ناضمر ةيعدأ

لولا مويلا ءاعد
،ن
َ
يمِئاقلا م
َ
اي
ِ
ق
ِ
هيف يماي
ِ
ق
َ
و ،ن
َ
يمِئاصلا م
َ
اي
ِ

ِ
هيف يماي
ِ
!"
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ي*
"
(
ِ
&
+
َ

ا- ي
&
*َع .' "عا
َ
و ،ن
َ
يم
َ
لا#
"
لا
ِ
هل/ ا-
ِ
هيف يم0$
'
يل 1
" َ2و ،ن
َ
ي)
ِ
فا3
"
لا
ِ
ةم
َ"
و
َ
, ن
"
َع
ِ
هيف
ن
َ
يم
ِ
04
"
م
'
"
لا ن
ِ
َع
5
اي
ِ
فاع6
7777777777777777777777777777777777
ي,ا8لا مويلا ءاعد
ي*"ق
ِ

َ
و
َ
و ،9
َ
ِ:ام
ِ
ق,
َ
و 9
َ
ِ
;<َ =
َ
ن
"
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
+
&
*$
َ
َ
و 9
َ
ِ:ا>0
"
م
َ
?ل/
ِ
هيف ي*
"
@
ِ
0
&
َق %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف
ن
َ
يمAِ ا0
&
لا %
َ
A
َ
ر
"
أ ا- 9
َ
ِBم
َ
A
"
0
َِ
@ ،9
َ
ِ:ا-C
ِ
DءC0
ِ
قِل6
777777777777777777777777777777777
Eلا8لا مويلا ءاعد
ِ
ه-وم
"
َ
&
Bلا
َ
و
ِ
ةَ2اFG
َ
&
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي,
"
Hعِ ا@
َ
و ،
ِ
هي
ِ
+
"
*
َ
&
Bلا
َ
و ن
َ
"2&
ِ
Iلا
ِ
هيف ي*قJ
'
ر
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ن
َ

َ
و$
"
َ
ل
"
ا
َ
د
َ
و$
"
َ
ا ا- K
َ
دو4
'
ِ
@ ،
ِ
هيف ل'
ِ
L
"
*
'
:
M
0
"
يNَ !&
ِ
'
O ن
"
م
ِ

5
ا+يص
َ
, يل !
َ
#$
"
او6
777777777777777777777777777777777
P@ا0لا مويلا ءاعد
ِ
هيف ي*"ع
ِ
J
"
و
َ
ا
َ
و ،K
َ
ِ
0
"
O
ِ
Q َD
َ
وRA
َ

ِ
هيف ي*"ق
ِ
Qأو ،K
َ
ِ

"
َ
ا
ِ
ةم
َ
اق/ ?)َع
ِ
هيف ي,
ِ&
وَق %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
-0
ِ

&
*لا 0
َ
ص
َ
"
@أ ا- ،K
َ
ِ
0
"
B=
ِ
َ
و 9
َ
ِ
T"FUِ
ِ
@
ِ
هيف ي*
"
TَFA
"
ا
َ
و ،9
َ
م
ِ
0
َ
َ
V
ِ
@ K
َ
ِ
0
"
VW' ِ ءCد
َ
ِ
ل6
7777777777777777777777777777777777
Xما<لا مويلا ءاعد
ن
َ
يUلاص
&
لا K
َ
ِ
دا+ع نم
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
او ،ن
َ
-0
ِ
F"3
َ
BG
"
م
'
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
يمAِ ا0
&
لا %
َ
A
َ
ر
"
أ ا- 9
َ
ِBَفأ0
َِ
@ ،ن
َ
ي@0َ
&
َقم
'
"
لا 9
َ
ِئايِل
"
وأ ن
"
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا
َ
و ،نيB,اقلا6
777777777777777777777777777777777
YداGلا مويلا ءاعد
،9
َ
ِBم
ِ
ق
َ
, Z
ِ
ايG
ِ
ِ
@ ي*
"
@
ِ

" َ
: [
َ
و ،9
َ
ِB
َ
يص
ِ "

َ
\
ِ
0'
&
َ
#
َ
Bِل
ِ
هيف ي*
"
ل'I<"َ
: [ %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف ي*A
"
ِ
LA
"
J
َ
َ
و
ن
َ
ي+]ِا0
&
لا
ِ
ة
َ
+
"

َ
?(
َ
B
"

'
ا- 9
َ
-دا-أو 9
َ
ِ&

َِ
@ ،9
َ
ِ
;<َ =
َ
^
ِ
ا+$
ِ
وم
'
ن
"
م
ِ
6
777777777777777777777777777777777
P@اGلا مويلا ءاعد
ِ
هم
ِ
ا_Cو
ِ
هِ:اوَFَ2 ن
"
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
+ِ&
*$
َ
َ
و ،
ِ
هم
ِ
اي
ِ
قو هم
ِ
اي
ِ
?)ع
ِ
هيف ي
&
*عِ أ %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ن
َ
ي
&

ِ
م
'
لا
َ
`
ِ
دا2 ا- 9
َ
ِ
قيف
"
و
َ
B
ِ
@ ،
ِ
هم
ِ
او
َ
H
ِ
@ K
َ
0
َ
"
O
ِ
Q
ِ
هيف ي*"قJ
'
ر
"
او6
77777777777777777777777777777777
نما8لا مويلا ءاعد
ةََ
+U
"

' َ
و ،
ِ
مRG
َ
&
لا َءاa"ف/
َ
و ،
ِ
ما#
َ
&
;لا م
َ
ا#
"
b/و ،
ِ
ماB
"
-
َ
لا ةَ م
َ
A
"
ر
َ

ِ
هيف ي*"قJ
'
ر
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
ي)م
ِ

َ
d4
َ
"

َ
ا- 9
َ
ِل
"
و
َ
;
ِ
@ ،
ِ
ما0
ِ
V
"
لا6
777777777777777777777777777777777
P=اBلا مويلا ءاعد
9
َ
ِ*ي2ا0
َ
+ِل
ِ
هيف ي,
ِ
H"2او ،
ِ
ة
َ
#=
ِ
اولا 9
َ
ِBم
َ
A
"
ر
َ
ن
"
م
ِ

5
ا+يص
َ
,
ِ
هيف يل !"
َ
#$
"ِا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
يقاBa" م
'
"
لا !َ م
َ
أ ا- 9
َ
ِB+Uم
َِ
@ ،
ِ
ة
َ

ِ
ا4
"
لا 9
َ
ِ:ا>0
"
م
َ
?ل/ يB
َ
ي
ِ
ا*
ِ
@ "IN'
َ
و ،
ِ
ة
َ
#
ِ
bاG
&
لا6
7777777777777777777777777777777
0Wا#لا مويلا ءاعد
9
َ
"
-
َ
H
َ
ل ن
َ
-LِئاFلا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا
َ
و ،9
َ
"
ي
َ
)َع ن
َ
ي)
&
ِ
O
َ
و
َ

'
"
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ن
َ
ي
ِ
+لا
&
;لا ةََ
-ا] ا- 9
َ
ِ,اGA
"
e
ِ
@ ،9
َ
"
ي
َ
لِا ن
َ
ي@0َ
&
َقم
'
"
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا
َ
و6
777777777777777777777777777777
0aع `داUلا مويلا ءاعد
م
"
ِ
0
&
A
َ
َ
و ،ن
َ
ايص
"
ِ#
"
لا
َ
و f
َ
وG
'
'F
"
لا
ِ
هيف يَ
&
َ
ل/
"
g
ِ
0
&
َ
O
َ
و ،ن
َ
اGA
"

ِ
هيف يَ
&
َ
ل/ 1
"
ِ
&
+A
َ
%
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف يَ
&
َ
)َع
ن
َ
ي8ي3
َ
BG
"
م
'
"
لا iَ اي]ِ ا- 9
َ
ِ,
"
و
َ
#
ِ
@ ،ن
َ
ا0ي
&
*لا
َ
و j
َ
<َ G
َ
&
لا6
7777777777777777777777777777
0aع ي,ا8لا مويلا ءاعد
k
ِ
اF
َ
V
"
لا
َ
و l
ِ
و
'
*'ق
"
لا Y
ِ
ا+)
ِ
@
ِ
هيف ي,0
"
'
B=ا
َ
و ،k
ِ
اF
َ
#لا
َ
و 0ِBG
ِ
&
لا
ِ
@
ِ
هيف ي
&
&
*
ِ
-J
َ
%
َ
& '
(
&

َ
ا،
9
َ
ِBم
َ
ص
"
ِ#
ِ
@ ،kاNأ ام !& O نم
ِ
هيف ي
&
*مCو ،kاص,hاو ل
ِ
H#لا ?)ع
ِ
هيف ي*
"

ِ
A
"
ا
َ
و
ا-
ن
َ
يFِئا<
"
لا ةَ م
َ
ص
"
عِ 6
777777777777777777777777777
0aع Eلا8لا مويلا ءاعد
ِ
را
"

َ
لا ^
ِ
ا*ِئاO ?)َع
ِ
هيف ي,0
ِ
&
+
َ
و ،
ِ
راI"ق
َ
لا
َ
و X
ِ
َ
,
َ
&
Hلا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي,0
"
ِ
&
(
َ
b %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ن
َ
يOاGم
َ
"
لا ن
ِ
"
يَع َD0َ
&
'ق ا- 9
َ
ِ,
"
و
َ
#
ِ
@ ،
ِ
را0
"
@
َ
لا
ِ
ة
َ
+U
"

' َ
و ?ق
'
&
Bِ)ل
ِ
هيف ي
"

ِ

َ
و
َ
و6
777777777777777777777777777
0aع P@ا0لا مويلا ءاعد
[
َ
و ،^
ِ
اوَF
َ
(
"
لا
َ
و ا-ا;<َ
"
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي*
"
)
ِ
قأو ،^
ِ
ا0َ8
َ
#لا
ِ
@
ِ
هيف ي,"INِ اm
'
: [ %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
يمِ)Gم
'
"
لا L
َ
&
عِ ا- 9
َ
ِ:L
&ِ#
ِ
@ ،^
ِ
افcاو ا-R
َ
+
"
)ِل
5
ا>0
َ
َ
]
ِ
هيف ي*
"
)
َ
#4

:6
77777777777777777777777777777
0aع Xما<لا مويلا ءاعد
ن
َ
يB
ِ
+<" م
'
"
لا
ِ
ة
َ
@ا,e
ِ
@ `رH
َ

ِ
هيف n
"
0
َ
W" ا
َ
و ،ن
َ
ي#W
ِ
ا<
"
لا ةََعاb
ِ
هيف ي*"قJ
'
ر
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ن
َ
يFِئا<
"
لا ن
َ
امأ ا- 9
َ
ِ,ام
َ
d
ِ
@6
7777777777777777777777777777
0aع YداGلا مويلا ءاعد
ِ
هيف ي,
ِ
وC
َ
و ،
ِ
را0W"
َ
لا ةَ َقَفا0م
'

ِ
هيف ي*
"
+ِ&
*$
َ
َ
و ،
ِ
را0
"
@
َ
لا
ِ
ةَقَفاوم
'
ِل
ِ
هيف ي*"ق
ِ

َ
و %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
يملا#
"
لا هل/ ا- 9
َ
ِB
َ
&
ي(لe
ِ
@ ،
ِ
را0َق
"
لا
ِ
راد ?ل/ 9
َ
ِBم
َ
A
"
0
َِ
@6
77777777777777777777777777777
0aع P@اGلا مويلا ءاعد
[ ن
"
م
َ
ا- ،لَ امcاو o
َِئاوU
َ
لا
ِ
هيف يل p
ِ
"قا
َ
و ،ل
ِ
ام"ع
َ
لا q
ِ
ِلاصِل
ِ
هيف ي,
ِ
H"2ِا %
َ
& '
(
&

َ
ا
?)َع !&
ِ

َ
،ن
َ
يم
َ
لا#لا
ِ
رو
'
H
'
يف ام
ِ
@
5
امِلاع ا- ،ل
ِ
اmG
'
&
لا
َ
و
ِ
0يG
"
F
َ
&
Bلا ?ل/ r
'
اBU
َ"
-
ن
َ
-0
ِ

&
;لا
ِ
هلCو
M

َ
&
U
َ
م
'
6
777777777777777777777777777
0aع نما8لا مويلا ءاعد
!&
ِ
'
V
ِ
@ "IN'
َ
و ،
ِ
g
ِ
راو
"
,أ ِ ءايض
ِ
ِ
@ ي+
"
)َق
ِ
هيف ر
"ِ&
و
َ
,
َ
و ،
ِ
g
ِ
راU=
"
أ ^
ِ
اO0
َ
َ
+ِل
ِ
هيف ي*
"
(
ِ
&
+
َ
, %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
يف
ِ
را#لا s
ِ
و
'
)'ق ر
َِ&
و
َ

'
ا- K
َ
ِ
رو
'
*
ِ
@ ،
ِ
g
ِ
را_C l
ِ
ا+ِ&
:ا ?ل/ يئاض"عأ6
777777777777777777777777777
0aع P=اBلا مويلا ءاعد
ي*م
"
ِ
0U

: [
َ
و ،
ِ
هِ:ا0يNَ ?ل/ ي)ي+=
َ
!
ِ
&
(=
َ
َ
و ،
ِ
هِ:اO0
َ
َ
@ نم
ِ
ي
&
TA
َ

ِ
هيف 0
"
ِ

َ
و %
َ
& '
(
&

َ
ا
لَ و
'
+َق
ن
ِ
ي+م
'
"
لا
&
tU
َ
"
لا ?ل/
5
ا-
ِ
دا2 ا- ،
ِ
هِ:ا*G
َ
A
َ
6
777777777777777777777777777
ن-0a#لا مويلا ءاعد
ي*"ق
ِ

َ
و
َ
و ،ن
ِ
ا0ي
&
*لا s
َ
او
"

ِ
هيف ي
&
*َع
"
tِ)
"

َ
و ،ن
ِ
ا*4
ِ
"
لا s
َ
او
"

ِ
هيف يل q

B"فا %
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
ي
"

ِ

'
"
لا s
ِ
و
'
)'ق يف
ِ
ة
َ
*يVG
َ
&
لا لَ
ِ
L
"

'
ا- ،ن
ِ
C0
"

"
لا
ِ
D
َ
وRِBِل
ِ
هيف6
77777777777777777777777777
ن-0a#لا و `داUلا مويلا ءاعد
يَ
&
َ

ِ
هيف ن
ِ
ا;
"
يa
َ
& )ِل !"
َ
#4

: [
َ
و ،
5
Rيل
َ
د 9
َ
ِ:ا>0
"
م
َ
?ل/
ِ
هيف يل !"
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
5
Rي+=
َ
،
ن
َ
ي+ِلا
&
;لا oِئاوA
َ
ي
َ
>
ِ
اق ا- ،
5
Rيقم
ََ
و
5
[
ِ
L
"

َ
يل ةَ
َ
&
*4
َ
"
لا !
ِ
َ
#$
"
ا
َ
و6
7777777777777777777777777
ن-0a#لاو ي,ا8لا مويلا ءاعد
ِ
هيف ي*"ق
ِ

َ
و
َ
و ،9
َ
ِ:اO0
َ
َ
@
ِ
هيف يَ
&
َ
)ع ل"
ِ
L
"
,أو ،9
َ
ِ)ض
"
َف s
َ
او
"

ِ
هيف يل q

B"فا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
D
َ
و"ع
َ
د 1
َ
ي4م
'
ا- ،9
َ
ِ:ا
&
*$
َ
^
ِ
اAو
'
+U
"'
@
ِ
هيف ي
&
*
ِ
V=
"
أ
َ
و ،9
َ
ِ:ا>0
"
م
َ
^
ِ
ا+$
ِ
وم
'
ِل
ن
َ
-0
&
َ

"
م
'
"
لا6
777777777777777777777777
ن-0a#لا و Eلا8لا مويلا ءاعد
ي+
"
)َق ن
"
Uَِ

"
ا
َ
و ،s
ِ
و
'
ي
'
#
"
لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي,0
"
ِ
&
(
َ
b
َ
و ،s
ِ
و
'
,
'
&Iلا نم
ِ

ِ
هيف ي*
"
)G
ِ
"
]ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف
ن
َ
ي+ِ,"Iم
'
"
لا ^
ِ
ا0َ8َع !َ يقم
'
ا- ،s
ِ
و
'
)'ق
"
لا u
َ
و"ق
َ
B
ِ
@6
777777777777777777777777
ن-0a#لا و P@ا0لا مويلا ءاعد
َ
tيف
"
و
َ
&
Bلا 9
َ
'
لd=
َ
ا
َ
و ،9
َ
-Q"m
'
- ام
&
م
ِ
9
َ
ِ
@ 'Qو'عأ
َ
و ،9
َ
ي>0
"
'
- ام
ِ
هيف 9
َ
'
لd=أ ي
&
,ِا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف
ن
َ
ي)ِئاG
&
لا
َ
داو$
َ
ا- ،9
َ
يص
ِ
عأ [و 9
َ
َ
#يb
'
ا ن
"
َ
ِ
ل6
7777777777777777777777777
ن-0a#لاو Xما<لا مويلا ءاعد
ِ
%
َ
:اN
ِ
ة
َ
&
*G
' ِ
@
5
ا
&
*BG
"
م
'
،9
َ
ئا
"

َ
ل
5
ا-
ِ
دا#م

و ،9
َ
ِئايل
"
و
َ
ل
5
ا
&
+Uم
'

ِ
هيف ي*
"
)
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ن
َ
ي
&
ي
ِ
+
َ
&
*لا s
ِ
و
'
)'ق %
َ

ِ
اع ا- ،9
َ
ِئاي
ِ
+
"
,أ6
7777777777777777777777777
ن-0a#لاو YداGلا مويلا ءاعد
،
5

'
+"قم
َ

ِ
هيف ي)م
َ
َع
َ
و ،
5
ارو'F"3م
َ

ِ
هيف ي+
"
,َQ
َ
و ،
5
ارو
'
Va" م
َ

ِ
هيف يي
"
#=
َ
!"
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ي+
"
يَع
َ
و
ن
َ
ي#م
ِ
اG
&
لا
َ

َ
=
"
أ ا- ،
5
ارو
'
BG
"
م
َ
هيف6
777777777777777777777777
ن-0a#لاو P@اGلا مويلا ءاعد
?ل/
ِ
0G
" '
#
"
لا ن
َ
م
ِ
`روم
'
'
ا
ِ
هيف 0

&
ي
َ َ
و ،
ِ
ر
"
Hَق
"
لا
ِ
ة
َ
)
"
ي
َ
ل !َ ض
"
َف
ِ
هيف ي*قJ
'
ر
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
0G
" '
يلا،
نيUِلاص
&
لا
ِ
g
ِ
دا+ِ#
ِ
@
5
افو'vر
َ
ا- ،ر
َ
J
"
ِ
و
"
لا
َ
و 1
َ "
,
َ
&Iلا ي
&
*َع j
َ
&
A
'
َ
و `0-Qا#م
َ
!"
َ
+قا
َ
و6
7777777777777777777777777
ن-0a#لاو نما8لا مويلا ءاعد
s
"
ِ
0
&
َق
َ
و ،!
ِ
ِئاGم
َ
"
لا
ِ
راضA
"
e
ِ
@
ِ
هيف ي*م
"
ِ
0
"

َ
و ،!
ِ
ِ
فاو
َ
&
*لا ن
َ
م
ِ

ِ
هيف ي
&
TA
َ
0
"
ِ

َ
و %
َ
& '
(
&

َ
ا
ِ
هيف
ن
َ
يUِ&

'
"
لا n
'
اU
"
ل/ ه
'
'
)َ3a"
َ
- [ ن
"
م
َ
ا- ،!
ِ
ِئا=
َ
ولا ن
ِ
"
ي
َ
@ ن
"
م
ِ
9
َ
"
ي
َ
ل/ يB
َ
)ي=
َ
و6
7777777777777777777777777
ن-0a#لاو P=اBلا مويلا
ن
"
م
ِ
ي+
"
)َق 0
"
ِ
&
(
َ
b
َ
و ،ةَ م
َ
ص
"
ِ#
"
لا
َ
و
َ
tيفو
َ
&
Bلا
ِ
هيف ي*"قJ
'
ر
"
ا
َ
و ،
ِ
ةم
َ
A
"

&
لا
ِ
@
ِ
هيف ي*a
ِ
&
َ
] %
َ
& '
(
&

َ
ا
ني*م
ِ

'
"
لا
ِ
g
ِ
دا+#
ِ
@
5
اميAر
َ
ا- ،
ِ
ةم
َ َ
(
'
&
Bلا 1
ِ
ِ
2اي
َ
]6
777777777777777777777777
ني_R8لا مويلا ءاعد
ل' و=
'

&
لا
'
gا>0
"
َ
-
َ
و
'
gا>0
"
َ
: ام ?)َع ،ل
ِ
و
'
+َق
"
لا
َ
و
ِ
0
"
Va
'
& لا
ِ
@
ِ
هيف يماي
ِ
!"
َ
#$
"
ا %
َ
& '
(
&

َ
ا،
ِ
ه
&
)ِل
'

"
U
َ
"
لا
َ
و ،ن
َ
-0
ِ

&
;لا
ِ
هلCو
M

َ
&
U
َ
م
'
ا,
ِ
H
ِ
&
ي=
&
t
ِ
U
َ
ِ
@ ،ل
ِ
و
'
'
لا
ِ
@ ه
'
'عو0
'
ف ة5 م
َ
َ
VU
"
م
'

s
ِ
&
ر
َ

ن
َ
يم
َ
لا#
"
لا6