P. 1
Bab 1 - Taharah

Bab 1 - Taharah

|Views: 885|Likes:
منشور بواسطةMohd Asri Silahuddin

More info:

Published by: Mohd Asri Silahuddin on Jun 09, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Bab 1

Taharah

Definisi Taharah

Bahasa – Suci dan bersih dari kekotoran

Istilah – Hilangkan najis @ angkat hadath

Rumusan : Bersih badan dari najis dan
kekotoran ang menebabkan terangkat
hadath dan boleh lakukan sembahang!

"enis Taharah

Taharah hukmi – #udu$% taamum & mandi

' ثدلا عفرل طرتشي ' ةغللا ف وهو : ثدالا ءىشلا % فو
ةحص نم عني ءاض!ا" #و$ي %&ا'تا رم( ىل )ل*ي +رشلا
,-رم . /01 234لا!

ءو5ولا 6$7 ام وهو رغص!ا ثدلا ف 8رف .و % 9:وت;او
<ا=7> و( +ا?> نم @Aغلا BCو( ام وهو % ام وهو DE!او
FاG7 و( 601 H'Cو(

"enis Taharah(

Taharah hakiki – bersih% sa)u & renjis

و ' ةلاIJ * KLنلا '
KLنلا ىشلا MNO % &P$تAي ام Hغللا ف وهو %

&P$تAم +رشلا فو % . /01 234لا ةحص نم عني
QN*ي R Sص <و'E TGU;ا V" H0ف 8رف .و ,-رم
Wل XY % BلZلا و[ XY نم \XY <و'E 9:وت;او %

Tujuan & Hikmat Taharah

Boleh lakukan sembahang & ibadat

+ebersihan ketika mengada) ,llah

Bersihkan jasmani & rohani 'hakiki & hukmi*

Bukti Islam )entingkan kebersihan

Ba-arah .:... نير]*ت;ا B^ و V"اوتلا B^ _ا `ا

Ta/bah 0:112 نير]*ت;ا B^ _او اورها*تي `( <اC& H0ف

Sarat Taharah

Islam 3 Tami4 3 Berhenti haidh & 5ifas

Tiada suatu g halang air membasahi kulit

Tiada suatu di kulit mengubah air

Tahu kefarduan taharah

6ardu tidak diangga) sunat

,ir mutla- 3 7asuk /aktu 'da$im al8
hadath* 3 7u/alat

Bahan Taharah:
Air, Tanah, kayu dan Batu

ا]تلا ف 3ص( ءا;ا `اE اa>و % د" . 2&ا]*لا `!

ءا;ا وهو @ص( ا]نم ةل.ا bلcو dةلا نم اe!

ءاLنت:.ا &اL1(و fارتلاE \XY وهو <د" ا]نمو!

Hلو$ل * g ' دLA;ا h iار!ا <ا" V1 Vح0ح4لا D- h
* ءام نم ا"و7j H0ل او'ص '

Jenis-Jenis Air
1! ,ir 7utlak

Suci lagi menucikan

' د0k 3" ءام Q:ا H0ل ع$ي ام وهو ' د&و ءاlE ةفا5ءا" % و(
Hلو$E د]Nلا #3" و( )فاد ءاlE ةG4" * g * ' m(& اj> QN7
ءا;ا ' د0$لا `! امI. H7وZ" د0$لا د00$تل nات^ .و o;ا MNي
H0ل ءا;ا Q:ا )ل*ي 3pم رq'لا ءاlE #I3" K0ل %Pلا!

Air Mutlak

ةr3r وهو ءاlAلا نم <=7 ام : ر*;ا % دDلاو sلpلا fوjو % امو
ةN"&( وهو t&!ا نم ع'7 : `و0Nلا ءام % &ا"uاو % &اv!او %
&اح'لاو %
HN"اص( V" نم ع'7 امو * g ' w3- ىل اxاj نم و( ءا;ا نم
H0ف % yاpلا zC&!او % <.=لا نم ع'7 و( ا$ل*م \ا0;ا @ضف( وهو

2. Air Yang Berubah
Suci Tapi Tidak Menyucikan

' Hن MغتAم ء{ش" Xغت;اف ' 9لا| رها} * `ارG=E ' zلمو Mمو رL~ ءامو
dىل'C * عني اXغc ' HcرpZل * ءا;ا Q:ا 83}ا ' dH0ل * &و]} XY ' 30لk `اE( ءاو:
d اXpE #(

ءام ىlAي . H7! % H•ار~ h @Eو و( bلj fرشف ءام fرشي . Tل1 ول اPeو
/ن^ R Hل0Eو Hل \ارت~اف % Hل ءارشلا ع$ي Rو %

'\ر$م ف امو dBلح}و V}و /ZO Xغتم .و Q:.ا عني . Xغc رضي .و
ر]€!ا ف •ر} fارت" و( نهدو دوNE &واLO Xغتم اPEو d\ر‚و!

9! ,ir 7ushammas

Klش;ا \رZيو

Klشلا HتنU: ام : @EاE اهXYو 2&ا]*لا h `د'لا h HلاlNت:ا ƒ(
<اAتYJا \رZي `اE H7( اl]ن _ا {5& رl ن {Nفاشلا ا; fر~و
H" * ثDلا ث&وي H7ا ' H'ل$c ƒ( 2&ا1 د3'" `وZي `( طرش" نZل
{هو d نيد$نلا XY ةN'*نم ة07ا h %ر-( ةلا1 „ا Hتلا1 ن Klشلا
`! Hc&ار1 <ا1 h @lNتAي `(و d\و[و FاحنلاE 8ر} ام @E
ءا;ا اولNc ةموهI Hنم @4Gc اxد… Klشلا

:! ,ir 7utanajis

ع•ام و( دماC † K‡ 2اk3O ءا;ا اتلk KLنc.و

<اk * g ' ثدلا @l^ R Vتلk ءا;ا ˆل" اj> ; KLني . H7اف

\XY XpE dءا;ا XpE 8&افو : اxاk3م درLO KLني H7اف

ة:ا‡ {ل د&و اjا @0ل$لا ءا;ا `‰Zلj ديŠيو dعفرلا نم ƒوk( عفدلاو
H0ف ‹Nkو اjا ة:اLنلا HAG7 ن عفدي .و dH" 2&ا]*لا IوŒو اهر•]}

ŽŽŽ Vتلk KLنت;ا ءام ع? اjاو

<!,ir 7usta$mal

H0ف „و!ا ةلAغلاE ثد1 ن 2&ا]*لا tرف h @lNتA;او * ا]لG7و @0k '
رها} ددL;ا ءو5ولاو `ونA;ا @Aغلا و ةpلاpلا و ة07اpلا ةلAغلاE * h &و]} XY
ديد•ا '

HEرت" ,Uشلا •ا Hنم د". ام tرGلا" دار;او

ةلNلا ءاGت7ء. &و]} ديد•ا {ل 2&ا]*لا @G7 h @lNتA;ا `( zص!او

ة7ون‘و 2رفاE @AY ءامو T- و( F(& نم zAم <د" @AY ءام @lNتA;ا نمو
ةت0;ا @AY ءامو QلA;ا ا]ل0لل @حتل

ديد•ا {ل @lNتA;ا ع? `اف * zص!ا h &و]*ف Vتلk ˆل'ف ' د~( ة:ا•ا `!
ا&و]} &اص H" Xغc .و ƒ( Vتلk ˆل" ’1 ع? ول KLنت;ا ام(و <اlNت:.ا نم
„و( <اlNتA;اف d اN*k ! <اlNت:3" 2افوتAم Hcوk `! ا&و]} دوNي. “اpلاو

"enis8"enis 5ajis

5ajis Ha-i-i – +otor% dilihat atau tidak

7ughalla4ah – 7uta/assitah – 7ukhaffafah

5ajis Hukmi
= Tak nam)ak ta)i diangga) ada
= Hilangkan dengan /udu$% mandi @ taamum

5ajis ang dimaafkan

Hadath '5ajis Hukmi*

Haid% /iladah
& 5ifas
>
Haram solat%
)uasa% ta/af%
sentuh & baca
?ur$an & duduk
dalam 7asjid
>
7andi
>
Setubuh;keluar
mani
>
Haram solat%
ta/af% sentuh &
baca ?ur$an
>
#ajib )uasa
>
7andi
>
Buang ,ir
+ecil;Besar
>
Batal /uduk%
haram solat &
sentuh ?ur$an
>
#uduk
Besar Sederhana@ +ecil

Hadath '5ajis Hukmi*(

6$7 ام وهو رغص!ا ثدلا ف 8رف .و
ءو5ولا % نم @Aغلا BCو( ام وهو 9:وت;او
<ا=7> و( +ا?> % و( 601 H'Cو( ام وهو DE!او
FاG7

,dab Buang ,ir kecil & Besar

Haram – mengada)% membelakang +iblat &
memba/a kalimah ,llah dan aat ?ur$an!

7akruh –dlm air bertakung% ba/ah )okok%
dlm lubang hai/an%atas jalan% mengada)
matahari & bulan & bercaka) kecuali )erlu!

#ajib berlindung dari )andangan manusia!

Aara Hilangkan Hadath & 5ajis
Taammum Samak
7andi Basuh
#uduk Istinjak – ,ir% batu
'istijmar* & kau
Hadath a!is

Aara Hilangkan Hadath & 5ajis(

' ثدلا عفرل طرتشي ' Hغلا ف وهو : ثدالا ءىشلا % فو
ةحص نم عني ءاض!ا" #و$ي %&ا'تا رم( ىل )ل*ي +رشلا
,-رم . /01 234لا!

' و ' ةلاIJ * KLنلا '
KLنلا ىشلا MNO % &P$تAي ام Hغلا ف وهو %

Aara Hilangkan Hadath & 5ajis(

&P$تAم +رشلا فو % . /01 234لا ةحص نم عني
QN*ي R Sص <و'E TGU;ا V" H0ف 8رف .و ,-رم
Wل XY % BلZلا و[ XY نم \XY <و'E 9:وت;او %

Aara Hilangkan Hadath & 5ajis(

BلZلا و[ <و'E ”لاغ;او % mا&ا]*لا ر•اAلو
ثدلا Q•اد 2&ا]*E ة'Cاو % ءو5ولاE ة"ودنمو
Ql0تلاو ةلاحت:.ا XY ددL;ا

"uduk

Takrif – Berbuatan menggunakan air )ada anggota
khusus!

Dalil – al87a$idah <:C

Hukum #uduk
a* #ajib 8 Sarat sah solat fardu;sunat dan
ta/af fardu;sunat & sentuh ?ur$an
b* Sunat 8 baca;dengar ?ur$an;hadith% a4an% duduk
dlm masjid% /ukuf% sa$i% tidur dll!


6ardu & Sunat Dalam #uduk

6ardu – 5iat% basuh muka% basuh dua tangan
ke siku% sa)u ke)ala% basuh dua kaki
ke buku lali dan tertib!

Sunat 8 Baca Basmalah% sa)u telinga% sa)u
seluruh ke)ala% basuh tangan dan
hisa) air ke hidung!

Syarat "uduk

Islam% tami4% suci haid & nifas%

Tiada suatu g halang air membasahi kulit

Tiada suatu di kulit mengubah air

Tahu kefarduan taharah

6ardu tidak diangga) sunat

,ir mutla-

Sarat #uduk(!

Basahkan seluruh anggota /uduk

Dakin batal /uduk terdahulu

+ekal niat ber/uduk

Tidak kaitkan niat /uduk dgn sesuatu

7asuk /aktu bagi da’im al-hadath

7u/alat

Berkara Dang Batal #uduk

+eluar dari -ubul dan dubur kecuali mani

Hilang akal – mabuk% tidur% )engsan dan gila

Tersentuh kulit lelaki dan ajnabiah
termasuk maat

Tersentuh kemaluan manusia /alau)un
kemaluan sendiri dengan ta)ak tangan

Had8had kemaluan de)an dan belakang

Bena)uan +huf

Eanti basuh kedua8dua kaki

Rukhsah ketika musim sejuk

7ukim satu hari% 7usafir tiga hari

Bersuci sebelum )akai khuf

Batal khuf bila : berlaku )erkara me/ajibkan
mandi% khuf rosak @ tanggal & tamat
tem)oh

Mandi
7engalirkan air keseluruh badan
dengan niat tertentu!

Berkara Dg 7e/ajibkan 7andi

Bertemu dua khitan sekadar hasafah @
sekadar ang ada bagi 4akar ang kudung

+eluar mani /alau)un secara kemalangan

+eluar haid% nifas dan /iladah

7ati kecuali sahid

Taammum

Sa)u debu tanah ke muka dan dua tangan
dengan sarat tertentu

Eanti /uduk dan m andi ketika tiada air

Sebab ang membolehkan taammum

Sarat taammum

,turan taammum

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->