‫وئبدئودوئدوئوئدوئد‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫‪Okuden Reiki‬‬

‫‪Level Two‬‬
‫ریکی اوکودن مرحله دوم‬
‫دانش ارتباط با شهود‬
‫تهیه و تنظیم‬
‫بابک سرخپور‬
‫نگارش ‪1.5‬‬
‫تیر ماه ‪1388‬‬

‫‪-1-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫فهرست مطالب‬
‫پیشگفتار‪8.........................................................................................................................‬‬
‫اول دفتر‪10.........................................................................................................................‬‬
‫فصل اول‪12........................................................................................................................‬‬
‫بنیانهای ریکی اوکودنر (آموزش‬
‫رسم‬

‫دروني)‪12......................................................................................................‬‬

‫سمبلها ‪13..........................................................................................................................................‬‬

‫سمبلهاي ریكي‪13........................................................................................................................................‬‬

‫ریشه‌هاي سمبلهاي ریكي ) جهت آگاهی و مطالعه‬
‫ریشه سمبل هون شازه‬
‫ریشه سمبل سي هي‬
‫شناخت سمبلها و‬

‫)‪15.........................................................................................‬‬

‫شونن ‪16....................................................................................................................‬‬

‫كي ‪16...........................................................................................................................‬‬

‫تکنیکها‪16..........................................................................................................................‬‬

‫سمبل چوكوري (تقویت ‪،‬‬

‫قدرت)‪17..................................................................................................................‬‬

‫سي هي كي (احساسي‪/‬‬

‫ذهني) ‪17....................................................................................................................‬‬

‫سمبل هون شازه شونن‬

‫(پل) ‪18......................................................................................................................‬‬

‫‌چرا نام سمبلها را سه بار مي بریم‬

‫؟ !‪19..........................................................................................................‬‬

‫كلیات تحلیلی ارسال ریكي به راه دور (دور زماني – دور‬
‫نکات کلیدی در ارسال انرژی به راه‬

‫مكاني)‪19.........................................................................‬‬

‫دور‪20.......................................................................................................‬‬

‫قانون انطباق معالجات غیبي ریكي‪21...............................................................................................................‬‬
‫‌روش سساده ‪21........................................................................................................................................:‬‬
‫روش اول ارسال ‪21..............................................................................................................................‬‬
‫روش دوم ارسال ‪21..............................................................................................................................‬‬
‫روش پيشرفته ‪22............................................................................................................Advancmetod :‬‬
‫روش كاغذي ‪23......................................................................................................................................‬‬
‫ساير روشهاي شفا از راه دور ‪23.................................................................................................................‬‬
‫شفاي گروهي از راه دور ريکی ‪24..............................................................................................................‬‬

‫پیشبرد اهداف در‬

‫ریکی‪24.............................................................................................................................‬‬

‫جعبه ریكي ‪24............................................................................................................................................‬‬

‫‪-2-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫روش بهبود روابط در‬

‫ریکی‪24.......................................................................................................................‬‬

‫انتقال ریكي براي زمان‬

‫دیگر‪25......................................................................................................................‬‬

‫ارسال ریكي به گذشته جهت پاك كردن خاطرات و تجربیات‬
‫پیدا كردن وسایل و افراد‬
‫ریكي براي‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ناخوشایند‪25...................................................................‬‬

‫گمشده‪25...................................................................................................................‬‬

‫حفاظت ‪25..................................................................................................................................‬‬

‫پاك كردن مكانها‪26......................................................................................................................................‬‬
‫روش اول – تاباندن ريکی ‪26.....................................................................................................................:‬‬
‫روش دوم‪ -‬عود ‪26..................................................................................................................................:‬‬

‫قانون جذب و صفحه ظهور‬

‫ریكي‪27.................................................................................................................‬‬

‫نكات و تکنیکهای فنی مهم ریکی سطح دو‪28....................................................................................................‬‬
‫جاكي – كيري‪ -‬جوكا – هو ‪28................................................................................................................... :‬‬
‫شفاي ارتباط با مردگان ريکی‪28................................................................................................................. :‬‬
‫قطع ارتباط كار ميك با اشخاص‪ ،‬وقايع‪ ،‬مكانها‪ ،‬اشياء با ريکی‪29........................................................................:‬‬
‫شفا و رفع موانع دروني ‪30........................................................................................................................:‬‬
‫توپ انرژی منفی‪31..................................................................................................................................‬‬
‫برخي از علتهاي شايع انسدادها‪32.................................................................................................................‬‬

‫پوشش حفاظتي (سپر‬

‫ریکی)‪32.....................................................................................................................‬‬

‫چرا ناگهان افت می کنیم‬

‫؟‪33.........................................................................................................................‬‬

‫فصل دوم‪33........................................................................................................................‬‬
‫درمان كامل ریکی سطح‬

‫اوکون ‪34..................................................................................................................‬‬

‫قبل از شروع درمان‪34.................................................................................................................................‬‬
‫شمال و جنوب بدن ‪34..............................................................................................................................:‬‬
‫نيت ‪35..................................................................................................................................................‬‬
‫پاكسازي هاله با عود‪35..............................................................................................................................‬‬
‫مراقبه گشو ‪35.........................................................................................................................................‬‬
‫ري جي هو ‪35........................................................................................................................................‬‬
‫چيريو ‪36...............................................................................................................................................‬‬
‫پويش بيوسن (اسكن كردن)‪36......................................................................................................................‬‬
‫كوكي هو ‪36...........................................................................................................................................‬‬
‫گيوشي هو ‪36.........................................................................................................................................:‬‬
‫درمان كامل‪37........................................................................................................................................:‬‬
‫كُنيوو (حمام خشك)‪38................................................................................................................................‬‬

‫خود درمانی با‬

‫مدیتیشن‪38.............................................................................................................................‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫فصل سوم‪41.......................................................................................................................‬‬
‫مراقبه پیوند‬

‫ریكي‪41....................................................................................................................................‬‬

‫مراقبه شكستن چرخه كار میك با‬
‫مراقبه ماه و ستاره‬
‫مراقبه درخت با‬
‫جملت تأكیدي‬

‫ریکی‪42.........................................................................................................‬‬

‫ریکی‪42..........................................................................................................................‬‬

‫ریکی‪43...............................................................................................................................‬‬

‫مثبت‪43.................................................................................................................................‬‬

‫تأكیدها و نیت هاي مثبت براي‬

‫شفا‪43...............................................................................................................‬‬

‫فصل چهارم‪45.....................................................................................................................‬‬
‫پوشش‬

‫حفاظتي ‪45......................................................................................................................................‬‬

‫پنج اصل ریکی‬

‫‪45.....................................................................................................................................:‬‬

‫مراقبه با سمبلها‬

‫‪45...................................................................................................................................:‬‬

‫مراقبه ورود سمبلها‬

‫‪46...............................................................................................................................:‬‬

‫برنامه ‪ 21‬روزه مدیتیشن ریكي (گشو)‪47..................................................................................‬‬
‫انرژی دادن به‬

‫خود ‪48.................................................................................................................................‬‬

‫متوازن كردن‬

‫چاكراها‪48...............................................................................................................................‬‬

‫ساعت نشست‬

‫‪48.......................................................................................................................................:‬‬

‫تجربه ارسال انرژی برای خواسته های خود‬

‫(ذهنی)‪48........................................................................................‬‬

‫تجربه ارسال انرژی برای خواسته های خود (جعبه‬

‫ریکی)‪49................................................................................‬‬

‫تجربه اسکن هاله خود‬

‫‪49............................................................................................................................:‬‬

‫جدول تاثیرات و آگاهی‬

‫ها‪50..........................................................................................................................‬‬

‫جدول‬

‫برنامه تمرینات‪51...............................................................................................................................‬‬

‫پایان دفتر‪52.......................................................................................................................‬‬
‫منابع ‪53............................................................................................................................‬‬

‫‪-4-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ضمیمه ‪54...................................................................................................................... 1‬‬
‫راز مراقبه‪54......................................................................................................................‬‬
‫واژه نامه‪58........................................................................................................................‬‬
‫معرفی مولف‪59...................................................................................................................‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫شکر نعمت نعمتت افزون کن‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫کفر نعمت ‪ ،‬نعمت از کف بیرون کند‬

‫سپاسگذاری از‬
‫خداوند متعال که بی لطف او هیچم‪.‬‬
‫فرشتگان مقرب الهی ‪ ،‬نور و شفا که همایتگرم هستند‪.‬‬
‫اساتید معنویم که بی هدایت آنها راه را نتوانم پیمود‪.‬‬
‫استادان معرفتم حضرت شمس و مولنا‪.‬‬
‫محمد مصطفی پیامبر عشق ‪ ،‬رحمت و رعفت‪.‬‬
‫عیسی مسیح پیامبر شفا و مادر پاکش مریم مقدس‪.‬‬
‫زرتشت پیامبر راستی و درستی که پیامش سر لوحه زندگیم باد‪.‬‬
‫اولین استاد خود شناسیم علی اصغر مستوفی که مرا در راه شناخت درون یاری نمود‪.‬‬
‫اولین استاد ریکی ام علیرضا حقیقی که مرا در دنیای ریکی رهنمون ساخت‪.‬‬
‫استاد پاتریک زیگلر که عشق به انسانیت و حقیقت عشق الهی را به روشنی نمایان ساخت‪.‬‬
‫استاد رودنی کوکس که مرا با دانش گذشتگان آشنا نمود‪.‬‬
‫استاد اولی گابریل سن که گذشت و بخشش و ارتباط با خود برتر را به من آموخت‪.‬‬
‫استاد کاترین رابسون که تلش برای یکی بودن را به من آموخت‪.‬‬
‫و‬
‫همسرم که با کمک او طی این راه نا ممکن می بود‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫تقدیم با عشق به‬
‫پدر و مادرم هستی بخشان وجودم‬
‫همسرم ‪ ،‬یاور روزهای سختی و شادی‬
‫مسیحا نفس زندگیم فرزنم مسیحا‬

‫‪-7-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫پیشگفتار‬
‫سخنی با شما هنرجو یا خواننده محترم‬
‫بها توجهه بهه تعهدات هنرجویان بهه حفهظ اسهرار آموزشهها و تکنیکهای ریکی بر اسهاس سهنت‬
‫کهن در نهایت امانت و تعهدات اخلقی و آموزشی ‪ ،‬انتشار و یا ارائه این جزوه به هر فردی‬
‫خارج از حوزه هنرجویان و یهها افراد نهها آشنهها بههه ریکههی بهها توجههه بههه مفاهیههم ویژه آن ایجاد‬
‫سهردرگمی و عدم تفهیهم موضوع مهی نمایهد بها توجهه بهه ایهن کهه ایهن جزوه ‪ ،‬مسهتند آموزشهی‬
‫بوده و نههه برشور آشنایههی بنابر ایههن مطالب ایههن مسههتند نیاز بههه توضیههح و تفسههیر توسههط‬
‫مدرسین و یا هنرجویان توانمند دارد لذا از افراد نا آشنا بخواهید سئوالت خود را با اینگونه‬
‫افراد مطلع مطرح نمایید بنابر این سعی مان بر این خواهد بود که در حفظ اسرار و اصول‬
‫این میراث کهن متعهد و کوشا باشیم ‪.‬‬
‫از شما خواننده ای که از سر کنجکاوی و علقه به این جزوه دست یافتید نیز می خواهیم‬
‫کلیههه اطلعات و یهها پرسههشهای در خواسههتی خود را از طریههق پهههههههست الههههههکترونیک‬
‫‪ Babakskr@gmail.com‬و یههههها مراجعهههههه بهههههه وب سهههههایهههههت اینجانب بهههههه آدرس‬
‫‪ www.Babakmaster.com‬در میان بگذاریههد همچنیههن بهها حضور در همایشههها و جلسههات‬
‫آشنایی که برگزار می نمایم به مطالب بیشتری نیز می توانیددسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫تلش و امیدم آن اسههت کههه همگان بتواننههد بههه دانههش صههحیح متافیزیک و ریکی بههه دور از‬
‫اوهام ‪ ،‬خیالت دسترسی داشته تا بتوانند عشق و آرامش را بگونه ای دیگر در زندگی خود‬
‫جاری سازند‪.‬‬
‫مسهتندی کهه اکنون در اختیار شمها اسهت حاصهل بررسهی ‪،‬تدویهن ‪ ،‬ویرایهش و تصهحیح صهدها‬
‫صفحه اینترنتی ‪ ،‬کتب ‪ ،‬جزوات و ‪ 2‬سال تمرینات و تجربیات اینجانب بوده است و سعی بر‬
‫آن داشته و دارم تا این مستندات هر روز غنی تر و پربارتر باشد‪.‬‬
‫قطعها" خود نیهک مهی دانهم ایهن نوشتهه خالی از اشکالت نحوی ‪ ،‬لغوی نخواههد بود لذا ضمهن‬
‫عرض پوزش از این بابت درخواست اعلم آنرا از سوی شما دوست گرانقدر دارم‪.‬‬

‫با سپاس‬
‫بابک سرخپور‬

‫‪-8-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

www.Babakmaster.com

-9-

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ل حول ول قوة ال بالله العلی العظیم‬

‫اول دفتر‬
‫تلش انسهان در حهل معادلت منطقهی و ایجاد و بررسهی اسهتنتاجات عقلی همگهی‬
‫ناشی از تلش برای حل مسائل در حوزه های مختلف زندگی بشری بوده است ‪ ،‬نگرشهای‬
‫فلسفی و علمی هر روز رازهای پنهان بسیاری را بر انسان هویدا می نمایند‪.‬‬
‫امها ههر روز انسهان از جایگاه شناخهت درون و نگرش انسهانی و خلقانهه ماورا الطبیعهه خود‬
‫روز به روز دور تر و مهجور تر می ماند‪.‬‬
‫در حالی کهه ههر روز بر پوسهت و گوشهت خود مهی افزاییهم و از وجود روحانی و متعالی خود‬
‫دورتر شده و خواستهای مادی و مدرنیته هر روز ما را به قهقرای دوری از خویشتن رهنمون‬
‫می سازند ‪.‬‬
‫اما در این بین مدتی است رجعت بشریت به خود و نگرش به حقایق های پنهان درون روزنه‬
‫های امیهد روزهای بازگشهت بهه خویشتهن را نویهد مهی دههد ‪ ،‬ریکی سهیستمی اسهت کهه در ایهن‬
‫بین همچون کاتالیزوری بی ضرر و مطبوع ما را در این راه کمک می نماید‪.‬‬
‫سعی داشتیم تا در این جزوه با کمک منابع صحیح داخلی و خارجی و تجربیات هرچند ناچیز‬
‫خود محتوای فنهههههی ولی آسهههههان را جههههههت علقمندان سهههههیستمهای انرژی و متافیزیک‬
‫گردآوری‪،‬تدویهن و منتشهر سهازم تها باشهد از ایهن طریهق پای در دنیای پهر از نور و عشق بها‬
‫آرامش الهی نهیم‪.‬‬
‫ضمنا" گروهی بر اساس نگرشهای خاص سعی در ایجاد تقابل فی مابین ریکی ‪ ،‬متافیزیک و‬
‫مباحث دینی نمودند لذا استفتاء های اخذ شده از مراجع دینی را به جهت رفع هرگونه شبه‬
‫در پایان این مستند برای تنویر افکار آورده ام و امید آن دارم تا تمامی اساتید و متخصصین‬
‫ریکهی و متافیزیهک مها را در شناخهت ایهن علوم یاری نماینهد باشهد در ایهن را برای خدمهت بهه‬
‫خداوند بندگانی صالح و صادق باشیم‪.‬‬
‫در این بین تلش نموده ام با استفاده از منابع و مراجع قابل استناد و معتبر نگاهی فراتر از‬
‫یک جزوه ساده ریکی بر مبحث متافیزیک ‪ ،‬ریکی و سیستمهای طب مکمل داشته باشیم تا‬
‫اگر تصمیم بر آن داشتید که به سطوح بالتر ارتقا یابید با آگاهی کامل علمی و فنی این راه‬
‫را انتخاب و طی نمایید‪.‬‬
‫فراموش نکنیههم هههر سههیستمی اعههم از ریکی ‪،‬پرانیههک ‪،‬سههایکیک و ‪ ...‬همگههی وابسههته بههه‬
‫لطف‪،‬رحمت و قدرت الهی هستندو شفا بخش حقیقی اوست چرا که بی او ما هیچیم پس‬
‫با نام پاکش این دفتر را می گشایم‪.‬‬

‫بابک سرخپور‬
‫تیر ‪1388‬‬

‫‪-10-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫هشدار‬

‫هرچند ریکی و انرژی درمانی در مراجع معتبر علمی و پزشکی در دنیا به عنوان طب مکمل‬
‫شناختههه مههی شود امهها طبههق قوانیههن کشور جمهوری اسههلمی ایران انرژی درمانههی ممنوع‬
‫می باشد ‪ ،‬لذا بر شما است که از دانسته های خود مطابق قوانین شرعی‪ ،‬عرفی و جاری‬
‫کشور استفاده نمایید تا دچار کارما و مشکلت خاص حقوقی آن نگردید‪.‬‬
‫باشد تا روزیکه این دانش در کشور ما بر اساس حقایق علمی و فنی آن به درستی توسط‬
‫مراجع دولتی مورد بررسی و قرار گرفته و بتوان این علم و دانش را فراگیرانه و منطبق‬
‫با استاندارد های مربوطه بطور قانونی ارئه گردد‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫فصل اول‬
‫)‬
‫(‬
‫همسويي هريكي هاكودن هشخص را با كليدهاي قدرت يا سمبلها كه پايه و اساس كليه‬
‫سطوح ريكي مي‌باشد همسو مي‌كند كه اين سمبلها براي شفا راه دور و شكل قويتري از‬
‫شفاي ذهني ‪ /‬احساسي استفاده مي‌شود كه اين فرايند همسويي سطح ديگري از انرژي‬
‫(تقويت و ارتعاش در بدنهاي فيزيكي‪ ،‬اتري‪ ،‬عاطفي‪ ،‬ذهني) را فعال مي‌كند و مستقيما ً بر‬
‫روي مركز شهود (غده هيپوفيز) اثر مي‌گذارد‪.‬‬
‫هاين غده بي نهايت ظريف و حساس است و نقش مركز فرستنده و گيرنده ارتعاشهاي‬
‫مغزي را بازي مي‌كند‪ .‬پس از همسويي مرحله دو به تجربه ثابت شده است كه امواج عادي‬
‫كروي فكر كه از اين مركز سرچشمه مي‌گيرند و معمول ً به آساني پراكنده مي‌شوند دقيق‬
‫تر مي‌شود و در كاركردهاي ورودي و خروجي خود به آساني متمركز شده و بتدريج موجب‬
‫دريافت اطلعات در سطح شهودي را آسان تر مي‌كند ‪.‬‬
‫هميداننده هباه ههمسوه هبودنه هباه هخوده هبرتره هاسته هكهه هماه همتوجه‬
‫‌‬
‫شهود را زبان خود برتر‬
‫ميشويم كه در راه صحيح هستيم و هماهنگ با اطرافيان‪ .‬خود برتر براستي از همه چيز‬
‫‌‬
‫آگاه است زيرا فارغ از زمان و مكان مي‌باشد و در فعاليتهايش به ياري دليل و برهان نياز‬
‫ندارد شهود مي‌داند زيرا هم زمان علت و معلول‪ ،‬گذشته و حال و آينده را در بر مي‌گيرد‪.‬‬
‫ميرسيم حتي چنانچه با‬
‫‌‬
‫اگر تصميم بگيريم شهود را دنبال كنيم هميشه به نتايج مثبت‬
‫نتيجه گيري‌هاي عقل در تضاد باشد‪ .‬ريكي ‪ 2‬هامكان انتقال به دور (مكاني – زماني) را‬
‫همراه دارد بدين معنا كه بدون تماس مستقيم مي‌توان به هر فرد يا موجود اعم از شي‪،‬‬
‫حيوان و گياه در هر جاي زمين و در هر زمان (گذشته ‪ ،‬آينده) مي ‌توان ريكي فرستاد و از‬
‫تكنيك شفاي ذهني احساس به رهايي از شرطي شدن منفي ناشي از تجربه‌هاي گذشته‬
‫كمك گرفت در زندگي اغلب در موفقيتهاي خاصي به شيوه‌اي منفي واكنش نشان مي‌دهيم‪.‬‬
‫زماني كه وضعيت همانندي پيش مي‌آيد‪ ،‬به جاي رويارويي با آن با يك ذهن باز‪ ،‬معمول ً به‬
‫شكلي كه الگو شده است واكنش نشان مي‌دهيم‪ ،‬حتي اگر اين واكنش نامناسب باشد خود‬
‫تجربههاي منفي نيز ما را به شيو‌اي ناخودآگاه برنامه ريزي مي‌كنند كه اين تكنيك به رهايي‬
‫‌‬
‫ميكند‪ .‬گذراندن مرحله اكودن هبيدار باشي‬
‫‌‬
‫از اين واكنشها بر مبناي الگوهاي كهنه كمك‬
‫است به روي ابعاد ديگر خود برترمان‪ .‬نداي شهود هبه راستي زنده مي‌شود و به احساس‬
‫والتري از يگانگي‪ ،‬آرامش و هماهنگي مي‌انجامد‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫‪HON SHA ZE SHO NEN‬‬

‫همواره و براي تمامي سمبلها ترسيم يك سمبل همراه با تكرار نام آن سه مرتبه در ترسيم‬
‫مي‪SAY‬‬
‫سمبلها هميشه در جهت فلش و به ترتيب شماره‪KEE‬‬
‫كنيم ‪.‬‬
‫عمل‪‌ HAY‬‬

‫‪CHU KU RAY‬‬

‫ميخواهند سمبلهاي ريكي را ياد بگيرند استفاده از آنها امري‬
‫‌‬
‫تمام دانشجويان ريكي اكودن‬
‫بسيار خارق العاده و مهيج مي‌باشد‪ .‬همه اينها بسيار خوب مي‌باشد اما به ما اجازه دهيد كه‬
‫با همه اعماق برويم‪.‬‬
‫سمبلهاي ريكي بقدري قديمي هستند كه از هر زبان نوشتاري قديمي تر مي‌باشند‪ .‬سمبلها‬
‫شباهت عجيبي به علئم و طراحي‌هاي غار قديمي ‪ Heart‬بجا مانده از بشر اوليه دارند‪.‬‬
‫غار ‪ Heart‬هنمادي سمبليك از يك حفره مرموز در ضمير خود آگاه و ناخودآگاه ما نيز‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‌‬
‫سمبلها مانند نقشه‌هاي ستاره شناسي ‪ cosmos‬داخلي مي‌باشند كه ‪ Akasha‬ناميده‬
‫نقشههاي ستاره شناسي قديمي از علم سيستمهاي انرژي نخستين محافظت‬
‫‌‬
‫ميشود اين‬
‫‌‬
‫ميكنده هوه ههمه هچنينه هازه هارزشه هآنهاه هدره هساختارهايه هتشريحيه هجهانه همادهه هبعلوهه هازه همسير‬
‫‌‬
‫برگشت آنها نيز حفاظت مي‌كند‪.‬‬

‫‪-13-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫آكاشا يك لغت سانسكريت مي‌باشد و به معناي ثبات اوليه تعريف مي‌شود كه خارج از‬
‫آن تمام چيزها شكل مي‌گيرند بر طبق فلسفه هكهن اينه اولين مرحله از تبلور روح‬
‫ميباشد اين فلسفه مشخص كننده اين حقيقت است كه تمام ثبات‌هاي نخستين روحي‬
‫‌‬
‫است‪.‬‬
‫ميباشد و بنابراين‬
‫‌‬
‫اين آكاشا هيا ثبات اوليه يك ظرافت و زيبايي بي نظير و فوق‌العاده‬
‫نسبت به كوچكترين تغييرات يك عنصر آسماني در هر مكاني در جهان حساس مي‌باشد‪.‬‬
‫اين ثبات اوليه به هر بخش بخصوص در جهان انتقال داده نمي‌شود‪ .‬اما در هر جايي حضور‬
‫دارد‪.‬‬
‫ً‬
‫زماني كه ذهن بشر دقيقا مطابق با ذهن جهاني مي‌باشد او به يك تشخيص خود آگاه‬
‫از تأثيرات آكاشا وارد مي‌شود و ممكن است آنها را جمع‌آوري و به هر زبان موجود بر روي‬
‫كره زمين كه با آن آشنا مي‌باشيد منتقل سازد سمبلهاي ريكي كليدهايي هستند كه ما را‬
‫به انرژي ريكي و آكاشا در سطح ضمير خودآگاه و ناخود آگاه متصل مي ‌كنند اين سمبلها در‬
‫شدهاند‪.‬‬
‫‌‬
‫سرتا سر تاريخ بشريت پديدار شده و ناپديد‬
‫سمبلها هميشه بنظر مي‌رسد كه درست زمانيكه بشريت آماده براي فهم بيشتر آنها بوده‬
‫مجددا ً پديدار شده‌اند و موضوع سمبلها بستگي به عمق تصوير و بينش دروني بشريت‬
‫دارد‪.‬‬
‫به اظهارات آقاي میشل گریفیلد كه يك استاد ريكي ماهر و روشن بين نيز مي‌باشد توجه‬
‫كنيد‪:.‬‬
‫او به جلسه همسويي دعوت شد و گزارشات خود را اينگونه بيان نموده است‪:‬‬
‫فرشتههاي هزياديه هفضاه هراه هاحاطهه هكردهه هبودنده هدره هوسطه چندين‬
‫‌‬
‫دره هطوله ههمسويي‪،‬ه‬
‫راهنماي روح ريكي وجود داشت كه به همسويي كمك مي كردند و در واقع آن را انجام‬
‫مي دادند‪.‬‬
‫بالتر از آنها يك راهنماي روح ريكي قدرتمند حضور داشت كه بر عملكرد آنها نظارت‬
‫ميه هكرده هو هبالتره هاز هآنه هنيزه يكه موجود برتر‪،‬ه هاين هموجوده هبرتر هماننده هيك رو ح مقدس‬
‫درخشندگي زيادي داشت او خود را پوشانده بود تا چشم سوم ميشل در اثر درخشندگي‬
‫شديد او نسوزد‪.‬‬
‫بعد از آن ميشل با موجود برتر همسو شد و مطالب زيادي در خصوص سمبل ها و فرآيند‬
‫ريكي فرا گرفت ميشل گفته است كه سمبلها ابتدا توسط موجود برتر در زمان لمورينها‬
‫يعني صد هزار سال قبل به زمين آورده شد‪.‬‬
‫لموريا اولين مكاني است كه بشر در روي كره زمين ظهور كرده است‪ .‬گويا اين موجود‬
‫مقدس واقعا ً يك نمود از روح مقدس است و سه بار براي استقرار ريكي و سمبلها در كره‬
‫زمين و ترويج آن ظاهر شده است لموريا اولين مكان بود پس از غرق لموريا اين سنت به‬
‫آتلنتيس آورده شد و وقتي آتلنتيس نيز غرق شد براي سومين بار به مصر آورده شد كه‬
‫هنوزه هباه هماسته ه(طومارهايه هاشعياءه هنبيه هراه هدره هريكيه هشودنه هبخاطره هبياوريد)‪.‬ه هبهره هحال‬
‫متبركاند و بايستي محرمانه نگه داشته شوند اين بخشي از سنت ريكي و‬
‫‌‬
‫سمبلهاي ريكي‬
‫بيانگر احترامتان به آنهاست سمبلهاي ريكي متعالي هستند‪.‬‬
‫ًه‬
‫اينه هسمبلهاه هبهه هجايه هاينكهه هفقطه هذهنه هنيمهه ههوشياره هراه هتحته هتأثيره هقراره هدهنده همستقيما با‬
‫آگاهي الهي همتصله ههستند‪.‬ه ههره هجاه هكسيه هكهه همرحلهه هدومه هريكي هراه هگذراندهه هاسته هاز‬
‫سمبلهاي ريكي استفاده كند «ري» انرژي ريكي را در مسير مناسب و به محل مورد نظر‬
‫هدايت مي‌كند ‪.‬‬

‫‪-14-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫اين فرايند تحت پيمان الهي يا توافقي مقدس عمل مي‌كند كه بين خداوند و آنهايي‬
‫كه ريكي همرحله دوم را گذرانده‌اند بسته شده است‪ .‬سمبلها ماننده كليدهايي ههستند كه‬
‫درها را به سطوح بالتر آگاهي باز مي‌كنند‪ .‬سمبلها در شروع جريانه كي هافزايش قدرت‪،‬‬
‫بهود يافتن‪ ،‬بر طرف شدن درد و حفاظت كارايي دارند هنگامي كه يك استاد ريكي شاگردي‬
‫هميكنده تصويري ههدره هذهنه هشاگرده هنقشه همي‌بندده هكهه هبهه هانرژيهاي‬
‫‌‬
‫راه هباه هسمبلهاه ههمسوه‬
‫متافيزيكي سمبل متصل است‪.‬‬
‫اين پديده براساس مكانيزم محرك‪ /‬واكنش در مغز است‪ .‬هر گاه يك محرك خاص با‬
‫ميشود رابطه‌اي بين آن محرك و واكنش شخص ايجاد مي‌شود‪ .‬اين‬
‫‌‬
‫يك تجربه خاص تكرار‬
‫پديده را پاولوف در آزمايش مشهورش نشان داد‪ .‬چون انرژيهاي همسويي ريكي سرشتي‬
‫متعالي دارند اين فرايند در انسان سريع است و كافي است كه سمبل همدت كوتاهي به‬
‫شخص عرضه شود‪.‬‬
‫در طول همسويي ‪ ،‬انرژيي كه سمبل مظهر آن است پايين مي‌آيد و خود را به سمبل‬
‫متصل مي‌كند‪ .‬سپس هر گاه شاگرد به سمبل فكر كند‪ .‬انرژي سمبل بي‌درنگ و خود به‬
‫خود جاري مي‌شود‪ .‬سمبلها هرگز دقيقا ً يكسان نبوده‌اند و تفاوتهايي بين سمبلهاي اساتيد‬
‫مختلف وجود دارد‪.‬‬
‫قدرت سمبلها در شكل ظاهر آنها نيست بلكه در انرژيهاي همسويي متصل‬
‫به آنهاست ههبنابراينه هبهترينه هسمبلهاه هبرايه هشاگردانه هاينه هاسته هكهه هسمبل‌هاييه هراه هكه‬
‫استادشان در طول همسويي به آنها داده است را استفاده كنند بهر حال اگر شما اين علئم‬
‫را به طور صحيح در موقع كاركردن با آنها رسم كنيد براي كنترل درستي آنها به عقب بر‬
‫ميدهند ‪.‬‬
‫‌‬
‫نگرديد‪ .‬راهنمايان ريكي شما اين كار را براي شما انجام‬
‫اما از اين بعنوان يك دليل براي تنبلي و كاهلي استفاده نكنيد‪ .‬راهنمايان شما‪ ،‬شما را‬
‫حمايت خواهند كرد اگر شما تلش كنيد‪ .‬اما اگر كوششي نداشته باشيد و در كارتان تنبلي و‬
‫بي دقتي باشد آنها شما را حمايت نخواهند كرد‪ .‬تلش و كوشش صادقانه هميشه در زندگي‬
‫روحي و معنوي پاداش داده خواهد شد حتي اگر محتواي كار ‪ %100‬كامل نباشد‪ .‬خلوص‬
‫قلب و نيت عمل بايد هميشه الگو قرار داده شوند‪.‬‬
‫)‬
‫)‬
‫‌‬
‫اگر چه ضروري نيست كه سمبلها را بطور كامل بفهميم‪ ،‬تا بتوانيم آنها را مورد استفاده‬
‫قرار دهيم‪ .‬اما اگر معاني و ريشه‌هاي آنها را بدانيد و رازهاي آن را براي خود آشكار سازديد‬
‫قادر خواهيد بود كه آنها را به نحوي بهتر مورد استفاده قرار دهيد‪.‬‬
‫سمبل چوكوري‬
‫اين شكل اوليه سمبل ‪( The logesoftheircle seven‬اصل عقل‬
‫عالم وجود هفت هدايره) هناميدهه مي‌شده است‪.‬ه ‪ logs‬هبه معنايه جهان‬
‫كامل هاست كه خلق مي‌شود ‪ ،‬رمز قدرت اين علمت دو سطح اصلي‬
‫معنايي دارد‪ .‬هدر يك هسطح آن همرتبط هباه اولين چاكرا در بالي سر‬
‫ميباشد بخاطر نامش ‪ ،‬علمت ‪ logs‬هم چنين دومين چاكرا در كالبد‬
‫‌‬
‫خالق را نشان مي‌دهد‪ .‬نام اين دومين چاكرا ايمان مي‌باشد‪.‬‬
‫ايمان يك وجود معنوي است كه ضرورت آن در روح و سهيم شدن با‬
‫خالق و تمام چيزهاي زنده مي‌باشد‪ .‬دومين چاكرا همرتبط باه سيستم گردش خوني هو‬
‫ميباشد‪ .‬دومين چاكرا و ايمان‪ ،‬با ايمان است كه با خالق خود و تمام چيزهاي‬
‫‌‬
‫پانكراس‬
‫زنده خلوت كرده و راز و نياز مي‌كنيم‪.‬‬

‫‪-15-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ميشود ‪ ،‬اين علمت‬
‫‌‬
‫اين علمت ‪( Breath of the Eternal‬نفس جاودانگي) ناميده‬
‫دو سطح اصلي معنايي دارد در يك سطح آن مرتبط باه روح و سومين چاكرا هدر بالي‬
‫سر مي‌باشد بخاطر نامش اين علمت هم چنين نشانگر چهارمين چاكرا ‪ ،‬چاكراي قلب‬
‫در بدن با (خالق متعالي) مرتبط است‪.‬‬
‫چهارمين چاكرا مرتبط با سيستم تنفسي و غده تيموس مي‌باشد‪ .‬اين علمت راه انرژي‬
‫تنفسي در بدن را از بال به پائين نشان مي‌دهد‪ .‬در اين علمت دو شكل ماري در چپ و‬
‫ميشوند ‪ ،‬كه آنهاه مجراي ستاره‌اي و آسماني ههستند كه با سوارخ‌هاي‬
‫‌‬
‫راست ديده‬
‫چپ و راست بيني مرتبط مي‌باشند‪.‬‬
‫هانرژي تنفسي – چي ياكي هاز بيني بيرون مي‌آيد و راه خود را به‬
‫سوي دو كانال ارتباطي در جلو و پشت بدن خاتمه مي‌دهد‪.‬‬
‫‌‬

‫اينه هعلمت ‪( of youth The foundation‬سرچشمه جواني)‬
‫ميشود ‪ ،‬اين علمت دو سطح معناي اصلي دارد در يك سطح آن‬
‫‌‬
‫ناميده‬
‫مرتبط باه چاكراي چهارم هدر بالي سر مي‌باشد مربوط به روح متعالي‬
‫اين علمت هم چنين نشانگر چاكراي پنجم (خالق متعال) مي‌باشد و بر‬
‫ماهيچهاي غدد تيروئيد و پاراتيروئيد اثر گذار مي‌باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫سيستم‬
‫‌‬
‫ريشه سمبل راكو‬
‫اين علمت ‪( The shiningway‬راه درخشان و روشن ) ناميده مي‌شود ‪ ،‬اين علمت‬
‫دوه هسطحه همعناييه هاصليه هدارده هدره هيكه هسطحه هآنه همرتبطه هباه چاكراي پنجم هدره هباليه هسر‬
‫ميباشده ه(تصميم و هماهنگي اصلي)ه هوه ههمچنينه هنشانگره هچاكراي‬
‫‌‬
‫ميباشد‪.‬ه تواضع هو فروتني‬
‫‌‬
‫ششم (چشم سوم يا روح مقدس )‬
‫را به ارمغان مي‌آورد چاكرايه چشم سوم هياه غده هيپوفيز همرتبط‬
‫است‪ .‬و براي هماهنگي‌هاي زودگذر استفاده مي‌شود‪.‬‬

‫حاله هكهه هماه هازه هآنچهه هكهه همنه هآنهاه هراه هاصوله هوه هپايهه هميخوانمه هگذشتيم‪،‬‬
‫هسمبلهاه هكاره هكنيمه هوه هآنهاه هراه هگسترشه هدهيمه ه‪،‬‬
‫‌‬
‫ميتوانيمه هبره هرويه‬
‫‌‬
‫استفادههاي آنها و چگونگي استفاده از آنها‪ .‬ابتدا اين امر مهم مي‌باشد كه سمبلها را به‬
‫‌‬
‫طور صحيح به خاطر بسپاريم‪.‬‬
‫ياد بگيريم كه چگونه آنها را بر روي كاغذ بكشيم‪ ،‬در ذهن مجسم كنيم و چگونه آنها را بر‬
‫روي سقف دهان خود بوسيله نوك زبان بكشيم‪ .‬هر يك از سمبلهاي ريكي با يك عبارت‬
‫ژاپني همراه مي‌باشد‪ .‬كه غالبا ً با عنوان ‪( Jumon‬هجي كردن يا سحر و جادو) رجوع‬

‫‪-16-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ميشوند در نوشته‌هاي غربي ريكي اينه ‪ Jumon‬هاغلب بعنوان نام علمت استفاده‬
‫‌‬
‫داده‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫)‬
‫(‬
‫اولين سمبل بعنوان قدرت سمبل‌ها شناخته مي‌شود‪ .‬در زبان ژاپني ‪ Koo- Ray‬تلفظ‬
‫ميشود كه داراي معناي چندتايي مي‌باشد مانند‪ :‬روح مستقيم ‪ ،‬بگذار نيرو همين جا‬
‫‌‬
‫بماند ‪ ،‬تمام قدرت جهان را به اينجا جذب كنيد ‪ ،‬تمام قدرت كائنات را در اينجا‬
‫بگذاريد‪.‬‬
‫ثابته هكردنه هبهه هصورته همعجزهه هآساه ه(ثابته هكردنه ‪( ) choku:fix‬معجزه ‪ rei‬ه)ه هكهه همن‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‌‬
‫معتقدم هدف اصلي‬
‫موارد استفاده ‪:‬‬
‫براي افزايش قدرت و جريان كي با قدرت سازي در شفا يا در رفتار موقع بهبودي‪ ،‬اين‬
‫سمبل به نيروي كي كمك مي‌كند تا در مغز شفا دهنده جمع شود جائيكه مانند يك باطري‬
‫ميشود و آماده براي استفاده كردن‪.‬‬
‫‌‬
‫ذخيره‬
‫هاين سمبل هرا مي‌توان برايه تطهير هكننده انرژي براي غذا‪ ،‬نوشيدني يا‬
‫مالكيت استفاده كرد‪.‬‬
‫مهر براي حفاظت (فرزندان‪ ،‬اتومبيل‪ ،‬خانه و ‪.)...‬‬
‫بعنوان يك ُ‬
‫هبرايه تطهير هاتاق از فضاي منفي‪ ،‬از اين سمبل هدره ابتداي ههر جلسه‬
‫ميتوان استفاده كرد‪.‬‬
‫‌‬
‫هبرايه هافزايشه هقدرته هوه هدره هانتهايه هجلسهه هدرمان هبرايه جايگزين هشدن‬
‫ميكند تا از اتلف انرژي‬
‫‌‬
‫مهر و موم‬
‫درمان ‪ ،‬اين سمبل فضاي اطراف گيرنده ريكي را ُ‬
‫شفابخش ريكي دهنده جلوگيري شود‪.‬‬
‫ميكند در تمام سطوح است شامل محافظت از هر آسيب‬
‫‌‬
‫حفاظتي كه اين سمبل ايجاد‬
‫فيزيكي‪ ،‬تهاجمها رواني‪ ،‬ذهني ‪ ،‬احساسي‪ .‬وقتي كه به كسي دست مي‌دهيد يا او را در‬
‫آغوش مي‌گيريد برايه تبرك هاو به نام سمبله فكر هكنيد بهر حال سمبل مقدس چوكوري‬
‫آستانه روشنايي هاست‪ .‬پذيرايي موهبتهاي خداي روح باشيد‪ ،‬در روشنايي بمانيد و به‬
‫سايههاي رقصان روي ديوارهاي وجود خود توجه كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫چوكوري آستانه‌اي است به دنياي روح كه در آن آغاز كار با جسم است‪ .‬هنگام كار با اين‬
‫هميتوانيد از مانتراي زير استفاده كنيد‪( .‬وقتي كه اين مسير درمان را آغاز‬
‫‌‬
‫سمبل‬
‫ميكنم‪ .‬تقاضا دارم كه اين كار با جسمم شروع شود و عمل درمان در تمام‬
‫‌‬
‫سطوح وجود جسمانيم رخ دهد‪ .‬چنين باد با ايمان كامل سپاسگزارم‪).‬‬
‫‌‬
‫)‬
‫‪/‬‬
‫(‬
‫اينه هدومينه هسمبل ههريكي ههاسته هكه ه ‪ Say-Hay-Kee‬ههتلفظه همي‌شوده هوه هدارايه همعنايي‬
‫چندتايي هاست مانند‪:‬ه خدا و انسايت‪،‬ه كليدي بسوي كائنات‪،‬ه نور و‬
‫زندگي بي نهايت‪،‬ه خدا و بشر با يكديگر در همه جا گسترش‬
‫يافته است‪.‬‬
‫موارد استفاده ‪:‬‬

‫‪-17-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫يكي شدن نوع بشر و خداوند ‪ ،‬به معناي حفاظت هو تصفيه احساس‪ ،‬روان و روح‪ ،‬اين‬
‫سمبل براي شفاي ذهني‪ /‬احساسي بكار ميرود‪.‬‬
‫ميكند‪.‬‬
‫‌‬
‫طرف راست و چپ مغز را متعادل‬
‫موجب هماهنگي و آرامش مي‌شود ‪.‬‬
‫كاربرد براي هر نوع آشفتگي ذهني نظير وسواس‪ ،‬افسردگي‪ ،‬عصبيت‪ ،‬ترس‪ ،‬خشم‪ ،‬غم‪،‬‬
‫اندوه ‪.‬‬
‫براي شفاي اعتيادها‪ ،‬كاهش وزن‪.‬‬
‫بهبود حافظه‪ ،‬درس خواندن‪ ،‬يادگيري و امتحان دادن کابرد دارد‪.‬‬
‫قادر به آزاد سازي انرژيهاي مسدود شده است و در متد ريكي اين مفاد را به منظور‬
‫زائدههاي عاطفي و اشكال منسوح و كهنه روان بكار ميبريم‪ ،‬آزاد باشيد‪.‬‬
‫‌‬
‫رهايي از‬
‫محكم هنگه داشتن هر چيز موجبه انسداد هوه گرفتگي هنظام انرژيمان مي‌شود‪.‬ه افسار‬
‫خود راه رها هكنيد و براي اعتماد به جهان خود را ازه كنترل آزاد سازيد هنگام كار با اين‬
‫ميتوانيد از مانتراي زير استفاده كنيد « من امروز در زندگي خود چيزي را كه‬
‫‌‬
‫سمبل‬
‫لزم است آزاد شود‪ ،‬آزاد مي‌كنم»‬
‫( )‬
‫نميباشد هبلكه بر گرفته يا تلفيقي ازه ‪ 5‬ويژگي‬
‫‌‬
‫اين سمبل هبه لحاظ فني يكه سمبل‬
‫زبان كانجي هاست وه سومين هسمبل ريكي هاست و تلفظ آنه ‪Hon-‬‬
‫هميباشد و داراي معنايي چندتايي است مانند ‪:‬‬
‫‌‬
‫‪sba-zee-sho-NeN‬‬
‫نور درون من به نور درون تو وصل مي‌شود تا روشنايي و‬
‫آرامش را گسترش دهد ‪ ،‬فكر صحيح لزمه وجود است ‪ ،‬آگاهي‬
‫درست رشد هر چيزي است‪،‬هه فكر درست ضرورت وجود‬
‫ميباشد ‪ ،‬آنچه در درون من است دور از وجود توست‪ ،‬گذشته‬
‫‌‬
‫نه آينده نه ‪ ،‬حال فارغ بودن از توهم‪ ،‬محدوديت‪.‬‬
‫موارد استفاده ‪:‬‬
‫ميباشد و ارتقاء هارموني و آرامش را به هم‬
‫‌‬
‫اين سمبل مرتبط با بهبود بخشي از راه دور‬
‫راه دارد و براساس وحدت همه حيات عمل مي‌كند با اين سمبل مي‌توانيد ريكي را به هر‬
‫نقطه از جهان يا به گذشته و آينده ارسال كنيد فاصله زماني و مكاني مانع نيست‪.‬‬
‫نميدانيد كدام ناحيه از بدن مشكل دارد از سمبل هپل‬
‫‌‬
‫همانند يكه رادار هعمل مي‌كند اگر‬
‫بخواهيد ريكي را به محل مورد نياز ارسال كند‪.‬‬
‫هم چنين براي كار با روح پليد و رهايي از آن استفاده مي‌شود‪.‬‬
‫با استفاده از اين نماد براي روح‪ ،‬ريكي بفرستيد ‪ ،‬سپس استادان مقرب را فرا بخوانيد و‬
‫از آنها بخواهيد روح را به بال و نور ببرند ريكي دهيد تا حس كنيد فرايند كامل شده است‪،‬‬
‫تمام كار را استادان مقرب انجام مي‌دهند تا هم روح و هم شما شفا يابيد‪ .‬بهترين معناي‬
‫اين سمبل به اين صورت است‪ :‬من حقيقتي از حقايق را به تو اعطا مي‌كنم هم‬
‫از بال هم از پائين هم از درون هم از بيرون‪.‬‬
‫اين سمبل نماد ارتباط و خدمت است پس ببخش‪ ،‬دِين «كارمايي» را ادا كن‪ .‬خدمت‬
‫كن‪.‬‬
‫هنگام كار با اين سمبل مي‌توانيد از مانتراي زير استفاده كنيد «من اين عشق و انرژي‬
‫ميفرستم»‬
‫‌‬
‫را به او (ذكر نام) به خاطر بالترين هدف روحش‬

‫‪-18-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫!‬
‫‌‬
‫مباحث زيادي در مورد اينكه چند مرتبه بايستي نام مانتراها گفته شود وجود دارد‪ .‬برخي از‬
‫اساتيد ابراز مي‌دارند صحيح است كه يكبار بگوئيم‪.‬‬
‫اما همنه هاعتقاده هدارمه هكه هبايستيه همانتراهايه هسمبل‌ها هسهه هبار هگفتهه هشود‪.‬ه سه با ر گفتن‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‌‬
‫بخاطر سه پيش درآمد كالبد‬
‫يك علمت به بالترين پيش درآمد روحي و معنوي مي‌رود‪ .‬دومي به پيش درآمد ذهني و‬
‫سومي به پيش درآمد فيزيكي مي‌رود‪.‬‬
‫به بياني ديگر طبق سنتهاي كهن انسان به عنوان يك مجموعه سه بخشي از سه بخش‬
‫جسم‪ ،‬ذهن و روح شكل گرفته است كه با اولين اداي مانتراي سمبل ‪ ،‬انرژي سمبل وارد‬
‫سطح روح‪ ،‬با دومين اداي مانتراي سمبل‪ ،‬انرژي سمبل وارد سطح ذهن و با آخرين اداي‬
‫نام مانترا انرژي وارد سطح جسم مي‌شود ‪ ،‬هم چنين سه‬
‫مرتبه نام سمبل با سه سطح ذهني تماس پيدا مي‌كند‪.‬‬
‫هشروعه هباه هسطحه هبالتره ‪( Higher self‬خود برتر)ه هو‬
‫رفتن به دومين سطح (ذهن هوشيار و بيدار ) و سپس‬
‫رفتنه هبهه هآخرينه هسطح‪،‬ه همركزه هذهنه همي‌باشد‪.‬ه هبنابراين‬
‫سمبلهاه هباه هاينه هسهه هسطحه هذهنه هارموني هدارند‪.‬ه هبراي‬
‫‌‬
‫مراقبه و درمان يا موقعي كه شما خواهان انرژي هستيد‪،‬‬
‫اگر آنها با تمام ذهن هارموني ندارند بالتر نداريد چرا كه‬
‫نياز است كه مانترا را سه بار بگوئيم‪.‬‬

‫)‬
‫–‬
‫(‬
‫هنگامي كه عنوان مي‌كنيم مي‌توان ريكي هرا به مسافت دوري از لحاظ بُعد مكاني منتقل‬
‫كرد بسياري از مردم باور نمي‌كنند يا حداقل خود را كنار مي‌كشند در عصر امروز نبايد اين‬
‫امكان ما را متعجب و متحير سازد‪ .‬علي ايحال براي چگونگي آشنايي با اثري گذاري ريكي‬
‫از راه دور با هم به بررسي علمي اين مسئله مي‌پردازيم‪.‬‬
‫فرضيهاي ارائه كرد كه براساس آن جهان مادي و‬
‫‌‬
‫در اواخر قرن هفدهم ايساك نيوتون‬
‫بدن‪ ،‬از اتمها تشكيل شده است‪ .‬اتمها ساختارهاي اصلي بدن‪ ،‬هستند و از هسته‌اي شامل‬
‫پروتون هوه نوترون هتشكيل شده‌اند كه الكترونها در اطراف آن در گردش هستند مانند‬
‫زمين كه به دور خورشيد مي‌گردد‪.‬‬
‫هبراساس نظريه او كيهان نيز چنين عمل مي‌كند‪ .‬با نظريه او مي‌شد زمان خطي هو هر‬
‫پديدهاي را از لحاظ علمي توضيح داد براساس نظريه نيوتون تجربه ما از جهان سه بعدي‬
‫‌‬
‫(طول‪ ،‬عرض‪ ،‬ارتفاع) و قابل پيش بيني است‪ .‬در قرن نوزدهم آلبرت انيشتين و ميشل‬
‫فارادي پديده‌اي را كشف كردند كه با فيزيك نيوتوني قابل توضيح نبود اين پديده الكتريسته‬
‫وه هالكترومغناطيسه هبوده هكهه همفهومه هميدانه هياه هحوزهه هراه هكهه هقادره هبهه هتوليده هنيروسته همطرح‬
‫ميكرد‪.‬‬
‫‌‬
‫بنابراين پديده ‪ ،‬جهان از ميدانهايي تشكيل شده است كه نيرو و انرژي توليد مي ‌كنند و‬
‫بر هم تأثير مي‌گذارند‪ .‬انيشتين با ارائه تئوري نسبیت عنوان كرد كه مكان سه بُعدي و زمان‬

‫‪-19-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ميباشد و اثبات كرد كه‬
‫‌‬
‫خطي و مطلق نيست ‪ ،‬بلكه هر دو نسبي و جهان چهار بُعدي‬
‫ماده و انرژي قابل تبديل به يكديگرند و ماده شكل متبلور شده انرژي است‪.‬‬
‫بدن ما در سطح مولكولي ميدانهاي فعال و دائما ً در حال تغيير انرژي است‪ .‬با هر فكر و‬
‫نفسي فركانسهاي حوزه جريان انرژي بدن تغيير مي‌يابد كه اين فركانسها در آزمايشگاهها‬
‫قابله هاندازه‌گيريه ههستند‪.‬ه هماننده ه( ‪ ECG‬نوارقلب)ه هياه ه(ه ‪ EGG‬نوا ر مغز) فيزيكدانهاه هو‬
‫دانشمندان در طول دو دهه اخير با مطالعات و آزمايشات مستند ثابت كرده‌اند كه انواع‬
‫مختلف جانداران با شعور مشتركي همرتبط هستند كه همه آنها داراي آنند كه در فيزيك‬
‫كوانتوم اين شعور مشترك را ميدان تكاملي يا ميدان مورفوژنيك ناميده‌اند و در عين حال‬
‫نظريه ابر ريسمانها اثبات شده است‪.‬‬
‫‌‬
‫در فيزيك كوانتوم با ارائه‬
‫كه تمامي اشكال جهان هستي از انرژي خلق شده‌اند و صور مختلف انرژي مي‌باشند كه‬
‫بخاطر سرعت ارتعاشهايشان بشكل‌هاي مختلف بنظر مي‌رسند بنابراين ما در يك ميدان‬
‫هميكنيمه هكهه هباه هميدانه هانرژيه هسايره هانسانهاه هوه هجاندارانه هوه هاجسامه هبيه هجان‬
‫‌‬
‫انرژيه هزندگيه‬
‫اطرافمان در ارتباط است‪.‬‬
‫بيخود وجود ندارد‪ .‬ماه بخشي از يك كل ههستيم‬
‫‌‬
‫هپس هيچ كس به هتنهايي و به خود‬
‫(كثرت در وحدت)‪ ،‬ما جزيي جدايي ناپذير از يك كل هستيم و همچنين طبق قوانين اثبات‬
‫شده فيزيك كوانتوم و قانون اثر مشاهده‌گر كه عنوان مي‌كند‪ « :‬عمل مشاهده و نوع‬
‫افكار بيننده باعث تغيير تابع موج كوانتومي و شكل گيري وقايع مطابق نگاه‬
‫مشاهده گر مي‌شود) يعني اثر فكر بر ماده (تبديل انرژي بر ماده و بالعكس) از نيروهاي‬
‫خلق كائنات براي شفاي هر كسي در هر محلي استفاده كنيم‪ .‬در ريكي ‪ ،‬شفا بخشي را با‬
‫يكي كردن ميدان انرژي خود با ميدان انرژي كيهاني و انرژي شفابخش الهي انجام‬
‫ميدهيم‪.‬‬
‫‌‬
‫سادهتر‪ ،‬ما با پيوستن به ميدان مورفوژنيك و باور درونيمان به عنوان جزيي از‬
‫‌‬
‫به عبارت‬
‫انرژي الهي و يكي شدن با انرژي الوهيت خداوند از اين انرژي بيكران براي شفا استفاده‬
‫ميكنيم‪ ،‬شيوه ريكي راه دور بر پايه اين قوانين استوار است‪.‬‬
‫‌‬
‫پس ريكي راه دور پديده‌اي بسيار ساده است و به نوع افكار و تجربه شخصي شما بستگي‬
‫دارد‪ .‬خود شما و قصد شما است كه اهميت اساسي دارد‪.‬‬

‫غروبها زمان مناسبي براي ارسال ريكي از راه دور مي‌باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫نتيجه درمان غيابي به هيچ وجه كمتر از درمان حضوري نيست گر چه بيماران معمول ً تأثير‬
‫حضوري را بيشتر احساس مي‌كنند‪ .‬اما در هر دو حالت انرژي وارده يكسان است ‪.‬‬
‫هيچ گاه عليرغم ميل فردي‪ ،‬به او انرژي غيابي ندهيد‪.‬‬
‫هنگام درمان غيابي آرامش و سكوت براي هر دو طرف بسيار مهم است پس يك زمان را‬
‫با بيمار مشخص كنيد تا او نيز آمادگي كامل را داشته باشد‬
‫با استفاده از سمبل راه دور‪ ،‬بُعد فاصله مانعي نخواهد بود‬
‫روشها و تکنیکهای شفا از راه دور (انكاكوچيريو)‬
‫در ريكي اوكودن‪ ،‬روش‌هاي ذيل را آموزش مي‌دهيم‪ :‬ابتدا روش ساده و سپس روش‬
‫پيشرفته درمان ‪ chiryo :‬فرستادن‪Enkaku :‬‬

‫‪-20-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫‌روش ساده ‪:‬‬
‫استفاده ازه عكس هشخصي و ياه شيء ه(خرس عروسكي‪ ،‬تكه‌اي كاغذ‪ ،‬چيز ديگر و غيره)‬
‫ميباشد كه تصميم به مجسم كردن گيرنده داريد‪.‬‬
‫‌‬
‫قانوني جهاني وجود دارد كه براي كمك به اين روش اتخاذ مي‌گردد‪ « :‬قانون انطباق يا‬
‫قانون تشبيه»‪ .‬اين ابزاري است كه شما به عنوان كاروز به تمام موجودات شفا دهنده‬
‫جهان ارائه مي‌دهيد كه قصد انجام چه كاري داريد و چگونه برآنيد تا آن را به انجام برسانيد‪.‬‬
‫سپس براي اتخاذ تصميم به موقع در زماني كه شما مجراي خروجي انرژي ريكي ههستيد‬
‫كمك خواهيد كرد ‪ .‬قانون انطباق نشان به اين موضوع دللت دارد كه ‪:‬‬
‫هر مولفه موجود در يك نظام و يا شيء ويژگي خود را حفظ كرده ويژگي‌هاي نظام و يا‬
‫ميپذيرد‪ .‬از اينرو هر شخصي نشانگر ديگري‬
‫‌‬
‫مونهاي از كل بخش‌ها‬
‫‌‬
‫شيء را به عنوان ن‬
‫و تمامي ديگر افراد مي‌باشد‪ .‬و يا يك شيء نشانگر ديگر اشياء مي‌باشد ‪ ،‬و قانون تشبيه‬
‫صرفا ًه بيانگر آن است كه ‪ « :‬اگر شخص‪ ،‬شيء با شرايطي داراي شباهت و تساوي در‬
‫رنگ‪ ،‬تركيب‪ ،‬عطر‪ ،‬رفتار و يا مجموعه رويدادها باشد به خاطر اين شباهت براي اهداف‬
‫درمانيه همختلفه هچنانكهه هگوييه هخوده هشخص‪،‬ه هشيءه هوه هياه هشرايطه همورده هاستفادهه همي‌باشند‪.‬‬
‫(اشياء مشابه داراي انرژي مشابه مي‌باشند‪ ).‬بنابراين استفاده از اين قانون براي‬
‫انجام همه گونه معالجات از راه دور حائز اهميت مي‌باشد‪.‬‬
‫روش اول ارسال‬
‫مراقبه گشورا انجام دهيد‬
‫سپس شيء يا عكس يا تصوير ذهني فردي كه مي‌خواهيد انرژي را به سوي او ارسال داريد‬
‫‪ ،‬آن را در دستان خود نگاه داريد‪.‬‬
‫پس از آن ذهنا ً يا شفاها ً اين كلمات را عنوان كنيد «به نام قانون انطباق (تشبيه) اين (نام‬
‫شيء) (نام شخص) را سه مرتبه بگوئيد (مجسم كنيد) و شفاها ً بخوانيد به نام قانون انطباق‬
‫تا زماني كه ريكي هرا به آن شيء مي‌دهم (اسامي اشخاص و دريافت كنندگان) معالجات‬
‫ريكي را كامل و مداوم دريافت مي‌كند‪.‬‬
‫سپس آن شيء را بين دستان خود نگه داشته و تصور شخصي كه انرژي را به سوي او‬
‫ميكنيد پديد آوريد‪ .‬تا زماني كه تصوير را در اختيار داريد شما در ارتباط با آنها از‬
‫‌‬
‫گسيل‬
‫العادهاي را در خود احساس مي‌كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫فوق‬
‫‌‬
‫طريق شيء مي‌باشيد و آنها انرژي‬
‫روش دوم ارسال‬
‫روش ديگر نگه داشتن شيء يا عكس هبر روي قلب همي‌باشد ‪ ،‬اينجا قويترين هبخش بدن‬
‫شماست كه بيشترين ميزان انرژي را از خود خارج مي‌سازد‪ .‬زيرا دستان شما امتداد قلب‬
‫شماست و شما حلقه‌هاي متصل انرژي را از طريق دستانتان در شيء پديد آورده و آن را‬
‫به قلب خود بر گردانده و بار ديگر از طريق دستان و بازوهايتان آن را خارج مي‌سازيد‪.‬‬
‫هم چنين مي‌توانيد شيء يا عكس را بر روي جاهاي مختلف بدن خود قرار دهيد (مطابق با‬
‫مشكله هبيمار)ه هوه هبخوانيده هباه هنامه قانو ن انطباق هنامه هقسمته هياه هموقعيته هدسته همنه ه(نام‬
‫قسمت يا موقعيت دست نام دريافت كننده) يا دريافت ريكي مجسم مي‌گردد‪.‬‬
‫اينكار باعث تقويت معالجه از راه دور مي‌گردد و اين روش با افزودن يك دعا به بالترين‬
‫نحوه براي شخصي كه انرژي به او ارسال مي‌گردد‪ .‬بسيار قوي تر مي‌شود و حتي اگر‬

‫‪-21-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫راهنمايان شخصي‪ ،‬استادان و معلمان ريكي و ديگر ابعاد را با نام صدا بزنيد بسيار قوي‬
‫ميشود يا تصور كنيد كه شما دارايه ‪ 12‬هجفت باز و متصل به بدن خود هستيد و با‬
‫‌‬
‫تر‬
‫قراردادن آن بر روي خود يا بر روي يك بيمار به طور همزمان تصور كرده و تصميم به درك‬
‫فوران انرژي افزايشي از طريق دستانتان در يك آن بگيريد كه تمامي ‪ 12‬قسمت نقاط بدن‬
‫ميدهد‪.‬‬
‫‌‬
‫شما را در يك زمان پوشش‬
‫با كمي تمرين اين روش‪ ،‬آگاهي و هوشياري شما را بال برده جريان قوي ريكي را در درون‬
‫خود احساس خواهيد كرد و در خاتمه انرژي را كات كرده مجددا ً مراقبه گشورا بجا آوريد‪.‬‬
‫روش پيشرفته ‪Advancmetod :‬‬
‫مراقبه گشورا انجام دهيد ‪.‬‬
‫هر سه سمبل مقدس را با تكرار مانتراهايشان به دستانتان بدهيد‪.‬‬
‫ميخواهيد به او ريكي بدهيد تجسم كرده نام او را سه مرتبه ذكر كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫فردي را كه‬
‫هسپس بر روي شيء عكس هيا ‪ ...‬سه سمبل هرا رسم كرده همراه با تكرار سه بار نام‬
‫سمبل و شفاها ًه يا ذهنا ًه بگوئيد به نام قانون انطباق هاين عكس‪ ،‬شي يا ‪ ...‬از درمان‌هاي‬
‫نامحدود ريكي مملو مي‌شود ‪.‬‬
‫هسمبلها هرا هبره هرويه هعكس ‪ ،‬هشيءه هترسيمه هكنيده هو هبگوئيده هبه هنامه هقانون‬
‫‌‬
‫سپسه هيكبار هديگره‬
‫انطباق اين عكس‪ ،‬شيء‪( ،‬نام دريافت كننده‪ ،‬سن‪ ،‬محل و شرايط او را وارد كنيد چون هر‬
‫قويتر خواهد بود‪.‬‬
‫‌‬
‫چه اطلعات در مورد شخص بيشتر باشد اثر ريكي‬
‫ًه‬
‫افراد زيادي با نام‌هاي مشابه‪ ،‬سن مشابه‪ ،‬مكان مشابه و احتمال با شرايط و ويژگي‌هاي‬
‫مشابه در يك شهر وجود دارند ‪ ،‬بنابراين براي اطمينان از ارسال انرژي قوي به طرف‬
‫شخص مورد نظر از اطلعات صحيح استفاده كنيد‪).‬‬
‫سمبلها را يا با نور طليي در ذهن تجسم كرده يا ترسيم كنيد و بگوئيد به نام‬
‫‌‬
‫سپس دوباره‬
‫قانون انطباق تا زماني كه من ريكي را به اين عكس يا شيء يا ذهني ارسال مي‌كنم (نام‬
‫دريافت كننده را ببريد) نيز او درمان كامل و مداوم را دريافت مي‌كند ‪.‬‬
‫سپس مي‌توانيد عكس را بين دو دست خود گرفته يا بر روي قلب گذاشته يا از پرتو افكني‬
‫استفاده كنيد و تصور نمائيد كه نور سفيد يا طليي ريكي از دستان شما در حال خارج شدن‬
‫و تابش بر روي هاله فرد مي‌باشد يا اگر از يك شيء استفاده مي‌كنيد مي‌توانيد بر روي آن‬
‫درمان كامل استاندارد ريكي را انجام دهيد ‪ ،‬يا بر روي بدن خود به نيت فرد درمان كامل‬
‫راه هانجامه هدادهه هوه هياه هعضوه هوه هاعضاييه هراه هكهه همشكله هدارده هپوششه هدهيده ه(نقاطه هدردناكه هو‬
‫چاكراهاي اصلي و فرعي نزديك به عضو) و در نور سفيدي آن فرد يا عضو مربوطه را قرار‬
‫دهيد و از جملت تأكيدي مثبت با زمان حال كامل استفاده نمائيد مانند (قلب او كامل ً سالم‬
‫است)‪.‬‬
‫از سمبل چوكوري براي افزايش انرژي بر روي نقاط دردناك يا چاكراها استفاده نمائيد در‬
‫خاتمه يك نماد چوكوري بر روي كل بدن بيمار رسم كنيد كات كرده و شكرگذاري نمائيد‪.‬‬
‫با دانستن اينكه ريكي قارد به آسيب رساندن هيچ كس در هيچ بُعدي نيست موكدا ً به‬
‫دانش آموزان خود سفارش مي‌كنيم تا در زمان انجام ريكي بر روي هر كس و يا هر چيز از‬
‫هر سه نماد استفاده كنند تا اطمينان يابند كه تمامي انرژي بدن بطور يكسان به كار گرفته‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬

‫‪-22-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫روش كاغذي‬
‫اين متد بيشتر هنگامي كاربرد دارد كه شما مي‌خواهيد به طور مداوم و به كرات براي‬
‫شخص يا موضوعي ريكي بفرستيد با استفاده از روش كاغذي ديگر نيازي به رسم سمبلها‬
‫نيست‪ .‬مراقبه گشورا انجام دهيد و مانند صفحه بعد به ترسيم يك كاغذ مي‌پردازيم سپس‬
‫اين كاغذ را تا كرده به روش پرتوافكني يا مابين دو دستان به آن ريكي مي‌دهيم‪.‬‬
‫نیت‪ :‬افزایش در آمد‬
‫نام و نام خانوادگی ‪ :‬حسن اکبری‬

‫چوکوری‬
‫چوکوری‬
‫چوکوری‬

‫هون شازه شونن‬
‫هون شازه شونن‬
‫هون شازه شونن‬

‫سی هی کی‬
‫سی هی کی‬
‫سی هی کی‬

‫من در حال حاضر در عین سلمت در حال کسب درآمد هستم‪.‬‬
‫درآمد ماهیانه ام هر ماه ‪ 200‬هزار تومان از ماه قبل بیشتر است‪.‬‬
‫من با درآمد زیادم چندین خانه خریده ام‪.‬‬
‫من با درآمد بالی خود چندین خانواده بی سرپرست را حمایت می کنم‪.‬‬
‫روش شعله و شمع ارسال انرژی به راه دور و خواسته‬
‫ما همچنين روش هاي ديگر درمان هغيبي را كه امكان بهتر كار انرژي درماني را فراهم‬
‫كردهايم‪.‬‬
‫‌‬
‫ميسازد آموخته و دريافت‬
‫‌‬
‫همانند روش كاغذي هبه ترسيم يك كاغذ مي‌پردازيم سپس شمعي را بروي فهرست قرار‬
‫ميدهيم آنرا روشن كرده و نيت مي‌كنيم كه تا زماني كه شمع مي‌سوزد فهرست و هر كس‬
‫‌‬
‫ميگردد درمان هكامل هو مستمر از ريكي هدريافت مي‌دارد و‬
‫‌‬
‫به صورت فردي كه مجسم‬
‫گهگاهه هباه هگذره هازه هشعلهه هباه هكشيدنه هنمادهايه هنيروه هبيشتره هبره هرويه هشعلهه هبره هميزانه هانرژي‬
‫ميافزائيم‪.‬‬
‫‌‬
‫ساير روشهاي شفا از راه دور‬
‫ميتوانيد نيت كنيد كه فرمان ماشين‪ ،‬شخصي است كه مي‌خواهيد‬
‫‌‬
‫دره هنگام رانندگي‬
‫براي او ريكي ارسال كنيد‪ .‬نام شخص را سه مرتبه بگوئيد‪ .‬سپس سمبل پل را ذهني ترسيم‬
‫كرده و بعد سمبل احساسي‪ /‬ذهني و قدرت را ترسيم كنيد‪ .‬در طول مدت رانندگي ريكي به‬
‫طرف شخص جريان خواهد داشت‪.‬‬
‫فرستادن ري كي به ماه كامل‪ ،‬زمين‪ ،‬راهنمايان روحي خودتان و فرشتگان و اساتيد ريكي‬
‫تجربهاي بسيار لذت بخش است و شما برگشت انرژي و شفايي عالي را دريافت مي‌كنيد و‬
‫‌‬
‫همچنين ارتباطي بسيار قوي ايجاد مي‌كند و در نتيجه دعاهاي شما قدرتمندتر مي‌شود‪.‬‬

‫‪-23-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫هريكي هراه هبرايه هبحرانهايه هجهاني‪،‬ه هكسانيه هكهه هدره هكماه هبسره همي‌برنده هياه همناطقيه هكهه هدچار‬
‫حادثههاي سيل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ و ‪ ...‬ارسال كنيد ولي اگر كساني خواهان دريافت ري كي‬
‫‌‬
‫نيستند براي آنها اين كار را ارسال نكنيد زيرا بر آنها اثر نخواهد كرد‪.‬‬

‫شفاي گروهي از راه دور ریکی‬
‫هميتواند بوسيله تعدادي هاز افراد مرحله دوم ريكي هبا نتايج بسيار هقوي‬
‫‌‬
‫شفا از راه هدور‬
‫فرستاده شود‪ .‬كافي است دور هم بصورت دايره‌اي بنشينيد‪ ،‬مراقبه هگشورا انجام داده و‬
‫اسم يا عكس شخصي را در وسط گذاشته‪ ،‬اسم شخص را سه مرتبه عنوان نموده با رسم‬
‫سمبل پل و پس از آن رسم سي هي كي و چكوري به روش پرتو افكني به عكس يا اسم‬
‫فرد كه در مركز دايره است ري كي بدهيد‪ .‬به ياد داشته باشيد كه ري كي با نيت عمل‬
‫ميكند‪ .‬سپس شهود خود را به كار ببريد تا ساير راههاي استفاده از آن را پيدا كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫اگر براي رسيدن به يك هدف مشخص متوقف و عاجز مانده‌ايد‪ ،‬معمول ً به اين معناست كه‬
‫چيزي هست كه قبل از اينكه بتوانيد به هدفتان برسيد به شفا نياز دارد به علوه رسيدن به‬
‫هر هدفي آسانتر است‪ ،‬اگر همه جوانب آن با عشق هو هماهنگي حاصل از انرژي ريكي‬
‫احاطه شود براي اين كار از روش كاغذي استفاده نمائيد‪.‬‬
‫گاهي اوقات تعداد كاغذهاي ما خيلي زياد است و اين موجب مي ‌شود تا مجبور شويم وقت‬
‫ميتوان از جعبه ريكي‬
‫‌‬
‫طولني را براي دادن ريكي به تك تك آنها صرف كنيم‪ .‬بدين منظور‬
‫استفاده كرد‪ .‬جعبه ريكي مي‌تواند چوبي يا مقوايي باشد‪ .‬البته هر چه فلز در آن كمتر به‬
‫جعبههاي پلستيكي مناسب اين كار نيستند‪.‬‬
‫‌‬
‫كار رفته باشد بهتر است‬
‫ميتوانيد از يك پاكت يا كيسه با الياف طبيعي نيز استفاده كنيد هرگز از جعبه‌ها و‬
‫‌‬
‫شما‬
‫كيسههايي كه از گذشته داشته‌ايد و با آنها خاطراتي از گذشته را حمل مي‌كنيد استفاده‬
‫‌‬
‫يا‬
‫نكنيد‪.‬‬
‫تمام كاغذهاي خود را در جعبه ريكي قرار داده و هر روز يا هر شب به آنها ريكي بدهيد‪ .‬بعد‬
‫از اينكه به نيت خود رسيد كاغذها را پاره نكنيد يا از سوزندان آنها خودداري كنيد آنها را‬
‫دفن كنيد يا به آب روان بسپاريد‪.‬‬

‫براي تصحيح روابط بين افراد مختلف نيز مي‌توان از ريكي استفاده نمود بدين منظور هم از‬
‫ميتوان استفاده نمود‪.‬‬
‫‌‬
‫روش كاغذي و هم از روش ذهني‬
‫مراقبه گشورا انجام مي‌دهيم‪.‬‬
‫هنام افراد مورد نظر را سه بار مي‌گوئيم و آنها را در كنار هم تجسم مي‌كنيم و از ريكي‬
‫ميخواهيم تا در جهت بهبود ارتباطتشان عمل كرده‪ ،‬كدورتها را از دلشان پاك كند اثرات‬
‫‌‬
‫انرژيهاي منفي ديگران را از روي آنها شستشو دهد‪.‬‬
‫ميكنيم ‪.‬‬
‫‌‬
‫سمبل پل را رسم كرده آن افراد را در غرق نور ريكي‬

‫‪-24-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫سپس سمبل هاحساسي‪ /‬ذهني هو قدرت را به طور متناوب بر روي آنها ترسيم مي ‌كنيم و‬
‫ميكنيم‪.‬‬
‫‌‬
‫جملت تأكيدي مثبت استفاده‬
‫هروش كاغذي ههم مانند همان روش درماني است ولي بهتر است از هر دو روش با هم‬
‫همزمان استفاده شود‪.‬‬

‫ميخواهد فردا ساعت ‪ 3‬برايش انرژي بفرستيد در حاليكه‬
‫‌‬
‫تصور كنيد يكي از دوستان شما‬
‫شما خود در آن ساعت در جلسه مهمي حضور داريد و امكان ارسال كامل ريكي را برايش‬
‫نداريد‪.‬‬
‫در اين مورد و در موارد مشابه كافي است قصد خود را تعيين كنيد‪.‬‬
‫ميخواهيد برايش ريكي بفرستيد تجسم كنيد نام او را تكرار كنيد (سه بار) ‪.‬‬
‫‌‬
‫شخصي را كه‬
‫از ريكي بخواهيد تا در ساعت مورد نظر برايش جاري شود‪.‬‬
‫سمبل پل را ترسيم كنيد‪.‬‬
‫فرد را در آن موقعيت و زمان تجسم كنيد و بر روي وي بطور ذهني ريكي بتابانيد‪.‬‬
‫سمبل چوكوري و سي هي كي را رسم كنيد ‪.‬‬
‫از تجسم سازي مثبت و تكرار جملت تأكيدي مثبت استفاده نمائيد‪.‬‬
‫اين روند را ده دقيقه ادامه دهيد‪ .‬شما مي‌توانيد‪.‬‬
‫از چند ماه قبل براي جلسه‌اي خاص يا آزمون مورد نظر به طور روزانه و مفيد به ارسال‬
‫ريكي بپردازيد‪.‬‬

‫ميتوانيم به وسيله ريكي به پاك كردن خاطرات و تجربيات ناخوشايند گذشته بپردازيم‬
‫‌‬
‫ما‬
‫ميتوانيد در حال فول بادي از ريكي بخواهيد موضوع مورد نظر را از كالبد ذهني شما‬
‫‌‬
‫شما‬
‫پاك كند از سمبل چوكوري استفاده كنيد‪ .‬يا از روش كاغذي استفاده كنيد‪ ،‬يا خاطره مورد‬
‫نظر را در نظر آوريد براي پاك شدن آن نيت كنيد سمبل پل را رسم كرده بر روي تصوير‬
‫ذهني بتابانيد تا آن تصوير غرق نور سفيد شود‪.‬‬

‫مراقبه گشورا انجام دهيد‪.‬‬
‫فرد يا شيء گمشده را تصور كرده نام آن را سه مرتبه ببريد‪.‬‬
‫سمبل پل را ترسيم كنيد‪ ،‬دستان خود را در جهات اصلي جغرافيايي براي لحظاتي نگهداريد‪.‬‬
‫ميگيرد همان سمتي است كه شيء يا فرد‬
‫‌‬
‫آن سمتي كه احساس مي‌كنيد انرژي بيشتري‬
‫گمشده در آنجا قرار دارد ‪.‬‬

‫اگر كسي از بستگان شما عازم مسافرت است مي‌توانيد‪:‬‬
‫بروي ريكي بتابانيد‪.‬‬

‫‪-25-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫سمبل چوكوري را براي حفاظت به كرات بر روي او ترسيم كنيد ‪.‬‬
‫او را غرق نور كنيد همراه با جملت تأكيدي مثبت‪.‬‬
‫هنگاميكه فرد به مسافرت رفته است از سمبل پل در ابتدا و سپس از چوكوري استفاده‬
‫ميكنيم‪.‬‬
‫‌‬
‫پاك كردن به معناي دور كردن انرژي منفي از مكاني و پر كردن آن مكان با انرژي مثبت‬
‫هميخواهيده هبهه همكانيه هكهه همملوه هاز‬
‫‌‬
‫ميباشده هاگره هشماه هدره هاتاقه هياه هخانه‌ايه هنشسته‌ايده هوه هياه‬
‫‌‬
‫ميتوانيد آن مكان را با انرژي مثبت ريكي پر كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫انرژيهاي منفي است برويد‬
‫روش اول – تاباندن ریکی ‪:‬‬
‫آن مكان را در ذهن خود مجسم كنيد‪.‬‬
‫هسمبل هپل هرا ترسيم كرده آنجا را با نور سفيد پر كنيد و بگوئيد اين مكان از انرژي‌هاي‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬
‫منفي پاك‬
‫سمبل چوكوري را رسم كنيد و عنوان كنيد اين مكان از انرژي منفي پاك مي‌شود‪.‬‬
‫همجددا ًه سمبل هچوكوري هرا ترسيم كرده و بگوئيد اين مكان از انرژي مثبت و كاملي پر‬
‫ميشود‬
‫‌‬
‫در خاتمه كات كنيد‪.‬‬
‫هاين روش را براي مكاني كه در آن حضور داريد نيز مي ‌توانيد استفاده كنيد‪ .‬از پاكسازي‬
‫مداوم محل زندگي و اختصاصا ً محل خواب خود غفلت نورزيد تا شاهد اثرات فوق‌العاده آن‬
‫باشيد‪.‬‬
‫روش دوم‪ -‬عود ‪:‬‬
‫یک سینی فلزی تهیه نمایید‪.‬‬
‫درون آن شمع ‪ 2 ،‬عددعود نا متشابه و آب نمک قرار دهید‪.‬‬
‫عود هو شمع هرا روشن نمایید و در کلیه مکانها ‪ ،‬اتاقها حمام (بجز سرویس بهداشتیه ‪)3‬‬
‫دقیقه سینی را قرار دهید و در آخرین محل اجازه دهید کلیه عود ها بطور کامل بسوزند‪.‬‬
‫مراقبه گشو را به نیت پاکسازی مکان انجام دهید‪.‬‬
‫سمبلها را به دستان خود دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬عدد عود جدید همچون سری قبل بردارید‪.‬‬
‫سمبلها را به عود ها داده و ‪ 3‬بار با ضربه نام سمبلها را به عودها القا کنید‪.‬‬
‫عود ها را بین دو دست قرارداده و ‪ 10‬دقیقه انرژی دهید تا شارژ شوند‪.‬‬
‫عود ها را روشن نمایید ‪.‬‬
‫هر عود را با یک دست بگیرید‪.‬‬
‫سمبلها را توسط عود با هر دودست هماهنگ در فضا رسم کنید‪.‬‬
‫این عمل را برای تمامی مکانها و یا هر نقطه ای که راهنمایی می شوید انجام دهید‪.‬‬
‫به نقطه اول بازگردید و با رسم یک چوکوری مجدد بگویید " من پاکسازی این مکارن‬
‫را با لطف و حمایت الهی تثبیت و مهرموم می کنم ‪ ،‬چنین باد با ایمان کامل‬
‫"‪.‬‬
‫با کات و گاشو به عمل خود پایان دهید‪.‬‬

‫‪-26-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫اگر هنوز عود تمام نشده اجازه دهید در مکانی را که بیشترین حس انرژی منفی را داشتید‬
‫بسوزد‪.‬‬
‫این پاکسازی بسته به آلودگی محیط از ‪ 3‬روز تا یک هفته کار می کند ‪ ،‬با این عمل لذت‬
‫آرامش حضور در یک محیط پاک را تجربه کنید‪.‬‬

‫گاهي اوقات عليرغم ارسال انرژي به خواسته يا خواسته هايمان آن اتفاق مطابق ميل ما‬
‫رغم نمي‌خورد ما در اين جا مي‌توانيم از صفحه ظهور ريكي با استفاده از قانون جذب‬
‫عمل نمائيم اين يكي روشهاي مورد علقه ما مي‌باشد كه متشكل از چندين ابعاد است اما‬
‫با ريكي بسيار كار ساز است‪.‬‬
‫هميگويده هكهه هالكترونهايه هموجوده هدره هاتمه ههميشهه هدره هسطوحه هانرژي‬
‫‌‬
‫علم قانون جذب‬
‫ميچرخند‪.‬‬
‫‌‬
‫مشخص يا در مواردي به دور هسته‬
‫هوقتي كه پاي ارتعاش به وسط مي‌آيد اگر اتمها با هم همسو شوند‪ .‬نيروي جنبشي ايجاد‬
‫ميكنند و همه در يك مسير و يك جهت همسو و مغناطيسي مي‌شوند و علم قانون جذب بر‬
‫‌‬
‫پايه سه اصل است‪:‬‬
‫الف) مشخص كردن خواسته‪.‬‬
‫ب) بال بردن ارتعاشات شخص‪.‬‬
‫ج) پذيرفتن آن‪.‬‬
‫ميپردازيم‪.‬‬
‫‌‬
‫حال با توجه به اين سه اصل و اصول ريكي به پرداختن صفحه ظهور‬
‫در ابتدا همه خواسته هایمان را روي يك تكه كاغذ فهرست مي‌كنيم ‪ ،‬خصوصا" چيزهايي كه‬
‫زندگي‌مان را شادابتر‪ ،‬آسان تر و براي تجارت روزمره ما سودمند مي‌باشند‪ .‬بدين ترتيب‬
‫بايد اين تصاوير بصري را در چند شكل واقعي براي دنيا قرار دهيد تا به طور جدي قويتر‬
‫واقع گردد ‪.‬‬
‫گام بعدي جستجو در جملت‪ ،‬روزنامه‌ها‪ ،‬كتابهاي نظريات و مجلت تجاري كه داراي ويژگي‬
‫خاصي براي شماست مي‌باشد‪ .‬بدنبال تصاويري باشيد كه به بهترين نحو موارد فهرست‬
‫شده شما را تجسم مي‌كند‪ .‬هم چنين به دنبال كلماتي باشيد كه به بهترين نحو خواسته ‌هاي‬
‫ميكند‪.‬‬
‫‌‬
‫زندگي شما را تعريف‬
‫تعدادي عكس از خود‪ ،‬شريك خود يا هر كس كه در زندگي شماست و شايد جايگزيني براي‬
‫ميخواهيد در ارتباط با شما باشد را جستجو مي‌كنيد‪ .‬عكس‌هايي از خود يا شريك‬
‫‌‬
‫كسي كه‬
‫علقهاي نداريد‪.‬‬
‫‌‬
‫خود را انتخاب كنيد كه به آن‬
‫سرها را جدا كرده و آنها را در عكس‌هاي مردمي كه در حال انجام فعاليت‌هايي هستند كه‬
‫ميرويد‬
‫‌‬
‫شما آن را دوست داريد قرار دهيد ‪ ،‬بخاطر داشته باشيد كه همان طور كه پيش‬
‫ميتوانيد به صفحه نيز بيافزايد‪.‬‬
‫‌‬
‫هحال شما داراي موارد اساسي كافي براي شروع ساختن صفحه مي‌باشيد‪ .‬شما به يك‬
‫صفحه نصب پوستر‪ ،‬چسب و ماژيك با رنگ مختلف نياز داريد‪.‬‬
‫ميكند‪.‬‬
‫‌‬
‫حال يك دايره بزرگ روي صفحه پوستر بكشيد‪ .‬اين علمت زمين را مجسم‬
‫سپس عوامل زمين و آب را به رنگ مناسب خود رنگ بزنيد‪.‬‬
‫سپس با استفاده از يك خط کش مجموعه‌اي از خطوط را بر روي بيشتر جاهاي صفحه‬
‫پوستر بكشيد به انضمام كشيدن آنها بر روي زمين‪.‬‬

‫‪-27-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫بعد از آن عكس‌ها و كلماتي كه خواسته‌هاي شما را بيان مي‌كند در سر تا سر صفحه پوستر‬
‫بكشيد‪.‬‬
‫بعد از آن با انگشتان يا نوشت افزار سمبل‌هاي مقدس ريكي را روي صفحه رسم كنيد و‬
‫صفحه را نيرومند سازيد‪.‬‬
‫صفحه را بر روي پشت در يا روي سقف نصب كرده و يا بياويزيد‪ .‬هر بار كه از كنار صفحه‬
‫گذشته و به آن نگاه مي‌كنيد نمادهاي مضاعف نيرو را در بالي صفحه پوستر ترسيم كرده و‬
‫يا تصور كنيد‪ .‬هر بار كه به صفحه نگاه مي‌كنيد تصويري از شما در وسط صفحه تصوير‬
‫ميتوانيد مصاديق واقعي به‬
‫‌‬
‫ميگردد‪ .‬گويي كه از ميوه‌هاي مورد علقه خود لذت مي‌بريد‪.‬‬
‫‌‬
‫عمل ريكي هخود بيافزاييد و با اين كار به هوشياري و عدم هوشياري شما كمك مي ‌كند تا‬
‫موقعيت ظهور‪ ،‬هر چيز كه خواستار تجسم آن بر صفحه هستيد را بپذيريد‪ .‬از آن لذت ببريد‬
‫‪ ...‬هم چنين با تمركز بر روي پوستر‪ ،‬تكرار مصاديق واقعي و بعد با بستن چشم‌ها و ايجاد‬
‫يك تصوير بصري از صفحه در ذهن خود به آن نيرو بدهيد‪ ،‬حتي مي‌توانيد از عمل تفكر و‬
‫انديشه نيز بهره ببريد‪.‬‬
‫موقعيتها‪ ،‬ارتباطات و غيرو در زندگي عيني شما‬
‫‌‬
‫هطولي نخواهد كشيد كه اين اشياء ‪،‬‬
‫ظاهر خواهد شد به ياد داشته باشيم در زندگي همان چيزي را جذب مي‌كنيم كه توجه و‬
‫داشتهايم خواه مثبت خواه منفي‪ .‬حال تو ابزار لزم‬
‫‌‬
‫انرژي و حواس خود را به آن معطوف‬
‫را در اختيار داري تا زندگي‌ات را بهبود ببخشي‪.‬‬

‫جاكي – كيري‪ -‬جوكا – هو ‪:‬‬
‫به معني قطع كردن انرژيهاي منفي براي اشياء يا هر چيز ديگر كه نياز به پاكسازي دارد‪.‬‬
‫يك مراقبه كوتاه گشو انجام دهيد‪.‬‬
‫شي مورد نظر را با دست غير غالب بگيريد يا اگر شيء بزرگ است در جلوي آن بايستيد‪.‬‬
‫يك دم عميق شكمي بگيريد و در حدود ‪ 5‬سانتي متر بالي شيء با بازدم پرقدرت يك قطع‬
‫كاراته اي انجام دهيد ‪.‬‬
‫اين كار را سه بار تكرار كنيد‪.‬‬
‫براي تقويت حافظه ‪ ،‬درمان هسردرد‪ ،‬هاسترس هيا هبي‌خواب ي به هتمامه نقاط سر ريكي‬
‫بدهيد اگر وقت كافي ندارد فقط به گيجگاهها و پيشاني انرژي بدهيد‪.‬‬
‫ازه هقدرته هريه هكيه هبرايه هدرمان هحيوانات‪،‬ه هگياهان‪،‬ه هنباتات‪،‬ه هرفعه هاشكالته هدره همورده هماشين‬
‫آلته ه‪،‬ه هاشياءه ه‪،‬ه همحيطه هزيست‪،‬ه هصنايعه هغذاييه ه‪،‬ه هجهان‪،‬ه هازه هبينه هبردنه هبيماري‪،‬ه هفقر‪،‬ه هترس‪،‬‬
‫ميتوانيد استفاده كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫قحطي‪ ،‬احيا مزارع‪ ،‬كارخانجات‪ ،‬دفاتر كار و منازل‬
‫شفاي ارتباط با مردگان ریکی‪:‬‬
‫با تجسم اينكه فرد مورد نظر زنده است با سمبل‌ها به او ريكي بدهيد و آنچه را كه مايل‬
‫بودهايد به او بگوئيد‪ .‬مرده را خوشحال و در آرامش ببينيد و سپاس گذاري كار را به پايان‬
‫‌‬
‫برسانيد‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫قطع ارتباط كار ميك با اشخاص‪ ،‬وقايع‪ ،‬مكانها‪ ،‬اشياء با ریکی‪:‬‬
‫اینه روش یکیه از قوی هترین روشها و تکنیکهای شفای هارتباطاته و قرارگیری در مسیر‬
‫هدف الهی (تعهد) می باشد‪ ،‬فقط نکته مهم آن است که به این درک و آگاهی برسیم که‬
‫دست از بسیاری از اعمال افکار و روشهای نا پسند زندگی که مارا از رسیدن به تعهدمان‬
‫باز می دارد دست برداریم‪.‬‬
‫توجه نمایید تکراره هآنه هرفتاره هوه هاعماله هپسه هنوشتنه هاینه همتنه هایجاده هکارمایه هبزرگتره هو‬
‫هسخت تری می نماید پس با آگاهی در مسیر پیشرفت و تعهد خود گام بردارید ‪،‬ترجیحا"‬
‫بهترین زمان برای این کار پنج شنبه شب پس از ساعت ‪ 11‬شب می باشد‪.‬‬
‫سه قطعه روبان بنفشه ‪ 15‬هسانتی متری و یک عدد خودکار بنفش و یک کاغذه ‪ A4‬هتهیه‬
‫نمایید‪.‬‬
‫دوش نمک را به نیت پاکسازی و قطع ارتباط کارمیک بگیرید‪.‬‬
‫شمع و عود را روشن و آب نمک را قرار دهید‪.‬‬
‫لباسی تمیز و پاک ترجیحا" سپید بپوشید‪.‬‬
‫عمل گاشو را به نیت قطع ارتباط کارمیک انجام دهید‪.‬‬
‫تصور نور نمایید‪.‬‬
‫به دستان و فضا سمبلها را بدهید‪.‬‬
‫سمبلها را برروی ‪ 7‬چاکرا رسم و به هرکدام ‪ 1‬دقیقه به نیت باز شدن به نور و قطع ارتباط‬
‫کارمیک انرژی دهید‪.‬‬
‫رو به قبله یا به طرف شرق بنشینید‪.‬‬
‫به خود کار ‪،‬کاغذ ‪ ،‬روبان سمبلها را القا کرده و انرژی دهید‪.‬‬
‫نام ‪ ،‬نام خانوادگی و نیت را همچون روش کاغذی بنویسید‪.‬‬
‫سمبل ها را کوچک با نوشتن ‪ 3‬بار نام آنها در بالي صفحه رسم کنید ‪.‬‬
‫از ‪ 15‬سانتیمتر پایینتر در زير سمبل‌ها بنويسيد " من (نام و نام خانوادگی)…………‪.‬فرزند‬
‫……‪ .‬با توسل به عشق هو الطاف الهي و كسب اجازه از پيشگاه الهي و خالق عشق با‬
‫نهايت مهر‪ ،‬آگاهی و سلمت فکری و روحی و از روي خواست و درخواست خود هر نوع‬
‫كار‪ ،‬قرارداد ‪،‬تعهد ‪،‬قید‪ ،‬وابستگی ‪،‬دلبستگی ‪،‬الزام ‪،‬اجبار ‪،‬تفکر ‪،‬برنامه ‪ ،‬نیاز ه را كه در‬
‫گذشته‪ ،‬حال و آينده با هر فردي يا افرادي ‪ ،‬هر واقعه ‪ ،‬مكان‪ ،‬شيء و غيره داشته ‪ ،‬دارم يا‬
‫خواهم داشت كه براي تكامل در ‪ 3‬بخش جسمی ‪ ،‬ذهنی و روحی من‪ ،‬در جهت رسيدن به‬
‫بالترين حد رشد و آگاهی ه ‪ ،‬ضروري و مفید نمي‌باشد را آگاهانه خاتمه مي‌دهم و قطع‬
‫مينمايم‪.‬‬
‫‌‬
‫ارتباط‬
‫باشد در این راه خدواند همایتگر و راهنمایم با ایمان کامل چنین باد‪.‬‬
‫با امضا ‪ ،‬اثر انگشت و تاریخ نوشتن را خاتمه می دهیم ‪.‬‬
‫مجددا" به کاغذ انرژی می دهیم‪.‬‬
‫کاغذ را لوله کرده با ‪ 3‬روبان به نیت سه بخش وجودی جسم ‪ ،‬ذهن و روح می بندیم‪.‬‬
‫ههر سهطح ریکهی کهه بالتهر مهی رویهم مطابهق دسهتورات فوق سهبلهای جدیهد را مجدد در آن‬
‫فضای ‪ 15‬سانتی رسم می کنیم ‪.‬‬
‫از حوادثی که پس از این اتفاق می افتد آگاه باشد و بیاموزید که چگونه در حال تغییر سریع‬
‫در مسهیر تکامهل خود هسهتید و بهه ایهن آگاههی دسهت یابیهد کهه چهه کارهها ‪ ،‬اشیاء و یها افرادی‬
‫واقعا" در زندگی معنوییتان عامل پیشرفت یا باز دارنده هستند‪.‬‬

‫‪-29-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫شفا و رفع موانع دروني ‪:‬‬
‫طاقباز بخوابيد هر دو دست را روي شبكه خورشيدي بگذاريد و از خود سؤال كنيد‪ :‬عامل‬
‫بازدارنده چيست؟ واقعيت عامل بازدارنده چيست؟ چرا از اين عامل بازدارنده مي‌ترسم؟‬
‫ترس را تجربه نمائيد‪ .‬تجسم كنيد كه ترس؛ مانع؛ و عامل بازدارنده بر طرف شده است‪.‬‬
‫طغيان انرژي را تجربه نمائيد‪ .‬افزايش قوت را تجربه نمائيد‪.‬‬
‫هميشه عضو تحت درمان را با نور سفيد حس كنيد و از آن عضو تشكر كنيد كه اين همه‬
‫سال خدمتگزار فرد بوده‌اند‪.‬‬
‫صرفنظر از هر مشكلي كه فرد دارد‪ ،‬اعضا زير را همواره ريكي بدهيد‪ .‬كبد (طرف راست‬
‫پهلو) كليه‌ها (دو طرف پهلو) گوش‌ها ‪ ،‬كف پاها‪ ،‬هر قسمتي از سر كه احساس مي ‌كنيد ‪،‬‬
‫ميگوئيم‪ .‬طبيعت تو را دوست‬
‫‌‬
‫زانوها‪ ،‬چاكراي قلب از سمت پشت بدن و به اين چاكرا‬
‫دارد ذات الهي تو را دوست دارد‪ ،‬همه تو را دوست دارند‪.‬‬
‫هر قدر ممكن استه آب هبنوشيد بخصوص آبه گرم ه‪ .‬زيرا سموم سريعتر از بدن شسته‬
‫شده و بخارج دفع مي‌گردد‪.‬‬
‫پول خود را تحت ريكي قرار دهيد تا جريان آن افزايش يابد‬
‫ريكي آثار الكل را به سرعت از بين مي‌برد‬
‫در هنگام شوك بودن افراد به غدد آدرنالين آنها ريكي دهيد بسيار مفيد است‬
‫جايه نيش هزنبور‪،‬ه گاز هگرفتگي سگها‪،‬ه سوختگيها هو تاولها هم تحت پوشش ريكي هقرار‬
‫ميگيرند‬
‫‌‬
‫اجازه ندهيد مراجعه كننده به حالت ضعيف و خسته شما را ترك كنند‬
‫برايه استخواهاي شكسته هقبل از اعلم هپزشك هاز ريكي هاستفاده نكنيد‪ .‬چون هكه اين‬
‫انرژي ممكن است رگها و اعصاب همنطقه آسيب ديده را تحت تأثير قرار دهد و از جوش‬
‫خوردن جلوگيري ‌كند‬
‫براي افزايش قدرت اراده‪ ،‬اعتماد به نفس و احترام به شبكه خورشيدي ريكي بدهيد‬
‫در مورد هر نوع ترس به زانوها ريكي بدهيد‬
‫در مورد خشم فرونشانده به قسمت فوقاني پشتي در ناحيه زير شانه‌ها ريكي بدهيد‪.‬‬
‫در مورد فردي كه احساسه افسردگي هدارد و سيستم ايمني بدن اوه ضعيف هشده است‬
‫ميل و اشتياق به زندگي ندارد‪ ،‬از نظر فيزيكي ضعيف شده است‪ ،‬در موارد اورژانس‬
‫يا وقتي كه فرد در بيمارستانه بستري هاست با هر نوع بيماري به چاكرايه ريشه همقدار‬
‫زيادي ريكي بدهيد‬
‫در مورده چاقي مفرط ‪ ،‬عدم باروري ‪ ،‬احساس پوچي و تهي بودن‪ ،‬احساس سنگيني و‬
‫فشار در بدن به چاكراي جنسي انرژي بدهيد‬
‫افرادي كه ديابت دارند‪ ،‬مشكل فشار خون‪ ،‬عقده حقارت‪ ،‬يا خود بزرگ بيني دارند‪،‬‬
‫احساس عصبانيت ‪ ،‬ترس ‪ ،‬عدم اعتماد به نفس ‪ ،‬تحت سلطه ديگران هستند ‪ ،‬دانش‬
‫آموزان يا دانشجويان هنگام امتحانات‪ ،‬رهايي از اعتياد‪ ،‬افراد افسرده‪ ،‬هرگونه اشكال در‬
‫پانكراس يا معده مقدار فراواني به شبكه خورشيدي ريكي بدهيد‪.‬‬
‫هر گونه مشكل در چاكراي قلب ‪ ،‬درد ناحيه قفسه سينه‪ ،‬آسم يا بيماريهاي ريه‪ ،‬سرطان‬
‫سينه ‪ ،‬سكته قلبي ‪ ،‬فشار خون‪ ،‬ورم مهره‌هاي ستون فقرات ‪ ،‬طلق ‪ ،‬جدايي يا فوت‬
‫يكي از بستگان‪ ،‬وجود مشكل در يك ارتباط‪ ،‬افراد عصباني ‪ ،‬براي صلح و آرامش‪ ،‬درمان‬
‫هشانهها‪،‬ه هبازوها‪،‬ه هدست‌هاه هبهه چاكراي قلب‬
‫‌‬
‫اضطراب‪،‬ه هدلواپسي‪،‬ه هعصبانيت‪،‬ه هناراحتيه هدره‬
‫ريكي بدهيد‪.‬‬

‫‪-30-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫افرادي كهه تجربياتي هدردناكي را تجربه يا در حال تجربه كردن هستند‪،‬ه چاقي مفرط ه‪،‬‬
‫مشكلت حلقي‪ ،‬سردرد‪ ،‬ميگرن به چاكراي پنج ريكي بدهيد‪.‬‬
‫براي سردرد ‪ ،‬استرس ‪ ،‬افكار منفي‪ ،‬تقويت حافظه ‪ ،‬ميگرن ‪ ،‬مشكلت بينايي ‪ ،‬افرادي كه‬
‫هميباشنده هباه هفعاله هكردنه هسمبل‬
‫‌‬
‫تمايله هبهه هدروغگويي هدارنده هياه هسركش‪،‬ه نافرمان هياه دزد‬
‫احساسي‪ /‬ذهني بر روي چاكراي چشم سوم به او مقدار زيادي ريكي بدهيد‪.‬‬
‫به طور كلي مشكلته طرف چپ هبدن به گذشته هو طرف راست هبدن به آينده مربوط‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬
‫هنگام شروع درمان بايد در ابتدا‪ ،‬چهار جلسه و در چهار روز پياپي به فرد انرژي بدهيد‬
‫تا سبب تحريك بدن‪ ،‬جهت پاكسازي می باشد‪.‬‬
‫اگر به هعلت کمبوده ه وقت مجبور به دادنه يك درمان كوتاه مدت ههستيد هاز شيوه هذيل‬
‫استفاده كنيد اول شانه‌ها‪ ،‬بعد سر‪ ،‬يك دست روي بصل النخاع و دست ديگر روي پيشاني‬
‫(چاكراي شش) يك دست روي هفتمين مهره گردني و ديگري بر گودي گلو (چاكراي پنج‬
‫جلوه هوه هپشت)ه هچاكرايه هقلب ههجلوه هوه هپشته ههمزمان‪،‬ه هشبكهه هخورشيدي ههدره هجلوه هوه هپشت‬
‫(همزمان) چاكراي جنسي جلو و پشت همزمان ‪.‬‬
‫به كودكان و نوزادان نيز مي‌توان ريكي داد‪ .‬چند دقيقه براي اين كار كافي است اما در‬
‫موارد سخت تا ده الي بيست دقيقه نيز امكان پذير است ولي بهترين حالت آن است كه‬
‫والدين هنوزاد هيا كودك بخصوصه مادر هخود ريكي را فرا بگيرد و اين كار را براي فرزند‬
‫خويش انجام دهد‬
‫اگر خواستار شفاي جسم هستيد ‪ ،‬بايد نخست ذهن را شفا بخشيد‪.‬‬
‫براي رفع سريع افسردگي و اندوه‪ ،‬بيمار را با چشمان بسته روبروي خود نگاه داريد آنگاه‬
‫از پا شروع كنيد به طرف بال ادامه دهيد درست مثل اينكه پرهايي را پخش مي‌كنيد هاله‬
‫را پخش كنيد‪ .‬اين حركت را در هر جهت و با تمام هاله‌ها انجام دهيد‪.‬‬
‫ضربه زدن با نوك انگشتان به دفعات ‪ 10‬الي ‪ 20‬بار بر روي غده تيموس سيستم شما‬
‫را متعادل كرده ظرف چند دقيقه شما سرشار از انرژي حياتي مي شويد‪.‬‬
‫ميتوانيد در حین درمان از تركيبات سمبل‌ها استفاده كنند مانند ‪:‬‬
‫‌‬
‫هن شازشونن‪ +‬سي هي كي ‪ +‬چوكوري‬
‫چوكوري ‪ +‬سي هي كي ‪ +‬چوكوري‬
‫چوكوري ‪ +‬هن شارشونن ‪ +‬چوكوري‬
‫براي افرادي كه مشكلت ذهني رواني دارند از تركيب هن شازشونن ‪ +‬چوكوري ‪ +‬سي‬
‫هي كي ‪ +‬چوكوري استفاده كنيد‪.‬‬
‫ريكي دادن به كسي كه در حال مرگ است تجربه‌اي بسيار معنوي است‪.‬‬
‫وسيلهاي قدرتمند براي استفاده در هنگام روزه است‪.‬‬
‫‌‬
‫ريكي‬
‫توپ انرژی منفی‬
‫نميگيرد يا خيلي كم‬
‫‌‬
‫در هنگام درمان اگر متوجه شديد كه ناحيه خاصي از بدن انرژي‬
‫انرژي مي‌گيرده نشانه انسداد هدر آن ناحيه است براي خارج كردن انسداد مي‌توانيد اين‬
‫انسداد را به شكل يك توپ فشرده و محكم به سطح پوست بياوريد آن را با دست غير‬
‫غالب چنگ هبزنيده هو هاز هسطح هبدن هبيرون هبكشيده با هدست راست هبا هيك هحركته بُرشي‬
‫(کات)در نزديكي سطح پوست آن را جدا كنيد سپس دست راست را به طرف دست چپ‬

‫‪-31-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫بال ببريد و دور دست چپ را با نور سفيد بپوشانيد و انسداد را به سمت پنجره رها کنید ‪،‬‬
‫در صورت نیاز این کار را چند بار تکرار کنید‪.‬‬
‫برخي از علتهاي شايع انسدادها‬
‫عبارتند از ه‪ :‬انكار همسئوليت شخصي‪ ،‬همي‌خواهد هرنج بكشد‪ ،‬علل كارمايي‪ ،‬هيچ هچيز هرا‬
‫نميپذيرد‪ ،‬خارج از طرح زندگي‪ ،‬زندگي مي‌كند‪ ،‬نگرش ناهماهنگ به جنسيت ‪ ،‬نمي‌تواند‬
‫‌‬
‫ببخشد‪ ،‬نمي‌تواند فراموش كند‪ ،‬بيش از حد اهل نظريه باقي است ‪ ،‬بيش از حد تفكر سياه‪/‬‬
‫ميكند‪.‬‬
‫‌‬
‫سفيد دارد‪ ،‬به احساسها توجه نمي‌كند‪ ،‬بخشي از خود را انكار‬
‫بسیار مهم ‪:‬به هنگام درمان نوك زبان را به سقف دهان بچسبانيد تا كانالهاي انرژي پشت‬
‫و جلو بدن با هم مرتبط شده و موجب شود سطح ريكي هشما افزايش يابد ‪،‬از بیمار نيز‬
‫بخواهيد نوك زبانش را به سقف دهان بچسباند‪.‬‬
‫)‬
‫(‬
‫اين پوشش را مي‌توانيد براي منظورهاي زير به كار ببريد‬
‫ميخواهيد از نوسانهاي منفي محفوظ باشد‬
‫‌‬
‫حفاظت خود ‪ ،‬خانواده ‪ ،‬اموال يا هر چيزي كه‬
‫پاكسازي بدنهاي اسيري و چاكراها‬
‫قرار گرفتن در پوشش حفاظتي به هنگام مراقبه ‪ ،‬نماز ‪ ،‬مراسم آئيني‬
‫كنترل واكنشهاي خاص در موفقيتهاي نامطلوب‬
‫هنگام درمان بيماران‬
‫براي ايجاد اين پوشش بطريق ذيل عمل كنيد‬
‫مراقبه گشو را به نيت ساخت سپری حفاظتی از جنس نور در روز …‪ .‬مورخ …‪ ..‬از ساعت‬
‫…‪ .‬تا ساعت ……‪ .‬انجام داده و حمايت بطلبيد‪.‬‬
‫به پوشش حفاظتي تمركز كنيد‪.‬‬
‫نيت خود را بيان كنيد و تجسم كنيد كه نوري از بالي سرتان شما يا آنچه را مي ‌خواهيد در‬
‫پوشش قرار دهيد‪ .‬مانند يك هرم (‪ 4‬وجهی )كريستال در بر مي‌گيرد‬
‫سه سمبل مقدس بر روی هرضلع ترسيم كرده و بر روي هر يك از اضلع اين هرم و نام‬
‫آنها را سه بار تكرار كنيد‬
‫و بگوئيد تمام نوسانهاي و انرژی های منفي كه از درون يا بيرون من سرچشمه مي ‌گيرند به‬
‫پوشش حفاظتي برخورد مي‌كند و به امواج سالم ‪ ،‬شاد‪ ،‬مثبت تبديل شده به سوی من باز‬
‫می گردد و هر موج منفي كه به سوي من فرستاده مي‌شود‪ ،‬به شكل امواج مثبت و عشق‬
‫به سوي فرستنده‌اش بر مي‌گردد(همیشه به خاطر داشته باشید ما برای همه طلب عشق‬
‫می نماییم و نه شر ! )‪.‬‬
‫در ذهن امواج منفي را كه بسوي شما مي‌آيد با انرژي بي شرط عشق متبرك كنيد ‪.‬‬
‫سه سمبل را درون هرم مجددا" رسم كنيد و نام مقدس آنها را سه بار بگوئيد‪.‬‬
‫با مراقبه گشو مطابق موارد فوق و سپاس گذاري به تمركز پايان دهيد‪.‬‬
‫توجه نمایید سپر حفاظتی کات و راکو ندارد‪.‬‬

‫‪-32-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ه ه ه ه ه یکی از سئوالتی که بطور مکرر هنرجویان در ریکیه ‪ 2‬همی پرسند این است کهه‬
‫چرا نا گهان با شک ‪ ،‬بی تفاوتی نسبت به همه چیز مواجه می شویم ‪.‬‬
‫باید بدانید که حرکت به سمت مثبت باعث کاهش بار منفی می شود و تعادل ساختار منفی‬
‫را بهم می ریزد ‪ ،‬پس وقتی شما ذره ای به سمت مثبت می روید در حقیقت ماهیت منفی‬
‫را دگرگون می سازید‪.‬‬
‫البته نه بیش از حد مثبت بودن و نه بیش از منفی بودن نیز درست نیست چراکه باید‬
‫همیشه در خط توازن و تعادل در حرکت باشیم چراکه گفته شده خیر در میانه روی است نه‬
‫تند روی ‪.‬‬
‫اگر بیش از به یک سمت منحرف شویم آنگاه سمت دیگر ما را به هر روش ممکن ه به‬
‫سمت تعادل باز می گرداند چرا که ما خط تعادل خود را بهم ریخته ایم البته شاید این تحول‬
‫سالها به طول انجامد و ما باید آگاه از این فراند تغییر ‪.‬‬
‫همه چیز لزمه پیشرفت و تغییر ما است خصوصا" اگر به آگاهی تغییر برسیم آنگاه هیچ‬
‫جنگی بین خیر و شر نخواهد بود چرا که همه در چرخه تحول نیاز به ابزاری برای تغییر‬
‫دارند‪.‬‬

‫انرژی منفی ‪ ،‬عوامل شر‬

‫انرژی مثبت ‪ ،‬عوامل خیر‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-60‬‬

‫‪-80‬‬

‫فصل دوم‬
‫درمانگری در ریکی سطح ‪2‬‬
‫پیشه هازه هشروعه هاینه هفصله هموکدا"ه هازه هشماه هخواستهه همیه هشوده هبهه هقوانینه هجاریه هایرانه هدر‬
‫خصوص عدم مداخله در امور درمانی و پزشکی توجه نمایید تا دچار مشکلت و عواقب‬

‫‪-33-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫قانونی آن نگردید ‪ ،‬سنت درمانگری بخشی از فرایند ریکی است که ما موظف به آموزش‬
‫آن هستیم لذا آموزش و آموختن این فصل مجوزی برای درمانگری نیست ‪.‬‬
‫دكتر اوسويي يك كتابچه راهنماي ريكي هداشت كه آن را به شاگردانش مي‌داد كه در اين‬
‫كتابچه تكنيكهاي درماني ريكي را گنجانده بود‪ .‬اين تكنيكها به ارزش تمرين ريكي مي‌افزايد‬
‫بيواسطه به نزد‬
‫و قدرت ريكي فردي را افزايش داده در ضمن انرژي دكتر اوسويي را ‌‬
‫ميآورد ‪:‬‬
‫‌‬
‫شخص‬
‫نيت‬
‫پاكسازي‬
‫مراقبه گشو‬
‫ري جي هو‬
‫جيريو‬
‫پويش بيوسن يا اسكن كردن‬
‫كوكي هو‬
‫گيوشي هو‬
‫درمان كامل‬
‫تعادل هاله‬
‫قطع كاراته‬
‫كينو كو (حمام خشك)‬
‫مراقبه گشو‬
‫شستن دستها‬
‫قبل از شروع درمان‬
‫با روشن كردن عود سطح انرژي مكان را افزايش دهيد‬
‫شمع روشن كنيد‬
‫موسيقيهاي آرام بخش (نوارهاي مدينيتشن) يا كاسه‌هاي آهنگين استفاده كنيد‬
‫‌‬
‫از‬
‫دستها را بشوييد‬
‫با بيمار صحبت كنيد تا از علل ناراحتي او آگاه شويد‬
‫خودتانه هوه هبيمار هساعت‪،‬ه هدستبند‪،‬ه هفلزاته هوه ه‪...‬ه هراه هدور‬
‫سازيد‬
‫از بيمار بخواهيد چند تنفس عميق شكمي انجام دهد‬
‫كف دستهاي بيمار هجهت جذب انرژي كيهاني هرو به بال‬
‫باشد‬
‫شمال و جنوب بدن ‪:‬‬
‫بد ن دارا ي يك شما ل و جنو ب مي‌باشد ‪ .‬سر‬
‫شمال و پاها جنوب مي‌باشند دست راست شما‬
‫شمال و دست چپ شما جنوب مي‌باشد‪ .‬دست‬

‫شما‬
‫‪-34-‬‬

‫شمال‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫راست شما بايستي هميشه شمال دست چپ شما باشد اين باعث مي ‌شود كه‬
‫شما و مراجعه كننده شما از اثرات جانبي دور باشيد‪.‬‬

‫دست راست شما‬
‫دست راست بیمار‬

‫نيت‬
‫مهمترين نكته در ريكي ‪ ،‬كيفيت و قدرت نيت شماست پس قبل از درمان رو به قبله قرار‬
‫گرفته (در حالت دريافت) و آرام بگوئيد «خدايا مرا هدايت كن و‬
‫شفا بخش تا بتوانم بهتر به ديگران خدمت كنم» اين مانترا هرا سه‬
‫مرتبه تكرار كنيد‪.‬‬
‫پاكسازي هاله با عود‬
‫با دود عود دور تا دور بدن ‪ ،‬جلوي سينه و بدن‪ ،‬پشت بدن‪ ،‬كف پاها‬
‫وه هكفه هدستهاه هراه هپاكسازيه همي‌كنيم‪.‬ه هاينه هيكه هروشه همؤثره هبراي‬
‫هالهها مي‌باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫پاكسازي‬
‫حتی می توانید به هرناحیه با کمک عود سمبلها را به نیت پاکسازی رسم نمایید‪.‬‬
‫مراقبه گشو‬
‫مراقبه گشور را همانطور كه در سطح شودن آموختيد انجام دهيد‪.‬‬
‫ري جي هو‬
‫ري جي هو يعني نشانه روح و فرآيندي قدرتمند است كه شما‬
‫ميكند براي اين كار طبق متد ذيل اقدام‬
‫‌‬
‫را آماده دادن ريكي‬
‫كنيد‪.‬‬
‫مراقبه كوتاه گشو‬
‫در همان حال براي بيمار هدعا كنيد و بخواهيد كه كامل ًه شفا‬
‫يابد و بگوئيد بدن‪ ،‬ذهن و روح بيمار شفا يافته‪ ،‬سالم و در‬
‫تعادل كامل با جهان هستي است‪ .‬علت تمام بيماريها او به‬
‫نور‪ ،‬شفا يافته است‪.‬‬
‫دستها را در همان حالت گشو بال ببريد به طوري كه انگشتان شست چاكراي چشم سوم را‬
‫لمس كند‬
‫دره ههمينه هحالته هدعاه هكنيده هوه هازه هروحه هريكي هتشكره هكردهه هو‬
‫بخواهيد كه انرژي ريكي به طريقي قدرتمند در شما جريان‬
‫پيدا كند‬

‫‪-35-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫چيريو‬
‫اين واژه يعني درمان ‪ ،‬به پيروي از هدايت دروني خود ادامه و اجازه دهيد كه هدايت شود‬
‫طي اين فرايند وارد حالت وانهادگي (دریافت) شويد و با انرژي ريكي همسو شويد‪.‬‬
‫پويش بيوسن (اسكن كردن)‬
‫بيوسن يعني خط بيماري‪ ،‬اين روشي قدرتمند است كه شهود شخص را براي تشخيص ناحيه‬
‫نيازمند به ريكي هدر بدن بيمار هبه كار گيرد و تقويت مي‌كند‪ .‬دست غير غالب را از فاصله‬
‫حدود ‪ 30‬سانتي متري بالي سر بيمار حركت دهيد آگاهي را در كف دستان متمركز كنيد و‬
‫به احساستان توجه كنيد‪ .‬فاصله را به ‪ 7‬تا ‪ 10‬سانتي متر كاهش دهيد و از روي صورت به‬
‫سمت پاهاي بيمار به آهستگي حركت كنيد‪.‬‬
‫هر كجا كوچكترين احساس‌هايي مانند قلقك‪ ،‬گرما‪ ،‬شوكهاي الكتريكي ‪ ،‬نبض ‪ ،‬نامنظمي و‬
‫يا احساس كشيده شدن داشتيد آنجا نياز به شفاي كامل دارد آن نقاط را به خاطر بسپاريد‪.‬‬
‫در ابتداي اين فرايند ممكن است حساسيت شما چندان زياد نباشد اما پس از مدتي متوجه‬
‫ميتوانيد پويش كنيد و محل مشكل دار را حس كنيد حتي‬
‫‌‬
‫ميشويد كه با چشمهايتان نيز‬
‫‌‬
‫ممكن است در زمان دعا كردن نيز متوجه شويد كجا به درمان نياز دارد حتي پس از مدتي‬
‫استمرار يك ديد دروني پيدا مي‌كنيد كه اين مشكل چگونه ايجاد شده است و بيمار هچه‬
‫ميتواند بكند كه درمان را آسان كند و نتيجه شفا سريعتر بروز نمايد‪.‬‬
‫‌‬
‫همه اين اطلعات را با نهايت عشق هو مهرباني و بدون قضاوت اگر از درون به اين امر‬
‫هدايت شديد با بيمارتان در ميان بگذاريد‪ .‬اين كار مقدس است‪ .‬سپس هميشه با نهايت‬
‫احترام به درمان هبيمار هو فرايند آن بپردازيد اين كار را براي خودتان نيز مي‌توانيد انجام‬
‫دهيد‪ .‬پويش خودتان جنبه‌هايي از وجودتان را به خود آگاهي شما مي‌آورد كه قبل ً از آن آگاه‬
‫نبوديد‪ .‬خودتان را بهتر خواهيد شناخت و به سطوح جديدي از وجودتان كه به شفا نياز دارد‬
‫پي خواهيد برد‪.‬‬
‫كوكي هو‬
‫پس از اينكه با اسكن نقاط مشكل دار را مشخص كرديد يك‬
‫دمه هعميقه هشكميه هبگيريده هوه ههمهه هنفسه هراه هدره هناحيهه هتاندن‬
‫(منطقه هارا) در شكم نگهداريد ‪ .‬سمبل قدرت يا هر سمبل‬
‫ديگريه هراه هكهه ههدايته همي‌شويده هباه هزبانه هدره هسقفه هدهانتان‬
‫بكشيد ‪ .‬سپس بازدم را با شدت به نقطه‌اي كه به ريكي نياز‬
‫دارد بدميد و شكم را منقبض كنيد و مجسم نمائيد كه با بازدم‬
‫سمبل به آن ناحيه فرستاده مي‌شود‪ .‬اين فرايند را هر چند‬
‫ميبينيد انجام دهيد‪.‬‬
‫‌‬
‫بار كه لزم‬
‫گيوشي هو ‪:‬‬
‫بعد از كوكي هو چشمهايتان را بر جايي كه ريكي نياز دارد متمركز كنيد روي انرژي ريكي‬
‫مراقبه كنيد و چند دقيقه به آن نقطه ريكي بدهيد‪.‬‬

‫‪-36-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫درمان كامل‪:‬‬
‫سمبلها را به دستانتان بدهيد و با هر بار لمس كردن اسم آن را ببريد (سه بار)‬
‫چند لحظه بخودتان بخصوص شبكه خورشيدي ريكي بدهيد‬
‫يك سمبل قدرت را از بالي سرتا پايين طوري بكشيد كه قسمت مارپيچ آن جلوي چاكراي‬
‫ريشه قرار گيرد (به نيت حفاظت)‬
‫بر روي هر يك از چاكراها يك سمبل قدرت رسم كنيد (به نيت باز شدن چاكراها به نور)‬
‫سمبلها را در فضا رسم كنيد به نيت اين كه فضا از انرژي مثبت و قدرتمند سرشار شود‬
‫‌‬
‫ً‬
‫سمبل قدرت را مجددا به دستانتان بدهيد‬
‫هر سر سمبل را روي قلب بيمار رسم كنيد‪ ،‬يا آنها را روي چاكراي تاجي او رسم و تصور‬
‫كنيد كه از چاكراي تاجي به قلبش مي‌رود و نيت كنيد انرژي هر سمبل در طول درمان به‬
‫هر جا كه لزم است برود (مي‌توانيد دادن سمبلها به دستان و به چاكراي قلب بيمار را قبل‬
‫از پويش نيز انجام دهيد)‬
‫عقب بايستيد و ريكي را به بيمار پرتو افكني كنيد‪ .‬بهترين فاصله حدود ‪ 2‬متر است تا شما‬
‫خارج از هاله هبيمار قرار گيريد (اين فرايند پرقدرت براي كاناليزه شدن هريكي است كه‬
‫جريانه ريكيه از هشما هبه هبدن هبيمار هرا افزايش هچشمگيري‬
‫دهد‪ .‬يك شفاي منحصر بفرد ايجاد مي‌شود كه تمام هاله‌ها‬
‫را همزمان درمان مي‌كند‪.‬‬
‫اين كار كانالهاي انرژي مسير ريكي را در بدن شما را بازتر‬
‫ازه هحده همعموله همي‌كنده هوه هبهه هراهنمايانه هشماه هاجازهه همي‌دهد‬
‫ريكي خودشان را راحت به ريكي شما اضافه كنند‪ .‬تصور‬
‫كنيده هدستهايتانه هماننده هبشقابه هراداره هاسته هكهه هريكيه هرا‬
‫مستقيما ًه رويه هبيمار همي‌تاباند‪.‬ه هاجازهه هدهيده هآگاهيه هشماه هبا‬
‫آگاهي ريكي همسو شود‪ .‬فقط متوجه جريان ريكي باشيد كه در شما جريان دارد‪.‬‬
‫انگشتان هرا بطور هپيوسته و هكمي خميده هنگه داريد و ابتدا هبه نقاط هدردناك سپس نقاط‬
‫مشكوك بعد‪ ،‬هفت چاكرا و در انتها ‪ 27‬نقطه را انرژي دهيد‪ .‬چون در هنگام درمان با ريكي‬
‫مييابد‪ .‬بنابراين فكرهاي مثبتي مانند (من مي دانم كه شفا‬
‫‌‬
‫ذهن شما با ذهن بيمار هپيوند‬
‫يافتم) يا (مي توانم مشكلتم را حل كنم) يا هر جمله تأكيدي مثبت ديگري را كه شما و‬
‫بيمارتان تنظيم كرده‌ايد به ذهن او انتقال دهيد و با هر عضوي كه درمان مي‌كنيد صحبت‬
‫كنيد كه تو شفا يافتي و آن عضو را در نور سفيدي محاصره كنيد‬
‫پس هاز هاتمام هدرمان هاز تكنيك هكتسواكي هكوكان ه(تعويض هخونه كهنه ) استفاده هكنيد‪.‬ه بدين‬
‫طريقه هكهه هبيمار هراه هبهه هپشته هبگردانيده هدوه هانگشته هاشارهه هوه هپهلويه هآنه هراه هبصورته ‪ V‬هدر‬
‫ميآوريم از بالي ستون فقرات هتا انتهاي آن با فشار در دو طرف ستون فقرات سه بار‬
‫‌‬
‫ميكشيم و مي‌گوئيم خداوندا بيمار را شفا بده و درمان كن چاكراها را هماهنگ و نادي‌ها را‬
‫‌‬
‫متعادل كن (كانال انرژي) آرامش‪ ،‬آرامش‪ ،‬آرامش‬
‫دست چپ را روي چاكراي قلب بگذاريد و دست راست را در جهت عقربه‌هاي ساعت به‬
‫صورت مارپيچ از نوك دست چپ بيمار شروع كنيد به سمت شانه چپ و از آنجا به سمت‬
‫نوكه هپايه هچپه هوه ههمينه هكاره هراه هبرايه هسمته هراسته هبيماره هانجامه هدهيده هوه هدره هحينه هحركت‬
‫دستهايتان اين مانترا را مرتب تكرار كنيد «تو درمان شدي» «براي تعادل هاله ها و انرژي»‬

‫‪-37-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫هر دو دست را روي چاكراي شبكه خورشيدي قرار دهيد دست راست را به طرف سر بيمار‬
‫و دست چپ را به طرف پاي بيمار به مقداره ‪ 7‬همرتبه حركت دهيد تا هاله هكامل ًه هماهنگ‬
‫شوند‪.‬‬
‫باه هبستنه هحوزهه هانرژي هبيمار هدرمان هراه هخاتمهه هدهيد‪.‬ه هبرايه هاينه هكاره هسمبل هقدرته هراه هروي‬
‫چاكراي شبكه خورشيدي هاو رسم كنيد و آن را با دستهايتان بپوشانيد و به خودتان بگوئيد‬
‫(من اين درمان با ريكي را با عشق و آگاهي الهي مهر و موم مي‌كنم)‬
‫كاراتهاي و سمبل راكورا براي قطع ارتباط با بيمار انجام دهيد‪.‬‬
‫‌‬
‫كات‬
‫نكته ‪:‬‬
‫اگر بيمار احساس خستگي يا افسردگي داشت دست راست خود را بر روي چاكراي چشم‬
‫سوم هو دست چپ را بر روي شبكه خورشيدي هبيمار گذاشته‬
‫چند دقيقه به او انرژي بدهيد‪.‬‬
‫كُنيوو (حمام خشك)‬
‫اين تكنيكي است براي پاكسازي انرژي درمانگر قبل و بعد از‬
‫درمان يا هر زمان كه حس كرديد به رها كردن انرژي منفي نياز‬
‫ميتوانيد آنرا انجام دهيد‪.‬‬
‫‌‬
‫داريد‬
‫دست راست را روي شانه چپ بگذاريد‬
‫ُ‬
‫دست راست را از روي فقسه سينه و معده تا لمبر راست به پائين‬
‫بكشيد‬
‫همين كار را با سمت ديگر بدنتان انجام دهيد‬
‫دست راست را مجددا ً روي شانه چپ بگذاريد‬
‫دست چپ را دراز كنيد‬
‫دسته هراسته هراه هازه هرويه هدسته هچپه هبگذرانيده هتاه هنوكه هانگشتانه هو‬
‫سپسه هدسته هراسته هراه هچنانه هبهه هبيرونه هپرتابه هكنيده هكهه هگويي‬
‫انرژيهاي منفي را دور مي‌ريزيد‬
‫‌‬
‫همين كار را بر روي دست راست نيز انجام دهيد‬
‫مجددا ً براي دست چپ نيز تكرار كنيد‬
‫در انتها نوك پنج انگشت را بهم فشار دهيد‬
‫مراقبه گشورا پس از درمان انجام دهيد‪.‬‬
‫دستهايتان را زير آب سرد بشوئيد‪.‬‬

‫این نوع مدیتیشن برای خود درمانی طراحی شده است و به طوری است که به هماهنگ‬
‫کردن و شفای تمام لیه های بدن شما کمک می کند‪ .‬شما می توانید این نوع مدیتیشن را‬
‫در نواری ضبط کرده و به کار گیرید (در صورت تمایل می توانید آنرا با موزیک همراه کنید)‪.‬‬
‫وقتی که با صدای خودتان ضبط شود قدرت کلمات گفته شده با تاکیدی که از درون خودتان‬
‫می آید یک تجربه شفای واقعی برای شما می سازد‪.‬‬

‫‪-38-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫نخست به دستهایتان با سمبل قدرت‪ ،‬قدرت بدهید‪ ،‬سپس یک سمبل بزرگ قدرت بزرگ در‬
‫جلوی خودتان بکشید‪ ،‬بطوری که در جلوی مرکز قدرتتان باشد‪ .‬سپس یک سمبل کوچک‬
‫قدرت جلوی هر چاکرا بگذارید‪ ،‬با این کار کانالهای شما برای ورود انرژی ریکی پاک و با‬
‫قدرت شده است‪.‬‬
‫حال یک گشو کوتاه (ری جی هو) انجام دهید‪.‬‬
‫سپس سه نفس عمیق بکشید بدین صورت که با دم آرامش را به درون و با بازدم تنش را‬
‫به بیرون ببرید و سپس با دم آرامش را به درون و با بازدم نگرانی را به بیرون بدهید و به‬
‫همین ترتیب با دم ایمان را به درون و با بازدم ترس را به بیرون ببرید و بدین سان ریکی را‬
‫به سطح فیزیکی وجود تان بفرستید‪ ،‬اکنون نخست بدنتان را ور انداز کنید و توجه کنید که‬
‫در کجا درد یا تنش و یا ناراحتی احساس می کنید‪ ،‬به ذهنتان بسپارید و می توانید یک سمبل‬
‫قدرت در آنجا قرار دهید‪.‬‬
‫برای شروع تصور کنید که یک ابر کوچک پر از انرژی ریکی در پاهای شما وجود دارد‪ ،‬تصور‬
‫کنید که انرژی شروع به چرخیدن در پاهای شما می کنید‪ ،‬به درد‪ ،‬تنش یا هر ناراحتی که در‬
‫این ناحیه هست توجه کنید‪ .‬تصور کنید که ابر ریکی این ناحیه را آرامش بخشیده است و‬
‫تنش ها را بیرون رانده و شفا آورده است‪ .‬بعد تصور کنید که ابر به سوی مچ پای شما به‬
‫صورت دایره ای در حرکت است و می چرخد و این ناحیه را هم شفا و آرامش بخشیده‬
‫است‪.‬‬
‫این عمل را در بدنتان ادامه بدهید‪ ،‬تصور کنید که ابر شفا بخش انرژی در ساق پاهای شما‬
‫می چرخد و بعد در زانو ها و سپس در رانهای شما‪ ،‬حال تصور کنید که انرژی ریکی ماهیچه‬
‫های شما را آرام کرده است و هر گونه تنش‪ ،‬درد و یا ناراحتی بیرون رانده و شفا آورده‬
‫است و به همین ترتیب در هر کجا که احساس ناراحتی می کنید یک سمبل قدرت قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫به اسکن کردن در بدنتان ادامه بدهید و انرژی را به انتهای رانها ببرید‪ ،‬اینجا اولین چاکرای‬
‫شما‪ ،‬چاکرای ریشه قرار دارد‪ .‬تصور کنید که انرژی می چرخد و آنرا در پشت خود نیز‬
‫احساس می کنید و همینطور در پایین ترین قسمت جلوی بدنتان‪ .‬ابر ریکی انسداد ها را‬
‫پاک کرده و شفا آورده است‪( .‬به خاطر داشته باشید که برای افزایش ریکی در هر ناحیه‬
‫می توانید از سمبل قدرت استفاده کنید‪.‬‬
‫به حرکت ادامه بدهید تا جایی که ابر انرژی به چاکرای دوم شما یعنی دستگاه تولید مثل‬
‫می رود‪ .‬این ناحیه ارتباط با دیگران است و به اصطلح ناحیه خلق نام دارد‪ .‬تصور کنید که‬
‫ابر می چرخد و هر ناراحتی‪ ،‬انسداد و یا تنش رها شده و هر مشکلی در این ناحیه شفا‬
‫یافته است‪.‬‬
‫سپسه هابره هریکیه هراه هبهه هچاکرایه هشبکهه هخورشیدیه هیعنیه هناحیهه هاطرافه هنافه هبدنتانه هببرید‪.‬‬
‫دستگاه جذب و هضم در این ناحیه قرار دارد‪ ،‬محل جذب غذای شما که انرژی بدنتان را‬
‫تامین می کند‪ ،‬تصور کنید که ابر ریکی در این ناحیه می چرخد و هرچه تنش‪ ،‬ناراحتی و یا‬
‫انسداد را آرامش بخشیده است‪.‬‬

‫‪-39-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫سپس ابر به چاکرای قلب شما به حرکت در می آید‪ ،‬احساس کنید که انرژی دور قلب و‬
‫شش های شما می چرخد‪ ،‬و با این انرژی هرگونه درد یا انسداد از بین برده می شود و‬
‫اکنون تصور کنید که این ارگان ها با انرژی شفا بخش پر شده ‪-‬اند‪.‬‬
‫اکنون تصور کنید که ابر به چاکرای گلو می رود و این پروسه را در آن ناحیه نیز ادامه‬
‫بدهید‪ .‬به خاطر بسپارید که این ناحیه شامل عقب گلو هم می شود یعنی جایی که تنش‬
‫های زیادی معمول ً جمع شده است و وقت بیشتری باید صرف این ناحیه کرد و برای کمک‬
‫به رها سازی تنش ها و ناراحتی می توان از یک سمبل قدرت کمک گرفت‪.‬‬
‫اکنون تصور کنید که ابر ریکی به چاکرای چشم سوم سفر می کند و این انرژی در آنجا می‬
‫چرخد و چشم سوم را باز می کند و انسداد ها را به روی بینش و آگاهی رها ساخته است‪.‬‬
‫اجازه بدهید که انرژی چشم سوم شما را پر کند و شفا بدهد‪.‬‬
‫بالخره در نهایت انرژی را به بالی سر خود ببرید یعنی به چاکرای تاجی و تصور کنید که ابر‬
‫ریکی چاکرای شما را پر کرده است و هرگونه گرفتگی و تنش را رها ساخته است‪ .‬اکنون‬
‫باید بدنتان را دوباره اسکن کنید تا در جاهایی که احساس تنش و یا ناراحتی می کنید یک‬
‫سمبل قدرت بگذارید و به قسمت های بعدی مدیتیشن بروید‪.‬‬
‫اکنون تصور کنید که ابر ریکی بالی سر شما قرار دارد و از چاکرای تاجی وارد تمام بدنتان‬
‫می شود و به محض ورود تمام بدن شما از انرژی شفا بخش پر می شود به گونه ای که‬
‫باید تصور کنید تمام قسمتها و دستگاه های بدن شما با ریکی حمام شده اند و اکنون می‬
‫توانید بگردید به جاهایی که ناراحتی و تنش داشته اند و توجه کنید که اکنون با انرژی ریکی‬
‫پر شده اند و اکنون زمانیست که تصور کنید انرژی از بدن فیزیکی شما به بیرون صاتع می‬
‫شود و ببینید که با انرژی شفا بخش می درخشید و اولین سطح از وجود تان پر از انرژی‬
‫شده است‪.‬‬
‫اکنون باید به دومین سطح از وجود تان یعنی سطح احساسی شما بروید‪ .‬ریکی را به سطح‬
‫احساسیه هوه ههیجانیه هوجوده هتانه هبفرستید‪،‬ه هسمبله هذهنی‪/‬احساسیه هراه هفعاله هکنیده هوه هسهه هبار‬
‫اسمش را بگویید و بعد با این سوالت این سطح را اسکن کنید‪ :‬چه احساسی در حال‬
‫حاضر دارم؟ آیا خوشحالم یا غمگین‪ ،‬شادم یا افسرده؟ آیا نگرانی خاصی دارم؟ آیا تحت‬
‫فشار چیزی هستم؟ آیا چیزی من را غمگین می کند؟‬
‫اول به این سوالت جواب بدهید و سپس دوباره سمبل ذهنی‪/‬احساسی را فعال کنید و‬
‫بخواهید که به این نقاط نگرانی برود‪.‬‬
‫برای چند ثانیه در همین حالت با خودتان بمانید‪ ،‬تمام احساسات و هیجانات خود را احساس‬
‫کنید و به این واقعیت برسید که آنها فقط انرژی هستند‪ .‬اگر می خواهید‪ ،‬گریه کنید و حال‬
‫بگذارید ریکی هر درد و ناراحتی را ببرد‪ .‬تصور کنید که این احساس های دردآور در ابر‬
‫ریکی جای گرفته است و وجود تان از آنها رها شده است و آنها برای شفا به منشاء (یا‬
‫خالق) می روند‪ .‬حال که این احساس ها رها شده اند تصور کنید که وجود شما با صلح و‬
‫شادی و عشق و خشنودی پر شده است‪ .‬انرژی را در وجود تان احساس کنید و اکنون‬
‫احساس کنید که سطح احساسی شما هماهنگ شده است و شفا یافته است‪.‬‬

‫‪-40-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫سپس ریکی را به سطح ذهنی وجود تان بفرستید‪ ،‬سمبل ذهنی‪/‬احساسی را فعال کنید و با‬
‫این سوالت ذهن خود را اسکن دهید و بپرسید که‪ :‬آیا مغز تان باخیلی از افکار پر شده‬
‫است؟ از خودتان بپرسید که مثل این می ماند که سرتان دارد منفجر می شود؟ بپرسید کار‬
‫برای انجام دادن دارید و نمی توانید مرتبشان کنید؟ از خودتان بپرسید آیا احساس خستگی‬
‫می کنید؟‬
‫حال سمبل ذهنی‪/‬احساسی را فعال کنید و احساس کنید که در شما جریان دارد و شما را‬
‫پر می کند‪ ،‬تصور کنید که افکار تان روشن و آرام می شوند‪ ،‬و ریکی مغز تان را آرام می‬
‫کند و راه حل های مسائل پیچیده برای شما آسان و راحت شده است‪ .‬تصور کنید که‬
‫نگرانی به آرامی از فکر تان به بیرون برده شده است‪ .‬تمام افکار مغشوش بدنتان را ترک‬
‫کرده اند و ریکی بدنتان را پر می کند و اکنون سطح ذهنی‪/‬احساسی شما هماهنگ شده و‬
‫شفا یافته است‪.‬‬
‫در آخر ریکی را به سطح روحی وجود تان بفرستید و نخست سمبل شفای راه دور را فعال‬
‫کنید‪ .‬سطح روحی خودتان را با این سوالت اسکن کنید‪ :‬آیا احساس می کنم که متصل‬
‫نیستم؟ آیا در دنیا احساس تنهائی می کنم؟ آیا به جنبه های معنوی زندگیم آگاه هستم؟ آیا‬
‫معنویت را در زندگی روزانه ام تجربه می کنم؟‬
‫حال تصور کنید ریکی روح وجود تان را پر می کند‪ ،‬آنرا به صورت یک موج انرژی زیبای‬
‫طلئی تصور کنید که ارتباط مستقیم با قلمرو های بالتر دارد‪ .‬تصور کنید که هدایت در‬
‫درون شما جریان دارد و بنابر اعتقادات شما هر آنچه که هست شما را مستقیما ً به منشاء‬
‫وصل کرده است‪ .‬در نظر بگیرید که انرژی ریکی شما را دوباره به منشاء اصلی وصل کرده‬
‫است‪ .‬خودتان را ببینید که پر از انرژی معنوی هستید و این انرژی تمام سطح های دیگر‬
‫وجود تان را فرا گرفته است‪ .‬خودتان را کامل و سالم ببینید‪.‬‬
‫اکنون یک سمبل قدرت در بالی خود مجسم کنید و سه بار بگویید "من این شفا را با عشق‬
‫و نور‪ ،‬مهر و موم می کنم‪".‬‬
‫در آخر برای هدیه شفای ریکی سپاسگزاری کنید و راحت باشید و به آرامی برگردید‪.‬‬
‫فصل سوم‬
‫مراقبه های اختیاری و تکمیلی‬
‫هدف از این مراقبه های اختیاری رشد روز افزون معنوی و روحی بشتر ‪،‬هنرجویانی است‬
‫که می خواهند به تعالی روحی و معنوی بالتری دست یابند ‪ ،‬لذا نیاز به درک عمیقتر و‬
‫روشنتری نسبت به گذاشته دارید‪.‬‬
‫مراقبه گشورا انجام دهيد‪.‬‬
‫به طور ذهني سمبل پل را بالي سر طرح كنيد كه به صورت انرژي ناب تبديل شده وارد‬
‫چاكراي تاج‪ ،‬چشم سوم‪ ،‬گلو و در قلب مستقر مي‌شود‪.‬‬
‫اين روند را براي سمبل احساسي ‪ /‬ذهني و تقويت تكرار كنيد‪.‬‬

‫‪-41-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫به طور ذهني سمبل پل را نزديك پاها طرح كنيد و بگذاريد به انرژي ناب تبديل شود و از‬
‫طريقه هچاكرايه هريشه‪،‬ه هجنسي‪،‬ه هخورشيديه هعبوره هكردهه هدره هنهايته هچاكرايه هقلب ههمستقر‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬
‫اين روند را براي سمبل احساسي ‪ /‬ذهني و تقويت تكرار كنيد‪ .‬بگذاريد انرژي تركيبي تجمع‬
‫دستها و كف دست‌ها جاري شود‪.‬‬
‫‌‬
‫يافته و در چاكراي آناهات به‬
‫هكف دست چپ را بر روي چاكراي آناهات و كف دست راست را بر روي چاكراي آجنا‬
‫بگذاريد ‪.‬‬

‫ً‬
‫مجددا‬
‫به طور ذهني نيايش كنيد ‪ :‬اي خالق قادر به من كمك كن تا به زندگيم‬
‫متصل شوم تا بتوانم اعمال بد را درمان كنم ‪ ،‬وقتي كه بر مي‌خيزم به اذن‬
‫شدهام‪.‬‬
‫‌‬
‫تو درمان‬
‫تجسم كنيد كه نور كيهاني سفيدي شما را غرق در خود مي‌كند‪ .‬اجازه دهيد اين نور پيله‌اي‬
‫دور شما تشكيل دهد و پيكر شما را در بر گيرد‪.‬‬
‫سمبل هاي پل‪ ،‬تقويت‪ ،‬ذهني را تجسم كنيد و بگذاريد كه اين سمبل‌ها در راه كيهاني جاري‬
‫شوند‪.‬‬
‫ميرويد‪ ،‬اين مسير‬
‫‌‬
‫تجسم كنيد كه در اين راه قدم برداشته‌ايد و به سمت جريان انرژي راه‬
‫ميكند‪.‬‬
‫‌‬
‫انرژي شما را به منطقه‌اي كه درمانگري مورد نياز است وصل‬
‫نقطهاي كه مي‌رسيد كه مي‌بينيد مسير كيهاني به فاصله‌اي معين متوقف شده است و‬
‫‌‬
‫به‬
‫پس از آن دوباره شروع به جريان مي‌يابد ‪ ،‬اين فاصله و اين خلء محلي است كه نياز به‬
‫شفا بخشي دارد‬
‫سمبلهايچوكوري‪ ،‬سي هي كي‪ ،‬هن شاز شونن‪ ،‬چوكوري را تجسم كنيد و نام هر سمبل را‬
‫‌‬
‫سه بار تكرار كنيد‪.‬‬
‫اجازه دهيد كه سمبل‌ها از چاكراي تاج هوارد شده و پس از طي كردن چاكرايه ‪ 6‬هوه ‪ 5‬هبه‬
‫آناهات برسد و ذهني نيايش كنيد اي خالق قادر مرا ياري ده تا شكستگي‌هاي چرخه‬
‫ي كارميك را درمان كنم‪ .‬بگذار تمامي انرژي سمبل ها با شفا تركيب شوند و‬
‫انرژيهاي كارميك را احيا كند‪.‬‬
‫‌‬
‫بگذار تمامي كارهاي بد درمان يابد و جريان كارهاي خوب آغاز شود‪ .‬و بگذاريد تمامي انرژي‬
‫دستها به نواحي خلء و شكاف‬
‫‌‬
‫سمبلها كه در چاكراي آناهات ذخيره شده‌اند از طريق‬
‫‌‬
‫جاري شوند‪.‬‬
‫به اين فرايند ادامه دهيد تا متوجه شويد كه مسير كيهاني هبه رنگ طليي درآمده است و‬
‫اشعههاي درخشان ازآن خارج مي‌شود‪.‬‬
‫‌‬

‫زير آسمان پر ستاره دراز بكشيد‪.‬‬
‫مراقبه گشورا بجا آوريد‪.‬‬
‫به آسمان نگاه كنيد ‪.‬‬

‫‪-42-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫در حالي كه كف دستها به سوي آسمان است‪ ،‬و در همين حال ذهني هر سه سمبل هرا‬
‫تجسم كنيد و انرژي زمين را دريافت نمائيد و همزمان انرژي ماه و ستارگان را ‪ ،‬اجازه دهيد‬
‫احساسات و افكارتان درگذر باشند ‪.‬‬
‫ريهها نفس بكشيد‪.‬‬
‫‌‬
‫نگاه كنيد و با تمام ظرفيت‬
‫هسپس ضمن شناختن اين لحظه و قرار دادن دستها روي قلب ‪ ،‬سعادت اين لحظه را به‬
‫درون جسم خود وارد كنيد‪.‬‬

‫درخت مناسبي انتخاب كنيد‪.‬‬
‫زير آن بنشينيد مراقبه گشورا انجام دهيد و به تنه‌اش تكيه دهيد‪.‬‬
‫انرژي خود را با انرژي درخت منطبق كنيد و آگاهي خود را بسط دهيد و رها شويد‪.‬‬
‫در خاتمه با تشكر و نوازش درخت آن محل را ترك كنيد‪.‬‬
‫ريشهدار شدن شما و احساس كردن ريشه‌هاي انساني تان‬
‫‌‬
‫تمامي اين مراقبه‌ها موجب‬
‫ميشود و نيز به پيوستگي با جهان و اين سياره كمك مي ‌كند و اين احساس خوب را به‬
‫‌‬
‫وجود مي‌آورند كه انسان كودك زمين و آسمان است و تو انساني كوچك مي‌شوي ‪ .‬قلبت‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌‬
‫سرشار از سپاس براي والدين بزرگتران و استادان‬
‫هنگامي كه قلبت سرشار از سپاس مي‌شود احترام نهادن براي آنان كه حس مي‌كني آسان‬
‫خواهد شد و هديه كردن عشق آسان خواهد گشت‪.‬‬

‫ميتوان هنگام مراقبه ‪ ،‬درمان خودتان يا ديگران به كرات استفاده كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫از اين جملت‬
‫من به اندازه كافي خوب و دوست داشتني هستم‪.‬‬
‫درليتناهي حيات – آنجا كه من ساكنم – زندگي عالي و كامل و تمام عيار است‪.‬‬
‫ميپذيرم‪.‬‬
‫‌‬
‫من خود را دوست دارم و همانگونه كه هستم خود را‬
‫من كامل ً مشتاقم كه با ريكي كه همانا نور الهي است خويشتن دوستي را بياموزم‪.‬‬
‫من اكنون با عشق و آگاهي الهي شفا يافته‌ام‪.‬‬
‫همه اطرافيان من در فعاليتند تا به من خير و بركت برسانند‪.‬‬
‫من با نور الهي ريكي ايمن و قدرتمندم و همه پر از عشقند‪.‬‬
‫يا نور ريكي درون و برونم سرشار از آرامش است‪.‬‬
‫ريكي كه همانا عشق الهي است مرا هدايت و حمايت مي‌كند‪.‬‬

‫من به اندازه كافي خوب و دوست داشتني هستم‪.‬‬
‫در ليتناهي حيات – آنجا كه من ساكنم – زندگي عالي و كامل و تمام عيار است‪.‬‬
‫ميپذيرم‪.‬‬
‫‌‬
‫من خود را دوست دارم و همانگونه كه هستم خود را‬
‫من كامل ً مشتاقم كه با ريكي كه همانا نور الهي است خويشتن دوستي را بياموزم‪.‬‬
‫من اكنون با عشق و آگاهي الهي شفا يافته‌ام‪.‬‬

‫‪-43-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ميپذيرم‪.‬‬
‫‌‬
‫من خودم و ديگران را مي‌بخشم و خودم و آنها را همانطور كه هستند‬
‫زندگي من با همه تغييرات آن كامل و تمام عيار و زيباست‬
‫همه اطرافيان من در فعاليتند تا به من خير و بركت برسانند‪.‬‬
‫من با نور الهي ريكي ايمن و قدرتمندم و همه پر از عشقند‪.‬‬
‫با نور الهي ريكي‪ ،‬از اين كه خودم هستم كامل ً شادم‪ .‬اين گونه عالي و كامل هستم‪.‬‬
‫يا نور ريكي درون و برونم سرشار از آرامش است‪.‬‬
‫ريكي كه همانا عشق الهي است مرا هدايت و حمايت مي‌كند‪.‬‬
‫من با عشق در آغوش مادر الهي آرميده‌ام‪ ،‬من زندگي را دوست دارم‪.‬‬
‫من تجلي الهي زندگي هستم‪ .‬من خود را در جائي كه هم اكنون قرار دارم دوست دارم و‬
‫ميپذيرم‪.‬‬
‫‌‬
‫ميپذيرم كه خود‪ ،‬قدرت خلق جهانم هستم‪.‬‬
‫‌‬
‫من عشقم و‬

‫‪-44-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫فصل چهارم‬
‫تمرینات‬
‫تمرینات و مراقبه های الزامی ریکی سطح اوکودن‬

‫هرروز سپر هخود را از زمان طلوع آفتاب تا غروب هو از غروب تا طلوع آفتاب روز بعدی‬
‫فعال نمایید‪.‬‬
‫توجه نمایید تاریخ ‪ ،‬روز و ساعت شروع و پایان را به دقت در ابتدا و انتهای نصب سپر‬
‫حتما" ذکر نمایید‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫به همان شیوه ریکی سطح شودن انجام می دهیم‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫در طی روز باید به ترتیب زیر با سمبلها مراقبه نمایید‪.‬‬
‫صبح قبل از طلوع و یا حداکثر نیم ساعت بعد از طلوع خورشید با سمبل چوکوری ‪.‬‬
‫نیم ساعت قبل از غروب و یا حداکثر نیم ساعت بعد از غروب خورشید با سمبل‬
‫سی هی کی‪.‬‬
‫شب قبل از خواب با سمبل هون شازه شونن ‪.‬‬
‫روش انجام تمرین ‪:‬‬
‫سمبل را در فاصله ‪ 1‬متری مقابل خود بطوریکه گردن قائم باشد نصب نموده و در حالت‬
‫ریلکس بطوریکه دستها به صورت دریافت باشد می نشیند سپس ‪:‬‬
‫در ‪ 10‬روز اول ‪ 8‬دقیقه نگاه به سمبل کرده و ‪ 2‬دقیقه با چشم بسته در مکان چشم سوم‬
‫تصور می کنیم‪.‬‬
‫در ‪ 10‬روز دوم ه ‪ 12‬دقیقه نگاه به سمبل کرده و ‪ 4‬هدقیقه با چشم بسته در مکان چشم‬
‫سوم تصور می کنیم‪.‬‬
‫در ‪ 10‬روز سوم و به بعد ‪ 15‬دقیقه نگاه به سمبل کرده و ‪ 5‬دقیقه با چشم بسته در مکان‬
‫چشم سوم تصور می کنیم‪.‬‬
‫اختیاری ‪ :‬می توانید یکی از عبارات تاکیدی مثبت را بر اساس هرکدام از سمبلها بکار‬
‫ببرید مثل" عبارت مشتاقم که جسمم ‪ ......‬که در ریکی یک آموختید و یا ‪:‬‬
‫چوکوری ‪ :‬الهی مشتاقم که قدرتم در راه خدمت به تو فزونی یابد‪.‬‬
‫سی هی کی ‪ :‬الهی مشتاقم که احساسات فروخورده ام تصحیح و چاک گردد‪.‬‬
‫هون شازه شونن ‪ :‬الهی مشتاقم که خاطرات ناپسند و کهن الگوهای فکریم پاک گردد‬

‫‪-45-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫‪:‬‬
‫شمعي را روشن كرده و در حالت دريافت قرار بگيريد‪ .‬چشمها بسته‪ ،‬مراقبه گشو را بجا‬
‫آوريد و طلب هدايت و حمايت نمائيد‪.‬‬
‫براي لحظاتي از تنفس خود آگاهي داشته باشيد (تنفس شكمي) شعله شمع را در فضاي‬
‫تاريك پشت پيشاني تجسم كنيد و به آن خيره شويد ستون نوري را بر روي سر خود تجسم‬
‫كنيد كه از فضاي ليتناهي كهكشانها پائين آمده و وارد سر شما شده‪.‬‬
‫سمبل پل را تجسم نموده كه بسيار نوراني و درخشان در حال پايين آمدن از اين ستون نور‬
‫ميباشد‪ .‬سمبل پل وارد فضاي سر شما مي‌شود و پائين مي‌رود‪ .‬به هر يك از چاكراها كه‬
‫‌‬
‫هميرسد‪ .‬از حضور اين‬
‫‌‬
‫ميرسد آن را روشنتر و نوراني تر مي‌كند‪ .‬تا به چاكراي ريشه‬
‫‌‬
‫سمبل در جاكراي ريشه آگاه باشيد و نام آن را سه مرتبه بلند تكرار كنيد‪.‬‬
‫اين عمل را براي چاكراهاي ديگر نيز تكرار نمائيد‪ .‬بدين طريق كه دوباره سمبل هپل هپائين‬
‫ميآيد وارد چاكراها شده و در چاكراي دوم مستقر مي‌شود‪ .‬نام آن را سه بار تكرار نمائيد‬
‫‌‬
‫و همزمان ازدرخشش آن درچاكرا آگاه باشيد‪.‬‬
‫اين عمل را بر روي بقيه چاكراها تا چاكراي تاج ادامه دهيد‪.‬‬
‫هدر ادامه مجددا ًه از ستون نور آگاه باشيد و سمبل هتقويت را تجسم نموده كه درخشان و‬
‫نوراني در حال پايين آمدن از ستون نور است و وارد فضاي سر مي ‌شود و در همین حال با‬
‫ميرود‪.‬‬
‫‌‬
‫ميكند و تا چاكراي ريشه‬
‫‌‬
‫تصوردر حال عبور از چاكراها آنها را درخشانتر‬
‫دره هآنجاه هدوه هنسخهه هشدهه ه‪،‬ه هيكيه هوارده هران‬
‫راست و ديگري وارد ران چپ مي‌گردد و به‬
‫همين هترتيب هتا هكف هپاي هراست و هسپس هتا‬
‫كف پاي چپ پايين مي‌رود از حضور سمبل‬
‫تقويت آگاه باشيد آن را ذهني رسم نمائيد و‬
‫نام آنرا سه مرتبه تكرار كنيد‪.‬‬
‫مجدد سمبل پل را تصور كنيد كه در ستوني‬
‫از نور پايين آمده در چاكراي ريشه همستقر‬
‫ميشوده هو هنامه هآنراه هسهه هباره تكراره كنيد‪.‬ه هاين‬
‫‌‬
‫عمل را بر روي ساير چاكراها ادامه دهيد‪.‬‬
‫ههپسه هازه هاينه هكاره همجددا ٌه سمبل ههتقويته هرا‬
‫ترسيمه هكردهه هكهه هپائينه همي‌آيده هرويه هچاكراي‬
‫همينشينده هدره هآنجاه هدوه هنسخهه هشدهه هيك‬
‫‌‬
‫قلب‬
‫وارد هكتبفه راست هو هديگري هوارد هكتف هچپ‬
‫ميشوده هوه هدره هنهايته هدره هكفه ههره هدوه هدست‬
‫‌‬
‫ميشود براي هر دست نام آنرا سه‬
‫‌‬
‫مستقر‬
‫مرتبه تكرار كنيد‪.‬‬
‫اگره همايله هبوديده همي‌توانيده هسمبل هاحساسي‪/‬‬
‫ذهني هرا نيز مانند سمبل تقويت هدر سراسر‬
‫بدن خود مستقر كنيد‪.‬‬
‫حاله هآگاهيه هراه هبرايه ‪ 1‬هتاه ‪ 3‬هدقيقهه هبره هروي‬
‫تنفس آورده از حضور نور يا شعله شمع هدر‬
‫منطقه تاريك پيشاني آگاه باشيد‪.‬‬

‫‪-46-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫كف دستها را بر روي هم ماليده و آنها را به آرامي بر روي چشمان خود بگذاريد‪ .‬كم كم‬
‫چشمان خود را در درون دستهايتان باز كنيد و به آرامي از اين وضعيت خارج شويد‪.‬‬
‫برنامه ‪ 21‬روزه مديتيشن ريكي (گشو)‬
‫من برنامه ‪ 21‬روزه مديتيشن ريكي را همراه با سمبلها انجام داده ام و فايده هاي زيادي‬
‫براي من داشته است‪ ،‬از جمله‪ :‬اطلعاتم در مورد ريكي بيشتر شد‪ ،‬قدرت تمركزم بيشتر‬
‫شد و به خواسته ها‪ ،‬اهداف و آرزوهايم قدرت بخشيدم تا برآورده شوند‪ .‬انجام آن به اين‬
‫صورت است‪.‬‬
‫•روز اول تا هفتم – اول يك خواسته يا هدف را در نظر بگيريد‪.‬‬
‫•سمبل قدرت را جلوي خودتان بكشيد به طوري كه انرژي را در چاكراي شبكه‬
‫خورشيدي به حركت در آوريد‪ .‬نفس عميق بكشيد و تصور كنيد سمبل‪ ،‬فضاي‬
‫اطراف شما را احاطه كرده است و شما در فضا نفس مي كشيد‪ .‬همين طور كه‬
‫نفس مي كشيد اجازه بدهيد كه انرژي به تمام سلولهاي بدن شما نفوذ كند و‬
‫همين طور انرژي را به ليه روحي وجودتان ببريد‪ .‬خواسته يا هدف خود را در‬
‫نظر بياوريد‪ .‬به مدته ‪ 5‬هتاه ‪ 15‬هدقيقه به همين حالت آرام بنشينيد‪ .‬اگر فكرتان‬
‫منحرف شده ‪ 3‬هبار نام سمبل را بگوئيد (زمزمه كنيد) و آنرا مجسم كنيد‪ .‬وقتي‬
‫زمان به پايان رسيد سپاسگزاري كنيد؛ نور ريكي تمام روز همراه شما خواهد بود‪.‬‬
‫تجربه خوده را بنويسيد ه‪ ،‬هر هچه كه ديديده يا شنيديد هحتيه اگر منطقيه به نظر‬
‫نرسد‪.‬‬
‫•روز هشتم تا چهاردهم – اول يك خواسته يا هدف را در نظر بگيريد‪.‬‬
‫•سمبل احساسي‪ -‬ذهني را جلوي خودتان بكشيد و انرژي را به قلبتان بفرستيد‪.‬‬
‫عميق نفس بكشيد و تصور كنيد كه سمبل تمام فضاي اطراف شما را احاطه‬
‫كرده است و شما غرق در سمبل هستيد و نفس مي كشيد‪ .‬همين طور كه نفس‬
‫مي كشيد اجازه بدهيد كه انرژي به تك تك سلولهاي بدن شما نفوذ كند و آن را تا‬
‫ليه احساسي و ذهني بدن تان گسترش دهيد‪ .‬بعد از آن تا ليه روحي بدن تان‬
‫گسترش دهيد‪ .‬تصور كنيد تمام ناراحتي ها و ناسالمي هاي ذهني و احساسي تان‬
‫به اخطار و احساس سالم تبديل شده است‪ .‬خواسته و هدف خود را در نظر‬
‫بگيريد‪ .‬به مدت ‪ 5‬تا ‪ 15‬دقيقه آرام بنشينيد‪ .‬اگر فكرتان منحرف شد ‪ ،‬سه بار‬
‫نام سمبل احساسي‪ -‬ذهني را زمزمه كنيد و آن را مجسم كنيد‪ .‬هنگامي كه زمان‬
‫به پايان رسيد‪ ،‬سپاسگزاري كنيد و بدانيد كه پر از عشق ريكي هستيد و تمام روز‬
‫اين عشق همراه شماست‪ .‬تجربه خود را بنويسيد‪.‬‬
‫•روز ‪ 15‬تا ‪ – 21‬يك خواسته يا هدف را در نظر بگيريد‪.‬‬
‫•سمبل راه دور را جلوي خود بكشيد انرژي را از سر تا نوك پا در تمام بدن به‬
‫حركت در بياوريد‪ .‬عميق نفس بكشيد و احساس كنيد كه در سمبل غوطه ور‬
‫هستيد‪.‬ه ههمينه هطوره هكهه هنفسه هميه هكشيده هانرژيه هراه هبهه هتمامه هليهه ههايه هوجودتان‬
‫گسترش دهيد‪ .‬خواسته و هدف خود را در نظر بياوريد‪ .‬تصور كنيد كه سمبل‬
‫بصورت پلي از نور درآمده است و اين پل از زمان و مكان مي گذرد‪ .‬اجازه‬
‫بدهيد كه اين پل‪ ،‬نور ريكي را به زمان گذشته ببرد و اجازه بدهيد به تمام درجات‬
‫آگاهي هو ابعاد هچندگانه هوجود هشما نفوذ كند‪ .‬هسپس اجازه هبدهيد كه انرژي هدر‬
‫زمان به جلو بيايد و انرژي هماهنگ را به آينده بدهيد‪ .‬بعد انرژي را به زمان حال‬

‫‪-47-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫بياوريد‪ .‬به مدت ‪ 5‬تا ‪ 15‬دقيقه آرام بنشينيد‪ .‬اگر فكرتان منحرف شد نام سمبل‬
‫را ‪ 3‬بار زمزمه كنيد و آن را تصور يا تجسم كنيد‪ .‬هنگامي كه زمان به پايان رسيد‬
‫تشكر كنيد و به خاطر قدرت ريكي سپاسگزاري كنيد‪ .‬انرژي تمام روز با شما‬
‫خواهد بود‪.‬تجربه خود را بنويسيد‪.‬‬

‫به همان روش ریکی یک می باشد با این تفاوت که ‪ 1‬دقیقه به هاله خود (‪5‬‬
‫تا ‪ 10‬سانتی متری بدن) و ‪ 1‬دقیقه به بدن فیزیکی انرژی دهید‪.‬‬
‫براي متوازن كردن چاكراها و متعادل شدن سيستم انرژي از طريق كيسه‬
‫صفرا(سمت راست زیر آخرین دنده محل کبد ) و به صورت هماهنگ مانند‬
‫روش زير عمل مي‌كنيم‪.‬‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست زير ناف (چاکرای عاطفی)‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست در مياندو راه (چاکرای ریشه)‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست روي چاكراي تاجي‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست روي چاكراي پيشاني (چشم سوم)‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست روي چاكراي گلو‬
‫يك دست روي كيسه صفرا ‪ ،‬يك دست روي چاكراي قلب‬
‫در پايان هر دو دست روي قلب‬
‫هميگذاريم زيرا اين عضو موجب‬
‫‌‬
‫به ه اين دلیل دست را روي كيسه صفرا‬
‫ميكند ‪.‬‬
‫‌‬
‫جلب دغدغه شده و ما را ناهماهنگ‬
‫چاكراي تاجي را پوشش مي‌دهيم چون محل جذب و دريافت انرژي كيهاني‬
‫است‪.‬‬
‫زير ناف (هارا) را پوشش مي‌دهيم زيرا منطقه ترسها است ‪.‬‬
‫چاكراي چشم سوم را پوشش مي‌دهيم زيرا محل مكاشفه و روشن بيني‬
‫است‬
‫هنگامي كه دچار دغدغه هستيم يك دست را روي كيسه صفرا هو دست‬
‫ديگر را روي چاكراي تاجي بگذاريم‬
‫اگر غمگين هستيم‪ :‬هميشه با شروع به روش كيسه صفرا و تاج سپس‬
‫يك دست غده تيموس و دست ديگر كيسه صفرا‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫به همان شیوه ریکی مرحله شودن انجام می دهیم‪.‬‬
‫)‬
‫(‬
‫هروز ه به مدته ‪ 5‬هدقیقه برای خواسته های روزانه خود بصورت ذهنی انرژی‬
‫ارسال نمایید‪.‬‬

‫‪-48-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫(‬
‫هروز به جعبه ریکی خود به مدت ‪ 5‬دقیقه انرژی دهید‪.‬‬

‫)‬

‫‪:‬‬
‫هرروز قبل از خواب به مدت ‪ 5‬دقیقه هاله خود را توسط دست راست در حالی که دست‬
‫چپ بالی سر درحال ارسال انرژی از چاکرای سر به درون بدن است اسکن نمایید و نقاط‬
‫نیازمند انرژی و چاکرا های اصلی خود را کشف و حس نمایید ‪.‬‬

‫توجه‬
‫مدرس(اسههههتاد) ترجیحها" امههههین شمها مهی باشهد لذا مشکلت و آگاههی های کهه در طهی‬
‫همسویی و یا ساعات نشست به شهههههما می رسد و دلیل آنههههرا با ایشان در میان بگذارید‬
‫تها او بها توجهه بهه تجهههههههربه و جایگاه خود شههههههما را بهه بهتریهن نحهو راه نمایهی نماینهد امها‬
‫فراموش نکنیهد کهه او نیهز بشری مثهل شمها اسهت و ممکهن الخطها لذا هیهچ هدایتگری بالتهر از‬
‫خداوند نیست‪.‬‬
‫کات راکو و گشو در پایان مراقبه ها و انرژی فراموش نشود‪.‬‬
‫تمرینات انرژی در روزهای اول بها چشهم باز بل مانهع اسهت امها حداکثهر ‪ 4‬روز پهس از شروع‬
‫کلیه تمرینات و مراقبه ها با چشم بسته انجام پذیرد ‪.‬‬
‫کلیه تمرینات را بدون وقفه تا همسویی ریکی ‪ 3‬حتی اگر بیش از ‪ 2‬ماه بود ادامه دهید‪.‬‬
‫ملک در ریکی قدرت نیت شما است لذا نیت خود را خالص و ارتباط خود را عمیق نمایید تا‬
‫بتوانید ارتباط قوی تری داشته باشید‪.‬‬
‫ریکی بسیار ساده و آرامش بخش است لذا آنرا با تفکرات گذشته سخت و عجیب و دست‬
‫نیافتنی نبینید و نسازید‪.‬‬
‫جدول برنامهه تمرینات را ههر روز تکمیههل نماییهد تها از رونههد پیشرفهت خود اطمینان حاصههل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫جدول تاثیرات و آگاههی هها را تکمیهل نماییهد تها از رونهد پیشرفهت خود در حال و آینده مطلع‬
‫باشید‪.‬‬
‫بها مراجعهه بهه سهایت شرکهت ‪ www.babakmaster.com‬هبه عضویت سایت در آمده و به‬
‫آخرین جزوات و مستندات مفید دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫در صورت هر گونه سئوال یا مشکلی می توانید به یکی از روشهای ذیل به صورت آنلین و‬
‫یا ویدئو کنفرانس با من در ساعات اداری تماس حاصل نمایید ‪:‬‬
‫‪GSM : 0911-171-5395‬‬
‫‪Yahoo)mail & Talk (: babesanz@yahoo.com‬‬
‫‪Gmail )mail & Talk ( : babakskr@gmail.com‬‬
‫‪Office mail : info@masterbabak.com‬‬

‫تمرینات ریکی را با عشق به نیت رشد‬
‫انجام دهید تا اثر و برکت آن روز به روز در‬
‫زندگییتان بیشتر جاری شود‬

‫‪-49-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ريكي ‪3‬‬
‫در ريكي ‪ 3‬توانايهي جراحهی هاله و بدنهای انرژی و تکنیکهای تخصهصی در مان ‪،‬‬
‫تمرینات ویژه جههت مراقبه های عمیهق و سهمبل اسهتادی ریکهی جههت ارتباط بها‬
‫خود برتر را آموزش خواهید دید و به درجه کمک استاد یاری ریکی خواهید رسید‬
‫‪.‬‬

‫تاریخ‬

‫آگاهی‬

‫تاثیرات‬

‫‪-50-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫رو‬
‫ز‬

‫پنج اصل متعادل‬
‫و کردن‬
‫صبح‬
‫انرژی‬
‫چاکراها‬
‫شب‬
‫دادن‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫س اعت‬
‫نشست‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪-51-‬‬

‫مراقبه‬
‫ورود‬
‫سمبلها‬

‫مراقبه سمبلها‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫پایان دفتر‬
‫در پایان بر خود وظیفهه مهی دانهم از اینکهه مرا بهه عنوان مدرس و ایهن مسهتند را بهه عنوان‬
‫راهنمای فنهی خود انتخاب نمودیهد نهایهت سهپاس و امتنان را ابتدا از درگاه خداوندی و سهپس‬
‫شمها داشتهه باشهم ‪ ،‬هرچنهد ایهن مسهئولیت تعهدات بزرگهی بر عهده مها مهی نههد از او کهه‬
‫هدایتگر و حمایتگر ما است طلب عفو در قبال خطاهای خود و درخواست آن دارم که لحظه‬
‫ای ما را به حال خود رها ننماید که دیو غرور ‪،‬شهوت و حرص هرلحظه انتظار تنوره کشیدن‬
‫را در وجود ما دارند‪.‬‬
‫و فراموشهش ننمایهد کهه تها انسهانی خود نخواههد هیهچ آییهن ‪ ،‬مسهلک و تکنیکهی او را صهرفا" بها‬
‫انجام دسهتورات در ظاههر معنوی و الههی نمهی نمایهد تها زمانهی کهه درک و آگاههی الههی در‬
‫انسان متجلی شود ‪ ،‬باشد که روزی اینگونه باشیم‪.‬‬
‫با تقدیم احترام و عشق‬
‫بابک سرخپور‬
‫تیر ‪1388‬‬

‫‪-52-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

www.Babakmaster.com

‫منابع‬
‫ علیرضا حقیقی‬، ‫ریکی اوکودن‬.1
http://www.reikiworld.ir/Meditation/SelfHealing.html.2
‫ کتی‬:‫ نوشته‬2002 ‫ تابستان‬- ‫مجله ریکی نیوز – سال اول – شماره اول‬.3
‫ نوشین بهمنیار‬:‫لیپینسکی – ترجمه‬
http://www.reikiworld.ir/Meditation/Gasho.html.4
http://www.reikiworld.ir/catalog/page.asp?id=411.5

-53-

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫ضمیمه ‪1‬‬
‫راز مراقبه‬
‫در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد‪:‬‬
‫و آن آگاهي است‬
‫و تنها يك گناه‪:‬‬
‫وآن جهل است‬
‫و در اين بين ‪ ،‬باز بودن و بسته بودن چشم ها‪،‬‬
‫تنها تفاوت ميان انسان هاي آگاه و نا آگاه است‪.‬‬
‫نخستين گام براي رسيدن به آگاهي‬
‫توجه كافي به كردار ‪ ،‬گفتار و پندار است‪.‬‬
‫زماني كه تا به اين حد از احوال جسم‪،‬‬
‫ذهن و زندگي خود با خبر شديم‪،‬‬
‫آن گاه معجزات رخ مي دهند‪.‬‬
‫در نگاه مولنا و عارفاني نظير او‬
‫زندگي ‪ ،‬تلش ها و روياهاي انسان‬
‫سراسر طنز است!‬
‫چرا كه انسان نا آگاهانه‬
‫همواره به جست و جوي چيزي است‬
‫كه پيشاپيش در وجودش نهفته است!‬
‫اما اين نكته را درست زماني مي فهمد‬
‫كه به حقيقت مي رسد!‬
‫نه پيش از آن!‬

‫‪-54-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫مشهور است كه "بودا" درست در نخستين شب‬
‫ازدواجش‪ ،‬در حالي كه هنوز آفتاب اولين صبح‬
‫زندگي مشتركش طلوع نكرده بود‪ ،‬قصر پدر را در‬
‫جست و جوي حقيقت ترك مي كند‪ .‬اين سفر ساليان‬
‫سال به درازا مي كشد و زماني كه به خانه باز مي گردد‬
‫فرزندش سيزده ساله بوده است! هنگامي كه‬
‫همسرش بعد از اين همه انتظار چشم در چشمان‬
‫"بودا" مي دوزد‪ ،‬آشكارا حس مي كند كه او به حقيقتي‬
‫بزرگ دست يافته است‪ .‬حقيقتي عميق و متعالي‪.‬‬
‫بودا كه از اين انتظار طولني همسرش‬
‫شگفت زده شده بود از او می پرسد‪ :‬چرا به دنبال‬
‫زندگي خود نرفته اي؟!‬
‫همسرش مي گويد‪ :‬من نيز در طي اين سال ها‬
‫همانند تو سوالي در ذهن داشتم و به دنبال پاسخش‬
‫مي گشتم! مي دانستم كه تو بالخره باز مي گردي‬
‫و البته با دستاني پر! دوست داشتم جواب سوالم را‬
‫از زبان تو بشنوم‪ ،‬از زبان كسي كه حقيقت را‬
‫با تمام وجودش لمس كرده باشد‪ .‬مي خواستم بپرسم‬
‫آيا آن چه را كه دنبالش بودي در همين جا و در‬
‫كنار خانواده ات يافت نمي شد؟!‬
‫و بودا مي گويد‪" :‬حق با توست! اما من پس از‬
‫سيزده سال تلش و تكاپو اين نكته را فهميدم كه‬
‫جز بي كران درون انسان نه جايي براي رفتن هست‬

‫‪-55-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫و نه چيزي براي جستن!"‬
‫حقيقت بي هيچ پوششي‬
‫كامل عريان و آشكار در كنار ماست‬
‫آن قدر نزديك‬
‫كه حتي كلمه نزديك هم نمي تواند واژه درستي‬
‫باشد!‬
‫چرا كه حتي در نزديكي هم‬
‫نوعي فاصله وجود دارد!‬
‫ما براي ديدن حقيقت‬
‫تنها به قلبي حساس‬
‫و چشماني تيزبين نياز داريم‪.‬‬
‫تمامي كوشش مولنا‬
‫در حكايت هاي رنگارنگ مثنوي‬
‫اعطاي چنين چشم‬
‫و چنين قلبي به ماست‬
‫او مي گويد‪:‬‬
‫معجزات همواره در كنار شما هستند‬
‫و در هر لحظه از زندگي تان رخ مي دهند‬
‫فقط كافي است نگاه شان كنيد‬
‫او گويد‪:‬‬
‫به چيزي اضافه تر از ديدن‬
‫نيازي نيست!‬
‫لزم نيست تا به جايي برويد!‬

‫‪-56-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫براي عارف شدن‬
‫و براي دست يابي به حقيقت‬
‫نيازي نيست كاري بكنيد!‬
‫بلكه در هر نقطه از زمين‪،‬‬
‫و هر جايي كه هستيد‬
‫به همين اندازه كه با چشماني كامل باز‬
‫شاهد زندگي‬
‫و بازي هاي رنگارنگ آن باشيد‪،‬‬
‫كافي است!‬
‫اين موضوع در ارتباط با گوش دادن هم‬
‫صدق ميكند!‬
‫تمامي راز مراقبه‬
‫در همين دو نكته خلصه شده است‬
‫"شاهد بودن و گوش دادن"‬
‫اگر بتوانيم‬
‫چگونه ديدن و چگونه شنيدن را بياموزيم‬
‫عميق ترين راز مراقبه را فرا گرفته ايم!‬

‫‪-57-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫واژه نامه‬
‫‪E‬‬

‫‪20........................ECG‬‬
‫‪20.......................EGG‬‬

‫‪G‬‬

‫‪49.....................Gmail‬‬

‫‪H‬‬

‫بابک سرخپور‪52 ,10 ,8..‬‬
‫بصل النخاع‪31................‬‬
‫بي‌خوابي‪28....................‬‬
‫بيمار‪,31 ,22 ,21 ,20....‬‬
‫‪38 ,37 ,36 ,35 ,34‬‬
‫بيوسن‪36 ,34.................‬‬

‫‪19............Higher self‬‬

‫پ‬

‫‪of youth The‬‬
‫‪16.........foundation‬‬

‫پاتريک زيگلر‪60 ,6........‬‬
‫پاك كردن مكانها‪26..........‬‬
‫پانكراس‪30 ,15..............‬‬
‫پرتوافكني‪23..................‬‬
‫پروتون‪19.....................‬‬
‫پل ‪,26 ,25 ,24 ,23 ,18.‬‬
‫‪46 ,42 ,41‬‬
‫پنج اصل ريکی‪45...........‬‬
‫پوشش حفاظتي‪45 ,32......‬‬
‫پيامبر‪6..........................‬‬

‫‪O‬‬
‫‪S‬‬

‫‪17.........Say-Hay-Kee‬‬

‫‪T‬‬

‫‪16....The shiningway‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪49.....................Yahoo‬‬

‫آ‬
‫آب‪,30 ,29 ,27 ,26 ,24.‬‬
‫‪38‬‬
‫آكاشا‪14.........................‬‬

‫ا‬
‫احساسي‪ /‬ذهني‪,23 ,17....‬‬
‫‪46 ,31 ,25‬‬
‫ارسال انرژی به راه دور‪....‬‬
‫‪23 ,20‬‬
‫اسسسستاد‪49......................‬‬
‫استاد‪49 ,6.....................‬‬
‫استرس‪31 ,28...............‬‬
‫اسكن كردن‪36 ,34..........‬‬
‫اسکن‪49........................‬‬
‫اعتياد‪30........................‬‬
‫اعصاب‪30.....................‬‬
‫افراد عصباني‪30.............‬‬
‫افسردگي ‪38 ,31 ,30 ,18‬‬
‫اكودن‪13 ,12.................‬‬
‫الهی مشتاقم‪45................‬‬
‫امتحانات‪30....................‬‬
‫انرژي كيهاني ‪48 ,34 ,20‬‬
‫انرژيهاي مسدود‪18..........‬‬
‫انرژی دادن‪51 ,48..........‬‬
‫انسداد‪31 ,18.................‬‬
‫انكاكوچيريو‪20................‬‬
‫اورژانس‪30...................‬‬
‫اوکودن‪45......................‬‬
‫اولی گابريل سن‪60 ,6......‬‬

‫ب‬

‫چوکوری‪45 ,26 ,23......‬‬

‫ح‬
‫حفاظت ‪,18 ,17 ,15 ,13.‬‬
‫‪37 ,32 ,26 ,25‬‬
‫حمام خشك‪38 ,34...........‬‬
‫حوزه انرژي‪38...............‬‬

‫خ‬
‫خداوند‪49 ,10 ,6............‬‬
‫خستگي‪38.....................‬‬
‫خود برتر‪50 ,19 ,12 ,6..‬‬
‫خير و بركت‪44 ,43........‬‬

‫د‬
‫درمان‪,22 ,20 ,19 ,17...‬‬
‫‪,32 ,31 ,30 ,28 ,23‬‬
‫‪,38 ,37 ,36 ,35 ,34‬‬
‫‪43 ,42‬‬
‫درمان كامل‪,34 ,23 ,22. .‬‬

‫ت‬

‫‪37‬‬

‫تاباندن ريکی‪26..............‬‬
‫تعويض خون كهنه‪37........‬‬
‫تقويت حافظه‪31 ,28........‬‬
‫تمرينات‪51 ,49..............‬‬
‫توپ فشرده‪31.................‬‬
‫تيموس‪48 ,31 ,16..........‬‬

‫دروغگويي‪31.................‬‬

‫ذ‬
‫ذات الهي‪30...................‬‬

‫ر‬

‫ج‬

‫راكو‪16.........................‬‬
‫راکو‪49.........................‬‬
‫رسم سمبلها‪23 ,13..........‬‬
‫روح پليد‪18....................‬‬
‫روح مقدس‪16 ,14..........‬‬
‫روحانی‪10.....................‬‬
‫رودنی کوکس‪60 ,6.........‬‬
‫روش شعله و شمع‪23........‬‬
‫روش كاغذي‪25 ,24 ,23..‬‬
‫ري جي هو‪35 ,34..........‬‬
‫ريكي‪,15 ,14 ,13 ,12....‬‬
‫‪,20 ,19 ,18 ,17 ,16‬‬
‫‪,25 ,24 ,23 ,22 ,21‬‬
‫‪,31 ,30 ,28 ,27 ,26‬‬
‫‪,37 ,36 ,35 ,34 ,32‬‬
‫‪50 ,44 ,43 ,41 ,38‬‬
‫ريکی ‪,49 ,11 ,10 ,8 ,6.‬‬
‫‪53‬‬

‫جاكي – كيري‪ -‬جوكا – هو ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫جعبه ريکی‪49................‬‬
‫جملت تأكيدي مثبت‪,22....‬‬
‫‪43 ,26 ,25‬‬
‫جيريو‪34.......................‬‬

‫چ‬
‫چاقي‪31 ,30..................‬‬
‫چاكرا‪37 ,30 ,16 ,15....‬‬
‫چاكراي تاج‪46 ,42 ,41...‬‬
‫چاكراي جنسي‪31 ,30......‬‬
‫چاكراي ريشه‪,37 ,30‬‬
‫‪46 ,42‬‬
‫چاكراي قلب ‪,31 ,30 ,16.‬‬
‫‪48 ,46 ,42 ,37‬‬
‫چاكراي گلو‪48................‬‬
‫چشم سوم‪,31 ,16 ,14‬‬
‫‪48 ,45 ,41 ,38 ,35‬‬
‫چوكوري‪,22 ,17 ,15‬‬
‫‪42 ,31 ,26 ,25‬‬

‫ز‬
‫زرتشت‪6.......................‬‬

‫س‬

‫‪-58-‬‬

‫سپر‪45 ,32....................‬‬
‫سپر ريکی‪32..................‬‬
‫ستون فقرات‪37 ,30.........‬‬
‫سرچشمه جواني‪16..........‬‬
‫سرطان‪30......................‬‬
‫سقف دهان‪32 ,16...........‬‬
‫سكته قلبي‪30...................‬‬
‫سمبل‪,16 ,15 ,14 ,13....‬‬
‫‪,22 ,20 ,19 ,18 ,17‬‬
‫‪,29 ,26 ,25 ,24 ,23‬‬
‫‪,38 ,37 ,36 ,32 ,31‬‬
‫‪,46 ,45 ,43 ,42 ,41‬‬
‫‪50‬‬
‫سمبل تقويت‪46................‬‬
‫سمبلهاي ريكي‪14 ,13......‬‬
‫سوختگيها‪30..................‬‬
‫سي هي كي‪,24 ,17 ,16...‬‬
‫‪42 ,31 ,25‬‬
‫سی هی کی‪45 ,23..........‬‬

‫ش‬
‫شبكه خورشيدي‪,31 ,30. . .‬‬
‫‪38 ,37‬‬
‫شفا از راه دور‪,23 ,20.....‬‬
‫‪24‬‬
‫شمس‪6..........................‬‬
‫شمع ‪46 ,34 ,29 ,26 ,23‬‬
‫شهود‪36 ,24 ,12...........‬‬
‫شودن‪53........................‬‬

‫ص‬
‫صفحه ظهور‪27..............‬‬

‫ط‬
‫طلق‪30........................‬‬

‫ع‬
‫عدم باروري‪30...............‬‬
‫عشق‪,18 ,10 ,8 ,7 ,6....‬‬
‫‪,38 ,36 ,32 ,29 ,24‬‬
‫‪52 ,44 ,43‬‬
‫عكس‪27 ,24 ,22 ,21.....‬‬
‫علی اصغر مستوفی‪6........‬‬
‫عليرضا حقيقی‪60 ,53 ,6..‬‬
‫عود ‪35 ,34 ,29 ,27 ,26‬‬

‫غ‬
‫غدد آدرنالين‪30...............‬‬
‫غده هيپوفيز‪16 ,12.........‬‬
‫غروب‪45......................‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫غرور‪52.......................‬‬
‫غمگين‪48......................‬‬

‫ف‬
‫فرشتگان‪60 ,6................‬‬
‫فلسفه‪14........................‬‬

‫ق‬
‫قانون انطباق‪22 ,21........‬‬
‫قانون تشبيه‪21.................‬‬
‫قانون جذب‪27.................‬‬
‫قطع ارتباط كار ميك‪29.....‬‬
‫قطع كاراته‪34 ,28...........‬‬
‫قلب‪,37 ,30 ,22 ,21 ,15‬‬
‫‪48 ,43 ,41‬‬

‫ك‬
‫كانالهاي انرژي‪37 ,32.....‬‬
‫كاناليزه شدن‪37...............‬‬
‫كتسواكي كوكان‪37...........‬‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫مراقبه‪,23 ,22 ,21 ,19...‬‬
‫‪,32 ,28 ,26 ,25 ,24‬‬
‫‪,41 ,38 ,36 ,35 ,34‬‬
‫‪,49 ,46 ,45 ,43 ,42‬‬
‫‪60 ,51 ,50‬‬
‫مراقبه گشو‪,34 ,32 ,26...‬‬

‫كوكي هو‪36 ,34.............‬‬
‫كيسه صفرا‪48.................‬‬
‫كينو كو‪34.....................‬‬

‫ک‬
‫کاترين رابسون‪6..............‬‬
‫کارما‪11........................‬‬
‫کاگمی‪60.......................‬‬
‫کبد‪48...........................‬‬
‫کترين رابسون‪60.............‬‬

‫‪35‬‬
‫مسير كيهاني‪42...............‬‬
‫مشكلت بينايي‪31............‬‬
‫مصر‪14........................‬‬
‫مغز‪20 ,18 ,17 ,15.......‬‬
‫مكاشفه‪48......................‬‬
‫مُهر و موم‪17.................‬‬
‫مهرموم‪26.....................‬‬
‫موانع دروني‪30...............‬‬
‫مولنا‪6..........................‬‬
‫ميگرن‪31......................‬‬

‫گ‬
‫گيوشي هو‪36 ,34...........‬‬

‫م‬
‫مانترا‪37 ,35 ,19...........‬‬
‫متافيزيک‪10 ,8...............‬‬
‫متوازن كردن‪48..............‬‬
‫محمد مصطفی‪6...............‬‬

‫ن‬

‫ناف‪48..........................‬‬
‫نفس‪7............................‬‬
‫نفس جاودانگي‪16............‬‬
‫نماز‪32..........................‬‬
‫نوترون‪19......................‬‬
‫نور كيهاني‪42.................‬‬
‫نوزاد‪31........................‬‬
‫نيت هاي مثبت‪43............‬‬
‫نيوتون‪19......................‬‬
‫نيت‪49..........................‬‬

‫ه‬
‫هارا‪48 ,36...................‬‬
‫هاله‪,35 ,34 ,31 ,22‬‬
‫‪50 ,49 ,48 ,38 ,37‬‬
‫همسويي‪15 ,14 ,12........‬‬
‫همسويی‪49....................‬‬
‫هون شازه شونن‪,23 ,16...‬‬
‫‪45‬‬

‫معرفی مولف‬
‫بابک سرخپور متولد ششم خرداد ماه ‪ 1357‬تهران ‪ ،‬دارای‬
‫مدرک کارشناس نرم افزار ‪ ،‬از سال ‪ 1377‬اقدام به تاسیس‬
‫شرکت مهندسی کامپیوتر فن آوری پردازشهای موازی نمود ‪،‬‬
‫او مجری دهها پروژه مهم ‪ IT‬در کشور بود ‪،‬در دیماه ‪1384‬‬
‫ازدواج نمود که حاصل آن فرزندی بنام مسیحا در خرداد ماه‬
‫‪ 1387‬بود‪.‬‬
‫در ‪ 20‬بهمن ‪ 1385‬ناگهان در طوفان حوادث زندگی با اولین‬
‫استاده هخودشناسیه هخوده هعلیه هاصغره همستوفیه هآشناه هشده هوه هبه‬
‫مدت ‪ 1‬ماه به همراه استادش دنیای مادی را به کناری نهاد ‪ ،‬موبایل خاموش گردید ‪،‬کار و‬
‫همه افتخارات علمی و فنی را تعطیل کرد و به کناری نهاد تا بتواند آزادانه و در تنهایی در‬
‫خلوتگاهش در جنگلهای نهارخوران گرگان با خالق خود شروع به گفتگو و مراقبه نماید ‪.‬‬
‫در ‪ 20‬اسفند ‪ 85‬توسط علیرضا حقیقی با ریکی آشنا شد ‪ ،‬عزم خود را بیش از پیش جزم‬
‫نمود تا اینکه در خرداد ماه ‪ 1386‬با دنیای کامپیوتر و شغل قبلی خود و از محل سکونت‬

‫‪-59-‬‬

‫ریکی مرحله دوم‬

‫‪www.Babakmaster.com‬‬

‫خود به جهت انجام تعهدات اجتماعی خدا حافظی نمود و در ساری اولین پایگاه تدریس خود‬
‫را بنا نمود و بدین سان گام در آموزش متافیزیک و ریکی نهاد‪.‬‬
‫بهه هسرعته همدارجه هاستادیه هریکیه هاسوییه ه‪،‬ه هکاروناه هریکیه ه‪،‬ه هکاگمی هه‪،‬کندالینی ‪ 2008‬هه ه‪،‬‬
‫گلد‪،‬تایکون ‪،2008‬سچیم سنتی و فرشتگان ‪،‬رانیک ریکی‪،‬ریکی صعودی و سایر رشته های‬
‫معروف دنیا را از اساتیدی همچون علیرضا حقیقی ‪ ،‬رودنی کوکس‪،‬اولی گابریل سن‪،‬پاتریک‬
‫زیگلر‪،‬کترین رابسون و ‪ ....‬طی نمود و در پاییز ‪ 1387‬موسسه مطالعات موفقیت خلق را‬
‫تاسیس نمود‪.‬‬
‫هدف او تلش برای شناساندن ریکی و علوم وابسته مبتنی بر آخرین فن آوری های روز دنیا‬
‫با همکاری اساتید بین المللی به مراجع علمی ‪ ،‬فنی و عموم بوده و بیشترین تمرکز خود را‬
‫دره هحاله هحاضره هتدوینه ه‪،‬ترجمهه هوه هتهیهه همستنداته هقابله هاعتماده هعلمیه هبهه هجهته هشناساندن‬
‫توانمندیها و حقایق راستین ریکی به دور از اوهام و توهمات ذهنی و منطبق بر اساس‬
‫مراجع قابل اعتماد بوده است‪.‬‬
‫و او همیشه این بیت را سر لوحه خود در زندگی قرارداده است‪.‬‬
‫بلندی از آن یافت کاو پست شد‬

‫کترین رابسون اولی گابریل سن علیرضا حقیقی‬

‫‪-60-‬‬

‫در نیستی کوفت تا هست شد‬

‫پاتریک زیگلر‬

‫رودنی کوکس‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful