P. 1
Terjemah Kitab Al Qowaidul Fiqhiyyah

Terjemah Kitab Al Qowaidul Fiqhiyyah

|Views: 1,491|Likes:
منشور بواسطةEncang Irul Al Batawy

More info:

Published by: Encang Irul Al Batawy on Jul 02, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2015

pdf

text

original

Biografi Penulis

Pengarang kitab nadzham ini adalah seorang ulama terkemuka,
Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa’diy, lahir pada tahun
1307 di kota !naizah, "asim, #ilayah Na$d, %era$aan Saudi
Arabia& %edua orang tuanya sudah meninggal dunia saat usianya
masih ke'il, akan tetapi beliau memiliki ke'erdasan yang luar biasa
ditambah keinginannya yang sangat besar untuk menuntut ilmu&
(eliau mulai mengha)al Al-"uran pada usia dini hingga diselesaikan
dengan baik dan sempurna pada usia dua belas tahun, kemudian
setelah itu beliau mulai menuntut ilmu dan berguru kepada
se$umlah ulama seperti Syaikh *brahim bin amd, dan Syaikh Shalih
bin !tsman&
(eliau benar-benar ber$uang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
sebanyak mungkin& Pada usia dua puluh tiga tahun, beliau mulai
menggabungkan antara menuntut ilmu dan menga$ar, mengambil
man)aat dan memberi man)aat, begitulah seterusnya beliau
habiskan #aktu dan seluruh kehidupannya& (anyak sekali orang
yang menimba ilmu dan mengambil man)aat darinya& +iantara
murid beliau yang terkenal adalah Syaikh ,uhammad bin Shalih Al
!tsaimin&
Syaikh As Sa’dy memiliki banyak karangan diantaranya -aisirul
%arimil ,annan )i -a)sir %alamil .ahman /%emudahan dari 0ang
,aha ,ulia lagi ,aha Pemberi dalam -a)sir %alam *lahi1, Al-*rsyad
ilaa ,a’ri)atil Ahkam /Petun$uk untuk memahami hukum-hukum1, Ar
- .iyadh an-Nadhirah /-aman-taman yang ber'ahaya1, (ah$atu
"ulubil Abrar /%egembiraan hati orang-orang yang berta2#a1,
,anha$us Salikin #a -audhihul 3i2h 3id +iin /Pedoman orang yang
beribadah dan pe$elasan )i2h dalam agama1, dan banyak lagi yang
lain&
(eliau mengalami sakit keras men$elang kematiannya dan pada
malam %amis tanggal 43 5umadil -saniah tahun 1376 , beliau
berpulang ke rahmatullah& Semoga Allah
merahmatinya dengan rahmat yang luas dan men$adikan ilmunya
dan karangan-karangannya berman)aat bagi kita&
دعاوقلا ةيهقفلا
7
8
9
:
;
<
=> ?
@
A= B
C
A @D
<
=> E
@
F
<
G
:
H
<
> I
@
J
@
KL
<
M
<
N O@KP
<
Q: H
<
> M
<
R
@
S
C
T<9
8
=>
UV
@
W
@
D
<
X
C
=> Y
@
D
<
Z
@
>[
<
=> \ : S
<
]
:
^
@
_ <=> W
@
`
<
;@ =>M
<
N \
@
S
<
a
@
Kb
<
=> \ : S
<
P
:
c @`
<
=>
W
d
e 8 \ 8 f
<
g
d
=> I
:
J
<
h
i
f
<
Z
<
W
@
j @>k
<
lA
<
m < N n
@
[
:
Z
8
S
d
=> B
C
Q
@
S
<
o8=> W
@
p
<
Kq< =>
?
@
= @>
<
M
<
?
@
b
@
;
:
r
<
M
<
G
@
>S
<
s
:
H
<
> U
:
^
@
j @K;
<
=> N t
@
p @>S
<
J
<
G
@
Kq< T<=>
W
:
A
<
m : > @ u
<
]
:
7
@
a 8 v
d
w
<
x< y
<
F
:
w
<
z
:
X
<
9
@
=
:
> W
{
A
:
m@ N x8 ]
:
^
@
]
8
|
d
}d => |
<
X
:
m < M
<
v
:
G
<
7
d
=>
~8 }
@
`
:
]
<
M
<
E
d
;
<
=
:
> U
:

@
= @ €
@
[
:
A
8
o8=
:
> x8 r
@
[
:
]
8
M
<
N 7
<
b
:
D
<
=
:
> l=
<

@

@
[
:
A
8

:
9
<
=
:
>
ƒ
:
S
@

:
KF
<
lA
<
m < |
<
9
@

:
F
<
7
@
m@ >[
<
o<A
:
= @ Y
@
D
<
J
@
KL
<
N x
@
j @K†
<
9
<
=
:
> k
@
G
@
>[
<
}d =>
S‡
<
F
<
B
:
o
@
p
<
: BF
@
W
@
A
:
D @=
:
> S
<
P
:
ˆ< Ko<p
<
S
:
J
8
B
:
T
@

<
o: p
<
M
<
N x< b
:
Z
8
U
:

@
=
d
> 7
:

<
Ko<F
@
M
8
Š
@

@
a < M
<
7
{
m@ >[
<

<
K…
<

8
9
:

<
Œ
<
z
:
J
@
N t
@

:

8
x
@
a : w
<
W
@
A
:
D @=
:
> 7
:

<
K…
<

8
A
:
g
<

<
W
8
a 8 >^
<
L
<
l=
<
[
:
9
<
=
:
> W
<
P
:

@
m < S
@
L
:
Ž
<
> [
<
T: D
<
=
:
>M
<
N I
:
J
<
?
@
Π@>S
<
T: •
8
S
C
b
@
=
:
>M
<
YP
d
X
C
=> •
{
S
:
Q< S
@
j @K†
<
= @ x: 9
<
D
<
=
:
> K…
<
s
@
N ‘
8
f
<
g
d
=> k
8
K†
<
T<=>M
<
x: 9
<
D
<
A
:
= @
z
8
]
:
7
C
=> B

X @b
:
J
<
lA
<
m < “
@
= @Kg
<
9
<
=
:
> B
:
F
@
N K…
<
b
@
A
:
L
<
O@G
:
7
d
=>M
<

@
j @Kb
<
o<A
:
= @
v
:

@
F
<
W
:

<
>^
<
p
<
k
8
7
<
m < “
@
= @Kg
<
9
<
=
:
> h
8
7
d
o<]
8
N lA
<
m : H
<
> z
<
J
@

@
= @Kg
<
9
<
=
:
>
Š
8
7


@
M
<
W
8

8
>^
<
p
<
7
@
Z
@
KT<9
<
=
:
> t
8
`
<
p
<
S
:
J
8
N lŒ
<
k
:
H
<
> z
<
J
@
7
@
Z
@
KT<9
<
=
:
>
z
:
J
@
M
<
7
@
m@ >[
<

<
Y
@
D
<
]
:
S
@
}d => S
8
P
:

@
P
:

d
=> B
:
F
@
N xC •
8
S
i
J
:
w
<
?
8
s
<

<
S
8
P
:

@
D
:
p
<

<
P
:
=
<
M
<
t
{
L
@
>M
<
f
<
s
@
G
@
>7
<
‡ @‰
:
> Ž
<
M
<
N h
{
S
d
;
<
J
8
I
<
J
<
G
@
>S
<

@

:
>
x• •
8
M
<
G
i
[
:

8
;
:
J
<
I
<
J
<
\ : G
<
M
:
S
8
y
d
=> G
@
7
:
o<s
@
N KJ
<
?
8
L
8
K‡
<
;
:
p
<
\ : G
<
M
:
S
8
y
d
=>
I
8
L
@
S
:
p
<
M
<
h
8
K`
<

:
H
<
> z
@
P
:
o
@
P
<
A
:
= @ f
<
F
<
N x8 ]
:
^
@
]
8
|

}d => z
@
P
:
o
@
P
<
A
:
= @
x8 r
:
H
<
>M
<
B
:
F
@
KX
<
a
@
KP
<
J
@
\ : G
<
K…
<

d
=> ˜
@
G
:
H
<
>M
<
N €
@
KP
<
c C=>M
<
\ : G
<
K™
<
;@ =>M
<
x8 r
:
H
<
>M
<
B
:
F
@
š
@
Ky
<
s
:
H
<
> M h
@
[
:
;
8
A

=> —
@
T: X
d
=>M
<
N n
@
>[
<
J
:
H
<
>M
<
h
@
[
:
g
8
D
:
9
<
A
:
= @
K…
<
9
8
]
:
S
@
;
:
p
<
l‡
d

<

<
P
:

@
]
<
x• ;@ =
:
> W
:

<
F
:
KF
<
N œ
<
>7
<
a < ?
8
A

=> KJ
<
x• 9
<
]
8
x8 r
:
H
<
>M
<
BF
@
KX
<
p @k
<
Km < Y: „
<
Ks
<
ž
@
> l‡
d

<
N ›
<
P
:

@
]
<
Ÿ8 G
@
Kr
<
Y: „
<
Ks
<
ž
@
>

<
P
:
=
<
M
<
Km M
:
S
8
}: J
<
z
<
J
@
G
@
[
:
J
8
H
8
> S
<
P
:

<
N U
:

@
=
d
> B
:
F
@
KX
<
m@ S
:
Q< G
@
[
:

8
• : J
<
x8 j @KZ
<
M
<
G
@
[
:
J
8
H
8
> 7
@
r
@
Ko<9
<
=
:
K•
<
W
:
`
8

:
>M N >• < …
<
s
@
W
@
`
:
;
8
=
:
> 7
@
j @>M
<
^
d
A=
¡
:

<
q< =>M
<
Š
8
>S
<

:
ž
@
>M
<
v
8
KP
<

:
X
C
=>M
<
?
8

<
o<Z
:
w
<
N KŒ
<
k
8
[
:
b
8
D
:
J
<
z
8
9„
:
S

=>
z
:
`
@
=
<
I
<
J
<
Ÿ
@
f
<
p
:
ž
@
> u
8
b
8
c :]
<
n: 7
<
b
<
=
:
> BT
@

<
X
:
]
<
M
<
N W
8
P
:
e @¡
:

d
=> ?
8
X
:
m < x: =
<
^
d
=>M
<
z
:
J
@
M
<
x
@
j @K†
<
J
<
h
@
K`
<

:
H
<
> BF
@
I
:
b
<

d
=> u
8
b
8
c :]
<
N Ž
<
>V <•
@
xd o<‡
<
Z
:
> I
:

<
[
<
F
<
Ÿ8 S
:
D
8
=
:
>M
<
n{ [
:
9
8
D
:
J
<
?
@
s
@
>V <•
@
k
:
G
<
M
<
W
{
`
:

8
N z
<
J
@
š
@
S
:
}d
<
=> ~
@
]
:
S
@
}d => W
:
=
<
7

:
;
<
]
8
x8 L
@
KD
<
J
8
G
@
[
:

8
;
:
9
<
=
:
> x< b
:

<
?
@
Œ @¢ 7
:

<
N O<Ks
<
v
@
>S
<

:
q8 =
:
Ks
@
I
:
J
<
?
@
Π@KJ
<
S
:
„@
v
:

@
M
<
lp
<
w
<
W
8
]
:
S
@
;
:

d
=> B
:
F
@

@
T: Œ
<
x: 9
<
D
<
=
:
> M
:
w
<
N ?
@
£
@
S
:
Q< M
:
• 8 F
<
k
i
K†
<
F
<
x: A
<
ˆ< M
<
~8 A @‡
:
J
8
M
<
?
@
]
:
V
@
¤ : J
8

<
P
:
=
<
z
8
9
<
y
:
]
<
7
<
D
:
s
<
N š
@
KF
<
7
C
=> B
:
‡ @=
d
Ks
@
B
<
a
@
z
8

<

:
w
n: w
<
M
<
7
8
P
:
T
@
p
8
xd •
8
BF
@
h
@
[
:
9
8
D
8
=
:
> BF
@
N I
@
9
:

<
=
:
> k
@
>S
<
F
:
H
@
>M
<
W
@
P
:
A @D
<
=
:
K•
<
¥
8
>S
<
`
@
X
d
=>M
<
B
:
F
@
R
@
KP
<
Z
@
B
@
T: X
d
=> B‚
@
D
:
p
8
N h
<
[
:
9
8
D
8
=
:
> M
:
w
<
R
@
KP
<
Z
@
B
@

:
X
d
=>
œ
<
>• < •
<
z
:
J
<
KJ
<
M
<
v
@
>7
<
P
:
T
@
p
8
KD
<
J
<
xd •
8
N h
@
[
:
9
8
D
8
=
:
> K]
<
B
d
ˆ< w
8
KD
<
9
<
Z
:
KF
<
?
8
A
8
c :J
@
M
<
k
8
S
<
T: 9
8
=> V :•
@
Ÿ8 Ky
<
]
8
W
:

<
F
:
KF
<
N u
<
]
:
7
@
a 8 7
<
Q: S

=> KJ
<
Ÿ8 Ky
<
]
8
Ž
<
M
<
W

‡ @]
<
W
8
`
:
;
8
=
:
> l‡
d

<
I
:
9
@

<

:
p
<
x• •
8
N •
@
M
:
S
8
}• => I
:
Π@>[
<
9
<
=
:
>M
<
I
:
T
@
p
<
S
:
p
<
z
:
J
<
M
<
lp
<
w
<
K9
<
s
@
?
@
P
:
A
<
m < z
:
J
@
x: 9
<
m < 7
:

<
N E
d
;
<

<
Z
:
> KJ
<
?
8
=
<
lA
<
m < x: 9
<
D
<
=
:
>
x• •
8
M
<
W
i
`
:

8
S
{
j @
@
>k
<
I
:
J
<
?
:
‡ @A
d
m@ B
<
a
@
M
<
N B‡ @=
d
> 7
:

<
u
:
b
<
L
<
M
:
w
<
?
:
‡ @m < S
:
}
@
= @
x• •
8
M
<

i
S
:
Q< h
{
¦
@
Ž
<
7
@

@
KD
<
A
:
= @ BF N I
@
P
:
b
<
=
:
> ‘
@
K`
<
X
C
=>M
<
7
@
r
@
Ko<9
<
=
:
>M
<
Ž
d

@

M
:
S
8
Q8 u
:
A
<
A
d

<
KJ
<
S
d
;
<
J
8
M
:
w
<
N ?
8

<
`
:
m < ¥
{
f
<
£
@
Kb
<
F
<
K9
<
A
<
m : KF
<
x8 9
<
D
:

<

:
p
8
Y8 m < S
:
o8=
:
> 7
<
X
:
m@ W
@

<
b
:
9
8
=
:
> z
<
J
@
N R
@
[
:
o8;
8
=
:
> M
:
w
<
§7
<
=
<
W
@

8
>^
<

d
=>
v
:

@
M
<
§M
<
K†
<
p
<
v
@
f
<
9
<
D
<
=
:
> KD
<
9
<

<
L
:
> x8 D
:
F
@
M
<
N K9
<
a 8 >7
<

:

@
KD
<
9
@

<
Z
:
KF
<
x• •
8
M
<
n
i
[
:
_ 8}: J
<
f
<
F
<
x8 _ d}< ]
8
?
8
=
8
Kc <J
@
N v
8
[
:
a 8 S
:
9
<
=
:
> x8 b
d

<
9
8
=
:
>M
<
z
:
J
<
M
<
k
C
¤ < ]
8
z
:
m < ?
@
P
:
ˆ@ w
<
Kb
<
L
@
>M
<
?
8
=
<
N š 8 [
:
L
8
S

=> v
:

@
§[
<
Œ
<
Kb
<
= @K‚
<
]
8
š 8 ¦
@
>[
<
=
:
>M
<
B

D @b
:

d
=> z
@
m < v
@
KP
<
g
:
D @=
:
> š
@
¦
@
>[
<
=
:
K•
<
N B

m@ S
:
}d => f
<
s
@
v
@
>S
<
`
:
Œ
8
7
8
9
:
;
<
=
:
>M
<
?A

= @ lA
<
m < h
@
K9
<

d
=> BF N O@7
:
b
<
=
:
> h
@
K‡
<
q@ =
:
>M
<
h
@
>M
<
7
d
=>M
<
W
d
e 8 \ 8 f
<
g
d
=> I
:
J
<
h
i
f
<
Z
<
I
@
j @KQ< lA
<
m < N B

b
@
X
d
=> ?
@
b
@
;
:
r
<
M
<
I
@
s
@
K‡
d
=>M
%aidah-kaidah 3i2ih
7
8
9
:
;
<
=> ?
@
A= B
C
A @D
<
=> E
@
F
<
G
:
H
<
> I
@
J
@
KL
<
M
<
N O@KP
<
Q: H
<
> M
<
R
@
S
C
T<9
8
=>
Segala pu$i bagi Allah yang ,aha -inggi dan ,aha ¨embut &&
Pengumpul dan Pemisah segala sesuatu
UV
@
W
@
D
<
X
C
=> Y
@
D
<
Z
@
>[
<
=> \ : S
<
]
:
^
@
_ <=> W
@
`
<
;@ =>M
<
N \
@
S
<
a
@
Kb
<
=> \ : S
<
P
:
c @`
<
=>
pemilik nikmat yang luas lagi melimpah serta hikmah yang bersinar
lagi banyak
W
d
e 8 \ 8 f
<
g
d
=> I
:
J
<
h
i
f
<
Z
<
W
@
j @>k
<
lA
<
m < N n
@
[
:
Z
8
S
d
=> B
C
Q
@
S
<
o8=> W
@
p
<
Kq< =>
kemudian semoga shala#at serta salam senantiasa atas .asul
penutup dari suku "uraisy
?
@
= @>
<
M
<
?
@
b
@
;
:
r
<
M
<
G
@
>S
<
s
:
H
<
> U
:
^
@
j @K;
<
=> N t
@
p @>S
<
J
<
G
@
Kq< T<=>
atas keluarganya, sahabatnya yang baik yang men'apai tingkatan
membanggakan
W
:
A
<
m : > @ u
<
]
:
7
@
a 8 v
d
w
<
x< y
<
F
:
w
<
z
:
X
<
9
@
=
:
> W
{
A
:
m@ N x8 ]
:
^
@
]
8
|
d
}d => |
<
X
:
m < M
<
v
:
G
<
7
d
=>
ketahuilah-semoga kamu diberi petun$uk-bah#a sebaik-baik
anugerah adalah lmu yang menghilangkan keraguan dan keburukan
~8 }
@
`
:
]
<
M
<
E
d
;
<
=
:
> U
:

@
= @ €
@
[
:
A
8
o8=
:
> x8 r
@
[
:
]
8
M
<
N 7
<
b
:
D
<
=
:
> l=
<

@

@
[
:
A
8

:
9
<
=
:
>
serta menyingkap kebenaran bagi pemilik hati dan mengantarkan
hamba kepada yang di'ari
ƒ
:
S
@

:
KF
<
lA
<
m < |
<
9
@

:
F
<
7
@
m@ >[
<
o<A
:
= @ Y
@
D
<
J
@
KL
<
N x
@
j @K†
<
9
<
=
:
> k
@
G
@
>[
<
}d =>
,aka bersemangatlah dalam mempela$ari kaidah-kaidah /)i2h ,/
yang dapat mengumpulkan banyak masalah yg tidak menyatu
S‡
<
F
<
B
:
o
@
p
<
: BF
@
W
@
A
:
D @=
:
> S
<
P
:
ˆ< Ko<p
<
S
:
J
8
B
:
T
@

<
o: p
<
M
<
N x< b
:
Z
8
U
:

@
=
d
> 7
:

<
Ko<F
@
M
8
Pela$arilah ilmu se'ara bertahap&& dan ikutilah $alan orang yang
benar
Š
@

@
a < M
<
7
{
m@ >[
<

<
K…
<

8
9
:

<
Œ
<
z
:
J
@
N t
@

:

8
x
@
a : w
<
W
@
A
:
D @=
:
> 7
:

<
K…
<

8
A
:
g
<

<
ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahli ilmu
W
8
a 8 >^
<
L
<
l=
<
[
:
9
<
=
:
> W
<
P
:

@
m < S
@
L
:
Ž
<
> [
<
T: D
<
=
:
>M
<
N I
:
J
<
?
@
Π@>S
<
T: •
8
S
C
b
@
=
:
>M
<
Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang besar serta
ampunan dan kebaikan Nya
YP
d
X
C
=> •
{
S
:
Q< S
@
j @K†
<
= @ x: 9
<
D
<
=
:
> K…
<
s
@
N ‘
8
f
<
g
d
=> k
8
K†
<
T<=>M
<
x: 9
<
D
<
A
:
= @
Niat adalah syarat bagi semua amal&& Niat lah penentu baik dan
rusak nya amal
z
8
]
:
7
C
=> B

X @b
:
J
<
lA
<
m < “
@
= @Kg
<
9
<
=
:
> B
:
F
@
N K…
<
b
@
A
:
L
<
O@G
:
7
d
=>M
<

@
j @Kb
<
o<A
:
= @
Agama ini dibangun atas pengambilan maslahah dan penolakan
ma)sadah
v
:

@
F
<
W
:

<
>^
<
p
<
k
8
7
<
m < “
@
= @Kg
<
9
<
=
:
> h
8
7
d
o<]
8
N lA
<
m : H
<
> z
<
J
@

@
= @Kg
<
9
<
=
:
>
Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang
paling utama maslahatnya
Š
8
7


@
M
<
W
8

8
>^
<
p
<
7
@
Z
@
KT<9
<
=
:
> t
8
`
<
p
<
S
:
J
8
N lŒ
<
k
:
H
<
> z
<
J
@
7
@
Z
@
KT<9
<
=
:
>
Sebaliknya, 5ika beberapa ma)sadah bebenturan maka ambillah
yang paling ke'il kerusakannya
z
:
J
@
M
<
7
@
m@ >[
<

<
Y
@
D
<
]
:
S
@
}d => S
8
P
:

@
P
:

d
=> B
:
F
@
N xC •
8
S
i
J
:
w
<
?
8
s
<

<
S
8
P
:

@
D
:
p
<
+iantara kaidah syara© kita adalah ªmemudahkan« pada setiap
perkara yang terlihat sulit

<
P
:
=
<
M
<
t
{
L
@
>M
<
f
<
s
@
G
@
>7
<
‡ @‰
:
> Ž
<
M
<
N h
{
S
d
;
<
J
8
I
<
J
<
G
@
>S
<

@

:
>
(ukan lah suatu ke#a$iban $ika tiada kemampuan dan tidak ada
yang diharamkan saat darurat
x• •
8
M
<
G
i
[
:

8
;
:
J
<
I
<
J
<
\ : G
<
M
:
S
8
y
d
=> G
@
7
:
o<s
@
N KJ
<
?
8
L
8
K‡
<
;
:
p
<
\ : G
<
M
:
S
8
y
d
=>
Setiap yang dilarang saat keadaan darurat /diperbolehkan1 sekedar
memenuhi kebutuhan daruratnya sa$a
I
8
L
@
S
:
p
<
M
<
h
8
K`
<

:
H
<
> z
@
P
:
o
@
P
<
A
:
= @ f
<
F
<
N x8 ]
:
^
@
]
8
|

}d => z
@
P
:
o
@
P
<
A
:
= @
ukum itu dikembalikan pada keyakinan maka keraguan tidak
dapat menghilangkan keyakinan
x8 r
:
H
<
>M
<
B
:
F
@
KX
<
a
@
KP
<
J
@
\ : G
<
K…
<

d
=> ˜
@
G
:
H
<
>M
<
N €
@
KP
<
c C=>M
<
\ : G
<
K™
<
;@ =>M
<
ukum asal air, tanah, pakaian, dan batu adalah su'i
x8 r
:
H
<
>M
<
B
:
F
@
š
@
Ky
<
s
:
H
<
> M h
@
[
:
;
8
A

=> —
@
T: X
d
=>M
<
N n
@
>[
<
J
:
H
<
>M
<
h
@
[
:
g
8
D
:
9
<
A
:
= @
ukum asal $ima©, daging, $i#a, dan harta bagi seorang muslim itu ¬
K…
<
9
8
]
:
S
@
;
:
p
<
l‡
d

<

<
P
:

@
]
<
x• ;@ =
:
> W
:

<
F
:
KF
<
N œ
<
>7
<
a < ?
8
A

=> KJ
<
x• 9
<
]
8
ukumnya haram sampai datang yang menghalalkannya&& ,aka
pahamilah&& Semoga Allah memberimu petun$uk pada apa yang
diharapkan &&
x8 r
:
H
<
>M
<
BF
@
KX
<
p @k
<
Km < Y: „
<
Ks
<
ž
@
> l‡
d

<
N ›
<
P
:

@
]
<
Ÿ8 G
@
Kr
<
Y: „
<
Ks
<
ž
@
>
ukum asal adat istiadat adalah mubah sampai datang dalil yang
merubah hukum mubahnya

<
P
:
=
<
M
<
Km M
:
S
8
}: J
<
z
<
J
@
G
@
[
:
J
8
H
8
> S
<
P
:

<
N U
:

@
=
d
> B
:
F
@
KX
<
m@ S
:
Q< G
@
[
:

8
• : J
<
Setiap perkara yang dalam syariat tidak disebutkan maka tidak
disyariatkan
x8 j @KZ
<
M
<
G
@
[
:
J
8
H
8
> 7
@
r
@
Ko<9
<
=
:
K•
<
W
:
`
8

:
>M N >• < …
<
s
@
W
@
`
:
;
8
=
:
> 7
@
j @>M
<
^
d
A=
ukum #asilah - $alan menu$u sesuatu itu seperti hukum tu$uannya&&
Ambillah hukum ini untuk tambahan &&
¡
:

<
q< =>M
<
Š
8
>S
<

:
ž
@
>M
<
v
8
KP
<

:
X
C
=>M
<
?
8

<
o<Z
:
w
<
N KŒ
<
k
8
[
:
b
8
D
:
J
<
z
8
9„
:
S

=>
Salah, terpaksa, dan lupa itu dimaa)kan oleh rabb yang kita
sembah, Ar .ahman
z
:
`
@
=
<
I
<
J
<
Ÿ
@
f
<
p
:
ž
@
> u
8
b
8
c :]
<
n: 7
<
b
<
=
:
> BT
@

<
X
:
]
<
M
<
N W
8
P
:
e @¡
:

d
=> ?
8
X
:
m < x: =
<
^
d
=>M
<
akan tetapi $ika disertai pelanggaran /hak manusia1, ia #a$ib
menggantinya dan berguguran lah dosa dan kesalahan
z
:
J
@
M
<
x
@
j @K†
<
J
<
h
@
K`
<

:
H
<
> BF
@
I
:
b
<

d
=> u
8
b
8
c :]
<
N Ž
<
>V <•
@
xd o<‡
<
Z
:
> I
:

<
[
<
F
<
+iantara hukum hukum )i2ih adalah taba©
1
, ia bisa tetap hukumnya
/$ika diikutkan dengan yang lain1, meski hal itu tidak bisa ditetapkan
bila berdiri sendiri
Ÿ8 S
:
D
8
=
:
>M
<
n{ [
:
9
8
D
:
J
<
?
@
s
@
>V <•
@
k
:
G
<
M
<
W
{
`
:

8
N z
<
J
@
š
@
S
:
}d => ~
@
]
:
S
@
}d => W
:
=
<
7

:
;
<
]
8
!r) /kebiasaan setempat1 itu /boleh1 dipergunakan $ika terdapat
hukum syariat yang tidak dibatasi
x8 L
@
KD
<
J
8
G
@
[
:

8
;
:
9
<
=
:
> x< b
:

<
?
@
Œ @¢ 7
:

<
N O<Ks
<
v
@
>S
<

:
q8 =
:
Ks
@
I
:
J
<
?
@
Π@KJ
<
S
:
„@
1
taba’¬ sesuatu yg ada karena mengikuti keberadaan hal lain, bukan sesuatu yg
berdiri sendiri
®rang yang menyegerakan hal yang dilarang sebelum #aktunya itu
sungguh memperoleh kerugian serta keharamannya
v
:

@
M
<
lp
<
w
<
W
8
]
:
S
@
;
:

d
=> B
:
F
@

@
T: Œ
<
x: 9
<
D
<
=
:
> M
:
w
<
N ?
@
£
@
S
:
Q< M
:
• 8 F
<
k
i
K†
<
F
<
x: A
<
ˆ< M
<
5ika datang pengharaman /syariat1 pada suatu amal atau pada
syarat nya maka amal itu /pada hakikatnya1 rusak dan ter'ela
~8 A @‡
:
J
8
M
<
?
@
]
:
V
@
¤ : J
8

<
P
:
=
<
z
8
9
<
y
:
]
<
7
<
D
:
s
<
N š
@
KF
<
7
C
=> B
:
‡ @=
d
Ks
@
B
<
a
@
z
8

<

:
w
®rang yang merusak sesuatu yg mengganggunya, tidaklah
menanggung akibatnya ,
$ika ia telah berusaha menolaknya dengan 'ara yg lebih
bi$aksana &
n: w
<
M
<
7
8
P
:
T
@
p
8
xd •
8
BF
@
h
@
[
:
9
8
D
8
=
:
> BF
@
N I
@
9
:

<
=
:
> k
@
>S
<
F
:
H
@
>M
<
W
@
P
:
A @D
<
=
:
K•
<
dan ªAl« pada $amak dan mu)rad itu memberi )aidah keumuman
pada segala hal
¥
8
>S
<
`
@
X
d
=>M
<
B
:
F
@
R
@
KP
<
Z
@
B
@
T: X
d
=> B‚
@
D
:
p
8
N h
<
[
:
9
8
D
8
=
:
> M
:
w
<
R
@
KP
<
Z
@
B
@

:
X
d
=>
+an $uga nakirah pada kalimat peniadaan dan larangan
memberikan makna umum
œ
<
>• < •
<
z
:
J
<
KJ
<
M
<
v
@
>7
<
P
:
T
@
p
8
KD
<
J
<
xd •
8
N h
@
[
:
9
8
D
8
=
:
> K]
<
B
d
ˆ< w
8
KD
<
9
<
Z
:
KF
<
(egitupula kata ªz
:
J
<
/siapa1« dan ª KJ
<
/apa1«, keduanya
memberikan makna umum #ahai saudaraku&& maka
dengarkanlah&&
?
8
A
8
c :J
@
M
<
k
8
S
<
T: 9
8
=> V :•
@
Ÿ8 Ky
<
]
8
W
:

<
F
:
KF
<
N u
<
]
:
7
@
a 8 7
<
Q: S

=> KJ
<
Ÿ8 Ky
<
]
8
dan 'ontoh lainnya, kata mu)rad $ika diidha)ahkan&& maka pahamilah
semoga kamu diberi petun$uk
Ž
<
M
<
W

‡ @]
<
W
8
`
:
;
8
=
:
> l‡
d

<
I
:
9
@

<

:
p
<
x• •
8
N •
@
M
:
S
8
}• => I
:
Π@>[
<
9
<
=
:
>M
<
I
:
T
@
p
<
S
:
p
<
-idak sempurna suatu hukum sampai terpenuhi semua syarat nya
dan hilang semua ma#ani© /pen'egah1 nya
z
:
J
<
M
<
lp
<
w
<
K9
<
s
@
?
@
P
:
A
<
m < z
:
J
@
x: 9
<
m < 7
:

<
N E
d
;
<

<
Z
:
> KJ
<
?
8
=
<
lA
<
m <
x: 9
<
D
<
=
:
>
®rang yang memenuhi syarat dari suatu amal, maka ia berhak
mendapatkan balasan /pahala1 nya
x• •
8
M
<
W
i
`
:

8
S
{
j @>k
<
I
:
J
<
?
:
‡ @A
d
m@ B
<
a
@
M
<
N B‡ @=
d
> 7
:

<
u
:
b
<
L
<
M
:
w
<
?
:
‡ @m < S
:
}
@
= @
Setiap hukum itu terkait dengan ©illat yaitu sesuatu yang
me#a$ibkan syariat suatu hukum
x• •
8
M
<

i
S
:
Q< h
{
¦
@
Ž
<
7
@

@
KD
<
A
:
= @ BF N I
@
P
:
b
<
=
:
> ‘
@
K`
<
X
C
=>M
<
7
@
r
@
Ko<9
<
=
:
>M
<
Setiap syarat yang dia$ukan oleh pembuat akad dalam $ual-beli,
pernikahan, dan tu$uan lain itu #a$ib /dipenuhi /
Ž
d

@

M
:
S
8
Q8 u
:
A
<
A
d

<
KJ
<
S
d
;
<
J
8
M
:
w
<
N ?
8

<
`
:
m < ¥
{
f
<
£
@
Kb
<
F
<
K9
<
A
<
m : KF
<
%e'uali syarat-syarat yang menghalalkan apa yang haram dan
kebalikan nya maka ketahuilah bah#a ini syarat yang bathil
x8 9
<
D
:

<

:
p
8
Y8 m < S
:
o8=
:
> 7
<
X
:
m@ W
@

<
b
:
9
8
=
:
> z
<
J
@
N R
@
[
:
o8;
8
=
:
> M
:
w
<
§7
<
=
<
W
@

8
>^
<

d
=>
!ndian itu /boleh1 digunakan ketika ada hak-hak yang samar atau
banyaknya orang
v
:

@
M
<
§M
<
K†
<
p
<
v
@
f
<
9
<
D
<
=
:
> KD
<
9
<

<
L
:
> x8 D
:
F
@
M
<
N K9
<
a 8 >7
<

:

@
KD
<
9
@

<
Z
:
KF
<
5ika ada dua amal se$enis yang berkumpul maka 'ukup sekali
dilakukan&& perhatikanlah &&
x• •
8
M
<
n
i
[
:
_ 8}: J
<
f
<
F
<
x8 _ d}< ]
8
?
8
=
8
Kc <J
@
N v
8
[
:
a 8 S
:
9
<
=
:
> x8 b
d

<
9
8
=
:
>M
<
Setiap hal yang sedang dalam proses tidak boleh diproses
'ontohnya benda yang digadai atau di#aka)kan
z
:
J
<
M
<
k
C
¤ < ]
8
z
:
m < ?
@
P
:
ˆ@ w
<
Kb
<
L
@
>M
<
?
8
=
<
N š 8 [
:
L
8
S

=> v
:

@
§[
<
Œ
<
Kb
<
= @K‚
<
]
8
®rang yang memiliki ke#a$iban /hutang1 dari saudaranya, maka ia
#a$ib mengembalikkannya $ika saudaranya berniat memintanya
š 8 ¦
@
>[
<
=
:
>M
<
B

D @b
:

d
=> z
@
m < v
@
KP
<
g
:
D @=
:
> š
@
¦
@
>[
<
=
:
K•
<
N B

m@ S
:
}d => f
<
s
@
v
@
>S
<
`
:
Œ
8
-idak ada yg mengingkari, bah#a dorongan tabiat untuk
meninggalkan maksiat
*tu seperti dorongan syariat untuk meninggalkannya
7
8
9
:
;
<
=
:
>M
<
?A

= @ lA
<
m < h
@
K9
<

d
=> BF N O@7
:
b
<
=
:
> h
@
K‡
<
q@ =
:
>M
<
h
@
>M
<
7
d
=>M
<
Segala pu$i bagi Allah di permulaan dan di penutupan serta setiap
saat &&
W
d
e 8 \ 8 f
<
g
d
=> I
:
J
<
h
i
f
<
Z
<
I
@
j @KQ< lA
<
m < N B

b
@
X
d
=> ?
@
b
@
;
:
r
<
M
<
I
@
s
@
K‡
d
=>M
%emudian shala#at serta salam semoga ter'urah atas Nabi,
Sahabat, dan -abi©in

‫القواعد الفقهية‬ ‫َ‬ ‫ع ال َ ْ‬ ‫ق‬ ‫م َ‬ ‫يما ِ‬ ‫جما ِ‬ ‫مد ُ لل ِ‬ ‫ش َ‬ ‫ق * وَ َ‬ ‫ال َ‬ ‫و ال ُ‬ ‫ح ْ‬ ‫ف ّ‬ ‫ء َ‬ ‫ي ال ْ‬ ‫ه العَل ِ ّ‬ ‫ر ِ‬ ‫م ِ‬ ‫رفَ ِ‬ ‫رة ْ‬ ‫وال ِ‬ ‫ر ِ‬ ‫سعَ ِ‬ ‫وا ِ‬ ‫ِ‬ ‫حك َم ِ ال َ‬ ‫ة الك َث ِي ْ َ‬ ‫بماه ِ َ‬ ‫رة ْ * َ‬ ‫ة الغَزِي ْ َ‬ ‫ذ ي الن ّعَم ِ ال َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ل ال ُ‬ ‫ي ال َ‬ ‫ر ِ‬ ‫سلم ٍ َ‬ ‫م ْ‬ ‫ر ُ‬ ‫ع َ‬ ‫صلةُ َ‬ ‫ثُ ّ‬ ‫م ال ّ‬ ‫ش ّ‬ ‫ق َ‬ ‫سو ْ ِ‬ ‫دائ ِم ِ * ع َل ى ال ّ‬ ‫خمات َم ِ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ب ال َ‬ ‫ف َ‬ ‫حب ِ ِ‬ ‫وَا َل ِ ِ‬ ‫ر * ال َ‬ ‫ص ْ‬ ‫ ي َ‬ ‫رات ِ ِ‬ ‫ه وَ َ‬ ‫م َ‬ ‫حمائ ِزِ ْ‬ ‫ه الب ْ َ‬ ‫خما ِ‬ ‫را ِ‬ ‫ا ِع ْل َم هُديت أ َ َ‬ ‫ك ع َن ْ َ‬ ‫ش ّ‬ ‫م ي ُزِي ْ ُ‬ ‫ض َ‬ ‫ل ال ّ‬ ‫ن‬ ‫ن* ِ‬ ‫ل ال ْ ِ‬ ‫ر ْ‬ ‫ن أفْ َ‬ ‫ْ ِْ َ ّ‬ ‫عل ْ ٌ‬ ‫و الد ّ َ‬ ‫ك َ‬ ‫من َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ص ُ‬ ‫ب‬ ‫ ي ال ُ‬ ‫ش ُ‬ ‫ب * وَي ُوْ ِ‬ ‫وَي َك ْ ِ‬ ‫ف ال ْ َ‬ ‫ل العَب ْد َ إ ِل ى ال َ‬ ‫ح ّ‬ ‫مطلوْ ِ‬ ‫قل و ْ ِ‬ ‫ق ل ِذ ِ ْ‬ ‫ص عَ َ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ل ال ّ‬ ‫ك ل ِل ْ َ‬ ‫وا ِ‬ ‫وارِدِ‬ ‫معَ ِ‬ ‫جما ِ‬ ‫ل ى فَهْ ِ‬ ‫عد ِ * َ‬ ‫فما ْ‬ ‫م َ‬ ‫ة ال ْ َ‬ ‫حرِ ْ‬ ‫ش َ‬ ‫سمائ ِ ِ‬ ‫ق َ‬ ‫سب ْ َ‬ ‫قما‬ ‫ ي قَد ْ وُفِ َ‬ ‫قما * وَت َ ْ‬ ‫رت َ َ‬ ‫في ال ْعِل ْم ِ َ‬ ‫قت َ ِ‬ ‫ي ِ‬ ‫ترْت َ ِ‬ ‫فَ َ‬ ‫ي ُ‬ ‫ر ُ‬ ‫ل ال ّذ ِ ْ‬ ‫ف ْ‬ ‫م ْ‬ ‫خي ْ َ‬ ‫ق ْ‬ ‫َ‬ ‫هما‬ ‫وا ِ‬ ‫هما * ِ‬ ‫وَهَذ ِ ِ‬ ‫ل ال ْعِل ْم ِ قَد ْ َ‬ ‫عد ٌ ن َظ َ ْ‬ ‫صل ْت ُ َ‬ ‫ح َ‬ ‫ن ك ُت ْ ِ‬ ‫مت ُ َ‬ ‫ب أهْ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ه قَ َ‬ ‫مو ْ َ‬ ‫ر‬ ‫ع غُ ْ‬ ‫وال ْعَ ْ‬ ‫ران ِ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م ال َ ْ‬ ‫ج َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫ل ى ع َظ ِي ْ َ‬ ‫م ال ْ َ‬ ‫زاهُ ُ‬ ‫وال ْب ِ ّ‬ ‫ه َ‬ ‫ف َ‬ ‫ف َ‬ ‫ر* َ‬ ‫ج ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ية َ‬ ‫ل‬ ‫وال َ‬ ‫صل َ ُ‬ ‫الن ّ ّ‬ ‫ف َ‬ ‫رط ل ِ َ‬ ‫سماد ُ ل ِلعَ َ‬ ‫ر العَ َ‬ ‫هما ال ّ‬ ‫ل * بِ َ‬ ‫ح َ‬ ‫ش ْ‬ ‫سمائ ِ ِ‬ ‫ي عَ َ‬ ‫ح‬ ‫ء ل ِل ْ َ‬ ‫ر ِ‬ ‫صمال ِ‬ ‫ق َ‬ ‫ي َ‬ ‫ل ى ال ْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫جل ْب ِ َ‬ ‫م َ‬ ‫والد ّ ْ‬ ‫هما َ‬ ‫ح * فِ ْ‬ ‫مب ْن ِ ّ‬ ‫الد ّي ْ ُ‬ ‫بمائ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫م الع ْ َ‬ ‫ح‬ ‫ح * يُ َ‬ ‫صمال ِ‬ ‫ل ى ِ‬ ‫زا َ‬ ‫ن تَ َ‬ ‫فَإ ِ ْ‬ ‫قد ّ ُ‬ ‫ن ال ْ َ‬ ‫م ع َد َد ُ ال ْ َ‬ ‫ح ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫صمال ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫سد ِ‬ ‫فما ِ‬ ‫ن ى ِ‬ ‫ب ال َد ْ َ‬ ‫فما ِ‬ ‫وَ ِ‬ ‫رت َك َ ُ‬ ‫زا ُ‬ ‫ضد ّهُ ت َ َ‬ ‫ن ال ْ َ‬ ‫سد ِ * ُ‬ ‫م ال ْ َ‬ ‫ح ُ‬ ‫م َ‬ ‫م ْ‬ ‫َ‬ ‫ي كُ ّ‬ ‫عدِ ال ّ‬ ‫ر‬ ‫وا ِ‬ ‫ه ت َعْ ِ‬ ‫ر َ‬ ‫ة الت ّي ْ ِ‬ ‫شرِي ْعَ ِ‬ ‫وَ ِ‬ ‫نماب َ ُ‬ ‫لأ ْ‬ ‫سي ْ ُ‬ ‫ر * فِ ْ‬ ‫سي ْ ُ‬ ‫ن قَ َ‬ ‫م ْ‬ ‫م ٍ‬ ‫ر‬ ‫عا ْ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫ب ب ِل َ اقْت ِ َ‬ ‫ج ٌ‬ ‫ر ٌ‬ ‫م َ‬ ‫ر * وَل َ ُ‬ ‫وا ِ‬ ‫وَل َي ْ َ‬ ‫ضط ِ َ‬ ‫ح ّ‬ ‫س َ‬ ‫را ِ‬ ‫دا ِ‬ ‫وَك ُ ّ‬ ‫رة ْ * ب ِ َ‬ ‫رة ْ‬ ‫ح َ‬ ‫ه ال ّ‬ ‫تما ُ‬ ‫مما ت َ ْ‬ ‫ع ال ّ‬ ‫م َ‬ ‫م ْ‬ ‫ج ُ‬ ‫ر َ‬ ‫ر َ‬ ‫ل َ‬ ‫روْ َ‬ ‫ض ُ‬ ‫روْ َ‬ ‫ض ُ‬ ‫قد ْ ِ‬ ‫حظ ُوْ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ح َ‬ ‫ش ّ‬ ‫ن * فَل َ ي ُزِي ْ ُ‬ ‫ل ال ّ‬ ‫ن‬ ‫ك ل ِل ْي َ ِ‬ ‫م ل ِل ْي َ ِ‬ ‫قي ْ‬ ‫ع ال ْ‬ ‫ج ُ‬ ‫كما ُ‬ ‫ر ِ‬ ‫وَت َ ْ‬ ‫قي ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ص ُ‬ ‫ر‬ ‫رة ْ‬ ‫وال ِ‬ ‫يماه ِ َ‬ ‫ي ِ‬ ‫ح َ‬ ‫والث ّ َ‬ ‫م َ‬ ‫يما ِ‬ ‫نما الط ّ َ‬ ‫وال ْ‬ ‫جما َ‬ ‫ب َ‬ ‫ض َ‬ ‫وال ْ‬ ‫رة ْ * َ‬ ‫هما َ‬ ‫ل فِ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ص ُ‬ ‫ع و الل ُ‬ ‫ي الب ْ َ‬ ‫ل ل ِل َ‬ ‫وال ْ‬ ‫معْ ُ‬ ‫وال ْ‬ ‫وا ِ‬ ‫م َ‬ ‫س َ‬ ‫حوْم ِ * َ‬ ‫ل فِ ْ‬ ‫َ‬ ‫صوْم ِ‬ ‫والن ّفْ ِ‬ ‫ضما ِ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ل* َ‬ ‫م ّ‬ ‫ح ّ‬ ‫ل‬ ‫ئ ال ِ‬ ‫جي ْ َ‬ ‫ح ّ‬ ‫م هَ َ‬ ‫هما َ‬ ‫تَ ْ‬ ‫مما ي ُ َ‬ ‫ه َ‬ ‫داك الل ُ‬ ‫فمافْهَ ْ‬ ‫ت ى ي َ ِ‬ ‫حرِي ْ ُ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ص ُ‬ ‫ة‬ ‫في َ‬ ‫ح ْ‬ ‫صمارِ ُ‬ ‫ح ْ‬ ‫جي ْ َ‬ ‫ح ّ‬ ‫عماد َت ِ َ‬ ‫ل ِ‬ ‫بما َ‬ ‫ف ال ِ َ‬ ‫ة* َ‬ ‫بما َ‬ ‫نما ال ِ َ‬ ‫ت ى ي َ ِ‬ ‫ئ َ‬ ‫وال ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ي َ‬ ‫م ْ‬ ‫ر‬ ‫روْ ً‬ ‫ر ِ‬ ‫ع َ‬ ‫عما ِ‬ ‫نما َ‬ ‫ن ال ُ‬ ‫س َ‬ ‫وَل َي ْ َ‬ ‫ش ْ‬ ‫ ي فِ ْ‬ ‫ر ا لذ ِ ْ‬ ‫ر * غ َي ْ َ‬ ‫م َ‬ ‫ش ُ‬ ‫مذ ْك ُوْ ِ‬ ‫مو ْ ِ‬ ‫وسمائ ِ ُ ُ‬ ‫ر َ‬ ‫م ب ِهَ َ‬ ‫م َ‬ ‫وائ ِدِ‬ ‫قما ِ‬ ‫حك ْم ِ لل ّ‬ ‫ذا ال ْ ُ‬ ‫صدِ * وا ْ‬ ‫َ َ‬ ‫حك ُ ْ‬ ‫كمال ْ َ‬ ‫ل ال ُ‬ ‫ز َ‬ ‫مو ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫س َ‬ ‫وال َ‬ ‫معْب ُوْد ُ َ‬ ‫ر ْ‬ ‫يما ُ‬ ‫س َ‬ ‫ن*أ ْ‬ ‫والن ّ ْ‬ ‫ه َ‬ ‫قط َ ُ‬ ‫حم ُ‬ ‫نما ال ّ‬ ‫راهُ َ‬ ‫وال ِك ْ َ‬ ‫خط َأ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫زل ْ‬ ‫ت الب َد َ ْ‬ ‫ل‬ ‫ل * وَي َن ْت َ ِ‬ ‫وال ّ‬ ‫ع ال ِت ْل َ ِ‬ ‫م َ‬ ‫م ع َن ْ ُ‬ ‫في الت ّأث ِي ْ ُ‬ ‫ف ي َث ْب ُ ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ه َ‬ ‫ل َك ِ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫ق ّ‬ ‫ت ل َ إِ َ‬ ‫ع‬ ‫ست َ َ‬ ‫كمام ِ ِ‬ ‫وَ ِ‬ ‫ل فَوَقَ ْ‬ ‫في الت ّب َ ْ‬ ‫ل ال َ ْ‬ ‫ذا ا ْ‬ ‫م َ‬ ‫ع * ي َث ْب ُ ُ‬ ‫ن َ‬ ‫سمائ ِ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫َ‬ ‫حد ّْ‬ ‫موْ ٌ‬ ‫ع ال ّ‬ ‫ن ال ّ‬ ‫ه إِ َ‬ ‫ر ُ‬ ‫م ِ‬ ‫ل بِ ِ‬ ‫م يُ َ‬ ‫شرِي ْ ِ‬ ‫رد ْ * ُ‬ ‫ف لَ ْ‬ ‫حك ْ ٌ‬ ‫معْ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ش ْ‬ ‫م َ‬ ‫ذا وَ َ‬ ‫وال ْعُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ر ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ر قَب ْ َ‬ ‫ج ُ‬ ‫ه‬ ‫بما َ‬ ‫بمال ُ‬ ‫ع ِ‬ ‫ممان ِ ِ‬ ‫ل آن ِ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ه * قَد ْ َ‬ ‫م ْ‬ ‫م َ‬ ‫خ ْ‬ ‫ر َ‬ ‫ن َ‬ ‫ء ِ‬ ‫ل ال َ‬ ‫عما ِ‬ ‫ُ‬ ‫ح ْ‬ ‫را ِ‬ ‫س َ‬ ‫حظوْ ِ‬ ‫َ‬ ‫وإ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫خل ْ‬ ‫م ْ‬ ‫و َ‬ ‫ل‬ ‫ي نَ ْ‬ ‫سمادٍ وَ َ‬ ‫رط ِ ِ‬ ‫نأ َ‬ ‫ت ى الت ّ ْ‬ ‫َِ ْ‬ ‫و فَ َ‬ ‫س العَ َ‬ ‫حرِي ْ ُ‬ ‫ه فَذ ُ ْ‬ ‫ش ْ‬ ‫ل*أ ْ‬ ‫م فِ ْ‬ ‫ف ِ‬ ‫ن * ب َعْد َ الد ّ َ‬ ‫ن‬ ‫مت ْل ِ ُ‬ ‫مؤ ْذ ِي ْ ِ‬ ‫يأ ْ‬ ‫س يَ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫ع ِ‬ ‫ض َ‬ ‫ف ُ‬ ‫وَ ُ‬ ‫ه ل َي ْ َ‬ ‫س ُ‬ ‫ي هِ َ‬ ‫بمال ّت ِ ْ‬ ‫م ُ‬ ‫فما ِ‬ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->