P. 1
انجمن نجات

انجمن نجات

|Views: 63|Likes:
منشور بواسطةNejat Society
انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان در داخل کشور تأسیس و فعال شده است.
انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان در داخل کشور تأسیس و فعال شده است.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nejat Society on May 27, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

‫اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت‬

‫ﮐﻠﻴﺎت:‬ ‫ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رﺟﻮﯼ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ( ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻓﺮاد ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺪاﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬‫را در اﺳﺎرت ذهﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ و از ﺁﻧﺎن در ﺟﻬﺖ اﻣﻴﺎل رهﺒﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﮕﺮد هﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪ هﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻗﻪ هﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ‬‫اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯾﺸﺎن، ﺁﻧﺎن را هﺮﭼﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫ "اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت" ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز در اﺳﺎرت‬‫ذهﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻴﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﺮاق هﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ رﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺁﻧﺎن‬ ‫در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر:‬ ‫ اﻋﻀﺎﯼ رهﺎ ﺷﺪﻩ از ﺑﻨﺪهﺎﯼ ذهﻨﯽ و ﻋﻴﻨﯽ ﻓﺮﻗﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻋﻀﺎﯼ درﺑﻨﺪ،‬‫ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪﻩ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ هﻴﭻ ارﮔﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان از اﻣﮑﺎﻧﺎت‬‫ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاﻓﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ادارﻩ ﻣﻴﺸﻮد.‬‫اﺻﻮل:‬ ‫ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ. اﯾﺮاد ﺑﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت دﺳﺖ هﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎرﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻴﻔﺸﺎرد.‬ ‫ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ را ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ و هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ‬‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاﻓﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ.‬ ‫اهﺪاف:‬ ‫ ﻧﺠﺎت دوﺳﺘﺎن و هﻤﺮزﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ از ﭼﻨﮕﺎل ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رﺟﻮﯼ و ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎﯼ‬‫ﻋﺎﻃﻔﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻋﺰﯾﺰان ﭼﺸﻢ ﺑﺮاهﺸﺎن.‬ ‫ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﯼ وﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺑﺮﻗﺮارﯼ اﺗﺤﺎد ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ‬‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﻴﺪﻩ و ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ.‬ ‫ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﻋﺰﯾﺰان در ﺑﻨﺪﺷﺎن در ﻋﺮاق.‬‫ ﯾﺎرﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاق ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در رﻧﺞ و ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و‬‫ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ هﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﺁﻧﺎن.‬ ‫ اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رﺟﻮﯼ و ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﺳﺎدﻩ دل از‬‫واﻗﻌﻴﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﻪ اﺳﺎرت در ﺁﻣﺪن ﺁﻧﺎن در ﭼﻨﮕﺎل اهﺮﯾﻤﻨﯽ‬ ‫ﻓﺮﻗﻪ.‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ:‬ ‫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و ارﮔﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎن ﺑﺮاﯼ‬‫رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن ﺁﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎﯼ ﻓﺮﻗﻪ در راﺳﺘﺎﯼ‬‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﻴﺮ ﺁﻧﺎن در ﻋﺮاق.‬ ‫ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪارهﺎ، ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺟﻠﺴﺎت، اﯾﺠﺎد‬‫ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﺎت، و ﻏﻴﺮﻩ.‬ ‫ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس، ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ، ﺟﻬﺖ‬‫ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف ﺁن.‬ ‫ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺬ وﯾﺰا، ﻣﻬﻴﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬‫ارﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ذﯼ رﺑﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت در اﻣﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ، ﺑﺮﻗﺮار‬ ‫ﮐﺮدن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ، و ﻏﻴﺮﻩ‬

‫ ‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->