼ
ء
ْٜك مسٍج ٕاز ٌٖ٘
ؽسٗٝا ۲ .
j . .ػظٞج ًٖبٗبؽوِٓ ثكاز مسٍج
k . .ٖجاٞثطك ٕاز ٌٖهطظطك ُٚٔ
l . .ٕطٌٍٍٔك ياز ُٚٔ
m . .ًُبجًٔ ثـٍـٓ ٍُٚٞث مسٍج

vi . .يٝبج ٕطٍرٍرً
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxi

يطٍذ سكضز ٌٖءلؼ ۲ سٌضٞٓ ضٞج ثكازطج ػجأز ۲ ؾٌ
بؼاٞـٓ ثكاز ِٚج
ء
ل ٕطجلك تبٓ ٕطٍٛبًٔ ي
ء
ًكبحج ٌٖ
بؼاٞـٓ ُٚٔ ٍٚؼبٓ
ء
سٌضٞٓ .يٝبج غبؼا ٕطٍٛبًٔ ي ۲ ٌٖا
ُْاز طٍرٍذطج ؾٌ سٌضٞٓ يبظبجؼ ٌٌٖضٞعٍجبًز
يٝبج ٕطجلجٔك ٍُٖٜٞٔك ػًٌِ ٌٖهٞؼبٓز ُٞطك ٕاز
.يٝبج

8.1.1 . .ٖـٌضبؼ ٍٖجٝا
i . ٍٖجٝا ؾٌ ٕضًٞٞـك ٖٓٝطحؽٌ٘ا ٞجبؼ ُٚبٌا ٖـٌضبؼ
بؼاٞـك ُْاز سٌضٞٓ ًِٖٜٔ ٕاز ٖجاًٌٞ فزبٛطج ٙٝضِٞرٓ
ء
ٕ
ٕطٍٛبًٔ ۲ غبؼا 3M ٍُٚٝا )ػٍُٞ٘ٓ ٕاز خبجٔٓ ,َ٘ـٓ(
ًجٌٍٞـٓ ًظبث ٌُٖٗٞبذز مٞحٗٝا ٝسٌإٌسٌ٘ا اضبرؼ سٌضٞٓ
.يٝبج ٍُٖٜٞٔك ّطظٝطك
ii . خبٛ ًٌٓٞؿطٓ ٖـٌضبؼ ٍٖجٝا ُْاز مٞجبج ٝبجا ٖٛبث
بجطً ۲ غبٓ طـٍٜؼ ػًِ ٝضٞظ ٍُٚٝا طجاز ِٚج ؾٌ
ًجٝأز ؾٌ ٕطٍٛبًٔ ياضب٘ؼ ثٌا ٍُٚٝا .ٌٌٖطثز ٖـٌضبؼ
ِهس٘ٛ .ٍٖجٝا ٞح٘٘ك ٍاٝسج ُْاز ًٖزٌٌٞضز ٕاز ٞح٘جز ٚ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxii

iii . .بٌٔطجز ُٖٗٞبر٘ك لٍثبكا ٌُٖ٘بجز ٍُٚٞث ٌٖا ٍٖجٝا
iv . ٕاز ٍَرً ُٖٞلًٓٞ ٝبجا ٝسٌإٌسٌ٘ا اضبرؼ ٌُٖ٘بجز ٍٖجٝا
.ٌٌِٖءبكز مٞحٗٝا ٍٖجٝا زٌٌٞض ؽضٞث ُْاز ًٖزٌٌٞضز
v . ٍُٖٜٞٔك ػًٌِ مٞؼبٓ بٌٔطجز ؾٌ سٌضٞٓ ٖـٍِث يٝبج
:ضٞحٌك فاطجث ًٖطؼازطث
a . .ُٚٔ ؾٌ ضٌٞؼ
b . .سٌضٞٓ ٍُٚٝا ًكزبٛز ؾٌ ِٚئؽٓ ػٍ٘ج
c . .يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ مٞحٗٝا زا ؾٌ ؽاٝض

8.1.1 . .يٍحؼٞ٘ظبٌز ٍٖجٝا

i . ّطظٝطك ُْاز ؾٍح٘كطج ؾٌ ٍٖجٝا ُٚبٌا يٍحؼٞ٘ظبٌز ٍٖجٝا
ًٖبٗٞظز ٌٖا ٍٖجٝا .يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٖوٌسٌس٘ك
ٖؽـٓ يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ ٞح٘جٔٓ مٞحٗٝا
از
ء
ٙطٌ ۲ فبٍحؼ ٍُٚٝا ًكزبٛز ؾٌ ٖجاٞوً ٕاز ًِٖٜٔ
.سٌضٞٓ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxiii

ii . ٌٖبكبر٘ك ثٌـٌطك يلٍ٘ٓ مٞحٗٝا ًٖٞث مٞح٘ثز ٌٖا ٍٖجٝا
ِٚئؽٓ ٖؽـٓ مٞحٗٝا ًكبحج ۲ ٕاز طجلث يٍحً ًُٔبػز ؾٌ
بؼاٞـٓ ُْاز سٌضٞٓ ِٖظبعً برٗٞك ًحؽك َ٘ـٓ
ء
ي
طٍٛبًٔ ٞجاٞؽؼ .ٕ
iii . ٌٖهٞجٗٞ٘ٓ ًٖا يٍحؼٞ٘ظبٌز ٍٖجٝا بؽٍُبٗا ٖؼٞجٞلً
از
ء
ٙطٌ ۲ از ٕاز ًِٖٜٔ
ء
ٙطٌ ۲ ُْاز سٌضٞٓ ؽضٝأؽؼ ٖجاٞوً
بؼاٞـٓ
ء
ٞح٘جٔٓ ثكاز ٌٖا اضبذ .ٕطٍٛبًٔ ٞجاٞؽؼ ي
ٕاز ٍُٖٜٞجً تٌٍٞـٓ ٞح٘جطج ُٖٞلًٓٞ ًحؽك َ٘ـٓ ٝضٞظ
از
ء
ٙطٌ ۲ .ًكزبٛز ؾٌ ٕطًٞؽً
iv . ُٖٜبؽً بؽٍُبٗا ٝضٞظ ٞح٘جٔٓ ثكاز تٞجؼطج ٍٖجٝا
سلً صٞصذ ؾٌ ٕطجبـك ّطظٝطك ٞجبؼ ؾرٗاطٓ
ثلج ٍٚجُ ٖؿز ُٖٞلًٓٞ ٞجبؼ سلً ٝبجا ٝسٌإٌسٌ٘ا ؽضٝأؽؼ
.يٍجبٔحؽٍؼ ٕاز

8.1.6 . .ٕطجبـك ٖـرٗاض
ٞٛبحًز ُٞطك ؾٌ ؾٍح٘ك اضبًطك اٝز زا
ء
ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ ٍُٚٝا ي
بٌ ٕطجبـك ؾرٗاطٓ ِّٞجؼ يٝبج
ء
: ثٌ
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxiv

i . ٞٛبحًز ؾٌ فا
ء
.ًٖلٞٓز ٕطجبـك ِّٞجؼ سٌضٞٓ ٍُٚٝا ي
ii . ٞٛبحًزُٞطك ؾٌ فا
ء
ٕطجبـك ػلِؼ سٌضٞٓ ٍُٚٝا ي
.ًًٖٞلز
8.1.1 . .ٌٖلٍ٘ك

ًظبث ؾٍح٘ك ُٚازا ,ٌُٖ٘بجز ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك ػلِؼ
سٌضٞٓ ًؼبحؽٌطك يلٍ٘ٓ يٝبج ٍُٖٜٞٔك ٝضٞظ ۲ ٌٖلٍ٘ك .
ٞجٞٓ ًٖطؼازطث ِٚهس٘ٛ سٌضٞٓ ٖـجًٔطك قٛبج ٕاز بجطً ۲ .
ؾٍح٘ك سٌضٞٓ ٝسٌإٌسٌ٘ا فبٍحؼ ٕاٞجبًٔ ًؼبحؽٌطك زٌٌٞض
بث ٕاز قٌـُ ؾٌ ٍُٖٜٞٔك ػٍؼٝطك خازا ًٖٞح٘٘ٓ مٞحٗٝا
ء
.نٌ
ٖؿز طجبجؼ ٖؼٝطجطث ًٖزٌٌٞضز ِٚهس٘ٛ سٌضٞٓ ٌٖبكبر٘ك
زٌٌٞض ُْاز ٖؿٝسٗبً .ٌٖلٍ٘ك بجطؼ ٕطجلجٔك ٕاز ٕطجبـك
يءبذٞلٔٓ ِٚؼٝضبٛ ٖؿز يضلؼ يطٌس٘ؼطج ؾٌ مضٞذ
ٞجبؼ ُْاز سٌضٞٓ ٕاٞجبًٔ ٖـجًٔطك ۲ .ٕطجلك تبٓ
i . : ُٚبٌا ٌٖلٍ٘ك ُْاز ّبجٝا ٌٍِٖٔا
a . .ٍٖجٝا قٍحٌٍجثٝا
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxv

b . .ٍٖجٝا ٞح٘٘ك ٍاٝسج
c . ا ٍٍِٖٜٔك
ء
.ٍٖجٝا ْحٌ
d . ا ٖحٌسٌأـك ٕاز ٖؽٍكب٘ك
ء
.ْحٌ
e . ٞؼ مٞح٘ث
ء
,ٖؽٍُ ,ػٍُٞجطث ( ُٖا .) ًِٔػ
f . .ٍٖجٝا ٕطٍثسح٘ك
g . بؽوٌطٔك
ء
.ٖكاٞج قٌطٌؼ ٕ
h . .ٖؼٞجٞلً بؽٍُبٗبـٓ
i . .ًؼبحؽٌطك زٌٌٞض
8.1 . .ُٖٞؼٞؼ ٖهسٍ٘ج
ًؽجبـٓ يبجطث ِٚج ٕاز يٝبج ٍُٖٜٞٔك ػًِ ًجٌٍٞـٓ ِٚج ؾٌ سٌضٞٓ
ٕبٓ ُْاز ِٚئؽٓ ۲ ٕطٍٛبًٔ .بؼبٍث ػًٌِ ٌٍُٖبجًٔز نٌل ُٚازا


ّطظٝطك ًٚازا اسٗا ٖؿس٘ك سك j-QAF ُٖبجطث اسٗا ٌُٚٞؼز
ٕءبٗبؽوِك يءب٘ـٓ ٖؽٍُٞ٘ك ٞجبؼ ٌٍِٖصبح .طرُ٘ ٖؿز
ٌُٚٞؼز تٞجؼطج ّطظٝطك
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxvi

ِٚئؽٓ ٌٖؿطج ٕاز اسٗا ٢ يضز ٖوٌءبجً بجطؼ ًكزبٛز ؾٌ
.تٞجؼطج ّطظٝطك


ّطظٝطك ٕبٓ ٙٝءبجؼ ٌٖـرٍ٘ث j-QAF ثكاز
. يٝبج ٕطجلك ُْاز ٕطٍرٍرً ؾٌ سٌضٞٓ ٕءبؼاٞـك ٌٖحٌـٍ٘ٓ

ضٞحٌك ٌٖؿطج ٢ يٝبج يءبؼاٞـٓ ثكاز مسٍج سٌضٞٓ ٌٖججرٓ ؾٌ
.نٌءبث ٖؿز
ٗئٕٙت !
. ٛت ٓوبٔرٛفّثِ يبجرب ْارو ذٔا ٓسض ا

يبج ٛجبِ تِلس !

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxvii

BIBLIOGRAFI

ِAhmad Mohd. Salleh (1997) PENDIDIKAN ISLAM: Falsafah, Pedagogi dan
Metodologi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam.

Abdullah Ishak ( 1995 ) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala
Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Abdul Qadir Ahmad,( 1980),Turuq ta’alim al-tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah an-Nahdhah Al-
Misryyah.

Adnan bin Yusuf ( 2003 ) Tulisan Jawi Dalam Pendidikan di Malaysia. Seminar Tulisan Jawi
Peringkat Asian.

Al-Nu’my, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-
Qabasi. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka,

Che Siah Che Man ( 2006 ) Pendekatan Pengajaran Jawi. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dn Pustaka

Ee Ah Meng (1990). Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu. Petaling Jaya:
Penerbitan Fajar Bakti.

Kamaruddin Hj Husin ( 1998 ) Pedagogi Bahasa . Kuala Lumpur..Kumpulan
Budiman Sdn.Bhd.

Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri ( 2007 ) Pendidikan Islam- Kaedah
Pengajaran dan Pembelajaran, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxviii


Kementerian Pelajaran Malaysia (2002): Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah
Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam
Tahun 1– 6

Mok Soon Sang (2003). Pedagogi. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Pengenalan Pendidikan Islam HBIS 1103 ( 2007) Kuala Lumpur. Open University.

Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi:
Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication &
Distributors Sdn Bhd.

Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam Bilik Darjah, Kajang : Masa
Enterprise
Zawawi Hj. Ahmad. (1984). Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran. Petaling Jaya
: International Book Service

_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxix
_____________________________________PI M 3108 – PENGAJ ARAN J AWI SEKOLAH RENDAH

xxx‫‪_____________________________________ PIM 3108 – PENGAJARAN JAWI SEKOLAH RENDAH‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫ؼٍ٘‪ٞ‬كؽٍػ‬ ‫حبصٍَ كٔجالجطٕ‬ ‫ًطؿي جبج‪ٞ‬م‬ ‫ذطاًٍٖ جبج‪ٞ‬م‪ 1‬كالجطٕ جب‪ٝ‬ي‬

‫‪1-6‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬

‫جبج‪ٞ‬م ‪3‬‬ ‫ًٔب‪ٍٛ‬طٕ ٓ٘‪ٍُٞ‬ػ خط‬ ‫‪ 3.1‬ؼٍ٘‪ٞ‬كؽٍػ‬ ‫‪ 3.1‬حبصٍَ كٔجالجطٕ‬ ‫‪ً 3.1‬طؿي جبج‪ٞ‬م‬ ‫‪ 3.3‬ؼجبض‪ ٙ‬ك٘‪ٍُٞ‬ؽٖ ؼً٘ خط‬ ‫‪ 3.1‬ؼجبض‪ ٙ‬ؼً٘ خط زٍِٓؽٍب‬ ‫‪ 3.1‬ث٘ح‪ٞ‬م‪ ٢‬ج‪ٍُٞ‬ؽٖ خط‬ ‫جبج‪ٞ‬م ‪1‬‬ ‫اكٌٍِبؼً ؼحطاجٍعً كـبجطٕ زإ كٔجالجطٕ‬ ‫جب‪ٝ‬ي‬ ‫ؼٍ٘‪ٞ‬كؽٍػ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫حبصٍَ كٔجالجطٕ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ًطؿي جبج‪ٞ‬م‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ؼحطاجٍعً كـبجطٕ زإ كٔجالجطٕ جب‪ٝ‬ي‬ ‫‪1.3‬‬ ‫جبج‪ٞ‬م ‪1‬‬ ‫هرسٌبءٕ ضاٗرـٖ كـبجطٕ زإ كٔجالجطٕ جب‪ٝ‬ي‬ ‫‪ 1.1‬ؼٍ٘‪ٞ‬كؽٍػ‬ ‫‪ 1.1‬حبصٍَ كٔجالجطٕ‬ ‫‪ً 1.1‬طؿي جبج‪ٞ‬م‬
‫‪38‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪38‬‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->