You are on page 1of 22

Grupa: Materijalno

DOKUMENTI: - PRIMKA M - IZDATNICA M - NALOG ZA IZDAVANJE MATERIJALA - NARUDBA M - MEUSKLADINICA M - POVRATNICA M - ZALIHA M - USKLAENJE M - POETNO STANJE - MATERIJALNO - INVENTURA MATERIJALA - AUTOMATSKO USKLAENJE M - MATERIJAL - ZAMJENSKE IFRE MATERIJALA - PRIMAOC - KALO, RASAP I LOM - SKLADITE M IZVJETAJI: - POPIS PRIMKI MATERIJALA - POPIS IZDATNICA MATERIJALA - POPIS NALOGA ZA IZDAVANJE MATERIJALA - POPIS POVRATNICA MATERIJALA - POPIS MEUSKLADINICA MATERIJALA - DNEVNIK SKLADITA MATERIJALA - SKLADINE KARTICE MATERIJALA - PROMET SKLADITA MATERIJALA - PREGLED IZLAZA MATERIJALA PO PRIMAOCIMA - REKAPITULACIJA IZLAZA MATERIJALA PO PRIMAOCIMA - ZALIHE MATERIJALA - POPIS MATERIJALA - INVENTURNE LISTE MATERIJALA - POPIS SKLADITA MATERIJALA Materijalno je grupa dokumenata i izvjetaja za praenje materijalnog knjigovodstva. Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala (npr. uredski materijal) koji se uvaju na skladitu. Grupa Materijalno nije namijenjena za praenje skladita trgovake robe, niti za praenje skladita gotovih proizvoda. Za ove svrhe, koristi se grupa Robno. OTVARANJE SKLADITA U poduzeu moe postojati jedno ili vie skladita materijala. Da biste ovim programom mogli pratiti njihovo poslovanje, potrebno je prvo definirati skladita. Svako skladite za koje se eli voditi knjigovodstvo, potrebno je prijaviti programu upisom u dokument Skladite M. Upis podataka u dokument Skladite M potreban je i onda kada u poduzeu postoji samo jedno skladite. Sve dok dokumentom Skladite M niste otvorili barem jedno skladite, neete moi koristiti ostale dokumente iz grupe Materijalno. Kad jednom definirate skladita, program e za svako od njih generirati odvojene nizove dokumenata Primka M, Izdatnica, Meuskladinica M, itd.. Za svako skladite, redni brojevi dokumenata su nezavisni od rednih brojeva dokumenata u ostalim skladitima, odnosno poinju od broja 1. Kad otvorite bilo koji dokument iz grupe Materijalno, prije poetka upisa podataka, potrebno je odabrati skladite za koje vrite unos. Ako je dokumentom Skladite M definirano samo jedno skladite, tada se izbor skladita ne pojavljuje na ekranu, jer izbor nije ni potreban - rije je uvijek o istom skladitu. Za razliku od ostalih dokumenata, izbor skladita ne pojavljuje se na dokumentu Materijal, jer je ifrarnik materijala

>>> Synesis Document Info Grupa: Materijalno Stranica: 1

zajedniki za sva skladita u poduzeu, kako bi se osigurala jedinstvenost sustava ifriranja. Budui da je ifrarnik materijala neovisan o skladitima, podaci o materijalima mogu se upisivati i prije nego to su definirana skladita. VEZA S DOKUMENTIMA IZ GRUPE PROIZVODNJA Dokumenti iz grupe Materijalno, mogu se koristiti u kombinaciji s dokumentima iz grupe Proizvodnja. Ove dvije grupe dokumenata predstavljaju jedinstvenu cjelinu kada je rije o proizvodnom procesu. Unato njihovoj organskoj povezanosti, dokumenti su podijeljeni u dvije grupe zato to se dokumenti iz grupe Materijalno mogu koristiti i samostalno, bez dokumenata iz grupe Proizvodnja. Da bi dokumenti iz grupe Proizvodnja mogli djelovati jedinstveno s dokumentima iz grupe Materijalno, skladita koja vrijede za grupu Materijalno moraju vrijediti i za grupu Proizvodnja. Stoga i u grupi Proizvodnja postoji dokument Skladite M s kojim se definiraju skladita. Ovaj dokument je identian dokumentu Skladite M u grupi Materijalno, a podaci o skladitu mogu se upisivati bilo u grupi Materijalno, bilo u grupi Proizvodnja, jer, jednom upisani, vrijede za obje grupe istovremeno. DOKUMENTI U GRUPI Dokumenti Primka M i Izdatnica slue za evidentiranje ulaza i izlaza materijala sa skladita. Dokument Meuskladnica M slui za prijenos materijala s jednog skladita materijala na drugo, u sluaju kada je definirano vie skladita materijala. Dokument Povratnica M koristi se za povrat materijala dobavljau. Zaliha M je dokument za uvid u trenutno stanje zaliha materijala. Usklaenje M je dokument za financijsko usklaenje vrijednosti zaliha materijala. Automatsko usklaenje M je dokument za automatsko usklaenje financijske vrijednosti zaliha materijala. Primaoc je ifrarnik primatelja materijala, a to mogu biti odjeli u poduzeu, gradilita, proizvodni pogoni i slino. Podaci u dokumentu Primaoc zajedniki su za sva skladita u grupi Materijalno. Dokument Materijal je matini podatak o materijalima koji su predmet materijalnog knjigovodstva. Skladite M je matini dokument kojim se otvaraju nova skladita materijala. ( Dokument Skladite M je selektor grupe Materijalno) PONDERIRANA PROSJENA CIJENA Obrada dokumenata iz grupe Materijalno neto je sporija od obrade drugih dokumenata, budui da se u trenutku upisa dokumenta u bazu podataka treba izvriti obraun prosjene cijene. Ovo se posebno odnosi na naknadnu izmjenu ve upisanih dokumenata koji evidentiraju ulaz materijala na skladite (Primka M, Meuskladinica M i Povratnica M), jer svaka naknadna promjena ulaznih vrijednosti ima za posljedicu ponovno preraunavanje svih izlaznih dokumenata koji su se dogodili poslije ulaza, to moe biti dugotrajan proces. Tako, npr. ako danas mijenjate dokument Primka M kojeg ste upisali prije tri mjeseca, prilikom spremanja primke, program e morati izvriti ponovni proraun prosjene cijene za sve izdatnice koje su nastale nakon promijenjene primke. U poduzeima s veim prometom to moe biti vrlo veliki broj dokumenata. Zahvaljujui ovakvom nainu obrauna prosjene cijene, materijalno knjigovodstvo uvijek daje tone vrijednosti zaliha, a takoer je i uvijek usklaeno s financijskim knjigovodstvom, jer se kod naknadnog preraunavanja svih izlaznih dokumenata, ponovno vri i njihovo knjienje u financijsko knjigovodstvo s novim, izmijenjenim vrijednostima. Na ovaj nain, to god knjiili, kad god knjiili, uvijek ete imati konzistentan odnos izmeu materijalnog i financijskog knjigovodstva. Dokumenti iz grupe Materijalno vrijednost zaliha prate po metodi ponderirane prosjene cijene. Prilikom izrauna prosjene cijene na odreeni dan, program ne uzima u obzir stanje na skladitu na taj dan, ve se prosjena cijena rauna tako da se ukupna nabavna vrijednost svih ulaza podijeli s ukupnom koliinom materijala koji je uao do dana za kojeg se radi izraun prosjene cijene, odnosno u izraunu prosjene cijene sudjeluju samo podaci o ulazu materijala na skladite. Ova metoda moe se neto malo razlikovati u rezultatu od metode koja prosjenu cijenu rauna na bazi trenutnog stanja zaliha, ali je znatno bra od metode izrauna prema saldu. Kod metode izrauna prosjene cijene prema saldu, potrebno je uzeti u obraun sve podatke o ulazu i o izlazu robe do datuma za kojeg se rauna prosjena cijena. Ovo bi imalo za posljedicu itanje daleko veeg broja podataka iz baze podataka za svaki pojedinani artikl, (jer se moraju proitati i svi ulazi i svi izlazi) i samim time due vrijeme potrebno za izraun prosjene cijene. Razlika u brzini izrauna posebno bi bila znaajna kod onih poduzetnika koji imaju daleko vie izdatnica od primki, to je najei sluaj u poslovanju. Stoga smo se odluili za metodu obrauna samo prema ulaznim podacima, jer moe biti i nekoliko desetaka puta bra od metode prema saldu, a u 99,9% sluajeva daje identian rezultat. Takoer, ovakav postupak je u skladu s MRS-ovima. Razlike u obraunu mogu nastati samo ako koristimo dokument Povratnica M i ako je vrijednost materijala koji se vraa razliita od prosjene cijene na dan kada se materijal vraa. U svakom sluaju, razlike koje nastanu kao posljedica koritenja metode prema ulazu robe, mogu se uvijek rasknjiiti dokumentima Automatsko usklaenje M ili usklaenje M, koji se, izmeu ostalog, i koriste u ove svrhe. Dokument Automatsko usklaenje M automatski otkriva greke u obraunu prosjene cijene i naknadno knjii ispravak vrijednosti zaliha, kako bi otklonio mogua odstupanja.

>>> Synesis Document Info Grupa: Materijalno Stranica: 2

NAPOMENA: Veina dokumenata iz grupe Materijalno ima u nazivu kao dodatak slovo 'M' (npr. Primka M) kako bi se razlikovali od slinih dokumenata iz grupe Robno, (u kojem takoer postoji dokument Primka). Slovo 'M' je odabrano kao oznaka za 'Materijal'.

>>> Synesis Document Info Grupa: Materijalno Stranica: 3

Primka M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Primka M slui za evidentiranje ulaza materijala na skladite sirovina. U polje 'Ukupna nabavna vrijednost' upisuje se ukupna nabavna vrijednost robe koja se zaprima. Unosi se iznos bez PDV-a (i bez zavisnih trokova). U tabeli materijala, u polje 'nabavna vrijednost' materijala upisuje se vrijednost bez PDV-a. Korisnici koji prilikom nabave materijala ele u vrijednost materijala ukljuiti zavisne trokove, u tabelu zavisnih trokova upisuju naziv i iznos zavisnih trokova. Program e automatski na nabavnu vrijednost robe dodati i pripadajui dio zavisnih trokova. UITAJ S DISKETE Ukoliko va dobavlja koristi program Synesis, tada vam moe, uz raun, izraditi i disketu s podacima iz rauna, koju moete ovdje uitati prilikom izrade primke za materijal. Umjesto da runo upisujete podatke o matrijalima, koliini i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci biti e automatski uitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o materijalima, program e automatski prepoznati i dobavljaa, i to prema njegovom matinom broju, ukoliko ste ga upisali u ifrarnik partnera, te ukoliko je va dobavlja u podacima o knjizi upisao svoj matini broj. Da bi artikli s diskete bili ispravno uitani, potrebno je da su vae ifre materijala identine iframa roba vaeg dobavljaa, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske ifre materijala' jednom upiete za odabranog dobavljaa koja vaa ifra robe odgovara njegovoj ifri. Na ovaj nain, program e uvijek bez problema automatski uitavati podatke o materijalima s diskete. Ukoliko se dokument Primka M nakon uitavanja s diskete nee htjeti spremiti, to znai da se na disketi nalazi neka ifra koja nije upisana u dokument 'Zamjenske ifre materijala', te da ne moe pronai odgovarajuu ifru u vaem ifrarniku materijala. Detaljnije informacije o ovakvom nainu razmjene podataka moete pronai u opisu dokumenta 'Zamjenske ifre roba' u modulu Osnovni podaci, te u dokumentu 'Zamjenske ifre materijala' u modulu Materijalno. Dokument PRIMKA M automatski knjii - materijalno - ulaz materijala na skladite - financijsko - obvezu za primljenu a nefakturiranu robu - konto skladita materijala - konto obraunatih zavisnih trokova Konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu ponaa se kao 'prijelazni konto'. Budui da ulazni raun za robu i zaprimanje robe na skladite nije mogue proknjiiti odjednom (jer se koriste dva dokumenta), potreban je prelazni raun koji e premostiti ova dva knjienja. Nakon to ste proknjiili dokument Primka i izvrili unos podataka o ulaznom raunu putem dokumenta URA, knjienje ulaznog rauna ete zatvoriti preko konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu. Ukoliko su istovremeno proknjieni svi ulazni rauni i sve primke, tada e saldo konta obrauna nabave robe biti 0. Dugovni saldo konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu pokazuje da je u programu proveden ulazni raun za materijal, ali da jo nije napravljena primka. Potrani saldo pokazuje da postoje upisane primke za koje jo nisu proknjieni ulazni rauni.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Primka M Stranica: 4

Izdatnica M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Izdatnica M slui za knjienje izlaza materijala sa skladita. Prilikom odabira Primaoca, zajedno s nazivom primaoca, iz dokumenta Primaoc uitava se i knjigovodstveni raun za knjienje trokova materijala za odabranog primaoca. Ovaj konto se koristi kod automatskog knjienja dokumenta Izdatnica M u financijsko knjigovodstvo. PROVJERA STANJA ZALIHA Dokument Izdatnica M prilikom izdavanja materijala provjerava trenutno stanje na skladitu i upozorava Vas na izlaz koji je vei od stanja na skladitu. Korisnici koji koriste program u mrei i koji istovremeno na vie raunala izdaju materijal, mogu unato provjeri stanja na skladitu doi u negativno stanje materijala. Ukoliko dvoje operatera u isto vrijeme zapoinju raditi izdatnice za isti materijal, u trenutku unosa podataka o robama, na oba raunala biti e prikazano isto stanje zaliha. Nakon to se provedu obadvije izdatnice, ukupna koliina izdane robe moe biti vea od stanja na skladitu, ako svaki od operatera potroi ukupnu koliinu na skladitu.Ovo se moe dogaati samo u sluajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Izdatnica M . Provjera stanja zaliha moe se i iskljuiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'. NAPOMENA: Provjera stanja zaliha vri se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta. Dokument Izdatnica M knjii: - materijalno - Izlaz materijala sa skladita materijala po ponedriranoj prosjenoj cijeni - financijsko - konto skladita materijala - konto trokova primaoca

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Izdatnica M Stranica: 5

Nalog za izdavanje materijala


Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Nalog za izdavanje materijala je dokument koji se izrauje na temelju dokumenta Izdatnica, a koristi se kao nalog skladitaru za izdavanje materijala. U dokumentu su navedeni nazivi i koliine materijala, kao i oznake polica na kojima se on nalazi. Nakon to u polje 'Broj izdatnice' upiete broj izdatnice na temelju koje radite nalog, program e automatski ispuniti ostala polja na dokumentu. KORITENJE DOKUMENTA Ovaj dokument se aktivira samo kod korisnika koji koriste grupu Upravljanje zalihama i moe se, ali i ne mora koristiti u skladinom poslovanju. Upotreba ovog dokumenta pretpostavlja takvu organizaciju poslovanja u kojoj nalogodavac prvo izdaje dokument Izdatnica M, a nakon toga izrauje dokument Nalog za izdavanje materijala. S navedenim dokumentom korisnik materijala odlazi u skladite i podie ga. Takoer, dokument je namijenjen za upotrebu u velikim skladitima s velikim brojem polica (regala) jer se na dokumentu uz svaki materijal nalaze oznake polica na kojima se materijal nalazi. Dokument Nalog za izdavanje materijala ne vri nikakva knjienja (ak niti u materijalno knjigovodstvo), jer su knjienja izlaza robe ve obavljena upotrebom dokumenta Izdatnica M. NAPOMENA Za izdavanje robe na temelju dokumenta Raun-otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe P, iz grupe Prodaja Za izdavanje robe na temelju dokumenta Otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe R, iz grupe Robno

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Nalog za izdavanje materijala Stranica: 6

Narudba M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Narudba M koristi se za naruivanje materijala. Upisuju se naziv dobavljaa, te ifre i nazivi materijala, kao i koliine koje se naruuju. Ukoliko korisnik ima vie skladita materijala, tada prije izrade narudbe treba odabrati skladite za koje se radi narudba. ISPIS NAZIVA MATERIJALA NA STRANOM JEZIKU Korisnici koji koriste grupu Uvoz i u podacima o materijalima imaju upisane njihove nazive na stranom jeziku, mogu prilikom ispisa narudbenice odabrati ispis naziva materijala na stranom jeziku. ISPIS DODATNE IFRE Korisnici koji su u polje Dodatna ifra materijala ( u dokumentu Materijal) upisivali dodatne (dobavljake) ifre roba, mogu prilikom ispisa narudbenice odabrati ispis dodatnih ifri uz vlastite. NAPOMENA Dokumentom Narudba materijala naruuju se samo materijali za skladite materijala. Za narudbu trgovake robe, potrebno je koristiti dokument Narudba iz grupe robno Korisnici koji koriste grupu Upravljanje zalihama, umjesto dokumenta Narudba M mogu koristiti dokument Narudba materijala, koji automatski popunjava podatke o materijalima na temelju podataka o minimalnim i maksimalnim zalihama.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Narudba M Stranica: 7

Meuskladinica M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Meuskladinica M je dokument za prijenos sirovine s jednog skladita materijala na drugo skladite materijala. Dokument Meuskladinica M koristiti e samo oni korisnici koji imaju vie od jednog skladita materijala. Na dokumentu Meuskladinica M upisuju se samo ifra i naziv robe koja se prebacuje i koliina koja se prebacuje sa skladita na skladite. Vrijednost robe koja se prebacuje biti e automatski obraunata po prosjenoj cijeni izlaza sa skladita iz kojeg materijal izlazi, te e po toj vrijednosti biti zaprimljena na drugo skladite. PROVJERA STANJA ZALIHA Dokument Meuskladinica M prilikom izdavanja materijala provjerava trenutno stanje na skladitu i upozorava Vas na izlaz koji je vei od stanja na skladitu. Korisnici koji koriste program u mrei i koji istovremeno na vie raunala izdaju materijal, mogu unato provjeri stanja na skladitu doi u negativno stanje materijala. Ukoliko dvoje operatera u isto vrijeme zapoinju raditi izlaz za isti materijal, u trenutku unosa podataka o robama, na obadva raunala biti e prikazano isto stanje zaliha. Nakon to se provedu obadva dokumenta, ukupna koliina izdane robe moe biti vea od stanja na skladitu, ako svaki od operatera potroi ukupnu koliinu na skladitu.Ovo se moe dogaati samo u sluajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose izlaz istog materijala sa skladita . Provjera stanja zaliha moe se i iskljuiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'. NAPOMENA: Provjera stanja zaliha vri se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta. Dokument Meuskladinica M automatski knjii - materijalno - izlaz materijala sa izlaznog skladita - ulaz materijala na ulazno skladite - financijsko - konto izlaznog skladita materijala - konto ulaznog skladita materijala

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Meuskladinica M Stranica: 8

Povratnica M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Povratnica M je dokument za povrat materijala dobavljau. Dokument Povratnica M slian je dokumentu Primka M, samo to se u polje 'Koliina' upisuju negativne vrijednosti. U sutini, dokument Povratnica M je storno dokument dokumenta Primka M, te se tako i ponaa. Dokument Povratnica M automatski knjii - materijalno - storno ulaza robe na skladite - financijsko - storno obveze za primljenu a nefakturiranu robu - storno konta skladita materijala - storno zavisnih trokova (ako su upisani)

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Povratnica M Stranica: 9

Zaliha M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Nije aktivno

Opis
Zaliha M je dokument za uvid u trenutno stanje zalihe materijala (na odreeni dan). U polje Datum upisuje se datum na koji se eli vidjeti stanje zaliha. Ako u polje 'Uitaj sve artikle' upiete 'DA', tada e program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladitu. Za razliku od izvjetaja 'Stanje zaliha' koji prikazuje i one artikle ije je stanje '0', dokument Zaliha prikazuje samo one artikle koji imaju saldo na skladitu. Podaci koje prikazuje dokument Zaliha M mogu se odtampati, ali ne i trajno pospremiti, jer se situacija na skladitu moe dinamiki mijenjati, te takav dokument moe biti toan samo u trenutku kad se aktivira.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Zaliha M Stranica: 10

Usklaenje M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Usklaenje M je dokument za naknadno usklaenje financijske vrijednosti materijala na zalihama Dokument Usklaenje M koristi se u situacijama kada zbog obrauna vrijednosti materijala po prosjenoj cijeni doe do razlika izmeu koliine na zalihi i njezine vrijednosti. Npr, mogua je situacija da koliina bude '0', a vrijednost zaliha ostane '0,01' kn. U takvoj situaciji potrebno je 'otpisati' 1 lipu sa skladita kako bi kartica materijala bila 'na nuli'. Razlike se mogu dogaati i u sluaju kad se koristi dokument Povratnica M, koji moe utjecati na manje netonosti u obraunu izlaza po prosjenoj cijeni. Ako se na kraju poslovne godine eli izvriti korekcija salda, tada se koristi dokument Usklaenje M. Dokumentom Usklaenje M upisuju se ifre i nazivi materijala, te samo financijska korekcija vrijednosti zaliha, bez korekcije koliina. Obino e se knjiiti samo korekcija potrane strane, budui da razlike uglavnom proizlaze iz obraunate vrijednosti izlaza materijala po prosjenoj cijeni. Dokument Usklaenje M knjii: - materijalno - mijenja samo financijsku vrijednost zaliha, bez promjene koliine - financijsko - konto skladita materijala - konto trokova materijala

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Usklaenje M Stranica: 11

Poetno stanje - materijalno


Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Poetno stanje - materijalno je dokument kojim se otvara poetno stanje skladita materijala. Podatke u dokument Poetno stanje moete unositi runo, ili e se automatski uitavati iz knjige prethodne poslovne godine. Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, poetno stanje skladita morati e upisati runo putem ovog dokumeta. Nakon to protekne barem jedna poslovna godina i kad ete u raunalu imati podatke iz prethodne poslovne godine, tada e dokument Poetno stanje-materijalno automatski uitati poetno stanje na temelju podataka iz prethodne poslovne godine. Da biste mogli automatski uitati podatke o poetnim stanjima, potrebno je da u Podacima o knjizi upiete naziv knjige iz prethodne poslovne godine. Dokument Poetno stanje - materijalno ne knjii se u financijsko knjigovodstvo, budui da je poetno stanje robnog knjigovodstva ve ukljueno u poetno stanje financijskog knjigovodstva, koje se takoer unosi runo, ili automatski.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Poetno stanje - materijalno Stranica: 12

Inventura materijala
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Inventura materijala koristi se za unos podataka o inventuri skladita materijala, te za usporedbu knjigovodstvenog i stvarnog stanja. Nakon to upiete broj i datum dokumenta, program e automatski uitati knjigovodstveno stanje za sve materijale koji se nalaze na skladitu. Pri tome e program automatski u polje 'stvarno stanje' upisati istu vrijednost kao i u polje 'knjigovodstveno stanje', kako bi olakao unos podataka o stvarnom stanju na skladitu. Pri tome, ako je knjigovodstveno stanje negativno, u polje 'stvarno stanje' biti e upisana koliina '0', a razlika e automatski biti izraunata kao viak na skladitu. Nakon to program automatski pripremi podatke, vi ete u polje 'stvarno stanje' upisivati stvarno stanje zaliha prema izvrenoj inventuri. Prilikom unosa podataka o stvarnom stanju, program e automatski izraunavati viak ili manjak na skladitu. Dokument Inventura materijala automatski knjii: - materijalno - viak i/ii manjak na skladitu materijala - financijsko - konto skladita materijala (razlika vika i manjka) - konto prihoda od vikova (za viak na skladitu) - konto rashoda manjka (za manjak za skladitu) NAPOMENA Vikove i manjkove program obraunava po metodi prosjene cijene bez uzimanja u obzir stanje zaliha. Iz navedenog razloga, preporua se se da se nakon ovog dokumenta aktivira jo i dokument Automatsko poravnanje M, kako bi se vrijednost zaliha svela na svoju pravu financijsku vrijednost. Nakon to je jednom napravljena inventura, te poslije nje i automatsko usklaenje, nije preporuljivo vriti naknadne izmjene u podacima koji prema datumu prethode inventuri, budui da e to za posljedicu imati netono obraunatu vrijednost u dokumentu Automatsko usklaenje (Inventura roba e se automatski uskladiti, ako se mijenja ulaz roba, dok u sluaju promjene na izlazu roba, niti ona nee biti vie tona) Stoga, ukoliko su mijenjani podaci koji su prethodili inventuri, preporua se: 1. dokument 'Inventura roba' treba samo uitati i ponovo pospremiti 2. dokument 'Automatsko usklaenje' obrisati i ponovo napraviti s istim datumom. UITAJ STVARNO STANJE Korisnici koji koriste rune terminale (barcode itae) za unos inventure, mogu podatke o stanju zaliha uitati sa diskete (diska) klikom na gumb 'Uitaj stvarno stanje'. Program e automatski uitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv INVENTURA.TXT, a ija se struktura slijedea: IFRA MATERIJALA STANJE ZALIHA mjesta) (13 mjesta) -- (mora odgovarati iframa upisanim u programu) (11 mjesta ukupno, ukljuujui i decimalnu toku za podatke koji imaju decimalna

Svaki redak u datoteci mora zavriti s CR + LF terminatorom Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se uitava.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Inventura materijala Stranica: 13

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Va dobavlja runih terminala za izradu inventure.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Inventura materijala Stranica: 14

Automatsko usklaenje M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Automatsko usklaenje M koristi se za korekcije greaka koje mogu nastati prilikom obrauna izlaza materijala sa skladita po prosjenoj cijeni. Za razliku od ostalih dokumenata koji prosjenu cijenu raunaju samo prema vrijednosti ulaza robe, dokument Automatsko usklaenje M izraunava prosjenu cijenu prema trenutnom stanju na skladitu,ime se dobiva 100 % toan izraun prosjene cijene. Na temelju ovako izraunate prosjene cijene, dokument Automatsko usklaenje M utvruje da li su za neke artikle nastala odstupanja u dosadanjem obraunu, te ako ih ima, automatski vri ispravak knjienja kako bi vrijednost zaliha sveo na tonu vrijednost. Dokument Automatsko usklaenje dovoljno je aktivirati jednom za svako obraunsko razdoblje (mjesec, tromjeseno...) i to sa datumom zadnjeg dana obraunskog razdoblja. Dokument Automatsko usklaenje automatski knjii: - Financijsko - ispravak vrijednosti zaliha materijala - ispravak knjienja trokova materijala

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Automatsko usklaenje M Stranica: 15

Materijal
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Ne Automatsko odreivanje broja


Nije aktivno

Opis
Materijal je dokument za unos podataka u ifarnik materijala koji su predmet materijalnog knjigovodstva. U dokument Materijal upisuju se podaci o sirovinama potrebnim za izradu nekog proizvoda. Takoer, u ifrarniku materijala mogu biti uredski materijal (ako postoji centralno skladite uredskog materijala) i drugi materijali koji se uvaju na skladitu, a ne slue za prodaju krajnjem kupcu. Korisnici koji koriste grupu Porez na potronju, u podatke o materijalu upisuju i oznaku da li se navedeni materijal ukljuuje u ispis knjige anka ili ne. U ifranik materijala NE UNOSE se podaci o trgovakoj robi niti o vlastitim proizvodima (ovi podaci se unose dokumentom Roba). DODATNA IFRA U podatke o materijalima mogue je, osim glavne ifre, upisati i dodatnu ifru materijala. Ova ifra se koristi samo za pretraivanje artikala prema dodatnoj ifri, a moe se koristiti kod onih korisnika koji u ovo polje upisuju, npr. originalnu ifru materijala dobavljaa. NAZIV NA STRANOM JEZIKU Korisnici koji koriste grupu Uvoz, u podatke o materijalu mogu upisati i naziv materijala na stranom jeziku, kojeg mogu koristiti prilikom izrade narudbenice za materijal dobavljau iz inozemstva. MINIMALNE I MAKSIMALNE ZALIHE Korisnici koji koriste grupu Upravljanje zalihama, u podatke o materijalima upisuju jo i slijedee podatke: - ifra i naziv dobavljaa materijala - minimalne i maksimalne zalihe na skladitu - oznaku police (regala) na kojem se materijal nalazi Minimalne i maksimalne zalihe, te ifre polica upisuju se za svako skladite materijala posebno (ukoliko korisnik ima vie od jednog skladita).

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Materijal Stranica: 16

Zamjenske ifre materijala


Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Ne Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Zamjenske ifre materijala namijenjen je za unos podataka o iframa materijala kako se one vode kod vaeg dobavljaa. Ovi podaci su neophodni samo ako se u dokumentu Primka M koristi funkcija 'Uitaj s diskete'. (detalje o ovoj funkciji vidi u dokumentu Primka M). Nakon to upiete podatak o dobavljau ije ifre upisujete, u tablici materijala prvo ete odabrati vlastitu ifru materijala iz svojeg ifrarnika, te uz nju upisati ifru robe koju koristi va dobavlja za isti materijal. Za materijale koji imaju istu ifru koju koristi i va dobavlja, nije potrebno upisivati podatke o zamjenskim iframa. Detaljniji opis ove funkcije moete pronai u dokumentu 'Zamjenske ifre roba' (modul Osnovni podaci).

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Zamjenske ifre materijala Stranica: 17

Primaoc
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Ne Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Primaoc je dokument za definiranje primaoca materijala sa skladita materijala. Primaoc moe biti, na primjer: - odjel u poduzeu koji prima uredski materijal - gradilite na koje se izdaje materijal - pogon kojem se izdaje materijal - proizvod za iju se proizvodnju izdaje materijal Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, u podatke o primaocu upisuju i knjigovodstveni raun na kojeg se knjie trokovi materijala. Za svakog primaoca moe se definirati drugi knjigovodstveni raun. Kod jednostavnijih proizvodnih procesa, primaoc moe biti samo jedan (npr: 'Trokovi materijala' - konto '4000'). Broj primaoca i njihova razrada ovisi o potrebama poduzea i specifinosti poslovnog procesa.

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Primaoc Stranica: 18

Kalo, rasap i lom


Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Skladite M Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Kalo, rasap i lom koristi se za otpisivanje kala i loma na skladitu materiala. Materijali se otpisuju po prosjenoj cijeni. Dokument automatski knjii: - materijalno - razduuje kartice materijala - financijsko - stornira zaduenje skladita - knjii trokove otpisa, kala i loma materijala

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Kalo, rasap i lom Stranica: 19

Skladite M
Verzija: Grupa: 1.00 Materijalno

Selektor: Dokument je selektor Automatsko odreivanje broja


Aktivno

Opis
Dokument Skladite M slui za definiranje skladita materijala. Da bi mogli koristiti ostale dokumente iz grupe Materijalno, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Skladite M. Za svako skladite materijala u poduzeu, u dokument Skladite M upisuje se po jedna stavka. Ako u poduzeu postoji samo jedno skladite, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka. Prilikom upisa podataka o skladitu, upisuju se ifra, naziv i adresa skladita. ifra skladita odreuje se automatski, ako u polje za ifru upiete '0'. U polje Naziv upisuje se naziv po kojem ete kasnije identificirati skladite. U polje Adresa upisuje se adresa skladita. U parametrima dokumenta Skladite M upisuje se knjigovodstveni raun skladita, koji se koristi kod automatskog knjienja dokumenata Primka M, Izdatnica M, Meuskladinica M, itd....

>>> Grupa: Materijalno Dokument: Skladite M Stranica: 20

Izvjetaji
Popis primki materijala
Popis primki materijala sa svim bitnim elementima osim artikala Selektor: SKLADITE M

Popis izdatnica materijala


Popis izdatnica materijala s prikazom izlazne prosjene cijene Selektor: SKLADITE M

Popis naloga za izdavanje materijala Popis povratnica materijala


Popis povratnica materijala sa svim podacima osim artikala Selektor: SKLADITE M

Popis meuskladinica materijala


Popis meuskladinica materijala s prikazom bitnih podataka osim artikala Selektor: SKLADITE M

Dnevnik skladita materijala


Ispis dnevnika knjienja skladita materijala, koliinski i financijski Selektor: SKLADITE M

Skladine kartice materijala


Ispis skladinih kartica materijala, koliinski i financijski Selektor: SKLADITE M

Promet skladita materijala


Sumarni prikaz prometa skladita materijala u zadanom intervalu Selektor: SKLADITE M

Pregled izlaza materijala po primaocima


Selektor: SKLADITE M

Rekapitulacija izlaza materijala po primaocima


Selektor: SKLADITE M

Zalihe materijala
Selektor: SKLADITE M

Popis materijala
Popis materijala upisanih u ifrarnik

Inventurne liste materijala Popis skladita materijala


Popis svih skladita materijala

>>> Synesis Document Info Grupa: Materijalno Stranica: 21

>>> <kraj> Grupa: Materijalno Izvjetaji Stranica: 22