ةلزان تونق

´¦¯O)´ *.- ^}4·uO·O¯-
´¦1gO·O¯-

ا

لل

ه

م

إ ن

ن ا

س

ت

ع

ي

ن

ك

و

ن

س

ت

غ

ف

ر

ك

و

ن

ث

ن

ع

ل

ي

ك

لا

ي

ك

ل

ه

و

ل

ن ك

ف

ر

ك

و

ن

ل

ع

و

ن

ت

ر

ك

م

ن

ي

ف

ج

ر

ك

ا

لل

ه

م

إ

ي

كا

ن

ع

ب

د

و

ل

ك

ن

ص

ل

ي

و

ن

س

ج

د

و

إ

ل

ي

ك

ن

س

ع

و ى

ن

ف

د

ن

ر

ج

و

ر

ح

ت

ك

و

ن

ش

ع ى

ذ

با

ك

إ

ن

ع

ذ

با

ك

لا د

ب

لا

ك ف

را

م

ل

ح

ق

ا

لل

ه

م

حا

ف

ظ

ن

و ا

لا

م

س

ل

م

ي

و

ق

ن

و ا

إ

ي

ها

م

ش

ر

لا

م

خ

وا

ف أ

ج

ع

ي

و

حا

ف

ظ

ن

م ا

ن

لا

ف

ت

و

لا

و

ب

ءا

و

ش

ر

و

ر

لا

غ

و

غ

ءا

و

ص

و

ل

ة

ظلا

لا

م

ي

و

جا

ع

ل

ن

م ا

ن

ش

ر

م

ق ا

ض

ي

ت

ه

س

لا

م

ي