P. 1
طوفان ارتجاع - پاسخ به چند پرسش در سایت

طوفان ارتجاع - پاسخ به چند پرسش در سایت

|Views: 74|Likes:
منشور بواسطةhamid
طوفان ارتجاع - پاسخ به چند پرسش در سایت
نویسنده: مرتضی رضوی
http://www.binesheno.com/index1.php
طوفان ارتجاع - پاسخ به چند پرسش در سایت
نویسنده: مرتضی رضوی
http://www.binesheno.com/index1.php

More info:

Published by: hamid on May 19, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

http://www.binesheno.

com
:هلاقم ناونع )تیاس رد شسرپ دنچ هب ساپ! "ا#$ر% &ا'()
:هدنسیون *(+ر ,-$ر.
:خیرات /0//1/2345
,678ی% شسرپ دنچ هب ساپ
؟منک یم هدنسب یکینورتکلا رشن هب و منک ین !ا" دید#ت ار میا$ %اتک و &'اقم ار"
؟(رادن )ا*+ هب خ+ا, -.ب /ون -نیب0 1یا+ ار"
؟منک 2راک$ متسناوتن %34 و هور5 6نایر7 8ی$ اب ار"
ی9+ردم 2ا:; %اتک ه9ب <ورشم ی.9+ا, ه9ک یلا4 ر( م9$( ی9ن %او7 =ور9+ ر9تک( ر9ی>ا &ارا?@ا ه9ب ار"
؟A Bا ه(ا(
CرDی( -+ر, دن" و
ر( 6E.9+ ی9موع د9نور F9ی ر( روکGم 2ا$ -9+ر, ه9$ ه9ب م9$او> ی9م 6BرتHم نا5دننک -9+ر, هIا7ا ا9ب
J BراG5او BرتHم KLا.م هب ار 2روا( و م$دب خ+ا, م$ )M> NOPQPRSTU :V
م$او> یم هنایW X(را( یYنم و 1Z[م 2ا$ ی5\یو رDی( 3ی" ر$ دننام 3ین ام 2ا ه[4اZم &اس]7 و &اق]4
Eین" هدنسیون ر$ وJ (و^ رشن و !ا" میا$ هت^ون مت^ا( 1+و( ی]ی> هت^G5 ر( :منک 1ZHW هراب Eیا ر(
و ه(وب 2ا ه9_ما7 ر9$ ر( نار^ان و نا5دن9سیون 2وDم و9Dب 6B(وب 194I ر( نار^ان ی9Y`ل م9ک Iا و V19+ا
Cدننا( یم روG_م ار (و> نان; و Bو]aم ار (و> نانیا 1س$
9$( Iا :19+ا هد^ ر9ت b9نرcب 19?7 F9ی Iا ا9م روشک ر( ه]d9سم ام
9e
ا ۀ NO ی9]ع 9شیدنا0 19کر4 F9ی ی9س^ ۀ
Eیا روتوم نای$اDشنا( Iا 2(اد_ت 3ین و 2وIو4 2(ارfا X(وب هد^ Iاg; /ی]ع ینی( شیدنا0 میhوDب ای /ینی( ۀ
ر9Dی( ی9>رب و د9نت^ا( ی9قیقHت و ی9]ع
i
اfر9W 1ی9j.^ (ارfا E9یا Iا ی9>رب Xد9ن(وب ه(رک E9^ور ار 19کر4
Iا نا5رIاب 2د?م kدن?م 39ین و /l9یشت K9تکم0 ه9یرشن ی9نا4ور نا5دن9سیون ه9ک د9نت^ا( 39ین ی+ای9+ ی9ن^ا"
نامI ر( ا99ما د99^اب ه99ت^ادن ی99?م هو]7 Iورما روکGم 199کر4 هدنام 2ا7 ه99ب راm; ه99"ر5 Cد99ن(وب Bو( هور5
Cدن(وب -.ب &ای4 <M`Wا هب و م?م nب نا^(و>
ه9ک 2eد4 ا9ت 6(رک ی9م ی9L ه9$( م9ین و ه9+ )وL ر( ار 2ا هدنلاب 19یک و 19یYیک Iور ه9ب Iور 19کر4 E9یا
ر( ی9]ع K9تکم F9ی ناونع ه9ب ار l9یشت و BM9+ا V(وب o9نن 9با[م ه9ب 2را( E9ی( ه9کJ ر'وک9+ نا?7 ر( 19سناوت ۀ
%Mقنا 99نیمI ی]99Wا p99ماع د99ی(رت ی99ب و Cد99$( 2ا7 6ناریا B(رم 199یر[کا E99$q ر( ی99عات7ا r]ت.م (ا_با ۀ
Cن; دننک Iوری, ی]Wا pماع روL Eی$ و (وب 1کر4 Eی$ 6یمM+ا ۀ
نا?7 مک^ ر( مسیر'وک+ 1^اZنا0 :میhوDب یعات7ا 2ا$رZ7 ها5دی( Iا نا+ان^ ه_ما7 )و: هب ر5ا یت4
و Eی( ه7وتم ون Iا ینا?7 ه_ما7 و د^ یم ر#Yنم 1سیاب یم
i
ار?: و
i
ا_ZL هک (وب هدی+ر 2eد4 هب مسینردم
X19+ا ه(رو; 2ور (و> E9ی( 2و9+ ه9ب Bادکر$ ا9$ ه9_ما7 ه9$ و هد^ E9ین" Iورما ه9ک /19ش5 ی9م 2را( E9ی(
(وب ام روشک 6یDت^اZنا Eیا را#Yنا `قن 1Y5 دیاب Iاب 61+ا Eی( 6ا$ oن7 روHم pب 6ا$ 1+ای+ روHم یت4 ۀ
C؟s؟1]ع ه" هب و ار" C(I ناریا _ما7 Bان هب ار هعر: Eیا خیرات دنور و ۀ
یتی'و lیشت Kتکم ر$و7 1لاWا ۀ
R
t R هت>ان^ رت -یب یناسنا Bو]ع ناراکردنا 1+( 1یر[کا 2ارب Iورما هکu
و نایب ر( ه\یو ه9بJ ه9_ی^ ناققHم ی9]ع 2ا$راک و Vد9ننک ی9ن ن; ه9ب ی9fارتعا نادن" ه9"ر5J 19+ا هد^
6/دنو^ BوکHم نای(ا ه$ اسی]ک ند^ BوکHم اب هک 1سین 1یHیسم 6Eی( ر$0 هک vر3ب pWا Eیا wیxوت
K$Gم و Eی( ر$ هنا4ر یب هتینردم یعات7ا دنور اریI C(وب EیDن+ nب و میaع nب یت+ار هب هک 2راک
ه(رک pی9jHت (ارfا 2ارب ندناو> Iان ه9ک یhا7 ا9ت د9یبوک ی9م (و> 2ا$ yر" ر9یI ر( ار ا9م K9تکم ه]7 Iا ار
ه9ت <M`9Wا ه9ب و 19ش5 د9$او.ن رب E9ی( 2و9+ ه9ب د9با ا9ت 19یرشب 395ر$ ه9ک د9ن(وب ه(رک رواب ناینا?7 6(وب o9نن
Cدن(رک ناریا Bان هب ار هعر: هک دن(وب pماع و( VC1fر د$او> Eیب Iا 3ین نای(ا هدنام
9$( Iا روکGم 19کر4 ۀ NO 19سین ا9سی]ک د#9سم و 19سین 1یHی9سم BM9+ا :د9یوDب 19سناوت %Mقنا 2Iوری, ا9ت
ی]ع
i
Mماک Kتکم Fی lیشت Kتکم
N
t N C1+ا هدنI هشی$ وu
ی9تf; 39ین ا9ZیI و %و> 39ی" ر9$ ه9ک روL نا$J م9ید^ور ه9ب ور F]?م 19f; F9ی ا9ب 62Iوری, Iا n9, هناY9+zتم
E9ی(0
i
Mع و
i
ا9+ر 6د9ندی( ی9م هدنام K9قع ار (و> 6روکGم -9.ب &ای4 19کر4 ربارب ر( ه9ک ی9$ور5 V(را(
/ی+اس4ا Eی (0 و /ی]ع ری g Eی (0 bی ورت هب &د^ هب نا^ &'اقم و %اتک ر( دن (رک BوکHم ار /ی]ع
ا9ب ی9نا?7 ه9_ما7 F9نیا 619سین ی9]ع ر9ما F9ی E9ی( ه9ک د9ن(وب ه(رک {9ی]Zت ا97 ه9$ ر9ت -9ی, نایhا,ورا Cد9نت>ا(ر,
i
Mع و
i
ا+ر یبMقنا ه_ما7 (و> ر( اتYD^ ام
e
ا Cهتfر5 رار: Eی( ن(وب ی]ع 1?7 ر( یمM+ا %Mقنا را#Yنا
C|Yل Eی$ Eیع و &راZع Eی$ Eیع /1+ا (و(رم و BوکHم ی]ع Eی(0 هک دنت^ون
هب }ا#ترا اب نانیا Fنیا 6دن(رک یم یfر_م ی]ع ریg ار Eی( یبر#ت Bو]ع ندیشک yر هب اب نایبرg رت -ی,
Cدن(رک ی]ع ریg ار Eی( یhا(وب و ینانوی &Mی.ت
ا9ب ا9م %Mقنا ا9ما 19+ا ه(وب E9ین" خ9یرات )وL ر( و (و^ ی9م 19f; را"( 2Iوری, Iا n9, 9Wرع ر( %Mقنا ر9$ ۀ
6ندیو( هب دن(رک }ور^ هIو4 ر( 2رDی( و هاDشنا( ر( ام vر3ب (ات+ا ن; :1ش5 ه7اوم 1f; Eیرت ~انر`>
1
2
ی9ن_ی Cدن9+رب 2ولوم هب ا9ی و د9ین7 هب ا9ی 6د9ی3یاب هب ا9ی را`ع خ9ی^ ه9ب ه9ک د9نو( ی9م م$ Iون$ 6}ا#ترا ه9ب ندیو(
Cرت -یب و ینر: 1ش$ و 1Y$ یعا#ترا 1•?ن Fی %Mقنا نور( ر(
i
اقی:(
:(رک یم Fک ی]ع ریg Eی( هب -یار5 lیرست هب pماع و( B(رم ها5;(و>ان 2ا$ریx ر(
ر( V}J1یب p$ا و ن;ر: هک Eیا هب رaن R€OO هک دن(رک نا5 ها5;(و> ان 2ا هدع 6دنا ه(رک رو?@ -ی, )ا+
ه(رک رو?@ -ی, نور: ر( V}J1یب p$ا و ن;ر: ر5ا هک Eیا Iا pfاg 1+ا 1قیق4 Eیع نا^ یعا#ترا =ور
ه9ب و م9ینک هاZت^ا م9$ ا9ب ار و( E9یا د9یاZن ا9م و 19+ا هدنIا9+ و هIات 6و9ن 6د9یوا7 ه9شی$ نا^ BMک و E.9+ د9نا
2ارب و K9یع ناD$ 2ارب ها5;(و> ا9ن ر9یx kا9+ارب راتfر و راک Cم9یو^ 19+ر, ه9ن?ک 6یلا_ت و د9^ر 2ا7
C1+ا -نا( و م]ع •:ان 6-نا( و م]ع p$ا
یWا.^ا هک دنک راکنا دناوت ین یسک و C1+ا یZتکم %Mقنا Fی 6%Mقنا Eیا هک دنک راکنا دناوت ین یسک
و 1سیلارZیل 3ین و 1سیلاhرو], و V‚]`م ین_م هبJ 1سیتونمر$ CCCو 2ولوم 6دی3یاب 6دین7 6را`ع خی^ دننام
Iا یhوب د9ی(رت ی9ب د9نادب ی9Zتکم ار روکGم (ارfا و (و^ ادی, ی9سک ر95ا 19+ا ی9?یدب و Cدنت9س$ ی9Zتکم ر9یg
ƒ9ید4 و ن;ر: ری9سYت ه9ب ا9ی و د9شکب ~دی ار CCC ا9ی و د9نشنا( 6ر9تک( ناونع ه9"ر5 19+ا ه(رZ9ن ی9]ع ه9شیدنا
C(Iا(ر„ب
هک دننک یم Iاب ار نا^ نا$( یت4 و =و5 ه_ما7 (ارfا ه$ 62Iوری, Iا n, هک 1+ا %Mقنا ر$ pیاj> Iا
ه9_ما7 ر( ار ه9نیمI 62رکf ه9یGcت E9یا ر( %ات^ و د9ید^ ی9Dنشت 6د9نو^ 2رکf ه9یGcت 1عر9+ ه9ب و 2(وI ه9ب
2رتشم یب یh'اک 8ی$ و KLا.م یب ین.+ 8ی$ هک دنک یم ه(ام; 2رکf wی xوت و EییZت ر$ =ریG, 2ارب
Cدنام ین
E9یب Iا ار د9نشنا( و Bاوع نایم Iرم ه9ک د9بای ی9م 2رتشم ر9ت -9یب ی9Dن$رf و 2رکf 2'اک ن; نایم E9یا ر(
و 1^ا( ار رjنع Eی ا یعا#ترا 1کر4 و دننک pع ن; هب ~رتشم روL هب دنناوتب دنشنا( و Bاوع 6(را(رب
2وDلا و Mعا pZ9+ و هد^ n9ید: ا9$ E9$اک 6(رک ی9م ه3#_م 2(او9+ ی9ب ر9$ C19fر ی9م -9ی, 1عر9+ ه9ب
1fر5 ار ا7 ه$ 6ینMf ی]_نMf p[م یناxاترم و ینMf ی]قنMf p[م نان$اک &ر?^ Cدند^ ه_ما7 ….شم
6~ر^ r9ی(ر ر( و هریZک نا$ان5 Iا 19نا?ک ه9ک E9یا Iا p9fاg
S
t S هد^ ه9ت>ان^ )و9Wا Iا /ر9fاک E9$اکلا0 وu
C1+ا هد^ ƒHب ن; دید^ -$وکن ر( <ورشم روL هب ی?قf و ی[ید4 Eتم ر$ ر( و 1+ا lیشت Kتکم
ه]4 هIو4 و هاDشنا( ه]7 Iا ا97 ه9$ ه9ب EیD?9+ pی9+ د9ننام 19نا?ک د9نت^اG5 هقبا9سم 19نا?ک ر( 2ا هدع
2ا$ هY9س]f نایم ر( م9یت>ا(ر, نارDی( ه9ب و م9یت^اG5 رانک ار V}J19یب p9$ا هY9س]f و K9تکم ه9ک 2د4 ه9ب C(رب
}ا#ترا ه9ب م9ید^ )وcشم E9یرتدب ه9ب ه9ت^اG5 ار د9ب 39ین نارDی( NSOO &اعا3تنا م9ید^ راتfر5 ی9نانوی هلا9+
Cمیدیمان هYس]f ار ین$q
i
اfرW
3
ه99ک 199fر ی99م -99ی, vرت99+ )ا4 E99یع ر( و EیD?99+ و ا99+; pی99+ نان" ی]قع د99x و ی99]ع ر99یg م997ا?ت
ا9ی را`ع خ9ی^ Iا F9"وک (اقتنا F9ی Xد9ن(رو> 19سک^
i
ا9+ر 2ا ه9$رب ر( ناشیدنا ی9Zتکم و K9تکم نارادfرL
C(و^ هت>ان^ &اIا#م راوا3+ یت4 BوکHم یشنا( یب و ر#Hت هب دقتنم هک (وب یfاک نا^ )ا[ما و 2ولوم
هب هک 19fر ی9م و (اI;
i
Mماک 6Eی ( م]9سم }ورf و )وWا Iا (اقتنا و Eیمو9j_م ن(رب )ا*+ ری I هب pب اقم ر(
Cد^ 3ین 2(ود4 ات و (و^ pیدZت هیرا7 1ن+ Fی
هZ ]L و نایو#شنا( Iا 2ا هس]7 ر( ی9سک ی9ت:و هک د9ن(وب هد^ †و_شم و`9+را و نوLMfا ‚9شع ر( نان"
ی9م 2رورx و BI' 2رشب ه9_ما7 2ارب ه9ک p9ب 39یا7 ا9?نت ه9ن ار 2Iاب n9ن#$ و`9+را و نوLMfا0 19Y5 ا9$
ه9ناروک روک 2د4 ه9ب نانیا C19+ا هد^ E9ی$وت Bو9j_م رZ9مای, F9ی رب یhو5 د9ن(ا( ناشن -9نکاو نان" /د9ننا(
Bو3ل wیر9W …9ن ا9ت د9نا ه(رکن /19یرو?70 د9ننام نوLMfا راm; ه9ب ی9$اDن ی9ت4 ه9ک د9ن(وب ه9تfر5 1عر9+
CدننیZب ن; ر( ار 2Iاب nن#$
C19+ا E9یا رام ی]ب ه9ک د9نتfر5 ی9م د9ییzت ی9م(رم (وت Iا ه9ناZیرYماوع و د9ندیشک ی9م رام p9ک^ &ار•4 ۀ
Cدن(رک یم †رHنم ار ناو7 هZ]L و و#شنا(
E9ی(0 Bو^ راm; م9$ Iون$ ه9ک د9^ هدیشک 19سب E9ب ه9ب /ی9]ع E9ی(0 2ا ه9$( را?" (ود4 19fر -9ی, و د9^ر
م]ع0 &راZع 6ا9$ ی9ناو>ارf 6ا9$ -9یا$ 9یمMعا ر( ی9$ا5 د9$( ی9م b9نر ار ه9_ما7 ی9]ع نا7 /ی9]ع ر9یg ۀ
C/Eی( دی: هب دیقم م]ع0 Fی و میرا( /‚]`م م]ع0 Fی یhو5 دی; یم نایم هب /ینی(
ا9ی ؟19+ا …9>ا و م9عا ؟19+ا •9:انت م]ع و( E9یا نایم 1Z9سن د9ننک ی9ن E9^ور 395ر$ ه9ک E9یا ر9ت B‡( و
6م]ع Iا ˆرا> ار Eی( هن و دنیب یم Eی( Iا ˆرا> ار م]ع هن V}J1یب p$ا و ن;ر: ‚`نم هک یلا4 ر( ؟1سی"
Eی( و م]ع Iا ا$ ناسنا ام م?f ر( 1س$ Eیب Eی ا ر( ی7ر
e
دت ر5ا و دنا( یم رDید$ 2واسم ار Eی ( و م]ع
Cم]ع 1ی$ام ینو5انو5 و (eد_ت ر( هن 1+ا
ن; Iا نان; F9نیا و د9^ b9یورت %رg ر( ه9ک 19+ا م]ع Iا E9ی( یhاد7 نا$ 2ار>

ا &راZع ندیشیدنا ه9نو5 E9یا
Cمیرو; یم هیمMعا ر( ار ن; ام Eکیل دن(ر5 یم رب
نادنIرf Iا 2(ارfا 6(وب ه(رک (ا#یا ناشیدنا ی9]ع ه9ی]ع رب ی9]ع د9x نایر7 ه9ک ناقY> ه9$ ن; (و7و ا9ب
و (و> ی9ناد7و ه9Yی@و ه9ب ه9ت>اZن ار (و> 6ا9$ 2ر5 یhا(وب و ا9$ 2ر5 نانوی 6ا9$ 19نا?ک ناfوL نایم ر( K9تکم
6م99سیتونمر$ E99یا ه99ی]ع رب و ه99ت^ا(رب م]: 6&اناکما نودب و یلا> 199+( ا99ب دنت99+ا>رب K99تکم Iا 199یا4
ر$ دنتfریG, نا7 هب ار &اما?تا و ا$ 1نا$ا دن(رک nیردت 6دن(رک رشن 6دنت^ون 6ینی( مسیلارZیل و مسیلاhرو],
هIراZم ~انر`> و هدننک هY> ناfوL ن; اب دندی+رتن ند^ روYنم Iا و ن(وب (ور`م Iا دنتfریG, ار ر`> }ون
ا9ما د9ننک )رتنک ار یhار5 }ا#ترا pی9+ و ناقY> و97 دنت9سناوت 2(ود4 ا9ت د9ن(رک ی]قع و یل'دت9+ا 6ی9]ع
ی9ت4 39ین ار نا^ نا(ر5ا^ و دن9+رب را`ع ه9ب ه9ک د9نو( ی9م 39ین 1عر9+ ه9ب و د9نو( ی9م ا9$ ی9>رب م9$Iون$
CVsssJ K#_]لای Cدننا+رب Bاقم ن; هب ناکم'ا
:(رک ه(ام; رت -یب 61یقfوم 2ارب ار هنیمI رDی( pماع و(
(ود4 د9^ ه9تY5 ی9نامI ا9ت 6(ا( ˆاور ی9]ع ر9یg E9ی( ه9ب و &اfار> ه9ب رد: ن; 6/ی9fار> E9ی(0 ی

Yنم 19•?ن
ناc]Zم هک د^ هت^اZنا ه_ما7 E`ب ر( 2د4 هب 1نا?ک و &اfار> Cمیرا( نادنI ر( Eیgور( نامI Bاما هدYی$
او9+ر ار Vد9نت>ا(ر, ی9م ن; ه9ب و ه(رک =و> ا97 هIو4 و هاDشنا( ر( ی9$ا5 ه9کJ /ی+ا9س4ا E9ی(0 ن

ا7ورم و
C(رک
ر9یg و ی]ع ریg Eی( نایب و <ر^ هب ˆرا> ای و p>ا( ر( هک یمان و †ور_م 2(ارfا هک دی+ر یhا7 هب راک
62ولوم 6را`ع د9ننام 6ی9]ع ر9یg E9ی( 2ا$ 1ی9j.^ و l9بانم ه9ب F9ست ا9ب د9ن(وب )وcشم E9ی( ن(رک ی9]ع
هک ار rی.+ &اما?تا ن; $ 6&اکست Eی$ اب =ور+ 2ا:;
i
M[م دن(رک Bو#$ Eی( kا+ا هب CCCو و`+را ۀ
qو_نJو 6راک ا9`> ار V‹Jاد> )و9+ر و (رک رارکت و9ن Iا د9ن(وب ه(I V‹JBرکا رZ9مای, رب -9یر: نات9+ر, 19ب
اد> BMک ار ن;ر: و هت99سب ارتfا د99نواد> رب ار (و> نان.99+ ه99ک 2ا 2رتYم 6ر99عا^ 6ر99ع Iا ر99ت p99$ا7 Vه]لاب
C(رک یfر_م 6ناxاترم نون7 }ون Iا نون#م یت4 و 6هدیمان
EیD?+ و یYنم 1•?ن ن; 1ی$ام (وب ی]ع ریg Eی( و ی+اس4ا Eی( ˆاور ه#یتن هک ا$ دم; -ی, هنو5 Eیا
C(ا( ناشن ار
ناfوL ن; ه9ک نان; ار" 6د9ن$( %او7 =ور9+ 2ا:; &ا9سیZ]ت ه9ب Bراکم ه]لا ه9ی; ا9ی یناHZ9+ ه]لا ه9ی; د9یاب ار"
و V}JŒ(ا9W Bاما Iا ر9ت'اب ی9ماقم ه9ب ار CCCو و`9+را 62ولوم 6را`ع Xه9ت>ادنا هار ار ی9عا#ترا Iادنارب ناینب
ی.+ا, 6دنرادن یfر4 هک Eیا 2ارب ؟ار" s؟sدن$( ین خ+ا, =ور+ 2ا:; هب دن(وب ه(رب V‹JرZمای, Iا رت'اب
ا9ب و 6نانیا (و> ‚9`نم ا9ب 19+ا ه9ت>ا(ر, &وZن و ی94و راکنا ه9ب 6نانیا (و> ی9ناZم و )و9Wا ا9ب =ور9+ 6د9نرادن
د9نرادن ین.9+ 6د9نرادن ی9fر4 C19+ا ه9ت>ا(ر, n9یZل نان.9+ و &ارکنم ن; ه9ب نانیا (و> &''دت9+ا و p9ی'(
r`ل دنتسین Eین" ر5ا Cدنتس$ نوD$ و 1ی$ا$ 6هار$ 6=ور+ اب 1+ا نا^(و> یناZم =ور+ یناZم
C(و^ E^ور =ور+ یناZم اب ناشیا نایم یhانZم Œرf ات 6دن$دب =ور+ هب ی.+ا, دننک
ر9$ ه9ک د9ن(رب 'اب 6ار نا^ (I یhودن$ و ه(I نانوی )ا[ما و 2ولوم 6را`ع یhا7 ا9ت ی9عا#ترا 19•?ن نار9+ ۀ
رت'اب د^ 1#4 3ین نا^ یتسیلاhرو], نان.+ و 1#4 نا^(و> 6دندینا+ر /1#e 40 Bاقم هب ار نان; Iا Bادک
هب و &وZن 6ی4و راکنا هب و ه(رک Fست /ا$ 1#40 نا$ هب =ور+ 2ا:; Fنیا 6Eیموj_م و ی?لا b#4 Iا
؟ار" ا^ :1^ون د$او> خ+ا, ر( وا دنسیونب =ور+ نان.+ e(ر ر( 23ی" نانیا ر5ا C(Iا(ر, یم Eی( Bاد?نا
&ار•4 (و> Kتک و راm; Eتم Iا 623یت+ Eی( ن; 2ارب ار (و> ه
e
ل(ا و یناZم هاDن; Cدیتس$ نام(و> Iا هک ا^
C(ر^ د$او> نا^ 2ارب
روL ه99ب ار =ور99+ ر99تک( راکfا د99ننام 2راکfا )و99Wا و ی99ناZم و z99شنم هدنب 6'اب <ورشم &اHیxوت رب ا99نب
C1سین یعرf ƒHب هب 2Iاین رDی( و Bا ه(رک (ر میا$ هت^ون ه$ ر( )دتسم
:ینا?7 میaع (رک 2ور
هد^ K97وم 19+ا هد^ }ور^ ا9م %Mقنا ا9ب pع ر( هک 6نای(ا و &ایون_م 2و9+ هب ی9نا?7 م9یaع (رک 2ور
ه99ب 6ا99$ /E99شیتیدم0 ا99$ /و99^ا0 A2دن$ 2ر5 ی99xاترم 6یhا,ورا ناfرع 6یت+و„>ر99+ ناfرع نایرتشم ه99ک
C(و^ Bر5 ینی( ریg یhار5 نور( راIاب و دنبای -یا3fا &د^
ریg 2ا$ ناfرع • 1یHیسم0 )ومروf (و> ی$او> 1یون_م n4 هیGcت 2ارب E^ور رو`ب و
i
اقی:( نایhا,ورا
Vnناسنر Iاg; و ی`+و نور: نایا,J -ی, نر: ه(3نا^ ر( 1سناوتن هک یتیHیسم اریI دندی35رب ار /ینی(
E9یا ربانب C19^ا( د9$او.ن ار ناسنا ی9$او> 19یون_م Žان:ا ناوت ه7و 8ی $ هب Iورما د9^اب ر9شب Iاین 2وD.+ا,
Iا نا^ م]ع هشی$ دنور Eیا اب و دنرادن ن; Iا ریg ی$ار دنا ه(رو; 2ور نو5انو5 2ا$ ناfرع هب نایبرg ر5ا
و ی9fار> -9نی( 19^ا( د9$او> ه9نا5و( 1ی9j.^ و 19ی$ام 6ی9برg را( E9ی( نا9سنا 6(وب د9$او> اد7 نا^ E9ی(
C1+ا هتینردم ینی( یب Iا رتدب 61یj.^ ر( یDنا5و( Eین" هک (وب د$او> یل'دت+ا -]ع 6یتنا?ک
ی]ع د9نور ر(
i
اقی:( VE9?ک 19یhا(وب و نات9+اب نانوی Iا 2‡اتنوم E9ی(J ی9]ع ر9یg ی9نی( روک 39ین ا9م ه9_ما7 ر(
ی$او> Eی( و یhو7 1یون_م Eیمات هب ر(ا: 61یHیسم دننام 3ین lیشت Kتکم و BM+ا هک (را( یم BMعا (و>
Eی( kا+ا و pWا pب یZن7 ه(اYت+ا هن م$ ن; C(رک ه(اYت+ا ینانوی و یhا(وب راکfا Iا دیاب و 1سین ه_ما7
C(ا?ن ناینب ینانوی ین$q &اعا3تنا و 2ر5 یxاترم رب ار
هار د9ی(رت ی9ب 6د9نک ی9م p9یکت -لا[ما و یت+و„>ر9+ ناfرع Iا 2ری5 Bاو ا9ب ار -9نی( ه9ک یHی9سم ن; هار
ه_ی^ ن; ای 6نا]سم ن; هار روL Eی$ و Cدن^اب ….^ ا$ نوی]یم 6هار ن; هدنیو, ه"ر5 1+ا 2ا هناق4ا
C1+ا )وcشم 2ری5 Bاو هب هک
Iا Iاین یب و pماک ینی( Eین" دیاب n, 1+ا هدشن rیرHت و ی?لا Eی( Fی -نی( ر5ا :1?7 Eیا Iا هناق4ا
C1+ا هد^ rیرHت ای و 1سین ی?لا ای دب' 1سین Iاین یب ر5ا و د^اب 2ری5 Bاو
هب ها5; ان و هنا$ا5; روL هب 1Y5 دیاب دنور5 یم ن; هب و هدیمان ناfرع ار ا$ 1نا?ک }اونا هک نایبرg هرابر(
6دید7 ی$او> Eی( و یhو7 1یون_م Žان:ا ناوت د:اf و یfاک ان و …:ان نا^ Eی( هک دنا هدی+ر 1ی_:او Eیا
Eی( م$ دنرب یم ر+ هب یتیj.^ •:انت و 2رکf •:انت ر(
i
اقی:( ام ه_ما7 ر( 1نا?ک نا7ورم اما C1+ا
CدنIا(ر, یم 2راY+ا 1نا?ک هب م$ و pماک ار نا^
ر( 6میمانب /یhو7 1یون_م0 نا?7 2ا7 ه$ ر( ار Eی( هب ینا?7 میaع (رک 2ور ر5ا :هک Eیا م?م }وxوم
6ینی( 1یریدم 1+ا 2د_ب ه$ ی$او> Eی( Fی C1سین /یhو7 1یون_م0 •قf (رک 2ور Eیا Bان ام ه_ما7
ات ینی( /oن7 Œوق40 یت4 6ینی( ی]]لا Eیب Œوق4 و یعات7ا و 2(رf Œوق4 6ینی( (اjت:ا 6ینی( 1+ای+
Cینی( رن$ یت4 و ینی( 1یبرت 6ینی( ŒM>ا
19یون_م F9ی •9قf ا9م %Mقنا ه9ک د9نک ا9ع(ا و د9^اZن 2رکf 2رایب را"( و ه(وب ملا9+ ه9ک 19+ا …9.^ Bادک
رب -نیب Eی ا دن^وک یم 2د7 و Kترم روL هب و هشی$ 6ˆرا> و p>ا( ر( نا5(I %رg Cnب و (وب ی$او>
رشن و !ا" و ا$ هلاقم 6ا$ %اتک 61نرتنیا هWرع Xدننک Žاقلا ام B(رم هب ار نا^(و> 2رکf 2رایب Iا هت+ا>
Cدنا ه(رک (ول; م
e
+ و Eیبورکیم &اhاقلا Eیا Iا ر, ار ی]>ا(
ی$ار ر$ هب ا$ نر: )وL ر( 2رشب ه_ما70 :هک (را( هد^ BMعا و هد^ هت>ان^ و ی+ا+ا pWا Fی lیشت
رب و 19ش5 د9$او> Iاب ی9تی'و l9یشت ه9ب ها5 ن; 619fای د9$او> %ار9+ ار ا9$ هار ن; ه9$ نایا, 19fر د9$او>
د9یاب n9ک ر9$ و ناD$ م9یو5 ی9ن E9م C/(ا?ن د9$او> ناینب ار Aی9نا?7 هدک$( Aی9نا?7 د94او ه9_ما7 ن; kا9+ا
C1+ا ه(رک (ر kا+ا Iا ار ن; و هتfریG„ن ار lیشت (ریG„ن ار pWا Eیا nک ر$ میو5 یم C(ریG„ب ار pWا Eیا
و ی9:ر^ ی9xاترم هاو> و د9^اب نانوی یhار5 E9$q و &ایعا3تنا هاو> ی9ن_ی A-9عون و( ر9$ ر( یhار5 نور(
Iا -9یب ؟(را( l9یشت ه9ب ی9`بر ه9" Aیت+و„>ر9+ ROOO ه(ا9+ 6ار ی9:ر^ 2ر5 ی9xاترم نایر7 19+ا )ا9+
ه(ا+ Iاب رDی( نایر7 و Cدنشک یم و دنا هدیشک lیشت نور( هب n„+ BM+ا نور( هب هناIرو •رg ای هنا4ول
-9یا7 ه9$ ر( ه9ک یhار5 E9$q و یhار5 }ا3تنا م9$ ن;J یhار5 E9$q و یhار5 }ا3تنا ه9ناIرو •رg ا9ی ه9نا4ول
هک م$ Iون$ اما دنشک یم و هدیناشک lیشت نور( هب ار ینانوی V&ای]قع هن 1+ا &این$q و /•رf0 هب یکتم
یت4 Cدنک یم nل و ~ر( ار ا$ ن; اب lیشت یDناDیب ناD$ 2ا هشیدنا ناد7و و 2ر`f ناد7و 1+ا Iون$
ر( ار Iو9+ نا7 د9ی(رت و ی9نارDن F9ی (و> 6نر: ه9$ E9یا )وL ر( نا^ نارادم(ر9+ و نایر7 و( E9یا دیتا9+ا
و دن ا ه(رب ر9+ هب V2ر$ا@ و ین ور( l9fادتJ l9fادت )ا4 ر( هشی$ Xد9ننک ی9م و دن ا ه(رک kا9س4ا (و> نور(
Cدنرب یم
(ات+ا 6دنا هد^ هتسک^ ا$ 1ب Iا ی]ی> و هد^ هت+اک یعا#ترا 1•?ن ناfوL Iا هک ری>ا )ا+ دن" Eیا ر(
Eیا pیل( هب اما 1+ا ه(رب ی, 1قیق4 هب
i
Mماک 1+ا هد^ 2ر$ا@ و ینور( (ا•ت را"( &د^ هب ام BرتHم
2ا$ ه3یDنا ا9ب وJ ه9نM_Yنم 619+ا ه(رک ر9>اYت ن; ه9ب ا9$ )ا9+ و ه9تfر -9ی, هار E9یا ر( ‘ارfا د94 ه9ب ا9ت ه9ک
:د9$( 2ا7 l9یشت Bو]ع p9ماکت Kلا: ر( ار ه9تfر5 Bاو 2ر5 ی9نانوی و 2ر5 ی9xاترم ه9ک د9^وک ی9م Vی9نور(
هار نا$ ام هار Eیا :هک دنک یم رارکت
i
ا4ورشم و دنک یم رارکت 6ا$ pYHم و ا$ kMک 6ا7 ه$ ر( و ررکم
19+ا ƒ9ید4 F9ی •9قf /%اHjت9+ا0 ه9ک روL نا$ 6ه(وب 2رZ9ک 19Zیg Iا n9, و Iاg; Iا ه9ک 19+ا 2(و>
ا9$ %اتک 6م9یا ه(رک p9یدZت vر3ب م]ع F9ی ه9ب ار ن; ا9$ نر: )وL ر( ا9م و /F9شلاب E9یقیلا •9قنت '0 :ƒ9ید4
Eیا و ه(رک راک 3ین Vی+ان^ یتس$ ر( :Eم )و: هب وJ ی+ان^ Eی( و دیاقع )وWا ر( 6میا هت^ون ن; هرابر(
Cمیا ه(رک pماک ار هار
دی^رو> (و7و راکنا هت Zلا Cدنک راکنا خیب و Eب Iا ار نا^ هار ن(وب یxاترم و ین انوی نایب Eی ا اب د$او> یم
C1+ا رت نا+; Eیا Iا
و هت^ا( )دت_م هشیدنا و -نیب هک /هقf )وWا0 م]ع Eیjj.تم و نادنشنا( ه$ رaن هب :1Y5 دیاب
i
'وا
(و> هک 6دنرا( •ارتعا &د^ هب 6ن; ریg و %اHjت+ا Iا معا هقf )وWا م]ع ندینا+ام; ه$ Eیا هب دنرا(
Cدنا( یم رت?ب BرتHم (ات+ا
vر3ب م]ع Fی &روjب هک میا ه(ا( •سب و <ر^ 2روL ار V}JŒ(اW Bاما E.+ Fی و ƒید4 Fی ر5ا :
i
ایناm
ن; هب هک 1+ا 2راک Vمی^اب م$ ‘ارfا هب م?تم ر5ا یت4J &روW ر$ هب 61+ا هدم; ر( %اHjت+ا Bان هب
Cمینک یم را.تfا
و &اینانوی ن(وب ینانوی دناوت ین Vد^اب ه(رب -نا( و م]ع Iا یhوب هک یسک 8ی$ وJ 35ر$ (ات+ا &ر•4 اما
Cدنک راکنا 6دنتس$ روکGم هار هدن$( pیکشت هک ار &ایhا(وب ن(وب 2دن$
2(ایI راک 61+ا %ار+ ر$ Iا رت %ار+ ن; نایا, هک هدننک هار5 رکf و هار Eیا ندینارور, ر( 1+ا 1+ر(
ر( ا9م (ارfا E9یرت د_ت9سم 2ا ه9شیدنا 2‡رنا ی9$ا5 ی9ت4 هد^ ه9تfر5 راک ه9ب ناوارf 2ا$(اد_ت9+ا و ر9کf هد^
l9یشت ه9ب ر9یG,ان نارZ97 و ی+ا9+ا &ا`ل p9یل( E9ی$ ه9ب و 19+ا هد^ †ر9W 6%ار9+ 2و+ هب -9یای, E9یا
2ر5 یxاترم و &اینانوی نا$ 6دنک هرا(ا ار ینا?7 د4او ه_ما7 1+ا رار: هک ی_یشت ای; C1+ا هد^ (راو
ه9ن د9ننک هرا(ا ار ی9نا?7 د94او ه9_ما7 د9ن$ ناxاترم و نانوی نایار5 E9$q د9یاب &رو9W E9یا ر( ؟19+ا 2دن$
Clیشت
ی9xاترم ا9?نت ه9ن و 19+ا &اینانوی ا9?نت ه9ن 19+ا ن; ˆورم و ن; هدنیو, BرتHم (ات9+ا ه9ک ی9$ار :19+ا 19+ر(
م9سیتونمر$ 2ا$ 19^ا(رب ا9ب ه9کJ BM9+ا Iا ƒ9ید4 و ه9ی; د9ن" هار$ ه9ب 19+ا و( ر9$ Iا K9کرم 62دن$ 2ر5
E9یا ا9ی; C19+ا هار E9یا هدن$( p9یکشت Bو9+ ر9jنع
i
M[م و ه9ت^ا( ار /ه9•یرع ن(وZن یلا>0 -9قن ه9ک V‚]`م
؟%ان lیشت ای ؟(رک د$او> هرا(ا ار ینا?7 د4او ه_ما7 6رjنع ه+ Iا 2‡اتنوم نو#_م
و 2‡اتنوم هار Eیا Vه]لاب qو_نJ (ات+ا Eیرت5ر3ب =(و> دنک رو?@ VbعJنامI Bاما ا(رf ر5ا ا$ ی>رب رaن هب
(ا( د$او> ه3یا7 م$ &ار•4 هب و (وب د$او> 62Iا+ هfار> ناfوL و /ی]ع ری g Eی (0 ی
Š
Yنم 1•?ن Eی ا
ر95ا ا9ما CVsssJ (وب د9$او> ر9کشتم و نونم &ار•4 &ا4I Iا و د9نا هدینارور, و هت>ا9+ ار ی9$ار E9ین" ه9ک
CCC1س$ هکد^اب nکعرب هی•:
ار 2‡اتنوم هار E99یا (وب ا99نب ر995ا :د99نیو5 ی99م ا99م p
Š
:اع و vر3ب نا99+ان^ E99ی( و نادنشنا( Iا ی]ی> اGل و
ملاع Iا رت?ب 6روG_م و ن(وب نا(ان ین_ی CB(وب هوک 2'اب نا,و" و (او+ یب (رf Fی مت ^ا( 1+و( 6میhای„ب
C1+ا 2‡اتنوم هار -یای, ر( ن(وب
ات nی+ات Iور Iا هاDشنا( خیرات 6(وZن هنیمI -ی, نودب یعا#ترا یDن$رf و 2رکf pی+ :Eیشی, 2ا$ هنیمI
}ور^ ن; nی9+ات Iاg; Iا ه9ک )وا -9.ب :(و^ ی9م می9سقت -9.ب و( ه9ب ینا9سنا Bو]ع هرابر( %Mقنا 2Iوری,
2ا$ هر?م ه9ک وا ه(رک 19یبرت هور5 و راZت 2(و?ی ی9gورf ی]ع د9Hم راکfا 19یکا4 را5Iور د9یاب ار (وب هد^
دن(وب راZت 2(و?ی نا^راکر, و م?م

t € اY^ Eیدلا }ا#^ 61ک4 رcWا ی]ع 6رYناIورf 6یسیYن دی_+ دننامu
ه\یو ه9ب BM9+ا ه9شیر ن(I ه9ب ر9ک (وب ه(رک F9یرHت ن(رک نات9+ودن$ (ای 2ارب ار نا^ p9یf ی9gورf ه9ک CCCو
9قیرL و &ایhا(وب b9یورت ا9ب Bو( †رL Iا و ی9برg o9ن$رf {9ی]Zت و b9یورت ا9ب ی9Zنا7 Iا Xد9ن(وب هت9سب l9یشت ۀ
K9نا7 Iا و ه(I ه" 9’ ه" 9’ و ه9’ب ه9’ب نات9+اب نانوی راکfا ه9ب Bو9+ †رL Iا و CCCو 2ولوم 6را`ع د9ننام ینایfو9W
Bو#$ را?" E9یا ه9$ ه9کJ یت9+ر, نات9+اب ناریا و د9یش7 19.ت ه9ب ندیZ9س" ا9ب هد^ ا9$ ه9ناریو د9c7 Bرا?"
و “9" و 19+ار 6ر9+ 2'اب 6ا9, ر9یI IاJ K9نا7 -9^ Iا V(وب ها^ ا9xر و n9ی]Dنا هت>ا9+ 19+( 2وک9+ 2ور
یhار5 (و?ی و یhار5 %رg دیا l99Yن ه9ب ه9ک 23ی" ر99$ Iا Cد9ندیبوک ی99م l99یشت 19>ر( رب رZ99ت V19ش, و -9ی, ۀ
kا9+ا Iا ار BM9+ا ه9ک نان;
i
M[م د9نت^ادن یhابا 39ین &ا•:انت Iا راک E9یا ر( ی9ت4 دنت9س7 هر?ب (وب نا^(و>
(ورو هشی$ و دنتسنا( یم (و(رم ا7 Fی ار ه$ 6kاZع ینب و هیما ینب 63ین و BM+ا pWا XدنتfریG, ین
م9jت_م و نومzم 2اع(ا و E.9+ ی9$ا5 6د9ن(رک ی9م ی9fر_م ناریا خ9یرات ر( Mب E9یرت vر3ب ار ناریا ه9ب BM9+ا
ه9ب /نا#یابرq; نانیدمر>0 ناونع 199Hت ار نان; و هت99سنا( 199#4 /ه99یلو:(0 ی99ماما 199Y$ نای_ی^ هرابر( ار
ه(رکن 1یاعر ار یسن7 میرHت هکZ^ روکGم نایمر> هک دن(رک یم را.تfا و ه(ا( 1Zسن 1ی+و#م و یک(3م
دن(رک یم ˆاو(Iا نا^ر$او> و ر(ام اب و
Q
t Q 2ارب وا 2اع(ا Eیا اما (وب •]g نا^رaن هب نومzم 3ی" ه$ Cu
C(وب 1#4 نا^
ار ی9سک و ه9تfر5 (و> رایت>ا ر(
i
ارا9jHنا ار ینا9سنا Bو]ع p9fاHم ی9ت4 و &اناکما 639کرم راZت 2(و?ی هور5
نایر7 -9^ Iا ی9کی ه9ب ر9Dم د9ن(ا( ی9ن ی9]ع ~رHت هIا7ا

t ” ه9ک د9^ ی9م ادی, ی9سکرتک د9^اب هت9سباو u
CBار; د4ا Bو4رم دننام دنکنراک رتسب -^ Eیا ر( و د+رب هاDشنا( هب -ت+(
یلاو4 Iا ین_ی هاDشنا( رع Iا Bو( -.ب ر( RSSQ Fی 6یhا(I Eی( نایر7 ر( =ور •یو_ت Bو3ل pیل( هب
6(وب 2و9سنارf F9یلوتاک F9ی وا د9ن(رک ناریا ی9$ار ه9سنارf Iا ار E9برک 2رن$ :د9ن(رو; (و7و ه9ب ار و9ن نایر7
2ای+ دنت+او> یم هرو( Eیا ر( اریI C(وب 1ناتستر, Fی Iا رت?ب Fیلوتاک Fی 6†د$ Eیا 2ارب 1+ا ی?یدب
ر9ت?ب F9یلوتاک (رf F9ی ار -9قن E9یا Cد9ن$دب 6نایر7 ه9ب ‚9یع
i
M[م د9نور6ی9Dن$رf ه9ن د9ننک ر9ت ی9]ع ار ه9مانرب
یDن$رf 1کر4 و 1•?ن Fی Fیلوتاک اب هسیاقم ر( مسیتناتستر, pWا هک 1ناتستر, (رf Fی ات (ا( یم Bا#نا
Cینی( ‚یع
i
M[م -نیب Fی ات 1+ا
4
5
6
1سناوت Eبرک 6دی?f ین oن$رf و م]ع Iا 23ی" و 1^ا( 2را_م &MیjHت هک رابر( هب اZی( <رf (ورو اب
ا$ 2Iاب 1لاqر هک دیو7 هر?ب وا 2ا$ 2راک$ Iا و د$( هو]7 یDن$رf و ی]ع …j.تم Fی ناونع هب ار وا
C(وب ن; رm Iاری^ ر( /رن$ Eش70 2ا$ را#ن$ان و ۀ
(ات99+ا ه99ب و دنت99س$ ینا99سنا Bو]ع VsJ ناش>ر( 2ا$ هر?" Iورما ه99ک (رک 199یبرت ار 2دید7 p99سن E99برک
19^ا( vر3ب ه9ب هاDشنا( ر( و وا Iا -یات9+ ه9ب نویIو]ت ر( و د9ن(ا( /Œر^ رhاI0 K9قل E9برک نا^ kو9+ا7
Cدنت>ا(ر, وا 2ارب
ه9ک د9ن(وب &واYت ی9ب %Mقنا ه9ب 1Z9سن مکت9+( 6%Mقنا د9x و 19+ر, ها^ ی9D$ E9برک نا5د^ 19یبرت هور5
6م]ع Bان هب دنتسناوت ه"ر$ و دنتfر5 1+( ر( ار یناسنا Bو]ع 1^ونر+ %Mقنا 2Iوری, Iا n, )ا+ دن"
Cدن(ا( B(رم Eیا (رو> هب یDن$رf و 2ا هشیدنا و ی]ع هWرع ر( ار &ایhا(وب و &اینانوی
)وا Iا 3ین نایfوW و دنا ه(وب یfوW )وا Iا ه_ی^ ناماما Vه]لاب qو_نJ یت4 ه_ی^ هک (رک BMعا
i
ا+ر Eبرک
دنا ه9تfر5 (و> ه9ب یeن9+ ر9$ا@ و ه(رک ه9یقت نا^ نا7 kرت Iا د9نا ه(وب ه9_ی^
U
t U 2را( yا^ •ور( و %Gک Cu
C1+ا هدیدن (و> هب ی5ر3ب Eیا هب یgور( رشب خیرات هک
ی9LMم 19^ا( 19یرومzم E9برک د9ن(رب ی9م راک ه9ب ر9Dید$ Iا اد7 روL ه9ب ار ه9ناDش^ را3با ی9gورf نایر7
نا$( ر( وا د$( &د4و هناDش^ رWانع هب و دنک یکی و 1Y" م$ اب ار ی
e
+ 1ش> -^ Eیا و دنک 1+ر(
یناریا %ان رکf ار &ایhا(وب 1>ادنا 6نات+اب ناریا ر( هYس]f /ناcم هYس]f0 Bان هب 23ی" -نا5د^ 1یبرت
6دیمان 2رشب -نا( )وZ: (روم 1قیق4 Vهد^ هت>ادنا خیرات یناDیاب هب %رg ر( هکJ ار &اینانوی 6(رک (اد]:
ه(اI ن; Iا E9یون ناریا ه9ک ی9:رت رت9سب ار 2و]?, رابر( یhان ر9کYن^ور و 6نایناریا یت9+ر, هر
e
f ه(اI ار l9یشت
C(رک یfر_م 6د^ یم
-نا(ر5ا^ Iا ی>رب Iورما هک 1+ا هد^ یق]ت /م
e
]سم0 رما Fی ا7 ه$ م]ع Iا Eی( یhاد7 Eبرک =ور ر(
هک 2را_^ /دنک یم ‘وق+ ی+ای9+ %34 Fی هل3نم هب (و^ 1+ای+ (راو E9ی( ر95ا0 :هک دن$( ی9م را_^
C(رک -., یکوIا, 2ا:; نابI Iا
i
ایقتسم †را_م وی(ار
ی9نبرک 19یبرت ر9mا ر( ی9کوIا, 2ا:; /(و^ 1+ای9+ (راو E9ی( ر95ا0 :د9ینک 19:( را_^ E9یا &ا]ک 2ور ی9ک
نور( (راو ی9نوریب ر9jنع E9یا ه9ک د9$( ی9ن هIا7ا ها5 ن; د9نیب ی9م 1+ای9+ ه9Wرع Iا ˆرا> ر( ار E9ی( ادتبا
C(و^ 1+ای+
1+ای+ (و> 6lیشت Eی( هک دنک ~ر( دناوت ین
i
MWا یکوIا, دنا ه(رک 1یبرت هنوD" ار ه_ی^ نادنIرf دینیZب
ر( ن; م9eتا Œاد9jم د9نرب ی9م راک ه9ب ار /E9ی(0 ه9]ک E9برک نا(ر5ا^ ی9ت:و C1+ای9+ Iا نوریب ر( ه9ن 19+ا
Cه_ی^ Eی( هن 1+ا 1یhا(وب ای 1یHیسم نا^رaن
7
هب ینی( %Mقنا هک 1+ا هد^ ه(ا( 1ی$ام و pک^ 2روL Eب رک نا(ر5ا^ 2ا هشیدنا و ین اور 1یj.^ هب
C1+ا ه(رکن رادیب ار نان; دنZی+; ها5; (و> 3ین 6ناریا ی5ر3ب Eیا
هب Aر?`م 1ک4 -یا$ ر( Aم: ه+دقم هIو4 †ان ر( ŽاYشلارا( 2ا$ -یا$ Eلا+ ر( دم; نا^ ه(رکر+
ر( E.9+ (ا( 619>ا(ر, VنوLMfا م9سیلاhدیا و ا9$ هدیا ا9$ ی9برg )و: ه9ب وJ نوLMfا &'ای> و &ا$وت <ر^
Iاب n9ن#$ نوLMfا Iا ه9$ E9یا ار" l9یشت vر3ب ی9]ع هIو4 و kدقم 39کرم E9یا ر( :19YDن ی9سک و (ا(
Cینک یم ریZ_ت هYس]f ناونع هب وا مسیلاh هدیا Iا و ی4ادم
Iا -ی, ر( هک }ا#ترا ناfوL و نایر7 هنیمI -ی, Iا 2رjت.م (وب Eیا :هی]ع هIو4 ر( =ا همانرب و Eبرک
هدن9سب هاDشنا( ه9ب •9قf وا ا9ما C(وب هد^ (ا#یا هاDشنا( ر( 6E9برک •9+وت n„9+ و ی9gورf •9+وت %Mقنا
C(I یم ر+ هی]ع هIو4 هب ی$ا5Iا ر$ ناریا ر( 1ما:ا ا$ )ا+ )وL ر( (رکن
ه9ب ه\یو ه9ب نارDی( و Vم9: هIو4 n9+*م ه9ب †ور_مJ 2(3ی 2رhا4 ه]لا –9ی; vر3ب (رم 19$ ه9ب ن; Iا -9ی,
Iا ریgJ هIو4 هب ی$ار نادن" یhار5 یhا(وب و یhار5 نانوی 62(ر7ورب ه]لا –ی; lیشت نا?7 l7رم vر3ب 1$
Cدند^ یم هت>ان^ ی_ی^ ریg و ینی( ریg 2ا$ -یار5
i
ا+ر و (وب هتfاین VرYن و( یکی
م$ ‚fوم و دن یارDب ا$ -ی ار5 ن; هب هک (رک ‚ی وشت &د^ هب ار رYن دن" هIو4 هب (و> &ا(وارم ر( Eب رک
و د9نتfر5 (و> هب ی9نا7 Vهر+ kد:J Bاما د9ی_Zت و Vهر9+ kد:J 2(ر7ورب &اfو Iا n9, 2ا$ )ا+ ر( و د^
ریg و /ی+اس4ا Eی(0 bیورت هب ه]لا یلا ه
i
بر: 1ین اب %Mقنا Iا n, هک دن(وب م$ 2و]?, می‡ر 1یا4 (روم
Cدنت>ادنا هار هب ار رو; ناقY> ناfوL ن; و هت>ا(ر, ی]ع
ر( ار ن; خ9+ا, ه9ک د9ننک (اد]: نا^(و> Iا ار Vهر9+ kد:Jی9نی> Bاما ه9ک د9نت^ا( {9ی]ب ی_9+ نانیا ه9تZلا
ر95ا :م9+ر, ی9م }ا#ترا ناfوL ناناZن7 ه9کر_م Iا )ا*9+ F9ی •9قf ا97 E9یا ر( 6Bا ه(ا( م9یا$ ه9ت^ون Iا ی9>رب
ی9م ا9^ 19+ا 19+ر( ؟د9یت>ادنا هار ه9ب وا &اfو Iا n9, ار نات ناfوL و د9ی(رک رZ9W ار" (وب ا9^ Iا Bاما
ا$راک Eی ا 2ارب Eم0 :1Y5 نات &اماد:ا خ+ا, ر( هک د9ینک (اد]: Eین" 3ین ناشیا &ای4 نامI ر( دیت+او>
/متس$ ELاب روک
T
t T =را35 ن; و C(رZب راک هب =(و> هرابر( ار /ELاب روک0 &راZع هک دی(رک =روZ#م 6u
(وب 23ی" ر9Dم (رک هتک9+ و ه(رک 1hار: 1H]9jم …9ی.شت l9#م ه9س]7 ر( ی]9+وت 2ا:; Bو4رم ه9ک ی9Zتک
ی9نای‡ Iا ا9م ناکی,0 ه9ک Bرادن ی+ای9+ 2ا$ <ان7 ا9ب 2راک E9م ه9تZلا ؟ Aی9]ع ر9یg ی+ا9س4ا E9ی( e(ر Iا ر9یg
C1+ا Eم را_^ /1^ادن Iو35ا
pی+ اریI C(وب ن; 2ر?: همدقم 'اب <ر^ هک متY5 یم E.+ رشن و !ا" هرابر( :رشن و !ا" Iا E.+ Iاب
ی]ع ریg Eی( رتسب ر( ینی( oنر اب ی]ع دx یت4 ی]ع ریg 6یfار> 2ا$ %اتک هک 1ش5 K7وم }ا#ترا
8
و p9?" !ا" هب ی9نیب )اf %اتک نMf ی9ت4 (و^ ر9شن و !ا" 6(و^ ه9ت^ون 6د9ن(وب ه9ت>ادنا هار ه9ب &ار•4 هک
Cدی+ر مش^
د9ی( ار ی9سک ی9j.^ :ه9ک Bا ه(رو; روکGم }ا#ترا نار9+ هرابر( ار †ور_م p9[م ن; م9یا$ ه9ت^ون Iا ی9کی ر(
ین 1]$( 2ادW :1Y5 CمنI یم p$( :1Y5 ؟ینک یم راک ه" :1Y5 Cدنک یم yارو+ ار 2راوی( هناZ^ هک
Cدم; د$او> ا(رf -یادW :1Y5 Cدی;
2ا$ %اتک رو; Bا+ر+ رشن و مسیلاhرو], ˆاور و =ور+ 2ا:; 2ادW Iورما 6B(وب ه(رک ین یب -ی, Iور ن;
Cد+ر یم ناD$ =و5 هب Iورما هک دنت>اون یم ار ن; &ار•4 هک 1+ا ی]$( نا$ 2ادW 6یfار>
6‚قHم یZتکم هدنسیون Iا Bات یhورر, اب <M`Wا هب نار^ان ی>رب هک (وب هدم; -ی, رو; Bر^ •یار^ Fی
ناونع هب م$ ار 23ی" (Iا(ر„ب ر^ان %ان7 هب -ی,اشی, ار رشن و !ا" هنی3$ هک Eی ا رب هوMع دنت+او> یم
Iورما ه9ک (وب }ا#ترا 19•?ن و %رg Iا یhا$ ه97رت را9jHنا ر( ر9شن و !ا" راIاب Cد9نک E9ی•ت -9یارب (و9+
C1+ا ه(رک Œرf 2(ود4 ات ه]dسم نایر7
ناوت ین :هک B(رک †Mg ار م]: و نابI Vهام را?" (ود4J یتدم Bد^ هتس> نار^ان اب وDم وDب Iا 3ین هدنب
هار /و99ن -99نیب0 ناونع 199Hت ار یتیا99+ ا99$ ه99—ب E99م }MLا نودب &دم ن; ر( C(رک راک ناقY>
e
و7 E99یا ر(
ه99ب 2دید7 هار Cد99ن(رو; م99یارب ن; }و7ر %ابرا Iا 2رام; 2Iور و ه(ا( رار: ن; ر( ار م99یا$ ه99ت^ون و ه99ت>ادنا
/ون -نیب0 ناونع B(وب نایر7 ر( )وا Iا ر5ا هتZلا CB(رک }ور^ ار راک Bد^ ‚یوشت 6(وب هد^ ه(وش5 میور
CBدی35 یم رب ار 2رDی( هقی]+ و B(رک ین %ا.تنا ار
‚یوشت رت -یب Bدی( ار F"وک 1یا+ Eیا هب }و7ر %ابرا رام; راب Eیمو( 2ارب هک یت:و :میو5 یم هنایW
ه9ب د9ن(وب ه(رک ه9_7ارم ا9$ هرا: 9$ Iا %ون7 ا9ت )ا^ Iا و %رg ا9ت ا9ین( Œر^ Iا ی9ناوارf ‹ا.^ا 6Bد^ ۀ
هناIور هک 2روL NR˜ !ا" اب رDی( و B(وب هتfای ار Bا هد^ م5 61^ا( VFی]ک •قf هنJ 2راک هدننک ه_7ارم
CB(رک یafا4 اد>
ر( ه9کJ م9یا$ %اتک Iا ی9کی د^ !ا" 2ا$ ه.9سن 9$ }ا#ترا نایر7 6م9ت^ا( ه9:Mع ی]ی> !ا" ه9ب ه9ک ی9نامI ۀ ۀ
US” و هHYW NOOO ); )M7 2ار7ام هک دن(رک ری> و دندیر> ر^ان Iا ا7 Fی ار V(وب هد^ !ا" ه.سن
2ارب E9م و 19^ون ی9م ه(وت 19سینوک %34 2ارب 19:و ن; ر( وا ه9ک Œرf E9یا ا9ب (رک ی9م ی9عادت ار د94ا
Cه]لاب '
e
ا ه
e
و: 'و )و4 ' CV}JŒ(اW Bاما Kتکم
(وب Eی ( Iا }اf( نا^ ه3یDنا د9نت.یر ی9م ها" هب نابایب ر( و د9ندیر> ی9م ار )M7 2ا$ ه9ت^ون Iور ن; هک نان;
C1+ا &اfار> و }ا#ترا Iا }اf( نانیا ه3یDنا و
ن; l9یIوت Iا ر9^ان 6م9ت^ون /ه9یلا_تم 19ک4 ی9ناZم د9قن0 ناونع 19Hت }ا#ترا ناfوL ه9ی]ع رب ه9ک %اتک E9یلوا
&رfا9سم ه9ب ی9$ام د9ن" دنت9+او> ی9م E9م Iا نات9+و( ی9>رب ه9ک (وب د9ید^ رد: ن; ناقY> 6(رک یلا> ه9نا^
ار %اتک راشتنا 6متfرن &رfاسم هب ا?نت هن دنواد> هب pکوت اب ام
e
ا Cدن(رک یم ر`> kاس4ا
i
ادید^ اریI Bورب
2را( ر9ی^ )( ر9Dم :19Y5 و (I o9نI 6د9نشنا( نات9+و( Iا ی9کی 6Bدینا9+ر Bوع }MLا ه9ب 2ا ه9یمMعا ر(
هرا" ر9کf ر(
i
اروf د9^ ی9$او> ه9تشک
i
ات4 62(I راوی( و ر( رب م9$ ه9یمMعا (وZن م9ک ن(رک !ا" و E9ت^ون
C=اب
Cدن(وب هت>ادنا هار هب 2ا هدع هک یعا#ترا ناfوL (وب Eین" Eیا :ی]ب
J &اق]40 %اتک هام Fی )وL ر( ا?نت هک (ا( یم ناشن V(و^ یم هتfر5 1نرتنیا (و> Iا ا$ رام;J Bرا?" رام;
€ /1ما نایم ر( وxو )وHت ری+ V SQNR (ود4 ا$ %اتک Iا ی>رب و هد^ (و]نا( راب NQO ی>رب و راب R”U
رDی( ی>رب و راب RSU و ی„ک م:ر و 6هد^ ری> Bو]aم %اتک نا$ ه]7 Iا 1+ا هد^ (و]نا( و ی„ک راب
Cنار^ان اب وDم وDب و !ا" هب Iاین ه" n, C1+ا رت -یب &'اقم هرابر( (و]نا(
(ود4 )ا9سما 19ش?Zی(را یلاو4 ر( نا?7 p9ک ر( 619نرتنیا رام; ‚9با`م OOOPROROOO (و7و 1یا9+ 2دنا و
2دنا و را3$ 1سیو( و نوی]یم Fی Iا V(رادن 3ین )ا*+ هب خ+ا, -.ب هکJ ام هنابI Fت و F"وک 1یا+ (را(
Iا و 19+ا ر9ت K9قع 61یا9+ OOOP˜˜OOO ر9ت -9یب د9نرت و]7 ا9م Iا ه9ک (اد_ت ن; C19+ا ر9ت و]7 2ا ه(ر> و
2ا$ 1یا9+ و ی9تاcی]Zت 6یسک9+ 6ا9$ kروب 62را#ت 2ا$ p9تراک 6ا9ین( 2ا$ ه9نا.تراIو 6ا9$ 1لو( 2ا$ 1یا9+
Cدن^اب یم 6&'ا*+ هب خ+ا, نا^راک هک دنتس$ یhا$ 1یا+ 3ین و vر3ب 2ا هنا.باتک
)'I %; هک د$( یم هhارا ار V}J1یب p$ا Kتکم هک Eیا 2ارب ؟(را( 2رتشم ه$ Eیا ار" F"وک 1یا+ Fی
هhارا 6&ایhا(وب و &اینانوی ا9ب •]> نودب و %ان روL ه9ب ار V}J19یب p9$ا &انییZت ا9م ر95ا Cه9نشت ر9$ 2ارب 19+ا
Cدنتس$ ن; 2رتشم ناینا?7 6می$(
ن; 6l9یشت K9تکم نا5دننک E9ییZت و ی9Zتکم E9یققHم ه9ب م9$او> ی9م 19سین B(و> راک {9ی]Zت 2ارب -یار9+ E9یا
هدیرب (و> K9^ نان Iا 6د9یراGDب رانک ار kzی :م9یوDب دنت9س$ BورHم &اناکما }ون ر9$ Iا ه9ک ی9نانیشن ه9^و5
نادی?^ نو> 6ناریا ی99Zتکم %Mقنا 6l99یشت و BM99+ا هار ر( و د99ینکب ار ناتراک و د99یIادنا هار ه99ب 1یا99+ F99ی
Bا هت^ون )دتسم روL هب میا$ هت^ون Iا یکی ر(J هک 6دی^وکب
˜
t ˜ C1+ا یتی'و lیشت ن; Iا نا?7 هدنی; :u
1یا9+ و ی9کینورتکلا راشتنا ه9ک (را( ر9ت -9یب یhاراک 6ر9شن و !ا" (ربراک 19?7 F9ی Iا :(رک ناعqا د9یاب ه9تZلا
نایوIو4 و نای$اDشنا( هندب هب رات^ون Bای, و دننک یم ه_7ارم 1یا+ هب ‚قHم ‹ا.^ا ا?نت 61+ا ن; د:اf
6می9+رت ی9م 39ین %اتک ند^ ر9ی> Iا و م9یرادن &اناکما ه9ک ی9ت:و ا9ما Cه9_ما7 ه9ندب ه9ب د9+ر ه9" ا9ت د9+ر ی9ن
C1+ا هار Eیرت?ب 1یا+
:1Y5 و دیمان 14ا3م ار (و> r`ل 6ر, یل( اب دم; Eم -ی, ی]Z: 1:و اب د_تسم 2ا هZ]L :vر3ب 2راتfر5
ه9ب نات 2ا$ ه9ت^ون ر( ا9^ :م9+ر„ب ا9^ Iا 19+ا م9?م ی]ی> B(و> ر9aن ر( ه9ک ار 23ی" ا9ت Bد^ م94ا3م
9
&ا]سم 61سین pHت pبا: یت4 و هی7وت pبا: ه7و 8ی$ هب هک دیرب یم =روی 2روL %(ا و م]ع نا5ر3ب
هناYjنم ریg (رو>رب Iا |fا4 و 2د_+ یت4 62ولوم 6را`ع خی^ 62رتسZ^ (وHم خی^ Xدینک یم راکنا ار
&اکن و ه9قی:( phا9سم Cم9نادب هراب E9یا ر( ار ا9^ †د$ و ه3یDنا F9ی(3ن Iا مت9+او> Cد9ندنان ناما ر( ا9^
CCC1س$ نا5ر3ب pیZ: Eیا راm; ر( هک ا3fا <ور 2ا$ EییZت و هYیر@
ر99+ 199ش, ر99_^ 6r]ت.م &اعوxوم ر( n99^ ناوی( و 2ون[م Iا 2ولوم را_^ا ندناو> ه99ب (رک }ور^ و
و Œر^ ر( ؟1+ا یک 3ی" EییZت و <ر^ Eیا ای; :دی+ر, یم }وxوم ر$ نایا, ر( و دناو> یم |Y4 Iا ر_^
Cدینک یم e(ر خیب و Eب Iا ار 2دن7را Eیا هب 1یj.^ ا^ ؟(را( (و7و یj.^ Eین" این( %رg
3ین و 2و: (اد_ت+ا Iا ناشن -تاHیxوت و نایب هتZلا هک (رو; د$ا^ r]ت.م phاسم ر( 1یب دW Iا -یب دیا^
رب 19کین Bان د9ناب ا9ت AE9کم l9یاx نا5 ه9تfر F9ین Bان :19Y5 نایا, ر( و C(وب 6=ا ی9+ان^ 2ولوم Iا ناشن
Cرار:
1>ان^ Bدع0 1+ا ه(رک را"( ی.یرات vر3ب هاZت^ا Fی هب ار ام هک 1+ا ام vر3ب pکشم نا$ Eیا :متY5
(رادن (و> Iا 23ی" p9Wا ر( 2ولوم ه9ک Bدقت_م E9م ا9^ )و: ه9ب /19+ا ه(رک هرا" ی9ب ار ا9م ا9$ ها5 2ا7
ر(0 ه(رک 1ی9Wو ه9ک -تی9Wو ی9ت4J 19+ا نات9+را?ب د9Z_م رانک دلوتم ه9ک روL نا$ 19+ا &ایhا(وب م97رتم
Bو( ه7ر( ناراG5 ناینب Iا یکی 1یWو Iا هتfر5رب /دیریDب Eش7 6دینکن هیر5 Eم vرم Iورلا+ و vرم Iور
C1+ا ه(ا( ن; هب BM+ا Iا یhوب و oنر هک V1+ا مسی(وب
CBا هدی( 1یا$ هت^ون ر( م$ ار Eیا :1Y5
ر$ راک (را( 2ولوم هک نایب Eیا اب ه7رت Eیا Bرا( نایا وت Iا -یب و منا( یم یبو> هب Eم اما :B(ا( هما(ا
)اقتنا ناوت 6ی#ن9+ ه9تکن 619gMب 614ا9jf ر( 19+ا ی95ر3ب ه9cبان 6وDی9+راf ه(اI ~رت E9یا 19سین ی9سک
ه9ب 19+ا ه9نون 6د9$( هhارا د9$او> ی9م ه9" ن; E9ییZت ر( 2و: n9ب 2ورین و K9Lا.م ه9ب (و> E9$q 2اوتHم
ه(رک راک ا^ Iا رت?ب و ا^ Iا -یب وا 2رن$ &رد: ر( یت4 2ولوم ناوت و (اد_ت+ا 1>ان^ ر( Eم Cمنا5
ه9$ و د9یراGDب ر9Dی( n9ک ر9$ ا9ی E9م رایت>ا ر( ار م9سی(وب %وتکم و ی9$اY^ 6ی9ن$q &انییZت ه9$ Iورما CBا
ا$ ن; هب یمM+ا یhوب و oنر و مینک EییZت 2ولوم دننام ار &ایhا(وب هک دی$او.ب و دینک م$ارf 3ین ار &اناکما
2ولوم راک هیZ^ 2راک هhارا ناوت یسک میو5 یم 3ین نارDی( هرابر( و منک یم †ارتعا B(و> هرابر( 6می$دب
C(رادن ار
C1+ا رن$ ه
e
]: ˆوا ر( =(و> ه\یو راک و هار ر( C3یر5 هاقنا> و 3یت+ †وjت یfوW Eیا 6|fا4 روL Eی$
(و> ها5 2ا7 ر( %(ا و ر99ن$ نا5ر3ب د99نراGDب 2ا هدع ر995ا دنت99س$ ر99ن$ }اونا ور_^ د99نمIاین B(رم و ه99_ما7
Iا %و> هر?ب B(رم 6ار_^ ر9Dی( روL E9ی$ و (و^ ه(اYت9+ا (و> 2ا7 ر( |9fا4 E9یری^ &ایل3g Iا و د9نناب
Cدنرب یم ا$ ن;
م?م و 1+ا ی+اس4ا روما دنمIاین هشی$ ی5دنI Cد^اب Iاین یب K$اوم هنو5 Eیا Iا هک 1سین یناسنا 8ی$
ه"ر5 C23یرg هن 1+ا یناسنا
i
Mماک 2ر`f رما Fی ا$ ن; هب 1Z[م خ+ا, و &ا+اس4ا هنو5 Eیا هک Eیا رت
C1fر5 م$ 23یرg روما 1مد> ر( ار رن$ }اونا ناوت یم
2رن$ ر>اYم Iا رن$ هWرع ر( م$ و دنرا( &رورx دناب (و> ها5 2ا7 ر( دنراGDب &ار•4 ر5ا |fا4 )ا[ما
ناوی( ی+ا9س4ا و 2رن$ =Iرا ه9ک م9ی^اب kا9س4ا ی9ب و F9ش> د9یاب 2د4 ه9" ا9ت ا9م Cدنت9س$ ه9_ما7 ی9ب(ا و
(رو> ه9ب هویم ناونع ه9ب ا9ی و اGg 2ا7 ه9ب ار %; نا$ ی9سک ر95ا 19+ا &ای4 ه9یام %; Cم9ینکن ~ر( ار |9fا4
C1+ا ه(ا( Kیرf 3ین ار (و> 2(راوم ر( و 1+ا ه(رک یZیرf B(رم د$( B(رم
مینادب دیاب اما Cمی$دب دیاب و می$دب 2ر_^ 2ا$ ناوی( هب 6می$او> یم ار ی^Iرا ر$ 1+ا E^ور ام rی]کت
م?_eZتی Žار_شلا0 دیامرf یم هک 1+ا EییZت ها5 2ا7 ر( 1+ا V}J1یب p$ا و ن;ر: هد?ع هب ا?نت Eی( EییZت
pZع( 61یک 6•یرg 6Œ(Iرf 61باm Eب ناس4 مینک یم هد$اشم ی+اس4ا و 2رن$ ها5 2ا7 ر( و /نوواcلا
او]ع و اونما E99یGلا '
e
ا0د99یامرf ی99م ها5 2ا7 E99یا ر( و د99ن^اب د99یاب و دنت99س$ V}Jه99hا د99ی#ت (روم CCCو
C/&اHلاjلا
1+ا 2Iرو (ر> ‚`نم و هشیدنا و (ر> نابI 61سین &ا+اس4ا نابI م]ع نابI 61سین رن$ نابI م]ع نابI
C1.یم; م$ ر( ار ا$ور]: دیاZن
ƒ9Hب م9یرادن ر9ن$ و ر9_^ ا9ب ی]کشم 89ی$ ا9م و 19سین <ر`م /ر9_^0 Bان ه9ب 2ا ه]d9سم ƒ9Hب E9یا ر(
i
ا+ا9+ا
نابI هب هاو> و (و^ EییZت ر_^ ه]ی+و هب ی+اس4ا Eی( هاو> 1+ا /ی+اس4ا Eی(0 و /ی]ع Eی(0 ر+رب
(ود4 ن;ر: 1+ا pق_ت و pقع Eی( BM+ا Cر[ن €˜
i
ادیکات 1+ا pقع =رای_م و BM+ا ~Mم هک Eیا رب (روم
6دنتس$ ی]قع ریg ی+اس4ا 2ا$را3با یD$ هک CCCو (و?^ و rشک pی Z: Iا یت 'وقم و 1+ا ه(رک wیرjت
Cدنرادن ار ی]قع &انییZت هWرع هب (ورو نqا
p9ق_ت و p9قع ه9ب 2Iاین 89ی$ و دنت9س$ ی+ا9س4ا
i
Mماک E9ی( م9ینیب ی9م B3یhا(وب و B3یhودن$ Iا Iورما ه9" ن;
رتسب هب 1+ا را"ان دشکب nYن Iورما د$او.ب ر5ا و 1+ا EییZت }ون ر$ د:اf
i
ا+ا+ا 3ین 1یHیسم Cدنرادن
و ی9نور( ه9بر#ت ه9ب ی9ن_ی /ی9نی( ه9بر#ت0 رب 1یHی9سم د9ید7 BMک م9ینیب ی9م ه9ک (رب ی9م و (رب هان, kا9س4ا
C(رادن یبر#ت Bو]ع هاو> و یناسنا Bو]ع هاو> 6Bو]ع و م]ع اب 2راک 1+ا یکeتم 2(رf kاس4ا
ار ی+ان^ ناسنا -نا( Iا 2ا ه^و5 1قیق4 ر( 6(رادن BMک م]ع هب ی`بر 8ی$ l:او ر( یHیسم دید7 BMک
ر( م9$ ه]d9سم E9ی$ ی9ت4 Cn9ب و (را( ی9نی( Iاین 39ین و ی9نی( n94 نا9سنا (ری5 ی9م ه9#یتن و د9$( ی9م w9یxوت
C1+ا pقتسم -^وک Fی و 1+ا هدماین pی#نا
نا?یک 6(را( ی9+ان^ یت9س$ 6(را( ی9+ان^ نا9سنا ر9Dی( (ا_با 6ی9+ان^ نا9سنا روکGم ه]d9سم رب هوMع BM9+ا
zشنم 6(را( یfاک &اHیxوت خیرات و ه_ما7 zشنم ر( 6(را( ی+ان^ ه_ما7 6(را( ی+ان^ ناور 6(را( ی+ان^
CCCو 6(را( رو; r_^ ی]ع &اHیxوت ؟1+ا هدی^و, kاZل ناسنا ا?نت نارادنا7 نایم ر( ار" هک Eیا AkاZل
&اعوxوم E9یا ه9$ C19+ا ƒ9ید4 و ن;ر: &اWو9jن و &ا4ر
e
9jم Iا ی9]ع ی+ا9+ا &اعوxوم E9یا ه9$ و
هک یHیسم BMک دننام هن و یZنا7 phاسم هن 1+ا ƒید4 و ن;ر: یقیق4 Eتم l:او ر( و ی]Wا هتس$ ی]ع
Cدن$( یم هhارا 1یHیسم ای Eی( Bان هب و ه(رک ا, و 1+( ار ن; (و> -^وک اب ا$ نوس5رب و ا$ر5دیا$
ه9ک 19+ا ی9?یدب ؟A؟د9نک ی9م b9نرcب ار ه]d9سم }ا#ترا نایر7 ا9ی 19+ا 1.9+ رد: E9یا 6ندینا?f ا9ی م9?f ا9ی;
C1+ا Bو( &روW
اب هک یعورf و )وWا م$ و 1+ا (و(رم BM+ا رaن Iا د^اب Akاس4ا نا$ هک Aی+اس4ا Eی( /را3با0 م$
C(و^ یم ه(ا( wیxوت را3با ن;
ن(ا( رار: 6Eی( EییZت l7رم0 ر( E.+ C1سین نایم ر( 23یت+ رن$ ه]dسم و 61سین 2رن$ pیا•f ر( E.+
Fی هب ام pع ر( 2ولوم هک Eیا رب د+ر ه" ات 1سنا( /Eی( هدننک EییZت0 دیاZن ار ا$ 1یj.^ Eیا X/1+ا
1سین BM+ا دنک یم EییZت 2ولوم هک ینی( :1+ا Eیا ینی( EیققHم †ر4 C1+ا هد^ pیدZت /ینی( 1#40
هنیک lیشت هب 1Zسن &د^ هب و 3یت+ ه_ی^
i
Mماک (رf Fی 2ولوم هک هتZلا ی_ی^ BM+ا هن و یeن+ BM+ا هن
رت -یب ه_ی^ هب 1Zسن وا هن یک و 23یت+ ه_ی^ (وZن نایب ر( یلارZیل FZ+ 2ارا( و )ارZیل Fی وا ر5ا 6(را(
یت4 1+ا ه(رب راک هب ه_ی^ هرابر( ار &اراZع Eیرت هدن35 و Eیرت دید^ =(و> FZ+ ر( وا د^ یم E^ور
1س$ و ه(وب /Mب ردنا Eیس4 نو" یتYین ات Mبرک ر( ورم هناروک روک0 ر_^ مید: 2ا$ !ا" و ا$ ه.سن ر(
2ون[م (د_تم (راوم ر( Iورما ه9" ن; 619یب E9یا Iا ر9aن †ر9W ا9ب 6د9نا ه(رک <M9Wا 2د_ب 2ا$ !ا" ر( ه9ک
د+ر ه" اتJ ار یلو_م (رf ر$ ات 1+ا یfاک 1س$ ه_ی^ /1ی'و0 pWا هب و ه_ی^ oن$رf هب وا &ا7ا?ت
Cدنک ه7وتم ه_ی^ اب وا ین^( رب Vkان^ 2ولوم Fی هب
و د9یریG„ب ار 2ولوم م$ دیناوت یم هن وD" :1+ا Eی ا یلاع %ان7 p[م 2(ارfا هب ه\یو هب 6ه$ هب ام E.+
اب ام میرا( راک ا$ ا^ اب ام میتسین وا Bان ن(رک lیاx (دW ر( و میرادن 2ولوم اب 2راک ام Cs؟sار lیشت م$
یکی میhو5 یم ه(ا+
i
Mماک نایب اب 6میتس$ یق`نم و ی]ع &ا[4اZم ری5ر( ا$ ا^ اب میتسین ری5ر( 2ولوم
Eی ا اب ام pکشم من ک یم رارکت 62ولوم Iا نات 2ور ی, ای و V}JEیس4 رب هی ر5 ای 1+ا •]g نات هار و( Iا
C1+ا }ا#ترا ناfوL یلارZیل و یYنم 1•?ن ناناZن7 ه]س]+ اب و ا$ ا^ اب 1سین ا$ 1یj.^
و 19+ا ی9ق`نم و یل'دت9+ا FZ9+ F9ی ا9م راک 6م97ا?ت ه9ن و 19+ا =روی ه9ن ا9م راک 2(رک /=روی0 Iا ر9یZ_ت
C1سین هن'ارZیل نایب و م]: ام نایب و م]: اریI C(را( م$ ه_fا( 1+ا یZتکم ام نایب FZ+ نو"
ه9تکن 6ه9cبان 2ولوم ه9" ن; م9یhو5 ی9م م9یرا( ار p9کشم E9ی$ 39ین 6%اH9Wا و V‹JرZ9مای, ور ی9, یeن9+ F9ی ا9ب
C1سین Eeنست BM+ا 61+ا ه(رو; دنمرن$ 6{ی]ب و wیjf 6bن+
ا9م ربارب ر( یل'دت9+ا و ی9ق`نم E.9+ نو" ه9ک 19+ا ی9Yنم 19•?ن نار9+ و ا9$ ا9^ راک م97ا?ت و =روی
2روL 2وxر
i
M[م 2ا$ هت^ون هب 1Zسن ا^ نا5ر3ب ی$ا5 Cدیو^ یم p+وتم یZیرYماوع و و$ای$ هب دیرادن
2د4 هب Eم 2ا$ هت ^ون مینک •رf BریG, یم Eم C1سین یhوD.+ا, pب ا: p[لا یf هک دن ری5 یم 1+‡
ینر: دن" هقبا+ 2رکf 2ری5 ر( Eیا <M`Wا هب و ه]dسم Eیا اما 6دنتسین خ+ا, ‚ی' هک دنتس$ =Iرا یب
د9نا ه(ا( w9یxوت ار ا9^ هار یت9+ر( ا9ن و نM`ب ی9]ع نایب ا9ب ه9شی$ ه9_ی^ و BM9+ا vر3ب نادنشنا( (را(
و یتس9+ و r9_x ه9ب د9ی$او> ی9م ی9ک ا9^ p9[م 2د_ت9سم ناناو7 ؟(و^ ی9ن ه(ا( خ9+ا, ا9$ ن; ه9ب ار"
Bاوع هب •قf (رادن ام pب اقم ر( ین.+ 8ی$ یعا#ترا و یYنم 1•?ن Eیا ؟دیرZب ی, نات هار ن(وب یلا^و,
C1+ا )وcشم ا$ %اتک ن(رک ری> و یZیرf
2ولوم ینییZت 2ا$ ر_^ V<M`Wا هبJ Iا هک را_^ا ه$ Eیا :Bرا( ا^ اب ین.+ Fنیا متY5 :vر3ب 1Zیjم
م9یریDب ر9aن ر( ار 2را( |9Y4 ر( ه9" ن; ه9$ ر95ا و (وب ر9_^ د9jکی Iا -9یب م9ی(ر^ ی9م ر95ا ه9ک 2دناو>
Cدیناو.ب V‹J); و رZمای, ینییZت 2ا$ ƒید4 Iا م$ ƒید4 را?"
i
اY`ل 6(و^ یم 1یب ا$دW Iا -یب
Iا هی; Fی متY5 6دناو.ب 1سناوتن م$ ƒید4 Fی یت4 X(رک یم هاDن هدنام او وا 6ناو.ب B(رک یم رارWا Eم
2راک 89ی$ ا9ما م9تY5 619+ا Ž9یی^ p9ک نایZت ن;ر: 19+ا E9ییZت ن;ر: 2ا7 ه9$ 19Y5 6ناو.ب ن;ر: &انییZت
2ولوم ه9ک ی9نک ی9م نا5 6ی9نا( ی9ن 23ی" V}J19یب p9$ا و ن;ر: &انییZت Iا نو" و 2ا ه(رکن ن;ر: هرابر(
دنتس$ ا^ p[م
i
اقی:( نات+ر, 2ولوم $ 1+ا ه(رو; -.ب &ای4 6wیHW 6Eیری^ 6اوی^ 6‚یع 2ا$ EییZت ۀ
ار_^ 2ا$ ناوی( ه9ب ه9شی$ ا9^ (و> ه9ک ی9ت:و C/د9ن(I هنا9سfا هر 19قیق4 د9ندیدن نو"0 |9fا4 )و: ه9ب
E9ی$ Iا }ا#ترا ناfوL نار9+ و 2و^ 2ولوم ‚9^اع 2را( ‚94 62رZ9> ی9ب Ž9یی^ ی]ک نایZت Iا و ه9ت>ا(ر,
Cدنا هت^اZنا &اfار> اب ار ه_ما7 و ه(رک ه(اYت+ا lیشت و BM+ا Iا ی$ا5; ان هنیمI
یhادتبا 6-$ار )وWا و ی+ا+ا نM`ب Iا رaن †رW اب یت4 B(رک =ا هرابر( هک ی4ادم ه$ ن; اب 2ولوم
ر( هد^ ه]Yن ر9ع ن; ه9ک 2(رک ی9م ~ر( ی9ت:و ار E9یا C19+ا ه(ا( <ر^ ار phا9سم E9یرت یH`9+و 6E9یرت
Cیتسب یم راک هب ƒید4 و هی; ر( ار 2ولوم ناوی(
E9ی( ر( هک ن; و 1+ا روG_م د9یا^ 19+ا Bاوع هک ن; 6هن اققHم دی اب ا9ی و د9^اب ه9ناماوع دی اب ای Eی ( اب راتfر
p$ا و ن;ر: pباقم ر( ار هcبان 2ولوم دنک یم هاDن 'اب ن; Iا و دبای یم ر( ار ن; 1aع و &Gل (را( ‚یقHت
-لا[ما و 2ولوم هتYی^ وا 6kان^ Eی( هن و 1+ا Bاوع هن هک ن; اما Cدنیب یم ‘وق+ •ی•4 ر( V}J1یب
Cدسیون یم <ر^ |fا4 3یDنا &ا+اس4ا و هنادنمرن$ 2ا$ هنارت 2ارب د]#م ه( و (و^ یم
C1+ا 1Zیjم Eی$ 3ین نا5(I نانوی اب ام 2راتfر5
i
اقی:( و
و ؟دینک یم ی$ا5; ان هب م?تم 3ین ار هت^ون 2ون[م <ر^ ر( یی.x &اد]#م هک vر3ب ملاع ن; n, :1Y5
C1+ا ی]ع ریg و هناYjنم ریg هک 1+ا ا^ نان.+ Eی$
6ینک ‚یقHت ƒید4 و ن;ر: ر( ات هد^ lنام هک 1+ا ی5(I 1یj.^ Eی$ 6=اZن ه(I 1یj.^
i
'وا :متY5
Cدنک یم ه(ام; 6ی]ع ریg و /ی+اس4ا Eی(0 رDناریو pی+ 2ارب ار هنیمI هک 1+ا رDی( 1Zیjم Eیا و
هک 1+ا ه(رک †ارتعا (و> 2د_ب رmا ر( (و> وا 6منک ین م?تم ی$ا5; ان هب 35ر$ ار vر3ب (رم ن; Eم :
i
ایناm
C1+وا 2راو5ر3ب رب ی5ر3ب pیل( هاZت^ا هب †ارتعا Eیا و ه(وب هاZت^ا را"(
19یر[کا ه9ک د9نا ه(رک ر9, CCCو 2ولوم 6را`ع نان.9+ ا9ب 2eد4 ه9ب ار ه9_ما7 ناور و <ور و ه9afا4 و (ای 6E9$q
هدینا+ر /یhاYک (و>0 هب <M`Wا هب V}J1یب p$ا و ن;ر: هرابر( ار هریg و -نا( p$ا Iا معا ه_ما7 B(رم
و ن;ر: ر( VIورما د^ 2دنب ه9ت^ر ی
Š
نا99سنا Bو]ع رت9سب ر( ه\یو ه9بJ ی9]ع راک د9$او.ب ی9سک ر95ا و Cد9نا ۀ
یj.^ Eین" 1+ا ی?یدب C(رDن یم ƒید4 و هی; هب 1+ر( ان 2ا$ هنیمI -ی, و 1ین$q نا$ اب دنک ƒید4
ار ن; ار_^ را_^ا ن(رو; اب هتfای رو^ و (ر+ ار ن;ر: %; Xnکعرب pب 6(رب د$او.ن ن;ر: Iا 2ا هر?ب 35ر$
19ن;ر: ه9ب 2(ا( ‚9یfوت E9م ه9ب ا9ی اد> :ه9ک (رک د9$او> م9$ ر9ک^ هد#9+ F9ی و (رک د9$او> p9ماک و E9یری^
ر( هکم نارfاک :(و^ یم یعادت مکHتسم ریg ر_^ ن; هک C1YD^ و r+zت نارا3$ و اتYD^ CB(رک 1مد>
C)وZ: دیما هب ینابر: (رک A)و+ر %ر4
19:( Vl9یشت و BM9+ا نان^(J نایبرg 2\تارت9+ا ه9ب ه9ک 19+ا E9یا Bرا( یلا_بان7 ه9ب ه9ک 2ا هی9Wوت نایا, ر(
Iا -9یب و د9ننک ر9ت را( ه9شیر ار ا9م &ا$اZت^ا و &اfارHنا E9یا د9ن$او> ی9م 2ا ه]ی9+و ر9$ ا9ب ه9ک ی9نادب ا9ت E9ک
خ+ا, -.ب یت4 1سین ه(رتس5 ام 1یا+ و 6ام راک هک Eیا و Cدننک )وcشم /ی+اس4ا Eی(0 هب ار ام -ی,
C1+ا &اناکما Bدع -ت]ع 6(ور ین 1یا+ هب 3ین ی]Wا Kلا`م ی>رب یت4 6(رادن -+ر, هب
C)ام هب م]ع †ر^ 1+ا م]ع هب (رم †ر^ A)ا4 ر>; ر( 1ش5 Bو]_م ارم :دنر ن; 1Y5 ی>و^ هب
C(ور( هب
RO
t R u دنیارf ر( Kتکم0 ر( ه\یو هب 1یا+ Eی$ &'اقم و ا$ %اتک ر( 6یتیاWو lیشت ن; )اZ: ر( و یتی'و lیشت
C1+ا هتfر <ر^ هب /ی.یرات &ا7ا?ت
10
RR
t N u 1+ا pقع هتfرن راک هب مسیhو`+را ر( ه" ن; اریI CدیریDن یhو`+را ین_م هب ار /ی]قع0 ه]ک Eیا
i
اY`ل
هن CدنتY5 یم †وس]یf ای 1سیلاhروا هب نایhا`سfو+ pباقم ر( 6و`+را (و> نامI ر( C1+ا &این$q و &اعا3تنا یD$
C2Iا(ر, }ا3تنا ای یhار5 E$q pباقم ر( ار5 pقع ین_م هب
RN
t S u C1یا+ Eی$ ر( /1نا?ک 61مارک 6ه3#_م0 هلاقم هب دینک }و7ر
RS
t € u Cدینک }و7ر 6ناریا ر( pیhار+ا ریY+ Eیلوا &ارLا> ه]7 Iا lبانم هب
R€
t Q u C1+ا هتسنا( نایمر> ی:رتم 2ا$ ی5\یو Iا ار ا$ ن; و دییات ار &اما?تا Eیا /ناDما7 yر+0 ر( یسیYن دی_+
RQ
t ” Cیسن7 2ا$ 2را#ن$ان bیورت 623یت+ lیشت 623یت+ BM+ا 6یhار5 2(و?ی 6یhار5 یhا(وب 6یhار5 نات+اب ناریا u
R”
t U u CEیIاg; -.ب /یمM+ا هYس]f خیرات0 Eبرک 2رن$
RU
t T u C1+ا (و7وم ن; ه.سن هک 1نرتنیا ر( یکینورتکلا رشن 6ینارا7 Bاما 2ا:; %ان7 2رو•4 &اد$اشم Iا pقن
RT
t ˜ u C1یا+ Eی$ ر( /ی.یرات &ا7ا?ت دنیارf ر( Kتکم0
(9 شن7ب تیاس
http://www.binesheno.com
11
12
13
14
15
16
17
18

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->