Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

Bersama Dakwah

Al-An'am ayat 142.قوا الل)ه وقولوا ق&ول‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫ا عظيم‬:‫الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah. nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah. dan Az-Zukhruf ayat 62. Atas dasar nikmat itu. Hanya dengan adanya nikmat itu. Allah SWT mengingatkan kita dalam 7 ayat-Nya bahwa syetan adalah "aduwwum mubin" musuh yang nyata. Dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah ayat 168: Bersama Dakwah . Dan diantara semua kenikmatan itu.‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم. Al-A'raf ayat 22. nikmat yang lain bermakna bagi kita.قوا الل)ه ال)ذي تساء‬X‫ونساء‬ ‫ا يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن يطع‬:‫ا سديد‬C‫منوا ات. dalam pandangan Allah SWT. Yusuf ayat 5.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan MEWASPADAI GODAAN SYETAN KHUTBAH PERTAMA ‫ من‬،‫ ومن سيئات أعمالنا‬،‫ ونعوذ به من شرور أنفسنا‬،‫ ونستغفره‬،‫ ونستعينه‬،‫ نحمده‬،‫إ ن) ال&مد ل‬ .قوا رب. Terkadang Allah mengingatkan secara umum kepada manusia. karenanya beliau memakai khitab "Ya ayyuhan naas" seperti pada QS. Dengan nikmat itu. Yasin ayat 60.‫ ف&ل هادي ل&ه‬،2‫ ومن يضلل‬،‫يهده ال ف&ل مضل) ل&ه‬ . Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunianya kepada kita. Segala puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua.اس ات. Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.د‬،‫ ل إل&ه إل ال? وحده ل شريك ل&ه‬2‫وأ&شهد أن‬ ‫ا‬:‫ا ك&ثي‬C‫ وخل&ق منها زوجها وبث) منهما رجال‬I‫ واحدة‬I‫س‬2‫ها الن. nikmat Islam dan Iman adalah yang paling utama. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168.كم ال)ذي خل&ق&كم من نف‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫لأ&رحام إ )ن الل)ه ك&ان& عل&يكم رقيب‬2‫لون& به وا‬V‫ وات. nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan Allah.

‫فهم وعن‬2‫تين. Al-Baqarah : 168) Dan terkadang Allah mengingatkan kaum mukmini secara khusus.اس كلوا مم. Al-A'raf : 16-17) Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah. Bersama Dakwah . Al-Baqarah ayat 208: _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت. saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. dari kanan dan dari kiri mereka. (QS.بعوا خطوات الش. ل&آ‬2‫عد ن) ل&هم صراط&ك ال‬2‫ويتني ل&أ&ق‬2‫ق&ال& ف&بما أ&غ‬ ‫ث&رهم شاكرين‬2‫أ&يمانهم وعن شمائلهم ول&ا تجد أ&ك‬ Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat. karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.هم من بين أ&يديهم ومن خل‬V‫مستقيم * ث م.ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.يط&ان إن. Dalam hal ini Dia memakai khitan "Yaa ayyuhal ladziina aamanu" seperti dalam QS. (QS.ا في ا‬R‫يا أ&ي‬ Hai sekalian manusia. Setidaknya ada 12 upaya syetan dalam menggoda manusia yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Baqarah : 208) Syetan merupakan musuh yang nyata bagi manusia ini telah memproklamirkan diri sejak diusir Allah dari surga. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ مبي‬a‫ا ول&ا تت.ه ل&كم عدو‬:‫ب‬c‫ا ط&ي‬C‫لأ&رض حل&ال‬2‫ها الن. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan karenanya Iblis beserta bala tentaranya akan berupaya menggoda manusia dengan berbagai cara. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. (QS. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).يط&ان إن.بعوا خطوات الش.

Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan 1. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).بعوا خطوات الش. Syetan menanamkan permusuhan kepada sesama manusia ‫ر الل)ه وعن‬2‫ميسر ويصد.ما يريد الش. Al-Mujadilah : 19) 4. _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Syetan menggoda agar manusia lupa kepada Allah ‫ر الل)ه أول&ئك حزب الش.يط&ان إن.ل&اة ف&هل‬ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu.يط&ان هم‬2‫استحوذ& عل&يهم الش. Al-Baqarah : 208) 2. mereka itulah golongan syaitan. Syetan menggoda manusia agar parsial dalam memahami dan melaksanakan Islam. Al-Maidah : 91) 3. Ketahuilah.يط&ان ف&أ&نساهم ذك‬ ‫خاسرون‬2‫ال‬ Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah.كم عن ذك‬2‫خمر وال‬2‫ في ال‬V‫بغضاء‬2‫عداوة& وال‬2‫ يوقع بينكم ال‬2‫إن. (QS. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.يط&ان أ&ن‬ ‫ أ&نتم منتهون‬2‫الص.يط&ان أ&ل&ا إ ن) حزب الش. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi (QS.ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Syetan mengajak berpaling dari syariat Allah Bersama Dakwah .

Dia berkata: "Tidaklah aku meninggalkan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara dia dan istrinya". maka yang paling dekat dengan Iblis yang paling besar menggodanya.حمن نق&ي‬2‫ومن يعش عن ذك‬ Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran).يط&ان يدعوهم إل&ى‬V‫باء‬V‫ل نت.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ا ف&هو ل&ه ق&رين‬:‫ض ل&ه شيط&ان‬c‫ر الر. lalu mengutus bala tentaranya. Syetan menunggangi tukang sihir dan paranormal untuk menyesatkan manusia ‫ة يجىء? أ&حدهم‬C ‫ة أ&عظ&مهم فتن‬C &‫ماء ث م. يبعث سراياه ف&أ&دناهم منه منزل‬2‫إ ن) إبليس يضع عرشه عل&ى ال‬ ‫ت‬2‫ته ح ت. kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kemudian datang yang lain.عي‬ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Lalu iblis mendekatinya dan berkata: "Kamu adalah sebaik-baik pengikutku" (HR. tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Mereka menjawab: "(Tidak). Muslim) 7. Iblis berkata: "kamu belum berbuat apa-apa". Luqman : 21) 6.ق‬2‫ا ق&ال& ث م. Syetan menimbulkan was-was dan ragu-ragu Bersama Dakwah . Lalu salah satunya datang dan berkata: "Aku telah berbuat ini dan itu". Syetan mengajak orang taklid ‫نا أ&ول&و ك&ان& الش. (QS.بعوا ما أ&نزل& الل)ه ق&الوا ب‬ ‫عذ&اب الس. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapakbapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? (QS.بع ما وجدنا عل&يه آ‬2 ‫وإذ&ا قيل& ل&هم ات. Az-Zukhruf : 36) 5.&‫ ق&ال‬.ى ف&ر. يجىء? أ&حدهم ف&يقول ما ترك‬C‫ت ك&ذ&ا وك&ذ&ا ف&يقول ما صنعت شيئ‬2‫ف&يقول ف&عل‬ ‫ ف&يدنيه منه ويقول نعم أ&نت‬.‫بينه وبين امرأ&ته‬ Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air.

اهم‬c‫سيكون فى آخر أم.جل ف&يأ‬ ‫ث‬c‫ أ&عرف وجهه و &ل أ&درى ما اسمه يحد‬C‫ف&يتف&ر. Muslim) 8.يط&ان أ&حدكم ف&يقول من خل&ق ك&ذ&ا وك&ذ&ا ح ت. sungguh seandainya perut seseorang diisi dengan muntahan itu lebih baik daripada hati mereka diisi dengan syair-syiar (HR.اكم وإي. kamu dan ayahmu. tiba-tiba datang penyair sedang bernyanyi. lalu Rasulullah SAW bersabda: ‫ا‬:‫ يمتل &ئ شعر‬2‫ا خير_ ل&ه من أ&ن‬:‫ ق&يح‬I‫ يمتلئ& جوف رجل‬2‫ن‬V‫خذوا الش. Muslim) 9.جل منهم سمعت رجل‬ Bersama Dakwah . bahkan sampai bertanya siapa yang menciptakan Rabbmu" Maka jika datang was-was demikian berlindunglah kepada Allah dan hentikan (berpikir demikian).ى يقول& ل&ه من خل&ق رب.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ‫تى الش. lalu bertanya: "Siapa yang menciptakan ini dan ini. (HR. (HR.يط&ان& ل‬ Tangkap syetan itu atau sergap dia.قون& ف&يقول الر.يط&ا ن& ل&يتمث)ل فى صورة الر.ك ف&إذ&ا ب&ل غ& ذ&لك‬2‫يأ‬ ‫ينته‬2‫ بالل)ه ول‬2‫يستعذ‬2‫ف&ل‬ Datang syetan kepada salah satu diantara kalian. Muslim) ‫ك&ذب‬2‫حديث من ال‬2‫ثهم بال‬c‫ق&وم ف&يحد‬2‫تى ال‬2‫ق&ال& عبد الل)ه إ ن) الش.يط&ان& أ&و أ&مسكوا الش.تى أناس_ يحد‬ Akan ada pada hari akhir umatku ini manusia menceritakan hadits kepadamu. tidak pernah mendengar sebelumnya. Syetan menunggangi ulama su' (sesat) dan para pendusta agama ‫ثونكم ما ل&م تسمعوا أ&نتم ول& آباؤكم ف&إي. maka berhati-hatilah kamu dan waspadalah dengan mereka. Syetan menunggangi penyanyi dan penyair Abu Said berkata: "tatkala kami berjalan bersama Rasulullah melewati kampung Araj.

a. Muslim) 10. berkata: sesungguhnya syetan akan menjelma manusia lalu dia datang kepada suatu kaum lalu bercerita kepada mereka dengan membawakan hadits palsu. (HR. Syetan menggoda lewat mimpi ، ‫يبصق عن يساره‬2‫ا يخافه &فل‬:‫حلم من الش. aku tahu wajahnya akan tetapi aku tidak tahu namanya ketika menyampaikan hadits. karena dia tidak tahu barangkali syetan akan mencabut alat tajam itu dari tangannya lalu mengena kepada kawannya lalu dia masuk ke jurang api neraka. pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum menoleh saat shalat.ه ل& يدرى ل&عل) الش.يط&ان من صل&ة ال‬ Dia adalah pencurian syetan.الحة من الل)ه‬R‫الر‬ ‫ه‬R‫ ف&إن. Bukhari) 12.يط&ان& ينزع فى يده‬، ‫ل&ح‬c‫ل& يشي أ&حدكم عل&ى أ&خيه بالس‬ ‫الن. maka beliau bersabda: ‫عبد‬2‫هو اختل&س_ يختلسه الش. (HR. Maka jika salah satu diantara kamu bermimpi jelek dan merasa ketakutan segeralah meludah Bersama Dakwah .ار‬ Janganlah salah seorang diantara kamu mengacungkan alat tajammu ke saudaranya.a. Syetan menggoda dengan menyebar fitnah ‫ من‬I‫رة‬2‫ ف&يق&ع فى حف‬، ‫ ف&إن. sehingga mereka berpecah belah.ذ‬2‫ول‬ Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah dan mimpi jelek itu dari syetan.ها ل& تضر‬، ‫ها‬c‫ بالل)ه من شر‬2‫يتعو. lalu ada yang berkata: "aku mendengar orang berbicara. Syetan menggoda orang yang sedang beribadah Aisyah r. Syetan itu mencuri shalat salah satu diantara kalian.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan Abdullah r.يط&ان ف&إذ&ا حل&م أ&حدكم حلم‬2‫ وال‬، ‫ؤيا الص. Bukhari) 11." (HR.

[71 ،70 :‫ا { ]الحزاب‬:‫ا عظيم‬:‫يطع الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syetan.د‬ƒ‫ل وسل‬ƒ ‫الل)هم.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ke sebelah kiri dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi. ‫وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي‬ KHUTBAH KEDUA &‫مشركون‬2‫ه ول&و ك&ره ال‬ƒ‫ين كل‬c‫هره عل&ى الد‬2‫ ليظ‬c‫حق‬2‫هدى ودين ال‬2‫حمد لل)ه ال)ذي أ&رسل& رسول&ه بال‬2‫ال‬ . Marilah kita mewaspadai godaan-godaan itu.د‬،‫إبراهيم‬ ‫ وعن‬،‫ وعن أ&زواجه أم.د‬I‫ وبارك عل&ى محم.قوا الل)ه وقولوا ق&ول سديد‬R‫} يا&أي‬ .‫الر. عن خل&ف&ائه الر. إل وأ&نتم مسلمون& { ]آل عمران‬R‫} يا&أي‬ ‫ا * يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن‬:‫ها ال)ذين آمنوا ات.حابة أ&جمعين‬ . Sesungguhnya yang demikian itu tidak membahayakan. (HR.ا معهم برحمتك يا أ&رحم‬،‫ين‬c‫ وعن الؤمنين والؤمنات إل&ى يوم الد‬،‫سائر الص. meningkatkan ibadah dan berupaya menjaga iman dan taqwa kita. Semoga kita diselamatkan Allah dari itu semua. ‫ ك&ما صل)يت وسل•مت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل‬،I‫ وعل&ى آل محم. Godaan syetan yang demikian gencar membuat kita harus waspada dan membekali diri agar tidak masuk dalam perangkapnya.هات الؤمنين‬،‫ وارض الل)هم. ص‬ ‫ في‬،‫ت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل إبراهيم‬2‫ ك&ما بارك‬،I‫ وعل&ى آل محم.ك حميد_ مجيد‬ ‫ وعن.‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم.د‬،‫ل وحده ل شريك ل&ه‬ ? ‫ ل إل&ه إل ا‬2‫أ&شهد أن‬ [102 :‫ها ال)ذين آمنوا ات.اشدين‬،_‫العال&مين إن.قوا الل)ه حق. bertawaudz. Bukhari) Demikianlah diantara upaya syetan menggoda manusia. تق&اته ول تموتن. sering beristighfar.احمين‬ Bersama Dakwah .د‬I‫م عل&ى محم.

‬‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ .‬ ‫الل)هم. رب.ار‪.‬‬ ‫الل)هم. أ&عز. اغ‪2‬فر لل‪2‬مؤمنين وال‪2‬مؤمنات‪ ،‬وال‪2‬مسلمين وال‪2‬مسلمات‪ ،‬ال‪V‬حياء منهم وال‪V‬موات‪ ،‬إن.اب‪.نا ظ&ل&منا أ&نفسنا وإن‪ 2‬ل&م تغفر ل&نا وترحمنا ل&نكونن.ا نسأ&لك أ&ن‪ 2‬ترزق كل’ من.ك أ&نت الوه. أ&نزل‪ 2‬عل&ينا من برك&ات الس. إن.‬‬ ‫رب. إن.نا ل تزغ‪ 2‬قلوبنا بعد إذ‪ 2‬هديتنا‪ ،‬وهب ل&نا من ل&دنك رحمة‪ ،C‬إن.ماء وأ&خرج ل&نا من خيرات ال‪V‬رض‪ ،‬وبارك ل&نا ف ثمارنا وزروعنا‬ ‫وكل‪ ƒ‬أ&رزاقنا يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل والك‪2‬رام‪.‬‬ ‫الظ)المي‪ ،‬واك‪2‬تب ال . س ‪2‬لط&اننا وأ&ي‪c‬ده بال‪2‬حق وأ&ي‪c‬د به ال‪2‬حق.‬‬ ‫الل)هم رب.ا نسأ&لك ال‪2‬هدى والت‪R‬ق&ى والعف&اف والغنى‪.‬‬ ‫رب.ا لسان‪:‬ا صادق‪C‬ا ذ&اكر‪:‬ا‪ ،‬وق& ‪2‬لب‪:‬ا خاشع‪:‬ا منيب‪:‬ا‪ ،‬وعمل‪ C‬صالح‪:‬ا زاكي‪:‬ا‪،‬‬ ‫لل‪ VC‬ط&ي‪c‬ب‪:‬ا واسع‪:‬ا‪ ،‬يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل‬ ‫وعل‪2‬م‪:‬ا نافع‪:‬ا رافع‪:‬ا‪ ،‬وإيمان‪:‬ا راسخ‪:‬ا ث&ابت‪:‬ا‪ ،‬ويقين‪:‬ا صادق‪C‬ا خالص‪:‬ا‪ ،‬ورزق‪C‬ا ح &‬ ‫والك‪2‬رام‪.‬‬ ‫رب.نا آتنا ف الد‪R‬نيا حسنة‪ C‬وف الخرة حسنة‪ C‬وقنا عذ&اب الن. يا رب‬ ‫العال&مين‪.ك سميع‬ ‫ق&ريب_ مجيب الد‪R‬عاء‪.‬‬ ‫الل)هم. السل&م وال‪2‬مسلمين‪ ،‬ووح‪c‬د الل)هم.نا اسقنا من ف&يضك ال‪2‬مدرار‪ ،‬واجعل‪2‬نا من الذ)اكرين ل&ك ف الل&يل والن.نا احف&ظ‪ 2‬أ&وط&اننا وأ&عز.‬‬ ‫الل)هم. من ال&اسرين‪.‬‬ ‫الل)هم.‬‬ ‫الل)هم.‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫الل)هم اجعل‪ 2‬جمعنا هذ&ا جمع‪:‬ا مرحوم‪:‬ا‪ ،‬واجعل‪ 2‬تف&ر‪R‬ق&نا من بعده تف&ر‪R‬ق‪C‬ا معصوم‪:‬ا‪ ،‬ول تدع فينا ول‬ ‫معنا شقي‘ا ول محروم‪:‬ا‪.هار‪ ،‬ال‪2‬مستغفرين ل&ك‬ ‫بال‪2‬عش ‪c‬ي وال‪V‬سحار‪. صفوف&هم‪ ،‬وأ&جمع ك&لمتهم عل&ى ال&ق‪ ،c‬واك‪2‬سر شوك&ة‬ ‫سل&م وال‪V‬من لعبادك أ&جمعي‪.

‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫عباد ال ‪:‬إن) ال يأ‪2‬مر بال‪2‬عدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ا‪2‬لف&حشاء وال‪2‬منك&ر وال‪2‬بغي‬ ‫يعظكم ل&عل)كم تذ&ك)رون‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ .