You are on page 1of 22

-226

coRTESius

(Alexander).

Oratio habita in aede Divi Petri in Epiphania, 1483.


Black Letter^ 33 long
for Greek.
4to.
lines to a full fage.

Cafital spaces; s-paces left

Vellum.

(Rome, Stephan Plannck, after 25th January, 1483.)


Hain
*5773.

Proctor 3635. Pellechet 4006. British

Museum

Catalogue, Vol. IV, p. 82.

H Only one copy in U.S.A. (according to Census).

6ipx>Mihfon.mzx*Mkmdcri>zttfm*
Hbui 020tionent &imA\iypon*iXhx*h\o diebue coi^
tuo^*1K'^T* Seimm iti folenni pipbanif cclebzitate

(Duam qaidem quonia aebzf amico^ efflagitationee cogebant


vt rriiderem libiarifs impzimendaj: flolni quic$ mdiri pziuf
tii^

numen quod ozbi terra^ pzff idet inuocarcm (Quo certe nibil maiue in rebue bumanie iueniri potelt: H quo
redieapoftolicf

benefacta omnia mo2taliu demanant: (tni quicquid fit laude di

gnu referri debet femper acceptum Sanctitati tiif iccirco bas mc


a8 pzimitiae: rt in poetica blim cum tuae ree geftas celebzarcm: ita nunc in ozatozia rltra ofFcro t dedico flccg tamcn boc fcribo Quod eciftimem a*S*2C'quf imenfie bumani gencrifgubeman di curie occuparur id legendum fo2e:(Z!um iampiidcm non mem erit mea vot dum perozarcm ad facmtiflimae aurce pcrucnirc Scd feci vt ftquando buiue rei fericm quocuncg intcllcjccrie bc/
nedi^at mibi dcirtera tua:qua ccrtc nccg diuiniue mq^ cdeftiua
quicq? babcri dcctt*ilDcne te feruet panccpe demcnris* Sapicn
ri{ tuf

ac pietati fjlicitcr dignitari opri^t maj:fjliccr*

Sla:. Coztcfii oiatio: qua babuit in f dc diui Tpctri frcquE

ri**R.Car*Scnatu.rii)idue ianuaripin pipbania

tjidimue ftcllam ciue in ozicntc u*

Uf cctcroe* p^HmplieB ad boc diccndi munus fufcipi


en dum: folcnt ad bo2tari:ea me bie tempozibue marf/ me dcterrcnt:rd q6 illis qui ante buiufccmodi ozationee in boc oidine babuere:quantU5 mibi annietingcnw^doctrina^pzeftite/
re tanto f iducia maioz ad

dhxndu fiiit: rcl quod co fo2n>idolofi/

uecft dicere* iluo multo JHuftrieB^dariea^fapienries^audito/


ree a 1funt:(Quo^ eriam oza oculofcp mtucri (anctu cft ac religio
fuw^^ta^l^^S^rcftra bfcp2efentia;ioci maieftae:ponrificC:ccn/

felTuetreHqiiommfrcquctltia ^rpectatiot quj omnk alacritfltc

quanda audieudi pzffe ferrc magno ftlcntio ridcntur riri/ bus dilfidcutcm iiuimum feufufq^ i pectue bozroic qHodani pcr
terrcfBciuut atq^ perturbantX7arijcnim rcro tametfi confpcctug

mm

rdlcrrancrilTimu3locu0anguRifftmuB:ftatuebuiueo2ationia
cminentifrimue fapicntilTmioium r iro!um p:gclana ingcnia crcr
ceretine duin ipfe qui ncq^ ftate nec^ indufh-ia ralco tan ti? pcn/

derio fuftiiicrenntam? ca

me fpcs crigit atcg cjctollit quod conU /


banc rclumatccp

do v<y3 pzo rellra incredibiii inauditaq} bumanitatc-ctia ft fepi


entiss-reflTi^ aurib^-non fatilTccero indcJcm

in re tam ardua pzobaturoe reliqua rero imbeciUita ti

mce codo

naturoQ Guod fi nulla alia ratiom in tanta formidinc rcfici rc#

nonnc ad dccue boc aditu laudie crdtari inflS mariq3 debucramf cum piopofua big ftudiie pzcmia ridcrcm no ea tantil quf roe abunclatiiTHiic rirtutibus conferre femper con
crearicp potcraj

fueuiftis^t^^ ctia bcatitudinis futurf imoztalia illa ntq^ f tcrna

(Quf cum animaducrterc oWatam fubiro mibieam (^iccndi ma/ teria cognoui qua nibtl rberiuecitibil crcellcntiue nibil acltnira biliu9 inueuit : tem dc pipbania boc cft de apparirionc dtii dicturu9 fum(Qua gd poteft cfTc amplius qua j cuif dc fumma
^uidentiaf uid cfleftiua qua cum de ^riei cflof (Duid diui

niu9 qua cum de dcQ loquit tadmonetKJocc tf ^n qua re non ta j rereo: ne ntmie multa diriffc qua nc potius plura pjctcrmiliiTe ridcartita cptum fiducif mibi cauf^ dignittie tribuit tantu anb
dctrabit magnitudo. (Duid pziui? mcmoiD^p 3- rnde iniciu (m

ma3 q nam tanta cuiuf$ diccndi (i>piafq6 tm ingcni) fiumcnfq


tanta ri9 tantacg facundia potcft iwicniri quj iton dicam tracta
re aut erplicarc: fcd perftringcre aut dclibarc
ftiani

tam immcnfa^ c^m

numinis amplitudincm poITit f (Duid em.maii:^ pcft \yo/

minu mempiiam fuit:qua cum er liluie r udcetagrcftte; paftozce

mm er dirmnaiea^regionibue regce: fapicntc^: 9?agnc9:illc0


diuinie nuntii9:bo0 fpderie dnctn tanta terra? fpada cmenfos
rniuerft mundi auctQ:em:nullo parcnti^ dolozc cditi]m:iu fcno

iii

ilabuloan pzffqHo cxpolltmif.mfentcm rboipitcm nudurado


f

ratmn fiypplidtcr veniflcSed qm


tcH: cuenirc tantj matcrif

mc diuina opc nil?il bcnc po/

campum ingrcfluri rirginc pziuelba

riam reluti olim 0?agi ad gcnua pzouoluti aducnfrcmur (Dcm cam dcpzcccmur r t \m oculia quibus illoe intucbatur noe quo/
cg afpiccr^ dignct poftrcmo ctiam Pt mibi bui^ mpftcrij pzimox

dia rcccnferc conanti libcne rolcnfcg afTu atcp afpirct:rgo per

bennem illum mifcrico:dig fontan falutationc angclica tacitc iu


uoccmue*

Um Oiaria.tc.

flunc rcro cum potcntiiTimu


ridcat
:

o:ationi0 mcf ctoi(m

Jllinc mcrito puicifci

rt dc

ftclla

p2imu*2Cum dc magis: dcmum dc muncribuB pauca diiTcram: iurc mibi ia pzijuie r idco gcnue ftcllc pcr tractandum dfci^n q
quidc3 queftionc pzftcrbfc quf nos dc gcncre dicturoe pzopofui

mu0 pleric^ tempus ac locum adiaccre:2)c quibue omnibue di/'


cam q5 b:cuiiTimcjX)tcro: gcnuB aut cft bmoi rt ncq^ dc i)6 ftcl#
liij

quc fitf rocant :dici polTit:nccg dc numcro incrrantiu cicifti/

mari,(Qimi^ omniu alic in altilTmio mudi rcrticc fitc:fummo

lo inbcrcn t^alif autc certo ragantcs crroic pcr flgna jodiaci ferti

tur *Rcliquu cft igitur:rt ci: bis eam fuilTe dicamue quae rcp-en/
tc in acrc nafci

compcrtu^ cft iDotu cnim cfIcftium cozpo:^ quo

ru riBcalefadendi attrabcndicp cft:matcria calida i ficcam clc/


nari in ettrcma rfc^ acrie rcgione:^^ rationc ardo2i0:loci:impct^
iiloij:

eaminrtammari rcrtiq^inetfigiemftdlf: rciecti0alio:um


illc

opinionibuB tandcm 'peripatctici comp:obauerut (Duod fi rari


o: fuerit
qs,

rapo::qui8 nefdt cum cderius dilTolui^ctquo pleru

cadcre fpdera ridcnturf Si vtro dcnfio: fit quis dubitat quin

diutiu6p:otrabatur ifiat (Tomctce* (Duc^ tamai nccg longius


ki:c*dieb^iiccpb:eui^rii*perdurareannotatueft:(2!urrelaita/
re conrincntiefpauIocgtardiusobcratTirudincBi mouctiir:nifi

cum aliquod aut infequatur aftrum aut comitctnr^flaRi tu dcmuu rnacum aftro drca terra^ fefe reuolucntc curfu etringui/ tur diurno: lOomm omie perniriofi3 'prmcipibue Sillij tcki/
fp:tc

moniobabetuf

(frinccpflfamiueroterretfera regnaC^ometea*

Banguiaeuin fpargens ignem:mouet atra rubcntes far qio rapiosn fcna luce cozrufammr
Sdntillat fpdue: terrifcp ettrema minamr

Sed quid ad remf bic me implicat difficuItaB* flam quo mc rertamf an ncpzimumfpderiebuius^naturam c6 plectar cum fuerit pieter naturamf fln aftronimf regulie euoluS cum bgc facra fint illa pzofanaf Sn ratum ozacula commemo:em
quozum plena funt rolumina quod infinimm eiTetf 3n gentium ecemple repetam:cum bcc omnia qu j rn$ fuerint miracula ejcce dantf (Quibue illa non modo: equare nepbae rerum etiam cotu ferrc impiiJ eft:*Eutiu9 ergo quedam fuper 2Cimeo iMatoniebu
Infinodi rerba referentem imitabo2(fft quocg inquit alia fanctt

o: biftozia qu^ perbibet ozm ftellg cuiufda^: *Plon mo2bo9 moztef

cp nunciata0:fed defcenfum reaerabilie dei ab bumana conuer/


(^tionis rei;r moztalium graciam:(Quam cum fufpctiftent Cbal/

deozum fapien tes riri: t in confideratione rcrum celeftium fatis ercrcitati qufftffc dicuntur recemem oztum dei:repertacp maie/
ftatepuerili rencratosefrctrotatantodeo conuenientianuni

ci^iTetflon ergo illi riderutfrt apud Irmim.

ardentemcp polum ff ammteqlocg roIanteer^Obliquaeper ina nt facc9 crinecg timendi* Spderie t terris mutatc^ regna omt
tem^flcc riderunt (Tiaudiani illud Huguriu qualis fecmrus ini

quutpzecee fanguineo delabimr ignc (Tcmetee: "J^zodigalc ru/ bcB non illum nauita mto: 'flon impune r ident populi fed crinc
minad^flunciat aut ratibu9 rento9 aut r rbibu9 boftes <t p:o
fccto flc eft^^Tf do fuerit angelu9 domini: fnerit fpirituflanctu9:

tum pzimum ab opifi/ ce re^ factum^flon cjratia^ qualem ridit (Brjcia cum ad Sala/ mina pugnaret: flon Ippon quem rti diru^ Hegipti) abominS rur^flion crinita $ (i^far Suguftue patri9 anima falfo ejciftima
fucrit
illi9 aftri9:fucrit

mum ct fupemi^

ri

roluit:flon l^ogonia^^flon ^fppia^^flon lDpppeu9 1 ne fm/

gula cnumcre nibilbo? oftento^ fuit: flouua faluato: rencrat:

floua kx f irmanda crat:flouuni fpdu9 terrie effnlfit*JDc gcnc/ re vt opuioz farie dlcimus^flunc rcro tcmpue ac iocu perfcrutc^

mur:dc quo dubitaflc plcrofcp intclligo^fiuippe ali) bicnb ante natalcm dni ali) rt pzimum in luccm pzodiit lur jtema oztum f?
du9fufpicantur:5>iui0 Huguftino i Cbzffoftomo dilf icilc vifu^

longum itcr: tam bzcui tcmpoic fuilTc confcctii (Duozum qusdcm auctoiitati facilc cfdcrcm nifi i fcipm idcm Suguftinue
cft tam

mo]c emcndalTct i alioium mibi fentenria pz^ftabilioz ridcrctur


Tflam de loco quid dicamf 3^^ iudfa non nulli pzindpio ftella ma

gi9 oblatam putaucrunt *par8 a 'pcrfide rfcg contcmp!anribu9 a}TuUiiTeconfirmant*(Duo0egofUiccret rcdarguercmT nimif
cunolitaris accufarcm*(Quid enim iuuat in minozi negocio rarf

onem quercrcrcum eam in maiozi contcnnasf (Quafi rcro nodif fidliuefticrit angeloe dei puocaflc paftozee^iDe quo tfi nibil an>
bigitupHut non idem fit reniiTc coe etiam li inter illud bicnnio
cdnfecerint ac fi tredecim dicrum fpado peruencrint^JDummodo

conftet rcnilTe

non nc eun dem alTccuta fuit effcctum noui fpde ris clari tudof Ceterum noa fommo? rirozum controucrliam in medio rdinquamue t iam rcniamue ad 9?agoB:fuilTc magoe perfarum facerdotc0 pzoculdubio imter omnce faiptoies conue/ nk* (Qui duabu0 bis artibue fapicnria i pictate fadlc rcl qe mo2 talibue antcceIlerent.(Quarum altera fbtura diuinarcrakera pt
piriae fibi deozum mcnteeconciliare putarent ^flud itaqs inge/
ni) :boc r irturis opus babebatur *'floe igitur ingeni) p: iue glwi/

am eicequamur^diu^ enim littercf (Dui auditozesf (Du{ biftozif c02um fcientiam non cdebzaruntf ^am rcro quie igno^at illozu^
difdplinas nullie intcrcederibue commcntarije pcr tot milia

an

nozum p2ope miraculo perduraflef lCcftce funt noftrozum Iccu/ plcriflimi fDagnus 3^co t 2)iuu6 (Bregozius qui pzudedfiimce
illoe ac fapientiiTimoe frequen ter appclIant.!2Ceftie ariftotclce

6tagpritc9 pbilofopbozum princcpe qui in Iib20 (Due^ magicon


infcriplit Hcgppriie lT)ago9 ait efle anriquiozcB

qui pzflni pbilo

opbiani iauenerunt:auct02e502oafte'2Ccfti9iDarriu9 Eullius

e!oquc5itte dcaxe\t in perlte

mquk diumartt '0?agi qui con/


et colloquendicaufa

gregammififanointerrecofnmentandi

t)ec quitquaf^rpcrfarumpoteft eflequinonante

9?ago2um

difdpiinam fcientiamcg perceperit : Jteflis plinius iDpflozie in


pzimi^ grauis auctoz iSpcbagozam : (Jmpedoclent : (Democri/

tum: TMatonem ad banc difcendam cjciliis reriuf q^ peregrina/ tionib'? fufceptis nauigalTe: banc rcuerfoe p2fdica(Te:banc in ar cbanii? babuilTc^SCeflia iterum O^arcueKuIlius ua nocte in quit tcmplum (Epbeft^, ian? dert agrauit eadem conftat ejc / Ij^inpiade natum efle Hletandrum atcg rbi lucere cg)iflet daini/
talTe

IPagoiJ peftem ac perniciem Hft^ p!orim:nocte natam.2Cc

fl:i0berodotu0 aipcarnafeuBquod

BftfagipzimumpofeaCp

ro fomnia illa celeberrimaf idilTmte interpzetati funt:t cum al/


tcr et: fozoze i;item dzocreatam ridiffet in fomni/e qu j rantie Uii

am obumb:aretS[ter tree folee appiebcndere conanri libi e ma


ictriginta

fiibu0 effijgifTe ilH ei:;ea qui roriue Sfif poriretur nafdturum bu

annos rcgnaturumquod rtrumcgcuenit

rerilTtme

p2dicerunt3Cefte0onmium genriumlinguf omnium

monu/

menta populozum artcm illam quam ab iuueniozibue iPagita j rulgus appellat natam pzimum cn medidna t matbematids fu/
perltitionum riribua aluilTe ac dcftderarilTimtB bominibue

eamadoIcuifTe.(Du^quidemomnia fummafuiflcin bie rcrum peririam Itquido dcmonftrant (Quo circa iam rirtu/
pollidrie

tce rcliqiua peifequamuratq^impzimie aufpicadflimumdiui


iDicronprni p^ecouium afFcrantus ,qui illozum abftinentiam
ejc

buli bpftozije acccptam bie rcrbie illuftrat JCrfa entm genc/


ra 9)ago2um apud 'perfae fuifTe commemozat: quo2unt p^imos

qul funt docrilTimi atcg cioqucntifTtmi cjcceptafarina i olcrc ni/


bil aliudfolitoe in cibo fumere 'Ht laerrium

2)iogcncm:2)iodo/

rum Siculum : et i>tolomfum


copioliue difTcrucrc, (Dui

in cttremum collocaiti quon iam

aullieozumquoelcgcrimde Dago2um mo2tbueac difdplinia

mc 'Jndo^um (Spmnofopbiftie:flec

^udeozum (STpe : Vitc (Sal!omm'2)ruidi0 : Iflec, Sflpriozum Cbaldfis: "flcc Hcgpptiozum facerdoribuB 0?ago6 perfaru^ rel
fcienria

rerum: velritc intcgritate: rel cnltu rcligionie vt\ oza/

culia piecinendisiriferiozeerllomodoociflimaut:

"^mmo rero

ctfuifleauctozeerapienticaflFirmant etrotaetfacradije facot

coufueniflc rcluti foli ab bis ocaudircntur iuinationem ercr/

cerc:ftatua6redarguere:JDelub2anonfab2icarc quod ignoza/


rent cffigiem dei (Duin etiam cum frcquenter inciderim in di/
fceptatione de Hftronomif inuentoiibus*

Cum nonnulli Segp/

ptioerafte frcisatcpbozofcopiefnmma induftriadcpzebendii)


fe

eam contendant* Hlij Babilonioe qui pioptcr raftam planiti/


afpectu motustraiectionefcp ftellarum
:

cm alTiduo patentis cfli


contemplarcntur
alij

eos qui in (Taucafo figna circuli obferua/

uerintquodpzimieozum curfusperfecutifmt pareatblantem

JLpbicum pzincipem buiusarriB ettollant (Duidam Ibpppar/ cbum confimtatO2emdicant:quiinferccnto0anno0 ftellarum

ambitue atcg difcurfue quali nature cofcius pofterirari mandaf fc memo2atur,(Jx>mplurc0tamcn mc reperifTc memini qui rel in
p:iini0

iDago2um ftudije defcrant palmam quod bi) iufticia et


quedcograriflima creduntur intcr mo^ralce
pzffta/

^religione

rent toriue mundi notidam reluri diuia inftituri alloquife ba/

buiflent.(Quodfi 2CbaleremDiIIefiumdeftcrionem foliepii/

mum Hft^agc regnante p^cdijciiTc legimu0.Si"p. IRigidum ac/


cepta b02a (Dctauiani partue dominum terrarum 02bi
firmalTc audiuimus^Si

natum af

Hnatimfindrum monitue pzius lacede

monioB rtcj: rrbc ruitura crircutabinteritu liberafieaccepi/ mu0(Quid mirum 9?agoe fpderum contemplationi femper in/ tentoe tantum mpfterium p^euidiflc f Kuinam alif ct itKcndio
remplip2efagiere;:bumanigener{0 falutemei: fideri^ nouitst:

non

p2ffagientf *Regemmo2ralcmc]c riri^amplitudine ratici*

narifunt:Kege ftemum cjc clariflimo iubare non raridnabunt f

(Tpri 1 Stondri caduca imperia picdirere

Jdh dbiifti regnum

fempitcmum non picdicentf (Equidem eoe committere magnuj


piaculum reoz qni audent cogitare dcnm omnipotentem ia oztu piincipium terrcnozum ftgna quf dam plerumcg mififlc: i qui ea
interpzctarcntur multiQfcnfum infpirafle 3Cum rero cum

vnu

gcnitum f ilium nafci boininc^ iulTit poztcnta e qlo tam dara dc diiTc: 1 ncmine qui ea intclligcret inueniri potuiflc^Oua rc ma/
goeticu peritia aftrozum miraculum admirato8.Seu a Balaam

quondam oraculie monitoa : fxuc ctiam quod fanctius octima/ turqui iamdudumamalia dcmonibus circumuentirt alium
ciTcdeumcognofccrent atq^rulgarent:dei:inftinctu conuoca/

t09 rcritatie crfc arbitroz regioe illoe acfapietee pietatie caftos


atcp integcrrimoe f(limare<Que quoniam fimul a rcligionie no
ftrf

magnie alTcrtpzibue defenfata: fimul a pzimie

illie faaj lei

gie conditozibue appzoteta pic ac finccre crpdimue iam conful/


to pzftcrmittam

Uideo in mc omnium oculoe coniectoe quali

fuolococj:pcctantiumrtantiquaefati qufftionee attingamct


prifdllianf bcrcfie commenta perucrta^^quf banc ftcllam fuiffc

fatum domini impudcntilTime alTeuerabat 'Jtacg rcpzcbcnden/ da cft illozum impictae cum iam pzobatum fit bominie rita^ no
fubijci

rfqucqnacgcurfibuefpderum: igemelloeeodem puncto

tcmpozie natoe diuerfa rfoe foztuna compertum fit:i: apud *per


fae ^temcg apud (Balloe 1 nunc quocg inWpania regna per fuc

# turboein rcgno:ilIoein feruitutcritamagcrc^T^wuidcntiam


rero clTc in fupcrnf mcntie firmitatc fatendum eft 'flam quod
I

j ceiTionce tradi i cum r na pziuati t fcr ui cum rcgije filije nafcan

J rerti omnia turbato ozdine ffl^e arbitrariiur noftri iudid) ctnkn


1 duecftcrroz
^

nonpzim? illiue caufequemutari nonpoteftatcg bonum omnc quod eft fecit i creat. (Duod fi pzouidcntia eft fwm ma ratio qu?cucta difponi:eiTe etiamfatum opoztct inbcrcntej rcbue mobilibue difpofitionem: rt vduti ad intelligentiam : ra/ tiodnnatio: ad id quod cft : id qnod gignitur : ad eternitatem: tcmpuead punctum medium circulue: ^ta fitfari feriee mobi/

1ir<

feadpmdcntif ftabilcmfimpKmtcm: Cimm mcrcecatfccnaj


aurcam circum fcfc rcuolucntcm nominaucrc^Scd plcriqj cozum qui fatum cflc conccdunt libcrum roluntatis arbitrium tollune
quali altcrum altcri obftct: ct pzofccto falluntur, Tflam po2ro ini

quit Suguftinus: li dcus pzffduit quod futurum cfTct in noftra ^ '^

roluntatc non rticp nibil fcd aliquid futurum dTcp2jfciuit: (Er ^'^

go 1 illo piffdcntc aliquid cft in noftra rolunmtcat cnim fi ant manoftra intcllccriuapiimiintclligibilis natnram rcpzcfcntat ccrtc quod adco pioficifdtur fari nccibue oon cobcrccrctur: flamcg 02bi9 fcfc drcum cardincm rcrtcns quan to pzopinquio! cft tanto illiue nature magis cft particcpe i minozibue fati r in/ culie implicat :(i6 1\ quoquo modo illi coniungarpf nitus libcr atcpfolutu9cft5niP2ndcntiu6 piogrdTu^fuminbae qujftio/
ni9 anguftia9 robi9 picfcrtim audicnribu9 patrc9*H' qui om/
nia bfc non folum dididfti9 ocacrilTimc: rcrum criam e loqucn/
tiflimc doccrc potuifti9*

(Quozum innumcrabilc9 rirtute9 cum

bac pcrpctuaf^icitatc coniunct^fadunt ncfdo cjuidconfuma/


.

tum atcgperfcctum rt non minoi fit co2um qui robi9 parcnt in ctcqucndo quamrcftraqui imperari^in mbcndo roIupta9
Scdpzofccto mcliu9 cft immo2taIc9 rcftra9laudc9 tadte renc/
rante9 filentio p2ccerirc:rt fit in facri9

$ rerbo tcmcrc riclarc^

3tacg ad p2opofitum rcucrtaniur^tfencrc iDierofdpmam 9?agi

q6 rbi p^imii intdIcj:it:berode9 bladiti/rt ado^ato co9 intcHctit


pucro adfcrcdfret<J?dcmeria inaudita^Ofcjuitia intollcrada

<D Icuiflimi boi9 ranitate:3Cu nafcenri ?f^bo infidiari^f 2Cu mc2 tcm immortalitari cogitaef 3Cu diuinum 02dincm doli9 pjcucr/
tcrc contcndi9:abiere illi:non rcucrtuntur*

(Quid furi9 f (Duid

fceul9 in pucro9 innoccnte9:rt nc tuo quidcm fanguini parca^f

(Quid fruftra infonte9 trucida^f Bn igno^aa quot in terra ocd/ di9 tot in qlo renafd f Sed diu mc ambiguum diftrabit (Duc

nam maio2 fucrit clemcnria an t)crodi9qui


dcret:

d<uina turbarcau/

an *f>banfeum qui quid fnrcnt aIio9 doccrcnt ipli face/

rc negligcrcnt- Jdwm ju9 ille "^nquilinu^ iudaiccrum ej:pcr9 fai

cro2Uin per

rim impermm arripuerat^flondum regm munimen

taf innarat^Heliquiae omnea regifftirpie eirtiguere agitante ini

nima fnfpicio deterrebat poflremo illiun diuinitne co vefanifip

grefmm reoz vt inligue nefarif atrodmtie facinuepatraretiquo


perpniuerfum terrarumozbeminauditi famaflagitijruJgaret

T^iamtumfuauefaluri6ignammgenu0 bumanum libcratozie fui acceiTum quocuncg modo piffentiret 3d euquam late patuc/
rit binc licet edimare

quod ctauium contot ditilTe per;iocum

malle fc toerodie pozcum effe


ctcufen t fiqui9

^ filium.SDulta ergo Kprannum

damnato renie locus eflct^St robis iudei que ta

ta caligo:quf tcnebzjrquie ftupo: mcmee occupauit,idicifti0

a parentlbue reftrie rcntu^ dei filium cum regnu reftrum adc


rtero0 tranfFcrrcturttranflatu crat:cur'non crcdidiftisf "patree
rcftri Beti?leem patria futuri rerbi

pzccmucrunt roe docuiftis

rencrat rerbum:cur non crcdidiftis: Barbari Icgum reftra:^ in

a robianafcentie dei locum qucftcre:ro0 dcmonftraftie: illt fldozarunt: roe non adozaftie Si b^ Barbari quf roe contenc/ batia fcccrunt:Cur non crcdidiftiefSint fane bp: obfcurfoza^Si
fci)

illa

non pcrfuadcnt rt obmittam Hb2abam:Dopfcn: 'Jacob:rcIi

quofcp oiiginis reflrf auctozcs toticne id raticinato0(Quid da

riu0 did potcft

$ a (Dauid mag^nificcnriflimo ratu^ iifMt rer

bum (an i fanauit CO0 1 liberanit eo0 dc coa-uptiontou0 co2um <Quid p)p2itt0 $ ablDpfaiaf Stwtu0 domini fupcr mc p^opter
quod rntit mc cuangeli^arc paupcribu^mifit mc p2fdicarc capti
wi0 indulgcntiam:'! qd^ lucem 9?ulta mc p2cterirc lod buiu0 ratb cogit* Sed quem per dcum immoztalem bfc 02acula non g

mmttnt ftatua^ : faica : crdtarcnt: t)cb2f


rilTmii

mo2talium peitina/

norxdum ctiam conuerriminif (Quoufcg tandcm in ifta g fidia rerfabimini Sempcr nz piotcrui % obftinari^Sempcr nc co
rumacc0 pcrdurabiri^: (Duin cmrgiri^ t capcfcitc ritum cb^ifti/ fluum: Sfpicc rcgc^ commcmo^abili pi^tatc qui tuguriu^ ingref fi i^umili cefpitc drcumfeptum in mcdio boui^ 1 afdli pucrum ru
bentempalpitantemqjcompcriuntbumiiacentem;

Jwta riigu

mlamtoiulopalce inftrmmtcnermcoifmvtlipamo inuol/ vmtmi^tq^ mbclitn pecozuj rccenti^fftue tremutos arctus fo


ucutem: pzgdicandam iX>ago2um fidem/nondum riderant

1 crfdebant: riderun 1 1 adozarunt* perfectam diuinitari^ no/ ticiam:<n infantem:(n cafulam:<n pujrperium; t ramen pio
ftrati p!ccabantunin camc rerbuj:in infantia fapientiam:

min

firmitaterrrtutem:inbomini0reritate:dominumaieftati0opi
tuleruut pzfterca dona 3Dju9 deo

Hurum regi* {Dirrbam rero

bomini: vt no9 i|Io9 partij in rna perfona buirnanitate diuintta tecg coniunctam co!uiffe:rvartim mpfterium trinitatie cognouif
fc iudicaremu69>ai5n9

mibi copiafuppetit mcmozandi

$ mul

ta fnp^ InjB fcriptozes ccmentati fmt:nili de curfu iam fpatio tc

pu0 ad mtta5 ? namrandu admonerct^lDaiozes nuftri^ib-H^bu/ rafmodi condoncs in (oknnibm* feftia babendaeinftituerc vt memozia rerum a faluatoic noffro gefta:^ quidam igniculi gene/ rolfe animis fufcitarentunquibus accenft rjaut illiua facta quan

tum poifcnt imitari arderent:aut fal tem pzcceptie eiue parcre in


fuefcerent: ^tacg in bac cclebzitatc bumilitae majrimc laudatur

quam inido oitus fui imitandaj nobia {:^opofuit cbziftue. u5


quidem ita demum alTcquemur cum ipfi nobifcuj reputabimu9 no9 addf um cognofcendum nequa^ parce effc Sic enim
ftella fupcrn j lucie coi liberum illuftrabir:t ab bi9 quf cozpozei^

oculi9

ctmmtnr

abftractmn luminc intelligentif pcrfundet:


li

tum pzo auro

tbcfaunint cozdi^ offeremu9 :

cozam illo diuinf


fi

fapienti? fulgozc refplendebimu01Q?u6 autem

ranae cogita/

tione9alTidui9 pzfcibueinara pectozieincendemu^* (EtJBDir/

rbam poftremo li camie lujcum incoirnpt^ mcntie mundida at/


cg abftinetia octingucm^*

dn timo2e:igit a treozc vt monet apfe

noftram falutcntopercmur 9?atrcm rirtutum omuium cbarita

tem domini:crga no9:crga pzorinmm iniitcmur Spem nmQO'^


in colendo ftncerc'puerij:in ado:andi9firmiter facramcn tis^f i/

dem eo:um inaedendo ftellg radij9 in.obiruandie eccldie man

datie ^abeamuB^iizudeririaj ad euirandae iDerodie Ixk efl dia bdi falladae : foirimdinem ad rollerandos longi itineris. ideft
ritf pzcfenrie labozcepzeftemuBtad no^ enim potifTimuj IjuIub

arcbana mpfteri] pcrrinent.boc die conuocati fuimiie ad falutc^

boc die per Iegato6 a deo rejiiam impetrauimu6:bic diee pzimu


perdite quondam moztalitari f.tuftue ac felijc illurit.Uidcte ergo

bodieriia luce quantum jrie alieni cum deo contrarimuetcon^i /

derate

quantum ei debeamua qui f:cit no9 tefte apoftolo in par


de poteflate teneb:a

tej fozrie fanctoi^ in lumine qui eripuit nos


rfi

1 tranllulit in regnu fili/ dilectionie fuf cmcntc iDpfaia (Sen

tium populus qui iedebat in tenebzie ridit lucem magnaj i qui


babitabat in regione rmbif oim Inj: o:ta eft zis* f>{zxo quc pbi

diuinumappellauerccum

loquiciTctanimatuQt

quod ftt dicerc non cft aufu8 boc folum de eo (dcm quod fciri q k lit ab bomine non ppfTit.nos rero quibue cc^ofcendi dei re/
ri gfaj fcdt jcps

rcrua deu9 nonne e)ccitamur:rbi inter moztalea

bominem deum nobifmm pijrilTe intelligimus mnnc ocpergifci murf rbi eundem pzopter nos acerbam mo2tem obi/fTe animad/
uerrimu9: nonne ab iniurie licenria* t maleficio nofmeripfos re

dicamuaf iluo magi9 annitcnda cft rt noe tale9 pftcmu9 qua


Ie9 coaefTc decet qui non

rmb2a:i tenebzis fcd fplendozc ta clari

fpderi9 ad celcftem glozam occitantur.

Sed cum iam fingula rt

potui pertractarim:reliquu mibi r idetur tanri faftigij maieftatc


ozarc atcg obteftari rt It quid perperam diri aut lectiflimia rf i9

auribu9 grauioz fiii rel comuni bominu inf irmitari condoneri9


rel f tari buic mej reniam deti9Sic.*p.S.Cquo9bono2i9 ac rc

nerari6i9 gracia firequenter appcllo^ fic inqua ille:qui bae ara9

bunc cetum:banc cdem aliai^ omniu caput i decu9 afpicit:feruat


fouet:Beari99.*i>onrificcm

&m

littcrai^

ac fapicnrij lumcn:pa

ci9 % quieri9 fundat02cm:i deniqj r irtutum omniu numen i fp/

du9:reftrucg bum: facrariffimu fenatum in bac rita augcat i foi

tunct in altcra ftemitatcm mfrenribu9 largiatur iiui r iuit et

rcgnat in fecula fcculo? Smen

aiejc:(Jort.pil<:qx)*SignmS*

(Duffiui fr^uentcr Signin^mi.ciuid

nm dintim agcree apu4


ad periclitan

l^micos tuo6:icum bactenue ignozarim nnnc pzimum intelle


ri te rufticari:rd potiuB rullicum fieri: Henifti ne

temf iituiftinef aut fuWeuafti quic^f pzffertim

am Epronem

meclTei)emomeliu0fciretquampi: tc erdamabam: tcdefidera

bam:re9 tamen fine tc acta eft;t fi egrius

$ putaram* 'flam rbi

pdmufuggeftum concendi:atcgoculo0circutuIi: mibi crede Cf farem fum oWitus^Sed cozam bc melme* 9?itto interim ozari/ unculam quam cum legerie relim ne parcaa memineria tamen quid libzi carent fpiritu illo pzopter quem ma ioza eadpnilla cum aguntur:quam cum leguntur riderifdcnt:
rt tuu0 Ciccro ait^^po^cunt banc plurimi i ii quibue negare ne/

queo : fac tua cura mi Signin ne piodeat ita incumpta*


ferarn: i
.

men/

da quicquid offendee* ftoHriftarcbu0*Sci0nquantu tibi dc


quanti te facerem nift eiTee pompenianus: diuerterem
fld

Salinae nili tempoe rrgeret 'periifti vt fcribercm qui raleret

7^C3r*"fleapoIitanp2incep0 noftcr rirtutum cdumen:

Edle ia

babet: i vt folet pacem fouet atcg illuftrat: ct

quo vt dicere fole/

mu0Uuerii nomen foztitua ridetur: re^ b{c alio loco copiofi/ U0 nun$n*fari0 laudari poteft integrita^ fancritae fapicria bu iu0 opt.p2incipi0 quibu0 illc r ia^ alfectat Olf mpo^Uaic t refcri
be aut potiu0 reutrtere

(& r rbe Jd* lan*

CCM.1^ont*Si5nin*Slejt: (Jozt^S*

f[rarionem tuam Slcrander legi tam accurate auide**Ram cam 1 tota illa die qua eam accepi erperiui i piorima nocte sntc

^ eam'accipcrem per quictem i in fonnia quafi a pbafmate qucf dm T ab imaginibue tui^ pero:anribu0 vidcre mibi rifim eram
<ccc tibi

numcn
% ozatione fuftuli

m cnm cpiftoh

Sequenri die tabe!lariu0 tu

manu0 1 ad comite^ couerfua

crpofiuiiifommaqugmaneWecifckm in kimtioncmmmz 1 in cma ariolatue fum* "Dp: fcribo ad lignificartdam ozarionis

mc eitjcariam ac plane diuinitarem- 2)e ca autem quid fcntiam


quid atri?tet fcribere: (go te noui t ta me tantuj-n. abed rt ego

doceam aut eruiia: vc a te potiui3 docedua erudiendufcp fiin cum ego iftud tuum ingeixium i tantam crga tc
tt

benignitarcin admirari foleam^^tac^ oza tioni tue manus admo

ntrc sionfu5 mdie ridebarnrulnerariu0 futunis nifi.foitc illa


6jc

i!itegra

t nitida mancam mutilamcp reddere roIuilTcm^t tan

(^ cicaci-icofam Omnia mibi piobantur matime aaionem ride rerideoj quiettu^ lingu^ ocplanationemirocemi lareraiil/^

lud 03 piobum rt de pyompeio magno*rfurpatum cft nouitSed


i^noicc ti te cumpompeio comparaui rolui diccre cefarcm libcn/
rer bic erro i fepe ba ba be rellem ridere

tecum i

iocari per littc/

raa fcd rt fpero tc piopediem r idero i totam agcmue c)c lignia

bot(>ko^*viiyk^*fcbimriylmiiy

Jrauedeo

eiseI
/^ r
i

MORTY,
i