‫نظارت و ارزیابی‬

‫‪ .1‬نظارت و ارزیابی‪ :‬در مورد این ها عموماً یکجا صحبت میشود اما مختلف هستند‬
‫ارزیابی‬
‫نظارت‬
‫متناوب‪ ،‬فوری یا ‪snapshot‬‬
‫دوامدار‪ ،‬منظم‬
‫ممکن در جریان اما یقیناً در آخر پروژه‬
‫در جریان پروژه‬
‫با چگونه گی کار پروژه ارتباط دارد – انپوت با مسایلی مانند مرتبط بودن‪ ،‬اجراء‪ ،‬کار آیی‬
‫و تاثیر ارتباط دارد‬
‫ها‪ ،‬فعالیت ها‪ ،‬دست آورد ها و شرایط‬
‫عموماً از مردم بیرونی کار می گیرد‬
‫از مردم داخل و خارج پروژه کار می گیرد‬
‫معلوماتیکه مردم زیاد از آن کار گرفته است‪،‬‬
‫مدیران‪ ،‬پرسونل و مستفیدین نیاز دارند تا‬
‫بخصوص مدیران‪ ،‬دونر ها‪ ،‬دولت‬
‫معلوماتی نظارت شده کار گیرند‬
‫تصمیم گیری باعث عمل تصحیح کننده جزی تصمیم گیری ممکن باعثی تغیرات عمده در‬
‫طرح ریزی‪ ،‬ستراتیژی‪ ،‬پالیسی یا تصحیح‬
‫میشود‬
‫گردد‬

‫‪ .2‬چرا باید نظارت صورت گیرد؟‬
‫ حاصل کردن اطمنان برای اینکه کار به صورت درست و به سمت درست به پیش میرود‬‫ داشتن معیار بلند برای کار‬‫ حاصل نمودن اطمنان برای اینکه از منابع (بودیجه‪ ،‬دارائی و پرسونل) به طور درست کار گرفته میشود‬‫ شناسائی مشکلت و حل آن در مرحله ابتدائی‬‫ شناسائی کردن فرصت های جدید‬‫ تامین دست آورد ها و پیش رفت ها که با پالیسی مطابقت دارند‬‫ تامین هماهنگی‪ /‬همکاری با موسسات دیگر در اجرای کار و نه به علیه آنها‬‫ فراهم نمودن ریکارد فعالیت ها و رویداد ها‬‫ کمک در تشویق کردن پرسونل‬‫ حساب دهی به دونر ها (راپور های پیشرفت ماهانه)‬‫ حساب دهی به مستفیدین و دیگران که شامل پروگرام می باشند (راپور های پیشرفت هفته وار و فیدبک‬‫(نتیجه) از جانب مستفیدین)‬

‫‪ .3‬تعریف های نظارت‬
‫عبارت از نظارت دوامدار و یا دورانی از اجرای یک فعالیت (و بخش های مختلف آن) می باشد تا جزیات‬
‫ذیل تامین گردند‪:‬‬
‫از انپوت ها مطابق به پلن کار گرفته میشود‬‫تقسیم اوقات کاری مطابق به پلن می باشد‬‫دست آورد ها و کار های دیگر مطابق به پلن می باشد‬‫"معنی نظارت عبارت از دیدار از پیشرفت‪ ،‬دست آورد ها و معیار های کاری یک پروگرام می باشد"‬
‫"نظارت میتواند به حیث پروسه ای اندازه گیری‪ ،‬ریکارد کردن‪ ،‬تنظیم کردن‪ ،‬پروسس کردن و معلومات‬
‫دادن تعریف گردد تا با مدیریت پروژه در تصمیم گیری کمک صورت گیرد"‬
‫"نظارت عبارت از جمع آوری متداوم معلومات در مورد انپوت ها‪ ،‬اهداف و شرایط و فعالیت های پروژه‬
‫می باشد که برای کامیابی پروژه مهم تلقی میشوند‪".‬‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)1 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫"نظارت عبارت از جمع آوری و تحلیل گرایی سیستماتیکی و دوامدار معلوماتی در مورد پیشرفت کار‬
‫میباشد‪".‬‬
‫بطور ساده اگر بگوئیم این وسیله و کلید برای پلن گزاری خوبتر می باشد‪ .‬اگر بطور خوب و به دقت از آن‬
‫کار گرفته شود نتایج ذیل بدست می آید‪:‬‬
‫انجام کار ها را در مقابل فعالیت های پلن شده تحت برسی قرار میدهد و‬‫پیشرفت را به جانب اهداف اندازه میکند‬‫قوت ها و ضعف ها را در پروژه‪ ،‬موسسه و در اجتماع شناسائی میکند‬‫کیفیت را بهتر می سازد و ضرر مشکلت حل ناشده را محدود می سازد‬‫معلومات باید به طور منظم جمع آوری و تحلیل گردد‪.‬‬
‫نظارت باید از آغاز صورت گیرد تا بالی کسی تحمیل نه گردد‪.‬‬
‫استفاده از وقت و کوشش در آغاز جهت تشریحات دادن به مستفیدین‪ ،‬پرسونل پروژه و دیگران در مورد‬
‫محیط در پایان مفید واقع میشود‪.‬‬

‫بعضی لغات عمده‪:‬‬
‫•متداوم – در جریان‬
‫•این انپوت ها‪ ،‬پروسه و دست آورد ها و شاید اهداف را تحت اثر قرار میدهد اما عموماً به‬
‫استثنا از اثر‪.‬‬
‫•این به مدیران معلومات را جمع آوری می نماید‬
‫•این بالی کار های مدیران متمرکز می باشد که چگونه میتوان در پلن های آینده تغیرات بمیان‬
‫آورد‬
‫•برای اینکه نظارت مفید باشد‪ ،‬معلومات حاصل شده باید منظم شود‪ ،‬طی مراحل شود و بعداً به‬
‫کسانی ارائه شود که از آن استفاده خواهند کرد‬

‫‪ .4‬از آنچه که باید نظارت صورت گیرد‬
‫انپوت ها‪ ،‬فعالیت ها و دست آورد های پروژه‬
‫بطور مثال در توضیع بوجی های مواد خوراکه‪ ،‬مقدار مواد خام‪ ،‬تعداد تشناب ها که‬‫تکمیل گردیده اند‬
‫اوقات توضیع نمودن غذا به تعدادی مردمیکه برایشان غذا داده میشود‪ ،‬مستفیدین‬‫مستقیم و غیر مستقیم‬
‫زیاد شدن و یا کم شدن وزن مستفیدین بعد از توضیع غذا‬‫مدیریت پرسونل‬‫مدیریت مالی‬‫مدیریت لوژستیک (فراهم سازی‪ ،‬حمل و نقل و ذخیره کردن)‬‫مدیریت دارائی ها و وسایط نقلیه‬‫تاثیر پروژه‬‫معرفت‪ ،‬روش ها و شیوه ها‬‫شرایط ناگوار که پروژه را متاثر می سازد (خطرات و مشکلت)‬‫دست آورد ها‪ ،‬فعالیت ها و انپوت ها و فعالیت های مدیریت که از انپوت ها حمایت می کنند‪.‬‬
‫این عملیه ارزیابی میکند که آیا فعالیت ها مطابق پلن صورت گرفته یا خیر‬‫‪(Monitoring & Evaluation)2 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫در هنگامی مواجع شدن با پرابلم ها این ها شناسائی می گردند تا راه حل آنها‬‫جستجو گردد‬
‫ این به جریانات فعلی می افزاید و مدیران از فرصت ها که بدست می آورند بهره می‬‫بردارند‪.‬‬
‫رسیدن به اهداف و مرام‪ .‬یعنی‪:‬‬
‫میتوان کار را به مقصد عمومی به اساس دوامدار مرتبط ساخت تا پیشرفت اندازه‬‫گردد‬
‫میتوان کار را بدون اینکه مسیر خود را از دست دهیم نظر به تغیرات در وضع عیار‬‫کرد‬
‫نیازمندی برای تغیر دادن مرام میتوان شناسائی گردد‬‫‪-‬فرضیاتیکه از طریق فعالیت ها بدست می آیند‪ ،‬مرام های بیان شده تائید میشوند‪.‬‬

‫‪ .5‬کی نظارت را به عهده دارد؟‬
‫شامل ساخت مردم درست در وقت درست کامیابی برسی‪ ،‬نظارت و ارزیابی را تعیین می کند‪.‬‬
‫مهم است تا در مورد شامل ساختن اشخاص به طور سیستماتیک فکر شود تا از تعصب غیر قصدی‬
‫جلوگیری صورت گیرد‪.‬‬
‫به طور مثال‪ ،‬مردم کم قدرت و مدعی (زنان‪ ،‬کودکان‪ ،‬معیوبین) باید مانند مردم با اعتماد و حیثت شامل‬
‫گردند‪.‬‬
‫از خود سوال های ذیل را بپرسید‪:‬‬
‫چی را باید بفهمید؟‬‫نظریات و تجارب کی ها مرتبط می باشند؟‬‫در مورد عملی ساختن نظارت کی تصمیم میگیرد؟‬‫از کی ها اتنظار برده میشود تا بالی تصامیم عمل نماید؟‬‫کی ها از تجربه ای تحلیل مشکل و پیدا نمودن راهی حل آن مستفید میشوند؟‬‫حمایت فعالنه ای کی برای کامیابی پروژه لزم است؟‬‫کی ها حق شامل شدن را دارا می باشند؟‬‫کی ها احتمال دارد که به سبب مسئولیت آوردن تغیرات در پروژه ممکن احساس‬‫تهدید کند؟‬
‫از شنیدن پاسخ ها معلوم خواهد شد که کی ها باید شامل شوند‪ .‬افراد ذیل شامل این لست می باشند‪:‬‬
‫مخبرین عمده (متخصصین تخنیکی و سرپرستان)‬‫نماینده گان از اجتماع (شورا‪ ،‬ریش سفیدان وغیر)‬‫گروپ های مخصوص در اجتماع (گروپ های تنظیم شده)‬‫مردان و زنان که از خدمات و تولیدات فراهم شده استفاده میکنند‬‫اطفال‬‫مردم بی بضاعت (بیوه زنان و معیوبین)‬‫اشخاصیکه در اجتماع هستند‬‫پالیسی سازانیکه در داخل و خارج از موسسه می باشند‬‫مقامات دولتی به سطح محلی و یا ملی‬‫مدیران پروژه‬‫پرسونل پروژه‬‫موسسات دیگر که کار مشابه را پیش می برند‬‫سهم گرفتن در ساحات ذیل کمک میکند‪:‬‬
‫‪(Monitoring & Evaluation)3 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫مالکیت – علقمندی و تعهد مردم با کار تناسب داده میشود به حس مالکیت و‬‫حمایت آنها‬
‫ارتباط – درک کردن برخورد ها‪ ،‬شیوه و همچنان تجارب محلی بسیار مهم است‬‫دسترس – صحبت و شنیدن سخنان گروپ های مختلف و همچنان در نظر گرفتن‬‫نظریات آنها‬
‫پایدار بودن ‪ -‬وابسته بودن کمتر بالی موسسات خارجی جهت دریافت بودیجه و‬‫هدایت‬

‫‪ .6‬کیها از نتایج استفاده می کنند؟‬
‫کلن سالنیکه تحت اثر کار قرار می گیرند – کمک کردن در حس مالکیت‪ ،‬دانستن اهداف و مرام های‬
‫پروژه‪ ،‬درک کردن محدودیت ها و آموختن از تجربه‬
‫اطفالیکه تحت اثر کار قرار می گیرند – دانستن اینکه بالی آنها چی میگذرد‪ ،‬دلیل در عقب تصامیم که‬
‫آنها را تحت اثر قرار میدهد‪ ،‬دانستن رویداد ها در آینده‬
‫پرسونل پروژه – درک کردن محیط کار آنها‪ ،‬دانستن مرام ها بطور واضح تر‪ ،‬دانستن اینکه آنها چگونه‬
‫فعالیت های خویش را انجام میدهند‪ ،‬دانستن اثر آنها بالی مستفیدین‪ ،‬دانستن اینکه چرا تصامیم‬
‫اداری اخذ می گردند‬
‫مدیران پروژه – دریافت نمودن دلیل مشکلت و واکنش در برابر آنها‪ ،‬برسی نمودن بیشرفت سوی مرام‬
‫ها و به حیث یک تیم مشق و تمرین با پرسونل‬
‫مدیریت سویه بلندتر – مقایسه با پروژه های دیگر‪ ،‬برای ساختن پالیسی ها‪ ،‬تحت اثر قرار دادن پلن های‬
‫پروژه‬
‫پالیسی سازان ‪ -‬مقایسه با راه های حل برای نیازمندی های مردم‬
‫دولت – دانستن بیشتر در مورد کار هاییکه در جریان می باشند و همچنان اثر آنها برای ساختن پالیسی ها‬
‫دونر ها – آغاز و یا ادامه دادن تمویل کردن‪ ،‬برای حساب دهی‪ ،‬برای آموزش و برای ساختن پالیسی ها‬

‫‪ .7‬طریقه های مختلف (سهمگیری‪ ،‬عدم سهمگیری‪ ،‬مشترک)‬
‫‪:‬‬
‫"طریقه آموزش از مردم در جهت تحقیق کردن‪ ،‬تحلیل کردن و ارزیابی محدودیت ها و فرصت ها و اخذ‬
‫تصامیم آگاهانه و به وقت معین در مورد پروژه های انکشافی (و کمکی)"‬
‫(تجربه آموزشی نسبت به تجربه قضاوتی برای تمام مردم مربوطه)‬

‫‪:‬‬
‫از طریقه در صورتی کار گرفته میشود که نیاز به نصمیم گیری عاجل باشد‪ ،‬به طور مثال در یک‬
‫حالت اضطراری و یا وقتیکه دونر به معلومات مشخص نیاز داشته باشد‪.‬‬
‫(عموماً از سوی مشاور انجام میآبد)‬
‫بیشتر از همه عام می باشد و دارای ضعف ها و قوت های ذیل می باشد‪:‬‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)4 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫قوت ها‪:‬‬
‫‪ +‬از بی طرف بودن و از مهارت های موسسات بیرونی مفاد بدست می آورد‬
‫‪ +‬معنی دخیل بودن مردم داخلی آنست که مردم بیرونی نقاط مختلف کار را در نظر خواهند گرفت‬
‫‪ +‬مردم داخلی حس شامل بودن را خواهند داشت و در ارتباط با دریافت ها بیشتر متعهد خواهند باشند‬

‫ضعف ها‪:‬‬
‫ اندازه دخیل بودن مردم داخلی میتواند بوسیله چگونگی و مهارت درک شده متخصصین بیرونی کاهش‬‫یابد‬
‫ وقت برای تمرین که از متخصصین اجراء میشود شاید محدود باشد‪ ،‬برای اشتراک موثر وقت باید کافی‬‫باشد‬

‫برای کامیابی چیز های ذیل مهم میباشند‪:‬‬
‫•دادن وقت کافی به تمرین و مشوره بین مردم بیرونی و داخلی قبل از آغاز‬
‫•روشن شدن رابطه بین مردم داخلی و بیرونی موسسه از لحاظ ‪terms of reference‬‬
‫•‪ terms of reference‬باید طور واضیح اهداف نظارت و ارزیابی را بیان کند و اینکه در‬
‫کدام بخش بین مردم داخلی و بیرونی فرق میکند‬
‫•جهت مشوره درباره تحلیل نمودن دریافت ها و نتایج بین مردم داخلی و بیرونی وقتی کافی باید‬
‫داده شود‪.‬‬

‫‪ .8‬طرح نمودن یک سیستم نظارت‬
‫سیستم نظارت دارای پنج اجزای ذیل می باشد‪:‬‬

‫‪.1‬‬
‫چی شاخص ها میتوان پیشرفت را در رابطه با اهداف به اثبات رساند؟ مشکلت که به آنها اولویت داده شده‬
‫است عبارت از چیست و یا جنبه های عمده کار چیست؟‬
‫این ها بوسیله مهارت ها و توانائی های پرسونل‪ ،‬موجودیت احصایه‪ ،‬و ظرفیت موسسه تعین میشوند‪.‬‬

‫شاخص های خوب عبارت اند از‪:‬‬
‫•قابل استفاده (ساده‪ ،‬و به وقت معین معلومات بدهد)‬
‫•مرتبط (ساحه و فرهنگ – به فرضیات که در عقب شاخص ها قرار دارند دقت کنید)‬
‫•قابل اعتبار ( به سوال های شما پاسخ بگوید)‬
‫•کافی (شاخص های کافی در جهت اندازه کردن مرام)‬
‫•مشخص (تنها تحت اثر دریافت های شما قرار بگیرد)‬
‫•قابل اندازه گیری (میتواند اندازه شود)‬
‫•حساس در مقابل تغیرات (تغیرات کوچک را میتواند کشف کند)‬
‫•پر مفاد (مصرف آن از اجرای پروژه بیشتر نباشد)‬
‫•موجود باشد‬
‫•مناسب (به سطح معلوماتیکه که به آن نیاز است)‬
‫•بی طرفانه قابل تائید باشد (از سوی دو نفر مستقل اندازه شود که آنها یک پاسخ را بدست‬
‫خواهند آورد)‬
‫•نظارت از کفیت و مقدار‬
‫•میتواند مستقیم و یا غیر مستقیم باشد‬
‫•اندازه کردن تغیراتیکه یک گروپ مورد هدف آنرا ببیند‬
‫•مراجعه کردن دوباره به مطالعه اساسی‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)5 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫قبل از آغاز پروژه شاخص ها باید تشریح شوند‪ .‬درباره آنها میتواند بحث صورت گیرد و شاخص های‬
‫بهترین انتخاب گردند‪ .‬طریقه دیگر انتخاب کردن شاخص ها عبارت از نگاه کردن به بهلوی اثرات پرابلم‬
‫تری می باشد‪ .‬هنگامیکه پروژه عامل یک مشکل را ارائه میکند اثرات آن باید از بین بروند‪ .‬بعداً این را‬
‫شاخص و یا دست آورد‪/‬کامیابی گفته میتوانیم‪.‬‬

‫‪.2‬‬
‫)‬

‫(‬

‫سروی ها‪ ،‬میتود های سهم گیری‪ ،‬نگهداشت ریکارد ها‪ ،‬کتابچه های یاداشت‪ ،‬گزارش های هفته وار‪،‬‬
‫کنترول‪ .‬از نقشه ها‪ ،‬تصاویر‪ ،‬ویدیو ها‪ ،‬تیپ ریکاردر ها کار بیگیرید‪ .‬حالت محیطی‪ ،‬انبساط‪ ،‬مزاج مردم‪.‬‬
‫به آموزش دوامدار و سرپرستی از مردم و به جمع آوری معلومات در جهت نگهداشتن معیار ها و ریکارد‬
‫های دقیق نیاز است‬

‫قاعده های اساسی برای اندازه کردن شاخص های کیفیتی‪...‬‬
‫•در جاهایکه ممکن باشد از جانشین های کیفیتی‪/‬شاخص های غیرمستقیم کار بیگیرید تا تغیر‬
‫مثبت نشان داده شود‬
‫•در جستجو شواهد باشد‪ ،‬نه ثبوت‬
‫•از میتود های مختلف و منابع مختلف معلومات کار بیگیرید‪ .‬در جایکه ممکن باشد این را به‬
‫سه بخش تقسیم کنید (‪ 3‬منابع برای هر شاخص‪ ،‬مردم مختلف که معلومات مشابه را جمع‬
‫آوری و تحلیل میکند‪ ،‬میتود های مختلف جمع آوری – هدف برای از بین بردن تعصب)‬
‫•در ریکار کردن سیستماتیک باشید‬
‫•چیزی را که میخواهید از آن نظارت کنید آنرا تحلیل کنید‪ .‬به این طور آنرا ساده بسازید‪:‬‬
‫‪.1‬چک لست ها‪ ،‬تقسیم نمودن وظایف مغلق به وظایف کوچک‬
‫‪.2‬لست معیار ها‪ ،‬معیار هایکه قضاوت یک چیزی توسط آن صورت میگیرد‬
‫‪.3‬سیستم های نمره دادن تا کیفیت را نشان دهد که در جریان وقت نشان دهنده‬
‫تغیرات می باشد‬
‫‪.4‬مراحل تغیرات‬

‫‪.3‬‬
‫دخیل ساختن تمام سهم داران در تحلیل کردن مالکیت و درک کردن مشکلت را رشد میبخشد‪.‬‬
‫در تحلیل نمودن معلومات مقداری کمپیوتر میتواند مفید باشد‪ .‬گروپ های تمرکز کننده میتوانند معلومات‬
‫کیفیتی را تحلیل کنند‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫بازتاب در جریان جلسات ماهوار و به اثبات رسانیدن مفید بودن نتایج در پلن گذاری ها‬

‫‪.5‬‬
‫تامین شفایت‪ ،‬شامل ساختن نیازمندی های منابع حقیقی (مالی‪ ،‬وقت‪ ،‬دارائی ها) در پلن گذاری و تثبیت‬
‫بودیجه برای پروژه‬

‫‪ .9‬مسائل عملی دیگر‬
‫•آموختن از یک دیگر را آزمایش کنید – ارزیابی کردن کار یک موسسه از سوی موسسه ای‬
‫دیگر و برعکس‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)6 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫•تعصب – همیشه از این ها با خبر باشید و جبران نمائید‪ .‬قبل از عملی ساختن تجویزات نتایج‬
‫را تصدیق نمائید‬
‫•وقت و فشار مصارف بالی سطح نظارت اثر وارد میکند‪ .‬در بین وظایف باید توازن وجود‬
‫داشته باشد‪ .‬اگرچه سیستم نظارت مرتبط که در ابتدا به وجود آمده باشد باعث کار اضافی‬
‫نمیشود‪.‬‬
‫•بازدید بیرونی‪ :‬عموماً پرمصرف‪ ،‬پلن گزاری نادرست توانائی شخص ملقات کننده را محدود‬
‫میسازد‪ ،‬باحث سوتفاهم توقعات و خطر بی نظمی در پروژه میشود‪ .‬تقسیم اوقات برای پروژه‬
‫باید درست باشد‪ ،‬وقت برای گزارش نویسی و بازتاب داده شود‪.‬‬
‫•آماده نمودن ترمس اف رفرینس بطور واضیح برای ارزیابی کننده خیلی مهم می باشد‪ ،‬یعنی‬
‫همرا با توقعات‪ ،‬محدودیت ها و مدیریت‪.‬‬

‫‪ .10‬اسباب برای نظارت و ارزیابی‬
‫‪.1‬ارزیابی سهم گیری‬
‫‪.2‬لگفریم‬
‫‪.3‬مشاورین بیرونی‬
‫‪.4‬مفاد‪/‬تحلیل موثریت‬
‫‪ .5‬پیشکش نمودن دریافت ها‬
‫‪.6‬بازدید ها از پروگرام‬
‫‪.7‬ارزیابی سهمگیری‬

‫‪ .11‬نظارت و ارزیابی و لگفریم‬
‫لگفریم که بعضی اوقات به نام چارچوبی پروژه یاد میشود‪:‬‬
‫•میتوان از این طریق پروژه را در چند ورق خلصه نمود‪ ،‬اگرچه چانشین پروپوزل یا پیشنهاد‬
‫مکمل نمیشود‬
‫•در فکر کردن منطقی کمک میکند‬
‫•شناسایی کردن مرام ها و ضعف های غیر واقع بین را را در طرح پروژه آسانتر می سازد‬
‫•میتوان نظارت را پلن گزاری کرد و در ابتدا شاخص های عمده را میتوان شناسائی کرد‪ .‬دو‬
‫چوکات های مرکزی برای کمک در نظارت و ارزیابی می باشد‪.‬‬

‫خلصه ای اهداف‬

‫شاخس ها‬

‫شواهد‬

‫خطرات یا فرضیات‬

‫هدف‪:‬‬

‫شاخص ها به سطح‬
‫هدف جهت ارزیابی‪ :‬آیا‬
‫مرام در رسیدن به هدف‬
‫کمک میکند؟‬
‫شاخص ها به سطح‬
‫هدف جهت نظارت و‬
‫ارزیابی‪ :‬آیا دست آورد‬
‫ها در رسیدن به مرام‬
‫کمک میکنند؟‬
‫شاخص ها به سطح‬
‫دست آورد ها جهت‬
‫نظارت و ارزیابی‪ :‬آیا‬
‫دست آورد ها در رسیدن‬
‫به نتایج کمک میکنند‬

‫شواهد به سطح هدف‪:‬‬
‫چگونه میتوانید شاخص‬
‫ها را اندازه کرد؟‬

‫خطراتیکه هدف را تحت‬
‫اثر قرار میدهند که منجر‬
‫به هدف بزرگ میشود‬

‫شواهد به سطح مرام‬

‫خطراتیکه مرام را تحت‬
‫اثر قرار میدهند که منجر‬
‫به هدف میشود‬

‫شواهد به سطح دست‬
‫آورد ها‬

‫خطراتیکه دست آورد ها‬
‫را تحت اثر قرار میدهند‬
‫که منجر به مرام میشوند‬

‫مقصد‪:‬‬

‫دست آورد ها‪:‬‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)7 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫انپوت ها‬

‫فعالیت ها‪:‬‬

‫خطراتیکه فعالیت ها را‬
‫تحت اثر قرار میدهند که‬
‫منجر به نتایج میشود‬
‫شرط لزم الجرای قبلی‬
‫(قبل از آغاز پروژه چی‬
‫کار های باید صورت‬
‫گیرد؟)‬

‫‪ .12‬ارزیابی – عبارت از چیست؟‬
‫ارزیابی روی دو دلیل صورت می گیرد – آموختن و حساب دهی‪.‬‬
‫اگر سیستم نظارتی موثر قبلً موجود باشد در این صورت ارزیابی ساده تر میباشد و کمتر به آن نیاز دیده‬
‫میشود‪.‬‬
‫ارزیابی عبارت از اندازه کردن اثر یک پروژه می باشد و اینکه به چه حد به هدف خود رسیده است‪ .‬تاکید‬
‫باید همیشه بالی آموختن صورت گیرد‪ .‬این عملیه تنها در صورت لزوم باید صورت گیرد چون برای منابع‬
‫مهم نیاز دارد‪.‬‬
‫از ابتدای مرحله پلن گزاری پروژه باید اهداف پروژه توضیح گردد‪ .‬اهداف ارزیابی مختلف هستند اما در‬
‫ابتدا بالنی آنها موافقه و مفاهمه صورت گیرد‪ .‬ارتباط داشتن آنها باید ارزیابی شود‪.‬‬
‫عمده‬
‫پرسیدن سوالت بیشتر باید معلومات مورد نیاز را فراهم نماید‪ .‬معلوماتی بیشتر از حد لزم نبوده و پر‬
‫مصروف می باشد‪ .‬معلوم کنید که اثر عبارت از چیست‪ .‬به اثرات طویل المدت مشاهده کنید‪.‬‬
‫معلوماتیکه از ارزیابی بدست آمده است دست آورد های پروژه را نشان میدهد‪ .‬پیشرفت و کیفیت را ارزیابی‬
‫نمائید‪.‬‬

‫‪ .13‬فایده های ارزیابی‬
‫از طریق ارزیابی کار ذیل میتوان صورت گیرد‪:‬‬
‫•در فراهم کردن مشوره به مردمیکه تصمیم می گیرند کمک میکند و طریقه پیشرفت را‬
‫نشان میدهد‬
‫•در دانستن طریقه بهتر کار با مردم کمک میکند تا از منابع بطور موثرانه استفاده شود‬
‫•نیازمندی های پروژه را آشکار می سازد‪ ،‬بطور مثال آموزش دادن به پرسونل‬
‫•به حساب دهی رشد می بخشد و نشان میدهد که چگونه پروژه باعث تغیر در وضع میشود‬
‫•نشان میدهد که آیا مرام های اصلی هنوز هم ارزش این را دارند که بر آورده شوند‬
‫•در انعکاس قابلیت مردم و در آموزش از کار پروژه کمک میکند – از این طریق کاری‬
‫نظارت بهبود می یابد‬
‫•نشان میدهد که آیا پول‪ ،‬وقت و تلش ها کافی هستند و یا خیر‬

‫‪ .14‬خلصه ای از نظارت و ارزیابی‬
‫در خلصه نظارت و ارزیابی سولت ذیل را مورد پرسش و پاسخ قرار میدهند‪:‬‬
‫‪(Monitoring & Evaluation)8 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪ :‬آیا ما نیازمندی ها و ساختن ظرفیت ها را مطرح می سازیم؟‬
‫‪ :‬آیا ما از منابع بطور عاقلنه کار می گیریم؟‬
‫‪ :‬آیا ما به مرام های خود میرسیم؟‬
‫‪ :‬آیا ما در رسیدن به هدف کمک میکنیم؟‬
‫‪ :‬آیا دست آورد های ما تا بعد از پروژه دوام خواهد کرد؟‬
‫‪ :‬آیا دست آورد های ما با پالیسی ها ربط دارند؟‬
‫‪ :‬آیا دست آورد های ما در هماهنگی با موسسات دیگر قرار دارند؟‬

‫‪ 15‬تشریح نمودن ‪ Terms of Reference‬برای یک ارزیابی‬
‫‪.1‬مقصد و هدف‬
‫ارزیابی نمودن موثریت و اثر پروژه که در تصمیم گیری ذیل کمک میکند‪ :‬که آیا باید توسعه یابد و یا در‬
‫آن تغیرات بوجود آید‪ ،‬آیا احتمال پایدار بودن آن برده میشود؟ و یا اینکه بعد از تکمیل پروژه اثر آن‬
‫باقی می ماند‪.‬‬
‫این نباید دلیلی برای تصمیمی باشد که برای دلیل دیگر اخذ گردیده است‪ ،‬بطور مثال مسدود ساختن و یا عدم‬
‫اجراء بودیجه و یا مقصر دانستن کسی برای مشکلی که با آن مواجه میشویم‪.‬‬

‫‪.2‬این برای کی ها می باشند؟‬
‫در پروپوزل و گزارش نویسی کسانی را باید بشناسید که این ها را مطالعه می کنند‪ .‬میتوان از ارزیابی‬
‫کار گرفت تا اینکه برای بحث بین مردم پروژه یک چارچوکات فراهم شود‪ .‬برای پلن گزاری آینده‬
‫میتوان از این شیوه در پروژه و یا وسیعتر کار گرفت و یا از آن به حیث نقطه آغاز جهت نظارت و‬
‫ارزیابی در آینده کار گرفت‪.‬‬

‫‪.3‬مرام ها و سوالت عمده‬
‫بر شمولیت موسسه‪ ،‬اهداف پروژه(واضح‪ ،‬تغیرات در آینده‪ ،‬غلظت) فعالیت های فعلی‪( ،‬طریقه های‬
‫بهتر برای رسیدن به هدف‪ ،‬ربط‪ ،‬اجرات) موثریت (تاثیر بالی مستفیدین‪ ،‬مصارف)‪ ،‬عوامل بیرونی‬
‫(تغیرات در پالیسی دولت و تحولت اقتصادی و اجتماعی این همه مرور نمائید‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫اسباب ‪ PRA‬و طریقه های دیگری برای جمع آوری معلومات در جریان نظارت‪.‬‬
‫مانند نظارت تحلیل گرائی به دقت صورت گیرد تا از تعصب جلوگیری صورت گیرد‪.‬‬

‫‪.5‬پیشکش نمودن نتایج‬
‫گزارش ها‪ ،‬پیشکش ها‪ ،‬ترجمه‪ ،‬بازتاب (‪ )feedback‬پلن برای پی گیری‪ ،‬نگهداشتن نتایج برای‬
‫آینده‪.‬‬

‫‪.6‬تنظیم‬
‫ترتیبت و تنظیم عبارت از کار عمده می باشد‪ .‬استفاده از ارزیابی کننده گان بیرونی میتوان مفید باشد‪.‬‬

‫مشاورین بیرونی‪:‬‬

‫•میتوانند به تازه گی از پروگرام دیدن نمایند‪.‬‬
‫‪(Monitoring & Evaluation)9 of‬‬

‫‪10 Page‬‬

‫•شخصاً شمولیت ندارد بناً بیطرف بودن آسانتر میباشد‪.‬‬
‫•بخشی از تشکیل صلحیت ها نورمال نمی باشد‪.‬‬
‫•چیزی از پروگرام حاصل نمیکند اما شاید از ارزیابی عزت و آبرو حاصل کند‪.‬‬
‫•در مورد میتود های ارزیابی آموزش دیده می باشد‪ .‬شاید در ارزیابی های دیگر‬
‫تجربه داشته باشد‪ .‬از جانب پروژه به حیث یک ماهر شناخته میشود‪.‬‬
‫•شرایط از جانب دونر ها بعضی اوقات شامل نیازمندی برای مردم بیرونی می باشد‪.‬‬
‫•بعضی اوقات برای اشخاص بیرونی شناسائی کردن مسائل مشکل آسانتر می باشد‪.‬‬
‫•پرسونل‪/‬مستفیدین احساس توانائی خواهند کرد تا نظریات خویش را به اشخاص‬
‫بیرونی اظهار نمایند‪.‬‬
‫•نسبت به کار گرفتن از اشخاصی داخلی فضای مقصر دانستن یکدگیر کمتر می باشد‪.‬‬
‫•جهت استخدام نمودن و اداره نمودن مشاورین به وقت و کوشش نیاز است‪.‬‬
‫•یک شخص بیرونی شاید پروگرام و یا اشخاصی شامل پروگرام را درک نه کند‪.‬‬
‫مطالعه نمودن معلومات ممکن وقتی زیادی را دربر بیگرید‪.‬‬
‫•شاید باعث اضطراب شود هنگامیکه پرسونل پروگرام و اشتراک کننده گان از‬
‫اقدامات خود مطمئین نباشند‪.‬‬
‫•اگر برای مدت کوتاه استخدام شوند نمی توانند جهت پی گیری تجویزات حمایت فراهم‬
‫نمایند‪.‬‬
‫•ممکن پرسونل‪ /‬مستفیدین به تجویزات متعهد نباشند‪.‬‬

‫پرسونل داخلی‪:‬‬
‫•پروگرام را باید به خوبی درک کنند‬
‫•شاید برای آنها بی طرف بودن مشکل باشد‬
‫•باید بخشی از تشکیل قدرت و صلحیت باشند‬
‫•باید از طریق امیدواری ها و دست آورد های شخصی تشویق شوند‬
‫•شاید بطور مشخص در بخش میتود های ارزیابی آموزش ندیده باشد‪ .‬ممکن دانش او نسبت به‬
‫اشخاص دیگر در پروژه کمتر باشد‪.‬‬
‫•باید با پروژه آشنا باشد و آنرا بفهمد و بتواند رویه و برخورد شخصی را تعبیر نماید‪.‬‬
‫•باید با پروگرام آشنا باشد و با خطر اضطراب و سکتگی مواجع نشود‪ .‬تجویزات نهائی شاید‬
‫تهدید کننده نباشند و مالکیت بیشتر داشته باشد‪.‬‬
‫نوت‪ :‬ارزیابی مشترک به اشتراک مستفیدین در طرح و اجرای ارزیابی تنها درصورتی میتواند مفید باشد که‬
‫‪1‬‬
‫در جریان پروژه سطح سهم گیری یکسان باشد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪(Monitoring & Evaluation)10 of‬‬

‫‪10 Page‬‬