P. 1
Ratib Haddad

Ratib Haddad

|Views: 13|Likes:
منشور بواسطةlatohardi

More info:

Published by: latohardi on May 22, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

Ratib Haddad

Ratib Al-Haddad ini mengambil nama sempena nama penyusunnya, iaitu Imam Abdullah bin Alawi
Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Daripada doa-doa dan ikir-ikir
karangan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-
Ratib Al-!yahir (Ratib "ang #ermasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam $ailatul %adar
&' Ramadhan ()'( Hijriyah (bersamaan &* +ei (**().
Ratib ini disusun bagi menunaikan permintaan salah seorang murid beliau, ,Amir dari keluarga -ani
!a.d yang tinggal di sebuah kampung di !hibam, Hadhramaut. #ujuan ,Amir membuat permintaan
tersebut ialah bagi mengadakan suatu wirid dan ikir untuk amalan penduduk kampungnya agar
mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri daripada ajaran sesat yang sedang melanda
Hadhramaut ketika itu.
/ertama kalinya Ratib ini diba0a ialah di kampung ,Amir sendiri, iaitu di kota !hibam setelah
mendapat iin dan ijaah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. !elepas itu Ratib ini diba0a
di +asjid Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, #arim dalam tahun ()'& Hijriah bersamaan tahun (**(
+asehi. /ada kebiasaannya ratib ini diba0a berjamaah bersama doa dan na1alnya, setelah solat
Isya.. /ada bulan Ramadhan ia diba0a sebelum solat Isya. bagi mengelakkan kesempitan waktu
untuk menunaikan solat #arawih. +engikut Imam Al-Haddad di kawasan-kawasan di mana Ratib al-
Haddad ini diamalkan, dengan iin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan
daripada pengaruh sesat tersebut.
Apabila Imam Al-Haddad berangkat menunaikan ibadah Haji, Ratib Al-Haddad pun mula diba0a di
+akkah dan +adinah. !ehingga hari ini Ratib berkenaan diba0a setiap malam di -ab al-!a1a di
+akkah dan -ab al-Rahmah di +adinah. Habib Ahmad bin 2ain Al-Habsyi pernah menyatakan
bahawa sesiapa yang memba0a Ratib Al-Haddad dengan penuh keyakinan dan iman dengan terus
memba0a “ La ilaha illallah” hingga seratus kali (walaupun pada kebiasaannya diba0a lima puluh
kali), ia mungkin dikurniakan dengan pengalaman yang di luar dugaannya.
-eberapa kebeaan boleh didapati di dalam beberapa 0etakan ratib Haddad ini terutama selepas
3atihah yang terakhir. -eberapa doa ditambah oleh pemba0anya. Al +arhum Al-Habib Ahmad
+asyhur bin #aha Al-Haddad memberi ijaah untuk memba0a Ratib ini dan menyarankannya diba0a
pada masa4masa yang lain daripada yang tersebut di atas juga di masa keperluan dan kesulitan.
+udah-mudahan sesiapa yang memba0a ratib ini diselamatkan Allah daripada bahaya dan
kesusahan. Ameen.
5etahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini telah dipetik
daripada Al-%uran dan hadith Rasulullah !.A.6. #erjemahan yang dibuat di dalam ratib ini, adalah
se0ara ringkas. -ilangan ba0aan setiap doa dibuat sebanyak tiga kali, kerana ia adalah bilangan
ganjil (witir). Ini ialah berdasarkan saranan Imam Al-Haddad sendiri. -eliau menyusun ikir-ikir
yang pendek yang diba0a berulang kali, dan dengan itu memudahkan pemba0anya. 2ikir yang
pendek ini, jika dibuat selalu se0ara isti7amah, adalah lebih baik daripada ikir panjang yang dibuat
se0ara berkala atau 0uai
8(9
. Ratib ini berbea daripada ratib-ratib yang lain susunan Imam Al-Haddad
kerana ratib Al-Haddad ini disusun untuk diba0a laimnya oleh kumpulan atau jamaah. !emoga
usaha kami ini diberkahi Allah.
:;<=>< =?@A><
:?BCD> EBF GD>< HI JKDF L<EC><
Ratib Al Haddad
+oga-moga Allah merahmatinya 8Rahimahu Allahu Ta’ala9
MKNO PC
Q
; RSTQ>< UVWSN>< X>
Q
Y
R
Z
R
=
Q
[
\
]
Q
S^
Q
E
R
?
_
`
Q
Sa
Q
b R?T
R
cQ d
Q
Sa
Q
?
_
B
R
^
Q
d
Q
S^
Q
eK
\
f
Q
d
Q
Eg
h
C
Q
f
i
XDj GD>< G?DF kD`d -PC;ST>< -
-a0alah Al-3atihah kepada ketua, penysha1aat, nabi dan penolong kita +uhammad s.a.w
( . k
R
l
\
I
R
G
R
D>< H
R
g]
\
=
h
>< k
R
?
\
]R =
h
><
E
i
g
\
C
Q
>
\
<
Q
G
R
D> m
_
W
Q
H
R
g]
\
=
h
><
Q
.H
Q
?
\
g
R
>
Q
Sb
Q
>
\
< n
R
> RS
Q
f .k
R
?
\
]R =
h
>< o
R
K
\
O
Q
H
R
O
\
E
_
>< p
Q
SO
_
Y
R
E
i
B
i
b
\
^
Q
p
Q
SO
h
Y
R
d
Q
S^
Q
E
R
q \ < R .H
i
?
\
b Rr
Q
l
\
^
Q
s
Q
<=
Q
t
_
>< s
Q
<=
Q
j
R
.k
Q
?
\
N
R
r
Q
l
\
g
i
>
\
< H
Q
O
\
u
R
>
h
< v
Q
g
\
b
Q
^
\
w
Q
k
\
@
R
?
\
D
Q
F Q
=
R
?
\
x
Q
m
R
K
\
[
i
y \g
Q
>
\
< k
\
@
R
?
\
D
Q
F Q e
Q
d
Q
H
R
?
\
f
R
z .H
Q
?
\
>
_
{[
h
><
(. Dengan nama Allah, "ang +aha /emurah, lagi +aha +engasihani.
!egala puji bagi Allah, #uhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. "ang +aha /emurah,
lagi +aha +engasihani. "ang +enguasai hari /embalasan (hari Akhirat). |ngkaulah sahaja ("a
Allah) "ang 5ami sembah, dan kepada |ngkaulah sahaja kami memohon pertolongan. #unjuklah
kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang |ngkau telah kurniakan nikmat kepada
mereka, bukan (jalan) orang-orang yang |ngkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang
yang sesat.
Diriwayatkan oleh Abu Sa’id ibn al-Mu’lla r.a.: “Sukakah kamu jika aku ajarkan ebuah
Surah yan! belum "ernah diturun dahulunya# baik dalam $njil mahu"un %abur dan Taurat& $a
adalah Al-'atihah.
Surah () Al-*ijr : Ayat +,: “Dan eun!!uhnya -ami telah memberi ke"adamu .wahai
Muhammad/ tujuh ayat yan! diulan!-ulan! ba0aannya dan eluruh Al-1uran yan! am at bear
kemuliaan dan 2aedahnya.”
&. G
i
D><
Q
e
Q
G
Q
>
Q
Y
R
e
h
Y
R
K
Q
q i }
~
C
Q
>
\
< o
i
K
\
?
~
NQ>
\
< e
Q

i
u i €i •
\
;
Q
P‚ a
Q
`
R
e
Q
d
Q
o

K
\
^
Q
G
i
>
Q
Sf
Q

R

R
<K
Q
gl
h
>< Sf
Q
d
Q

R

R
W
\

Q
< H
\
f
Q
<‡ Q J
\
u
R
>
h
< ˆ
i
TQA\ O
Q

i
E
Q
a
\
FR e
h
Y
R
G
R
^ R‡ \ ‰
R
I
R
k
i
D
Q
b
\
O
Q
Sf
Q
H
Q
?
\
I
Q
k
\
@
R
O
\
E
R
O
\
w
Q
Sf
Q
d
Q
k
\
@
i
TQD
\
€Q e
Q
d
Q
Š
Q
K
\

i
?
\
CR O
i
Υ}
\
AQ I
R
H
\
f
R
G
R
g
R
D
\
FR e
h
Y
R
Sg
Q
I
R
ŒQ{cQ
ˆ
Q
`
R
d
Q
G
i
?
~
`
R
=
\
Ž
i

R
<K
Q
g
Q
l
h
>< …
Q
W
\

Q
<d
Q
e
Q
d
Q

i
L
i
• i O
Q
Sg
Q
@
i

i
T\]R K
Q
q i d
Q
}
~
D Rb
Q
>< k
i
?
\

R
b
Q
>< .
2 . Allah, tiada #uhan melainkan Dia, "ang #etap hidup, "ang 5ekal selama-lamanya. "ang
tidak mengantuk usahkan tidur. "ang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. #iada
sesiapa yang dapat memberi sya1aat di sisi-‘ya melainkan dengan iin-‘ya. "ang mengetahui apa
yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak
mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. $uasnya 5ursi Allah
meliputi langit dan bumi’ dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara
keduanya. Dan Dialah "ang +aha #inggi, lagi +aha -esar .
.Surah 3 al-4a5arah Ayat 3)) Ayat-al--uri/
Ayatul -uri ini men!andun!i khaiat yan! bear. Terda"at 66 buah hadith yan! meneran!kan
2adhilahnya. Di antaranya ialah untuk menolak yaitan# benten! "ertahanan# mela"an!kan 2ikiran
dan menambahkan iman.
“ . H
Q
f
Q
z Mi K
\
`
i
=
h
>< {g
Q
I
R
MQ ”
R
^
\
w
i
G
R
?
\
>
Q
Y
R
H
\
f
R
GI
_
W
Q
Š
Q
K
\
a
i
f
R
• \ g
i
>
\
<d
Q
•– Ž
i
H
Q
f
Q
z G
R
D>SI
R
G
R
r R—
Q
˜ R™f
Q
d
Q
G
R
B
R
r
i
Ž
i
d
Q
G
R
D R`
i
W
i
d
Q
e
Q
ši =
_
TQ^
i
H
Q
?
\
I
Q
E

]
Q
w
Q
H
\
f
R
G
R
D R`
i
W
i
<K>
i
S›
Q
d
Q
S
Q
ab
\
g
R
`
Q
S
Q
ab
\
œ
Q
w
Q
d
Q
n
Q
^
Q
<
Q
=T\x
i
Sa
Q
I
h
W
Q
n
Q
?
\
>
Q
Y
R
d
Q
=
i
?
\
t
R
g
Q
>
\
< .
3. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari #uhannya, dan
juga orang-orang yang beriman’ semuanya beriman kepada Allah, dan +alaikat-malaikat‘ya, dan
5itab-kitab‘ya, dan Rasul-rasul‘ya. (5atakan)U •5ami tidak membeakan antara seorang rasul
dengan rasul-rasul yang lainž. +ereka berkata lagiU 5ami dengar dan kami taat (kami pohonkan)
keampunan+u wahai #uhan kami, dan kepada+u jualah tempat kembaliŸ
.Surah 3: Al 4a5arah Ayat 3+)/
Diriwayatkan dari"ada Abu Ma7ud al-4adri r.a katanya: Raulullah .a.w "ernah berabda: Dua
ayat terakhir dari urah al-4a5arah# memadai ke"ada eeoran! yan! memba0anya "ada malam
hari eba!ai "elindun! dirinya.
4 . e
Q
i D
_

Q
O
i
G
i
D>< Sl
¡
T\ ^
Q
e
h
Y
R
S@
Q
b
Q
`
\
d
i
S@
Q
>
Q
Sf
Q
v
\
B
Q
l
Q
Ž
Q
S@
Q
?
\
D
Q
F Q d
Q
Sf
Q
v
\
B
Q
l
Q
r
Q
Ž
\
< Sa
Q
I
h
W
Q
e
Q
{^
Q
u \ €R <• Q ;
i
Š
\
Y
R
{a
Q
?
\
l
R
^
Q
d
\
w
Q
S^
Q

\

Q
€\ w
Q
Sa
Q
I
h
W
Q
e
Q
d
Q
•\ g
R
C
\
;
Q
Sa
Q
?
\
D
Q
F Q <=
¡
j
\
Y
R
Sg
Q
Ž
Q
G
i
r
Q
D
\
g
Q
]
Q
XD
Q
F Q H
Q
O
\
u
R
>
h
< H
\
f
R
Sa
Q
D RB
\

Q
Sa
Q
I
h
W
Q
e
Q
d
Q
Sa
Q
D
\
g
_
C
Q
;
i
e
Q
Sf
Q
PQ ›
Q

Q
Sa
Q
>
Q
G
R
I
R
i F \ <d
Q
Sa
h
F Q
=
\
T
R
x
\
<d
Q
Sa
Q
>
Q
{ag
\
]
Q
W
\
<d
Q
v
Q
^
\
w
Q
S^
Q
e
Q
K
\
f
Q
S
Q
^=
\
t
i
^
\

Q
XD
Q
F Q o
R
K
\
NQ>
\
< .H
Q
O
\
=
R
ƒ
R
S—
Q
>
\
<
4 . Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala
atas kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa atas kejahatan yang
diusahakannya. (+ereka berdoa dengan berkata)U ž6ahai #uhan kami¢ £anganlah |ngkau
mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. 6ahai #uhan kami ¢ £anganlah |ngkau
bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah |ngkau bebankan kepada
orang-orang yang terdahulu daripada kami. 6ahai #uhan kami¢ £anganlah |ngkau pikulkan kepada
kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maa1kanlah kesalahan kami, serta
ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. |ngkaulah /enolong kami’ oleh itu,
tolonglah kami untuk men0apai kemenangan terhadap kaum-kaum yang ka1ir ”
(!urah &U al--a7arah Ayat &¤*)
Dari Mulim# diriwayatkan dari"ada Abdullah ibn Abba r.a.: A"abila 8ibril edan! duduk den!an
Raulullah .a.w.# dia menden!ar bunyi "intu di atanya. Dia men!an!kat ke"alanya lalu berkata:
“$ni ialah bunyi ebuah "intu di yur!a yan! tidak "ernah dibuka.” Lalu atu malaikat "un turun#
dan 8ibril berkata la!i# “$a malaikat yan! tidak "ernah turun ke bumi” Malaikat itu memberi alam
lalu berkata# “4eryukurlah ata dua 0ahaya yan! diberi ke"adamu yan! tidak "ernah diberi
ke"ada raul-raul ebelummu-“'atihat al--itab dan ayat "en!habian Surah al-4a5arah”. -amu
akan menda"at man2aat etia" kali kamu memba0anya.
¥ e
Q
. G
Q
>
Q
Y
R
e
h
Y
R
G
i
D>< •
i
E
Q
]
\
d
Q
e
Q
n
Q
O
\
=
R
cQ ¦G
i
>
Q
G
i
>
Q
n
i
D
\
g
i
>
\
< G
i
>
Q
d
Q
E
i
g
\
C
Q
>
\
< }?
R
C
\
O
i
v
i
?
\
g
R
O
i
d
Q
K
Q
q i d
Q
XD
Q
F Q •_ Ž
i
Υ}
\
cQ .=

OE
R

Q
) Ҥ (
¥. #iada #uhan +elainkan Allah, "ang satu dan tiada sekutu bagi- ‘ya. -agi-‘ya segala
kekuasaan, dan bagi-‘ya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia
sangat berkuasa atas segala sesuatu (Ҥ)
Dari 4ukhari# Mulim dan Malik# diriwayatkan dari"ada Abu *urairah9 Raulullah .a.w berkata#
“Seia"a memba0a ayat ini eratu kali ehari# "ahalanya e"erti memerdekakan e"uluh oran!
hamba# Seratu kebajikan ditulikan untuknya dan eratu keburukan dibuan! darinya# dan
menjadi benten! dari !an!!uan yaitan e"anjan! hari ”.
6 . Š
Q
SC
Q
B
\
`

G
R
D>< E
i
g
\
C
Q
>
\
<d
Q
G
R
D
h
> R e
Q
d
Q
G
Q
>
Q
Y
R
e
h
Y
R
G
i
D><
\
G
i
D><d
Q
.=
i
B
Q
Ž
\
<
Q
) Ҥ (
*. +aha su0i Allah, segala puji bagi Allah, tiada #uhan melainkan Allah dan Allah #uhan
"ang +aha -esar. (Ҥ)
Dari Mulim# diriwayatkan oleh Samurah ibn 8undah: Raulullah .a.w berabda: %ikir-:ikir yan!
"alin! dekat di ii Allah adalah em"at# iaitu tabih# takbir# tahmid dan tahlil# tidak berbe:a yan!
mana aturannya a"abila en!kau ber:ikirullah.
' . Š
Q
SC
Q
B
\
`
i
G
R
D>< •
R
E
R
g
\
C
Q
I
R
d
Q
Š
Q
S
Q
CB
\
`
i
G
R
D>< .k
R
?
\

R
b
Q
>
\
< ) Ҥ (
'. +aha su0i Allah segala puji khusus bagi-‘ya, +aha su0i Allah "ang +aha Agung. (“§)
Dari 4ukhari# diriwayatkan dari"ada Abu *urairah r.a.: Raulullah .a.w. berabda: Dua :ikir
yan! mudah di ata lidah teta"i berat "ahalanya dan diukai oleh Allah ialah: 7SubhanAllah al-A:im
dan 7SubhanAllah wa bihamdihi.7”
¤ . Sa
Q
I
h
W
Q
=
\
T
R
x
\
< Sa
Q
>
Q
:
\
;
i
d
Q
Sa
Q
?
\
D
Q
F Q n
Q
^
h
Y
R
v
Q
^
\
w
Q
m
i
<K
h
r
h
>< .k
i
?
\
]R =
h
>< ) Ҥ (
¤. "a Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya |ngkau +aha
/engampun $agi +aha /enyayang. (Ҥ)
Surah ;: An-<ia’9 Ayat (=>: “Dan hendaklah en!kau memohon am"un ke"ada Allah9 kerana
eun!!uhnya Allah Maha ?en!am"un# la!i Maha Men!aihani.
Sila rujuk ju!a Surah ((: *ud9 Ayat 6=
¨ . k
h
@
i
D
h
><
Q
•_ j
Q
XD
Q
F Q ¦E

g
h
C
Q
f
i
k
h
@
i
D
h
><
Q
•_ j
Q
G
R
?
\
D
Q
F Q .k
\
D
_
`
Q
d
Q
) Ҥ (
¨. "a Allah, 0u0urkan selawat ke atas +uhammad, "a Allah, 0u0urkan selawat ke
atasnya dan kesejahteraan-+u. (Ҥ)
Surah @@9 Al-Ah:ab# Ayat )>: Seun!!uhnya Allah dan malaikat-<ya berelawat ke ata <abi9
wahai oran!-oran! yan! beriman berelawatlah kamu ke"adanya erta u0a"kanlah alam den!an
"en!hormatan yan! e"enuhnya.
Dari Mulim# diriwayatkan dari"ada Abdullah bin Amr: Raulullah .a.w. berabda: “Seia"a
berelawat ke"adaku ekali# Allah akan berelawat ke"adanya e"uluh kali.
() . ‡ iK
\
F i w
Q

R
Sg
Q
D R—
Q
I
R
G
R
D>< „
R
Sf
h
{r
h
>< H
\
f
R
Sf
Q
=
_
cQ .©
Q
D
Q
€Q ) “§ (
(=. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-
‘ya. (“§)
Dari Abu Dawud dan Tirmidhi# Raulullah .a.w. berabda: “Seia"a yan! memba0a doa ini ti!a
kali# tiada a"a-a"a mala"etaka akan terjatuh atanya.”
((. k
R
ªl
\
I
R
G
R
D>< Ju
R
>
h
< e
Q
=
~
ª[
i
O
Q
ˆ
Q
f
Q
G
R
g
R
ª`
\
< Œ‚}
\
cQ }ƒ
R

R
W
\

Q
< e
Q
d
Q

R
ŒR{ªg
Q
l
h
>
\
< K
Q
q i d
Q
ˆ
i
ª?
\
g
R
l
h
>
\
< .k
i
ª?
\
D Rb
Q
>
\
< ) “ §)
((. Dengan nama Allah yang dengan nama-‘ya tiada suatu pun, baik di bumi mahupun di
langit dapat memberi ben0ana, dan Dia +aha +endengar $agi +aha +engetahui. (Ҥ)
Dari $bn *ibban9 <abi Muhammad .a.w berabda: “*amba-hamba Allah yan! memba0a doa ini
"ada waktu "a!i dan "etan! ti!a kali# tiada a"a jua keakitan akan dialaminya.”
(& . Sªa
Q
?
\
«
R
W
Q
G
R
D>SI
R
SI
¬
W
Q
o
R
-
Q
ª`
\
®
R
SI
R
d
Q
S¯aO
\
L
R
E

g
h
C
Q
g
i
I
R
d
Q
.S¯?
°
B
R
^
Q
) Ҥ (
(&. 5ami redha Allah sebagai #uhan kami, Islam sebagai Agama kami dan +uhammad
sebagai ‘abi kami. (“§)
Surah @: Ali-$mran Ayat (6: Seun!!uhnya a!ama .yan! benar dan diredai/ di ii Allah ialah
$lam.
Dari Abu Daud dan Tirmid:i9 <abi Muhammad .a.w. berabda: “Seia"a memba0a ayat ini di "a!i
dan "etan! hari akan mauk ke yur!a.”
(“ k
R
l
\
I
R
. G
R
D>< E
i
g
\
C
Q
>
\
<d
Q
G
R
D
h
> R =
i
?
\
±Q >
\
<d
Q
=
~
ªAh ><d
Q
P
R
ª²
Q
?
\
A
R
g
Q
I
R
.G
R
D>< ) Ҥ (
(“. Dengan ‘ama Allah, segala pujian bagi-‘ya, dan segala kebaikan dan kejahatan
adalah kehendak Allah. (Ҥ)
Diriwayatkah oleh Abu *urairah: Raulullah .a.w. berabda: Aahai Abu *urairah# bila kamu
keluar ne!eri untuk bernia!a# ba0akan ayat ini u"aya ia membawa kamu ke jalan yan! benar.
Dan etia" "erbuatan meti bermula den!an B4imillah’ dan "enutu"nya ialah “Alhamdulillah”.
(³ . Sa
h
f
Q
z G
R
D>SI
R
o
R
K
\
?
Q
><d
Q
=
R
€R ´< S
Q
aB
\
;
i
X>
Q
Y
R
G
R
D>< S
¡

R
S
Q
I .<=
¡
q
R

Q
d
Q
) Ҥ (
(³. 5ami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan kami bertaubat kepada Allah batin
dan ahir. (Ҥ)
Surah at-Tahrim Ayat +: Aahai oran!-oran! yan! berimanC 4ertaubatlah kamu ke"ada Allah
den!an “Taubat <auha”.
Diriwayatkan oleh $bn Majah: Raulullah berabda: Dran! yan! bertaubat itu adalah kekaih Allah.
Dan oran! yan! bertaubat itu ialah eum"ama oran! yan! tiada a"a-a"a doa.”
(¥ . SO
Q
Sa
Q
I
h
W
Q
i F \ <d
Q
Sa
h
F Q ¶
i
f
\
<d
Q
J
\
u
R
>
h
< Š
Q

Q
.Sa
h
f
R
) Ҥ (
(¥. "a #uhan kami, maa1kan kami dan hapuskanlah apa-apa (dosa) yang ada pada
kami. (Ҥ)
Dari Tirmidhi dan $bn Majah: Raulullah .a.w. berada di ata mimbar dan menan!i lalu beliau
berabda: Mintalah kemaa2an dan keihatan dari"ada Allah# ebab etelah kita yakin# tiada a"a
la!i yan! lebih baik dari"ada keihatan
Surah ;: An-<ia’: Ayat (=>: “Dan hendaklah en!kau memohon keam"unan ke"ada Allah9
eun!!uhnya Allah itu Maha ?en!am"un# la!i Maha Men!aihani.”
(* . S
Q
O <‡ Q M
R
-
Q
·
Q
>
\
< o
R
<
Q

\
®
R
<d
Q
S
Q
ar
\
f
R
w
Q
XD
Q
F Q H
R
O
\
L
R
.o
R
-
Q
`
\
®
R
< ) '§ (
(*. 6ahai #uhan yang mempunyai si1at 5eagungan dan si1at /emurah, matikanlah kami
dalam agama Islam . ('§)
Sila rujuk ke no. (3. Mo!a-mo!a kita dimatikan dalam keadaan $lam.
Dan dari Tirmidhi# Raulullah .a.w. menyatakan di dalam ebuah hadith bahawaanya eia"a
yan! berdoa den!an nama-nama Allah dan "enuh keyakinan# doa itu "ati dikabulkan Allah.
(' . S
Q
O J
~
K
R

Q
S
Q
O H
i
ª?
\
r Rf
Q

R
Ž
\
Y
Q
=
h
cQ ) .H
Q
ª?
\
g
R
> RS•
h
>< Ҥ (
('. 6ahai #uhan yang +aha 5uat lagi +aha ¸agah, hindarkanlah kami dari kejahatan
orang-orang yang alim. (Ҥ)
Se"erti di ata .(>/9 Merujuk hadith Raulullah .a.w# eia"a yan! tidak boleh men!alahkan
muuhnya# dan men!ulan!i <ama ini den!an niat tidak mahu di0ederakan akan beba dari
di0ederakan muuhnya.
(¤ . ¶
Q
D
Q
j
\
w
Q
G
i
D>< W
Q
K
\
f
i
w
i
H
Q
?
\
g
R
D Rl
\
g
i
>
\
< ¹Q =
Q
j
Q
G
i
D>< =
h
cQ ) .H
Q
O
\

R
• \ g
i
>
\
< Ҥ (
(¤. !emoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim dan menghindarkan mereka dari
kejahatan orang-orang yang suka menggangu. (Ҥ)
Diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahawaanya Raulullah .a.w. berabda: “Tiada eoran! mukmin
"un yan! berdoa untuk kaumnya yan! tidak beramanya# melainkan akan didoakan oleh Malaikat#
“Sama ju!a untukmu”.
(¨. SºO }
~
D RF Q SºO =
i
?
\
B
R
Ž
Q
SºO k
i
?
\
D RF Q SºO =
i
O
\
E
R

Q

SºO ˆ
i
?g
R
`
Q
SºO =
i
?
\
t
R
I
Q
SºO i ?
\

R
>
Q
SºO .=
i
?
\
B
R
€Q ) “§ (
(¨. 6ahai #uhan "ang +aha +ulia, lagi +aha -esar, "ang +aha +engetahui lagi !entiasa
!anggup, "ang +aha +endengar lagi +elihat. "ang +aha $emah-$embut lagi +aha
+engetahui (Ҥ)
Surah (,: Al $rail: Ayat ((=: “-atakanlah .wahai Muhammad/: ESerulah nama “Allah” atau “Ar-
Rahman”# yan! mana ahaja kamu erukan9 kerana Allah mem"unyai banyak nama yan! baik
erta mulia. Dan jan!anlah en!kau nyarin!kan ba0aan doa atau embahyan!mu# ju!a jan!anlah
en!kau "erlahankannya# dan !unakanlah ahaja atu 0ara yan! ederhana antara itu.ž
&) . S
Q
O »
Q
W
R

Q
k
_
@
Q
>< SO
Q
Q c
R

Q
k
_
y h>< SO
Q
H
\
f
Q

R
E
R
B
\
b
Q
> R =
i
T
R
y \O
Q
.k
i
]
Q
=
\
O
Q
d
Q
) Ҥ (
&). 6ahai #uhan yang melegakan dari duka0ita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit.
6ahai #uhan yang mengampuni dan menyayangi hamba-hamba-‘ya. (“§)
Dari Abu Dawud# diriwayatkan dari"ada Ana ibn Malik: “-etika aya berama Raulullah .a.w.#
ada eeoran! berdoa# “Fa Allah aya meminta kerana e!ala "ujian ialah untuk-Mu dan tiada
Tuhan melainkan-Mu# -amulah yan! ?emberi Rahmat dan yan! ?en!am"un# ?ermulaan Dunia dan
Akhirat# Maharaja Tera!un!# Fan! *idu" dan Fan! Terendiri”.
Raulullah .a.w. berabda: “Dia berdoa ke"ada Allah men!!unakan ebaik-baik nama-nama-<ya#
Allah akan memakbulkannya kerana a"abila diminta den!an nama-nama-<ya Allah akan
memberi.
&( . =
i
T
R
y \r
Q
`
\
w
Q
G
Q
D>< m
h
W
Q
SO
Q
<=
Q
B
Q
>
\
< =
i
T
R
y \r
Q
`
\
w
Q
G
Q
D>< H
Q
f
R
.S
Q
OS‹
Q
±Q >
\
< ) ³§ (
&(. Aku memohon keampunan Allah #uhan /en0ipta sekalian makhluk, aku memohon
keampunan Allah dari sekalian kesalahan. (³§)
Surah ;: An-<ia’: Ayat (=>: “Dan hendaklah en!kau memohon keam"unan dari"ada Allah9
eun!!uhnya Allah itu Maha ?en!am"un# la!i Maha Men!aihani.”
Surah ((: *ud: Ayat 6=: “Dan mintalah keam"unan Tuhanmu# kemudian kembalilah taat ke"ada-
<ya. Seun!!uhnya Tuhanku Maha Men!aihani# la!i Maha ?en!aih”
&& . e
Q
G
Q
>
Q
Y
R
e
h
Y
R
.G
i
D>< ) ¥)§ (
&&. #iada #uhan +elainkan Allah (¥)§)
-omentar tentan! kalimah tauhid an!at "anjan!. -alimah “La ilaha illallah” ini adalah kun0i
yur!a. Diriwayatkan oleh Abu D:ar bahawa Raulullah .a.w. berabda: “Allah tidak
membenarkan eeoran! mauk ke neraka jikalau dia men!u0a"kan kalimah tauhid ini berulan!-
ulan! kali.”
&“ . E

g
h
C
Q
f
i
Mi K
\
`
i
W
Q
G
R
D>< XD
h
j
Q
G
i
D>< G
R
?
\
D
Q
F Q G
R
> Rzd
Q
k
Q
D
h
`
Q
d
Q
¹Q =
h
cQ d
Q
o
Q
=
h
Ž
Q
d
Q
E
Q
·
h
f
Q
d
Q
k
Q

h
F Q d
Q
}
Q
«
R
W
Q
d
Q
G
i
D>< X>
Q
S
Q
b;
Q
H
\
F Q M
R
z m
R
SC
Q
j
\
w
Q
d
Q
M
R
K
\
`
i
W
Q
G
R
D>< ¦H
Q
?
\
b Rg
Q
¼
\
w
Q
H
Q
?
\
b RI
R
Sr
h
><d
Q
ˆ
R
I
R
S;
Q
d
Q
H
Q
?
\
b RI
R
Sr
h
>< Š

Sl
Q
]
\

R
I
R
H
\
f
R
Sa
Q
f
R
K
\
O
Q
<u Q q Q X>
Q
Y
R
o
R
K
\
O
Q
H
R
O
\
E
_
>< S
Q
a?
\
D
Q
F Q d
Q
k
\
@
i
b
Q
f
Q
k
\
@
R
?
\
ƒ
R
d
Q
n
Q
r Rg
Q
]
\
=
Q
I
R
SO
Q
k
Q
]
Q
W
\
w
Q
.H
Q
?
\
g
R
]R <=
h
><
&“. +uhammad Rasulullah, Allah +en0u0urkan !elawat dan 5esejahteraan keatasnya dan
keluarganya. +oga-moga dipermuliakan, diperbesarkan, dan diperjunjungkan kebesarannya. !erta
Allah #a½ala meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat Rasulullah, sekalian tabi½in dan yang
mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini sehingga Hari 5iamat, dan semoga kita bersama
mereka dengan rahmat-+u wahai "ang +aha /engasih daripada yang mengasihani.
&³ . kl
\
I
R
G
R
D>< H
R
g]
\
=
h
>< .k
R
?
\
]R =
h
><
•\ ›
i
K
Q
q i G
i
D>< G
i
D><
Q
.E

ª]
Q
w
Q
k
\
>
Q
.E
i
ªg
Q
t
h
>< E
\
ªD RO
Q
k
\
>
Q
d
Q
k
\
>
Q
d
Q
.E
\
ª>
Q
K
\
O

H
\
ª—
i
O
Q
G
i
>
Q
<K
¡
ªTiŽ
i
.E

ª]
Q
w
Q
) Ҥ (
&³. Dengan ‘ama Allah "ang +aha /engasih lagi +aha /enyayang. 5atakanlah (wahai
+uhammad)U •Dialah Allah "ang +aha |sa’ Allah "ang menjadi tumpuan segala permohonan’ Ia
tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan’ Dan tidak ada sesiapapun yang sebanding dengan-
‘ya. !urah Al-Ikhlas (“§)
Dari $mam 4ukhari# diriwayatkan dari"ada Abu Sa’id al-khudri9 eeoran! menden!ar ba0aan
urah al-$khla berulan!-ulan! di majid. ?ada keeokan "a!inya dia datan! ke"ada Raulullah
.a.w. dan am"aikan "erkara itu ke"adanya ebab dia menyan!ka ba0aan itu tidak 0uku" dan
len!ka". Raulullah .a.w berkata# “Demi tan!an yan! meme!an! nyawaku# urah itu e"erti
e"erti!a al 1uranC”
Dari Al-Muwatta7# diriwayatkan oleh Abu *urairah9 Saya edan! berjalan den!an Raulullah .a.w#
lalu ba!inda menden!ar eeoran! memba0a urah al-$khla. 4a!inda berkata# “Aajiblah.” Saya
bertanya ke"adanya# “A"a ya Raulallah&” 4a!inda menjawab# “Syur!a” .Aajiblah yur!a ba!i i
"emba0a itu/.
&¥ . kl
\
I
R
G
R
D>< H
R
g]
\
=
h
>< k
R
?
\
]R =
h
><
•\ ›
i
‡ iK
\
F i w
Q
m
_
=
Q
I
R
¦©
R
D
Q
TQ>
\
< H
\
f
R
=
_
cQ S
Q
f ¦©
Q
D
Q
€Q H
\
f
R
d
Q
=
_
cQ ©

`
R
Sx
Q
<‡ QY
R
¦:
Q

Q
d
Q
H
\
f
R
d
Q
=
_
cQ „
R
S¾ QSTha
h
>< }ƒ
R
¦E
R
NQb
i
>
\
< H
\
f
R
d
Q
=
_
cQ E

`
R
S]
Q
<‡ QY
R
El
Q
]
Q
&¥. Dengan ‘ama Allah "ang +aha /engasih lagi +aha /enyayang. 5atakanlah (wahai
+uhammad)’ •Aku berlindung dengan #uhan yang men0iptakan 0ahaya subuh, daripada kejahatan
makhluk-makhluk yang Ia 0iptakan’ dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita’ dan
daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan’ dan daripada
kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannyaŸ. Surah Al-'ala5
Diriwayatkan dari"ada Aiyah r.a katanya: Raulullah .a.w biaanya a"abila ada alah eoran!
an!!ota keluar!a ba!inda yan! akit# ba!inda menyemburnya den!an memba0a ba0aan-ba0aan.
Sementara itu# ketika ba!inda menderita akit yan! menyebabkan ba!inda wa2at# aku ju!a
menyemburkan ba!inda dan men!ua" ba!inda den!an tan!an ba!inda endiri# kerana tan!an
ba!inda tentu lebih banyak berkatnya dari"ada tan!anku.
&* . kl
\
I
R
G
R
D>< H
R
g]
\
=
h
>< k
R
?
\
]R =
h
><
•\ ›
i
‡ iK
\
F i w
Q
m
_
=
Q
I
R
¦¿
R
Sa
h
>< n
R
D Rf
Q
¦¿
R
Sa
h
>< G
R
>
Q
Y
R
¦¿
R
Sa
h
>< H
\
f
R
=
_
cQ ¿
R
<K
Q
`
\
K
Q
>
\
<
¦¿
R
Sa
h
±Q >
\
< J
\
u
R
>
h
<
Q
¿
i
K
R
`
\
K
Q
O
i

R
W
R
d
\
E
i
j
i
¦¿
R
Sa
h
>< H
Q
f
R
P
R
a
h
·
R
>
\
< .¿
R
Sa
h
><d
Q
&*. Dengan ‘ama Allah "ang +aha /engasih lagi +aha /enyayang. 5atakanlah (wahai
+uhammad)U •Aku berlindung dengan #uhan sekalian manusia. "ang +enguasai sekalian manusia,
#uhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik penghasut yang
timbul tenggelam, "ang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, dari
kalangan jin dan manusiaŸ. !urah An-‘as
Dari Tirmidhi diriwayatkan dari"ada Abu Sa’id al--hudri9 <abi Muhammad .a.w elalu meminta
"erlindun!an dari"ada kejahatan jin dan "erbuatan haad manuia. A"abila urah al-2ala5 dan an-
na turun# ba!inda kete"ikan yan! lain dan memba0a ayat-ayat ini ahaja.
&' . PQ C
Q
; RSTQ>
\
<
Q
X>
Q
Y
R
À
R
dW
i
S^
Q
E
R
?
_
`
Q
G
R
?
\
N
R
TQ>
\
< o
R
E
h
NQg
i
>
\
< Eg
h
C
Q
f
i
HI
R
}
°
D RF Q S
Q
I JK
R
D
Q
F Q k
\
@
R
> RKj
i
w
i
d
Q
k
\
@
R
FR d=
i
ƒ
i
d
Q
P
R
ThŽd
Q
Sa
Q
; R<L
Q
S`
Q
M
R
z }I
R
w
Q
JK
R
D
Q
F Q Š
h
w
Q
G
Q
D>< }D Rb
\
O
i
k
\
@
R
; RS¼
Q
W
Q
L
Q

R
P
R
a
h
·
Q
>
\
< Sa
Q
b
i
TQa
\
O
Q
d
Q
k
\
@
R
I
R
k
\
q
R
W
R
<=
Q
`
\

Q
I
R
d
Q
W
R
<K
Q
^
\
w
Q
d
Q
k
\
q
R

R
H
R
O
\
E
_
>< S
Q
?^
\
E
~
><d
Q
.Z
R
=
Q
€R ´<d
Q
&'. -a0alah Al-1atihah kepada roh /enghulu kita al-3a7ih al-+u7addam, +uhammad ibn Ali
-a.alawi, dan kepada asal-usul dan keturunannya, dan kepada semua penghulu kita dari keluarga
bani ,Alawi, moga-moga Allah tinggikan darjat mereka di syurga, dan memberi kita man1aat
dengan mereka, rahsia-rahsia mereka, 0ahaya mereka di dalam agama, dunia dan akhirat.
&¤ . PQ C
Q
; RSTQ>
\
<
Q
X>
Q
Y
R
À
R
<d
Q
W
\
w
Q
Sa
Q
; R<L
Q
S
Q
` P
R
?
h
ƒ
R
K
\
t
~
>< Sg
Q
a
Q
O
\
w
Q
<K^
i

Q

R
š
R
W
R
SAQ f
Q

R
W
\

Q
< S@
Q
I
R
W
R
Sy Qf
Q
d
Q
v
\
D
h
]
Q
d
Q
k
\
@
i
]
i
<d
Q
W
\
w
Q
Š
h
w
Q
- G
Q
D>< }D Rb
\
O
i
k
\
@
R
; RS¼
Q
W
Q
L
Q

R
P
R
a
h
·
Q
>
\
< Sa
Q
b
i
TQa
\
O
Q
d
Q
k
\
@
R
I
R
k
\
@
R
f
R
KD
i
b
i
I
R
d
Q
k
\
q
R
W
R
<=
Q
`
\

Q
I
R
d
Q
W
R
<K
Q
^
\
w
Q
d
Q
¦k
\
q
R
Sa
Q
NiCR D
\
O
i
d
Q
k
\
@
R
I
R

R
=

?
\
€Q .P

?
Q
ƒ
R
SF Q d
Q
&¤. -a0alah al-1atihah kepada roh-roh /enghulu kita Ahli Ahli !u1i, di mana saja roh
mereka berada, di timur atau barat, moga moga Allah tinggikan darjat mereka di syurga, dan
memberi kita man1aat dengan mereka, ilmu-ilmu mereka, rahsia-rahsia mereka, 0ahaya mereka,
dan golongkan kami bersama mereka dalam keadaan baik dan a1iah.
&¨ . PQ C
Q
; RSTQ>
\
<
Q
X>
Q
Y
R
À
R
d
\
W
i
:
R
]R S
Q
j :
R
; R<=
h
>< :
R

\

i
L
R
ScQ W
\
®
R
< Á
R
K
\
x
Q
d
Q
L
R
SB
Q
b R>
\
< L
R
-
Q
B
R
>
\
<d
Q
:
R
?
\
B
R
C
Q
>
\
<
E
R
B
\
F Q G
R
D>< H
\
I
R
JK
R
D
Q
F Q L<E
h
C
Q
>
\
< G
R
> RK
\
j
i
w
i
d
Q
G
R
FR d
\
=
i
ƒ
i
d
Q
Š
h
w
Q
G
Q
D>< }D Rb
\
O
i
k
\
@
R
; RS¼
Q
W
Q
L
Q

R
Pa
h
·
Q
>
\
< Sa
Q
b
i
TQa
\
O
Q
d
Q
k
\
@
R
I
R
k
\
q
R
W
R
<=
Q
`
\
w
Q
d
Q
k
\
q
R
W
R
<K
Q
^
\
w
Q
d
Q
k
\
@
R
; RSŽ
Q
=
Q
I
Q

R
H
R
O
\
E
_
>< S
Q
?^
\
E
~
><d
Q
.Z
R
=
Q
€R ´<d
Q
&¨. -a0alah 1atihah kepada roh /enyusun Ratib ini, 1utbil-$rhad, /enyelamat kaum dan
negaranya, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, asal-usul dan keturunannya, moga moga Allah
meninggikan darjat mereka di syurga, dan memberi kita man1aat dari mereka, rahsia-rahsia
mereka, 0ahaya dan berkat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat.
“) . PC
Q
; RSTQ>
\
<
Q
X>
Q
Y
R
P
R
ƒ
h

Q
L
R
SB
Q
FR G
R
D>< H
Q
?CR > RSt
°
>< H
R
O
\
E
R
> R<K
Q
>
\
<d
Q
ˆ
R
?
\
g
R
¼
Q
d
Q
H
Q
?a Rf
R
• \ g
i
>
\
< „
R
Sa
Q
f
R
• \ g
i
>
\
<d
Q
H
Q
?
\
g
R
D Rl
\
g
i
>
\
<d
Q

R
Sg
Q
D Rl
\
g
i
>
\
<d
Q
Š
\
w
Q
G
Q
D>< =
i
T
R
y \O
Q
k
\
@
i
>
Q
k
\
@
i
g
i
]
Q
=
\
O
Q
d
Q
Sa
Q
b
i
TQa
\
O
Q
d
Q
k
\
q
R
W
R
<=
Q
`
\

Q
I
Q
k
\
@
R
; RSŽ
Q
=
Q
I
Q
d
“). -a0alah 3atihah kepada hamba hamba Allah yang soleh, ibu bapa kami, mukminin dan
mukminat, muslimin dan muslimat, moga moga Allah mengampuni mereka dan merahmati
mereka dan memberi kita man1aat dengan rahsia rahsia dan barakah mereka.
“( . KFEOd) U(VWSN><
“(. -erdoalah disini apa yang di hajati. U
E
i
g
\
C
Q
>
\
<
Q
G
R
D>< m
_
W
Q
H
Q
?
\
g
R
>
Q
Sb
Q
>< <E
¡
g
\
]
Q

R
<K
Q
O
i
G
i
g
Q
b
Q
^ R Â
i
ƒ
R
S—
Q
O
i
d
Q
¦•E
Q
O
\

R
f
Q
k
h
@
i
D
h
><
Q
•_ j
Q
XD
Q
F Q S^
Q
E
R
?
_
`
Q
E

g
h
C
Q
f
i

R
q \ w
Q
d G
R
r R?
\
I
Q
G
R
B
R
C
\
j
Q
d
Q
k
h
@
i
D
h
><
Q
.k
\
D
_
`
Q
d
Q
S^
h
Y
R
n
Q
>
i

Q
l
\
^
Q
©
_
C
Q
I
R
P
R
C
Q
r RTQ>
\
< P
R
g
Q

h
b
Q
g
i
>
\
< ˆ
R
B
\
l
h
><d
Q
}
\
^ RSÃ Qg
Q
>
\
< Š
\
w
Q

\
r
Q
T\ ;
Q
Sa
Q
>
Q
•_ —
i
I
R
¦=?
\
€Q Š
\
w
Q
d
Q
•Q [
h
TQr
Q
;
Q
Sa
Q
?
\
D
Q
F Q •_ —
i
I
R
¦=?
\
€Q Š
\
w
Q
d
Q
Sa
Q
D
\
b
Q
·
\
;
Q
H
\
f
R

R
q \ w
Q
¦=?
\
±Q >
\
< Š
\
w
Q
d
Q
Sa
Q
D
i
f
R
Sb
Q
;
i
SO
Q
S^
Q
e
Q
K
\
f
Q
n
Q
r
Q
D
Q
f
Q
Sb
Q
f
i

R
q \ †
Q
¦=?
\
±Q >
\
< Š
\
w
Q
d
Q
Sa
Q

Q
TQC
\
;
Q

R
Sa
Q
^ RSO
Q
L
\
w
Q
Sa
Q
l
R
Ti^
\
w
Q
d
Q
S^
Q
L
R
e
Q
d
\
w
Q
d
Q
Sa
Q
I
R
SC
Q
j
\
w
Q
d
Q
Sa
Q
I
R
SB
Q
]
\
w
Q
d
Q
H
\
f
R
•_ Ž
i
P

a
Q
C
\
f
R
¿

• \ I
i
d
Q
=?
\
«
R
d
Q
n
Q
^
h
Y
R
}

> Rd
Q
•_ Ž
i
=?
\
€Q
•‚ [
h
TQr
Q
f
i
d
Q
•_ —
i
I
R
=?
\
€Q Ä

b
\
f
i
d
Q
•_ —
i
> R =?
\
€Q SO
Q
k
Q
]
Q
W
\
w
Q
.H?
\
g
R
]R <=
h
><
!egala puji hanya bagi Allah, #uhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, segala puji
pujian bagi-‘ya atas penambahan nikmat-‘ya kepada kami, moga moga Allah men0u0urkan
selawat dan kesehahteraan ke atas /enghulu kami +uhammad, ahli keluarga dan sahabat-sahabat
baginda. 6ahai #uhan, kami memohon dengan ha7 (benarnya) surah 1atihah yang Agung, iaitu
tujuh ayat yang selalu di ulang-ulang, bukakan untuk kami segala perkara kebaikan dan
kurniakanlah kepada kami segala kebaikan, jadikanlah kami dari golongan insan yang baik’ dan
peliharakanlah kami "a tuhan kami. sepertimana 5amu memelihara hamba-hamba+u yang baik,
lindungilah agama kami, diri kami, anak anak kami, sahabat-sahabat kami, serta semua yang kami
sayangi dari segala kesengsaraan, kesedihan, dan kemudharatan. !esungguhnya |ngkaulah +aha
/elindung dari seluruh kebaikan dan |ngkaulah yang mengurniakan seluruh kebaikan dan
memberi kepada sesiapa saja kebaikan dan |ngkaulah yang +aha /engasih dan +aha
/enyayang. Amin "a Rabbal Alamin.
“&. k
h
@
i
D
h
><
Q
S^
h
Y
R
n
Q
>
i

Q
ªl
\
^
Q
p
Q
Sª«
Q
W
R
PQ ªa
h
·
Q
>
\
<d
Q
‡ iK
\
b
i
ª^
Q
d
Q
n
Q
I
R
H
\
f
R
n
Q

R
±Q ª`
Q
.W
R
Sªa
h
><d
Q
) “ §)
“&. "a Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan dan syurga-+u’ dan kami
memohon perlindungan-+u dari kemarahan-+u dan api neraka. (Ҥ)
Dari Tirmidhi dan <aa’i# diriwayatkan dari"ada Ana ibn Malik: Raulullah .a.w. berabda#
“8ikalau eia"a memohon ke"ada Allah untuk yur!a ti!a kali# Syur!a akan berkata# “Fa Allah
bawalah dia ke dalam yur!a9” dan jikalau ia memohon "erlindun!an dari a"i neraka ti!a kali# lalu
neraka "un akan berkata# “Fa Allah berilah dia "erlindun!an dari neraka.”

Sudan.Net Discussion Board - Main Page
> General Discussion Board > General
Discussion - ماعلا ىد!"لا
رحبلا بزحب جمدملا ديجمتلا ربلا ءاعد
#ser Na$e
User Name
%e$e$&er Me'
Pass(ord
%egister )*+ ,o$$unit- ,alendar *rcade .oda-/s Posts Searc0
.0read .ools Dis1la- Modes
23-)e&-245 66748 91
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
رحبلا بزحب جمدملا ديجمتلا ربلا ءاعد
دـيـجـمـتـلا بزـح
مِِ ـيـحِ رّ ـلا نِ ـمـحْ رّ ـلا لِ ا مِ ــسْ ـِب
هدـمـحـب مـيـ!ـ"ـلا لا #اـحـبـ$
%ـل نـم &'ـجـب (ـيـ)ـ* ا+ـحـيـبـسـ,
-ِ اـح. ـب/ــس/ ـلا
ا+دــمــح نـيـمـلاـ"ـلا ب0 ل دـمـحـلا
هدـ*زـم ء1ـ2اـ3ـ* %ـمــ"ـ4 5ـ2ا6ـ*
1ـ)ـع
لا 78 %ـــل8 7 9 -7اـحـلا :ـيـمـ;
دـــيــح6ــ, %ـل <ــ*رــ= 7 هدـــح
(ــحــم
نــيــ>ــيـلا (ــحــب %ــبــ)ــ? @A ـ)ــBـم
#6ــCــ!ـلا D6ــ3ــEـلا نـم
FاـــGHا
#I نـم رـبـJI لا 9 -اـKـبــEـلا
D0دـم 6ـG Lـب D0. دـ* I Mاـحـ*
Nـيـحـم
7 &6ــــح 7 9 -اــKــجـلا Lـ3ـب
مـيـ!ــ"ـلا 5ـ)ـ"ـلا لاـب 78 O6ــــ?
:ـــيـــ20
1ـ)ـع P. ـمْ ـ.Qاـ."ـ., اـCـــKـل8 9 -اـ;0دـلا
مـيـ!ـ"ـلا Pــ4Rـ2 ءاـمـ!ـ"ـلا ءارـبـ3ـلا
9 ءارــ>ــSـلا 1ـ)ـع Pــمرـ3ـ,
9 مـ*رــ3ـلا Pــ4Rـ2 ءاــيــCــTHا
1ـ)ـع PـCـCـم
نــيــ"ــUاـVـلا اـCــم OاــWــ"ـلا
Pـــ4Rــ2 9 <ــتــمــح0 Xــ"ـــسـب
مــيــحرــلا 9
مـ)ـعI Pــ4I اـ4رـKـ; اـ4رـــ$ م/ ـ)ـ"ـ,
دـبـ"ـ)ـل رـيـبدـ, 7 مـيـ)ـ"ـلا Pــ4Rـ2 اـCـب
:ـم %ـل Oدا08 7 Dرـيـبدـ, :ـم
76ـل 9 Dرـ*دـ>ـ, <ـتــYــيــEـم
اـمـل Dد6ـــ;
Xـمـ3ـح 76ل -اـ?6ـ)ـBـمـلا Pـ4اـJ
Pـ2رـع/ اـمـل <ـتـ"ـCـZ
-اـع6ـCـWـمـلا 9
%ــ.,6ـ)ـب 5ـمد[ا Pــ>ـ)ـ\
%ـ,]رــبI -اـYــيــسـلا -اـCــسـحـلاـب
0ادــلا 5ـ2
نـ^اـب نـع %ـتـبـجـح <ـتـ2رـ"ـمـل
-اـيــUرـمـلا رـGاـ!ـب رــمHا
P. ــْSـــ.Eـ.J
9 دــيــح6ــتـلا رــــ$ نـع PــYـــ= نـمـل
نـ*6ــ3ـتـلا #6ــ3ـلا دــKــــ= ا_ـKـبـ2
-ارـ`ـح %/ ــ.,دْ ــK. ـــْ=I . -اـCــUاـ3ـلا
Dرــــ$ 5ـ4اــ"ـم aــUاـVـل <ــ$دــ?
9 رـــGاــ!ــمــلا 5ــ2 نـــ^اـــبــلا
-اـــيــ)ــجــتــلا bا6ـــــ4Rــب OرـــGاــ!ــلا
c
6ــG #اـVـيــEـ)ـل دA ــيــJ de I اـCـــKـل8
D0ادــتــ?ا <ــ,6ـــ? :ــم aــيــ"ــf 9
:ـم ب6ـ)ــ>ـلا 1ـ)ـع نA ـــ*0. dI
-رـمـع اg8 اـCـــKـل8 9 D0ا6ــ4I 06ـKـQ
ا+ـبـ)ــ?
P. ـْيـ .Cـع. اg8 #اـVـيـ= %ـCـع Lـحـمـfا
#اـVـ)ـ$ %ـيـ)ـع دA ـحH نـ3ـ* مـل دA ـبـ"ـب 9
د6ـ;6ـمـلا Pــ4Rـ2 9 Xـ*دـحHاـب PـSـWـ,ا
Xـيـب6ـبرـلا &'ـجـب <ــسـSـ4 Pّ ــ". ــ.4
h . ا0I P. ـWْ ــّ)ــ.\ 9 د6ـبـ"ـمـلا Pـ4Rـ2
hاـبـ=Hا (ـيـf نْ ـمِ PـWWـتـ\ا نْ ـم.
&Hا Pــ4I 9 د6ـKــEـلا ءاـ`ـ2 1ـل8
LـJ دـ"ـب رـ\[ا ء5ــ= LـJ Lـبـ?
ء5ــ=
7 دi 6ـ>ــSــم <ـلاــG jA داــح LـJ
Oاـيــح 7 Dد6ــ;6ـب 78 د6ــ;6ـم
hا0kـل
hا0Hا 1ـل8 -رــــ=I 9 Dد6ــKــEـب 78
ب6ــ)ــ>ـلا نـع PــSــEـJ Pــباــ;Rـ2
اـKــحا0I LـJاـيـKـل ا+ـYـيـCــKـ2 PــباـVـ2
اـKــب6ـ)ــ? lــلا6ــ>ـل Xi ــبــيــجـم <ـل
اـCــــKـل8 9 Xi ـبـيـCـم <ـCـع Xi ـمـGاـ2
#6ـ3ـتـل mـ4دـلا نـم اـCـب6ـ)ـ? رـKـVـ2
'+ ـحـم
نـم اـKـWــn)ــ.\ 9 Dد6ــ; Xـل]اـCـمـل
Dدــيــح6ــ, @ـلاــBـب 0اـيــTHا j6ـــل
<ـلاــ"ــ2I رـيــT دــKــEــ4 7 1ـتـح
<ـــ,اg مــيـ!ــع 5ـ)ــجــ, <ـ,اــSــZ 9
dداـKلا o4اـمـلا باـG6ـلا Pـ4I <ـ4pـ2
Dدـيـب %ـ)ـJ رـيـBـلا #8 اـCــKـل8 9 o,اـSـلا
%ــمـ)ـع 9 %ـيـVـ"ـم %ـبــGا Pــ4I
نــم ِ d0دـ* 7 دـبــ"ـلا 1ـ)ـع l/ ــّيــ.qـم/
مi ــKـبــم %ــ>ــ*رـ^ %ــيــ,Rـ* نــ*I
%ــ)ـيـلد Pــ4I %ــيـ)ـع &6ــKـجـم
هدــUاــ?
اـم 1ـل8 اـCـيـZا6ـCـب _ـBـ2 9 %ـ*دـKـم
<ـCـم اـCـWـ\ %ـمــ,I %ـCــسـحI 6ـG
#pـ2 9 %ــمــعI %ـ"ـــ$I 6ـG اـمـب
5ـCــqـ)ـل 78 Nــســبــ, 7 aــJHا
مــ*رـ3ـلا
06ـSــqـلا نـم 78 Xــمـحرـلا lـ)ـVـ, 7
d_ـلا د6ـWـ>ـمـلا Pــ4I 9 مـيــحرـلا
زـــCـــــ3ــلا دارــــــم هادــــ"ـــتـــ* 7
داــــSـــــ4 7 %ـل دـــــــــح 7 d_ــــلا c
اـم Lـمrـ4 اـم s6ـ2 اـCـVـعRـ2 اـCـــKـل8
lــGا 6ـG نـم اـ* 9 &اـبـب رـVـBـ* 7
7 %ـ4pـ2 9 &اrــسـلا lـيـجـ* مــ*رــJ
5ـVـ"ـم 7 PـيـVــعI اــمـل :ــ4اــم
اــمـل
7 Pـيـ`ــ? اــمـل دا0 7 Pــ"ــCـم
اــمـل dداــG 7 Pــمـ3ـح اــمـل &دn ـبـم
9 Pــ*دــG نـمـل Lـ`ـم 7 Pـ)ـ)ـfI
<ــيـ)ـع 1ـ`ــ>ــ* 7 5ـ`ــ>ــ, <ـ4pـ2
7 9 دــِجـلا <ـCـم دــِجـلا اg :ـSـCـ* 7
نـمـل ب_ـ"ـم 7 Pـمـ?I نـمـل دـ"ـ>ـم
%ـCـع نـمـل باـجـح 7 Pـمـح0
%ـب نـمـل lـ4g ب6ـJ0 7 PـSــ.EـJ
PـيـCـع
PـيـKـ4 -رـمI دـ? 9 PـمـWـع
&6ـح 7 XـعاـVـلا 1ـ)ـع اـCـل O6ــ? 7
1ـ)ـع <ـ,6ـ>ـبـ2 9 XـيـWـ"ـمـلا نـع اـCـل
<ـ,0دـ/? <ـل6ـحـب 9 اـ46n ـ? XـعاـVـلا
1ـتـح اـCـبـCــ; XـيـWــ"ـمـلا نـع
دـــ"ــبــ4 <ــتـعاـVـب <ـيـل8 برــ>ــتــ4
نـع
aِ ـــZْ 5ــ2 Lــ\دــ4 <ــتـيـWــ"ـم
بادtـب #6ــ3ــ4 <ــتــبــحـم Xــ*ادــــG
&'ــجـب 9 نـيـمـUاـ? <ــتـ*د6ـبــع
Lـ"ـ;ا نـيـ"ـUاـ^ <ــتـيـب6ـب0
اـCـتـCــسـلI
اـCــح06ــ; 9 DرــJ_ـب X+ ــجــG7
اـCــ$6ـSـ4 Dرــ3ــEـب X+ ــمــUاــ?
X+ ــ"ـماــ$
Dرـ3ـم نـم اـ4رـ;I 9 DرـمH X+ ـ"ـيـVـم
<ـ,زــع مـيـ!ـ"ـل 78 hرـبـ4 7 1ـتـح
<ــتـبـيـG -ا6ـVــ$ نـم 9 نـيـCـع_ـم
78 لا رـ3ـم نــمRـ* 7 #pـ2 9 نـيـSـUاـ\
اــ4_ــعI 9 #رــ$اـBـلا F6ــ>ــلا
اـCــســSــ4I 0رــــ= نـم مــــKـ)ـلا
Xــــ*u0
دــيــJ رــــ= نـم 9 اـCـلاـمـعI
vا6ــ\ نـم اـCـ)ــ"ـ;ا #اـVـيــEـلا
Dداـبــع
9 #اـVـ)ـــ$ مـKـيـ)ـع %ـل mـيـل نـ*_ـلا
نـم 1ـ)ـع 78 %ـل O6ـــ? 7 %ـ4pـ2
Pـبـ)ـــ$
9 %ــتــل_ــ\ (ــيــ26ــتـلا 06ــ4 %ـCـع
%/ ــتــبــج. ـح. lِ ــ)ـــ.? نـم 78 برــ>ــ* 7
اـCـــKـل8 9 %/ ــّـتــم. I <ـCـع Xـ)ـSــqـلاـب
هدـ"ـ>ــ/, Pــ4I دـبـ"ـلا Xـ)ـيـح اـمـ2
اـم
LـG هدـ"ـبـ/ـ, Pــ4I %ـل6ـZ
<ــ4gpـب 78 -اـCـ3ــسـلا -اـJرـحـلا
lـ)ـ>ـتـم
اـCــKل8 9 <ـمـ)ـ"ـب 78 ها6ـwـم دـبـ"ـلا
<ـل اـCـ,اـCـ3ـ$ <ـب اـCـ,اـJرـح Lـ"ـ;اـ2
اـCــ,اــKـ; :ـيــمـ; :ــVــ?ا
اـ4داــمـتــعا Lــ"ــ;ا <ـيـل8 %ــ;6ـتـلاـب
LـJ 5ـ2
<ـCـم رـمHا Iدـبـمـ2 <ـيـ)ـع 06ـمHا
XـعاـVـلا #8 اـCـــKـل8 9 <ـيـل8 :ـ;ا0 6ـG
#اـتـCـيــSـــ$ XـيـWــ"ـمـلا
رــحــب 5ـ2 دــبــ"ـلاـب #اـ,رـUاـــ$
1ـل8 XـيـYــEـمـلا
9 D'ــــKـلا I Xـم'ـــسـلا Lـحاـــ$
Xـم'ـــسـلا Lـحاـــ$ 1ــل8 LــZا6ـلاـ2
6ــG
D'ــKـلا g 9 برـ>ـمـلا دـيــ"ــسـلا
اـCـــKـل8 9 ب_ــ"ـمـلا 5ـ>ــEـلا 6ـG
-رـمI
XـيـWـ"ـمـلا نـع PـيـKـ4 XـعاـVـلاـب
دـبـ"ـلا اـمـGرـ*دـ>ـ, (ـبــ$ دـ? دـ?
%ــماــم] <ــSــ*رــWــ, Xــ`ــبــ? 5ــ2
-د0I اــمــKــ*I 1ــل8 هد6ــ>ــ, Dدــيــب 9
نــم نــيــ"ــبــZا نــيــب %ــبــ)ــ?
aــيــJ %ــبــ)ــ>ــ, <ــ"ــباــZI
PــYــــ= 9
اـم 1ـ)ـع اـCــب6ــ)ــ? Pــnبــwـــ.2 اـCـــKـل8
PـيــKـ4 اـمـع اـCـبـCــ; 9 -رــمI %ـب 9
<ـب 78 O6ـــ? 7 &6ـــح 7 %ـ4pـ2
Pـ>ـ)ـ\ Pــ4I 78 %ـــل8 7 <ـ4اـحـبــ$
(ـ)ـBـلا
9 نـيـ>ـ*رـ2 مـKـتـ?رـ2 9 نـيـم. ـسْ ـ?ِ
52 (ـ*رـ2 9 XـCـجـلا 5ـ2 (ـ*رـ2
رـيـ"ـسلا
<. ـم/ ســـ.? %ب (ـبـ$ اـمـيـ2 <ـمـ3ـح ا_ـG
<ـCـم %ل Pـ>ـبـ$ نـمـل ا+ـيـCـKـ2
Xـ*اـCـ"ـلا
<ـمـ3ـح 9 Xــ*76ـلا برـ>ـلاـب ]اـ2
xماـT Dرــ$ (ـح Dر*دـ>ـ, &دـع
اـم d0دــ4 اـم (ــ)ـBـلا ا_ـG 5ـ2
Pــ4I اـم اـCـب Lــ"ــ2اــ2 اـCـب Lــ"ــSــ*
%ـ)ــGI
9 OرـSـqـمـلا LـGI y6ـ>ـتـلا LـGI <ـ4pـ2
(ـ*رـSـلا رـيـ\ نـم اـCـ)ـ"ـ;اـ2 اـCــKـل8
(ــ*رـVـلا 5ـ2 نــمHا <ـ)ـــ$ نـمـم
اـCــمـWــعا <ـتــمــحرـب اـCـمــح0ا
نــم #6ــ3ــCــل <ــتــمــWــ"ــب
%ــ e)ـلا 5. ـيnـلِ. #ّ 8ِ zz 9 نــيــ)ــZا6ــلا
&. زّ ـ.4 d_ِ ـّلا
1ــّل6. ــ.تــ*. 6. ــG/ . ب. اــ.ـتــ3ِ ــْلا
رi ـــْيـــ.\ %ــe)ـلاـ.2 zz c {{ ن. ــيــحِ ـلِاـWّ ـلا
ا+ــ!ــ2ِ اــ.ح
c {{ ن. ـــيـــمِ ـــحِ ارّ ــلا م/ ـــــ.ح0ْ I. 6. ــG/ .
LـــيـــJ6ــلا مـــ"ـــ4 لا اــCــبــــســح
اــ4دــيــــ$ 1ــ)ــع لا 1ـــ)ـــZ
(ـــ)ـــBــ)ــل (ــباـــســلا دـــمــحــم
ه06ـــــ4
ددــع ه06ـKـQ نـيـمـلاــ"ـ)ـل Xـمـحرـلا
5ـ>ــب نـم <ــ>ـ)ـ\ نـم 1ـ`ــم نـم
9 5ــ>ـــ= نـم مـKـCـم دــ"ــــ$ نـم
Nــيــحـ, دـــ"ـلا sرــqــتــسـ, O'ــZ
7 اـKـل Xــ*اـT 7 O'ـZ 9 دـــحـلاـب
ءاـ`ــ>ــ4ا 7 اـKـل دـــمI 7 ءاـKـتــ4ا
9
%ــيـ)ـع Pــيـ)ـZ 5ـتـلا <ــ,'ــZ
Xــيـــ?اـب <ـــمادــب XـــمـــUاد
<ــUاــ>ــبــب
#د اـــKـــل 1ـــKـــتـــCـــم 7
%ــــــل| 1ــ)ـــع 9 <ــــمـــ)ـــع
%ــــبــــحـــZ
9 <ــلg Lـــwــم ا+مـيـ)ــسـ, مـ)ـــ$
اـمّ ـع. Oِ زّ ـ"ِ ـلْ ا بn 0. <. ــnب0. #. اـح. ـبْ ــ$/
#. 6ـ/SـWِ ـ*.
. ن. ــيــ)ِـــ$. رْ ــم/ ــْلا 1ــ.)ــع. Fi 'ــــــ$. .
ن. ــيـــِمــ.لاـــ."ـــْلا بn 0. %ِ ــّ)ـلِ د/ ــــمْ ــــ.حـــْلا
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

S1onsored ?in@s
23-)e&-245 667=2 9}
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
%Cع لا 5f0 5لgاEلا نسحلا 6بI Fام~ل رحبلا بزح
5لgاEلا نسحلا 6بI Fام~ل رحبلا بزح
%Cع لا 5f0
ا* لا ا* مK)لا 9ميحرلا نمحرلا لا مسب
.. P4I مي)ع ا* مي)ح ا* 9مي!ع ا* 5)ع
95ب0 برلا م"C2 95بسح <م)ع 95ب0
ءاE, نم رWC, 95بسح lسحلا م"4
52 XمW"لا <لRس4 •ميحرلا ز*ز"لا P4I
-ادا0€ا -ام)3لا -اC3سلا -اJرحلا
.. 9#6C!لا D63Eلا نم -ارVBلا
X"لاVم نع ب6)>)ل Oر,اسلا FاGHا
} ا6لزل] #6Cمrملا 5)تبا د>2 9ب6يqلا
} { #6>2اCملا &6>* g8 9 اد*د= 7ازل]
لا ا4دع ام •رم مKب6)? 52 ن*_لا
.. { 9اCتبw2 ا0رT 78 %ل6$0
امJ رحبلا ا_G اCل رB$ 9ا4رW4ا
0اCلا -رB$ 91$6مل رحبلا -رB$
د*دحلا &ابجلا -رB$ 9ميGارب€
ني^ايEلا o*رلا -رB$ 9دادل
6G رحب LJ اCل رB$ 9#امي)سل نجلا
<)ملا 9ءامسلا •0Hا 52 <ل
•Oر\[ا رحب اي4دلا رحب 9-63)ملا
.. -63)م هديب نم ا* ء5= LJ اCل رB$
) ( ) @"يKJ 9ء5= LJ 3 ( 9 -ارم
اCل oت2ا 9ن*رZاCلا ري\ <4p2 ا4رW4ا
ري\ <4p2 اCل رSTا 9نيح,اSلا ري\ <4p2
9نيمحارلا ري\ <4p2 اCمح0ا 9ن*ر2اqلا
ا4دGا 9ني?]ارلا ري\ <4p2 اC?]0ا
اCل lG 9نيملا!لا F6>لا نم اCج4
اGرE4ا 9<م)ع 52 5G امJ X+ بي^ ا+ح*0
اKب اC)محا 9<تمح0 نUاز\ نم اCي)ع
52 Xي2ا"لا Xم'سلا :م Xمار3لا Lمح
ء5= LJ 1)ع <48 Oر\[ا اي4دلا ن*دلا
Xحارلا :م ا406مI اCل رس* مK)لا •ر*د?
52 Xي2ا"لا Xم'سلا 9اC4ادبI اCب6)>ل
52 اب+ حاZ اCل نJ 9ا4اي4د اCC*د
1)ع mم^ا 9اC)GI 52 X+ Sي)\ 9ا4رS$
مKت4ا3م 1)ع مKBسما 9اCUادعI ه6;
ء5جملا 7 5ّ `م/ لا #6"يVتس* '2
) مKCيعI 1)ع اCسمVل ءاE4 6ل 9اCيل8
* 6ل #رWب* 14‚R2 MارWلا ا6>بت$ا2
ام2 مKت4ا3م 1)ع مGاCBسمل ءاE4
* ) ( m* #6";ر* 7 ا+ي`م/ ا6عاVت$ا
* * ني)$رملا نمل <48 مي3حلا #|ر>لا
* ز*ز"لا L*زC, مي>تسم MارZ 1)ع
* مK2 مGuاب| 0_4I ام ا+م6? 0_Cتل ميحرلا
* مGرwJI 1)ع &6>لا (ح د>ل #6)2اT
* مK?اCعI 52 اC)"; ا48 #6Cمr* 7 مK2
* #6حم>م مK2 #ا?gHا 1ل8 5K2 7+ 'TI
مKS)\ نم ا+د$ مK*د*I نيب نم اC)";
( #رWب* 7 مK2 مGاCيETR2 ا+د$
) ه6;6لا PGا= 3 ) ( PCع 9 -ارم
.. نم با\ د? F6ي>لا 5ح)ل ه6;6لا
( * ) ( ) ( (سع مح m^ 9 ا+م)Q Lمح
* ) 7 ƒi ]رب مKCيب #اي>ت)* ن*رحبلا „رم
) ( ) ( مح 9 #ايqب* 7 ( مّ ح/ 9 -ارم
.. #رWC* 7 اCي)"2 9رWCلا ءا; 9رمHا
* ) ز*ز"لا لا نم بات3لا L*زC, مح
* د*د= ب6تلا Lبا? l4_لا ر2اT مي)"لا
.. .. %يل8 6G 78 %ل8 7 &6Vلا dg با>"لا
( ) ( ) ( D0اب, 9اCباب لا مسب 9 ريWملا
( ) ( ) @"يKJ 9اCS>$ m* 9اC4اVيح
( * ) 9اCت*امح (سع مح 9اCت*اSJ
* ) :يمسلا 6G لا مK3يS3يس2
( 9اCي)ع &6بسم …ر"لا رت$ 9 مي)"لا
0د>* 7 لا &6حب 9اCيل8 OرQا4 لا نيع
* ) 6G Lب Nيحم مKUا0 نم لا 9اCي)ع
( * 9 †6Sحم h6ل 52 ديجم #اءر?
.. ) نيمحارلا مح0I 6G ا+!2اح رi ي\ لا2
) ( 3 ) ( d_لا لا 5يل. #8 9 -ارم
( .. 9 نيحلاWلا 1ل6ت* 6G بات3لا &ز4
) P)J6, %ي)ع 6G 78 %ل8 7 لا 5بسح
) ( مي!"لا …ر"لا مي!"لا ب0 6G 3
( :م ر`* 7 d_لا لا مسب 9 -ارم
ءامسلا 52 7 •0Hا 52 ء5= %م$ا
) مي)"لا :يمسلا 6G 3 ( 7 9 -ارم
) . #8 مي!"لا 5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح
اK*R* 5بCلا 1)ع #6)W* %ت3U'م لا
امي)س, ا6م)$ %ي)ع ا6)Z ا6Cماء ن*_لا
) ( 7. F/ 6يe>. لْ ا 5e ح. لْ ا 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. لّ/ ا 9
-ِ ا . ام. سّ لا 52ِ ام. %/ ل. Fi 6ْ 4. 7. . Xi C. $ِ ه/ _/ \/ Rْ ,.
ه/ د. Cْ عِ :/ S. Eْ *. d_ِ لّا اg. نْ م. •ِ 0ْ Hْ. ا 52ِ ام. .
مْ K/ S. )ْ \. ام. . مْ Kِ *دِ *ْ I. ن. يْ ب. ام. م/ )."ْ *. %ِ 4ِ gْ pِبِ 7ّ 8 ِ
ام. بِ 7ّ 8ِ %ِ مِ )ْ عِ نْ مِ ءA 5ْ E. بِ #. 6V/ يحِ */ 7. .
•. 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا %/ يe$ِ رْ J/ :. $ِ . ء. ا=.
( م/ ي!ِ ". لْ ا 5e )ِ". لْ ا 6. G/ . ام. K/ !/ Sْ حِ ه/ د/ 6Y/*. 7. .
9 لا ا* 9 دحا mS4 52 اK46J نسح*
.. نم 5CسJا نيبم ا* (ح ا* 064 ا*
5CمK2I 9<م)ع نم 5Cم)ع 9D064
9<ب 54رWب 9<Cم 5C"م$I 9<Cع
(*رVلا 5C2رع 9Dد6KEب 5Cم?I
5CسبلI 9<)`Sب 5ّ )ع اK46G 9<يل8
.. ء5= LJ 1)ع <48 <Cم y6>تلا ‡ابل
. ا* 5)ع ا* مي)ح ا* مي)ع ا* :يم$ ا* ر*د?
@UاWBب 5Uاعد :م$ا لا ا* مي!ع
. -اماتلا لا -ام)3ب g6عI نيم| <SVل
) ()\ ام ر= نم اK)J 3 ( ا* 9 -ارم
ا* 9#اسح€ا م*د? ا* 9#اV)سلا مي!ع
ريwJ ا* 9s]رلا N$اب ا* 9ءام"Cلا مUاد
:2اد ا* 9ءاV"لا :$ا ا* 9-اريBلا
ارfاح ا* 9ءاعدلا :ما$ ا* 9ء'بلا
ا* 9دUادEلا دCع ا+د6;6م ا* 9lUاqب mيل
امي)ح ا* 9:CWلا aيVل ا* 9aV)لا 5S\
مح0I ا* <تمحرب 5ت;اح x?8 9Lج"* 7
9%ي2 نح4 ام م)", <48 مK)لا نيمحارلا
52 <تمح0 نم %يج,ر4 %ب)V4 ام
.. نم %ي2 نح4 ام اCل رسي2 %)J ا4رمI
بر? 9اCجUا6ح نم %ب)V4 ام 9ا4رS$
L)"لا نم اCم)$ 9-ا2اسملا اCي)ع
7 9اCمG ربJI اي4دلا L"ج, 7 9-ا2[ا
7 نم اCي)ع N)س, 7 9اCم)ع ˆ)بم
.. .. نيمحارلا مح0I ا* <تمحرب اCمحر*
%ل| دمحم ا4دي$ 1)ع لا 1)Z
م)$ %بحZ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

23-)e&-245 667=A 9‰
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
5e ـــ.حــْلا 6. ـــ/G 7ّ 8ِ %. ـــ.ـل8ِ 7. %ـe)ـلا
7. . Xi ـ.ـCـــــِ$ ه/ _ـــــ/\Rْ ـ.ـ, 7. F/ 6ــــeيـ.ــ>ــْلا
Fi 6ْ ــــ.ـ4
5ـِ2 اـ.م . -ِ ا. اـ.مـــّسـلا 5ـِ2 اـ.م %/ ــّـل
:/ ـ.ـSــــْEــ.* d_ِ ــّـلا اg نــم. •ِ 0ْ H. ا
ه/ د. ــْـCــِع
مْ ـِKـ*دِ ـــْ*I. ن. ـْيـب. اـ.م م/ ــ.)ــْ"ــ.* %ِ ـــِ4gpِـِـب 7ّ 8ِ
ءA 5ْ ـ.Eـِب #. 6ـ/Vـيـحِ ـ/* 7. . مْ ـ/Kـ.Sــْ)ـ.\ اـ.م .
:. ــ$ِ . ءاـــ.= اـ.مـِب 7ّ 8ِ %ِ ـمِ ـْ)ـعِ نْ ـمn
7. . •. 0ْ H. ا . -ِ ا. اـ.مـسّ ـلا %/ ـeيــ$ِ رْ ـ/J
ه/ د/ r/ ــ.*
* 7. م/ ـيـ!ِ ـ". ـْلا 5e ـِ)ـ". ـْلا 6. ـ/G . اـ.مـ/Kـ/!ـْSـحِ
د/ ــْ=رe ـلا ن. ـّيـ.بـّ, دــ?. نِ ـ*دn ـلا 5ـ2ِ ه. ار. ــْJ8ِ
رْ ــ/Sــْ3ـ*. نْ ـم. ــ.2 5n ــ.qـْلا ن. ــمِ
دِ ـ.ـ>ـ.ـ2 %ـn)ـلاـِب نــمِ rــ/* . -ِ 6ــ/TاـّVـلاـِب
<. ـس. ـمْ ــ.تــ$ْ ا
7. 1. ـــ.ـ>ـــْـŠ6/ ــْلا Oِ . رْ ـــــ/"ــْلاـِب
:i ــيــِمـــ$. %ـe)ـلا . اــ.Kـ.ـل F. اــW. ـــِSـــ4ا
* مi ــيـــِ)ــ.ع
اْ 6ـــ/ـCـــم. | ن. ـــ*_ِ ــّـلا 5e ـــِل. %ـe)ـلا
1ــل.8ِ -ِ اـ.مــ/)ــe!ـلا ن. ــمn مـــ/Kـ;/ رِ ـــْBـ*/
0ِ 6/ ـــeـCـلا
م/ ـــ/Gu/ tــ.يــِلْ I. اْ ر/ ــ.Sــ.J ن. ــ*_ِ ــّـلا .
ن. ــمn مــ/Kـ.46ـ;/ رِ ـــْBـ*/ -/ 6ـــ/TاــّVـلا
0ِ 6ـــeـCـلا
ب/ اــ .حــZْ I. <. ـــِYــ.ـلْ I/ -ِ اــ.مــ/)ــe!ـلا 1ــل.8ِ
#. د/ ـــِلاــ.ـ\ اــ.Kــيــِ2 مْ ــــ/G 0ِ اـــّـCــلا *
5ــِ2 اـ.م . -ِ ااـ.مــسّ ـلا 5ــِ2 اـم %ِ ــّ)ــnل
5ــِ2 اـ.م اْ د/ ـــْبــ/, #8ِ . •ِ 0ْ H. ا
مْ ـ/3ــِسـ/Sـ4I.
%ـe)ـلا %ِ ـِب مـ/3ـبْ ــِ$اـ.حـ*/ ه/ 6ـ/SــْBـ/, ْ I.
نـم . ب/ _n ـ". ـ*/ . ء/ اــ.Eـ*. نـم. ـِل ر/ ــِSــْqـ.يـ.ـ2
ء/ اــ.Eـ*.
* رi ـ*دِ ــ.ـ? ءA 5ْ ــ.= Ln ـ/J 1ـ.)ـع. %ـe)ـلا .
نـمِ %ِ ـْيـ.ل8ِ &. زِ ــ4I/ اـ.مـِب &/ 6ــ$/ رّ ـلا ن. ـم. |
%ِ ــnـب0ّ
. %ـn)ـلاـِب ن. ـم. | L‹ ـ/J #. 6ـ/Cـمِ rـم/ ـْلا .
s/ رn ـ.Sــ/4 7. %ِ ـِ)ــ$/ 0/ . %ِ ـِبـ/تـ/J . %ِ ـِتـ.3ـِUŒـم.
ن. ـْيـب.
اـ.Cــ"ْ ـمِ ــ$. اْ 6ــ/لاـ.ـ? . %ِ ـِ)ــ$/ 0e نـمn دA ــح. I.
<. ــْيـل.8ِ . اــ.Cــبّ0. <. ــ.4ار. ــْSــ/T اـ.Cــ"ْ ــ.^I. .
* %ـe)ـلا a/ ــnـ)ــ.3ــ/* 7. ر/ ـيـWِ ـم. ـْلا
اـ.م اـ.Kـ.ـل اـ.Kـ". ــــ$ْ / 7ّ 8ِ ا+ــــســْـSــ.ـ4
Pْ ــ.بـــس. ـ.ـJ
7. اـ.ـCـــّب0. Pْ ــ.بــس. ـ.ـتــْJا اـ.م اـ.Kـْيـ.)ـع. .
اـ.ـ4Rــ.Vــْ\I. ْ I. اـ.Cـيــسِ ــّ4 #8ِ اـ.ـ4_ـــِ\اr. ــ/ـ,
اـ.مـ.J ا+رـZْ 8ِ اـ.Cـْيـ.)ـع. Lْ ـِمـحْ ـ., 7. . اـ.ـCــّب0.
اـ.Cـِ)ـبْ ــ.? نـمِ ن. ـ*_ِ ـّلا 1ـ.)ـع. %/ ـ.تــْ)ـم. ـح. *
* اــّـ48ِ مِِ ـيـحِ رّ ـلا نِ ـمـحْ رّ ـلا لِ ا مِ ــسْ ـِب
ا+ــCــيــِـبـــeم ا+ــحــْـتــ.ـ2 <. ــ.ـل اـ.ـCـــْحـ.ـتــ.ـ2
*
نـمِ F. دّ ـ.ـ>ـ.ـ, اـ.م %/ ـّ)ـلا <. ـ.ل ر. ـِSــْqـ.يـِل
%/ ـ.تـم. ـ"ْ ـ4ِ مّ ــِتــ/* . ر. ــّ\R.ـ., اـ.م . <. ـِبـ4g
<. ـيْ ـ.)ـع.
ا+ـمــيــ>ِ ـ.ـتــسْ ــمe ا+ـ^ار. ــZِ <. ــ.*دِ ــْKــ.* .
* ا+زـ*زِ ـع. ا+رـWْ ـ.4 %/ ـّ)ـلا D. ر. ـW/ ـCــ.* . *
. &ِ دْ ـــ."ــْلاـِب ر/ ـــ/مRــ.* %ـّ)ـلا #ّ 8ِ
. 1ـ.برْ ــ/>ــْلا dgِ ءاـ.ـتــ*8ِ . #ِ اـــ.ســْح€ِ ا
1ــ.KــْCــ.*
. رِ ــ.3ــCـم/ ــْلا . ءاــ.Eـْحـ.Sــْلا نِ ـ.ع
مْ ـ/3ــّ)ـ."ـ.ل مْ ــ/3ــ/!ــِ"ــ.* 5ِ ــْqــ.بــْلا
#. ر/ ــّJ_ــ., *
%ـe)ـلا l. ـ.تـ.J اـ.م 7ّ 8ِ اـ.Cـب. ـيـWِ ـ*/ نـّل Lـ/?
%ـn)ـلا 1ـ.)ـع. . اـ.47. 6ْ ـم. 6. ـG/ اـ.Cـ.ل
Lِ ـّJ6. ـ.تـ.يـْ)ـ.2
* %ـn)ـلا X. ـ.مـْ"ـ4ِ اْ ر/ ـ/Jgا . #. 6ـ/Cـمِ rـم/ ـْلا
مـ/3ـ.ـ>ـ.ـŠا. d_ِ ـّلا %/ ـ.ـ?اـ.ـwـيـمِ . مْ ـ/3ـيْ ـ.)ـع.
%ِ ـِب
اْ 6ــ/>ــّ,ا . اـ.Cـ"ْ ـ.^I. . اـ.Cـ"ْ ـمِ ــ$. مْ ــ/تـْ)ــ/? g8ِ
0ِ د/ We لا -ِ ا_. ـِب مi ـيـ)ِـع. %ـّ)ـلا #ّ 8ِ %ـّ)ـلا *
. رn ـــِـبــْلاـِب ‡. اـــّـCـلا #. ر/ ــم/ Rـ.ـ,I.
مْ ـــ/تــ4I. . مْ ــ/3ــس. ــ/Sــ4I. #. 6ْ ـــس. ــCـ.ـ,
#. 6ــ/)ــْـتــ.ـ,
* . #. 6ــ/)ــِ>ـــْ"ـ., '. ـ.ـ2I. ب. اـ.ـتــِ3ـْلا
. Oِ ' . ــWّ ـلا . رِ ــْبـWّ ـلاـِب اْ 6ــ/Cـيــِ"ـ.تــ$ْ ا
اـ.Kـّ48ِ
* ن. ـيـ"ِ ــ=ِ اـ.Bـْلا 1ـ.)ـ.ع 7ّ 8ِ Oi ر. ـيـِبـ.3ـ.ل
ا6ـــ/?'. ــمe مـ/Kـّ4I. #. 6ــeCــ/!ــ.* ن. ـ*_ِ ــّلا
مْ ـِـKــnب0.
* ن. ـ*_ِ ــّلا #ّ 8ِ #. 6ــ"/ ــِ;ا0. %ِ ـْيـ.ل8ِ مْ ـ/Kــّ4I. .
Pْ ـ.4اـ.J -ِ اـ.حـِلاـWّ ـلا ا6ــ/)ـمِ ـع. . ا6ــ/Cـم. |
* 7+ ز/ ــ/4 ‡ِ ْ د. رْ ـSِ ـْلا -/ اـّـCــ;. مْ ـK/ ـ.ل
اـ.KـْCـع. #. 6ـ/qـبْ ــ*. 7 اـ.Kـيـ2ِ ن. ـ*دِ ــِلاـ.\
7+ 6. ــحِ *
-ِ اـ.مـ)ِـ.3ـnل ا+داد. ــمِ ر/ ــحْ ـ.بـْلا #. اـ.J 6ْ ــّل Lــ/?
د. ــ.SــCـ., #I. L. ـبْ ـ.? ر/ ــحْ ـ.بـْلا د. ــِSــ.Cـ.ل 5ــnب0.
%ِ ـ)ِـْwـمِ ـِب اـ.ـCــْYــِ; 6ْ ــ.ل . 5ــnب0. -/ اـ.مـ)ِـ.J
* مْ ـ/3ـ/)ــْwـمn رi ـــ.Eـب. اـ.4I. اـ.مــّ48ِ Lْ ــ/? ا+دد. ــم.
دi ــحِ ا. %i ـ.ل8ِ مْ ـ/3ـK/ ـ.ل8ِ اـ.مــّ4I. 5ّ ـ.ل8ِ 1ـح. 6ـ*/
%ِ ــnب0. ءاـ.ـ>ـِل 6ـ;/ رْ ـ*. #. اـ.J نـم. ـ.2
Lْ ـم. ـ"ْ ـ.يـْ)ـ.2
Oِ د. اــ .بــِ"ــِب Dْ رِ ـــْEـ*/ 7 . ا+ـحـِلاـZ. '+ ـم. ـع.
* %/ ـ.ـتـ.3ــِU'ــ.م . %. ـّ)ـلا #ّ 8ِ ا+دــح. I. %ِ ــnب0.
اـ.Kــe*I. اـ.* 5n ــِبــّCـلا 1ـ.)ـع. #. 6ــe)ـW. ـ*/
. %ِ ـْيـ.)ـع. ا6ــeـ)ـZ. ا6ــ/Cــم. | ن. ـ*_ِ ــّلا
ا6ـم/ ـn)ــ$.
* 1ـ)ـع 5ـ)ـZ مـKـ)ـلا ا+ـمـيــِ)ــسْ ـ.ـ,
%ـبـحـZ %ــل| 1ـ)ـع دــمـحـم
مـ)ــ$ *
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
-ا0g hاـــ*رـلا 5ـ2 mـيـل %ـ48 مــKـ)ـلا
5ـ2 7 -ارــVــ? باــحــسـلا 5ـ2 7
, د6ــعرـلا 5ـ2 7 -اــ"ـمـل sرـبـلا
5ــ$رـ3ـلا …رـ"ـلا 5ـ2 7 -ارــ;]
Dد6ـــــ; 1ـ)ــع 5ـــG 78 -77د
-ادــGاـــــ= <ـــل -7اد <ــــــــU7|
5ـ2 7 -اـ2رـتـ"ـم <ـتــيــب6ــبرـب
<ـل 5ـG 78 Xـ*| -6ـ3ـ)ـمـلا <ـ)ـمـلا
%ــل8 7 لا Pــ4I <ـ4Rـب -دــKــ= Xi ـّـ)ـG ِ I
-ا6ـمــسـلا نـيـf0Hا بe 0 Pــ4I 78
, ب6ـيـqـلا F'ـع برـ3ـلا aــ=اـJ
ب6ـ)ـ>ـلا رـBــسـم ب6ـبـحـلا „رـBـم
1ــتــح ا+06ـــجـــKــم #اـــJ نـــمـــل
ا+06ـــبـــجـــم د6ــــ"ـــ*
ا+ـــب6ـــبـــحـــم
اـ* لا اـ* لا اـ* 5ــــSـــ\ aــــVــل dg
Fاـــــــتـلا ءاـــKـــبـلا 06ــــCـلا dg لا
%ــل d_ــلا •ــماــــEـلا زـــ"ـلا dg
لا اـ* لا اـ* ءاــ*رــبــ3لا Xــمـ!ــ"لا
لا اـ*
رـــــBـــــــــ$ ه06ــــــــــــCــــب d_ـــــلا
لا اـ* لا اـ* لا اـ* ء5ــــــــــ= LـــــJ
ب6ـــ)ـــ? 5ــل -رــBـــ$ اــم 78
نـــجـلا نـم نـيـ"ـمـ;I Dداــبـــع
mــــ4€ا
لا اـ* مـــGرـــ^ا6ـــ\ 5ـــل lـــ)ـــ;ا
نـيــمــحارــلا مـــح0I اـ* لا اـ* لا اـ*
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
Dدــبـع نـب8 Dدــبـع 5ـ48 مـــKـ)ـلا
#06ـKـ>ـم (ـ)ـBـلا :ـيـمـ; <ـتـمI نـب8
* Dدـــيــب مـKـيـZا6ـ4 <ــ,0دــ>ــب
مـKـحـ,اـSـم <ــتـ`ـبـ? 5ـ2 مـKـب6ــ)ـ?
<ـمـ)ـ"ـب 78 O0g Dرـحـتـ, 7 9 DدـCـع
(ـ)ـBـلا 5ـ2 رـبدـم <ـ"ـم mـيـل <ـ4g8
%ــل8 اـ* <ـ)ـمـلا 5ـ2 <ـل <ـ*رــ= 7
مــيــGارــب8 بّ 0 9 نـ*رــ\[ا نـيــلHا
LـيــUارـبــ; 9 Lـيـعاـمـــ$ا
Lـيــ2ارـــ$ا LـيــUاـ3ـيــم
LـيــUا0زــع .
لا اـ* لا اـ* <ــيـل8 Pـ)ـــ$6ـــ,
<ــKــ;6ـب مــيـ!ــ"ـلا <ـمــــ$اـب
مـــ*رــ3ـلا
<ـ^ارـWــب مـــ*6ـــ>ــلا <ـــCـــ*دــب
5ـ4اــwـمـلا :ـبــسـلاـب 9 مـيـ>ـتــسـمـلا
9 مـــيـــ!ـــ"ــلا #|رـــــــ>ـــلا
نــمــحرـلا لا مــــســب Lــ`ــSــب
مــيــحرـلا
)) Lْ ـــ/ـ? aـــــــــــلI aـــــــــلRــب
* د/ ــــ.مـــWّ ــلا لّ/ ا دi ــــــــ.حI. لّ/ ا 6. ــــ/G
*
* . دْ ــــ.ـل6ـــ/* مْ ـــ.ـل . دْ ـــــِ)ـــ.* مْ ـــ.ـل
دi ــــــ.ـحI. ا+6ـــــ/Sـــــ/J %/ ــّـل نــــ/3ـــ.* مْ ـــ.ـل
))
<ـمــ$اـب Fارــحـلا <ـتـيـبـب
FرــJHا مــ*دــ>ـلا مـ!ــعHا مـيـ!ـ"ـلا
Fرـ3ـمـلا
9 زـ*زـ"ـلا <ــباـتـJ 5ـ2 %ـتـيـSــ\I d_ـلا
Pــماـ? -اـمـ)ـ!ـلا %ـب -0اــ4 d_ـلا
%ـب Pــ"ـ`ــ\ -ا6ــمــسـلا %ـب
Pــــلg D'ــــ2Hا D'ــــمHا
#6ـf0Hا
نـيـ^اـيــEـلا %ـب -دــمــBــ4ا
PـعدـWـ, 9 &اــSـــ?Hا %ـب PـحـتـSـ4ا
نـم
Pــ47 &اـبــجـلا %ـتـيــEـ\ %ـتـبـيـG
باــ"ـZ %ـب Pــ4اـG 06ــBـWـلا %ـب
dg LـJ %ـتـيــEــ\ نــم &‚ g 06ـــمHا
h6ـــ4 XـCـيـSـــ$ %ـب Pـمـ)ــ$ 9 h0
1ـــسـيـ"ـل 1ــ,6ـمـلا %ـب Pـمـ)ـ3ـ,
%ـب -رـBـــ$ 9 مـــ*رــم نــبا
برـــ"ـلا
لا 1ـ)Z دـمـحـم اـCـيـبـCـل مــجــ"ـلا
%ـب Pـبــ;I 9 مـ)ــ$ %ـيـ)ـع
ءاــعدـلا
Pـيــجـ4I 1ــ?رــqـلا %ـب -_ـــ>ــ4I
%ـب Pــ$رـح 1ـ3ـ)ـKـلا %ـب
‡6ــSــCـلا
%ـب 9 نـــسـلHا %ـب Pــ$رـ\I
نـم &_ــــ, ءاـــــEــ, نـم زـــ"ــ,
ءاــــEــ,
اـ* 5ــــح اـ* <ـــيــل8 Pــ)ــــ$6ــ,
-ا6ـمــسـلا :ــــ*دـــب اـ* F6ــــيـــ?
•0Hا
78 %ـل8 7 FارـــــJ€ا &'ــــجـلا اg اـ*
نـيـمـحارـلا مـح0I اـ* <ـتـمـحرـب Pــ4I
jاــــيـــT اـ* <ــب Žــيــqــتــســ4
78 %ــل8 7 اـــCـــwـــTI نـيـwـيـqـتــسـمـلا
Pــ4I
ا+ـــمــــUاـــ? اـ* اــCــمـــح0ا <ــتــمــحرــب
PــبــســJ اـمــب mـــSــ4 LــJ 1ــ)ــع
ب6ــ)ــ? 5ـل رـBــسـ, #I <ـلRــــ$I
-رـBــ$ اـمـJ نـيـ"ـمـ;I Dداــبــع
Xـ)ـمـح
اـمـJ 9 <ــ=رــع Pــحـ, <ــ=رــع
6ـــ; 5ـ2 رـيــVـلا -رـBــ$
ءاـمــسـلا 9
mـمــEـلا -رـBــ$ اـــمـــJ
Lـــ;I 1ـل8 dرــجــ* LـJ رــمــ>ـلا
1ـمــسـم 9
رــــــحـــبــلا -رــــBـــــــ$ اـــمـــJ
#ارــــــــمــــع نـــب 1ــــــــ$6ــــمــل .
مــKــ,رــمI DرـــمRـب 5ــ48 5ــKــل8
مـKـتـ)ـبـجـتــ$ا <ــ,6ــعدــب
<ــتـمـ)ـ3ـب
1ـCــسـحـلا <ــUاـمـــ$Rـب مــKــتــCــ>ــل
مـــ)ــعI مــل اـم Pــمــ)ــع اـم اـKـ)ـJ
5ـــ4I0 #8 5ــحرــل مـKـتـ)ـبـجـتــ$ا
5ـ46ـباــ;I مــKـ,6ــعد #8 5ـــ4uاــ;
5ـــ46ـــبـــحI مــKــ"ــم PــCــJ #8
5ــ46ــ?اــتــــ=ا مــKـCــع PـــبـــT0 #8
#رـ!ـCـ* 7 dرـمI #6Wـ"ـ* 7
<ـ,دا0pـب dرـيـT mـ)ـجـم 1ـل8
<ـ4g8 9
اـ* 5ــــــح اـ* لا اـ* لا اـ* لا اـ*
-ا6ـمــسـلا :ـــــ*دـــب اـ* F6ــــيـــ?
•0Hا
%ـل8 7 FارـــــــJ€ا &'ــــــجـلا اg اـ*
Žــيــqــتـــســ4 <ـــتـــمـــحرـب Pــ4I 78
اــCـــwـــTI نـيـwـيـqـتـسـمـلا jاــيــT اـ*
اــCـمــح08 <ــتـمــحرـب Pــ4I 78 %ـل8 7
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
اـ* 9 رــــمHا (ـــ)ــBـلا %ــل نــم اـ*
رــــســيـلا رــــســ"ـلا هدــــيـــب نــم 9
اـ* 9 06ـــــمHا رــيــWـــ, %ــيـل8 نــم اـ*
06ـــ3ــــEـلا 06ــــSـــqـلا 6ــG نــم 9
9 #6ـCـلا •اـ3ـلا نـيـب هرــمI نــم اـ*
#6ـ3ـسـلا -اـJرـحـلا هدــيـب نـم اـ* 9
XـــبــــحاـــZ _ـــــBــــتـــ* مــــل نــم اـ*
لا اـــ* لا اـــ* لا اـــ* 9 دــــــل 7
نــمـــح0 اـ* نــمـــح0 اـ* نــمـــح0 اـ*
مـــيـــح0 اـ* مـــيـــح0 اـ* مـــيـــح0 اـ*
0داــــــــ? اـ* 0داــــــــ? اـ* 0داـــــــــ? اـ*
رــ2اــــT اـ* رــ2اــــT اـ* رــ2اــــT اـ*
aــيــVــل اـ* aــيــVــل اـ* aــيــVــل اـ*
رــيــبــ\ اـ* رــيــبــ\ اـ* رــيــبــ\ اـ*
مـKـب6ـ)ـ? Lْ ــnيـم. 5ــKـل8 Pــ4I 78 %ـل8 7
اـ* نـمـح0 اـ* لااـ* لا اـ* لا اـ*
مـيـح0
5ـ)ـع جْ ــnيــ.G Pــ4I 78 %ـل8 7
1)ـع Xـماـتـلا Xـبـحـمـلاـب مـKـتـيـ4اـح0
Fادــلا
Pــ4I <ـ48 0اــKـCـلا Lــيـ)ـلا Fادـــب
0اــKـ>ـلا <ــ)ـمـلا 0اـبــجـلا زـ*زــ"ـلا لا
اـ* 5ــــــح اـ* لا اـ* لا اـ* لا اـ*
-ا6ـمــسـلا :ـــــ*دـــب اـ* F6ــــيـــ?
•0Hا
%ـل8 7 FارـــــــJ€ا &'ــــــجـلا اg اـ*
Žــيــqــتـــســ4 <ـــتـــمـــحرـب Pــ4I 78
اــCـــwـــTI نـيـwـيـqـتـسـمـلا jاــيــT اـ*
اــCـمــح08 <ــتـمــحرـب Pــ4I 78 %ـل8 7
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
%ـّ)ـلا #. 6ـــeـبـــِحــ/ـ, مْ ــ/ـتـــCـــ/ـJ #8ِ Lْ ـــ/ـ?
%ـe)ـلا م/ ـــ/3ـــْبــِـبـــْحــ/* 5ــِ46ـــ/"ــِبــّـ,اـ.ـ2
%ـe)ـلا . مْ ــ/3ــ.ب6ــ/4g مْ ـ/3ــ.ل رْ ـــِSـــْqـــ.* .
* رـيـWـمـلا %ـيـل8 مi ـيــحِ 0ّ 0i 6ــ/Sــ.T *
ء/ اــــ.Eــ.* اg8ِ مْ ـِKـ"ِ ـمْ ـ;. 1ـ.)ـع. 6. ــ/G .
* 5ـ2ِ اـ.م اـ.Cــعْ ز. ــ.4 . رi ــ*دِ ــ.ـ?
مـGِ 0ِ د/ ــZ/
1ــ.ـ)ـــ.ع ا+ــــــ4ا6. ـــــــــْـ\8ِ L• ـــــِـT نْ ــــnم
ن. ـــيـــِ)ــِـباــ.ـ>ـــ.ـتــــeم 0A ر/ ــــــــــــ/$ *
. %ـn)ـلا ln ـــ/حــ.J مْ ـــ/Kــ.ـ46ـــeبـــِحــ/*
اـــ ‘بـــ/ح دe ـــــ.=I. اْ 6ــــ/ـCـــم. | ن. ـــ*_ِ ــّـلا
%ـn)ــnل *
Lــيــمــجــب لا aــــVــل 5ــSــBــبــ2
لا aـــCـــJ 5ـ2 Pـــ)ــ\د لا رـتــــ$
لا 1ـ)Z لا &6ــ$رـب Pـ"ـSــEـ,
Xــ`ــبــ? 5ــ2 اــ4I 9 مـ)ــ$ %ـيـ)ـع
لا 9
5ــ2 اــ4I 9 لا ]رـــــــح 5ــ2 اــ4I
مـــــ3ـــح Pـــحـــ, اــ4I 9 لا Xـــــــــمg
لا 9
9 لا 78 ء6ــــــــــســلا •رــــــWــــ* 7
لاـب 78 O6ــــــــ? 7 &6ــــــح 7 9
%ــــ)ـــJ رــــيـــــــــBـــلا
7 لا دــــــــــــيــــب
لا 78 lــــــلاــــــــــــــــــT
(( 7+ '. ــْTI. مْ ـِKـ?ِ اـ.Cـعْ I. 5ـ2ِ اـ.Cـْ)ـ". ـ;. اـّ48 ِ
#. 6ـح/ ـ.مــْ>ــمe مـK/ ـ.2 #ِ اـ.ـ?gH. ا 1ـل.8ِ 5. ـِKـ.2
*
اد‘ ــــ.$ مْ ـِKــ*دِ ـــْ*I. نِ ـْيـ.ب نـمِ اـ.Cــْ)ـ". ـ;. .
اد‘ ــــ.$ مْ ـِKـSِ ــْ)ــ.\ نْ ـمِ .
مْ ـG/ اـ.Cـيْ ــ.EــْTR.ـ.2
(( مi ــــZ #. ر/ ـــWِ ـــْبـــ/* 7. مْ ــــ/Kــ.ـ2
#6ــ>ــVــCــ* 7 مــKـ2 5i ــمـــع i مـــ3ـــب
.
:ــ*دــب اـ* F6ــيــ? اـ* 5ـــح اـ*
&'ــجـلا اg اـ* •0Hا -ا6ـمـسـلا
FارــJ€ا
<ـــتـــمـــحرـب Pــــ4I 78 %ــل8 7
jاـــيـــT اـ* Žــيــqــتـــســ4
نـيـwـيـqـتـسـمـلا
Pــــ4I 78 %ـل8 7 اــCـــwـــTI
اـــ* لا اـــ* اـــCــمـــح08 <ـــتــمـــحرـب
لا اـــ* لا
نــمـــح0 اـ* نــمـــح0 اـ* نــمـــح0 اـ*
مـــيـــح0 اـ* مـــيـــح0 اـ* مـــيـــح0 اـ*
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
اـ* 06ـــ4 اـ* <ـلRـــ$I 5ــ48 مــKـ)ـلا
<ـــ,6ـــعد اـم (ـــحــب 06ـــ4 اـ* 06ـــ4
%ــب
:ـيـمـ; 1ـ)ـع <ـتـبـيـG 5ـCــ?]0ا
مـل نـم مـKـCـم 5ـــ4|0 نـم <ـ>ـ)ـ\
5ــ4رـ*
5ـCـيـمـ* نـع Oا06ــتـلاـب PـCـWـحـ,
06ــبزـلا d0اــسـ* نـع Lــيــجـ47ا
5ــماــمI #|رـــ>ــلا 5ـSـ)ـ\
مـ)ــ$ %ـيـ)ـع لا 1ـ)ـZ دــمــحــم
5ـ"ـيـSــ=
%ـمـ)ــ"ـب 5ــ?6ــ2 %ـ4اـحـبــ$ لا
5ـCـ!ـSـحـ* 5ـ)ـع :i ـ)ــّVــم/
5ـ4اـعرـ*
)) . 5ـ4رـ`ــ* #I %ـــ2اــ\I اـم LـJ نـم
* 6. ـG/ Lْ ـب. Ni ـيـحِ ـمe مـِKـUِ ا0. . نـمِ %/ ـّ)ـلا
* hA 6ْ ــ.ـل 5ـ2ِ دi ــيــِجــمّ #i |رْ ــ/ـ?
(( دّ ــح. ـلا 5ـCـع -دــ>ــع †A 6ــ/Sــحْ ــمّ
دـ*دـحـلا
#اــســ48 LـJ دـ*دـــEـلا ‡Rــبـلا
دــيـJRـتـلا 1ـ)ـع نـــجـلا دــيــCــع
LـJ
-دـــ>ــع دـــ*رــم #اـVـيــ=
hاـمرـلا -اـ*دـCـKـلا •6ـيــسـلا
-ارـيـVـBـلا
-ارـUاــVـلا FاــKــسـلا
-اــ?0اـBـلا -اــ*داـ"ـلا نـيـJاـ3ــسـلا
-اـم0اـWـلا
لا ءادـــعI •6ـيــ$ 9 -اـيـلدـCـجـلا
مـG0اـجـحI مـKـحاـم0 ا6ــلاـم
ارـ;]
s. رــ2 9 مــKــCــيــعI 5ــ2 ا6ـــ"ــ;0
مــKـ2 5i ــمــع مi ــ3ــب مi ــZ مـKـ"ـمـ; لا
رـيـBـب 78 #6ـ>ـVـCـ* 7 #6ـمـ)ـ3ـتـ* 7
مـKـ)ـمــ= لا Pـتــ= 9 #6ـتـمـWـ* I
مـKـتـ*ا0 لا mــ3ـ4 مـGددــع لا Lـ)ــ?
مـG0اـ*د لا برــ\ مـKــEـيـ; لا رــمد
. لا مـــKــيــ)ــع OرـــــUادـــلا Lـــــ"ـــ;
رــبــــــJI لا رــبــــــJI لا رــبــــــJI
(( . %/ ــ.ـ4رْ ــ.بـــْJI. %/ ــ.ـCـــْ*I.0. اــّمــ.)ــ.ـ2
…. اــح. ن. ــْ)ــ/? . نّ ــK/ ــ.*دِ ــْ*I. ن. ــ"ْ ــّVـ.ـ?
%ـn)ـلِ
# ْ 8ِ ا+رــــــــــــ.ـEــــ.ب ا_ــــــــ.ـG اـــ.م
مi ــــــــ*رِ ــــــ.ـJ <i ــــ.ـ)ـــ.ـم 7ّ 8ِ ا_ــــــــ.ـG
)) .
XـــCـــــســلI 5ـــCــع دــــ>ـــعا مــKـ)ـلا
لا مـــــــســبــب نــيــ"ــمــ;ا ‡اــــCــلا
اــWـــ"ــب 5ــUادـــــعI PـــمــجـلI
F'ــســلا %ــيـ)ـع 1ــــ$6ـم
مــKــتــبرــf
&6ــــح 7 aـــــــــــلI aـــــــــلRــب
مــيــ!ــ"ـلا 5ــ)ــ"ـلا لاــب 78 O6ــــ? 7
)) Lْ ـــ/ـ? aـــــــــــلI aـــــــــلRــب
* د/ ــــ.مـــWّ ــلا لّ/ ا دi ــــــــ.حI. لّ/ ا 6. ــــ/G
*
* . دْ ــــ.ـل6ـــ/* مْ ـــ.ـل . دْ ـــــِ)ـــ.* مْ ـــ.ـل
دi ــــــ.ـحI. ا+6ـــــ/Sـــــ/J %/ ــّـل نــــ/3ـــ.* مْ ـــ.ـل
))
7 مــKـتـمـ3ـبI مــKـتـمـمـZI
Lـwـم ا6ــ4اـJ 6ـل 5ّ ـ)ـع ا]اــجـ*
&اـبــجـلا
Pــحــ, •0Hا PـــJد اـمـJ مــKـتـ3ـJد
دــــ$Hا اـ4I Xــ?اــCـلا مـG Fادــــــ?Hا
(( •ِ 0ْ Hا . -ِ ا. اـ.مـسّ ـلا (/ ــْ)ــ.Bـ.ل
نّ ـ3ِ ـ.ل . ‡ِ اــّCـلا (ِ ــْ)ـ.ـ\ نْ ـمِ ر/ ــ.بــْJI.
ر. ـ.ـwــْJI.
)).(( نـمِ اـّم #. 6ـم/ ــ.)ـ"ْ ـ*. 7 ‡ِ اــّCـلا
#ّ 8ِ اـ.Kـتِ ـي. ـZِ اـ.Cـِب _i ـــ\ِ | 6. ـG/ 7ّ 8ِ XA ـــّب|د.
5ــnب0.
)).(( دْ ـ.ـ>ـ.ل مA ـيـ>ِ ـ.تــسْ ـمe MA ار. ـZِ 1ـ.)ـع.
مْ ـ/3ــسِ ـ/Sـ4I. نْ ـمn &i 6ـــ$/ 0. مْ ـ/Jءاــ;.
زi ـ*زِ ــع.
مـ/3ـيْ ـ.)ـع. @i ــ*رِ ــح. مْ ــeـتــِCــع. اـ.م %ِ ـْيـ.)ـع.
* #pِـ.2 مi ــيــِح0ّ •i u/ 0. ن. ـيـCِ ـمِ rــم/ ـْلاـِب
7ّ 8ِ %. ــ.ل8ِ 7 %ـe)ـلا 5. ـِبــسْ ـح. Lْ ـ/>ـ.2 اْ 6ْ ـّل6. ـ.,
…ِ رْ ـ". ـْلا بe 0. 6. ـG/ . P/ ـْ)ـّJ6. ـ., %ِ ـْيـ.)ـع. 6. ـG /
)).(( هِ رِ ــمْ I. ˆ/ ــلِاـ.ب %. ـّ)ـلا #ّ 8ِ مِ ـيـ!ِ ـ". ـْلا
ا+0دْ ــ.ـ? ءA 5ْ ـــ.= Ln ــ/3ـلِ %/ ـّ)ـلا L. ــ". ـ;. دْ ـ.ـ?
)).
اـ* 0داــــــــــ? اـ* d76ـــــــم اـ*
اـ* aـــيــــVـــل اـ* رـــ2اـــــــT
رـــيـــبــــ\ *
Dداـبـع Lـ`ــ2I 1ـ)ـع مـKـ)ـلا Ln ـZ
<ـUاـيـبـ4I نـم <ـ,6ـSـZ <ــ>ـ)ـ\ نـم
5ـبـCـلا <ـل6ــــ$0 <ـيـبـ4 Dدــبــع
مـ)ــ$ %ـبـحـZ %ـل| 1ـ)ـع 5ـمHا
اـمـ)ـJ نـــ*دـلا F6ـــ* 1ـل8 ا+ـمـيـ)ــسـ,
نـع LـSـT #رـــJا_ـلا DرـــJg
DرــJg
. مــ"ــ4 لا اـCـبــسـح #6ـ)ـ2اــqـلا
لاـب 78 O6ـــ? 7 &6ـــح 7 LــيـJ6ـلا
. لا رـSـqـتــ$ا مـيـ!ـ"ـلا 5ـ)ـ"ـلا
5ـحـلا 6ـG 78 %ـل8 7 d_ـلا مـيـ!ـ"ـلا
F6ـيـ>ـلا
Xـب6ــتـلا %ـلRـــ$I %ــيـل8 ب6ـــ,I
5ــل 0اــCـلا نـم OاــجـCـلا OرــSـqـمـلا

نـيـمـ)ــسـمـلا :ــيــمــجـل d‚ د. ــــِلا6. ــِل
. نـيـمـلاــ"ـلا ب0 اــ* نــيــم| مــKـ)ـلا .
1ـ)ـZ لا &6ــ$0 دـمـحـم لا 78 %ـل8 7
ا+رـيـwـJ ا+ـمـيـ)ــسـ, مـ)ــ$ %ـيـ)ـع لا
ا+ـم'ــ$ O+ 'ـZ نـ*دـلا F6ـ* 1ل8
لا اـCـبـسـح 9 لا <ـ)ـمـJ نـيـيـ?اـب
مـ"ــ4
مــ"ــ4 1ــل6ـمـلا مــ"ــ4 LــيــJ6ـلا
78 O6ـــ? 7 &6ـــح 7 رـيـWـCـلا
لاـب
. #. اــ.حــْبـــــ$/ مــيــ!ــ"ــلا 5ــ)ــ"ــلا
#. 6ــ/SــWِ ــ.* اــّمــ.ع Oِ زّ ـــِـ"ــْلا بn 0. <. ـــnـب0.
. ن . ــيــِ)ـــ$. رْ ــم/ ــْلا 1ــ.)ــ.ع Fi 'ـــــ$. .
ن. ــيـــِمـــ.ـلاــــ."ـــْلا بn 0. لِ د/ ــــمْ ـــ.حــْلا
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2=-)e&-245 637BB 9’
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
ميحرلا نمحرلا لا مسب
Xح,اSلا O06$
‡اCلا
()Sلا
v'\7ا
ا4دي$ دجمHا <=رع %ب)? نم 1)ع م)$ LZ مK)لا
1SVWملاب ب0 ا* %باحZI %ل| 1)ع دمحم ا476م
م)عR2 {ا+Š'Šz Fر3لا :$ا ا* اCل رSTI ا4دZا>م ˆ)ب
مŠ ا+رEع اG0ر3* مŠ 9دملاب ا+Š'Š 9لا 78 %ل8 7 %4ا
ا+>ح م)$ %ي)ع لا 1)Z لا &6$0 دمحم &6>*
نم 9Dا*8 78 د6;6لا 52 Lعا2 7 Dا6$ %ل8 7 ا+?دZ
9Xيب6برلا Fا3حRب اfرلا Fدع Xي4ادح6لا 52 <Eلا %لدI
-اg 7 9%C*د 52 0اB2 LJ د; %)"2 52 لا دح نم
L; %لا"2I 78 &ا"2I 7 %,اSZ 78 -اSZ 7 9%,اg 78
“ لا } “ لا 1)ج, “ ‰ 7 لا م!عI ام 9لا #احب$ “
ريWCلا م"4 1ل6ملا م"4 “ا+Š'Š” لا 78 لا •ر"*
ا+Š'Š” اC)J6, لا 1)ع LيJ6لا م"4 لا اCبسح“
lWCم هاجب 7 ا4زع لاب نح4
5بCلا لا اCبسح اCلg دا0I نم2
lWCم هاجب 7 ا4زع لاب نح4
5بCلا لا %لgI اCلg دا0ا نم2
aعا اC2اع اCع رتسلا aE3, 7 اCم رسلا ملاع ا*
اC,رمI امJ Dا46عد 5Kل8 9اCJ Žيح اCل نJ اCع
دا"يملا a)B, 7 <48 اC,دع امJ ا476م ا* اCل lجت$ا2
9م)$ %ي)ع لا 1)Z دمحم 1)ع لا 5)Z “ا+Š'Š”
aEJI 1SVWملا هاجب اCJ0دI ب0 9-ارم رEع
6G Lب 9رEبلاJ 7 رEب دمحم 9ءاS"f اC4p2 اCع ء6سلا
رجحلا نيب -6?ايلاJc
F'$ aلI O'Z aلI &6>* ه0دZ 1)ع هد* :`* مŠ
F'$ aلI O'Z aلI 9 لا 5ب4 ا* dدي$ ا* <ي)ع
F'$ aلI O'Z aلI 9لا 5SZ ا* dدي$ ا* <ي)ع
F'$ aلI O'Z aلI 9لا 5ج4 ا* dدي$ ا* <ي)ع
F'$ aلI O'Z aلI 9لا 1لا ا+ب*ر? dدي$ ا* <ي)ع
aلI O'Z aلI 9لا 5ح نيمI ا* dدي$ ا* <ي)ع
O'Z aلI 9لا ()\ ري\ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$
aلI 9لا 064 نم ا+064 ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI
9 لا 1لا اCت)$ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
دCع اC"يS= ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI
م,ا\ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI 9 لا
5ب)? lيبح ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI 9لا L$0
F'سلا در* 7 <باحZI <ل| 1)ع 95ب0 O6SZ
رQا4 اCيل8 رfاح ني)$رملا دي$ P4I lUاT 1)عc
z لا ا* Dامح 52 اCيسمI Iر>* مŠ } 9ءاسم هار? اg8 {
z لا ا* Dامح 52 اCحبZI } ا+حابZ هIر? اg8• { •c
لا 1f0 #امسلا •يEلا dدي$z L$6, Iر>* مŠ
6G – {%Cع
لا ا* لا ا* لا
هاŠ6T ا* دZا>لا Rج)م ا*
-اSWلاب ن*رV`م D6عد4
-ا_لا رسب ام$Hا رK!مب
ءام"لاب mمVلا ر$ رسب
ءابKلاب 5SBملا DزC3ب
د6;6)ل 0]ابلا &Rب
د6KEلا 1ل8 lيqلا ملاع نم
#6Wملا <م)ع 52 y6V48 امب
#6C3م نم #63لا ها6ح ام
D'2Hاب …رSلاب 9…ر"لاب
D'مHاب 5C$Hا ملا"لاب
ءاCSلاب :مجلا :م; رسب
ءا>بلاب 6حملا 6حWلاب
OريEملا OرUادلا XV>Cب
Oريw3لا رGا!ملا Oدح6ل
5ماKتلا 1SVWملا 5م=اKلاب
Fار3لا %بحZ %ل|
لا دبع ب6بحملا j6qلاب
هاجلا ايحلا dg Fا4Hا ري\
0د>لا مي!ع ‡ابع نبا 5CعI
رJ_لا #ام;ر, aيK)لا j6T
54'يجلا 0دا>لا دبع •يEلاب
#ا>*€ا dg dر3بلا 1SVWم
Lي)"لا (2رم 5عا2رلا نباب
Lي)جلا ديسلا 5?6$دلاب
5Kل8 ا* درSلا dدبلاب
هاHا <لام 5"2اEلا
#ام"Cلا Dدبع دمحRب
#ا2ر"لا 52 sا2 ربح LJ
54امسلا 1ح`لا mم= مKبV>ب
#ايعHا Xي26Wلا lي^
#اد Dامح نم lV? L3ب
54اد ا* مKب اC)$6, د>2
<لا$ دبع ب6بحم L3ب
<لاسملا جK4H aت>م
lلا^ LJ 5عاب,I 5ل lG
lلاVملا رس* 1Cملا Lي4
:يمجلا 1)ع رتسلا Lب$I
:يCملا <CWحب اCSح
اCي2 ءاد LJ نم اCS=I
اCيمحI اCب0 ا* اC2اع
&'حلا نم lس3لا رس*
&اrسلا Xلg نم اCج4
0ابTHا نم l)>لا رK^
0ادJHا #0د نم %SZ
#اCجلا :م رسلا اCل —SحI
#اVيEلا ءا6GHا نت2 نم
5عادلا نم mSCلا @)\
bاد ري\ Lيب$ اKب <)$I
5ل]I م)"ب اCمرJR2 <Cم
L;Hا ءا`>48 1لا Lمع
&امعHا 52 v'\7ا LK$
&ا"2Hا &ا6?Hا رUا$
اC>2 1SVWملا bاب,7
اC?]0R2 %بح اCيمح نم
ا4اg| نم LJ رK>ب مW?I
ا4امح y64 د? ء6سب نم
اCع نيملا!لا aJ aJ
اC)3, 7 5ب0 Dا6سل
د$اح LJ ديJ نم اCج4
د4ا"م aC"م Pما=
ا;ر2 (يf LJ نم اCل L";I
zا;رBم ء'ب مG LJ ‰ z
#ارسBلا —يqلا 0اCب دمJI
#ا; رتSم دع LJ
5SBلا <SVل نم اCل L";I
5‚ C$ Lما= رت$ باجح
0اK? ا* F6ي? ا* 5ح ا*
0اب; ا* مي!ع ا* 5)ع
-امملا 1لا اC!SحI ب0 ا*
-ا2[ا #امزلا نت2 نم
#ام*€اب ب0 ا* اCل مت\I
#اCجلا 52 ]6Sلاب اCW\
&6Z ا* م*رJ ا* رب ا*
&_بم %4اسح8 اCل نم ا*
54اجلا ري>S)ل رSTI ب0 ا*
z #امسلاب ريKEلا دمحم ‰ z
54ابرلا دGازلا د6;6لا lV?
54احرلا ر\ازلا دا=رلا رحب
5?ارلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
sا2دلا Lبا6لا ريEبلا Lج4
0ار$Hا #د"م &6ZHا lي^
0اح$Hا 52 -ا$ا3لا 0دم
5لاحلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
5لاqلا #6سح نبا ا4gات$ا
&ا6حHا نسح d6بCلا
&ا"2Hا &ا6?Hا D0ابم
دمحم d6)ل رSTI ب0 ا*
ا دجمHا 0ر$ نبا ا4gات$
مUا>لا d6)ل رSTI ب0 ا*
مUادلا 064 ريKEلا ا4gات$ا
F'عHا Oداسلا &ا;رلا ر$
Fا6?Hا د=رم (*رVلا •ي=
d0اسلا d6)ل رSTI ب0 ا*
0ا64Hا dg &ام3لا ا4gات$I
ريWبلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
ريبBلا د*rملا ا4gات$ا
5=ر>لا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
5=ر>لا رسب 5?اسلا ا4gات$ا
F6تلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
F6>لا (*ر^ 5حملا ا4gات$ا
5لا6لا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
&ام3لا dg د6محم ا4gات$ا
&'جلا اg م*ر3لا دGاEم
z &ا;رلا o)Wم ا+ر$ •ا2 د? 1 z
0داCلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
0دا>لادبع 5)يجلا ا4gات$ا
064 ا* Dددمب هدم
06ST ا* &اf0 %ل lG
#ايSحلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
54'يجلا j0ا6لا ا4gات$ا
#'ع7ا رسلا 52 %ل —SحI
54ا6, ريqب 1ل6م)ل <ي4د*
54'يجلا d6)ل رSTI ب0 ا*
#ايSحلا j0ا6لا ا4gات$ا
#ايحHا رUا$ 52 هدم
54امسلا 5بيVلا (*رVلا 5حم
ƒاي=Hا ا_J مK*دلا
5\اrم %ل 1حfI نم LJ
م!ت4ا د? %3)$ 52 %ل نم
Fد? 1حfI %ل <ي2 نم (حب
ا+دبI F'سلا O'Wلا مŠ
ادمحI 5م=اKلا 5بCلا 1)ع
bاب,Hا باحZHا &[ا
bاد Dامحل lZ LJ
1SVWملا هاجب اCJ0دI ب0
ءا"Sf اC4p2 اCع ء6سلا aEJا
رEبلاJ 7 رEب دمحم
رجحلا نيب -6?ايلا 6G Lب
XV>Cلا O'Z Iر>* مŠ
5G نع لا 5f0 #امسلا دمحم dديسل–
د6;6لا OرUاد XV>4 دمحم ا4دي$ 1)ع LZ مK)لا
d0اسلا -ا_لا aلI 9د6KEلا 5?ارم D'2ا XVيح
هuدبم %Cم d_لا ملا"لا 9Oايح ءاح O0g LJ 52 اGر$
<تم6م*د &اد 91Gا`* 7 d_لا <3)م ميم 9هر>م %يلا
#ا32 lحلا Oر`ح نم %,رKQI نم ccc1GاCت, 7 5تلا
#ا32 D064 نم <ب %,]ربI 9<,اg -اي)جتل XWCم
9<,اSZ <Uام$ا Oر`ح 52 رGابلا <لامجل O|رم
d_لا ملا6"لا :يم; 1)ع ه064 sرEملا &ام3لا mم=
نم 9مUا? %ب اKCم L32 -اCUا3لا :يم; %Cم P46J
hاتSم #اJ #Rب %تWW\ <بر? Mاسب 1)ع %تس);I
متت3ملا رGا!لا رسلا م!عHا ب6بحملا <بح X4از\
%ب 7ا 1?ر* 7 d_لا م)سلا Dدابع نيب <Cيب XV$ا6لا
(Uا>حلا :يباC* %ل| 1)ع 9<,7امJ -ادGاEم 52
<Cم O'Z (U'Bلا L3ل dدKلا oيباWم %باحZا
52 اKب اCسمq, %,ا_ب (ي), %*دل اCم <ب Xل6ب>م 9%يلا
9ا40ار$I اKب ‡د>, 9اCب6)? اKب رKV, 9%,اي)ج, 0ا64I
اCBUاEم اCي)ع اK,اJرب مم", 9اCحا0I اKب 5?ر,
X4ر>م نيم)سملا نيCمrملا اC4ا6\8 اC*دلا
O'Z aلI 5SلRب Xبر`م 9ن*دلا F6* 1لا <Cم F'سب
%بحZ %ل| 1)ع نيمHا دمحم ديسلا 1)ع مي)س,
دمحلا نيح P? LJ 52 <ل <Cم دمحلا <ل ني"م;I
نيملا"لا ب0 لc
5G {ا+رEعz X*06Cلا O'Wلا Iر>* مŠ
%Cع لا 5f0 ريEبلا نب lيVلا دمحا •يEلا dديسل
مŠ {%ل| 06Cلا دمحم ا4دي$ 1)ع LZ مK)لاz اKتqيZ
064 د6محملا دبع •يEلا gات$7ا dدي$ XيUا0 Iر>*
5G مUادلا–
رEبلا ري\ ا* ري\ ا* لا &6$0 ا*
ربBلا ن*] ا* ن*دلا Fام8 ا*
1;دلا 0دب ا* (حلا &ام; ا*
06Wلا h0 ا* رسلا ]6CJ ا*
yدCلا رحب ا* متلا 0دب ا*
06سلا ر$ ا* (حلا 54ا"م ا*
ا+دي$ ا* ايب47ا 5ب4 ا*
رTHا دجملا رBSلا LJ ]اح
ا* ن*0ادلا 52 l)>لا 0ر$ ا*
0د3لا 5)جم ا* داW>لا Rج)م
5ل ا* dg'م ا* 5ŠايT ا*
0رEلا F6* 52 اي4د ا4رما
ا* بابلاب اC)J اCS? د?
ريBلا ري\ ا*I 5ل6$ ا+"ما$
'ع 5ماKلا <`ي2 نم 5qتب4
رŠkل ا+J6)$ ا+م6)ع
ا+ح)Wم ا+ح'Z ا+دا=0
رم ر3Sلاب نم ا+`*ا 5Cبل
ا+مUاد ا+حارE4ا ا+ح6ت2
0ر`لا جK4 نع بابلHا :Cم*
اCيح, -'^اG ا+Š6يT
رب P4ا نم ا* لا &6$0 ا*
اC)J ا48 لا &6$0 ا*
ر!Cلا م3Cم #ا2ر"لا 5qتب4
امب اCمح0ا2 لا &6$0 ا*
00دلا زCJ yدKلا جK4 ا4دK*
مJريT 5ل ام لا &6$0 ا*
0_, 7 مح0ا2 ه6;0I دحI
5جح)ل dدGا2 لا &6$0 ا*
ر^6لا LJ %ب 1>), اCسب
yدل 54ر`حR2 لا &6$0 ا*
رWبلا xيمq, Lب? 5ح0 xب?
%ل د6محم لا &6$0 ا*
رمت$ا %ي2 هرح s6= <ي2
dدي$ ا* %ما0 ام %Vعا
رVملاJ xي>ملا P4ا ن)جع
%مI د? y06لا 52 نم ا_J
رJg ابح %ل I داد6ب
م3ب د6جلا د6جلا ر$ P4I
ر>ت$ا 1تح '"لا s62 'ع د?
ا+مUاد 1)Z لا <ي)ع
رحسلا P? yدل دا= اد= ام
نم باحZHا <ل| 1)ع
0د3لا اCع 5)جC* مGاSWب
د6محملا دبع •يEلا dديسل {OرG6جلا O'Zz Iر>* مŠ
5G %Cع لا 5f0–
xيSلا Nيحم رحب OرG6; دمحم ا4دي$ 1)ع 5)Z لا
0دب 9mS4Hا m4Hا lي^ •0 XحS4 9‡د?Hا
<ل'; mم= 9Dد6"$ ءام$ 52 5لkتملا <لام;
hرل o2اCلا Dد6K= -اي)ج, s0اEم 52 XT]ابلا
%,7امJ Lبا6ب xيSملا hاب=Hا 06Z 52 X2ر"ملا
%باحZI ‡6SCلا Xي)ح, %ل| 1)ع hا0Hا 1)ع
<تم!ع 52 %?ارqت$ا ددع ‡د>لا -اي)ج, زJارم
ا+ريwJ ا+مي)س, م)$ <,ر`ح نم %ي)ع <تfا2اc
lيVلا دمحا •يEلا dديسل {%م!"لا O'Z z Iر>* مŠ
5G %Cع لا 5f0–
ا4دي$ <ل6$0 <بيبح <يب4 Dدبع 1)ع 5)Z مK)لا
064 رGا6جلا رG6; رGابلا م!عHا 06Cلا دمحم
&ام; &'; LJ &'; &ا>ملا 6)ح 0ار$7ا ر$ 0اG]7ا
Pيب 5لا"تملا ريب3لا رGا= &امJ LJ &امJ 9&ام; LJ
ءايf •0ا"ملا mم= Xي4ادح6لا „ار$ X*دحHا
-ا_لا l*ر? د6;6لا lب$ د6;6ملا 06Cلا •0ا6"لا
XمKبCملا م$'Vلا مس)^ -اي)حتلا م!عRب 5)حتملا
Fد| 52 %ل -دج$ نم 06Vلا رحب Lب? 06جسملا رحبلا
-6G7 م!ع7ا ب6بحملا -ا_لا 064 Xم!"ل D'م7ا
5Cب 1)ع %تيSVZا نم متت3ملا رGاVلا رسلا Fد>لا
لا ا* <يلا %ب L$6, نمل 1م!"لا X)ي$6لا Fد| ءا6ح
DدCع %Gاجب <ي)ع %تمرحب <*دل هرسب لا “ا+Š'Š”
7 Oرت2 'ب 'مع 5C?]ر, #ا <يلا %;رع 52 هريسب
LW,ا 1تح bام$ 7 ()B)ل 7 اي4د)ل Lيم 7 bادتبا
52 DدCع %Gاجب dرما 1ل6ت, #I 9<,ر`ح 1لا %ب
ا+مي)س, م)$ LJ رمHا 5ل ا* لا ا* 5CمK* مG LJ
نيملا"لا ب0 ل دمحلا ا+ريwJ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

63-)e&-245 6376A 9˜
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
c %ِ ي2ِ اC. ل. Dْ 0ِ اب. . %ِ بِ اC. "ْ S. 4ْ ا مّ ــK/ ــّ)ـلا
c 0. اSّ q. لا ز. *زِ ". لا F. 6يe>. لا 5ّ ح. لا ل. ا ر/ Sِ qْ ت. سْ 4. .
ا*. 5n بِ Cّلا 1).ع. #. 6)eW. */ %ت. 3. Uِ '. م. . ل. ا #ّ 8ِ
ا6م/ )n$. . %ِ يْ ).ع. ا6)eZ. ا6C/م. | ن. *_ِ لّا اK. *eI
دA م ّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع. Ln Z. مّ K/ )ّلا ا+مي)ِسْ ,.
5 . fِ 0. . c مْ )n$. . دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. &ِ | 1).ع. .
ني"ِ م. ;ْ I لِ ا &ِ 6$/ 0. بِ اح. Zْ I نْ ع. ل/ ا c
اC. *دِ لِا6. لِ. اC. مْ ح. 0ْ ا. اC. ل. رْ Sِ Tْ ا مّ ــK/ ــّ)ـلا
c ن . ي"ِ م. ;ْ I ن. يمِ )ِسْ م/ لا Ln 3/ لِ. اC. Bِ Uِ اE. م. لِ.
9 # . 6/ SWِ *. امّ ع. Oِ زّ "ِ لا بn 0. <. بn0. #. اح. بْ $/
بn 0. لِ د/ مْ ح. لا. ن. ي)ِ$. رْ م/ لا 1).ع. Fi '. $. .
ن. يمِ ل.ا". لا c
52ِ دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع. مْ )n$. . Ln Z. مّ ــK/ ــّ)ـلا
دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع. مْ )n$. . Ln Z. . c ن. يلِّ H. ا
ا4. دِ يn$. 1).ع. مْ )n$. . Ln Z. . c ن. *رِ \ِ [ا 52ِ
مْ )n$. . Ln Z. . c نA يحِ . PA ?ْ . Ln J/ 52ِ دA مّ ح. م/
1ل.8ِ 1).عْ H. ا ~. م. لا 52ِ دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع.
:ِ يمِ ;. 1).ع. مْ )n$. . Ln Z. c نِ *دn لا Fِ 6ْ *.
Xِ 3. Uِ '. م. لا 1).ع. . 9 ن. ي)ِ$. رْ م/ لا. ءِ اي. بِ 4ْ H. ا
ن. يحِ لِاWّ لا لِ ا دِ اب. عِ 1).ع. . 9 ن. يبِ رّ >. م/ لا
c ن. يfِ 0. H. ا Lِ Gْ I. -ِ ا6م. سّ لا Lِ Gْ I نْ مِ
اC. ,ِ اد. ا$. نْ ع. 1ل.ا". ,. . D. 0. اب. ,. ل/ ا 5. fِ 0. .
ر. م. ع/ . رA 3ْ ب. 5بِ I 5n )ِج. لا 0ِ دْ >. لا dِ g.
بِ اح. Zْ I رِ Uِ ا$. نْ ع. . 9 5• )ِع. . #. ام. wْ ع/ .
مْ K/ ل. ن. ي"ِ بِ اتّلا نِ ع. . 9 ن. ي"ِ م. ;ْ I لِ ا &ِ 6$/ 0.
ا4. رْ E/ حْ ا. نِ *دn لا Fِ 6ْ *. 1ل.8ِ #A اس. حْ pِبِ
م. ح. 0ْ I ا*. <. تِ م. حْ ر. بِ مْ K/ ". م. اC. مْ ح. 0ْ ا.
%. ــ.ـل8ِ 7. F/ 6يe?. ا*. 5e ح. ا*. ل/ ا ا*. ن. يمِ حِ ارّ لا
ا*. Oِ ر. Sِ qْ م. لا :. $ِ ا. ا*. اC. بّ0. ا*. ل/ ا ا*. P. 4ْ I 7ّ 8ِ
نيمِ | مّ K/ )ّلا ن. يمِ حِ ارّ لا م. ح. 0ْ I c
ا+Š'Šz ل/ ا 7ّ 8ِ %. ــ.ـل8ِ 7. %/ 4ّI مْ ).عْ ا2. zc
ـب متB* مŠ –
ا‘>ح. لِ ا &/ 6$/ 0. دi مe ح. م/ ل/ ا 7ّ 8ِ %. ــ.ـل8ِ 7.
ءِ اي. بِ 4ْ H. ا :ِ يمِ ;. 1).ع. مْ )n$. . Ln Z. . ا+?دْ Zِ .
ن. يم ِ ل.ا". لا بn 0. لِ د/ مْ ح. لا. ن. ي)ِ$. رْ م/ لا. c
Xت3س‚ لا ءاعدب 6عد* مŠ
&6>* 9 ه0دZ 1)ع %*د* :`* #I 6G
هر‚ $ 52 –
1).ع . . دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع. Ln Z. مّ ــK/ ــّ)ـلا
F/ ' . سّ لا. O/ '. Wّ لا c مْ )n$. . %ِ بِ حْ Z. . %ِ لِ|
F/ ' . سّ لا. O/ 'Wّ لا c لِ ا &. 6$/ 0. ا*. <. يْ ).ع.
F/ ' . سّ لا. O/ 'Wّ لا 9 لِ ا l. يبِ ح. ا*. <. يْ ).ع.
ل / ا ا+ريبِ 3ْ ,. لِ X/ م. !. ". لا c لِ ا 5ّ بِ 4. ا*. <. يْ ).ع.
ل/ ا. ل/ ا 7ّ 8ِ %. ــ.ـل8ِ 7. 9 ر/ ب. Jْ I ل/ ا 9 ر/ ب. Jْ I
د/ مْ ح. لا لِ . ر/ ب. Jْ Ic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6=-)e&-245 64723 9™
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
1لا", لا %مح0 d6Cلا Fام€ا بزح
بزحلا نع Xمد>م –
Xمي!"لا بازحHا نم بزحلا ا_G ربت"*
6G 9 نيم)سملا دCع -رKت=ا 5تلا
%ي>Sلا —2احلا jدحملا Fام~ل lسC*
•ر= نب 1يح* ا*رJ] 5بI ن*دلا 5يحم
%Cع لا 5f0 5"2اEلا d6Cلا ن*دلا
XC$ 126تملا 9%تJربب اC"S4 ™š™ c ـG
XيعدHا نم Xع6مجم نع O0ابع 6G
اGuر>* #اJ 5تلا Oا;اCملا 0اJgHا
LJ 52 1لا", لا %مح0 d6Cلا Fام€ا
رباw* #اJ 5تلا هدا0I X)م; :م F6*
7+ اب?8 بزحلا ا_G 5>ل د? 9 اKي)ع
1ل8 Oد"ب نم XمUHا ءام)"لا دCع ا+مي!ع
9 ءاسم hابZ LJ 52 Iر>* 9 ا_G اCم6*
نم —Sح)ل Xمي!"لا -ابرجملا نم 6G
9 #اجلا #اVيEلا ر= ني"لا رحسلا
نيملا!لا ديJ درل 9 بر3لا ج*رSتل
لا aCJ Pح, &6\دلا 9 نيTابلا 5qب
ءاعدلا ا_G ا4د; د? 9 %ت*امح هرت$
رŠtملا 52 Xي4ابرلا -اf6يSلا باتJ 52
Lيعام$8 „اح)ل X*0دا>لا دا0Hا
لا دبع %ي>Sلا •يEلا aلI د? 9 d0دا>لا
نميلا ءام)ع نم 9 dرG6جلا #امي)$ نب
126تملا 1‰›1 ا_G hر= 52 Xلا$0
d6Cلا Fام€ا بزح hر= اKم$ا ءاعدلا
ا_G 9 F6)"لا دجبI lحاZ <لg رJg امJ
D0ابملا بزحلا 6G –
ل/ ا 9 لِ ا مِ سب 9 ميحرلا نمحرلا ل‚ ا مسب
1)ع &/ 6?I 9ر/ بJI ل/ ا ر/ بJI لا ر/ بJI
9 5)GI 1)ع 9 5C*دِ 1)ع 9 5سS4
1)ع 9 5لام 1)ع 9 dد7I 1)ع
1)ع 9 مK4ا*دI 1)ع 9 5باحZI
لا ر/ بJI ل/ ا 9 لِ ا مِ سب aلI • مKلا6مI
1)ع 9 5سS4 1)ع &6?I ر/ بJI ل/ ا ر/ بJI
9dد7I 1)ع9 5)GI 1)ع 9 5C*دِ
1)ع 9 5باحZI 1)ع 9 5لام 1)ع
مِ سب aِ لI aلI • مKلا6مI 1)ع 9 مK4ا*دI
&6?I 9 ر/ بJI ل/ ا ر/ بJI لا ر/ بJI ل/ ا 9 لِ ا
1)ع 9 5C*دِ 1)ع 9 5سS4 1)ع
9 5لام 1)ع 9dد7I 1)ع9 5)GI
1)ع 9 مK4ا*دI 1)ع 9 5باحZI 1)ع
7‚ 8 O6? 7 &6ح 7 aِ لI aلI • مKلا6مI
9 لاب 9 لا مسب 9 مي!"لا 5)"لا ل‚ اب
52 9 لا 1)ع 9 لا 1ل8 9 لا نم
5)"لا لاب 7‚ 8 O6? 7 &6ح 7 9 لا
5سS4 1)ع 5C*دِ 1)ع لا مسب c مي!"لا
5لام 1)ع لا مسب 9 dد7I 1)ع
لا مسب 9 5باحZI 1)ع 5)GI 1)ع
لا مسب 9 5ب0 %ي4اVعI ءA 5= Ln J 1)ع
نيf0Hا ب0 9 :بسلا -اامسلا بn 0
لا مسبz مي!"لا …ر"لا ب0 9 :بسلا
•0Hا 52 ءi 5= %م$ا :م رe `* 7 d_لا
9 مي)"لا :يمسلا 6G ءامسلا 52 7
•0Hا 52 ءام$Hا ري\ لا مسب {ا+Š'Š
%ب oتت2I لا مسب 9 ءامسلا 52
Dر=I 7 5ب0 ل/ ا 9 لا لا لا • متت\I
7‚ 8 %ل8 7 5ب0 ل/ ا c لا لا لا 9 ا+Yي= %ب
• / ا\I امم ر/ بJI Le ;I زe عI ل/ ا9 لا
رn = نمِ <ب g6عI مK)لا <ب 9 0_حI
ام رn = نم 9 dريT رn = نمِ 9 5سS4
]/ رتحI مK)لا <ب 9Iرب I0g 5ب0 ()\
9 مG0ِ ر= نمِ g6عI مّ K)لا <ب 9 مKCم
نيب F/ دn ?I/ مG0ِ 6ح4 52 I/0. دْ I مK)لا <ب
ميحرلا نمحرلا لا مسبz مK*د*I dّ د*
مل د)* مل دمWلا لا دحI لا 6G L?
L/ wمِ {ا+Š'Š 9 دحI ا+6SJ %ل ن3* مل دل6*
نع <لg L/ wمِ 9 مK4ام*I 5Cيم* نع <لg
5مامI <لg L/ wمِ 9 مK)Uام= نع 5لام=
نم 5S)\ نم <لg L/ wمِ 9 مKمامI
مK?62 نم 5?62 نم <لg L/ wمِ 9 مKS)\
9 مKتح, نم 5تح, نم <لg L/ wمِ 9
548 مK)لا c مKب 5ب Ni يحم <لg L/ wمِ
7 d_لا Dرِ يBب Dرِ ي\ نم مKل. 5ل <لR$I
52 مGا*‚8 5C)";ا مK)لا 9 DريT %3)م*
<بزح <. 4امI D. 0ِ ا6; Dgايع D. دِ ابع
#A اVي= L‚ J ر= نم 9 <. Sِ C. J D]ِ رْ حِ
9 د$اح œA اب 9 #ا; mA 48 9 #اV)$
XA بّاد Ln J رn = نم • بر>ع XA يّح :A ب$.
MA ارZ 1)ع 5بn0 #ّ 8 9اKتِ يZاCب _i \ِ | P4I
9 نيب6برملا نمِ بe رلا 5بسح 9مي>تسم
5بسح 9 ني?6)Bملا نم (لاBلا 5بسح
ر,اسلا 5بسح 9 ني?]رملا نم s]ارلا
نم رZاCلا 5بسح 9 ن*06تسملا نم
نم رGا>لا 5بسح 9 ن*06WCملا
9 5بسح 6G d_لا 5بسح 9 ن*06K>ملا
لe ا 5بسح 9 5بسح &ز* مل نم. 5بسح
%>)\ :يم; نم لا 5بسح 9 LيJ6لا م"4ِ
z 6. G/ . ب. ات3ِ لا &. زّ 4. d_لا ل/ ا 5يل #ّ 8
#. اءرْ >/ لا -. Iْ ر. ?. اg8 9نيحلاWّ لا 1ل‚6. ت. *.
# . 6Cمrْ */ 7 ن. *_لا نيب <Cيب اC)ْ ". ;
1)ع اC)"; 9 ا+06تسْ م ا+باجح Oِ ر. \ِ [اب
مْ K4ِ اgاء 52 ه/ 6K/ >. Sْ *. #ْ I X+ CّJِ I. مْ Kبِ 6)/?/
#ِ اءرْ >/ لا 52 <. بّ0 -. رْ J. g. اg8 9 ا+ر?ْ .
#ْ p29 ا06S/ 4/ مْ Gِ 0ِ ابدْ I 1).ع ا6ْ لّ. ه/ د. حْ .
%ِ ي).ع . 6. G/ 7‚ 8 %. ل.8 7 ل/ ا 5. بِ سْ ح. Lْ >/ 2. ا6لّ6. ,.
{ا+"ب$ 9 مي!ِ ". لا …رْ ". لا بe 0. 6. G/ P/ )ْ Jّ 6. ,
5)"لا لاب 7‚ 8 O6?/ 7 &6ح 7 z
اŠ'Š 9 مي!"لا ا4دِ ي$ 1)ع لا 1)ّZ {
مŠ c م)ّ$ %بحZ %ِ ل| 1)ع دA محم
ا+Š'ـŠ %Cيم* نع (Wب ريT نم ŽSC*
نم ا+Š'Š %مامI نم ا+Š'ـŠ %لام= نع
مسب نUاز\ 52 5سS4 -/ Rْ ب. \. z ا+Š'Š %S)\
O6? 7 اKحي,اSم 9 لاب 5ت>Š اKلاS?I 9 لا
ام 5سS4 نع مK)لا <ب :/ ـِ2ادI/ 9 لاب 7‚ 8
:م sِِ 6)Bمل X. ?ا^ 7 9 (ي^I/ 7 ام (/ ي^I/
LيJ6لا م"4 لا 5بسح • (لاBلا Oِ 0د?
مي!"لا 5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح 7
%ل| 1)ع دمحم ا4دي$ 1)ع لا 1)Z
اŠ'Š 9 م)$ %بحZ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6B-)e&-245 3374< 9š
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
#امHا بزح:
ل دمحلا 9ميحرلا نمحرلا لا مسب
نييبCلا م,ا\ 1)ع F'سلا O'Wلا
%ل| 1)ع دمحم ا4دي$ ني)$رملا Fام8
. نم P)مع ام مK)لا ني"م;I %باحZI
د? d_لا ا_G 5)يل نم 1`م امي2 ء6$
" : ) 5م6* نم &ا? اح+ ابZ Iر? #8 1`م
(" مل I %ب Pم)ع 1`م د? d_لا ا_G
دK=I 9Pم)$I %Cع <يل8 Pب, 9%م)عI
&6$0 اد+ محم #I دK=I 9لا 78 %ل8 7I
. 9لا نWح 52 لا 78 %ل8 'ب P)\د لا
ء6سب اCي)ع y64 نم LJ 1)ع PK;6,
. ميحرلا نمحرلا لا مسب لا -اg O0د>ب
) ) ملا 1 ( ( F/ 6يe>. لْ ا 5e ح. لْ ا 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. لّ/ ا
: ) #ارمع &| 1 - 2 ) ( ه/ 6;/ 6/ لْ ا Pِ C. ع. .
: ) ( %^ Fِ 6يe>. لْ ا 5n ح. )ْ لِ 111 ).
رسب <يل8 L$6,I <ب <لR$I 548 مK)لا
#I ديجملا ربJHا م!عHا مي!"لا <م$ا
#اVي= ديCع 0اب; LJ ر= اCع a3,
د*رم.
اg ا* دحI ا* دحا ا* 52اJ ا* لا ا*
." " . لا اCبسح اŠ+ 'Š د*دEلا •Vبلا
) ." " . P. 4ْ I. 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. ا"+ ب$ LيJ6لا م"4
( ن. يمِ لِا!ّ لا ن. مِ P/ Cْ J/ 54n8ِ <. 4. اح. بْ $/
: ) ءايب4Hا 87 ) ." " .( •/ 6n 2. I/. ا"+ ب$
( دِ اب. "ِ لْ ابِ رi يWِ ب. لّ. ا #ّ 8ِ لِّ ا 1ل.8ِ dرِ مْ I.
: ) ر2اT 44 " .( ا"+ ب$ ".
ممKلا (با6$ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
مK*I نم ن*اـع رحا$ 5ل نم
) . م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. ملا6"لا dI نـم <لg ربـT
: ) ( Oر>بلا م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا 6. G/ . لّ/ ا 137 (
) ( ) ( ) ( ) ن. مِ <. 4ّ8ِ aْ B. ,. 7. . # s @"يKJ
( ) ( ن. يCِ مِ [ْ ا ن. مِ <. 4ّ8ِ aْ B. ,. 7. . ن. يCِ مِ [ْ ا
: ) @W>لا 31 ).
نم Xباد LJ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
) لّ/ ا م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. D. رِ حْ ب. D. رn ب. -ا4ا6يح
( ) ( ) ( ) ( # s @"يKJ م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا 6. G/ .
: ) ( ) %^ 1E. Bْ ,. 7. . اJ+ 0. د. •/ اB. ,. 7. 77 )
Lي)لا s0ا6ـ^ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
ريBب sرـV* ا?+ 0ا^ 78 0اKCلا
( ) م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا 6. G/ . لّ/ ا م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2.
) ( ) ( ) ( ) 5Cِ 4ّ8ِ ا2. اB. ,. 7. # s @"يKJ
: ) ( %^ y0. I.. :/ م. $ْ I. ام. 3/ ". م. 46 ).
F6مKلا :يم; رـ= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
) 6. G/ . لّ/ ا م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. F6ـمسلا -اg
) ( ) ( ) ( ) ( 7. # s @"يKJ م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا
( ن. يمِ لِا!ّ لا Fِ 6ْ >. لْ ا ن. مِ -. 6ْ ج. 4. aْ B. ,.
: ) @W>لا 025 )
اCل Fا0 LJ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
) م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. دZا0 اCيل8 رJام د$اح
( ) ( ) ( s @"يKJ م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا 6. G/ . لّ/ ا
: ) ( ) ( ) %^ 1E. Bْ ,. 7. . اJ+ 0. د. •/ اB. ,. 7. #
77)
lلاT زت"م LـJ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
)) 6. G/ . لّ/ ا م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. ب0اf دـع
) ( ) ( ) ( ) ( 7. # s @"يKJ م/ ي)ِ". لْ ا :/ يمِ سّ لا
( #. 6)/$. رْ م/ لْ ا dّ د. ل. •/ اB. *. 7. 54n8ِ aْ B. ,.
: ) LمCلا 10 ) ( ن. *_ِ لّا ن. مِ #ِ '. ;/ 0. &. ا?.
م/ Kِ يْ ).ع. ا6)/\/ دْ ا ام. Kِ يْ ).ع. لّ/ ا م. ". 4ْ I. #. 62/ اB. *.
1).ع. . #. 6ب/لِاT. مْ 3/ 4ّpِ2. ه/ 6م/ ت/)ْ \. د. اg. pِ2. ب. اب. لْ ا
: ) ( OدUاملا ن. يCِ مِ rْ م/ مْ ت/Cْ J/ #ْ 8ِ ا6)/Jّ 6. ت. 2. لِّ ا
23).
•رحتم LJ ر= اCSJI 52اJ ا* لا ا*
:يم; 1)ع <,0د>ب ا4رW4ا &ات>ل
) :/ يم ِ سّ لا 6. G/ . لّ/ ا م/ K/ 3. يSِ 3ْ ي. س. 2. 0ا6^Hا
) ( ) ( ) ( ) ( aْ B. ,. 7. # s @"يKJ م/ ي)ِ". لْ ا
: ) ( %^ 1).عْ Hْ. ا P. 4ْ I. <. 4ّ8ِ 68 )
اCSCJا 9FاC, 7 5تلا <Cي"ب اC$رحI مK)لا
نم <ب اC!Sحا Fار* 7 d_لا <SC3ب
اg ا* <)`Sب اCل رSTا Fا4Hا -ا6V$
. 5)W, #I مK)لا <لR$I FارJ€ا &'جلا
%ل| 1)ع دمحم ا4دي$ 1)ع م)س,
دع LJ ر= نم اCCمr, #I %باحZI
. لا ا* %تمرحب اG+ ر3م I ء+ 6$ اCب د*ر*
" ا"+ ب$ "
:يمسلا P4I <48 اC+ مI نيSUاBلا #امI ا*
" . اŠ+ 'Š مي)"لا".
( 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. لّ/ ا 5. بِ سْ ح. Lْ >/ 2. ا6ْ لّ6. ,. #ْ pِ2.
( مِ ي!ِ ". لْ ا …ِ رْ ". لْ ا بe 0. 6. G/ . P/ )ْ Jّ 6. ,. %ِ يْ ).ع.
: ) Xب6تلا 129 " ( ا"+ ب$ ".
( ا6ل/اC. *. مْ ل. مْ Kِ !ِ يْ q. بِ ار/ S. J. ن. *_ِ لّا لّ/ ا دّ 0. .
#. اJ. . &. ات. >ِ لْ ا ن. يCِ مِ rْ م/ لْ ا لّ/ ا 1S. J. . ار+ يْ \.
: ) ( بازحHا از+ *زِ ع. ا*‘6ِ ?. لّ/ ا 25 ).
:مسب هرWب اCل grم LJ :م$ -_\I
اCل grم LJ O6? -_\I 9هرWب لا
LJ نيب اCCيب 9%,0د? لا O6>ب %,0د?
ن*_لا ءايب4kل 1لا", لا رت$ اCل grم
-ا6V$ نم %ب #رتتس* ا64اJ
لا 1)Z دمحم اCيب4 ا4دي$ 9XCعارSلا
%مع نبا 5)ع 9اCمامI م)$ %ي)ع
L*رب; 9اCS)\ %Cع 1لا", لا 5f0
%ي)ع LيUا3يم 9اCCيم* نع F'سلا %ي)ع
1لا", %4احب$ لا 9اCلام= نع F'سلا
نم s6)Bم LJ ygI :Cم* اCي)ع :)Vم
اCم Fا6Kلا …6ح6لا نجلا m4€ا
) " " ه_G #I —ح'* PمBم ج>2 9اCع
نم 1لHا •رحkل X>باVم •رحلا
%ل6? نم ء+ ادتبا اGد"ب -د0 5تلا -ا*[ا
: { } : %ل6? 1ل8 5e لِ6. لْ ا 6. G/ لّ/ ا2. 1لا",
) ({ } 6. G/ لّ/ ا2. </ )ْ م/ لْ ا هِ دِ ي. بِ d_ِ لّا D. 0. اب. ,.
Ln J/ 1).ع. 6. G/ . 1,. 6ْ م. لْ ا 5يِ حْ */ 6. G/ . 5e لِ6. لْ ا
: ) ( y06Eلا رi *دِ ?. ءA 5ْ =. 9 ).
( نْ م. <. )ْ م/ لْ ا 5,ِ rْ ,/ <ِ )ْ م/ لْ ا <. لِام. مّ K/ )ّلا Lِ ?/
نْ م. زe "ِ ,/. ء/ اE. ,. نْ مّ مِ <. )ْ م/ لْ ا b/ زِ Cْ ,. . ء/ اE. ,.
<. 4ّ8ِ ر/ يْ B. لْ ا D. دِ ي. بِ ء/ اE. ,. نْ م. &e _ِ ,/. ء/ اE. ,.
: ) ( #ارمع &| رi *دِ ?. ءA 5ْ =. Ln J/ 1).ع. 26 ).
( •ِ 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا رِ ^ِ ا2. لِِّ د/ مْ ح. لْ ا
1C. wْ م . XA ح. Cِ ;ْ I. 5لِI/ '+ $/ 0/ Xِ 3. Uِ '. م. لْ ا Lِ عِ ا;.
ء/ اE. *. ام. (ِ )ْ B. لْ ا 52ِ د/ *زِ *. b. اب. 0/ . j. '. Š/.
: ) ( ر^ا2 رi *دِ ?. ءA 5ْ =. Ln J/ 1).ع. لّ. ا #ّ 8ِ 1 ).
( 6ْ ل .. ا6م/ ا?. مْ Kِ يْ ).ع. م. ).Qْ I. اg. 8ِ. %ِ ي2ِ ا6ْ E. م.
#ّ 8ِ مْ Gِ 0ِ اW. بْ I.. مْ Kِ "ِ مْ س. بِ l. G. _. ل. لّ/ ا ء. ا=.
: ) ( Oر>بلا رi *دِ ?. ءA 5ْ =. Ln J/ 1).ع. لّ. ا 20 ).
( مْ K/ Cْ ع. لّ/ ا 5. fِ 0. اد+ ب. I. اK. ي2ِ ن. *دِ لِا\.
) م/ ي!ِ ". لْ ا ]/ 6ْ S. لْ ا <. لِg. %/ Cْ ع. ا6f/ 0. . 119 (
نّ K ِ ي2ِ ام. . •ِ 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا </ )ْ م/ لِِّ
: ) ( OدUاملا رi *دِ ?. ءA 5ْ =. Ln J/ 1).ع. 6. G/ .
119 - 120 ).
( رA يْ B. بِ -ِ Rْ 4. اK. سِ Cْ 4/ ْ I. XA *. | نْ مِ •ْ س. Cْ 4. ام.
Ln J/ 1).ع. لّ. ا #ّ I. مْ )."ْ ,. مْ ل.I. اK. )ِwْ مِ ْ I. اK. Cْ مِ
: ) ( Oر>بلا رi *دِ ?. ءA 5ْ =. 106 ).
) d_ِ لّا D. 0. اب. ,. ميحرلا نمحرلا لا مسب
( رi *دِ ?. ءA 5ْ =. Ln J/ 1).ع. 6. G/ . </ )ْ م/ لْ ا هِ دِ ي. بِ
: ) <)ملا 01 ) .( 7. مْ K/ 2. 5i مْ ع/ مi 3ْ ب/ م‹ Z/
: ) ( Oر>بلا #. 6"/ ;ِ رْ *. 18 )
( اC. يْ ل.8ِ مْ 3/ 4ّI.. اw+ ب. ع. مْ J/ اC. >ْ ).\. ام. 4ّI. مْ ت/بْ سِ ح. 2. I.
: ) ( #6Cمrملا #. 6"/ ;. رْ ,/ 7. 115 ).
( مْ Kِ S ِ )ْ \. نْ مِ . اد‘ $. مْ Kِ *دِ *ْ I. نِ يْ ب. نْ مِ اC. )ْ ". ;. .
: ) ( m* #. ر/ Wِ بْ */ 7. مْ K/ 2. مْ G/ اC. يْ E. Tْ R.2. اد‘ $.
9 ) ( مْ ت/"ْ V. ت. $ْ ا #ِ 8ِ mِ 4ْ €ِْ ا. نn جِ لْ ا ر. E. "ْ م. ا*.
•ِ 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا 0ِ اV. ?ْ I. نْ مِ ا_/ S/ Cْ ,. #ْ I.
( #A اV. )ْ س/ بِ 7ّ 8ِ #. _/ S/ Cْ ,. 7. ا_/ S/ 4ْ ا2.
: ) نمحرلا 33 ).
aCJ 1ل8 -Rجتلا 1لا", لاب PC"ت$ا
O6? 7 &6ح 'ب اC!Sتحا %تم!ع لا
1)ع لا 1)Z 9مي!"لا 5)"لا لاب 78
dg %باحZI %ل| 1)ع دمحم ا4دي$
) . بزح vا6\ مي)ستلا <ل <ب X2ر"ملا
#امHا:
: اح+ ابZ بزحلا ا_G Iر? نم #I d0
هدل %سS4 لا —Sح <ل_J ء+ اسم 9Oرم
%ل6ح 5تلا -ار*دلا LGI.
%لام %سS4 —Sح ني,رم هIر? نم
%ل6ح 5تلا -ار*دلا LGI هدل.
—Sحلا نم %ل #اJ -ارم j'Š هIر? نم
6G 5تلا X*ر>لا LGH <ل_J 9رJg ام
اKب.
ريŠR, %ل #اJ -ارم mم\ هIر? نم
هدW? ام :يم; 52 رGاQ.
ا"+ ب$ اح+ ابZ -ارم :ب$ هIر? نم
()Bلا نم دi حI %ي2 •رWت* '2 ءاسم
I ا4+ اV)$ I اي‘س48 I #اJ اي‘C; ا>+ )Vم
اC+ Uاع I ار+ حا$ I اي‘ل)
م)$ %ل| دمحم ا4دي$ 1)ع لا 1)Z
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

24-Mar-245 32723 9ž
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
#|ر>لا نم ]رح
#|ر>لا نم ]رح
#|ر>لا نم ]رح
#|ر>لا نم ]رح
) ميحرلا نمحرلا لا مسب 1 ( لِِّ د/ مْ ح. لْ ا
) ن. يمِ ل.ا". لْ ا بn 0. 2 ) ( مِ يحِ رّ لا نِ م. حْ رّ لا 3 (
) نِ *دn لا Fِ 6ْ *. <ِ لِام. 4 ( D. ا*ّ8ِ. د/ ب/"ْ 4. D. ا*ّ8ِ
) ن/ ي"ِ ت. سْ 4. 5 ) ( م. ي>ِ ت. سْ م/ لْ ا M. ار. Wn لا ا4. دِ Gْ ا
6 ( رِ يْ T. مْ Kِ يْ ).ع. P. مْ ". 4ْ I. ن. *_ِ لّا M. ار. Zِ
) ن. يلnا`ّ لا 7. . مْ Kِ يْ ).ع. بِ 6`/ qْ م. لْ ا 7 )
{ ن/ م. حْ رّ لا 6. G/ 7ّ 8 %. ل.8 7. دi حِ ا. %i ل.8 مْ 3/ K/ ل.8ِ.
م/ يحِ رّ لا }
ه/ _/ \/ Rْ ,. 7. F/ 6يe>. لْ ا 5e ح. لْ ا 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. لّ/ ا
52ِ ام . . -ِ ا. ام. سّ لا 52ِ ام. %/ ل. Fi 6ْ 4. 7. . Xi C. $ِ
%ِ 4ِ gْ pِبِ 7ّ 8ِ ه/ د. Cْ عِ :/ S. Eْ *. d_ِ لّا اg. نْ م. •ِ 0ْ Hْ. ا
7. . مْ K/ S. )ْ \. ام. . مْ Kِ *دِ *ْ I. ن. يْ ب. ام. م/ )."ْ *.
ء. ا=. ام. بِ 7ّ 8ِ %ِ مِ )ْ عِ نْ مِ ءA 5ْ E. بِ #. 6V/ يحِ */
7. . •. 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا %/ يe$ِ رْ J/ :. $ِ .
) م/ ي!ِ ". لْ ا 5e )ِ". لْ ا 6. G/ . ام. K/ !/ Sْ حِ ه/ د/ 6Y/*.
255 ( د/ =ْ رe لا ن. يّب. ,. دْ ?. نِ *دn لا 52ِ ه. ار. Jْ 8ِ 7.
نْ مِ rْ */. -ِ 6T/ اVّ لابِ رْ S/ 3ْ *. نْ م. 2. 5n q. لْ ا ن. مِ
7. 1>. Šْ 6/ لْ ا Oِ . رْ "/ لْ ابِ <. س. مْ ت. $ْ ا دِ >. 2. لِّ ابِ
) مi ي)ِع. :i يمِ $. لّ/ ا. اK. ل. F. اW. Sِ 4ْ ا 256 )
%ِ بn0. نْ مِ %ِ يْ ل.8ِ &. زِ 4ْ I/ ام. بِ &/ 6$/ رّ لا ن. م. |.
%ِ بِ ت/J/ . %ِ تِ 3. Uِ '. م. . لِّ ابِ ن. م. |. L‹ J/ #. 6C/مِ rْ م/ لْ ا.
%ِ )ِ$/ 0/ نْ مِ دA ح. I. ن. يْ ب. s/ رn S. 4/ 7. %ِ )ِ$/ 0/ .
<. يْ ل.8ِ. اC. بّ0. <. 4. ار. Sْ T/ اC. "ْ ^. I.. اC. "ْ مِ $. ا6ل/ا?. .
) ر/ يWِ م. لْ ا 285 ( 7ّ 8ِ اس+ Sْ 4. لّ/ ا a/ )n3. */ 7.
Pْ ب. س. ت. Jْ ا ام. اK. يْ ).ع. . Pْ ب. س. J. ام. اK. ل. اK. ". $ْ /
اC. بّ0. ا4. Rْ V. \ْ I. ْ I. اC. يسِ 4. #ْ 8ِ ا4. _ْ \ِ اr. ,/ 7. اC. بّ0.
1).ع . %/ ت. )ْ م. ح. ام. J. ار+ Zْ 8ِ اC. يْ ).ع. Lْ مِ حْ ,. 7. .
7. ام. اC. )ْ مn ح. ,/ 7. . اC. بّ0. اC. )ِبْ ?. نْ مِ ن. *_ِ لّا
اC. ل. رْ Sِ Tْ ا. اCّع. a/ عْ ا. %ِ بِ اC. ل. X. ?. ا^.
Fِ 6ْ >. لْ ا 1).ع. ا4. رْ W/ 4ْ ا2. ا4. 7. 6ْ م. P. 4ْ I. اC. مْ ح. 0ْ ا .
) ن. *رِ 2ِ ا3. لْ ا 286 )
{ X/ 3. Uِ '. م. لْ ا. 6. G/ 7ّ 8 %. ل.8 7. %/ 4ّI. لّ/ ا د. Kِ =.
6. G/ 7ّ 8 %. ل.8 7. Nِ سْ >ِ لْ ابِ ام+ Uِ ا?. مِ )ْ "ِ لْ ا 6ل/I/.
م/ ي3ِ ح. لْ ا ز/ *زِ ". لْ ا}
ام. ا*‘I. ن. م. حْ رّ لا ا6ع/ دْ ا ِ I. لّ. ا ا6ع/ دْ ا Lِ ?/
رْ K. جْ ,. 7. . 1C. سْ ح/ لْ ا ء/ ام. $ْ Hْ. ا %/ ).2. ا6ع/ دْ ,.
<. لِg. ن. يْ ب. ˆِ ت. بْ ا. اK. بِ Pْ 2ِ اB. ,/ 7. . <. ,ِ '. W. ب ِ
) '+ يبِ $. 110 ( مْ ل. d_ِ لّا لِِّ د/ مْ ح. لْ ا Lِ ?/ .
<ِ )ْ م / لْ ا 52ِ <i *رِ =. %/ ل. نْ 3/ *. مْ ل.. اد+ ل.. _ْ Bِ تّ* .
) ار+ يبِ 3ْ ,. ه/ رْ بnJ. . &n _e لا ن. مِ 5‹ لِ. %/ ل. نْ 3/ *. مْ ل..
111)
{ Xi م . حْ 0. . ءi اS. =ِ 6. G/ ام. #ِ |رْ >/ لْ ا نْ مِ &/ زn C. 4/ .
ن. يCِ مِ rْ م/ )ْ لِ } .
{ #. ر/ ت. Sْ ,. لِّ ا 1).ع. Fْ I. مْ 3/ ل. #. gِ I. لّ/ | Lْ ?/ } .
{ ا6 ْ لّ. ه/ د. حْ . #ِ |رْ >/ لْ ا 52ِ <بّ0. -. رْ J. g. اg. 8ِ .
ا0+ 6S/ 4/ مْ Gِ 0ِ اب. دْ I. 1).ع. } .
{ ن . يْ ب. . <C. يْ ب. اC. )ْ ". ;. #. |رْ >/ لْ ا -. Iْ ر. ?. اg. 8ِ.
ا0+ 6ت/سْ م. اب+ اج. حِ Oِ ر. \ِ [ْ ابِ #. 6C/مِ rْ */ 7. ن. *_ِ لّا
} .
%/ ت. *ْ I.ر. ل. LA ب. ;. 1).ع. #. |.رْ >/ لْ ا ا_. G. اC. لْ ز. 4ْ I. 6ْ ل.
<. )ْ ,ِ . لِّ ا Xِ ي. Eْ \. نْ مِ اع+ دn W. ت. م/ ا"+ =ِ ا\.
) #. ر/ 3ّ S. ت. *. مْ K/ )ّ". ل. ‡ِ اCّ)لِ اK. ب/رِ `ْ 4. &/ اw. مْ Hْ. ا
21 ( م/ لِاع. 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. d_ِ لّا لّ/ ا 6. G/
) م/ يحِ رّ لا ن/ م. حْ رّ لا 6. G/ Oِ د. اK. Eّ لا. lِ يْ q. لْ ا
22 ( </ )ِم. لْ ا 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. d_ِ لّا لّ/ ا 6. G/
ز/ *زِ ". لْ ا ن/ مِ يْ K. م/ لْ ا ن/ مِ rْ م/ لْ ا F/ '. سّ لا ‡/ دe >/ لْ ا
#. 6J/ رِ Eْ */ امّ ع. لِّ ا #. اح. بْ $/ ر/ بn3. ت. م/ لْ ا 0/ ابّج. لْ ا
) 23 ( %/ ل. 0/ 6n W. م/ لْ ا Ÿ/ 0ِ اب. لْ ا (/ لِاB. لْ ا لّ/ ا 6. G/
52ِ ام. %/ ل. o/ بnس. */ 1C. سْ ح/ لْ ا ء/ ام. $ْ Hْ. ا
م/ ي3ِ ح. لْ ا ز/ *زِ ". لْ ا 6. G/ . •ِ 0ْ Hْ. ا. -ِ ا. ام. سّ لا
) 24 )
ميحرلا نمحرلا لا مسب
) اK. ل.از. لْ ]ِ •/ 0ْ Hْ. ا Pِ ل.زِ لْ ]/ اg. 8ِ 1 ( Pِ ;. ر. \ْ I..
) اK. ل.ا>. Šْ I. •/ 0ْ Hْ. ا 2 ( اK. ل. ام. #/ اس. 4€ِْ ا &. ا?. .
) 3 ) ( اG. 0. اب. \ْ I. j/ دn ح. ,/ _A Yِ م. 6ْ *. 4 ( <. بّ0. #ّ R.بِ
) اK. ل. 1ح. ْ I. 5 ( ‡/ اCّلا 0/ د/ Wْ *. _A Yِ م. 6ْ *.
) مْ K/ ل.ام. عْ I. اْ ر. ي/لn ا+,ات. =ْ I. 6 ( Lْ م . "ْ *. نم. 2.
) ه/ ر. *. ا+ريْ \. OA 0ّ g. &. ا>. wْ مِ 7 ( Lْ م . "ْ *. نم. .
) ه/ ر. *. ار‘ =. OA 0ّ g. &. ا>. wْ مِ 8 )
ميحرلا نمحرلا لا مسب
) دi ح. I. لّ/ ا 6. G/ Lْ ?/ 1 ) ( د/ م. Wّ لا لّ/ ا 2 ( مْ ل.
) دْ ل.6*/ مْ ل.. دْ )ِ*. 3 ) ( دi ح. I. ا+6S/ J/ %/ لّ ن3/ *. مْ ل..
4)
ميحرلا نمحرلا لا مسب
) (ِ ).S. لْ ا بn ر. بِ g/ 6ع/ I. Lْ ?/ 1 ( ام. رn =. نمِ
) (. ).\. 2 ) ( l. ?. . اg. 8ِ (A $ِ اT. رn =. نمِ . 3 (
) دِ >. "/ لْ ا 52ِ -ِ اŠ. اSّ Cّلا رn =. نمِ . 4 ( نم ِ .
) د. س. ح. اg. 8ِ دA $ِ اح. رn =. 5 )
ميحرلا نمحرلا لا مسب
) ‡ِ اCّلا بn ر. بِ g/ 6ع/ I. Lْ ?/ 1 ) ( ‡ِ اCّلا <ِ )ِم.
2 ) ( ‡ِ اCّلا %ِ ل.8ِ 3 ( ‡ِ ا6. $ْ 6. لْ ا رn =. نمِ
) ‡ِ اCّB. لْ ا 4 ( 0ِ د/ Z/ 52ِ ‡/ 6ِ $ْ 6. */ d_ِ لّا
) ‡ِ اCّلا 5 ) ( ‡ِ اCّلا . Xِ Cّجِ لْ ا ن. مِ 6 )
( < ِ )ْ م/ 1).ع. ن/ ي^ِ اي. Eّ لا 6)/تْ ,. ام. ا6"/ ب. ,ّا.
نّ 3ِ ل.. #/ ام. يْ ).$/ ر. S. J. ام. . #. ام. يْ ).$/
ر. حْ سn لا ‡. اCّلا #. 6م/ )n". */ ار/ S. J. ن. ي^ِ اي. Eّ لا
-. 0/ اG. L. بِ اب. بِ نِ يْ 3. ).م. لْ ا 1).ع. &. زِ 4ْ I/ ام. .
7. 6>/ *. 1تّح. دA ح. I. نْ مِ #ِ ام. )n". */ ام. . -. 0/ ام. .
ام. K/ Cْ مِ #. 6م/ )ّ". ت. ي. 2. رْ S/ 3ْ ,. '. 2. Xi C. تْ 2ِ ن/ حْ 4. ام. 4ّ8ِ
مْ G/ ام. . %ِ ;ِ ْ ]. . ءِ رْ م. لْ ا ن. يْ ب. %ِ بِ #. 6?/ رn S. */ ام.
لِّ ا #ِ gْ pِبِ 7ّ 8ِ دA ح. I. نْ مِ %ِ بِ ن. *0n ا`. بِ )
( ر. تْ $ِ 7. . 9 <ب/اج. حِ 7ّ 8 ب. اج. حِ 7. مّ K/ )ّلا
" # A '. 2/ نِ بْ #ِ '. 2/ نْ ع. lْ ج/ حْ ا2. Dر/ تْ $ِ 7ّ 8
" Lّ J/ <)ِ`ْ S. بِ %ِ يبِ I. مِ $ْ ا. @ِ Bْ Eّ لا مِ $ْ ابِ
مّ K/ )ّلا <ل/R.$ْ I.. #• ا;. . mA 4ْ 8 Ln J/ رّ =. . رA حْ $ِ
7. 5تِ لّا -ِ امّ اتّلا <,ِ ام. )ِJ. . مِ !. عْ Hْ. ا <مِ $ْ اب ِ
ا_. K . بِ :. C. مْ ,. #ْ I. رi ;ِ ا2. 7. . ر‹ ب. نّ G/ ]/ ِ اج. */
رn =. نْ مِ %ِ ي2ِ #/ 63/ *. d_ِ لّا &زCملْ ا ]ِ رْ حِ لْ ا
م. )ِع / ام. ر• =. dgِ Ln J/ رn =. . نn جِ لْ ا. mِ 4ْ €ِْ ا
% ِ Cِ Jِ ا$. . P. 4ْ I. 7ّ 8 %/ مْ )."ْ *. مْ ل. ام. . %/ Cْ مِ
م. ح. 0ْ I. ا*. <تِ م. حْ ر. بِ %ِ ي2ِ ام. :ِ يمِ ;. .
دA مّ ح. م/ ا4. دِ يn$. 1).ع. لّ/ ا 1)ّZ. . ن. يمِ حِ ارّ لا
1ل .8 ار+ يwِ J. ام+ ي)ِسْ ,. م. )ّ$. . %ِ بِ حْ Z. . %ِ لِ|.
نِ *دn لا Fِ 6ْ *.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2C-Mar-245 327B4 9
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
¡ دبع نب #ار3سلا ر3ب 5بI Fام€ا د0
•ا>سلا نمحرلا
{ 548 مK)لا 9 ميحرلا نمحرلا لا مسب
9 لا ءا= ام %ل6^ لا ب0دب PVتحا
لا &6$0 دمحم %باب 9 لا 78 %ل8 7 %)S?
7 %S>$ 9 م)$ %ل| %ي)ع لا 1)Z
9 مي!"لا 5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح
ميحرلا نمحرلا لا مسب z نم اCب MاحI
نمحرلا ¢ نيملا"لا ب0 ل دمحلا ¢
دب"4 Dا*8 ¢ ن*دلا F6* <لام ¢ ميحرلا
ني"تس4 Dا*8 ¢
ن*_لا MارZ ¢ مي>تسملا MارWلا ا4دGا
مKي)ع ب6`qملا ريT مKي)ع Pم"4I
لا z X*| 0i 6$ 0i 6$ 0i 6$ { نيلا`لا
Xi C$ ه_\R, 7 F6ي>لا 5حلا 6G 78 %ل8 7
52 ام -ا6مسلا 52 ام %ل F64 7
%4gpب 78 هدCع :SE* d_لا اg نم •0Hا
7 مKS)\ ام مK*د*I نيب ام م)"*
ءا= امب 78 %م)ع نم ء5Eب #6Vيح*
7 •0Hا -ا6مسلا %ي$رJ :$
مي)"لا :يمسلا 6G امK!Sح هدr*z
X3U'ملا -0ادت$ا امJ -0ادت$ا اCب
LJ نم 06$ sدC\ 'ب &6$رلا XC*دمب
:يم; نم 0_حم 0_ح 0د>م 0د?
اC$رت, لاب اC$رت, لاب اC$رت, 0رEلا
sا$ نم لا دع ا4دع نم لاب
aلI XUامب لا •0I bا? 1ل8 لا …رع
5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح 7 aلI aلI
aلI aلI XUامب :V>C, 7 %ت"CZ 9 مي!"لا
5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح 7 aلI
مي!"لا
7 aلI aلI aلI XUامب (EC, 7 %تم*زع
9 مي!"لا 5)"لا لاب 78 O6? 7 &6ح
نجلا نم ء6سب 54دا0I دحI #8 مK)لا
رUا$ نم مGريT …6ح6لا m4Hا
I #اVي= I رEب نم -ا?6)Bملا
52 مGر!4 دد0ا2 ‡ا6$ I #اV)$
مK*د*I ‡ا6$ 52 مKب6)? ‡ا3ت4ا
1ل8 L;رلا نم مK>بI ‡'28 52
Lب; 52 7 :V>*/ LK$ 52 7 ‡Iرلا
:)V*/
78 O6? 7 &6ح 7 aلI aلI aلI XUامب
ا4دي$ 1)ع لا 1)Z مي!"لا 5)"لا لاب
م)$ %ل| 1)ع دمحم c
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2C-Mar-245 3674< 91›
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No: 6334
Posts7 2<542=
ميحرلا نمحرلا لا مسب
ا4ديسل ‡اV"لا l,ا0 Oءار? vا6\
Oد)بب 526تملا ‡اV"لا نمحرلا نب رمع
ــــC$ -6مر`حب X`*رح 1072 Xـــ :
: نم %Cع لا 5f0 a)سلا x"ب نع
D0اب* %4ا %مي!"لا l,ارلا ا_G vا6\
lQا نمل %م,اBلا نسح* رم"لا 12
X2| LJ نم —Sح)ل ءاسم ااحابZ %ي)ع
. 52 هIر? نمل ااد; :SC* اارحب اارب
1لا ااK;6تم ء6f 1)ع &ا\ #ا3م
لا ءا= #ا %q)ب* %ب6)Vم y6C* X)ب>لا
هIر? نمل جUا6حلا ءا`>ل برجم 1لا",
ني"ب0ا yدحا 41 نمدI نمل هرم
%لاح 52 لا %!Sح* %ي)ع XبQا6ملا
اا06WCم Xب?ا"لا د6محم #63* %لام
0اJg7ا Oدب] مK`"ب هام$ Oاداع 1)ع.
%ي)ع lQا نمل 0ار$7ا mي^اCqم
. نWحلاب اا`*ا 1مس* 0اKCلا Lي)لاب
. . باب oت2 &اCملا ز*ز"ب نيWحلا
لادبع lيبحلا 1لا L;0 ءا; &اZ6لا
•رم نم %يلا 13= دادحلا d6)ع نب
Fا*ا7ا Dرمع نم (ب* مل %ل &ا>2 %باZا
l,ا0 Oءار? Xمادمب <ي)ع ن3ل
رما Lwتما2 رم"لا &6V* %4ا2 ‡اV"لا
ءا=ام …اع X*0g لا %?]0 lيبحلا
لا.
—Sح* %4ا l,ارلا ا_G vا6\ نم
d_لا Pيبلا LGI #اري; نم ااتيب ني"ب0I
. رحسلا sرqلا sرحلا نم %ي2 Iر>*
Lم"* مل %ي)ع Fاد نم #ا %Zا6\ نم
%بام Lح4ا اا06حسم #اJ #ا رحسلا %ي2
1Kت4ا.
نم %ي2ام #ابا l,ارلا ا_G hر= د?
نسح نب 5)ع lيبحلا vا6\ :2اCم
‡ا^ر>لا نم 54اwلا uزجلا 52 ‡اV"لا
لادبع نب 5)ع •يEلا اا`*ا %حر=
ريw3لا ء5Eلا %"2اCم نم نيب ‡ا0اب
yدKلا lلاVل OرWب, ه0ا=07ا ه_G 52
5ل لا %,ريWب لا 064 نمل
%*ادKلا.
‡اV"لا l,ا0 @4:
" دمحم ا4دي$ 5بCلا Oر`ح 1ل8 Xح,اSلا
) Xح,اSلا Iر>* م)ّ$ %ل| %ي)ع لا 1)ّZ
) .
#اVيEلا نم مي)"لا :يمسلا لاب g6عI
) مي;رلا 3 -ارم )
{ %/ ت. *ْ I.ر. لّ LA ب. ;. 1).ع. #. |رْ >/ لْ ا ا_. G. اC. لْ ز. 4I. 6ْ ل.
<. )ْ ,ِ . لِّ ا Xِ ي. Eْ \. نْ مn اع+ دn W. ت. مe ا"+ =ِ ا\.
* #. ر/ 3ّ S. ت. *. مْ K/ )ّ". ل. ‡ِ اCّ)لِ اK. ب/رِ `ْ 4. &/ اw. مْ H. ا
lِ يْ q. لْ ا م/ لِاع. 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. d_ِ لّا لّ/ ا 6. G/
* ل ّ/ ا 6. G/ م/ يحِ رّ لا ن/ م. حْ رّ لا 6. G/ Oِ د. اK. Eّ لا .
F/ 'سّ لا ‡/ دe >/ لْ ا </ )ِم. لْ ا 6. G/ 7ّ 8ِ %. ل.8ِ 7. d_ِ لّا
ر/ بn3. ت. م/ لْ ا 0/ ابّج. لْ ا ز/ *زِ ". لْ ا ن/ مِ يْ K. م/ لْ ا ن/ مِ rْ م/ لْ ا
* ل ّ/ ا 6. G/ #. 6J/ رِ Eْ */ امّ ع. لِّ ا #. اح. بْ $/
ءام. $ْ H. ا %/ ل. 0/ 6n W. م/ لْ ا Ÿ/ 0ِ اب. لْ ا (/ لِاB. لْ ا
-ِ ا. ام. سّ لا 52ِ ام. %/ ل. o/ بnس. */ 1C. سْ ح/ لْ ا
م/ ي3ِ ح. لْ ا ز/ *زِ ". لْ ا 6. G/ . •ِ 0ْ H. ا. }
#اVيEلا نم مي)"لا :يمسلا لاب g6عI
) مي;رلا 3 -ارم ) .
ام رn = نم -ام‚ اتلا لا -ام)3ب g6عI
) ()\ 3 -ارم ) .
ءi 5= %م$ا :م رe `* 7 d_لا لا مسب
:يمسلا 6G ءامسلا 52 7 •ِ 0Hا 52
) مي)"لا 3 -ارم ) .
7 &6ح 7 9 ميحرلا نمحرلا لا مسب
) مي!"لا 5)"لا لاب 7‚ 8 O6? 10 -ارم
) .
) ميحرلا نمحرلا لا مسب 3 -ارم ) .
اC)Jّ 6, لا مسب 9 لاب اCWّ ح. , لا مسب
) لاب 3 -ارم ) .
7 لاب نمِ r* نم. 9 لاب اCّم| لا مسب
) %ي)ع •i 6\ 3 -ارم ) .
لا L ّ ; لا #احب$ 9 لا زّ ع لا #احب$
) 3 -ارم ) .
مي!"لا لا #احب$ 9 هدمحب لا #احب$
) 3 -ارم ) .
لا 7‚ 8 %ل8 7 ل دمحلا لا #احب$
) ربJI ل/ ا 4 -ارم ) .
ا+ريب\ا* 9 %>)Bب ا+مي)عا* 9 %>)Bب ا+SيVل ا*
.. ا* م/ ي)ع ا* a/ يVل ا* اCب aVلI/ %>)Bب
) ريب\ 3 -ارم ) .
9 &ز4 امي2 اCب aV/ لا 9 &ز. * مل. ا+SيVل ا*
اCب aVلا 9 &ز, مل ai يVل <48
) نيم)سملا 3 -ارم ) .
) لا 78 %ل8 7 40 ( &6$0 دمحم 9 Oرم
م)$ %ل| %ي)ع لا 1)Z لا.
) LيJ6لا م"4 لا اCب/سح 7 -ارم ) .
%ي)ع Ln Z مK)لا 9 دمحم 1)ع Ln Z مK)لا
) م)n$ 10 ( 1)ع Ln Z مK)لا 9 -ارم
م)n$ %ي)ع Ln Z ب0 ا* 9 دمحم.
) لا رSqت$I 11 Oرم ) .
) لا 1ل8 #6بUا, 3 -ارم ) .
نسحب لا ا* اKب لا ا* اKب لا ا*
) Xم,اBلا 3 -ارم ) .
{ * a/ )n3. */ 7. ريWِ م. لْ ا <. يْ ل.8ِ. اC. بّ0. <. 4. ار. Sْ T/
Pْ ب. س. J. ام. اK. ل. اK. ". $ْ / 7ّ 8ِ اس+ S4. لe ا
#8ِ ا4. _ْ \ِ اr. ,/ 7. اC. بّ0. Pْ ب. س. ت. Jْ ا ام. اK. يْ ).ع. .
اC. يْ ).ع. Lْ مِ حْ ,. 7. . اC. بّ0. ا4. Rْ V. \ْ I. ْ I. اC. يسِ 4ّ
اC. ) ِبْ ?. نمِ ن. *_ِ لّا 1).ع. %/ ت. )ْ م. ح. ام. J. ار+ Zْ 8ِ
a/ ع ْ ا. %ِ ب اC. ل. X. ?. ا^. 7. ام. اC. )ْ مn ح. ,/ 7. . اC. بّ0.
ا4. 7. 6ْ م. P. 4I. tC. مْ ح. 0ْ ا. اC. ل. رْ Sِ Tْ ا. اCّع.
ن. *رِ 2ِ ا3. لْ ا Fِ 6ْ >. لْ ا 1).ع. ا4. رْ W/ 4ا2. } .
Iر>* مŠ :
اC"يS= اCبيبح ا4دي$ h0 1ل8 Xح,اSلا
%ل| 9 لادبع نب دمحم 9 لا &6$0
.. لا #I %ت*0g %;ا]I %باحZI
اC"SC* XCجلا 52 مK,ا;0د 5)"*
ن*دلا 52 مKم6)ع مG0ا64I مG0ار$Rب
9 مKبزح نم اC)"ج* Oر\[ا اي4دلا
مKت)م 1)ع ا4ا26ت* 9 مKتبحم اC?]ر*
aVل ري\ 52 مK,رم] 52 ا4رEح*
) . Xح,اSلا Iر>* Xح,اSلا رسب Xي2اع ) .
لا 1ل8 ر;اKملا ا4دي$ h0 1ل8 Xح,اSلا
دمحم ا4دي$ h0 1ل8 1سيع نب دمحI
م!عHا gات$Hا Mابرم lحاZ 5)ع نب
d6)عاب 5)ع نب دمحم Fد>ملا %ي>Sلا
مK\6ي= مKعر2 مKل6ZI
مKي)ع s6>حلا dg 9 مG_يم',
5)"* مKمحر* مKلرSq* لا #I ني"م;I
مG0ار$Rب اC"SC* XCجلا 52 مK,ا;0د
اي4دلا ن*دلا 52 مKم6)ع مG0ا64I
) Xح,اSلا Iر>* Oر\[ا ) .
اCتJرب اCبيبح ا4دي$ h0 1ل8 Xح,اSلا
lيبحلا ‡اS4Hا lV? l,ارلا lحاZ
1ل8 مŠ ‡اV"لا نمحرلادبع نب رمع
مŠ ‡ا0 اب لادبع نب 5)ع •يEلا h0
Lي>ع نب نمحرلادبع lيبحلا h0 1ل8
رمع نب نيسح h0 1ل8 مŠ ‡اV"لا
Lي>ع h0 1ل8 مŠ %4ا6\I ‡اV"لا
نمحرلا دبع نب oلاZ لادبع
نب دمحI lيبحلا h0 1ل8 مŠ ‡اV"لا
مKعر2 مKل6ZI ‡اV"لا نسح
لا #I ني"م;I مKي)ع s6>حلا dg
52 مK,ا;0د 5)"* مKمحر* مKل رSq*
مG0ا64I مG0ار$Rب اC"SC* XCجلا
اي4دلا ن*دلا 52 مK,احS4 مKم6)ع
) . Xح,اSلا Iر>* Oر\[ا ) .
ءادKEلا ءايلHا hا0I 1ل8 Xح,اSلا
1ل8 9 ن*د=ارلا XمUHا نيحلاWلا
s6>حلا dg اCBUاEم اC*دلا hا0I
LGI -ا6مI hا0I 1ل8 مŠ ني"م;I مKي)ع
#I -ام)سملا نيم)سملا نم Oد)بلا ه_G
مK,ا;0د 5)"* مKمحر* مKلرSq* لا
مG0ا64I مG0ار$Rب اC"SC* XCجلا 52
Oر\[ا اي4دلا ن*دلا 52 مKم6)ع
) Xح,اSلا Iر>* ) .
&6مRم &6$ LJ Fام, &6ب>لاب Xح,اSلا
ن*دلا 52 ا+C^اب ا+رGاQ #REلا h'Z
Xبلا; ر= L3ل X. "2اد 9 Oر\[ا اي4دلا
اCبابحI ا4د7I اC*دلا6ل اCل 9 ري\ L3ل
aV)لا :م 9 ن*دلا 52 اCBUاEم
اCب6)? 06C* لا #I Xي4 1)ع 9Xي2ا"لا
•اS"لا 1>تلا yدKلا :م اCبلا6?
F'$€ا ن*د 1)ع -6ملا 9 1Cqلا
(حب 9 #احتما 7 XCحم 'ب #ام*€ا
XحلاZ Xي4 LJ 1)ع 9 #ا4دع دل ا4دي$
.. %ي)ع لا 1)Z 5بCلا Oر`ح 1ل8
) . Xح,اSلا Iر>* م)$ %ل| ) " .
&6>* مŠ :
" لدمحلا 9 ميحرلا نمحرلا لا مسب
ء12ا3* %م"4 52ا6* ا+دمح نيملا"لا ب0
&'جل 5qبC* امJ دمحلا <ل اCب0ا* هد*زم
<4احب$ 9 <4اV)$ مي!ع <K;
1)ع PيCŠI امJ P4I <ي)ع ءاCŠ 5Wح47
<ل 9 1fر, 1تح د/ محلا <)2 9 <سS4
د"ب دمحلا <ل Pيf0 اg8 دمحلا
ا4دي$ 1)ع م)n$ Ln Z مK)لا 9 1fرلا
1)ع م)n$ Ln Z 9 نيلHا 52 دمحم
م)n$ Ln Z 9 ن*ر\[ا 52 دمحم ا4دي$
9 نيح PA ? LJ 52 دمحم ا4دي$ 1)ع
kملا 52 دمحم ا4دي$ 1)ع م)n$ Ln Z
1)ع م)n$ Ln Z 9 ن*دلا F6* 1ل8 1)عHا
نم •0Hا jر, 1تح دمحم ا4دي$
نيŠ0ا6لا ري\ P4I اKي)ع .
اC4ا*دI <عد6تس4 <!Sحتس4 ا48 مK)لا
.. ءA 5= LJ اC)GI اCلا6مI اCسS4I
<SCJ 52 مGا*8 اC)";ا مK)لا 9 اCتيVعI
9 د*رم #A اVي= LJ نم Dgايع <4امI
dg 5A qب dg نA يع dg 9 ديCع 0A اب;
1)ع <48 9 ر= dg Ln J رn = نم 9 دسح
. Xي2ا"لاب اC)مn ; مK)لا ر*د? ءA 5= Ln J
y6>تلاب اC>>ح 9 Xم'سلا
XمادCلا -اب;6م نم ا4 _عI 9 Xما>ت$€ا
. .. ءاعدلا :يم$ <48 &املا &احلا 52
ا4دي$ 1)ع <لام; <ل'جب مK)لا Ln Z
9 ني"م;I %ِ بحZ %ل| 1)ع دA محم
ا+C^اب ا/رGاQ %ل Xِ "باتملا &امJ اC?]0ا
} <بn0 #. احب$ L`Sب نيمحارلا مح0I ا*
1)ع Fi '$ #6SW* امّ ع Oِ زّ "لا بn 0
نيملا"لا بn 0 لِ دمحلا ن. ي)$رم/ لا
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2C-Mar-245
647B2
911
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No:
6334
Posts7 2<542=
+uote7
Driginall- Posted &- £¤¥¦§¨¦©
ميحرلا نمحرلا لا مسب
Xح,اSلا O06$
‡اCلا
()Sلا
v'\7ا
ا476م ا4دي$ دجمHا <=رع %ب)? نم 1)ع م)$ LZ مK)لا
ا4دZا>م ˆ)ب 1SVWملاب ب0 ا* %باحZI %ل| 1)ع دمحم
( ) 9لا 78 %ل8 7 %4ا م)عR2 ا+Š'Š Fر3لا :$ا ا* اCل رSTI
لا &6$0 دمحم &6>* مŠ ا+رEع اG0ر3* مŠ 9دملاب ا+Š'Š
52 Lعا2 7 Dا6$ %ل8 7 ا+?دZ ا+>ح م)$ %ي)ع لا 1)Z
اfرلا Fدع Xي4ادح6لا 52 <Eلا %لدI نم 9Dا*8 78 د6;6لا
52 0اB2 LJ د; %)"2 52 لا دح نم 9Xيب6برلا Fا3حRب
78 &ا"2I 7 %,اSZ 78 -اSZ 7 9%,اg 78 -اg 7 9%C*د
- لا L; %لا"2I 2 - - لا 1)ج, 3 - لا م!عI ام 9لا #احب$
- – اCبسح ريWCلا م"4 1ل6ملا م"4 ا+Š'Š لا 78 لا •ر"* 7
– ا+Š'Š اC)J6, لا 1)ع LيJ6لا م"4 لا-
lWCم هاجب 7 ا4زع لاب نح4
5بCلا لا اCبسح اCلg دا0I نم2
lWCم هاجب 7 ا4زع لاب نح4
5بCلا لا %لgI اCلg دا0ا نم2
اCع aعا اC2اع اCع رتسلا aE3, 7 اCم رسلا ملاع ا*
ا* اCل lجت$ا2 اC,رمI امJ Dا46عد 5Kل8 9اCJ Žيح اCل نJ
- – لا 5)Z ا+Š'Š دا"يملا a)B, 7 <48 اC,دع امJ ا476م
اCJ0دI ب0 9-ارم رEع 9م)$ %ي)ع لا 1)Z دمحم 1)ع
دمحم 9ءاS"f اC4p2 اCع ء6سلا aEJI 1SVWملا هاجب
رجحلا نيب -6?ايلاJ 6G Lب 9رEبلاJ 7 رEب.
<ي)ع F'$ aلI O'Z aلI &6>* ه0دZ 1)ع هد* :`* مŠ
dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI 9 لا 5ب4 ا* dدي$ ا*
5ج4 ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI 9لا 5SZ ا*
9لا 1لا ا+ب*ر? dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI 9لا
9لا 5ح نيمI ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI
aلI 9لا ()\ ري\ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z aلI
aلI 9لا 064 نم ا+064 ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
aلI 9 لا 1لا اCت)$ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
aلI 9 لا دCع اC"يS= ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
aلI 9لا L$0 م,ا\ ا* dدي$ ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
1)ع 95ب0 O6SZ 5ب)? lيبح ا* <ي)ع F'$ aلI O'Z
دي$ P4I lUاT 1)ع F'سلا در* 7 <باحZI <ل|
رQا4 اCيل8 رfاح ني)$رملا.
) لا ا* Dامح 52 اCيسمI Iر>* مŠ 2 ( 9ءاسم هار? اg8
) لا ا* Dامح 52 اCحبZI 2 " ( ا+حابZ هIر? اg8 ".
: ( ) %Cع لا 1f0 #امسلا •يEلا dدي$ L$6, Iر>* مŠ
6G
لا ا* لا ا* لا
هاŠ6T ا* دZا>لا Rج)م ا*
-اSWلاب ن*رV`م D6عد4
-ا_لا رسب ام$Hا رK!مب
ءام"لاب mمVلا ر$ رسب
ءابKلاب 5SBملا DزC3ب
د6;6)ل 0]ابلا &Rب
د6KEلا 1ل8 lيqلا ملاع نم
#6Wملا <م)ع 52 y6V48 امب
#6C3م نم #63لا ها6ح ام
D'2Hاب …رSلاب 9…ر"لاب
D'مHاب 5C$Hا ملا"لاب
ءاCSلاب :مجلا :م; رسب
ءا>بلاب 6حملا 6حWلاب
OريEملا OرUادلا XV>Cب
Oريw3لا رGا!ملا Oدح6ل
5ماKتلا 1SVWملا 5م=اKلاب
Fار3لا %بحZ %ل|
لا دبع ب6بحملا j6qلاب
هاجلا ايحلا dg Fا4Hا ري\
0د>لا مي!ع ‡ابع نبا 5CعI
رJ_لا #ام;ر, aيK)لا j6T
54'يجلا 0دا>لا دبع •يEلاب
#ا>*€ا dg dر3بلا 1SVWم
Lي)"لا (2رم 5عا2رلا نباب
Lي)جلا ديسلا 5?6$دلاب
5Kل8 ا* درSلا dدبلاب
هاHا <لام 5"2اEلا
#ام"Cلا Dدبع دمحRب
#ا2ر"لا 52 sا2 ربح LJ
54امسلا 1ح`لا mم= مKبV>ب
#ايعHا Xي26Wلا lي^
#اد Dامح نم lV? L3ب
54اد ا* مKب اC)$6, د>2
<لا$ دبع ب6بحم L3ب
<لاسملا جK4H aت>م
lلا^ LJ 5عاب,I 5ل lG
lلاVملا رس* 1Cملا Lي4
:يمجلا 1)ع رتسلا Lب$I
:يCملا <CWحب اCSح
اCي2 ءاد LJ نم اCS=I
اCيمحI اCب0 ا* اC2اع
&'حلا نم lس3لا رس*
&اrسلا Xلg نم اCج4
0ابTHا نم l)>لا رK^
0ادJHا #0د نم %SZ
#اCجلا :م رسلا اCل —SحI
#اVيEلا ءا6GHا نت2 نم
5عادلا نم mSCلا @)\
bاد ري\ Lيب$ اKب <)$I
5ل]I م)"ب اCمرJR2 <Cم
L;Hا ءا`>48 1لا Lمع
&امعHا 52 v'\7ا LK$
&ا"2Hا &ا6?Hا رUا$
اC>2 1SVWملا bاب,7
اC?]0R2 %بح اCيمح نم
ا4اg| نم LJ رK>ب مW?I
ا4امح y64 د? ء6سب نم
اCع نيملا!لا aJ aJ
اC)3, 7 5ب0 Dا6سل
د$اح LJ ديJ نم اCج4
د4ا"م aC"م Pما=
ا;ر2 (يf LJ نم اCل L";I
) ا;رBم ء'ب مG LJ 3 )
#ارسBلا —يqلا 0اCب دمJI
#ا; رتSم دع LJ
5SBلا <SVل نم اCل L";I
5‚ C$ Lما= رت$ باجح
0اK? ا* F6ي? ا* 5ح ا*
0اب; ا* مي!ع ا* 5)ع
-امملا 1لا اC!SحI ب0 ا*
-ا2[ا #امزلا نت2 نم
#ام*€اب ب0 ا* اCل مت\I
#اCجلا 52 ]6Sلاب اCW\
&6Z ا* م*رJ ا* رب ا*
&_بم %4اسح8 اCل نم ا*
54اجلا ري>S)ل رSTI ب0 ا*
) #امسلاب ريKEلا دمحم 3 )
54ابرلا دGازلا د6;6لا lV?
54احرلا ر\ازلا دا=رلا رحب
5?ارلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
sا2دلا Lبا6لا ريEبلا Lج4
0ار$Hا #د"م &6ZHا lي^
0اح$Hا 52 -ا$ا3لا 0دم
5لاحلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
5لاqلا #6سح نبا ا4gات$ا
&ا6حHا نسح d6بCلا
&ا"2Hا &ا6?Hا D0ابم
دمحم d6)ل رSTI ب0 ا*
ا دجمHا 0ر$ نبا ا4gات$
مUا>لا d6)ل رSTI ب0 ا*
مUادلا 064 ريKEلا ا4gات$ا
F'عHا Oداسلا &ا;رلا ر$
Fا6?Hا د=رم (*رVلا •ي=
d0اسلا d6)ل رSTI ب0 ا*
0ا64Hا dg &ام3لا ا4gات$I
ريWبلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
ريبBلا د*rملا ا4gات$ا
5=ر>لا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
5=ر>لا رسب 5?اسلا ا4gات$ا
F6تلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
F6>لا (*ر^ 5حملا ا4gات$ا
5لا6لا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
&ام3لا dg د6محم ا4gات$ا
&'جلا اg م*ر3لا دGاEم
) &ا;رلا o)Wم ا+ر$ •ا2 د? 1 )
0داCلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
0دا>لادبع 5)يجلا ا4gات$ا
064 ا* Dددمب هدم
06ST ا* &اf0 %ل lG
#ايSحلا 5ل6)ل رSTI ب0 ا*
54'يجلا j0ا6لا ا4gات$ا
#'ع7ا رسلا 52 %ل —SحI
54ا6, ريqب 1ل6م)ل <ي4د*
54'يجلا d6)ل رSTI ب0 ا*
#ايSحلا j0ا6لا ا4gات$ا
#ايحHا رUا$ 52 هدم
54امسلا 5بيVلا (*رVلا 5حم
ƒاي=Hا ا_J مK*دلا
5\اrم %ل 1حfI نم LJ
م!ت4ا د? %3)$ 52 %ل نم
Fد? 1حfI %ل <ي2 نم (حب
ا+دبI F'سلا O'Wلا مŠ
ادمحI 5م=اKلا 5بCلا 1)ع
bاب,Hا باحZHا &[ا
bاد Dامحل lZ LJ
1SVWملا هاجب اCJ0دI ب0
ءا"Sf اC4p2 اCع ء6سلا aEJا
رEبلاJ 7 رEب دمحم
رجحلا نيب -6?ايلا 6G Lب
XV>Cلا O'Z Iر>* مŠ
5G نع لا 5f0 #امسلا دمحم dديسل:
XVيح د6;6لا OرUاد XV>4 دمحم ا4دي$ 1)ع LZ مK)لا
O0g LJ 52 اGر$ d0اسلا -ا_لا aلI 9د6KEلا 5?ارم D'2ا
<3)م ميم 9هر>م %يلا هuدبم %Cم d_لا ملا"لا 9Oايح ءاح
... نم 1GاCت, 7 5تلا <تم6م*د &اد 91Gا`* 7 d_لا
9<,اg -اي)جتل XWCم #ا32 lحلا Oر`ح نم %,رKQI
Oر`ح 52 رGابلا <لامجل O|رم #ا32 D064 نم <ب %,]ربI
:يم; 1)ع ه064 sرEملا &ام3لا mم= 9<,اSZ <Uام$ا
9مUا? %ب اKCم L32 -اCUا3لا :يم; %Cم P46J d_لا ملا6"لا
hاتSم #اJ #Rب %تWW\ <بر? Mاسب 1)ع %تس);I نم
متت3ملا رGا!لا رسلا م!عHا ب6بحملا <بح X4از\
52 %ب 7ا 1?ر* 7 d_لا م)سلا Dدابع نيب <Cيب XV$ا6لا
%باحZا (Uا>حلا :يباC* %ل| 1)ع 9<,7امJ -ادGاEم
اCم <ب Xل6ب>م 9%يلا <Cم O'Z (U'Bلا L3ل dدKلا oيباWم
اKب رKV, 9%,اي)ج, 0ا64I 52 اKب اCسمq, %,ا_ب (ي), %*دل
مم", 9اCحا0I اKب 5?ر, 9ا40ار$I اKب ‡د>, 9اCب6)?
نيCمrملا اC4ا6\8 اC*دلا اCBUاEم اCي)ع اK,اJرب
Xبر`م 9ن*دلا F6* 1لا <Cم F'سب X4ر>م نيم)سملا
%ل| 1)ع نيمHا دمحم ديسلا 1)ع مي)س, O'Z aلI 5SلRب
نيح P? LJ 52 <ل <Cم دمحلا <ل ني"م;I %بحZ
نيملا"لا ب0 ل دمحلا.
( ) 5G ا+رEع X*06Cلا O'Wلا Iر>* مŠ
%Cع لا 5f0 ريEبلا نب lيVلا دمحا •يEلا dديسل
( ) Iر>* مŠ %ل| 06Cلا دمحم ا4دي$ 1)ع LZ مK)لا اKتqيZ
5G مUادلا 064 د6محملا دبع •يEلا gات$7ا dدي$ XيUا0:
رEبلا ري\ ا* ري\ ا* لا &6$0 ا*
ربBلا ن*] ا* ن*دلا Fام8 ا*
1;دلا 0دب ا* (حلا &ام; ا*
06Wلا h0 ا* رسلا ]6CJ ا*
yدCلا رحب ا* متلا 0دب ا*
06سلا ر$ ا* (حلا 54ا"م ا*
ا+دي$ ا* ايب47ا 5ب4 ا*
رTHا دجملا رBSلا LJ ]اح
ا* ن*0ادلا 52 l)>لا 0ر$ ا*
0د3لا 5)جم ا* داW>لا Rج)م
5ل ا* dg'م ا* 5ŠايT ا*
0رEلا F6* 52 اي4د ا4رما
ا* بابلاب اC)J اCS? د?
ريBلا ري\ ا*I 5ل6$ ا+"ما$
'ع 5ماKلا <`ي2 نم 5qتب4
رŠkل ا+J6)$ ا+م6)ع
ا+ح)Wم ا+ح'Z ا+دا=0
رم ر3Sلاب نم ا+`*ا 5Cبل
ا+مUاد ا+حارE4ا ا+ح6ت2
0ر`لا جK4 نع بابلHا :Cم*
اCيح, -'^اG ا+Š6يT
رب P4ا نم ا* لا &6$0 ا*
اC)J ا48 لا &6$0 ا*
ر!Cلا م3Cم #ا2ر"لا 5qتب4
امب اCمح0ا2 لا &6$0 ا*
00دلا زCJ yدKلا جK4 ا4دK*
مJريT 5ل ام لا &6$0 ا*
0_, 7 مح0ا2 ه6;0I دحI
5جح)ل dدGا2 لا &6$0 ا*
ر^6لا LJ %ب 1>), اCسب
yدل 54ر`حR2 لا &6$0 ا*
رWبلا xيمq, Lب? 5ح0 xب?
%ل د6محم لا &6$0 ا*
رمت$ا %ي2 هرح s6= <ي2
dدي$ ا* %ما0 ام %Vعا
رVملاJ xي>ملا P4ا ن)جع
%مI د? y06لا 52 نم ا_J
رJg ابح %ل I داد6ب
م3ب د6جلا د6جلا ر$ P4I
ر>ت$ا 1تح '"لا s62 'ع د?
ا+مUاد 1)Z لا <ي)ع
رحسلا P? yدل دا= اد= ام
نم باحZHا <ل| 1)ع
0د3لا اCع 5)جC* مGاSWب
( ) 5f0 د6محملا دبع •يEلا dديسل OرG6جلا O'Z Iر>* مŠ
5G %Cع لا:
xيSلا Nيحم رحب OرG6; دمحم ا4دي$ 1)ع 5)Z لا
<لام; 0دب 9mS4Hا m4Hا lي^ •0 XحS4 9‡د?Hا
52 XT]ابلا <ل'; mم= 9Dد6"$ ءام$ 52 5لkتملا
06Z 52 X2ر"ملا hرل o2اCلا Dد6K= -اي)ج, s0اEم
%ل| 1)ع hا0Hا 1)ع %,7امJ Lبا6ب xيSملا hاب=Hا
ددع ‡د>لا -اي)ج, زJارم %باحZI ‡6SCلا Xي)ح,
م)$ <,ر`ح نم %ي)ع <تfا2ا <تم!ع 52 %?ارqت$ا
ا+ريwJ ا+مي)س,.
( ) 5f0 lيVلا دمحا •يEلا dديسل %م!"لا O'Z Iر>* مŠ
5G %Cع لا:
دمحم ا4دي$ <ل6$0 <بيبح <يب4 Dدبع 1)ع 5)Z مK)لا
ر$ 0اG]7ا 064 رGا6جلا رG6; رGابلا م!عHا 06Cلا
&امJ 9&ام; LJ &ام; &'; LJ &'; &ا>ملا 6)ح 0ار$7ا
„ار$ X*دحHا Pيب 5لا"تملا ريب3لا رGا= &امJ LJ
د6;6ملا 06Cلا •0ا6"لا ءايf •0ا"ملا mم= Xي4ادح6لا
مس)^ -اي)حتلا م!عRب 5)حتملا -ا_لا l*ر? د6;6لا lب$
نم 06Vلا رحب Lب? 06جسملا رحبلا XمKبCملا م$'Vلا
ب6بحملا -ا_لا 064 Xم!"ل D'م7ا Fد| 52 %ل -دج$
%تيSVZا نم متت3ملا رGاVلا رسلا Fد>لا -6G7 م!ع7ا
ا* <يلا %ب L$6, نمل 1م!"لا X)ي$6لا Fد| ءا6ح 5Cب 1)ع
- – DدCع %Gاجب <ي)ع %تمرحب <*دل هرسب لا ا+Š'Š لا
7 Oرت2 'ب 'مع 5C?]ر, #ا <يلا %;رع 52 هريسب
1لا %ب LW,ا 1تح bام$ 7 ()B)ل 7 اي4د)ل Lيم 7 bادتبا
5CمK* مG LJ 52 DدCع %Gاجب dرما 1ل6ت, #I 9<,ر`ح
ب0 ل دمحلا ا+ريwJ ا+مي)س, م)$ LJ رمHا 5ل ا* لا ا*
نيملا"لا
.......................................
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

63-Mar-245
3372<
91}
ga$eo:er
,ro(n Me$&er


;oin Date7 No:
6334
Posts7 2<542=
#RــEـلا مـيـ!ـ"ـلا D0اـبـمـلا بزـحـلا ا_ـG
%ـCـع لا 5ـf0 هرــ$ لا ‡دـ? %ـل
مـيـحرـلا نـمـحرـلا لا مــسـب
%ـل 9 %ـل <ـ*رــ= 7 هدــح لا 78 %ـل8 7
LـJ 1)ـع 6ـG دـمـحـلا %ـل <ـ)ـمـلا
5ــح 6ـG Pـيـمـ* 5ـيـحـ* رـ*دــ? ءA 5ــ=
%ـيـل8 رـيــBـلا هدــيــب -6ــمـ* 7
7 &6ــح 7 رـيـجـتــسـ4 %ـب رـيـWـمـلا
مـيـ!ـ"ـلا 5ـ)ـ"ـلا لاـب 78 O6ـــ? .
رـWــ4 هدــع sدـZ هدــح6K)لا 78 %ـل8 7
هدــح بازـحHا FزــG هدـبـع .
ِ نـيـWـ)ـBـم هاـ*8 78 دـبـ"ـ4 7 لا 78ِ%ـل8 7
#رـ2ا3لا هرـJ 6ـل نـ*دـلا %ـل .
<ـ*رــ= 7 هدــح لا 78 %ـل8 7 #I دـKــ=I
#6م)ـسم %ـل نح4 ا+دـحا ا+ـKـل8 %ـل .
ا4دي$ &| 1)ع دمحم ا4دي$ 1)ع Ln Z مK)لا
#دـــماـــحــلا Dدـــمــح ام دمحم .
ا4دي$ &| 1)ع دمحم ا4دي$ 1)ع Ln Z مK)لا
#رــــــJا_ـــلا DرـــــJg ام دمحم .
ا4دي$ &| 1)ع دمحم ا4دي$ 1)ع Ln Z مK)لا
#6)ـ2اqلا DرJg نع LST ام دمحم .
%بحZ %ل| hا0I 5بCلا Oر`ح h0 1ل8
Xح,اSلا -ام)سملا نيم)سملا
دمحم ا4دي$ 1)ع D0اب م)$ 1)Z مK)لا
م)$ %بحZ %لI 1)ع 5مHا 5بCلا
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Boo@$ar@s
)aceBoo@
Google
.(itter
ª Pre:ious .0read E NeFt .0read «
Posting %ules
Gou ¥¤¬ -§® 1ost ne( t0reads
Gou ¥¤¬ -§® 1ost re1lies
Gou ¥¤¬ -§® 1ost attac0$ents
Gou ¥¤¬ -§® edit -our 1osts
BB code is ¯-
S$ilies are ¯-
HIMGJ code is ¯-
K.M? code is ¯°°
)oru$ %ules
±§©²¥
³²¥´
LMNO PQR
*ll ti$es are GM.. .0e ti$e no( is 2=743.
µ§-®¤¶® ·¸ “ ¹²º¤-c»¦® ¼½¸¶²¸¸½§- ¾§¤©º “ ¿©¶À½¨¦ “ Á§´
Sudan.Net S 633A

.1 ِ ‫ر‬ ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ر‬ ْ ِ‫ب‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ال‬ ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫حم‬ َ .‫ن‬ َ ‫يتا‬ ِ ‫ر‬ ِ َ ‫عتال‬ ِ ‫مد ُ لل‬ ُ ‫ك ن َعْب ُد‬ ّ ِ‫ن إ‬ ِ ِ ‫ متا َل‬.‫م‬ ْ ‫ر‬ َ ْ ‫ب ال‬ ّ ‫ر‬ َ ْ ‫ا َل‬ ْ ‫ح‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ال‬ َ ْ ‫مي‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫ك ي َوْم ِ الد ّ َي‬ ِ ْ ‫حي‬ ِ ‫حم‬ َ ‫را‬ َ ‫را‬ َ ‫يتا‬ ‫م‬ ِ .‫م‬ ِ َ ‫ست‬ َ ِ ‫ ا ِهْد‬.‫ن‬ ّ ِ ‫وَإ‬ ْ ‫م‬ ْ َ‫ك ن‬ ْ ِ‫ت عَل َي ْه‬ َ ‫م‬ ْ َ‫ن أن ْع‬ َ ْ ‫قي‬ ُ ْ ‫ط ال‬ ّ ‫نتا ال‬ َ ْ ‫ط ال ّذ ِي‬ َ ‫ص‬ َ ‫ص‬ ُ ْ ‫ست َعِي‬ ‫ن‬ ِ ‫ آ‬.‫ن‬ ّ ‫م وَال َ ال‬ ُ ْ‫مغ‬ ْ ِ‫ب ع َل َي ْه‬ َ ْ ‫ر ال‬ ِ ْ‫ضو‬ َ ْ ‫ضّلآل ّي‬ ِ ْ ‫غ َي‬ ِ ْ ‫مي‬
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat. Diriwayatkan oleh Abu Sa’id ibn al-Mu’lla r.a.: “Sukakah kamu jika aku ajarkan sebuah Surah yang belum pernah diturun dahulunya, baik dalam Injil mahupun Zabur dan Taurat? Ia adalah Al-Fatihah. Surah 15 Al-Hijr : Ayat 87: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang am at besar kemuliaan dan faedahnya.”

ْ َ ‫في‬ َ ْ ‫ي ال‬ ُ ‫م ال َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ِ ‫متا‬ ِ ُ‫خذ ُه‬ َ ْ ‫و ال‬ ٌ ْ‫ ة وَال َ ن َو‬ ُ ْ‫قي ّو‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ َ َ ‫ه ال َ إ ِل‬ ُ ‫الل‬ ّ ‫ح‬ َ ُ‫ه إ ِال ّ ه‬ َ ‫في ال‬ ْ َ‫ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫متا‬ َ ‫ش‬ ‫ر‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫عن ْد َهُ إ ِال ّ ب ِإ ِذ ْن‬ ِ ‫متا‬ ِ ‫وا‬ ُ ‫ف‬ ّ ‫ال‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫ه ي َعْل‬ َ ‫ض‬ َ َ‫ت و‬ ْ ِ‫ذا ال ّذ‬ ْ ‫م‬ ْ َ ‫سم‬ ِ َ ‫بي‬ َ ‫متا‬ َ ِ‫ن ب‬ َ ‫شّلآ‬ ‫ء‬ ٍ ‫ي م‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫متا‬ ِ ‫ن‬ ِ ُ ‫م وَال َ ي‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ ِ ‫ء‬ َ ْ‫حي ْط ُو‬ َ ِ ‫ه إ ِال ّ ب‬ ْ ُ‫فه‬ َ َ‫م و‬ ْ ِ‫ن أي ْد ِي ْه‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ش‬ َ َْ َ ‫م‬ ْ ‫ح‬ ِ ُ‫ض وَال َ ي َؤ ُد ُه‬ ِ ‫وا‬ ِ ‫ر‬ ِ َ‫و‬. َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ ُ ْ ‫ي العَظ ِي‬ َ ُ‫فظ ُه‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ‫ر‬ ّ ِ ‫و العَل‬ َ ُ‫متا وَه‬ ْ ‫وال‬ َ ‫ت‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫ع ك‬
2. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya. Yang .2 tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Luasnya Kursi Allah meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara .keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar (Surah 2 al-Baqarah Ayat 255 Ayat-al-Kursi) Ayatul Kursi ini mengandungi khasiat yang besar. Terdapat 99 buah hadith yang menerangkan fadhilahnya. Di antaranya ialah untuk menolak syaitan, benteng pertahanan, melapangkan fikiran dan menambahkan iman.

ّ ُ‫ن ك‬ َ ِ‫مّلآ أ ُن ْز‬ ُ ْ‫سو‬ ‫ه‬ ِ ‫بتالل‬ ِ ْ‫مؤ‬ ِ ‫ه‬ ِ ْ ‫ل إ ِل َي‬ َ ْ‫من ُو‬ ّ‫ر‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ن‬ َ ‫لآ‬ ُ ْ ‫وال‬ َ ِ‫ل ب‬ َ ‫ آ‬.3 َ ‫م‬ َ ‫به‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ َ ‫ق بي‬ َ ‫عنتا‬ ُ ‫قتا‬ َ َ‫ه و‬ َ ُ ‫ه ال َ ن‬ ِ ‫س‬ ِ ِ ‫سل‬ ِ ٍ ‫حدم‬ ِ ِ ‫سل‬ ِ ِ ‫ه وَك ُت ُب‬ ِ ِ ‫مآلئ ِك َت‬ ْ ‫م‬ َ ‫نأ‬ َ ‫لوا‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫و‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫م‬ َ َْ ُ ‫ر‬ ّ ‫ف‬ ُ َ‫ه و‬ َ َ ْ ‫نتا وَإ ِل َي‬ َ َ ‫فرا َن‬ .‫ر‬ ْ ُ‫عنتا َ غ‬ ِ ‫م‬ َ ّ ‫رب‬ ْ َ ‫وَأط‬ َ ْ ‫ك ال‬ ُ ْ ‫صي‬ َ ‫ك‬
3. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->