P. 1
Gwastnawa u Dabazin_final

Gwastnawa u Dabazin_final

|Views: 266|Likes:
منشور بواسطةDlovan Faiq Darwish

More info:

Published by: Dlovan Faiq Darwish on Aug 04, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

یندنێوخ ینيزەباد وەوەنتساوگ یناکەييامنێڕ

ناراکدنێوخ /نايباتوق
ەل
ناتسدروک یمێرەه یناکۆکناز

2014-2013: ناراکشەکشێپ ۆب یکەرەس یجرەم


أ - ینلپ ی ێپەب تێبەد تێرکەد ۆب ناینیزەباد نای ەوەنتساوگ ەک یەناراکدنێوخ /یباتوق وەئ
نترگرەو ێپ یەژامائ ادەکەوەنتساوگ یەڵەمام ەل ەو ،نباریگرەو ەوەنترگرەو یدنەوان یاگێر ەل و
هل ەو ، ێرکەد یژۆر 2013/7/10 یژۆڕات 2013/9/12 یراکاواد . تێرکەد شەکشێپ ەوەنتساوگ
ەل تاکەد ێل ەوەنتساوگ یاواد راکدنێوخ /یباتوق ەک یەژێلۆک وەئ یوارسون ینووچرەد یتوەکێڕ(
2013/09/19 ەل یەوەنتساوگ ییۆکناز ینامرەف ینووجرەد و)تاکەن ڕەپێت 2013/9/26
.تاکەنڕەپێت

ب - رەه / یباتوق ەوەنتساوگ یەڵەمام ەک کێراکدنێوخ شەکشێپ تێبەد تاکەد ەب تێب دنەباپ
.ەکەوەنتساوگیندنێوخ ینيزەباد وەوەنتساوگ یناکەييامنێڕ
ناراکدنێوخ /نايباتوق

:مەکەی
وەنتساوگ یە نایباتوق / ناراکدنێوخ ەل یژێلۆک ەرمنۆک ناکەمەک ۆب یژێلۆک ەرمنۆک
ناکەزرەب

ەرمنۆک یژێلۆک ۆب ناکەمەک ەرمنۆک یژێلۆک ەل ەیەه نایەوەنتساوگ یفام ناراکدنێوخ /نایباتوق
ەرامژ یمرۆف ی ێپەب( تێبەه نایەوەراوخ یەناجرەم مەئ رەگەئ ناکەزرەب 1 :)

أ - دنێوخ /یباتوق تێبەد نتسخاود ای نتوەک یڵاس ەتاو ،ۆکناز ەل تێب یمەکەی یڵاس راک نای
ینیزەباد .تێبەن

ب - اڕکێت و یەکەشەب رەسەل تێب مەکەی راکدنێوخ /یباتوق ەل یەکەرمنۆک ی 08 تێبەن رتمەک %

ج - ەک یەڵاس وەئ راکدنێوخ /یباتوق نتوەک ەب ەیەگڕب مەئ یێپەب تاکەد ادێت یەوەنتساوگ
تێرکان رامژەه . ەوەندنێوخ یچیم ەتێچان ەو
یناکەفام ەل مەکەی یەگڕب ی ێپەب نایناکاتواه ەشەب ۆب راکدنێوخ /یباتوق یەوەنتساوگ
( یندنێوخ یڵاس ۆب ناراکدنێوخ /نایباتوق ینترگرەو یرەبێڕ 2013 - 4812 ) ەد پسەچ تێرنێ .
وود مە :

یەوەنتساوگ نایباتوق / ناراکدنێوخ ەل ناوێن یناکۆکناز مێرەه

ەل ، مەکەی یغانۆق ەل ەگج ،ناکەغانۆق تشگ ەل تێبەد یەوەنتساوگ یفام :راکدنێوخ /یباتوق
رەد تاکەد ادێت یەوەنتساوگ یەغانۆق وەل کێجرەم ەب( مێرەه یناکۆکناز ناوێن چب تێ ەل یلوخ
مەوود نای مەکەی شەمەئ ەک یەگڕب ( أ ەوەراوخ یل ی ) ەوەتێرگان مەکەی یلوخ تێبەد ەک
ێبووچرەد تێبەه یەوەراوخ یەناجرەم مەل کێکەی رەگەئ )ت ( ەرامژ یمرۆف یێپ ەب ( ٢ ) ) :


أ - یووتشیناد ورتوورەس ای ەشاب یەلپ ەب ادمەکەی یلووخ ەل تێبووچرەد راکدنێوخ /یباتوق
. تێرکەد ۆب یەوەنتساوگ ەک تێب ەراش وەئ کیزن ای اگزێراپ نامەه

ب - نای یکیاد رەگەئ راکدنێوخ /یباتوق ،ادیندنێوخ یڵاس نامەه ەل تێبدرک ییاود یچۆک یکواب
هل تێنێملەسیب یمرەف یەگڵەب ەب تێبەد ەو هو )دیقلا ةروص(و )ةافولا نايب( نامەه یووتشیناد
. تێرکەد ۆب یەوەنتساوگ ەک تێب ەراش وەئ کیزن ای اگزێراپ

ج - باتوق هبب یریگرەسواه راکدنێوخ /ی تێتس ندنێوخ یڵاس نامەه ەل یەگڵەب ەب تێبەد ەو ،ادی
یریگرەسواه یتسەبێرگ ەل تێنێملەسیب یمرەف واد ی)دیقلا ةروص( ،یناتسراش یراب یەمانسان
ەو ،یناتسراش یراب یتسیل ەل یندرکرامۆت یمرەف ەب و نەسەڕ ندناتساڕ ( قیدصت ) ی ۆب
وبایج یواچەڕ ەوێش نامەه ەب ەو ،تێرکب ناکەمانەگڵەب ەد )قلط( ینازێخ یەوەنو تێرک ەل
ادندنێوخ یڵاس نامەه ەمانەگڵەب ەل کەیراکەتخاس رەه ینتوەکرەد یتاک ەل ەو ناک
ەد ڵەگەل ناییاسای یەوەنیسرپێل . تێرک

د - ەب ەو ،تێبب یڵادنم ادیندنێوخ یڵاس ەل )ەنیێم یزەگەڕ ۆب اهنەت( کێراکدنێوخ /یباتوق رەه
. )ةدلولا نايب( تێنێملەسیب یمرەف یەگڵەب

ـه - یڵادنم دیهەش )یچک وڕوک( وارک لافنەئ و ینانێه یاود ەیەه نایەوەنتساوگ یفام یریگتشپ
نەیل ەل / یباتوق ەل ەوەراکدنێوخ ژاو ەب ەو ،ناکەوارکلافنەئ و نادیهەش یرابوراک یتەرازەو ۆ ی
ناکەوارکلافنەئ و نادیهەش یرابوراک یریزەو زێڕەب تێب . یەکەوەنتساوگ یەڵەمام راکدنێوخ
کەد ێپ تسەد ناشاپ ەواریگرەو یێل ەک یەجیلۆک وەل تا رامۆت ۆب ەوەتێرکەد زرەب یەکەڵەمام ی
ۆب یەکەوەنتساوگ یاواد ەک تێرکب ەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت یەتسارائ ات یەکۆکناز یتشگ
تاکەد .

و - ارۆتکد ورەتسام یەماناوڕب یناڕگڵەه ەل ۆکناز یاتسۆمام ی)چک و ڕوک( :یراکدنێوخ /یباتوق
وگ یفام ەیەه نایەوەنتسا نای)کیاد نای کواب( ەک یەراش وەئ کیزن نای ەیاگزێراپ وەئ ۆب
یتەیناکۆکناز ەل کێکەی یاتسۆمام اهەورەه ، ەوێش نامەه ەب ۆکناز ینارەبنامرەف یچک و ڕوک
تێبەه نایرەبنامرەف یەژاڕ ڵاس ەزناپ رەگەئ رتایز نای .ز - یفام ناینایەب یندنێوخ ەل راکدنێوخ /یباتوق ەب ناراوێئ یندنێوخ ۆب ەیەه یەوەنتساوگ
درەه ینووبەن یرل یاود ،تێب ادیۆخ یرۆپسپ نامەه ەل کێجرەم .ەکەشەب یاناوت ی ێپەب و لوو

ح - ەژێلۆک ی)ناراکدنێوخ /نایباتوق( اکەتەبیات نای ەوەنتساوگ یفام کەیەوێش چیهەب ن
.ناکەیموکح ەژێلۆک وۆکناز ۆب ەین نایرادناویم

ط - اوگ ناینایەب یەوێشواه یناکەشەب ۆب ناراوێئ یناکەشەب ەل ناراکدنێوخ /نایباتوق یەوەنتس
تێرکان .

ی - تشگ ۆب تاکب ناراکدنێوخ /نایباتوق ەل ێدنەه یەوەنتساوگ یاواد یریەس ەیەه ناکۆکناز ۆب
ەوێشواه یشەب وژێلۆک ۆب )مەکەی یغانۆق ەل ەگج( ،ندنێوخ یناکەغانۆق ۆب ینێوش
وبێجەتشین ماوەدرەب و سروق یشۆخەن یۆهەب ناینو :ەوەراوخ یمزیناکیم یێپ ەب -

یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم وود ە ( م ی : )

١ - راکدنێوخ /یباتوق و ترۆپاڕ تشگ یندرک چێپواه ڵەگەل یەوەنتساوگ یراکاواد ۆد ۆیک ەتنێم
یباتوق یتسوردنەت یراب ەک ەوەناکەیکشیزپ و سروق یشۆخەن ەب تێنێملەسەد راکدنێوخ /
یاخژێرد ە اد ەوەژێلۆک یەگێڕەل ەو تاکەد یەکەژێلۆک ەب شەکشێپ ن یتشگ یرامۆت ۆب یەکەیراکاو
ۆکناز ەک ی .ەوەتێرکەد زرەب
٢ - ۆب ەوەتاکەد زرەب یمرەف یوارسوون تێرکەدێل یەکەوەنتساوگ ەک یەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت
ەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت ێج ەتشین ینێوش ەل تاکەد ۆب یراکاواد راکدنێوخ /یباتوق ەک ی
. ناکەییارەب تشگ یندرک چێپواه ەب ینووب

٣ - ەوارک ەتسارائ یەکەیراکاواد ەک یەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت ۆب ەوەتاکەدزرەب کێوارسوون
)ناکۆکناز ەل ەوەنتساوگ یرابوراک ەب تەبیات یکشیزپ یەنژیل( ەب ەک یفارگوج ینێوش یێپ
ەکنب ێس ەل ەیتیرب :
1 - ]یکشیزپ یرێلوەه یۆکناز یەکنب [ رێلوەه یاگزێراپ ەک ۆب ەوەنتساوگ یرابوراک ەب ەتەبیات
یناکۆکناز :
ا - نیدەحلەس
ب - یکشیزپ یرێلوەه
ج رێلوەه یکینکەتیلۆپ
د - نارۆس
ـه - ەیۆک

2 - یەکنب [ ینامێلس یاگزێراپ یکشیزپ یژێلۆک ێلس ]ینام ۆب ەوەنتساوگ یرابوراک ەب ەتەبیات ەک
یناکۆکناز :
ا - ینامێلس
ب - ینامێلس یکینکەتیلۆپ
ج - نایمرەگ
د - ەجبەڵەه
ـه - نیڕەپاڕ3 - یەکنب [ کۆهد یاگزێراپ کۆهد یکشیزپ یژێلۆک ] ۆب ەوەنتساوگ یرابوراک ەب ەتەبیات ەک
یناکۆکناز :
ا - یۆکناز کۆهد
ب - یۆکناز ۆخاز
ج - کناز کۆهد یکینکەتیلۆپ یۆ

ەناتەبیات ەنژیل مەئ ەڵەمام تشگ یندرکێجەبێج و نترگرەو ەب نتسەدڵەه ناک یەوەنتساوگ ی
( یەگڕب ی ێپەب ناراکدنێوخ /یباتوق وود مە / ی . )

٤ - ەب ەوەتادەد ەکەوارسوون یمڵەو ناکۆکناز ەل ەوەنتساوگ یرابوراک ەب تەبیات یکشیزپ یەنژیل
ادیێت ەک کێترۆپاڕ ب یسروق یرا ەکەیشۆخەن راکدنێوخ /یباتوق یتسیوێپ و ینادێپ ەژێرد ۆب
ەوەیراک و سەک کیزن ەل یندنێوخ .

٥ - یمڵەو یەوەنترگرەو یاود ەو تێرکەد ەتسارائ یەکەیراکاواد ەک یەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت
ادناکۆکناز ەل ەوەنتساوگ یرابوراک ەب تەبیات یکشیزپ یەنژیل رگوج یەگێپ ی ێپەب یفا
د یشەب ۆب ەوەتاکەد زرەب کێوارسوون ا رەسەل نیڕبرەداڕ ۆب وارکاو و ەصاقم ەو نترگرەو یاناوت
ندرکرابرەس . وارکاواد یشەب یدنەمازەڕ یاود نووب یدنەمازەڕ وارکاواد یۆکناز یتشگ یرامۆت
تێرکەد ەوێل یەوەنتساوگ ەک یەیۆکناز وەئ یتشگ یرامۆت ۆب ەوەتاکەد زرەب کێوارسوون ەب
. نەیاخژێرد و سروق یشۆخەن یراکۆهەب

٦ - یەوەنتساوگ ەب تاکەدرەد ییۆکناز ینامرەف تێرکەد ەوێل یەوەنتساوگ ەک یەیۆکناز وەئ
ییۆکناز ینامرەف ەب تسەب تشپ وارکاواد یۆکناز ەو راکدنێوخ /یباتوق وەئ یۆکناز یە ەک
ێل یەوەنتساوگ ەو کەیەنێو ەو تاکەدرەد ییۆکناز ینامرەف تێرکەد نەکەییارەب تشگ ڵەگەل
ڵاب یندنێوخ یتەرازەو یەتسارائ / نانادنلپ و ندنێوخ یتشگ یتەیارەبوێڕەب یەوامەل تاکەد
. ندرک ینیبدروو یتسەبەم ەب ادەتفەه کەی

:ینیبێت
ۆر یەژێر ێبان ی ەل یتسناز یکێشەب رەه ەل ناکەوەنتساوگ ینتش 48 یەژێر ەو ،تێڕەپێت %
ل ناکەوەنتساوگ ینترگرەو ەل ێبان ادکێشەب رەه ە 18 ،رتایز یاواد یتاک ەل ەو ، تێڕەپێت %
ناینووچرەد یەرمنۆک یێکڕبشێپ ی ێپەب ادەسۆرپ کەی ەل وەوەنێرکەدۆک نایناکەڵەمام
.ێریگەدرەو ێل نایەکەژێڕ

یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم وود مە ( ەل ەگج( ی : ) )
تسەد ناراکدنێوخ /نایباتوق یەوەنتساوگ یەڵەمام ەرامژ یمرۆف( یەوەندرکڕپ ەب تاکەد ێپ 4 )
،یتسناز یشەب یدنەمازەڕ یندرکواچەڕ ەب ژێلۆک یرامۆت ەل رتاود یمرەف یوارسوون ەب
تێردرێنەد ۆکناز یتشگ یرامۆت ۆب ، ۆکناز یتشگ یرامۆت یدنەمازەڕ یاود ەو یرامۆت ەتێردرێنەد
ۆکناز یتشگ برەو یمرەف ەب ناینووبەن یرل ات وارکاواد ی اچەڕ ڵەگەل تێریگ یرل یندرکو
ژێلۆک( یشەب ینووبەن یتڵەکاف / ناکەناو یندرکەساقەم و ندرکرەبارەب ڵەگەل وارکاواد )
ناکەکەی ڵەگەل یتەیودنێوخ ەک یەناناو وەئ یتسیل( ،ادوارکاواد یتسناز یشەب نەیلەل ی
ادناکەیزرەو و ەنڵاس چێپواه و تێرکەد تێردرێنەد او رەگەئ( :کەیەوێش ەب ) رتایز وارکاواد یەن


یتاک ەل ەو ،)تێردنێزەبباد کێغانۆق ێبەد ووب یزرەو یەناو راوچ ای ،ەنڵاس یەناو وود ەل
ەو ،تێرکەد نایەکەغانۆق یەرمنۆک یواچەڕ ادەسۆرپ کەی ەل ناکەوەنتساوگ رەسەل ێکڕبشێپ
/نایباتوق یەوەنتساوگ ینامرەف وومەه ژاو ەب ناراکدنێوخ ۆ ۆکناز یکۆرەس ی تێبەد وومەه ،
یتەرازەو ەب تێردەد ناکەییارەب ڵەگەل یکەیەنێو ەوەنتساوگ یتسەبەم ەب ییۆکناز یکێنامرەف
/یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ ناناد نلپ و ندنێوخ یتشگ یتەیارەبوێڕەب ینیبدروو ۆب
. ندرک
:مەیێس

یەوەنتساوگ نایباتوق / ناراکدنێوخ ەل ۆکناز و یناکاگنامیەپ ڕەوان تسا و یرووشاب
قاریع ۆب یناکۆکناز مێرەه

( ەیەسۆرپ مەئ تێبەد رادروونس و ادتسیوێپ رۆز یتەڵاح ەل تێردەد ماجنەئ یغانۆق ەل ەگج ،
یەیەوێش مەب )ێرکان ادێت یەوەنتساوگ ەک مەکەی یل : ەوەراوخ

أ - رووشاب و تساڕەوان ەل تێرکەد ۆب نایەوەنتساوگ ەک یەناراکدنێوخ /یباتوق وەئ ۆب قارێع ی
وان یەگێڕەل ەو نترگرەو ینلپ ی ێپەب تێبەد مێرەه یناکۆکناز قارێع ینترگرەو یدنە ڵاردیف ی
. نباریگرەو

ب - یەڵەمۆک ۆب قارێع یرووشاب و تساڕەوان یناکۆکناز ەل تێرکان کەیەوێش چیهەب ەوەنتساوگ
زەو یوارسون ی ێپەب )یزاسنامرەد ،نادد یکشیزپ ،یتشگ یکشیزپ( یکشیزپ وڵاب یندنێوخ یتەرا
( ەرامژ یتسناز یەوەنیژێوت 5 / 18982 ( یراورەب ەل ) 4 / 5 / 4814 ) اد ەب و یرادناویم ەب اهنەت {
یرادناویم یناکەییامنێڕ یێپ تێبەد } .

ج - یەوەنتساوگ یجرەم نامەه ەب تێرکەد ۆب ەوەنتساوگ یزاوێش ەب نایەوەنتساوگ یەڵەمام
ۆکناز ناوێن ەل ناراکدنێوخ /نایباتوق یناکەڵاخ ەل وکەو ،مێرەه یناکاگنامیەپ و ( یەگڕب ەوود مە )
ۆب نایناکەناو یگنەسواه ەو ،مێرەه یناکۆکناز ەل اتواه یشەب و غانۆق نامەه ۆب ،ەووتاه اد
. ناکەییامنێڕ ی ێپەب تێرکەد

د - ندنێوخ یناکەغانۆق وومەه ۆب تێرکب مێرەه یڵاب یندنێوخ یتەرازەو یناکەییامنێڕ یواچەڕ
ەل .ناینترگرەو یناکەڵاس ینترگرەو ینلپ ی ێپەب )ةلضافملا( یناکەیرۆپسپ ەناو

ـه - گنامیەپ وۆکنازەل نترگرەو ۆب نایناکەماناوڕب یدوخ ینووب ەتسیاش ە یتاک ەل ەو ،مێرەه یناک
ناکەیمسەران ەینییائ ەناخباتوق و ییەشیپ یدنەواناود( وکەو ،ەشەب وەئ ۆب اد ینووبەن ەتسیاش
ەوێشواه و . تێرکان ۆب نایەوەنتساوگ )نایو - گنامیەپ وژێلۆک ناوێن ەل ەوەنتساوگ ە ینییائ یرابوراک و فاقوەئ یناکەتەرازەو ەب رەس یناک
( و )ينسلا فقولا( :یقارێع یووشێپ یفاقوەئ یتەرازەو و مێرەه ۆب ،ەکاتسێئ )يعیشلا فقولا
یناکۆکناز زەو ەب ندنەمتەبیات ەناوەئ ەکنوچ ،تێرکان مێرەه . نایناکەگنامرەف و تەرا

ز - یباتوق یەداوەناخ تێبەد راکدنێوخ / یاگزێراپ یریگتشپ شەمەئ ۆب و تێب مێرەه یووتشیناد
. تێبەه یکیاد نای کواب ینووب ێجەتشین وراک ینێوش یریگتشپ و ناکەراش

ح - ێپ رۆز یتەڵاح ەل ەو تێبەد ناکەژێلۆک و شەب یدنەمازەر و اناوت ی ێپ ەب ەوەنتساوگ ادتسیو
یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ یتەرازەو نەیل ەل وارک یراید یەژێر ی ێپەب تێردەد ماجنەئ
ەل تێبان ادکێشەب رەه ەل یتسناز 5 تێڕەپێت %

ط - ەوەنتساوگ وومەه یکەی ەب ێردەد ێل یرایڕب ەوەتەرازەو ینەموجنەئ نەیل ەل ڵەمۆک ەب
ۆکناز ڵەگەل ژێواڕ ادناک و ک ێجەبێج یمزیناکیم . ێرنەداد ۆب یندر
ی - گنامیەپ و ژێلۆک ەل و نمێرەه یناکەییەدامائ یووچرەد یەناراکدنێوخ /یباتوق وەئ ە یناک
مێرەه یناکۆکناز ۆب ەیین نایرادناویم و ەوەنتساوگ یفام ،نواریگرەو رووشاب ودنەوان .

( یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم ەیێس م : )
توق یەوەنتساوگ یەڵەمام نامەه ەل تاکەد ێپ تسەد راکدنێوخ /یبا ەل ەوەنتساوگ یەوام
ۆکناز مێرەه یناک ژێلۆک ەل ەو ، گنامیەپ نای ە ی ( یلصەئ ) ێپ تسەد ەکەڵەمام ،راکدنێوخ /یباتوق
برەس یندرک چێپواهەب ،ێرکەد و یەدر /یباتوق یتسیل ڵەگەل )ةیساردلا بلاطلا ةریس( راکدنێوخ
ەگەل یتەیودنێوخ ەک یەناناو وەئ ناکەکەی ڵ ەناو ی ی ةیساردلا داوملا( :ادناکەیزرەو و ەنڵاس
ەتێردرێنەد ەوەشێوەل ەو )ةیساردلا لوصفلاو تاونسلا یف تادحولاو نای ۆکناز میلعتلا ةئیه(
ەل ەو .ادمێرەه ەل وارکاواد یۆکناز ەتێردرێنەد یمرەف یوارسوون ەب ۆخوەتساڕ ەوەشێوەل )ينقتلا
ۆکناز نەیل وارکاواد ی ه ەل ژێلۆک ەتێردرێنەد ادمێرە ی گنامیەپ نا ە ی ەل ەو ،وارکاواد اک یرل یت
:کەیەوێش ەب ێرکەد ۆب وارکاواد یتسناز یشەب ەل یناکەناو یندرکەساقەم و اتواه ادنووبەن
کێغانۆق ێبەد ووب یزرەو یەناو راوچ ای ،ەنڵاس یەناو وود ەل رتایز وارکاواد یەناو رەگەئ(
ەوەشێوەل )تێردنێزەبباد ۆکناز یرامۆت ەوەتێردرێنەد وارکاواد ی یمڵەو تسیوێپ یراک یاود ،
یۆکناز یدوخ ( یلصەئ ) یندنێوخ یتەرازەو ەتێردەد شیکەیەنێو ەو ،ەوەتێردەد راکدنێوخ /یباتوق
مێرەه یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب ندرک ینیبدروو ۆب نایباتوق ینترگرەو یدنەوان / .

مەراوچ

باتوق یندنێوخ یەوەنتساوگ :مێرەه یناکۆکناز ۆب تڵوو یەوەرەد یناراکدنێوخ /ینای

أ - ڵاردیف یقارێع ەل ای ،مێرەه وانەل یەزناود یلۆپ رەگەئ مەکەی یغانۆق یراکدنێوخ /یباتوق
یەرمنۆک یێپەب اوەئ تێباریگرەو تڵوو یەوەرەد یناکەژێلۆک ەل کێکەی ەل و تێبدرک واوەت
ووچرەد یڵاس ەل ادمێرەه ەل نترگرەو تێرنەداد ین ەوە .

ب - ەزناود یلۆپ رەگەئ رت یناکەغانۆق یراکدنێوخ /یباتوق ی ڵاردیف یقارێع ای مێرەه وانەل
یژێلۆک /ۆکناز ێجرەم ەب تێباریگرەو تڵوو یەوەرەد یناکەژێلۆک ەل کێکەی ەل و تێبدرک واوەت
وی یتسیل ەل و نب ناکەوارک ێپ اوڕب ەیۆکناز ەل و نبەن یلهەئ و نب یموکح یایفارگۆلیب و ۆکسن


رەگەئ مێرەه یناکۆکناز ەل ەوەتێرنەداد یۆخ یشەب ەل ،نبارک رامۆت ناهیج یناکۆکناز یتێکەی
یندرکەساقەم و یرەبارەب ی ێپ ەب ەو ،تێباریگرەو ادینووچرەد یڵاس ەل ەشەب وەل یەکەرمنۆک
ناکەناو وارکاواد یژێلۆک و شەب یەگێڕەل تێرکەد یراید ۆب یەکەغانۆق .

ج - تڵوو یەوەرەد ەل ەزناود یلۆپ وارک ێپ اوڕب یکەیەناخباتوق ەل راکدنێوخ /یباتوق رەگەئ
ای کێژێلۆک چیه ەل و تێبدرک واوەت ن ای ،تێباریگەنرەو کەیاگنامیەپ ن تێب ادمەکەی یغانۆق ەل
:اوەئ -
1 - . مێرەه یەدرەورەپ یتەرازەو ەل تێرکەد ناسکەی یەکەماناوڕب
4 - کەیەنژیل نەیل ەل یاود یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ یتەرازەو ەل رۆپسپ ی
یندناگنەسڵەه ەماناوڕب ی یەکەوارکناسکەی ەییەدامائ یەکەرمنۆک یێپەب ، ڵەگەل دروارەب ەب
مێرەه یناکەییەدامائ یناووچرەد . تێرکەد یراید ۆب ینێوش

د - راکدنێوخ /یباتوق رەگەئ تڵو یەوەرەد ەل ییەدامائ یشەش واوەت ۆکناز ەل ێکەی ەل ،تێبدرک
ەل ناهیج یناکۆکناز یتێکەی و ۆکسنوی یتسیل ەل وارک رامۆت ووارک ێپ اوڕب یلهەئ ،یموکح
ۆکناز و ژێلۆک و شەب یرۆپسپ نامەه ەل اوەئ )مەکەی یغانۆق ەل ەگج( تێب رت یناکەغانۆق
شەب یەگێڕەل ناکەناو یندرکەساقەم و یرەبارەب ی ێپ ەب ەوەتێریگەدرەو / ک ژێلۆ یتڵەکاف /
. ەوەوارکاواد

( یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم مەراوچ - : )د
١ - یتشگ یرامۆت یەگێڕ ەل تاکەد وارکاواد یۆکناز ەب شەکشێپ یراکاواد راکدنێوخ /یباتوق
یناکەییارەب وەماناوڕب تشگ ڵەگەل ەوۆکناز ەک تێنێملەسیەد ەک یناکەووتوەکشێپ ەغانۆق ەل
ووب ۆکناز یندنێوخ وەماناوڕب تشگ( تڵوو یەوەرەد ەل ە د ۆ ک وی تێب وارنێملەس تێبەد ناکەتنێم
یقارێع یتەرافەس نەیلەل ناتسدروک یمێرەه یتەموکح یتەیارەنێون نای ەک یەتڵوو وەل
وودنێوخ ادێت راکدنێوخ /یباتوق یتەی ) .
٢ - یەتسارائ یمرەف یوارسوون وارکاواد یۆکناز یتشگ یرامۆت /یتڵەکاف ب /ژێلۆک وارکاواد یشە
یغانۆق یندرک یراید ەو ندرکرابرەس و یوایش یتسەبەم ەب ادناکەییارەب تشگ ڵەگەل تاکەد
ەرامژ یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ یتەرازەو یوارسوون ی ێپەب وارکاواد یشەب ەل ندنێوخ
( 5 / 44682 ( یراورەب ەل ) 4 / 14 / 4880 . اد)
٣ - یدنەمازەڕ یاود /یتڵەکاف ەب /ژێلۆک تشگ وارکاواد یۆکناز یتشگ یرامۆت ،وارکاواد یش
ینیبدروو ۆب نایباتوق ینترگرەو یدنەوان ۆب ەوەتاکەد زرەب یمرەف یوارسوونەب ناکەییارەب
.نترگرەو یدنەمازەڕ و ندرک ەو تاکەدرەد یرازەو ینامرەف نایباتوق ینترگرەو یدنەوان
کاواد یۆکناز یەتسارائ یوار . ندرکێج ەبێج ۆب تاکەد


ەجنێپ : م

یتساڕەوان و رووشاب یناکۆکناز ۆب مێرەه یناکۆکناز ەل ناراکدنێوخ /نایباتوق یەوەنتساوگ
:قاریع

و ناکۆکناز ۆب مێرەه یناکۆکناز ەل تاکب ەوەنتساوگ یاواد رەگەئ کێراکدنێوخ /یباتوق رەه
/ەرامژ یمرۆف ی ێپەب( قاریع یرووشاب و تساڕەوان یناکاگنامیەپ 5 ڕ ێبەد ) وودرەه یدنەمازە


یدنەمازەر یاود ،تاکەد ێپ تسەد مێرەه یناکۆکناز یەڵەمام و تێریگبرەو ەتسەد /ۆکناز
ەتێردەد )ناکەییارەب ڵەگەل( کەیەنێو اجنیئ ،تێچەدرەد ۆب ییۆکناز ینامرەف لوودرەه
نایباتوق ینترگرەو یدنەوان و یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ یتەرازەو ک ینیبدروو ۆب ندر .


مەشەش :

:تڵوو یەوەرەد ۆب مێرەه یناراکدنێوخ /نایباتوق یەوەنتساوگ

أ - . تێبەد ژێلۆک و شەب ۆب ەکەوەنتساوگ
ب - . تێبەه یۆخ یژێلۆک و شەب یمرەف ینووبەن یرل تێبەد
ج - ژێلۆک /ۆکناز یمرەف یدنەمازەڕ ی . تێبەه یوارکاواد
د - ۆکناز یدنەمازەڕ ی رکواچەڕ ەب تێبەه یۆخ ،ناکەییاراد و یڕێگراک و یتسناز ەییامنێڕ یند
ۆب یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ یتەرازەو ۆب ەوەتێرکەد زرەب ەکەڵەمام ەوەئ یاود
نترگرەو یدنەمازەڕ رتاود و ەو تاکەدرەد یرازەو ینامرەف نایباتوق ینترگرەو یدنەوان
. تاکەد یراد یدنەویەپ یۆکناز یەتسارائ


مەتوەح :

د : ناینایەب / ناراوێئ یندنێوخ ەل ناراکدنێوخ /نایباتوق یندنێوخ ینیزەبا

نێوخ /یباتوق وەئ ۆکناز ەل نێریگەدرەو ەک یەناراکد یفام ادمەکەی یغانۆق ەل ،مێرەه یناک
ەیەه ناینیزەباد ( نەمەت یجرەم یندرکواچەڕ یاود 08 ) ەو ناینایەب یندنێوخ ۆب ڵاس ( 05 )
اراوێئ یندنێوخ ۆب ڵاس )ن : ەوەراوخ یەیەوێش مەب

یەرمنۆک نیرتمەک ەل ووب رتزرەب راکدنێوخ /یباتوق یشەب یەرمنۆک نیرتمەک رەگەئ .أ یتشگ(
اگزێراپ نای یباتوق یەرمنۆک یندرک واچەڕ ەب ) تاکەد ۆب ینیزەباد یاواد ەک یەشەب وەئ ەل
ینووب ێجەتشین ینێوش ینووب ێجەتشین ینێوش ەل کیزن نای رۆف ی ێپەب( ( ەرامژ یم 0 ) ) ەب
یندرکواچەڕ ( ەلضافملا سورد ) تاکەد ۆب ینیزەباد ەک یەشەب وەئ ی یندرک رامژەه ڵەگەل
ندنێوخ یچیم ەل نتسخاود نای نتوەک یڵاس .

ب ەل ەک یەناراکدنێوخ /یباتوق وەئ . ( یندنێوخ یڵاس 2012-2013 ەل و نواریگرەو ) یغانۆق
اود ای نتوەک یۆهەب( ەوەتەنوام ادمەکەی ناوتەد )نتسخ ن ناینووب ێجەتشین ینێوش ۆب کیزن نای
ەل ینێوش ناینووب ێجەتشین ، ڵەگەل ،ناینترگرەو یڵاس یەرمنۆک یێپەب تێرکب ۆب ناینیزەباد
ئ ( ەرامژ یمرۆف ی ێپەب( ندنێوخ یچیمەل نتسخاود ای نتوەک یڵاس یندرکرامژە ٣ )) ەب
یندرکواچەڕ یرۆپسپ ەناو( ی ناکە ( ەلضافملا سورد ) ) ی . تاکەد ۆب ینیزەباد ەک یەشەب وەئ

ج تێبەن ینتسخاود و نتوەک یڵاس ێجرەم ەب ،مەوود یغانۆق ۆب مەکەی یغانۆق ەل تێبووچرەد .
( ەرامژ یمرۆف ی ێپەب( ٣ ڵەگەل ، )) ئ ندنێوخ یچیم ەل ەڵاس وەئ یندرک رامژە اد .د ەناشەب وەئ ۆب نیزەباد . ەندرک یقات و نتوەکێپواچ یجرەم ەک تێرکان و ییەتسەج یەو
ەرەنوه ،یشزرەو یەدرەورەپ( وکەو ،ەووب نترگرەو یجرەم ادێت ناییەتسیاش و یرەنوه
. ناینترگرەو یڵاس ی ێپەب ەو ،)دته ....ناکەناوج

ـه هژێڕ . هباد ی هل نیز هه هب ر هل ێبان یتسناز یکێش 48 هپێت % هو ،تێر هژێڕ هو ی ینترگ
هباد هواردنێز هل ناک هه ب ر ه هل ێبان ادکێش 18 هپێت % همام یراکاواد ،تێڕ هڵ /یباتوق ی
هدۆک ناراکدنێوخ هنێرک هل و هو هی هسۆرپ ک هب اد هرمنۆک ی ێکڕبشێپ ی ێپ هد ی ناینووچر
هژێڕ هک هو ێل نای هدر .ێرێگ

( یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم ەتوەح : )م
.ا ەک یەناراکدنێوخ /یباتوق وەئ نیزەباد ۆب نای ەل و نترگرەو ینلپ ی ێپەب تێبەد تێرکەد
یەڵەمام ەل ەو ،نباریگرەو ەوەنترگرەو یدنەوان یاگێر نیزەباد ەو ، ێرکەد ێپ یەژامائ ادەکە
هل یژۆر 2013/7/10 یژۆڕات 2013/9 /12 یەڵەمام نیزەباد . تێرکەد شەکشێپ
یەژێلۆک وەئ یوارسون ینووچرەد یتوەکێڕ( یاواد راکدنێوخ /یباتوق ەک ینیزەباد ەل تاکەد ێل
2013/09/17 ییۆکناز ینامرەف ینووجرەد و )تاکەن ڕەپێت نیزەباد ەل نای 2013/9/30
. تاکەنڕەپێت

.ب ەد ناکەییارەب ڵەگەل یکەیەنێو نیزەباد یکەیەڵەمام وومەه رێن تێرد ۆب ینترگرەو یدنەوان
نایباتوق ناراکدنێوخ / ک ینیبدروو ۆب ندر یدنەمازەڕ و ، ۆب یواجنوگو ارێخ یکەیەسۆرپ ەو
یدنەوان ەتێرەدەد یکەیەنێو و تێرکەدرەد ێپ ییۆکناز ینامرەف رتاود تێرکەد ەتسەجرەب
نترگرەو .


مەتشەه :
:ناراکدنێوخ /یباتوق یندرک یرادناویم

هب یرادناویم یمتسیس هوێش هی هل و رادروونس یک هلاح ادتسیوێپ رۆز یت ەد هل ،تێرک هگ ینیبێت ڵ
هئ هو ی هب یرادناویم هک هوێش چیه هی هل تێرکان ک هژێلۆک و ۆکناز هئ هیله هل ناک هوان هو و
هد هر هو هه ی هیموکح ۆکناز ۆب مێر هه یناک مێر : ەوەراوخ یەیەوێش مەب
رادرونس رۆز یکەیەوێش ەب ەو ەییتاک یکێمتسیس یرادناویم یمتسیس ز یتەڵاح ەل ەو ادتسیوێپ رۆ
ەب رت یکێڵاس یەوام ۆب ەوەتێرکەد ژێرد ادتسیوێپ رۆز یتاک ەل ەو ڵاس کەی یەوام ۆب تێرکەد
یدنەمازەڕ یتشگ یرامۆت رادناویم یۆکناز /ژێلۆک ەو رادناویم یشەب /ژێلۆک یدنەمازەڕ یاود ەو
شەب : ەیەوێش مەب ناویم کەو ەووتاه ی ێل راکدنێوخ /یباتوق ەک
أ - باتوق وەئ ۆب قارێع یرووشاب و تساڕەوان ەل تێرکەد ۆب ناییرادناویم ەک یەناراکدنێوخ /ی
وان یەگێڕەل ەو نترگرەو ینلپ ی ێپەب تێبەد مێرەه یناکۆکناز قارێع ینترگرەو یدنە
. نباریگرەو
ب - ەین ناتسدروک یمێرەه یکڵەخ ەک تێنێملەسیب ێبەد راکدنێوخ /یباتوق و یەداوەناخ تێبەد
ێوخ /یباتوق یریگتشپ و ناکەراش یاگزێراپ یریگتشپ شەمەئ ۆب و تێب مێرەه یووتشیناد راکدن
. تێبەه یکیاد نای کواب ینووب ێجەتشین وراک ینێوش
ج - ەب رەس یناکەییەدامائ یووچرەد تێبان راکدنێوخ /یباتوق /ەدرەورەپ یتەرازەو یتەموکح
. تێب ناتسدروک یمێرەه


د ـ - ئ نەیل ەل ڵەمۆکەب یرادناویم ڵەگەل ژێواڕ ەب ێردەد ێل یرایڕب ەوەتەرازەو ینەموجنە
ادناکۆکناز و . ێرنەداد ۆب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم
و - یتەرازەو یوارسوون ی ێپەب ەرادروونس رادناویم یراکدنێوخ /یباتوق یناکەفام و کرەئ وومەه
( ەرامژ یتسناز یەوەنیژێوت وڵاب یندنێوخ 5 / 4681 ( یراورەب ەل ) 11 / 4 / 4880 ) . اد


( یەگڕب یندرک ێجەبێج یمزیناکیم مەتشەه : )

١ - ینانێه ەب تێد یەوێل ەک یەیۆکناز وەل تاکەد ێپ تسەد یەکەڵەمام راکدنێوخ /یباتوق
راکدنێوخ /یباتوق ەک یەیۆکناز وەل یرادناویم ۆب یەکۆکناز ینووبەن یرل رەسەل یمرەف یوارسوون
تێوەیەد رک ەتسارائ ەو ناویم ەب تێبب . رادناویم یۆکناز یتشگ یرامۆت ۆب تێب وا
٢ - ۆب تاکەد وارسوون رادناویم یۆکناز یتشگ یرامۆت / یتڵەکاف ژێلۆک / یندنێوخ یەوێشواه یشەب
.راکاواد یراکدنێوخ /یباتوق ینترگرەو یاناوت ەب تەرابەس ەکۆکناز ەل راکدنێوخ
٣ - ینووبەن یرل یتاکەل /یتڵەکاف نەمازەڕ ەب شەب /ژێلۆک /یباتوق یندرک یرادناویم رەسەل ید
ڵەگەل واربوان یناکەییارەب تشگ ەو راکدنێوخ /یباتوق یراکاواد یتشگ یرامۆت .ناویم یراکدنێوخ
یدنەمازەڕ و یرادناویم یکەرەس یۆه / یتڵەکاف مەدرەب ەتاخەد رادناویم یشەب /ژێلۆک یکۆرەس
مازەڕ ینترگرەو ۆب ۆکناز .یدنە
٤ - مازەڕ ینترگرەو یاود یدنە یکۆرەس ۆکناز کێڵاس یرادناویم ەب کێوارسون ەب یتشگ یرامۆت
یەکەیلصەئ ۆکناز یڕێگراک ینامرەف ینانێه شاپ ەو ەوەتاکەد راداگائ یەکەیلصەئ ۆکناز ینامرەف
ییۆکناز ۆب یرادناویم ەب تێچەدرەد .
رامۆت ەرامژ یوارسوون رادناویم یۆکناز یتشگ ی ( 5 / 4681 ( یراورەب ەل ) 11 / 4 / 4880 اد) ەب
ەتادەد کەیپۆک ەوەیکۆرەوان / یباتوق و فام وومەه یراداگائ یەوەئ ۆب رادناویم یراکدنێوخ
ناش رەسەل ەک تێب یناکەکرەئ تێ کەو ی و . ناویمهیۆن :م
هب هم هب یتس ،یتسناز یتسائ ینترگاڕ زرەب هه هف ر هنتساوگ یکێرایڕب ای کێنامر هو نیزەباد نای
هپێت یاود نووب ڕ هل رتایز ی هی هل گنام ک هد هد یندرک ێپ تس هف یماو هب یمر همانڵاس ی ێپ ی
ییۆکناز /یباتوق ۆب تێرکب ەڵاس وەئ ۆب ندنێوخ ینتسخاود ینامرەف ێبەد اوەئ تێچبرەد
.راکدنێوخ

: مەیەد
کەییامنێڕ تشگ ووشێپ ینا یەناوەچێپ ەک مەئ گڕب نەنا . تێرکان ێپ یراک

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->