Ratib Haddad

Ratib Al-Haddad ini mengambil nama sempena nama penyusunnya, iaitu Imam Abdullah bin Alawi
Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Daripada doa-doa dan zikir-zikir
karangan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar AlRatib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar
27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).
Ratib ini disusun bagi menunaikan permintaan salah seorang murid beliau, ‘Amir dari keluarga Bani
Sa’d yang tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadhramaut. Tujuan ‘Amir membuat permintaan
tersebut ialah bagi mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar
mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri daripada ajaran sesat yang sedang melanda
Hadhramaut ketika itu.
Pertama kalinya Ratib ini dibaca ialah di kampung ‘Amir sendiri, iaitu di kota Shibam setelah
mendapat izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib ini dibaca
di Masjid Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661
Masehi. Pada kebiasaannya ratib ini dibaca berjamaah bersama doa dan nafalnya, setelah solat
Isya’. Pada bulan Ramadhan ia dibaca sebelum solat Isya’ bagi mengelakkan kesempitan waktu
untuk menunaikan solat Tarawih. Mengikut Imam Al-Haddad di kawasan-kawasan di mana Ratib alHaddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan
daripada pengaruh sesat tersebut.
Apabila Imam Al-Haddad berangkat menunaikan ibadah Haji, Ratib Al-Haddad pun mula dibaca di
Makkah dan Madinah. Sehingga hari ini Ratib berkenaan dibaca setiap malam di Bab al-Safa di
Makkah dan Bab al-Rahmah di Madinah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah menyatakan
bahawa sesiapa yang membaca Ratib Al-Haddad dengan penuh keyakinan dan iman dengan terus
membaca “ La ilaha illallah” hingga seratus kali (walaupun pada kebiasaannya dibaca lima puluh
kali), ia mungkin dikurniakan dengan pengalaman yang di luar dugaannya.
Beberapa kebezaan boleh didapati di dalam beberapa cetakan ratib Haddad ini terutama selepas
Fatihah yang terakhir. Beberapa doa ditambah oleh pembacanya. Al Marhum Al-Habib Ahmad
Masyhur bin Taha Al-Haddad memberi ijazah untuk membaca Ratib ini dan menyarankannya dibaca
pada masa–masa yang lain daripada yang tersebut di atas juga di masa keperluan dan kesulitan.
Mudah-mudahan sesiapa yang membaca ratib ini diselamatkan Allah daripada bahaya dan
kesusahan. Ameen.
Ketahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini telah dipetik
daripada Al-Quran dan hadith Rasulullah S.A.W. Terjemahan yang dibuat di dalam ratib ini, adalah
secara ringkas. Bilangan bacaan setiap doa dibuat sebanyak tiga kali, kerana ia adalah bilangan
ganjil (witir). Ini ialah berdasarkan saranan Imam Al-Haddad sendiri. Beliau menyusun zikir-zikir
yang pendek yang dibaca berulang kali, dan dengan itu memudahkan pembacanya. Zikir yang
pendek ini, jika dibuat selalu secara istiqamah, adalah lebih baik daripada zikir panjang yang dibuat
secara berkala atau cuai[1]. Ratib ini berbeza daripada ratib-ratib yang lain susunan Imam Al-Haddad
kerana ratib Al-Haddad ini disusun untuk dibaca lazimnya oleh kumpulan atau jamaah. Semoga
usaha kami ini diberkahi Allah.

‫الراتب الشهير‬
‫للحبيب عبد الله بن علوي الحداد‬
Ratib Al Haddad
Moga-moga Allah merahmatinya [Rahimahu Allahu Ta’ala]

َ َ‫سي ّد َِنتا و‬
‫مد‬
َ ‫م‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ح ة إ َِل ى‬
َ ِ ‫ الَفتات‬:‫يقول القتارئ‬
َ ِ‫ضَرة‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫والَنتا‬
َ َ‫شِفيعَِنتا وَن َب ِي َّنتا و‬
ْ ‫م‬
-‫ الفتاتح ة‬- ‫صل ى الله عليه وسلم‬
Bacalah Al-Fatihah kepada ketua, penyshafaat, nabi dan penolong kita Muhammad s.a.w

.1
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫سم ِ الل‬
ْ ‫ه الّر‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫حي ْم‬
ِ ‫حم‬
َ ‫ن إ ِّيتا‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ َ ‫ب ال َْعتال‬
ِ ‫مد ُ لل‬
ُ ‫ك ن َعْب ُد‬
ِ ِ ‫ متا َل‬.‫م‬
ْ ‫ َالّر‬.‫ن‬
ّ ‫ه َر‬
َ ْ ‫ا َل‬
ْ ‫ح‬
َ ْ ‫مي‬
ِ ْ ‫ك ي َوْم ِ الد ّ َي‬
ِ ْ ‫حي‬
ِ ‫حم‬
َ ‫صَرا‬
َ ‫صَرا‬
َ ‫وَإ ِّيتا‬
‫م‬
ِ .‫م‬
ْ ‫م‬
ْ َ‫ك ن‬
ْ ِ‫ت عَل َي ْه‬
َ ‫م‬
ْ َ‫ن أن ْع‬
َ ْ ‫ست َِقي‬
ُ ْ ‫ط ال‬
ّ ‫ ا ِهْد َِنتا ال‬.‫ن‬
َ ْ ‫ط ال ّذ ِي‬
ُ ْ ‫ست َعِي‬
‫ن‬
ِ ‫ آ‬.‫ن‬
ّ ‫م وَال َ ال‬
ُ ْ‫مغ‬
ْ ِ‫ب ع َل َي ْه‬
َ ْ ‫ر ال‬
ِ ْ‫ضو‬
َ ْ ‫ضّلآل ّي‬
ِ ْ ‫غ َي‬
ِ ْ ‫مي‬
1.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya
Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjuklah
kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada
mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang
yang sesat.
Diriwayatkan oleh Abu Sa’id ibn al-Mu’lla r.a.: “Sukakah kamu jika aku ajarkan sebuah
Surah yang belum pernah diturun dahulunya, baik dalam Injil mahupun Zabur dan Taurat? Ia
adalah Al-Fatihah.
Surah 15 Al-Hijr : Ayat 87: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai
Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang am at besar
kemuliaan dan faedahnya.”

ْ
‫متا ِفي‬
ُ ‫م ال َ ت َأ‬
ٌ َ ‫سن‬
ِ ُ‫خذ ُه‬
َ ْ ‫و ال‬
ٌ ْ‫ ة وَال َ ن َو‬
ُ ْ‫ي ال َْقي ّو‬
َ ‫ه‬
ُ َ‫م ل‬
َ َ ‫ه ال َ إ ِل‬
ُ ‫َالل‬
ّ ‫ح‬
َ ُ‫ه إ ِال ّ ه‬
َ ‫ت ومتا ِفي ال‬
ْ َ‫ي ي‬
‫متا‬
‫ر‬
ِ ‫ع‬
ِ ِ ‫عن ْد َهُ إ ِال ّ ب ِإ ِذ ْن‬
ُ ‫شَف‬
ّ ‫ال‬
َ ‫م‬
ُ َ ‫ه ي َعْل‬
َ ‫ض‬
َ َ ِ ‫وا‬
ْ ِ‫ن َذا ال ّذ‬
ْ ‫م‬
ْ
َ ‫سم‬
ِ
َ ‫بي‬
َ ‫متا‬
َ ِ‫ن ب‬
‫شّلآَء‬
َ ‫متا‬
ِ ‫ن‬
ِ ُ ‫م وَال َ ي‬
ِ ‫م‬
ِ ْ ‫عل‬
ِ ‫يم ٍء‬
َ ْ‫حي ْط ُو‬
َ ِ ‫ه إ ِال ّ ب‬
ْ ُ‫خل َْفه‬
َ َ‫م و‬
ْ ِ‫ن أي ْد ِي ْه‬
ْ ‫م‬
ْ ‫ش‬
َ َْ
َ
‫م‬
ِ ُ‫ض وَال َ ي َؤ ُد ُه‬
ِ ‫وا‬
ِ ‫ع ك ُْر‬
ِ َ‫و‬.
َ ‫س‬
ّ ‫ه ال‬
ُ ْ ‫ي العَظ ِي‬
َ ُ‫حْفظ ُه‬
َ ‫س‬
ُ ّ ‫سي‬
َ ‫ت َوالْر‬
ّ ِ ‫و العَل‬
َ ُ‫متا وَه‬
َ ‫م‬
2.

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya. Yang
.2
tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada
sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang mengetahui apa
yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak
mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Luasnya Kursi Allah
meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara
.keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar
(Surah 2 al-Baqarah Ayat 255 Ayat-al-Kursi)
Ayatul Kursi ini mengandungi khasiat yang besar. Terdapat 99 buah hadith yang menerangkan
fadhilahnya. Di antaranya ialah untuk menolak syaitan, benteng pertahanan, melapangkan fikiran
dan menambahkan iman.

ّ ُ‫ن ك‬
َ ِ‫مّلآ أ ُن ْز‬
ُ ْ‫سو‬
‫ه‬
ِ ‫ن ِبتالل‬
ِ ْ‫مؤ‬
ِ ‫ه‬
ِ ْ ‫ل إ ِل َي‬
َ ْ‫من ُو‬
ُ ‫ن الّر‬
َ ‫لآ‬
ُ ْ ‫ن َرّبه َوال‬
َ ِ‫ل ب‬
َ ‫ آ‬.3
َ ‫م‬
ْ ‫م‬
َ ‫م‬
َ ‫ق بي‬
َ ‫مْعنتا‬
ِ ‫س‬
ِ ِ ‫سل‬
ِ ٍ ‫حدم‬
ِ ِ ‫سل‬
ِ ِ ‫ه وَك ُت ُب‬
ِ ِ ‫مآلئ ِك َت‬
َ ‫نأ‬
َ ‫ه وََقتاُلوا‬
ُ ‫ن ُر‬
ُ ‫ه وَُر‬
َ َ‫و‬
ْ ‫م‬
َ ْ َ ُ ‫ه ال َ ن َُفّر‬
َ ْ ‫ك َرب َّنتا وَإ ِل َي‬
َ َ ‫وَأ َط َْعنتا َ غُْفرا َن‬
.‫ر‬
ِ ‫م‬
َ ْ ‫ك ال‬
ُ ْ ‫صي‬
3.
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan
juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan

Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Katakan): “Kami tidak membezakan antara seorang rasul
dengan rasul-rasul yang lain". Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan)
keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”
(Surah 2: Al Baqarah Ayat 285)
Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud al-Badri r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Dua
ayat terakhir dari surah al-Baqarah, memadai kepada seseorang yang membacanya pada malam
hari sebagai pelindung dirinya.

‫ت َرب َّنتا‬
ُ ّ ‫ ال َ ي ُك َل‬.4
َ َ ‫متا اك ْت‬
َ َ ‫متا ك‬
ْ ُ‫ستا إ ِال ّ و‬
ً ‫ه ن َْف‬
ْ َ ‫سب‬
َ ‫ت وَعَل َي َْهتا‬
ْ َ ‫سب‬
َ ‫سعََهتا ل ََهتا‬
ُ ‫ف الل‬
ْ
ْ ‫م‬
َ ُ ‫ال َ ت‬
‫ه‬
ْ َ ‫سي َْنّلآ أ َْو أ‬
ِ ‫ؤا‬
ِ ‫ح‬
ِ َ‫ن ن‬
َ ‫متا‬
ْ َ ‫خط َأَنتا َرب َّنتا وَال َ ت‬
ْ ِ ‫خذ َْنّلآ إ‬
ُ َ ‫مل ْت‬
َ ‫ح‬
َ َ ‫صًرا ك‬
ْ ِ ‫ل عَل َي َْنتا إ‬
َ َ ‫متاال‬
‫ف ع َّنتا‬
ُ ْ ‫ه َواع‬
َ َ‫طتاق‬
ِ ِ ‫ ة ل ََنتا ب‬
ِ ‫ن‬
َ ُ ‫ن قَب ْل َِنتا َرب َّنتا وَال َ ت‬
َ ‫مل َْنتا‬
ّ ‫ح‬
ْ ‫م‬
َ ْ ‫ع ََل ى ال ّذ ِي‬
َ
َ ْ ‫صْرنتا َ ع ََل ى ال َْقوْم ِ ال‬
.‫ن‬
َ ‫َواغ ِْفْر ل ََنتا َواْر‬
َ ‫ت‬
َ ْ ‫منّلآ أن‬
ْ ‫ح‬
ُ ْ ‫موْال ََنتا َفتان‬
َ ْ ‫كتافِرِي‬
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala .4
atas kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa atas kejahatan yang
diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau
mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau
bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada
orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada
kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta
ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu,
”tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir
(Surah 2: al-Baqarah Ayat 286)
Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas r.a.: Apabila Jibril sedang duduk dengan
Rasulullah s.a.w., dia mendengar bunyi pintu di atasnya. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata:
“Ini ialah bunyi sebuah pintu di syurga yang tidak pernah dibuka.” Lalu satu malaikat pun turun,
dan Jibril berkata lagi, “Ia malaikat yang tidak pernah turun ke bumi” Malaikat itu memberi salam
lalu berkata, “Bersyukurlah atas dua cahaya yang diberi kepadamu yang tidak pernah diberi
kepada rasul-rasul sebelummu-“Fatihat al-Kitab dan ayat penghabisan Surah al-Baqarah”. Kamu
akan mendapat manfaat setiap kali kamu membacanya.

ُ ْ ‫مل‬
َ ْ ‫شرِي‬
َ َ ‫حد َهُ ال‬
‫ت‬
ِ ُ ‫حِيي وَي‬
ْ ُ ‫مد ُ ي‬
َ ْ ‫ه ال‬
ْ َ‫ه و‬
ُ ْ ‫مي‬
ْ ‫ح‬
ُ َ ‫ك وَل‬
ُ ْ ‫ه ال‬
ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬
ُ َ‫ك ل‬
ُ ‫ه إ ِال ّ الل‬
َ َ ‫ ال َ إ ِل‬.5
ّ ُ ‫و ع ََل ى ك‬
َ ‫ل‬
(3X) .‫ر‬
ِ َ‫يم ٍء ق‬
ٌ ‫دي‬
ْ ‫ش‬
َ ُ‫وَه‬
5.
Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang satu dan tiada sekutu bagi- Nya. Bagi-Nya segala
kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia
sangat berkuasa atas segala sesuatu (3X)
Dari Bukhari, Muslim dan Malik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah; Rasulullah s.a.w berkata,
“Sesiapa membaca ayat ini seratus kali sehari, pahalanya seperti memerdekakan sepuluh orang
hamba, Seratus kebajikan dituliskan untuknya dan seratus keburukan dibuang darinya, dan
”.menjadi benteng dari gangguan syaitan sepanjang hari

(3X)

.‫ه ا َك ْب َُر‬
ِ ّ ‫مد ُ ل ِل‬
ِ ‫ن الل‬
َ ْ ‫ه َوال‬
َ ‫حتا‬
َ ْ ‫سب‬
ٌ .6
ُ ‫ه َوالل‬
ُ ‫ه إ ِال ّ ْالل‬
َ َ ‫ه وَال َ إ ِل‬
ْ ‫ح‬

6.
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Tuhan
Yang Maha Besar. (3X)

Dari Muslim, diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundah: Rasulullah s.a.w bersabda: Zikir-zikir yang
paling dekat di sisi Allah adalah empat, iaitu tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, tidak berbeza yang
mana aturannya apabila engkau berzikirullah.

ْ ِ ‫ن الل‬
.‫م‬
ِ ‫ن الل‬
َ َ ‫سْبحتا‬
َ ِ ‫ه وَب‬
َ ‫حتا‬
َ ْ ‫سب‬
ُ ِ‫مد ِه‬
ُ .7
ْ ‫ح‬
ِ ْ ‫ه العَظ ِي‬

(3X)
7.

Maha suci Allah segala puji khusus bagi-Nya, Maha suci Allah Yang Maha Agung. (3X)

Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a.: Rasulullah s.a.w. bersabda: Dua zikir
yang mudah di atas lidah tetapi berat pahalanya dan disukai oleh Allah ialah: 'SubhanAllah al-Azim
dan 'SubhanAllah wa bihamdihi.'”

(3X)

َ َ ‫ ربنتا اغ ْفر ل َنتا وتب ع َل َينتا إن‬.8
.‫م‬
ِ ‫ب الّر‬
ِّ َْ
َّ َ
ُ ‫وا‬
ْ َُ َ ْ ِ
ُ ْ ‫حي‬
َ ْ ‫ك أن‬
ّ ّ ‫ت الت‬

8.
Ya Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha
Pengampun Lagi Maha Penyayang. (3X)
Surah 4: An-Nisa’; Ayat 106: “Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah; kerana
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Sila rujuk juga Surah 11: Hud; Ayat 90

(3X)

ّ ‫ص‬
ّ ‫ص‬
.‫م‬
ٍ ‫م م‬
َ ‫م‬
َ َ‫ل ع َل َي ْهِ و‬
ْ ّ ‫سل‬
ّ ُ‫ َالل ّه‬، ‫د‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫ل ع ََل ى‬
ّ ُ‫ َالل ّه‬.9
َ ‫م‬
َ ‫م‬

9.
Ya Allah, cucurkan selawat ke atas Muhammad, Ya Allah, cucurkan selawat ke
atasnya dan kesejahteraan-Mu. (3X)
Surah 33; Al-Ahzab, Ayat 56: Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi;
wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam dengan
penghormatan yang sepenuhnya.
Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa
berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali.

(3X)
10.
Nya. (3X)

َ
َ ‫ن‬
.‫ق‬
َ ‫متا‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫متا‬
ِ ‫ت الل‬
ِ ‫متا‬
َ َ ‫خل‬
َ ‫شّر‬
ّ ‫ه الّتّلآ‬
َ ِ ‫ أع ُوْذ ُ ب ِك َل‬.10
ْ ‫م‬

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca doa ini tiga
kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya.”

َ ‫شيٌء ِفي ال‬
‫ض وَال َ ِفي‬
‫ر‬
ِ ‫م‬
ِ ‫سمـ‬
ِ ّ ‫ه ال‬
ِ ‫سمـم ِ الل‬
َ ‫م‬
ُ َ ‫ذي ال َ ي‬
ْ ‫عا‬
ْ ِ‫ب‬
َ ‫ضمـّر‬
ْ
ْ َ ‫ه‬
ِ
.‫م‬
ِ ‫س‬
ُ ‫مْيمـ‬
ّ ْ ‫و ال‬
ّ ْ ‫ال‬X)
ُ ‫ع ال ْعَل ِْيمـ‬
َ ‫س‬
َ ُ‫ممـّلآِء وَه‬

11.

3)

11.
Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tiada suatu pun, baik di bumi mahupun di
langit dapat memberi bencana, dan Dia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X)
Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah yang membaca doa ini
pada waktu pagi dan petang tiga kali, tiada apa jua kesakitan akan dialaminya.”

(3X)

.‫مدم ٍ ن َب ِّيـتا‬
ِ ‫ َر‬.12
َ ‫م‬
ْ ِ ‫ضي َْنمـتا ِبتاللهِ َرّبتا وَِبتال‬
ّ ‫ح‬
ُ ِ ‫سمـل َم ِ دِْينـتا وَب‬

12.
Kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai Agama kami dan Muhammad
sebagai Nabi kami.
(3X)
Surah 3: Ali-Imran Ayat 19: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah
Islam.
Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca ayat ini di pagi
dan petang hari akan masuk ke syurga.”

(3X)

ّ ‫خي ُْر َوال‬
.‫ه‬
َ ْ ‫ه َوال‬
ِ ‫شي َْئمـ ةِ الل‬
ِ ‫م‬
ِ ّ ‫مد ُ ل ِل‬
ِ ‫سم ِ الل‬
َ ْ ‫ه َوال‬
ْ ِ ‫ ب‬.13
َ ِ ‫شمـّر ب‬
ْ ‫ح‬

13.
Dengan Nama Allah, segala pujian bagi-Nya, dan segala kebaikan dan kejahatan
adalah kehendak Allah.
(3X)
Diriwayatkah oleh Abu Hurairah: Rasulullah s.a.w. bersabda: Wahai Abu Hurairah, bila kamu
keluar negeri untuk berniaga, bacakan ayat ini supaya ia membawa kamu ke jalan yang benar.
Dan setiap perbuatan mesti bermula dengan ‘Bismillah’ dan penutupnya ialah “Alhamdulillah”.

(3X)

َ َ‫طنتا ً و‬
.‫ظتاهًِرا‬
ِ ‫مّنتا ِبتاللهِ َوالي َوْم ِ ال‬
ِ َ ‫ه بتا‬
ِ ‫ر ت ُْبنتا َ إ َِل ى الل‬
َ ‫ آ‬.14
ِ ‫خ‬

14.
Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan kami bertaubat kepada Allah batin
dan zahir. (3X)
Surah at-Tahrim Ayat 8: Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah
dengan “Taubat Nasuha”.
Diriwayatkan oleh Ibn Majah: Rasulullah bersabda: Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah.
Dan orang yang bertaubat itu ialah seumpama orang yang tiada apa-apa dosa.”

(3X)
15.
kami.

َ ‫ي‬
.‫مّنتا‬
ُ ْ ‫ َيتا َرب َّنتا َواع‬.15
ِ ‫ن‬
َ ‫كتا‬
ُ ‫م‬
ْ ‫ف ع َّنتا َوا‬
ْ ِ‫ح ال ّذ‬

Ya Tuhan kami, maafkan kami dan hapuskanlah apa-apa (dosa) yang ada pada
(3X)

Dari Tirmidhi dan Ibn Majah: Rasulullah s.a.w. berada di atas mimbar dan menangis lalu beliau
bersabda: Mintalah kemaafan dan kesihatan daripada Allah, sebab setelah kita yakin, tiada apa
lagi yang lebih baik daripada kesihatan
Surah 4: An-Nisa’: Ayat 106: “Dan hendaklah engkau memohon keampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”

(7X)

َ ‫كرا َم أ‬
َ
َ
َ
.‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ي‬
‫د‬
‫ل ى‬
‫ع‬
‫تا‬
‫تن‬
‫م‬
َ
ِ
ْ
ِ
ْ
َ ْ ‫ يتا َ َذا ال‬.16
ْ
ِ َ ‫جل‬
ِ ِ
ِ
ِ ْ ِ ‫ل َوال‬

16.
Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat Pemurah, matikanlah kami
dalam agama Islam . (7X)
Sila rujuk ke no. 12. Moga-moga kita dimatikan dalam keadaan Islam.

Dan dari Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. menyatakan di dalam sebuah hadith bahawasanya sesiapa
yang berdoa dengan nama-nama Allah dan penuh keyakinan, doa itu pasti dikabulkan Allah.

ّ ‫شّر ال‬
َ ‫ف‬
(3X) .‫ن‬
ِ ِ ‫ظتال‬
ِ ْ ‫ن إ َك‬
َ َ ‫ي يتا‬
َ ‫مْيمـ‬
ُ ‫مت ِْيمـ‬
ّ ِ‫ يتا َ قَو‬.17
17.
Wahai Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami dari kejahatan
orang-orang yang zalim. (3X)
Seperti di atas (16); Merujuk hadith Rasulullah s.a.w, sesiapa yang tidak boleh mengalahkan
musuhnya, dan mengulangi Nama ini dengan niat tidak mahu dicederakan akan bebas dari
dicederakan musuhnya.

ُ ‫ أ َصل َح الل‬.18
َ ‫ه‬
(3X) .‫ن‬
َ ‫صَر‬
ِ ِ ‫سل‬
َ ْ
ْ ‫م‬
ُ ْ ‫شّر ال‬
ُ ‫ف الل‬
ُ ْ ‫موَْر ال‬
ُ ‫هأ‬
ُ
َ ‫ن‬
َ ْ ‫مؤ ْذِي‬
َ ْ ‫مي‬
18.
Semoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim dan menghindarkan mereka dari
kejahatan orang-orang yang suka menggangu. (3X)
Diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada seorang mukmin
pun yang berdoa untuk kaumnya yang tidak bersamanya, melainkan akan didoakan oleh Malaikat,
“Sama juga untukmu”.
19.

(3X)

‫م يـتا قَد ِي ُْر‬
ُ ْ ‫يـتا ع َل ِي‬
.‫خب ِي ُْر‬
َ ‫ف يـتا‬
ُ ْ ‫يـتا ل َط ِي‬

‫ي يـتا ك َب ِي ُْر‬
ّ ِ ‫يـتا ع َل‬
‫صي ُْر‬
ِ َ ‫ع يـتا ب‬
ِ ‫س‬
ُ ‫مي‬
َ ‫يـتا‬

19.
Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, lagi Maha Besar, Yang Maha Mengetahui lagi Sentiasa
Sanggup, Yang Maha Mendengar lagi Melihat. Yang Maha Lemah-Lembut lagi Maha
Mengetahui
(3X)
Surah 17: Al Israil: Ayat 110: “Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama “Allah” atau “ArRahman”, yang mana sahaja kamu serukan; kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik
serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah
engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu."

(3X)

َ ‫م َيتا‬
.‫م‬
َ ‫ش‬
ِ ِ ‫ن ل ِعَب ْد‬
ِ ‫كتا‬
َ ‫ه ي َغِْفُر وَي َْر‬
َ ِ‫ يتا َ َفتار‬.20
ُ ‫ح‬
َ ‫م َيتا‬
ّ ّ‫ف الغ‬
ّ َ‫ج اله‬
ْ ‫م‬

20.
Wahai Tuhan yang melegakan dari dukacita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit.
Wahai Tuhan yang mengampuni dan menyayangi hamba-hamba-Nya.
(3X)
Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: “Ketika saya bersama Rasulullah s.a.w.,
ada seseorang berdoa, “Ya Allah saya meminta kerana segala pujian ialah untuk-Mu dan tiada
Tuhan melainkan-Mu, Kamulah yang Pemberi Rahmat dan yang Pengampun, Permulaan Dunia dan
Akhirat, Maharaja Teragung, Yang Hidup dan Yang Tersendiri”.
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dia berdoa kepada Allah menggunakan sebaik-baik nama-nama-Nya,
Allah akan memakbulkannya kerana apabila diminta dengan nama-nama-Nya Allah akan
memberi.

َ ‫طتاي‬
َ ‫خ‬
(4X).‫تا‬
َ ْ ‫ال‬

َ
َ
‫ن‬
ِ ‫ه‬
ّ ‫ه َر‬
ْ ‫ب ال ْب ََراَيتا أ‬
ْ ‫ أ‬.21
َ ‫ست َغِْفُر الل‬
َ ‫ست َغِْفُر الل‬
َ ‫م‬

‫د‬ ٌ ‫حمـ‬ َ ‫أ‬ 24.w.a. Saya sedang berjalan dengan Rasulullah s. dan Ia pula tidak diperanakkan. Surah Al-Ikhlas (3X) Dari Imam Bukhari. Ia tidak beranak.” Saya bertanya kepadanya. Allah Yang menjadi tumpuan segala permohonan. .‫ن‬ ِ ‫م الّرا‬ ِ ‫ح‬ َ ‫ك َيتا أْر‬ ْ ‫م ب َِر‬ َ ‫ح‬ َ ‫ح‬ ْ ِ‫م وَفِي ْه‬ ْ ُ‫معَه‬ َ َ ْ ‫مي‬ 23. kemudian kembalilah taat kepadaNya. Allah Mencucurkan Selawat dan Kesejahteraan keatasnya dan keluarganya. Aku memohon keampunan Allah Tuhan Pencipta sekalian makhluk.a.‫ه‬ ُ ‫ه إ ِال ّ الل‬ َ َ ‫ ال َ إ ِل‬. lagi Maha Pengasih” (50X) 22. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani. Moga-moga dipermuliakan. Katakanlah (wahai Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa.‫د‬ َ ‫ص‬ ُ ‫ َالل‬.a.w. lagi Maha Mengasihani. “Wajiblah. Muhammad Rasulullah. “Apa ya Rasulallah?” Baginda menjawab. dan diperjunjungkan kebesarannya.23 َ ‫ه‬ َ َ ، ‫ن‬ ِ ‫ل الل‬ ِ ‫م وََر‬ ْ ‫هأ‬ َ ‫ص‬ ُ ‫ب َر‬ َ ‫ج‬ ُ ‫ي الل‬ َ ّ ‫وَعَظ‬ ِ ‫حتا‬ ْ ‫ل وَأ‬ َ ْ ‫معِي‬ ِ ْ‫سو‬ ِ ‫نآ‬ ْ َ ‫ه َتعتا ََل ى ع‬ َ ‫ض‬ َ ‫ذا إ َِل ى ي َوْم الد ّي ْن وَعَل َْينتا‬ َ َ‫مَنتا ه‬ ِ ْ‫ن ي َو‬ ِ ‫ن‬ ْ ِ ‫ن ب ِإ‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ٍ ‫ستا م‬ َ ْ ‫ن وََتتاب ِِع الّتتاب ِعِي‬ َ ْ ‫َوالّتتاب ِعِي‬ ِ ِ َ َ ِ ‫مت‬ .” Surah 11: Hud: Ayat 90: “Dan mintalah keampunan Tuhanmu.‫م‬ . sekalian tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini sehingga Hari Kiamat. Kalimah “La ilaha illallah” ini adalah kunci syurga. . lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas. sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan tidak ada sesiapapun yang sebanding denganNya.‫د‬ ُ ّ ‫ه ال‬ ً ‫ه ك ُُفمـ‬ ْ ‫كمـ‬ َ ْ ُ‫ق‬ َ (3X) . aku memohon keampunan Allah dari sekalian kesalahan. surah itu seperti sepertiga al Quran!” Dari Al-Muwatta'. bersabda: “Allah tidak membenarkan seseorang masuk ke neraka jikalau dia mengucapkan kalimah tauhid ini berulangulang kali.w. seseorang mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih daripada yang mengasihani. diperbesarkan. . diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri. Rasulullah s.24 ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ ِ ْ ‫حي‬ ِ ‫حم‬ َ ‫ل هُو الل‬ ُ َ‫م ي‬ ‫وا‬ ْ ‫م ي ٌوَْلمـ‬ ُ ‫ممـ‬ ٌ ‫حمـ‬ َ ‫هأ‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ وَل‬. (4X) Surah 4: An-Nisa’: Ayat 106: “Dan hendaklah engkau memohon keampunan daripada Allah. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan lengkap.” ُ ْ‫سو‬ َ َ‫م و‬ َ ‫شّر‬ ِ ِ ‫ه َوآل‬ ِ ْ ‫ه ع َل َي‬ ِ ‫ل الل‬ َ ‫جد‬ ّ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ف وَك َّر‬ َ َ‫ه و‬ ُ ‫مد ٌ َر‬ َ َ‫م و‬ َ ّ ‫سل‬ ُ ‫صّل ى الل‬ ّ ‫ح‬ ُ . Baginda berkata. Serta Allah Ta'ala meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat Rasulullah.a.w berkata.21.22 Tiada Tuhan Melainkan Allah (50X) Komentar tentang kalimah tauhid sangat panjang. “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu). Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahawa Rasulullah s. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. diriwayatkan oleh Abu Hurairah.‫د‬ ْ َ ‫م ي َِلمـد ْ وَل‬ ْ َ ‫ ل‬. “Demi tangan yang memegang nyawaku.

w biasanya apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit. kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku. dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya”. dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita.‫س‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ ، ‫س‬ ْ َ‫ي ي ُو‬ ِ ْ ‫ن ال‬ ُ ‫س ِفي‬ ُ ِ‫سو‬ َ ‫م‬ ْ ِ ‫ ا َل ّذ‬، ‫س‬ ِ ‫ ة َوالّنتا‬ ِ ‫صد ُوِْر الّنتا‬ ِ ‫خّنتا‬ 26. daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.a katanya: Rasulullah s. cahaya mereka di dalam agama. baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini sahaja. Yang Menguasai sekalian manusia. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. “Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.w selalu meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Surah An-Nas Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri.25 ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫حم‬ َ ْ ّ ‫ل أ َع ُوْذ ُ ب َِر‬ َ ‫شّر‬ ْ ُ‫ق‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ، ‫ب‬ َ َ ‫شّر متا‬ ِ ‫غتا‬ ِ َ‫ و‬، ‫ق‬ ِ ، ‫ق‬ َ َ‫ق إ َِذا وَق‬ َ َ ‫خل‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ٍ ‫س م‬ ِ ‫ب الَفل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ‫سد‬ ِ ‫حتا‬ ِ َ‫ و‬، ‫د‬ ِ ‫ت ِفي ال ْعَُق‬ ِ ‫شّر الن ّّفتاَثتا‬ ِ َ‫و‬ َ ‫سدم ٍ إ َِذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ 25. dan kepada asal-usul dan keturunannya. Surah Al-Falaq Diriwayatkan daripada Aisyah r. Nabi Muhammad s.a. Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.26 ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫حم‬ َ‫ل أ‬ ْ َ ْ ُ‫ق‬ َ ُ ‫س‬ ‫وا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ، ‫س‬ ‫نتا‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ، ‫س‬ ‫نتا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ، ‫س‬ ‫نتا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ ُ ِ ِ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ْ َ ِ ّ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ . Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. rahsia-rahsia mereka. Muhammad ibn Ali Ba’alawi.a. baginda menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda sendiri. Sementara itu. ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat. Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. . dunia dan akhirat. dan memberi kita manfaat dengan mereka. Bacalah Al-fatihah kepada roh Penghulu kita al-Faqih al-Muqaddam. Apabila surah al-falaq dan annas turun.27 ُ ‫إَل ى روح سيدنتا ال َْفقيه ال ْمَقدم محمد بن عَل ِي بتا َ ع َل َوي وأ‬ ‫م‬ َِ ّ َ ِ ُ ْ ِ‫صول ِه‬ ِ ّ َ ُ ِ ّ ُ ِ ْ ِ ُ َ ّ ِ ِ َ َ َ ‫م ِفي‬ ِ ‫وَفُُرو‬ ِ ‫م َوكّف‬ َ ‫ه ي ُعِْلي د ََر‬ ّ ‫وي أ‬ َ ‫ ة‬ ْ ِ‫جتات ِه‬ َ ‫ن الل‬ ْ ِ‫عه‬ ِ ‫ستاَدا َت َِنتا آ‬ ِ ‫ل أِبي َعَل‬ . moga-moga Allah tinggikan darjat mereka di syurga. dari kalangan jin dan manusia”.‫ة‬ ِ ‫ن َوالد ّْنيتا َ َوال‬ ِ ‫خَر‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫م وَب ِأ‬ ْ ِ ‫واِر ه‬ ْ ِ‫سَرارِه‬ ْ ِ‫ ة وَي َن َْفعَُنتا ب ِه‬ َ ْ ‫م وَأن‬ ِ ْ ‫م ِفي الد ّي‬ 27. ‫ ة‬ َ ‫ح‬ َ ِ ‫ا َل َْفتات‬ . Katakanlah (wahai Muhammad). dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan.. ‫ ة‬ َ ‫ح‬ َ ِ ‫ا َل َْفتات‬ . Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia.28 . dan kepada semua penghulu kita dari keluarga bani ‘Alawi.

Bacalah fatihah kepada roh Penyusun Ratib ini. asal-usul dan keturunannya. mukminin dan mukminat. ‫ ة‬ . cahaya dan berkat mereka di dalam agama. dan memberi kita manfaat dengan mereka. :(‫ )ويدعو القتارئ‬. moga moga Allah tinggikan darjat mereka di syurga. Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Qutbil-Irshad.30 َ ِ ‫ا َل َْفتات‬ َ ‫إ َِل ى‬ ‫ت‬ ِ ِ ‫صتال‬ ِ ‫ ة‬ ِ ‫مَنتا‬ ِ ْ ‫مؤ‬ ِ ْ ‫مؤ‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫عَبتادِ الل‬ ِ ّ‫كتاف‬ َ َ‫ن و‬ ُ ْ ‫ن َوال‬ ُ ْ ‫مي ِْع ال‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫مِني‬ َ ْ ‫ن َوال‬ َ ‫حي‬ ِ ْ ‫وال ِد ِي‬ َ ‫م وَي َن َْفعَُنتا‬ ِ ْ‫ه ي َغ‬ ِ ‫متا‬ ِ ِ ‫سل‬ َ ‫م وَي َْر‬ ْ ‫تأ‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ُ ‫مه‬ ُ ‫ح‬ ْ ُ‫فُر ل َه‬ َ ‫ن الل‬ َ ِ ‫سل‬ ُ ْ ‫ن َوال‬ ُ ْ ‫َوال‬ َ ْ ‫مي‬ َ َ ‫م وب ََر‬ ‫م‬ ْ ‫ب َأ‬ ْ ِ‫كتات ِه‬ ْ ِ ‫سَرارِه‬ 30. di mana saja roh mereka berada. dan golongkan kami bersama mereka dalam keadaan baik dan afiah.29 َ ‫ح‬ َ ِ ‫ا َل َْفتات‬ َ ‫ب ال ِْر‬ ‫ب‬ ِ َ ‫إ َِل ى ُروِْح صتا‬ ِ ْ‫شتادِ وَغَو‬ َ ْ ‫ث ال ْعَِبتادِ َوال ْب ِل َدِ ال‬ ِ ْ ‫حب ِي‬ ِ ْ ‫ب قُط‬ ِ ِ ‫ب الّرات‬ ِ ‫ح‬ َ ‫ع‬ ُ َ ‫ن ع َل‬ ‫م ِفي‬ ِ ِ ْ‫ه وَفُُرو‬ ِ ِ ‫صوْل‬ ِ ‫ع َب ْدِ الل‬ َ ‫ه ي ُعِْلي د ََر‬ ّ ‫هأ‬ ّ ‫ح‬ َ ْ ‫وي ال‬ ْ ِ‫جتات ِه‬ َ ‫ن الل‬ ُ ‫داد وَأ‬ ْ ِ‫ه ب‬ ِ َ َ َ ‫م ِفي الد ّي ْن َوالد ّْنيتا‬ َ ‫م ب ََر‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫م وَأ‬ ْ ِ‫كتات ِه‬ ْ ِ ‫وارِه‬ ْ ِ ‫سَرارِه‬ ْ ِ‫جّن ة وَي َن َْفعَُنتا ب ِه‬ َ ْ ‫م وَأن‬ ِ .َ ‫إَل ى أ َرواح ستا َدات ِنتا الصوفي ة أ‬ َ ‫شتارق ال‬ َ َ ‫مَغتارِب َِهتا‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫نوا‬ ‫كتا‬ ‫متا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ِ ُ َ ِ ّ ِ ْ ّ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ََ ْ َ ْ ّ ‫م‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ‫م ِفي ال‬ َ ‫ه ي ُعِْلي د ََر‬ ّ ‫أ‬-‫م‬ ُ ‫ت أْرَوا‬ َ َ‫و‬ ْ ِ‫ ة وَي َن َْفعَُنتا ب ِه‬ ْ ِ‫جتات ِه‬ َ ‫ن الل‬ ْ ُ‫حه‬ ْ ‫حل‬ َ َ .‫ة‬ ِ ‫َوال‬ ِ ‫خَر‬ 29. Bacalah al-fatihah kepada roh-roh Penghulu kita Ahli Ahli Sufi. moga moga Allah mengampuni mereka dan merahmati mereka dan memberi kita manfaat dengan rahsia rahsia dan barakah mereka. ibu bapa kami. di timur atau barat. cahaya mereka. ‫ح ة‬ . Penyelamat kaum dan negaranya. Bacalah Fatihah kepada hamba hamba Allah yang soleh. dan memberi kita manfaat dari mereka. rahsia-rahsia mereka.‫م‬ ْ ّ ‫سل‬ َ َ ِ َ َ َ ‫ض‬ ّ ُ ‫ح ل ََنتا ب ِك‬ ‫ل‬ َ ‫ل‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ح‬ ّ ‫ن ت َت ََف‬ ْ ‫ وَأ‬، ‫خْير‬ ْ َ ‫ن ت َْفت‬ ْ ‫يأ‬ َ ِ ‫ال َْفت‬ ّ ‫ ة َوال‬ َ ْ ‫سب ِْع ال‬ َ ّ ‫معَظ‬ ُ ْ ‫ ة ال‬ ْ ِ ‫مَثتان‬ َ َ ‫ وأ َن تجعل ْنتا م‬، ‫خير‬ ّ ُ ‫ع َل َي َْنتا ب ِك‬ ‫موْال ََنتا‬ َ ْ ‫ل ال‬ ِ ‫ن ت َُعتا‬ ْ ‫ وَأ‬، ‫خْير‬ ْ َ ‫ل‬ َ ‫مل َُنتا َيتا‬ ِ ْ‫ن أه‬ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ‫مَعتامل َت‬ ‫سَنتا وَأ َوْال َدَِنتا‬ َ ْ ‫ل ال‬ ِ ‫حَفظ ََنتا ِفي أد َْيتان َِنتا وَأن ُْف‬ ْ َ‫ن ت‬ ْ ‫ وَأ‬، ‫خْير‬ َ ُ ِ ْ‫ك له‬ . muslimin dan muslimat. moga moga Allah meninggikan darjat mereka di syurga. Berdoalah disini apa yang di hajati.31 31.‫ ة‬ َ َ‫ر و‬ َ ‫م ِفي‬ ِ ْ ‫ وَي ُل‬، ‫م‬ ٍ ‫عتافِي َ م‬ ِ ‫وَب ِعُُلو‬ ٍْ ‫خي م‬ ْ ‫م وَب ِأ‬ ْ ِ‫حُقَنتا ب ِه‬ ْ ِ ‫واِر ه‬ ْ ِ‫سَرارِه‬ ْ ِ‫مه‬ َ ْ ‫م وَأن‬ 28. ilmu-ilmu mereka. dunia dan akhirat. rahsia-rahsia mereka. : َ ُ ‫ه وَي‬ ّ ‫ص‬ ‫ل‬ ُ ِ‫كتاف‬ ِ َ ‫ب الَعتال‬ ِ ‫مد ُ الل‬ َ ْ ‫مزِي‬ ُ ‫دا ي‬ ً ‫م‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مي‬ ّ ‫ه َر‬ َ ْ ‫ا َل‬ ّ ُ‫ َالل ّه‬، ‫ده‬ َ ‫ئ‬ ُ ‫م‬ َ َ‫واِفي ن ِع‬ ْ ‫ح‬ ْ ‫ح‬ َ ‫م‬ َ َ َ ‫ع ََل ى سيدنتا محمد وأ‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ِ ْ ِ ِ ‫حب‬ ِ ٍ ‫َ ّ ِ َ ُ َ ّ م‬ َ ِ‫ك ب‬ ْ ‫ص‬ ْ َ ْ َ ‫م إ ِّنتا ن‬ َ َ‫ه و‬ ّ ‫ح‬ ّ ُ‫ َالل ّه‬.

sahabat-sahabat kami. lindungilah agama kami. anak anak kami. bersabda. Syurga akan berkata. kesedihan. “Jikalau sesiapa memohon kepada Allah untuk syurga tiga kali. Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.w. sepertimana Kamu memelihara hamba-hambaMu yang baik. ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda. lalu neraka pun akan berkata.َ ‫وأ َصحتابنتا وأ‬ ُ َ ّ ُ‫ي ك‬ ّ ْ ‫خْير‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ير‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ؤ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ ة‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نتا‬ ‫ب‬ ‫بتا‬ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ِ ّ ِ ٍ ‫م‬ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ٍ ‫م‬ َ ْ َ َِ َ ْ َ ِ َ ّ ُ ‫ط ل ِك‬ ّ ُ ‫ل ب ِك‬ ٌ ‫ض‬ .Net Discussion Board . segala puji pujian bagi-Nya atas penambahan nikmat-Nya kepada kami. dan kami memohon perlindungan-Mu dari kemarahan-Mu dan api neraka.‫مْين‬ َ ‫ل‬ َ ‫ل‬ ِ ‫م الّرا‬ ِ ‫ح‬ ٍ ‫معْ م‬ َ ‫خْير َيتا أْر‬ ّ ‫مت ََف‬ َ ‫ح‬ ُ َ‫خْير و‬ ُ َ‫و‬ Segala puji hanya bagi Allah. 3) َ ‫َالل ّهم إنتا نسمـأ‬ ْ ُ َ ِ ‫خط‬ َ َ َ ُ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫نمـ‬ ‫و‬ ‫ ة‬ ‫نمـ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ك‬ ‫ضمـتا‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ل‬ َ ‫سمـ‬ َ ِ َ ّ ُ َ َ َ ‫ن‬ ْ َ ِّ ّ ُ ِ ْ ْ َ َ ِ .” Sudan. “Ya Allah bawalah dia ke dalam syurga. iaitu tujuh ayat yang selalu di ulang-ulang. Ya Allah. sesungguhnya kami memohon keredhaan dan syurga-Mu.a. dan kemudharatan. moga moga Allah mencucurkan selawat dan kesehahteraan ke atas Penghulu kami Muhammad. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pelindung dari seluruh kebaikan dan Engkaulah yang mengurniakan seluruh kebaikan dan memberi kepada sesiapa saja kebaikan dan Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. (3X) Dari Tirmidhi dan Nasa’i. kami memohon dengan haq (benarnya) surah fatihah yang Agung. serta semua yang kami sayangi dari segala kesengsaraan. Amin Ya Rabbal Alamin.Main Page > General Discussion Board > General User Name Discussion .‫المنتدى العام‬ Password User Name Remember Me? ‫دعاء البر التمجيد المدمج بحزب البحر‬ Register FAQ Community Calendar Arcade Today's Posts Thread Tools Search Display Modes . 32. Wahai Tuhan. diri kami. jadikanlah kami dari golongan insan yang baik. dan peliharakanlah kami Ya tuhan kami. diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: Rasulullah s.” dan jikalau ia memohon perlindungan dari api neraka tiga kali. bukakan untuk kami segala perkara kebaikan dan kurniakanlah kepada kami segala kebaikan. “Ya Allah berilah dia perlindungan dari neraka.‫َوالّنمـتاِر‬X) 32.

‫‪10-Feb-13. 22:39‬‬ ‫‪#1‬‬ ‫دعاء البر التمجيد المدمج بحزب البحر‬ ‫حـزب الـتـمـجـيـد‬ ‫حـيـِم‬ ‫ن الـَّر ِ‬ ‫حـمـ ِ‬ ‫هلل الـَّر ـمـْ‬ ‫ســِم ا ِ‬ ‫بِـ ـمـْ‬ ‫سـبـحـان اهلل الـعـظـيـم و بـحـمـده‬ ‫تـسـبـيـحـ ًا يـلـيـق بـجـل ل مـن لـه‬ ‫حـا ِ‬ ‫ت‬ ‫ســـُبـ ـَ‬ ‫الـ ـُ‬ ‫و الـحـمـد هلل رب الـعـالـمـيـن حــمــد ًا‬ ‫يـوافـي نـعــمـه و يـكـافـىء مـزيـده‬ ‫عـلـى‬ ‫جـمـيـع الـحـالت ‪ ،‬و ل إلـــه إل اهلل‬ ‫وحـــده ل شــريــك لـه تــوحــيـــد‬ ‫مــحــق‬ ‫ص قــلــبــه بــحــق الـيــقــيــن‬ ‫مـخــلـ ٍ‬ ‫مـن الـشــكــوك و الـظــنــون و‬ ‫الوهـــام‬ ‫و الـشــبـهـات ‪ ،‬و اهلل أكـبـر مـن أن‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.314‬‬ .

‫يـحـاط أو يـدـَرك بـل هـو مـدرك و‬ ‫مـحـيـط‬ ‫بـكـل الـجــهــات ‪ ،‬و ل حــــو ل و ل‬ ‫قــــوة إل بـاهلل الـعـلـي الـعــظـيـم‬ ‫رفـــيـــع‬ ‫ت عـلـى‬ ‫الـدرجـات ‪ ،‬إلـهـــنـا تـَـعـَـاظـَــمـْمـ ـَ‬ ‫الـكـبـراء و الـعـظـمـاء فـأنــت الـعـظـيـم‬ ‫و تـكـرمــت عـلـى الـفــقــراء ‪،‬‬ ‫الـغــنــيــاء فـأنــت الـكــريـم ‪ ،‬و‬ ‫مـنـنـت عـلـى‬ ‫الـعــصــاة مــنـا و الـطـائــعــيــن‬ ‫بـســـعــة رحــمــتــك ‪ ،‬فــأنـــت‬ ‫‪ ،‬الــرحــيــم‬ ‫تـعـلــُم ســـرنـا و جـهـرنـا و أنــت أعـلـم‬ ‫بـنـا فـأنــت الـعـلـيـم ل تـدبـيـر لـلـعـبـد‬ ‫مـع تـدبـيـرك و ل إرادة لـه مـع‬ ‫مـشــيــئــتـك و تـقـديـرك ‪ ،‬لـول‬ ‫وجـــودك لـمـا‬ ‫كـانـت الـمـخـلـوقـات و لول حـكـمـة‬ .

‬‬ ‫ي كــيــ ٍد لـلـشــيـطـان و هــو‬ ‫إلـهـــنـا أ ُّ‬ ‫‪ ،‬ضــعــيــف مــع قـــوتــك و اقــتــدارك‬ ‫ن عـلـى الـقــلـوب مـع‬ ‫و أي ـَريـــ ٍ‬ ‫ظـهـور أنــوارك ‪ ،‬إلـهـــنـا إذا عـمـرت‬ .‫عـرفـت‬ ‫صـنـعـتـك لـمـا ـُ‬ ‫‪ ،‬الـمـصـنـوعـات‬ ‫خـلـقــت الدمـي و بـلـوتـَــه‬ ‫بـالـحـســنـات و الـســيــئـات و أبــرزتـه‬ ‫فـي الــدار‬ ‫لـمـعـرفـتـك و حـجـبـتـه عـن بـاطـن‬ ‫المــر بـظـاهـر الـمـرئــيـات و‬ ‫كـَـشـَـــفـمـْــ ـَ‬ ‫ت‬ ‫لـمـن شـــئــت عـن ســــر الـتــوحــيــد ‪،‬‬ ‫فـبـهـذا شــــهــد الـكــون و الـتـكــويـن‬ ‫و الـكـائــنـات ـَو أشـمـْــــَهـــمـْدتـَـــُه حـضـرات‬ ‫قــدســك و لـطـائــف مـعــانـي ســــرك‬ ‫الــبـــاطـــن فــي الــمــظــاهـــر ‪ ،‬و‬ ‫الــظــاهـــرة بــأنـــــواع الــتــجــلــيـــات‬ ‫‪.

‫قــلـبـ ًا‬ ‫عـنــَيـمـْـتـَ‬ ‫اضـمـحـل عـنـه شـيـطـان و إذا ـَ‬ ‫‪ ،‬بـعـبـ ٍد لـم يـكـن لحـ ٍد عـلـيـه سـلـطـان‬ ‫اتـصـفـت بـالحـديـة ‪ ،‬فـأنــت الـمـوجـود‬ ‫ت نـفـســك بـجـل ل الـربـوبـيـة‬ ‫و نـَـــَعــ َّ‬ ‫ت أرواحـَ‬ ‫صـ ـَ‬ ‫فـأنـت الـمـعـبـود ‪ ،‬و خـَــلَّــ ـمـْ‬ ‫ن ضـيـق الشـبـاح‬ ‫ن اخـتـصصـت ِمـ ـمـْ‬ ‫ـَمـ ـمـْ‬ ‫إلـى فـضـاء الـشــهـود ‪ ،‬أنــت الو ل‬ ‫قـبـل كـل شــيء و الخـر بـعـد كـل‬ ‫شــيء‬ ‫ث هــالـك مــفــقـو ٌد ل‬ ‫و كـل حــاد ٍ‬ ‫مـوجــود إل بـوجــودك و ل حــيـاة‬ ‫لـلرواح‬ ‫إل بـشــهــودك ‪ ،‬أشــــرت إلـى الرواح‬ ‫فـأجــابــت و كـشــفــت عـن الـقــلــوب‬ ‫فـطـابــت فـهــنـيـئـ ًا لـهـيـاكـل أرواحــهـا‬ ‫لـك مـجــيــبــ ٌة و لـقــوالــب قــلـوبــهـا‬ ‫فـاهـمـ ٌة عـنـك مـنـيـبـ ٌة ‪ ،‬إلـهــــنـا‬ .

‫فـطـهـر قـلـوبـنـا مـن الـدنـس لـتـكـون‬ ‫مـحـ ً‬ ‫ل‬ ‫لـمـنـازلـة جــودك ‪ ،‬و خـَــلِّــصـهـا مـن‬ ‫لـــوث الـغــيـار بـخــالـص تــوحــيــدك‬ ‫حـتـى ل نــشــهــد ـغــيـر أفــعــالـك و‬ ‫‪ ،‬صــفــاتـك و تــجــلـي عــظـيــم ذاتـــك‬ ‫فـإنـك أنـت الـوهـاب الـمـانح و الهـادي‬ ‫الـفـاتح ‪ ،‬إلـهــنـا إن الـخـيـر كـلـه بـيـدك‬ ‫و أنــت واهــبـه و مـعـطـيـه ‪ ،‬و عـلـمــه‬ ‫ب عـلـى الـعــبـد ل يـدري ِمــن‬ ‫ـُمـغـَــيَّــ ـُ‬ ‫أيــن يـأتــيــه و طـريــقــه مــبـهــم ٌ‬ ‫مـجـهــو ل عـلـيــه و أنــت دلـيـلــه و‬ ‫قــائــده‬ ‫و مـهـديـه ‪ ،‬فـخـذ بـنـواصـيـنـا إلـى مـا‬ ‫هـو أحـســنـه و أتــمـه و خـصـنـا مـنـك‬ ‫بـمـا هـو أوســـعـه و أعــمــه ‪ ،‬فـإن‬ ‫الكــف ل تــبــســط إل لـلـغــنـي‬ ‫الـكـريــم‬ .

‫و ل تـطـلـب الـرحـمــة إل مـن الـغــفـور‬ ‫الـرحــيـم ‪ ،‬و أنــت الـمـقـصـود الـذي‬ ‫ل يـــتـــعــــداه مــــــراد و الــكـــــنـــز‬ ‫‪ .‬الــــذي ل حـــــــــد لـه و ل نـــــفــــاد‬ ‫إلـهـــنـا فـأعـطـنـا فـوق مـا نـؤمـل و مـا‬ ‫ل يـخـطـر بـبـا ل ‪ ،‬يـا مـن هـو واهــب‬ ‫كــريــم يـجـيـب الـســؤا ل ‪ ،‬فـإنـه ل‬ ‫مــانــع لـمــا أعــطـيـت و ل مـعـطـي‬ ‫لـمــا‬ ‫مـنــعــت و ل راد لـمــا قــضـيـت و ل‬ ‫مـبـِّد ل لـمــا حـكـمــت و ل هــادي لـمــا‬ ‫أضـلـلـت و ل مـضـل لـمـن هــديــت ‪،‬‬ ‫فـإنـك تــقــضـي و ل يــقــضـى عـلـيــك‬ ‫و ل يـنـفـع ذا الـجِــد مـنـك الـجِــد ‪ ،‬و ل‬ ‫مـقـعـد لـمـن أقـمـت و ل مـعـذب لـمـن‬ ‫رحـمـت و ل حـجـاب لـمـن عـنـه‬ ‫كـشـَــفـت و ل ركـوب ذنـب لـمـن بـه‬ ‫عـنـيـت‬ .

‫و عـصـمـت ‪ ،‬و قـد أمـرت و نـهـيـت و‬ ‫ل قــوة لـنـا عـلـى الـطـاعـة و ل حـو ل‬ ‫لـنـا عـن الـمـعـصـيـة ‪ ،‬فـبـقـوتـك عـلـى‬ ‫الـطـاعـة قـِّونـا ‪ ،‬و بـحـولـك و قـُـدرتـك‬ ‫عـن الـمـعــصـيـة جــنـبـنـا حـتـى‬ ‫نــتــقــرب إلـيـك بـطـاعـتــك و نــبــعـــد‬ ‫عـن‬ ‫صـــفِ‬ ‫مـعــصـيـتــك و نــدخــل فــي و ـمـْ‬ ‫هــــدايــة مـحــبــتــك و نــكــون بـآداب‬ ‫عــبـوديـتــك قـائـمـيـن ‪ ،‬و بـجــل ل‬ ‫ربـوبـيـتــك طـائـعـيـن و اجـعـل‬ ‫ألـســنـتـنـا‬ ‫لهــجــ ًة بـذكــرك ‪ ،‬و جــورحــنـا‬ ‫قــائــمــ ًة بـشــكــرك و نـفـوســنـا‬ ‫ســامـعــ ًة‬ ‫مـطـيـعـ ًة لمـرك ‪ ،‬و أجـرنـا مـن مـكـرك‬ ‫حـتـى ل نـبـرح إل لـعـظـيـم عــزتـك‬ ‫مـذعـنـيـن ‪ ،‬و مـن ســطـوات هـيـبـتــك‬ ‫خـائـفـيـن ‪ ،‬فـإن ل يـأمــن مـكـر اهلل إل‬ .

‫الــقــوم الـخـاســرون ‪ ،‬و أعــذنــا‬ ‫الـلـهــــم مـن شــــرور أنــفــســنـا و‬ ‫رؤيــــة‬ ‫أعـمـالـنـا ‪ ،‬و مـن شــــر كــيــد‬ ‫الـشــيـطـان و اجـعــلـنـا مـن خــواص‬ ‫عــبـادك‬ ‫الـذيـن لـيـس لـه عـلـيـهـم ســـلـطـان ‪،‬‬ ‫فـإنـه ل قـــوة لـه إل عـلـى مـن‬ ‫ســـلـبـت‬ ‫عـنـه نــور الـتــوفــيــق و خــذلــتــه ‪،‬‬ ‫جــبــتـــُه‬ ‫حـ ـَ‬ ‫ب ـَ‬ ‫و ل يــقــرب إل مـن قـَـــلــ ِ‬ ‫بـالـغــفـلـة عـنـك و أـَمــتـَّـــُه ‪ ،‬إلـهـــنـا‬ ‫فـمـا حـيـلـة الـعـبـد و أنــت تـُــقـعـده و‬ ‫مـا‬ ‫وصـولـه و أنــت تــُـبـعـده هـل‬ ‫الـحـركـات و الـســكـنـات إل بـإذنــك و‬ ‫مـتـقـلـب‬ ‫الـعـبـد و مـثـواه إل بـعـلـمـك ‪ ،‬إلهــنـا‬ ‫فـاجـعـل حـركـاتـنـا بـك و سـكـنـاتـنـا لـك‬ .

‫و اقــطــع جـمــيـع جـهــاتــنـا‬ ‫بـالـتـوجــه إلـيـك و اجــعــل اعــتـمــادنـا‬ ‫فـي كـل‬ ‫المـور عـلـيـك فـمـبـدأ المـر مـنـك و‬ ‫هـو راجـع إلـيـك ‪ ،‬إلـهـــنـا إن الـطـاعـة‬ ‫و الـمـعــصـيـة ســـفــيـنـتـان‬ ‫ســـائـرتـان بـالـعــبــد فـي بــحــر‬ ‫الـمـشــئـيـة إلـى‬ ‫ســـاحـل الـســـلمـة أو الـهــــلك ‪،‬‬ ‫فـالـواصــل إلــى ســـاحـل الـســـلمـة‬ ‫هــو‬ ‫الـســعــيـد الـمـقـرب ‪ ،‬و ذو الـهــلك‬ ‫هـو الـشــقـي الـمـعــذب ‪ ،‬إلـهـــنـا‬ ‫أمـرت‬ ‫بـالـطـاعـة و نـهـيـت عـن الـمـعـصـيـة و‬ ‫قـد و قـد ســبـق تـقـديـرهـمـا و الـعـبـد‬ ‫فــي قــبــضــة تــصــريــفــك زمــامــه‬ ‫‪ ،‬بــيــدك تــقــوده إلــى أيــهــمــا أردت‬ .

‫و قــلــبــه بــيــن اصــبــعــيــن مــن‬ ‫أصــابــعــك تــقــلــبــه كــيــف‬ ‫‪ ،‬شــــئــت‬ ‫إلـهـــنـا فـَـــثــبِّــت قــلــوبــنـا عـلـى مـا‬ ‫‪ ،‬بـه أمــرت ‪ ،‬و جــنـبـنـا عـمـا نـهــيـت‬ ‫فـإنـه ل حـــو ل و ل قـــوة إل بـك‬ ‫ســبـحـانـك ل إلـــه إل أنــت خـلـقـت‬ ‫الـخـلـق‬ ‫ســَمـيـن ‪ ،‬و فـرقـتـهـم فـريـقـيـن ‪،‬‬ ‫ِقـ ـمـْ‬ ‫فـريـق فـي الـجـنـة ‪ ،‬و فـريـق في‬ ‫السـعـيـر‬ ‫هـذا حـكـمـك فـيـمـا سـبـق به قـَـــسـُمـ ـَ‬ ‫ك‬ ‫فـهـنـيـ ًا لـمـن سـبـقـت له مـنـك‬ ‫الـعـنـايـة‬ ‫و فـاز بـالـقـرب و الـوليــة ‪ ،‬حـكـمـك‬ ‫عـد ل و تـقـديرك حـق و ســرك ـغـامض‬ ‫فـي هـذا الـخـلــق و مـا نــدري مـا‬ ‫يــفــعــل بـنـا فــافــعــل بـنـا مـا أنــت‬ ‫أهــلـه‬ .

‫فـإنـك أهـل الـتـقـوى و أهـل الـمـغـفـرة ‪،‬‬ ‫إلـهــنـا فـاجـعـلـنـا مـن خـيـر الـفـريـق‬ ‫و مـمـن ســـلـك المــن فـي الـطـريــق و‬ ‫ارحــمـنـا بـرحــمــتـك و اعــصـمــنـا‬ ‫بــعــصــمــتــك لــنــكــون مــن‬ ‫ي الـلُّــه‬ ‫ن ـَوِلـِّيـ ـَ‬ ‫الــواصــلــيــن ‪ِ )) ،‬إ َّ‬ ‫الَّـِذي نـَـَّزـَ ل‬ ‫ب ـَو ـُهـــَو ـَيــتـَـــَولَّــى‬ ‫الـمـْــِكــتــَــا ـَ‬ ‫ن (( ‪ )) .‬و‬ ‫حـــِمـــيـــ ـَ‬ ‫وـَ ـُهـــَو ـَأـمـْرحـَــــــُم الــَّرا ِ‬ ‫حــســــبــنــا اهلل و نـــعـــم الــوكـــيـــل‬ ‫و صـــلـــى اهلل عــلــى ســــيــدنــا‬ ‫مــحــمـــد الــســـابــق لــلــخـــلـــق‬ ‫نـــــوره‬ ‫و الـرحـمـة لـلـعــالـمـيـن ظـهـوره عــدد‬ ‫مـن مــضـى مـن خـلـقــك و مـن بــقـي‬ ‫و مـن ســــعــد مـنـهـم و مـن شـــقــي ‪،‬‬ ‫صــلة تـســتــغــرق الـعـــد و تـحــيــط‬ .‬فـَـالـلُّــه خـَـــيـمـْـــ ٌر‬ ‫حــيــ ـَ‬ ‫صـاِلـ ِ‬ ‫الـ َّ‬ ‫حـَــاِفــظــ ًا‬ ‫ن (( ‪ .

‫بـالـحـــد ‪ ،‬صـلة ل ـغـايــة لـهـا و ل‬ ‫انــتـهـاء و ل أمـــد لـهـا و ل انــقــضـاء‬ ‫‪،‬‬ ‫صــلتــك الـتـي صـلـيــت عـلـيــه‬ ‫دائـــمـــة بــدوامـــك و بـاقـــيــة‬ ‫بــبــقــائــك‬ ‫ل مـــنـــتـــهـــى لـــهـــا دون‬ ‫عـــلـــمــــك ‪ ،‬و عـــلــى آلــــــه و‬ ‫صـــحــــبــــه‬ ‫و ســـلـم تـســلـيـم ًا مــثـــل ذلــك ‪،‬‬ ‫عـَّمـا‬ ‫ب اـمـْلـِعـَّزِة ـَ‬ ‫ك ـَر ِّ‬ ‫ن ـَربِّــ ـَ‬ ‫حـا ـَ‬ ‫ســـمـْبـ ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫صـفـُـو ـَ‬ ‫ن‬ ‫ـَيـ ِ‬ ‫ن وـَ‬ ‫ســـِلــيــ ـَ‬ ‫عــلـَــى الـمـْـــُمـــمـْر ـَ‬ ‫ســــــل ٌم ـَ‬ ‫وـَ ـَ‬ ‫ب الـمـْـــعـَـــالـَــمِـــيــ ـَ‬ ‫ن‬ ‫الـمـْـــحـَـــــمـْمـــــُد ِلـلَّــِه ـَر ِّ‬ ‫__________________‬ ‫‪Sponsored Links‬‬ ‫‪#2‬‬ ‫‪10-Feb-13. 22:41‬‬ .

‬يا من بيده ملكوت‬ .‬من الشكوك والظنون‪،‬‬ ‫والوهام الساترة للقلوب عن مطالعة‬ ‫الغيوب‪ ،‬فقد } ابتلي المؤمنون وزلزلوا‬ ‫زلزال شديدا{ ‪ } ،‬وإذ يقو ل المنافقون‬ ‫والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اهلل‬ ‫ورسوله إل ـغرورا { ‪ .‬أنت‬ ‫ربي‪ ،‬وعلمك حسبي‪ ،‬فنعم الرب ربي‪،‬‬ ‫ونعم الحسب حسبي‪ ،‬تنصر من تشاء‬ ‫وأنت العزيز الرحيم؛ نسألك العصمة في‬ ‫الحركات والسكنات والكلمات والرادات‬ ‫والخطرات‪ ..314‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬اللهم يا اهلل يا‬ ‫علي يا عظيم‪ ،‬يا حليم يا عليم‪ ..‫حزب البحر للمام أبو الحسن الشاذلي رضي اهلل عنه‬ ‫حزب البحر للمام أبو الحسن الشاذلي‬ ‫رضي اهلل عنه‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16..‬فثبتنا‪،‬‬ ‫وانصرنا‪ ،‬وسخر لنا هذا البحر كما‬ ‫سخرت البحر لموسى‪ ،‬وسخرت النار‬ ‫لبراهيم‪ ،‬وسخرت الجبا ل والحديد‬ ‫لداوود‪ ،‬وسخرت الريح والشياطين‬ ‫والجن لسليمان‪ ،‬وسخر لنا كل بحر هو‬ ‫لك في الرض والسماء‪ ،‬والملك‬ ‫والملكوت‪ ،‬وبحر الدنيا وبحر الخرة؛‬ ‫وسخر لنا كل شيء‪ ..

‫كل شيء‪) ،‬كهيعص( ) ‪ 3‬مرات ( ‪،‬‬ ‫انصرنا فإنك خير الناصرين‪ ،‬وافتح لنا‬ ‫فإنك خير الفاتحين‪ ،‬واـغفر لنا فإنك خير‬ ‫الغافرين‪ ،‬وارحمنا فإنك خير الراحمين‪،‬‬ ‫وارزقنا فإنك خير الرازقين‪ ،‬واهدنا‬ ‫ونجنا من القوم الظالمين‪ ،‬وهب لنا‬ ‫ريح ًا طيب ًة كما هي في علمك‪ ،‬وانشرها‬ ‫علينا من خزائن رحمتك‪ ،‬واحملنا بها‬ ‫حمل الكرامة مع السلمة والعافية في‬ ‫الدين والدنيا والخرة إنك على كل شيء‬ ‫قدير؛ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة‬ ‫لقلوبنا وأبداننا‪ ،‬والسلمة والعافية في‬ ‫ديننا ودنيانا‪ ،‬وكن لنا صاح ًبا في‬ ‫سفرنا‪ ،‬وخليف ًة في أهلنا‪ ،‬واطمس على‬ ‫وجوه أعدائنا‪ ،‬وامسخهم على مكانتهم‬ ‫ي ول المجيء‬ ‫فل يستطيعون الـُمض َّ‬ ‫إلينا‪ ) ،‬ولو نشاء لطمسنا على أعينهم‬ ‫فاستبقوا الصراط فأّنى يبصرون * ولو‬ ‫نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما‬ ‫استطاعوا ـُمضي ًا ول يرجعون ( ) يس *‬ ‫والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين *‬ ‫على صراط مستقيم * تنزيل العزيز‬ ‫الرحيم * لتنذر قوم ًا ما أنذر آباؤهم فهم‬ ‫ـغافلون * لقد حق القو ل على أكثرهم‬ ‫فهم ل يؤمنون * إنا جعلنا في أعناقهم‬ ‫أـغل ًل فهي إلى الذقان فهم مقمحون *‬ .

...‬إليه‬ ‫المصير ( ‪ ) ،‬بسم اهلل ( بابنا‪) ،‬تبارك (‬ ‫حيطاننا‪ ) ،‬يس ( سقفنا‪ ) ،‬كهيعص (‬ ‫كفايتنا‪ ) ،‬حم * عسق ( حمايتنا‪،‬‬ ‫) فسيكفيكهم اهلل * وهو السميع‬ ‫العليم (‪ ،‬ستر العرش مسبو ل علينا‪،‬‬ ‫وعين اهلل ناظرة إلينا‪ ،‬بحو ل اهلل ل يقدر‬ ‫علينا‪) ،‬واهلل من ورائهم محيط * بل هو‬ ‫قرءان مجيد * في لوح محفوظ (‪،‬‬ ‫) فاهلل خي ٌر حافظ ًا‪ .‫وجعلنا من بين أيديهم سد ًا ومن خلفهم‬ ‫سد ًا فأـغشيناهم فهم ل يبصرون (‬ ‫شاهت الوجوه ) ‪ 3‬مرات ( ‪) ،‬وعنت‬ ‫الوجوه للحي القيوم‪ .‬وهو أرحم الراحمين‬ ‫( ) ‪ 3‬مرات ( ‪ ) ،‬إن ـَوليي اهلل الذي‬ ‫نز ل الكتاب‪ .‬ل إله إل هو‪ ..‬‬ ‫) حم * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز‬ ‫العليم * ـغافر الذنب وقابل التوب شديد‬ ‫العقاب ذي الطو ل ‪.‬وهو يتولى الصالحين ( ‪،‬‬ ‫) حسبي اهلل ل إله إل هو عليه توكلت‬ ‫وهو رب العظيم العرش العظيم ( ) ‪3‬‬ ‫مرات ( ‪ ،‬بسم اهلل الذي ل يضر مع‬ ‫اسمه شيء في الرض ول في السماء‬ ...‬وقد خاب من‬ ‫حمل ظلم ًا ( ‪ ) ،‬طس ( ) حم * عسق (‬ ‫خل‬ ‫)مرج البحرين يلتقيان * بينهم برز ٌ‬ ‫حَّم‬ ‫يبغيان ( ‪ ) ،‬حم ( ) ‪ 7‬مرات ( ‪ ،‬ـُ‬ ‫المر‪ ،‬وجاء النصر‪ ،‬فعلينا ل ينصرون‪.

‬إن‬ ‫اهلل وملئكته يصلون على النبي يأيها‬ ‫الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما‬ ‫ي اـمـْلـَقُّيوـُم ـَل‬ ‫ح ُّ‬ ‫هلل ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو اـمـْل ـَ‬ ‫( ‪ ) ،‬ا ـَُّ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫ت‬ ‫سـَن ٌة ـَوـَل ـَنـمـْو ٌم ـَلـُه ـَما ِفي ال َّ‬ ‫خـُذـُه ِ‬ ‫ـَتـمـْأ ـُ‬ ‫عـمـْنـَدـُه‬ ‫شـَفـُع ِ‬ ‫ن ـَذا اَّلِذي ـَي ـمـْ‬ ‫ض ـَم ـمـْ‬ ‫وـَـَما ِفي اـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫خـمـْلـَفـُهـمـْم‬ ‫ن ـَأـمـْيِديِهـمـْم ـَوـَما ـَ‬ ‫إَِّل ِبِإـمـْذِنِه ـَيـمـْعـَلـُم ـَما ـَبـمـْي ـَ‬ ‫عـمـْلِمِه ِإَّل ِبـَما‬ ‫ن ِ‬ ‫ي ٍء ِم ـمـْ‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫ن ِب ـَ‬ ‫طو ـَ‬ ‫حي ـُ‬ ‫ـَوـَل ـُي ِ‬ ‫ض‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ـَ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫سُّيـُه ال َّ‬ ‫سـَع ـُكـمـْر ِ‬ ‫شاـَء ـَو ِ‬ ‫ـَ‬ ‫ظيـُم (‬ ‫ي اـمـْلـَع ِ‬ ‫ظـُهـَما ـَوـُهـَو اـمـْلـَعِل ُّ‬ ‫حـمـْف ـُ‬ ‫وـَـَل ـَيـُئوـُدـُه ِ‬ ‫ويحسن كونها في نفس واحد ‪ ،‬يا اهلل ‪،‬‬ ‫يا نور يا حق يا مبين‪ ...‬أعوذ بكلمات اهلل التامات‬ ‫كلها من شر ما خلق ) ‪ 3‬مرات ( ‪ ،‬يا‬ ‫عظيم السلطان‪ ،‬يا قديم الحسان‪ ،‬يا‬ ‫دائم النعماء‪ ،‬يا باسط الرزق‪ ،‬يا كثير‬ ‫الخيرات‪ ،‬يا واسع العطاء‪ ،‬يا دافع‬ ‫البلء‪ ،‬ويا سامع الدعاء‪ ،‬يا حاضرا‬ .‫وهو السميع العليم ) ‪ 3‬مرات ( ‪ ،‬ول‬ ‫حو ل ول قوة إل باهلل العلي العظيم‪ ) .‬إنك على كل شيء‬ ‫قدير‪ .‬اكسني من‬ ‫نورك‪ ،‬وعلمني من علمك‪ ،‬وأفهمني‬ ‫عنك‪ ،‬وأسمعني منك‪ ،‬وبصرني بك‪،‬‬ ‫وأقمني بشهودك‪ ،‬وعرفني الطريق‬ ‫ي بفضلك‪ ،‬وألبسني‬ ‫إليك‪ ،‬وهونها عل َّ‬ ‫لباس التقوى منك‪ .‬يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا‬ ‫عظيم يا اهلل اسمع دعائي بخصائص‬ ‫لطفك آمين‪ .

.‬برحمتك يا أرحم الراحمين‪.. 22:48‬‬ ‫‪#3‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫الـلُّـه ـَل ِإلــَــــَه ِإَّل هـُــــَو الـمـْــحـَـــيُّ‬ ‫الـمـْــقـــَـيُّــــوـُم ـَل تــَــمـْأخـُـــــذـُه سِـــــنــَـ ٌة وـَ ـَل‬ ‫نــَـــــمـْو ٌم‬ ‫ت ـَو مـَـا فِـي‬ ‫لـَّـــُه مـَـا فِـي الـسَّـــمـَـاـَوا ِ‬ ‫ض ـَمــن ذا الـَّــِذي يـَــشـمـْــــفــَــُع‬ ‫اـَلـمـْر ِ‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.314‬‬ .‬‬ ‫وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله‬ ‫وصحبه وسلم‬ ‫__________________‬ ‫‪10-Feb-13.‬فيسر لنا ما نحن فيه من‬ ‫سفرنا‪ ،‬وما نطلبه من حوائجنا‪ ،‬وقرب‬ ‫علينا المسافات‪ ،‬وسلمنا من العلل‬ ‫والفات‪ ،‬ول تجعل الدنيا أكبر همنا‪ ،‬ول‬ ‫مبلغ علمنا‪ ،‬ول تسلط علينا من ل‬ ‫يرحمنا‪ .‫ليس بغائب‪ ،‬يا موجود ًا عند الشدائد‪ ،‬يا‬ ‫خفي اللطف‪ ،‬يا لطيف الصنع‪ ،‬يا حليما‬ ‫ل يعجل‪ ،‬إقض حاجتي برحمتك يا أرحم‬ ‫الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه‪،‬‬ ‫وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في‬ ‫أمرنا كله‪ ..

‫عِــنــمـْـــَدـُه‬ ‫ن ـَأيـمـْـــِديـهِــمـْم‬ ‫ِإَّل بـِـِإذنِـــِه يـَــعـمـْــلـَـــُم مـَـا ـَبـيـمـْـ ـَ‬ ‫ي ٍء‬ ‫ن بِـشـَـ ـمـْ‬ ‫حـيـطـُـو ـَ‬ ‫ـَو مـَـا خـَـلـمـْــفـَـهـُــمـْم ـَو ـَل يـُـ ِ‬ ‫ســعـَ‬ ‫عـلـمـْـِمـِه ِإَّل بِـمـَـا شـَـــاء ـَو ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫ِّمـ ـمـْ‬ ‫ض وـَ ـَل‬ ‫ت ـَو اـَلـمـْر ـَ‬ ‫سـمـَـاـَوا ِ‬ ‫ســيُّــُه الـ َّ‬ ‫كـُــمـْر ِ‬ ‫يـَـــُؤوـُدـُه‬ ‫ظـيــُم *لـَ‬ ‫ي الـمـْــَعـ ِ‬ ‫حـفـمـْـظـُـهـُـمـَـا ـَو هـُــَو الـمـْــَعـلِـ ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ن الـُّرشـمـْـــُد‬ ‫ن ـَقــد تَّـبـَـيَّـ ـَ‬ ‫ِإكـمـْـــَراـَه ِفـي الـِّديـ ِ‬ ‫ن ـَيـكـمـْــفـُــرـمـْ‬ ‫ي فـَـــَمـ ـمـْ‬ ‫ن الـمـْـغـَــ ِّ‬ ‫ِمــ ـَ‬ ‫ت ـَو يـُــؤِمــن بِـالـلِّـه فــَـقــَـِد‬ ‫بِـالـطَّـاـغـُــو ِ‬ ‫سـ ـَ‬ ‫ك‬ ‫ســتـَـــمـْمـ ـَ‬ ‫ا ـمـْ‬ ‫ى لـَ‬ ‫بِـالـمـْــعـُــــــمـْرـَوِة الـمـْـــُوثــمـْـــقــَـــ ـَ‬ ‫ســـمِــيــ ٌع‬ ‫صــاـَم لــَـهـَــا ـَو الـلُّـه ـَ‬ ‫انـــفِـــ ـَ‬ ‫عـَــلِـــيــ ٌم *‬ ‫ن آـَمـــنــُـــوـمـْا‬ ‫ي الـَّــِذيـــ ـَ‬ ‫الـلُّـه ـَولِـــ ُّ‬ ‫ت ِإـَلــى‬ ‫ن الـظُّــلـُــمـَـا ِ‬ ‫جـهـُـــم ِّمــ ـَ‬ ‫ـُيـخـمـْـــِر ـُ‬ ‫الـنـُّــــُوِر‬ ‫ن كـَــفـَـــُروـمـْا ـَأـمـْولِــيـَــآـُؤهـُــــُم‬ ‫ـَو الـَّــِذيــ ـَ‬ ‫جـونـَـهـُــم ِّمــ ـَ‬ ‫ن‬ ‫ت ـُيـخـمـْـــِر ـُ‬ ‫الـطَّــاـغـُـــو ـُ‬ .

‫الـنـُّـــوِر‬ ‫صــحـَــابـُ‬ ‫ك ـَأ ـمـْ‬ ‫ت ـُأـمـْولــَــئِـــ ـَ‬ ‫ِإـَلــى الـظُّــلـُــمـَــا ِ‬ ‫* الــنـَّـــاِر هـُـــــمـْم فِــيــهـَــا خــَــالِــــُدو ـَ‬ ‫ن‬ ‫ت ـَو مـَـا فِــي‬ ‫ســمـَـاوا ِ‬ ‫لِّــلَّــِه مـا فِــي الـ َّ‬ ‫ض ـَو ِإن تـُــبـمـْــــُدوـمـْا مـَـا فِــي‬ ‫اـَلـمـْر ِ‬ ‫ـَأنـفـُـسِــكـُــمـْم‬ ‫ـَأـمـْو تـُـخـمـْــفـُـوـُه ـُيـحـَـاسِـــمـْبـكـُـم بِـِه الـلُّـه‬ ‫ب ـَمـن‬ ‫فــَـيـَـغـمـْــفِـــُر لِــَمـن ـَيـشـَــاـُء ـَو ـُيــَعـِّذ ـُ‬ ‫ـَيـشـَــاـُء‬ ‫ي ٍء قــَــِديـ ٌر *‬ ‫عـلـَـى كـُـِّل شـَــ ـمـْ‬ ‫ـَو الـلُّـه ـَ‬ ‫ســوـُ ل بِـمـَـا ـُأنــِزـَ ل ِإلـَـيـمـْـِه ِمـن‬ ‫ن الـَّر ـُ‬ ‫آـَمـ ـَ‬ ‫َّربـِّــِه‬ ‫ن بِـالـلِّـه وـَ‬ ‫ن كـُـّل آـَمـ ـَ‬ ‫ـَو الـمـْــُمـؤِمـنـُـو ـَ‬ ‫ســلِـِه ـَل نـُــفـَـِّر ـُ‬ ‫ق‬ ‫ـَمـلئِـكـَـتِـِه ـَو كـُـتـُـبِـِه ـَو ـُر ـُ‬ ‫ـَبـيـمـْـ ـَ‬ ‫ن‬ ‫ســِمــمـْعــنـَـا‬ ‫ســلِـِه ـَو قــَـالـُــوـمـْا ـَ‬ ‫حــ ٍد ِّمـن ُّر ـُ‬ ‫ـَأ ـَ‬ ‫ك ـَرَّبــنـَــا ـَو ِإـَلـيـمـْــ ـَ‬ ‫ك‬ ‫ـَو ـَأطـَـــمـْعــنـَـا ـغـُــفـمـْـــَرانـَــ ـَ‬ ‫ف الـلُّـه‬ ‫صـيــُر *ـَل يـُــكـَــلـِّــ ـُ‬ ‫الـمـْــَمـ ِ‬ ‫ســـــَعـهـَـا لــَـهـَـا مـَـا‬ ‫نــَــفــمـْــســــ ًا ِإَّل ـُو ـمـْ‬ .

‫ســـبـَــ ـمـْ‬ ‫ت‬ ‫كــَـ ـَ‬ ‫ت ـَربَّـــنــَـا لـَ‬ ‫ســبـَــ ـمـْ‬ ‫عـلـَـيـمـْـهـَـا مـَـا اكـمـْــتــَـ ـَ‬ ‫وـَ ـَ‬ ‫ســيـنـَـا ـَأـمـْو ـَأخـمـْــطـَــأنــَـا‬ ‫تــُـــَؤاخِـــذنــَـا ِإن نَّــ ِ‬ ‫صـر ًا كـَـمـَـا‬ ‫عـلـَـيـمـْـنـَـا ِإ ـمـْ‬ ‫حـمِــمـْل ـَ‬ ‫ـَربَّــنــَـا ـَو ـَل تـَـ ـمـْ‬ ‫ن ِمـن قـَـــمـْبـلِـنـَـا‬ ‫عـلـَـى الَّـِذيـ ـَ‬ ‫حــَمـلـمـْــتـَــُه ـَ‬ ‫* ـَ‬ ‫حـيـِم * ِإنـَّــا‬ ‫ن الـَّر ِ‬ ‫حـمـ ِ‬ ‫هلل الـَّر ـمـْ‬ ‫ســِم ا ِ‬ ‫بِـ ـمـْ‬ ‫ك فــَــتــمـْــحــ ًا مُّـــبـِــيــنــ ًا‬ ‫فــَــتــَـحـمـْـــنــَـا لــَــ ـَ‬ ‫*‬ ‫ك الـلَّــُه مـَـا تــَـقــَـَّدـَم ِمـن‬ ‫لِـيـَـغـمـْــفِــَر لـَـ ـَ‬ ‫ك ـَو مـَـا تـَــَأخَّـــَر ـَو يـُــتِــَّم ِنــمـْعــَمـتـَــُه‬ ‫ذنـبِـ ـَ‬ ‫عـلـَــمـْيـ ـَ‬ ‫ك‬ ‫ـَ‬ ‫ســتــَـِقــيــمـا ً‬ ‫صـــَراطـ ًا ُّمــ ـمـْ‬ ‫ك ِ‬ ‫ـَو يـَــهـمـْــِديـَــ ـَ‬ ‫عـِزيـز ًا‬ ‫صـر ًا ـَ‬ ‫ك الـلَّــُه نـَـ ـمـْ‬ ‫صــَر ـَ‬ ‫* *ـَو يـَــنـ ـُ‬ ‫ن الـلَّـه يـَــأمـُــــُر بِـالـمـْــعـَــــمـْدِ ل وـَ‬ ‫ِإ َّ‬ ‫ن ـَو ِإيــتــَـاء ِذي الـمـْــقـُـــمـْربـَـى ـَو‬ ‫اِلحـمـْــسـَـــا ِ‬ ‫يـَــنـمـْــهـَــى‬ ‫ن الـمـْــفـَـحـمـْـشـَــاء ـَو الـمـْـــُمـنــكـَــِر وـَ‬ ‫عـَـ ِ‬ ‫ي يـَــعِــظـُــكـُـــمـْم لـَـعـَـلَّــكـُــمـْم‬ ‫الـمـْــبـَــغـمـْــ ِ‬ ‫* تـَــذكَّـــُرو ـَ‬ ‫ن‬ .

‫ب الـلُّـه‬ ‫صـيــَبـنـَـا ِإَّل مـَـا كـَـتـَـ ـَ‬ ‫قـُـل لَّـن ـُيـ ِ‬ ‫عـلـَـى الـلِّـه‬ ‫لـَـنـَـا ـُهــَو ـَمــمـْوـَلنـَـا ـَو ـَ‬ ‫فـَـلـمـْـيـَـتـَــَوكَّـِل‬ ‫ن *ـَو اذكـُــُروـمـْا ِنـعـمـْـمـَــَة الـلِّـه‬ ‫الـمـْــُمـؤِمـنـُـو ـَ‬ ‫عـلـَــمـْيـكـُــمـْم ـَو ِمـيـثــَـاقــَــُه الَّـِذي ـَواثــَـقــَـكـُـم‬ ‫ـَ‬ ‫بِـِه‬ ‫ســِمــمـْعـنـَـا ـَو ـَأطـَــمـْعـنـَـا ـَو اتَّــقـُــوـمـْا‬ ‫ِإذ قـُــلـمـْـتـُـــمـْم ـَ‬ ‫صـُدوِر‬ ‫ت ال ُّ‬ ‫عـِلـيـ ٌم بِــَذا ِ‬ ‫ن الـلَّـه ـَ‬ ‫* الـلَّـه ِإ َّ‬ ‫س بِـالـمـْــبـِـــِّر وـَ‬ ‫ن الـنـَّـــا ـَ‬ ‫ـَأتــَـأـُمـــُرو ـَ‬ ‫ســكـُـــمـْم ـَو ـَأنــتـُــــمـْم‬ ‫ن ـَأنــفـُــ ـَ‬ ‫ســــمـْو ـَ‬ ‫تــَـنــ ـَ‬ ‫تــَــتــمـْــلـُــو ـَ‬ ‫ن‬ ‫ن * وـَ‬ ‫ل تـَـعـمـْـــقِــلـُــو ـَ‬ ‫ب ـَأفــَـ ـَ‬ ‫الـمـْـكِــتــَـا ـَ‬ ‫صــلـَِة ـَو‬ ‫صـبـمـْــِر ـَو الـ َّ‬ ‫ســتـَـعِــيـنـُــوـمـْا بِـالـ َّ‬ ‫ا ـمـْ‬ ‫ِإنَّـهـَـا‬ ‫ن*‬ ‫شــِعـيـ ـَ‬ ‫لـَـكـَـبِـيــَر ٌة ِإَّل عـَـلـَـى الـمـْـخـَـا ِ‬ ‫لقـُـــوا‬ ‫ن ـَأنَّـهـُـم ُّمــ ـَ‬ ‫ن يـَــظـُــنُّــو ـَ‬ ‫الَّــِذيـ ـَ‬ ‫ـَربِّــهـِــمـْم‬ ‫ن الَّــِذيـنـَ‬ ‫ن * ِإ َّ‬ ‫ـَو ـَأنَّــهـُــمـْم ِإلـَـيـمـْـِه ـَراجِـــُعــو ـَ‬ ‫ت كـَـانـَـ ـمـْ‬ ‫ت‬ ‫صـالِـحـَـا ِ‬ ‫عـِمـلـُــوا الـ َّ‬ ‫آـَمـنـُــوا ـَو ـَ‬ .

‫س نـُـــُز ًل *‬ ‫ت الـمـْـِفــمـْرـَدـمـْو ِ‬ ‫جــنـَّـا ـُ‬ ‫لـَــُهــمـْم ـَ‬ ‫عـنـمـْـهـَـا‬ ‫ن ـَ‬ ‫ن ِفـيـهـَـا ل ـَيـــمـْبـغـُـو ـَ‬ ‫خـَـالِــِديـ ـَ‬ ‫حـــَو ًل‬ ‫* ِ‬ ‫حـــُر ِمـــَداد ًا لِّـكـَـِلـمـَـاتِ‬ ‫ن الـمـْـبـَـ ـمـْ‬ ‫قـُــل لَّـــمـْو كـَـا ـَ‬ ‫حـــُر قـَــمـْبــَل ـَأن تـَـنــفـَـــَد‬ ‫ـَربِّــي لـَـنـَــفِـــَد الـمـْـبـَـ ـمـْ‬ ‫ت ـَربِّــي ـَو لـَـــمـْو جِــئـمـْــنــَـا بِـِمـثـمـْـِلـهِ‬ ‫كـَـِلـمـَـا ـُ‬ ‫ـَمـــَدد ًا * قـُـــمـْل ِإنَّــمـَـا ـَأنـَـا ـَبـشـَـــ ٌر ِّمـثـمـْــلـُـكـُــمـْم‬ ‫حــ ٌد‬ ‫ي ـَأنَّــمـَـا ِإلـَــُهـكـُــمـْم ِإلـَـ ٌه ـَوا ِ‬ ‫حـى ِإلـَـ َّ‬ ‫ـُيـو ـَ‬ ‫جـو لِـقــَـاء ـَربِّــِه‬ ‫ن ـَيــمـْر ـُ‬ ‫فـَــَمـن كـَـا ـَ‬ ‫فـَـلـمـْـيـَــمـْعــَمــمـْل‬ ‫ك بِــعِــبـَــاـَدِة‬ ‫صـالِـحـ ًا ـَو ل ـُيـشـمـْـــِر ـمـْ‬ ‫ل ـَ‬ ‫عــَمـ ً‬ ‫ـَ‬ ‫ن الـلَّــَه ـَو مـَــلئِــكـَـتــَــُه‬ ‫حــد ًا * ِإ َّ‬ ‫ـَربِّــِه ـَأ ـَ‬ ‫ي يـَـا ـَأيُّــهـَـا‬ ‫عـلـَـى الـنَّــبِــ ِّ‬ ‫ن ـَ‬ ‫صـلُّــو ـَ‬ ‫ـُيـ ـَ‬ ‫عـلـَـيـمـْـِه ـَو‬ ‫صـلـُّــوا ـَ‬ ‫ن آـَمــنـُــوا ـَ‬ ‫الَّــِذيـ ـَ‬ ‫ســلِّــُمـوا‬ ‫ـَ‬ ‫ســلِــيـمـ ًا *الـلـهـم صـلـي عـلـى‬ ‫تــَـ ـمـْ‬ ‫مـحـمــد و عـلـى آلــه و صـحـبـه و‬ ‫* ســلـم‬ .

‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫الـلـهــم إنـه لـيـس فـي الـريـــاح ذرات‬ ‫و ل فـي الـســحــاب قــطــرات و ل فـي‬ ‫الـبـرق لـمـعــات ‪ .‬و ل فـي الـرعــود‬ ‫زجــرات و ل فـي الـعـرش و الـكـرســي‬ ‫دللت إل و هـــي عــلـى وجـــــودك و‬ ‫آلئــــــــك دالت و لـــك شـــــاهــدات‬ ‫و بـربــوبــيــتـك مـعـتـرفـات و ل فـي‬ ‫الـمـلـك و الـمـلـكـوت آيـة إل و هـي لـك‬ ‫أِهـلـَّـ ٌة شــهــدت بـأنـك أنــت اهلل ل إلــه‬ ‫ب الرضـيـن و الـســمـوات‬ ‫إل أنــت ر ُّ‬ ‫كـاشــف الـكـروب ‪ .‬عـلم الـغـيـوب و‬ ‫مـخـرج الـحـبـوب و مـســخـر الـقـلـوب‬ ‫لـــمـــن كـــان مــهـــجـــور ًا حــتــى‬ ‫يـــعــــود مـــجـــبـــور ًا و‬ ‫مـــحـــبـــوبـــ ًا‬ .

‫ذي لــطــــف خـــفــــي يـا اهلل يـا اهلل يـا‬ ‫اهلل ذي الـنــــور و الـبـــهـــاء الـتـــــــام‬ ‫ذي الـعـــز الـشــــامــخ الــذي لــه‬ ‫العــظـمــة و الكــبــريــاء يـا اهلل يـا اهلل‬ ‫يـا اهلل‬ ‫الـــــذي بــــنــــــــــــوره ســـــــــخـــــر‬ ‫كـــــل شــــــــــيء يـا اهلل يـا اهلل يـا اهلل‬ ‫إل مــا ســـخــرت لــي قـــلـــوب‬ ‫عـــبــادك أجـمـعـيـن مـن الـجـــن و‬ ‫النــــس‬ ‫و اجـــلـــب لـــي خـــواطـــرهـــم يـا اهلل‬ ‫يـا اهلل يـا اهلل يـا أرحـــم الــراحــمــيـن‬ ‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫الـلـهـــم إنـي عـبــدك و إبـن عـبــدك و‬ ‫إبـن أمـتـك جـمـيـع الـخـلـق مـقـهـورون‬ ‫بــقــدرتــك و نـواصـيـهـم بــيـــدك * و‬ ‫قـلــوبـهـم فـي قـبـضـتــك و مـفـاتـحـهـم‬ .

‫عـنـدك ‪ ،‬ل تـتـحـرك ذرة إل بـعـلـمـك و‬ ‫إذنـك لـيـس مـعـك مـدبـر فـي الـخـلـق‬ ‫و ل شــريـك لـك فـي الـمـلـك يـا إلــه‬ ‫ب إبــراهــيــم‬ ‫الولــيـن و الخــريـن ‪ ،‬ر َّ‬ ‫و اســـمـاعـيـل ‪ ،‬و جــبـرائــيـل و‬ ‫مــيـكـائــيـل و اســـرافــيـل و‬ ‫‪ .‬عــزرائــيـل‬ ‫تـــوســـلـت إلـيــك يـا اهلل يـا اهلل‬ ‫بـاســــمـك الـعــظـيــم و بـوجــهــك‬ ‫الـكــريـــم‬ ‫و بــديـــنـــك الــقـــويـــم و بــصـراطـك‬ ‫الـمـســتـقـيـم ‪ ،‬و بـالـســبـع الـمـثــانـي‬ ‫و الـــقـــــــرآن الــعـــظـــيـــم ‪ ،‬و‬ ‫بــفــضــل بــســــم اهلل الـرحــمــن‬ ‫الـرحــيــم‬ ‫و بــألـــــــــف ألـــــــــــف )) قــُـــلـمـْ‬ ‫صـــمـَـــــُد‬ ‫هلل الــ َّ‬ ‫هلل ـَأحـَــــــــ ٌد * ا ـَُّ‬ ‫هـُـــــَو ا ـَُّ‬ ‫*‬ .

‫لــَــــمـْم يـَـــلِــــــمـْد ـَو لــَــــمـْم يـُـــولــَـــــمـْد *وـَ‬ ‫لــَــــمـْم يـَـــكـُــــن لـَّـــُه كـُـــــفـُـــــو ًا ـَأحــَــــــ ٌد‬ ‫))‬ ‫و بـبـيـتـك الـحــرام و بـاســمـك‬ ‫الـعـظـيـم العــظـم الـقــديــم الكــرم‬ ‫الـمـكـرم‬ ‫الـذي أخــفـيـتـه فـي كـتـابــك الـعـزيـز ‪،‬‬ ‫الـذي نــارت بـه الـظـلـمـات و قـامــت‬ ‫بـه الـســمــوات و خــضـعــت بـه‬ ‫المــــلك و الفــــلك و ذلــــت‬ ‫الرضـون‬ ‫و انــخــمــدت بـه الـشــيـاطـيـن و‬ ‫انـفـتـحـت بـه القـــفــا ل ‪ ،‬و تـصـدعـت‬ ‫مـن‬ ‫هـيـبـتـه و خـشــيـتـه الـجــبـا ل و لنــت‬ ‫بـه الـصـخــور و هـانــت بـه صـعــاب‬ ‫المـــور و ذّ ل مــن خــشــيـتـه كـل ذي‬ ‫روح ‪ ،‬و ســلـمـت بـه ســـفـيـنـة نـــوح‬ ‫و تـكـلـمـت بـه الـمـوتــى لـعـيـســـى‬ .

‫ابــن مــريـــم ‪ ،‬و ســـخـرت بـه‬ ‫الـعـــرب‬ ‫و الـعــجــم لـنـبـيـنـا مـحـمـد صلـى اهلل‬ ‫عـلـيـه و ســلـم ‪ ،‬و أجــبـت بـه‬ ‫الـدعــاء‬ ‫و أنــقـــذت بـه الـغــرقــى و أنـجــيـت‬ ‫بـه الـهـلـكـى و حـرســت بـه‬ ‫الـنــفــوس‬ ‫و أخـرســت بـه اللـســـن ‪ ،‬و بـه‬ ‫تــعـــز مـن تــشـــــاء و تــــذ ل مـن‬ ‫تــشــــاء‬ ‫تــوســــلــت إلــيـــك يـا حــــي يـا‬ ‫قـــيــــوم يـا بـــديــــع الـســمـوات و‬ ‫الرض‬ ‫يـا ذا الـجــــل ل و الكـــــرام ل إلـه إل‬ ‫أنــت بـرحـمـتـك يـا أرحـم الـراحـمـيـن‬ ‫نــســتــغــيــث بــك يـا ـغـــيــــاث‬ ‫الـمـســتـغـيـثـيـن أـغـــثـــنـــا ل إلــه إل‬ ‫أنــت‬ .

‫بــرحــمــتــك ارحـــمــنــا يـا قـــائــــمـــ ًا‬ ‫عــلــى كــل نــفـــس بــمـا كــســبــت‬ ‫أســــألـك أن تـســخـر لـي قــلــوب‬ ‫عــبــادك أجـمـعـيـن كـمـا ســخـرت‬ ‫حـمـلـة‬ ‫عــرشــك تـحــت عــرشــك ‪ ،‬و كـمـا‬ ‫ســخـرت الـطــيـر فـي جـــو‬ ‫‪ ،‬الـســمـاء‬ ‫و كـــمـــا ســخـرت الـشــمـس و‬ ‫الـقــمــر كـل يــجــري إلـى أجـــل‬ ‫‪ ،‬مـســمـى‬ ‫و كـــمـــا ســـــــخــــرت الــبـــحــــــر‬ ‫‪ .‬لــمــــوســــــــى بـــن عــــمــــــــران‬ ‫إلــهــي إنــي بـأمـــرك أمــرتــهــم و‬ ‫بــدعــوتــك اســتـجـبـلـتـهـم و‬ ‫بـكـلـمـتــك‬ ‫لــقــنــتــهــم و بـأســـمـائــك الـحـســنـى‬ ‫كـلـهـا مـا عــلــمــت و مـا لــم أعــلـــم‬ ‫اســتـجـبـلـتـهـم لــروحــي إن رأونـــي‬ .

‫جــاؤونـــي و إن دعــوتـهــم أجــابـونـي‬ ‫و إن كــنــت مــعــهــم أحـــبـــونـــي و‬ ‫إن رـغـــبـــت عــنـهــم اشــــتــاقــونــي‬ ‫و ل يـعـصون أمـري و ل يـنـظـرون‬ ‫إلـى مـجـلـس ـغـيـري بـإرادتـك و‬ ‫‪ ،‬إذنـك‬ ‫يـا اهلل يـا اهلل يـا اهلل يـا حــــــي يـا‬ ‫قـــيــــوم يـا بـــديـــــع الـســمـوات و‬ ‫الرض‬ ‫يـا ذا الـجــــــل ل و الكـــــــرام ل إلـه‬ ‫إل أنــت بـرحـــمـــتـــك نــســـتــغــيــث‬ ‫يـا ـغــيــاث الـمـسـتـغـيـثـيـن أـغـــثـــنــا‬ ‫ل إلـه إل أنــت بـرحــمـتــك إرحــمـنــا‬ ‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫يـا مــن لــه الـخــلـــق و المــــر ‪ ،‬يـا‬ ‫‪ ،‬مــن بـــيــــده الـعــســــر و الـيــســــر‬ .

‫يـا مــن إلـيــه تـــصــيــر المـــــور ‪ ،‬يـا‬ ‫‪ ،‬مــن هــو الـغـــفــــور الـشــــكـــور‬ ‫يـا مــن أمــره بـيـن الـكـاف و الـنـون ‪،‬‬ ‫‪ ،‬يـا مـن بـيــده الـحـركـات و الـسـكـون‬ ‫يـا مــن لــــم يـــتــــخـــــذ صـــاحــــبـــة‬ ‫و ل ولــــــد ‪ ،‬يـــا اهلل يـــا اهلل يـــا اهلل‬ ‫يـا رحـــمــن يـا رحـــمــن يـا رحـــمــن‬ ‫يـا رحـــيـــم يـا رحـــيـــم يـا رحـــيـــم‬ ‫يـا قـــــــــادر يـا قــــــــادر يـا قــــــــادر‬ ‫يـا ـغــــافــر يـا ـغــــافــر يـا ـغــــافــر‬ ‫يـا لــطــيــف يـا لــطــيــف يـا لــطــيــف‬ ‫يـا خــبــيــر يـا خــبــيــر يـا خــبــيــر‬ ‫ل إلـه إل أنــت إلـهــي ـَمـيِّـــمـْل قـلـوبـهـم‬ ‫يـا اهلل يـا اهلل يـااهلل يـا رحـمـن يـا‬ ‫رحـيـم‬ ‫ج عـلـي‬ ‫ل إلـه إل أنــت و هـَــيِّــ ـمـْ‬ ‫روحـانـيـتـهـم بـالـمـحـبـة الـتـامـة عـلى‬ ‫الــدوام‬ .

‫بـــدوام الـلـيــل و الـنـهــار إنـك أنــت‬ ‫اهلل الـعــزيـز الـجــبـار الـمـلــك الـقـهــار‬ ‫يـا اهلل يـا اهلل يـا اهلل يـا حــــــي يـا‬ ‫قـــيــــوم يـا بـــديـــــع الـســمـوات و‬ ‫الرض‬ ‫يـا ذا الـجــــــل ل و الكـــــــرام ل إلـه‬ ‫إل أنــت بـرحـــمـــتـــك نــســـتــغــيــث‬ ‫يـا ـغــيــاث الـمـسـتـغـيـثـيـن أـغـــثـــنــا‬ ‫ل إلـه إل أنــت بـرحــمـتــك إرحــمـنــا‬ ‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫ن الـلَّـه‬ ‫قــُــــمـْل ِإن كــُـــنـــتــُـــمـْم تــُــحِـــبـُّـــو ـَ‬ ‫فــَـاتـَّــبِــعـُـــونِــي يـُــحـمـْـــبـِــبـمـْـــكـُــــُم الـلُّـه‬ ‫ـَو يـَـــغـمـْـــفِــــمـْر لـَــكـُــمـْم ذنـُــوبـَــكـُـــمـْم ـَو الـلُّـه‬ ‫حــيـ ٌم * و إلـيـه الـمـصـيـر‬ ‫* ـغـَــفـُــو ٌر َّر ِ‬ ‫جــمـْمـِعـهِــمـْم ِإذا يـَــشـَــــاـُء‬ ‫عـلـَـى ـَ‬ ‫ـَو هـُـــَو ـَ‬ ‫عــنـَـا مـَـا ِفـي‬ ‫قــَــِديــ ٌر *ـَو نـَـــَز ـمـْ‬ ‫صـــُدوِرِهـم‬ ‫ـُ‬ .

‫ن ـغـِـــــّل ِإخــمـْــــــــــَوانــــــ ًا عـَـــلــَــى‬ ‫مِّــــ ـمـْ‬ ‫* سـُـــــــــــــُر ٍر مُّــــتــَـــقــَــابـِــلِـــيـــ ـَ‬ ‫ن‬ ‫ب الـلِّـه وـَ‬ ‫يـُــحِـــبُّـــونــَــهـُــــمـْم كـَــحـُـــ ِّ‬ ‫ن آـَمـــنــُــــوـمـْا ـَأشـَـــــُّد حـُـــبّـــا‬ ‫الـَّــِذيـــ ـَ‬ ‫* لِّــلِّـه‬ ‫فــبــخــفــي لــطــــف اهلل و بــجــمــيــل‬ ‫ســــتـر اهلل دخــلـــت فـي كـــنـــف اهلل‬ ‫و تـشــفـعـت بـرســو ل اهلل صلـى اهلل‬ ‫عـلـيـه و ســلـم ‪ ،‬أنــا فــي قــبــضــة‬ ‫‪ ،‬اهلل‬ ‫أنــا فــي حـــــــرز اهلل ‪ ،‬أنــا فــي‬ ‫ذمـــــــــة اهلل ‪ ،‬أنــا تـــحـــت حـــكـــــم‬ ‫‪ ،‬اهلل‬ ‫ل يــــصــــــرف الــســــــــــوء إل اهلل ‪،‬‬ ‫‪ ،‬و ل حــــــو ل و ل قــــــــوة إل بـاهلل‬ ‫و الـــخـــــــــيــــر كـــلــــه‬ ‫بــــيــــــــــــد اهلل و ل‬ ‫ـغــــــــــــــــــالــــــب إل اهلل‬ .

‫ل ًل ((‬ ‫عـنـَـاِقـهِــمـْم ـَأـغـمـْــ ـَ‬ ‫جــَعـلـمـْـنـَـا ِفـي ـَأ ـمـْ‬ ‫إِنَّـا ـَ‬ ‫حـو ـَ‬ ‫ن‬ ‫ن فـَــُهـم ُّمــقـمـْــمـَـ ـُ‬ ‫ي ِإـَلـى اـَلذقــَـا ِ‬ ‫فـَـهِـ ـَ‬ ‫*‬ ‫ن ـَأيـمـْـــِديــهِــمـْم سـَــــّدا‬ ‫جــَعـلـمـْــنـَـا ِمـن بـَـيـمـْـ ِ‬ ‫ـَو ـَ‬ ‫ن خـَــلـمـْــِفـهِــمـْم سـَــــّدا‬ ‫ـَو ِمـ ـمـْ‬ ‫فـَــَأـغـمـْــشـَـــمـْيـنـَـاـُهــمـْم‬ ‫ن (( صــــم ٌ‬ ‫صــــُرو ـَ‬ ‫فــَــهـُـــــمـْم ـَل يـُـــبـمـْـــ ِ‬ ‫ي فـهــم ل يــنــطــقــون‬ ‫بـــكـــم عـــمــ ٌ‬ ‫ ٌ‬ ‫‪.‬‬ ‫يـا حـــي يـا قــيــوم يـا بــديــع‬ ‫الـسـمـوات و الرض يـا ذا الـجــل ل و‬ ‫الكــرام‬ ‫ل إلــه إل أنــــت بـرحـــمـــتـــك‬ ‫نــســـتــغــيــث يـا ـغـــيـــاث‬ ‫الـمـسـتـغـيـثـيـن‬ ‫أـغـــثـــنــا ل إلـه إل أنــــت‬ ‫بـرحـــمــتـــك إرحـــمــنـــا يـــا اهلل يـــا‬ ‫اهلل يـــا اهلل‬ ‫يـا رحـــمــن يـا رحـــمــن يـا رحـــمــن‬ ‫يـا رحـــيـــم يـا رحـــيـــم يـا رحـــيـــم‬ .

‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫الـلـهــم إنــي أســـألـك يـا نـــور يـا‬ ‫نـــور يـا نـــور بــحـــق مـا دعـــوتـــك‬ ‫بــه‬ ‫ارزقــنـي هـيـبـتـك عـلـى جـمـيـع‬ ‫خـلـقـك مـن رآنـــي مـنـهـم و مـن لـم‬ ‫يـرنــي‬ ‫و تـحـصـنـت بـالـتــوراة عـن يـمـيـنـي‬ ‫و النـجــيــل عـن يـســاري و الـزبــور‬ ‫خـلـفـي و الــقـــرآن أمــامــي و‬ ‫مــحــمــد صـلـى اهلل عـلـيـه و ســلـم‬ ‫شــفـيـعـي‬ ‫و اهلل ســبـحـانـه فــوقــي بـعــلـمـه و‬ ‫ـُمــطَّــلـ ٌع عـلـي و يـحـفـظـنـي و‬ ‫يـرعـانـي‬ ‫مـن كـل مـا أخــافـــه أن يــضـرنـي ))وـَ‬ ‫ط *ـَبــمـْل ـُهــَو‬ ‫حـيـ ٌ‬ ‫الـلَّــُه ِمـن ـَوـَراِئـهِـم ُّمـ ِ‬ .

‫ن َّمــجِــيــ ٌد *ِفـي لــَـــمـْوح ٍ‬ ‫قــُـــمـْرآ ٌ‬ ‫حــَّد و‬ ‫ظ (( عــقــدت عـنـي الـ ـَ‬ ‫حــفـُــو ٍ‬ ‫َّمــ ـمـْ‬ ‫الـحـديـد‬ ‫و الـبــأس الـشـــديـد و كـل إنــســان‬ ‫عــنــيــد و الـجـــن عـلـى الـتـأكـيــد و‬ ‫كـل‬ ‫شــيـطـان مــريـــد و عــقـــدت‬ ‫الـســيـوف الـهـنـديـات و الـرمـاح‬ ‫الـخـطـيـرات‬ ‫و الـســهــام الـطــائـرات و‬ ‫الـســكـاكـيـن الـعـاديــات الـخـارقــات‬ ‫الـصـارمـات‬ ‫الـجـنـدلـيـات ‪ ،‬ســيـوف أعـــداء اهلل‬ ‫مـالــوا و رمـاحـهـم و أحـجـارهـم‬ ‫زجـروا‬ ‫و رجــعـــوا فــي أعــيــنــهــم ‪ ،‬فــرقـَ‬ ‫ي فـهــم‬ ‫اهلل جـمـعـهـم صــ ٌم بــكــ ٌم عــمــ ٌ‬ ‫ل يـتـكـلـمـون و ل يـنـطـقـون إل بـخـيـر‬ ‫أو يـصـمـتـون ‪ ،‬شــتـت اهلل شــمـلـهـم‬ .

‫قــلـل اهلل عــددهـم نـكــس اهلل رايـتـهـم‬ ‫دمــر اهلل جـيـشــهـم خــرب اهلل ديـارهـم‬ ‫جـــعـــــل الـــدائـــــرة عــلــيــهـــم ‪ .‬اهلل‬ ‫أكــــــبــر اهلل أكــــــبــر اهلل أكــــــبــر‬ ‫فــَــلـَــمَّــا ـَرـَأيـمـْـــنــَـــُه ـَأكـمـْـــبـَـــمـْرنــَـــُه ـَو ((‬ ‫حــا ـَ‬ ‫ش‬ ‫ن ـَ‬ ‫ن ـَو قـُــلـمـْــ ـَ‬ ‫ن ـَأيـمـْــِديـَـــُهــ َّ‬ ‫قــَـطَّـــمـْعــ ـَ‬ ‫ِلـلِّـه‬ ‫مـَـــا هــَــــــــذا بـَــــشــَــــــــــــر ًا ِإنـمـْ‬ ‫ك كــَــــــِريــــــــ ٌم‬ ‫هــَــــــــذا ِإَّل مــَـــلــَــــ ٌ‬ ‫‪)) .‬‬ ‫الـلـهــم اعـــقــــد عــنـــي ألــســـــنـــة‬ ‫الــنــــاس اجــمــعــيــن بــبــســـــــم اهلل‬ ‫ألـجــمـــت أعـــــدائــي و بــعـــصــا‬ ‫مـوســــى عـلـيــه الــســلم‬ ‫ضــربــتــهــم‬ ‫و بــألـــــــــف ألـــــــــــف ل حــــو ل و‬ ‫ل قــــوة إل بــاهلل الـعــلــي الـعــظــيــم‬ ‫و بــألـــــــــف ألـــــــــــف )) قــُــــمـْل‬ .

‬مَّـا ِمـن‬ ‫س ل ـَيــمـْعـلـَـــُمـو ـَ‬ ‫الـنَّــا ِ‬ ‫صــَيـِتـهـَـا ِإ َّ‬ ‫ن‬ ‫خـــ ٌذ بِـنـَـا ِ‬ ‫ـَدآبَّـــ ٍة ِإَّل ـُهــَو آ ِ‬ ‫ـَربِّــي‬ ‫ســتـَـِقـيـ ٍم ((‪ )).‫صـــمـَـــــُد‬ ‫هلل الــ َّ‬ ‫هلل ـَأحـَــــــــ ٌد * ا ـَُّ‬ ‫هـُـــــَو ا ـَُّ‬ ‫*‬ ‫لــَــــمـْم يـَـــلِــــــمـْد ـَو لــَــــمـْم يـُـــولــَـــــمـْد *وـَ‬ ‫لــَــــمـْم يـَـــكـُــــن لـَّـــُه كـُـــــفـُـــــو ًا ـَأحــَــــــ ٌد‬ ‫))‬ ‫أصـمـمـتـهــم و أبـكـمـتـهــم و ل‬ ‫ي و لـو كـانــوا مـثـل‬ ‫يـجــاوزوا عـلـ َّ‬ ‫الـجــبـا ل‬ ‫دكـكـتـهــم كـمـا دكـــت الرض تــحــت‬ ‫القــــــدام هـم الـنــاقــة و أنـا الســــد‬ ‫ض ((‬ ‫ت ـَو الـمـْر ِ‬ ‫سـمـَـاـَوا ِ‬ ‫ق الـ َّ‬ ‫لـَـخـَــلـمـْــ ـُ‬ ‫س ـَو لـَـِكـ َّ‬ ‫ن‬ ‫ق الـنَّــا ِ‬ ‫ن خــَـلـمـْــ ِ‬ ‫ـَأكـمـْــبـَـــُر ِمـ ـمـْ‬ ‫ـَأكـمـْــثــَــَر‬ ‫ن ((‪ )).‬لـَـقــَــمـْد‬ ‫ط ُّمـ ـمـْ‬ ‫صــَرا ٍ‬ ‫عـلـَـى ِ‬ ‫ـَ‬ ‫ســكـُــمـْم‬ ‫ن ـَأنـفـُـ ِ‬ ‫ســـو ٌ ل ِّمـ ـمـْ‬ ‫جــاءكـُــمـْم ـَر ـُ‬ ‫ـَ‬ ‫عــِزيـ ٌز‬ ‫ـَ‬ .

‬‬ ‫يـا مـــــــولي يـا قــــــــــادر يـا‬ ‫ـغـــــــافـــر يـا لـــطــــيـــف يـا‬ ‫* خــــبـــيـــر‬ ‫و صـِّل الـلـهـم عـلـى أفــضـل عـبـادك‬ ‫مـن خـلـقــك و صـفـوتـك مـن أنـبـيـائـك‬ ‫عــبــدك و نـبـيـك و رســــولـك الـنـبـي‬ ‫المـي و عـلـى آلـه و صـحـبـه و ســلـم‬ ‫تـســلـيـمـ ًا إلـى يـــوم الـديـــن كـلـمـا‬ ‫ذكـــرك الـذاكـــرون و ـغـفـل عـن‬ ‫ذكــرك‬ ‫الـغــافـلـون ‪ .‫عـلـَــمـْيـكـُـم‬ ‫ص ـَ‬ ‫حــِريــ ٌ‬ ‫عــنِــتـُّـــمـْم ـَ‬ ‫عـلـَـيـمـْـِه مـَـا ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫ف َّرحِــيــ ٌم * فـَـِإن‬ ‫ن ـَرـُؤو ٌ‬ ‫بِـالـمـْــُمــؤِمـِنـيـ ـَ‬ ‫ي الـلُّـه ل ِإلـَـــَه ِإلَّ‬ ‫ســبِـ ـَ‬ ‫حـ ـمـْ‬ ‫تـَــَولَّــمـْوـمـْا فـَـقـُــمـْل ـَ‬ ‫ب الـمـْــَعــمـْر ِ‬ ‫ش‬ ‫ت ـَو ـُهــَو ـَر ُّ‬ ‫عـلـَـيـمـْـِه تـَــَوكَّـلـمـْـ ـُ‬ ‫ـُهــَو ـَ‬ ‫ن الـلَّــَه بـَـاِلـــُغ ـَأـمـْمــِرهِ‬ ‫ظـيـِم ((‪ِ )).‬و حـســبـنـا اهلل و نــعــم‬ ‫الـوكـيــل و ل حـــو ل و ل قـــوة إل بـاهلل‬ .‬إ َّ‬ ‫الـمـْــَعـ ِ‬ ‫ي ٍء قــَـــمـْدر ًا‬ ‫جــَعـــَل الـلَّــُه ِلـكـُــِّل شـَـــ ـمـْ‬ ‫قــَــمـْد ـَ‬ ‫‪)).

‬اســتـغـفـر اهلل‬ ‫الـعـظـيـم الـذي ل إلـه إل هـو الـحـي‬ ‫الـقـيـوم‬ ‫و أتـــوب إلـيــه و أســـألـه الـتــوبـة و‬ ‫الـمـغـفــرة و الـنـجــاة مـن الـنــار لــي‬ ‫و‬ ‫ي و لـجــمــيــع الـمـســلـمـيـن‬ ‫لِـــَوالِـــــَد ّ‬ ‫‪ .‫الـعـلـي الـعـظـيـم ‪ .‬ـُ‬ ‫صــفـُــو ـَ‬ ‫ن‬ ‫ب الـمـْــعـِـــَّزِة عـَــمَّــا يـَــ ِ‬ ‫ك ـَر ِّ‬ ‫ـَربـِّـــ ـَ‬ .‬الـلـهــم آمــيــن ‪ .‬يــا رب الـعــالـمـيـن‬ ‫ل إلـه إل اهلل مـحـمـد رســو ل اهلل صـلـى‬ ‫اهلل عـلـيـه و ســلـم تـســلـيـمـ ًا كـثـيـر ًا‬ ‫إلى يـوم الـديـن صـل ًة و ســلمـا ً‬ ‫بـاقـيـيـن كـمـلـك اهلل ‪ ،‬و حـسـبـنـا اهلل و‬ ‫نــعـم‬ ‫الـوكــيــل نــعــم الـمـولــى و نــعــم‬ ‫الـنـصـيـر و ل حـــو ل و ل قـــوة إل‬ ‫بـاهلل‬ ‫ســـــبـمـْــحـَــانـَ‬ ‫الــعــلــي الــعــظــيــم ‪ .

20:55‬‬ ‫‪#4‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫سورة الفاتحة‬ ‫الناس‬ ‫الفلق‬ ‫الخلص‬ ‫اللهم صل وسلم على من قلبه عرشك المجد سيدنا‬ ‫ومولنا محمد وعلى آله وأصحابه يا رب بالمصطفى‬ ‫بلغ مقاصدنا وأـغفر لنا يا واسع الكرم )ثلث ًا( فأعلم‬ ‫انه ل إله إل اهلل‪ ،‬ثلث ًا بالمد‪ ،‬ثم يكررها عشر ًا ثم‬ ‫يقو ل محمد رسو ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم حق ًا‬ ‫وصدق ًا ل إله سواك ول فاعل في الوجود إل إياك‪ ،‬من‬ ‫أدله الشك في الوحدانية عدم الرضا بأحكام الربوبية‪،‬‬ ‫ومن وحد اهلل في فعله وجد كل فخار في دينه‪ ،‬ل ذات‬ ‫إل ذاته‪ ،‬ول صفات إل صفاته ول أفعا ل إل أفعاله جل‬ ‫اهلل ‪ -2-‬تجلى اهلل ‪ -3-‬سبحان اهلل‪ ،‬ما أعظم اهلل ل‬ ‫يعرف اهلل إل اهلل –ثلث ًا‪ -‬نعم المولى ونعم النصير‬ ‫‪-‬حسبنا اهلل ونعم الوكيل وعلى اهلل توكلنا –ثلث ًا‬ ‫نحن باهلل عزنا ل بجاه ومنصب‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.‫ســـلِــيــنـَ وـَ‬ ‫ســـــل ٌم عـَــلـَــى الـمـْـــُمـــمـْر ـَ‬ ‫وـَ ـَ‬ ‫ب الـمـْـــعـَــــالــَـــمِـــيــ ـَ‬ ‫ن‬ ‫هلل ـَر ِّ‬ ‫الـمـْــحـَــــمـْمـــــُد ِ‬ ‫__________________‬ ‫‪14-Feb-13.314‬‬ .

‬على ـغائب وأنت سيد المرسلين حاضر وإلينا ناظر‬ ‫ثم يقرأ أمسينا في حماك يا اهلل )‪ (2‬إذا قراه مساء‪،‬‬ ‫‪".‬وأصبحنا في حماك يا اهلل )‪" (2‬إذا قرأه صباح ًا‬ ‫ثم يقرأ توسل )سيدي الشيخ السمان رضى اهلل‬ .‬كالياقوت بين الحجر‬ ‫ثم يضع يده على صدره ويقو ل ألف صلة وألف سلم‬ ‫عليك يا سيدي يا نبي اهلل ‪ ،‬ألف صلة وألف سلم‬ ‫عليك يا سيدي يا صفي اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم‬ ‫عليك يا سيدي يا نجي اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم‬ ‫عليك يا سيدي قريب ًا الى اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم‬ ‫عليك يا سيدي يا أمين وحي اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف‬ ‫سلم عليك يا سيدي يا خير خلق اهلل‪ ،‬ألف صلة‬ ‫وألف سلم عليك يا سيدي يا نور ًا من نور اهلل‪ ،‬ألف‬ ‫صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا وسلتنا الى اهلل ‪،‬‬ ‫ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا شفيعنا عند‬ ‫اهلل ‪ ،‬ألف صلة ألف سلم عليك يا سيدي يا خاتم‬ ‫رسل اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم عليك يا حبيب قلبي‬ ‫وصفوة ربي‪ ،‬وعلى آلك وأصحابك ول يرد السلم‬ ‫‪.‫فمن أراد ذلنا حسبنا اهلل والنبي‬ ‫نحن باهلل عزنا ل بجاه ومنصب‬ ‫فمن اراد ذلنا أذله اهلل والنبي‬ ‫يا عالم السر منا ل تكشف الستر عنا وعافنا واعف‬ ‫عنا وكن لنا حيث كنا‪ ،‬إلهي دعوناك كما أمرتنا‬ ‫فاستجب لنا يا مولنا كما وعدتنا إنك ل تخلف الميعاد‬ ‫–ثلث ًا‪ -‬صلي اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم‪،‬‬ ‫عشر مرات‪ ،‬رب أدركنا بجاه المصطفى وأكشف‬ ‫السوء عنا فإننا ضعفاء‪ ،‬محمد بشر ل كالبشر‪ ،‬بل هو‬ ‫‪.

‫عنه( ‪ :‬وهو‬ ‫اهلل يا اهلل يا اهلل‬ ‫يا ملجأ القاصد يا ـغوثاه‬ ‫ندعوك مضطرين بالصفات‬ ‫بمظهر السما بسر الذات‬ ‫بسر سر الطمس بالعماء‬ ‫بكنزك المخفي بالهباء‬ ‫بأو ل البازر للوجود‬ ‫من عالم الغيب إلى الشهود‬ ‫بما إنطوى في علمك المصون‬ ‫وما حواه الكون من مكنون‬ ‫بالعرش‪ ،‬بالفرش وبالفلك‬ ‫بالعالم السني وبالملك‬ ‫بسر جمع الجمع بالفناء‬ ‫بالصحو والمحو وبالبقاء‬ ‫بنقطة الدائرة المشيرة‬ ‫لوحدة المظاهر الكثيرة‬ ‫بالهاشمي المصطفى التهامي‬ .

‫وآله وصحبه الكرام‬ ‫بالغوث والمحبوب عبد اهلل‬ ‫خير النام ذي الحيا والجاه‬ ‫أعني ابن عباس عظيم القدر‬ ‫ـغوث اللهيف ترجمان الذكر‬ ‫بالشيخ عبد القادر الجيلني‬ ‫ومصطفى البكري ذي اليقان‬ ‫بابن الرفاعي مرفق العليل‬ ‫وبالدسوقي السيد الجليل‬ ‫بالبدوي الفرد يا إلهي‬ ‫والشافعي ومالك الواه‬ ‫بأحمد وعبدك النعمان‬ ‫وكل حبر فاق في العرفان‬ ‫بقطبهم شمس الضحى السماني‬ ‫وطيب الصوفية العيان‬ ‫بكل قطب من حماك دان‬ ‫فقد توسلنا بهم يا داني‬ .

‫بكل محبوب وعبد سالك‬ ‫ومقتف لنهج المسالك‬ ‫هب لي وأتباعي وكل طالب‬ ‫نيل المنى ويسر المطالب‬ ‫وأسبل الستر على الجميع‬ ‫وحفنا بحصنك المنيع‬ ‫وأشفنا من كل داء فينا‬ ‫وعافنا يا ربنا وأحمينا‬ ‫ويسر الكسب من الحل ل‬ ‫ونجنا من ذلة السؤا ل‬ ‫وطهر القلب من الـغبار‬ ‫وصفه من درن الكدار‬ ‫وأحفظ لنا السر مع الجنان‬ ‫من فتن الهواء والشيطان‬ ‫وخلص النفس من الدواعي‬ ‫وأسلك بها سبيل خير داع‬ ‫ومنك فأكرمنا بعلم أزلي‬ ‫وعمل الى إنقضاء الجل‬ .

‫وسهل الخلص في العما ل‬ ‫وسائر القوا ل والفعا ل‬ ‫ولتباع المصطفى وفقنا‬ ‫ومن حمينا حبه فأرزقنا‬ ‫وأقصم بقهر كل من آذانا‬ ‫ومن بسوء قد نوى حمانا‬ ‫وكف كف الظالمين عنا‬ ‫ولسواك ربي ل تكلنا‬ ‫ونجنا من كيد كل حاسد‬ ‫وشامت معنف معاند‬ ‫وأجعل لنا من كل ضيق فرجا‬ ‫)وكل هم وبلء مخرجا)‪3‬‬ ‫وأكمد بنار الغيظ والخسران‬ ‫كل عدو مفتر وجان‬ ‫وأجعل لنا من لطفك الخفي‬ ‫حجاب ستر شامل سن ّ‬ ‫ي‬ ‫يا حي يا قيوم يا قهار‬ .

‫علي يا عظيم يا جبار‬ ‫يا رب وأحفظنا الى الممات‬ ‫من فتن الزمان والفات‬ ‫وأختم لنا يا رب باليمان‬ ‫وخصنا بالفوز في الجنان‬ ‫يا بر يا كريم يا وصو ل‬ ‫يا من لنا إحسانه مبذو ل‬ ‫يا رب وأـغفر للفقير الجاني‬ ‫)محمد الشهير بالسمان )‪3‬‬ ‫قطب الوجود الزاهد الرباني‬ ‫بحر الرشاد الزاخر الروحاني‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الراقي‬ ‫نجل البشير الوابل الدفاق‬ ‫طيب الصو ل معدن السرار‬ ‫مدور الكاسات في السحار‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الحالي‬ ‫استاذنا ابن حسون الغالي‬ ‫النبوي حسن الحوا ل‬ .

‫مبارك القوا ل والفعا ل‬ ‫يا رب وأـغفر للوي محمد‬ ‫ستاذنا ابن سرور المجد ا‬ ‫يا رب وأـغفر للوي القائم‬ ‫استاذنا الشهير نور الدائم‬ ‫سر الرجا ل السادة العلم‬ ‫شيخ الطريق مرشد القوام‬ ‫يا رب وأـغفر للوي الساري‬ ‫أستاذنا الكما ل ذي النوار‬ ‫يا رب وأـغفر للولي البصير‬ ‫استاذنا المؤيد الخبير‬ ‫يا رب وأـغفر للولي القرشي‬ ‫استاذنا الساقي بسر القرشي‬ ‫يا رب وأـغفر للولي التوم‬ ‫استاذنا المحي طريق القوم‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الوالي‬ ‫استاذنا محمود ذي الكما ل‬ .

‫مشاهد الكريم ذا الجل ل‬ ‫)قد فاض سر ًا مصلح الرجا ل )‪1‬‬ ‫يا رب وأـغفر للولي النادر‬ ‫استاذنا الجيلي عبدالقادر‬ ‫ومده بمددك يا نور‬ ‫وهب له رضا ل يا ـغفور‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الحفيان‬ ‫استاذنا الوارث الجيلني‬ ‫وأحفظ له في السر والعلن‬ ‫يدنيك للمولى بغير تواني‬ ‫يا رب وأـغفر للوي الجيلني‬ ‫استاذنا الوارث الحفيان‬ ‫ومده في سائر الحيان‬ ‫محي الطريق الطيبي السماني‬ ‫ووالديهم وكذا الشياخ‬ ‫وكل من أضحى له مؤاخي‬ ‫ومن له في سلكه قد انتظم‬ ‫بحق من فيك له أضحى قدم‬ .

‫ثم الصلة والسلم أبد ًا‬ ‫على النبي الهاشمي أحمدا‬ ‫وال ل والصحاب والتباع‬ ‫وكل صب لحماك داع‬ ‫رب أدركنا بجاه المصطفى‬ ‫اكشف السوء عنا فإننا ضفعاء‬ ‫محمد بشر ل كالبشر‬ ‫بل هو الياقوت بين الحجر‬ ‫ثم يقرأ صلة النقطة‬ ‫‪:‬لسيدي محمد السمان رضي اهلل عن وهي‬ ‫اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود‬ ‫وحيطة افلك مراقي الشهود‪ ،‬ألف الذات الساري‬ ‫سرها في كل ذرة حاء حياة‪ ،‬العالم الذي منه مبدؤه‬ ‫واليه مقره‪ ،‬ميم ملكك الذي ل يضاهى‪ ،‬ودا ل ديمومتك‬ ‫التي ل تتناهى‪ ...‬من أظهرته من حضرة الحب فكان‬ ‫منصة لتجليات ذاتك‪ ،‬وأبرزته بك من نورك فكان‬ ‫مرآة لجمالك الباهر في حضرة اسمائك وصفاتك‪،‬‬ ‫شمس الكما ل المشرق نوره على جميع العوالم الذي‬ .

‬هلل رب العالمين‬ ‫ثم يقرأ الصلة النورية )عشر ًا( وهي‬ ‫لسيدي الشيخ احمد الطيب بن البشير رضي اهلل عنه‬ ‫وصيغتها )اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله( ثم‬ ‫يقرأ رائية سيدي الستاذ الشيخ عبد المحمود نور‬ ‫‪:‬الدائم وهي‬ ‫يا رسو ل اهلل يا خير يا خير البشر‬ ‫يا إمام الدين يا زين الخبر‬ ‫يا جما ل الحق يا بدر الدجى‬ ‫يا كنوز السر يا روح الصور‬ ‫يا بدور التم يا بحر الندى‬ .‫كونت منه جميع الكائنات فكل منها به قائم‪ ،‬من‬ ‫أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان مفتاح‬ ‫خزانة حبك المحبوب العظم والسر الظاهر المكتتم‬ ‫الواسطة بينك وبين عبادك السلم الذي ل يرقى ال به‬ ‫في مشاهدات كمالتك‪ ،‬وعلى آله ينابيع الحقائق‬ ‫واصحابه مصابيح الهدي لكل الخلئق صلة منك‬ ‫اليه‪ ،‬مقبولة بك منا لديه تليق بذاته وتغمسنا بها في‬ ‫أنوار تجلياته‪ ،‬تطهر بها قلوبنا‪ ،‬وتقدس بها أسرارنا‪،‬‬ ‫وترقي بها أرواحنا‪ ،‬وتعمم بركاتها علينا ومشائخنا‬ ‫ووالدينا وإخواننا والمؤمنين والمسلمين مقرونة‬ ‫بسلم منك الى يوم الدين‪ ،‬مضروبة بألفي ألف صلة‬ ‫وتسليم على السيد محمد المين وعلى آله وصحبه‬ ‫أجمعين ولك الحمد منك لك في كل وقت وحين والحمد‬ ‫‪.

‫يا معاني الحق يا سر السور‬ ‫يا نبي النبيا يا سيد ًا‬ ‫حاز كل الفخر والمجد الـغر‬ ‫يا سرور القلب في الدارين يا‬ ‫ملجأ القصاد يا مجلي الكدر‬ ‫يا ـغياثي يا ملذي يا ولي‬ ‫امرنا دنيا وفي يوم الشرر‬ ‫قد وقفنا كلنا بالباب يا‬ ‫سامع ًا سولي أيا خير الخير‬ ‫نبتغي من فيضك الهامي عل‬ ‫وعلوم ًا وسلوك ًا للثر‬ ‫ورشاد ًا وصلح ًا مصلح ًا‬ ‫لبني ايض ًا ومن بالفكر مر‬ ‫وفتوح ًا وانشراح ًا دائم ًا‬ ‫يمنع اللباب عن نهج الضرر‬ ‫وـغيوث ًا هاطلت تحينا‬ ‫يا رسو ل اهلل يا من انت بر‬ .

‫يا رسو ل اهلل إنا كلنا‬ ‫نبتغي العرفان منكم والنظر‬ ‫يا رسو ل اهلل فارحمنا بما‬ ‫يهدنا نهج الهدى كنز الدرر‬ ‫يا رسو ل اهلل ما لي ـغيركم‬ ‫أحد أرجوه فارحم ل تذر‬ ‫يا رسو ل اهلل فاهدي للحجي‬ ‫بسنا تلقى به كل الوطر‬ ‫يا رسو ل اهلل فأحضرني لدى‬ ‫قبض روحي قبل تغميض البصر‬ ‫يا رسو ل اهلل محمود له‬ ‫فيك شوق حره فيه استمر‬ ‫اعطه ما رامه يا سيدي‬ ‫عجلن انت المقيض كالمطر‬ ‫وكذا من في الورى قد أمه‬ ‫بوداد أو له حبا ذكر‬ ‫أنت سر الجود والجود بكم‬ ‫قد عل فوق العل حتى استقر‬ .

‬وافاضتك عليه من حضرتك وسلم تسليم ًا كثير ًا‬ ‫ثم يقرأ ) صلة العظمه( لسيدي الشيخ احمد الطيب‬ ‫‪:‬رضي اهلل عنه وهي‬ ‫اللهم صلي على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك سيدنا‬ ‫محمد النور العظم الباهر جوهر الجواهر نور‬ ‫الزهار سر السرار حلو المقا ل جل ل كل جل ل جما ل‬ ‫كل جما ل‪ ،‬كما ل كل كما ل شاهر الكبير المتعالي بيت‬ ‫الحدية سراج الوحدانية شمس المعارف ضياء‬ .‫وعليك اهلل صلى دائم ًا‬ ‫ما شدا شاد لدى وقت السحر‬ ‫وعلى آلك والصحاب من‬ ‫بصفاهم ينجلي عنا الكدر‬ ‫ثم يقرأ )صلة الجوهرة( لسيدي الشيخ عبد المحمود‬ ‫‪:‬رضي اهلل عنه وهي‬ ‫اهلل صلي على سيدنا محمد جوهرة بحر محيط الفيض‬ ‫القدس‪ ،‬ونفحة روض طيب النس النفس‪ ،‬بدر‬ ‫جمالك المتللي في سماء سعودك‪ ،‬وشمس جللك‬ ‫البازـغة في مشارق تجليات شهودك النافح لروح‬ ‫المعرفة في صور الشباح والمفيض بوابل كمالته‬ ‫على الرواح وعلى آله تحلية النفوس وأصحابه‬ ‫مراكز تجليات القدوس عدد استغراقه في عظمتك‬ ‫‪.

‬ا ـُ‬ ‫حـمـْمـَنا ـَوِلـَواِلِديـَنا‬ ‫ـغِفـمـْر ـَلـَنا ـَواـمـْر ـَ‬ ‫الـلَّـــُهــَّم ا ـمـْ‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16. 20:28‬‬ ‫‪#5‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫ك ـَلـَنا ِفيِه ‪.‬‬ ‫ح َّ‬ ‫هلل ال ـَ‬ ‫سـَتـمـْغِفـُر ا ـَ‬ ‫ـَوـَن ـمـْ‬ ‫ي ـَيا‬ ‫عـَلى الَّنِب ِّ‬ ‫ن ـَ‬ ‫صُّلو ـَ‬ ‫لِئـَكـَته ـُي ـَ‬ ‫هلل ـَوـَم ـَ‬ ‫ن ا ـَ‬ ‫ِإ َّ‬ ‫سِّلـُموا‬ ‫عـَلـمـْيِه ـَو ـَ‬ ‫صُّلوا ـَ‬ ‫ن آـَمـُنوا ـَ‬ ‫أُّيـَها اَّلِذي ـَ‬ ‫حمَّ ٍد‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫صِّل ـَ‬ ‫سِليم ًا الَّلـُهَّم ـَ‬ ‫ـَت ـمـْ‬ ‫ضيـَ‬ ‫سِّلـمـْم ‪ .314‬‬ .‫العوارف النور الموجود سبب الوجود قريب الذات‬ ‫المتحلي بأعظم التحليات طلسم الطلسم المنبهمة‬ ‫البحر المسجور قبل بحر الطور من سجدت له في آدم‬ ‫الملك لعظمة نور الذات المحبوب العظم لهوت‬ ‫القدم السر الطاهر المكتتم من اصطفيته على بني‬ ‫حواء وآدم الوسيلة العظمى لمن توسل به اليك يا اهلل‬ ‫–ثلث ًا‪ -‬اهلل بسره لديك وبحرمته عليك وبجاهه عندك‬ ‫وبسيره في عروجه اليك ان ترزقني عمل بل فترة ول‬ ‫ابتداع ول ميل للدنيا ول للخلق ل سماع حتى اتصل‬ ‫به الى حضرتك‪ ،‬وأن تتولى امري بجاهه عندك في‬ ‫كل هم يهمني يا اهلل يا ولي المر كل وسلم تسليم ًا‬ ‫كثير ًا والحمد هلل رب العالمين‬ ‫__________________‬ ‫‪20-Feb-13.‬ـَوـَر ِ‬ ‫حَّم ٍد ـَو ـَ‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى آِ ل ـَ‬ ‫ـَو ـَ‬ ‫جـَمِعين‬ ‫هلل أ ـمـْ‬ ‫سوِ ل ا ِ‬ ‫ب ـَر ـُ‬ ‫حا ِ‬ ‫ص ـَ‬ ‫ن أ ـمـْ‬ ‫ع ـمـْ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫‪ .‬‬ ‫الـلَّـــُهــَّم اـمـْنـَفـمـْعـَنا ِبِه ـَوـَباِر ـمـْ‬ ‫ي الـَقُّيوـَم الـَعِزيـَز الـَغَّفاـَر ‪.

‬ـَو ـَ‬ ‫حي ٍ‬ ‫ت ـَو ِ‬ ‫حَّم ٍد ِفي ـُكِّل ـَوـمـْق ٍ‬ ‫ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ِإـَلى‬ ‫ل اـَل ـمـْ‬ ‫حَّم ٍد ِفي الـَم ـَ‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫جِميِع‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ـَ‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫ن ‪ .‬و ـَ‬ ‫ـَيـمـْوِم الِّدي ِ‬ ‫لِئـَكِة‬ ‫عـَلى الـَم ـَ‬ ‫ن ‪ ،‬ـَو ـَ‬ ‫سِلي ـَ‬ ‫اـَلـمـْنِبـَياِء ـَوالـُمـمـْر ـَ‬ ‫حي ـَ‬ ‫ن‬ ‫صاِل ِ‬ ‫هلل ال َّ‬ ‫عـَباِد ا ِ‬ ‫عـَلى ِ‬ ‫ن ‪ ،‬ـَو ـَ‬ ‫الـُمـَقَّرِبي ـَ‬ ‫ن‪.‬الـَعاـَلِمي ـَ‬ ‫ن‬ ‫حَّم ٍد ِفي‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ـَ‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫الـلَّـــُهــَّم ـَ‬ ‫حَّم ٍد‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ـَ‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫ن ‪ .‬ـَو ـَ‬ ‫اـَلَّوِلي ـَ‬ ‫سِّيِدـَنا‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ـَ‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫ن ‪ .‫جـَمِعينـَ ‪.‬أـمـْر ـَ‬ ‫هلل )ثلث ًا‬ ‫عـَلـمـْم أَّنـُه ـَل ِإلــَـــَه ِإَّل ا ـُ‬ ‫‪).‬ـَفا ـمـْ‬ .‬‬ ‫ن أ ـمـْ‬ ‫سِلِمي ـَ‬ ‫خـَنا ـَوِلـُكِّل الـُم ـمـْ‬ ‫شاِئ ِ‬ ‫ـَوِلـَم ـَ‬ ‫صفـُونـَ ‪،‬‬ ‫عَّما ـَي ِ‬ ‫ب الِعَّزِة ـَ‬ ‫ك ـَر ِّ‬ ‫ن ـَرِّب ـَ‬ ‫حا ـَ‬ ‫سـمـْب ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫هلل ـَر ِّ‬ ‫ب‬ ‫حـمـْمـُد ِ‬ ‫ن ـَوال ـَ‬ ‫سِلي ـَ‬ ‫عـَلى الـُمـمـْر ـَ‬ ‫ل ٌم ـَ‬ ‫س ـَ‬ ‫ـَو ـَ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ضي ـَ‬ ‫ت ـَوأـمـْهِل اـَلـَر ِ‬ ‫سـَموا ِ‬ ‫ن أـمـْهِل ال َّ‬ ‫ِم ـمـْ‬ ‫ساـَداِتـَنا‬ ‫ن ـَ‬ ‫ع ـمـْ‬ ‫ك ـَوـَتـَعاـَلى ـَ‬ ‫هلل ـَتـَباـَر ـَ‬ ‫ي ا ـُ‬ ‫ض ـَ‬ ‫ـَوـَر ِ‬ ‫عـَمـَر‬ ‫ي أِبي ـَبـمـْك ٍر ـَو ـُ‬ ‫جِل ِّ‬ ‫ـَذِوي الـَقـمـْدِر ال ـَ‬ ‫حا ِ‬ ‫ب‬ ‫ص ـَ‬ ‫ساِئِر أ ـمـْ‬ ‫ن ـَ‬ ‫ع ـمـْ‬ ‫ي ‪ ،‬ـَو ـَ‬ ‫عِل ّ‬ ‫ن ـَو ـَ‬ ‫عـمـْثـَما ـَ‬ ‫ـَو ـُ‬ ‫ن ـَلـُهـمـْم‬ ‫ن الَّتاِبِعي ـَ‬ ‫عِ‬ ‫ن ‪ ،‬ـَو ـَ‬ ‫جـَمِعي ـَ‬ ‫هلل أ ـمـْ‬ ‫سوِ ل ا ِ‬ ‫ـَر ـُ‬ ‫شـمـْرـَنا‬ ‫ح ـُ‬ ‫ن ـَوا ـمـْ‬ ‫ن ِإـَلى ـَيـمـْوِم الِّدي ِ‬ ‫سا ٍ‬ ‫ح ـَ‬ ‫ِبِإ ـمـْ‬ ‫حـَم‬ ‫ك ـَيا أـمـْر ـَ‬ ‫حـَمِت ـَ‬ ‫حـمـْمـَنا ـَمـَعـُهـمـْم ِبـَر ـمـْ‬ ‫ـَواـمـْر ـَ‬ ‫ي ـَيا ـَقُّيوـُم ـَل ِإلــَـــَه‬ ‫ح ُّ‬ ‫هلل ـَيا ـَ‬ ‫ن ـَيا ا ـُ‬ ‫حِمي ـَ‬ ‫الَّرا ِ‬ ‫سـَع الـَمـمـْغِفـَرِة ـَيا‬ ‫هلل ـَيا ـَرَّبـَنا ـَيا ـَوا ِ‬ ‫ت ـَيا ا ـُ‬ ‫ِإَّل أـمـْن ـَ‬ ‫ن الَّلـُهَّم آِمين‬ ‫حِمي ـَ‬ ‫حـَم الَّرا ِ‬ ‫‪ .‬ـَو ـَ‬ ‫خِري ـَ‬ ‫ِفي ال ِ‬ ‫سِّلـمـْم‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫ن ‪ .

‬ـَوالـُمـمـْر ـَ‬ ‫سكتة‬ ‫ثم يدعو بدعاء ال ّ‬ ‫وهو أن يضع يديه على صدره ‪ ،‬ويقو ل‬ ‫‪ :‬في سّره‬ ‫حَّم ٍد ـَوعـَـَلى‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫صِّل ـَ‬ ‫الـلَّـــُهــَّم ـَ‬ ‫سلـَـُم‬ ‫لـُة ـَوال َّ‬ ‫ص ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ‪ .‬ال َّ‬ ‫سوـَ ل ا ِ‬ ‫ك ـَيا ـَر ـُ‬ ‫عـَلـمـْي ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫سلـَـُم‬ ‫صلـُة ـَوال َّ‬ ‫هلل ‪ ،‬ال َّ‬ ‫با ِ‬ ‫حِبي ـَ‬ ‫ك ـَيا ـَ‬ ‫عـَلـمـْي ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫هلل ـَتـمـْكِبير ًا اهللـُ‬ ‫ظـَمـُة ِ‬ ‫هلل ‪ .‬أـمـْكـَبـُر ـَو ِ‬ ‫__________________‬ .‫‪ :‬ثم يختم بـ‬ ‫حقاّ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫سوـُ ل ا ِ‬ ‫حُّم ٌد ـَر ـُ‬ ‫هلل ـُم ـَ‬ ‫ـَل ِإلــَـــَه ِإَّل ا ـُ‬ ‫جِميِع اـَلـمـْنِبـَياِء‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫سِّلـمـْم ـَ‬ ‫صِّل ـَو ـَ‬ ‫صـمـْدق ًا ـَو ـَ‬ ‫ـَو ِ‬ ‫ب الـَعاـَلِمي ـَ‬ ‫ن‬ ‫هلل ـَر ِّ‬ ‫حـمـْمـُد ِ‬ ‫ن ـَوال ـَ‬ ‫سِلي ـَ‬ ‫‪ .‬الـَع ـَ‬ ‫يا ِ‬ ‫ك ـَيا ـَنِب َّ‬ ‫عـَلـمـْي ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫هلل ـَوا ـُ‬ ‫هلل‬ ‫هلل أـمـْكـَبـُر ‪ ،‬ـَل ِإلــَـــَه ِإَّل ا ـُ‬ ‫أـمـْكـَبـُر ‪ ،‬ا ـُ‬ ‫حـمـْمـُد‬ ‫هلل ال ـَ‬ ‫‪.‬ال َّ‬ ‫حِبِه ـَو ـَ‬ ‫ص ـمـْ‬ ‫آِلِه ـَو ـَ‬ ‫سلـَـُم‬ ‫صلـُة ـَوال َّ‬ ‫هلل ‪ .

314‬‬ ‫‪ :‬مقدمة عن الحزب‬ ‫يعتبر هذا الحزب من الحزاب العظيمة‬ ‫التي اشتهرت عند المسلمين ‪ ،‬وهو‬ ‫ينسب للمام المحدث الحافظ الفقيه‬ ‫محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف‬ ‫الدين النووي الشافعي رضي اهلل عنه‬ ‫ونفعنا ببركته‪ ،‬المتوفى سنة ‪ 676‬هـ ‪.‫‪24-Feb-13. 23:10‬‬ ‫‪#6‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫حزب المام النووي رحمه اهلل تعالى‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.‬‬ ‫وهو عبارة عن مجموعة من الدعية‬ ‫والذكار والمناجاة التي كان يقرؤها‬ ‫المام النووي رحمه اهلل تعالى في كل‬ ‫يوم مع جملة أوراده التي كان يثابر‬ ‫عليها ‪ ،‬وقد لقي هذا الحزب إقبا ًل‬ ‫عظيم ًا عند العلماء والئمة من بعدة إلى‬ ‫يومنا هذا ‪ ،‬يقرأ في كل صباح ومساء ‪،‬‬ ‫وهو من المجربات العظيمة للحفظ من‬ ‫السحر والعين وشر الشيطان والجان ‪،‬‬ ‫ولتفريج الكروب ‪ ،‬ولرد كيد الظالمين‬ ‫وبغي الباـغين ‪ ،‬والدخو ل تحت كنف اهلل‬ ‫وستره وحمايته ‪ ،‬وقد وجدنا هذا الدعاء‬ .

‫في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر‬ ‫والوراد القادرية للحاج إسماعيل‬ ‫القادري ‪ ،‬وقد ألف الشيخ الفقيه عبد اهلل‬ ‫بن سليمان الجوهري ‪ ،‬من علماء اليمن‬ ‫المتوفى ‪ 1301‬رسالة في شرح هذا‬ ‫الدعاء اسمها شرح حزب المام النووي‬ ‫كما ذكر ذلك صاحب أبجد العلوم ‪ ،‬وهذا‬ ‫‪ :‬هو الحزب المبارك‬ ‫هلل ‪ ،‬ا ـُ‬ ‫هلل‬ ‫هلل الرحمن الرحيم ‪ ،‬بسِم ا ِ‬ ‫بسم ا ّ‬ ‫هلل أكبـُر‪ ،‬أقوـُ ل على‬ ‫أكبـُر اهلل أكبـُر ا ـُ‬ ‫نفسي ‪ ،‬وعلى ِديني ‪ ،‬وعلى أهلي ‪،‬‬ ‫وعلى أولدي ‪ ،‬وعلى مالي ‪ ،‬وعلى‬ ‫أصحابي ‪ ،‬وعلى أديانهم ‪ ،‬وعلى‬ ‫هلل أكبـُر اهلل‬ ‫هلل ‪ ،‬ا ـُ‬ ‫أموالهم ؛ ألف بسِم ا ِ‬ ‫هلل أكبـُر أقو ل على نفسي ‪ ،‬وعلى‬ ‫أكبـُر ا ـُ‬ ‫ِديني ‪ ،‬وعلى أهلي ‪،‬وعلى أولدي‪،‬‬ ‫وعلى مالي ‪ ،‬وعلى أصحابي ‪ ،‬وعلى‬ ‫ف بسِم‬ ‫أديانهم ‪ ،‬وعلى أموالهم ؛ ألف أل ِ‬ ‫هلل أكبـُر ‪ ،‬أقو ل‬ ‫هلل أكبـُر اهلل أكبـُر ا ـُ‬ ‫هلل ‪ ،‬ا ـُ‬ ‫ا ِ‬ ‫على نفسي ‪ ،‬وعلى ِديني ‪ ،‬وعلى‬ ‫أهلي ‪،‬وعلى أولدي‪ ،‬وعلى مالي ‪،‬‬ ‫وعلى أصحابي ‪ ،‬وعلى أديانهم ‪ ،‬وعلى‬ ‫ف ل حو ل ول قوة إّل‬ ‫أموالهم ؛ ألف أل ِ‬ ‫هلل العلي العظيم ‪ ،‬بسم اهلل ‪ ،‬وباهلل ‪،‬‬ ‫با ّ‬ ‫ومن اهلل ‪ ،‬وإلى اهلل ‪ ،‬وعلى اهلل ‪ ،‬وفي‬ .

‬بسم اهلل على ِديني وعلى نفسي‬ ‫وعلى أولدي ‪ ،‬بسم اهلل على مالي‬ ‫وعلى أهلي وعلى أصحابي ‪ ،‬بسم اهلل‬ ‫على كِّل شي ٍء أعطانيه ربي ‪ ،‬بسم اهلل‬ ‫ب السماوات السبع ‪ ،‬ورب الرضين‬ ‫ر ِّ‬ ‫السبع ‪ ،‬ورب العرش العظيم )بسم اهلل‬ ‫الذي ل يضُّر مع اسمه شي ٌء في الرض‬ ‫ول في السماء وهو السميع العليم ‪،‬‬ ‫ثلث ًا( بسم اهلل خير السماء في الرض‬ ‫وفي السماء ‪ ،‬بسم اهلل أفتتح وبه‬ ‫هلل ربي ل أشرك‬ ‫أختتم ؛ اهلل اهلل اهلل ‪ ،‬ا ـُ‬ ‫هلل ربي ل إله إّل‬ ‫به شيئ ًا ‪ ،‬اهلل اهلل اهلل ‪ .‬ا ـُ‬ ‫هلل أعُّز وأجُّل وأكبـُر مما أخافـُ‬ ‫اهلل ‪،‬ا ـُ‬ ‫وأحذر ‪ ،‬بك اللهم أعوذ بك ِمن شِّر‬ ‫نفسي ‪ ،‬وِمن شِّر ـغيري ‪ ،‬ومن شِّر ما‬ ‫خلق ربي وذرأ وبرأ‪ ،‬وبك اللهم أحترـُز‬ ‫منهم ‪ ،‬وبك اللهَّم أعوذ ِمن شروِرهم ‪،‬‬ ‫وبك اللهم أـمـْدـَرـُأ في نحوِرهم وـُأقِّدـُم بين‬ ‫ي وأيديهم )بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫يد َّ‬ ‫قل هو اهلل أحد اهلل الصمد لم يلد ولم‬ ‫يولد ولم يكن له كفو ًا أحد ‪ ،‬ثلث ًا( وِمثـُل‬ ‫ذلك عن يميني وأيمانهم ‪ ،‬وِمثـُل ذلك عن‬ ‫شمالي وعن شمائلهم ‪ ،‬وِمثـُل ذلك أمامي‬ ‫وأمامهم ‪ ،‬وِمثـُل ذلك من خلفي ومن‬ ‫خلفهم ‪ ،‬وِمثـُل ذلك من فوقي ومن فوقهم‬ .‫اهلل ‪ ،‬ول حو ل ول قوة إّل باهلل العلي‬ ‫العظيم ‪ .

‫‪ ،‬وِمثـُل ذلك من تحتي ومن تحتهم ‪،‬‬ ‫ط بي وبهم ‪ .‬اللهم إني‬ ‫وِمثـُل ذلك محي ٌ‬ ‫أسألك لي وـَلهم من خيِرك بخيِرك الذي ل‬ ‫يملكه ـغيرك ‪ ،‬اللهم اجعلني وإّياهم في‬ ‫ك وحزبك‬ ‫ك وأمان ـَ‬ ‫ك وعياذك وجواِر ـَ‬ ‫عباِد ـَ‬ ‫ك ‪ ،‬من شر كّل شيطا ٍ‬ ‫ن‬ ‫حـمـْرِزك وكـَنِف ـَ‬ ‫وِ‬ ‫غ وحاسد ‪،‬‬ ‫س وجان ‪ ،‬وبا ٍ‬ ‫وسلطان ‪ ،‬وإن ٍ‬ ‫سب ٍع وحَّي ٍة وعقرب ؛ ومن شِّر كِّل داَّب ٍة‬ ‫و ـَ‬ ‫ن رِّبي على صرا ٍ‬ ‫ط‬ ‫خ ٌذ بناصيِتها‪ ،‬إ َّ‬ ‫أنت آ ِ‬ ‫ب ِمن المربوبين ‪،‬‬ ‫مستقيم‪ ،‬حسبي الر ُّ‬ ‫حسبي الخالق من المخلوقين ‪ ،‬حسبي‬ ‫الرازق من المرزوقين ‪ ،‬حسبي الساتر‬ ‫من المستورين ‪ ،‬حسبي الناصر من‬ ‫المنصورين ‪ ،‬حسبي القاهر من‬ ‫المقهورين ‪ ،‬حسبي الذي هو حسبي ‪،‬‬ ‫حسبي ـَمن لم يز ل حسبي ‪ ،‬حسبي ا ُّ‬ ‫هلل‬ ‫وِنعم الوكيل ‪ ،‬حسبي اهلل من جميع خلقه‬ ‫ب ـَوـُهـَو‬ ‫هلل الذي ـَنَّزـَ ل الِكتا ـَ‬ ‫ن وليي ا ـُ‬ ‫)إ َّ‬ ‫ت الـُقـمـْرءا ـَ‬ ‫ن‬ ‫صالحين‪ ،‬وإذا ـَقـَرـمـْأ ـَ‬ ‫ـَيـَتـَوّلى ال َّ‬ ‫ن ل ـُيـمـْؤمنونـَ‬ ‫جـَعـمـْلنا بينك وبين الذي ـَ‬ ‫ستور ًا ‪ ،‬وجعلنا على‬ ‫خـَرِة حجاب ًا م ـمـْ‬ ‫بال ِ‬ ‫ن ـَيـمـْفـَقـُهوـُه وفي ءاذاِنهـمـْم‬ ‫ـُقـُلوِبهـمـْم ـَأِكَّن ًة أ ـمـْ‬ ‫ك في الـُقـمـْرءا ِ‬ ‫ن‬ ‫ت رَّب ـَ‬ ‫ـَوـمـْقر ًا ‪ ،‬وإذا ـَذـَكـمـْر ـَ‬ ‫حـَدـُه ـَوَّلـمـْوا عـَلى أـمـْدباِرِهـمـْم ـُنـُفورا ‪،‬فإ ـمـْ‬ ‫ن‬ ‫ـَو ـمـْ‬ ‫هلل ل إـَلـَه إّل ـُهـَو عـَـَليِه‬ ‫ي ا ـُ‬ ‫سِب ـَ‬ ‫ح ـمـْ‬ ‫ـَتـَوَّلوا ـَفـُقـمـْل ـَ‬ ‫ظيم ‪ ،‬سبع ًا(‬ ‫ب الـَعـمـْرش الـَع ِ‬ ‫ت وـُهـَو ـَر ُّ‬ ‫تـَوَّكـمـْل ـُ‬ .

314‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬الحمد هلل‬ ‫والصلة والسلم على خاتم النبيين‬ . 00:36‬‬ ‫‪#7‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪:‬حزب المان‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.‬ثم‬ ‫ينفث من ـغير بصق عن يمينه ثـلث ًا‬ ‫وعن شماله ثـلث ًا ومن أمامه ثلث ًا ومن‬ ‫ت نفسي في خزائن بسم‬ ‫خـَبـمـْأ ـُ‬ ‫خلفه ثلث ًا ) ـَ‬ ‫اهلل ‪ ،‬أقفالها ثقتي باهلل ‪ ،‬مفاتيحها ل قوة‬ ‫إّل باهلل ‪ ،‬ـُأدافِــُع بك اللهم عن نفسي ما‬ ‫ق مع‬ ‫ق وما ل ـُأطيق ‪ ،‬ل طاقـَة لمخلو ِ‬ ‫ـُأطي ـُ‬ ‫قدرِة الخالق ؛ حسبي اهلل ونعم الوكيل‬ ‫ول حو ل ول قوة إل باهلل العلي العظيم‬ ‫وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وصحبه وسلم ‪ ،‬ثلثا‬ ‫__________________‬ ‫‪25-Feb-13.‫) ول حو ل ول ـُقوة إّل باهلل العلي‬ ‫العظيم ‪ ،‬ثلثا( وصَّلى اهلل على سيِدنا‬ ‫محم ٍد وعلى آلِه وصحبه وسَّلم ‪ .

‬ـغافر‪" .(44 :‬سب ًعا‬ .‬بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫ي اـمـْلـَقُّيوـُم(‬ ‫ح ُّ‬ ‫هلل ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو اـمـْل ـَ‬ ‫)الم ) ‪ (1‬ا ـَُّ‬ ‫جوـُه‬ ‫ت اـمـْلـُو ـُ‬ ‫عـَن ِ‬ ‫)آ ل عمران‪) ( 2 -1 :‬ـَو ـَ‬ ‫ي اـمـْلـَقُّيوِم( )طه‪111 :‬‬ ‫ح ِّ‬ ‫‪ِ).‬دخلت بل إله إل اهلل في حصن اهلل‪،‬‬ ‫وتوجهت على كل من نوى علينا بسوء‬ ‫بقدرة ذات اهلل‪ .(87 :‬سب ًعا "‪) .‫وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وأصحابه أجمعين‪ .‬ـَوـُأـَفِّو ـُ‬ ‫ض‬ ‫صي ٌر ِباـمـْلِعـَباِد(‬ ‫هلل ـَب ِ‬ ‫ن ا ـََّ‬ ‫هلل ِإ َّ‬ ‫ـَأـمـْمِري ِإـَلى ا َِّ‬ ‫‪)".‬حسبنا اهلل‬ ‫ونعم الوكيل‪" .‬ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـَأـمـْن ـَ‬ ‫ت‬ ‫ن(‬ ‫ظاِلِمي ـَ‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ت ِم ـَ‬ ‫ك ِإِّني ـُكـمـْن ـُ‬ ‫حاـَن ـَ‬ ‫سـمـْب ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫)النبياء‪" .‬لـمـْل ـَ‬ ‫اللهم إني أسألك بك وأتوسل إليك بسر‬ ‫اسمك العظيم العظم الكبر المجيد أن‬ ‫تكف عنا شر كل جبار عنيد وشيطان‬ ‫‪.‬سب ًعا "‪) .‬اللهم ما عملت من‬ ‫سوء فيما مضى من ليلي هذا الذي قد‬ ‫حا قا ل‪" :‬من يومي‬ ‫مضى )إن قرأ صبا ً‬ ‫هذا الذي قد مضى"( علمت به أو لم‬ ‫أعلمه‪ ،‬تبت إليك عنه وأسلمت‪ ،‬وأشهد‬ ‫أل إله إل اهلل‪ ،‬وأشهد أن محم ًدا رسو ل‬ ‫اهلل‪ .‬مريد‬ ‫يا اهلل يا كافي يا واحد يا أحد يا ذا‬ ‫البطش الشديد‪" .‬ثل ًثا"‪ .

‬القصص‪31 :‬‬ ‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر كل دابة من‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم ا ـَُّ‬ ‫هلل‬ ‫ك ـَف) ـَ‬ ‫حِر ـَ‬ ‫ك وـَب ـمـْ‬ ‫حيوانات ـَبِّر ـَ‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم( )كهيعص( )ق( )ن(‬ ‫وـَـُهـَو ال َّ‬ ‫شى( )طه‪77 :‬‬ ‫خ ـَ‬ ‫ف ـَدـَر ًكا ـَوـَل ـَت ـمـْ‬ ‫خا ـُ‬ ‫) )ـَل ـَت ـَ‬ ‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر طـوارق الليل‬ ‫والنهار إل طار ًقا يطـرق بخير‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم(‬ ‫هلل ـَوـُهـَو ال َّ‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم ا ـَُّ‬ ‫)ـَف ـَ‬ ‫خاـَفا ِإَّنِني‬ ‫)كهيعص( )ق( )ن ( )ـَل ـَت ـَ‬ ‫سـَمـُع ـَوـَأـَرى( )طه‪46 :‬‬ ‫‪).‬ـَف ـَ‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم( )البقرة‪(137 :‬‬ ‫هلل ـَوـُهـَو ال َّ‬ ‫ا ـَُّ‬ ‫ك ِم ـَ‬ ‫ن‬ ‫ف ِإَّن ـَ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫)كهيعص( )ق( )ن ( )ـَوـَل ـَت ـَ‬ ‫ن(‬ ‫لِمِني ـَ‬ ‫ن ا ـمـْ‬ ‫ك ِم ـَ‬ ‫ف ِإَّن ـَ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ن ( )ـَوـَل ـَت ـَ‬ ‫لِمِني ـَ‬ ‫ا ـمـْ‬ ‫‪)).‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر سوابق الهمم‬ ‫من ولي وساحر وعـاين ومن أيهم‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم‬ ‫وـغـبر ذلك مـن أي العوالم ‪) .‬ـَمـَعـُكـَما ـَأ ـمـْ‬ ‫يا اهلل يا كافي أكفنا شـر جميع الهموم‬ ‫هلل ـَوـُهـَو‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم ا ـَُّ‬ ‫وذوات السمـوم )ـَف ـَ‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم( )كهيعص( )ق( )ن ( )ـَل‬ ‫ال َّ‬ ‫ن(‬ ‫ظاِلِمي ـَ‬ ‫ن اـمـْلـَقـمـْوِم ال َّ‬ ‫ت ِم ـَ‬ ‫جـمـْو ـَ‬ ‫ف ـَن ـَ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ـَت ـَ‬ ‫))القصص‪025 :‬‬ .

‬‬ ‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر كل متحرف‬ ‫لقتا ل وانصرنا بقدرتك على جميع‬ ‫سِميـُع‬ ‫هلل ـَوـُهـَو ال َّ‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم ا ـَُّ‬ ‫الطوار )ـَف ـَ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ف‬ ‫اـمـْلـَعِليـُم( )كهيعص( )ق( )ن ( )ـَل ـَت ـَ‬ ‫عـَلى( )طه‪68 :‬‬ ‫ت اـَـمـْل ـمـْ‬ ‫ك ـَأـمـْن ـَ‬ ‫)ِإَّن ـَ‬ ‫اللهم أحرسنا بعينك التي ل تنام‪ ،‬واكنفنا‬ ‫بكنفك الذي ل يرام واحفظنا بك من‬ ‫سطوات النام واـغفر لنا بفضلك يا ذا‬ ‫الجل ل والكرام‪ .‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر كل رام لنا‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم‬ ‫وحاسد وماكر إلينا راصد ـَف) ـَ‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم( )كهيعص( )ق(‬ ‫هلل ـَوـُهـَو ال َّ‬ ‫ا ـَُّ‬ ‫شى( )طه‪:‬‬ ‫خ ـَ‬ ‫ف ـَدـَر ًكا ـَوـَل ـَت ـمـْ‬ ‫خا ـُ‬ ‫)ن ( )ـَل ـَت ـَ‬ ‫)‪77‬‬ ‫يا اهلل يا كافي أكفنا شر كـل معتز ـغالب‬ ‫هلل ـَوـُهـَو‬ ‫سـَيـمـْكِفيـَكـُهـُم ا ـَُّ‬ ‫وعـدو ضارب ))ـَف ـَ‬ ‫سِميـُع اـمـْلـَعِليـُم( )كهيعص( )ق( )ن ( )ـَل‬ ‫ال َّ‬ ‫ن(‬ ‫سـُلو ـَ‬ ‫ي اـمـْلـُمـمـْر ـَ‬ ‫ف ـَلـَد َّ‬ ‫خا ـُ‬ ‫ف ِإِّني ـَل ـَي ـَ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ـَت ـَ‬ ‫ن اَّلِذي ـَ‬ ‫ن‬ ‫ن ِم ـَ‬ ‫لِ‬ ‫ج ـَ‬ ‫)النمل‪) ( 10 :‬ـَقاـَ ل ـَر ـُ‬ ‫عـَلـمـْيِهـُم‬ ‫خـُلوا ـَ‬ ‫عـَلـمـْيِهـَما اـمـْد ـُ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ن ـَأـمـْنـَعـَم ا ـَُّ‬ ‫خاـُفو ـَ‬ ‫ـَي ـَ‬ ‫عـَلى‬ ‫ن ـَو ـَ‬ ‫ـغاِلـُبو ـَ‬ ‫خـمـْلـُتـُموـُه ـَفِإَّنـُكـمـْم ـَ‬ ‫ب ـَفِإـَذا ـَد ـَ‬ ‫اـمـْلـَبا ـَ‬ ‫ن( )المائدة‪:‬‬ ‫ن ـُكـمـْنـُتـمـْم ـُمـمـْؤِمِني ـَ‬ ‫هلل ـَفـَتـَوَّكـُلوا ِإ ـمـْ‬ ‫ا َِّ‬ ‫‪23).‬وأسألك اللهم أن تصلي‬ .

‬العليم‪" .‬ثل ًثا‬ ‫هلل ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو (‬ ‫ي ا ـَُّ‬ ‫سِب ـَ‬ ‫ح ـمـْ‬ ‫ن ـَتـَوَّلـمـْوا ـَفـُقـمـْل ـَ‬ ‫ـَفِإ ـمـْ‬ ‫ظيِم(‬ ‫ش اـمـْلـَع ِ‬ ‫ب اـمـْلـَعـمـْر ِ‬ ‫ت ـَوـُهـَو ـَر ُّ‬ ‫عـَلـمـْيِه ـَتـَوَّكـمـْل ـُ‬ ‫ـَ‬ ‫‪)".‬التوبة‪" (129 :‬سب ًعا‬ ‫ظِهـمـْم ـَلـمـْم ـَيـَناـُلوا (‬ ‫ن ـَكـَفـُروا ِبـَغـمـْي ِ‬ ‫هلل اَّلِذي ـَ‬ ‫وـَـَرَّد ا ـَُّ‬ ‫ن اـمـْلِقـَتاـَ ل ـَوـَكا ـَ‬ ‫ن‬ ‫هلل اـمـْلـُمـمـْؤِمِني ـَ‬ ‫خـمـْي ًرا ـَوـَكـَفى ا ـَُّ‬ ‫ـَ‬ ‫عِزي ًزا( )الحزاب‪25 :‬‬ ‫هلل ـَقِوّيا ـَ‬ ‫‪).‬‬ ‫""سب ًعا‬ ‫يا أمان الخائفين أم ًنا إنك أنت السميع‬ ‫‪".‫وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وأصحابه وأن تؤمننا من شر كل عدو‬ ‫يريد بنا سو ًء أو مكرو ًها بحرمته يا اهلل‪.‬ا ـَُّ‬ ‫أخذت سمع كل مؤذ لنا وبصره بسمع‬ ‫اهلل وبصره‪ ،‬وأخذت قوة كل مؤذ لنا‬ ‫وقدرته بقوة اهلل وقدرته‪ ،‬بيننا وبين كل‬ ‫مؤذ لنا ستر اهلل تعالى للنبياء الذين‬ ‫كانوا يستترون به من سطوات‬ ‫الفراعنة‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم أمامنا‪ ،‬وعلي ابن عمه‬ ‫رضي اهلل تعالى عنه خلفنا‪ ،‬وجبريل‬ ‫عليه السلم عن يميننا‪ ،‬وميكائيل عليه‬ ‫السلم عن شمالنا‪ ،‬واهلل سبحانه وتعالى‬ .

‬ا ـََّ‬ ‫عـمـْنـُهـمـْم (‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ي ا ـَُّ‬ ‫ض ـَ‬ ‫ن ِفيـَها ـَأـَب ًدا ـَر ِ‬ ‫خاِلِدي ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫ظيـُم ) ‪(119‬‬ ‫ك اـمـْلـَفـمـْوـُز اـمـْلـَع ِ‬ ‫عـمـْنـُه ـَذِل ـَ‬ ‫ضوا ـَ‬ ‫وـَـَر ـُ‬ .‬ـَ‬ ‫ن(‬ ‫ك ـَم ـمـْ‬ ‫ك ـُتـمـْؤِتي اـمـْلـُمـمـْل ـَ‬ ‫ك اـمـْلـُمـمـْل ِ‬ ‫ـُقِل الَّلـُهَّم ـَماِل ـَ‬ ‫شاـُء ـَوـُتِعُّز ـَم ـمـْ‬ ‫ن‬ ‫ن ـَت ـَ‬ ‫ك ِمَّم ـمـْ‬ ‫ع اـمـْلـُمـمـْل ـَ‬ ‫شاـُء ـَوـَتـمـْنِز ـُ‬ ‫ـَت ـَ‬ ‫خـمـْيـُر ِإَّن ـَ‬ ‫ك‬ ‫ك اـمـْل ـَ‬ ‫شاـُء ِبـَيِد ـَ‬ ‫ن ـَت ـَ‬ ‫شاـُء ـَوـُتِذُّ ل ـَم ـمـْ‬ ‫ـَت ـَ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )آ ل عمران‪26 :‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫عـَلى ـُكِّل ـَ‬ ‫‪ ).‬ـَ‬ ‫ض(‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫طِر ال َّ‬ ‫هلل ـَفا ِ‬ ‫حـمـْمـُد َِّ‬ ‫اـمـْل ـَ‬ ‫ح ٍة مـَـمـْثـَنى‬ ‫جِن ـَ‬ ‫ل ـُأوِلي ـَأ ـمـْ‬ ‫س ً‬ ‫لِئـَكِة ـُر ـُ‬ ‫عِل اـمـْلـَم ـَ‬ ‫جا ِ‬ ‫ـَ‬ ‫شاـُء‬ ‫ق ـَما ـَي ـَ‬ ‫خـمـْل ِ‬ ‫ع ـَيِزيـُد ِفي اـمـْل ـَ‬ ‫ث ـَوـُرـَبا ـَ‬ ‫ل ـَ‬ ‫ـَوـُث ـَ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )فاطر‪1 :‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫عـَلى ـُكِّل ـَ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ن ا ـََّ‬ ‫‪ِ).‬إ َّ‬ ‫عـَلـمـْيِهـمـْم ـَقاـُموا ـَولـَـمـْو (‬ ‫ظـَلـَم ـَ‬ ‫شـمـْوا ِفيِه ـَوِإـَذا ـَأ ـمـْ‬ ‫ـَم ـَ‬ ‫صاِرِهـمـْم ِإ َّ‬ ‫ن‬ ‫سـمـْمِعِهـمـْم ـَوـَأـمـْب ـَ‬ ‫ب ِب ـَ‬ ‫هلل ـَلـَذـَه ـَ‬ ‫شاـَء ا ـَُّ‬ ‫ـَ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )البقرة‪20 :‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫عـَلى ـُكِّل ـَ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫‪).‫مطلع علينا يمنع أذى كل مخلوق من‬ ‫النس والجن والوحوش والهوام منا‬ ‫عنا‪" ،‬فقج مخمت" )يلحظ أن هذه‬ ‫الحروف مطابقة للحرف الولى من‬ ‫اليات التي وردت بعدها ابتدا ًء من قوله‬ ‫ي { إلى قوله‪:‬‬ ‫هلل ـُهـَو اـمـْلـَوِل ُّ‬ ‫تعالى ‪} :‬ـَفا ـَُّ‬ ‫هلل ـُهـَو‬ ‫ك {( )ـَفا ـَُّ‬ ‫ك اَّلِذي ِبـَيِدِه اـمـْلـُمـمـْل ـُ‬ ‫}ـَتـَباـَر ـَ‬ ‫عـَلى ـُكِّل‬ ‫حِيي اـمـْلـَمـمـْوـَتى ـَوـُهـَو ـَ‬ ‫ي ـَوـُهـَو ـُي ـمـْ‬ ‫اـمـْلـَوِل ُّ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )الشورى‪9 :‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫‪ ).

( 01 :‬ـُ‬ ‫ن( )البقرة‪18 :‬‬ ‫جـُعو ـَ‬ ‫)ـَيـمـْر ِ‬ ‫عـَب ًثا ـَوـَأَّنـُكـمـْم ِإـَلـمـْيـَنا (‬ ‫خـَلـمـْقـَناـُكـمـْم ـَ‬ ‫سـمـْبـُتـمـْم ـَأَّنـَما ـَ‬ ‫ح ِ‬ ‫ـَأـَف ـَ‬ ‫ن( )المؤمنون‪115 :‬‬ ‫جـُعو ـَ‬ ‫‪).‬ـَ‬ ‫ك اَّلِذي‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم )ـَتـَباـَر ـَ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر(‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫عـَلى ـُكِّل ـَ‬ ‫ك ـَوـُهـَو ـَ‬ ‫ِبـَيِدِه اـمـْلـُمـمـْل ـُ‬ ‫ي ـَفـُهـمـْم ـَل‬ ‫عـمـْم ٌ‬ ‫صّم ـُبـمـْك ٌم ـُ‬ ‫)الملك‪) .‬الرحمن‪33 :‬‬ ‫استعنت باهلل تعالى والتجأت إلى كنف‬ ‫اهلل وعظمته واحتفظنا بل حو ل ول قوة‬ ‫إل باهلل العلي العظيم‪ ،‬وصلى اهلل على‬ .‫ض ـَوـَما ِفيهِنَّ‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫ك ال َّ‬ ‫هلل ـُمـمـْل ـُ‬ ‫َِّ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )المائدة‪:‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫عـَلى ـُكِّل ـَ‬ ‫ـَوـُهـَو ـَ‬ ‫‪120 -119 ).‬‬ ‫خـمـْي ٍر (‬ ‫ت ِب ـَ‬ ‫سـَها ـَنـمـْأ ِ‬ ‫ن آـَي ٍة ـَأـمـْو ـُنـمـْن ِ‬ ‫خ ِم ـمـْ‬ ‫س ـمـْ‬ ‫ـَما ـَنـمـْن ـَ‬ ‫عـَلى ـُكِّل‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ن ا ـََّ‬ ‫ِمـمـْنـَها ـَأـمـْو ِمـمـْثِلـَها ـَأـَلـمـْم ـَتـمـْعـَلـمـْم ـَأ َّ‬ ‫ي ٍء ـَقِدي ٌر( )البقرة‪106 :‬‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫‪ ).‬ـَل ـُتـمـْر ـَ‬ ‫خـمـْلفِِهـمـْم (‬ ‫ن ـَ‬ ‫سّدا ـَوِم ـمـْ‬ ‫ن ـَأـمـْيِديِهـمـْم ـَ‬ ‫ن ـَبـمـْي ِ‬ ‫جـَعـمـْلـَنا ِم ـمـْ‬ ‫وـَ ـَ‬ ‫ن( )يس‪:‬‬ ‫صـُرو ـَ‬ ‫شـمـْيـَناـُهـمـْم ـَفـُهـمـْم ـَل ـُيـمـْب ِ‬ ‫ـغ ـَ‬ ‫سّدا ـَفـَأ ـمـْ‬ ‫ـَ‬ ‫طـمـْعـُتـمـْم‬ ‫سـَت ـَ‬ ‫ن ا ـمـْ‬ ‫س ِإ ِ‬ ‫ن ـَواِـمـْلـمـْن ِ‬ ‫ج ِّ‬ ‫شـَر اـمـْل ِ‬ ‫‪) ( 9‬ـَيا ـَمـمـْع ـَ‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫ض‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫طاِر ال َّ‬ ‫ن ـَأـمـْق ـَ‬ ‫ن ـَتـمـْنـُفـُذوا ِم ـمـْ‬ ‫ـَأ ـمـْ‬ ‫ن(‬ ‫طا ٍ‬ ‫سـمـْل ـَ‬ ‫ن ِإَّل ِب ـُ‬ ‫ـَفاـمـْنـُفـُذوا ـَل ـَتـمـْنـُفـُذو ـَ‬ ‫‪)).

‬ظاهر في جميع ما قصده‬ ‫حا وسب ًعا‬ ‫ومن قرأه سبع مرات صبا ً‬ ‫مساء فل يتصرف فيه أح ٌد من الخلق‬ ‫مطل ًقا جنّيا كان أو إنسّيا أو سلطا ًنا أو‬ ‫)ولّيا أو ساح ًرا أو عائ ًنا‬ ‫وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وسلم‬ .‬وأهل الدويرات التي حوله‬ ‫ومن قرأه مرتين حفظ نفسه وماله‬ ‫‪.‬خواص حزب‬ ‫‪:‬المان‬ ‫حا‬ ‫روي أن‪ :‬من قرأ هذا الحزب صبا ً‬ ‫مرة‪ ،‬ومسا ًء كذلك حفظ اهلل نفسه وولده‬ ‫‪.‬وولده وأهل الدويرات التي حوله‬ ‫ومن قرأه ثلث مرات كان له من الحفظ‬ ‫ما ذكر‪ ،‬وكذلك لهل القرية التي هو‬ ‫‪.‬بها‬ ‫ومن قرأه خمس مرات كان له تأثير‬ ‫‪.‫سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي‬ ‫المعرفة بك لك والتسليم‪) .

‫__________________‬ ‫‪13-Mar-13.314‬‬ . 01:10‬‬ ‫‪#8‬‬ ‫حرز من القرآن‬ ‫حرز من القرآن‬ ‫حرز من القرآن‬ ‫حرز من القرآن‬ ‫حـمـْمـُد َِّ‬ ‫هلل‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم) ‪ (1‬اـمـْل ـَ‬ ‫حيِم ) ‪(3‬‬ ‫ن الَّر ِ‬ ‫حـَم ِ‬ ‫ن ) ‪ (2‬الَّر ـمـْ‬ ‫ب اـمـْلـَعاـَلِمي ـَ‬ ‫ـَر ِّ‬ ‫ك ـَنـمـْعـُبـُد ـَوِإَّيا ـَ‬ ‫ك‬ ‫ن ) ‪ِ ( 4‬إَّيا ـَ‬ ‫ك ـَيـمـْوِم الِّدي ِ‬ ‫ـَماِل ِ‬ ‫سـَتِقيـَم )‬ ‫ط اـمـْلـُم ـمـْ‬ ‫صـَرا ـَ‬ ‫ن ) ‪ (5‬اـمـْهِدـَنا ال ِّ‬ ‫سـَتِعي ـُ‬ ‫ـَن ـمـْ‬ ‫ـغـمـْيِر‬ ‫عـَلـمـْيِهـمـْم ـَ‬ ‫ت ـَ‬ ‫ن ـَأـمـْنـَعـمـْم ـَ‬ ‫ط اَّلِذي ـَ‬ ‫صـَرا ـَ‬ ‫‪ِ( 6‬‬ ‫ن )‪7‬‬ ‫ضاِّلي ـَ‬ ‫عـَلـمـْيِهـمـْم ـَوـَل ال َّ‬ ‫ب ـَ‬ ‫ضو ِ‬ ‫)اـمـْلـَمـمـْغ ـُ‬ ‫ن{‬ ‫حـَم ـُ‬ ‫ح ٌد ـَل إـَلـَه إَّل ـُهـَو الَّر ـمـْ‬ ‫ـَوِإـَلـُهـُكـمـْم إـَل ٌه ـَوا ِ‬ ‫حيـُم‬ ‫} الَّر ِ‬ ‫خـُذـُه‬ ‫ي اـمـْلـَقُّيوـُم ـَل ـَتـمـْأ ـُ‬ ‫ح ُّ‬ ‫هلل ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو اـمـْل ـَ‬ ‫ا ـَُّ‬ ‫ت ـَوـَما ِفي‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫سـَن ٌة ـَوـَل ـَنـمـْو ٌم ـَلـُه ـَما ِفي ال َّ‬ ‫ِ‬ ‫عـمـْنـَدـُه ِإَّل ِبِإـمـْذِنِه‬ ‫شـَفـُع ِ‬ ‫ن ـَذا اَّلِذي ـَي ـمـْ‬ ‫ض ـَم ـمـْ‬ ‫اـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫خـمـْلـَفـُهـمـْم ـَوـَل‬ ‫ن ـَأـمـْيِديِهـمـْم ـَوـَما ـَ‬ ‫ـَيـمـْعـَلـُم ـَما ـَبـمـْي ـَ‬ ‫شاـَء‬ ‫عـمـْلِمِه ِإَّل ِبـَما ـَ‬ ‫ن ِ‬ ‫ي ٍء ِم ـمـْ‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫ن ِب ـَ‬ ‫طو ـَ‬ ‫حي ـُ‬ ‫ـُي ِ‬ ‫ض وـَـَل‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ـَ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫سُّيـُه ال َّ‬ ‫سـَع ـُكـمـْر ِ‬ ‫ـَو ِ‬ ‫ظيـُم )‬ ‫ي اـمـْلـَع ِ‬ ‫ظـُهـَما ـَوـُهـَو اـمـْلـَعِل ُّ‬ ‫حـمـْف ـُ‬ ‫ـَيـُئوـُدـُه ِ‬ ‫شـُد‬ ‫ن الُّر ـمـْ‬ ‫ن ـَقـمـْد ـَتـَبَّي ـَ‬ ‫‪( 255‬ـَل ِإـمـْكـَراـَه ِفي الِّدي ِ‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.

‫ت ـَوـُيـمـْؤِمنـمـْ‬ ‫ـغو ِ‬ ‫طا ـُ‬ ‫ن ـَيـمـْكـُفـمـْر ِبال َّ‬ ‫ي ـَفـَم ـمـْ‬ ‫ن اـمـْلـَغ ِّ‬ ‫ِم ـَ‬ ‫ك ِباـمـْلـُعـمـْرـَوِة اـمـْلـُوـمـْثـَقى ـَل‬ ‫س ـَ‬ ‫سـَتـمـْم ـَ‬ ‫هلل ـَفـَقِد ا ـمـْ‬ ‫ِبا َِّ‬ ‫عِلي ٌم ) ‪256‬‬ ‫سِمي ٌع ـَ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫صاـَم ـَلـَها ـَوا ـَُّ‬ ‫)اـمـْنِف ـَ‬ ‫ن ـَرِّبِه‬ ‫سوـُ ل ِبـَما ـُأـمـْنِزـَ ل ِإـَلـمـْيِه ِم ـمـْ‬ ‫ن الَّر ـُ‬ ‫ـَآـَم ـَ‬ ‫لِئـَكِتِه ـَوـُكـُتِبِه‬ ‫هلل ـَوـَم ـَ‬ ‫ن ِبا َِّ‬ ‫ن ـُكّل ـَآـَم ـَ‬ ‫ـَواـمـْلـُمـمـْؤِمـُنو ـَ‬ ‫سِلِه‬ ‫ن ـُر ـُ‬ ‫ح ٍد ِم ـمـْ‬ ‫ن ـَأ ـَ‬ ‫ق ـَبـمـْي ـَ‬ ‫سِلِه ـَل ـُنـَفِّر ـُ‬ ‫ـَوـُر ـُ‬ ‫ك ـَرَّبـَنا ـَوِإـَلـمـْي ـَ‬ ‫ك‬ ‫ـغـمـْفـَراـَن ـَ‬ ‫طـمـْعـَنا ـُ‬ ‫سِمـمـْعـَنا ـَوـَأ ـَ‬ ‫ـَوـَقاـُلوا ـَ‬ ‫سا ِإَّل‬ ‫هلل ـَنـمـْف ً‬ ‫ف ا ـَُّ‬ ‫صيـُر ) ‪( 285‬ـَل ـُيـَكِّل ـُ‬ ‫اـمـْلـَم ِ‬ ‫سـَب ـمـْ‬ ‫ت‬ ‫عـَلـمـْيـَها ـَما اـمـْكـَت ـَ‬ ‫ت ـَو ـَ‬ ‫سـَب ـمـْ‬ ‫سـَعـَها ـَلـَها ـَما ـَك ـَ‬ ‫وـُ ـمـْ‬ ‫طـمـْأـَنا ـَرَّبـَنا‬ ‫خ ـَ‬ ‫سيـَنا ـَأـمـْو ـَأ ـمـْ‬ ‫ن ـَن ِ‬ ‫خـمـْذـَنا ِإ ـمـْ‬ ‫ـَرَّبـَنا ـَل ـُتـَؤا ِ‬ ‫حـَمـمـْلـَتـُه عـَـَلى‬ ‫ص ًرا ـَكـَما ـَ‬ ‫عـَلـمـْيـَنا ِإ ـمـْ‬ ‫حِمـمـْل ـَ‬ ‫ـَوـَل ـَت ـمـْ‬ ‫حِّمـمـْلـَنا ـَما ـَل‬ ‫ن ـَقـمـْبِلـَنا ـَرَّبـَنا ـَوـَل ـُت ـَ‬ ‫ن ِم ـمـْ‬ ‫اَّلِذي ـَ‬ ‫ـغِفـمـْر ـَلـَنا‬ ‫عَّنا ـَوا ـمـْ‬ ‫ف ـَ‬ ‫ع ـُ‬ ‫طاـَقـَة ـَلـَنا ِبِه ـَوا ـمـْ‬ ‫ـَ‬ ‫عـَلى اـمـْلـَقـمـْوِم‬ ‫صـمـْرـَنا ـَ‬ ‫ت ـَمـمـْوـَلـَنا ـَفاـمـْن ـُ‬ ‫حـمـْمـَنا ـَأـمـْن ـَ‬ ‫ـَواـمـْر ـَ‬ ‫ن ) ‪286‬‬ ‫)اـمـْلـَكاِفِري ـَ‬ ‫لِئـَكـُة {‬ ‫هلل ـَأَّنـُه ـَل إـَلـَه إَّل ـُهـَو ـَواـمـْلـَم ـَ‬ ‫شِهـَد ا ـَُّ‬ ‫ـَ‬ ‫ط ـَل إـَلـَه إَّل ـُهـَو‬ ‫سِ‬ ‫ـَوـُأوـُلو اـمـْلِعـمـْلِم ـَقاِئ ًما ِباـمـْلِق ـمـْ‬ ‫حِكيـُم‬ ‫}اـمـْلـَعِزيـُز اـمـْل ـَ‬ ‫ن ـَأّيا ـَما‬ ‫حـَم ـَ‬ ‫عوا الَّر ـمـْ‬ ‫هلل ـَأِو اـمـْد ـُ‬ ‫عوا ا ـََّ‬ ‫ـُقِل اـمـْد ـُ‬ ‫جـَهـمـْر‬ ‫سـَنى ـَوـَل ـَت ـمـْ‬ ‫ح ـمـْ‬ ‫سـَماـُء اـمـْل ـُ‬ ‫عوا ـَفـَلـُه اـَـمـْل ـمـْ‬ ‫ـَتـمـْد ـُ‬ ‫ن ـَذِل ـَ‬ ‫ك‬ ‫ت ِبـَها ـَواـمـْبـَتِغ ـَبـمـْي ـَ‬ ‫خاِف ـمـْ‬ ‫ك ـَوـَل ـُت ـَ‬ ‫لِت ـَ‬ ‫ص ـَ‬ ‫بِ ـَ‬ ‫هلل اَّلِذي ـَلـمـْم‬ ‫حـمـْمـُد َِّ‬ ‫ل ) ‪( 110‬ـَوـُقِل اـمـْل ـَ‬ ‫سِبي ً‬ ‫ـَ‬ ‫ك ِفي اـمـْلمـُـمـْل ِ‬ ‫ك‬ ‫شِري ٌ‬ ‫ن ـَلـُه ـَ‬ ‫خـمـْذ ـَوـَل ًدا ـَوـَلـمـْم ـَيـُك ـمـْ‬ ‫يـََّت ِ‬ ‫ن الُّذِّ ل ـَوـَكِّبـمـْرـُه ـَتـمـْكِبي ًرا )‬ ‫ي ِم ـَ‬ ‫ن ـَلـُه ـَوِل ّ‬ ‫ـَوـَلـمـْم ـَيـُك ـمـْ‬ ‫)‪111‬‬ ‫حمـَ ٌة {‬ ‫شـَفا ٌء ـَوـَر ـمـْ‬ ‫ن ـَما ـُهـَو ِ‬ ‫ن اـمـْلـُقـمـْرآ ِ‬ ‫وـَـُنـَنِّزـُ ل ِم ـمـْ‬ .

‬لـمـْلـُمـمـْؤِمِنينـَ‬ ‫ن{‬ ‫هلل ـَتـمـْفـَتـُرو ـَ‬ ‫عـَلى ا َِّ‬ ‫ن ـَلـُكـمـْم ـَأـمـْم ـَ‬ ‫هلل ـَأِذ ـَ‬ ‫‪ } .‬ـَ‬ ‫جـَعـمـْلـَنا ـَبـمـْيـَنك ـَوـَبـمـْينـَ {‬ ‫ن ـَ‬ ‫ت اـمـْلـُقـمـْرآ ـَ‬ ‫ـَوِإـَذا ـَقـَرـمـْأ ـَ‬ ‫سـُتو ًرا‬ ‫جا ًبا ـَم ـمـْ‬ ‫ح ـَ‬ ‫خـَرِة ِ‬ ‫لِ‬ ‫ن ِبا ـمـْ‬ ‫ن ـَل ـُيـمـْؤِمـُنو ـَ‬ ‫اَّلِذي ـَ‬ ‫‪}.‫‪ِ } .‬‬ ‫جـَب ٍل ـَلـَرـَأـمـْيـَتـُه‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫ن ـَ‬ ‫ـَلـمـْو ـَأـمـْنـَزـمـْلـَنا ـَهـَذا اـمـْلـُقـمـْرـَآ ـَ‬ ‫هلل ـَوِتـمـْل ـَ‬ ‫ك‬ ‫شـَيِة ا َِّ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ن ـَ‬ ‫عا ِم ـمـْ‬ ‫صِّد ً‬ ‫ش ًعا ـُمـَت ـَ‬ ‫خا ِ‬ ‫ـَ‬ ‫ن)‬ ‫س ـَلـَعَّلـُهـمـْم ـَيـَتـَفَّكـُرو ـَ‬ ‫ضِرـُبـَها ِللَّنا ِ‬ ‫اـَـمـْلـمـْمـَثاـُ ل ـَن ـمـْ‬ ‫عاِلـُم‬ ‫هلل اَّلِذي ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو ـَ‬ ‫‪( 21‬ـُهـَو ا ـَُّ‬ ‫حيـُم )‬ ‫ن الَّر ِ‬ ‫حـَم ـُ‬ ‫شـَهاـَدِة ـُهـَو الَّر ـمـْ‬ ‫ب ـَوال َّ‬ ‫اـمـْلـَغـمـْي ِ‬ ‫هلل اَّلِذي ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو اـمـْلـَمِل ـُ‬ ‫ك‬ ‫‪( 22‬ـُهـَو ا ـَُّ‬ ‫ن اـمـْلـَعِزيـُز‬ ‫ن اـمـْلـُمـَهـمـْيِم ـُ‬ ‫لـُم اـمـْلـُمـمـْؤِم ـُ‬ ‫س ـَ‬ ‫س ال َّ‬ ‫اـمـْلـُقُّدو ـُ‬ ‫شِرـُكو ـَ‬ ‫ن‬ ‫عَّما ـُي ـمـْ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ن ا َِّ‬ ‫حا ـَ‬ ‫سـمـْب ـَ‬ ‫جَّباـُر اـمـْلـُمـَتـَكِّبـُر ـُ‬ ‫اـمـْل ـَ‬ ‫صِّوـُر ـَلـُه‬ ‫ئ اـمـْلـُم ـَ‬ ‫ق اـمـْلـَباِر ـُ‬ ‫خاِل ـُ‬ ‫هلل اـمـْل ـَ‬ ‫) ‪( 23‬ـُهـَو ا ـَُّ‬ ‫ح ـَلـُه ـَما ِفي‬ ‫سِّب ـُ‬ ‫سـَنى ـُي ـَ‬ ‫ح ـمـْ‬ ‫سـَماـُء اـمـْل ـُ‬ ‫اـَـمـْل ـمـْ‬ ‫حِكيـُم‬ ‫ض ـَوـُهـَو اـمـْلـَعِزيـُز اـمـْل ـَ‬ ‫ت ـَواـَـمـْلـمـْر ِ‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫ال َّ‬ ‫)) ‪24‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫ج ِ‬ ‫ت‬ ‫خـَر ـَ‬ ‫ض ِزـمـْلـَزاـَلـَها ) ‪( 1‬ـَوـَأ ـمـْ‬ ‫ت اـَـمـْلـمـْر ـُ‬ ‫ِإـَذا ـُزـمـْلِزـَل ِ‬ ‫ن ـَما ـَلـَها‬ ‫سا ـُ‬ ‫ض ـَأـمـْثـَقاـَلـَها ) ‪( 2‬ـَوـَقاـَ ل اِـمـْلن ـَ‬ ‫اـَـمـْلـمـْر ـُ‬ ‫ن ـَرَّب ـَ‬ ‫ك‬ ‫خـَباـَرـَها ) ‪ِ( 4‬بـَأ َّ‬ ‫ث ـَأ ـمـْ‬ ‫حِّد ـُ‬ ‫) ‪( 3‬ـَيـمـْوـَمِئ ٍذ ـُت ـَ‬ ‫س‬ ‫صـُدـُر الَّنا ـُ‬ ‫حى ـَلـَها ) ‪( 5‬ـَيـمـْوـَمِئ ٍذ ـَي ـمـْ‬ ‫ـَأـمـْو ـَ‬ ‫عـَماـَلـُهـمـْم ) ‪( 6‬ـَفـَمن ـَيـمـْعمـَـمـْل‬ ‫شـَتات ًا ِّلـُيـَرـمـْوا ـَأ ـمـْ‬ ‫ـَأ ـمـْ‬ ‫خـمـْير ًا ـَيـَرـُه ) ‪( 7‬ـَوـَمن ـَيـمـْعمـَـمـْل‬ ‫ِمـمـْثـَقاـَ ل ـَذَّر ٍة ـَ‬ .‬ـُقـمـْل آ ـَُّ‬ ‫حـَدـُه ـَوَّلـمـْوا {‬ ‫ن ـَو ـمـْ‬ ‫ت ـَرَّبك ِفي اـمـْلـُقـمـْرآ ِ‬ ‫وـَِإـَذا ـَذـَكـمـْر ـَ‬ ‫عـَلى ـَأـمـْدـَباِرِهـمـْم ـُنـُفو ًرا‬ ‫‪ } .

‫شّرا ـَيـَرـُه ) ‪8‬‬ ‫)ِمـمـْثـَقاـَ ل ـَذَّر ٍة ـَ‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫صـَمـُد ) ‪( 2‬ـَلـمـْم‬ ‫هلل ال َّ‬ ‫ح ٌد ) ‪ (1‬ا ـَُّ‬ ‫هلل ـَأ ـَ‬ ‫ـُقـمـْل ـُهـَو ا ـَُّ‬ ‫ح ٌد )‬ ‫ـَيِلـمـْد ـَوـَلـمـْم ـُيوـَلـمـْد ) ‪( 3‬ـَوـَلـمـْم ـَيـُكن َّلـُه ـُكـُفو ًا ـَأ ـَ‬ ‫)‪4‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫شِّر ـَما‬ ‫ق ) ‪ِ( 1‬من ـَ‬ ‫ب اـمـْلـَفـَل ِ‬ ‫عوـُذ ِبـَر ِّ‬ ‫ـُقـمـْل ـَأ ـُ‬ ‫ب ) ‪(3‬‬ ‫ق ِإـَذا ـَوـَق ـَ‬ ‫س ٍ‬ ‫ـغا ِ‬ ‫شِّر ـَ‬ ‫ق ) ‪( 2‬ـَوِمن ـَ‬ ‫خـَل ـَ‬ ‫ـَ‬ ‫ت ِفي اـمـْلـُعـَقِد ) ‪( 4‬ـَوِمن‬ ‫شِّر الَّنَّفاـَثا ِ‬ ‫ـَوِمن ـَ‬ ‫سـَد ) ‪5‬‬ ‫ح ـَ‬ ‫س ٍد ِإـَذا ـَ‬ ‫حا ِ‬ ‫شِّر ـَ‬ ‫) ـَ‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫س)‬ ‫ك الَّنا ِ‬ ‫س ) ‪( 1‬ـَمِل ِ‬ ‫ب الَّنا ِ‬ ‫عوـُذ ِبـَر ِّ‬ ‫ـُقـمـْل ـَأ ـُ‬ ‫سـَوا ِ‬ ‫س‬ ‫شِّر اـمـْلـَو ـمـْ‬ ‫س ) ‪ِ( 3‬من ـَ‬ ‫‪ِ ( 2‬إـَلِه الَّنا ِ‬ ‫صـُدوِر‬ ‫س ِفي ـُ‬ ‫سِو ـُ‬ ‫س ) ‪ (4‬اَّلِذي ـُيـَو ـمـْ‬ ‫خَّنا ِ‬ ‫اـمـْل ـَ‬ ‫س )‪6‬‬ ‫جَّنِة ـَو الَّنا ِ‬ ‫ن اـمـْل ِ‬ ‫س ) ‪ِ( 5‬م ـَ‬ ‫)الَّنا ِ‬ ‫عـَلى ـُمـمـْلكِ (‬ ‫ن ـَ‬ ‫طي ـُ‬ ‫شـَيا ِ‬ ‫ـَواَّتـَبـُعوا ـَما ـَتـمـْتـُلو ال َّ‬ ‫ن ـَوـَلِك َّ‬ ‫ن‬ ‫سـَلـمـْيـَما ـُ‬ ‫ن ـَوـَما ـَكـَفـَر ـُ‬ ‫سـَلـمـْيـَما ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫حـَر‬ ‫س ـمـْ‬ ‫س ال ِّ‬ ‫ن الَّنا ـَ‬ ‫ن ـَكـَفـُروا ـُيـَعِّلـُمو ـَ‬ ‫طي ـَ‬ ‫شـَيا ِ‬ ‫ال َّ‬ ‫ن ِبـَباِبـَل ـَهاـُرو ـَ‬ ‫ت‬ ‫عـَلى اـمـْلـَمـَلـَكـمـْي ِ‬ ‫ـَوـَما ـُأـمـْنِزـَ ل ـَ‬ ‫حَّتى ـَيـُقوـَل‬ ‫ح ٍد ـَ‬ ‫ن ـَأ ـَ‬ ‫ن ِم ـمـْ‬ ‫ت ـَوـَما ـُيـَعِّلـَما ِ‬ ‫ـَوـَماـُرو ـَ‬ ‫ن ِمـمـْنـُهـَما‬ ‫ل ـَتـمـْكـُفـمـْر ـَفـَيـَتـَعَّلـُمو ـَ‬ ‫ن ِفـمـْتـَن ٌة ـَف ـَ‬ ‫ح ـُ‬ ‫ِإَّنـَما ـَن ـمـْ‬ ‫جِه ـَوـَما ـُهـمـْم‬ ‫ن اـمـْلـَمـمـْرِء ـَوـَزـمـْو ِ‬ ‫ن ِبِه ـَبـمـْي ـَ‬ ‫ـَما ـُيـَفِّرـُقو ـَ‬ ‫ن ا َِّ‬ ‫هلل‬ ‫ح ٍد ِإَّل ِبِإـمـْذ ِ‬ ‫ن ـَأ ـَ‬ ‫ن ِبِه ِم ـمـْ‬ ‫ضاِّري ـَ‬ ‫)ِب ـَ‬ ‫سـمـْتـَر (‬ ‫جاـُبك ‪ ،‬ـَوـَل ِ‬ ‫ح ـَ‬ ‫ب إَّل ِ‬ ‫جا ـَ‬ ‫ح ـَ‬ ‫الَّلـُهَّم ـَل ِ‬ ‫لن ٍ "‬ ‫ن ـُف ـَ‬ ‫ن ـمـْب ِ‬ ‫لِ‬ ‫ن ـُف ـَ‬ ‫ع ـمـْ‬ ‫ب ـَ‬ ‫ج ـمـْ‬ ‫ح ـُ‬ ‫سـمـْتـُرك ـَفا ـمـْ‬ ‫إَّل ِ‬ ‫ضِلك ـُكَّل‬ ‫سِم ـَأِبيِه "ِبـَف ـمـْ‬ ‫ص ـَوا ـمـْ‬ ‫خ ِ‬ ‫ش ـمـْ‬ ‫سِم ال َّ‬ ‫ِبا ـمـْ‬ .

01:53‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.314‬‬ .‫سـَأـُلك الَّلـُهَّم‬ ‫ن ـَوـَأ ـمـْ‬ ‫جا ّ‬ ‫س ـَو ـَ‬ ‫شَّر ـُكِّل إـمـْن ٍ‬ ‫ح ٍر ـَو ـَ‬ ‫س ـمـْ‬ ‫ِ‬ ‫ت اَّلِتي ـَل‬ ‫ظِم ـَوـَكِلـَماِتك الَّتاَّما ِ‬ ‫ع ـَ‬ ‫سِمك اـَـمـْل ـمـْ‬ ‫ِبا ـمـْ‬ ‫ن ـَتـمـْمـَنـَع ِبهـَـَذا‬ ‫ج ٌر ـَأ ـمـْ‬ ‫ن ـَبّر ـَوـَل ـَفا ِ‬ ‫جاِوـُزـُه َّ‬ ‫ـُي ـَ‬ ‫شِّر‬ ‫ن ـَ‬ ‫ن ِفيِه ِم ـمـْ‬ ‫حـمـْرِز اـمـْلمنز ل اَّلِذي ـَيـُكو ـُ‬ ‫اـمـْل ِ‬ ‫شّر ـَما عـُِلـَم‬ ‫شِّر ـُكِّل ِذي ـَ‬ ‫ن ـَو ـَ‬ ‫ج ِّ‬ ‫س ـَواـمـْل ِ‬ ‫اِـمـْلـمـْن ِ‬ ‫ساِكِنهِ‬ ‫ت ـَو ـَ‬ ‫ِمـمـْنـُه ـَوـَما ـَلـمـْم ـَيـمـْعـَلـمـْمـُه إَّل ـَأـمـْن ـَ‬ ‫حـَم‬ ‫حـَمِتك ـَيا ـَأـمـْر ـَ‬ ‫جِميِع ـَما ِفيِه ِبـَر ـمـْ‬ ‫ـَو ـَ‬ ‫حَّم ٍد‬ ‫سِّيِدـَنا ـُم ـَ‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫صَّلى ا ـَُّ‬ ‫ن ـَو ـَ‬ ‫حِمي ـَ‬ ‫الَّرا ِ‬ ‫سِلي ًما ـَكِثي ًرا إـَلى‬ ‫سَّلـَم ـَت ـمـْ‬ ‫حِبِه ـَو ـَ‬ ‫ص ـمـْ‬ ‫ـَوآِلِه ـَو ـَ‬ ‫ـَيـمـْوِم الِّدي ِ‬ ‫ن‬ ‫__________________‬ ‫‪#9‬‬ ‫ورد المام أبي بكر السكران بن عبد ·‬ ‫الرحمن السقاف‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪ ،‬اللهم إني (‬ ‫احتطت بدرب اهلل طوله ما شاء اهلل ‪،‬‬ ‫قفله ل إله إل اهلل ‪ ،‬بابه محمد رسو ل اهلل‬ ‫صلى اهلل عليه وآله وسلم ‪ ،‬سقفه ل‬ ‫حو ل ول قوة إل باهلل العلي العظيم ‪،‬‬ ‫أحاط بنا من ) بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫* الحمد هلل رب العالمين * الرحمن‬ ‫الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد‬ ‫‪17-Mar-13.

‫* وإياك نستعين‬ ‫اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين‬ ‫أنعمت عليهم ـغير المغضوب عليهم‬ ‫والضالين ( سو ٌر سو ٌر سو ٌر وآية ) اهلل‬ ‫ل إله إل هو الحي القيوم ل تأخذه سن ٌة‬ ‫ول نوم له ما في السموات وما في‬ ‫الرض من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه‬ ‫يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ول‬ ‫يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء‬ ‫وسع كرسيه السموات والرض ول‬ ‫)يؤده حفظهما وهو السميع العليم‬ ‫بنا استدارت كما استدارت الملئكة‬ ‫بمدينة الرسو ل بل خندق وسور من كل‬ ‫قدر مقدور و حذر محذور ومن جميع‬ ‫الشرور تترسنا باهلل تترسنا باهلل تترسنا‬ ‫باهلل من عدونا وعدو اهلل من ساق‬ ‫عرش اهلل إلى قاع أرض اهلل بمائة ألف‬ ‫ألف ألف ل حو ل ول قوة إل باهلل العلي‬ ‫العظيم ‪ ،‬صنعته ل تنقطع بمائة ألف ألف‬ ‫ألف ل حو ل ول قوة إل باهلل العلي‬ ‫العظيم‬ ‫عزيمته ل تنشق بمائة ألف ألف ألف ل‬ ‫حو ل ول قوة إل باهلل العلي العظيم ‪،‬‬ ‫اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن‬ ‫والنس والوحوش وـغيرهم من سائر‬ ‫المخلوقات من بشر أو شيطان أو‬ .

314‬‬ .‫سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في‬ ‫انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم‬ ‫في إفلس وأوبقهم من الرجل إلى‬ ‫الرأس ل في سهل ـُيقطع ول في جبل‬ ‫ـُيطلع‬ ‫بمائة ألف ألف ألف ل حو ل ول قوة إل‬ ‫باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على سيدنا‬ ‫‪ . 02:36‬‬ ‫‪#10‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫خواص قراءة راتب العطاس لسيدنا‬ ‫عمر بن الرحمن العطاس المتوفي ببلدة‬ ‫‪ :‬حريضة بحضرموت سنــــ ‪ 1072‬ـــة‬ ‫عن بعض السلف رضي اهلل عنه‪ :‬من‬ ‫خواص هذا الراتب العظيمه انه يبارك‬ ‫فى العمر ويحسن الخاتمه لمن واظب‬ ‫‪Join Date: Nov 2003‬‬ ‫‪Posts: 16.‬محمد وعلى آله وسلم‬ ‫__________________‬ ‫‪17-Mar-13.

‬وفتح باب‬ ‫الوصا ل جاء رجل الى الحبيب عبداهلل‬ ‫بن علوي الحداد وشكى اليه من مرض‬ ‫اصابه فقا ل له لم يبق من عمرك الايام‬ ‫ولكن عليك بمدوامة قراءة راتب‬ ‫العطاس فانه يطو ل العمر فامتثل امر‬ ‫الحبيب ورزقه اهلل ذرية وعاش ماشاء‬ ‫‪.‬على عاداة وسماه بعضهم زبدة الذكار‬ ‫ومغناطيس السرار لمن واظب عليه‬ ‫بالليل والنهار‪ .‬وينفع جداا لمن قرأه في‬ ‫مكان خا ل على وضوء متوجهاا الى‬ ‫القبلة وينوى مطلوبه يبلغه ان شاء اهلل‬ ‫تعالى ومجرب لقضاء الحوائج لمن قرأه‬ ‫احدى واربعين ‪ 41‬مره ولمن أدمن‬ ‫المواظبة عليه يحفظه اهلل في حاله‬ ‫وماله يكون محمود العاقبة منصوراا‬ ‫‪.‬ويسمى ايضاا بالحصن‬ ‫الحصين‪ .‬وبعزيز المنا ل‪ .‫عليه صباحاا ومساء وللحفظ من كل آفة‬ ‫براا وبحراا‪ .‬‬ ‫ومن خواصه ان من دوام عليه لم يعمل‬ ‫فيه السحر وان كان مسحوراا انحل مابه‬ .‬اهلل‬ ‫ومن خواص هذا الراتب انه يحفظ‬ ‫أربعين بيتاا من جيران أهل البيت الذي‬ ‫يقرأ فيه من الحرق والغرق والسحر‪.

‬الهدايه‬ ‫‪:‬نص راتب العطاس‬ ‫الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد "‬ ‫صَّلى اهلل عليه وآله وسَّلم ) يقرأ الفاتحة‬ ‫‪).‬انتهى‬ ‫وقد شرح هذا الراتب وابان مافيه من‬ ‫منافع وخواص الحبيب علي بن حسن‬ ‫العطاس في الجزؤ الثاني من القرطاس‬ ‫وشرحه ايضاا الشيخ علي بن عبداهلل‬ ‫باراس وبين من منافعه الشيء الكثير‬ ‫وفي هذه الرشاره تبصرة لطالب الهدى‬ ‫ولمن نور اهلل بصيرته واهلل ولي‬ ‫‪.‫‪.‬‬ ‫أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان‬ ‫) الرجيم ) ‪ 3‬مرات‬ ‫جـَب ٍل َّلـَرـَأـمـْيـَتـُه {‬ ‫عـَلى ـَ‬ ‫ن ـَ‬ ‫ـَلـمـْو ـَأنـَزـمـْلـَنا ـَهـَذا اـمـْلـُقـمـْرآ ـَ‬ ‫هلل ـَوِتـمـْل ـَ‬ ‫ك‬ ‫شـَيِة ا َِّ‬ ‫خ ـمـْ‬ ‫ن ـَ‬ ‫عا ِّم ـمـْ‬ ‫صِّد ً‬ ‫ش ًعا ُّمـَت ـَ‬ ‫خا ِ‬ ‫ـَ‬ ‫ن*‬ ‫س ـَلـَعَّلـُهـمـْم ـَيـَتـَفَّكـُرو ـَ‬ ‫ضِرـُبـَها ِللَّنا ِ‬ ‫اـَلـمـْمـَثاـُ ل ـَن ـمـْ‬ ‫عاِلـُم اـمـْلـَغـمـْي ِ‬ ‫ب‬ ‫هلل اَّلِذي ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو ـَ‬ ‫ـُهـَو ا ـَُّ‬ ‫حيـُم *ـُهـَو اهللـَُّ‬ ‫ن الَّر ِ‬ ‫حـَم ـُ‬ ‫شـَهاـَدِة ـُهـَو الَّر ـمـْ‬ ‫ـَوال َّ‬ ‫سلـُم‬ ‫س ال َّ‬ ‫ك اـمـْلـُقُّدو ـُ‬ ‫اَّلِذي ـَل ِإـَلـَه ِإَّل ـُهـَو اـمـْلـَمِل ـُ‬ .

‬‬ ‫‪ ) .‬باهلل ) ‪ 3‬مرات‬ ‫بسم اهلل آمَّنا باهلل ‪ ،‬وـَمن يؤِمن باهلل ل‬ ‫ف عليه ) ‪ 3‬مرات‬ ‫‪ ) .‬خلق ) ‪ 3‬مرات‬ ‫بسم اهلل الذي ل يضُّر مع اسمه شي ٌء‬ ‫ض ول في السماء وهو السميع‬ ‫في الر ِ‬ ‫‪ ) .‫جَّباـُر اـمـْلـُمـَتـَكِّبـُر‬ ‫ن اـمـْلـَعِزيـُز اـمـْل ـَ‬ ‫ن اـمـْلـُمـَهـمـْيِم ـُ‬ ‫اـمـْلـُمـمـْؤِم ـُ‬ ‫ن *ـُهـَو اهللـَُّ‬ ‫شِرـُكو ـَ‬ ‫عَّما ـُي ـمـْ‬ ‫هلل ـَ‬ ‫ن ا َِّ‬ ‫حا ـَ‬ ‫سـمـْب ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫سـَماء‬ ‫صِّوـُر ـَلـُه اـَل ـمـْ‬ ‫ئ اـمـْلـُم ـَ‬ ‫ق اـمـْلـَباِر ـُ‬ ‫خاِل ـُ‬ ‫اـمـْل ـَ‬ ‫ت‬ ‫سـَماـَوا ِ‬ ‫ح ـَلـُه ـَما ِفي ال َّ‬ ‫سِّب ـُ‬ ‫سـَنى ـُي ـَ‬ ‫ح ـمـْ‬ ‫اـمـْل ـُ‬ ‫حِكيـُم‬ ‫ض ـَوـُهـَو اـمـْلـَعِزيـُز اـمـْل ـَ‬ ‫} ـَواـَلـمـْر ِ‬ ‫أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان‬ ‫‪ ) .‬بسم اهلل الرحمن الرحيم ) ‪ 3‬مرات‬ ‫صنا باهلل ‪ ،‬بسم اهلل توَّكلنا‬ ‫ح َّ‬ ‫بسم اهلل ت ـَ‬ ‫‪ ) .‬خو ٌ‬ ‫سبحان اهلل عَّز اهلل ‪ ،‬سبحان اهلل جلَّ اهلل‬ ‫‪ 3 ) ) .‬العليم ) ‪ 3‬مرات‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪ ،‬ول حو ل ول‬ ‫قوة إّل باهلل العلي العظيم ) ‪ 10‬مرات‬ ‫‪).‬مرات‬ ‫سبحان اهلل والحمد هلل ول إله إّل اهلل‬ ‫هلل أكبر ) ‪ 4‬مرات‬ ‫‪ ) .‬الرجيم ) ‪ 3‬مرات‬ ‫أعوذ بكلمات اهلل التاّمات من شِّر ما‬ ‫‪ ) .‬مرات‬ ‫سبحان اهلل وبحمده ‪ ،‬سبحان اهلل العظيم‬ ‫‪ 3 ) ) .‬وا ـُ‬ .

‬محمد ‪ ،‬يا رب صِّل عليه وسِّلم‬ ‫‪ ) .‬اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم‬ ‫‪ ) .‬تائبون إلى اهلل ) ‪ 3‬مرات‬ ‫يا اهلل بها يا اهلل بها يا اهلل بحسن‬ ‫‪ ) ..‫يا لطيف ًا بخلقه ‪ ،‬ياعليم ًا بخلقه ‪ ،‬ياخبير ًا‬ ‫ف يا عليـُم يا‬ ‫بخلقه ‪ .‬خبير ) ‪ 3‬مرات‬ ‫طف بنا فيما نز ل ‪،‬‬ ‫يا لطيف ًا ـَلم يـَز ل ‪ ،‬ال ـُ‬ ‫ف لم تز ل ‪ ،‬الطف بنا‬ ‫إنك لطي ٌ‬ ‫‪ ) .‬والمسلمين ) ‪ 3‬مرات‬ ‫ل إله إل اهلل ) ‪ 40‬مرة ( ‪ ،‬محمد رسو ل‬ ‫‪.‬أستغفر اهلل ) ‪ 11‬مرة‬ ‫‪ ) .‬ـُألطف بنا يا لطي ـُ‬ ‫‪ ) .‬حسـُبنا اهلل ونعم الوكيل ) ‪ 7‬مرات‬ ‫اللهم صِّل على محمد ‪ ،‬اللهم صِّل عليه‬ ‫وسِّلم ) ‪ 10‬مرات ( ‪ ،‬اللهم صِّل على‬ ‫‪.‬ـَفان ـُ‬ ‫‪ :‬ثم يقرأ‬ .‬الخاتمة ) ‪ 3‬مرات‬ ‫ف{‬ ‫صير *ـَل ـُيـَكِّل ـُ‬ ‫ك اـمـْلـَم ِ‬ ‫ك ـَرَّبـَنا ـَوِإـَلـمـْي ـَ‬ ‫ـغـمـْفـَراـَن ـَ‬ ‫ـُ‬ ‫سـَب ـمـْ‬ ‫ت‬ ‫سـَعـَها ـَلـَها ـَما ـَك ـَ‬ ‫سا ِإَّل ـُو ـمـْ‬ ‫هلل ـَنف ً‬ ‫ا ُّ‬ ‫خـمـْذـَنا ِإن‬ ‫ت ـَرَّبـَنا ـَل ـُتـَؤا ِ‬ ‫سـَب ـمـْ‬ ‫عـَلـمـْيـَها ـَما اـمـْكـَت ـَ‬ ‫ـَو ـَ‬ ‫عـَلـمـْيـَنا‬ ‫حِمـمـْل ـَ‬ ‫طـمـْأـَنا ـَرَّبـَنا ـَوـَل ـَت ـمـْ‬ ‫خ ـَ‬ ‫سيـَنا ـَأـمـْو ـَأ ـمـْ‬ ‫َّن ِ‬ ‫ن ِمن ـَقـمـْبلِـَنا‬ ‫عـَلى اَّلِذي ـَ‬ ‫حـَمـمـْلـَتـُه ـَ‬ ‫ص ًرا ـَكـَما ـَ‬ ‫ِإ ـمـْ‬ ‫طاـَقـَة ـَلـَنا بِه ـَواعـمـْ ـُ‬ ‫ف‬ ‫حِّمـمـْلـَنا ـَما ـَل ـَ‬ ‫ـَرَّبـَنا ـَوـَل ـُت ـَ‬ ‫ت ـَمـمـْوـَلـَنا‬ ‫حـمـْمـَنآ ـَأن ـَ‬ ‫ـغِفـمـْر ـَلـَنا ـَواـمـْر ـَ‬ ‫عَّنا ـَوا ـمـْ‬ ‫ـَ‬ ‫عـَلى اـمـْلـَقـمـْوِم اـمـْلـَكاِفِري ـَ‬ ‫ن‬ ‫صـمـْرـَنا ـَ‬ ‫‪ } .

‬أن اهلل‬ ‫يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا‬ ‫بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين‬ ‫والدنيا والخرة ويجعلنا من حزبهم ‪،‬‬ ‫ويرزقنا محبتهم ‪ ،‬ويتوفانا على ملتهم‬ ‫ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف‬ ‫‪ ) .‬يقرأ الفاتحة‬ ‫الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى اهلل‬ ‫أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا محمد‬ ‫بن علي صاحب مرباط و الستاذ العظم‬ ‫الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي‬ ‫وأصولهم وفروعهم و شيوخهم و‬ ‫تلميذهم ‪ ،‬وذوي الحقوق عليهم‬ ‫أجمعين أن اهلل يغفرلهم ويرحمهم ويعلي‬ ‫درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم‬ ‫وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا‬ ‫‪ ) .‫الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا‬ ‫رسو ل اهلل ‪ ،‬محمد بن عبداهلل ‪ ،‬وآله‬ ‫وأصحابه وأزواجه وذريته ‪ .‬وعافية بسر الفاتحة ‪ ) .‬والخرة ) يقرأ الفاتحة‬ ‫الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا‬ ‫صاحب الراتب قطب النفاس الحبيب‬ ‫عمر بن عبدالرحمن العطاس ثم إلى‬ ‫روح الشيخ علي بن عبداهلل با راس ثم‬ ‫إلى روح الحبيب عبدالرحمن بن عقيل‬ ‫العطاس ثم إلى روح حسين بن عمر‬ ‫العطاس وأخوانه ثم إلى روح عقيل‬ ..

‬يقرأ الفاتحة‬ ‫الفاتحة إلى أرواح الولياء والشهداء‬ ‫والصالحين والئمة الراشدين ‪ ،‬وإلى‬ ‫أرواح والدينا ومشائخنا وذوي الحقوق‬ ‫عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل‬ ‫هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن‬ ‫اهلل يغفرلهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم‬ ‫في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم‬ ‫وعلومهم في الدين والدنيا والخرة‬ ‫‪ ) ) .‫وعبداهلل وصالح بن عبد الرحمن‬ ‫العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن‬ ‫حسن العطاس وأصولهم وفروعهم‬ ‫وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن اهلل‬ ‫يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في‬ ‫الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم‬ ‫وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا‬ ‫‪ ) .‬يقرأ الفاتحة‬ ‫الفاتحة بالقبو ل وتمام كل سو ل ومأمو ل‬ ‫وصلح الشأن ظاهر ًا و باطن ًا في الدين‬ ‫والدنيا والخرة ‪ ،‬دافعـَة لكل شر جالبة‬ ‫لكل خير ‪ ،‬لنا ولوالدينا وأولدنا وأحبابنا‬ ‫ومشائخنا في الدين ‪ ،‬مع اللطف‬ ‫والعافية‪ ،‬وعلى نية أن اهلل ينور قلوبنا‬ ‫وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف‬ ‫والغنى ‪ ،‬والموت على دين السلم‬ ‫واليمان بل محنة ول امتحان ‪ ،‬بحق‬ .‬والخرة ‪ ) .

‬عليها وأنت خير الوارثين‬ ‫اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا‬ ‫وأنفسنا وأموالنا وأهلنا ‪ ..‬وكل شي ٍء‬ ‫أعطيتنا ‪ ،‬اللهم اجعلنا و إياهم في كنفك‬ ‫ن مريد ‪،‬‬ ‫وأمانك وعياذك من كل شيطا ٍ‬ ‫ي وذي‬ ‫ن وذي بغ ٍ‬ ‫وجبا ٍر عنيد ‪ ،‬وذي عي ٍ‬ ‫حسد ‪ ،‬ومن شِّر كِّل ذي شر ‪ ،‬إنك على‬ ‫كِّل شي ٍء قدير ‪ .‬يقرأ الفاتحة‬ ‫‪ :‬ثم يقو ل‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪ ،‬الحمدهلل "‬ ‫رب العالمين حمد ًا يوافي نعمه ويكافىء‬ ‫مزيده ياربنا لك الحمد كما ينبغي لجل ل‬ ‫وجهك وعظيم سلطانك ‪ ،‬سبحانك‬ ‫لنحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على‬ ‫نفسك ‪ ،‬فلك الحمـُد حتى ترضى ‪ ،‬ولك‬ ‫الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد‬ ‫الرضى ‪ ،‬اللهم صِّل وسِّلم على سيدنا‬ ‫محمد في الولين ‪ ،‬وصِّل وسِّلم على‬ ‫سيدنا محمد في الخرين ‪ ،‬وصِّل وسِّلم‬ ‫ت وحين ‪،‬‬ ‫على سيدنا محمد في كل وق ٍ‬ ‫وصِّل وسِّلم على سيدنا محمد في المل‬ ‫العلى إلى يوم الدين ‪ ،‬وصِّل وسِّلم على‬ ‫سيدنا محمد حتى ترث الرض ومن‬ ‫‪ .‫سيدنا ولد عدنان ‪ ،‬وعلى كل نية صالحة‬ ‫‪ .‬وآله وسلم‪ ) ..‬اللهم جِّملنا بالعافية و‬ .‬وإلى حضرة النبي صلى اهلل عليه‬ ‫‪ ) " .

‬إنك سميع الدعاء ‪.‫السلمة ‪ ،‬وحققنا بالتقوى و‬ ‫الستقامة ‪ ،‬وأعذ نا من موجبات الندامة‬ ‫في الحا ل و الما ل ‪ ..314‬‬ .‬‬ ‫‪23:51‬‬ ‫‪#11‬‬ ‫‪Quote:‬‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫‪Originally Posted by gameover‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫سورة الفاتحة‬ ‫الناس‬ ‫الفلق‬ ‫الخلص‬ ‫اللهم صل وسلم على من قلبه عرشك المجد سيدنا ومولنا‬ ‫محمد وعلى آله وأصحابه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا‬ ‫وأـغفر لنا يا واسع الكرم )ثلث ًا( فأعلم انه ل إله إل اهلل‪،‬‬ ‫ثلث ًا بالمد‪ ،‬ثم يكررها عشر ًا ثم يقو ل محمد رسو ل اهلل‬ ‫‪Join Date: Nov‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪Posts: 16.‬‬ ‫وصِّل اللهم بجللك وجمالك على سيدنا‬ ‫محم ٍد وعلى آله وصحبِه أجمعين ‪،‬‬ ‫وارزقنا كما ل المتابعِة له ظاهرـُا وباطن ًا‬ ‫ن رِّبك‬ ‫يا أرحم الراحمين بفضل } سبحا ـَ‬ ‫ب العَّزِة عَّما يصفون و سل ٌم على‬ ‫ر ِّ‬ ‫ب العالمين‬ ‫هلل ر ِّ‬ ‫ن و الحمد ِ‬ ‫الـُمرسلي ـَ‬ ‫__________________‬ ‫‪17-Mar-13.

‫صلى اهلل عليه وسلم حق ًا وصدق ًا ل إله سواك ول فاعل في‬ ‫الوجود إل إياك‪ ،‬من أدله الشك في الوحدانية عدم الرضا‬ ‫بأحكام الربوبية‪ ،‬ومن وحد اهلل في فعله وجد كل فخار في‬ ‫دينه‪ ،‬ل ذات إل ذاته‪ ،‬ول صفات إل صفاته ول أفعا ل إل‬ ‫أفعاله جل اهلل ‪ -2 -‬تجلى اهلل ‪ -3 -‬سبحان اهلل‪ ،‬ما أعظم اهلل‬ ‫ل يعرف اهلل إل اهلل –ثلث ًا‪ -‬نعم المولى ونعم النصير حسبنا‬ ‫‪-‬اهلل ونعم الوكيل وعلى اهلل توكلنا –ثلث ًا‬ ‫نحن باهلل عزنا ل بجاه ومنصب‬ ‫فمن أراد ذلنا حسبنا اهلل والنبي‬ ‫نحن باهلل عزنا ل بجاه ومنصب‬ ‫فمن اراد ذلنا أذله اهلل والنبي‬ ‫يا عالم السر منا ل تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا‬ ‫وكن لنا حيث كنا‪ ،‬إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا‬ ‫مولنا كما وعدتنا إنك ل تخلف الميعاد –ثلث ًا‪ -‬صلي اهلل‬ ‫على محمد صلى اهلل عليه وسلم‪ ،‬عشر مرات‪ ،‬رب أدركنا‬ ‫بجاه المصطفى وأكشف السوء عنا فإننا ضعفاء‪ ،‬محمد‬ ‫‪.‬بشر ل كالبشر‪ ،‬بل هو كالياقوت بين الحجر‬ ‫ثم يضع يده على صدره ويقو ل ألف صلة وألف سلم عليك‬ ‫يا سيدي يا نبي اهلل ‪ ،‬ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي‬ ‫يا صفي اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا نجي‬ ‫اهلل‪ ،‬ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي قريب ًا الى اهلل‪،‬‬ ‫ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا أمين وحي اهلل‪،‬‬ ‫ألف صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا خير خلق اهلل‪ ،‬ألف‬ ‫صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا نور ًا من نور اهلل‪ ،‬ألف‬ ‫صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا وسلتنا الى اهلل ‪ ،‬ألف‬ .

‬المرسلين حاضر وإلينا ناظر‬ ‫ثم يقرأ أمسينا في حماك يا اهلل ) ‪ (2‬إذا قراه مساء‪،‬‬ ‫‪".‫صلة وألف سلم عليك يا سيدي يا شفيعنا عند اهلل ‪ ،‬ألف‬ ‫صلة ألف سلم عليك يا سيدي يا خاتم رسل اهلل‪ ،‬ألف‬ ‫صلة وألف سلم عليك يا حبيب قلبي وصفوة ربي‪ ،‬وعلى‬ ‫آلك وأصحابك ول يرد السلم على ـغائب وأنت سيد‬ ‫‪.‬وأصبحنا في حماك يا اهلل ) ‪" (2‬إذا قرأه صباح ًا‬ ‫ثم يقرأ توسل )سيدي الشيخ السمان رضى اهلل عنه( ‪:‬‬ ‫وهو‬ ‫اهلل يا اهلل يا اهلل‬ ‫يا ملجأ القاصد يا ـغوثاه‬ ‫ندعوك مضطرين بالصفات‬ ‫بمظهر السما بسر الذات‬ ‫بسر سر الطمس بالعماء‬ ‫بكنزك المخفي بالهباء‬ ‫بأو ل البازر للوجود‬ ‫من عالم الغيب إلى الشهود‬ ‫بما إنطوى في علمك المصون‬ ‫وما حواه الكون من مكنون‬ ‫بالعرش‪ ،‬بالفرش وبالفلك‬ .

‫بالعالم السني وبالملك‬ ‫بسر جمع الجمع بالفناء‬ ‫بالصحو والمحو وبالبقاء‬ ‫بنقطة الدائرة المشيرة‬ ‫لوحدة المظاهر الكثيرة‬ ‫بالهاشمي المصطفى التهامي‬ ‫وآله وصحبه الكرام‬ ‫بالغوث والمحبوب عبد اهلل‬ ‫خير النام ذي الحيا والجاه‬ ‫أعني ابن عباس عظيم القدر‬ ‫ـغوث اللهيف ترجمان الذكر‬ ‫بالشيخ عبد القادر الجيلني‬ ‫ومصطفى البكري ذي اليقان‬ ‫بابن الرفاعي مرفق العليل‬ ‫وبالدسوقي السيد الجليل‬ ‫بالبدوي الفرد يا إلهي‬ ‫والشافعي ومالك الواه‬ .

‫بأحمد وعبدك النعمان‬ ‫وكل حبر فاق في العرفان‬ ‫بقطبهم شمس الضحى السماني‬ ‫وطيب الصوفية العيان‬ ‫بكل قطب من حماك دان‬ ‫فقد توسلنا بهم يا داني‬ ‫بكل محبوب وعبد سالك‬ ‫ومقتف لنهج المسالك‬ ‫هب لي وأتباعي وكل طالب‬ ‫نيل المنى ويسر المطالب‬ ‫وأسبل الستر على الجميع‬ ‫وحفنا بحصنك المنيع‬ ‫وأشفنا من كل داء فينا‬ ‫وعافنا يا ربنا وأحمينا‬ ‫ويسر الكسب من الحل ل‬ ‫ونجنا من ذلة السؤا ل‬ ‫وطهر القلب من الـغبار‬ .

‫وصفه من درن الكدار‬ ‫وأحفظ لنا السر مع الجنان‬ ‫من فتن الهواء والشيطان‬ ‫وخلص النفس من الدواعي‬ ‫وأسلك بها سبيل خير داع‬ ‫ومنك فأكرمنا بعلم أزلي‬ ‫وعمل الى إنقضاء الجل‬ ‫وسهل الخلص في العما ل‬ ‫وسائر القوا ل والفعا ل‬ ‫ولتباع المصطفى وفقنا‬ ‫ومن حمينا حبه فأرزقنا‬ ‫وأقصم بقهر كل من آذانا‬ ‫ومن بسوء قد نوى حمانا‬ ‫وكف كف الظالمين عنا‬ ‫ولسواك ربي ل تكلنا‬ ‫ونجنا من كيد كل حاسد‬ ‫وشامت معنف معاند‬ .

‫وأجعل لنا من كل ضيق فرجا‬ ‫)وكل هم وبلء مخرجا) ‪3‬‬ ‫وأكمد بنار الغيظ والخسران‬ ‫كل عدو مفتر وجان‬ ‫وأجعل لنا من لطفك الخفي‬ ‫حجاب ستر شامل سن ّ‬ ‫ي‬ ‫يا حي يا قيوم يا قهار‬ ‫علي يا عظيم يا جبار‬ ‫يا رب وأحفظنا الى الممات‬ ‫من فتن الزمان والفات‬ ‫وأختم لنا يا رب باليمان‬ ‫وخصنا بالفوز في الجنان‬ ‫يا بر يا كريم يا وصو ل‬ ‫يا من لنا إحسانه مبذو ل‬ ‫يا رب وأـغفر للفقير الجاني‬ ‫)محمد الشهير بالسمان ) ‪3‬‬ ‫قطب الوجود الزاهد الرباني‬ .

‫بحر الرشاد الزاخر الروحاني‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الراقي‬ ‫نجل البشير الوابل الدفاق‬ ‫طيب الصو ل معدن السرار‬ ‫مدور الكاسات في السحار‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الحالي‬ ‫استاذنا ابن حسون الغالي‬ ‫النبوي حسن الحوا ل‬ ‫مبارك القوا ل والفعا ل‬ ‫يا رب وأـغفر للوي محمد‬ ‫ستاذنا ابن سرور المجد ا‬ ‫يا رب وأـغفر للوي القائم‬ ‫استاذنا الشهير نور الدائم‬ ‫سر الرجا ل السادة العلم‬ ‫شيخ الطريق مرشد القوام‬ ‫يا رب وأـغفر للوي الساري‬ ‫أستاذنا الكما ل ذي النوار‬ .

‫يا رب وأـغفر للولي البصير‬ ‫استاذنا المؤيد الخبير‬ ‫يا رب وأـغفر للولي القرشي‬ ‫استاذنا الساقي بسر القرشي‬ ‫يا رب وأـغفر للولي التوم‬ ‫استاذنا المحي طريق القوم‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الوالي‬ ‫استاذنا محمود ذي الكما ل‬ ‫مشاهد الكريم ذا الجل ل‬ ‫)قد فاض سر ًا مصلح الرجا ل ) ‪1‬‬ ‫يا رب وأـغفر للولي النادر‬ ‫استاذنا الجيلي عبدالقادر‬ ‫ومده بمددك يا نور‬ ‫وهب له رضا ل يا ـغفور‬ ‫يا رب وأـغفر للولي الحفيان‬ ‫استاذنا الوارث الجيلني‬ ‫وأحفظ له في السر والعلن‬ .

‫يدنيك للمولى بغير تواني‬ ‫يا رب وأـغفر للوي الجيلني‬ ‫استاذنا الوارث الحفيان‬ ‫ومده في سائر الحيان‬ ‫محي الطريق الطيبي السماني‬ ‫ووالديهم وكذا الشياخ‬ ‫وكل من أضحى له مؤاخي‬ ‫ومن له في سلكه قد انتظم‬ ‫بحق من فيك له أضحى قدم‬ ‫ثم الصلة والسلم أبد ًا‬ ‫على النبي الهاشمي أحمدا‬ ‫وال ل والصحاب والتباع‬ ‫وكل صب لحماك داع‬ ‫رب أدركنا بجاه المصطفى‬ ‫اكشف السوء عنا فإننا ضفعاء‬ ‫محمد بشر ل كالبشر‬ ‫بل هو الياقوت بين الحجر‬ .

‫ثم يقرأ صلة النقطة‬

‫‪:‬لسيدي محمد السمان رضي اهلل عن وهي‬

‫اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة‬
‫افلك مراقي الشهود‪ ،‬ألف الذات الساري سرها في كل ذرة‬
‫حاء حياة‪ ،‬العالم الذي منه مبدؤه واليه مقره‪ ،‬ميم ملكك‬
‫الذي ل يضاهى‪ ،‬ودا ل ديمومتك التي ل تتناهى‪ ...‬من‬
‫أظهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك‪،‬‬
‫وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة‬
‫اسمائك وصفاتك‪ ،‬شمس الكما ل المشرق نوره على جميع‬
‫العوالم الذي كونت منه جميع الكائنات فكل منها به قائم‪،‬‬
‫من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان مفتاح‬
‫خزانة حبك المحبوب العظم والسر الظاهر المكتتم‬
‫الواسطة بينك وبين عبادك السلم الذي ل يرقى ال به في‬
‫مشاهدات كمالتك‪ ،‬وعلى آله ينابيع الحقائق واصحابه‬
‫مصابيح الهدي لكل الخلئق صلة منك اليه‪ ،‬مقبولة بك منا‬
‫لديه تليق بذاته وتغمسنا بها في أنوار تجلياته‪ ،‬تطهر بها‬
‫قلوبنا‪ ،‬وتقدس بها أسرارنا‪ ،‬وترقي بها أرواحنا‪ ،‬وتعمم‬
‫بركاتها علينا ومشائخنا ووالدينا وإخواننا والمؤمنين‬
‫والمسلمين مقرونة بسلم منك الى يوم الدين‪ ،‬مضروبة‬
‫بألفي ألف صلة وتسليم على السيد محمد المين وعلى آله‬
‫وصحبه أجمعين ولك الحمد منك لك في كل وقت وحين‬
‫‪.‬والحمد هلل رب العالمين‬

‫ثم يقرأ الصلة النورية )عشر ًا( وهي‬

‫لسيدي الشيخ احمد الطيب بن البشير رضي اهلل عنه‬
‫وصيغتها )اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله( ثم يقرأ‬
‫‪:‬رائية سيدي الستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم وهي‬

‫يا رسو ل اهلل يا خير يا خير البشر‬
‫يا إمام الدين يا زين الخبر‬
‫يا جما ل الحق يا بدر الدجى‬
‫يا كنوز السر يا روح الصور‬
‫يا بدور التم يا بحر الندى‬
‫يا معاني الحق يا سر السور‬
‫يا نبي النبيا يا سيد ًا‬
‫حاز كل الفخر والمجد الـغر‬
‫يا سرور القلب في الدارين يا‬
‫ملجأ القصاد يا مجلي الكدر‬
‫يا ـغياثي يا ملذي يا ولي‬
‫امرنا دنيا وفي يوم الشرر‬
‫قد وقفنا كلنا بالباب يا‬
‫سامع ًا سولي أيا خير الخير‬

‫نبتغي من فيضك الهامي عل‬
‫وعلوم ًا وسلوك ًا للثر‬
‫ورشاد ًا وصلح ًا مصلح ًا‬
‫لبني ايض ًا ومن بالفكر مر‬
‫وفتوح ًا وانشراح ًا دائم ًا‬
‫يمنع اللباب عن نهج الضرر‬
‫وـغيوث ًا هاطلت تحينا‬
‫يا رسو ل اهلل يا من انت بر‬
‫يا رسو ل اهلل إنا كلنا‬
‫نبتغي العرفان منكم والنظر‬
‫يا رسو ل اهلل فارحمنا بما‬
‫يهدنا نهج الهدى كنز الدرر‬
‫يا رسو ل اهلل ما لي ـغيركم‬
‫أحد أرجوه فارحم ل تذر‬
‫يا رسو ل اهلل فاهدي للحجي‬
‫بسنا تلقى به كل الوطر‬
‫يا رسو ل اهلل فأحضرني لدى‬

‫قبض روحي قبل تغميض البصر‬ ‫يا رسو ل اهلل محمود له‬ ‫فيك شوق حره فيه استمر‬ ‫اعطه ما رامه يا سيدي‬ ‫عجلن انت المقيض كالمطر‬ ‫وكذا من في الورى قد أمه‬ ‫بوداد أو له حبا ذكر‬ ‫أنت سر الجود والجود بكم‬ ‫قد عل فوق العل حتى استقر‬ ‫وعليك اهلل صلى دائم ًا‬ ‫ما شدا شاد لدى وقت السحر‬ ‫وعلى آلك والصحاب من‬ ‫بصفاهم ينجلي عنا الكدر‬ ‫ثم يقرأ )صلة الجوهرة( لسيدي الشيخ عبد المحمود رضي‬ ‫‪:‬اهلل عنه وهي‬ ‫اهلل صلي على سيدنا محمد جوهرة بحر محيط الفيض‬ ‫القدس‪ ،‬ونفحة روض طيب النس النفس‪ ،‬بدر جمالك‬ .

‬تسليم ًا كثير ًا‬ ‫ثم يقرأ ) صلة العظمه( لسيدي الشيخ احمد الطيب رضي‬ ‫‪:‬اهلل عنه وهي‬ ‫اللهم صلي على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد‬ ‫النور العظم الباهر جوهر الجواهر نور الزهار سر‬ ‫السرار حلو المقا ل جل ل كل جل ل جما ل كل جما ل‪ ،‬كما ل‬ ‫كل كما ل شاهر الكبير المتعالي بيت الحدية سراج‬ ‫الوحدانية شمس المعارف ضياء العوارف النور الموجود‬ ‫سبب الوجود قريب الذات المتحلي بأعظم التحليات طلسم‬ ‫الطلسم المنبهمة البحر المسجور قبل بحر الطور من‬ ‫سجدت له في آدم الملك لعظمة نور الذات المحبوب‬ ‫العظم لهوت القدم السر الطاهر المكتتم من اصطفيته‬ ‫على بني حواء وآدم الوسيلة العظمى لمن توسل به اليك يا‬ ‫اهلل –ثلث ًا‪ -‬اهلل بسره لديك وبحرمته عليك وبجاهه عندك‬ ‫وبسيره في عروجه اليك ان ترزقني عمل بل فترة ول‬ ‫ابتداع ول ميل للدنيا ول للخلق ل سماع حتى اتصل به الى‬ ‫حضرتك‪ ،‬وأن تتولى امري بجاهه عندك في كل هم يهمني‬ ‫يا اهلل يا ولي المر كل وسلم تسليم ًا كثير ًا والحمد هلل رب‬ ‫العالمين‬ ‫‪............‬‬ ‫__________________‬ ......................‫المتللي في سماء سعودك‪ ،‬وشمس جللك البازـغة في‬ ‫مشارق تجليات شهودك النافح لروح المعرفة في صور‬ ‫الشباح والمفيض بوابل كمالته على الرواح وعلى آله‬ ‫تحلية النفوس وأصحابه مراكز تجليات القدوس عدد‬ ‫استغراقه في عظمتك وافاضتك عليه من حضرتك وسلم‬ ‫‪.......

‫‪20-Mar-13.‬‬ ‫‪00:16‬‬ ‫‪#12‬‬ ‫هـذا الـحـزب الـمـبـارك الـعـظـيـم الـشــأن‬ ‫‪gameover‬‬ ‫‪Crown Member‬‬ ‫و لـه قـدس اهلل ســره و رضـي اهلل عـنـه‬ ‫‪Join Date: Nov‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪Posts: 16.314‬‬ ‫بـســم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم‬ ‫ل إلـه إل اهلل وحــده ل شــريـك لـه ‪ ،‬لـه‬ ‫الـمـلـك و لـه الـحـمـد و هـو عـلى كـل‬ ‫شــي ٍء قــديـر يـحـيـي و يـمـيـت و هـو حــي‬ ‫ل يـمــوت بــيــده الـخــيـر و إلـيـه‬ ‫الـمـصـيـر و بـه نـســتـجـيـر و ل حــو ل و ل‬ ‫‪ .‬قـــوة إل بـاهلل الـعـلـي الـعـظـيـم‬ .

‬محمد ما حــمـــدك الــحـــامـــدون‬ ‫اللهم صِّل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا‬ ‫‪ .‬عـبـده و هــزم الحـزاب وحــده‬ ‫ل إلـِهِإل اهلل و ل نـعـبـد إل إيـاه مـخـلـصـيـن‬ ‫‪ .‬محمد ما ـغفل عن ذكرك الغافـلون‬ ‫إلى روح حضرة النبي وأرواح آله وصحبه‬ ‫والمسلمين والمسلمات الفاتحة‬ ‫اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد‬ ‫النبي المي وعلى أله وصحبه وسلم‬ ‫__________________‬ .‫ل إلـه إل اللهوحــده صـدق وعــده و نــصـر‬ ‫‪ .‬لـه إلـهـ ًا واحـد ًا ونحن لـه مسـلمون‬ ‫اللهم صِّل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا‬ ‫‪ .‬محمد ما ذكـــــرك الـــذاكــــــرون‬ ‫اللهم صِّل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا‬ ‫‪ .‬لـه الـديـن و لـو كـره الكافـرون‬ ‫أشــهـد أن ل إلـه إل اهلل وحــده ل شــريـك‬ ‫‪ .

Top Sudan.Net Discussion Board .Bookmarks FaceBook Google Twitter « Previous Thread | Next Thread » Posting Rules You may not post new threads You may not post replies You may not post attachments You may not edit your posts BB code is On Smilies are On [IMG] code is On HTML code is Off Forum Rules Forum Jump ‫بحث مخصص‬ All times are GMT.Sudan.Archive . The time now is 14:30. Contact Us .Net © 2008 .