Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

Bersama Dakwah

‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم.كم ال)ذي خل&ق&كم من نف‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫لأ&رحام إ )ن الل)ه ك&ان& عل&يكم رقيب‬2‫لون& به وا‬V‫ وات. karenanya beliau memakai khitab "Ya ayyuhan naas" seperti pada QS. nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah.‫ ف&ل هادي ل&ه‬،2‫ ومن يضلل‬،‫يهده ال ف&ل مضل) ل&ه‬ . Allah SWT mengingatkan kita dalam 7 ayat-Nya bahwa syetan adalah "aduwwum mubin" musuh yang nyata. nikmat yang lain bermakna bagi kita. Al-A'raf ayat 22. nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan Allah. Segala puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua. Al-Baqarah ayat 168: Bersama Dakwah .قوا الل)ه وقولوا ق&ول‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ ‫ا‬:‫ا عظيم‬:‫الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.د‬،‫ ل إل&ه إل ال? وحده ل شريك ل&ه‬2‫وأ&شهد أن‬ ‫ا‬:‫ا ك&ثي‬C‫ وخل&ق منها زوجها وبث) منهما رجال‬I‫ واحدة‬I‫س‬2‫ها الن.قوا الل)ه ال)ذي تساء‬X‫ونساء‬ ‫ا يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن يطع‬:‫ا سديد‬C‫منوا ات. Al-An'am ayat 142. nikmat Islam dan Iman adalah yang paling utama. Dalam Al-Qur'an. Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunianya kepada kita. Dengan nikmat itu. dan Az-Zukhruf ayat 62.قوا رب. dalam pandangan Allah SWT.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan MEWASPADAI GODAAN SYETAN KHUTBAH PERTAMA ‫ من‬،‫ ومن سيئات أعمالنا‬،‫ ونعوذ به من شرور أنفسنا‬،‫ ونستغفره‬،‫ ونستعينه‬،‫ نحمده‬،‫إ ن) ال&مد ل‬ . Terkadang Allah mengingatkan secara umum kepada manusia.اس ات. Atas dasar nikmat itu. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168. Dan diantara semua kenikmatan itu. Yasin ayat 60. Al-Baqarah ayat 208. Yusuf ayat 5. Hanya dengan adanya nikmat itu.

Al-Baqarah : 168) Dan terkadang Allah mengingatkan kaum mukmini secara khusus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Al-Baqarah : 208) Syetan merupakan musuh yang nyata bagi manusia ini telah memproklamirkan diri sejak diusir Allah dari surga.يط&ان إن. (QS. Bersama Dakwah . masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.بعوا خطوات الش. Dalam hal ini Dia memakai khitan "Yaa ayyuhal ladziina aamanu" seperti dalam QS.ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman.هم من بين أ&يديهم ومن خل‬V‫مستقيم * ث م.ا في ا‬R‫يا أ&ي‬ Hai sekalian manusia. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ مبي‬a‫ا ول&ا تت. karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus.ه ل&كم عدو‬:‫ب‬c‫ا ط&ي‬C‫لأ&رض حل&ال‬2‫ها الن. (QS. (QS. Al-Baqarah ayat 208: _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Al-A'raf : 16-17) Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah. Dan karenanya Iblis beserta bala tentaranya akan berupaya menggoda manusia dengan berbagai cara. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. ‫فهم وعن‬2‫تين. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.اس كلوا مم. Setidaknya ada 12 upaya syetan dalam menggoda manusia yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan hadits. dari kanan dan dari kiri mereka.يط&ان إن. ل&آ‬2‫عد ن) ل&هم صراط&ك ال‬2‫ويتني ل&أ&ق‬2‫ق&ال& ف&بما أ&غ‬ ‫ث&رهم شاكرين‬2‫أ&يمانهم وعن شمائلهم ول&ا تجد أ&ك‬ Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat.بعوا خطوات الش. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah : 208) 2. Syetan menggoda manusia agar parsial dalam memahami dan melaksanakan Islam. Syetan menanamkan permusuhan kepada sesama manusia ‫ر الل)ه وعن‬2‫ميسر ويصد. Syetan menggoda agar manusia lupa kepada Allah ‫ر الل)ه أول&ئك حزب الش.يط&ان أ&ن‬ ‫ أ&نتم منتهون‬2‫الص. Al-Mujadilah : 19) 4.ما يريد الش.بعوا خطوات الش.يط&ان ف&أ&نساهم ذك‬ ‫خاسرون‬2‫ال‬ Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ketahuilah. Al-Maidah : 91) 3. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. _‫ مبي‬a‫ ول&ا تت.ه ل&كم عدو‬C‫م ك&اف)ة‬2‫سل‬ c ‫منوا ادخلوا في ال‬V‫ها ال)ذين آ‬R‫يا أ&ي‬ Hai orang-orang yang beriman. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan 1. (QS. mereka itulah golongan syaitan.كم عن ذك‬2‫خمر وال‬2‫ في ال‬V‫بغضاء‬2‫عداوة& وال‬2‫ يوقع بينكم ال‬2‫إن. (QS.يط&ان أ&ل&ا إ ن) حزب الش. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).يط&ان هم‬2‫استحوذ& عل&يهم الش. bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi (QS.ل&اة ف&هل‬ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu.يط&ان إن. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Syetan mengajak berpaling dari syariat Allah Bersama Dakwah .

ى ف&ر. يبعث سراياه ف&أ&دناهم منه منزل‬2‫إ ن) إبليس يضع عرشه عل&ى ال‬ ‫ت‬2‫ته ح ت. (QS. Lalu salah satunya datang dan berkata: "Aku telah berbuat ini dan itu".بعوا ما أ&نزل& الل)ه ق&الوا ب‬ ‫عذ&اب الس. Syetan mengajak orang taklid ‫نا أ&ول&و ك&ان& الش. kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.حمن نق&ي‬2‫ومن يعش عن ذك‬ Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran).‫بينه وبين امرأ&ته‬ Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Syetan menunggangi tukang sihir dan paranormal untuk menyesatkan manusia ‫ة يجىء? أ&حدهم‬C ‫ة أ&عظ&مهم فتن‬C &‫ماء ث م.بع ما وجدنا عل&يه آ‬2 ‫وإذ&ا قيل& ل&هم ات. Az-Zukhruf : 36) 5. lalu mengutus bala tentaranya. Mereka menjawab: "(Tidak). Muslim) 7. tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". maka yang paling dekat dengan Iblis yang paling besar menggodanya.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan _‫ا ف&هو ل&ه ق&رين‬:‫ض ل&ه شيط&ان‬c‫ر الر. Syetan menimbulkan was-was dan ragu-ragu Bersama Dakwah .عي‬ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Lalu iblis mendekatinya dan berkata: "Kamu adalah sebaik-baik pengikutku" (HR. يجىء? أ&حدهم ف&يقول ما ترك‬C‫ت ك&ذ&ا وك&ذ&ا ف&يقول ما صنعت شيئ‬2‫ف&يقول ف&عل‬ ‫ ف&يدنيه منه ويقول نعم أ&نت‬. Iblis berkata: "kamu belum berbuat apa-apa".يط&ان يدعوهم إل&ى‬V‫باء‬V‫ل نت.ق‬2‫ا ق&ال& ث م. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapakbapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? (QS. Dia berkata: "Tidaklah aku meninggalkan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara dia dan istrinya".&‫ ق&ال‬. Luqman : 21) 6. Kemudian datang yang lain.

lalu Rasulullah SAW bersabda: ‫ا‬:‫ يمتل &ئ شعر‬2‫ا خير_ ل&ه من أ&ن‬:‫ ق&يح‬I‫ يمتلئ& جوف رجل‬2‫ن‬V‫خذوا الش.ى يقول& ل&ه من خل&ق رب. (HR.يط&ا ن& ل&يتمث)ل فى صورة الر.جل منهم سمعت رجل‬ Bersama Dakwah .يط&ان& ل‬ Tangkap syetan itu atau sergap dia. sungguh seandainya perut seseorang diisi dengan muntahan itu lebih baik daripada hati mereka diisi dengan syair-syiar (HR. Syetan menunggangi ulama su' (sesat) dan para pendusta agama ‫ثونكم ما ل&م تسمعوا أ&نتم ول& آباؤكم ف&إي. (HR. lalu bertanya: "Siapa yang menciptakan ini dan ini.اهم‬c‫سيكون فى آخر أم. Muslim) 8.يط&ان& أ&و أ&مسكوا الش. maka berhati-hatilah kamu dan waspadalah dengan mereka. Muslim) 9.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ‫تى الش.يط&ان أ&حدكم ف&يقول من خل&ق ك&ذ&ا وك&ذ&ا ح ت.تى أناس_ يحد‬ Akan ada pada hari akhir umatku ini manusia menceritakan hadits kepadamu.قون& ف&يقول الر.اكم وإي. tiba-tiba datang penyair sedang bernyanyi.ك ف&إذ&ا ب&ل غ& ذ&لك‬2‫يأ‬ ‫ينته‬2‫ بالل)ه ول‬2‫يستعذ‬2‫ف&ل‬ Datang syetan kepada salah satu diantara kalian. kamu dan ayahmu.جل ف&يأ‬ ‫ث‬c‫ أ&عرف وجهه و &ل أ&درى ما اسمه يحد‬C‫ف&يتف&ر. bahkan sampai bertanya siapa yang menciptakan Rabbmu" Maka jika datang was-was demikian berlindunglah kepada Allah dan hentikan (berpikir demikian). Muslim) ‫ك&ذب‬2‫حديث من ال‬2‫ثهم بال‬c‫ق&وم ف&يحد‬2‫تى ال‬2‫ق&ال& عبد الل)ه إ ن) الش. tidak pernah mendengar sebelumnya. Syetan menunggangi penyanyi dan penyair Abu Said berkata: "tatkala kami berjalan bersama Rasulullah melewati kampung Araj.

" (HR.يط&ان من صل&ة ال‬ Dia adalah pencurian syetan.الحة من الل)ه‬R‫الر‬ ‫ه‬R‫ ف&إن.ه ل& يدرى ل&عل) الش.a.ذ‬2‫ول‬ Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah dan mimpi jelek itu dari syetan. (HR. maka beliau bersabda: ‫عبد‬2‫هو اختل&س_ يختلسه الش. Syetan menggoda orang yang sedang beribadah Aisyah r. Muslim) 10. Syetan menggoda dengan menyebar fitnah ‫ من‬I‫رة‬2‫ ف&يق&ع فى حف‬، ‫ ف&إن. Maka jika salah satu diantara kamu bermimpi jelek dan merasa ketakutan segeralah meludah Bersama Dakwah .يط&ان ف&إذ&ا حل&م أ&حدكم حلم‬2‫ وال‬، ‫ؤيا الص.a. Bukhari) 12. berkata: sesungguhnya syetan akan menjelma manusia lalu dia datang kepada suatu kaum lalu bercerita kepada mereka dengan membawakan hadits palsu. Syetan itu mencuri shalat salah satu diantara kalian. Syetan menggoda lewat mimpi ، ‫يبصق عن يساره‬2‫ا يخافه &فل‬:‫حلم من الش. Bukhari) 11.يط&ان& ينزع فى يده‬، ‫ل&ح‬c‫ل& يشي أ&حدكم عل&ى أ&خيه بالس‬ ‫الن.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan Abdullah r. (HR. sehingga mereka berpecah belah.ها ل& تضر‬، ‫ها‬c‫ بالل)ه من شر‬2‫يتعو. lalu ada yang berkata: "aku mendengar orang berbicara.ار‬ Janganlah salah seorang diantara kamu mengacungkan alat tajammu ke saudaranya. aku tahu wajahnya akan tetapi aku tidak tahu namanya ketika menyampaikan hadits. karena dia tidak tahu barangkali syetan akan mencabut alat tajam itu dari tangannya lalu mengena kepada kawannya lalu dia masuk ke jurang api neraka. pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum menoleh saat shalat.

meningkatkan ibadah dan berupaya menjaga iman dan taqwa kita. Marilah kita mewaspadai godaan-godaan itu.د‬،‫ل وحده ل شريك ل&ه‬ ? ‫ ل إل&ه إل ا‬2‫أ&شهد أن‬ [102 :‫ها ال)ذين آمنوا ات. sering beristighfar.د‬ƒ‫ل وسل‬ƒ ‫الل)هم. ص‬ ‫ في‬،‫ت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل إبراهيم‬2‫ ك&ما بارك‬،I‫ وعل&ى آل محم.Khutbah Jum'at Mewaspadai Godaan Syetan ke sebelah kiri dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi.ا معهم برحمتك يا أ&رحم‬،‫ين‬c‫ وعن الؤمنين والؤمنات إل&ى يوم الد‬،‫سائر الص.‫ا عبده ورسوله‬:‫ وأشهد أن) محم.قوا الل)ه وقولوا ق&ول سديد‬R‫} يا&أي‬ . ‫وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي‬ KHUTBAH KEDUA &‫مشركون‬2‫ه ول&و ك&ره ال‬ƒ‫ين كل‬c‫هره عل&ى الد‬2‫ ليظ‬c‫حق‬2‫هدى ودين ال‬2‫حمد لل)ه ال)ذي أ&رسل& رسول&ه بال‬2‫ال‬ . Godaan syetan yang demikian gencar membuat kita harus waspada dan membekali diri agar tidak masuk dalam perangkapnya.حابة أ&جمعين‬ .د‬I‫م عل&ى محم.‫الر.هات الؤمنين‬،‫ وارض الل)هم. Sesungguhnya yang demikian itu tidak membahayakan. bertawaudz. Bukhari) Demikianlah diantara upaya syetan menggoda manusia. Semoga kita diselamatkan Allah dari itu semua. عن خل&ف&ائه الر.د‬،‫إبراهيم‬ ‫ وعن‬،‫ وعن أ&زواجه أم. إل وأ&نتم مسلمون& { ]آل عمران‬R‫} يا&أي‬ ‫ا * يصلح ل&كم أ&عمال&كم ويغفر ل&كم ذنوبكم ومن‬:‫ها ال)ذين آمنوا ات. (HR.قوا الل)ه حق.اشدين‬،_‫العال&مين إن.[71 ،70 :‫ا { ]الحزاب‬:‫ا عظيم‬:‫يطع الل)ه ورسول&ه ف&ق&د ف&از ف&وز‬ Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah.احمين‬ Bersama Dakwah .ك حميد_ مجيد‬ ‫ وعن. تق&اته ول تموتن. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syetan. ‫ ك&ما صل)يت وسل•مت عل&ى إبراهيم وعل&ى آل‬،I‫ وعل&ى آل محم.د‬I‫ وبارك عل&ى محم.

نا اسقنا من ف&يضك ال‪2‬مدرار‪ ،‬واجعل‪2‬نا من الذ)اكرين ل&ك ف الل&يل والن.‬‬ ‫الظ)المي‪ ،‬واك‪2‬تب ال . من ال&اسرين‪.‬‬ ‫الل)هم. السل&م وال‪2‬مسلمين‪ ،‬ووح‪c‬د الل)هم.‬‬ ‫رب. إن.نا ل تزغ‪ 2‬قلوبنا بعد إذ‪ 2‬هديتنا‪ ،‬وهب ل&نا من ل&دنك رحمة‪ ،C‬إن.‬‬ ‫الل)هم.ك أ&نت الوه.‬‬ ‫الل)هم.اب‪.‬‬ ‫الل)هم رب.ار‪. يا رب‬ ‫العال&مين‪. اغ‪2‬فر لل‪2‬مؤمنين وال‪2‬مؤمنات‪ ،‬وال‪2‬مسلمين وال‪2‬مسلمات‪ ،‬ال‪V‬حياء منهم وال‪V‬موات‪ ،‬إن.ا نسأ&لك أ&ن‪ 2‬ترزق كل’ من.ك سميع‬ ‫ق&ريب_ مجيب الد‪R‬عاء‪.ا نسأ&لك ال‪2‬هدى والت‪R‬ق&ى والعف&اف والغنى‪.ماء وأ&خرج ل&نا من خيرات ال‪V‬رض‪ ،‬وبارك ل&نا ف ثمارنا وزروعنا‬ ‫وكل‪ ƒ‬أ&رزاقنا يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل والك‪2‬رام‪.نا احف&ظ‪ 2‬أ&وط&اننا وأ&عز.‬‬ ‫رب.نا آتنا ف الد‪R‬نيا حسنة‪ C‬وف الخرة حسنة‪ C‬وقنا عذ&اب الن.نا ظ&ل&منا أ&نفسنا وإن‪ 2‬ل&م تغفر ل&نا وترحمنا ل&نكونن. أ&عز.‬‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ . رب. صفوف&هم‪ ،‬وأ&جمع ك&لمتهم عل&ى ال&ق‪ ،c‬واك‪2‬سر شوك&ة‬ ‫سل&م وال‪V‬من لعبادك أ&جمعي‪.‬‬ ‫رب.هار‪ ،‬ال‪2‬مستغفرين ل&ك‬ ‫بال‪2‬عش ‪c‬ي وال‪V‬سحار‪.‬ ‫الل)هم.‬‬ ‫الل)هم.‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫الل)هم اجعل‪ 2‬جمعنا هذ&ا جمع‪:‬ا مرحوم‪:‬ا‪ ،‬واجعل‪ 2‬تف&ر‪R‬ق&نا من بعده تف&ر‪R‬ق‪C‬ا معصوم‪:‬ا‪ ،‬ول تدع فينا ول‬ ‫معنا شقي‘ا ول محروم‪:‬ا‪. س ‪2‬لط&اننا وأ&ي‪c‬ده بال‪2‬حق وأ&ي‪c‬د به ال‪2‬حق. أ&نزل‪ 2‬عل&ينا من برك&ات الس.ا لسان‪:‬ا صادق‪C‬ا ذ&اكر‪:‬ا‪ ،‬وق& ‪2‬لب‪:‬ا خاشع‪:‬ا منيب‪:‬ا‪ ،‬وعمل‪ C‬صالح‪:‬ا زاكي‪:‬ا‪،‬‬ ‫لل‪ VC‬ط&ي‪c‬ب‪:‬ا واسع‪:‬ا‪ ،‬يا ذ&ا ال‪2‬جل&ل‬ ‫وعل‪2‬م‪:‬ا نافع‪:‬ا رافع‪:‬ا‪ ،‬وإيمان‪:‬ا راسخ‪:‬ا ث&ابت‪:‬ا‪ ،‬ويقين‪:‬ا صادق‪C‬ا خالص‪:‬ا‪ ،‬ورزق‪C‬ا ح &‬ ‫والك‪2‬رام‪.‬‬ ‫الل)هم. إن.

‫‪Mewaspadai Godaan Syetan‬‬ ‫‪Khutbah Jum'at‬‬ ‫عباد ال ‪:‬إن) ال يأ‪2‬مر بال‪2‬عدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ا‪2‬لف&حشاء وال‪2‬منك&ر وال‪2‬بغي‬ ‫يعظكم ل&عل)كم تذ&ك)رون‬ ‫‪Bersama Dakwah‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful