‫‪ :‬مقدمه‬

‫گياه کاسنی از جمله گياهان مفيدی است که تاريخ استفاده آن به‬
‫دورانهای قبل از ميلد مسيح می رسد و مصرف آن بين ملل مختلف‬
‫متداول بوده است ‪ ،‬بطوری که اطباء آن دوران از جمله جالينوس ‪،‬‬
‫پلين ‪ ،‬ديوسکوريد و عده ای ديگر برای کليه قسمتهای اين گياه بعنوان‬
‫درمان و بهبودی بيماريها اهميـت زيادی قائل بوده اند و هنوز هم به‬
‫دليل اعتقادی که بيشتر مردم به اين گياه دارند آن را برای مداوای‬
‫بيماريهای مختلف مصرف می کنند که در اين باره نيز به ويژه در‬
‫کتابهای قديمی و سنتی ايران از جمله مخزن الدويه ‪ ،‬قانون ابوعلی‬
‫سينا و‪ ...‬توصيه هايي شده است ‪ .‬پس بر شهرت کاسنی افزوده شده‬
‫است و امروزه علوه بر جمع آوری گونه های وحشی آن ‪ ،‬بصورت‬
‫‪) .‬اهلی نيز کشت می شود (‪۲‬‬

‫‪ :‬مشخصات سيستماتيک‬
‫‪Class: DICOTYLEDONES‬‬
‫‪Sub . Cl: GAMOPETALIES‬‬
‫‪FAMI : COMPOSITAE / ASTERACEAE‬‬
‫‪1‬‬

‫‪GENUS : CICHORIUM‬‬
‫)‪SP : INTYBUS (5‬‬
‫‪ :‬نام انگليسی ‪Wild chicory , suceory‬‬
‫‪ :‬نام فرانسه ‪Chieoree amere , chicoree , chicoree sauvage‬‬
‫‪ :‬نام آلمانی ‪Zichorien weg warte , wild cichorie , cichorien warzel‬‬
‫‪ :‬نام ايتاليايی ‪c. amara , Radicchio – baono , cicorea salvatica , cicoria‬‬
‫عر گل (‪۱۱‬‬
‫رش ‪ ،‬شا َ‬
‫وريه ‪ِ ،‬‬
‫)نام عربی ‪ِ :‬‬
‫شک َ‬
‫س ِ‬
‫)نام فارسی ‪ :‬کاسنی تلخ ‪ ،‬کاسنی ( ‪۴‬‬
‫‪ :‬مترادف‬
‫)‪, C . commune Pall. (5‬‬

‫‪Cichorium caeruleum Gilib‬‬

‫‪ :‬مشخصات گياهشناسی‬
‫کاسنی گياهی علفی خودروی يکساله ‪ ،‬دو يا چند ساله است ( ‪ .) ۴‬دارای‬
‫ساقه ای است که در حالت وحشی ‪ ،‬ارتفاعش به ‪۵/۰‬تا ‪ ۵/۱‬متر می رسد ولی‬
‫‪ .‬اگر پرورش يابد از دو متر نيز تجاوز می نمايد‬
‫از اختصاصات آن اين است که ريشه ای قوی به قطر انگشت به درازی ‪۵/۰‬تا‬
‫‪ ۱‬متر و به رنگ قهوه ای دارد ولی اگر قطع گردد ‪ ،‬رنگ مايل به سفيد نمايان‬
‫‪ ) .‬می سازد ‪ .‬در داخل ريشه آن ‪ ،‬شيرابه ای شيری رنگ جريان دارد (‪۵‬‬

‫‪2‬‬

‫ساقه ‪۱.۲‬‬
‫ساقه آن باريک ‪ ،‬استوانه ای و دارای انشعابات کم و منحصرا در قسمت‬
‫انتهايی ساقه ‪ ،‬شاخه هايی با حالت فاصله دار از محور اصلی در گياه‬
‫‪ .‬مشاهده می شود‬

‫‪3‬‬

‫‪ ٣‬برگ‪۱.‬‬
‫برگهايی متناوب و پوشيده از تارهای فراوان در اطراف رگبرگ ميانی دارد ‪.‬‬
‫شکل ظاهری برگهای قاعده ساقه آن با بقيه فرق دارد ‪ ،‬مانند آنکه در قاعده‬
‫ساقه ‪ ،‬برگها عموما ُ دراز ‪ ،‬منقسم به قطعات عميق دندانه دار و منتهی به‬
‫يک قسمت انتهايی مثلث شکل است و هرقدر به رأس ساقه نزديک گرديم ‪،‬‬
‫برگها کوچکتر می شوند و کناره تقريبا ُ ساده و وضع ساقه آغوش پيدا می‬
‫)کنند و برگهای پايينی ساقه بريده ‪ ،‬بريده و برگهای باليی آن ساده است ( ‪۹‬‬
‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫گل ‪۱.۴‬‬
‫گلهای مجتمع آبی ‪ ،‬ندرتا ُ صورتی يا متمايل به سفيد است ( ‪ . )۸‬به شکل گل‬
‫آذين کاپيتول ‪ ،‬مرکب از گلهای زبانه ای است (‪ ۵‬ـ) ‪ .‬کپه گل فاقد دمگل ‪،‬‬
‫دوتايی يا سه تايی است و براکته ها و قطعات گريبان هم کرکدار و غده ای‬
‫می باشند (‪ . ) ٨‬گلها به تعداد زياد و به شکل فاصله دار در طول محور ساقه‬
‫و انشعابات آن شکفته می شوند (‪ . )۵‬در هر کاپيتول کاسنی ‪۱٨‬تا ‪۲۰‬گل زبانه‬
‫ای منتهی به ‪ ۵‬دندانه ديده می شود که در انولوکری سبز رنگ و مرکب از ‪۲‬‬
‫رديف براکته واقع اند (‪ . ) ۵‬گلها از بغل برگها می رويند و قطر تاج تقريباُ‬
‫‪۱۵ .‬تا ‪ ۴۵‬سانتيمتر است‬

‫‪5‬‬

‫ميوه ‪۵.۱.‬‬
‫ميوه فندقه چهار وجهی ‪ ،‬خاکستری ‪ ،‬نسبتا ُ مسطح و منتهی به مجموعه ای‬
‫از فلسهای بسيار کوچک است ( ‪ . )۵‬فندقه ‪ ٨ ،‬بار طويل تر از کرکهای جقه‬
‫‪) .‬ای هستند ( ‪۸‬‬

‫از مشخصات آن اين است که گلهايش در مقابل تابش نور خورشيد ‪ ،‬حالت‬
‫شکفته و باز شده بخود می گيرند (‪ . )۱۰‬در حالی که هنگام غروب آفتاب يا‬
‫موقع شب ‪ ،‬يا در هوای مه آلود و يا بارانی ‪ ،‬گلهای واقع بر روی کاپيتول ‪،‬‬
‫‪) .‬بهم نزديک می گردنند و آنرا بصورت تا شکفته جلوه می دهند ( ‪۵‬‬
‫‪6‬‬

‫‪ :‬پراکنش جغرافيايی ‪۲.‬‬
‫کاسنی در زمينهای نسبتا ُ مرطوب کناره جاده ها ‪ ،‬اماکن باير و دامنه های کم‬
‫‪) .‬ارتفاع می رويد (‪۱۳‬‬

‫‪ :‬پراکنش در جهان ‪۲-۱‬‬
‫در دامنه های کم ارتفاع غالب نواحی اروپا تا سوئد ‪ ،‬مناطق غربی و مرکزی‬
‫آسيا و شمال آفريقا به حال ت خودر و و در آمريکا ی شمالی به حال ت نيمه‬
‫‪ ) .‬وحشی می رويد (‪٧‬‬

‫‪ :‬پراکنش در ايران ‪۲-۲‬‬
‫کاسنی دارای پراکنش وسيعی است و تقريبا در اغلب مناطق ايران می رويد‬
‫چنانکه در دامنه های کم ارتفاع البرز ‪ ،‬راه قزوين به رشت ‪ ،‬اطراف رودبار ‪،‬‬
‫تهران – کرج ‪ ،‬اطراف تهران ‪ ،‬آذربايجان ‪ ،‬گيلن ‪ ،‬فارس ‪ ،‬بلوچستان ‪ ،‬آبادان‬
‫‪) .‬و مناطق کوهستانی خراسان می رويد (‪۱۱‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .٣‬اکولوژی‬
‫کاسنی در انوا ع اقليمها بخصوص د ر مناطق معتدل ه می رويد ‪ ،‬معمول ـدر‬
‫اراضی و باير در قسمتهای سايه مرطوب و کم نور رشد می کند ‪ .‬کاسنی به‬
‫خاکهای غنی ‪ ،‬خوب زهکش شده ‪ ،‬خنثی تا قليايی ( با پی اچ متوسط ) و نور‬

‫‪ ) .‬خورشيد نياز دارد (‪۸‬‬
‫‪ :‬نحوه تکثير ‪۴.‬‬
‫‪ ) .‬کاسنی بوسيله ی بذر در بهار يا پاييز تکثير می شود ( ‪۳‬‬

‫‪ :‬کاشت ‪ ،‬داشت ‪ ،‬برداشت ‪۵.‬‬
‫‪ :‬کاشت ‪۵-۱‬‬
‫برای پرورش کاسنی ‪ ،‬دانه گياه را در اوايل ارديبهشت می کارند (‪. ) ۷‬‬
‫معمول ُ بذر را قبل از کاشت چند ساعت در آب خيس می کنند و پس از‬
‫بيرون آوردن و باد دادن می کارند ‪ .‬فاصله بوته ها ا زهر طرف ‪۲۵‬‬
‫سانتيمتر گرفته می شود ‪ .‬تراکم ‪ ٨-۱۲‬بوته در هر متر مربع با فواصل‬
‫رديفهای کاشت ‪ ۶۰-۵۰‬مناسب است و برای کاشت هر هکتار ‪۵‬کيلوگرم بذر‬
‫‪) .‬لزم است ‪ .‬بذرها بعد از ‪ ۱-۲‬هفته جوانه می زنند (‪۱۳‬‬

‫‪ :‬داشت ‪5-2-‬‬
‫وقتی ارتفاع گياه به ‪ ۱۰‬الی ‪۱۵‬رسيد مزرعه کج بيل اول زده می شود و‬
‫هفته بعد از آن ‪ ،‬کج بيل دوم زده می شود و تا وقتی ارتفاع گياه به چند‬
‫‪ ) .‬سانتيمتر برسد بايستي علفهای هرز را از خاک خارج کرد ( نقدی بادی‬

‫‪ :‬برداشت ‪٣-۵-‬‬
‫از برگ آن در تير و مرداد می توان استفاده کرد و ريشه آن را در مهر و آبان‬
‫می توان برداشت نمود برای توليد دانه پس از بيرون آوردن ريشه های آن‬
‫تعدادی از ريشه که رشد کافی نموده و قوی‬

‫سالم باشند برای توليد انتخاب‬

‫و بی درنگ مجددا ُ در زمينی که قبل تهيه و آماده و کود دهی شده می کارند ‪.‬‬
‫اين پايه ها در بهار رشد نموده و در پاييز سال بعد به دانه می نشيند و می‬
‫توان محصول دانه ی آن را برداشت نمود ‪ .‬کاسنی در زمينهای باير و کنار‬
‫‪ C. intybus‬جاده های می رويد و اگر آن را بطور پرورشی و با مراقبت کاشته‬

‫‪8‬‬

‫وحشی ريشه ی آن خيلی ضخيم و کلفت می شود که آنرا کاسنی قهوه ای‬
‫می نامند (‪ . )۱۳‬لزم به تذکر است که برگ کاسنی را بايد به موقع از ساقه‬
‫جدا کرد که گياه کامل ُ رسيده باشد ‪ .‬زيرا در غير اين صورت به نمو ريشه‬

‫زيان می رساند (‪۳‬‬

‫) ‪ .‬در موقع خارج کردن ريشه کاسنی از زمين بايد به اين‬

‫نکته توجه شود که ريشه ها در آخر سال اول ‪ ،‬از زمين خارج گردد ‪ .‬زيرا در‬
‫غير اين صورت اگر ديرتر بدست آيد ‪ ،‬حالت گوشتدار بودن آن از دست می‬
‫‪ .‬رود و سخت و چوبی و غير قابل استفاده می شود‬
‫برداشت اين گياه مانند يونجه با داس صورت می گيرد ‪ .‬اين گياه را سه بار در‬
‫سال می توان برداشت نمود ‪ .‬برداشت اول اگر کشت در اسفند ماه صورت‬
‫گرفته باشد در اوايل تابستان ‪ ،‬چين دوم در اواسط تابستان و چين سوم در‬
‫‪ .‬اواخر مهر ماه صورت می گيرد‬

‫‪ :‬عملکرد در هکتار‬
‫ريشه در سال دوم ‪۱۰‬تن در هکتار و اندام های هوايي ‪ ۱۲‬تن در هکتار در هر‬
‫‪ .‬سال‬

‫‪9‬‬

‫اندام مورد استفاده ‪۶.‬‬
‫ريشه ‪ ،‬برگ ‪ ،‬دانه ‪ ،‬گل و تقريبا تمامی اعضای کاسنی مورد استفاده قرار‬
‫‪) .‬می گيرد (‪۶‬‬

‫‪:‬ترکيبات شيميايي ‪۷.‬‬
‫برگ کاسنی ‪۷-۱-‬‬
‫شيکورين ( تلخ ) ‪ ،‬سولفاتها و فسفاتهای سديم ‪ ،‬منيزيم ‪ ،‬پتاسيم ‪ ،‬نيـترات‬
‫پتاسيم‬

‫ريشه کاسنی ‪۷-2-‬‬
‫اينولين ‪ ،‬قندهای مختلف از قبيل گلوکز ‪ ،‬لولز و ساکاروز ‪۱۵% -۱۱ % -%۱۵‬‬
‫‪ ، %۲۲‬شيکورئين ‪ ،‬پکتين ‪ ،‬لوولين ‪ ،‬يک ماده رزينی و لعاب ‪ ،‬تانن ‪ ،‬اسانس‬

‫‪ -٣‬ترکيبات جوشانده کاسنی‪۷-‬‬
‫گرم برگ کاسنی به صورت جوشانده ‪۱۰‬کيلو کالری ارزش انرژی زايی ‪۵۶‬‬
‫دارد ‪ .‬در تجزيه شيميايی ‪۵۶‬گرم جوشانده برگ کاسنی علوه بر آب مواد زير‬
‫‪ :‬بدست آمده است‬
‫پروتئين يک گرم ‪ ،‬چربی کم ‪ ،‬قند ‪ ۲‬گرم ‪ ،‬کلسيم ‪ ۴۵‬گرم ‪( ۳) .B 2 – B1- A ،‬‬
‫ويتامين‬
‫کاسنی دارای سزکوئی ترپن لکتون های تلخ مزه به نام لکتوکسين و‬
‫لکتوکوپيکرين و شيکورئين ( گلوکزيد کومارينی ) ‪ .‬مالتون ( پيرون ساده ) و‬
‫‪ ) .‬تاداگزاسترين ( تری ترپن) می باشد ( ‪۱‬‬

‫‪ :‬مقدار و طرز استعمال‬

‫‪10‬‬

‫‪ :‬گل کاسنی ‪۸-۱-‬‬
‫طريقه مصرف از گل کاسنی اين است که به نسبت ‪۲۰‬تا ‪٣۰‬گرم گل کاسنی‬

‫‪ ) .‬را در يک ليتر آب دم کرده مقداری از آن را به بيمار می خورانند (‪۳‬‬
‫‪ :‬برگ کاسنی ‪۸-۲-‬‬
‫له کرده برگ تازه کاسنی برای درمان خارشها و تحريکات پوستی ‪۸-۲-۱-‬‬
‫‪ .‬استفاده می شود‬

‫گرم برگ با يک ليتر آب جوش دم کرده و صاف نماييد و برای ‪۸-۲-۲- ۱۵-۱۰‬‬
‫‪) .‬تقويت معده و ناراحتی های کبد يک فنجان قبل از غذا مصرف شود (‪۶‬‬

‫‪ -٣ :‬تخم ( دانه ) کاسنی‪۸-‬‬
‫در افعال مشابه برگ کاسنی است ولی طبيعتی گرم دارد و مقدار مصرف از‬
‫‪ .‬گرد تخم کاسنی ‪ ٣‬تا ‪۱۲‬گرم و از جوشانده تخم کاسنی ‪ ۴۵-۱۵‬گرم است‬

‫‪ :‬عرق کاسنی ‪۸-۴-‬‬
‫عرق کاسنی اثرش از آب ( شيره ) کاسنی کمتر و ضعيفتر است ‪ ،‬اثرش از‬
‫خود کاسنی کمتر ولی آسانتر است و به مقدار يک ليوان با کمی قند مصرف‬
‫‪ .‬مي شود‬

‫‪ :‬آب کاسنی ‪۸-۵-‬‬
‫خوردن آب کاسنی با سکنجبين اثر تب بر داشته و برای درمان تبهای ‪۸-۵-۱-‬‬
‫‪ .‬کهنه تجويز می شود‬

‫‪) .‬شستشوی چشم با آب کاسنی تورم را بهبود می دهد ( ‪۸-۵-۲- ۳‬‬
‫مخلوط برگ ‪ ،‬ريشه و تخم ‪۸-۶-‬‬
‫برای درمان مسموميتها ‪ ،‬ورم مفاصل ‪ ،‬ورم طحال ‪ ،‬اختلط خونی استفاده‬
‫‪) .‬می شود ( ‪۳‬‬

‫‪ :‬برگ و ريشه کاسنی ‪۸-۷-‬‬
‫تقويـت بنيه و تصفيه خون بويژه در بيماريهای عفونی استفاده می شود ( ‪)۹‬‬
‫‪ .‬ا ز آ ن ب ه عنوا ن اشتها آو ر ‪ ،‬درمان قولنج ها ی کبد ی ‪ ،‬زرد ی ‪ ،‬نارسايی‬
‫اعمال کبد و هيستری ‪ ،‬وجود خون در ادرار ‪ ،‬اختلط وزنی ‪ ،‬تب های نوبه ‪،‬‬
‫بيماریـ ـهایـ ـمزمنـ ـپوستیـ ـدرـ ـحالتـ ـخفيفـ ـوـ ـدرـ ـدفعـ ـرسوباتـ ـادراریـ ـ‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪) .‬درمان نقرس ‪ ،‬روماتيسم اثر معالج دارد (‪۶‬‬

‫‪ -٨-٨ :‬ريشه و ريزم‬
‫‪11‬‬

‫عفونت مجاری ادرار ‪ ،‬کم خونی‬

‫با گذاردن ريشه يا ريزوم تازه در الکل اينولين موجود در آن به صورت ‪٨-٨-۱-‬‬
‫کريستالهای ستاره ای می گردد که معمول ُ جهت تهيه محيطهای کشت‬
‫باکتری و تشخيص بعضی از باکتريها که قادر به تخمير آن می باشند و‬
‫‪ ) .‬ارزشيابی فعاليتهای کليه بکار می روند ( ‪۱‬‬
‫ريشه کاسنی اثر قاطع در رفع ورم التهابی لثه دندان و در مواردی که ‪٨-٨-۲-‬‬
‫‪) .‬با خونريزی همراه است مؤثر واقع می شود ( ‪۶‬‬
‫‪ -٣-٨-٨‬در نواحی شمالی با قرار دادن قسمت گوشتدار ريشه کاسنی به مدت‬
‫‪۱۲-٨‬ساعت در آب سرد ‪ ،‬خيسانده ای با طعم تلخ و ناپسند تهيه می شود که‬
‫پس از صاف کردن ‪ ،‬در صبح ناشتا به عنوان داروی کمکی جهت رفع تب‬
‫‪) .‬مالريا مورد مصرف قرار می گيرد ( ‪۵‬‬

‫‪ :‬فرآورده های دارويی موجود در بازار‬
‫قرص شيکوريدين ‪CHICORIDIN TABLET‬‬
‫اشتها آور ‪ ،‬تونيک‬
‫‪ :‬مواد مؤثره‬
‫ريشهـ ـکاسنیـ ـحاویـ ـمقدارـ ـکافیـ ـموادـ ـقندیـ ـ‪،‬ـ ـاينولينـ ـ‪،‬ـ ـلکتوسينـ ـ‪،‬‬
‫‪ ،‬لکتوپيکرين و املح معدنی ( کلسيم ‪ ،‬فسفر‬
‫پتاسيم‪ ،‬سديم ‪ P, K , C , B ،‬و ـ دانه ـشنبليله ‪ ،‬دارای قندهايي مانند استا‬
‫منيزيم ‪ ،‬منگنز و مس ) و ويـتامينهای‬

‫‪12‬‬

‫کيوز و گالکتومانها ‪ ،‬ليپيدواسترولها ‪ ،‬پروتيدها و نوکلئوپروتيدها ‪ ،‬ترکيبات‬
‫ترکيبات ازته مانند ‪ PP‬فسفره مانند ليسيتين ‪ ،‬فيـتين و‬

‫( نيکوتيناميد) باشد‬

‫کولين و تری گونلين می باشد که جسم اخير می تواند مولد ويتامين‬

‫‪ :‬خواص درمانی‬
‫قرص شيکوريدين با توجه به خواص مواد موثره ترکيبات آن يک مقوی تلخ ‪،‬‬
‫اشتها آور ‪ ،‬تصفيه کننده خون ‪ ،‬افزايش دهنده حجم صفرا و دفع آن ‪ ،‬نيرو‬
‫بخش و ترميم کننده کمبودهای تغذيه ای و محرک سيستمهای عصبی عضلنی‬
‫و تامين کننده املح معدنی لزم می باشد ‪ .‬اين مواد سوخت و ساز مواد‬
‫‪ .‬قندی را در بدن تقويت و اشها را افزايش می دهند‬

‫‪ :‬موارد مصرف‬
‫بی اشتهايی ‪ ،‬خستگی ‪ ،‬ضعف عمومی ‪ ،‬بی نظمی های گوارشی ‪ ،‬کبدی و‬
‫صفراوی‬

‫‪ :‬دستور مصرف‬
‫يک يا دو قرص قبل از هر غذا‬

‫‪ :‬نکات قابل توجه‬
‫قرص شيکوريدين داروئی اختصاصا گياهی است که برای آن موارد منع‬
‫‪ .‬مصرف ‪ ،‬احتياط و هشدار خاصی تا کنون گزارش نشده است‬

‫‪ :‬بسته بندی‬
‫‪ .‬قرص شيکوريدين در جعبه های ‪ ۵۰‬عددی بسته بندی شده است‬
‫‪ .‬شرايط نگهداری ‪ :‬دور از گرما و رطوبت نگهداری شود‬

‫قرص شيکوريدين محصولی از مجتمع صنايع دينه ايران – واحد‬
‫دارويي‬
‫قرص آنتوم ‪۲-‬‬
‫قرص ‪ 650‬گرمی ‪ ،‬گرانول در بسته های ‪ 100‬گرمی‬

‫‪ :‬موارد مصرف‬
‫آنتوم در چربی زياد خون ( کلسترول و تری گلسيريدها ) ‪ ،‬پيشگيری و درمان‬
‫‪ .‬اسکلروز و کوليکهای صفراوی به کار می رود‬

‫‪ :‬اجزاء فرآورده‬
‫‪13‬‬

‫ آنتوم از عصاره گياهان زير تشکيل شده است‬:
Anethum graveulens ‫ درصد از دانه و برگ شويد‬٦٨
Cichorium intybus ۵ ‫درصد ريشه کاسنی‬
Fumaria parvifulia ۵ ‫درصد سرشاخه های گلدار شاهتره‬
Citrus sp.

۴ ‫درصد ليمو عمانی‬

‫قرص آنتوم محصولی از شرکت ايران داروک‬
‫فراورده عرق کاسنی‬-٣
‫ موارد مصرف‬:
‫ سفيد کننده و روشن کننده‬، ‫درمان کم خونی و بيماريهای مزمن پوستی‬
‫ دفع رسوبات‬، ‫ برطرف کننده جوش های صورت‬، ‫ تصفيه کننده خون‬، ‫پوست‬
‫ رفع ورم التهابی لثه دندان‬، ‫ ادراری‬.

Weed Technology: Vol. 18, No. 3, pp. 540–544.

Evaluation of Herbicides for Weed Control in
Chicory (Cichorium intybus)
ROBERT G. WILSON,a JOHN A. SMITH,a and C. DEAN YONTSa

Professor, Department of Agronomy and Horticulture, University of
Nebraska, Scottsbluff, NE 69361; Professor and Associate Professor,
Department of Biological Systems Engineering, University of
Nebraska, Scottsbluff, NE 69361. Corresponding author's E-mail:
rwilson1@unl.edu

ABSTRACT

Field trials were conducted in 1995 through 2002 to expand the development
of chicory by determining the potential for tank mixtures of benefin,
trifluralin, or pronamide applied preplant incorporated (PPI) and triflusulfuron
14

methyl or imazamox postemergence (POST) for selective weed control in
chicory. Lack of early-season weed control resulted in an 88% reduction in
chicory root yield in 1995 to 1996 and an 85% reduction in 2001 to 2002 and
demonstrated the susceptibility of chicory plants to early-season weed
competition. In the first experiment, pronamide at 1.1 kg ai/ha PPI plus
benefin at 1.3 kg ai/ha or trifluralin at 0.56 kg/ha were selective for chicory
and controlled weed populations 90% on average with root yields that were
89% of the hand-weeded treatment. Triflusulfuron methyl POST at 17 g/ha
caused early-season chicory injury. In the second experiment, trifluralin PPI at
0.56 kg/ha followed by imazamox POST at 36 g/ha controlled weeds 95% on
average with a chicory root yield of 74 t/ha, which was 109% of the yield of
the hand-weeded treatment.
Nomenclature: Benefin; imazamox; pronamide; trifluralin; triflusulfuron methyl;
chicory, Cichorium intybus L. ‘Orchies’.
Additional index words: Belgium endive, competition, root yield.
Abbreviations: fb, followed by; POST, postemergence; PPI, preplant
incorporated; PRE, preemergence.
© Copyright by Weed Science Society of America 2004

. Agric. Food Chem., 53 (16), 6448 -6454, 2005. 10.1021/jf058022y S00218561(05)08022-2
Web Release Date: July 15, 2005
Copyright © 2005 American Chemical Society

Purification and Characterization of Soluble Cichorium
intybus Var. silvestre Lipoxygenase
Maria Daglia, Camilla Aceti, Sofia Giorgetti, Adele Papetti, and
Gabriella Gazzani*
Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of
Pavia, Via Taramelli 12, 27100 Pavia, Italy, and Department of Biochemistry,
Faculty of Pharmacy, University of Pavia, Via Taramelli 3/B, 27100 Pavia,
Italy
Received for review January 13, 2005. Revised manuscript received May 19,
2005. Accepted June 2, 2005. This work was supported by a grant from the
Regione Veneto (Italy)-Direzione regionale politiche Agricole strutturali15

Ufficio Ricerca e Sperimentazione, to carry out a plan titled "Componenti
antiossidanti ed amari dei Radicchi rossi e variegati-Cichorium".
Abstract:
A water-soluble lipoxygenase enzyme (EC 1.13.11.12; LOX) occurring in the
red cultivar produced in the geographical area of Chioggia (Italy) of
Cichorium intybus var. silvestre was isolated and characterized. The molecular
mass of the enzyme was estimated to be 74000 Da by sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis and gel filtration chromatography. The
isoelectric point was pH 6.85. The optimum values of pH, ionic strength, and
temperature, shown by isoresponse surface calculated by a randomized
multilevel factorial design, were 7.58, 30 mM, and 3ultilevel factorial design,
were 7.58, 30 mM, and 38.5 C, respectively. The enzyme showed high
specificity toward linoleic acid, and the study of the variation of linoleic acid
concentration between 30 and 300 M, in the presence of Tween 20 at a
concentration lower than the critical micelle concentration (0.01 v/v), resulted
in a typical Michaelis-Mentem curve with KM and Vmax values of 1.49 × 10-4 M
and 2.049 M min-1 mg-1, respectively. The biochemical properties, the kinetic
parameters found, and the carotene-bleaching activity shown in aerobic
conditions seem to indicate that the isolated enzyme is a lipoxygenase type III
according to the indications given for soybean isoenzymes.
Keywords: Red chicory; lipoxygenase; purification; biochemical
characterization; kinetics

Journal of Experimental Botany, Vol. 51, No. 344, pp. 539-546, March 2000
© 2000 Oxford University Press

Nitrate assimilation in chicory roots (Cichorium intybus
L.) which acquire radial growth
Nathalie Druart1, Pascale Goupil1, Eric Dewaele1, Jean-Pierre Boutin2 and Serge Rambour1,3
1

Laboratoire de Physiologie et Génétique Moléculaire Végétales, Université
des Sciences et Technologies de Lille, Bâtiment SN2, F-59655 Villeneuve
d'Ascq Cedex, France
2
Laboratoire du Métabolisme et de la Nutrition des Plantes, INRA, Route de
St Cyr, F-78026 Versailles, France
Nitrate assimilation was analysed in chicory plants (Cichorium intybus L. cv.
Turbo) during the early vegetative growth. Nitrate reductase (NR, EC 1.6.6.1)
16

activity (NRA) was measured in roots and leaves at different developmental
stages. During phase I, which corresponds to the structural growth (21–42
DAS), nitrate reduction mainly occurred in the roots. At the onset of the tuber
formation (phase II), which is characterized by the formation of a cambium
inducing a radial growth (42–63 DAS), NRA rapidly decreased in roots and
developed in leaves. A tight correlation was found between the nitrate content,
the amino acid level and NRA in roots and leaves. Northern blot and ELISA
analysis showed that both levels of NR mRNA and NR protein were not
modified during the time-course of the experiment suggesting that
modification of nitrate assimilation was not controlled at a transcriptional
level. In vitro NRA assayed in presence of either Mg2+ ions or EDTA showed
that NR was influenced at least in part by a reversible
phosphorylation/dephosphorylation reaction. Okadaic acid, a serine–threonine
protein phosphatases inhibitor, strongly decreased NRA. Conversely,
staurosporine, a serine–threonine protein kinases inhibitor, did not significantly
change NRA in roots or leaves. Therefore, NRA was regulated at a posttranslational level during the early vegetative growth by modifying the
phosphorylation balance of the NR protein in chicory.
Key words: Chicory, nitrate reductase, phosphorylation, regulation, tuber
formation.

Online ISSN 1460-2431 - Print ISSN 0022-0957
Copyright © 2005 Society for Experimental Biology
Oxford Journals Oxford University Press

‫ منابع‬:
۱-‫ انتشارات‬،

، ۱۳۶۵ ، ‫ يعقوب‬، ‫آئينه چی‬
۱۰۱۵ ‫دانشگاه تهران صفحه‬

۲-،

، ۱۳۷۵ ، ‫ ايرج‬، ‫جاويد تاش‬
۶ ‫انتشارات جنگلها و مراتع صفحه‬

۳-۱۸۷ ‫ صفحه‬. ‫ انتشارات خيام‬،

،۱۳۶۲ ، ‫ م‬، ‫رجحان‬

۴-‫ انتشارات دانشگاه تهران صفحه‬،

،۱۳۷۷ ، ‫ ا‬، ‫زاهدی‬
۵۹ .

۵-‫ انتشارات دانشگاه تهران‬، ‫ جلد سوم‬،

،۱۳۶۷ ، ‫ ع‬، ‫زرگری‬
۲۱۲ ‫ صفحه‬،

17

‫‪۶-‬‬

‫عماد ‪ ،‬مهدی ‪،۱۳٧٨ ،‬‬

‫‪ ،‬جلد دوم ‪ ،‬انتشارات توسعه روستايي ‪ ،‬صفحه‬
‫‪۱۱۳.‬‬
‫‪-٧‬فلوک ‪ ،‬هانس ‪ ، ۱۳۶۶ ،‬ترجمه توکلی صابری و محمدرضا صداقت ‪،‬‬
‫‪ ،‬صفحه ‪۱٩٩‬‬
‫‪ ،‬جلد دوم ‪ ،‬سازمان حفاظت و محيط‬

‫‪-٨‬قهرمان ‪ ،‬احمد ‪،‬‬
‫زيست ‪ ،‬صفحه ‪۲۶۳‬‬
‫قهرمان ‪ ،‬ا‬

‫) ‪ ،‬جلد سوم ‪۹-،‬‬

‫(‬

‫‪ .‬مرکز نشر دانشگاهی ‪ ،‬تهران‬
‫‪ ،‬ترجمه‐‪۱۰‬‬

‫کروگر ‪ ،‬آنا ‪، ۱۳۷۹،‬‬
‫عبادی ‪ ،‬علی محمد و آزيتا عبادی ‪ ،‬انتشارات فاران‬

‫‪ ،‬نشر دانشگاهی ‪ ،‬صفحه‐‪۱۱‬‬

‫کريمی ‪ ،‬هادی ‪، ۱۳۷۴‬‬
‫‪۷۷۲‬‬

‫‪ ،‬انتشارات‐‪۱۲‬‬

‫مظفريان ‪ ،‬و ‪، ۱۳۷۵ ،‬‬
‫‪ ،‬فرهنگ معاصر‬

‫‪ ،‬جلد اول ‪ ،‬انتشارات دفتر نشر‐‪۱۳‬‬

‫ميرحيدر ‪ ،‬ح ‪،۱۳۷۲ ،‬‬
‫‪.‬فرهنگ اسلمی ‪ ،‬صفحه ‪۱٩۱‬‬

‫‪ :‬منابع خارجی‬
‫‪14 - www.Google.com/Abstract/ Journal of Experimental Botany, Vol. 51,‬‬
‫‪No. 344, pp. 539-546, March 2000‬‬
‫–‪15- WWW.Google.com/Abstract/ Weed Technology: Vol. 18, No. 3, pp. 540‬‬
‫‪544.‬‬
‫‪16-www.medicin plant.com/ Cichorium intybus/text.‬‬

‫‪17 .WWW. Agric. Food Chem., 53 (16), 6448 -6454, 2005.‬‬
‫‪10.1021/jf058022y S0021-8561(05)08022- Web Release Date: July 15, 2005‬‬

‫‪18‬‬