یگدنز رکبوبا دمحم نب یایرکز یزار هراتـس - یئ رب زیواتـس رهپس در

:هدنسیون !ام"#س $وار
ا رکبوب دمحم نب یایرکز یزار
هراتـــــس یی رب زیواتــــس رهپس در
رد هدزای هدس شیپ زا زورما رد ناتسراگن خیرات نامروشک ءهراگن یدرمربا ار یم میرگن هک زا یتس !یزار" در# رب
ه$ر% یت&پ و یمدرمان و یتش'پ (سا ری)ن !یر)ن یم *دتسر" و رد یپ ییا%ر ناید+ب زا ,ا-م نا+.یر%ا /د0 *(سور ات
ناینادنز دا1.% شیو# ار هب ه+یزار" یا% یگنازر" 2دناو3بار"
!3س زا یدرمربا (سا *رگنامرد 4و&'ی" و ءه-بان /و'5 رد ءهدس /را6$ *یر7% ر8بوبا د.9م !ب یایرکز !ب یی9ی
2یزار:ا
یزار رد هرود نایناماس ی3'ب یم هت&یز *(سا یا%رود هک هب ;< =پ زا د>یس ?اس ?ات@ و ند.ت یناریو و م'5
ییادز و م:ا5 رادب ی1یو0 زا یوس !یزوا7تم Aر5 ?ا7م !ت&یز م%ار" دم0 و ه+یمز ندیشیدنا و نایب هشیدنا ا% ادیپ
2(شB
شیپ زا ه8ن0 هب یاپ Cور5 در# یزار وناز مین1ب و زا رD5 یا6'B شناماد /اشم ناE و !ت ار (<ر" میش3Fب /زG
یم دی0 ات زا نامز و نا8م ه'7< ه8یا رد ن0 Cور5 در# وا هب شیار0 (&شن و (ما@ زا هHیرد ن0 ه'7< نوریب درو0
ات زا /اE ه+یرز داز یارب نا%ار.B هب متام هت&شن و ناریسا ه+شت /اک A0 یBدنز دناIو+ب و نای%ار هدی:اگسان یا%1ی'%د
J+ت و Kیرات ار هک هب دو>Lم ندیسر هب نات&Mاشن *ییوداE یو&ب نات&Iو.# داNم هارب هدناشک هدI *دندوب Oار$
(سدب د%دب و هار *دنایا.+ب !3س 2مییوگب
د.9م !ب ءایرکز یزار رد ر6I زا PیرQ Rباوت نا%اI یناماس ی3'ب رد ه+س STU ایندب 2ه هدم0 2(سا
هرود نایناماس ی3'ب رد هناریو نو3ب هدو:0 د>یس ه:اس خیرات روشک ام =پ زا زوا7ت هسوس نای رگناریو *Aر5 یا+ب
ید+'ب هک رب یا6Eرب ر" ن0 ش"رد در# و Aدا یناور&# هتIار"ا و رد ?ا< !تIار"ارب *دوب ات ه8ن0 اب رFت ناBراFمVW
هبرNت&م نایون1W ناریو 2(شB
هرابرد نایناماس ی3'ب و یBد+ش#رد یا% !یا هرود یم دE 2 2 2X Yد+&یون !یا ه'&'س ناماس اد# رد د65 نایوما رب
خ'ب Z'&ت ناماس 2 2 2(Iاد اد# رد زاW0 رما !ی[0 یتشترز Q X(Iاد U P
!یمزرس خ'ب ار رد ن0 نامز نایناریا یم د+ت)B و ه.'ک یناریا رد خیراوت (:Gد هب /و@ ییایر0 ا% دراد و رو\+م ن0 زا
دود< ییای"ار-E !یزورما روشک Cرا" ن0 راBزور هک رد ?اس U]U^ ی&.I ;باDم ?وا رF.سد U_]T یو&ی5 /ان
ناریا رب دو# (Iا`B 2(&ین
یaترم یدنوار رد خیرات ی5ا.تEا ناریا !یMVس 2 2 2X Yد&یو+یم یناماس رد نارود bرد@ دو# رای&ب زا Aاد0 و
/وسر !یرید نایناریا *ار ییایر0Q هک Pا% رد ناسار# و ر6+:cروام ی@اب هدنام *دوب راب رگید ءای<ا دندرک هب نابز
یسرا" و م\ن و رdن ءه@V5 ناوار" ناشن دنداد و eتک ا6FنارB و ید+مدوس ری\ن خیرات یرFM و ه'ی'ک و ه+مد fادF5 !ب
R)L.:ا هب روتسد نان0 ه.Eرت هوV5 2دI رب *!یا نارس (مو8< اب داز0 یش+م و gما&ت هب h'م و e%ا`م i'ت3م یم
Yد+ت&یرگن
ه8نا+$ رد رابرد نان0 ناوریپ نایدا و e%ا`م اب یداز0 یBدنز و راک یم دندرک و =8Hی% رد نارود نایناماس اب
یتاLییaت هک رد هرود نایون1W و نای@و7'س دیدپ دم0 وربور دیدرگن و !یا jور هناش+مداز0 نارس یناماس هب kاور م'5
و Aدا و ه)&'" رد ن0 راBزور K.ک ینایاI درک Q S اب P !یا ilو نارود نایناماس ی3'ب ار رد خیرات یسایس
ی5ا.تEا و یبدا نات&نا-"ا یم ناوت نارود ه:ا9تسا هب hlا ی+Nی (شBزاب هب شیک و ه)&'" و /و'5 ریW یبر5 را.شب
درو0 و نارود ییای<ا hL5 و رایت#ا رب h6E و رFE 2دیمان
رد وE یبایزاب (lر" ا% رد !یا نارود (سا هک kوم هدنویرW یایرد در# یم دIور# ات ?Vm (:Vn هس هدس hF@
ار زا هر8یپ ی !ی.#ز و نو3ب هدو:0 Cور5 ر" خیرات !یمزرس ام دیاد1ب و زا ون رد ناتسرانا هدوس و هo درمpپ (یو%
ی'م و یگ+%ر" و ی+یی0 ام (#رد !شB 1Fس 2دنادرB
یر0 ه8+ی.% نا8ما شیاشB هر7+پ یو&ب رون ار" (سد یم *دی0 Kت نارو0 ه+یزور" داز و رگIزور" ام یردیب ار" یم
د+ی0 و هنوBر% یت9'>م ار رد یاش"ا (ش'پ ناشیدنا راBزورن0 و ندیبو8ن (شم رب ,رات نا+.یر%ا ی<و رو0 bراW
J+%ر" و شیک و (یو% !یمزرس ام ها+B یندوش3بان 2دنادیم
زا ه8ینا&ک !یارد هرود ناش#رد زا خیرات روشک ام هنازار"رس هت&یز دنا و هناد+.ت:اسر رد ربارب خیرات h.5 هدو.ن دنا
رتشیب زا ا%دl ر5اI و ;L9م و 4و&'ی" و ناد+مدر# رای&ب رگید ار رد ریاس هتIر یا% م'5 و شناد یم ناوت /ان
درب هک ی8ی زا ه'.E دl ا% !ت bرa< یایرکز یزار 2(سا
ءایرکز یزار رد نایم ا%دl د+.شناد راBزور شیو# دم0رس (<ارl /Vک و نایب را.شب یم bوا)ت 2دم0 یزار اب
نارگید bوا)ت Aا6I و R.I ار نارگید 2(Iاد یارب !Iور ندرک و !ت)B *(LیL< هب هراIا هب (LیL< ا)تکا یم
*دندو.ن و ن0 bراIا ار 1ین رد هیIا< و هرا+ک اب شIوپ یا% kورم یر8" یNس یم دندو.ن هب h.5 اما 2دنروایب
یزار د+نام یبا6I رب (LیL< یم دیبات و ه+%رب ارن0 هب شیا.ن یم درو0 و نایب یم !ی.% 2دو.ن شبات ?Vm زوس وا
q5اب هدیدرB دوب هک نا.ش$ هد5 یا ار هک 1E هب (.'m ی.ن د+ت&یرگن هری# دیا.ن و دردب اب 2درو0 ه.6ن0 ات ه8ینامز
هراتس ر.5 یزار یم دیش#رد ناگناوید Q (ما د+ت&ناوتن P رد ربارب ن0 د+ت&یاب و یداریا زاربا *د+یا.ن ا6+ت =پ زا ه8ن0
یزار هب یگنادواE یم *ددنویپ !یF>Nتم و نویرش@ brرE sارت5ا یم 2د+بای
ریtات و ریو>ت ش+یب و در# یایرکز *یزار هب نا.% هنا.یپ هک رب ر8)ت و نا6E ی+یب دنواتس ی+یشن یرگید hL5 و
در# رو>+م kV< هب ی+Iور هد%اشم *دوشیم هب نا.% رادLم رد ءهlر5 ه)&'" و نا6E ی+یب شLن و ریtات !&9:اوبا
د.<ا !با یدنوار رد ر8)ت ءه)&'" یایرکز یزار ه\<Vم یم زا 2ددرB bا@Vم !یا ود ربا درم شناد و ش+یب رد
`#uم هک رد Cرتسد !یا ریL" رار@ هتIاد ی1ی$ هت)B هدشن اما 2(سا هHن0 م'&م یم دیا.ن (&+یا هک bرa< یایرکز
یزار زا ءهnا"ا وبا دیز !ب h6س ی3'F:ا یب هر6ب هدوFن وبا 2(سا دیز ی3'ب ی8ی زا /ان نارو0 /و'5 هی'L5 و ای"ار-E
رد ر>5 نایناماس هب را.I یم دی0 هک ا+ب رب ;یوشت و bاماNنا وبا fادF5 د.9م !ب د.<ا ینا6ی7:ا ی8ی زا یارزو h%ا
نایناماس هک دو# زا ناد+.شناد /ا+ب ر>5 را.شب یم دم0 و هت)B هدI هک هب (یو+t hیا.تم *هدوب هب ;'# راt0 ی)&'" و
ای"ار-E bرداFم هدو.ن *(سا اما bو5د ینا6ی7:ا ار وبا دیز هب ارا3ب *هت"ری`vن خ'ب ار ,رت هدر8ن 2(سا
اب !یا ?ا< هب ر\ن یم دی0 هک یایرکز یزار یتدم ار رد خ'ب هدناتI`B اریز 2دIاب خ'ب و ارا3ب زا ه'.E 1کارم م6ب
هتسویپ و م6م ن0 راBزور هب را.I یم ا6+ت 2دم0 رد دروم ارا3ب یم ی'5وبا 2 2 2X Yد+&یون ا+یس هک نارود یکدوک
دو# ار رد نایاپ ییاورنامر" نایناماس رد ارا3ب دینار`B هکQ 2د&یو+یم رازاب ناIور)باتک ارا3ب یب ری\ن 2 2 2دوب
Go ا.ت<ا e'Wا ناIور)باتک ن0 هرود دار"ا اب یداوس *دندوب !یکاکد ا6ن0 1کرم R.7ت *ارNI *ه)سV" *اFMا *!ی.7+م و
دار"ا یرگید دوب هک یارب q9ب رد ا7ن0 درB یم هت&یاI 2Pدندم0 (سا ا7+یا ءه.Eرت یتراF5 ار زا Aاتک w.یتی ر%د:ا
یF:اNt ار هک راب ا% رد eتک رگید hLن هدI (سا ارا3بQ Yمیروایب رد (:ود ?0 ناماس ءهباd.ب د7م و هFNک K'م و R.7م
دار"ا نامز و R'Dم /و7ن ءابدا sرا و مسوم ءVa" ر%د =vس 2دوب زا ?و@ ردپ وبا ر)NE یم د&یون هک ارا3ب
1کرم ا.'5 و ناد+.شناد دوب و نا.B م+8ن اب (I`B */ایا ی5ا.تEا h8شتم زا یدار"ا ری\ن نان0 ناوت *دید و !ی+$ 1ین
*دI اریز =پ زا ن0 مش$ !م 1Bر% هب ?ا.E نا+$ یN.E !Iور ر%وB 2Pدیدرگن رابرد *نایناماس یکدور و
!یرتBر1ب یتی>3I هک رد !یا Zی9م دIر و hما8ت ("ای یسودر" یسوM دوب هک رdکا ناLL9م زا ه'.E رو0دای Pیار"Q
هدI *(سا هما+%اI رد R@او یارب یارما یناماس هدورس هدI *دوب اما شیپ زا ن0 هک یسودر" م\ن هما+%اI ار هب نایاپ
دناسرب (+D'س نایناماس sرL+م 2 2 2دI x ]
هنوگنا.% هک هت)B دI نارود هو8Iرپ نایناماس 4V#رب bراما نایر%اM و نایرا)l هک راد'ی>9ت kرا3م Aر5 و
hی.9ت هد++ک !ید و J+%ر" ناشیا رد ناسار# را.شب یم د+ت"ر !یا هرود یارب /درم ناسار# نامز و (lر" ه:ا9تسا
هب hlا در#ور" ییاین ناI و 2دوب رت.ک یتی>3I ار !یارد هرود یم ناوت Oارس ("رB هک د+نام یایرکز یزار هن
هت)B دIاب نایدا Q Y و e%ا`م ('5 یساسا J+E ا% و ():ا3م اب هشیدنا یا% ی)&'" و bاLیL9ت ی.'5 ی[ا6باتک 2د+ت&%
هک /ا+ب CدLم ینا.س0 4ورNم *دنا eتک ی:ا# زا jزرا و راFت5ا دنا و راt0 ینا&ک زا امد@ د+نام نوتV"ا و وDسرا و
yارLس (مد# م6م رت و دی)م یرت هب رشب هدرک 2(سا x Q ^ P
!یا هت8ن hبا@ رکz (سا هک یایرکز یزار !ی:وا رگI1یتس هی'5 bار8)ت در# 1یتس و ینا.'m *(&ین را8یپ یا%
یگ+%ر" هی'5 (.'m و (.'m یشیدنا هشیر رد ادFم و هاگتسا# یزاوم اب رو6m /Vسا رد bری1E AرN:ا و 2دراد
نامدرم یBر1ب هدوب دنا هک هی'5 jرت&B ناLیا هب ر8)ت (نوش# و د+"رت اب {Vس در# و ;D+م یزاFناE هدو.ن دنا هک
bاراIا دایز زا !یا دار نادرم رد خیراوت h.Nب هدم0 !یت&3ن 2(سا ه8ی&ک رد نارود ی+ب هیما qی9ب ر8)+Iور هب
رما ه)ی'# /اش% و (سدب ی&L:اد'# هتشک دI دNE !ب م%رد (سا و ای Vdم رد نارود ("V# نایساF5 یم ناوت زا
رکاIوبا !با* یبا *اEوN:ا g:اl !ب CودL:ادF5 زا h%ا *هر>ب وبا ی&ی5 |ارو /ان ه8نا+$ 2درب رد Q {رI ?ا< وبا
ی&ی5 یم د+&یون هک ی&ی5وبا Y زا ی+ی):وم (سا هک زا و&8ی رد دییات e%`م یونام و هیو+t Aاتک یم هتIون و زا
ی"رM هب هNیI را6mا hیا.ت یم هدو.ن و زا یaNب دیاL5 ناشیا }ا"د یم هدرک ه:1تNم 2(سا یم د+ت)B هک وبا ی&ی5
|ارو رد !ی5 ه8+یا زا (ماما ریما ی'5 Q } }ا"د P یم هدرک رد bو'# یم هت)B هک !م Y هب یرای ی&ک را$د هدI /ا
هک زا /ا.ت /درم رتشیب e8ترم hت@ هدI (سا و !م زا وا رتشیب زا ر% =ک ر)+ت رب 2/راد هوV5 ه:1تNم یم هت)B هک
وبا ی&ی5 نو$ یونام هدوب hت@ ~ی% 1ی$ و i'ت ندرک bادوEوم هی< ار 1یاE ی.ن هدر.I زا 2(سا bا):وم |ارو زا
ه.% رو6شم رت Aاتک bGاLم نا+H.% 2P(سوا یم ناوت زا •)<وبا داد< یروپاشین و رای&ب نا&ک رگید /ان 2درب
اما رتشیب زا ه.% هنوگنا.% هک دای دI zو)ن ش+یب و ءه)&'" د.<ا !ب یی9ی یدنوار ار هب (<اnو رد bار8)ت ی)&'" و
هشیدنا یا% یزار رد شیپ 2میبایم زا !ت#ادرپ هب هشیدنا یا% یزار یب هدیا" (&ین (&3ن یدنوار ار 2میسا+شب
هب ?و@ یaترم *یدنوار !&9:اوبا د.<ا !ب یی9ی h%ا دنوار زا اتسور یا% *ناIاک د:وتم رد دود< S€T •% و ی"وتم
هب ?اس S_‚ Q 2دIاFیم T P
!با یدنوار ار رد خیراوت هتIون هدI هب ه'یسو Aار5ا و ای نانا.'&م هبرNت&م یaترم 2د+ناو3یم P;یدنزQ یدنوار
د+.شناد یناریا رد دروم ءه.'ک ;یدنز و یگنوگ$ دربراک ن0 رد خیرات /Vسا و ریW /Vسا و م% رد ءهراب د.<ا !ب
یدنوار یم ه.'کX Yد&یون ;یدنز و ه@دنز رد خیرات /Vسا و ناریا رای&ب هدید یم دوI و هار.% اب ن0 هرMا# یا% *خ'ت
و یراوBان نوH.% درM و دوبان ندرک *ناد+.شناد !ت#وس Aاتک یا% ی.'5 و !ت&ب 1کارم شناد هب دای یم *دی0 ام
(&3ن رد ءهراب hlا !یا ه.'ک و دراوم ?ا.Nتسا ن0 و =vس رد ءهراب !با یدنوار هک هب !یا ناو+5 eL'م و 4وlوم
هدI (سا !3س یم ی#رب 2مینار زا (-: نا&یون Aر5 هتIون دنا ;یدنز AرNم نز !ید یاQ !ید 2 2 2(سا Pƒار.:ا
یaNب رگید هت)B دنا AرNم یم PیدنزQ دIاب ی+Nی ی&ک هک Aو&+م هب (سا PدنزQ و دنز ار ی#رب Aاتک ینام !باQ
و Pریtا ی#رب رگید Aاتک هت&ناد P,د1مQ رد 2 2 2دنا خیرات هب نادرم یرای&ب درو#رب یم می+ک هک م6تم هب ه@دنز
و دا9:ا هدوب *دنا زا ه'.7ن0 fادF5 !ب *R)Lم هک یم د+&یون Aاب هیوزرب ار زا *دو# رب ه'ی'ک و ه+مد دو1"ا ات ;'# ار اب
ر8" ی)&'" ا+I0 و هدیL5 /درم ار هب /Vسا (&س 2د+ک
!با میدن رد Aاتک زا P(سر6):اQ هد5 یا /ان هدرب هک هب ر%اm *نا.'&م ی:و رد !Mاب ;یدنز هدوب دنا و رد ا7نا.%
ی#ربX YدیوB هت)B دنا هک نای8مرب 1ین هب 1E د.9م !ب د:ا# !ب Kمرب زا ه@دانز هدوب رBا 2 2 2دنا bا9)l خیرات
ار |رو مین1ب دراوم یرای&ب ار یم میبای هک زا نا"و&'ی" و h%ا ;D+م هب یتIز دای هدI و هب ه)&'" و *;D+م ر)ک و
ه@دنز |VMا هدرک یMویس 2دنا ه:اسر یا دراد /ا+ب ?وL:اQ |رش.:ا ی" میر9ت ?ا-تIGا و P;D+.:اب رد ا7ن0 ;D+م و
ه)&'" ار اب ه@دنز ربارب یم دناد و و.% رد Aاتک wی-بQ هک Pƒا5و:ا رد {رI ?ا< نای"وl و نایو9ن و نایو-: (سا زا
یناFیدا هک ا+I0 هب ه)&'" و ;D+م هدوب دنا هب یتIز دای یم *د+ک و ()گI (&ین هک یم می+یب ءه'.E !مQ ;D+.ت P|دن1ت
زا bرdک }ویI 1E ?اdما هر[اس هدیدرB یت< 2 2 2(سا ?ا8Iا یسد+% و ریاود ی8'" هریاد یا% یnور5 م% ر)ک و
ه@دنز هب را.I هدم0 2(سا
/و6)م ه@دنز و ;یدنز Kی رما یتباt هدوFن ه8'ب رد نامز ا% و نا8م یا% i'ت3م /و6)م ن0 ریی-ت یم *هدرک هن ا6+ت
نایونام و نایکد1م و نا"و&'ی" و نایLD+م ;یدنز هدناو# هدI دنا ه8'ب „"اور و h%ا ?ا1ت5ا 1ین زا !یا (F&ن یب هر6ب
هدنا.ن و هاگ6B !ی+$ ناو+5 هت"ای X 2دنا … !یا هت8ن hبا@ رکz (سا هک رب یا+Fم در# ی1یتس نارادناکد و ناسو:اس
(NیرI هک رد ها+پ ریش.I نو# نا8$ !ی+مو.:اریما ا% یاوت" رادب !ت3یو0 و ای رس ندیرب ر% در# شیدنا و یدوبان
در# ار رداl یم دندو.ن و هNماE ار رد یا"ر† (:Vn یم دندیناشک رد رtا !ی.% م'm (:Vn دوب هک یت< زورما
م% رد هرا1% /وس نایاناد و ناگنازر" هlر5 نایب (LیL< زا یوس ه'aم یا% هNماE ام هن ا6+ت ;یدنز hب رد یو'6پ
ن0 ری1+# هوV5 یم دنراد هک !یا رما `#وم را1% و دlرا6$ ?اس eL5 یBدنام هNماE ار را8I0 یم اب 2دنادرB
ه8یدوEو رد ر% Kی زا هرود یا% خیرات یNس h.Nب هدم0 هک هNماE زا (:Vn و CV"ا م'5 و شناد bا7ن هت"ای هب
ییا+W یو+Nم hیان Vdم 2د+ی0 !یما یدنوار شیپ زا ر8بوبا یزار eتک دایز هتIون هدرک هHنا+$ 2(سا وا AاتکQ
kات:ا ار P رد در رب ناد<وم و q9ب Q (.89:ا ار P رد دییات (یوt و Q ماد:ا رد P در رب ن0ر@ دیر):ا Qو رد P در رب
ایFنا iی:ات درک و Aاتک RیاFD:ا Q و P درم1:ا Q و P bامGا Q 1ین P زا وا یم 2دIاب
وا رد Aاتک درمز (NیرI Q ه)یرI ار ?اDبا و bوFن ار ریL9ت هدو.ن (سا !یارد 2P Aاتک هت)B (سا ام رد نا+3س
مdکا ی)یl یم میناوت رت6ب انا Qزا ,ا+یD5ا و 2 2 2 2میبایب Pرtو8:ا رد Aاتک هت)B Pماد:اQ fا Y هک نوH.% !.Iد
!یگ.ش# ییوراد 1E !تشک یارب وا (&ین =پ ه$ یزاین هب Aاتک و ?وسر دراد 2
دیو.:ا ی" !ید:ا رد ='7م یا% TU‡ ات TSS ی#رب زا هت)B یا% !یا یدنوار ار رد Aاتک درم1:ا hLن یم د+ک هک هت)B
(سا hL5 Q Y زا !یرتBر1ب (.Nن یا% دنواد# (سا *شناBد+برب رBا ه o داتسر" اد# دروم !ی&9ت و gیFLت hL5 ار دیکات
یم *د+ک =پ (باEا bو5د وا دی)م R@او د%او3ن دوب و رBا هب 4V# hL5 م8< رداl د+8یم bوFن وا hبا@ ?وF@ 2P(&ین
رد ='7م TU‚ زا ?و@ !یا یدنوار یم میناو# رF.-یپ Q Y راک ییا% ار هب /درم روتسد هداد هک اب hL5 bا"ا+م و
bر"ا+م *دراد د+نام زا.ن و h&W (با+E و یمر هر.E و 4اوM درB هنا# یا هک هن یم د+یب و هن یم دو+I و ندیود
نایم ود ی%وک هک دوس و ینایز !یا 2درادن ا% ه.% 1ی$ ییا% (سا هک hL5 ارن0 Aاوl ی.ن *درا.I اریز ه$ |ر"
(سا نایم هo نا# هFNک اب رگید هنا# ا% هک ZL" رد ا7ن0 دیاب 4اوM 2درک
!ی+H.% !با یدنوار هت)B (سا هک د&E یمد0 (سا هک Cا&<ا یم د+ک و {ور یnر5 (سا هک hMاب هدI و زا !یب
هت"ر 2P(سا ‡
ه$رB زا رادید و ییا+I0 یدناور اب ر8بوبا !ب یایرکز یزار هراIا یا رد ییاE ادیپ *(&ین اما Kی یر%وE هشیدنا و
ش+یب ناI ءهناشن زا هDبار یا% Cو.'م ناI زا ;یرM یا6باتک J+&نارB ناI 2دیا.+یم
اما ی1ی$ هک یایرکز یزار ار رب دنواتس د+'ب رت زا نا+یشنردl و ناگنازر" jراBزور.% رد هlر5 نایب ;D+م
ی)&'" و ;D+م hL5 رار@ د%دیم (&+یا هک وا رد هاBراک شناد eM ای.یک یم دیشیدنا و هار.% اب !یا ود م'5 هتFdم هب
;.5 شیاشB زار یا% ی)&'" هدیدپ یا% یNیFM و ی5ا.تEا یم (#ادرپ و رب یا+Fم ن0 در h%ا7م یم یایرکز 2دو.ن
یزار ار iIاک *درBوB h8:ا و یaNب دیسا یا% رگید هت&ناد یم یزار 2 2 2ˆ Yد+&یون اب را8نا bا"ار# و ری&)ت
ی+Mاب ءایIا هF+E یا% ی1مر ای.یک ار 1ین 4`< هدرک و زا ن0 ی.'5 رب یاE هتIا`B (سا هک ا6+ت اب ‰او# یEرا#
ایIا راک دراد و !یا نا.% م'5 ی.یI 2(سا x AاتکQ یزار PرارسGا رد R@او Aاتک ی.یI (سا هک اب bا9'D>م *ای.یک
نایب هدI *(سا رد !یا Aاتک رکz د+یار" ا% و ییا6شیامز0 زا ی.یI هدم0 هک دو# یزار ا6ن0 ار /ا7نا هداد (سا هک یم
ناوت شIوک یا% وا ار اب ?ا8Iا ?داNم ن0 *?ا.5ا رد ی.یI *دیدE نوH.% ریDLت و =ی'8ت و رو'Fت و هریW ;باDم
2(&ناد ‚ اما زا Šا9: ه)&'" و نا6E ی+یب و *هشیدنا یزار ار یم ناوت زا Aا9lا ی:وی% ی'5 2در.I ریم CورD"
د+.شناد یناریا یایرکز یزار ار • ی8ی زا نازراFم !یتسار ر8)ت ی'.5 هت&ناد یم یزارX Yد&یون ار ناوتیم یاوشیپ
*(&ناد Pم&یرویتیزوپQ وا !یت&3ن ی&ک دوب هک hF@ زا هب P!8یبQ (ی.%ا هبر7ت و هد%اشم رد /و'5 یپ 2درب
زا ر\ن ی)&'" وا ار یم ناوت و1E هدامQ نایارB هب Pیت&ینا8م را.I *درو0 رد دیاL5 وا یرlا+5 زا ءه)&'"
و P(یر8مدQ ار Pرو8vیاQ یم ناوت وا 2("ای نا6E ار eکرم زا ‹+پ هدامQ Pی:وی%Q یم Pمید@ (&ناد و دLتNم دوب
یاراد Pی:وی%Q یا1Eا Zی&ب و اب دNب رد PیزارQ 2د+ت&% Aاتک ی"Q ƒد.:ا ی" نام1:ا و ی" V3:ا و V.:ا و ی%
یم Pنا8.:ا hL5 X YدیوB ی.ن دری`پ هک هدام و نا8م *ن0 نا6Bان • نودب ه8+یا اoLباس هدام ای نا8م دوEوم *دIاب هب دوEو
دی0 نو$ هشی.% ر% 1ی$ زا 1ی$ یرگید هب دوEو یم دی0 و }ادبا ?ا9م P;'#Q وا 2X(سا رد یباتک هک رد ءهراب
هدامQ Pی:وی%Q هتIون Pمید@ دیکuت یم د+ک هک م&E Y ار یتکر< (سا X2یتاz _ رتکاد gیz fا ا)l رد Aاتک خیرات bایبدا
رد ناریا (ی.%اˆ Yد+&یو+یم یزار رد ه)&'" رتشیب زا ن0 (6E (سا هک وا 4V# یرای&ب زا نارlاNم دو# رد ه)&'"
دیاL5 یlا# هک اoF:اW i:ا3م اب ءار0 وDسرا *دوب هتIاد یnا@ 2(سا د5اl ی&:دنا یت5ا.EX Yدیوگیم زا نار#اتم
یFتک رب e%`م ŒروWاdی" و ناوریپ وا هتIاگن و رد ا6ن0 ءه)&'" wیNیFM مید@ ار دی[uت هدرک دنا و زا ه8ینا&ک رد !یا
Aاب iی:ات دراد ر8بوبا د.9م !ب یایرکز یزار:ا (سا هک زا یrر =ی:اMاDسرا اoدیدI 4ر9+م دوب و وا ار هب eFس
ادE ندI زا e:اW rر0 م'Nم دو# نوMV"ا و رگید ءه)&'" /دLم رب eی5 یم درک و یم (Iاد+پ هک وا ه)&'" ار هاFت هدرک
و یرای&ب زا ?وlا ارن0 ریی-ت هداد 2(سا x نا9یروبا ینوریب یم !مX YدیوB Aاتک د.9م !ب یایرکز یزار:ا ار رد م'5
ی6:ا هدناو# /ا و وا رد ن0 (9ت ریtات Aاتک یندم و هlا# Aاتک وا /وسوم هب ر)س رارسGا X 2(سا U€ رد ا7+یا /زG
یم دی0 شیپ زا ه8ن0 bایر\ن ی)&'" و یتدیL5 یایرکز یزار ار *میوBزاب یور ?و@ نا9یروبا ینوریب ی+Fم رب دوEو
رlا+5 (یونام رد دF:اک هشیدنا یزار q8م 2ددرB
ا+ب رب (یاور رdکا نارگش%وpپ ی@رI و یبرW و !ی#روم *نا.'&م !•ی0 ینام ه5و.7م و یFیکرت هدوب زا ءه.% نایدا
*jراBزور وا زا ادوب و bرa< (شترز هب ی8ین دای یم *د+ک ا6+ت (NیرI یسوم ار در *دیا.+یم هک اب در !یا
(NیرI زا یوس ینام ناوتیم ()B هک ی8ی زا q5اب یا% هک (&یمVسا ا% 1ین ر% د+.شناد و ید+مدر# ار هک د+تساو#
ری)8ت *د+یا.ن ارن0 ;یدنز و وریپ ینام ناو+5 رد 2دندر8یم Aاب !یا (یاور }وEر دوI هب Aاتک خیرات ناریا دNب زا
/Vسا رtا رتکاد !ی&9:ادF5 !یرز رد 2Aوک !ی.% `#وم هتIون هدI (سا ردX Yهک R@او hlا (یو+t ار ینام زا
(شترز ("رB و زا می'Nت ادوب رد رما |V#ا و ,و'س هت8ن ا% (#وم0 و ه.6ن0 ار اب می'Nت یو&ی5 و یسو+B (3یو0رد
و !ی.% هت8ن eFس kاور !ید وا رد یایند ن0 زور ŽدI !•ی0 ینام یتناید (سا ی+تFم رب (یو+t و رشFم هب X2bا7ن UU
ا8تا رب hlا (یو+t ی8ی زا را7+% یا% در# داز ءه.% نایدا هب 1E نایدا یماس و ای یدی<وت یم رد 2دIاب نایدا
یماس ای یدی<وت rدFم ری# و رI و رون و (.'m ی8ی *(سا !ی+$ Kی rدFم د<او و h.N:اداaتم ار یت< رد نور@
!ی&پ ناد+.شیدنا یمVسا م% هب داب داLتنا *د+ت"رB هک ر6ب ?ا< eEوم !ت&ب یاپ ناI هب ری7نز ری)8ت !یF>Nتم !ید م%
هدیدرB و ناE یا% دو# ار رد هار نایب (LیL< زا (سد هداد *دنا Vdم !ی5 bاaL:ا یناد.% اب Jنر یمVسا هب }ون
یLD+م ندوب ر8)ت (یو+t ار ییوBزاب یم *د+ک و !یا ر\ن یی9ی !ب ریشب یدنوا6ن ار هک هدیL5 نایو+t ار نایب هدو.ن
ی.نX Yدیوگیم دوI هک زا hlا د<او ود هتIر 1ی$ یا% i'ت3م ادیپ هدI دIاب م% نا+$ هک زا شت0 درس ندرک و /رB
ندرک 2 2 2دیاین x US رد !یا hdم }وnوم ار !ی+$ gnاو یم (.8<Q Yدزاس ن0 دIاب هک ه$ر% (سا و دوب و دیاI
ندوب یت&یاشن هک اب 4V# ن0 *یدوب یدیvس یب ی%ایس *یت&یاشن و نا.س0 یب !یمز ;یG *یدوFن ر%وE یب sر5
رو>م Pیدشن U] م% نا+$ !ید:ا1ی15 ی)&ن ی8ی Peش3نQ زا نا"را5 یمان نر@ مت)% یر7% نات&نا-"ا رد Aاتک نا&نا
hما8:ا رب (9l ءهشیدنا یگناBود دLتNم هدوب یم زاX Yد&یون شیورد م:ا5 ود 1ی$ رون Y(سا و *(.'m ی+Nی یایرد
رون (سا و یایرد *(.'m !یا ود ایرد رد Kی رگید هت3یم0رد *(سا رون ار زا (.'m ادE دیاب 2درک
یا *شیورد نا&نا hماک !یا ری&کا ار هب ?ا.ک دیناسر و !یا رون ار /ا.ت زا (.'m ادE *دینادرB زا ن0 (6E ن0 رون
هک ~ی% یاE دو# ار ی%ا.ک• (&نادن و دیدن و رد نا&نا hماک دو# ار ی%ا.ک • 2دید
یا *شیورد !یا رون ار زا (.'m ی'8ب ادE ناوتن *ندرک هک رون یب (.'m دناوتن دوب و (.'m یب رون م% ناوتن 2دوب
نو$ رون زا یت6E هیا@و ی (.'m *(سا و (.'m زا یت6E هیا@و ی *رون ر% ود اب دنرگید8ی و اب رگید8ی دندوب و اب
رگید8ی د+%او# 2دوب x U^ دوEو یگناBود ای (یو+t دروم دییuت ه.% ا.'5 و یا"ر5 ارBدر# *(سا ا6+ت ی1ی$ هک دا7یا
ی7نر-ب *دیا.+یم رد هDبار هب rدFم و Rناl *(سا یا.'5 }ر• شتم و نویF%`م نایدا یماس هد++یر"0 ری# و رI و رون و
(.'m ار ی8ی هHنا+$ 2د+نادیم kر):اوبا !با یزوE زا یا.'5 نر@ مشI یر7% ی5دم (سا نایو+tˆ Yهک د+یوB نا6E
ار ود Rناl *(سا ی8ی رون هک هد++یر"0 ی ری# *(سا رگید (.'m هک هد++یر"0 ی رI *(سا و !یا ود ی:زا و یدبا و
Cا&< و Rی.س و دنری>ب و رد =)ن و bروl i'ت3م و رد hN" و ریبدت ر%وE 2دنداaتم *رون !یرب و اFیز و
!Iور و ی"اl و ه1یکاپ و jو# یوب و و8ین ر\+م (سا و =)ن *رون Kین هاو# و ‘ر1ب ش+م و اناد و دوس ناسر
*(سا و زا ن0 یبو# و b`: و ینامداI و یتسود دی0رب و نایز و ی%اFت *دیا1ن و =85رب ن0 ر%وE (.'m دب راک و
hی3ب و نادان و ,اند+B و نایز راب (سا و زا ن0 رI و دا&" 2دی0رب x UT دیاب ()B هک رد هDبار هب (یو+t رد !•ی0
یتشترز و (یو+t رد !•ی0 ینام bوا)ت یا% Cو.'م دوEو *دراد هک ی%اB !یا bوا)ت ا% یدای+ب هنوگنا.% 2(سا هک
هراIا ("ر (یونام eیکرت زا نایدا نوBانوB kورم jراBزور رد 2دIاFیم ه8ی:ا< !•ی0 (شترز هکQ ا7+یا رو\+م زا
!•ی0 یتشترز hF@ زا نادبوم یتشترز (مو8< یارB یناساس 4ا)I P(سا و رگشیاین در# و هدی8$ در# و ناد+مدر#
د+نام *(شترز eساماE و روداIر" و ر6.Eرzوب و نارگید 2دIاFیم
نادرم {ر" ناتاzد1مروا نادرم“ ”ر" ر&پ * •دادد1مروا هک اoر%اm رد Zساوا نر@ م6ن *یدVیم ءه.ین ?وا نور@ /وس
یر7% هت&ی1یم (سا • یو رد Aاتک د+8IQ Kینا.B هک PراHیو دو# i:وم یو (سا یرای&ب زا hیا&م ی)&'" ار
{رDم هدرک و خساپ هداد (سا و د>@ وا زا !یا راک bاFtا !•ی0 یتشترز هدوب *(سا و هب !ی.% eFس Aاتک وا
(&یرادو.ن زا !یا هک /Vک نایتشترز هنوگ$ یارب هزراFم اب ناF<اl نایدا هدام0 هدI و !یا یBدام0 اب {Vس ه)&'" هب
و9ن bروl هت"رB *دوب هوV5 !یرب زا یور !یا Aاتک هب یرای&ب زا ?وlا bادLتNم نایناریا رد hیا&م ی)&'" یپ
2میرFیم U… ه8نا+$ رد هDبار هب (یو+t رد !یی0 یتشترز رد ش3ب متش% !یا Aاتک هدم0 (سا hی:دX Yهک رگید یارب ن0
هک hlا و !ب یداaتم دوEو *دراد ن0 (سا هک Aو# و دب رد نا6E دوEو دراد و hبا@ (یور *(سا و هنوگب ‰ا#
*رت زا ا7ن0 هک رات"ر Kین و دب ر% ود !یدب • ی+Nی دب و Aو# iیرNت یم *دوI و نا+H.% هک ی8یرات و ی+Iور (سا
یشناد و *یشناد†د– یوب jو# و یوب *د+B یBدنز و *‘رم یرا.یب و *یتسرد+ت داد و دادیب و یBد+ب و *یداز0 و ه.%
ی ش+ک یا% داaتم یرگید هک دوEو دراد و رد ر% یروشک و ر% ی+یمزرس رد ه.% bا@وا هب مش$ یم *درو# اریز
~ی% روشک و ی+یمزرس دوEو هتIادن (سا و دوEو د%او3ن *(Iاد هک رد ن0 /ان Aو# و دب و ه8+یا !یا /ان رب ه$
(:Gد یم *د+ک دوEو هتIادن *دIاب 1ین نامز و ییاE د%او3ن دوب هک Aو# و دب (NیFM ناI ار زا دای+ب ریی-ت 2د+%د
1ی$ یا% داaتم یرگید 1ین (&% هک داaت و یرات&ی.% ا6ن0 هب bاz و ر%وB ناI هت&باو *(&ین ه8'ب زا *راک =+E
ای زا (NیFM *(سا6ن0 د+نام رن و *هدام Jنر ا% و ه1م یا% *i'ت3م *دیIرو# هام و ناBراتس هک ناشید+نا.%ان زا
ر%وE ا6ن0 *(&ین ه8'ب زا *یرا8شیو# (NیFM و نا.ت#اس (سا6ن0 هک Kیر% اب راک هpیو ی دو# یراوزاس هت"ای 2دنا
اما Aو# Yید+نا.%ان و دب • ی8یرات و ییا+Iور و رگید ر%وE یا% *داaتم زا یرا8شیو# *(&ین زا ر%وE
زا 2 2 2 2(سا6ن0 !یا اE یم میناوت ه7یتن میریگب هک هHن0 hماک (سا و رد ی8ین /ات و /ا.ت (سا دناوتی.ن یدب هب
دوEو *درو0 رBا یم *(&ناوت =پ hماک ی.ن *دوب اریز یت@و ی1ی$ ار هب hماک ندوب ilو یم *می+ک یاE یارب 1ی$
یرگید رد ن0 ی@اب ی.ن *دنام و یت@و ییاE یارب 1ی$ یرگید *دIاFن 1ی$ رگید زا ن0 رداl دناوتن رBا 2دI دنواد#
زا qی< یبو# و م'5 hماک *(سا gnاو (سا هک یدب و h6E ی.ن دناوت زا وا رداl دوI و رBا دناوتب *دI =پ hماک
*(&ین و رBا hماک *دIاFن =پ وا ار هب ییاد# و هب ناو+5 ری# و ی8ین hماک دیاFن 2 2 2 2دیتسرپ x U‡ ی#رب زا
نارگش%وpپ یزورما !یی0 یتشترز یNس دیاIQ (9'>م دنراد Pهناشیدنا هک ر8)ت هنایارBدر# و یLD+م ود !ب یش+یر"0
ای (یو+t ار رد ش+یر"0 هدیدپ ا% در و 2د+یا.ن ادFم ری# و رI ار د+نام یا.'5 }ر• شتم د<او رد 2دنرا.I ه8ی:ا< رد
ن0ر@ م% زا یگناBود !3س هت"ر (سا و ا+ب رب هی0 ‡_ زا هروس ءا&+:ا fا ی:اNت رداl هد++ک رI (&ین امQ Kباlا !م
ه+&< !." fا و ام Kباlا !م هت•یس !." ر% Yی+Nی PK&)ن یری# هک وتب دسر زا یوس دنواد# (سا و ر% یرI هک
هب وت دسر زا دو# هک 2(سوت رد !یا bروl RF+م رI ادE زا ری# یم !یا 2دIاب هی0 هب (<اnو رگنایب دی[ات
;D+م یتشترز رد ه)&'" (یو+t رد 2(سا ه)&'" یتشترز ی8ین و یدب yوبرم هب •3I (سا و دنواد# نا&نا ار رد
یو'6پ ن0 هک رات3م هدیر"0 در# 1ین اD5ا هدو.ن !تسویپ 2(سا و ای رار" زا در# و hL5 yوبرم هب نا&نا 2(سا
ی[ا6ن0 هک یNس هتIاد و دنراد هک rدFم ری# و رI ار د<او ناشن د+%دب و !یا rدFم اد# ار یم *دنرا.I رد (LیL< h6E و
ها+B و یتش'پ یا% دو# ار د+%او3یم }ورشم هHنا+$ 2دنزاس ریش.I هب ?ات@ نامدرم زا /این رب یم د+شک و ای ر6I
یا% یم د+نازوس و bرا8ب =یماون یم *دنرد و رد هیEوت ه.% م:ا\م شیو# (7< یم دنرو0 هک !یاQ (ساو# و
یاnر fا هدوب ه.% 2P(سا 1ی$ ار هب ندرB اد# یم *دنزادنا و شیپ زا ر% یتیا+E م% fا رFکا یم *د+یوB و نارومام
یگ+%ر" ناI م% رد (یFdت ه8+یا fا رد یو'6پ ه8+یا نا.<ر (سا و *می<ر *راF7:ا رF8ت.:ا و را6L:ا (سا و ر% Vب و
هی'ب هک رب /درم ?زان دوشیم رBا نانز ناI هب ی1ی+ک هت"رB یم *دنوI رBا نادنزر" ناI هب یBدرب هدناشک یم *دنوI
رBا ر6I یا% ناI هدنات#وس دوشیم و ?ام و ?ا+م ناI هب (.ی+W هت"رB دوشیم • ی0 /درم اnر دی%دب و bاو'l
دییوگب هک رد !یا رما یاnر fا (سا و وا (سا هک رI و ری# (سدب (سوا و !م fا 2;ی"وت
رد !ی+$ ه%رب زا خیرات روشک (سام هک 4V#رب نا8L:د یب (یlا# ینو.'@وب (&یز !یزورید ا% و ه+یزورما ا% هک
زا یپ Gاب !ت"ر رب رF+م bرد@ و bو6I و ندیسر هب /اLم یزا.+شیپ و bر6I و *(+8م هب ر% یسومان (شپ اپ هدرک
*دنا دندوب (ی>3I یا% د+نام یایرکز یزار هک رب دنواتس د+'ب در# دندات&یا و ,ا+سار%ان زا ن0 1یواتس د+'ب اب
ریش.I !یدGوپ hL5 و ;D+م و ه)&'" رب ,رات ناگیامور" دندیبوک و رد یپ ن0 دندI ات یتیو% ی'م و یگ+%ر" ی3یرات
هNماE ار زا ور" !ت"ر و |ارWا رد یا"ر† ?ا`تبا و یکا1% bا7ن 2د+ش3ب
م6تم ندو.ن یزار هب یتیونام ;'Dم هاFتIا „9م (سا ه$رB (یونام رد راBزور رو6m شیو# هبرn درو# هد++ک یی
دوب رب هر8یپ هدوسر" نوینا<ور یارگتمو8< ن0 ر>5 ی:و رد نو.aم ی)&'" و یتدیL5 شیو# ی)ن یBدنز و bا`:
ن0 ار رد هی8ت هب د%ز و ,رت ایند او رد 2دو.+یم ه8ی:ا< یایرکز یزار دیکات دیکا رب یBدنز و در# یشیدنا یا7ب
د%ز و هزویرد یB و داNم یشیدنا 2دراد
یزار 4V#رب ی#رب زا ناد+.شیدنا وریپ وDسرا و دLتNم هب /Vسا هک یNس یم دندیزرو ات !یب !ید و ه)&'" }ون یتI0
رار@رب *د+یا.ن ;ی)'ت !ید و ه)&'" و ای هب bراF5 رگید ;ی)'ت !ید و در# ار راک qF5 هت&ناد و ارن0 ی)ن یم 2درک
یزار ‘ر1ب !یا راNI در# نا1یتس ار رد hباLم م'5 و hL5 هب دای هتIاد دوب هک یم زا Q Yد+ت)B م'5 هب ر% ش'8I
1یرگب هک زا PریI U_ یaترم 2 یدنوار رد خیرات ه)&'" رد *ناریا رد هDبار هب bاسا&<ا دn ی'L5 (+س نایارB یم
د&یون هک bاسا&<ا Q Y ناشیا ار Kی qید< ای رات)B ه+یک هo نازوت Aو&+م هب /اما یN"اI را8I0 یم دزاس هک یم دیوB Y
هبX ر\ن !م دیاب نامدرم م'5 /Vک ار اب هنایزات و ش)ک دز هب رود ا6+.7نا و ه'یF@ ا% دینادرB و راE دیشک هک !یا (سا
ر)یک ینا&ک هک شناد یا% ن0ر@ و (+س ار را+ک هدا6ن هب م'5 /Vک یم ه8نا+$ Xدنزادرپ رد هدیLN:اX هبو.9:ا یرF8:ا X
زا !با *هی.یت رد هo 5و.7م hیاسر:ا یرF8:ا Y — ^…‚ هدم0 (سا !موم Y ,اپ !ید دیاFن رد ربارب رس Pدر# Q دور" *درو0
یارب (#ا+I hیا&م یF%`م یزاین هب در# (&ین ا6+یا رد ن0ر@ و (+س هدم0 *(سا نایم م'5 /Vک و وDسرا |ر" *(&ین
ر% ود هب 4ار9نا و (Lیدنز یم 2Pدما7نا S€ ی+ت)B (سا هک م'5 /Vک !یزاW0 ه'<رم hسوت هب hL5 *(سا هک ارن0 زا
ه'.E /و'5 ءهی.8< هی)&'" یم ناوت ()B نا&نا Yهک زا هار ر8" و ,رادم یرشب زا bا5وnوم و hیا&م و !ی%ارب ن0
}VMا hlا< یم د+ک و hباLم /و'5 هی'Lن هNیnو هک ی8تم (سا هب رF# زا gnاو }رI و hL5 ار رد ن0 ی:ا7م (&ین
یم 2دIاب SU رد iیرNت م'5 /V8:ا هدم0 (سا م'5ˆ Yهک /V8:ا (&ی.'5 هک !.aتم نایب hیGد و ‹7< هی'L5 رد Aاب
دیاL5 هینا.یا و در رب ه5دتFم و h%ا ر)ک و (:Vn Ž(سا !یا م'5 |و'3م q9ب ا% و یتاش@ا+م (سا هک زا ر#اوا نر@
?وا نایم نانا.'&م رد ءهراب hیا&م یداLت5ا /Vسا زا hیF@ دی<وت و می&7ت و رFE و رایت#ا و دود< نا.یا و ر)ک و
?اdما !یا hیا&م ("رBرد و نو$ ناراد"رM ر% Kی زا !یا q<اFم kات9م ی'یGد یارب bاFtا دیاL5 دو# دندوب و ر%
ی:Gدتسا ءه7یتن q9ب یا% ینVL5 (سا زا !یا هار یارب ر% هتسد ?وlا و یd<اFم م%ار" دم0 هک م'5 /V8:ا زا ا6ن0
hی8شت زا 2دI ه'.E AاFسا و ی''5 هک زا kرا# هب Zی9م یمVسا هار ("ای و رد دا7یا م'5 /Vک رtوم R@او دI !یا
Y(سا%
U • e:اW ینا&ک هک دNب زا bا<وت" یمVسا !یدب /Vسا دندم0رد و زا bاناید مید@ د+نام نایدا یدو6ی و ینار>ن و
یونام و یتشترز و یF[اl و هریW هدوب و اب می'Nت !یا bاناید (یبرت هت"ای *دنا دNب زا ?وF@ *هنارF7مQ !ید P/ دیدE
bداNب مید@ هEوتم hیا&م ی)'ت3م زا ?وlا bاناید هدI و هب ا6ن0 CاF: یمVسا هدناIوپ هب 2دنا !ی.% eFس (سا هک رد
eتک یaNب زا |ر" ی:او@ا یم میبای هک زا دو>Lم }راI یب (یا6ن رود (سا !8ی: ا6ن0 ار ءا9ناب i'ت3م Jنر
یمVسا هداد 2دنا SS !یت&3ن هورB و ای ه@ر" یمVسا هک هب هنوB یF&ن هب hL5 و ه)&'" یور درو0 ءه@ر" ه:1تNم دوب
هک دو# ار h%اQ ?دN:ا و h%ا 2دندناو3یم Pدی<وت:ا دی<وت زا (67ن0 هک ی)ن bا)l یم دندرک و h%ا ?د5 زا یورن0
هک یم د+ت)B دنواد# رBا ;'# ار هب Aا8ترا ها+B روF7م و هاگن0 رد jاداپ AاL5 د+ک e8ترم م'm هدI و ?ا< ه8ن0 وا
?دا5 ه:1تNم 2 2 2 2(سا هدیL5 (Iاد دنواد# Yهک ?اN"ا |و'3م ار زا Aو# و دب ;'# ی.ن د+ک ه8'ب هدارا نا&نا رد
Aا3تنا ا6ن0 داز0 و رد (LیL< یمد0 ;:ا# ?اN"ا شیو# (سا و هب !ی.% eFس م% Aاdم هب ری# و e@اNم هب رI 2دIاFیم
و *رگید زا یناFم م6م bادLتNم ه:1تNم ?و@ ءهD'&ب hL5 و bرد@ ن0 رد ("رNم Kین زا دب *(&% ه:1تNم یم د+ت)B زا
bا)l و ‰او# ر% 1ی$ یبو# و یدب ن0 رد د1ن hL5 را8I0 (سا و !یا 1ی.ت اD# زا Aاوl یارب ه.% ر&یم
دIاFیم =پ ,Vم یبو# و یدب ZL" رما و ی6ن ی5رI ه:1تNم 2 2 2 2(&ین هب دود< (&یب ه@ر" م&L+م هدیدرB 2دنا
هک نا+یا /درم !Iور !یب دندوب و اoF:اW رود زا bاF>Nت ی+ید و ی8ش# و یا7ب 2 2 2iشLت hسوت هب qیدا<ا و
*!+س hL5 ار ه'یسو ;یL9ت د+ت&نادیم و Cاسا راک ا6ن0 ?Gدتسا و ;D+م راوتسا دوب هن رب 2PدFNت S] اب !یا Aا&< =پ
زا ه8+یا (a6ن یا% یر8" هک ?ا<ر6ب ه.% یB هب ی[ا9نا رد ربارب bار8)ت ریW ی'L5 یF%`م bاراIا Aات"0Q
د+تIاد PKناراب و یNس یم دندو.ن هک هب Kی iشک ریW !8.م ی+Nی ه+یدر# !ت#اس e%`م hیان *د+ی0 یایرکز یزار
یب ~ی% ه'ما7م ی رب یتس د+'ب در# زار" دم0 و ه8نا+$ Cویسو)+ک رد هدس یا% شیپ زا دVیم هت)B دوب ی&کQ Yهک هک
دنادب (LیL< (&ی$ و /ادک (سا ی:و ارن0 دیوگن و نادب h.5 دیا.+ن ?د1ب !یرت هب P(سا نایب (LیL< (#ادرپ و دو#
ار زا /Vm نادنز !ید و ه)&'" /ور و نانوی اما 2دینا%رب !یا هت8ن ار دیاFن jومار" دو.ن هک ی#رب زا رlا+5 هتFdم
ءه)سV" نانوی و /ور و زا نایدا یت< !ید /Vسا ار ناوتیم رد هاگتسد ی)&'" یایرکز یزار هب qی< ~یپ و هر6م یا%
K$وک هد%اشم *دو.ن و !یا رما م% یIان زا (&ن0 هک یایرکز یnار ا+ب هب هت)B !با مید+:ا رد (سر6):ا یتدم رد خ'ب
رد راوE شناد وبا دیز د.<ا !ب h6س ی3'F:ا 4و&'ی" ‘ر1ب ناسار# یراBزور یBدنزوم0 هدنار`B 2دوب S^ اما
یایرکز یزار رد یار0 ی'ک ی)&'" شیو# 4V#رب 4Vسا و 4V#ا و !یرlاNم شیو# هک اoرdکا نای[اشم ی+Nی
ناوریپ وDسرا هدوب *دنا ~ی% ءهشیدنا ار ا+ب رب دی'Lت و دFNت هت"ری`vن و Cاسا هشیدنا و نا6E ی+یب وا راوتسا (سا رب
J+س یا+ب hL5 و زا 2?Gدتسا (یدn وا اب نای:وتم ءه)&'" وDسرا و */Vسا یnا@ د5اl ی&:دنا Q ^S€ ات ^…S 2ه
یم P| یت5ا.Eˆ YدیوB زا !یر#uتم یFتک رب e%`م ŒروWاdی" و ناوریپ وا هتIاگن و رد ا6ن0 ءه)&'" ءwیNیFM مید@ ار
دییuت هدرک دنا و زا ینا&ک هک رد !یا Aاب ی)ی:uت دراد ر8بوبا د.9م !ب یایرکز یزار (سا هک زا یrر =ی:اMاDسرا
اoدیدI 4ر9+م هدوب و وا ار هب eFس ادE ندI زا e:اW ءار0 م'Nم دو# نوMV"ا و رگید ءه)سV" /دLم رب وا eی5
در8یم و یم (Iاد+پ هک وا ه)&'" ار هاFت هدرک و یرای&ب زا ?وlا ارن0 ریی-ت هداد 2 2 2(سا x ST bاداریا (5ا.E
هیدF–N• ت• و !ید'Lم رب یزار hبا@ ?اوس اما 2(&ین هHن0 هک ?اوس رب یم د1یگنا یداLن ینا&ک رب یزار (سا هک دو# زا
bاz ;یاL< i@او دندوب و یداLن *ناشیا ناتساد ی'FI و رو>+م kV< ار دایب یم هب 2درو0 (یاور زا ƒرک`ت یای:وGا
راD5 یروپاشین هک یت@و رادرس *اد6ش:ا bرa< رو>+م kV< ار رب راد ءهد5X Yد+ن1یم زا ناراد.تNیرI REار
دندرک ات هب ناو+5 ناBد+یا.ن ءهت&یاI (ما یمVسا • Kید1ن *راد رب درB !باQ R.E P/ر8م دنوI و دایر" !تشک Yد++ک
kV< هب {Vl !ی.'&م *(سا وا —دیش8ب ار شنو# —دیش8ب هب ندرB یم 2ام د+یوB (سود Pی'FIQ ءهتI`B kV< ار
1ین /اگ+6ب hت@ *وا رد یاپ راد رnا< دندرک ات هب را8نا دیاL5 kV< دزادرvب و وا ار م6تم هب ر)ک و یب ی+ید Yدیا.ن
ی'FI هک ینامز ی:او دنوامد و e<اl bورt رای&ب دوب رMا3ب (ی%ام یتاLFM دو# هب ینا.یشپ و jزاس !ت رد داد و
هب را8نا دیاL5 kV< =پ Y(#ادرپ ر% ی&ک یگ+س یم *(#ادنا ی'FI (L"اوم ار رب ی'B *(#ادنا !ی&< !ب رو>+م
ی%0 *درک زا Yد+ت)B !یا ه.% J+س ار$ ~ی% ه0 ˜یدر8ن زا ی'B ه0 ندرک ه$ رس ˜(سا kV< زا Y()B ه8ن0 ا6ن0 ی.ن
*د+ناد *دنرو`Nم زا وا مت3س یم دی0 هک یم دناد هک ی.ن دیاب X(#ادنا S… Cو&"ا خیرات م% زا (&ن0 هک یرای&ب زا
ناBدی1Bرب م'5 و hL5 رد (6E ™)< R"ا+م و g:ا>م Vo ماک ی>3I شیو# رب (LیL< J+س یم د+نز و رب شیو#
Jنر یم هب 2دنزادنا !ی.% رMا# (سا یرای&بˆ Yهک زا هتIون یا% ی)&'" یزار ار زا نایم هدرب *دنا اریز
شناراBزور.% و ینا"و&'ی" رگید هک =پ زا وا هداز هدI دنا و را.I نان0 ,دنا *(&ین نو1"ا رب شنزرس و *ش%و8ن
رد ءهراب وا هب /ا+Iد ییوB 1ین هت#ادرپ و هب نا.B دو# هتIون یا% ی)&'" وا ار یب jزرا هدنادرB یبارا" 2دنا ی8ی
زا ن0 نا+.Iد (سا هک Aاتک ی"Q در:ا ی'5 یزار:ا ی" م'5 ار Pی6:Gا *هتIون رlان ور&# ینایداF@ 1ین رد نات&ب
*hLN:ا هدا6ن یا% یزار ار (سرد *هت&نادن روپ ا+یس رد خساپ ینوریب هک رد یشسرپ زا یزار هاوB *هدرو0 هتIون
ییوBˆ Y(سا وت !یا sارت5ا ار زا د.9م !ب یایرکز یزار ن0 i'8تم ?وa" هت"رB یا هک رب bای6:ا {رI (Iون و
زا د< دو# زوا7ت درک و ر\ن رد هشیI یا% ?وب نارا.یب ار (Iا`Bور" و /رEG دو# ار اوسر و ینادان دو# ار
را8I0 ءه1یگنا Xدرک !یا ی+.Iد ا% را8I0 !یت&3ن 2(سا نا"و&'ی" ام =پ زا */Vسا نارادرFماک هدیمان Pنای[اشمQ
دنوشیم اریز یاپ رد یاE یاپ نا"و&'ی" نانوی /ور هدا6ن دنا و رد دید نان0 ()گI یم هدو.ن هک یدرم رب یوس رگید
هنا#دور ا+I !یا 2د+ک (سد مک !ت"رB هشیدنا یا% ی)&'" یزار راک ار ییا7ب هدیناسر (سا هک رد ی#رب زا همانراک
یا% *ی)&'" یمان زا یزار هب نایم هدماین و هدو1"ا رب ن0 ی+.Iد ا% هک زارد نامز هر6$ یزار ار اب ربا یIومار"
هدناIوپ و زا ءهدر نا"و&'ی" jرا+ک هتIا`B 2دنا x S‡ اما !یارد هDبار دیاFن ی#رب زا نایاناد راBزور ار دایز (مVم
درک Vdم رBا روپ ا+یس رب یزار ی.ن (#ات ی.ن (&ناوت ([ارب هشیدنا یا% دو# ار دNب یزار زا یوس نای:وتم !ید
ا6ن0 2دریگب یNس د+تIاد اب داLتنا زا ینا&ک د+نام یزار هک ه'@ !یشن در# *دندوب دو# ار ;"اوم ناشن د+%دب و د+$ر%
اب Jنر یمVسا (LیL< ءاروام ن0 نایب اریز 2د+یا.ن ا6ن0 د+ت&نادیم هک ر6ب ?ا< (LیL< ار دوشی.ن هک اب ود (شگنا
نا6+پ درک ی+Nی هک اب bاداریا ا6ن0 رب یزار هشیدنا ییا% در# هنایارB یزار همدl ی.ن د++یب ه8'ب !یا داLتنا K.ک یم
د+ک هک ا6ن0 نا+5 !یnرتNم ه)&'" و hL5 ار یو&ب یرگید د+ناشک و هیواز دید ا6ن0 ار 4ر9+م هب هزو< یر8" دو#
ناI 4وDNم دنرادب هک هتF:ا هد5 ی (یا AاF:Gاوا ,دنا را.شب یم دم0 و (یرdکا Rبات رمGاو:وا !یا 2دندوب هت8ن م%
hبا@ رک`ت (سا هک ات نامز هک bرa< یزار رد دی@ bای< دوب ی&ک ار brرE داLتنا *دوFن bاداریا و هدر# یریB ا%
امو.5 =پ زا (I`Bرد bرa9ن0 رد هاBدرو0 ی نودب iیر< زاW0 یم دبای هب مسر 2نادر.ناوEان
هنوگنا.% هت)B دم0 یایرکز یزار زا Aا9lا ی:وی% (سا و دLتNم (سا هک ی:وی% یاراد ءا1Eا Zی&ب یz داNبا (سا و
دیوگیم hL5 ی.ن دری`پ هک هدام و نا8م *ن0 نا6Bان نودب ه8+یا اLباس هدام ای نا8م دوEو هتIاد دIاب دیدپ وا 2دی0 رب
هo &.# /د@ ‹+پ Q مید@ دوب P و نا6E ار eکرم زا !ی.% ‹+پ ر%وB و م&E ی:زا یم (&ناد هک bراF5 (سا زا hL5 Y
*?اN" *{ور *هدام نا8م و *نامز هب هدیL5 وا نامز و نا8م و (کر< و م&E یب (یا6ن مید@ (سا و نامز یر%وE
(سا هدنود و یب Q 2رار@ S‚ P
رتکاد gیبz fا ا)l !یارد هراب یم د&یون یزار Y رد هNیFD:ادNبام دLتNم رب دوEو ‹+پ مید@ دوب ی+Nی *;:ا# Y =)ن
*ی'ک ی:وی% *ی:وا نا8م ;'Dم ای *ءV# نامز ;'Dم ای ر%د و ار%اm یزار هدیL5 ار زا نایناریا هت"رB دوب اریز
یا.8< ناریا م% ‹+پ مید@ ار دLتNم Q 2دندوب S_ P
ه8ی1ی$ !یارد نایب داتسا gیبz fا ا)l هب هاFتIا هدم0 *(سا (&+یا هک یایرکز یزار Aر5 دوFن هک هدیL5 شیو# ار اب
در# ییایر0 یناریا Q ا% P هتسار0 وا 2دIاب دو# h%ا یر دوب و *م75 ی+Nی زا هاBداز bرa< (شترز 2رF.-یپ
ه8نا+$ یnا@ د5اl ی&:دنا د&یو+یم می:اNتX Y (شترز bراF5 دوب زا /ارت<ا هب شت0 و رون یا% *رگید داLت5ا هب
eیکرت نا6E زا ییا+Iور و *ی8یرات و هدیL5 رب ‹+پ bاz مید@ هک bراF5 (سا زا ;:ا# Y ?اNتم اراو%ا Q اد1م *P
=ی'با !.یر%ا Q *P Gوی% هدام Q یب h8I !یت&3ن *P نامز و 2نا8م x ]€ رlان ور&# و ینایداF@ زا ?و@ یزار یم
د&یون ی:وی%XY مید@ *(سا و اور (&ین هک ی1ی$ دیدپ دی0 هن زا ی1ی$ *!یر"ا&.:اداز Q ‰ ‡T زا 2P !یا hLن ا6:و@
Vماک !Iور (سا هک یزار هب یدبا ندوب هدام و ?ا9م ندوب ;'# زا */د5 ای هب {VDlا ی)&'" }ادباX دLتNم X 2هدوب x
]U یaترم یدنوار رد Aاتک خیرات ه)&'" رد ناریا یم د&یون هوV5X Y رب ی:وی% هک یزار ارن0 مید@ یم *درا.I
مید@ ندوب نامز و نا8م هک زا bا)l K)+یG هدام دنا =پ زا ?وF@ مید@ ندوب هدام ی:وی% Q ی.8< P (سا زارت<ا
*ری`پان اما =)ن ی'ک ار یزار ه'یسو yاFترا rدFم ی6:ا و ی:وی% رار@ *د%دیم (ماد@ ی:وی% رد نامز و نا8م V.5 یارب
rدFم ی6:ا ه)یmو و ی'.5 ی@اب ی.ن *درار`B اریز e'س ه)یmو (L'# یارب *;:ا# رد م8< ی)ن ن0 یزار 2(سا ?وLب
!یر"ا&.:اداز نا6E ار eکرم زا یا1Eا ی17تیG یم (&ناد هک زار" ندم0 و PsاFLتا Q هداشB ندI yا&FناX ن0 X
یا1Eا ی17تیG eEوم زورب و }و+ت (ی)یک رد نا6E (سا ی+Nی }و+ت ی)یک یIان زا }و+ت رد (ی.ک X 2 2 2 2(سا
]S !یا ش+یب ی:اNتم bرa< یایرکز یزار 4V# bایر\ن نای[اشم نو$ ر>نوبا یبارا" و !با ا+یس اب 2دوب ه8ن0
ی.ن ناوت یبارا" و !با ا+یس ی3'ب ار Vماک ;"اومان اب هشیدنا یا% ی)&'" و یدام داد.'@ Vdم 2دو.ن ردX ءار0 یبارا"
هاB ی'یا.ت هب یرگیدام هدید یم دوI ر>نوبا Y دLتNم (سا دیاL5 ی)&'" رد }وnوم ییادتبا ش+یر"0 زا راF#ا یF%`م
رتLی@د و هب دی<وت رت8ید1ن *(سا اریز دیاL5 Aابرا h'م و h9ن /1'ت&م /د@ هدام 2(سا x ]] اما ه8ی1ی$ ی.ن دوI ارن0
نا6+پ دو.ن (&+یا هک رد هNماE ه8یا ربا هایس دادFتسا ی+ید رب نا.س0 ن0 مکا< *(سا زا ه+یبات"0 یا% در# رون و یمرB
/زG دیاFن R@وت *درک و مک ادیپ دوشیم ینا&ک د+نام ءایرکز یزار هک رد هد8ت.'m ی ینا+Hن0 یب Cار% زا دابدرB وید و
*دد Oار$ دیIرو# در# ار 2دنزور"ایب
4V#رب نویF%`م و !ید نارGاس ر79تم هک رب ریی-ت یری`پان و یگنادیواE (Iاد+پ ا% و /ا8<ا دروم ?وF@ شیو# مس
رب !یمز یم *د+بوک bرa< یایرکز یزار دLتNمX Y دوب هک bا5VMا ی.'5 و ی)&'" رد ی@رت رب 2(سا ;FM هo :اLم
هریاد 4راN.:ا */Vسا رد Aاب یزار یو Y یزار Q _ ی5دم (سا هک زا e'Wا هo )&'" مید@ رتشیپ هت"ر (سا و یت< دو#
ار رترب زا وDسرا و نوMV"ا یم رد 2درا.I eM هo یاv.% yارLب (سا و رد ه)&'" شماLم Kید1ن yارLس ی:و =پ زا
یو ا.'&م یناد+.شناد د%او# دم0 هک یaNب زا ی7یاتن ار هک وا هب ا6ن0 هدیسر *(سا درM د+%او# *درک ه8نا+$ وا
هدیIوک (سا هک می:اNت دو# *ار !ی1گیاE bایر\ن نای+یشیپ رار@ 2د%د x ]^ !یا *را6mا هتI`B زا ه8ن0 !یFم (Nسو
ر\ن یزار راوBر1ب *(سا !یا هت8ن ار 1ین دیکات یم *دیا.ن هک یاو5د (یدبا هنوBر% /ا8<ا و !یناو@ و رماوا ی1ی$
شیب زا Kی هD&)س هpیوب 2(&ین رد دیکات در *(یدبا bرa< یزار یم د%او# دیوگب هک Kی هدیدپ زا هدیدپ یرگید
هب دوEو یم *دی0 دنزر" نودب ردام و ای نودب ه.3ت درم و نز Vlا hL5 ری`پ *(&ین اب !یا Aا&< یزار هتساو#
(باt دیا.ن هک }ادبا ?ا9م *(سا نو$ 2 2 2 Q هراو.% ر% 1ی$ زا 1ی$ یرگید هب دوEو یم دی0 P ]T رد (سا7+یا
هک یم ناوت ()B Cاسا رš ا`B هیر\ن یš .'5 /دLت هدام رب {ور د+$ هدس hF@ زا نا"و&'ی" *AرW bرa< یایرکز یزار
رد ناسار# رد |رI *(سا ه$رB شیپ زا یو رد خیراوت زا د+مدر# یرگید /ا+ب یر6شناریا Q هدرFمان P یم دوI هک
هo ت)گب رlان ور&# ینایداF@ رد Aاتک !یر"ا&.:اداز (.س یداتسا یزار ار هتIاد 2(سا ]… یدام یرگن *یزار هب
~ی% هEو در ;:ا#Q ای Phک hL5 Q hک و P ای اراو%ا Q اد1م ه8'ب 2(&ین P رو\+م زا هدیدپ یا% ادE زا ;:ا# hک و
eEاو دوEو:ا *(سا ه8نا+$ هب هدیL5 یزار دو>Lم زا (L'# رشب زا یوس ;:ا# hک ای اراو%ا اد1م e&ک Q Y م'5 و
را8ب ندرب ?د5 (سا و رشب دیاب هب رد@ *(@اM هب دنواد# هیFI *دوI و نو$ دنواد# ?دا5 *(سا می<ر و م:ا5 (سا ام
دیاب (F&ن هب /درم و نامدو# ?دا5 و می<ر میIاب و رد هار e&ک م'5 اIوک میIاب رد روما زا hL5 ددم Aوی5 2مییوE
دو# ار *میسا+شب زا *رF8ت *د&< *eaW *Oورد h3ب و مW می1ی%رvب و زا yار"ا رد یگباو3.% و AارI یرو# دو#
یراد 2Pمی+ک ]‡ یرای&ب زا دlاLم هک نا&نا ار هب اد# هیFI یم دزاس هک رد bروl hی.8ت !یا bا)l نا&نا یم
دناوت دو# ار دا1.% bا)l اد# هت&ناد و نو$ رو>+م kV< ;9:اانا دیوگب i:ا3م هدیL5 و رواب نویF%`م و (NیرI
ناشیدنا هدوب (سا hdم e&ک *م'5 دادما !ت&E زا hL5 یا7ب /ا8<ا *یداLت5ا 1ی%رپ زا م'5 *•—“ /د5 yار"ا رد
یگباو3.% و (:اد5 رBا 2ندو.ن q9ب ار هب ازارد *میناش8ن و ZL" یور ی8ی ود دروم زا bا)l ار هک یاد# د+&پ و
ینا&نا (سا و !ی5رشتم اب ن0 ():ا3م یم دزرو q8م مییا.ن داaت هHن0 ار هک یزار اب ناید+"رت !ید (Iاد را8I0
هدو.ن Vdم 2میا ه8نا+$ Gاب هت)B دI bرa< یایرکز یزار i:ا3م yار"ا رد یباو3.% اب نانز (سا هک رو\+م زا
انز و !ید+$ نز ار هب {ا8ن رد ندرو0 و 1ی+ک یریB یم !یا 2دIاب ()l ینا&نا و هناد+&پاد# رد hباLت اب !ید نازاب
اریز 2(سا رد (NیرI و !ید نز ه'یسو شیNت درم *(سا هب !ی.% Šا9: (سا هک ناBراFنز e%`م رد ارEا و }ا"د
ه8+یا زا Q نانز د+$ر% هک jو# دیراد P ]‚ *دیریگب ی.ن د+ناوت دا6E رب هی'5 !ی):ا3م !یا (.Nن fا هداد د++8ن و
نار8+م ارن0 ;یدنز و ر"اک هد+ناو# رس اریز 2د+ن1ن زا ›م دF:ا ی:او مت6:ا هک رب را6$ ات رب هدرا6$ و h6$ و
دlرا6$ م% (5ا+@ ناI م%ار" هدیدرگن 2(سا
ه8نا+$ رد خیرات (Ft (سا !ی+مو.:اریما م>تNم fاب (ش% را1% 1ی+ک (Iاد و ی8ی رگید زا ناریما /Vسا را6$ را1%
هیراE ه:و#دم (Iاد هک Kی د1.نز *ی.75 fادF5 ر%اM *یگ+Iوپ یارب ندنام رد bرد@ و یاnرا |وI و |وz ریما
نا+موم *!ید دlرا6$ رت#د ناوE یناسار# ار زا هداونا# یا% ناI هب روز هت"رB هب ریما نانا.'&م هب داد-ب یم
دتسر" ]_ و رد نامز !ی.% نا+مو.:اریما ا% م>تNم و دNب hکوت.:ا fاب (سا هک راش" رب یا%ورین ه)Dن یی و رد ?ا<
‹aن /1ی:انویسار hL5 Q ی[ارB رد P bاکو$ هشیدنا یا% یF%`م دراو یم *دوI و هار رب ه$وک یا% Kیراب در#
هت"رB یم ی8ی 2دوI زا !یا hیا&م q9ب رب |و'3م و ریW |و'3م ندوب ن0ر@ (سا هک رlا+5 د+$ر% یF%`م اما
hL5 یارB ه:1تNم رب |و'3م ندوب ن0ر@ رواب د+تIاد و یم د+ت)B رBا Q Y ن0ر@ زا 4رM دنواد# ;'# هدشن هدوب و زا
?زا د+نام دنواد# دوEو هتIاد =پ ن0ر@ م% د+نام دنواد# یدبا و ریW |و'3م (سا و ه7یتن !ی+$ یم دوI هک ن0ر@
*دو# دنواد# هنوB یی یمود !یا 2(سا KیرI (سا و یم د+ت)B هک ZL" دنواد# ?ا1یG و ریW |و'3م (سا و ن0ر@
?ا1یG رد 2(&ین یپ یریگEوا !یا q9ب دوب هک hکوت.:ا !ی+مو.:اریما q9ب و او5د ار رب رس نوتم ن0ر@ R+م درک و
hlا (ی@و'3م ن0ر@ ار هب هo :1+م دادترا /V5ا و 2 2 2دو.ن نایLیدنز ی+Nی /ر# نا+ید و نایونام و نا+یدیب نایر%د Q P
دروم راش" و رEز و راز0 R@او 2PدI ^€ q9ب رب نوتم ن0ر@ رBا R+م ی.ن *دیدرB ا.'&م hیا&م دایز یF%`م زا
یوس !یLیL9م و ا.'5 هب نایم هدیشک یم دI هک ر% /ادک ن0 R"ا+م ی>3I نا"ابایروب !ید ار رد رD# یم (#ادنا و
?وlا هک bو5د هب ندرو0 هب ن0 ار یم دندو.ن ریز ?اوس ی)ن hماک Vdم 2("ریم ی8ی زا hیا&م ددNت bاEوز و
هNیدو ی 1ی+ک !تIاد و *!ت"رB و رد !ی.% دروم هo :ا&م (:اد5 ی6:ا و (:اد5 نا+یشناE ی+یمز وا 2دوب
زا ر\ن در# نایارB و *ناتسرپاد# هنوگ$ یم ناوت !یا رما ار هنGدا5 دناو# هک نز و درم رBا نا&نا هدر.I دنوI
ی8ی ;< !ت"رB د+$ر% هک شIو# دیایب و |VM ارن0 دراد و یرگید یت< ادE ندI ار رگم ربا+ب hیGد یو@ 2درادن
ای0 !یا رما یم دناوت م8< یاد# ?دا5 دIاب رد دروم ود دو.ن Kی ˜نا&نا
/ود رBا Y نا&نا هدیر"0 (ساد# و ه.% ا6نا&نا رد د1ن اد# jاداپ و ر)یک نا&.% *دراد ار$ 1ی+ک و هدرب و:و نا.'&م
دIاب زا (.Nن یداز0 ی6:ا /ور9م هدینادرB هدI (سا و ار$ رBا انز ها+B (سا اب 1ی+ک ˜(ساور اریز یباو3.% اب 1ی+ک
?و.شم Q {VDlا ن0ر@ امX P (8'م م8نا.یا هدوب X هنوگHی% مسارم و یتا)یرشت ار Aا7یا ی.ن 2Pد+ک ^U د+نام
ندناو# هo FD# {ا8ن و Aا7یا و ?وF@ و روa< !یتدا6I و (ی[اnر نز و ای ی:و اتد.5 2وا رد (@و هو1W و *دا6E
نادرم رد ربارب نا.ش$ ر%وI و ای ناش:ا)Mا اب نانز ریسا یگباو3.% یم 2دندرک
رگم انز و یگباو3.% اب نز /ر9م و /ر9مان و 1ی+ک ی8ی ˜(&ین ای0 !یا رما یم دناوت م8< یاد# ?دا5 دIاب هک Kی
h.5 }ورشمان اب Kی ش3ب زا نانز ها+B و اب ش3ب یرگید اور ˜دIاب رگم 1ی+ک هo دیر"0 اد# (&ین و ای }ا.E اب 1ی+ک
|ر" دراد (F&ن هب ˜داز0 و اما رد دروم (:اد5 ناBد+یا.ن *ی+یمز ی+Nی !ی+مو.:اریما ا% هaیب ناراد —e%`م
!&9:اوبا ی'5 !ب !ی&< یدوN&م رد Aاتک kورم e%`:ا رد هراب hکوت.:ا fااب ریما !ی.'&.:ا یم دیوB یو 2 2 2X
را6$ را1% 1ی+ک (Iاد هک اب یگ.% هت)# 2دوب x هب !یا Aا&< وا رب هo وV5 نانز هک رد دی@ bای< (Iاد رد bدم
هدرا6$ ?اس ("V# شیو# ر% زور اب Kی 1ی+ک ون یباو3.% یم دو.ن و یارب 1ی+ک ی:وا هدرا6$ ?اس دNب (بون یم
دیسر هک ر.5 شت'6م (&+یا 2دادن (:اد5 !ی+مو.:اریما هک را6$ را1% رت#د ناوE ار رد ی&)@ /ا+ب ار&مر< یم
*دزادنا هب (بون هدرا6$ ?اس دNب یارب یک 2Kیر% ا% یم د+ناوت !ی+$ ینا&ک ˜د+Iاب ریما !ی+مو.:ا ا% ای ریما
!ینا7.:ا ا% ˜ و ار$ دیاب زا !ی+$ هNیدو یی }ا"د ˜د++8ن و R+م hL5 و در# 2د+یا.+ن
اما اب دوEو R+م هنارباE hک• وتم و Aوکرس *نایارگ'L5 دنور شیارB یو&ب در# رد دوEو ناBدنراد hL5 می'س د+$ر%
ینا6+پ و رودب زا مش$ روMاس ناتسدب *(NیرI رد ?ا< ‹aن و ‹&ن *دوب هک /ا7نارس رد نر@ /را6$ ات hیاوا نر@
م7+پ ه.3ت یا% ر`ب هدI و اما هت)8Iان ناFWاب یا6نات&Wاب hL5 نر@ ?وا ات ر#اوا نر@ /وس یر7% /ا7نارس یم د)8I
و هویم یا% هت3پ و !یریI راب یم *درو0 رد یو'6پ ه8ن0 یا.8< Q Y ند.ت یمVسا ات ر#اوا نر@ /را6$ رد ;یFDت
ی&ب زا ?وlا (.8< ینانوی رب یا+Fم یمVسا شIوک هدرک دندوب هک زا ری%اشم ا6ن0 ی8ی AوLNی !با ;9سا ید+8:ا و
رگید وبا دیز ی3'F:ا و رگید ر>نوبا یبارا" و رگید ناو#ا ا)>:ا و رگید ی'5وبا ا+یس هدوب رد 2دنا هدس /را6$
یر7% و هرود رپ شش#رد نایناماس هک نامز kوا q<اFم ی.'5 و ی)&'" را.شب یم *دی0 رBا هتسد یی رد ;یFDت
ی#رب زا ?وlا (.8< ینانوی رب یا+Fم یمVسا هتسد Q 2دندوب یرگید زا نایا+I0 اب هo )&'" ینانوی م% ات hیاوا نر@
م7+پ ?و-شم هدا)تسا زا ه.Eرت یا% راt0 ه)سV" دندوب و نان0 ه:1تNم دنا هک (یاW دو>Lم ناI رد ندرو0 ?وlا !ید
Kیب bروl ی.'5 و یLD+م و q9ب رد bاz و bا)l eEاو دوEو:ا و ?او<ا bا+8.م زا ادFم و داNم رب ;"و
(NیرI /Vسا 2Pدوب ^] یراک هک زورما ی#رب زا *نار8)+Iور *هزات دNب زا !ید+$ نر@ ([رE ارن0 ادیپ هدو.ن 2دنا
اما !ید+$ هدس شیپ د.9م !ب ءایرکز د+نام ر8یپ (&8I ری`پان Kی هوک در# دات&یا و هن ا6+ت شIوک ییا% رد ه+یمز
یتI0 نداد !ید اب ه)&'" ار !8.مان هدناو# در *دو.ن ه8'ب رب 4G ه:1تNم و نای[اشم یمVسا هک رب |و'3م ندوب و ان
|و'3م ندوب ن0ر@ hیGد ی)&'" یم د+ت&E hlا bوFن ار ریز ?اوس درب و ()B دنواد# Q Y ه.% ناBد+ب ار یوا&م ;'#
هدرک ~ی% =ک ار رب یرگید یرترب هدادن (سا و رBا مییوگب هک یارب ییا.+%ر نان0 (Eا< هب Aا3تنا ی&ک *(Iاد
(.8< ه-:اب یو یم (&یاب !ی+$ اaت@ا *د+ک هک ه.% ار هب R"ا+م و راaم ین0 و یت0 ناI هاB0 دزاس و ی&ک ار زا
نایم ناشیا رب یرگید یرترب د%دن و هیام 4Vت#ا و }ا1ن نان0 ددرگن و اب Aا3تنا /اما و *اوشیپ q5اب ن0 دوشن هک ر%
ه@ر" ا6+ت زا یاوشیپ دو# *یوریپ و نارگید ار eی`8ت د+ک و اب ر\ن „-ب هب نان0 و bا5ا.E یBر1ب رب !یارس
4Vت#ا زا نایم 2Pدنورب ^^ یزار ر% یتLیL< ار د<او یم (&ناد و دLتNم دوب هک Kی (LیL< د+$ هنوB هدI ی.ن
Vdم 2دناوت eI Kی (LیL< (سا و Jنر eI هایس *(سا ای0 یم ناوت iیرNت یرگید یارب Jنر eI !ییNت ˜دو.ن
ایو هنوگ$ !8.م (سا هک رد هDبار هب Kی *(LیL< د+$ م8< داaتم ار زا Kی RF+م رداl دوI و ر% /ادک ن0 م8<
دو# هب !ی5 (LیL< ری`پان hیدFت 2دندرB
Vdم رد Q Y هراب ‰ا>@ رد bاروت هدم0 (سا هک مش$ Y یا7ب مش$ و نادند یا7ب *نادند (سد یا7ب (سد و اپ یا7ب
اپ و Oاد یا7ب و 2Oاد رBا ی&ک مش$ /VW و ای 1ی+ک دو# ار روک د+ک وا ار هب sو5 ش.ش$ داز0 ر)س Q 2د+ک
*kور# Aاب (&یب و *م8ی S^ •• ]^ و 2P رد !ی.% ه+یمز رد ن0ر@ هدم0 (سا هک درم Y داز0 ار رد hباLم درم *داز0 و
هد+ب ار رد hباLم هد+ب و نز ار رد hباLم نز دیش8ب *هرLبX 2 U‡‚ مش$ X یا7ب مش$ و ی+یب یا7ب ی+یب و jوB یا7ب
jوB و نادند یا7ب نادند *هد[امX ^T ی:و X رد !ی.% دروم رد hی7نا هدم0 (سا و 2 2 2 Y ی&ی5 دومر" هدی+I Y دیا
هک هت)B هدI (سا مش$ یا7ب مش$ و نادند یا7ب نادند اما !م ا.شب یم میوB هک ییو7ماLتنا ZL" ;< دنواد# (سا و
(سوا هک یم دیاب یا1س نارا8%ا+B ار د%دب *ا@و: Q Aاب (&یب و مشI S‡ • S_ و P ای Vdم رد دروم bازا7م *انز رد
bاروت ررLم هدرک (سا هک رBا Y ینز اب یدرم د1مان دوI ی:و یرگید وا ار رد ر6I هت"ای اب وا ر&.% دوI =پ ر%
یود ناشیا ار هب هزاورد ر6I دنرFب و اب J+س ا% را&گ+س د++ک ات دنری.ب ر)س Q Y هی+dت Aاب (&یی و /ود S] و S^ P
و رد ن0ر@ gیر>ت یم د+ک هک نز راکانز و درم راکانز ر% /ادک ار دl هبرn |VI د+ن1ب و هنوگHی% ی.<رت نانادب
اور *دیرادم و !ی0 bازا7م رد روa< ی%ورB زا نا+موم /ا7نا دریB *رون Q S ی:و P رد !ی.% *دروم رد hی7نا هدم0
(سا هک ناFتاک Y و نای&یر" ینز ار هک رد انز هت"رB هدI دوب شیپ ی&ی5 دندرو0 و هب وا د+ت)B Y
یسوم رد bاروت هب ام م8< هدرک (سا هک !ی+$ نانز را&گ+س وت 2دنوI ه$ یم ˜ی+ک و ی&ی5 ()B رد Y bرو>+یا
ا.I م% !ی+$ *دی+ک yرشب ه8+یا J+س ی:وا ار ی&ک رب دزادنا هک دو# انز هدر8ن *دIاب و نان0 ات هب ر#0 ی8ی ی8ی
نوریب د+ت"ر *ا+<وی Q Aاب *متش% ] • U€ P ^T bرa< یایرکز یزار =پ زا ("ایرد !یا „@ا+ت ییوB ا% (سا هک
(یدn دو# ار اب e%`م و نایدا رد ا8تا اب دراوم ی'L5 /V5ا 2درادیم
!با |ارو رد Aاتک /Vسا و ینا.'&م /V5ا !یا (یدn ار زا یوس یزار !ی+$ هب یسررب هت"رB یم د&یون یزارX Y
رد رtا رگید دو# هک نو$ Kی هo د+&یون ی'5ا.سا زا ن0 داLتنا h.Nب درو0 و ارن0 در *هدرک یاEرب *هدنام هب هنوB یا
Cوارک Q و P 1+یپ Q و P یسررب Pی'یرباB Q هدرک *دنا ی#ات&B و یب ییاورپ دو# ار رد bاFtا رواب شیا% را8I0 یم
2دزاس
یزار یم د&یون /ا.تX Y دار"ا رشب رد (Iرس یوا&م هدوب و هب هنوB ربارب زا (F%وم در# رادرو#رب دنا و نا.یا
هناروکروک یارب ا6ن0 (نا%ا راب و یراو# نو1"ا 2(سا *ن0رب در# دار"ا رشب ار ردا@ د+8یم ات ;یاL< ی.'5 ار
ی'ی# دوز ,رد نایاوشیپ Q 2د++ک e%ا`م *P !یا یا%1ب رن اب شیر یا% *زارد ی.ن د+ناوت ا5دا د++ک هک زا !یرت8$وک
یرترب یو+Nم ای هنایارBدر# هر6ب یا هتIاد !یا 2دنا یا%1ب رن دو.ناو د++8یم هک زا یوس اد# یارب (یرشب /ایپ
هدرو0 دنا و یBدنز دو# ار رد هار رترب ی+یب دو# (F&ن هب نارگید یم د+نار`B و شIوک *د++8یم هدوت یا% /درم هار
هب نامر" یرادرب زا نا+3س fا هک هب یتسار رد رب هدنراد دوس و *هدیا" دو# *(سا6ن0 ه17Nم 2د+ناو#ار" یا%
*نارFمایپ یدایI و ه'ی< یرB و }رI ناتساد یا% یWورد !یرتBر1ب 2(سا hی:د ی$وپ و یBدو6یب نا+3س نارFمایپ
(&ن0 هک ا6ن0 (F&ن هب رگید8ی نا+3س دn و „یLن و ان نوگ.% هHن0 2د+یوگیم ار هک ی8ی زا ا6ن0 (LیL< نودب نو$
و ار$ *دنادیم رFمایپ رگید ارن0 را8نا و در *د+8یم اب !یا *دوEو Kیر% زا ا6ن0 ا5دا د++8یم هک ا6+ت وا (سار و (سرد
یم !یدب 2دیوB *eیترت هیا.نرود د65 دیدE اب bاروت „@ا+ت دراد و ن0ر@ هیا.نرود hی7نا ار (سردان یم 2دناو#
*ن0ر@ eیکرت یرو7.%ان هنا&"ا Q یا% œوپ و یa@ا+تم دIاFیم هک P هب هنوB هد+# یراد 4G دن1یم هک ریW hبا@ دی'Lت
(سا Ž رد ه8ی:ا< رد *R@او (ی%ام نابز و jراگن *ن0 ه.% هر3&م و هدو6یب *(سا hی:د یوریپ دار"ا /درم زا نارF%ر
یF%`م ار دیاب رد مسر و *bدا5 (+س و ی'F+ت ا6ن0 رد دربراک jو% و ناIدر# و7ت&E نایدا 2درک و *e%ا`م
*!ی+H.% هناگی eFس J+E یا% ی+ینو# هدI دنا هک دار"ا رشب ار هب زور هایس هدناشن نایدا 2(سا و *e%ا`م !ی+H.%
اب /ا.ت دوEو اب هشیدنا یا6یرB ی)&'" و ش%وpپ یا% ی.'5 ی+.Iد *دزرویم اریز ا6+ت !ی.% hماو5 دنا هک د+ناوتیم
(Iرس دسا" و نایز رو0 یرگ&پاو ا6ن0 ار را8I0 راتIون 2دنزاس یا% هب {VDlا CدLم یب jزرا و œوپ هدوب و
شیپ زا ه8ن0 یارب رشب هدیا" هتIاد *د+Iاب هب ا6ن0 نایز هدیناسر دنا Ž ی:ا<رد Q هک راتIون یا% یناتساب د+نام راt0
*نوMV"ا *وDسرا Cدی'@ا و *yارLس bامد# ینایاI هب (یرشب هدرک 2Pدنا ^… هشیدنا و ءار0 bرa< یزار ار هک !با
|ارو یب هدرپ و نودب (9'>م یشیدنا یا% هنانوFE نایب هدو.ن *(سا هب نایب ,دنا میVم رت ن0 ریاس !یLL9م و
نارگش%وpپ م% دییات هدو.ن Vdم 2دنا یaترم یدنوار رد Aاتک خیرات ه)&'" رد ناریا هب hLن زا 4راN.:اƒریاد
*یسرا" و ش%وpپ یرنا% Q !برک د+.شناد P یو&نار" رد هراب یزار یم د&یون هبX Y ر\ن یزار می:اNت نوBانوB و
„@ا+تم *نارF.-یپ 4V# (LیL< (سا اریز (LیL< د<او 2(سا
رد ه8ی:ا< e%ا`م اب رگید8ی د+a@ا+تم دا.ت5ا /درم هب نارس یF%`م یIان زا bدا5 و ی'F+ت e%ا`م 2(سا ی8ی زا h'5
ییا6گ+E (سا هک رشب *ار هب یت&ین یم *دناشک e%ا`م !.Iد ر8)ت ی)&'" و ;یL9ت ی.'5 یرنا% 2 2 2 2د+ت&%
!برک د+.شناد یو&نار" رد هراب یزار یم د&یون یزارX Y ءایFنا ار هداتسر" اد# ی.ن (&ناد و دLتNم دوب هک رادیب
ندرک /درم هo )یmو نا"و&'ی" *(سا ی:و هی'ی5ا.سا رب !ت3یگنا و رادیب !ت#اس Cو)ن یرتشیب ار ZL" راک ایFنا یم
*دندر.I یزار اب !یا هشیدنا ():ا3م یم درک و یم ()B /ا.ت دار"ا رشب یوا&م و ربارب دنا و hبا@ ?وF@ (&ین هک
دنواد# ی8ی زا دار"ا رشب ار د+ی1Bرب و ه)یmو bوFن و (یاد% نارگید ار هب وا !یا 2درا`Bاو ه)یmو bوFن 1E ه8ن0
‹یاتن یموI راFب درو0 ه$ ی'lا< دراد ˜ 1E یا6گ+E !ینو# و رواب یا% œوپ ه$ یر.t راFب یم هی'ی5ا.سا 2درو0
یم د+یوB رو\+م زا نداتسر" ایFنا (یاد% ا6نا&نا هب (LیL< ی+Nی هب !Mاب نایدا (سا و2 2 2 ی6گن0 ای0 نا"و&'ی" !یب
دو# 4Vت#ا دنرادن و e8ترم ZF# و ییاD# هدشن ˜دنا یزار رد خساپ یم دیوB !یا Y هت8ن هن هب Oورد yوبرم (سا و
هن هب *اD# ر% Kی زا ه)سV" ا6شIوک هدرک دنا و رب رtا ن0 هب هداE Aاوl هار هت"ای 2دنا x ^‡ رب هوV5 مساL:اوبا Q
وترپ رد P Aاتک هشیدنا یا% ی)&'" *یناریا ریز ناو+5 یزار و شیا%ر زا یBری# یم د&یون یزارX Y رواب دراد هک
اد# رBداد هت&یاب 2(سا ی !یا یرBداد (&ن0 هک رد ش+یر"0 نایمد0 یگ.% ار ربارب Q د+یر"ایب P و ی8ی ار رب نارگید
یرترب نارFمایپ 2د6+ن دو# ار رب ناBدی1B اد# یم د+مان هک یارب jزوم0 و ییا.+%ار نایمد0 هت3یگنارب هدI 2دنا
اد# یارب ییا.+%ر شناBدیر"0 یزاین هب ی7نایم و هداتسر" *درادن رBا وا ار ییاناوت ن0 (سا هک یرFمایپ ار اب هار
(سار ا+I0 *دنادرB ری1Bان !یا ییاناوت 1ین رد (سوا هک یگ.% ناBدیر"0 دو# ار هارب (سار ییا.+%ر یرFمایپ Q 2د+ک
و P یناو#ار" /درم یو&ب اد# 1ین راک هدو6یب یا (سا اریز رد رواب یا% *ی+ید (ساد# هک شناBد+ب ار هب هنوBر% هک
د%او3ب یم دزاس و یدب و ی8ین ار رد دا6ن نان0 یم زا Q 2دراک نایم هدوت ا% هی0 روDب هنو.ن هی0 US_ هروس نار.5
و هی0 ‚‚ هروس نانز !یFم دییات نایب یزار دناوتیم / 2دIاب م% P !ی+$ در# ی.ن دری`پ هک یاد# رBداد هب ی8ی زا
شناBدیر"0 ر6م دزروب و وا ار هب هاگیاپ یرFمایپ رBا 2دشکرب میری`vب هک !ت3یگنارب نارFمایپ زا یوس *(ساد#
ری1Bان دیاب رد ینابر6م و یتسود وا هب شناBد+ب 1ین ود ?د هنوگ+یدب 2میدرB یرFمایپ Q هن P ا6+ت اب ه+یشیپ ی هزور"
یا% ییاد# نو$ یرBداد و ینابر6م راBزاسان (سا هک دو# هویم ی+.Iد و ه+یک یزوت اب ناBدیر"0 اریز 2(ساد#
نارFمایپ ر% Kی !ید و رواب (Iاد و نا.یا هpیو یا ار دای+ب یم درا`B و ناوریپ !ید ا% و رواب (Iاد ا% اب رگید8ی هب
درFن و 1یتس یم *دنزادرپ اریز ~ی% Kی !ید یرگید ار رواب X 2درادن ^‚ یاL+5 د+'ب زاورپ یتسرد شیپ ی+یب ا% و
bایر\ن bرa< یایرکز یزار ار زورما رد د>6ن ?اس دNب زا وا 1ین ناوتیم هب (یN@او هد%اشم دو.ن هک هنوگ$
hباLت نایدا و e%ا`م زا Kی وس و !ید qی9ب hک رد ه'باLم اب hL5 و یداز0 و (:اد5 و ی@رت و ند.ت زا یوس رگید
ایند ار رد ,ا# و نو# هدیناشک (سا و شمار0 و یBدنز ار زا /درم هت"رB روDب 2(سا هنو.ن *نات&نا-"ا *ناریا
*نات&کاپ *نات&ی8Eات |ار5 و ه.% یا%روشک ایس0 و اLیر"ا و اپورا و *ا8یرما *نا.'&م *ر"اک *هNیI *یو&ی5 *دو6ی
*یبا%و *ییا6ب هی'ی5ا.سا و Aا1<ا ا6+یا هک هب ا%دl یم *دسر و ه.% رد J+E *دنا ه.% یم *د+شک ناریو یم د++ک و
یم *د+نازوس هک h&ن زورما ه.% د%اI *ءا+ب 2دنا bرa< یایرکز یزار هب (ی%ام !یا ه.% ییاواران ا% و یتش'پ ا%
ا.'5 یپ هدرب و ریس !یا Œداو< !ینو# و /درم ییا1B نا&نا Q یراز0 ار P ه$ رد RDLم ینامز هک دو# یم هت&یز و
hF@ زا ن0 ار رد خیراوت هN:اDم هدرک هدوب (سا هک /ا7نارس هب ه7یتن یی دسریم هک نو.aم ن0 ی)ن د+"رت 2(سا%
ه:ا&م در bوFن زا یوس bرa< یزار ار رتکاد gیبz fا ا)l م% رد خیرات bایبدا هدرو0رد یم د&یون یزار Q Y
REار هب bوFن یم ()B نو$ دنواد# ?دا5 (سا هo .% ناBد+ب شیو# ار یوا&م ;'# هدرک و =8Hی% ار رب یرگید
یرترب هدادن (سا و (.8< هo -:اب وا یارب ییا.+%ر ;'# !ی+$ اaت@ا یم د+ک هک زا !یا ;یرM دا7یا ه@ر)ت نایم ;'#
دیا.+ن و ناوریپ ر% یرFمایپ ار اب نارگید هب J+E و 1یتس راداو دزا&ن و bا17Nم و نای5دم bوFن ار 1ین ه5د# و
Jنرین X 2(&نادیم ^_ ی8ی رگید زا ?وlا bا.ی'Nت |V#ا bرa< یزار هک یIان زا نا6E ی+یب یدام و ی@رتم وا
هب را.I یم *دی0 دیکات رب b`: Q میاد *(سا P !یارد هDبار یش%وpپ (سا زا ی'5 CورD"ریم هک یم د&یون Y
bا.ی'NتX ی@V#ا یزار زا ر8)ت یدام و ی@رتم وا یIان یم *دوI ه8+یا ناراد.تNیرI و (&ی:0دیا ا% شIوک هدرک دنا
ات bا.ی'Nت یزار ار دn |V#ا و b`: ییوE „9م هو'E رB *دنزاس gی9l وا 2(&ین رد Aاتک bریس Q Pهی)&'):ا
رBا ه$ رب b`: Q میاد دیکات P یم *د+ک اما دیاب (&ناد هک !یا ?وlا ی@V#ا رد ربارب !یی0 ی@V#ا ا"ر5 و نوی6:ا هک
b`: Q یا% یNیFM ار ریL< د+تIادیم و یارب ندیسر هب b`: Q ;'Dم زا P زاین ا% و (.Nن یا% یNیFM 1ی%رپ Q P
د@ PPدندر8یم م'5 یم 2د+ک
یزار دیکات یم د+ک !8ی: 222 QQ رایت#ا !یا *bریس /1'ت&م ن0 (&ین هک نا&نا هویI !یnاترم د+% و ای jور
یرا>ن Q ار P رد (یناF%ر و او1نا رد هNموl ا% و ای هLیرM یN.E زا !ی.'&م ار رد 4ا8ت5ا ندنام Q دEا&م P و
,رت eسا8م و دا>ت@ا ی%اتوک Q رد P ندرو# و ندیIوپ هشیپ دو# د+ک و زا b`: ی'N" !یا Q نا6E مش$ P 2دIوvب
ه8'ب دیاب هدیدب hL5 رد `یا`: د++یFب و ییا6ن0 ار هشیپ د+ک هک e@او5 می#و و ,اندرد هتIادن 2دIاب
*ءا+ب !یا |V#ا یزار ی@رتم رت زا م'5 |V#ا (سا Pرو8یپا Q اریز |V#ا رو8یپا 4V#رب |V#ا *یزار نا&نا ار
هب هزراFم یارب !یمات یت3FIو# ی.نرب *د1یگنا |V#ا رو8یپا |V#ا hمuت Q (سا P هن ,ر9تQ PP T€ bا.ی'Nت
|V#ا یزار !ی5 bا.ی'Nت ی@V#ا ,د1م هک وا ار رF.-یپQ ایند زاس و 'Fم یداI یم P *د+مان یم ریما 2دIاب !ی&<
ی7+# هo د+&یون یناریا ی8ی زا ?وlا ی@V#ا ,د1م Q رF.-یپ ایند زاس و 'Fم یداI ار P !ی+$ یم د&یون 4د%X Y
ییاW bای< یرشب رد ر8)ت ,د1م م% bداNس !یا ینا6E دوب و م% bداNس یور#ا دوب هک ش'یاسو ار نا&نا یم
(&ناوت !یارد نا6E م%ار" 4V#رب 2دزاس ینام هک یم (Iاد+پ اب د%ز و ایند ی1یتس و یرود زا b`: یا% یدام و
را6م ندز رب زاین یا% ی&+E و یت3س یشک و (یمور9م یش$ ناوتیم هب اد# رد 2دیسر ر8)ت ,د1م ندرو0رب ?ایما
ینا&)ن نا&نا و داI !ت&یز و زا (.Nن ا% هر6ب د+م ندI ه'یسو ندو.یپ ;یرM ?ا.ک ی<ور یL'ت یم 2دI
اب هN:اDم !ی.% رادLم زا ی'یا&م هک رد نوتم یت+س KیسVک Q REار P هب دیاL5 ,د1م دروم وگت)B رار@ *هت"رB
هEوتم یم میوI هک وا هدیL5 (Iاد رL" و (یمور9م نا&نا ار هب دا&" یم دناشک و ندرو0رب زاین یا% یرD" eFس
{Vlا وا یم *ددرB ا`: دیاب hیاسو هت3یگنا دوI ات هo .% /درم د+ناوتب زاین یا% یرD" ناI ار هدرو0رب *دنزاس و رد
!ی5 ?ا< دیاب Rنام دایز یور ناد+مز0 دI ات نز و ?ام ار رد را>9نا دو# ناI رد هدرواین نارگید ار رد رL" و
(یمور9م هاگن 2دنرادن x TU اب هEوت هب bا.ی'Nت ی@V#ا یزار هک رد Gاب زا ن0 رکz h.Nب دم0 و bار8)ت ,د1م هت)B
یم میناوت هک ر% ود درمدار در# رد Kی (کر< *هناشی8.% یو&.% و یزاوم یو&ب !یمات Kی نامر0 اب bوا)ت یا%
*ینامز ری&م هدو.یپ دنا و ر% ود زا Kی هر7+پ هب رون در# نایرون هدیدرB هر7+پ 2دندوب یی هک bرa< (شترز
یورب ا6نا&نا ه8نا+$ 2دوشB یم میناد در# یتشترز 1ین ابX Y (یناF%ر و ,رت *ایند kاودزا ندر8ن و *(nایر
i:ا3م نامر0 2(سا یBدنز یداI و یت3FIو# (سا هک اب شIوک رد !یا نا6E اب ییاسر یو+یم ?ا.ک Q یو+Nم *P
زا هار یBدنزاس و ید+.ش%د (سدب یم یارب 2دی0 یداI دیاب دیIوک ات ربارب هب نونا@ *اIا !یب !ت و ناور زا Kی وس
و !یب در" و }ا.تEا زا یوس رگید م% یگ+%0 هب دوEو 2درو0 x TS رواب یا% ی)&'" و ی@V#ا یزار اب دوEو ه8ن0
اFیرLت یرای&ب زا راt0 J+&نارB !یا ‘ر1ب درم ه.% نامز ا% ار !ی5رشتم و Kش# ناشیدنا یF%`م رد ا8تا هب h6E و
ا)E زا !یب هدرب دنا اب ه.6ن0 رد راt0 ناد+.شیدنا و نا"و&'ی" |رI و AرW ریtات ارن0 ناوتیم هد%اشم هت)B 2دو.ن هدI هک
رد هدس U] یدVیم !ی:وا د+.شناد یبرW هک زا راt0 ه.Eرت *هدI یایرکز یزار هدا)تسا هدرب bرF:0 Q ی: (نارB P
ینا.:0 bرF:0 2(سا ار ن0رد هرود هب (F&ن /اLم jد+'ب bرF:0 ‘ر1ب یم د+ت)B و وا هب یوDسرا نور@ یDسو
رو6شم 2(سا x T] هوV5رب یرای&ب زا یا1Eا bا.ی'Nت ی@V#ا و ی)&'" bرa< یایرکز یزار ار رد ه)&'" و
?وlا |V#ا ازو+یvسا 4و&'ی" یمان نر@ U… اپورا یم اب 2میبای ™)< !یا هت8ن هک ازو+یvسا 4V#رب یایرکز یزار
هک زا Aا9lا ی:وی% یم *دIاب وا رد هرمزX Aا9lا هی.&ت رکz هدیدرB (سا اما 222 هo )&'" jا Vماک ی:Gدتسا (سا
و ~ی% یرما ار د+نام Q یایرکز یزار 1E P hLNت رد =یسات ه)&'" (ی'#دم هدادن *(سا د+$ر% وا م% ی'5ا هo Fترم م'5
ار نادEو و دو6I دنادیم اما نادEو و دو6I وا د+نام ?ا8ساپ و *ا"ر5 راک ?د (&ین و ZL" یIان زا hL5 (سا bراFNب
رگید شت.8< |ارIا و شIور !Iور ییاشم 2(سا x T^ Vdم رد دروم bا.Nن یBدنز و هدا)تسا زا `یا`: یBدنز
bرa< یزار یم رایت#اX Yدیامر" !یا bریس /1'ت&م !یا (&ین هک /درم هo ویI ناnاترم د+% ار رد !ت#وس م&E و
ند+8"ا رب !%0 هت)ت یو هo ریسا (یونام ار رد ,رت }ا.E و یگ+سرB و یگ+شت و دی'پ !تIاد6گن *دو# و ای jور
یرا>ن رد (یناF%ر و ییاوا1نا رد Rماوl و ای هLیرM یN.E زا !ی.'&م ار رد 4ا8ت5ا رد دEا&م و ,رت eسا8م و
را>ت@ا رب مک یکارو# و (Iرد یکاIوپ رایت#ا د++ک و زا bا`: ی'N" مش$ د+Iوvب ه8'ب دیاب هب هo دید hL5 رد `یا`:
درگ+ب و زا ا6ن0 رد د< ?ادت5ا هر6ب دریگب 2 x TT رد !ی.% نو.aم زا ازو+یvسا یم میناو# هک یم دیوB زاX Y دو#
!تI`B و یBدنز شیو# ار hMاب ندرک و ,رت ایند !ت)B ('یa" *(&ین ('یa" h.5 ندرک هب یاaتLم RFM و
یراش"اپ رد یاLبا دوEو شیو# (سا و نو$ هودنا ی"ا+م !یا رو\+م و یداI د5ا&م (&ن0 دیاب هشی.% نامداI دوب زا
bاNت.ت دیاFن دو# ار /ور9م *درک رد د< ?ادت5ا دیاب درو# و دیIون و یوب jو# دیاب *دییوب ییاFیز و ا)l دیاب *دید
J+%0 یا% نوزوم ار دیاب *دی+I gیر)ت دیاب درک یت< زا (+یز و شیار0 م% دیاFن 1ی%رپ (Iاد و رBا !یارد روما yار"ا
د++8ن و د< ?و.Nم دنراد هک زا ییاناوت دوEو نا&نا د%ا8ن ه8'ب دیا1"ایب ندیسر هب ?ا.ک یرای یم د+ک اlو># رBا
رد ی`یا`: هک رد ندب Rnوم ‰ا# دراد رارlا دزرون و رتشیب هب یتاNت.ت د+یارگب هک هی'ک RFM ار jو# یم د+ک و
{ر" و yا&Fنا یم X 2درو0 T… رد Kی ه%د و د+$ ی:اس دNب زا یزار یم می+یب هک bریس هیارا هدI وا رد هاBراک
هشیدنا در# هنایارB داتسا رو>+موبا د.9م !ب د.<ا یLی@د ی3'ب ?و9" ارNش:ا هرود نایناماس هنوگب ی هدرش" رد Kی
را$ هراپ یرNI نایب Yددرگیم
یLی@د را•$ ('># (سدی1Bرب یتیگب زا ه••••••.% یبو# و یتIز
(F: bو•••@ای Jنر و هo :ان J+$ یم نو# Jنر و شیک یتش%درز
اب ش+ی1B !یا را$ ('># هک bرa< یLی@د رد یپ ن0 دI ات شیارس هما+%اI (#رد !شB– در# ار هک ه'یسوب
نارادرFت Aر5 هدنا8ش# هدI دوب یناFWاب هدو.ن هک h&ن ا% ار هب نات&Wاب یا% 1Fس در# ار" دناو3ب ات مش$ یا% ناI
هب رون Aات"0 در# !Iور ددرB اریز شیک یتشترز هن !ید یدFNت ه8'ب !ی[0 !تسویپ هب در# 2(سا
bرa< یایرکز یزار رگشیاتس hL5 و در# و 2(سا زا ن0 ‹+پ مید@ هک ن0رب رواب *دراد یاتود ارن0 ی< و h5ا"
یم هک 2دناد !یا ود ;:ا# و =)ن ی'ک یم یزار 2دIاب رد هیوپ یت&% !یدب رواب (سا هک ;:ا#X Y /ات (.89:ا و
hL5 /ا.ت و „9م (سا و و6س و (')W وارب هار ی.ن 2دبای x T‡ !یا ه:ا&م ی+Nی ارFم ندوب eEاو دوEو:ا زا و6س و
اD# رد bاz شیو# دای+ب bار8)ت نویF%`م ار *دنازر: اریز !یا hlا یا5دا ییاوشیپ و (ماما ار ی)ن یم د+ک اریز 2
نایدا و e%ا`م هک ر% /ادک /ا8<ا و RیارI شیو# ار ی:و1ن د+نادیم و هب rدFم د<او م% اoکرتشم هراIا *دنراد رد !ی5
?ا< رد i:ا3ت و داaت و 1یتس د+ت&% و /ا8<ا و RیارI ا6ن0 داaتم رگید.% (سا و ر% /ادک ه8نا+$ bرa< یزار
gیر>ت هتIاد دو# ار ;<رب یم *دنرا.I هک !یا داaت و hباLت نایدا و *e%ا`م دو# „@ان Kی د<او ی1کرم hL5 یم
*ددرB اریز hL5 hماک و hL5 hک ی.ن دناوت e8ترم و6س و اD# *دوI دنواد# هنوگنا.% هک یایرکز یزار هب دوEو
,اپ و ه1+م وا رواب دراد زا ر% هنوB و6س و یاD# یرب هیارا 2(&% ی (#ا+I دنواد# هیاپرب hL5 و در# (سا هک
نا"ابایروب e%`م ار راداو هب ():ا3م اب hL5 و در# یم دیا.ن و ه)&'" و م'5 ار ر)ک یم *دنرا.I ات hlا ییاوشیپ و
(ماما ار ™)< هدو.ن د+Iاب و /درم ار رد دFNت و یBدرب نورب زا هزو< در# و یداز0 2دنراد6گن
هب ?و@ 4ورNم نا.:ا5ˆ Y !ید هراو.% رد ر% ی+ید هک هدوب دنا ?ادE یLD+م رد رما !ید ار میر9ت هدرک و زا /درم
یم د+تساو# هک ر% ه$ نارF%ر ی+ید یم *د+یوB rدFNت هدرب Q راو ندرB P د+6ن و رد رما !ید نو$ و ار$ د++8ن و اب
bGدا7م یمVک ناI ناراد+ید ار (F&ن هب !ید ییاد# هب KI و دیدرت *دنزاد+ین یارب ن0 هدوب هک /درم هب !یا bا8ن
ی)+م یپ دنرFن و زا jزرا یا% !ید نادرBور 2دنوشن x و ور+یزا اب در# و hL5 ی+.Iد یم دنزرو ه8یروDب هت)B *دم0
!با *هی.یت رد bدیLN:ا (یو.9:ا یرF8:ا (Iون !موم Y ,اپ !ید دیاFن رد ربارب در# رس دور" 2درو0
رد ه8ی:ا< ناد+مدر# د+نام یایرکز یزار هب !یا نا.یا *د+تIاد هک دنواد# ار 1E زا هار در# ی.ن ناوت (#ا+I و دLتNم
دندوب هک *در# یوترپ زا رون (سوا ه8نا+$ bرa< یزار یم د+یامر" bای<X Y نا&نا Q زا P وا نو$ رون زا
دیIرو# ناaی" یم و Q 2د+ک رد دروم =)ن ی'ک bرa< یزار یم دیوB زا Y P =)ن ی'ک 1ین bای< د+نام رون
هد+کارپ یم دوI و وا ا+ب هب (ساو# Rناl هب ی:وی% ;'Nت (&E و رب رtا !یا ;'Nت یا6ترو>ب نوBانوB اب وا eیکرت
دI و زا !یا }ون eیکارت bاوا.س و رlا+5 و /ا&Eا bاناوی< هEوب h.کا دیدپ =vس 2دندم0 ;:ا# رب =)ن *هnا"ا
hL5 درک و hL5 ار زا ر%وE (ی6:ا دو# یوس /درم م:ا5 داتسر" ات =)ن ار رد h8ی% یمد0 زا Aاو# نارB د1یگنارب و
ودب دیا.+ب هک !یا م:ا5 یاE وا (&ین و ات رد م:ا5 ینGوی% (سا ییا%ر زا /G0 رو>تم ی.ن دIاب و نو$ =)ن زا !یا
(LیL< ی6B0 ("ای و (&ناد هک رد م:ا5 ‰ا# شیو# ی+Nی م:ا5 یو'5 (<ارب زاب دسر نادب |اتشم و زا نا6E ر`<رب
د%او# دI و دNب زا (@را)م یوس ن0 نا6E kور5 د%او# درک و داب•ادبا رد ن0 ی@اب د%او# اما 2دنام =)ن !یدب /اLم
دسرن رگم زا ;یرM ه)&'" و ر% =ک ه)&'" دزومایب و م:ا5 شیو# ار دسا+شب و مک راز0 دIاب و شناد دزوم0 زا !یا
bدI ییا%ر دبای و رگید Cو)ن !یرد م:ا5 ناد+$ ی@اب یم د+نام ات ر% ی)ن رد h8ی% یدرم ی)&'" (.س eی`6ت دبای و
د>@ م:ا5 شیو# د+ک و نو$ /ا.ت Cو)ن رشب !یدب ه'<رم دندیسر و ه.% هب =)ن ی'ک زاب دندI م:ا5 نا8ما هار یت&ین
دریB و ی:وی% زا د+ب bروl هداشB دوI و نادب ?ا< زاب ددرB هک رد زور ?وا هدوب 2(سا x T‚ و هنوگ+یدب ه8نا+$
هت)B دI bرa< یزار ?اN)نا ی:وی% ی:وا زا ;:ا# و =)ن ی'ک هک ی< و h5ا" دنا و (یN@وم نامز و نا8م ار هن ی<
و ین h5ا" و هن hN)+م *دنا هب bاFtا هدیناسر و ,رد !یا }وnوم ار ی8تم رب hL5 و در# هک زا ن0 هب ناو+5 ه)&'"
/ان یم درب yوبرم یم !با 2دناد دIر دی:و:اوبا Q د.9م !ب د.<ا !ب دIر هک P د+نام bرa< یزار eیFM و 4و&'ی"
رد نر@ م7+پ یر7% دوب رد دییات هدیL5 یزار یم دیوB !یدX Y 4و&'ی" و *ر8)تم !ید hL5 و نا%رب (سا هک ه'یسوب
ن0 ناوتیم هب kرادم ی:ا5 دیسر و /ا7نارس رد یBدنز و (ی:زا hL5 ?اN" (کرI *(&E !با دIر م% د+نام یزار اب
یا6L" یرش@ ;"اوم ه8یروDنا.% 2دوFن نان0 1ین !.Iد یب ناما وا 2دندوب x T_ !یا هت8ن hبا@ دای یرو0 (سا هک رد
Aاب ('یa" =)ن و ('یa" م&E !یب bرa< یزار و bرa< !&9:اوبا دی6I ی3'ب یتارmا+م هدوب (سا هک هدیL5
دی6I ی3'ب رد Aاتک ناوl (.89:ا نا.ی'سوبا یLD+م هدوب هک زا ن0 یرا>ت#ا (سدب (سا و ن0 را>ت#ا ار رتکاد
gیبz fا ا)l هب hLن زا hیاسو (ی)&'" یبG ر8ب د.9م !ب یایرکز یزار هدنرو0درB ?وپ Q Cوارک رد P خیرات bایبدا
رد ناریا hLن هدو.ن و 2(سا م% ربا+ب Rبا+م *یLیL9ت bرa< یزار 1ین رب در bایر\ن دی6I ی3'ب یFتک هتIون 2(سا
دی6I ی3'ب دیکات رب b`: =)ن دراد رد ه8ی:ا< هب هدیL5 bرa< یزار b`:X Y یرما یدوEو (&ین و bراF5 (سا زا
(شBزاب هب (:ا< یNیFM دNب زا kور# زا ن0 و ای ییا%ر زا یزار 2م:ا دLتNم (سا هک دیاب زا bا`: ینا.&E شیب زا
ه8ن0 (Eا< م&E نادب (سا% مش$ میIوFب و دیاب م% دو# 4ور>م هFشت دنواد3ب زا ;یرM م'5 و ?د5 می+ک X 2 …€ هب
ر\ن یزار ?ا.ک Aو'Dم هک رد یپ ن0 *میراv&%ر hی>9ت b`: ینا.&E (&ین ه8'ب e'M م'5 هب راک !تIاد ?د5 (سا
ش%او# 2 2 2 =)ن شکرس و RFM •یر< ام ار هب ?اFندب bا`: ین0 یم *دشک !8ی: *?د5 4V#رب ام ار زا یM !یا
;یرM ی6ن یم د+ک و هب یروما iیرI رت یم 2دناو# x …U ?د5 رد b`: یBدنز نا.% هشیدنا bرa< (شترز هدوب
هک دNب ه'یسوب ,د1م !یا هشیدنا ریز راNI /د5 را>9نا `یا`: زا یوس ناد+مروز و نا>یر< ریش.I *(سدب و ه.%
یبو# یا% `یا`: یارب ه.% و ?ام ه.% {رDم هک 2دیدرB ا6+ت رد دروم نز هب هباdم !یرت6ب b`: و !یرتاFیز (.Nن
یدنواد# هک نابابرا •یر< هک یارب (سدب ندرو0 و را>9نا ن0 نارا1% د+"رت یF%`م هت#اس *دندوب هب jور# دندم0
و ی5دم دندI هک ,د1م نز ار م% یکارتIا یم *د%او# رد ه8ی:ا< ,د1م ‘ر1ب یم ()B دیاFن Gوا نز ار 1ی+ک
در.I و ایناt رد 4ر>ت ن0 یب یت:اد5 دو.ن هک ی8ی e<اl ا6%د و ا%دl و ا%را1% 1ی+ک دIاب و یرگید دناوتن هب
Kی نز یسرتسد ادیپ 2دیا.ن یا7ب e>W هنارباE !یا دوEوم ینا&نا و b`: !یر"0 دیاب هب ا6ن0 رایت#ا و یداز0 داد ات
ر% /ادک درم یBدنز دو# ار هتIاد دIاب و ر% یدرم e<اl نز اما 2ددرB !یا درم iیرI رد hباLت اب نایدا رار@
2(Iاد هب !ی.% Šا9: (سا هک bرa< یایرکز یزار یور ?د5 دیکات یم دزرو و ?د5 ار ینامز !8.م یم درا.I
هک در# هب Oارس نا&نا دی0 و bاداIرا نایاوشیپ و ناماما ار 4V# ?د5 و hL5 یم یدیکات 2درا.I هک یVN:اوباX
یرNم 4و&'ی" و ر5اI یا+یبان Aر5 Kی نر@ و مین =پ زا یزار رد راNIا دو# هراIا یم د+ک هک hL5X Y !یرت6ب
اوشیپ (سا و اب دوEو *!یا یزاین هب /اما (&ین و یم دیوB /ا8<ا i'ت3م نارF.-یپ eEوم bواد5 یا% ناوار" هدI
2(سا x …S دیاب 4ارت5ا دو.ن هک jواک و ("ایرد یا"ر† ش+یب ی)&'" یزار و شیا.ن و نایب ن0 هنوگب راوا1س زا
د< و (ی<Vl !یا م'@ (&ین hب یراک نا"و&'ی" نارگش%وpپو hیا&م ی)&'" 2(سا
bرa< یزار هد1ناپ ?اس eI و زور ار 4رl iی:ات RماE ریFک نا.% Q یوا< هدو.ن P !باX 2(سا میدن رد
(سر6):ا رد {رI ?ا< یزار زا ?و@ ی8ی زا خیاشم یر یم د&یون یدرمX Y (سا میرک و *راکو8ین (F&ن هب /درم و
هب ناریL" و نارا.یب هب هo زادنا نابر6م و اب ("rر *(سا هک یررLم ینVک ناشیارب رار@رب هتIاد و هب یراتسرپ و
bدای5 نان0 یم دور و زاب یم ~ی% 2ددرB (@و زا Aاتک و ه3&ن *یرادرب یزار ییادE *(Iادن رت.ک یت@و دوب هک
یورب رد می0 و یو ار ?و-شم {ا&+تساب ای هدو&م و ای ی&یو+کاپ 2م+یFن x یزار ;Iا5 یب رار@ شناد دوب هکا+$ رد
(I`Bرس وا یم د+&یون زا Y yر" م'5 یتسود Oار$ دو# ار یورب راوید یم دا6ن و Aاتک دو# ار یورب ن0 راوید
هی8ت یم داد و هب ندناو# یم (#ادرپ ات رBا Aاو# وا ار رد *دیابر Aاتک زا شتسد *دت)یب وا رادیب دوI و هب هN:اDم
دو# همادا X 2 2 2د%د …] رتکاد ید6م ;L9م رد Aاتک 4و&'ی" یر زا bGاسر وا رد ود ه9)l و مین /ان یم 2درب
X …^ bرa< یایرکز یزار یت@و رد در ر8بوبا Q !ی&< را.ت هک P Aاتک eD:ا ینا<ور:ا ار هب دLن و „)ت دریگیم
هب خساپ وا Aاتک ی" Q „)ت e'D:ا ینا<ور:ا ی'5 !ب را.ت:ا ار P یم د&یون و h>" (&3ن Aاتک ار رد ('یa" و
شیاتس hL5 و در# ‰ا>ت#ا یم Žد%د یراک هک د+$ ?اس دNب bرa< یسودر" ‘ر1ب یم د%او# ن0ر@ م75 ی+Nی
هما+%اI ار دNب زا bدا6I یLی@د د+مدر# همادا هداد و هب /ا7نا *دناسرب زاW0 ار د+نام یزار اب شیاتس در# رار@ 2د%دیم
یت@و شیاتس در# ار زا یوس یزار و دNب رد هما+%اI هب یناو#زاب یم مت"رB دایب ن0 دورس Q !6ک P•— “ییا8یماE
/دات"ا هک ه$ هناد+.Bوس هت)B دوب Y
ودX (#رد روا+ت رد ود هنارک دور
(سد شیاین رب نا.س0 د+'ب هدرک دنا
ر% ود زا Kی دور راب A0 یم د+Iون
ناWرم رEا6م ی%اB رب ه#اI یی زا !یا و هاB رب ه#اI یی زا ن0 یم 2د++یشن
هشیر یا% ا6ن0 رد یا"ر† دور رد jوW0 م% ور" هت"ر دنا
اما —ایاد#
ار$ ا6ن0 یورایور اب م% !3س ی.ن ˜د+نز X …T
=پ زا ندناو# دورس اب شیو# مت)B Y
یا د+مدر# ر5اI (FMا3م • —“ییا8یماE رد !یمزرس !م یم *دناوت روپ *ا+یس ر>نوبا *یبارا" دی6I *ی3'ب رlان
ور&# یناگ.ی و ر3" یزار اما 2دIاب یایرکز یزار و یسودر" ربارب م% زا یو8س در# !3س هت)B 2دنا
یارب ه8+یا ینوگ.% ش+یب !یا ود دنواتس !یشن در# و م% راBزور ار هب !یLی هت)B میIاب (&3ن شیاتس در# ار زا
bرa< ءایرکز یزار هب را>ت#ا هب شناو# یم میریB هک bرa9ن0 در# ار رد h>" ?وا Aاتک ی" „"ا eD:ا
ینا<ور:ا ی'5 !ب را.ت:ا !ی+$ هب شیاتس یم یراBدیر"0X 2دریB هک شمان ‘ر1ب *داب در# ار زا ن0 هب ام ینازرا
(Iاد هک هب jددم میناوتب رد !یا ایند و ن0 *رگید زا ه.% هر6ب یشک ییا% هک ?وlو ش:و>< رد RFM نو$ ییام و
(Nید هدا6ن هدI (سا د+مر6ب در# 2میدرB !یرتBر1ب e%اوم اد# رب (سام و ~ی% ی1ی$ (&ین هک رد دوس یناسر و
هر6ب یش3ب ن0رب اب 2دی0رس در# رب نایاپرا$ یرترب هت"ای اب 2 2 2میا در# هHنادب ام ار رترب یم دزاس و یناBدنز
ام ار !یریI و اراوB یم *د+ک (سد یم میبای و رب (ساو# و یوزر0 دو# یم *میسر هب (Mاسو در# (سا هک !ت#اس
و را8ب ندرب یتشک ا% ار هت"ایرد ه8نا+$ 2میا رب !یمزرس یا% رود هدنام یا هک ه'یسوب ایرد ا% زا رگید8ی ادE هدI
دنا hlاو هتشB ی8I1پ 2میا اب ه.% ییا%دوس هک یارب !ت دراد و /ا.ت نو+" رگید هک یارب ام هدیا" یم *دناسر رد
یوترپ در# ام ار ?ا< هدم0 اب 2(سا در# هب روما „ماW و 1ی$ یا% هک زا *ام نا6ن و هدیIوپ دوب یپ یم هدرب 2میا
هب h8I !یمز و *نا.س0 (.\5 دیIرو# و هام و رگید نارت#ا و داNبا یا6شF+E نان0 هت&ناد یورب 2 2 2میا !ی.%
در# ی1ی$ (سا هک یب ن0 Rnو ام انا.% Rnو نایاپرا$ و ناکدوک و ناگناوید د%او# *دوب در# (سا هک هب ه'یسو ن0
?اN"ا ی'L5 دو# ار شیپ زا ه8ن0 رب Cاو< را8I0 دنوI رو>ت یم می+ک و زا !یا ر`گ%ر نان0 ار نا+$ رد یم میبای هک
ییوB Cا&<ا ناI هدرک *میا =vس !یا bروl ا% ار رد ?اN"ا ی&< دو# نایا.ن یم می+ک و (LباDم ا6ن0 ار اب هHن0
رتشیپ hی3ت و یرگتروl هدرک میدوب رادیدپ یم 2میزاس
نو$ در# ار !ی+$ kرا و هیاپ و هیام و ی%و8I (سا راوا1س (سا هک شماLم ار هب یت&پ *میناش8ن زا ش%اگیاپ دور"
*میرواین راک یا% دو# ار ;"اوم ن0 ریبدت می+ک هاگHی% 2 2 2 دیاFن یو% ار رب ن0 یBری$ دیاب 2 2 2می%د یو% و
Cو% ار (nایر می%د و 2 2 2 روF7م و jراداو می+ک هک زا رما و ی6ن در# نامر" درب رBا !ی+$ می+ک /اLم و
jزرا در# رب ام ادیو% یم دوI و اب /ا.ت ییا+Iور دو# ام ار نایرون یم 2د+ک x …… ه8ی[اE bرa< یزار در# ار
اورنامر" یم دیاتس و دیوB دیاFن ارن0 رFنامر" *میزاس هEوت هب !یا رما (سا هک نویF%`م و !ی5رشتم رد ?وM خیرات
یNس هدو.ن دنا هک زا در# و hL5 دی1ی%رvب و !ید ار رب hL5 و در# مکا< ه8نا+$ 2د+نادرگب VF@ م% هت)B *دI !یا
هی.یت رد هدیLN:ا (یو.9:ا یرF8:ا رکz هدرک !موم Y ,اپ !ید دیاFن رد ربارب در# Q رس P دور" 2درو0 x …‡ ایو /اما
رو>+موبا یدیدرتام هک زا راFک هo .[ا هی)ی+< ر6+:اروام دوب هک =سوم e%`م یدیرتام هک ه#اI زا e%`م یرNIا هب
را.I یم *دور /ا.ت هEوت دو# ار رب در hL5 و در# 4وDNم هدو.ن دوب و یNس درک ات hL5 ار /و89م }رI رد رواب
/درم اEرد یدیرتام 2دن1ب هک 2 2 2X (.&@ ‘ر1ب زا Aاتک دو# ار ‰ا>ت#ا هب bاFtا bوFن و در نار8+م ن0
هداد (سا یم *دیوB نار8+م bوFن هس هورB دنا ی%ورB Y هک Rناl ار نار8+م *دنا و ی%ورB هک هب Rناl دنرLم ی:و
رما و ی6ن وا ار را8نا د++ک و هورB /وس هک هب Rناl و رما و ی6ن وا رار@ا دنراد ی:و یم *دنراد+پ *hL5 یمد0 ار زا
*رF.-یپ یب زاین یم هک Q 2دزاس ا7+یا 4د% یایرکز یزار و رگید ناد+مدر# ن0 راBزور یم / 2دIاب P
وا =پ زا در ود هورB ?وا هب در هورB /وس یم دزادرپ و هب hی>)ت یدراوم ار هک نا):ا3م وا هب ییا.+%ر hL5 (F&ن
یم د+%د رکz و هب bراIا و می'Nت ?وسر د+ت&م *درادیم زا ه'.E ریبدت روما *یزرواشک }اونا ه"ر< *ا% ™)< زا امرB
و وا 2 2 2امرس =vس دیوB ه.% 1ی$ هک دای دI زا ا6نابز و /ان ا% و ه"ر< ا% و eM و bا5ا+l و یا6%ار دVب و
jرورپ نایاپرا$ و یگنوگ$ ندربرا8ب *ا6ن0 hی:د را8I0 (سا !یارب هک ?وlا !یا *روما هت&باو هب می'Nت و bاراIا
(سا هن هب kار3تسا Ž?وL5 !یا رما ‰ا>ت#ا هب e%`م /Vسا درادن ه8'ب رد e%ا`م رگید 1ین ?وL5 /و89م }رI
هت#ا+I هدI 2 2 2 x …‚ اما 4V#رب در# نا1یتس دور" *شیدنا ناباL5 زار" نایI0 رد یاد+'ب یتس در# و م% راBزور
و م% راBزوران ان“ اب •—راBزور.% bرa< یایرکز یزار ;"اوم هشیدنا یا% وا یزار Q *دندوب P ه8نا+$ زا یسودر"
‘ر1ب هراIا میدرک یم میناو# زا وا هک ن0ر@ م75 ار اب /ان یاد# در# شیاتسو در# یم دزاW0 نا+$ یزار •• !ی+$ Y
نو+ک یا د+مدر# ilو در# !یدب هگ••••••••یاE !ت)B ردنا درو#
نو+•••••••••••ک ات ه$ یراد رایب زا در# هک jو•••••••B هد+Iوین وز درو#رب
در# رت6ب زا ه$ر% د1یا داد••••••••••••••••ب شیاتس در••••••••# ار هب زا هار داد
در# یا.+%ر و در# یاشگ•••••••••••:د در# (سد دریB ر••••6ب ود یارس
زا وا ینا••••••••••••مداI و (یوز (&ی.W (یوزو ینو1" (یوزو (••&ی.ک
در# هریت و درم !•••••••••••Iور ناور دIاFن ی.% نامداI K••••••ی نامز
ه$ ()B ن0 د+مدر# درم در•••••••••••# هک اناد ز رات)B وا درو•••••••••#رب
ی&ک وک در# درادن ز شی•••••••••••••••پ ش:د ددرB زا هo درک شیو# شیر
راویش% هناوید دناو•••••••••••••••# ارو نا•••••••.% شیو# هناگیب دناد ارو
ییوزا ر6ب ود یار•••••••••••س د+.Eرا هت&&B در•••••••••••# یاپ دراد د+Fب
در# مش$ (&ناE نو•••••••••$ یرگ+ب یبوت مش$ ناداI نا•••6E یرv&ن
(•••••••••••&3ن ش+یر"0 در# ار Cا+I ناF6گن ناE (سا و ن0 هس Cاvس
هس Cاپ وت مش$ (سا و jوB و نابز !ی1ک هس دسر Kین و دب یب نا.B
در# ار و نا•••••••••••••E ار هک درای دوتس و رB !•••••••م میاتس هک درای دو+I
ا.ی8< و$ =ک (&ین !ت)B ه••$ دوس و رB !م میا••••••••تس هک درای دو+I
ییوت هo درک را••••••••••••••••Bدرک نا6E ی+یFب ی.% را8I0 و نا••••••••••6ن
رات)•••••••••••••••گب ناBد+ناد هار یوE یتیگب یوvب و هب ر% =ک یوگب
ز ر% یشناد نو••••••••$ !3س یو+شب زا !ت#وم0 Kی نامز یو+-ن
و•••••••••••••$ رادید یبای ”اشب !3س یناد•••••••ب هک شناد دیاین !Fب
ه\<Vم یم دوI هک ر% ود ردl !یشن هد+یاتس ی در# ار می%ا)م و bGوLم و (Iادرب ا% نا+$ ینوگ.% و م% یگنا.یپ
*(سا هک نودب KI ییوB AارI یBدنز ش3ب در# ار ی8ی زا /اE !یرو'ب رdن رد /اک ناگ+شت نو$ A0 bای< یم
د1یر و یرگید زا رWاس درمز یاس یارب 2م\ن ;ید>ت !یا ?و@ زا hک هب Kی 1E ا)تکا یم میا.ن هنوگ+یدب هک
bرa< یزار یم دیوB راBدیر"0 Y هک شمان ‘ر1ب در# 2داب ار زا ن0 هب ام ینازرا (Iاد هک هب jددم رد !یا ایند
و رگید زا 2 2 2 ه.% هر6ب یا% ن0 هر6ب د+م و 2میدرB رد !ی.% ی+Nم bرa< یسودر" دیوگیم Y
در# یا.+%ار و در# یاشگ:د در# (سد دریB ر6ب ود یارس
و !یدب هنوB ینوگ.% ش+یب ر% ود ناگنازر" ار نا&8ی رد یم میبای هک ر% ود هب Kی jور ?Gدتسا هک 2دنراد !یا
دو# دو.ن زا ریtات /دLم رب ر#وم زا Kی وس و زا 4رM رگید زاورپ ناباL5 اب ناباL5 و ناWاز اب ناWاز ار رد ری&م
خیرات ناشن 2د%دیم
bرa< یزار هo نوگب هک ه.% !یLL9م 4ارت5ا دنراد رای&ب !یرت eتک و hیاسر و هتIون ا% ار اراد هدوب و 2(سا
1Bر% 1E ;یL9ت و !تIون و یاوادم نامدرم هب ر8" (سدب ندرو0 هبات"0 !گ: !یرز و !ت"ای 1ی+ک !ت !ی.یس هب یا6ب
ندیسوب یاپ !ی+مو.:اریما هدوFن ه8یروDب 2(سا دو# رد Aاتک bریس Q ی)&'" شیو# P رد {رI ?ا< دو# یم د&یون
هاگHی%X Y هب ناو+5 درم یر8ش: ای ی'ما5 یروشک هب یتمد# یناD'س هتسویvن /ا و رBا رد (F9l وا هدوب /ا زا
ه)یmو (باFM و (مدا+م /د@ رتار" *هتIا`گن /اگ+% یIو#ان هب یراتسرپ و {Vlا رما ی.&E وا ?و-شم *هدوب و رد
(@و یتسرد+ت هب (&ناوم و bرواشم وا هت#اس /ا و اد# هاB0 (سا هک رد !یا *هLیرM 1E {Vl وا و *(ی5ر د>@
یرگید هتIادن */ا رد R.E ?ام jو3تسد ‰ر< و ز0 هدوFن و ی:ام ار هک هب iک هدرو0 /ا هدو6یب دابرب هدادن */ا اب
/درم (@وHی% هب ه5زا+م و ه.lا3م هتسا3نرب و متس رد ;< ی&ک اور هتIادن /ا ه8'ب هHن0 زا !م هدزرس 4V# !یا
*هدوب یت< e:اW bا@وا زا یا)یتسا یرای&ب زا |وL< دو# 1ین هتI`B اما 2 2 2/ا ه@V5 !م هب شناد و ‰ر< و
یدا6تEا ار هک رد !ت#ودنا ن0 هتIاد */ا نان0 هک رIاNم !م هدوب *دنا د+نادیم و هدید دنا هک هنوگ$ زا /ایا یناوE ات
نو+ک ر.5 دو# ار i@و ن0 هدرک ات 2/ا ا7ن0 هک رBا !ی+$ ی@ا)تا یم دات"ا هک یباتک ار هدناو3ن و ای ید+.شناد ار
bا@Vم هدر8ن /دوب ات زا !یا راک (Wار" ی.ن مت"ای هب رما یرگید ی.ن مت#ادرپ و رBا م% رد !یا ه'<رم یرورn
می\5 رد شیپ دوب ات ن0 Aاتک ار ی.ن /دناو# و زا ن0 د+.شناد هدا)تسا ی.ن /درب زا یاپ ی.ن مت&شن و ه'lو< و د6E
!م رد e'M شناد ات ن0 د< دوب Kیرد !" ‰و>3ب هب Z# `یوNت ی+Nی Q Z# ZمرLم و 1یر شیب P زا (&یب را1%
ه@رو 1ی$ هتIون و UT ?اس زا ر.5 دو# ار eI و زور رد iی:ات RماE ریFک نا.% Q یوا< 4رl P هدرک 2/ا x …_
زا !یرت.6م Aاتک یا% bرa< *یزار bریس هی)&'):ا „)ت* *نایدGا ;یرا3م *ایFنGا eD:ا *ینا<ور !یناوL:ا
(یNیFD:ا ی" (.89:ا *هی)&'):ا (:اLم ی" ام دNب هNیFD:ا و یتاND@ زا Aاتک *b`':ا م'N:ا *ی6:Gا ?وL:ا ی" *امدL:ا
*(&.3:ا ?وL:ا ی" *ی:وی6:ا ?وL:ا ی" نام1:ا و *نا8.:ا ?وL:ا ی" =)+:ا و م:اN:ا X 2 ‡€ یم ناوت /ان درب هک ا.&@ ی@اب
هدنام (سا اما !یرتشیب راt0 !یا د+مدر# ‘ر1ب هNماE یرشب ار نا1یتسدر# Aر5 و هبرNت&م ا% زا !یب هدرب 2دنا
!یرتشیب ناnراNم یایرکز یزار ار h%ا Rیشت و هی'ی5ا.سا hی8شت اریز 2دادیم bرa< یزار رد Aاتک ;یرا3م
ایFنGا هب در ه:ا&م bوFن هت#ادرپ (سا و نو$ اب iی+>ت ه:ا&م bوFن ه:ا&م (ماما 1ین (&س یم دوI X* ‡U h%ا
Rیشت و هی'ی5ا.سا رتشیب زا رگید |ر" یF%`م رد ه'باLم اب یزار رار@ د+ت"رB زا ه'.E دی.< !ید:ا ینامرک رو6شم هب
(7< !ی@ارN:ا هک زا ناBر1ب bا5د هی'ی5ا.سا *دوب و دNب ا% م% رlان ور&# و ینایداF@ (سا هک اFیرLت !یرتشیب
}وnوم Aاتک !یر"ا&.:اداز شیو# ار رد در bایر\ن هنایارBدر# یزار ربا+ب hیا.ت هک رب هی.Mا" (Iاد هتIون 2(سا
*اما اب شناو# داز *!یر"ا&.:ا ناBد+یوE (LیL< یم د+ناوت یرای&ب زا هaیر" یا% ی.'5 یزار ار *دبایرد اریز رlان
ور&# یارب در bایر\ن ن0 درم در# hLن و ?و@ یا% زا Aاتک وا R.E یرو0 و رکz هدو.ن (سا هک !ی.% ه'•&م jزرا
Aاتک !یر"ا&.:اداز وا ار Gاب هدرب 2(سا
هنوگن0 هک ی)D>م یدنوار یم ابX Yد&یون ‘رم یزار (کر< یدا9:ا ی+Nی هرود ;نور و ?ا.ک ن0 ه.تا# یم 2دبای x
‡S رد ا7+یا رو\+م زا (کر< یدا9:ا bراF5 زا ش+یب یا% ی.'5 و ی)&'" هیاپرب یا نا6E ی+یب یا% یدام 2(سا
bرa< ر8بوبا د.9م !ب یایرکز یزار هنوگن0 هک زا ?و@ (:اسر ینوریF:ا رد ی" Q (سر6" Aاتک د.9م !ب یایرکز
یزار:ا یم P د&یون ردQX Y ر6I یر ‹+پ زور هتI`B زا ناFNI ]U] دوردب P bای< یم دیوB هک jر.5 Q !یارد (@و
خیراتب یر.@ (>I و ود ?اس و ‹+پ زور و خیراتب ی&.I (>I ?اس و ود هام *دوب یرdکا زا خیرات ناراگن یم
د+&یون هک یزار Q ر#اوا ر.5 زا bرdک هN:اDم و ریر9ت و Aرا7ت یوای.یک اب ی1یرب0 مش$ و =vس هب یروک را$د
دI XP ‡] اما !یLL9م و نارگش%وpپ رlاNم ('5 ییا+یبان !یا درم ‘رتس خیرات یرشب ار رب هوV5 bرdک هN:اDم و
ریر9ت یIان زا یرگ.تس ه)ی'# !ی.'&م رد ;< !یا درمدار !با 2د+نادیم |ارو رد Aاتک /Vسا و ینا.'&م یم د&یون Y
ه)&'"X یسایس یزار ن0 دوب هک رBا دار"ا نا&نا زا رورت ندI ه'یسوب !یناو@ و bرارLم یF%`م و ای راش" یا% یا7بان
ا)'# Q رد P ناما *دIاب یم د+ناوت رد Kی هNماE !ما و هدوس0 ر&ب ا+ب 2 2 2 2دنرب هب رواب *یزار دار"ا رشب ا6+ت زا
هار ه)&'" و در# یم دناوت هب یBدنز هدوس0 و Aو'Dم (سد د+بای و هن 2e%`م
یزار رواب (Iاد هک م'5 و شناد h&ن هب h&ن ("رشیپ یرتشیب د%او# ه$رBا 2(Iاد یزوریپ یا% یزار رد
("رشیپ یا% *ی.'5 شLن راک یزاس (Iاد و وا رد (شBر" یا% ی.'5 نامز دو# زا* زرم یا% *دوEوم اب هداشB
ی1-م hبا@ شیاتس دLتNم *هدوب یزور د%او#ار" *دم0 هک 1-م یا% ی.'5 Gاو *یرت /ا.ت (سد درو0 یا% ی.'5 ن0
نامز ار (شپ رس د%او# (Iا`B و هب ("رشیپ یا% ی.'5 یرت.6م (سد د+%او# اب 2("ای هEوت هب هHن0 هک رد Gاب
(F&ن هب bادLتNم یزار هت)B *دI یدیدرت (&ین هک وا رد /ا.ت هدس یا% *هنایم زا ه.% نای[اپورا و *نانا.'&م (3س رت
هب !ید و e%`م داLتنا دراو درک ش3ب 2(سا ی.6م زا راt0 !ید 1یتس یزار ای زا !یب هت"ر و ای رت.ک یارب ندناو#
/درم رد Cرتسد *هدوب اب !یا دوEو اب هEوت هب (ی%ام ا6ن0 یم ناوت ()B هک رد نامز *یزار شمرن یری`پ رد ربارب
!ید ی1یتس و داز0 یشیدنا یا% یF%`م رتشیب زا ریاس هرود ا% و نا8م ا% هدوب 2(سا
*/ا7نارس یزار !یا ‘ر1ب د+.شیدنا ه.% نامز ا% (&ناوتن زا (سد Kش# ناشیدنا و هo )ی'# نارگ.تس ردتL.:ا Q fااب P
ناE م:اس ردب وا 2درFب ار روتسدب ه)ی'# یساF5 ریگتسد دندرک و د1ن یو هo )ی'# 2دندرب در3بان و هتوک *شیدنا
روتسد داد ردLن0 شباتک ار رب jرس د+بو8ب ات ای jرس هت&8I دوI ای نارومام 2Aاتک *ه)ی'# ردLن0 Aاتک !یا ‘ر1ب
شیدنا درم ار هب jرس دندیبوک ات یو ا+یبان و 2دI =پ زا ه8ن0 یزار یورین شیا+یب ار زا (سد داد مش$ 2 ی8I1پ
رnا< *دI نا.ش$ یو ار نامرد ی:و 2د+ک یزار زا jری`پ دا6+شیپ وا دو# یراد درک و ()B !م Y زا !یا ایند هب
هزادنا ی"اک هدید /ا و یزاین /رادن هک ارن0 رتشیب هب یزار 2م+یب =پ زا bدم ی%اتوک زا (یا+E هک ه)ی'# یساF5 رد
هراب jا e8ترم دI *دوب ناE 2درvس x ‡^ (یا+E ه)ی'# یساF5 رد دروم یزار ‘ر1ب ار رگش%وpپ یمان ناریا
}ا7I !ید:ا ا)I 1ین دییات هدو.ن یم د&یون رات"رX Y ی هک اب ود !ت زا باون شناد ناریا و یایند یمVسا و خیرات
*(یرشب ی+Nی یایرکز یزار و ی'5وبا ا+یس bروl ("رB رادو.ن ییایوB زا داaت یگشی.% شناد و e>Nت یF%`م
یایرکز 2(سا *یزار !یا !یرتBر1ب KI1پ خیرات */Vسا هب (یاور ی#رب زا خیرات ناراگن رد !ی+س یریپ رب رtا
ه8ن0 یا6باتک وا ار رب jرس دندیبوک ییا+یب دو# ار زا (سد 2داد x ‡T یزار رد هراب یBدنز =پ زا ‘رم bو8س
هدرک و د+نام و8یپا شIوک یم *د+ک Cرت زا ‘رم ار هب ه'یسو یورین در# ش%اک هدیL5 2د%دب یزار هرابرد ‘رم
رد هما8$ یا هک وا رد !س یBدرو3:اس *هدورس هب {رI ریز هاتوک هدI یتسارب Y(سا هک !م نودب ه8+یا منادب • دوبان
یم 2دوI
ینامز هک ‘رم شتسد ار یور مF'@ یم *درا`B
و رد میا6IوB هم1مز یم د+ک هک دیاب /ورب
!م ی.ن مناد هب ا7ک م%او# ("ر
!م ی.ن *مناد یماگ+% هک م<ور زا هنا# هاFت هدI ی یتIوB jا
kرا# یم *دوI ا7ک د%او# 2()# x ‡…
شناور داI داب
و !م در3:ا ;ی"وت:ا
Rبا+م و `#uم
U • خیرات bایبدا رد *ناریا iی:ات رتکاد gیبz fا *ا)l ‰ S€^
S • خیرات ی5ا.تEا *ناریا iی:ات یaترم *یدنوار د'E *م%د ‰ S]€ • S]U
] • *ا7نا.% د'E */ود ‰ S]^ • S]T
^ • ا7نا.% د'E *م%د ‰ U]…
T • *ا7نا.% ‰ U…T
… • *ا7نا.% ‰ U…… • U…‡ • U…‚
‡ • *ا7نا.% ‰ U‡€ • U‡U
‚ • *ا7نا.% ‰ ]]€
_ • *kV< ی'5 *CورD"ریم *‰ UU… • UU‡
U€ • خیرات bایبدا رد *ناریا رتکاد gیبz fا *ا)l د'E *م8ی ‰ S_€ • S_U
UU • خیرات ناریا دNب زا */Vسا رتکاد !ی&< !یرز *Aوک ‰ U‡^ • U‡T
US • (.8< *یناور&# مIا% *یnر هب hLن زا =یF'ت iی:ات kر):اوبا !با یزوE ه.Eرت ی اnری'5 یتواکz *و:1Bار@
‰ ]T • ]^
U] • (.8< *یناور&# مIا% *یnر هب hLن زا Aاتک ?او<ا و راt0 !ی5 bاaL:ا ی:اN.:اوبا fادF5 !ب د.9م !ب ی'5
!ب !&9:ا !ب ی'5 *ی7نای.:ا iی:ات رتکاد می<ر *ش+مر" ‰ _S
U^ • *ا7نا.% هب hLن زا Aاتک نا&نا hما8:ا 1ی15 !ید:ا !ب د.9م ی)&ن ی8ی زا ری%اشم ینا"ر5 نر@ مت)% نات&نا-"ا هک
رد ر6I eش3ن زا Rباوت ناتسرا3ت هت&ی1یم و ادNب هب ارا3ب هدوب 2(سا
UT • *ا7نا.% ‰ U]€ * هب hLن زا Aاتک =یF'ت زا kر):اوبا یزوE
U… • خیرات bایبدا رد *ناریا د'E *?وا ‰ U€T
U‡ • (.8< *یناور&# ‰ ‡U_
U‚ • *ن0ر@ ه.Eرت !ید:اءا6ب *ی%اشمر# هی0 ‡_ هروس ءا&+:ا
U_ • یaترم *یدنوار خیرات ه)&'" *ناریا ‰ S€S
S€ • ا7نا.%
SU gیبz fا *ا)l خیرات bایبدا رد *ناریا د'E *?وا ‰ ST • SS
SS • *ا7نا.% ‰ ‚U • ‚S • ‚]
S] • *ا7نا.% ‰ TT • T… • T‡ • T‚
S^ • *ا7نا.% ‰ S‚_ * هب hLن زا (سر6):ا !با *میدن ‰ ^U…
ST • *ا7نا.% *‰ S_€ • S_U * هب hLن زا bاLFM *ممGا žا$ *bوریب ‰ ]]
S… • ی'5 ریم *CورD" *kV< ‰ SU… و ƒرک`ت ای:وا خیI راD5 *یروپاشین ‰ S
S‡ • *ا7نا.% ‰ U]U
S‚ • خیرات ی5ا.تEا ناریا د'E *م%د خیرات ه)&'" *ناریا ‰ S_U
S_ • خیرات bایبدا رد *ناریا رتکاد gیبz fا *ا)l د'E *?وا ‰ S_U
]€ • (8< *یناور&# مIا% *یnر ‰ …‡
]U • خیرات ی5ا.تEا *ناریا یaترم *یدنوار د'E *م%د ‰ U‚‚
]S • *ا7نا.% ‰ U‚‚ • U‚_
]] • *ا7نا.% UTT
]^ • *ا7نا.% U]^
]T • *ا7نا.% U]^
]… • خیرات bایبدا رد ناریا د'E* *?وا ‰ S_€
]‡ • *ا7نا.% U]T
]‚ • ن0ر@ هی0 ] هروس ءا&+:ا
]_ • =پ زا را1% و دlرا6$ *?اس }ا7I !ید:ا *ا)I T^S • و نات&نا-"ا دNب زا */Vسا ی9:ادF5 *یFیF< ‰ …U‡
^€ • 2ی 2ا *ی8&)IورDپ /Vسا رد *ناریا ‰ S^^ • SST
^U • S] ?اس *(:اسر ی'5 *یتIد ‰ T]€
^S • kورم e%`:ا و نداNم *ر%و7:ا !&9:اوبا !ب !ی&< *یدوN&م د'E */ود ‰ T]€
^] • خیرات bایبدا رد *ناریا د'E *?وا ‰ S‚…
^^ • خیرات ی5ا.تEا *ناریا یaترم *یدنوار د'E *م%د ‰ U]…
^T • د:وت *رگید }ا7I !ید:ا *ا)I ‰ SU^ • SUT
^… • /Vسا و *ینا.'&م !با *|ارو ‰ TU^ • TUT
^‡ • خیرات ی5ا.تEا *ناریا *یدناور د'E *م%د ‰ U]‡ • U]‚
^‚ • هشیدنا یا% *یناریا هتIون مساL:اوبا وترپ
^_ • خیرات bایبدا رد *ناریا رتکاد gیبz fا *ا)l د'E *?وا ‰ S_S
T€ • *kV< ی'5 ریم *CورD" ‰ UU‡
TU • خیرات ناریا *!یمز !ی&< *ی7+# زا (یاس ناریا خیرات ‰ S€… • S€‡
TS • ه)&'" *(شترز رتکاد J+%ر" *ر6م ‰ S_
T] • ریس (.8< رد *اپورا د'E *?وا ی'5د.9م *یWور" ‰ UU…
T^ • د'E */ود ‰ ]S • ]‡
TT • خیرات ی5ا.تEا *ناریا یaترم یدنور د'E *م%د ‰ U]^ • U]T
T… • ریس (.8< رد *اپورا د'E */ود ‰ …]
T‡ • خیرات bایبدا رد *ناریا د'E ?وا ‰ S_U
T‚ • *ا7نا.% ‰ S_S
T_ • خیرات ی5ا.تEا *ناریا *یدنوار د'E م%د ‰ ]…]
…€ • خیرات bایبدا رد *ناریا رتکاد gیبz fا *ا)l Aاب /ود h>" /وس ‰ U_]
…U • خیرات ی5ا.تEا *ناریا د'E *م%د ‰ U^U • U^S
…S • *ا7نا.% ‰ U^]
…] • *ا7نا.% ‰ U^U
…^ • *ا7نا.% ‰ U^U
…T نابدرن *نا.س0 ilاو *یرت#اب ‰ _U
…… • خیرات ی5ا.تEا *ناریا *یدنوار د'E *م%د ‰ U]‚
…‡ • ات هب ‡S *ا7نا.% bا9)l U]_ * U]_ * U^U * U^U * U]‡ * …T
‡] • خیرات bایبدا رد *ناریا رتکاد gیبz fا *ا)l د'E *?وا ‰ S_€
‡^ • /Vسا و *ینا.'&م !با *|ارو ‰ TUT • TU…
‡T • د:وت رگید • ‰ ^U‚
‡… • /Vسا و *ینا.'&م !با *|ارو ‰ TU]
هما+%ام Ÿ hNشم هما+%ام یا یگ+%ر" (سا هک رد نات&نا-"ا žا$ دوشیم
!یا Ÿ ه:اLم Zسوت رتکد !یش"ا ید.9م hیکو رد (یاس kرد هدI 2(سا
(یاس YRF+م هما+%ام hNشم
خیرات راشتنا رد Y(یاس ‡ رz0 U]‚‚