P. 1
زندگي نامه سهراب سپهري

زندگي نامه سهراب سپهري

|Views: 349|Likes:
منشور بواسطةpedram90

More info:

Published by: pedram90 on May 18, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

یرهپس بارهس

دش دلوتم ناشاک رد 1307 هامرهم مهدزناپ.
دنمراک ،يرهپس ادسا ،بارهس ردپ .تشاد هناورپ و تخديرپ و تخدنويامه یاه مان هب رهاوخ هس و رهچونم مان هب ردارب كي
رد 1341 لاس رد و دش لتبم جلف یراميب هب شردپ ،دوب لاسدرخ بارهس يتقو .رنه و قوذ لها ،ناشاک فارگلت و تسپ هرادا
تشذگ
طخ شوخ .تشاد تسد یحارط رد .دوب یچفارگلت مردپ .دنام راميب یگدنز ناياپ ات و دش راميب مردپ " :ديوگيم بارهس دوخ
داد تداع یشاقن هب ارم وا .تخاونيم رات .دوب."
دوب بدا و رعش لها و تشاد مان نيبج هام ،بارهس ردام.
ناشاک یولهپ ناتسریبد رد هطسوتم و (۱۳۱۹)ناشاک مایخ ناتسبد رد ییادتبا هلاس شش تلیصحت یط زا سپ یرهپس بارهس
هرادا مادختسا هب ۱۳۲۵ رذآ رد ،(۱۳۲۴دادرخ) نارسپ یتامدقم یارسشناد ی هلاس ود ی هرود ندناسر نایاپ هب و (۱۳۲۲دادرخ)
.دومن تفایرد ار دوخ ناتسریبد ی هرود ملپید و دومن تکرش یبدا مشش تاناحتما رد ۱۳۲۷ رویرهش رد .دمآ رد ناشاک گنهرف ی
رد تفن تکرش مادختسا هب نامز مه و تخادرپ لیصحت هب نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه ی هدکشناد رد و دمآ نارهت هب سپس
گرم » مان هب ار دوخ ییامین رعش ی هعومجم نیتسخن ۱۳۳۰ لاس رد یرهپس .داد افعتسا راک هام تشه زا سپ هک دمآ رد نارهت
لیصحتلا غراف ابیز یاهرنه هدکشناد زا ۱۳۳۲ لاس رد هامدادرخ رد ,دادرم 28 یاتدوک زا شیپ یهام دنچ و .داد راشتنا « گنر
زین و دومن تکرش نارهت رد یشاقن هاگشیامن دنچ رد لاس نیمه رد .دمآ لیان زین یملع لوا ی هجرد ناشن تفایرد هب و دش
رد .تشامگ تمه یشاقن هاگراک سیسات هب هاگنآ .درک رشتنم « اه باوخ یگدنز » ناونع اب ار دوخ راعشا ی هعومجم نیمود
یاه ناتسرنه رد نمض رد و درک راک هب عورش اه هزوم تمسق رد ( رنه و گنهرف ) ابیز یاهرنه لک ی هرادا رد ۱۳۳۳ رذآ
دیسر پاچ هب « نخس » ی هلجم رد یو زا ینپاژ راعشا ی همجرت ۱۳۳۴ رهم رد .تخادرپ یم سیردت هب زین ابیز یاهرنه.
نیتسخن .دوب هدرک زاغآ مایا نامه زا مه ار رعش راک ,دیسر ترهش هب زادرپون یشاقن ناونع هب 1330 ههد رد ادتبا بارهس
دیسر پاچ هب 1330 لاس رد "گنر گرم" وا رعش هعومجم.
" یاه هعومجم نیا رد .درک هضرع 1340 لاس هب ار ود ره "هودنا قرش "و "باتفآ راوآ " و 1332 لاس رد ار "اه باوخ یگدنز
هب و "رفاسم" ,"بآ یاپ یادص " ینعی یدعب یاه هعومجم اما ؛دیسر‏یم شوگ هب جیشوی امین یادص نینط هاگ ‏‌هگ وا نیتسخن
نیسپاو رد یخرب دنچ ره ؛تسین وا دوخ یانشآ یادص زج ییادص چیه ,تفای راشتنا 1346 لاس رد هک "زبس مجح" هژیو
.دنا ‏هتسناد هسیاقم لباق ار ود نآ ترهش تاهج یا‏هراپ زا هجیتن رد و هدید ار غورف هشیدنا نابز زا یگنر یرهپس یاهرعش
اج کی 1356 لاس رد دوب هدش رشتنم زین ل ً بق هک ,"هاگن ام ,چیه ام " مان هب وا رگید باتک کی هارمه هب باتک تفه نیا هعومجم
دیسر پاچ هب باتک تشه ناونع اب یا‏ هعومجم رد.
سیراپ یابیز یاهرنه ی هسردم رد انمض .تفر ندنل و سیراپ هب و درک رفس ییاپورا یاهروشک هب ینیمز هار زا ۱۳۳۶ دادرم رد
روضح .تشاذگ شیامن ضرعم هب اه هاگشیامن رد ار دوخ یرنه یاهراک نینچمه یو .دومن یسیون مان یفارگوتیل ی هتشر رد
هلمج نآ زا .دومن ناهج یاهروشک هب یرگید یاهرفس یو .تشاد همادا یو رمع نایاپ ات نانچمه یشاقن یاه هاگشیامن رد
تسا:
نانوي ،اكيرمآ ،شيرتا ،دنله ،ايناپسا ،هسنارف ،سيلگنا ،ناتسناغفا ،ناتسكاپ ،ناتسودنه ،نپاژ ،ايلاتيا هب رفس
۱۳۷۷ لاس رد یرصب و یعمس نامزاس تسرپرس تمس اب یزرواشک ترازو تاعلطا لک ی هرادا رد یتدم یرهپس بارهس
زا هک دوب لاس نیمه دنفسا رد .دومن نارهت ینیئزت یاهرنه ی هدکرنه یسردت هب عورش زین ۱۳۴۰ رهم زا .دش راک هب لوغشم
.درک یریگ هرانک یلک هب یتلود لغاشم ی هیلک
اه نآ نيرت مهم هلمج زا هك تشاذگ شيامن هب یجراخ هاگشيامن 8 و یلخاد هاگشيامن 19 رد ار دوخ راثآ رد یرهپس بارهس
درك هراشا ريز دراوم هب ناوتيم:
1. ابيز یاه رنه لوا هزياج هدنرب) نارهت هنلاسود نيمود و نيلوا)
2. نارهت گنهرف رلات هاگشيامن
3. نارهت نوحيس یرلاگ رد یدارفنا هاگشيامن
4. ليزرب رد ولواپ ناس ی هنلاسود
5. هسنارف رد یشاقن یللملا نيب هراونشج
6. اكيرمآ نوتپمه جيرب رد یهورگ هاگشيامن
7. سيراپ سوريس یرلاگ رد یدارفنا هاگشيامن
و ییانشآ رفس نیا ,تشاد ییانشآ ناینیشیپ هنافراع تملس و ییادوب هشیدنا و رکف اب دنک رفس نپاژ و دنه هب هک نآ زا رتشیپ
دیشخب هنایاسراپ و هنافراع یتریس وا رنه هب عومجم رد و درک رت فرژ ار وا هقلع.
یاهرعش هکنیا ؛تخومآ زین رگید ییاهزیچ وا هب ,دوب هدرک نآ گنهآ ,بوچ یور یکاکح نتخومآ دصق هب هک نپاژ هب رفس
تعیبط و راید و رهش هب و دنسرخ دوخ یاه‏ هتشاد هب یرهپس هک نیا ,دنا‏ هتفای "وکیاه" یاوه و لاح رد یهاگ ار یرهپس بارهس
هب وا هجوت هک نانچ ,دشاب اهرفس هنوگ نیا ریثات هجیتن دناوت‏یم کدنا دنچ ره ,تسا دنب یاپ ناشاک دوخ رهش فارطا یاهر
تسا هدنامن رود یکلب ریثات نیا زا زین رعش رد مه و یشاقن رد مه تعیبط.
و یحور کولس رتشب وا یارب ویکوت و لحم جات ,هرهاق و سیراپ ,نتآ ,مر زا رادید و ملاع قرش و برغ هب بارهس یاهرفس
.قافآ رد ریس و یگدید ناهج و راذگ و تشگ ات دمآ‏یم باسح هب سفنا رد ریس و یونعم
,دندوب رادروخرب ییلاب یناسنا تیمیمص و تقادص زا نانآ زا یکدنا اهنت دیاش هک ,دوخ ناینوماریپ زا و تشاد تعیبط هب مشچ وا
درک‏یم زیهرپ:
دییآ دییآ‏یم یم رگا رگا نم نم غارس غارس هب هب
درادرب درادرب کرت کرت هک هک ادابم ادابم ,دییایب دییایب هتسهآ هتسهآ وو مرن مرن
نم نم ییاهنت ییاهنت کزان کزان ینیچ ینیچ
,دیسر‏یم پاچ هب وا زا هک ییاهرعش هعومجم یاپ‏ هب اپ هک نانچ تفای دشر مه تازاوم هب بارهس رد یشاقن و رعش هب هقلع
بیترت مه یرعش بش اه ‏هاگشیامن نیا رانک رد یهاگ وا و دش‏یم اپرب نارهت رانک و هشوگ رد مه وا یشاقن یاه‏ هاگشیامن
و ساسحا تقر وا رعش هب مه ,یمتسیب نرق نافرع یا‏هنوگ هب لیامتم و ییاوزنا حور وترپ رد یشاقن و رعش قیفلت ؛داد‏یم
درک‏یم کیدزن هنارعاش تیمیمص یعون هب ار وا یشاقن مه و دیشخب‏‏ یم یا‏ هنادنمرنه ینیب کزان.
رعش راکشآ یاه‏ هصخشم زا یزادرپ لایخ اب هتخیمآ میهافم ,ءایشا فراعتم طباور یوجتسج ,فیفخ مسیلائرروس ,دازآ لیخت
رعاش ,یولهد لدیب اب هسیاقم تیلباق و یدنه کبس تلیامت هب ار یو یخرب رظن رد هک تساه ‏‌‏‌یگژیو نیمه .تسا یرهپس
تسا هدرک کیدزن دنه مهدزاود هدس زادرپ لایخ و فراع.
رد هعلاطم هب وا .دوب هدرک ماوت یهاگآ اب یو ار هقلع نیا .تسا فورعم ,رود قرش یفسلف یاه‏بتکم و رنه هب بارهس هقلع
دوب دنمقلع رایسب نایدا و هفسلف.
زا يخرب ون رعش رد . دز دنويپ هرواحم نابز اب ار ون رعش نابز هك تسا يرعاش نيرتمهم مك تسد اي يسك نيتسخن يرهپس
يم عقاو رد . هرواحم نابز ربارب رد تسا هنارعاش ماع نابز نآ و دنراد كارتشا زيچ كي رد دنشيوخ صاخ نابز ياراد نارعاش
. دنهد يم ليكشت ار وا رعش لصف و سنج يو صاخ نابز و رعاش ره هنارعاش نابز هك تفگ ناوت
و تسا يرعش بولسا و تماخض ياراد رعاش كي صاخ نابز يگژيو ظفح رب هولع هك ينابز ينعي ريبعت نيا رد هنارعاش نابز
،یرهپس بارهس رب هولع و دنك یم زيامتم راتشون نابز زا يئوس زا ار نآ هك تسا يعون زا نآ رد نايب و تاريبعت و تاغل هزوح
دوخ ياج هب و دنا هدز دنويپ هرواحم نابز اب ار هنارعاش نابز هك دنتسه ينارعاش مه يدورهاش ليعامسا و دازخرف غورف
. تسا رتقفوم ظاحل نيا زا يرهپس هچ رگا دنا هدوب مه قفوم
مناشاك لها
. يقوذ نزوس رس , يشوه هدرخ , مراد ينان هكت تسين دب مراگزور
نيا زا يا هشوگ هب .تسا يرهپس ريثات تحت هرواحم نابز اب هنارعاش نابز ندز دنويپ ينعي هنيمز نيا رد نامگيب ،دازخرف غورف
: مينك هاگن غورف رعش
دزوس يم هچغاب يارب ملد
. دريميم يم دراد هچغاب هك . دنك رواب دهاوخ يمن يسك . تسين اهيهام ركف هب يسك تسين اهلگ ركف هب يسك
. تسيژاميا رعاش كي يرهپس . تسا يئارگ ريوصت يرهپس رعش رگيد يگژيو
تسا گنهامه يو يركف شرگن عون اب هك تسوا ميمص يئارگ تعيبط هجيتن نيا و تسا رگريوصت .
. ديمان يعيبط نافرع ناوت يم ار نآ هك تسا دوخ صاخ نافرع عون كي هتفيش يگشيدنا تهج زا یرهپس
ديشروخ هناخ هب ،رون يلصا همشچ هب مشچ دنرگنب هطساويب ار ادخ دنراد يعس شيوخ تاينافرع يوپاكت رد ،ام هتشذگ یافرع
. دنا هتخود
. دنك يم وجتسج تعيبط قيرط زا ار ادخ و درادن ار ام يملسا خيرات لحف يافرع يزاورپ دنلب شيوخ هژيو نافرع رد يرهپس اما
مناوخ يم يتقو ار مزامن نم
ورس هتسدلگ رس دشاب هتفگ داب ار شناذا هك
مناوخ يم فلع مارحلا هريبكت يپ ار مزامن نم
جوم تماق دق یپ
زنط اب ار امن رهاظ يافرع و يرشق فوصت هك مينيب يم تهج نيمه هب تسا ميمص دوخ هژيو نافرع ديد رد وا هك تسين يكش
. دنك يم ريوصت نينچ
وه اي اهاننت شراب مديد يفراع
. تسوا يئارگ ريوصت هدمع لماوع زا ميمانب ار نآ هچ ره و تسه هچ ره يرهپس هژيو نافرع نيا تروص ره هب
و دوش قرغ تعيبط رد ينافرع ديد اب هك هدش ثعاب يرهپس رد ... تخاس يم قرغتسم ا رد ار نانآ ميدق يافرع نافرع رگا
. دروآ يم مهارف ار دوخ رعش ياهژاميا هيامتسد . ددرگ يم قرغتسم تعيبط رد هزادنا نيا ات يتقو
. تسا جوا رد يرهپس رعش يزيگنا لايخ تهج نيمه هب
هب رت هتسباو و رت ینهذ ،تعنص نيا رصانع هچ ره یرهپس بارهس رظن زا .تسا ینهذ تعنص كي هتخاس ريوصت ره هك ميناد يم
دشاب رت یششوج هچ ره سكع هب . دسريم رظن هب رت یعونصم رعش . دشاب یششوك یترابع هب و هنارعاش دعاوق و نيناوق
تسا نينچ يرهپس رعش و ديامن يم رت يعيبط رعش . دشاب هدش هتفرگ تعيبط رد و نهذ جراخ زا اميقتسم نآ تفايزاب ينعي .
دراد ساسحا تسا هدنز یرهپس رعش رد زيچ همه تسا ايشا و اه هديدپ هب نديشخب تيصخش يرهپس رعش یاه یگژيو رگيد زا
لگ هب باطخ ماگنه هب هك تسا يرعاش نامه وا ديوگ يم شدوخ هچنانچ عقاو رد دشك يم سفن و دلاب يم دراد هفطاع
امش تفگ يم نسوس
دشك يم سفن لگنج دپت يم بش ديئوگ يم اجك هب
دندينش منامشچ رد ار ايور شزير اه فلع ديوگ يم يرگيد ياج
دندیهوکن ار وا یرعاش هویش و رعش ,بلقنا زا شیپ مزتلم نادقتنم و نارعاش .دش هجاوم داقتنا و راکنا اب ادتبا رد بارهس رعش
و راج و اه‏شهوکن نیا هب هجوت‏ یب بارهس اما .دندرک یفرعم مدرم و هعماج زا نادرگیور و تیلوئسم ‏یب ,رگن‏ یفنم ار وا و
دروآ دورف دوخ یشاقن و رعش هب رس و داد همادا دوخ راک هب اه‏لاجنج.
و مارآ ور نیا زا .دنک‏یم ادیپ ماع لوبق شرعش هک دیسر دهاوخ ارف یزور تسناد‏یم ییوگ .تشادن یراک نارگید تواضق هب وا
بآ یمرن هب یا‏هژاو هب و گنر هدرپ هب .دوب هتفایرد یرنه کاردا و قارشا هب هک ار هچنآ و تشاد شیوخ راک هب رس ادص و رس‏ یب
رتمک راثآ رد هک یزیچ ,تسا یرعش رهوج رظن زا نآ یانغ بارهس رعش یگژیو نیرترب ,درک‏یم میلست اه‏نامسآ یبآ تفاطل و
تفای ناوت‏یم یللز نیا هب یرعاش.
یقیسوم ,تاملک و اهادص زا هدافتسا اب بارهس .تسا هدش هئارا نیگنهآ دراوم رثکا رد وا رعش ,بلاق و تخاس ظاحل زا
وا کبس هتسجرب راجنه رما نیمه و دوش‏یمن هابتشا یرگید ,رعاش چیه اب بارهس رعش زیگنارب ایور و مرن یقیسوم ,دنیرفآ‏یم
هدمآ رد راک زا هزیکاپ و عیدب وا یاهرعش رد اهریوصت ینیشنمه و تاملک دنویپ .دنک‏یم صخشم شریخا یاهراک رد هژیو هب ار
تسا.
رد وا یناسنا کاردا اب و دوش‏یم سح هدنناوخ حور و نهذ رد ,دشاب سمل لباق تعیبط رد هک نآ زا رتشیب اهریوصت نیا
و هنارکفنشور اه‏لاجنج همه زا هک دوب ییانثتسا یرعاش ,بلقنا زا شیپ ییامین نارعاش هوبنا نایم رد یرهپس بارهس .دزیمآ‏یم
یتاذ ییاناوت و دادعتسا هب هک هتسراو یناسنا .دوب یعقاو دنمرنه کی هنومن نیرتهب یرایسب یارب وا .دیشک رانک اپ هنایارگ برغ
و لیصا دنمرنه کی یاه‏تلیضف مامت ییوگ ,دوب رود بلقت و ییورود ,گنرین زا ییاهنت نیا رد و تسیز اهنت ,تشاد هیکت شیوخ
تشاد دوخ رد ار یناریا بیجن.
ديوگيم بارهس هرابرد یدورامرگ یوسوم یلع:
نايب هملك و گنر اب ار دوخ وا .دوميپ شيوخ هناگي تيصخش اب دوخ هار نيا اما دوب هتخانش ار امين هار هك تسا يناسك زا يرهپس
يم ماجنا ار دوخ يبدا تيرومام ود نيا اب و درك يم يشاقن ود نيا اب وا و هملك مه و دوب گنر مه وا تيقلخ حلاصم درك يم
داد.
ديوگيم یرهپس بارهس همانداي رد ولشادغآ نيديآ:
نيا لسن نيا هصخشم زا يكي داد لصاح و درك دشر 1340 زا سپ ياه لاس رد هك دراد قلعت ام نادنمرنه زا يلسن هب يرهپس
هار هچ شا يلم تيوه نارحب ربارب رد و درذگ يم هچ شرصاعم يوپاكت رپ ناهج رد و تسا هداتسيا اجك تفايرد هك دوب هتكن
دراد يخساپ هچ اي يلح .
دازخرف غورف:
روط نيمه و دوش يم عورش مه يا هدننك روحسم و هزات يليخ لكش هب و عورش " باتفآ راوآ " باتك رخآ شخب زا يرهپس
دراد همادا
مدرم و ، نامز و رهش زا وا .تساهايند نيرتبلاج نم يارب وا يسح و يركف يايند . دراد قرف همه اب يرهپس . دور يم شيپ و
اديپ ار شدوخ هار ،نزو ي هنيمز رد .تسا عيسو ليلد نيمه هب و .دنز يم فرح يگدنز و ناسنا زا وا ، دنك يمن تبحص يصاخ
ديسر دهاوخ اجك هب هك ديديد يم تقو نآ ، درك يم رعش فرص طقف ار شياهورين مامت رگا .هدرك
روشناد نيمس:
" عون كي شيشاقن و يشاقن عون كي شرعش .يا هداعلا قوف يشكبابسا هچ و درك يشك بابسا مه رعش يارس هب "بارهس
هجوتم ار وا هكنيا يب "بارهس" يدوهش عبط و (دوب روكف پيت " امين" تفگ ناوتب دياش ) دوب يدوهش پيت "بارهس" .دش رعش
تايبدا هعلاطم هب ات هتشادن يدايز تصرف "بارهس" دياش .شدناشك نپاژ و رود رواخ هب ، دنكب ناريا نافرع هدرتسگ هنيجنگ
يم اي دنتشاد داي ار "للج" ركفت زرط هك دندوب دهعتم نادنمرنه رتشيب ام رب و رود .شمديد يم مك اه يرخآ .دزادرپب ام يتنس
هب يبايتسد يارب يششوك مناد يمن نياربانب دوبن دهعتم اما دوب دوعوم راظتنا رد .تشادن يركف زرط نينچ "بارهس" .دنديدنسپ
تسا قلطم رعش "بارهس" رعش تهج ره هب .مينيب يمن ثاريم نيا زا ينادنچ رثا شرعش رد ؟ هن اي تسا هدرك ناگتشذگ ثاريم
.تسا بان رعش .
تشاد "بارهس" هك يصولخ اب...صلاخ رعش ينعي -.
ولماش دمحا اب هبحاصم:
؟ دنيشن يم ناتلد هب رتشيب يكي مادك رعش بارهس و غورف زا ، ولماش ياقآ
زارت رد بارهس نابز .تساجك یرهپس رعش یايفارغج هك ممهف یمن نم عقاو رد. منك يمن رواب ار بارهس نافرع نوچ .غورف
رارق ام روشك رصاعم گرزب نارعاش فيدر رد ديدرت يب يرهپس .دشاب هنافراع دشوك یم بارهس رعش و دريگ يم رارق غورف
،دراد
هژيو يگشيدنا ماظن يكي ، دوش يم هديد زين يرهپس راعشا رد ، تسه گرزب نارعاش مامت رعش رد هك يساسا يگژيو ود
يرهپس ياهرعش ينابز صخشت رگيد و دريگيم رب رد ار وا راعشا يمامت هك يرهپس."
. زا هژیو هب و بلقنا زا دعب اما ,درکن ادیپ ماع تیلوبقم شتایح نامز رد دوب یناسنا هدشمگ یاه‏تلیضف یواح یو رعش هک نآ اب
دنتشون ریسفت و دقن شرعش رب و دندروآ یور یو رعش هب نادقتنم و نارعاش زا یهورگ دعب هب 1360 ههد.
و درك رفس ناتسلگنا هب نامرد تهج لاس نامه هاميد.نوخ ناطرس مئلع ندش راکشآ و يمسج يتحاران زاغآ 1358لاس
تشگ زاب ناريا هب هامدنفسا.
رد یلع ناطلس هداز ماما نحصرد و تشذگرد نوخ ناطرس یرامیب هب یلتبا رثا رد 1359 هام تشهبیدرا لوا زور یرهپس
دش هدرپس كاخ هب ناشاك فارطا رد عقاو لاهدرا دهشم یاتسور.
»... دش مهاوخ راگدنام اجنآ رد ماجنارس هک مناديم و دهديم شمارآ نم هب هک تسا يياج اهنت ناشاک...«
اب يفام اضر ،رصاعم دنمرنه زا يا هتشبن گنس سپس و دوب صخشم گنر يا هزوريف رجآ هعطق اب ادتبا رد شهاگمارآ
دش نيزگياج بارهس زا يرعش هعطق:
دييايم رگا نم غارس هب
دييايب هتسهآ و مرن
درادرب کرت هک ادابم
نم يياهنت کزان ينيچ
بش ريق رد
يياهنت نيا رد تسا يهاگريد
تسا بل حرط رد يشوماخ گنر.
دناوخ يم ارم رود زا يگناب،
تسا بش ريق رد مياهاپ كيل.
يكيرات نيا رد تسين يا هنخر:
هتسويپ مهب راويد و رد.
نيمز يور رگا دزغل يا هياس
هتسر يدنب ز تسا يمهو شقن.
اه مدآ سفن
تسا هدرسفا رسب رس.
اوه هدرمژپ ةشوگ نيا رد تسا يراگزور
تسا هدرم يطاشن ره.
بش ييوداج تسد
ددنب يم مغ و نم يور هب رد.
شلت هچ ره منك يم،
ددنخ يم نم هب وا.
زور رد مديشك هك يياه شقن،
دودنا دود اب و دمآ هار ز بش.
بش رد مدنكف هك يياه حرط،
دودز هبنپ اب و دش اديپ زور.
ار همه نم نوچ هك تسا يهاگريد
تسا بل حرط رد يشوماخ گنر.
يشوماخ نيا رد تسين يشبنج:
تسا بش ريق رد اهاپ ،اه تسد.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->