‫ایک‬

‫فارسی‪:‬حرف اول الفباي انگليسي ‪ ،‬حرف اضافه مثبت‪.‬‬
‫پيچھے کو‬
‫فارسی‪:‬قهقرایي ‪ ،‬به عقب ‪ ،‬غافلگير‪ ،‬ناگهان ‪ ،‬منزوي ‪ ،‬پرت‪.‬‬
‫باز آنا‪/‬چھوڑنا‪/‬ڈال دینا‪/‬خاک ڈالنا‪/‬ترک کرنا‬
‫فارسی‪:‬ترك گقتن ‪ ،‬واگذاركردن ‪ ،‬تسليم شدن ‪ ،‬رهاكردن ‪ ،‬تبعيدكردن ‪ ،‬واگذاري ‪ ،‬رهاسازي ‪ ،‬بي خيالي‪.‬‬
‫بے وفائ‪/‬دست بر داری‪/‬تياگ‬
‫فارسی‪:‬ترك ‪ ،‬رهاسازي ‪ ،‬واگذاري ‪ ،‬دل كندن‪.‬‬
‫بے عزت کرنا‪/‬ہتک کرنا‪/‬توہين کرنا‪/‬اتارنا‪/‬ذليل کرنا‬
‫فارسی‪:‬پست كردن ‪ ،‬تحقيرنمودن ‪ ،‬كم ارزش كردن‪.‬‬
‫بد حواس کرنا‪/‬شرمندہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬شرمنده كردن ‪ ،‬خجالت دادن ‪ ،‬دست پاچه نمودن‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬کم کرنا‪/‬خذف کرنا‪/‬تخفيف کرنا‬
‫فارسی‪:‬فروكش كردن ‪ ،‬كاستن ‪ ،‬تخفيف دادن ‪ ،‬رفع نمودن ‪ ،‬كم شدن ‪ ،‬اب گرفتن از(فلز)‪ ،‬خيساندن (چرم)‪( ،‬حق‪).‬‬
‫غصب یا تصرف عدواني ‪ ،‬بزورتصرف كردن ‪ ،‬كاهش ‪ ،‬تنزل ‪ ،‬فرونشستن‪.‬‬
‫گھٹاؤ‪/‬گھاٹا‪/‬کمی‪/‬کٹوتی‬
‫فارسی‪:‬كاهش ‪ ،‬تخفيف ‪ ،‬فروكش ‪ ،‬جلوگيري ‪ ،‬غصب‪.‬‬
‫کميلہ‪/‬مذبح‪/‬ذبح خانہ‬
‫فارسی‪:‬كشتارگاه‪.‬‬
‫خانقاہ‬
‫فارسی‪:‬دیر‪ ،‬صومعه ‪ ،‬خانقاه ‪ ،‬كليسا‪ ،‬نام كليساي وست مينستر(‪.)Westminster‬‬
‫خلصہ کرنا‪/‬مختصر کرنا‬
‫فارسی‪:‬كوتاه كردن ‪ ،‬مختصركردن ‪ ،‬خلصه كردن‪.‬‬
‫اختيار‪/‬مخفف‪/‬تقسير‬
‫فارسی‪:‬كوتهسازي ‪ ،‬مخفف ‪ ،‬تلخيص ‪ ،‬اختصار‪.‬‬
‫چھوڑ دینا‪/‬چھوڑنا‪/‬ترک کرنا‪/‬تياگ دینا‬
‫فارسی‪:‬واگذار كردن ‪ ،‬تفویض كردن ‪ ،‬ترك گفتن ‪ ،‬محروم كردن (ازارث)‪ ،‬كناره گيري كردن ‪ ،‬استعفا دادن‪.‬‬
‫دست بر داری‪/‬سبک دوشی‬
‫فارسی‪:‬استعفا‪ ،‬كناره گيري‪.‬‬
‫بطن‪/‬جوف‪/‬کوکھ‪/‬پيٹ‪/‬شکم‬
‫فارسی‪:‬شكم ‪ ،‬بطن‪.‬‬
‫بطنی‪/‬شکمی‬
‫فارسی‪:‬شكمي ‪ ،‬بطني ‪ ،‬وریدهاي شكمي ‪ ،‬ماهيان بطني‪.‬‬
‫اغوا کرنا‪/‬بھگانا‬
‫فارسی‪:‬ربودن ‪ ،‬دزدیدن (شخص)‪ ،‬دور كردن ‪ ،‬ادم دزدیدن ‪ ،‬از مركز بدن دور كردن (طب)‪.‬‬
‫اغوا‬
‫فارسی‪:‬عمل ربودن (زن و بچه و غيره)‪ ،‬ربایش ‪ ،‬دورشدگي ‪( ،‬طب) دوري از مركز بدن ‪ ،‬قياسي ‪ ،‬قياس‪.‬‬
‫گمراہ‪/‬کج رو‬
‫فارسی‪:‬گمراه ‪ ،‬منحرف ‪ ،‬بيراه ‪ ،‬نابجا‪ ،‬كجراه‪.‬‬
‫دماغی خلل‪/‬گمراہی‪/‬انحراف‪/‬کج روی‬
‫فارسی‪:‬كجراهي ‪ ،‬انحراف ‪( ،‬طب) عدم انطباق كانوني‪.‬‬
‫تحریص‪/‬ترغيب‬
‫فارسی‪:‬برانگيختن ‪ ،‬جرات دادن ‪ ،‬تربيت كردن ‪ ،‬تشویق (به عمل بد) كردن ‪( ،‬حق‪ ).‬معاونت كردن(درجرم)‪،‬‬
‫تشویق ‪ ،‬تقویت ‪ ،‬ترغيب (به كار بد)‪.‬‬
‫گھننانا‪/‬کراہت کرنا‪/‬نفرت کرنا‬
‫فارسی‪:‬تنفر داشتن از‪ ،‬بيم داشتن از‪ ،‬ترس داشتن از‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬ترسيدن‪.‬‬
‫چڑھ‪/‬گھن‪/‬کراہت‪/‬کراہيت‪/‬نفرت‬
‫فارسی‪:‬تنفر‪ ،‬بيزاري ‪ ،‬انزجار‪ ،‬وحشت‪.‬‬
‫گھناآنا‪/‬حقارتی‪/‬متننفر‬
‫فارسی‪:‬متنفر‪ ،‬منزجر‪ ،‬بيمناك ‪ ،‬ناسازگار‪ ،‬مكروه ‪ ،‬زشت ‪ ،‬شنيع ‪ ،‬مغایر‪.‬‬
‫ڈیرا‪/‬قيام‪/‬رہنا‪/‬سکونت‪/‬ٹھيرنا‬
‫فارسی‪:‬ایستادگي كردن ‪ ،‬پایدارماندن ‪ ،‬ماندن ‪ ،‬ساكن شدن ‪ ،‬منزل كردن ‪ ،‬ایستادن ‪ ،‬منتظر شدن ‪ ،‬وفا كردن ‪ ،‬تاب‬
‫اوردن‪.‬‬
‫دیر پا‪/‬مستقل‪/‬پائے دار‬
‫فارسی‪:‬پایدار‪ ،‬پایا‪ ،‬ساكن ‪ ،‬وفا كننده ‪ ،‬تاب اور‪ ،‬تحمل كننده‬
‫اہليت‪/‬حيثيت‪/‬لياقت‪/‬مجال‪/‬مقدور‪/‬قابليت‪/‬قدرت‪/‬صلحت‪/‬طاقت‬

‫‪A‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬

‫‪Aback‬‬
‫‪Abandon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abandonment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abase‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abash‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abatement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abattoir‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abbey‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abbreviate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abbreviation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abdicate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abdication‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abdomen‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abdominal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abduct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abduction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aberrant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aberration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abhor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abhorrence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abhorrent‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Abide‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abiding‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ability‬‬

‫فارسی‪:‬توانایي ‪ ،‬استطاعت‪.‬‬
‫ادنا‪/‬بری‪/‬کمينہ‪/‬خوار‪/‬فرو مایہ‪/‬نيچ‪/‬نکمی‪/‬پست‪/‬رذیل‪/‬ذليل‪/‬ذلت آميز‬
‫فارسی‪:‬پست ‪ ،‬فرومایه ‪ ،‬سرافكنده ‪ ،‬مطرود‪ ،‬روي برتافتن ‪ ،‬خوار‪ ،‬پست كردن ‪ ،‬كوچك كردن ‪ ،‬تحقيركردن‪.‬‬
‫الفاظ واپس لينا‪/‬انحراف کرنا‪/‬انکر کرنا‬
‫فارسی‪:‬سوگند شكستن ‪ ،‬نقض عهد كردن ‪ ،‬براي هميشه ترك گفتن ‪ ،‬مرتد شدن ‪ ،‬رافضي شدن‪.‬‬
‫جلتا ہوا‪/‬روشن‪/‬شعلہ زن‬
‫فارسی‪:‬سوزان ‪ ،‬فروزان ‪ ،‬درخشان ‪ ،‬مشتعل ‪ ،‬برافروخته‪.‬‬
‫اہل‪/‬چست‪/‬لئق‪/‬مستعد‪/‬پڑھا لکھا‪/‬قابل‪/‬قوی‪/‬توانا‬
‫فارسی‪:‬توانا بودن‪ ،‬شایستگي داشتن‪ ،‬لیق بودن‪،‬قابل بودن‪ ،‬مناسب بودن‪ ،‬اماده بودن‪ ،‬ارایش دادن‪ ،‬لباس پوشاندن‪،‬‬
‫قادر بودن‪ ،‬قوي كردن‪.‬‬
‫جوبن پر‪/‬پر بہار‪/‬شاداب‬
‫فارسی‪:‬شكوفا‪ ،‬پر شكوفه‪.‬‬
‫دھلئ‪/‬طہارت‪/‬وضو‬
‫فارسی‪:‬شستشو‪ ،‬ابدست ‪ ،‬غسل‪.‬‬
‫قابليت سے‬
‫فارسی‪:‬با توانایي ‪ ،‬از روي لياقت‪.‬‬
‫دست بر داری‪/‬انکار‪/‬نفس کشی‪/‬تردید‬
‫فارسی‪:‬ترك كردن ‪ ،‬انكار كردن ‪ ،‬بخود حرام كردن ‪ ،‬كف نفس كردن‪.‬‬
‫انکار‬
‫فارسی‪:‬چشم پوشي ‪ ،‬كف نفس ‪ ،‬انكار‪ ،‬رد‪ ،‬فداكاري‪.‬‬
‫غير معمولی‪/‬خلف معمول‪/‬مقام‪/‬مستسنا‪/‬شاذ‬
‫فارسی‪:‬غير عادي ‪ ،‬ناهنجار‪.‬‬
‫معمول سے انحراف‬
‫فارسی‪:‬نابه هنجاري ‪ ،‬بي قاعدگي ‪ ،‬وضع غير عادي ‪ ،‬خاصيت غيرطبيعي‪.‬‬
‫پہلو با پہلو‬
‫فارسی‪:‬روي ‪ ،‬توي ‪ ،‬از روي ‪ ،‬روي یا داخل (كشتي یا هواپيما)‪.‬‬
‫بيت‪/‬دار‪/‬گزارہ‪/‬منزل‪/‬مسکن‪/‬ٹھکانا‬
‫فارسی‪:‬منزل ‪ ،‬مسكن ‪ ،‬رحل اقامت افكندن ‪ ،‬اشاره كردن ‪ ،‬پيشگویي كردن ‪ ،‬بودگاه ‪ ،‬بودباش‪.‬‬
‫باطل کرنا‪/‬موقوف کرنا‪/‬منسوخ کرنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬برانداختن ‪ ،‬ازميان بردن ‪ ،‬منسوخ كردن‪.‬‬
‫منسوخی‪/‬موقوفی‪/‬تنسيخ‬
‫فارسی‪:‬برانداختگي ‪ ،‬لغو‪ ،‬فسخ ‪ ،‬الغا مجازات‪.‬‬
‫گھناونہ‪/‬حقير‪/‬کریہ‪/‬لعنتی‪/‬مکروہ‪/‬پاپی‪/‬قبيح‬
‫فارسی‪:‬مكروه ‪ ،‬زشت ‪ ،‬ناپسند‪ ،‬منفور‪.‬‬
‫گھن آنا‪/‬کراہت کرنا‪/‬نفرت کرنا‬
‫فارسی‪:‬ناپسند شمردن ‪ ،‬مكروه دانستن ‪ ،‬تنفر داشتن ‪ ،‬نفرت كردن‪.‬‬
‫دیسی باشندہ‪/‬پراچن‬
‫فارسی‪:‬بومي ‪ ،‬ساكن اوليه ‪ ،‬اهلي ‪ ،‬قدیم ‪ ،‬گياه بومي‪.‬‬
‫اسقاط کرنا‪/‬حمل گرنا‪/‬پيٹ گرنا‬
‫فارسی‪:‬بچه انداختن ‪ ،‬سقط كردن ‪ ،‬نارس ماندن ‪ ،‬ریشه نكردن ‪ ،‬عقيم ماندن ‪ ،‬بي نتيجه ماندن‪.‬‬
‫اسقاط حمل‬
‫فارسی‪:‬سقط جنين ‪ ،‬بچه اندازي ‪ ،‬سقط نوزاد نارس یا رشد نكرده ‪ ،‬عدم تكامل‪.‬‬
‫ابتدائ‪/‬ناقص‪/‬نا کاراہ‪/‬قبل از وقت‬
‫فارسی‪:‬مسقط‪ ،‬رشد نكرده ‪ ،‬عقيم ‪ ،‬بي ثمر‪ ،‬بي نتيجه‪.‬‬
‫با افراط ہونا‪/‬کثرت سے ہونا‬
‫فارسی‪:‬فراوان بودن ‪ ،‬زیاد بودن ‪ ،‬وفور داشتن ‪ ،‬تعيين حدود كردن ‪ ،‬محدود كردن‪.‬‬
‫عدد‪/‬اندازن‪/‬بارہ‪/‬بارے‪/‬در‪/‬جگہ‪/‬کم و بيش‪/‬متعلق‪/‬قریب قریب‪/‬تقریباً‬
‫فارسی‪:‬درباره ‪ ،‬گرداگرد‪ ،‬پيرامون ‪ ،‬دور تا دور‪ ،‬در اطراف ‪ ،‬نزدیك ‪ ،‬قریب ‪ ،‬در حدود‪ ،‬در باب ‪ ،‬راجع به ‪ ،‬در‬
‫شرف ‪ ،‬در صدد‪ ،‬با‪ ،‬نزد‪ ،‬در‪ ،‬بهر سو‪ ،‬تقریبا‪ ،‬بالتر‪( ،‬نظ‪ ).‬فرمان عقب گرد‪.‬‬
‫بر عکس‪/‬منہ پھيری‬
‫فارسی‪:‬سوي دیگر‪ ،‬جهت دیگر‪ ،‬عدول كردن‪.‬‬
‫بال‪/‬فوق‪/‬اوپر‪/‬ميں‪/‬پر‪/‬زبر‬
‫فارسی‪:‬در بال‪ ،‬بالي ‪ ،‬بالي سر‪ ،‬نام برده ‪ ،‬بالتر‪ ،‬برتر‪ ،‬مافوق ‪ ،‬واقع دربال‪ ،‬سابق الذكر‪ ،‬مذكوردرفوق‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abject‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abjure‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ablaze‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Able‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Abloom‬‬
‫‪Ablution‬‬
‫‪Ably‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Abnegate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abnegation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abnormal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abnormality‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Aboard‬‬
‫‪Abode‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abolish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abolition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abominable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abominate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aborigine‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Abort‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abortion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abortive‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Abound‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬

‫‪About‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪About face‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬

‫‪Above‬‬

‫گھسا‪/‬گھسائ‬
‫فارسی‪:‬خراش ‪ ،‬سایش ‪ ،‬سایيدگي‪.‬‬
‫شانہ بہ شانہ‬
‫فارسی‪:‬برابر‪ ،‬پهلو به پهلو‪.‬‬
‫کم کرنا‪/‬خلصہ کرنا‪/‬مختصر کرنا‬
‫فارسی‪:‬كوتاه كردن ‪ ،‬مختصر كردن‪.‬‬
‫اختصار‬
‫فارسی‪:‬كوتاهي ‪ ،‬اختصار‪ ،‬خلصه ‪ ،‬مجمل‪.‬‬
‫ےںںںھکانا‪/‬غلطی پر‪/‬پردیس ميںںں‬
‫بٹ‬
‫فارسی‪:‬پهن ‪ ،‬گسترش یافته ‪ ،‬وسيع ‪ ،‬خارج ‪ ،‬بيرون ‪ ،‬خارج از كشور‪ ،‬بيگانه ‪ ،‬ممالك بيگانه‪.‬‬
‫منسوخ کرنا‪/‬معطل کرنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬منسوخ ‪ ،‬از ميان برده ‪ ،‬ملغي ‪ ،‬ازميان بردن ‪ ،‬باطل كردن ‪ ،‬منسوخ كردن ‪ ،‬لغو كردن‪.‬‬
‫اچانک‪/‬ایکا ایکی‪/‬یک لخت‬
‫فارسی‪:‬تند‪ ،‬پرتگاه دار‪ ،‬سراشيبي ‪ ،‬ناگهان ‪ ،‬ناگهاني ‪ ،‬بيخبر‪ ،‬درشت ‪ ،‬جداكردن‪.‬‬
‫ٹوٹ‬
‫فارسی‪:‬قطع ناگهاني ‪ ،‬انتزاع‪.‬‬
‫دنبل‪/‬پھوڑا‬
‫فارسی‪:‬ورم چركي ‪ ،‬ماده ‪ ،‬دمل ‪ ،‬ابسه ‪ ،‬دنبل‪.‬‬
‫بھاگ جانا‪/‬فرار ہونا‪/‬روپوش ہو جانا‬
‫فارسی‪:‬گریختن ‪ ،‬فرار كردن ‪ ،‬دررفتن ‪ ،‬رونشان ندادن ‪ ،‬روپنهان كردن ‪ ،‬پنهان شدن‪.‬‬
‫عدم موجودگی‪/‬فراق‪/‬فقدان‪/‬فرقت‪/‬جدائ‪/‬ناغہ‬
‫فارسی‪:‬نبودن ‪ ،‬غيبت ‪ ،‬غياب ‪ ،‬حالت غياب ‪ ،‬فقدان‪.‬‬
‫اوجھل‪/‬غائب‬
‫فارسی‪:‬غایب ‪ ،‬مفقود‪ ،‬غيرموجود‪ ،‬پریشان خيال‪.‬‬
‫غائب‪/‬غير حاضر‬
‫فارسی‪:‬مالك غایب ‪ ،‬غایب ‪ ،‬مفقودالثر‪ ،‬شخص غایب‪.‬‬
‫بے نسبت‪/‬بے قيد‪/‬کامل‪/‬محض‪/‬مطلق‪/‬پورا‪/‬یقينی‬
‫فارسی‪:‬مطلق ‪ ،‬غير مشروط‪ ،‬مستقل ‪ ،‬استبدادي ‪ ،‬خودراي ‪ ،‬كامل ‪ ،‬قطعي ‪ ،‬خالص ‪ ،‬ازاد از قيود فكري ‪ ،‬غير مقيد‪،‬‬
‫مجرد‪( ،‬در هندسه فضایي اقليدس)دایره نامحدود‪.‬‬
‫بری از ذمہ‪/‬غفران‪/‬معافی‪/‬نجات‬
‫فارسی‪:‬امرزش گناه ‪ ،‬بخشایش ‪ ،‬عفو‪ ،‬بخشودگي ‪ ،‬تبرءه ‪ ،‬براءت ‪ ،‬انصراف از مجازات ‪ ،‬منع تعقيب كيفري‪.‬‬
‫آزاد کرنا‪/‬بری کرنا‪/‬فارغ کرنا‪/‬معاف کرنا‬
‫فارسی‪:‬بخشيدن (گناه)‪ ،‬امرزیدن ‪ ،‬عفو كردن ‪ ،‬كسي را از گناه بري كردن ‪ ،‬اعلم بي تقصيري كردن ‪ ،‬بري الذمه‬
‫كردن ‪ ،‬كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن ‪ ،‬پاك كردن ‪ ،‬مبرا كردن‪.‬‬
‫چوسنا‪/‬جذب کرنا‪/‬کھينچنا‪/‬پينا‪/‬پيوست کرنا‬
‫فارسی‪:‬دركشيدن ‪ ،‬دراشاميدن ‪ ،‬جذب كردن ‪ ،‬فروبردن ‪ ،‬فراگرفتن ‪ ،‬جذب شدن (غدد)‪ ،‬كاملفروبردن ‪ ،‬تحليل‬
‫بردن ‪ ،‬مستغرق بودن ‪ ،‬مجذوب شدن در‪.‬‬
‫جاذب‬
‫فارسی‪:‬جاذب ‪ ،‬داراي خاصيت جذب ‪ ،‬دركش ‪ ،‬دراشام‪.‬‬
‫دلچسپ‪/‬پر کشش‬
‫فارسی‪:‬جاذب ‪ ،‬جالب ‪ ،‬دلربا‪ ،‬جذاب ‪ ،‬دركش ‪ ،‬دراشام‪.‬‬
‫حل‪/‬ہضم‪/‬جذب‪/‬رچاوٹ‪/‬تحليل‬
‫فارسی‪:‬جذب ‪ ،‬دركشي ‪ ،‬دراشامي ‪ ،‬فریفتگي ‪ ،‬انجذاب‪.‬‬
‫باز آنا‪/‬بچنا‪/‬چھوڑنا‪/‬پرہيز کرنا‬
‫فارسی‪:‬خودداري كردن (از)‪ ،‬پرهيز كردن (از)‪ ،‬امتناع كردن (از)‪.‬‬
‫محتاط‪/‬پارسا‪/‬پرہيز گار‬
‫فارسی‪:‬مرتاض ‪ ،‬ممسك در خورد و نوش و لذات ‪ ،‬مخالف استعمال مشروبات الكلي‪.‬پرهيزكار‪ ،‬پارسامنش‪.‬‬
‫اجتناب‪/‬پرہيز‬
‫فارسی‪:‬خودداري ‪ ،‬پرهيز‪ ،‬خودداري از دادن راي‪.‬‬
‫پوچھنا‪/‬طہارت کرنا‪/‬صاف کرنا‬
‫فارسی‪:‬پاك كردن ‪ ،‬تميز كردن ‪ ،‬شستشو دادن (زخم)‪.‬‬
‫اعتدال‪/‬عفت‪/‬پرہيز‪/‬تقویٰ ‪/‬زہد‬
‫فارسی‪:‬پرهيز‪ ،‬خودداري ‪ ،‬ریاضت ‪ ،‬پرهيز از استعمال مشروبات الكلي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abrasion‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Abreast‬‬
‫‪Abridge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abridgement‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Abroad‬‬
‫‪Abrogate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abrupt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abruption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abscess‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Abscond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Absent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absentee‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Absolute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absolution‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Absolve‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Absorb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absorbent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Absorbing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absorption‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Abstain‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abstemious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abstention‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Absterge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abstinence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abstract‬‬

‫باریک‪/‬دقيق‪/‬مجرد‪/‬تجریدی‪/‬مشکل‬
‫فارسی‪:)vt.(:‬ربودن ‪ ،‬بردن ‪ ،‬كش رفتن ‪ ،‬خلصه كردن ‪ ،‬جداكردن ‪ ،‬تجزیه كردن ‪ ،‬جوهرگرفتن از‪ ،‬عاري‬
‫ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظریف)نمودن ‪:)adj.( ،‬خلصه ‪ ،‬مجمل ‪ ،‬خلصه ء كتاب ‪ ،‬مجرد‪ ،‬مطلق ‪ ،‬خيالي‬
‫‪ ،‬غيرعملي ‪ ،‬بي مسمي ‪ ،‬خشك ‪ ،‬معنوي ‪ ،‬صریح ‪ ،‬زبده ‪ ،‬انتزاعي ‪( ،‬اسم)معني‪.‬‬
‫اخذ کرنا‪/‬الگ کرنا‪/‬جدا کرنا‬
‫فارسی‪:‬مجرد‪ ،‬انتزاعي ‪ ،‬چكيده ‪ ،‬چكيده كردن‪.‬‬
‫مجمل‬
‫فارسی‪:‬مجزا‪ ،‬پریشان خيال ‪ ،‬مختصر‪.‬‬
‫تجرید‬
‫فارسی‪:‬تجرید‪ ،‬انتزاع ‪ ،‬چكيدگي‪.‬‬
‫دقيق‬
‫فارسی‪:‬پنهان ‪ ،‬پيچيده ‪ ،‬غامض‪.‬‬
‫بے ہودہ‪/‬بے معنی‪/‬بے سر و پا‪/‬غير معقول‪/‬ل یعنی‪/‬لغو‪/‬مہمل‪/‬وجھا‪/‬واہيات‪/‬واہی تباہی‬
‫فارسی‪:‬پوچ ‪ ،‬ناپسند‪ ،‬یاوه ‪ ،‬مزخرف ‪ ،‬بي معني ‪ ،‬نامعقول ‪ ،‬عبث ‪ ،‬مضحك‪.‬‬
‫بے ہودگی‪/‬بے معنویت‪/‬ل یعنيت‪/‬لغویت‪/‬واہيات‬
‫فارسی‪:‬پوچي ‪ ،‬چرندي ‪ ،‬مزخرف بودن‪.‬‬
‫افراط‪/‬برکت‪/‬فراغت‪/‬فراوانی‪/‬کثرت‪/‬ریل پيل‪/‬وافر‪/‬زیادتی‬
‫فارسی‪:‬فراواني ‪ ،‬وفور‪.‬‬
‫بہت سا‪/‬ڈھير‪/‬فاضل‪/‬فراوان‪/‬کثير‪/‬مال مال‪/‬وافر‬
‫فارسی‪:‬بسيار‪ ،‬فراوان ‪ ،‬وافر‪.‬‬
‫اذیت دینا‪/‬بے عزت کرنا‪/‬گالی دینا‪/‬سخت سست کہنا‪/‬سلواتين سنانا‬
‫فارسی‪:‬بد بكار بردن ‪ ،‬بد استعمال كردن ‪ ،‬سو استفاده كردن از‪،‬ضایع كردن ‪ ،‬بدرفتاري كردن نسبت به ‪ ،‬تجاوز به‬
‫حقوق كسي كردن ‪ ،‬به زني تجاوز كردن ‪ ،‬ننگين كردن‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abstract‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abstracted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abstraction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abstruse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Absurd‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Absurdity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abundance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abundant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abuse‬‬

‫بد لگام‪/‬بد سلوک‪/‬بد زبان‪/‬درشت گو‪/‬دشنام تراز‪/‬کلے دراز‪/‬زبان دراز‬
‫فارسی‪: )n.(:‬سوء استفاده ‪ ،‬سوء استعمال ‪ ،‬شيادي ‪ ،‬فریب ‪ ،‬دشنام ‪ ،‬فحش ‪ ،‬بد زباني ‪ ،‬تجاوز به عصمت ‪ ،‬تهمت ‪،‬‬
‫تعدي ‪: )adj.( ،‬ناسزاوار‪ ،‬زبان دراز‪ ،‬بدزبان ‪ ،‬توهين اميز‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abusive‬‬

‫ملحق کرنا‬
‫فارسی‪:‬نزدیك بودن ‪ ،‬مماس بودن ‪ ،‬مجاور بودن ‪ ،‬متصل بودن یا شدن ‪ ،‬خوردن‪.‬‬
‫اتھاہ‪/‬دوزخ کی طرح گہری کھائ‬
‫فارسی‪:‬ژرف ‪ ،‬گردابي ‪ ،‬ناپيمودني‪.‬‬
‫اتھاہ خليج‪/‬دوزخ‪/‬گہری کھائ‬
‫فارسی‪ )=abysm(:‬بسيار عميق ‪ ،‬بي پایان ‪ ،‬غوطه ورساختن ‪ ،‬مغاك‪.‬‬
‫ببول‪/‬کيکر‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬اقاقيا‪ ،‬اكاسيا‪ ،‬اكاكيا‪ ،‬درخت صمغ عربي‪.‬‬
‫ادارہ‪/‬مدرست ال علوم‬
‫فارسی‪:‬فرهنگستان ‪ ،‬دانشگاه ‪ ،‬اموزشگاه ‪ ،‬مدرسه ‪ ،‬مكتب ‪ ،‬انجمن ادباء و علماء ‪ ،‬انجمن دانش ‪ ،‬اكادمي ‪ ،‬نام باغي‬
‫در نزدیكي اتن كه افلطون در ان تدریس ميكرده است(‪ ،)Academy‬مكتب و روش تدریس افلطوني‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Abut‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Abysmal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Abyss‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acacia‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Academy‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Accede‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accelerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acceleration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accelerator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accentuate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accept‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acceptable‬‬

‫منظور کرنا‪/‬قبول کرنا‪/‬تسليم کرنا‬
‫فارسی‪:‬دست یافتن ‪ ،‬رسيدن ‪ ،‬راه یافتن ‪ ،‬ناءل شدن ‪ ،‬نزدیك شدن ‪ ،‬موافقت كردن ‪ ،‬رضایت دادن ‪ ،‬تن دردادن‪.‬‬
‫چال بڑھانا‪/‬رفتار تيز کرنا‬
‫فارسی‪:‬شتاباندن ‪ ،‬تسریع كردن ‪ ،‬تند كردن ‪ ،‬شتاب دادن ‪ ،‬بر سرعت (چيزي) افزودن ‪ ،‬تند شدن ‪ ،‬تندتر شدن‪.‬‬
‫سرعت‪/‬اسراع‪/‬تيز رفتاری‬
‫فارسی‪:‬شتاب ‪ ،‬افزایش سرعت ‪ ،‬تسریع‪.‬‬
‫عاجل‬
‫فارسی‪:‬شتاب دهنده ‪ ،‬شتاباننده ‪ ،‬تندكن ‪ ،‬شتابنده‪.‬‬
‫لب و لہجہ‪/‬لہجہ‪/‬سر‪/‬تلفظ‬
‫فارسی‪: )n.(:‬تكيه ء صدا‪ ،‬علمت تكيه ء صدا(بدین شكل ')‪ ،‬لهجه ‪ ،‬طرز قراءت ‪ ،‬تلفظ‪ ،‬قوت ‪ ،‬تاكيد‪ ،‬تشدید‪( ،‬در‬
‫شعر) مد(‪ ،)madd‬صدا یا اهنگ اكسان(فرانسه)‪: )vt.( ،‬با تكيه تلفظ كردن ‪ ،‬تكيه دادن ‪ ،‬تاكيد كردن ‪ ،‬اهميت دادن‪.‬‬
‫زور ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬با تكيه تلفظ كردن ‪ ،‬تكيه دادن ‪ ،‬تاكيد كردن ‪ ،‬اهميت دادن ‪ ،‬برجسته نمودن‪.‬‬
‫ماننا‪/‬پلے باندھنا‪/‬پسند کرنا‪/‬قبول کرنا‪/‬رضا مند ہونا‪/‬تسليم کرنا‬
‫فارسی‪:‬قبول شدن ‪ ،‬پذیرفتن ‪ ،‬پسندیدن ‪ ،‬قبول كردن‪.‬‬
‫اچھا‪/‬من بھاتا‪/‬پسندیدہ‪/‬قابل قبول‬
‫فارسی‪:‬پذیرا‪ ،‬پذیرفتني ‪ ،‬پسندیده ‪ ،‬قابل قبول ‪ ،‬مقبول‪.‬‬

‫مقبوليت‪/‬پسند‪/‬پزیرائ‪/‬قبوليت‪/‬تسليم‬
‫فارسی‪:‬پذیرش ‪ ،‬قبولي حواله ‪ ،‬حواله ء قبول شده‪.‬‬
‫قبوليت‬
‫فارسی‪:‬پذیرش ‪ ،‬قبول معني عرف ‪ ،‬معني مصطلح‪.‬‬
‫منظور‪/‬مسلمہ‪/‬قبول‬
‫فارسی‪:‬پذیرفته ‪ ،‬مقبول‪.‬‬
‫دخل‪/‬دسترس‪/‬گزارہ‪/‬مداخلت‪/‬پہنچ‪/‬رسائ‪/‬رسوخ‬
‫فارسی‪:‬دسترس ‪ ،‬دسترسي ‪ ،‬راه ‪ ،‬تقریب ‪ ،‬اجازه دخول ‪ ،‬راه دسترس ‪ ،‬مدخل ‪ ،‬وسيله حصول ‪ ،‬افزایش ‪ ،‬الحاق ‪،‬‬
‫اضافه ‪( ،‬طب) بروز مرض ‪ ،‬حمله ‪ ،‬اصابت ‪( ،‬حق‪ ).‬دسترسي یا مجال مقاربت ‪( ،‬در مسيحيت) تقرب به خدا‪.‬‬
‫قربت‬
‫فارسی‪:‬دستيابي پذیري‪.‬‬
‫لوازمہ‬
‫فارسی‪:‬لوازم‪.‬‬
‫آفت‪/‬حادثہ‪/‬اتفاق‪/‬افتاد‬
‫فارسی‪ :)n &.adj.(:‬حادثه ‪ ،‬سانحه ‪ ،‬واقعه ناگوار‪ ،‬مصيبت ناگهاني ‪ ،‬تصادف اتومبيل ‪( ،‬طب) علمت بد مرض ‪،‬‬
‫(من‪ ).‬صفت عرضي(‪ ،)arazy‬شيي ء ‪( ،‬در نشان خانوادگي) علمت سلح ‪( ،‬د‪).‬صرف ‪ ،‬عارضه صرفي ‪،‬‬
‫اتفاقي ‪ ،‬تصادفي ‪ ،‬ضمني ‪ ،‬عارضه (در فلسفه)‪ ،‬پيشامد‪.‬‬
‫عارضی‪/‬ہنگامی‪/‬اتفاقی‪/‬وقتی‬
‫فارسی‪:‬تصادفي ‪ ،‬اتفاقي ‪ ،‬غير مترقبه ‪ ،‬عرضي(‪ )arazy‬ضمني ‪ ،‬عارضي ‪ ،‬غير اساسي ‪ ،‬پيش امدي‪.‬‬
‫آفرین‪/‬داد دینا‪/‬اعتراف کرنا‬
‫فارسی‪:‬تحسين ‪ ،‬ادعا كردن ‪ ،‬افرین گفتن ‪ ،‬اعلم كردن ‪ ،‬جاركشيدن ‪ ،‬ندا دادن ‪ ،‬هلهله یا فریاد كردن كف زدن‪.‬‬
‫داد‬
‫فارسی‪:‬افرین ‪ ،‬تحسين ‪ ،‬احسنت ‪ ،‬تحسين و شادي ‪ ،‬اخذ راي زباني‪.‬‬
‫بغل گيری‬
‫فارسی‪:‬سر بالیي ‪ ،‬فراز‪ ،‬سختي ‪ ،‬مراسم اعطاي منصب شواليه یا سلحشوري و یا شهسواري ‪( ،‬مو‪ ).‬خطاتصال ‪،‬‬
‫اكولد‪ ،‬خط ابرو(به این شكل{})‪.‬‬
‫ہم آہنگ ہونا‪/‬حمایت کرنا‪/‬موافق ہونا‬
‫فارسی‪:‬همساز‪ ،‬همساز كردن ‪ ،‬جا دادن ‪ ،‬منزل دادن ‪ ،‬وفق دادن با‪ ،‬تطبيق نمودن ‪ ،‬تصفيه كردن ‪ ،‬اصلح كردن ‪،‬‬
‫اماده كردن(براي)‪ ،‬پول وام دادن(بكسي)‪.‬‬
‫ہم آہنگ‪/‬موافق‬
‫فارسی‪:‬تطبيق ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬جا‪ ،‬منزل ‪ ،‬مناسب ‪ ،‬خوش محضر‪.‬‬
‫گنجائش‪/‬جگہ‪/‬کمرہ‪/‬کھپت‪/‬مکان‪/‬ميل ملپ‪/‬مصالحت‪/‬رہائش‬
‫فارسی‪:‬همسازي ‪ ،‬تطابق ‪ ،‬جا‪ ،‬منزل ‪ ،‬وسایل راحتي ‪ ،‬تطبيق ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬سازش با مقتضيات محيط‪ ،‬وام ‪ ،‬كمك ‪،‬‬
‫مساعده‪.‬‬
‫ساتھ‪/‬ساتھی‬
‫فارسی‪:‬همراهي ‪ ،‬مشایعت ‪ ،‬ضميمه ‪( ،‬مو‪ ).‬ساز یا اواز همراهي كننده‪.‬‬
‫پہنچانا‪/‬رفاقت دینا‪/‬سنگ ہو لينا‪/‬ساتھ ہو لينا‬
‫فارسی‪:‬همراهي كردن ‪ ،‬همراه بودن(با)‪ ،‬سرگرم بودن (با)‪ ،‬مصاحبت كردن ‪ ،‬ضميمه كردن ‪ ،‬جفت كردن ‪ ،‬توام‬
‫كردن ‪( ،‬مو‪ ).‬دم گرفتن ‪ ،‬همراهي كردن ‪ ،‬صدا یا ساز راجفت كردن(با)‪.‬‬
‫ہم گناہ‪/‬جرم کا ساتھی‬
‫فارسی‪:‬همدست ‪( ،‬حق‪ ).‬شریك یا معاون جرم‪.‬‬
‫انجام دینا‪/‬مکمل کرنا‪/‬پار اترنا‪/‬پورا کرنا‪/‬سر کرنا‬
‫فارسی‪:‬انجام دادن ‪ ،‬بانجام رساندن ‪ ،‬وفا كردن(به)‪ ،‬صورت گرفتن‪.‬‬
‫ادا‪/‬اہل‪/‬انجام پزیر‪/‬فاضل‪/‬کامل‪/‬ماہر‪/‬مکمل‪/‬سگھڑ‪/‬تربيت یافتہ‬
‫فارسی‪:‬انجام شده ‪ ،‬كامل شده ‪ ،‬تربيت شده ‪ ،‬فاضل‪.‬‬
‫اہليت‪/‬ہنر‪/‬اتمام‪/‬کار نامہ‪/‬کمال‪/‬مہارت‬
‫فارسی‪:‬انجام ‪ ،‬اجرا‪ ،‬اتمام ‪ ،‬كمال ‪ ،‬هنر‪ ،‬فضيلت‪.‬‬
‫آشتی‪/‬اتفاق رائے‪/‬اتحاد‪/‬معاہدہ‪/‬پيمان‪/‬قبول‪/‬سمجھوتہ‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.(:‬جوركردن ‪ ،‬وفق دادن ‪ ،‬اشتي دادن ‪ ،‬تصفيه كردن ‪ ،‬اصلح كردن ‪ ،‬موافقت كردن(با)‪ ،‬قبول‬
‫كردن ‪: )n.( ،‬سازگاري ‪ ،‬موافقت ‪( ،‬مو‪ ).‬توافق ‪ ،‬هم اهنگي ‪ ،‬دلخواه ‪ ،‬طيب خاطر‪( ،‬حق‪ ).‬مصالحه ‪ ،‬پيمان ‪ ،‬قرار‪،‬‬
‫پيمان غير رسمي بين المللي‪.‬‬
‫اتفاق‬
‫فارسی‪:‬جور بودن ‪ ،‬مطابقت ‪ ،‬وفق ‪ ،‬توافق ‪ ،‬تطابق ‪ ،‬موافقت‪.‬‬
‫گوارہ‪/‬مطابق‪/‬ساز گار‪/‬تحت‬
‫فارسی‪:‬موافق ‪ ،‬مطابق ‪ ،‬بروفق‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acceptance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acceptation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accepted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Access‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accessibility‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accessories‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accident‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accidental‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Acclaim‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acclamation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accolade‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accommodate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accommodatin‬‬
‫‪g‬‬
‫‪Accommodatio‬‬
‫‪n‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accompanimen‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Accompany‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accomplice‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accomplish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accomplished‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accomplishmen‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Accord‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accordance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪According‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪n.‬‬

‫با موجب‪/‬با مطابق‬
‫فارسی‪:‬بر طبق ‪ ،‬مطابق ‪ ،‬بقول ‪ ،‬بعقيده ء‪.‬‬
‫خطاب کرنا‬
‫فارسی‪:‬مخاطب ساختن ‪ ،‬مواجه شدن(با)‪ ،‬نزدیك شدن(بهر منظوري)‪،‬مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان)‪،‬‬
‫نزدیك كشيدن ‪ ،‬در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي)‪.‬‬
‫حساب لينا‬
‫فارسی‪ :)vi &.vt.(:‬شمردن ‪ ،‬حساب كردن ‪ ،‬محاسبه نمودن ‪( ،‬حق) حساب پس دادن ‪ ،‬ذكر علت كردن ‪ ،‬دليل موجه‬
‫اقامه كردن(با ‪ ،)for‬تخمين زدن ‪ ،‬دانستن ‪ ،‬نقل كردن(‪ )n.‬حساب ‪ ،‬صورت حساب ‪ ،‬گزارش ‪ ،‬بيان علت ‪ ،‬سبب‪.‬‬
‫بيان‪/‬گنتی‪/‬حيثيت‪/‬حساب‪/‬جوڑ‪/‬کيفيت‪/‬کھاتا‪/‬خبر‪/‬مرتبہ‪/‬شمار‬
‫فارسی‪:‬حساب ‪ ،‬شرح ‪ ،‬مسلول بودن‪.‬‬
‫احتساب‪/‬قابل مواخذہ‬
‫فارسی‪:‬جوابگویي‪.‬‬
‫تابع احتساب‪/‬ذمہ دار‬
‫فارسی‪:‬مسلول ‪ ،‬مسلول حساب ‪ ،‬قابل توضيح ‪ ،‬جوابگو‪.‬‬
‫محاسبی‪/‬منيمی‪/‬پيشہ حساب داری‬
‫فارسی‪:‬حسابداري‪.‬‬
‫حساب دار‪/‬محاسب‪/‬منيم‬
‫فارسی‪:‬ذي حساب ‪ ،‬حسابدار‪.‬‬
‫فن حساب داری‬
‫فارسی‪:‬حسابداري ‪ ،‬اصول حسابداري ‪ ،‬برسي اصل و فرع‪.‬‬
‫ڈھير لگانا‪/‬جمع کرنا‪/‬سميٹنا‬
‫فارسی‪:‬انباشتن ‪ ،‬جمع شده ‪ ،‬جمع شونده ‪ ،‬اندوختن ‪ ،‬رویهم انباشتن‪.‬‬
‫ڈھير‬
‫فارسی‪:‬جمع اوري ‪ ،‬توده ‪ ،‬ذخيره ‪ ،‬انباشتگي‪.‬‬
‫بالکل‪/‬درستی‪/‬کھرا پن‪/‬راستی‪/‬سچائ‪/‬صحيح‪/‬ٹھيک ٹھيک‬
‫فارسی‪:‬درستي ‪ ،‬صحت ‪ ،‬دقت‪.‬‬
‫درست‪/‬سچ‪/‬صحيح‪/‬معيار‬
‫فارسی‪:‬درست ‪ ،‬دقيق‪.‬‬
‫ملعون‬
‫فارسی‪:‬نفرین شده ‪ ،‬ملعون و مطرود‪.‬‬
‫دعویٰ‪/‬الزام‪/‬نالش‪/‬شکایت‬
‫فارسی‪(:‬حق) تهمت ‪ ،‬اتهام‪.‬‬
‫تہمتانہ‬
‫فارسی‪:‬مفعولي ‪( ،‬حق‪ ).‬اتهامي‪.‬‬
‫الزام تراشی کرنا‪/‬ملعون کرنا‪/‬نام لگانا‪/‬تہمت لگانا‬
‫فارسی‪:‬متهم كردن ‪ ،‬تهمت زدن‪.‬‬
‫مدعا اليہ‪/‬مدعا اليہا‪/‬ملزم‬
‫فارسی‪:‬متهم‪.‬‬
‫عادی ہونا‪/‬خوگر ہونا‬
‫فارسی‪:‬عادت دادن ‪ ،‬اشنا كردن ‪ ،‬اشنا شدن ‪ ،‬معتاد ساختن ‪ ،‬معتاد شدن ‪ ،‬عادت ‪ ،‬خو گرفتن ‪ ،‬انس گرفتن‪.‬‬
‫عادی‪/‬خوگر‪/‬ما نوس‪/‬مروج‪/‬روایتی‬
‫فارسی‪:‬خوگرفته ‪ ،‬معتاد‪.‬‬
‫احسن‪/‬اکا‪/‬ماہر‪/‬ممتاز‪/‬نمایاںں‪/‬یکا‪/‬یکتا‬
‫فارسی‪:‬تك خال‪،‬اس‪،‬ذره‪،‬نقطه‪،‬در شرف‪،‬ستاره یا قهرمان تيمهاي بازي‪،‬رتبه اول‪،‬خلباني كه حداقل پنج هواپيماي دشمن‬
‫را سرنگون كرده باشد‪.‬‬
‫عيب چين‪/‬کھٹا‪/‬تلخ‪/‬ترش‬
‫فارسی‪:‬ترش ‪ ،‬گس ‪ ،‬دبش‪.‬‬
‫کردنی‪/‬قابل حصول‪/‬قابل تکميل‬
‫فارسی‪:‬دست یافتني ‪ ،‬قابل وصول ‪ ،‬قابل تفریق ‪ ،‬موفقيت پذیر‪.‬‬
‫حاصل کرنا‪/‬نباہنا‪/‬پانا‪/‬پورا کرنا‪/‬تعميل کرنا‪/‬تير مارنا‬
‫فارسی‪:‬دست یافتن ‪ ،‬انجام دادن ‪ ،‬بانجام رسانيدن ‪ ،‬رسيدن ‪ ،‬ناءل شدن به ‪ ،‬تحصيل كردن ‪ ،‬كسب موفقيت كردن‬
‫(حق‪ ).‬اطاعت كردن (در برابر دریافت تيول)‪.‬‬
‫حصول‪/‬کاميابی‪/‬کار نامہ‪/‬تکميل‬
‫فارسی‪:‬دست یابي ‪ ،‬انجام ‪ ،‬پيروزي ‪ ،‬كار بزرگ ‪ ،‬موفقيت‪.‬‬

‫‪According to‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Accost‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Account‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Account‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accountability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accountable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accountancy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accountant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accounting‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accumulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accumulation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accuracy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accurate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accursed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accusation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accusatory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Accused‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Accustom‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Accustomed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ace‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acerb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Achievable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Achieve‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Achievement‬‬

‫تيز‪/‬تيزابی‬
‫فارسی‪:‬ترش ‪ ،‬حامض ‪ ،‬سركه مانند‪ ،‬داراي خاصيت اسيد‪ ،‬جوهر اسيد‪( ،‬مج‪ ).‬ترشرو‪ ،‬بداخلق ‪ ،‬بدجنسي ‪ ،‬جوهر‪،‬‬
‫محك‪.‬‬
‫کھٹاس‬
‫فارسی‪:‬حموضت ‪ ،‬اسيدیته ‪ ،‬ترشي‪.‬‬
‫اقرار کرنا‪/‬اعتراف کرنا‪/‬ماننا‪/‬قبول کرنا‪/‬تسليم کرنا‬
‫فارسی‪:‬قدرداني كردن ‪ ،‬اعتراف كردن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪ ،‬وصول نامه اي را اشعار داشتن‪.‬‬
‫مانا ہوا‪/‬تسليم شدہ‬
‫فارسی‪:‬تصدیق شده‪.‬‬
‫بلند ترین مقام‪/‬چوٹی‪/‬راس‪/‬عروج‬
‫فارسی‪:‬اوج ‪ ،‬ذروه ‪ ،‬قله ‪ ،‬منتها(درجه ء)‪ ،‬سر‪ ،‬مرتفعترین نقطه ‪( ،‬طب) بحران ‪ ،‬نقطه ء كمال‪.‬‬
‫مہاسا‬
‫فارسی‪:‬جوش صورت و پوست ‪ ،‬غرور جواني‪.‬‬
‫آگاہی‪/‬آشنائ‪/‬پہچان‪/‬رسم اور راہ‪/‬ر شناس‪/‬شناسائ‪/‬واقف کار‪/‬واقفيت‬
‫فارسی‪:‬اشنایي ‪ ،‬سابقه ‪ ،‬اگاهي ‪ ،‬اشنا‪ ،‬اشنایان‪.‬‬
‫اقرار‪/‬مرضی‪/‬موافقت‪/‬رضا‪/‬رضا مندی‬
‫فارسی‪:‬رضایت ‪ ،‬تن در دادن ‪ ،‬موافقت‪.‬‬
‫حاصل کرنا‪/‬پانا‪/‬پيدا کرنا‪/‬قبضہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بدست اوردن ‪ ،‬حاصل كردن ‪ ،‬اندوختن ‪ ،‬پيداكردن‪.‬‬
‫اندوختہ‪/‬حصول‪/‬وصول‬
‫فارسی‪:‬فراگيري ‪ ،‬اكتساب ‪ ،‬استفاده ‪( ،‬حق‪ ).‬مالكيت‪.‬‬
‫آزادگی‬
‫فارسی‪(:‬حق) تبرءه واریز‪ ،‬براءت ذمه ‪ ،‬رو سفيدي‬
‫کڑوا‪/‬تيز‬
‫فارسی‪:‬دبش ‪ ،‬گس ‪ ،‬تند‪ ،‬سوزاننده ‪( ،‬مج‪ ).‬زننده ‪ ،‬تند خو‪.‬‬
‫کڑوا‪/‬کرخت‪/‬سوز ناک‪/‬تلخ‬
‫فارسی‪:‬تند‪ ،‬زننده ‪ ،‬سوزان‪.‬‬
‫حدت‪/‬تلخی‪/‬تيز مزاجی‪/‬تند خوئ‬
‫فارسی‪:‬تندي ‪ ،‬شدت ‪ ،‬رنجش‪.‬‬
‫بازی گر‪/‬قل باز‪/‬نٹ‬
‫فارسی‪:‬بند باز یا اكروبات ‪( ،‬مج‪ ).‬سياست باز‪.‬‬
‫بازی گری‪/‬کرتب‬
‫فارسی‪:‬بند بازي‪.‬‬
‫آر پار‪/‬پار‬
‫فارسی‪:‬سرتاسر‪ ،‬ازاین سو بان سو‪ ،‬درميان ‪ ،‬ازعرض ‪ ،‬ازميان ‪ ،‬ازوسط‪ ،‬ازاین طرف بان طرف‪.‬‬
‫ادا کاری کرنا‪/‬عمل‪/‬دکھاوا‪/‬حرکت‪/‬کھيلنا‪/‬نقل کرنا‬
‫فارسی‪:‬كنش‪،‬فعل‪،‬كردار‪،‬حقيقت‪،‬فرمان قانون‪،‬اعلميه‪ ،‬پيمان‪ ،‬سرگذشت‪ ،‬پرده نمابش(مثل پرده اول)‪ ،‬كنش كردن‪ ،‬كار‬
‫كردن‪ ،‬رفتار كردن‪ ،‬اثر كردن‪ ،‬بازي كردن‪ ،‬نمایش دادن‪ ،‬تقليد كردن‪ ،‬مرتكب شدن‪ ،‬به كار انداختن‪.‬‬
‫ادا کاری‪/‬نقل‪/‬قائم مقام‪/‬سوانگ‬
‫فارسی‪:‬ایفاي نمایش ‪ ،‬جدي ‪ ،‬فعال ‪ ،‬كاري ‪ ،‬كفالت كننده ‪ ،‬كفيل ‪ ،‬متصدي ‪ ،‬عامل ‪ ،‬بازیگري ‪ ،‬جدیت ‪ ،‬فعاليت ‪،‬‬
‫كنشي‪.‬‬
‫عمل‪/‬اثر‪/‬فعل‪/‬حرکت‪/‬کاروائ‬
‫فارسی‪:‬كنش ‪ ،‬اقدام‪.‬‬
‫متحرک کرنا‬
‫فارسی‪:‬كنش ور كردن ‪ ،‬بفعاليت پرداختن ‪ ،‬بكارانداختن ‪( ،‬مع‪ ).‬تخليص كردن(سنگ معدن)‪.‬‬
‫عمل‪/‬چاق‪/‬چست‪/‬فعالی‪/‬پھرتيل‪/‬تيز‬
‫فارسی‪:‬كاري ‪ ،‬ساعي ‪ ،‬فعال ‪ ،‬حاضر بخدمت ‪ ،‬دایر‪ ،‬تنزل بردار‪ ،‬با ربح ‪( ،‬د‪ ).‬معلوم ‪ ،‬متعدي ‪ ،‬مولد‪ ،‬كنش ور‪،‬‬
‫كنش گر‪.‬‬
‫عمليت‪/‬چال‪/‬پيش قدمی‪/‬پھرتی‪/‬سرگرمی‬
‫فارسی‪:‬كنش وري ‪ ،‬فعاليت ‪ ،‬كار‪ ،‬چابكي ‪ ،‬زنده دلي ‪ ،‬اكتيوایي‪.‬‬
‫ادا کار‪/‬فعال‬
‫فارسی‪:‬بازیگر‪ ،‬هنرپيشه ‪( ،‬حق‪ ).‬خواهان ‪ ،‬مدعي ‪ ،‬شاكي ‪ ،‬حامي‪.‬‬
‫اصلی‪/‬ہو بہ‪/‬واقعی‬
‫فارسی‪:‬واقعي ‪ ،‬حقيقي‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acid‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acidity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Acknowledge‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acknowledged‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acme‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acne‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acquaintance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acquiescence‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Acquire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acquisition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acquittal‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acrid‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acrimonious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acrimony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acrobat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acrobatics‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.i.‬‬

‫‪Across‬‬
‫‪Act‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acting‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Action‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Activate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Active‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Activity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Actor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Actual‬‬

‫اصلی‪/‬ہو بہ‬
‫فارسی‪:‬واقعي‪.‬‬
‫امر مسلم‪/‬واقعيت‬
‫فارسی‪:‬واقعيت ‪ ،‬فعاليت ‪ ،‬امرمسلم‪.‬‬
‫اصلً‪/‬در حقيقت‪/‬واقعتن‬
‫فارسی‪:‬واقعا‪ ،‬بالفعل ‪ ،‬عمل‪ ،‬در حقيقت‪.‬‬
‫کاٹ‪/‬تيزی‬
‫فارسی‪:‬تيز فهمي ‪ ،‬تيز هوشي‪.‬‬
‫باریک بينی‪/‬فراست‪/‬جولنی‪/‬سرعت ادراک‪/‬تيز فہمی‪/‬ذکاوت‪/‬ذہن‬
‫فارسی‪:‬تيز هوشي ‪ ،‬تيز فهمي ‪ ،‬فراست‪.‬‬
‫بصير‪/‬حادہ‪/‬نوکيل‪/‬شدید‪/‬تيز‬
‫فارسی‪:‬تيزرو‪ ،‬تيز‪ ،‬نوك تيز‪( ،‬طب) حاد‪ ،‬بحراني ‪ ،‬زیرك ‪ ،‬تيزنظر‪ ،‬تند‪ ،‬شدید (مو‪ ).‬تيز‪ ،‬زیر‪( ،‬سلسله ء اعصاب)‬
‫حساس ‪( ،‬هن‪ ).‬حاد‪ ،‬تيز(زاویه ء حاد‪ ،‬زاویه تند)‪.‬‬
‫شدت کے ساتھ‪/‬تيزی کے ساتھ‬
‫فارسی‪:‬بزیركي ‪ ،‬بحدت ‪ ،‬بشدت‪.‬‬
‫فراست‪/‬ذکاوت‬
‫فارسی‪:‬تيزي ‪ ،‬زیركي ‪ ،‬ذكاوت ‪( ،‬طب) حدت یا شدت(مرض)‪.‬‬
‫اس خاص مقصد کے لئے‪/‬وقتی‬
‫فارسی‪:‬تك كاره ‪ ،‬فاقد عموميت‪.‬‬
‫کہاوت‪/‬ضرب المثل‬
‫فارسی‪:‬مثل ‪ ،‬امثال و حكم‪.‬‬
‫اڑیل‪/‬کڑا‪/‬خود پسند‪/‬ضدی‬
‫فارسی‪:‬جسم جامد و سخت ‪ ،‬مقاوم ‪ ،‬یكدنده ‪ ،‬تزلزل ناپذیر‪.‬‬
‫موافق بنانا‪/‬مناسب بنانا‬
‫فارسی‪:‬سازوار كردن ‪ ،‬وفق دادن ‪ ،‬موافق بودن ‪ ،‬جور كردن ‪ ،‬درست كردن ‪ ،‬تعدیل كردن‪.‬‬
‫موافق ہونا‬
‫فارسی‪:‬وفق دادن ‪ ،‬اقتباس كردن‪.‬‬
‫مناسب‪/‬قابل نباسبت‪/‬ساز گر‬
‫فارسی‪:‬قابل توافق ‪ ،‬قابل جرح و تعدیل ‪ ،‬مناسب ‪ ،‬سازوار‪.‬‬
‫موافقت‬
‫فارسی‪:‬سازواري ‪ ،‬انطباق ‪ ،‬توافق ‪ ،‬سازش ‪ ،‬مناسب ‪ ،‬تطبيق ‪ ،‬اقتباس‬
‫بيشی کرنا‪/‬اضافہ کرنا‪/‬جوڑنا‪/‬پيوند لگانا‬
‫فارسی‪:‬افزودن ‪ ،‬اضافه كردن‪.‬‬
‫اضافہ‪/‬ضميمہ‬
‫فارسی‪:‬ضميمه ‪ ،‬ذیل ‪ ،‬افزایش ‪ ،‬الحاق‪.‬‬
‫افعی‬
‫فارسی‪:‬ماشين جمع ‪( ،‬ج‪.‬ش‪ ).‬افعي ‪ ،‬مار جعفري‪.‬‬
‫عادتن استعمال‬
‫فارسی‪ :)n &.vt.(:‬خو دادن ‪ ،‬اعتياد دادن ‪ ،‬عادي كردن ‪ ،‬معتاد‪ :)n.(،‬خو گرفتگي ‪ ،‬عادت ‪ ،‬اعتياد‪ :)adj.( ،‬خو‬
‫گرفته ‪ ،‬معتاد‪.‬‬
‫عادت‪/‬دھت‪/‬علت‪/‬لت‪/‬نشہ‬
‫فارسی‪:‬اعتياد‪.‬‬
‫لت آور‪/‬نشہ آور‬
‫فارسی‪:‬معتاد كننده‪.‬‬
‫بيشی‪/‬جوڑ‪/‬اضافہ‪/‬پيوند لگانا‬
‫فارسی‪:‬افزایش ‪ ،‬اضافه ‪ ،‬لقب ‪ ،‬متمم اسم ‪ ،‬اسم اضافي ‪ ،‬ضميمه ‪( ،‬ر‪ ).‬جمع (زدن)‪( ،‬ش‪ ).‬تركيب چندماده با هم‪.‬‬
‫اضافی‪/‬مزید‪/‬مستزاد‪/‬ضمنی‬
‫فارسی‪:‬اضافي‪.‬‬
‫بنجر‪/‬گدل‪/‬خالی‬
‫فارسی‪: )n &.adj.(:‬چركي ‪ ،‬باطلق ‪ ،‬كثافت ‪( ،‬مج‪ ).‬سختي ‪ ،‬گرفتاري ‪ ،‬ادم بي كله ‪ ،‬گندیده ‪ ،‬فاسد‪)vi &.vt.( ،‬‬
‫‪:‬ضایع كردن ‪ ،‬فاسد كردن ‪ ،‬ضایع شدن ‪ ،‬فاسد شدن ‪ ،‬رسيدن ‪ ،‬عمل امدن ‪ ،‬گيج كردن ‪ ،‬خرف كردن‪.‬‬
‫خطاب‪/‬پتہ‪/‬تقریر‬
‫فارسی‪:‬درست كردن ‪ ،‬مرتب كردن‪،‬متوجه ساختن‪،‬دستور دادن‪،‬اداره كردن‪،‬نطارت كردن‪،‬خطاب كردن‪،‬عنوان نوشتن‪،‬‬
‫مخاطب ساختن‪ ،‬سخن گفتن‪،‬عنوان‪،‬نام و نشان‪،‬سرنامه‪،‬نشاني‪،‬ادرس‪،‬خطاب‪،‬نطق‪،‬برخورد‪،‬مهارت‪،‬ارسال‪.‬‬
‫خطاب کرنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Actual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Actuality‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Actually‬‬
‫‪Acuity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Acumen‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Acute‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Acutely‬‬
‫‪Acuteness‬‬
‫‪Ad hoc‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adamant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adapt‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Adapt‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adaptable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adaptation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Add‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Addendum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adder‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Addict‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Addiction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Addictive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Addition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Additional‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Addle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Address‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Address‬‬

‫فارسی‪:‬نشاني ‪ ،‬نشاني دادن‪.‬‬
‫یاد فرمائ‬
‫فارسی‪:‬نشاني دهي ‪ ،‬نشاني یابي‪.‬‬
‫ہنر مند‪/‬کاری گر‪/‬ماہر‬
‫فارسی‪:‬زبر دست ‪ ،‬ماهر‪ ،‬استاد‪ ،‬مرد زبردست‪.‬‬
‫اکتفا‪/‬موزونيت‬
‫فارسی‪:‬كفایت‪.‬‬
‫کافی‪/‬موزوں‬
‫فارسی‪: )adj.(:‬كافي ‪ ،‬تكافو كننده ‪ ،‬مناسب ‪ ،‬لیق ‪ ،‬صلحيت دار‪ ،‬بسنده ‪ ،‬مساوي ‪ ،‬رسا‪: )n.( ،‬متساوي بودن ‪،‬‬
‫مساوي ساختن ‪ ،‬موثر بودن ‪ ،‬شایسته بودن‪.‬‬
‫چمٹنا‪/‬چپکنا‪/‬چپٹنا‪/‬لحق ہونا‪/‬لگنا‪/‬لگن‪/‬لگاؤ رکھنا‪/‬پابند رہنا‪/‬وابستہ ہونا‬
‫فارسی‪ )=adequancy(:‬چسبيدن ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬وفادار ماندن ‪ ،‬هواخواه بودن ‪ ،‬طرفدار بودن ‪ ،‬وفا كردن ‪ ،‬توافق‬
‫داشتن ‪ ،‬متفق بودن ‪ ،‬جور بودن ‪( ،‬گ‪.‬ش‪ ).‬بهم چسبيده بودن‪.‬‬
‫گرویدگی‪/‬استقامت‪/‬پابندی‪/‬پيروی‪/‬استواری‪/‬وابستگی‬
‫فارسی‪:‬چسبندگي ‪ ،‬الصاق ‪ ،‬هواخواهي ‪ ،‬تبعيت ‪ ،‬دوسيدگي ‪ ،‬چسبندگي‪.‬‬
‫چسپان‪/‬ملحق‪/‬پيوستہ‪/‬وابستہ‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬بهم چسبيده ‪ ،‬تابع ‪ ،‬پيرو‪ ،‬هواخواه ‪ ،‬طرفدار‪.‬‬
‫چپک‬
‫فارسی‪:‬چسبيدگي ‪ ،‬الصاق ‪( ،‬مج‪ ).‬طرفداري ‪ ،‬رضایت ‪ ،‬موافقت ‪( ،‬طب)اتصال و پيوستگي غير طبيعي سطوح در‬
‫اماس ‪( ،‬گ‪.‬ش‪).‬اميزش و بهم اميختگي طبيعي قسمتهاي مختلف ‪( ،‬حق‪).‬الحاق ‪ ،‬انضمام ‪ ،‬قبول عضویت ‪،‬‬
‫همبستگي ‪ ،‬توافق ‪ ،‬الحاق دولتي به یك پيمان ‪ ،‬كشش سطحي ‪ ،‬دوسيدگي‪.‬‬
‫چيپ‪/‬ليس‪/‬لعاب‬
‫فارسی‪:‬چسبنده ‪ ،‬چسبيده ‪ ،‬چسبدار‪.‬‬
‫خدا حافظ‪/‬سپرد خدا‬
‫فارسی‪:‬خدا حافظ‪ ،‬خدانگهدار‪ ،‬بخدا سپردیم‪.‬‬
‫اتصال‪/‬نزدیکی‪/‬قرب‬
‫فارسی‪ )=adjacence(:‬نزدیكي ‪ ،‬مجاورت ‪ ،‬قرب جوار‪.‬‬
‫متصل‪/‬پاس‪/‬قریب‪/‬قریب قریب‬
‫فارسی‪(:‬نظ‪ ).‬نزدیك ‪ ،‬مجاور‪ ،‬همسایه ‪ ،‬همجوار‪ ،‬دیوار بدیوار‪.‬‬
‫صفت‬
‫فارسی‪(:‬د‪ ).‬صفت ‪ ،‬وصفي ‪( ،‬ك‪ ).‬وابسته ‪ ،‬تابع‪.‬‬
‫اضافہ کرنا‪/‬لگا دینا‪/‬ملنا‪/‬ملحقہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيوستن ‪ ،‬متصل كردن ‪ ،‬وصلت دادن ‪ ،‬مجاور بودن(به)‪ ،‬پيوسته بودن(به)‪ ،‬افزودن ‪ ،‬متصل شدن‪.‬‬
‫برابر‪/‬لحق‪/‬ملحقہ‪/‬متصلہ‬
‫فارسی‪( )=adjacent(:‬نظ‪ ).‬نزدیك ‪ ،‬مجاور‪ ،‬همسایه ‪ ،‬همجوار‪ ،‬دیوار بدیوار‪.‬‬
‫ملتوی کرنا‬
‫فارسی‪:‬بوقت دیگر موكول كردن ‪ ،‬خاتمه یافتن(جلسه)‪ ،‬موكول بروز دیگر شدن‪.‬‬
‫التوا‪/‬وقفہ‬
‫فارسی‪:‬تعطيل موقتي ‪ ،‬برخاست ‪ ،‬تعویض ‪ ،‬احاله بوقت دیگر‪.‬‬
‫لحقہ‬
‫فارسی‪:‬الحاقي ‪ ،‬افزوده ‪ ،‬فرعي ‪ ،‬ملزم ‪ ،‬ضميمه ‪ ،‬معاون ‪ ،‬یار‪ ،‬كمك(د‪ -.‬من‪).‬فرع ‪ ،‬قسمت الحاقي ‪ ،‬صفت فرعي‪.‬‬
‫درست کرنا‪/‬ہم آہنگ کرنا‪/‬موافق بنانا‬
‫فارسی‪:‬تعدیل كردن ‪ ،‬تنظيم كردن‪.‬‬
‫فيصلہ‬
‫فارسی‪:‬تعدیل ‪ ،‬تنظيم‪.‬‬
‫معاون عسکری‬
‫فارسی‪:‬یار‪ ،‬كمك ‪ ،‬مساعد‪ ،‬یاور‪( ،‬نظ‪ ).‬اجودان ‪ ،‬معين‪.‬‬
‫مدد گار‬
‫فارسی‪:‬یاور‪ ،‬یاري كننده ‪ ،‬ممد‪( ،‬طب) دواي ممد‪.‬‬
‫بند و بست کرنا‪/‬انتظام کرنا‬
‫فارسی‪:)vt &.vi.(:‬اداره كردن ‪ ،‬تقسيم كردن ‪ ،‬تهيه كردن ‪ ،‬اجرا كردن ‪ ،‬توزیع كردن ‪( ،‬حق‪ ).‬تصفيه كردن ‪،‬‬
‫نظارت كردن ‪ ،‬وصایت كردن ‪ ،‬انجام دادن ‪ ،‬اعدام كردن ‪ ،‬كشتن ‪( ،‬مو‪ ).‬رهبري كردن(اركستر)‪ :)n.(.‬مدیر‪ ،‬رءیس‬
‫‪( ،‬حق‪ ).‬مدیر تصفيه ‪ ،‬وصي‪.‬‬
‫عمل‪/‬حکومت‪/‬انتظاميہ‪/‬نظامت‪/‬نظام‪/‬ضبط‬
‫فارسی‪:‬اداره ء كل ‪ ،‬حكومت ‪ ،‬اجرا‪ ،‬الغاء ‪ ،‬سوگند دادن ‪( ،‬حق‪ ).‬تصفيه ‪ ،‬وصایت ‪ ،‬تقسيمات جزء وزارتخانه ها در‬

‫‪n.‬‬

‫‪Addressing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adept‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adequacy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adequate‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Adhere‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adherence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adherent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adhesion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adhesive‬‬

‫‪intj/‬‬
‫‪n.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Adieu‬‬
‫‪Adjacency‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjacent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjective‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adjoin‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adjoining‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adjourn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjournment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjunct‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adjust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjustment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adjutant‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adjuvant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Administer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Administration‬‬

‫شهرها‪ ،‬فرمداري‪.‬‬
‫عملی‪/‬انتظامی‬
‫فارسی‪:‬اداري ‪ ،‬اجرایي ‪ ،‬مجري‪.‬‬
‫ناظم‪/‬منتظم‪/‬منسرم‪/‬سر براہ‬
‫فارسی‪:‬فرمدار‪ ،‬مدیر‪ ،‬رءیس ‪( ،‬حق‪ ).‬مدیر تصفيه ‪ ،‬وصي و مجري‪.‬‬
‫قابل ستائش‪/‬قابل تعریف‪/‬تحسين‬
‫فارسی‪:‬پسندیده ‪ ،‬قابل پسند‪ ،‬قابل تحسين ‪ ،‬ستودني‪.‬‬
‫امير ال بحر‬
‫فارسی‪(:‬ن‪.‬د‪ ).‬دریاسالر‪ ،‬اميرالبحر‪ ،‬فرمانده ‪ ،‬عالي ترین افسرنيروي دریایي‪.‬‬
‫امارت ال بحریہ‬
‫فارسی‪:‬اداره ء نيروي دریایي ‪ ،‬دریاسالري‪.‬‬
‫گرویدگی‪/‬مدح‪/‬ستائش‪/‬تعجب‪/‬تعریف‬
‫فارسی‪:‬تعجب ‪ ،‬حيرت ‪ ،‬شگفت ‪ ،‬پسند‪ ،‬تحسين‪.‬‬
‫تعجب کرنا‪/‬تعریف کرنا‬
‫فارسی‪:‬پسند كردن ‪ ،‬تحسين كردن ‪ ،‬حظ كردن ‪( ،‬م‪.‬م‪ ).‬مورد شگفت قراردادن ‪ ،‬درشگفت شدن ‪ ،‬تعجب كردن ‪،‬‬
‫متحير كردن ‪ ،‬متعجب ساختن‪.‬‬
‫عشق‪/‬مداح‪/‬ثناخوان‬
‫فارسی‪:‬تحسين كننده ‪ ،‬ستاینده‪.‬‬
‫جائزپن‪/‬قبول پن‬
‫فارسی‪:‬روابودن ‪ ،‬پذیرفتگي ‪ ،‬مقبوليت ‪ ،‬قابلت قبول ‪ ،‬اختيارداري‬
‫جائز‪/‬حلل‪/‬مباح‪/‬قابل قبول‪/‬روا‬
‫فارسی‪:‬قابل قبول ‪ ،‬قابل تصدیق ‪ ،‬پذیرفتني ‪ ،‬روا‪ ،‬مجاز‪.‬‬
‫بار یابی‪/‬داخلہ‪/‬گزر‪/‬اقبال جرم‪/‬اقرار‪/‬مداخلت‪/‬پہنچ‪/‬رسائ‪/‬تسليم‬
‫فارسی‪:‬پذیرش ‪ ،‬قبول ‪ ،‬تصدیق ‪ ،‬اعتراف ‪ ،‬دخول ‪ ،‬درامد‪ ،‬اجازه ء ورود‪ ،‬ورودیه ‪ ،‬پذیرانه ‪ ،‬بارداد‪.‬‬
‫دخل کرنا‪/‬اقرار کرنا‪/‬فرض کرنا‪/‬ماننا‪/‬منظور کرنا‬
‫فارسی‪:‬پذیرفتن ‪ ،‬راه دادن ‪ ،‬بار دادن ‪ ،‬راضي شدن (به)‪ ،‬رضایت دادن (به)‪ ،‬موافقت كردن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪،‬‬
‫زیربار(چيزي) رفتن ‪ ،‬اقرار كردن ‪ ،‬واگذار كردن ‪ ،‬دادن ‪ ،‬اعطاء كردن‪.‬‬
‫جتانا‪/‬جھاڑنا‪/‬کہنا‪/‬ملمت کرنا‪/‬سبق دینا‪/‬سر زنش کرنا‬
‫فارسی‪:‬نصيحت كردن ‪ ،‬پند دادن ‪ ،‬اگاه كردن ‪ ،‬متنبه كردن ‪ ،‬وعظ كردن‪.‬‬
‫عبرت‪/‬نصيحت‪/‬پند‪/‬تادیب‪/‬تنبيہ‪/‬سر زنش‬
‫فارسی‪:‬سرزنش دوستانه ‪ ،‬تذكر‪ ،‬راهنمایي‪.‬‬
‫عبرت انگيز‬
‫فارسی‪ )=admonitive(:‬نصيحت اميز‪ ،‬توبيخ اميز‪.‬‬
‫کچی اینٹ‬
‫فارسی‪:‬خشت ‪ ،‬خشت خام ‪ ،‬خاك مخصوص خشت سازي‪.‬‬
‫اٹھتی جوانی‬
‫فارسی‪:‬نو جواني ‪ ،‬دوره جواني ‪ ،‬دوره ء شباب ‪ ،‬بلوغ ‪ ،‬رشد‪.‬‬
‫اپنانا‪/‬اختيار کرنا‪/‬گود لينا‪/‬لے پالک بنانا‪/‬مستعار لينا‬
‫فارسی‪:‬قبول كردن ‪ ،‬اتخاذ كردن ‪ ،‬اقتباس كردن ‪ ،‬تعميد دادن ‪ ،‬نام گذاردن (هنگام تعميد)‪ ،‬در ميان خود پذیرفتن ‪ ،‬به‬
‫فرزندي پذیرفتن‪.‬‬
‫اختيار‪/‬انتخاب‬
‫فارسی‪:‬مربوط به قضيه پسر خواندگي عيسي(نسبت به خدا)‪ ،‬اختيار‪ ،‬اتخاذ‪ ،‬قبول ‪ ،‬اقتباس ‪ ،‬استعمال لغت بيگانه بدون‬
‫تغيير شكل ان ‪( ،‬حق‪ ).‬قبول به فرزندي ‪ ،‬فرزند خواندگي‪.‬‬
‫دل کش‪/‬فرحت ذا‪/‬قابل تعریف‬
‫فارسی‪:‬شایان ستایش ‪ ،‬قابل پرستش‪.‬‬
‫عبودیت‪/‬پرستش‬
‫فارسی‪:‬ستایش ‪ ،‬پرستش ‪ ،‬عشق ورزي ‪ ،‬نيایش‪.‬‬
‫تعظيم کرنا‪/‬محبت کرنا‬
‫فارسی‪:‬پرستش ‪ ،‬ستودن ‪ ،‬عشق ورزیدن (به)‪ ،‬عاشق شدن (به)‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‪/‬سجانا‪/‬زینت دینا‬
‫فارسی‪:‬زیبا كردن ‪ ،‬قشنگ كردن ‪ ،‬ارایش دادن ‪ ،‬زینت دادن ‪ ،‬با زر و زیور اراستن‪.‬‬
‫آرائش‪/‬بناؤ سنگھار‪/‬سنگھار‬
‫فارسی‪:‬تزءین ‪ ،‬اراستگي ‪ ،‬پيراستگي ‪ ،‬زیور و پيرایه ‪ ،‬زینت‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Administrative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Administrator‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Admirable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admiral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admiralty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admiration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Admire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admirer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admissibility‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Admissible‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admission‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Admit‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Admonish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Admonition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Admonitory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adobe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adolescence‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adopt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adoption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adorable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adoration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adore‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adorn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adornment‬‬

‫الگ‪/‬بے کس‪/‬بے ٹھکانا‪/‬بے سمت‪/‬قاصر‬
‫فارسی‪:‬دستخوش طوفان ‪ ،‬غوطه ور(روي اب)‪( ،‬مج‪ ).‬اواره ‪ ،‬بدون هدف ‪ ،‬سرگردان ‪ ،‬شناور‪.‬‬
‫چالک‪/‬چابک دست‪/‬چست‪/‬فہيم‪/‬ماہر‬
‫فارسی‪:‬زرنگ ‪ ،‬زبر دست ‪ ،‬زیرك ‪ ،‬ماهر‪ ،‬چابك ‪ ،‬چالك ‪ ،‬تردست ‪ ،‬چيره دست‪.‬‬
‫چاپلوسی کرنا‪/‬خوشامدی کرنا‬
‫فارسی‪:‬چاپلوسانه ستودن ‪ ،‬مداحي كردن ‪ ،‬مدح گفتن‪.‬‬
‫بالغ‪/‬جوان‪/‬پر شباب‪/‬سيانا‬
‫فارسی‪:‬بالغ ‪ ،‬بزرگ ‪ ،‬كبير‪ ،‬به حد رشد رسيده‪.‬‬
‫ملوٹ کرنا‬
‫فارسی‪:‬جازن ‪ ،‬قلبي ‪ ،‬زنازاده ‪ ،‬حرامزاده ‪ ،‬چيز تقلبي ساختن (مثل ریختن اب در شير)‪.‬‬
‫آميزش‪/‬کھوٹ‪/‬لوس‪/‬ملوٹ‬
‫فارسی‪:‬قلب زني ‪ ،‬جعل و تزویر‪ ،‬استحاله‪.‬‬
‫فاسق‪/‬فاسقہ‪/‬زانوی‬
‫فارسی‪:‬ادم زاني ‪ ،‬مرد زناكار‪.‬‬
‫زانویہ‬
‫فارسی‪:‬زانيه ‪ ،‬زن زناكار‪.‬‬
‫حرام‬
‫فارسی‪:‬زناكار‪ ،‬مربوط به زنا‪ ،‬زنایي‪.‬‬
‫فسق‪/‬حرام‪/‬ملوٹ‪/‬سياہ کاری‪/‬زنا‬
‫فارسی‪:‬زنا‪ ،‬زناي محصن یا محصنه ‪ ،‬بيوفایي ‪ ،‬بي عفتي ‪ ،‬بي دیني ‪ ،‬ازدواج غيرشرعي‪.‬‬
‫پيش داشت‬
‫فارسی‪:‬جلو رفتن ‪ ،‬جلو بردن ‪ ،‬پيشرفت ‪ ،‬مساعده‪.‬‬
‫آگے بڑھنا‬
‫فارسی‪: )vi & vt &.n(:‬پيشروي ‪ ،‬پيشرفت ‪ ،‬پيش بردن ‪ ،‬جلو بردن ‪،‬ترقي دادن ‪ ،‬ترفيع رتبه دادن ‪ ،‬تسریع كردن ‪،‬‬
‫اقامه كردن ‪ ،‬پيشنهاد كردن ‪ ،‬طرح كردن ‪ ،‬مساعده دادن ‪ ،‬مساعده ‪: )adj.(،‬از پيش فرستاده شده ‪ ،‬قبلتهيه شده ‪،‬‬
‫قبلتجهيز شده‪.‬‬
‫قبل از وقت‪/‬ترقی یافتہ‬
‫فارسی‪ :)adj.(:‬پيشرفته ‪ ،‬ترقي كرده ‪ ،‬پيش افتاده ‪ ،‬جلوافتاده‪.‬‬
‫بڑھاوا‪/‬بر تری‪/‬پيش قدمی‪/‬ترقی‬
‫فارسی‪:‬پيشرفت ‪ ،‬ترقي ‪ ،‬ترفيع ‪( ،‬حق‪ ).‬سهم الرثي كه در زمان حيات پدر به فرزندان مي دهند‪ ،‬پيش قسط‪.‬‬
‫فائدہ‪/‬حصول‪/‬جيت‪/‬پہل‬
‫فارسی‪: )n.(:‬فایده ‪ ،‬صرفه ‪ ،‬سود‪ ،‬برتري ‪ ،‬بهتري ‪ ،‬مزیت ‪ ،‬تفوق ‪: )vi &.vt.( ،‬مزیت دادن ‪ ،‬سودمند بودن ‪ ،‬مفيد‬
‫بودن‪.‬‬
‫فائدہ مند‪/‬مفيد‪/‬سود مند‬
‫فارسی‪:‬سودمند‪ ،‬نافع ‪ ،‬باصرفه‪.‬‬
‫آمد‪/‬ظہور‬
‫فارسی‪:‬ظهور و ورود (چهار یكشنبه قبل از ميلد مسيح)‪.‬‬
‫اجنبی‪/‬غير‪/‬اتفاقی‪/‬اضافی‬
‫فارسی‪:‬نابجا‪ ،‬عارضي ‪ ،‬خارجي ‪ ،‬الحاقي ‪ ،‬اكتسابي ‪ ،‬غير موروثي‪.‬‬
‫عنادی‪/‬دشمن‪/‬حریف‪/‬مد مقابل‪/‬مخالف‪/‬رقيب‬
‫فارسی‪:‬دشمن ‪ ،‬مخالف ‪ ،‬رقيب ‪ ،‬مدعي ‪ ،‬متخاصم ‪ ،‬ضد‪ ،‬حریف ‪ ،‬مبارز‪ ،‬هم اورد‪.‬‬
‫آفت‪/‬دشمنانہ‪/‬کڑوا کسيل‪/‬مخالف‪/‬نا موافق‪/‬نا ساز‪/‬نا ساز گار‪/‬نقيذ‬
‫فارسی‪:‬مخالف ‪ ،‬مغایر‪ ،‬ناسازگار‪ ،‬مضر‪ ،‬روبرو‪.‬‬
‫بپتا‪/‬بد بختی‪/‬فلکت‪/‬مصيبت‪/‬نحوست‪/‬نيستی‪/‬شامت‬
‫فارسی‪:‬بدبختي ‪ ،‬فلكت ‪ ،‬ادبار و مصيبت ‪ ،‬روزبد‪.‬‬
‫دھيان‪/‬لحاظ‬
‫فارسی‪:‬عطف كردن ‪ ،‬توجه كردن ‪ ،‬مخفف تجارتي كلمه ء‪Advertisement.‬‬
‫آگاہ کرنا‪/‬اطلع دینا‪/‬مشتہر کرنا‬
‫فارسی‪:‬اگهي دادن ‪ ،‬اعلن كردن ‪ ،‬انتشار دادن‪.‬‬
‫اعلن‪/‬اشتہار‬
‫فارسی‪:‬اگهي ‪ ،‬اعلن ‪ ،‬خبر‪ ،‬اگاهي‪.‬‬
‫اشتہار بازی‪/‬کاروبار اشتہار‬
‫فارسی‪:‬اعلن ‪ ،‬اگهي‪.‬‬

‫‪Adrift‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Adroit‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adult‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Adulterate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adulteration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adulterer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adulteress‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adulterous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adultery‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Advance‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Advance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Advanced‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advancement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advantage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Advantageous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adventitious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adversary‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Adverse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Adversity‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Advert‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Advertise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advertisement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advertising‬‬

‫فکر‪/‬ہدایت‪/‬انتباہ‪/‬کہا سنا‪/‬مشورہ‪/‬نصيحت‪/‬پيغام‪/‬پند‪/‬پنچایت‪/‬رائے‪/‬صلح‪/‬تدبير‬
‫فارسی‪:‬اندرز‪ ،‬رایزني ‪ ،‬صوابدید‪ ،‬مشورت ‪ ،‬مصلحت ‪ ،‬نظر‪ ،‬عقيده ‪ ،‬پند‪ ،‬نصيحت ‪ ،‬اگاهي ‪ ،‬خبر‪ ،‬اطلع‪.‬‬
‫غور کرنا‪/‬کہنا‪/‬مشورہ دینا‪/‬سکھانا‬
‫فارسی‪:‬نصيحت كردن ‪ ،‬اگاهانيدن ‪ ،‬توصيه دادن ‪ ،‬قضاوت كردن ‪ ،‬پند دادن ‪ ،‬رایزني كردن‪.‬‬
‫مشاور‪/‬مشير‪/‬ناصح‪/‬پنچ‪/‬صلح کار‬
‫فارسی‪:‬رایزن ‪ ،‬مشاور‪ ،‬راهنما‪ ،‬رهنمون‪.‬‬
‫مشاورتی‬
‫فارسی‪:‬مشورتي‪.‬‬
‫حمایت‪/‬پير کاری‪/‬وکالت‬
‫فارسی‪:‬مدافعه ‪ ،‬دفاع ‪ ،‬وكالت‪.‬‬
‫وکيل‬
‫فارسی‪:‬دفاع كردن ‪ ،‬طرفداري كردن ‪ ،‬حامي ‪ ،‬طرفدار‪ ،‬وكيل مدافع‪.‬‬
‫پناہ‪/‬سر پرستی‬
‫فارسی‪:‬سپر‪ ،‬پرتو‪ ،‬ظل‪.‬‬
‫ہوا بھرنا‬
‫فارسی‪:‬هوا دادن ‪ ،‬در تحت تاثير(شيميایي) هوا دراوردن‪.‬‬
‫ہوائ‪/‬فضائ‬
‫فارسی‪:‬انتن هوایي رادیو‪ ،‬هوایي‪.‬‬
‫مرتفع‬
‫فارسی‪:‬لنه ء پرنده بر روي صخره ء مرتفع ‪ ،‬اشيانه ء مرتفع ‪ ،‬خانه ء مرتفع‪.‬‬
‫ہوا نورد‪/‬تيار چی‬
‫فارسی‪:‬هوانورد‪ ،‬خلبان‪.‬‬
‫ترانيات‪/‬علم طيارہ سازی‬
‫فارسی‪:‬دانش هوانوردي‪.‬‬
‫ہنر ہائے زیبا‪/‬فنون لطيفہ کا نظریہ‪/‬جماليات‪/‬زیبائ شناسی‬
‫فارسی‪:‬زیبایي شناسي ‪ ،‬زیبایي گرایي ‪ ،‬مبحث (هنرهاي زیبا)‪.‬‬
‫بہت پرے‪/‬دور‬
‫فارسی‪:‬از دور‪ ،‬دورا دور‪( ،‬غالبا قبل از ان ‪ from‬و بعد ازان ‪ off‬مياید)‪.‬‬
‫شائستگی‬
‫فارسی‪:‬دلجویي ‪ ،‬مهرباني ‪ ،‬خوشرویي ‪ ،‬مدارا‪.‬‬
‫خليق‪/‬متحمل‪/‬سليم‬
‫فارسی‪:‬مهربان ‪ ،‬دلجو‪ ،‬خوش برخورد‪ ،‬خوشخو‪.‬‬
‫بات‪/‬بيوپار‪/‬حال‪/‬جھڑپ‪/‬کام کاج‪/‬کاروبار‪/‬ماجرا‪/‬معاملہ‪/‬واردات‬
‫فارسی‪:‬كار‪ ،‬امر‪ ،‬كاروبار‪ ،‬عشقبازي(با جمع هم مياید)‪.‬‬
‫اثر ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬اثر‪ ،‬نتيجه ‪ ،‬احساسات ‪ ،‬برخورد‪ ،‬اثر كردن بر‪ ،‬تغيير دادن ‪ ،‬متاثر كردن ‪ ،‬وانمود كردن ‪ ،‬دوست داشتن ‪،‬‬
‫تمایل داشتن(به)‪ ،‬تظاهر كردن به‪.‬‬
‫بناوٹ‪/‬ڈھکوسل‪/‬نخرہ‪/‬نمود‪/‬نمائش‪/‬پریت‪/‬تصنوع‪/‬الفت‬
‫فارسی‪:‬وانمود‪ ،‬تظاهر‪ ،‬ظاهرسازي ‪ ،‬ناز‪ ،‬تكبر‪.‬‬
‫مائل‪/‬متاثر‪/‬راغب‪/‬ریا کار‬
‫فارسی‪:‬ساختگي ‪ ،‬اميخته با ناز و تكبر‪ ،‬تحت تاثير واقع شده‪.‬‬
‫عقيدت‪/‬عشق‪//‬چاہ‪/‬چاہت‪/‬کيفيت‪/‬لگ‪/‬لگاوٹ‪/‬لگن‪/‬محبت‪/‬پریت‪/‬رجحان‪/‬شفقت‪/‬الفت‪/‬انس‬
‫فارسی‪:‬مهرباني ‪ ،‬تاثير‪ ،‬عاطفه ‪ ،‬مهر‪ ،‬ابتلء ‪ ،‬خاصيت ‪ ،‬علقه‪.‬‬
‫مشفق‪/‬نرم دل‪/‬پریمی‪/‬رحمدل‪/‬شفيق‬
‫فارسی‪:‬مهربان ‪ ،‬خونگرم‪.‬‬
‫زبان بندی‬
‫فارسی‪ )=affidavy(:‬سوگندنامه ‪ ،‬گواهينامه ‪ ،‬شهادت نامه ‪ ،‬استشهاد‪.‬‬
‫الحاق کرنا‪/‬ملحق ہو لينا‬
‫فارسی‪:‬مربوط ساختن ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬اشناكردن ‪ ،‬درميان خود پذیرفتن ‪ ،‬به فرزندي پذیرفتن ‪ ،‬مربوط‪ ،‬وابسته‪.‬‬
‫الحاق‪/‬شرکت‪/‬ميل‬
‫فارسی‪:‬وابستگي ‪ ،‬پيوستگي ‪ ،‬خویشي‪.‬‬
‫علقہ‪/‬لگ‪/‬ناطہ‪/‬نسبت‪/‬قربت‪/‬ربط‪/‬رغبت‬
‫فارسی‪:‬وابستگي ‪ ،‬پيوستگي ‪ ،‬قوم و خویش سببي ‪ ،‬نزدیكي‪.‬‬
‫اعلن کرنا‪/‬دعویٰ کرنا‬
‫فارسی‪:‬اظهاركردن ‪ ،‬بطور قطع گفتن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪ ،‬اثبات كردن ‪ ،‬تصریح كردن ‪ ،‬شهادت دادن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advice‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Advise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advisor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Advisory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advocacy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Advocate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aegis‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aerial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aerie‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aeronaut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aeronautics‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aesthetics‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Afar‬‬
‫‪Affability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Affable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affair‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Affect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affectation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Affected‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affection‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Affectionate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affidavit‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Affiliate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affiliation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affinity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Affirm‬‬

‫اقرار‪/‬تصدیق‪/‬توثيق‬
‫فارسی‪:‬اظهار قطعي ‪ ،‬تصریح ‪ ،‬تصدیق ‪ ،‬اثبات ‪ ،‬تاكيد‪.‬‬
‫اثباتی‪/‬حامی‪/‬یجابی‬
‫فارسی‪:‬مثبت ‪ ،‬تصدیق اميز‪ ،‬اظهار مثبت ‪ ،‬عبارت مثبت‪.‬‬
‫باندھنا‪/‬ملنا‪/‬نتتھی کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيوستن ‪ ،‬ضميمه كردن ‪ ،‬اضافه نمودن ‪ ،‬چسبانيدن‪.‬‬
‫آفت توڑنا‪/‬اذیت دینا‪/‬دکھ دینا‪/‬مصيبت دینا‪/‬پيسنا‬
‫فارسی‪:‬رنجوركردن ‪ ،‬ازردن ‪ ،‬پریشان كردن ‪ ،‬مبتلكردن‪.‬‬
‫آفت‪/‬الم‪/‬درد‪/‬حزن‪/‬کسر‪/‬خرابی‪/‬مصيبت‪/‬رنج‪/‬صدمہ‪/‬ضر‬
‫فارسی‪:‬رنج ‪ ،‬رنجوري ‪ ،‬پریشاني ‪ ،‬غمزدگي ‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬شكنجه ‪ ،‬درد‪.‬‬
‫بہتات‪/‬دولت مندی‪/‬فراغت‪/‬فراوانی‪/‬کثرت‪/‬ثروت‬
‫فارسی‪:‬فراواني ‪ ،‬وفور‪.‬‬
‫رواں‪/‬بہتا ہوا‬
‫فارسی‪:‬فراوان ‪ ،‬دولتمند‪.‬‬
‫دینا‪/‬ماننا‪/‬مقدور‪/‬قابل برداشت ہونا‬
‫فارسی‪:‬دادن ‪ ،‬حاصل كردن ‪ ،‬تهيه كردن ‪ ،‬موجب شدن ‪ ،‬از عهده برامدن ‪ ،‬استطاعت داشتن‪.‬‬
‫ہنگامہ‪/‬لڑائ‬
‫فارسی‪:‬غوغا‪ ،‬نزاع ‪ ،‬سلب ارامش مردم ‪ ،‬مزاحمت فراهم اوردن ‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬هراسانيدن‪.‬‬
‫آمنا سامنا ہونا‪/‬گستاخی کرنا‪/‬ہتک کرنا‪/‬توہين کرنا‬
‫فارسی‪:‬اشكارا توهين كردن ‪ ،‬روبرو دشنام دادن ‪ ،‬بي حرمتي ‪ ،‬هتاكي ‪ ،‬مواجهه ‪ ،‬رودررویي‪.‬‬
‫عقيدت مند‪/‬جوشيل‪/‬پر جوش پجاری‬
‫فارسی‪:‬هواخواه‪.‬‬
‫آتش گرفتہ‪/‬جلتا ہوا‪/‬سوزان‬
‫فارسی‪:‬شعله ور‪ ،‬در حال سوختن‪.‬‬
‫دہکتا‪/‬دمکتا‪/‬درخشن‪/‬شعلہ زن‬
‫فارسی‪:‬شعله ور‪ ،‬مشتعل‪.‬‬
‫بے ٹھکانا‪/‬تيرتا‪/‬سيلب زدہ‬
‫فارسی‪:‬شناور‪ ،‬در حركت‪.‬‬
‫چلتا‪/‬پيدل‬
‫فارسی‪:‬پياده ‪ ،‬در جریان ‪ ،‬برپا‪.‬‬
‫مذکورہ بال‬
‫فارسی‪:‬مذبور‪ ،‬فوق الذكر‪.‬‬
‫سبقہ‬
‫فارسی‪:‬مذبور‪ ،‬فوق الذكر‪.‬‬
‫ڈرا ہوا‪/‬ہراساں‪/‬خائف‪/‬خوفزدہ‪/‬متذبذب‬
‫فارسی‪:‬هراسان ‪ ،‬ترسان ‪ ،‬ترسنده ‪ ،‬ترسيده ‪ ،‬از روي بيميلي(غالبا با ‪ of‬مياید)‪ ،‬متاسف‪.‬‬
‫از سر نو‪/‬پھر سے‬
‫فارسی‪:‬از نو‪ ،‬دوباره‪.‬‬
‫افریقی‬
‫فارسی‪:‬افریقایي‪.‬‬
‫بل مقابل‪/‬سامنے‬
‫فارسی‪:‬رودررو‪ ،‬روبرو‪ ،‬در جلو‪.‬‬
‫عقب ميں‪/‬بعد ميں‪/‬پيچھے‪/‬پچھل‬
‫فارسی‪:‬پس از‪ ،‬بعداز‪ ،‬در عقب ‪ ،‬پشت سر‪ ،‬درپي ‪ ،‬در جستجوي ‪ ،‬در صدد‪ ،‬مطابق ‪ ،‬بتقليد‪ ،‬بيادبود‪.‬‬
‫پس تاب‪/‬شفق‬
‫فارسی‪:‬پس فروزش ‪ ،‬پس تاب‪.‬‬
‫حيات ما بد‪/‬حيات بد ال موت‬
‫فارسی‪:‬زندگي پس از مرگ‪.‬‬
‫ما حاصل‪/‬نتيجہ‬
‫فارسی‪:‬عواقب بعدي ‪ ،‬پس ایند‪.‬‬
‫دو پہر‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affirmation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affirmative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Affix‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Afflict‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affliction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affluence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Affluent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Afford‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Affray‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Affront‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aficionado‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Afire‬‬

‫‪Aforementioned‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aforesaid‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Afraid‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Afresh‬‬

‫‪Aflame‬‬
‫‪Afloat‬‬
‫‪Afoot‬‬

‫‪African‬‬
‫‪Afront‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪After‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Afterglow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Afterlife‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aftermath‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Afternoon‬‬

‫فارسی‪:‬بعدازظهر‪ ،‬عصر‪.‬‬
‫آیندہ‪/‬بعد ميں‪/‬پيچھے‪/‬پھر‬
‫فارسی‪:‬پس ازان ‪ ،‬بعدازان ‪ ،‬سپس ‪ ،‬بعدا‪.‬‬
‫آیندہ‪/‬باز‪/‬دو بارہ‪/‬جوابن‪/‬مزید‪/‬مکرر‪/‬پھر‪/‬واپس‬
‫فارسی‪:‬دگربار‪ ،‬پس ‪ ،‬دوباره ‪ ،‬باز‪ ،‬یكباردیگر‪ ،‬دیگر‪ ،‬از طرف دیگر‪ ،‬نيز‪ ،‬بعلوه ‪ ،‬ازنو‪.‬‬
‫بر عکس‪/‬بر خلف‪/‬خلف‪/‬مقابل‬
‫فارسی‪:‬دربرابر‪ ،‬درمقابل ‪ ،‬پيوسته ‪ ،‬مجاور‪ ،‬بسوي ‪ ،‬مقارن ‪ ،‬برضد‪ ،‬مخالف ‪ ،‬عليه ‪ ،‬به ‪ ،‬بر‪ ،‬با‪.‬‬
‫عقيق‬
‫فارسی‪:‬سنگ قيمتي ‪ ،‬عقيق‪.‬‬
‫ضعيف ہونا‬
‫فارسی‪:)n.(:‬عمر‪ ،‬سن ‪ ،‬پيري ‪ ،‬سن بلوغ ‪ ،‬رشد(با ‪ ،)of‬دوره ‪ ،‬عصر‪ :)vi &.vt.(.‬پيرشدن ‪ ،‬پيرنماكردن ‪ ،‬كهنه‬
‫شدن(شراب)‪.‬‬
‫بزرگ‪/‬کہن سال‪/‬پير‪/‬معمر‪/‬عمر رسيدہ‬
‫فارسی‪:‬پير‪ ،‬سالخورده‪.‬‬
‫عمر رسيدگی سے مبرہ‬
‫فارسی‪:‬بدون عمر معيني ‪ ،‬نامحدود‪.‬‬
‫آڑہت‪/‬عمليت‪/‬وسيلہ‪/‬ذریعہ‬
‫فارسی‪:‬نمایندگي ‪ ،‬وكالت ‪ ،‬گماشتگي ‪ ،‬ماموریت ‪ ،‬وساطت ‪ ،‬پيشكاري ‪ ،‬دفترنمایندگي‪.‬‬
‫عمل‪/‬فاعل‪/‬کا رندہ‪/‬کار پرداذ‪/‬مخطار‪/‬نمائندہ‪/‬پيش کار‪/‬واسطہ‪/‬وکيل‬
‫فارسی‪:‬پيشكار‪ ،‬نماینده ‪ ،‬گماشته ‪ ،‬وكيل ‪ ،‬مامور‪ ،‬عامل‪.‬‬
‫فتنہ انگيز جاسوس‬
‫فارسی‪:‬مامور اگاهي كه با لباس مبدل در باندي كار ميكند (‪.)provocateurs agents.pl‬‬
‫ہم بستہ‬
‫فارسی‪:‬گرد كردن ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬انباشتن ‪ ،‬گرد امدن ‪ ،‬متراكم شدن ‪ ،‬جوش اتشفشاني‪.‬‬
‫ڈھير‬
‫فارسی‪:‬انباشتگي ‪ ،‬تراكم ‪ ،‬توده ‪ ،‬انبار‪.‬‬
‫چپک‬
‫فارسی‪:‬هم چسبي ‪ ،‬عمل چسباندن ‪( ،‬طب) التيام زخم ‪( ،‬د‪ ).‬تركيب لغات ساده و اصلي بصورت مركب‪.‬‬
‫بد تر کرنا‪/‬غصہ دلنا‪/‬کم تر کرنا‪/‬شدید تر کرنا‬
‫فارسی‪:‬بدتر كردن ‪ ،‬اضافه كردن ‪ ،‬خشمگين كردن‪.‬‬
‫اکٹھا کرنا‪/‬جمع کرنا‬
‫فارسی‪:‬جمع شده ‪ ،‬متراكم ‪ ،‬متراكم ساختن‪.‬‬
‫کل‪/‬مجموعی‬
‫فارسی‪:‬جمع امده ‪ ،‬متراكم ‪( ،‬ج‪.‬ش‪ -.‬گ‪.‬ش‪ ).‬بهم پيوسته ‪ ،‬انبوه ‪ ،‬توده ‪ ،‬تراكم ‪ ،‬جمع ‪ ،‬مجموع ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬جمع‬
‫شدن ‪ ،‬توده كردن‪.‬‬
‫بھيڑ‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬تجمع ‪ ،‬تراكم‪.‬‬
‫آمادہ جارحيت‪/‬جار حانہ‬
‫فارسی‪:‬پرخاشگر‪ ،‬متجاوز‪ ،‬مهاجم ‪ ،‬پرپشتكار‪ ،‬پرتكاپو‪ ،‬سلطه جو‪.‬‬
‫حملہ آور‪/‬جارح‬
‫فارسی‪:‬متجاوز‪ ،‬مهاجم ‪ ،‬حمله كننده ‪ ،‬پرخاشگر‪.‬‬
‫آزردہ ہونا‪/‬رنج کرنا‪/‬ستانا‬
‫فارسی‪:‬ازردن ‪ ،‬جور و جفا كردن ‪ ،‬غمگين كردن‪.‬‬
‫بھونچکا‪/‬دہشت زدہ‪/‬دم بخود‪/‬ہيبت زدہ‪/‬حيرت زدہ‪/‬ہکا بکا‪/‬وحشت زدہ‬
‫فارسی‪:‬مبهوت (از شدت ترس)‪ ،‬وحشت زده ‪ ،‬مات‪.‬‬
‫عجل‪/‬چالک‪/‬چست‪/‬پھرتيل‪/‬سبک‬
‫فارسی‪:‬چابك ‪ ،‬زرنگ ‪ ،‬فرز‪ ،‬زیرك ‪ ،‬سریع النتقال‪.‬‬
‫چستی‪/‬پھرتيل پن‪/‬پھرتی‪/‬تيزی‬
‫فارسی‪:‬چالكي ‪ ،‬چابكي ‪ ،‬تردستي ‪ ،‬زیركي‪.‬‬
‫ہل چل کرنا‪/‬ہلنا‪/‬اشتعال بازی کرنا‬
‫فارسی‪:‬بكارانداختن ‪ ،‬تحریك كردن ‪ ،‬تكاندادن ‪ ،‬اشفتن ‪ ،‬پریشان كردن ‪ ،‬سراسيمه كردن‪.‬‬
‫اشتعال‪/‬کھلبلی‪/‬مظاہرہ‪/‬پيچ و تاب‬
‫فارسی‪:‬سراسيمگي ‪ ،‬اشفتگي ‪ ،‬هيجان ‪ ،‬تلطم ‪ ،‬تحریك‪.‬‬
‫ہلورنی‪/‬متھانی‪/‬شورشی‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Agate‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Age‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aged‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ageless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agency‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agent‬‬
‫‪provocateur‬‬
‫‪Agglomerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agglomeration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agglutination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aggravate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aggregate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aggregate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aggregation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aggressive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aggressor‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aggrieve‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aghast‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Agile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agility‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Agitate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agitation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agitator‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Afterwards‬‬
‫‪Again‬‬
‫‪Against‬‬

‫فارسی‪:‬اشوبگر‪ ،‬اسباب بهم زدن مایعات‪.‬‬
‫ل ادری‬
‫فارسی‪:‬عرفاي منكر وجود خدا‪.‬‬
‫گذشتہ‪/‬سابقاً‬
‫فارسی‪: )agone=( ).adv &.adj(:‬پيش ‪ ،‬قبل (در حالت صفت هميشه دنبال اسم مياید)‪: )adj.(.‬صادر شدن ‪ ،‬پيش‬
‫رفتن‪.‬‬
‫بے قرار‪/‬مشتاق‬
‫فارسی‪:‬نگران ‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬بيقرار‪ ،‬در جنبش ‪ ،‬در حركت‪.‬‬
‫بے انحراف‬
‫فارسی‪(:‬م‪.‬ل‪ ).‬بي گوشه ‪ ،‬بي انحراف‪.‬‬
‫عذاب‪/‬اذیت‪/‬جان کنی‪/‬کرب‬
‫فارسی‪:‬درد‪ ،‬رنج ‪ ،‬تقل‪ ،‬سكرات مرگ ‪ ،‬جانكندن‪.‬‬
‫بازار‪/‬چوک‬
‫فارسی‪:‬انجمن ‪ ،‬محفل ‪ ،‬بازار‪.‬‬
‫اتفاق کرنا‪/‬ماننا‪/‬متفق ہونا‪/‬راضی ہونا‬
‫فارسی‪:‬خوشنود كردن ‪ ،‬ممنون كردن ‪ ،‬پسندامدن ‪ ،‬اشتي دادن ‪ ،‬مطابقت كردن ‪ ،‬ترتيب دادن ‪ ،‬درست كردن ‪،‬‬
‫خشم(كسيرا) فرونشاندن ‪ ،‬جلوس كردن ‪ ،‬ناءل شدن ‪ ،‬موافقت كردن ‪ ،‬موافق بودن ‪ ،‬متفق بودن ‪ ،‬همراي بودن ‪،‬‬
‫سازش كردن‪.‬‬
‫گوارا‪/‬مرغوب‪/‬راس‪/‬شاداب‬
‫فارسی‪:‬سازگار‪ ،‬دلپذیر‪ ،‬مطبوع ‪ ،‬بشاش ‪ ،‬ملیم ‪ ،‬حاضر‪ ،‬مایل‪.‬‬
‫عہد‪/‬ایکا‪/‬ہم آہنگی‪/‬اقرار نامہ‪/‬ہامی‪/‬اتفاق‪/‬اتحاد‪/‬ميل‪/‬ميل جول‪/‬ملپ‪/‬معاہدہ‪/‬مفاہمت‪/‬مطابقت‪/‬پيمان‪/‬قرینہ‪/‬قول‪/‬رضا‬
‫مندی‪/‬راضی نامہ‪/‬سمجھوتہ‪/‬شرط‪/‬وفاق‪/‬وعدہ‬
‫فارسی‪:‬سازش ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬پيمان ‪ ،‬قرار‪ ،‬قبول ‪( ،‬د‪ ).‬مطابقه ء نحوي ‪( ،‬حق‪ ).‬معاهده و مقاطعه ء ‪ ،‬توافق‪.‬‬
‫زرعاتی‪/‬زرعی‬
‫فارسی‪:‬فلحتي ‪ ،‬زراعتي ‪ ،‬كشاورزي‪.‬‬
‫باڑی‪/‬کاشت کاری‪/‬کھيتی باڑی‪/‬زراعت‬
‫فارسی‪:‬فلحت ‪ ،‬زراعت ‪ ،‬كشاورزي ‪ ،‬برزگري‪.‬‬
‫اسامی‪/‬کاشت کار‬
‫فارسی‪:‬كشاورز‪ ،‬دانشجوي دانشكده ء كشاورزي‪.‬‬
‫کپ کپی وال بخار‪/‬مليرا بخار‬
‫فارسی‪:‬تب و لرز‪ ،‬تب نوبه ‪ ،‬تب مالریا‪.‬‬
‫آگے‪/‬اگل‪/‬پہلے‪/‬پيش پيش‪/‬سامنے‬
‫فارسی‪:‬پيش ‪ ،‬جلو‪ ،‬درامتداد حركت كسي ‪ ،‬روبجلو‪ ،‬سربجلو‪.‬‬
‫دست گيری کرنا‪/‬مدد کرنا‬
‫فارسی‪:‬كمك كردن ‪ ،‬یاري كردن ‪ ،‬مساعدت كردن ‪ ،‬پشتيباني كردن ‪ ،‬حمایت كردن ‪ ،‬كمك ‪ ،‬یاري ‪ ،‬حمایت ‪ ،‬همدست‬
‫‪ ،‬بردست ‪ ،‬یاور‪.‬‬
‫چارہ‪/‬دست گيری‪/‬اعانت‪/‬امداد‪/‬کمک‪/‬مدد‪/‬سہارا‬
‫فارسی‪:‬كمك ‪ ،‬كمك كردن ‪ ،‬مدد كار‪.‬‬
‫سر پيش‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬مرغ ماهيخوار‪ ،‬كله پر‪ ،‬شاخه ء جواهر‪ ،‬دسته ء كرك ‪ ،‬كرك یا ابریشم‪.‬‬
‫بيمار ہونا‪/‬دکھی ہونا‪/‬تکليف ميں ہونا‬
‫فارسی‪:‬ازردن ‪ ،‬پریشان كردن ‪ ،‬درد یا كسالتي داشتن ‪ ،‬مانع شدن ‪ ،‬عقب انداختن‪.‬‬
‫آزار‪/‬عللت‪/‬علت‪/‬مرض‪/‬شکایت‬
‫فارسی‪(:‬طب) بيماري مزمن ‪ ،‬درد‪ ،‬ناراحتي‪.‬‬
‫نشانہ لگانا‪/‬قصد کرنا‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.(:‬دانستن ‪ ،‬فرض كردن ‪ ،‬ارزیابي كردن ‪ ،‬شمردن ‪،‬رسيدن ‪ ،‬ناءل شدن(به)‪ ،‬به نتيجه رسيدن ‪،‬‬
‫قراول رفتن ‪ ،‬قصد داشتن ‪ ،‬هدف گيري كردن ‪ ،‬نشانه گرفتن‪: )n.(.‬حدس ‪ ،‬گمان ‪ ،‬جهت ‪ ،‬ميدان ‪ ،‬مراد‪ ،‬راهنمایي ‪،‬‬
‫رهبري ‪ ،‬نشان ‪ ،‬هدف ‪ ،‬مقصد‪.‬‬
‫بے مقصد‪/‬بے تکا‪/‬اٹکل پچھ‬
‫فارسی‪:‬بي مقصد‪ ،‬بي مرام ‪ ،‬بي اراده‪.‬‬
‫ہوا دینا‬
‫فارسی‪:‬هوا‪ ،‬هر چيز شبيه هوا(گاز‪ ،‬بخار)‪ ،‬باد‪ ،‬نسيم ‪ ،‬جریان هوا‪ ،‬نفس ‪ ،‬شهيق ‪ ،‬استنشاق ‪( ،‬مج‪ ).‬نما‪ ،‬سيما‪،‬‬
‫اوازه ‪ ،‬اواز‪ ،‬اهنگ ‪ ،‬بادخور كردن ‪ ،‬اشكار كردن‪.‬‬
‫فضائہ‬
‫فارسی‪:‬نيروي هوایي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agnostic‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Ago‬‬
‫‪Agog‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agonic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agora‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Agree‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Agreeable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agreement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Agricultural‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agriculture‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Agriculturist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ague‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Ahead‬‬
‫‪Aid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aigrette‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ailment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aim‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aimless‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Air‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Air force‬‬

‫باد برداشتہ‬
‫فارسی‪:‬هوا برد‪ ،‬بوسيله هوا نقل و انتقال یافته‪.‬‬
‫مسافر بر دار طيارہ‬
‫فارسی‪:‬هواپيماي مسافربري‪.‬‬
‫ہوائ ڈاک‬
‫فارسی‪:‬پست هوایي‪.‬‬
‫ہوائ اڈہ‬
‫فارسی‪:‬فرودگاه‪.‬‬
‫ہوائ فضا‬
‫فارسی‪:‬فضاي هوایي‪.‬‬
‫ہوائ‪/‬ہوا دار‬
‫فارسی‪:‬هوایي ‪ ،‬هوا مانند‪ ،‬با روح ‪ ،‬پوچ ‪ ،‬واهي ‪ ،‬خودنما‪.‬‬
‫بغلی راستہ‪/‬قطاروں کے درميان راستہ‬
‫فارسی‪:‬راهرو‪ ،‬جناح‪.‬‬
‫ادھ کھل‪/‬نيم وا‬
‫فارسی‪:‬نيم باز‪.‬‬
‫قریب‪/‬ملتا جلتا‬
‫فارسی‪:‬وابسته ‪ ،‬یكسان‪.‬‬
‫آمادگی‪/‬چالکی‪/‬پھرتی‬
‫فارسی‪:‬چابكي ‪ ،‬نشاط‪.‬‬
‫ڈرانا‪/‬گجر بجانا‬
‫فارسی‪: )alarum =( ).n(:‬هشدار‪ ،‬اگاهي از خطر‪ ،‬اخطار‪ ،‬شيپور حاضرباش ‪ ،‬اشوب ‪ ،‬هراس ‪ ،‬بيم و وحشت ‪،‬‬
‫ساعت زنگي ‪: )vt.( ،‬از خطر اگاهانيدن ‪ ،‬هراسان كردن ‪ ،‬مضطرب كردن‪.‬‬
‫دغ دغہ‪/‬دھڑکا‪/‬گجر‪/‬گڑ بڑ‪/‬انتباہ‪/‬خدشہ‪/‬سہم‬
‫فارسی‪:‬اعلن خطر‪ ،‬هراس‪.‬‬
‫اگر چہ‪/‬باوجود یہ کہ‪/‬گو کہ‬
‫فارسی‪:‬اگرچه ‪ ،‬ولواینكه‪.‬‬
‫بياض‪/‬مرقع‬
‫فارسی‪:‬جاي عكس ‪ ،‬البوم‪.‬‬
‫سفيدی‪/‬ذلل‬
‫فارسی‪:‬سفيده ء تخم مرغ ‪( ،‬گ‪.‬ش‪ ).‬مواد ذخيره ء اطراف بافت گياهي ‪ ،‬البومين‪.‬‬
‫کيميا‬
‫فارسی‪:‬علم كيميا‪ ،‬كيمياگري ‪ ،‬تركيب فلزي با فلز پست تر‪.‬‬
‫آتش گير‪/‬دار‪/‬شراب‬
‫فارسی‪:‬الكل ‪ ،‬هرنوع مشروبات الكلي‪.‬‬
‫ہوش مند‪/‬چو کننا کرنا‪/‬تنبيہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬گوش بزنگ ‪ ،‬هوشيار‪ ،‬مواظب ‪ ،‬زیرك ‪ ،‬اعلم خطر‪ ،‬اژیرهوایي ‪ ،‬بحالت اماده باش درامدن یا دراوردن‪.‬‬
‫آمادہ‪/‬بے دار‪/‬چاق‪/‬چو کس‪/‬چو کننا‪/‬چست‪/‬ہوشيار‪/‬تيار‬
‫فارسی‪:‬گوش بزنگ‪.‬‬
‫برسيم‪/‬فسفسہ‬
‫فارسی‪:‬یونجه‪.‬‬
‫عرف‬
‫فارسی‪:‬نام مستعار‪.‬‬
‫بہانہ‪/‬عذر عدم موجودگی‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬غيبت هنگام وقوع جرم ‪ ،‬جاي دیگر‪ ،‬بهانه ‪ ،‬عذر‪ ،‬بهانه اوردن ‪ ،‬عذر خواستن‪.‬‬
‫اجنبی‪/‬بدیسی‪/‬غير‪/‬پردیسی‬
‫فارسی‪:‬بيگانه ‪ ،‬خارجي ‪( ،‬مج‪ ).‬مخالف ‪ ،‬مغایر‪ ،‬ناسازگار‪ ،‬غریبه بودن ‪ ،‬ناسازگار بودن‪.‬‬
‫دوری‪/‬غربت‪/‬کٹی‬
‫فارسی‪:‬انتقال مالكيت ‪ ،‬بيگانگي ‪ ،‬بيزاري‪.‬‬
‫جا اترنا‪/‬نيچے آنا‪/‬نيچے اترنا‬
‫فارسی‪:‬روشن ‪ ،‬شعله ور‪ ،‬سوزان ‪ ،‬سبك كردن ‪ ،‬راحت كردن ‪ ،‬تخفيف دادن ‪ ،‬روشن كردن ‪ ،‬اتش زدن ‪ ،‬برق زدن ‪،‬‬
‫پياده شدن ‪ ،‬فرود امدن‪.‬‬
‫عدیل‪/‬برابر‪/‬ایک جيسا‬
‫فارسی‪:‬همانند‪ ،‬مانندهم ‪ ،‬شبيه ‪ ،‬یكسان ‪ ،‬یكجور‪ ،‬بتساوي‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Airborne‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Airliner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Airmail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Airport‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Airspace‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Airy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aisle‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Ajar‬‬
‫‪Akin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alacrity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Alarm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alarm‬‬

‫‪c‬‬
‫‪onj.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Albeit‬‬
‫‪Album‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Albumen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alchemy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alcohol‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Alert‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alert‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alfalfa‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alias‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alibi‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alien‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alienation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Alight‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alike‬‬

‫غذا‪/‬غذائت‬
‫فارسی‪:‬غذا‪ ،‬رزق ‪ ،‬قوت لیموت ‪ ،‬قوت دادن ‪ ،‬غذا دادن‪.‬‬
‫نان نفقہ‪/‬نفقہ‬
‫فارسی‪:‬خرجي ‪ ،‬نفقه‪.‬‬
‫جيتا جاگتا‪/‬زندہ‬
‫فارسی‪:‬زنده ‪ ،‬در قيد حيات ‪ ،‬روشن ‪ ،‬سرزنده ‪ ،‬سرشار‪ ،‬حساس‪.‬‬
‫ہمہ‪/‬ہر‪/‬کل‪/‬پورا‪/‬سب‪/‬سارا‪/‬تمام‬
‫فارسی‪: )n &.adv &.adj.(:‬همه ‪ ،‬تمام ‪ ،‬كليه ‪ ،‬جميع ‪ ،‬هرگونه ‪ ،‬همگي ‪ ،‬همه چيز‪ ،‬داروندار‪ ،‬یكسره ‪ ،‬تماما‪،‬‬
‫بسيار‪: )pref.( ،‬بمعني (غير) و (دیگر)‪.‬‬
‫اچھا‪/‬ٹھيک‬
‫فارسی‪(:‬د‪.‬گ‪ ).‬صحيح ‪ ،‬بسيار خوب ‪ ،‬بي عيب ‪ ،‬حتمي‪.‬‬
‫بجھانا‪/‬دور کرنا‪/‬کمی کرنا‪/‬ٹھنڈا کرنا‬
‫فارسی‪:‬ارام كردن ‪ ،‬از شدت چيزي كاستن‪.‬‬
‫بيان‪/‬الزام‪/‬تکرار‬
‫فارسی‪:‬اظهار‪ ،‬ادعا‪ ،‬بهانه ‪ ،‬تایيد‪.‬‬
‫عائد کرنا‬
‫فارسی‪:‬اقامه كردن ‪ ،‬دليل اوردن ‪ ،‬اراءه دادن‪.‬‬
‫مبينہ‬
‫فارسی‪:‬بقول معروف ‪ ،‬بنابگفته ء بعضي ‪ ،‬منتسب به‪.‬‬
‫تابع داری‬
‫فارسی‪:‬تابعيت ‪ ،‬تبعيت ‪ ،‬وفاداري ‪ ،‬بيعت‪.‬‬
‫مجازی‬
‫فارسی‪:‬مجازي ‪ ،‬رمزي ‪ ،‬كنایه اي ‪ ،‬تمثيلي‪.‬‬
‫مجاز‪/‬رمز‬
‫فارسی‪:‬تمثيل ‪ ،‬حكایت ‪ ،‬كنایه ‪ ،‬نشانه ‪ ،‬علمت‪.‬‬
‫آرام‪/‬تسکين‬
‫فارسی‪:‬تسكين ‪ ،‬تخفيف ‪ ،‬فرونشست‪.‬‬
‫گلی‪/‬کوچہ‬
‫فارسی‪:‬كوچه ‪ ،‬خيابان كوچك‪.‬‬
‫عقيدت‪/‬اتحاد‪/‬معاہدہ‪/‬ناطہ‪/‬رشتہ‬
‫فارسی‪:‬پيوستگي ‪ ،‬اتحاد‪ ،‬وصلت ‪ ،‬پيمان بين دول‪.‬‬
‫متحد‬
‫فارسی‪:‬پيوسته ‪ ،‬متحد‪.‬‬
‫گھڑیال‪/‬نہنگ‬
‫فارسی‪:‬نهنگ ‪ ،‬تمساح ‪ ،‬ساخته شده از پوست تمساح‪.‬‬
‫مقرر کرنا‪/‬تجویز کرنا‪/‬ٹھيرانا‬
‫فارسی‪:‬تخصيص دادن‪.‬‬
‫دینا‪/‬معين کرنا‬
‫فارسی‪:‬سهم دادن‪.‬‬
‫بانٹ‪/‬بٹوارہ‪/‬تخصيص‬
‫فارسی‪:‬سهم ‪ ،‬جيره ‪ ،‬تسهيم‪.‬‬
‫عطا کرنا‪/‬اجازت دینا‪/‬قبول کرنا‬
‫فارسی‪:‬رخصت دادن ‪ ،‬اجازه دادن ‪ ،‬ستودن ‪ ،‬پسندیدن ‪ ،‬تصویب كردن ‪ ،‬روا دانستن ‪ ،‬پذیرفتن ‪ ،‬اعطاء كردن‪.‬‬
‫جائز‪/‬مباح‪/‬روا‬
‫فارسی‪:‬روا‪ ،‬مجاز‪ ،‬قابل قبول‪.‬‬
‫گزارہ‪/‬ازن‪/‬مشاہرہ‪/‬راتب‬
‫فارسی‪:‬فوق العاده و هزینه ء سفر‪ ،‬مدد معاش ‪ ،‬جيره دادن ‪ ،‬فوق العاده دادن‪.‬‬
‫بھرت‪/‬کھوٹ‪/‬لوس‬
‫فارسی‪:‬بار(در فلزات)‪ ،‬عيار‪ ،‬درجه ‪ ،‬ماخذ‪ ،‬الياژ فلز مركب ‪ ،‬تركيب فلز بافلز گرانبها‪( ،‬مج‪ ).‬الودگي ‪ ،‬شاءبه ‪ ،‬عيار‬
‫زدن ‪ ،‬معتدل كردن‪.‬‬
‫چاٹ دینا‪/‬للچ دلنا‪/‬لبھانا‬
‫فارسی‪:‬بطمع انداختن ‪ ،‬تطميع كردن ‪ ،‬شيفتن‪.‬‬
‫جاذبيت‪/‬کشش‪/‬للچ‬
‫فارسی‪:‬تطميع ‪ ،‬اغوا‪ ،‬فریب‪.‬‬
‫اشارہ‪/‬حوالہ‪/‬تلميح‬
‫فارسی‪:‬گریز‪ ،‬اشاره ‪ ،‬كنایه ‪ ،‬اغفال‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aliment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alimony‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alive‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪All‬‬
‫‪All right‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allay‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allegation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allege‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alleged‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allegiance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Allegorical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allegory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alleviation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alley‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alliance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Allied‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alligator‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allocate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allotment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allow‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Allowable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allowance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alloy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Allure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allurement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Allusion‬‬

‫کيچڑ اور مٹی کی تہ‬
‫فارسی‪ )alluvia-alluviums.pl(:‬ته نشين ‪ ،‬رسوب ‪ ،‬ابرفت‪.‬‬
‫حليف بنانا‪/‬معاہدہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيوستن ‪ ،‬متحد كردن ‪ ،‬هم پيمان ‪ ،‬دوست ‪ ،‬معين‪.‬‬
‫جنتری‪/‬روز نامچہ‪/‬تقویم‬
‫فارسی‪:‬سالنامه ‪ ،‬تقویم ساليانه ‪ ،‬تقویم نجومي ‪ ،‬نشریه ء اطلعات عمومي‪.‬‬
‫بادام‬
‫فارسی‪:‬بادام ‪ ،‬درخت بادام ‪ ،‬مغز بادام‪.‬‬
‫خيرات‪/‬صدقہ‬
‫فارسی‪:‬صدقه پخش كن ‪ ،‬مامور خيرات‪.‬‬
‫قریب‪/‬قریب قریب‪/‬تقریباً‬
‫فارسی‪:‬تقریبا‪ ،‬بطور نزدیك‪.‬‬
‫بخشش‪/‬بھيک‪/‬لنگر‪/‬صدقہ‬
‫فارسی‪:‬صدقه ‪ ،‬خيرات‪.‬‬
‫فراز‬
‫فارسی‪:‬بال‪ ،‬در بالي زمين ‪ ،‬در نوك ‪ ،‬در هوا‪ ،‬در بالترین نقطه ء كشتي ‪ ،‬در فوق‪.‬‬
‫اکيل‪/‬فقط‪/‬محض‪/‬مجرد‪/‬تنہا‬
‫فارسی‪:‬تنها‪ ،‬یكتا‪ ،‬فقط‪ ،‬صرفا‪ ،‬محضا‪.‬‬
‫ساتھ ساتھ‬
‫فارسی‪:‬همراه ‪ ،‬جلو‪ ،‬پيش ‪ ،‬در امتداد خط‪ ،‬موازي با طول‪.‬‬
‫علحدہ‪/‬الگ‬
‫فارسی‪:‬دور‪ ،‬كناره گير‪.‬‬
‫پہلے‬
‫فارسی‪:‬پيش از این ‪ ،‬قبل‪.‬‬
‫بھی‪/‬ہم‬
‫فارسی‪:‬نيز‪ ،‬همچنين ‪ ،‬همينطور‪ ،‬بعلوه ‪ ،‬گذشته از این‪.‬‬
‫مذبح‪/‬قربان گاہ‬
‫فارسی‪:‬قربانگاه ‪ ،‬مذبح ‪ ،‬محراب ‪ ،‬مجمره‪.‬‬
‫بدلنا‪/‬پلٹنا‪/‬تبدیلی کرنا‬
‫فارسی‪:‬تغييردادن ‪ ،‬عوض كردن ‪ ،‬اصلح كردن ‪ ،‬تغيير یافتن ‪ ،‬جرح و تعدیل كردن ‪ ،‬دگرگون كردن‪.‬‬
‫قابل تبدیلی‪/‬قابل تغير‬
‫فارسی‪:‬قابل تغيير‪ ،‬دگرش پذیر‪.‬‬
‫چخ‪/‬کانٹ چھانٹ‪/‬ردد و بدل‪/‬تبدیلی‪/‬تغير‬
‫فارسی‪:‬تغيير‪ ،‬تبدیل ‪ ،‬دگرش ‪ ،‬دگرگوني‪.‬‬
‫چپقلش‪/‬حجت‪/‬جھک جھک‪/‬کہنا سننا‪/‬مجادلہ‬
‫فارسی‪:‬ستيزه ‪ ،‬مجادله‪.‬‬
‫اگر چہ‪/‬البتہ‪/‬حالنکہ‪/‬پھر‬
‫فارسی‪:‬اگرچه ‪ ،‬گرچه ‪ ،‬هرچند‪ ،‬بااینكه‪.‬‬
‫فوق‪/‬ارتفاع‪/‬اونچائ‪/‬اٹھان‬
‫فارسی‪:‬فرازا‪ ،‬بلندي ‪ ،‬ارتفاع ‪ ،‬فراز‪ ،‬منتها درجه ‪ ،‬مقام رفيع ‪ ،‬منزلت‪.‬‬
‫دوسروںکے ليئے زندگی گزارنا‬
‫فارسی‪:‬نوع دوستي ‪ ،‬بشردوستي ‪ ،‬غيرپرستي ‪ ،‬نوع پرستي‪.‬‬
‫اوروں کے ليئے جينے وال‬
‫فارسی‪:‬نوعدوست‪.‬‬
‫پھٹکری‬
‫فارسی‪:‬زاج ‪ ،‬زاج سفيد‪ ،‬زاغ‪.‬‬
‫ابدن‪/‬دائمن‪/‬ہمہ وقت‪/‬ہميشہ‪/‬ہرگز‪/‬مدام‪/‬نت‪/‬رات دن‪/‬روز روز‪/‬سدا‬
‫فارسی‪:‬همواره ‪ ،‬هميشه ‪ ،‬پيوسته ‪ ،‬همه وقت‪.‬‬
‫ہوںں‬
‫فارسی‪:‬هستم ‪ ،‬اول شخص‪.‬‬
‫ملغم‬
‫فارسی‪:‬الياژ جيوه باچند فلز دیگركه براي پركردن دندان و ایينه سازي بكار ميرود‪ ،‬تركيب مخلوط‪ ،‬ملقمه‪.‬‬
‫انظمام‬
‫فارسی‪:‬اميختگي ‪ ،‬اميزش ‪ ،‬امتزاج ‪ ،‬ملقمه‪.‬‬
‫فراہم کرنا‪/‬اکٹھا کرنا‪/‬جمع کرنا‬
‫فارسی‪:‬گرداوردن ‪ ،‬توده كردن ‪ ،‬متراكم كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alluvium‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ally‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Almanac‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Almond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Almoner‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Almost‬‬
‫‪Alms‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aloft‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alone‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Along‬‬
‫‪Aloof‬‬
‫‪Already‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪onj.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Altar‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Alter‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Alterable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alteration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Altercation‬‬

‫‪c‬‬
‫‪onj.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Although‬‬
‫‪Altitude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Altruism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Altruist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Alum‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪r.p.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Always‬‬

‫‪Amalgam‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amalgamation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amass‬‬

‫‪Also‬‬

‫‪Am‬‬

‫کچا‪/‬نوآموز‬
‫فارسی‪:‬دوستدار هنر‪ ،‬اماتور‪ ،‬غيرحرفه اي ‪ ،‬دوستار‪.‬‬
‫غير استادانہ‪/‬کچا‬
‫فارسی‪:‬اماتوروار‪ ،‬ناشي‪.‬‬
‫حيران کرنا‬
‫فارسی‪:‬متحيرساختن ‪ ،‬مبهوت كردن ‪ ،‬مات كردن ‪ ،‬سردرگم كردن ‪ ،‬سردرگم ‪ ،‬متحير‪.‬‬
‫عجب‪/‬حيرانی‪/‬حيرت‪/‬تعجب‬
‫فارسی‪:‬حيرت ‪ ،‬شگفتي ‪ ،‬سرگشتگي ‪ ،‬بهت‪.‬‬
‫عجب‬
‫فارسی‪:‬متحير كننده ‪ ،‬شگفت انگيز‪.‬‬
‫ایلچی‪/‬سفير‬
‫فارسی‪:‬سفير‪ ،‬ایلچي ‪ ،‬پيك ‪ ،‬مامور رسمي یك دولت‪.‬‬
‫التباس‬
‫فارسی‪:‬ابهام‪.‬‬
‫گول مول‪/‬مبہم‬
‫فارسی‪:‬مبهم‪.‬‬
‫گھيرا‪/‬حلقہ‪/‬حدود‪/‬پہلؤ‬
‫فارسی‪:‬پيرامون ‪ ،‬حدود‪ ،‬حوزه ‪ ،‬وسعت ‪ ،‬محوطه‪.‬‬
‫آرزو‪/‬ہوس‪/‬حرس‪/‬امنگ‬
‫فارسی‪:‬بلند همتي ‪ ،‬جاه طلبي ‪ ،‬ارزو‪ ،‬جاه طلب بودن‪.‬‬
‫بلند نظر‪/‬جاہ طلب‪/‬خواہش مند‬
‫فارسی‪:‬جاه طلب ‪ ،‬بلند همت ‪ ،‬ارزومند‪ ،‬نامجو‪.‬‬
‫عنبریا‬
‫فارسی‪(:‬افسانه) خوراك خدایان كه زندگي جاوید بانها ميداده ‪ ،‬ماءده ء بهشتي ‪ ،‬شهد‪ ،‬عطر‪.‬‬
‫گھات‬
‫فارسی‪:‬كمين ‪ ،‬كينگاه ‪ ،‬دام ‪ ،‬سربازاني كه دركمين نشسته اند‪ ،‬پناه گاه ‪ ،‬مخفي گاه سربازان براي حمله ‪ ،‬كمين‬
‫كردن ‪ ،‬در كمين نشستن‪.‬‬
‫بہتر بنانا‪/‬بہتر کرنا‬
‫فارسی‪:‬بهتر كردن ‪ ،‬اصلح كردن ‪ ،‬چاره كردن ‪ ،‬بهتر شدن ‪ ،‬بهبودي یافتن‪.‬‬
‫بہتری‬
‫فارسی‪:‬بهبودي ‪ ،‬بهتر شدن‪.‬‬
‫تبدیل کرنا‬
‫فارسی‪:‬ترميم كردن‪.‬‬
‫درستی‪/‬کانٹ چھانٹ‪/‬تبدیلی‬
‫فارسی‪:‬ترميم‪.‬‬
‫سہولت‬
‫فارسی‪:‬سازگاري ‪ ،‬مطبوعيت ‪ ،‬نرمي ‪ ،‬ملیمت‪.‬‬
‫خوب‬
‫فارسی‪:‬شيرین ‪ ،‬دلپذیر‪ ،‬مهربان ‪ ،‬دوست داشتني‪.‬‬
‫دوستانہ‬
‫فارسی‪:‬موافق ‪ ،‬دوست ‪ ،‬دوستانه‪.‬‬
‫بيچ ميں‪/‬دوران ميں‬
‫فارسی‪:‬درميان ‪ ،‬وسط‪.‬‬
‫بھائ چارا‪/‬دوستی‪/‬ميل‬
‫فارسی‪:‬رفاقت ‪ ،‬مودت ‪ ،‬روابط حسنه ‪ ،‬حسن تفاهم‪.‬‬
‫نوشادر‬
‫فارسی‪:‬محلول یا بخار امونياك‪.‬‬
‫اسلحہ‪/‬گول بارود‬
‫فارسی‪:‬مهمات‪.‬‬
‫نسيان‪/‬ضعف حافظہ‬
‫فارسی‪(:‬طب) ضعف حافظه بعلت ضعف یا بيماري مغزي ‪ ،‬فراموشي ‪ ،‬نسيان‪.‬‬
‫عام معافی‪/‬در گزر‬
‫فارسی‪:‬عفو عمومي ‪ ،‬گذشت ‪ ،‬عفو عمومي كردن‪.‬‬
‫قاتلنہ دیوانگی‬
‫فارسی‪:‬ادمكشي كردن ‪ ،‬لذت بردن از ادم كشي ‪ ،‬مجنون ‪ ،‬شخص عصباني و دیوانه ‪ ،‬درحال جنون‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amateur‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amateurish‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amaze‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amazement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amazing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambassador‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambiguity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ambiguous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ambitious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambrosia‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ambush‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ameliorate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amelioration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amendment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amenity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amiable‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amicable‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Amidst‬‬
‫‪Amity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ammonia‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ammunition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amnesia‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amnesty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amok‬‬

‫ادھر ادھر‪/‬جب کہ‬
‫فارسی‪ )=amongst(:‬ميان ‪ ،‬درميان ‪ ،‬درزمره ء ‪ ،‬ازجمله‪.‬‬
‫غير اخلقی‬
‫فارسی‪:‬غيراخلقي ‪ ،‬بدون احساس مسلوليت اخلقي‪.‬‬
‫عشق‪/‬عشق مزاج‬
‫فارسی‪:‬عاشق ‪ ،‬شيفته ‪ ،‬عاشقانه‪.‬‬
‫قدر‪/‬رقم‬
‫فارسی‪: )vi(:‬سرزدن ‪ ،‬بالغ شدن ‪ ،‬رسيدن ‪: )n( ،‬مبلغ ‪ ،‬مقدار ميزان‪.‬‬
‫آشنائ‪/‬عشق‪/‬محبت‪/‬پيار‬
‫فارسی‪:‬عشق ‪ ،‬محبت‪.‬‬
‫جل تھليا‬
‫فارسی‪:‬دوزیستان ‪ ،‬ذوحيات‪.‬‬
‫بہت سا‪/‬فراوان‪/‬کافی‪/‬کثير‪/‬نہایت‪/‬وافر‪/‬وسيع‬
‫فارسی‪:‬فراخ ‪ ،‬پهناور‪ ،‬وسيع ‪ ،‬فراوان ‪ ،‬مفصل ‪ ،‬پر‪ ،‬بيش از اندازه‪.‬‬
‫توسيع‬
‫فارسی‪:‬تقویت‪.‬‬
‫بڑھانا‪/‬توسيع کرنا‬
‫فارسی‪:‬وسعت دادن ‪ ،‬بزرگ كردن ‪ ،‬مفصل كردن ‪ ،‬مفصل گفتن یا نوشتن ‪( ،‬برق) افزودن ‪ ،‬بالبردن ‪ ،‬بزرگ‬
‫شدن ‪ ،‬تقویت كردن (صدا)‪.‬‬
‫بہ کثرت‪/‬بھر پور‪/‬فراوانی سے‬
‫فارسی‪:‬بطور فراوان ‪ ،‬بطور بيش از حد‪.‬‬
‫بند نلی‪/‬بند نلکی‬
‫فارسی‪:‬امپول‪.‬‬
‫کاٹ دینا‪/‬قلم کر دینا‬
‫فارسی‪:‬بریدن ‪ ،‬جدا كردن ‪ ،‬زدن ‪ ،‬قطع اندام كردن‪.‬‬
‫جسم سے کٹائ‬
‫فارسی‪:‬قطع عضوي از بدن‪.‬‬
‫انگ کٹا‪/‬مقطوع‬
‫فارسی‪:‬ادمي كه دست یا پا و یا عضو دیگرش قطع شده باشد‪.‬‬
‫گنڈا‪/‬تعویذ‪/‬ٹونا‪/‬ٹوٹکا‬
‫فارسی‪:‬طلسم ‪ ،‬دوا یا چيزي كه براي شكستن جادو و طلسم بكار ميرود‪.‬‬
‫دھيان بٹانا‪/‬کھلنا‪/‬خوش کرنا‪/‬پھسلنا‬
‫فارسی‪:‬سرگرم كردن ‪ ،‬مشغول كردن ‪ ،‬تفریح دادن ‪ ،‬جذب كردن ‪ ،‬مات و متحير كردن‪.‬‬
‫دل لگی‪/‬فرح‪/‬فرحت‪/‬سير‪/‬شغل‪/‬تماشہ‬
‫فارسی‪:‬سرگرمي ‪ ،‬تفریح ‪ ،‬گيجي ‪ ،‬گمراهي ‪ ،‬فریب خوردگي ‪ ،‬پذیرایي ‪ ،‬نمایش‪.‬‬
‫ایک‪/‬یک‬
‫فارسی‪:‬یك ‪ ،‬حرف ‪ a‬در جلو حروف صدادار و جلو حرف ‪ H‬بصورت ‪ an‬استعمال ميشود‪.‬‬
‫غلط وقتيت‬
‫فارسی‪:‬بيموردي ‪( ،‬درتاریخ نویسي) اشتباه در ترتيب حقيقي وقایع و ظهور اشخاص ‪ ،‬نابهنگامي‪.‬‬
‫خون کی کمی‪/‬سوکھے کی بيماری‬
‫فارسی‪:‬كم خوني‪.‬‬
‫مثل‪/‬تمثيلی‬
‫فارسی‪:‬مانند‪ ،‬قابل مقایسه ‪ ،‬متشابه‪.‬‬
‫مثال‪/‬مماثلت‪/‬مشابہت‬
‫فارسی‪:‬قياس‪.‬‬
‫تحليل‪/‬تجزیہ‬
‫فارسی‪:‬تحليل ‪ ،‬كاوش‪.‬‬
‫تحليلی‬
‫فارسی‪:‬تجزیه اي ‪ ،‬تحليلي ‪( ،‬من‪ ).‬مربوط به مكتب یا فلسفه ء تحليلي ‪ ،‬روانكاوي ‪ ،‬قابل حل بطریق جبري‪.‬‬
‫اندھيرا‪/‬گڑ بڑ‪/‬غدر‪/‬ہڑ بونگ‪/‬طوائف ال ملوکی‬
‫فارسی‪:‬بي قانوني ‪ ،‬هرج و مرج ‪ ،‬بي ترتيبي سياسي ‪ ،‬بي نظمي ‪ ،‬اغتشاش ‪ ،‬خودسري مردم‪.‬‬
‫لعن‪/‬لعنت‬
‫فارسی‪:‬هرچيزي كه مورد لعن واقع شود‪ ،‬لعنت و تكفير‪ ،‬مرتد شناخته شده از طرف روحانيون‪.‬‬
‫جد‪/‬سلف‬
‫فارسی‪:‬نيا(جمع نياكان)‪ ،‬جد‪ ،‬اجداد‪.‬‬

‫‪Among‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Amoral‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amorous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amount‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amour‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Amphibian‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ample‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amplification‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amplify‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Amply‬‬
‫‪Ampoule‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amputate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amputation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amputee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amulet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Amuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Amusement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪An‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anachronism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anaemia‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Analogous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Analogy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Analysis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Analytic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anarchy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anathema‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ancestor‬‬

‫آبائ‪/‬جدی‪/‬پدری‬
‫فارسی‪:‬نيایي ‪ ،‬اجدادي‪.‬‬
‫سلسلہ نسب‬
‫فارسی‪:‬دودمان ‪ ،‬تبار‪.‬‬
‫لنگر‬
‫فارسی‪: )n.(:‬لنگر‪ ،‬لنگر كشتي‪: )vi &.vt.(.‬لنگر انداختن ‪( ،‬مج‪ ).‬محكم شدن ‪ ،‬بالنگر بستن یانگاه داشتن‪.‬‬
‫عتيق‪/‬دیرینہ‪/‬پا رینہ‪/‬پرا چين‪/‬پيشين‪/‬پرانا‪/‬قدیم‬
‫فارسی‪:‬باستاني ‪ ،‬دیرینه ‪ ،‬قدیمي ‪ ،‬كهن ‪ ،‬كهنه ‪ ،‬پير‪.‬‬
‫امدادی‪/‬مدد گاری‬
‫فارسی‪:‬فرعي ‪ ،‬كمكي‪.‬‬
‫اور‪/‬پھر‬
‫فارسی‪:‬و (حرف ربط)‪.‬‬
‫چٹکل‪/‬حکایت‪/‬نقل‪/‬قصہ‬
‫فارسی‪:‬حكایت ‪ ،‬قصه ء كوتاه ‪ ،‬امثال ‪ ،‬ضرب المثل‪.‬‬
‫دو بارہ‪/‬پھر سے‪/‬مقرر‬
‫فارسی‪:‬از نو‪ ،‬دوباره ‪ ،‬بطرز نوین ‪ ،‬از سر‪.‬‬
‫فرشتہ‪/‬سروش‬
‫فارسی‪:‬فرشته ‪ ،‬مالك‪.‬‬
‫فرشتہ صفت‬
‫فارسی‪:‬فرشته اي ‪ ،‬وابسته به فرشته‪.‬‬
‫آگ‪/‬عتاب‪/‬گرمی‪/‬غصہ‪/‬خفگی‪/‬حرارہ‪/‬جلل‪/‬جلپا‪/‬خشم‪/‬تن پھن‪/‬طيش‪/‬ابال‪/‬ژیان‬
‫فارسی‪:‬براشفتگي ‪ ،‬خشم ‪ ،‬غضب ‪ ،‬خشمگين كردن ‪ ،‬غضبناك كردن‪.‬‬
‫گوشہ‪/‬کونا‪/‬زاویہ‬
‫فارسی‪:‬زاویه‪.‬‬
‫غصے سے‬
‫فارسی‪:‬از روي خشم‪.‬‬
‫بھپرا ہوا‪/‬خفا‪/‬ناراض‬
‫فارسی‪:‬اوقات تلخ ‪ ،‬رنجيده ‪ ،‬خشمناك ‪ ،‬دردناك ‪ ،‬قرمز شده ‪ ،‬ورم كرده ‪ ،‬دژم ‪ ،‬براشفته‪.‬‬
‫الم‪/‬عذاب‪/‬بے چينی‪/‬کرب‪/‬کوفت‪/‬رنج‬
‫فارسی‪:‬دلتنگي ‪ ،‬اضطراب ‪ ،‬غم و اندوه ‪ ،‬دلتنگ كردن ‪ ،‬غمگين شدن ‪ ،‬نگران شدن ‪ ،‬نگران كردن‪.‬‬
‫ڈحڈو‪/‬پگلوٹ‬
‫فارسی‪:‬پيرزنانه ‪ ،‬عجوزه ‪ ،‬ضعيف‪.‬‬
‫ملمت‬
‫فارسی‪:‬قوه ء ادراك ‪ ،‬ملحظه ‪ ،‬مراقبت ‪ ،‬مشاهده ‪ ،‬اعتراض ‪ ،‬تذكر و اعلم خطر‪ ،‬انتقاد‪.‬‬
‫چو پایہ‪/‬حيوان‪/‬جانور‪/‬وحشی‬
‫فارسی‪:‬جانور‪ ،‬حيوان ‪ ،‬حيواني ‪ ،‬جانوري ‪ ،‬مربوط به روح و جان یا اراده ‪ ،‬حس و حركت‪.‬‬
‫بير‪/‬بغض‪/‬دشمنی‪/‬لگ‪/‬پر خاش‬
‫فارسی‪:‬دشمني ‪ ،‬عداوت ‪ ،‬شهامت ‪ ،‬جسارت ‪ ،‬كينه‪.‬‬
‫بير‪/‬مقصد‪/‬مراد‪/‬نيت‬
‫فارسی‪:‬اراده ‪ ،‬قصد‪ ،‬نيت ‪ ،‬روح دشمني و غرض ‪ ،‬عناد‪.‬‬
‫اجوائن‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬بادیان رومي ‪ ،‬انيسون‪.‬‬
‫اجوائن کی شراب‬
‫فارسی‪:‬عرق بادیان‪.‬‬
‫گٹا‪/‬ٹخنا‬
‫فارسی‪:‬قوزك ‪ ،‬قوزك پا‪.‬‬
‫کڑا‪/‬پایل‬
‫فارسی‪:‬خلخال ‪ ،‬پابند‪ ،‬غل و زنجير براي بستن پا‪.‬‬
‫مورخ‬
‫فارسی‪:‬وقایع نگار‪ ،‬تاریخچه نویس‪.‬‬
‫تاریخ‪/‬واقعہ‬
‫فارسی‪:‬تاریخچه ‪ ،‬وقایع ساليانه ‪ ،‬سالنامه ‪ ،‬اخبار سال ‪ ،‬برنامه ساليانه ء عشاء رباني‪.‬‬
‫جوڑنا‪/‬ملحق کرنا‪/‬شامل کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيوستن ‪ ،‬ضميمه كردن ‪ ،‬ضميمه ‪ ،‬پيوست ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬ضميمه سازي‪.‬‬
‫بربادی‪/‬فنا‪/‬ہلکت‪/‬نيستی‪/‬قلع قمع‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ancestral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ancestry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anchor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ancient‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ancillary‬‬

‫‪c‬‬
‫‪onj.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪And‬‬
‫‪Anecdote‬‬
‫‪Anew‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Angel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Angelic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anger‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Angle‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Angrily‬‬
‫‪Angry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anguish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Animadversion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Animal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Animosity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Animus‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anisette‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ankle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anklet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annalist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annals‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Annex‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annihilation‬‬

‫فارسی‪:‬نابودي‪.‬‬
‫شرح‬
‫فارسی‪:‬حاشيه نویسي‪.‬‬
‫اعلن کرنا‪/‬سنانا‬
‫فارسی‪:‬اگهي دادن ‪ ،‬اعلن كردن ‪ ،‬اخطار كردن ‪ ،‬خبر دادن ‪ ،‬انتشاردادن ‪ ،‬اشكاركردن ‪ ،‬مدرك دادن‪.‬‬
‫اعلن‪/‬پکار‬
‫فارسی‪:‬اگهي ‪ ،‬اعلن ‪ ،‬خبر‪.‬‬
‫چھيڑنا‪/‬پریشان کرنا‪/‬تنگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬دلخوركردن ‪ ،‬ازردن ‪ ،‬رنجاندن ‪ ،‬اذیت كردن ‪ ،‬بستوه اوردن ‪ ،‬خشمگين كردن ‪ ،‬تحریك كردن ‪ ،‬مزاحم شدن‪.‬‬
‫چھيڑ‪/‬جھنجھلہٹ‪/‬ناراضی‬
‫فارسی‪:‬دلخوري ‪ ،‬ازار‪ ،‬اذیت ‪ ،‬ممانعت ‪ ،‬ازردگي ‪ ،‬رنجش‪.‬‬
‫آزاردہ‬
‫فارسی‪:‬رنجش اور‪.‬‬
‫حلقہ‬
‫فارسی‪( )annuluses & annuli.pl(:‬هند‪ ).‬دایره اي كه بوسيله ء گردش یك دایره وراء محيط خودتشكيل گردد‪،‬‬
‫فضاي بين دوایر متحد المركز‪ ،‬حلقه ‪ ،‬حلقوي‪.‬‬
‫چپڑنا‪/‬مرہم لگانا‬
‫فارسی‪:‬روغن مالي كردن ‪ ،‬تدهين كردن‪.‬‬
‫انوکھا‪/‬بے قاعدہ‪/‬شاذ‬
‫فارسی‪:‬غير عادي ‪ ،‬خارج از رسم ‪ ،‬بيمورد‪ ،‬مغایر‪ ،‬متناقض ‪ ،‬بي شباهت ‪ ،‬غير متشابه‪.‬‬
‫عدم نظام‪/‬بے قائدگی‬
‫فارسی‪:‬خلف قاعده ‪ ،‬غير متعارف ‪ ،‬بي ترتيب‪.‬‬
‫عنقریب‪/‬فوراً‬
‫فارسی‪:‬بزودي ‪ ،‬فورا‪ ،‬چند لحظه بعد‪.‬‬
‫بے نامی‪/‬گم نام باشی‬
‫فارسی‪:‬گمنامي ‪ ،‬بينامي‪.‬‬
‫بے نام‪/‬گم نام‪/‬نام نا دہندہ‬
‫فارسی‪:‬بي نام ‪ ،‬داراي نام مستعار‪ ،‬تخلصي ‪ ،‬لادري‪.‬‬
‫ور‪/‬دیگر‪/‬دوسرا‬
‫فارسی‪:‬دیگر‪ ،‬دیگري ‪ ،‬جدا‪ ،‬عليحده ‪ ،‬یكي دیگر‪ ،‬شخص دیگر‪.‬‬
‫جواب دینا‬
‫فارسی‪: )vt.(:‬پاسخ دادن ‪ ،‬جواب دادن ‪ ،‬از عهده برامدن ‪ ،‬ضمانت كردن ‪ ،‬دفاع كردن (از)‪ ،‬جوابگو شدن ‪ ،‬بكار‬
‫امدن ‪،‬بكاررفتن ‪ ،‬بدرد خوردن ‪ ،‬مطابق بودن (با)‪ ،‬جواب احتياج را دادن (‪: )n.‬جواب ‪ ،‬پاسخ ‪ ،‬دفاع‪.‬‬
‫جواب‬
‫فارسی‪:‬پاسخ ‪ ،‬پاسخ دادن‪.‬‬
‫جواب دہ‪/‬ذمہ دار‬
‫فارسی‪:‬مسلول ‪ ،‬ملتزم ‪ ،‬ضامن ‪ ،‬جوابگو‪ ،‬پاسخ دار‪ ،‬جواب دار‪.‬‬
‫چنٹی‪/‬چنٹا‬
‫فارسی‪: )n.(:‬مورچه ‪ ،‬مور‪: )pref -ant.(.‬پيشوندیست بمعني< ضد >و< مخالف >و< درعوض > و< بجاي > و‬
‫غيره‪.‬‬
‫بير‪/‬دشمنی‪/‬لگ‪/‬رقابت‬
‫فارسی‪:‬مخالفت ‪ ،‬خصومت ‪ ،‬هم اوري ‪ ،‬اصل مخالف‪.‬‬
‫قطب جنوبی‬
‫فارسی‪:‬مربوط به قطب جنوب ‪ ،‬قطب جنوبي ‪ ،‬قطب جنوب‪.‬‬
‫ادائ‪/‬لگایا گيا داؤ‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.(:‬بالبردن ‪ ،‬نشان دادن ‪ ،‬توپ زدن‪: )pref- ante.(.‬پيشوندي است بمعني ‪-‬پيش ‪-‬و ‪-‬قبل از‪ -‬و‬
‫درجلو‪-.‬‬‫چنٹی خور‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬جانور پستاندار مورچه خوار‪ ،‬اردوارك ‪ ،‬پرنده ء مورچه خوار‪.‬‬
‫سابق‬
‫فارسی‪:‬مقدم ‪ ،‬پيشين‪.‬‬
‫ڈوڑہی‪/‬پيش دالن‬
‫فارسی‪:‬اطاق كفش كن ‪ ،‬پيش اطاقي‪.‬‬
‫قبل از پيدائش‬
‫فارسی‪:‬مربوط به قبل از تولد‪ ،‬قبل از ولدتي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annotation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Announce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Announcement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Annoy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annoyance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annoying‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Annulus‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Anoint‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Anomalous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anomaly‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Anon‬‬
‫‪Anonymity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Anonymous‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Another‬‬
‫‪Answer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Answer‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Answerable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antagonism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antarctic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ante‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anteater‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antecedent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antechamber‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antenatal‬‬

‫سالف‬
‫فارسی‪:‬جلو(ي)‪ ،‬قدامي‪.‬‬
‫ترانہ‬
‫فارسی‪:‬سرود‪ ،‬سرودي كه دسته جمعي در كليسا ميخوانند‪.‬‬
‫دنبل‪/‬راج پھوڑا‬
‫فارسی‪(:‬طب) سياه زخم ‪ ،‬نوعي سنگ یاقوت‪.‬‬
‫انثانئہت?‬
‫فارسی‪:‬علم انسان شناسي ‪ ،‬مبحث روابط انسان با خدا‪.‬‬
‫حریف‪/‬مخالف‬
‫فارسی‪ )n:( )antis.pl.(:‬پاد‪ ،‬مخالف ‪ ،‬عليه ‪ ،‬ضد‪ :)pref -anth، -ant،tna- i.( ،‬پيشوندهایيست بمعني< ضد‬
‫>و< مخالف >و< درعوض > و< بجاي > و غيره مثل‪:tsirhcITNA.‬‬
‫تریاق چہ‪/‬ضد جسم‬
‫فارسی‪:‬پادتن‪.‬‬
‫انوکھا‪/‬بھنڈ‪/‬چال‪/‬داؤن‪/‬مسخرہ‬
‫فارسی‪:‬غریب و عجيب ‪ ،‬بي تناسب ‪ ،‬مسخره ‪ ،‬وضع غریب و مضحك‪.‬‬
‫دجال‪/‬مسيح دشمن‬
‫فارسی‪:‬ضد مسيح ‪ ،‬دجال‪.‬‬
‫منتظر‬
‫فارسی‪:‬منتظر‪ ،‬اميدوار‪ ،‬ابستن ‪ ،‬باردار‪ ،‬پيش بيني كننده‪.‬‬
‫اميد کرنا‪/‬توقع کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيش بيني كردن ‪ ،‬انتظار داشتن ‪ ،‬پيشدستي كردن ‪ ،‬جلوانداختن ‪ ،‬پيش گرفتن بر‪ ،‬سبقت جستن بر‪.‬‬
‫اميد‬
‫فارسی‪:‬پيش بيني ‪ ،‬انتظار‪ ،‬سبقت ‪ ،‬وقوع قبل از موعد مقرر‪ ،‬پيشدستي‪.‬‬
‫پستی‪/‬تنزل‬
‫فارسی‪:‬پاداوج ‪ ،‬بيان قهقرایي (مثل < زنم مرد‪ ،‬مالم را بردند و سگم هم گم شد>)‪ ،‬بياني كه هرچه پيش مي رود‬
‫اهميتش كمتر ميشود‪ ،‬بيان قهقرایي نمودن‪.‬‬
‫تریاقی‬
‫فارسی‪:‬پادزهري ‪ ،‬داراي خاصيت پادزهري‪.‬‬
‫علج‪/‬نوش‪/‬تریاق‪/‬توڑ‬
‫فارسی‪:‬تریاق ‪ ،‬پادزهر‪ ،‬ضد سم ‪ ،‬پازهر‪.‬‬
‫کحل‪/‬سرمہ‬
‫فارسی‪:‬سنگ سرمه ‪ ،‬توتياي معدني ‪ ،‬انتيمون‪.‬‬
‫کراہت‪/‬ناپسندی‬
‫فارسی‪:‬احساس مخالف ‪ ،‬ناسازگاري ‪ ،‬انزجار‪.‬‬
‫بر عکس‪/‬دوسری طرف کا‪/‬متقابل‬
‫فارسی‪:‬مربوط به ساكنين ینگي دنيا‪ ،‬واقع در طرف مقابل زمين ‪ ،‬مستقيما‪ ،‬مخالف ‪ ،‬متقاطر‪.‬‬
‫عتيقہ شناس‪/‬پاستانی‪/‬قدامتی‬
‫فارسی‪:‬باستاني ‪ ،‬وابسته بقدیم ‪ ،‬عتيقه شناس‪.‬‬
‫عتيق‪/‬قدیم‬
‫فارسی‪:‬كهنه ‪ ،‬منسوخ ‪ ،‬متروك ‪ ،‬قدیمي‪.‬‬
‫عتيق‪/‬کہنہ‪/‬پارینہ‬
‫فارسی‪:‬كهنه ‪ ،‬عتيقه ‪ ،‬باستاني‪.‬‬
‫قدامت‬
‫فارسی‪:‬عهد عتيق ‪ ،‬روزگار باستان ‪ ،‬قدمت‪.‬‬
‫مخالفت‪/‬تضاد‪/‬ضد‬
‫فارسی‪ )antitheses.pl(:‬پادگذاره ‪ ،‬ضد و نقيض ‪ ،‬تضاد‪ ،‬تناقض‪.‬‬
‫متضاد‬
‫فارسی‪:‬پادگذاره اي ‪ ،‬داراي ضد و نقيض ‪ ،‬متضاد‪.‬‬
‫شاخ سينگ‬
‫فارسی‪:‬شاخ گوزن ‪ ،‬شاخ فرعي ‪ ،‬انشعاب شاخ‪.‬‬
‫متضاد‪/‬ضد و نقيذ‬
‫فارسی‪:‬كلمه ء متضاد‪ ،‬ضد و نقيض ‪ ،‬متضاد‪.‬‬
‫اندوہ‪/‬فکر‪/‬فراق‪/‬اضطراب‪/‬غصہ‪/‬کاہش‪/‬خلش‪/‬کھٹکا‪/‬پریشانی‪/‬پرواہ‬
‫فارسی‪:‬ارنگ ‪ ،‬تشویش ‪ ،‬دل واپسي ‪ ،‬اضطراب ‪ ،‬اندیشه ‪ ،‬اشتياق ‪ ،‬نگراني‪.‬‬
‫بے چين‪/‬بے کل‪/‬پریشان‬

‫‪a.‬‬

‫‪Anterior‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anthem‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anthrax‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anthropology‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anti‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antibody‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antichrist‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Anticipant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Anticipate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anticipation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anticlimax‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antidotal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antidote‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antimony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antipathy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antipodal‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antiquarian‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antiquated‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antique‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antiquity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antithesis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Antithetical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antler‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Antonym‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Anxiety‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Anxious‬‬

‫فارسی‪:‬دلواپس ‪ ،‬ارزومند‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬اندیشناك ‪ ،‬بيم ناك‪.‬‬
‫کسی‪/‬کوئ‪/‬کچھ‬
‫فارسی‪:‬چه ‪ ،‬كدام ‪ ،‬چقدر‪( ،‬درجمع) (در پرسش) چه نوع ‪ ،‬چقدر‪ ،‬هيچ ‪( ،‬در جمله ء مثبت) هر‪ ،‬ازنوع ‪ ،‬هيچ نوع ‪،‬‬
‫هيچگونه ‪ ،‬هيچ‪.‬‬
‫کوئ بھی‬
‫فارسی‪(:‬در جمله ء منفي و پرسش) هيچ كس ‪ ،‬كسي (در جمله ء مثبت) هركجا‪ ،‬كسي‪.‬‬
‫کوئ ایک‪/‬کوئ فرد‪/‬کوئ شخص‬
‫فارسی‪:‬هركس ‪ ،‬هرچيز‪ ،‬هرشخص معين‪.‬‬
‫کچھ‪/‬کچھ بھی‬
‫فارسی‪:‬هرچيز‪ ،‬هركار‪ ،‬همه كار(در جمله ء مثبت) چيزي ‪( ،‬در پرسش و نفي) هيچ چيز‪ ،‬هيچ كار‪ ،‬بهراندازه ‪،‬‬
‫بهرمقدار‪.‬‬
‫با ہر طور‪/‬خير‬
‫فارسی‪:‬در هرصورت ‪ ،‬بهرحال‪.‬‬
‫کہيں‪/‬کہيں بھی‪/‬کسی جگہ بھی‬
‫فارسی‪:‬هركجا‪ ،‬هر جا‪.‬‬
‫شہ رگ‬
‫فارسی‪( )aortae، aortas.pl(:‬تش‪ ).‬اءورت ‪ ،‬شریان بزرگ ‪ ،‬شاهرگ‬
‫فوراً‪/‬جلدی جلدی‬
‫فارسی‪:‬سریعا‪ ،‬باتندي ‪ ،‬باشتاب ‪ ،‬بي درنگ ‪ ،‬باسرعت زیاد‪.‬‬
‫اکيل‪/‬الگ‪/‬علحدہ‪/‬جدا‬
‫فارسی‪:‬جدا‪ ،‬كنار‪ ،‬سوا‪ ،‬مجزا‪ ،‬غيرهمفكر‪.‬‬
‫اوطاق‬
‫فارسی‪:‬اپارتمان‪.‬‬
‫بے حس‪/‬پتھر دل‪/‬سرد مہر‬
‫فارسی‪:‬بي احساس ‪ ،‬بي تفاوت ‪ ،‬بي روح‪.‬‬
‫بے حسی‪/‬بے پروائ‬
‫فارسی‪:‬بي حسي ‪ ،‬بي عاطفگي ‪ ،‬خون سردي ‪ ،‬بي علقگي‪.‬‬
‫نقل کرنا‬
‫فارسی‪:‬ميمون ‪ ،‬بوزینه‪.‬‬
‫چوٹی‬
‫فارسی‪ )apices & apexes.pl(:‬نوك ‪ ،‬سر‪ ،‬راس زاویه ‪ ،‬تارك‪.‬‬
‫کہاوت‪/‬مسالہ‪/‬ضرب المثل‪/‬مقولہ‬
‫فارسی‪:‬سخن كوتاه ‪ ،‬كلم موجز‪ ،‬پند‪ ،‬كلمات قصار‪ ،‬پند و موعظه‪.‬‬
‫بليغ گو‬
‫فارسی‪:‬موجز نویس ‪ ،‬پند نویس‪.‬‬
‫بے نور‪/‬تریک‬
‫فارسی‪:‬تاریك ‪ ،‬بي فروغ‪.‬‬
‫شہوت انگيز‬
‫فارسی‪:‬مقوي باء ‪ ،‬داروي مقوي غرایز جنسي‪.‬‬
‫خود سے مطمئن‪/‬عمودیت‬
‫فارسی‪:‬حالت عمودي ‪( ،‬مج‪ ).‬اطمينان بخود‪ ،‬اعتماد بنفس‪.‬‬
‫الہام‪/‬کشف‬
‫فارسی‪:‬كتاب مكاشفات یوحنا‪ ،‬مكاشفه ‪ ،‬الهام‪.‬‬
‫الہامی‪/‬کشفی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به كتاب مكاشفات یوحنا‪.‬‬
‫غير مستند‪/‬جعلی‪/‬مشکوک‬
‫فارسی‪:‬داراي اعتبار مشكوك ‪ ،‬ساختگي ‪ ،‬جعلي‪.‬‬
‫جزا‬
‫فارسی‪(:‬د‪ ).‬مكمل جمله ء شرطي ‪ ،‬نتيجه جمله ء شرطي‪.‬‬
‫منتہا کمال‪/‬اوج ارض‬
‫فارسی‪(:‬هن‪ ).‬اوج ‪ ،‬نقطه ء اوج ‪ ،‬ذروه ‪ ،‬اعلي درجه ‪ ،‬نقطه ء كمال‪.‬‬
‫معذرت خواہ‪/‬نادم‬
‫فارسی‪:‬پوزش اميز‪ ،‬اعتذاري ‪ ،‬دفاعي‪.‬‬
‫دفاع کرنے وال‪/‬عذر خواہ‬

‫‪a.‬‬

‫‪Any‬‬

‫‪p‬‬
‫‪ron‬‬
‫‪.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪ron‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬

‫‪Anybody‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Anyone‬‬
‫‪Anything‬‬
‫‪Anyway‬‬
‫‪Anywhere‬‬
‫‪Aorta‬‬
‫‪Apace‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Apart‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apartment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apathetic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apathy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ape‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apex‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aphorism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aphorist‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aphotic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aphrodisiac‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aplomb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apocalypse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apocalyptic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apocryphal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apodosis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apogee‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apologetic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apologist‬‬

‫فارسی‪:‬مدافع ‪ ،‬پوزش خواه ‪ ،‬نویسنده ء رساله ء دفاعي‪.‬‬
‫معافی نامہ‪/‬عذر‬
‫فارسی‪:‬پوزش ‪ ،‬عذرخواهي (رسمي)‪ ،‬اعتذار‪ ،‬مدافعه‪.‬‬
‫گومڑا‬
‫فارسی‪( )apophyses.pl(:‬تش‪ ).‬زاءده ‪ ،‬برجستگي ‪ ،‬غند‪.‬‬
‫مرگی کا مریض‬
‫فارسی‪(:‬طب) سكته اي ‪ ،‬دچار سكته ‪ ،‬سكته اور‪.‬‬
‫بے حسی کی حالت‪/‬مرگی‪/‬سکتہ‬
‫فارسی‪:‬سكته ‪ ،‬سكته ء ناقص‪.‬‬
‫الحاد‪/‬ارتداد‬
‫فارسی‪:‬ارتداد‪ ،‬ترك ایين ‪ ،‬ترك عقيده ‪ ،‬برگشتگي از دین‪.‬‬
‫مرتد‬
‫فارسی‪:‬از دین برگشته ‪ ،‬مرتد‪.‬‬
‫حواری‪/‬رسول‬
‫فارسی‪:‬فرستاده ‪ ،‬رسول ‪ ،‬پيغ‪،‬امبر‪ ،‬حواري ‪( ،‬دركليسا) عاليترین مرجع روحاني‪.‬‬
‫رسولی‬
‫فارسی‪:‬رسالتي ‪ ،‬وابسته به پاپ‪.‬‬
‫عطار‪/‬دوا فروش‪/‬دوا خانہ‬
‫فارسی‪:‬داروگر‪ ،‬داروساز‪ ،‬داروفروش‪.‬‬
‫خدا گردانی‪/‬تجليل‪/‬تقدیس‬
‫فارسی‪:‬ستایش اغراق اميز‪ ،‬رهایي از زندگي خاكي وعروج باسمانها‪.‬‬
‫ڈرانا‪/‬دھمکانا‪/‬خوف دلنا‬
‫فارسی‪:‬ترساندن ‪ ،‬وحشت زده شدن‪.‬‬
‫ہول ناک‬
‫فارسی‪:‬ترسناك ‪ ،‬مخوف‪.‬‬
‫وظيفہ‬
‫فارسی‪.)=apanage(:‬‬
‫رخت‪/‬سامان‪/‬ساز‬
‫فارسی‪ )apparatuses & apparatus.pl(:‬اسباب ‪ ،‬الت ‪ ،‬دستگاه ‪ ،‬لوازم ‪ ،‬ماشين ‪ ،‬جهاز‪.‬‬
‫کپڑے پہنانا‪/‬سجانا‬
‫فارسی‪:‬رخت ‪ ،‬اسباب ‪ ،‬اراستن ‪ ،‬پوشاندن ‪ ،‬جامه‪.‬‬
‫اشکارا‪/‬معلوم‪/‬فاش‪/‬واضح‪/‬ظاہر‬
‫فارسی‪:‬پيدا‪ ،‬اشكار‪ ،‬ظاهر‪ ،‬معلوم ‪ ،‬وارث مسلم‪.‬‬
‫ظاہرا‪/‬ظاہرن‬
‫فارسی‪:‬ظاهرا‪.‬‬
‫عفریت‪/‬بتال‪/‬بھوت‪/‬سایہ‬
‫فارسی‪:‬ظهور‪ ،‬خيال ‪ ،‬روح ‪ ،‬تجسم ‪ ،‬شبح ‪ ،‬منظر‪.‬‬
‫عرض‪/‬چارہ جوئ‪/‬داد‪/‬در خواست‬
‫فارسی‪:‬درخواست ‪ ،‬التماس ‪ ،‬جذبه ‪( ،‬حق‪ ).‬استيناف‪.‬‬
‫آ جانا‪/‬دکھائ دینا‪/‬دکھنا‪/‬نظر آنا‪/‬نم دار ہونا‪/‬نکلنا‪/‬پڑنا‪/‬پھوٹنا‪/‬سوجھنا‬
‫فارسی‪:‬ظاهرشدن ‪ ،‬پدیدار شدن‪.‬‬
‫درشن‪/‬ڈول‪/‬دیدار‪/‬ہج‪/‬دکھائ‪/‬حاضری‪/‬حيثيت‪/‬جلوہ گری‪/‬نمود‪/‬پيکر‪/‬رنگ‪/‬شکل‪/‬رویت‪/‬صورت‪/‬تلعت‪/‬وضع‪/‬ظہور‬
‫فارسی‪:‬ظهور‪ ،‬پيدایش ‪ ،‬ظاهر‪ ،‬نمایش ‪ ،‬نمود‪ ،‬سيما‪ ،‬منظر‪.‬‬
‫آسودہ کرنا‪/‬خاموش کرنا‪/‬منانا‪/‬راضی کرنا‬
‫فارسی‪:‬ارام كردن ‪ ،‬ساكت كردن ‪ ،‬تسكين دادن ‪ ،‬فرونشاندن ‪ ،‬خواباندن ‪ ،‬خشنود ساختن‪.‬‬
‫دل جوئ کرنے وال‪/‬تسکين بخش‬
‫فارسی‪:‬دلجویي كننده ‪ ،‬تسكين بخش‪.‬‬
‫داعی‬
‫فارسی‪:‬استيناف دهنده ‪ ،‬استينافي ‪ ،‬مفتري ‪ ،‬تهمت زننده (بكسي)‪.‬‬
‫اسم‪/‬نام‪/‬لقب‪/‬وجہ تسمہ‬
‫فارسی‪:‬نام ‪ ،‬اسم ‪ ،‬لقب ‪( ،‬گ‪ ).‬نامگذاري ‪ ،‬وجه تسميه‪.‬‬
‫جوڑنا‪/‬لحق کرنا‪/‬منسلک کرنا‬
‫فارسی‪:‬افزودن ‪ ،‬الحاق كردن ‪ ،‬اویختن ‪ ،‬پيوست كردن‪.‬‬
‫اضافہ‪/‬لحقہ‪/‬ضميمہ‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apology‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apophysis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apoplectic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apoplexy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apostasy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apostate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apostle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apostolic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apothecary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apotheosis‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appal‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Appalling‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appanage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apparatus‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Apparel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apparent‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Apparently‬‬
‫‪Apparition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appeal‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Appear‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appearance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appease‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Appeaser‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appellant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appellation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Append‬‬
‫‪Appendage‬‬

‫فارسی‪:‬ضميمه ‪ ،‬پيوست ‪ ،‬دستگاه فرعي‪.‬‬
‫لحقہ‪/‬ضميمہ‬
‫فارسی‪:‬ضميمه ‪ ،‬پيوست‪.‬‬
‫خاصيت ہونا‪/‬ملکيت ہونا‬
‫فارسی‪:‬وابسته بودن ‪ ،‬مربوط بودن ‪ ،‬متعلق بودن ‪ ،‬اختصاص داشتن (با ‪.)to‬‬
‫خوا اہںں‪/‬شائق‬
‫فارسی‪:‬ارزومند‪ ،‬مشتاق‪.‬‬
‫بھوک‪/‬چاہت‪/‬اشتہا‪/‬جوع‬
‫فارسی‪:‬ميل و رغبت ذاتي ‪ ،‬اشتها‪ ،‬ارزو‪ ،‬اشتياق‪.‬‬
‫داد دینا‪/‬پسندا کا اظہار کرنا‪/‬سراہنا‪/‬تعریف کرنا‬
‫فارسی‪:‬افرین گفتن ‪ ،‬تحسين كردن ‪ ،‬كف زدن ‪ ،‬ستودن‪.‬‬
‫تالی بجانے وال‪/‬تعریف کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬تحسين كننده ‪ ،‬كف زننده‪.‬‬
‫داد‪/‬شاباشی‪/‬تعریف‬
‫فارسی‪:‬كف زدن ‪ ،‬هلهله كردن ‪ ،‬تشویق و تمجيد‪ ،‬تحسين‪.‬‬
‫سيب‬
‫فارسی‪:‬سيب ‪ ،‬مردمك چشم ‪ ،‬چيز عزیز و پربها‪ ،‬سيب دادن ‪ ،‬ميوه ء سيب دادن‪.‬‬
‫آلہ‪/‬اسباب‪/‬اوزار‪/‬وسيلہ‬
‫فارسی‪:‬اسباب ‪ ،‬الت ‪ ،‬وسيله ‪ ،‬تمهيد‪ ،‬اختراع ‪ ،‬تعبيه‪.‬‬
‫موزونيت‬
‫فارسی‪:‬كاربست پذیري‪.‬‬
‫کار آمد‪/‬محمول‪/‬صادق‬
‫فارسی‪:‬كاربست پذیر‪.‬‬
‫عرضی دینے وال‪/‬سائل‬
‫فارسی‪:‬درخواست دهنده ‪ ،‬تقاضا كننده ‪ ،‬طالب ‪ ،‬داوطلب ‪ ،‬متقاضي ‪ ،‬درخواستگر‪.‬‬
‫عرضی‪/‬در خواست‪/‬استعمال‬
‫فارسی‪:‬درخواست ‪ ،‬درخواست نامه ‪ ،‬پشت كار‪ ،‬استعمال‪.‬‬
‫عملی‪/‬اطلقی‬
‫فارسی‪:‬عملي ‪ ،‬بكار بردني ‪( ،‬م‪.‬ل‪ ).‬بكاربرده (شده)‪ ،‬براي هدف معين بكار رفته ‪ ،‬وضع معموله‪.‬‬
‫لگانا‪/‬منطبق کرنا‪/‬نافذ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بكار بردن ‪ ،‬بكار زدن ‪ ،‬استعمال كردن ‪ ،‬اجرا كردن ‪ ،‬اعمال كردن ‪ ،‬متصل كردن ‪ ،‬بهم بستن ‪ ،‬درخواست‬
‫كردن ‪ ،‬شامل شدن ‪ ،‬قابل اجرا بودن‪.‬‬
‫لگنا‪/‬نافذ ہونا‬
‫فارسی‪:‬بكاربستن ‪ ،‬درخواست دادن‪.‬‬
‫مقرر کرنا‪/‬نصب کرنا‪/‬تعينات کرنا‬
‫فارسی‪:‬تعيين كردن ‪ ،‬برقرار كردن ‪ ،‬منصوب كردن ‪ ،‬گماشتن ‪ ،‬واداشتن‪.‬‬
‫تعينات‪/‬تقرر‬
‫فارسی‪:‬تعيين ‪ ،‬انتصاب ‪ ،‬قرار ملقات ‪ ،‬وعده ملقات ‪ ،‬كار‪ ،‬منصب ‪ ،‬گماشت‪.‬‬
‫بانٹنا‪/‬حصہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بخش كردن ‪ ،‬تقسيم كردن ‪ ،‬تخصيص دادن‪.‬‬
‫لگانا‪/‬نافذ کرنا‬
‫فارسی‪:‬مورد سوال واقع شدن ‪ ،‬مورد انتقاد و ایراد قرار گرفتن ‪ ،‬رسيدگي كردن ‪ ،‬مقاومت كردن ‪ ،‬اعتراض كردن‬
‫(بر)‪.‬‬
‫اہل‪/‬لئق‪/‬موافق‪/‬مناسب‬
‫فارسی‪:‬درخور‪ ،‬مناسب ‪ ،‬بجا‪ ،‬مربوط‪.‬‬
‫بدل‪/‬پيوستگی‬
‫فارسی‪:‬عطف بيان ‪ ،‬بدل ‪ ،‬كلمه ء وصفي (مثل ‪ Hunter the Peter‬كه در اینجا كلمه ء ‪ hunter‬وصف پطروس‬
‫است)‪.‬‬
‫قر و قيمت کا اندازہ‪/‬وقعت کا اندازہ‬
‫فارسی‪:‬ارزیابي ‪ ،‬تعيين قيمت ‪ ،‬تقویم ‪ ،‬ارزیابي كردن ‪ ،‬تعيين قيمت كردن ‪ ،‬دید زدن‪.‬‬
‫آنکنا‪/‬دام لگانا‪/‬قيمت طے کرنا‪/‬تخيمنہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬ارزیابي كردن ‪ ،‬تقویم كردن ‪ ،‬تخمين زدن‪.‬‬
‫تخمينہ کار‬
‫فارسی‪:‬ارزیاب ‪ ،‬تقویم كننده‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appendix‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Appertain‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Appetent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appetite‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Applaud‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Applauder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Applause‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apple‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appliance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Applicability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Applicable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Applicant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Application‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Applied‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Apply‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Apply‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appoint‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appointment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Apportion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appose‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apposite‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apposition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appraisal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appraise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appraiser‬‬

‫سراہنا‬
‫فارسی‪:‬قدرداني كردن (از)‪ ،‬تقدیر كردن ‪ ،‬درك كردن ‪ ،‬احساس كردن ‪ ،‬بربهاي چيزي افزودن ‪ ،‬قدر چيزي را‬
‫دانستن‪.‬‬
‫قدر‪/‬شاباشی‬
‫فارسی‪:‬قدرداني ‪ ،‬تقدیر‪ ،‬درك قدر یا بهاي چيزي‪.‬‬
‫ڈرنا‪/‬غور کرنا‪/‬گرفتار کرنا‪/‬معنی سمجھنا‬
‫فارسی‪:‬دریافتن ‪ ،‬درك كردن ‪ ،‬توقيف كردن ‪ ،‬بيم داشتن ‪ ،‬هراسيدن‪.‬‬
‫ڈر‪/‬گرفتاری‪/‬خام خيالی‪/‬خد شہ‪/‬خلش‪/‬خطرہ‪/‬وجدان‬
‫فارسی‪:‬درك ‪ ،‬فهم ‪ ،‬بيم ‪ ،‬هراس ‪ ،‬دستگيري‪.‬‬
‫چيل‪/‬شاگرد‪/‬تلميز‬
‫فارسی‪:‬شاگرد‪ ،‬شاگردي كردن ‪ ،‬كاراموز‪.‬‬
‫شاگردی‬
‫فارسی‪:‬شاگردي ‪ ،‬تلمذ‪ ،‬كاراموزي‪.‬‬
‫اطلع دینا‬
‫فارسی‪( )=apprize(:‬حق‪ ).‬براورد كردن ‪ ،‬تقویم كردن ‪ ،‬قيمت كردن ‪ ،‬مطلع كردن ‪ ،‬اگاهي دادن‪.‬‬
‫رجع کرنا‪/‬قریب آنا‪/‬یاد دلنا‬
‫فارسی‪:‬مشي ‪ ،‬نزدیك شدن‪.‬‬
‫رسائ‬
‫فارسی‪:‬نزدیك شدن ‪ ،‬نزدیك امدن ‪ ،‬معبر‪.‬‬
‫سہل‬
‫فارسی‪:‬نزدیك شدني‪.‬‬
‫قبولی‪/‬رضا‬
‫فارسی‪:‬تصویب ‪ ،‬قبولي ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬پسند‪.‬‬
‫مار لينا‪/‬ضبط کرنا‬
‫فارسی‪:‬اختصاص دادن ‪ ،‬براي خود برداشتن ‪ ،‬ضبط كردن ‪ ،‬درخور‪ ،‬مناسب ‪ ،‬مقتضي‪.‬‬
‫درستی‪/‬موزونيت‪/‬مناسبت‬
‫فارسی‪:‬اقتضاء ‪ ،‬تناسب‪.‬‬
‫منظور کرنا‬
‫فارسی‪:‬تخصيص ‪ ،‬منظوركردن (بودجه)‪.‬‬
‫منظوری‪/‬مرضی‪/‬پسند‪/‬رضا‬
‫فارسی‪:‬تصویب ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬تجویز‪.‬‬
‫منظور کرنا‪/‬پسند کرنا‪/‬ساد کرنا‬
‫فارسی‪:‬تصویب كردن ‪ ،‬موافقت كردن (با)‪ ،‬ازمایش كردن ‪ ،‬پسند كردن ‪ ،‬رواداشتن‪.‬‬
‫کچا‬
‫فارسی‪:‬تقریبي ‪ ،‬تقریب زدن‪.‬‬
‫اندازن‪/‬کوئ‪/‬قریب‪/‬تقریباً‬
‫فارسی‪:‬تقریبا‪.‬‬
‫لواحقين‬
‫فارسی‪:‬جزء ‪ ،‬ضميمه ‪ ،‬دستگاه ‪ ،‬اسباب ‪ ،‬جهاز‪ ،‬حالت ربط و اتصال ‪ ،‬متعلقات‪.‬‬
‫خوبانی‬
‫فارسی‪:‬زردالو‪.‬‬
‫مائل‪/‬مستعد‬
‫فارسی‪:‬مستعد‪ ،‬قابل ‪ ،‬درخور‪ ،‬مناسب ‪ ،‬شایسته ‪ ،‬محتمل ‪ ،‬متمایل ‪ ،‬اماده ‪ ،‬زرنگ‪.‬‬
‫موزونيت‪/‬مناسبت‬
‫فارسی‪:‬شایستگي ‪ ،‬استعداد‪ ،‬احتمال‪.‬‬
‫اب‪/‬پانی‬
‫فارسی‪:‬اب ‪ ،‬محلولي بشكل اب ‪ ،‬ابرو‪ ،‬عرق‪.‬‬
‫آبی‪/‬دریائ‬
‫فارسی‪:‬وابسته به اب ‪ ،‬جانور یا گياه ابزي ‪ ،‬ابزي‪.‬‬
‫پانی دار‬
‫فارسی‪:‬اب ‪ ،‬ابدار‪.‬‬
‫قابل زراعت‬
‫فارسی‪:‬قابل كشتكاري ‪ ،‬قابل زرع ‪ ،‬زمين مزروعي‪.‬‬
‫منصف‪/‬ثالث‬
‫فارسی‪:‬حكم ‪ ،‬داوري كردن ‪ ،‬قاضي ‪ ،‬داور‪.‬‬
‫ثالثی‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appreciate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appreciation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Apprehend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apprehension‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apprentice‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apprenticeship‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Apprise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Approach‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Approach‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Approachable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Approbation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Appropriate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appropriatenes‬‬
‫‪s‬‬
‫‪Appropriation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Approval‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Approve‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Approximate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Approximately‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Appurtenance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Apricot‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Apt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aptness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aqua‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aquatic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aqueous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arbiter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arbitrage‬‬

‫‪n.‬‬

‫فارسی‪:‬داوري كردن‪.‬‬
‫حق نا حق‬
‫فارسی‪:‬دلخواهانه ‪ ،‬دلخواهي ‪ ،‬مستبدانه ‪ ،‬بطور قراردادي‪.‬‬
‫غير مقيد‪/‬ترنگی‬
‫فارسی‪:‬اختياري ‪ ،‬دلخواه ‪ ،‬مطلق ‪ ،‬مستبدانه ‪ ،‬قراردادي‪.‬‬
‫فيصلہ‪/‬ثالثی‬
‫فارسی‪:‬نتيجه ء حكميت ‪ ،‬راي بطریق حكميت ‪ ،‬داوري‪.‬‬
‫پنچ‪/‬ثالث‬
‫فارسی‪:‬داور‪ ،‬ميانجي ‪ ،‬فيصل دهنده‪.‬‬
‫درخت‪/‬پيڑ‬
‫فارسی‪:‬چمن ‪ ،‬علفزار‪ ،‬باغ ميوه ‪ ،‬تاكستان‪.‬‬
‫شجری‬
‫فارسی‪:‬درختي ‪ ،‬دارزي‪.‬‬
‫قوس‬
‫فارسی‪:‬كمان ‪ ،‬قوس‪.‬‬
‫رواق‬
‫فارسی‪:‬گذرگاه طاقدار ‪ ،‬طاقهاي پشت سرهم‪.‬‬
‫اکسير‪/‬کيميا گری‪/‬راز‬
‫فارسی‪:‬راز‪ ،‬سر‪ ،‬راز كيمياگري ‪ ،‬داروي سري‪.‬‬
‫ڈاٹ‪/‬کمان‪/‬کمر‬
‫فارسی‪ :)n &.vt.(:‬كمان ‪ ،‬طاق ‪ ،‬قوس ‪ ،‬بشكل قوس یاطاق دراوردن ‪ :)adj.(،‬ناقل‪ ،‬شيطان ‪ ،‬موذي ‪ ،‬رءیس ‪،‬‬
‫اصلي ‪ :)pref -arch.( ،‬پيشوندي بمعني' رءیس' و' كبير' و' بزرگ‪'.‬‬
‫قدیم‬
‫فارسی‪:‬كهنه ‪ ،‬قدیمي ‪ ،‬غير مصطلح (بواسطه قدمت)‪.‬‬
‫تير انداز‬
‫فارسی‪:‬كماندار‪ ،‬قوس‪.‬‬
‫تير اندازی‬
‫فارسی‪:‬تيراندازي ‪ ،‬كمانداري‪.‬‬
‫بانی‪/‬معمار‬
‫فارسی‪:‬معمار‪.‬‬
‫عماریاتی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به معماري ‪ ،‬معماري‪.‬‬
‫فن تعمير‬
‫فارسی‪:‬معماري‪.‬‬
‫چال بازی سے‪/‬دادا گيری سے‪/‬مکاری سے‬
‫فارسی‪:‬موذیانه ‪ ،‬از روي شيطنت‪.‬‬
‫قطب شمالی‬
‫فارسی‪:‬شمالي ‪ ،‬وابسته بقطب شمال ‪ ،‬سرد‪ ،‬شمالگان‪.‬‬
‫جذباتی‪/‬مشتاق‪/‬پر جوش‪/‬سر گرم‪/‬شائق‬
‫فارسی‪:‬گرم ‪ ،‬سوزان ‪ ،‬تند و تيز‪.‬‬
‫دشوار گزار‪/‬مشکل‬
‫فارسی‪:‬دشوار‪ ،‬پر زحمت ‪ ،‬پرالتهاب ‪ ،‬صعب الصعود‪.‬‬
‫ہن‬
‫فارسی‪(:‬زمان حاضر و جمع فعل ‪ )be to‬هستند‪ ،‬هستيد‪ ،‬هستيم‪.‬‬
‫علقہ‪/‬حلقہ‪/‬رقبہ‪/‬وسعت‬
‫فارسی‪:‬مساحت ‪ ،‬فضا‪ ،‬ناحيه‪.‬‬
‫اکھاڑا‪/‬ميدان‬
‫فارسی‪:‬پهنه ‪ ،‬ميدان مسابقات (در روم قدیم)‪ ،‬عرصه ‪ ،‬گود‪( ،‬كشتي گيري یا مبارزه)‪ ،‬صحنه ‪ ،‬ارن‪.‬‬
‫بحث کرنا‪/‬دليل لنا‪/‬حجت کرنا‪/‬جھگڑنا‪/‬مباحثہ کرنا‪/‬الجھ پڑنا‬
‫فارسی‪:‬بحث كردن ‪ ،‬گفتگو كردن ‪ ،‬مشاجره كردن ‪ ،‬دليل اوردن ‪ ،‬استدلل كردن‪.‬‬
‫بحث‪/‬دليل‪/‬حجت‪/‬جرح‬
‫فارسی‪:‬نشانوند‪ ،‬استدلل‪.‬‬
‫بنجر‪/‬خشک‪/‬یابس‬
‫فارسی‪:‬خشك ‪ ،‬بایر‪ ،‬لم یزرع ‪ ،‬خالي ‪ ،‬بيمزه ‪ ،‬بيروح ‪ ،‬بي لطافت‪.‬‬
‫بنجر پن‪/‬خشکی‪/‬یبوست‬
‫فارسی‪:‬خشكي ‪ ،‬بيروحي‪.‬‬

‫‪Arbitrarily‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Arbitrary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arbitration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arbitrator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arbor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arboreal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arc‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arcade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arcanum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arch‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Archaic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Archer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Archery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Architect‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Architectural‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Architecture‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Archly‬‬
‫‪Arctic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ardent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arduous‬‬

‫‪p‬‬
‫‪r.p.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Are‬‬
‫‪Area‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arena‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Argue‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Argument‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aridity‬‬

‫اونچا ہونا‪/‬اٹھنا‬
‫فارسی‪:‬برخاستن ‪ ،‬بلند شدن ‪ ،‬رخ دادن ‪ ،‬ناشي شدن ‪ ،‬بوجود اوردن ‪ ،‬برامدن ‪ ،‬طلوع كردن ‪ ،‬قيام كردن ‪ ،‬طغيان‬
‫كردن‪.‬‬
‫کشتی‬
‫فارسی‪:‬كشتي ‪ ،‬قایق ‪ ،‬صندوقچه‪.‬‬
‫ہتھيار باندھنا‪/‬کمر باندھنا‬
‫فارسی‪:‬بازو‪ ،‬مسلح كردن‪.‬‬
‫بانہ‪/‬باز‪/‬ہاتھ‬
‫فارسی‪:‬دست (از شانه تا نوك انگشت)‪ ،‬بازو‪ ،‬شاخه ‪ ،‬قسمت ‪ ،‬شعبه ‪ ،‬جنگ افزار‪ ،‬سلح ‪ ،‬اسلحه ‪ ،‬دسته ء صندلي یا‬
‫مبل‪.‬‬
‫مسلح‬
‫فارسی‪:‬مسلح ‪ ،‬مجهز‪ ،‬جنگ اماد‪.‬‬
‫التوا جنگ‬
‫فارسی‪:‬متاركه ء جنگ ‪ ،‬صلح موقت‪.‬‬
‫باز بند‬
‫فارسی‪:‬بازوبند‪ ،‬انشعاب كوچك دریا شبيه خليج ‪ ،‬شاخابه ‪ ،‬زره ء مخصوص دست‪.‬‬
‫بکتر‪/‬جوشن‪/‬زرہ‬
‫فارسی‪(:‬نظ‪ ).‬زره ‪ ،‬جوشن ‪ ،‬سلح ‪ ،‬زره پوش كردن ‪ ،‬زرهي كردن‪.‬‬
‫بغل‬
‫فارسی‪:‬بغل ‪ ،‬زیر بغل‪.‬‬
‫عسکر‪/‬بری فوج‪/‬فوج‪/‬لشکر‪/‬سپاہ‪/‬ارد‬
‫فارسی‪(:‬نظ‪ ).‬ارتش ‪ ،‬لشگر‪ ،‬سپاه ‪ ،‬گروه ‪ ،‬دسته ‪ ،‬جمعيت ‪ ،‬صف‪.‬‬
‫بو باس‪/‬خوشبو‪/‬مہک‬
‫فارسی‪:‬ماده ء عطري ‪ ،‬بوي خوش عطر‪ ،‬بو‪ ،‬رایحه‪.‬‬
‫مہکتا ہوا‪/‬خوشبو دار‬
‫فارسی‪:‬خوشبو‪ ،‬معطر‪ ،‬بودار‪ ،‬گياه خوشبو‪.‬‬
‫آس پاس‪/‬گرد‪/‬ارد گرد‬
‫فارسی‪:‬گرداگرد‪ ،‬دور‪ ،‬پيرامون ‪ ،‬دراطراف ‪ ،‬درحوالي ‪ ،‬در هر سو‪ ،‬در نزدیكي‪.‬‬
‫بے دار کرنا‪/‬بھڑکانا‪/‬جگانا‪/‬اکسآنا‪/‬اٹھہنا‬
‫فارسی‪:‬بيدار كردن ‪ ،‬برانگيختن ‪ ،‬تحریك كردن‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‪/‬بند و بست کرنا‪/‬انتظام کرنا‪/‬لگانا‪/‬نظم دینا‪/‬ترتيب دینا‬
‫فارسی‪:‬مرتب كردن ‪ ،‬ترتيب دادن ‪ ،‬اراستن ‪ ،‬چيدن ‪ ،‬قرار گذاشتن ‪ ،‬سازمند كردن‪.‬‬
‫آراستگی‪/‬بند و بست‪/‬انتظام‪/‬نظم‪/‬نظام‪/‬قرینہ‪/‬تدبير‪/‬تياری‪/‬ترتيب‬
‫فارسی‪:‬ترتيب ‪ ،‬نظم ‪ ،‬قرار‪( ،‬تهيه) مقدمات ‪ ،‬تصفيه‪.‬‬
‫بدنام‪/‬پرلے درجے کا‬
‫فارسی‪:‬بدترین ‪ ،‬بدنام ترین ‪ ،‬ولگرد‪ ،‬اواره‪.‬‬
‫صف آرا کرنا‪/‬سجانا‪/‬ترتيب دینا‬
‫فارسی‪:‬ارایه‪.‬‬
‫لباس‪/‬صف آرائ‪/‬سجاوٹ‪/‬ترتيب‬
‫فارسی‪:‬اراستن ‪ ،‬درصف اوردن ‪ ،‬منظم كردن ‪ ،‬صف ‪ ،‬نظم ‪ ،‬ارایش ‪ ،‬رژه‬
‫گرفتار کرنا‪/‬جا لينا‬
‫فارسی‪:‬توقيف ‪ ،‬توقيف كردن ‪ ،‬بازداشتن ‪ ،‬جلوگيري كردن‪.‬‬
‫امد‬
‫فارسی‪:‬ورود‪ ،‬دخول‪.‬‬
‫آنا‪/‬پہنچنا‪/‬وارد ہونا‬
‫فارسی‪:‬وارد شدن ‪ ،‬رسيدن ‪ ،‬موفق شدن‪.‬‬
‫اینٹھ‪/‬فرعونيت‪/‬گستاخی‪/‬مباحت‪/‬نازش‪/‬نشہ‪/‬رعونت‪/‬تکببر‬
‫فارسی‪:‬گردنفرازي ‪ ،‬خودبيني ‪ ،‬تكبر‪ ،‬نخوت ‪ ،‬گستاخي ‪ ،‬شدت عمل‪.‬‬
‫خود سر‪/‬مغرور‬
‫فارسی‪:‬گردن فراز‪ ،‬متكبر‪ ،‬خودبين ‪ ،‬گستاخ ‪ ،‬پرنخوت‪.‬‬
‫بے جا دعویٰ کرنا‪/‬چيز مار لينا‪/‬زبردستی ہتھيا لينا‪/‬تکببر کرنا‬
‫فارسی‪:‬ادعاي بيجا كردن ‪ ،‬غصب كردن ‪ ،‬بخود بستن‪.‬‬
‫ناوک‪/‬تير‬
‫فارسی‪:‬پيكان‪.‬‬
‫اسلحہ خانہ‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Arise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ark‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Arm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arm‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Armed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Armistice‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Armlet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Armour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Armpit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Army‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aroma‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aromatic‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Around‬‬
‫‪Arouse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Arrange‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arrangement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arrant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Array‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Array‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Arrest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arrival‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Arrive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arrogance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arrogant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Arrogate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arrow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arsenal‬‬

‫فارسی‪:‬قورخانه ‪ ،‬زرادخانه ‪ ،‬انبار‪ ،‬مهمات جنگي‪.‬‬
‫سنکھيا‬
‫فارسی‪:‬اكسيد ارسنيك بفرمول‪sA2O3.‬‬
‫آتش زدگی‪/‬آتش زنی‬
‫فارسی‪:‬اتش زني ‪ ،‬ایجاد حریق عمدي‪.‬‬
‫آتش زنی کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬كسيكه عمدا ایجاد حریق ميكند‪.‬‬
‫فن‪/‬حرفت‪/‬ہنر‪/‬کاری گری‪/‬کمال‪/‬کرتب‪/‬کسب‬
‫فارسی‪:‬هنر‪ ،‬فن ‪ ،‬صنعت ‪ ،‬استعداد‪ ،‬استادي ‪ ،‬نيرنگ‪.‬‬
‫شریانی‬
‫فارسی‪:‬شریاني ‪ ،‬مربوط به شریان یا سرخرگ‪.‬‬
‫شریان‬
‫فارسی‪:‬شریان ‪ ،‬شاهرگ ‪ ،‬سرخرگ‪.‬‬
‫عيار‪/‬چال باز‪/‬فقرہ باز‪/‬حيلہ ساز‪/‬حرفتی‪/‬مکار‪/‬سيانا‬
‫فارسی‪:‬حيله گر‪ ،‬نيرنگ باز‪ ،‬ماهرانه ‪ ،‬صنعتي ‪ ،‬مصنوعي ‪ ،‬استادانه‪.‬‬
‫گانٹھی کی بيماری‪/‬گٹھيا‬
‫فارسی‪(:‬طب) ورم مفاصل ‪ ،‬اماس مفصل‪.‬‬
‫بيان‪/‬بابت‪/‬چيز‪/‬مقالہ‪/‬مضمون‪/‬شئے‬
‫فارسی‪:‬كال‪ ،‬متاع ‪ ،‬چيز‪ ،‬اسباب ‪ ،‬ماده ‪ ،‬بند‪ ،‬فصل ‪ ،‬شرط‪ ،‬مقاله ‪ ،‬گفتار‪ ،‬حرف تعریف(مثل ‪.)the‬‬
‫صریح‬
‫فارسی‪:‬شمرده سخن گفتن ‪ ،‬مفصل دار كردن ‪ ،‬ماهر در صحبت ‪ ،‬بندبند‪.‬‬
‫طرز گفتار‬
‫فارسی‪:‬بند‪ ،‬مفصل بندي ‪ ،‬تلفظ شمرده ‪ ،‬طرز گفتار‪.‬‬
‫فن‪/‬گھات‪/‬حرفت‪/‬تدبير‬
‫فارسی‪:‬استادي ‪ ،‬مهارت ‪ ،‬هنر‪ ،‬اختراع ‪ ،‬نيرنگ ‪ ،‬تزویر‪ ،‬تصنع‪.‬‬
‫بناوٹی‪/‬مصنوعی‪/‬نقلی‪/‬پر تصنوع‪/‬ساختہ‬
‫فارسی‪:‬مصنوعي ‪ ،‬ساختگي‪.‬‬
‫بناوٹ‪/‬تصنوع‬
‫فارسی‪:‬مصنوعي یا ساختگي بودن‪.‬‬
‫توپ خانہ‬
‫فارسی‪:‬توپخانه ‪ ،‬توپ‪.‬‬
‫دست کار‪/‬کاری گر‪/‬ہنر مند‪/‬ماہر‬
‫فارسی‪:‬صنعتگر‪ ،‬صنعتكار‪ ،‬افزارمند‪.‬‬
‫مصور‪/‬صنعت گر‪/‬صنعت کار‬
‫فارسی‪:‬هنرور‪ ،‬هنرمند‪ ،‬هنرپيشه ‪ ،‬صنعتگر‪ ،‬نقاش و هنرمند‪ ،‬موسيقيدان‪.‬‬
‫فنکار انہ‬
‫فارسی‪:‬هنرمندانه ‪ ،‬باهنر‪ ،‬مانند هنرپيشه و هنرمند‪.‬‬
‫بے ساختہ‪/‬سيدھا‬
‫فارسی‪:‬بي هنر‪ ،‬بي صنعت ‪ ،‬ساده ‪ ،‬بي تزویر‪ ،‬غير صنعتي‪.‬‬
‫اریائ‬
‫فارسی‪:‬اریایي ‪ ،‬زبان اریایي ‪ ،‬از نژاد اریایي‪.‬‬
‫بہ طور‪/‬جيسا‪/‬جون‪/‬تيسا‬
‫فارسی‪:‬چنانكه ‪ ،‬بطوریكه ‪ ،‬همچنانكه ‪ ،‬هنگاميكه ‪ ،‬چون ‪ ،‬نظر باینكه ‪ ،‬در نتيجه ‪ ،‬بهمان اندازه ‪ ،‬بعنوان مثال ‪ ،‬مانند‬
‫جون جون‬
‫فارسی‪:‬تا زمانيكه ‪ ،‬بمقدار زیاد‪ ،‬بمدت طولني ‪ ،‬از وقتي كه ‪ ،‬از زمانيكه‪.‬‬
‫جلد از جلد‬
‫فارسی‪:‬بمحض اینكه ‪ ،‬همينكه‪.‬‬
‫ہينگ‬
‫فارسی‪:‬انق‪،‬وزه‪.‬‬
‫چڑھنا‪/‬اوپر چڑھنا‬
‫فارسی‪:‬فرازیدن ‪ ،‬بالرفتن ‪ ،‬صعود كردن ‪ ،‬بلند شدن ‪ ،‬جلوس كردن بر‪.‬‬
‫چڑھائ‪/‬غلبہ‬
‫فارسی‪:‬فراز‪ ،‬علو‪ ،‬بال‪ ،‬تعالي ‪ ،‬سلطه ‪ ،‬تفوق ‪ ،‬مزیت ‪ ،‬استيل‪.‬‬
‫چڑھتا ہوا‪/‬فراز‪/‬ابھرتا ہوا‬
‫فارسی‪:‬صعودي ‪ ،‬بالرونده‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arsenic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arson‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arsonist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Art‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Arterial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artery‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Artful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Arthritis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Article‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Articulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Articulation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artifice‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Artificial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artificiality‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artillery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artisan‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Artist‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Artistic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Artless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aryan‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪As‬‬

‫‪Asafoetida‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ascend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ascendancy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ascending‬‬

‫‪As long as‬‬
‫‪As soon as‬‬

‫چڑھاؤ‪/‬رفعت‪/‬عروج‬
‫فارسی‪:‬صعود‪ ،‬عروج عيسي به اسمان ‪ ،‬معراج‪.‬‬
‫چڑھائ‪/‬فراز‪/‬عروج‪/‬اٹھان‬
‫فارسی‪:‬سربالیي ‪ ،‬فراز‪ ،‬صعود‪ ،‬ترقي ‪ ،‬عروج ‪ ،‬فرازروي‪.‬‬
‫معلوم کرنا‪/‬معين کرنا‪/‬ثابت کرنا‬
‫فارسی‪:‬معلوم كردن ‪ ،‬ثابت كردن ‪ ،‬معين كردن‪.‬‬
‫اثبات‪/‬دریافت‪/‬تحقيق‪/‬تيقن‬
‫فارسی‪:‬تحقيق ‪ ،‬اثبات‪.‬‬
‫بيراگی‪/‬جوگی‪/‬ناسک‪/‬زاہد‬
‫فارسی‪:‬ریاضت كش ‪ ،‬مرتاض ‪ ،‬تارك دنيا‪ ،‬زاهد‪ ،‬زاهدانه‪.‬‬
‫بيراگی‬
‫فارسی‪:‬اصول ریاضت و مرتاضي‪.‬‬
‫منسوب کرنا‪/‬تھوپنا‪/‬تہمت لگانا‬
‫فارسی‪:‬نسبت دادن ‪ ،‬اسناد دادن ‪ ،‬دانستن ‪ ،‬حمل كردن (بر)‪ ،‬كاتب ‪ ،‬رونویس بردار‪.‬‬
‫ل جنسی‬
‫فارسی‪:‬فاقد خاصيت جنسي ‪ ،‬غير جنسي ‪ ،‬بدون عمل جنسي‪.‬‬
‫راکھ‪/‬خاک‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬درخت زبان گنجشك (‪( ،)fraxinus‬درجمع) خاكستر‪،‬خاكسترافشاندن یا ریختن ‪ ،‬بقایاي جسد انسان‬
‫پس از مرگ‪.‬‬
‫خجل‪/‬محجوب‪/‬نادم‪/‬پشيمان‪/‬شرمسار‪/‬شرمندہ‬
‫فارسی‪:‬شرمسار‪ ،‬خجل ‪ ،‬سرافكنده ‪ ،‬شرمنده‪.‬‬
‫بہ کنار‪/‬جدا گانہ‪/‬یکسا‬
‫فارسی‪:‬بكنار‪ ،‬جداگانه ‪ ،‬بيك طرف ‪ ،‬جدا از دیگران ‪ ،‬درخلوت ‪ ،‬صحبت تنها‪ ،‬گذشته از‪.‬‬
‫احمقا‪/‬بے وقوف‪/‬ڈھيٹ‪/‬گدھا‪/‬گھامڑ‬
‫فارسی‪:‬خرصفت ‪( ،‬مج‪ ).‬نادان ‪ ،‬خر‪ ،‬ابله ‪ ،‬احمق‪.‬‬
‫کہنا‪/‬مانگنا‪/‬پوچھنا‪/‬سوال کرنا‬
‫فارسی‪:‬پرسيدن ‪ ،‬جویا شدن ‪ ،‬خواهش كردن ‪ ،‬براي چيزي بي تاب شدن ‪ ،‬طلبيدن ‪ ،‬خواستن ‪ ،‬دعوت كردن‪.‬‬
‫کج‪/‬تيڑھا‪/‬ترچھا‬
‫فارسی‪:‬با گوشه ء چشم ‪ ،‬كج ‪ ،‬چپ چپ ‪ ،‬اریب وار‪.‬‬
‫غافل‪/‬سویا ہوا‬
‫فارسی‪:‬خواب ‪ ،‬خفته ‪ ،‬خوابيده‪.‬‬
‫افعی‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬افعي ‪ ،‬نوعي مار بنام لتين‪ajaN ejah.‬‬
‫مار چوب‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬مارچوبه ء رسمي‪.‬‬
‫بشرا‪/‬ہئيت‪/‬جنبہ‪/‬پہل‪/‬رنگ‪/‬رخ‪/‬شکل‪/‬تلعت‬
‫فارسی‪:‬نمود‪ ،‬سيما‪ ،‬منظر‪ ،‬صورت ‪ ،‬ظاهر‪ ،‬وضع ‪ ،‬جنبه‪.‬‬
‫کڑواہٹ‪/‬شدت‪/‬تلخی‪/‬تيزی‪/‬ترشی‬
‫فارسی‪:‬خشونت (در صدا)‪ ،‬سختي ‪ ،‬ترشي (در مزه)‪ ،‬تلخي و خشونت (دراخلق)‪ ،‬نامطبوعي‪.‬‬
‫بدنام کرنا‪/‬اہانت آميزی کرنا‪/‬ہتک عزت کرنا‬
‫فارسی‪:‬بد نام كردن ‪ ،‬لكه دار كردن ‪ ،‬هتك شرف كردن ‪ ،‬اهانت وارد اوردن ‪ ،‬اب پاشيدن به‪.‬‬
‫افترا‪/‬توہين‬
‫فارسی‪:‬توهين ‪ ،‬افتراء ‪ ،‬اب پاشي و اب افشاني‪.‬‬
‫آرزو مند‪/‬اميد وار‬
‫فارسی‪:‬جویا‪ ،‬طالب ‪ ،‬داوطلب كار یا مقام ‪ ،‬ارزومند‪ ،‬حروف حلقي‬
‫آرزو‪/‬شوق‪/‬تمنا‪/‬امنگ‬
‫فارسی‪:‬دم زني ‪ ،‬تنفس ‪ ،‬استنشاق ‪ ،‬اه ‪ ،‬ارزو‪ ،‬عروج ‪ ،‬تلفظ حرف ‪ H‬از حلق ‪ ،‬شهيق‪.‬‬
‫آرزو رکھنا‪/‬شوق ہونا‬
‫فارسی‪:‬ارزو داشتن ‪ ،‬ارزو كردن ‪ ،‬اشتياق داشتن ‪ ،‬هوش داشتن (با ‪ after‬یا ‪ for‬یا ‪ ،)at‬بلند پروازي كردن ‪،‬‬
‫بالرفتن ‪ ،‬فرو بردن ‪ ،‬استنشاق كردن‪.‬‬
‫گدھا‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬خر‪ ،‬الغ ‪ ،‬ادم نادان و كند ذهن ‪ ،‬كون‪.‬‬
‫حملہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬حمله كردن ‪ ،‬هجوم اوردن بر‪.‬‬
‫حملہ آور‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ascension‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ascent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ascertain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ascertainment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ascetic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asceticism‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ascribe‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Asexual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ash‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ashamed‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Aside‬‬
‫‪Asinine‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ask‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Askew‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Asleep‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asparagus‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aspect‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Asperity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Asperse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aspersion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aspirant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aspiration‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Aspire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ass‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assailant‬‬

‫فارسی‪:‬حمله كننده‪.‬‬
‫حشاشين‪/‬قاتل‬
‫فارسی‪:‬ادمكش ‪ ،‬قاتل‪.‬‬
‫قتل کرنا‬
‫فارسی‪:‬كشتن ‪ ،‬بقتل رساندن ‪ ،‬ترور كردن‪.‬‬
‫قتل‬
‫فارسی‪:‬قتل ‪ ،‬ترور‪.‬‬
‫ڈپٹنا‪/‬دھاوا کرنا‪/‬حملہ کرنا‪/‬وار کرنا‬
‫فارسی‪:‬یورش ‪ ،‬حمله ‪ ،‬تجاوز‪ ،‬حمله بمقدسات ‪ ،‬اظهار عشق ‪ ،‬تجاوز یا حمله كردن‪.‬‬
‫اجتماع‪/‬جميعت‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬جمع اوري ‪ ،‬اجتماع ‪ ،‬انجمن ‪ ،‬عمل سوار كردن (ماشين یا موتور)‪.‬‬
‫انجمن‪/‬بزم‪/‬جھومر‪/‬محفل‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬همگذاري ‪ ،‬مجمع‪.‬‬
‫ہامی‪/‬مرضی‪/‬قبوليت‪/‬رضا مندی‬
‫فارسی‪:‬موافقت كردن ‪ ،‬رضایت دادن ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬پذیرش‪.‬‬
‫اعلن کرنا‪/‬کہنا‪/‬تصدیق کرنا‪/‬زور دینا‪/‬زعم کرنا‬
‫فارسی‪:‬ادعا كردن‪.‬‬
‫اعلن‪/‬تصدیق‪/‬زعم‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬تاكيد‪ ،‬اثبات ‪ ،‬تایيد ادعا‪ ،‬اظهارنامه ‪ ،‬اعلميه ‪ ،‬بيانيه ‪ ،‬اگهي ‪ ،‬اخبار‪ ،‬اعلن‪.‬‬
‫ماليت‪/‬شرح‬
‫فارسی‪:‬تشخيص ‪ ،‬تعيين ماليات ‪ ،‬وضع ماليات ‪ ،‬ارزیابي ‪ ،‬تقویم ‪ ،‬براورد‪ ،‬تخمين ‪ ،‬اظهارنظر‪.‬‬
‫جائداد‪/‬موجودات‪/‬سرمایہ‬
‫فارسی‪:‬دارایي‪.‬‬
‫حلفيہ اقرار کرنا‬
‫فارسی‪:‬بطور جدي اظهار كردن ‪ ،‬تصریح كردن‪.‬‬
‫حلفيہ اقرار‬
‫فارسی‪:‬اظهار جدي ‪ ،‬ادعا‪.‬‬
‫ان تھک‪/‬محنتی‪/‬منہمک‪/‬ثابت قدم‪/‬سعی کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬داراي پشتكار‪ ،‬ساعي ‪ ،‬مواظب‪.‬‬
‫دینا‬
‫فارسی‪:‬واگذار كردن ‪ ،‬ارجاع كردن ‪ ،‬تعيين كردن ‪ ،‬مقرر داشتن ‪ ،‬گماشتن ‪ ،‬قلمداد كردن ‪ ،‬اختصاص دادن ‪ ،‬بخش‬
‫كردن ‪ ،‬ذكر كردن‪.‬‬
‫کار کن‪/‬مخطار‬
‫فارسی‪:‬وكيل ‪ ،‬گماشته ‪ ،‬نماینده ‪ ،‬مامور‪ ،‬عامل‪.‬‬
‫انتساب‪/‬تحویل‬
‫فارسی‪:‬گمارش‪.‬‬
‫جذب کرنا‪/‬یک جان کرنا‬
‫فارسی‪:‬یكسان كردن ‪ ،‬هم جنس كردن ‪ ،‬شبيه ساختن ‪ ،‬در بدن جذب كردن ‪ ،‬تحليل رفتن ‪ ،‬سازش كردن ‪ ،‬وفق دادن ‪،‬‬
‫تلفيق كردن ‪ ،‬همانند ساختن‪.‬‬
‫ہاضم‪/‬ہضم آور‬
‫فارسی‪ )=assimilatory(:‬همجنس كننده ‪ ،‬هم جنس شونده ‪ ،‬شباهت دار‪.‬‬
‫مدد کرنا‪/‬معاونت کرنا‪/‬سنبھالنا‬
‫فارسی‪:‬كمك كردن ‪ ،‬مساعدت كردن‪.‬‬
‫دست گيری‪/‬امداد‪/‬مدد‪/‬پل‪/‬سہارا‪/‬تائد‪/‬یاوری‬
‫فارسی‪:‬كمك ‪ ،‬مساعدت‪.‬‬
‫معاون‪/‬مدد گار‪/‬نائب‪/‬ظہير‬
‫فارسی‪:‬معاون ‪ ،‬یاور‪ ،‬دستيار‪ ،‬بردست ‪ ،‬ترقي دهنده‪.‬‬
‫حليف‪/‬ہم نشين‪/‬حواری‪/‬رفيق‪/‬ساجھی‪/‬ساتھی‪/‬شریک‪/‬ظہير‬
‫فارسی‪:‬هم پيوند‪ ،‬همبسته ‪ ،‬اميزش كردن ‪ ،‬معاشرت كردن ‪ ،‬همدم شدن ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬مربوط ساختن ‪ ،‬دانشبهري ‪،‬‬
‫شریك كردن ‪ ،‬همدست ‪ ،‬همقطار‪ ،‬عضو پيوسته ‪ ،‬شریك ‪ ،‬همسر‪ ،‬رفيق‪.‬‬
‫انجمن‪/‬انترساب‪/‬ساجھا‪/‬صحبت‬
‫فارسی‪:‬شركت ‪ ،‬انجمن ‪ ،‬معاشرت ‪ ،‬اتحاد‪ ،‬پيوستگي ‪ ،‬تداعي معاني ‪ ،‬تجمع ‪ ،‬اميزش‪.‬‬
‫پچ ميل‬
‫فارسی‪:‬جور شده ‪ ،‬همه فن حریف ‪ ،‬همسر‪ ،‬یار‪ ،‬درخور‪ ،‬مناسب‪.‬‬
‫دم دلسہ دینا‪/‬کم کرنا‪/‬پگھلنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assassin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assassinate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assassination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assault‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assemblage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assembly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assert‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assertion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assessment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asset‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Asseverate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asseveration‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Assiduous‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assignee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assignment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assimilate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Assimilative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assistance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assistant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Associate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Association‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Assorted‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assuage‬‬

‫فارسی‪:‬ارام كردن ‪ ،‬تخفيف دادن‪.‬‬
‫فرض کرنا‪/‬ماننا‬
‫فارسی‪:‬فرض كردن ‪ ،‬پنداشتن ‪ ،‬گرفتن‪.‬‬
‫غرور‪/‬خود بينی‪/‬مفروضہ‬
‫فارسی‪:‬فرض ‪ ،‬پنداشت‪.‬‬
‫یقين‪/‬یقين دہانی‪/‬ضمانت‬
‫فارسی‪:‬پشتگرمي ‪ ،‬اطمينان ‪ ،‬دلگرمي ‪ ،‬خاطرجمعي ‪ ،‬گستاخي ‪ ،‬بيمه(مخصوصا بيمه عمر)‪ ،‬تعهد‪ ،‬قيد‪ ،‬گرفتاري ‪،‬‬
‫ضمانت ‪ ،‬وثيقه ‪ ،‬تضمين ‪ ،‬گروي‪.‬‬
‫یقين دلنا‬
‫فارسی‪:‬اطمينان دادن ‪ ،‬بيمه كردن ‪ ،‬مجاب كردن‪.‬‬
‫پس‪/‬یقيناً‬
‫فارسی‪:‬مطملنا‪.‬‬
‫ستارہ‬
‫فارسی‪:‬نشان ستاره (بدین شكل *)‪ ،‬با ستاره نشان كردن‪.‬‬
‫عقب ميں‪/‬پيچھے‬
‫فارسی‪:‬درعقب كشتي ‪ ،‬بطرف عقب ‪ ،‬پسين‪.‬‬
‫دمہ‪/‬حبس دم‬
‫فارسی‪:‬تنگي نفس ‪ ،‬نفس تنگي ‪ ،‬اسم ‪ ،‬اهو‪.‬‬
‫حيرت ميں ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬متحير كردن ‪ ،‬گيج كردن‪.‬‬
‫اچنبھا‪/‬حيرانی‪/‬حيرت‪/‬تعجب‬
‫فارسی‪:‬شگفتي ‪ ،‬سرگشتگي ‪ ،‬حيرت ‪ ،‬بيهوشي ‪ ،‬حيراني‪.‬‬
‫گمراہ‬
‫فارسی‪:‬گمراه ‪ ،‬سرگردان ‪ ،‬منحرف ‪ ،‬بيراه ‪ ،‬گيج‪.‬‬
‫قابض‬
‫فارسی‪:‬گس ‪ ،‬قابض ‪ ،‬جمع كننده ‪ ،‬سفت ‪ ،‬داروي قابض ‪ ،‬سخت گير‪ ،‬دقيق ‪ ،‬طاقت فرسا‪ ،‬شاق ‪ ،‬تند و تيز‪.‬‬
‫جوتشی‪/‬نجومی‪/‬ستارہ شناس‬
‫فارسی‪:‬منجم ‪ ،‬ستاره شناس ‪ ،‬طالع بين ‪ ،‬احكامي‪.‬‬
‫علم جوتش‬
‫فارسی‪:‬علم احكام نجوم ‪ ،‬طالع بيني ‪ ،‬ستاره شناسي‪.‬‬
‫فضا نورد‪/‬خل نورد‬
‫فارسی‪:‬فضانورد‪ ،‬مسافرفضایي‪.‬‬
‫ہئت‪/‬علم ال نجوم‬
‫فارسی‪:‬هيلت ‪ ،‬علم هيلت ‪ ،‬علم نجوم ‪ ،‬ستاره شناسي ‪ ،‬طالع بيني‪.‬‬
‫چالک‪/‬ژرف‬
‫فارسی‪:‬زیرك ‪ ،‬ناقل‪ ،‬دانا‪ ،‬هوشيار‪ ،‬محيل ‪ ،‬دقيق ‪ ،‬موشكاف‪.‬‬
‫علحدہ‪/‬جدا‬
‫فارسی‪:‬جدا‪ ،‬سوا‪ ،‬دونيم ‪ ،‬دوقسمتي‪.‬‬
‫دار المان‪/‬پناہ‪/‬ٹھکانا‬
‫فارسی‪:‬پناهگاه ‪ ،‬بستگاه ‪ ،‬گریزگاه ‪ ،‬نوانخانه ‪ ،‬یتيم خانه ‪ ،‬تيمارستان‪.‬‬
‫بر‪/‬کے‪/‬پاس‪/‬پر‪/‬سے‪/‬سمے‬
‫فارسی‪:‬بسوي ‪ ،‬بطرف ‪ ،‬به ‪ ،‬در‪ ،‬پهلوي ‪ ،‬نزدیك ‪ ،‬دم ‪ ،‬بنابر‪ ،‬در نتيجه ‪ ،‬بر حسب ‪ ،‬از قرار‪ ،‬بقرار‪ ،‬سرتاسر‪،‬‬
‫مشغول‪.‬‬
‫جدی کردار‬
‫فارسی‪:‬وابسته به نياكان ‪ ،‬شباهت به نياكان‪.‬‬
‫الحاد‬
‫فارسی‪:‬انكار وجود خدا‪ ،‬الحاد‪ ،‬كفر‪.‬‬
‫دہریہ‪/‬ملحد‪/‬منکر‬
‫فارسی‪:‬منكر خدا‪ ،‬خدانشناس ‪ ،‬ملحد‪.‬‬
‫اڑی‪/‬بينڈا‬
‫فارسی‪:‬از این سو بان سو‪ ،‬از طرفي بطرف دیگر‪ ،‬از وسط‪( ،‬مج‪ ).‬برخلف ‪ ،‬برضد‪.‬‬
‫فضا‪/‬ہوا‪/‬ماحول‬
‫فارسی‪:‬پناد‪ ،‬كره ء هوا‪ ،‬جو‪ ،‬واحد فشار هوا‪ ،‬فضاي اطراف هر جسمي (مثل فضاي الكتریكي ومغناطيسي)‪.‬‬
‫جوہر‪/‬شمہ‪/‬ذرہ‬
‫فارسی‪:‬هسته ‪ ،‬اتم ‪ ،‬جوهر فرد‪ ،‬جزء لیتجزي ‪ ،‬كوچكترین ذره‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assume‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Assumption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Assurance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Assure‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Assuredly‬‬
‫‪Asterisk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astern‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asthma‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Astonish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astonishment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astray‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Astringent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astrologer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astrology‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astronaut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Astronomy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Astute‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Asunder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Asylum‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪At‬‬
‫‪Atavistic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atheism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atheist‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Athwart‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atmosphere‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atom‬‬

‫جوہری‪/‬ذری‬
‫فارسی‪:‬اتمي ‪ ،‬تجزیه ناپذیر‪.‬‬
‫جوہری توانائ‬
‫فارسی‪:‬نيروي اتمي ‪ ،‬تبدیل جرم به نيرو در تبادلت اتمي یك عنصر‪.‬‬
‫وزن ذری‬
‫فارسی‪:‬وزن اتمي یك عنصر كه بر مبناي ‪ 61‬وزن اتمي اكسيژن قرار داده شده است‪.‬‬
‫نا موزوں‬
‫فارسی‪(:‬مو‪ ).‬داراي عدم هم اهنگي و توازن ‪ ،‬ناموزون‪.‬‬
‫کفارہ دینا‪/‬ہم آہنگ کرنا‪/‬مطمئن کرنا‬
‫فارسی‪:‬كفاره دادن ‪ ،‬جبران كردن ‪ ،‬جلب كردن ‪ ،‬خشم (كسي را) فرونشاندن ‪ ،‬جلب رضایت كردن‪.‬‬
‫اصلح‪/‬کفارہ‪/‬صفائ‬
‫فارسی‪:‬كفاره ‪ ،‬دیه ‪ ،‬جبران ‪ ،‬اصلح‪.‬‬
‫بے قوت‪/‬بے سدا‪/‬بے تکيہ‪/‬سست‬
‫فارسی‪(:‬د‪ ).‬بي تكيه ‪ ،‬بي صدا (در صحبت و تلفظ)‪( ،‬طب) بي قوت ‪ ،‬سست ‪ ،‬ضعيف ‪ ،‬مربوطبسستي و بي قوتي‪.‬‬
‫عدم اتکا‪/‬سستی‪/‬ضعف‬
‫فارسی‪:‬سستي ‪ ،‬ضعف ‪( ،‬د‪ ).‬عدم اتكاء‪.‬‬
‫اٹکانا‪/‬جوڑنا‪/‬لگانا‪/‬نتتھی کرنا‪/‬پيوست کرنا‪/‬الجھانا‬
‫فارسی‪:‬بستن ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬پيوست كردن ‪ ،‬ضميمه كردن ‪ ،‬چسباندن ‪ ،‬نسبت دادن ‪ ،‬گذاشتن ‪( ،‬حق‪ ).‬ضبط كردن ‪،‬‬
‫توقيف شدن ‪ ،‬دلبسته شدن‪.‬‬
‫جڑنا‬
‫فارسی‪:‬الصاق كردن‪.‬‬
‫جڑا‪/‬لحق‪/‬مانوس‪/‬متعلقہ‪/‬منسلکہ‪/‬پچی‪/‬پختہ‪/‬شامل‪/‬وابستہ‬
‫فارسی‪:‬پيوسته ‪ ،‬ضميمه ‪ ،‬دلبسته ‪ ،‬علقمند‪ ،‬وابسته ‪ ،‬مربوط‪ ،‬متعلق‪.‬‬
‫عقيدت‪/‬دل لگی‪/‬گرویدگی‪/‬لگ‪/‬لگاؤ‪/‬لو‪/‬پيت‪/‬تعلق‪/‬یارانہ‪/‬انس‬
‫فارسی‪:‬وابستگي ‪ ،‬تعلق ‪ ،‬ضميمه ‪ ،‬دنبال ‪ ،‬ضبط‪ ،‬حكم ‪ ،‬دلبستگي‪.‬‬
‫چھاپا مارنا‪/‬ڈپٹنا‪/‬دھاوا کرنا‪/‬حملہ کرنا‪/‬لپکنا‪/‬پل پڑنا‪/‬ٹوٹ پڑنا‪/‬یورش کرنا‬
‫فارسی‪:‬افند‪ ،‬تك ‪ ،‬تكش ‪ ،‬تاخت ‪ ،‬حمله كردن بر‪ ،‬مبادرت كردن به ‪،‬تاخت كردن ‪ ،‬با گفتار ونوشتجات بدیگري حمله‬
‫كردن ‪ ،‬حمله ‪ ،‬تاخت و تاز‪ ،‬یورش ‪ ،‬اصابت یا نزول ناخوشي‪.‬‬
‫حصول کرنا‪/‬پہنچنا‬
‫فارسی‪:‬دست یافتن ‪ ،‬رسيدن ‪ ،‬ناءل شدن ‪ ،‬موفق شدن ‪ ،‬تمام كردن ‪ ،‬بدست اوردن ‪ ،‬بانتهارسيدن ‪ ،‬زدن‪.‬‬
‫ہنر‪/‬حصول‪/‬مبلغ‬
‫فارسی‪:‬دست یابي ‪ ،‬نيل ‪ ،‬حصول ‪ ،‬اكتساب‪.‬‬
‫کوشش کرنا‪/‬قصد کرنا‬
‫فارسی‪:‬كوشش كردن ‪ ،‬قصد كردن ‪ ،‬مبادرت كردن به ‪ ،‬تقلكردن ‪ ،‬جستجو كردن ‪ ،‬كوشش ‪ ،‬قصد‪.‬‬
‫حاضری‪/‬حضوری‬
‫فارسی‪:‬توجه ‪ ،‬مواظبت ‪ ،‬رسيدگي ‪ ،‬تيمار‪ ،‬پرستاري ‪ ،‬خدمت ‪ ،‬ملزمت ‪ ،‬حضور‪ ،‬حضار‪ ،‬همراهان ‪ ،‬ملتزمين‪.‬‬
‫حاضر‪/‬خادم‪/‬ملزم‬
‫فارسی‪:‬سرپرست ‪ ،‬همراه ‪ ،‬ملزم ‪ ،‬مواظب ‪ ،‬وابسته‪.‬‬
‫دھيان‪/‬توجہ‬
‫فارسی‪:‬توجه ‪ ،‬رسيدگي‪.‬‬
‫پتل کرنا‪/‬کمزور کرنا‬
‫فارسی‪:‬ضعيف شذن‪.‬‬
‫دبل ہونا‬
‫فارسی‪:‬رقيق كردن ‪ ،‬نازك كردن ‪ ،‬لغر كردن ‪ ،‬سبك كردن ‪ ،‬تقليل دادن ‪ ،‬دقيق شدن ‪ ،‬نازك ‪ ،‬رقيق‪.‬‬
‫شہادت دینا‪/‬تصدیق کرنا‬
‫فارسی‪:‬گواهي دادن (با ‪ ،)to‬شهادت دادن ‪ ،‬سوگند یاد كردن ‪ ،‬تصدیق امضاء كردن‪.‬‬
‫اثبات‪/‬شہادت‪/‬تصدیق‪/‬توثيق‬
‫فارسی‪:‬گواهي ‪ ،‬شهادت ‪ ،‬تصدیق امضاء ‪ ،‬تحليف ‪ ،‬سوگند‪.‬‬
‫لباس‬
‫فارسی‪:‬اراستن ‪ ،‬ارایش كردن ‪ ،‬لباس پوشاندن ‪ ،‬لباس ‪ ،‬ارایش‪.‬‬
‫رویہ‬
‫فارسی‪:‬گرایش ‪ ،‬حالت ‪ ،‬هيلت ‪ ،‬طرز برخورد‪ ،‬روش و رفتار‪.‬‬
‫کار کن‪/‬مخطار‪/‬وکيل‬
‫فارسی‪:‬وكيل ‪ ،‬مدعي ‪ ،‬وكالت ‪ ،‬نمایندگي ‪ ،‬وكيل مدافع‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Atomic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Atomic energy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atomic weight‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atonal‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Atone‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atonement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Atonic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Atony‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attach‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Attach‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Attached‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attachment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attack‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Attain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attainment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attempt‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Attendance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attendant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attention‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attenuate‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Attenuate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attestation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attitude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attorney‬‬

‫وکالت‬
‫فارسی‪:‬مقام وكالت‪.‬‬
‫ڈورے ڈالنا‪/‬کشش سے کھينچنا‬
‫فارسی‪:‬جلب كردن ‪ ،‬جذب كردن ‪ ،‬مجذوب ساختن‪.‬‬
‫آب و رنگ‪/‬جاذبيت‪/‬کشش‬
‫فارسی‪:‬كشش ‪ ،‬جذب ‪ ،‬جاذبه ‪ ،‬كشندگي‪.‬‬
‫دل بند‪/‬دل کش‪/‬حسين‪/‬جاذب‬
‫فارسی‪:‬كشنده ‪ ،‬جاذب ‪ ،‬جالب ‪ ،‬دلكش ‪ ،‬دلربا‪ ،‬فریبنده‪.‬‬
‫جالب‪/‬جاذب‪/‬کشش دار‬
‫فارسی‪:‬مجذوب كننده‪.‬‬
‫منسوب کرنا‪/‬محمول کرنا‬
‫فارسی‪:‬نشان ‪ ،‬خواص ‪ ،‬شهرت ‪ ،‬افتخار‪ ،‬نسبت دادن ‪ ،‬حمل كردن (بر)‬
‫خاصيت‪/‬صفت‪/‬وصف‬
‫فارسی‪:‬صفت ‪ ،‬نسبت دادن‪.‬‬
‫ندامت‪/‬گھسائ‬
‫فارسی‪:‬سایيدگي ‪ ،‬اصطكاك ‪ ،‬مالش ‪ ،‬خراش‪.‬‬
‫آواز ملنا‪/‬ہم آہنگ کرنا‪/‬لئے ملنا‪/‬مطابق کرنا‪/‬سر ملنا‬
‫فارسی‪:‬هم اهنگ كردن ‪ ،‬هم كوك كردن ‪( ،‬مج) وفق دادن ‪ ،‬مناسبت ‪ ،‬موافق‪.‬‬
‫بے نمونہ‪/‬بے قائدہ‬
‫فارسی‪:‬غيرمعمولي ‪ ،‬بيقاعده‪.‬‬
‫نيلم‬
‫فارسی‪:‬حراج ‪ ،‬مزایده ‪ ،‬حراج كردن ‪ ،‬بمزایده گذاشتن‪.‬‬
‫دلل‪/‬نيلم کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬دلل حراج ‪ ،‬حراجي ‪ ،‬حراج كننده‪.‬‬
‫بے باک‪/‬گستاخ‪/‬جسور‬
‫فارسی‪:‬بي پروا‪ ،‬بي باك ‪ ،‬متهور‪ ،‬بي باكانه ‪ ،‬بيشرم‪.‬‬
‫ڈھٹائ‪/‬گستاخی‪/‬جسارت‬
‫فارسی‪:‬بي باكي ‪ ،‬بي پروایي ‪ ،‬جسارت ‪ ،‬گستاخي‪.‬‬
‫سماعت پزیری‪/‬سنائ دینا‬
‫فارسی‪:‬رسایي صدا‪ ،‬قابليت استماع‪.‬‬
‫حاضرین‪/‬حضوری‪/‬پزیرائ‪/‬سامع‪/‬تماشائ‬
‫فارسی‪:‬بار‪ ،‬ملقات رسمي ‪ ،‬حضار‪ ،‬مستمعين ‪ ،‬شنودگان‪.‬‬
‫سامعہ‬
‫فارسی‪:‬شنوایي ‪ ،‬قدرت استماع ‪ ،‬استماع ‪ ،‬ازمایش هنرپيشه ‪ ،‬سامعه‬
‫سمعی‬
‫فارسی‪:‬مربوط بشنوایي یا سامعه ‪ ،‬مربوط به مميزي و حسابداري‪.‬‬
‫بڑا کرنا‪/‬اضافہ کرنا‪/‬پھيلنا‪/‬پھلنا‬
‫فارسی‪:‬افزودن ‪ ،‬زیاد كردن ‪ ،‬علوه كردن ‪ ،‬زیاد شدن ‪ ،‬تقویت كردن‬
‫اضافہ‬
‫فارسی‪:‬تكميل كردن ‪ ،‬افزودن‪.‬‬
‫فال گو‪/‬کاہن‪/‬نجومی‬
‫فارسی‪:‬غيب گو‪ ،‬فال بين ‪ ،‬فالگير‪ ،‬شگون ‪ ،‬پيش بيني كردن (باتفال)‪.‬‬
‫فال‪/‬شگون‬
‫فارسی‪:‬پيشگویي ‪ ،‬پيش بيني ‪ ،‬پيش اگاهي‪.‬‬
‫ہمایوںں‬
‫فارسی‪:‬همایون ‪ ،‬بزرگ جاه ‪ ،‬عظيم ‪ ،‬عالي نسب ‪ ،‬ماه هشتم سال مسيحي كه ‪ 13‬روزاست ‪ ،‬اوت‪.‬‬
‫چچی‪/‬خالہ‪/‬ممانی‪/‬پھپھی‬
‫فارسی‪:‬عمه ‪ ،‬خاله ‪ ،‬زن دایي ‪ ،‬زن عمو‪.‬‬
‫ہالہ‬
‫فارسی‪:‬نشله و تجلي هر ماده (مثل بوي گل)‪ ،‬رایحه ‪ ،‬تشعشع نوراني‪.‬‬
‫شفق‬
‫فارسی‪:‬سپيده دم ‪ ،‬فجر‪ ،‬سرخي شفق ‪ ،‬اغاز‪.‬‬
‫فرخ‪/‬مبارک‪/‬ساز گار‪/‬سعيد‬
‫فارسی‪:‬فرخ ‪ ،‬فرخنده ‪ ،‬خجسته ‪ ،‬سعيد‪ ،‬مبارك ‪ ،‬بختيار‪ ،‬مساعد‪.‬‬
‫کرخت‪/‬سارم‬
‫فارسی‪:‬سخت ‪ ،‬تند و تلخ ‪ ،‬ریاضت كش ‪ ،‬تيره رنگ‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attorneyship‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attraction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Attractive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attractor‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attribute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attribute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Attrition‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Attune‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Atypical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Auction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Auctioneer‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Audacious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Audacity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Audibility‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Audience‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Audition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Auditory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Augment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Augment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Augur‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Augury‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪August‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aunt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aura‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aurora‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Auspicious‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Austere‬‬

‫بيراگی‪/‬سریم‬
‫فارسی‪:‬سختي ‪ ،‬تروشرویي ‪ ،‬ریاضت ‪ ،‬سادگي زیاده از حد‪.‬‬
‫استبدادیت‪/‬مطلق العنانی‬
‫فارسی‪:‬كفایت ‪ ،‬لياقت ‪ ،‬استبداد‪ ،‬حكومت استبدادي ‪ ،‬حاكم مطلق ‪ ،‬جبار مطلق ‪ ،‬خودبسندگي‪.‬‬
‫اصلی‪/‬جائز‪/‬مستند‪/‬پکا‪/‬پر وان‪/‬قابل اعتبار‬
‫فارسی‪:‬صحيح ‪ ،‬معتبر‪ ،‬درست ‪ ،‬موثق ‪ ،‬قابل اعتماد‪.‬‬
‫صداقت نامہ‬
‫فارسی‪:‬تصدیق ‪ ،‬سندیت‪.‬‬
‫صداقت‬
‫فارسی‪:‬اعتبار‪ ،‬سندیت ‪ ،‬صحت‪.‬‬
‫بانی‪/‬مؤلف‪/‬مصنف‬
‫فارسی‪: )n.(:‬منصف ‪ ،‬مولف ‪ ،‬نویسنده ‪ ،‬موسس ‪ ،‬باني ‪ ،‬باعث ‪ ،‬خالق ‪،‬نيا‪: )vt.( ،‬نویسندگي كردن ‪ ،‬تاليف و‬
‫تصنيف كردن ‪ ،‬باعث شدن‪.‬‬
‫امرانہ‪/‬استبدادانہ‬
‫فارسی‪:‬طرفدار تمركز قدرت در دست یكنفر یا یك هيلت ‪ ،‬طرفدار استبداد‪.‬‬
‫امریت پسندی‪/‬اسبدادیت‬
‫فارسی‪:‬فلسفه ء تمركز قدرت یا استبداد‪.‬‬
‫حاکمانہ‬
‫فارسی‪:‬امر‪ ،‬مقتدر‪ ،‬توانا‪ ،‬معتبر‪.‬‬
‫داب‪/‬اختيار‪/‬ہاتھ‪/‬ہيکڑی‪/‬حکومت‪/‬مجال‪/‬مجتہد‪/‬قابو‪/‬قدرت‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬قدرت ‪ ،‬توانایي ‪ ،‬اختيار‪ ،‬اجازه ‪ ،‬اعتبار‪ ،‬نفوذ‪ ،‬مدرك یا ماخذي از كتاب معتبریا سندي ‪ ،‬نویسنده ء معتبر‪،‬‬
‫منبع صحيح و موثق ‪( ،‬در جمع) اولياء امور‪.‬‬
‫اپ بيتی‪/‬ذاتی سوانح عمری‬
‫فارسی‪:‬خودزیستنامه ‪ ،‬خود زندگي نامه ‪ ،‬نگارش شرح زندگي شخصي بوسيله ء خود او‪.‬‬
‫مطلق العنانی‪/‬شخصی حکومت‬
‫فارسی‪:‬حكومت مطلق ‪ ،‬حكومت مستقل‪.‬‬
‫امر‪/‬حاکم مطلق‬
‫فارسی‪:‬حاكم مطلق ‪ ،‬سلطان مستبد‪ ،‬سلطان مطلق‪.‬‬
‫دستخط‬
‫فارسی‪:‬دستخط خود مصنف ‪ ،‬خط یا امضاي خود شخص ‪ ،‬دستخط نوشتن ‪ ،‬از روي دستخطي رونویسي كردن(مثل‬
‫عكس)‪ ،‬توشيح كردن‪.‬‬
‫خود کار کر لينا‬
‫فارسی‪:‬بصورت خودكار دراوردن ‪ ،‬بطور خودكار عمل كردن ‪ ،‬خودكار بودن‪.‬‬
‫خود رو‬
‫فارسی‪:‬دستگاه خودكار‪ ،‬خودكار‪ ،‬مربوط به ماشينهاي خودكار‪ ،‬غير ارادي‪.‬‬
‫خود بخود‬
‫فارسی‪:‬خودبخود‪ ،‬بطور خودكار‪ ،‬بطور غيرارادي‪.‬‬
‫خود کاری‬
‫فارسی‪:‬كنترل و هدایت دستگاهي بطور خودكار‪ ،‬دستگاه تنظيم خودكار‪.‬‬
‫گاڑی‬
‫فارسی‪:‬خودرو‪ ،‬اتومبيل ‪ ،‬ماشين متحرك خودكار‪ ،‬ماشين خودرو‪ ،‬اتومبيل راندن ‪ ،‬اتومبيل سوار شدن‪.‬‬
‫آزاد‪/‬خود مخطار‬
‫فارسی‪:‬داراي حكومت مستقل ‪ ،‬خودمختار‪( ،‬زیست شناسي) داراي زندگي مستقل ‪( ،‬گ‪.‬ش‪ ).‬خودكاربطور غير ارادي‬
‫‪( ،‬ر‪.‬ش‪ ).‬واحد كنترل داخلي‪.‬‬
‫آزادی‬
‫فارسی‪:‬خودگراني‪.‬‬
‫خریف‪/‬خزانو‪/‬پت جھڑ‬
‫فارسی‪:‬پایيز‪ ،‬خزان ‪ ،‬برگ ریزان ‪ ،‬زمان رسيدن و نزول چيزي ‪ ،‬دوران كمال ‪ ،‬اخرین قسمت ‪ ،‬سومين دوره زندگي‬
‫‪ ،‬زردي‪.‬‬
‫خریفی‬
‫فارسی‪:‬پایيزي‪.‬‬
‫مدد گار‪/‬کمک‬
‫فارسی‪:‬كمكي‪.‬‬
‫دست یاب‪/‬موجود‬
‫فارسی‪:‬دردسترس ‪ ،‬فراهم ‪ ،‬قابل استفاده ‪ ،‬سودمند‪ ،‬موجود‪.‬‬
‫برفانی طوفان‬

‫‪n.‬‬

‫‪Austerity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autarchy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Authentic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Authentication‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Authenticity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Author‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Authoritarian‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Authoritarianis‬‬
‫‪m‬‬
‫‪Authoritative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Authority‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autobiography‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autocracy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autocrat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autograph‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Automate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Automatic‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Automatically‬‬
‫‪Automation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Automobile‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Autonomous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autonomy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Autumn‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Autumnal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Auxiliary‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Available‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avalanche‬‬

‫‪a.‬‬

‫فارسی‪:‬بهمن‪.‬‬
‫اذ‪/‬حرس‪/‬للچ‪/‬طمع‬
‫فارسی‪:‬زیاده جویي ‪ ،‬از‪ ،‬حرص ‪ ،‬طمع‪.‬‬
‫بخيل‪/‬حریص‪/‬للچی‬
‫فارسی‪:‬حریص ‪ ،‬ازمند‪ ،‬طماع ‪ ،‬زیاده جو‪.‬‬
‫انتقام لينا‬
‫فارسی‪:‬كينه جویي كردن (از)‪ ،‬تلفي كردن ‪ ،‬انتقام كشيدن (از)‪ ،‬دادگيري كردن ‪ ،‬خونخواهي كردن‪.‬‬
‫انتقام لينے وال‬
‫فارسی‪:‬كين خواه ‪ ،‬خونخواه ‪ ،‬دادگير‪ ،‬انتقام جو‪.‬‬
‫تصدیق کرنا‬
‫فارسی‪:‬از روي یقين گفتن ‪ ،‬بطور قطع اظهار داشتن ‪ ،‬اثبات كردن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪ ،‬بحق دانستن‪.‬‬
‫متوسط‪/‬وست‪/‬وستا‬
‫فارسی‪:‬معدل ‪ ،‬حد وسط‪ ،‬ميانه ‪ ،‬متوسط‪ ،‬درجه عادي ‪ ،‬ميانگين ‪ ،‬حد وسط (چيزیرا) پيدا كردن ‪ ،‬ميانه قرار دادن ‪،‬‬
‫ميانگين گرفتن ‪ ،‬رویهمرفته ‪ ،‬بالغ شدن‪.‬‬
‫غير مشتاق‪/‬نا طلب‪/‬نافر‬
‫فارسی‪:‬بيزار‪ ،‬مخالف ‪ ،‬متنفر‪ ،‬برخلف ميل‪.‬‬
‫کراہت‪/‬نا رغبتی‬
‫فارسی‪:‬بيزاري ‪ ،‬نفرت ‪ ،‬مخالفت ‪ ،‬ناسازگاري ‪ ،‬مغایرت‪.‬‬
‫باز رکھنا‪/‬دفع کرنا‪/‬روکنا‪/‬ٹوکنا‬
‫فارسی‪:‬برگرداندن ‪ ،‬گردانيدن ‪ ،‬دفع كردن ‪ ،‬گذراندن ‪ ،‬بيزار كردن ‪ ،‬بيگانه كردن ‪ ،‬منحرف كردن‪.‬‬
‫ہوا بازی‬
‫فارسی‪:‬هواپيمایي ‪ ،‬هوانوردي‪.‬‬
‫حریص‪/‬مشتاق‬
‫فارسی‪:‬حریص ‪ ،‬ازمند‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬ارزومند‪ ،‬متمایل‪.‬‬
‫مشغلہ‬
‫فارسی‪:‬كار فرعي ‪ ،‬كار جزیي ‪ ،‬مشغوليت ‪ ،‬سرگرمي ‪ ،‬كار‪ ،‬حرفه ‪ ،‬كسب‪.‬‬
‫آج کل کرنا‪/‬چھوڑنا‪/‬جان بچانا‪/‬کننی کاٹنا‪/‬کترانا‪/‬کھچنا‪/‬نظر چرانا‪/‬پہلو تہی کرنا‪/‬پناہ مانگنا‬
‫فارسی‪:‬دوري كردن از‪ ،‬احتراز كردن ‪ ،‬اجتناب كردن ‪ ،‬طفره رفتن از‪( ،‬حق‪ ).‬الغاء كردن ‪ ،‬موقوف كردن‪.‬‬
‫پرہيز‬
‫فارسی‪:‬پرهيز‪ ،‬اجتناب ‪ ،‬كناره گيري ‪ ،‬احتراز‪ ،‬طفره‪.‬‬
‫تصدیق کرنا‪/‬ضمانت دینا‬
‫فارسی‪:‬اشكارا گفتن ‪ ،‬اقرار كردن ‪ ،‬اطمينان دادن ‪ ،‬تضمين كردن ‪،‬مستقر ساختن ‪ ،‬مقرر داشتن ‪ ،‬تصدیق و تایيد‬
‫كردن ‪ ،‬تثبيت كردن‪.‬‬
‫اعلن کرنا‪/‬تصدیق کرنا‪/‬تسليم کرنا‬
‫فارسی‪:‬نذر‪ ،‬پيمان ‪ ،‬عهد‪ ،‬قول ‪ ،‬شرط‪ ،‬تعيين ‪ ،‬عزم ‪ ،‬تصميم ‪ ،‬نذر كردن ‪ ،‬قسم خوردن ‪ ،‬وقف كردن‪.‬‬
‫قبول‬
‫فارسی‪:‬اعتراف ‪ ،‬اظهار اشكار‪ ،‬اظهار و اقرار علني‪.‬‬
‫مشہور‪/‬قبول شدہ‬
‫فارسی‪:‬پذیرفته ‪ ،‬اعتراف شده‪.‬‬
‫نوچنا‬
‫فارسی‪:‬از جا كندن ‪ ،‬كشيدن‪.‬‬
‫چچا زاد‪/‬مامون زاد‬
‫فارسی‪:‬مربوط بدایي ‪ ،‬مانند دایي ‪( ،‬به شوخي) طرف ‪ ،‬مرتهن یاگروگير‪.‬‬
‫انتظار کرنا‬
‫فارسی‪:‬منتظر بودن ‪ ،‬منتظر شدن ‪ ،‬انتظار داشتن ‪ ،‬ملزم كسي بودن ‪ ،‬در كمين (كسي) نشستن‪.‬‬
‫بے دار کرنا‪/‬ہوشيار کرنا‪/‬جگانا‬
‫فارسی‪:‬بيدار شدن ‪ ،‬بيدار ماندن ‪ ،‬بيدار كردن ‪ ،‬بيدار‪.‬‬
‫جگانا‪/‬خبر دار کرنا‪/‬توجہ دلنا‬
‫فارسی‪:‬بيدار كردن ‪ ،‬بيدار شدن‪.‬‬
‫دینا‪/‬فيصلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬جایزه ‪ ،‬راي ‪ ،‬مقرر داشتن ‪ ،‬اعطا كردن ‪ ،‬سپردن ‪ ،‬امانت گذاردن‪.‬‬
‫آگاہ‪/‬با خبر‪/‬با شعور‪/‬واقف‬
‫فارسی‪:‬اگاه ‪ ،‬باخبر‪ ،‬بااطلع ‪ ،‬ملتفت ‪ ،‬مواظب‪.‬‬
‫خبر‪/‬واقفيت‬
‫فارسی‪:‬اگاهي ‪ ،‬اطلع ‪ ،‬هشياري‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avarice‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Avaricious‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avenge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avenger‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Aver‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Average‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Averse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aversion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avert‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Aviation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Avid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avocation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avoid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avoidance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avouch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avowal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Avowed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Avulse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Avuncular‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Await‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Awake‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Awaken‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Award‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Aware‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Awareness‬‬

‫علحدہ‪/‬الگ‪/‬دور‪/‬پرے‬
‫فارسی‪:‬كنار‪ ،‬یكسو‪ ،‬بيك طرف ‪ ،‬دوراز‪ ،‬خارج ‪ ،‬بيرون از‪ ،‬غایب ‪ ،‬درسفر‪ ،‬بيدرنگ ‪ ،‬پيوسته ‪ ،‬بطور پيوسته ‪،‬‬
‫متصل‪ ،‬مرتبا‪ ،‬از انجا‪ ،‬از ان زمان ‪ ،‬پس از ان ‪ ،‬بعد‪ ،‬از انروي ‪ ،‬غایب ‪ ،‬رفته ‪ ،‬بيرون ‪ ،‬دورافتاده ‪ ،‬دور‪ ،‬فاصله‬
‫دار‪ ،‬ناجور‪ ،‬متفاوت‪.‬‬
‫داب‪/‬دب دبہ‪/‬ڈر‪/‬دھاک‪/‬رعب‪/‬ستوت‬
‫فارسی‪:‬هيبت ‪ ،‬ترس (اميخته با احترام)‪ ،‬وحشت ‪ ،‬بيم ‪ ،‬هيبت دادن ‪ ،‬ترساندن‪.‬‬
‫پر جلل‪/‬رعب دار‬
‫فارسی‪:‬مایه هيبت یا حرمت ‪ ،‬پر از ترس و بيم ‪ ،‬حاكي از ترس ‪ ،‬ناشي از بيم ‪ ،‬وحشت اور‪ ،‬ترس اور‪.‬‬
‫ہيبت ناک‪/‬حيرت کن‬
‫فارسی‪:‬مهيب یا ترسناك ‪ ،‬ترس ‪ ،‬عظمت‪.‬‬
‫ذرا دیر کے لئے‬
‫فارسی‪:‬اندكي ‪ ،‬مدتي ‪ ،‬یك چندي‪.‬‬
‫بے ڈھب‪/‬بھونڈا‪/‬شرمندہ‬
‫فارسی‪:‬خامكار‪ ،‬زشت ‪ ،‬بي لطافت ‪ ،‬ناشي ‪ ،‬سرهم بند‪ ،‬غير استادانه‪.‬‬
‫ار‬
‫فارسی‪:‬درفش ‪ ،‬سوراخ كن‪.‬‬
‫چھجا‬
‫فارسی‪:‬سایبان كرباسي ‪ ،‬ساباط‪ ،‬پناه ‪ ،‬پناهگاه ‪ ،‬حفاظ‪.‬‬
‫بل دار‪/‬بيکا‪/‬غلط‪/‬منحرف‪/‬تيڑھا‪/‬الٹا‬
‫فارسی‪:‬منحرف ‪ ،‬غلط‪ ،‬كج ‪ ،‬چپ چپ ‪ ،‬بدشكل ‪ ،‬بطور مایل ‪ ،‬زشت‪.‬‬
‫کلہاڑی‬
‫فارسی‪:‬تبر‪ ،‬تيشه ‪ ،‬تبر دو دم ‪ ،‬تبرزین ‪ ،‬با تبر قطع كردن یا بریدن‪.‬‬
‫محوری‬
‫فارسی‪:‬محوري‪.‬‬
‫فرضيہ‬
‫فارسی‪:‬اصل ‪ ،‬اصل موضوعه‪.‬‬
‫دھرا‪/‬محور‬
‫فارسی‪:‬محور‪ ،‬قطب ‪ ،‬محور تقارن ‪ ،‬مهره اسه‪.‬‬
‫دھرا‪/‬محور‬
‫فارسی‪:‬محور‪ ،‬چرخ ‪ ،‬ميله ‪ ،‬اسه‪.‬‬
‫ہميشہ‬
‫فارسی‪ )=ay(:‬بله ‪ ،‬اري ‪ ،‬راي مثبت‪.‬‬
‫آسمانی‪/‬لجورد‪/‬نيلگون‬
‫فارسی‪:‬لجورد‪ ،‬رنگ نيل ‪ ،‬اسمان نيلگون ‪ ،‬لجوردي ‪ ،‬سنگ لجورد‪.‬‬
‫بچہ بولی‪/‬جھک‬
‫فارسی‪:‬ور ور كردن ‪ ،‬سخن نامفهوم گفتن ‪ ،‬فاش كردن ‪ ،‬یاوه گفتن ‪ ،‬یاوه ‪ ،‬سخن بيهوده ‪ ،‬من ومن‪.‬‬
‫شير خوار‪/‬طفل‬
‫فارسی‪:‬بچه ‪ ،‬كودك ‪ ،‬طفل ‪ ،‬نوزاد‪ ،‬مانند كودك رفتار كردن ‪ ،‬نوازش كردن‪.‬‬
‫بچپن‪/‬طفولت‬
‫فارسی‪:‬بچگي‪.‬‬
‫بچکانہ‪/‬طفلنہ‬
‫فارسی‪:‬طفل مانند‪ ،‬كودك مانند‪.‬‬
‫بابل‬
‫فارسی‪:‬شهر بابل قدیم‪.‬‬
‫غير شادی شدہ‪/‬کنوارا‬
‫فارسی‪:‬بدون عيال ‪ ،‬عزب ‪ ،‬مجرد‪ ،‬مرد بي زن ‪ ،‬زن بي شوهر‪ ،‬مرد یا زني كه بگرفتن اولين درجه ء علمي دانشگاه‬
‫ناءل ميشود‪ ،‬ليسانسيه ‪ ،‬مهندس ‪ ،‬باشليه ‪ ،‬دانشياب‪.‬‬
‫پائن‪/‬پيچھے‪/‬سابقہ‪/‬الٹا‪/‬واپس‬
‫فارسی‪:‬عقب ‪ ،‬پشت (بدن)‪ ،‬پس ‪ ،‬عقبي ‪ ،‬گذشته ‪ ،‬پشتي ‪ ،‬پشتي كنندگان ‪ ،‬تكيه گاه ‪ ،‬به عقب ‪ ،‬درعقب ‪ ،‬برگشت ‪،‬‬
‫پاداش ‪ ،‬جبران ‪ ،‬ازعقب ‪ ،‬پشت سر‪ ،‬بدهي پس افتاده ‪ ،‬پشتي كردن ‪ ،‬پشت انداختن ‪ ،‬بعقب رفتن ‪ ،‬بعقب بردن ‪،‬‬
‫برپشت چيزي قرارگرفتن ‪ ،‬سوارشدن ‪ ،‬پشت چيزي نوشتن ‪ ،‬ظهرنویسي كردن‪.‬‬
‫باتيں لگانا‪/‬چغل خوری کرنا‪/‬غيبت گوی کرنا‪/‬کان بھرنا‪/‬نيش زنی کرنا‪/‬زہر اگلنا‬
‫فارسی‪:‬غيبت كردن ‪ ،‬پشت سركسي سخن گفتن‪.‬‬
‫ریڑہ کی ہڈی‬
‫فارسی‪:‬تيره ء پشت ‪ ،‬ستون فقرات ‪( ،‬مج‪ ).‬پشت ‪ ،‬استقامت ‪ ،‬استواري ‪ ،‬استحكام‪.‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬

‫‪Away‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Awe‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Awesome‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Awful‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Awhile‬‬
‫‪Awkward‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Awl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Awning‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Awry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Axe‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Axial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Axiom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Axis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Axle‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Aye‬‬
‫‪Azure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Babble‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baby‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Babyhood‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Babyish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Babylon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bachelor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Back‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Backbite‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Backbone‬‬

‫الٹا نتيجہ نکلنا‬
‫فارسی‪:‬پس زدن تفنگ ‪ ،‬منفجر شدن قبل از موقع ‪ ،‬نتيجه معكوس گرفتن‪.‬‬
‫پس منظر‬
‫فارسی‪:‬زمينه ‪ ،‬نهانگاه ‪ ،‬سابقه‪.‬‬
‫حمایت‬
‫فارسی‪:‬پشتيباني ‪ ،‬پشتيبان‪.‬‬
‫عقب‪/‬پيچھا‪/‬پچھواڑا‬
‫فارسی‪:‬كفل ‪ ،‬پشت ‪ ،‬عقب هر چيزي ‪ ،‬خصوصي ‪ ،‬محرمانه‪.‬‬
‫پس ماندہ‪/‬شرميل‬
‫فارسی‪:‬به عقب‪.‬‬
‫پس ماندگی‬
‫فارسی‪:‬عقب افتادگي‪.‬‬
‫دور افتاد جگہ‬
‫فارسی‪:‬مرداب ‪ ،‬باریكه اب ‪ ،‬جاي دورافتاده‪.‬‬
‫سور کا گوشت‬
‫فارسی‪:‬گوشت نمك زده ء پهلو و پشت خوك‪.‬‬
‫جراثيم‬
‫فارسی‪ )bacterium of.pl(:‬ميكرب هاي تك یاخته ‪ ،‬باكتري ‪ ،‬تركيزه‪.‬‬
‫جرسومی‬
‫فارسی‪(:‬زیست شناسي) وابسته به باكتري ‪ ،‬ميكربي‪.‬‬
‫بد‪/‬بگڑا‪/‬برا‪/‬غير‪/‬خراب‪/‬مضر‪/‬ناقص‪/‬قبيح‪/‬شریر‪/‬سياہ کار‪/‬زبوںں‬
‫فارسی‪ )bid of.P(:‬زمان ماضي قدیمي فعل ‪ :)bid، ).adv &.n &.adj‬بد‪ ،‬زشت ‪ ،‬ناصحيح ‪ ،‬بي اعتبار‪،‬‬
‫نامساعد‪ ،‬مضر‪ ،‬زیان اور‪ ،‬بداخلق ‪ ،‬شریر‪ ،‬بدكار‪ ،‬بدخو‪ ،‬لوصول‪.‬‬
‫غبار‪/‬کدورت‬
‫فارسی‪:‬ازردگي ‪ ،‬خشم ‪ ،‬رنجش ‪ ،‬تلخي ‪ ،‬تندي ‪ ،‬زنندگي ‪ ،‬مسموميت خون دراثرعصبانيت ‪ ،‬خصومت‪.‬‬
‫علمت‪/‬نشان‪/‬تمغہ‬
‫فارسی‪:‬نشان ‪ ،‬علمت ‪ ،‬امضاء و علمت برجسته و مشخص‪.‬‬
‫بج‪/‬قبر بج‬
‫فارسی‪: )n.(:‬دستفروش ‪ ،‬دوره گرد‪ ،‬خرده فروش ‪( ،‬ج‪.‬ش) گوركن ‪ ،‬خرسك ‪ ،‬شغاره(‪)mustelidae(، ).vt‬‬
‫‪:‬سربسر گذاشتن ‪ ،‬اذیت كردن ‪ ،‬ازار كردن‪.‬‬
‫چکرا دینا‪/‬دھوکا دینا‪/‬موڑ دینا‪/‬راستہ بند کر دینا‪/‬رکاوٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬گيج یا گمراه كردن ‪ ،‬مغشوش كردن ‪ ،‬دستپاچه كردن ‪ ،‬بي نتيجه كردن ‪ ،‬پریشاني ‪ ،‬اهانت‪.‬‬
‫شکار کرنا‬
‫فارسی‪:‬كيسه ‪ ،‬كيف ‪ ،‬جوال ‪ ،‬ساك ‪ ،‬خورجين ‪ ،‬چنته ‪ ،‬باد كردن ‪ ،‬متورم شدن ‪ ،‬ربودن‪.‬‬
‫لوازم‪/‬لوازمات‪/‬سامان‬
‫فارسی‪:‬بار و بنه ء مسافر‪ ،‬چمدان ‪ ،‬بارسفر‪.‬‬
‫جھول‬
‫فارسی‪:‬بادكرده ‪ ،‬شل ‪ ،‬ول ‪ ،‬كيسه اي متورم ‪ ،‬قلنبه‪.‬‬
‫کفيل‪/‬ضمانت‬
‫فارسی‪:‬توقيف ‪ ،‬حبس ‪ ،‬واگذاري ‪ ،‬انتقال ‪ ،‬ضمانت ‪ ،‬كفالت ‪ ،‬بامانت سپردن ‪ ،‬كفيل گرفتن ‪ ،‬تسمه ‪ ،‬حلقه دور چليك ‪،‬‬
‫سطل ‪ ،‬بقيد كفيل ازاد كردن‪.‬‬
‫ناظر‬
‫فارسی‪:‬ناظر‪ ،‬ضابط‪ ،‬امين صلح یا قاضي ‪ ،‬نگهبان دژ سلطنتي‪.‬‬
‫عمل داری‪/‬دائرہ اختيار‪/‬حدود حکومت‪/‬قلمرو‬
‫فارسی‪:‬ناحيه قلمرو مامور‪ ،‬مباشرت ‪ ،‬نظارت ‪ ،‬پيشخدمتي‪.‬‬
‫چارہ لگانا‪/‬دام ميں لنا‪/‬پھسلنا‪/‬ترغيب دینا‬
‫فارسی‪:‬طعمه دادن ‪ ،‬خوراك دادن ‪ ،‬طعمه رابه قلب ماهيگيري بستن ‪ ،‬دانه ‪ ،‬چينه ‪ ،‬مایه تطميع ‪ ،‬دانه ء دام‪.‬‬
‫موٹی بانات‬
‫فارسی‪:‬نوعي فلنل روميزي‪.‬‬
‫پکانا‬
‫فارسی‪:‬پختن ‪ ،‬طبخ كردن‪.‬‬
‫نان بائ‬
‫فارسی‪:‬نانوا‪ ،‬خباز‪.‬‬
‫نان بائ کی دوکان‬
‫فارسی‪:‬دكان نانوایي یا شيریني پزي‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Backfire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Background‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Backing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Backside‬‬

‫‪a‬‬

‫‪Backward‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Backwardness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Backwater‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bacon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bacteria‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bacterial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bad‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bad blood‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Badge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Badger‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Baffle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bag‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baggage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Baggy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bailiff‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bailiwick‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bait‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baize‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bake‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bakery‬‬

‫ميزان‪/‬ترازو‬
‫فارسی‪:‬ترازو‪ ،‬ميزان ‪ ،‬تراز‪ ،‬موازنه ‪ ،‬تتمه حساب ‪ ،‬برابركردن ‪ ،‬موازنه كردن ‪ ،‬توازن‪.‬‬
‫باقی‪/‬پاسنگ‪/‬توازن‬
‫فارسی‪:‬تعادل ‪ ،‬توازن ‪ ،‬مانده ‪ ،‬متعادل كردن‪.‬‬
‫متوزن‪/‬سنجيدہ‬
‫فارسی‪:‬متعادل ‪ ،‬متوازن‪.‬‬
‫بام‪/‬چھجا‪/‬شہ نشين‬
‫فارسی‪:‬ایوان ‪ ،‬بالخانه ‪ ،‬بالكن ‪ ،‬لژ بال‪.‬‬
‫گنجا‬
‫فارسی‪:‬طاس ‪ ،‬بيمو‪ ،‬كل ‪ ،‬برهنه ‪( ،‬مج‪ ).‬بي لطف ‪ ،‬ساده ‪ ،‬بي ملحت ‪ ،‬عریان ‪ ،‬كچل ‪ ،‬طاس شدن‪.‬‬
‫ال بل‪/‬بکواس‬
‫فارسی‪:‬سخن بي معني ‪ ،‬چرند‪ ،‬یاوه ‪ ،‬نوشابه كف الود‪.‬‬
‫چوٹ‪/‬فلکت‪/‬مصيبت‪/‬شرارت‪/‬افتاد‬
‫فارسی‪:‬عدل ‪ ،‬لنگه ‪ ،‬تا‪ ،‬تاچه ‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬بل‪ ،‬رنج ‪ ،‬محنت ‪ ،‬رقصيدن‪.‬‬
‫آزردہ دل‪/‬مضر‪/‬نقصان دہ‪/‬رنجيدہ‪/‬تکليف دہ‬
‫فارسی‪:‬محنت بار‪ ،‬مصيبت بار‪ ،‬غم انگيز‪.‬‬
‫شہ تير‬
‫فارسی‪:‬مرز‪ ،‬زمين شخم نشده ‪( ،‬مج) مانع ‪ ،‬مایه ء لغزش ‪ ،‬طفره رفتن از‪ ،‬امتناع ورزیدن ‪ ،‬رد كردن ‪ ،‬زیرش زدن‪.‬‬
‫انٹا‪/‬گيند‪/‬گول‪/‬کرہ‪/‬پنڈا‬
‫فارسی‪:‬گلوله ‪ ،‬گوي ‪ ،‬توپ بازي ‪ ،‬مجلس رقص ‪ ،‬رقص ‪ ،‬ایام خوش ‪ ،‬گلوله كردن ‪ ،‬گرهك‪.‬‬
‫غبارہ‬
‫فارسی‪:‬بالون ‪ ،‬بادكنك ‪ ،‬با بالون پروازكردن ‪ ،‬مثل بالون‪.‬‬
‫انتخابی پرچی‪/‬قرعہ‬
‫فارسی‪:‬ورقه راي ‪ ،‬مهره راي و قرعه كشي ‪ ،‬راي مخفي ‪ ،‬مجموع اراء نوشته ‪ ،‬با ورقه راي دادن ‪ ،‬قرعه كشيدن‪.‬‬
‫مرہم‬
‫فارسی‪:‬بلسان ‪ ،‬مرهم‪.‬‬
‫چکنا‪/‬مہک دار‪/‬روغنی‪/‬سيتل‪/‬تسکين بخش‬
‫فارسی‪:‬مرهم ‪ ،‬داراي خاصيت مرهم ‪ ،‬خنك كننده ‪ ،‬خوشبو‪.‬‬
‫کنگورا‪/‬کٹہرا‬
‫فارسی‪:‬ستون كوچك گچ بري شده ‪ ،‬ستون نرده‪.‬‬
‫بآڑ‪/‬کنگوری جنگل‬
‫فارسی‪:‬طارمي ‪ ،‬نرده‪.‬‬
‫چھوٹا بچہ‬
‫فارسی‪:‬بچه كوچك ‪ ،‬نوزاد‪ ،‬تصویر مسيح در قنداق‪.‬‬
‫بانس‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬خيزران ‪ ،‬ني هندي ‪ ،‬چوب خيزران ‪ ،‬عصاي خيزران ‪ ،‬ساخته شده از ني‪.‬‬
‫دھوکا دینا‪/‬جھانسا دینا‬
‫فارسی‪:‬گول زدن ‪ ،‬ریشخند كردن‪.‬‬
‫لعنت‪/‬قدغن‬
‫فارسی‪:‬قدغن كردن ‪ ،‬تحریم كردن ‪ ،‬لعن كردن ‪ ،‬لعن ‪ ،‬حكم تحریم یا تكفير‪ ،‬اعلن ازدواج در كليسا‪.‬‬
‫کيل‬
‫فارسی‪:‬موز‪.‬‬
‫باجا‪/‬پٹی‬
‫فارسی‪:‬بند و زنجير‪ ،‬تسمه یا بند مخصوص محكم كردن ‪ ،‬نوار‪ ،‬لول‪ ،‬اركستر‪ ،‬دسته ء موسيقي ‪ ،‬اتحاد‪ ،‬توافق ‪،‬‬
‫روبان ‪ ،‬باند یا بانداژ‪ ،‬نوار زخم بندي ‪ ،‬متحد كردن ‪ ،‬دسته كردن ‪ ،‬نوار پيچيدن ‪ ،‬بصورت نوار در اوردن ‪ ،‬با نوار‬
‫بستن ‪ ،‬متحد شدن‪.‬‬
‫گروہ‪/‬جتھہ‪/‬ٹولی‬
‫فارسی‪:‬باند‪ ،‬نوار‪.‬‬
‫پٹی باندھنا‬
‫فارسی‪:‬نوار زخم بندي ‪ ،‬با نوار بستن‪.‬‬
‫ڈاکو‪/‬ڈکيت‪/‬لٹيرا‬
‫فارسی‪:‬سارق مسلح ‪ ،‬راهزن ‪ ،‬قطاع الطریق‪.‬‬
‫اذیت‪/‬ہلکت‪/‬مرگ‪/‬شر‪/‬زہر‬
‫فارسی‪:‬مایه ء هلكت ‪ ،‬زهر(درتركيب)‪ ،‬جاني ‪ ،‬قاتل ‪ ،‬مخرب زندگي‪.‬‬
‫مہلک‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Balanced‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balcony‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bald‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balderdash‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bale‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baleful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ball‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balloon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ballot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balm‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Balmy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baluster‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Balustrade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bambino‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bamboo‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bamboozle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ban‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banana‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Band‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Band‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bandage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bandit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bane‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Baneful‬‬

‫فارسی‪:‬زهرالود‪ ،‬مضر‪ ،‬موذي‪.‬‬
‫دھماکا‪/‬ضرب‬
‫فارسی‪ :)vi &.vt.(:‬بستن ‪ ،‬محكم زدن ‪ ،‬چتري بریدن (گيسو)‪ )adv &.n.( ،‬صداي بلند یا محكم ‪ ،‬چتر زلف‪.‬‬
‫چوڑی‪/‬کنگن‬
‫فارسی‪:‬گلوبند‪ ،‬النگو‪.‬‬
‫جل وطن کرنا‪/‬نکالنا‪/‬شہر بدر کرنا‬
‫فارسی‪:‬تبعيد كردن ‪ ،‬اخراج بلد كردن ‪ ،‬دور كردن‪.‬‬
‫جل وطنی کرنے وال‪/‬شہر بدر کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬تبعيد كننده‪.‬‬
‫بن باس‪/‬دیس نکال‪/‬جل وطنی‬
‫فارسی‪:‬تبعيد‪ ،‬اخراج‪.‬‬
‫بلبل ترنگ‬
‫فارسی‪(:‬مو‪ ).‬بانجو‪ ،‬نوعي تار‪.‬‬
‫کنارہ‪/‬لب‬
‫فارسی‪:‬كنار‪ ،‬لب ‪ ،‬ساحل ‪ ،‬بانك ‪ ،‬ضرابخانه ‪ ،‬رویهم انباشتن ‪ ،‬در بانك گذاشتن ‪ ،‬كپه كردن ‪ ،‬بلند شدن (ابر یا دود)‬
‫بطور متراكم ‪ ،‬بانكداري كردن‪.‬‬
‫فوتہ دار‪/‬ساہ کار‪/‬سراف‬
‫فارسی‪:‬بانك دار‪ ،‬صراف‪.‬‬
‫لين دین‬
‫فارسی‪:‬بانكداري‪.‬‬
‫مالی مدد کرنا‬
‫فارسی‪:‬پشتوانه ‪ ،‬سرمایه بانك‪.‬‬
‫دواليہ‪/‬مفلس‪/‬پھکڑ‪/‬قرق‬
‫فارسی‪:‬ورشكسته ‪ ،‬ورشكست كردن و شدن‪.‬‬
‫علم‪/‬جھنڈا‬
‫فارسی‪:‬پرچم ‪ ،‬بيرق ‪ ،‬نشان ‪ ،‬علمت ‪ ،‬علم ‪ ،‬درفش‪.‬‬
‫دعوت‪/‬ضيافت‬
‫فارسی‪:‬مهماني ‪ ،‬ضيافت ‪ ،‬مهمان كردن ‪ ،‬سور‪ ،‬بزم‪.‬‬
‫چھوٹے قد کا فوجی‬
‫فارسی‪:‬خروس جنگي ‪ ،‬كوچك‪.‬‬
‫بر گد‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬انجير هندي ‪ ،‬انجيرمعابد‪.‬‬
‫عرض ہونا‪/‬بند کرنا‪/‬مزاحمت کرنا‪/‬روکنا‬
‫فارسی‪:‬ميل ‪ ،‬ميله ‪ ،‬شمش ‪ ،‬تير‪ ،‬نرده حاءل ‪( ،‬مج‪ ).‬مانع ‪ ،‬جاي ویژه زنداني در محكمه ‪( ،‬با ‪)the‬وكالت ‪ ،‬دادگاه ‪،‬‬
‫هيلت وكلء ‪ ،‬ميكده ‪ ،‬بارمشروب فروشي ‪ ،‬ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست ‪ ،‬بستن ‪ ،‬مسدودكردن ‪،‬‬
‫بازداشتن ‪ ،‬ممنوع كردن ‪ ،‬بجز‪ ،‬باستنثاء ‪ ،‬بنداب‪.‬‬
‫انسداد‪/‬ميئ کدہ‪/‬ميئ خانہ‪/‬مزاحمت‪/‬سلخ‬
‫فارسی‪:‬ميله ‪ ،‬شمش ‪ ،‬مانع شدن‪.‬‬
‫انکڑی‪/‬کانٹا‪/‬خار‪/‬سنان‬
‫فارسی‪:‬خار‪ ،‬پيكان ‪ ،‬نوك ‪ ،‬ریش ‪ ،‬خارداركردن ‪ ،‬پيكانداركردن‪.‬‬
‫بد تہذیب‪/‬غير‪/‬جاہل‪/‬وحشی‬
‫فارسی‪:‬بيگانه ‪ ،‬اجنبي ‪ ،‬ادم وحشي یا بربري‪.‬‬
‫درندگی‪/‬وحشت‬
‫فارسی‪:‬سخن غيرمصطلح ‪ ،‬وحشيگري ‪ ،‬بربریت‪.‬‬
‫جہالت‪/‬وحشت‬
‫فارسی‪:‬وحشيگري ‪ ،‬بي رحمي ‪ ،‬قساوت قلب‪.‬‬
‫بے پير‪/‬جاہل‪/‬وحشی‬
‫فارسی‪:‬وحشي ‪ ،‬بي تربيت ‪ ،‬بيگانه ‪ ،‬غير مصطلح‪.‬‬
‫خار دار‬
‫فارسی‪:‬خاردار‪.‬‬
‫خار دار تار‬
‫فارسی‪:‬سيم خاردار‪.‬‬
‫حجام‪/‬نائ‬
‫فارسی‪:‬سلماني كردن ‪ ،‬سلماني شدن ‪ ،‬سلماني‪.‬‬
‫کلونت‪/‬شاعر‬
‫فارسی‪:‬زره اسب ‪ ،‬شاعر(باستاني)‪ ،‬رامشگر‪ ،‬شاعر و اوازخوان‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bang‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bangle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Banish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banisher‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banishment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banjo‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bank‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banking‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bankroll‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bankrupt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banquet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bantam‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Banyan‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barb‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/n.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Barbarian‬‬
‫‪Barbarism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barbarity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Barbarous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Barbed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barbed wire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bard‬‬

‫ںںںںںںںں‬
‫بے ہتھيار‪/‬بے نيام‪/‬غریب‪/‬ناکافی‪/‬خالی‪/‬ننگا‪/‬عریا‬
‫فارسی‪:‬لخت ‪ ،‬عریان ‪( ،‬مج‪ ).‬ساده ‪ ،‬اشكار‪ ،‬عاري ‪ ،‬برهنه كردن ‪ ،‬اشكاركردن‪.‬‬
‫بہ مشکل‪/‬صاف صاف‬
‫فارسی‪:‬بطورعریان ‪ ،‬با اشكال‪.‬‬
‫بجرا‬
‫فارسی‪:‬دوبه ‪ ،‬كرجي ‪ ،‬با قایق حمل كردن ‪ ،‬سرزده وارد شدن‪.‬‬
‫چھال‪/‬چھلکا‪/‬پوست‬
‫فارسی‪:‬پوست درخت ‪ ،‬عوعو‪ ،‬وغ وغ كردن ‪ ،‬پوست كندن‪.‬‬
‫جو‬
‫فارسی‪:‬جو‪ ،‬شعير‪.‬‬
‫غلہ گدام‪/‬کھليان‪/‬خرمن‪/‬کوٹھا‬
‫فارسی‪:‬انبار غله ‪ ،‬انبار كاه و جو و كنف وغيره ‪ ،‬انباركردن ‪ ،‬طویله‪.‬‬
‫چھال‪/‬چھلکا‪/‬پوست‬
‫فارسی‪ )=bark(:‬پوست درخت ‪ ،‬باركاس ‪ ،‬كرجي‪.‬‬
‫باندھ‪/‬پشتہ‬
‫فارسی‪:‬سدبندي ‪ ،‬رگبارگلوله ‪ ،‬بطورمسلسل بيرون دادن‪.‬‬
‫پيپا‬
‫فارسی‪:‬بشكه ‪ ،‬خمره چوبي ‪ ،‬چليك ‪ ،‬لوله تفنگ ‪ ،‬درخمره ریختن ‪ ،‬دربشكه كردن ‪ ،‬با سرعت زیادحركت كردن‪.‬‬
‫بانجھ‪/‬چٹيل‪/‬خشک‬
‫فارسی‪:‬نازا‪ ،‬عقيم ‪ ،‬لم یزرع ‪ ،‬بي ثمر‪ ،‬بي حاصل ‪ ،‬تهي ‪ ،‬سترون‪.‬‬
‫آڑ‪/‬حد‪/‬ناکہ بندی‪/‬رکاوٹ‬
‫فارسی‪:‬مانع‪.‬‬
‫عارض‪/‬علوہ‬
‫فارسی‪:‬بجز‪ ،‬باستثناء‪.‬‬
‫پہاڑی‪/‬ٹيل‬
‫فارسی‪:‬زنبه ‪ ،‬خاك كش ‪ ،‬چرخ دستي ‪ ،‬چرخ دوره گردها‪ ،‬پشته ‪ ،‬توده ‪ ،‬كوه ‪ ،‬تپه ‪ ،‬ماهور‪.‬‬
‫کلل‬
‫فارسی‪:‬كسي كه در بار مشروبات براي مشتریان مي ریزد‪ ،‬متصدي بار‪.‬‬
‫مبادلہ‬
‫فارسی‪:‬تهاتركردن ‪ ،‬پایاپاي معامله كردن (با ‪ ،)for‬دادوستد كال‪.‬‬
‫بنياد‪/‬جڑ‪/‬قاعدہ‬
‫فارسی‪:‬پایه ‪ ،‬مبنا‪ ،‬پایگاه‪.‬‬
‫بنياد ڈالنا‬
‫فارسی‪ )bases.pl(:‬ته ‪ ،‬پایه ‪ ،‬زمينه ‪ ،‬اساس ‪ ،‬بنياد‪ ،‬پایگاه ‪ ،‬ته ستون ‪ ،‬تكيه گاه ‪ ،‬فرومایه ‪( ،‬مو‪ ).‬صداي بم ‪،‬‬
‫بنيان نهادن ‪ ،‬مبنا قراردادن ‪ ،‬پست ‪ ،‬شالوده‪.‬‬
‫مبنی‬
‫فارسی‪:‬مستقر‪ ،‬مبني‪.‬‬
‫بے بنياد‪/‬بے سر و پا‪/‬سر نہ پير‬
‫فارسی‪:‬بي اساس ‪ ،‬بي ماخذ‪.‬‬
‫تہ خانہ‬
‫فارسی‪:‬طبقه زیر‪ ،‬زیر زمين ‪ ،‬سرداب‪.‬‬
‫کوٹنا‪/‬پيٹنا‬
‫فارسی‪:‬برهم زدن ‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬دست پاچه نمودن ‪ ،‬شرمنده شدن ‪ ،‬ترسيدن ‪ ،‬خجلت‪.‬‬
‫مغرور شخص‪/‬پاشا‬
‫فارسی‪:‬پاشا‪ ،‬نجيب زاده ‪ ،‬اصيل‪.‬‬
‫خجل‪/‬محجوب‪/‬شرميل‬
‫فارسی‪:‬كم رو‪ ،‬خجول ‪ ،‬ترسو‪ ،‬محجوب‪.‬‬
‫اصل‪/‬بنيادی‬
‫فارسی‪:‬پایه اي ‪ ،‬اساسي‪.‬‬
‫قاعدیت‬
‫فارسی‪(:‬ش‪ ).‬خاصيت بازي وقليایي ‪ ،‬حالت بنياني‪.‬‬
‫تلسی‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬ریحان ‪ ،‬شاهسپرم از خانواده نعناعيان‪.‬‬
‫برتن‪/‬حوض‪/‬تاس‬
‫فارسی‪:‬لگن ‪ ،‬تشتك ‪ ،‬حوزه رودخانه ‪ ،‬ابگير‪ ،‬دستشویي‪.‬‬
‫اساس‪/‬باعث‪/‬بنا‪/‬بنياد‪/‬دار و مدار‪/‬مدار‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bare‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Barely‬‬
‫‪Barge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bark‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barley‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barque‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barrage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barrel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Barren‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barrier‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Barring‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barrow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bartender‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Barter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Base‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Base‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Based‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Baseless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bash‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bashaw‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bashful‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Basic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basicity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basis‬‬

‫فارسی‪ )bases.pl(:‬اساس ‪ ،‬ماخذ‪ ،‬پایه ‪ ،‬زمينه ‪ ،‬بنيان ‪ ،‬بنياد‪.‬‬
‫دھوپ سينکنا‬
‫فارسی‪:‬افتاب خوردن ‪ ،‬باگرماي ملیم گرم كردن ‪ ،‬حمام افتاب گرفتن‪.‬‬
‫ڈالی‪/‬پٹاری‪/‬ٹوکری‬
‫فارسی‪:‬زنبيل ‪ ،‬سبد‪ ،‬درسبد ریختن‪.‬‬
‫بھاری آواز‬
‫فارسی‪( )es، bass.pl(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬نوعي ماهي خارداردریایي ‪( ،‬مو‪ ).‬بم ‪ ،‬كسي كه صداي بم دارد‪.‬‬
‫چٹائ‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬ليف درخت ‪ ،‬پوست ليفي درختان‪.‬‬
‫حرام زادہ‬
‫فارسی‪:‬حرامزاده ‪ ،‬جازده‪.‬‬
‫چھڑی سے پٹائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬چرب كردن (گوشت كباب)‪ ،‬نم زدن ‪( ،‬د‪.‬گ‪ ).‬شلق زدن ‪ ،‬زخم زبان زدن ‪ ،‬كوك موقتي(بلباس)‪.‬‬
‫چم گدڑ‬
‫فارسی‪:‬چوب ‪ ،‬چماق ‪ ،‬عصا‪ ،‬چوكان زدن ‪ ،‬خشت ‪ ،‬گل اماده براي كوزه گري ‪ ،‬لعاب مخصوص ظروف سفالي ‪،‬‬
‫چشمك زدن ‪ ،‬مژگان راتكان دادن ‪ ،‬بال بال زدن ‪ ،‬چوگان ‪ ،‬چوگاندار‪ ،‬نيمه یاپاره اجر‪( ،‬ز‪.‬ع‪ ).‬ضربت ‪ ،‬چوگان زدن‬
‫‪( ،‬ج‪.‬ش‪ ).‬خفاش‬
‫گھان‪/‬جتھہ‪/‬پور‪/‬تھوک‬
‫فارسی‪:‬دسته‪.‬‬
‫گتھی بنانا‪/‬اکٹھا کرنا‬
‫فارسی‪:‬مقدار نان دریك پخت ‪ ،‬دسته‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬کم ہونا‪/‬روک دینا‬
‫فارسی‪:‬كم كردن ‪ ،‬تخفيف دادن ‪ ،‬پایين اوردن ‪ ،‬نگهداشتن (نفس)‪ ،‬راضي كردن ‪ ،‬دليل وبرهان اوردن ‪ ،‬بال زدن‬
‫بطرف پایين ‪ ،‬خيساندن چرم درماده قليایي‪.‬‬
‫غسل‬
‫فارسی‪:‬شستشو‪ ،‬استحمام ‪ ،‬شستشوكردن ‪ ،‬ابتني كردن ‪ ،‬حمام گرفتن ‪ ،‬گرمابه ‪ ،‬حمام فرنگي ‪ ،‬وان‪.‬‬
‫غسل کرنا‪/‬نہانا‪/‬نہلنا‬
‫فارسی‪:‬شستشوكردن ‪ ،‬استحمام كردن ‪ ،‬شستشو‪ ،‬ابتني‪.‬‬
‫غسل خانہ‬
‫فارسی‪:‬حمام ‪ ،‬گرمابه‪.‬‬
‫چھڑی‪/‬چھوٹا سا ڈنڈا‬
‫فارسی‪:‬عصا یا چوپ صاحب منصبان ‪( ،‬مو‪ ).‬چوب ميزانه ‪ ،‬باتون یاچوب قانون ‪ ،‬عصاي افسران‪.‬‬
‫فوجی دستہ‬
‫فارسی‪(:‬نظ‪ ).‬گردان ‪( ،‬درجمع) نيروهاي ارتشي‪.‬‬
‫خوش حال ہونا‪/‬پھلنا پھولنا‪/‬موٹا ہونا‬
‫فارسی‪:‬پروار كردن ‪ ،‬چاق شدن ‪ ،‬حاصل خيز شدن ‪ ،‬نشو و نما كردن‪.‬‬
‫پيٹنا‪/‬تيز تيز مارنا‪/‬ضد و کوب کرنا‬
‫فارسی‪:‬خردكردن ‪ ،‬داغان كردن ‪ ،‬پي درپي زدن ‪ ،‬خراب كردن ‪ ،‬خمير(دراشپزي)‪ ،‬خميدگي ‪ ،‬خميدگي پيداكردن ‪،‬‬
‫باخميرپوشاندن ‪ ،‬خميردرست كردن‪.‬‬
‫مار کٹائ‪/‬مار پيٹ‬
‫فارسی‪:‬باطري‪.‬‬
‫حرب‪/‬جنگ‪/‬لڑائ‪/‬مبارزہ‪/‬رزم‬
‫فارسی‪:‬رزم ‪ ،‬پيكار‪ ،‬جدال ‪ ،‬مبارزه ‪ ،‬ستيز‪ ،‬جنگ ‪ ،‬نبرد‪ ،‬نزاع ‪ ،‬زد و خورد‪ ،‬جنگ كردن‪.‬‬
‫ميدان جنگ‪/‬رن‬
‫فارسی‪:‬ميدان جنگ ‪ ،‬عرصه منازعه ‪ ،‬رزمگاه ‪ ،‬نبردگاه‪.‬‬
‫ميدان جنگ‪/‬رن‪/‬رزم گاہ‬
‫فارسی‪:‬ميدان جنگ ‪ ،‬عرصه منازعه ‪ ،‬رزمگاه ‪ ،‬نبردگاه‪.‬‬
‫جنگی جہاز‬
‫فارسی‪:‬نبرد ناو‪ ،‬ناو‪ ،‬كشتي جنگي‪.‬‬
‫کھلونا‬
‫فارسی‪:‬چيزقشنگ وبي مصرف ‪ ،‬اسباب بازي بچه‪.‬‬
‫چشم پوشی‪/‬امتناع‬
‫فارسی‪ )=balk(:‬طفره رفتن ‪ ،‬ردكردن ‪ ،‬طفره ‪ ،‬امتناع ‪ ،‬روگرداني‪.‬‬
‫بد چلن عورت‬
‫فارسی‪:‬جاكش ‪ ،‬دلل محبت‪.‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bask‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Basket‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bastard‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Baste‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Batch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Batch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bath‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bathe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bathroom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baton‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battalion‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Batten‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Batter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battlefield‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battleground‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Battleship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bauble‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Baulk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bawd‬‬

‫بد چلن‪/‬بد کار‪/‬فاجر‪/‬فاجرہ‪/‬غير پاکيزہ‪/‬نا خالص‪/‬نجس‬
‫فارسی‪:‬زشت ‪ ،‬هرزه ‪ ،‬شنيع ‪ ،‬مربوط به جاكشي ‪ ،‬بي عفت‪.‬‬
‫دھاڑنا‬
‫فارسی‪:‬داد زدن ‪ ،‬فریاد زدن ‪ ،‬گریه (باصداي بلند)‪.‬‬
‫کھاڑی‪/‬خليج‬
‫فارسی‪:‬سرخ مایل به قرمز‪ ،‬كهير‪ ،‬خليج كوچك ‪ ،‬عوعوكردن ‪ ،‬زوزه كشيدن(سگ)‪ ،‬دفاع كردن درمقابل ‪ ،‬عاجزكردن‬
‫‪ ،‬اسب كهر‪.‬‬
‫تيز پات‪/‬تيز پتا‬
‫فارسی‪:‬برگ خشك برگبو كه دراشپزي بكار ميرود‪.‬‬
‫سنگين‬
‫فارسی‪:‬سرنيزه ‪ ،‬با سرنيزه مجبور كردن‪.‬‬
‫بازار‬
‫فارسی‪:‬بازار‪.‬‬
‫ہونا‬
‫فارسی‪:‬مصدر فعل بودن ‪ ،‬امر فعل بودن ‪ ،‬وجود داشتن ‪ ،‬زیستن ‪ ،‬شدن ‪ ،‬ماندن ‪ ،‬باش‪.‬‬
‫ساحل‬
‫فارسی‪:‬ساحل ‪ ،‬شن زار‪ ،‬كناردریا‪ ،‬رنگ شني ‪ ،‬بگل نشستن كشتي‪.‬‬
‫دعا‪/‬تسبيح کا دانا‬
‫فارسی‪:‬مهره ‪ ،‬دانه تسبيح ‪ ،‬خرمهره ‪ ،‬منجوق زدن ‪ ،‬بریسمان كشيدن ‪ ،‬مهره ساختن‪.‬‬
‫دانے دار‬
‫فارسی‪:‬دانه دار‪ ،‬مهره دار‪ ،‬داراي چشمان ریز وگرد‪.‬‬
‫چونچ‪/‬استانی‬
‫فارسی‪:‬منقار‪ ،‬پوزه ‪ ،‬دهنه لوله‪.‬‬
‫کڑی‪/‬کرن‪/‬لکڑ‪/‬لٹھا‪/‬پر تو‪/‬شہ تير‪/‬شعاع‬
‫فارسی‪:‬شاهين ترازو‪ ،‬ميله ‪ ،‬شاهپر‪ ،‬تيرعمارت ‪ ،‬نورافكندن ‪ ،‬پرتوافكندن ‪ ،‬پرتو‪ ،‬شعاع‪.‬‬
‫پھلی‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬باقل‪ ،‬لوبيا‪ ،‬دانه ‪ ،‬حبه ‪ ،‬چيزكم ارزش وجزءي‪.‬‬
‫برداشت کرنا‪/‬بھگتنا‪/‬ڈھونا‪/‬گوارا کرنا‪/‬جھيلنا‪/‬لے جانا‪/‬تاب لنا‬
‫فارسی‪: )n.(:‬خرس ‪ ،‬سلف فروشي سهام اوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي ‪( ،‬باحروف درشت)‬
‫لقب روسيه ودولت شوروي ‪: )vi &.vt.( ،‬بردن ‪ ،‬حمل كردن ‪ ،‬دربرداشتن ‪ ،‬داشتن ‪ ،‬زایيدن ‪ ،‬ميوه دادن ‪( ،‬مج‪).‬تاب‬
‫اوردن ‪ ،‬تحمل كردن ‪ ،‬مربوط بودن (‪ on‬و ‪.)upon‬‬
‫گوارا‪/‬قابل برداشت‬
‫فارسی‪:‬تحمل پذیر‪ ،‬بادوام‪.‬‬
‫ڈاڑہی‪/‬ریش‬
‫فارسی‪:‬ریش ‪ ،‬خوشه ‪ ،‬هرگونه برامدگي تيزشبيه مو و سيخ در گياه و حيوان ‪ ،‬مقابله كردن ‪ ،‬ریش داركردن‪.‬‬
‫ڈاڑہی وال‬
‫فارسی‪:‬ریشو‪.‬‬
‫حامل‬
‫فارسی‪:‬حامل ‪ ،‬درخت بارور‪ ،‬در وجه حامل‪.‬‬
‫محمول‬
‫فارسی‪:‬طاقت ‪ ،‬بردباري ‪ ،‬وضع ‪ ،‬رفتار‪ ،‬سلوك ‪ ،‬جهت ‪ ،‬نسبت‪.‬‬
‫چو پایہ‪/‬حيوان‪/‬وحشی‬
‫فارسی‪:‬چهارپا‪ ،‬حيوان ‪ ،‬جانور‪.‬‬
‫حيوانيت‬
‫فارسی‪:‬حيوانيت ‪ ،‬زشتي ‪ ،‬هرزگي ‪ ،‬سبعيت ‪ ،‬جانور خویي‪.‬‬
‫ہرانا‪/‬کوٹنا‪/‬کندی کرنا‪/‬مارنا‪/‬پيٹنا‪/‬پٹائ کرنا‬
‫فارسی‪: )vt &.vi.(:‬تپيدن ‪ ،‬زدن ‪ ،‬كتك زدن ‪ ،‬چوب زدن ‪ ،‬شلق زدن ‪،‬كوبيدن ‪: )n.( ،‬ضرب ‪ ،‬ضربان نبض‬
‫وقلب ‪ ،‬تپش ‪ ،‬ضربت موسيقي ‪ ،‬غلبه ‪ ،‬پيشرفت ‪ ،‬زنش‪.‬‬
‫دھڑکنا‪/‬لپکنا‬
‫فارسی‪:‬ضرب ‪ ،‬ضربان ‪ ،‬زمان عبور كلمه‪.‬‬
‫فرسودہ‪/‬گھسا ہوا‪/‬مغلوب‪/‬پٹا ہوا‬
‫فارسی‪:‬زده ‪ ،‬كوبيده ‪ ،‬چكش خورده ‪ ،‬فرسوده ‪ ،‬مغلوب‪.‬‬
‫خوش کرنا‬
‫فارسی‪:‬سعادت جاوداني بخشيدن ‪ ،‬امرزیدن ‪ ،‬مبارك خواندن‪.‬‬
‫خوشی‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bawdy‬‬

‫‪v.t/i‬‬

‫‪Bawl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bay‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bay leaf‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bayonet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bazaar‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Be‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beach‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bead‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beady‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beak‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beam‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bean‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bear‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bearable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beard‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bearded‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bearer‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bearing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beastliness‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beat‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Beat‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beaten‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beatify‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beatitude‬‬

‫فارسی‪:‬سعادت جاوداني ‪ ،‬بركت ‪( ،‬م‪.‬ل‪ ).‬خوشابحال‪.‬‬
‫عاشق‪/‬بانکا‬
‫فارسی‪:‬كج كله ‪ ،‬جوان شيك ‪ ،‬مردیكه خيلي بزن توجه دارد‪.‬‬
‫دل فریب‪/‬حسين‪/‬خوب‪/‬خوب صورت‪/‬پری چہرہ‪/‬پری پيکر‪/‬پری رو‪/‬پری وش‪/‬پری زاد‪/‬سيم تن‪/‬ستھرا‪/‬ستھری‪/‬زیبا‬
‫فارسی‪:‬زیبا‪ ،‬قشنگ ‪ ،‬خوشگل ‪ ،‬عالي‪.‬‬
‫آرائش کرنا‪/‬نکھارنا‪/‬زینت دینا‬
‫فارسی‪:‬زیباكردن ‪ ،‬ارایش دادن ‪ ،‬قشنگ شدن‪.‬‬
‫آب تاب‪/‬آرائش‪/‬ادا‪/‬بہار‪/‬گوری‪/‬حسن‪/‬جمال‪/‬خوب صورتی‪/‬نمک‪/‬نکھار‪/‬رونق‪/‬زینت‪/‬زیب‪/‬زیبائش‬
‫فارسی‪:‬زیبایي ‪ ،‬خوشگلي ‪ ،‬حسن ‪ ،‬جمال ‪ ،‬زنان زیبا‪.‬‬
‫چپ کرانا‪/‬خاموش کرانا‬
‫فارسی‪(:‬د‪.‬ن‪ ).‬از پيشرفت بازداشتن (دراثر فقدان باد)‪ ،‬ارام كردن ‪ ،‬تسلي دادن‪.‬‬
‫کيونکہ‬
‫فارسی‪:‬زیرا‪ ،‬زیرا كه ‪ ،‬چونكه ‪ ،‬براي اینكه‪.‬‬
‫سوئے اتفاق‬
‫فارسی‪.)=befall(:‬‬
‫آب جو‪/‬چشمہ‬
‫فارسی‪:‬اشاره ‪ ،‬تكان سریادست ‪ ،‬تعظيم كردن ‪ ،‬باسرتصدیق كردن یاحالي كردن چيزي ‪ ،‬سرتكان دادن‪.‬‬
‫اشارے سے بلنا‬
‫فارسی‪:‬اشاره ‪ ،‬اشاره كردن (باسریادست)‪ ،‬بااشاره صدا زدن‪.‬‬
‫بننا‪/‬ہو جانا‪/‬ہونا‬
‫فارسی‪:‬شدن ‪ ،‬درخوربودن ‪ ،‬برازیدن ‪ ،‬امدن به ‪ ،‬مناسب بودن ‪ ،‬تحویل یافتن ‪ ،‬درخوربودن ‪ ،‬زیبنده بودن‪.‬‬
‫مناسب‪/‬شایان‪/‬زیبا‬
‫فارسی‪:‬مناسب ‪ ،‬زیبنده ‪ ،‬شایسته ‪ ،‬درخور‪.‬‬
‫بستر‪/‬پلنگ‪/‬سيج‬
‫فارسی‪:‬بستر‪ ،‬كف‪.‬‬
‫ساننا‬
‫فارسی‪:‬الودن ‪ ،‬ملوث كردن ‪ ،‬اندودن ‪ ،‬رنگ كردن‪.‬‬
‫چکا چوند کرنا‬
‫فارسی‪:‬مسحوركردن ‪ ،‬مات و مبهوت كردن ‪ ،‬بكلي خيره كردن‪.‬‬
‫خواب گاہ‬
‫فارسی‪:‬خوابگاه ‪ ،‬شبستان‪.‬‬
‫بساط‪/‬بستر‬
‫فارسی‪:‬تختخواب و ملفه ان ‪ ،‬لوازم تختواب ‪ ،‬بنياد و اساس هر كاري ‪ ،‬لیه زیرین ‪ ،‬رشد كننده درهواي ازاد‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‪/‬سجانا‬
‫فارسی‪ )=adorn(:‬ارایش كردن ‪ ،‬اراستن ‪ ،‬زینت دادن‪.‬‬
‫اذیت دینا‪/‬قافيہ تنگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬داراي روح شيطاني كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬مسحور كردن ‪ ،‬سحر و جادو كردن ‪ ،‬اذیت كردن‪.‬‬
‫ہلکا سا نم کرنا‬
‫فارسی‪:‬تركردن ‪ ،‬اب زدن ‪ ،‬نم زدن ‪ ،‬با شبنم تر كردن‪.‬‬
‫ہم بستر‬
‫فارسی‪:‬هم خواب ‪ ،‬هم بستر‪.‬‬
‫اندھيرا کرنا‪/‬دھندلنا‬
‫فارسی‪:‬تيره كردن ‪ ،‬با ابر پوشاندن ‪ ،‬ابري یا مانند ابر كردن‪.‬‬
‫بھڑکيلے کپڑے پہننا‬
‫فارسی‪:‬از روي جلفي اراستن ‪ ،‬زرق و برق دار كردن‪.‬‬
‫پاگل خانہ‬
‫فارسی‪:‬تيمارستان ‪ ،‬دیوانه ‪ ،‬وابسته به دیوانه ها یا دیوانه خانه‪.‬‬
‫مٹی یا کيچڑ ميں گھسيٹنا‬
‫فارسی‪:‬خيس كردن ‪ ،‬روي زمين كشيدن و چرك كردن ‪ ،‬كثيف كردن‪.‬‬
‫مٹی یا کيچڑ ميں لتھڑا ہوا‬
‫فارسی‪:‬گل الود‪ ،‬الوده ‪ ،‬كثيف ‪ ،‬خيس‪.‬‬
‫صاحب فراش‪/‬تھکا ہوا‬
‫فارسی‪:‬بستري ‪ ،‬بيمار‪ ،‬عليل‪.‬‬
‫بنيادی اصول‬
‫فارسی‪:‬سنگي كه در زیر طبقه سطحي زمين واقع است ‪ ،‬پایه ‪ ،‬اساس‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beau‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beautiful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beautify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beauty‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Becalm‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Because‬‬
‫‪Bechance‬‬
‫‪Beck‬‬
‫‪Beckon‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.i.‬‬

‫‪Become‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Becoming‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedaub‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedazzle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedchamber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedding‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedeck‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedevil‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedew‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedfellow‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedim‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedizen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedlam‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bedraggle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bedraggled‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bedridden‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedrock‬‬

‫آرام گاہ‪/‬خواب گاہ‬
‫فارسی‪:‬خوابگاه ‪ ،‬اطاق خواب‪.‬‬
‫چادر‬
‫فارسی‪:‬ملفه ‪ ،‬ملحفه‪.‬‬
‫عذلہ‪/‬گائے کا گوشت‬
‫فارسی‪ )beeves&beefs.pl(:‬گوشت گاو‪ ،‬پرواري كردن و ذبح كردن ‪ ،‬شكوه وشكایت كردن ‪ ،‬تقویت كردن‪.‬‬
‫آب جو‬
‫فارسی‪:‬ابجو‪ ،‬ابجو نوشيدن‪.‬‬
‫پوسی کا دودھ‬
‫فارسی‪:‬شيرپاك ‪ ،‬اغوز‪.‬‬
‫عرض ہونا‪/‬ا پڑنا‪/‬بيتنا‪/‬نازل ہونا‪/‬اترنا‪/‬وارد ہونا‬
‫فارسی‪:‬در رسيدن ‪ ،‬اتفاق افتادن ‪ ،‬رخ دادن ‪ ،‬روي دادن‪.‬‬
‫جچنا‪/‬مناسب ہونا‬
‫فارسی‪:‬برازیدن ‪ ،‬درخور بودن ‪ ،‬مناسب بودن‪.‬‬
‫مطابق‬
‫فارسی‪:‬فراخور‪ ،‬شایستگي ‪ ،‬درخور‪ ،‬شایسته ‪ ،‬برازنده‪.‬‬
‫چھپانا‪/‬دھندھلنا‬
‫فارسی‪:‬بامه پوشيدن ‪ ،‬گيج كردن‪.‬‬
‫اندھا کرنا‪/‬بے وقوف بنانا‪/‬دھوکا دینا‬
‫فارسی‪:‬دست انداختن ‪ ،‬مسخره كردن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬تحميق كردن‪.‬‬
‫پہلے‪/‬پيش‪/‬قبل‬
‫فارسی‪:‬پيش از‪ ،‬قبل از‪ ،‬پيش ‪ ،‬جلو‪ ،‬پيش روي ‪ ،‬درحضور‪ ،‬قبل ‪ ،‬پيش از‪ ،‬پيشتر‪ ،‬پيش انكه‪.‬‬
‫قبل از وقت‬
‫فارسی‪:‬پيشاپيش ‪ ،‬پيش ‪ ،‬جلو‪ ،‬قبل‪ ،‬اماده ‪ ،‬راحت ‪ ،‬مقدم بر‪.‬‬
‫خراب کرنا‬
‫فارسی‪:‬چركين كردن ‪ ،‬كثيف كردن ‪ ،‬الوده كردن‪.‬‬
‫بد مست کرنا‬
‫فارسی‪:‬گيج كردن ‪ ،‬مست كردن ‪( ،‬بامشروب) سرمست كردن‪.‬‬
‫بھيک مانگنا‪/‬دامن پھيلنا‪/‬در خواست کرنا‪/‬ہاتھ پاؤں جھوڑنا‪/‬مانگنا‪/‬سدا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خواهش كردن (از)‪ ،‬خواستن ‪ ،‬گدایي كردن ‪ ،‬استدعا كردن ‪ ،‬درخواست كردن‪.‬‬
‫جننا‪/‬جنوانا‬
‫فارسی‪:‬توليد كردن ‪ ،‬بوجود اوردن ‪ ،‬ایجاد كردن ‪ ،‬سبب وجود شدن‪.‬‬
‫بھک منگا‪/‬گدا‪/‬فقير‪/‬کنگل‪/‬محتاج‪/‬سائل‪/‬سوالی‬
‫فارسی‪:‬گرفتارفقر و فاقه ‪ ،‬بگدایي انداختن ‪ ،‬بيچاره كردن ‪ ،‬گدا‬
‫مفلوک‬
‫فارسی‪:‬گدامنش ‪ ،‬گداوار‪ ،‬از روي پستي‪.‬‬
‫درویشی‪/‬گدا گری‪/‬فقيری‬
‫فارسی‪:‬گدایي ‪ ،‬محل سكونت گدایان ‪ ،‬گداخانه‪.‬‬
‫آغاز کرنا‪/‬لگانا‪/‬شروع کرنا‬
‫فارسی‪:‬اغاز كردن ‪ ،‬اغاز نهادن ‪ ،‬شروع كردن ‪ ،‬اغاز شدن‪.‬‬
‫مبتدی‬
‫فارسی‪:‬مبتدي ‪ ،‬تازه كار‪.‬‬
‫آغاز‪/‬داغ بيل‪/‬ابتدا‪/‬سر‪/‬شروع‪/‬اٹھان‬
‫فارسی‪:‬اغاز‪ ،‬ابتدا‪ ،‬شروع‪.‬‬
‫بے ایمانی کرنا‪/‬داؤ کھيلنا‪/‬دھوکا دینا‪/‬جل دینا‪/‬گمراہ کرنا‪/‬خود فریبی کرنا‬
‫فارسی‪:‬فریب خوردن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬اغفال كردن‪.‬‬
‫جانب‪/‬خاطر‬
‫فارسی‪:‬بابت ‪ ،‬از طرف‪.‬‬
‫پيش آنا‬
‫فارسی‪:‬رفتاركردن ‪ ،‬سلوك كردن ‪ ،‬حركت كردن ‪ ،‬درست رفتار كردن ‪ ،‬ادب نگاهداشتن‪.‬‬
‫سر کاٹنا‪/‬سر قلم کرنا‬
‫فارسی‪:‬سربریدن ‪ ،‬گردن زدن‪.‬‬
‫حکم‪/‬قول‪/‬وعدہ‬
‫فارسی‪:‬قول ‪ ،‬وعده ‪ ،‬موعود‪ ،‬امر‪ ،‬دستور‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedroom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bedsheet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beef‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beer‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beestings‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Befall‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Befit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Befitting‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Befog‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Befool‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Before‬‬

‫‪Befoul‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Befuddle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beg‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beget‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beggar‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beggarly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beggary‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Begin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beginner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beginning‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beguile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Behalf‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Behave‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Behead‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Behest‬‬

‫‪Beforehand‬‬

‫اڑ ميں‪/‬عقب‪/‬پس‪/‬وا پس‬
‫فارسی‪:‬عقب ‪ ،‬پشت سر‪ ،‬باقي كار‪ ،‬باقي دار‪ ،‬عقب مانده ‪ ،‬داراي پس افت ‪ ،‬عقب تراز‪ ،‬بعداز‪ ،‬دیرتراز‪ ،‬پشتيبان ‪،‬‬
‫اتكاء ‪ ،‬كپل ‪ ،‬نشيمن گاه‪.‬‬
‫دیکھنا‪/‬غور کرنا‬
‫فارسی‪:‬دیدن ‪ ،‬مشاهده كردن ‪ ،‬نظاره كردن ‪( ،‬در وجه امري) ببين ‪ ،‬اینك ‪ ،‬هان‪.‬‬
‫احسان مند‬
‫فارسی‪:‬مدیون ‪ ،‬مرهون ‪ ،‬زیر بار منت‪.‬‬
‫فائدہ‪/‬موافقت‬
‫فارسی‪:‬سود‪ ،‬صرفه ‪ ،‬مزیت‪.‬‬
‫مناسب ہونا‪/‬ضروری ہونا‬
‫فارسی‪:‬واجب بودن ‪ ،‬فرض بودن ‪ ،‬اقتضاء كردن ‪ ،‬شایسته بودن ‪( ،‬درمورد لباس) امدن به‪.‬‬
‫بندہ‪/‬بود‪/‬ہستی‪/‬کون‪/‬شخص‪/‬وجود‬
‫فارسی‪:‬زمان حال فعل ‪ ،be to‬هستي ‪ ،‬وجود‪ ،‬افریده ‪ ،‬مخلوق ‪ ،‬موجود زنده ‪ ،‬شخصيت ‪ ،‬جوهر‪ ،‬فرتاش‪.‬‬
‫دھوندنا‪/‬خوب پيٹنا‪/‬آدھيڑ دینا‬
‫فارسی‪:‬امدن و رفتن ‪ ،‬با دقت روي چيزي كار كردن ‪ ،‬شلق زدن ‪( ،‬مج‪ ).‬زخم زبان زدن ‪ ،‬سخت زدن‪.‬‬
‫ڈھکنا‪/‬گھيرا ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬عمل پيچيدن ‪ ،‬وسيله پيچيدن ‪ ،‬محاط كردن ‪ ،‬پوشاندن ‪ ،‬اماده كردن ‪ ،‬دستگيره ‪ ،‬جادستي‪.‬‬
‫ڈکار لينا‪/‬ڈکارنا‬
‫فارسی‪:‬اروغ زدن ‪ ،‬مانند اروغ بيرون اوردن ‪ ،‬بازور خارج شدن (مثل گلوله از تفنگ)‪ ،‬باخشونت ادا كردن (مثل‬
‫فحش و غيره)‪ ،‬بشدت بيرون انداختن (با ‪ out‬یا ‪ ،)forth‬اروغ‪.‬‬
‫بڑھيا‪/‬ڈھڈو‬
‫فارسی‪:‬پيرزن (زشت)‪ ،‬زن اخمو و پرحرف ‪ ،‬مادربزرگ‪.‬‬
‫قبضہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬محاصره كردن ‪ ،‬احاطه كردن‪.‬‬
‫جھوٹا بنانا‪/‬جھٹوانا‬
‫فارسی‪:‬افترا زدن (به)‪ ،‬بد وانمود كردن ‪ ،‬دروغ گفتن ‪ ،‬دروغگو درامدن ‪ ،‬خيانت كردن به ‪ ،‬عوضي نشان دادن‪.‬‬
‫عقيدہ‪/‬باور‪/‬ایمان‪/‬اعتقاد‪/‬مذہب‪/‬وثوق‪/‬یقين‬
‫فارسی‪:‬باور‪ ،‬عقيده ‪ ،‬اعتقاد‪ ،‬ایمان ‪ ،‬گمان ‪ ،‬اعتماد‪ ،‬معتقدات‪.‬‬
‫قابل اعتبار‬
‫فارسی‪:‬باور كردني ‪ ،‬قابل قبول‪.‬‬
‫اعتقاد کرنا‪/‬ماننا‪/‬یقين کرنا‬
‫فارسی‪:‬باور كردن ‪ ،‬اعتقادكردن ‪ ،‬گمان داشتن ‪ ،‬ایمان اوردن ‪ ،‬اعتقادداشتن ‪ ،‬معتقدبودن‪.‬‬
‫اعتقاد رکھنے وال‪/‬مومن‪/‬معتقد‬
‫فارسی‪:‬با ایمان ‪ ،‬معتقد‪.‬‬
‫بے عزتی کرنا‬
‫فارسی‪:‬كسي را كوچك كردن ‪ ،‬تحقير نمودن ‪ ،‬كم ارزش كردن‪.‬‬
‫گھنٹا‪/‬گھنٹی‪/‬جرس‪/‬ناقوس‪/‬ٹنٹنی‬
‫فارسی‪:‬زنگ زنگوله ‪ ،‬ناقوس ‪ ،‬زنگ اویختن به ‪ ،‬داراي زنگ كردن ‪ ،‬كم كم پهن شدن (مثل پاچه شلوار)‪.‬‬
‫گوری‪/‬نازنين‪/‬حسينہ‬
‫فارسی‪:‬زن زیبا‪ ،‬دختر خوشگل ‪ ،‬دلرام‪.‬‬
‫ادب‪/‬شاعری‬
‫فارسی‪:‬ادبيات ‪ ،‬شعر و اثارادبي زیبا و هنري‪.‬‬
‫لڑاک‬
‫فارسی‪:‬اماده بجنگ ‪ ،‬جنگجو‪ ،‬دعوایي‪.‬‬
‫جنگ طلبی‪/‬لڑاکا پن‬
‫فارسی‪:‬جنگ طلبي ‪ ،‬خوي جنگجویي‪.‬‬
‫چلنا‪/‬ڈکار لينا‪/‬ڈکارنا‬
‫فارسی‪:‬صداي شبيه نعره كردن (مثل گاو)‪ ،‬صداي گاو كردن ‪ ،‬صداي غرش كردن (مثل اسمان غرش وصداي توپ)‪،‬‬
‫غریو كردن‪.‬‬
‫دھونکنی‬
‫فارسی‪:‬دم (در اهنگري)‪ ،‬ریه‪.‬‬
‫سر غنہ‬
‫فارسی‪:‬پيش اهنگ گله ‪ ،‬گوسفند زنگوله دار‪( ،‬مج‪ ).‬رهبر‪ ،‬پيشوا‪.‬‬
‫جوف‪/‬کوکھ‪/‬پيٹ‪/‬شکم‪/‬توند‬
‫فارسی‪:‬شكم ‪ ،‬طبله ‪ ،‬شكم دادن وباد كردن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Behind‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Behold‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beholden‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Behoof‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Behoove‬‬
‫‪Being‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Belabour‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Belay‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬

‫‪Belch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beldame‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beleaguer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Belie‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belief‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Believable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Believe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Believer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Belittle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bell‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belles lettres‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bellicose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bellicosity‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬

‫‪Bellow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bellows‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bellwether‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belly‬‬

‫اہليت رکھنا‪/‬کسی کا ہونا‪/‬ملکيت ہونا‬
‫فارسی‪:‬تعلق داشتن ‪ ،‬مال كسي بودن ‪ ،‬وابسته بودن‪.‬‬
‫اساسہ‪/‬چيز‪/‬لوازمات‪/‬مال‬
‫فارسی‪:‬متعلقات ‪ ،‬وابسته ها (بصورت جمع)‪ ،‬متعلقات واموال ‪ ،‬دارایي‪.‬‬
‫عزیز‪/‬دل دار‪/‬حبيب‪/‬جان‪/‬جانی‪/‬للہ رخ‪/‬ماہ پارہ‪/‬معشوق‪/‬معشوقہ‪/‬پيتم‪/‬پی‪/‬پيا‪/‬پریتم‪/‬ساجن‪/‬ساقی‬
‫فارسی‪:‬محبوب ‪ ،‬مورد علقه‪.‬‬
‫نيچے‪/‬پائن‪/‬تحت‪/‬تلے‪/‬زیر‬
‫فارسی‪:‬درزیر‪ ،‬پایين ‪ ،‬مادون‪.‬‬
‫پٹکا‪/‬پٹی‪/‬پيٹی‬
‫فارسی‪:‬كمربند‪ ،‬تسمه ‪ ،‬بندچرمي ‪ ،‬شلق زدن ‪( ،‬كمر) بستن ‪ ،‬محاصره ردن ‪ ،‬باشدت حركت یا عمل كردن‪.‬‬
‫حواس بخت کرنا‬
‫فارسی‪:‬گيج كردن ‪ ،‬غرق افكار شاعرانه كردن ‪ ،‬بفكر انداختن‪.‬‬
‫عدالت‬
‫فارسی‪:‬نيمكت ‪ ،‬كرسي قضاوت ‪ ،‬جاي ویژه ‪ ،‬روي نيمكت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن ‪ ،‬نيمكت گذاشتن (در)‪،‬‬
‫بر كرسي نشستن‪.‬‬
‫جھکانا‪/‬لچکنا‪/‬تيڑھا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خميدن ‪ ،‬خمش ‪ ،‬زانویه ‪ ،‬خميدگي ‪ ،‬شرایط خميدگي ‪ ،‬زانویي ‪ ،‬گيره ‪ ،‬خم كردن ‪ ،‬كج كردن ‪ ،‬منحرف‬
‫كردن ‪ ،‬تعظيم كردن ‪ ،‬دولكردن ‪ ،‬كوشش كردن ‪ ،‬بذل مساعي كردن‪.‬‬
‫ميں‪/‬نيچے‪/‬تلے‪/‬تحت‪/‬ذیل‪/‬زیر‬
‫فارسی‪:‬زیر‪ ،‬پایين ‪ ،‬در زیر‪ ،‬از زیر‪ ،‬پایين تر از‪ ،‬روي خاك ‪ ،‬كوچكتر‪ ،‬پست تر‪ ،‬زیرین ‪ ،‬پایيني ‪ ،‬پایين تر‪،‬‬
‫تحتاني ‪ ،‬تحت نفوذ‪ ،‬تحت فشار‪.‬‬
‫عطا‪/‬احسان‪/‬عنایت‬
‫فارسی‪:‬نيكي ‪ ،‬احسان ‪ ،‬بخشش ‪ ،‬كرم‪.‬‬
‫ان داتا‪/‬ہمدرد‪/‬کار ساز‪/‬موحسن‬
‫فارسی‪:‬صاحب خير‪ ،‬ولينعمت ‪ ،‬نيكوكار‪ ،‬باني خير‪ ،‬واقف‪.‬‬
‫احسان‪/‬فيض‪/‬فيضان‬
‫فارسی‪:‬نيكي ‪ ،‬احسان ‪ ،‬بخشش ‪ ،‬نيكوكاري‪.‬‬
‫فياض‬
‫فارسی‪:‬نيكوكار‪ ،‬صاحب كرم ‪ ،‬منعم‪.‬‬
‫مدد گار‪/‬مفيد‪/‬سود مند‬
‫فارسی‪:‬سودمند‪ ،‬مفيد‪ ،‬نافع ‪ ،‬پرمنفعت ‪ ،‬بااستفاده‪.‬‬
‫فائدہ‪/‬فيض‪/‬رفاہ‬
‫فارسی‪: )n.(:‬منفعت ‪ ،‬استفاده ‪ ،‬احسان ‪ ،‬اعانه ‪ ،‬نمایش براي جمع اوري اعانه‪: )vi &.vt.(.‬فایده رساندن ‪ ،‬احسان‬
‫كردن ‪ ،‬مفيد بودن ‪ ،‬فایده بردن‪.‬‬
‫عتفت‪/‬احسان‪/‬فياضی‪/‬مروت‬
‫فارسی‪:‬خير خواهي ‪ ،‬نيك خواهي ‪ ،‬نوع پرستي ‪ ،‬سخاوتمندي‪.‬‬
‫جہالت ميں گرفتار‪/‬شب زدہ‪/‬تریک‬
‫فارسی‪:‬گرفتارتاریكي جهل ‪ ،‬شب زده ‪ ،‬تاریك‪.‬‬
‫کریم‪/‬مہربان‪/‬رحيم‬
‫فارسی‪:‬مهربان ‪ ،‬ملیم ‪ ،‬لطيف ‪( ،‬طب) خوش خيم ‪ ،‬بي خطر‪.‬‬
‫کرم‪/‬لطف‬
‫فارسی‪:‬مهرباني ‪ ،‬شفقت ‪ ،‬احسان ‪ ،‬خوش خيمي‪.‬‬
‫اڑا‪/‬اڑی‪/‬بانکا‪/‬خم دار‪/‬مائل‪/‬مڑا‪/‬تيڑھا‪/‬تيڑھی‬
‫فارسی‪:‬علف نيزار‪ ،‬علف بوریا‪ ،‬علف شبيه ني ‪ ،‬سرازیري ‪ ،‬سربالیي ‪ ،‬نشيب ‪ ،‬خميدگي ‪ ،‬خم ‪ ،‬خم شده ‪ ،‬منحني‪.‬‬
‫ہبہ‪/‬ميراث‪/‬ترکہ‪/‬وقف‪/‬وصيت‬
‫فارسی‪:‬ميراث ‪ ،‬تركه ‪ ،‬ارثي كه بنا بوصيت رسيده‪.‬‬
‫سر زنش کرنا‬
‫فارسی‪:‬سرزنش كردن‪.‬‬
‫غمی‪/‬صدمہ‬
‫فارسی‪:‬محروميت ‪ ،‬داغداري ‪ ،‬عزاداري‪.‬‬
‫منصب‬
‫فارسی‪:‬خوابگاه كشتي ‪ ،‬اطاق كشتي ‪ ،‬لنگرگاه ‪ ،‬پهلوگرفتن ‪ ،‬موقعيت ‪ ،‬جا‪.‬‬
‫التجا کرنا‪/‬ناک رگڑنا‪/‬ہاتھ پاؤں جوڑنا‬
‫فارسی‪:‬درجستجوي چيزي بودن ‪ ،‬التماس كردن ‪ ،‬تقاضا كردن ‪ ،‬استدعا كردن‪.‬‬
‫گھيرا ڈالنا‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Belong‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belonging‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beloved‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Below‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Belt‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bemuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bench‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bend‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬

‫‪Beneath‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Benefaction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Benefactor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beneficence‬‬

‫‪a‬‬

‫‪Beneficent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Beneficial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Benefit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Benevolence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Benighted‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Benign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Benignity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bequest‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Berate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bereavement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Berth‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beseech‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Beset‬‬

‫فارسی‪:‬احاطه كردن ‪ ،‬مزین كردن ‪ ،‬حمله كردن بر‪ ،‬بستوه اوردن ‪ ،‬عاجز كردن‪.‬‬
‫ںںں‪/‬سوا‬
‫علوہ‪/‬بہ جز‪/‬غير‪/‬مزید بر ا‬
‫فارسی‪:‬دركنار‪ ،‬نزدیك ‪ ،‬دریك طرف ‪ ،‬بعلوه ‪ ،‬باضافه ‪ ،‬ازطرف دیگر‪ ،‬وانگهي‪.‬‬
‫علوہ اذین‬
‫فارسی‪:‬گذشته از این ‪ ،‬وانگهي ‪ ،‬بعلوه ‪ ،‬نزدیك ‪ ،‬كنار‪ ،‬دركنار‪ ،‬ازپهلو‪ ،‬ازجلو‪ ،‬درجوار‪.‬‬
‫نام خراب کرنا‬
‫فارسی‪:‬لكه دار كردن‪.‬‬
‫خبط سوار ہونا‬
‫فارسی‪:‬مست كردن ‪ ،‬گيج كردن ‪ ،‬مبهوت كردن ‪ ،‬شيفته ومسحور كردن‪.‬‬
‫خبطی‬
‫فارسی‪:‬مسحور‪ ،‬مبهوت‪.‬‬
‫اول‪/‬بہترین‪/‬خير‬
‫فارسی‪(: )vt &.adj.(:‬صفت عالي ‪ ،)good‬بهترین ‪ ،‬نيكوترین ‪ ،‬خوبترین ‪ ،‬شایسته ترین ‪ ،‬پيشترین ‪ ،‬بزرگترین ‪،‬‬
‫عظيم ترین ‪،‬برتري جستن ‪ ،‬سبقت گرفتن ‪ ،‬به بهترین وجه ‪ ،‬به نيكوترین روش ‪ ،‬بهترین كار‪(: )adv.( ،‬صفت عالي‬
‫‪.)well‬‬
‫بے تميز‪/‬حيوان‬
‫فارسی‪:‬دامي ‪ ،‬حيواني ‪ ،‬شبيه حيوان ‪ ،‬جانور خوي‪.‬‬
‫کلبلنا‬
‫فارسی‪:‬جنباندن ‪ ،‬بحركت در اوردن ‪ ،‬تحریك كردن‪.‬‬
‫عطا کرنا‪/‬بخشنا‪/‬عنایت کرنا‪/‬ٹکانا‬
‫فارسی‪:‬بخشيدن ‪ ،‬ارزاني داشتن (با ‪ on‬یا ‪.)upon‬‬
‫بازی لگانا‪/‬شرط لگانا‬
‫فارسی‪:‬شرط (بندي)‪ ،‬موضوع شرط بندي ‪ ،‬شرط بستن ‪ ،‬نذر‪.‬‬
‫ہوا‬
‫فارسی‪:‬موي دماغ ‪ ،‬ادم مزاحم وغير قابل تحمل‪.‬‬
‫چھاليہ‪/‬سپاری‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬فوفل‪.‬‬
‫عرض ہونا‪/‬گرنا‪/‬پڑنا‬
‫فارسی‪:‬روي دادن ‪ ،‬اتفاق افتادن‪.‬‬
‫غداری کرنا‪/‬راز فاش کرنا‬
‫فارسی‪:‬تسليم دشمن كردن ‪ ،‬خيانت كردن به ‪ ،‬فاش كردن‪.‬‬
‫دغا‪/‬غداری‬
‫فارسی‪:‬خيانت ‪ ،‬افشاء سر‪.‬‬
‫بات‪/‬منگنی‪/‬نسبت‬
‫فارسی‪:‬نامزدي‪.‬‬
‫بہتر‪/‬بيش تر‬
‫فارسی‪:‬شرط بندي كننده ‪ ،‬كسي كه شرط مي بندد‪.‬‬
‫بہتری‪/‬درستی‪/‬فلح‬
‫فارسی‪:‬بهتري ‪ ،‬بهبودي ‪ ،‬اصلح ‪ ،‬بهبود‪.‬‬
‫شرط بازی‬
‫فارسی‪:‬شرط بندي‪.‬‬
‫بين‪/‬بيچ‪/‬درميان‪/‬ما بين‬
‫فارسی‪:‬ميان ‪ ،‬درميان ‪ ،‬مابين ‪ ،‬دربين ‪ ،‬درمقام مقایسه‪.‬‬
‫درميان‪/‬ما بين‬
‫فارسی‪ )=between(:‬مابين ‪ ،‬درميان‪.‬‬
‫مشروب‬
‫فارسی‪:‬مشروب ‪ ،‬اشاميدني ‪ ،‬نوشابه ‪ ،‬شربت‪.‬‬
‫چڑیوں کا جھرمٹ‪/‬خواتين کا جھرمٹ‬
‫فارسی‪:‬دسته ‪ ،‬گروه (دختران)‪.‬‬
‫غم کرنا‪/‬گریہ زاری کرنا‪/‬ماتم کرنا‬
‫فارسی‪:‬سوگواري كردن (براي)‪ ،‬ندبه كردن ‪ ،‬زاري كردن (با ‪ over‬یا ‪.)for‬‬
‫چوکننا رہنا‬
‫فارسی‪:‬زنهاردادن ‪ ،‬برحذربودن ‪ ،‬حذركردن از‪ ،‬ملتفت بودن‪.‬‬
‫بھٹکانا‪/‬گھبرانا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Beside‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Besides‬‬
‫‪Besmirch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Besot‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Besotted‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Best‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bestial‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bestir‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bestow‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bete noire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Betel nut‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Betide‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Betray‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Betrayal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Betrothal‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Better‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Betterment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Betting‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Between‬‬

‫‪Beverage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bevy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bewail‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Beware‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bewilder‬‬

‫‪Betwixt‬‬

‫فارسی‪:‬گيج كردن ‪ ،‬سردرگم كردن ‪ ،‬گم كردن‪.‬‬
‫پریشانی‪/‬وحشت زدگی‬
‫فارسی‪:‬گيجي ‪ ،‬سردرگمي ‪ ،‬بهت ‪ ،‬حيرت ‪ ،‬درهم ریختگي ‪ ،‬اغتشاش ‪ ،‬بي ترتيبي‪.‬‬
‫جادو کرنا‪/‬سحر کرنا‬
‫فارسی‪:‬افسون كردن ‪ ،‬فریفتن ‪ ،‬مسحور كردن‪.‬‬
‫دور‪/‬پرے‬
‫فارسی‪:‬انسوي ‪ ،‬انطرف ماوراء ‪ ،‬دورتر‪ ،‬برتر از‪.‬‬
‫دو سالہ‬
‫فارسی‪:‬ششماهه ‪ ،‬سالي دوبار‪ ،‬دوسال یكبار‪.‬‬
‫جانب داری‪/‬رعایت‪/‬تنگ نظری‪/‬یک طرفگی‬
‫فارسی‪:‬پيشقدر‪.‬‬
‫مائل‬
‫فارسی‪:‬پيشقدر دار‪.‬‬
‫رال گددی‬
‫فارسی‪:‬نوشيدن ‪ ،‬اشاميدن ‪ ،‬پيش بند بچه‪.‬‬
‫بادہ کش‪/‬مے پرست‪/‬شرابی‬
‫فارسی‪:‬ادم معتاد به مشروب ‪ ،‬ميگسار‪.‬‬
‫انجيل‪/‬کتاب مقدس‬
‫فارسی‪:‬كتاب مقدس كه شامل كتب عهد عتيق وجدید است ‪ ،‬بطو ركلي هر رساله یاكتاب مقدس‪.‬‬
‫کتابی‬
‫فارسی‪:‬مطابق كتاب مقدس ‪ ،‬وابسته به كتاب مقدس‪.‬‬
‫دو خانہ‬
‫فارسی‪:‬داراي دو مجلس مقننه (مجلس شورا وسنا)‪.‬‬
‫دو سو سالہ‬
‫فارسی‪:‬دویست ساله ‪ ،‬جشن دویست ساله‪.‬‬
‫جھگڑنا‪/‬لرزنا‬
‫فارسی‪:‬دعواومنازعه ‪ ،‬پرخاش كردن ‪ ،‬ستيزه كردن‪.‬‬
‫بلنا‪/‬دام لگانا‪/‬حکم دینا‪/‬پيش کرنا‬
‫فارسی‪:‬فرمودن ‪ ،‬امر كردن ‪ ،‬دعوت كردن ‪ ،‬پيشنهاد كردن ‪ ،‬توپ زدن ‪،‬خداحافظي كردن ‪ ،‬قيمت خریدرا معلوم‬
‫كردن ‪ ،‬مزایده ‪ ،‬پيشنهاد‪.‬‬
‫دام لگانے وال‬
‫فارسی‪:‬پيشنهاد(خرید) كننده‪.‬‬
‫انتظار کرنا‬
‫فارسی‪:‬در انتظار ماندن ‪ ،‬درجایي باقي ماندن ‪ ،‬بكاري ادامه دادن ‪ ،‬تحمل كردن ‪ ،‬بخود همواركردن‪.‬‬
‫دو سالہ‬
‫فارسی‪:‬دوساله ‪ ،‬درخت دوساله‪.‬‬
‫جنازہ‪/‬نعش‪/‬تابوت‬
‫فارسی‪:‬تخت روان ‪ ،‬جاي گذاردن تابوت در قبر‪ ،‬جسد‪ ،‬لشه ‪ ،‬مقبره ‪ ،‬مزار‪.‬‬
‫دو مانا‬
‫فارسی‪:‬دورو‪.‬‬
‫زور سے مارنا‬
‫فارسی‪:‬ضربت‪.‬‬
‫بيچ سے پھٹا‬
‫فارسی‪:‬بوسيله شكاف بدو قسمت مساوي تقسيم شده ‪ ،‬شكافته‪.‬‬
‫دو پتی‬
‫فارسی‪:‬دو برگچه اي (مثل برگهاي مركب گياه)‪.‬‬
‫دو شاخہ‬
‫فارسی‪:‬دوشاخه شدن ‪ ،‬دوشاخه كردن ‪ ،‬بدوشاخه منشعب كردن ‪ ،‬دوشاخه اي‪.‬‬
‫عظيم‪/‬بڑا‪/‬کلن‪/‬خطير‪/‬زبر‬
‫فارسی‪:‬بزرگ ‪ ،‬با عظمت ‪ ،‬سترك ‪ ،‬ستبر‪ ،‬ادم برجسته ‪ ،‬ابستن ‪ ،‬داراي شكم برامده‪.‬‬
‫عظمت‪/‬بڑائ‪/‬ضخامت‬
‫فارسی‪:‬بزرگي ‪ ،‬گندگي‪.‬‬
‫کٹر‬
‫فارسی‪:‬ادم ریاكار‪ ،‬ادم خرافاتي ‪ ،‬متعصب‪.‬‬
‫متعصب‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bewilderment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bewitch‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Beyond‬‬
‫‪Biannual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bias‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Biased‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bib‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bibber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bible‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Biblical‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bicameral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bicentenary‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bicker‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bidder‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bide‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Biennial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bier‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bifacial‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Biff‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bifid‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bifoliate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bifurcate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Big‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bigness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bigot‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bigoted‬‬

‫فارسی‪:‬متعصب و سرسخت‪.‬‬
‫عصبيت‬
‫فارسی‪:‬تعصب ‪ ،‬سرسختي درعقيده ‪ ،‬عمل تعصب اميز‪.‬‬
‫بھڑ کا چھتہ‬
‫فارسی‪:‬كندوي زنبو عسل ‪ ،‬انبوه ‪ ،‬جمعيت ‪ ،‬مخفف ‪ ،bicycle‬دوچرخه‬
‫دو ہونٹ وال‬
‫فارسی‪:‬دولبه‪.‬‬
‫دو جانبہ‪/‬دو طرفہ‬
‫فارسی‪:‬دوطرفه ‪ ،‬دوجانبه ‪( ،‬گ‪ ).‬متقارن الطرفين ‪ ،‬دوكناري‪.‬‬
‫پتی‪/‬صفرا‬
‫فارسی‪:‬زرداب ‪ ،‬صفرا‪ ،‬زهره ‪ ،‬خوي سودایي ‪ ،‬مراره‪.‬‬
‫دو زبان وال‬
‫فارسی‪:‬بدو زبان نوشته شده ‪ ،‬متلكم بدو زبان ‪ ،‬دوزباني‪.‬‬
‫دو زبانيت‬
‫فارسی‪ )=bilinguality(:‬استعمال دو زبان ‪ ،‬متن دوزباني‪.‬‬
‫صفراوی‬
‫فارسی‪:‬صفراوي ‪ ،‬زرداب ریز‪ ،‬صفرایي مزاج ‪ ،‬سودایي مزاج‪.‬‬
‫دھوکا دینا‬
‫فارسی‪:‬گول ‪ ،‬كله سر (كسي) گذاشتن ‪ ،‬از پرداخت (وجهي) طفره زدن ‪ ،‬چرند‪.‬‬
‫حساب‬
‫فارسی‪:‬نوك ‪ ،‬منقار‪ ،‬نوعي شمشير پهن ‪ ،‬نوك بنوك هم زدن (چون كبوتران)‪ ،‬لیحه قانوني ‪ ،‬قبض ‪ ،‬صورتحساب ‪،‬‬
‫برات ‪ ،‬سند‪( ،‬امر‪ ).‬اسكناس ‪ ،‬صورتحساب دادن‪.‬‬
‫چونچ‬
‫فارسی‪:‬صورتحساب ‪ ،‬اسكناس ‪ ،‬لیحه‪.‬‬
‫پروانہ عشق‬
‫فارسی‪ )doux billets.pl(:‬نامه عاشقانه ‪ ،‬یادداشت عاشقانه‪.‬‬
‫بڑی لہر‪/‬ہلکورا‪/‬لہر‪/‬ترنگ‬
‫فارسی‪:‬موج بزرگ اب ‪ ،‬خيزاب ‪ ،‬موج زدن (از اب یا جمعيت یا ابر)‪ ،‬بصورت موج درامدن‪.‬‬
‫موج زن‬
‫فارسی‪:‬مواج ‪ ،‬موج مانند‪ ،‬باد كرده‪.‬‬
‫ساتھی‬
‫فارسی‪:‬نوعي كتري فلزي ‪ ،‬چماق یا گرز راهزنان ‪ ،‬چوبدستي ‪ ،‬باطوم یاچوب قانون پاسبان ‪ ،‬یار‪ ،‬همدم ‪ ،‬رفيق ‪،‬‬
‫برادر‪ ،‬مخفف نام‪mailliw.‬‬
‫دو ماہی‬
‫فارسی‪:‬مجله اي كه دوماه یكبار منتشر ميشود‪.‬‬
‫چھوٹا سا ڈبا‬
‫فارسی‪:‬صندوقچه‪.‬‬
‫دو گنا‪/‬جفتی‪/‬سنائ‪/‬تحتانی‬
‫فارسی‪:‬دودویي ‪ ،‬دوتایي‪.‬‬
‫باندھنا‪/‬بچانا‪/‬جکڑ دینا‪/‬جکڑنا‪/‬پابند کرنا‬
‫فارسی‪:‬مقيد كردن ‪ ،‬جلد كردن‪.‬‬
‫انعقاد‪/‬جلد سازی‬
‫فارسی‪:‬انقياد‪ ،‬جلد‪.‬‬
‫ناؤ نوشی‪/‬اچھل کود‬
‫فارسی‪ )=spree(:‬عياشي ‪ ،‬شراب خواري ‪ ،‬ميگساري‪.‬‬
‫دوربين‬
‫فارسی‪:‬داراي دو چشم ‪ ،‬دوربين دو چشمي‪.‬‬
‫سوانح نگار‬
‫فارسی‪:‬شرح حال نویس ‪ ،‬تذكره نویس ‪ ،‬زندگينامه نگار‪.‬‬
‫حيات‪/‬سوانہ عمری‪/‬سيرت‬
‫فارسی‪:‬زیستنامه ‪ ،‬بيوگرافي ‪ ،‬تاریخچه زندگي ‪ ،‬تذكره ‪ ،‬زندگينامه‪.‬‬
‫علم ال حيات‬
‫فارسی‪:‬زیست شناسي‪.‬‬
‫دو حذبی‬
‫فارسی‪ )=bipartizan(:‬دوحزبي ‪ ،‬دودستگي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bigotry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bike‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bilabial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bilateral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bile‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bilingual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bilingualism‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bilious‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bilk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bill‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bill‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Billet doux‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Billow‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Billowy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Billy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bimonthly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bin‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Binary‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bind‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Binding‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Binge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Binocular‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Biographer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Biography‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Biology‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bipartisan‬‬

‫دو حذبيت‬
‫فارسی‪:‬وابستگي بدو حزب‪.‬‬
‫ذو محوری‬
‫فارسی‪:‬دوقطبي ‪ ،‬دوانتهایي‪.‬‬
‫چڑیا‪/‬پکھير‪/‬پنچھی‪/‬پرندہ‪/‬تائر‬
‫فارسی‪:‬پرنده ‪ ،‬مرغ ‪ ،‬جوجه ‪ ،‬مرغان‪.‬‬
‫جنم‪/‬ميلد‪/‬پيدائش‪/‬اولدت‪/‬ظہور‪/‬ذات‬
‫فارسی‪:‬زایش ‪ ،‬تولد‪ ،‬پيدایش ‪ ،‬اغاز‪ ،‬زاد‪ ،‬اغاز كردن ‪ ،‬زادن‪.‬‬
‫جنم دن‪/‬سال گرہ‬
‫فارسی‪:‬زادروز‪ ،‬جشن تولد‪ ،‬ميلد‪.‬‬
‫گھر‪/‬جائے پيدائش‪/‬جنم بھومی‬
‫فارسی‪:‬زادبوم ‪ ،‬مولد‪ ،‬تولدگاه ‪ ،‬زادگاه‪.‬‬
‫پيدائشی حق‬
‫فارسی‪:‬حقوقي كه در اثر تولد بخص تعلق مي گيرد‪.‬‬
‫ادھم ادھ کرنا‪/‬دو حسسے ميں کاٹنا‪/‬تقسيم کرنا‬
‫فارسی‪:‬دو بخش كردن ‪ ،‬دو نيم كردن‪.‬‬
‫نصفا نصفی‪/‬تنصيف‬
‫فارسی‪:‬دو بخشي ‪ ،‬دونيمي‪.‬‬
‫پارہ‪/‬پھانک‪/‬سکہ‪/‬ٹکڑا‬
‫فارسی‪:‬ذره ‪ ،‬رقم دودویي‪.‬‬
‫کتيا‪/‬ذليل عورت‬
‫فارسی‪:‬سگ ماده ‪ ،‬زن هرزه ‪ ،‬شكایت كردن ‪ ،‬قر زدن‪.‬‬
‫ڈانت کاٹنا‪/‬کاٹ کھانا‬
‫فارسی‪:‬گاز گرفتن ‪ ،‬گزیدن ‪ ،‬نيش زدن ‪ ،‬گاز‪ ،‬گزش ‪ ،‬گزندگي ‪ ،‬نيش‪.‬‬
‫کڑوا‪/‬تلخ‬
‫فارسی‪:‬تلخ ‪ ،‬تند‪ ،‬تيز‪( ،‬مج‪ ).‬جگرسوز‪ ،‬طعنه اميز‪.‬‬
‫قير‪/‬رال‬
‫فارسی‪:‬قير معدني ‪ ،‬قيرنفتي ‪ ،‬قير طبيعي‪.‬‬
‫پڑاؤ‬
‫فارسی‪:‬اردوي موقتي ‪ ،‬شب را بيتوته كردن‪.‬‬
‫عجيب‪/‬غير حقيقی‬
‫فارسی‪:‬غریب وعجيب ‪ ،‬غير مانوس ‪ ،‬ناشي از هوس ‪ ،‬خيالي ‪ ،‬وهمي‪.‬‬
‫بک بک کرنا‬
‫فارسی‪:‬فضولي كردن ‪ ،‬وراجي كردن ‪ ،‬گستاخي كردن ‪ ،‬فاش وابراز كردن ‪ ،‬فضول‪.‬‬
‫غماضی کرنا‬
‫فارسی‪:‬حرف مفت زن ‪ ،‬فضول ‪ ،‬وراج‪.‬‬
‫بھيانک‪/‬گندہ‪/‬کال‪/‬مکروہ‪/‬مکددر‪/‬نجس‪/‬سياہ‪/‬تيرہ‪/‬زنی‬
‫فارسی‪:‬سياه ‪ ،‬تيره ‪ ،‬سياه شده ‪ ،‬چرك وكثيف ‪ ،‬زشت ‪ ،‬تهدید اميز‪ ،‬عبوسانه ‪ ،‬سياهي ‪ ،‬دوده ‪ ،‬لباس عزا‪ ،‬سياه رنگ ‪،‬‬
‫سياه رنگي ‪ ،‬سياه كردن‪.‬‬
‫چور بازار‬
‫فارسی‪:‬بازار سياه ‪ ،‬دربازار سياه معامله كردن‪.‬‬
‫کال کرنا‬
‫فارسی‪:‬سياه كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬لكه دار یا بدنام كردن‪.‬‬
‫دھونس‪/‬دھوکا بازی‬
‫فارسی‪:‬تهدید‪ ،‬باتهدید از كسي چيزي طلبيدن ‪ ،‬باج سبيل ‪ ،‬رشوه‪.‬‬
‫اہن گر‪/‬لوہار‬
‫فارسی‪:‬اهنگر‪ ،‬نعلبند‪.‬‬
‫مثانہ‪/‬پھکنا‬
‫فارسی‪:‬كيسه ‪ ،‬ابدان ‪ ،‬مثانه ‪ ،‬بادكنك ‪ ،‬پيشابدان ‪ ،‬كميزدان‪.‬‬
‫پر‬
‫فارسی‪:‬تيغه ‪ ،‬پهناي برگ ‪ ،‬هرچيزي شبيه تيغه ‪ ،‬شمشير‪ ،‬استخوان پهن‪.‬‬
‫چھال‬
‫فارسی‪:‬كورك ‪ ،‬دمل ‪ ،‬زخم اماسدار‪ ،‬تاول ‪ ،‬كورك دراوردن ‪ ،‬تاول زدن‪.‬‬
‫بات لگانا‪/‬الزام لگانا‪/‬ملمت کرنا‪/‬ذمہ دار ٹھيرانا‬
‫فارسی‪:‬مقصر دانستن ‪ ،‬عيب جویي كردن از‪ ،‬سرزنش كردن ‪ ،‬ملمت كردن ‪ ،‬انتقادكردن ‪ ،‬گله كردن ‪ ،‬لكه دار كردن‬
‫‪ ،‬اشتباه ‪ ،‬گناه ‪ ،‬سرزنش‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bipartisanship‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bipolar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bird‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Birth‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Birthday‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Birthplace‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Birthright‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bisect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bisection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bitch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bite‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bitter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bitumen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bivouac‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bizarre‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blab‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blabber‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Black‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Black market‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blacken‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blackmail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blacksmith‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bladder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blain‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blame‬‬

‫بے گناہ‪/‬پاک‬
‫فارسی‪:‬بي گناه ‪ ،‬بي تقصير‪ ،‬بي عيب‪.‬‬
‫رنگ کاٹنا‪/‬اجلنا‬
‫فارسی‪:‬رنگ پریده یاسفيد شدن ‪ ،‬سفيدكردن (با اسيدوغيره)‪ ،‬سفيدپوست كردن ‪ ،‬رنگ پریده كردن ‪ ،‬رنگ چيزي را‬
‫بردن‪.‬‬
‫نرم‪/‬پھيکا‪/‬سپاٹ‪/‬شائستہ‬
‫فارسی‪:‬ملیم ‪ ،‬شيرین و مطلوب ‪ ،‬نجيب ‪ ،‬ارام ‪ ،‬بي مزه‪.‬‬
‫دلرنا‪/‬چاپلوسی کرنا‬
‫فارسی‪:‬ریشخند كردن ‪ ،‬نوازش كردن ‪ ،‬چاپلوسي كردن‪.‬‬
‫ادا‪/‬ناز‬
‫فارسی‪:‬نوازش ‪ ،‬ریشخند‪ ،‬چاپلوس‪.‬‬
‫بے رنگ‪/‬بے تکا‪/‬چو پٹ‪/‬چتتا‪/‬گھبرایا ہوا‪/‬ہکا بکا‪/‬خالی‪/‬کورا‪/‬محذ‪/‬سادہ‪/‬سپاٹ‬
‫فارسی‪:‬فاصله یاجاي سفيدوخالي ‪ ،‬جاي ننوشته ‪ ،‬سفيدي ‪ ،‬ورقه سفيد‪ ،‬ورقه پوچ‪.‬‬
‫ہدف‪/‬سفيدی‬
‫فارسی‪:‬فاصله ‪ ،‬نانوشته ‪ ،‬سفيد‪.‬‬
‫کمبل‪/‬کملی‬
‫فارسی‪:‬پتو‪ ،‬جل ‪ ،‬روكش ‪ ،‬باپتو ویا جل پوشاندن ‪ ،‬پوشاندن‪.‬‬
‫ڈکرانا‪/‬للکارنا‪/‬زور سے چلنا‬
‫فارسی‪:‬صداكردن (مثل شيپور)‪ ،‬جار زدن ‪ ،‬بافریاد گفتن‪.‬‬
‫چاپلوسی‪/‬چکنی چپڑی بات‪/‬للو پتتو‬
‫فارسی‪:‬زبان چرب ونرم ‪ ،‬چاپلوسي ‪ ،‬مداهنه ‪ ،‬ریشخند كردن‪.‬‬
‫بے حرمتی کرنا‪/‬گالی دینا‪/‬جھٹلنا‪/‬تکذیب کرنا‬
‫فارسی‪:‬كفرگویي كردن ‪ ،‬به مقدسات بي حرمتي كردن‪.‬‬
‫بے ادب‪/‬بے دین‪/‬ملحد‬
‫فارسی‪:‬كفرگو‪.‬‬
‫دھماکا‪/‬جھپپڑ‪/‬جھونکا‪/‬لپٹ‪/‬پھونک‪/‬تھپيڑا‬
‫فارسی‪:‬وزش ‪ ،‬سوز‪ ،‬باد‪ ،‬دم ‪ ،‬جریان هوایا بخار‪ ،‬صداي شيپور‪ ،‬بادزدگي ‪( ،‬مع‪ ).‬انفجار‪( ،‬نظ‪ ).‬صداي انفجار‪،‬‬
‫صداي تركيدن ‪ ،‬تركاندن ‪ ،‬سوزاندن‪.‬‬
‫بکواس‪/‬چيخم دھار‪/‬شور‪/‬ادھم‬
‫فارسی‪:‬سروصدا‪ ،‬شلوغي ‪ ،‬خودنمایي ‪ ،‬خشونت ‪ ،‬رسوایي‪.‬‬
‫بے ہودہ‪/‬منہ پھٹ‪/‬پر شور‪/‬واضح‬
‫فارسی‪:‬پرسروصدا‪ ،‬شلوغ كننده ‪ ،‬خودنما‪ ،‬خشن ‪ ،‬رسوا‪.‬‬
‫باتونی پن‪/‬مفت کی بکواس‬
‫فارسی‪:‬حرف بي ارزش زدن صحبت بي معني كردن ‪ ،‬صحبت بي معني واحمقانه‪.‬‬
‫لہک‪/‬لپٹ‪/‬شعلہ‬
‫فارسی‪:‬شعله درخشان یا اتش مشتعل ‪( ،‬مج‪ ).‬رنگ یا نور درخشان ‪ ،‬فروغ ‪ ،‬درخشندگي ‪ ،‬جار زدن ‪ ،‬باتصویر نشان‬
‫دادن‪.‬‬
‫چل چلتا‬
‫فارسی‪:‬مشتعل‪.‬‬
‫دکھانا‪/‬نمائش کرنا‬
‫فارسی‪:‬اعلم كردن ‪ ،‬جلوه دادن ‪ ،‬منتشركردن ‪ ،‬اراستن ‪ ،‬نشان خانوادگي ‪ ،‬سپر‪ ،‬پرچم‪.‬‬
‫رنگ اڑانا‪/‬اجلنا‬
‫فارسی‪:‬سفيد شدن بوسيله شستن با وسایل شيميایي ‪ ،‬سفيدكردن ‪ ،‬ماده اي كه براي سفيد كردن(هرچيزي)بكار رود‪.‬‬
‫بے رنگ‪/‬پھيکا‪/‬سرد مہر‬
‫فارسی‪:‬بي حفاظ‪ ،‬درمعرض بادسرد‪ ،‬متروك ‪ ،‬غم افزا‪.‬‬
‫ںںںںںںںںںں‬
‫ڈھب ڈھب‪/‬دھندھل‪/‬غير نمایا‬
‫فارسی‪:‬استهزاء ‪ ،‬داراي چشم پراب ‪ ،‬تار‪ ،‬گرفته وتاریك ‪ ،‬تاري حاصل از اشك وغيره‪.‬‬
‫بھيڑ کی طرح چيخنا‪/‬ڈکرانا‪/‬مميانا‬
‫فارسی‪:‬بع بع كردن ‪ ،‬صداي بزغاله كردن ‪ ،‬ناله كردن ‪ ،‬بع بع‪.‬‬
‫آبلہ‪/‬چھال‬
‫فارسی‪:‬برامدگي روي پوست انسان یاگياه ‪ ،‬تاول ‪ ،‬حباب هوا دراب یاشيشه‪.‬‬
‫چھالون دار‬
‫فارسی‪:‬برجسته یاحباب دار‪.‬‬
‫فسد کھولنا‬
‫فارسی‪:‬خون امدن از‪ ،‬خون جاري شدن از‪ ،‬خون گرفتن از‪ ،‬خون ریختن ‪ ،‬اخاذي كردن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blameless‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blanch‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bland‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blandish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blandishment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blank‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blank‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blanket‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blare‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blarney‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blaspheme‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blasphemer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blatancy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blatant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blather‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blaze‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blazing‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blazon‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bleach‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bleak‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blear‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bleat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bleb‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blebby‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bleed‬‬

‫آبرو بگاڑنا‪/‬بدنام کرنا‪/‬بٹا لگانا‪/‬لنک کا ٹيکا لگنا‬
‫فارسی‪:‬خسارت واردكردن ‪ ،‬اسيب زدن ‪ ،‬لكه دار كردن ‪ ،‬بدنام كردن ‪ ،‬افترا زدن ‪ ،‬نقص‪.‬‬
‫برباد ہونا‪/‬پيچھے ہٹنا‪/‬سکڑنا‬
‫فارسی‪:‬جمع شدن و عقب نشيني كردن ‪ ،‬برگشتن (دراثر بي تصميمي یا جبن)‪ ،‬برگرداندن ‪ ،‬تاخيركردن ‪ ،‬رنگ خود‬
‫را باختن ‪ ،‬سفيد شدن‪.‬‬
‫ملنا‪/‬شامل کرنا‬
‫فارسی‪:‬مخلوطي (از چند جنس خوب و بد و متوسط) تهيه كردن (مثل چاي)‪ ،‬تركيب ‪ ،‬مخلوط‪ ،‬اميختگي ‪ ،‬اميزه‪.‬‬
‫دعا دینا‬
‫فارسی‪:‬تقدیس كردن ‪ ،‬بركت دادن ‪ ،‬دعاكردن ‪ ،‬مبارك خواندن ‪ ،‬باعلمت صليب كسي را بركت دادن‪.‬‬
‫فيض یاب‪/‬کام ران‪/‬مبارک‪/‬متبرک‬
‫فارسی‪:‬مبارك ‪ ،‬سعيد‪ ،‬خجسته ‪ ،‬خوشبخت‪.‬‬
‫برکت‪/‬دعا‪/‬غنيمت‪/‬نعمت‪/‬سلوات‬
‫فارسی‪:‬بركت ‪ ،‬دعاي خير‪ ،‬نعمت خدا داده ‪ ،‬دعاي پيش از غذا‪ ،‬نعمت ‪ ،‬موهبت‪.‬‬
‫مفت کی بک بک کرنا‬
‫فارسی‪:‬مزخرف گفتن ‪ ،‬بيهوده گفتن‪.‬‬
‫بے اثر کرنا‪/‬دھماکا کرنا‬
‫فارسی‪:‬باد زدگي یا زنگ زدگي ‪ ،‬زنگار‪ ،‬افت ‪ ،‬پژمردن‪.‬‬
‫اندھا‪/‬بے نور‪/‬کور‪/‬نا بينا‬
‫فارسی‪ :)adj.(:‬كور‪ ،‬نابينا‪ ،‬تاریك ‪ ،‬ناپيدا‪ ،‬غير خوانایي ‪ ،‬بي بصيرت ‪ :)vt &.vi.( ،‬كوركردن ‪ ،‬خيره كردن ‪ ،‬درز‬
‫یا راه(چيزي را) گرفتن ‪( ،‬مج‪ ).‬اغفال كردن ‪ :)n &.adv.( ،‬چشم بند‪ ،‬پناه ‪ ،‬سنگر‪ ،‬مخفي گاه ‪ ،‬هرچيزي كه مانع‬
‫عبور نور شود‪ ،‬پرده ‪ ،‬در پوش‪.‬‬
‫اندھا پن‪/‬جہالت‬
‫فارسی‪:‬كوري ‪ ،‬بي بصيرتي‪.‬‬
‫پلک جھپکنا‬
‫فارسی‪:‬چشمك زدن ‪ ،‬سوسو زدن ‪ ،‬تجاهل كردن ‪ ،‬نادیده گرفته ‪ ،‬نگاه مختصر‪ ،‬چشمك‪.‬‬
‫از حد خوشی‪/‬سعادت‬
‫فارسی‪:‬خوشي ‪ ،‬سعادت ‪ ،‬بركت‪.‬‬
‫آبلہ‪/‬چھلوری‪/‬پھپھول‬
‫فارسی‪:‬تاول ‪ ،‬ابله ‪ ،‬تاول زدن‪.‬‬
‫دل شاد‪/‬مگن‪/‬مسرور‪/‬زندہ دل‬
‫فارسی‪:‬مهربان ‪ ،‬خوش قلب ‪ ،‬خوش ‪ ،‬ادم شوخ ومهربان ‪ ،‬مهرباني ‪ ،‬دوستانه ‪ ،‬نرم وملیم ‪ ،‬شوخ ‪ ،‬شاددل‪.‬‬
‫یک بہ یک ہوائ حملہ‬
‫فارسی‪:‬حمله رعد اسا‪ ،‬حمله رعد اسا كردن‪.‬‬
‫برفانی طوفان‬
‫فارسی‪:‬بادشدید توام بابرف ‪ ،‬كولك‪.‬‬
‫پھولنا‪/‬سوجنا‬
‫فارسی‪:‬پف كرده ‪ ،‬بادكردن ‪ ،‬باددار‪ ،‬نفخ‪.‬‬
‫دھبہ‪/‬قطرہ‬
‫فارسی‪:‬قطره (چسبناك)‪ ،‬لكه ‪ ،‬گلوله ‪ ،‬حباب ‪ ،‬ماليدن ‪ ،‬لك انداختن‪.‬‬
‫جماعتوں کی انجمن‪/‬ملکوں کی انجمن‬
‫فارسی‪:‬بنداوردن ‪ ،‬انسداد‪ ،‬جعبه قرقره ‪ ،‬اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصي ‪ ،‬بلوك ‪ ،‬كنده ‪ ،‬مانع ورادع ‪ ،‬قطعه ‪،‬‬
‫بستن ‪ ،‬مسدود كردن ‪ ،‬مانع شدن از‪ ،‬بازداشتن ‪ ،‬قالب كردن ‪ ،‬توده ‪ ،‬قلنبه‪.‬‬
‫کاغذ کا رددہ‪/‬لکڑی کا ٹکڑا‪/‬مزاحمت‬
‫فارسی‪:‬بنداوردن ‪ ،‬انسداد‪ ،‬جعبه قرقره ‪ ،‬اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصي ‪ ،‬بلوك ‪ ،‬كنده ‪ ،‬مانع ورادع ‪ ،‬قطعه ‪،‬‬
‫بستن ‪ ،‬مسدود كردن ‪ ،‬مانع شدن از‪ ،‬بازداشتن ‪ ،‬قالب كردن ‪ ،‬توده ‪ ،‬قلنبه‪.‬‬
‫آڑے آنا‪/‬گھيرنا‪/‬رکاوٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬كند‪ ،‬بلوك ‪ ،‬سد‪ ،‬مسدودكردن‪.‬‬
‫گھيرا‪/‬محاصرہ‪/‬ناکہ بندی‬
‫فارسی‪:‬راه بندان ‪ ،‬محاصره ‪ ،‬انسداد‪ ،‬بستن ‪ ،‬محاصره كردن ‪ ،‬راه بندكردن ‪ ،‬سد راه ‪ ،‬سدراه كردن‪.‬‬
‫مرد خدا‬
‫فارسی‪:‬ادم ‪ ،‬رفيق ‪ ،‬یار‪ ،‬همكار‪ ،‬یارو‪.‬‬
‫گوری رنگت اور سنہرے بال وال‬
‫فارسی‪:‬بور‪ ،‬سفيدرو‪ ،‬بوري (براي مرد ‪ blond‬وبراي زن ‪ blonde‬گفته ميشود)‪.‬‬
‫خون‪/‬لہو‬
‫فارسی‪:‬خون ‪ ،‬خوي ‪ ،‬مزاج ‪ ،‬نسبت ‪ ،‬خویشاوندي ‪ ،‬نژاد‪( ،‬مج‪ ).‬نيرو‪،‬خون الودكردن ‪ ،‬خون جاري كردن ‪ ،‬خون‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blemish‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blench‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blend‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bless‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blessed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blessing‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blether‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blight‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blind‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blindness‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blink‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bliss‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blister‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blithe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blitz‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blizzard‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bloat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blob‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloc‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Block‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Block‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blockade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloke‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blood‬‬

‫كسي را بجوش اوردن ‪ ،‬عصباني كردن‪.‬‬
‫دیت‪/‬خون بہا‬
‫فارسی‪:‬خون بها‪ ،‬دیه‪.‬‬
‫خون کا دباؤ‬
‫فارسی‪:‬فشار خون‪.‬‬
‫رگ‪/‬شریان‪/‬رگ‬
‫فارسی‪:‬رگ ‪ ،‬عروق خوني‪.‬‬
‫وحشت ناک‬
‫فارسی‪:‬ترس اور‪ ،‬وحشتناك‪.‬‬
‫بے درد‪/‬بے ہمت‪/‬مردار‪/‬مردہ‬
‫فارسی‪:‬بي خون ‪ ،‬بدون خونریزي‪.‬‬
‫فسد‪/‬لہو کاری‬
‫فارسی‪:‬رگزني ‪ ،‬حجامت‪.‬‬
‫قتل‬
‫فارسی‪:‬خونریزي ‪ ،‬سفك دماء‪.‬‬
‫جوئے خون‬
‫فارسی‪:‬رگ گردش خون‪.‬‬
‫خون آشام‪/‬خون کا پياسا‪/‬خوں خوار‪/‬ظالم‬
‫فارسی‪:‬تشنه بخون ‪ ،‬خونریز‪ ،‬سفاك ‪ ،‬بيرحم‪.‬‬
‫خون آلود‪/‬خون ریز‬
‫فارسی‪:‬برنگ خون ‪ ،‬خوني ‪ ،‬خون الود‪ ،‬قرمز‪ ،‬خونخوار‪.‬‬
‫پنپنا‪/‬پھول کھلنا‪/‬رنگ لنا‬
‫فارسی‪:‬شكوفه ‪ ،‬شكوفه كردن ‪ ،‬گل دادني ‪ ،‬بكمال وزیبایي رسيدن‪.‬‬
‫ہرا‪/‬ہرا بھرا‪/‬سيراب‬
‫فارسی‪:‬گلدار‪ ،‬شكوفه دهنده ‪ ،‬پيشرفت كننده‪.‬‬
‫پھولنا‬
‫فارسی‪:‬شكوفه ‪ ،‬گل ‪ ،‬ميوه ‪ ،‬گل دادن ‪ ،‬داراي طراوت جواني شدن‪.‬‬
‫داغ‪/‬دھبہ‬
‫فارسی‪:‬لكه دار كردن یا شدن ‪ ،‬لك ‪ ،‬لكه ‪ ،‬بدنامي ‪ ،‬عيب ‪ ،‬پاك شدگي‬
‫جاذب‪/‬سياہی چوس‬
‫فارسی‪:‬كاغذ خشك كن‪.‬‬
‫کھلنا‪/‬پھونکنا‪/‬ہوا چلنا‬
‫فارسی‪:‬دميدن ‪ ،‬وزیدن ‪ ،‬در اثر دميدن ایجاد صدا كردن ‪ ،‬تركيدن‪.‬‬
‫پھونک مارنا‬
‫فارسی‪:‬تركيدن ‪ ،‬پنجرشدن ‪ ،‬پنچري ‪ ،‬منفجر شدن ‪ ،‬انفجار‪.‬‬
‫اکڑ فوں‪/‬شيخی خور‬
‫فارسی‪:‬ادم لف زن ‪ ،‬پرحرف‪.‬‬
‫بے سليقہ‪/‬بھدا‪/‬لل بھبھوکا‪/‬مضبوط‬
‫فارسی‪:‬سرخ روي ‪ ،‬سرخ گونه ‪ ،‬خشن ‪ ،‬زمخت ‪ ،‬زن چاق ‪ ،‬سرخ گونه ‪ ،‬شلخته‪.‬‬
‫چھوٹی لٹھی‬
‫فارسی‪:‬چماق ‪ ،‬چوبدستي سركلفت ‪ ،‬باچماق زدن ‪ ،‬مجبوركردن ‪ ،‬كتك زدن‪.‬‬
‫آسمانی‪/‬نيل‬
‫فارسی‪:‬ابي ‪ ،‬نيلي ‪ ،‬مستعد افسردگي ‪ ،‬داراي خلق گرفته (با ‪ )the‬اسمان ‪ ،‬اسمان نيلگون‪.‬‬
‫بنيادی خاکہ‪/‬پختہ نقشہ‬
‫فارسی‪:‬نوعي چاپ عكاسي كه زمينه ان ابي ونقش ان سفيد است ‪ ،‬چاپ اوزاليدكه براي كپيه نقشه ورسم هاي فني بكار‬
‫ميرود‪ ،‬برنامه كار‪.‬‬
‫اکھڑ‪/‬بے مروت‪/‬چٹان‪/‬ڈھيٹ‪/‬گيدڑ بھپکی‪/‬روکھا‬
‫فارسی‪:‬توپ زدن ‪ ،‬حریف را از ميدان دركردن ‪ ،‬توپ ‪ ،‬قمپز‪ ،‬چاخان ‪ ،‬سراشيب ‪ ،‬پرتگاه‪.‬‬
‫غلطی کرنا‪/‬لغزش کرنا‬
‫فارسی‪:‬اشتباه بزرگ ‪ ،‬سهو‪ ،‬اشتباه لپي ‪ ،‬اشتباه كردن ‪ ،‬كوكورانه رفتن ‪ ،‬دست پاچه شدن و بهم مخلوط كردن‪.‬‬
‫غلطی‪/‬خطا‪/‬لغزش‬
‫فارسی‪:‬اشتباه لپي‪.‬‬
‫گستاخ‪/‬کند‬
‫فارسی‪:‬كند‪ ،‬بي نوك ‪ ،‬داراي لبه ضخيم ‪ ،‬رك ‪ ،‬بي پرده ‪ ،‬كند كردن‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blood money‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blood pressure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blood vessel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloodcurdling‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloodless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloodletting‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloodshed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bloodstream‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bloodthirsty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bloody‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bloom‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blooming‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blossom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blotting paper‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Blow‬‬
‫‪Blow out‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blowhard‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blowzy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bludgeon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blue‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blueprint‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bluff‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blunder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blunder‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blunt‬‬

‫دھبہ‬
‫فارسی‪:‬لكه ‪ ،‬تيرگي ‪ ،‬منظره مه الود‪ ،‬لك كردن ‪ ،‬تيره كردن ‪ ،‬محو كردن ‪ ،‬نامشخص بنظر امدن‪.‬‬
‫اچانک بول اٹھنا‪/‬کہہ اٹھنا‪/‬پھٹ پڑنا‬
‫فارسی‪:‬بروزدادن ‪ ،‬از دهان بيرون انداختن (كلمات ‪ ،‬با ‪.)out‬‬
‫جھينپنا‪/‬کھسيانا‪/‬لجانا‪/‬شرمانا‬
‫فارسی‪:‬سرخ شدن ‪ ،‬شرمنده شدن ‪ ،‬سرخي صورت در اثر خجلت‪.‬‬
‫آندھی کا جھونکا‪/‬فوں فان‪/‬جھکڑ‪/‬ادھم‬
‫فارسی‪:‬باسختي وشدت وسروصدا وزیدن (مثل باد)‪ ،‬پرسروصدا بودن ‪ ،‬باد مهيب وسهمگين‪.‬‬
‫اکڑ فونی‬
‫فارسی‪:‬پرباد‪.‬‬
‫اجگر‪/‬اژدہا‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬اژدرمار‪ ،‬مار بوا‪.‬‬
‫جنگلی سور‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬گرازنر‪ ،‬جنس نر حيوانات پستاندار‪ ،‬گراز وحشي‪.‬‬
‫گتا‪/‬تختہ‬
‫فارسی‪:‬تخته ‪ ،‬تابلو‪.‬‬
‫بند کر دینا‪/‬تختہ لگانا‬
‫فارسی‪:‬تخته‪،‬هر چيز مسطح‪،‬ميزغذا‪،‬اغذیه‪،‬ميز دادگاه‪،‬هيلت مدیره‪،‬هيلت بازرگاني‪،‬پانسيون شدن‪،‬تخته پوش كردن‪.‬‬
‫فخر کرنا‪/‬شيخی مارنا‬
‫فارسی‪ :)n.(:‬خرده الماسي كه براي شيشه بري بكار رود‪:)vi &.vt.( ،‬لف ‪ ،‬مباهات ‪ ،‬باليدن ‪ ،‬خودستایي كردن ‪،‬‬
‫سخن اغراق اميز گفتن ‪ ،‬به رخ كشيدن ‪ ،‬رجز خواندن‪.‬‬
‫بڑ بول‪/‬فاخر‪/‬فاخرہ‪/‬گپپی‪/‬شيخی خورا‪/‬طرم خان‬
‫فارسی‪:‬لف زن ‪ ،‬خودستا‪.‬‬
‫خر دماغ‬
‫فارسی‪:‬لف زن ‪ ،‬چاخان‪.‬‬
‫کشتی‪/‬ناؤ‪/‬سفينہ‬
‫فارسی‪:‬كشتي كوچك ‪ ،‬قایق ‪ ،‬كرجي ‪ ،‬هرچيزي شبيه قایق ‪ ،‬قایق راني كردن‪.‬‬
‫مانجھی‬
‫فارسی‪:‬كرجي بان ‪ ،‬قایقران‪.‬‬
‫انٹی‬
‫فارسی‪:‬قرقره ‪ ،‬ماسوره‪.‬‬
‫پيش گوئ کرنا‪/‬شگون دینا‬
‫فارسی‪:‬پيشگویي كردن ‪ ،‬نشانه بودن (از)‪ ،‬حاكي بودن از‪ ،‬دللت داشتن (بر)‪ ،‬شگون داشتن‪.‬‬
‫انگيا‪/‬چولی‪/‬چھوٹا کپڑا‪/‬شلوکا‬
‫فارسی‪:‬پستان بند‪ ،‬سينه بند (زنانه)‪.‬‬
‫اندام‪/‬انگ‪/‬بدن‪/‬ڈیل‪/‬دھڑ‪/‬ہکل‪/‬ادارہ‪/‬جسامت‪/‬جسم‪/‬کایا‪/‬پيکر‪/‬پنڈا‪/‬قالب‪/‬تميز‪/‬وجود‬
‫فارسی‪:‬جسد‪ ،‬تنه ‪ ،‬تن ‪ ،‬بدن ‪ ،‬لشه ‪ ،‬جسم ‪ ،‬بدنه ‪ ،‬اطاق ماشين ‪ ،‬جرم سماوي ‪ ،‬داراي جسم كردن ‪ ،‬ضخيم كردن ‪،‬‬
‫غليظ كردن‪.‬‬
‫خاصہ بر دار‪/‬محافظ‬
‫فارسی‪:‬گاردمخصوص ‪ ،‬مستحفظ شخص‪.‬‬
‫دلدل‬
‫فارسی‪:‬باتلق ‪ ،‬سياه اب ‪ ،‬گنداب ‪ ،‬لجن زار‪ ،‬درباتلق فرورفتن‪.‬‬
‫بھتنا‪/‬بھوت‪/‬ہووہ‬
‫فارسی‪:‬دیو‪ ،‬جن ‪ ،‬شيطان‪.‬‬
‫ہولنا‪/‬وحشت زدہ ہونا‬
‫فارسی‪:‬دراثر امري ناگهان وحشت زده وناراحت شدن ‪ ،‬رم كردن ‪ ،‬تامل كردن (در اثر ترس وغيره)‪ ،‬كارسرهم بندي‬
‫كردن‪.‬‬
‫کھوٹا‪/‬نقلی‬
‫فارسی‪:‬ساختگي ‪ ،‬جعلي ‪ ،‬قلبي‪.‬‬
‫گلنا‪/‬جوش دینا‪/‬کھولنا‪/‬ابالنا‬
‫فارسی‪:‬كورك ‪ ،‬دمل ‪ ،‬جوش ‪ ،‬التهاب ‪ ،‬هيجان ‪ ،‬تحریك ‪ ،‬جوشاندن ‪ ،‬بجوش امدن ‪ ،‬خشمگين شدن‪.‬‬
‫آزادہ رو‪/‬دبنگ‪/‬جری‪/‬شوخ‬
‫فارسی‪:‬بي باك ‪ ،‬دلير‪ ،‬خشن وبي احتياط‪ ،‬جسور‪ ،‬گستاخ ‪ ،‬متهور‪ ،‬باشهامت‪.‬‬
‫پشت پناہی کرنا‪/‬تقویت دینا‬
‫فارسی‪:‬بالش ‪ ،‬متكا‪ ،‬تيري كه بطور عمودي زیرپایه گذارده شود‪ ،‬بابالش نگهداشتن ‪ ،‬پشتي كردن ‪ ،‬تكيه دادن ‪ ،‬تقویت‬

‫‪n.‬‬

‫‪Blur‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blurt‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Blush‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bluster‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Blustery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boa‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Board‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Board‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Boast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boaster‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Boastful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boatman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bobbin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bode‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bodice‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Body‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bodyguard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bog‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bogey‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Boggle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bogus‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Boil‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bold‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bolster‬‬

‫كردن‪.‬‬
‫چٹخنی‬
‫فارسی‪: )vi &.vt، .n.(:‬پيچ ‪ ،‬توپ پارچه ‪ ،‬از جاجستن ‪ ،‬رها كردن ‪: )adv.( ،‬راست ‪ ،‬بطورعمودي ‪ ،‬مستقيما‪،‬‬
‫ناگهان‪.‬‬
‫توپچی‬
‫فارسی‪:‬توپچي ‪ ،‬بمب افكن (شخص)‪.‬‬
‫آتش باری‪/‬بمباری‬
‫فارسی‪:‬بمباران‪.‬‬
‫بند‪/‬بندھن‪/‬بندش‪/‬کاغذ‪/‬مچلکہ‪/‬قيد‪/‬ربط‪/‬ضمانت‬
‫فارسی‪:‬قيد‪.‬‬
‫گرفتاری‪/‬قيد‬
‫فارسی‪:‬بندگي ‪ ،‬بردگي ‪ ،‬اسارت‪.‬‬
‫ہاڑ‪/‬ہڈی‬
‫فارسی‪:‬استخوان ‪ ،‬استخوان بندي ‪ ،‬گرفتن یا برداشتن ‪ ،‬خواستن ‪ ،‬درخواست كردن ‪ ،‬تقاضاكردن‪.‬‬
‫احمق‪/‬بدھو‬
‫فارسی‪:‬ادم كله خر‪ ،‬ادم احمق وكودن‪.‬‬
‫فرح‪/‬جميل‪/‬خوب صورت‪/‬زیبا‬
‫فارسی‪ )=bonnie(:‬زیبا‪ ،‬جذاب ‪ ،‬دلپذیر‪ ،‬قوي وزیبا‪.‬‬
‫دبل پتل‪/‬کڑیل‬
‫فارسی‪:‬استخواني ‪ ،‬استخوان دار‪.‬‬
‫چھوچی‬
‫فارسی‪)=booby(:‬ادم كودن واحمق ‪ ،‬ساده لوح‪.‬‬
‫احمق‪/‬بدھو‪/‬سادح لوح‬
‫فارسی‪:‬نوعي قاز دریاي شمالي ‪ ،‬ساده لوح ‪ ،‬احمق‪.‬‬
‫پگل خانہ‪/‬تيمرستان‬
‫فارسی‪:‬تيمارستان ‪ ،‬نوانخانه دیوانگان‪.‬‬
‫انعام تسلی‬
‫فارسی‪:‬جایزه تسلي بخش‪.‬‬
‫دام مہلک‬
‫فارسی‪:‬پنهان تله ‪ ،‬دام یاتله ‪ ،‬دام مهلك ‪ ،‬با پنهان تله مجهز كردن‪.‬‬
‫دستاویز‪/‬کتاب‪/‬صحيفہ‬
‫فارسی‪:‬فصل یاقسمتي از كتاب ‪ ،‬مجلد‪ ،‬دفتر‪ ،‬كتاب ‪ ،‬دركتاب یادفتر ثبت كردن ‪ ،‬رزرو كردن ‪ ،‬توقيف كردن‪.‬‬
‫کتابی‬
‫فارسی‪:‬كتابي ‪ ،‬غير متداول ‪ ،‬لفظ قلم‪.‬‬
‫کتاب بيچنے وال‪/‬کتاب فروش‬
‫فارسی‪:‬كتابفروش‪.‬‬
‫بَلی‪/‬چوب گير‬
‫فارسی‪:‬غرش (توپ یاامواج)‪ ،‬صداي غرش ‪ ،‬غریو‪ ،‬پيشرفت یاجنبش سریع وعظيم ‪ ،‬توسعه عظيم(شهر)‪ ،‬غریدن ‪،‬‬
‫غریو كردن (مثل بوتيمار)‪ ،‬بسرعت درقيمت ترقي كردن ‪ ،‬توسعه یافتن‬
‫گرجنا‬
‫فارسی‪:‬تير كوچك‪.‬‬
‫بخشش‪/‬احسان‪/‬عنایت‪/‬نعمت‪/‬تحفہ‬
‫فارسی‪:‬استدعا‪ ،‬فرمان یادستوري بصورت استدعا‪ ،‬عطيه ‪ ،‬لطف ‪ ،‬احسان ‪ ،‬بخشش‪.‬‬
‫چاقو کا خول‪/‬پيٹی‬
‫فارسی‪:‬كاربي ارزش وبي اهميت‪.‬‬
‫دیہاتی‪/‬گاؤدی‬
‫فارسی‪:‬باغبان ‪ ،‬روستایي ‪ ،‬دهاتي ‪ ،‬ادم بي تربيت ‪ ،‬ادم خشن‪.‬‬
‫دہقانی‪/‬قصباتی‬
‫فارسی‪:‬خشن ‪ ،‬بي نزاكت ‪ ،‬دهاتي‪.‬‬
‫آگے دھکيلنا‬
‫فارسی‪:‬بالبردن ‪ ،‬زیاد كردن‪.‬‬
‫جوتا‬
‫فارسی‪:‬پوتين یاچكمه ‪( ،‬مج‪ ).‬اخراج ‪ ،‬چاره یافایده ‪ ،‬لگدزدن ‪ ،‬باسرچكمه وپوتين زدن‪.‬‬
‫بچوں کا جوتا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bolt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bombardier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bombardment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bondage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bone‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bonehead‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bonny‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boob‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booby‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booby hatch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booby prize‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booby trap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Book‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bookish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bookseller‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boom‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Boom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boondoggle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Boorish‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Boost‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bootie‬‬

‫فارسی‪ )bootee(:‬نيم پوتين‪.‬‬
‫بے فائدہ‪/‬بے سود‬
‫فارسی‪:‬بي سود‪ ،‬بيهوده ‪ ،‬بي مصرف ‪ ،‬بي علج‪.‬‬
‫لوٹ‪/‬مال غنيمت‬
‫فارسی‪:‬غنيمت جنگي ‪ ،‬غارت ‪ ،‬تاراج ‪ ،‬یغما‪.‬‬
‫شراب‬
‫فارسی‪:‬مشروب الكلي ‪ ،‬مشروبات الكلي بحد افراط نوشيدن ‪ ،‬مست كردن‪.‬‬
‫بد مست‪/‬مد ہوش‪/‬شرابی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به مشروب ‪ ،‬مست‪.‬‬
‫گھونسا‪/‬تھپپڑ‬
‫فارسی‪:‬زدن ‪ ،‬تصادف كردن ‪ ،‬برخوردكردن ‪ ،‬تصادم كردن ‪ ،‬وزش ‪ ،‬دميدن‪.‬‬
‫حاشيہ‪/‬کننی‪/‬کنارا‪/‬پل‪/‬پلو‪/‬سرحد‪/‬سنجاف‬
‫فارسی‪:‬سرحد‪ ،‬حاشيه ‪ ،‬لبه ‪ ،‬كناره ‪ ،‬مرز‪ ،‬خط مرزي ‪ ،‬لبه گذاشتن (به)‪ ،‬سجاف كردن ‪ ،‬حاشيه گذاشتن ‪ ،‬مجاور‬
‫بودن‪.‬‬
‫چھيد‪/‬سوراخ‬
‫فارسی‪:‬گمانه ‪ ،‬سوراخ كردن ‪ ،‬سنبيدن ‪ ،‬سفتن ‪ ،‬نقب زدن ‪ ،‬بامته تونل زدن (با ‪ ،)through‬خسته كردن ‪ ،‬موي دماغ‬
‫كسي شدن ‪ ،‬خسته شدن ‪ ،‬منفذ‪ ،‬سوراخ ‪ ،‬مته ‪ ،‬وسيله سوراخ كردن ‪ ،‬كاليبر تفنگ ‪( ،‬مج‪ ).‬خسته كننده‪.‬‬
‫برمانا‪/‬چھيدنا‪/‬سوراخ کرنا‬
‫فارسی‪:‬سوراخ ‪ ،‬سوراخ كردن‪.‬‬
‫اکتاہٹ‬
‫فارسی‪:‬مللت ‪ ،‬خستگي‪.‬‬
‫پيدا‪/‬زائدہ‬
‫فارسی‪:‬زایيده شده ‪ ،‬متولد‪.‬‬
‫برداشت کردہ‪/‬اٹھایا ہوا‬
‫فارسی‪:‬اسم مفعول فعل ‪ ،bear‬تحمل كرده یاشده‪.‬‬
‫مانگنا‪/‬ادھار لينا‬
‫فارسی‪:‬قرض گرفتن ‪ ،‬وام گرفتن ‪ ،‬اقتباس كردن‪.‬‬
‫آغوش‪/‬گود‪/‬صدر‪/‬سينہ‬
‫فارسی‪:‬اغوش ‪ ،‬سينه ‪ ،‬بغل ‪ ،‬بر‪ ،‬پيش سينه ‪ ،‬بااغوش باز پذیرفتن ‪،‬دراغوش حمل كردن ‪ ،‬رازي رادرسينه نهفتن ‪،‬‬
‫داراي پستان شدن (درمورد دختران)‬
‫کرتا دھرتا‬
‫فارسی‪:‬رءیس كارفرما‪ ،‬ارباب ‪ ،‬برجسته ‪ ،‬برجسته كاري ‪ ،‬ریاست كردن بر‪ ،‬اربابي كردن (بر)‪ ،‬نقش برجسته تهيه‬
‫كردن ‪ ،‬برجستگي‪.‬‬
‫نباتی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به گياه شناسي ‪ ،‬تركيب یامشتقي از مواد گياهي و داروهاي گياهي‪.‬‬
‫نباتيات‬
‫فارسی‪:‬گياه شناسي ‪ ،‬كتاب گياه شناسي ‪ ،‬گياهان یك ناحيه ‪ ،‬زندگي گياهي یك ناحيه‪.‬‬
‫داغ‪/‬پھوڑا‬
‫فارسی‪:‬سنبل كردن ‪ ،‬خراب كردن ‪ ،‬از شكل انداختن ‪ ،‬وصله وپينه بدنما‪ ،‬كارسرهم بندي ‪ ،‬ورم‪.‬‬
‫دونوں‬
‫فارسی‪:‬هردو‪ ،‬هردوي ‪ ،‬این یكي وان یكي ‪ ،‬نيز‪ ،‬هم‪.‬‬
‫کھٹکنا‪/‬زحمت کرنا‬
‫فارسی‪:‬دردسر دادن ‪ ،‬زحمت دادن ‪ ،‬مخل اسایش شدن ‪ ،‬نگران شدن ‪ ،‬جوش زدن و خودخوري كردن ‪ ،‬رنجش ‪،‬‬
‫پریشاني ‪ ،‬مایه زحمت‪.‬‬
‫شيشی‬
‫فارسی‪:‬بطري ‪ ،‬شيشه ‪ ،‬محتوي یك بطري ‪ ،‬دربطري ریختن‪.‬‬
‫پائين‪/‬پيندا‬
‫فارسی‪:‬ته ‪ ،‬پایين ‪ ،‬تحتاني‪.‬‬
‫اتھاہ‪/‬بے پيندہ‬
‫فارسی‪:‬بدون ته ‪ ،‬غير محدود‪.‬‬
‫کلمگی‪/‬زہر نابی‬
‫فارسی‪:‬مسموميت غذایي حاد‪.‬‬
‫شاخ‬
‫فارسی‪:‬شاخه ‪ ،‬تركه ‪ ،‬تنه درخت ‪ ،‬شانه حيوان‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bootless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Booze‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Boozy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Border‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bore‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bore‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boredom‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Born‬‬

‫‪p‬‬
‫‪a.p‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Borne‬‬
‫‪Borrow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bosom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boss‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Botanical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Botany‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Botch‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/pr‬‬
‫‪on.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Both‬‬
‫‪Bother‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bottle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bottom‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bottomless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Botulism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bough‬‬

‫چٹان‬
‫فارسی‪:‬تخته سنگ ‪ ،‬سنگ ‪ ،‬گرداله‪.‬‬
‫چوکڑی بھرنا‬
‫فارسی‪:‬بالجستن ‪ ،‬پس جستن ‪ ،‬پریدن ‪ ،‬گزاف گویي كردن ‪ ،‬مورد توپ وتشرقرار دادن ‪ ،‬بيرون انداختن ‪ ،‬پرش ‪،‬‬
‫جست ‪ ،‬گزاف گویي‪.‬‬
‫ڈینگ مارنے وال‪/‬گپپی‪/‬لف زن‪/‬لپاڑیا‬
‫فارسی‪:‬دروغ بزرگ وفاحش ‪ ،‬لف زن ‪ ،‬لي لي كننده ‪ ،‬ماموري كه در نمایش ها وغيره اشخاص اخللگر راخارج‬
‫ميكند‪.‬‬
‫کودنا‪/‬لپکنا‬
‫فارسی‪:‬كران‪.‬‬
‫پابند‬
‫فارسی‪:)vi &.vt، .n.(:‬حد‪ ،‬مرز‪ ،‬محدود‪ ،‬سرحد‪ ،‬خيز‪ ،‬جست وخيز‪ ،‬محدودكردن ‪ ،‬تعيين كردن ‪ ،‬هم مرز بودن ‪،‬‬
‫مجاوربودن ‪ ،‬مشرف بودن (‪ on‬یا ‪ ،)with‬جهيدن ‪ : )adj.( ،‬اماده رفتن ‪ ،‬عازم رفتن ‪ ،‬مهيا‪ ،‬موجود‪ ،‬مقيد‪ ،‬موظف‪.‬‬
‫گھير‪/‬گھيرا‪/‬حد‪/‬سرحد‬
‫فارسی‪:‬مرز‪ ،‬خط سرحدي‪.‬‬
‫محدود‬
‫فارسی‪:‬كران دار‪.‬‬
‫کریم‪/‬سخی‬
‫فارسی‪:‬بخشنده ‪ ،‬سخي ‪ ،‬باسخاوت ‪ ،‬خوب ومهربان‪.‬‬
‫عطيہ‪/‬عنایت‪/‬فياضی‪/‬فضل‪/‬کرم‬
‫فارسی‪:‬بخشش ‪ ،‬سخاوت ‪ ،‬انعام ‪ ،‬اعانه ‪ ،‬شهامت ‪ ،‬ازادمنشي ‪ ،‬وفور‪ ،‬بخشایندگي‪.‬‬
‫گچھا‪/‬گل دستہ‬
‫فارسی‪:‬دسته گل‪.‬‬
‫جھکانا‬
‫فارسی‪:‬خم شدن ‪ ،‬تعظيم كردن ‪( ،‬با ‪ )down‬مطيع شدن ‪ ،‬تعظيم ‪ ،‬كمان ‪ ،‬قوس‪.‬‬
‫انتڑی‬
‫فارسی‪:‬روده ‪ ،‬شكم ‪ ،‬اندرون‪.‬‬
‫بادیہ‪/‬کاسہ‪/‬کٹورا‪/‬پيالہ‪/‬ساغر‬
‫فارسی‪:‬كاسه ‪ ،‬جام ‪ ،‬قدح ‪ ،‬باتوپ بازي كردن ‪ ،‬مسابقه وجشن بازي بولينگ ‪( ،‬نفت) كاسه رهنما(دستگاه‬
‫ابزارگيري)‪.‬‬
‫گيند باز‬
‫فارسی‪:‬قدح ساز‪ ،‬نوعي كله لبه دار‪ ،‬كسي كه باگلوله یاگوي بازي ميكند‪ ،‬مشروب خوارافراطي ‪ ،‬داءم الخمر‪.‬‬
‫تير انداز‬
‫فارسی‪ )=archer(:‬تيرانداز‪ ،‬كمان كش ‪ ،‬كمانگير‪.‬‬
‫ڈبہ‪/‬پٹارا‪/‬صندوق‬
‫فارسی‪ )n(:)boxes & box.pl.(:‬جعبه ‪ ،‬قوطي ‪ ،‬صندوق ‪ ،‬اطاقك ‪ ،‬جاي ویژه ‪ ،‬لژ‪ ،‬توگوشي ‪ ،‬سيلي ‪ ،‬بوكس ‪.( ،‬‬
‫‪ :)vt‬مشت زدن ‪ ،‬بوكس بازي كردن ‪ ،‬سيلي زدن ‪ ،‬درجعبه محصور كردن ‪( ،‬غالبا با ‪ out‬یا ‪)in‬احاطه كردن ‪،‬‬
‫درقاب یا چهار چوب گذاشتن‪.‬‬
‫گھونسے باز‪/‬مکے باز‬
‫فارسی‪:‬مشت زن ‪ ،‬بوكس باز‪.‬‬
‫بچہ‪/‬غلم‪/‬لڑکا‪/‬نوکر‪/‬پسر‪/‬پوت‬
‫فارسی‪:‬پسر بچه ‪ ،‬پسر‪ ،‬خانه شاگرد‪.‬‬
‫بال پن‬
‫فارسی‪:‬بچگي ‪ ،‬پسر بچگي‪.‬‬
‫پگلوٹ‬
‫فارسی‪ )=fellow(:‬دوست ‪ ،‬رفيق ‪ ،‬یار‪.‬‬
‫کنگن‪/‬کڑا‬
‫فارسی‪:‬دست بند‪ ،‬النگو‪ ،‬بازوبند‪.‬‬
‫کھارا‪/‬شور‬
‫فارسی‪:‬شورمزه ‪ ،‬بدمزه‪.‬‬
‫ڈینگ ہانکنا‪/‬ڈینگين مارنا‪/‬گپ ہانکنا‪/‬شيخی بگھارنا‪/‬شيخی مارنا‬
‫فارسی‪:‬لف زدن ‪ ،‬باليدن ‪ ،‬فخركردن ‪ ،‬باتكبر راه رفتن ‪ ،‬بادكردن ‪ ،‬لف ‪ ،‬مباهات ‪ ،‬رجز خواندن‪.‬‬
‫دکھاوٹی‪/‬گپپی‪/‬جھوٹا‪/‬خود بين‪/‬کورا‪/‬لفنگا‪/‬مغرور‪/‬موجی‪/‬نخرے باز‪/‬نخریل‪/‬شيخی خورا‪/‬طرم خان‬
‫فارسی‪:‬لفزن ‪ ،‬گزافه گو‪ ،‬رجز خوان‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boulder‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bounce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bouncer‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bound‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bound‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boundary‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bounded‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bountiful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bounty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bouquet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bowel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bowl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bowler‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bowman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Box‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boxer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Boyhood‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bozo‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bracelet‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brackish‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Brag‬‬
‫‪Braggart‬‬

‫چوٹی گوندھنا‬
‫فارسی‪:‬قيطان ‪ ،‬گلبتون ‪ ،‬مغزي ‪ ،‬نوار‪ ،‬حاشيه ‪ ،‬حركت سریع ‪ ،‬جنبش ‪،‬جهش ‪ ،‬ناگهان حركت كردن ‪ ،‬جهش‬
‫ناگهاني كردن ‪ ،‬بافتن (مثل توري وغيره)‪ ،‬بهم تابيدن وبافتن ‪ ،‬موي سر را با قيطان یاروبان بستن‪.‬‬
‫دماغ‪/‬مغز‬
‫فارسی‪:‬مغز‪ ،‬مخ ‪ ،‬كله ‪ ،‬هوش ‪ ،‬ذكاوت ‪ ،‬فهم ‪ ،‬مغز كسي را دراوردن ‪ ،‬بقتل رساندن‪.‬‬
‫ادبی شہ پارہ‪/‬کار نامہ‬
‫فارسی‪:‬زایيده افكار‪ ،‬تصوري ‪ ،‬خيالي‪.‬‬
‫دماغ وال‪/‬مغزی‪/‬تيز‪/‬ٹھوس‬
‫فارسی‪:‬بافكر‪ ،‬خوش فكر‪.‬‬
‫شاخ‬
‫فارسی‪:‬شاخه ‪ ،‬شاخ ‪ ،‬فرع ‪ ،‬شعبه ‪ ،‬رشته ‪ ،‬بخش ‪( ،‬با ‪the‬و ‪ )forth‬شاخه دراوردن ‪ ،‬شاخه شاخه شدن ‪ ،‬منشعب‬
‫شدن ‪ ،‬گل وبوته انداختن ‪( ،‬با ‪ )from‬مشتق شدن ‪ ،‬جوانه زدن ‪ ،‬براه جدیدي رفتن‪.‬‬
‫داغ‬
‫فارسی‪:‬داغ ‪ ،‬داغ ودرفش ‪ ،‬نشان ‪ ،‬انگ ‪ ،‬نيمسوز‪ ،‬اتشپاره ‪ ،‬جور‪ ،‬جنس ‪ ،‬نوع ‪ ،‬مارك ‪ ،‬علمت ‪ ،‬رقم ‪( ،‬مج‪ ).‬لكه‬
‫بدنامي ‪( ،‬درشعر) داغ كردن ‪ ،‬داغ زدن ‪( ،‬مج‪ ).‬خاطرنشان كردن ‪ ،‬لكه دار كردن‪.‬‬
‫ہتھيار لہرانا‬
‫فارسی‪:‬زرق وبرق دادن (شمشير)‪ ،‬باهتزاز دراوردن (شمشير وتازیانه)‪ ،‬تكان دادن سلح (ازروي تهدید)‪.‬‬
‫بے حيا‪/‬بے شرم‪/‬گستاخ‬
‫فارسی‪:‬عجول و بي پروا‪ ،‬متهور‪ ،‬گستاخ ‪ ،‬بي حيا‪ ،‬بي شرم‪.‬‬
‫پيتل‬
‫فارسی‪:‬برنج (فلز)‪ ،‬پول خرد برنجي ‪ ،‬بي شرمي ‪ ،‬افسر ارشد‪.‬‬
‫گيدڑ بھپکی‪/‬لف‬
‫فارسی‪:‬لف دليري ‪ ،‬خودستا‪ ،‬پهلوان پنبه ‪ ،‬دلير دروغي‪.‬‬
‫بہادر‪/‬دلور‪/‬دلير‪/‬جری‪/‬جرار‪/‬جيوٹ‪/‬شير‪/‬شجاع‬
‫فارسی‪:‬دلور‪ ،‬تهم ‪ ،‬شجاع ‪ ،‬دلير‪ ،‬دليرانه ‪ ،‬عالي ‪ ،‬بادليري و رشادت باامري مواجه شدن ‪ ،‬اراستن ‪ ،‬لفزدن ‪،‬‬
‫باليدن‪.‬‬
‫بہادری‪/‬دل گردہ‪/‬دليری‪/‬شجاعت‬
‫فارسی‪:‬دليري ‪ ،‬شجاعت ‪ ،‬جلوه‪.‬‬
‫فساد‪/‬فضيحتی‪/‬ہاتھا پائ‪/‬لڑائ‬
‫فارسی‪:‬دادوبيداد‪ ،‬سروصداكردن ‪ ،‬نزاع وجدال كردن ‪ ،‬جنجال‪.‬‬
‫دم‪/‬مضبوط پٹھوا‬
‫فارسی‪:‬گوشت ‪ ،‬ماهيچه ‪( ،‬مج‪ ).‬نيرو‪ ،‬نيروي عضلني‪.‬‬
‫کثرتی‪/‬مضبوط‪/‬ورزشی‬
‫فارسی‪:‬پرعضله ‪ ،‬گوشتالو‪ ،‬ماهيچه دار‪ ،‬نيرومند‪ ،‬قوي ‪ ،‬سفت‪.‬‬
‫ڈھين چن ڈھين چن کرنا‬
‫فارسی‪:‬عرعركردن ‪ ،‬عرعر‪.‬‬
‫انگيٹھی‬
‫فارسی‪:‬منقل اتش ‪ ،‬برنج سازي‪.‬‬
‫درز‪/‬کسر‪/‬خلل‪/‬خلف ورذی‪/‬پھوٹ‪/‬رخنہ‪/‬شکست‬
‫فارسی‪:‬نقض عهد‪ ،‬رخنه ‪ ،‬نقض كردن ‪ ،‬نقض عهد كردن ‪ ،‬ایجاد شكاف كردن ‪ ،‬رخنه كردن در‪.‬‬
‫چپاتی‪/‬روٹی‬
‫فارسی‪:‬نان ‪ ،‬قوت ‪ ،‬نان زدن به‪.‬‬
‫عرض‪/‬چو ڑائ‪/‬پاٹ‪/‬وسعت‬
‫فارسی‪:‬پهنا‪ ،‬عرض ‪ ،‬وسعت نظر‪.‬‬
‫پھٹنا‪/‬ٹوٹ جانا‪/‬ٹوٹنا‬
‫فارسی‪:‬انقصال ‪ ،‬شكستگي ‪ ،‬شكستن‪.‬‬
‫پھاڑنا‪/‬پھوڑنا‪/‬توڑنا‪/‬ٹکڑے ٹکڑے کرنا‬
‫فارسی‪:‬شكستن ‪ ،‬خردكردن ‪ ،‬نقض كردن ‪ ،‬شكاف ‪ ،‬وقفه ‪ ،‬طلوع ‪ ،‬مهلت ‪ ،‬شكست ‪ ،‬از هم باز كردن‪.‬‬
‫علحدگی‪/‬پھٹنا‪/‬ٹوٹنا‬
‫فارسی‪:‬تفكيك كردن ‪ ،‬تجزیه ‪ ،‬انحلل‪.‬‬
‫شکست‬
‫فارسی‪:‬شكستني ‪ ،‬شكست‪.‬‬
‫جواب دے جانا‪/‬تجزیہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تفكيك ‪ ،‬از كار افتادگي‪.‬‬
‫فاسخ‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Braid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brainchild‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brainy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Branch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brand‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Brandish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brash‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bravado‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bravery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brawl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brawn‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brawny‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bray‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brazier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breach‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bread‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breadth‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Break‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Break‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Break up‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breakage‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Breakdown‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Breaker‬‬

‫فارسی‪:‬موج بزرگي كه بساحل خورده ودرهم مي شكند‪.‬‬
‫ناشتہ‬
‫فارسی‪:‬صبحانه ‪ ،‬ناشتایي ‪ ،‬افطار‪ ،‬صبحانه خوردن‪.‬‬
‫موج شکن‬
‫فارسی‪:‬موج شكن‪.‬‬
‫چھاتی‪/‬سينہ‬
‫فارسی‪:‬سينه ‪ ،‬پستان ‪ ،‬اغوش ‪( ،‬مج‪ ).‬افكار‪ ،‬وجدان ‪ ،‬نوك پستان ‪ ،‬هرچيزي شبيه پستان ‪ ،‬سينه بسينه شدن ‪ ،‬برابر‪،‬‬
‫باسينه دفاع كردن‪.‬‬
‫چار ائنہ‬
‫فارسی‪:‬زره سينه ‪ ،‬سينه بند اسب‪.‬‬
‫دم‪/‬نفس‪/‬پھونک‪/‬سانس‬
‫فارسی‪:‬دم ‪ ،‬نفس ‪ ،‬نسيم ‪( ،‬مج‪ ).‬نيرو‪ ،‬جان ‪ ،‬رایحه‪.‬‬
‫سانس لينا‬
‫فارسی‪:‬دم زدن ‪ ،‬نفس كشيدن ‪ ،‬استنشاق كردن‪.‬‬
‫دم کشی‪/‬سانس‪/‬تنفس‬
‫فارسی‪:‬دم زني ‪ ،‬تنفس‪.‬‬
‫دم بخود کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬مهيج ‪ ،‬باهيجان‪.‬‬
‫سانس کی آواز‬
‫فارسی‪:‬باروح ‪ ،‬درمعرض نسيم‪.‬‬
‫دھڑ‪/‬پشت‬
‫فارسی‪:‬ته دار كردن ‪ ،‬ته تفنگ ‪ ،‬ته توپ ‪( ،‬د‪.‬گ‪ ).‬كفل‪.‬‬
‫نسل بڑھانا‪/‬نسل کشی‪/‬پالنا‪/‬پالنا پوسنا‪/‬پيدا کرنا‬
‫فارسی‪:‬پروردن ‪ ،‬باراوردن ‪ ،‬زایيدن ‪ ،‬بدنيااوردن ‪ ،‬توليد كردن ‪ ،‬تربيت كردن ‪ ،‬فرزند‪ ،‬اولد‪ ،‬اعقاب ‪ ،‬جنس ‪ ،‬نوع ‪،‬‬
‫گونه‪.‬‬
‫افزائش‪/‬ڈھنگ‬
‫فارسی‪:‬پرورش ‪ ،‬توليدمثل ‪ ،‬تعليم وتربيت‪.‬‬
‫باد‪/‬ہوا‬
‫فارسی‪:‬بادشمال یاشمال شرقي ‪ ،‬بادملیم ‪ ،‬نسيم ‪ ،‬وزیدن (مانند نسيم)‪.‬‬
‫خوش گواری سے‪/‬تاذگی سے‬
‫فارسی‪:‬نسيم وار‪ ،‬بادمانند‪.‬‬
‫درجہ افتخار دینا‬
‫فارسی‪(:‬نظ‪ ).‬درجه افتخاري دادن ‪ ،‬فرمان درجه افتخاري‪.‬‬
‫بوزہ بنانا‪/‬دم دینا‪/‬کشيد کرنا‪/‬کھينچنا‬
‫فارسی‪:‬بوسيله جوشاندن وتخمير ابجوساختن ‪ ،‬دم كردن ‪ ،‬سرشتن ‪ ،‬اميختن ‪ ،‬اختلط‪.‬‬
‫بوزہ خانہ‪/‬کشيد گاہ‪/‬شراب کی بھٹی‬
‫فارسی‪:‬ابجوسازي ‪ ،‬كارخانه ابجو سازي‪.‬‬
‫کانٹے دار جھاڑی‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬گل رشتي ‪ ،‬گل حاج ترخاني‪.‬‬
‫لقمہ دینا‪/‬مٹھی گرم کرنا‪/‬رشوت دینا‬
‫فارسی‪:‬رشوه دادن ‪ ،‬تطميع كردن ‪ ،‬رشوه ‪ ،‬بدكند‪.‬‬
‫رشوت خوری‪/‬رشوت ستانی‬
‫فارسی‪:‬رشاء ‪ ،‬ارتشاء ‪ ،‬رشوه خواري ‪ ،‬پاره ستاني ‪ ،‬رشوه‪.‬‬
‫نوادرات‬
‫فارسی‪:‬اشياء كهنه وعتيقه ‪ ،‬خرت وپرت‪.‬‬
‫اینٹ‬
‫فارسی‪:‬اجر‪ ،‬خشت ‪ ،‬اجرگرفتن ‪ ،‬اجرگوشه گرد‪.‬‬
‫راج‬
‫فارسی‪:‬اجرچين ‪ ،‬خشت مال‪.‬‬
‫دلہن‬
‫فارسی‪:‬عروس ‪ ،‬تازه عروس‪.‬‬
‫پل‪/‬تاش کا ایک کھيل‬
‫فارسی‪:‬پل ‪ ،‬جسر‪ ،‬برامدگي بيني ‪( ،‬د‪.‬ن‪ ).‬سكوبي درعرشه كشتي كه مورد استفاده كاپيتان وافسران قرار ميگيرد‪،‬‬
‫بازي ورق ‪ ،‬پل ساختن ‪ ،‬اتصال دادن‪.‬‬
‫عنان‪/‬باگ‪/‬جلو‪/‬لگام‪/‬ذمام‬
‫فارسی‪:‬افسار‪ ،‬عنان ‪ ،‬قيد‪ ،‬دهه كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬جلوگيري كردن از‪ ،‬رام كردن ‪ ،‬كنترل كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breakfast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breakwater‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breast plate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breath‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Breathe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breathing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Breathtaking‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breathy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breech‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Breed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breeding‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Breeze‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Breezily‬‬
‫‪Brevet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Brew‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brewery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Briar‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bribe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bribery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bric a brac‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brick‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bricklayer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bride‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bridge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bridle‬‬

‫مجمل‪/‬مختصر‪/‬سر سری‬
‫فارسی‪:‬كوتاه مختصر‪ ،‬حكم ‪ ،‬دستور‪ ،‬خلصه كردن ‪ ،‬كوتاه كردن ‪ ،‬اگاهي دادن‪.‬‬
‫بارے‪/‬مختصرن‬
‫فارسی‪:‬بطور خلصه‪.‬‬
‫دستہ‬
‫فارسی‪:‬تيپ ‪ ،‬دسته ‪ ،‬تشكيلت‪.‬‬
‫ڈاکو‪/‬ڈکيت‪/‬لٹيرا‪/‬قزاق‬
‫فارسی‪:‬راهزن ‪ ،‬یاغي‪.‬‬
‫آب دار‪/‬بيضا‪/‬درخ شان‪/‬چمک دار‪/‬چمکتا ہوا‪/‬چمکيل‪/‬چٹکيل‪/‬کندن‪/‬نورانی‪/‬رخ شان‪/‬روشن‪/‬شوخ‪/‬اجاگر‪/‬اجل‪/‬اجلی‬
‫فارسی‪:‬تابناك ‪ ،‬روشن ‪ ،‬درخشان ‪ ،‬تابان ‪ ،‬افتابي ‪ ،‬زرنگ ‪ ،‬باهوش‪.‬‬
‫چمکانا‪/‬جل دینا‪/‬کھلنا‪/‬نکھارنا‬
‫فارسی‪:‬روشن كردن ‪ ،‬زرنگ كردن ‪ ،‬درخشان شدن‪.‬‬
‫دمک‪/‬فروز‪/‬جگمگاہٹ‬
‫فارسی‪:‬تابش ‪ ،‬درخشندگي ‪ ،‬برق ‪ ،‬زیركي ‪ ،‬استعداد‪.‬‬
‫بھڑک دار‪/‬چمکيل‪/‬روشن‪/‬ذہين‬
‫فارسی‪:‬تابان ‪ ،‬مشعشع ‪ ،‬زیرك ‪ ،‬بااستعداد‪ ،‬برليان ‪ ،‬الماس درخشان‪.‬‬
‫گھيرا‪/‬کنارا‪/‬لب‬
‫فارسی‪:‬لبه ‪ ،‬كنار‪ ،‬حاشيه ‪ ،‬پركردن‪.‬‬
‫لب ریز‬
‫فارسی‪:‬لبریز‪.‬‬
‫کھارا پانی‪/‬سمندر‬
‫فارسی‪:‬شوراب ‪ ،‬اب شور‪ ،‬اشك ‪ ،‬اب نمك‪.‬‬
‫لنا‪/‬پہنچوانا‬
‫فارسی‪:‬اوردن ‪ ،‬رساندن به ‪ ،‬موجب شدن‪.‬‬
‫نکالنا‬
‫فارسی‪:‬ثمر اوردن ‪ ،‬بارور شدن‪.‬‬
‫نکالنا‪/‬اجاگر کرنا‬
‫فارسی‪:‬خارج كردن ‪ ،‬از اختفا بيرون اوردن ‪ ،‬زایيدن‪.‬‬
‫پالنا‪/‬پالنا پوسنا‪/‬پرورش کرنا‬
‫فارسی‪:‬پرورش دادن ‪ ،‬رشد دادن‪.‬‬
‫کنارا‪/‬لب‬
‫فارسی‪:‬لب ‪ ،‬كنار‪ ،‬حاشيه‪.‬‬
‫گرم‪/‬جلد‪/‬پھرتيل‪/‬تيز‬
‫فارسی‪:‬سرزنده وبشاش ‪ ،‬تند‪ ،‬چابك ‪ ،‬باروح ‪ ،‬رایج ‪ ،‬چست ‪ ،‬تيز‪ ،‬اراسته ‪ ،‬پاكيزه‪.‬‬
‫انگریز‪/‬برتانوی‬
‫فارسی‪:‬خاك انگليس ‪ ،‬انگليسي ‪ ،‬اهل بریتانيا‪.‬‬
‫کاغذی‪/‬کرکرا‪/‬نازک‬
‫فارسی‪:‬ترد‪ ،‬شكننده ‪ ،‬بي دوام ‪ ،‬زودشكن‪.‬‬
‫عریض‪/‬چوڑا‪/‬چوڑا چکل‪/‬کھل‪/‬کشادہ‪/‬پر فضا‪/‬وسيع‬
‫فارسی‪:‬پهن ‪ ،‬عریض ‪ ،‬گشاد‪ ،‬پهناور‪ ،‬زن هرزه‪.‬‬
‫سيم‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬باقل‪.‬‬
‫وسعت نشریہ‬
‫فارسی‪:‬پهن باند‪.‬‬
‫نشر کرنا‪/‬شائع کرنا‪/‬شہرت دینا‬
‫فارسی‪:‬منتشر كردن ‪ ،‬اشاعه دادن ‪ ،‬رساندن ‪ ،‬پخش كردن (از رادیو)‪ ،‬سخن پراكني‪.‬‬
‫پھيلیا ہوا‪/‬شائع‬
‫فارسی‪:‬پراكندن ‪ ،‬داده پراكني‪.‬‬
‫کم خواب‬
‫فارسی‪:‬زري ‪ ،‬زربفت ‪ ،‬پارچه ابریشمي گل برجسته‪.‬‬
‫بے زر‪/‬کنگل‪/‬مفلس‪/‬قلش‬
‫فارسی‪:‬ورشكسته ‪ ،‬ورشكست ‪ ،‬بي پول‪.‬‬
‫خستہ‪/‬پھٹا‪/‬پھوٹا‪/‬شکستہ‪/‬ٹوٹا‬
‫فارسی‪:‬شكسته ‪ ،‬شكسته شده ‪ ،‬منقطع ‪ ،‬منفصل ‪ ،‬نقض شده ‪ ،‬رام واماده سوغان گيري‪.‬‬
‫آڑہتی‪/‬دلل‪/‬واسطہ‬
‫فارسی‪:‬دلل ‪ ،‬سمسار‪ ،‬واسطه معاملت بازرگاني‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brief‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Briefly‬‬
‫‪Brigade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brigand‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bright‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Brighten‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brilliance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brilliant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brim‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brimful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brine‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bring‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bring forth‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bring out‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bring up‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brink‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brisk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Briton‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Brittle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Broad‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Broad bean‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Broadband‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Broadcast‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Broadcast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brocade‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Broke‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Broken‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Broker‬‬

‫آڑہت‬
‫فارسی‪:‬پول دللي ‪ ،‬حق العمل ‪ ،‬مزد دللي‪.‬‬
‫ذیق ان نفس‬
‫فارسی‪(:‬طب) تنگي نفس كه بعلت انقباض عضلت جدارقصبه الریه ایجاد ميشود‪.‬‬
‫جاروب‪/‬جھاڑو‬
‫فارسی‪:‬جاروب ‪ ،‬جاروب كردن‪.‬‬
‫آب جوش‪/‬شوربا‬
‫فارسی‪:‬غذاي مایعي مركب از گوشت یا ماهي وحبوبات وسبزي هاي پخته ‪ ،‬ابگوشت‪.‬‬
‫چکلہ‪/‬کوٹھا‪/‬طوائف گھر‬
‫فارسی‪:‬فاحشه خانه‪.‬‬
‫بھائ‪/‬ہم شير‬
‫فارسی‪ )brethren & brothers.pl(:‬برادر‪ ،‬همقطار‪.‬‬
‫اپس داری‪/‬اخوت‪/‬بھائ چارہ‬
‫فارسی‪:‬برادري ‪ ،‬انجمن برادري واخوت‪.‬‬
‫ابرو‪/‬جبين‬
‫فارسی‪:‬ابرو‪ ،‬پيشاني ‪ ،‬جبين ‪ ،‬سيما‪.‬‬
‫گھڑکنا‬
‫فارسی‪:‬عتاب كردن ‪ ،‬تشر زدن ‪ ،‬نهيب زدن به‪.‬‬
‫بھورا ریچھ‬
‫فارسی‪ )=bear(:‬اقاخرس ‪ ،‬خرس‪.‬‬
‫چورا کرنا‪/‬کچلنا‪/‬کوٹنا‪/‬پيٹنا‬
‫فارسی‪:‬كوبيدن ‪ ،‬كبود كردن ‪ ،‬زدن ‪ ،‬سایيدن ‪ ،‬كبودشدن ‪ ،‬ضربت دیدن ‪ ،‬كوفته شدن ‪ ،‬كبودشدگي ‪ ،‬تباره‪.‬‬
‫کوچی لگانا‬
‫فارسی‪:‬پاك كن ‪ ،‬ماهوت پاك كن ‪ ،‬ليف ‪ ،‬كفش پاك كن و مانند ان ‪ ،‬قلم مو‪ ،‬علف هرزه ‪ ،‬ماهوت پاك كن زدن ‪،‬‬
‫مسواك زدن ‪ ،‬ليف زدن ‪ ،‬قلم مو زدن ‪ ،‬نقاشي كردن ‪ ،‬تماس حاصل كردن واهسته گذشتن ‪ ،‬تندگذشتن ‪ ،‬بروس لوله‪.‬‬
‫جھاڑنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬اخراج بي ادبانه ‪ ،‬زدایش‪.‬‬
‫جھاڑی‬
‫فارسی‪:‬بوته ‪ ،‬خاشاك ‪ ،‬بيشه‪.‬‬
‫حيوانيت‬
‫فارسی‪:‬جانور خویي ‪ ،‬وحشيگري ‪ ،‬بيرحمي ‪ ،‬سبعيت‪.‬‬
‫حيوان‪/‬قسساب‬
‫فارسی‪:‬جانورخوي ‪ ،‬حيوان صفت ‪ ،‬بي خرد‪ ،‬سبع ‪ ،‬بي رحم ‪ ،‬جانور‪ ،‬حيوان ‪( ،‬مج‪ ).‬ادم بي شعوروكودن یاشهواني‪.‬‬
‫حباب‪/‬پھپھول‬
‫فارسی‪:‬جوشيدن ‪ ،‬قلقل زدن ‪ ،‬حباب براوردن ‪( ،‬مج‪ ).‬خروشيدن ‪ ،‬جوشاندن ‪ ،‬گفتن ‪ ،‬بيان كردن ‪ ،‬حباب ‪ ،‬ابسوار‪،‬‬
‫(مج‪ ).‬اندیشه پوچ‪.‬‬
‫بکرا‪/‬نر ہرن‪/‬نر خر گوش‬
‫فارسی‪:‬جنس نر اهو وحيوانات دیگر‪( ،‬امر) قوچ ‪ ،‬دلر‪ ،‬بالپریدن وقوز كردن(چون اسب)‪ ،‬ازروي خرك پریدن ‪،‬‬
‫مخالفت كردن با (دربازي فوتبال وغيره)‪ ،‬جفتك ‪ ،‬جفتك انداختن‪.‬‬
‫بالٹی‪/‬ڈول‬
‫فارسی‪:‬دلو‪ ،‬سطل‪.‬‬
‫غنچہ‪/‬کل‪/‬کلی‪/‬شگوفہ‬
‫فارسی‪:‬جوانه ‪ ،‬غنچه ‪ ،‬شكوفه ‪ ،‬تكمه ‪ ،‬شكوفه كردن ‪ ،‬جوانه زدن‪.‬‬
‫ٹس سے مس ہونا‬
‫فارسی‪:‬تكان جزءي خوردن ‪ ،‬تكان دادن ‪ ،‬جم خوردن‪.‬‬
‫ميزانویہ‪/‬سستا‬
‫فارسی‪:‬بودجه‪.‬‬
‫مسخرہ‬
‫فارسی‪:‬لوده ‪ ،‬دلقك ‪ ،‬مسخرگي كردن‪.‬‬
‫ہذل‬
‫فارسی‪:‬مسخرگي‪.‬‬
‫بھوت پریت‪/‬ہوا‬
‫فارسی‪:‬غول ‪ ،‬لولو‪.‬‬
‫ہوا‬
‫فارسی‪:‬لولو‪ ،‬با لولو ترساندن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brokerage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bronchial‬‬
‫‪asthma‬‬
‫‪Broom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Broth‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brothel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brother‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brotherhood‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brow‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Browbeat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bruin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bruise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brush‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Brush off‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brushwood‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brutality‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Brute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bubble‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buck‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bucket‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bud‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Budge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Budget‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Buffoon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buffoonery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bugaboo‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bugbear‬‬

‫کوس‬
‫فارسی‪:‬شيپور‪ ،‬بوق‪.‬‬
‫بنانا‬
‫فارسی‪:‬ساختن ‪ ،‬بناكردن ‪ ،‬درست كردن‪.‬‬
‫بانی‪/‬بنانے وال‪/‬معمار‪/‬راج‬
‫فارسی‪:‬سازنده ‪ ،‬خانه ساز‪.‬‬
‫عمارت‪/‬تعمير‬
‫فارسی‪:‬ساختمان ‪ ،‬بنا‪.‬‬
‫ڈیل‪/‬ڈھير‪/‬جسامت‪/‬کثرت‪/‬تھوک‪/‬ضخامت‬
‫فارسی‪:‬جسم ‪ ،‬جثه ‪ ،‬لش ‪ ،‬تنه ‪ ،‬جسامت ‪ ،‬حجم ‪ ،‬اندازه ‪ ،‬بصورت توده جمع كردن ‪ ،‬انباشتن ‪ ،‬توده ‪ ،‬اكثریت‪.‬‬
‫عظيم‪/‬جسيم‪/‬موٹا‪/‬ضخيم‬
‫فارسی‪:‬بزرگ ‪ ،‬جسيم‪.‬‬
‫سانڈ‪/‬سور‬
‫فارسی‪:‬گاونر‪ ،‬نر‪ ،‬حيوانات نر بزرگ ‪ ،‬فرمان ‪ ،‬مثل گاو نر رفتاركردن ‪( ،‬امر) بي پرواكاركردن‪.‬‬
‫دھمکی دینا‪/‬دھونس جمانا‬
‫فارسی‪:‬ارعاب وتهدیدكردن ‪ ،‬روي ماشين بولدوزكار كردن‪.‬‬
‫گولی‪/‬کار توس‬
‫فارسی‪:‬گلوله ‪ ،‬گلوله تفنگ‪.‬‬
‫گولی روک‬
‫فارسی‪:‬ضد یا مانع گلوله‪.‬‬
‫دھونس جمانا‪/‬شير ہونا‬
‫فارسی‪:‬قلدر‪ ،‬پهلوان پنبه ‪ ،‬گردن كلفت ‪ ،‬گوشت ‪ ،‬تحكيم كردن ‪ ،‬قلدري كردن‪.‬‬
‫ناگر موتھا‬
‫فارسی‪:‬ني ‪ ،‬بوریا‪ ،‬جگن ‪ ،‬پيزر‪.‬‬
‫فصيل‬
‫فارسی‪:‬خاكریز‪ ،‬بارو‪ ،‬دیوار(ساحلي)‪ ،‬دیواره سد‪ ،‬موج شكن ‪( ،‬مج‪ ).‬پناه ‪ ،‬سنگربندي ‪ ،‬حامي‪.‬‬
‫من منانا‬
‫فارسی‪:‬ادم مفت خور یا ولگرد‪ ،‬ولگردي یا مفت خوري كردن ‪ ،‬بحد افراط مشروب نوشيدن‪.‬‬
‫گڑ بڑ‪/‬انتشار‬
‫فارسی‪:‬وزوز كردن ‪ ،‬صداي زنبور كردن ‪ ،‬اشتباه كاري كردن ‪ ،‬سرهم بندي كردن‪.‬‬
‫دھچکا لگنا‬
‫فارسی‪:‬دست انداز جاده ‪ ،‬ضربت ‪ ،‬ضربت حاصله دراثر تكان سخت ‪ ،‬برامدگي ‪ ،‬تكان سخت (در هواپيماو غيره)‪،‬‬
‫تكان ناگهاني ‪ ،‬ضربت (توام باتكان) زدن‪.‬‬
‫وافر‬
‫فارسی‪:‬سپراتومبيل ‪ ،‬ضرب خور‪ ،‬چيز خيلي بزرگ‪.‬‬
‫جسور‪/‬مغرور‬
‫فارسی‪:‬خودبين ‪ ،‬از خود راضي ‪ ،‬جسور‪.‬‬
‫نا ہم وار‬
‫فارسی‪:‬پر از برامدگي ‪ ،‬پر از دست انداز‪ ،‬ناهموار‪.‬‬
‫گانٹھ‪/‬گروہ‪/‬گچھا‪/‬خوشہ‪/‬پنڈا‬
‫فارسی‪:‬خوشه ‪ ،‬گروه ‪ ،‬دسته كردن ‪ ،‬خوشه كردن‪.‬‬
‫گڈی‪/‬گٹھا‪/‬مٹھا‪/‬پوٹلی‪/‬پلندا‪/‬پشتارا‬
‫فارسی‪:‬بقچه ‪ ،‬بسته ‪ ،‬مجموعه ‪ ،‬دسته كردن ‪ ،‬بصورت گره دراوردن ‪ ،‬بقچه بستن‪.‬‬
‫پيپے کی ڈات‬
‫فارسی‪:‬چوب پنبه بشكه ‪ ،‬دریچه مجرا‪ ،‬كيسه ‪( ،‬مج‪ ).‬جيب بر‪ ،‬ساقي ‪ ،‬دروغ ‪ ،‬سوراخ بشگه رابستن‪.‬‬
‫اناڑی‬
‫فارسی‪:‬اشتباه كار‪.‬‬
‫چمک دمک‪/‬نمائش‪/‬ظاہر داری‬
‫فارسی‪:‬حرف توخالي وبي معني ‪ ،‬خوابگاه (دركشتي یا ترن)‪ ،‬هرگونه تختخواب تاشو‪.‬‬
‫زیر زمين پناہ گاہ‬
‫فارسی‪:‬سنگر وپناهگام زیر زميني ‪ ،‬انباربزرگ ‪ ،‬پرشدن انبار‪.‬‬
‫بکواس‪/‬ڈھکوسل‪/‬خود نمائ‬
‫فارسی‪:‬حرف چرند‪ ،‬چاخان ‪ ،‬توخالي‪.‬‬
‫دھکيلنا‪/‬پيچھے ہٹنا‬
‫فارسی‪:‬فشار با سر‪( ،‬دربيس بال) زدن توپ ‪ ،‬ناخوشي قارچي گندم ‪ ،‬غربال ‪ ،‬زدن ‪ ،‬فشاردادن ‪( ،‬ز‪.‬ع‪ ).‬توپ زدن ‪،‬‬
‫الك كردن ‪ ،‬اصلح كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bugle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Build‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Builder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Building‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bulk‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bulky‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bull‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bulldoze‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bullet‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bulletproof‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bully‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bulrush‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bulwark‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bumble‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bump‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bumper‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bumptious‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Bumpy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bunch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bundle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bung‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bungler‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bunk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bunker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bunkum‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Bunt‬‬

‫جھنڈی‬
‫فارسی‪:‬پارچه سست بافت پرچمي ‪ ،‬خطابي دوستانه ‪ ،‬شنل بچگانه‪.‬‬
‫غر غرانا‪/‬کڑ کڑانا‬
‫فارسی‪ )=burbling(:‬جوش ‪ ،‬قل قل ‪ ،‬سالك ‪ ،‬جوش صورت ‪ ،‬صداي قل قل (درحرف زدن)‪ ،‬اشكال ‪ ،‬بي نظمي ‪،‬‬
‫درهم وبرهم سخن گفتن ‪ ،‬مغشوش كردن‪.‬‬
‫بار‪/‬بوجھ‪/‬حمل‪/‬پل‪/‬پشتارا‪/‬ثقل‪/‬سقالت‪/‬تکليف‪/‬زیر باری‬
‫فارسی‪:‬بار‪ ،‬وزن ‪ ،‬گنجایش ‪ ،‬طفل در رحم ‪ ،‬بارمسلوليت ‪ ،‬باركردن ‪ ،‬تحميل كردن ‪ ،‬سنگين بار كردن‪.‬‬
‫بھاری‪/‬گران‪/‬ثقيل‪/‬وزنی‬
‫فارسی‪:‬گرانبار‪ ،‬سنگين ‪ ،‬ناگوار‪ ،‬شاق ‪ ،‬غم انگيز‪ ،‬ظالمانه‪.‬‬
‫دفتر‪/‬دفتری ميز‪/‬دیوان‬
‫فارسی‪:‬دفتر‪ ،‬دفترخانه ‪ ،‬اداره ‪ ،‬دایره ‪ ،‬ميز كشودار یا خانه دار‪ ،‬گنجه جالباسي ‪ ،‬دیوان‪.‬‬
‫دفتر شاہی‪/‬نوکر شاہی‪/‬ضابطہ پرستی‬
‫فارسی‪:‬رعایت تشریفات اداري بحد افراط‪ ،‬تاسيسات اداري ‪ ،‬حكومت اداري ‪ ،‬مجموع گماشتگان دولتي ‪ ،‬كاغذ‬
‫پراني ‪ ،‬دیوان سالري‪.‬‬
‫ضابطہ پرست‬
‫فارسی‪:‬مامور اداري ‪ ،‬مامور دولتي ‪ ،‬مقرراتي واهل كاغذ بازي ‪ ،‬دیوان سالر‪.‬‬
‫غنچہ‪/‬کلی‪/‬شگوفہ‬
‫فارسی‪:‬جوانه زدن ‪ ،‬درامدن ‪ ،‬شروع برشدكردن‪.‬‬
‫قصبہ‪/‬شہر‬
‫فارسی‪:‬شهر‪( ،‬اسكاتلند) قصبه‪.‬‬
‫کفن دفن‪/‬مٹی‪/‬تدفين‬
‫فارسی‪:‬دفن ‪ ،‬بخاك سپاري ‪ ،‬تدفدین‪.‬‬
‫ابھار‬
‫فارسی‪:‬گره پشم یاپارچه ‪ ،‬كورك ‪ ،‬گره چوب ‪ ،‬خار‪.‬‬
‫ٹاٹ‬
‫فارسی‪:‬كرباس ‪ ،‬پارچه كيسه اي‪.‬‬
‫مضحکہ خے نقل‬
‫فارسی‪:‬مسخره اميز‪ ،‬مضحك ‪ ،‬تقليد‪ ،‬رقص لخت ‪ ،‬تقليد و هجو كردن‬
‫حجم‪/‬جسامت‬
‫فارسی‪:‬تنومندي ‪ ،‬ستبري ‪ ،‬زبري ‪ ،‬خشونت‪.‬‬
‫دبنگ‪/‬ہٹا کٹا‪/‬موٹا‪/‬ابھرا ہوا‬
‫فارسی‪:‬تنومند‪ ،‬ستبر‪ ،‬كلفت ‪( ،‬براي پارچه ولباس) زبر وخشن ‪ ،‬گره دار‪.‬‬
‫دغ لگنا‪/‬جلنا‪/‬پھکنا‬
‫فارسی‪:‬سوزاندن ‪ ،‬اتش زدن ‪ ،‬سوختن ‪ ،‬مشتعل شدن ‪ ،‬دراتش شهوت سوختن ‪ ،‬اثر سوختگي‪.‬‬
‫خزانچی‬
‫فارسی‪:‬گنجور دانشكده ‪ ،‬صندوقدار‪ ،‬خزانه دار‪.‬‬
‫پھاڑنا‪/‬پھوڑنا‬
‫فارسی‪:‬قطاري ‪ ،‬پشت سر هم‪.‬‬
‫بھڑکنا‪/‬کھلنا‪/‬پھٹنا‪/‬پھوٹنا‬
‫فارسی‪:‬قطع كردن ‪ ،‬تركيدن ‪ ،‬ازهم پاشيدن ‪ ،‬شكفتن ‪ ،‬منفجر كردن ‪ ،‬انفجار‪ ،‬شيوع‪.‬‬
‫دفن کرنا‪/‬گاڑنا‪/‬خاک ڈالنا‪/‬مٹی دینا‪/‬سپرد خاک کرنا‬
‫فارسی‪:‬بخاك سپردن ‪ ،‬دفن كردن ‪ ،‬از نظر پوشاندن‪.‬‬
‫چھوٹا‬
‫فارسی‪:‬كمك پيشخدمت ‪ ،‬پادو‪.‬‬
‫گھنی جھاڑی‪/‬پودا‬
‫فارسی‪:‬بوته ‪ ،‬بته ‪ ،‬شاخ وبرگ‪.‬‬
‫بيوپار‪/‬دھندا‪/‬کام‪/‬کاروبار‪/‬خرید و فروخت‪/‬لين دین‪/‬پال‪/‬روز گار‪/‬سودا گری‪/‬تجارت‬
‫فارسی‪:‬سوداگري ‪ ،‬حرفه ‪ ،‬دادوستد‪ ،‬كاسبي ‪ ،‬بنگاه ‪ ،‬موضوع ‪ ،‬تجارت‬
‫با قاعدہ‪/‬با ضابطہ‬
‫فارسی‪:‬مرتب ‪ ،‬منظم ‪ ،‬داراي صورت كار عملي‪.‬‬
‫بيوپاری‪/‬کاروباری‪/‬تاجر‬
‫فارسی‪:‬تاجر‪ ،‬بازرگان‪.‬‬
‫آمادہ ہونا‪/‬لباہ پہننا‬
‫فارسی‪:‬مجهز كردن ‪ ،‬باعجله پيش رفتن ‪ ،‬عجله كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bunting‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Burble‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burden‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Burdensome‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bureau‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bureaucracy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bureaucrat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burgeon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burgh‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burlap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burlesque‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Burliness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Burly‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Burn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bursar‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Burst‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Burst‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Bury‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Busboy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bush‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Business‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Businesslike‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Businessman‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Busk‬‬

‫گات‬
‫فارسی‪ )ing- ed(:‬مجسمه نيم تنه ‪ ،‬بالتنه ‪ ،‬سينه ‪ ،‬انفجار‪ ،‬تركيدگي ‪ ،‬تركيدن (با ‪ ،)up‬خرد گشتن ‪ ،‬ورشكست شدن‬
‫‪ ،‬ورشكست كردن ‪ ،‬بيچاره كردن‪.‬‬
‫چھوٹا لڑکا‬
‫فارسی‪:‬منفجر یاخوردكننده ‪ ،‬چيز شكفت انگيزوعجيب‪.‬‬
‫دھوم‪/‬چہل پہل‪/‬گہما گہمی‪/‬ہل چل‪/‬کھلبلی‪/‬مارا مار‬
‫فارسی‪:‬شلوغي ‪ ،‬هایهو‪ ،‬جنبش ‪ ،‬تقل‪ ،‬كوشش ‪ ،‬شلوغ كردن ‪ ،‬تقلیاكشمكش كردن‪.‬‬
‫سوا‬
‫فارسی‪:‬ولي ‪ ،‬اما‪ ،‬ليكن ‪ ،‬جز‪ ،‬مگر‪ ،‬باستثناي ‪ ،‬فقط‪ ،‬نه تنها‪ ،‬بطور محض ‪ ،‬بي ‪ ،‬بدون‪.‬‬
‫ہدف‬
‫فارسی‪:‬شاخ زدن ‪ ،‬ضربه زدن ‪ ،‬پيش رفتن ‪ ،‬پيشرفتگي داشتن ‪ ،‬نزدیك یامتصل شدن ‪ ،‬بشكه ‪ ،‬ته ‪ ،‬بيخ ‪ ،‬كپل ‪ ،‬ته‬
‫درخت ‪ ،‬ته قنداق تفنگ ‪ ،‬هدف‪.‬‬
‫مکھن‪/‬مسکہ‬
‫فارسی‪:‬كره ‪ ،‬روغن ‪ ،‬روغن زرد‪ ،‬كره ماليدن روي ‪ ،‬چاپلوسي كردن‪.‬‬
‫تيتری‪/‬تتلی‬
‫فارسی‪:‬پروانه ‪ ،‬بشكل پروانه‪.‬‬
‫کولہا‪/‬سرین‬
‫فارسی‪:‬كپل ‪ ،‬كفل‪.‬‬
‫گھنڈی‬
‫فارسی‪:‬دكمه‪.‬‬
‫اڑ‬
‫فارسی‪:‬شمع پشتيبان دیوار‪ ،‬حاءل ‪ ،‬نگهدار‪ ،‬پایه ‪ ،‬شمع زدن ‪ ،‬محكم بستن ‪ ،‬داراي شمع یاحاءل‪.‬‬
‫چنچل‪/‬گداز جسم‪/‬خوب‪/‬پر شباب‬
‫فارسی‪:‬خوش هيكل ‪ ،‬چاق وچله ‪ ،‬خوش ‪ ،‬خوشدل‪.‬‬
‫خریدنا‪/‬لنا‪/‬مول لينا‬
‫فارسی‪:‬خریدن ‪ ،‬خرید‪ ،‬ابتياع ‪ ،‬تطميع كردن‪.‬‬
‫خریدار‬
‫فارسی‪:‬خریدار‪.‬‬
‫با‪/‬با‪/‬بی‪/‬در‪/‬فی‪/‬سے‪/‬ذریعہ‬
‫فارسی‪:‬بدست ‪ ،‬بتوسط‪ ،‬با‪ ،‬بوسيله ‪ ،‬از‪ ،‬بواسطه ‪ ،‬پهلوي ‪ ،‬نزدیك ‪،‬كنار‪ ،‬از نزدیك ‪ ،‬ازپهلوي ‪ ،‬ازكنار‪ ،‬دركنار‪ ،‬از‬
‫پهلو‪ ،‬محل سكني ‪ ،‬فرعي ‪ ،‬درجه دوم‪.‬‬
‫تماشائ‬
‫فارسی‪:‬تماشاگر‪ ،‬تماشاچي ‪ ،‬بيننده ‪ ،‬ناظر‪.‬‬
‫کہاوت‪/‬ضرب المثل‬
‫فارسی‪:‬عبرت ‪ ،‬ضرب المثل ‪ ،‬گفته اخلقي ‪ ،‬اشاره یانگاه مختصر‪.‬‬
‫بگھی‪/‬اکا‪/‬تانگا‬
‫فارسی‪:‬تاكسي ‪ ،‬جاي راننده كاميون ‪ ،‬جاي لوكوموتيوران‪.‬‬
‫جتھہ‪/‬سازش‪/‬سازشی گروہ‪/‬سانٹھ گانٹھ‬
‫فارسی‪:‬دوز و كلك ‪ ،‬دسيسه و توطله ‪ ،‬روایت ‪ ،‬راز‪ ،‬سر‪ ،‬دسيسه كردن‪.‬‬
‫بند گوبھی‪/‬کرم کل‬
‫فارسی‪:‬كلم ‪ ،‬دله دزدي ‪ ،‬كش رفتن ‪ ،‬رشد پيدا كردن (مثل سركلم)‪.‬‬
‫بگھی وال‬
‫فارسی‪ )=driver cab(:‬راننده تاكسي‪.‬‬
‫کوٹھری‬
‫فارسی‪:‬اطاق كوچك ‪ ،‬خوابگاه (كشتي)‪ ،‬كلبه ‪ ،‬كابين‪.‬‬
‫الماری‪/‬کابينہ‬
‫فارسی‪:‬قفسه ‪ ،‬اطاقك ‪ ،‬هيلت وزرا‪.‬‬
‫لنگر‪/‬رسی‪/‬تار‬
‫فارسی‪:‬كابل ‪ ،‬طناب سيمي‪.‬‬
‫پيغم رسانی کرنا‪/‬تار مہئہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬طناب سيمي ضخيم ‪ ،‬سيم تلگراف ‪ ،‬سيم كشي كردن ‪ ،‬تلگراف كردن ‪ ،‬شاه سيم‪.‬‬
‫بھيڑ‪/‬غول‪/‬ہجوم‪/‬سرے کا سارا‪/‬ذخيرہ‬
‫فارسی‪:‬اسباب سفر‪ ،‬مجموعه ‪ ،‬قسمت (با ‪.)whole‬‬
‫جہازی باورچی خانہ‬
‫فارسی‪:‬اشپزخانه كشتي ‪ ،‬اطاق كارگران قطار‪.‬‬
‫ساحلی کشتی رانی‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buster‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Bustle‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪But‬‬
‫‪Butt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Butter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Butterfly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buttock‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Button‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buttress‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Buxom‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Buy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Buyer‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪By‬‬
‫‪Bystander‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Byword‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cab‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabbage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabby‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabinet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caboodle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caboose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabotage‬‬

‫فارسی‪:‬كشتي راني ساحلي ‪ ،‬تجارت ساحلي ‪ ،‬كابوتاژ‪.‬‬
‫بھيڑ کھال‬
‫فارسی‪:‬چرم نرم گوسفند‪ ،‬ميشن‪.‬‬
‫بگھی‪/‬دو پہيہ گاڑی‬
‫فارسی‪:‬درشكه دوچرخه‪.‬‬
‫چور خانہ‪/‬دفينہ‬
‫فارسی‪:‬نهانگاه ‪ ،‬ذخيره گاه ‪ ،‬چيز نهان شده ‪ ،‬مخزن ‪ ،‬پنهان كردن‬
‫م ہر‬
‫فارسی‪:‬مهر‪ ،‬خاتم ‪ ،‬كپسول ‪ ،‬پهن ‪ ،‬كاشه‪.‬‬
‫بک بک کرنا‪/‬بڑبڑانا‪/‬گپ مارنا‪/‬کڑ کڑانا‬
‫فارسی‪:‬صداي مرغ درحالت تخم گذاري ‪ ،‬غدغد (مثل غاز)‪ ،‬وراجي ‪ ،‬هرزه درایي ‪ ،‬قات قات كردن‪.‬‬
‫بد آواز‪/‬بے سرا‬
‫فارسی‪:‬بدصدا‪ ،‬ناهنجار‪.‬‬
‫بے سرا پن‪/‬کرخت آوازی‬
‫فارسی‪:‬صداي ناهنجار و خشن ‪ ،‬بدصدایي ‪ ،‬بداهنگي‪.‬‬
‫ناگ پھنی‪/‬تھوہر‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬انجيرهندي ‪ ،‬كاكتوس ‪ ،‬صباره خنجري‪.‬‬
‫ادنا‪/‬کمينہ‪/‬پاجی‪/‬رذیل‪/‬شہدا‬
‫فارسی‪:‬پست و بدون مبادي اداب بودن ‪ ،‬ادم بي تربيت‪.‬‬
‫لش‪/‬نعش‬
‫فارسی‪:‬لشه ‪ ،‬نعش (انسان)‪ ،‬جسد (براي تشریح)‪.‬‬
‫کم زور‪/‬مریل سا‪/‬لش جيسا‪/‬ڈراؤنا‪/‬زرد‬
‫فارسی‪:‬لشه مانند‪ ،‬داراي رنگ پریده و مرده ‪ ،‬جسدوار‪.‬‬
‫بدمعاش‪/‬بے اصول‪/‬کمينہ‬
‫فارسی‪:‬اوباش صفت ‪ ،‬بي تربيت ‪ ،‬پست‪.‬‬
‫چائے کا ڈبا‪/‬ڈبيا‬
‫فارسی‪ )=caddie(:‬چاي دان ‪ ،‬توپ تنيس ‪ ،‬لولو‪ ،‬شبح‪.‬‬
‫ہاتھ کا پال بچھڑا‬
‫فارسی‪:‬دست پرورده ‪ ،‬حيوان دست اموز‪ ،‬چليك ‪ ،‬بشكه ‪ ،‬بچه عزیز دردانه ‪ ،‬عرعر‪.‬‬
‫آہنگ‪/‬قافيہ‪/‬زیر و بم‬
‫فارسی‪:‬وزن ‪ ،‬اهنگ ‪ ،‬هم اهنگي ‪ ،‬افول‪.‬‬
‫چھوٹا بيٹا‬
‫فارسی‪:‬دانشجوي دانشكده افسري‪.‬‬
‫بھيک مانگنا‪/‬مفت خوری کرنا‬
‫فارسی‪:‬گره زدن ‪ ،‬بستن ‪ ،‬محكم كردن ‪ ،‬باربري كردن ‪ ،‬اخاذي كردن ‪ ،‬دوره گردي كردن ‪ ،‬گدایي ‪ ،‬دوره گردي‪.‬‬
‫قيصر‬
‫فارسی‪:‬قيصر‪ ،‬امپراطور‪.‬‬
‫قيصری‬
‫فارسی‪:‬مربوط به عمل سزارین یا شكافتن رحم و دراوردن بچه‪.‬‬
‫پنجرہ‪/‬قفس‬
‫فارسی‪:‬قفس ‪ ،‬درقفس نهادن ‪ ،‬درزندان افكندن‪.‬‬
‫دفتر‬
‫فارسی‪:‬دفتر‪ ،‬كتابچه‪.‬‬
‫ساجھا‬
‫فارسی‪:‬همدم ‪ ،‬شركت ‪ ،‬تباني‪.‬‬
‫پھسلنا‪/‬ور غلنا‬
‫فارسی‪:‬ریشخندكردن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬چاپلوسي ‪ ،‬گول‪.‬‬
‫آفت‪/‬بل‪/‬داغ‪/‬غضب‪/‬حادثہ‪/‬کم بختی‪/‬مصيبت‪/‬پاپ‪/‬قہر‪/‬صدمہ‪/‬افتاد‬
‫فارسی‪:‬بل‪ ،‬بيچارگي ‪ ،‬بدبختي ‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬فاجعه‪.‬‬
‫اندازا کرنا‪/‬حساب لگانا‪/‬جمع تفریق کرنا‬
‫فارسی‪:‬حساب كردن‪.‬‬
‫گنتی‪/‬حساب‪/‬شمار‬
‫فارسی‪:‬محاسبه ‪ ،‬محاسبات‪.‬‬
‫محتسب‬
‫فارسی‪:‬حسابگر‪ ،‬محاسب‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabretta‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cabriolet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cache‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cachet‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cackle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cacophonous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cacophony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cactus‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cad‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cadaver‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cadaverous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Caddish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caddy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cadence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cadet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cadge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caesar‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Caesarian‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cahier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cahoot‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cajole‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calamity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Calculate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calculation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calculator‬‬

‫جنتری‪/‬تقویم‬
‫فارسی‪:‬تقویم‪.‬‬
‫بچھڑا‪/‬پاڑا‬
‫فارسی‪:‬گوساله ‪ ،‬نرمه ساق پا‪ ،‬ماهيچه ساق پا‪ ،‬چرم گوساله ‪ ،‬تيماج‪.‬‬
‫مدرج کرنا‬
‫فارسی‪:‬مدرج كردن‪.‬‬
‫آواز دینا‪/‬بلنا‪/‬ملنے جانا‪/‬پکارنا‪/‬سدا دینا‬
‫فارسی‪:‬فرا خواندن ‪ ،‬فرا خوان‪.‬‬
‫بلنا‪/‬جگانا‪/‬یاد کرنا‬
‫فارسی‪:‬بانگ ‪ ،‬صدازدن ‪ ،‬ندا‪ ،‬خبر‪ ،‬ناميدن ‪ ،‬احضار كردن ‪ ،‬خواستن ‪ ،‬فریاد‪ ،‬صدا‪ ،‬خبر‪ ،‬احضار‪ ،‬دعوت ‪،‬‬
‫نامبري ‪ ،‬خواندن اسامي‪.‬‬
‫قحبہ‪/‬طوائف‬
‫فارسی‪:‬فاحشه تلفوني‪.‬‬
‫خوش نویس‬
‫فارسی‪:‬خوش نویس ‪ ،‬خطاط‪.‬‬
‫خطاتی‪/‬خوش نویسی‪/‬کتابت‬
‫فارسی‪:‬خوش نویسي ‪ ،‬خطاطي‪.‬‬
‫دھندا‪/‬کام‪/‬پيشہ‬
‫فارسی‪:‬فراخواني ‪ ،‬فراخواننده‪.‬‬
‫سرل چاپ‬
‫فارسی‪:‬كوليس ‪ ،‬نوعي پرگار كه براي اندازه گيري ضخامت یا قطر اجسام بكار ميرود‪ ،‬فندق شكن ‪ ،‬گازانبر‪.‬‬
‫بے رحم‪/‬سخت‪/‬سنگ دل‪/‬ظالم‬
‫فارسی‪:‬سفت ‪ ،‬پينه خورده ‪ ،‬بيحس ‪ ،‬بي عاطفه ‪ ،‬سنگ دل ‪ ،‬بي حس كردن ‪ ،‬پينه زدن ‪ ،‬پنبه اي‪.‬‬
‫بے ڈارہی‪/‬کورا‪/‬نا لئق‬
‫فارسی‪:‬جوجه اي كه هنوز پر درنياورده ‪ ،‬شخص بي تجربه وناشي‪.‬‬
‫آہستہ‪/‬خاموش‪/‬پر سکون‬
‫فارسی‪ :)n.(:‬ارامش ‪ ،‬بي سروصدایي ‪ ،‬اسوده ‪ ،‬سكوت ‪ ،‬ارام ‪ ،‬ساكت ‪ ،‬ساكن ‪ :)vt &.vi.( ،‬ارام كردن ‪ ،‬ساكت‬
‫كردن ‪ ،‬فرونشاندن‪.‬‬
‫خاموشی‪/‬سکون‪/‬تشفی‬
‫فارسی‪:‬ارامش ‪ ،‬متانت ‪ ،‬ملیمت‪.‬‬
‫شاخ سانہ‪/‬طوفان‬
‫فارسی‪:‬بدنامي ‪ ،‬رسوایي ‪ ،‬بهتان افترا‪.‬‬
‫ونٹ‪/‬ونٹنی‪/‬شتر‬
‫فارسی‪:‬شتر‪ ،‬سار‪ ،‬مسافرت كردن با شتر‪ ،‬رنگ شتري‪.‬‬
‫ساربان‬
‫فارسی‪:‬ساربان ‪ ،‬شتردار‪.‬‬
‫چھاؤنی‪/‬خيمہ‪/‬پڑاؤ‪/‬ارد‬
‫فارسی‪:‬اردو‪ ،‬اردوگاه ‪ ،‬لشكرگاه ‪ ،‬منزل كردن ‪ ،‬اردو زدن ‪ ،‬چادر زدن (بيشتر با ‪.)out‬‬
‫ميدن جنگ ميں ہونا‬
‫فارسی‪:‬زمين مسطح ‪ ،‬جلگه ‪ ،‬یك رشته عمليات جنگي ‪ ،‬لشكركشي ‪ ،‬مبارزه انتخاباتي ‪ ،‬مسافرت درداخل كشور‪.‬‬
‫کافور‪/‬کپور‬
‫فارسی‪:‬كافور‪.‬‬
‫سکنا‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.(:‬قادربودن ‪ ،‬قدرت داشتن ‪ ،‬امكان داشتن (‪: )may(، )tv.& iv..n‬حلبي ‪ ،‬قوطي ‪ ،‬قوطي كنسرو‪،‬‬
‫درقوطي ریختن ‪ ،‬زندان كردن ‪ ،‬اخراج كردن ‪ ،‬ظرف‪.‬‬
‫نہر‪/‬رود‬
‫فارسی‪ )=n( :)chanal.(:‬ترعه ‪ ،‬زه اب ‪ ،‬مجراي فاضل اب ‪ ،‬كاریز‪،‬ابراه ‪: )vt.( ،‬ترعه زدن ‪ ،‬حفرترعه كردن ‪،‬‬
‫ابراه ساختن‪.‬‬
‫باریک سوراخ‬
‫فارسی‪ )canaliculi.pl(:‬ابراهك ‪ ،‬كاریزك ‪ ،‬سوراخ باریك‪.‬‬
‫جھوٹی خبر‬
‫فارسی‪:‬خبردروغ ‪ ،‬شایعات‪.‬‬
‫ایک طرح کا ناچ‬
‫فارسی‪:‬یك نوع رقص نشاط اور‪.‬‬
‫باطل کرنا‪/‬فسخ کرنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calendar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calf‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Calibrate‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Call‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Call‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Call girl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calligrapher‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calligraphy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calling‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calliper‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Callous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Callow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calmness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Calumny‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Camel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Camel driver‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Camp‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Campaign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Camphor‬‬

‫‪a‬‬
‫‪ux.‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Can‬‬
‫‪Canal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canaliculus‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cancan‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cancel‬‬

‫فارسی‪:‬فسخ كردن ‪ ،‬لغو كردن ‪ ،‬باطل كردن‪.‬‬
‫اسفنجی‪/‬سوراخ سوراخ‬
‫فارسی‪:‬مشبك ‪ ،‬سوراخ سوراخ ‪ ،‬اسفنجي ‪ ،‬شبكه مانند‪.‬‬
‫فسخ‬
‫فارسی‪:‬فسخ ‪ ،‬لغو‪ ،‬ابطال‪.‬‬
‫اسفنجی‪/‬سوراخ سوراخ‬
‫فارسی‪(:‬تش‪ ).‬سوراخ سوراخ ‪ ،‬اسفنجي‪.‬‬
‫سرطان‬
‫فارسی‪(:‬طب) سرطان ‪( ،‬نج‪ ).‬برج سرطان ‪ ،‬خرچنگ‪.‬‬
‫چہل چراغ‪/‬شمع دان‬
‫فارسی‪ )candelabra.pl(:‬شمع دان چند شاخه ‪ ،‬جار‪ ،‬چهلچراغ‪.‬‬
‫بے ریا‪/‬بے ساختہ‪/‬سادہ‬
‫فارسی‪:‬بي تزویر‪ ،‬منصفانه ‪ ،‬صاف وساده‪.‬‬
‫نام زدی‪/‬اميد واری‬
‫فارسی‪:‬نامزدي ‪ ،‬داوطلبي ‪ ،‬كاندید(بودن)‪.‬‬
‫نام زد‪/‬اميد وار‬
‫فارسی‪:‬داوطلب ‪ ،‬خواهان ‪ ،‬نامزد‪ ،‬كاندید‪ ،‬داوخواه‪.‬‬
‫نام زدی‪/‬اميد واری‬
‫فارسی‪ )=ship candidate(:‬نامزدي ‪ ،‬داوطلبي‪.‬‬
‫خالصانہ‪/‬صادقانہ‬
‫فارسی‪:‬از روي بي ریایي ‪ ،‬رك و راست ‪ ،‬خالصانه ‪ ،‬صادقانه‪.‬‬
‫موم بتتی‪/‬شمع‪/‬سراج‬
‫فارسی‪ )candling(:‬شمع ‪ ،‬شمع ساختن‪.‬‬
‫شمع کی روشنی‬
‫فارسی‪:‬روشنایي شمع‪.‬‬
‫شمع دان‬
‫فارسی‪:‬شمعدان‪.‬‬
‫بتتی‪/‬فتيل‬
‫فارسی‪:‬فتيله شمع ‪ ،‬نخ پنبه اي حاشيه دوزي‪.‬‬
‫عدل‪/‬بے ریائ‪/‬اخلص‪/‬مخلصی‪/‬راستی‪/‬صدق دل‪/‬صفائ‬
‫فارسی‪ )candor(:‬سفيدي ‪ ،‬خلوص ‪ ،‬صفا‪ ،‬رك گویي‪.‬‬
‫مٹھائ کی گولی‬
‫فارسی‪:‬اب نبات ‪ ،‬نبات ‪ ،‬شيرین كردن ‪ ،‬نباتي كردن‪.‬‬
‫کتے جيسا‬
‫فارسی‪:‬سگي ‪ ،‬وابسته به خانواده سگ ‪ ،‬سگ مانند‪.‬‬
‫چائے دان‪/‬چارون کا ڈبا‬
‫فارسی‪:‬قوطي ‪ ،‬چاي دان ‪ ،‬نارنجك ‪ ،‬گازاشك اور‪.‬‬
‫گل اختر‪/‬گل تسبيح?‬
‫فارسی‪:‬گل اختر‪.‬‬
‫بھنگ‪/‬گانجا‬
‫فارسی‪:‬شاهدانه ‪ ،‬انواع شاهدانه‪.‬‬
‫آدم خور‪/‬ہم جنس خور‬
‫فارسی‪:‬ادمخوار‪ ،‬جانوري كه همجنس خود را ميخورد‪.‬‬
‫آدم خوری‬
‫فارسی‪:‬ادمخواري‪.‬‬
‫آدم خورانہ‬
‫فارسی‪:‬ادمخورانه‪.‬‬
‫چوٹا سا ڈبا‬
‫فارسی‪ )canikin(:‬ظرف حلبي كوچك ‪ ،‬ابخوري ‪ ،‬پيمانه كوچك‪.‬‬
‫چالکی سے‬
‫فارسی‪:‬از روي احتياط‪ ،‬بطور عاقلنه‪.‬‬
‫توپ‬
‫فارسی‪ )cannons or cannon.pl(:‬توپ (معمولبصورت اسم جمع)‪ ،‬استوانه ‪ ،‬لوله ‪ ،‬بتوپ بستن ‪( ،‬در بيليارد)‬
‫تصادم دو توپ‪.‬‬
‫توپ انداز‪/‬توپچی‬
‫فارسی‪:‬توپچي ‪ ،‬توپ انداز‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cancellate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cancellation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cancellous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cancer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candelabrum‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Candid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candidacy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candidate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candidature‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Candidly‬‬
‫‪Candle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candlelight‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candlestick‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candlewick‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Candy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Canine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canister‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canna‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannabis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannibal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannibalism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannibalistic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannikin‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Cannily‬‬
‫‪Cannon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cannoneer‬‬

‫عاقل‪/‬ذہين‬
‫فارسی‪:‬زیرك ‪ ،‬عاقل ‪ ،‬داراي عقل معاش‪.‬‬
‫ڈونگا‪/‬ڈونگی‬
‫فارسی‪:‬قایق باریك وبدون بادبان وسكان ‪ ،‬قایق راني‪.‬‬
‫قانون‪/‬ضابطہ‬
‫فارسی‪: )vt &.n.(:‬تصویبنامه ‪ ،‬تصميم ‪ ،‬حكم ‪ ،‬قانون كلي ‪ ،‬قانون شرع ‪ ،‬مجموعه كتب ‪ ،‬قانون گزاري كردن ‪.( ،‬‬
‫‪ )=n( :)canyon‬دره عميق وباریك‪.‬‬
‫عرش‪/‬سائبان‪/‬شاميانہ‬
‫فارسی‪:‬سایبان ‪ ،‬خيمه ‪ ،‬كروك اتومبيل ‪ ،‬سایبان گذاشتن‪.‬‬
‫خوش آہنگ‬
‫فارسی‪:‬خوش صدا‪ ،‬خوش اهنگ‪.‬‬
‫بھيک مانگنا‪/‬فریاد کرنا‬
‫فارسی‪:‬اصطلحات مخصوص یك صنف یا دسته ‪ ،‬زبان دزدها وكولي ها‪،‬طرزصحبت ‪ ،‬زبان ویژه ‪ ،‬مناجات ‪ ،‬گوشه‬
‫دار‪ ،‬وارونه كردن ‪ ،‬ناگهان چرخانيدن یاچرخيدن ‪ ،‬باناله سخن گفتن ‪ ،‬بالهجه مخصوصي صحبت كردن ‪ ،‬خبرچيني‬
‫كردن ‪ ،‬اواز خواندن ‪ ،‬مناجات كردن‪.‬‬
‫آسان اور لہراتی‬
‫فارسی‪:‬مناسب براي اواز‪.‬‬
‫بد اخلق‪/‬بد مزاج‬
‫فارسی‪:‬چموش ‪ ،‬بدخلق ‪ ،‬بداخم‪.‬‬
‫مناجات‪/‬سرود‬
‫فارسی‪:‬سرود‪ ،‬مناجات ‪ ،‬افسون گري‪.‬‬
‫ترچھا‬
‫فارسی‪:‬كج شده ‪ ،‬یك ورشده ‪ ،‬داراي سطح شيب دار‪ ،‬اریبي‪.‬‬
‫فوجی برتن‬
‫فارسی‪:‬قمقمه ‪ ،‬فروشگاه یا رستوران ‪ ،‬سربازخانه‪.‬‬
‫پایہ‬
‫فارسی‪:‬سگدست ‪ ،‬پایه‪.‬‬
‫مناجات کرنا‬
‫فارسی‪:‬مناجات كردن ‪ ،‬با اواز خواندن‪.‬‬
‫گوشہ‪/‬قاش‬
‫فارسی‪:‬گوشه ‪ ،‬تكه ‪ ،‬قاش‪.‬‬
‫قسم‬
‫فارسی‪:‬زاویه ‪ ،‬بخش ‪ ،‬بلوك (بویژه در سویس)‪ ،‬به بخش تقسيم كردن (غالبا با ‪.)out‬‬
‫چھاونی‬
‫فارسی‪:‬اردوگاه‪.‬‬
‫بش شاش‬
‫فارسی‪:‬بشاش ‪ ،‬سرزنده‪.‬‬
‫کرمچ‪/‬پردہ نقاشی‬
‫فارسی‪ )=n(: )canvass.(:‬كرباس ‪ ،‬پارچه مخصوص نقاشي ‪( ،‬مج‪ ).‬نقاشي ‪ ،‬پرده نقاشي ‪ ،‬كف رینگ بوكس یا‬
‫كشتي‪.‬‬
‫بحث کرنا‪/‬چندہ جمع کرنا‪/‬جائزہ لينا‪/‬رائے منگنا‬
‫فارسی‪ )=vi &.vt، .n(: )canvas.(:‬براي جمع اوري اراء فعاليت كردن ‪ ،‬الك یا غربال كردن‪.‬‬
‫تنگ درہ‬
‫فارسی‪:‬دربند‪ ،‬تنگه ‪ ،‬دره باریك وتنگ‪.‬‬
‫بند کرنا‪/‬روک دینا‬
‫فارسی‪ )capa(:‬طاق‪.‬‬
‫ٹوپی‬
‫فارسی‪:‬كله ‪ ،‬سرپوش ‪ ،‬كلهك ‪ ،‬راس ‪ ،‬باكلهك پوشاندن ‪ ،‬پوشش دار كردن ‪ ،‬سلم دادن بوسيله برداشتن كله از‬
‫سر‪ ،‬سربطري یا قوطي‪.‬‬
‫بس‪/‬حيثيت‪/‬قابليت‪/‬صلحيت‪/‬طاقت‪/‬ظرف‬
‫فارسی‪:‬قابليت ‪ ،‬توانایي‪.‬‬
‫اہل‪/‬لئق‪/‬مستعد‪/‬قابل‪/‬قادر‬
‫فارسی‪:‬توانا‪ ،‬قابل ‪ ،‬لیق ‪ ،‬با استعداد‪ ،‬صلحيتدار‪ ،‬مستعد‪.‬‬
‫بس‪/‬بساط‪/‬حيثيت‪/‬ہستی‪/‬حوصلہ‪/‬پہنچ‪/‬پيٹ‪/‬پوٹا‪/‬قدرت‪/‬صلحيت‪/‬وسعت‪/‬ظرف‬
‫فارسی‪:‬گنجایش ‪ ،‬ظرفيت‪.‬‬
‫راس‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canny‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canoe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canopy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canorous‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantabile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantankerous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Canted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canteen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantilever‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cantillate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canton‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cantonment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Canty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canvas‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Canvass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Canyon‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Capable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capacity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cape‬‬

‫فارسی‪:‬دماغه ‪ ،‬شنل‪.‬‬
‫دار الخلفہ‪/‬دار ال حکومت‪/‬جمع‪/‬ماليت‪/‬پائے تخت‪/‬پونجی‪/‬راج دھانی‪/‬راس ال مال‪/‬سرمایہ‬
‫فارسی‪:‬حرف بزرگ ‪ ،‬حرف درشت ‪ ،‬پایتخت ‪ ،‬سرمایه ‪ ،‬سرستون ‪ ،‬سرلوله بخاري ‪ ،‬فوقاني ‪ ،‬راسي ‪ ،‬مستلزم‬
‫بریدن سر یا قتل ‪ ،‬قابل مجازات مرگ ‪ ،‬داراي اهميت حياتي ‪ ،‬عالي‪.‬‬
‫سرمایہ داری‬
‫فارسی‪:‬رژیم سرمایه داري ‪ ،‬سرمایه گرایي‪.‬‬
‫گھنڈی دار‪/‬سر وال‬
‫فارسی‪:‬راسي ‪ ،‬مانند سر‪.‬‬
‫جزیہ‬
‫فارسی‪:‬سرانه ‪ ،‬ماليات برهر فرد‪ ،‬سرشماري‪.‬‬
‫مشتری کا مندر‬
‫فارسی‪:‬عمارت كنگره درشهر واشينگتن ‪ ،‬عمارت پارلمان ایالتي‪.‬‬
‫چوغہ‪/‬لبادہ‬
‫فارسی‪:‬روكش ‪ ،‬شنل بلند‪.‬‬
‫موج‪/‬ترنگ‪/‬وسواس‬
‫فارسی‪:‬هوس ‪ ،‬تمایل فكري‪.‬‬
‫موجی‪/‬متقلب‪/‬ترنگی‬
‫فارسی‪:‬هوسباز‪ ،‬دمدمي مزاج ‪ ،‬بوالهوس‪.‬‬
‫نقطہ چين‬
‫فارسی‪:‬ایرادگير‪ ،‬فریبنده ‪ ،‬عيب جو‪ ،‬حيله گر‪ ،‬وسيع‪.‬‬
‫رجھانا‪/‬شيش ميںںں اتارنا‬
‫فارسی‪:‬شيفتن ‪ ،‬فریفتن ‪ ،‬اسير كردن‪.‬‬
‫اسير‪/‬گرفتار‪/‬قيدی‬
‫فارسی‪:‬اسير‪ ،‬گرفتار‪ ،‬دستگير‪ ،‬شيفته ‪ ،‬دربند‪.‬‬
‫اسيری‪/‬گرفتاری‬
‫فارسی‪:‬اسارت ‪ ،‬گرفتاري ‪ ،‬گفتاري فكري‪.‬‬
‫اثر‪/‬قيد کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬اسير كننده‪.‬‬
‫گرفتار کرنا‪/‬پکڑنا‪/‬تسخير کرنا‬
‫فارسی‪:‬دستگيري ‪ ،‬اسير كردن ‪ ،‬تسخير‪ ،‬گرفتن‪.‬‬
‫گاڑی‬
‫فارسی‪:‬اتومبيل ‪ ،‬واگن ‪ ،‬اطاق راه اهن ‪ ،‬هفت ستاره دب اكبر‪ ،‬اطاق اسانسور‪.‬‬
‫قيرات‬
‫فارسی‪ )=karat(:‬قيراط‪ ،‬واحد وزن جواهرات ‪ ،‬عيار‪.‬‬
‫کار وان‪/‬قافلہ‬
‫فارسی‪:‬كاروان‪.‬‬
‫کوالہ‬
‫فارسی‪:‬ذغال خالص ‪ ،‬كربن ‪ ،‬الماس بيفروغ‪.‬‬
‫پتا‪/‬ورق‬
‫فارسی‪:‬كارت‪.‬‬
‫الئچی‬
‫فارسی‪:‬هل‪.‬‬
‫گتا‬
‫فارسی‪:‬مقوا‪ ،‬مقواي نازك‪.‬‬
‫دیکھ بھال کرنا‪/‬فکرا کرنا‪/‬خيال کرنا‪/‬خيال رکھنا‪/‬نگاہ رکھنا‪/‬پرواہ کرنا‪/‬پوچھنا‬
‫فارسی‪:‬تيمار‪ ،‬پرستاري ‪ ،‬مواظبت ‪ ،‬بيم ‪ ،‬دلواپسي (م‪.‬م‪ ).‬غم ‪ ،‬پروا داشتن ‪ ،‬غم خوردن ‪ ،‬علقمند بودن‪.‬‬
‫مشغلہ‪/‬پيشہ‬
‫فارسی‪:‬دوره زندگي ‪ ،‬دوره ‪ ،‬مسير‪ ،‬مقام یاشغل ‪ ،‬حرفه‪.‬‬
‫بے فکر‪/‬پيٹ بھرا‪/‬وارثتہ‬
‫فارسی‪:‬سبكبار‪ ،‬بي خيال‪.‬‬
‫خبر دار‪/‬محتاط‬
‫فارسی‪:‬بادقت ‪ ،‬با احتياط‪ ،‬مواظب ‪ ،‬بيمناك‪.‬‬
‫بے دھيان‪/‬بے پرواہ‪/‬ل ابالی‪/‬مست‬
‫فارسی‪:‬بي دقت‪.‬‬
‫لڈ کرنا‪/‬پچ کارنا‪/‬پيار کرنا‪/‬پيار سے ہاتھ پھيرنا‪/‬سہلنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capital‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capitalism‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Capitate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capitation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capitol‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Capote‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caprice‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Capricious‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Captious‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Captivate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Captive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Captivity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Captor‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Capture‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Car‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caravan‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carbon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Card‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cardamom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cardboard‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Care‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Career‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Carefree‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Careful‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Careless‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Caress‬‬

‫فارسی‪:‬نوازش ‪ ،‬دلجویي ‪ ،‬دلنوازي كردن ‪ ،‬در اغوش كشيدن‪.‬‬
‫آشفتہ‬
‫فارسی‪:‬غمگين ‪ ،‬مضطرب‪.‬‬
‫کھيپ‪/‬مال‬
‫فارسی‪ )cargos cargoes.pl(:‬باركشتي ‪ ،‬محموله دریایي ‪ ،‬بار‪.‬‬
‫خاکہ‬
‫فارسی‪:‬كاریكاتور‪ ،‬ادمك ‪ ،‬كاریكاتور ساختن‪.‬‬
‫گھمسان‪/‬خون ریزی‪/‬کشت و خون‬
‫فارسی‪:‬لشه ها‪ ،‬كشتار‪ ،‬قتل عام ‪ ،‬خونریزي ‪ ،‬قصابي‪.‬‬
‫جنسی‪/‬نفسانی‬
‫فارسی‪:‬جسماني ‪ ،‬جسمي ‪ ،‬نفساني ‪ ،‬شهواني‪.‬‬
‫گوشت خور‬
‫فارسی‪:‬گوشتخوار‪.‬‬
‫گوشت خور‬
‫فارسی‪:‬حيوان گوشتخوار‪.‬‬
‫بساط‪/‬فرش‪/‬غالی چہ‪/‬قالين‬
‫فارسی‪:‬فرش ‪ ،‬قالي ‪ ،‬زیلو‪.‬‬
‫گاڑی‬
‫فارسی‪:‬نورد‪.‬‬
‫کبوتر نامہ بر‬
‫فارسی‪:‬كبوتر نامه بر‪ ،‬كبوتر قاصد‪.‬‬
‫لش‪/‬مرا جانور‪/‬مردار‬
‫فارسی‪:‬مردار‪ ،‬لشه ‪ ،‬گوشت گندیده‪.‬‬
‫گاجر‬
‫فارسی‪:‬هویج ‪ ،‬زردك ‪ ،‬زردك مانند‪ ،‬موي قرمز‪.‬‬
‫ڈھونا‪/‬لے جانا‪/‬اٹھانا‬
‫فارسی‪:‬رقم نقلي‪.‬‬
‫انجام دینا‬
‫فارسی‪:‬انجام دادن‪.‬‬
‫گاڑی‬
‫فارسی‪:‬ارابه ‪ ،‬گاري ‪ ،‬دوچرخه ‪ ،‬چرخ ‪ ،‬باگاري بردن‪.‬‬
‫کری‬
‫فارسی‪:‬نرمه استخوان ‪ ،‬غضروف ‪ ،‬كرجن‪.‬‬
‫کاٹنا‪/‬کندہ کرنا‪/‬تراشنا‬
‫فارسی‪:‬حك كردن ‪ ،‬تراشيدن ‪ ،‬كنده كاري كردن ‪ ،‬بریدن‪.‬‬
‫نقش‬
‫فارسی‪:‬حكاكي ‪ ،‬بریدن‪.‬‬
‫چادر‪/‬جھرنا‪/‬شلل‬
‫فارسی‪:‬ابشيب ‪ ،‬ابشار كوچك ‪ ،‬بشكل ابشار ریختن‪.‬‬
‫گھر‪/‬حالت‪/‬خول‪/‬صندوق‪/‬صورت‬
‫فارسی‪:‬مورد‪ ،‬غلف‪.‬‬
‫نقد‪/‬پيسہ‪/‬روکڑا‪/‬زر‬
‫فارسی‪:‬پول نقد‪ ،‬وصول كردن ‪ ،‬نقدكردن ‪ ،‬دریافت كردن ‪ ،‬صندوق پول ‪ ،‬پول خرد‪.‬‬
‫فوتہ دار‪/‬خزانچی‬
‫فارسی‪:‬صندوقدار‪ ،‬تحویلدار‪ ،‬بيرون كردن‪.‬‬
‫چوبی پيپا‬
‫فارسی‪:‬بشكه ‪ ،‬خمره چوبي ‪ ،‬چليك‪.‬‬
‫موٹی دار چينی‪/‬سينا‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬سنا‪ ،‬فلوس ‪ ،‬پرك هندي ‪ ،‬درخت فلوس‪.‬‬
‫ڈالنا‪/‬دے مارنا‪/‬ڈھالنا‪/‬پھينکنا‪/‬قرعہ پھينکنا‬
‫فارسی‪:‬درقالب قرار دادن ‪ ،‬بشكل دراوردن ‪ ،‬انداختن ‪ ،‬طرح كردن ‪،‬معين كردن (رل بازیگر)‪ ،‬پخش كردن (رل ميان‬
‫بازیگران)‪ ،‬پراكندن ‪ ،‬ریختن بطور اسم صدر)‪ ،‬مهره ریزي ‪ ،‬طاس اندازي ‪ ،‬قالب ‪ ،‬طرح ‪ ،‬گچ گيري ‪ ،‬افكندن‪.‬‬
‫ڈال دینا‬
‫فارسی‪:‬رانده ‪ ،‬مردود‪ ،‬كشتي شكسته ‪ ،‬مطرود‪.‬‬
‫ذات‬

‫‪a.‬‬

‫‪Careworn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cargo‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caricature‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carnage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Carnal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carnivore‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Carnivorous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carpet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carriage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carrier pigeon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carrion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carrot‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Carry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Carry out‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cart‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cartilage‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Carve‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Carving‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cascade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Case‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cash‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cashier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cask‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cassia‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cast‬‬

‫‪Cast away‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Caste‬‬

‫فارسی‪:‬طبقه ‪ ،‬صنف ‪ ،‬قبيله ‪ ،‬طبقات مختلف مردم هند‪.‬‬
‫قلعہ‬
‫فارسی‪:‬دژ‪ ،‬قلعه ‪ ،‬قصر‪( ،‬در شطرنج) رخ‪.‬‬
‫آختہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬اخته كردن ‪ ،‬تضعيف كردن‪.‬‬
‫بے قائدہ‪/‬بے تکلف‪/‬غير منتظر‪/‬اتفاقی‬
‫فارسی‪:‬اتفاقي ‪ ،‬غير مهم ‪ ،‬غير جدي‪.‬‬
‫واقعہ‬
‫فارسی‪:‬تلفات ‪ ،‬تصادفات‪.‬‬
‫فقيہ‪/‬مجتہد‪/‬مفتی‬
‫فارسی‪:‬سفسطه گر‪.‬‬
‫با ضميریت‬
‫فارسی‪ )ies.pl(:‬سوفسطایي ‪ ،‬استدلل غلط وغير منطقي ‪ ،‬سفسطه‪.‬‬
‫بل‪/‬بلی‪/‬گربہ‬
‫فارسی‪:‬گربه ‪ ،‬شلق زدن ‪ ،‬قي كردن ‪ ،‬شلق لنگربرداشتن‪.‬‬
‫غضب‪/‬سيلب‬
‫فارسی‪:‬سيل بزرگ ‪ ،‬طوفان ‪ ،‬تحولت ناگهاني وعمده‪.‬‬
‫سيلبی‪/‬طغيانيی‬
‫فارسی‪:‬وابسته بتحولت عظيم‪.‬‬
‫زمين دوز مردہ خانہ‬
‫فارسی‪:‬دخمه محل قبور‪.‬‬
‫فہرست‬
‫فارسی‪:‬كاتالوگ ‪ ،‬فهرست ‪ ،‬كتاب فهرست ‪ ،‬فهرست كردن‪.‬‬
‫فلخن‪/‬غليل‪/‬منجنيق‬
‫فارسی‪:‬سنگ انداز‪ ،‬هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود‪ ،‬منجنيق انداختن ‪،‬‬
‫بامنجنيق پرت كردن ‪ ،‬منجنيق‪.‬‬
‫موتيا بند‬
‫فارسی‪:‬ابشار بزرگ ‪( ،‬طب) اب مروارید‪ ،‬اب اوردن (چشم)‪.‬‬
‫آفت‪/‬بلئے نا گاہانی‬
‫فارسی‪:‬عاقبت داستان ‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬بلي ناگهاني ‪ ،‬فاجعه‪.‬‬
‫گرفتار‪/‬پکڑنا‪/‬پھانس لينا‪/‬پھانسنا‪/‬سنبھالنا‪/‬اچکنا‬
‫فارسی‪:‬گرفتن ‪ ،‬از هوا گرفتن ‪ ،‬بدست اوردن ‪ ،‬جلب كردن ‪ ،‬درك كردن ‪ ،‬فهميدن ‪ ،‬دچار شدن به ‪ ،‬عمل گرفتن ‪،‬‬
‫اخذ‪ ،‬دستگيره ‪ ،‬لغت چشمگير‪ ،‬شعار‪.‬‬
‫کتتھا‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬كاد هندي‪.‬‬
‫درجہ‪/‬قبيل‪/‬قسم‪/‬قسمت‪/‬صنف‪/‬ذیل‪/‬زمرہ‬
‫فارسی‪:‬دسته ‪ ،‬زمره ‪ ،‬طبقه ‪ ،‬مقوله ‪ ،‬مقوله منطقي ‪ ،‬رده‪.‬‬
‫زنجير‬
‫فارسی‪ )catenas، catenae.pl(:‬زنجير‪ ،‬رشته ‪ ،‬سلسله‪.‬‬
‫تانت‬
‫فارسی‪:‬زه ‪ ،‬روده گربه وغيره كه براي بخيه زدن درجراحي بكار ميرود‪.‬‬
‫گرجہ‪/‬کليسہ‬
‫فارسی‪:‬كليساي جامع‪.‬‬
‫مویشی‪/‬نخاص‬
‫فارسی‪:‬احشام واغنام ‪ ،‬گله گاو‪.‬‬
‫بلی جيسا‪/‬گربہ خو‬
‫فارسی‪:‬شبيه گربه ‪ ،‬گربه صفت‪.‬‬
‫دیگ‪/‬ہنڈا‪/‬کڑہاؤ‪/‬پتيل‬
‫فارسی‪ )=caldron(:‬پاتيل ‪ ،‬دیگ‪.‬‬
‫کالپتی‬
‫فارسی‪:‬درزگير كشتي ‪ ،‬بتونه كار‪.‬‬
‫باعث‪/‬بہانہ‪/‬علت‪/‬موجب‪/‬سبب‪/‬وجہ‬
‫فارسی‪:‬سبب ‪ ،‬علت ‪ ،‬موجب ‪ ،‬انگيزه ‪ ،‬هدف ‪( ،‬حق‪ ).‬مرافعه ‪ ،‬موضوع منازع فيه ‪ ،‬نهضت ‪ ،‬جنبش ‪ ،‬سبب شدن ‪،‬‬
‫واداشتن ‪ ،‬ایجاد كردن (غالبا بامصدر)‪.‬‬
‫پل‬
‫فارسی‪:‬گذرگاه ‪ ،‬جاده ‪ ،‬جاده ایكه از كف زمين بلندتراست‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Castle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Castrate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Casual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Casualty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Casuist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Casuistry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cataclysm‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cataclysmic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catacomb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catalogue‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catapult‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cataract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catastrophe‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Catch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catechu‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Category‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catena‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Catgut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cathedral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cattle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Catty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cauldron‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caulker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cause‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Causeway‬‬

‫کھارا‪/‬تيز‬
‫فارسی‪(:‬مج‪ ).‬نيشدار‪ ،‬تند‪ ،‬تيز‪ ،‬هجو اميز‪ ،‬سوزش اور‪.‬‬
‫احتياط‬
‫فارسی‪:‬احتياط‪ ،‬پيش بيني ‪ ،‬هوشياري ‪ ،‬وثيقه ‪ ،‬ضامن ‪ ،‬هوشيار كردن ‪ ،‬اخطار كردن به‪.‬‬
‫چو کننا‪/‬محتاط‪/‬ضابط‬
‫فارسی‪:‬هوشيار‪ ،‬محتاط‪ ،‬مواظب‪.‬‬
‫شہ سوار‬
‫فارسی‪:‬اسب سوار‪ ،‬شواليه‪.‬‬
‫غار‬
‫فارسی‪:‬غار‪ ،‬كاو‪ ،‬مجوف ‪ ،‬مقعر‪ ،‬مجوف كردن ‪ ،‬درغارجادادن ‪ ،‬حفر كردن ‪ ،‬فرو ریختن‪.‬‬
‫شاخسانہ‬
‫فارسی‪:‬خرده گيري كردن ‪ ،‬عيب جویي كردن ‪ ،‬خرده گيري ‪ ،‬عيب جویي‪.‬‬
‫جوف‪/‬پيٹ‪/‬پيٹا‬
‫فارسی‪:‬گودال ‪ ،‬كاوي‪.‬‬
‫اکڑ کر چلنا‪/‬اترا کر چلنا‬
‫فارسی‪:‬جست وخيز كردن ‪ ،‬رقاصي كردن‪.‬‬
‫کائن کائن کرنا‬
‫فارسی‪:‬قارقار(كلغ)‪ ،‬قارقار كردن (مثل كلغ)‪.‬‬
‫ختم کرنا‪/‬رکنا‬
‫فارسی‪:‬ایستادن ‪ ،‬موقوف شدن ‪ ،‬دست كشيدن ‪ ،‬گرفتن ‪ ،‬وقفه ‪ ،‬ایست ‪ ،‬توقف‪.‬‬
‫جنگ بندی کرنا‬
‫فارسی‪:‬فرمان اتش بس‪.‬‬
‫دیودار‪/‬سدرہ‬
‫فارسی‪:‬سدر‪ ،‬سرو‪ ،‬سروازاد‪ ،‬چوب سرو‪ ،‬رنگ قرمز مایل به زرد‪.‬‬
‫چھت(اندر سے)‬
‫فارسی‪:‬سقف ‪ ،‬پوشش یا اندود داخلي سقف ‪ ،‬حد پرواز‪.‬‬
‫جشن منانا‪/‬رچانا‬
‫فارسی‪:‬جشن گرفتن ‪ ،‬عيدگرفتن ‪ ،‬ایين (جشن یاعيدي را) نگاه داشتن ‪ ،‬تقدیس كردن ‪ ،‬تجليل كردن‪.‬‬
‫جشن‪/‬تہوار‬
‫فارسی‪:‬جشن ‪ ،‬برگزاري جشن ‪ ،‬تجليل‪.‬‬
‫شہرت‬
‫فارسی‪:‬شهرت ‪ ،‬شخص نامدار‪.‬‬
‫فور‪/‬شتابی‬
‫فارسی‪:‬سرعت ‪ ،‬تندي ‪ ،‬فرزي ‪ ،‬چابكي‪.‬‬
‫آسمانی‪/‬علوی‬
‫فارسی‪:‬الهي ‪ ،‬علوي ‪ ،‬اسماني ‪ ،‬سماوي‪.‬‬
‫گوشہ‪/‬حجرہ‪/‬خليہ‪/‬کوٹھری‬
‫فارسی‪:‬پيل ‪ ،‬زندان تكي ‪ ،‬سلول یكنفري ‪ ،‬حفره ‪ ،‬سلول ‪ ،‬یاخته‪.‬‬
‫سرد اب‪/‬تہ خانہ‬
‫فارسی‪:‬زیرزمين ‪ ،‬سرداب ‪ ،‬انبار‪ ،‬جاي شراب انداختن ‪ ،‬گودال سرچاه ‪ ،‬پيش چاه‪.‬‬
‫جوڑنا‬
‫فارسی‪:‬سمنت ‪ ،‬سيمان ‪ ،‬سمنت كردن ‪ ،‬چسباندن ‪ ،‬پيوستن‪.‬‬
‫محتسب‬
‫فارسی‪:‬مامور سانسور‪ ،‬بازرس مطبوعات و نمایشها‪.‬‬
‫ہجو‪/‬ملمت‪/‬نفرین‪/‬نکوہش‪/‬طعن‪/‬ذم‬
‫فارسی‪:‬انتقاد‪ ،‬سرزنش ‪ ،‬سرزنش كردن‪.‬‬
‫مردم شماری‬
‫فارسی‪:‬سرشماري ‪ ،‬امار‪ ،‬احصاءیه ‪ ،‬مميزي مالياتي‪.‬‬
‫درميانی‪/‬مرکزی‪/‬وسطی‬
‫فارسی‪:‬مركزي‪.‬‬
‫بيچ‪/‬گہوارہ‪/‬مرکز‪/‬نقطہ‪/‬وسط‬
‫فارسی‪:‬ميان ‪ ،‬مركز‪ ،‬وسط ونقطه مركزي ‪ ،‬درمركز قرار گرفتن ‪ ،‬تمركز یافتن‪.‬‬
‫مرکز گریز‬
‫فارسی‪:‬گریزنده از مركز‪ ،‬فرار از مركز‪.‬‬
‫قرن‪/‬صدی‬
‫فارسی‪:‬سده ‪ ،‬قرن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Caustic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Caution‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cautious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cavalier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cavil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cavity‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cavort‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Caw‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cease‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cease fire‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cedar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ceiling‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Celebrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Celebration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Celebrity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Celerity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Celestial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cell‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cellar‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Censor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Censure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Census‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Central‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Centre‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Centrifugal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Century‬‬

‫پر تکلف‬
‫فارسی‪:‬پاي بند تشریفات وتعارف ‪ ،‬رسمي‪.‬‬
‫رسم‪/‬تقریب‬
‫فارسی‪:‬تشریفات ‪ ،‬جشن ‪ ،‬مراسم‪.‬‬
‫شرطيہ‪/‬یقيناً‪/‬ضرور‬
‫فارسی‪:‬همانا‪ ،‬حتما‪ ،‬مطملنا‪.‬‬
‫یقين‬
‫فارسی‪:‬امر مسلم ‪ ،‬یقين ‪ ،‬اطمينان‪.‬‬
‫چٹھی‪/‬صداقت نامہ‪/‬سند‪/‬ثبوت‪/‬وسيقہ‬
‫فارسی‪:‬گواهينامه ‪ ،‬شهادت نامه ‪ ،‬سند رسمي ‪ ،‬گواهي صادر كردن‪.‬‬
‫توثيق کرنا‪/‬سند دینا‬
‫فارسی‪:‬تصدیق كردن ‪ ،‬صحت وسقم چيزي را معلوم كردن ‪ ،‬شهادت كتبي دادن ‪ ،‬مطملن كردن ‪ ،‬تضمين كردن ‪،‬‬
‫گواهي كردن‪.‬‬
‫اقان‪/‬تيقن‪/‬یقين‬
‫فارسی‪:‬اطمينان ‪ ،‬یقين ‪ ،‬دقت‪.‬‬
‫بھوسی‪/‬پھٹکن‬
‫فارسی‪:‬كاه ‪ ،‬پوشال ‪ ،‬پوسته ‪ ،‬سبوس ‪( ،‬مج‪ ).‬چيزكم بها یا بي اهميت‪.‬‬
‫غم‪/‬رنج‬
‫فارسی‪:‬ازردگي ‪ ،‬غم وغصه ‪ ،‬اندوه ‪ ،‬الم ‪ ،‬تنگدلي ‪ ،‬اندوهگين كردن ‪ ،‬ازرده كردن‪.‬‬
‫باندھنا‪/‬بيڑی لگانا‪/‬جکڑنا‬
‫فارسی‪:).n(:‬زنجير‪ ،‬كند وزنجيز‪ ،‬حلقه ‪( ،‬مج‪ ).‬رشته ‪ ،‬سلسله‪ :)vi&.vt( .‬زنجيركردن‪.‬‬
‫لڑ‪/‬لڑی‪/‬رشتہ‪/‬سلسلہ‪/‬زنجير‬
‫فارسی‪:‬زنجير‪.‬‬
‫مسلسل‬
‫فارسی‪:‬زنجيره اي ‪ ،‬زنجيره اي كردن‪.‬‬
‫کرسی‪/‬عہدہ‬
‫فارسی‪:‬صندلي ‪ ،‬مقر‪ ،‬كرسي استادي در دانشگاه ‪ ،‬بركرسي یاصندلي نشاندن‪.‬‬
‫صدر‬
‫فارسی‪:‬فرنشين ‪ ،‬رءیس ‪ ،‬ریاست كردن ‪ ،‬اداره كردن‪.‬‬
‫صدارت‬
‫فارسی‪:‬ریاست‪.‬‬
‫کھریا‪/‬رام کھلی‪/‬تباشير‬
‫فارسی‪:‬گچ ‪( ،‬ز‪.‬ع‪).‬نشان ‪ ،‬علمت سفيد كردن ‪ ،‬باگچ خط كشيدن ‪ ،‬باگچ نشان گذاردن‪.‬‬
‫چونا بھرا‬
‫فارسی‪:‬گچي‪.‬‬
‫آگے آنا‪/‬اعتراض کرنا‪/‬حجت کرنا‪/‬الزام تراشی کرنا‪/‬للکارنا‬
‫فارسی‪:‬بمبارزه طلبيدن ‪ ،‬رقابت كردن ‪ ،‬سرپيچي كردن ‪ ،‬سرتافتن ‪ ،‬متهم كردن ‪ ،‬طلب حق ‪ ،‬گردن كشي ‪ ،‬دعوت‬
‫بجنگ‪.‬‬
‫اعوان‪/‬حجرہ‪/‬کمرہ‪/‬خلوت گاہ‬
‫فارسی‪:‬اتاق ‪ ،‬تالر‪ ،‬اتاق خواب ‪ ،‬خوابگاه ‪ ،‬حجره ‪ ،‬خان(تفنگ)‪ ،‬فشنگ خوریاخزانه(درششلول)‪( ،‬درجمع) دفتركار‪،‬‬
‫اپارتمان ‪ ،‬در اطاق قرار دادن ‪ ،‬جا دادن‪.‬‬
‫پيشاب دان‬
‫فارسی‪:‬لگن‪.‬‬
‫فراش‪/‬حاجب‬
‫فارسی‪:‬رءیس خلوت ‪ ،‬پيشكار‪ ،‬ناظر‪ ،‬پرده دار‪ ،‬حاجب‪.‬‬
‫گرگٹ‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬حرباء ‪ ،‬سوسمار كوچك ‪ ،‬ادم متلون المزاج ودمدمي‬
‫گرل‬
‫فارسی‪ )chamoix & chamois(:‬چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن ‪ ،‬نوعي رنگ زرد‪،‬‬
‫(ج‪.‬ش‪).‬شوكا‪ ،‬بزكوهي‪.‬‬
‫جگالی کرنا‬
‫فارسی‪:‬ميدان جنگ ‪ ،‬بيابان ‪ ،‬عمل جویدن (اسب)‪ ،‬نشخوار‪ ،‬مخفف ‪ ،champion‬قهرمان ‪ ،‬مزرعه ‪ ،‬جویدن ‪،‬‬
‫باصداجویدن ‪ ،‬نشخوار كردن‪.‬‬
‫جھاگ والی شراب‬
‫فارسی‪:‬شامپاني ‪ ،‬نام مشروبي كه در شامپاني فرانسه تهيه ميشود‬
‫کھمبی‪/‬سانپ چھتری‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ceremonious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ceremony‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Certainly‬‬
‫‪Certainty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Certificate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Certify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Certitude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chaff‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chagrin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chain‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chained‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chair‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chairman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chairmanship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chalk‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chalky‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Challenge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chamber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chamber pot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chamberlain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chameleon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chamois‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Champ‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Champagne‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Champignon‬‬

‫فارسی‪:‬غاریقون ‪ ،‬نوعي قارچ خوراكي‪.‬‬
‫حمایت کار‪/‬مبارذ‬
‫فارسی‪:‬پهلوان ‪ ،‬قهرمان ‪ ،‬مبارزه ‪ ،‬دفاع كردن از‪ ،‬پشتيباني كردن‪.‬‬
‫مير ميدانی‬
‫فارسی‪:‬پهلواني ‪ ،‬قهرماني ‪ ،‬مسابقه قهرماني‪.‬‬
‫بار‪/‬اتفاق‪/‬موقع‬
‫فارسی‪:‬بخت ‪ ،‬تصادف ‪ ،‬شانس ‪ ،‬فرصت ‪ ،‬مجال ‪ ،‬اتفاقي ‪ ،‬اتفاق افتادن‬
‫غير یقينی‬
‫فارسی‪:‬تصادفي ‪ ،‬اتفاقي‪.‬‬
‫بدل‪/‬انقلب‪/‬ردد و بدل‪/‬ریز گاری‪/‬تبدیلی‪/‬الٹا پلٹی‬
‫فارسی‪:‬دگرگون كردن یاشدن ‪ ،‬دگرگوني ‪ ،‬تغيير‪ ،‬پول خرد‪ ،‬مبادله ‪ ،‬عوض كردن ‪ ،‬تغييردادن ‪ ،‬معاوضه كردن ‪،‬‬
‫خردكردن (پول)‪ ،‬تغيير كردن ‪ ،‬عوض شدن‪.‬‬
‫نت نيا‬
‫فارسی‪:‬دگرگون شدني ‪ ،‬دگرگون پذیر‪ ،‬متلون ‪ ،‬تغيير پذیر‪ ،‬ناپایدار‪.‬‬
‫آب نائے‪/‬نالی‪/‬رود بار‬
‫فارسی‪:‬شياردار كردن ‪ ،‬دریا‪ ،‬كندن (مجرا یا راه)‪( ،‬مج‪ .‬درجمع) هرگونه نقل وانتقال چيز یا اندیشه ونظر و غيره ‪،‬‬
‫ترعه ‪ ،‬مجرا‪ ،‬خط مشي‪.‬‬
‫گانا‬
‫فارسی‪:‬اهنگ ساده و كشيده ‪ ،‬مناجات ‪ ،‬سرود‪ ،‬سرود یا اهنگ خواندن‪.‬‬
‫گایک‪/‬مطرب‪/‬نغمہ ساز‬
‫فارسی‪:‬خواننده ‪ ،‬سراینده ‪ ،‬سرود خوان كليسا‪.‬‬
‫عدم انتظام‪/‬افرا تفری‪/‬بد نظمی‪/‬ہڑ بونگ‪/‬خل فشار‬
‫فارسی‪:‬هرج ومرج ‪ ،‬بي نظمي كامل ‪ ،‬شلوغي ‪ ،‬اشفتگي‪.‬‬
‫خلت ملت‬
‫فارسی‪:‬پرهرج ومرج ‪ ،‬بي نظم‪.‬‬
‫چاک کرنا‪/‬کاٹنا‪/‬شق کرنا‪/‬تڑکانا‬
‫فارسی‪:‬معامله كردن ‪ ،‬انتخاب كردن ‪ ،‬شكاف دادن ‪ ،‬تركاندن ‪ ،‬خشكي زدن پوست ‪ ،‬زدن ‪ ،‬مشتري ‪ ،‬مرد‪ ،‬جوانك ‪،‬‬
‫شكاف ‪ ،‬ترك ‪ ،‬ف ك‪.‬‬
‫پادری‬
‫فارسی‪:‬دین یار‪ ،‬كشيشي كه عبادتگاه ویژه دارد‪ ،‬قاضي عسگر‪.‬‬
‫باب‪/‬فصل‪/‬ذمن‬
‫فارسی‪:‬فصل (كتاب)‪ ،‬شعبه ‪ ،‬قسمت ‪ ،‬باب‪.‬‬
‫چال چلن‪/‬خو‪/‬کردار‪/‬پانی‪/‬رنگ ڈھنگ‪/‬صفت‪/‬سيرت‪/‬وضع‬
‫فارسی‪:‬دخشه‪.‬‬
‫امتيازی خصوصيت‪/‬نمایاں‬
‫فارسی‪:‬منشي ‪ ،‬خيمي ‪ ،‬نهادي ‪ ،‬نهادین ‪ ،‬منش نما‪ ،‬نشان ویژه ‪ ،‬صفت مميزه ‪ ،‬مشخصات‪.‬‬
‫کوالہ‬
‫فارسی‪:‬زغال چوب‪.‬‬
‫بھرنا‪/‬حملہ کرنا‪/‬الزام لگانا‪/‬سونپنا‪/‬وصول کرنا‪/‬وار کرنا‬
‫فارسی‪:‬بار‪ ،‬هزینه ‪ ،‬مطالبه هزینه‪.‬‬
‫باج‪/‬دعویٰ‪/‬فریاد‪/‬حوالہ‪/‬حراست‪/‬علت‪/‬اتہام‪/‬نالش‪/‬عہدہ‪/‬وار‪/‬ذمہ‬
‫فارسی‪:‬تصدي ‪ ،‬عهده داري ‪ ،‬حمله ‪ ،‬اتهام ‪ ،‬هزینه ‪ ،‬وزن ‪ ،‬مسلوليت ‪ ،‬گماشتن ‪ ،‬عهده دار كردن ‪ ،‬زیربار كشيدن ‪،‬‬
‫متهم ساختن ‪ ،‬مطالبه (بها)‪ ،‬پركردن (باطري وتفنگ)‪ ،‬موردحمایت‪.‬‬
‫رتھ‬
‫فارسی‪:‬ارابه‪.‬‬
‫خيرات‪/‬سواب‬
‫فارسی‪:‬دستگيري ‪ ،‬صدقه ‪ ،‬خيرات ‪ ،‬نيكوكاري‪.‬‬
‫ںںںںںںںںں اتارنا‬
‫دل داری کرنا‪/‬فریفتہ کرنا‪/‬غلم بنانا‪/‬کھلنا‪/‬لبھانا‪/‬پر چانا‪/‬رنگ جمانا‪/‬رجھانا‪/‬شيشے مي‬
‫فارسی‪:)n.(:‬افسون ‪ ،‬طلسم ‪ ،‬فریبندگي ‪ ،‬دلربایي ‪ ،‬سحر‪ :)vi &.vt.( ،‬افسون كردن ‪ ،‬مسحور كردن ‪ ،‬فریفتن ‪،‬‬
‫شيفتن‪.‬‬
‫دل بند‪/‬دلچسپ‪/‬دل دار‪/‬دل فریب‪/‬دل کش‪/‬حسين‪/‬نکيل‪/‬شيرین بيان‬
‫فارسی‪:‬فریبا‪ ،‬فریبنده ‪ ،‬مليح‪.‬‬
‫خریتہ‪/‬نقشہ‬
‫فارسی‪:‬نقشه ‪ ،‬نمودار‪ ،‬جدول (اطلعات)‪ ،‬گرافيگ ‪ ،‬ترسيم اماري ‪ ،‬بر روي نقشه نشان دادن ‪ ،‬كشيدن ‪ ،‬طرح‬
‫كردن ‪ ،‬نگاره‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Champion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Championship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chancy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Change‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Changeable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Channel‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chanter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chaos‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chaotic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chaplain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chapter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Character‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Characteristic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Charcoal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Charge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Charge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chariot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Charity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Charm‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Charming‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chart‬‬

‫فرمان‪/‬سند‬
‫فارسی‪:‬فرمان ‪ ،‬امتياز‪ ،‬منشور‪ ،‬اجازه نامه ‪ ،‬دربست كرایه دادن ‪ ،‬پروانه دادن ‪ ،‬امتيازنامه صادر كردن‪.‬‬
‫بھگا دینا‪/‬پيچھا کرنا‪/‬تعاقب کرنا‬
‫فارسی‪:‬تعقيب كردن ‪ ،‬دنبال كردن ‪ ،‬شكار كردن ‪ ،‬واداربه فرار كردن ‪ ،‬راندن واخراج كردن(با ‪ away‬و ‪ out‬و‬
‫‪ ،)off‬تعقيب ‪ ،‬مسابقه ‪ ،‬شكار‪.‬‬
‫کندہ کار‪/‬نقش تراش‬
‫فارسی‪:‬دنبال كننده ‪( ،‬امر‪ ).‬مشروبي كه بدرقه نوشابه اي باشد‪ ،‬تعاقب كننده‪.‬‬
‫دراز‪/‬کھڈڈا‪/‬خل‪/‬پھوٹ‪/‬رخنہ‬
‫فارسی‪:‬شكاف ‪ ،‬وقفه ‪( ،‬مج‪ ).‬فرق بسيار‪ ،‬پرتگاه عظيم‪.‬‬
‫ڈھانچا‪/‬ڈھچر‬
‫فارسی‪:‬شاسي اتوميل ‪ ،‬اسكلت ‪ ،‬كالبد‪.‬‬
‫عاصم‪/‬عفيف‪/‬پا کيذہ‪/‬پارسا‪/‬نيک چلن‪/‬طاہر‪/‬ٹکسالی‬
‫فارسی‪:‬عفيف ‪ ،‬پاكدامن ‪ ،‬خالص ومهذب‪.‬‬
‫گوش مالی کرنا‪/‬خرابی دور کرنا‪/‬پاک کرنا‬
‫فارسی‪:‬تصفيه وتزكيه كردن‪.‬‬
‫علج کرنا‪/‬لتاڑنا‪/‬صحيح کرنا‪/‬سيدھا کرنا‬
‫فارسی‪:‬تنبيه كردن ‪ ،‬توبيخ وملمت كردن‪.‬‬
‫آبرو‪/‬عفت‪/‬عصمت‪/‬نفاست‬
‫فارسی‪:‬عفت وعصمت ‪ ،‬پاكدامني ‪ ،‬نجابت‪.‬‬
‫بات چيت‪/‬بک بک‪/‬گپ شپ‬
‫فارسی‪:‬گپ زدن ‪ ،‬دوستانه حرف زدن ‪ ،‬سخن دوستانه ‪ ،‬درددل ‪ ،‬گپ‪.‬‬
‫چہکنا‪/‬کائن کائن کرنا‬
‫فارسی‪:‬تندتند حرف زدن ‪ ،‬تند وناشمرده سخن گفتن ‪ ،‬پچ پچ كردن ‪ ،‬چهچه زدن (مثل بلبل)‪.‬‬
‫باتونی پن‬
‫فارسی‪:‬خوش صحبتي ‪ ،‬وراجي ‪ ،‬پرحرفي ‪ ،‬بلبل زباني‪.‬‬
‫باتونی‬
‫فارسی‪:‬خوش صحبت ‪ ،‬وراج ‪ ،‬پرحرف‪.‬‬
‫جنگجویانہ وطن پرستی‬
‫فارسی‪:‬تعصب در وطن پرستي ‪ ،‬ميهن پرستي از روي تعصب‪.‬‬
‫چبانا(تمباکو)‬
‫فارسی‪:‬جویدن ‪ ،‬بادندان خرد وپاره كردن ‪( ،‬درجمع) ارواره ‪ ،‬فك ‪ ،‬لقمه جویده‪.‬‬
‫بازاری‪/‬گھٹيا‪/‬ہلکا‪/‬ہلکا پھلکا‪/‬کم خرچ‪/‬سستا‬
‫فارسی‪:‬ارزان ‪ ،‬جنس پست ‪ ،‬كم ارزش ‪ ،‬پست‪.‬‬
‫بد دیانت‪/‬بے ایمان‪/‬دھوکے باز‪/‬فریبی‬
‫فارسی‪:‬ادم متقلب وفریبنده ‪ ،‬فریب ‪ ،‬گول ‪ ،‬فریب دادن ‪ ،‬خدعه كردن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬جر زدن‪.‬‬
‫جائزہ لينا‪/‬روکنا‪/‬ٹوکنا‬
‫فارسی‪:‬جلوگيري كردن از‪ ،‬ممانعت كردن ‪ ،‬سرزنش كردن ‪ ،‬رسيدگي كردن ‪ ،‬مقابله كردن ‪ ،‬تطبيق كردن ‪ ،‬نشان‬
‫گذاردن ‪ ،‬چك بانك‬
‫انسداد‪/‬روک تھام‪/‬ٹوک‬
‫فارسی‪:‬مقابله ‪ ،‬مقابله كردن ‪ ،‬بررسي ‪ ،‬بررسي كردن‪.‬‬
‫جائزہ‬
‫فارسی‪:‬مقابله ‪ ،‬بررسي‪.‬‬
‫مات دینا‪/‬شہ دینا‬
‫فارسی‪:‬شهمات كردن ‪ ،‬مات كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬شكست دادن‪.‬‬
‫عارض‪/‬گال‪/‬رخ‪/‬رخسار‬
‫فارسی‪:‬گونه ‪ ،‬لب‪.‬‬
‫ڈھيٹ‪/‬کلے دراز‪/‬شوخ‬
‫فارسی‪:‬داراي گونه هاي برامده ‪ ،‬گستاخ ‪ ،‬پررو‪.‬‬
‫دل شاد‪/‬فرحان‪/‬خرم‪/‬مسرور‪/‬شاد‬
‫فارسی‪:‬بشاش ‪ ،‬خوش روي‪.‬‬
‫تيرہ‪/‬نا شاد‬
‫فارسی‪:‬غمگين ‪ ،‬افسرده ‪ ،‬ناشاد‪.‬‬
‫ارضان‪/‬گھٹيا‪/‬ناقص‪/‬سستا‬
‫فارسی‪:‬پنيري ‪ ،‬قشنگ‪.‬‬
‫رکاب دار‬
‫فارسی‪:‬سراشپز‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Charter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chase‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chaser‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chasm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chassis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chaste‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chasten‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chastise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chastity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chat‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chatter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chattiness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chatty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chauvinism‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chaw‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheap‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheat‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Check‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Check‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Checking‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Checkmate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cheek‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheeky‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheerful‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheerless‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cheesy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chef‬‬

‫دوا ساز‪/‬کميا گر‬
‫فارسی‪:‬شيمي دان ‪ ،‬داروساز‪.‬‬
‫کميا‬
‫فارسی‪:‬علم شيمي‪.‬‬
‫چاہنا‪/‬محبت کرنا‪/‬نوازنا‪/‬پلے باندھنا‬
‫فارسی‪:‬گرامي داشتن ‪ ،‬تسلي دادن‪.‬‬
‫جعفری‬
‫فارسی‪:‬جعفري فرنگي‪.‬‬
‫شت رنج‬
‫فارسی‪:‬شطرنج‪.‬‬
‫بساط‬
‫فارسی‪:‬تخته شطرنج‪.‬‬
‫چھاتی‪/‬پيٹی‪/‬صدر‪/‬صندوق‪/‬سينہ‬
‫فارسی‪:‬صندوق ‪ ،‬یخدان ‪ ،‬جعبه ‪ ،‬تابوت ‪ ،‬خزانه داري ‪ ،‬قفسه سينه‪.‬‬
‫شاہ بلوط‬
‫فارسی‪:‬شاه بلوط‪ ،‬بلوط‪ ،‬رنگ شاه بلوطي‪.‬‬
‫چبانا‬
‫فارسی‪:‬جویدن ‪ ،‬خایيدن ‪ ،‬تفكر كردن‪.‬‬
‫آب تاب‪/‬وضع‪/‬زیب‬
‫فارسی‪:‬شيك ‪ ،‬مد‪ ،‬باب روز‪ ،‬زیبا‪.‬‬
‫دھوکا دیبا‬
‫فارسی‪:‬مغلطه كردن ‪ ،‬سفسطه كردن ‪ ،‬مغلطه‪.‬‬
‫دھوکے بازی‪/‬حيلہ حوالہ‬
‫فارسی‪:‬حيله بازي ‪ ،‬ضد ونقيض گویي ‪ ،‬مغالطه‪.‬‬
‫چوزہ‬
‫فارسی‪:‬جوجه ‪ ،‬بچه ‪ ،‬نوزاد‪.‬‬
‫مرغی‪/‬مرغی کا گوشت‬
‫فارسی‪:‬جوجه مرغ ‪ ،‬پرنده كوچك ‪ ،‬بچه ‪ ،‬مردجوان ‪ ،‬ناازموده ‪( ،‬ز‪.‬ع‪ ).‬ترسو‪ ،‬كمرو‪.‬‬
‫ڈانٹنا‪/‬جھڑکنا‪/‬سنانا‪/‬طعن کرنا‬
‫فارسی‪:‬سرزنش كردن ‪ ،‬گله كردن از‪ ،‬غرغركردن‪.‬‬
‫اہم‪/‬مقدم‪/‬پہل‪/‬صدر‪/‬سر‪/‬سر دار‪/‬سر تاج‪/‬صاحب‪/‬والی‬
‫فارسی‪:‬رءیس ‪ ،‬سر‪ ،‬پيشرو‪ ،‬قاءد‪ ،‬سالر‪ ،‬فرمانده ‪ ،‬عمده ‪ ،‬مهم‪.‬‬
‫خصوصاً‪/‬پہلے‬
‫فارسی‪:‬مخصوصا‪ ،‬بطور عمده‪.‬‬
‫بالک‪/‬بچہ‪/‬بچی‪/‬ناسمجھ‪/‬پسر‪/‬طفل‬
‫فارسی‪:‬بچه ‪ ،‬كودك ‪ ،‬طفل ‪ ،‬فرزند‪.‬‬
‫جاپا‬
‫فارسی‪:‬وضع حمل ‪ ،‬زایمان‪.‬‬
‫بچپن‪/‬چھٹپن‪/‬طفلی‪/‬طفوليت‬
‫فارسی‪:‬بچگي ‪ ،‬طفوليت ‪ ،‬كودكي ‪ ،‬خردي‪.‬‬
‫خنکی‪/‬سردی‪/‬ٹھنڈ‪/‬ٹھنڈک‬
‫فارسی‪:‬سردكردن ‪ ،‬خنك شدن ‪ ،‬سرما‪ ،‬خنكي ‪ ،‬چایمان ‪ ،‬مایه دلسردي ‪ ،‬نااميد‪ ،‬مایوس‪.‬‬
‫سرد‬
‫فارسی‪ )=chilled(:‬سرد‪ ،‬خنك‪.‬‬
‫گھنٹيونن کی آواز‬
‫فارسی‪(:‬مو‪ ).‬سنج ‪ ،‬ترتيب زنگهاي موسيقي ‪ ،‬سازیاموسيقي زنگي ‪ ،‬صداي سنج ایجادكردن ‪ ،‬ناقوس رابصدا‬
‫دراوردن‪.‬‬
‫آتش دان‪/‬دود کش‬
‫فارسی‪:‬دودكش ‪ ،‬بخاري ‪ ،‬كوره ‪ ،‬نك‪.‬‬
‫ٹھوڑی‪/‬ٹھڈی‬
‫فارسی‪:‬چانه ‪ ،‬زنخدان ‪ ،‬زیرچانه نگهداشتن(ویولون)‪.‬‬
‫ریڑہ کی ہڈی‬
‫فارسی‪:‬مهره استخوان پشت جانوران ‪ ،‬گوشت مازه ‪( ،‬ز‪.‬ع‪ -.‬انگليس) دره تنگ وباریك ‪ ،‬شكاف ‪ ،‬درز‪ ،‬شيارابي كه‬
‫دراثرحركت كشتي ایجاد ميشود‪ ،‬پشت كسي را شكستن ‪ ،‬دندانه دار كردن‪.‬‬
‫دراز‪/‬شق‬
‫فارسی‪:‬شكاف ‪ ،‬رخنه ‪ ،‬شكافتن ‪ ،‬درزپيدا كردن ‪ ،‬درز گرفتن ‪ ،‬صداي بهم خوردن فلز‪ ،‬جرنگ جرنگ‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chemist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chemistry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cherish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chervil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chess‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chessboard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chestnut‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Chew‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chicane‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chicanery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chick‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chicken‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chide‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chief‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Chiefly‬‬
‫‪Child‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Childbirth‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Childhood‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chill‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chilly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chime‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chimney‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chink‬‬

‫چھينٹ‬
‫فارسی‪:‬چيت گلدار‪.‬‬
‫چہچہانا‬
‫فارسی‪:‬جيك جيك ‪ ،‬جيرجير‪ ،‬زق زق كردن ‪ ،‬جيرجير كردن‪.‬‬
‫چھينی سے تراشنا‪/‬کاٹنا‬
‫فارسی‪:‬اسكنه ‪ ،‬قلم درز‪ ،‬بااسكنه تراشيدن‪.‬‬
‫ترشيدہ‬
‫فارسی‪ )=chiselled(:‬چوب اسكنه خورده ‪ ،‬اسكنه مانند‪.‬‬
‫چٹھی‪/‬رقعہ‬
‫فارسی‪:‬بچه ‪ ،‬كودك ‪ ،‬دخترك ‪ ،‬توله حيوانات (مثل خرس)‪ ،‬یادداشت‪.‬‬
‫گپ شپ‬
‫فارسی‪:‬گفتگو‪ ،‬صحبت كوتاه ‪ ،‬گپ‪.‬‬
‫عمدہ‪/‬پسندیدہ‬
‫فارسی‪:‬پسند‪ ،‬انتخاب ‪ ،‬چيز نخبه ‪ ،‬برگزیده ‪ ،‬منتخب‪.‬‬
‫چوکی‪/‬طائفہ‬
‫فارسی‪:‬دسته سرایندگان ‪ ،‬كر‪ ،‬بصورت دسته جمعي سرود خواندن ‪ ،‬هم سرایان‪.‬‬
‫دم گھوٹنا‪/‬گل دبانا‪/‬ٹنٹوا دبانا‬
‫فارسی‪:‬خفه كردن ‪ ،‬بستن ‪ ،‬مسدود كردن ‪ ،‬انسداد‪ ،‬اختناق ‪ ،‬دریچه ‪ ،‬ساسات (ماشين)‪.‬‬
‫گل بند‬
‫فارسی‪:‬خفه كننده ‪ ،‬مسدودكننده ‪ ،‬شال گردن‪.‬‬
‫دم بند‪/‬گل گير‪/‬اختناقی‬
‫فارسی‪:‬خفه ‪ ،‬دم دار‪ ،‬گرفته‪.‬‬
‫صفرہ‬
‫فارسی‪:‬خشم ‪ ،‬تندي ‪ ،‬صفراوي ‪ ،‬صفرا‪.‬‬
‫ہيضہ‬
‫فارسی‪:‬وبا‪.‬‬
‫غصيل‪/‬تنک مزاج‪/‬تند مزاج‬
‫فارسی‪:‬سودایي مزاج ‪ ،‬عصباني‪.‬‬
‫چربی‬
‫فارسی‪(:‬ش) ماده بفرمول ‪( OH 54H 72C‬موجد تصلب شراءین)‪.‬‬
‫چھانٹنا‪/‬چننا‪/‬انتخاب کرنا‪/‬منتخب کرنا‪/‬پسند کرنا‬
‫فارسی‪:‬گزیدن ‪ ،‬انتخاب كردن ‪ ،‬خواستن ‪ ،‬پسندیدن‪.‬‬
‫اڑا دینا‪/‬کاٹنا‪/‬قلم کرنا‬
‫فارسی‪:‬ریز ریز كردن ‪ ،‬بریدن ‪ ،‬جدا كردن ‪ ،‬شكستن‪.‬‬
‫چھرا‪/‬تيشہ‬
‫فارسی‪:‬ساطور‪ ،‬تبر‪ ،‬هلي كوپتر‪.‬‬
‫بے ربط‪/‬متلطم‪/‬اکھڑا اکھڑا‬
‫فارسی‪:‬پرشكاف ‪( ،‬درمورد دریا) اندكي متلطم ‪( ،‬مج‪ ).‬متغيرودستخوش تغيير وتبدیل‪.‬‬
‫طائفی‬
‫فارسی‪:‬وابسته بدسته سرودخوانان ‪ ،‬وابسته به اواز دسته جمعي‪.‬‬
‫استھالی‪/‬ہم نوائ‪/‬سنگيت‬
‫فارسی‪:‬هم سرایان ‪ ،‬هم سرایي كردن ‪ ،‬دسته خوانندگان ‪ ،‬نغمه سرایان هم اهنگ‪.‬‬
‫بر گزیدہ‪/‬مقبول‪/‬ممتاز‪/‬منتخب‬
‫فارسی‪:‬برگزیده ‪ ،‬منتخب‪.‬‬
‫پرچہ‬
‫فارسی‪:‬شرح وقایع بترتيب تاریخ ‪ ،‬تاریخچه‪.‬‬
‫بغلين بجانا‪/‬بے ساختہ ہنسنا‬
‫فارسی‪:‬بادهان بسته خندیدن ‪ ،‬پيش خود خندیدن‪.‬‬
‫چھک چھک کی آواز‬
‫فارسی‪:‬صداي لوكوموتيو‪ ،‬صداي انفجاري كه گاهي از ماشين شنيده ميشود‪.‬‬
‫اڑی‪/‬لنگوٹيا‬
‫فارسی‪:‬هم اطاق ‪ ،‬دوست ‪ ،‬صميمي ‪ ،‬رفيق بودن ‪ ،‬باهم زندگي كردن‪.‬‬
‫گرجا‬
‫فارسی‪:‬كليسا‪ ،‬كليسایي ‪ ،‬دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن‪.‬‬
‫بينڈا‬
‫فارسی‪:‬خشن ‪ ،‬زمخت‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chintz‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chirp‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chisel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chiseled‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chit chat‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Choice‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Choir‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Choke‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Choker‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Choky‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Choler‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cholera‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Choleric‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cholesterol‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Choose‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Chop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chopper‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Choppy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Choral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chorus‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Chosen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chronicle‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Chuckle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chug‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Chum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Church‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Churlish‬‬

‫انگارا‬
‫فارسی‪:‬زغال نيم سوز‪ ،‬خاكستر‪ ،‬خاكستر كردن‪.‬‬
‫دار چينی‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش)دارچين ‪ ،‬رنگ زرد سبز‪.‬‬
‫نقطہ‪/‬صفر‬
‫فارسی‪:‬عدد صفر‪ ،‬رمز‪ ،‬حروف یا مهر رمزي ‪ ،‬حساب كردن (بارقام)‪ ،‬صفر گذاردن ‪ ،‬برمزدراوردن‪.‬‬
‫علقہ‪/‬دائرہ‪/‬حلقہ‪/‬کنڈل‪/‬پيٹا‪/‬پھير‪/‬پھيرا‬
‫فارسی‪:‬دایره ‪ ،‬محيط دایره ‪ ،‬محفل ‪ ،‬حوزه ‪ ،‬قلمرو‪ ،‬دورزدن ‪ ،‬مدور ساختن ‪ ،‬دور(چيزي را)گرفتن ‪ ،‬احاطه كردن‪.‬‬
‫اقليم‪/‬دوران‪/‬گھير‪/‬گھيرا‪/‬گولئ‪/‬حلقہ‪/‬پھيرا‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬حوزه قضایي یك قاضي ‪ ،‬دور‪ ،‬دوره ‪ ،‬گردش ‪ ،‬جریان ‪ ،‬حوزه ‪ ،‬مدار‪ ،‬اتحادیه ‪ ،‬كنفرانس ‪ ،‬دورچيزي‬
‫گشتن ‪ ،‬درمداري سفر كردن ‪ ،‬احاطه كردن‪.‬‬
‫گول‪/‬مدور‬
‫فارسی‪:‬مدور‪ ،‬مستدیر‪ ،‬دایره وار‪ ،‬بخشنامه‪.‬‬
‫پھيلنا‬
‫فارسی‪:‬بخشنامه كردن ‪ ،‬بدورمحور گشتن ‪ ،‬منتشر شدن‪.‬‬
‫پھرنا‬
‫فارسی‪:‬گردش كردن ‪ ،‬به گردش در اوردن‪.‬‬
‫گردش‬
‫فارسی‪:‬گردش ‪ ،‬دوران ‪ ،‬انتشار‪ ،‬جریان ‪ ،‬دوران خون ‪ ،‬رواج ‪ ،‬پول رایج ‪ ،‬تيراژ(روزنامه یامجله)‪.‬‬
‫محيط‬
‫فارسی‪:‬احاطه كننده ‪ ،‬محيط‪ ،‬دورگردیدن ‪ ،‬گردنده بدور‪.‬‬
‫ختنہ‬
‫فارسی‪:‬ختنه‪.‬‬
‫گھير‪/‬گرد‪/‬مدار‪/‬محيط‪/‬پيٹا‬
‫فارسی‪:‬محيط‪ ،‬محيط دایره ‪ ،‬پيرامون‪.‬‬
‫حال‪/‬حالت‪/‬اتفاق‬
‫فارسی‪:‬چگونگي ‪ ،‬شرح ‪ ،‬تفصيل ‪ ،‬رویداد‪ ،‬امر‪ ،‬پيشامد‪( ،‬درجمع) شرایط محيط‪ ،‬اهميت‪.‬‬
‫عارضی‪/‬اتفاقی‪/‬تفصيلی‬
‫فارسی‪:‬تصادفي ‪ ،‬مربوط به موقعيت‪.‬‬
‫اتفاقيت‪/‬تفصيل‬
‫فارسی‪:‬حالت وكيفيت ‪ ،‬جزءیات ‪ ،‬كيفيات‪.‬‬
‫عياری کرنا‪/‬گھيراؤ ڈالنا‪/‬گرد گھومنا‪/‬محيط کرنا‬
‫فارسی‪:‬باحيله پيش دستي كردن ‪ ،‬گير انداختن‪.‬‬
‫جولن گاہ‬
‫فارسی‪:‬سيرك ‪ ،‬چالگاه‪.‬‬
‫اکھاڑا‪/‬جولن گاہ‪/‬تماشہ گاہ‬
‫فارسی‪:‬دایره كوچك ‪ ،‬ميدان كوچك ‪ ،‬سيرك ‪ ،‬چالگاه‪.‬‬
‫گڑہی‪/‬کوٹ‪/‬کوٹل‪/‬حصار‪/‬قلعہ‬
‫فارسی‪:‬ارك ‪ ،‬دژ‪ ،‬قلعه نظامي ‪ ،‬سنگر‪.‬‬
‫حوالہ‪/‬مقولہ‪/‬نظير‪/‬طلبی‪/‬ذکر‬
‫فارسی‪:‬ذكر‪ ،‬نقل قول ‪( ،‬حق‪ ).‬احضار‪ ،‬احضار به بازپرسي ‪( ،‬نظ‪ ).‬تقدیرازخدمات ‪ ،‬تقدیررسمي‪.‬‬
‫حوالہ دینا‬
‫فارسی‪:‬ذكر كردن ‪ ،‬اتخاذ سند كردن ‪ ،‬گفتن‪.‬‬
‫باشندہ‪/‬مدنی‪/‬پرجا‪/‬شہری‬
‫فارسی‪:‬تابع ‪ ،‬رعيت ‪ ،‬تبعه یك كشور‪ ،‬شهروند‪.‬‬
‫شہری‬
‫فارسی‪:‬شهروندان ‪ ،‬ساكنين ‪ ،‬مردم ‪ ،‬تبعيت‪.‬‬
‫مدنيت‬
‫فارسی‪:‬شهروندان ‪ ،‬ساكنين ‪ ،‬مردم ‪ ،‬تبعيت‪.‬‬
‫ليمون ست‬
‫فارسی‪:‬اسيدسيتریك ‪ ،‬جوهرليموترش‪.‬‬
‫پور‪/‬شہر‬
‫فارسی‪:‬شهر‪.‬‬
‫شہری‬
‫فارسی‪:‬شهري ‪ ،‬كشوري ‪ ،‬اجتماعي ‪ ،‬مدني‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cinder‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cinnamon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cipher‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circuit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Circular‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Circulate‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Circulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circulation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Circumambient‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circumcision‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circumference‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circumstance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Circumstantial‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Circumstantialit‬‬
‫‪y‬‬
‫‪Circumvent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Circus‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cirque‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citadel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cite‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citizen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citizenry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citizenship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Citric acid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪City‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Civic‬‬

‫شہریات‬
‫فارسی‪:‬علوم مدني ‪ ،‬تعليمات مدني‪.‬‬
‫مدنی‪/‬شہری‬
‫فارسی‪:‬غيرنظامي ‪ ،‬مدني‪.‬‬
‫خانہ جنگی‬
‫فارسی‪:‬جنگ داخلي‪.‬‬
‫آدميت‪/‬الطفات‪/‬انسانيت‪/‬شہریت‪/‬شرافت‬
‫فارسی‪:‬نزاكت ‪ ،‬نجابت ورفتار خوب ‪ ،‬تربيت‪.‬‬
‫دعویٰ‪/‬مطالبہ‪/‬تقاضہ‬
‫فارسی‪:‬ادعا‪ ،‬دعوي ‪ ،‬مطالبه ‪ ،‬ادعا كردن‪.‬‬
‫داعی‪/‬مدعی‬
‫فارسی‪:‬مدعي ‪ ،‬مطالبه كننده‪.‬‬
‫بينائ‪/‬حاضرت‬
‫فارسی‪:‬روشن بيني ‪ ،‬بصيرت‪.‬‬
‫چپچپا‪/‬لج لجا‪/‬پچ پچا‬
‫فارسی‪:‬تروچسبناك ‪ ،‬سرد ومرطوب ‪ ،‬اهسته رو‪ ،‬بي حرارت‪.‬‬
‫آشوب‪/‬چنگھاڑ‪/‬فریاد‪/‬فغان‪/‬غوغا‪/‬شور‬
‫فارسی‪ )=clamor(:‬بانگ ‪ ،‬غوغا‪ ،‬سروصدا‪ ،‬غریو كشيدن ‪ ،‬مصرانه تقاضا كردن‪.‬‬
‫گرفت‪/‬پٹی‪/‬شکنجہ‬
‫فارسی‪:‬گيره‪.‬‬
‫برادری‪/‬کنبہ‪/‬قبيلہ‬
‫فارسی‪:‬خاندان ‪ ،‬خانواده ‪ ،‬طایفه ‪ ،‬قبيله ‪ ،‬دسته‪.‬‬
‫مخفی‪/‬پنہاں‪/‬سر بستہ‬
‫فارسی‪:‬مخفي ‪ ،‬غيرمشروع ‪ ،‬زیرجلي‪.‬‬
‫جھنک‪/‬جھنکار‬
‫فارسی‪:‬صداي جرنگ جرنگ ‪ ،‬صداي شيپور‪ ،‬صداي بهم خوردن اسلحه ‪ ،‬صدا كردن‪.‬‬
‫کھڑ کھڑ‪/‬شور‪/‬ٹھن ٹھن‬
‫فارسی‪ )=clangor(:‬جرنگ جرنگ ‪ ،‬طنين ناقوس ها‪.‬‬
‫جھن‪/‬جھنکار‪/‬زنجير کی آواز‬
‫فارسی‪:‬چكاچاك (صداي زنجير)‪ ،‬چكاچاك كردن‪.‬‬
‫گرج‪/‬تال‪/‬تالی‬
‫فارسی‪:‬كف زدن ‪ ،‬صداي دست زدن ‪ ،‬ترق تراق ‪ ،‬صداي ناگهاني‪.‬‬
‫دکھاوا‪/‬خود نمائ‪/‬ظاہر داری‬
‫فارسی‪:‬سخني كه براي ستایش دیگران بگویند‪.‬‬
‫شراب سرخ‬
‫فارسی‪:‬نوعي شراب قرمز‪ ،‬رنگ قرمز مایل بارغواني‪.‬‬
‫صراحت‪/‬توضيح‪/‬وضاحت‬
‫فارسی‪:‬روشني ‪ ،‬وضوح‪.‬‬
‫تشریح کرنا‪/‬وضاحت کرنا‬
‫فارسی‪:‬روشن كردن ‪ ،‬واضح كردن ‪ ،‬توضيح دادن‪.‬‬
‫کوس‪/‬نفير‪/‬نرسنگھا‪/‬قرنا‬
‫فارسی‪:‬شيپورتيز‪ ،‬شيپور‪.‬‬
‫صفائ‪/‬صراحت‪/‬وضاحت‬
‫فارسی‪:‬وضوح ‪ ،‬روشني ‪ ،‬نظم وترتيب ‪ ،‬تميزي‪.‬‬
‫اختلف کرنا‪/‬گتھ جانا‪/‬لڑنا‬
‫فارسی‪:‬برخورد‪ ،‬تصادم ‪ ،‬تصادم شدید كردن‪.‬‬
‫چمٹنا‬
‫فارسی‪:‬گيره قزن قفلي ‪ ،‬جفت چپراست ‪ ،‬قلب ‪ ،‬دراغوش گرفتن ‪ ،‬بستن‬
‫دفعہ‪/‬درجہ‪/‬فرقہ‪/‬گروہ‪/‬جماعت‪/‬مرتبہ‪/‬قبيل‪/‬طبقہ‪/‬زمرہ‬
‫فارسی‪:‬كلس ‪ ،‬دسته ‪ ،‬طبقه ‪ ،‬زمره ‪ ،‬جور‪ ،‬نوع ‪ ،‬طبقه بندي كردن ‪ ،‬رده ‪ ،‬هماموزگان ‪ ،‬رسته ‪ ،‬گروه‪.‬‬
‫اعل درجے کا‬
‫فارسی‪:‬مطابق بهترین نمونه ‪ ،‬ادبيات باستاني یونان و روم ‪ ،‬باستاني ‪ ،‬مربوط به نویسندگان قدیم لتين ویونان‪.‬‬
‫مستند‬
‫فارسی‪:‬رده اي ‪ ،‬كلسيك‪.‬‬
‫قابل طبقہ بندی‬

‫‪n.‬‬

‫‪Civics‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Civil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Civil war‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Civility‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Claim‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Claimant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clairvoyance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clammy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clamour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clamp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clan‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clandestine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clang‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clangour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clank‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Claptrap‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Claret‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clarification‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clarify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clarion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clarity‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Clash‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clasp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Class‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Classic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Classical‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Classifiable‬‬

‫فارسی‪:‬قابل طبقه بندي‪.‬‬
‫درجہ بندی‬
‫فارسی‪:‬عمل دسته بندي ‪ ،‬طبقه بندي ‪ ،‬رده بندي‪.‬‬
‫سلسلہ وار‬
‫فارسی‪:‬رده بندي شده ‪ ،‬سري‪.‬‬
‫ترتيب دینا‪/‬زمرہ بندی کرنا‬
‫فارسی‪:‬رده بندي كردن‪.‬‬
‫کھڑ کھڑانا‪/‬کھٹ کھٹانا‬
‫فارسی‪:‬جغ جغ یا تلق تلق كردن ‪ ،‬صداي بهم خوردن اشيایي مثل بشقاب‪.‬‬
‫فصل‪/‬شق‬
‫فارسی‪:‬بند‪ ،‬ماده‪.‬‬
‫چنگل مارنا‪/‬لپکنا‪/‬نوچنا‪/‬پنجہ مارنا‬
‫فارسی‪:‬چنگ ‪ ،‬پنجه ‪ ،‬سرپنجه جانوران ‪ ،‬ناخن ‪ ،‬چنگال ‪ ،‬پنجه اي شكل ‪ ،‬چنگ زدن‪.‬‬
‫گل‪/‬مٹی‬
‫فارسی‪:‬خاك رس ‪ ،‬رس ‪ ،‬گل ‪ ،‬خاك كوزه گري ‪ ،‬سفال‪.‬‬
‫جھاڑ دینا‪/‬پاک کرنا‪/‬پانی لينا‪/‬پھٹکنا‪/‬پونچھنا‪/‬صفائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬پاك ‪ ،‬پاكيزه ‪ ،‬تميز‪ ،‬نظيف ‪ ،‬طاهر‪ ،‬عفيف ‪ ،‬تميزكردن ‪ ،‬پاك كردن ‪ ،‬درست كردن ‪ ،‬زدودن‪.‬‬
‫برائوں کا خاتمہ‬
‫فارسی‪:‬عمل تميز كردن وپاك كردن ‪ ،‬تصفيه‪.‬‬
‫دھونا‪/‬پاک کرنا‪/‬صاف کرنا‬
‫فارسی‪:‬پاك كردن ‪ ،‬تميز كردن (بمعاني‪ vi &.vt clean.‬مراجعه شود)‪ ،‬تطهيركردن ‪ ،‬تبرءه كردن‪.‬‬
‫عياں‪/‬بيضا‪/‬بيان‪/‬ہویدا‪/‬کھل‪/‬کھل کھل‪/‬معلوم‪/‬محکم‪/‬نمایاں‪/‬پيدا‪/‬روشن‪/‬صاف‪/‬صریح‪/‬ستھرا‪/‬واضح‪/‬ظاہر‬
‫فارسی‪:)adj.(:‬اشكار‪ ،‬زلل ‪ ،‬صاف ‪ ،‬صریح ‪ ،‬واضح ‪ :)vi &.vt.( ،‬روشن كردن ‪ ،‬واضح كردن ‪ ،‬توضيح دادن ‪،‬‬
‫صاف كردن ‪ ،‬تبرءه كردن ‪ ،‬فهماندن‪.‬‬
‫دو ٹوک‪/‬واضح‬
‫فارسی‪:‬روشن ‪ ،‬صریح‪.‬‬
‫بصير‪/‬صاحب نظر‬
‫فارسی‪:‬بصير‪ ،‬روشن بين‪.‬‬
‫اجازت‪/‬تصفيہ‬
‫فارسی‪:‬اختيار‪ ،‬اجازه ‪ ،‬زدودگي ‪ ،‬ترخيص‪.‬‬
‫علحدہ کرنا‪/‬چيرنا‪/‬کاٹنا‪/‬پھاڑنا‬
‫فارسی‪:‬شكافتن ‪ ،‬جدا كردن ‪ ،‬شكستن ‪ ،‬ورامدن ‪ ،‬چسبيدن ‪ ،‬پيوستن ‪ ،‬تقسيم شدن ‪ ،‬شكافتن سلول‪.‬‬
‫چاک‪/‬دراز‪/‬پھاڑ‪/‬پھاٹ‪/‬شق‬
‫فارسی‪:‬شكاف ‪ ،‬ترك ‪ ،‬چنگال ‪ ،‬شكاف دار‪ ،‬ترك خورده‪.‬‬
‫کرم‪/‬نرم دلی‪/‬نرمی‪/‬رحم‬
‫فارسی‪:‬بخشایندگي ‪ ،‬رحم ‪ ،‬اعتدال عناصر‪.‬‬
‫با مروت‪/‬مشفق‪/‬نرم دل‪/‬رحيم‬
‫فارسی‪:‬بخشاینده ‪ ،‬رءوف ‪ ،‬رحيم ‪ ،‬مهربان ‪ ،‬رحمان ‪ ،‬ملیم‪.‬‬
‫پادری‬
‫فارسی‪:‬كشيش ‪ ،‬روحاني‪.‬‬
‫گرجے وال‪/‬محرر‪/‬منشی‬
‫فارسی‪:‬كشيش‪.‬‬
‫دفتری‬
‫فارسی‪:‬دفتري ‪ ،‬وابسته به روحانيون‪.‬‬
‫باب‪/‬محرر‪/‬منشی‬
‫فارسی‪:‬منشي ‪ ،‬دفتردار‪ ،‬كارمند دفتري ‪ ،‬فروشنده مغازه‪.‬‬
‫عاقل‪/‬چابک دست‪/‬چالک‪/‬چست‪/‬حراف‪/‬ہوشيار‪/‬پکا‪/‬پڑھا لکھا‪/‬پر فن‪/‬پرانا‪/‬قابل‪/‬شاطر‪/‬سيانا‪/‬تيز‪/‬ذکی‬
‫فارسی‪:‬ناقل‪ ،‬زرنگ ‪ ،‬زیرك ‪ ،‬باهوش ‪ ،‬با استعداد‪ ،‬چابك‪.‬‬
‫چٹکنا‪/‬ٹک ٹک کرنا‪/‬ٹکرانا‬
‫فارسی‪:‬تيك ‪ ،‬صداي مختصر‪ ،‬صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين ‪ ،‬صدا كردن‪.‬‬
‫گاہک‪/‬موکل‬
‫فارسی‪:‬موكل ‪ ،‬مشتري ‪ ،‬ارباب رجوع‪.‬‬
‫ہوا‪/‬آب و ہوا‬
‫فارسی‪:‬اب وهوا‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Classification‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Classified‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Classify‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clatter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clause‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Claw‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clay‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clean‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clean up‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cleanse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clear‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clear cut‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clear sighted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clearance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cleave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cleft‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clemency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clergyman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cleric‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clerical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clerk‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clever‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Click‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Client‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Climate‬‬

‫اقليمی‬
‫فارسی‪:‬مربوط به اب وهوا‪.‬‬
‫وج‪/‬عروج‬
‫فارسی‪:‬اوج ‪ ،‬راس ‪ ،‬قله ‪ ،‬منتها درجه ‪ ،‬باوج رسيدن‪.‬‬
‫چڑھنا‪/‬اوپر جانا‬
‫فارسی‪:‬بالرفتن ‪ ،‬صعود كردن ‪ ،‬ترقي كردن‪.‬‬
‫چڑھنے وال‬
‫فارسی‪:‬بالرونده ‪ ،‬گياه نيلوفري یا بالرو‪.‬‬
‫اقليم‪/‬کشور‪/‬وطن‪/‬سر زمين‬
‫فارسی‪:‬سرزمين ‪ ،‬اب وهوا‪.‬‬
‫چمٹنا‪/‬چپٹنا‬
‫فارسی‪:‬صداي جرنگ (مثل صداي افتادن پول خرد) چسبيدن ‪ ،‬پيوستن ‪( ،‬مج‪ ).‬وفادار بودن‪.‬‬
‫کھنکانا‬
‫فارسی‪:‬جلنگ جلنگ صدا كردن ‪ ،‬بصدا دراوردن (شيشه)‪.‬‬
‫گھنٹی ٹنٹنانا‬
‫فارسی‪:‬اجر لعابي ‪ ،‬اجر كاشي ‪ ،‬تفاله شيشه دركوره قالگري ‪ ،‬پوسته اهن‪.‬‬
‫کاٹنا‪/‬کترنا‪/‬قلم کرنا‪/‬قطع کرنا‬
‫فارسی‪:‬برش ‪ ،‬موزني ‪ ،‬پشم چيني ‪ ،‬شانه فشنگ ‪ ،‬گيره كاغذ‪ ،‬گيره یاپنس ‪ ،‬چيدن ‪ ،‬بغل گرفتن ‪ ،‬محكم گرفتن‪.‬‬
‫گھيرنا‪/‬قابو ميں رکھنا‬
‫فارسی‪:‬كوتاه كردن ‪ ،‬گيره كاغذ‪.‬‬
‫باغبانی قينچی‬
‫فارسی‪:‬اسب یا كشتي تندرو‪ ،‬طياره تندرو‪ ،‬بادپا‪( ،‬درجمع) ماشين موزني ‪ ،‬قيچي باغباني‪.‬‬
‫کترن‬
‫فارسی‪:‬چيدن ‪ ،‬تكه چيده شده ‪ ،‬عمل كوتاه كردن (مثل مو)‪ ،‬اختصار(مخصوصا از اخر)‪( ،‬درجمع) اخبارقيچي شده از‬
‫روزنامه‪.‬‬
‫چکری‪/‬گروہ‪/‬جتھہ‪/‬ٹولی‬
‫فارسی‪:‬دسته ‪ ،‬گروه ‪ ،‬محفل‪.‬‬
‫بذر‪/‬چھول‪/‬چوچول‪/‬پٹکا‬
‫فارسی‪(:‬تش‪ ).‬بظر‪ ،‬چوچوله‪.‬‬
‫بد رو‪/‬مخرج‪/‬موری‪/‬نالی‬
‫فارسی‪:‬مجراي فاضل اب ‪ ،‬مستراح ‪( ،‬مج‪ ).‬مركز مفاسد اخلقي‪.‬‬
‫عبا‪/‬چوغہ‪/‬فرغل‪/‬لبادہ‬
‫فارسی‪:‬ردا‪ ،‬عبا‪ ،‬جبه ‪ ،‬خرقه ‪ ،‬پنهان كردن ‪ ،‬درلفافه پيچيدن‪.‬‬
‫کوٹنا‪/‬پيٹنا‪/‬ٹھکائ کرنا‬
‫فارسی‪(:‬انگليس) خمير یاچسب سياه رنگي كه با ان ترك وشكاف هاي كفش را پر ميكنند‪ ،‬دنده(ماشين)‪ ،‬لباس ‪ ،‬جامه ‪،‬‬
‫وصله كردن ‪ ،‬بهم پيوستن ‪ ،‬زدن ‪ ،‬كتك زدن‪.‬‬
‫گھڑی‪/‬گھڑیال‪/‬ساعت‬
‫فارسی‪:‬زمان سنج ‪ ،‬تپش زمان سنجي ‪ ،‬ساعت‪.‬‬
‫اناڑی‪/‬بے ادب‪/‬ڈل‪/‬ڈلی‪/‬گاؤدی‪/‬ہيچ‪/‬مٹی کا مادھ‪/‬پوچ‬
‫فارسی‪:‬كلوخ ‪ ،‬خاك ‪ ،‬لخته ‪ ،‬دلمه‪.‬‬
‫کھڑاوین‪/‬رکاوٹ‬
‫فارسی‪: )n.(:‬كنده ‪ ،‬كلوخه ‪ ،‬قيد‪ ،‬پابند‪ ،‬ترمز‪: ).vi &.vtn.( ،‬سنگين كردن ‪ ،‬كندكردن ‪ ،‬مسدودكردن ‪ ،‬بستن (لوله)‪،‬‬
‫متراكم وانباشته كردن ‪ ،‬پابند‪.‬‬
‫گہرا‪/‬گھنا‪/‬گنجان‪/‬کنجوس‪/‬خسيس‪/‬خفيہ‪/‬ڈھکا‪/‬خاص‪/‬نزدیک‪/‬نہاں‪/‬نجی‪/‬قریبی‪/‬پاس‪/‬پيوستہ‪/‬تنگ‪/‬ذاتی‬
‫فارسی‪:‬نزدیك ‪ ،‬بستن‪.‬‬
‫بند کرنا‪/‬ڈھنکنا‪/‬پاٹنا‬
‫فارسی‪ )adv &.adj &.n.(:‬جاي محصور‪ ،‬چهاردیواري ‪ ،‬محوطه ‪ ،‬انتها‪ ،‬پایان ‪ ،‬ایست ‪ ،‬توقف ‪ ،‬تنگ ‪ ،‬بن بست ‪،‬‬
‫نزدیك ‪ :)vi &.vt.( ،‬بستن ‪ ،‬منعقد كردن ‪ ،‬مسدود كردن ‪ ،‬محصور كردن‪.‬‬
‫نزدیکی تصویر‬
‫فارسی‪:‬از نزدیك ‪ ،‬از جلو‪.‬‬
‫بند‪/‬مسدود‪/‬پٹم‬
‫فارسی‪:‬محصور‪ ،‬مسدود‪ ،‬محرمانه ‪ ،‬بسته ‪ ،‬ممنوع الورود‪.‬‬
‫کوٹھری‪/‬حجرہ‬
‫فارسی‪:‬صندوق خانه ‪ ،‬پستو‪ ،‬گنجه ‪ ،‬خصوصي ‪ ،‬مخفي ‪ ،‬پنهان كردن ‪ ،‬نهفتن ‪ ،‬منزوي شدن‪.‬‬
‫بے وقوف‪/‬لختہ خون‪/‬پھٹکی‬

‫‪a.‬‬

‫‪Climatic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Climax‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Climb‬‬
‫‪Climber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clime‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cling‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clink‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clinker‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clip‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clip‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clipper‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clipping‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clique‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clitoris‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cloaca‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cloak‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clobber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clock‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clod‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clog‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Close‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Close‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Close up‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Closed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Closet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clot‬‬

‫فارسی‪:‬توده ‪ ،‬لخته خون ‪ ،‬دلمه شدن ‪ ،‬لخته شدن (خون)‪.‬‬
‫کپڑا‪/‬قماش‬
‫فارسی‪:‬پارچه ‪ ،‬قماش‪.‬‬
‫کپڑے پہنانا‬
‫فارسی‪:‬پوشاندن ‪ ،‬اراستن‪.‬‬
‫کپڑے‪/‬لتے‪/‬رخت‬
‫فارسی‪:‬جامه لباس ‪ ،‬ملبوس ‪ ،‬رخت‪.‬‬
‫جامہ فروش‪/‬کپڑے وال‬
‫فارسی‪:‬پوشاك فروش ‪ ،‬لباس فروش‪.‬‬
‫ابر‪/‬بادل‪/‬سحاب‬
‫فارسی‪:‬ابر‪ ،‬توده ابرومه ‪ ،‬توده انبوه ‪ ،‬تيره وگرفته ‪ ،‬ابري شدن ‪ ،‬سایه افكن شدن‪.‬‬
‫ابر آلود‪/‬دھندل‪/‬گدل‬
‫فارسی‪:‬ابري ‪ ،‬پوشيده از ابر‪( ،‬مج‪ ).‬تيره‪.‬‬
‫لہسن کی جو‪/‬لونگ‬
‫فارسی‪(:‬نوعي ادویه معطر) ميخك ‪ ،‬گل ميخك ‪ ،‬بوته ميخك‪.‬‬
‫بھانڈ‪/‬دیہاتی‪/‬گاؤدی‪/‬مخوليا‪/‬مسخرہ‪/‬نقال‬
‫فارسی‪:‬لوده ‪ ،‬مسخره ‪ ،‬مقلد‪ ،‬مسخرگي كردن ‪ ،‬دلقك شدن‪.‬‬
‫اکھڑ‪/‬بے ترتيب‪/‬نا ہنجار‬
‫فارسی‪:‬لوده وار‪ ،‬داراي رفتار زمخت وبدون اداب‪.‬‬
‫بے رغبت کرنا‪/‬منہ پھيرنا‪/‬رکاوٹ کھڑا کرنا‪/‬تنفر پيدا کرنا‪/‬تھکانا‬
‫فارسی‪:‬سيركردن ‪ ،‬بي رغبت كردن ‪ ،‬بي ميل شدن‪.‬‬
‫عصا‪/‬ڈنڈا‪/‬گرذ‪/‬لٹھ‬
‫فارسی‪ :)n&.adj.(:‬چماق ‪ ،‬گرز‪( ،‬درورق) خال گشنيز‪ ،‬خاج ‪ ،‬باشگاه ‪ ،‬انجمن ‪ ،‬كانون ‪ ،‬مجمع(‪:)vi&.vti‬چماق‬
‫زدن ‪ ،‬تشكيل باشگاه یا انجمن دادن‪.‬‬
‫پھرا ہوا پير‬
‫فارسی‪(:‬طب) پاي كوتاه وكج بطور مادرزادي ‪ ،‬كجي ‪ ،‬پيچيدگي ‪ ،‬كج پا‪ ،‬پاچنبري‪.‬‬
‫کڑ کڑانا‬
‫فارسی‪:‬قدقد‪ ،‬مرغ كرچ ‪ ،‬مرغ قپ ‪ ،‬ادم احمق و رذل ‪ ،‬قدقد كردن‪.‬‬
‫کھوج‪/‬نشان دہی‪/‬پتہ‪/‬سراغ‬
‫فارسی‪:‬گلوله كردن ‪ ،‬بشكل كلف یا گلوله نخ درامدن ‪ ،‬گلوله نخ ‪ ،‬گره ‪ ،‬گوي‪.‬‬
‫ڈل‪/‬گتتھا‬
‫فارسی‪:‬انبوه ‪ ،‬دسته ‪ ،‬خوشه ‪ ،‬ضربه سنگين ‪ ،‬مشت ‪ ،‬انبوه كردن‪.‬‬
‫اناڑی‪/‬بھونڈا‬
‫فارسی‪:‬بدتركيب ‪ ،‬زمخت ‪ ،‬خام دست ‪ ،‬ناازموده‪.‬‬
‫گچ چھا‪/‬خوشہ‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬خوشه‪.‬‬
‫اکٹھا ہونا‬
‫فارسی‪:‬خوشه ‪ ،‬دسته ‪ ،‬گروه ‪ ،‬سنبله ‪ ،‬دسته كردن ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬خوشه كردن‪.‬‬
‫لپکنا‪/‬پکڑنا‪/‬قبضہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬كلج‪.‬‬
‫چنگل‪/‬گرفت‪/‬ہاتھ‪/‬مٹھی‪/‬پھنندا‪/‬قبضہ‬
‫فارسی‪:‬چنگ ‪ ،‬چنگال ‪ ،‬كلچ (اتومبيل)‪ ،‬وضع دشوار‪ ،‬چنگ زدن ‪ ،‬محكم گرفتن‪.‬‬
‫گاڑی‬
‫فارسی‪:‬كالسكه ‪ ،‬واگن راه اهن ‪ ،‬مربي ورزش ‪ ،‬رهبري عمليات ورزشي را كردن ‪ ،‬معلمي كردن‪.‬‬
‫گاڑی بان‬
‫فارسی‪:‬درشكه چي ‪ ،‬كالسكه چي‪.‬‬
‫کوالہ‬
‫فارسی‪:‬زغال سنگ ‪ ،‬زغال ‪ ،‬زغال كردن‪.‬‬
‫ضم ہونا‬
‫فارسی‪:‬اءتلف كردن‪.‬‬
‫عام‪/‬ادنا‪/‬دبيز‪/‬درشت‪/‬کھردرا‪/‬موٹا‬
‫فارسی‪:‬زبر‪ ،‬خشن ‪ ،‬زمخت ‪ ،‬بي ادب‪.‬‬
‫کنارہ‪/‬ساحل‬
‫فارسی‪:‬ساحل ‪ ،‬دریاكنار‪ ،‬سریدن ‪ ،‬سرازیر رفتن‪.‬‬
‫چمکارنا‪/‬پٹی پڑھانا‪/‬پھسلنا‪/‬پچارا دینا‬
‫فارسی‪:‬ریشخندكردن ‪ ،‬نوازش كردن ‪ ،‬چرب زباني كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cloth‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clothe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clothes‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clothier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cloud‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cloudy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clove‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clown‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clownish‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cloy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Club‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clubfoot‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cluck‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clue‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clump‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Clumsy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cluster‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cluster‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Clutch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Clutch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coach‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coachman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Coalesce‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coarse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coast‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Coax‬‬

‫کال سانپ‪/‬ناگ‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬مار عينكي ‪ ،‬كفچه مار‪ ،‬مار كبري‪.‬‬
‫مرغ‬
‫فارسی‪ )n.(:‬خروس ‪ ،‬پرنده نر(از جنس ماكيان)‪ ،‬كج نهادگي كله ‪،‬چخماق تفنگ ‪:)vi &.vt.( ،‬مثل خروس جنگيدن ‪،‬‬
‫گوش ها را تيز وراست كردن ‪ ،‬كج نهادن ‪ ،‬یك وري كردن‪.‬‬
‫لڈ کرنا‬
‫فارسی‪:‬خروس باز‪ ،‬خروس جنگي‪.‬‬
‫گستاخی‪/‬خود بينی‬
‫فارسی‪:‬گستاخي ‪ ،‬خودنمایي‪.‬‬
‫سلوٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬چين وچروك ‪ ،‬موج ‪ ،‬رویش زگيل مانند‪ ،‬گره و برامدگي پارچه‪.‬‬
‫مرگح کی کلغی‬
‫فارسی‪:‬گل تاج خروس ‪ ،‬زلف عروسان ‪ ،‬ادم خود فروش وخودنما‪ ،‬احمق ‪ ،‬ژیگولو‪.‬‬
‫حتمی‬
‫فارسی‪:‬غره ‪ ،‬حتمي ‪ ،‬پرافاده‪.‬‬
‫کلے دراز‪/‬شوخ‬
‫فارسی‪:‬ازخودراضي ‪ ،‬جسور‪ ،‬خودنما‪.‬‬
‫کھاوپرا‪/‬ناریل‬
‫فارسی‪ )=cocoanut(:‬نارگيل‪.‬‬
‫ناز کرنا‪/‬پھسلنا‬
‫فارسی‪:‬نيم پزكردن ‪ ،‬اهسته جوشاندن یا پختن ‪ ،‬بادقت زیاد بكاري دست زدن ‪ ،‬نازپرورده كردن ‪ ،‬نوازش كردن‪.‬‬
‫ضابطہ‬
‫فارسی‪:‬رمز‪ ،‬رمزي كردن ‪ ،‬برنامه ‪ ،‬دستورالعملها‪.‬‬
‫تدوین قوانين‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬جمع وتدوین قوانين ‪ ،‬وضع قوانين ‪ ،‬قانون نویسي‪.‬‬
‫تدوین کرنا‪/‬تلخيس کرنا‬
‫فارسی‪:‬رمزي كردن ‪ ،‬تدوین كردن‪.‬‬
‫عدد‬
‫فارسی‪:‬ضریب ‪ ،‬عامل مشترك‪.‬‬
‫غصب کرنا‪/‬مجبور کرنا‪/‬زبردستی کرنا‪/‬زور ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬بزور وادار كردن ‪ ،‬ناگزیر كردن‪.‬‬
‫غصب‪/‬جبر‪/‬زبردستی‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬اجبار‪ ،‬اضطرار‪ ،‬تهدید واجبار‪.‬‬
‫قہوہ‬
‫فارسی‪:‬قهوه ‪ ،‬درخت قهوه‪.‬‬
‫خزانوے کا صندوق‪/‬پٹارہ‬
‫فارسی‪:‬صندوق ‪ ،‬خزانه وجوه‪.‬‬
‫نعش‪/‬تابوت‪/‬صندوق‬
‫فارسی‪:‬تابوت‪.‬‬
‫بے ایمانی کرنا‪/‬دھوکا دینا‪/‬ورغلنا‬
‫فارسی‪:‬دندانه ‪ ،‬دنده چرخ ‪ ،‬دندانه دار كردن ‪ ،‬حقه بازي ‪ ،‬طاس گرفتن (درتخته نرد)‪.‬‬
‫زور‬
‫فارسی‪:‬ضرورت ‪ ،‬اجبار‪ ،‬زیركي ‪ ،‬قدرت عقيده‪.‬‬
‫مضبوط‪/‬قوی‪/‬طاقت ور‬
‫فارسی‪:‬متقاعد كننده ‪ ،‬داراي قدرت وزور‪.‬‬
‫قابل تفکر‬
‫فارسی‪:‬اندیشه پذیر‪ ،‬قابل تفكر‪.‬‬
‫غور کرنا‪/‬تفکر کرنا‬
‫فارسی‪:‬اندیشه كردن ‪ ،‬درعالم فكر فرورفتن‪.‬‬
‫غور‪/‬تفکر‬
‫فارسی‪:‬اندیشه وتفكر‪.‬‬
‫ہم اصل‪/‬ہم جنس‪/‬ہم ریشہ‬
‫فارسی‪:‬هم ریشه ‪ ،‬همجنس ‪ ،‬واژه هم ریشه‪.‬‬
‫آگاہی‪/‬آگہی‪/‬دانش‪/‬ادراک‪/‬معرفت‬
‫فارسی‪:‬شناخت ‪ ،‬ادراك‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cobra‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cock‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cocker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cockiness‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cockle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cockscomb‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cocksure‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cocky‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coconut‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Coddle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Code‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Codification‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Codify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coefficient‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Coerce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coercion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coffee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coffer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coffin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cog‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cogency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cogent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cogitable‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cogitate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cogitation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cognate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cognition‬‬

‫با ہم زندگی گزارنا‪/‬ہم خانہ ہونا‪/‬خلوت کرنا‪/‬ميان بيوی کے طور پر ساتھ رہنا‬
‫فارسی‪:‬باهم زندگي كردن (زن ومرد)‪ ،‬رابطه جنسي داشتن‪.‬‬
‫ہم خانہ‬
‫فارسی‪:‬شریك زندگي یا عمل جنسي ‪ ،‬بغل خواب‪.‬‬
‫ہم خانگی‪/‬جمائع‬
‫فارسی‪:‬زندگي باهم ‪ ،‬جماع‪.‬‬
‫ربط رکھنا‬
‫فارسی‪:‬چسبيدن ‪ ،‬رابطه خویشي داشتن‪.‬‬
‫مطابقت‪/‬ربط‪/‬سياق و سباق‬
‫فارسی‪:‬چسبيدگي ‪ ،‬ارتباط (مطالب)‪ ،‬وابستگي‪.‬‬
‫منتظم‪/‬مسلسل‬
‫فارسی‪:‬چسبيده ‪ ،‬مربوط‪ ،‬داراي ارتباط یا نتيجه منطقي‪.‬‬
‫ایکا‪/‬ہم آہنگی‪/‬جماؤ‪/‬ربط‬
‫فارسی‪:‬پيوستگي ‪ ،‬چسبندگي ‪ ،‬هم بستگي ‪ ،‬جاذبه مولكولي‪.‬‬
‫چسپيدہ‪/‬پاس پاس‬
‫فارسی‪:‬چسباننده ‪ ،‬چسبناك‪.‬‬
‫دستہ‬
‫فارسی‪:‬گروه ‪ ،‬پيرو‪ ،‬طرفدار‪ ،‬همكار‪.‬‬
‫پيچ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬سيم پيچ‪.‬‬
‫انڈوا‪/‬خم‪/‬کنڈل‪/‬کنڈلی‪/‬پيچ‪/‬پھير‬
‫فارسی‪:‬چنبره زدن ‪ ،‬فنر‪ ،‬بدور چيزي بطورمارپيچ پيچيدن ‪ ،‬مارپيچ‪.‬‬
‫سکہ‬
‫فارسی‪:‬سكه ‪ ،‬سكه زدن ‪ ،‬اختراع وابداع كردن‪.‬‬
‫اتفاق ہونا‪/‬مطابقت ہونا‬
‫فارسی‪:‬همزمان بودن ‪ ،‬باهم رویدادن ‪ ،‬منطبق شدن ‪ ،‬دریك زمان اتفاق افتادن‪.‬‬
‫اتفاق‪/‬ميل‪/‬موافقت‪/‬مطابقت‪/‬تصادف‬
‫فارسی‪:‬انطباق‪.‬‬
‫مباشرت‬
‫فارسی‪:‬جماع ‪ ،‬مقاربت ‪ ،‬اميزشي‪.‬‬
‫بے دم‪/‬خنک‪/‬سرد‪/‬سرد مہر‪/‬ٹھنڈا‬
‫فارسی‪:‬سرما‪ ،‬سرماخوردگي ‪ ،‬زكام ‪ ،‬سردشدن یا كردن‪.‬‬
‫بے حس‪/‬سفاک‪/‬سرد خونی‬
‫فارسی‪:‬خونسرد‪ ،‬بي عاطفه‪.‬‬
‫ل تعلقی‪/‬سرد مہری‬
‫فارسی‪:‬خونسرد‪ ،‬بي اعتنایي كردن به‪.‬‬
‫سرد مہری سے‬
‫فارسی‪:‬بطور سرد‪.‬‬
‫خنکی‪/‬رکھائ‪/‬سردی‪/‬ٹھنڈ‬
‫فارسی‪:‬سردي‪.‬‬
‫ہر طرح کی گوبھی‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬نوعي كلم ‪ ،‬چشم بند‪ ،‬شعبده باز‪ ،‬تردستي ‪ ،‬شيادي‬
‫انٹھن‬
‫فارسی‪:‬قولنج ‪ ،‬قولنجي ‪ ،‬بخار یاگاز معده‪.‬‬
‫ہاتھ بٹانا‪/‬رفاقت کرنا‪/‬ساتھ دینا‬
‫فارسی‪:‬همدستي كردن ‪ ،‬باهم كار كردن ‪ ،‬تشریك مساعي‪.‬‬
‫ہاتھ بٹائ‪/‬مدد‪/‬ساتھ‪/‬شرکت‬
‫فارسی‪:‬همدستي ‪ ،‬همكاري‪.‬‬
‫بے ہمتی‪/‬مات‬
‫فارسی‪:‬فروریختن ‪ ،‬متلشي شدن ‪ ،‬دچار سقوط واضمحلل شدن ‪ ،‬غش كردن ‪ ،‬اوار‪.‬‬
‫گریبان‪/‬طوق‬
‫فارسی‪:‬یقه ‪ ،‬یخه ‪ ،‬گریبان ‪ ،‬گردن بند‪.‬‬
‫ہنسلی‬
‫فارسی‪( )=clavicle(:‬تش‪ ).‬ترقوه ‪ ،‬چنبر‪.‬‬
‫ملنا‪/‬مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تلفيق‪.‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cohabit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cohabitant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cohabitation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cohere‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coherence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coherent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cohesion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cohesive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cohort‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Coil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coin‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Coincide‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coincidence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cold‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cold blooded‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cold shoulder‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Coldly‬‬
‫‪Coldness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cole‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colic‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Collaborate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collaboration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collapse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collarbone‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Collate‬‬

‫مطابق‪/‬متوازی‬
‫فارسی‪:‬هم بر‪ ،‬پهلو به پهلو‪ ،‬متوازي ‪ ،‬تضمين ‪( ،‬امر‪ ).‬وثيقه‪.‬‬
‫ہم منصب‪/‬ساتھی‬
‫فارسی‪:‬هم كار‪ ،‬هم قطار‪.‬‬
‫بچانا‪/‬بہم کرنا‪/‬حاصل کرنا‪/‬اکٹھا کرنا‪/‬جمع کرنا‪/‬وصول کرنا‬
‫فارسی‪:‬گرداوردن ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬وصول كردن‪.‬‬
‫جمع‪/‬مجموعہ‪/‬ذخيرہ‪/‬وصول یابی‬
‫فارسی‪:‬گرداوري ‪ ،‬گرداورد‪ ،‬كلكسيون ‪ ،‬اجتماع ‪ ،‬مجموعه‪.‬‬
‫مجموعی‬
‫فارسی‪:‬بهم پيوسته ‪ ،‬انبوه ‪ ،‬اشتراكي ‪ ،‬اجتماعي ‪ ،‬جمعي‪.‬‬
‫درس گاہ‬
‫فارسی‪:‬كالج ‪ ،‬دانشگاه‪.‬‬
‫لڑنا‪/‬ٹکرانا‪/‬تصادم ہونا‬
‫فارسی‪:‬تصادم كردن ‪ ،‬بهم خوردن‪.‬‬
‫کھٹ‪/‬مڈ بھيڑ‪/‬صدمہ‪/‬ٹکر‬
‫فارسی‪:‬تصادم ‪ ،‬برخورد‪.‬‬
‫روز مرہ‬
‫فارسی‪:‬گفتگویي ‪ ،‬محاوره اي ‪ ،‬مصطلح ‪ ،‬اصطلحي‪.‬‬
‫بات چيت‪/‬گفتگو‬
‫فارسی‪:‬گفتگو‪ ،‬صحبت ‪ ،‬محاوره‪.‬‬
‫مل جانا‪/‬ساز باز ہونا‪/‬سازش کرنا‬
‫فارسی‪:‬ساخت وپاخت كردن ‪ ،‬تباني كردن ‪ ،‬توطله چيدن‪.‬‬
‫گٹھ جوڑ‪/‬سازش‬
‫فارسی‪:‬ساخت وپاخت ‪ ،‬تباني ‪ ،‬سازش ‪ ،‬هم نيرنگ ‪ ،‬بست وبند‪.‬‬
‫بڑی انت‬
‫فارسی‪:‬دونقطه یعني این علمت ‪ ،:‬روده بزرگ ‪ ،‬قولون ‪ ،‬معاء غلظ‪ ،‬ستون روده‪.‬‬
‫آباد کار‬
‫فارسی‪:‬مستعمره نشين ‪ ،‬كسيكه درتاسيس مستعمره اي شركت ميكند‪ ،‬مهاجر‪.‬‬
‫نو آبادی‬
‫فارسی‪:‬مستعمره ‪ ،‬مستملكات ‪ ،‬مهاجر نشين ‪ ،‬جرگه‪.‬‬
‫رنگ آميزی‪/‬رنگ ب ‪ó‬دی‬
‫فارسی‪:‬فن رنگرزي ‪ ،‬حالت رنگ پذیري ‪ ،‬رنگ اميزي‪.‬‬
‫رنگ بھرنا‪/‬رنگنا‬
‫فارسی‪:‬رنگ ‪ ،‬فام ‪ ،‬بشره ‪ ،‬تغيير رنگ دادن ‪ ،‬رنگ كردن ‪ ،‬ملون كردن‪.‬‬
‫رنگ دار‪/‬رنگين‬
‫فارسی‪:‬رنگي ‪ ،‬ملون ‪ ،‬نژادهاي غير سفيد پوست ‪ ،‬رنگين‪.‬‬
‫رنگا رنگ‬
‫فارسی‪:‬رنگارنگ‪.‬‬
‫بے رنگ‪/‬پھيکا‬
‫فارسی‪:‬بي رنگ ‪ ،‬كم رنگ ‪ ،‬رنگ پریده ‪ ،‬غير جالب ‪ ،‬بيمزه‪.‬‬
‫اناڑی‪/‬بچھيڑا‪/‬نا امزدہ‬
‫فارسی‪:‬كره اسب ‪ ،‬شخص ناازموده ‪ ،‬تازه كار‪ ،‬نوعي طپانچه‪.‬‬
‫البيل‪/‬چنچل‪/‬کھلڑی‪/‬شوخ‬
‫فارسی‪:‬مثل كره ‪ ،‬جست وخيز كننده‪.‬‬
‫فوجی قطار‪/‬کھمبا‪/‬لٹ‪/‬پيل پایہ‪/‬ستون‬
‫فارسی‪:‬ستون‪.‬‬
‫غفلت کی نيند‪/‬غش‬
‫فارسی‪:‬اغماء ‪ ،‬بيهشي‪.‬‬
‫غافل‬
‫فارسی‪(:‬طب) اغماء ‪ ،‬بيهش ‪ ،‬بيهوش‪.‬‬
‫کنگھا‪/‬کنگھی‬
‫فارسی‪:‬شانه ‪ ،‬شانه كردن ‪ ،‬جستجو كردن‪.‬‬
‫بال جھاڑنا‪/‬کنگھی کرنا‬
‫فارسی‪:‬شانه ‪ ،‬شانه اي ‪ ،‬شانه كردن‪.‬‬
‫کش مکش کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيكار‪ ،‬نبرد‪ ،‬زد وخورد‪ ،‬ستيز‪ ،‬حرب ‪ ،‬مبارزه كردن ‪ ،‬رزم ‪ ،‬جنگيدن با‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Collateral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colleague‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Collect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collection‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Collective‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪College‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Collide‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collision‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colloquial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colloquy‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Collude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Collusion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colonist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colony‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coloration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Colour‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coloured‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Colourful‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Colourless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Colt‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coltish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Column‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coma‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comatose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comb‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Comb‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Combat‬‬

‫لڑائ پر در پے‬
‫فارسی‪:‬مبارز‪ ،‬جنگجو‪ ،‬اهل مجادله ودعوا‪.‬‬
‫ميل‪/‬مرکب‬
‫فارسی‪:‬تركيب‪.‬‬
‫ایکا کرنا‪/‬جوڑنا‪/‬اشتراک کرنا‪/‬متحد کرنا‪/‬ساتھ ملنا‬
‫فارسی‪:‬تركيب كردن‪.‬‬
‫جڑنا‪/‬ملنا‬
‫فارسی‪:‬باهم پيوستن ‪ ،‬ملحق شدن ‪ ،‬متحد شدن ‪ ،‬اميختن (ش‪ ).‬تركيب شدن ‪ ،‬ماشين درو وخرمن كوبي ‪ ،‬كمباین‪.‬‬
‫دھوپ سے جھلسا‬
‫فارسی‪:‬سوزاندن ‪ ،‬تبدیل بخاكستر كردن ‪ ،‬محو در نور خروشيد‪.‬‬
‫آتش پزیر‪/‬قابل اشتعال‬
‫فارسی‪:‬سوزا‪ ،‬احتراق پذیر‪ ،‬قابل تحریك وبرانگيختني‪.‬‬
‫آتش پزیری‪/‬التہاب‪/‬اشتعال‪/‬گڑ بڑ‪/‬ہنگامہ‬
‫فارسی‪:‬سوختن ‪ ،‬سوخت ‪ ،‬اشتعال ‪ ،‬احتراق‪.‬‬
‫آ جانا‪/‬آنا‪/‬چلنا‪/‬تشریف لنا‬
‫فارسی‪:‬امدن ‪ ،‬رسيدن‪.‬‬
‫پلٹ آنا‪/‬پلٹنا‪/‬واپس انا‬
‫فارسی‪:‬بازگشتن ‪ ،‬برگشتن‪.‬‬
‫بھانڈ‪/‬مسخرہ‪/‬ناٹ‪/‬نقال‬
‫فارسی‪:‬نوینسده نمایش هاي خنده دار‪ ،‬هنرپيشه نمایش هاي خنده دار‪.‬‬
‫بھانڈ‪/‬مسخری‪/‬نقال‬
‫فارسی‪:‬زني كه در نمایش هاي خنده اور بازي ميكند‪.‬‬
‫ہلکا پھلکا‪/‬مزاحيہ‬
‫فارسی‪:‬نمایش خنده دار‪ ،‬شاد نمایش ‪ ،‬كمدي‪.‬‬
‫دل کشی‪/‬حسن‪/‬خوب صورتی‪/‬وجاہت‬
‫فارسی‪:‬خوبرویي ‪ ،‬خوش منظري‪.‬‬
‫حسين‪/‬جميل‪/‬قبول صورت‪/‬زیبا‬
‫فارسی‪:‬خوبرو‪ ،‬خوش ایند‪ ،‬خوش منظر‪.‬‬
‫دم دار ستارہ‪/‬جھاڑ‬
‫فارسی‪:‬ستاره دنباله دار‪.‬‬
‫ڈھارس دینا‪/‬دل بہلنا‪/‬تھپ تھپانا‬
‫فارسی‪:‬راحت ‪ ،‬اسودگي ‪ ،‬اسایش ‪ ،‬مایه تسلي ‪ ،‬دلداري دادن (به)‪ ،‬اسایش دادن‪.‬‬
‫آرام دہ‬
‫فارسی‪:‬راحت‪.‬‬
‫غم گسار‪/‬غم خوار‬
‫فارسی‪:‬راحتي بخش ‪ ،‬تسلي دهنده‪.‬‬
‫مزاحيہ‬
‫فارسی‪:‬خنده دار‪ ،‬مضحك ‪ ،‬وابسته به كمدي‪.‬‬
‫فرمانا‪/‬حکم دینا‪/‬قيادت کرنا‬
‫فارسی‪:‬فرمان‪.‬‬
‫فرمان‪/‬ہاتھ‪/‬حکم‪/‬ارشاد‪/‬قابو‪/‬قيادت‪/‬قدرت‬
‫فارسی‪:‬فرمایش ‪ ،‬سركردگي ‪ ،‬فرماندهي ‪ ،‬فرمان دادن ‪ ،‬حكم كردن ‪ ،‬امركردن ‪ ،‬فرمان‪.‬‬
‫حکم دینا‬
‫فارسی‪:‬وارد بخدمت اجباري كردن ‪ ،‬براي ارتش برداشتن ‪ ،‬مصادره كردن‪.‬‬
‫امير‪/‬حاکم‪/‬قائد‪/‬سپہ سالر‬
‫فارسی‪:‬فرمانده ‪ ،‬ارشد‪ ،‬سركرده ‪ ،‬تخماق‪.‬‬
‫دستور خدا‪/‬فرمائش‪/‬حکم‬
‫فارسی‪:‬فرمان ‪ ،‬حكم ‪ ،‬دستور خدا‪.‬‬
‫فوجی دستہ‬
‫فارسی‪:‬تكاور‪.‬‬
‫یاد منانا‪/‬ذکر کرنا‬
‫فارسی‪:‬مجلس یاداوري ‪ ،‬نگاه داشتن ‪ ،‬جشن گرفتن ‪ ،‬بيادگار نگاه داشتن‪.‬‬
‫جشن یاد گاری‪/‬یاد آوری‪/‬ذکر خير‬
‫فارسی‪:‬یادبود‪ ،‬مجلس تذكر‪ ،‬مجلس یا جشن یادبود‪.‬‬
‫آغاز ہونا‪/‬چھڑنا‪/‬ابتدا ہونا‪/‬شروع ہونا‬

‫‪a.‬‬

‫‪Combative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Combination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Combine‬‬

‫‪v.i‬‬

‫‪Combine‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Combust‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Combustible‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Combustion‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Come‬‬
‫‪Come back‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comedian‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comedienne‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comedy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comeliness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comely‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comet‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Comfort‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comfortable‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comforter‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Command‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Command‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commandeer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commander‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commandment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commando‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commemorate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commemoratio‬‬
‫‪n‬‬
‫‪Commence‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫فارسی‪:‬اغاز كردن ‪ ،‬شروع كردن‪.‬‬
‫آغاز‪/‬ابتدا‪/‬مبتدا‪/‬پہل‪/‬سر‪/‬شروع‬
‫فارسی‪:‬اغاز‪ ،‬جشن فارغ التحصيلي‪.‬‬
‫سراہنا‪/‬ستائش کرنا‬
‫فارسی‪:‬ستودن ‪ ،‬ستایش كردن‪.‬‬
‫مستحسن‬
‫فارسی‪:‬ستودني‪.‬‬
‫سنا‪/‬تعریف‪/‬توصيف‬
‫فارسی‪:‬ستایش ‪ ،‬توصيه ‪ ،‬سفارش ‪ ،‬تقدیر‪.‬‬
‫تبصرہ‬
‫فارسی‪:‬توضيح‪.‬‬
‫حاشيہ‪/‬رائے زنی‪/‬شرح‬
‫فارسی‪:‬تفسير‪ ،‬سفرنگ ‪ ،‬تقریظ‪ ،‬رشته یادداشت ‪( ،‬درجمع) گزارش رویداد‪.‬‬
‫شارح‬
‫فارسی‪:‬مفسر‪ ،‬سفرنگ گر‪.‬‬
‫تجارت‬
‫فارسی‪:‬تجارت ‪ ،‬بازرگاني ‪ ،‬معاشرت ‪ ،‬تجارت كردن‪.‬‬
‫تاجرانہ‪/‬تجارتی‬
‫فارسی‪:‬تجارتي ‪ ،‬بازرگاني‪.‬‬
‫ہمدردی دکھانا‪/‬رحم کرنا‬
‫فارسی‪:‬دلسوزي كردن ‪ ،‬ترحم كردن بر‪ ،‬تسليت گفتن بر‪ ،‬اظهار تاسف كردن‪.‬‬
‫ہمدردی‪/‬رحم‬
‫فارسی‪:‬دلسوزي ‪ ،‬ترحم ‪ ،‬تسليت ‪ ،‬اظهارتاسف‪.‬‬
‫نائب‬
‫فارسی‪:‬فروشگاه مخصوص كارمندان یك اداره‪.‬‬
‫آڑہت‬
‫فارسی‪:)n.(:‬ماموریت ‪ ،‬تصدي ‪ ،‬حق العمل ‪ ،‬فرمان ‪ ،‬حكم ‪ ،‬هيلت ‪ ،‬مامورین ‪ ،‬كميسيون ‪ ،‬انجام ‪ :)vt.( ،‬گماشتن ‪،‬‬
‫ماموریت دادن‪.‬‬
‫کرنا‪/‬مرتکب ہونا‬
‫فارسی‪:‬سپردن ‪ ،‬مرتكب شدن ‪ ،‬اعزام داشتن براي (مجازات و غيره)‪ ،‬متعهدبانجام امري نمودن ‪ ،‬سرسپردن‪.‬‬
‫سپردگی‪/‬وابستگی‬
‫فارسی‪:‬سرسپردگي ‪ ،‬ارتكاب ‪ ،‬حكم توقيف ‪ ،‬تعهد‪ ،‬الزام‪.‬‬
‫ملنا جلنا‬
‫فارسی‪:‬مخلوط كردن ‪ ،‬بهم ریختن ‪ ،‬دراميختن‪.‬‬
‫چيز‪/‬مال‪/‬شئے‬
‫فارسی‪:‬وسيله مناسب ‪ ،‬متاع ‪ ،‬كال‪ ،‬جنس‪.‬‬
‫عام‪/‬بازاری‪/‬چھوٹا‪/‬معمولی‪/‬مبتذل‪/‬مشترک‪/‬مشتمل‪/‬مستعمل‪/‬متوسط‪/‬رائج‪/‬شامل‬
‫فارسی‪ :)n &.adj.(:‬عمومي ‪ ،‬معمولي ‪ ،‬متعارفي ‪ ،‬عادي ‪ ،‬مشترك ‪ ،‬پيش پاافتاده ‪ ،‬پست ‪ ،‬عوامانه ‪n، .vi،.( ،‬‬
‫‪ :).vt‬مردم عوام ‪ ،‬عمومي ‪ ،‬مشاركت كردن ‪ ،‬مشاع بودن ‪ ،‬مشتركا استفاده كردن‪.‬‬
‫عقل سليم‪/‬خرد‪/‬سمجھ‬
‫فارسی‪:‬عقل سليم ‪ ،‬قضاوت صحيح ‪ ،‬حس عام‪.‬‬
‫عامی‬
‫فارسی‪:‬شخص غير اشرافي‪.‬‬
‫عام‬
‫فارسی‪:‬پيش پا افتاده ‪ ،‬معمولي ‪ ،‬مبتذل ‪ ،‬همه جایي‪.‬‬
‫ہل چل‪/‬گہما گہمی‪/‬کھلبلی‪/‬شور‬
‫فارسی‪:‬اشوب ‪ ،‬اضطراب ‪ ،‬جنبش ‪ ،‬اغتشاش ‪ ،‬هياهو‪.‬‬
‫فرقہ وارانہ‬
‫فارسی‪:‬اشتراكي ‪ ،‬همگاني‪.‬‬
‫بات چيت کرنا‪/‬صحبت کرنا‬
‫فارسی‪:‬بخش ‪ ،‬مزرعه اشتراكي ‪ ،‬صميمانه گفتگو كردن ‪ ،‬راز دل گفتن‪.‬‬
‫قابل ارتباط‬
‫فارسی‪:‬قابل ارتباط‪ ،‬مسري‪.‬‬
‫آگاہ کرنا‪/‬عطا کرنا‪/‬بخشنا‪/‬اطلع دینا‪/‬جتانا‪/‬کہنا‪/‬خبر دینا‪/‬لکھنا‬
‫فارسی‪:‬گفتگوكردن ‪ ،‬مكاتبه كردن ‪ ،‬كاغذ نویسي كردن ‪ ،‬مراوده كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commencemen‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Commend‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Commendable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commendation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commentary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commentator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commerce‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Commercial‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commiserate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commiseration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commissary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commission‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commitment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commix‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commodity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Common‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Common sense‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commoner‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Commonplace‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Commotion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Communal‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Commune‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Communicable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Communicate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫آمد و رفت‪/‬مراسلہ‪/‬ربط ضبط‬
‫فارسی‪:‬ارتباط‪ ،‬مكاتبه‪.‬‬
‫اشتراک‪/‬وسل‬
‫فارسی‪:‬مشاركت ‪ ،‬ایين عشاء رباني ‪ ،‬صميميت وهمدلي‪.‬‬
‫اشتراکيت‬
‫فارسی‪:‬اصول اشتراكي ‪ ،‬مرام اشتراكي ‪ ،‬كمونيسم‪.‬‬
‫اشتراکی‬
‫فارسی‪:‬طرفدار مرام اشتراكي ‪ ،‬مربوط به كمونيسم‪.‬‬
‫برادری‪/‬ہم آہنگی‪/‬اتفاق‬
‫فارسی‪:‬انجمن ‪ ،‬اجتماع ‪ ،‬عوام‪.‬‬
‫ادل بدلی کرنا‪/‬لين دین کرنا‬
‫فارسی‪:‬تبدیل كردن ‪ ،‬مسافرت كردن با بليط تخفيف دار‪ ،‬هر روزاز حومه بشهر وبالعكس سفركردن‪.‬‬
‫ٹھوس‪/‬استوار‬
‫فارسی‪:‬فشرده ‪ ،‬فشرده كردن‪.‬‬
‫حاشيہ نشين‪/‬حواری‪/‬جليس‪/‬ندیم‪/‬رفيق‪/‬صاحب‪/‬ساتھی‪/‬یاور‪/‬یار‬
‫فارسی‪:‬همراه همدم ‪ ،‬هم نشين ‪ ،‬پهلو نشين ‪( ،‬مج‪ ).‬معاشرت كردن ‪ ،‬همراهي كردن‪.‬‬
‫قابل دوستی‬
‫فارسی‪:‬قابل معاشرت ‪ ،‬شایسته رفاقت‪.‬‬
‫رفاقت‪/‬صحبت‬
‫فارسی‪:‬یاري ‪ ،‬همراهي ‪ ،‬مصاحبت ‪ ،‬پهلو نشيني‪.‬‬
‫انجمن‪/‬بزم‪/‬فریق‪/‬صحبت‪/‬ذمن‪/‬زمرہ‬
‫فارسی‪:‬شركت‪.‬‬
‫برابر کی ٹکر‪/‬ہم پلہ‪/‬ہم رتبہ‪/‬مد مقابل‬
‫فارسی‪:‬قياس پذیر‪ ،‬قابل مقایسه‪.‬‬
‫موازنہ کرنا‪/‬مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬مقایسه كردن ‪ ،‬برابركردن ‪ ،‬باهم سنجيدن‪.‬‬
‫مماثلت‪/‬مقابلہ‪/‬مشابہت‪/‬نظير‪/‬نسبت‬
‫فارسی‪:‬مقایسه ‪ ،‬تطبيق ‪ ،‬سنجش ‪ ،‬برابري ‪ ،‬تشبيه‪.‬‬
‫درجہ‪/‬ڈبہ‪/‬خانہ‬
‫فارسی‪(:‬درقطار) كوپه ‪ ،‬قسمت ‪ ،‬تقسيم كردن‪.‬‬
‫گھير‪/‬پر کار‬
‫فارسی‪:‬قطب نما‪ ،‬پرگار‪.‬‬
‫گھيرنا‬
‫فارسی‪ )n &.vi &.vt &.adv &.adj.(:‬تدبير كردن ‪ ،‬نقشه كشيدن ‪،‬اختراع كردن ‪ ،‬دور زدن ‪ ،‬مدار چيزي راكامل‬
‫نمودن ‪ ،‬باقطب نماتعيين ‪ ،‬جهت كردن ‪ ،‬محصور كردن ‪ ،‬محدود كردن ‪ ،‬فهميدن ‪ ،‬درك كردن ‪ ،‬گرد‪ ،‬مدور (‪)n.‬‬
‫حدود وثغور‪ ،‬حوزه ‪ ،‬دایره ‪ ،‬حيطه ‪ ،‬پرگار‪ ،‬قطب نما‪.‬‬
‫اشفاق‪/‬درد‪/‬رحم‪/‬شفاقت‪/‬شفقت‪/‬ترس‬
‫فارسی‪:‬دلسوزي ‪ ،‬رحم ‪ ،‬شفقت ‪ ،‬غمخواري‪.‬‬
‫درد مند‪/‬درد ناک‪/‬خدا ترس‪/‬شفيق‬
‫فارسی‪:‬ترحم كردن ‪ ،‬دلسوز‪ ،‬غم خوار‪ ،‬رحيم ‪ ،‬شفيق ‪ ،‬مهربان‪.‬‬
‫موافقت‬
‫فارسی‪:‬سازش پذیري ‪ ،‬سازگاري ‪ ،‬دمسازي ‪ ،‬مطابقت‪.‬‬
‫موافق‬
‫فارسی‪:‬همساز‪.‬‬
‫مجبور کرنا‬
‫فارسی‪:‬مجبوركردن ‪ ،‬وادار كردن‪.‬‬
‫مجموعہ‬
‫فارسی‪:‬خلصه ‪ ،‬زبده ‪ ،‬مختصر‪ ،‬كوتاهي ‪ ،‬اختصار‪.‬‬
‫ڈنڈ بھرنا‪/‬معاوضہ دینا‬
‫فارسی‪:‬تاوان دادن ‪ ،‬پاداش دادن ‪ ،‬عوض دادن ‪ ،‬جبران كردن‪.‬‬
‫عوض‪/‬ہرجانہ‪/‬پا داش‪/‬تلفی‬
‫فارسی‪:‬جبران كردن ‪ ،‬خنثي كردن‪.‬‬
‫دخل‪/‬قابليت‬
‫فارسی‪:‬صلحيت ‪ ،‬شایستگي ‪ ،‬كفایت ‪ ،‬سررشته‪.‬‬
‫لئق‪/‬مجاز‪/‬قابل‪/‬قادر‬

‫‪n.‬‬

‫‪Communication‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Communion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Communism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Communist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Community‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Commute‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compact‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Companion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Companionable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Companionship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Company‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comparable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compare‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comparison‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compartment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compass‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compassion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compassionate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compatibility‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compatible‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compendium‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Compensate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compensation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Competence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Competent‬‬

‫فارسی‪:‬لیق ‪ ،‬ذي صلحيت ‪ ،‬شایسته ‪ ،‬داراي سر رشته‪.‬‬
‫مقابلہ‪/‬ٹکر‬
‫فارسی‪:‬رقابت ‪ ،‬مسابقه‪.‬‬
‫مقابل‪/‬رقيب‬
‫فارسی‪:‬رقيب ‪ ،‬هم چشم ‪ ،‬حریف ‪ ،‬هم اورد‪.‬‬
‫تاليف‬
‫فارسی‪:‬گرداوري ‪ ،‬تاليف ‪ ،‬تلفيق‪.‬‬
‫مرتب کرنا‪/‬تاليف کرنا‪/‬ترتيب دینا‬
‫فارسی‪:‬همگرادني كردن‪.‬‬
‫مدیر‬
‫فارسی‪:‬همگردان‪.‬‬
‫گلہ کرنا‪/‬پکارنا‪/‬شکایت کرنا‬
‫فارسی‪:‬شكایت كردن ‪ ،‬غرولند كردن ‪ ،‬ناليدن‪.‬‬
‫داد خواہ‪/‬فریادی‪/‬مدعی‪/‬مدعا اليہ‬
‫فارسی‪:‬شاكي ‪ ،‬دادخواه ‪ ،‬عارض ‪ ،‬مدعي ‪ ،‬خواهان‪.‬‬
‫دوہائ‪/‬فریاد‪/‬فغان‪/‬گلہ‪/‬نالش‪/‬پکار‪/‬شکایت‪/‬شکوہ‪/‬واویل‬
‫فارسی‪:‬شكایت ‪ ،‬دادخواهي‪.‬‬
‫خليق‪/‬سليس‬
‫فارسی‪:‬مهربان ‪ ،‬خوشخو‪ ،‬با ادب‪.‬‬
‫انجام کو پہنچانا‪/‬چکانا‪/‬ختم کرنا‪/‬پورا کرنا‬
‫فارسی‪:‬تمام ‪ ،‬كامل‪.‬‬
‫اکمل‪/‬بھر‪/‬کامل‪/‬کل‪/‬مبلغ‪/‬مکمل‪/‬مسلم‪/‬پکا‪/‬پورا‪/‬پر‪/‬سارا‪/‬تمام‬
‫فارسی‪:‬كامل ‪ ،‬تمام ‪ ،‬كامل كردن ‪ ،‬انجام دادن ‪ ،‬بانجام رساندن‪.‬‬
‫اختتام‪/‬انسرام‪/‬اتمام‪/‬ختم‬
‫فارسی‪:‬اتمام ‪ ،‬تكميل‪.‬‬
‫پيچيدہ بات‬
‫فارسی‪:‬پيچيده ‪ ،‬مختلط‪.‬‬
‫رنگ روپ‪/‬رنگت‬
‫فارسی‪:‬رنگ زدن ‪ ،‬رنگ چهره ‪ ،‬رنگ ‪ ،‬بشره ‪ ،‬چرده‪.‬‬
‫تابع داری‬
‫فارسی‪:‬قبول ‪ ،‬اجابت ‪ ،‬بر اوردن‪.‬‬
‫مشکل بنانا‪/‬الجھانا‬
‫فارسی‪:‬پيچيده كردن ‪ ،‬پيچيدن ‪ ،‬بغرنج كردن‪.‬‬
‫گرہ‪/‬پيچ‪/‬پيچيدگی‪/‬نزاکت‪/‬الجھن‬
‫فارسی‪:‬پيچيدگي ‪ ،‬بغرنجي ‪( ،‬طب) عوارض ‪ ،‬عواقب‪.‬‬
‫خراج تحسين‪/‬کورنش‪/‬سلم‪/‬تعریف‬
‫فارسی‪:‬تعارف ‪ ،‬تعریف ‪ ،‬درود‪ ،‬تعریف كردن از‪.‬‬
‫سازش‬
‫فارسی‪:‬دسيسه ‪ ،‬دوزوكلك ‪ ،‬سازش‪.‬‬
‫بات مان لينا‪/‬سننا‬
‫فارسی‪:‬موافقت كردن ‪ ،‬براوردن ‪ ،‬اجابت كردن‪.‬‬
‫پرذہ‬
‫فارسی‪:‬اجزاء ‪ ،‬تركيب كننده ‪ ،‬تركيب دهنده ‪ ،‬جزء‪.‬‬
‫متفق ہونا‪/‬راس آنا‬
‫فارسی‪:‬سازش كردن ‪ ،‬جور بودن ‪ ،‬تحمل كردن ‪ ،‬دربرداشتن ‪ ،‬حامل بودن ‪ ،‬رفتار‪.‬‬
‫عبارت ارائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬سرودن ‪ ،‬ساختن ‪ ،‬درست كردن ‪ ،‬تصنيف كردن‪.‬‬
‫جڑا ہوا‪/‬خاموش‪/‬مل ہوا‪/‬مطمئن‪/‬سنجيدہ‬
‫فارسی‪:‬تركيب شده ‪ ،‬مركب ‪ ،‬ارام ‪ ،‬خونسرد‪.‬‬
‫بندش‪/‬عبارت‪/‬انشا پر داذی‪/‬کلم‪/‬ترکيب‪/‬تصنيف‬
‫فارسی‪:‬تركيب ‪ ،‬ساخت ‪ ،‬انشاء ‪ ،‬سرایش ‪ ،‬قطعه هنري‪.‬‬
‫جميعت‪/‬تمانيت‬
‫فارسی‪:‬ارامش ‪ ،‬خودداري ‪ ،‬تسلط بر نفس ‪ ،‬خونسردي‪.‬‬
‫مرکب‬
‫فارسی‪ )adj.(:‬مركب ‪ ،‬چند جزءي ‪ ،‬جسم مركب ‪ ،‬لفظ مركب ‪ ،‬بلور دوتایي (‪: )n.‬محوطه ‪ ،‬عرصه ‪ ،‬حياط‪ ،‬تركيب‬
‫‪ ،‬جسم مركب ‪: )vi &.vt.( ،‬تركيب كردن ‪ ،‬اميختن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Competition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Competitor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compilation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compiler‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Complain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complainant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complaint‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Complaisant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Complete‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Complete‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Completion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complex‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complexion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compliance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Complicate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complication‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compliment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Complot‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Comply‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Component‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Comport‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compose‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Composed‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Composition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Composure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compound‬‬

‫گھيرنا‪/‬سمجھنا‬
‫فارسی‪:‬دریافتن ‪ ،‬درك كردن ‪ ،‬فهميدن ‪ ،‬فرا گرفتن‪.‬‬
‫فہم‪/‬ادراک‪/‬سمجھ‪/‬وقوف‬
‫فارسی‪:‬دریافت ‪ ،‬قوه ادراك‪.‬‬
‫ہمہ گير‪/‬جامع‬
‫فارسی‪:‬جامع ‪ ،‬فرا گيرنده ‪ ،‬وسيع ‪ ،‬محيط‪ ،‬بسيط‪.‬‬
‫چپٹا کرنا‪/‬دبانا‬
‫فارسی‪:‬متراكم كردن‪.‬‬
‫چپٹا‬
‫فارسی‪:‬فشرده ‪ ،‬متراكم‪.‬‬
‫فشار‬
‫فارسی‪:‬تراكم ‪ ،‬متراكم سازي‪.‬‬
‫مشتمل ہونا‬
‫فارسی‪:‬دربرداشتن ‪ ،‬شامل بودن‪.‬‬
‫سمجھوتا کرنا‬
‫فارسی‪:‬تراضي ‪ ،‬مصالحه ‪ ،‬توافق ‪ ،‬مصالحه كردن ‪ ،‬تسویه كردن‪.‬‬
‫جبر‪/‬مجبوری‪/‬تاکيد‪/‬ضرورت‬
‫فارسی‪:‬اجبار‪ ،‬اضطرار‪.‬‬
‫عادی‬
‫فارسی‪:‬اجباري ‪ ،‬اضطراري‪.‬‬
‫جبری‪/‬لزم‪/‬لزمی‪/‬ضروری‬
‫فارسی‪:‬اجباري ‪ ،‬قهري‪.‬‬
‫افسوس‪/‬پشيمانی‬
‫فارسی‪:‬پشيماني ‪ ،‬ندامت ‪ ،‬رحم‪.‬‬
‫حساب‬
‫فارسی‪:‬محاسبه ‪ ،‬محاسبات‪.‬‬
‫حبيب‪/‬جليس‪/‬رفيق‪/‬ساتھی‬
‫فارسی‪:‬رفيق ‪ ،‬همراه‪.‬‬
‫لڑی‪/‬ربط‪/‬سلسلہ بندی‪/‬تسلسل‬
‫فارسی‪:‬تسلسل‪.‬‬
‫اڑ کرنا‪/‬چھپانا‪/‬ڈھانکنا‪/‬ڈھانپنا‪/‬ڈھکنا‪/‬ليپنا‬
‫فارسی‪:‬پنهان كردن ‪ ،‬نهان كردن ‪ ،‬نهفتن‪.‬‬
‫آڑ‪/‬چوری‪/‬دفن‪/‬خفہ‬
‫فارسی‪:‬پنهان بودن‪.‬‬
‫مان لينا‪/‬قبول کرنا‬
‫فارسی‪:‬واگذار كردن ‪ ،‬دادن ‪ ،‬تصدیق كردن‪.‬‬
‫اکڑ‪/‬دماغ‪/‬گھمنڈ‪/‬خودی‪/‬ناز‪/‬ترنگ‬
‫فارسی‪:‬خودبيني ‪ ،‬غرور‪ ،‬استعاره‪.‬‬
‫مغرور‬
‫فارسی‪:‬خودپسندي ‪ ،‬خودبيني ‪ ،‬غرور‪ ،‬استعاره‪.‬‬
‫توجہ مرکوز کرنا‬
‫فارسی‪:‬متمركز كردن ‪ ،‬تمركز دادن ‪ ،‬تغليظ‪.‬‬
‫مفہوم‪/‬تصور‬
‫فارسی‪:‬فكر‪ ،‬عقيده ‪ ،‬تصور كلي ‪ ،‬مفهوم‪.‬‬
‫فکر‪/‬حمل‪/‬خيال‪/‬تصور‬
‫فارسی‪:‬حاملگي ‪ ،‬لقاح تخم وشروع رشد جنين ‪ ،‬ادراك ‪ ،‬تصور‪.‬‬
‫افسوس‪/‬اندیشہ‪/‬دخل‪/‬فکر‪/‬غم‪/‬کھٹکا‪/‬مطلب‪/‬پرواہ‪/‬تعلق‪/‬تاسف‪/‬واسطہ‬
‫فارسی‪:‬ربط‪ ،‬بستگي ‪ ،‬بابت ‪ ،‬مربوط بودن به ‪( ،‬بصورت اسم مفعول) دلواپس كردن ‪( ،‬م‪.‬م‪).‬نگران بودن ‪ ،‬اهميت‬
‫داشتن‪.‬‬
‫بارے‪/‬بابت‪/‬کا‪/‬لئے‪/‬مارے‪/‬متعلق‪/‬واستے‬
‫فارسی‪:‬درباره ‪ ،‬درباب‪.‬‬
‫ہم اہانگی‪/‬محفل ساز و آواز‬
‫فارسی‪:‬ساز واواز‪ ،‬انجمن ساز واواز‪ ،‬هم اهنگي ‪ ،‬كنسرت ‪ ،‬مرتب كردن ‪ ،‬جور كردن‪.‬‬
‫باہم‪/‬ہم نوا‬
‫فارسی‪:‬مجتمعا‪ ،‬باهم ‪ ،‬موزون ‪ ،‬هم نوا‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Comprehend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comprehension‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Comprehensive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compress‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compressed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compression‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Comprise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Compromise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compulsion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compulsive‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Compulsory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Compunction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Computation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Comrade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concatenation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conceal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concealment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Concede‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conceit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conceited‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Concentrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concept‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conception‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concern‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Concerning‬‬
‫‪Concert‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concerted‬‬

‫عتا‪/‬پاس داری‪/‬رعایت‬
‫فارسی‪:‬اعطاء ‪ ،‬امتياز‪ ،‬امتياز انحصاري‪.‬‬
‫سنکھ‬
‫فارسی‪:‬صدف حلزوني‪.‬‬
‫منانا‪/‬راضی کرنا‬
‫فارسی‪:‬ساكت كردن ‪ ،‬ارام كردن ‪ ،‬مطالعه كردن ‪ ،‬اشتي دادن‪.‬‬
‫بليغ‪/‬مختصر‬
‫فارسی‪:‬مختصر‪ ،‬موجز‪ ،‬كوتاه ‪ ،‬لب گو‪ ،‬فشرده ومختصر‪.‬‬
‫نجی اجتماع‬
‫فارسی‪:‬انجمن محرمانه ‪ ،‬كنفرانس‪.‬‬
‫فيصلہ کرنا‪/‬ختم کرنا‪/‬شامل کرنا‬
‫فارسی‪:‬بپایان رساندن ‪ ،‬نتيجه گرفتن ‪ ،‬استنتاج كردن ‪ ،‬منعقد كردن‪.‬‬
‫عاقبت‪/‬اخير‪/‬انجام‪/‬انسرام‪/‬ختم‪/‬ما حاصل‪/‬نتيجہ‪/‬پار‬
‫فارسی‪:‬پایان ‪ ،‬فرجام ‪ ،‬اختتام ‪ ،‬انجام ‪ ،‬نتيجه ‪ ،‬استنتاج‪.‬‬
‫ہضم کرنا‪/‬منصوبہ بنانا‪/‬تيار کرنا‪/‬ترکيب گھڑنا‬
‫فارسی‪:‬درست كردن ‪ ،‬جعل كردن ‪ ،‬اختراع كردن ‪ ،‬تركيب كردن ‪ ،‬پختن ‪( ،‬م‪.‬م‪ ).‬گواریدن‪.‬‬
‫ہم رو‪/‬متلزم‬
‫فارسی‪:‬همراه ‪ ،‬ملزم ‪ ،‬پيوسته‪.‬‬
‫اتفاق‪/‬اتحاد‪/‬سازش‪/‬یک جہتی‬
‫فارسی‪:‬توافق ‪ ،‬مطابقت ‪ ،‬یكجوري ‪ ،‬پيمان ‪ ،‬قرار‪.‬‬
‫ہجوم‬
‫فارسی‪:‬گروه ‪ ،‬محل ملقات ‪ ،‬محل اجتماع ‪ ،‬محل تلقي چند خيابان یا جاده‪.‬‬
‫داشتہ‬
‫فارسی‪:‬صيغه ‪ ،‬متعه ‪ ،‬رفيقه ‪ ،‬همخوابه‪.‬‬
‫قبول کرنا‬
‫فارسی‪:‬موافقت كردن ‪ ،‬هم راي بودن ‪ ،‬دمساز شدن‪.‬‬
‫قبول‬
‫فارسی‪:‬موافقت ‪ ،‬توافق ‪ ،‬دمسازي ‪ ،‬رضایت ‪ ،‬تصادف‪.‬‬
‫چوٹ‪/‬دھکا‪/‬صدمہ‬
‫فارسی‪:‬صدمه وتكان مغز كه منجر به بيهوشي ميشود‪ ،‬تصادم ‪ ،‬صدمه ‪ ،‬ضربت سخت‪.‬‬
‫ملمت کرنا‪/‬مذمت کرنا‪/‬پيشاب کی دھار پر مارنا‬
‫فارسی‪:‬محكوم كردن ‪ ،‬محكوم شدن‪.‬‬
‫مذمت‪/‬نفرین‬
‫فارسی‪:‬محكوميت‪.‬‬
‫دبنا‪/‬جھکنا‪/‬فرو تنی کرنا‪/‬انکسار کرنا‬
‫فارسی‪:‬تمكين كردن ‪ ،‬فروتني كردن ‪ ،‬خود را پست كردن ‪ ،‬تواضع كردن‪.‬‬
‫با اخلق‪/‬جھکا ہوا‪/‬منکسر‬
‫فارسی‪:‬فروتن ‪ ،‬مهربان ‪ ،‬نوازش كننده‪.‬‬
‫گت‪/‬حال‪/‬حال و قال‪/‬حالت‪/‬ہئت‪/‬حقيقت‪/‬کيفيت‪/‬نقشہ‪/‬شان‪/‬شکل‪/‬شرط‪/‬صورت‪/‬طرح‪/‬طور‬
‫فارسی‪:‬حالت ‪ ،‬وضعيت ‪ ،‬چگونگي ‪ ،‬شرط‪ ،‬مقيد كردن ‪ ،‬شرط نمودن‪.‬‬
‫مشروط‬
‫فارسی‪:‬شرطي ‪ ،‬مشروطه ‪ ،‬موكول ‪ ،‬مقيد‪ ،‬نامعلوم‪.‬‬
‫ماتم پرسی کرنا‪/‬تعزیت کرنا‬
‫فارسی‪:‬تسليت دادن ‪ ،‬اظهار تاسف كردن‪.‬‬
‫عزا‪/‬ماتم پرسی‪/‬تعزیت‬
‫فارسی‪:‬همدردي ‪ ،‬تسليت ‪ ،‬اظهار تاسف‪.‬‬
‫در گزر کرنا‪/‬معاف کرنا‬
‫فارسی‪:‬چشم پوشي كردن از‪ ،‬اغماض كردن ‪ ،‬بخشيدن‪.‬‬
‫باعث‪/‬کار آمد‪/‬مائل‬
‫فارسی‪:‬موجب شونده ‪ ،‬سودمند‪ ،‬مساعد‪ ،‬منجر شونده‪.‬‬
‫پہنچانا‬
‫فارسی‪:‬هدایت كردن ‪ ،‬رفتار‪.‬‬
‫چال‪/‬چال چلن‪/‬ڈھب‪/‬پيرایہ‪/‬رنگ ڈھنگ‪/‬روش‪/‬سيرت‪/‬شيوہ‬
‫فارسی‪:‬رفتار‪ ،‬سلوك ‪ ،‬هدایت كردن ‪ ،‬بردن ‪ ،‬اداره كردن‪.‬‬
‫راہ نما‪/‬راہ بر‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concession‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conciliate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Concise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conclave‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conclude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conclusion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Concoct‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Concomitant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concord‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concourse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concubine‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Concur‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concurrence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Concussion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Condemn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Condemnation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Condescend‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Condescending‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Condition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conditional‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Condole‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Condolence‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Condone‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conducive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conduct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conduct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conductor‬‬

‫فارسی‪:‬هادي ‪ ،‬رسانا‪.‬‬
‫آب گزر‪/‬نالی‪/‬نی‪/‬نل‪/‬نلوا‪/‬تار دان‬
‫فارسی‪:‬لوله ‪ ،‬مجراي سيم‪.‬‬
‫مخروطہ‬
‫فارسی‪:‬مخروط‪ ،‬ميوه كاج ‪ ،‬هرچيز مخروطي یاكله قندي ‪ ،‬مخروطي شكل كردن ‪ ،‬قيف(براي بستني قيفي)‪.‬‬
‫بات چيت ہونا‪/‬گفتگو ہونا‬
‫فارسی‪:‬صحبت كردن ‪ ،‬درد دل كردن‪.‬‬
‫بات چيت‪/‬بول چال‪/‬گفتگو‪/‬قيل قال‬
‫فارسی‪:‬صحبت ‪ ،‬درد دل‪.‬‬
‫اجزا کا ملنا‪/‬مرکب کرنا‬
‫فارسی‪:‬ساختن ‪ ،‬تركيب كردن ‪ ،‬اماده كردن (غذا براي گوارش)‪ ،‬مخلوط كردن ‪ ،‬مزق‪.‬‬
‫مرببہ سازی‬
‫فارسی‪:‬شيریني ‪ ،‬معجون ‪ ،‬تركيب ‪ ،‬ساخت ‪ ،‬مربا‪.‬‬
‫حلوائ‬
‫فارسی‪:‬قناد‪ ،‬شيریني فروش‪.‬‬
‫شرکت‬
‫فارسی‪:‬هم پيماني ‪ ،‬اتفاق ‪ ،‬اتحاد‪ ،‬پيوند‪ ،‬اتحادیه‪.‬‬
‫جڑنا‪/‬شریک بننا‬
‫فارسی‪:‬هم پيمان ‪ ،‬متحد‪ ،‬متفق ‪ ،‬موتلف ‪ ،‬متفق كردن‪.‬‬
‫عطا کرنا‪/‬دینا‬
‫فارسی‪:‬همرایزني كردن ‪ ،‬اعطاء كردن ‪ ،‬مشورت كردن ‪ ،‬مراجعه كردن‬
‫مذاکرہ‬
‫فارسی‪:‬مشاوره ‪ ،‬كنگاش ‪ ،‬گفتگو‪ ،‬مذاكره ‪ ،‬همرایزني‪.‬‬
‫اقرار کرنا‪/‬اعتراف کرنا‬
‫فارسی‪:‬اقراركردن ‪ ،‬اعتراف كردن‪.‬‬
‫اقبال‪/‬اقبالی بيان‪/‬اقرار‬
‫فارسی‪:‬اقرار‪ ،‬اقرار بجرم ‪ ،‬اعتراف نامه‪.‬‬
‫ہم راز‪/‬خلوتی‪/‬پردہ دار‪/‬راز دان‬
‫فارسی‪:‬رازدار‪ ،‬محرم اسرار‪ ،‬دمساز‪.‬‬
‫باور‪/‬اعتبار‪/‬اعتماد‪/‬اطمنان‪/‬رسوخ‪/‬وثوق‪/‬یقين‬
‫فارسی‪:‬اطمينان‪.‬‬
‫بے باک‪/‬مطمئن‪/‬پر یقين‪/‬واثق‬
‫فارسی‪:‬مطملن ‪ ،‬دلگرم ‪ ،‬بي پروا‪ ،‬رازدار‪.‬‬
‫بھيدی‪/‬خفيہ‪/‬مستور‪/‬راز دارانہ‪/‬سری‬
‫فارسی‪:‬محرمانه ‪ ،‬داراي ماموریت محرمانه ‪ ،‬راز دار‪.‬‬
‫ہيئت‪/‬ساخت‪/‬ترکيب‪/‬وضع‬
‫فارسی‪:‬پيكر بندي ‪ ،‬هيلت ‪ ،‬ترتيب ‪ ،‬شكل ‪ ،‬قواره ‪ ،‬وضعيت یا موقعيت‪.‬‬
‫آخری حد‪/‬سرحد‬
‫فارسی‪:‬حد‪ ،‬محدوده ‪ ،‬محدود كردن ‪ ،‬منحصر كردن ‪ ،‬محبوس كردن‪.‬‬
‫محبوس‪/‬محدود‬
‫فارسی‪:‬بستري ‪ ،‬محدود شده‪.‬‬
‫حبس‪/‬نظر بندی‪/‬قيد‬
‫فارسی‪:‬تحدید‪ ،‬زندان بودن ‪ ،‬زایمان ‪ ،‬بستري‪.‬‬
‫بات پکی کرنا‪/‬حامی بھرنا‪/‬پکا کرنا‪/‬تصدیق کرنا‬
‫فارسی‪:‬تایيد كردن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪ ،‬تثبيت كردن‪.‬‬
‫معذوری‪/‬پيمان‪/‬قبول‪/‬تصدیق‪/‬توثيق‬
‫فارسی‪:‬تایيد‪ ،‬تصدیق‪.‬‬
‫مثبت‪/‬تصدیقی‬
‫فارسی‪:‬تقویتي ‪ ،‬تایيدي‪.‬‬
‫پکی‪/‬ثابت‬
‫فارسی‪:‬مسلم ‪ ،‬برقرار‪ ،‬تایيد شده‪.‬‬
‫ضبط‪/‬ضبطی‬
‫فارسی‪:‬مصادره یا ضبط‪.‬‬
‫آتش زدگی‬
‫فارسی‪:‬اتش سوزي بزرگ ‪ ،‬حریق مدهش‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conduit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cone‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Confabulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confabulation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confectioner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confederacy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confederate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conference‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confess‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confession‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confidant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confidence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confident‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confidential‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Configuration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confine‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confined‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confinement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confirm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confirmation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confirmatory‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confirmed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confiscation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conflagration‬‬

‫حرب‪/‬جدل‪/‬جھگڑا‪/‬لڑائ‪/‬مڈ بھيڑ‪/‬مجادلہ‪/‬نقيذ‬
‫فارسی‪:‬ستيزه ‪ ،‬كشاكش ‪ ،‬كشمكش ‪ ،‬نبرد‪ ،‬برخورد‪ ،‬ناسازگاري ‪ ،‬تضاد‪ ،‬ناسازگار بودن ‪ ،‬مبارزه كردن‪.‬‬
‫جوڑ‪/‬ملپ‪/‬سنگم‬
‫فارسی‪:‬اتصال یا تلقي دو نهر‪ ،‬همریختنگاه ‪ ،‬همریزگاه‪.‬‬
‫ایک جيسا کرنا‬
‫فارسی‪:‬همنوایي كردن ‪ ،‬مطابقت كردن ‪ ،‬وفق دادن ‪ ،‬پيروي كردن‪.‬‬
‫مطابق‬
‫فارسی‪:‬قابل توافق ‪ ،‬منطبق شدني ‪ ،‬مطيع‪.‬‬
‫حيران کرنا‪/‬ہرانا‪/‬پلٹ دینا‬
‫فارسی‪:‬پریشان كردن ‪ ،‬گيج كردن ‪ ،‬عاجز كردن‪.‬‬
‫دم بخود‪/‬ہکا بکا‪/‬غلطان پيچان‪/‬حيران‪/‬مبھوت‪/‬متحير‪/‬سرا سيمہ‬
‫فارسی‪:‬مبهوت ‪ ،‬لعنت شده ‪ ،‬نفرین شده‪.‬‬
‫جا بھڑنا‪/‬مخالفت کرنا‪/‬سامنا کرنا‪/‬سامنے آنا‬
‫فارسی‪:‬روبرو شدن با‪ ،‬مواجهه دادن‪.‬‬
‫قافيہ تنگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬مغشوش شدن ‪ ،‬باهم اشتباه كردن ‪ ،‬اسيمه كردن ‪ ،‬گيج كردن ‪ ،‬دست پاچه كردن‪.‬‬
‫آشوب‪/‬گڑ بڑ‪/‬گھبراہٹ‪/‬گول مال‪/‬ہنگامہ‪/‬حيرانی‪/‬ہراس‪/‬انتشار‬
‫فارسی‪:‬اسيمگي ‪ ،‬پریشاني ‪ ،‬درهم وبرهمي ‪ ،‬اغتشاش ‪ ،‬دست پاچگي‪.‬‬
‫انکار کرنا‪/‬تردید کرنا‬
‫فارسی‪:‬ردكردن ‪ ،‬مجاب كردن ‪ ،‬عقيم كردن‪.‬‬
‫باندھنا‪/‬جمانا‬
‫فارسی‪:‬ماسيدن ‪ ،‬یخ بستن ‪ ،‬بستن ‪ ،‬منجمد شدن ‪ ،‬سفت كردن‪.‬‬
‫ہمدرد‪/‬ہم خو‪/‬ہم ذوق‪/‬مناسب‬
‫فارسی‪:‬همخو‪ ،‬هم مشرب ‪ ،‬داراي تجانس روحي ‪ ،‬هم سليقه‪.‬‬
‫آبائ‪/‬خلقی‪/‬مادر زادی‪/‬موروثی‪/‬پيدائشی‪/‬ذاتی‬
‫فارسی‪:‬مادر زادي ‪ ،‬ارثي ‪ ،‬موروثي ‪ ،‬ذاتي ‪ ،‬خلقتي‪.‬‬
‫مجمع‬
‫فارسی‪:‬توده ‪ ،‬انباشته ‪ ،‬تراكم ‪ ،‬انبوه ‪ ،‬كومه ‪ ،‬كپه‪.‬‬
‫اکٹھا کرنا‬
‫فارسی‪:‬انبوه شدن ‪ ،‬متراكم كردن ‪ ،‬گرفته كردن‪.‬‬
‫تنگی‬
‫فارسی‪:‬تراكم ‪( ،‬طب) جمع شدن خون یا اخلط‪ ،‬گرفتگي‪.‬‬
‫گچ چھے دار‪/‬پيوستہ‪/‬یکجا‬
‫فارسی‪:‬اختلط‪ ،‬كلوخه شده ‪ ،‬گرد شدن ‪ ،‬جوش سنگ‪.‬‬
‫مبارک باد‬
‫فارسی‪:‬تبریك ‪ ،‬تهنيت ‪ ،‬شادباش‪.‬‬
‫جلوت‪/‬محفل‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬جماعت ‪ ،‬دسته ‪ ،‬گروه ‪ ،‬حضار در كليسا‪.‬‬
‫جلسہ کرنا‪/‬جمع ہونا‬
‫فارسی‪:‬همایش ‪ ،‬كنگره ‪ ،‬انجمن ‪ ،‬مجلس ‪( ،‬امریكا) مجلسين سنا ونمایندگان‪.‬‬
‫گائ دم‬
‫فارسی‪ )=conic(:‬مخروطي ‪ ،‬كله قندي‪.‬‬
‫قياسی‬
‫فارسی‪:‬حدسي‪.‬‬
‫اندازہ‪/‬قياس‪/‬تخمينہ‪/‬زن‬
‫فارسی‪:‬حدس ‪ ،‬ظن ‪ ،‬گمان ‪ ،‬تخمين ‪ ،‬حدس زدن ‪ ،‬گمان بردن‪.‬‬
‫اٹکل پر چلن‪/‬خيال دوڑانا‪/‬قياس کرنا‬
‫فارسی‪:‬گمان ‪ ،‬حدس‪.‬‬
‫ذواجی‬
‫فارسی‪:‬نكاحي ‪ ،‬ازدواجي‪.‬‬
‫جوڑنا‪/‬مدغم کرنا‬
‫فارسی‪:‬صرف كردن ‪ ،‬درهم اميختن ‪ ،‬توام‪.‬‬
‫صرف‬
‫فارسی‪(:‬د‪ ).‬صرف ‪ ،‬پيوستگي ‪ ،‬تركيب ‪ ،‬گشنگيري‪.‬‬
‫عمل‪/‬بازی گر‪/‬جادو گر‪/‬شعبدہ باز‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conflict‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confluence‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conform‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conformable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confound‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Confounded‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confront‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Confusion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Confute‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Congeal‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Congenial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Congenital‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Congeries‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Congest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Congestion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conglomerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Congratulation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Congregation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Congress‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conical‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conjectural‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conjecture‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conjecture‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conjugal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conjugate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conjugation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conjurer‬‬

‫فارسی‪ )=conjuror(:‬جادوگر‪ ،‬ساحر‪ ،‬ادم تردست‪.‬‬
‫پيدائشی‬
‫فارسی‪:‬ذاتي ‪ ،‬مادزادي‪.‬‬
‫ہم فطرت‪/‬طبعی‪/‬ذاتی‬
‫فارسی‪:‬هم جنس ‪ ،‬هم خو‪.‬‬
‫باندھنا‪/‬جوڑنا‪/‬لگانا‪/‬ملنا‬
‫فارسی‪:‬بستن ‪ ،‬وصل كردن‪.‬‬
‫بندھا ہوا‪/‬جڑا ہوا‪/‬مربوط‪/‬متعلقہ‪/‬شامل‪/‬وابستہ‪/‬واصل‬
‫فارسی‪:‬بسته ‪ ،‬متصل‪.‬‬
‫علقہ‪/‬انتساب‪/‬جوڑ‪/‬لگاؤ‪/‬پيوست‪/‬قرینہ‪/‬ربط‪/‬رشتہ‪/‬سلسلہ‪/‬سياق و سباق‪/‬تعلق‬
‫فارسی‪:‬بستگي ‪ ،‬اتصال‪.‬‬
‫رابت‪/‬واصل‬
‫فارسی‪:‬رابط‪ ،‬متصل كننده‪.‬‬
‫چشم پوشی‪/‬ملی بھگت‬
‫فارسی‪:‬چشم پوشي ‪ ،‬اغماض ‪ ،‬اجازه ضمني‪.‬‬
‫چشم پوشی ہونا‪/‬ملی بھگت ہونا‬
‫فارسی‪:‬چشم پوشي كردن ‪ ،‬مسامحه كردن ‪ ،‬تجاهل كردن ‪ ،‬سر وسر داشتن‪.‬‬
‫چشم پوشی کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬مسامحه كار‪ ،‬تجاهل كننده‪.‬‬
‫نقطہ رس‪/‬قدر دان‪/‬واقف کار‬
‫فارسی‪:‬خبره‪.‬‬
‫نقطہ رسی‪/‬پرکھ‪/‬ذوق سليم‬
‫فارسی‪:‬خبرگي‪.‬‬
‫اشارہ‪/‬مفہوم‪/‬تزمين‬
‫فارسی‪:‬دللت ضمني ‪ ،‬توارد ذهني ‪ ،‬معني‪.‬‬
‫مرادف‪/‬تعبيری‪/‬تزمينی‬
‫فارسی‪:‬دللت كننده ‪ ،‬درضمن ‪ ،‬اشاره ضمني كننده‪.‬‬
‫مفہوم دینا‪/‬معنی نکالنا‪/‬پہل نکالنا‬
‫فارسی‪:‬دللت ضمني كردن بر‪ ،‬اشاره ضمني كردن‪.‬‬
‫ازدواجی‪/‬عروسی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به زناشویي‪.‬‬
‫گاؤ دم‪/‬مخروطی‬
‫فارسی‪( )=conoidal(:‬هن‪ ).‬شبه مخروطي ‪ ،‬مخروطي شكل‪.‬‬
‫فتح کرنا‪/‬غالب آنا‪/‬جيتنا‪/‬جھنڈا گاڑنا‪/‬ظفر یاب ہونا‪/‬زیر کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيروزي یافتن بر‪ ،‬فتح كردن ‪ ،‬تسخير كردن‪.‬‬
‫غالب‪/‬فاتح‪/‬جيتنے وال‪/‬ظافر‬
‫فارسی‪:‬فاتح ‪ ،‬غالب ‪ ،‬پيروز‪ ،‬كشورگشا‪.‬‬
‫فتح‪/‬جيت‪/‬ظفر‬
‫فارسی‪:‬غلبه ‪ ،‬پيروزي ‪ ،‬غلبه كردن‪.‬‬
‫با تن‪/‬ایمان‪/‬ضمير‬
‫فارسی‪:‬وجدان ‪ ،‬ضمير‪ ،‬ذمه ‪ ،‬باطن ‪ ،‬دل‪.‬‬
‫با ضمير‪/‬وظيفہ شناس‬
‫فارسی‪:‬باوجدان ‪ ،‬وظيفه شناس‪.‬‬
‫با ضمير‪/‬درست‪/‬معقول‬
‫فارسی‪:‬معقول ‪ ،‬درست ‪ ،‬وجداني ‪ ،‬باوجدان‪.‬‬
‫ادراک ہونا‬
‫فارسی‪:‬هوشيار‪ ،‬بهوش ‪ ،‬اگاه ‪ ،‬باخبر‪ ،‬ملتفت ‪ ،‬وارد‪.‬‬
‫احساس‪/‬گيان‪/‬ہوش‬
‫فارسی‪:‬هوشياري ‪ ،‬اگاهي ‪ ،‬خبر‪ ،‬حس اگاهي‪.‬‬
‫بيگار کا سپاہی‬
‫فارسی‪:‬سرباز وظيفه ‪ ،‬مشمول نظام كردن‪.‬‬
‫بھرتی‪/‬لم بندی‪/‬لزمی بھرتی‬
‫فارسی‪:‬خدمت اجباري‪.‬‬
‫فدا‪/‬فدیہ‪/‬نذر‪/‬تقدیس‪/‬توقيف‬
‫فارسی‪:‬تخصيص ‪ ،‬وقف ‪ ،‬تقدیس ‪ ،‬تبرك‪.‬‬
‫منطقی نتيجہ‪/‬تسلسل‬

‫‪a.‬‬

‫‪Connate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Connatural‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Connect‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Connected‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Connection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Connective‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Connivance‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Connive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conniver‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Connoisseur‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Connoisseurshi‬‬
‫‪p‬‬
‫‪Connotation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Connotative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Connote‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Connubial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conoid‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conquer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conqueror‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conquest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conscience‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conscientious‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conscionable‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Conscious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consciousness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conscript‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conscription‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consecration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consecution‬‬

‫‪n.‬‬

‫فارسی‪:‬توالي ‪ ،‬نتيجه منطقي‪.‬‬
‫لگا تار‪/‬مسلسل‪/‬سلسلہ وار‬
‫فارسی‪:‬پياپي ‪ ،‬متوالي‪.‬‬
‫ہم ہم اضطراری‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬مبني بر رضایت طرفين ‪ ،‬رضایتي‪.‬‬
‫اتفاق رائے‪/‬یک جہتی‬
‫فارسی‪:‬توافق عام ‪ ،‬رضایت وموافقت عمومي ‪ ،‬وفاق ‪ ،‬اجماع‪.‬‬
‫ماننا‪/‬قبول کرنا‪/‬رضا مند ہونا‬
‫فارسی‪:‬رضایت ‪ ،‬موافقت ‪ ،‬راضي شدن ‪ ،‬رضایت دادن‪.‬‬
‫انجام‪/‬حاصل‪/‬خم یازہ‪/‬نتيجہ‬
‫فارسی‪:‬نتيجه ‪ ،‬نتيجه منطقي ‪ ،‬اثر‪ ،‬برامد‪ ،‬دست اورد‪ ،‬پي امد‪.‬‬
‫نتائج کا تابع‬
‫فارسی‪:‬من تبع ‪ ،‬پي ایند‪ ،‬بر ایند‪ ،‬نتيجه بخش‪.‬‬
‫لزمی‪/‬ما بعد‪/‬ما حاصل‪/‬ذیلی‪/‬ضمنی‬
‫فارسی‪:‬نتيجه اي ‪ ،‬مهم ‪ ،‬داراي اهميت ‪ ،‬پربرایند‪.‬‬
‫قدامت پسند‪/‬سخت گير‬
‫فارسی‪:‬محافظه كار‪ ،‬پيرو سنت قدیم‪.‬‬
‫جانچنا‪/‬فکر کرنا‪/‬غور کرنا‪/‬خيال کرنا‪/‬پرکھنا‪/‬سوچنا‬
‫فارسی‪:‬رسيدگي كردن (به)‪ ،‬ملحظه كردن ‪ ،‬تفكر كردن‪.‬‬
‫اہم‪/‬بے انت‪/‬کثير‪/‬خاصا‪/‬شایان‬
‫فارسی‪:‬شایان ‪ ،‬قابل توجه ‪ ،‬مهم‪.‬‬
‫با لحاظ‪/‬دانش مند‪/‬محتاط‪/‬قدر دان‬
‫فارسی‪:‬باملحظه ‪ ،‬بافكر‪ ،‬محتاط‪.‬‬
‫عتا‪/‬اندیشہ‪/‬احترام‪/‬غار‪/‬فکر‪/‬عزت‪/‬لحاظ‪/‬تعلق‪/‬نگاہ‪/‬شرم‪/‬توجہ‬
‫فارسی‪:‬ملحظه ‪ ،‬رسيدگي ‪ ،‬توجه ‪ ،‬مراعات‪.‬‬
‫سوچا سمجھا‬
‫فارسی‪:‬بافكر باز ودرست ‪ ،‬با اندیشه صحيح ‪ ،‬مطرح شده‪.‬‬
‫آڑہت کرنا‪/‬بخشنا‪/‬بھيجنا‪/‬دے دینا‪/‬حوالے کرنا‪/‬سونپنا‬
‫فارسی‪:‬سپردن ‪ ،‬تسليم كردن ‪ ،‬امانت گذاردن ‪ ،‬ارسال كردن‪.‬‬
‫مرسل اليہ‬
‫فارسی‪:‬كسي كه جنس یا مالي بعنوانش ارسال شده‪.‬‬
‫بنا ہوا ہونا‪/‬ملنا‪/‬مرکب ہونا‬
‫فارسی‪:‬مركب بودن از‪ ،‬شامل بودن ‪ ،‬عبارت بودن از‪.‬‬
‫مضبوطی‪/‬ربط‪/‬ٹھوس پن‪/‬استواری‪/‬یک رنگی‬
‫فارسی‪:‬سازگاري‪.‬‬
‫ںںں‬
‫با اصول‪/‬ہم آہنگ‪/‬استوار‪/‬یک رنگ‪/‬یکسا‬
‫فارسی‪:‬نامتناقض ‪ ،‬استوار‪ ،‬ثابت قدم‪.‬‬
‫دلسا‪/‬دل داری‪/‬تسلی‪/‬تشفی‬
‫فارسی‪:‬دلداري ‪ ،‬تسلي ‪ ،‬تسليت‪.‬‬
‫ڈھارس دینا‪/‬دلسا دینا‪/‬دل داری کرنا‪/‬غم غلط کرنا‪/‬تسلی دینا‪/‬تشفی کرنا‬
‫فارسی‪:‬پيشانه ‪ ،‬ميزفرمان‪.‬‬
‫الحاق کرنا‪/‬مضبوط کرنا‪/‬استوار کرنا‬
‫فارسی‪:‬محكم كردن ‪ ،‬یكي كردن ‪ ،‬یك رقم كردن‪.‬‬
‫جماؤ‪/‬مضبوطی‪/‬ٹھوس پن‬
‫فارسی‪:‬تحكيم ‪ ،‬تثبيت ‪ ،‬تقویت ‪ ،‬تركيب ‪ ،‬اتحاد‪ ،‬قوام‪.‬‬
‫ہم آہنگی‬
‫فارسی‪:‬هم اهنگي ‪ ،‬هم صدایي ‪ ،‬توافق صدا‪.‬‬
‫حرف مسمت‪/‬حرف صحيح‬
‫فارسی‪:‬هم اهنگ ‪ ،‬حرف صامت ‪ ،‬حرف بي صدا‪ ،‬همخوان‪.‬‬
‫انجمن‪/‬جماعت‪/‬شرکت‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬اءتلف چند شركت باهم براي انجام امور انتفاعي ‪ ،‬كنسرسيوم‪.‬‬
‫دام‪/‬ساز باز‪/‬سازش‬
‫فارسی‪:‬توطله ‪ ،‬دسيسه ‪ ،‬نقشه خيانت اميز‪.‬‬
‫سازشی‬
‫فارسی‪:‬حاكي از توطله وتوطله سازي ‪ ،‬توطله اميز‪.‬‬
‫ساز باز کرنا‪/‬سازش کرنا‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consecutive‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consensual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consensus‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Consent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consequence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consequent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consequential‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conservative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consider‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Considerable‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Considerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consideration‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Considered‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consignee‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Consist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consistency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consistent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consolation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Console‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consolidate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consolidation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consonance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consonant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consortium‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conspiracy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conspiratorial‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Conspire‬‬

‫فارسی‪:‬توطله چيدن براي كار بد‪ ،‬هم پيمان شدن ‪ ،‬درنقشه خيانت شركت كردن‪.‬‬
‫نباہ‪/‬قرار‪/‬ثبات‪/‬ثبوت‬
‫فارسی‪:‬پایداري ‪ ،‬ثبات ‪ ،‬استواري ‪ ،‬وفاداري‪.‬‬
‫دوامی‪/‬مستقل‬
‫فارسی‪:‬ثابت‪.‬‬
‫برج‪/‬گچھا‬
‫فارسی‪:‬صورت فلكي ‪ ،‬برج ‪ ،‬مجمع الكواكب‪.‬‬
‫ڈرانا‬
‫فارسی‪:‬احساس تحير و وحشت كردن ‪ ،‬متوحش شدن‪.‬‬
‫ڈر‪/‬حيرانی‬
‫فارسی‪:‬بهت ‪ ،‬اشفتگي ‪ ،‬حيرت ‪ ،‬بهت وحيرت‪.‬‬
‫انقباز‪/‬قبض‬
‫فارسی‪:‬یبوست ‪ ،‬خشكي‪.‬‬
‫انتخابی حلقہ‬
‫فارسی‪:‬هيلت موسسان ‪ ،‬حوزه انتخاباتي‪.‬‬
‫بنيادی‪/‬قانون ساز‪/‬ضروری‬
‫فارسی‪:‬جزء اصلي ‪ ،‬انتخاب كننده ‪ ،‬موكل ‪ ،‬سازنده‪.‬‬
‫قائم کرنا‬
‫فارسی‪:‬تشكيل دادن ‪ ،‬تاسيس كردن ‪ ،‬تركيب كردن‪.‬‬
‫ائن‪/‬بناوٹ‪/‬دستور‪/‬ساخت‬
‫فارسی‪:‬ساختمان ووضع طبيعي ‪ ،‬تشكيل ‪ ،‬تاسيس ‪ ،‬مشروطيت ‪ ،‬قانون اساسي ‪ ،‬نظام نامه ‪ ،‬مزاج ‪ ،‬بنيه‪.‬‬
‫آئنی‪/‬دستوری‪/‬جبلی‪/‬خلقی‬
‫فارسی‪:‬مطابق قانون اساسي‪.‬‬
‫آئن پسندی‬
‫فارسی‪:‬اصول مشروطيت ‪ ،‬حكومت مشروطه‪.‬‬
‫اساسی‪/‬تعمير‪/‬ترکيبی‪/‬وضعی‬
‫فارسی‪:‬تركيب كننده ‪ ،‬تشكيل دهنده ‪ ،‬ساختماني‪.‬‬
‫بندش لگانا‪/‬دخل انداز ہونا‪/‬مجبور کرنا‪/‬زبردستی کرنا‬
‫فارسی‪:‬بزور وفشار وادار كردن ‪ ،‬تحميل كردن‪.‬‬
‫بندش‪/‬دباؤ‪/‬اضطرار‪/‬مجبوری‬
‫فارسی‪:‬اجبار‪ ،‬اضطرار‪ ،‬فشار‪ ،‬قيد‪ ،‬گرفتاري ‪ ،‬توقيف‪.‬‬
‫بھيچنا‪/‬تنگ بنانا‬
‫فارسی‪:‬تنگ كردن ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬منقبض كردن‪.‬‬
‫سکيڑنا‬
‫فارسی‪:‬جمع شدن ‪ ،‬گرد امدن ‪ ،‬چروك شدن‪.‬‬
‫بنانا‪/‬تعمير کرنا‬
‫فارسی‪:‬ساختن ‪ ،‬ساخت‪.‬‬
‫بناوٹ‪/‬ساخت‪/‬تعمير‪/‬ترکيب‬
‫فارسی‪:‬ساختمان ‪ ،‬عمارت‪.‬‬
‫نتيجہ نکالنا‪/‬تفسير کرنا‪/‬ترجمہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تفسير كردن ‪ ،‬تعبير كردن ‪ ،‬استنباط كردن‪.‬‬
‫ہن جنس‪/‬ہم ذات‪/‬جوہری‪/‬مادی‬
‫فارسی‪:‬هم جوهر‪ ،‬هم گوهر‪ ،‬هم جنس ‪ ،‬هم طبيعت‪.‬‬
‫پوچھنا‪/‬صلح لينا‬
‫فارسی‪:‬همفكري كردن ‪ ،‬رایزني كردن ‪ ،‬كنكاش كردن ‪ ،‬مشورت كردن ‪ ،‬مشورت خواستن از‪ ،‬مشورت‪.‬‬
‫مشورہ‪/‬مشاورت‪/‬پنچایت‪/‬صلح‬
‫فارسی‪:‬مشاوره ‪ ،‬مشورت ‪ ،‬مذاكره ‪ ،‬همفكري ‪ ،‬رایزني‪.‬‬
‫مشاورتی‪/‬پنچایتی‪/‬صلحی‬
‫فارسی‪:‬كنكاشي ‪ ،‬مشورتي ‪ ،‬مشاوره اي ‪ ،‬شورایي‪.‬‬
‫ہڑپنا‪/‬استعمال کرنا‪/‬کھانا‪/‬نگلنا‪/‬تباہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬مصرف كردن‪.‬‬
‫مستعمل‬
‫فارسی‪:‬مصرف كننده‪.‬‬
‫معراج پر پہنچانا‪/‬مکمل کرنا‬
‫فارسی‪:‬بپایان رساندن ‪ ،‬انجام دادن ‪ ،‬عروسي كردن ‪ ،‬بوصال رسيدن ‪ ،‬رسيده ‪ ،‬تمام وكمال ‪ ،‬بحدكمال‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constancy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Constant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constellation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consternate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consternation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constipation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constituency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Constituent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Constitute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constitution‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Constitutional‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constitutionalis‬‬
‫‪m‬‬
‫‪Constitutive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Constrain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Constraint‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Constrict‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Constringe‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Construct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Construction‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Construe‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Consubstantial‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consult‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consultation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consultative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consume‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consumer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Consummate‬‬

‫‪a.‬‬

‫کھپت‪/‬خرچ‬
‫فارسی‪:‬مصرف ‪ ،‬سوختن ‪ ،‬زوال ‪( ،‬طب) مرض سل‪.‬‬
‫آنا جانا‪/‬مساس‪/‬ربط‪/‬تماس‬
‫فارسی‪:‬محل اتصال ‪ ،‬تماس ‪ ،‬تماس گرفتن‪.‬‬
‫آڑے آنا‪/‬گھيرے ميں رکھنا‪/‬روکنا‬
‫فارسی‪:‬محتوي بودن ‪ ،‬دارا بودن ‪ ،‬دربرداشتن ‪ ،‬شامل بودن ‪ ،‬خودداري كردن ‪ ،‬بازداشتن‪.‬‬
‫گھيراؤ‬
‫فارسی‪:‬كف نفس ‪ ،‬محدود نگاهداشتن‪.‬‬
‫خراب کرنا‬
‫فارسی‪:‬الودن ‪ ،‬ملوث كردن ‪ ،‬سرایت دادن‪.‬‬
‫چھوت‪/‬لوس‪/‬سرائت‪/‬شائبہ‬
‫فارسی‪:‬الیش ‪ ،‬الودگي ‪ ،‬كثافت ‪ ،‬عدم خلوص ‪ ،‬ناپاكي‪.‬‬
‫نفرت کرنا‬
‫فارسی‪:‬خوار شمردن ‪ ،‬حقير شمردن‪.‬‬
‫غور کرنا‪/‬ارادہ کرنا‪/‬سوچنا‬
‫فارسی‪:‬تفكر كردن ‪ ،‬درنظر داشتن ‪ ،‬اندیشيدن‪.‬‬
‫دھيان‪/‬سوچ‪/‬تفکر‬
‫فارسی‪:‬تفكر‪ ،‬تامل ‪ ،‬غور‪ ،‬تعمق‪.‬‬
‫اہانت‪/‬پھٹکار‪/‬توہين‬
‫فارسی‪:‬تحقير‪ ،‬اهانت ‪ ،‬خفت ‪ ،‬خواري‪.‬‬
‫پاجی‪/‬قابل ملمت‪/‬مبتذل‪/‬اوچھا‪/‬سفلہ‪/‬سبک سر‪/‬ذليل‬
‫فارسی‪:‬قابل تحقير‪ ،‬خوار‪ ،‬پست‪.‬‬
‫اہانت آميز‪/‬حقارت آميز‪/‬ذلت آميز‬
‫فارسی‪:‬اهانت اميز‪ ،‬مغرورانه ‪ ،‬قابل تحقير‪ ،‬تحقير اميز‪.‬‬
‫کوشش کرنا‪/‬لڑائ کرنا‪/‬لڑنا‪/‬مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬ستيزه كردن ‪ ،‬مخالفت كرده با‪ ،‬رقابت كردن ‪ ،‬ادعا كردن‪.‬‬
‫خلصہ‪/‬مضمون‪/‬ظرف‬
‫فارسی‪:‬محتوي ‪ ،‬مضمون‪.‬‬
‫خوش‪/‬قانع‪/‬شاکر‪/‬یکس‬
‫فارسی‪:‬گنجایش ‪ ،‬حجم ‪ ،‬مقدار‪ ،‬مندرجات ‪ ،‬مفاد‪ ،‬خوشنود‪ ،‬راضي ‪ ،‬راضي كردن ‪ ،‬قانع كردن ‪ ،‬خرسند‪ ،‬خرسند‬
‫كردن‪.‬‬
‫دعویٰ‪/‬حجت‪/‬لڑائ‪/‬نذاع‬
‫فارسی‪:‬درگيري‪.‬‬
‫چين‪/‬اطمنان‪/‬قناعت‪/‬سير‪/‬سکون‬
‫فارسی‪:‬رضایت ‪ ،‬قناعت ‪ ،‬خرسندي‪.‬‬
‫عذر کرنا‪/‬ہم سری کرنا‪/‬حجت کرنا‪/‬لڑنا‪/‬مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬مباحثه وجدل كردن ‪ ،‬اعتراض داشتن بر‪ ،‬ستيزه كردن ‪ ،‬مشاجره ‪ ،‬مسابقه ‪ ،‬رقابت ‪ ،‬دعوا‪.‬‬
‫فریق‪/‬حریف‪/‬مجادل‪/‬مقابل‬
‫فارسی‪:‬ستيزه جو‪ ،‬مسابقه دهنده ‪ ،‬مدافع‪.‬‬
‫قرینہ‪/‬سياق و سباق‬
‫فارسی‪:‬زمينه ‪ ،‬مفاد‪ ،‬مفهوم‪.‬‬
‫جوڑ‪/‬ميل‪/‬قرب‪/‬ربط‬
‫فارسی‪:‬نزدیكي ‪ ،‬مجاورت ‪ ،‬برخورد‪ ،‬تماس ‪ ،‬وابستگي ‪ ،‬ربط‪.‬‬
‫بيہم‪/‬ملحق‪/‬منسلک‪/‬قریب‬
‫فارسی‪:‬همجوار‪.‬‬
‫جڑا ہوا‪/‬لحق‪/‬مل ہوا‪/‬ملحق‪/‬متصل‬
‫فارسی‪:‬نزدیك ‪ ،‬مجاور‪ ،‬پيوسته ‪ ،‬متصل ‪ ،‬مربوط بهم‪.‬‬
‫پرہيز‬
‫فارسی‪:‬خودداري ‪ ،‬خویشتن داري ‪ ،‬پرهيزگاري‪.‬‬
‫احتمال وقوع‬
‫فارسی‪:‬احتمال ‪ ،‬احتمال وقوع ‪ ،‬چيزي كه دراینده ممكن است رخ دهد‪ ،‬تصافي ‪ ،‬محتمل الوقوع‪.‬‬
‫امکانی‪/‬اتفاقی‬
‫فارسی‪:‬محتمل الوقوع ‪ ،‬تصادفي ‪ ،‬مشروط‪ ،‬موكول‪.‬‬
‫دائم‪/‬دوامی‬
‫فارسی‪:‬پيوسته ‪ ،‬پي درپي ‪ ،‬داءمي ‪ ،‬هميشگي ‪ ،‬مكرر‪ ،‬متناوب‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Consumption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contact‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Containment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contaminate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contamination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contemn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contemplate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contemplation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contempt‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contemptible‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contemptuous‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Content‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Content‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contention‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contentment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contestant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Context‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contiguity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contiguous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contiguous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Continence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contingency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contingent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Continual‬‬

‫جاری رہنا‪/‬جاری رکھنا‬
‫فارسی‪:‬ادامه دادن‪.‬‬
‫جاری‬
‫فارسی‪:‬مداوم ‪ ،‬لینقطع‪.‬‬
‫جاری‪/‬مسلسل‪/‬متواتر‪/‬پٹا پٹ‪/‬پيوستہ‪/‬سلسلہ وار‬
‫فارسی‪:‬پيوسته ‪ ،‬مداوم‪.‬‬
‫پے در پے‬
‫فارسی‪:‬پيوستگان ‪ ،‬رشته مسلسل ‪ ،‬تسلسل ‪ ،‬پي درپي ‪ ،‬مستمر‪ ،‬زنجيره‪.‬‬
‫مروڑنا‬
‫فارسی‪:‬از شكل انداختن ‪ ،‬كج كردن ‪ ،‬پيچاندن‪.‬‬
‫ناجائز‪/‬ممنوعہ‪/‬قاچاق‬
‫فارسی‪:‬كالي قاچاق ‪ ،‬تجارت قاچاق یاممنوع ‪ ،‬قاچاق‪.‬‬
‫عہد‪/‬عہد نامہ‪/‬عقد‪/‬معاہدہ‪/‬قرار‪/‬ٹھایکا‬
‫فارسی‪:‬قرارداد‪ ،‬منقبض كردن ‪ ،‬منقبض شدن‪.‬‬
‫جھول‪/‬مخفف‬
‫فارسی‪:‬انقباض ‪ ،‬اختصار‪ ،‬ادغام ‪ ،‬همكشيدن ‪ ،‬ترنجيدن‪.‬‬
‫مستاجر‪/‬ٹھایکے دار‬
‫فارسی‪:‬پيمان كار‪ ،‬مقاطعه كار‪.‬‬
‫پيمانی‪/‬قرار دادی‪/‬ٹھایکے دارانہ‬
‫فارسی‪:‬قراردادي ‪ ،‬مقاطعه اي ‪ ،‬ماهده اي ‪ ،‬پيماني‪.‬‬
‫اختلف کرنا‪/‬انکار کرنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬رد كردن‪.‬‬
‫انکار‪/‬خلف گوئ‪/‬نقيذ‪/‬رد‬
‫فارسی‪:‬مخالف ‪ ،‬تناقض ‪ ،‬رد‪ ،‬ضد گویي ‪ ،‬خلف گویي‪.‬‬
‫خلف گو‬
‫فارسی‪:‬متناقض گو‪.‬‬
‫خلف‪/‬متضاد‬
‫فارسی‪:‬متناقض ‪ ،‬مخالف ‪ ،‬متباین ‪( ،‬من‪ ).‬ضد ونقيض‪.‬‬
‫فرق‬
‫فارسی‪:‬تميز‪ ،‬تشخيص ‪ ،‬فرق‪.‬‬
‫مخالفت‪/‬ضد‬
‫فارسی‪:‬مخالفت ‪ ،‬مغایرت ‪ ،‬ناجوري ‪ ،‬ناسازگاري‪.‬‬
‫بر عکس‪/‬خلف‬
‫فارسی‪:‬مخالف ‪ ،‬معكوس ‪ ،‬مقابل ‪ ،‬خلف‪.‬‬
‫بر خلف ہونا‬
‫فارسی‪:‬تباین ‪ ،‬كنتراست ‪ ،‬مقایسه كردن‪.‬‬
‫دخل اندازی کرنا‪/‬مخالفت کرنا‬
‫فارسی‪:‬تخلف كردن از‪ ،‬نقض كردن ‪ ،‬تخطي كردن‪.‬‬
‫دخ اندازی‪/‬تشدید‬
‫فارسی‪:‬تخلف ‪ ،‬نقض ‪ ،‬تشدید‪.‬‬
‫چندہ دینا‪/‬مہيا کرنا‬
‫فارسی‪:‬اعانه دادن ‪ ،‬شركت كردن در‪ ،‬همكاري وكمك كردن ‪ ،‬هم بخشي كردن‪.‬‬
‫چندہ‪/‬امداد‪/‬شرکت‬
‫فارسی‪:‬سهم ‪ ،‬اعانه ‪ ،‬هم بخشي ‪ ،‬همكاري وكمك‪.‬‬
‫نادم‪/‬پشيمان‪/‬تائب‬
‫فارسی‪:‬پشيمان ‪ ،‬توبه كار‪ ،‬از روي توبه وپشيماني‪.‬‬
‫ندامت‪/‬پشيمانی‪/‬سچی توبہ‬
‫فارسی‪:‬پشيماني ‪ ،‬توبه ‪ ،‬ندامت‪.‬‬
‫بنت‪/‬حکمت‪/‬جوڑ توڑ‬
‫فارسی‪:‬اختراع ‪ ،‬تدبير‪ ،‬تمهيد‪ ،‬اسباب‪.‬‬
‫جوڑ توڑ کرنا‪/‬فکر کرنا‪/‬منصوبہ بنانا‪/‬ترکيب لڑانا‬
‫فارسی‪:‬تعبيه كردن ‪ ،‬طرح ریزي كردن ‪ ،‬تدبير كردن‪.‬‬
‫جوڑ توڑ کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬مدبر‪ ،‬طرح ریز‪ ،‬كوشا وزرنگ‪.‬‬
‫پابندی لگانا‪/‬قابو ميں رکھنا‪/‬سادھنا‬
‫فارسی‪:‬كنترل‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Continue‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Continuing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Continuous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Continuum‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contort‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contraband‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contraction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contractor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contractual‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contradict‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contradiction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contradictious‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contradictory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contradistinctio‬‬
‫‪n‬‬
‫‪Contrariness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contrary‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Contrast‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contravene‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contravention‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contribute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contribution‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Contrite‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contrition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contrivance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contrive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contriver‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Control‬‬

‫‪n.‬‬

‫اختيار‪/‬انضباط‪/‬پابندی‪/‬قابو‪/‬قيد‪/‬تسلط‪/‬ضبط‬
‫فارسی‪:‬كنترل كردن ‪ ،‬نظارت كردن ‪ ،‬تنظيم كردن ‪ ،‬بازرسي ‪ ،‬كنترل ‪ ،‬بازبيني ‪ ،‬كاربري‪.‬‬
‫متنازع‬
‫فارسی‪:‬مباحثه اي ‪ ،‬جدلي ‪ ،‬جدال اميز‪ ،‬هم ستيز‪ ،‬هم ستيزگر‪ ،‬هم ستيزگرانه‪.‬‬
‫بحث‪/‬مباحثہ‪/‬نوک جھوک‪/‬قضيہ‬
‫فارسی‪:‬هم ستيزي ‪ ،‬مباحثه ‪ ،‬جدال ‪ ،‬ستيزه ‪ ،‬بحث‪.‬‬
‫چوٹ لگانا‪/‬کوٹنا‪/‬پيٹنا‬
‫فارسی‪:‬كوفتن ‪ ،‬ضربت زدن ‪ ،‬كوفته كردن ‪ ،‬له كردن‪.‬‬
‫چوٹ‪/‬زخم‬
‫فارسی‪(:‬طب) كوفتگي ‪ ،‬ضرب ‪ ،‬ضربت ‪ ،‬كوفتگي انساج ‪ ،‬ضغطه‪.‬‬
‫معمہ‬
‫فارسی‪:‬معما‪ ،‬چيستان ‪ ،‬لغز‪ ،‬مسلله بغرنج وپيچيده‪.‬‬
‫شفا‬
‫فارسی‪:‬بهگرایي ‪ ،‬دوره نقاهت‪.‬‬
‫اکٹھا ہونا‪/‬جمع ہونا‬
‫فارسی‪:‬گردامدن ‪ ،‬دورهم جمع شدن ‪ ،‬جمع كردن ‪ ،‬تشكيل جلسه دادن ‪ ،‬هم ایش كردن‪.‬‬
‫آرام‪/‬فراغت‬
‫فارسی‪:‬اسودگي ‪ ،‬راحتي ‪( ،‬درجمع) تسهيلت‪.‬‬
‫آسان‬
‫فارسی‪:‬راحت ‪ ،‬مناسب ‪ ،‬راه دست‪.‬‬
‫عہد نامہ‪/‬پيمان‪/‬روایت‬
‫فارسی‪:‬هم ایش ‪ ،‬هم ایي ‪ ،‬پيمان نامه ‪ ،‬انجمن ‪ ،‬مجمع ‪ ،‬ميثاق‪.‬‬
‫اجتماع‪/‬موئتمر‬
‫فارسی‪:‬عرف ‪ ،‬قرار داد‪.‬‬
‫رسمی‪/‬روایتی‬
‫فارسی‪:‬مرسوم ‪ ،‬مطابق ایين وقاعده ‪ ،‬پيرو سنت ورسوم‪.‬‬
‫واقف کار‬
‫فارسی‪:‬اگاه ‪ ،‬بصير‪( ،‬با ‪ )with‬وارد‪ ،‬متبحر‪.‬‬
‫الپ‪/‬بات چيت‪/‬گفتگو‪/‬مذاکرہ‪/‬صحبت‬
‫فارسی‪:‬گفتگو‪ ،‬گفت وشنيد‪ ،‬مكالمه ‪ ،‬محاوره‪.‬‬
‫باتونی‪/‬بول چال کا‪/‬مکالماتی‬
‫فارسی‪:‬مكالمه اي‪.‬‬
‫مقابل‬
‫فارسی‪:‬عكس ‪ ،‬محاوره كردن‪.‬‬
‫تحویل‬
‫فارسی‪:‬تغيير‪ ،‬تبدیل ‪ ،‬تسعير‪ ،‬تغيير كيش‪.‬‬
‫نو مذہب‪/‬نو مرید‬
‫فارسی‪:‬تبدیل كردن ‪ ،‬معكوس كردن‪.‬‬
‫بدلنا‪/‬تحویل کرنا‬
‫فارسی‪:‬برگرداندن ‪ ،‬وارونه كردن ‪ ،‬معكوس كردن ‪ ،‬بكيش دیگري اوردن ‪ ،‬تازه كيش‪.‬‬
‫محدب‬
‫فارسی‪:‬كوژ‪ ،‬محدب‪.‬‬
‫تحدب‬
‫فارسی‪:‬تحدب ‪ ،‬برامدگي ‪ ،‬كوژي‪.‬‬
‫پہنچانا‬
‫فارسی‪:‬رساندن ‪ ،‬بردن ‪ ،‬حمل كردن ‪ ،‬نقل كردن‪.‬‬
‫حمل‪/‬سواری‬
‫فارسی‪:‬حمل ‪ ،‬واگذاري ‪ ،‬انتقال ‪ ،‬سند انتقال ‪ ،‬وسيله نقليه‪.‬‬
‫منانا‪/‬منوانا‪/‬قائل کرنا‪/‬سمجھانا‪/‬یقين دلنا‬
‫فارسی‪:‬متقاعد كردن ‪ ،‬قانع كردن‪.‬‬
‫کلہ توڑ‪/‬یقينی‬
‫فارسی‪:‬متقاعد كننده‪.‬‬
‫حلقے دار‪/‬پيچ دار‬
‫فارسی‪:‬بهم پيچيده ‪ ،‬بهم تابيده ‪ ،‬حلقوي ‪ ،‬پيچاپيچ‪.‬‬
‫قافلہ‬
‫فارسی‪:‬قافله ‪ ،‬كاروان ‪ ،‬بدرقه ‪ ،‬همراه رفتن ‪ ،‬بدرقه كردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Control‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Controversial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Controversy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Contuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Contusion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conundrum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convalescence‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Convene‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convenience‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Convenient‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convention‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convention‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conventional‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conversant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conversation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Conversational‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Converse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conversion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convert‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Convert‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Convex‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convexity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Convey‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Conveyance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Convince‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Convincing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Convoluted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convoy‬‬

‫دورہ پڑنا‪/‬احتجاج کرنا‬
‫فارسی‪:‬تكان دادن ‪ ،‬دچار تشنج كردن‪.‬‬
‫دورہ‬
‫فارسی‪:‬شنج ‪ ،‬تشنج ‪ ،‬پرش ‪ ،‬تكان ‪ ،‬اشوب‪.‬‬
‫فاختے کی آواز‬
‫فارسی‪:‬صداي كبوتر وقمري ‪ ،‬بغبغو كردن ‪ ،‬با صداي نرم وعاشقانه سخن گفتن ‪ ،‬اهسته بازمزمه ادا كردن‪.‬‬
‫پکانا‬
‫فارسی‪:‬اشپز‪ ،‬پختن‪.‬‬
‫خنک‪/‬روکھا‪/‬سرد‪/‬ٹھنڈا‬
‫فارسی‪:‬خنك ‪ ،‬خنك كردن‪.‬‬
‫قلی‬
‫فارسی‪:‬حمال ‪ ،‬باربر‪.‬‬
‫کائياں‪/‬سياہ زنجی‬
‫فارسی‪ )raccoon(:‬راگون‪.‬‬
‫جھابا‪/‬قيد خانہ‬
‫فارسی‪:‬قفس ‪ ،‬مرغدان ‪ ،‬اغل گوسفند‪ ،‬زندان ‪( ،‬درقفس) محبوس كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬درقيد گذاشتن‪.‬‬
‫چوٹی‪/‬سرا‬
‫فارسی‪:‬پليس ‪ ،‬پاسبان‪.‬‬
‫ڈھکنا‪/‬وڑہنی‬
‫فارسی‪:‬برامدن ‪ ،‬حریف شدن ‪ ،‬از عهده برامدن‪.‬‬
‫کتيبہ‪/‬منڈیر‬
‫فارسی‪:‬كتيبه ‪ ،‬قرنيس دیوار‪.‬‬
‫بے مقدار‪/‬فراوان‪/‬کثير‪/‬ل تحاشہ‪/‬نہایت‪/‬وافر‬
‫فارسی‪:‬فراوان ‪ ،‬مفصل ‪ ،‬زیاد‪ ،‬خيلي‪.‬‬
‫تانبہ‬
‫فارسی‪:‬مس ‪ ،‬بامس اندودن ‪ ،‬مس یا تركيبات مسي بكار بردن‪.‬‬
‫کھوپڑا‪/‬نار یل‬
‫فارسی‪:‬مغز نارگيل‪.‬‬
‫بند‪/‬بندھن‪/‬رابت‬
‫فارسی‪:‬وسيله اتصال ‪ ،‬مفصل ‪ ،‬عضو رابط‪.‬‬
‫اجمائع کرنا‪/‬جفتی کھانا‬
‫فارسی‪:‬مقاربت جنسي كردن‪.‬‬
‫جمائع‪/‬وسل‬
‫فارسی‪:‬جماع‪.‬‬
‫ہربہ‪/‬مثل‪/‬نقل‪/‬نقشہ‪/‬نسخہ‬
‫فارسی‪:‬رونوشت ‪ ،‬نسخه ‪ ،‬نسخه برداري‪.‬‬
‫چربہ اتارنا‪/‬نقل کرنا‪/‬طرح اڑانا‬
‫فارسی‪:‬رونوشت ‪ ،‬جلد‪ ،‬كپيه كردن ‪ ،‬رونویسي كردن‪.‬‬
‫کابوس‬
‫فارسی‪:‬رونویسي كننده‪.‬‬
‫حق تصنيف‬
‫فارسی‪:‬حق چاپ (انحصاري)‪ ،‬حق طبع ونشر‪.‬‬
‫ادا‪/‬چاؤ‪/‬چونچل‪/‬غمزہ‪/‬عشوہ‪/‬ناز‪/‬نخرہ‪/‬شوخ چشمی‪/‬شوخی‬
‫فارسی‪:‬عشوه گري ‪ ،‬دلبري ‪ ،‬ناز‪ ،‬طنازي ‪ ،‬غمزه ‪ ،‬كرشمه‪.‬‬
‫عشوہ گر‪/‬عشوہ ساز‬
‫فارسی‪ )coquet(:‬لوند‪ ،‬عشوه گري ‪ ،‬عشوه گر‪ ،‬طناز‪ ،‬لسي ‪ ،‬طنازي كردن ‪ ،‬زن عشوه گر‪ ،‬زن لسي ‪ ،‬لوند‪.‬‬
‫شوخ چشم‪/‬طناز‬
‫فارسی‪:‬عشوه گر‪ ،‬لسي‪.‬‬
‫مرجان‪/‬مونگا‬
‫فارسی‪:‬مرجان ‪ ،‬بسد‪.‬‬
‫ڈور‪/‬ڈورا‪/‬ڈوری‪/‬ستلی‪/‬تار‬
‫فارسی‪:‬ریسمان ‪ ،‬طناب نازك ‪ ،‬رسن ‪ ،‬سيم ‪ ،‬زه ‪ ،‬وتر‪.‬‬
‫مخلص‪/‬قلبی‪/‬یار باش‬
‫فارسی‪:‬قلبي ‪ ،‬صميمي ‪ ،‬مقوي‪.‬‬
‫چاؤ‪/‬خاطر داری‪/‬خلوص‪/‬لطف‪/‬مدارا‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Convulse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Convulsion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coo‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cook‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cool‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coolie‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cope‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coping‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Copious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copper‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copra‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copula‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Copulate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copulation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Copy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copyist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Copyright‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coquetry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coquette‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coquettish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cord‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cordial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cordiality‬‬

‫فارسی‪:‬صميميت ‪ ،‬مودت قلبي ‪ ،‬مهرباني ‪ ،‬خوش رویي ‪ ،‬گرمي‪.‬‬
‫دھنيا‪/‬کوتھمير‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬گشنيز‪.‬‬
‫ڈاٹ لگانا‬
‫فارسی‪:‬چوب پنبه ‪ ،‬بافت چوب پنبه درخت بلوط‪ ،‬چوب پنبه اي ‪ ،‬چوب پنبه گذاشتن (در)‪ ،‬بستن ‪ ،‬راه چيزي (را)‬
‫گرفتن ‪( ،‬مج‪ ).‬در دهن كسي را گذاشتن‪.‬‬
‫دانہ‪/‬مکئ‬
‫فارسی‪:‬غله ‪ ،‬دانه (امر‪ ).‬ذرت ‪ ،‬ميخچه ‪ ،‬دانه دانه كردن ‪ ،‬نمك زدن‪.‬‬
‫گوشہ‪/‬جنبہ‪/‬کننی‪/‬کونا‪/‬نکڑ‪/‬زاویہ‬
‫فارسی‪:‬گوشه ‪ ،‬نبش‪.‬‬
‫نفيری‬
‫فارسی‪ )cornett(:‬نوعي شيپور‪.‬‬
‫شاخ‪/‬سينگ‬
‫فارسی‪:‬شيپور‪ ،‬شاخ‪.‬‬
‫شاخ وفور‬
‫فارسی‪:‬شاخ ‪ amalthaea‬یا شاخ وفور نعمت ‪ ،‬ظرفي شبيه بشاخ یا قيف‪.‬‬
‫اناج کا‪/‬گٹے دار‬
‫فارسی‪:‬غله اي ‪ ،‬شاخي ‪ ،‬چرند‪.‬‬
‫جام گل‪/‬تاج گل‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬جام گلبرگ ‪ ،‬جام گل ‪ ،‬كاسه گل‪.‬‬
‫نتيجہ‬
‫فارسی‪:‬نتيجه ‪ ،‬فرع ‪ ،‬همروند‪.‬‬
‫تاج‬
‫فارسی‪:‬هاله ‪ ،‬اكليل ‪ ،‬حلقه نور دور خورشيد‪ ،‬سر‪ ،‬تاج‪.‬‬
‫طبيب قانونی‬
‫فارسی‪:‬طبيب قانوني‪.‬‬
‫بدنی‪/‬جسمانی‪/‬جسمی‪/‬مادی‬
‫فارسی‪:‬بدني ‪ ،‬جسمي ‪( ،‬نظ‪ ).‬سرجوخه‪.‬‬
‫شرکت‬
‫فارسی‪:‬بنگاه ‪ ،‬شركت‪.‬‬
‫جسمانی‬
‫فارسی‪:‬جسماني ‪ ،‬جسمي ‪ ،‬مادي ‪ ،‬بدني ‪ ،‬داراي ماده‪.‬‬
‫فریق‬
‫فارسی‪:‬هيلت ‪ ،‬گروه ‪ ،‬دسته ‪ ،‬م عده ‪ ،‬لشكر‪ ،‬سپاه‪.‬‬
‫لشہ‪/‬مردہ جسم‪/‬نعش‬
‫فارسی‪:‬نعش ‪ ،‬لشه ‪ ،‬جسد‪.‬‬
‫فربہی‪/‬جسامت‪/‬موٹاپا‬
‫فارسی‪ )corpulency(:‬جسامت ‪ ،‬تنومندي ‪ ،‬فربهي‪.‬‬
‫جسامت‬
‫فارسی‪ )corpulence(:‬جسامت ‪ ،‬تنومندي ‪ ،‬فربهي‪.‬‬
‫فربہ‪/‬جسيم‪/‬موٹا‬
‫فارسی‪:‬فربه ‪ ،‬تنومند‪ ،‬گوشتالو‪ ،‬جسيم‪.‬‬
‫جسد‪/‬جسم‪/‬مردہ جسم‪/‬تن‬
‫فارسی‪:‬مجموعه اي از نوشتجات ‪( ،‬م‪.‬ل‪ ).‬تن ‪ ،‬جسم ‪ ،‬تنه‪.‬‬
‫بنائے جرم‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬عنصر مادي جرم وعمل خلف قانون‪.‬‬
‫چھيلنا یا گھسنا‬
‫فارسی‪:‬سایيدن ‪ ،‬در اثر سایش از بين رفتن‪.‬‬
‫درست کرنا‪/‬سنوارنا‪/‬سيدھا کرنا‪/‬تصحيح کرنا‪/‬ٹھيک کرنا‬
‫فارسی‪:‬درست ‪ ،‬صحيح ‪ ،‬صحيح كردن ‪ ،‬اصلح كردن ‪ ،‬تادیب كردن‪.‬‬
‫بجا‪/‬درست‪/‬پکا‪/‬راست‪/‬ثابت‪/‬صحيح‪/‬سچا‪/‬ٹھيک‬
‫فارسی‪:‬صحيح ‪ ،‬تصحيح كردن ‪ ،‬اصلح كردن‪.‬‬
‫درستی‪/‬اصلح‪/‬کانٹ چھانٹ‪/‬تادیب‪/‬سزا‬
‫فارسی‪:‬تصحيح ‪ ،‬اصلح ‪ ،‬غلط گيري ‪ ،‬تادیب‪.‬‬
‫اصلح کن‬
‫فارسی‪:‬اصلحي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coriander‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cork‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cornet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cornu‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cornucopia‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Corny‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corolla‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corollary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corona‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coroner‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Corporal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corporation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Corporeal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corps‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corpse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corpulence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corpulency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Corpulent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corpus‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corpus delicti‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Corrade‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Correct‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Correct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Correction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corrective‬‬

‫لگ‪/‬نسبت‬
‫فارسی‪:‬ارتباط‪ ،‬ربط‪ ،‬همبستگي ‪ ،‬بستگي دوچيز باهم‪.‬‬
‫لزم و ملزوم‬
‫فارسی‪:‬وابسته بهم ‪ ،‬جفتي ‪ ،‬لزم وملزوم‪.‬‬
‫جواب ملنا‪/‬مطابقت ہونا‪/‬خط و کتابت کرنا‬
‫فارسی‪:‬برابربودن ‪ ،‬بهم مربوط بودن ‪ ،‬مانند یا مشابه بودن (با ‪ to‬یا ‪ ،)with‬مكاتبه كردن(با ‪ ،)htiw‬رابطه داشتن‪.‬‬
‫خط کتابت‪/‬مراسلت‪/‬مشابہت‬
‫فارسی‪ )=correspondency(:‬ارتباط‪ ،‬مطابقت ‪ ،‬تشابه ‪ ،‬مراسلت‪.‬‬
‫مراسلہ نگار‪/‬نامہ نگار‪/‬راقم‬
‫فارسی‪:‬خبرنگار‪ ،‬مخبر‪ ،‬مكاتبه كننده ‪ ،‬طرف معامله ‪ ،‬مطابق‪.‬‬
‫زنگ آلود کرنا‬
‫فارسی‪:‬خوردن (اسيدوفلزات)‪ ،‬پوسيدن ‪ ،‬زنگ زدن (فلزات)‪.‬‬
‫زنگ‬
‫فارسی‪:‬خوردگي (عمل شيميایي)‪ ،‬تحليل ‪ ،‬فساد تدریجي ‪ ،‬زنگ زدگي‬
‫قارذ‪/‬تباہ کن‪/‬زنگ لگانے وال‪/‬زچ کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬خورنده ‪ ،‬تباه كننده ‪ ،‬فاسد كننده ‪ ،‬ماده اكاله ‪ ،‬موجد زنگ (در فلز وگياه)‪.‬‬
‫بٹا لگانا‪/‬بگاڑنا‪/‬خراب کرنا‪/‬رشوت دینا‬
‫فارسی‪:‬فاسد كردن ‪ ،‬خراب كردن ‪ ،‬فاسد‪.‬‬
‫خرابی‪/‬خباثت‪/‬نجاست‪/‬رشوت خوری‬
‫فارسی‪:‬فساد‪ ،‬انحراف‪.‬‬
‫چھوٹا کپڑا‬
‫فارسی‪:‬كرست ‪ ،‬شكم بند زنانه ‪ ،‬شكم بند بستن‪.‬‬
‫چھال‪/‬چھلکا‪/‬پوست‬
‫فارسی‪:‬پوست ‪ ،‬قشر‪ ،‬لیه رویي ‪ ،‬روپوش ‪ ،‬پوسته‪.‬‬
‫سنگ سنبادہ‬
‫فارسی‪:‬سنگ سنباده‪.‬‬
‫خل باز‬
‫فارسی‪:‬كيهان نورد‪.‬‬
‫دلرا‪/‬پالتو جانور‬
‫فارسی‪:‬بره دست اموز‪( ،‬مج‪ ).‬بچه نازپرورده‪.‬‬
‫دام‪/‬خرچ‪/‬لگت‪/‬ماليت‪/‬قيمت‬
‫فارسی‪:‬هزینه ‪ ،‬ارزش ‪ ،‬ارزیدن‪.‬‬
‫قابض‬
‫فارسی‪:‬یبوست اور‪ ،‬سرد و بي محبت ‪ ،‬خسيس ‪ ،‬یبس‪.‬‬
‫گران‪/‬گران بہا‪/‬مہنگا‪/‬قيمتی‬
‫فارسی‪:‬گران ‪ ،‬گزاف ‪ ،‬فاخر‪.‬‬
‫لباس‬
‫فارسی‪:‬لباس ‪ ،‬جامه ‪ ،‬لباس محلي‪.‬‬
‫کھاٹ‪/‬کھٹوا‬
‫فارسی‪:‬تختخواب سفري ‪ ،‬رختخواب بچگانه ‪ ،‬برانكار یا تخت مخصوص حمل مریض‪.‬‬
‫دیہی گھر‪/‬جھونپڑا‬
‫فارسی‪:‬كلبه ‪ ،‬خانه روستایي‪.‬‬
‫سوتی‬
‫فارسی‪:‬پنبه ‪ ،‬نخ ‪ ،‬پارچه نخي ‪ ،‬باپنبه پوشاندن‪.‬‬
‫ہم وار کرنا‪/‬جھوٹ بلوانا‪/‬ليٹنا‪/‬سکھانا پڑھانا‬
‫فارسی‪:‬تخت ‪ ،‬نيمكت ‪ ،‬خوابانيدن ‪ ،‬در لفافه قرار دادن‪.‬‬
‫کھانسنا‬
‫فارسی‪:‬سرفه ‪ ،‬جرقه (درمورد موتور وغيره)‪ ،‬سرفه كردن‪.‬‬
‫انجمن‪/‬پنچایت‬
‫فارسی‪:‬انجمن ‪ ،‬مشاوره ‪ ،‬شورا‪ ،‬مجلس ‪ ،‬كنكاشگاه‪.‬‬
‫صلح دینا‬
‫فارسی‪:‬اندرز‪ ،‬مشاوره دو نفري ‪ ،‬مشورت ‪ ،‬تدبير‪ ،‬پند دادن (به)‪ ،‬توصيه كردن ‪ ،‬نظریه دادن ‪ ،‬رایزني‪.‬‬
‫مشير‪/‬ناصح‪/‬صلح کار‬
‫فارسی‪:‬مشاور‪ ،‬مستشار‪ ،‬رایزن ‪ ،‬وكيل مدافع‪.‬‬
‫گننا‪/‬حساب لگانا‪/‬شمار کرنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Correlation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Correlative‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Correspond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Correspondenc‬‬
‫‪e‬‬
‫‪Correspondent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Corrode‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corrosion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Corrosive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Corrupt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corruption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corset‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cortex‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Corundum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cosmonaut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cosset‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cost‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Costive‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Costly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Costume‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cottage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cotton‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Couch‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cough‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Council‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Counsel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counsellor‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Count‬‬

‫‪n.‬‬

‫فارسی‪:‬شمار‪ ،‬شمردن‪.‬‬
‫چہرہ بشرا‪/‬حليہ‪/‬پيکر‪/‬رو‪/‬صورت‪/‬تلعت‬
‫فارسی‪:‬سيما‪ ،‬قيافه ‪ ،‬رخ ‪ ،‬تشویق كردن ‪ ،‬پشتيباني كردن‪.‬‬
‫بل مقابل راہ‪/‬کاٹ‬
‫فارسی‪)adv &.adj.(:‬پيشخوان ‪ ،‬بساط‪ ،‬شمارنده ‪ ،‬ضربت متقابل ‪ ،‬درجهت مخالف ‪ ،‬در روبرو‪ ،‬معكوس ‪،‬‬
‫بالعكس ‪ )vi &.vt.( ،‬مقابله كردن ‪ ،‬تلفي كردن ‪ ،‬جواب دادن ‪ ،‬معامله بمثل كردن با‪.‬‬
‫بر خلف‪/‬کاٹ‬
‫فارسی‪:‬شمارنده ‪ ،‬باجه ‪ ،‬تلفي كردن‪.‬‬
‫بے اثر کرنا‪/‬ہرانا‬
‫فارسی‪:‬بي اثر كردن ‪ ،‬خنثي كردن ‪ ،‬عمل متقابل كردن‪.‬‬
‫اقدام متاقابل‪/‬رد‬
‫فارسی‪:‬اقدام متقابل‪.‬‬
‫بے اثر کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬بي اثر كننده ‪ ،‬خنثي كننده ‪ ،‬داراي عمل متقابل‪.‬‬
‫دو بارہ پڑتال کرنا‬
‫فارسی‪ )vt&.n.(:‬جلوگيري ‪ ،‬سرزنش وتوبيخ متقابل ‪ ،‬عقيم كردن ‪ ،‬دفع كردن‪.‬‬
‫جعل سازی کرنا‪/‬نقل کرنا‬
‫فارسی‪:‬جعلي ‪ ،‬قلب ‪ ،‬بدلي ‪ ،‬جعل كردن‪.‬‬
‫مسننا‬
‫فارسی‪:‬ته چك ‪ ،‬ته قبض ‪ ،‬سوش‪.‬‬
‫فسخ کرنا‪/‬لغ کرنا‬
‫فارسی‪:‬فسخ كردن ‪ ،‬لغو كردن ‪ ،‬برگرداندن حكم صادره ‪ ،‬ممنوع كردن‪.‬‬
‫سمت کی تبدیلی‬
‫فارسی‪:‬تغيير جهت حركت ارتش ‪ ،‬تغيير روش ‪ ،‬عقب گرد كردن‪.‬‬
‫اقدام متاقابل‪/‬پار سنگ‬
‫فارسی‪:‬پارسنگ ‪ ،‬اقدام متقابل‪.‬‬
‫دوسری سمت ميں کان کنی کرنا‪/‬خفيہ طور سے کوشش ناکام کرنا‬
‫فارسی‪:‬توطله متقابل ‪ ،‬با دسيسه متقابل خنثي كردن‪.‬‬
‫چادر‪/‬روپوش‬
‫فارسی‪:‬روپوش تختخواب ‪ ،‬روتختي‪.‬‬
‫عکس‪/‬جواب‪/‬مسننا‪/‬نقطہ مقابل‬
‫فارسی‪:‬نقطه مقابل ‪ ،‬قرین ‪ ،‬همكار‪ ،‬رونوشت ‪ ،‬همتا‪.‬‬
‫نغمات کا مرکب‬
‫فارسی‪:‬نقطه مقابل ‪( ،‬مو‪ ).‬اهنگ دم گير یاجفت ‪ ،‬صنعت تركيب الحان‪.‬‬
‫با اثر مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬وزنه متقابل ‪ ،‬نيروي متعادل كننده ‪ ،‬نيروي مقاوم ‪ ،‬حالت تعادل ‪ ،‬وزن كردن ‪ ،‬سنجيدن‪.‬‬
‫جوابی چوٹ‪/‬جوابی مکا‪/‬جوابی ضرب‬
‫فارسی‪(:‬مك‪ ).‬سندان‪.‬‬
‫خفيہ اشارہ‬
‫فارسی‪:‬امضاي ثانوي بر روي سند‪ ،‬جيرو‪ ،‬ظهر نویسي‪.‬‬
‫برابری کرنا‪/‬جوڑ توڑ کرنا‪/‬تلفی کرنا‬
‫فارسی‪:‬خنثي كردن ‪ ،‬برابري كردن با‪ ،‬جبران كردن‪.‬‬
‫ان گنت‬
‫فارسی‪:‬بيشمار‪.‬‬
‫دار‪/‬دیار‪/‬کشور‪/‬ملک‪/‬سر زمين‬
‫فارسی‪:‬كشور‪ ،‬دیار‪ ،‬بيرون شهر‪ ،‬دهات ‪ ،‬یيلق‪.‬‬
‫دیہاتی علقہ‬
‫فارسی‪:‬یيلقات ‪ ،‬حومه شهر‪.‬‬
‫بيت‪/‬جوڑا‪/‬جفت‬
‫فارسی‪:‬جفت ‪ ،‬جفت كردن ‪ ،‬جفت شدن ‪ ،‬وصل كردن‪.‬‬
‫بيت‪/‬دوہا‪/‬شعر‬
‫فارسی‪:‬دوبيتي‪.‬‬
‫بہادری‪/‬بل بوتا‪/‬دل‪/‬دم‪/‬دل گردہ‪/‬حوصلہ‪/‬ہمت‪/‬جسارت‪/‬پتا‪/‬یارا‬
‫فارسی‪:‬جرات ‪ ،‬دليري ‪ ،‬رشادت ‪ ،‬شجاعت ‪ ،‬دلوري‪.‬‬
‫بہادر‪/‬دبنگ‪/‬ہمت وال‪/‬شير‬
‫فارسی‪:‬دلير‪ ،‬باجرات‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countenance‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬

‫‪Counter‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Counter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Counteract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counteraction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counteractive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Countercheck‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Counterfeit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counterfoil‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Countermand‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countermarch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countermeasur‬‬
‫‪e‬‬
‫‪Countermine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counterpane‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counterpart‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counterpoint‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Counterpoise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Counterpunch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countersign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countervail‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Countless‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Country‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Countryside‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Couple‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Couplet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Courage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Courageous‬‬

‫‪n.‬‬

‫پيغامبر‪/‬پيک‪/‬قاصد‬
‫فارسی‪:‬پيك ‪ ،‬قاصد‪.‬‬
‫چلن‪/‬ڈھرا‪/‬گردش‪/‬نصاب‪/‬راہ‪/‬راستہ‪/‬سبيل‪/‬سمت‬
‫فارسی‪: )n.(:‬دوره ‪ ،‬مسير‪ ،‬روش ‪ ،‬جهت ‪ ،‬جریان ‪( ،‬با ‪ )in‬درطي ‪ ،‬درضمن ‪ ،‬بخشي از غذا‪ ،‬اموزه ‪ ،‬اموزگان ‪.( ،‬‬
‫‪: )vi &.vt‬دنبال كردن ‪ ،‬بسرعت حركت دادن ‪ ،‬چهار نعل رفتن‪.‬‬
‫در بار‪/‬صحن‬
‫فارسی‪:‬بارگاه ‪ ،‬حياط‪ ،‬دربار‪ ،‬دادگاه ‪ ،‬اظهار عشق ‪ ،‬خواستگاري‪.‬‬
‫با ادب‪/‬خليق‪/‬خوش اخلق‪/‬شائستہ‬
‫فارسی‪:‬با ادب ‪ ،‬مودب ‪ ،‬فروتن ‪ ،‬مودبانه‪.‬‬
‫آؤ بھگت‪/‬ادب‪/‬الطفات‪/‬اخلق‪/‬خوش اخلقی‪/‬مدارا‬
‫فارسی‪:‬ادب ومهرباني ‪ ،‬تواضع‪.‬‬
‫در باری‪/‬حاشيہ نشين‪/‬مصاحب‪/‬ندیم‬
‫فارسی‪:‬درباري ‪ ،‬ندیم‪.‬‬
‫در باری‪/‬مہذب‪/‬پر وقار‬
‫فارسی‪:‬شایسته دربار‪ ،‬مودب ‪ ،‬باوقار‪ ،‬بطرز چاپلوسانه‪.‬‬
‫چچا زاد‪/‬خالہ زاد‪/‬مامون زاد‪/‬پھوپھی زاد‬
‫فارسی‪:‬پسرعمو یا دختر عمو‪ ،‬پسردایي یا دختر دایي ‪ ،‬عمه زاده ‪ ،‬خاله زاده‪.‬‬
‫پوشاک ساز‬
‫فارسی‪:‬خياطخانه زنانه ‪ ،‬زن خياط‪.‬‬
‫کھاڑی‪/‬پناہ گاہ‬
‫فارسی‪: )vt &.n.(:‬خليج كوچك ‪ ،‬خور‪ ،‬پناهگاه ساحلي دامنه كوه ‪(: ).vi &n.& tv.( ،‬ز‪.‬ع‪ ).‬یارو‪ ،‬شخص ‪ ،‬ادم‪.‬‬
‫اقرار نامہ‪/‬ميساق‪/‬معاہدہ‬
‫فارسی‪:‬پيمان ‪ ،‬ميثاق ‪ ،‬عهد‪ ،‬پيمان بستن ‪ ،‬ميثاق بستن‪.‬‬
‫چھانا‪/‬چھپانا‪/‬ڈالنا‪/‬ڈھانکنا‪/‬ڈھانپنا‪/‬حجاب کرنا‪/‬جھانپنا‪/‬اڑہانا‬
‫فارسی‪:‬پوشاندن ‪ ،‬تامين كردن ‪ ،‬پوشش ‪ ،‬سرپوش ‪ ،‬جلد‪.‬‬
‫ڈھکنا‪/‬غلف‪/‬خول‪/‬لفافہ‬
‫فارسی‪:‬پوشاندن ‪ ،‬جلد كردن ‪ ،‬پنهان كردن ‪ ،‬طي كردن ‪ ،‬پوشش ‪ ،‬جلد‪ ،‬رویه ‪ ،‬لفاف ‪ ،‬پاكت ‪ ،‬سرپوش‪.‬‬
‫آڑ‪/‬وٹ‬
‫فارسی‪:‬پوشش ‪ ،‬سرپوش ‪ ،‬جلد‪ ،‬پوشه ‪ ،‬دربرگيرنده‪.‬‬
‫خفيہ‬
‫فارسی‪:‬نهان ‪ ،‬راز‪ ،‬پناهگاه ‪ ،‬پوشيده ‪ ،‬پوشپر‪.‬‬
‫حرس کرنا‪/‬للچ کرنا‪/‬پاؤں پھيلنا‬
‫فارسی‪:‬ميل به تملك چيزي كردن ‪ ،‬طمع به چيزي داشتن‪.‬‬
‫اذ‪/‬حریص‪/‬للچی‪/‬تامع‬
‫فارسی‪:‬ازمند‪.‬‬
‫گائے‬
‫فارسی‪:‬گاوماده ‪ ،‬ماده گاو‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬تضعيف روحيه كردن‪.‬‬
‫کوانچ‬
‫فارسی‪ )=cowhage(:‬موي سيخكي ‪ ،‬خار نوك تيز‪.‬‬
‫بزدل‪/‬ڈر پوک‪/‬نا مرد‬
‫فارسی‪:‬ادم ترسو‪ ،‬نامرد‪ ،‬شخص جبون ‪ ،‬بزدل‪.‬‬
‫بزدلی‪/‬ہٹيا پن‪/‬نا مردی‬
‫فارسی‪:‬ترسویي ‪ ،‬بزدلي ‪ ،‬نامردي ‪ ،‬جبن‪.‬‬
‫ڈر سے سہم جانا‬
‫فارسی‪:‬از ترس دولشدن ‪ ،‬چندك زدن‪.‬‬
‫راہب کی ٹوپی‬
‫فارسی‪:‬بالپوش راهبان ‪( ،‬مج‪ ).‬راهب‪.‬‬
‫بدھو‪/‬دکھاوٹی‪/‬سادہ لوح‬
‫فارسی‪:‬خودارا‪ ،‬شخص خودنما ونادان ‪( ،‬گ‪.‬ش‪ ).‬گل تاج خروس‪.‬‬
‫حيا دار‪/‬خجل‪/‬شرميل‬
‫فارسی‪:‬خجالتي ‪ ،‬كمرو‪( ،‬غالبا درمورد زن گفته ميشود)‪ ،‬نازكن‪.‬‬
‫کایکڑا‪/‬سرطان‬
‫فارسی‪:‬خرچنگ ‪ ،‬برج سرطان ‪ ،‬خرچنگ گرفتن ‪( ،‬امر‪ ).‬جرزدن ‪ ،‬عصباني كردن ‪ ،‬عصباني شدن ‪ ،‬باعث تحریك‬
‫وعصبانيت شدن ‪ ،‬ادم ترشرو‪ ،‬كج خلق‪.‬‬
‫آتش مزاج‪/‬گٹھيل‪/‬پيچ دار‬

‫‪n.‬‬

‫‪Courier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Course‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Court‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Courteous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Courtesy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Courtier‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Courtly‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cousin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Couturier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cove‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Covenant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cover‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cover‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Covering‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Covert‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Covet‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Covetous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cowage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coward‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cowardice‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Cower‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cowl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Coxcomb‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Coy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crab‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crabbed‬‬

‫فارسی‪:‬ترشرو‪ ،‬عبوس ‪ ،‬تند مزاج‪.‬‬
‫گرجنا‪/‬کڑکنا‪/‬کھلنا‪/‬شق ہونا‬
‫فارسی‪:‬كاف ‪ ،‬رخنه ‪ ،‬ترك ‪ ،‬شكاف ‪ ،‬ضربت ‪ ،‬ترق تروق ‪ ،‬تركانيدن ‪( ،‬شلق) را بصدا دراوردن ‪ ،‬توليد صداي‬
‫ناگهاني وبلند كردن ‪ ،‬شكاف برداشتن ‪ ،‬تركيدن ‪ ،‬تق كردن‪.‬‬
‫سختی کرنا‬
‫فارسی‪:‬تادیب ‪ ،‬سخت گيري‪.‬‬
‫گپ‪/‬گول‪/‬پٹاخا‬
‫فارسی‪:‬یكجور شيریني ‪ ،‬ترقه ‪ ،‬كلوچه كوچك ‪ ،‬فندق شكن‪.‬‬
‫بہت اچھا‪/‬ممتاز‬
‫فارسی‪(:‬تصفيه نفت) شكستن هيدروكربورهاي متشكله نفت خام و تبدیل ان به هيدروكربورهاي سبكتر‪.‬‬
‫کڑکنا‬
‫فارسی‪:‬صداي ترق وتروق ‪ ،‬صداي انفجار پي در پي ‪ ،‬صداي انفجار وشكستگي توليد كردن ‪ ،‬شكستن‪.‬‬
‫باول‪/‬خبطی‪/‬پاگل‪/‬سنکی‬
‫فارسی‪(:‬ز‪.‬ع‪ ).‬دیوانه بي ازار‪ ،‬خل‪.‬‬
‫گہوارہ‪/‬کھٹول‪/‬پالنا‪/‬پنگوڑا‬
‫فارسی‪:‬گهواره ‪ ،‬مهد‪ ،‬درگهواره قرار دادن ‪ ،‬درچهارچوب یاكلف قرار دادن‪.‬‬
‫فن‪/‬حرفت‪/‬پيشہ‪/‬صنعت‬
‫فارسی‪:‬پيشه ‪ ،‬هنر‪ ،‬صنعت ‪ ،‬مهارت ‪ ،‬نيرنگ‪.‬‬
‫صنعت گر‪/‬صنعت کار‬
‫فارسی‪:‬هنرمند‪ ،‬نویسنده ‪ ،‬هنرپيشه ‪ ،‬صنعت گر‪.‬‬
‫عيار‪/‬چال باز‪/‬چالک‪/‬دنيا ساز‪/‬فقرہ باز‪/‬فطرتی‪/‬حرفت‪/‬کائياںں‬
‫فارسی‪:‬حيله گر‪ ،‬بامهارت‪.‬‬
‫ٹھوسنا‬
‫فارسی‪:‬پركردن ‪ ،‬چپاندن ‪ ،‬خودرا براي امتحان اماده كردن ‪ ،‬باشتاب یاد گرفتن‪.‬‬
‫انٹھن‬
‫فارسی‪:‬چنگه ‪ ،‬چنگوك ‪ ،‬گرفتگي عضلت ‪ ،‬انقباض ماهيچه در اثر كار زیاد‪ ،‬دردشكم ‪ ،‬محدودكننده ‪ ،‬حصار‪،‬‬
‫سيخدار كردن ‪ ،‬محدود كردن ‪ ،‬درقيد گذاشتن ‪ ،‬جاتنگ كردن‪.‬‬
‫سارس‬
‫فارسی‪:‬ماهيخوار بزرگ وابي رنگ ‪ ،‬جرثقيل ‪ ،‬باجرثقيل بلند كردن یاتكان دادن ‪ ،‬درازكردن (گردن)‪.‬‬
‫کاسہ سر‪/‬کھوپڑی‬
‫فارسی‪:‬كاسه سر‪ ،‬جمجمه‪.‬‬
‫خبط‪/‬موڑ‪/‬ترنگ‪/‬تيڑھا پن‬
‫فارسی‪:‬دسته محور‪ ،‬ميل لنگ ‪ ،‬بست زانویي ‪ ،‬خم ‪ ،‬پيچيدگي ‪ ،‬ادم پست فطرت ‪ ،‬خم كردن ‪ ،‬محورداركردن ‪ ،‬دسته‬
‫دار شدن ‪ ،‬كج ‪ ،‬كوك كردن‪.‬‬
‫بد مزاج‪/‬چڑ چڑا‪/‬خبطی‪/‬تيڑھا‪/‬تيڑھی‬
‫فارسی‪:‬بدخو‪.‬‬
‫دراز‪/‬جھری‪/‬روزن‪/‬شق‬
‫فارسی‪:‬شكاف دیوار‪ ،‬رمز‪.‬‬
‫کڑکنا‬
‫فارسی‪:‬خردكردن ‪ ،‬درهم شكستن ‪ ،‬ریز ریز شدن ‪ ،‬سقوط كردن هواپيما‪ ،‬ناخوانده وارد شدن ‪ ،‬صداي بلند یا ناگهاني‬
‫(در اثر شكستن)‪ ،‬سقوط‪.‬‬
‫بھدا‪/‬کھردرا‪/‬موٹا‬
‫فارسی‪:‬زمخت ‪ ،‬درشت ‪ ،‬كودن‪.‬‬
‫چھابا‪/‬کھوکھا‬
‫فارسی‪:‬صندوقي كه چيني یا شيشه دران ميگذارند‪ ،‬صندوقه ‪ ،‬درجعبه گذاردن ‪ ،‬جعبه بندي(چيني الت)‪.‬‬
‫چاہت کرنا‪/‬آشتياق کرنا‬
‫فارسی‪:‬ارزو كردن ‪ ،‬طلبيدن ‪ ،‬اشتياق داشتن‪.‬‬
‫بے دم‪/‬بزدل‪/‬ہارا ہوا‪/‬مریل‬
‫فارسی‪:‬شكست خورده ‪( ،‬ادم) ترسو وپست ‪ ،‬نامرد‪.‬‬
‫کلبلنا‪/‬پيٹ کے بل چلنا‬
‫فارسی‪:‬عمل خزیدن ‪ ،‬خزیدن ‪ ،‬سينه مال رفتن ‪ ،‬شنال كرال‪.‬‬
‫خبط‪/‬سودا‬
‫فارسی‪:‬دیوانه كردن ‪ ،‬فكر كسي را مختل كردن ‪ ،‬دیوانگي ‪ ،‬شور‪ ،‬شوق ‪ ،‬ترك ‪ ،‬شكاف‪.‬‬
‫جنون‪/‬پگل پن‪/‬وحشت‬
‫فارسی‪:‬دیوانگي‪.‬‬
‫بارا‪/‬خبطی‪/‬پاگل‪/‬پگل‪/‬پگلوٹ‪/‬وحشی‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Crack‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crackdown‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cracker‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cracking‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Crackle‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/n.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Crackpot‬‬
‫‪Cradle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Craft‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Craftsman‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crafty‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cram‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cramp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crane‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cranium‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crank‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cranky‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cranny‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Crash‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crave‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Craven‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Crawl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Craze‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Craziness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crazy‬‬

‫فارسی‪:‬دیوانه ‪ ،‬شوریده ‪ ،‬شكاف دار‪.‬‬
‫چر چرانا‪/‬چر مرانا‬
‫فارسی‪:‬صداي غوك دراوردن ‪ ،‬شكوه وشكایت كردن ‪ ،‬غژغژ كردن ‪ ،‬صداي لولي روغن نخورده ‪ ،‬جيرجيركفش‪.‬‬
‫ملئ‪/‬ذبدہ‬
‫فارسی‪:‬سرشير‪ ،‬كرم ‪ ،‬هر چيزي شبيه سرشير‪ ،‬زبده ‪ ،‬كرم رنگ ‪ ،‬سرشير بستن‪.‬‬
‫چرس‪/‬جھول‪/‬شکن‬
‫فارسی‪:‬چين ‪ ،‬شكن ‪ ،‬خط اطوي شلوار‪ ،‬چين دار كردن ‪ ،‬چين دار شدن‬
‫پيدا کرنا‪/‬تخليق کرنا‬
‫فارسی‪:‬خلق شدن ‪ ،‬افریدن ‪ ،‬ایجاد كردن‪.‬‬
‫آفرینش‪/‬فطرت‪/‬ایجاد‪/‬خلقت‪/‬مخلوق‪/‬پيدائش‬
‫فارسی‪:‬افرینش ‪ ،‬خلقت ‪ ،‬ایجاد‪.‬‬
‫جددت‬
‫فارسی‪ )=creativeness(:‬قدرت خلقه ‪ ،‬قدرت ابداع ‪ ،‬قوه ابتكار‪ ،‬افرینندگي‪.‬‬
‫خالق‪/‬موجب‪/‬رب‪/‬صانع‬
‫فارسی‪:‬افریدگار‪ ،‬افریننده ‪ ،‬خالق‪.‬‬
‫بندہ‬
‫فارسی‪:‬افریده ‪ ،‬مخلوق ‪ ،‬جانور‪.‬‬
‫تصدیق‬
‫فارسی‪:‬اعتماد‪ ،‬باور‪ ،‬اعتقاد‪.‬‬
‫ساکھ‬
‫فارسی‪:‬اعتبار‪ ،‬قابل قبول بودن ‪ ،‬باور كردني‪.‬‬
‫آبرو‪/‬اعتراف‪/‬نام‪/‬قدر‪/‬یقين‬
‫فارسی‪:‬اعتبار‪ ،‬ابرو‪ ،‬ستون بستانكار‪ ،‬نسيه ‪ ،‬اعتقاد كردن ‪ ،‬درستون بستانكار وارد كردن ‪ ،‬نسبت دادن‪.‬‬
‫معتبر‪/‬قابل تعریف‬
‫فارسی‪:‬معتبر‪ ،‬محترم و ابرومند‪.‬‬
‫قرض خواہ‬
‫فارسی‪:‬بستانكار‪ ،‬طلبكار‪ ،‬ستون بستانكار‪.‬‬
‫ضعيف العتقادی‬
‫فارسی‪:‬زودباوري ‪ ،‬ساده لوحي‪.‬‬
‫ضعيف العتقاد‬
‫فارسی‪:‬زودباور‪ ،‬ساده لوح‪.‬‬
‫ایمان‪/‬کيش‪/‬مذہب‬
‫فارسی‪:‬كيش ‪ ،‬عقيده‪.‬‬
‫کھاڑی‬
‫فارسی‪:‬نهر‪.‬‬
‫کلبلنا‪/‬رینگنا‬
‫فارسی‪:‬خزیدن ‪ ،‬مورمور شدن‪.‬‬
‫بيل‪/‬لتر‬
‫فارسی‪:‬خزنده ‪ ،‬گياه پيچي یانيلوفري ‪ ،‬ادم متملق ومرموز‪.‬‬
‫خاک کرنا‪/‬مردہ جلنا‬
‫فارسی‪:‬سوزانيدن وخاكستر كردن‪.‬‬
‫ہلل‬
‫فارسی‪:‬هلل ماه ‪ ،‬هللي شكل‪ ،‬اچار فرانسه‪.‬‬
‫کلغی‬
‫فارسی‪:‬تاج ‪ ،‬كلله ‪ ،‬قله ‪ ،‬یال ‪ ،‬بالترین درجه ‪ ،‬به بالترین درجه رسيدن ‪ ،‬ستيغ‪.‬‬
‫ہارا ہوا‬
‫فارسی‪:‬سرافكنده‪.‬‬
‫جھری‪/‬رخنہ‪/‬شق‬
‫فارسی‪:‬درز‪ ،‬شكاف‪.‬‬
‫عملہ‬
‫فارسی‪:‬خدمه كشتي ‪ ،‬كاركنان هواپيما وامثال ان‪.‬‬
‫ٹوکری‬
‫فارسی‪:‬اخور‪ ،‬تختخواب بچه ‪ ،‬دله دزدي ‪ ،‬دزدي ادبي ‪ ،‬كش رفتن یا دزدیدن‪.‬‬
‫جھينگر‪/‬سرسر‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬جيرجيرك ‪ ،‬زنجره ‪ ،‬یكجور گوي بازي‪.‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Creak‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cream‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crease‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Create‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creativity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creature‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Credence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Credibility‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Credit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Creditable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creditor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Credulity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Credulous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creek‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Creep‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Creeper‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cremate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crescent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crest‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crestfallen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crevice‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crew‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crib‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cricket‬‬

‫مذزن‬
‫فارسی‪:‬جارچي ‪ ،‬دست فروش ‪ ،‬دوره گرد‪.‬‬
‫گناہ‪/‬جرم‪/‬پاپ‬
‫فارسی‪:‬جنایت ‪ ،‬گناه ‪ ،‬جرم ‪ ،‬تقصير‪ ،‬تبه كاري ‪ ،‬بزه‪.‬‬
‫مجرمانہ‬
‫فارسی‪:‬جنایي ‪ ،‬بزهكار‪ ،‬جنایتكار‪ ،‬جاني ‪ ،‬گناهكار‪.‬‬
‫قانون فوج داری‬
‫فارسی‪:‬حقوق جزا‪.‬‬
‫لنگڑا‪/‬محتاج‬
‫فارسی‪:‬لنگ ‪ ،‬چلق ‪ ،‬زمين گير‪ ،‬عاجز‪ ،‬لنگ كردن ‪ ،‬فلج كردن‪.‬‬
‫بحران‬
‫فارسی‪:‬بحران‪.‬‬
‫خستہ‪/‬کرکرا‬
‫فارسی‪:‬مجعد شدن ‪ ،‬موجداركردن ‪ ،‬حلقه حلقه كردن ‪ ،‬چيز خشك وترد‪ ،‬ترد‪ ،‬سيب زميني برشته‪.‬‬
‫خستگی‬
‫فارسی‪:‬تردي ‪ ،‬چين ‪ ،‬پيچ ‪ ،‬موج‪.‬‬
‫ناقد‪/‬نقاد‪/‬نقطہ چين‬
‫فارسی‪:‬نقدگر‪ ،‬نكوهشگر‪ ،‬سخن سنج ‪ ،‬نقاد‪ ،‬انتقاد كننده ‪ ،‬كارشناس ‪ ،‬خبره‪.‬‬
‫مبصرانہ‬
‫فارسی‪:‬بحراني ‪ ،‬وخيم ‪ ،‬منتقدانه‪.‬‬
‫اہم‪/‬باریک‪/‬بحرانی‪/‬دقيق‪/‬نازک‬
‫فارسی‪:‬بحراني ‪ ،‬انتقادي ‪ ،‬وخيم ‪ ،‬نكوهشي‪.‬‬
‫اعتراض‪/‬گرفت‪/‬حرف گيری‪/‬پکڑ‪/‬تنقيد‬
‫فارسی‪:‬نقد ادبي ‪ ،‬انتقاد‪ ،‬عيبجویي ‪ ،‬نقدگري ‪ ،‬نكوهش‪.‬‬
‫گھڑیال‪/‬مگر مچھ‪/‬نہنگ‬
‫فارسی‪:‬تمساح ‪ ،‬سوسمار‪ ،‬پوست سوسمار‪.‬‬
‫اڑا‪/‬اڑی‪/‬انڈی بينڈی‪/‬بانکا‪/‬بانکی‪/‬بينڈا‪/‬کج‪/‬پر پيچ‪/‬تيڑھا‪/‬تيڑھی‪/‬ترچھا‪/‬ترچھی‪/‬الٹا‪/‬الٹی‬
‫فارسی‪:‬ناراست ‪ ،‬كج ‪ ،‬نادرست‪.‬‬
‫فصل‪/‬حاصل‬
‫فارسی‪:‬محصول ‪ ،‬چيدن ‪ ،‬گيسو را زدن ‪ ،‬سرشاخه زدن ‪ ،‬حاصل دادن ‪ ،‬چينه دان‪.‬‬
‫طے کرنا‬
‫فارسی‪:‬صليب‪،‬خاج‪،‬حد وسط‪،‬ممزوج‪،‬اختلف‪،‬تقلب‪،‬قلم كشيدن بر روي‪،‬گذشتن‪،‬عبور دادن‪،‬مصادف شدن‪،‬قطع‬
‫كردن‪،‬خلف ميل كسي رفتار كردن‪،‬پيودن زدن‪.‬‬
‫باز پرس‪/‬جرح‬
‫فارسی‪:‬استنطاق ‪ ،‬بازرسي (از شاهد)‪.‬‬
‫انکڑا‪/‬بھال‪/‬جنگاسا‪/‬کانٹا‪/‬نوک‪/‬پيڑ‬
‫فارسی‪:‬محل انشعاب شاخه از بدنه درخت ‪ ،‬دوشاخه ‪ ،‬نقطه انشعاب (مثل محل انشعاب بدن انسان بدو پا)‪.‬‬
‫لک‪/‬موج‪/‬ترنگ‪/‬امنگ‬
‫فارسی‪:‬هوس ‪ ،‬بوالهوسي ‪ ،‬قلب كوچك ‪ ،‬قلب دوزندگي‪.‬‬
‫انوکھا‪/‬کج‪/‬موجی‪/‬نرال‪/‬تيڑھا‬
‫فارسی‪:‬قلب مانند‪ ،‬قلب دار‪ ،‬بلهوس‪.‬‬
‫زمين پر بيٹھنا‬
‫فارسی‪:‬دولشدن ‪ ،‬قوز كردن (از ترس وسرما)‪.‬‬
‫نر کھرے کی سوجن‬
‫فارسی‪:‬كفل اسب ‪ ،‬ترك اسب ‪ ،‬مقعد‪ ،‬خناق ‪ ،‬خناك‪.‬‬
‫کو وا‪/‬ذاغ‬
‫فارسی‪:‬غراب ‪ ،‬كلغ ‪ ،‬اهرم ‪ ،‬دیلم ‪ ،‬بانگ زدن ‪ ،‬بانگ خروس‪.‬‬
‫انبوہ‪/‬بھيڑ‪/‬فوج‪/‬گھمسان‪/‬ہجوم‪/‬جم گھٹا‪/‬جلوت‪/‬جتھا‪/‬مجمع‬
‫فارسی‪:‬جمعيت ‪ ،‬ازدحام ‪ ،‬شلوغي ‪ ،‬اجتماع ‪ ،‬گروه ‪ ،‬ازدحام كردن ‪ ،‬چپيدن ‪ ،‬بازور وفشارپركردن ‪ ،‬انبوه مردم‪.‬‬
‫سر‪/‬تاج‬
‫فارسی‪:‬تاج ‪ ،‬فرق سر‪ ،‬بالي هرچيزي ‪ ،‬حد كمال ‪ ،‬تاج دندان ‪ ،‬تاج گذاري كردن ‪ ،‬پوشاندن(دندان باطلوغيره)‪.‬‬
‫ان گھڑ‪/‬بد نما‪/‬بے ہنگم‪/‬کچا‪/‬خام‪/‬نا تراشيدہ‬
‫فارسی‪:‬خام ‪ ،‬ناپخته ‪ ،‬زمخت‪.‬‬
‫عشقيہ‪/‬بے رحم‪/‬جلد‪/‬کافر‪/‬سخت‪/‬سنگ دل‪/‬وحشی‪/‬ظالم‬
‫فارسی‪:‬بيرحم ‪ ،‬ظالم ‪ ،‬ستمكار‪ ،‬ستمگر‪ ،‬بيدادگر‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crime‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Criminal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Criminal law‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cripple‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crisis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crisp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crispiness‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Critic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Critical‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Critical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Criticism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crocodile‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crooked‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crop‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cross‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cross‬‬
‫‪examination‬‬
‫‪Crotch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crotchet‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crotchety‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crouch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Croup‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crowd‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crown‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crude‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cruel‬‬

‫‪n.‬‬

‫بے رحمی‪/‬جفا‪/‬ستم‪/‬ظلم‬
‫فارسی‪:‬ظلم ‪ ،‬ستم ‪ ،‬بيداد‪.‬‬
‫قارورہ‪/‬شيشی‬
‫فارسی‪:‬تنگ كوچك‪.‬‬
‫چورا‪/‬ریزہ‬
‫فارسی‪:‬خرده نان ‪ ،‬خرده ‪ ،‬هرچيزي شبيه خرده نان (مثل خاك نرم)‬
‫چورا چورا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خرد شدن ‪ ،‬فرو ریختن‪.‬‬
‫جھول ڈالنا‪/‬مروڑی دینا‪/‬تيڑھا کرنا‬
‫فارسی‪:‬مچاله ‪ ،‬مچاله كردن ‪ ،‬از اطو انداختن‪.‬‬
‫چبانا‪/‬چر مر کرنا‬
‫فارسی‪:‬صداي خرد كردن یا خرد شدن چيزي زیر دندان یا زیر چرخ وغيره ‪ ،‬خرد شدن‪.‬‬
‫سليبی جنگ‬
‫فارسی‪:‬جنگ صليبي ‪ ،‬جنگ مذهبي ‪ ،‬نهضت ‪ ،‬جهاد كردن‪.‬‬
‫خاک ميں ملنا‪/‬کوٹنا‪/‬کچلنا‪/‬مسلنا‪/‬پا مال کرنا‪/‬پيلنا‬
‫فارسی‪:‬فشردن ‪ ،‬چلندن ‪ ،‬له شدن ‪ ،‬خردشدن ‪ ،‬باصدا شكستن ‪( ،‬مج‪ ).‬شكست دادن ‪ ،‬پيروزشدن بر‪.‬‬
‫چھلکا‪/‬اوپری پرت‪/‬پاپڑ‪/‬پپڑی‪/‬پوست‪/‬طبق‬
‫فارسی‪:‬كبره ‪ ،‬كبره بستن ‪ ،‬قسمت خشك و سخت نان ‪ ،‬پوست نان ‪ ،‬قشر‪ ،‬پوسته سخت هر چيزي ‪ ،‬ادم جسور و بي‬
‫ادب‪.‬‬
‫بيساکھی‬
‫فارسی‪:‬چوب زیر بغل ‪ ،‬عصاي زیر بغل ‪ ،‬محل انشعاب بدن انسان (چون زیر بغل وميان دوران)‪ ،‬دوشاخه ‪ ،‬هر‬
‫عضو یا چيزي كه كمك ونگهدار چيزي باشد‪ ،‬دوقاچ جلو وعقب زین ‪ ،‬باچوب زیربغل راه رفتن ‪ ،‬دوشاخه زیر چيزي‬
‫گذاشتن‪.‬‬
‫چيخنا‪/‬کوکنا‪/‬پکارنا‪/‬رونا‬
‫فارسی‪:‬فریاد زدن ‪ ،‬داد زدن ‪ ،‬گریه كردن ‪ ،‬صدا كردن ‪ ،‬فریاد‪ ،‬گریه ‪ ،‬خروش ‪ ،‬بانگ ‪ ،‬بانگ زدن‪.‬‬
‫گریان‬
‫فارسی‪:‬جار زننده ‪ ،‬اشكار‪ ،‬گریان ‪ ،‬مبرم‪.‬‬
‫بلور‪/‬قلم‬
‫فارسی‪:‬بلور‪ ،‬شفاف ‪ ،‬زلل ‪ ،‬بلوري كردن‪.‬‬
‫کوئل‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬فاخته ‪ ،‬صداي فاخته دراوردن ‪ ،‬دیوانه‪.‬‬
‫گلے لگانا‪/‬لپٹنا‪/‬سينہ لگانا‬
‫فارسی‪:‬دراغوش گرفتن ‪ ،‬نوازش كردن ‪ ،‬در بستر راحت غنودن‪.‬‬
‫ڈنڈا‪/‬لٹھی‪/‬لٹھ‬
‫فارسی‪:‬چماق ‪ ،‬چوب زدن ‪ ،‬چماق زدن‪.‬‬
‫انتخاب کرنا‬
‫فارسی‪:‬گلچين كردن ‪ ،‬جمع اوري كردن‪.‬‬
‫اوج حاصل کرنا‬
‫فارسی‪:‬به اوج رسيدن ‪ ،‬بحد اكثر ارتفاع رسيدن ‪ ،‬بحد اعلي رسيدن‪.‬‬
‫قابليت جزا‬
‫فارسی‪:‬قابليت مجازات‪.‬‬
‫مجرم‪/‬قابل جزا‬
‫فارسی‪:‬مقصر‪ ،‬مجرم ‪ ،‬سزاوار سرزنش ‪ ،‬قابل مجازات‪.‬‬
‫عسی‪/‬خطا کار‪/‬مجرم‬
‫فارسی‪:‬متهم ‪ ،‬مقصر‪ ،‬ادم خطاكار یا مجرم‪.‬‬
‫جوتنا‪/‬کاشت کرنا‪/‬تعلقات بڑھانا‪/‬اگانا‪/‬زراعت کرنا‬
‫فارسی‪:‬كشت كردن ‪ ،‬زراعت كردن (در)‪ ،‬ترویج كردن‪.‬‬
‫باریک خيالی‪/‬جتائ‪/‬کاشت‪/‬کاشت کاری‪/‬نفاست‪/‬تمددن‪/‬زراعت‬
‫فارسی‪:‬كشت ‪ ،‬زراعت ‪ ،‬تربيت ‪ ،‬تهذیب ‪ ،‬ترویج‪.‬‬
‫حارث‪/‬کاشت کار‪/‬مزارع‪/‬کسان‬
‫فارسی‪:‬كشتكار‪ ،‬ماشين شخم زني وعلف هرزه كني ‪ ،‬برزگر‪.‬‬
‫فرہنگ‪/‬شائستگی‪/‬ثقافت‪/‬تہذیب‬
‫فارسی‪:‬كشت ميكرب در ازمایشگاه ‪ ،‬برز‪ ،‬فرهنگ ‪ ،‬پرورش ‪ ،‬تمدن‪.‬‬
‫مہذب‪/‬تہذیب یافتہ‬
‫فارسی‪:‬پرورده ‪ ،‬تربيت شده ‪ ،‬مهذب ‪ ،‬تحصيل كرده‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cruelty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cruet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crumb‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crumble‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crumple‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crunch‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crusade‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Crush‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crutch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cry‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Crying‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Crystal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cuckoo‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cuddle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cudgel‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cull‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Culminate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Culpability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Culpable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Culprit‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cultivate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cultivation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cultivator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Culture‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cultured‬‬

‫بد رو‪/‬پٹی نالی‬
‫فارسی‪:‬اب گذر‪ ،‬نهر سرپوشيده ‪ ،‬مجراي اب زیر جاده ‪ ،‬لوله مخصوص كابل برق زیر زميني‪.‬‬
‫مع‪/‬ساتھ‪/‬سے‬
‫فارسی‪:‬با‪ ،‬باضافه‪.‬‬
‫بوجھ لدنا‪/‬بوجھل بنانا‪/‬لددھڑ بنانا‪/‬رکاوٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬خراب شدن ‪ ،‬مزاحم شدن ‪ ،‬چيز وحشتناك ‪ ،‬غير قابل استفاده‬
‫اٹل‪/‬بے ڈھنگا‪/‬بھاری‪/‬بھدا‪/‬کڈھب‬
‫فارسی‪:‬سنگين ‪ ،‬طاقت فرسا‪ ،‬مایه زحمت ‪ ،‬بطي‪.‬‬
‫ذیرہ‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬زیره سبز‪.‬‬
‫اکٹھا کرنا‪/‬یکجا کرنا‬
‫فارسی‪:‬انباشتن ‪ ،‬توده كردن ‪ ،‬تركيب یا متحد كردن‪.‬‬
‫اکٹھا شدہ‪/‬یکجا‬
‫فارسی‪:‬انباشته ‪ ،‬یكجا‪.‬‬
‫عيار‪/‬بانکا‪/‬چالک‪/‬دنيا ساز‪/‬فریبی‪/‬فطرتی‪/‬حراف‪/‬حرفتی‪/‬مکار‪/‬پکا‪/‬پر فن‪/‬شاطر‬
‫فارسی‪:‬زیرك ‪ ،‬مكار‪ ،‬حيله باز‪ ،‬ماهر‪ ،‬زیركي ‪ ،‬حيله گري‪.‬‬
‫بادہ‪/‬کاسہ‪/‬پيمانہ‪/‬پيالہ‪/‬پيالی‪/‬سب‬
‫فارسی‪ )cupu(:‬ناو‪.‬‬
‫الماری‬
‫فارسی‪:‬گنجه ‪ ،‬قفسه ‪ ،‬گنجه ظروف غذا وغيره‪.‬‬
‫عشق کا دیوتا‬
‫فارسی‪(:‬افسانه یونان) كوپيد‪ ،‬خداي عشق كه بصورت كودك برهنه مجسم شده‪.‬‬
‫حرس‪/‬للچ‪/‬طمع‬
‫فارسی‪:‬حرص واز براي بدست اوردن مال‪.‬‬
‫علجی‪/‬شفائ‬
‫فارسی‪:‬داراي خاصيت درماني ‪ ،‬علج بخش ‪ ،‬شفا بخش‪.‬‬
‫محافظ‪/‬نگاہ بان‬
‫فارسی‪:‬كتابدار‪ ،‬موزه دار‪ ،‬نگهبان ‪ ،‬متصدي‪.‬‬
‫روکنا‪/‬سنبھالنا‬
‫فارسی‪:‬زنجير‪ ،‬بازداشت ‪ ،‬جلوگيري ‪ ،‬لبه پياده رو‪ ،‬محدود كردن ‪،‬داراي دیواره یا حایل كردن ‪ ،‬تحت كنترل‬
‫دراوردن ‪ ،‬فرونشاندن‪.‬‬
‫د ہی‬
‫فارسی‪:‬كشك ‪ ،‬شيربسته شده ‪ ،‬بستن (در مورد شير)‪ ،‬دلمه شدن‪.‬‬
‫آرام‪/‬چارہ‪/‬دار‪/‬درمان‪/‬علج‪/‬مار‪/‬مرہم‪/‬شفا‬
‫فارسی‪:‬علج ‪ ،‬شفا‪ ،‬دارو‪ ،‬شفا دادن ‪ ،‬بهبودي دادن‪.‬‬
‫نادر‬
‫فارسی‪:‬تحفه ‪ ،‬سوقات ‪ ،‬چيزغریب ‪ ،‬عتيقه‪.‬‬
‫انوکھا‪/‬کھوجی‪/‬مشتاق‪/‬متجسس‪/‬نرال‪/‬تعجب انگيز‬
‫فارسی‪:‬كنجكاو‪ ،‬نادر‪ ،‬غریب‪.‬‬
‫بل‪/‬خم‪/‬مروڑ‪/‬پٹا‪/‬پيچ‬
‫فارسی‪:‬حلقه كردن ‪ ،‬فردادن ‪ ،‬پيچاندن ‪ ،‬حلقه ‪ ،‬فر‪.‬‬
‫گھنگریال‪/‬لہریا‬
‫فارسی‪:‬مجعد‪ ،‬فرفري‪.‬‬
‫بد مزاج‪/‬حریص‪/‬کنجوس‪/‬للچی‬
‫فارسی‪:‬ادم خسيس ‪ ،‬لليم ‪ ،‬بخيل ‪ ،‬ادم جوكي‪.‬‬
‫چلن‪/‬استعمال‪/‬نقد‪/‬ترویج‪/‬زر‬
‫فارسی‪:‬پول رایج ‪ ،‬رواج ‪ ،‬انتشار‪.‬‬
‫دھار‪/‬رو‪/‬سيل‬
‫فارسی‪:‬جریان ‪ ،‬رایج ‪ ،‬جاري‪.‬‬
‫دائر‪/‬حاليہ‪/‬جاری‪/‬نافذ‪/‬رائج‬
‫فارسی‪:‬جاري ‪ ،‬رایج ‪ ،‬معاصر‪ ،‬متداول ‪ ،‬شایع ‪ ،‬تزند‪ ،‬تزن‪.‬‬
‫نصاب‬
‫فارسی‪:‬برنامه اموزشي ‪ ،‬اموزش برنامه ‪ ،‬دوره تحصيلت ‪ ،‬برنامه تحصيلي‪.‬‬
‫سالن‬
‫فارسی‪ )=currie(:‬كاري ‪ ،‬زردچوبه هندي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Culvert‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Cum‬‬
‫‪Cumber‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cumbersome‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cumin‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cumulate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cumulative‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cunning‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cup‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cupboard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cupid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cupidity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Curative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curator‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Curb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curd‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curio‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Curious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curl‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Curly‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Curmudgeon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Currency‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Current‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Current‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curriculum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curry‬‬

‫کھال کی کمائ کرنا‪/‬کھرچنا‪/‬پيٹنا‬
‫فارسی‪:‬ماليدن ‪ ،‬شانه یا قشو كردن ‪ ،‬پرداخت كردن چرم‪.‬‬
‫برا بھل کہنا‪/‬گالی دینا‪/‬کوسنا‬
‫فارسی‪:‬نفرین ‪ ،‬دشنام ‪ ،‬لعنت ‪ ،‬بل‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬نفرین كردن ‪ ،‬ناسزا گفتن ‪ ،‬فحش دادن‪.‬‬
‫مکروہ‪/‬ملعون‪/‬شامت کا مارا‬
‫فارسی‪:‬ملعون ‪ ،‬رجيم‪.‬‬
‫سر سری‬
‫فارسی‪:‬سرسري ‪ ،‬از روي سرعت وعجله ‪ ،‬باسرعت وبيدقتي‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬کاٹنا‪/‬کم کرنا‪/‬خلصہ کرنا‪/‬مختصر کرنا‬
‫فارسی‪:‬كوتاه كردن ‪ ،‬مختصر نمودن‪.‬‬
‫کانٹ چھانٹ‪/‬تخفيف‬
‫فارسی‪:‬كوتاه سازي ‪ ،‬انقطاع‪.‬‬
‫چادر‪/‬حاجب‪/‬حجاب‪/‬اوجھل‪/‬پردہ‬
‫فارسی‪:‬پرده ‪ ،‬جدار‪ ،‬دیوار‪ ،‬حجاجب ‪ ،‬غشاء ‪( ،‬مج‪ ).‬مانع‪.‬‬
‫خميدگی‪/‬مڑائ‬
‫فارسی‪:‬انحنا‪ ،‬خميدگي‪.‬‬
‫بانک‪/‬خم‪/‬موڑ‪/‬پيچ‪/‬پيچ و خم‬
‫فارسی‪:‬خط منحني ‪ ،‬چيز كج ‪ ،‬خط خميده انحناء ‪ ،‬پيچ‪.‬‬
‫بالش‪/‬مسند‪/‬تکيہ‬
‫فارسی‪:‬متكا‪ ،‬نازبالش ‪ ،‬كوسن ‪ ،‬مخده ‪ ،‬زیرسازي ‪ ،‬وسيله اي كه شبيه تشك باشد‪ ،‬با كوسن وبالش نرم مزین كردن ‪،‬‬
‫لیه گذاشتن ‪ ،‬چنبره‪.‬‬
‫چاند کا کنارہ‪/‬نوک‪/‬راس‬
‫فارسی‪:‬نوك تيز منقار‪ ،‬نوك هلل ‪ ،‬غره برج‪.‬‬
‫کچلی‪/‬نوکيل دانت‬
‫فارسی‪(:‬تش‪ ).‬دندان نوك تيز‪ ،‬دندان نيش ‪ ،‬دندان انياب‪.‬‬
‫تھوک دان‬
‫فارسی‪:‬تف دان ‪ ،‬خلط دان‪.‬‬
‫متولی‪/‬تحویلی‬
‫فارسی‪:‬سرایدار‪ ،‬نگهبان ‪ ،‬متولي‪.‬‬
‫حراست‪/‬حوالت‪/‬حفاظت‪/‬محافظت‪/‬نگاہ‪/‬نگہبانی‪/‬پاس‪/‬قابو‪/‬قيد‪/‬رکھوالی‬
‫فارسی‪:‬حفاظت ‪ ،‬حبس ‪ ،‬توقيف‪.‬‬
‫چال‪/‬چلن‪/‬دستور‪/‬حاصل‪/‬نظام‪/‬قاعدہ‪/‬عادت‪/‬راہ‪/‬رسم‪/‬رواج‪/‬سامان‪/‬طریقہ‪/‬ضابطہ‬
‫فارسی‪:‬رسم ‪ ،‬سنت ‪ ،‬عادت ‪ ،‬عرف ‪( ،‬درجمع) حقوق گمركي ‪ ،‬گمرك ‪ ،‬برحسب عادت ‪ ،‬عادتي‪.‬‬
‫عادی‪/‬معمول‪/‬مقررہ‪/‬رائج‪/‬رسمی‬
‫فارسی‪:‬عادي ‪ ،‬مرسوم‪.‬‬
‫گاہک‪/‬خریدار‪/‬مشتری‬
‫فارسی‪:‬مشتري‪.‬‬
‫چيرنا‪/‬کاٹ کرنا‪/‬کاٹنا‪/‬کترنا‪/‬قطع کرنا‬
‫فارسی‪:‬بریدن ‪ ،‬گسيختن ‪ ،‬گسستن ‪ ،‬چيدن ‪ ،‬زدن ‪ ،‬پاره كردن ‪ ،‬قطع كردن ‪ ،‬كم كردن ‪ ،‬تراش دادن (الماس وغيره)‪،‬‬
‫عبور كردن ‪،‬گذاشتن ‪ ،‬برش ‪ ،‬چاك ‪ ،‬شكاف ‪ ،‬معبر‪ ،‬كانال ‪ ،‬جوي ‪ ،‬تخفيف ‪ ،‬بریدگي‪.‬‬
‫بھتتہ‪/‬چاک‪/‬گھاؤ‪/‬کاٹ‪/‬زخم‬
‫فارسی‪:‬بریدن ‪ ،‬بریدگي ‪ ،‬بریده ‪ ،‬تقليل دادن‪.‬‬
‫حذف کرنا‪/‬کاٹ دینا‬
‫فارسی‪:‬قطع كردن ‪ ،‬محروم كردن‪.‬‬
‫علحدہ‬
‫فارسی‪:‬بریدن ‪ ،‬جدا كردن‪.‬‬
‫جلدی‬
‫فارسی‪:‬پوستي ‪ ،‬جلدي‪.‬‬
‫بھول‪/‬نکيل‪/‬پيارا‬
‫فارسی‪:‬جذاب ‪ ،‬زیبا‪ ،‬دلفریب‪.‬‬
‫جلد‬
‫فارسی‪:‬پوست ‪ ،‬بشره ‪ ،‬پوشش مو‪ ،‬پوشش شاخي‪.‬‬
‫جلد‬
‫فارسی‪(:‬تش) پوست زیرین ‪ ،‬لیه زیرین پوست‪.‬‬
‫کاٹ‪/‬کٹائ‪/‬قطع‪/‬وضع‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Curry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Curse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cursed‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cursory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Curtail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curtailment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curtain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curvature‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Curve‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cushion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cusp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cuspid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cuspidor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Custodial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Custody‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Custom‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Customary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Customer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cut‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Cut off‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cut off‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cutaneous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cuticle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cutis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cutting‬‬

‫فارسی‪:‬مقطع ‪ ،‬برش ‪ ،‬برنده ‪ ،‬قلمه گياه ‪ ،‬قلمه زني ‪ ،‬برش روزنامه‬
‫چکر‪/‬دور‪/‬گردش‪/‬جگ‬
‫فارسی‪:‬چرخه ‪ ،‬چرخه زدن ‪ ،‬سيكل‪.‬‬
‫خشک مزاج‪/‬ترش رو‪/‬بد خو‬
‫فارسی‪:‬بدبين وعيبجو پيرو مكتب كلبيون‪.‬‬
‫بد گمان‪/‬کلبی‬
‫فارسی‪:‬بدگمان نسبت به درستي ونيكوكاري بشر‪ ،‬غرغرو‪ ،‬عيبجو‪ ،‬كلبي‪.‬‬
‫خشکی‬
‫فارسی‪(:‬فلسفه) مكتب كلبيون‪.‬‬
‫پھيرنا‪/‬پچارنا‪/‬تھپ تھپانا‪/‬تھوپنا‬
‫فارسی‪:‬تر كردن ‪ ،‬كهنه را نم زدن ‪ ،‬با چيزنرمي كسي رازدن یا نوازش كردن ‪ ،‬اندكي ‪ ،‬قطعه ‪ ،‬تكه ‪ ،‬اهسته زدن‪.‬‬
‫بھگونا‪/‬چھڑکنا‪/‬گيل کرنا‪/‬نم کرنا‬
‫فارسی‪:‬رنگ پاشيدن ‪ ،‬نم زدن ‪( ،‬كم كم) تر كردن ‪ ،‬دراب شلپ شلپ كردن ‪ ،‬سرسري كاركردن ‪ ،‬بطور تفریحي‬
‫كاري راكردن‪.‬‬
‫ہر دن‪/‬روز‪/‬روز انہ‪/‬یوميہ‬
‫فارسی‪:‬روزانه ‪ ،‬روزبروز‪ ،‬روزنامه یوميه ‪ ،‬بطور یوميه‪.‬‬
‫وقت گنوانے کا عمل‬
‫فارسی‪:‬تفریح و بازي از روي هوسراني ‪ ،‬طفره‪.‬‬
‫یوں ہی دیر لگانا‬
‫فارسی‪:‬وقت را ببازي گذراندن ‪ ،‬طفره زدن ‪ ،‬تاخير كردن‪.‬‬
‫بند‪/‬مينڈ‬
‫فارسی‪:‬سد‪ ،‬اب بند‪ ،‬بند‪ ،‬سد ساختن ‪ ،‬مانع شدن یاایجاد مانع كردن ‪ ،‬محدود كردن‪.‬‬
‫چپيٹ‪/‬خم یازہ‪/‬نقصان پہنچانا‪/‬ضر دینا‬
‫فارسی‪:‬خسارت ‪ ،‬خسارت زدن‪.‬‬
‫چکما‪/‬ڈنڈ‪/‬ہرجانہ‪/‬کاٹ‪/‬کسر‪/‬خسارہ‪/‬نقصان‪/‬ضر‬
‫فارسی‪:‬زیان ‪ ،‬خسارت ‪ ،‬گزنده ‪ ،‬غرامت ‪ ،‬معيوب كردن ‪ ،‬زیان زدن ‪ ،‬اسيب‪.‬‬
‫گيل‪/‬نم‪/‬نم ناک‪/‬سيل‬
‫فارسی‪:‬نم ‪ ،‬رطوبت ‪ ،‬دلمرده كردن ‪ ،‬حالت خفقان پيدا كردن ‪ ،‬مرطوب ساختن‪.‬‬
‫گيل ہٹ‪/‬نمی‪/‬رطوبت‪/‬سيلن‬
‫فارسی‪:‬نمسازي ‪ ،‬رطوبت‪.‬‬
‫آلو بخارہ‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬الو‪.‬‬
‫ناچنا‪/‬رقص کرنا‬
‫فارسی‪:‬رقصيدن ‪ ،‬رقص‪.‬‬
‫رقاص‪/‬رقاصہ‬
‫فارسی‪:‬رقاص‪.‬‬
‫کھلنا‬
‫فارسی‪:‬بالو پایين انداختن ‪ ،‬نوازش كردن‪.‬‬
‫خشکی‬
‫فارسی‪:‬شوره سر‪.‬‬
‫چھيل‪/‬بانکا‬
‫فارسی‪:‬شيك پوش ‪ ،‬خوش لباس ‪ ،‬خوش تيپ ‪ ،‬فوكولي‪.‬‬
‫اندیشہ‪/‬ڈر‪/‬جوکھم‪/‬خدشہ‪/‬کھٹکا‪/‬خطرہ‪/‬خوف‬
‫فارسی‪:‬خطر‪.‬‬
‫جھلنا‪/‬لٹکانا‬
‫فارسی‪:‬اویزان بودن ‪ ،‬اویزان كردن ‪ ،‬اویختن ‪ ،‬اویزان‪.‬‬
‫بھيگا‪/‬نم‬
‫فارسی‪:‬نمناك ‪ ،‬مرطوب و سرد‪ ،‬مرطوب كردن‪.‬‬
‫زندہ دل‬
‫فارسی‪:‬تميز‪ ،‬شيك ‪ ،‬زنده دل ‪ ،‬زرنگ‪.‬‬
‫دھبے دار‬
‫فارسی‪:‬خالخال كردن ‪ ،‬چيزي با نقاط رنگارنگ ‪ ،‬حيواني كه بدنش خالخال باشد‪ ،‬خال ‪ ،‬لكه ‪ ،‬ابري ‪ ،‬ابرش‪.‬‬
‫ہمت کرنا‪/‬جسارت کرنا‪/‬جرات کرنا‬
‫فارسی‪:‬یارا بودن ‪ ،‬جرات كردن ‪ ،‬مبادرت بكار دليرانه كردن ‪ ،‬بمبارزه طلبيدن ‪ ،‬شهامت ‪ ،‬یارایي‪.‬‬
‫فرض کرنا‪/‬اتفاق کرنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cycle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cynic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Cynical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Cynicism‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dab‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dabble‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Daily‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dalliance‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dally‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dam‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Damage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Damage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Damp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dampness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Damson‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dancer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dandle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dandruff‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dandy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Danger‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dangle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dank‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dapper‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dapple‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a‬‬

‫‪Dare‬‬
‫‪Daresay‬‬

‫فارسی‪:‬با جرات گفتن (چيزي)‪ ،‬اعتقاد داشتن[به‪].‬‬
‫بے باک‪/‬ہمت وال‪/‬جسور‪/‬نڈر‬
‫فارسی‪:‬یارایي ‪ ،‬جسور‪ ،‬متهور‪ ،‬جرات ‪ ،‬شهامت ‪ ،‬پردلي‪.‬‬
‫اندھيرا‪/‬دیجور‪/‬کال‪/‬خيرہ‪/‬سياہ‪/‬تاریک‬
‫فارسی‪:‬تاریك ‪ ،‬تيره ‪ ،‬تيره كردن ‪ ،‬تاریك كردن‪.‬‬
‫اندھيرا کرنا‬
‫فارسی‪:‬تاریك شدن ‪ ،‬تاریك كردن‪.‬‬
‫سانول‪/‬سانولی‬
‫فارسی‪:‬نسبتا تاریك‪.‬‬
‫چہيتا‪/‬لڈل‪/‬لل‬
‫فارسی‪:‬محبوب ‪ ،‬عزیز‪.‬‬
‫رفو کرنا‪/‬سينا‬
‫فارسی‪:‬رفوكردن ‪ ،‬رفو‪ ،‬لعنتي ‪ ،‬فحش‪.‬‬
‫لپکنا‬
‫فارسی‪:‬زوبين ‪ ،‬نيزه ‪ ،‬تير‪ ،‬بسرعت حركت كردن ‪ ،‬حركت تند‪ ،‬پيكان‬
‫دھکا دینا‪/‬پھينکنا‪/‬اميد توڑنا‬
‫فارسی‪:‬بسرعت رفتن ‪ ،‬بسرعت انجام دادن ‪ ،‬فاصله ميان دو حرف ‪ ،‬این علمت [ ]‪ ،‬بشدت زدن ‪ ،‬پراكنده كردن‪.‬‬
‫چٹکی بھر‪/‬جھپٹ‪/‬تيز حرکت‪/‬ذرا سا‬
‫فارسی‪:‬خط تيره‪.‬‬
‫جری‪/‬جوشيل‪/‬خوشبواش‪/‬سر گرم‬
‫فارسی‪:‬بي پروا‪ ،‬زنده دل ‪ ،‬جذاب ‪ ،‬بي باك‪.‬‬
‫بزدل‪/‬ڈرپوک‪/‬نا مرد‬
‫فارسی‪:‬ادم دون وپستي كه از خطر مي گریزد‪ ،‬نامرد‪ ،‬جبون‪.‬‬
‫تاریخ‪/‬وعدہ ملقات‬
‫فارسی‪:‬خرما‪ ،‬درخت خرما‪ ،‬نخل ‪ ،‬تاریخ ‪ ،‬زمان ‪ ،‬تاریخ گذاردن ‪ ،‬مدت معين كردن ‪ ،‬سنه‪.‬‬
‫کھجور‬
‫فارسی‪:‬تاریخ ‪ ،‬تاریخ گذاشتن‪.‬‬
‫مفروضہ‬
‫فارسی‪:‬ماخذ‪ ،‬اطلع‪.‬‬
‫ساننا‬
‫فارسی‪:‬اندودن ‪ ،‬ماليدن ‪ ،‬ناشيانه رنگ زدن‪.‬‬
‫بيٹی‪/‬بنت‪/‬دختر‪/‬فرزند‪/‬جائ‪/‬لخت جگر‪/‬لڑکی‬
‫فارسی‪:‬دختر‪.‬‬
‫ڈرانا‪/‬دھمکانا‪/‬زیر کرنا‬
‫فارسی‪:‬رام كردن ‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬بي جرات كردن‪.‬‬
‫آہستہ آہستہ چلنا‪/‬وقت ضائع کرنا‬
‫فارسی‪:‬بيهوده وقت گذراندن ‪ ،‬اتلف وقت ‪ ،‬اهمال كار‪.‬‬
‫اشراق ہونا‪/‬پو پھٹنا‬
‫فارسی‪:‬فجر‪ ،‬سپيده دم ‪ ،‬طلوع ‪ ،‬اغاز‪ ،‬اغاز شدن‪.‬‬
‫دن‪/‬روز‪/‬یوم‬
‫فارسی‪:‬روز‪ ،‬یوم‪.‬‬
‫بد حواسی‪/‬چکا چوند‪/‬خيرگی‬
‫فارسی‪:‬خيره كردن ‪ ،‬تابش یا روشني خيره كننده‪.‬‬
‫بے حس‪/‬بے جان‪/‬ہلک‪/‬ميئت‪/‬مرحوم‪/‬مردہ‪/‬متوفی‪/‬سرد‪/‬شل‪/‬سن‬
‫فارسی‪:‬مرده ‪ ،‬بي حس ‪ ،‬منسوخ ‪ ،‬كهنه ‪ ،‬مهجور‪.‬‬
‫حد آخر‪/‬وقت مقررہ‬
‫فارسی‪:‬ضرب العجل ‪ ،‬فرجه‪.‬‬
‫جمود‪/‬تعطل‬
‫فارسی‪:‬حالت عدم فعاليتي كه در اثر وجود دو نيروي متعادل ایجاد گردد‪ ،‬وقفه ‪ ،‬بي تكليفي ‪ ،‬دچار وقفه یا بي تكليفي‬
‫شدن ‪ ،‬بن بست‪.‬‬
‫جان ليوا‪/‬مہلک‪/‬قاتل‪/‬تباہ کن‬
‫فارسی‪:‬مهلك ‪ ،‬كشنده ‪ ،‬قاتل‪.‬‬
‫بہرا‪/‬بے حس‪/‬بے پرواہ‬
‫فارسی‪:‬كر‪ ،‬فاقد قوه شنوایي‪.‬‬
‫بہرا کرنا‬
‫فارسی‪:‬كر كردن ‪ ،‬كر شدن‪.‬‬

‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Daring‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dark‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Darken‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Darkish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Darling‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Darn‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Dart‬‬
‫‪Dash‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dash‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dashing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dastard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Date‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Date‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Datum‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Daub‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Daughter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Daunt‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dawdle‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dawn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Day‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dazzle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dead‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deadline‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deadlock‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deadly‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deaf‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deafen‬‬

‫بانٹنا‪/‬تقسيم کرنا‬
‫فارسی‪:‬مقدار‪ ،‬اندازه ‪ ،‬قدر‪ ،‬حد‪ ،‬معامله كردن ‪ ،‬سر و كار داشتن با‪ ،‬توزیع كردن‪.‬‬
‫بيوپاری‬
‫فارسی‪:‬دلل ‪ ،‬دهنده ورق ‪ ،‬فروشنده ‪ ،‬معاملت چي‪.‬‬
‫عزیز‪/‬چہيتا‪/‬گران قدر‪/‬لڈل‪/‬لل‪/‬مشفق‪/‬پيارے‪/‬قحط‬
‫فارسی‪:‬عزیز‪ ،‬محبوب ‪ ،‬گرامي ‪ ،‬پرارزش ‪ ،‬كسي را عزیز خطاب كردن ‪ ،‬گران كردن‪.‬‬
‫گرانی‪/‬کال‪/‬کم یابی‪/‬کمی‪/‬خشکی‪/‬مہنگائ‪/‬قحط‪/‬قلت‬
‫فارسی‪:‬كميابي و گراني ‪ ،‬قحط و غل‪ ،‬كمبود‪.‬‬
‫اجل‪/‬فنا‪/‬فوت‪/‬ہلکت‪/‬انتقال‪/‬کال‪/‬مرگ‪/‬موت‪/‬قذا‪/‬رحلت‪/‬وفات‬
‫فارسی‪:‬مرگ ‪ ،‬درگذشت ‪ ،‬فوت‪.‬‬
‫بستر مرگ‬
‫فارسی‪:‬بستر مرگ‪.‬‬
‫بے قدر کرنا‪/‬کھوٹا بنانا‪/‬پست کرنا‬
‫فارسی‪:‬مقام كسي را پایين بردن ‪ ،‬پست كردن‪.‬‬
‫بے قدری‪/‬کھوٹا پن‪/‬ملوٹ‪/‬سبکی‪/‬ذلت‬
‫فارسی‪:‬پستي‪.‬‬
‫بحث‪/‬استدلل‪/‬مباحثہ‪/‬مناظرہ‬
‫فارسی‪:‬بحث ‪ ،‬مذاكرات پارلماني ‪ ،‬منازعه ‪ ،‬مناظره كردن ‪ ،‬مباحثه كردن‪.‬‬
‫بگاڑنا‪/‬للچانا‬
‫فارسی‪:‬هرزگي ‪ ،‬هرزه كردن ‪ ،‬فاسد كردن ‪ ،‬الواطي كردن ‪ ،‬عياشي‪.‬‬
‫عياش‬
‫فارسی‪:‬ادم هرزه ‪ ،‬فاسق ‪ ،‬عياش ‪ ،‬فاجر‪.‬‬
‫عياشی‪/‬فجور‪/‬شہوت پرستی‪/‬رندی‬
‫فارسی‪:‬عياشي ‪ ،‬فسق ‪ ،‬هرزگي‪.‬‬
‫کم زور کرنا‪/‬لغر کرنا‪/‬نا توان بنانا‬
‫فارسی‪:‬ناتوان كردن ‪ ،‬ضعيف كردن‪.‬‬
‫لغری کی کيفيت‬
‫فارسی‪:‬ناتوان سازي ‪ ،‬تضعيف‪.‬‬
‫کم زوری‪/‬نا توانی‪/‬نقہت‪/‬ضعف‬
‫فارسی‪:‬ضعف و ناتواني ‪ ،‬سستي ‪ ،‬ضعف قوه باء ‪ ،‬عنن‪.‬‬
‫خوش اخلق‪/‬شائستہ‬
‫فارسی‪:‬مودب ‪ ،‬متمدن ‪ ،‬خوشرفتار‪ ،‬شاد‪.‬‬
‫ملبا‬
‫فارسی‪:‬خرده ‪ ،‬باقي مانده ‪ ،‬اثار مخروبه ‪ ،‬اشغال روي هم ریخته ‪ ،‬اوار‪.‬‬
‫قرض‪/‬قرضہ‪/‬ادھار‬
‫فارسی‪:‬بدهي ‪ ،‬وام ‪ ،‬قرض ‪ ،‬دین ‪ ،‬قصور‪.‬‬
‫مدیون‬
‫فارسی‪:‬مدیون ‪ ،‬بدهكار‪ ،‬ستون بدهكار‪.‬‬
‫اذالہ کرنا‪/‬مشکلت دور کرنا‬
‫فارسی‪:‬اشكال زدایي كردن‪.‬‬
‫بے نقاب کرنا‪/‬جھٹلنا‪/‬پول کھولنا‪/‬قلعی کھولنا‬
‫فارسی‪:‬احساسات غلط و پوچ را از كسي دور كردن ‪ ،‬كسي را اگاه و هدایت كردن ‪ ،‬كم ارزش كردن‪.‬‬
‫آغاز کار‬
‫فارسی‪:‬اغاز كار‪ ،‬نخستين مرحله دخول در بازي یا جامعه ‪ ،‬شروع بكار كردن‪.‬‬
‫عشرا‪/‬دہائ‬
‫فارسی‪:‬دهه ‪ ،‬عدد ده ‪ ،‬دوره ده ساله‪.‬‬
‫گراوٹ‪/‬زوال‬
‫فارسی‪:‬زوال ‪ ،‬تنزل ‪ ،‬انحطاط‪ ،‬فساد‪ ،‬اغاز ویراني‪.‬‬
‫بھاگ جانا‪/‬چل دینا‪/‬غائب ہو جانا‬
‫فارسی‪:‬خيمه بر بستن ‪ ،‬رخت بر بستن ‪ ،‬كوچ كردن ‪ ،‬هزیمت كردن‪.‬‬
‫گردن مارنا‪/‬سر کاٹنا‪/‬سر قلم کرنا‬
‫فارسی‪:‬سراز تن جدا كردن ‪ ،‬گردن زدن‪.‬‬
‫بربادی‪/‬بوسيدگی‪/‬فرسودگی‪/‬اتلف‪/‬کاہش‪/‬ریخت‬
‫فارسی‪:‬پوسيدگي ‪ ،‬فساد‪ ،‬زوال ‪ ،‬خرابي ‪ ،‬تنزل ‪ ،‬پوسيدن ‪ ،‬فاسد شدن ‪ ،‬تنزل كردن ‪ ،‬منحط شدن ‪ ،‬تباهي‪.‬‬
‫ان جہانی‪/‬فوت شدہ‪/‬جنت نصيب‪/‬مرا ہوا‪/‬مرحوم‪/‬مردہ‪/‬متوفی‪/‬یاران عدم‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dealer‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dear‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dearth‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Death‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deathbed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Debase‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debasement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Debauch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debauchee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debauchery‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Debilitate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debilitation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debility‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debonair‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debris‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debtor‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Debug‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Debunk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Debut‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decade‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decadence‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Decamp‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decapitate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decay‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deceased‬‬

‫فارسی‪:‬مرده ‪ ،‬مرحوم‪.‬‬
‫بہانہ‪/‬چال‪/‬دغا‪/‬دھوکا‪/‬فریب‪/‬فطرت‪/‬گھات‪/‬حيلہ گری‪/‬جل‪/‬نيرنگ‪/‬پيچ‬
‫فارسی‪:‬فریب ‪ ،‬حيله ‪ ،‬خدعه‪.‬‬
‫چالک‪/‬دغاباز‪/‬دھوکا باز‪/‬فریبی‪/‬حراف‪/‬حيلہ باز‪/‬مکار‪/‬ریا کار‬
‫فارسی‪:‬فریب اميز‪ ،‬پرنيرنگ‪.‬‬
‫چونا لگانا‪/‬دغا دینا‪/‬دھوکا دینا‪/‬جل دینا‪/‬کاوا دینا‪/‬پٹی پڑھانا‬
‫فارسی‪:‬فریفتن ‪ ،‬فریب دادن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬اغفال كردن ‪ ،‬مغبون كردن‪.‬‬
‫حيا‪/‬شائستگی‬
‫فارسی‪:‬انطباق بامورد‪ ،‬شایستگي ‪ ،‬محجوبيت ‪ ،‬نجابت‪.‬‬
‫شائستہ‬
‫فارسی‪:‬اراسته ‪ ،‬محجوب ‪ ،‬نجيب‪.‬‬
‫عياری‪/‬چال‪/‬دغا‪/‬ڈھکوسل‪/‬دھوکا‪/‬فریب‪/‬گھپل‪/‬حيلہ‪/‬جھانسا‪/‬مکاری‪/‬نيرنگ‪/‬پٹی‬
‫فارسی‪:‬نيرنگ ‪ ،‬فریب ‪ ،‬گول ‪ ،‬حيله ‪ ،‬فریب خوردگي ‪ ،‬اغفال‪.‬‬
‫فریب کار‪/‬گمراہ کن‬
‫فارسی‪:‬فریبنده ‪ ،‬فریبا‪ ،‬گول زننده ‪ ،‬فریب اميز‪.‬‬
‫چکانا‪/‬فيصلہ کرنا‪/‬قرار‪/‬طے کرنا‬
‫فارسی‪:‬تصميم گرفتن‪.‬‬
‫فيصل‪/‬طے شدہ‬
‫فارسی‪:‬مصمم ‪ ،‬قطعي‪.‬‬
‫تباہ و برباد کر دینا‬
‫فارسی‪:‬از هرده نفر یكي را كشتن ‪ ،‬تلفات زیاد وارد كردن‪.‬‬
‫عزم‪/‬فيصلہ‪/‬قطعی رائے‬
‫فارسی‪:‬تصميم‪.‬‬
‫دو ٹوک‪/‬فيصلہ کن‪/‬ناطق‪/‬قاطع‪/‬قطعی‬
‫فارسی‪:‬قطعي ‪ ،‬قاطع‪.‬‬
‫ڈھکنا‪/‬پہنانا‬
‫فارسی‪: )n.(:‬عرشه ‪ ،‬عرشه كشتي ‪ ،‬كف ‪ ،‬سطح ‪: ).vt &n.( ،‬اراستن ‪ ،‬زینت كردن ‪ ،‬عرشه دار كردن ‪( ،‬م‪.‬م‪).‬‬
‫پوشاندن ‪( ،‬در ورق بازي) یكدسته ورق‪.‬‬
‫عرشہ‪/‬ڈھکنا‬
‫فارسی‪:‬دستينه ‪ ،‬دسته‪.‬‬
‫بيان‪/‬اعلن‪/‬اقرار‪/‬اقرار نامہ‪/‬اظہار‬
‫فارسی‪:‬بيان ‪ ،‬اظهارنامه ‪ ،‬اعلميه ‪ ،‬اعلم‪.‬‬
‫بيان دینا‪/‬بيان کرنا‪/‬اعلن کرنا‪/‬اظہار کرنا‪/‬مشہور کرنا‬
‫فارسی‪:‬اعلن كردن ‪ ،‬اظهار كردن ‪ ،‬شناساندن‪.‬‬
‫پہلو تہی کرنا‬
‫فارسی‪:‬كاهش ‪ ،‬شيب پيدا كردن ‪ ،‬رد كردن ‪ ،‬نپذیرفتن ‪ ،‬صرف كردن(اسم یاضمير)‪ ،‬زوال ‪ ،‬انحطاط‪ ،‬خم شدن ‪ ،‬مایل‬
‫شدن ‪ ،‬رو بزوال گذاردن ‪ ،‬تنزل كردن ‪ ،‬كاستن‪.‬‬
‫جھکاؤ‪/‬ڈھلوان‬
‫فارسی‪:‬سرازیري ‪ ،‬شيب‪.‬‬
‫کشيد کرنا‪/‬ابالنا‬
‫فارسی‪:‬جوشانيدن ‪ ،‬پختن ‪( ،‬م‪.‬م) گواریدن‪.‬‬
‫نسخہ‪/‬ترکيب‬
‫فارسی‪:‬جوشاندن ‪ ،‬پخت ‪ ،‬عصاره گيري‪.‬‬
‫گلنا‪/‬سڑانا‪/‬تحليل کرنا‬
‫فارسی‪:‬از هم پاشيدن ‪ ،‬تجزیه كردن ‪ ،‬متلشي شدن‪.‬‬
‫انحلل‪/‬سڑاند‪/‬تجزیہ‬
‫فارسی‪:‬تجزیه‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‪/‬مزیئن کرنا‪/‬رچانا‪/‬سجانا‬
‫فارسی‪:‬اذین كردن ‪ ،‬پيراستن ‪ ،‬ارایش دادن ‪ ،‬زینت كردن ‪ ،‬نشان یا مدال دادن به‪.‬‬
‫آرائش‪/‬آراستگی‪/‬رچاوٹ‪/‬سجاوٹ‪/‬ٹھاٹھ‪/‬زیب و زینت‪/‬زیبائش‪/‬زینت‬
‫فارسی‪:‬تزیين ‪ ،‬ارایشگري ‪ ،‬اذین بندي ‪ ،‬مدال یا نشان‪.‬‬
‫دام‪/‬ہلرا‪/‬مرغ دام‬
‫فارسی‪:‬طعمه یا دام یا توري براي گرفتن اردك و مرغان دیگر‪( ،‬مج‪ ).‬تله ‪ ،‬دام ‪ ،‬وسيله تطميع ‪ ،‬بدام انداختن ‪،‬‬
‫فریفتن‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬کم کرنا‪/‬تخفيف کرنا‪/‬تھوڑا کرنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deceit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deceitful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deceive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Decent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deception‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deceptive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decide‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Decided‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decimate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decision‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Decisive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deck‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deck‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Declaration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Declare‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decline‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Declivity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decoct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decoction‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decompose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decomposition‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decorate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decoration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decoy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decrease‬‬

‫فارسی‪:‬كاستن ‪ ،‬كاهش‪.‬‬
‫گھٹنا‪/‬کم ہونا‪/‬تخفيف ہونا‪/‬تھوڑا ہو جانا‬
‫فارسی‪:‬كاهش ‪ ،‬نقصان یافتن ‪ ،‬كم كردن یا شدن ‪ ،‬كاستن‪.‬‬
‫فرسودہ‪/‬مردہ‪/‬نا کارہ‪/‬شکستہ‬
‫فارسی‪:‬سالخورده و فرتوت ‪ ،‬ضعيف و ناتوان ‪ ،‬خيلي پير‪.‬‬
‫فرسودہ حالی‪/‬خستہ حالی‬
‫فارسی‪:‬حالت ضعف و ناتواني ‪ ،‬فرتوتي ‪ ،‬شكستگي‪.‬‬
‫مذمت کرنا‪/‬ذمہ دار ٹھيرانا‬
‫فارسی‪:‬رسوا كردن ‪ ،‬تقبيح كردن‪.‬‬
‫انتساب کرنا‪/‬معنون کرنا‪/‬منسوب کرنا‪/‬نذر کرنا‬
‫فارسی‪:‬اهدا كردن ‪ ،‬اختصاص دادن ‪ ،‬وقف كردن ‪ ،‬پيشكش‪.‬‬
‫وقف شدہ‬
‫فارسی‪:‬وقف شده ‪ ،‬اختصاصي‪.‬‬
‫انتساب‪/‬نذر‪/‬وقف‬
‫فارسی‪:‬اهداء ‪ ،‬تخصيص ‪ ،‬فداكاري‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬کاٹنا‬
‫فارسی‪:‬كم كردن ‪ ،‬كسركردن ‪ ،‬وضع كردن‪.‬‬
‫کٹوتی‪/‬مجرا‬
‫فارسی‪:‬كسر‪ ،‬وضع ‪ ،‬استنتاج ‪ ،‬نتيجه گيري ‪ ،‬استنباط‪ ،‬پي بردن ازكل به جزء یاازعلت به معلول ‪ ،‬قياس‪.‬‬
‫ںںںںں‬
‫عمل‪/‬دستاویز‪/‬فعل‪/‬ہبہ نامہ‪/‬وسيقہ‪/‬کار نمایا‬
‫فارسی‪:‬كردار‪ ،‬كار‪ ،‬قباله ‪ ،‬سند‪ ،‬باقباله واگذار كردن‪.‬‬
‫سمجھنا‬
‫فارسی‪:‬پنداشتن ‪ ،‬فرض كردن ‪ ،‬خيال كردن‪.‬‬
‫چوڑا‪/‬دقيق‪/‬ڈوبا ہوا‪/‬غائر‪/‬گہرا‪/‬گھم بير‪/‬نيچا‪/‬پکا‪/‬شوخ‪/‬ژرف‬
‫فارسی‪:‬گود‪ ،‬ژرف ‪ ،‬عميق‪.‬‬
‫گہرا‬
‫فارسی‪:‬عمقي ‪ ،‬مستقر‪ ،‬دیرینه‪.‬‬
‫گہرا کرنا‬
‫فارسی‪:‬گود كردن ‪ ،‬گودشدن‪.‬‬
‫اہ‪/‬غذال‪/‬ہرن‬
‫فارسی‪:‬اهوي كوهي‪.‬‬
‫بگاڑنا‪/‬مسخ کرنا‪/‬مٹانا‪/‬ورت بگاڑنا‬
‫فارسی‪:‬بدشكل كردن ‪ ،‬ازشكل انداختن ‪ ،‬محو كردن‪.‬‬
‫ڈکار جانا‪/‬غبن کرنا‪/‬پيسے مارنا‬
‫فارسی‪:‬كسر كردن(ازپول یا حساب)‪ ،‬اختلس كردن ‪ ،‬دستبرد زدن(به پول)‪.‬‬
‫غبن‬
‫فارسی‪:‬اختلس ‪ ،‬دستبرد‪.‬‬
‫خائن‬
‫فارسی‪:‬مختلس ‪ ،‬دزد‪.‬‬
‫آبروریزی‪/‬بدنامی‪/‬ہتک عزت‪/‬توہين‬
‫فارسی‪:‬افترا‪ ،‬بدگویي ‪ ،‬تهمت ‪ ،‬بدنامي و رسوایي‪.‬‬
‫بدنام کرنا‪/‬بے عزت کرنا‪/‬بہتان باندھنا‪/‬نام دھرنا‪/‬رسوا کرنا‪/‬شہرت خراب کرنا‬
‫فارسی‪:‬بدنام كردن‪.‬‬
‫عدم پيروی‪/‬غفلت‪/‬کوتاہی‬
‫فارسی‪:‬قرار داد‪ ،‬قرار دادي‪.‬‬
‫دانت کھٹے کرنا‪/‬ہرانا‪/‬ہذیمت کرنا‪/‬مات دینا‪/‬ناکام بنانا‪/‬نيچا دکھانا‪/‬پاؤں اکھاڑنا‪/‬پچاڑنا‪/‬پيٹنا‪/‬شکست دینا‪/‬ذک دینا‪/‬زیر‬
‫کرنا‬
‫فارسی‪:‬شكست دادن ‪ ،‬هزیمت ‪ ،‬مغلوب ساختن‪.‬‬
‫ہار‪/‬ہذیمت‪/‬مات‪/‬ناکامی‪/‬شکست‪/‬ذک‬
‫فارسی‪:‬شكست ‪ ،‬از شكل افتاده گي ‪ ،‬بيقوارگي‪.‬‬
‫خالص کرنا‪/‬ميل کاٹنا‪/‬نتھارنا‪/‬پاک کرنا‪/‬صاف کرنا‬
‫فارسی‪(:‬طب) تخليه كردن شكم(از براز)‪ ،‬خارج كردن مدفوع‪.‬‬
‫پاکی‪/‬صفائ‬
‫فارسی‪:‬خروج مدفوع ‪ ،‬تخليه شكم‪.‬‬
‫عيب‪/‬علت‪/‬کسر‪/‬خامی‪/‬خرابی‪/‬کھوٹ‪/‬نقص‪/‬قباحت‪/‬قصور‪/‬روگ‬
‫فارسی‪:‬كاستي ‪ ،‬اهو‪ ،‬عيب ‪ ،‬نقص ‪ ،‬ترك كردن ‪ ،‬مرتدشدن ‪ ،‬معيوب ساختن‪.‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Decrease‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Decrepit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Decrepitude‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Decry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dedicate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dedicated‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dedication‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deduct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deduction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deed‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Deem‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deep‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deep seated‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deepen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deface‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defalcate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defalcation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defalcator‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defamation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defame‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Default‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defeat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defeat‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defecate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defecation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defect‬‬

‫عيب دار‪/‬کچا‪/‬کم‪/‬خراب‪/‬کھوٹا‪/‬ناقص‬
‫فارسی‪:‬ناقص ‪ ،‬ناتمام ‪ ،‬داراي كمبود‪ ،‬معيوب‪.‬‬
‫آڑ‪/‬بچاؤ‪/‬دفاع‪/‬حمایت‪/‬مدافعت‪/‬محافظت‪/‬صفائ‬
‫فارسی‪:‬پدافند‪ ،‬دفاع ‪ ،‬دفاع كردن ‪ ،‬استحكامات‪.‬‬
‫بچانا‪/‬حملہ روکنا‪/‬حفاظت کرنا‪/‬حمایت کرنا‪/‬مدافعت کرنا‬
‫فارسی‪:‬دفاع كردن از‪ ،‬حمایت كردن‪.‬‬
‫مدعا عليہ‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬مدافع ‪ ،‬مدعي عليه‪.‬‬
‫حامی‪/‬محافظ‪/‬طرف دار‬
‫فارسی‪:‬پدافندگر‪ ،‬مدافع‪.‬‬
‫دفاعی‪/‬مدافعانہ‬
‫فارسی‪:‬پدافندي ‪ ،‬دفاعي ‪ ،‬تدافي ‪ ،‬حالت تدافع ‪ ،‬مقام تدافع‪.‬‬
‫دیر لگانا‪/‬لٹکانا‪/‬ملتوی کرنا‪/‬پس پشت ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬عقب انداختن ‪ ،‬بتعویق انداختن ‪ ،‬تاخيركردن ‪ ،‬تسليم شدن ‪ ،‬احترام گذاردن‪.‬‬
‫ادب‪/‬لحاظ‪/‬پاس‪/‬تسليم‬
‫فارسی‪:‬تن دردهي ‪ ،‬تسليم ‪ ،‬تمكين ‪ ،‬احترام(گذاري)‪.‬‬
‫مددب‪/‬پاس کرنے وال‬
‫فارسی‪:‬برنده ‪ ،‬بيرون برنده ‪ ،‬خروجي‪.‬‬
‫مددبانہ‪/‬تعظيمی‬
‫فارسی‪:‬باحرمت ‪ ،‬محترمانه ‪ ،‬از روي احترام‪.‬‬
‫التوا‪/‬تاخير‪/‬ٹال مٹول‬
‫فارسی‪:‬تعویق ‪ ،‬تاخير‪.‬‬
‫ملتوی‬
‫فارسی‪:‬معوق‪.‬‬
‫ادھورا پن‪/‬فرق‪/‬گھاٹا‪/‬کمی‪/‬کسر‪/‬خامی‪/‬کوتاہی‪/‬قباحت‪/‬قلت‪/‬قصور‬
‫فارسی‪:‬نقص ‪ ،‬كمي ‪ ،‬كمبود‪ ،‬كسر‪ ،‬ناكارایي‪.‬‬
‫کچا‪/‬کم‪/‬خام‪/‬نا مکمل‪/‬ناقص‪/‬نا تمام‪/‬قاثر‪/‬قليل‬
‫فارسی‪:‬داراي كمبود‪ ،‬ناكارا‪.‬‬
‫گھاٹا‪/‬کمی‪/‬کسر‪/‬خسارہ‪/‬نقصان‬
‫فارسی‪:‬كمبود‪ ،‬كسر‪ ،‬كسرعمل ‪ ،‬كسر درامد‪.‬‬
‫آلودہ کرنا‪/‬بٹا لگانا‪/‬خراب کرنا‪/‬ساننا‬
‫فارسی‪:‬الوده كردن ‪ ،‬بي حرمت كردن ‪ ،‬بي عفت كردن ‪ ،‬گردنه ‪ ،‬رژه رفتن ‪ ،‬گذرگاه‪.‬‬
‫متعين کرنا‬
‫فارسی‪:‬معين كردن ‪ ،‬تعریف كردن ‪ ،‬معني كردن‪.‬‬
‫حتمی‪/‬خاص‪/‬محدود‪/‬پکا‪/‬پکی‪/‬قطعی‪/‬یقينی‬
‫فارسی‪:‬معين ‪ ،‬قطعي ‪ ،‬تصریح شده ‪ ،‬صریح ‪ ،‬روشن ‪ ،‬معلوم‪.‬‬
‫حد بندی‪/‬تعریف‪/‬توضيح‬
‫فارسی‪:‬تعریف ‪ ،‬معني‪.‬‬
‫حتما‪/‬پکا‪/‬پکی‪/‬ناطق‪/‬قطعی‪/‬یقينی‬
‫فارسی‪:‬قطعي ‪ ،‬قاطع ‪ ،‬صریح ‪ ،‬معين كننده ‪ ،‬نهایي‪.‬‬
‫ہوا نکالنا‪/‬پچکانا‬
‫فارسی‪:‬باد (چيزي را) خالي كردن ‪ ،‬جلوگيري از تورم كردن ‪ ،‬كاهش قيمت‪.‬‬
‫قلت زر‬
‫فارسی‪:‬فروكش ‪ ،‬تقليل قيمتها‪.‬‬
‫راہ سے ہٹانا‬
‫فارسی‪:‬كج كردن ‪ ،‬منحرف كردن‪.‬‬
‫انحراف کرنا‬
‫فارسی‪:‬منكسر كردن ‪ ،‬شكستن‪.‬‬
‫بے عصمت کرنا‪/‬پھول توڑ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬ازاله بكارت كردن از‪ ،‬ملوث كردن‪.‬‬
‫پتتے توڑ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬بي برگ كردن ‪ ،‬برگ ریختن‪.‬‬
‫جنگل ختم کاٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬درختان جنگل را قطع كردن ‪ ،‬ازحالت جنگل خارج كردن ‪ ،‬جنگل تراشي كردن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Defective‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defence‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defend‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Defendant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defender‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Defensive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deference‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deferent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deferential‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deferment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deferred‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deficiency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deficient‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deficit‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defile‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Define‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Definite‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Definition‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Definitive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deflate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deflation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deflect‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Deflect‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deflower‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defoliate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deforest‬‬

‫بد ہئت کرنا‪/‬بد نما کرنا‪/‬بد صورت کرنا‬
‫فارسی‪:‬زشت كردن ‪ ،‬كج و معوج كردن ‪ ،‬بدشكل كردن ‪ ،‬از شكل انداختن ‪ ،‬دشدیسه كردن‪.‬‬
‫بد ہئت‪/‬بد نما‪/‬بد شکل‪/‬بد وضع‪/‬بے ہنگم‪/‬کریہ ال منظر‪/‬تيڑھا‪/‬تيڑھی‬
‫فارسی‪:‬بدشكل ‪ ،‬ناقص شده‪.‬‬
‫اندھا کرنا‪/‬دھوکا دینا‪/‬فریب دینا‪/‬حق مارنا‬
‫فارسی‪:‬فریب ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬كلهبرداري كردن‪.‬‬
‫معاوضہ دینا‬
‫فارسی‪:‬پرداختن ‪ ،‬متحمل شدن ‪ ،‬تسویه كردن‪.‬‬
‫چالک‪/‬ماہر‪/‬سبک دست‪/‬تيز فہم‬
‫فارسی‪:‬ماهر‪ ،‬زبردست ‪ ،‬كاردان ‪ ،‬چالك ‪ ،‬استادانه‪.‬‬
‫فنا‪/‬کالعدم‪/‬مردہ‪/‬نا پيد‪/‬ساقط‬
‫فارسی‪:‬ازبين رفته ‪ ،‬تمام شده ‪ ،‬مرده ‪ ،‬درگذشته‪.‬‬
‫للکارنا‪/‬مقابلہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بمبارزه طلبيدن ‪ ،‬تحریك جنگ كردن ‪ ،‬شير كردن‪.‬‬
‫پستی‪/‬سفلہ پن‬
‫فارسی‪:‬فساد‪ ،‬انحطاط‪.‬‬
‫بگڑنا‪/‬خراب ہونا‪/‬خستہ حال ہونا‬
‫فارسی‪:‬روبه انحطاط گذاردن ‪ ،‬فاسد شدن ‪ ،‬منحط‪.‬‬
‫بگاڑ‪/‬گراوٹ‪/‬انحطاط‪/‬تنزل‬
‫فارسی‪:‬فساد‪ ،‬انحطاط‪ ،‬تباهي‪.‬‬
‫بے عزتی‬
‫فارسی‪:‬تنزل‪.‬‬
‫بگاڑنا‪/‬درجہ کم کرنا‪/‬حقير کرنا‪/‬عہدہ گھٹانا‪/‬پيشاب کی دھار پر مارنا‪/‬ساقط کرنا‪/‬تذليل کرنا‬
‫فارسی‪:‬پست كردن ‪ ،‬خفت دادن ‪ ،‬تنزل رتبه دادن ‪ ،‬منحط كردن‪.‬‬
‫گھٹيا‪/‬اوچھا‪/‬پست‪/‬رسوہ کن‪/‬سوقيانہ‪/‬ذلت آميز‬
‫فارسی‪:‬پست كننده‪.‬‬
‫درجہ‪/‬مرتبہ‪/‬نوبت‪/‬قدر‪/‬سند‪/‬سيڑہی‬
‫فارسی‪:‬زینه ‪ ،‬درجه ‪ ،‬رتبه ‪ ،‬پایه ‪ ،‬دیپلم یا درجه تحصيل‪.‬‬
‫چکھنا‪/‬مزہ لوٹنا‬
‫فارسی‪:‬لذت بردن ‪ ،‬مزه مزه كردن‪.‬‬
‫سينگ کاٹنا‬
‫فارسی‪:‬شاخ را كندن ‪ ،‬بي شاخ كردن‪.‬‬
‫دیوتا بنانا‪/‬پوجا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خدا دانستن ‪ ،‬پرستيدن ‪ ،‬مقام الوهيت قاءل شدن(براي)‪.‬‬
‫فرمانا‬
‫فارسی‪:‬لطفا پذیرفتن ‪ ،‬تمكين كردن‪.‬‬
‫دیوتا‪/‬خدا‬
‫فارسی‪:‬خدا‪.‬‬
‫آزردہ‪/‬عاجز‪/‬پژ مردہ‪/‬اچاٹ‬
‫فارسی‪ )=deject(:‬پژمان ‪ ،‬نژند‪ ،‬افسرده ‪ ،‬محزون ومغموم‪.‬‬
‫افسوس‪/‬پژح مردگی‬
‫فارسی‪:‬پژماني ‪ ،‬افسردگي ‪ ،‬سرافكندگي ‪ ،‬دلمردگي‪.‬‬
‫جرم کا الزام لگانا‪/‬شائع کرنا‬
‫فارسی‪:‬متهم كردن ‪ ،‬چغلي كردن(از)‪ ،‬خبر دادن‪.‬‬
‫دیر لگانا‪/‬لٹکانا‪/‬ملتوی کرنا‪/‬تاخير کرنا‪/‬ٹالنا‪/‬ٹھيرانا‬
‫فارسی‪:‬تاخير‪ ،‬به تاخير انداختن ‪ ،‬به تاخير افتادن‪.‬‬
‫دیر ہونا‪/‬ملتوی ہونا‪/‬ٹلنا‪/‬ٹھيرنا‬
‫فارسی‪:‬تاخيركردن ‪ ،‬بتاخيرانداختن ‪ ،‬تعلل‪.‬‬
‫خوش گوار‪/‬لذیذ‬
‫فارسی‪:‬خوشگوار‪ ،‬لذیذ‪.‬‬
‫حوالے کرنا‪/‬سپرد کرنا‬
‫فارسی‪:‬نمایندگي دادن ‪ ،‬وكالت دادن ‪ ،‬محول كردن به ‪ ،‬نماینده‪.‬‬
‫وفد‬
‫فارسی‪:‬نمایندگي ‪ ،‬وكالت ‪ ،‬هيات نمایندگان‪.‬‬
‫برباد کرنا‪/‬حذف کرنا‪/‬مٹانا‪/‬قلم ضد کرنا‪/‬قلم پھيرنا‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deform‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deformed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defraud‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defray‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deft‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Defunct‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Defy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Degeneracy‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Degenerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Degeneration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Degradation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Degrade‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Degrading‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Degree‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Degust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dehorn‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deify‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deign‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dejected‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dejection‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delay‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Delay‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delectable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delegate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delegation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delete‬‬

‫فارسی‪:‬حذف كردن‪.‬‬
‫مضر‪/‬نقصان دہ‪/‬ذہریل‬
‫فارسی‪:‬زیان اور‪ ،‬اسيب رسان‪.‬‬
‫حذف‪/‬محو‬
‫فارسی‪:‬حذف‪.‬‬
‫پرکھنا‪/‬سوچنا‬
‫فارسی‪:‬تعمد كردن ‪ ،‬عمدا انجام دادن ‪ ،‬عمدي ‪ ،‬تعمدا‪ ،‬تعمق كردن ‪ ،‬سنجيدن ‪ ،‬اندیشه كردن ‪ ،‬كنكاش كردن‪.‬‬
‫تدبير‬
‫فارسی‪:‬سنجش ‪ ،‬بررسي ‪ ،‬اندیشه ‪ ،‬تامل ‪ ،‬فرصت ‪ ،‬شور‪.‬‬
‫باریکی‪/‬لطافت‪/‬لذت‪/‬لوچ‪/‬نزاکت‪/‬نعمت‬
‫فارسی‪:‬ظرافت ‪ ،‬دقت ‪ ،‬نازك بيني ‪ ،‬خوراك لذیذ‪.‬‬
‫باریک‪/‬دقيق‪/‬دھان پان‪/‬گل اندام‪/‬گل بدن‪/‬لوچ دار‪/‬نازنين‪/‬نازک‪/‬نفيس‪/‬سبک‬
‫فارسی‪:‬ظریف ‪ ،‬خوشمزه ‪ ،‬لطيف ‪ ،‬نازك بين ‪ ،‬حساس‪.‬‬
‫لطيف‪/‬لذیذ‪/‬مزے دار‪/‬مزے کا‬
‫فارسی‪:‬لذیذ‪.‬‬
‫بری حرکت‪/‬گناہ‪/‬خطا‬
‫فارسی‪:‬خلف ‪ ،‬گناه ‪ ،‬جرم‪.‬‬
‫خوش کرنا‬
‫فارسی‪:‬خوشي ‪ ،‬لذت ‪ ،‬شوق ‪ ،‬ميل ‪ ،‬دلشاد كردن ‪ ،‬لذت دادن ‪ ،‬محظوظ كردن‪.‬‬
‫محضوذ‪/‬مسرور‪/‬شاد‬
‫فارسی‪:‬محظوظ‪.‬‬
‫دلچسپ‪/‬خوش گوار‬
‫فارسی‪:‬دلفروز‪ ،‬لذت بخش ‪ ،‬خوشي اور‪ ،‬دلپسند‪ ،‬دلپذیر‪.‬‬
‫بيان کرنا‪/‬نقشہ کھينچنا‬
‫فارسی‪:‬مشخص كردن ‪ ،‬ترسيم نمودن ‪ ،‬معين كردن‪.‬‬
‫خاکہ‪/‬نقشہ‬
‫فارسی‪:‬طرح ‪ ،‬تصویر‪ ،‬توصيف ‪ ،‬شرح‪.‬‬
‫کم عقل‪/‬مجرم‬
‫فارسی‪:‬متخلف ‪ ،‬مرتكب جنایت یا جنحه ‪ ،‬غفلت كار‪.‬‬
‫بے خود‪/‬خبطی‪/‬پاگل‬
‫فارسی‪:‬هذیاني ‪ ،‬پرت گو‪.‬‬
‫دیونگی‪/‬ہذیان‪/‬سرسام‬
‫فارسی‪:‬سرسام ‪ ،‬هذیان ‪ ،‬پرت گویي ‪ ،‬دیوانگي‪.‬‬
‫بچہ جننا‪/‬نجات دلنا‪/‬سپرد کرنا‬
‫فارسی‪:‬ازادكردن ‪ ،‬نجات دادن ‪ ،‬تحویل دادن ‪ ،‬ایراد كردن(نطق وغيره)‪ ،‬رستگار كردن‪.‬‬
‫آزادگی‪/‬بچاؤ‪/‬چھٹ کارا‪/‬خلصی‪/‬نجات‪/‬رہائ‪/‬وارے نيارے‬
‫فارسی‪:‬رهایي ‪ ،‬رستگاري‪.‬‬
‫جاپا‪/‬رہائ‪/‬سپردگی‪/‬تحویل‪/‬بچہ جنائ‬
‫فارسی‪:‬تحویل‪.‬‬
‫جوئيں نکالنا‬
‫فارسی‪:‬بدون شپش كردن‪.‬‬
‫بار ڈالنا‪/‬بہکانا‪/‬دھوکا دینا‪/‬فریفتہ کرنا‪/‬سبز باغ دکھانا‬
‫فارسی‪:‬فریب دادن ‪ ،‬اغفال كردن‪.‬‬
‫سيلب‪/‬طوفان‪/‬طغيانيی‬
‫فارسی‪:‬سيل ‪ ،‬طوفان ‪ ،‬غرق كردن ‪ ،‬طوفان ایجاد كردن‪.‬‬
‫دغا‪/‬ڈھکوسل‪/‬دھوکا‪/‬ڈھونگ‪/‬غلطی‪/‬مایا‬
‫فارسی‪:‬فریب ‪ ،‬اغفال ‪ ،‬پندار بيهوده ‪ ،‬وهم‪.‬‬
‫کھودنا‬
‫فارسی‪:‬حفركردن(زمين)‪ ،‬سوراخ كردن ‪ ،‬گودي ‪ ،‬حفره ‪ ،‬كاوش كردن‪.‬‬
‫خواہش کرنا‪/‬مانگنا‪/‬مطالبہ کرنا‪/‬تقاضا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خواستارشدن ‪ ،‬درخواست ‪ ،‬مطالبه ‪ ،‬طلب ‪ ،‬تقاضا كردن ‪ ،‬مطالبه كردن‪.‬‬
‫چاہ‪/‬دعویٰ‪/‬اقتضا‪/‬خواہش‪/‬مانگ‪/‬مطالبہ‪/‬پکار‪/‬سوال‪/‬طلب‪/‬تقاضا‬
‫فارسی‪:‬تقاضا‪ ،‬نياز‪ ،‬مطالبه كردن‪.‬‬
‫حد بندی کرنا‪/‬نشان لگانا‬
‫فارسی‪:‬تعيين حدود كردن ‪ ،‬نشان گذاردن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deleterious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deletion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deliberate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deliberation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delicacy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delicate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delicious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delict‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delight‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delighted‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delightful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delineate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delineation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delinquent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Delirious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delirium‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deliver‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deliverance‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delivery‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delouse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Delude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deluge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Delusion‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Delve‬‬
‫‪Demand‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demand‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Demarcate‬‬

‫علحدگی‪/‬داغ بيل‬
‫فارسی‪:‬علمت گذاري ‪ ،‬سرحد‪.‬‬
‫لئحہ عمل‪/‬منصوبہ‬
‫فارسی‪:‬روش ‪ ،‬رفتار‪ ،‬مشي ‪ ،‬بخشدار‪.‬‬
‫بر تاؤ کرنا‬
‫فارسی‪:‬پست كردن ‪ ،‬رفتار كردن‪.‬‬
‫بر تاؤ‪/‬ڈھنگ‪/‬رکھ رکھاؤ‪/‬سلوک‪/‬طور‪/‬وضع‬
‫فارسی‪:‬رفتار‪ ،‬سلوك ‪ ،‬وضع ‪ ،‬حركت‪.‬‬
‫خبطی‪/‬مجنون‪/‬پاگل‬
‫فارسی‪:‬دیوانه ‪ ،‬مجنون‪.‬‬
‫خرابی‪/‬ذم‬
‫فارسی‪:‬عدم لياقت ‪ ،‬ناشایستگي ‪ ،‬ناسزاواري ‪ ،‬سرزنش‪.‬‬
‫انتقال‪/‬وفات‬
‫فارسی‪:‬مردن ‪ ،‬وفات یافتن ‪ ،‬انتقال دادن‪.‬‬
‫نيچا کرنا‬
‫فارسی‪:‬دست كشيدن(از)‪ ،‬كناره گرفتن از‪.‬‬
‫خالق‪/‬موجب‬
‫فارسی‪:‬جهان افرین ‪ ،‬خالق ‪ ،‬اهریمن‪.‬‬
‫جمہوریت‬
‫فارسی‪:‬دموكراسي ‪ ،‬حكومت قاطبه مردم‪.‬‬
‫جمہوری‪/‬عمومی‬
‫فارسی‪:‬دموكراتيك‪.‬‬
‫علم ال نفوسيات‬
‫فارسی‪:‬امارگيري نفوس بشر‪ ،‬امار مردم گيتي ‪ ،‬امار نگاري‪.‬‬
‫برباد کرنا‪/‬ڈھانا‪/‬خاک ميں ملنا‪/‬مسمار کرنا‪/‬پٹرا کر دینا‬
‫فارسی‪:‬ویران كردن ‪ ،‬خراب كردن‪.‬‬
‫آسيب‪/‬دو‪/‬عفریت‪/‬شيطان‬
‫فارسی‪(:‬افسانه یونان) خدایي كه داراي قوه خارق العاده بوده ‪ ،‬دیو‪.‬دیو‪ ،‬جني ‪ ،‬شيطان ‪ ،‬روح پليد‪ ،‬اهریمن‪.‬‬
‫آسيب زدہ‪/‬ابليسيانہ‪/‬مجنون‪/‬پر تشدد‬
‫فارسی‪:‬دیوانه وار‪ ،‬دیوسان ‪ ،‬شيطاني ‪ ،‬دیوي‪.‬‬
‫بھوت پریت کا ذکر‪/‬علم ارواح‬
‫فارسی‪:‬دیوشناسي‪.‬‬
‫قابل مظاہرہ‬
‫فارسی‪:‬قابل شرح یا اثبات‪.‬‬
‫بيان کرنا‪/‬دکھانا‪/‬اظہار کرنا‪/‬مظاہرہ کرنا‪/‬نمائش کرنا‬
‫فارسی‪:‬اثبات كردن(با دليل)‪ ،‬نشان دادن ‪ ،‬شرح دادن ‪ ،‬تظاهرات كردن‪.‬‬
‫استدلل‪/‬مظاہرہ‪/‬ثبوت‬
‫فارسی‪:‬نمایش ‪ ،‬اثبات‪.‬‬
‫اثباتی‪/‬مدلل‬
‫فارسی‪:‬اثبات كننده ‪ ،‬مدلل كننده ‪ ،‬شرح دهنده ‪ ،‬صفت اشاره ‪ ،‬ضمير اشاره ‪ ،‬اسم اشاره‪.‬‬
‫عوام‪/‬جمہور‬
‫فارسی‪:‬توده مردم ‪ ،‬جمهور‪ ،‬قاطبه‪.‬‬
‫عہدہ کم کرنا‬
‫فارسی‪:‬تنزل رتبه دادن ‪ ،‬كسر مقام یافتن‪.‬‬
‫عاميانہ‪/‬عوامی‪/‬ہر دل عزیز‬
‫فارسی‪:‬معروف ‪ ،‬متداول ‪ ،‬وابسته بحروف جدید هيروگليفي‪.‬‬
‫سکون دینے وال‬
‫فارسی‪:‬ت سكين دهنده ‪ ،‬مرهم‪.‬‬
‫جھجھکنا‪/‬تردد کرنا‬
‫فارسی‪:‬كمرویي كردن ‪ ،‬ناز‪( ،‬حق‪ ).‬تقاضاي درنگ یا مكث كردن ‪( ،‬م‪.‬م‪ ).‬درنگ كردن ‪ ،‬مهلت خواستن ‪ ،‬استثنا‬
‫قاءل شدن ‪ ،‬تاخير‪ ،‬تردید راي‪.‬‬
‫محجوب‬
‫فارسی‪:‬متين ‪ ،‬موقر‪ ،‬محتاط‪ ،‬جدي ‪ ،‬سنگين‪.‬‬
‫ہرجانہ‬
‫فارسی‪:‬خسارت بيكار ماندگي ‪ ،‬كرایه معطلي (در راه اهن و كشتي)‪ ،‬تاخير كردن ‪ ،‬نگاهداشتن ‪ ،‬حق باراندازي‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demarcation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demarche‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Demean‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demeanour‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demented‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demerit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demiurge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Democracy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Democratic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demography‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Demolish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demon‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demoniac‬‬
‫‪Demonology‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demonstrable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Demonstrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demonstration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demonstrative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demos‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Demote‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demotic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demulcent‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Demur‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Demure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Demurrage‬‬

‫گرفتن‪.‬‬
‫گڑھا‪/‬غار‬
‫فارسی‪:‬غار‪ ،‬كنام ‪ ،‬كمينگاه ‪ ،‬دزدگاه ‪ ،‬خلوتگاه ‪ ،‬لنه‪.‬‬
‫انکار‬
‫فارسی‪:‬انكار‪ ،‬نفي‪.‬‬
‫قابل انکار‬
‫فارسی‪:‬قابل انكار‪.‬‬
‫انکار‪/‬نظر اندازی‬
‫فارسی‪:‬رد‪ ،‬انكار‪ ،‬تكذیب‪.‬‬
‫بدنام کرنا‪/‬کالک لگانا‪/‬سياہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬لكه دار كردن ‪ ،‬سياه كردن ‪ ،‬بد نام كردن‪.‬‬
‫بدنامی‪/‬کلنک کا ٹيکا‬
‫فارسی‪:‬بد نام كردن ‪ ،‬سياه ساختن‪.‬‬
‫باسی‪/‬باشندہ‪/‬ساکن‬
‫فارسی‪:‬ساكن ‪ ،‬مقيم ‪ ،‬ساكن كردن‪.‬‬
‫کہلنا‪/‬لقب دینا‪/‬موسوم کرنا‪/‬نام رکھنا‬
‫فارسی‪:‬ناميدن ‪ ،‬معين كردن ‪ ،‬تخصيص دادن به‪.‬‬
‫فرقہ‪/‬لقب‪/‬مذہب‪/‬نوع‪/‬عرفيت‪/‬ذات‬
‫فارسی‪:‬نام گذاري ‪ ،‬تسميه ‪ ،‬لقب یا عنوان ‪ ،‬طبقه بندي ‪ ،‬مذهب ‪ ،‬واحد جنس ‪ ،‬پول‪.‬‬
‫اشارہ کرنا‪/‬نشان لگانا‬
‫فارسی‪:‬مشخص كردن ‪ ،‬تفكيك كردن ‪ ،‬علمت گذاردن ‪ ،‬علمت بودن ‪ ،‬معني دادن‪.‬‬
‫تردید کرنا‬
‫فارسی‪:‬عليه كسي اظهاري كردن ‪ ،‬كسي یا چيزي را ننگين كردن ‪ ،‬تقبيح كردن‪.‬‬
‫احمق‪/‬گھنا‪/‬گنجان‪/‬کثيف‬
‫فارسی‪:‬متراكم ‪ ،‬چگال‪.‬‬
‫کثافت‬
‫فارسی‪:‬تراكم ‪ ،‬چگالي‪.‬‬
‫دانتا‬
‫فارسی‪:‬دندانه ‪ ،‬گودي ‪ ،‬تو رفتگي ‪ ،‬جاي ضربت ‪ ،‬دندانه كردن ‪ ،‬دنداني‪.‬‬
‫دن دانی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به دندانسازي‪.‬‬
‫دندان ساز‬
‫فارسی‪:‬دندانساز‪.‬‬
‫دندان سازی‬
‫فارسی‪:‬دندانسازي ‪ ،‬دندانپزشكي‪.‬‬
‫ننگا کرنا‬
‫فارسی‪:‬برهنه كردن ‪ ،‬عاري ساختن‪.‬‬
‫گاليوں کی بوچھاڑ‪/‬تفذیح‬
‫فارسی‪:‬بدگویي ‪ ،‬عيبجویي ‪ ،‬اتهام ‪ ،‬شكایت ‪ ،‬چغلي‪.‬‬
‫انکار کرنا‪/‬پلٹ جانا‪/‬تردید کرنا‪/‬الٹنا‬
‫فارسی‪:‬رد كردن ‪ ،‬انكار كردن‪.‬‬
‫چلے جانا‪/‬کوچ کرنا‪/‬رحلت کرنا‪/‬رخت سفر باندھنا‪/‬روانہ ہونا‪/‬وداع ہونا‬
‫فارسی‪:‬راهي شدن ‪ ،‬روانه شدن ‪ ،‬حركت كردن ‪ ،‬رخت بربستن‪.‬‬
‫ادارہ‪/‬مد‪/‬محکمہ‪/‬شعبہ‬
‫فارسی‪:‬اداره گروه اموزشي ‪ ،‬قسمت ‪ ،‬شعبه ‪ ،‬بخش‪.‬‬
‫روانگی‬
‫فارسی‪:‬حركت ‪ ،‬عزیمت ‪ ،‬كوچ ‪ ،‬مرگ ‪ ،‬انحراف‪.‬‬
‫منحصر ہونا‬
‫فارسی‪:‬وابسته بودن ‪ ،‬مربوط بودن ‪ ،‬منوط بودن‪.‬‬
‫قابل اعتبار‬
‫فارسی‪:‬قابل اعتماد‪ ،‬توكل پذیر‪.‬‬
‫آسرا‪/‬دار و مدار‪/‬انحصار‪/‬مدار‪/‬سہارا‪/‬تابع داری‪/‬وابستگی‬
‫فارسی‪:‬بستگي ‪ ،‬وابستگي ‪ ،‬موكول (بودن)‪ ،‬عدم استقلل‪.‬‬
‫ماتحتی‪/‬نمک خواری‬

‫‪n.‬‬

‫‪Den‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denegation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deniable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denial‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Denigrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denigration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denizen‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Denominate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denomination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Denote‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Denounce‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dense‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Density‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dental‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dentist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dentistry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Denude‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Denunciation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deny‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Depart‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Department‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Departure‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Depend‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dependable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dependence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dependency‬‬

‫فارسی‪:‬وابستگي ‪ ،‬تبعيت‪.‬‬
‫ماتحت‪/‬منحصر‪/‬متعلق‪/‬متوسسل‪/‬نمک خوار‪/‬پرجا‪/‬تابع‬
‫فارسی‪:‬وابسته ‪ ،‬موكول ‪ ،‬تابع ‪ ،‬نامستقل‪.‬‬
‫شباہت دینا‬
‫فارسی‪:‬نمایش دادن (بوسيله نقشه و مانند ان)‪ ،‬نقش كردن ‪ ،‬مجسم كردن ‪ ،‬رسم كردن ‪ ،‬شرح دادن‪.‬‬
‫بال صاف کرنا‬
‫فارسی‪:‬ازاله مو نمودن از‪ ،‬بي مو كردن ‪ ،‬واجبي كشيدن‪.‬‬
‫بال صاف کرنے کی صفت رکھنے وال‬
‫فارسی‪:‬واجبي ‪ ،‬داروي ازاله مو‪.‬‬
‫گھٹانا‪/‬خالی کرنا‬
‫فارسی‪:‬تهي كردن ‪ ،‬خالي كردن ‪ ،‬به ته رسانيدن‪.‬‬
‫اظہار غم کرنا‬
‫فارسی‪:‬دلسوزي كردن بر‪ ،‬رقت اوردن بر‪.‬‬
‫کھلنا‬
‫فارسی‪:‬گسترش ‪ ،‬جبهه ‪ ،‬گسترش یافتن ‪ ،‬بحالت صف دراوردن ‪ ،‬قرار دادن قشون‪.‬‬
‫پر نوچنا‬
‫فارسی‪:‬پر و بال را كندن ‪ ،‬از مقام انداختن‪.‬‬
‫ملک بدر کرنا‪/‬شہر بدر کرنا‬
‫فارسی‪:‬تبعيد كردن ‪ ،‬حمل ‪ ،‬اخراج‪.‬‬
‫جل وطنی‪/‬شہر بدری‬
‫فارسی‪:‬تبعيد‪ ،‬نفي بلد‪ ،‬اخراج ‪ ،‬جلي وطن‪.‬‬
‫گت‪/‬خو‪/‬سلوک‬
‫فارسی‪:‬اخلق ‪ ،‬رفتار‪ ،‬سلوك ‪ ،‬وضع‪.‬‬
‫گواہی دینا‪/‬عہدے سے ہٹانا‬
‫فارسی‪:‬معزول كردن ‪ ،‬عزل نمودن ‪ ،‬خلع كردن‪.‬‬
‫امانت‪/‬تلچھٹ‪/‬ودیعت‬
‫فارسی‪:‬سپرده ‪ ،‬ته نشست ‪ ،‬سپردن‪.‬‬
‫گواہی‪/‬شہادت‬
‫فارسی‪:‬گواهي ‪ ،‬نوشته ‪ ،‬ورقه استشهاد‪ ،‬خلع ‪ ،‬عزل‪.‬‬
‫ذخيرہ‬
‫فارسی‪:‬بازخانه ‪ ،‬انبارگاه ‪ ،‬انبار‪( ،‬امر‪ ).‬ایستگاه راه اهن ‪ ،‬مخزن مهمات‪.‬‬
‫گمراہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تباه كردن ‪ ،‬فاسد كردن‪.‬‬
‫خباثت‪/‬نجاست‬
‫فارسی‪:‬تباهي ‪ ،‬فساد‪ ،‬هرزگي ‪ ،‬بدكرداري ‪ ،‬شرارت‪.‬‬
‫کم قيمت لگانا‬
‫فارسی‪:‬كم بها كردن ‪ ،‬مستهلك كردن‪.‬‬
‫لوٹنا‪/‬نگل جانا‬
‫فارسی‪:‬غارت كردن ‪ ،‬به یغما بردن ‪ ،‬از بين بردن ‪ ،‬تلف كردن‪.‬‬
‫افسردہ‪/‬کبيدہ‪/‬ملول‪/‬پژ مردہ‬
‫فارسی‪:‬دژم ‪ ،‬دلتنگ ‪ ،‬پریشان ‪ ،‬افسرده ‪ ،‬غمگين ‪ ،‬ملول‪.‬‬
‫گڑھا‪/‬کبيدگی‪/‬نشيب‪/‬پچکاؤ‪/‬پست‪/‬پژ مردگی‬
‫فارسی‪:‬تو رفتگي ‪ ،‬گود شدگي ‪ ،‬فرودافت ‪ ،‬كسادي ‪ ،‬تنزل ‪ ،‬افسردگي ‪ ،‬پریشاني‪.‬‬
‫محروم کرنا‪/‬سلب کرنا‬
‫فارسی‪:‬بي بهره كردن ‪ ،‬محروم كردن ‪ ،‬معزول كردن‪.‬‬
‫گہرائ‪/‬عمق‬
‫فارسی‪:‬گودي ‪ ،‬ژرفا‪ ،‬عمق‪.‬‬
‫وفد‬
‫فارسی‪:‬هيلت نمایندگي ‪ ،‬نماینده ‪ ،‬نمایندگي ‪ ،‬وكالت‪.‬‬
‫نمائندگی کرنا‬
‫فارسی‪:‬نمایندگي دادن به ‪ ،‬نمایندگي كردن ‪ ،‬سپردن‪.‬‬
‫جا نشين‪/‬نائب‪/‬نمائندہ‬
‫فارسی‪:‬نماینده ‪ ،‬وكيل ‪ ،‬جانشين ‪ ،‬نایب ‪ ،‬قاءم مقام‪.‬‬
‫جڑ سے اکھاڑنا‬
‫فارسی‪:‬قلع كردن ‪ ،‬از ریشه در اوردن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dependent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Depict‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Depilate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Depilatory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deplete‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deplore‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Deploy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deplume‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deport‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deportation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deportment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Depose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deposit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deposition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Depot‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deprave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Depravity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Depreciate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Depredate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Depressed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Depression‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deprive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Depth‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deputation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Depute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deputy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deracinate‬‬

‫پتری سے اتارنا‬
‫فارسی‪(:‬در مورد ترن) از خط خارج شدن ‪ ،‬از خط خارج كردن‪.‬‬
‫ادھر ادھر کر دینا‬
‫فارسی‪:‬برهم زدن ‪ ،‬بي ترتيب كردن ‪ ،‬دیوانه كردن‪.‬‬
‫خبط‬
‫فارسی‪:‬اختلل ‪ ،‬دیوانگي‪.‬‬
‫متروک‬
‫فارسی‪:‬متروك ‪ ،‬ترك شده بوسيله مالك یا قيم ‪ ،‬بي سرپرست ‪ ،‬كشتي متروكه‪.‬‬
‫ہنسنا‪/‬مذاق اڑانا‬
‫فارسی‪:‬تمسخر كردن ‪ ،‬بكسي خندیدن ‪ ،‬استهزاء كردن‪.‬‬
‫مذاق‬
‫فارسی‪:‬استهزاء ‪ ،‬تمسخر‪ ،‬مایه خنده و تمسخر‪.‬‬
‫اہانت آميز‬
‫فارسی‪:‬استهزاء اميز‪ ،‬مضحك‪.‬‬
‫ماخذ‬
‫فارسی‪:‬استنتاج ‪ ،‬اشتقاق‪.‬‬
‫ماخوذ‬
‫فارسی‪:‬اشتقاقي ‪ ،‬مشتق ‪ ،‬فرعي ‪ ،‬گرفته شده ‪ ،‬ماخوذ‪.‬‬
‫ضرر رسانی کرنا‬
‫فارسی‪:‬باطل كردن ‪ ،‬فسخ كردن (قسمتي از چيزي را)‪ ،‬كسر كردن ‪ ،‬تخفيف دادن ‪ ،‬كاستن ‪ ،‬عمل موهن انجام دادن‪.‬‬
‫ضرر رسان‬
‫فارسی‪:‬موهن ‪ ،‬مضر‪ ،‬زیان اور و مایه رسوایي ‪ ،‬خفت اور‪.‬‬
‫حملہ آور ہونا‪/‬نازل ہونا‪/‬نيچے اترنا‬
‫فارسی‪:‬پایين امدن ‪ ،‬فرود امدن ‪ ،‬نزول كردن‪.‬‬
‫آل اولد‪/‬خلف‪/‬پرجا‬
‫فارسی‪:‬نسل ‪ ،‬زاده (در جمع) اولد‪ ،‬زادگان‪.‬‬
‫ڈھلوان‬
‫فارسی‪:‬نزولي‪.‬‬
‫ہبوت‪/‬نسل‪/‬نزول‪/‬پشت‬
‫فارسی‪:‬نسب ‪ ،‬نژاد‪ ،‬نزول ‪ ،‬هبوط‪.‬‬
‫بيان کرنا‪/‬وضاحت کرنا‬
‫فارسی‪:‬شرح دادن ‪ ،‬وصف كردن‪.‬‬
‫بيان‪/‬طرح‪/‬تعریف‬
‫فارسی‪:‬زاب ‪ ،‬شرح ‪ ،‬وصف ‪ ،‬توصيف ‪ ،‬تشریح ‪ ،‬تعریف‪.‬‬
‫حق‪/‬انعام‬
‫فارسی‪: )adj &.n.(:‬بيابان ‪ ،‬دشت ‪ ،‬صحرا‪ ،‬شایستگي ‪ ،‬استحقاق ‪ ،‬سزاواري ‪: )vi &.vt.( ،‬ول كردن ‪ ،‬ترك‬
‫كردن ‪ ،‬گریختن‪.‬‬
‫رافذی‬
‫فارسی‪:‬فراري ‪ ،‬ناسپاس‪.‬‬
‫حق دار بننا‪/‬لئق بننا‬
‫فارسی‪:‬سزیدن ‪ ،‬سزاوار بودن ‪ ،‬شایستگي داشتن ‪ ،‬لیق بودن ‪ ،‬استحقاق داشتن‪.‬‬
‫حق دار‪/‬حق بہ جانب‪/‬مستحق‪/‬قابل‬
‫فارسی‪:‬مستحق‪.‬‬
‫خشک کرنا‬
‫فارسی‪:‬خشك كردن ‪ ،‬در جاي خشك نگهداشتن‪.‬‬
‫آرزو‪/‬احتياج‪/‬مطلوب‬
‫فارسی‪:‬ارزوي اساسي و ضروري ‪ ،‬چيز مطلوب ‪ ،‬خواست‪.‬‬
‫غرض‪/‬کام‪/‬مقصد‪/‬نقشہ‪/‬قصد‪/‬طرح‪/‬ٹھاٹھ‬
‫فارسی‪: )vt &.vi.(:‬طرح كردن ‪ ،‬قصد كردن ‪ ،‬تخصيص دادن ‪: )n.( ،‬طرح ‪ ،‬نقشه ‪ ،‬زمينه ‪ ،‬تدبير‪ ،‬قصد‪ ،‬خيال ‪،‬‬
‫مقصود‪.‬‬
‫نام زد‬
‫فارسی‪:‬نامزد كردن ‪ ،‬گماشتن ‪ ،‬معين كردن ‪ ،‬تخصيص دادن ‪ ،‬برگزیدن‬
‫اسم‪/‬منسب‪/‬نام‪/‬عہدہ‪/‬رتبہ‪/‬تقرر‬
‫فارسی‪:‬نقش‪.‬‬
‫نقاش‬
‫فارسی‪:‬طراح‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Derail‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Derange‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Derangement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Derelict‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deride‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Derision‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Derisory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Derivation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Derivative‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Derogate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Derogatory‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Descend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Descendant‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Descending‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Descent‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Describe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Description‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Desert‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deserter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deserve‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deserving‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Desiccate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Desideratum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Design‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Designate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Designation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Designer‬‬

‫فطرتی‬
‫فارسی‪: )vt &.vi.(:‬طرح كردن ‪ ،‬قصد كردن ‪ ،‬تخصيص دادن ‪: )n &.adj.( ،‬زیرك ‪ ،‬حيله گر‪ ،‬طراحي‪.‬‬
‫دل کش‪/‬محبوب‪/‬مرغوب‪/‬پسندیدہ‪/‬پيارا‪/‬شایان‬
‫فارسی‪:‬پسندیده ‪ ،‬مرغوب ‪ ،‬خواستني ‪ ،‬مطلوب ‪ ،‬خوش ایند‪.‬‬
‫آرزو کرنا‪/‬چاہنا‪/‬جی چلنا‪/‬خواہش کرنا‪/‬طلب کرنا‬
‫فارسی‪:‬ميل داشتن ‪ ،‬ارزو كردن ‪ ،‬ميل ‪ ،‬ارزو‪ ،‬كام ‪ ،‬خواستن ‪ ،‬خواسته‪.‬‬
‫خواہان‪/‬راغب‪/‬متمننی‪/‬شائق‬
‫فارسی‪:‬مایل ‪ ،‬خواهان ‪ ،‬ارزومند‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬خواسته‪.‬‬
‫ترک کرنا‬
‫فارسی‪:‬بازایستادن ‪ ،‬دست برداشتن از‪ ،‬دست كشيدن‪.‬‬
‫چوکی‪/‬ميز تحریر‬
‫فارسی‪:‬ميز‪ ،‬ميز تحریر‪.‬‬
‫برباد کرنا‬
‫فارسی‪:‬ویران كردن ‪ ،‬از ابادي انداختن ‪ ،‬مخروبه كردن ‪ ،‬ویران ‪ ،‬بي جمعيت ‪ ،‬متروك ‪ ،‬حزین‪.‬‬
‫خرابی‪/‬ویرانی‬
‫فارسی‪:‬ویراني ‪ ،‬خرابي ‪ ،‬تنگي ‪ ،‬دلتنگي ‪ ،‬پریشاني‪.‬‬
‫اس توڑنا‪/‬نا اميد ہونا‪/‬اوس پڑ جانا‬
‫فارسی‪:‬نوميدي ‪ ،‬یاس ‪ ،‬مایوس شدن‪.‬‬
‫مایوس کن‪/‬نا اميد‬
‫فارسی‪:‬مایوس شدني ‪ ،‬نوميد كننده‪.‬‬
‫بدحال‪/‬نا اميد‬
‫فارسی‪:‬بي اميد‪ ،‬بيچاره ‪ ،‬از جان گذشته ‪ ،‬بسيار سخت ‪ ،‬بسيار بد‬
‫للے‪/‬مایوسی‬
‫فارسی‪:‬نوميدي ‪ ،‬بيچارگي ‪ ،‬نوميدي زیاد‪ ،‬لعلجي‪.‬‬
‫پليد‪/‬پليت‪/‬قابل نفرت‪/‬زبوں‬
‫فارسی‪:‬پست ‪ ،‬خوار‪ ،‬زبون ‪ ،‬نكوهش پذیر‪ ،‬مطرود‪.‬‬
‫گھٹيا جاننا‪/‬جوتی پر مارنا‪/‬نفرت کرنا‪/‬پيشاب کی دھار پر مارنا‪/‬ذليل سمجھنا‬
‫فارسی‪:‬خوار شمردن ‪ ،‬حقير شمردن ‪ ،‬تحقير كردن ‪ ،‬نفرت داشتن‪.‬‬
‫بير‪/‬بغض‪/‬شدید کينہ‪/‬شدید نفرت‬
‫فارسی‪:‬با وجود‪ ،‬بااینكه ‪ ،‬كينه ورزیدن‪.‬‬
‫چھين لينا‪/‬غارت زنی کرنا‪/‬لوٹ لينا‬
‫فارسی‪:‬غارت كردن ‪ ،‬ربودن (بيشتر با ‪.)of‬‬
‫دست برد‪/‬لوٹ‪/‬مکمل غارت گری‬
‫فارسی‪:‬غارت ‪ ،‬یغما‪.‬‬
‫مایوس ہونا‪/‬نا اميد ہونا‬
‫فارسی‪:‬تنگدل شدن ‪ ،‬دلسرد شدن ‪ ،‬افسرده شدن ‪ ،‬مایوس شدن ‪ ،‬یاس‪.‬‬
‫ہراساںں‪/‬مایوس‪/‬نا اميد‬
‫فارسی‪:‬محزون ‪ ،‬دلسرد‪.‬‬
‫جابر‪/‬مطلق العنان‪/‬ظالم‬
‫فارسی‪:‬حاكم مطلق ‪ ،‬سلطان مستبد‪ ،‬ستمگر‪ ،‬ظالم‪.‬‬
‫فرعونيت‪/‬استبداد‬
‫فارسی‪:‬استبداد‪ ،‬حكومت مطلقه‪.‬‬
‫منزل‪/‬مقصد‪/‬قسمت‬
‫فارسی‪:‬مقصد‪ ،‬سرنوشت ‪ ،‬تقدیر‪.‬‬
‫طے کرنا‬
‫فارسی‪:‬قبلانتخاب كردن ‪ ،‬مقدر كردن ‪ ،‬سرنوشت معين كردن‪.‬‬
‫ہونی‪/‬مقدر‪/‬نصيب‪/‬قسمت‪/‬ستارہ‪/‬تالع‬
‫فارسی‪:‬سرنوشت ‪ ،‬ابشخور‪ ،‬تقدیر‪ ،‬نصيب و قسمت‪.‬‬
‫آوارہ‪/‬بے بہرہ‪/‬بے زر‪/‬غریب‪/‬کورا‪/‬لچار‪/‬مفلوک‪/‬نا چار‬
‫فارسی‪:‬بينوا‪ ،‬بيچاره ‪ ،‬خالي ‪ ،‬تهي(با ‪ ،)of‬نيازمند‪.‬‬
‫آدھا کرنا‪/‬برباد کرنا‪/‬ڈبونا‪/‬کاٹ کرنا‪/‬خاک ميں ملنا‪/‬نا کارہ بنانا‪/‬نيست و نا بود کرنا‪/‬پا مال کرنا‪/‬پٹرا کر دینا‪/‬تباہ‬
‫کرنا‬
‫فارسی‪:‬خراب كردن ‪ ،‬ویران كردن ‪ ،‬نابود ساختن ‪ ،‬تباه كردن‪.‬‬
‫غارت گر‪/‬خانہ بر انداز‬
‫فارسی‪:‬مخرب ‪ ،‬ویرانگر‪ ،‬نابود كننده ‪( ،‬نظ‪ ).‬ناو شكن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Designing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Desirable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Desire‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Desirous‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Desist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Desk‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Desolate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Desolation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Despair‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Despairing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Desperate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Desperation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Despicable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Despise‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Despite‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Despoil‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Despoliation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Despond‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Despondent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Despot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Despotism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Destination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Destine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Destiny‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Destitute‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Destroy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Destroyer‬‬

‫بربادی‪/‬فنا‪/‬غارت گری‪/‬ہلکت‪/‬خرابی‪/‬نقصان‪/‬تاخت و تاراج‪/‬توڑ پھوڑ‪/‬صفائ‪/‬ویرانی‬
‫فارسی‪:‬خرابي ‪ ،‬ویراني ‪ ،‬تخریب ‪ ،‬اتلف ‪ ،‬انهدام ‪ ،‬تباهي‪.‬‬
‫غارت گر‪/‬مہلک‪/‬نقصان دہ‬
‫فارسی‪:‬مخرب‪.‬‬
‫بل سر پير‪/‬جلد باز‪/‬اوٹ پٹانگ بکنے وال‬
‫فارسی‪:‬بي قاعده ‪ ،‬پرت ‪ ،‬بي ترتيب ‪ ،‬درهم و برهم ‪ ،‬بي ربط‪.‬‬
‫علحدہ کرنا‪/‬الگ کرنا‪/‬ہٹانا‬
‫فارسی‪:‬جدا كردن‪.‬‬
‫علحدہ ہونا‬
‫فارسی‪:‬جدا كردن ‪ ،‬سوا كردن ‪ ،‬اعزام كردن‪.‬‬
‫علحدہ‬
‫فارسی‪:‬جدا‪ ،‬غير ذیعلقه‪.‬‬
‫چھوٹ‪/‬ل تعلقی‬
‫فارسی‪:‬دسته ‪ ،‬قسمت ‪ ،‬جداسازي ‪ ،‬تفكيك ‪ ،‬كناره گيري‪.‬‬
‫گننا‪/‬تفصيل سے بيان کرنا‬
‫فارسی‪:‬جزء ‪ ،‬تفصيل ‪ ،‬جزءیات ‪ ،‬تفاصيل ‪ ،‬اقلم ریز‪ ،‬حساب ریز‪ ،‬شرح دادن ‪ ،‬بتفصيل گفتن ‪ ،‬بكار ویژه اي‬
‫گماردن ‪ ،‬ماموریت دادن‪.‬‬
‫بيان‪/‬کچا چٹھا‪/‬جزاات‪/‬تفصيل‬
‫فارسی‪:‬جزءیات ‪ ،‬بتفصيل شرح دادن‪.‬‬
‫مفسسل‪/‬تفصيلی‬
‫فارسی‪ :)adj.(:‬پر جزءیات ‪ ،‬بتفصيل‪.‬‬
‫حراست ميں لينا‪/‬رکھ لينا‪/‬روکنا‬
‫فارسی‪:‬بازداشتن ‪ ،‬معطل كردن ‪ ،‬توقيف كردن‪.‬‬
‫فاش کرنا‪/‬پکڑنا‪/‬پتہ چلنا‪/‬پہچاننا‪/‬سراغ لگانا‬
‫فارسی‪:‬یافتن ‪ ،‬كشف كردن‪.‬‬
‫دریافت‪/‬انکشاف‪/‬کشف‪/‬سراغ رسانی‬
‫فارسی‪:‬ردیابي ‪ ،‬كشف ‪ ،‬بازیابي ‪ ،‬بازرسي ‪ ،‬تفتيش ‪ ،‬اكتشاف‪.‬‬
‫سراغ رسان‬
‫فارسی‪:‬كارگاه‪.‬‬
‫حراست‪/‬نظر بندی‬
‫فارسی‪:‬بازداشت ‪ ،‬توقيف ‪ ،‬حبس‪.‬‬
‫رکاوٹ ڈالنا‪/‬ٹانگ اڑانا‬
‫فارسی‪:‬بازداشتن ‪ ،‬ترساندن ‪ ،‬تحذیر كردن‪.‬‬
‫پوچھنا‪/‬صفائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬پاك كردن ‪ ،‬شستن ‪ ،‬زدودن‪.‬‬
‫بد تر کرنا‬
‫فارسی‪:‬بدتر كردن ‪ ،‬خراب كردن ‪ ،‬روبزوال گذاشتن‪.‬‬
‫انحطاط پزیری‬
‫فارسی‪:‬زوال ‪ ،‬بدتر شدن‪.‬‬
‫انحطاط پزیری‬
‫فارسی‪:‬بدتر شونده‪.‬‬
‫عزم‪/‬فيصلہ‪/‬استقلل‪/‬جذم‪/‬قرار‪/‬ثبات‪/‬تہيہ‬
‫فارسی‪:‬تعيين ‪ ،‬عزم ‪ ،‬تصميم ‪ ،‬قصد‪.‬‬
‫عزم کرنا‪/‬فيصلہ کرنا‪/‬متعين کرنا‬
‫فارسی‪:‬تصميم گرفتن ‪ ،‬مصمم شدن ‪ ،‬حكم دادن ‪ ،‬تعيين كردن‪.‬‬
‫عزم‪/‬متعين‪/‬پکا‪/‬ثابت قدم‬
‫فارسی‪ )pp &.adj.(:‬مصمم‪.‬‬
‫از حد نفرت کرنا‬
‫فارسی‪:‬نفرت كردن ‪ ،‬تنفر داشتن از‪ ،‬بيزار بودن از‪.‬‬
‫مکروہ‪/‬قابل نفرت‬
‫فارسی‪:‬نفرت انگيز‪ ،‬بسيار بد‪ ،‬مكروه ‪ ،‬كریه‪.‬‬
‫تخت سے اتارنا‬
‫فارسی‪:‬خلع كردن ‪ ،‬عزل كردن‪.‬‬
‫غلط حراستی‬
‫فارسی‪:‬ضبط مال دیگري ‪ ،‬غصب‪.‬‬
‫دھماکا کرنا‪/‬پھاڑنا‬

‫‪n.‬‬

‫‪Destruction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Destructive‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Desultory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detach‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Detach‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Detached‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detachment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detail‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Detailed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detain‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detective‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detention‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deterge‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deteriorate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deterioration‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Deteriorative‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Determination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Determine‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Determined‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detest‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Detestable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dethrone‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detinue‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detonate‬‬

‫فارسی‪:‬با صدا تركيدن ‪ ،‬منفجر شدن ‪ ،‬تركانيدن‪.‬‬
‫لمبا راستہ‪/‬پھير دار‬
‫فارسی‪:‬انحراف ‪ ،‬خط سير را منحرف كردن‪.‬‬
‫بدنامی کرنا‪/‬گھٹانا‪/‬لے لينا‪/‬توجہ ہٹانا‬
‫فارسی‪:‬كاستن ‪ ،‬كاهيدن ‪ ،‬كم كردن ‪ ،‬كسر كردن ‪ ،‬گرفتن‪.‬‬
‫گزند‪/‬نقصان‪/‬قباحت‪/‬مضرت‬
‫فارسی‪:‬گزند‪ ،‬زیان ‪ ،‬ضرر‪ ،‬خسارت‪.‬‬
‫نقصان دہ‪/‬ضرررسان‬
‫فارسی‪:‬زیان اور‪ ،‬مضر‪ ،‬خسارت اور‪ ،‬درد ناك‪.‬‬
‫کنکریل‪/‬ریتيل‬
‫فارسی‪:‬اواري ‪ ،‬منسوب به اوار‪ ،‬سایشي ‪ ،‬فرسایشي‪.‬‬
‫چورا‪/‬ریخت‪/‬ریزہ‬
‫فارسی‪:‬چيزي كه در نتيجه خرابي بدست اید‪ ،‬ریزه‪.‬‬
‫گھسيڑنا‪/‬پيچھے دھکيلنا‬
‫فارسی‪:‬بزور پيش بردن ‪ ،‬فرو كردن ‪ ،‬دفع كردن‪.‬‬
‫شيطان‬
‫فارسی‪:‬دوكور(در تخته نرد)‪ ،‬دوخال ‪ ،‬دولو‪ ،‬بل‪ ،‬افت ‪ ،‬شيطان ‪ ،‬جن ‪ ،‬بد شانسي‪.‬‬
‫شيطانی‬
‫فارسی‪ )=confounded، darned(:‬مضطرب ‪ ،‬پریشان ‪ ،‬گيج ‪ ،‬سر در گم‬
‫قيمت گھٹانا‬
‫فارسی‪:‬تنزل قيمت دادن ‪ ،‬از ارزش و شخصيت كسي كاستن‪.‬‬
‫غارت گری کرنا‪/‬تاخت و تاراج کرنا‬
‫فارسی‪:‬ویران كردن ‪ ،‬خراب كردن ‪ ،‬تاراج كردن‪.‬‬
‫بربادی‪/‬غارت گری‪/‬لوٹ مار‪/‬تباہی‬
‫فارسی‪:‬خرابي ‪ ،‬انهدام‪.‬‬
‫بھٹکنا‪/‬انحراف کرنا‪/‬منحرف ہونا‪/‬راہ سے ہٹنا‬
‫فارسی‪:‬منحرف شدن‪.‬‬
‫الحاد‪/‬انحراف‬
‫فارسی‪:‬انحراف‪.‬‬
‫حيلہ‪/‬حکمت‪/‬جتن‪/‬جوڑ توڑ‪/‬تدبير‬
‫فارسی‪:‬دستگاه ‪ ،‬اسباب‪.‬‬
‫دیو‪/‬شيطان‬
‫فارسی‪:‬شيطان ‪ ،‬روح پليد‪ ،‬تند و تيز كردن غذا‪ ،‬با ماشين خرد كردن ‪ ،‬نویسنده مزدور‪.‬‬
‫خبيثہ‪/‬خطرناک‪/‬دشمنانہ‪/‬شيطانی‬
‫فارسی‪:‬شيطان صفت ‪ ،‬بسيار بد‪ ،‬اهریمني‪.‬‬
‫بعيد‪/‬دور‪/‬گمراہ‪/‬پھير دار‬
‫فارسی‪:‬بي راهه ‪ ،‬كج ‪ ،‬غير مستقيم ‪ ،‬منحرف ‪ ،‬گمراه‪.‬‬
‫فکر کرنا‪/‬سوچنا‪/‬ترکيب گھڑنا‬
‫فارسی‪:‬تدبير كردن ‪ ،‬درست كردن ‪ ،‬اختراع كردن ‪ ،‬تعبيه كردن ‪ ،‬وصيت نامه ‪ ،‬ارث بري ‪ ،‬ارث گذاري‪.‬‬
‫فارغ‪/‬خالی‪/‬کورا‪/‬لچار‪/‬عریاں‬
‫فارسی‪:‬تهي ‪ ،‬عاري ‪ ،‬خالي از (معمولبا ‪.)of‬‬
‫تفویذ‬
‫فارسی‪:‬واگذاري ‪ ،‬انتقال(پشت در پشت)‪ ،‬نزول ‪ ،‬فسادتدریجي ‪ ،‬انحطاط‪ ،‬تفویض اختيارات‪.‬‬
‫آگے بڑھانا‪/‬سپرد کرنا‬
‫فارسی‪:‬واگذاردن ‪ ،‬تفویض كردن ‪ ،‬محول كردن‪.‬‬
‫معنون کرنا‪/‬منسوب کرنا‪/‬نذر کرنا‬
‫فارسی‪:‬وقف كردن ‪ ،‬اختصاص دادن ‪ ،‬فدا كردن‪.‬‬
‫نثار‪/‬شوقين‬
‫فارسی‪:‬جانسپار‪ ،‬فدایي ‪ ،‬علقمند‪.‬‬
‫عبد‪/‬عبد‪/‬بھگت‪/‬جان نثار‪/‬پير‪/‬زاہد‬
‫فارسی‪:‬مرید‪ ،‬جانسپار‪ ،‬فدایي ‪ ،‬مخلص ‪ ،‬پارسا‪ ،‬زاهد‪ ،‬هواخواه ‪ ،‬مجاهد‪.‬‬
‫بندگی‪/‬فدا‪/‬تاعت‪/‬عبادت‪/‬عبودیت‪/‬وقف‬
‫فارسی‪:‬وقف ‪ ،‬تخصيص ‪ ،‬صميميت ‪ ،‬هواخواهي ‪ ،‬طرفداري ‪ ،‬دعا‪ ،‬پرستش ‪ ،‬از خود گذشتگي ‪ ،‬جانسپار‪.‬‬
‫چاٹ جانا‪/‬چٹ کر جانا‪/‬ہضم کر جانا‪/‬نگلنا‬
‫فارسی‪:‬بلعيدن ‪ ،‬فرو بردن ‪ ،‬حریصانه خوردن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detour‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detriment‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Detrimental‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Detrital‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Detritus‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Detrude‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deuce‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Deuced‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devalue‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devastate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Devastation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Deviate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Deviation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Device‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Devil‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Devilish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Devious‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devise‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Devoid‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Devolution‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devolve‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devote‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Devoted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Devotee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Devotion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Devour‬‬

‫حلقہ بہ گوش‪/‬متتقی‪/‬پکا‬
‫فارسی‪:‬دیندار‪ ،‬پارسا منش ‪ ،‬مذهبي ‪ ،‬عابد‪.‬‬
‫وس‪/‬شب نم‬
‫فارسی‪:‬شبنم ‪ ،‬ژاله ‪ ،‬شبنم زدن ‪ ،‬شبنم باریدن‪.‬‬
‫سيدھا‪/‬سيدھے ہاتھ پر‬
‫فارسی‪:‬یمين ‪ ،‬در طرف راست‪.‬‬
‫لپ جھپ‪/‬لپک‪/‬مہارت‪/‬سليقہ‬
‫فارسی‪:‬زبردستي ‪ ،‬تردستي ‪ ،‬سبكدستي ‪ ،‬چابكي ‪ ،‬چالكي‪.‬‬
‫چرب دست‪/‬ہنر مند‪/‬ماہر‬
‫فارسی‪:‬ماهر‪ ،‬چالك ‪ ،‬زبردست ‪ ،‬چيره دست‪.‬‬
‫زیابطيس‬
‫فارسی‪(:‬طب) دیابت ‪ ،‬مرض دولب ‪ ،‬مرض قند‪.‬‬
‫خطرناک‪/‬شيطانی‬
‫فارسی‪:‬شيطاني ‪ ،‬اهریمني‪.‬‬
‫مميزی‬
‫فارسی‪:‬نشان تشخيص ‪ ،‬تفكيك كننده‪.‬‬
‫امتيازی‪/‬تفریقی‬
‫فارسی‪:‬نشان تشخيص ‪ ،‬تفكيك كننده‪.‬‬
‫تاج‬
‫فارسی‪:‬دیهيم ‪ ،‬تارك ‪ ،‬نيم تاج ‪ ،‬سربند یا پيشاني بند پادشاهان‬
‫تش خيس‬
‫فارسی‪(:‬طب) تشخيص ‪ ،‬تشخيص ناخوشي‪.‬‬
‫ممتاز‬
‫فارسی‪:‬تشخيصي ‪ ،‬وابسته به تشخيص ناخوشي ‪ ،‬برشناختي‪.‬‬
‫شکل‬
‫فارسی‪:‬نمودار‪.‬‬
‫بولی‪/‬لہجہ‬
‫فارسی‪:‬لهجه‪.‬‬
‫منطقی‬
‫فارسی‪:‬منطقي ‪ ،‬مناظره اي ‪ ،‬جدلي ‪ ،‬لهجه اي ‪ ،‬گویشي‪.‬‬
‫گفتگو‪/‬ہم کلمی‪/‬مکالمہ‬
‫فارسی‪:‬مكالمه ء دو نفري ‪ ،‬مكالمات ادبي و دراماتيك ‪ ،‬گفتگو‪ ،‬صحبت ‪ ،‬گفت و شنود‪ ،‬هم سخني‪.‬‬
‫قطر‬
‫فارسی‪:‬قطر دایره ‪ ،‬ضخامت ‪ ،‬كلفتي‪.‬‬
‫الماس‪/‬ہيرا‬
‫فارسی‪:‬الماس ‪ ،‬لوزي ‪( ،‬در ورق) خال خشتي ‪ ،‬زمين بيس بال‪.‬‬
‫دستر خوان‪/‬پوتھڑا‬
‫فارسی‪:‬پارچه ء قنداق ‪ ،‬گل و بوته داركردن ‪ ،‬گل و بوته كشيدن ‪ ،‬كهنه ء بچه را عوض كردن‪.‬‬
‫دست‪/‬اسحال‬
‫فارسی‪(:‬طب) اسهال‪.‬‬
‫روز نام چہ‬
‫فارسی‪:‬دفتر خاطرات روزانه‪.‬‬
‫بکھراؤ‪/‬انتشار‬
‫فارسی‪:‬پراكندگي(یهود)‪ ،‬جماعت یهودیان پراكنده‪.‬‬
‫لن ترانی‬
‫فارسی‪:‬سخن سخت ‪ ،‬انتقاد تلخ ‪ ،‬زخم زبان‪.‬‬
‫پانسا‪/‬قرعہ‬
‫فارسی‪:‬طاس تخته نرد‪ ،‬بریدن به قطعات كوچك ‪ ،‬نرد بازي كردن‪.‬‬
‫دو کاٹ‪/‬دو قسمی‪/‬دو شاخہ‬
‫فارسی‪:‬داراي دو بخش ‪ ،‬دو بخشي‪.‬‬
‫حکم دینا‬
‫فارسی‪:‬دیكته كردن ‪ ،‬با صداي بلند خواندن ‪ ،‬امر كردن‪.‬‬
‫امل‬
‫فارسی‪:‬املء ‪ ،‬دیكته ‪ ،‬تلقين‪.‬‬
‫امر‬
‫فارسی‪:‬دیكتاتور‪ ،‬فرمانرواي مطلق ‪ ،‬خودكامه‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Devout‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dew‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dexter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dexterity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dextrous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diabetes‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diabolic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diacritic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diacritical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diadem‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diagnosis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diagnostic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diagram‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dialect‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dialectical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dialogue‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diameter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diamond‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diaper‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diarrhoea‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diaspora‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diatribe‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dice‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dichotomous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictator‬‬

‫امرانہ‬
‫فارسی‪:‬مربوط به دیكتاتور‪.‬‬
‫امریت‬
‫فارسی‪:‬حكومت استبدادي ‪ ،‬دیكتاتوري‪.‬‬
‫عبارت‪/‬انشا‬
‫فارسی‪:‬بيان ‪ ،‬طرز بيان ‪ ،‬عبارت ‪ ،‬انتخاب لغت براي بيان مطلب‪.‬‬
‫فرہنگ‪/‬لغت‬
‫فارسی‪:‬قاموس ‪ ،‬فرهنگ‪.‬‬
‫کہنا‪/‬قول‪/‬روایت‬
‫فارسی‪(:‬حق‪ ).‬حكم ‪ ،‬قرار‪ ،‬راي ‪ ،‬گفته ‪ ،‬اظهار نظر قضایي‪.‬‬
‫تعليمی‬
‫فارسی‪:‬اموزشي ‪ ،‬تعليمي ‪ ،‬یاد دهنده ‪ ،‬ادبي‪.‬‬
‫غبن کرنا‪/‬ور غلنا‬
‫فارسی‪:‬فریب دادن ‪ ،‬مغبون كردن‪.‬‬
‫چل بسنا‪/‬دم نکلنا‪/‬دم توڑنا‪/‬فوت ہونا‪/‬گزرنا‪/‬انتقال کرنا‪/‬خاتمہ ہونا‪/‬مرنا‪/‬مر مٹنا‪/‬روح نکلنا‪/‬وفات پانا‬
‫فارسی‪:‬جفت طاس‪.‬‬
‫پانسا‪/‬قرعہ‪/‬سانچا‪/‬ٹھپا‬
‫فارسی‪: )vi.(:‬مردن ‪ ،‬درگذشتن ‪ ،‬جان دادن ‪ ،‬فوت كردن ‪: )n.( ،‬طاس ‪ ،‬طاس تخته نرد‪ ،‬مهره ‪ ،‬سرپيچ ‪ ،‬بخت ‪،‬‬
‫قمار‪( ،‬مج‪ ).‬سرنوشت(‪:)vt.‬بشكل حدیده یاقلویزدر اوردن ‪ ،‬با حدیده و قلویز رزوه كردن ‪ ،‬قالب گرفتن ‪ ،‬سر سكه‪.‬‬
‫خوراک‪/‬پرہيزی خوراک‬
‫فارسی‪:‬پرهيز‪ ،‬رژیم گرفتن ‪ ،‬شورا‪.‬‬
‫مختلف ہونا‪/‬مميز ہونا‬
‫فارسی‪:‬فرق داشتن ‪ ،‬اختلف داشتن ‪ ،‬تفاوت داشتن‪.‬‬
‫دوئ‪/‬فرق‪/‬اختلف‪/‬ہير پھير‪/‬نا اتفاقی‪/‬پھير‬
‫فارسی‪:‬فرق ‪ ،‬تفاوت ‪ ،‬اختلف ‪( ،‬ر‪ ).‬تفاوت ‪ ،‬تفاضل‪.‬‬
‫علحدہ‪/‬غير‪/‬جدا‪/‬مختلف‬
‫فارسی‪:‬متمایز‪ ،‬متفاوت‪.‬‬
‫فرق کرنا‪/‬مميز کرنا‬
‫فارسی‪:‬فرق گذاشتن ‪ ،‬فرق قاءل شدن ‪ ،‬دیفرانسيل تشكيل دادن‪.‬‬
‫دوسری طرح سے‪/‬جدا گانہ‪/‬تفریقی‬
‫فارسی‪ )=otherwise(:‬بطریق دیگر‪ ،‬بطور متفاوت‪.‬‬
‫باریک‪/‬دقيق‪/‬دشوار‪/‬کڑا‪/‬کٹھن‪/‬مشکل‪/‬پيچ دار‪/‬پيچيدہ‪/‬پر پيچ‪/‬شاق‬
‫فارسی‪:‬سخت ‪ ،‬دشوار‪ ،‬مشكل ‪ ،‬سخت گير‪ ،‬صعب ‪ ،‬گرفتگير‪.‬‬
‫دقت‪/‬دشواری‪/‬گانٹھ‪/‬جھميل‪/‬محنت‪/‬مرحلہ‪/‬مصيبت‪/‬مشکل‪/‬پخ‪/‬پيچ‪/‬پھندا‪/‬روگ‪/‬سعوبت‪/‬شاخ سانہ‪/‬تکليف‪/‬الجھن‪/‬ذیق‬
‫فارسی‪:‬سختي ‪ ،‬دشواري ‪ ،‬اشكال ‪ ،‬زحمت ‪ ،‬گرفتگيري‪.‬‬
‫غير واثق‪/‬مشکوک‬
‫فارسی‪:‬داراي عدم اتكاء بنفس ‪ ،‬محجوب‪.‬‬
‫پھيلنا‪/‬منتشر کرنا‬
‫فارسی‪:‬منتشر شده ‪ ،‬پراكنده ‪ ،‬پخش شده ‪ ،‬افشانده ‪ ،‬افشاندن ‪ ،‬پخش كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬منتشر كردن‪.‬‬
‫پھيلنا‬
‫فارسی‪:‬پخش كردن‪.‬‬
‫کھودنا‪/‬کریدنا‬
‫فارسی‪:‬حفر‪ ،‬كاوش ‪ ،‬حفاري ‪ ،‬كنایه ‪ ،‬كندن ‪( ،‬مج‪ ).‬كاوش كردن ‪ ،‬فرو كردن‪.‬‬
‫دوسری شادی‬
‫فارسی‪:‬عروسي دوباره ‪ ،‬دو زن گيري ‪ ،‬دو شوهر گيري‪.‬‬
‫ہضم کرنا‪/‬پچانا‬
‫فارسی‪:‬گواریدن ‪ ،‬هضم كردن ‪ ،‬هضم شدن ‪ ،‬خلصه كردن و شدن ‪ ،‬خلصه‪.‬‬
‫ہاضمہ‬
‫فارسی‪:‬هضم ‪ ،‬گوارش‪.‬‬
‫ہاضم‬
‫فارسی‪:‬هاضمه ‪ ،‬گوارا‪ ،‬گوارشي‪.‬‬
‫انگلی‬
‫فارسی‪:‬انگشت ‪ ،‬رقم ‪ ،‬عدد‪.‬‬
‫سنجيدہ‪/‬وجيہ‬
‫فارسی‪:‬باوقار‪ ،‬بزرگ ‪ ،‬معزز‪ ،‬بلند مرتبه ‪ ،‬موقر‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dictatorial‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictatorship‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictionary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dictum‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Didactic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diddle‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Die‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Die‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diet‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Differ‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Difference‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Different‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Differentiate‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Differently‬‬
‫‪Difficult‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Difficulty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diffident‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diffuse‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Diffuse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dig‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Digamy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Digest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Digestion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Digestive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Digit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dignified‬‬

‫عظمت دینا‬
‫فارسی‪:‬تكریم كردن ‪ ،‬شان و مقام دادن به‪.‬‬
‫آب‪/‬آبرو‪/‬ان‪/‬عظمت‪/‬دب دبہ‪/‬حشمت‪/‬حرمت‪/‬عزت‪/‬جاہ‪/‬مرتبہ‪/‬قدر‪/‬رفعت‪/‬سنجيدگی‪/‬شان‪/‬شرف‪/‬وجاہت‬
‫فارسی‪:‬بزرگي ‪ ،‬جاه ‪ ،‬شان ‪ ،‬مقام ‪ ،‬رتبه ‪ ،‬وقار‪.‬‬
‫بات سے ہٹنا‪/‬گریز کرنا‬
‫فارسی‪:‬پرت شدن(از موضوع)‪ ،‬گریز زدن ‪ ،‬منحرف شدن‪.‬‬
‫گریز‬
‫فارسی‪:‬انحراف ‪ ،‬گریز‪ ،‬پرت شدگي از موضوع‪.‬‬
‫بند‪/‬خندق‪/‬مينڈ‬
‫فارسی‪ )=dyke(:‬خاكریز‪ ،‬سد‪ ،‬بند‪ ،‬نهر‪ ،‬ابگذر‪ ،‬مانع‪.‬‬
‫برباد کرنا‪/‬کھنڈر بنانا‬
‫فارسی‪:‬خراب كردن ‪ ،‬بحال ویراني در اوردن‪.‬‬
‫برباد‪/‬کھنڈر‬
‫فارسی‪:‬مخروبه ‪ ،‬ویران‪.‬‬
‫پھلنا‪/‬وسعت دینا‬
‫فارسی‪:‬اتساع دادن ‪ ،‬گشاد كردن ‪ ،‬بزرگ كردن‪.‬‬
‫ڈھيل‪/‬کاہل‬
‫فارسی‪:‬اتساعي ‪ ،‬ورمي ‪ ،‬تاخيري ‪ ،‬كند‪ ،‬بطي‪.‬‬
‫دقت‪/‬درنگ‪/‬کش مکش‪/‬مشکل‪/‬پھير‪/‬شاخ سانہ‬
‫فارسی‪:‬مسلله غامض ‪ ،‬معماي غير قابل حل ‪ ،‬وضع دشوار‪.‬‬
‫جانفشانی‪/‬محنت‪/‬سرگرمی‬
‫فارسی‪:‬كوشش پيوسته ‪ ،‬سعي و كوشش ‪ ،‬پشت كار‪.‬‬
‫ان تھک‪/‬چو کس‪/‬محنتی‬
‫فارسی‪:‬سخت كوش ‪ ،‬كوشا‪ ،‬كوشنده ‪ ،‬ساعي ‪ ،‬پشت كاردار‪.‬‬
‫سویا‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬شود‪ ،‬شوید‪ ،‬عطرملیم‪.‬‬
‫حل کرنا‪/‬پتل کرنا‬
‫فارسی‪:‬رقيق كردن ‪ ،‬ابكي كردن‪.‬‬
‫دھندھل‪/‬مدھم‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.adj.(:‬تار‪ ،‬تاریك ‪ ،‬تيره كردن ‪: )adj.( ،‬كم نور‪ ،‬تاریك ‪ ،‬تار‪ ،‬مبهم‪.‬‬
‫ناپ‪/‬پيمائش‪/‬وسعت‬
‫فارسی‪:‬بعد‪.‬‬
‫حقير کرنا‪/‬کم کرنا‬
‫فارسی‪:‬كم شدن ‪ ،‬نقصان یافتن ‪ ،‬تقليل یافتن‪.‬‬
‫کم‬
‫فارسی‪ :)pp &.adj.(:‬تقليل یافته ‪ ،‬كاسته ‪ ،‬كاهيده‪.‬‬
‫نقص‪/‬کسر‬
‫فارسی‪:‬كاهش ‪ ،‬كسر‪ ،‬تقليل ‪ ،‬كم شدگي ‪ ،‬تحقير‪.‬‬
‫صغير‬
‫فارسی‪:‬مصغر‪ ،‬خرد‪ ،‬كوچك ‪ ،‬حقير‪.‬‬
‫دھندل پن‬
‫فارسی‪:‬كم نوري ‪ ،‬تيرگي ‪ ،‬تاري ‪ ،‬تاریكي‪.‬‬
‫لگا تار شور‬
‫فارسی‪:‬صداي بلند‪ ،‬غوغا‪ ،‬طنين بلند‪ ،‬طنين افكندن‪.‬‬
‫کھانا‪/‬تناول کرنا‬
‫فارسی‪:‬ناهار خوردن ‪ ،‬شام خوردن ‪ ،‬شام دادن‪.‬‬
‫دھکا دینا‪/‬پيٹنا‪/‬ٹھونکنا‬
‫فارسی‪:‬زدن ‪ ،‬باشدت زدن ‪ ،‬با چكش زدن ‪ ،‬ضربت ‪ ،‬تماس‪.‬‬
‫بے رنگ‪/‬مل گجا‬
‫فارسی‪:‬تيره رنگ ‪ ،‬چرك ‪ ،‬دودي رنگ‪.‬‬
‫کھانا‪/‬ضيافت‪/‬ذہرانہ‬
‫فارسی‪:‬ناهار(یعني غذاي عمده روز كه بعضي اشخاص هنگام ظهر و بعضي شب مي خورند)‪ ،‬شام ‪ ،‬مهماني‪.‬‬
‫چوٹ‬
‫فارسی‪:‬زور‪( ،‬م‪.‬م‪ ).‬ضربت ‪ ،‬تو رفتگي ‪ ،‬گودي‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dignify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dignity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Digress‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Digression‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dike‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dilapidate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dilapidated‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dilate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dilatory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dilemma‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diligence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diligent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dill‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dilute‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dim‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dimension‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diminish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diminished‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diminution‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diminutive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dimness‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Din‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dine‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ding‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dingy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dinner‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dint‬‬

‫ڈبکی لگانا‪/‬ڈبونا‪/‬غوطہ دینا‬
‫فارسی‪:‬شيب ‪ ،‬غوطه دادن ‪ ،‬تعميد دادن ‪ ،‬غوطه ور شدن ‪ ،‬پایين امدن ‪ ،‬سرازیري ‪ ،‬جيب بر‪ ،‬فرو رفتگي ‪ ،‬غسل‪.‬‬
‫سند‬
‫فارسی‪:‬دانشنامه ‪ ،‬دیپلم ‪ ،‬گواهينامه‪.‬‬
‫حکمت‬
‫فارسی‪:‬دیپلماسي ‪ ،‬سياست ‪ ،‬سياستمداري‪.‬‬
‫سفارت کار‬
‫فارسی‪:‬سياستمدار‪ ،‬رجل سياسي ‪ ،‬دیپلمات‪.‬‬
‫سفارتی‬
‫فارسی‪:‬وابسته به ماموران سياسي خارجه ‪ ،‬دیپلماتيك‪.‬‬
‫غضب ناک‪/‬ہيبت ناک‬
‫فارسی‪:‬ترسناك ‪ ،‬شوم ‪ ،‬مهلك ‪ ،‬وخيم‪.‬‬
‫ہدایت کرنا‪/‬مبذول کرنا‬
‫فارسی‪:‬مستقيم ‪ ،‬هدایت كردن‪.‬‬
‫عين‪/‬بہ راہ راست‪/‬کھل‪/‬راست‪/‬صاف‪/‬سيدھا‬
‫فارسی‪: )vi &.vt.(:‬دستور دادن ‪ ،‬امر كردن (به)‪ ،‬اداره كردن ‪،‬هدایت كردن ‪ ،‬نظارت كردن (بر)‪)n &.adj.( ،‬‬
‫‪:‬معطوف داشتن ‪ ،‬متوجه ساختن ‪ ،‬قراول رفتن‪.‬‬
‫ہدایت‪/‬ارشاد‪/‬پہل‪/‬پتہ‪/‬رخ‪/‬سمت‪/‬سو‪/‬تاک‪/‬طرف‬
‫فارسی‪:‬جهت ‪ ،‬سو‪ ،‬هدایت‪.‬‬
‫ہدایت‪/‬حکم‪/‬پيام‬
‫فارسی‪:‬دستور دهنده ‪ ،‬متضمن دستور‪ ،‬امریه‪.‬‬
‫براہ راست‪/‬فوراً‪/‬شتاب‬
‫فارسی‪:‬مستقيما‪ ،‬سر راست ‪ ،‬یكراست ‪ ،‬بي درنگ‪.‬‬
‫ہادی‪/‬ناظم‪/‬منتظم‬
‫فارسی‪:‬فرنشين ‪ ،‬مدیر‪ ،‬رءیس ‪ ،‬اداره كننده ‪ ،‬كارگردان‪.‬‬
‫نظامت‬
‫فارسی‪:‬مقام مدیریت ‪ ،‬مقام ریاست ‪ ،‬هيلت مدیره‪.‬‬
‫ماتم خوانی‬
‫فارسی‪:‬نوحه ‪ ،‬سرود عزا‪ ،‬نوحه سرایي ‪ ،‬سرود عزا سرودن‪.‬‬
‫دھول‪/‬گندگی‪/‬ميل‪/‬مٹی‬
‫فارسی‪:‬چرك ‪ ،‬كثافت ‪ ،‬لكه ‪ ،‬خاك‪.‬‬
‫گندہ‪/‬غليظ‪/‬ميل‪/‬نا پاک‪/‬نجس‪/‬پليد‪/‬پليت‬
‫فارسی‪:‬چركين ‪ ،‬چرك ‪ ،‬كثيف ‪( ،‬مج‪ ).‬زشت ‪ ،‬كثيف كردن‪.‬‬
‫کم زور کرنا‪/‬لچار بنانا‬
‫فارسی‪:‬ناتوان ساختن ‪ ،‬از كار انداختن‪.‬‬
‫آنکھين کھول دینا‪/‬تصحيح کرنا‪/‬ٹھيک کرنا‬
‫فارسی‪:‬از اشتباه دراوردن ‪ ،‬از حقيقت اگاه كردن‪.‬‬
‫بے ميلی‬
‫فارسی‪:‬بي ميلي ‪ ،‬عدم علقه‪.‬‬
‫ان بن‪/‬اختلف‪/‬مخالفت‪/‬نا اتفاقی‬
‫فارسی‪:‬مخالفت ‪ ،‬عدم موافقت ‪ ،‬اختلف ‪ ،‬ناسازگاري‪.‬‬
‫چل دینا‪/‬نظر سے غائب ہونا‪/‬اوجھل ہونا‬
‫فارسی‪:‬ناپدید شدن ‪ ،‬غایب شدن ‪ ،‬پيدا نبودن‪.‬‬
‫غير حاضری‪/‬گم شدگی‬
‫فارسی‪:‬ناپدیدي ‪ ،‬ناپيدا شدن ‪ ،‬نامرءي شدن‪.‬‬
‫اس توڑنا‪/‬مایوس کرنا‬
‫فارسی‪:‬مایوس كردن ‪ ،‬ناكام كردن ‪ ،‬محروم كردن ‪ ،‬نا اميد كردن‪.‬‬
‫ہراساںں‪/‬مایوس‪/‬محروم‪/‬نا مراد‪/‬نا اميد‬
‫فارسی‪:‬نااميد‪ ،‬ناكام ‪ ،‬مایوس‪.‬‬
‫ہراس‪/‬مایوسی‪/‬نا اميدی‬
‫فارسی‪:‬یاس ‪ ،‬نااميدي ‪ ،‬نوميدي ‪ ،‬دلشكستگي‪.‬‬
‫ناپسند کرنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬ناپسند شمردن ‪ ،‬رد كردن ‪ ،‬تصویب نكردن‪.‬‬
‫آفت‪/‬ہلکت‪/‬مصيبت‪/‬تباہی‬
‫فارسی‪:‬بدبختي ‪ ،‬حادثه بد‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬بل‪ ،‬ستاره ء بدبختي‪.‬‬
‫ہلکت خيز‪/‬پر آفت‪/‬تباہ کن‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dip‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diploma‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diplomacy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diplomat‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diplomatic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dire‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Direct‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Direct‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Direction‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Directive‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Directly‬‬
‫‪Director‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Directorate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dirge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dirt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dirty‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disable‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disabuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disaffection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disagreement‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Disappear‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disappearance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disappoint‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disappointed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disappointment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disapprove‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disaster‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disastrous‬‬

‫فارسی‪:‬مصيبت اميز‪ ،‬پربل‪ ،‬خطرناك ‪ ،‬فجيع ‪ ،‬منحوس‪.‬‬
‫انکار کرنا‪/‬مکر جانا‬
‫فارسی‪:‬انكار‪ ،‬رد‪ ،‬نفي ‪ ،‬ردكردن‪.‬‬
‫انکار‬
‫فارسی‪:‬انكار‪ ،‬رد‪.‬‬
‫نکالنا‪/‬پھينکنا‪/‬رد کرنا‬
‫فارسی‪:‬دورانداختن ‪ ،‬دست كشيدن از‪ ،‬متروك ساختن‪.‬‬
‫امتياز کرنا‪/‬پہچاننا‬
‫فارسی‪:‬تشخيص دادن ‪ ،‬تميز دادن‪.‬‬
‫بينا‪/‬دقيقہ رس‪/‬نقطہ دان‪/‬سليقہ مند‬
‫فارسی‪:‬فهميده ‪ ،‬بينا‪.‬‬
‫فراست‪/‬امتياز‪/‬عرفان‪/‬نظر‪/‬پہچان‪/‬سمجھ‪/‬تميز‪/‬وقوف‬
‫فارسی‪:‬تشخيص ‪ ،‬تميز‪ ،‬بصيرت ‪ ،‬بينایي ‪ ،‬دریافت ‪ ،‬درك‪.‬‬
‫آزاد کرنا‪/‬چھوڑنا‪/‬نبٹانا‪/‬رخصت کرنا‪/‬انڈیلنا‬
‫فارسی‪:‬تخليه ‪ ،‬خالي كردن‪.‬‬
‫چھٹی‪/‬نکاس‪/‬رہائ‪/‬رخصت‬
‫فارسی‪:‬خالي كردن ‪ ،‬دركردن (گلوله)‪ ،‬مرخص كردن ‪ ،‬اداء كردن ‪ ،‬ترشح كردن ‪ ،‬انفصال ‪ ،‬ترشح ‪ ،‬بده‪.‬‬
‫بالک‪/‬چيل‪/‬حلقہ بہ گوش‪/‬حواری‪/‬مقلد‪/‬مرید‪/‬پير‪/‬شاگرد‬
‫فارسی‪:‬شاگرد‪ ،‬مرید‪ ،‬حواري ‪ ،‬پيرو‪ ،‬هواخواه‪.‬‬
‫مریدی‪/‬شاگردی‬
‫فارسی‪:‬شاگردي ‪ ،‬مریدي‪.‬‬
‫سخت گير‪/‬ضابط‬
‫فارسی‪:‬اهل انضباط‪ ،‬نظم دهنده ‪ ،‬انضباطي‪.‬‬
‫اصلح کرنا‪/‬سزا دینا‬
‫فارسی‪:‬انضباط‪ ،‬انتظام ‪ ،‬نظم ‪ ،‬تادیب ‪ ،‬ترتيب ‪ ،‬تحت نظم و ترتيب در اوردن ‪ ،‬تادیب كردن‪.‬‬
‫انکار کرنا‬
‫فارسی‪:‬رد كردن ‪ ،‬انكار كردن ‪ ،‬قبول نكردن ‪ ،‬ترك دعوا كردن نسبت به ‪ ،‬منكر ادعایي شدن ‪ ،‬از خود سلب كردن‪.‬‬
‫فاش کرنا‪/‬اظہار کرنا‪/‬کھولنا‪/‬ظاہر کرنا‬
‫فارسی‪:‬فاش كردن ‪ ،‬باز كردن ‪ ،‬اشكار كردن‪.‬‬
‫افشا‪/‬انکشاف‪/‬اظہار‬
‫فارسی‪:‬فاش سازي ‪ ،‬افشاء ‪ ،‬بي پرده گویي‪.‬‬
‫بد رنگ کرنا‪/‬رنگ اڑانا‬
‫فارسی‪:‬تغيير رنگ دادن ‪ ،‬بي رنگ كردن‪.‬‬
‫ہرانا‪/‬ہذیمت دینا‪/‬مار بھگانا‪/‬پاؤں اکھاڑنا‪/‬الٹ دینا‬
‫فارسی‪:‬خنثي كردن ‪ ،‬ایجاد اشكال كردن ‪ ،‬دچار مانع كردن ‪ ،‬ناراحت كردن ‪ ،‬بطلن‪.‬‬
‫ہار‪/‬مایوسی‪/‬پریشانی‪/‬شکست‬
‫فارسی‪ )=discomfort(:‬ناراحتي ‪ ،‬رنج ‪ ،‬زحمت ‪ ،‬ناراحت كردن‪.‬‬
‫بے چينی‪/‬بے کلی‪/‬جھنجھلہٹ‪/‬الجھن‬
‫فارسی‪ )=discomfiture(:‬ناراحتي ‪ ،‬رنج ‪ ،‬زحمت ‪ ،‬ناراحت كردن‪.‬‬
‫ابتری پيدا کرنا‪/‬بد نظمی کرنا‪/‬بے ترتيب کرنا‪/‬ناکام کرنا‬
‫فارسی‪:‬مشوش كردن ‪ ،‬دست پاچه كردن ‪ ،‬مبهوت كردن ‪ ،‬عدم هم اهنگي داشتن‪.‬‬
‫الگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬جدا كردن ‪ ،‬گسستن ‪ ،‬قطع كردن‪.‬‬
‫الگ پن‬
‫فارسی‪:‬منفصل كردن ‪ ،‬قطع كردن‪.‬‬
‫کاٹ‬
‫فارسی‪:‬گسيختگي ‪ ،‬گسستگي ‪ ،‬قطع ‪ ،‬نداشتن رابطه‪.‬‬
‫ناراض‬
‫فارسی‪:‬نارضایتي ‪ ،‬ناخشنودي ‪ ،‬گله ‪ ،‬شكایت ‪ ،‬ناخشنود كردن‪.‬‬
‫علحدی‪/‬فاصلہ‬
‫فارسی‪:‬ناپيوستگي ‪ ،‬عدم پيوستگي ‪ ،‬انفصال ‪ ،‬عدم اتصال ‪ ،‬انقطاع‪.‬‬
‫ان بن‪/‬بے اتفاقی‪/‬چخ‪/‬اختلف‪/‬فساد‪/‬فتور‪/‬کھچاؤ‪/‬نا اتفاقی‪/‬نفاق‪/‬پھوٹ‬
‫فارسی‪:‬ناسازگاري ‪ ،‬اختلف ‪ ،‬دعوا‪ ،‬نزاع ‪ ،‬نفاق ‪ ،‬ناجور بودن ‪ ،‬ناسازگار بودن‪.‬‬
‫نا موزوں‪/‬نقيذ‬
‫فارسی‪:‬ناسازگار‪ ،‬ناموزون ‪ ،‬مغایر‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disavow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disavowal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discard‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discern‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Discerning‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discernment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discharge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discharge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disciple‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discipleship‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disciplinarian‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discipline‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disclaim‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disclose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disclosure‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discolour‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discomfit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discomfiture‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discomfort‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disconcert‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disconnect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disconnect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disconnection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discontent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discontinuity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discord‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Discordant‬‬

‫کاٹنا‬
‫فارسی‪:‬تخفيف ‪ ،‬نزول ‪ ،‬كاستن ‪ ،‬تخفيف دادن ‪ ،‬برات را نزول كردن‪.‬‬
‫بد دل کرنا‪/‬ہمت توڑنا‬
‫فارسی‪:‬دلسرد كردن ‪ ،‬بي جرات ساختن ‪ ،‬سست كردن‪.‬‬
‫گفتگو‪/‬کلم‪/‬مقالہ‪/‬نتق‬
‫فارسی‪:‬سخن گفتن ‪ ،‬سخنراني كردن ‪ ،‬ادا كردن ‪ ،‬مباحثه ‪ ،‬قدرت استقلل‪.‬‬
‫دریافت کرنا‪/‬فاش کرنا‪/‬کاشی کرنا‪/‬نکالنا‪/‬پکڑنا‬
‫فارسی‪:‬پي بردن ‪ ،‬دریافتن ‪ ،‬یافتن ‪ ،‬پيدا كردن ‪ ،‬كشف كردن ‪ ،‬مكشوف ساختن‪.‬‬
‫کاشف‬
‫فارسی‪:‬كاشف ‪ ،‬یابنده ‪ ،‬پي برنده‪.‬‬
‫دریافت‬
‫فارسی‪:‬كشف ‪ ،‬اكتشاف ‪ ،‬پي بري ‪ ،‬یابش‪.‬‬
‫بے اعتبار‬
‫فارسی‪:‬بي اعتباري ‪ ،‬بدنامي ‪ ،‬بي اعتبار ساختن‪.‬‬
‫محتاط‬
‫فارسی‪:‬با احتياط‪ ،‬داراي تميز و بصيرت ‪ ،‬باخرد‪.‬‬
‫گھپل‬
‫فارسی‪:‬اختلف‪.‬‬
‫اختيار‬
‫فارسی‪:‬بصيرت ‪ ،‬احتياط‪ ،‬حزم ‪ ،‬نظر‪ ،‬راي ‪ ،‬صلحدید‪.‬‬
‫فرق کرنا‪/‬جدا کرنا‪/‬پہچاننا‪/‬تميز کرنا‬
‫فارسی‪:‬تبعيض قاءل شدن ‪ ،‬با علءم مشخصه ممتاز كردن‪.‬‬
‫امتياز‪/‬امتيازی سلوک‪/‬تميز‬
‫فارسی‪:‬تميز‪ ،‬فرق گذاري ‪ ،‬تبعيض‪.‬‬
‫امتيازی‪/‬متعلق بہ امتياز‬
‫فارسی‪:‬تبعيض اميز‪.‬‬
‫بحث کرنا‪/‬حجت کرنا‪/‬گفتگو کرنا‪/‬مباحثہ کرنا‪/‬ذکر کرنا‬
‫فارسی‪:‬بحث كردن ‪ ،‬مطرح كردن ‪ ،‬گفتگو كردن‪.‬‬
‫بحث‪/‬حجت‪/‬کہنا سننا‪/‬مباحثہ‪/‬مذاکرہ‬
‫فارسی‪:‬بحث ‪ ،‬مذاكره‪.‬‬
‫عارضہ‪/‬عللت‪/‬آزار‪/‬بيماری‪/‬علت‪/‬مرض‪/‬روگ‬
‫فارسی‪:‬ناخوشي ‪ ،‬مرض ‪ ،‬علت ‪ ،‬دچارعلت كردن‪.‬‬
‫کشتی سے اترنا‪/‬قدم رکھنا‬
‫فارسی‪:‬پياده كردن ‪ ،‬از كشتي در اوردن ‪ ،‬پياده شدن ‪ ،‬تخليه كردن (بار و مسافر)‪.‬‬
‫پيٹ چيرنا‬
‫فارسی‪:‬روده دراوردن از‪ ،‬شكم دریدن‪.‬‬
‫سحر توڑنا‪/‬طلسم ربائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬رفع طلسم كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬از شيفتگي در اوردن‪.‬‬
‫اذالہ سحر‪/‬طلسم ربائ‬
‫فارسی‪:‬رهایي از طلسم ‪ ،‬رفع توهم‪.‬‬
‫رکاوٹ دور کرنا‪/‬سر کا بوجھ اتارنا‬
‫فارسی‪:‬رها كردن (از بار یا مانع)‪ ،‬از قيد ازاد كردن‪.‬‬
‫فراغت‬
‫فارسی‪:‬رهایي از قيد یا تعهد‪ ،‬متاركه روابط‪.‬‬
‫سلجھانا‬
‫فارسی‪:‬از گير در اوردن ‪ ،‬رها كردن ‪ ،‬باز كردن‪.‬‬
‫بد صورت بنانا‪/‬مسخ کرنا‬
‫فارسی‪:‬از شكل انداختن ‪ ،‬بد شكل كردن ‪ ،‬بدنما كردن ‪ ،‬زشت كردن ‪ ،‬بدریخت كردن ‪ ،‬خراب كردن‪.‬‬
‫حق رائے دہی چھيننا‬
‫فارسی‪:‬از حق راي یا انتخاب محروم كردن‪.‬‬
‫بے عزتی کرنا‪/‬بدنامی کرنا‪/‬دھجيان اڑانا‪/‬کھڑ کھڑانا‪/‬نيچا دکھانا‪/‬پگڑی اچھالنا‪/‬رسوا کرنا‪/‬توہين کرنا‪/‬ذليل کرنا‬
‫فارسی‪:‬رسوایي ‪ ،‬خفت ‪ ،‬تنگ ‪ ،‬فضاحت ‪ ،‬سيه رویي ‪ ،‬خفت اوردن بر‪ ،‬بي ابرویي‪.‬‬
‫اوچھا‪/‬قبيح‪/‬شرم ناک‬
‫فارسی‪:‬رسوایي اور‪ ،‬خفت اور‪ ،‬ننگين ‪ ،‬نامطبوع‪.‬‬
‫سوانگ بھرنا‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discount‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discourage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discourse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discover‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discoverer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discovery‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Discredit‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Discreet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discrepancy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discretion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discriminate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discrimination‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Discriminatory‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Discuss‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Discussion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disease‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disembark‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disembowel‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disenchant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disenchantmen‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Disencumber‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disengagement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disentangle‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disfigure‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disfranchise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disgrace‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disgraceful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disguise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫فارسی‪:‬تغيير قيافه دادن ‪ ،‬جامه مبدل پوشيدن ‪ ،‬نهان داشتن ‪ ،‬پنهان كردن ‪ ،‬لباس مبدل ‪ ،‬تغيير قيافه‪.‬‬
‫گھن‪/‬کراہت‪/‬نفرت‪/‬تنفر‬
‫فارسی‪:‬بيزار كردن ‪ ،‬تنفر‪ ،‬نفرت ‪ ،‬بيزاري ‪ ،‬انزجار‪ ،‬متنفر كردن‬
‫کریہ‬
‫فارسی‪:‬منزجر كننده‪.‬‬
‫قاب‪/‬رکابی‪/‬تباق‬
‫فارسی‪:‬ظرف ‪ ،‬بشقاب ‪ ،‬دوري ‪ ،‬سيني ‪ ،‬خوراك ‪ ،‬غذا‪ ،‬در بشقاب ریختن ‪ ،‬مقعر كردن‪.‬‬
‫بکھرا‪/‬ژوليدہ مو‬
‫فارسی‪:‬پریشان ‪ ،‬ژوليده ‪ ،‬اشفته ‪ ،‬نامرتب‪.‬‬
‫بد دیانت‪/‬بے ایمان‪/‬فریبی‪/‬غابن‪/‬خائن‪/‬کھوٹا‬
‫فارسی‪:‬نادرست ‪ ،‬متقلب ‪ ،‬تقلب اميز‪ ،‬دغل ‪ ،‬فاقد امانت‪.‬‬
‫بے ایمانی‪/‬غبن‬
‫فارسی‪:‬نادرستي ‪ ،‬خيانت ‪ ،‬عدم امانت‪.‬‬
‫آبرو لينا‪/‬پگڑی اچھالنا‪/‬پگڑی اتارنا‪/‬ذليل کرنا‬
‫فارسی‪:‬ننگ ‪ ،‬ننگين كردن ‪ ،‬ابروریزي ‪ ،‬بي شرفي ‪ ،‬رسوایي ‪ ،‬نكول ‪ ،‬بي احترامي كردن به ‪ ،‬تجاوز كردن به‬
‫عصمت (كسي)‪.‬‬
‫جراثيم سے پاک کرنا‬
‫فارسی‪:‬ضد عفوني كردن ‪ ،‬گندزدایي كردن‪.‬‬
‫پرزے پرزے کرنا‬
‫فارسی‪:‬خرد كردن ‪ ،‬تجزیه شدن ‪ ،‬فرو ریختن ‪ ،‬از هم پاشيدن ‪( ،‬مج‪ ).‬فاسد شدن ‪ ،‬متلشي شدن یاكردن‪.‬‬
‫انتذاع‬
‫فارسی‪:‬از هم باشيدگي ‪ ،‬تجزیه‪.‬‬
‫علحدہ کرنا‪/‬کاٹنا‬
‫فارسی‪:‬وضع از هم گسيخته ‪ ،‬بي تكليفي ‪ ،‬جدا‪ ،‬منفصل ‪ ،‬متلشي ‪ ،‬بي ربط ساختن‪.‬‬
‫ان مل‪/‬بے جوڑ‪/‬اوٹ پٹانگ‬
‫فارسی‪:‬بي ربط‪ ،‬گسيخته ‪ ،‬متلشي ‪ ،‬در رفته ‪ ،‬نامربوط‪.‬‬
‫نا چاہنا‪/‬ناپسند کرنا‬
‫فارسی‪:‬دوست نداشتن ‪ ،‬بيزار بودن ‪ ،‬مورد تنفر واقع شدن‪.‬‬
‫الگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬جابجا كردن ‪ ،‬از جادررفتن (استخوان)‪.‬‬
‫علحدگی‪/‬انفکاک‬
‫فارسی‪:‬جابجاشدگي ‪ ،‬دررفتگي (استخوان یا مفصل)‪.‬‬
‫بے گھر کرنا‪/‬اکھاڑنا‬
‫فارسی‪:‬از جاي خودبيرون كردن ‪ ،‬راندن‪.‬‬
‫بے وفا‪/‬غدار‪/‬سرکش‬
‫فارسی‪:‬ناسپاس ‪ ،‬بي وفا‪.‬‬
‫بغاوت‪/‬غداری‬
‫فارسی‪:‬بي وفایي ‪ ،‬ناسپاسي ‪ ،‬خيانت ‪ ،‬نمك بحرامي‪.‬‬
‫آزردہ‪/‬مکددر‪/‬تيرہ‪/‬اداس‬
‫فارسی‪:‬دلتنگ كننده ‪ ،‬پریشان كننده ‪ ،‬مللت انگيز‪.‬‬
‫ڈرانا‪/‬دھمکانا‪/‬ہيبت زدہ کرنا‪/‬مایوس کرنا‬
‫فارسی‪:‬ترسانيدن ‪ ،‬بي جرات كردن ‪ ،‬ترس ‪ ،‬جبن ‪ ،‬وحشت زدگي ‪ ،‬بي ميلي‪.‬‬
‫جدا کرنا‪/‬ٹکڑے ٹکڑے کرنا‬
‫فارسی‪:‬اندام هاي كسي رابریدن ‪( ،‬مج) جداكردن ‪ ،‬تجزیه كردن‪.‬‬
‫حسسے بخرے‪/‬قطع‪/‬تقسيم ملک‬
‫فارسی‪:‬قطع ‪ ،‬بریدن ‪ ،‬اندام‪.‬‬
‫چھٹی دینا‪/‬نکالنا‪/‬رخصت کرنا‬
‫فارسی‪:‬روانه كردن ‪ ،‬مرخص كردن ‪ ،‬معاف كردن‪.‬‬
‫بر خواستگی‪/‬بر کناری‪/‬چھٹی‪/‬رخصت‪/‬سبک دوشی‬
‫فارسی‪:‬اخراج ‪ ،‬مرخصي ‪ ،‬بركناري‪.‬‬
‫نا خلفی‪/‬سر تابی‬
‫فارسی‪:‬سرپيچي ‪ ،‬نافرماني ‪ ،‬عدم اطاعت‪.‬‬
‫عسی‪/‬عق‪/‬نا خلف‪/‬نا فرمان‪/‬سر تاب‬
‫فارسی‪:‬نافرمان ‪ ،‬سركش ‪ ،‬نامطيع ‪ ،‬گردنكش ‪ ،‬متمرد‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disgust‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disgusting‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dishevelled‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dishonest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dishonesty‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dishonour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disinfect‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disintegrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disintegration‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disjoin‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disjointed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dislike‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dislocate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dislocation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dislodge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disloyal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disloyalty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dismal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dismay‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dismember‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dismembermen‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Dismiss‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dismissal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disobedience‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disobedient‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫عارضہ‪/‬اندھير‪/‬فتور‪/‬گڑ بڑ‪/‬ہنگامہ‪/‬ہڑ بونگ‪/‬روگ‪/‬الٹا پلٹی‬
‫فارسی‪:‬بي نظمي ‪ ،‬اختلل ‪ ،‬بي ترتيبي ‪ ،‬اشفتگي ‪ ،‬كسالت ‪ ،‬برهم زدن ‪ ،‬مختل كردن‪.‬‬
‫انکار کرنا‪/‬مکر جانا‬
‫فارسی‪:‬مالكيت چيزي را انكاركردن ‪ ،‬ردكردن ‪ ،‬از خود ندانستن ‪ ،‬نشناختن ‪ ،‬عاق كردن‪.‬‬
‫نيچا کرنا‬
‫فارسی‪:‬عدم وفق ‪ ،‬انكار فضيلت چيزي راكردن ‪ ،‬كم گرفتن ‪ ،‬بي قدركردن ‪ ،‬پست كردن ‪ ،‬بي اعتباركردن‪.‬‬
‫غير مساوی‪/‬نا برابر‬
‫فارسی‪:‬ناجور‪ ،‬مختلف ‪ ،‬نابرابر‪ ،‬نامساوي ‪ ،‬غيرمتجانس‪.‬‬
‫بے جوڑ پن‪/‬فرق‪/‬اختلف‬
‫فارسی‪:‬ناجوري ‪ ،‬بي شباهتي ‪ ،‬عدم توافق ‪ ،‬اختلف‪.‬‬
‫علحدہ کرنا‪/‬ٹکڑے ٹکڑے کرنا‬
‫فارسی‪:‬جداكردن ‪ ،‬شكافتن ‪ ،‬منقسم كردن ‪ ،‬جداشدن ‪ ،‬تقسيم شدن ‪ ،‬هدف گيري كردن(تفنگ)‪.‬‬
‫بھيجنا‪/‬مار ڈالنا‪/‬روانہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬گسيل ‪ ،‬گسيل داشتن ‪ ،‬گسيل كردن ‪ ،‬اعزام داشتن ‪ ،‬روانه كردن ‪ ،‬فرستادن ‪ ،‬مخابره كردن ‪ ،‬ارسال ‪ ،‬انجام‬
‫سریع ‪ ،‬كشتن ‪ ،‬شتاب ‪ ،‬پيغام‪.‬‬
‫روانگی‬
‫فارسی‪:‬اعزام كردن ‪ ،‬اعزام ‪ ،‬توزیع امكانات‪.‬‬
‫بھگانا‪/‬دفع کرنا‪/‬دور کرنا‪/‬ذائل کرنا‬
‫فارسی‪:‬برطرف كردن ‪ ،‬دفع كردن ‪ ،‬طلسم را باطل كردن‪.‬‬
‫غير ضروری‪/‬قابل استسنا‬
‫فارسی‪:‬صرفنظر كردني ‪ ،‬چاره پذیر‪ ،‬غيرضروري ‪ ،‬غيرواجب ‪ ،‬چشم پوشيدني ‪ ،‬معاف كردني‪.‬‬
‫دوا خانہ‬
‫فارسی‪:‬محلي كه به تهي دستان داروي رایگان داده ميشود‪ ،‬داروخانه عمومي‪.‬‬
‫بانٹ‪/‬بٹوارا‪/‬تقسيم‬
‫فارسی‪:‬پخش ‪ ،‬توزیع ‪ ،‬تقسيم ‪ ،‬اعطا‪ ،‬تقدیر‪ ،‬وضع احكام دیني در هر دوره و عصر‪ ،‬عدم شمول‪.‬‬
‫باٹنا‪/‬دوا دینا‪/‬تقسيم کرنا‬
‫فارسی‪:‬توزیع كردن ‪ ،‬معاف كردن ‪ ،‬بخشيدن ‪ ،‬باطل كردن‪.‬‬
‫عتتر‪/‬دوا ساز‬
‫فارسی‪:‬نسخه پيچ ‪ ،‬ناظرهزینه ‪ ،‬تلگراف ‪ ،‬دوافروش ‪ ،‬كمك داروساز‪.‬‬
‫بھگا دینا‪/‬بکھيرنا‪/‬پاؤں اکھاڑنا‪/‬منتشر کرنا‪/‬تتتر بتتر کرنا‬
‫فارسی‪:‬پراكنده كردن ‪ ،‬متفرق كردن‪.‬‬
‫بکھرنا‬
‫فارسی‪:‬پراكنده كردن ‪ ،‬متفرق ساختن‪.‬‬
‫بکھراؤ‪/‬انتشار‪/‬پراگندگی‪/‬پھيلؤ‬
‫فارسی‪:‬پراكندگي ‪ ،‬تفرق‪.‬‬
‫الگ کرنا‬
‫فارسی‪:‬جابجاكردن ‪ ،‬جانشين(چيزي)شدن ‪ ،‬جاي چيزي را عوض كردن ‪ ،‬تبعيدكردن‪.‬‬
‫دکھاوا‪/‬جلوہ‪/‬نمود‪/‬نمائش‬
‫فارسی‪:‬نمایش ‪ ،‬نمایش دادن ‪ ،‬نمایاندن‪.‬‬
‫دکھانا‬
‫فارسی‪:‬نمایش دادن ‪ ،‬نشان دادن ‪ ،‬ابراز كردن ‪ ،‬اشكاركردن ‪ ،‬نمایش ‪ ،‬تظاهر‪ ،‬جلوه‪.‬‬
‫دل کھٹا کرنا‪/‬ناخوش کرنا‪/‬رلنا‬
‫فارسی‪:‬خوش ایند نبودن ‪ ،‬رنجانيدن ‪ ،‬دلگيرگردن‪.‬‬
‫عتاب‪/‬کبيدگی‪/‬خفگی‪/‬نا خوشی‪/‬ناراضگی‬
‫فارسی‪:‬رنجش ‪ ،‬رنجيدگي ‪ ،‬ناخشنودي ‪ ،‬نارضایتي ‪ ،‬خشم ‪ ،‬صدمه‪.‬‬
‫خوش کرنا‪/‬پھسلنا‬
‫فارسی‪:‬خوشي كردن ‪ ،‬حركات نشاط انگيزكردن ‪ ،‬بازي كردن ‪ ،‬تفریح كردن ‪ ،‬تفریح‪.‬‬
‫قابل نکاسی‬
‫فارسی‪:‬ازدست دادني ‪ ،‬درمعرض ‪ ،‬قابل عرضه‪.‬‬
‫فروخت‬
‫فارسی‪:‬دسترس ‪ ،‬دراختيار‪ ،‬مصرف ‪ ،‬درمعرض گذاري‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‪/‬بانٹنا‪/‬بند و بست کرنا‪/‬انتظام کرنا‪/‬نظم دینا‪/‬نکالنا‪/‬تقسيم کرنا‪/‬ترتيب دینا‬
‫فارسی‪ )=disposal(:‬مرتب كردن ‪ ،‬مستعد كردن ‪ ،‬ترتيب كارها را معين كردن‪.‬‬
‫کردار‪/‬مزاج‪/‬سيرت‪/‬سليقہ‪/‬سرشت‪/‬طبيعت‪/‬تينت‪/‬افتاد‬
‫فارسی‪:‬حالت ‪ ،‬مشرب ‪ ،‬خو‪ ،‬مزاج ‪ ،‬تمایل‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disorder‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disown‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disparage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disparate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disparity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispart‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispatch‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispatch‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dispensable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispensary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispensation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispense‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispenser‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disperse‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Disperse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispersion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Displace‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Display‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Display‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Displease‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Displeasure‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Disport‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disposable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disposal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disposition‬‬

‫بے گھر کرنا‪/‬محروم کرنا‪/‬نکال دینا‬
‫فارسی‪:‬ازتصرف محروم كردن ‪ ،‬بي بهره كردن ‪ ،‬محروم كردن ‪ ،‬دوركردن ‪ ،‬بيرون كردن ‪ ،‬رهاكردن‪.‬‬
‫بے دخلی‪/‬محرومی‬
‫فارسی‪:‬خلع ید‪ ،‬سلب مالكيت‪.‬‬
‫بے آہنگی‪/‬نا موزونيت‬
‫فارسی‪:‬بي تناسب ‪ ،‬بي قوارگي ‪ ،‬عدم تجانس‪.‬‬
‫بے تناسب‬
‫فارسی‪:‬بي تناسب ‪ ،‬غيرمتجانس‪.‬‬
‫حجت‪/‬مجادلہ‬
‫فارسی‪:‬مباحثه ‪ ،‬ستيزه ‪ ،‬منازعه ‪ ،‬مناظره ‪ ،‬بحث و جدل‪.‬‬
‫بحث کرنا‪/‬حجت کرنا‪/‬جھگڑنا‪/‬مباحثہ کرنا‪/‬سات پانچ کرنا‪/‬الجھ پڑنا‬
‫فارسی‪:‬ستيزه ‪ ،‬چون وچرا‪ ،‬مشاجره ‪ ،‬نزاع ‪ ،‬جدال كردن ‪ ،‬مباحثه كردن ‪ ،‬انكاركردن‪.‬‬
‫غفلت کرنا‪/‬نظر انداز کرنا‪/‬پتلی پھير لينا‪/‬طرح دینا‬
‫فارسی‪:‬نادیده گرفتن ‪ ،‬اعتنا نكردن ‪ ،‬عدم رعایت‪.‬‬
‫آبرو باختہ‪/‬بدنام‬
‫فارسی‪:‬بدنام ‪ ،‬بي اعتبار مایه رسوایي‪.‬‬
‫رسوائ‬
‫فارسی‪:‬بي ابرویي ‪ ،‬بدنامي ‪ ،‬رسوایي ‪ ،‬بي احترامي‪.‬‬
‫چيرنا‪/‬خلل ڈالنا‪/‬منقطع کرنا‪/‬شيرازہ بکھرنا‪/‬تہ و بال کرنا‬
‫فارسی‪:‬منقطع كردن ‪ ،‬درهم گسيختن‪.‬‬
‫توڑ پھوڑ‪/‬انتشار‪/‬انتذاع‬
‫فارسی‪:‬قطع ‪ ،‬شكستن‪.‬‬
‫انتشاری‪/‬خل انگيز‬
‫فارسی‪:‬درهم گسيخته ‪ ،‬نفاق افكن‪.‬‬
‫بے اطمنانی‪/‬نا گواری‪/‬نا خوشی‬
‫فارسی‪:‬ناخرسندي ‪ ،‬ناخشنودي ‪ ،‬نارضایتي ‪ ،‬عدم رضایت‪.‬‬
‫کاٹنا‪/‬کھولنا‬
‫فارسی‪:‬كالبدشكافي كردن ‪ ،‬تشریح كردن ‪( ،‬مج) موشكافي كردن‪.‬‬
‫فساد‪/‬پھوٹ‬
‫فارسی‪:‬اختلف عقيده ‪ ،‬نفاق ‪ ،‬اختلف ‪ ،‬شقاق‪.‬‬
‫اختلف ہونا‪/‬مخالف ہونا‬
‫فارسی‪:‬اختلف عقيده داشتن ‪ ،‬جداشدن ‪ ،‬نفاق داشتن‪.‬‬
‫غير مقلد‪/‬مخالف‪/‬رافذی‬
‫فارسی‪:‬معاند‪ ،‬منكر‪ ،‬مخالف ‪ ،‬ناراضي(درامورسياسي)‪.‬‬
‫اختلف کرنے وال‬
‫فارسی‪ )=nonconformist(:‬مخالف ‪ ،‬معاند‪.‬‬
‫مختلف‬
‫فارسی‪:‬ناهمسان ‪ ،‬ناهمانند‪.‬‬
‫اللے تللے کرنا‪/‬منتشر کرنا‬
‫فارسی‪:‬پراكندگي كردن ‪ ،‬ازهم پاشيدن ‪ ،‬اسراف كردن‪.‬‬
‫اللے تللے‬
‫فارسی‪:‬اتلف‪.‬‬
‫فسخ‪/‬تحليلی‬
‫فارسی‪:‬تجزیه ‪ ،‬حل ‪ ،‬فساد‪ ،‬از هم پاشيدگي ‪ ،‬فسخ‪.‬‬
‫فسخ کرنا‪/‬گلنا‪/‬گھولنا‪/‬حل کرنا‪/‬پانی کر دینا‪/‬پانی پانی کرنا‪/‬پگھلنا‪/‬تحليل کرنا‪/‬توڑنا‬
‫فارسی‪:‬اب كردن ‪ ،‬حل كردن ‪ ،‬گداختن ‪ ،‬فسخ كردن ‪ ،‬منحل كردن‪.‬‬
‫بے آہنگی‪/‬پھوٹ‪/‬رخنہ‬
‫فارسی‪:‬اختلط اصوات و اهنگ هاي ناموزون ‪ ،‬ناجوري ‪ ،‬ناهنجاري‪.‬‬
‫نا ساز‬
‫فارسی‪:‬ناجور‪ ،‬بداهنگ ‪ ،‬ناموزون ‪ ،‬ناهنجار‪.‬‬
‫منع‬
‫فارسی‪:‬منع ‪ ،‬بازداشت ‪ ،‬انصراف ‪ ،‬دلسردسازي ‪ ،‬بازداري‪.‬‬
‫بيچ‪/‬دوری‪/‬فاصلہ‪/‬فرق‪/‬فراق‪/‬مسافت‪/‬پل‬
‫فارسی‪:‬فاصله‪.‬‬
‫دور‪/‬بعيد‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispossess‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dispossession‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disproportion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disproportionat‬‬
‫‪e‬‬
‫‪Disputation‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Dispute‬‬
‫‪Disregard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disreputable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disrepute‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Disrupt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disruption‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disruptive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissatisfaction‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dissect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissension‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dissent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissenter‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dissenting‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dissimilar‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dissipate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissipation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissolution‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dissolve‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissonance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dissonant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dissuasion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distant‬‬

‫‪n.‬‬

‫فارسی‪:‬دور‪ ،‬فاصله دار‪ ،‬سرد‪ ،‬غيرصميمي‪.‬‬
‫اجيرن‬
‫فارسی‪:‬ناخوش ایند‪.‬‬
‫پھيلنا‪/‬پھلنا‬
‫فارسی‪:‬بادكردن ‪ ،‬بزرگ كردن ‪ ،‬متورم شدن‪.‬‬
‫پھلئ‬
‫فارسی‪:‬بادكردگي ‪ ،‬انبساط‪ ،‬نفخ‪.‬‬
‫دوہا‬
‫فارسی‪:‬یك بيت شعر‪.‬‬
‫آب کار‬
‫فارسی‪:‬عرق كش ‪ ،‬تقطيركننده ‪ ،‬دستگاه تقطير‪.‬‬
‫آب کاری‬
‫فارسی‪:‬كارخانه یا محل تقطير‪ ،‬رسومات‪.‬‬
‫فرق‪/‬امتياز‪/‬تميز‬
‫فارسی‪:‬تميز‪ ،‬فرق ‪ ،‬امتياز‪ ،‬برتري ‪ ،‬ترجيح ‪ ،‬رجحان ‪ ،‬تشخيص‪.‬‬
‫امتيازی‬
‫فارسی‪:‬مشخص ‪ ،‬ممتاز‪ ،‬منش نما‪.‬‬
‫الگ کرنا‪/‬فرق کرنا‪/‬تميز کرنا‬
‫فارسی‪:‬تميزدادن ‪ ،‬تشخيص دادن ‪ ،‬دیفرانسيل گرفتن ‪ ،‬دیدن ‪ ،‬مشهوركردن ‪ ،‬وجه تمایزقاءل شدن‪.‬‬
‫فرزانہ‪/‬ممتاز‪/‬سر امد‬
‫فارسی‪:‬متمایز‪ ،‬برجسته‪.‬‬
‫بگاڑنا‪/‬مروڑنا‪/‬مسخ کرنا‪/‬توڑنا‬
‫فارسی‪:‬كج كردن ‪ ،‬تحریف كردن ‪ ،‬ازشكل طبيعي انداختن‪.‬‬
‫بگاڑ‪/‬کجی‪/‬تحریف‬
‫فارسی‪:‬اعوجاج‪.‬‬
‫موڑنا‪/‬پریشان کرنا‪/‬پھيرنا‬
‫فارسی‪:‬حواس(كسيرا) پرت كردن ‪ ،‬گيج كردن ‪ ،‬پریشان كردن ‪ ،‬دیوانه كردن‪.‬‬
‫بد حواسی‪/‬بوکھلہٹ‪/‬بے کلی‪/‬گھبراہٹ‪/‬کبيدگی‪/‬خبط‬
‫فارسی‪:‬گيجي ‪ ،‬حواس پرتي ‪ ،‬دیوانگي‪.‬‬
‫گھبرایا ہوا‪/‬مخبوط ال حواس‬
‫فارسی‪:‬پریشان حواس ‪ ،‬شوریده ‪ ،‬ناراحت‪.‬‬
‫آفت‪/‬بد بختی‪/‬بل‪/‬بپتا‪/‬گھبراہٹ‪/‬حيرانی‪/‬کرب‪/‬کلفت‪/‬پریشانی‪/‬قرقی‪/‬رنج‪/‬افتاد‪/‬ذیق‬
‫فارسی‪:‬پریشاني ‪ ،‬اندوه ‪ ،‬محنت ‪ ،‬تنگدستي ‪ ،‬درد‪ ،‬مضطرب كردن ‪ ،‬محنت زده كردن‪.‬‬
‫الم ناک‪/‬اذیت ناک‪/‬دردا ناک‪/‬تکليف دہ‬
‫فارسی‪:‬اندوهناك ‪ ،‬پریشان‪.‬‬
‫بانٹنا‪/‬حصہ کرنا‪/‬تقسيم کرنا‬
‫فارسی‪:‬پخش كردن ‪ ،‬تقسيم كردن ‪ ،‬تعميم دادن‪.‬‬
‫بانٹ‪/‬بٹائ‪/‬تقسيم‬
‫فارسی‪:‬توزیع ‪ ،‬پخش‪.‬‬
‫علقہ‪/‬حلقہ‪/‬تعلقہ‪/‬ذلع‬
‫فارسی‪:‬بخش ‪ ،‬ناحيه ‪ ،‬حوزه ‪ ،‬بلوك‪.‬‬
‫بھروسا نہ کرنا‪/‬شک کرنا‪/‬شبہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بي اعتمادي ‪ ،‬بدگماني ‪ ،‬سوء ظن ‪ ،‬اعتماد نداشتن‪.‬‬
‫بد گمان‪/‬بد زن‪/‬بے اعتبار‪/‬شکی‪/‬وہمی‬
‫فارسی‪:‬بدگمان‪.‬‬
‫ابتر کرنا‪/‬چھيڑنا‪/‬حائل ہونا‪/‬حرج کرنا‪/‬خلل ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬مختل كردن ‪ ،‬مزاحم شدن‪.‬‬
‫آشوب‪/‬گڑ بڑ‪/‬فساد‪/‬ہنگامہ‪/‬ہرج‪/‬کھلبلی‪/‬پریشانی‪/‬شور شرابا‪/‬شورش‪/‬الٹ پلٹ‬
‫فارسی‪:‬اختلل ‪ ،‬مزاحمت‪.‬‬
‫فاتر‪/‬حيران‪/‬پر افشان‪/‬پر آشوب‬
‫فارسی‪:‬اشفته ‪ ،‬ناراحت‪.‬‬
‫دئ‪/‬فرقت‪/‬جھگڑا‪/‬پھوٹ‬
‫فارسی‪:‬جدایي ‪ ،‬جداشدگي ‪ ،‬انفصال ‪ ،‬نفاق ‪ ،‬عدم اتفاق‪.‬‬
‫جھگڑا کرنا‪/‬کاٹنا‪/‬پھوٹ ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬جداكردن ‪ ،‬باهم بيگانه كردن ‪ ،‬نفاق انداختن‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distasteful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distension‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distich‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distiller‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distillery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distinction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distinctive‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distinguish‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distinguished‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distort‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distortion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distract‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distraction‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distraught‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distress‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distressful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distribute‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Distribution‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪District‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Distrust‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Distrustful‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disturb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disturbance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Disturbed‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disunion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Disunite‬‬

‫بے رواجی‪/‬غير استعمال‪/‬ترک‪/‬تياگ‬
‫فارسی‪:‬متروكه ‪ ،‬عدم استعمال ‪ ،‬ترك كردن ‪ ،‬ترك استعمال(چيزي را)كردن‪.‬‬
‫چھوڑنا‪/‬ترک کرنا‪/‬گڑھا کھودنا‬
‫فارسی‪:‬خندق ‪ ،‬حفره ‪ ،‬راه اب ‪ ،‬نهراب ‪ ،‬گودال كندن‪.‬‬
‫گھبرانا‪/‬کپ کپانا‪/‬لرزنا‬
‫فارسی‪:‬لرزیدن ‪( ،‬درمحاوره)دودل بودن ‪ ،‬هيجان‪.‬‬
‫ازن‪/‬مکرر‪/‬ویسا ہی‪/‬وہی‬
‫فارسی‪:‬ایضا‪ ،‬بشرح فوق ‪ ،‬علمت (‪.)//‬‬
‫چھوٹا گيت‪/‬ٹپپا‬
‫فارسی‪:‬سرود كوچك ‪ ،‬تصنيف كوچك‪.‬‬
‫کثرت پيشاب‬
‫فارسی‪(:‬طب)ادرار زیاد‪ ،‬دواي مدر‪.‬‬
‫روزانہ‪/‬روز کا‪/‬یوميہ‬
‫فارسی‪:‬روزانه ‪ ،‬مربوط به روز‪ ،‬جانوراني كه درروزفعاليت دارند‪.‬‬
‫بہکنا‪/‬بھٹکنا‪/‬گمراہ ہونا‪/‬پھرنا‬
‫فارسی‪:‬سرگردان شدن ‪ ،‬پرت شدن ‪ ،‬پریشان گفتن‪.‬‬
‫آورگی‪/‬بہکاوا‪/‬گمراہی‪/‬انحراف‬
‫فارسی‪:‬سرگرداني ‪ ،‬پریشان گویي‪.‬‬
‫پھيلنا‪/‬شاخين پھوٹنا‬
‫فارسی‪:‬گریزان ‪ ،‬منشعب شدن ‪ ،‬دوشاخه شدن ‪ ،‬ازهم جداشدن‪.‬‬
‫ڈبونا‪/‬غوطہ دینا‬
‫فارسی‪:‬شيرجه رفتن ‪ ،‬غواصي كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬فرو رفتن ‪ ،‬تفحص كردن ‪ ،‬شيرجه ‪( ،‬مج)غور‪.‬‬
‫ڈبکی مارنے وال‪/‬غواس‪/‬غوطہ خور‬
‫فارسی‪:‬اب باز‪ ،‬غواص‪.‬‬
‫کھولنا‪/‬منحرف کرنا‪/‬پھيلنا‬
‫فارسی‪:‬انشعاب یافتن ‪ ،‬ازهم دورشدن ‪ ،‬اختلف پيداكردن ‪ ،‬واگرایيدن‪.‬‬
‫انحراف‪/‬انتشار‪/‬پھيلؤ‬
‫فارسی‪:‬تباین ‪ ،‬انشعاب‪.‬‬
‫بھٹکنے وال‪/‬کھلنے وال‪/‬منحرف‪/‬منتشر‬
‫فارسی‪:‬متباعد‪ ،‬انشعاب پذیر‪ ،‬منشعب ‪( ،‬مج‪ ).‬مختلف‪.‬‬
‫چند‪/‬گو نا گون‪/‬کئ‪/‬مختلف‪/‬رنگا رنگ‬
‫فارسی‪:‬گوناگون ‪ ،‬مختلف ‪ ،‬متغير‪ ،‬متمایز‪.‬‬
‫مختلف کرنا‪/‬ترميم کرنا‬
‫فارسی‪:‬گوناگون ساختن ‪ ،‬متنوع كردن‪.‬‬
‫بہلوا‪/‬دل لگی‪/‬فرح‪/‬فرحت‪/‬گریز‪/‬جل‪/‬موڑ‪/‬پھير‪/‬تحویل‪/‬تسليت‬
‫فارسی‪:‬تفریح ‪ ،‬سرگرمي ‪ ،‬عمل پي گم كردن ‪ ،‬انحراف از جهتي‪.‬‬
‫بھانت‪/‬اختلف‪/‬رنگا رنگی‬
‫فارسی‪:‬تنوع ‪ ،‬گوناگوني ‪ ،‬تفاوت‪.‬‬
‫دل بہلنا‪/‬موڑنا‪/‬پہل بچانا‪/‬راستہ بدلنا‪/‬رخ پھيرنا‬
‫فارسی‪:‬منحرف كردن ‪ ،‬متوجه كردن ‪ ،‬معطوف داشتن‪.‬‬
‫عہدہ گھاتانا‬
‫فارسی‪:‬بي بهره كردن ‪ ،‬محروم كردن ‪ ،‬عاري كردن‪.‬‬
‫بانٹنا‪/‬حصہ کرنا‪/‬کاٹنا‪/‬تقسيم کرنا‬
‫فارسی‪:‬تقسيم كردن ‪ ،‬پخش كردن ‪ ،‬جداكردن ‪ ،‬اب پخشان‪.‬‬
‫حصہ‪/‬مقسوم‬
‫فارسی‪:‬سودسهام ‪ ،‬سود‪.‬‬
‫فاصل‪/‬پر کار‬
‫فارسی‪:‬تقسيم كننده بخش كننده ‪ ،‬مقسم ‪( ،‬در جمع) پرگار تقسيم‪.‬‬
‫الہی‬
‫فارسی‪:‬خدایي ‪ ،‬یزداني ‪ ،‬الهي ‪ ،‬كشيش ‪ ،‬استنباط كردن ‪ ،‬غيب گویي كردن‪.‬‬
‫باب‪/‬بانٹ‪/‬بٹوارہ‪/‬فصل‪/‬انقصام‪/‬خانہ‪/‬محکمہ‪/‬شعبہ‪/‬پھوٹ‪/‬تفصيل‪/‬تقسيم‬
‫فارسی‪:‬تقسيم ‪ ،‬بخش ‪ ،‬قسمت‪.‬‬
‫الگ کرنا‪/‬چھوڑنا‪/‬طلق دینا‬
‫فارسی‪:‬طلق ‪ ،‬جدایي ‪( ،‬مج‪ ).‬فسخ‪.‬‬
‫فاش کرنا‪/‬پھوڑنا‬
‫فارسی‪:‬فاش كردن ‪ ،‬افشاء كردن ‪ ،‬بروز دادن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Disuse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ditch‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dither‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ditto‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ditty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diuresis‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diurnal‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Divagate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Divagation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Divaricate‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diver‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diverge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Divergence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Divergent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Diverse‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Diversify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diversion‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Diversity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Divert‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Divest‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Divide‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dividend‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Divider‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Divine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Division‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Divorce‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Divulge‬‬

‫ڈگمگ‪/‬پریشان‪/‬سبک سر‬
‫فارسی‪:‬گيج ‪ ،‬دچار دوران سر‪ ،‬گيج شدن‪.‬‬
‫ادا کرنا‪/‬بجا لنا‪/‬کر دینا‪/‬کرنا‬
‫فارسی‪:‬كردن ‪ ،‬عمل كردن ‪ ،‬انجام دادن ‪ ،‬كفایت كردن ‪ ،‬این كلمه در ابتداي جمله بصورت علمت سوال مياید‪ ،‬فعل‬
‫معين‪.‬‬
‫بے کار‪/‬کاہل‪/‬نکٹھ‬
‫فارسی‪:‬بيكاره ‪ ،‬مهمل ‪ ،‬تنبل‪.‬‬
‫مطيع‪/‬سددھڑ‬
‫فارسی‪:‬رام ‪ ،‬سر براه ‪ ،‬تعليم بردار‪ ،‬مطيع‪.‬‬
‫کانٹنا‪/‬خلصہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬بارانداز‪ ،‬لنگرگاه ‪ ،‬بریدن ‪ ،‬كوتاه كردن ‪ ،‬جاخالي كردن ‪ ،‬موقوف كردن ‪ ،‬جاي محكوم یا زنداني در محكمه‪.‬‬
‫گودی‬
‫فارسی‪:‬تعميرگاه كشتي ‪ ،‬كارخانه كشتي سازي‪.‬‬
‫حکيم‪/‬موعلج‪/‬طبيب‬
‫فارسی‪(:‬مخفف ان‪ Dr.‬است) پزشك ‪ ،‬دكتر‪ ،‬طبابت كردن ‪ ،‬درجه دكتري دادن به‪.‬‬
‫مذہبی‬
‫فارسی‪:‬تعليماتي ‪ ،‬تعليمي ‪ ،‬عقيده اي ‪ ،‬مبني بر عقاید نظري‪.‬‬
‫عقيدہ‪/‬علم‪/‬مسئلہ‪/‬مذہب‬
‫فارسی‪:‬افراس ‪ ،‬افراه ‪ ،‬عقيده ‪ ،‬اصول ‪ ،‬حكمت ‪ ،‬تعليم ‪ ،‬گفته‪.‬‬
‫دستاویز‪/‬کاغذ‪/‬نوشت‪/‬سند‪/‬تحریر‪/‬وسيقہ‬
‫فارسی‪:‬مدرك ‪ ،‬سند‪ ،‬دستاویز‪ ،‬ملك ‪ ،‬سندیت دادن‪.‬‬
‫دستاویزی‪/‬تحریری‬
‫فارسی‪:‬مبني بر مدرك یا سند‪ ،‬سندي ‪ ،‬مدركي ‪ ،‬مستند‪.‬‬
‫دستاویز کاری‪/‬حوالہ نگاری‬
‫فارسی‪:‬اراءه اسناد یا مدارك ‪ ،‬توسل بمدارك واسناد‪ ،‬اثبات با مدرك‪.‬‬
‫ڈگمگاتا‪/‬ڈھيل‪/‬لرزنا‪/‬سست‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬كتان صحرایي ‪ ،‬لرزیدن ‪ ،‬تلوتلو خوردن‪.‬‬
‫دغا دینا‪/‬دھوکا دینا‪/‬ہير پھير کرنا‪/‬کٹنا‪/‬کترانا‪/‬راستہ کترانا‪/‬ٹالنا‬
‫فارسی‪:‬جاخالي دادن ‪ ،‬این سو وان سو رفتن ‪( ،‬مج‪ ).‬گریز زدن ‪ ،‬طفره زدن ‪ ،‬تمجمج ‪ ،‬اهمال ‪ ،‬جاخالي‪.‬‬
‫چال باز‪/‬فریبی‪/‬حيلہ ساز‬
‫فارسی‪:‬طفره رو‪ ،‬دور سرگردان ‪ ،‬جاخالي كن‪.‬‬
‫چال باز‪/‬فریبی‪/‬حيلہ ساز‬
‫فارسی‪:‬طفره رو‪.‬‬
‫ہرنی‪/‬خر گوش‬
‫فارسی‪:‬گوزن ماده ‪ ،‬خرگوش ماده‪.‬‬
‫باز‬
‫فارسی‪:‬كننده ‪ ،‬فاعل ‪ ،‬نماینده ‪ ،‬عامل‪.‬‬
‫کپڑے اتارنا‪/‬ملتول کرنا‪/‬ٹوپی اتارنا‬
‫فارسی‪:‬دراوردن ‪ ،‬لباس كندن ‪ ،‬طفره رفتن‪.‬‬
‫کتا‪/‬کتيا‪/‬مردود‪/‬سگ‪/‬ذليل‬
‫فارسی‪:‬سگ ‪ ،‬سگ نر‪ ،‬ميله قلب دار‪ ،‬گيره ‪ ،‬دنبال كردن ‪ ،‬مثل سگ دنبال كردن‪.‬‬
‫کتے کا پٹا‬
‫فارسی‪:‬قلده سگ ‪ ،‬قلده‪.‬‬
‫گھمسان کی لڑائ‪/‬سخت لڑائ‬
‫فارسی‪:‬سگ جنگي ‪ ،‬جنگ مابين دو یا چند نفر در گوشه تنگي ‪ ،‬كتك كاري در گوشه اي‪.‬‬
‫ہٹيل‪/‬سينہ زور‪/‬ضدی‬
‫فارسی‪:‬سرسخت ‪ ،‬یكدنده ‪ ،‬لجوج ‪ ،‬سخت ‪ ،‬ترشرو‪.‬‬
‫اکل کھرا‪/‬کٹ کھنا‬
‫فارسی‪:‬سگ منش‪.‬‬
‫لعنت بھيجنا‬
‫فارسی‪:‬لعنت شده ‪ ،‬نفرین شده ‪ ،‬نفرین كردن‪.‬‬
‫کتا گھر‪/‬کتا خانہ‬
‫فارسی‪:‬لنه سگ ‪ ،‬سگ داني‪.‬‬
‫عقيدہ‪/‬مذہب‪/‬قول‪/‬اصول عقائد‬
‫فارسی‪:‬عقيده دیني ‪ ،‬اصول عقاید‪ ،‬عقاید تعصب اميز‪.‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dizzy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Do‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Do nothing‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Docile‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dock‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dockyard‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doctor‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doctrinal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doctrine‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Document‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Documentary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Documentation‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dodder‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dodge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dodger‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dodgy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doe‬‬

‫‪suff‬‬
‫‪.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Doer‬‬
‫‪Doff‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dog‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dog collar‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dogfight‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dogged‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doggish‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Doggone‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doghouse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dogma‬‬

‫امرانہ‪/‬کٹر مذہبی‬
‫فارسی‪:‬جزمي ‪ ،‬متعصب ‪ ،‬كوته فكر‪.‬‬
‫مذہبی کٹر پن‪/‬مذہبی تعصب‬
‫فارسی‪:‬اظهار عقيده بدون دليل ‪ ،‬تعصب مذهبي‪.‬‬
‫کتا چال‬
‫فارسی‪:‬یورتمه رفتن ‪ ،‬یورتمه اهسته (مثل سگ)‪ ،‬راه باریك‪.‬‬
‫سویت‬
‫فارسی‪(:‬مو‪ ).‬ملیم ‪ ،‬شيرین‪.‬‬
‫بے کيفی‪/‬پژح مردگی‪/‬اداسی‬
‫فارسی‪(:‬جغ‪ ).‬منطقه ارامگان استوایي ‪ ،‬سكوت ‪ ،‬افسردگي ‪ ،‬منطقه ركود‪.‬‬
‫بخرہ‪/‬گزارہ‪/‬حصہ‬
‫فارسی‪:‬قسمت ‪ ،‬حصه ‪ ،‬سرنوشت ‪ ،‬تقسيم پول یا غذا در فواصل معين ‪،‬صدقه ‪ ،‬كمك هزینه دولتي به بيكاران ‪ ،‬حق‬
‫بيمه ایام بيكاري ‪ ،‬اندوه ‪ ،‬ماتم‪.‬‬
‫الم ناک‪/‬درد ناک‪/‬غمگين‪/‬ملول‪/‬رنجيدہ‪/‬اداس‬
‫فارسی‪:‬مغموم ‪ ،‬محزون‪.‬‬
‫گڑیا‪/‬پتلی‬
‫فارسی‪:‬عروسك ‪( ،‬مج‪ ).‬زن زیباي نادان ‪ ،‬دخترك‪.‬‬
‫ڈھيل‪/‬لوندا‪/‬لقمہ‪/‬پيڑا‬
‫فارسی‪:‬دسته علف وغيره ‪ ،‬كومه ‪ ،‬توده‪.‬‬
‫الم‪/‬درد‪/‬دکھ‪/‬غم‪/‬ماتم‪/‬رنج‪/‬تکليف‬
‫فارسی‪ )=dolor(:‬مرض دردناك ‪ ،‬ناله ‪ ،‬انذدوه ‪ ،‬پریشاني‪.‬‬
‫آبلہ‪/‬بے وقوف‪/‬غبی‬
‫فارسی‪:‬ابله ‪ ،‬كله خر‪ ،‬احمقانه رفتار كردن‪.‬‬
‫اقليم‪/‬دائرہ اختيار‪/‬ملک‪/‬قلم رو‬
‫فارسی‪:‬قلمرو‪.‬‬
‫گنبد‪/‬قببہ‬
‫فارسی‪:‬گنبد‪ ،‬قبه ‪ ،‬قلعه گرد‪ ،‬گنبد زدن ‪ ،‬منزلگاه ‪ ،‬شلجمي‪.‬‬
‫داخلی‪/‬دیسی‪/‬گھریلو‪/‬خاندانی‪/‬خانگی‪/‬پالتو‬
‫فارسی‪:‬خانگي ‪ ،‬خانوادگي ‪ ،‬اهلي ‪ ،‬رام ‪ ،‬بومي ‪ ،‬خانه دار‪ ،‬مستخدم یا خادمه‪.‬‬
‫ہلنا‪/‬پالتو بنانا‪/‬پر چانا‬
‫فارسی‪:‬اهلي كردن ‪ ،‬رام كردن‪.‬‬
‫محل اقامت‪/‬مسکن‪/‬سکونت‪/‬وطن‬
‫فارسی‪:‬اقامتگاه ‪ ،‬محل اقامت ‪ ،‬مقر‪ ،‬خانه ‪ ،‬مسكن ‪ ،‬مسكن دادن‪.‬‬
‫غلبہ‪/‬اقتدار‪/‬تسلط‬
‫فارسی‪:‬تسلط‪ ،‬نفوذ‪ ،‬غلبه‪.‬‬
‫غالب‪/‬حاکم‪/‬مسلت‬
‫فارسی‪:‬چيره ‪ ،‬مسلط‪ ،‬حكمفرما‪ ،‬نافذ‪ ،‬غالب ‪ ،‬برجسته ‪ ،‬نمایان ‪ ،‬عمده ‪ ،‬مشرف ‪ ،‬متعادل ‪ ،‬مقتدر‪ ،‬مافوق ‪ ،‬برتر‪.‬‬
‫حاوی ہونا‪/‬حکومت کرنا‪/‬نمایاں ہونا‬
‫فارسی‪:‬چيره شدن ‪ ،‬حكمفرما بودن ‪ ،‬تسلط داشتن ‪ ،‬تفوق یافتن‪.‬‬
‫غلبہ‪/‬تسلط‬
‫فارسی‪:‬سلطه ‪ ،‬تسلط‪ ،‬غلبه ‪ ،‬استيل‪ ،‬تفوق ‪ ،‬تحكم ‪ ،‬چيرگي‪.‬‬
‫حکومت چلنا‪/‬زبردستی کرنا‬
‫فارسی‪:‬سلطه جویي كردن ‪ ،‬تحكم كردن ‪ ،‬مستبدانه حكومت كردن‪.‬‬
‫عمل داری‪/‬حکومت‪/‬قلمرو‪/‬راج‪/‬سلطنت‬
‫فارسی‪:‬سلطنت ‪ ،‬حكومت ‪ ،‬ملك (‪ ،)molk‬قلمرو‪.‬‬
‫اختيار کرنا‪/‬ملنوس ہونا‪/‬پہننا‬
‫فارسی‪:‬اقا‪ ،‬لرد یا نجيب زاده ‪ ،‬رءیس یا استاد یا عضو دانشكده ‪ ،‬پوشيدن ‪ ،‬برتن كردن‪.‬‬
‫عطيہ دینا‪/‬تحفہ دینا‬
‫فارسی‪:‬بخشيدن ‪ ،‬هبه كردن ‪ ،‬هدیه دادن ‪ ،‬اهداء كردن‪.‬‬
‫بخشش‪/‬چندہ‪/‬ہدیہ‬
‫فارسی‪:‬دهش ‪ ،‬اهداء‪.‬‬
‫احمق‪/‬بے وقوف‪/‬گدھا‪/‬خر‬
‫فارسی‪:‬الغ ‪ ،‬خر‪( ،‬مج‪ ).‬ادم نادان وكودن‪.‬‬
‫بخشنے وال‪/‬دینے وال‬
‫فارسی‪:‬دهنده ‪ ،‬بخشنده‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dogmatic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dogmatism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dogtrot‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dolce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doldrums‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dole‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doleful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doll‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dollop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dolour‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dolt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Domain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dome‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Domestic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Domesticate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Domicile‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dominance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dominant‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dominate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Domination‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Domineer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dominion‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Don‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Donate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Donation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Donkey‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Donor‬‬

‫فنا‪/‬نصيب‪/‬قسمت‬
‫فارسی‪:‬حكم ‪ ،‬حكم مجازات ‪ ،‬سرنوشت بد‪ ،‬فنا‪ ،‬حكم دادن ‪ ،‬مقررداشتن ‪ ،‬محشر‪.‬‬
‫روز حشر‬
‫فارسی‪:‬روز رستاخير‪ ،‬روز قيامت ‪ ،‬روز داوري ‪ ،‬روز حساب ‪ ،‬محشر‪.‬‬
‫باب‪/‬در‪/‬دروازہ‪/‬کواڑ‬
‫فارسی‪:‬درب ‪ ،‬در‪ ،‬راهرو‪.‬‬
‫در بان‪/‬حاجب‬
‫فارسی‪:‬دربان ‪ ،‬دربازكن‪.‬‬
‫درواذے کی گھنڈی‪/‬دستہ‬
‫فارسی‪:‬دستگيره در‪ ،‬چفت‪.‬‬
‫چوکی دار‬
‫فارسی‪doorkeeper =.:‬‬
‫افيون‪/‬چٹنی‪/‬چکنائ‪/‬تيل‬
‫فارسی‪:‬پيش بيني كردن ‪ ،‬اگاهي ‪ ،‬داروي مخدر‪ ،‬دارو دادن ‪ ،‬تخدیر كردن‪.‬‬
‫کاہل‪/‬خوابيدہ‪/‬مخفی‪/‬نيم جان‪/‬سست‬
‫فارسی‪:‬خوابيده ‪ ،‬ساكت ‪ ،‬درحال كمون‪.‬‬
‫عام خواب گاہ‬
‫فارسی‪:‬خوابگاه ‪ ،‬شبانه روزي (مثل سربازخانه ‪ ،‬مدرسه وغيره)‪.‬‬
‫در موش‪/‬خر موش‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬موش زمستان خواب‪.‬‬
‫عقبی‪/‬پچھل‪/‬پشتی‬
‫فارسی‪(:‬تش‪ ).‬پشتي‪.‬‬
‫خوراک‪/‬مقدار‬
‫فارسی‪:‬مقدار تجویز شده دارو‪ ،‬یك خوراك دارو‪ ،‬مقدار استعمال دارو‪.‬‬
‫خوراک‬
‫فارسی‪:‬خوراك دوا یا شربت ‪ ،‬مقدار دوا‪ ،‬دوا دادن‪.‬‬
‫قربان گاہ‬
‫فارسی‪ )dossel، dorsal(:‬پشتي ‪ ،‬ظهري ‪ ،‬پشتي صندلي وغيره‪.‬‬
‫سوابق‪/‬ذاتی کاغذات‬
‫فارسی‪:‬پرونده ‪ ،‬سوابق ‪ ،‬دوسيه‪.‬‬
‫دھبہ‪/‬نقطہ‪/‬صفر‬
‫فارسی‪:‬نقطه ‪ ،‬خال ‪ ،‬لكه ‪ ،‬نقطه دار كردن‪.‬‬
‫بڑھاپا‪/‬سٹھياپا‬
‫فارسی‪:‬ضعف پيري ‪ ،‬كودني در اثر پيري‪.‬‬
‫سٹھيایا ہوا‬
‫فارسی‪:‬ادم كور ذهن ‪ ،‬خرفت ‪ ،‬پير یاوه گو‪.‬‬
‫لٹو ہونا‪/‬سٹھيانا‬
‫فارسی‪:‬عشق ابلهانه ورزیدن ‪ ،‬پرت گویي كردن‪.‬‬
‫خال خال‪/‬مجنون‪/‬مخبوط‪/‬سودائ‬
‫فارسی‪:‬نقطه نقطه ‪ ،‬خال خال ‪ ،‬خل ‪ ،‬احمق‪.‬‬
‫دو گنا‪/‬دوہرا‪/‬جوڑا‪/‬مکرر‪/‬مسننا‬
‫فارسی‪: )n&.adj.adv.(:‬دو برابر‪ ،‬دوتا‪ ،‬جفت ‪ ،‬دول‪ ،‬دوسر‪ ،‬المثني ‪ ،‬همزاد‪: )vi&.vt( ،‬دوبرابر كردن ‪ ،‬مضاعف‬
‫كردن ‪ ،‬دولكردن ‪ ،‬تاكردن (با ‪.)up‬‬
‫دغا‪/‬دھوک دہی‪/‬فریب کاری‪/‬غداری‪/‬نمک حرامی‬
‫فارسی‪:‬نارو زدن ‪ ،‬دورویي كردن ‪ ،‬خيانت كردن‪.‬‬
‫دغابازی‪/‬فریب‪/‬مکاری‪/‬منافقت‬
‫فارسی‪:‬دورویي ‪ ،‬حقه بازي‪.‬‬
‫دو عرشہ‪/‬دو منزلہ‬
‫فارسی‪:‬هرچيزیكه دو لیه دارد‪.‬‬
‫ذومعنی‬
‫فارسی‪:‬دوسر‪ ،‬حرف دو پهلو‪.‬‬
‫دو رخا‪/‬منافق‪/‬ریا کار‬
‫فارسی‪:‬دورو‪ ،‬دوجانبه ‪ ،‬دو سر (مثل چكش دو سر)‪.‬‬
‫شک ہونا‪/‬شبہ ہونا‪/‬وسواس ہونا‬
‫فارسی‪:‬شك ‪ ،‬تردید‪ ،‬شبهه ‪ ،‬گمان ‪ ،‬دودلي ‪ ،‬نامعلومي ‪ ،‬شك داشتن ‪ ،‬تردید كردن‪.‬‬
‫مشکوک‪/‬مشتبہ‪/‬مذبذب‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doom‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doomsday‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Door‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doorkeeper‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doorknob‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doorman‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dope‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dormant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dormitory‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dormouse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dorsal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dosage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dossal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dossier‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dot‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dotage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dotard‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dote‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dotty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Double‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Double cross‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Double dealing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Double decker‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Double‬‬
‫‪entendre‬‬
‫‪Double faced‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Doubt‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doubtful‬‬

‫‪a.‬‬

‫فارسی‪:‬مشكوك‪.‬‬
‫بے شک‪/‬بل شبہ‪/‬قطعاً‬
‫فارسی‪:‬بي تردید‪.‬‬
‫پچ کاری‬
‫فارسی‪:‬دوش اب ‪ ،‬دوش گرفتن ‪ ،‬تميز كردن با دوش‪.‬‬
‫گندھا ہوا اٹا‪/‬رقم‪/‬رپيہ پيسہ‬
‫فارسی‪:‬خمير‪( ،‬ز‪.‬ع‪ ).‬پول‪.‬‬
‫بہادر‪/‬دلير‪/‬نڈر‪/‬شجاع‬
‫فارسی‪:‬دلير (بيشتر بصورت مزاح بكار ميرود)‪ ،‬بيباك‪.‬‬
‫درشت‪/‬غمگين‪/‬اداس‪/‬ضدی‬
‫فارسی‪:‬سخت ‪ ،‬خيره سر‪ ،‬سرسخت ‪ ،‬لجوج‪.‬‬
‫فاختہ‪/‬قمری‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬فاخته ‪ ،‬قمري‪.‬‬
‫جوڑ بٹھانا‬
‫فارسی‪:‬كام و زبانه دم فاخته اي ‪ ،‬داراي كام وزبانه دم كبوتري ‪ ،‬جفت كردن‪.‬‬
‫رئس بيوہ‪/‬وارثہ‬
‫فارسی‪:‬بيوه زني كه از شوهرش باو دارایي یا مقامي بارث رسيده باشد‪ ،‬وارثه‪.‬‬
‫بد لباس‪/‬بد وضع‪/‬گندی‪/‬پھوہڑ‬
‫فارسی‪:‬زن شلخته ‪ ،‬كهنه ‪ ،‬بي عرضه‪.‬‬
‫گٹی‪/‬گچھی‪/‬کيل‬
‫فارسی‪:‬ميخ پرچي كه دو چيز را روي هم نگاه ميدارد (‪ pin.d‬نيز خوانده ميشود)‪ ،‬قطعه چوبي كه در دیوار مي‬
‫گذارند تا ميخ روي ان بكوبند‪ ،‬باميخ پرچ بهم متصل كردن‪.‬‬
‫استری دھن‪/‬جہيذ‬
‫فارسی‪:‬سوراخ زیر زميني ‪ ،‬لنه خرگوش وغيره ‪ ،‬جهيز دادن‪.‬‬
‫پر‪/‬رواں‬
‫فارسی‪:‬پر دراوردن جوجه پرندگان ‪ ،‬پرهاي ریزي كه براي متكا بكار ميرود‪ ،‬كرك ‪ ،‬كرك صورت پایين ‪ ،‬سوي پایين‬
‫‪ ،‬بطرف پایين ‪ ،‬زیر‪ ،‬بزیر‪ ،‬دلتنگ ‪ ،‬غمگين ‪ ،‬پيش قسط‪.‬‬
‫نيچے‪/‬پست‪/‬تلے‪/‬زیر‬
‫فارسی‪:‬پایين ‪ ،‬از كارافتاده‪.‬‬
‫بجھا ہوا‪/‬جھکا ہوا‪/‬سر نگون‪/‬اچاٹ‬
‫فارسی‪:‬دل افسردگي ‪ ،‬غمگيني ‪ ،‬سربزیري ‪ ،‬ویراني‪.‬‬
‫بربادی‪/‬تباہی‪/‬تنزل‪/‬زوال‬
‫فارسی‪:‬افت ‪ ،‬سقوط‪ ،‬زوال ‪ ،‬انحطاط‪ ،‬ریزش ‪ ،‬بارش‪.‬‬
‫ڈھال‬
‫فارسی‪:‬كم ارزش كردن ‪ ،‬دست كم گرفتن‪.‬‬
‫مرتبہ گھٹانا‬
‫فارسی‪:‬جمع و جور كردن ‪ ،‬تنزیل رتبه‪.‬‬
‫مغموم‪/‬پژ مردہ‬
‫فارسی‪:‬افسرده ‪ ،‬دل شكسته‪.‬‬
‫ڈھال‪/‬ڈھلوان‪/‬نشيب‪/‬اتار‪/‬زوال‬
‫فارسی‪:‬سرازیري ‪ ،‬سرپایيني ‪ ،‬نشيب ‪ ،‬انحطاط‪.‬‬
‫موسل دھار بارش‬
‫فارسی‪:‬بارندگي زیاد‪ ،‬فرو ریزي ‪ ،‬بارش متوالي‪.‬‬
‫بالکل‪/‬پورا‪/‬سيدھا‬
‫فارسی‪:‬صرفا‪ ،‬محض ‪ ،‬خالص ‪ ،‬مطلق ‪( ،‬مج‪ ).‬رك ‪ ،‬ساده‪.‬‬
‫نچلی منزل‬
‫فارسی‪:‬طبقه پایين ‪ ،‬واقع در طبقه زیر‪.‬‬
‫بے کار وقت‪/‬وقفہ‬
‫فارسی‪:‬مدتي كه كارخانه كار نميكند‪ ،‬مدت استراحت ماشين وكارخانه درشبانه روز‪.‬‬
‫اندرون شہر‬
‫فارسی‪:‬مركز تجارت شهر‪ ،‬قسمت مركزي شهر‪.‬‬
‫مظلوم‪/‬پا مال‪/‬پس ماندہ‬
‫فارسی‪:‬زیر پالگد مال شده ‪ ،‬منكوب شده‪.‬‬
‫نچل‬
‫فارسی‪ )=downwords(:‬پایين ‪ ،‬زیرین ‪ ،‬روبه پایين ‪ ،‬متمایل بپایين‪.‬‬

‫‪Doubtless‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Douche‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dough‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Doughty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dour‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dove‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dovetail‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dowager‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dowdy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dowel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dower‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Down‬‬

‫‪a‬‬
‫‪/ad‬‬
‫‪v.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Down‬‬
‫‪Downcast‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downfall‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downgrade‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Downgrade‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Downhearted‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downhill‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downpour‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪n.‬‬

‫‪Downright‬‬
‫‪Downstairs‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downtime‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downtown‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Downtrodden‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Downward‬‬

‫ملئم‪/‬نرم‪/‬روئں دار‬
‫فارسی‪:‬كرك دار‪ ،‬مانند پر ریز‪ ،‬ملیم ‪ ،‬نرم‪.‬‬
‫جہيز‬
‫فارسی‪:‬جهيز‪ ،‬جهاز‪ ،‬جهيزیه ‪( ،‬م‪.‬م‪ ).‬كابين ‪ ،‬مهریه‪.‬‬
‫مناجات‬
‫فارسی‪:‬ستایش ‪ ،‬تمجيد‪ ،‬عبارت تسبيحي ‪ ،‬سرود نيایش‪.‬‬
‫بزرگ تر‬
‫فارسی‪:‬بزرگتر‪ ،‬ریش سفيد‪ ،‬شيخ السفراء‪.‬‬
‫نيند‬
‫فارسی‪:‬چرت ‪ ،‬چرت زدن (با ‪.)off‬‬
‫در جن‬
‫فارسی‪:‬دوجين ‪ ،‬دوازده عدد‪.‬‬
‫مٹيال رنگ‪/‬موٹا کپڑا‬
‫فارسی‪:‬زن شلخته ‪ ،‬فاحشه ‪ ،‬جنده بازي كردن ‪ ،‬یكنواخت وخسته كننده ‪ ،‬خاكستري ‪ ،‬كسل كننده‪.‬‬
‫بھگونا‪/‬لتھيڑنا‬
‫فارسی‪:‬خيس وكثيف شدن (در اثر تماس با اب)‪ ،‬گل الود شدن ‪ ،‬گلي شدن‪.‬‬
‫استبداد انہ‪/‬سفاک انہ‪/‬سخت گير‪/‬ظالمانہ‬
‫فارسی‪:‬مربوط به دراكو مقنن سختگير اتن ‪ ،‬قوانين حقوقي سخت وبي رحمانه ‪ ،‬اژدهایي‪.‬‬
‫چٹھی‪/‬ہنڈی‪/‬خاکہ‪/‬مسودہ‬
‫فارسی‪ )vt&.n( :)thguard.(:‬حواله ‪ ،‬برات ‪ ،‬برات كشي ‪ ،‬طرح ‪ ،‬مسوده ‪ ،‬پيش نویس ‪( ،‬نظ‪ ).‬برگزیني ‪،‬‬
‫انتخاب ‪ ،‬چرك نویس ‪ ،‬طرح كردن ‪( )vt( :)thguard.( ،‬انگليس) اماده كردن ‪ ،‬از بشكه ریختن‪.‬‬
‫گھسيٹنا‪/‬کھينچنا‬
‫فارسی‪:‬كشاندن ‪ ،‬چيز سنگيني كه روي زمين كشيده ميشود‪ ،‬كشيدن ‪ ،‬بزور كشيدن ‪ ،‬سخت كشيدن ‪ ،‬لروبي كردن ‪،‬‬
‫كاویدن ‪ ،‬باتورگرفتن ‪ ،‬سنگين وبي روح‪.‬‬
‫لتھيڑنا‬
‫فارسی‪:‬درگل ولي كشيدن ‪ ،‬چرك كردن ‪ ،‬خيس كردن‪.‬‬
‫کھينچ وان جال‪/‬شبکہ‬
‫فارسی‪:‬تور یا دام (مثل تور ماهيگيري)‪.‬‬
‫اژدہا‬
‫فارسی‪:‬اژدها‪( ،‬نج‪ ).‬منظومه دراكو‪.‬‬
‫غصہ ور‪/‬سوار‬
‫فارسی‪:‬سواره نظام ‪ ،‬سواره نظام را هدایت كردن ‪ ،‬بزور شكنجه بكاري واداشتن‪.‬‬
‫کھوکھل کرنا‪/‬نچوڑنا‪/‬نکاس کرنا‬
‫فارسی‪:‬زهكش ‪ ،‬ابگذر‪ ،‬زهكش فاضل اب ‪ ،‬اب كشيدن از‪ ،‬زهكشي كردن ‪ ،‬كشيدن (با ‪ off‬یا ‪ ،)away‬زیر اب زدن ‪،‬‬
‫زیر اب‪.‬‬
‫بدرو‪/‬پن بہاؤ‪/‬نکاس‬
‫فارسی‪:‬زهكشي ‪ ،‬زیر اب زني‪.‬‬
‫بطخا‪/‬چکوا‪/‬نر مرغابی‬
‫فارسی‪:‬اردك نر‪ ،‬مرغابي نر‪.‬‬
‫ناٹک‪/‬سوانگ‪/‬تمسيل‬
‫فارسی‪:‬درام ‪ ،‬نمایش ‪ ،‬تاتر‪ ،‬نمایشنامه‪.‬‬
‫چانک‪/‬نا گاگانی‪/‬پر اثر‪/‬تمثيلی‬
‫فارسی‪:‬نمایشي ‪ ،‬مهيج‪.‬‬
‫تمسيل نگار‬
‫فارسی‪:‬نمایشنامه نویس‪.‬‬
‫فن تمسيل کاری‬
‫فارسی‪:‬فن درام نویسي ‪ ،‬شبيه سازي ‪ ،‬فن نمایش داستانها‪.‬‬
‫می خانہ‬
‫فارسی‪ )= barroom(:‬سالن مشروب فروشي ‪ ،‬بار مشروب فروشي‪.‬‬
‫پردوں سے آراستہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬باپارچه پوشانيدن ‪ ،‬باپارچه مزین كردن‪.‬‬
‫انتہائ‪/‬سخت‪/‬شدید‬
‫فارسی‪:‬موثر‪ ،‬قوي ‪ ،‬جدي ‪ ،‬عنيف ‪ ،‬كاري ‪ ،‬شدید‪.‬‬
‫چسکی‪/‬گھونٹ‪/‬جرعہ‪/‬نوش‬
‫فارسی‪( )= draft(:‬صورت انگليسي كلمه ‪.)draft‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Downy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dowry‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doxology‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doyen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Doze‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dozen‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drab‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drabble‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Draconian‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Draft‬‬

‫‪v.t‬‬

‫‪Drag‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Draggle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dragnet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dragon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dragoon‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drainage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drake‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drama‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dramatic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dramatist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dramaturgy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dramshop‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drape‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Drastic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Draught‬‬

‫بار برداری کرنا‪/‬گھسيٹنا‪/‬حاصل کرنا‪/‬ہٹانا‪/‬کشيد کرنا‪/‬کشش کرنا‪/‬کھينچنا‪/‬سکيڑنا‪/‬تصویر بنانا‪/‬اٹھانا‬
‫فارسی‪:‬كشيدن ‪ ،‬رسم كردن ‪ ،‬بيرون كشيدن ‪ ،‬دریافت كردن ‪ ،‬كشش ‪ ،‬قرعه كشي‪.‬‬
‫کاڑھنا‪/‬لمبا کرنا‪/‬مائل کرنا‬
‫فارسی‪:‬استخراج كردن ‪ ،‬بيرون كشيدن از‪.‬‬
‫آ لينا‪/‬کھڑا کر دینا‪/‬صف آرا کرنا‬
‫فارسی‪:‬مرتب كردن ‪ ،‬كارها را تنظيم كردن ‪ ،‬سيخ ایستادن‪.‬‬
‫کمی‪/‬خامی‪/‬خرابی‪/‬نقص‬
‫فارسی‪:‬اشكال ‪ ،‬مانع ‪ ،‬زیان ‪ ،‬بي فایدگي‪.‬‬
‫متحرک پل‪/‬اٹھوان پل‬
‫فارسی‪:‬پل متحرك ‪ ،‬دریچه متحرك‪.‬‬
‫کشش‪/‬ہاتھ کی بنی تصویر‪/‬نقاشی‬
‫فارسی‪:‬رسم ‪ ،‬نقشه كشي ‪ ،‬قرعه كشي‪.‬‬
‫گول کمرہ‬
‫فارسی‪:‬اطاق پذیرایي ‪ ،‬سالن پذیرایي‪.‬‬
‫چب چبا کر گفتگو کرنا‬
‫فارسی‪:‬كشيدن ‪ ،‬كشيده حرف زدن ‪ ،‬اهسته و كشيده ادا كردن‪.‬‬
‫جنتری‪/‬تار کش‬
‫فارسی‪:‬مفتول كشي ‪ ،‬مفتول كشي كردن‪.‬‬
‫آزار بند‬
‫فارسی‪:‬نخ كشي ‪ ،‬طناب كشي (براي پرده وغيره)‪.‬‬
‫برف گاڑی‪/‬چھکڑا‪/‬ٹھيل‬
‫فارسی‪:‬گاري كوتاه بي لبه ‪ ،‬چهارچرخه باركشي ‪ ،‬با چهارچرخه باركشيدن‪.‬‬
‫آشوب‪/‬اندیشہ‪/‬ڈر‪/‬دہشت‪/‬ہيبت‪/‬خوف‪/‬لرزہ‪/‬سہم‬
‫فارسی‪:‬ترس ‪ ،‬بيم ‪ ،‬وحشت ‪ ،‬ترسيدن (از)‪.‬‬
‫اندیش ناک‪/‬ہيبت ناک‪/‬خوفناک‪/‬مہيب‬
‫فارسی‪:‬وحشتناك ‪ ،‬بد‪.‬‬
‫ارادہ‪/‬خواب‪/‬سپنا‪/‬رویا‬
‫فارسی‪:‬خواب ‪ ،‬خواب دیدن ‪ ،‬رویا دیدن‪.‬‬
‫خيالی دنيا‬
‫فارسی‪:‬سرزمين خواب وخيال‪.‬‬
‫خوابی‬
‫فارسی‪ )dreamy(:‬خواب مانند‪.‬‬
‫افسردہ‪/‬بے کيف‪/‬بے لطف‪/‬دل گير‪/‬لق و دق‪/‬ملول‪/‬تيرہ‪/‬تاریک‪/‬اداس‬
‫فارسی‪:‬دلتنگ كننده ‪ ،‬مایه افسردگي‪.‬‬
‫درد‪/‬گاد‪/‬پھوک‬
‫فارسی‪:‬رسوب ‪ ،‬درده ‪ ،‬ته نشين ‪ ،‬اشغال ‪ ،‬پس مانده ‪ ،‬مدفوع‪.‬‬
‫پہنانا‬
‫فارسی‪:‬لباس پوشيدن ‪ ،‬جامه بتن كردن ‪ ،‬مزین كردن ‪ ،‬لباس ‪ ،‬درست كردن موي سر‪ ،‬پانسمان كردن ‪ ،‬پيراستن‪.‬‬
‫بہنا‪/‬قطرہ قطرہ ٹپکنا‬
‫فارسی‪:‬چكانيدن ‪ ،‬خرده خرده پيش بردن (توپ فوتبال را)‪ ،‬چكشيدن ‪ ،‬پابپا كردن (توپ فوتبال)‪.‬‬
‫بہاؤ‪/‬دھارا‪/‬مراد‬
‫فارسی‪:‬راندگي‪.‬‬
‫بہنا‬
‫فارسی‪:‬توده باد اورده ‪ ،‬جسم شناور‪ ،‬برف باداورده ‪ ،‬معني ‪ ،‬مقصود‪ ،‬جریان اهسته ‪ ،‬جمع شدن ‪ ،‬توده شدن ‪ ،‬بي‬
‫اراده كار كردن ‪ ،‬بي مقصد رفتن ‪ ،‬دستخوش پيشامد بودن ‪ ،‬یخرفت‪.‬‬
‫برمانا‪/‬سوراخ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تمرین ‪ ،‬مشق نظامي ‪ ،‬مته زدن ‪ ،‬مته ‪ ،‬تعليم دادن ‪ ،‬تمرین كردن‪.‬‬
‫برما کاری‬
‫فارسی‪:‬تمرین ‪ ،‬تمرین نظامي ‪ ،‬حفر‪ ،‬مته زني‪.‬‬
‫چڑھانا‪/‬چوس لينا‪/‬جذب کرنا‪/‬پينا‪/‬نوش کرنا‬
‫فارسی‪:‬اشاميدن ‪ ،‬نوشانيدن ‪ ،‬اشاميدني ‪ ،‬نوشابه ‪ ،‬مشروب‪.‬‬
‫چونا‪/‬قطرہ قطرہ گرنا‪/‬رسنا‪/‬ٹپکنا‬
‫فارسی‪:‬چكيدن ‪ ،‬چكه كردن ‪ ،‬چكانيدن ‪ ،‬چكه‪.‬‬
‫ٹپکنے وال‬
‫فارسی‪:‬باراني ‪ ،‬هواي گرفته ‪ ،‬كسل كننده‪.‬‬
‫چلنا‪/‬ہانکنا‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Draw‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Draw out‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Draw up‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawback‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawbridge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawing room‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drawl‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawplate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drawstring‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dray‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dread‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dreadful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dream‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dreamland‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dreamlike‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dreary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dreg‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dress‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Dribble‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drift‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drift‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drill‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drilling‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drink‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drip‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Drippy‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drive‬‬

‫فارسی‪:‬راندن ‪ ،‬بردن ‪ ،‬عقب نشاندن ‪ ،‬بيرون كردن (با ‪ ،)out‬سواري كردن ‪ ،‬كوبيدن(ميخ وغيره)‪.‬‬
‫بھگا دینا‪/‬ہانکنا‬
‫فارسی‪:‬تحریك كردن ‪ ،‬راندن‪.‬‬
‫بکواس کرنا‪/‬بچے کی رال بہنا‪/‬بدھو پن دکھانا‬
‫فارسی‪:‬گليز‪ ،‬اب دهان جاري ساختن ‪ ،‬از دهن یا بيني جاري شدن ‪ ،‬دري وري سخن گفتن‪.‬‬
‫بوندا باندی‪/‬پھار‬
‫فارسی‪:‬نم نم باران ‪ ،‬ریز باریدن‪.‬‬
‫ٹھٹھول‪/‬ظریف‬
‫فارسی‪:‬خنده اور‪ ،‬مضحك ‪ ،‬مسخره اميز‪ ،‬لودگي كردن‪.‬‬
‫کٹھ پتلی کا کھيل‪/‬مسخرہ پن‪/‬مذاق‬
‫فارسی‪:‬لودگي ‪ ،‬مسخرگي ‪ ،‬شوخي‪.‬‬
‫کاہل‪/‬سر‬
‫فارسی‪:‬زنبور عسل نر‪ ،‬وزوز‪ ،‬سخن یكنواخت ‪ ،‬وزوز كردن ‪ ،‬یكنواخت سخن گفتن‪.‬‬
‫رال بہنا‬
‫فارسی‪:‬گليز‪ ،‬اب از دهان تراوش شدن ‪ ،‬اظهارخوشحالي كردن ‪ ،‬یاوه سرایي كردن ‪ ،‬ادم احمق‪.‬‬
‫دل بيٹھنا‪/‬ڈھلنا‪/‬جھکنا‪/‬کملنا‪/‬مرجھانا‪/‬پژ مردہ ہونا‬
‫فارسی‪:‬افكندن ‪ ،‬سستي ‪ ،‬افسرده و مایوس شدن ‪ ،‬پژمرده شدن‪.‬‬
‫گرانا‪/‬ٹپکانا‬
‫فارسی‪:‬ژیگ ‪ ،‬قطره ‪ ،‬چكه ‪ ،‬نقل ‪ ،‬اب نبات ‪ ،‬از قلم انداختن ‪ ،‬افتادن ‪ ،‬چكيدن ‪ ،‬رهاكردن ‪ ،‬انداختن ‪ ،‬قطع مراوده‪.‬‬
‫گرنا‪/‬جھڑنا‪/‬پڑنا‪/‬ٹپکنا‬
‫فارسی‪:‬افت ‪ ،‬سقوط‪.‬‬
‫چھوٹا سا قطرہ‬
‫فارسی‪:‬قطره كوچك‪.‬‬
‫فضلہ‪/‬ميل‪/‬پھوک‬
‫فارسی‪:‬كف روي سطح فلزات مذاب ‪ ،‬مواد خارجي ‪ ،‬تفاله‪.‬‬
‫خشکی‪/‬قحط‬
‫فارسی‪ )drouth(:‬خشكي ‪ ،‬خشك سالي ‪ ،‬تنگي ‪( ،‬ك‪ ).‬تشنگي‪.‬‬
‫انبوہ‪/‬جھنڈ‪/‬متحرک غلہ‬
‫فارسی‪:‬رمه ‪ ،‬گله ‪ ،‬دسته ‪ ،‬محل عبور احشام ‪ ،‬ازدحام‪.‬‬
‫ڈبانا‪/‬ڈبونا‪/‬غرق کرنا‬
‫فارسی‪:‬غرق كردن ‪ ،‬غرق شدن ‪ ،‬خيس كردن‪.‬‬
‫کاہل‪/‬خواب آلودہ‪/‬شل‪/‬سست‬
‫فارسی‪:‬خواب الود‪ ،‬چرت زن ‪ ،‬كسل كننده‪.‬‬
‫کوٹنا‪/‬مارنا‪/‬پيٹنا‪/‬پٹائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬زدن ‪ ،‬كتك زدن ‪ ،‬چوب زدن ‪ ،‬شكست دادن‪.‬‬
‫دار‪/‬دوا‪/‬درمان‪/‬دوائ‪/‬جڑی بوٹی‬
‫فارسی‪:‬دارو‪ ،‬دوا زدن ‪ ،‬دارو خوراندن ‪ ،‬تخدیر كردن‪.‬‬
‫عطار‪/‬دوا ساز‬
‫فارسی‪:‬دوا فروش ‪ ،‬داروگر‪.‬‬
‫ڈھول‪/‬تبل‬
‫فارسی‪:‬طبله ‪ ،‬طبل‪.‬‬
‫مدھوش‪/‬مخمور‪/‬مست‬
‫فارسی‪:‬مست ‪ ،‬مخمور‪ ،‬خيس ‪ ،‬مستي ‪ ،‬دوران مستي‪.‬‬
‫عادتن شرابی‪/‬مست‪/‬رند‬
‫فارسی‪:‬ادم مست ‪ ،‬ميخواره ‪ ،‬خمار‪.‬‬
‫بد مست‪/‬مخمور‪/‬سر شار‬
‫فارسی‪:‬مست‪.‬‬
‫مدھوشی‪/‬مستی‪/‬نشہ‪/‬رندی‬
‫فارسی‪:‬مستي‪.‬‬
‫خشک کرنا‪/‬پونچھنا‪/‬سکھانا‬
‫فارسی‪: )adj.(:‬خشك ‪ ،‬بي اب ‪ ،‬اخلقا خشك ‪: )vi&.vt.n.( ،‬خشك كردن ‪ ،‬خشك انداختن ‪ ،‬تشنه شدن‪.‬‬
‫دوہرا‬
‫فارسی‪:‬همزاد‪ ،‬دو واحدي‪.‬‬
‫دوئ‬
‫فارسی‪:‬همزادي ‪ ،‬ثنویت‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drive‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drivel‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drizzle‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Droll‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drollery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drone‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drool‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Droop‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drop‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Drop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Droplet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dross‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drought‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drove‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drown‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Drowsy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Drub‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drug‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Druggist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drum‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Drunk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drunkard‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Drunken‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Drunkenness‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dry‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dual‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duality‬‬

‫بھدا‪/‬بھونڈا‪/‬پھوہڑ‬
‫فارسی‪:‬باتماس شمشير بشانه شخصي لقب شواليه باو اعطا كردن ‪ ،‬تفویض مقام كردن ‪ ،‬چرب كردن ‪( ،‬در سينما) فيلم‬
‫را دوبله كردن‪.‬‬
‫دھندھل‪/‬مشکوک‪/‬مبہم‬
‫فارسی‪ )=dubitable(:‬مورد شك ‪ ،‬مشكوك‪.‬‬
‫دبکنا‪/‬تھوڑی دیر کے لئے پانی ميں سر ڈبونا‬
‫فارسی‪:‬اردك ‪ ،‬مرغابي ‪ ،‬اردك ماده ‪ ،‬غوطه ‪ ،‬غوض ‪ ،‬زیر اب رفتن ‪ ،‬غوض كردن‪.‬‬
‫ناکارہ گولہ‪/‬نقلی‪/‬جعلی‬
‫فارسی‪:‬نوعي پارچه پشمي ‪ ،‬منفجر نشده ‪ ،‬ادم مهمل ‪ ،‬ترقه خراب ‪ ،‬هرچيز خراب‪.‬‬
‫ناپسندی‬
‫فارسی‪:‬غيظ‪ ،‬رنجش ‪ ،‬اوقات تلخي ‪ ،‬دسته خنجر‪.‬‬
‫واجب‬
‫فارسی‪:‬مقتضي ‪ ،‬حق ‪ ،‬ناشي از‪ ،‬بدهي ‪ ،‬موعد پرداخت ‪ ،‬سر رسد‪ ،‬حقوق ‪ ،‬عوارض ‪ ،‬پرداختني‪.‬‬
‫مجادلہ‬
‫فارسی‪:‬جنگ تن بتن ‪ ،‬دوءل ‪ ،‬دوءل كردن‪.‬‬
‫کندہ‬
‫فارسی‪:‬نوك پستان‪.‬‬
‫بے رنگ‪/‬بے وقوف‪/‬دھندل‪/‬ماند‪/‬ناسمجھ‪/‬نا شاد‪/‬پھيکا‪/‬سرد‪/‬سست‪/‬اچاٹ‬
‫فارسی‪:‬كند‪ ،‬راكد‪ ،‬كودن ‪ ،‬گرفته ‪ ،‬متاثر‪ ،‬كند كردن‪.‬‬
‫بے زبان‪/‬گونگا‬
‫فارسی‪:‬زبان بسته ‪ ،‬لل ‪ ،‬گنگ ‪ ،‬بي صدا‪ ،‬كند ذهن ‪ ،‬بي معني ‪ ،‬لل كردن ‪ ،‬خاموش كردن‪.‬‬
‫ڈالنا‪/‬پھينکنا‬
‫فارسی‪:‬رو گرفت ‪ ،‬روبرداري كردن‪.‬‬
‫غبی‬
‫فارسی‪:‬استدلل كننده موشكاف ‪ ،‬كودن ‪ ،‬بيشعور‪.‬‬
‫گوبر‬
‫فارسی‪:‬كود‪ ،‬مدفوع حيوانات (مثل گاو واسب)‪ ،‬پشكل ‪ ،‬كود دادن ‪ ،‬سرگين‪.‬‬
‫محبس‬
‫فارسی‪:‬محبس ‪ ،‬زندان ‪ ،‬سياه چال ‪ ،‬به سياه چال انداختن‪.‬‬
‫ڈلؤ‬
‫فارسی‪:‬توده مزبله ‪ ،‬توده فضولت‪.‬‬
‫بھگو کر کھانا‬
‫فارسی‪:‬در مایع فرو كردن (هنگام خوردن)‪ ،‬غوطه دادن‪.‬‬
‫جوڑا‬
‫فارسی‪(:‬مو‪ ).‬اواز یا موسيقي دو نفري‪.‬‬
‫اندھا کرنا‪/‬دھوکا دینا‪/‬سادہ لوح‬
‫فارسی‪:‬ادم گول خور‪ ،‬ساده لوح ‪ ،‬گول زدن ‪،‬‬
‫نقل کرنا‬
‫فارسی‪:‬المثني ‪ ،‬دو نسخه اي ‪ ،‬تكراري ‪ ،‬تكثيركردن‪.‬‬
‫ہو بہو نقل‪/‬مسننا‬
‫فارسی‪:‬دونسخه اي ‪ ،‬المثني نوشتن یا برداشتن ‪ ،‬دو نسخه كردن‪.‬‬
‫دغل فصل‪/‬دوغل پن‪/‬دو رنگی‪/‬جل‪/‬منافقت‬
‫فارسی‪:‬دورویي ‪ ،‬دورنگي ‪ ،‬تزویر‪ ،‬ریا‪ ،‬دولیي‪.‬‬
‫پائے داری‪/‬پختگی‪/‬قيام‬
‫فارسی‪:‬دوام ‪ ،‬بقا‪ ،‬پایایي ‪ ،‬دیرپایي ‪ ،‬ماندگاري ‪ ،‬مقاومت‪.‬‬
‫دیر پا‪/‬مضبوط‪/‬پائے دار‪/‬پکا‪/‬پختہ‪/‬قائم‬
‫فارسی‪:‬باودام ‪ ،‬پایا‪ ،‬دیرپاي‪.‬‬
‫عرصہ‪/‬فاصلہ‪/‬مدت‬
‫فارسی‪:‬مدت ‪ ،‬طي ‪ ،‬سختي ‪ ،‬بقاء‪.‬‬
‫مجبوری‪/‬قيد‬
‫فارسی‪:‬سختي ‪ ،‬سفتي ‪ ،‬محكمي ‪ ،‬شدت ‪ ،‬رفتار خشن وتند‪ ،‬اكراه ‪ ،‬اجبار‪.‬‬
‫اثنا ميں‪/‬دوران ميں‪/‬درميان‬
‫فارسی‪:‬درمدت ‪ ،‬هنگام ‪ ،‬درجریان ‪ ،‬در طي‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dub‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dubious‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Duck‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dud‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dudgeon‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Due‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duel‬‬

‫‪p‬‬
‫‪a.t/‬‬
‫‪p.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Dug‬‬
‫‪Dull‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dumb‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dump‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dunce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dung‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dungeon‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dunghill‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dunk‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duo‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dupe‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Duplicate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Duplicate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duplicity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Durability‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Durable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duress‬‬

‫‪p‬‬
‫‪rep‬‬
‫‪.‬‬

‫‪During‬‬

‫جھٹ پٹا‪/‬شفق‬
‫فارسی‪:‬تاریك وروشن ‪ ،‬هواي گرگ وميش ‪ ،‬هنگام غروب ‪ ،‬تاریك نمودن‪.‬‬
‫مٹيال‬
‫فارسی‪:‬تاریك ‪ ،‬مبهم‪.‬‬
‫جھاڑنا‬
‫فارسی‪:‬خاك ‪ ،‬گرد وخاك ‪ ،‬غبار‪ ،‬خاكه ‪ ،‬ذره ‪ ،‬گردگيري كردن ‪ ،‬گردگرفتن از(با ‪ ،)off‬ریختن ‪ ،‬پاشيدن (مثل گرد)‪،‬‬
‫تراب‪.‬‬
‫جھاڑن‪/‬صافی‬
‫فارسی‪:‬گردگير‪ ،‬وسيله گردگيري ‪( ،‬امر‪ ).‬روپوش‪.‬‬
‫گرد آلود‪/‬غبار آلود‪/‬خاکی‬
‫فارسی‪:‬گردوخاكي‪.‬‬
‫فرمان بردار‪/‬فرض شناس‬
‫فارسی‪:‬گماشت شناس ‪ ،‬وظيفه شناس ‪ ،‬مطيع ‪ ،‬فروتن ‪ ،‬حليم‪.‬‬
‫نيک بخت‪/‬سعادت مند‪/‬تابع‬
‫فارسی‪:‬گماشت شناس ‪ ،‬وظيفه شناس‪.‬‬
‫فرض‪/‬فریضہ‪/‬حاصل‪/‬جزیہ‪/‬کار‪/‬کار منصبی‪/‬خدمت‪/‬محصول‪/‬عہدہ‪/‬وظيفہ‪/‬ذمہ داری‬
‫فارسی‪:‬گماشت ‪ ،‬وظيفه ‪ ،‬تكليف ‪ ،‬فرض ‪ ،‬كار‪ ،‬خدمت ‪ ،‬ماموریت ‪( ،‬درجمع) عوارض گمركي ‪ ،‬عوارض‪.‬‬
‫بالشتيا‪/‬پودنا‪/‬بونا‬
‫فارسی‪:‬كوتوله ‪ ،‬قدكوتاه ‪ ،‬كوتوله شدن ‪ ،‬كوتاه جلوه دادن‪.‬‬
‫رہنا‬
‫فارسی‪:‬ساكن بودن ‪ ،‬اقامت گزیدن‪.‬‬
‫گھر‪/‬کاشانہ‪/‬خانہ‪/‬مقام‪/‬مسکن‪/‬سکونت‬
‫فارسی‪:‬مسكن‪.‬‬
‫رنگنا‪/‬رنگ چڑھانا‬
‫فارسی‪:‬رنگ ‪ ،‬رنگ زني ‪ ،‬رنگ كردن‪.‬‬
‫رنگ ریز‬
‫فارسی‪:‬رنگرز‪.‬‬
‫موت‪/‬نزع‬
‫فارسی‪:‬مردني ‪ ،‬درحال نزع ‪ ،‬مردن ‪ ،‬مرگ‪.‬‬
‫بند‪/‬خندق‪/‬مينڈ‬
‫فارسی‪ )=dike(:‬سد‪ ،‬دیواري كه براي جلوگيري از اب دریا مي سازند (در هلند)‪ ،‬اب بند‪ ،‬بند اب‪.‬‬
‫محرک‪/‬متحرک‬
‫فارسی‪:‬وابسته به نيروي محركه ‪ ،‬جنباننده ‪ ،‬حركتي ‪ ،‬شخص پرانرژي ‪ ،‬پویا‪.‬‬
‫قوتيت‬
‫فارسی‪:‬قدرت تحرك ‪ ،‬پویایي‪.‬‬
‫گھر‪/‬خاندان‬
‫فارسی‪:‬سلسله ‪ ،‬دودمان ‪ ،‬خاندان پادشاهان ‪ ،‬ال‪.‬‬
‫پيچش‬
‫فارسی‪(:‬طب) اسهال خوني ‪ ،‬دیسانتري ‪ ،‬ذوسنطاریا‪.‬‬
‫ہر ایک‪/‬کل‬
‫فارسی‪:‬هر یك ‪ ،‬هریك از‪ ،‬هریكي ‪ ،‬هر‪.‬‬
‫گرم‪/‬مشتاق‪/‬راغب‪/‬ساعی‬
‫فارسی‪:‬مشتاق ‪ ،‬ذیعلقه ‪ ،‬ترد و شكننده‪.‬‬
‫چيل‬
‫فارسی‪:‬عقاب ‪ ،‬شاهين قره قوش‪.‬‬
‫گوش‪/‬کان‬
‫فارسی‪:‬گوش ‪ ،‬شنوایي ‪ ،‬هرالتي شبيه گوش یا مثل دسته كوزه ‪ ،‬خوشه ‪ ،‬دسته ‪ ،‬خوشه دار یا گوشدار كردن‪.‬‬
‫ابتدائ‪/‬پہلے‪/‬قبل‬
‫فارسی‪:‬زود‪ ،‬بزودي ‪ ،‬مربوط به قدیم ‪ ،‬عتيق ‪ ،‬اوليه ‪ ،‬در اوایل ‪ ،‬در ابتدا‪.‬‬
‫حاصل کرنا‪/‬کمانا‪/‬پيدا کرنا‬
‫فارسی‪:‬تحصيل كردن ‪ ،‬كسب معاش كردن ‪ ،‬بدست اوردن ‪ ،‬دخل كردن ‪ ،‬درامد داشتن‪.‬‬
‫پر خلوص‪/‬سنجيدہ‪/‬سر گرم‬
‫فارسی‪:‬جدي ‪ ،‬دلگرم ‪ ،‬باحرارت ‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬صميمانه ‪ ،‬سنگين ‪ ،‬علقه شدید به چيزي ‪ ،‬وثيقه ‪ ،‬بيعانه‪.‬‬
‫بالی‪/‬جھمکا‬
‫فارسی‪:‬گوشواره ‪ ،‬حلقه ‪ ،‬اویز‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dusk‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dusky‬‬

‫‪v.t/i‬‬
‫‪.‬‬

‫‪Dust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duster‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dusty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Duteous‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dutiful‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Duty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dwarf‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dwell‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dwelling‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Dye‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dyer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dying‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dyke‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Dynamic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dynamism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dynasty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Dysentery‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Each‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eager‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eagle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ear‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Early‬‬
‫‪Earn‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Earnest‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Earring‬‬

‫کرخت(آواز)‪/‬کان پھاڑ‬
‫فارسی‪:‬گوشخراش‪.‬‬
‫ارض‪/‬دھرتی‪/‬گيتی‪/‬گل‪/‬خاک‪/‬مٹی‪/‬زمين‬
‫فارسی‪:‬خاك ‪ ،‬زمين ‪ ،‬سطح زمين ‪ ،‬كره زمين ‪ ،‬دنياي فاني ‪ ،‬سكنه زمين ‪ ،‬با خاك پوشاندن‪.‬‬
‫مٹی کا‪/‬زمينی‬
‫فارسی‪:‬خاكي ‪ ،‬گلي ‪ ،‬سفالي ‪ ،‬مادي ‪ ،‬جسماني‪.‬‬
‫خاکی‪/‬مٹی کا‬
‫فارسی‪:‬خاكي ‪ ،‬زميني‪.‬‬
‫بھونچال‪/‬لرزہ‪/‬زلزلہ‬
‫فارسی‪:‬زمين لرزه ‪ ،‬زلزله‪.‬‬
‫آرام‪/‬آسانی‪/‬چين‪/‬فراغ‪/‬فراغت‪/‬نعيم‪/‬راحت‪/‬قرار‪/‬سہولت‬
‫فارسی‪:‬اساني ‪ ،‬سهولت ‪ ،‬اسودگي ‪ ،‬راحت كردن ‪ ،‬سبك كردن ‪ ،‬ازاد كردن‪.‬‬
‫پورب‪/‬مشرق‬
‫فارسی‪:‬خاور مشرق ‪ ،‬شرق ‪ ،‬خاورگرایي ‪ ،‬بسوي خاور رفتن‪.‬‬
‫مشرقی‪/‬شرقی‬
‫فارسی‪:‬شرقي ‪ ،‬خاوري ‪ ،‬ساكن شرق ‪ ،‬بطرف شرق‪.‬‬
‫آسان‪/‬ہلکا پھلکا‪/‬ميسر‬
‫فارسی‪:‬اسان ‪ ،‬سهل ‪ ،‬بي زحمت ‪ ،‬اسوده ‪ ،‬ملیم ‪ ،‬روان ‪ ،‬سليس‪.‬‬
‫ڈاڑہ گرم کرنا‪/‬کھانا‪/‬تناول کرنا‬
‫فارسی‪:‬خوردن ‪ ،‬مصرف كردن ‪ ،‬تحليل رفتن‪.‬‬
‫ولتی‬
‫فارسی‪:‬پيش امدگي لبه بام ‪ ،‬هر چيزي كه كمي پيش امدگي دارد‪.‬‬
‫چھپ کر سننا‬
‫فارسی‪:‬استراق سمع كردن‪.‬‬
‫جزر‬
‫فارسی‪:‬جزر‪ ،‬فروكش ‪ ،‬فرونشيني ‪( ،‬مج‪ ).‬زوال ‪ ،‬فروكش كردن ‪ ،‬افول كردن‪.‬‬
‫آب نوس‬
‫فارسی‪:‬ابنوس ‪ ،‬درخت ابنوس‪.‬‬
‫انوکھا‪/‬بے مرکز‪/‬بے سرا‬
‫فارسی‪:‬گریزنده از مركز‪ ،‬بيرون از مركز‪( ،‬مج‪ ).‬غير عادي ‪ ،‬غریب ‪ ،‬عجيب‪.‬‬
‫باز گشت‪//‬گونج‪/‬سدا‬
‫فارسی‪:‬طنين ‪ ،‬پژواك‪.‬‬
‫گرہن‬
‫فارسی‪:‬گرفتگي ‪ ،‬گرفت ‪ ،‬كسوف یا خسوف ‪ ،‬تحت الشعاع قرار دادن‪.‬‬
‫ماحوليات‬
‫فارسی‪ )=oecology(:‬علم عادت وطرز زندگي موجودات و نسبت انها با محيط‪ ،‬بوم شناسي‪.‬‬
‫اقتسادی‪/‬معاشی‬
‫فارسی‪:‬اقتصادي‪.‬‬
‫اقتسادیت‪/‬معاشيات‬
‫فارسی‪:‬علم اقتصاد‪ ،‬اقتصادیات‪.‬‬
‫اقتساد‪/‬معيشت‬
‫فارسی‪:‬اقتصاد‪.‬‬
‫لہر‪/‬موج‪/‬وارفتگی‪/‬وجد‪/‬وجدان‬
‫فارسی‪:‬وجد‪ ،‬خلسه ‪ ،‬حظ یاخوشي زیاد‪.‬‬
‫بے خود‪/‬وجد آور‬
‫فارسی‪:‬نشله شده ‪ ،‬بوجد امده ‪ ،‬نشله اي ‪ ،‬جذبه اي‪.‬‬
‫عالم گير‪/‬کليسائ‪/‬عمومی‬
‫فارسی‪:‬جهاني ‪ ،‬مربوط به سرتاسر جهان (مخصوصا در مورد كليساها گفته ميشود)‪ ،‬عام‪.‬‬
‫چھاجن?‬
‫فارسی‪:‬اگزما‪ ،‬سودا‪.‬‬
‫چٹورا‪/‬کھائ‪/‬پيٹ‬
‫فارسی‪:‬پرخور‪.‬‬
‫بھنور‪/‬گرداب‬
‫فارسی‪:‬گرداب كوچك ‪ ،‬چرخ زدن ‪ ،‬جریان مخالف‪.‬‬
‫باغ عدن‪/‬بہشت‪/‬فردوس‪/‬جنت‬

‫‪a.‬‬

‫‪Earsplitting‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Earth‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Earthen‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Earthly‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Earthquake‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ease‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪East‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eastern‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Easy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Eat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eaves‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Eavesdrop‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ebb‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ebony‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eccentric‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Echo‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eclipse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ecology‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Economic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Economics‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Economy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ecstasy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ecstatic‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ecumenical‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eczema‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Edacious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eddy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eden‬‬

‫فارسی‪:‬عدن ‪ ،‬باغ عدن ‪ ،‬بهشت‪.‬‬
‫پوپل‬
‫فارسی‪:‬جانور بي دندان ‪ ،‬بدون دندان جلو‪.‬‬
‫النگ‪/‬باڑہ‪/‬دھار‪/‬حد‪/‬کنارہ‪/‬کور‪/‬لب‪/‬پل‬
‫فارسی‪:‬لبه‪.‬‬
‫کنارہ‬
‫فارسی‪:‬لبه ‪ ،‬لبه گذاري‪.‬‬
‫کھانے کے لئق‪/‬معقول‬
‫فارسی‪:‬خوردني ‪ ،‬ماكول ‪ ،‬چيز خوردني ‪ ،‬خوراكي‪.‬‬
‫فر مان‪/‬رقم‬
‫فارسی‪:‬فرمان ‪ ،‬حكم ‪ ،‬قانون‪.‬‬
‫عمارت‬
‫فارسی‪:‬عمارت ‪ ،‬ساختمان بزرگ مانند كليسا‪.‬‬
‫بنانا‪/‬ایمان پکا کرنا‪/‬تعمير کرنا‬
‫فارسی‪:‬تهذیب كردن ‪ ،‬اخلق اموختن ‪ ،‬تقدیس كردن ‪ ،‬تقویت كردن‪.‬‬
‫کانٹ چھانٹ کرنا‪/‬مرتب کرنا‪/‬تاليف کرنا‬
‫فارسی‪:‬ویراستن‪.‬‬
‫تاليف‬
‫فارسی‪:‬ویرایش‪.‬‬
‫نسخہ‬
‫فارسی‪:‬چاپ ‪ ،‬ویرایش‪.‬‬
‫مدیر‬
‫فارسی‪:‬ویراستار‪ ،‬ویرایشگر‪.‬‬
‫اداریہ‬
‫فارسی‪:‬سرمقاله‪.‬‬
‫اداریاتی کار کن‬
‫فارسی‪:‬سرمقاله نویس‪.‬‬
‫انسان بنانا‪/‬پڑھانا‪/‬تعليم دینا‬
‫فارسی‪:‬فرهيختن ‪ ،‬تربيت كردن ‪ ،‬دانش اموختن ‪ ،‬تعليم دادن‪.‬‬
‫خواندہ‪/‬پڑھا لکھا‪/‬تعليم یافتہ‬
‫فارسی‪:‬تحصيل كرده ‪ ،‬فرهيخته‪.‬‬
‫آموزش‪/‬خواندگی‪/‬پڑھائ‪/‬تعليم‪/‬تربيت‬
‫فارسی‪:‬اموزش و پرورش‪.‬‬
‫بام مچھلی‬
‫فارسی‪:‬مارماهي‪.‬‬
‫عجيب و غریب‬
‫فارسی‪ )=eery(:‬وهم اور‪ ،‬ترساننده ‪ ،‬گرفته ‪ ،‬مكدر‪.‬‬
‫مسخ کرنا‪/‬مٹانا‬
‫فارسی‪:‬پاك كردن ‪ ،‬محو كردن ‪ ،‬ستردن ‪ ،‬زدودن‪.‬‬
‫فن پزیری‬
‫فارسی‪:‬زدودن‪.‬‬
‫عمل‪/‬اثر‪/‬حاصل‪/‬نتيجہ‪/‬پھل‪/‬سبب‪/‬تاثير‬
‫فارسی‪:‬اثر‪ ،‬نتيجه ‪ ،‬اجراكردن‪.‬‬
‫فعالی‪/‬کار گر‪/‬مؤثر‪/‬پر اثر‬
‫فارسی‪:‬موثر‪ ،‬قابل اجرا‪.‬‬
‫کافی‪/‬کاری‪/‬نتيجہ خيز‬
‫فارسی‪:‬انجام شدني ‪ ،‬موثر‪.‬‬
‫فائدہ مند‬
‫فارسی‪:‬موثر‪.‬‬
‫کار گزاری‪/‬مستعدی‪/‬قابليت‬
‫فارسی‪:‬بازده ‪ ،‬بهره وري ‪ ،‬راندمان‪.‬‬
‫فعالی‪/‬مستعد‬
‫فارسی‪:‬بهره ور‪ ،‬موثر‪ ،‬كارامد‪.‬‬
‫پتل‬
‫فارسی‪:‬تمثال ‪ ،‬صورت ‪ ،‬پيكر‪ ،‬تمثال تهيه كردن ‪ ،‬پيكرك‪.‬‬
‫کھلنا‪/‬پھولنا‬

‫‪a.‬‬

‫‪Edentate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Edge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Edging‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Edible‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Edict‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Edifice‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Edify‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Edit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Editing‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Edition‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Editor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Editorial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Editorialist‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Educate‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Educated‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Education‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eel‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eerie‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Efface‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effacement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effect‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Effective‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Effectual‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Efficacious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Efficiency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Efficient‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effigy‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Effloresce‬‬

‫فارسی‪:‬گل كردن ‪ ،‬شكوفه كردن ‪ ،‬شوره كردن‪.‬‬
‫پھول کا کھلنا‬
‫فارسی‪:‬شكوفایي ‪ ،‬شكفتگي ‪ ،‬شوره زني‪.‬‬
‫بہاؤ‪/‬روانی‬
‫فارسی‪:‬پخش ‪ ،‬انتشار‪.‬‬
‫جاری‪/‬رواں‬
‫فارسی‪:‬بخارج پخش كننده ‪ ،‬منتشر شونده ‪ ،‬ساري ‪ ،‬فاضل اب ‪ ،‬نهر فرعي ‪ ،‬اب رو‪.‬‬
‫بہاؤ‪/‬اخراج‪/‬روانی‬
‫فارسی‪:‬پخش بخارج ‪ ،‬انتشار بخارج ‪ ،‬جریان‪.‬‬
‫بھاگ دوڑ‪/‬جہد‪/‬دوڑ دھوپ‪/‬جتن‪/‬جد‪/‬کوشش‪/‬مارا مار‪/‬سعی‪/‬تگ و دو‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬تقل‪ ،‬تلش ‪ ،‬كوشش ‪ ،‬سعي‪.‬‬
‫بے غيرتی‪/‬ڈھٹائ‪/‬دیدہ دليری‪/‬ہٹ‪/‬ضد‬
‫فارسی‪:‬جسارت ‪ ،‬گستاخي ‪ ،‬بيشرمي ‪ ،‬چيرگي‪.‬‬
‫بہانا‪/‬خارج کرنا‪/‬انڈیلنا‬
‫فارسی‪:‬بيرون ریختن از‪ ،‬ریختن (خون) پاشيدن ‪ ،‬پخش كردن ‪ ،‬پراكنده و متفرق‪.‬‬
‫انڈا‬
‫فارسی‪:‬تخم مرغ ‪ ،‬تخم ‪ ،‬تحریك كردن‪.‬‬
‫بينگن‬
‫فارسی‪(:‬گ‪.‬ش‪ ).‬بادنجان‪.‬‬
‫آنا‪/‬خودی‬
‫فارسی‪:‬ضمير‪ ،‬نفس ‪ ،‬خود‪.‬‬
‫خود بين‪/‬خود سر‬
‫فارسی‪:‬خودپسندي ‪ ،‬خود بين ‪ ،‬خودمدار‪.‬‬
‫انانيت‪/‬خود بينی‪/‬خود پرستی‬
‫فارسی‪:‬خودپرستي ‪ ،‬خودخواهي‪.‬‬
‫انانيت پسند‪/‬خود پسند‬
‫فارسی‪ )egotist(:‬خودپرست‪.‬‬
‫فخر‪/‬خودی‬
‫فارسی‪:‬خودپرستي ‪ ،‬منت ‪ ،‬خودستاني ‪ ،‬خود بيني ‪ ،‬خودپسندي‪.‬‬
‫آنا پرست‪/‬خود پسند‪/‬خود سر‬
‫فارسی‪ )egoist(:‬خودپرست‪.‬‬
‫آبرو ریز‪/‬انگشت نمان‪/‬فاش‪/‬ممتاز‬
‫فارسی‪:‬فاحش ‪ ،‬بزرگ ‪ ،‬برجسته ‪ ،‬نمایان ‪ ،‬انگشت نما‪.‬‬
‫گزر‪/‬خروج‪/‬کوچ‬
‫فارسی‪:‬خروج ‪ ،‬خروجي ‪ ،‬دررو‪ ،‬خارج شدن‪.‬‬
‫اٹھ‬
‫فارسی‪:‬عددهشت‪.‬‬
‫اٹھوان‬
‫فارسی‪:‬هشتمين ‪ ،‬یك هشتم ‪ ،‬اكتاو‪.‬‬
‫یا‬
‫فارسی‪(:‬كلمه مخالف ان ‪ neither‬است یعني هيج كدام)‪ ،‬هریك از دوتا‪ ،‬این و ان‪.‬‬
‫پر تکلف‬
‫فارسی‪:‬استادانه درست شده ‪ ،‬بزحمت درست شده ‪ ،‬به زحمت ساختن ‪ ،‬داراي جزءیات ‪ ،‬بادقت شرح دادن‪.‬‬
‫صراحت‪/‬تفصيل‪/‬وضاحت‬
‫فارسی‪:‬پيچيدگي ‪ ،‬جزءیات‪.‬‬
‫بيتنا‪/‬گزرنا‬
‫فارسی‪:‬گذشتن ‪ ،‬منقضي شدن ‪ ،‬سپري شدن ‪ ،‬سقوط‪.‬‬
‫لچک دار‬
‫فارسی‪:‬كشدار‪ ،‬قابل ارتجاع ‪ ،‬فنري ‪ ،‬سبك روح ‪ ،‬كشسان‪.‬‬
‫لچک‬
‫فارسی‪:‬قابليت ارتجاعي‪.‬‬
‫رفعت‪/‬عروج‬
‫فارسی‪:‬بالبري ‪ ،‬رفعت ‪ ،‬ترفيع ‪ ،‬سرفرازي شادي‪.‬‬
‫کہنی‬
‫فارسی‪:‬ارنج ‪ ،‬دسته صندلي ‪ ،‬با ارنج زدن‪.‬‬
‫بڑا‪/‬کلن‪/‬شيخ‪/‬عمر رسيدہ‬

‫‪n.‬‬

‫‪Efflorescence‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effluence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Effluent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Efflux‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effort‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Effrontery‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Effuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egg‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eggplant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ego‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Egocentric‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egoism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egoist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egotism‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egotist‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Egregious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Egress‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eight‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eighth‬‬

‫‪c‬‬
‫‪onj.‬‬
‫‪a.‬‬

‫‪Either‬‬
‫‪Elaborate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elaboration‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Elapse‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Elastic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elasticity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elbow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elder‬‬

‫فارسی‪:‬بزرگتر‪ ،‬ارشد‪ ،‬ارشد كليسا‪ ،‬شيخ كليسا‪.‬‬
‫چننا‪/‬انتخاب کرنا‪/‬منتخب کرنا‬
‫فارسی‪:‬برگزیدن ‪ ،‬انتخاب كردن ‪ ،‬برگزیده منتخب‪.‬‬
‫انتخاب‪/‬چناؤ‬
‫فارسی‪:‬راي دادن ‪ ،‬انتخاب ‪ ،‬انتخاب نماینده ‪ ،‬گزینش‪.‬‬
‫انتخابی‬
‫فارسی‪:‬گزینشي ‪ ،‬انتخابي‪.‬‬
‫انتخابی‬
‫فارسی‪:‬گزینگر‪.‬‬
‫بجلی‪/‬کہربا‬
‫فارسی‪:‬برق ‪ ،‬نيروي كهربایي‪.‬‬
‫بجلی لگانا‬
‫فارسی‪:‬تحت تاثير برق قرار دادن ‪ ،‬برق زده كردن ‪ ،‬الكتریكي كردن ‪ ،‬به هيجان اوردن‪.‬‬
‫خميرہ‪/‬معجون‬
‫فارسی‪(:‬داروسازي) معجون ‪ ،‬خميردارو دواي قندي‪.‬‬
‫اب‪/‬آب تاب‪/‬حسن‪/‬جمال‪/‬خوبی‪/‬لطافت‪/‬لطف‪/‬نزاکت‪/‬شان‪/‬زیب‪/‬زیب و زینت‬
‫فارسی‪:‬براز‪ ،‬ظرافت ‪ ،‬لطافت ‪ ،‬زیبایي ‪ ،‬وقار‪ ،‬ریزه كاري ‪ ،‬سليقه‪.‬‬
‫حسين‪/‬رنگين‪/‬تيکھا‪/‬تيکھی‪/‬سڈول‪/‬ستھرا‪/‬ستھری‪/‬وضعدار‬
‫فارسی‪:‬زیبا‪ ،‬با سليقه ‪ ،‬پربراز‪ ،‬برازنده‪.‬‬
‫مرثيہ‬
‫فارسی‪:‬مرثيه ‪ ،‬سوگ شعر‪.‬‬
‫عنصر‪/‬رکن‬
‫فارسی‪:‬جسم بسيط‪ ،‬جوهر فرد‪ ،‬عنصر‪ ،‬اساس ‪ ،‬اصل ‪ ،‬محيط طبيعي ‪ ،‬اخشيج ‪ ،‬عامل‪.‬‬
‫بنيادی‪/‬ابتدائ‪/‬تمہيدی‪/‬عنصری‬
‫فارسی‪:‬ابتدایي ‪ ،‬مقدماتي‪.‬‬
‫فيل‪/‬ہاتھی‪/‬ہتھنی‪/‬پيل‬
‫فارسی‪:‬پيل ‪ ،‬فيل‪.‬‬
‫فراز‪/‬رفعت‪/‬ترقی‪/‬اٹھان‪/‬اونچائ‬
‫فارسی‪:‬بلندي ‪ ،‬جاي بلند وبرامدگي ‪ ،‬ترفيع‪.‬‬
‫گيارہ‬
‫فارسی‪:‬یازده ‪ ،‬عدد یازده‪.‬‬
‫نکالنا‪/‬پيدا کرنا‪/‬ابھارنا‬
‫فارسی‪:‬بيرون كشيدن ‪ ،‬استخراج كردن ‪ ،‬استنباط كردن‪.‬‬
‫استنبات‬
‫فارسی‪:‬استحراج ‪ ،‬استنباط‪.‬‬
‫مرغوب‬
‫فارسی‪:‬قابل انتخاب ‪ ،‬واجد شرایط‪ ،‬مطلوب‪.‬‬
‫ساقط کرنا‬
‫فارسی‪:‬زدودن ‪ ،‬رفع كردن‪.‬‬
‫حذف‪/‬رفع‬
‫فارسی‪:‬زدودگي ‪ ،‬رفع‪.‬‬
‫اکسير‬
‫فارسی‪:‬اكسير‪ ،‬كيميا‪.‬‬
‫آتش زبانی‪/‬بلغت‪/‬فصاحت‪/‬گویائ‪/‬سخن‪/‬تلقت‬
‫فارسی‪:‬شيوایي ‪ ،‬فصاحت ‪ ،‬سخنوري ‪ ،‬علم فصاحت ‪ ،‬علم بيان‪.‬‬
‫فسيح‪/‬گویا‪/‬شيرین بيان‪/‬سخن ور‪/‬طرار‬
‫فارسی‪:‬فصيح ‪ ،‬شيوا‪ ،‬سخنور‪ ،‬سخن ارا‪.‬‬
‫کوئ ور‬
‫فارسی‪ )=other(:‬دیگر‪ ،‬جز این‪.‬‬
‫دوسری جگہ‪/‬کہيں اور‪/‬کسی اور جگہ‬
‫فارسی‪:‬درجاي دیگر‪ ،‬بجاي دیگر‪ ،‬نقطه دیگر‪.‬‬
‫صراحت‬
‫فارسی‪:‬روشن كردن ‪ ،‬توضيح دادن ‪ ،‬شفاف ‪ ،‬روشن‪.‬‬
‫صراحت‬
‫فارسی‪:‬توضيح ‪ ،‬روشنسازي‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Elect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Election‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Elective‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Electoral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Electricity‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Electrify‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Electuary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elegance‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Elegant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elegy‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Element‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Elementary‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elephant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elevation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eleven‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Elicit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elicitation‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eligible‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Eliminate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elimination‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elixir‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eloquence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eloquent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Else‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Elsewhere‬‬
‫‪Elucidate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Elucidation‬‬

‫آنکھ بچانا‪/‬بچ نکلنا‪/‬گرفت ميں نہ آنا‬
‫فارسی‪:‬اجتناب كردن از‪ ،‬طفره زدن ‪ ،‬دوري كردن از‪.‬‬
‫دبل کرنا‪/‬لغر کرنا‪/‬نحيف بنانا‬
‫فارسی‪:‬لغر كردن ‪ ،‬نزار كردن ‪ ،‬بي قوت كردن ‪ ،‬تحليل رفتن‪.‬‬
‫آزادی‪/‬حریت‬
‫فارسی‪:‬ازادي ‪ ،‬رهایي ‪ ،‬رستگاري ‪ ،‬رهاسازي ‪ ،‬تخليص‪.‬‬
‫بے طاقت کرنا‪/‬خصی کرنا‪/‬نا مرد بنانا‬
‫فارسی‪:‬از مردي انداختن ‪ ،‬اخته كردن ‪( ،‬مج‪ ).‬سست كردن‪.‬‬
‫بندھ‪/‬پل‬
‫فارسی‪:‬پشته ‪ ،‬دیوار خاكي ‪ ،‬خاكریزي‪.‬‬
‫مصيبت ميں ڈالنا‪/‬خجل کرنا‪/‬شرمندہ کرنا‪/‬الجھانا‬
‫فارسی‪:‬دست پاچه كردن ‪ ،‬براشفتن ‪ ،‬خجالت دادن ‪ ،‬شرمسار شدن‪.‬‬
‫روگ‪/‬شرمندگی‬
‫فارسی‪:‬خجالت‪.‬‬
‫سفارت خانہ‬
‫فارسی‪:‬سفارت كبري ‪ ،‬ایلچي گري ‪ ،‬سفارت خانه‪.‬‬
‫گاڑ دینا‪/‬جما دینا‬
‫فارسی‪:‬جاسازي كردن‪.‬‬
‫گاڑا ہوا‪/‬جما ہوا‬
‫فارسی‪:‬جاسازي شده‪.‬‬
‫نکھارنا‪/‬سجانا‪/‬سنوارنا‪/‬سنگھارنا‬
‫فارسی‪:‬ارایش كردن ‪ ،‬ارایش دادن ‪ ،‬زینت دادن ‪ ،‬زیبا كردن ‪ ،‬پيراستن‪.‬‬
‫آراستگی‬
‫فارسی‪:‬ارایش ‪ ،‬تزءین‪.‬‬
‫چرانا‪/‬ڈکار جانا‪/‬ہضم کرنا‪/‬کھانا‪/‬خرد برد کرنا‪/‬پچانا‬
‫فارسی‪:‬اختلس كردن ‪ ،‬دستبرد زدن به ‪ ،‬حيف و ميل كردن ‪ ،‬دزدیدن ‪ ،‬بالكشيدن‪.‬‬
‫دست برد‪/‬ہضم‪/‬خيانت‬
‫فارسی‪:‬اختلس ‪ ،‬دزدي ‪ ،‬حيف وميل‪.‬‬
‫نا گوار کرنا‪/‬کڑوا کرنا‪/‬تلخ کرنا‬
‫فارسی‪:‬تلخ كردن ‪ ،‬ناگوار كردن ‪ ،‬بدتر كردن‪.‬‬
‫نشان‪/‬تغرا‬
‫فارسی‪:‬نشان ‪ ،‬نشانه ‪ ،‬علمت ‪ ،‬شعار‪( ،‬ك‪ ).‬تمثيل ‪ ،‬با علیم نشان دادن‪.‬‬
‫پڑیا‬
‫فارسی‪:‬تجسم ‪ ،‬در برداري ‪ ،‬تضمين ‪ ،‬درج‪.‬‬
‫مجسم ہونا‬
‫فارسی‪:‬جسم دادن (به)‪ ،‬مجسم كردن ‪ ،‬دربرداشتن ‪ ،‬متضمن بودن‪.‬‬
‫ہمت بڑھانا‪/‬پيٹھ ٹھونکنا‬
‫فارسی‪:‬تشجيع كردن ‪ ،‬جسور كردن‪.‬‬
‫آغوش ميں لينا‪/‬چمٹانا‪/‬چپٹنا‪/‬گلے لگنا‪/‬لپٹانا‪/‬پہل گرم کرنا‪/‬سينہ لگانا‬
‫فارسی‪:‬دراغوش گرفتن ‪ ،‬در بر گرفتن ‪ ،‬بغل كردن ‪ ،‬پذیرفتن ‪ ،‬شامل بودن‪.‬‬
‫کاڑھنا‪/‬کڑھائ کرنا‬
‫فارسی‪:‬قلب دوزي كردن ‪ ،‬گلدوزي كردن ‪ ،‬برودره دوزي ‪ ،‬اراستن‪.‬‬
‫چکن‪/‬گوٹا کناری‪/‬کام‪/‬کڑھائ‪/‬کشيدہ کاری‪/‬نگار‪/‬پھول پتی‪/‬زر دوزی‬
‫فارسی‪:‬قلبدوزي‪.‬‬
‫حمل‪/‬جنين‪/‬نا پختہ‬
‫فارسی‪:‬جنين ‪ ،‬رویان ‪ ،‬گياهك تخم ‪ ،‬مرحله بدوي‪.‬‬
‫خام‪/‬نا پختہ‬
‫فارسی‪:‬رویاني ‪ ،‬جنيني ‪( ،‬مج‪ ).‬نارس ‪ ،‬اوليه‪.‬‬
‫اصلح‪/‬تصحيح‬
‫فارسی‪:‬اصلح‪.‬‬
‫پننا‪/‬زمرد‬
‫فارسی‪:‬زمردسبز‪ ،‬سبززمردي‪.‬‬
‫برآمد ہونا‪/‬نکلنا‪/‬ابھرنا‪/‬ظاہر ہونا‬
‫فارسی‪:‬پدیدار شدن ‪ ،‬بيرون امدن‪.‬‬
‫نمود‪/‬ظہور‬

‫‪a.‬‬

‫‪Elude‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Emaciate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emancipation‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Emasculate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embankment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embarrass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embarrassment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embassy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embed‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Embedded‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embellish‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embellishment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embezzle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embezzlement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embitter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emblem‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embodiment‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Embody‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embolden‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embrace‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Embroider‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embroidery‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Embryo‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Embryonic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emendation‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emerald‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Emerge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emergence‬‬

‫فارسی‪:‬امر فوق العاده و غيره منتظره ‪ ،‬حتمي ‪ ،‬ناگه اینده ‪ ،‬اورژانس‪.‬‬
‫ہنگامی حالت‬
‫فارسی‪:‬امر فوق العاده و غيره منتظره ‪ ،‬حتمي ‪ ،‬ناگه اینده ‪ ،‬اورژانس‪.‬‬
‫ہنگامی‪/‬نا گہانی‬
‫فارسی‪:‬بيرون اینده ‪ ،‬طالع ‪( ،‬مج‪ ).‬براینده ‪ ،‬ناشي ‪ ،‬مبرم ‪ ،‬مضر‪ ،‬اثرات ناشيه ‪ ،‬معلول‪.‬‬
‫ریگ مال‬
‫فارسی‪:‬سنگ سنباده ‪ ،‬سنباده زدن ‪ ،‬سنباده اي‪.‬‬
‫قئے آوار‬
‫فارسی‪:‬قي اور‪ ،‬داروي استفراغ اور‪.‬‬
‫مہاجر‪/‬تارک وطن‬
‫فارسی‪:‬مهاجر‪ ،‬كوچ كننده‪.‬‬
‫حجرت کرنا‪/‬ترک وطن کرنا‬
‫فارسی‪:‬مهاجرت كردن ‪ ،‬بكشور دیگر رفتن‪.‬‬
‫ہجرت‬
‫فارسی‪:‬مهاجرت ‪ ،‬كوچ‪.‬‬
‫رفعت‪/‬شان‪/‬شرف‪/‬علو‪/‬اٹھان‬
‫فارسی‪ )eminency(:‬عالي رتبه ‪ ،‬عاليجناب ‪( ،‬طب) برامدگي ‪ ،‬بزرگي ‪ ،‬جاه ‪ ،‬مقام ‪ ،‬تعالي ‪ ،‬بلندي ‪ ،‬برجستگي‪.‬‬
‫عالی‪/‬ممتاز‪/‬سر بلند‪/‬شریف‬
‫فارسی‪:‬برجسته ‪ ،‬بلند‪ ،‬متعال ‪( ،‬مج‪ ).‬بزرگ ‪ ،‬والمقام ‪ ،‬هویدا‪.‬‬
‫ایلچی‪/‬جاسوس‪/‬مخبر‬
‫فارسی‪:‬مامور سري ‪ ،‬فرستاده‪.‬‬
‫آواز نکالنا‪/‬چھوڑنا‪/‬اظہار کرنا‪/‬خارج کرنا‪/‬نکالنا‬
‫فارسی‪:‬بيرون دادن ‪ ،‬خارج كردن ‪ ،‬بيرون ریختن ‪ ،‬انتشار نور منتشركردن‪.‬‬
‫یافت‬
‫فارسی‪:‬درامد‪ ،‬مواجب ‪ ،‬مداخل ‪ ،‬معونت ‪ ،‬حقوق ‪ ،‬مقرري‪.‬‬
‫احساس‪/‬جذبہ‪/‬جوش‪/‬لہر‬
‫فارسی‪:‬احساسات ‪ ،‬هيجانات ‪ ،‬شور‪ ،‬هيجاني‪.‬‬
‫جذبات انگيز‬
‫فارسی‪:‬وابسته به احساسات‪.‬‬
‫بادشاہ‪/‬شہنشاہ‬
‫فارسی‪:‬امپراتور‪ ،‬فرمانفرما‪.‬‬
‫تاکيد‪/‬وزن‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬تاكيد‪ ،‬اهميت ‪ ،‬قوت ‪ ،‬تكيه‪.‬‬
‫واثق‪/‬زور دار‬
‫فارسی‪:‬موكد‪ ،‬تاكيد شده ‪ ،‬باقوت تلفظ شده‪.‬‬
‫قلم رو‪/‬سلطنت‬
‫فارسی‪:‬امپراتوري چند كشور كه در دست یك پادشاه باشد‪ ،‬فرمانروایي‪.‬‬
‫استعمال کرنا‪/‬کام دینا‪/‬ملزمت دینا‪/‬نوکری دینا‬
‫فارسی‪:‬استعمال كردن ‪ ،‬بكار گماشتن ‪ ،‬استخدام كردن ‪ ،‬مشغول كردن ‪ ،‬بكار گرفتن ‪ ،‬شغل‪.‬‬
‫ملزم‪/‬نوکر‬
‫فارسی‪:‬مستخدم ‪ ،‬كارگر‪ ،‬مستخدم زن ‪ ،‬كارمند‪.‬‬
‫اجر‪/‬مالک‬
‫فارسی‪:‬كارفرما‪ ،‬استخدام كننده‪.‬‬
‫استعمال‪/‬کام‪/‬کار‪/‬کاروبار‪/‬ملزمت‪/‬نوکری‪/‬شغل‪/‬روز گار‪/‬تصرف‬
‫فارسی‪:‬بكارگيري ‪ ،‬كارگماري ‪ ،‬استخدام‪.‬‬
‫اختيار دینا‪/‬طاقت دینا‬
‫فارسی‪:‬صاحب اختيار و قدرت كردن ‪ ،‬قدرت دادن ‪ ،‬اختيار دادن ‪ ،‬وكالت دادن‪.‬‬
‫ملکہ‪/‬سلطانہ‬
‫فارسی‪:‬زن امپراتور‪ ،‬ملكه ‪ ،‬امپراتریس ‪ ،‬شهبانو‪.‬‬
‫خالی کرنا‪/‬انڈیلنا‬
‫فارسی‪:‬تهي ‪ ،‬خالي‪.‬‬
‫خالی‪/‬کورا‪/‬اوچھا‪/‬پول‪/‬پونگا‪/‬سونا‪/‬تہی‬
‫فارسی‪:‬تهي ‪ ،‬خالي ‪ ،‬پوچ ‪ ،‬خالي كردن ‪ ،‬تهي شدن‪.‬‬
‫آسان بنانا‪/‬مجاز کرنا‪/‬مخطار کرنا‪/‬قابل کرنا‬
‫فارسی‪:‬قادر ساختن ‪ ،‬وسيله فراهم كردن ‪ ،‬تهيه كردن براي ‪ ،‬اختيار دادن‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emergency‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Emergent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emery‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Emetic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emigrant‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Emigrate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emigration‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eminence‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Eminent‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emissary‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Emit‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emolument‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emotion‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Emotive‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emperor‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emphasis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Emphatic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Empire‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Employ‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Employee‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Employer‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Employment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Empower‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Empress‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Empty‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Empty‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enable‬‬

‫ادا کرنا‪/‬انجام دینا‪/‬بجاوری کرنا‬
‫فارسی‪:‬بصورت قانون دراوردن ‪ ،‬وضع كردن(قانون) تصویب كردن ‪ ،‬نمایش دادن‪.‬‬
‫مينا‪/‬تام چينی‬
‫فارسی‪:‬مينا ساختن ‪ ،‬ميناكاري كردن ‪ ،‬مينایي ‪ ،‬لعاب دادن ‪ ،‬لعاب ‪ ،‬مينا‪.‬‬
‫ڈیرا ڈالنا‪/‬پڑاؤ ڈالنا‪/‬پڑنا‬
‫فارسی‪:‬اردو زدن ‪ ،‬چادر زدن ‪ ،‬خيمه برپا كردن ‪ ،‬منزل دادن‪.‬‬
‫خر گاہ‪/‬پڑاؤ‬
‫فارسی‪:‬محل اردو زدن ‪ ،‬قرار گاه‪.‬‬
‫رجھانا‬
‫فارسی‪:‬افسون كردن ‪ ،‬سحر كردن ‪ ،‬جادو كردن ‪ ،‬مسحور شدن ‪ ،‬فریفتن ‪ ،‬بدام عشق انداختن‪.‬‬
‫جادو‪/‬سحر کاری‪/‬طلسم‬
‫فارسی‪:‬افسون ‪ ،‬جادو‪ ،‬سحر‪.‬‬
‫گھيرنا‪/‬حلقے ميں لينا‪/‬انحصار کرنا‪/‬محاصرہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬دورگرفتن ‪ ،‬احاطه كردن ‪ ،‬حلقه زدن ‪ ،‬دورچيزي گشتن ‪ ،‬دربرداشتن‪.‬‬
‫محصورہ‬
‫فارسی‪:‬ناحيه اي كه كشور بيگانه دور انرا گرفته باشد‪ ،‬ناحيه ایكه حكومت كشورهاي بيگانه انرا كاملاحاطه كرده‬
‫باشد‪ ،‬تحت محاصره‪.‬‬
‫گھيرنا‪/‬احاطہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬درميان گذاشتن ‪ ،‬در جوف قرار دادن ‪ ،‬به پيوست فرستادن ‪ ،‬حصار یا چينه كشيدن دور‪.‬‬
‫احاطہ‪/‬حصار‬
‫فارسی‪:‬پيوست ‪ ،‬در جوف ‪ ،‬حصار‪.‬‬
‫مدح‪/‬قصيدہ‬
‫فارسی‪:‬ثنا‪ ،‬ستایش‪.‬‬
‫گھير لينا‪/‬لپيٹ لينا‪/‬شامل کرنا‬
‫فارسی‪:‬دورگرفتن ‪ ،‬احاطه كردن ‪ ،‬حلقه زدن ‪ ،‬دارا بودن ‪ ،‬شامل بودن ‪ ،‬دربرگرفتن ‪ ،‬محاصره كردن‪.‬‬
‫مڈ بھيڑ‪/‬ملقات‪/‬سامنا‪/‬ٹکر‬
‫فارسی‪:‬رویارویي ‪ ،‬رویاروي شدن ‪ ،‬برخورد‪ ،‬روبروشدن ‪ ،‬مواجه شدن با‪ ،‬مصادف شدن با‪ ،‬دست بگریبان شدن با‪،‬‬
‫مواجهه ‪ ،‬تصادف‪.‬‬
‫ڈھارس دینا‪/‬دل رکھنا‪/‬حوصلہ افزائ کرنا‪/‬ہمت بڑھانا‪/‬جی بڑھانا‪/‬پيٹھ ٹھونکنا‪/‬پشت پناہی کرنا‬
‫فارسی‪:‬تشویق كردن ‪ ،‬دلگرم كردن ‪ ،‬تشجيح كردن ‪ ،‬تقویت كردن ‪ ،‬پيش بردن ‪ ،‬پروردن‪.‬‬
‫ڈھارس‪/‬حوصلہ افزائ‪/‬حمایت‪/‬تائد‪/‬پشت پناہی‬
‫فارسی‪:‬تشویق ‪ ،‬دلگرمي‪.‬‬
‫حوصلہ افزا‬
‫فارسی‪:‬مشوق ‪ ،‬دلگرم كننده‪.‬‬
‫سرخی دینا‬
‫فارسی‪:‬برنگ لكي دراوردن ‪ ،‬جگري كردن ‪ ،‬قرمز كردن‪.‬‬
‫قبضہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬دست اندازي كردن ‪ ،‬دست درازي كردن ‪ ،‬تخطي كردن ‪ ،‬تجاوز كردن‪.‬‬
‫دست اندازی‬
‫فارسی‪:‬دست اندازي ‪ ،‬تخطي ‪ ،‬تجاوز‪.‬‬
‫پپڑی جمانا‪/‬تہ جمانا‬
‫فارسی‪:‬روكش كردن ‪ ،‬با پوسته یا قشري پوشاندن ‪ ،‬بشكل پوسته در اوردن‪.‬‬
‫بار ڈالنا‪/‬قرض دار بنانا‪/‬رکاوٹ بننا‬
‫فارسی‪:‬سنگين كردن ‪ ،‬اسباب زحمت شدن ‪ ،‬دست و پاي(كسي را) گرفتن ‪ ،‬باز داشتن‪.‬‬
‫آخر کرنا‪/‬انجام تک پہچانا‪/‬ختم کرنا‪/‬نبيڑنا‬
‫فارسی‪:‬انتها‪ ،‬خاتمه ‪ ،‬خاتمه دادن ‪ ،‬خاتمه یافتن‪.‬‬
‫انآخر ہونا‪/‬جام تک پہنچنا‪/‬خاتمہ ہونا‬
‫فارسی‪:‬پایان ‪ ،‬انتها‪ ،‬اخر‪ ،‬خاتمه ‪ ،‬فرجام ‪ ،‬سر‪ ،‬نوك ‪ ،‬طرف ‪ ،‬بپایان رساندن ‪ ،‬تمام كردن‪.‬‬
‫خطرے ميں ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬به مخاطره انداختن ‪ ،‬در معرض خطر گذاشتن‪.‬‬
‫لڈل بنا‪/‬پيارا کرنا‬
‫فارسی‪(:‬م‪.‬م‪ ).‬گران كردن ‪ ،‬عزیز كردن‪.‬‬
‫لڈ‬
‫فارسی‪:‬عزیز كردن ‪ ،‬گرامي كردن‪.‬‬
‫اختتام‪/‬انتہا‪/‬خاتمہ‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enact‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enamel‬‬

‫‪v.t‬‬

‫‪Encamp‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encampment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enchant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enchantment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encircle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enclave‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enclose‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enclosure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encomium‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encompass‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encounter‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encourage‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encouragement‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Encouraging‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encrimson‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encroach‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encroachment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Encrust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Encumber‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪End‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪End‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Endanger‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Endear‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Endearment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ending‬‬

‫فارسی‪:‬پایان ‪ ،‬خاتمه‪.‬‬
‫بے اندازہ‪/‬بے حد‬
‫فارسی‪:‬بي پایان ‪ ،‬بيحد‪.‬‬
‫حمایت کرنا‪/‬منظور کرنا‪/‬توثيق کرنا‬
‫فارسی‪:‬پشت نویس كردن ‪ ،‬ظهرنویسي كردن ‪ ،‬درپشت سندنوشتن ‪ ،‬امضا كردن ‪ ،‬صحه گذاردن‪.‬‬
‫دستخط‪/‬توثيق‪/‬تظہير‬
‫فارسی‪:‬ظهر نویسي ‪ ،‬امضا‪ ،‬موافقت ‪ ،‬تایيد‪.‬‬
‫بخشنا‪/‬دینا‪/‬جہيز دینا‬
‫فارسی‪(:‬با ‪ )with‬بخشيدن (به)‪ ،‬اعطا كردن(به)‪( ،‬به صيغه اسم مفعول) دارا‪ ،‬چيزي راوقف كردن ‪ ،‬وقف كردن ‪،‬‬
‫موهبت بخشيدن به‪.‬‬
‫وقف‬
‫فارسی‪:‬اعطا‪ ،‬موهبت‪.‬‬
‫برداشت‪/‬پتا‪/‬ثبات‪/‬صبر‪/‬تاب‬
‫فارسی‪:‬تحمل ‪ ،‬پایداري ‪0‬‬
‫برداشت کرنا‪/‬جھيلنا‪/‬کھانا‪/‬صبر آنا‪/‬سہنا‪/‬تاب لنا‪/‬زحمت اٹھانا‬
‫فارسی‪:‬تحمل كردن ‪ ،‬بردباري كردن دربرابر‪ ،‬طاقت چيزي راداشتن ‪ ،‬تاب چيزي رااوردن‪.‬‬
‫پچکاری‪/‬شافہ‬
‫فارسی‪:‬تنقيه ‪ ،‬اماله‪.‬‬
‫عدو‪/‬باغی‪/‬بيری‪/‬دشمن‪/‬غنيم‪/‬حریف‬
‫فارسی‪:‬دشمن ‪ ،‬عدو‪ ،‬خصم ‪ ،‬دشمن كردن‪.‬‬
‫جفا کش‬
‫فارسی‪:‬پرتكاپو‪ ،‬كارمایه اي ‪ ،‬جدي ‪ ،‬كاري ‪ ،‬فعال ‪ ،‬داراي انرژي‪.‬‬
‫دم‪/‬قوت‪/‬طاقت‪/‬زور‬
‫فارسی‪:‬انرژي‪.‬‬
‫کم زور بنانا‬
‫فارسی‪:‬سست كردن ‪ ،‬ضعيف كردن‪.‬‬
‫ہتھيار ڈالنا‬
‫فارسی‪:‬تيول بخشيدن ‪ ،‬هبه كردن ملك ‪ ،‬صاحب ملك كردن‪.‬‬
‫گھيرنا‬
‫فارسی‪:‬پيچيدن ‪ ،‬درلفافه پيچيدن ‪ ،‬با لفافه پوشاندن ‪ ،‬دربرگرفتن ‪ ،‬دراغوش گرفتن‪.‬‬
‫بھگا دینا‪/‬دم لگانا‪/‬مجبور کرنا‪/‬نافذ کرنا‪/‬زبردستی سے لينا‬
‫فارسی‪:‬اجراكردن ‪( ،‬بازور) از پيش بردن ‪ ،‬وادار كردن ‪ ،‬مجبوركردن ‪ ،‬تاكيدكردن‪.‬‬
‫اضدی دینا‬
‫فارسی‪:‬ازاد كردن ‪ ،‬از بندگي رهاندن ‪ ،‬معاف كردن ‪ ،‬حقوق مدني اعطا كردن به‪.‬‬
‫عہد کرنا‪/‬اٹکانا‪/‬منگنی کرنا‬
‫فارسی‪:‬بكارگماشتن ‪ ،‬گرفتن ‪ ،‬استخدام كردن ‪ ،‬نامزدكردن ‪ ،‬متعهد كردن ‪ ،‬از پيش سفارش دادن ‪ ،‬مجذوب كردن ‪،‬‬
‫درهم انداختن ‪ ،‬گيردادن ‪ ،‬گروگذاشتن ‪ ،‬گرودادن ‪ ،‬ضامن كردن ‪ ،‬عهد كردن ‪ ،‬قول دادن‪.‬‬
‫مشغول‪/‬مصروف‬
‫فارسی‪:‬نامزد شده ‪ ،‬سفارش شده‪.‬‬
‫عہد‪/‬کام‪/‬منگنی‪/‬قرار داد‬
‫فارسی‪:‬نامزدي ‪ ،‬اشتغال ‪ ،‬مشغوليت‪.‬‬
‫پيدہ کرنا‪/‬وجود ميںں لنا‬
‫فارسی‪:‬توليد نسل كردن ‪ ،‬ابستن شدن (زن)‪ ،‬ایجاد كردن ‪ ،‬بوجود امدن‪.‬‬
‫مہندس‬
‫فارسی‪:‬مهندس‪.‬‬
‫کندہ کرنا‪/‬کھودنا‪/‬نقشين کرنا‬
‫فارسی‪:‬قلم زدن ‪ ،‬كنده كاري كردن در‪ ،‬حكاكي كردن ‪ ،‬گراوركردن ‪ ،‬نقش كردن ‪ ،‬منقوش كردن‪.‬‬
‫کھدائ‪/‬نقاشی‪/‬نقش‬
‫فارسی‪:‬حكاكي‪.‬‬
‫محو‪/‬منہمک‬
‫فارسی‪:‬انحصارشده ‪ ،‬كاملاشغال شده ‪ ،‬مجذوب‪.‬‬
‫ہڑپ کرنا‬
‫فارسی‪:‬غرق كردن در‪ ،‬غوطه ورساختن ‪ ،‬توي چيزي فروبردن ‪ ،‬فراگرفتن ‪ ،‬خروشان كردن‪.‬‬
‫چيستان‪/‬پہيلی‪/‬عقدہ‬
‫فارسی‪:‬معما‪ ،‬چيستان ‪ ،‬لغز‪ ،‬رمز‪ ،‬بيان مبهم‪.‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Endless‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Endorse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Endorsement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Endow‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Endowment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Endurance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Endure‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enema‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enemy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Energetic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Energy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enfeeble‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enfeoff‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enfold‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enforce‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enfranchise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Engage‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Engaged‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Engagement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Engender‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Engineer‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Engrave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Engraving‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Engrossed‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Engulf‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enigma‬‬

‫مبہم‬
‫فارسی‪:‬معمایي ‪ ،‬مبهم‪.‬‬
‫ہدایت کرنا‬
‫فارسی‪:‬سفارش كردن به ‪ ،‬امركردن ‪ ،‬مقررداشتن ‪ ،‬بهم متصل كردن‪.‬‬
‫عيش کرنا‪/‬باغ باغ ہونا‪/‬چين کرنا‪/‬چکھنا‪/‬لطف اٹھانا‪/‬محضوذ ہونا‪/‬مزہ لوٹنا‪/‬مزہ پانا‪/‬مزہ اڑانا‪/‬مزہ اٹھانا‪/‬مزے‬
‫لينا‪/‬رس لينا‬
‫فارسی‪:‬لذت بردن ‪ ،‬برخوردارشدن از‪ ،‬بهره مندشدن از‪ ،‬دارابودن ‪ ،‬برخوردارشدن‪.‬‬
‫مزے دار‬
‫فارسی‪:‬لذت بخش ‪ ،‬لذت بردني‪.‬‬
‫عيش‪/‬گل چھرے‪/‬لطف‪/‬موج‪/‬مزہ‪/‬رنگ‪/‬عشرت‪/‬ذوق‬
‫فارسی‪:‬لذت ‪ ،‬خوشي ‪ ،‬برخورداري‪.‬‬
‫بڑھانا‪/‬پھيلنا‬
‫فارسی‪:‬بزرگ كردن ‪ ،‬باتفصيل شرح دادن ‪ ،‬توسعه دادن ‪ ،‬وسيع كردن ‪ ،‬بسط دادن‪.‬‬
‫توسيع‬
‫فارسی‪:‬توسعه ‪ ،‬بزرگي‪.‬‬
‫روشنی ڈالنا‪/‬اجالنا‪/‬واضح کرنا‬
‫فارسی‪:‬روشن فكركردن ‪ ،‬روشن كردن ‪ ،‬تعليم دادن‪.‬‬
‫آگہی‪/‬روشن خيالی‬
‫فارسی‪:‬روشن فكري‪.‬‬
‫بھرتی کرنا‬
‫فارسی‪:‬براي سربازي گرفتن ‪ ،‬نام نویسي كردن ‪ ،‬كمك طلب كردن از‪ ،‬درفهرست نوشتن‪.‬‬
‫بھرتی‬
‫فارسی‪:‬نام نویسي ‪ ،‬سربازگيري‪.‬‬
‫الجھانا‬
‫فارسی‪:‬دردام نهادن ‪ ،‬گرفتاركردن ‪ ،‬درشبكه نهادن ‪ ،‬مثل توروپارچه پشته بندي سوراخ داركردن‪.‬‬
‫عداوت‪/‬بير‪/‬دشمنی‪/‬کاٹ‪/‬کاوش‪/‬کينہ‪/‬کھٹ پٹ‪/‬لڑائ‪/‬مخالفت‪/‬نقيذ‪/‬رنجش‪/‬ضد‬
‫فارسی‪:‬دشمني ‪ ،‬خصومت ‪ ،‬عداوت ‪ ،‬نفرت ‪ ،‬كينه‪.‬‬
‫شدت‬
‫فارسی‪:‬غيرعادي ‪ ،‬عظمت ‪ ،‬شرارت زیاد‪ ،‬ستمگري ‪ ،‬شناعت ‪ ،‬وقاحت ‪ ،‬تجاوزفاحش ‪ ،‬هنگفتي‪.‬‬
‫بڑا‪/‬جسيم‪/‬ضخيم‬
‫فارسی‪:‬بزرگ ‪ ،‬عظيم ‪ ،‬هنگفت‪.‬‬
‫بس‬
‫فارسی‪:‬كافي ‪ ،‬بس ‪ ،‬باندازه ء كافي ‪ ،‬نسبتا‪ ،‬انقدر‪ ،‬بقدركفایت ‪ ،‬باندازه ‪ ،‬بسنده‪.‬‬
‫دریافت‪/‬جستجو‪/‬محاسبہ‪/‬پوچھ گچھ‪/‬پرسش‪/‬تجسس‬
‫فارسی‪:‬پرس و جو‪ ،‬استفسار‪.‬‬
‫غصے ميں آنا‪/‬غصہ دلنا‪/‬لل پيل ہونا‬
‫فارسی‪:‬خشمگين كردن ‪ ،‬عصباني كردن‪.‬‬
‫داخل ہونا‪/‬درج ہونا‬
‫فارسی‪ )=enroll(:‬نامنویسي كردن ‪ ،‬ثبت نام كردن ‪ ،‬عضویت دادن ‪ ،‬درفهرست واردكردن‪.‬‬
‫چھپانا‪/‬ڈھانکنا‪/‬ڈھانپنا‬
‫فارسی‪:‬استحكامات ساختن ‪ ،‬پوشاندن ‪ ،‬پناه دادن ‪ ،‬پنهان شدن ‪ ،‬خودرادرجان پناه جادادن‪.‬‬
‫جھنڈا‬
‫فارسی‪:‬نشان ‪ ،‬پرچم ‪ ،‬علم ‪ ،‬پرچم دار‪( ،‬امر)ناوبان دوم ‪ ،‬اشاره ‪ ،‬دسته ‪ ،‬گروه ‪ ،‬سربازي كه حامل پرچم است رنگ‬
‫ابي كمرنگ‪.‬‬
‫غلم بنانا‬
‫فارسی‪:‬بنده كردن ‪ ،‬غلم كردن‪.‬‬
‫غلمی‬
‫فارسی‪:‬بنده سازي ‪ ،‬غلمي ‪ ،‬اسارت ‪ ،‬بردگي‪.‬‬
‫دام ميں لنا‪/‬پھانس لينا‪/‬پھانسنا‬
‫فارسی‪ )= ensnarl، entrap، snare(:‬بدام انداختن ‪ ،‬بغرنج كردن ‪ ،‬گوریده شدن ‪ ،‬خشمگين كردن‪.‬‬
‫پھانس لينا‪/‬پھانسنا‪/‬الجھانا‬
‫فارسی‪:‬گرفتاركردن ‪ ،‬گيرانداختن ‪ ،‬پيچيده كردن‪.‬‬
‫جنجال‪/‬جھميل‪/‬کھٹ راگ‪/‬روگ‬
‫فارسی‪:‬گير‪ ،‬گرفتاري‪.‬‬
‫سمجھوتہ‬

‫‪a.‬‬

‫‪Enigmatic‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enjoin‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enjoy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Enjoyable‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enjoyment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enlarge‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enlargement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enlighten‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enlightenment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enlist‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enlistment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enmesh‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enmity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enormity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Enormous‬‬

‫‪intj.‬‬

‫‪Enough‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enquiry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enrage‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Enrol‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ensconce‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ensign‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enslave‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enslavement‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Ensnare‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entangle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entanglement‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entente‬‬

‫فارسی‪:‬موافقت ‪ ،‬روابط حسنه ‪ ،‬دولتهاي متحابه ودوست ‪ ،‬حسن تفاهم (ميان دول)‪.‬‬
‫اندر آنا‪/‬داخل کرنا‪/‬درج کرنا‪/‬گھسنا‪/‬پڑنا‪/‬رقم کرنا‬
‫فارسی‪:‬ثبت كردن ‪ ،‬داخل شدن‪.‬‬
‫ہمت‬
‫فارسی‪:‬عمل تهوراميز‪ ،‬امرخطير‪ ،‬اقدام مهم ‪( ،‬مانند تاسيس كارخانه وغيره)‪ ،‬سرمایه گذاري ‪ ،‬تشكيلت اقتصادي ‪،‬‬
‫مبادرت بكاري كردن ‪ ،‬اقدام كردن‪.‬‬
‫دعوت دینا‪/‬ميزبانی کرنا‬
‫فارسی‪:‬پذیرایي كردن ‪ ،‬مهماني كردن از‪ ،‬سرگرم كردن ‪ ،‬گرامي داشتن ‪ ،‬عزیزداشتن ‪ ،‬تفریح دادن ‪ ،‬قبول كردن‪.‬‬
‫فرح‪/‬خاطر داری‪/‬ضيافت‬
‫فارسی‪:‬پذیرایي ‪ ،‬سرگرمي‪.‬‬
‫گرمانا‪/‬جوش دلنا‬
‫فارسی‪:‬احساسات رابرانگيختن ‪ ،‬غيرت كسي رابخوش اوردن ‪ ،‬جسورومتهور ساختن‪.‬‬
‫جذبہ‪/‬جوش خروش‪/‬شوق‪/‬ولولہ‬
‫فارسی‪:‬هواخواهي با حرارت ‪ ،‬شوروذوق ‪ ،‬غيرت ‪ ،‬جدیت ‪( ،‬م‪.‬م)الهام ‪ ،‬وجدوسرور‪ ،‬اشتياق‪.‬‬
‫جوشيل‪/‬سر گرم‬
‫فارسی‪:‬هواخواه ‪ ،‬مشتاق ‪ ،‬علقه مند‪.‬‬
‫چاٹ دینا‪/‬لبھانا‪/‬پھسلنا‪/‬ورغلنا‬
‫فارسی‪:‬فریفتن ‪ ،‬اغواكردن ‪ ،‬تطميع ‪ ،‬بدام كشيدن ‪ ،‬جلب كردن‪.‬‬
‫بھر‪/‬کل‪/‬مسلم‪/‬پورا‪/‬سارا کا سارا‪/‬تمام‬
‫فارسی‪:‬تمام ‪ ،‬درست ‪ ،‬دست نخورده ‪ ،‬بي عيب‪.‬‬
‫بالکل‪/‬سراسر‪/‬تمام تر‬
‫فارسی‪:‬كامل‪ ،‬كل‪ ،‬سراسر‪.‬‬
‫حق دار بنانا‪/‬رتبہ دینا‬
‫فارسی‪:‬حق دادن مستحق دانستن ‪ ،‬لقب دادن ‪ ،‬ملقب ساختن ‪ ،‬نام نهادن ‪ ،‬ناميدن‪.‬‬
‫وجود‬
‫فارسی‪:‬نهاد‪ ،‬وجود‪.‬‬
‫آلئش‪/‬اندرونہ‪/‬اوجھڑی‬
‫فارسی‪:‬احشاء و امعاء ‪ ،‬اندرونه‪.‬‬
‫آستانہ‪/‬چو کھٹ‪/‬داخلہ‪/‬دخول‪/‬در‬
‫فارسی‪)n.(:‬درون رفت ‪ ،‬ورودیه ‪ ،‬اجازه ورود‪ ،‬حق ورود‪ ،‬دروازه ء دخول ‪ ،‬ورود‪ ،‬مدخل ‪ ،‬بار‪ ،‬درب مدخل ‪،‬‬
‫اغاز(‪ )vt.‬مدهوش كردن ‪ ،‬دربيهوشي یاغش انداختن ‪( ،‬مج)ازخودبيخودكردن ‪ ،‬زیادشيفته كردن‪.‬‬
‫دام ميں لنا‪/‬پھانس لينا‪/‬پھانسنا‪/‬شکار کرنا‬
‫فارسی‪:‬بدام انداختن ‪ ،‬تله انداختن ‪ ،‬گول زدن ‪ ،‬اغفال كردن‪.‬‬
‫در خواست کرنا‪/‬ہاتھ جوڑنا‪/‬التجا کرنا‪/‬پيروں پڑنا‪/‬پيشانی رگڑنا‪/‬سماجت کرنا‬
‫فارسی‪:‬درخواست كردن (از) التماس كردن ‪( ،‬به) لبه كردن ‪ ،‬استدعاكردن‪.‬‬
‫التجا‪/‬سماجت‪/‬توسسل‬
‫فارسی‪:‬التماس ‪ ،‬استدعا‪.‬‬
‫قلعہ بندی‬
‫فارسی‪:‬سنگربندي‪.‬‬
‫حوالے کرنا‪/‬سپرد کرنا‬
‫فارسی‪:‬سپردن ‪ ،‬واگذاركردن ‪ ،‬بامانت سپردن‪.‬‬
‫اندراج‪/‬دخل‪/‬دخول‬
‫فارسی‪:‬ثبت ‪ ،‬فقره ‪ ،‬قلم ‪ ،‬دخول ‪ ،‬مدخل ‪ ،‬ادخال‪.‬‬
‫گوندھنا‪/‬لپيٹنا‬
‫فارسی‪ )=entwist(:‬بهم پيچيدن ‪ ،‬بهم پيچاندن ‪( ،‬مج) بافتن ‪ ،‬مثل طناب تابيدن ‪ ،‬دراغوش گرفتن‪.‬‬
‫گننا‪/‬شمار کرنا‬
‫فارسی‪:‬یكایك شمردن‪.‬‬
‫لفافہ‬
‫فارسی‪:‬پاكت ‪ ،‬پوشش ‪ ،‬لفاف ‪ ،‬جام ‪ ،‬حلقه ء گلبرگ‪.‬‬
‫پسندیدہ‪/‬قابل رشک‬
‫فارسی‪:‬رشك اور‪ ،‬خواستني ‪ ،‬حسادت انگيز‪.‬‬
‫جلنے وال‪/‬حاسد‪/‬رشک آميز‬
‫فارسی‪:‬رشك بر‪ ،‬حسود‪ ،‬بدچشم ‪ ،‬غبطه خور‪ ،‬حسادت اميز‪.‬‬
‫ماحول‬
‫فارسی‪:‬محيط‪ ،‬اطراف ‪ ،‬احاطه ‪ ،‬دور و بر‪ ،‬پرگير‪.‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enter‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enterprise‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entertain‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entertainment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enthuse‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enthusiasm‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Enthusiast‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entice‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Entire‬‬

‫‪a‬‬
‫‪dv.‬‬
‫‪v.t.‬‬

‫‪Entirely‬‬
‫‪Entitle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entity‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entrails‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entrance‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entrap‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entreat‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entreaty‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entrenchment‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entrust‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Entry‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Entwine‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Enumerate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Envelope‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Enviable‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Envious‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Environment‬‬

‫اکناف‪/‬گرد‪/‬گرد و نواح‪/‬ماحول‪/‬نواح‪/‬قرب و جوار‬
‫فارسی‪:‬حومه ‪ ،‬حول وحوش ‪ ،‬دوروبر‪ ،‬توابع ‪ ،‬اطراف‪.‬‬
‫ایلچی‪/‬نمائندہ‪/‬قاصد‪/‬سفير‬
‫فارسی‪ )=envoi(:‬فرستاده ‪ ،‬مامور‪ ،‬نماینده ‪ ،‬ایلچي ‪ ،‬مامور سياسي ‪( ،‬گ) سخن اخر‪ ،‬شعر ختامي‪.‬‬
‫حسد کرنا‪/‬خار کھانا‪/‬رشک کرنا‬
‫فارسی‪:‬رشك ‪ ،‬حسد‪ ،‬حسادت ‪ ،‬حسد بردن به ‪ ،‬غبطه خوردن‪.‬‬
‫فانی‪/‬روز مرہ‪/‬وقتی‬
‫فارسی‪:‬زود گذر‪.‬‬
‫داستان‪/‬رزميہ‬
‫فارسی‪:‬رزمي ‪ ،‬حماسي ‪ ،‬شعر رزمي ‪ ،‬حماسه ‪ ،‬رزم نامه‪.‬‬
‫چٹورا‪/‬رسيا‬
‫فارسی‪:‬پيرو عقيده اپيكور‪ ،‬ادم خوش گذران وعياش ‪ ،‬ابيقوري ‪ ،‬شكم پرست‪.‬‬
‫وبائ‬
‫فارسی‪:‬همه گير‪ ،‬مسري ‪ ،‬واگير‪ ،‬بيماري همه گير‪ ،‬عالمگير‪ ،‬جهاني‪.‬‬
‫اوپری جلد‬
‫فارسی‪(:‬تش‪ ).‬روپوست ‪ ،‬پوست بروني ‪ ،‬بشره ‪ ،‬جلد‪.‬‬
‫جگت‪/‬نقطہ‬
‫فارسی‪:‬لطيفه ‪ ،‬هجا‪ ،‬سخن نيشدار‪ ،‬قطعه هجایي‪.‬‬
‫مرگی‪/‬سرع‬
‫فارسی‪(:‬طب) بيماري صرع ‪ ،‬غشي ‪ ،‬حمله ‪ ،‬بيهوشي ‪ ،‬غش‪.‬‬
‫سریع‬
‫فارسی‪:‬صرعي ‪ ،‬حمله اي ‪ ،‬غشي ‪ ،‬مبتلبه مرض صرع‪.‬‬
‫حادثہ‪/‬واردات‬
‫فارسی‪:‬حادثه ضمني ‪ ،‬حادثه معترضه ‪ ،‬داستان فرعي ‪ ،‬فقره‪.‬‬
‫رسالہ‬
‫فارسی‪:‬نامه ‪ ،‬رساله ‪ ،‬نامه منظوم‪.‬‬
‫لوح مزار‪/‬قبر کا کتبہ‬
‫فارسی‪:‬وفات نامه ‪ ،‬نوشته روي سنگ قبر‪.‬‬
‫خطاب‪/‬لقب‪/‬صفت‬
‫فارسی‪:‬صفت ‪ ،‬لقب ‪ ،‬عنوان ‪ ،‬كنيه ‪ ،‬اصطلح‪.‬‬
‫خلصہ‬
‫فارسی‪:‬خلصه ‪ ،‬مختصر‪ ،‬خلصه رءوس مطالب‪.‬‬
‫عصر‪/‬زمانہ‬
‫فارسی‪:‬مبدا تاریخ ‪ ،‬اغاز فصل جدید‪ ،‬عصر‪ ،‬دوره ‪ ،‬عصرتاریخي ‪ ،‬حادثه تاریخي‪.‬‬
‫ںںںںںںں‬
‫عدیل‪/‬برابر‪/‬ہم جولی‪/‬ہم پایہ‪/‬ہم پلہ‪/‬ہم رتبہ‪/‬جواب‪/‬مساوی‪/‬نظير‪/‬سانی‪/‬یکسا‬
‫فارسی‪: )n &.adj.(:‬هم اندازه ‪ ،‬برابر‪ ،‬مساوي ‪ ،‬هم پایه ‪ ،‬همرتبه ‪ ،‬شبيه ‪ ،‬یكسان ‪ ،‬همانند‪ ،‬همگن ‪)vi &.vt.( ،‬‬
‫‪:‬برابر شدن با‪ ،‬مساوي بودن ‪ ،‬هم تراز كردن‪.‬‬
‫جوڑی‪/‬مد مقابل‬
‫فارسی‪:‬برابر‪ ،‬مساوي‪.‬‬
‫برابری‪/‬مساوات‪/‬یکسانيت‬
‫فارسی‪:‬برابري ‪ ،‬تساوي‪.‬‬
‫برابر کرنا‪/‬مساوی کرنا‬
‫فارسی‪:‬برابركردن ‪ ،‬برابرگرفتن ‪ ،‬مساوي پنداشتن ‪ ،‬معادله ساختن ‪ ،‬یكسان فرض كردن‪.‬‬
‫خط استوا‬
‫فارسی‪:‬خط استوا‪ ،‬دایره استوا‪ ،‬ناحيه استوایي‪.‬‬
‫خط استوائ‬
‫فارسی‪:‬استوایي‪.‬‬
‫گھوڑ سواری‬
‫فارسی‪:‬مربوط به اسب سواري ‪ ،‬اسب سوار‪ ،‬چابك سوار‪.‬‬
‫توازن‬
‫فارسی‪:‬موازنه ‪ ،‬تعادل ‪ ،‬ارامش ‪ ،‬سكون‪.‬‬
‫آراستہ کرنا‬
‫فارسی‪:‬اراستن ‪ ،‬سازمندكردن ‪ ،‬مجهز كردن ‪ ،‬مسلح كردن ‪( ،‬نظ‪ ).‬سازوبرگ دادن‪.‬‬
‫لوازمہ‪/‬سامان‪/‬ساز‬
‫فارسی‪:‬تجهيزات‪.‬‬
‫پسانگ‪/‬توازن‬

‫‪n.‬‬

‫‪Environs‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Envoy‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Envy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Ephemeral‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epicure‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Epidemic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epidermis‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epigram‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epilepsy‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Epileptic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Episode‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epistle‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epitaph‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epithet‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epitome‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Epoch‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Equal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equal‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equality‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Equate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equator‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Equatorial‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Equestrian‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equilibrium‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Equip‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equipment‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equipoise‬‬

‫فارسی‪:‬تعادل ‪ ،‬توازن ‪ ،‬برابري دروزن ‪ ،‬متعادل ساختن ‪ ،‬به حالت تعادل دراوردن ‪ ،‬متوازن كردن‪.‬‬
‫عدل‪/‬انصاف‬
‫فارسی‪:‬قاعده انصاف ‪ ،‬انصاف بي غرضي ‪ ،‬تساوي حقوق‪.‬‬
‫بدل‪/‬برابر‪/‬مساوی‬
‫فارسی‪:‬معادل ‪ ،‬هم بها‪ ،‬برابر‪ ،‬مشابه ‪ ،‬هم قيمت ‪ ،‬مترادف ‪ ،‬هم معني ‪ ،‬همچند‪ ،‬هم ارز‪.‬‬
‫لگی لپٹی‪/‬مبہم‪/‬مشکوک‪/‬مشتبہ‪/‬ذومعنی‬
‫فارسی‪:‬داراي دومعني ‪ ،‬داراي ابهام ‪ ،‬دو پهلو‪ ،‬نامعلوم‪.‬‬
‫گول مول بات کرنا‪/‬ٹال جانا‬
‫فارسی‪:‬دوپهلو حرف زدن ‪ ،‬زبان بازي كردن ‪ ،‬ابهام بكاربردن ‪ ،‬دروغ گفتن‪.‬‬
‫عہد‪/‬عصر‪/‬دور‪/‬قرن‪/‬سنہ‪/‬زمانہ‬
‫فارسی‪:‬مبدا‪ ،‬تاریخ ‪ ،‬اغاز تاریخ ‪ ،‬عصر‪ ،‬دوره ‪ ،‬عهد‪ ،‬عصرتاریخي ‪( ،‬ز‪.‬ش‪ ).‬دوران‪.‬‬
‫مٹانا‬
‫فارسی‪:‬پاك كردن ‪ ،‬اثارچيزي رااز بين بردن ‪ ،‬خراشيدن ‪ ،‬تراشيدن ‪ ،‬محوكردن‪.‬‬
‫کھرچنی‪/‬مٹانے وال‬
‫فارسی‪:‬مداد پاك كن ‪ ،‬تخته پاك كن‪.‬‬
‫مٹائ‪/‬نا بودگی‬
‫فارسی‪:‬پاك شدگي ‪ ،‬تراشيدگي ‪ ،‬حك ‪ ،‬جاي پاك شدگي‪.‬‬
‫کھڑا کرنا‪/‬نصب کرنا‪/‬قائم کرنا‬
‫فارسی‪:‬عمودي ‪ ،‬قاءم ‪ ،‬راست ‪ ،‬سيخ ‪ ،‬راست كردن ‪ ،‬شق شدن ‪ ،‬افراشتن ‪ ،‬برپاكردن ‪ ،‬بناكردن‪.‬‬
‫عمارت‪/‬اٹھان‬
‫فارسی‪:‬نصب ‪ ،‬ساختمان ‪ ،‬نعوظ‪ ،‬شق شدگي‪.‬‬
‫سنجاب‬
‫فارسی‪(:‬ج‪.‬ش‪ ).‬قاقم ‪ ،‬پوست قاقم ‪ ،‬خز قاقم‪.‬‬
‫ہوس ناک‪/‬پر شہوت‬
‫فارسی‪:‬وابسته به عشق شهواني ‪ ،‬وابسته به‪sore.‬‬
‫جنسی ادب‪/‬جنسی تواویر‬
‫فارسی‪:‬نوشته ها واصطلحات عاشقانه ‪ ،‬ادبيات عاشقانه‪.‬‬
‫جنسی چاہت‬
‫فارسی‪ )erotism(:‬تحریك احساسات شهواني بوسيله تخيل ویابوسایل هنري ‪ ،‬تحریكات جنسي ‪ ،‬تمایلت جنسي‪.‬‬
‫بھٹکنا‪/‬چوکنا‪/‬غلطی کرنا‪/‬خطا کرنا‬
‫فارسی‪:‬خطاكردن ‪ ،‬دراشتباه بودن ‪ ،‬غلط بودن ‪ ،‬گمراه شدن ‪ ،‬بغلط قضاوت كردن‪.‬‬
‫ارض‪/‬کام‬
‫فارسی‪:‬پيغام ‪ ،‬ماموریت ‪ ،‬فرمان ‪ ،‬پيغام بري ‪ ،‬پيغام رساني‪.‬‬
‫بھٹکتا‪/‬گم گشتہ‪/‬سرکش‬
‫فارسی‪:‬عيار‪ ،‬اواره ‪ ،‬سرگردان ‪ ،‬حادثه جو‪ ،‬كمراه ‪ ،‬منحرف ‪ ،‬بدنام‬
‫غلط نامہ‬
‫فارسی‪ )corrigendum(:‬غلطنامه ‪ ،‬فهرست اغلط‪.‬‬
‫غلطی پر‪/‬مغلوت‬
‫فارسی‪:‬نادرست ‪ ،‬پراز غلط‪ ،‬غلط‪ ،‬اشتباه ‪ ،‬مغلوظ‪.‬‬
‫فرو گذاشت‪/‬گمراہی‪/‬غلطی‪/‬خطا‬
‫فارسی‪:‬لغزش ‪ ،‬اشتباه ‪ ،‬غلط‪ ،‬سهو‪ ،‬خطا‪ ،‬عقيده نادرست ‪ ،‬تقصير‪.‬‬
‫متبححر‬
‫فارسی‪:‬فرجاد‪ ،‬اموزنده ‪ ،‬عالم ‪ ،‬دانشمند‪ ،‬متبحر‪ ،‬دانشمندانه‪.‬‬
‫علميت‪/‬قابليت‬
‫فارسی‪:‬فضل و دانش ‪ ،‬دانشوري‪.‬‬
‫بھڑک اٹھنا‬
‫فارسی‪:‬جوانه زدن ‪ ،‬درامدن ‪ ،‬دراوردن ‪ ،‬منفجرشدن ‪ ،‬فوران كردن ‪ ،‬جوش دراوردن ‪ ،‬فشاندن‪.‬‬
‫خروج‬
‫فارسی‪:‬جوش ‪ ،‬فوران ‪ ،‬انفجار‪.‬‬
‫بچاؤ‪/‬فرار‪/‬فوت‪/‬گریز‪/‬خلصی‪/‬نجات‪/‬رہائ‬
‫فارسی‪:‬رستن ‪ ،‬گریختن ‪ ،‬دررفتن ‪ ،‬فراركردن ‪ ،‬رهایي جستن ‪ ،‬خلصي جستن ‪ ،‬جان بدربردن ‪ ،‬گریز‪ ،‬فرار‪ ،‬رهایي‬
‫‪ ،‬خلصي‪.‬‬
‫بچنا‪/‬چھٹنا‪/‬نکل بھاگنا‬
‫فارسی‪:‬گریز‪.‬‬
‫کھڑی چٹان‪/‬پہاڑی ڈھلو‬

‫‪n.‬‬

‫‪Equity‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Equivalent‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Equivocal‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Equivocate‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Era‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Erase‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eraser‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Erasure‬‬

‫‪v.t.‬‬

‫‪Erect‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Erection‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Ermine‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Erotic‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Erotica‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eroticism‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Err‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Errand‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Errant‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Erratum‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Erroneous‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Error‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Erudite‬‬

‫‪a.‬‬

‫‪Erudition‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Erupt‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Eruption‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Escape‬‬

‫‪v.i.‬‬

‫‪Escape‬‬

‫‪n.‬‬

‫‪Escarpment‬‬

‫فارسی‪:‬پرتگاه مصنوعي ‪ ،‬سينه كش ‪ ،‬سرازیري خندق‪.‬‬
‫پہنچانا‬
‫فارسی‪:‬گاردمحافظ‪ ،‬ملتزمين ‪ ،‬اسكورت ‪ ،‬نگهبان ‪ ،‬همراه ‪ ،‬بدرقه ‪ ،‬همراهي كردن(با)نگهباني كردن(از)‪ ،‬اسكورت‬
‫كردن‪.‬‬
‫چپل‬
‫فارسی‪:‬كفش صندل ‪ ،‬كفش دم پایي‪.‬‬
‫خاص‬
‫فارسی‪ )special(:‬مخصوص‪.‬‬
‫جاسوسی‬
‫فارسی‪:‬جاسوسي‪.‬‬
‫منگنی‪/‬شادی‬
‫فارسی‪:‬عقد‪ ،‬عروسي(بيشتردرجمع)‪ ،‬نامزدي‪.‬‬
‫اپنانا‪/‬باہنا‪/‬اختيار کرنا‪/‬منگنی کرنا‪/‬نسبت ٹھيرانا‪/‬شادی کرنا‬
‫فارسی‪:‬عقدكردن ‪ ،‬عروسي كردن ‪ ،‬نامزدكردن ‪ ،‬شوهردادن ‪ ،‬حمایت كردن از‪ ،‬عقيده داشتن به‪.‬‬
‫جناب‪/‬صاحب‬
‫فارسی‪:‬اقا‪ ،‬عنوان روي نامه وامثال ان براي مردهاعنواني كه یكدرجه پایين تراز <شواليه> بوده ‪ ،‬مالك زمين ‪،‬‬
‫ارباب‬
‫انشائہ‪/‬مقالہ‪/‬مضمون‬
‫فارسی‪:‬مقاله ‪ ،‬انشاء ‪ ،‬ازمایش كردن ‪ ،‬ازمودن ‪ ،‬سنجيدن ‪ ،‬عيارگيري كردن(فلزات)‪ ،‬تاليف ‪ ،‬مقاله نویسي‪.‬‬
‫انشا پر داذ‬
‫فارسی‪:‬مقاله نویس‪.‬‬
‫اصل‪/‬عطر‪/‬جوہر‪/‬لب‪/‬ماہيت‪/‬معنی‪/‬نفس‪/‬رس‪/‬روح‪/‬ذات‬
‫فارسی‪:‬فروهر‪ ،‬هستي ‪ ،‬وجود‪ ،‬ماهيت ‪ ،‬گوهر‪ ،‬ذات ‪ ،‬اسانس‪.‬‬
‫جوہری‪/‬لزم‪/‬ذاتی‪/‬ضروری‬
‫فارسی‪:‬ضروري ‪ ،‬واجب ‪ ،‬بسيارلزم ‪ ،‬اصلي ‪ ،‬اساسي ذاتي ‪ ،‬جبلي ‪ ،‬لینفك ‪ ،‬واقعي ‪ ،‬عمده‪.‬بي وارث را)‪ ،‬مصادره‬
‫كردن‪.‬‬
‫جاری کرنا‪/‬جھنڈا گڑنا‪/‬مقرر‪/‬قائم کرنا‬
‫فارسی‪:‬تاسيس كردن ‪ ،‬دایركردن ‪ ،‬بنانهادن ‪ ،‬برپاكردن ‪ ،‬ساختن ‪ ،‬برقراركردن ‪ ،‬تصدیق كردن ‪ ،‬تصفيه كردن ‪،‬‬
‫كسي رابه مقامي گماردن ‪ ،‬شهرت یامقامي كسب كردن‪.‬‬
‫عملہ‪/‬ادارہ‪/‬نظام‪/‬زیبائش‬
‫فارسی‪:‬تاسيس ‪ ،‬استقرار