P. 1
Contoh Rph Ba Tahun 1 Kssr 2011 (1)

Contoh Rph Ba Tahun 1 Kssr 2011 (1)

|Views: 24|Likes:
منشور بواسطةFazilah Suhailee
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 BAHASA ARAB
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 BAHASA ARAB

More info:

Published by: Fazilah Suhailee on May 31, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA ARAB TAHUN 1 SUKSES
) 3 WAKTU SEMINGGU (
Hari : Isnin Minggu : 1
Tarikh : 1 Januari 2011 Kelas : 1 Sukses
Nama Guru : Masa : 8.30 – 9.30
Tajuk : Ana Wa Al Huruf (Saya & Huruf)
مويلا /
لصلا /
!"ولا
#$%&'ا ()*+,لا
موي نينثلا
1 سيسكوس
8.30 – 9.30
-و.و,لا / " انأ فورحلاو "
#$ي01 2و34,لا /
1 . عا!""س#ا $""ل% &او""'(ا )""*ير+لا
)*سانلا &او'( .فورحلا
, . -ي.ر/ &ا""01لا 2""3لاو &ا4ا""*5لاو
678 9
:)ي4ا3!لا;
• <اسحلا
• -=3لا
)>يس*لا .ا=?ا-@!ساو
#$ي01 5603لا /
: 1., A4-+لا –; $0B عا!س#ا $ل% &او'أ
فورحلا ا: 9 – Cيكر!لاو ;D $0B فورحلا
)ي/Eا م: 9 F < F & F ا F G F . F FH .;I

: 8.J .اKن% –; -يLان(ا )سو4-لا M""? Cيكر!""لا
$0B N>نلا OيحPلا .
7$38 5603لا /
1 . -"ي.ر/ فور"حلا )Bو"سلا ا-"ي.ر/
.احيح'
, . N"">ن فور""حلا )""سو4-لا ا""+>ن
.احيح'
3 . -ي.ر/ &ا""01لا 2""3لاو &ا4ا""*5لاو
)""سو4-لا ا-""ي.ر/ احيح""' ا=?ا-@!""ساو
5ي9لا /
Iوا5!لا
عا*/ا ر?او(ا
:#$;1
<ي%3لا /
نيي5!لا
QينP!لاو
678 9
TMK
2Rاسولا
)ني5لا 9
• ر/وي*ك Sا+ن
ا?ا-@!سا احيح' M? ا=/اBار? .ا=/ار*نو
(=>8?ا /
1 . M!""سي T""ي?U!لا $""لا &او""'#ا فور""حلا
)03سلا VUث &ار? اW..ريو
, . N"">ن T""ي?U!لا $""لا &او""'#ا فور""حلا
)Bوسلا ايBاX ايوYZ [ اي.رZو
()*+,لا (ي@اAلا /
• \]^
• _?انر`
abcde
abfgh
• &او'(ا
)03سلا
• iر+لا
• )LاKلا
Hari : Ka!is Minggu : 1
Tarikh : " Januari 2011 Kelas : 1 Sukses
Nama Guru : Masa : 8.30 – 9.00
Tajuk : Ana Wa Al Huruf (Saya & Huruf)
مويلا /
لصلا /
!"ولا
#$%&'ا ()*+,لا
موي سي@لا
1 سيسكوس
9.00 – 8.30
-و.و,لا / " انا فورحلاو "
#$ي01 2و34,لا /
1 . عا!""س#ا $""ل% &او""'(ا )""*ير+لا
)*سانلا &او'( .فورحلا
, . عا!""س#ا $""ل% &او""'(ا )""*ير+لا
)*سانلا &او'( فورحلا
3 . -""ي.ر/ &او""'(ا )""*ير+لا )*""سانلا
&او'( .فورحلا
678 9
:)ي4ا3!لا;
• <اسحلا
• -=3لا
5ي9لا /
j . -ي.ر/ &او'(ا )*ير+لا )*سانلا
&او'( .فورحلا
J . N>ن &او'أ فورحلا )يRا3=لا
.)0=سلا
#$ي01 5603لا /
: 1.1 A4-+لا –; $0B عا!س#ا $ل% &او'(ا
)*ير+لا Tي?U!لا` 2k? 9
: 1.1.1 &و' .; 2k? : .&اناويحلا 9
&و' l+لا m – ndbc فرحل o .;pيلا
: 1.1., &و' .; 2k? : .&اي5ي*>لا 9
&و' ر>لا m – qfrshfr فرحل o .;tا!لا
: 1.1.3 &و' .; 2k? : .$+يسولا 9
&و' ف-لا m – uvnsuvn فرحل o
;Sا-لا .

Iوا5!لا
عا*/ا ر?او(ا
:#$;1
<ي%3لا /
نيي5!لا
QينP!لاو
678 9
TMK
2Rاسولا
)ني5لا 9
• ر/وي*ك Sا+ن
• \]^
• _?انر`
: ,.1 A4-+لا –; $""0B ن""يي5/ &او""'أ فور""حلا
)w0!@لا .)Bوسلا
: x.1 A4-+لا –; $0B Aاكاح? &او'(ا )""*ير+لا
Tي?U!لا` 92k?
: x.1.1 &و"""' .; 2"""k? : .&ا"""ناويحلا 9
&و' l+لا m – ndbc فرحل o .;pيلا
: x.1., &و"""' .; 2"""k? : .&ا"""ي5ي*>لا 9
&و' ر>لا m – qfrshfr فرحل o .;tا!لا
: x.1.3 &و"""' .; 2"""k? : .$+ي"""سولا 9
&و"""' ف-"""لا m – uvnsuvn فر"""حل o
.;Sا-لا
: x., A4-+لا –; $""0B -""ي.ر/ &او""'(ا )""*ير+لا
.Tي?U!لا`
: y.1 A4-+لا –; $""0B -""ي.ر/ &او""'أ فور""حلا
.)w0!@لا
abcde
abfgh
• &او'(ا
)03سلا
• iر+لا
• )LاKلا
7$38 5603لا /
1 . -""ي.ر/ فور""حلا )Bو""سلا ا-""ي.ر/
احيح'
, . N""">ن فور"""حلا )"""سو4-لا ا"""+>ن
احيح'
(=>8?ا /
3 . M!""سي T""ي?U!لا $""لا &او""'#ا فور""حلا
)03سلا VUث &ار? اW..ريو
j . N"">ن T""ي?U!لا $""لا &او""'#ا فور""حلا
)Bوسلا ايBاX ايوYZ [ اي.رZو
()*+,لا (ي@اAلا /
BORMAT PENUCISAN RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN(RPH) PENDIDIKAN ISCAM DAN BAHASA ARAB/
1. zq{|^{}^ 8{|^~|•{|
,. zq{|^{}^ a67€6\{•{}{|
3. ‚€•68qƒ„ 9 a{^{ {8…ƒ} a†a 7~}ƒ^ ^{a{q‡
j. ]{}{ 76|]{a{ƒ ‚€•68qƒ„ˆ{8qƒ‰ƒqƒˆ8{6^{…
a6^{•‚•ƒˆa6|^68{q{|ˆq68|ƒ8
J. ƒ7a{8ˆ}6„\68zƒ
Hari Perkara Catatan
ƒŠgfg 1. zh‹gu‹eu 8‹guvgŒ‹g9 1. 6•dndg 7dedgh‹Š
1 {efŽ
y.30s
8.00
•Œ
,. zh‹gu‹eu adn•d•‹‘‹e‹g9
3. ‚•‘drhfŽ ;•‹u‹ ‹r’fe •†•
nvefu u‹•‹h:9
j. 8‹du‹’ˆhdrgfrˆ•dgudr‹h‹g
ˆ‹rhf“fhf9
J. ƒn•‹r9
8vefrv•vn
;8ed‹hf“fhfˆ8dvŠ‹’‹c‹
g‹gˆq78:
,. |f•‹f 7vegf
3. 8€88
j. €€7

2‬القدرة على الستماع إلى أوصوات‬ ‫الحروف ‪) :‬ا – ي( والتركيز على الحروف‬ ‫التية ‪) :‬م ‪ ،‬ب ‪ ،‬ت ‪ ،‬ا ‪ ،‬ج ‪ ،‬د ‪ ،‬ك‪ ،‬ن(‪.‬‬ ‫‪TMK‬‬ ‫نطسسق الحسسروف المدروسسسة نطقسسا‬ ‫‪.‫البسيطة واستخدامها‪.5‬إنشاد الناشيد المدروسة مس‬ ‫على النطق الصحيح ‪.1‬‬ ‫وصحيحا‪.‬‬ ‫المعينة ‪:‬‬ ‫سارات‬ ‫سل والعبس‬ ‫سات والجمس‬ ‫ترديد الكلمس‬ ‫‪.‬‬ ‫ستركيز‬ ‫سع الس‬ ‫)‪ –(8.‬‬ ‫نتاج التعلم ‪:‬‬ ‫ترديسد الحسروف المسسموعة ترديسدا‬ ‫‪.3‬‬ ‫ستخدامها • كمبيوتر نقال‬ ‫سحيحا واسس‬ ‫سدا وصس‬ ‫سة ترديس‬ ‫المدروسس‬ .2‬‬ ‫الوسائل‬ ‫وصحيحا‪.‬‬ ‫القيم ‪:‬‬ ‫التعاون‬ ‫اتباع الوامر‬ ‫مهارة‬ ‫التفكير ‪:‬‬ ‫التعيين‬ ‫والتصنيف‬ ‫‪EMK :‬‬ ‫معيار التعلم ‪:‬‬ ‫)‪ –(1.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->