Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan MEWASPADAI GODAAN SYETAN KHUTBAH PERTAMA ‫ من‬،‫ ومن سيئات أعمالنا‬،‫ ونعوذ به من شرور أنفسنا‬،‫ ونستغفره‬،‫ ونستعينه‬،‫ نحمده‬،‫إ ن) ال&مد ل‬ . dan Az-Zukhruf ayat 62. nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah. Dengan nikmat itu. Allah SWT mengingatkan kita dalam 7 ayat-Nya bahwa syetan adalah "aduwwum mubin" musuh yang nyata. nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan Allah. nikmat Islam dan Iman adalah yang paling utama. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168. Hanya dengan adanya nikmat itu. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunianya kepada kita. Dan diantara semua kenikmatan itu. Yusuf ayat 5. Segala puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua.قوا الل)ه وقولوا ق&ول‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫ا عظيم‬:‫الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah. Atas dasar nikmat itu. Al-A'raf ayat 22. Al-Baqarah ayat 168: Bersama Dakwah . Terkadang Allah mengingatkan secara umum kepada manusia. Dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 208. karenanya beliau memakai khitab "Ya ayyuhan naas" seperti pada QS.قوا رب. nikmat yang lain bermakna bagi kita.قوا الل)ه ال)ذي تساء‬X‫ونساء‬ ‫ا يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن يطع‬:‫ا سديد‬C‫منوا ات.د‬،‫ ل إل&ه إل ال? وحده ل شريك ل&ه‬2‫وأ&شهد أن‬ ‫ا‬:‫ا ك&ثي‬C‫ وخل&ق منها زوجها وبث) منهما رجال‬I‫ واحدة‬I‫س‬2‫ها الن.اس ات. Yasin ayat 60.كم ال)ذي خل&ق&كم من نف‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫لأ&رحام إ )ن الل)ه ك&ان& عل&يكم رقيب‬2‫لون& به وا‬V‫ وات. dalam pandangan Allah SWT. Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم.‫ ف&ل هادي ل&ه‬،2‫ ومن يضلل‬،‫يهده ال ف&ل مضل) ل&ه‬ . Al-An'am ayat 142.

ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman. (QS. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Bersama Dakwah . Al-Baqarah ayat 208: _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Dan karenanya Iblis beserta bala tentaranya akan berupaya menggoda manusia dengan berbagai cara.بعوا خطوات الش. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ مبي‬a‫ا ول&ا تت. Dalam hal ini Dia memakai khitan "Yaa ayyuhal ladziina aamanu" seperti dalam QS.ه ل&كم عدو‬:‫ب‬c‫ا ط&ي‬C‫لأ&رض حل&ال‬2‫ها الن. ل&آ‬2‫عد ن) ل&هم صراط&ك ال‬2‫ويتني ل&أ&ق‬2‫ق&ال& ف&بما أ&غ‬ ‫ث&رهم شاكرين‬2‫أ&يمانهم وعن شمائلهم ول&ا تجد أ&ك‬ Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat. dari kanan dan dari kiri mereka. saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus.يط&ان إن. Al-Baqarah : 208) Syetan merupakan musuh yang nyata bagi manusia ini telah memproklamirkan diri sejak diusir Allah dari surga.هم من بين أ&يديهم ومن خل‬V‫مستقيم * ث م. Setidaknya ada 12 upaya syetan dalam menggoda manusia yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan hadits.بعوا خطوات الش. Al-Baqarah : 168) Dan terkadang Allah mengingatkan kaum mukmini secara khusus. (QS. (QS. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. ‫فهم وعن‬2‫تين. Al-A'raf : 16-17) Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.اس كلوا مم.ا في ا‬R‫يا أ&ي‬ Hai sekalian manusia.يط&ان إن. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.

ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman. Syetan mengajak berpaling dari syariat Allah Bersama Dakwah . Ketahuilah. Al-Maidah : 91) 3.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan 1. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Syetan menanamkan permusuhan kepada sesama manusia ‫ر الل)ه وعن‬2‫ميسر ويصد. mereka itulah golongan syaitan.ما يريد الش.يط&ان أ&ل&ا إ ن) حزب الش.يط&ان هم‬2‫استحوذ& عل&يهم الش. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.ل&اة ف&هل‬ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Al-Baqarah : 208) 2. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Syetan menggoda manusia agar parsial dalam memahami dan melaksanakan Islam.يط&ان ف&أ&نساهم ذك‬ ‫خاسرون‬2‫ال‬ Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah.كم عن ذك‬2‫خمر وال‬2‫ في ال‬V‫بغضاء‬2‫عداوة& وال‬2‫ يوقع بينكم ال‬2‫إن. (QS. bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi (QS. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat.بعوا خطوات الش. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت. Al-Mujadilah : 19) 4. Syetan menggoda agar manusia lupa kepada Allah ‫ر الل)ه أول&ئك حزب الش. (QS.يط&ان إن.يط&ان أ&ن‬ ‫ أ&نتم منتهون‬2‫الص.

lalu mengutus bala tentaranya. يبعث سراياه ف&أ&دناهم منه منزل‬2‫إ ن) إبليس يضع عرشه عل&ى ال‬ ‫ت‬2‫ته ح ت. Luqman : 21) 6.عي‬ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Muslim) 7.&‫ ق&ال‬. Dia berkata: "Tidaklah aku meninggalkan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara dia dan istrinya". Lalu salah satunya datang dan berkata: "Aku telah berbuat ini dan itu". Dan apakah mereka (akan mengikuti bapakbapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? (QS. tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Az-Zukhruf : 36) 5.حمن نق&ي‬2‫ومن يعش عن ذك‬ Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran). kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS.‫بينه وبين امرأ&ته‬ Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Syetan mengajak orang taklid ‫نا أ&ول&و ك&ان& الش. Mereka menjawab: "(Tidak).ق‬2‫ا ق&ال& ث م. Syetan menimbulkan was-was dan ragu-ragu Bersama Dakwah .بعوا ما أ&نزل& الل)ه ق&الوا ب‬ ‫عذ&اب الس. Syetan menunggangi tukang sihir dan paranormal untuk menyesatkan manusia ‫ة يجىء? أ&حدهم‬C ‫ة أ&عظ&مهم فتن‬C &‫ماء ث م.ى ف&ر.يط&ان يدعوهم إل&ى‬V‫باء‬V‫ل نت. Lalu iblis mendekatinya dan berkata: "Kamu adalah sebaik-baik pengikutku" (HR. Iblis berkata: "kamu belum berbuat apa-apa".Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ا ف&هو ل&ه ق&رين‬:‫ض ل&ه شيط&ان‬c‫ر الر. Kemudian datang yang lain. maka yang paling dekat dengan Iblis yang paling besar menggodanya. يجىء? أ&حدهم ف&يقول ما ترك‬C‫ت ك&ذ&ا وك&ذ&ا ف&يقول ما صنعت شيئ‬2‫ف&يقول ف&عل‬ ‫ ف&يدنيه منه ويقول نعم أ&نت‬.بع ما وجدنا عل&يه آ‬2 ‫وإذ&ا قيل& ل&هم ات.

tiba-tiba datang penyair sedang bernyanyi.ى يقول& ل&ه من خل&ق رب.تى أناس_ يحد‬ Akan ada pada hari akhir umatku ini manusia menceritakan hadits kepadamu.ك ف&إذ&ا ب&ل غ& ذ&لك‬2‫يأ‬ ‫ينته‬2‫ بالل)ه ول‬2‫يستعذ‬2‫ف&ل‬ Datang syetan kepada salah satu diantara kalian. Muslim) 9.اهم‬c‫سيكون فى آخر أم.يط&ا ن& ل&يتمث)ل فى صورة الر. sungguh seandainya perut seseorang diisi dengan muntahan itu lebih baik daripada hati mereka diisi dengan syair-syiar (HR. Muslim) ‫ك&ذب‬2‫حديث من ال‬2‫ثهم بال‬c‫ق&وم ف&يحد‬2‫تى ال‬2‫ق&ال& عبد الل)ه إ ن) الش.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ‫تى الش. Muslim) 8. (HR.يط&ان& أ&و أ&مسكوا الش. tidak pernah mendengar sebelumnya.يط&ان& ل‬ Tangkap syetan itu atau sergap dia. Syetan menunggangi ulama su' (sesat) dan para pendusta agama ‫ثونكم ما ل&م تسمعوا أ&نتم ول& آباؤكم ف&إي. lalu Rasulullah SAW bersabda: ‫ا‬:‫ يمتل &ئ شعر‬2‫ا خير_ ل&ه من أ&ن‬:‫ ق&يح‬I‫ يمتلئ& جوف رجل‬2‫ن‬V‫خذوا الش.اكم وإي.يط&ان أ&حدكم ف&يقول من خل&ق ك&ذ&ا وك&ذ&ا ح ت. kamu dan ayahmu. (HR.جل منهم سمعت رجل‬ Bersama Dakwah . Syetan menunggangi penyanyi dan penyair Abu Said berkata: "tatkala kami berjalan bersama Rasulullah melewati kampung Araj.جل ف&يأ‬ ‫ث‬c‫ أ&عرف وجهه و &ل أ&درى ما اسمه يحد‬C‫ف&يتف&ر. maka berhati-hatilah kamu dan waspadalah dengan mereka.قون& ف&يقول الر. bahkan sampai bertanya siapa yang menciptakan Rabbmu" Maka jika datang was-was demikian berlindunglah kepada Allah dan hentikan (berpikir demikian). lalu bertanya: "Siapa yang menciptakan ini dan ini.

lalu ada yang berkata: "aku mendengar orang berbicara. maka beliau bersabda: ‫عبد‬2‫هو اختل&س_ يختلسه الش." (HR. Maka jika salah satu diantara kamu bermimpi jelek dan merasa ketakutan segeralah meludah Bersama Dakwah .ار‬ Janganlah salah seorang diantara kamu mengacungkan alat tajammu ke saudaranya. Syetan menggoda orang yang sedang beribadah Aisyah r. sehingga mereka berpecah belah. (HR. Bukhari) 12. karena dia tidak tahu barangkali syetan akan mencabut alat tajam itu dari tangannya lalu mengena kepada kawannya lalu dia masuk ke jurang api neraka. (HR.ذ‬2‫ول‬ Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah dan mimpi jelek itu dari syetan. Syetan itu mencuri shalat salah satu diantara kalian.يط&ان& ينزع فى يده‬، ‫ل&ح‬c‫ل& يشي أ&حدكم عل&ى أ&خيه بالس‬ ‫الن. aku tahu wajahnya akan tetapi aku tidak tahu namanya ketika menyampaikan hadits. Syetan menggoda dengan menyebar fitnah ‫ من‬I‫رة‬2‫ ف&يق&ع فى حف‬، ‫ ف&إن. pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum menoleh saat shalat.يط&ان ف&إذ&ا حل&م أ&حدكم حلم‬2‫ وال‬، ‫ؤيا الص.ه ل& يدرى ل&عل) الش.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan Abdullah r. Muslim) 10.الحة من الل)ه‬R‫الر‬ ‫ه‬R‫ ف&إن. Bukhari) 11.ها ل& تضر‬، ‫ها‬c‫ بالل)ه من شر‬2‫يتعو.a.يط&ان من صل&ة ال‬ Dia adalah pencurian syetan.a. berkata: sesungguhnya syetan akan menjelma manusia lalu dia datang kepada suatu kaum lalu bercerita kepada mereka dengan membawakan hadits palsu. Syetan menggoda lewat mimpi ، ‫يبصق عن يساره‬2‫ا يخافه &فل‬:‫حلم من الش.

[71 ،70 :‫ا { ]الحزاب‬:‫ا عظيم‬:‫يطع الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah. bertawaudz. meningkatkan ibadah dan berupaya menjaga iman dan taqwa kita.هات الؤمنين‬،‫ وارض الل)هم.قوا الل)ه وقولوا ق&ول سديد‬R‫} يا&أي‬ .د‬،‫إبراهيم‬ ‫ وعن‬،‫ وعن أ&زواجه أم.ك حميد_ مجيد‬ ‫ وعن. ص‬ ‫ في‬،‫ت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل إبراهيم‬2‫ ك&ما بارك‬،I‫ وعل&ى آل محم. Sesungguhnya yang demikian itu tidak membahayakan. Godaan syetan yang demikian gencar membuat kita harus waspada dan membekali diri agar tidak masuk dalam perangkapnya. (HR. Bukhari) Demikianlah diantara upaya syetan menggoda manusia. Semoga kita diselamatkan Allah dari itu semua. sering beristighfar. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syetan.د‬I‫م عل&ى محم.د‬ƒ‫ل وسل‬ƒ ‫الل)هم. إل وأ&نتم مسلمون& { ]آل عمران‬R‫} يا&أي‬ ‫ا * يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن‬:‫ها ال)ذين آمنوا ات.اشدين‬،_‫العال&مين إن.ا معهم برحمتك يا أ&رحم‬،‫ين‬c‫ وعن الؤمنين والؤمنات إل&ى يوم الد‬،‫سائر الص.د‬I‫ وبارك عل&ى محم. ‫وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي‬ KHUTBAH KEDUA &‫مشركون‬2‫ه ول&و ك&ره ال‬ƒ‫ين كل‬c‫هره عل&ى الد‬2‫ ليظ‬c‫حق‬2‫هدى ودين ال‬2‫حمد لل)ه ال)ذي أ&رسل& رسول&ه بال‬2‫ال‬ . Marilah kita mewaspadai godaan-godaan itu.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ke sebelah kiri dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi.احمين‬ Bersama Dakwah .‫الر.حابة أ&جمعين‬ .‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم.قوا الل)ه حق. تق&اته ول تموتن. عن خل&ف&ائه الر.د‬،‫ل وحده ل شريك ل&ه‬ ? ‫ ل إل&ه إل ا‬2‫أ&شهد أن‬ [102 :‫ها ال)ذين آمنوا ات. ‫ ك&ما صل)يت وسل•مت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل‬،I‫ وعل&ى آل محم.

اب‪. رب.‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫الل)هم اجعل‪ 2‬جمعنا هذ&ا جمع‪:‬ا مرحوم‪:‬ا‪ ،‬واجعل‪ 2‬تف&ر‪R‬ق&نا من بعده تف&ر‪R‬ق‪C‬ا معصوم‪:‬ا‪ ،‬ول تدع فينا ول‬ ‫معنا شقي‘ا ول محروم‪:‬ا‪.ار‪.نا ظ&ل&منا أ&نفسنا وإن‪ 2‬ل&م تغفر ل&نا وترحمنا ل&نكونن.ا نسأ&لك ال‪2‬هدى والت‪R‬ق&ى والعف&اف والغنى‪.ك سميع‬ ‫ق&ريب_ مجيب الد‪R‬عاء‪.‬‬ ‫الل)هم. أ&عز.‬‬ ‫رب.نا اسقنا من ف&يضك ال‪2‬مدرار‪ ،‬واجعل‪2‬نا من الذ)اكرين ل&ك ف الل&يل والن.نا آتنا ف الد‪R‬نيا حسنة‪ C‬وف الخرة حسنة‪ C‬وقنا عذ&اب الن.‬‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ . اغ‪2‬فر لل‪2‬مؤمنين وال‪2‬مؤمنات‪ ،‬وال‪2‬مسلمين وال‪2‬مسلمات‪ ،‬ال‪V‬حياء منهم وال‪V‬موات‪ ،‬إن.ا لسان‪:‬ا صادق‪C‬ا ذ&اكر‪:‬ا‪ ،‬وق& ‪2‬لب‪:‬ا خاشع‪:‬ا منيب‪:‬ا‪ ،‬وعمل‪ C‬صالح‪:‬ا زاكي‪:‬ا‪،‬‬ ‫لل‪ VC‬ط&ي‪c‬ب‪:‬ا واسع‪:‬ا‪ ،‬يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل‬ ‫وعل‪2‬م‪:‬ا نافع‪:‬ا رافع‪:‬ا‪ ،‬وإيمان‪:‬ا راسخ‪:‬ا ث&ابت‪:‬ا‪ ،‬ويقين‪:‬ا صادق‪C‬ا خالص‪:‬ا‪ ،‬ورزق‪C‬ا ح &‬ ‫والك‪2‬رام‪. صفوف&هم‪ ،‬وأ&جمع ك&لمتهم عل&ى ال&ق‪ ،c‬واك‪2‬سر شوك&ة‬ ‫سل&م وال‪V‬من لعبادك أ&جمعي‪. أ&نزل‪ 2‬عل&ينا من برك&ات الس.ماء وأ&خرج ل&نا من خيرات ال‪V‬رض‪ ،‬وبارك ل&نا ف ثمارنا وزروعنا‬ ‫وكل‪ ƒ‬أ&رزاقنا يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل والك‪2‬رام‪.‬ ‫الل)هم.‬‬ ‫الل)هم.‬‬ ‫الل)هم رب.‬‬ ‫رب. السل&م وال‪2‬مسلمين‪ ،‬ووح‪c‬د الل)هم.‬‬ ‫الل)هم.نا ل تزغ‪ 2‬قلوبنا بعد إذ‪ 2‬هديتنا‪ ،‬وهب ل&نا من ل&دنك رحمة‪ ،C‬إن. إن. من ال&اسرين‪.نا احف&ظ‪ 2‬أ&وط&اننا وأ&عز.ا نسأ&لك أ&ن‪ 2‬ترزق كل’ من.ك أ&نت الوه.‬‬ ‫الظ)المي‪ ،‬واك‪2‬تب ال .‬‬ ‫الل)هم.‬‬ ‫رب.‬‬ ‫الل)هم.هار‪ ،‬ال‪2‬مستغفرين ل&ك‬ ‫بال‪2‬عش ‪c‬ي وال‪V‬سحار‪. يا رب‬ ‫العال&مين‪. س ‪2‬لط&اننا وأ&ي‪c‬ده بال‪2‬حق وأ&ي‪c‬د به ال‪2‬حق. إن.

‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫عباد ال ‪:‬إن) ال يأ‪2‬مر بال‪2‬عدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ا‪2‬لف&حشاء وال‪2‬منك&ر وال‪2‬بغي‬ ‫يعظكم ل&عل)كم تذ&ك)رون‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful