P. 1
موسوعة الفيزياء الكونية

موسوعة الفيزياء الكونية

5.0

|Views: 1,216|Likes:
منشور بواسطةIncrease-me-in-knowledge
موسوعة الفيزياء الكونية من الاف الى الياء
موسوعة الفيزياء الكونية من الاف الى الياء

More info:

Published by: Increase-me-in-knowledge on Aug 18, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2015

pdf

text

original

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع

1
تاووتحم لولا ءزجلا
عداولا هللا نوك يف نزاوتلا نوناق
ارودػت هردػف ئذ لك قلخو ...................... .......................... ............... ص 3
كرحتملا نوكلا .......... ............... .................... ......................................... ص 7
نوكلاو ءاوزوغلا .. لا ةرذ ............ ......................... ............................... ص 13
نوكلاو ءاوزوغلا .. امزلبلا ............. ................................................... ص 19
ءوضلا ............. ................................... .................................................. ص 23
نوكلاو ءاوزغلا .. اـغلا تائوزح ................ .................................... . ........... ص 28

نوكلاو ءاوزغلا .. يلرومو نولدكوم ظبرجت ............... ......................... ص 30
نوكلاو ءاوزغلا .. ظصاخلا ظوبدنلا ............... ...................................... ص 32
نوكلاو ءاوزغلا .. ظماطلا ظوبدنلا ............... ..................................... ص 36
نوكلاو ءاوزغلا .. تاونوكلا ملر سوواػم ............... .......................... ص 45
نوكلاو ءاوزغلا .. مكلا اكوناكوم . ............... ................................... ص 50
نوكلاو ءاوزغلا .. ظطذلاو ءوضلا ................ ....................................... ص 60
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
2
ءاوزوغلا ظثودحلا ظوكلغلا ... ............. .................................................. ص 63
حملب ظطبادلا ءامدلا ىلإ لودرلا جورر ةزجطم ردغت رصبلا ........................
ءاوزوغلا ظونوكلا - ناكمزلا .. نامزلا – ناكم ................................... ص 73
نمزلا ربر رغدلاو ................. ...................................... ...................................
ظواؼنللا ىلإ نوكلا عدوت ................ ................................................ ص 97
حنرتت ظونوكلا نوناوػلا ................. ................................................. ص 101
عم روعتت ءاوزوغلا تباوثو « ظخوخوذ » نوكلا ..............................................
نوكلا ملر يئاوزوغلا . ............... ..................................................... ص 105
؟نوكلا رد ثودحلا ملطلا فذتكود له .................. ............................. 115
اــنتاـــوح يف ظــونوكلا ءاـــوزوغلا ................. .... ............................ ص 123
تارزوكلا ........ ........................................ ... .. .... ....... ................. ص 135
ءادودلا بوػثلا ................. ............................................................... ص 137
ظقلمطلا ءادودلا بوػثلا ........ .......................................... ... . . ... . .... ص 144
بوػثلا ءاضوبلا ................................................................. ............ . .... . ... ص 150
ظودودلا بوػثلا ............................. .... ... .............................. .. . ... .. ... ص 153
تارجملا ... ........... ................................................................... .... .. ... .. ص 157
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
3
نزاوتلا نوناق عداولا هللا نوك يف
" ارودػت هردػف ئذ لك قلخو "

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
4

اونمفككتيًتلابزنلافجبؿهذملافزاكتلااذه تازاغٌتزفمفككتيثجخمكجلاؼّػلا ..
78 % فججكرتنلافم .. 21 % فججزكلافم .. ٌلجلقبزنبدجكتلرذأتازاغك ..
فزكلاؼجؾذىناؾجلإؿجذيدقمذلاؼّػلااذهك طػضي ؿدعمبضرلاٍلع 15 ؽكؽّطر
اونمفججزكلاصذيةدخاكلاٌعبرملاٌشكبلا 3 ٌعبرمٌشكبؿكؽكؽؿاطرأ .. ركذلابريدجك
ًؽءاكولاًؽةدكجكملافججزكلاٌبزنفأ سؾنتلـزّلاؿدعملاكهكاريدقتاقردقمذلاردقلا
ؽكؽشجعتًتلاتاقكلذملارُاز بكككلااذه ..

دقتلاٌيآك انهري .. فججزكلاٌبزنتناككل 50 % ردقلافمِدب ًلاخلا 21 ..% فاكاذامؽ
؟؟؟ثدخي

ؼّػلاٌجلباقةدايزكهثدخيفاكمذلا قذهعاؾتراؿدعممكازيامبؿاعتسّلضرللمكجلا
ٌبزنلا ..
رذآٍنعمبك .. كل دخاكتيربكدكعؿعتسا .. ّجؾكفاكل - قذهٌلاخلاك - كجؿيكختب ضرلا
تادكجكملاك فجعٌؽرطًؽبجهرـجخجٍلإاوقكؽ ..!!..
ضرلاـجظنتفجناكقفمفذإحتنتزن .. فزاكتلافكناق .. ًؽًوتنتٌجلكفجناكقفمٌجُزجكهك
ًوللافكناقلاًلإٌياونلا فككللـظعلاـاعلا ..

تلعجًتلاىظؾخكاٌياعرًؽىنافازنِافُمطجلؽ ادقمبئسؿك ر ..

ًبرؾناخبز ..

فزاكتلافكناقلرذآؽجبطت

فم قردقؽخئسؿكلقريدقتؽلذلاًؽاتايآ .. ىتؽاثكؿقتثجخبحلثلاؽلاذلاـمشدقؽ ٌبزنب
ءاملاٌؽاثكفعةرجبك .. ـدعكءاملادطزؽكؽحلثلاكؾطىجلعبترتيمذلارملا ًؽقرارقتزا
تارجخبلاكراونلاكراخبلاؽامعأ .. ؾلذفكيـلكلك .. ىلكءاملافاكل راونلاكراخبلاًؽدمجتدق
عاقلاًلإحلثلاطكبهدنعىبٌُجلملاتانازذلاك ..
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
5

انبٍلاعتاٌمخرفمك .. تاُيزجعمٌقزتمحلثلافيككتٌلداعمؿعجفأ ـاعلاًوللافكناقلا
فككللـظعلا .. رارخلظؽاخؼقزٌؾجظكلحلثلارذزيثجخب ة ىتختءاملا .. دمجتؾلذبـدعنجؽ
ءاملاـظعم .. ٌيكلعلاةرسقلابِإدمجتيِك ٌقجقرلا .. تارجخبلاًؽتاناكجخلاكؾامزلابٌمخر
ـهازتلةاجخلادجقٍلعاولءاقبإك ضرلاًؽٌؽّذلافمفازنِافجكمتًؽ ..

اريدقتقردقؽئسؿكؽلذفمفاخبز .. ؽتلاًؽٌقدلاىجؽًعكر ٌيكزتلاكريد .. اريدقتقردقك
ىلدلشياملقأجهك .. ؿكك فكزكمقدنعئس ..
فزاكتللرذآفكناقؽجقختل
ءانبلاٌزدنه ًنككلا

ترذزبكاككلاٌعكمجمفأحكضكبظخّيًنككلاءانبلاٌزدنهًؽؿمأتملا ٌكرخًؽركدتل
سمسلاؿكخٌمظتنم ... ؿكسلاًججلجلهإرادمىلاونمؿك .. كلك ذذتا ادجعباناكمىزؾنلفازنِا
ءاضؾلاًؽ .. ؿكخـكجنلاكبكاككلاعجمجفاركدلريىنإؽ ٌكرخلًزكعقاجتاًؽسمسلا
ٌعازلابراقع .. ٌبعكلاؿكخفجملزملاؼاكطامامتىبستك .. ركدتعباكتلاكرامقلاعجمجؾلذكك
ـاعلاـاظنلاعمٌقزتمتارادمًؽبكاككلاؿكخ ـسلاٌعكمجملل ٌجز .. اولكٌجزمسلاٌعكمجملاك
سكعٌكرخلاقذهسؾنًؽركدتاوزمسك اهركخمؿكخٌعازلابراقع ..

اضيأًنككلاءانبلاٌزدنهرهاظمفمك .. عضك ٌيكامزلاـارجلا . تاشّذكتازاردلاؿكؽ
ًِهٌمجظعٌجولإٌقجقخفعؼسكتدشرلا اهرزؼرعن .. اهروظمسملنفكلك .. ًهك ..
ًشاذ ـكجنلاكبكاككللبجترتلاؽازتاة قذهفجبتاؽازملاتابثىعمؽقختيـاظنًؽؾّؽلاك
ـارجلا ). فأاولًػبنيسمسلاِ رمقلاؾردت )

فككلاسكمسفمسمسؿكلّماساقداشاقلطماجُاونامراشانكناق .. ـارجلاؿكربجي
اولتددخًتلااوعقاكمـرتختفأؾّؽلاك ..

سمسلاؽ ِ رمقلاؾردتفأفكمي .. ٌعرزبفاركدلاٍلعٌجتاذلااوتردقًؽديزتفأعجطتزتفلمأ
اولددخاممرثكا .. كأرمقلاؾلؾبـدطشيثجخباوكلؽةرُادفمعزكتفأعجطتزتفلك ضرلا ..
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
6
ردقبىتعرزمكامزـرجؿكلتددخٌجوللاةردقلافِ .. ؿكخـزجلاراداذإؽ ٌعرزبىزؾن
ؽُاؽ ارجػشاوجؽركديًتلاةرُادلارطقؼشنفككتفأدبّؽة .. كلؾلذكك ؿدعمبىزؾنؿكخراد
ركديًتلاةرُادلارطقؼشنفككيفأدبّؽٌقبازلاٌعرزلاؼشن رطقؼشنؼعضاوجؽ
ؽبازلاةرُادلا ....

ضرلاكتاكمزلاؾلمقدجبمذلاؾرابت ...
كـلعلاكركؾلاتاعكزكمًؽانثخبكل ٌػللاسجماكق .. ِكعكرأٌملكاندجكام فمؽدأ " ٌخابزلا "
ٌيكامزلاـارجلاٌكرخل .. ـارجلافجبامفأررقيفكناقلاكوؽ اماتاغارؽسجلٌيكامزلا .. ِإك
عباكتلاكبكاككلاكـكجنلاٌخابزتمدعنا ..

ًوللافكناقلاررقي .. اوتكرخًؽـارجلااوقكؽدبزتامةدامٌمثفأ اوخبزك .. ًنككلاءاضؾلاؽ
ؿلذتيًنككلارابػلابطكلذمؿذلذملاؼجؾذلازاػلافمبخز تاؽازمفمـكجنلافجبام ..
فججكردجهفعةرابعزاػلاـظعمك ( تارذلاطزبا .. فكرتكلإ دخاك + ةرذؿكلدخاكفكتكرب )
ىلكفككلاًؽةدامطزبافاكامبرك ... اضيأؾانهك دزلاٌباخزلااياقب ٍلكلاٌجمي .. جاتنفمك
ىلكؾلذ .. سجلـارجلافجبامفأدجن عباكتلاكبكاككلاكـكجنلااوقكؽدبزتةدامامنإكاغارؽ ...

ؽكؽمرجتسمسلاك اولرقتزمكخنرامقلاكبكاككلاةرزأؿكاوعمكةداملاقذه .. اونأمأ ( عم
اونكك اوزؾنؿكخركدت ) فترجمٌؽاخٍلعاضيأانبركدت رادقمباونعةدعتبما 12 ؿكًؽّجم ٌجناث
.. اولكةرزلااوعمك ... رادقمبةدعتبملرذلاًهؽلطنتسكمسفككلاًؽك 8 ٌجناثلاًؽؿاجمأ
ؽكؾياماونمك 33 ٌعرزبرجزياماونمؿبٌجناثلاًؽّجم 84 ّجم ٌجناثلاًؽ ......

ردقبئسؿكتلعجمذلاـوللاؾناخبز .... انمآ ايؾب تاكمزلاعؽار

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
7
كرحتملا نوكلا

ءكضلاٌعرزىتعرزًؽؿشيـلىنأِإعرازتيفككلادجناولّذفمكٌتباثٌعجبطلافجناكق
فككلابٌجرخلاٌعرزلاربتعتًتلا . ل ٌعرزىتعرزتػلبكلكرازكلرشنعكأةدامم
ٌقاطًلإؿكختيىنإؽءكضلا . ًؽفككلااوػلبكلًتلاٌجرخلاٌعرزلاربتعتءكضلاٌعرزاذول
ٌقاطلؿكختيكاملظمانككدبشيكًؾتذجزىنإؽىعرازتكقددمت . ٌعرزلاقذهغكلبىنكميِاذول
لافككلاٌمكظنمؿذادزجختمىنأكامجزِك ـظع . ـضتةرجمٌمكظنمؿذادؾرختمفككاننكك
فاككلافجيّبلؿشتدقمرذأاناككأ . تارجملافجيّبفمةدخاكفككتفأفكميةرجملاقذهك
ـظعلافككلاٌمكظنمًؽٌجناككلا . ـظعلافككلامرنلاننككؽكؽانؾقككلؽ . ىنممرنفلؽ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
8
مراكتتثجخاننككءامزًؽىتارجمبرقأمكز دقديدمرمعدعبؽًمظعلاٌجنككلاتارجملاٌجقب
ٌجنككلاانترجمؿذادانجلإفاككلابرقأمرنلاننككدطزلىجؽدعشندقفجنزلافجيّبؿشي .
ضرلاؽكؽفمانُامزًؽاهارنًتلاـكجنلابىبسأٌُجضمطقنكمرذلافاككلامرنفأفكميك
اننككءامزءًضت . دختؼرعنِانكاذإؽ فاككأطزكاننككؿابامؽًمارتملااننككبانناكمدي
ىلكخقاجتإؿكًؽةدعابتمكٌجمارتمكةددعتم . انتيؤرؿابامؽٌجبابضٌيؤرباننككًؽمرنانكاذإؽ
قءاركامجؽ . ٌيكادكزٌيؤرفككتزؾسّؽ . تارتمكلجكلاؼِآبضرلاؽكؽاهدجنىجؽسجياقملاؽ
ًزمسلاانتمكظنمًؽكٌجلكطلا فجنزلافجيّبباهدجنفككلاؿذادكٌجلكطلاتارتمكلجكلافجيّمبة
ٌجُكضلا . ٌجنككجتلاكأٌجُكضلافجنزلاتانكجليرتاهدجنزؽفككلاجراذامأ ( عرزأـجزجفككجتلا
ءكضلافم .) ؿماسلاًنككلاءاضؾلاًؽؾرختمفككاننككؽ . عمجتفمءزجكقدكجكؿامتخإك
دراكًناككأ . ضفككيدقك ًُايزجؾلاـلاعلاؿكقيامكٌيزاكتمفاككأٌعكمجمفم ( ؿهـكددجؽاد
؟ىلذادكأىتؽاخًلعفخن .). طبضلاباننككبانناكمديدختعجطتزنِانكاذإؽ . ؿذاداننككؿابامؽ
؟ـظعلافككلاٌمكظنم . ىبسأفجيّبلابفاككأاوبتارجمـضتـظعلافككلااذهءامزتناككلؽ
ؿاانتارجمب املاؾلاذماركظنمادعبانجطعجزاذوؽاونمةرجمؿذاداننكككـكجنلافجيّبـضتًت
اولذادبىلكخركدياننكككسمسلاٌمكظنمبىبسأٌمكظنمًؽـظعلافككلافاككل . قذهًؽك
ًؽركدتفاككلاثجخمربكٌجنككٌمكظنمفاككلؽاجُايزجؽـظعلافككلاركشتفكميٌلاخلا
فماوكّؽأ ٌجزمسلاٌعكمجمللرظننامكاوجلإرظننلىتُجهىجؽاخكتؾماباتكفككجزاذوبؽَىلكخ
اجلاخ . تارجملافجيّبفجبفمٌجنككةرجمفمضفاككلافجيّمكأفجيّبدخأاننككفاككلفكل
ـظعلافككلابٌجنككلا . اولٌياونٌِهاتمًؽؿذدنزاننإؽ . ةرجمءاركاممرنفلاننل كأاننكك
اءكضعطزتِتارجملاكأفاككلاقذهفأكامجزِكاننككلركاجملافككلاءاركامًتخ . فل
ًلكلاىتػلكهكفككلاٌػللـجرتمءكضلا .. ءايزجؾلاـكلعًؽفجتركثفكرسعلافرقلادوسدقلؽ
ـزلاكءاضؾللانمكوؾمًؽٌيرهكجتّيدعتتثدخأًتلاٌجبزنلاٌيرظنامهٌجنككلا فاكملاكفا
ىبفاكملاكفامزلاصُاشذؿكخركخمتتانتيؤرفلفككلاب . اموضعبفعؿزعمباوجلإرظنيّؽ
ٌجمكمكلاٌيرظنك ( ـكلا ) ٌبيرغؿبةديدجةركشاكمزرثجخفكرذآكؾنّبسكاماهانبتًتلا
ىبتءاجاممرثكأكؿبقمذفعاقمعرثكأةركشلاقذهكٌقجقدلاىشُاشذكفككلاـلاعمل ٌيرظن
ٌجنككلاٌعجبطلاتؾشكًتلاٌجبزنلا . ـكلاٌيرظنبتؽرعاذول . ٌلكبقمٌجبزنلاٌيرظنتناكدقلؽ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
9
ٌقاطتربتعأًتلاٌجنككلاٌجبذاجلاكفامزلاكفاكملاةدخكفعربعتل . ٌقجقخلاًؽٌجبذاجلافكل
فاكمزلاًؽىتزدنهكفككلاؿجكستبـكقت . ؿكقيفجتسنيإؿعجامم : فككلافأ فاكمىبدجكيِ
ٌجنككلاٌجبذاجلافعؿزعمب . ٌجبذاجًؽؿذدنلاوتجبذاجفمررختنزضرلافعدعتبنامدنعاننل
سمسلا . أدبمبتؽرعٌجؾجكلاقذهكسمسلااوبًتلاةرجملاٌجبذاجًؽؿذدنزاونمانررختكلك
ؿداعتلا ( Principleofequivalence .) اجلافمؾرختمـزجررختكلك ٌجبذ . ةكقفإؽ
ىتعرزًؽعرازتتزىعاؽدنإ . اونجبذاجؿعؾبارقتزمدبشيضرلاؽكؽـزجمأفل . كلاذامؽ
؟ٌجبذاجّبىجؽـرجمأكأفككلافاك . ساجقلااذهفأِإةرجملاٌعرزساجقـونكمأءاملعلاك
ٌؽازملاقذهًؽفككلاددمتٌعرزلازاجقكأارسؤمسجل . ىلةرجمؿكفل اوتجبذاجةدسا
اومجخبزخكاوبةداملاٌؽاثكبزخٌجتاذلاٌشاذلا . بخزتامدنعرجػتتتاعرزلافل
اهكخنةرجػشلاتارجملااوجلاةرجبكلاتارجملا . كأاقلػنمانككامإءاملعلاضعبقركشتاننككك
اخكتؾمانكك . ضتًتلاىتارجمبـظعلافككلاًلعىقبطنفأفكميركشتلااذهك فمكفاككلاـ
اننككاونجب . اخكتؾمانككفاكأءاكزقزجختؿذاداكرختمانككـظعلافككلااذهركشتفكمياذول
اقلػنمكأ . ؽبطنتٌماعلاٌجبزنلاٌيرظنلابفجتسنيإتِداعمفامديرؽًُايزجؾلاـلاعلاربتعإدقلؽ
ؾرختمفككًلع . ككلافأفكدقتعيفيرذلاءاملعلاـظعمكىنل انكازفاكف . فاكفامديرؽفكل
رذآركشتىل . ؿككقاجتإؿكًؽّثامتمكدبيعزاككرجبكؽاطنًلعقارنامدنعفككلافأكهك
ىبفاكم . ًنككلاتباثلاىجلعؽلطأاماذهك ( Cosmologicalconstant .) فامديرؽربتعاك
سلافجيّبلددمتيذذأـثرجبكلاراجؾنلابأدبدقىنككفأ ؼاضأكفلاًتخىتلاخًلعؿظكفجن
ُّاق : قددمتءًطبتؼكزفككلابةداملاؿكًؽٌجبذاجلاةدسةكقفإؽٌجؽاكفمزةرتؽدعبىنأِإ
كيدجؽطيرسةداعإبىبسأدعبامجؽًزكعلاعجارتلابـكقجلىتاذًلعمكطنجلؼقكتيًتخ . ةداملاك
حرمًلإصلقتتؼكزىسامكنإكفككلاعجارتًؽ اوجلعؽلطأٌل ( درؾتلا () Singularity )
رجبكلاؽاخزنلاٌلاخلاقذهًلعؽلطأك ( Bigcrunch .) فككلاٌيرظنًنبتدقفامديرؽفاكك
ؽلػنملا . دكدخمفككلاـجخفل . ٌجبذاجلابخزؿعؾبءًطابتيفأعقكتيفككلاددمتؿدعمؽ
فككلاةدامفجبٌلدابتملا . داملاٌجمكىبءاضؾلافكل ةدسعمفزاكتًؽىلعجتًتلاطبضلابة
ىتاذًلعصلقتيكأدبللددمتيىلعجياممٌجبذاجلا . ّجذتردقتٌيرهاظٌُجضمةدامىبفككلافل
ًلاكخب 10 % ىتُجهؿذادٌجؾذمةداملاٌجقبكىتلتكفم . ةداملااوجلعؽلطيًتلاةداملاقذهك
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
10
عاجباجيإرثؤتٌلُاهٌجبذاجةكقاولٌملظملا تارجملافاركدًل . ٌلاخًؽكهًناثلاؿامنخلاك
ؼقكتلاٌلاخًلإفككلاددمتؿشكتلٌجؽاكةدامىبدجكيِىنإؽحكتؾملافككلا . ٌجبذاجلافل
اوضعبفعتارجملاؿشؾنتكطرؾنتاهدجقانعؿعجياممٌؾجعضفككتزتارجملافجبٌلدابتملا
اجبزنٌُجطبفككتزٌجلمعلاقذهك . ؿافكل اولّذرمجزفمز . مراكتتزـكجنلافأًلإًوتنتك
ادرابكاملظمفككلادبشيك . فجبًلخرمفكككهكدطزملافككلاركوظثلاثلاؿامتخلاك
فككللرجبكلاطاػضنلاٌلاخًؽِإروظيِفككلااذهفكلؽلػنملافككلاكددمتملافككلاًتلاخ
فيؿظيكاجقؽأددمتيىلعجياممىتاذًلع ٌلاطتزإًؽطػض . عمضراعتتدطزملافككلاةركؽفكل
فمِإًتأتيِدجطزتلافلةرككفككلاددمتتابثًلإمدؤيمذلاًنككلاخاؾتنلاٌيرظنٌجقطنم
ؽكؽفمفككلاةدامكءاضؾللؿكلةكقبسبكٌجلمعبىبسأءًسللٌججراذٌطغاضةكقؿّذ
ؿؾزأك . ؿاةداملاًلعدمتعيىخجطزتفكل ةداضمةكقفككجزمذلااوطػضةدسكىجؽٌطػضنم
ىلذادبٌجبذاجلل . ًنككلاخاؾتنلاٌلاخًؽدطزملافككلاٌُجولؿكشكلافكميِاذول . فكميفكلك
فيداضتمفجهاجتإكأدخاكقاجتإًؽددمتلافممكشقٌلاخؼلبكلدطزمىبسفككًلإؿكشكلا
إكدبللٌكزامتمٌجلكةدخككددمتيدقك اتباثكازجختمىبًلذادلاءاضؾلاىجؽفككجزكٌياونِامًل
ادكدخمكؿب . ٌيرظنانطقزأِإكرشاعملااننككىنأؿكقنفأفكميِطزبنملاكأدطزملافككلاك
فككلاسكقتؿكخفجتسنيإ . فكميِاجضايرفجتسنيإىلجذتامكىتاهاجتإؿكًؽىزكقتٌمزفكل
ؼىنكلكدطزمفككًؽفككيفأ مكركفككم . فكعباقفخنكىكاردإفكميِفككلاددمتفأامك
ؼلذٌيراكتمىتجقبفلّشأفككلامرناِاننلىبقاجتإؿكًؽىتيؤرفكميِكفككلاؿذاد
اونماءزجؿباهاكزءامزلابمرنًِتلاانترجم . ءاضؾللجكرذلابلطتيحكضكبقددمتٌيؤرلك
ؾؽكؽفمقارنلىلكخًجراذلا ىسامكنإكأىطازبنإكأقرككتكأقددمتفجبتٌلماسةركش . فل
ىبسأمرذلاتارجملاعمٌكرختمةرجمفككتدقاونكلكفككلاددمتًلعٌنيرقسجلانترجمددمت
ركشتلااذهدشكلكةرذلاؿكخاهرادمًؽتانكرتكللافاركدب . مكركفككلافأقانعماذوؽ
كاةدرؾنمتارجملاىجؽركدت تباثزكرمؿكخةدخاكٌلتكك . ةدخاكٌلتككركديفاككلفككلافل
تارجملاـضت . رظنكلِإقرجزبرعسيّؽراطقًؽرجزيمذلاصذسلابىبسأاوناركدبرعسنفلؽ
ـاملافمؾرختتركشلاامهكمريكـامللؾرختمراطقلافأـغرؼقاكىنأرعسجؽىتذؽانفم
ؼلذلل . ؼاندكجكلفككيدقك سكعرجزتاونأانترجمتدبدقاوتاذؿكخركدتًتلاضرلاؽك
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
11
ؾرختتِضرلافأكضرلاقاجتإ . بكرنانككلىتركشبىبسأرجزيانلكخفمـلاعلاادباذوبك
ىتذؽانفمرظننكاراطق . انلىجاكملاانترجمفماءزجكهانضرأؽكؽفمٌقجقخقارنامك . اننل
أاوتجقبمرنفأعجطتزنِ ةرجملاٌيؤرانعفابجختاوجؽٌملظملاةداملاكـكجنلافلاهءاركامك
ٌلماكلااوتُجهًلع . ٌلماككأٌلماسرجغٌجُزجكةركتبمٌيؤراهادمؼلبامومفككللانتيؤرؽ . اننل
ىتاضكجؽفمانلشيامكىنمثعبنملاءكضلاًلعفككللانتيؤرًؽدمتعن . ددمتتانترجمتناككلك
ؽؿعؾب فجهاجتلاًؽددمتيمأاعمؼلذلاكـامللكأـامللددمتتزاونإؽاذولاوجلعٌطغاضةك
اومجخؿقيكدجطزتللىجتتٌطػضنمةرجماولعججزاممٌجلذادًبذجدسةكقدلكياممفيداضتملا
كأحمدمؿجطتزمزجخؿذاددخاكؼشًؽاوزؾنبترتـكجنلاؿعجيدقددمتلااذهكاوتؽاثكديزتك
ت ٌججامدنإكأٌيراطسنإتارججؾتثدخجؽاوضعبعمـداشت . ةرجمًؽركشتلااذهفاكاذإؽ
ةدخاك . اننككؿذادـكجنلافجيّبـضتًتلاتارجملافجيلبًؽانلابامؽ . ةدراكتِامتخلاقذوؽ
ـظعلافككلاؿبقتزمًلاتلابكاننككؿبقتزمؿكخاركشت . تلاٌلخرملفككلاغكلبثدخاذإؽ دجطز
ديدجفككركوظأدبجلٌجناثةرمـظعأراجؾنلضرعتيدقؽ . ًلاخلااننككٌلكاسًلعفككيدقك .
ـظعلافككللٌماعلافجناكقللٌعضاذاونلؿدبتتِكرجػتتِةدخاكءايزجؾلافجناكقكءمدابمفل .
ؼتنإددمتيمكركفككىنأقانعماذوؽاذؾتنمانككـظعلافككلافاكاذإك ىجؽقاجتإؿكًؽاجذا
ءاضؾلاعزتيكىلكخفمركدتًهكاوتارادمًؽتاؽازملادعابتتاننككاوجؽامبىلذادبفاككلاك
ىجؽ . ىعرازتكقددمتًؽفككلاؿظكلك . تارجملاؿعججزفمزلاركرمبددمتلااذهفأقانعماذوؽ
اونارججفعٌلكزعمٌملظملااوتدامكاومكجنب . قذهؿعجيامم بكقثلادبشتكددمتتةداملا
كأةرجملاؿذادرابغًلإـدزلاعماولكخيكٌجتاذلااوتجبذاجةدسؿلقيامماعازتإرثكأءادكزلا
ًساكخٌباثمبةرجملاؿذادربتعتٌملظملاةداملافلاومكجنرثعبتتكراونتاوزؾنةرجملاؿعجي
اولذاداوناكمًؽـكجنلاتبثت . فوعلاكةرجملادبشتك ءادكزلاةداملارابغاونمرياطتيشكؾنملا
ٌُجضمةديدجامكجنكأّتكدبشتدقكاوتجبذاجةدسدقؾتًتلا . اونلٌجؾذمتناكامدعبمرتؽ
ةرجملاؿذاداوتاخازمؿقجزًتلاءادكزلابكقثلاتناكامكءكضلارزأًلعةرداقرجغفككتز
ؿقتكاومكجندادعأديزيكاوقلأتديزجزًتلا اوتؽاثك . اذهفإؽامةرجمًؽاذهانركشتكلؽ
ىتاذـظعلافككلاًلعكاننككًلعؽبطنيفأفكميركشتلا . فككجزاملٌجلجذتلاةرظنلاقذهفل
اددمتمانككفاككلـظعلافككلاىجلع . ةدخاكٌجنككلاءايزجؾلاءمدابمفل . ؿاقيفأفكمياذول
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
12
باكتفاككلاكـظعلافككلافأ عكطزدازكاوتؽاثكتلقاملكتذؾتنإاملكاننككاوجؽامبىع
اوبءاكضلا . ًنككرابػلاوككؾتدعبؿقتزٌملظملاةداملاكءادكزلابكقثلافل . ؿعخيامم
اقرقرتمءاضؾلا . دكقكلاٌقاطداؾنتزلاوتاذًلعصلقتتكدربتانترجمؿذادـكجنلادجنامنجب
تؽاثكديزيامماوبمككنلا اوتارجمؿذادتاضمكدبشتزٌجمدملاـكجنلاقذهكاه . بكقثلاك
اوتارجمؿذادضبقنتادكزلا . تارجملاٌعرزؿلقتؼكزٌجتاؽاثكلاةدايزلاقذهك . بكقثلاك
ءاضؾلاطجخمًؽبكذتتاعاعسإًلإؿكختتزترذبتكلتارجملافجبٌجنجبلاءادكزلا . ردشم
باتك ـظعلافككلاٌمكظنم : ؼكعدمخمدمخأ

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
13
نوكلاو ءاوزوغلا .. ةرذلا

انلكخفمٌيداعةدامٌياًؽدجكيمروجمبجكرتًهةرذلا . فمعاكنأٌثّثفمتارذلافككتت
ًهٌجعرؾلاٌيرذلاتاُيزجلا :
تانكرتكللا - ٌبلازٌنخساولك .
تانكتكربلا - ٌبجكمٌنخساولك .
فكرتكجنلا - ٌنخسىلسجل ( دياخم .)

ءمزجلاًهكٌَيكاجمجكلاتّعاؾتلاًؽٌظكؾخمكَءاجمجكللٌجزازلاءانبلاؿتكًهتارذلا
فعةرذـزقنتامدنع؛ًُاجمجكلارشنعللرػشلا ماَرشنعلاؾلذىنككفعؼقكتيفجعمرش
ددعددخدقكَرذارشنعٍلاؿكختي 91 ضرلاٍلعاجعجبطتدجكرشنع .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
14

تانكرتكللافمددعاولةرذؿكَرشنعلاؾلذةرذؿكًؽتانكتكربلاددعبديرؽرشنعؿك
فكيآٌلاخلاقذهًؽةرذلاٍعدتفزاكتـدعثدخاذإ؛تانكتكربلافماهددعمكازي ةرذكا
ٌنيأتم . كأتانكتكربلاددعاملاطتانكرتكجنلافمٌؾلتذمدادعأذذأتفأفكميرشنعلاسؾنتارذ
رشنعللٌعسمرُاظنكعدتفكرتكجنلافمٌؾلتذملادادعلاتاكذتارذلاكَفارجػتتِتانكرتكللا
ًُاجمجكلا .

ةرقتزمرجغرشانعاونكلًَعانطشإؿكسبتقلذلرذلارشانعلا ٍلإرججػتاجُاقلتكةداع
ًعاعسلاؿلختلاتاجلمعبةرقتزملاٌجعجبطلاٌجُاجمجكلارشانعلا .

ؾلذعم 91 ؽاشتللاٍلعةرداقرشانعلاقذهتارذٌَجعجبطةركشبدكجكمطقؽرشنع
ٌجُاجمجكلاتابكرملافملرذلاعاكنلاكتاُيزجلاب . ٍلع؛ةددعتملاتارذلافمفككتتتاُيزجلا
ؿجبز ؿاثملا ةدخاكفججزككأةرذكفججكردجولافمفجترذداختافمفككتيءاملاءمزج .

بجكرتلا

ًؽذذأيفكلَرهكبجذكمنٍلعدنتزمكهكَىجكملاجذكمنكهعزاككخنٍلعؿكبقملاجذكمنلا
ـكلاؾجناكجمًؽتاؽاستكلاكٌثيدخلاتاركطتلافابزخلا .

ٌجعرؽتاُيزجفمفككتتتارذلا ( فكرتكجنكَتانكرتكلأَتانكتكرب ) ًؽرجبكغارؾلاـجخَ
ـجخكَفكرتكجنكتانكتكربفمؼلأتتكٌبجكمٌنخستاذةاكنلاَادجرجػشةرذلازكرمَةرذلا
فمرػشاؿثمثةاكنلا 100,000 ةرذلاـجخفمةرم .

ؿاكهؾلذٌَقاطؿقِاةرسقلاًؽرقتزتٌَنجعمةرذٍلإتانكرتكلإـضنتامدنع ٍلإبرقلارادم
ٍمزيكَةاكنلا ( ٍلكلاةرسقلا .) دعبلارادملاًؽتانكرتكللااما ( ؤؽاكتلاةرسق ) فككتًتلاًوؽ
مرذلاؽاشتلللةزهاج .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
15
ةرذلاـجخ

تادايزلابزخًجيردتؿكسبرؾشلاـرختتفكرتكللارادمفاثجخٌلكوزبددختِةرذلاـجخ
ةاكنلافعٌؽازملاًؽ . تارذلل ةركاجملالكنلافجبٌؽازملاٌَبلشتاركلبؿكستفأفكميًتلا
ة ّ رذلاـجخلريدقتًطعتفأفكمي . ؾجنكتؿمعتزنلرذلاٌبلشلاتاركلبؿكستًِتلاتارذلل
ٌيرظنلاتابازخلاؾلذًؽؿذديَرذأ . ػبابيرقتردقتفججكردجولاةرذـجخَؿاثمك 1.2 × 10 -
10 . كربلاـجخٍلإاذهفراق ابيرقتًهًتلافججكردجولاةرذةاكنًؽءمزجكهمذلافكت
0.87 × 10 - 15 m . ابيرقتمكازياوتاكنٍلإفججكردجولاةرذًؽـاجخلافجبٌبزنلااذكه
100,000 . اوزؾنابيرقتـاجخلافكلَـجخلاًؽتكاؾتتٌؾلتذملارشانعلاتارذ . ببزلافإ
ـٌنخستاذرشانعلاؾلتٍلاعجرياذول زكرمٍلإتانكرتكللابذجتةاكنلاًؽةرجبكٌبجك
رثكأةكقبةرذلا .

ٌعسملارُاظنلاكرشانعلا

ةرذلاًؽتانكتكربلاددعؿباقيمذلاَمرذلااهددعبامكمعؼنشتتارذلا . مِمرذلاددعلاددخي
ةرذلاؾلتًمتنترشنع . َتانكتكربٌتزٍلعمكتختفكبركلاتارذَؿاثملاؿجبزٍلع ؿك
صاكذلافمٌعكنمٌلجكستًؽؾراستمرذلاددعلااذهسؾنبًتلاتارذلا سؾنروظتكٌجُايزؾلا
ًُاجمجكلاؾكلزلا .

فكرتكجنلاكتانكتكربللًلكلاددعلاكهرشنعلًنكلكجنلاددعلاكأٌَلتكللمرذلاددعلاٌَلتكلاـقر
ؾىلازازافكرتكجنكأفكتكربؿكفلَرشنعلاؾلذةرذًؽ فمٌلت 1 amu . ًؽفكرتكجنلاددع
رشنعلاعكنٍلعرجثأتىلسجلةرذ . ددعسؾنبفكلةديدعٌؾلتذمتارذذذتيفأفكميرشنعؿك
فكرتكجنلافمٌؾلتذمدادعأفكلَتانكرتكللاكتانكتكربلا . ـقرفكلمرذلاددعلاسؾنىلفمؿك
امرشنعلٌعسملارُاظنلاٍعدتقذهَؼلتذمٌلتك . ؾدنع عبتيرشنعلاـزاَعسمرجظنـزاٌبات
ٌلتكلاـقرلاب . فكبركَؿاثملاؿجبزٍلع 14 ؿكًؽتانكرتكجنٌجنامثكتانكتكربٌتزٍلعمكتخي
فمًلكلاٌلتكلاـقرفككجلَة ّ رذ 14 .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
16
مرذددعاولَتارذلاطزباًهفججكردجولاةرذ ّ فإ 1 دخاكفكرتكلإكدخاكفكتكربؿمستك .
جكردجولارُاظن ـيركتكيدلاٍعدتدخاكفكرتكجنمكتختًتلاٌعسملافي Deuterium كأ
فججكردجه 2 ـجتيرتٍعدتفكرتكجنفانثإٍلعمكتختًتلاٌعسملافججكردجولارُاظنامإ؛
Tritium فججكردجهكأ 3 .

عسملارجظنلاٌلتكؿدعمًهمركدلاؿكدجلاًؽرشنعؿكلتجردأًتلاٌيرذلاٌلتكلافإ
دكجكملا ـوترؽكٌجردباخجرمٌعجبطلاًؽ .

بجكارتلاكؤؽاكتلا

تانكرتكللافجبتّعاؾتلاببزبرجبكؿكسبدكعيتارذللًُاجمجكلاؾكلزلافإ . ة ّ رذتانكرتكلأ
ةددخملاكٌع
ّ
قكتملافكرتكلِاتابجترتلافمضٍقبتفأبجيٌنجعم . ركسقلاٍلإتانكرتكللاطقزت
ٌجبزنلاـوتؽازمٍلعةدنتزم ةاكنلافم ( ؿجشاؾتلافمديزمللةرذلابجكرتلعجري .) تانكرتكللا
ًُاجمجكلاؾكلزلاٍلعربكلارجثأتلااولَؤؽاكتلاتانكرتكلإٍزمتَدعبلاةرسقلاًؽ . تانكرتكلإ
زكرملا ( ٌججراذلاةرسقلاًؽتزجلؾلت ) زجاخببزبمكناثرجثأتاذةداعىنكلَاركدبعلت
ًؽٌبجكملاٌنخسلا ةرذلاةاكن .

فمددخمددعؾزميفأفكميَةاكنلاٍلإبرقلافمـقرمَؼّغؿك ؾلذدكعيتانكرتكللا
رادملاىعكنكددعؼّتذابزخ .

ؼّػلا 1 : 2 تانكرتكلأ
ؼّػلا 2 : 8 تانكرتكلأ
ؼّػلا 3 : 8 كأ 18 فكرتكلأ ( رشنعلاٍلعادامتعإ )
ؿاؿذادلافمتارادملاتانكرتكللالمت دخاكؼّػبفآدبيَجراذلال . ـاقرِاتاذٌؾلغِادجت
تانكرتكللاددعبددختكةركرضلادنعطقؽدجكتٍلعلا . ؼّغكهاججراذدكجكمؼّغمأ
طقؽدخاكفكرتكلإاذفاككلكٍتخَؤؽاكتلا .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
17
أؽمعلاٌؾلغلاًؽتانكرتكللاٌقاطتايكتزمفأببجترتلابٌؾلغلائلممذلاببزلا فمادجؿق
ٌججراذلاٌؾلغلاًؽتانكرتكللاٌقاطتايكتزم . َامامتٌُلتممفكتـلٌجلذادلاٌؾلغلافأكلفذإ
ًلذادلاؼّػلاٍلإٌعرزبطقزيًجراذلاؼّػلاًؽفكرتكللا ( ؿمخيمذلافكتكؾلاعاعسإب
ٌقاطلاتايكتزمًؽؼّتذلا .

انلكخفمـلاعلاكفككلاًؽتارذلا

فجبفككيفأبىعقكتفكميركظنملافككلاًؽتارذلاددعَعزكتلاٌيرظنؿامعتزإب 4x10
78

ك 6x10
79
. فككيدقفككلاؿماكًؽتارذللًلكلاددعلافإؽَفككللٌجُاونّلاٌعجبطلاببزبك
ًُاونِكأرجثكبرثكأ . ًلاكخفمضظخّملافككلاًؽتارذللعقكتملاددعلافمرجػيِاذه 14
ٌجُكضٌنزفكجلب - رمعبكهطقؽىظخّنفأفكميامؿكمذلا 14 ٌنزفكجلب .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
18

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
19
نوكلاو ءاوزوغلا .. امزلبلا


حَٓلرُج ٕح٤قلج دِؿأ ٢ك ٠ٔٓضٝ " ٢ٛ سغلػُج ٍٟنلج شلحكُج حٓأ ،زوحُِٔ سؼذجٍُج سُحكُج
شحث٣ُؿُج ٖٓ ّحٛ وىػ ٠ِػ ١ٞطكض زوحُِٔ زُ٤ٔطٓ سُحق ٢ٛ حَٓلرُج ،س٣َحـُجٝ سِتحُٓجٝ سرُِٛج
٢ك سٜٔٓ حًٜٗٞ ٠ُئ سكحٞلحذ ،س٤تحذٌٍُٜج ٚٚجٞن ٠ِػ ٍ٤غأطُِ س٤كحً زٌٞٛذ ح٤تحذًٍٜ سٗٞكُٗٔج
١ىؼُج ٖٓ ٍػًأ ٌَٗض حَٓلرُج ٕج ٌىو٣ٝ ،س٤ٓٞ٤ُج ح٘ضح٤ق ٍٛحظٓ ٖٓ و 99 % ٢تٍُٔج ٌُٕٞج ٖٓ .

سرؾُٞٔج شح٘كُٗج ،سرُحُٓجٝ سرؾُٞٔج شح٘كُٗج ٖٓ ١ٝحٓٓ وىػ ١ٞطكض زٌي ًَ ١وحؼُج َحـُج ٢ك
فرٛ٣ ،زى٣حكٓ ٢تحذًٍٜ ٌَٗذ زٌي ًَٝ ،سرُحُٓج شحٍٗٝطٌُلج ٖٓ ١ٝحٓٓ وىؼذ س٠حكٓ زجُٞ٘ج ٢ك
َحـُج ٝؼذ ـجٍْ مل٠ل شجًٌُج ٖٓ ّحٛ وىؼُ ٍنأ سهح٠ ٌىٛٓ س٣أ ٝأ زٌجٍكُج سكحٞئ ى٘ػ حَٓلذ
سرؾٞٓ س٘كٗذ ىٍطض شجًٌُج يِض ٖٓ س٤هحرُج ءجُؾلجٝ ،حٜضحٍٗٝطٌُأ ًَ ٝأ . ٢طُج سرُحُٓج شحٍٗٝطٌُلج
ٖ٣إٓ َحؿ ٚٗأذ ٍحو٣ ح٤تحذًٍٜ ٕٞكُٗٔج َحـُج ؽضحٗٝ شجًٌُج ًٙٛ ،سًٍكُج زٍق ٌٕٞض صِٛلٗج ،
سُحكُج ًٙٛ ٢ك ٜٞك ،َحـُِ س٤تحذٌٍُٜج ٙتحٛهُج ٠ِػ ٍ٤غأطُِ س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ شجًٌُج ٖ٣إض حٓى٘ػ
حَٓلرُج سُحق ٌٕٞض .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
20

ٍ٣ٍوض ٢ك سٜٔٓ زى٣حكُٔج شحث٣ُؿُجٝ سٗٞكُٗٔج شحث٣ُؿُج ٖ٤ذ شلػحلطُج شلحكُج ٖٓ ى٣ىؼُج ٢ك
حَٓلرُج زىتحكٝ ىِْٞ . ة٣ُؿُج سرٓٗٝ حَٓلرُج ٢ك شجًٌُج عٞٗ زى٣حكُٔج شحث٣ُؿُج ٠ُئ س٘٣إُٔج شج
حًِْٜٞٝ حٜٛتحٛنٝ حَٓلرُج عجٞٗج ٖٓ غْجٝ ق٤٠ ٢ك ٍغإض بُؿُج سهح٠ٝ . ٖٓ َؼؿ٣ ىُِٞٓج جًٛ
ٖٓ ُْحؼُج ٢كٝ ح٘ضح٤ق ٢ك سُٜٔٔج شحو٤رططُج ٖٓ ى٣جُطٓ وىػ ٢كٝ ٍ٤ػً ٢ك زى٤لٓ حًٜٗٞ حَٓلرُج
حُ٘ٞق .

حَٓلرُج ٙتحٛن

ٕٓ شحث٣ُؾ ٖٓ ٌٕٞطض حَٓلرُج ٢ك صٌِٗض شحٗٞ٣آٝ شحٍٗٝطٌُئ ٍنآ ٠٘ؼٔذٝ ،س٣ٍكذ ىٍكطض سٗٞق
سؼ٤رطُج ٢ك سؼتحٖ حَٓلرُجٝ ،زى٣حكُٔج شجًٌُج ٖٓ شحٍٗٝطٌُلج صػُطٗج حٓى٘ػ س٤ُحػ زٌجٍق شحؾٌو
حَٓلذ ٢ٛ ٠ُٝلج سؾٌىُحذ ّٞؿُ٘ج ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِػ .

زى٣ٍلُج حٜطؼ٤ر٠ٝ حٜضحلٚ درٓذ زوحُٔج ٖٓ سؼذجٌ سُحق حَٓلرُجٝ سرُِٛج وجُٞٔج ٖػ زُ٤ٔطُٔج
غْجٝ ٞكٗ ٠ِػ حَٓلرُج زٌجٍق شحؾٌوٝ سكحػً شٝحلطضٝ شجَحـُجٝ َتجُٞٓجٝ .

حَٓلرُج شحو٤رطض

حٜ٘ٔك ٠ُئ سكحٞلحذ سُٜٔٔج س٤٘وطُج شجٝوأٝ شحو٤رطض ٖٓ سػٞٔؿُٔ ح٣ٞه حْحْج حَٓلرُج ٌَٖ
سٓحػىُجٝ ِحْلج وُٝض ٢ٜك ،حُ٘ٞق ٖٓ ٌُٕٞج ْظؼُٔ حً٘جٌوجٝ سؿُحؼٓ َػٓ س٤ُحكُج شحو٤رططُِ
٢تحذٌٍُٜج ق٣ٌٍٝ٣حُٔجٝ ٌُ٤ُِجٝ ف٤ذحُٛٔجٝ س٤رطُج شحؿطُ٘ٔج ٝؼذ ْ٤وؼضٝ شلُٚٞٔج ٙحرٖأ حَٓلذ
ٌحطٗٗلج ٖٓ س٤تحذٌٍُٜج سهحطُج َ٤ؾ َػٓ سُٜٔٔج سِٔطكُٔج شحو٤رططُج يًًُٝ ٌىُٛٔج ٢ُحػ
زٍطهُج س٤تح٤ٔ٤ٌُج وجُٞٔج سُجَئٝ ظِٞطُج ٠ِػ زٍط٤ُٓجٝ .

َػ شحو٤رططُج ٠ُئ حَٓلرُج ءح٣ُ٤ك ٖٓ ـٝجٍطض ِْؼُج شلحؿٓ ٖٓ سػٞ٘طٓ سِ٤ٌٗض ٍٔػطٓ٣ حَٓلرُج ّ
زوحُٔج ِْػٝ ،س٤ث٣ُؿُجٝ س٣ًٌُج ءح٣ُ٤لُج ،س٤تح٤ٔ٤ٌُج . ُّ٤ٔض سْجٌىُج ٍٞوق عٞ٘ض سؼ٤ر٠ٝ حٌٛحٗطٗج
٠ُج ق٤ؼٞ ٖ٣إٓ ٖٓ ـٝجٍطض ٢طُج س٘٣إُٔج شجَحـُج ٖٟٔطض ٢طُج ،حَٓلرُج ٌٕٞض سؼ٤ر٠ ٠ُئ ٖ٣إُٔج
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
21
زٌجٍكُج ٠ُئ زوٍٝرُج ٖٓٝ ،شحرػُج ٠ُئ س٤ٓجىطٚلج ٖٓٝ ،ٍ٤رً ىق . ـٝجٍض ُ٤ٔض ٠ٍُٝٗج ًٙٛ
ٟٞطٓٓٝ س٘٣إُٔج شجًٌُج ٖٓ ٍ٤ـٚ ءُؾ غٓ ح٤رٓٗ ١ـُٟج س٤ُحػ شجَحـُج ٖٓ قِطهُٔج حَٓلرُج
ْؼطُٓج حَٓلرُج ،ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِػ ،زٌجٍق شحؾٌىذ سٗٞكُٗٔج شح٤تُؿُج ٖٓ ح٤رٓٗ َ٤ِه ٢ك سُ
ٖٓ ٍ٤رً ءُؾ غٓ جىؾ سٟلهُ٘ٔج سكحػٌُج شجي شجَحـُج يِض ٠ُئ ،زءحٞلجٝ خْٞحكُج نتحهٌ سؿُحؼٓ
ٌحطٗٗلج حَٓلذ ،ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِػ ،جىؾ س٤ُحػ زٌجٍق سؾٌىذ سٗٞكُٗٔجٝ ٖ٣أطُٔج َحـُج شجٌي .

س٤ؼ٤رطُج ٍٛجٞظُجٝ سػٞ٘طُٔج شحو٤رططُج ِحْج ٌَٗض حَٓلرُِ سلِطهُٔج عجٞٗلج سلِطهُٔج . ًَ ٠ِػ
ءجْٞ حَٓلرُج ٖٓ ى٣ىؼُج ُ٤ٔض ٢طُج سؼْجُٞج شلحؿُٔج عٞ٘طُ س٤ْحْلج شجٌحرطػلج ٖٓ ى٣ىؼُج ،ٍحق
ح٘ضح٤ق ٢ك سٜٔٓ ٢ٛ ٢طُجٝ س٤ػحُ٘ٛج ٝج حٜ٘ٓ س٤ؼ٤رطُج .

ٖٟٔط٣ ١ًُج عٞ٘طُج ٕئ " حَٓلذ ِْػ " ُ٤٤ٔطُج دؼٚ عُٞٞٞٔج َؼؿ٣ . يُي ٞٛ ،ٍحق س٣أ ٠ِػ
ًُج ٚٓلٗ عٞ٘طُج ٢ؾٌُٞٞ٘طُج ٌٞططُجٝ شحو٤رططُج ٖٓ سؼْجٝ سِ٤ٌٗض ٢ك ُْٜٔج ْٛحُٓٔج ِٚؼؿ٣ ١ .
حَٓلرُِ س٤٘وطُج شحو٤رططُج ٖٓ ى٣ىؼُج سٔتحه صكض .

حَٓلرُِ س٤ػحُ٘ٛجٝ س٣ٌحؿطُج شحو٤رططُج ٝؼذ

َػٓ عحؼٖلج سؿُحؼٓ -:

• ٙح٤ُٔج س٤و٘ض
• شحضحرُ٘ج ٞٔٗ

َػٓ س٤ٔؿكُج سؿُحؼُٔج -:

• ج َحـُج سؿُحؼٓ ٍحُٓٔ
• شح٣حلُ٘ج سؿُحؼٓ

َػٓ س٤تح٤ٔ٤ٌُج سؿُحؼُٔج -:

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
22
• ِحُٔج نتحهٌ د٤ٍْض
• ي٤ٓجٍ٤ُٓج زٌوٞذ

َػٓ ءُٟٞج ٌوحٛٓ -:

• س٤ُحؼُج سكحػٌُج ف٤ذحٛٓ
• ٝلهُ٘ٔج ١ـُٟج ف٤ذحٛٓ
• سٚحن زءحٞئ ٌوحٛٓ

َػٓ دطُج ٢ك -:

• ـٞطُٓج سؿُحؼٓ
• س٤رطُج شل٥ج ْ٤وؼض

شجٌحٖئٝ صٌِْ٘ٞلُج زءحٞئ ٕٞ٤ُ٘ج

ٕٞ٤ُ٘ج شجٌحٖئٝ ،صٌِْ٘ٞلُج ـحرٛٓ ٞٛ ح٘رًًٞ ٠ِػ حػٞ٤ٖ ٍػًلج حَٓلرُج شحو٤رطٗ ٖٓ ٕح٘غئ .
٢ك جٌحٗطٗئ غْٝلج صٌِْ٘ٞلُج شحرُِٔج صكرٚج نذحُٓج ٍٕوُج ٖٓ شح٤٘ؼذٌلج ٢ك ٍْٛ٣ٞطض ً٘ٔك
حٟ٣أ شٞ٤رُج ٢كٝ ،ٌِجىُٔجٝ غٗحُٛٔجٝ دضحٌُٔج ٢ك حر٣ٍوض ٕحٌٓ ًَ ٢ك زءحٞلج . ْؼضٝ شجٌحٖئ ٍ
ّجىهطْلج سؼتحٖ صكرٚج حر٣ٍوضٝ ،ءىرُٔج ّل٘ذ ٕٞ٤ُ٘ج .
زٌحٗلج ٠ِػ جُ٤ًٍض ،حر٣ٍوض ٕحٌٓ ًَ ٢ك زوٞؾُٞٔج شجٝولج يِض سؼ٤ر٠ ٙهِْ٘ عكرُج جًٛ ٢ك
صٌِْ٘ٞلُحذ . حِٜٔػ سو٣ٍ٠ٝ ،سرُِٔج ؼٌحن ٖٓ ٙجٍٗ ٕأ ٌٖٔ٣ ١ًُج ءُٟٞج ٖٓ ءىذ .


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
23
ءُٟٞج


ٞٛ ٝ٤ذلج ُِٕٞج يُي ،شلحكُج ْظؼٓ ٢ك ٝ٤ذأ ٝىر٣ صٌِْ٘ٞلُج سرُٔ ٖٓ عؼرُ٘ٔج ءُٟٞج ٕئ
سػٞٔؿٓ ( ُّٔٗج ءٞٞ ٞٛ حًٔ ) ٢تٍُٔج ق٤طُج ٕجُٞج ًَ ٖٓ . زوحُٔج ،صٌِْ٘ٞلُج سرُِٔج سُحق ٢ك
سرُِٔ ٢ِنجىُج ؼحؾُُج قِـض ٝ٤ذأ مٞكٓٓ ٢ٛ سو٤وكُج ٢ك ؽٛٞطُج َٔؼض ٢طُج . مٞكُٓٔج جًٛ
( ١ حٓٞٔػ ٠ْٔ phosphor ٚ٤ك ٌٞلٓك ١أ ىؾٞ٣ ل ٚٗأ ٖٓ ْؿٍُحذ ، ) ءُٟٞج عؼر٣ ١ًُج ٞٛ
٢ػحؼٖلج نُحطُج ٠ٔٓ٣ٝ صٌِْ٘ٞلُج ـحرُٛٔج ٍلن ٙجٍٗ ١ًُج ٝ٤ذلج . ٢ػحؼٖلج نُأطُج جًٛ ظىك٣
زّ ٌي ٙطٔض حٓى٘ػ ( بُؾ ٝأ ) ٌىُٛٔج ٖٓ سهح٠ ( ٍٟنج زًٌذ ّجىطٚئ ٝأ ،ءُٟٞج ٕٞضٞك َػٓ ) ىؼذٝ
ٍج يِض ٌىٛض يُي س٤ُحططٓ ٍػًأ ٝأ ٕحضٞطن ٢ك ءٞٞ ٌَٖ ٠ِػ سهح٠ . ،صٌِْ٘ٞلُج ـحرُٛٔج ٢ك
سهحطُج عحؼٖج وحؼ٣ ْغ ،ٌٞلْٞلُحذ غرُٗٔج خٞرٗلج ٍلن ٖٓٝ سهحطُحذ ٢٘ـُج ٢ؿٓل٘رُج مٞك ءُٟٞج
َهج سهح٠ شجي زءحٞئ شحؾٞٓ سغلغ ٝج ٕح٘غئ ٍحٌْاذ . ى٘ػ ح٘٘٤ػأ سٓكض ١ًُج ٢تٍُٔج ق٤طُج ٌُٕٞٝ
مج سهح٠ ٟٞطٓٓ ١ٌٞلْٞلُج عحؼٗطْلج َٔؼطٓٗ ٕأ ٌٖٔ٣ ٖكٗ ،٢ؿٓل٘رُج مٞك عحؼٖلج ٖٓ ٍ
ءٞٞ ٌىًٛٔ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
24

؟٢ؿٓل٘رُج مٞك سؼٖلج ٌىٛض ٖ٣أ ٖٓ

٢ؿٓل٘ذ مٞلُج ءُٟٞحذ قٛو٣ ٢ٌُ ٌٞلْٞلُج ٠ُج ؼحطكٗ ،فُٞأُٔج ٝ٤ذلج ٚتٟٞذ ؽٛٞط٣ ٢ٌُ
ـحرُٛٔج ٍلن . ٞؾُٞٔج نرتُُج شجٌي ٖٓ عؼرٗج ٢ؿٓل٘ذ مٞلُج ءُٟٞج جًٛ ؽٍلُٔج خٞرٗلج ٢ك زو
ح٤تُؾ . ـحرُٛٔج َنجو سهح٠ نرتُُج ّ ٙطٔ٣ حٓى٘ػ ( زٍكُج شحٍٗٝطٌُلحذ ٍغأطُِ سؿ٤طً٘ زوحػ َٔؼض
خٞرٗلج ٢ك زوٞؾُٞٔج جىؾ سؼ٣ٍُٓج ) ٢ك ،ق٤طُج ٖٓ س٤ؿٓل٘رُج مٞك سوطُ٘ٔج ٢ك زءحلٌذ عؼر٣ٝ ،
ٖٓ سؾٞٓ ٍٞ٠ دُحـُج 253.7 nm ( ٍنآ ٠٘ؼٔذٝ : 253.7 ٍطٓ ٕٞ٤ِذ .) ءُؾ َحـُج ٖٓ جىؾ ٍ٤ـٚ
٢ُجٞق نرتُُج شجٌي وىػ مٞلض ٕٞؾٌلج َحؿ شجٌي ؛نرتَ ٞٛ ـحرُٛٔج ٍلن 300 ٠ُئ 1 . حطًِ
٢ُجٞق ٢ُحٔؾأ ٢ك ١وك سًٍطٗٓ شجًٌُج ٖٓ ٖ٤ػُٞ٘ج 1 / 100 ـحرُٛٔج ٍلن ١
ّ
ٞؿُج ١ـُٟج ٖٓ .

؟سهحطُج ٠ِػ زٍكُج شحٍٗٝطٌُلج َٛكض ٖ٣أ

ّ ًٌذ ّىطٛض ٢طُج زّ ٍكُج شحٍٗٝطٌُلج نرتُُج شجٌي ٖٓ ٖ٤ػُٝ٘ٓ حْحْأ جٞٗحً ٍْٛ٤ػضٝ نرتُُج شج
حٜٓلٗ . ٕح٘غئ ٝأ حٍٗٝطٌُأ ىوك ْٜ٘ٓ زٍ٤ـٚ س٣ٞثٓ سرٓٗ ١وك ، س٘٣أطٓ نرتُُج شجٌي ًَ صٓ٤ُ . ٌُٖ
س٤ذحؿ٣ئ ٍػًلج ٞٛ ١ًُج ـحرُٛٔج س٣حٜٗ ٞكٗ عٍٓ٣ ،زٌي ٖٓ ٍق ٍٕٝطٌُئ ٌٍك٣ حٓى٘ػ ( ،ًًٍض
٢تحذًٍٜ شجٝوأ صٌِْ٘ٞلُج ف٤ذحٛٓ س٣حُٜ٘ج ٠ُئ سرٓٗ س٤ذحؿ٣ئ ٍػًأ حٔتجو خٞرٗلج س٣حٜٗ جًُ ،ز
ٍٟنلج .) صٗحً جيئٝ ،ٍنلج فٍطُِ ن٣ٍطُج ٍٞ٠ ٠ِػ زًٌذ ّىطٛ٣ فْٞ ى٤ًحطُحذ ،َٔؼ٣ حٓى٘ػٝ
٢كحٞئ ٍق ٍٕٝطٌُئ نِه٣ٝ ٍٟنج زٌي ٖٓ ٍٕٝطٌُئ ٌٍك٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ،س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ س٤ُحػ ٚطهح٠ .
س٤ُحػ صٓ٤ُ ٚطهح٠ صٗحً جيئ حٓج نرتُُج ٍ٤ػ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ،نرتَ زًٌذ ّىطٛض حٓى٘ػ س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ
ٚطهح٠ ٖػ ٠ِهط٣ حٓى٘ػ س٤ؿٓل٘ذ مٞك سؼٖج عؼر٤ْ نرتُُج ٕأ ع٤كذ س٘٤ؼٓ سو٣ٍطذ . ًٙٛ ق٘ٛض
حَٓلرً ٕٞؾٌلجٝ نرتُُج ؽ٣ُٓ س٤ورطُٔج نرتُُج شحٗٞ٣آٝ زٍكُج شحٍٗٝطٌُلج ٖٓ سػٞٔؿُٔج .ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
25
ءحٟلُجٝ حَٓلرُج

غُج ىوطؼ٣ وٍؿٓ ؽجٍك ،ةٖ ٠ِػ ١ٞطكض ل سؿٌحك حٜرًجًٞٝ ُّٔٗج ٖ٤ذ ءحٟلُج ٕأ ِحُ٘ج ٖٓ ى٣و
ح٤ُحن ّ٤ُ ءحٟلُج ٌُٖ ،زوحُٔج ٝأ سهحطُج ٖٓ . سُحق ٢ك زوحُٔج ،صذحغ ٌَٗذ حَٓلرُج ُّٔٗج عؼرض
حٓٝ ٢ُٓٔٗج ّحظُ٘ج َٓحً ٢ك ٍٗط٘طُ جىؾ س٤ُحػ شحػٍْ ٢ك شحٛحؿضلج ٌَذ َوط٘ضٝ زىٗذ س٘نحْ
ٙىؼذ .

خ ٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٌٜلج فلؿ ٢ك ظىكض ٢طُج شح٤ِٔؼُج سْجٌو ( ُٚ ٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٌٜلج َوق ع٤ق
غْجُٞج ُّٔٗج َوق ٖٓ ْظػأ ٍ٤غأض ) ٍ٣ىوض ٠ِػ َٟكج ٌَٗذ ٌٕٝوحه ٖكٗ ،ٍٟنأ دًجًٞ ٍٞقٝ
٢َٓلرُج ٌُٕٞج ءحكٗأ سكحً ٢ك حَٓلرُِ ُْٜٔج ٌٝىُج . ح٘ضًكحٗ ٢َٓلرُج ٢تحٟلُج ٍرطهُٔج جًٛ ٍرطؼ٣
٠ُئ ّٞؿُ٘ج .
٢طُج ّٞ٤ُِٜج شحٗٞ٣آٝ ٍط٤ُٓٔج ٖ٤ؾٌٝى٤ُٜج ٕأ درٓذ زوحػ ٢لطهٓ ٌٜلُ ٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج فلـُج ٕئ
س٤تٍُٔج سؾُٞٔج ٍجٞ٠أ ٠ُج ءُٟٞج ٍػؼرض ل س٤ُٓٔٗج ف٣ٍُج ٍلن ٢ك َٛض . عؼرض ،ٍحق س٣أ ٠ِػ
ٌَُٗج غتجٍُج حَٓلرُج ٖٓ َ٣ي حٜ٘ػ أٗ٘٣ ٢طُجٝ س٤تٍٓ ٌٕٞض َوغأ شحٗٞ٣آ شحرًُٗٔج . فلؿ ٌٞٚ
جىؾ زٍ٤رً دًٗٓ َػحلض سوط٘ٓ حٜٗأً ٍٜظض ٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٌٜلج .

س٤٘٤ُٓج سؼٖلجٝ ٢ؿٓل٘رُج مٞك عحؼٖلج ٖٓ ٚؿضجٞٗ ٢ك حٚٞٛن ،ٍ٤ـطٓ ْؿٗ ٞٛ ُّٔٗج ٕئ
س٤ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٍٞوكُجٝ شحث٣ُؿُجٝ . غوض ٢طُج ءحكٗلج سكحً ٢ك ظىك٣ سٍُِْٔج زٍ٤رٌُج شحكلطنلج
ُْٗج ٍ٤غأض محطٗ َنجو ٍ٤لِْٞ٤ٛ ٠ػىضٝ ،ِ Heliosphere ًَٝ س٤ُٓٔٗج ـح٣ٍُج ٖٟٔطض ٢طُجٝ
٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٢ُٓٔٗج ّحظُ٘ج فلؿ . سث٤ذ ٍ٤غأض ٟىٓٝ س٤ل٤ٌُ سْجٌو ٞٛ ٢تحٟلُج ّوطُج ٍرطؼ٣ٝ
س٤ٌٞلج ءحذٌٍُٜج شحٌرٖٝ ٍحٛضلج سٔظٗأٝ س٤ػحُ٘ٛج ٌحٔهلج شح٤ِٔػٝ ءحٟلُج وجٌٝ ٠ِػ ءحٟلُج .
ّوطُج ،ى٤ؼرُج ٟىُٔج ٠ِػ ٍلن ٖٓ س٤ُٝأ سلٛذ ٢ُٔحػ لح٘ٓ ٍ٤٤ـض ٢ك ْٛحٓ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٢تحٟلُج
٢ُٓٔٗج عحؼٖلج ٢ك ةطرُج ٍ٤ـطُج .
٢ٓ٤٠ح٘ـٓٞ٤ؿُج َوكُج غٓ َػحلط٣ ،٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٌٜلج فلؿ ّحٓأ س٤ُٓٔٗج ـح٣ٍُج نكىطض حٔ٘٤ذ
٢تحذٌٍُٜج ٌح٤طُج ٖٓ شجٍ٤رٓلج ٖ٤٣لٓ ؽط٘٣ ١ًُج ٢ًٗٞ ىًُٞٔ َٔؼ٣ٝ . ٢طُج جًٛ ٝؼذ ٢تحذٌٍُٜج ٌج
َ٤ٔؿُج ٢رطوُج نلُٗج نِهُ ٕٞ٤ٗ خٞرٗئ َػٓ ة٤ٟ٣ ١ًُج ٌٜلُ ١ِٞؼُج ١ٞؿُج فلـُج ٢ك دٛ٣ .
ٖٓ سوِق ٌِٕٞٗ٣ ْٛٝ ،حٔتجو ىؾجٞطٓ س٤ُٓٔٗج ف٣ٍُج ٌىٛٓ ٕل يُي جوٞؾٞٓ حٔتجو نلُٗج ٕئ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
26
٢ُحػ ٍٜػ ١ن ٢ك ٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٖ٤رطوُج لً ٠ِػ ًٍُٔطض ٍ٤لْٞٗٞ٣لج ٖٔٞ شحػحؼٖلج . ع س٣أ ٠ُ
س٤ٓ٤٠ح٘ـٓٞ٤ؿُج قٚجٞؼُج ءح٘غأٝ َ٤ُِج ٢ك جىػحٓ جٍٝ٣ حٓ زوحػ ،ٍحق . ٕحّ ٌْ ،ءحطُٗج قٛط٘ٓ ٢ك
٢ُح٤ُ ظلغ ًَ نلُِٗ ٖ٤ٍٞؼذ ٕٞؼطٔط٣ ،حٌْلج ٢ك سوط٘ٓ ٢ٛٝ ٌّٗحذٍ٤ك .
٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٍحؿُٔج ن٣ٍ٠ ٖػ حَٓلرُج ٢ك ٌْكطُج ٌٖٔ٣ٝ . ى٘ؼك ،ءحذٌٍُِٜ ى٤ؾ َٚٞٓ حٜٗأ حًٔ
ٌح٤ض ٍ٣ٍٔض زٞوُ حَٓلرُج عحٟنج يًُذ ٌٖٔ٣ ،٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٍحؿُٔج ّجىهطْجٝ حَٓلرُج ٍلن ٢تحذًٍٜ
ٌَٗذ حٜٓجىهطْج ٌٖٔ٣ زٞوُج ًٙٛٝ ،٢ذٌٍُٜج ىٍكُٔج حٜذ َٔؼ٣ ٢طُج يِطُ سٜذحٗٓ س٤ٓ٤٠ح٘ـًٍٜٓٝ
٠ُج َٛض ىه جىؾ س٤ُحػ سػٍٓذ حٜؼكوٝ حَٓلرُج سػٍْ زوح٣ُُ ٍحؼك 60 ًٜٙذٝ ،س٤ٗحػُج ٢ك جٍطِٓٞ٤ً
ءحٟلُج ٢ك س٤تحٟك سرًٍٓ ١أ غكو حٌٜ٘ٔ٣ غكو زٞه ؼحطٗج ْط٣ سو٣ٍطُج .
حَٓلرُج ىٍكٓ ٝأ حَٓلرُج لٌٝحٚ ْْج حَٓلرُج غ٣ٍٓضٝ ى٤ُٞطذ ّٞو٣ ١ًُج َحٜؿُج جًٛ ٠ِػ نِط٣ٝ
ٝأ « حَٓلرُحذ غكىُج َحٜؾ » Plasma Thruster ٙوحٔطػل ٢تحذًٍٜ لٌٝحٚ ٖػ زٌحرػ ٞٛٝ ،
ىذ س٤ذٌٍُٜج سهحطُج ٠ِػ وٞهُٞج مجٍطقج ٖٓ ل .
ٖٓ سلِطهٓ عجٞٗأ ٍ٣ٞطضٝ حَٓلرُِ زىوؼُٔج ءح٣ُ٤لُج سْجٌو ٠ِػ حَٓلرُحذ غكىُج ٍرطهٓ ًٍُ٣ٝ
حَٓلرُج م٣ٌجٞٚ .
ْظؼٓ ٕأ ٠ُج ١ٍ٣ٖٞ ٌٞٓكٍٝرُج ٍ٤ٗ٣ ،س٤تحٟلُج شحرًٍُٔج ٢ك حَٓلرُحذ غكىُج س٤٘وض س٤ٔٛج ٖػٝ
م٣ٌجٞٚ ٢ٛ ءحٟلُج ٢ك ح٤ُحق سٓىهطُٓٔج م٣ٌجُٞٛج س٤تح٤ٔ٤ً ( ٢تح٤ٔ٤ً وٞهٞذ ) س٤ِٔػ ٠ِػ ىٔطؼض
ّوحؼً ؼٍه٣ ،ى٣حكٓ ٢ذًٍٜ َحؿ ؼحطٗل مجٍطقلج زٍؿق َنجو َتحُٓج وٞهُٞج مٍكض ١أ ،مجٍطقلج
َٝحؿطض ل سػٍٓذ لٌٝحُٛج ٖٓ 3 س٤ٗحػُج ٢ك شجٍطِٓٞ٤ً . ٖٓ ؼٌحهُج َحـُج سػٍْ صٗحً حًِٔٝ
غكىُ ّىهطُٓٔج وٞهُٞج سرٓٗ صِه ،س٤ُحػ لٌٝحُٛج جًُٝ ،ءحٟلُج ٢ك ٍن٥ ٕحٌٓ ٖٓ س٤تحٟك سرًٍٓ
سِ٤وغ شجىؼٓ حٜ٘طٓ ٠ِػ ٝأ سُٞٛأٓ زٍ٤رً س٤تحٟك سرًٍٓ ٍحٌْل وٞهُٞج ٖٓ ٕح٘٠أ زىػ ٠ُج ؼحطكٗ .
٠ُج ٚ٤ك ّوحؼُج سػٍْ َٛض ١ًُج حَٓلرُج لٌٝحٚ ح٘ٓىهطْج جيج حٓأ 60 ٕحك ،س٤ٗحػُج ٢ك ًجٍطِٓٞ٤ً
جٍ٤ـٚ جءُؾ َػٔ٣ سؼكجىُج زوحُٔج َٕٝ ٢تح٤ٔ٤ٌُج لٌٝحُٛج حٜٓىهطٓ٣ ٢طُج يِطذ سٌٗحؤُحذ . ٖٓ ىذلٝ
سرًٍُٔج ٍٞٚٝ ى٘ػ ١أ ،٢ؾٌحهُج ءحٟلُج ١٤كٓ ٢ك ١وك ّىهطٓض حَٓلرُج م٣ٌجٞٚ ٕأ ٠ُج زٌحٖلج
شحرًٍُٔج مل٠ل ٢تح٤ٔ٤ٌُج غكىُج س٤ِٔػ ٠ِػ ىٔطؼٗ حَُ٘ حٓ ح٘ٗل ،حُٜ ٙٛهُٔج ٌجىُٔج ٠ُج
ٌٜلج فطْ ٠ِػ ٖٓ س٤تحٟلُج .
ٝ سٓىهطُٓٔج زوحُٔج س٤ًٔ ٢ك َتحٛ ٌىه ٍ٤كٞض ٠ِػ شجٌجىُٔج ٢ك حَٓلرُحذ غكىُج ّجىهطْج ىػحْ ىه
َٛض يج ،مل٠لج س٤ِٔػ سلٌِض ٢ك جٍ٤رً جٍ٤كٞض ٢٘ؼ٣ جًٛٝ ،حٜهل٠ج دؿ٣ ٢طُجٝ غكىُج س٤ِٔػ ٢ك
ٖ٤ذ حٓ زوحُٔج ًٙٛ ٖٓ ىقجٝ ّجٍؿِٞ٤ً مل٠ج سلٌِض 20 ٠ُج 200 ٌلٝو قُأ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
27
شحٜؾٞض ٖػٝ ٌٞٓكٍٝرُج ٍٞو٣ سِرؤُج ءحٟلُج شلقٌ ٢ك حَٓلرُج س٤٘وض ق٤ظٞطُ ُْحؼُج ٍٝو
ٖٓ ٍػًأ ّٞ٤ُج ىؾٞض ٚٗج ١ٍ٣ٖٞ 170 حٜ٘ٓ ى٣جُطٓ ءُؾٝ ،٢تحذٌٍُٜج غكىُج ّىهطٓض س٤تحٟك سرًٍٓ
ءحٟلُج ٢ك ٕ٥ج ىؾٞ٣ ع٤ق ،حَٓلرُحذ غكىُج زُٜؾأ ّىهطٓ٣ 20 س٤ِٔؼُج ٜجٍؿلُ ح٤ػح٘ٚ جٍٔه
ّض س٣ٌحؿطُجٝ حٜؼهجٞٓ َ٣ىؼطُ ٝأ ءحٟلُج ٢ك سًٍكُِ حَٓلرُج م٣ٌجٞٚ ّىهض . سرًٍُٔج ٍرطؼضٝ
س٤تحٟلُج Deep Space-1 ـُ سؼذحطُج « حْحٗ » ّحػ صوِ٠أ ٢طُج 1998 م٣ٌجٞٚ ّىهطٓض سرًٍٓ ٍٝأ
سكحُٓٔ ٍلُٓج ٖٓ سرًٍُٔج ٢ٗٞ٣لج ىٍكُٔج ٌٖٓ ع٤ق ،ٍٛحذ ـحؿ٘ذ حٜطٜٔٓ صووق ىهٝ ،حَٓلرُج
320 صِٓٞ٤ً ٕٞ٤ِٓ صٌِٜطْج ىهٝ ،شحرًُٗٔج ىقأٝ زٌح٤ُٓج شحرٌ٣ٌُٞج ىقأ ٜجٍطػج ٖٓٝ ،ٌ 80
وٞهُٞج ٖٓ ١وك حٓجٍؿِٞ٤ً . س٤تحٟلُج س٘٤لُٓج صووق حًٔ SMART-1 سُحًٝ حٜطوِ٠أ ٢طُج ـ
ٍرٔطرْ ٢ك س٤ذٌٝٝلج ءحٟلُج ( ٍِٞ٣ج ) 2003 ٍٞق شجٌجىُٔج ىقل صِٚٝٝ ٍنآ حقحؿٗ ، ٢ك ٍٔوُج
ٍرٔكٞٗ ( ٢ٗحػُج ٖ٣ٍٗض ) 2004 ٚ٤ِػ نِط٣ حَٓلرُج لٌٝحٚ ٖٓ حػٞٗ سرًٍُٔج صٓىهطْج ىهٝ ،
Hall thruster يِٜطْج ١ًُجٝ ، 10 ٕٞ٘٣ُُج َحؿ ٖٓ ١وك شحٓجٍؿِٞ٤ً xenon . صٓىهطْج يًًُ
س٤ٗحذح٤ُج ءحٟلُج سرًٍٓ HAYABUSA Asteroid Explorer شحًٍكُٔج ٖٓ ٍنآ حػٞٗ
سٌِٜطٓٓ زٌح٤ُٓج شحرٌ٣ٌُٞج ىقأ ٠ُج ٍُِٞٚٞ س٤ٗٞ٣لج 22 ٕٞ٘٣ُُج َحؿ وٞهٝ ٖٓ ١وك حٓجٍؿِٞ٤ً .
حَٓلرُحذ غكىُج س٤٘وطُ سكٞجُٞج ح٣جُُٔج سكؾحُ٘ج شحُٜٔٔج ًٙٛ ًَ ٌّؼضٝ .


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
28
نوكلاو ءاوزغلا .. اـغلا تائوزح


ٌحطٗٗلحذ حلُج شحث٣ُؾ صٌِٗض ىهٝ ،ٖ٤ٍٗٝضٞ٤ٗٝ ٖ٤ٗٞضٍٝذ ٖٓ جىؾ ٍوطٓٓ د٤ًٍض ٞٛ حلُج بُؾ
،ْٜضح٤ق ٖٓ ٢ٓ٤تٍُج ءُؿُج ٍلن ّٞؿُ٘ج ٢ك حٟ٣أ ٌٕٞطضٝ ،ْ٤ظؼُج ٌحؿلٗلج س٣جىذ ى٘ػ ١ُٝٞ٘ج
بُؿُج جًٛ ٖٓ ٌُٕٞج سِطً غذٌ ٢ُجٞق ٌٕٞطضٝ .

دِؿأ ٢ك ّٞ٤ُِٜج ٟٞٗ ٠ٔٓ٣ حلُج بُؾ يًُُ ،ّٞ٤ِٛ زٌي فرٛ٣ ٖ٤ٍٗٝطٌُئ حلُأ بُؾ دٓطٌ٣ حٓى٘ػ
يحلٗ سؾٌو ُٚٝ ٍ٤رً ىق ٠ُئ ٖ٣أط٣ ١ًُج بُؿُج عحؼٖل ٌَٖ ٞٛ حلُج شحث٣ُؾ ٝأ حلُأ سؼٖأ ،ٕح٤قلج
١ٝ ،ّٞ٤ُِٜج زجٞٗ َغحٔ٣ بُؾ ٠ُئ س٣ْٞ حطذٌ ٖ٤ٍٗٝضٞ٤ٗٝ ٖ٤ٗٞضٍٝذ ٠ِػ َٔطٗ٣ٝ ،سٟله٘ٓ ٌٖٓ
دطٌ٣ ٕأ He2 .+

،حلُأ ٌحطٗٗاذ فٍؼض سؿُحؼٓ ٢ك ّٞ٣وجٍُج ٝأ ّٞ٤ٗجٌٞ٤ُج َػٓ سؼُٗٔج ُٟٞ٘حذ ٌىٛض حلُج شحث٣ُؾ
س٣ٞوُج س٣ُٝٞ٘ج زٞوُج ١ْٞطٓ حلُأ ٌحطٗٗئ ،حط٤ذ بُؾ ٌحطٗٗئ غٓ سٌٗحؤُحذ .

٢طْ٘ سؼٟرُ ١وك َوط٘ض ٕأ ٌٖٔ٣ٝ وجُٞٔحذ سُٜٞٓذ ٙطٔض حلُأ سؼٖأ ،زٍ٤رٌُج ٚطِطً درٓذ ٢ك شجٍطٓ
ءجُٜٞج . ٢ٗحٓٗلج ىِؿُ س٤ؾٌحهُج شحورطُج ٝأ لػٓ َ٣ىُ٘ٔحذ ٙطٔض ٕأ ٌٖٔ٣ ( ٢ُجٞق 40 ،ٍط٤ٌٍٓٝ٤ٓ
ح٣لن سؼٟذ نٔؼُ ١ٝحٓٓ ) نٗ٘طٓ٣ ٝأ غِطر٣ ُْحٓ زح٤كُج ٠ِػ ٍطهذ ّ٤ُ حٓٞٔػ ، . ًٙٛ درٓذٝ
ّو ٍػًلج ٌَُٗج ٜٞك ْٓؿُج حلُأ عحؼٖئ َنو جيئ ١ٞوُج ٘حٛطٓلجٝ س٤ُحؼُج سِطٌُج ٖ٣أض ٞٛ جٌج
ىوطؼ٣ ،عحؼٖلج ْٔٓطُ حٞجٍػأ درٓض ٕأ ٌٖٔ٣ ٚ٘ٓ زٍ٤رٌُج سػٍؿُجٝ زٞوذ ٖ٣أ٣ ٜٞك ،عحؼٖلج
حر٣ٍوض ١ٝحٓ٣ حلُج شحث٣ُؾ ٖٓ شحٌٍُْٓٞٞٓٝج ٌٍٟض 100 س٤ًٔ ٚررٓض ٢طُج يِض ٖٓ ٍرًج زٍٓ
ٍٟنلج شحػحؼٖلج ٖٓ سثكحٌٓ . غٗض حلُأ ٕئ polonium-210 ف جٌٝو دؼُ ٢ك ٚ٤ك ىٌُٞٗٔج ١
ؾرطُج ٖ٤نىطذ سوِؼطُٔج سٗحػُٔجٝ ستٍُج ٕح٠ٍْ .

حلُأ عحؼٖج ٖٓ زٍ٤ـٚ س٤ًٔ ٠ِػ ١ٞطكض ح٣ٌحؿض سٓىهطُٓٔج ٕحنىُج شحلٖحً ٍػًأ Americium-
241 . ٢وذ جيئ َهأ ٌٕٞ٣ ٍطهُج ٌُٖ ،صؼِطذج ٝأ صوٗ٘طْج جيئ جىؾ زٍطن سؼُٗٔج ٍتحظُ٘ج ًٙٛ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
29
ّجٍرُج ٖٓ ى٣ىؼُج صٌٗٞض حذٌٝج ٢كٝ ،نِـٓ ٌىُٛٔج ،سٔ٣ىوُج ٕحنىُج شحلٖحً ٖٓ ِٙهطُجٝ غٔؿُ ؼ
سٓحؼُج شح٣حلُِ٘ َنىض حًٍٜض ٖٓ لىذ .


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
30
نوكلاو ءاوزغلا .. يلرومو نولدكوم ظبرجت
ُحؿ ٛن 1886 رحضسْج ّؿ ُٖدرحظسد ٍٛرِٗٗ ّٗشٌَِٜ ؤدد جْٗحٌٗ ءحغهٍج ٛن ٔسؿرشٗ ءٗغٍج
لٗػ حٕرجدِ ٛن عرلج رؿرش ّٜٜـس وٜرػ ّؿ رؿرشٍج ٓذٕ دٜدػس ّٗـٜػسشٜ ُْٖؤ جٗديسـٜ
رٜصلج ٌٍّٗ حْد ػٜػٜ ٚذٍج ءجٍٖٗج لصِ ّحٌِ لٌ ٛن دٗظِٗ ٕٗ ٚذٍجٗ رٜصلٍ ردشٍْحد سِضٍج
عٍج ّؤ زدصؤ دى ٜٔشٜػٜرٌٍٖج لٜٗشٌِٜ رٜرؼْ زْحٌٗ ٌٍّٗج لٌ ٛن دٗظِٗ ٛن رضسْٜ ءٗ
ُٗـن ءٗغٍَ لِحػٍج رٜصلج ْٔج عرسنج ػشٗ ٍٙا ضحسػس ضجِٗلج زْحٌٗ ضِٗؤ ذرٗظ ٛن ءحغهٍج
رؿرشد عرلج رٌرػ ٓحظس ٛن ًرػسٍِج ءٗغٍج رؿرش ّرحيٜ ّإد رٜصلج محضسٌج ّٗشٌَِٜ
ّٜسؿرشٍج ّٜد ورهٍج ّٕردٜ ٍّ ذثدْؿٗ عرلج رٌرػ ؾِ دِحـسِ ٓحظسج ٛن ًرػسس رٜثٗغ رِزػ
َٙؿ سِضٍج لٗػ حٕرجدِ ٛن عرلج رؿرش حَٜـن ٛػـٜ ْٔج لد خشػن عرلج رٌرػ .

دٍٗس ٜٔن عرلج رٌرػ ّبن رٜصلج دظٗ جذا ْٔؤ ٕٗ ٚرؼْ سحشؤ َٙؿ ردرظسٍج ٓذٕ زْٜد دىٗ
ّٜػن حٖسٌرػٍ حشٌحـِ ٚرظٜ حٜثجٕٗ جرحٜس ردٌرٍِج دٍٗس حَِصِ عرلج رؿرشٍ حشٌحـِ حٜرٜصؤ جرحٜس
لؿ ءٗغٍج رؿرش سحيس رحٜسد حٕرصؤٗ حٖسٌرػٍ حشٌحـِ ٚرظٜ حٜثجٕٗ رحٜسد حٕرصإس ّبن عرلج ٘
ذدِحـسِ ٕٛ ُؤ حٍٖ سٌحـِ ٗؤ عرلج رٌرػٍ ذجزجِٗ ٕٛ لٕ ءٗغٍج رٌرػ َٙؿ مىٗسٜ رٜصلج
رحٜسٍج ؾِ .

حدحٕذ رٍْٖج ؾِ غدشٜ حِٕدػج رْٖ ٛن رجرػؤ ّٜػدحشد لصِس ٛسٍج ردرظسٍج ٓذٕ ٛن لِـٍج ءجددٗ
رخلجٗ حدحٜاٗ رنحشٍِج سهْٗ حدحٜاٗ حدحٕذ رٍْٖج عرؿ ٛن غدشٜٗ ٍٙٗلج رػيٍْج سهْ ِّ ؤددٜ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
31
ل ْٔج زحؿرشٍج ؾِظ ّْٗحى ِّ غغسٜٗ زىٍٗج سهْ ٛنٗ ْٛحصٍج حٖـػيٜ لٗلج حٖـػيٜ ٛسٍج
ردشٍْحد رِلج ٕٗ جذٕٗ لٗؤ لظٜ ٛغرـٍج غدحشٍج ّل زىٍٗج سهْ ٛن ّحػدحشٍج دٗـٜ ّؤ ٌِّٜ
حٖظ جدؿؤٗ ،حغٜؤ ءٗغٍَ رٍٜحؿ ٔظرد ٍٙا سحشػ زحٖظٍج جذٕ ّحٌٗ ،لظلج رػيْ ٛن ُدخسشٜ ز
ٛن وهخج ْٔج ّؼ ْٔل حٍِٖ لِؤ ردٜخ ٓذٕ زْحٌٗ ّٜسؿرشٍج ٛن ورن ٚؤ لظشٜ ٍُ ٌٍْٔٗ جدظ
ردرظسٍج ٓذٕ ّٗشٌَِٜ لِٕؤٗ ٔسدرظس .

ج ءحٜزٜهٍج رحػا ِّغ رظٜسٍْج ٓذٕ رٜشهسٍ رٍٗحػِ ءجرظا َٙؿ جَِٗؿ ّٜٗثحٜزٜهٍج ّؤ لا رٜدَٜيسٍ
ٚٗرٌٍج ّٗرسٌٍٜلج ّؤ ٕٗ لٍٜحػسٍج ٓذٕ ٔد زرٖؼحِ ُٕجٗ ديـِ ٌٍْٔٗ جدظ ؾثجر لَٜػسٍج جذٕٗ
ؽرشؤ حٌَِٗ رٜثحدرٌٍٖج ٔسٌرػ طجٗخ خدشد ٔسٌرػ ٓحظس ٛن ًرػسٜ حِدْؿ حِ حؿْٗ غػَهسٜ
حِ دػ ٍٙا غػَهسس زحْٗرسٌٍٜا ِّ ٔهٍئِ حٌٍْٖٗ ذدحٍِج ّإد زْسرٍٗ رٌهن ٔػػَهس دجز حٌَِ َٙؿ
ءٗغٍج ّؤ َّؿؤٗ ٍٛرِٗٗ ّٗشٌَِٜ ردرظس رٜشهس ٛن رٜشهسٍج جذٕ ُدخسشجٗ ،حٖسٌرػ ػخ لٗػ
ٌٍِٜٔج دٜدػسٍحد ٚٗحشٜ ٔسٌرػ ػخ ٛن طَيسٜ حدحٜاٗ حدحٕذ ذآرٍِج ٗػْ عرلج رٌرػٍ ٚزجٍِٗج
دٍجرٜظزسن ُشحد رصلج جذٕ مرـٜٗ رٜصلج رحٜس ّؿ طسحٍْج رٜخإسٍج لحػدل رِزلٍج رػٜػظٍج -
رٍٗ طَيسٍج ٛن زسْ .ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
32
نوكلاو ءاوزغلا .. ظصاخلا ظوبدنلا
دٍجرٜظزسن رٜغرن ذخإس ٍُ - زردٍؤ حٕرشن ّؤ ٍٙا ًٍذٌ زٜيدٗ دظٍج ذخإِ طَيسٍج ٛن زسْرٍٗ
رٗػٜ ٍُٗ ،رظحخٍج رٜدشٍْج رٖٗؼ ّؿ َّؿؤ حِدْؿ ّٜحسضْٜؤ ّؿ شػدٜ ٌٛ رٜرؼْ ّٜحسضْٜؤ
ٜٔشٜػحْلِٗرٌٍٖج لٗشٌِٜ رٜرؼْ ٛن حشِلِْ ّحٌٗ حٖد َُـٜ ٌّٜ ٍُ ْٔل ردرظسٍج ٓذٍٖ رٜشهس
،حْسٌرػ دٜدػس ٍٔ حْسدىجرِ ِّ لٗحػْ ُص لصِ رحػى خىجرْ حْٗؿد رٜرؼٍْج ٓذٕ رـٜدػ ُٖهْ ٌٛٗ
زِ خٌٌٗ غػش َٙؿ حْْؤ مضسٌْ َّن حٖسدىجرِ ٛن حْْٜإس حِِٖ حْْؤ ل حٌَْٗش ّل ٌّحش ٗؤ ًرػ
ذا رسدحص رؿرشد ًرػسس ٓرثحػ ٗؤ رحػى ٗؤ ردٌرِ ٛن حٌْ جذا رِلج مَسخٜ لٗ ٛض ٚؤ َٙؿ لدٜ
رِؼسٍِْج حْسٌرػ محضسٌج ِّ ٌِّسْ ٍّ ( ُٜيسشِ ػخ ٛنٗ رسدحص رؿرشد ) لليسشج ٕٗ خدشٍجٗ
زس ّؤ ٌِّٜ ل ٚؤ رِؼسٍِْج خىجرٍِج رٌرػ ّؿ رٌرػٍج ٛن ّسْٜٗ ّْٜجٗى حِدْؿ ّْٜجٗيٍج ٓذٕ رٜك
ٍٙا ذرٌهٍج ٓذٕ ّٜحسضْٜج ليْ دىٗ ُحؼسْحد ّحٌرػسٜ رخؤ ؾظرِ ٍٙا ؾظرِ ِّ خىجرٍِج ليسْٜ
جذٕٗ رِؼسٍِْج حْسٌرػ مضٌ َٙؿ حٌْٜحٌٍِٜج ّْٜجٗى ِّ ردىج ءٗغٍج ّحد ٔشهْ ؾْىجٗ ءٗغٍج
ج رٌرػد رىلؿ ءٗغٍج رحضسْج مظس ٛسٍج لٜٗشحٌِ زلدحـٍِ ٌِّٜل ْٔج ْٛـٜ ٍٗ حْٖل دظجرٍ
ًٍذٌٗ وَػٍِج ءٛضٍج رٌرػ ّٜـس ٛن حْدٜهس ّؤ زلدحـٍَِ ٌِّل دظجرٍج رٌرػد ريَـسِ زْحٌ
ٍٛرِٗٗ ّٗشٌَِٜ ردرظس .

ؾدٍِْج رٌرػ ّؿ رَيسشِ ءلخٍج ٛن ءٗغٍج رؿرش ٌّٗس ّؤ خظٜ ْٔؤ ّٜحسضْٜج ٘ؤر ًٍذٍ
ٌٗ زدحص زػدظؤ رؿرشٍج ٓذٕٗ ءٗغٍج رؿرش زحدص ْٛـٜ جذٕٗ ٛثٗغٍج ٍٜٔا دْسشس ٍُ ٌٍّٗ ْٛ
ّحِزٍجٗ ّحٌٍِج ِٖٛٗهِ لَٜػس ٍٙا ّٜحسضْٜج ٔظسج ءٗغٍج رؿرش زحدص ِّٗ ّسْٜٗ ّْٜجٗى
لد وَػِ ْٙـِ ٍٔ سٍٜ ّحٌِ ٛن َّٜظهِْ ّٜصدحػ زىجٗس ّإد ّٕردٜ ّؤ َٜٔؿ ّحٌٗ ،ّٜيَػٍِج
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
33
ٍٙا ضحسػس ٕٛٗ ٔدرظس عرض ٍٙا ضحسػْ ذرٌهٍج ٓذٕ زدصْ ٌٛٗ خىجرٍِج رٌرػد وَـسٜ لحٜخ
زٌٜرسٗ .

رٜدشٍْج ُٖٗهٍِ رحػيٍج ذرٌن

رؿرشد رٌرػسِ رػٗسهِ رحػى ردرؿ ٛن حِٕدػؤ ّٜدظجر ًحْٕ ّؤ عرهٍْ 185,000 ٛن لِٜ
حٍٖٗػ رْٜحصٍج 186.000 لٗػ سهْ حٍٖٗػٗ رػٗسهِ حغٜؤ رسدحص رحػى ردرؿ ٛن رخلجٗ لِٜ
َِٛؿ ّا عرهٍْٗ ءٗغٍج رؿرش سٜيٜ ّؤ دٜرٜ ّٜدظجرٍج لٌٗ ٘رخلج حِدْؿ ؤددس سحٜيٍج ذ
رَِٜؿ زؤددٗ رحشٍٜج ٍٙا ٍِّٜٜج ِّ ٙسآ حٜرزٍٜ حؿحـض ّؤ عرهٍْٗ ّٜسدرـٍج رٜجدد ودحػسس
حِدْؿ ْٔج زدحصٍج دظجرٍج دظٜش ،ّٜدظجرٍج ِّ لٌ حٕدظٜ مٗش ٛسٍج رظٜسٍْج ٕٛ حِن سحٜيٍج
رؿرشد ْٔج ٚؤ ٘رخلج ردرـٍج مرػ ٍٙا ءٗغٍج لظٗ ذدػجٗ ْٜٔحص رؿحشٍج زىد 186,000 لِٜ
مٜظرٍج َٙؿ خىجرس زٌْ ٍٗٗ رؿرشٍج سهْ ًرػسٍِج دظجرٍج دظٜ مٗش حغٜؤٗ رْٜحصٍج ٛن
ٌٍٛٗ ،وػٍَِْ مٍحخِ ًرػسٍِج دظجرٍج ّؤ ًٍ جٗددٜ مٗش ّسْٜٗ ّْٜجٗى ٘ٗش مرـس ل زْؤٗ
ردرـٍج ٌّٗس ْٜٔحص دـدٗ ْٔج لٗيْٗ ردرـٍج ِّ ِّٜلج مرػٍج ٍٙا ٔظسْ مٗش جذٕ ٔنرظس رشهْ
ًرػسٍِج رْٜحصٍج َٙؿ رِديسِ ذ 18500 حٖـػيٜ ٌٛ رنحشٍِج ٓذٕ ؽحـضلج َٙؿ ٙيدسٜ ْٔجٗ لِٜ
ٔؿرشٍج ٚٗحشس عنرْ ًٍذٍ .

ؾِٜظ ردىجرِ ْٛحصٍج دظجرٍج َٙؿ ٌٍّٗ حٕدٜـْ ردرظسٍج ٓذٕ ّؿ عِٗلٍجٗ ًضٍج رٍجزلٗ
حيٍِٜج لظٜ حِدْؿٗ دٜدظ ِّ ؽحـضٍج وَػْٗ ٔسدرؿٗ ًرػسٍِج دظجرٍج حٖٜن حِد شجدػلج ٍٙا ز
دـد َٙؿ ٌّٜٗ ل ًرػسٍِج دظجرٍج ّؤ دظْ زحشحٜيٍج خشػْ زدحصٍج دظجرٍج دْؿ ْٜٔحص 18500
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
34
ّؤ ّٜدسٜ جذٌٕٗ ػين رْٜحصٍج رضؿ لد ْٜٔحص لظشٜ ٍُ ْٔجٗ رنحشٍِج ٓذٕ رضؿ دـد َٙؿ لد لِٜ
ْٛحٌٍِج ؾظرٍِج ّؤ ٘رٜ زدحصٍج دظجرٍج - ؾظرٍِج ٔشهْ ٕٗ سٍٜ ًرػسٍِج دظجرٍج دْؿ ْٛحِزٍج
لج رخل ؾظرِ ِّ رٜدشٍْج رٌرػٍج زحيِٜ تػدسٗ رٌرػسٍِج ّحدغيٍج طَيسس جذٍٖٗ ٓدْؿ ًرػسِ .

زدحصٍج جذٕٗ - ءٗغٍج رؿرش - ٌٍّٗج جذٕ ءحْد ٛن لخدس ٛسٍج رٌٍْٜٗج زدجٗصٍج ُٕؤ ِّ ردسـٜ
غدظٜ ّؤ ٍٙا لٌِسشٜ ّؤ ٍٙا ضحسػٜ لد لِحٌ ّْٗحى ردسـٜ ل َٜٔؿ ٚٗسػٜ ل ٚذٍج ّْٗحيٍج ّؤٗ
دِحظ ّحٌٗ ٔسٜرؼْ َٙؿ َٔدى ّسْٜٗ َٔخدج دين دِٗظٍج ؤددِ لخدج ِّ لٗؤ ّٜحسضْٜج ٌّٜ ٍُٗ
فجرهٍج ٛن ٔػيْ َٙؿ ُٜشظ وحدػْج شدحػٍج مٜرـسد ؤددٍْٗ دٜـد دػ ٍٙا دٜهِ ( ٗؤ لصِ ّٗرسٌٍٜا
ّٗسن ) ٌّٜٗ ّؤ ْٛـٜ جذٕٗ ّٜؤٗ ٙسِ مرـْ ّؤ خظٜ حْٜـِ حصدحػ ددػْ ٌَٛن ْٜٔـِ ٔؼػٍ ٛن
ضرِ حْٜدٍ ْٔرحيِ ؽ ( زحٜصجدػا رؿِٗظِ ) َٙؿ دجدؿؤ شلص ٛػـْ ّؤ حَْٜـن ٔـىِٗ دٜرْ حْْج حِدٗ
فجرهٍج حٌْٖٜٗ ٛسٍج رٗحػٍِج ( س , ط , ؽ ) ؽٗىٗ ِّز ددػْ ٌٛٗ رْٜحٌٍِج زحٜصجدػلج ٓذٕ
حِدٗ شدجٗػٍج ٓذٕ ّٜد لظٜ حْٜػِْ ُٜشظٍج رحشِ ٌّٜٗن ِْٛز دٜدظ ٛصجدػا ٍٙا ضحسػْ شدحػٍج
ٚ ل ّْٗحيٍج ّؤ ّٜدىجرٍِج لٌٍ ٔشهْ ٙيدٜ ّؤ خظٜن حٖشهْ رـٜدػٍج طٍحـٜ لد رظحخ ٍٔحػ طٍحؿ
ّحِزٍج لٗ وَػِ ٓدػٗ ّحٌٍِج ل ّؤ رٖؼس حْٖؤ رٜدشٍْج زِٜٜ حِ رصٌؤٗ دِٗظٍج ؤددِ ٕٗ جذٕٗ
رٜرؼْ زشٍٜ رٜدشٍْج ّؤ ْٛـٜ ل حيَػِ سٍٜ ّحٌٍِجٗ ّحِزٍج ِّ لٌ ّؤ حٍْٗى ٌٍّٗ وَػِ ٓدػٗ
وَػٍِج ءحٜضلج ضزِس حْٖل ّسْٜٗ ءحٜزٜن ٛن حِِ ٘ٗسشِ َٙؿؤ حٖٜن ريَػٍِج ريٜيػٍج ّؤ لد ذ
ٛن ّحِزٍحد ّحٌٍِج - ّحٌِز - رنحشٍِج ِّ لٌ ّؤ لٗؤ ؼػلْ ًٍذ غغْٗ ٌٍٛٗ خْجٗظٍج خـضسِ
ؾِٜظٍ ردشٍْحد ّسْٜٗ ءحٜزٜهٍ حينٗ حٖشهْ ٕٛ حِْٖٜد رَظحهٍج رِْٜزٍج ذدٍِجٗ ّٜصدحػ ّٜد
ّٜدىجرٍِج - ج ّؤ ٚؤ ريَػِ رنحشٍِجٗ ريَػِ ذدٍِ - ّٗدىجرٍِج ّؤ دظسن رٜدشٍْج رٜرؼٍْج ٛن حِؤ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
35
ّحٌٍَِ حْٜـِ حظٜزِ ّؤ رٜدشٍْج حَِْـس ًٍذ ؾِٗ رهَسخِ رِْزؤٗ رهَسخِ زحنحشِ ّٗهَسخٍِج
ؾدرِ َٙؿ لٗظػٍَٗ ّٜدىجرٍِج ؾِٜظ ٍٙا ردشٍْحد جدػجٗ ٌّٜٗ ّٜصدحػ ّٜد َّٜظحهٍج ّحِزٍجٗ
ج ْٛحٌِزٍج لظحهٍج جذٕ لظحػ حِْٖ عرػْٗ ّٜسصدحػٍج ّٜد رنحشٍِج ؾدرْ ّٜصدحػٍج ّٜد وَػٍِ
وَػٍِج رجديٍِج َٙؿ لظػْن ّٜصدحػٍج ّٜد رِْٜزٍج ذدٍِج ٛن ءٗغٍج رؿرش خرغ .

حْٖؿ وصدْس ٛسٍج رِحٍٖج طثحسٍْج لٌ ٓرٌذ ودش ٛسٍج ِْٛزٍج لظحهٍج ِّ طسْسشٜ ّؤ ٌِّٜٗ
لجٗػلج طَيس لصِ رظحخٍج رٜدشٍْج رٜرؼٍْج ئنحٌسٗ رَسٌٍج دٜجزسٗ ِّزٍج ئػحدسٗ رٌرػسٍِج
رَسٌٍجٗ رىحػٍج .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
36
نوكلاو ءاوزغلا .. ظماطلا ظوبدنلاُحؿ ٛن 1916 رضؿ شػدٍج جذٕ لصِٜ ّحٌٗ رِحـٍج رٜدشٍْج رٜرؼْ ّؿ ٔصػد ّٜحسضْٜج رضْ
ّحٌٍِج زٌرس رظحخٍج رٜرؼْ ّؤ ٕٗ رٜرؼٍْج ٓذٍٖ ؾنجدٍج ّحٌٗ دٜدضٍج رٌٜهسٍج ٛن حٕحغى زجْٗش
ّحٌ رٜثحٜزٜهٍج ٘ٗيٍج دٜػٗسٍ لٗظٍٗج ٍٙا وٜرػٍج ّؤ ٘رٜ ّٜحسضْٜج ّلٗ ّٜرٗسدِ ّحِزٍجٗ
رِحـٍحد حِٖسٜ ّؤ لٗحػ ًٍذٌ ٌّس ٍُ رظحخٍج رٜرؼٍْج ّلٗ حٜدشْ ذدِحظ رٜرؼْ ٌّٗس ّؤ خظٜ
ّل رسدحص رؿرشد رخلٍ ردشٍْحد ُٕدػؤ ًرػس ٚذٍج ّٗدىجرٍِج َٙؿ لا ودػْس ل رظحخٍج .

ٛن خٜؿ دظٗ حٍِٗ رظحخٍج ٔسٜرؼْ حٖسٌرػ ّؿ رؼٍْج علد ؾظجرٍِج ؾِٜظ ّؤ ِّئٜ ّحٌ ْٔلٗ
ؤ حٍٖ ددلٗ رـٜدػٍج ٘دٍ إنحٌسس ءحْد دْؿ ّٜحسضْٜج ؤدد دين ،رهَسخِ زحؿرحشسد رٌرػٍج ُؼْس ّ
ُحشظلج ؾِٜظ ّؤ ٕٛٗ حٍٖٜا لظٗس ِّ لٗؤ ٍَٜٜٗحك ٌَّ رِحؿ زحؼػلِد رِحـٍج رٜدشٍْج ٔسٜرؼْ
حٌِ حَٖسٌ زْحٌ حِٖ دػجٗ ؽرحشسد عرلج رٍحيص رٜصإسد ًرػسِ ؽحهسرج ِّ ً جرػ ًحػٗيش ػيشس ٛسٍج
زٍِج ُحشظلج ؾِٜظ ّؤ ؼػل حٖشهْ ريٜرػٍحد ؽرحشسٍج جذٕ ٍٙا خٜظسشس ؽرحشسِ ؾظرِ ٛن رٌرػ
ؤددِ ٕٗٗ رٜثحٜزٜهٍج ةدحدٍِج ُٕؤ ِّ ؤددِ دِسؿج ّٜسؼػلٍِج ّٜسحٕ ِّٗ حٖسَسٌ زْحٌ حِِٖ
ؤددٍِج جذٕ غدظإن رٍحيصٍج ٘ٗى ِّ رٍحػـٍج ٘ٗى زِٜٜس ٌِّٜ ل ْٔؤ َٙؿ طْٜ ٚذٍج ئنحٌسٍج
ْٔل رِحـٍج رٜدشٍْج رٜرؼْ سحشؤ رٍحػـٍج ٘ٗى رؼػلِد رٌٜرػٍج ءٛضٍج رٍحػ ّٜٜـس ّحٌِا ٙهْ
رٜرٌن ردرظسد ّٜحسضْٜؤ رٌٜهس ؾدحسْ ّؤ ٌِّٜ ،ل ُؤ ؽرحشسِ حْـظرِ ّحٌؤ ءجٗش حٖنحضسٌج ٗؤ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
37
لهشؤ ٍٙا ذدٗدضِ ُحشظؤ دـظٍِج جذٕ ٛن ّحٌٗ دـظِ ٛن حدىجرِ ّؤ حٖٜن لٜخس ٕٛٗ ذرٜٖض
حش عرلج وٗن وَـِ رِلج رٜجدد ٛن ّحٌٗ ٛسٍج خرحظسٍج ؾِٜظ ٌّٗس مٗش رٍحػٍج ٓذٕ ٛهن ً حٌْ
ذٗى ّحظسْسشٜ مٗش عرلج َٙؿ دـظٍِج ضرحخ خىجرِ خرحظس ؾِ ً حِحِس وهسس خىجرٍِج حٖٜرظٜ
رٍحيصٍج .... ؽرحشسد دـظٍِج ٛن ٚذٍج خىجرٍِج ؾِ ليسْْ حْٗؿد ،خٍج ( 9.8 رسِ / رْٜحص ) ٍٙؤ ٔظسِ
ُحشظلج ؽرحشس سهْدٗ رٍحيصٍج ذٗى سٌؿ َٙؿؤ مٗش ٔشهْ ؾِ ً حٜيػِْ ّحٌ جذا عرلج َٙؿ
وَـِ دـظٍِج ّحٌ حِدْؿ حٖنرظس سهْ َٙؿ ٙيدس مٗش ُحشظلج ؾِٜظ ّإد ٔظحسْسشج َٙؿ ٙيدٜ
ؽرحشسِ ؾظرِ ٛن دٗظِٗ ْٔإد طسْسشٜ ّؤ ءرٍِج خْظٜ ٖٗن ئنحٌسٍج ؤددِ ٕٗ جذٕٗ عرلج َٙؿ
ضحٍْج رحصٝج لصحِس ؽرحشسٍج جذٕ ّؿ رِظحٍْج رحصٝج لٌ ّل ٗؤ ٌّحش ؾظرِ ٛن رٍحيصٍج ّؿ رِ
ٌِّٜ ل ْٔإد ّٜحسضْٜج رؼْ ؤددٍِج جذٕ ُؿدٜ جذٌٕٗ ٍٛحيص ليػ ٛن رِؼسِْ رِٜيسشِ رٌرػ ًرػسٜ
ّؿ رِظحٍْج رٍحػـٍج ٘ٗى ّل رؿرحشسِ رٜلٍجٗ رؿرحشسٍِج رٌرػٍج ّٜد ورن ًحْٕ ٌّٜٗ ّج
رهٜ ّؤ خىجرٍِج ؾٜػسشٜ لن رٍحيصٍج ّؿ رِظحْ حٖشهْ ٕٛ ؽرحشسٍج لٗػ ورن دظٜٗ ل حْٕ ِّٗ و
ءٗغٍج رحضسْج ٗؤ رٌرػٍج ٗؤ رٌٜرػسٍج رٜػحٍْج ِّ رٜدحٍِج ُحشظلج دظرٜ لٕ خىجرٍِج دظرٜ جذحِ
ردؿ رٜثٗغ رِزػ رِس حِْٜػن ءٗغٍج ًَٗش ّإضد ًجدظ ُِٖ ضحسْسشج ٍٙا ّٜحسضْٜحد ٘دؤ حِِ
ٗػْ ػيشس حْٖؤ ٗددس رؿرحشس َٙؿ ٚدِٗؿ ٓحظسج ٛن ؽرحشسٍِج دـظٍِج حَِصِ دـظٍِج عرؤ
ّؤ َٙؿ طْٜ ئنحٌسٍج ؤددِ ّحٌ حٍِٗ رؿرحشسِ رٌرػ ًرػسس ٔغرؤ ّٝ رٜدحٍِج زحِٜشظٍج ػيشس
ليػٍج ٛن رٜثٗغٍج رِزػٍج ػيشس ّؤ ّٜحسضْٜج ؾىٗس ًٍذٍ رٍحيصٍجٗ ؽرحشسٍج رحصآ ّٜد ورن ل
ءحْصؤ ٛنٗ ٓرٜنجذػد ؾىٗسٍج جذٕ زدص دىٗ رٜدحٍِج زحِٜشظٍج ػيشس حٌِ ٍٛحيصٍج سِضٍج مٗشٌ
ُحؿ شدػ ٚذٍج 1919 حٕرجٗظد رِس حِدْؿ سِضٍج ٗػْ مرػْس رٜثٗغٍج رِزػٍج ّؤ دٕٗض دين
رِحـٍج رٜرؼٍْج ّٜد ملخ ل ْٔؤ ؼػلْٗ ّٜحسضْٜج ٔـىٗس حِ ؾِ حيهسِ مجرػْلج رجديِ ّحٌٗ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
38
ٌٍّٗ رظحخٍج لِضس رِحـٍجٗ دحـدلج ٛؿحدر ّحٌِز َٙؿ ّحسْٜدِ حِْٖؤ ٛن رظحخٍج رٜرؼٍْجٗ حٕ
ئنحٌسٍج ؤددِ ٍٙا دٗيٜ ٚذٍج ٕٗ خْحظٍج جذٕٗ رٜدَٜىا ل رِحـٍج ردٜشٍْج رشدْٕ ّؤ ٛن حْٖؿ مَسخس
لَٜى دـظٍِج ٍٙا دٗـْ حْٗؿد ٚدَٜىا لج ءحغهٍج ُٖهْ ٌٛٗ .... ػيشٜ دـظٍِج ّؤ ّٝج لٜخسْٗ
دػجٗ رؿرشد دـظٍِج لخجد ٛض لٌٗ خىجرٍِج ػيشٜ رٍحػٍج ٓذٕ ٛهن عرلج ٗػْ رػ ػٗيش ذ
حْٕ دظٜٗ ل ٚؤ خىجرٍِج حٕرٜ حٌِ رِٜيسشِ رٌرػ دـظٍِج ردؿ ًرػسٜ مٗذيٍِج ءٛضٍج ّؤ حٌِ
رِٜيسشِ رٌرػ ًرػسس زحنٗذيٍِج ٘رٜ لن عرلج َٙؿ مىجٍٗج خىجرٍَِ ردشٍْحد حِؤ ٍٛحيص ليػ
حِْٜد دـظٍِج ٛن ٚذٍج خىجرٍَِ ردشٍْحد رٍحيصٍَ دٗظٗ ل ًٍذٍ رثنحٌِ ؽٗػى رثٜٕ َٙؿ حِْؤٗ
ِٗ لػٍج ّؤ ّٜحسضْٜج ٘ؤر ديٍ عىحْسٍج جذٕ ِّ ضرخْ مٌٜن عرلج َٙؿ ٚذٍج خىجرٍَِ ذدٗظ
ٍٙا ؾظرِ ِّ رٜلس ًحيَػِ حِٖٗهِ سٍٜ حٍٖ ّسْٜٗ ُٖٗهِ ّل رٍٜحيصٍج ذٗيٍج ُٖن ذدحؿا ٛن ٌِّٜ
جذٕ لِضٍٜ لٗلج ّسْٜٗ ّْٗحى ذدحؿبد ّٜحسضْٜج ُحى ًٍذٍٗ ريدحشٍج ردرظسٍج ٛن شدػ حٌِ رخؤ
ٔهٍِج ٕٗ ّْٗحيٍج غدظؤٗ ُٗ ( ليػ ٛن زْحٌؤ ّ ءجٗش رِٜيسشِ ػٗػخ ٛن حِثجد ًرػسس ُحشظلج ّؤ
ل ُؤ ٍٛحيص ) حػٗػخ لِضسٗ لحٌضلج ٖٛسْٜ ٌٛ رِٜيسشٍِج ػٗػخٍج مٜرـس ذدحؿا خظٜ ٌٍّٗ
ٛن رٜدَٜىلج ّحٌِزٍج رشدْٕ رٜهٌٜ ّٜدٗ ًٍذد ّٜحسضْٜج ُحىٗ ٚدَٜىلج ْٙـٍِحد رِٜيسشِ زشٍٜ
لج ءحغهٍج رٌرػ ٛن خدشٍج غدظؤٗ لسٌٍج ِّ ٍٛحخٍج ّحٌِزٍج ٛن رٜدَٜىلج رشدْٕٗ لسٌٍحد ءَِٛ
رشدٍْٖج ٛن رٌرػٍج ٓذٕ دـسٗ ْٛحٌِزٍج ءحْػْلٍ ُحشظلج ؽحدسؤ ٕٗ ٍٛحيصٍج ليػٍج ٛن ُحشظلج
رشجردٍج ٓذٍٖ ّحٌٗ رشدٍْٖج ٓذٕ ٛن رحشِ رظىج حْٖل رِٜيسشِ ػٗػخ ٛن رٌرػ رٜدَٜىا لٍج
حِٖدى ٛسٍج ذرٕحؼٗ ءٗغٍج رِزػ مجرػْج ِّ ذرٜصٌ طثحسْ ّريٍج جذٕ ٚريدؿ ( عٜغػ ذردحدِ
خٌجٌٍٗج ) ذرٕحؼ ًحغٜؤٗ ( رِػلج ٗػْ ْٜٛحسضْٜلج عحٜزْلج .)

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
39
إػحدسٜ ّإد ؾىٗسس ُٗظٍْحٌ رَثحٕ لسٌ زجذ ُحشظؤ دٗظٗ ّؿ رثضحٍْج رشدٍْٖج ٓذٕ إدْسس حغٜؤٗ
طَيس ًٍذ ٍٙا مغؤ ُٗظٍْج ٓذٕ ِّ خريٍحد ِّزٍج رٜدشٍْج ٔسييػ زحظْا ُؼؿؤ ّحٌٗ لجٗػلج
رٍٜحيصٍج ٔسٜرؼْ ّٜحسضْٜج ودػ دين ٌٍّٗج ءٗضْ َُؿ رٜظٍِٗٗشٌٍٗج َُؿ لحظِ ٛن ّحٌ رِحـٍج
ّٗصػحد زدصؤ ُص ٔشهْ َٙؿ حْٖٜلٗ ؾشٗسٜ ل ٌْٛٗش ضذِْٗ َٙؿ لظٗسٗ رَِظِد ٌٍّٗج َٙؿ
ٓ زِٕحش جذٌٕٗ ؾشٗسِ ٌْٛٗشل ضذِْٗ ٍٙا ٚدئس رٜرؼٍْج ّا ءٗضْ َُؿ ءجرصا ٛن رٜرؼٍْج ٓذ
ٌٍّٗج .

رٜدشٍْج رٜرؼْ ّؿ ٔػرضٗ ِٔلٌ عرـِ ٛنٗ ّٜحسضْٜج , ّؤ ذرٌن ؾػحى َِٛؿ لٌضدٗ دٌؤ
ؤدٖس ل رؿرحشسِٗ ذرِسشِ رٌرػ ٛن ٌٍّٗج , ل زجرظِٗ ٘رخؤ خٌجٌٗٗ ُجرظل ردشٍْحدٗ حْْاٗ
دٜـدٗ عحِ ّحِز ٛن حْػدظؤ رٜٕحْسِ , زجرظٍِج ًَس ؽرحشس رٌرػ ّل رٜشس ٘رخلج خٌجٌٍٗجٗ
دـدج ٌْٛٗ ِّز ٛن زػدظؤ ًٍذٍٗ حْسٌرػ ِّ رٜصٌد ؽرشؤ , حِْٜد رٌَٜن رٜثٗغ زجْٗشد حْسيدشٗ
وحػٍَج ٌِّٜ ل شٜػد جدظ لٜٗػٗ دؿحدسِ ِّزٍج جذٕٗ ٍُٖ ردشٍْحد وٜػش ِّز ٛن حٍْزحِ ّػْ
ُٖد . ِّزٍج ًٍذٍ لظْ ٙسػ صٜـْ ّؤ ٌِّٜ ل حْْل , عٜؤ ٕٛ ٌّٗس ٍٛحسٍحدٗ دى ؽرحشسٍج ٌُػد ج
رخؤ ِّز ٍٙا زَظٗ , ددج مىٗسس لٗ ؾػيْس ل ذدؿحظسِ رٍٜجٗسِ ٛن جذٌٕٗ , ٛن جٗػدظج دين
رخآ َٛديسشِ ِّز . ّػْ ًٍذٍٗ – خٌجٌٍٗجٗ ُجرظلج ًَسٍ ردشٍْحد -- زجِٗلج ٌُػ ٛن
حٜخٜرحس , جٗـػى دى لحصٍِج لٜدش َٙؿٗ ُٖن 10000 ّشٍج ٛن حْسرظِ زٍجزل حِْٜد رٜثٗغ رْش ذ
لج 6000 دٗظٗ ْٛـٜ جذٕٗ 4000 ٍُٖ ردشٍْحد ِْٛز مَخسٗ ورن رْش . لظرٍج جذٕ ُلٌ ّؤ –
ٜٛؤرد -- ّٝج ٙسػ لٗديِٗ ٛيػِْ لىلج َٙؿ , زْٜد رِٜؼـٍج زحنحضسٌلجٗ شٜدػٍج َُـٍج ّل
ٔسحٜرؼْ ِّ سحشؤ َٙؿ , ّلؤ ِّ ْٔج حْردخٍٜ زلدحـِٗ رٌَٜنٗ رٜغحٜر زحدحشػ ٚرظٜ ّحٌ ٕٗٗ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
40
جذٌ دـدٗ خٌٌٍٗج ٗؤ خٖضٍج ًجذد ًزٍْٜج جذٕ ُدػظٜش رْش ٗؤ رٖض ٗؤ ُٜٗ ٗؤ رؿحش ٗؤ ريٜىد
رخٝحد , حٖسىدٗ حٖسػظ زدصس ٔسحدحشػ لٌ زْحٌٗ .

زؿحػسشج جذٌٕٗ ،دٗظٍٗج ّْٜجٗى ّٜد ٘ردٌٍج زحىلـٍج محضسٌج ٕٗ رٜدشٍْج رٜرؼٍْج ٛن ؾثجرٍجٗ
ِّزٍج ُٖٗهِ لٗػسٍٜ ،ّحِزٍحد ّحٌٍِج طِدس ّؤ رٜدشٍْج رىلؿ لٗػسسٗ ،ؾدجرٍج دـدٍج ٍٙا
ّحِزٍج - ٘رخلج ٍٙا حِِْٖ لٌ لٗػسسن ،ذدحٍِجٗ رىحػٍج ّٜد طِدٍٜٗ ،ذدػجٗ رٌْْٜٗ ٍٙا ّحٌٍِج
ُٖٗهِ مشْ حٌِ ،رٜدَٜيسٍج ءحٜزٜهٍج ٔسردسؿج حٌِ وَػِ ِّز ًحْٕ دـٜ ٍُ ،ذرٜلظ رٍدحـِ ونٗ
ٍُٜٗج لٕ ؟ِّزٍج رٜلس ُٖن ٌِّٜ مٌٜ ٌٍّٗ ،وَػٍِج ّحٌٍِج ٍُٜٗج رٜك ٕٗ رخآ خٌٌٗ ٛن ًلصِ
ّبن ُـْ خجٗظٍج ؟عرلج َٙؿ ( رْش ) ٕٛ درحػؿ خٌٌٍٗج 88 لن ،ًٍذ ِّ خٜرى ِٜٔٗٗ ،ً حِٜٗ
ّؤ ّٜػ ٛن سِضٍج لٗػ ْٔجرٗد رديد ٔشهْ لٗػ رٗدٜ ٖٗن ،ٓرٖؼ َٙؿ رْشٍجٗ ٍُٜٗج ّٜد ورن
خٌٌٍٗج رْش ( ٗسَٗد ) 238 رْش ( ّػْ دـْ حِِ ) لحد وَـسٜ ِّزٍج ّؤ ُص ػلغس رؿرشٍحن ،رؿرش
ٕٛٗ ،ءٗغٍج رؿرش ٍٙا رؿرشٍج زَظٗ جذبن ،رصٌؤ ِّزٍج ػلغْج رؿرشٍج زدجدزج حٌَِن ،ِّزٍج
ِّزٍج مىٗس ،ٍٛحػٍج َُـٍج زحٜػـِ خشػ ءٗغٍج رؿرش رٜك رؿرش ٚل رَٜػسشِ .!! ّحٌ حٍِ
ٛػد رٌرػ ًرػسٍِج طخضٍج ّؤ طسْسشْ ّؤ حٌِْْٜن ٌَٔ ّحشْلج ُشظ لٗحْسٜ ِّزٍج جذٕ رث
( خٜضٜ ) صٜـٜ ءٗغٍج رؿرشد ًرػسٜ ٚذٍج طخضٍج ّا لد ،رـٜرش رٌرػ ًرػسٍِج طخضٍج لدى
ٚذٍج ُٜؼـٍج لٗػسٍج رٗظْٗ رشٗشػِ ريٜرػد ًٍذ غغْٗ ٌٍٛٗ ،ً جددؤ خٜضٜ ل ٚؤ ،ِّزٍج ضرحخ
ِّ ٛسٝج لصٍِج سدسيْ ءحٜزٜهٍج َُؿ َٙؿ ؤرػ ( ّٜهظٍْٗ ) ً حٌَٜن رٍحػر ٍُحـٍج جذٕ لٜخس دين
ج ردحك ٚٗحشس رؿرشد عرل 1 / 20000 ُحِلج ٍٙا ذزهى لديسشٍِج ٛن زهىٗ ،ءٗغٍج رؿرش ِّ
عرلج َٙؿ ٓريسشِ ٍٙا ً حـظجر خآ حٍِٗ ،ٕٗ ْْٜٔش ِّ ّٜسْش دـد عرلج َٜٔؿ ٌّٗس حِ ٘رٍٜ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
41
دظٗٗ ،عرلج رِؿ ِّ ّْٜرى ّجدـس ًحدحٜاٗ ًحدحٕذ ءحغهٍج ردؿ حِٕحغى ّٜسٍَج ّٜسْشٍج ّؤ دظٗ
سد رَٕآ عرلج ٔيَػِْ لدى حٖد ٍٔ دٖؿ ل ذرحغػ دظٗٗ ذدٜدظ زجدحؿٗ ددظ ّحٌ .

ّحٌٍِحن ،عـدد حٖػدرٜٗ رٜشحشلج ٌٍّٗج زحىلؿ مضسٌٜ ّؤ رٜريدؿ رغِٗد ّٜحسضْٜآ ؽحػسشج
دحـدؤ رصلص ٗذ : ٓرٗظس ؾٜػسشْ ل حْْؤ لا ،ؾدجر دـد ٕٗ ِّزٍج ٌٍّٗ ،ؽحهسرجٗ عرؿٗ لٗػ
خٌرٍِجٗ ،حٍْٗيؿ خٌٜرس رـٜدػ خدشد ( ّحِزٍج - ّحٌٍِج ) ُؼؿؤٗ ،رؿرشٍج ؾِ ٓرٗدد ػدسرِ
لا دٗظٍٗج جذٕ ٛن زدحص ءٛضل ْٔؤ ردسؿج ّٜحسضْٜأن ،ءٗغٍج رؿرش ٕٛ دٗظٍٗج جذٕ ٛن رؿرش
ٙػؿؤٗ ،رِٜديٍج رٜصلج رٜرؼْ ردرغ لٗؤ ٛن غشِ ًٍذدٗ ،ػين ءٗغٍج رؿرشٗ ،ءٗغٍج رؿرش
ض ّحٍِحؿ حٖد ُحى ٛسٍج ردرظسٍَ خشجرٍج لَٜـسٍج حِٕ ّلٍٜ ( ٍٛرِٗٗ ّٗشٌَِٜ ) رىد لٌد حٕحٜرظؤ
حِِٖٗ ،رسدحص رؿرشدٗ رضسْٜ ءٗغٍحن جذٌٕٗ ،زحٕحظسلج لٌ ٛن ءٗغٍج رؿرش سحٜى لظؤ ِّ
زلَد شٜػ ،ردٜٕر ءٗغٍج رؿرش ّؤ ّٜدسٗ ،ردظٍِج رٌرػ رؿرش زْحٌ ( 300 ) ٌُ مٍؤ / ،رْٜحص
ّسِ رٜك ءٗغٍج رؿرش ّؤ زرحٌٜد ردسؿج جذا ً جذا ردجرك لن سحٜى ٛن ٍَٜٗحك لضن ٗؤ ،رٜٕج
ردضٍحد رٜغرلج ذرٌٍج سٜيٜ ٌِّ ّحٌ ْٔل ،ٔسؿرش !! ؾدش رٜغرلج ذرٌٍج مَٜ ءٗغٍحن جذٌٕٗ
سهْد عرلج ٙظىؤ ٛن ُٕ ِّ ؾِ شدػسْ ّؤ ردجرك لٗ ،ذدػجٗ رْٜحص للخ مظْٗ زجرِ
رِلٜ سِضٍج ءٗغ ّؤ ّٜػ ٛن ،ػين شَصٗ رْٜحص ٛن رِيٍج ءٗغ لظٜ حٌِ ،رؼػٍَج دـد عرلج
وثحىد ْٛحِصد ٔىلػْج .

رٌَِن ،سحٜيٍج ٛن ذدػٍٗج ٓذٕ زِدخسشج دين رـشحضٍج رٌٍْٜٗج دحـدلٍ ً جرؼْٗ ( رٜثٗغ رْش )
رَِحٌ رْش ذدِ ٛن ءٗغٍج حٖـػيٜ ٛسٍج رنحشٍِج ْٛـس ( ٍٛجٗػ ٗؤ لِٜ َِّٜٗ ّٜٜلِ رسش ٚؤ 9
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
42
ٌُ َِّٜٗ َِّٜٗ ) زٍج رْٜدٍَج ذرظٍِج رػى ّؤ َُـْ ّؤ حَْٜؿٗ دٗدػ ٛن ٕٛ حٍٖٜا خشسْْ ٚ 100
ٍٙا لظٜ ًلصِ رَشَشٍِج ذؤرٍِج ذرظِن رـغجٗسِ ذرظِ ٕٛٗ ،رٜثٗغ رْش مٍؤ 150 رْش مٍؤ
رٜثٗغ !! رـش ّؿ ذرٌن ذخلٗ ،رٜثٗغٍج ّْٜشٍج ِّ َِّْٜٜٗ ٍٛجٗػ دـدس حٍْٜا ذرظِ خرىؤٗ
ّؿ لٗيٍِْجٗ ٍٛحسٍج رٗظسٍج ؾغٗ ٘ٗش حَْٜؿ حِن ،ٜٔن صٜـْ ٚذٍج ٌٍّٗج لرحٌٍ ٌٍّٗج خحسٌ
ّحكحش ( ط 167 :) ٛنٗ ،ردػ ملآ ذرضؿ ٍٛجٗػ تػحضٍج لِر ِّ ذدػجٍٗج دٍٜج رغدى ٛن
ّٜـِظؤ حْٜدٍج رحػد ٛن تػجٗضٍج لحِر لٌ ِّ رصٌؤ ٕٗ حِ ُٗظٍْج ِّ ٌٍّٗج .

رظحخٍج رٜدشٍْج زَظش ًٍذدٗ ،٘رخلج ءحٜضلحد رؿرشٍج رىلؿ ِّ رٜدشٍْج رٜرؼٍْج زيَػْج
ٗلج زجٗػخٍج ّحٌٍِجٗ ّحِزٍجٗ رَسٌٍحد رؿرشٍج رىلـٍ ٍٙ .

؟رَسٌٍحد حٖسىلؿ ٛن رؿرشٍج زدجز ٍٗ شدػٜ جذحِن

زحٕحظسج رصلص ٛن لددس شدػٜ رؿرشٍج ؾِ ْٔؤ رٜدشٍْج ٘رس -:
لٗلج -: رَسٌٍج دجدزس .
ْٛحصٍج -: ِّزٍج ػحلغْج ٕٗ .
شٍحصٍج -: لٗػٍج ػحلغْج ٕٗ .

دِٗـٍ ً لصِ رؿرشٍج زدجز جذبن لٗػٍج ػلغْج ءٗغٍج رؿرش مظْ زلَد ٙسػ جرسِ ٍٔٗػ قَدٜ
ٍٛجٗػ ٍٙا 86 ٍٛجٗػ ٍٙا لظٗ جذبن ،ُش 90 % لا رسٍِج ِّ ٙيدٜ ٍُ ءٗغٍج رؿرش ِّ 45
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
43
رؿرش ٍٙا لظٗ جذبن ،ُش 99 % ٍٙا رسٍِج صٌِْج ءٗغٍج رؿرش ِّ 14 زَظٗ جذبن ،ػين ُش
ً جرهظ لٗػٍج غدظؤ ءٗغٍج رؿرش ٍٙا رؿرشٍج !! صٜ لٗ ،رَِٜـٍج لخجد ٕٗ ِّ ءٛضٍج جذٖد رؿ
ٓذٕٗ ،دٗظٍٗج جذٕ ٛن ءٛض لٌ َٙؿ ودػْس حْٖؤ حٌِ ،ػين ضرحخٍج ِّ خىجرٍِج حٖد رـضٜ لد
رٜدشٍْج ُٖهْ ًٍذدٗ ،رٜدشٍْج رٜرؼٍْج حٖسرظن حٜحغى حٌٍْٖٗ ،حٕرٗظس ليـٍج ؾٜػسشٜ ل رِٗؤ
ُ زحؿرشدٗ رٌرػ ٛن ٌٍّٗج ٛن حِ لٌن ،ُشلج جذٕ زذخؤ جذحٍِٗ لٗػ رٗدس عرلحن ،رهَسخ
رؿرشد سِضٍج لٗػ زىٍٗج سهْد رٗدس ٕٛٗ ،رْٜحصٍج ٛن لِٜ ؾدر رؿرشد حٖشهْ 5.18 ٛن لِٜ
لىرٕ رؿِٗظِ ّٜد ذرظٍِج ٛن رػيْ ٓحظسحد ذرثحش حٖدٌجٌٗٗ سِضٍجٗ ،رْٜحصٍج ( ٛصحظٍج )
رؿرشد جرٍَٗج رؿِٗظِٗ 12 حٍٖٜا ِٛسْْ ٛسٍج رْحدسٍج خرد ذرظِٗ ،رْٜحصٍج ٛن لِٜ لٗػ رٗدس
رؿرشد رْش رحَِٜ ؾدر لٌ رَِحٌ ذرٗد حٖشهْ 120 حٖسجٗخؤ ّؿ دـسدس حْسرظِٗ ،رْٜحصٍج ٛن لِٜ
ٍٙا لظس رؿرشد ٘رخلج زجرظٍِج ( 600 - 40000 رْٜحصٍج ٛن لِٜ ) ” ٍ ًَ ََن ِٛن ّلٌُ
َُّٗ ػَ دِشَ ٜ “ ( ءحٜدْلج : رٜٝج ِّ 33 .)

ًحِحظػؤ ٙيدس ُحظػلج لن ،ً حيَػِ ءٛضٍ زحدص ودٜ ٍُ حِ لٌن ،ّحٌٍِج ٗؤ ّحِزٍج ٗؤ دحـدلج لٗ ،
ٓرحٜسٗ ،ٔضٜـْ ٚذٍج ٍُحـٍج جذٕ ٛن لحظٗلج ًٌهِ وندسٜ ٚذٍج ّحِزٍحن ،رٍحػ ٛن ٕٗ ٌٍّٗج ٛن
ّحٌِ ٛن ِّزٍج رٜك ٕٗ ٌٍّٗج ِّ ّحٌِ ٛن ِّزٍحن ،رخآ ٍٙا ّحٌِ ِّ مَسخِ ٚرظٜ ٚذٍج
جٗ ُحظػلجٗ دحـدلج ِّ ءٛض لٌ رٜلس جذٕ ؾدسٜٗ ،رخآ رؿرشٍج ؾدسٜ جذٕ لٌٗ ،زحٌرػٍجٗ ّجزٗل
ٍُٜٗج رٜغرلج ذرٌٍج ٛن ٙسػ ٕٗ لد ،ِّزٍج ٜٔن وندسٜ ٚذٍج ّحٌٍِج ٗؤ خٌٌٍٗج حٖد ؾسِسٜ ٛسٍج
عرلج ُٜٗ ٌّٜٗش رْش زجرحَِٜ رشِخ دـدن ،دلٍحٌ سٍٜ 36 رٌرػ ئػحدس لـهد جذٕ لٌ ،رؿحش
ًضد ٔـغٗٗ ٍُحـٍج ُٖن ٙيدٜ ً جذا ،ًحٌسػلج لـهد عرلج جذٕ ،خىجرٍِج ّحٌِ خشػ ٛدشْ ل
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
44
ٛن ذرٗص ًحْٕ ّؤ لٗيٜ ّؤ دٜدظٍج ٓرٗؼِْ ٛن َُـٍج خحسٌ حدػحظ ٍُٖؤ ٚذٍج ٕٗ َٛيـٍج لٗػسٍج
ذرحغػ ٍُحـِ ُشر لد ٍُحـٍَ دٜدظ ُٖن ٍٙا وٜرػٍج زيضٗ ،ُٜديٍج ُحؼٍْحد زػحػؤ ُٜٕحهٍِج
ذدٜدظ .

،رٜدشٍْج رٜرؼٍْج حٍِٖٜا وٜرػٍج زػسن ّٜرِؤ ُٕؤ حِؤٗ ًلٗؤ حِٖن ،ًحٜردخِ دٌإسس زؤدد ٛسٍج :
( ُٜؼـٍج رحظهْلج رٜرؼْ ) ًحْٜحصٗ ،ٍٛٗلج ٌٍّٗج لٌضس رٜهٌٜ ٛن : رىحػٍج رىلؿ رٍدحـِ للخ ِّٗ
ٙسػ حٖد َُػٜ ٍُ رىحػ ضحسْا ٌِّؤ شٜػ ،ٍْٚٗٗج ؽٗرضٍِج ٛن ولػْلج ذدحٍِحد ( ّظٍج ) لٗلن ،
ٌٍْٛٗج دٗىٍٗج َٙؿ ٓدٜ ّحشْلج ؾغٜ ذرِ !! ّحٌ حِٕ ّحٍِحؿ ٔد ُحى شػد للخ ِّ جذٕ ( لرحٌ
رٌشٜحن ٓٗن صٜردٜرن ) ْٛحصٍجٗ ( ٔسٜد سْحٕ ) لٗظٍٗج ُس ،ّٜحسضْٜآ زلدحـِ للخ ِّٗ شٜػ ،
ّحٌ َٗن ،ٚدَٜيس رٜك دٗىٗ ْٔؤٗ سِضٍج ٛن ورسػٜ ٚذٍج دٗىٍٗج ؽْٗ ّؿ رشٍج مضٌ ٍٙا
٘دِ ٛن ًَُٖسشل ً لصِ ُػهٍج ِّ سِضٍج ّٗزخِ 300 ل ً حِحؿ لدحْيٍج ؽْٗ ِّ ٌٍْٔٗ ،دٜزٜ
ـٍج زٗحظسٜ خٍٖ ِّ ً حؼجٗض ًحْحٜػؤ ً رنذحى ،مىٗس ّٗدد رظهْس ٛسٍج ،رْٜٜظٗردٍٜٖج 500 ٌُ مٍؤ
رـسشٍِج ٛشِضٍج ُٜػظٍج ضرحخ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
45
نوكلاو ءاوزغلا .. تاونوكلا ملر سوواػم


زحٌٍْٜٗج َُؿ ٛن ُدخسشس رهَسخِ رٜدـد رنحشِ سددحيِ رـدرج دظٜٗ -:
رنحشٍِج ّحـٍِ DL
ءٗغٍج زحْٗسٗن ّؤ شٜػ ؾىٗسس حِِ رسٌج جدظ رسنحخ ذدٜـد زجرظِ دظٗس ،ددِسٍِج ٌٍّٗج ٛن
رـشجٗ ريػِْ ٛن زرضسْاٗ ذددِسِ غدظس . ذدٜـدٍج زجرظٍِج رٜئرٍ رَثحٕ رٜؼحِْ خَػسس جذٍٖ
جدظ . زجرظٍِج ٍٗ حٌِ رٖؼس شٜػد جدظ رسنحخ ٌّٗس ٛثحغهٍج لدحٕ خٌٗشَسد رٜثرٍِج جدـد رصٌلج
ٍٛجٗػ دـد َٙؿ حْٖؤ 350 رنحشِ ًَس ِّ رٜصٌ خرىؤ ُْٖؤ ِّ ُكرٍحد رٜثٗغ رْش َّٜٗد .

ذدٜـدٍج زجرظٍِج رٖٗؼ مـغ ٘دِ دٜدػسٍ دٜهِ ٌٍْٔ ٛـىجٗ رنحشِ سحٜيِ زشٍٜ رنحشٍِج ّحـٍِ
حْؿ جدظ .

و رنحشِ رٜٗجزٍج رػ DA

ٍٛجٗػ لدى ُٖسإضْ دْؿ ٛثرٍِج ٌٍّٗج رنحػ خرى زجرظٍِج ٘رْ ،ؾشٗسٍِج ٌٍّٗج ٛن 14 َّٜٗد
حدٜريس ذخؤ دى ءٗغٍج ّل زَخ رْش 14 حٍْٜا لٗظٍَٗ رْش َّٜٗد . ذرٜلظ ٌّس ٍُ زجرظٍِج ًَس
زىٍٗج ًٍذ ٛن حٍْٜج خرىؤ حغٜؤ زْحٌ حٌٍْٖ ػين .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
46

ًشَسد رٜثرٍِجٗ زهخلج زجرظٍِج زجْٗشٍج ّٜٜلد رـغد دـد َٙؿ ػين زْحٌ ٛثحغهٍج لدحٕ خٗ
حٖثٗغ زَشرج حِدْؿ حِْ رٜثٗغٍج . ؾىٗسس حِِ رٜصٌد ردٌج ٗددس جدظ ذدٜـد زجرظٍِج ّإد ْٛـٜ جذٕ
ٍٛجٗػ دـد َٙؿ ػين جْٗحٌ ُْٖؤ ٍٗ حٌِ 2 ٍٙج 3 حْؿ رٜثٗغ رْش َّٜٗد ( رهٜـغ حْٖؤ ِّ ُكرٍحد
حغٜؤ جدظ جدظ .)

زٍج رػى رنحشِ ٓجرْ ٚذٍج ءٗغٍج زصـد حِدْؿ حٍْٜج ذرظٍِج خرى ٘دِ دٜدػسٍ ذدٜظ ذرحضا رٜٗج
ّٝج .

ذرحصلج رنحشِ DC

ٌٍّٗج حٖد ؾشٗسٜ ٚذٍج رنحشٍِج سحٜيِ ٕٗ ذرحصلج رنحشِ ّا . ّٝج زجرظٍِج ٕٛ ّٜج حْردخس
شٌد حِظػ رلظؤٗ جرِؿ رلظؤ ّحٌ حِدْؿ دٜـدٍج ٌٍّٗج ِّ حْرؼْ رٖظٗ ّؤ ِّ ُكرٍحد رٜ . َٙؿ
ٍٛجٗػ ٕٛ ّٝج ٛثرٍِج ٌٍّٗج رنحػ ّبن سحٜيٍِج جذٕ 47 ّؤ ِّ ُكرٍحد حِْ رٜثٗغ رْش َّٜٗد
ٍٛجٗػ ٌّٗسش ّٝج ٛثحغهٍج لدحٕ خٌٗشَسد رٜثرٍِجٗ جدـد زجرظٍِج رصٌؤ 32 رٜثٗغ رْش َّٜٗد
حْؿ .

ٚؤ ّؿ لدد ّٝج زجرظٍِج ٕٛ ّٜؤ حْردخٜٗ رٜٗجزٍج رػى رنحشِ سٌؿ ذرحصلج رنحشِ زْحٌ ّ
ّٝج ٓجرْ ٚذٍج ءٗغٍحد جٗصـد حِدْؿ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
47

ءٗغٍج رَػر ذدِ رنحشِ DLT

حٍْٜج لٗظٍَٗ ذدٜـدٍج زجرظٍِج ِّ ءٗغٍج لٗظٍٗ ُزلٍج زىٍٗج ءٗغٍج رَػر ذّ دِ رنحشِ لصِس .
ِّ رػى مظْ ٍٔ ٛثرٍِج ٌٍّٗج ّإد لحيٜ ٙسِ ْٔج ْٙـٜ ٚذٍج جذٕ 14 رٜثٗغ رْش َّٜٗد - ٕٗ
ّ ّإد ّحٜد رػحشدد رِـد ٌٍّٗج 14 ذخإٜ ٍُ جدـد رصٌلج ردحظٍِج ِّ ءٗغٍجٗ حدٜريس رْش َّٜٗد
حٍْٜج ٗظٍَٗ دـد زىٍٗج .

رنحشٍَِ سحٜيٌِٗ زىٍَٗ سحٜيِ رصِج ٕٗ ءٗغٍج رَػر ذّ دِ رنحشِ . ٛشٜثر لٌضد دٜهِ ٕٗٗ
ّلج حٕجرْ ٛسٍج ذرظٍِج رؼِْ رِٜدى ٕٛ ٌُ حْردخٜ ْٔل .

رنحشٍِج سٜٜحيِ ػػخِ غغٜٗ ُشرٍج رِػلج مٜػٍَ عحٜزْلج لدحيِ رـدرلج . رِػلج مٜػٍج
ٌٍّٗج ؾشٗس رؿرش سحٜيِ - مٜػ زجذ ذرظِ ِّ دـدؤ ٌّٗسش رٜدٌ رِػج مٜػ زجذ ذرظِ
رٜلظ رِػج . ٚٗحشٜ رِػج مٜػد ٛثحغهٍج لدحٕ خٌٗشَسد رٜثرِ ٌّٗس جدـد رصٌلج زجرظٍِج 10 ،
ج ِّ ٌٍّٗج ٛن جدـد رصٌلجٗ ذرٌدٍِج زجرظٍِج حِْٜد ٚٗحشٜ رِػج مٜػ دْؿ حْٖج لِسػٍِ 15 . ّا
ٛثحْٖ ل رِػج مٜػ دْؿ ٛثرٍِج ٌٍّٗج رنحػ . رٜئر ؾٜػسشٜ ل ٛظذِْٗ لحيْ رحؼِْ ٚؤرْرحيٍِحد
ٚٗحشٜ رِػج مٜػ دـد حِ جرٜصٌ 1.3 ( ٍٛجٗػ 1.3 رٜثٗغ رْش َّٜٗد .)
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
48


رنحشٍِج ّحـٍِ ( DL ) جدظ رٜئرٍج ردـظ ذدٜـدٍج زجرظٍِج ٌّٗس جذحٍِ ّٜدس - ذرٜلظ ذرظِ
ٍٙج رِػلج مٜػٍج عحٜزْا ٛن جدظ ذدٜـدٗ 15 ٍٛجٗػ دـد َٙؿ ٗددس 560 رٜثٗغ رْش َّٜٗد
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
49
رٜٗجزٍج رػى رنحشِ ّؤ ِّ ُكرٍج َٙؿ ،حْؿ ( DA ) ٍٛجٗػ ريٜيػٍج ٛن زْحٌ حْٖإد عرسيس 2.2
زصـد حِدْؿ حْؿ رٜثٗغ رْش َّٜٗد ّٝج ٓجرْ ٚذٍج ءٗغٍج .
ءٗغٍج رَػر ذدِ رنحشِ ( DLT ) رنحشِ رنحش ذرظٍِج ٓذٕ ِّ ءٗغٍج ّإد حْردخس 13.6 َّٜٗد
ٍُٜٗجٗ ءٗغٍج ٜٔن شـد ٚذٍج زىٍٗج ّٜد رْش . ذرحصلج رنحشِ ( DC ) ٕٛ ذرظٍِج ٓذٕ ّإد حْردخس
ٍٛجٗػ ٌّٜٗشٗ ،ّلج حٕجرْ ّؤ ِّ حٌِْس جذا ٍُٜٗج حٖسجذ 35 ةٗغ رْش َّٜٗد حْؿ رٜ .ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
50
نوكلاو ءاوزغلا .. مكلا اكوناكوم


بوحرُٔ حور٠ ٍٓل٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٢تح٣ُ٤لُج ُْحؼُج ٕحً ٍٗػ غْحطُج ٍٕوُج ٖٓ ٍ٤نلج ىوؼُج س٣حٜٗ ٠طق
س٤ٌ٤ْلٌُج حٌ٤ٗحٌ٤ُٔج ( س٤ٗٞضٞ٤ُ٘ج ٝأ - ٖضٞ٤ٗ محكْئ ٠ُئ زٌحٖئ ) ٍٗػ غْحطُج ٍٕوُج س٣حٜ٘ذ ٌُٖٝ ،
ْضٝ جٌٞ٠ ٖ٣ًُج ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓٝ س٤رُٓ٘ج شح٣ٍظٗ ٍٜظضٝ س٤ٓٞ٤ُج زح٤كُج ءح٣ُ٤ك شح٣ٍظٗ ٌحٜ٘ض شأىذ
شءحؾ يُي ىؼذٝ ،جىؾ سؼ٣ٍُٓجٝ سِتحُٜج ءح٤ٖلج سؼ٤ر٠ صلٚٝٝ لٝأ س٤رُٓ٘ج شءحؾ ،ْٜذ َٔؼُج
شح٤٘٣ٍٗػ ٢ك ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ جىؾ زٍ٤ـُٛج ءح٤ٖلج سؼ٤ر٠ قٛطُ ٍٕٝٗؼُج ٍٕوُج .

شجإر٘ض غٓ حٜٟهح٘ض ً٘ٓ ،َْٜٝ ٍ٤ٓ٣ ٌَٗذ ُْحؼُِ قٚٞذ حٗوُٝض شح٣ٍظُ٘ج ًٙٛ ٖٓ زىقجٝ ىؾٞضل
ّىهطٓض ٖ٤ط٣ٍظُ٘ج حطًِ جًٛ ٖٓ ْؿٍُج ٠ِػٝ ،شٌٞ٠ ٢طُج سٔظٗلج ٢ك سكُٞأُٔج س٣ى٤ِوطُج حٌ٤ٗحٌ٤ُٔج
َق ّىوض حٓى٘ػ س٣ى٤ِوطُج ؽتحطُ٘ج ٢ٓٞ٤ُج ُْحؼُِ لٝ . ٟٞطٓٓ ٠ِػ شلُٚٞٔج ٙحرٖأ ءح٣ُ٤ك ْٜلُ لػٔك
جىؾ زٍ٤ـٚ ءح٤ٖأ غٓ َٓحؼطض حٓى٘ػ ،ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ١أٌ ى٘ػ أىرٗ ٕأ دؿ٣ ١ٌي ( ،شجٌي ،شحٍٗٝطٌُئ
مُج .)
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
51حر٣ٍوض صٗأك ،زجُٞ٘ج ٍٞق ٌٝىض شحٍٗٝطٌُئ حٜٗأ زًٌُج ٖػ يضٌٍك صٗحً جياك 70 ٖػ ى٤ؼذ سْ٘
ٝ ،م٣ٌحطُج ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ُٔ ع٣ىكُج ُْحؼُج ٠ُئ يٗٞ٤ػ فطلض ٕأ ٕجٝلج ٕئ !

ٖ٤ؾٌٝى٤ٛ زّ ٌي ٢ك ٍٕٝطٌُلج ىؿض ٖ٣أ فٞٞض زٌُٞٛج ( ١٤طهض ًَ ًٍُٓ ٢ك زجٞ
ّ
ُ٘ج .)

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
52


١ًٌُج ٟٞطُٓٔج ٠ِػ عحؼٖلجٝ زوحُٔج سْجٌو ٢ٛ حٜٗأذ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ فٍؼضٝ .

ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٌٞطض

٠ِؼك ،س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُج حٜكٞٞض ٕأ ٌٖٔ٣ ل ؽتحطٗ خٌحؿطُج ٝؼرُ ٕحً ٍٕٝٗؼُج ٍٕوُج س٣جىذ ٢ك
٢ٜك خِْٞلج جًٛ ٢ك جٌٍٝك جيئ ،زًٌُج زجٞٗ ٍٞق ٌٝىض شحٍٗٝطٌُلج ٕأ ٌُٜٞٗٔج ٕحً ٍحػُٔج َ٤رْ
ش شحٍٗٝطٌُلج ٕأذ شأر٘ض س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُج ،ُّٔٗج ٍٞق ٌٝىض ٢طُج دًجٌُٞج ٚرٗض دُِٞض
س٤ٗحػُج ٖٓ ءُؾ ٢ك زجُٞ٘حذ ّىطٛضٝ . ٌٞطض غٓٝ ،ة٠حن إر٘ض يُيٝ ،ظىك٣ ل جًٛ ٕأذ فٞجُٞج ٖٓ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
53
حٓ ء٢ٖ ٖػ ٕٞػكر٣ ءحِٔؼُج َؼؾ س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُج حٍٛٓلض ل ٢طُجٝ ٍٟنلج خٌحؿطُجٝ خٌحؿّطُج
١ًٌُج ٟٞطُٓٔج ٠ِػ ِْؼُج ٍٓل٣ٝ فٞٞ٤ُ ى٣ىؾ .

يُج ءح٣ُ٤لُج ٕج ٢٘ؼ٣ل جًٛ ٌُٖٝ صٓ٤ُٝ سٚٞو٘ٓ س٣ٍظٗ ٢ٛ س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُحك ،سث٠حن س٤ٌ٤ْل
زٍ٤ـُٛج شجىقُٞج غٓ َٓحؼطُج ْط٣ حٓى٘ػ ٍ٤رً ٌَٗذ سٚٞو٘ٓ ٌٕٞض حٌُٜ٘ ،سث٠حن ( ،١ٌي ْؿق
ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ َٔؼطٓض ع٤ق ) سؼ٣ٍُٓج شجىقُٞج ٝأ ( س٤رُٓ٘ج حٛلٞطض ع٤ق ،ءُٟٞج سػٍْ خٍه .)
ٍرًأ ٢ٛ ٢طُج س٤ٓٞ٤ُج ءح٤ٖلُ ءح٣ُ٤لُج َٔؼض ءُٟٞج سػٍْ ٖٓ جٍ٤ػً أطذلجٝ شجًٌُج ٖٓ ٍ٤ػٌذ
س٤رُٓ٘ج ٝأ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٖٓ لىذ حُٜحٔؼطْج َُٜٓج ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ َحطٔٓ ٌَٗذ س٤ٌ٤ْلٌُج ( ٖ٣ًُج
زىوؼٓٝ سِٓحٖ س٤ذحٓق شحِٓٞؼٓ ٕحرِطط٣ .)

ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ س٤ٔٛأ

ي٤ُٔ ٌٖٔ٣ ٢طُج س٤ٔٛأ ٍػًلج ءح٤ٖلج ٖ٤ر٣ ٢ُحطُج ٕئ ءح٣ُ٤لُِ ٌٖٔ٣ ل حٔ٘٤ذ حٜلٛض ٕأ ٌُْج حٌ٤ٗج
حٍٛٓلض ٕأ س٤ٌ٤ْلٌُج -:

سهح
ّ
طُج ٍحٛلٗج

سطٗٗ شجٌي ٖٓ عؼر٘ض ٢طُج ءُٟٞج ق٤٠ ٠ُئ شٍظٗ جيئ ( ءجٞٞأ ٖٓ ٢ُحوضٍرُج ٍلٚلج ءُٟٞج َػٓ
نرتُُج ف٤ذحٛٓ ٖٓ سهٌُُِ َتحُٔج ٝ٤ذلج ءُٟٞج ٝأ عٌجُٞٗج ٢ك سٓىهطُٓٔج ّٞ٣وُٞٛج ) عقلطْ
سلِطهُٔج ٕجُٞلج ٖٓ س٣وٍك ٠ٞطن ٖٓ سٌٗٞٓ حٜٗئ ٕأذ . سهح
ّ
طُج شح٣ٞطٓٓ َ
ّ
ػٔض ٠ٞطهُج ًٙٛ
زٌحػُٔج شجًٌُج يِض ٢ك شحٍٗٝطٌُلُ سِٛلُ٘ٔج . ٠ُئ ىٍكط٣ س٤ُحػ سهحطذ ٍٕٝطٌُلج ٖكٗ٣ حٓى٘ػ
ٖ٤٣ٞطُٓٔج يُي ٖ٤ذ مٍلُِ سهحطُج يِض نذحط٣ ١ًُج ءُٟٞج ٕٞضٞك عؼرض زًٌُج ، ٙجٞطٓٓ َلْأ (
ـ سهح
ّ
طُج س٣حٓ .) ى٘ػ ق٤طُج س٣حٜٗ ٠ُئ ُٚٗٞ خٍطو٣ٝ ، ٕٞضٞلُج ٠حٗٗ وجوُ٤ْ ،سهح
ّ
طُج مٍك وجَ حًِٔ
٢ؿٓل٘رُج ُِٕٞج .

ٌٕٞ٤ْ زٌحػٓ زٌي ٖٓ ق٤طُج ٕاك ،سهحطُج شح٣ٞطٓٓ ٍرػ ٍحٛلٗلُ ى٤وٓ ٍ٤ؿ ٍٕٝطٌُلج ٕحً جيئ
س٣وٍك ٠ٞطن ٕٝىذ ٢ؿٓل٘رُج ٠ُئ ٍٔقلج ٖٓ ٕجُٞلج ٌحٗطٗل ٌجٍٔطْج .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
54
،ـحرُِٛٔ مٍ٠ ظلػذ ٍٜؼض ٕأ ٌٖٔ٣ سِٛلُ٘ٔج سهح
ّ
طُج شح٣ٞطٓٓ ّٜٞلٓ 40 / 75 / 115 ٠جٝ
زٞوُج ُلوطْ ،ٚ٤ِ٣ حٓ ٠ُئ ٚؼٞٝ ٖٓ ٠جُٞج ٢ك ٍ٤ـض حٓى٘ػٝ ،٠جُٞج يِض ءٞٞ غٗض ١وك ٕأ ٌٖٔ٣
٢ؿ٣ٌىض ٌَٗذ ى٣جُطُج ٖٓ لىذ ى٣ىؿُج غُٞٞج ٠ُئ جٌٞك .

ؼٞض ٕأ ٌٖٔ٣ شحٍٗٝطٌُلج ٕأ سو٤وكُج ٢ك ٖٓ حٜؼ٘ٔض ٢طُج سِٛلُ٘ٔج سهحطُج شح٣ٞطٓٓ ٢ك ١وك و
س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُج غهٞطض حًٔ ،زجٞ
ّ
ُِ٘ دُِّٞطُج . س٣ًٌُج ٘جٞهُج ٝؼذ غٓ سكحٞلحذ سهح
ّ
طُج ًْ ٕئٝ
ْٚٔج ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٢طؼض ٢طُج ٢ٛ صًٔٓٞ ٢طُج ٍٟنلج .

س٤تح٘ػُج ( ٢ؾٞٓ - ٢ٔ٤ٓؾ ) زوحُٔجٝ ءُِٟٞ

٢ك 1690 ٖـ٣حٛ ٕح٤ًٍْ ٍٓك ٢ك ٌُٖٝ ،شحؾٞٓ ٖٓ ٌٕٞٓ ءُٟٞج ٕأ ِ 1704 محكْئ ٍٓك
جىؾ زٍ٤ـٚ شحٔ٤ٓؾ ٖٓ ٌٕٞٓ ءُٟٞج ٕأذ ٖضٞ٤ٗ . حٜٔ٘ٓ ًَ صٔػو خٌحؿطُج . ل ،ٍحق س٣أ ٠ِػ
ءُٟٞحذ ٌٍٕٝل٣ ءحِٔؼُج ءىذ يًُُ ،ءُٟٞحذ س٠ٞذٍُٔج ٍٛجٞظُج ًَ فٞٞض ٕأ ٌٖٔ٣ ْٜ٘ٓ س٣ٍظٗ
سؾٞٓٝ ْ٤ٓؾ ٖ٤ؼُٞٞج لٌذ .

ّحػ ٢ك 1923 ّ٣ُٞ ٘جٞن ّلٗ حُٜ ٌٕٞ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ْ٤ٓؿُج زوحٓ ٕأذ ٍٜطكج ٢ِؾٍٝذ ١و
٢كٝ ،شحؾُٞٔج 1927 صٍٞػ ( ٍ٤ٍٓ٤ؾٝ ٕٞٓٓ٤كجو َره ٖٓ ) فٍٛطض ٕأ ٌٖٔ٣ شحٍٗٝطٌُلج ٕأ
ؼجٞٓلج َػٓ .

ٝ٤لً ءُٟٞحذ ٌٍلٗ ٕأ ة٠حن يُي ٕئ ؟صهُٞج ّلٗ ٢ك سؾٞٓٝ ْ٤ٓؾ ٌٕٞ٣ ٕأ ء٢ُٗ ٌٖٔ٣ ق٤ً
ل ىٍكطض ٢طُج شحٔ٤ٓؿُج ٖٓ شحؾُٞٔج سو٣ٍطذ َلْأٝ ٠ِػ .

ٌٕٞ٤ْ ٖ٣ج س٤ُحٔطقج ٞٛ سؾُٞٔج َػٓ فٍٛط٣ حٓ ،شحٔ٤ٓؿً ٕجىؾٞٓ زوحُٔجٝ ءُٟٞج ،سو٤وكُج ٢ك
ْ٤ٓؿُج يُي . شحٔ٤ٓؾ ٖٓ ى٣ىؼُج ًْجٍض عقلٗ ح٘ٗأ درٓذ سؾٞٓ ٌٚٗٞذ حٗح٤قأ ٍٜظ٣ ءُٟٞج ٕأ درُٓج
ْ٤ٓؾ ًَ ىؾجٞط٣ ع٤ق شلحٔطقج ٠ِػ صػَٝ ءُٟٞج .

ُْج َ٤رْ ٠ِػ ٍحٔطقج ىح٘ٛٝ ٍحرُ٘ج ٢ٌٓ سُآ ح٘٣ىُ ٕأ ٍٜطلُ٘ ،ٍحغ 5 % فىُٜج سطوٗ َنجو ٢ٍٓذ
ٝ 95 % ٍحرُ٘ج سؼهٌ ٠ِػ ٍنآ ٕحٌٓ ١أ خٍُٟ سٍٚك ىؾٞ٣ لٝ س٤ؾٌحهُج سوِكُج سذحٚل . ٍٜطلُ٘
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
55
٢ٍٓطُ سُ٥ج حًٍ٘ض ح٘ٗأ ٕ٥ج 100 سِرٗ ًَ ٍٟٗ ٕأ حٌ٘ٔ٣ ،٢ٍُٓج سقُٞ ٠ِػ ستحُٔج ٍحرُ٘ج حًٍ٘ضٝ سِرٗ
وٍل٘ٓ ز ( ْ٤ٓؿُج َػٓ ْٜطؼ٤ر٠ ْٜٗج فٍؼٗ جًُ ) سوِق ٖٓ ٢ٍُٓج سقُٞ ٢ك ؼيٞٔٗ ٍٟٗ ٕأ ٌٖٔ٣ حٌُ٘٘
قٛطُ٘ٔج ٢ك ٍ٤ـٚ وٞو٘ػ ١٤كض زٍ٤رً . ع٤ق شلحٔطقج ٠ِػ س٣وٍلُج ٍحرُ٘ج ًْجٍض ٞٛ ؼيُٞٔ٘ج جًٛ
ٍحرُ٘ج ىِْٞ شحؾُٞٔج شحًٍق َػٔضٝ ،صطرٛ ىه سِرٗ ًَ ىؾجٞطض .

ٌُْج نلٗ

ٍرًأ ٖٓ ىقجٝ جًٛ ،د٤ْجٞكُج نتحهٌ ىؿض ُٖ ٚٗٝىذ ؛ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٖٓ سِٛهطُٓٔج سُٜٔٔج شحلُٛج
سكٍـُج حٜؼٓ٣ ل س٤ٛهُٗج ٍضٞ٤رٌُٔج زُٜؾأٝ .

غٗحٓ سِٔطكُٔج سؾُٞٔج فوحٛض حٓى٘ػ ،ْ٤ٓؿُج ىؾجٞض س٤ُحٔطقحذ وىكض سؾُٞٔج ٕأ حوذحْ ًٍي حًٔ
حٜ٘ٓ ٍ٤ـٚ ْٓه ٌُٖ ،ٍٟنأ زٍٓ ٌّؼ٘طْ سؾُٞٔج دِؿأ ٕاك سهح٠ ،ٚٓلٗ غٗحُٔج ٍلن خٍٓط٤ْ
دٗحؿُج ٠ِػ ٍٔطْ غٗحُٔج ٍلن صذٍٓض ٢طُج سؾُٞٔج ٕاك س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ جٍ٤ـٚ غٗحُٔج ٕحً جيئ
ٍجَ حٓ ىح٘ٛ ،غٗحُٔج َنجو ٌٍُِٝٔ س٤كحً سهح٠ ئِ٣ ل ١ًُج ْ٤ٓؿُج ٠طقٝ ٚٗآ غٓ ،ٚ٘ٓ ٍن٥ج
ُٚلن نلٗ ٍلك٣ ٕأ س٤ٗحٌٓئ ٞٛٝ ٍ٤ـٚ ٍحٔطقج .

١ٓ زًٍ ٍٜطلُ٘ ،١تحكُج ٍلن زٌٍُج ٍٔض ٕل ٢لٌ٣ ُٖ يطهح٠ ٕأذ فٍؼض ،١تحق ٠ِػ حٜ٤ٍٓض س٤٠ج
زٌٍُج ٕج ٍ٤ـٚ ٍحٔطقج ىح٘ٛ ٕأذ ٍٞوض ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ،ٍٟنأ زٍٓ ي٤ُئ وٍض ٕأ حٔتجو غهٞطض يًُُ
١تحكُج ٍلن ٚؿطض ٕأ حٌٜ٘ٔ٣ ( ١تحكُج د٣ٍهض ٕٝىذ ) ٍن٥ج دٗحؿُج ٠ِػ حٜٗجٍ٤٠ ٍٔطٓ٣ٝ ! ء٢ٗذ
ّ ٍ٤رً حٓ ُٖٝ ٖ٤ُ٘ٓج ٖٓ ٖ٤٣لرُ زٌٍُج ٢ٍٓض ٕأ جىؾ ق٤ؼٞ ٍحٔطقلج يُي ٕأ غٓ ،٠حطُٔج زٌٍُج َغ
١تحكُج ٍلن دًٛض حٛجٍض . ح٤ٓٞ٣ ظىك٣ ٍٓأ ٚٗاك ٍٕٝطٌُئ َػٓ جىؾ ٍ٤ـٚ حٓ ء٢ٗذ ٌُٖ .

ٚٗج زٍ٤ـٚ س٤ُحٔطقج ىح٘ٛ سهح
ّ
طُج ٢ك حٛوٗ ْ٤ٓؾ فوحٛ٣ حٓى٘ػ نلُ٘ج ٖٓ ٍن٥ج دٗحؿُج ى٘ػ
ٌّؼ٘٤ْ . سٌِٔذ زٍ٤ـٚ سكىٚ ىح٘ٛ ،س٣ٞطٓٓ زىٟ٘ٓ ٠ِػ ّحنٌ سؼطه ؼٍقىض صً٘ صٗأ جيئ ،ٍٟنأ
ٌٜلج ٠ُئ حٜ٠ٞوْ ٖٓ لىذ سؼطوُج ي٤ُئ ىضٍض ٕأ سكحكُج ٠ُئ ّحنٍُج ٍٞٚٝ ى٘ػ ! حٓ ء٢ُٗ ،س٤ٗحغ
شحٗٞضٞلُج ٌُٖ ،ظىك٣ جًٛ ٖٓ ء٢ٖ ٍٟض ُٖ ّحنٌ َػٓ ٍ٤رً ( ءُِٟٞ سِطٌُج سٓٝىؼُٔج شحٔ٤ٓؿُج )
ن٤وق ٍٓأ ٚٗئ ١ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
56
ؼٍ٤ر٘٤ٓ٤ُٜ يُٗج أىرٓ ( Heisenberg's uncertainty principle )

١٣ٍٖ دكٓ٣ ىقأ ،ُْٜٞق ٢ذٌٌٍْٞٝ٤ُٔج ُْحؼُج ٢ك ِح٤ه شجٝوأ ّجىهطْئ ٠ِػ ِحُ٘ج وٞؼض
زىٟ٘ٓ ٍٞ٠ ْٔٛ٣ٝ ِح٤ؤُج . فرٛض حُٔحقٝ ،ٍلُٓج سٜؾ فٍؼ٤ُ ٚضٌح٤ْ ٢ك ٌٙجوجٌ ّىهطٓ٣ ٍنأٝ
حًٔ حٜ٤ِػ ِٕٞٛك٣ ٢طُج شحِٓٞؼُٔج جٞٗحً حٓ ٍ٤ؿ ىه ٚٓلٗ ِح٤ؤُج ءجْٞ ٕأ ٖٓ جٞوِو٣ ل ٕٝى٣ٍ٣
حُٜٞ٠ زىٟ٘ٓ ْ٤ٔٛض ى٘ػ ِحٓقلج ٌٕٞ٤ْ جيحٓ ،يُي غٓٝ ،ٕٞٓ٤و٣ 80 س٤ِٔػ صٗحً جيئ ٍطٔ٤طْ٘
ُٚٞ٠ شٍ٤ؿ ىه ِح٤وُج !

ٖ٣أ سكٍؼٓ ى٣ٍض يٗج ٍٞوٗ ح٘ػو ،جىؾ سو٤هو س٤ِٔػ ِح٤وُج فرٛ٣ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ُٔ ١ًٌُج ٕجُ٤ُٔج ٠ِػ
١ دًٛ٣ ٖ٣أٝ حٓ ٍٕٝطٌُج ىؾٝ ( ٖٓ عٍْأ دًٛ٤ْ يٓٔ٣ ٍٕٝطٌُئ ١أ ٕأ ٌٞؼٖ ٚ٣ىُ ىٗكُج يُي
سقحطُٔج ٟٞٛوُج سػٍُٓج .) ؟ٚ٘ػ عكرضٝ س٤ُحػ زٌىه جي َحطٔٓ ٍرٌٓ ٠ِػ َٛكض ؟َػحك صٗأ جيحٓ
ْنَ ًنأ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ شحٗٞضٞلُج ًٙٛٝ ،شحٗٞضٞلُج ٖٓ ٞٛ ١ًُج ،ءُٟٞج ٠ِػ ىٔطؼ٣ ٚضجي َؼلُج جًٛ
٢كحً ٚو٣ٍ٠ ٍ٤ـ٣ فْٞ ٍٕٝطٌُلج صذٍٞ جيئ حٜٗأ ع٤كذ ! ٍرػ زٌىكُ٘ٔج وٌح٤ِرُج زًٍ َػٓ ٚٗئ
ْهٌ زٌٍُج سرغٝ ٍٔض ٖ٣أ قٗطٌض ٕأ سُٝحكٓٝ وٌح٤ِرُج زىٟ٘ٓ 8 زٌٍُحذ ِح٤ؤُج َؼؿذ ؛حٜ٘ػ ى٤ؼذ
ْهٌ 8 زًٍ صٗحً ٖ٣أ قٗطٌض ٕأ ٌُٖٔٔج ٖٓٝ ،وٌح٤ِرُج حٛػ زًٍ ن٣ٍ٠ صُىػ ىه ى٤ًأطُحذ ٌٕٞض
٢ِرُج دًٛض ٕأ ٌٖٔ٣ ٖ٣أ زٌٍك ي٣ىُ ّ٤ُ ٕلأٝ ،وٌج ( ْهٌ زٌٍُحذ ّ٤وض صً٘ يٗل 8 ٍظُ٘ج ٖٓ لىذ
زىُٟ٘ٔج ٠ُئ .)
١ذٍ٣ ١ٍٛٞؾ خجٍطٞج حٜ٣ىُ ّ٤٣حؤُج ؼجَٝأ ٝؼذ ٕأذ ىٌوأ ٕأ ٍٝأ ٕحً ؼٍ٤ر٘٤ٓ٤ٛ ٌحٍٗ٣ٝ
ٌو ٠ُئ ٕيئ ،حٓ ء٢ٖ غو٣ ٖ٣أ جىؾ زى٤ؾ زٌٍك ي٣ىُ ٕحً جيئ ،ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِػ ،ْٜ٘٤ذ ،س٘٤ؼٓ سؾ
ٚؿط٣ ٙحؿضج ١أ ٢ك ٝأ ىٍكطُج ٢ك ء٢ُٗج جًٛ سػٍْ ٖػ حٓ سِ٤ِه زٌٍك ي٣ىُ ٌٕٞ٣ ٕأ دؿ٣ . ل ٖكٗ
سُٞرؤُج سهىُج ٖٔٞ ى٤ؾ ؼٍ٤ر٘٤ٓ٤ٛ أىرٓ ٢ك َّلٓ خجٍطٞج ١أ ٕل س٤ٓٞ٤ُج زح٤كُج ٢ك جًٛ عقلٗ
حٜرؿٍٗ ٢طُج . ٙ ٖ٣أ ١رُٟحذ فٍؼض يٗج ىوطؼضٝ سلهجٝ زٌح٤ْ ٍٟض حٔذٍُ ،ٍحػًٔ سػٍْ ١أذٝ ١
ٖ٤٣لرُج ٖ٤٣لذ سهىذ زٌح٤ُٓج غهٞٓ ّ٤وض صً٘ جيئ ؟١رُٟحذ ءح٤ٖلج يِض فٍؼض َٛ حوق ٌُٖ ،ىٍكطض
شجًٌُج يِضٝ ،زٌح٤ُٓج حٜ٘ٓ ٌٕٞطض ٢طُج س٣وٍلُج شجًٌُج غهجٞٓ ّ٤وض ٕأ ٍٝحكطْ ،شجٍطٔ٤طُ٘ٓج
نِطُٔج ٍلُٛج مٞك صٗحً زٌح٤ُٓج زٌجٍق سؾٌو ٕل ١وك ُطٜطْ !

ٍطٞلج أىرٓ س٤ٌ٤ْلٌُج ءح٣ُ٤لُج ٙحؿض َٓحٌُحذ ٍكر٣ ؼٍ٤ر٘٤ٓ٤ُٜ خج . ٚضجي ِْؼُج ِحْأ ،يُي غٓٝ
ّ٤٣حؤُج يِض فرٛض ٕأ ٍحكٓ ٚٗأذ ٍٞوض ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٕ٥جٝ ،سهىذ ءح٤ٖلج ِح٤ه ٠ِػ زٌىؤُج ٞٛ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
57
سو٤هو ! ٢٘رض ٕأ َ٤كطُٓٔج ٖٓ ٌٕٞ٤ْ ٚٗأ ٞٛٝ ،سؼ٤ر
ّ
طُج سو٤وق ٞٛ ؼٍ٤ر٘٤ٓ٤ٛ خجٍطٞج أىرٓ ٌُٖ
وأ حٜذ ّحُٔلج ٖٓ حٌٜ٘ٔ٣ ٢طُج ِح٤ه زج .

ْ٤ٓؿُج ٕجٌٝو

ّحػ ٢ك 1922 حٍٛٓلض ٕأ ٌٖٔ٣ ل حٜؿتحطٗ صٗحً ٢طُج سذٍؿض جٍٝؾج ٕضلٍ٤ؾ ٍػُجٝ ٝ ٍٕ٤طْ ٞضٝأ
س٣ى٤ِوطُج ءح٣ُ٤لُج . ،زٌٝو ٝأ ،١ٍٛٞؾ ١ٝجَ ْنَ يِطٔض س٣ًٌُج شجًٌُج يِض ٕأ شٌحٖأ ْٜطذٍؿض
سٔ٤وُج سطذحغ زٌٝىُج ًٙٛ ٕأذٝ ( س٘٤ؼٓ سِٛلُ٘ٔج ْ٤وُج ٝؼذ حٜ٣ىُ ٕأ ٌٖٔ٣ يُي .) ٢ٛ زٌٝىُج
ءح٣ُ٤لُج سو٣ٍطذ حٍٛٓلٗ ٕأ ٍجٞقلج ٖٓ ٍحق ١أذ ٌٖٔ٣ لٝ زوحُِٔ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ شحلٚ ٖٓ َٓحٌُحذ
س٤ٌ٤ْلٌُج .

حٜٗجٌٝو س٤ل٤ٌُ ِح٤وٓ صٓ٤ُ ١ًٌُج ْ٤ٓؿُج زٌٝو ٕأذ ىٌىٗ ٕأ ُْٜٔج ٖٓ ! ٍحكٓ ٚٗئ ،سو٤وكُج ٢ك
أ ٍٞوٗ ٕأ ٌٝى٣ ٍٕٝطٌُئ َػٓ ٍ٤ـٚ حٓ ء٢ٖ ٕ ! ظىكطُج ى٘ػ دْح٘ٓ ن٣ٍ٠ ١وك ٢ٛ زٌٝو سًِٔ
ْ٤ٓؿُ ١ٍٛٞؿُج ١ٝجُُج ْنُُج ٖػ .
٢ٓ٤٠ح٘ـُٔج ٖ٤ٍُٗج ٌٞٚ ( MRI ) ٟٞٗ زٌٝو ٌٕٞض س٘٤ؼٓ فٍٝظ صكض ٚٗأ سو٤وق ّىهطٓض
ُٙج ٌَٗطض ،ٍ٤ـطُج جًٛ غهٞٓ ِح٤وذٝ ،ٍٟنلج ٠ُئ سُحق ٖٓ ٍ٤ـض ٕأ ٌٖٔ٣ ٖ٤ؾٌٝى٤ُٜج ٖ٣أ زٌٝ
ْٓؿُج ٢ك ٖ٤ؾٌٝى٤ُٜج شجٌي ىؾٞض ( ءحُٔج ٖٓ ءُؿً ٢ٓ٤تٌ ٌَٗذ .) ٕأ َ٤ٔض ّجٌٝلج ٕأ ع٤ق
زٌُٞٛج ًٙٛ َػٓ ٢ك ح٤ِؾ ٍٜظض فٞٓك ،١٤كُٔج ؽ٤ُٓ٘ج ٖػ قِطهٓ ءحٓ ُ٤ًٍض حٜ٣ىُ ٌٕٞ٣ .

؟ٍؿ٘٣ٍٖٝ سُوحؼٓ ٢ٛ حٓ

ّحػ ٢ك ،س٤ؾٞٓ سل٤ظٞذ ُ٤ٔط٣ ٢ًٔ ْ٤ٓؾ ًَ 1925 ٌٞ٠ ٍؿ٘٣ٍٖٝ ٖ٣ٌٝئ ٢طُج س٤ِٞحلّطُج سُوحؼُٔج
سؾُٞٔج يِض َٔػ ٌٞطض قٛض . سل٤ظٝ جٝىؿ٣ ٕأ ءحِٔؼُج عحططْج ٍؿ٘٣ٍٖٝ سُوحؼٓ ٍحٔؼطْحذ
ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٢ك سو٤هو سٌِٗٓ َكض ٢طُج سؾُٞٔج . َق ىؿٗ ٕأ َ٤كطُٓٔج ٖٓ زوحػ ٚٗئ ،عكُج ءُٞٓ
ُِ٘ٞ َٔؼطٓض س٘٤ؼُٔج شح٤ٍٞلُج ٝؼذ ّىهطٓض يًُُ ،سُوحؼُٔج ًُٜٙ ن٤هو ٢ر٣ٍوض خجٞؾ ٠ُئ ٍٝ
س٘٤ؼٓ سٌُِٗٔ .

ؼجٞٓلجٝ شحٔ٤ٓؿُج
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
58

شحٔ٤ٓؿُجٝ ؼجٞٓلج زٍٛحظ حٔٛ ٖ٣ٌٜٞٗٓ ٖ٤ػٞٗ ٠ِػ حٗٝوٞؼض ٢ذٌٌٍْٞٝ٤ٓ ٕجُ٤ٓ ّجىهطْحذ .
ؼجٞٓلج حٔ٘٤ذ ،حًٍٜكض ى٘ػ سهح
ّ
طُجٝ سِطٌُج حطًِ َو٘ض ٢طُج شحٔ٤ٓؿُج زٍٛحظ غهٞٓ ى٣ىكض ،ٌحٛطنحذ
زٍٛحظُج غهٞٓ وىكض ل ( ٞٛ ع٤ق ءحٟلُج ٢ك ٢ؾٌحن ٌحٗطٗج ) ى٘ػ حُٜ سِطً ل ٌُٖ سهح٠ َٔكض ٢طُج
حًٍٜكض . لػٓ صٌ٣ٌٍُج زًٍ َػٓ ْ٤ٓؿُج زٍٛحظُ حٜٜ٤رٗض ٌٖٔ٣ س٤ؼ٤ر٠ ءح٤ٖأ ) شحؾٞٔطُج حٔ٘٤ذ ،
ؼجٞٓأ ٢ٛ زٍ٤كذ ٠ِػ ( سِطٌُج ٢ك َوٗ ىؾٞ٣ ل ح٘ٛ ٖٓٝ ءحُٔج ٢ك َوٗ ىح٘ٛ ّ٤ُ ٚٗج سظقلٓ .)

ج ًٙٛ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٢ك شحٔ٤ٓؿً حٜذ ٌٍلٗ حٓ زوحػ ٢طُج سٗٞ٘٤ٌُج ،سٜٔرٓ سٌٔكُٔج زُ٤ُٔ ( َػٓ
شحٍٗٝطٌُلج ) ٌٍلٗ حٓ زوحػ ٢طُج سٗٞ٘٤ٌُج حٔ٘٤ذ ،شلحكُج ٝؼذ ٢ك ؼجٞٓلج َػٓ فٍٛطض ٕأ ٌٖٔ٣
ؼجٞٓأً حٜذ ( ءٞٞٝ ٢ٓ٤٠ح٘ـًٍٜٓٝ عحؼٖئ َػٓ ) جًٌٛ ،شحٔ٤ٓؿُج َػٓ فٍٛطض ٕأ ٌٖٔ٣
سؾٞٓ نِهض ٕأ ٌٖٔ٣ شحٍٗٝطٌُئ َؼلض حِٔػٓ ،سو٤ُٟج مٞوُٗج ٖٓ ٌٍُٝٔج ٍلن فجٍكٗلج َػٓ
٢تٌٍُٜٞٞٝجٍ٤غأطُج َذحؤُحذ ،ءح٘٤ُٔج ٠ُئ َنىُٔج ٍلن ٍٔض حٓى٘ػ ءحُٔج ؼجٞٓأ ( ٘حٛطٓج َػٓ
دِٚ فطْ ٢ك شحٍٗٝطٌُلحذ ءُٟٞج ) ٚ٤ث٣ُؾ سؼ٤ر٠ ٚ٣ىُ ءُٟٞج ٕحً جيئ ٍٓل٣ ٕأ ١وك ٌٖٔ٣ (
شحٗٞضٞلُج ّٜٞلٓ ٠ُئ وٞوض .)

َػٓ سؾُٞٔج س٤ؼُٞٞج حطًِ حٜ٣ىُ شحٗٞ٘٤ٌُج ًَ ٕأ ٠ُئ س٣حُٜ٘ج ٢ك ٢ِؾٍٝر٣و شوحه ٌحٌكلج ًٙٛ
حٜذ ٍغأط٣ ٝأ حُٜ غٟه٣ ٢طُج س٤ِٔؼُج عُٞ٘ حور٠ ىؾجٞط٣ س٤ؼُٞٞج ٢ك فلطنلج يِضٝ ،ْ٤ٓؿُجٝ . جًٛ
ن
ّ
ِؼ٣ ٕأ ٠ِػ ٌوحه ٕحً ٢ِؾٍٝر٣و يُي ٠ِػ زٝلػ ،سؾُٞٔج ْ٤ٓؾ س٤تح٘غ أىرًٔ فٍٝؼٓ فرٚج ْنَ
سؾُٞٔج ٍٞ٠ ٠ُئ ْ٤ٓؿُج ( حٜ٤ِض ٢طُج سٔوُجٝ سٔوُج ٖ٤ذ سكحُٓٔج َػٓ ) سٍُِْٔج سؾُِٞٔ . سهلػ ٕئ
ٕأ حٍٗرهض ٢ِؾٍٝر٣و lambda/p=h )) ع٤ق P ” ” ٝ ْ٤ٓؿُج ْنَ Lambda ”” ٚطؾٞٓ ٍٞ٠
ٝ h ” ” يٗلذ صذحغ . سكٍؼٓ ٍلن ٖٓ ْ٤ٓؿُ سؾُٞٔج ٍٞ٠ ًْ دٓكض ٕأ َٔطكُٔج ٖٓ ٚٗاك جًُٜ
حٜٔنَ .

جًٛ ؼجٞٓلج َػحلطض حٓى٘ػ ١وك سٓحػ سٜٔٓ ٌٕٞض ٕل ،فجٍكٗلج َػٓ سؾُٞٔج زٍٛحظ ٕل ْٜٓ ٕحً
ىٍكطض س٤ٓٞ٤ُج ءح٤ٖلج سؾٞٓ ٍٞ٠ ،س٣ٍظُ٘ج عق ٖٓكُ ،حٜطؾٞٓ ٍٞ٠ ٠ُئ ٌٕحوٓ ْؿق جي ءح٤ٖأذ
مىٛ٣ ل ٌَٗذ زٍ٤ـٚ ٍٜظضٝ س٣وحػ س٤ٓٞ٣ شحػٍٓذ . شجٍ٤غأض ل ١ًُج سو٤وكُج ٢ك جىؾ ٍ٤ـٚ
ي٤ٗحٌ٤ٓ س٣ى٤ِوطُج حٌ٤ٗحٌ٤ُٔج يُي ىًإ٣ ،س٤ذٌٌٍْٞٝ٤ُٔج س٣ٞطُٓٔج ٢ك سظٞكِٓ ٌٕٞض ٕأ دؿ٣ س٤ًٔ س٣
ٍجٞ٠أ حٛى٘ػ شحٍٗٝطٌُلج َػٓ زٍ٤ـٚ ءح٤ٖأ َذحؤُحذ ،س٤ٓٞ٤ُج شحو٤رططُِ حٓحٔض سُٞروٓ ٌٕٞضٝ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
59
صُج ،٢ًٔ ٢ٌ٤ٗحٌ٤ٓ قٚٝ جًٛ ،سرِٚ ّحٓؾأ فوحٛض س٣ٍٜؿُٔج س٣ًٌُج د٤ًجٍّطُج ٠ُئ سٌٗحوٓ سؾٞٓ ١
ٍْٛ٤ٓلطُ ٢ْحْأ ٞٛ ْٜطؾٞٓ زٍٛحظ ٖٟٔطض .

شحٔ٤ٓؾ ٢ك شحٍٗٝطٌُلج غٓ َٓحؼطض حٓى٘ػ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ ٌحٌكأ ٍحٔؼطْج س٤ل٤ً ـٍٖ ءُؿُج جًٛ
سرِٚ .ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
60
نوكلاو ءاوزغلا .. ظطذلاو ءوضلا


ٍ٤ٓ٣ ٌٙحٓٓ ٖػ فٍك٘٣ وْٞأ دوغ ٌجٞؿذ ٍٔ٣ حٓى٘ػٝ ٌُٚ٘ ،ؽجٍلُج ٢ك ْ٤وطٓٓ ١ن ٢ك ءُٟٞج
زىٖ فحؼٞأ وْٞلج دوػُج س٤ذيحؾ زىٖ ٕل ،ْؿٗ سكحق خٍه ٍٔ٣ حٓى٘ػ ٚكجٍكٗئ ٖٓ ٍرًأ س٣ٝجُذ
ى٣ىكضٝ ح٠ٞطٔٓ حٔٓؾ فرٛ٣ ٚٗاك وْٞأ دوغ س٤ذيحؾ َوق خٍه ١ًٍٝ ْٓؾ ٍٓ ُٞٝ ،ّٞؿُ٘ج س٤ذيحؾ
١ حً٘ٗٞ ٍٔػ سٔ٤وطٓٓ ٠ٞطن ٢ك ٚضجٌحٓٓ ٕأ ٜجٍطكئ غٓ ٢ٞحُٔج ٢ك ءُٟٞج شجٌحٓٓ ٢ِػ ىٔطػ
ء٢ٖ حٍٜٞطؼ٣ل س٤ُحنٝ ٚطذحغ .

،زآٍُٔحً ُٚ ًّحػ ٍّؾ ٢ِػ غو٣ حٓىطػ ٌحٌٓٗلجٝ ِحٌؼٗلُ غٟه٣ ٚطؼ٤رطً ءُٟٞج ٕأ لئ
حِٜذحوض حٓى٘ػ س٤تُٟٞج شحْحٌؼٗلج ٢ُئ ٍٜؼطض فْٞ ّٞؿُ٘ج ٖٓ عؼر٘ض ٢طُج ءجٞٞلحك ّجٍؾأ
ءُٟٞج ٕأ حًٔ ،سًٓحػ زآٍٓ ٚٗل ء٢ٟ٤ك ٍٔوُج فطْ ٢ِػ غو٣ حٓى٘ػ ُّٔٗج ءٟٞذ ٚرٖأ ١ٍنأ
ٚططٗ٣ ٌُٕٞحذ ٍٗط٘ٓ ٢ًٗٞ ٌحرؿٝ وجُٞٔ سلِطهٓ شحكحػٌذ ٍٔ٣ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
61
٠ٞطن ٢ك ٍ٤ٓ٤ْ ٌُٚ٘ٝ ْ٤وطٓٓ ١ن ٢ك ٍ٤ٓ٣ل ّٞؿُ٘ج ٖٓ عؼرُ٘ٔجٝ ءحٟلُج ٢ك ءُٟٞج جًُٜ
ّ َ٤ط٣ ىه حٔٓ س٣ٌحٌٓٗئٝ س٤ْحٌؼٗئ سهىذ ٢ٌُٗٞج ُُٖٓجٝ شحكحُٓٔج ح٘٤طؼ٣ل حٔٓ ٚضحكحْ . ىؿٗ جًُٜ
عؼرُ٘ٔج ءُٟٞج ٢ِػ جوحٔطػئ ٍٙٔؼُ ١ٍ٣ىوطُج ُُٖٓج ٝأ ٌُٕٞج وحؼذأ ٝأ شحْح٤ه ٍٞق شح٤طؼُٔج ٕأ
س٤و٤وق ٍ٤ؿٝ سو٤هو ٍ٤ؿ شحِٓٞؼٓ ٌٕٞطْ سٔ٣ىوُج ّٞؿُ٘ج ٖٓ . ٌحٌٓٗلجٝ ِحٌؼٗلج ٖ٤ٗجٞه دٓقٝ
ج ١ٍٗل ح٘ٗأ ىؿٗ ٢تُٟٞج س٤و٤وكُج حٜؼهجٞٓ ٢ك س٤تحٟلُج ّحٓؾلجٝ ّٞؿُ٘ . حًٔ ءحُٔٓج زٌٞٚ ٕل
حٜذ ّجٍؾلج ًُجٍٓ ى٣ىكض ٌٖٔ٣لٝ ٌُٕٞج زًٍ َنجو س٤ضآٍٓ زٌٞٚ ح٘هٞك حٛجٍٗ .

وحؼذأ ّ٤وٗ حٜ٘ٓٝ ٌُٕٞج ًٍُٓ جَٝحؿض حٍٛرطؼٗ ح٘ٗاك ،ٌٜلج مٞك ٖٓ ءحُِٔٓ غِططٗ حٓى٘ػٝ
١ه ّ٤ُ ٚٓ٤وٗ حٓٝ ،شجٍؿُٔج شحكحٓٓٝ ٢طُج ٌٜلج ٢ِػ ح٘ؼهُٞٔ سرُٓ٘حذ ٙحؿضئ ًَ ٢ك ٌُٕٞج ٌ
ُّٔٗج ٍٞق ٌٝىضٝ ٌٜلج دًًٞ حٜ٤ِػ ح٘وِ٠أ ٚ٤ك س٤ٛح٘طٓ ٌحرؿ زٌي ٌُٕٞج ْؿكُ سرُٓ٘حذ ٍرطؼض
سػٍٓذ ؽجٍلُج ٢ك ٍ٤ٓ٣ ءُٟٞجٝ ،سِٔظُٔج ح٘ضٍؿٓ ٖٓ ءُؾ ٢ٛهأ ٢ك غوضٝ 300 ٍطِٓٞ٤ً قُأ
/ ءُٟٞج ى٤ٔؿض ءحِٔؼُج عحططْئ ىوُٝ ،س٤ٗحغ شجَحـُج ٖٓ س٤ٛح٘طٓ دكْ ٍلن س٤تٞٞ شحٟرٗ ٌجٍٓاذ
نِطُٔج ٍلُٛج ٖٓ خٍطوض حٜضٌجٍق سؾٌو . س٤تُٟٞج شحٟرُ٘حذ ظحلطـقلج شجَحـُج ى٤ِؿُ ٌٖٔ٣ٝ
س٤ٗحغ زٍٓ حُٜحٌْئ زوحػل . ىٔؿطُٔج ٝأ ء٢٠حرطُٔج ءُٟٞج ٍ٤ٟكض ٌْٜ٘ٓأ ءحِٔؼُج ٕأ ىؿٗ جًُٜ . حًٔ
ُٟٞج سػٍْ ء٢طرض س٣وحػ وجٞٓ ىؾٞض ء . ٚطػٍْ ٝله٣ ءُٟٞج ٚذ ٍٔ٣ حٓى٘ػ ءحُٔحك 75 % ٖٓ
ؽجٍلُج ٢ك ٚطػٍْ ( ءجٞهُج .) وٌحذ ١ْٞذ ٍٔض حٓى٘ػ س٤تُٟٞج شحٟرُ٘ج ٕأ حٟ٣أ٘٤رض س٣ٍظُ٘ج ًٙٛٝ
زٌجٍكُج ٍىؼٓ وح٣وَئ غٓ عٌحٓطضٝ حٍٛ٤ْ ٢ك عٍٓض ٌحق ١ْٞذ ٍٔض حٓى٘ػٝ حٍٛ٤ْ ٢ك ء٢طرض .
ءُٟٞج ٢ِػ شلحكُج ًٙٛ نرط٘ض ٕأ ٌٖٔ٣ جًُٜ ءحٟلُحذ ٍٔ٣ حٓى٘ػ . ٕأ ٖ٤رض س٤ٍٞلُج ًٙٛ ٕأ حًٔ
ٚضوٍٝذ غٓ ء٢٠حرط٣ ًنأ ْغ ٌُٕٞحذ ٍ٤رٌُج ٌحؿلٗلج ىؼذ حؼ٣ٍْ ٕحً ءُٟٞج . ٌحرطػئ ٌٖٔ٣ل جًُٜ
سطذحغ ٚطػٍْ ٝأ نِطٓ ء٢ًٗ ءُٟٞج سػٍْ ٖػ ٖ٤طٗ٘٣ئ شحذحٓق ( 300 س٤ٗحغ ٍطِٓٞ٤ً قُأ ) لئ
َحـُج ٖٓ ؽٍلٓ ؽجٍك ٢ك ٍٔ٣ ءُٟٞج ٕحًُٞ ٚ٤ِػ ٍغإض زٌجٍق ُٚ ٌٕٞضل ٢طق حٓحٔض شج . جًُٜ
ٚ٤ك زٌجٍقل ٢تجٞن ًٕٞ ٢ِػ ٌُٖٝ زٌجٍكُج ٚ٤ك وىؼطض ًُج حً٘ٗٞ ٢ِػ ٖ٤طٗ٘٣ئ س٤رٓٗ نرطضل . جًٛٝ
١وك س٤رُٓ٘ج س٣ٍظٗ ٢ك لئ ُٚ وٞؾٝل ٌُٕٞج . ءُٟٞج سػٍْ دٓق ٌُٕٞج ٍٔػ ِح٤ه ٕأ ىؿٗ جًُٜ
٢هو جٍٖإٓ صٓ٤ُ حٜؼطه ٢طُج شحكحُٓٔجٝ حٛجٍٗ ٢طُج ّجٍؾلج ٍٔػ ى٣ىكطُ حه . دٓق ءُٟٞج ٕل
ٌحٌٓٗلجٝ ِحٌؼٗلجٝ زوٍٝرُجٝ زٌجٍكُج ّٜٞلُٔ زى٣ىُٔج ٚطِقٌ ٢ك ٍٜؼط٣ ءح٣ُ٤لُج ٖ٤ٗجٞه . حًٔ
س٤ضآٍٓ جٌٞٚ ٌٕٞض ىه حٛجٍٗ ىه ٢طُج ٌُٞٛج ٕأ . ّ٤٣حوٓ صٓ٤ُ ٚ٤ك حٔذ ٌُٕٞج ّ٤٣حوٓ جًُٜ
سػٍُٓج ٝأ شحكحُِٓٔ س٤ؼهجٝ ٝأ س٤و٤وق ُُٖٓج ٝأ . سذحكْ ٢ك ىٔؿض ىه ح٘٤ُئ ّوحوُج ءُٟٞج ٌٕٞ٣ ىهٝ
ى٣ىؿُج حٜٗحٌٓ ٖٓ ُٚحٌْئ شوحػأٝ حٜؼٓ َوطٗج ٝأ جىٔؿطٓ َظ ٝأ حٜضوٍٝرُ ٍٙ٤ْ ٢ك ء٢٠حرض ٝأ زوٌحذ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
62
ءحٟلُحذ ٍٙ٤ْ سِٚجُٞٔ سثكجو سوطُ٘ٔ سذحكُٓج صِوطٗئ ُٞ . عٌحٓط٣ٝ ء٠حرط٣ ءُٟٞج ٕأ ىؿٗ جًُٜ
ّقءحٟلُحذ ٚطِقٌ ءح٘غأ ٚضٌجٍق سؾٌوٝ ٚذ ٍ٤ٓ٣ ١ًُج ١ُْٞج س٤ل٤ً خ .

ٍلُٛج مٞك زوٝىكٓ ٚضٌجٍق ح٤ُحق ٚٗأ لئ شحٗٞضٞلُج درٓذ جىؾ ح٘نحْ ٚط٣جىذ ٢ك ٌُٕٞج ٕحً جياك
نِطُٔج . ١ٍنلج ٍٚح٘ؼُجٝ ّٞ٤ِ٤ُٜج ؽطٗأ زوٝىؼُٔج ٢ُٝلج شحػحُٓج ٍلنٝ . شحٍٗٝطٌُلج شًنأٝ
حٜطهح٠ ىولض س٣ٞٗلجٝ . ج سٌٗٞٓ حؼٓ ىكططُ وٍر٣ٝ وىٔط٣ ٌُٕٞج حٔ٘٤ذ شجًٌُ . صكرٚأ ٢طُج ن٠حُ٘ٔجٝ
س٤ذيحؿُج زٞه ى٣جُض درٓذ َوض حٛوىٔض سػٍْ ٕاك ١ْٞطُٔج ٖٓ سكحػً ٍػًأ . قهٞض ٚ٘ػ ٍلٓ٣ حٔٓ
س٤ٗحغ ِٙوطض حِٜؼؿ٣ حٔٓ ٌُٕٞحذ ن٠حُ٘ٔج ٝؼذ ٢ك وىٔطُج . ن٠حُ٘ٔج ًٙٛ ؼٌحنٝ .. زٞه ٕاك
دض سط٤كُٔج ن٠حُ٘ٔج ًٙٛ َؼؿض س٤ذيحؿُج ٚرٗض ٢طُج زٌجٝىُج شجٍؿُٔج ٍٜظأ حٔٓ ٕجٌٝىُج ٢ك أو
ٍ٘وُج . شجٍؿُٔج حٜ٤ِػ نِط٣ٝ ح٣ٝحٟ٤ذ حٌِٜٖ فرٛ٤ك ٕجٌٝىُج حٜذ ظىك٣ ل ٢طُج ن٠حُ٘ٔج حٓأ
س٣ٝحٟ٤رُج .
ةموظنم باتك هع ( مظعلا نوكلا ) نامزلاو ناكملا يف

فوع دمحم دمحأ روتكد
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
63
ءاوزوغلا ردغت ظثودحلا ظوكلغلا لودرلا جورر ةزجطم
حملب ظطبادلا ءامدلا ىلإ رصبلا

جارعملاكءارزلاةزجعمفإ ةزجعمًهـّزلاكةّشلاىجلعدمخمًبنلادوعًؽتثدخًتلا
ٌملكلاىلمختؿمؿكب فم

ٍلإداعـثؿزرلابٍلشكعبزلاتاكامزلاٍلإرهاطلاىمزجؿمخدقؽٍَنعم ضمتـلكضرلا
قذهؿكٍلع ثادخلا

ٍلشداعثجخَادجةرجشقٌجنمزةرتؽلكز اُؽادىسارؽؿازيِكضرلاٍلإـلزكىجلعا
تتبثأؼجكؽَ ءايزجؾلا

ءكضلاٌعرزءاملعلاحتنتزاؼجككَةزجعملاقذهٌثيدخلاٌجكلؾلا تايلاؿّذفمٌػلابٌقدب
؟ٌميركلاٌجنآرقلا

فآرقلاًؽفمزلاكٌكرخلا ـيركلا

ت ـزجؿكؽَىجؽشجعنمذلافككلاًؽٌؽكلأملارهاظملافمٌكرخلاربتع ىجؽفككلاًؽمدام
ِإؼقكتتٌِبُادٌكرخ

ـجخرػشءاكزكَفككلاءاوتناب َىبصاذرادمًؽدبزيؿكلاكٌكرخىلؿكؽربكـأـرجلا
ركديفكرتكللاؽ ؿكخ

ركدتضرلاكَىبصاذؾلؽكرادمًؽةرذلاةاكن ؿكخركدتامكاوزؾنؿكخ رمقلاكَسمسلا
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
64
ركديكىزؾنؿكخركدي

ةراجزلابكاككلاركدتامكَضرلاؿكخ ـكجنلاكسمسلاركدتكَسمسلاؿكخكاوزؾنؿكخ
زكرمؿكخكاوزؾنؿكخ

َةرجملا ٌكرخًؽىلكفككلافأانلفجبتيؾلذبكٌَبجهرٌعرزباوزؾنؿكخركدتاضيأةرجملاك
ٌِمُاد ادبأؼقكتي

فارقلاًؽٍلاعتافجبدقكَؿجكزعؽلاذلارمأبِإ فككلاتاؾشفمًهٌكرخلافأـيركلا
ًؽٍلاعتؿكقيذإ

سيةركز [/color](( مرجتسمسلاك َـجكخلازيزعلاريدقتؾلذاولرقتزمل

فكجرعلاكداعٍتخؿزانمقانردقرمقلاك َِـيدقلا

فأاولًػبنيسمسلا ؿككَراونلاؽبازؿجللاِكَرمقلاؾردت فكخبزيؾلؽًؽ )

ٌيلاًؽؿُاقفمزعؿكقيك 33 ءاجبنلاةركزفم

( كهك فكخبزيؾلؽًؽؿكرمقلاكسمسلاكراونلاكؿجللاؽلذمذلا ).

ٌكرخفعأسنيك ضرلاؽَفجعمفمزرذآـرجؿكخكأاوزؾنؿكخءاكزٌيكامزلاـارجلا
فؿكخركدت اوزؽ فعاسنيك

ةدخاكةرمسمسلاؿكخضرلاركدتكَـكجلاًهٌجنمزةدخكٌكرخلاقذه ؿك 365 ابيرقتامكي
ًتلاٌجنمزلاةدملاًهك

ركديكٌَجضرلاٌنزلابؼرعت ؿكةدخاكةرمضرلاؿكخرمقلا 29 ةدملاًهكابيرقتامكي
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
65
روسلاباوؽرعنًتلاٌجنمزلا َ

اوزؾنؿكخسمسلاركدتك ؿك 27 بردانترجمزكرمؿكخركدتكَابيرقتامكي ةدخاكةرمٌنابتلا
ؿك 225 ٌنزفكجلم

ٌجنككلاٌنزلابؼرعتكٌجضرأ

دقل فمٌزماذلاٌيلاًؽٍلاعتؿكقيذإَتايلافمديدعلاًؽٌنزلاٍلاعتاركذ ةدجزلاةركز

( ـكيًؽىجلإجرعيـثضرلاٍلإءامزلافمرملاربدي فاك فكدعتاممٌنزؼلأقرادقم )

ٌيلاًؽاضيأٍلاعتؿكقيك 47 ةركزفم حخلا

( اممٌنزؼلأكؾبردنعامكيفاك فكدعت ).

ٍلعٌنزؼلأكٍلاعتادنعـكجلافككيفأفكميؿهفكلك ثيدخلاـلعلاؼسكؿهكَضرلا

ؽراؾلااذولٌجُايزجؽٌجملعفاعمفع ؟ًنمزلا

فرقلاًؽ رجوسلاًُايزجؾلاؿشكتَمدّجملارسععبازلا " ؽاخزإ فتكجن " ىتايرظنؿّذفم
تقكلافأٍلإٌجُايزجؾلا

فككلاًؽفاكمؿكًؽتباث فاكملارجػتبرجػتيِك . ًلاكخلاجُارفمزلافعـكوؾملااذهؿظك

ٌنزًتُام فيرسعلافرقلاعلطمٍتخ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
66

ـٌنزًؾؽ 1905 امللاًُايزجؾلاعضك ؿشلاًن رجوسلا " فياتسنياتربلأ " ٌجبزنلاٌيرظن
ٌنزاوعبتاـثٌَشاذلا

1916 ٌيرظنب فككلافعٌجكجزّكلاانمجهاؾمفمارجثكترجغٌيرظنلاقذهٌَماعلاٌجبزنلا
مأٌَكرخلاكٌجبذاجلاك

ءايزجؾلافعفتكجنؽخزاتايرظنفمارجثكترجغاونأ ًلإؿشكتامٌعكرفمـغرلاٍلع ق
فتكجن .

فمفياتسنياىجلإؿشكتامفمضفم داعبأٌعبرأفمؼلؤمفككلافابٌجبزنلاٌيرظنلاًؽفجناكق
ٌثّثتزجلك بزخب

تربتعاثجخَّثمفتكجنءايزجؽاونمضفمكٌجكجزّكلاءايزجؾلا فككلافابٌجكجزّكلاءايزجؾلا
داعبأٌثّثفمؼلؤم

ضرعلاكؿكطلاًه َعاؾترِاك كهكفككلاًؽاعبارادعبتؽاضأٌجبزنلاٌيرظنلافكل " فامزلا "
.Time

فككلاًؽرذآكدهاسمفجبًبزنفككلاًؽفامزلافابفياتسنيافجب RelativeTime ِىناك
تباثفامزدجكي ( ؽلطم )

AbsoluteTime فاكمؿكلؽؾلذلَ ىبصاذلاىنامزفككلاًؽ . َـكوؾملااذهطجزبتلك
ضرتؾنل ـجندشرناننأ ( ؾامزلا

دمارلا ) ضرلافعدعبيمذلا 38 ٍلإجاتخيءكضلافأمأٌَجُكضٌنز 38 عطقلٌجضرأٌنز
فجبكاننجبٌؽازملا

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
67
دمارلاؾامزلا . انكامدنعىناضرتؾنلك تخاركَءامزلاًؽةأجؽرجؾنيىباذإكـجنلااذهدشرن
تاعاذلالدخإ رسنت

ؿااذهفعٌعرزبربذلا زكجيِانهكَـاولاًكلؾلاثدخ ( اجملع ) بزخ ؿكقيفأٌجبزنلاٌيرظن
ؾامزلاـجنفابعيذملا

َّثمٌلجللاقذهرجؾنادمارل ؿبقرجؾناعقاكلاًؽىنل 38 ءكضلااوقرػتزاًتلاةدملاًهكٌنز
انلؿمخيًكل ةركش

راجؾنِا . اهكدهاسضرلافاكزلٌبزنلابفكلك ( فلا ) زلابزخ ـوبصاذلافم فمزلاؽؾلذلَ
فجؾلتذمفجناكمفجبًبزن .

اننجعأباهارنًتلاءامزلاةركشك دقـكجنلافمـجنفككيدقىنلَعقاكلافعؼلتذتدقّجل
ببزبكَرجؾنا ؼّتذا

فأفلاٍتخعطتزنـلاننإؽـكجنلاقذهفجبكاننجبٌؽازملاكفاكملا صاذلافامزللٌبزنلابقدهاسن
انب .

ٌيرظنلاؽفذإ زكجيّؽَاومدذتزنًتلاٌجنمزلاتاخلطشملاضعبًؽؿبقتٌِجبزنلا

ـادذتزا ٌجنمزلاٌلِدلا " فلا " كأ " رضاخلا " كأ " ؿبقتزملا " ٌجبزنٌجنمزلاتِِدلاقذهفِ
فككلاًؽٌتباثتزجلك .

املكصلقتيفمزلافأٍلإفياتسنياؿشكتامك إكٌَعرزلاتداز عمامـزجٌعرزتكازتاماذ
ىنمزفاؽءكضلاٌعرز

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
68
ارؾشدبشي . ـزجلااذهتاكرختدشريرذآدهاسملكزىظخليِفمزلاًؽرجػتلااذه
ٌنكمأكتاعرزب اذهٌَؾلتذم

ءاملعلاىجمزيفاكملاكفامزلاًؽؼّتذِا ( ًنامزلأدعبلا ًناكملا ) ٍلإقرشتذنك ( دعبلا
ًناكمزلا ).

دجضكتلك صلقتؿكخٌيرظنلاقذه فمٌعكمجمفأضرتؾنلٌَعرزلاًؽةدايزلاعمفامزلا
ٌنجؾزاكبكرفابسلا ٌجُاضؽ

ٌقجقدتاعازفكلمخياكناكـونأضرتؾنلكَءكضلاٌعرزبتقلطناك ضرلاٍلعًتلاكـيكاقتك
اكرؽازكلـونإؽَ

ٌجُكضٌنزانعدعبيـجنٍلإ ةدخاك - اذهٍلعـجندجكيِ دعبلا - فكلكقجزـوتدكعدنعـونإؽ
فعاكبجػتـونا ضرلا

بايلاكباهذلاًهكفمزلافمفجتنز .

ـونأةأجاؾملافكل ٌََجضرأٌنزًتُامضرلافعاكبجػتـونأفكؾستكجزضرلافكلشيامدنع

فاك اعجمجاكؽكتدقـوبراقأكـولهأفاكَةاجخلادجقٍلعفيذلاـهـهداؾخأداؾخأ ؿبق ًلاكخ 150
ََاماع

ٌجبزنلاٌعرزلاًؽؼّتذِاكهفمزلاًؽؼّتذِااذهببزك ٌجُاضؾلاٌبكرملاٌكرخفجب
َضرلاٌكرخك

فمديدعلاًؽٍلاعتافجبدقل ـلًتلاكٌجنككلاٌجُايزجؾلاةرهاظلاقذهـيركلافارقلاتايآ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
69

ًؽلكزؼستكت فيرسعلافرقلاعلطم

ؿكقيثجخ اعت ٍل :

( ؼلأقرادقمفاكـكيًؽىجلإجرعيـثضرلاٍلإءامزلافمرملاربدي فكدعتاممٌنز ) ةدجزلا
- 5 .

( قرادقمفاكـكيًؽىجلإحكرلاكٌكُّملاجرعت ٌنزؼلأفجزمذ ) جراعملا - 4 .

حكرلافأحتنتزنٌجناثلاٌيلاؿّذفم بٌَؽكلأمٌعرزبفككلاًؽؽلطنتٌِكُّملاك ٌعرزبؿ
ءكضلاٌعرزبراقت َ

ثجخٌقراذلااوتعرزببزبتاظخلًؽءامزلاعطقتحكرلاكٌكُّملاؽؾلذل اهدنعفمزلاؼقكتي
ـكجنلافجبؿقنتتؽ

ؿبفمزاوجلعرميِكتاكامزلاعطقتك َامكدعمفككيداكي

ءارزلاةزجعمٍلعامامتؽبطنتٌجُايزجؾلافجناكقلاقذه َاضيأجارعملاك فأؼجكرزؾتًوؽ
ىجلعاٍلشؿكزرلا

ٍلإىبجرعدقـلزك َاُؽادـلزكىجلعاٍلشىسارؽفاكثجختاظخلؿّذداعكءامزلا

اذهؿك ؿجكزعؽلاذلافمةدارإب .

فارقلاًؽءكضلاٌعرزساجق ـيركلا

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
70
رجياعمللاقؽكىجلإؿكشكلاـتءكضلاٌعرزلؼكرعمساجقؽدأفإ كهٌجكيرملا
299792,4574 ٌجناثلاًؽارتمكلجك

ًلاكخمأَةدخاكلا 300 ؼلأ فكميِىناؽٌثيدخلاءايزجؾللاقؽككَةدخاكلاٌجناثلاًؽرتمكلجك
مدامـزجمل ًؽ

ٌيرظنًؽفياتسنياتربلأىجلإؿشكتامكهكَءكضلاٌعرزبؽّطنِافككلا ٌجبزنلا

مزجؾلاىتابازخؿّذفم ةدقعملاٌجُا .

تايلاؿّذفم ٍلعٌنزؼلأىلباقيادنعادخاكامكيفأانلفجبتيركذلاٌقبازلاٌجنآرقلا
ضرلا َ

رمأٍلاعتافأرابتعاٍلعمرمقلاـيكقتلادمتعيـيركلافارقلافِك ٍلعدامتعِابفجملزملا
ـوميكقتًؽرمقلا

( تجقاكمًهؿقٌلهلافعؾنكلأزي حخلاكسانلل ) ةرقبلا - 189

اوعطقيًتلاٌؽازملاعطقتٌكُّملافاؽؾلذل رمقلا

مزاكتٌيرمقٌنزؼلأفجزمذلاكَدخاكمرمقـكيؿّذٌيرمقٌنزؼلأًؽ 12 اروسؼلأ
ايرمق .

فمضرلاؿكخةدخاكةركدؿمكيًكلرمقلاجاتخي 360 ٌجرد ٍلإءامزلاًؽ 27 امكي

ك 7 كتاعاز 43 د كٌقجق 11 كٌجناث 87 فمٌُاملاب مرمقلاروسلاةدمًهةدملاقذهكٌَجناثلا
ًَمجنلأ

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
71
قذهءاضقنادعبفكلك ةرمفارتقّلدكعيِرمقلافأدجنَدجلكلارمقلارمعفمٌجنمزلاةدملا
ثجخَلرذأ ضرلافككت

ٌؽازمرمقلاتقبزدق 27 ـكجلاًؽعطقيرمقلافأامبكٌَجرد رادقمدخاكلا 12 ًؽٌجرد
فمرثكلجاتخيىناؽءامزلا

رمقلادبشيٍتخفجمكي ًنارتقِامرمقلاروسلاةدمدبشتًلاتلابكَفارتقِاًؽ 29 كامكي
12 كٌعاز 44 كٌقجقد 3

ةدمرجػتتثجخًَطزكلاًنارتقِامرمقلاروسلاةدمًهكَفاكث ًَنارتقِامرمقلاروسلا

سبؾلذك ٌؾلتذمؿماكعبب .

ٌعرزبزخنًكلك انجلعبجكَقرادمًؽاوقرػتزيًتلاةدملاكرمقلاٌكرخؿّذفمءكضلا
ٌؽازملابازخ ًتلا

ٌيرمقٌنزؼلأؿّذضرلاؿكخقرادمًؽرمقلااوعطقي - ًؽءاجامك ٌميركلاٌيلا - مأ 12
ؿكخرمقللةركدؼلأ

كأضرلا 12 ؼلبتكايرمقروسؼلأ 25,831347230 مرمقلاروسلاةدمكَرتمكلجكفكجلب
روسلاةدمًه مرمقلا

مكازتكًطزكلاًنارتقِا 29 كامكي 12 كٌعاز 44 كٌقجقد 87,2 ٌجناث ٌعرزلابازخكَ
ًكلٌمزّلا

دخاكمرمقـكيؿّذٌؽازملاقذهرمقلاعطقي طقؽ .

دقًتلاةرجثكلاتِداعملاركذذبخأًِننلك ءارقلافمفيرجثكلادعبت ٌبعشفككتفأفكميكأ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
72
ؾلذلَضعبلالدلـوؾلا

ٌججتنفأًهانهـوملافألرأ فككتًضايرلاؽجبطتلا 299 كاؾلأ 792,458 ًؽارتمكلجك
ىنامأَةدخاكلاٌجناثلا اذإ

ٌكُّملااوعطقتًتلااوزؾنٌؽازملاعطقيىناؽءكضلاٌعرزبرمقلاراز ـكيؿّذ ًهكََدخاك
عمامامتٌقباطتم

ٌجملعلارجياعملاًؽءكضلاٌعرز ٌََثيدخلا . رجزتٌكُّملافأٍلعؿدتتامكلعملاقذهفأامك
فككلاًؽ ٌعرزب

كأؽاسفمزاوجلعرميفأفكدفككلاًؽاولاقتنافمضيامكهكءكضلا ؿيكط .

ؿاٌجملعلاثاخبلاؿكؽبزدقـيركلافارقلافككيؾلذب ًتلاٌقّمع ؽبزكَءكضلاٍلعتيرجأ
ةراسلاًؽفياتسنيا

رجزؾتكهكَفمزلاٌجبزنٍلإ ـلًمأؿجرفمكَجارعملاكءارزلاةزجعملثيدخًضاير
ـلكٌعماجفمجرذتي فكي

ٌمجظعلاتايدختلالدخإفككتؾلذبًهكَؽُاقخلاقذهؼرعيرسبلافممأ فيذلاءِؤول
اباتكبفكرتوتزي ِمذلا

ىلثمباكتأيفأفجلاكسنللفكمي ََارجوظضعبلـوضعبفاككلك .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
73
ظونوكلا ءاوزوغلا - ناكمزلا .. نامزلا - ناكم
نمزلا ربر رغدلاو


ناكمزلا ( نامزلا - ناكم ) نامزلا ًتملك نم توحنم ثٌدح حلطصم وه ءاضفلا نع ربعتل ناكملاو
ةٌرظنلا هتلخدأ يذلا داعبلا ًعابر ءاضف نوكٌل ةٌبسنلا ًف غرافلا قلطملا ناكملا نم
ً
لدب ثدحلا
مكلا ةٌرظن .

ًعابرلا ءاضفلا اذه ًف ةٌعابرب ةطقن لك زٌمت داعبلا ( س , ع , ص , ز ) س زمرت ثٌح , ع , ىلإ ص
و ةٌناكملا تاٌثادحلا ًنمزلا ًثادحلا ىلإ ز زمرٌ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
74
دحاو راطإ ًف ناكملا و نامزلا نٌب جزملا وهف متٌ ل ثٌحب تاباسحلا ءارجإ دنع امهنٌب لصفلا
ةٌباٌزٌفلا .

ةحورطلا هذه ترهظ صاخلا ًبسنلا هجذومن ًف نٌاتشنٌأ تربلأ ءاٌزٌفلا ملاع ةطساوب .

حلطصم ناكمزلا اننوٌع هفلؤت مل , انناذآو , انلوقع هكردت ملو , هذه ةباتك ةظحل ىتح امبر
روطسلا , ىلع تحب ًملع حلطصم هنا نم مؼرلا , همادختسا متٌ ( ةؤجافملل اودعتساو ) ماع ذنم،
1905 م ...

معن .... خٌراتلا ةءارق ءًطخت مل كنا , اٌملع مدختسم حلطصملاف لعفلاب , ماع ذنم 1905 م ... ذنم يأ
نامزلا نم لماك نرق نم برقٌ ام ....

كلذ ًفف باش ملاع رشن ماعلا , ىعدٌ ( نٌتشنٌأ تربلأ ) ةدٌدج ةٌملع ةٌرظن، , ةفٌنع ةروث اهوربتعا
ًف ؾلا ملاع ةضاٌرلاو ءاٌزٌ , مسا اهٌلع قلطأو ( ةصاخلا ةٌبسنلا ةٌرظنلا )....

ىفو مدختسا ةٌرظنلا كلت ( نٌتشنٌا ) ةرم لول امبرو، , بٌجعلا حلطصملا كلذ رٌثملا ... ناكمزلا ....

حلطصملاو - ةدٌدش ةطاسبب - ناكملاو نامزلا ربع رفسلا ىنعٌ دحاو نآ ًف ...

لومش رثكأ ىنعمب وأ , لاٌخ رجفت ىنعٌ مل وحن وأ دح ىلإ ءاملعلا هؽلبٌ , هؼولب ًف حجنٌ وأ
دحأ , حرطٌ نأ لبق ( نٌتشنٌا ) ةرٌثملا هتٌرظن ... ادج ...

نٌحلا كلذ ىفف , هدحو نامزلا ربع رفسلا ناك , لاٌخ نم ابرض دعٌ حماج , هرجف
بٌدلا , ًباورلاو , يزٌلجنلا ًفحصلاو ( زلٌو جروج تربره ) ةعماج جٌرخ، ندنل , ةعلاطمب مرؽملاو
مولعلا , ةعبارلا هتفحت رشن امدنع ( نمزلا ةلآ ) ماع، 1895 م ....

ةٌاورلا كلت ىفف , لطب بثو ( زلٌو ) نمزلا ربع , هتلآ للخ نم لقتنٌل ةبٌجعلا , دٌعبلا لبقتسملا ىلإ , ىذلا
ؾلإملا هل مسر - كاذنٌح - ةٌرقبع ةٌنهذ ةروص , امب تأدب ىلاثملا عمتجملا هبشٌ , ناكسلا شٌعٌ ثٌح
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
75
نومعنملا , لٌمج قٌنا ملاع ًف , ي راهنلا هب طٌح بناج لك نم ءانؽلا قبادحلاو روهزلاو , نا لبق
تحت رخآ ملاع دوجو لطبلا ؾشكٌ ضرلا , شوحولا هابشا نم هناكس , وأ للك لب نولمعٌ نٌذلا
للم , قوف ام ملاع ىلع ءاقبلل ضرلا , مهل ماعط ةعرزم درجم هنا ةٌاهنلا ًف حضتا ىذلا , ثٌح
هناكس نوفطتخٌ , مهولكؤٌل مانؼلاك ...

رشع عساتلا نرقلا تاٌاهن ملاع تعزفأ ةروصلا كلتو , ًف مهترهبو هتاذ تقولا , نا ةصاخ ( زلٌو )
لامعلا سنج قوفت ىلإ راشأ نم لوأ ناك , تاعمتجملا ًف ةٌعانصلا , نمزلا رورم عم ......

ةلآ نع اضٌا ثدحت نم لوأو نمزلا .........

ةزجعملا ةللا كلت , نٌفلإملا بل تبلخ ىتلا , نمز ذنم ( زلٌو ) اذه انموٌ ىتحو، , ةردق نم هكلتمت امل
ةشهدم ةدٌرف , رهن اهبكارب قرتخت نا ىلع نمزلا , ءاشٌ نمز ىا ىلإ هلقنتو , نٌع ةفرط ًف ....

دعبو ( زلٌو ) لاٌخ رجفت، باتكلا , نٌفلإملاو , اضٌا نفلا لاجرو , تلٌختلا تارشع انٌلع ترمهناو
راكفلاو , حرسو ةركفلا عم انلاٌخ , و .......

تجرخ ةؤجفو ةٌبسنلا ةٌرظن ملاعلا ىلإ ةصاخلا , قلطأو ( نٌتشنٌا تربلا ) دٌدجلا هحلطصم , عم
ةدكإم ةٌضاٌر تلداعم , اننوٌع حتفت ةدٌدج ةرهاظ ىلع , نم ملاعلا هفرع ام لكل ىرهوج لٌدعتو
دعاوق اهلبق ........

ةرم لولف , ؾاضأ ( نٌتشنٌا ) ةثلثلا داعبلا ىلإ ةفورعملا , لوطلا , ضرعلاو , لاو ? ? عافت , دعب ا
اعبار , نم دحاو ملاع هٌلا رشٌ مل هلبق ......

نمزلا .........

ةشهدملا هتٌرظن ىفو , ءاملع ترٌح ىتلا هلٌج , تبثأ ( نٌتشنٌا ) ةاٌحلا ًف ىسٌبر دعب نمزلا نأ , ىفو
ةداجلا تاساٌقلا لك , ًف ءاٌزٌفلاو تاٌضاٌرلا , كلذك هرابتعابو , ىرخلا داعبلا لكك وهف , رٌسلا نكمٌ
ىلإ هٌف ماملا اضٌا ؾلخلاو .......
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
76

ةلهذم ةؤجافم هذه تناكو , ءاملعلل ءاوس , ةماعلل وأ اضٌا ....

ةدٌدجلا ةٌرظنلا عمف , ةصق دعت مل ( زلٌو ) لاٌخ درجم نمزلا ربع رفسلا نع ضحم ....

اضٌا اٌقطنم اٌملع لامتحا راص دقل ....

تاٌادب ءاملع ضرتعاو نٌرشعلا نرقلا , اوركنتساو , ا ونجهتساو , ام لك اوضفرو ءاج
هب ( نٌتشنٌا ).......

نٌركفملاو ءابدلا امأ , رثكأ مهلاٌخ رملا رجف دقف رثكأو , ةركف ؾلا مهقامعأ ًف قلطأو , نوٌلمو
لامتحإ , ىلإ اعٌمج اهنولقنٌ اوحار قرولا , تاٌاورلا نم لٌسب انوعتمٌل , ةحماجلا تلاٌخلاو , ىتلا
ىلإ ضعبلا ةدوع ةركف تروصت ىضاملا , تارٌٌؽت ثادحل , رودب ىدإت ثادحأ رٌٌؽت ىلإ اه
ةٌرهوج , بتك اهب ءًلتمت خٌراتلا ........

عنقا ىذلا تقولا ىفو ( نٌتشنٌا ) هتٌرظنب ءاملعلا لك هتٌرقبعو , ةٌبسنلا ةٌرظنب مهٌلا جرخو
ةماعلا , ماع 1915 م , ىنبت دق ءابدلا نم قٌرف ناك نمزلا ربع رفسلا ةركف لعفلاب , ةٌناكمؤب نمآو
اهثودح , اضٌا اذهب ملحٌ راصو لب , عفادٌو امهل دودح ل ةتامتساو ةسامحب هنع ....

ةرٌثم نمزلا ربع رفسلا ةركفف امتح , هرضاح رٌٌؽت ًف اٌلاٌخ لما ناسنلا حنمتو , هلبقتسمو , لب
ملاعلا لبقتسم امبرو اضٌا ...

لعف در لعف لكل نوكٌ نا ىعٌبطلا نم هنلو , ةوقلا ًف هل واسم , هل داضمو هاجتلا ًف , ىنبت دقف
ا نم قٌرف ةٌسكع ةركف ءاملعل , ربع رفسلا ةٌلامتحا ؾنعب ضفرت نمزلا , لبخلاب هفصتو
ىمهولا .........

ةٌرظن ىلإ نوضفارلا ءاملعلا دنتسا دقلو ةٌفسلف ةٌملع , ةٌرظن مسا اهٌلع اوقلطا ( ةٌببسلا )......

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
77
ىلع دمتعت ةٌرظنلا كلتو ةدحاو ةدحو هلك ملاعلا نأ , نمزلا ربع رفسلا نم ام صخش نكمت ولف ىلإ
ىضاملا , ثدحأو ارٌؽت - هتطاسب تؽلب امهم - نم ةدٌازتم ةجوم ثودح ىلإ اذه ىدإٌسف
تارٌؽتلا , نأ نكمٌ هلك ملاعلا خٌرات اهعم رٌؽتٌ , لبقتسملا ًف هسفن وه هدوجو ددهٌ امم .......

مث لبقتسملا ًف رٌٌؽت ثادحإ ىلع ءرملا ةردق نأ , ةلباه تاردق هحنمت , رفاوتت نأ نكمٌ ل
ىرشبل , امهم هتناكم وأ هتوق تؽلب ....

نأ ىأر دقو ءاملعلا دحأ نأ لثم ضرتفنلف ةبٌهر تلٌو اهل تناك ةٌناثلا ةٌملاعلا برحلا , اذه نأو
ببسب ناك راكفأ ( رلته ) هتاتنعتو , دختساف ? ? ةٌمهو نمز ةلآ , ىضاملا ىلإ رفاسو , لتقو ( رلته ) لبق،
نا ىزانلا بزحلا ًف هبصنم أوبتٌ , رملا ىهتنٌ نا نكمٌ لهف اذه دنع ؟دحلا !!.

لٌحتسم ....

رٌؽٌس ةٌناثلا ةٌملاعلا برحلا علدنا مدعف هلك ملاعلارٌصم , هتانزاوتو , هناكس دادعأو , هتاردقو
ةٌملعلاو ةٌجولونكتلا , نا ىنعٌ امم نمزلا ةلآ , اهب وه رفاس ىتلا , بلاؽلا ًف هل حاتت نل , هعنمٌ امم
رفسلا نم , رٌٌؽتو ىضاملا , و .....

ًف لخدن اذكه ةبٌرؼ ةؼرفم ةرباد , اهمسح نكمٌ ل , اهمهف وا , وا ادبأ اهثودح ةٌناكمإب عانتقلا ....

رفاس ول اذام مث رخآ , ذقنأو ( رلته )...

ثلاث اهدعب ءاجو , ىلإ هٌفنٌل ( اٌسور )....

ذبدنع هلك خٌراتلا كبترٌس , ثبعلاب هبشا وحن ىلع , قلاخلا هب حمسٌ نأ نكمٌ ل ىذلا ( زع
لجو ).....

ةركفلاف نذإ ةٌثبع اهسفن , ةٌمهو , ةٌلاٌخ , ملاع ًف اهثودح لٌحتسٌ عقاولا .....

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
78
عبات دقلو ( نٌتشنٌا ) تاروادملاو تارواحملا هذه لك , تارظانملاو ةٌماحلا , ىضراعمو ىدٌإم نٌب
نمزلا ربع رفسلا ةركف , ؾرحب كاذ وأ اذه ىلع قلعٌ نأ نود دحاو , ىعست نكت مل هتٌرظن نل
تاهرتلاو تافاخسلا هذه ؾلخ ....

لؽشٌ مل هنأ مث هدحو نمزلا ربع رفسلا ةٌلمعب ةظحل هسفن ....

ربع رفسلاب لب ناكمزلا ....

دحاو نآ ًف ناكملاو نامزلا ربع ىأ .....

ام مهفن ىكلو اذه هٌنعٌ , نمزلا ربع رفسلا ةركف نع ىلختن نأ ىؽبنٌ , ىلع انرٌكفت لك زكرنو
رفسلا ءاضفلا .....

ىنوكلا ءاضفلا ربع معن , لاب اذهف هٌنعٌ ناك ام طبض ( نٌتشنٌا ) رٌثملا دٌدجلا هحلطصم قلطأ امدنع،
اذه , قٌرطلا حتفتل هتٌرظن تءاج دقف , ةركف ماما ءاضفلا ربع رفسلا , لقعلا اهؽلبٌ مل تافاسم ىلإ
دعب ىرشبلا , نامزلا ًف رفسلا قٌرط نع اعم ناكملاو .........

كلفلا ملع روطت ذنمف , عساتلا نرقلا نم ىناثلا ؾصنلا ًف ع رش , طبحم حلطصم رهظ , اوناك نم لكل
ةدٌعبلا موجنلا ىلإ رفسلاب نوملحٌ كاذنٌح .....

ةٌبوضلا ةنسلا حلطصم ........

ةفاسملا ىنعٌ حلطصملا اذهو ءوضلا اهعطقٌ ىتلا , ءاضفلا ًف قلطنا ول , ةٌنمز ةنس ةدمل
ةلماك , ءوضلا ةعرس نا رابتعاب ىواست 186000 لٌم , ةدحاولا ةٌناثلا ًف .....

ه ةفاسملا نذأ روصتت نأ كنكمٌ ل ؟ةلماك ةنس ًف ءوضلا اهعطقٌ نأ نكمٌ ىتلا !!

اهنا 16 راٌلم , و 70 نوٌلم , و 400000 لٌم , ىلاوح ىأ 25 اراٌلم , و 862 انوٌلم , و 801
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
79
ؾلأ , 818 مك ...

مقرلا كجعزأ له , ادبو ؟ىؽبنٌ امم رثكأ امخض كل ! نذإ ةؤجافملل دعتسا , ةلباهلا ةفاسملا هذهف
كلف ةدحو ىواست ةٌ ةدحاو , ةٌنوكلا تافاسملا ساٌق ًف , نع ىرخلا موجنلا دعب دٌدحتو
انترجم ( ةكس ةنابللا ).......

ةدحاو ةٌكلف ةدحو انع دعبٌ انٌلا موجنلا برقأ نأ ولو , ةنس ىأ ةدحاو ةٌبوض , نأ ىنعٌ اذهف
ةصاخ ةٌباضف ةنٌفس ىلإ جاتحٌ هٌلا انلوصو , قلطنت نأ اهنكمٌ ءوضلا ةعرسب , ةنس ةدمل
ةلماك , ؾقوتت نأ نود , ةظحل اهتعرس ضفخت وأ ةدحاو ...

ودبٌ لامتحلاو , ةٌقطنملا ةٌحانلا نم , اضٌا ةٌضاٌرلاو , لٌحتسم ارمأ هوجولا لكب .......

ةدٌدجلا ةؤجافملا تناك اذهل , مجنلا كلذ غولب عٌطتسن اننا ضرتفملا , اذه نم لقأ نمز ًف
رٌثكب , ءوضلا ةعرس ػلبن نأ ىتح نودو .....

اذهو امامت ىملع لوقلا .

2- ءادوسلا بوقثلا ..

رجف امدنع ( نٌتشنٌا ) حلطصم ناكمزلا , ةٌبسنلا هتٌرظن ًف , درجم ناكملاو نامزلا ربع رفسلا ناك
لٌحتسم ملح , لاٌخو ىقطنم رٌؼ حماج ......
نكلو ( نٌتشنٌا ) ةرٌثم ةدٌدج ةٌملع ةمولعم انماما عضو ةٌاؽلل , مسا اهٌلع قلطأو ( نمزلا ددمت )...

رظن ىفو ةٌ ( نٌتشنٌا ) رفاس ول هنا دجن، ءاضف دبار , ءوضلا ةعرسب قلطنت ةبكرم ًف , دعبٌ مجن ىلإ
ةدحاو ةٌبوض ةنس انع , ىلإ داع مث ضرلا , نٌماعلا نأ دجٌسف , هتلحر ًف امهاضق نٌذللا , احبصا دق
نمز نم نرق ؾصن ضرلا ....

احوضو رثكأ ىنعمبو , مءوت قٌقش دبارلا كلذل نأ ول , ىلع ىقب ضرلا , عدوو ًف امهلكو هقٌقش
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
80
رمعلا نم نٌرشعلا , ةٌفارخلا ةلحرلا كلت ءدب دنع , دوعٌسف هتلحر نم لولا , ةٌناثلا ًف وهو
هرمع نم نٌرشعلاو , نم نٌعبسلا ًف همءوت دجٌل رمعلا !!!

ةٌرظن هتعضو ىذلا رٌسفتلاو ( نٌتشنٌا ) اذهل , طبترتس ةعاسلا براقع نأ وه هب قلطنت ىذلا نمزلاب
ءاضفلا ةنٌفس , هنأ ىأ ةعرسلا سفنب رٌستس ا , ةعاسلا نأ نٌح ًف ضرلا ىلع ةتباثلا , قفاوتتس
سمشلا لوحو اهسفن لوح اهنارود ةعرس عم بسحف ....

ىتحٌصن تدرأ ولو , رملا اذه باعٌتساو مهف ةلواحم ًف كنهذ قهرت لف دقعملا , ءاملعلا هتبثا دقف
اٌلمعو اٌضاٌر , نمزلا نم نرق للخ , انتقث مهحنمن نأ انٌفكٌو حف بس ........

نامزلا ربع رفسلا ىلإ ةراشإ لوأ تناك ةٌضرفلا هذه نا مهملا ناكملاو , امك ناكمزلا ربع وأ
هامسأ ( نٌتشنٌا )......

اضٌا تراشا هتٌرظن نكلو رخآ رمأ ىلإ , رٌثكب ةروطخو ةٌمها رثكأ ءاملعلا هربتعا , ةٌلمع ًف
ربع رفسلا ناكمزلا .....

ءادوسلا بوقثلا ىلإ .....

ا اذهو اٌبسن ثٌدح حلطصمل , لوؤف ىكٌرملا ىكلفلا وه همدختسأ نم ( رلٌوه نوج ) ماع
1969 م , ةمٌدق ةٌرظن هب ؾصٌل , ىلإ دوعت نامزلا نم نٌنرق نم رثكأ ...

ماع ىلإ دٌدحتلابو 1793 م .......

كلذ ىفف نمزلا , رشن ( لشتٌم نوج ) ىجولوٌجلا، , ةعماج سٌبرو ( جدٌربماك ) ادٌدج اثحب، , هٌف راشأ
ىلإ ضعب نأ ادج ةٌلاع ةفاثك اهل موجنلا , ةلباه بذج ةوق اهحنمٌ امم , نم هسفن ءوضلا عنمت
اهنم رارفلا , ءادوس تاؼارفب هبشا ودبت اهلعجٌ امم , دصر لواحٌ صخش ىل ةبسنلاب نوكلا .......

ىفتكا دقلو ( لشتٌم نوج ) اذه هلوقب , رملا ًف لؼوتلا لواحٌ ملو رثكأ , ةٌكلفلا تامولعملا ةلقل امبر
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
81
ةحاتملا هرصع ًف , ةٌملعلا تاٌناكملا صقنل وأ كاذنٌح .....

ةٌبسنلا ةٌرظن تءاج مث , ادٌدج اٌملع أدبم انٌلا لمحتل , نأ وهو طوطخ ًف رٌسٌ ل ءوضلا
ةمٌقتسم , روصتن انك امك , ىنحنٌ هنا لب , مجن راوج ىلإ رمٌ امدنع ةفاثكلا ىلاع ....

اهاصقا مجنلا ةفاثك ػلبت امدنعو , بدحتٌ هسفن ءاضفلا نإف هلوح , ًف هٌلا ءوضلا بذجٌ امم
ؾنع , هتٌبذاج نم تلفلاب هل حمسٌ ل وحن ىلع ةدٌدشلا , نم اهلام ةهارش ًف مجنلا هعلتبٌف
لٌثم .....

ًف لشفٌ ءوضلا نلو ةلباهلا ةٌبذاجلا نم تلفلا , طق انلصٌ ل وهف , بقث وه هارن ام لكف اذل
دوسا , ؾلتخٌ رخل ناكم نم همجح ...

ؾت نا تدرا ولو رثكأو رثكأ ءادوسلا بوقثلا ةركف مه , بقار خبطملا ضوح ةافصم .....

ءاملاب هرخآ نع ضوحلا تلم كنأ ولف , ةدادس تبحس مث ةافصملا , ةعرس ًف هاٌملا علتبت اهارتسف
ةوقو ....

بقثلا هلعفٌ ام طبضلاب اه هلوح امب دوسلا , هاٌملل مباد ردصم دوجو ضارتفاب , ىذؽٌ
ضوحلا , ًف ىوق طفش زاهجو بلق ةافصملا .....

تاونسل ءاملعلا مامتهاو هابتنا ءادوسلا بوقثلا تبذج دقلو تاونسو , ءاضفلا ًف ةرٌثم ةرهاظك
ىنوكلا , ةشهدم ةٌرظن جرخت نأ لبق ةدٌدج .....

اهٌلا ءادوسلا بوقثلا هبذجت ام نأ لوقت ةٌرظن , ًف هعلتبت امو ةداوه لب اهزكرم , وأ ىنفٌ ل
اهلخاد ىشلتٌ , ربعٌ امنإو هاجتا ىذ قفن ىلإ اه دحاو , هتٌاهن نم جرخٌل , رٌبك ضٌبا بقث ربع , ًف
رخآ ملاع .....

ناكم وأ رخآ .......
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
82

ةٌملع ةلبنقب هبشأ ةٌرظنلا هذه تناكو , ؾنعلا ىهتنمب ترجفت , لك ًف طاسولا ........

ىنعت ةٌرظنلاف , مسح لكبو , دوسا بقث روبع نأ , ربع انلقنٌس ىرخأ ةعقب ىلإ ناكملاو نامزلا ًف
نوكلا .......

ؾلآ دعبت امبر ةعقب , لب ةٌبوضلا تاونسلا نٌٌلم ......

لك ىلع ةٌلاصتاو ةٌملع ةرفط هذهو تاٌوتسملا .......

دوسا بقث وحن قلطنت ىتلا ءاضفلا ةنٌفس , هقرتختو , ربع لقتنتس قطانم ىلإ ناكملاو نامزلا
ةدٌعب ىرخأ .....

ادج ةدٌعب .....

تارجم ىلإ ل ناوكأو اهدصرن نأ ىتح اننكمٌ , ىلع تاونسلا نٌٌلم رورم لبق اهبانف ........

شهدملاو دٌكلا لحلا اهنأ ًف نمكت ةٌرظنلا هذه ةوقو , رفسلل ادج ادج ةدٌعبلا موجنلا ىلإ , اذه ًف
ىباهنللا نوكلا ........

ردابتٌس ام لوأو نلا ناهذلا ىلإ , وه , اذه ىلإ اولصوت دق ءاملعلا مادام , ل اذاملف تلحر اولسرٌ م
ىلإ ؟ادج ةدٌعبلا موجنلا هذه !!

ةٌاؽلل طٌسب باوجلاو , طاقن ثلث ًف نمكٌو ةٌسٌبر ........

ىعانصو ىجولونكت مدقت نم هانؽلب ام نأ اهلوأ , دعب ىفكٌ ل ةٌوقلا ءاضفلا ةنٌفس جاتنل , ىتلا
دوسأ بقث غولب اهنكمٌ , اضٌا هقارتخاو , جاتحٌ اذه نل ةلباه ةقاط ىلإ , هردق نوٌلمب ءاملعلا ا
ةٌكٌرملا ةدحتملا تاٌلولا هكلهتست امل ؾعض ةقاطلا نم اهلك , لماك ماع لاوط ...
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
83

دكإن نأ ىرورضلا نم سٌلو ىلع لوصحلا نا انه لكب لٌحتسم لازام ةقاطلا هذه لثم
سٌٌاقملا , اذه اننمز ًف ....

ةطقنلاو ةٌناثلا , مهنكمٌ ل ءاملعلا نا ىه - ةظحللا هذه ىتح - دٌدحت هٌلا لقتنتس ىذلا ناكملا ةنٌفس
كلت ةٌلاٌخلا ءاضفلا , حٌسفلا نوكلا ربع , عقاوم دٌدحت ىلع مهتردق نم مؼرلا ىلعف بوقثلا ضعب
لعفلاب ءاضٌبلا , بقث ىل اجرخم نوكٌس اهٌأ دٌدحت طق هنكمٌ ل ادحأ نأ لإ نوكلا ًف دوسأ ......

ةٌناثلاب امامت طبترت ةثلاثلا ةطقنلاو , ىتلا ةنٌفسلاف دوسلا بقثلا ربعتس , نم ام ناكم ًف زربتل
نوكلا , تلاصتا ةٌأ ءارجإ اهنكمٌ نل ضرلاب , دوسلا بقثلا لاجم ىلإ اهلوصو ذنم , حجنت نل ثٌح
نم تلفلا ًف تاراشا ةٌأ ةبٌهرلا هتٌبذاج , اهتوق تؽلب امهم .......

جرخملا ىلإ ةنٌفسلا لصت امنعو , عبٌس ؾلآب انضرا نع هعقوم , يلم امبرو تاونسلا نٌ
ةٌبوضلا , تامولعم وأ ةراشإ ةٌأو اهلسرت , اذه اهعقوم نم , نٌٌلم وأ ؾلآ ىلإ جاتحتس
نٌنسلا , ىلع اهطقتلنل انضرا ...........

هنم جرختس ىذلا عقوملا طبضلاب ملعن اننا انضرتفا ول ىتحو ةٌمهولا ةنٌفسلا , لك انزكر دق اننأو
هوحن ةٌكلفلا اندصارمو انرٌظانم , دعبٌ هنأو انع بسحف ةٌبوض ةنس نوٌلم , دصرنس اننأ ىنعٌ اذهف
ةنس نوٌلمب اهلوصو دعب ةنٌفسلا , وهو هقرؽتست ىذلا نمزلا , ةعرسب انٌلا لوصولل اهتروص
ءوضلا ......

ؾٌك تٌأر له ؟ببس نم رثكل اذه لٌحتسٌ !!

ءاملعلا طبحٌ مل متنا هنورت ام نكلو , ذحش لب مهلوقع , مهتاقاطو مهتلاٌخ رجفو , مهعفدو نع ثحبلل
هذهل ةٌملعو ةٌقطنم لولح ةلكشملا ......

ةٌاؽلل اطٌسب لحلا ءاج ةٌادبلا ىفو ....

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
84
لصت امدنعف اهفده ىلإ ةٌمهولا ءاضفلا ةنٌفس , بقث نع ثحبلاب اهماهم أدبت نأ اهٌلع نوكٌس
دوسا رخآ , اهطوبه عقوم نم بٌرق , انضرا نم بٌرق ضٌبا بقثب ىهتنٌ .......

طسبا ىنعمب قدأو , لا ةدوعلل قٌرط نع ثحب , باهذلا قٌرطل لثامم , اذه ةدوعلا قٌرط ربعو , نكمٌ
ةنٌفسل ضرلا ىلإ اهتاراشا لسرت نأ ةٌمهولا ءاضفلا , ام لك نٌعباتملل ىورت نأو
هتدجو , هتأرو , هتربخو , هذه ةدٌرفلا اهتلحر ًف .......

ةلاحلا هذه ًف , ػلبتس انضرا ةراشلا , ةنٌفسلا هتقرؽتسا ىذلا تقولا سفن ًف اهتلحر ًف
ابٌرقت , تقولا سٌلو ىلعفلا , اهنع انلصفٌ ىذلا ......

ربع رفسلل ىلثم ةروص هذهو ناكمزلا ........

ءاملعلا نم اقٌرف تضرا ةروص , هردص تجلثأو , هتلعجو ىخرتسٌ , ىلع ءاج دق لحلا نأ اروصتم
ةٌرقبعلا نم قبط ......

مل رخآ اقٌرف نكلو ادبا لحلا اذهب ضرٌ , جم ىوحٌ هنا لاقو تاضارتفلا نم ةعوم , دكؤتلا نكمٌ ل
اهنم طق , ؟اٌسكع دوسأ ابقث ةٌمهولا ءاضفلا ةنٌفس دجت مل ول اذامف !!

نمضٌ اذامو لب ؟ساسلا نم ءادوس ابوقث ىوحت ةقطنم ىلإ ةنٌفسلا لصت نأ !!!

ول اضٌا اذامو ءادوسلا بوقثلا نأ انضرتفا , طوبهلا ةقطنم ًف , دعبأو دعبأ قطانم ىلإ دوقتس , ًف
نوكلا ؟ىدمرسلا !!!

نابناجلا هٌف رحانت ىذلا تقولا ىفو , تابثإو دٌكؤتل ىعسٌ قٌرف لكو هرظن ةهجو , ثلاث قٌرف زرب
لهذم ؾشكب ......

نٌٌزاوملاو سٌٌاقملا لك بلق ؾشك بقع ىلع اسأر ....

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
85
ةوقلا ىهتنمبو .

3- ءاضفلا ًف نادٌد ..

ًف تانٌنامثلا ؾصتنم , نٌرشعلا نرقلا نم , انٌلإ تجرخ عورأ نم ةلسلسب ةٌكٌرملا امنٌسلا
جرخملا اهعدبا ىتلا ىملعلا لاٌخلا ملفأ حجنأو ( جرٌبلٌبس نفٌتس ) ناونع تحت ( ةدوعلا ىلإ
لبقتسملا )...
ةلسلسلا هذه ىفو , باشلا لطبلا ناك ( ىترام ) نمزلا ربع رفاسٌ , ىلإ لبقتسملاو ىضاملا , ةطاسوب
ةٌنمز ةراٌس , هترسا ةعٌبط رٌؽٌل , هدلاو ذقنٌو , أ مث امٌف هبانب دعب ........

عدخلاو ىجولونكتلا راهبلا ىلإ ملٌفلا حاجن نم ءزج دوعٌو ةنقتملا ةٌبامنٌسلا , دوعٌ نٌح ًف
ةرٌثملا ةركفلا ىلإ ربكلا ءزجلا , ىرشب حنمت ىتلا ثادحلا رٌٌؽت ةصرف , نمزلا ربع هرفس عم ......

ةلسلس دهاش نم لك نأ دكإملا نمو كلت ملفلا , رهبنا نم لكو اهب , هتدعساو هتبجعا نمو
اهتركف , رملا عم لماعت دق اضحم لاٌخ هرابتعاب ...........

ءاملعلا ىأر سٌل اذه نأ شهدملا نكلو , ًف اذه اننمز ......

ةدٌدع تاونس ذنمف , ىوحٌ نوكلا نأ ىلإ ءاملعلا نم قٌرف لصوت هٌلع قلطن نأ نكمٌ ام
مسا ( ةٌدودلا ةٌنمزلا قافنلا ).....

لا كلتو قافن , ىتل اهلكش نم اهمسا لمحت , ةدودلاب هبشأ ودبٌ ىذلا , ادج ةصاخ ةعٌبط تاذ , ام لكف
اهربعٌ ةبلاس ةقاط بستكٌ , خٌراتل قباس نمز ًف اهنم جرخٌ ثٌحب اهلوخد ..............

قدأ ىنعمب وأ , ىلإ نمزلا ربع رفاسٌ ىضاملا ..........

تحب ىملع ملك اذهو .......

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
86
نذإ , ؾشكلا اذهبف دملا شه , لاٌخ ضحم نمزلا ربع رفسلا دعٌ مل , ةٌملع ةقٌقح راص امنإو , ام اهل
اهدٌإٌ اهتبثٌو .........

نونمإٌ ءاملعلاو , ام وحن ىلع , هذه ىضاملا ةٌإر ةركفب , تاذلابو كلفلا ءاملع , مهدحا دصرٌ امدنعف
امجن , انع دعبٌ 100 ةٌبوض ةنس , دصرٌ امنإ هنا ملعٌ وهف نلا كلذ هٌلع ناك ام عقاولا ًف مج , ذنم
100 ةنس , نلا هٌلع وه ام سٌلو لعفلاب .......

دصرٌ وهف نذإ - اٌلمع - مجنلا كلذ ىضام , سٌلو هرضاح ............

ةلقاع ةراضحب لوهؤم مجنلا كلذ نأ انضرتفا ولو , انٌدل هنأو تارملا ؾلآب ةوق رثكأ دصار , اذهف
انرضاح ًف دصرن نأ عٌطتسنس اننا نذإ ىنعٌس , لك كلذ ىلع ثادحلا مجنلا , ةبام ذنم
ةنس ...............

دصرنس اننا ىأ هٌضام , هخٌراتو .............

عم اذهو - ةنورملا نم ءًش - ربع رفسلا نم عون نمزلا ............

ةٌملعلا ةٌحانلا نمو , ناكملاو نامزلا ربع رفسلا نم عون وه اعم .........

ناكمزلا ربع وأ ..........

قافنأ ءاملعلا ؾشك امدنعو هذه ةٌدودلا نمزلا , لدجلا نم ةفٌنع ةجوم تراث , ةرمثٌدحلا داعو
ةٌببسلا نع ىرخأ , نعو ىضاملا ىلإ ىرشب لاقتنا ةلاحتسا , ةٌملعلا تارربملا تناك امهم ..........

انهو ىرخأ ةٌرظن تجرخ , لوبق رثكأ رملا لعجتل ..............

ىلإ رفاسملاف ىضاملا , ةدٌدجلا ةٌرظنلل اقفو , رفاسٌس دهاشمك , كراشمك سٌلو .............

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
87
ىأ قدأ ىنعمب , ىضاملا ًف ثدح ام ةٌإر هنكمٌس , لٌصافتلاو ةقدلا لكب , تنا دهاشت امك نكلو املٌف
ثٌدح زافلت ةشاش ىلع امٌدق .............

هتعاطتساب نوكٌ نل نكلو طق ثادحلا ًف لخدتلا .......

ةٌدام ةروص ًف ىضاملا دجٌ نل ىتح هنأ , درجم لب ةٌبوض روص , ذنم تهتناو تعقو ثادحل
تارشع , ؾلآ وأ , نٌٌلم ىتح وأ نٌنسلا ...........

ىضاملا ىلإ رفسلا نا مث , ةٌدودلا ةٌنمزلا قافنلا ربع كلت , بسحف ىرظن رما وه , نم هنأ ذإ
اهربع رفاسملا قلطنٌ نأ ىرورضلا , اٌلعف دٌزت ةعرسب ءوضلا ةعرس ىلع , لٌحتسم اذهو
امامت , ل ةبسنلاب ىتح ةصاخلا ةٌبسنلا ةٌرظنل , ةماعلاو اضٌا .....

نٌتٌرظنلل اقفوف , مسجلا ةلتك دادزتس , هتعرس ةداٌز عم , ةعرس ػلبٌ ىتح ءوضلا , حبصتس ذبدنعو
ةٌباهن ل هتلتك , ةٌباهن ل ةقاط ىلإ اضٌا جاتحتس اهنا ىنعٌ امم اهعفدل ..........

امامت نلٌحتسم نارملاو ......

قلقلل ىعاد لف نذإ ػلاو ضارتعلاو بض , اٌرظن انكمم راص دق نمزلا ربع رفسلا نا ذإ , لٌحتسمو
اٌلمع .......

لهم نكلو ... ةملك مدختسن انوعد ( ناك ) ةملك نم لدب، ( راص ) هذه .........

تانٌعستلا ةٌادب ىتح لبقف , نٌرشعلا نرقلا نم , صاخلا ءزجلا ناك ءوضلا ةعرسب , نم
تاٌرظن ( نٌتشنٌا ) ةعرسلا اهتربتعا ىتلا، ىوصقلا , غولبلا ةلٌحتسم , ًف عجارت دق هلك نوكلا
ارٌثك , ةثٌدحلا ؾوشكلا عم .....

ؾوشكلا هذه لوأو , روهظ ناك ةٌنوك ماسجا , ءوضلا نم عرسا كرحتت .........

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
88
معن .... ةءارق ءًطخت مل كنإ ةرابعلا , اهرٌسفت ًف ءًطخت ملو .......

ةٌنوك ماسجأ لعفلاب كانه , تاعرسب كرحتت ءوضلا ةعرس قوفت ......

بسحف اذه سٌل , ىلإ اضٌا اهتعرس ضفخت نأ نكمٌ ل اهنكلو لقأ وأ ءوضلا ةعرس , تٌنف لإو
روفلا ىلع تشلتو .....

برضٌ اذهو ةٌرظن ( نٌتشنٌا ) اهروذج نم , دٌدحتلاب ةطقنلا هذه ًف ..........

ؾشك ءاج دقلو ةتحبلا ةفداصملاب ءوضلا نم عرسلا تامٌسجلا كلت , دكؤت ءاملعلا نكلو نم او
ثلث هدوجو لقلا ىلع تارم , اذه مهفشك اونلعٌ نا لبق .........

ضعب ؾشكلا كلذ رسف دقلو ضومؽلا , تلٌجستلا ضعبب طاحا ىذلا , ًف اهمهف نكمٌ مل ىتلا
ىضاملا .............

اضٌا اٌلمعم ققحتو لب , نٌرشعلا نرقلا رخاوأ ًف , للخ نم ةٌملع ةٌلمعم ةبرجت , اهساٌق مت
ةٌناثوتمفلاب , نم نوٌلملا نم ءازجؤبو ةٌناثلا ..........

لمعملا ىفف , قٌقد مٌسج قلطإ مت , ءوضلا ةعرس قوفت ةعرسب , ىتح هفده ػلب دق هنأ , نأ لبق
هردصم نم قلطنٌ .........

ةرم ةرابعلا دٌعن انعدو ىرخأ , اهتبارق ؤطخأ دق هنأ مكدحأ روصتٌ ل ىتح .........

مسجلا ػلب دقل قٌقدلا ( هفده ) , نم قلطنٌ نأ لبق ( هردصم )...............

نأ عٌطتسن رثكأ ةقدبو ىلإ لعفلاب نمزلا ربع رفاس دق مٌسجلا كلذ نأ لوقن ىضاملا ...........

ةٌملعلا عجارملا لك اهترشن ةبرجتلاو , لك اهٌلا تراشأو ةٌملاعلا ؾحصلا , ًف لهذم احتف اهرابتعاب
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
89
ناكمزلا ربع رفسلا ملاع .........

لب ةٌلمعم ةٌملع ةبرجت لوأ ىه , مات حوضوب اذه اهٌف ققحتٌ , وأ لدجلا لبقٌ ل وحن ىلعو
كشلا .......

ىلع نؤشلا اذه ًف ةبرجت لوأ تسٌل اهنأ عقاولا نكلو قلطلا ............

لإاستلا باب حتف تداعا دق ةبرجتلا كلت نأ مهملا مهملا , نم لماك نرق نم برقٌ ام لاوط راثملا
نامزلا .......

نمزلا ربع رفسلا له ؟لاٌخ مأ ةقٌقح !!

تقو ىتؤٌ نأ نكمٌ له , ربع رفسلا نم رشبلا هٌف نكمتٌ نمزلا , لبقتسملا وأ ىضاملا ىلإ , امك
ةصق تراشأ ( زلٌو ) نرقلا رخاوأ ًف، ؟ىضاملا !!

؟اٌلمعو اٌلعف اذه ققحتٌ نأ نكمٌ له ىنعأ !!

لإاستلا نلو احورطم لظ , م تلظ ءاملعلا دوهجف اضٌا ةرمتس ............

ىلع تاراق ثلث ىفو لقلا , ةدهاج ىعست ءاملعلا نم قرف تحار , راهن لٌل لمعتو , ىلإ لصوتلل
لاإسلا باوج ىلزلا ........

دوهجلا عمو , ةدٌدع ةٌضاٌر لولح ترهظ , تابوعص ىلع بلؽتلل , وأ ربع رفسلا تلٌحتسم لقنلف
نمزلا , ةٌنمزلا قافنلا للخ نم ةٌدودلا .........

لولحلا كلت رهشأ نمو , ةصاخ ةدامل ءاملعلا هعضو ؾصو , نأ نكمٌ نمزلا قافنأ ناردج اهب ىلطن
ةٌدودلا , ةفٌنعلا اهتارٌثؤت لك ؾقوت ثٌحب , ءًش ىأ ىلع اهربع قلطنٌ .........

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
90
ةٌرظنلل اقفوو , ةٌضاٌرلا تلداعملا لكلو ةٌقٌزٌفلاو , ةٌدودلا ةٌنمزلا قافنلا كلت روبع حبصأ
انكمم , كلتب اهناردج ءلط دعب ةداملا .......

ةلاحلا كلت ىفف , اهلخاد ةٌبلسلا ةقاطلا ىفتنت , اهروبع جاتحٌ لو ةقبافلا تاعرسلا كلت ىلإ
ادج , ءوضلا ةعرس زواجتت ىتلاو ........

حبصٌس ءًش لك اٌلاثم , ةطٌسب ةدحاو ةلكشم عم ........

ىلع اهل دوجو ل ةداملا كلت نأ قلطلا ........

ىضاملا ًف سٌل , رضاحلا وأ .... لبقتسملا ًف ىتح وأ بٌرقلا ......

راصتخاب , ةٌملع ةٌضرف درجم ةداملا كلت , ىلع اهل هٌبش دجوٌ لو هلك ضرلا بكوك , دجوت لو لب
ةٌجولونكت وأ ةٌملع ةلٌسو ىتح , ةٌنقت وأ , اهعنص حٌتت , وأ اهل بسانم لٌدب ىأ عنص ........

ي وأ كجعزٌ اذه لعجت لو كقنخ , مولعلا لكف راسمو ضرلا خٌرات ترٌؼ ىتلا ةشهدملا تاٌرظنلاو
ملعلا , اذكه تأدب .....

درجم ةٌلدج ةٌضرف , ةٌضاٌرلا تلداعملا نم ةعومجم ىلإ لوحتت , ةعقاو ةقٌقح ىلإ مث , دوهجب
نٌرخآ ءاملع لوقعو .......

مهقاروأ ءاملعلا عجار دقف اذل , ةركف نع اثحب ةدٌدج , مٌدق ةركف راثآ وأ ة , رفسلا ةصرف مهل حٌتت
نمزلا ربع .......

تناك انهو ةؤجافم مهمامأ .....

رطخت مل ةؤجافم مهلابب ......

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
91
ادبأ .

4- لاإسلا ..

تانٌنامثلا ةٌادب ًف , ملح ناك ةلحرم غولب وه لولا ءاملعلا , تلاقتنلاو تلاصتلا ةورذ اهوربتعأ
نوكلا ًف , اوقلطأو مسأ اهٌلع ( ىنلا لاقتنلا )......
حلطصمو ( ىنلا لاقتنلا ) ًف لاقتنلا ىنعٌ اذه ةظحللاو وتلا , رخآ ىلإ ناكم نم , ةفاسمب هنع دعبٌ
ةرٌبك .... نلا لاقتنلا قدأ ىنعمب وأ اروفو، ........

تاقلح ًف هارن ام وه لاقتنلا اذهو ( موجنلا ةلحر ...) كلت ةرٌهشلا ةٌنوٌزفلتلا ةلسلسلا , ىتلا
ا ملفأ نم ةلسلس ىلإ تلوحت ىملعلا لاٌخل ةحجانلا , هسفن مسلاب , اهتاقلح لك ًف ىرن ىتلاو
لقلا ىلع اصخش , بوبنا ىلإ لخدٌ ىجاجز , رخآ بوبنا ىلإ رهبم عاعش ةطاسوب لقتنٌل , ناكم ًف
رخآ ........

ةركف ةشهدم ةرٌثم , نكمم دح ىصقأ ىلإ ناكملاو نامزلا رصتخت , اهلثم ةركف لكو , ةراثإ ًف تحجن
ءاملعلا لاٌخو مامتهإ , ثودحلا نكمم هرابتعاب رمأ لك عم نولماعتٌ نٌذلا , هٌلا انرظن ول ةٌواز نم
ام .........

ةركفلاب راهبنلاب ىداعلا دهاشملا ىفتكا امنٌبو , وأ اهٌلع داٌتعلا , نودكٌ ءاملعلا ناك
نودهتجٌو , دحاو ىملع لٌبس داجٌل اهٌلا .......

ةؤجافملاو ةشهدلاب رعشت نل كنأ ىندعو , امدنع دق مهنأ كربخأ اذه ًف اوحجن , ام دح ىلإ ......

ًف ىنلا لاقتنلا كلذ قٌقحت ًف اوحجن معن لمعملا , قاطن ىلع رشنٌ مل اذه نكلو
عساو ..... ؟اذامل وه لاإسلا !!

دق اومادام اذهك لهذم ؾشك ىلإ اولصوت , رملا رشنٌ مل اذاملف , ةدٌدج ةٌملع ةزجعم هرابتعاب , ةلٌفك
أر نٌزاوملا لك بلقب ؟بقع ىلع اس !!
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
92

ةمهم طاقن ةدع ىوحٌ باوجلاو داتعملاك ..........

لاقتنلاف , ءاملعلا هٌف حجن ىذلا , ةفاسمل مت 90 بسحف مس , نمو نم غرفم ىجاجز سوقان
ءاوهلا , لثامم رخآ سوقان ىلإ , ةٌجاجزلا ؾاٌللا نم ةانق امهطبرت لاجم اهب طٌحٌ ىتلا ةكٌمسلا
ىوق ىسٌطانؽمورهك ........

نأ مث لاقتنلا كلذ ىنلا , ةدقعملا ؾورظلا هذه تحت , ادج ةصاخلاو , ماسجأ عم طق حجنٌ مل
ةبكرم , ةلوقعم ىتح وأ مجحلا .........

ةبف نم ةدٌدج ةٌندعم ةلمع لقن وه هٌف اوحجن ام لك 5 تاتنس ةٌكٌرمأ , رخآ ىلإ سوقان نم ......

قلطلا ىلع اٌنآ لاقتنإ نكٌ مل هنأ مث , لإ م نأ انربتعا ول قباقد تسو ةعاس رور , ءافتخإ نٌب
لولا سوقانلا نم ةلمعلا , اهروهظ ىتحو ىناثلا سوقانلا ًف , اٌنآ ارمأ !!!

اذل , ةقباسلا لماوعلا لكلو , لباوا ءاملع ربتعا مهبراجت نا تانٌنامثلا , ىنلا لاقتنلا ةٌلمعب ةصاخلا
تلشف دق امامت ........

ملا ىلإ اورظن تانٌعستلا ةٌاهن ءاملع نكلو ةفلتخم ةٌواز نم ر امامت .........

مهضعب رظن ةهجو نمف , ناكمزلا ربع لاقتنا ثدح ام ناك , ربع وأ اعم ناكملاو نامزلا , سٌلو
ؾورعملا ىنعملاب اٌنآ لاقتنا .......

اذه نمو قلطنملا , ىرخأ ةرم ةبرجتلا اوداعأ , امامت ؾلتخم روظنم نم نكلو , ىذلا ضرؽلا بسانٌ
نوعسٌ ةرملا هذه هٌلا ........

دوشنملا ضرؽلا قٌقحتلو , ةلمعلا ةرارح ةجرد اوعفر ةرملا هذه ةٌندعملا , ىهتنمب اهوساقو
ةقدلا , ةٌاؽلل ةثٌدح ةزهجؤبو , تلدعم اوبسحو اهضافخنا , ءاوهلا نم غرفم طسو ًف , اوءدب مث
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
93
ةبرجتلا .......

ةٌادبلا ىفو , ادب رٌؽتٌ مل ابٌش نؤكو ......

سوقانلا نم تفتخا ةلمعلا ةعطق لولا , ىلإ تداع مث ىناثلا سوقانلا ًف روهظلا , تسو ةعاس دعب
دٌدحتلاب قباقد .......

ءاملعلا نكلو ةرملا هذه ةلمعلا اوطقتلا , ةقدلا سفنب اهترارح ةجرد ساٌق اوداعأو , ةزهجلا سفنو
ةٌاؽلل ةثٌدحلا ......

نٌللهم اوخرص مث .........

ىذلا ضافخنلاف ثدح , ةلمعلا ةرارح ةجرد ًف ةرٌؽصلا ةٌندعملا , ىواسٌ ناك , تاباسحلل اقفو
ةقٌقدلا , عبرا بسحف نمزلا نم ناوث .......

ةحٌحص ةدٌدجلا مهتٌضرف نأ ىنعٌ اذهو امامت ........

تلقتنا دق ةسمخلا تاتنسلا كلتف , هدحو ناكملا ربع سٌل , ربع نكلو اضٌا نامزلا .......

ناكمزلا ربع دٌدجلا حلطصملاب وأ ......

رلا ىلعف مؼ اٌلعف ءاملعلا هلجس ىذلا نمزلا نأ نم , ةلمعلا كلت لاقتنل , رخآ ىلإ سوقان نم , وه
ةعاس قباقد تسو , لاقتنلا نمز نأ لإ , ىه اهل ةبسنلاب , ىناوثلا زواجتٌ مل عبرلا ......

نمزلا ربع رفسلا ةٌرظنل قحاس راصتنا ........

هنكلو رخآ لٌوط نمز ىلإ جاتحٌ , رابتعلا عضوم هعضول , وأ ةمباق عضول ىتح
هدعاوقب , هطورشو , هتافصاومو .... ...
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
94

ةلكشملاف , ءًش لك ضرتعت تلازام ىتلا , نأ ىه لقن نع ةزجاع تلازام ةؼرفملا سٌقاونلا كلت
دحاو بكرم مسج , هتقد تؽلب امهم , ػلب وأ هرؽص ........

اذه ءاملعلا لواح دقل ........

اولواح , اولواح و , و اولواح .... اولواح و ...

ك ىفو ةرم ل , لاملل ةبٌخم ىتؤت جباتنلا تناك ةدشب , بكرملا مسجلاف , هلقن متٌ ىذلا , هإازجأ جزتمت
اهضعبب , ىباوشع وحن ىلع , لك ًف ؾلتخٌ ىرخلا نع ةرم .......

ثدحٌ نأ نكمٌ امك سٌل , اهضعب هتانوكم لك انرهص اننأ ول ضعبلا عم , عون نم جازتما هنكلو
بٌجع , ةعٌبطلا ًف هثودح نكمٌ ل , ذت ثٌح تابٌزجلا ضعب بو اهضعب ًف , ابٌش ةٌاهنلا ًف انحنمتل
هفصو نكمٌ ل ......

اذهل اقفوو , ربع رفسلاف ةضقانتملا ةجودزملا ةفصلا كلت لمحٌ لازام نمزلا , لكلا ةرٌح رٌثت ىتلا
لب ءانثتسا .......

لٌحتسمو نكمم هنأ , دحاو نآ ًف ......

ادج نكمم , لٌلدب رخآ ىلإ نآ نم ثدحٌ هنأ .......

ادج لٌحتسمو , ؾشكل ةدحاو ةلٌسو دجوت ل هنل هثودح دعاوقو رارسأ , نمز ىأ ًف .........

ةدافتسلل ةلٌسو ىتح دجوت لو لب هنم ...........

ىباهن طابحاب ءاملعلا بٌصٌ رملا ناك دقلو , ىرقبع رهظ نأ لول رخآ , ثٌدحلا رصعلا ًف , بلقٌل
ةرم بقع ىلع اسأر اهلك نٌزاوملا ىرخأ ......
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
95

هنأ ( جنكوه نفٌتس ) ىرقبعلا ىباٌزٌفلا، , قلاخلا عضو ىذلا ( زع لجو ) هلقع ًف اهلك هتوق , اهبلسو
هدسج نم , ردان ضرمب هتثادح ًف بٌصا ىذلا , هتلضع لعج شمكنتو رمضت اهلك , دعٌ مل ىتح
كرحتٌ نأ ىتح هتعاطتساب , ذاتسا وهف اذه نم مؼرلا ىلعو ةعماجب تاٌضاٌرلل ( جدٌربماك )
ًناطٌربلا ة , هتاذ بصنملا لؽشٌو , هلؽش ىذلا ( نتوٌن قحسا ) ىلولا ةٌبذاجلا نٌناوق عضاو، , ذنم
نورق ةثلث .......

نأ بٌجعلاو ( نفٌتس جنكوه ) هابص ذنم هفده ددح دق , هرمع نم ةرشع ةعبارلا ىفف , حبصٌ نأ ررق
املاع اٌباٌزٌف .......

ناك ام اذهو ......

ؾشك دقلو ( جنكوه نفٌتس ) دوجو نع ىرخأ عاونأ ءادوسلا بوقثلا نم , مسا اهٌلع قلطأ ( بوقثلا
ةٌلولا ) كلت نأ تبثأو لب، ةرارحلا نم اعون عشت بوقثلا , ةلباهلا بذجلا ةوق نم مؼرلا ىلع
اهل .........

ةٌلاتتملا هفوشك عمو , ىلوأ راكنتساب امود تلبوق ىتلا , راهبنا مث لات , حتف ( جنكوه ) ةٌهش
ءاملعلا , ؾسلا تلامتحا ةسارد ىلإ ةدوعلل ناكمزلا ربع ر ىنوكلا , تارجمو بكاوك غولبل , نم
تاٌنقتلاب اهٌلا لوصولا ةركف لٌخت ىتح لٌحتسملا اٌلاح ةفورعملا .......

ةدٌدج ؾوشكو تاحلطصم دوجولا ىلإ ترهظ انهو , قافنأ لثم نمزلاو ءاضفلا ةموظنم , بوردلاو
ةراودلا , ىباضفلا جٌسنلاو , اهرٌؼو , جاتحٌ اهنم حلطصم لكو نم ةلسلس ىلإ تلاقملا
هفصول , حرشو , ةدقعملا هداعبا رٌسفتو , ةٌلمع ًف ةشهدملا هتٌمهاو نامزلا ربع رفسلا
ناكملاو ... ناكمزلا ربع وأ .......

مضٌ حلطصملا كلذ حبصأو ءاملعلا نم ةمباق , راوج ىلإ ( نٌتشنٌا تربلا ) لثم، ( دلٌش زترافش لراك )
و، ( نترام لاكسورك ) و، ( نروث بٌك ) و، ( جنكوه نفٌتس ) هسفن .......

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
96
تلداعملل ةبسنلابو ةٌضاٌرلا , انكمم نمزلا ربع رفسلا لازام , نمزلا رٌسٌ نل لامتحا كانه لازامو
وحن ىلع ىسكع , نوكلا وأ ءاضفلا نم ام ناكم ًف , رخآ دعب ًف ىتح وأ , ثدحت ىتلا داعبلا نم
اهنع ( نٌتشنٌا ) نورخلاو .......

ةداضم ماسجل دصر تاٌلمع كانه تلازامو , رٌست سكع نمزلا , ةٌلمعم ةٌملع براجتو , دكإت
ؾولؤملل قراخلا رملا اذه ثودح ةٌلامتحا , تحت ادج ةقٌقدو ةصاخ تافصاومو ؾورظ .........

ءاملعلا لازامو نودهاجٌ , نولمعٌو , نولواحٌو ... ? ? هسفن لاإسلا ىقبٌ نكل , هذه ةباتك ةظحل ىتح
روطسلا ......

ةصق لوحتت نأ نكمٌ له ( نمزلا ةلآ ) ىلإ اموٌ قح ؟ةقٌ !!!

ناكمزلا ربع رفسلا نم اموٌ رشبلا نكمتٌ لهو , قٌحسلا ىضاملا ىلإ , وأ ؟دٌعبلا لبقتسملا !!!

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
97
ظواؼنللا ىلإ نوكلا عدوت

ًنامللاًُايزجؾلاؿكقيامكـزُ خفككلاؿبقتزمفأكدبي ( رنركبدراهرجج Gerhard
Boerner ) ؿبقىتلخرأدبكوؽَ 15 ؼطذيعرازتبكٌياونّلاٍلإددمتيىنكلكٌَنزراجلم
راشبلا . فمؿكـاقك ( زمادآدرؽ FredAdams ) ك ( فجلؽكِحيرج GregLaughlin )
اموباتكًؽفككلاراضتخاكيرانجزعضكبٌضجؾتزمتابازخؿّذفمَفاجكيرملا ( رشعلا
بلاٍلإءايزجؽػفككللسماذلا د .) فإفّجرلاؿاق 15
ن
ارككذم
ن
اُجستزجلفجنزلافماراجلم
ةديدجٌنزراجلمؼلأٌُامبخزيؼكزمذلافمزلادادتمٌِبزن . ٍلإرشعفمفككلاؿاقتنابك
َاججكلكجبلاـلعًؽةرؾطلاىبسيامبًماردكخنٍلعفككلاؿكسكلكتخمؿدبتيؼكزرشع
زتاركٍلإرككتتكـكجنلاسمطتثجخ فججكردجولاتاركللبفمٌججاج . عبقتمذلاتقكلاًؽ
ـلاعلاٌجقبـوتلتءادكزبكقث . مذلافككلاؿكردقباونمةدخاكلااووجكٍلعٌمُاهتارذركدتك
فكجُايزجؾلاؿكقياذكهَىجؽشجعن .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
98
ـاععلطمًؽٌَجنامللاؿججبسردٌلجمؿقنتك 2002 رتؽذنمِإدكأتتـلتامكلعملاقذهفإَ ة
ٌقبطٍتختقلخثجخًَبكنجلابطقلاعجقشفمتلزرأرابتذاتانكلابٌطزاكبٌلجلقروسأ
( رجؾزكتارتزلا ) ٌجؾلذلافككلاٌعسلاوعكنفمٍلكلاًهٌزاردبؾانهتماقك
( Backgroundray ..) حرسلجاتختقذهك : ؟اوؾستكافمك؟اوتلِدامك؟ًهام .
ٌجبزنلاتِداعمؿّذفم ( ماتسنيل ف ) ًزكرلااوجلعؿػتساًتلاتاجضايرلاكَ ( ردنزكلا
فامديرؽ ) تّجلختك ( ؼكماغجركج ) ـاع 1948 ؼسككَ ( ؿباهفيكدا ) فمًكيرملاًكلؾلا
ةرجثمؽُاقخثّثٍلإءاملعلاؿشكتَفكللاؼجطٌطزاكباجنركؾجلاكًؽفكزليكؿبجدشرم :
( ِكأ ) ركلاىنمكىجؽشجعنمذلاًزمسلاـاظنلافا سانلااهروظٍلعؿتاقتيًتلاٌجضرلاة
ـاظنراجلمٌُامةرجمؿكًؽَةرجمفكجلمؼلأٌُامـضيتككلمًؽٌوؽاترابغةرذلكزتزجل
ًزمس .
( اجناث ) ةدِكًؽةدرؾتمٌطقنفمأدتباؿبٌَيادبىلسجل
ن
اجلزأسجلىجلإًمتننمذلاـلاعلااذهفا
ربكأؿاجذىقدشيِ
ن
ازػلربتعت فجملاخلا . زجخًؽ
ن
اطكػضمفاكفككلاؿكفإفكلكقيفكجُايزجؾلاؽ
فاكمّؽَاولكءايزجؾلافجناكقراونتثجخٌَجُاونٌِقاطًؽَدخاكفكتكربفمؿقأ .. فامزِك ..
ةدامِك .. ٌجناثلافمراجلمراجلمراجلمراجلمفمؼلأٌُامفمءزجًؽفككلارجؾناـث . ؿّذك
راجلمفمءزج ةداملاتركلبتكفجناكقلاتلمعكفامزلاأدتباكفاكملاؿكستؽفككلاددمتٌجناثلافم
اوؽرعنًتلاتارجملاؿكتلكستك . ةأجؽٌكرخلاىجؽتبدمذلاعمسلاؿاثمتؼقكتلااذهىبسيك
ـدعلافمدلكانككؿبِاثمتفكيـلىنأؽراؾب . فيدلارجبعتبؿقنلكأ ( ؽلذلا ) كمفكيـلفادعب
ن
ادكج .
فككجؽفكىلؿكقيفأءًسلقرمأامنإك . حرشامكسامخبكٌعرزبٌزجنكلااوتنبتٌيرظنًهك
ؾلذب ( رجكتزـاجليك ) زكارملاثدخأفمةرملاقذهٌلدلاىجتأتفيدلاكَفاكجتاؾلاًؽًكلؾلا
ٌجملعلا .
َـلاعلاـدقفعدسرفباكانجثأٌؾزّؽؿشاؾمؿزلزتزتناكٌقجقخلاقذهفا ؿاخباميدقسجلىنا .
ٌجنككلاءايزجؾلافمءاجؿبؼكزلجؽديٍلعتأيـلٌجؾزلؾلاٌلضعملاقذهؿخك .
اهامزؼشكؿكؽكؾتةرارخبٌجضايرٌطقنفمراجؾنِااذهثدخ ( حنككهفؾجتز ) ًكلؾلا
ىباتكًؽًناطيربلا ( فمزللةرجشقٌشق ) ؿقتلاءايزجؾلافجناكقلعضذتِةدرؾتمٌبقخاونا ٌيدي
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
99
ٌؽكرعملا ( Singularity .) ًؽبقثفمسؾنتيكًعابرؿلسبباشمًكلؾلااذهفإؽٌَبزانملابك
ـدقتمًلضعضرمببزبتكبكرلاؿثمىتبقرٍلإطكبرمرتكجبمككبـلكتيكٍماغرلا .
ًكلؾلااوجمزيامكتاهاجتِاؿكًؽٌيدكقنعٌلبنقىبسيمذلاكَىلرجظنِمذلاراجؾنِااذه
ؿبلا ًكجج ( رتجمكل ) تشقانتةرارخقءارك
ن
اؾلذمفككلاءاجرأؿكًؽحكطمذلافاكربلاىبسي
ـجظعلاراجؾنِاٌيرظنٍلعؿجلدلاًهك
ن
اججيردت ( BigBang .)
ـاعًؽ 1964 فمؿكفاك ( سايزنبكنرآ ) ك ( فكلزيكتربكر ) ٍلعفّػتسيؿجبٌكرسفم
كملاطاقتلِراتمأٌعبزقرطقؽّمعًُاكه ٌمداقتاجكمامهرظنتؾلؽٌَؾجعضلاٌجكلزّلاجا
فككلاءاجرأؿكفمـاظتناب . ثّثتػلبةرارخبكٌؽاثكلاسؾنبكتاهاجتِاؿكفمكٌتباثتناك
ؽلطملارؾشلاؽكؽتاجرد . عمفكاعتلاؿّذفمك ( ب . ج . زلبجب ) اعضكَفكتزنربٌعماجفم
ىجلعِانكفرقلاتاؽاستكاعكرأٍلعامويديأ ـاعؿبكنةزُاج 1978 عاعسلااياقبكهثبلافاكَ
ـجظعلاراجؾنِافم .
( اثلاث :) ًتلاٌبرقلاؿثمؼقكتفكدبددمتيؿبَتباثعضكًؽسجلىجؽشجعنمذلاـلاعلااذهفا
ؿلمكؿلكفكدبٌلكوجمةكقاوذؾنت . ٌجناثسككجنربككةركثىبسيامجؽـلاعلاةركشتبلقناؾلذبك .
ادعتـلؽ ٍلإانلكختؿبَاوناكمًؽٌنابتلابردانترجمٍتخكأًزمسلاـاظنلاكأٌجضرلاةركل
ؿككعزكتلاٌعرزتدادزارثكأاندعابتاملكؽَعرازتبكاوضعبفعدعابتتٌنكلابروظٍلعطقن
فكخبزيؾلؽًؽ .
أٍَلعلاتككلملاًؽتارتمكلجكلاتارسععؾترتًتلاتانكلابلاٌطزاكبكـكجلاك فاكملابدبش
ؽرطلاعمفراقيِامبٌجقنةركشٍلعفككللًؾلذلاًزازلاعاعسلاٌزاردكفككلاٌيؤر
عزكتلارادقمكعاعسلاٌجمككًنككلارابػلل
ن
ادجٌقجقدـاقرأٍلعءاملعلاؿشخدقكٌَميدقلا
فيرجثكللٌمدشلاـجخبٌججتنلاتناكك . لريك ( فاملترابساجتام MathiasBartelman ) فمَ
دوعم ( حنسراج Garching ) ٌؽاثكفعةركؽانتطعأتازاجقلاقذهفأٌَجنككلاءايزجؾللًنامللا
فككلابدخترادقمكةداملا . ٌمومركمأتتبثَتازاردلاٌججتنك (: ِكأ ) ٌجمكىجؽسجلفككلافا
دقتعيفاكامكةداملافمٌجؽاك (. اجناث ) ٌؽرعمَةداملاٌؽاثكٌطزاكبكفكمأ فيأٍلإفككلارجشم
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
100
فككلافأكأ؟قأدبمذلاـجظعلاراجؾنِاؿباقمـجظعشامكنافمٌياونلاًؽًناعجزؿه؟ًضمي
؟ٌياونّلاٍلإدتميؼكز
ؿكقيامكرجؾزكتارتزِاٌقبطفمتانكلابلاتازاجقاوتلمخًتلاٌججتنلاك ( فاملتراب ) فككلافاَ
ةداملاٌجمككَفظنانكاممرجثكبؼذأ عقكتملافمؿقأ . َةديدجٌجلاكساىجاكنٌطقنلاقذهدنعك
كهكتانكلابلاىنعتؾسكاممرثكأةدامدكجكبًخكتٌجبذاجلاٌجمككفككللٌميدقلاتابازخلاؽ
ٌجُرمرجغةدامدكجكًنعي . ىمزاةداملاًؽديدجءًسٍلإءاملعلاؿشكؾلذبك ( ةداملا
ٌملظملا ) كفككلاٌلتكـظعمؿكستًهكَ فعديزت % 90 ًهكَمرقؾلاقدكمعؿكستكَىُانبفم
ِكزتفأضرلاكتاكمزلاؾزمتًتلا . ٌجؽاشلاٌلجللاًؽانزكؤرؽكؽعمليامؿكفاًنعياذهك
كتاكلاؽبطؽكؽعضكتًتلاٌطسقلافعديزيِ . ةداملافمعاكنأٌثّثفعءاملعلاؼسكؾلذبك :
ؿاداضمكَانمازجأؿكستًتلاةداملا ؿداعتلابٌعزكمفككتفأضكرؾملافمكٌنخسلاٌبكلقمةدام
ٌقاطللًؽارذررختكعكرمراجؾناٍلإًضؾيٌيداعلاةداملاعماوعامتجافكلكٌَيداعلاةداملاعم
اموجلكلؿماكرامدك . ٌثلاثلاك ( ٌمتعملاةداملا ) ٌبيرػلااوتعجبطؼجنشتًؽءاملعلاراتخاًتلا .
ؿاةداملاؼاستكاعمك لرذأةرمؿاؤزلازربٌَجُرملارجغٌمتعم : ٌجُرملاةداملاعمًؾكتؿه
باكجلاك؟ددمتلاؼاقيإكعزكتلاٌلمرؾل : ِ . لكقؾانهفأسكعلافاكؼستكاامك ( ةداضم
ٌجبذاجلل ) فجترمبٌجبذاجلافملكقأًهٍشقلاقادمٍلافككلاعزكتٍلعؿمعت . اذهفاكك
تاركشتلاتبلقةأجاؾمؼسكلا فككلاؼجعاضتًؽٌلػلػتملالكقلاٌعجبطؿكخ . ـزخدقؽؾلذبك
اذإؽَىجؽءًسؿكشونجزمذلاتكملالكزٌياونفكدبعزكتلاًؽضامىنأفككلارجشم
تجمشخكمدرابفككًؽتللختتارذلاكتزمطـكجنلا . ـاركلاكؿّجلاكذؾبرىجكٍقبيك .
ـظعأطقزيٌجنككلاتايدختلاقذهؿثمًؽ ٍلعروظيؽقستلاادباذكهكءاطذلاحدؽأبةرقابعلا
ٌجبزنلا . ىزؾنربتعافياتسنيآؽ (
ن
ارامخ ) فككلاعزكتًؽىتِداعمـجلامنجخَقرجبعتدخٍلع .
ىلكستفمٍلكلاتاظخللاًؽءكضلافمعرزأفاكفككلاددمتفأءاملعلالريك . ًتأيك
ًُايزجؾلا ( ستجمجن ) فم ( فلكك ) اجناملأًؽ تارمسمذبءكضلافمعرزأكهامؽقخىنإؿكقجل
ءكضلاٌعرزلكزفككلاًؽتباثفمؾانهسجلؿكقتًتلاٌجبزنلاًؽٌيكازلارجخـدويامم .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
101
ٍ٤ـطض ءح٣ُ٤لُج صذجٞغٝ فٍٗطض س٤ٌُٗٞج ٖ٤ٗجٞوُج
غٓ « سنٞه٤ٖ » ٌُٕٞج

صذجٞػُج ٢ك سْٔحق سل٤ل٠ شجٍ٤ـض ظٝىق ٠ُج ٍ٤ٗض س٤ُٔحػ سْجٌو ًَ سذحطً ى٤ؼ٣ ىه حٔٓ سُٝجىطُٔج
ءح٣ُ٤لُج دطً
ىٌٞ٣ٞ٤ٗ : ُٗلؾ ّٔ٤ؾ *
زًنآ ٌٕٞض ىه ّٞ٤ُج حٜٜٓٞلٔذ س٤ْحْلج سؼ٤رطُج ٖ٤ٗجٞه ٕأ يِلُج ءحِٔػ ٖٓ ٢ُٔحػ ن٣ٍك قٗطًج
ٝج ،ٍرً غٓ ٍ٤ـطُحذ « سنٞه٤ٖ » ٌُٕٞج . ٟىكطضٝ ءح٣ُ٤لُج دطً سذحطً ى٤ؼض ىه س٤تحؿلُج سؿ٤طُ٘ج ًٙٛٝ
ًٌؾ شحٞجٍطكج ٌُٕٞج َٔػ سو٣ٍ٠ ٍٞق س٣ .
شجَحـُج ّٞ٤ؿ ٢ك س٤ٗىؼُٔج شجًٌُج ىِْٞ سْجٌىُ ُْحؼُج ٢ك ٌحظ٘ٓ ٍرًأ ءحِٔؼُج ءلإٛ ّىهطْجٝ
٢ُجٞق ٌٜلج ٖػ ىؼرض شحكحٓٓ ٠ِػ 12 س٤تٞٞ سْ٘ ٌح٤ِٓ . ٢ك ح٠حٔٗأ شحٌْجىُج ًٙٛ ص٘٤ذٝ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
102
٢ـض ظٝىق ٜجٍطكل ْٜقٍ٠ ٕٝو حٍٛ٤ٓلض ءحِٔؼُج غططٓ٣ ُْ ،ءُٟٞج ٘حٛطٓج ٖٓ صذحغ ٢ك ٌ
ح٤تحذًٍٜ سٗٞكُٗٔج شحٔ٤ٓؿُج ٖ٤ذ خيحؿطُج زٞوذ نِؼط٣ ١ًُج صذحػُج ٞٛٝ ،سؼ٤رطُج صذجٞغ . ْض جيئٝ
،ءُٟٞج سػٍْ َػٓ ٍ٤ـطُج ٖػ سٓٞٛؼٓ شٍرطػج ٍٟنأ صذجٞغ ٕأ جًٛ ٢٘ؼ٣ ىوك ،ؽتحطُ٘ج ًٙٛ ى٤ًأض
ٌُٕٞج زح٤ق ٍلن شٍ٤ـض ىه .
ىكطُٔج شح٣لُٞج ٢ك ءحِٔػ سْجٌىُج ٍٟؾج ىهٝ ح٤ٗحط٣ٍذٝ ح٤ُجٍطْجٝ ز . ٌٞطًىُج َٔؼُج ن٣ٍك وحهٝ
ح٤ُجٍطْج ٢ك ُِ٣ٝ ظٝحْ ٞ٤ٗ سؼٓحؾ ٖٓ د٣ٝ ٕٞؾ . ٢ك سْجٌىُج ًٙٛ ٍٗ٘ض فْٞٝ 27 ّطٓؿأ
( خآ ) ءح٣ُ٤لُج َتحٌْ سِؿٓ ٢ٛٝ ٕجى٤ُٔج جًٛ ٢ك سر٤ٛ س٤ِٔؼُج شلؿُٔج ٍرًج ٟىقج ٢ك « ٍحٌ٣ُ٤ك
ٍَط٤ُ ٞ٤ل٣ٌ » .
ُٞج جٌْٞو ٖ٣ًُج ءحِٔؼُج ىؿ٣ ُْ سكٞجٝ ءحطنأ ١أ ،عكرُج جًٛ ٍٞق س٤ِٔؼُج سهٌ . زىُٗ جٍظٗ ٌُٖٝ
ءحِٔؼُج ٖٓ ى٣ىؼُج ٍرػ ىوك ،جىؾ سل٤ل٠ شحْح٤وُج ٢ك سؼهٞطُٔج شحكلطنلج ٕلٝ ِْؼُِ حٜؿتحطٗ ٍغأ
ُُٖٓج ّحٓأ ىٔٛ٤ْ فحٗطًلج جًٛ ٕأ ًٌْٜٖٞ . سِوطٓٓ سُوأ ٌٜٞظ ٍٕٝظط٘٤ْ ْٜٗأ ُٕٞٞو٣ ْٛٝ
سك٤كٚ ؽتحطُ٘ج ٌحرطػج َره .
وحوطػلج ٙنلحذٝ ،ٌُٕٞج ٍٞق ٖ٣ٍظُ٘ٔج ٝؼذ ءجٌآ غٓ ؽتحطُ٘ج ًٙٛ ٠ٖحٔطض ىوك ٍٟنأ سٜؾ ٖٓٝ
٢ك لره سُٜٞؿٓ صٗحً وحؼذأ وٞؾٞذ « ؽ٤ٓٗ » ءحٟلُج . عٍٝٗٓ ٢ك ًٌٕٞحُٗٔج ءحِٔؼُج ٠طقٝ
ْٜؿتحطٗ ْ٣ىوض ٟىُ ٖ٣ًٌق جٞٗحً ،عكرُج . د٣ٝ ٌٞطًىُج ٍحه ٚو٣ٍك سْجٌو ؽتحطٗ ٌحغ٥ ٚلٚٝ ى٘ػٝ
ٕج ءح٣ُ٤لُج ٖ٤ٗجٞوُ ح٤َ٘ٓ جٌٞطض ىح٘ٛ ٕأ َٔطكُٔج ٖٓ ٙ . ٍٞو٣ٝ : « ٢ٜك سْجٌىُج ًٙٛ صكٚ ُٞ
سؿ٤طٗ ( ٍٞطُ ) ٍٔؼُج » .
ىٌحٗ٣ ُْ ١ًُج،٢ٓٞوُج ٢ٍٓ٤ك ٍرطهٓ ٢ك يِلُج ءح٣ُ٤ك ٢ك ُْحػ ٞٛٝ دًُٞ ٢ًٌٝ ٌٞطٌُج ـٍٚٝ
ءىذ ِْػ ٢ك ٝأ ،١وك ٌُٕٞج ِْؼُ سؼؾجٍٓ ٍٜلض ُٖ سؿ٤طُ٘ج ًٙٛ ٕأ سْجٌىُج ٢ك ،ٙٞٔٗٝ ٌُٕٞج
َػٓ ءح٣ُ٤لُج ٢ك سطرػٓ ٍ٤ؿ شح٣ٍظُ٘ س٤هىٚ ٢لٟطْ حٔٗئٝ « ١٤هُج س٣ٍظٗ » stringtheory
س٤كحٞئ وحؼذأ وٞؾٞذ أر٘طض ٢طُج . ق٤ٟ٣ٝ « ٠ِػ ٕج سؾٌىُ َتحٛ محطٗ ٠ِػ ؽتحطُ٘ج ًٙٛ ٍغأ ىطٔ٤ْ
ّحؼُج ٌحُٓٔج دِو٤ْ ٚٗج يج ،سٓحض س٣ىؿذ ًٙنأ ِحُ٘ج » ْ٤ٛحلُٔجٝ ظجىقلُ .
* جٍ٤ـض سْٔحقٝ سل٤ل٠ ش
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
103
* ٠ٔٓ٣ وىػ ٖٓ قُأ ستحٓ ٖٓ ىقجٝ ءُؿذ ٌىو٣ يئ،جىؾ ل٤ثٞ ءحِٔؼُج ٌْٚو ١ًُج ٍ٤ـطُج ٍرطؼ٣ٝ
« غ٤كٍُج د٤ًٍطُج صذحغ » finestructureconstant ٟىٓ ٠ِػ ، 12 سْ٘ ٌح٤ِٓ . جًُٜ ٌحٗ٣ٝ
ْْحذ صذحػُج « حلُأ » صُج زٞه ٝأ ءُٟٞج سػٍْ َػٓ سكٍٝؼٓ ْ٤ه ٠ُج ٚطرٓ٘ذ زوحػ فٍؼ٣ٝ خيحؾ
شجًٌُج ٢ك ٢ٍٗٝطٌُلج .
٢ك ءح٣ُ٤لُج ٢ك َذٞٗ زُتحؾ ٠ِػ ُتحكُج،ٖطْٞذ سؼٓحؾ ٖٓ ٖٞلؾ ٕٝىِ٤ٖ ٌٞطًىُج ٍٞو٣ٝ 1979
ٌُٕٞجٝ ءح٣ُ٤لُج ٢ِٔػ ُٜ٤ْ َ٤ثُٟج ٍ٤ـطُج جًٛ ٕأ . ٖٓ ِح٤وٓ ٠ِػ سؿ٤طُ٘ج ًٙٛ سٓلػ شوىق ٕجٝ
1 ٠ُئ 10 سرضٍٓ َطك٤ْ ٚٗحك ،س٤ٔٛلج ٖٓ 10 .
ؽ سؼ٤رطُِ جٍظٗٝ ٍٜظ٣ ٕأ جٍ٤رً لحٔطقج ىح٘ٛ ٕأ دًُٞٝ ٖٞلؾ ٖٓ ًَ ٍٞو٣ ،سؿ٤طُِ٘ سؼهٞطُٔج ٍ٣
ؽتحطُ٘ج ًُٜٙ س٠حٓذ ٍػًأ ٍ٤ٓلض . ىٜؼُٔج ٢ك شح٤تحٟك ُْحػ ٞٛٝ ٍحًحذ ٕٞؾ ٌٞطًىُج ٍٞو٣ٝ
ل٤ِكض دِطض سِ٤ثُٟج شجٍ٤ـطُج ًٙٛ ٠ِػ ٍٞٛكُج ٕأ ٕٞطٍٓٗذ سؼٓحؾ ٢ك سٓىوطُٔج شحْجٌىُِ
جىوؼٓ . يُي ٌٕٞ٣ ىهٝ سِٔطكٓ ءحطنأ ٠ِػ ٠طؿ ىه ح٤تىرٓ .
ٍٜٞؿٓ ٌىٛٓ ١أ وٞؾٝ ١وحلطُ ٢ٛح٘طُٔج ًٌكُج ىٔؼض ن٣ٍلُج ٕأ جٞقٍٚ ٖ٣ٍنآ ءحِٔػ ٌُٖٝ
ءحطنلُ . س٣ٝحٓٓ سهجٍرذ غٗض ٢طُج،ّٞؿُ٘ج ٚرٖ ٖٓ ءُٟٞج شحْجٌو ٠ِػ سْجٌىُج شىٔطػجٝ
ُّٔٗج ٖٓ شجٌح٤ُِٔ . د٣ ١ًُج ي٤ً ٌحظ٘ٓ ٍلن صٔض ٢طُج شحْجٌىُج صوهوٝ ٚطْىػ ٍطه ؾُ 30
٢ك ّٞؿُ٘ج ٚرٖ ءُٟٞ َحـُج ّٞ٤ؿ ٘حٛطٓج س٤ِٔػ ٢ك ،١جٝحُٜج س٣لٝ ٢ك ٢ً حٗٝحٓ ٢ك ،حٓىه
ّٞؿُ٘ج ٚرٖٝ ٌٜلج ٖ٤ذ حٓ ن٤ٔؼُج ءحٟلُج . شح٤ٌٔذ ّٞ٤ُ٘ٔلجٝ يُُٗج ٢ٗىؼٓ شجٌي وٞؾٝ عقل٣ٝ
ّٞ٤ـُج ًٙٛ ٢ك سِ٤ثٞ . ى٤ُٞض ٠ُئ ءُِٟٞ شجًٌُج ًٙٛ ٘حٛطٓج ١وإ٣ٝ « وْٞأ ىٖٞ » ٍٞ٠ ٠ِػ
ْؿُ٘ج ٚرٖ ق٤٠ ٢ك قِطهٓ شحؾٞٓ . سٔٛرُج سذحػٔذ ٌٙحرطػج ٌٖٔ٣ سؾٌىُ جى٣ٍك ١ُٔ٘ج جًٛ ٌٕٞ٣ٝ .
سٔ٤ه غٓ ٍٖحرٓ ٌَٗذ سرْح٘طٓ ًٙٛ شحؾُٞٔج ٍٞ٠ سٔ٤ه ٌٕٞضٝ « غ٤كٍُج د٤ًٍطُج صذحغ » . ٝىر٣ ٌُٖٝ
ُُٖٓج غٓ ٍ٤ـطُحذ زًنآ سٔٛرُج ًٙٛ ٕأ . ٍج ىُِٞٓج ْٜلذ ّحٔطٛلج ٠ُئ سكحٞلحذٝ س٤ٔٛأ ٌٖٔض ،١ٌي
س٣ٍظُ٘ج ءح٣ُ٤لُِ زى٣ٍك زٌٞٚ ٢طؼ٣ ٚٗأذ ٍ٤ـطُج جًٛ . ٕأ ١٤هُج س٣ٍظُ٘ ٌٖٔ٣ ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِؼك
ٍ٤ـطُج ٖػ سٓٞٛؼٓ س٤ُحكُج س٤تح٣ُ٤لُج شح٣ٍظُ٘ج حٍٛرطؼض شح٤ًٔ ٢ك شجٍ٤ـض ٌٍرض . س٣ٍظٗ ْػُضٝ
س٤لنٝ زٍ٤ـٚ وحؼذاذ ء٢ِٓ ٌُٕٞج ٕأ ١٤هُج . غذلج ًٙٛ ْؿق ٢ك ٍ٤ـض ١أٝ ىه ٌُٕٞج غْٞض َػٓ وج
غ٤كٍُج د٤ًٍطُج صذحغ َػٓ شح٤ًٔ ٍ٤ـ٣ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
104
٢ك صغىق ىه شجٍ٤ـطُج ًٙٛ ٕأ جِٞروض سطكرُج ءح٣ُ٤لُج ءحِٔػ ْظؼٓ ٕأ وٌحٜ٘٣حطْ ٌٞطًىُج ٍٞو٣ٝ
ّٞ٤ُج حٜطْجٌو يِلُج ءحِٔؼُ ٌٖٔ٣ ل يًُُٝ ،ٌُٕٞج زح٤ق ٖٓ ٠ُٝلج ٢ٗجٞػُج . َره ٚٗأ ىٌىطْج ٌُٚ٘ٝ
َػ قٗطًج شجْٞ٘ غٟذ ًّحؼض سر٣ٍؿ سهحطذ ء٢ِٓ ٢ُحكُج ٌُٕٞج ٕأ سكىُٛحذٝ ٍٕٝنآ يِك ءحٓ
ْهٞ محطٗ ٠ِػ س٤ذيحؿُج . ؟ٖ٤طذجٍطٓ ٕجٍغلج ٕجًٛ ٕحً حٔذٍِك
ظىك٣ ١ًُج ١ُٝٞ٘ج ؼحٓىٗلج َػٓ س٤ؾُٞٞ٤ؿُج شح٤ِٔؼُج ٕأ جٞ٘٤ذ ٖ٣ٍن٥ج ءحِٔؼُج ٝؼذ ٌُٖٝ
لن ٢طـض ىه صذجٞػُج ًٙٛ د٤ًٍض ِح٤وُ ّىهطٓ٣ ١ًُج ح٤ؼ٤ر٠ ٌٜلج ٠ِػ س٤ٞحُٔج ّحػ ١ٌح٤ُِٔج ٍ .
ًٙٛ ٍ٤ٓلض ٕأٝ ُُٖٓج ٖٓ ىؼذج سروق ٠ُج وٞؼض ْٜؿتحطٗ ٕأ ُٕٞٞو٣ سْجٌىُج ٢ؼٞجٝ ءحِٔؼُج ٌُٖٝ
جىؾ جىوؼٓ ٕحً س٤ؾُٞٞ٤ؿُج ؽتحطُ٘ج .
* ُٔ٣حض ىٌٞ٣ٞ٤ٗ سٓىن . ـذ ٘حن « ١ْٝلج مٍُٗج »

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
105
يئاوزوغلا نوكلا ملرفككلاـلع ٌجنبلاٌزاردكهٌجكلؾلاءايزجؾلاعكرؽدخأكًُايزجؾلا ًَنككلاءاضؾللؽاطنلاٌعزاكلا
ٌلُزلافعٌباجلابًُايزجؾلافككلاـلعـتوي كىلكستكقدكجككفككلاصذتًتلاٌجزازلا
قركطت . ًُايزجؾلافككلاـلعؿذدتيامك ؿكلاببزملاكٌجمجنلاـازجلاتاكرخٌزاردب first
cause. تِاجملاكٌلُزِاقذه دعبامـلعاديدختكٌؾزلؾلاصاشتذافمٌليكطةرتؾلتناك
اجقيزجؽاتجملاكأٌعجبطلا كـكجنلاٌكرخٌجؾجكددخيفمكهـلعلادبشأَؾجنربككدوعذنمفكلَ
سجلكاوتارادم ًؾزلؾلارجكؾتلا .

علافرقلاًؽأدبفككلاـوؾلًلعؾلاركطتلاك ركوظدعبفيرس اديدختكفياتسنيلٌجبزنلاًتيرظن
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
106
ًنككلاءاضؾلاؿكسفعثدختتًتلاٌماعلاٌجبزنلا ٌقجقدلاتاؤبنتلادعباشكشذكَىتزدنهك
دعبامجؽٌجكلؾلاداشرلاةزوجأاوتدكأًتلا .

ٌىكنا شًػ

كهـجظعلاراجؾنِاٌيرظنبزخفككلارمع 13.7 ٌنزراجلم .

ؾانهك بازخ ًلاكخفككلارمعءاملعلاضعببزتخاثجخرذآ 12.5 فماذهكٌنزراجلم
ؿجلختلاؿّذ ـزابؼرعيمذلاـجنلااذهكاهرمعساجقكةرجملاـكجنـدقلؽجقدلا CS001-
31082

ىُظؼنا سازفَلا تَشظَ

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
107
تايرظنلادخأـجظعلاراجؾنِاٌيرظنًَُايزجؾلافككلاـلعًؽ ًؽٌخكرطملا ًتلاكفككلاـلع
ٌؽاثكلاةديدسةراخٌجعضكفمأسندقفككلافأبلرت ًلاكخؿبقابيرقت 13.7 ٌنزراجلم . تأسن
تاظخّملٌججتنـجظعلاراجؾنلاٌيرظن ًنعياممَاوضعبفعتارجملادعابتؿكخؿجهديرؾلا
عمرابتعلافجعبذذؤيامدنع ددمتيمرتملاءاضؾلافأًنككلاأدبملا فامديرؽجذكمنؽؽك -
ٌماعلاٌجبزنللمرتيامجل Friedmann-Lemaîtremodel. فأٍلإرجستتاظخّملاقذه
كةدامفمىجؽامؿكبفككلا ٌوجبسفجتجلاعةرارخكٌؽاثكتاذٌجُادبٌلاخفمؽثبناٌقاط
ٌجلاقثلاتادرؾتملاب gravitationalsingularity ٌماعلاٌجبزنلااوبأبنتتًتلا . ؼشكتاذولك
ٌلخرملاؾلت ةدرؾتملاٌبقخلاب .

فاكًضاملاًؽىمجخفأؾسفمامؽددمتيفككلافاكاذإؽ ىمجخفأكَـكجلاىمجخفمرػشأ
امونمربكأفككجزؿبقتزملاًؽ . بازخفمانكمتاذإك مذلافمزلابؤبنتلااننكميددمتلاٌعرز
كَفهارلاـجخلاٍلإؿشكٍتخفككلاىجاتخا كهكفككلارمعريدقتاننكميًلاتلاب 14 راجلم

ن
ابيرقتٌنز . راجؾنِاٌيرظنثدختت ٍلكلاةداملابجكرتلٌؽاضإفككلاؿشأكءكسنفعـجظعلا
primordialmatter ؿّذفم مككنلاعانطشِاٌجلمع nucleosynthesis اوبأبنتتامك
رؾلأٌيرظن - ثجب - كماغ Alpher-Bethe-Gamowtheory.

عمتأدبدقـجظعلاراجؾنِاٌيرظنلًلمعلادجكأتلاٌيادبفككتدق ؿباهًكيرمِاًكلؾلادشر
امدذتزمضرلافعتارجملاقذهدعبفججعتٌلكاخمكتارجملل ؽلعتيمذلاـكجنلافاعملـكوؾم
انعاهدعبكـكجنلاعكطزب .

فكميرذآرمأ ؿاءكضلاؼجطكهـكجنللٌبزنلابقديدخت ؿكؽَركسكمؽيرطفعـجنلافعرداش
رجغـزج ـزجلااذهةرارخٌجردبطقؽىؾجطؽلعتيازجمماءكضردشيىنجذزتدنعؼاؾس .
ٌؽاضإ اذولٌنككملارشانعلابزخرذلـجنفمًؾتذتدقٌشاذلافاكلِاضعبفاظخّنؾلذل
ـجنلا . دةرجمًؽةدكجكملاـكجنللٌجُكضلاؼاجطلاٌزارددنع ؾانهفاكٌَنابتلابر انادقؽ
ٌنابتلابردةرجملمداملابجكرتلاعمؽؽاكتيامبؼجطلاًؽٌعقكتملافاكللل تروظقذهفكلَ
ؼجطلافمرمخلاؼرطلاكخنٌخازنم . ةرهاظبانركذيمذلارملا رلبكد .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
108

رلبكدةرهاظًؽ : امًجكمعبنمفعةرداشلاجاكمللرتاكتلاؼلتذي شؼّتذاب اذهٌعرزكةد
تكشتاذفككتؾهاجتاببرتقتًتلاةراجزلاّثمؽَردشملا داخًلاع ( عؾترمرتاكت ) سؾنفكل
شجأتكشتاذدبشتةراجزلا ( ضؾذنمرتاكت ) فأدعب ؾنعداعتبِابأدبتكؾزاتجت . تارتاكتؽ
كعرزلاؽرؽبزخؼلتذتٌجتكشلاجاكملا ًؽىنلَردشملافجبكؾنجبقاجتِا بارتقاٌلاخ
ؾنمردشملا ( دشارلا ) اُجسىلشي فكلجاكملللٍلعأرتاكتدشرجؽجاكملافمربكأرادقماُجسؽ
ردشملادعتبيامنجخ ؿقأؽؿقأاجاكماٍقلتيدشارلاادبي ( ضؾذنيرتاكتلا .

ًُكضلاعبنملافاكاذإؽٌجُكضلاجاكملاٍلعأدبملااذهسؾنؽبطني ًنعياذوؽانعدعتبي فأ
كخنٌخازنممأؿقأؽؿقأفككتزؿبقتزملاجاكملاتارتاكت برتقيعبنملافاكاذإامارمخلا
كخنٌخازنمٌلبقتزملاٌجُكضلاجاكملافككتزؽ ؽرزلا ( ًجزؾنبلا .

كاجُاكسعؾرختتتارجملافأدقتعيفاكًُدبلاركشتلا تاخايزنِاددعفاعقكتلافاكًلاتلاب
مكازجزرمخلاكخن كؽرزلاكخنتاخايزنِا ٌمكدعمٌلشخملافككجز ( حايزنإِ ) دشرفكل
اوؽكجطدشركتارجملاداعبأٌلكدجبؿباه رمخلاكخناخايزناؿجزتتارجملاعجمجفأاتبثم
رثكأَانعدعتبتتارجملاعجمجفأمأ رمخلاكخنحايزنِارادقمفأؾلذفم ( فعانهربعيمذلا
ئكضلاعبنملاٌعرز مأم ةرجملا ) دعبعمادرطبزانتيؿبتارجملافجباجُاكسعؼلتذيِ
مأَضرلافعةرجملا ضرلافعاهدعبعمبزانتتضرلافعةرجملاداعتباٌعرزفأ
. ىنإذإانكازسجلـلاعلا ءاملعلافمديدعلاتلهذأةأجاؾمتناكَعزكتي .

ةدكجكملاؿقاثتلاةرهاظفأـغر اكتناكفككلاًؽ اجنككزفككيفافكميِفككلافأانلدتلٌجؽ
تختصلقتيفأبجيؿب فإؽٌَجبذاجللةداضمةكقؾلميكأاعزكتمازازأفكيـلامىتلاقثرجثأت
ـلفتكجن اتباثؼاضأىنأٍتخًنككزرجغفككةركؽضؽرفياتسنيآٍتخكٌلاخلاقذهشقاني
اجنكك ًنككزفككٍلعؿشخجلٌلاقثلاسكاعي . بهذكًهامكٌماعلاٌجبزنلاؿبقمذلادجخكلا
فامديرؽردنزكلأفاكاهادمٍلإاوب .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
109
ٍُتطُسب ٍُتُضشف ٌايذَشف سذُسكنأ غضو :

هُصاُي غًُر ٍف محاًتي ٌىكنا .
و تهباشتي ذصشنا طاقَ غًُر محاًتنا تناص سفُب ٌىكنا اهُي وذبَ
( شخآ ًهػ ذصس غقىًن تُهضفأ لف

ؿشخؾلذٌججتن كفككلاٌجكرخشقانتجذامنٌثّثٍلعفامديرؽ ىشلقتكىعزكتتاجناكمإ

تَُىكنا تُفهخنا عاؼشإ ٌوشكًُنا

جاكمللاؾساكفاربتذيفكزليككسايزنبفاكًزرجكجنبؿبٌكرسًؽ ٌيرتمجتنزلا ( جاكمأ
ٌجناثلاًؽتاراجلمةرسعاهرتاكتٌجنكركم ) فاٌلكسملاتناككَ فاكامهزاوج تاعاعسإؿبقتزي
ًػبنياممرثكأٌسكسم . دسأتناكٌسكسملاتاعاعسلا ًلكقاسعضكًؽزاوجلافككيامدنع
ًقؽأعضكًؽفككتامدنعاونم . فجبةدسلاؽرؽامأ ٌجقؽلاتاهاجتِاعجمجكًلكقاسلاعضكلا
اتباثفاكؽ .

ردشمفأًنعياذهفاك ِىنأكَضرلاجراذفمعاعسلااذه ِكراونلاكؿجللاتِاخيرثأتي
ؼّتذا فإؽِإكَانترجمجراذٍتخكٌَجزمسلاٌعكمجملاجراذىنأاضيأًنعياممؿكشؾلا
شكسملاعاعسلاةدسرجػتفاضكرؾملافمكزاوجلاٌوجرجػتضرلاٌكرخ .

فاك تيِكوؽدكشرملاـلاعلاطاقنعجمجًؽىلثامتًؽابيرغعاعسلااذه دشرٌوجفمرجغ
لرذلٌطقنفمِكلرذل . ؼكماغحارتقافازرديلرذاٌوجفمزلبجبكؾيدفاك ( ذجملت
فامديرؽ ) كادجؼجثككفذازـزجفعةرابعفاكىنأامبـلاعلافأؿكقيمذلاك ٌيادبًؽعسم
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
110
فِاٍلإؽابىنأدبِىعاعسإفإؽقرمأ . فأدبِفككلاعزكتفأامك رمخلاكخنحازني ( ؿكعؾم
رلبكد ) مرتمتنزعاعسإؿكسبدبشيفاك .

ؾردأذُدنع ىجلعؽلطأمذلاًُدبلافككلاعاعسإاياقبِإكهامقادشرامفافكزليككسايزنب
ـزااقخِ (: مكركجملاٌجنككلاٌجؾلذلاعاعسإ .

ٌايذَشف دراًَ

ذضتَ اذصاو اررىًَ هُتُضشف ٍي ٌايذَشف ذتُتسا غسىتَ ٌىك ٍػ ث
اهضؼب ٍػ ذؼتبت ٌىنابنا شطس ًهػ غقبنا غًُر ٌأ جُضب ٌىنابناك
ضؼبنا . ٍف ذرىَ ل ءٍش ٌأ ذرىَ لف ٌىكهن ضكشي ٌأ درىًُنا ازه
ٍي شخكأ مخًَ ل ٌىكنا و تخافُنا مخاد غسىتًنا شطسنا ازه .
جُضب ءٍطب لذؼًب غسىتَ ٌىك ٍػ اضَأ ٌايذَشف درىًَ ثذضتَ
مصَ شي ًنإ ًنإ دىؼُن ٌىكنا صُهقتب مقاختنا أذبَ ىح ٌصاىت تهص
تطىغضًنا تُئذبنا هتناص ( ثاشزًنا ٍُب ثافاسًنا ذَاضتت تَاذبنا ٍف
دىؼتن صقاُتناب أذبت ىح ًهػأ ذص ًتص ٍي قصلتنا ًنإ ثاشزًنا
ذَذر .) . ىضَ ثاشزًنا فُط ساَضَاب اضَأ درىًُنا ازه أبُتَ شًصلا
ذؼب غي بساُتي مكشب اُػ ثاشزًنا ( ذصس ذئاتَ غي ىئلتَ ازه و
مباه .

واػ 1935 ٌاررىًَ شكنوو ٍَاطَشبنا و ٌىستشبوس ٍكَشيلا ذروأ
ٌاُفاضإ ٍَزه ٍف ، اًهسفَ ٌايذَشف ٍتُضشف ٍي اقلطَا
ٍُررىًُنا : ٍي غسىتناب ٌىكنا أذبَ غسىت لذؼًب اذر تفُخك تناص
فاقَإ هُكًَ ل مقاختنا ٌأ ترسذن اذر لاػ غسىتنا ازه شًتسُف
تَاهَ ل اي ًنإ غسىتنا ( ثاشزًنا ٍُب ثافاسًنا ةداَص ساشًتسا ) ،
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
111
تناضنا ٍف مصَ ٌا ًنإ ظسىتي لذؼًب غسىتناب ٌىكنا أذبَ يشخلا
غي غسىتنا اهب ٌصاىتَ تهصشًن تناص ٍف شبصُف ٍناقخنا صهقتنا
صهقتت ل و غسىتت ل هتباح ( ثاشزًنا ٍُب ثافاسًنا مصت تًُق ًنإ
ٍغتت ل تتباح س .

ىُظؼنا سازفَلا خَسات

ٌيرظنتارابتعاكتاظخّمفمـجظعلاراجؾنِاٌيرظنتركطت . تناكٍلكلاتاظخّملا
ٌجبلكللاـدزلافاًهكفمزذنمٌخضاك spiralnebulae دعتبت ؿجزفمفكلَضرلافع
حُاتنلاقذهؿجلختًؽادجعببهذيـلتاظخّملاقذه . ـاعًؽ 1927 جركجًكججلبلافهاكلاـاق
مرتيامجل GeorgesLemaître تِداعمؽاقتساب فامديرؽ - مرتيامجل - فكزتربكر - رككك
Friedmann-Lemaître-Robertson-Walkerequations فياتسنيآٌيرظنفماقّطنإ
ٌجنكزلخلاـدزلارقوقتٍلعءانبحتنتزاكٌماعلا spiralnebulae فمأدبدقفككلافأ راجؾنإ
" ٌجُدبةرذ " راجؾنِاباقخًِعداماذهكَ ـجظعلا BigBang. ـاعًؽ 1929 فيكدإتبثأَ
ؿباه EdwinHubble مرتميٌِيرظن ٌيرظنللمدشرؿجلدءاطعإب . فأؿباهؼستكا
ضرلاٍلإٌبزنعجارتتكدعتبتتارجملا اهدعبعمادرطبزانتتعرزبكتاهاجتِاعجمجًؽ
لافع ـزاباقخِؼرعاماذهَضر ؿباهفكناق . ًنككلاأدبملابزخ cosmological
principle اهاجتإؾلميِفككلافإؽ فككلافاؿباهجاتنتزافاكؾلذلّضؾماناكمِكّضؾم
ؿكسبعزكتي اياًت سكاؼي ٍكاس ٌىك ٍػ ٍَاتشَُآ سىصتن static
universe اياًت .

سازفَلا سىطت مصاشي

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
112
طمنـظعأرعتزمـادذتزابًنككلاراجؾنِاتازاجقٍلعاءانب I أ TypeIasupernova ك
ٌجنككلاٌيكركجملاٌجؾلذلاعاعسإتازاجق cosmicmicrowavebackgroundradiation
ٍلعفككلارمعبازخفكميَتارجمللطابترِاؿاكدتازاجقكَ ىنأ 13.7 ± 0.2 ـاعراجلم
. قذهؽؽاكت امٍلعايكقّجلدربتعيٌثّثلاتازاجقلا ادبمِجذكمنٍعدي - ـامدًز Lambda-
CDMmodel فككلاتايكتخمٌعجبطّجشؾتؼشيمذلا .

كةرارختاجردكٌجلاعٌجقاطٌؽاثكبسناجتمؿكسباءكلممفاكًُدبلافككلا فججلاعطػض .
دربتلاكعزكتلابفككلاـكقي ( ىعزكتلٌججتنك ) رمجل ركطؿاقتناٌلخرمب phasetransition
ؿاقتناانهاونكلَقدربتدنعءاملادمجتكأراذبلاؼثاكتلٌلثامم ٌجلكلاتامجزجللركط .

دعبابيرقت 10 - 35 ؿاقتنِامدؤيؾنّبةرتؽفمٌجناث ًزأكمنلفككلاعكضذٍلإمركطلا
exponentialgrowth ًنككلاعزكتلاٍعدتٌلخرمؿّذ cosmicinflation. ؼقكتدعب
امزّبؿكسبفككللٌيداملاتانككملافككتَعزكتلا ؾراكك - فككلغ quark-gluonplasma
( رظنا [ 1 )] رمتزتعزكتلابفككلارمتزيفجخًؽك ضاؾذنِابةرارخلاٌجرد . ٌجرددنع
فلادخلؼكرعمرجغؿاقتناثدخيٌَنجعمةرارخ ًنكيرابعانطشاٍعدي baryogenesis َ
اعمتانكيرابلاكتاكارككلاجامدناـتيثجخ اجتنمَتانكرتنلاكتانكتكربلاؿثمتانكيرابجاتنِ
فجبظخّملارظانتّلااناجخأ ةداضملاةداملاكةداملا . ؾلذدعباضاؾذنارثكأةرارختاجرد
فمديزمللمدؤت لكقلاحتنتًتلارظانتللةرزاكلاراكطلاتِاقتنا كءايزجؾلاًؽٌجلاخلا
تامجزجلا اجلاخًهامكٌجلكلا .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
113


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
114


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
115
؟نوكلا رد ثودحلا ملطلا فذتكود له
============================
د . ةراشب داوج

ٌمدقتملاؿكدلافجبـُاقلاسؽانتلاـضذًؽ
ؽجقختبرذاؾتلاكٌجملعلاتازاجنِاؽجقختل
تردابٌَيرسبلاريراتًؽـهلاًملعلاؽبزلا
حرشـذضأءانبب
ن
اماعفيرسعكخنؿبقابكركأ
ؼرعيٌيرزيكزلاٌجزنرؾلادكدخلاٍلعًملع
فرجزعمجمبCERN ٌيككنلاثكخبلل ( ٌجُاضؾلا
ٌجُايزجؾلاكٌجنككلاك ) ءايزجؽٌشاذك
دججستـتكرػشلاًؽٌجهانتمّلاتاُيزجلا
ـجزجلاـداشم ؽّمعلاتاُيزجلاعرزمكأتا
ًؽ
ن
اجمزرؿمعلاأدبمذلا 10 ؿكليأ 2008 ؼرعيك
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
116
ـزابLHCرجبكلافكردولاـداشملرشتذمكهكLarge
HadronColliderتعنشٌجملعٌلآـذضأكربكأربتعيك
فلادخل.
ركزجؽكربلافلعأتانجتزلاتاكنزٌيادبًؾؽ
زػجهرتجبؾاذنآباسلاًناطيربلاPeterHiggs
غركبميديإٌعماجًؽتامجزجلاءايزجؽذاتزأ
اهامزأٌجُرمرجغتامجزجدكجكبٌجضرؽ
تؽرعك
ن
اجملعىمزإتلمخًتلاكتانكزكبلا

ن
اردنتىُّمزضعباهامزكزػجهتانكزكبب
كأاوجلعركثعلاٌلاختزِ
ن
ارظناتامجزجب
تقكلاؾلذًؽ
ن
ايربتذماهدكجكتابثإ . ٌمومك
ؾلت اذاملرزؾتاونأتاُيزجلاكأتامجزجلا
ٌلتكةدامللٌنككملاتاجُزجلاٌؽاكمكتخت
اوبٌشاذ . ٍلعديزتةدملٌجضرؾلاتجقبك
مأعطتزيـلثجخطقؽؽركلاٍلعدكقعٌعبرلا
اهدكجكتابثإتاجُزجللـداشمكأتامجزجلعرزم
اذهسانلاـكيٍلإ
ن
اجلمع . ادخاماذهك
ـلعلاتاُجولاب فمفيدقعؿبقٌجبكركلاٌي
ؿبقفمزاوجلااذهعنشكأءانبٍلإفمزلا
فممذلاٌيككنلاثكخبللٌجبكركلاٌمظنملا
ؾلتٍلعركثعلاٌجناكمإانلدجتيفأىنأس
ٌجملعلاةرؾطلادعباوتيؤركتاجُزجلا
بكزاخلاؿاجمًؽتققختًتلاٌلُاولا
اجلمبـكقتًتلاٌقّمعلاتارتكجبمككلاك تار
ٌجناثلافمءزجًؽٌجبازخلاتاجلمعلا . سؾنًؽك
ؿمعيؼجكانلحرسيفأزاوجلااذهركدقمبتقكلا
قرازمًؽًضميكفككلا . ٌجمهأٍلعءاملعلازكر
ٌمجزجؿكمكتختاذاملٌؽرعمكتامجزجلاءايزجؽ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
117
ٌلتكٍلعترػشكأتربكامومٌُيزجكأ . دقك
افعٌجملعلاٌبرجتلاقذهضذمتت رارزأؼاستك
تامجزجلافمرذآعكنكٌجُرملاةداملللرذأ
دنعفككتزكفيككتلاٌيداخلاسجلكٌبكرملا
ءايزجؾلاكتاجضايرلاـلاعًؽٌجقجقخةركثؾاذ
ـكلاءايزجؽكأٌجتناككلا . قذهفأسفمك
ٌيرظناكتبثيفأءاملعللدجتتفأٌبرجتلا
لكشقلارظانتلاSupersymétrie ؿكقتًتلاك ؿكلفأ
ًؽٌجهانتمِتناككلٍتخَفككلاًؽٌُيزج
ؿقثأىنكلؿكسلاًؽاولرجظنكأؿباقمَرػشلا.
لكقلاٌؽاكدجخكتٍلإٌيرظنلاقذهكنرتك
ـكختتًتلاكفككلاًؽةدكجكملاٌيرهكجلا
ىلمعٌقيرطكقدكجكب . تاجنككلاءاملعرسابدقك
ٌَبرجتلاقذهحُاتنركوظؿبقٍتخَ ضارتؽاب
ًؽاونكمدذتزيكزػجهتانكزكبدكجكٌخش
ةداملاٌجهامضكمػبفكمدطشيـونكلـوثاخبأ
ٌبزنؿكستًتلاٌنكادلاٌقاطلاكءادكزلا 96 %
ءًسلافازنلااونعؼرعيًِتلاكفككلافم

ن
امامتاولوجيؿبرجثكلا . ؼاستكافأؿاخلاك
ؼكزفككلاًؽ
ن
اجزدنهةرظانتملاتامجزجلا
ؿاجملااذهًؽًملعلاثخبلاـاملاٍلإعؽدي
ٌعقكتمرجغلرذأتاؽاستكاٍلإؾلذاندكقيدقك
دكجكلازػلؿهاجمـاختقاك .
ن
ابابانختؽاملكؽ
انلؽلذيكًبناجبابفكجلمانلدتؾيـلعلاًؽ
ؽلذيامماوجؽشجعنًتلاٌجنككلاٌهاتملا
راطإًؽاولخؿجختزيًتلاٌمزلاىبسيام
ؿا ٌيرظنلاٍنبلاىجلإتلشكمذلالكتزم
ءايزجؾلاؿاجمًؽ
ن
اجلاخٌمُاقلاتايرظنلاك
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
118
ًؽفمكتٌلكسملاكًجكلكمزككلاكأٌجنككلا
دكأتلاٌجناكمإكتايرظنلافجبـُاقلاخرسلا

ن
ايربتذمك
ن
اجبيرجتاوجؽؽجقدتلاكاوتخشفم.
ديزيامةرابجلاٌموملاقذهؽجقختٍلعؼكع
ةرسعلاٍلع تاشاشتذِاؼلتذمفمـلاعؼِآ
ٍلإتلشكٌجنازجمبك 6 تختتعضككركيراجلم
ًؽؿازيامًملعصشذتؽّطإؿجأفمـوؽرشت
ًؽٌجهانتمّلاتامجزجلاءايزجؽكهدوملا
رػشلا . تانكيرتكنلاءايزجؽؾجمانيدادعامجؾؽ
ladynamiquephysiquedesneutrinosتاجُزجلاءايزجؽربتعتَ
ًوؽـلعللٌبزنلابرتمٌُاملاؽابزٌباثمب
ٌزؽانملاكتامامتهِابطقتزتكءاكضلابذجت
تازاجنِادجعشٍلعءًطباومدقتفكلةديدسلا
ٌجلمعلاتاقجبطتلاك . ٌيرهكجلاءايزجؾلا la
physiquefondamentaleفمؿكلاؼشنلاًؽتسعتناًتلاَ
اٌلُزلافمتخرطَفيرسعلافرقلا رثكأٌيرظنل
ٌعنقملاكٌعجانلاتاباجلافمتمدقامم
ٌقجمعةكهؾانهفأٍتخ
ن
ايربتذمٌتبثملاك
مربتذملاكمرظنلافجلقخلافجبؿشؾتتراش
اهرزجفكميِ . ؼرعتلالكزءاملعلافكمتيـلؽ
ٍلع 5 %ركثعلافمدبِكفككلاًؽةداملافمطقؽ
انكزكببؿثمتملامرخزلاحاتؾملاٍلع زػجهت
ةرشاعملاءايزجؾللًملعلاحرشلاراونجزِإك
.ٌبزنلافعثخبللؿكوجملاـاختقاؿبقؽ
ًهكًنككلافككمللٌلكوجملا 95 %َ
ن
ابيرقت
ٍلعٌلماكلاكٌماتلاةرطجزلا
ن
ِكأًػبني
اوخرسك
ن
اجلاخٌؾسكتملاٌُاملابٌزمذلا
اهرجزؾتك.
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
119
ًؽ
ن
ايرظنفككللىجلعؼراعتملاجذكمنلا
فم
ن
اعكنرسعًنثإبفككلاصذليرضاخلاتقكلا
تاكراككلاكتانكتبجللاتاجُزجلاLesleptonsetles
quarksرجزتًتلاٌيرهكجلاٌعبرلالكقلاكَ
ٌجزجطانػملاػٌجُابروكلاًهكفككلا
éléctromagnétiqueٌَؾجعضلاٌجزجطانػمكرتكلِا
ٌجبذاجلاكأٌلاقثلاةكقكgravitationnelleةكقلاك
لربكلاٌيككنلا . فككملاًهتاكراككلاؽ
فإكةدامللفلادخلؼستكملارػشلاًزازلا
فمؿمعتكؿعاؾتتاوجلإراسملاٌعبرلالكقلا
ةداملاتامجزجربعكأؿّذ . قذهتجظخدقك
عمتجملاؿبقفمعزاكلاؿكبقلابٌيرظنلا
ىنلفججُايزجؾلاٌقثكًملعلا تاجضرؽتنمضتا
تاعرزملاكتاربتذملاًؽاوتخشفمؽقختلاـت
دكجكملا
ن
امدقتؿقلاتاجُزجلاتامداشمكأ
ـداشمكأعرزمؿبقLHC.ىتانكزكبكزػجهؿقخؽ
ؿضؾبكَ
ن
اجلاخمرظنلاؿاجملاًؽفِازيام
ةرهاظرجزؾتفمءاملعلافكمتزػجهٌجضرؽ
سلاتاكنزًؽٌلاقثلاكأٌجبذاجلا فكلكتانجت
ٌلتكٍلعتامجزجلاضعبمكتختاذاملاكؽرعيـل
masseتانكتكؾلاكاولدقتؾيرذلاضعبلاكphotons
ٍلعركثعلاًعدتزيؾلذتابثإفأدجب
تامجزجلاءايزجؽفأثجخٌضرتؾملاتانكزكبلا
ٍقبتىجؽٌيرظنلاكٌبقارملاتختًبيرجتـلع
كبلاؾلتٍلعركثعلافإكٌَيرظن لكزسجلتانكز
ٍلإبكثكللاونمدبٌِيركرضٌلخرمكأةكطذ
ٌيرظنؽَ
ن
ادجقعتك
ن
اخكمطرثكأفيداجم
ًزاجقلاجذكمنلاthéoriedumodèlestandardٌخجخش
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
120
ٌقاطلاساجقمؽاطنًؽؿامعتزّلٌخلاشك
فجبركشخملاGeV500كGeV1000دخاككأTevامجؽك
ٌيرظنلادبشتؾلذلدعتي ٌلماكرجغكٌشقان .
ؿختلاولٌزؽانمتايرظنعبرأكأثّثؾانهك
زاوجدمزيفأؿمؤملافماولخمLHCفعؼسكلاب
اونجبفم
ن
اباكشرثكلا . فأ
ن
اضيأؿمؤملافمك
كأٌنكادلاٌقاطلاؿهاجمـاختقاًؽاندعازي
اونأضرتؾيكفككلاًثلثؿكستًتلاءادكزلا
فككلاعازتإفعٌلكؤزم.ءاملعسؽانتي
جذامنلاـيدقتٍلعٌجنػلاـوتلجذمبءايزجؾلا
ًزاجقلاجذكمنلافجبطبرللتاجضرؾلاك
ٌيرظنلاٍلإدنتزملاًنجتسنيلاجذكمنلاك
ساجقمبفككلاؼشيمذلاكٌَماعلاٌجبزنلا
دكدخمِؽاطنٍلعكٌلُاولاٌقاطلا . لرابتيك
اءاملعلاضعب فعٌؾلتذمتاركشتـيدقتبـكجل
ًهكدخاكلافككلاسجلكٌيزاكتملافاككلا
ؼكراذازًتاجؽكزلاـلاعلااوخرتقاٌيرظن
ؿبقراكؽأتانبفمتزجلاونأدعبامجؽفجبتك
رجغٌوجفمٌبكتكمكةزهاج
ن
ارزىلتلزرأ
فججمكلاعجقكتبٌمكلعمLesUmmittesفكؽرعيكَ
انُاكـونأبـوزؾنأ رسبلافكوبسيءاضؾلافمت
انمرثكأفكركطتمدجعببكككفماكمدق
ن
امامت
ؼلأفكرسعكٌزمذبانتاراضخفمـدقأـوتراضخك
ـومدقتفمتاتؾلاضعبانلاكبرزكٌَنز
ٌلكوجملاؿُازرلابكلزأربعًجكلكنكتلا
ضرلاًؽءاملعلاٍلإؿشتًتلاكَردشملا.
ًطًؽؿازيامءًسؿكٍقبيك فكلكَؿكوجملا
امامكيٌقجقخلاٍلإؿشكتلافمسأجنفأبجيِ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
121
ربشكءاكذبثخبلابرارمتزِالكزانجلعامك.
ًنعتًِتلابراجتلاقذهؿثمتمهازدقك
ؽجقختبَمداعلافازنّل
ن
اُجساوثاخبأ
ٌجنازنلاتمدذٌجلمعكٌجملعتاؽاستكا
رتكجبمككلاكؿاكجلاؼتاولاكتجنرتنِاك
رسلا اذهٌؾلكتناككؿكمخملاكًبتكملاًش
تزكاجتدقزاوجلا 3َ9 دعازيؼكزككركيراجلم
صشذتكٌيروجملاكٌجبطلاثكخبلاـدقتًؽ
ًنكرداولاجّعلاhadronthérapieروقيفأفكميمذلا
اوؾشقبٌجناطرزلاـاركلافمرجثكلا
فكبراكلاتانكيإكأتانكتكربب . ًؽرمتزجزك
اكزأربغ ةداضملاةداملاكٌزكململاةداملار
ٌقاطلاكٌزكململاٌقاطلاكءادكزلاةداملاك
ـكجنلافككترزءاركفككتدقًتلاٌنكادلا
تارجملاك . اذوبابكركأسؽانتؼكزؾلذبك
ثكخبللٌجكيرملاةداجقلاًملعلازاجنلا
ةركطتملاكٌلجقثلااججكلكنكتلاكٌجملعلا
اونمٌزازخلاك
ن
ادج تاذلاب . تقكلاركرمعمك
تاخلطشمديدرتكعامزٍلعسانلاداتعيؼكز
ؿجبقفمـزّطلاٌباثمبفلاًهـجهاؾمك
تانكتبجللاكتانكجلػلاكتانكجملا
تانكرتكلِاكتانكزكبلاكتانكتركبلاكLes:
muons,gluons,leptons,protons,bozons,électrons,ـجهاؾمًهاملثم
ؿثمتاخلطشمك ٌجُاضؽتابكرمكتارُاطكريراكش
تاهكيدجؽكتارتكجبمكككتجنرتناكتاراجزك
ـزّطككدبتًتلارلاتامنجزكتانكيزؾلتك
كأٍطزكلافكرقلاًؽفكسجعيسانلٌبزنلاب
ٌيداعًهامنجبٌجُادبلافكزاملاؿُابق
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
122
ـكجلاانلٌبزنلابٌؽكلأمك


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
123
ءاـــوزوغلا اــنتاـــوح يف ظــونوكلا


يذلا ؾسإملا ًعامتجلا انعقاو لاح دحأ ىلع ىفخٌ ل كانه متنأ كلذكو انه نحن نلا هشٌعن
ًقلخلا هٌف عمتجٌ عقاو ،ناكم لك ًف نورخلاو عم نٌناوقلا هٌف ضقانتت و ًقلخأللا عم
ةبٌرؼ ىرخأ ءاٌشأ هٌف ثدحت امك ،رهاوظلا نود طقف اهرعشتسن ملأ رعشتسن املثم اهارن نأ
هارن نأ نود ضرملا . اننأ نم مؼرلابو لباسولا لكب هعم ملقؤتنو هلبقتن نحنف هقٌطن ل انسفنأ دجن
ةنكمملا . شٌعن انحبصأ دقل ةفباز ةٌعامتجا ةلاح . نأ عٌطتسٌ ل انم دحاولاف رملا لصو امهمو
رخلا نودب شٌعٌ هل ةجاح لف لإو هعم كاكتحلا نودبو دحأ ل ةمث نمو ،تاٌجهنملاو ئدابملل
ىلع ردقٌ ةٌرحلل حٌحصلا موهفملاب ذخأ اذإ ام ةلاح ًف لإ ةقلطم ةٌرح عمتجملا لخاد شٌعلا
يذلا عمتجملا دوٌق نم ل ةزٌرؽلا دوٌق نم صلختلا وه .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
124
ًلاحلا عضولا نأ هٌف كش ل اممو يذلا انركفل ًلاحلا عضولا ةروص سكعت ةآرم وه انملاعل
صأ اهببس دوعٌ ىضوفب ابوشم حب ةٌداحأ جهانم ىلع اهبانب ًف دمتعا ةدباس ةدساف راكفأ ىلإ
وأ بصعتملا ًملعلاك ةفلتخم لمع نادٌم دوجو نم مؼرلاب ؾاجلا ًفسلفلا وأ ؾرطتملا ًنٌدلا
ؾانصلا نٌب كرتشم دحاو ةدحاو ةٌاؼ دوجوو لقعلا ًه ةدحاو لمع ةادأ ،نهذلا وه ةثلثلا
نص لك ىعسٌ ىلإ ؾ ناسنلا ةمدخ ًهو ةصاخلا هتقٌرطب اهقٌقحت . ةدسافلا راكفلا هذه نإ
ًتلا ةدباسلا مأ لجاع ةلاحم ل طقسٌس اهءانبو ًشلتلاو راحدنلا اهلآم هل تءاسأو ملاعلا تمسق
اذه اهللخ ضرعتٌ تاظحل هراٌهنا قبست شوشؽملا ءانبلا نأ ىلإ ةفاضلاب اذه ، لجآ ىلإ رٌخلا
و تازه تازهلا نأ لعلو ،اهل ببسملا ؾرظلا دتشا املك ةدٌدش نوكت تاراسكنا اهٌلإ تضرعت ًتلا
ضرعتتس امم رٌثكب نوهأ نلا اهٌلإ ضرعتت ًتلاو اقباس ةٌناسنلا ًف ترمتسا اذإ اقحل هٌلإ
تٌبلا دٌٌشت لامكتسا ةٌلمع ًف بٌلاسلا سفن عابتإ يركفلا .

نوكلا لصأ ظفرطم
ا ًخأ ارٌثك كٌنعٌ عمست وأ أرقت نأ ناسنل هبٌكرتو هلصأ ،نوكلا نع ابٌش ... انأ هارأ ؾٌك كٌلإف
يرظن ةهجو نم .
نوكلا ربتعٌ نمض دجاوتٌ ثدحم امنإو ًلزأ سٌل ،ءازجلا نم كسامتم لك يرشبلا لقعلل ةبسنلاب
لاجم هل رقتفٌ ًتلا ةٌدبلا ًه اهتفرعم نكمملا ةدٌحولا هتزٌم ،ةٌاهن لو هل دح ل حوتفم ا نوكلا
ءاضفلا لك ًف دتمم ،مدعلا ضٌقن ،دوجولا وه حوتفملا لاجملا اذهو ،هٌف امو ل هنودبو ًباهنللا
هنم ًه امنإ هٌف ًه ًتلا تادوجوملا لك نأو دوجوم يأ دوجو نكمٌ هٌلإو .
ًلزلا دوجولا تاذ نإ ( ا ) طاقسإب لإ متٌ ل ؾصولا نل ؾصولل ةلباق رٌؼ ءًشلا هٌبشت وأ
وه ام بسحو ،لباسلا صخشلا ىدل ؾولؤمو ؾورعم رخآ ءًشب هفصو دارملا نأ ؾورعم
ىرحلاب وأ اهلٌخت انٌلع بعصٌ اهسمل وأ اهتٌإر انل قبسٌ مل ًتلا ءاٌشلا ةفاضإ اهنع ثدحتلا
ًف دوجوم وه ام لك نٌب نل تارذلا نم هلك ملاع ًف شٌعن اننأ ىلإ كرتشم مساق دجوٌ نوكلا
رذلا وه دٌحو و ةاونلا ملاــع وه انـملاــع نأ ًنعٌ اـمم ة نع هٌف انل زٌمتت ءاٌشلاو ،نورتكٌللا
اهتابٌكرت ؾلتخاب ضعبلا اهضعب . ملاع امأ تناك ول ةطاسبب هنل تارذ هٌف سٌلف يدبلا دوجولا
اٌناف ناكل ءاٌشلا هذه لثم هٌف ( ىنفت تارذلا نل ) ولا ىلع ةوقلا كلمٌ ءانفلا لبقٌ ل امو دوج
ل هتوق تماد ام امباد ءًش لك نوكلا ًف ناك املو ،دملا دودحم نامز وأ ددحم ناكم ًف رصحنت
دقلف ىنفٌو تومٌ تاذ نع لقتسم نكٌ مل هروهظو ءادتبا هدوجول نوكٌ نأ كلذ ىلع بترت
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
125
مبادلا دوجولا هٌف ىقبٌسو هنم ءاج لب ا وه يذلا . ثمملا هتاذ نمو هتؤشن تقلطنا هتبٌشمبو ةل
ءًش لك ءاج دوجولل . تاذلا هذهب دٌدش طابترا هل ءاٌشلا رهوج نأ هٌف كش ل اممو ًلاتلابو
وهف ،ةروبسلا ةدام بشخلا نع لوقن املثم ،نوكلا ةدام وه رهوجلا اذه نوكٌ نٌب لصولا ةلص
عنصل هتاذ نم ا اهرخس ًتلا ةلٌسولا هنأ ىنعمب عونصملاو عناصلا و ،هنم وه ماد ام نوكلا ل
نكمٌ ةدام ل تسٌل نل ا ةدام رهوجلا نأ لوقن نأ حصٌ ًنعأ امنإو ،اهروصت يرشبلا لقعلل
لك ءارو نماكلا ةٌببسلا ةلسلسلا لصأ انه رهوجلاب ا ةوقب موعدمو ةدوجوملا ءاٌشلا .
دب ل ماظن ىلع رٌسٌ نأ ىلع ربجم نوكلا نإ ،كلذل اعبتو هناوأ لبق ثدحٌ هٌف ءًش لو هنم نإف
ةجٌتن لإ وه امنإ هٌف ثدحٌ ام لك نوناقلا ماظن تحت اهلك لمعت ةقسنم دجو ةفلتخم نٌناوقل ةٌلآ
قلاخلا هعضو يذلا ماعلا ةلهو لوأ ذنم . هٌفكٌف ءًش ا نم كلذ ؾلكٌ ل اننوك لثم نوك عنصلو
ماد ام ءاشٌ نأ اهلك نٌناوقلا عبنم وه . رعم ىلإ يرشبلا لقعلا لصوت نأ لصح ولو لك ةف
ًتلا نٌناوقلا نم تلصو امهمف لامكلا تؽلب دق ةٌرشبلا ةفرعملا نأ ًنعٌ ل كلذف نوكلا مكحت
تاٌوتسم ةٌدبأ عم ةنراقملاب همجح لمهملا رٌؽصلا نوكلا لاجم زواجتت نلف تعسوت امهمو ةٌلاع
ا لاجم .
قبس امكو ةقٌقد ةفرعم هنم ءزجلا ةفرعم ىلإ لكك نوكلا ةفرعم جاتحتو ركذ نم هٌف ام لك نٌبف ه
لابج ،تازاؼ،تاطٌحم ،تاباؼ ،بكاوك ،رامقأ ،سمش ،تاوامس كرتشم مساق دجوٌ ،تاناوٌحو
ءاملع لوقع رٌحٌ اهزؽل لاز ل ًتلا ةرذلا وه دٌحو ةٌوونلا ءاٌزٌفلا . ةفرعم ىلإ لصوتن مل نإو
ًف ماظن رؽصأ بٌكرتل ةٌساسلا ةقلعلا ةفرعم ىلإ ادبأ لصوتن نلف نوكلا هٌف ماظن ربكأ نوناق .

ثودحلا رصطلا ءاملر رظن يف نوكلا

مدـقأ كلفلا ملـع ربتعٌ وهو هروطـت و نوكـلا ةٌادـب ةلؤسـم همه ،خٌراتلا اهفرـع ًتلا مولـعلا
يذلا رملا تافاقثلا لك ربعو روصعلا رم ىلع ةفسلفلا و ةعٌبطلا ءاملـع لاب لؽش ام ارٌثك .
لعلو ةلحرملا زٌمٌ ام لواحت جذامن ةرٌخلا دوقعلا للخ تحرط دق هنأ اهتاقباس نع ةنهارلا
جذامنلا هذه زربا لعلو ،ةٌباٌزٌف اهنع لاقٌ تاٌرظن ىلع كلذ ًف ةدمتعم نوكلل خٌرؤتلا تقولا ًف
اببس ناك يذلا مٌظعلا راجفنلا جذومن ءاملعلا نٌب ةٌبعش اهرثكأو نهارلا نوكلا دولول .

لا كنلب ةبقح للخف عٌمج تطلتخا ،ةلصافلا ةدملا ربتعت ًت ةلمعتسملا ةٌلاحلا ةٌباٌزٌفلا رٌداقملا
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
126
ًلاحلا اهانعم اهنادقف دح ىلإ ءاضفلا ًف . مث نم جذامن ىلإ تمسقناو ىوقلا هذه تدحوت
نأ امك ةٌلاحلا ىوقلا تنوكتف تابذاجتلا كراوكلا اهعم تدلوو تمسقنا ةٌلولا ةرٌؽصلا قباقدلا
نلاو نوتوربلاو تعمجتف نورتوٌ ،موٌثٌللاو موٌلهلاو موٌروتودلاو نٌجوردٌهلا جتنتل ةرٌخلا هذه
ًتلا تانورتكللاو ةرذلا ًهو ةدٌاحم ةٌبابرهك ةٌنب لكشتل ةاونلا عم تعمجت ةرح تناك . اذكه
ةؤشن تأدب مخضت لصحف ءاضفلا طقن لك ًف رشتنا يذلا راجفنلا نم اقلطنا ءاملعلا دنع نوكلا
لباه تمتو نوكلا داعبأ تافعاضم . رورم دعب ءوضلا رشتناف ،ةفافش ةداملا تحبصأ ةؤجفو 300
موجنلاو تارجملا ترهظ مث زجاح نودب ناكم لك ًف ةنس ؾلآ .
عاعشلاو ةداملا نإ ةدام ًف نٌتعمتجم قٌحسلا ًضاملا ًف اتناك اٌلاح نوكلا نلكشت ناتللا
ًف ةٌلوأ ةٌنوك ب مث ،ءاضفلا نم ادج رٌؽص ءزج ءاضفلا ًف ةداملا تددمت ام رٌجفت ةطساو
ةٌلمع ًف تلخدو وٌزٌف - دجوٌ ًتلا ةؤٌهلا ىلع نوكلا دلٌم ىلإ نمزلا عم تدأ ةدقعم ةٌباٌمٌك
اهٌلع موٌلا . ةسناجتم ةٌادبلا ًف تناك ًتلا ةداملا نوك ىلإ ءاملعلا بسح تارجملا روهظ عجرٌو
تناك تارذلا نوك ىلإ اهببس دوعٌ تارٌؽتل تضرعت باسح ىلع اناكم لمت قباس تقو ًف ناكم
تنوكتف ةرارحلا سفن اهل دعت مل امك ةسناجتم رٌؼ حبصت ةداملا هذه لعج امم ،رخآ ًفو تاطلجلا
بذجت داوملا هذه تأدب داتعملا نع لٌلق ةفاثكلا دادزت ثٌح نكاملا هذه اهب ةطٌحملا ةداملا اهٌلإ
ركلا هذه لخادو جلثلا ةرك هبشٌ ام ةثدحم تأدب ،ةرجملا يأ ة ثٌح اهسفن لٌحت ةرهاظلا سفن
ةٌبذاجلا رٌثؤت تحت ةمظتنم رٌؼ ةفصب ةداملا تفثاكت تعفترا اهلضفبو بكاوكلاو موجنلا تنوكو
ةٌوونلا ىوقلا تررحتو تاجردلا نٌٌلم ةرارحلا نوكلا لكشت ةٌادب ًف رود اهل نكٌ مل ًتلا
رثكأ ىرخأ تنوكت تارذلا جمد مت امدعبو ؾاثك نٌجسكولاو نوبركلاك ة . تماق رملا رخآ ًفو
ةطلجلا هذه عٌمجتو طلخب ةٌبذاجلا نٌب لصاحلا ؾلتخلا نأ لإ ،نوكلا تاٌنب ؾلتخم ةنوكم
لسلستلا لوح طقف رودٌ ءاملعلا تاٌلمعلا هذهل ًنمزلا .
ؾثاكت نع تجتن اهنأ ءاملعلا لوقٌف ،سمشلا روهظ صخٌ امٌفو ًف ةقٌقد تابٌزجو تازاؼ
و تقلطنا ةجردل ةرارحلا نم ردق ربكأ ىلع ذوحتستو مٌدس طس ةٌوونلا تلعافتلا اهدنع
ةرارحلا هذه ىلع ًقبت ًتلا ةٌرارحلا . ترهظ دقف ضرلا امأ ةتسو رٌٌلم ةعبرأ نع دٌزٌ ام ذنم
ةنس نوٌلم ةبام . لك عم اهتؤشن نأ ءاملعلا عجرٌو ؾثاكتل ةجٌتن تناك ًسمشلا ماظنلا بكاوك
ةداملا . ةجرد تناك امدعب ظحلٌ اذكهو ةرارحلا اهنادقفب اٌجٌردت دربت اهنأ ةعفترم اهترارح
نٌوكتلا ةرتف ءانثأ ةعمجتملا ًلخادلا اهطاشن يذؽت ًتلا ( ىلع حبافصلا ةكرح ،لزلز ،نٌكارب
حطس ضرلا .....).
لكشت ،ةزكرتم تاقبط ةدع نم ةنوكم ضرلا نأ تاساردلا ضعب دٌفتو ًجراخلا ةقبطلا اهنم ة
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
127
ىمست ةٌناث ةقبط دجوت ةرشابم ةرشقلا هذه تحتو ةٌضرلا ةرشقلا ىطسولا ةقبطلا ( ءادرلا ) ،
ةاونلا دجوت زكرملا ًفو . ةرشقلا هنوكتف يرخصلا ؾلؽلا امأ ةقبطلا نم يولعلا ءزجلاو ةٌضرلا
ىطسولا . ةاونلا نوكتب ضرلا تلكشت ،ءاملعلا بسحف ةلٌقثلا رصانعلا ةرجهب ( دٌدح , ًن لك )..
اهزكرم وحن . رصانع نم نوكت دقف ءادرلا امأ ةرشق كلذ دعب تنوكت مث ،تاكٌلٌسلاب ةٌنؼ ةٌفاط
قوف هب ةهٌبش روخصو تلزابلا نم ةقٌقر اٌحطس درب نأ دعب ءادرلا .

ؤشن يوجلا ؾلؽلا نأ ءاملعلا دنع هٌف كش ل اممو ثدحٌ امك ءادرلا نم زاؽلا جورخ نع
ءانثأ تاراهصلل ىوتسم ىلع ةٌناكربلا تاعافدنلا ربكأ . ىلع يوتحٌ يوجلا ؾلؽلا نكٌ ملو
دٌسك وأ ًناث ىلع يوتحٌ ناك لب نٌجسكوأ راخبو كاٌنوملاو نٌجوردٌهلاو ناتٌملاو نوبركلا
ءاملا . ءانثأ رٌخلا اذه ؾثاكت دقو ىلولا تاطٌحملا لصأ وهو ضرلا دٌربت . دعٌف رمقلا امأ
قف هنكل ضرلا قٌقش لك د هترارح .
ةلؤسم حرشب ةقلعتملا اهب ملسملا تامولعملا نم ءاملعلا ةلٌصح ًه هذه دعت ًتلاو تاٌادبلا
نوكلا رهاوظو رهاظم تارٌسفت هٌلع ًنبنت يذلا ساسلا .
نإ ىقبت امك نوكلا ًف ةرم لول ىوقلا ترهظ ؾٌك حرشٌ ل ءاملعلا همدختسا يذلا للدتسلا
ل ةضماؼ هٌف رهوجلا ةلؤسم ؾٌك اضٌأ ؾرعن لو ةٌلولا قباقدلا ةٌهام هبسح ؾرعن تدلوت
ًتلا ماسجلا عم عمجتت نأ لبق ةرح شٌعت تانورتكٌللا تناك نٌأ لو تانوتوربلا وه امو تدلوت
هنع اوثدحت يذلا رٌجفتلا ببس .
ةٌبذاجلا هذه نوكت اذام ،ًخأ كبرب و اهرٌثؤت تحت ةمظتنم رٌؼ ةفصب ةداملا تفثاكت ًتلا ًتلا
ةرارحلا تعفترا اهلضفب ةنوكم تاطلجلا تعمجتو ةٌوونلا ىوقلا تررحتو تاجردلا نٌٌلم
تاٌنب ؾلتخم ؟نوكلا
ربتعت تاٌادبلا ةلؤسم حرش ًف ءاملعلا هذختا يذلا موهفملاب ةٌبذاجلا نإ اهٌلع نوقلعٌ ةعامش امإ
ءًش لك ىلع ارداق اهلإ امإو روملا ةقٌقحل مهلهج .
هنإ اطاخ روصت ًف ةبارؼ لو ،همٌهافم بعوتسٌ نأ قطنملاب لقعلا ىلع بعصٌ ءاملعلا هعضو
ةمدختسملا ةلٌسولا ًه ساوحلا تماد ام كلذ . ام كاردل هساوحب أدب مدقلا ذنم ناسنلاف ،هلوح
ملاعلا نع ةٌقٌقح ةروص يأ هٌطعت نأ عٌطتست ل ساوحلا نأ هل تبث ام ناعرس نكل اصوصخ
تامولعملا نأ كردأ امل اهنأ نمزلا نم ةرتفل نظو ،اهتطساوب هنع اهعمج ًتلا نكت مل ،ةٌقٌقح
همادختسل دٌرجتلا ىلع لقعلا زكرو ثحبلا رمتسا كلذ مؼرو ماهوأ ىوس ًف ةلٌسو وأ ةٌناكمإك
راعش تحت ةٌناسنلا ةفرعملا ءانب : ملعتن ؤطخلا نم باوصلا .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
128

هٌف قلاخلا عادبإ و نوكلا اذه ىرنل طقف
ً
لٌلق ؾقنل

ًنوكلا ءاضفلاب ىسمٌ يذلا اذه ام رظنلل ،،
هل ؾرعن ل يذلا حٌسفلا ءاضفلا ًف نإ ،هباوجأ ًف ةحباسلا موجنلا نم نٌٌلملا نٌٌلم
ً
ادودح
نم ربكأ موجنلا هذه ضعبو نم لقثأ ًه ًتلا ىرع
ّ
شلاك ،اهنٌٌلمو تارملا ؾلآب سمشلا
اهرونو ،ةرم نٌرشعب سمشلا سمشلا رون ؾعض سمشلا نم ىوقأ لٌهسو ،ةرم نٌسمخب
ةرم ةبامسمخو نٌفلؤب .

لوقٌو نوٌكلفلا : نكمٌ ل
ً
امجن ـ نٌٌلب ةّ دع ىلع دٌزت ًتلا ـ بكاوكلاو موجنلا هذه نم نإ هتٌإر
ةزهجلاو رهاجملاب لإ ىرُ ٌ لو ،ةد ّ رجملا نٌعلاب . هب ّ سحت نأ نكمٌ لو هارت نأ نود ةزهجلا .
ًف حبست اهلك هذه برتقٌ نأ لامتحا يأ دجوٌ لو ،ضماؽلا كلفلا رخآ مجنل ًسٌطانؽم لاجم
رخآ بكوكب مدطصٌو .

رخآو مجن لك نٌب دعابتلا اذه عمو هتارٌثؤتو هراثآ ًف قس
ّ
تٌ ثٌحب ؛هناكم ًف مجن لك عضُ و دقف
موجنلا رباس عم رٌسو نوكلا ءانب ًف اهب ةطونملا اهتّ مهم اهعٌمج يدإتو ،بكاوكلاو هتكرح .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
129

اذهل
ً
ل
َ
ثَ م تاقلع نم اهنٌب امو ضرلاو رمقلاو سمشلا ذخؤنلو ناك يذلا ،قٌقدلا مكحملا رٌدقتلا
ضرلا ىلع ةٌناسنلا ةاٌحلا ُ روهظ هراثآ نم موٌلا ىلإ اهرارمتساو .يرجت سمشلاو ّ رقتسمل ...

ةاٌحلا لعجل حلصت ًتلا موجنلا ؾلآ نٌب ةدٌحولا ًه سمشلا هذه نإ رلا ىلع نإو ،ةنكمم ض
اهد ْ عُ ب ةجردو اهتعشأ ةعٌبطو اهترارح ةجردو اهتفاثكو اهمجح ىلع انتاٌح ماٌقل مزل كلذ لك ؛انع
ضرلا وه يذلا انبكوك .

ةم
ّ
لعلا لوقٌ ( أ . نوبروم ك :) لك ًف ةرم اهروحم لوح ةٌضرلا ةركلا رودت ( 24 ) وأ ،ةعاس
ؾلأ وحن لدعمب ت اهنأ ضرفا نلاو ،ةعاسلا ًف لٌم ةعاسلا ًف طقف لٌم ةبام لدعمب رود .
َ
مِلو
؟ل سمش قرحت دق ةلاحلا هذه ًفف ؛تارم رشع نلا وه امم لوطأ انلٌلو انراهن نوكٌ ذبدنع
ًف ٍ تبن لك دّ مجتٌ دق لٌللا ًفو ،راهن لك ًف انتاتابن ةراحلا ؾٌصلا ضرلا .

اهحطس ةرارح ةجرد ػلبت ـ ةاٌح لك ردصم ًه ًتلا ـ سمشلا نإ ( 12000 ) ،تٌاهنراف ةجرد
هذـه ان ّ دمت نأ ًفكٌ يذلا ّ دحلا ىلإ اهنع ةدٌعب ةٌضرلا انتركو ل ،ًفاكلا ءؾدلاب ةلباـهلا رانلا
ناكو ،بٌجع لكشب ةتباث ةفاسملا كلتو ،هنم رثكؤب ثٌحب ة
ّ
لقلا نم نٌنسلا نٌٌلم للخ اهرٌؽت
امك ةاٌحلا رارمتسا نكمأ اهانفرع .

ةرارحلا ةجرد نأ ولو ةجرد نٌسمخ لدعمب تداز دق ةٌضرلا ةركلا ىلع لك نإف ؛ةدحاو ةنس ًف
وأ
ً
اقرح ناسنلا هعم تومٌو تومٌ ٍ تبن
ً
ادم مجت .

لدعمب سمشلا لوح رودت ةٌضرلا ةركلاو ( 18 ) ولو ،ةٌناثلا ًف
ً
لٌم ناك اهنارود لدعم نأ ( 6 )
وأ لاٌمأ ( 40 ) وأ سمشلا نع اند ْ عُ ب نإف ةٌناثلا ًف
ً
لٌم ُ ق عون هعم عنتمٌ ثٌحب نوكٌ اهنم انب ْ ر
انتاٌح .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
130

ًف ؾلتخت ملعن امك موجنلاو روحم ناكل ان َ سمش ناك ول
ً
ا ّ دح ةماخضلا نم ػلبٌ اهدحاو ،مجحلا

ً
لخاد ةٌضرلا ةركلا لاٌملا نٌٌلم ةفاسمل هحطس ًف .

رٌثكو ،اهعاعشإ زارط ًف ؾلتخت كلذك موجنلاو نم ؾورعم عون لك تٌمُ ٌ اهتعشأ نم عاونأ
همجحو عاعشلا اذه ةفاثك حوارتتو ،ةاٌحلا هنم رثكأ وه امو انسمش عاعشإ نم لقأ وه ام نٌب
ةرم ؾلآ ةرشع .

انسمش نأ ولو ؾصنلا رادقمب هتداز اه
ّ
نأ ولو ،اندّ مجت ا
ّ
نكل طقف ًلاحلا اهعاعشإ ؾصن تطعأ
دٌعب نمز نم
ً
ادامر انحبصل ( 1 ).

لاصلا ًه انسمش نأ دجن كلذ نمو نم انتاٌحل ةح ةاٌحلا هذهل ةحلاصلا رٌؼ سومشلا نٌٌلم نٌب .* رمقلا لزانم :


ةفاسم انع رمقلا دعبٌو ( 240000 ) ر
ّ
كذٌو ،لٌم دوجوب
ً
افٌطل
ً
ارٌكذت نٌترم ثدحٌ يذلا م دملا
دق طٌحملاب ثدحٌ يذلا م دملاو ،رمقلا ضرلا ةرشق نإ لب ،نكاملا ضعب ًف
ً
امدق نٌتس ىلإ عفترٌ
جراخلا وحن نٌترم ًنحنت ،
ً
امظتنم ءًش لك انل ودبٌو ،رمقلا ةٌبذاج ببسب تاصوب ةّ دع ةفاسم
ل اننأ ةجردل ضرلا ةرشق ًنحنتو ،مادقأ ةّ دع اهلك طٌحملا ةحاسم عفرت ًتلا ةلباهلا ةوقلا كردن
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
131
ةٌاؽلل ةبلص انل ودبت ًتلا .

ةتس ىوس هنع دعبٌ ل رٌؽص رمق ،رمق هل خٌرملاو ؾلآ انع دعبٌ انرمق ناك ولو ،لاٌملا نم
( 50000 ) ةفاسملا نم
ً
لدب
ً
لثم لٌم نم ػلبٌ ناك ّ دملا نإف ،
ً
لعف اهنع اهب دعبٌ ًتلا ةعساشلا
عٌمج نأ ثٌحب ةوقلا ،قفدتم ءامب موٌلا ًف نٌترم رَ مؽ
ُ
ت تناك ءاملا بوسنم تحت ًتلا ًضارلا
هتوقب حٌزٌ ر ةلاحلا هذه ًفو ،اهسفن
َ
لابجلا قامعلا نم تعفترا دق ةراق نلا دجوت ل تناك امب
ًف يذلا م دملا ناكو ،بارطضلا اذه نم مطحتت ةٌضرلا ةركلا تناكو ،ةمزللا ةعرسلاب ءاوهلا
موٌ لك رٌصاعأ ثدحُ ٌ .

هسفن
ً
لباس رسنبس لاق : ًتلا ةوقلا ًه ام ،انتلضع ًف رثإت ًتلا ةوقلا ًهأ ؟اهإاقب م
ّ
تحتٌ
رعشت ًتلاو
ّ
لك ؟انساوح اهب ! لب روصلا ءارو ةرقتسملا ةلوهجملا ةقلطملا ةوقلا كلت ًه
مدع عم نحنو ،تادهاشملاو ،رٌؽتت نلو رٌؽتت مل ،ةٌدبأ اهنأ نم دكؤتن اننإف ،اهكردن نأ انناكمإ
،لباز ءًش لكو للعلا ةلع ًهو ،نٌدبلا دبأ ةٌقابف ًه امأ ( 1 ).

ا لاق - ىلاعت - : {
ُ
ّ
ا ِ ذ
ّ
لا ِ ه
ِ
رْ م
َ
ؤ
ِ
ب ِ هٌِف ُ ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
لا َ ي
ِ
ر ْ ج
َ
تِل َ ر ْ حَ ب
ْ
لا
ُ
م
ُ
ك
َ
ل َ ر
ّ
خَ س ي
ْ
م
ُ
ك
ّ
ل َ ع
َ
ل َ و ِ هِل ْ ض
َ
ف نِ م او
ُ
ؽ
َ
تْ ب
َ
تِل َ و
َ نوُ ر
ُ
ك
ْ
ش
َ
ت ( 12 ) ا ّ م م
ُ
ك
َ
ل َ ر
ّ
خَ س َ و ٍ تاَ ٌل َ كِل
َ
ذ ًِف ّ نإ ُ ه
ْ
نّ م ا ً عٌِ م َ ج ِ ضْ ر
َ
لا ًِف ا َ م َ و ِ تا َ وَ مّ سلا ًِف
ٍ
م ْ و
َ
ق
ّ
ل
َ نوُ ر
ّ
ك
َ
ف
َ
تَ ٌ } [ ًثاجلا ة : 12 - 13 .] لاقو - ىلاعت - : { ِ ضْ ر
َ
لا ًِف َ و َ نٌِنِقوُ م
ْ
ل
ّ
ل ٌ تاَ ٌآ ( 20 )
ْ
م
ُ
ك ِ س
ُ
فن
َ
أ ًِف َ و
َ نوُ ر ِ صْ ب
ُ
ت ل
َ
ف
َ
أ } [ تاٌراذلا : 20 - 21].

ىمسٌ ام اندجول ًفارؽج باتك يأ ًف ةطٌرخ لك ىلإ انرظن ول و ىلامشلا دمجتملا بطقلاـب
حلا ؾارطأ ضعب بذاجتن
ً
اذإ اولاعتف ًبونجلا ؾرعتنلو ثٌد امهرارسأ ضعب ىلع ..

؟ نٌبطقلا ىف ةرارحلا ضافخنا ببس وه ام
دنع هلبام نوكت و ىباوتسلا طخلا ىلع هٌدومع نوكت سمشلا هعشا نٌبطقلا


؟ ىبونجلا و ىلامشلا بطقلا ةرارح ةجرد مك

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
132
افٌص 10 تاجرد ..... ءاتش 40 رفصلا تحت
ىبونجلا بطقلا هرارح هجرد اما ءاتشلا ىف ىهف 70 80 90 رفصلا تحت !! تحت افٌص و
رطملا ءام هٌف لوحتٌ و اضٌا رفصلا هدش ىلع دعاسٌ و ضرلا ىلا لزنٌ نا لبق دٌلج ىلا
نل و ضرلا حطس نع هعافترا هتدورب هبفاد هٌبام تاراٌت هلصت ل و ءام سٌل و سباٌ هتحت
هٌلا .
هدٌدشلا هدوربلا ببسبو , هب سٌل ىبونجلا بطقلاف بلاعثلا و هببدلا لثم هٌرب تاناوٌح ل و تابن
و بابذلا و اضٌا بونجلاب ومٌكسا دجوٌ ل و دٌحولا نكاسلا وهف قٌرطبلا رباط لا لباٌلا
و سمشلا هعشا عم ىطعت و ءام تارولب ىلا لوحتٌ و هراخب دمجتٌ هٌف ناسنلا سفنت اذا ساوقا
هرٌؽص حزق سوق
كانه راهنلا و لٌللا
زكرم ىف و بطقلا 6 و راهن رهشا 6 وا راهنلا لقٌ بطقلا زكرم نع تدعتبا املك و لٌل رهشا
ىلا لصت ىتح اٌجٌردت لٌللا بطقلا هٌادب , راهنلا وا لٌللا نوكٌف 24 اذكهو هعاس ..


نٌبطقلا بباجع


ىلع نم نلجر ملكت ول هنا بطقلا بباجع نم دعب 800 مهنؤك حوضوب امهملك عمست كناف رتم
وجب كرا
مخضتٌ و هعرسب لقتنب توصلاف هصاصر توص هناك توصلا كل لصٌف لثم كعبصاب تعقرط ولف
جلثلاب مطترٌ ىذلا سؤفلا توص و هلبنق هناك !
هرارحلا تضفخنا املك و هقٌقحلا نم رثكا بٌرق دٌعبلا لبجلا ىرت و حوضوب رثكا ىرت
ؾ ءاوهلا ىلع سكعنت روصلا ناف ءىفاد ءاوه هقبط ترم اذا و هروص ىرت و هرٌبك ناوٌحلا
ىهلملاب هدوجوملا اٌارملاك هكحضم
هرابع وهف ىبطقلا قفشلا اما رفصا و رمحا نٌنول تاذ ءامسلا ىف هٌبوض مزحل تاكرحت نع


؟ نٌبطقلا ؾلتخٌ مٌف
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
133

نم رثكا نوكٌ ىلامشلا طٌحملا 80 % نم و هسباٌ هتحتف ىبونجلا طٌحملا اما بطقلا هحاسم
طٌحم سٌل , تحتف اهمسا هراق ه ب ضرلا نع هعفترم ىه و اكٌتكرتنا 2700 مكارت ببسب رتم
دجوٌ و نٌنسلا رم ىلع جولثلا عافتراب لبج اهب 6000 نسنو لبج همسا رتم .


هسٌاٌلا اما اٌفاندنكسا و اٌرٌبٌس و اكسلا ىف ىهف ىلامشلا طٌحملا ىف

دٌلجلا رت ببسب هرمتسم هروصبرٌؽتٌ طٌحملا قوف دوجوملا هٌلع ىحطسلا دٌدجلا دٌلجلا مكا
ققشتٌف هتحت ىتلا ضرلا ببسب طوؽضم وهف ضرلا ىلع عقٌ ىذلا دٌلجلا اماءاملا ىف صوؽٌ و
و ىلا لصت هقبط تنوكت نٌنسلا نٌٌلم رادم ىلع 3000 رتم !! ىف بوذٌ ل دٌلجلا اذه و ؾٌصلا
قمع ىلع بذعلا ءاملا و ىمطلا تحت هدجت و 20 ىللا 50 رتم
اما لف لابجلا راهنلا نوكتت هنم و تاردحنملا دٌلج وه بوذٌ ىذلا طقف بوذت , دٌلجلا نم راهنا
ىف هعرسب كرحتت ءاتشلا 66 هعٌرس هٌفٌصلا راهنلا ىلا موٌلا ىف رتم ناٌرجلا


؟ ىبونجلا نم ةدورب لقأ ىلامشلا بطقلا اذامل

ىتنلطلا طٌحملا نم همداقلا هبفادلا هاٌملا تاراٌت ببسب صاصتما ببسب و هرارحل طٌحملا ءام
ءاتشلا هرتف ىف هسباٌلل اهنم بهتل اهنٌزخت و ؾٌصلا
وفط بسن ءاملا تحت و قوف دٌلجلا لابج

و بذعلا ءاملا نم نٌٌواستم نٌمجح انرضحا اذا نم ؾخا بذعلا نزو نوكٌسف ادمجت و حلاملا
حلاملا
ىواسٌ حلاملا نوكٌف 80 و مارج ىواسٌ بذعلا 70 مارج ىواستم ىلصلا نزولا نا مؼر

ىواسٌ بذعلا ءاملا نا ىا 8/7 حلاملا ءاملا نم
جلثلا لبج نم رهظٌ ام ىه هبسنلا سفن و ! 7 و ءاملا قوف 8 ءاملا تحت ! لبج تٌار ول ىنعٌ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
134
هعافترا حباس 200 ءاملا تحت نوكٌس رتم 1400 رتم ! ( كناتٌات ) ىلا لابجلا هذه كرحتت و
و ىتنلطلا طٌحملا ىلع هروطخ لكشت نفسلا


؟ نٌبطقلا ءام باذ ول اذام
عفترٌ ىلا هسباٌلا ىف هاٌملا بوسنم 145 حٌرلا عاطقنا ببسب ضرلا وج هرارح عفترت و رتم
لامشلا نم هدرابلا

عمجتلا اذه داور ًتبحأ .. ةرظن اوقلت نأ نودوتأ ةٌضرلا مكترك ىلع !!!

ّ نأ وظحل :
قورشل ًهو ىلولا ةروصلا بونج وه ضرلا نم لـثاملا ءزجلاو ضرلا ودبتو ةٌضرلا ةركلا
ةٌبرعلا ةرٌزجلا اهٌف :
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
135

تارزوكلا


جًُ ،سٔهُٟج ّٞؿُ٘ج َػٓ حٜٗحؼُٔ ٢ك ٝىرض ،ح٘ػ جىؼذ حٜطظقلٓ ْض ٢طُج ّحٓؾلج ٍػًأ ٖٓ ٢ٛ
ٖٓ صٓ٤ُٝ ّٞؿُِ٘ ٚذحٗٓ حٜٗأ ع٤ق ،زٍٓ ٍٝأ حٜكحٗطًئ ْض حٓى٘ػ ّٞؿٗ حٛٝىوطػج َػٓ زٍ٤رً ٌوحٛٓ
سؼٓل ٝىرضٝ زٍ٤رً سؾٌىذٝ جىؾ زى٤ؼذ ّحٓؾلج يِض صٗحً جيئ ٕأ ٖ٤رض سْجٌىُج ىؼذٝ حوقلٝ ،شجٍؿُٔج
يِض ٕأ ٞٛ ُـُِج جًُٜ ٍن٥ج ءُؿُجٝ ،ءُٟٞج ٖٓ سِتحٛٝ جىؾ سٔهٞ س٤ٌٔذ ٍَْض حٜٗأ دؿ٤ك ْؿً٘
س٤ٌِلُج ٍ٤٣حؼُٔحذ جىؾ ْؿكُج زٍ٤ـٚ ّحٓؾلج ( ّحظٗ ْؿكذ حر٣ٍوض ١وك ٢ُٓٔٗج حٗ ) سو٣ٍطُجٝ ،
ىذل ءحٟلُج ٖٓ زٍ٤ـُٛج سوطُ٘ٔج ًٙٛ َػٓ ٖٓ سهحطُِ سٔهُٟج شح٤ٌُٔج ًٙٛ َػٓ ى٤ُٞطُ زى٤قُٞج
ءجوْٞ خٞوغ ٢ٛ شجٌٌَُٞج ٕأذ ىوطؼ٣ جًُٜٝ ،وْٞلج دوػُج ٢ك ١وٓض ٢طُج زوحُٔج ٖٓ ٢ضأض حٜٗجٝ
س٤طلُج شجٍؿُٔج ًٍُٓ ٢ك غوض سهلٔػ .

ج شجٍؿُٔج حٌٛىٛٓ سهح٠ٝ ءٞٞ ٖػ زٌحرػ ٢ٛٝ ،س٣ٍٗرُج ٖ٤ٗجٞوُِ سٟهح٘طٓ ٘جٞن حُٜ شجٌٌَُٞ
وحؼذأ ٖٓ وْٞج دوغ ٖٓ سؿطُ٘ٔج س٤ذيحؿُج زٞه درٓذ ،س٣ًٍُٓ سطوٗ ٠ُئ ِٞوط٣ ع٤ق سِتحُٜج زى٤ؼرُج
سو٤كْ . َ٣ىرُج شح٣ٍظُ٘ج ،سًٍطُٗٔج شجٍؿُٔج ٖ٤٣لٓ سهحطُ ةكحٌُٔج عحؼٖلحذ شجٌٌَُٞج فٍؼضٝ ز
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
136
فًوض ٢ٌُ ١وك ،وْٞج دوػُ ٢ٞجٍطكئ فطْ ٖٓ َوط٘ض ٢طُج شحث٣ُؿُِ شحوكىض حٜٗج ٍٜطلض ٍٟنلج
ٝٓحـُج سهحطُج ٌىٛٓ ٍ٤ٓلطُ ٢ُحػ عٌحٓطذ .

جًٛٝ ،ٍطوُج ٢ك ٕحط٤تٞٞ ٕحطْ٘ ٝج سْ٘ ٢ُجٞق َػٔ٣ ،ح٤رٓٗ ٍ٤ـٚ ٚٗأذ ىوطؼ٣ شجٌٌَُٞج ْؿق
ٖٓ ٌجًَٞ ١ج ٕحؼُٔ ٕل ٕٛىٓ 10 ٠ُئ 1,000 عػأ زٍٓ س٤ٌٔذ عؼرضٝ ،س٤ؼ٤ر٠ زٍؿٓ ١أ ٖٓ ّ
عحؼٖلج ٖٓ ٍٟنأ ٍحٌٖأٝ ٞ٣وجٌ شحؾٞٓٝ س٤ؿٓل٘رُج مٞك سؼٖأٝ س٤٘٤ْ سؼٖأً سهحطُج ٖٓ سٔهٞ
٢ٓ٤٠ح٘ـٌٍُٜٓٝج .

ٙكلُحذ ٌُٖ س٣وحػ ّٞؿٗ َػٓ ٝىرض ٌُٞٛج ٢ك ،ٌُٕٞج ٢ك خٍؿلج ّحٓؾلج ٌٕٞض ىه شجٌٌَُٞجٝ
عًلج ّحٓؾلج ٌٕٞض حٔذٌٝ جىؾ سث٤ٟٓ حٛجٍٗ فجٍ٠ج ٠ِػ حٜٗأذ ٍٞو٣ ٝؼرُجٝ سكٍٝؼُٔج جىؼذ ٌ
٢ٔؿُ٘ج ٚرٖ ْٓؿُجٝ ،ٌُٕٞج ( QSO ) ٢ٔؿُ٘ج ٚرٖ ٌىٛٓ حٓج ،ّحؼُج ٠ُٔٓٔج ٝج فِطُٛٔج ٞٛ
( QSS ) َذحه ١ٞ٣وجٌ عحؼٖئ ُٚ ١ًُج شجٌٌَُٞج ٠ُئ ٍ٤ٗ٣ ٜٞك ١ٞ٣وجٍُج ٢ٔؿُ٘ج ٚرٖ ٌىٛٓ ٝأ ،
قٌُِٗ .

ٍج ًٙٛ َػُٔ لٞروٓ جٍ٤ٓلض ٕٞ٤ٌِلُج ٟىُ ّ٤ُ ى٣ىؼُج حٍٛٓل٣ ،زىُٞطُٔج سهحطُجٝ زٞوُِ سِتحُٜج شح٤ًٔ
َتحٛ وْٞج دوغ ٢ك ىػحٛطُٔج َحـُج ٖٓ ِٚٚأ ٕحً حٔذٌ ١ًٍُُٔج سهحطُج ٌىٛٓ ٕأذ ٖ٤ػقحرُج ٖٓ
خٍٜ٣ ٕأ ءُِٟٞ ٠طق فٔٓضل ٢طُج سٔ٤ظؼُج س٤ذًؿُج زٞوُج ًٙٛ َػٔذ حٔؿٗ ْطكض سؿ٤طٗ ٞٛ ١ًُجٝ .

ع ـح٣ُٗاذ ٍٜظض س٤تٍُٔج شجٌٌَُٞج ٌُٕٞج غْٞض ٍ٤غأض ٖٓ ٞٛ ١ًُجٝ ءجٍٔكُج سؼٖلج ٞكٗ جىؾ ٢ُج
ٌٜلج ٖ٤ذٝ شجٌٌَُٞج يِض ٖ٤ذ . شجٌٌَُٞج يِض ٕأ سؿ٤طُ٘ج ٕاك ،َذحٛ ٕٞٗحه غٓ حٜؿٓىٗ حٓى٘ػٝ
ٍٛجٞظُج ًَ ٖٓ َؼؿ٣ شجٌٌَُٞج سهح٠ ؽضحٗ ٕاك ،سكحُٓٔج يِض ٖٓ سظٞكِٓ ٌٕٞض ٢ٌُٝ ،جىؾ زى٤ؼذ
حٓ زٍؿٓ ٢ك سكٍٝؼُٔج س٤ٌِلُج حكٍٞٗذُٞٓج َػٓ ح٤رٓٗ َؾلج زٍ٤ٛه ظجىقلج ءح٘ػطْأذ ،ٚكحض ةٖ
سطْٞطُٔج شجٍؿُٔج شحثٓ ٚؿط٘ض حٓ ١ٞطٓٓ ٍوحؼ٣ سهح٠ شجٌٌَُٞج ٌىٛض ىوك ،حٓحؿ سؼٖأ ٌحؿلٗئٝ
سؼٔطؿٓ ( ّٖٔ ٕٞ٤ِ٣ٍض ١ٝحٓٓ ءُٟٞج ؽضحٗ .)
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
137
ءادودلا بوػثلا

Image Credit
NASA
ٕاك سٓحؼُج س٤رُٓ٘ج س٣ٍظُ٘ج دٓقٝ ،ْ٤وطٓٓ ٌَٗذ ءُٟٞج ٚ٤ك ٍ٤ٓ٣ ١ًُج ءحٟلُج ِٞوض س٤ذيحؿُج
٠ُئ ءحٟلُج ِٞو٣ ٚٗاك وْٞلج دوػُج حٓأ ،س٤ذيحؿُج ٍ٤غأض صكض فٍك٘٣ٝ ٍغأط٣ ءُٟٞج ٕأ ٢٘ؼ٣ حٔٓ
ٖٓ شلكلج ْ٤ٓؾ ٝأ سؾٞٓ ١ل ٌٖٔ٣ لٝ ،ٚط٤ذيحؾ َؼلذ ٚرٗحؿذ ٍٔ٣ ١ًُج ءُٟٞج ٙطٔ٣ ٚٗج ىق
ًٍُ ،وْٞأ ٝىر٤ك ٍٙ٤غأض سوط٘ٓ ى
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
138

ظىكُج نكأ ( حٜ٘ٓ شلكلج ءُِٟٞ ٌٖٔ٣ ل ٢طُج ٕحٌُٔجٝ ٕحُُٓج ٖٓ سوط٘ٓ وٝىق ) ٍٞق سوط٘ٓ ٞٛ
شلكلج غ٤ططٓ٣ل ءُٟٞج ٕج سؾٌىُ س٤تحٜٗل حٜ٤ك س٤ذيحؿُج زٞه فرٛض ع٤ق س٤ذيحؾ ًٍُٓ ٝأ سطوٗ
دوػُج َنجو ٠ُئ دكٓ٣ َذ ٌُٕٞج ؼٌحن ٠ُئ حٜ٘ٓ . وْٞلج دوػُج ٖٓ ءُؾ ٍرطؼ٣ٝ . شأ جيئ ٕأ يُ ف٣
ظىكُج نكأ ٖٓ ٍٔض ٠طٓ فٍؼض ٕأ يُ َ٤كطُٓٔج ٖٓ ٌٕٞ٤ْ ،وْٞج دوغ ٢ك ١وٓض ( ّ٤ُ ٜٞك
ُِِٞٔٔج ءُؿُحذ .)

دوػُج ًٍُٓ ٕاك س٤رُٓ٘ج س٣ٍظُ٘ حور٠ٝ ،حٟ٣أ ُِِٞٔٔج ء٢ُٗحذ ّ٤ُ دوػُج دِه يًًُٝ ( ٞٛٝ
سكحػٌُج ٢ك س٤تحٜٗلج سطوٗ ) ٢تحٜٗلُج ٢تحٟلُج ُُٖٓج ِٞوض سطوٗ ٞٛ . جًٛ س٤ذيحؿُج زٞه ٕأ ٢٘ؼ٣
جًٛ ٢ك ٠ٞوُٓج ٍٙ٤ٛٓ ٌٕٞ٤ْ ء٢ٖ ًَٝ ،وْٞلج دوػُج ًٍُٓ ٢ك ٢تحٜٗل ٌَٗذ س٣ٞه صكرٚأ ىه
دوػُج ًٍُٓ ٠ُئ ٍٓلج س٣حٜٗ ٢ك َٛطْٝ ،ءُٟٞج يُي ٢ك حٔذ ظىكُج نكأذ ٍٓ جيئ دوػُج ( ع٤ق
سهحػٌُج ٖٓ س٤تحٜٗلُج سطوُ٘ج ) قذ مُٓ ىه ٌٕٞ٣ ىه ٚٗاك ِٚٛض ٕأ َرهٝ ، ،زوحكُج س٤ذيحؿُج زٞه َػ
س٤ذيحؿُج يِض َؼلذ مُٔطض فْٞ حٜٓلٗ شجًٌُج ٠طق .

وْٞلج دوػُج ٌٕٞض

٢ٛ ٢طُج ،سؾٍكُج سِطٌُج حٜ٤ِػ نِط٣ ،سٔ٤ظػ سِطً ٝيٝ ،حٖ٘ٓٔ ٖٓ ٍ٤ػٌذ ٍػًأٝ َتحٛ ْؿٗ َ٤هض
وْٞلج دوػُج ٌٕٞض ٢ك حررْ ٌٕٞطُ س٤كحً سؾٌىُ زٍ٤رً . ٍج جًٛ ٢ٔك٣ ١ًُج درُٓج ٞٛ حٔك ٖٓ ْؿٗ
ٍ ٚٓلٗ َنجو ٌح٤ٜٗلج ١ شلػحلطُج ءجٍؾ ٖٓ جىؾ ٢ُحػ ١ـٞ ىح٘ٛ ٕأذ خجٞؿُج ٕئ ؟وْٞأ دوغ فرٚ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
139
ْؿُ٘ج َنجو س٣ُٝٞ٘ج . ل حٛى٘ػ س٣ُٝٞ٘ج شلػحلطُج يِض ًٟـ٣ ١ًُجٝ وٞهُٞج جًٛ يِٜطٓ٣ حٓى٘ػٝ
ٌح٤ٜٗلج ٢ك ْؿُ٘ج أىر٣ حٛى٘ػٝ ،يُي ىؼذ ٚٓلٗ ْػى٣ ٕأ ملٔؼُج ْؿُ٘ج جًٛ غ٤ططٓ٣ ٚٓلٗ ٠ِػ
اجوْٞج حروغ لٌٗٓ .

ٖٓ ٚٗج سو٤وكُج ٢ك ٌُٖٝ ،ْؿٗ ٌح٤ٜٗج سؿ٤طٗ وْٞأ دوغ ٌَٗضٝ ٌٞطض غذحطٗ ٕأ ّحٔطٛلحذ ٍ٣ىؿُج ٖٓ
صذحغ ٢ؾٌحن غؾٍٓ ٖٓ دوػُج َ٤ٌٗطُ س٤تحُٜ٘ج شجٞطهُج سرهجٍٓ ٍحكُٔج . ٞٛ ٢ؾٌحهُج غؾٍُٔجٝ
٢ٌِلُج ىٍُٚج َػٓ ،ى٤ؼذ ٖٓ َ٤ٌٗطُج زىٛحٗٓ ٌٖٔ٣ ع٤ق ٕحٌٓ ٌٜلج ٠ِػ ٖٓ . ٚٗئ سكحٞلحذ
دوػُج َنجو ْٓؾ ١أ ٠ٞوْ ٍٟٗ ٕأ َ٤كطٓٓ . ُٚٞنو َره سظكُِ صرػ٣ ْٓؿُج ٕأ ٍٞوُج ٢٘ؼ٣ لٝ
دهجٍُٔج ٍظٗ ٢ك جًٛ ْٓؿُج ٕحؼُٔ ٢ك شٞلن ٚرقحٛ٣ دوػُج ٢ك ْٓؾ ٠ٞوْ ٕاك ،دوػُج ٠ُئ
ظىكُِ . حذ وْٞأ ٌٕٞ٤ْ دوػُج سكحق ٠ُئ ْٓؿُج َٛ٣ حٓى٘ػٝ ٚٓلٗ صهُٞج ٢ك َٓحٌُ . ٍ٤غأّطُج جًٛ
وْٞلج دوػُج خٍه سِتحُٜج س٤ذيحؿُج ٚررْٝ ٢ذًؿُج ؽٛٞطُج ٠ٔٓ٣ .

وْٞلج دوػُج زٌجٍق سؾٌوٝ ّحؿقأ

ؽً٘ٞٛ زٌجٍق سؾٌىذ ٠ٔٓض حٓ ٕل زٌجٍكُج سؾٌو ع٤ق ٖٓ وٍذلج ٢ٛ ٍرًلج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٌٕٞض
نِطُٔج ٍلُٛج مٞك سؾٌو ٖ٤٣لرُحذ ِحوض . ـ ىٖلج ٌّؼُج ٠ِػٝ ءجوُٞٓج خٞوػُج ٢ٛ زٌجٌ
ٕٞ٤ِٓ ٖٓ ى٣ُض زٌجٍق شحؾٌوٝ سِطٌُج ٖٓ ّجٍؿ ٕٞ٤ِ٣ٍض ٖٓ َهأ حُٜ ٢طُجٝ زٍ٤ـُٛج ٝج س٣ٍٜؿُٔج
٠ٖلطض ٠طق شحؾٌىُج ٖٓ شحٗٞ٤ِ٣ٍطُج ٠ُئ سؾٌو .

سِطً حُٜ ٢طُج س٤ٌُٔج ءجوُٞٓج خٞوػُج 0.00001 ١ٝحٓ٣ ْؿقٝ ّجٍؿ 10 ³³ شحؾٌوٝ شجٍطٔ٤طْ٘
ٝحٓض ٍْٛ٤هرض زٌجٍق ١ 10 ³² ٌُٕٞج ٢ك زٌجٍق ىٖلج سِٔطكُٔج ّحٓؾلج يِض ٖٓ َؼؿ٣ ،سؾٌو . جًٛ
شىؾٝ جيئ .

ءجوُٞٓج خٞوػُج ٍٞق زٍ٤ػٓ ءح٤ٖأ

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
140
يْأٌ زٍنإٓ ٍٟض فٞٓك ،وْٞأ دوغ ٖٓ ٢كحً ٌىوذ د٣ٍه ٌٕٞطُ صٌ٘ٔض جيئ ! ١ًُج ٍ٤غأّطُج جًٛ
وْٞلج دوػُج ٍٞق زوحكُج س٤ذيحؿُج ٚررْٝ ،ٖ٣حطٗ٘٣ئ سوِق ٢ْٔ . عٝ وْٞلج دوػُج ٖٓ خٍطوض حٓىٗ
فْٞٝ ءحٟلُج ٍلن ٍكحٓ٣ فْٞ يْأٌ زٍنإٓ ٖٓ ؼٍه٣ ٙجٍض ١ًُجٝ ءُٟٞج ٕاك ٖ٤ؼٓ ىؼذ ى٘ػٝ
ي٘٤ػ ٠ُئ َنى٣ فٞٓك س٤ذيحؿُج َؼلذ جٍ٤ػً َ٤ٔ٣ ٝأ ٢٘ك٘٣ .

ءجوُٞٓج خٞوػُج وٞؾٝ سُوأ

حً٘ٗٞ ٢ك ءجوْٞ خٞوغ وٞؾٝ ٟىٓ حٓ ى٣ىكطُ ّىهطٓض مٍطُج ٖٓ ى٣ىؼُج ىح٘ٛ . ٢ٛ ٠ُٝلج سو٣ٍطُج
ْؿكُج ٢ك جىؾ ٍ٤ـٚٝ سِطٌُج ٖٓ ٍ٤رً ٌىه شجي حً٘ٗٞ ٢ك ّحٓؾأ ٖػ عكرٗ ٕأ . ٕأ حٌ٘ٔ٣ يًُُ ٍحػًٔ
٢ك وْٞج دوغ ىح٘ٛ ٕأ ٠ِػ ٍٖٛرٗ M 87 ،حٖ٘ٓٔ ٖٓ زٍٓ ٕٞ٤ِذ سغلغ ٖٓ ٍػًج ُٕ٣ ء٢ُٗج جًٛ
٢ُٓٔٗج ح٘ٓحظٗ ْؿق ٟىؼط٣ ل ْؿق ٝي ٌُٚ٘ .

ظ وٞؾٝ ى٤ًأطُ ٍٟنأ سو٣ٍ٠ ٕأ ع٤ق ،ءح٤ٖلج شحػٍٓٓ ٝأ شلؿؼٓ ٖػ عكرُج ٢ٛٝ وْٞأ ده
خٍطو٣ ةٖ ١ئ َ٤ؿؼض ٢ك ْٛحٓ٣ ٍحؿُٔج جًٛ ٕاك ،َتحُٜج س٤ذيحؿُج َوق ٝأ ٍحؿُٔج جًٛ وْٞلج دوػُِ
٢ك ٍِذٝو ٍ٤غأض ن٣ٍ٠ ٖػ عقل٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ء٢ُٗ غ٣ٍٓطُج ٝأ َ٤ؿؼطُجٝ ،سِتحٛ شحػٍْ ٠ُئ ٚ٘ٓ
ءُٟٞج سقجَئ .
ُّج خٞوػُج عجٞٗأ ءجوٝ

َطٌذ ٌٞططضٝ ٌٕٞطض ٕأ ٌٖٔ٣ ءجوُٞٓج خٞوػُج ٕاك ْؿكُج غٓ س٤ٌٓػ سرٓ٘ذ ى٣ُض س٤ذيحؿُج ٕأ ع٤ق
ٝؼذ ىح٘ٛٝ ،وْٞأ دوغ فرٛطْ س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ ١ـٟض ٢طُجٝ زوحُٔج ٖٓ س٤ًٔ ١أك ،سلِطهٓ
ٍ شحل٤٘ٛطُج ح٤ؼ٤ر٠ خٞوػُج ٌَٗض .

سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
141
سِطٌُج ٖٓ ٖ٤٣لرُج شجٍٗػٝ فلآ شحثٓ ٖ٤ذ ٌىوض سِطً شجي خٞوغ ٢ٛ سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج
سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٌَٗطُ مٍ٠ زىػ ىح٘ٛٝ ،س٤ُٓٔٗج زوح٣َ ن٣ٍ٠ ٖػ دوػُج ٞٔٗ حٜ٘ٓ
ٍ٤غأطذٝ زٍٖحرٓ ظىق سهلٔؼُج خٞوػُج ٌَٗض ٌٕٞ٣ ىهٝ ،ُٚٞق ٖٓ ١٤كُٔج ٖٓ حٜركٓ٣ ٢طُج زوحُٔج
ْ٤ظؼُج ٌحؿلٗلج ٖٓ ٠ُٝلج سِقٍُٔج ٢كٝ ٌُٕٞج س٣جىذ ى٘ػ ٢ؾٌحهُج ١ـُٟج . ى٣ُُِٔ ح٘ٛ ١ـٞئ

سِطٌُج سطْٞطُٔج ءجوُٞٓج خٞوػُج

س٤ٔؿُ٘ج خٞوػُج ٖٓ ٍرًأ سِطً شجي خٞوغ ٢ٛ ( ُّٔٗج سِطً ٖٓ شجٍٗػ ) خٞوػُج ٖٓ ٍ٤ػٌذ َهأٝ
سهلٔؼُج ءجوُٞٓج ( ُّٔٗج سِطً ٖ٤٣لٓ سؼٟذ .)

،س٤ٔؿُ٘جٝ سهلٔؼُج ٖ٣ٍنلج ٖ٤ػُٞ٘ج غٓ سٌٗحوٓ سِ٤ِه عُٞ٘ج جًٛ وٞؾٝ سُوأٝ ٌَٗض س٤ل٤ً ٕأ حًٔ
ىه ٌٕٞض ٕل جىؾ سِتحٛ خٞوػُج يِض ٕأ ءحِٔؼُج ١ٍ٣ س٤قحٗ ٖٔك ، حكٞجٝ ّ٤ُ ٍجَحٓ خٞوػُج يِض
ىقجٝ ْؿٗ ٌح٤ٜٗاذ صٌِٗض ( س٤ٔؿُ٘ج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٌَٗض ٍ٤ٓلض جًٛٝ ) ٕاك ٍٟنلج س٤قحُ٘ج ٖٓٝ ،
ٝ س٤ُحؼُج سكحػٌُج َػٓ س٤ْحوُج فٍٝظُج ٠ُئ ٍوطلض خٞوػُج يِض سث٤ذ ًُجٍٓ ٢ك سظقلُٔج سػٍُٓج
،ٖ٤ُحٔطقاذ ٌَٗطُج مٍ٠ جٍٝٓك ىه ءحِٔؼُج ٌُٖٝ ،سهلٔؼُج خٞوػُج َ٤ٌٗض ٠ُئ ١وإض ٢طُج شجٍؿُٔج
عحؼٖلج سطْجٞذ ٍٟنأ س٠ٞـٟٓ ّحٓؾأ غٓ س٤ٔؿُ٘ج ءجوُٞٓج خٞوػُج ؼحٓىٗئ ٞٛ ٠ُٝلج سو٣ٍطُج
ٕ شحؼٔؿض غٓ سِتحٛ ّٞؿُ٘ ّجىطٚئ ٞٛ س٤ٗحػُج سو٣ٍطُجٝ ،٢ذًؿُج جًٛ ؽتحطٗ ٌح٤ٜٗئٝ سل٤ػً س٤ٔؾ
١ْٞطٓ وْٞأ دوغ ٠ُئ لٞكطٓ ّجىطٚلج .

ٍرٔكٞٗ ٢ك 2004 ٚ٤ِػ نِ٠ئ ١ْٞطٓ وْٞأ دوغ فحٗطًئ ْض GCIRS 13E فحٗطًلج ٞٛٝ ،
ْؿُ٘ج ٖٓ س٤تٞٞ شجْٞ٘ ظلغ ىؼذ ٠ِػ ٌٙجىٓ غو٣ٝ ،سٗحرطُج خٌو ح٘ضٍؿٓ ٢ك عُٞ٘ج جًٛ َػُٔ ٍٝلج
Sagittarius A ج ِٚطً َٛ٣ٝ ، ٢ُجٞق دوػُ 1,300 ،ّٞؿٗ سؼرْ ٖٓ غٔؿض ٖٔٞ س٤ٖٓٔ سِطً
ىح٘ٛ ٕأ لئ ،زٍؿُٔج ًٍُٓ ٖٓ خًؾ َؼلذ يٌلض ١ًُجٝ َتحٛ ٢ٔؿٗ غٔؿض ح٣حوذ ٚٗأ َٔطكُٔج ٖٓ ١ًُج
زٍؿُٔج ًٍُٓ ٖٓ خٍوُحذ ٍلكُج يِض َػٓ وٞؾٝ ٢ك جٌٌٖٞ ىه ءحِٔؼُج ٝؼذ .

ٍ٣ح٘٣ ٢كٝ 2006 ٞ٣آ سؼٓحؾ ٢ك ٖ٤٤ٌِلُج ٖٓ ن٣ٍك ِٖػأ ٌٕٞ٣ ٕأ فٍٖٓ ٞٛٝ ى٣ىؾ فحٗطًئ ٖػ ج
ٚ٤ِػ نِ٠ج سِطٌُج ١ْٞطٓ وْٞأ دوغ M82 X-1 خًؿ٣ٝ ٍٔقأ ملٔػ ٍٔقأ ْؿٗ ُٚٞق ٌٝى٣ٝ ،
ٚ٤ُئ ٚضح٣ٞطكٓ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
142

ءحِٔؼُج ءجٌأ قِطهضٝ حقٞطلٓ سطْٞطُٔج ءجوُٞٓج خٞوػُِ ٢و٤وكُج وٞؾُٞج ٍٞق ٔحوُ٘ج ٍجَحٓٝ
ُٚٞق .

س٤ٔؿُ٘ج ءجوُٞٓج خٞوػُج

يٗض ٢طُج ٢ٛٝ َتحٛ ْؿٗ ٌح٤ٜٗاذ صُ ( 3 س٤ُٓٔٗج َطٌُج ٖٓ ٍػًأ ٝأ ) ٍٙٔػ س٣حٜٗ ٢ك . س٤ِٔؼُج ًٙٛٝ
َهلج ٠ِػ حٜطِطً ٌٕٞ٣ ٍلكُج يِض َػٓ ،حٓحؿ عحؼٖ ٌحؿلٗاً ٝأ حكٍٞٗذْٞ ٌحؿلٗاً عقلض 1.44 سِطً
سِطٌذ ٞٛ عُٞ٘ج جًُٜ فٍٝؼٓ دوغ ٍرًأٝ ، س٤ٖٓٔ 14 س٤ٖٓٔ سِطً .

سو٤هىُج ءجوُٞٓج خٞوػُج

ْٓضٝ ٌُْج حٌ٤ٗحٌ٤ٓ شجٍ٤غأض دؼِض جىؾ ٍ٤ـٚ وْٞأ دوغ ٞٛٝ ،س٤ٌُٓٞٔج ءجوُٞٓج خٞوػُج حٟ٣أ ٟ
ٍٙ٤ٓلض ٢ك ْٜٓ ٌٝو .

وٞؾٝ س٣ٍظٗ فحٗطًل س٤ُحػ سؾٌىذ حْحٓقٝ ى٣ىؾ ٢تحٟك خٌٞٓ٤ِض مل٠ل ءحِٔؼُج ُٜؿ٣ ح٤ُحقٝ
ٕأ ءحِٔؼُج ٍٞو٣ٝ ،٢ُٓٔٗج ح٘ٓحظٗ ٖٔٞ ٌٕٞض ىه ٢طُج سو٤هىُج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٕأ ٌٖٔ٣ يُي
شىؾجٞض جيئ س٤رُٓ٘ج س٣ٍظٗ ّكح٘ض ٢طُجٝ س٤ذيحؿُِ ّٓحهُج ىؼرُج وٞؾٝ ٍٜطلض زى٣ىؾ س٣ٍظٗ ٍرطه٣
سو٤وكُج ٢ك سو٤هىُج خٞوػُج يِض .

ٌٜلج ٠ِػ ءجوْٞ خٞوغ ن٤ِهض

ٍلن زًٌُج ْ٤طكض سو٣ٍ٠ ٍحٔؼطْاذ ،ءجوْٞ خٞوغ نِن ٠ِػ ٌٕٝوحه ٌٕٞٗٞ٤ْ ْٜٗأ ءحِٔؼُج ىوطؼ٣
ٌٕٞ٤ْ ١ُٝٞ٘ج عكرُِ ٢ذٌٝٝلج ًٍُُٔج ٢ك زوحُٔج عٍٓٓ ٕأ جٝىوطؼ٣ٝ ،سٓوحوُج شجْٞ٘ ّٔهُج
شحٗٞضٍٝرُجٝ شحٗٞضٍٝرُج فًو٣ فْٞ عٍُٓٔج جًٛٝ ،س٤ٗحغ ًَ ىقجٝ وْٞأ دوغ نِن ٠ِػ جٌوحه
حُٟٔج ً٘ٓ ٍٟض ُْ سهحطُج سكحػً ٖٓٝ زٌجٍكُج ٖٓ د٤ٌٛ ٌىه نِهض ٢طُج س٤كحٌُج زٞوُحذ ح٣ْٞ زو
ٍ٤رٌُج ٌحؿلٗلج ىؼذ ٢ٗجٞػُج ٖٓ ٢ُٝلج ٖ٤٣لرُج . ى٣ىؼُج ٖ٣ٌٞطُ س٤كحً ٌٕٞض ٕأ دؿ٣ سؿضحُ٘ج سهحطُج
ْؿكُج جًٜذ خٞوػُج يِض َػٓٝ ،شحٗٞضٍٝرُج ٖٓ شحثٓ سؼٟذ سِطٌذ جىؾ زٍ٤ـُٛج خٞوػُج ٖٓ فْٞ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
143
وْٞلج دوػُج ٕاك ،جىؾ ةطذ ٍهرضٝ سل٤ؼٞ زءحٞاذ عؼر٣ ١وحؼُج وْٞلج دوػُج حٔ٘٤رك ،جٌٞك ٍهرطض
١ٍٜؿُٔج ( ٢ُجٞق 1,000 ٕٞضٍٝرُج سِطً زٍٓ ) ٢ُجٞق ٢ك ٢ٜط٘٣ يُي ىؼذٝ ٍٜظ٣ فْٞ 10
– 27
ٖٓ
س٤ٗحغ ٞٗحُ٘ج ٖٓ ٕٞ٤ِذ ٠ِػ ٕٞ٤ِذ يُيٝ س٤ٗحػُج .

حؿلٗئ سطْجٞذ ْٛوٞؾٝ ٖػ قٌُٗج ْط٤ْٝ ءجوُٞٓج خٞوػُجٝ ،يً٘ٞٛ عحؼٖئ ٖػ ْٜضٞٓ شجٌ
حٜتٞٞ ٕج ٢ك ءجوُٞٓج خٞوػُج سؼْٔ ٖٓ ْؿٍُج ٠ِؼك ،قِطهٓ ٞكٗ ٠ِػ حٛوٞؾٝ ٍٜظ٣ س٣ٍٜؿُٔج
حُٔ ظحؼرٗئٝ ْٜضٞٓ ٖٓ َؼؿض ٢طُج ٌُْج ي٤ٗحٌ٤ٓ شح٣ٍظٗ غٓٝ ٚٗأ لئ ،حٜ٘ٓ خٍُٜٝج غ٤ططٓ٣ ل
ًٛٝ ،ٍْٛهرض ٢ك درُٓج ٞٛ ١ًُج يً٘ٞٛ عحؼٖاذ ٠ٔٓ٣ دوػُج ٍ٤هرض ى٘ػ ىطٗ٣ عحؼٖلج ج
ٚؼٓ َٓحؼطُج س٤ل٤ًٝ دوػُج شحٌٗٞٓ ؼحط٘طْئ ءحِٔؼُِ ف٤ط٣ حٔٓ ،ٖٚحٌٔٗئٝ .

ىه يً٘ٞٛ عحؼٖئ ٕأ ٍٞق ٍ٤رً ُـُ ىح٘ٛ ٕأ ًٕٞ ،يً٘ٞٛ عحؼٖئ ٢ك ءحِٔؼُج عكذ درْ غؾٍ٣ٝ
ٍج ٝأ ،س٣جىرُج ٢ك وْٞلج دوػُج صٌِٖ ٢طُج شحث٣ُؿُج ٍٞق شحِٓٞؼٓ س٣أ ٠ِػ ١ٞطك٣ ٚ٤ك صطوْ ٢ض
حوقل . ُْ ٕأ َٔطكُٔج ٖٓ ٢طُجٝ ٍٟنأ س٤ْحْأ ٙتحٛنٝ ،ٕح٤ًٝ ،س٘كٖ حٜ٣ىُ ٕحً شحث٣ُؿُج يِض
وْٞلج دوػُج ٍ٤غأطذ ٍُٝض . ىه ءجوُٞٓج خٞوػُج حٜ٤ك شٞٔض ١ًُج سو٤هىُج سو٣ٍطُج سكٍؼٓ ٕأ حٟ٣أٝ
ٌُٕٞج ٢ك ٍٟنلج وحؼذلج ٖػ ٍػًأ شحِٓٞؼٓ ح٘٤طؼ٣ . لُج ٍٞق شح٣ٍظُ٘ج ٍنآ شحظكُِجٝ ٍ٤رٌُج ٌحؿلٗ
وحؼذأ سؼذٌأ ٖٓ ٍػًأ ىح٘ٛ ٕأ ـٍطوض ٌُٕٞج س٣جىرُ ٠ُٝلج ( ُُٖٓج ٞٛ ىقجٝٝ ،ءحٟلُج ٖٓ سغلغ )
ح٤ُحق حٜذ َٓحؼطٗ ٢طُجٝ .ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
144

ظقلمطلا ءادودلا بوػثلا


صٌُج ٖٓ ٖ٤٣لرُج شجٍٗػٝ فلآ شحثٓ ٖ٤ذ ٌىوض سِطً شجي خٞوغ ٢ٛ سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج سُ
٠ِػ ١ٞطك٤ُ س٣حلٌُج ٚ٤ك حٔذ ٍ٤رً ٜٞك ،دوػُج جًٛ ْؿق َ٤هطض ٕأ يُٝ ،س٤ُٓٔٗج 1,000 ح٘ٓحظٗ ٖٓ
سٗحرطُج خٌو ٢ك ّٞؿُ٘ج ًَ ٢ُجٞق ُٕ٣ٝ حر٣ٍوض ٢ُٓٔٗج . ُْ ٕئ شجٍؿُٔج ٍػًأ ٕأذ ٢ُحكُج وحوطػلجٝ
ؽُٔج ًٍُٓ ٢ك سهلٔػ ءجوْٞ خٞوغ ٠ِػ ١ٞطكض ،سٗحرطُج خٌو يُي ٢ك حٔذ حًِٜ ٌٖ٣ زٌ .

ٍ٤ٗوٝ سؼٓحؾٝ َ٤ًٍٓ٣و سؼٓحؾ ٢ك ٕٞ٤ٌِك حٜذ ّحه ٢طُج شحْجٌىُج ص٘٤ذ ىهٝ Drexel and
Widener Universities حِٜػحلض َو٣ٝ شجٍؿُٔج ٍغح٘طض ع٤ق ىؾجٞطض سهلٔؼُج خٞوػُج يِض ٕأ
شحرغئ ٍلن ٖٓ حٌٛٞطض س٤ِٔػٝ ءجوُٞٓج خٞوػُج ٌَٗض ٠ِػ ءُٟٞج ١
ّ
ِٓض ؽتحطُ٘ج ًٙٛٝ ،ْٜ٘٤ذ حٔ٤ك
ٌْٛٞطض شجٌٝو ٍلن شجٍؿُٔج ٞٔٗ سػٍْ ٠ِػ ٍ
ّ
غإض سث٤رُج ٕأ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
145

سهلٔؼُج خٞوػُج شجُ٤ٔٓ

سهلٔؼُج خٞوػطُج ُ٤ٔطض ءجوُٞٓج خٞوػُِ سكحػٌُج ١ْٞطٓ ٕأ ىؿ٘ك ،حٜذ وٍل٘ض شحلٛذ حٜضح٣ٍنأ ٖػ
قٛٗ ٕأ درٓذ يُي غؾٍ٣ٝ ،ءجُٜٞج سكحػً ٖٓ َهج ٌٕٞض ىهٝ ،جىؾ سٟله٘ٓ ٌٕٞض ٕأ ٌٖٔ٣ سهلٔؼُج
ىِ٤ؾٌَجٖٞ ٍطه Schwarzschild غٓ ح٤ٌٓػ دْح٘طض سكحػٌُج ٕأ ع٤كك ،سِطٌُج غٓ ح٣وٍ٠ دْح٘ط٣
ج ْؿق ٕأ ع٤قٝ ،ْؿكُج ١ٌٍُٝج ْٓؿُ ( صذحػُج وْٞلج دوػُج ظىق نكأ َػٓ ) غٓ ح٣وٍ٠ دْح٘ططْ
َوض جًٌٛٝ ،سِطٌُج ٖٓ ْظػأ سرٓٗ ٢ك ْؿكُج ى٣ُ٣ ،٢طن ٌَٗذ سِطٌُج ى٣ُضٝ ،ٍطوُج قٛٗ دؼٌٓ
وْٞلج دوػُج ٍطه قٛٗ وح٣َاذ سكحػٌُج .

نكأ ٖٓ سذٍوٓ ٠ِػ زٞوُج يِض ٕأ ىؿ٘ك ،ملٔؼُج وْٞلج دوػُِ س٣ىُٔج زٞوُج ٢ٛ ٍٟنلج زُ٤ُٔجٝ
ظىكُج دِه ٕأ ع٤ق ،جىؾ سل٤ؼٞ ظىكُج Singularity نكأ ٖػ جىؾ جى٤ؼذ ٍرطؼ٣ ًٍُُٔج ٢ك
س٣ىٓ زٞه ٚؾجٞ٣ ل ملٔؼُج وْٞلج دوػُج ًٍُٓ ٞكٗ ٍكحٓ٣ ١ًُج ٢ٞجٍطكلج ءحٟلُج ىتجٌٝ ،ظىكُج
وْٞلج دوػُج نٔػ ٠ُئ َٛ٣ ٠طق زٍغإٓ .

خٞوػُج ٌٕٞض

ٖػ ة٤طرُج ُٞٔ٘ج ٢ٛ حقٞٞٝ ٍػًلج سو٣ٍطُج ،سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٌَٗطُ مٍ٠ زىػ ىح٘ٛ
زوحُٔج ن٣ٍ٠ ( ٢ٔؿُ٘ج ْؿكُحذ وْٞلج دوػُج ٖٓ ءىذ .)

ؽٗ َنجو زٍ٤رً َحؿ سٔ٤ؿ ٌح٤ٜٗئ دِطط٣ ملٔػ وْٞأ دوغ ؼحطٗل ٍٟنلج سو٣ٍطُج حٔذٌٝ ،د٣ٍه ّ
شجٍ٤ـطُج سؿ٤طٗ ٍوطٓٓ ٍ٤ؿ ْؿُ٘ج فرٛ٣ حٛى٘ػ ،مٞكحٓٝ حٖ٘ٓٔ سِطً قُأ ستحٓ ْؿكذ ٌٕٞ٣
دوغ ٠ُئ لٞكطٓ زٍٖحرٓ ٌحٜ٘٣ ىهٝ ،ٚرِه ٢ك ؽطُ٘ٔج ٍٕٝضُ٤رُجٝ ٍٕٝطًلج ٢ؾَٝ درٓذ س٤ػحؼٖلج
حكٍٞٗذْٞ ٌحؿلٗئ ٕٝىذ وْٞأ .

َحطؿ٣ ١ًُجٝ ق٤ػً ٢ٔؿٗ غٔؿض ُِّطٓض ٍٟنأ سو٣ٍ٠ٝ س٤رِْ س٣ٌجٍق سهحطً ٢ٓ٤تٍُج ٌح٤ٜٗلج
سِتحٛ س٤رٓٗ شحػٍْ ٠ُئ دِوُج ٢ك سػٍُٓج صطٗض َو٘٣ ّحظُِ٘ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
146
٢ك ٢ؾٌحهُج ١ـُٟج ٍ٤غأطذٝ زٍٖحرٓ ظىق سهلٔؼُج خٞوػُج ٌَٗض ٕأ َٔطكُٔج ٖٓ ٌٕٞ٣ ىهٝ
ْ٤ظؼُج ٌحؿلٗلج ٖٓ ٠ُٝلج سِقٍُٔج .

ٍٞٛكُج ٢ك سهلٔؼُج خٞوػُج َ٤ٌٗض ٢ك سٌُِٗٔج ٌٖٔض ؼحطكض ،ٍ٤ـٚ ْؿق ٢ك س٤كحٌُج زوحُٔج ٠ِػ
ْنُُج جًٛ َوٗ س٤ِٔػ ٝىرض ،جًٛ ظىك٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٢ٌُ ١ٝجُُج حٜٔنَ ًَ حر٣ٍوض ٍجُ٣ ٕأ زوحُٔج ًٙٛ
ُٞٔ٘ج ٘جٍهأ َ٤ٌٗض ٠ُئ ١وإضٝ ، ملٔؼُج دوػُج ٞٔٗ ٢ك سهحػئ َٓحػ ؼٌحهُج ٠ُئ ١ٝجُُج .

ٍج وجىػأ غ٣َٞض ٢ك زٞؿك ح٤ُحق ىح٘ٛ ٝىر٣ ،سظقلٓ ءجوْٞ خٞوغ ىحٜ٘ك ،ٌُٕٞج ٢ك ءجوُٞٓج خٞوغ
خٞوػُج حٓج ،س٤ٖٓٔ َطً زٍٗؼذ حٜطِطً ـٝجٍط٣ حٔذٌ ٢طُجٝ ،ّٞؿُ٘ج ْطكض ٖٓ صٌِٗض س٤ٔؿٗ ّحؿقأذ
يِض زٌىٗ ٍٜظض سٔظٗلج ًٙٛ ٖ٤ذ ،َهلج ٠ِػ س٤ٖٓٔ سِطً قُأ ستحٓ وٝىق ٢ك ٢ٜك سهلٔؼُج
ّحٓؾلج . حٛٓ ٕأذ ؼيحُٔ٘ج ٝؼذ ٢قٞض ،ٍحق س٣أ ٠ِػ جىؾ سث٤ُٟٔج س٤٘٤ُٓج سؼٖلج ٌو
( Ultraluminous X-ray ) زوٞولُٔج سػٞٔؿُٔج ًٙٛ ٖٓ ءجوْٞ خٞوغ ٢ٛ ٌٕٞض ىه .

سهلٔؼُج خٞوػُج ٌَٗضٝ ٢ٌُٗٞج ؽجٍلُج

س٤غلغ ٍٞوق ٕٞػقحرُج ىؾٝ ىوك ،حر٣ٍوض س٤ُحن ٚرٖ ٍرطؼض ٢طُجٝ سُُؼ٘ٓ ن٠ح٘ٓ ٌُٕٞج ٢ك ىؾٞض
٢تُٟٞج شجُٞ٘ٓج ٖ٤٣لٓ ٖٓ وحؼذلج ١وك ،ٍ٤رً ىق ٠ُئ س٣ٝحن ٚرٖ ٢ٛٝ ٌُٕٞج قٛٗ حر٣ٍوض لٔض ز
ٚطرٓٗحٓ حٓأ ،سػحولُج ٚرٗض ٢طُج ن٠حُ٘ٔج ًٙٛ ٢ك ٖطوض ٌُٕٞج شجٍؿٓ وىػ ٖٓ ستحُٔحذ سٓٔن 95
ٌُٕٞج ٢قجٞٞٝ ٕىٓ ٚرٗ٣حٓ َػٔض وٞٗقٝ شحؼٔؿض ٢ك ح٣ْٞ ىؾجٞطض شجٍؿُٔج ٖٓ س٤هحرُج ستحُٔحذ .

ج ءحِٔؼُج ّحٔطٛئ ٍ٤ػ٣ حٓ ٌُٖٝ ًَ ٢ك س٣ٍؿُٔج ءجوُٞٓج خٞوػُِ ١ٗٗ ٌَٗذٝ ٞٔٗ ىح٘ٛ ٕأ جٝىؾٝ ْٜٗ
سٌٗحؤذ جىؾ سِغحٔٓ خٞوػُج ٞٔٗ س٤ِٔػ ٕأذ ٢٘ؼ٣ جًٛ ،زٍغح٘طُٔج ن٠حُ٘ٔج ًٙٛ ٢ك ٌٞططُج َقجٍٓ
ٌُٕٞج ٢ك سٔقؤُُج ن٠حُ٘ٔج غٓ لجُؼٗئ ٍػًلج ن٠حُ٘ٔج .

َػٔض ٌُٕٞج ٖٓ سك٣ٍُٗ ءحِٔؼُج حٜذ ّحه سْجٌو ٢كٝ 700 َٓ فح٤٠أ ٕأ جٝىؾٝ ،س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٣
ءُٟٞج ٍ٤غأطذ س٘٣أطٓٝ زٌحق شجَحؿ ٍٜظض سؿٌحلُج ٚرٖ ن٠حُ٘ٔج ٢ك زىؾجٞطُٔج شجٍؿُٔج يِض ًُجٍٓ
سطٗٗ صٓ٤ُ سُُػ ٍػًلج خٞوػُج ٞٔٗ ٕأٝ ،ملٔػ وْٞأ دوغ ٍٞق قطِض ٢طُج زوحُٔج ٖٓ صػؼرُ٘ٔج
ٞهُٞج ٕأ حًٔ ،حٓحقوَئ ٍػًلج ن٠حُ٘ٔج ٢ك حٜضل٤ػٓ َػٓ شحؿجٍلُج ٢ك جٍكٞض َهأ ٝىر٣ ُِٞٔ٘ َّلُج و
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
147
سٔقؤُُج شجٍؿُٔج ٖٓ . ٠ِػأ ٍىؼٔذ ْط٣ سُُؼُ٘ٔج شجٍؿُٔج يِض ٢ك ّٞؿُ٘ج ٌَٗض ٕأ ٠ُئ ٍ٤ٗ٣ جًٛٝ
ٞكٗ ى٤ؾ ٌَٗذ ٍٞكط٣ ُْ ٌُٚ٘ ،وٞهُٞج ٖٓ ٍ٤ػٌُج وٞؾٝ ٢٘ؼ٣ جًٛ ،سل٤ػٌُج ن٠حُ٘ٔج ٢ك ْٜتجٍظٗ ٖٓ
١ًٍُُٔج ىٍكُٔج .

ٞؿُ٘ج َ٤ٌٗض ٕأ حٔذ ٖٓ ٍػًأ َحؿ ىح٘ٛ ٌٕٞ٣ ٕأٝ ىذل جًُٝ ،َحـُِ زٍ٤رً شح٤ًٔ وٞؾٝ دِطط٣ ّ
صظقُٞ ٢طُج سل٤ؼُٟج ُٞٔ٘ج سرٓٗٝ ،٢ُحػ حٜٓٞؿٗ ٌَٗض ٍىؼٓ ٕحً جيئ سُُؼُ٘ٔج شجٍؿُٔج ٢ك َّلُج
قؼٞ ٕأ حًٔ ،ُٞٔ٘ج ظىك٣ ع٤ق زجُٞ٘ج سوطُ٘ٔ ١رٜ٣ ل َحـُج جًٛ ٕأذ ٢٘ؼض سُُؼُ٘ٔج شجٍؿُٔج ٢ك
غٓ َػحلطُج سوط٘ٓ ٠ُئ َحـُج ٝؼذ وٞوض ٢طُجٝ س٤ذًؿُج زٞوُج ٙٞٗ٣ ٚٗأذ ىوطؼ٣ ٍٟنلج شجٍؿُٔج
ٕاك جًُ ،سل٤ػٌُج ن٠حُ٘ٔج ٢ك ٢ٛ حًٔ ؽجٍلُج ٢ك ظٝىكُج زٌٌٍطٓ صٓ٤ُ شلػحلطُج ًٙٛٝ ،زجُٞ٘ج
أطذأ ٌٕٞض ىح٘ٛ ءجوُٞٓج خٞوػُج س٣ًـض س٤ِٔػ .

٢ٌُٗٞج ؽجٍلُج ٢ك سهلٔؼُج خٞوػُج زٌىٗ

ُّج خٞوػُج درُٓج جًٛٝ ،ةطذ ٞٔٗ ٍىؼٔذٝ ٌٞططُِ ٍٞ٠أ صهٝ ًنأض ىه سُُؼُ٘ٔج شجٍؿُٔج ٢ك ءجوٝ
ٍٜظض شحْجٌىُج ٕأ حًٔ ،س٣ٝحهُج شحث٤رُج ٢ك جٌجٌٍض َهأ سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٍػًأ جيحُٔ فٞٞ٣
،زٍ٤ـُٛج شجٍؿُٔج ٖ٤ذ ١وك ٌُٖ ؽجٍلُج ٢ك حػٞ٤ٖ ٍػًأ ٌٕٞض سطُٗ٘ج ءجوُٞٓج خٞوػُج ٕأ حٟ٣أ
ٖ٤ذ ٢ك وْٞلج دوػُج زح٤ق زٌٝو ٞٔٗ ٕأ ٠ِػ َ٤ُو حٟ٣أ ًٙٛ ،سِتحُٜج شجٍؿُٔج ٖ٤ذ حػٞ٤ٖ َهأ حٓ
سل٤ػٌُج ن٠حُ٘ٔج ٢ك ٢طُج يِض غٓ سٌٗحوٓ أطذأ ؽجٍلُج .

ْٜٗجٍ٤ؾ غٓ ّكح٘طض ٕأ ٠ُئ سؾحكذ صٓ٤ُ سُُؼُ٘ٔج ن٠حُ٘ٔج ٢ك زىؾجٞطُٔج سٔهُٟج خٞوػُج يِطك
وٝ ،ُِٞٔ٘ ٢كحٌُج حٛوٞهٝ ٠ِػ ٍٞٛكُِ شحو٣حُٟٔ ٍٜؼطض حٓ جٌوحٗ ْٜضح٤ق زٌٝ . ٖٓ ٝ٤وُ٘ج ٠ِػ
يًُُ سؿ٤طً٘ٝ ،زٌٌٍطٓ س٣ٍؿُٔج شلػحلطُج ع٤ق سٔقؤُُج ن٠حُ٘ٔج ٢ك سٗٞهْ ٍػًأ زح٤كُج ٕاك يُي
،زٍؿُِٔ ١ًٍُُٔج دِوُج ٞكٗ حٜضوحٓ ٖٓ ٝأ حٜضَحؿ ٖٓ صؿٍك ىه ٌٕٞض حٓئ سٔقؤُُج شجٍؿُٔج ٕاك
ٍ٘ك ٖٓ جى٣ُٓ ىح٘ٛ ٕأذ ٢٘ؼ٣ حٔٓ ٍػًلج شحث٤رُج ٢ك حٜط٣حُٜ٘ ٠طق ٝأ ءجوُٞٓج خٞوػُج ُٞٔ٘ ءجْٞ
حٓحقوَئ .

حٔذ حُٜٞق ١٤كُٔج ؾ٣ٍلطذ ّٞوض حِٜؼؿ٣ حٔٓ ،حُٜٞق زوحُٔج غٔؿطُ سٍٞػ سِتحُٜج ّحٓؾلج ًٕٞ حٔذٌٝ
زوجٞٓ ٌوحُ٘ج ٌٝحؿُٔج ءحٟلُج ؽجٍكئ ٢ك ْٛحٓض ًٙٛ ق٤ظ٘طُج س٤ِٔػٝ ،ق٤ظ٘طُج س٤ِٔػ سرٗ٣
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
148
لٚأ ٢ك سِتحُٜج شجٍؿُٔج َ٤ٌٗطُ س٤كحً ٍ٤ؿ وجٞٓ ٝأ زوحُٔج ٖٓ ٍ٤ـٚ ٌجىوٓ ىٍط٣ جًٛٝ ،ؽجٍلُج
ًَ ٢ك زوحُٔج ٖٓ ٍ٤ػٌُج ع٤ق س٣ٍؿُٔج شحؼٔؿطُج ٖٔٞٝ يُي ٖٓ ٝ٤وُ٘ج ٠ِػٝ ،حُٜٞق ٖٓ ٍٟنلج
١٤ٓذ مٍك ظىك٣ ٕأ ٌُٖٔٔج ٖٓ سط٤كُٔج زوحُٔج ٞٔٗ ٕاك ،ٕحٌٓ .

شجٍؿُٔج ٌَٗضٝ سهلٔؼُج خٞوػُج

د٣ جًٛ ،ٚٓلٗ زٍؿُٔج د٤ًٍضٝ زٍؿُٔج ًٍُٓ ٢ك ملٔؼُج وْٞلج دوػُج سِطً ٖ٤ذ سِٚ ىح٘ٛ ٕأ ٝو
١ٌٍُٝج ٚرُٗج ْٓؿُج سِطً ٖ٤ذ ٠حرضٌاً ٍٜظ٣ ( سِٓحٌُج زٍؿُٔجٝ ،س٤ُِٗٝكُج شجٍؿُٔج لحلطٗئ
س٤ؿ٤ِٛلج ) سػٍْ صطٗضٝ وْٞلج دوػُج سِطً ٖ٤ذ ١ٞطٓٓ ىٖأ ٠حرضٌئ ىح٘ٛ ،ملٔؼُج دوػُج سِطًٝ
ج س٤ٌِلُج ءح٣ُ٤لُج ٢ك سُِٞكٓ ٍ٤ؿ سٌِٗٓ ٠ور٣ ٠حرضٌلج جًُٜ ٍ٤ٓلطُج ،١ٌٍُٝج ٚرُٗج ْٓؿُ .

سٗحرطُج خٌو ؼٌحن سهلٔؼُج خٞوػُج

ٞ٣حٓ ٢ك 2004 ٢٘٤كٝوحذ ٍٝحذ ِٖػأ ، Paolo Padovani ْٜكحٗطًئ ٖػ ٍٕٝنآ ٌَٕٝحذ ٕٞ٤ٌِكٝ
٢ُجٞكُ 30 ١ٝ ،سٗحرطُج خٌو زٍؿٓ ؼٌحن س٤لهٓ ملٔػ وْٞأ دوغ ٠ِػ ىح٘ٛ ٕأ ْٜكحٗطًئ ٢قٝ
دوغ ٠ِػ ١ٞطكض زٍؿٓ ًَ ٕأذ ح٤ُحق ىوطؼ٣ٝ ،نذحُٓج ٢ك ىوطؼٓ ٕحً حًٔ خٞوػُج ًٙٛ قؼٞ َهلج
حُٜٞق ٖٓ زوحُٔج ٖٓ جٍ٤ػً خًؿض ل سِٓحن سُحق ٢ك ٌٕٞ٣ ْٜٔظؼٓ ،حًٍُٛٓ ٢ك ملٔػ . ٠ِػ
س٤ٔؿُ٘ج شحؼٔؿطُج ًٍُٓ ٢ك ءجوْٞ خٞوغ ىح٘ٛ ٕأ ٝىر٣ ل ،يُي ٖٓ ٌّؼُج ٚ
ّ
ٗأ ٖٓ ْؿٍُحذ ،س٣ٌٍُٝج
َػٓ ،يُي ٠ِػ ١ٞطك٣ ْٜ٘ٓ ٝؼرُج ٕأذ ىوطؼ٣ M 15 ٢ك Pegasus ٝ Mayall 2 زٍؿٓ ٢ك
Andromeda وٝىق ٢ك سِطٌذ س٣ًٍُٓ ءجوْٞ خٞوغ ْٜ٣ىِك 104 ًٍُْٛٓ ٢ك س٤ٖٓٔ سِطً .

سٔ٣ىه سهلٔػ خٞوغ

٢ٗحٌٓٝ ٍؾٌٝ زوح٤وذ ٖ٤٤ٌِلُج ٖٓ ن٣ٍك قٗطًئ Roger Romani وٌٞلٗحطْ سؼٓحؿذ
Stanford University زٍؿٓ دِه ٢ك دوػُج جًٛ ٌٖٓ٣ ٍٔؼُج ٢ك جىؾ ْ٣ىهٝ ملٔػ وْٞأ دوغ
٢ُجٞكذ ٜٞك ،٢ُحكُج ٚٔؿكُ ُٚٞٚٝٝ دوغ جًٌٛ ءُٞٗ٘ ٢كحٌُج صهُٞج ٞٛ ٍْٛ٤ك٣ حٓٝ ،جىؾ زى٤ؼذ
10 ج ٠ُئ سكٍٝؼُٔج سهلٔؼُج خٞوػُج ّىهأ ٖٓ ىقجٝ ىؼ٣ٝ ،ُّٔٗج سِطً زٍٓ ٕٞ٤ِذ جٝوىق ىوك ،ٕل
٢ُجٞكذ ٍٙٔػ 12.7 ٌَٗض ءىذ ٖٓ ١وك سْ٘ ٕٞ٤ِذ ىؼذ ٌَٗض ٚٗأذ ٢٘ؼ٣ ١ًُج ،حر٣ٍوض سْ٘ ٕٞ٤ِذ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
149
ٌٞٛؼُج ءحِٔؼُج حٜ٤ِػ نِط٣ ٢طُج زٍطلُج ٢ك ٜٞك ،جىؾ ٍ٤ـٚ ٌُٕٞج ٕحً زٍطلُج ًٙٛ ٢كٝ ،ٌُٕٞج
ءىذ حٓى٘ػ ،ْ٤ظؼُج ٌحؿلٗلج ىؼذ سْ٘ ٌح٤ِٓ ٢ُجٞق ىؼذ شأىذ ٢طُجٝ سِٔظُٔج س٣جىذٝ وٍرطُج ٢ك ٌُٕٞج
٢ك س٤ٓحُ٘ج سهلٔؼُج ءجوُٞٓج خٞوػُِ وٞؾٝ ٕأ حًٔ ،شجٍؿُٔجٝ ّٞؿُ٘جٝ ءجوُٞٓج خٞوػُج زأٗٗ
ٕاك جًُ ،ٌٞططُجٝ َ٤ٌٗطُج شح٤ِٔػٝ شجٍؿُِٔ س٤ُحكُج س٣ٍظُ٘ج ؼيحُٔ٘ج ٟىكطض ٌُِٕٞ ٠ُٝلج شح٣جىرُج
فُ ٍُِٞٚٞ س٤كحٌُج سِطٌُج ٠ِػ دوػُج جًٛ ٍٞٛق ْٜك سُٝحكٓ ّحٓأ ٍ٤رً ١ىكض ٍرطؼض ٢ُحكُج ٚٔؾ
ْٜؿتحطٗ ٕلػئ ٖٓ جٌٞ٘ٔط٣ ٠طق صهٝ ىح٘ٛ ٍجَحٓٝ ،ءحِٔؼُج .


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
150
ءاضوبلا بوػثلاٞٛ ٝ٤ذلج دوػُِ ف٤كُٛج ّٜٞلُٔج ٕأ ع٤ق ،جىؾ ح٤كٍق جٍ٤رؼض سو٤وكُج ٢ك ٞٛ ٝ٤ذج دوغ ٍ٤رؼض '
وْٞلج دوػُج وحٟٓ ' ع٤ق ٕحٌٓ ٞٛ وْٞلج دوػُجٝ ، دوػُجٝ ،ٌُٕٞج ٖٓ ىولض ٕأ زوحُِٔ ٌٖٔ٣
ٌحؿلٗلج ى٘ػ زوٞؾُٞٔج س٤تحٜٗلُج جٍ٤ػً ٚرٗ٣ ع٤ق ،ٌُٕٞج ٠ُئ زوحُٔج ؼٍهٗ ع٤ق ٕحٌٓ ٞٛ ٝ٤ذلج
ْ٤ظؼُج ( ْ٤ظؼُج ٌحؿلٗلج َره ةٖ ىح٘ٛ ٌٖ٣ ُْ ع٤ق حٓحٔض ٚٓلٗ ّ٤ُ ٚٗأ ٖٓ ْؿٍُحذ ) يًُذٝ ،
لج دوػُج ٝ٤وٗ ٚٗأذ ٝ٤ذلج دوػُج ق٣ٍؼض غ٤ططٓٗ زوحُٔج ٢لطهض فْٞ وْٞلج دوػُج ٢لك ،وْٞ
سٌِٗٓ ٍنآ ًٕٞ ٠ُئ ٍنآ ٌَٗذٝ ؼٍهض ْغ ٖٓٝ وْٞلج دوػُج ًٍُٓ َنجو حٜٛتحٛن ىولضٝ حٓحٔض
ٝ٤ذج دوغ ٚ٤ٔٓٗ حٓ .

ٞٛٝ ،٢و٤وكُج حً٘ٗٞ ٢ك ٙوحؿ٣ئ غ٤ططٓٗ ل ٕأ َٔطكُٔج ٖٓ ١ًُج ةُٗج ىجي ٞٛ ٝ٤ذلج دوػُجٝ
ّض ٕج صؼططْج جيئ ٢ٞح٣ٌ فحٌٗطْئ يضحذحٓق ٖٟٔطض ٕج ٕٝىذ وْٞج دوغ ٍٞق ٕحٌُُٓج قٌٗض
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
151
وْٞلج دوػُج ٚ٘ٓ ٌٕٞض ١ًُج ْؿُ٘ج يُي ( ٜجٍطكلج جًٛ ٢ك زوحٓ ىح٘ٛ ىؾٞ٣ل .) س٣أ ق٤ٟض حٓى٘ػٝ
٢لطه٣ فْٞ ٝ٤ذلج دوػُج ٖٟٔط٣ ١ًُج ءُؿُج جًٛ ٕاك ،ٕحٌُُٓج ٠ُئ زوحٓ .

ُْج ٖٓ ٍ٤رً ُ٤ًٍض ىؾجٞط٣ حٓى٘ػ ٝ٤ذلج دوػُج ىؾجٞط٣ٝ غ٣ٍٓض ٢ك درٓطض ،زىقجٝ سوط٘ٓ ٢ك زوج
ُُٖٓج . سػحُٓج ،ٝوجًٌُٞٞٝ جٍطِؿٗئ ٖٓ لً ٢ك ٕجوٞؾُٞٔج س٣ًٌُج ٕحطػحُٓج ،يُي ٠ِػ ٕحٍٛذٝ
َٔؼض ٝوجًٌُٞٞ ٢ك ٢طُجٝ س٤ٗحػُج سػحُٓج حٔ٘٤ذ ٍكرُج فطْ ٟٞطٓٓ ٠ِػ ٖٓ َٔؼض جٍطِؿٗئ ٢ك ٢طُج
عحلضٌئ ٠ِػ 5,000 ٍكرُج فطْ مٞك ّىه . خ ظىك٣ ١ًُجٝ ٕاك ٖ٤٣ٞطُٓٔج ٢ك زوحُٔج فلطنئ درْ
مٌحلذ ُُٖٓج ٢ك عٍٓض ٝوجًٌُٞٞ ٢ك ٢طُج س٣ًٌُج سػحُٓج 5 سػحُٓج ٖػ سُ٘ٓج ٢ك س٤ٗحغٌٍٝ٣حٓ
جٍطِؿٗئ ٢ك ٢ُٝلج .

ٚ٤ِػ ٞٛ حٔٓ عٍْأ ي٤ِػ ٍٔ٣ فْٞ صهُٞج ٕاك ُّٔٗج ٠ِػ ٕ٤ؼض صً٘ جيئ ،س٣ٍظُ٘ج س٤قحُ٘ج ٖٓ
ٝ٤ذأ دوغ ىح٘ٛ ٕحً جيئٝ ،ٌٜلج ٠ِػ ٖ٤٣لرُج ٠طق َذ شجُٞ٘ٓج ٖ٤٣لٓ ٕاك ،س٤كحً سؾٌىذ ٍ٤رًٝ
١وك سِ٤ِه ّح٣أً ٍٔض ِٚنجو حٔ٘٤ذ دوػُج ؼٌحن ْٛ ٖٓ ٠ِػ ٍٔض ٕأ ٌٖٔ٣ ٖ٤ُ٘ٓج ٖٓ .

ؼحٓىٗج زٌٍك خحؼ٤طْئ جىؾ ُْٜٔج ٖٓ ٚٗاك ءجوُٞٓجٝ خٞوػُجٝ ءحٟ٤رُج خٞوػُج ٖػ ع٣ىكُج ى٘ػٝ
خ ٌُٕٞج غٓ َٓحؼٗ ح٘ٗأ ع٤ق ٕحٌُٔجٝ ٕحُُٓج ٍٞطُج ٖ٤كٍٝؼُٔج ظلػُج حٔٛ وحؼذأ سؼذٌأ ّجىهطْئ
َطٌُج ٌجٞؿذٝ ٍٞق ٢٘ك٘٣ ءحٟلُج ٕئ زٌٍك ن٤رطض يًًُٝ ُُٖٓج ىؼذ ٠ُئ سكحٞئ عحلضٌلجٝ ٍٜؼُجٝ
،٢تحٟك ٍّؾ س٣أ سكحق ٠ِػ ٍٔ٣ ١ًُج ءُٟٞج ٢ك فجٍكٗج ٞٛ خىكطُج جًٛ سؿ٤طٗٝ زوحُٔج ٖٓ زٍ٤رٌُج
ِح٤هٝ س٣ٍظُ٘ج يِض ٖٓ نوكطُج ْض ىهٝ ُِّٔٗ ٢ٌُِج فٌُٞٓج س٤ِٔػ ٍلن يُي .

عُٞ٘ج جًٛ س٤ٞح٣ٍُج س٤قحُ٘ج ٖٓ ،ٝ٤ذج دوغ ٚ٘ٓ نػر٘٣ سِطً ٕٝىذ وْٞأ دوغ وٞؾٝ ٍٓلٗ ق٤ً ٌُٖ
ظىكُج دِه جىر٣ حٓى٘ػ ٞٛٝ ،ءجوُٞٓج خٞوػُج عجٞٗأ َْٜأ ٞٛ ( سِطٌُجٝ س٤ذيحؿُج ٢ك س٤تحٜٗلج ) ٢ك
ج ٕاك جًُ ،ِٚنجو ٚٓلٗ ُؿطك٣ فْٞ ٚٗاك دوػُج سو٣ٍطُجٝ ،س٤تحٜٗلُج ٞٛٝ ءىذ ىه دؼُٛج ءُؿُ
،ظىكُج دِه ٢ك ىح٘ٛ ٌٕٞطض حٓى٘ػ حٜؼٓ أىرض ٕأ ٢و٤وكُج ٌُٕٞج ٢ك س٤تحٜٗلُج ءىرُ زى٤قُٞج
يِض ٖٓ ؼٍهض فْٞ حٜٗأ ١أ ،زُٛحؿُج س٤تحٜٗلُج يِض َؼلذ ٌَٗط٣ ٕأ ٌُٕٞج ٠ِػ دؿ٣ حٓ سو٣ٍطذٝ
ٚؼٓ سٌٗٞٓ ى٣ىؾ ٕحٌٓ ٢كٝ ى٣ىؾ ٌَٗذ سوطُ٘ٔج ٝ٤ذأ دوغ ٚ٤ٔٓٗحٓ ج .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
152
ح٘ٗأ ءحِٔؼُج ٍٞو٣ ؟٢ؼهجٝ ٍ٤ؿ ةٖ ّ٤ُ ٚٗج حُٔح٠ ٍِٞكُحذ ْطٜٗ جيحُٔ ٞٛٝ َتحٓض ىح٘ٛ ٌُٖٝ
ٖٓ ءُؾ ٕأ ح٤ٗحغٝ ،س٤ؼهجُٞج ٍِٞكُج ٖٓ َْٜأ ٌٕٞض حٔتجو س٤ٞجٍطكلج ٍِٞكُج ٕأذ ٍٞوُج غ٤ططٓٗ
س٤ؼهجٝ ٌٕٞض ٕأ ٖٓ جىؾ سر٣ٍه ٌٕٞض ٍِٞكُج يِض .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
153
ظودودلا بوػثلا

ٍلن ٍٛطهٓ ن٣ٍ٠ ٍرػ يُيٝ ُُٖٓج ٍرػ ٍلُِٓ ٢ٞجٍطكئ ٍٔٓ ٞٛ ١وٝىُج دوػُج ،ح٤تح٣ُك
نكج ٖ٤ذ ١ذٍ٣ ٕحٗحَٓ ٝأ ٕحًٗٞٝ ٝ٤ذأ دوغٝ وْٞأ دوغ ٠ِػ َٔطٗض سِٓحٌُج س٣ٍظُ٘جٝ ،ٕحٌُُٓج
١وٝو دوغ ٝأ ١وٝو نلٗ حٜٔ٘ٓ لً .
ٕأ ١وٝىُج دوػُج ٢ك ٍٜطل٣ جًُ جيئٝ ،ىقجٝ ٍٔٓ سطْجٞذ حٜٟٔؼرذ ٕلٛطض ٕحطكطك َهلج ٠ِػ ٚ٣ىُ
،ٍُٔٔج جًٛ ٌٞرؼذ ٍٟنج ٠ُئ سكطك ٖٓ ٍحوطٗلج س٤ً٘حٓئ زوحُِٔ ٕاك ،ٍلُِٓ لٛإٓ ١وٝىُج دوػُج ٕحً
ٜجٍطكئ ٌُٚ٘ٝ ،١وٝىُج دوػُج ٌٞرػ ٍلن ٖٓ ُُٖٓج ٍرػ ٍلُِٓ ٢ِؼك َ٤ُو ىح٘ٛ ّ٤ُ ٕلُٝ
ٖٓ ف٤كٚ َكً فٍٝؼٓ ٢تح٣ُك ٖ٣حطٗ٘٣ل س٤رُٓ٘ج س٣ٍظٗ ٍِٞق .

ٍوطُٓٔج دوػُج

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
154
ٌٕٞ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ١وٝىُج دوػُج ،أىرُٔج ع٤ق ٖٓ ّ ٍٙٔٓ َنجو عحكىٗلج ى٘ػ زٍطلُ حطذحغٝ جٍوطْ
زوحُٔج ٌَٗض ،ٍوطُٓٔج ١وٝىُج دوػُج ٢لك ،سٟٓحـُج ٝأ سر٣ٍـُج زوحُٔج ٠ٔٓض زوحٓ زىػحٓٔذ
سل٤لن س٣ًٍٝ سػحوك سٟٓحـُج ( ٢ك ٍٜظض ٢طُج زٍتجىً زٌُٞٛج .)


ٖٟٔض حٜ٤ك ،دؾٞٓ ٢كطْ ١ـٞٝ س٤رِْ سِطً حُٜ ٢طُجٝ سٟٓحـُج زوحُٔج ٖٓ سٌٗٞطُٔج سػحولُج ًٙٛ
حٔ٘٤ذ ،ٍٙرؼ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٍكحُٓٔج ٕاك يًُُ ،نكلج ؼٌحن َظ٤ْ ١وٝىُج دوػُج ٍٔٓ ٕأ س٤رُِٓج سِطٌُج
ٌح٤ٜٗلج ٖٓ ١وٝىُج دوػُج دؾُٞٔج ٢كطُٓج ١ـُٟج غ٘ٔ٣ .

ع٤قٝ دوغ خٍه ؽجٍلُج ٢ك شحرِوض ٖٓ ظىك٣ حٓ ٕأ لئ ،جىؾ سر٣ٍؿ ٝىرض س٤رُِٓج سِطٌُج زٌٍك ٕأ
سِ٤كطٓٓ سُأٓٓ صٓ٤ُ ٌَُٗج جًٜذٝ سٟٓحؿ زوحٓ وٞؾٝ حٔذٍك يًُُ ،جىؾ زٍ٤ػٓ وْٞأ .

دوػُج ٍلن ٍلُٓج حٔ٘٤ذ ،َ٤كطٓٓ ةٖ حٜ٤ُئ ٍُٞٚٞج ٝأ ءُٟٞج سػٍْ َٝحؿض ٕأ س٤رُٓ٘ج ٍٜطلض
ئٓ ١وٝىُج ءُٟٞج سػٍْ َٖٓ ٟىؼط٣ ُٖٓذ ٕ ... ٖػ ح٣ْٞ حطرضٌجٝ ٕحططوٗ صوطُج جيئ ؟ جًٛ ق٤ٌك
٢ك ءُٟٞج ًٙنأ٣ فْٞ ١ًُج صهُٞج ٖٓ َهأ ٌٕٞ٤ْ ٌٙٞرؼُ َّلُج صهُٞج ٕاك ،١وٝو دوغ ن٣ٍ٠
سػٍُٓج ٢ك زوح٣َ صٓ٤ُٝ صهُٞج ٢ك ٘حوٗئ سو٤وكُج ٢ك ٢ٜك ،دوػُج ؼٌحن ٚطِقٌ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
155
ٍج ٕاك ف٤ٞٞطُج َ٤رْ ٠ِػٝ ُُٖٓج ٖٓ ٍٞ٠أ َٙح٤طؾل َرؾ ٍٞق سػٍْ ٠ٛهأذ فحلطُلُ َّلُج َٖٓ
َرؿُج َحطؿضٝ ةطرذ ٍ٤ٓض ٕأ ٌُٖٔٔج ٖٔك ،سث٤طذ سػٍٓذ َرؿُج جًٛ ٢ك نلٗ َنجو ٖٓ شٍرػ جيئ
ٍٛهأ سُحكُج ًٙٛ ٢ك ن٣ٍطُج ٍٞ٠ ٕل َهأ ُٖٓذ .

ىقجٝ ًٕٞ َنجو ١وٝو دوغ

َٚٞ٣ٝ ىقجٝ ًٕٞ َنجو وٞؾٞٓ دوػُج جًٛ ٌُٕٞج ّلٗ ٢ك ٍنآ غهٞٓ ٠ُئ غهٞٓ ٖٓ ( ُُٖٓج ٢ك
ٍنآ ُُٖٓج ٢ك ٝأ ٢ُحكُج .) ٢ك زى٤ؼذ غهجٞٓ ٠ُئ ٍُٞٚٞج ٠ِػ جٌوحه ٌٕٞ٣ ٚٗأ ٞٛ ح٘ٛ دوػُج ٌٝىك
سػٍْ ٖٓ عٍْأ َٖٓ ٢ك ْٜ٘٤ذ ٍلُِٓ فٔٓ٣ٝ ،ٕحُُٓجٝ ٕحٌُٔج ٍلن ٍٛطهٓ ن٣ٍ٠ نِهذ ٌُٕٞج
٢ؼ٤رطُج ءحٟلُج ٢ك ءُٟٞج .

ٖ٤ذ ١وٝو دوغ ٖ٤لِطهٓ ٖ٤ًٗٞ

دِؿأ ٢ك ٠ٔٓ٣ ،١َجٞٓ ٍنآ ًٕٞٝ ًٕٞ ٖ٤ذ ١ذٍ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ١وٝىُج دوػُج ٕأ زٌٍك ٠ِػ ّٞو٣ٝ
ٕح٤قلج Schwarzschild wormhole .

ُُٖٓج ٍرػ ٍلُٓج

ٖػ زٌحرػ دوػُج ٌٕٞ٣ سُحكُج يِض ٢ك ،ُُٖٓج ٍرػ ٍلُٓج زٌٍك ٢ٛٝ ١وٝىُج دوػُِ ٍٟنآ زٌٍك
ٍحوطٗلُ ٍٛطهٓ ن٣ٍ٠ ٕحُُٓجٝ ٕحٌُٔج ٖٓ ٍٟنأ سطوٗ ٠ُئ ٕحُُٓجٝ ٕحٌُٔج ٢ك سطوٗ ٖٓ .

صهٝ ٢كٝ يُي ىؼذٝ ،ٍن٥ج ٠ُئ سرٓٗ س٤ُحػ سػٍْ ٠ُئ دوػُج ٢كٍ٠ ٟىقئ س٣حٜٗ َ٤ؿؼطذ يُي ْط٣ٝ
دوػُج فٍ٠ سكطك ٢ك ُُٖٓج ٠ِػ ٍغإ٣ غْٞطُٔج ٢رُٓ٘ج ُُٖٓج ،َ٤ؿؼطُج َره سؼٞٝ ٠ُئ ٙى٤ؼ٣ حٓ
ٍٔ٣ ١ًُج َؿؼُٔج ١وٝىُج ظىكُج ؼٌحن ٖٓ دهجٍٓ حٛجٍ٣ حًٔ صذحػُج فٍطُج ٖٓ َهأذ ُُٖٓج ٚ٤ِػ .
شحػحُٓج ٕاك يًُُ ،ٚؾٌحن ٖػ ١وٝىُج دوػُج ٍلن قِطهٓ ٌَٗذ صهُٞج َٛط٣ ،ٍحق س٣أ ٠ِػ
حٜٔٓ ،ٚٓلٗ دوػُج ٍلن ٍكحٓ٣ حٓ ٙهٖ ٠ُئ سرٓٗ س٘ٓجُطٓ ٠ورطْ سكطك فٍ٠ ًَ ٢ك س٘ٓجُطُٔج
أذ ٢٘ؼ٣ جًٛ ،فجٍ٠لج سًٍق ٕحً صذحػُج فٍطُج ٌوحـ٣ َؿؼُٔج ١وٝىُج دوػُج فٍ٠ َنجو ةٖ ١أ ٕ
حٜ٤ُئ ٍٞنىُج َره َٖٓ ٢ك سطوٗ ى٘ػ .
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
156

ّحؼُج ٠ُئ ٍ٤ٗض ٖ٤طكطلُج حطًِ ٢ك شحػحُٓج صٗحً جيئ ،ٍحػُٔج َ٤رْ ٠ِػ 2000 َ٤ؿؼض س٤ِٔػ َره
غُٔج فٍطُج ٕاك ،فجٍ٠لج ٟىقل ٢رُٓ٘ج ُُٖٓج غ٣ٍٓضٝ سِقٍُج ىؼذٝ ،فجٍ٠لج ٟىقئ فْٞ َؾ
ّحؼُج ٠ُئ ٍ٤ٗض َؿؼُٔج فٍطُج سػحْ صٗحًٝ ،ٍنلج فٍطُج َػٓ سوطُ٘ٔج ّلٗ ٠ُئ وحؼ٣ 2005 حٔ٘٤ذ
ّحؼُج ٠ُئ ٍ٤ٗض صذحػُج فٍطُج سػحْ 2010 ًٙٛ ٢ك َؿؼُٔج فٍطُج َنو ١ًُج ٍكحُٓٔج ٕاك ًث٤ق ،
ّحؼُِ حٟ٣أ صذحػُج فٍطُج سػحْ ٍ٤ٗض ٌٕٞض حٓى٘ػ صذحػُج فٍطُج ٌوحـ٤ْ سظكُِج 2005 ّلٗ ٢ك ،
َ٤ٌٗطُ شحث٣ُؿُِ فٔٓ٤ْ ١وٝىُج دوػُج زٌُٞٛج ّل٘ذ ،٢ٞحُٔج ٢ك شجْٞ٘ ّٔن ٌُٖ سوطُ٘ٔج
ُُٖٓج ٠٘ك٘ٔذ فٍٝؼُٔجٝ ،ُُٖٓج ٢ك نِـٓ ٍٔٓ .

س٣وٝىُج خٞوػُج عجٞٗأ

س٣وٝىُج خٞوػُِ ٕح٤ٓ٤تٌ ٕحػٞٗ ىح٘ٛٝ ( س٣ٌُُٗٞ خٞوغ Lorentzian wormholes ) ٝ (
س٣ى٤ِهج خٞوغ Euclidean wormholes .)

ٌُُٗٞ خٞوغ Lorentzian wormholes س٤ذيحؿُجٝ سٓحؼُج س٤رُٓ٘ج غٓ ٢ٓ٤تٌ ٌَٗذ َٓحؼطض
شحث٣ُؿُج ءح٣ُ٤ك ٢ك غٓ َٓحؼطض ٍٟنلج حٔ٘٤ذ ،س٤ٌ٤ْلٌُج .

زٌٍلُج سُحكطْئ

جياك ،َ٤كطٓٓ ةٖ ٞٛ ٍنآ ٠ُئ ًٕٞ ٖٓ ٍحوطٗلجٝ ١وٝىُج دوػُج ٌٞرػ ٕأ عكُج ءُٞٓ حٍ٘ٞطكئ
ٚ٤ِؼك ،ىقجٝ ٙحؿضئ ٢كٝ ١وك ىقجٝ نكأ ٍرؼ٣ ٕأ ٖٓ ٍكحُٓٔج ٌٖٔضٝ ٖ٤روػُج ٌٕٞ٣ ٠طق ٍظط٘٣ ٕأ لٝأ
غ٤ططٓ٣ ل َنى٣ ٕأ ىؼذ ٌُٖ ىقجٝ نكأ ٍلن ٖٓ ٍكحُٓٔج َنى٣ ىهٝ ،ْٜهحكآ صؼٔطؾئٝ حؿٓىٗئ ىه
ٌٕٞ٣ٝ ٍن٥ج دٗحؿُج ٠ِػ ١ًُج نكلج ٍلن ٝأ نكلج يُي ٍلن ٖٓ حٓئ ،ؼٍٝهُج ًٙٛ ٢ك ٍٙ٤ٛٓ
ٍٟ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٌُٚ٘ٝ ،١وٝىُج دوػُج ٌح٤ٜٗئ ٖٓ ٌَٗطض ٢طُج س٤تحٜٗلج ٢ك شٞٔ٣ ٕأ ٢ٛ ٍٙ٠حهُٔج
ٚٗأ ع٤ق ،ٍن٥ج ٌُٕٞج ٖٓ سل٤لن شجٌحٖئ ( ٍكحُٓٔج ) ىؼذ ١وك ٍن٥ج ٌُٕٞج س٣ؤٌ ٠ِػ جٌوحه ٌٕٞ٤ْ
ّٝ ،١وٝىُج دوػُج ن٤ٟٓ ٍلن ٖٓ يُيٝ سِٔظُٔج زٍلكُج نكأ ٍلن ٖٓ ٠ٞوُٓج ح٘ٗئ جىؾ ٢ؼ٤رطُج ٕ
س٤تحٜٗلُج ٢ك شُٞٔج ٞٛ حٜط٣ؤٍُ سذٞوؼُجٝ ،ٍن٥ج ٌُٕٞج ٍٞنو ٠ِػ ٖ٣ٌوحه ٍ٤ؿ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
157
تارجملا
ّٜد ذرضسٍِْج زجزحلٍجٗ رحدلٍج ِّٗ حٖـدجٗسٗ ُٗظٍْج ِّ لثحٕ ددـٍ ؾِظس ّؿ ذرحدؿ ٕٛ ذرظٍِج
ُٗظٍْج ءحظرج . لٌضٍَ حـدس ؽجْٗؤ رصلص ٍٙج زجرظٍِج مْٜظسٗ ُٜشيس ُس دىٗ ذرظٍِج ٓذخسس ٚذٍج
ُٕٗ -:
رٜظََٜٕلج زجرظٍِج ( رٜٗحغٜد )
رْٜٗزَػٍج زجرظٍِج ( ٜٔدٍٍٗ )
رِؼسٍِْج رٜك زجرظٍِج ( ذذحضٍج )
ذرٜلظٍج رِزيٍج زجرظٍِج
دٗضػ ٗج زحـِظس لٌض ٛن دظجٗسس زجرظٍِج ّٜٜلِ َٙؿ ٌٍّٗج ٚٗسػٜٗ ( Clusters ) وَػؤ
ل ءحِشج ءحَِـٍج حَٖٜؿ ءجرذـٍج ؾِظس لصِ زحـِظسٍج ًَس ( Virgo Cluster ) دحيسؿلج ّحٌ دىٗ
زجزحلٍج رٌرػ ٛن لحػٍج حَِصِ رٜثجٗضؿ رٌرػ ٕٛ زجرظٍِج رٌرػ ّإد دثحشٍج ُحؿ ٛن ٌٍّٗ
1929 دى رَثحٕ زحؿرشد عـدٍج حٖغـد ّؿ رِسشِ دؿحدس ٛن زجرظٍِج ّؤ لدحٕ ّٜٗدج مضسٌج
عٍج رؿرش ِّ ّحٜػلج عـد ٛن خرسيس زحؿرشد دـسدس حْٖج زجرظٍِج دؿحدس ردشْ خشػ دىٗ ءٗ
رِسشِ ددِسٗ ؾشٗس ٛن ٌٍّٗج ّج ْٛـٜ جذٕٗ ،حْٖٜد لظهس ٛسٍج رنحشٍِج ؾِ ردشحْسِ .

ِّ ُدحيٍج ٛثٗغٍج ردظٍِج ّحٌ جذا ْٔج ٛن لصِسٜ زجرظٍِج دحـسدج ٌّٗد ذرٕحؼٍج ٓذٕ رشهسٗ
ٛثٗغٍج ضجِٗلج ددرس ّبن حْؿ دـسدٜ ٛظرحخٍج ءحغهٍج ٍَّٗج ٗػْ عجزْٜ ٍٛحسٍحدٗ عهخْٜ ذ
رِػلج . ورزلج ٍَّٗج ٗػْ ٌّٜٗش عحٜزْلج ّبن حِْ خرسيٜ ٛثٗغٍج ردظٍِج ّحٌ جذا حِؤ . ٌّٜٗٗ
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
158
،ءٗغٍج رؿرشٍ ردشٍْحد رْرسيِ ٛثٗغٍج ردظٍِج زحؿرش ٌّٗس حِدْؿ ً حشَِِٗ ٛهٜػٍج عحٜزْلج
رٜدحـٍج رٜثٗغٍج ردحظٍَِ ردشٍْحد ٔسدٕحضِ ٌِّٜ ل حِْٜد ؾِ رْرحيِ رَٜثغٍج زحؿرشٍج زجذ
ٕٗٗ زجرظٍِج دؿحدسٍ ْْٔٗحى لدحٕ ؾغٗ دىٗ ،ءٗغٍج رؿرش -:
ؽ = ـٕ × ُ
ؽ ّج شٜػ = ـٕ ٗ ذرظٍَِ دؿحدسٍج رؿرش = ُ ٗ لِدحٕ زدحص = ّؿ حَْظهس ٛسٍج رنحشٍِج
ذرظٍِج .
رنحشٍِج زدـد حٌَِ ْٔج ّْٗحيٍج ِّ ؼػلٜٗ ( ؽ دؿحدسٍج رؿرش زدجز ُ رجديِ دجز ) ّؤ ْٙـِد
ٛثحٜزٜهٍج ٍُحـٍج ٓدٌؤ حِ جذٕٗ ،دؿحدسٍج ٛن رؿرش َٙؿلج ذرظٍِج ٕٛ حْؿ جدـد رصٌلج ذرظٍِج
رَدٗد Doppler .

خٜرحس ِّ حٜدشْ شٜدػ زىٗ ٛن زٌَضس زجرظٍِج ّؤ ّٗديسـٜ ءحَِـٍج ّحٌ دىٗ ّج لا ٌٍّٗج
ّؤ ْٛـٜ حِِ ذرُِػٍج ذدٜدضٍج زجرظٍِج ِّ جددؿ جٗهضسٌج ُْٖؤ جَْٗؿؤ ّْٜٜحػٜردٍج ءحَِـٍج عـد
زشد رلظؤ ٌٍّٗج ّحٌ حِدْؿ ،حِحؿ زجرحَِٜ ذرضؿ ٗػْ ذِْ لـهٍحد ذدٗظِٗ زْحٌ زجرظٍِج ًَس
ّٝج َٜٔؿ ٕٗ حِِ زجرِ .
زجرظٍِج زحـِظس Galax Clusters
ٍٙج لظس دىٗ زحثِ ٗج زجرظٍِج زجرضؿ ِّ رؿِٗظِ ِّ مٍإسس دٗضػ ٛن زجرظٍِج دظجٗسس
دىٗ ،ؾِظسٍج جذٕ جَٗصٍِٜ ُْٖٜد خذظٍج رظحْؿ ُٖـِظس ٛسٍج ذدػجٍٗجرؿِٗظٍِج ٛن زجرظٍِج ملج
ُٖدريٍ حيدػ زحؿِٗظٍِج ٍٙج زجرظٍِج ءحَِـٍج ُشى عـدٍج ُٖغـد ِّ .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
159
ظونوزلحلا تارجملا
شجٍؿُٔج ٍرطؼضٝ ،١ًٍُٓ لحلطٗج ٖٓ حهلطٗج ؼٌحهُج ٞكٗ ٢رُُٞ ٌَٗذ قطِض عٌيأ حُٜ ٢طُج ٢ٛٝ
٢ك ًجٌحٗطٗج شجٍؿُٔج ٍػًأ س٤ُِٗٝكُج ٢ُِٗٝكُج ٌَُٗج ٍٓل٣ٝ ،ٖ٤ػِػُج ٠ُئ حٜطرٓٗ َٛض ع٤ق ٌُٕٞج
٠ُئ ١وإ٣ ٌٙٞكٓ ٍٞق س٤ُِٗٝق زٍؿٓ ٍ٘ه ٕجٌٝو ٕأذ ٕج ع٤ق ٢ُحوػُج خًؿُج َٕجٞض س٣ًٍُٓ زٞه
س٤ُِٗٝق س٤٘ذ ٠ُئ س٣ٍتجىُج س٤٘رُج ٍٞكض ٠ُئ ١وإ٣ حٔٓ ،حٜكٍ٠ ٖٓ ٍرًأ سػٍٓذ ٌٝى٣ زٍؿُٔج ًٍُٓ .
س٤ُِٗٝكُج شجٍؿُٔج ٖٓ ٍرطؼض سٗحرطُج خٌو ح٘ضٍؿٓٝ .
س٤ُِٗٝكُج شجٍؿُٔج ٝؼرُ ٢ُحطُج ٍٝىؿُجٝ .
NGC 4321 NGC 5194 NGC 4826
M 104 NGC 1300 NGC 6946
NGC 1365 NGC 598 NGC 224
NGC 4192 NGC 4254 NGC 4216
NGC 3031 NGC 2403 Milky Way
NGC 5055 NGC 4258 NGC 628
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
160
M 66 (NGC 3627) M 106 (NGC 4258) M 83 (NGC 5236)
ىؼرض س٤ُِٗٝق زٍؿٓ ح٘ػ 35 ٕٞ٤ِٓ
ىْلج ؼٍذ ٢ك غوضٝ ،س٤تٞٞ سْ٘
ّحػ ٢ك صلٗطًج 1780
ىؼرض س٤ُِٗٝق زٍؿٓ ح٘ػ 25
غوضٝ ،س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ ٢ك
ّحػ ٢ك صلٗطًج ٕح٤هُِٞٓج ؼٍذ
1781
ىؼرض س٤ُِٗٝق زٍؿٓ ح٘ػ 15
س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ . صلٗطًج
ّحػ ٢ك 1752


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
161
زجرظٍِج - رٜشدـٍج زجرظٍِج

د٤ًٍض ١أ ٕٝىذ ٍ٘ه ٌَٖ ًنأضٝ عٌيأ ٕٝىذ ٌُٖٝ س٤ُِٗٝكُج زٍؿُٔج ٌَٖ ًنأض شجٍؿٓ ٢ٛٝ
فٞجٝ . ٖ٤ررْ ٠ُئ جًٛ درْ غؾٍ٣ٝ -:
 ٕج حٓئ حٜٗج ٠٘ؼٔذ ّٞؿُ٘ج ٖ٤ذ زٍُٗ٘ٔج زوحُٔج دِؿأ صٌِٜطْج ىه شجٍؿُٔج يِض ٌٕٞض
ٍلن زٍؿُٔج ٍ٘ه ٢ك ١ٝحٓطٓ غ٣َٞض ٢ك شىؾٝ ٢طُجٝ ١وك سٔ٣ىه ّٞؿٗ ٠ِػ ١ٞطكض
صهُٞج .
 ٕٞ٤ُِٔج ستحُٔج ٍلن يُيٝ حٜ٤ِػ ٍغإض ىه زٌٝحؿٓ زٍؿٓ ١أ فوحٛض ُْ زٍؿُٔج ٕل ٝأ
س٤ٞحُٔج سِ٤ِوُج سْ٘ .
ٍلن ٖٓ شجي شجٍؿٓ ًْٜٗٞ ٖػ لىذ س٤ؿ٤ِٛئ شجٍؿٓ ٍرطؼض ْٛجٞطكٓ حٟ٣أٝ شجٍؿُٔج يِض ٍحٌٖأ
ح٘ٛ ْٜل٤٘ٛض ٌٕٞ٣ فْٞٝ ق٤٘ٛطُج ٢ك ٠لطنئ ٕح٤قلج دِؿأ ٢ك جًٛ درْ ىهٝ ،٢ُِٗٝق َٚأ
ٕلج ىٔطؼُٔج ٞٛٝ ،س٤ؿ٤ِٛلج شجٍؿُٔج ٖٔٞ .
شجٍؿُٔج ٖٓ عُٞ٘ج جًٛ سِػٓأ ٖٓٝ -:
زٍؿُٔج NGC 4374 ْٓض ٢طُجٝ ٟ M 84 .
زٍؿُٔج NGC 4382 ٠ٔٓض ٢طُجٝ M 85 .
زٍؿُٔج NGC 4406 ٠ٔٓض ٢طُجٝ M 86 .
زٍؿُٔج NGC 5866 ٠ٔٓض ٢طُجٝ M102 ٝ Spindle Galaxy .

ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
162
زجرظٍِج - رٜظَٜٕلج زجرظٍِج

ح٤ؿ٤ِٛج لٌٖ ًهطض ٢ٛٝ س٤تجٞٗؼُج سًٍكُحذ ١رضٍٓ حَٜٗجٞض ٕأٝ ٕجٌٝىُج سث٤طذ ٢ٛٝ ،ح٣ٝحٟ٤ذ
١ـُٟج ىُٞ٣ ١ًُج ،ّٞؿُِ٘ . ّٗحؿطٓ ٌَٗذ ًحػَٞٓ ٌٕٞ٣ ١ًُج ١َحـُج ١ـُٟج ٌّػ ٠ِػ ٌُٖٝ
،٢ؿ٤ِٛلج ٌَُٗج ٌٕٞط٣ ح٘ٛ ٖٓٝ ،ٖ٤ؼٓ ٙحؿضج ٢ك ٟٞهأ ٌٕٞ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ّٞؿُ٘ج ١ـٞ ٕاك ،ًحٔتجو
أ سكطِلٓ ٌٕٞض ٕأ ٌُٖٔٔج ٖٓٝ حُٜ ٌٕٞ٣ ع٤كذ ٕجٌٝىُج زٍظح٘طٓ ٍ٤ؿ س٤ْىػ ٝأ ٢ُٞ٠ ٌَٗذ ٝ
سلِطهٓ ٌٝحكٓ سغلغ . سِِْٓ ٍرػ حٌٛٞطض غرططذ حُ٘ فٔٓ٣ شحذ شجٍؿُِٔ ًجىؾ سػٞ٘طُٔج ٍحٌٖلج ٕئ
َذحٛ . شجٍؿُٔحذ ٢٘ؿ ١٤كٓ ٢ك غوضٝ سِطً ْظػأ شجٍؿُٔج ٌٕٞض حٓى٘ػ عٍْأ ٌٞططُج جًٛ ٌٕٞ٣ٝ .
ٖض ٕأ ٕ٥ج صذحػُج ٖٓ شحذ ىهٝ حًٔ ،س٤ٌُٗٞج سَ٘ٓلج ٍلن شٌٞطض ىه س٤ٌُِٗج ٠حٔٗلج قِطهٓ شحرْج
شجٍؿُِٔ ٢ُحٔؾلج وىؼُج وجوَج .
س٤ؿ٤ِٛلج شجٍؿُٔج ٝؼرُ ٢ُحطُج ٍٝىؿُجٝ .
NGC 4649 NGC 4621 NGC 4552
NGC 221 NGC 205 NGC 4442
NGC 4754 NGC 4486 NGC 4365
NGC 4472 NGC 4555 NGC 3115
NGC 5866 NGC 3379 NGC 4881


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
163
زجرظٍِج - ذذحضٍج زجرظٍِج

شجٍؿُٔج َػٓ ٖ٤ؼٓ ٌَٖ حُٜ ّ٤ُٝ ْظط٘ٓ ٍ٤ؿ ٢تجٞٗػ ٌَٗذ ٍٜظض زٍؿٓ ٢ٛ زيحُٗج زٍؿُٔج
ٌُٕٞج شجٍؿٓ غذٌ ٢ُجٞق ٌَٗض زيحُٗج شجٍؿُٔج ٕأ ءحِٔؼُج ىوطؼ٣ٝ ،س٤ُِٗٝكُجٝ س٤ؿ٤ِٛلج
زٍؿُٔج ٖٙٞ خًؿُج َٓجٞػ ٌُٖ س٤ؿ٤ِ٤ِٛئ ٝج س٤ُِٗٝق حٓئ صٗحً زيحُٗج شجٍؿُٔج ٍػًأٝ ،ٌٞظُ٘ٔج
ٌَُٗج جًٜذ ٍٜظطُ .
زيحُٗج شجٍؿُٔج ٝؼرُ ٢ُحطُج ٍٝىؿُجٝ .
NGC 6240 NGC 3109 IC 10 NGC 3034
NGC 6822
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
164
زجرظٍِج - رِزيٍج زجرظٍِج

ٝله٘ض زٍ٤ـُٛج حٜطِطً درٓذٝ ،ٌُٕٞج ٢ك ٌحٗطٗلج سؼْجٝ ٢ٛٝ س٣وحؼُج شجٍؿُٔج ٖٓ ٍـٚج ٢ٛٝ
َحطٔض ،زٍ٤رٌُج شجٍؿُٔحذ سٌٗحوٓ سُٜٞٓذ حٜ٘ٓ خٍٓطض ٝج خٍٜض ٕج زوحُٔج غ٤ططٓضٝ س٤ذيحؿُج حٜ٤ك
ٕض حٜٗج شح٣ٍظُ٘ج ٍٞوضٝ ،سؼٓلٝ ١وحُٔج حٜ٘٣ٌٞض ع٤ق ٖٓ سٟٓحؿ ءجوْٞ زوحٔذ سث٤ِٓ حٌٜٗٞذ صًِ
ٍلن ٖٓ ءحِٔؼُج عقل ىهٝ ،٢ُحكُج ٍٙٔػ ٖٓ فلآ زٍٗػ ٠ِػ ًجىقجٝ ٌُٕٞج ٍٔػ ٕحً ٖ٤ق
زٍؿُٔ ْٜطرهجٍٓ NGC 1569 ؽجٍلُج ٢ك ٍٟنج سِ٤وغ ٍٚح٘ػٝ ٖ٤ؿًٓلج عرض شجٍؿُٔج يِض ٕج
ٖ٤ذ ىؾٞض ٢طُج سِ٤وػُج ٍٚح٘ؼُج س٤رُحؿ ٖػ سُٞثٓٓ ٌٕٞض ىه حٜٗج زٌٍك يُي ى٣إ٣ حٔٓ شجٍؿُٔج ٖ٤ذ
ٍج ٖٓ خٍٜض ٍٟنج سِ٤وغ ٍٚح٘ػٝ ٖ٤ؿًٓلج ٖٓ زٍ٤رً شح٤ًٔ ٕج ءحِٔؼُج ءلإٛ ىؾٝ حًٔ شجٍؿٓ
فلآ حٍٛطهٝ س٣ٞثُٔج شحؾٌىُج ٖ٤٣لٓ حٜضٌجٍق سؾٌو شجَحـُج ٖٓ شحػحوك ٌَٖ ٢ك زٍؿُٔج
س٤تُٟٞج شجُٞ٘ٓج ٌُٕٞج ٢ك ٍٚح٘ؼُج غ٣َٞض س٤ل٤ً ْٜك ٢ك س٣حـُِ سٜٔٓ شجٍؿُٔج ًٙٛ َؼؿ٣ جًٛ .
ٍج غهٞضٝ دؼِض ٕج ٌٖٔ٣ ْ٣ىوُج ٌُٕٞج ٢ك ّجُهلج شجٍؿُٔج ٖٓ سذٍٓطُٔج سِ٤وػُج ٍٚح٘ؼُج ٕج ءحِٔػ
ٍٟنج شجٍؿٓ ٚ٘ٓ ٌٕٞطض ١ًُجٝ شجٍؿُٔج ٖ٤ذ غهجُٞج َحـُج ءجٍغج ٢ك ًحٜٔٓ ًجٌٝو .
شجٍؿُٔحذ سطرضٍٓ ٌٕٞض حٓ حرُحؿٝ ّٞؿُ٘ج ٖٓ ١وك ٖ٤٣لذ سؼٟذ ٠ِػ ١ٞطكض سُٓوُج شجٍؿُٔج
ٖٓ سر٣ٍوُج زٍ٤رٌُج ٢ُجٞق ىؾٞ٣ ٢طُجٝ سٗحرطُج خٌو ح٘ضٍؿٓ ٢ك ٍحكُج ٞٛ حًٔ ،حُٜ غذحض َػٓ ٌٕٞضٝ حٛ
14 حٜؼرطض زٍ٤ـٚ زٍؿٓ .
حٌُِٜٗ حور٠ شحٔ٤ٓوض سُٓوُج شجٍؿُِٔٝ -:
ٍُُٓحذ حُٜ ٍُٓ٣ٝ س٤ؿ٤ِٛئ سُٓه زٍؿٓ dE ٍُُٓحذ حُٜ ٍُٓ٣ٝ س٣ًٍٝ سُٓه زٍؿٓ ، dSph .
ٍُُٓحذ حُٜ ٍُٓ٣ٝ س٤ُِٗٝق سُٓه زٍؿٓ dSA ٝ ، ٍُُٓحذ حُٜ ٍُٓ٣ٝ عٌيأذ س٤ُِٗٝق سُٓه زٍؿٓ
dSB .
ٍُُٓحذ حُٜ ٍُٓ٣ٝ زيحٖ سُٓه زٍؿٓ dI
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
165
سُٓوُج شجٍؿُٔج ٝؼرُ ٢ُحطُج ٍٝىؿُجٝ .
NGC 292 Draco Dwarf Fornax Dwarf Carina Dwarf
Ursa Minor
Dwarf
Tucana Dwarf NGC 185
NGC 147
Larg Magellanic
Cloud
NGC 1705 Antila Dwarf


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
166
زجرظٍِج زحـِظس

حٜٟؼذ ٖٓ شجٍؿُٔج ٖٓ سػٞٔؿٓ ًَ خٍطوض ع٤ق شحؼٔؿض ٢ك ف٤ٓلُج ءحٟلُج ٢ك شجٍؿُٔج غٔؿطض
زٍؿٓ غٔؿض ٠ٔٓ٣ حٓ سٌٗٞٓ ٝؼرُج ( Galaxies Cluster ) ٝأ سِوطٓٓ ٍرطؼض سػٞٔؿٓ ًَ ،
٢ُحطُج حٜ٘ٓ ٍٜؼٗ شحػٞٔؿٓ زىػ ٠ُج ءحِٔؼُج حٜٔٓه ىهٝ ،١ٍنلج سػٞٔؿُٔج ٖػ زوٍل٘ٓ -:
س٤ِكُٔج سػٞٔؿُٔج
سٗحرُِج خٌو ح٘ضٍؿٓ ٠ُج سكحٞلحذ زٍؿٓ ٕٞؼذٌأ ٖٓ ٍػًأ ْٟض ٢ٛٝ ..... ى٣ُُٔج
سػٞٔؿٓ M 81
ُْج سػٞٔؿُٔج ٠ُج شحؼٔؿطُج خٍهج ٢ٛٝ حر٣ٍوض ىؼرضٝ س٤ِق 12 س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ ..... ى٣ُُٔج
ءجًٌؼُج سػٞٔؿٓ
خٌحو٣ حٓ ٠ِػ ١ٞطكضٝ شجٍؿُٔحذ س٤٘ؿ سػٞٔؿٓ ٢ٛٝ 2000 زٍؿٓ حٜ٘ٓ M49, M58, M59,
M60, M61, M84, M85, M86, M87 , M88, M89, M90, M91, M99, M100 .
..... ى٣ُُٔج
سػٞٔؿٓ M 51
زٍ٤ـٚ سػٞٔؿٓ ح٘ػ ىؼرض 37 سكٍٝؼُٔج زٍؿُٔج حٜضجٍؿٓ ْٛأ ٖٓٝ س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ M51 ....
ى٣ُُٔج
سػٞٔؿٓ M 94
ْْاذ حٟ٣ج فٍؼضٝ M64 ٖ٤ذ ٌىوض سكحٓٓ ح٘ػ ىؼرض زٍ٤ـٚ سػٞٔؿٓ ٢ٛٝ 14 ٠ُئ 20 سْ٘ ٕٞ٤ِٓ
زٍؿٓ حٜضجٍؿٓ ْٛأ ٖٓٝ س٤تٞٞ M 94 ٝ M64 ...... ى٣ُُٔج
ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
167
سػٞٔؿٓ M 106
ح٘ػ ىؼرضٝ زٍؿٓ ٍٕٝٗػٝ سغلغ ٠ِػ ١ٞطكض سػٞٔؿٓ 25 س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ .... ى٣ُُٔج
سػٞٔؿٓ M 102
ح٘ػ ىؼرضٝ شجٍؿٓ ٕحٔغ ٠ِػ ١ٞطكض سػٞٔؿٓ 45 س٤تٞٞ سْ٘ ٕٞ٤ِٓ .... ى٣ُُٔج
سػٞٔؿٓ M 96 ٝأ M 66 ىْلج سػٞٔؿٓ Leo Group


ةدئافلاو ةعتملا مكل ىنمتأ : لوم يلع
168ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


1
يظاثضا ءزجضا تاغوتحط
موجظضا تاططجت .................................................................................. ص 4
مغددضا ............................................................. ................................ ص 18
ظغدطذضا ظروطجطضا ..... ......................................... ............................. ص 23
سطذضا ................................... ........................................................... ص 26
دراطر . ............................................................... ............................... ص 29
ةرعزضا .............................................................................................. . ص 34
ضرلا ... .......................................................................................... .. ص 37
خغرطضا ............................................................................... ............... ص 50
تابصغوصضا مازح ............................................................................ ص 56
يرتذطضا ................................... .................................................... .. ... ص 58
لحز .................................................................................................... ص 62
سوظاروأ ....................................................................... ...... ................ ص 64
نوتبغظ . ........................................................................................... ... ص 67
ظغجراخ تابصغوص . ............................................................................ ... ص 70
ربوغص مازح ...... ................................................................................. ص 72
توأ ظباحد . ..................................................................................... ... ص 74
... تابظذطضا ....................................... ................................ . ......... ......... . ص 77
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


2
بصاوصضا ةأذظو موجظضا ةاغح ... . .................. ..... ........... ص 79
راؼظضاو لغضضا بشاطت . ........ ................................................................... . ص 82
راؼظضاو لغضضا فلتخا ............................................................................... ص 83
ظطغرلا لوصغضا . ........................................................... .......................... .. ص 83
ىرطػضا فودخضاو ىدطذضا فودصضا ......................................... ص 86
رزجضاو دطضا .. .......................................................................................... . ص 89
بورعضاو قورذضا ةرعاظ .. ........ .............................................................. . ص 90
بغعت ل موجظ .................. .......................... ............................................ ص 91
ظغطجظضا تابصوصضا ............... .............................. ................ .................. ص 92
جوربضا . ................................................................................................ .... ص 96
ظغضرلا ظغصضغضا داصرلا اغجوضوظصت ظغئاضغضاو ............ ........... ........... ص 98
ءاــضغضا وزـــز . .............. ....................................................................... .. ص 100
ءاضغضا ةداغر .... .................................................................................. . ص 111
ظغصضغضا ءاغزغغضا ................................................. ......................... .... ص 127
مضر كَضَغضا .... ...................................................................................... . ص 129
مضاطضا .. ............................................................................................ . ص 152
ظغظوصضا ظطذلا . ............................................................................. .. ص 156
ءاغزغغضا .. ظطغبطضا مضر . .................................................................... . ص 162
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


3ءادعلا ..
ىضا إ تاغدتظط ءاضرأو ةراد لغض ظغساػثضا س ..
اؼضر ظططذ نوصت ظسرططضا قغرط يس ..
لطجأو ظغظورتصضلا بتصضا ءاّ رش لصض تاغحتضا ..
يضر لوط ..

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


4
موجظضا تاططجت


َانترجمتلكستامدنعِكأتروظًَضاملاًؽٌنابتلابردانترجمًؽـكجنلاتاعمجتترستنا
انترجمتباجدجقانعلاؼِآامبرل . دكدخًؽكهاونمٍقبتامؽـكجلااما 200 فمديدعلاَطقؽعمجت
ـوضعبعمةرركتملاٌمكؤسملاتاوجاكملابٌجلاكتملابقخلارادمٍلعتمطختـكجنلاتاعمجت
ركشعلافمـدقأًوؽةاجخلادجقٍلعٌجقابلاراثلاامأَةرجملازكرمرجثأتتختكأضعبلا
ٌيأفمـدقاكضرللةرجختملا انترجمًؽلرذأبجكارت .

عاكنأٌثّثٍلاتاعمجتلاـزقنتك -:

ٌيكركدجقانعكاتاعمجت

ـجنفكجلمٍلإؼِآةرسعفجباوُاضعاحكارتيكٌلدابتملاٌجبذاجلاؿعؾبطبترتٌيكركلادجقانعلا
ك فمؽبازؿججفمادجاميدقتلكستدقٌيكركلادجقانعلافادقتعيكَةرجملازكرمًؽابلاغزكرتت
ـكجنلا ( ًناثلاؿججلا ) فماهرمعردقتٌجلاخلاتاعقكتلاكَ 12 ٍلإ 20 ريدقتؿضؽأك؛ٌنزفكجلب
فمامبرل 14 ٍلإ 16 ٌنزفكجلب .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


5

ًلاكخٍلعمكتختٌنابتلابردانترجم 200 كركدكقنع ـهذذأتًتلاكةذاستارادمًؽاهرثكأَم
اضيأٌيكركٌيدكقنعٌمظنأاوللرذلاتارجملارثكأكٌنابتلابردجراذادجعب .

دجقانعلاؾلتٌلثمأفمك ......
NGC6994(M73)-WNC4(M4)-NGC1818-NGC6205(M13)
ٌخكتؾمدجقانعكاتاعمجت

ؿعؾبضعبلااوضعبعمطبترتًتلاـكجنلافمتاعمجتًهٌيرجملاكأٌخكتؾملاتاعمجتلا
قأسنمفأبدقتعيكـونجبامجؽٌلدابتملاٌجبذاجلا رستنملارجبكلاًنككلارابػلاكزاػلابخزفمءاجا
ٌنابتلابردًؽ .

ؿكطٍلعضعبفعاوضعبؿشؾنتؾلذدعبٌَجمجندكسخكةرجشقةاجخاولٌخكتؾملادجقانعلارثكأ
تارجػتببزبؿاشؾنِااذهفككيدقكَدكقنعلافمٌجراذبروتكؿشؾنتـونمضعبلاكَـوتارادم
فعٌجتانلاٌعرزلا ًبذجلاؿقخلاًؽدملاةكقببزبفككيدقكٌَلدابتملاتامادشِاكاتّباقتلا
اوقيرطًؽرمتًتلاـكجػلاكـكجنلاؿكقخفجبتامداشتلاببزبكاةرجملل .

فجيّمتاُمةدعدعباهرادمؿكطٍلعاوُاضعاـكجنـظعمترسنٌخكتؾملادجقانعلابلغا
طقؽفجنزلا ّبقرمعؼلبيـوعضبك فجنزلافجي .

ؿكَؿقتزممرادمؿقختاذٌلقتزمـكجنكةرجملاؿكخاهرادمؿشاكتٌبراولاٌيدرؾلاـكجنلا
اولشأفأبدقتعيلرذِاتارجملاًؽكاانترجمًؽءاكزؿقتزملامرادملاؿقخلاتاكذـكجنلا
تاعمجتلاكدجقانعلاؾلتفمءاج .

دجقانعلاؾلتٌلثمأفمك ......
NGC6475(M7)-NGC3293-M45-NGC2632(M44)
ةددعتملاكٌجكدزملاـكجنلا

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


6
فأؿجكستٍلإـكجنلاؿجكستمدؤيدق ًمجنلاـاظنلاًؽبلاغكهامكؿقِاٍلعَةددعتمٌجمجنٌمظ
امجندبشلتارمٌعضبربكامرتسملابكككٌلتكتناكاذإًَزمسلاانماظنؿاخؿثمَمدرؾلا .

اعيرزـجنلاصلقتفاكفأؼداشاذإكَعيرزؿكسبركديتازاػلافمديدجـجنؼثكتيامدنعؽ
زٍلإىلاشؾنإٍلامدؤيفأفكمي ؿشؾنتكٌجلمعلاقذهرركتتدقكَدخاكـجنفمِدبـكجنلافمجك
كهةروسرثكلاكَؼعاضمًُانثـجناجتنمَؼعضلاٍلا EpsilonLyrae ًؽ ةراثجقلاجرب
Lyra .

دجقانعلاؾلتٌلثمأفمك ......

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


7

موــجظضا - اسوظربودضا ( Supernovae )

فمةدملرمتزتًتلاكامزّبلافمادجٌعمِـازجأىنعحتنيؿُاهـجنلراجؾنإكهاؽكنربكزلا
مرطكَاؽكنربكزللٌؾلتذمعاكنأةدعؾانهكَركوسٍلإعجبازأ ـولجكستلفاتّمتخمفاتق .

ٍلعراونيكىبلقًؽتارذلالكنحمدفمراطسنَاٌقاطدجلكتفعؼ
ٌ
قكتدقؿُاهـجنفككيفأامإ
دكزأبقثكأفكرتكجنـجنؿجكستلٌشاذلاىتجبذاجةكقتختاجلذادٌزؾن .

تكفمبرتقيٍتخىنمبيرقكأىلؽجؽرـجنفمةدامعمجيدقضجبأـزقـجنكأ لكشقلاىتل
قذهًؽكَؿماكلابىلقرعيكىلذادًؽمككنلاراطسنُلؿجطعتثدخيكضجبأـزقـجنلٌلمتخملا
اذهءارجٌجمجنلاةداملاؿككأارجبكءزجدرطىنعحتنيـجنللـجظعراجؾنإثدخيٌلاخلا
راجؾنِا .

مدزؿجكستـتيكَطجخملاءاضؾلاًؽرستنتٌجكمفككتٍلاراجؾنَامدؤي اياقبٍمزيـ
اؽكنربكزلا . ٌجلمعلاقذهفمدخاكلؿاثم SN 1604 .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


8
ًؽروظتًتلاٌؾلتذملاٌجُاجمجكلارشانعلاطكطذلاقبطفجؾجنشتٍلااؽكنربكزلافكجكلؾلاـزق
ـوؽاجطأ .

فججكردجولاؼجطباجغكأدكجككهـجزقتلااذولؿكلارشنعلا . مكتخياؽكنربكزلاؼجطفاكاذإؽ
ًهطذٍلع ًناثعكنؼنشيَفججكرد TypeII ؿكأعكنؾلذادعامَ TypeI .

ٍنخنملاؿكسكلرذأطكطذدكجكلاقبطؼنشتٌجعرؽعجماجمؾانهَفجتعكمجملاؾلتفجب
اؽكنربكزلافمرداشلاءكضلا .
ؿكِاعكنلا I - فججكردجولافمًلاذ

ٍمزيؼجنشت La - ؼعضكفككجلجزلارشنعًؽٌؽاثكؿثميكهك ـكجلولاًؽ , اذهفككيك
كأاونمبيرقـجنفمرشانعكداكمبذجبـكقتًتلاكٌمزقلاءاضجبلاـكجنللابلاغؼجنشتلا
اولؽؽارم .

ٍمزيؼجنشت Lb - بلاػلاًؽًهكَـكجلولاًؽؼعضكفككجلجزلارشنعًؽٌؽاثكؿثميكهك
ؿافمَـجنلاؿذادًؽاهدكقكاذؾنتزادقٌقّمعـكجنفعحتان ببزبؾلذثدخدقفككيفأفكمم
ـجنمأكـجنلافجبًبذجؿعاؾتٌججتنكأٌمذضلاٌجمجنلاحايرلاٌججتنىبطجخملاٌؽّػلـجنلادقؽ
ىنمبيرق ..

ٍمزيؼجنشت Lc - بلاػلاًؽكهكَـكجلولاًؽؼعضكفككجلجزلارشنعًؽٌؽاثكؿثميكهك
كملااهدكقكتذؾنتزادقٌقّمعـكجنفعحتان اولذادًؽدكج .

ٍلإؿكختيفججكردجولاسمسلازكرمًؽَادجقعترثكأؼكرظًؽركطتتسمسلافمربكلاـكجنلا
تاقبطـعديمذلاطػضلاديزتكَسمسلازكرمفجذزتٍلعؿمعتًتلاٌقاطلاردشيكـكجلولا
تاجردفاثجخؾانهعمجتيزكرملاًؽحتنأمذلاـكجلولاامأَراجونَافمسمسلا ًؽةرارخلا
قراطسنإبببزتتلٌياؾكلاىجؽامبٌجلاعتزجلبلقلا .

ٌجبذاجلاادبتكأطابتلابراطسنَاأدبيًَوتنادقبلقلاًؽفججكردجولافككيامدنعكٌياونلاًؽ
ٌياؾكلاىجؽامبٌعؾترمفككتلةرارخلاٌجردلكتزمشامكنَااذهعؽريَزكرملاصلقتٍلعؿمعلاب
أٌلخرمءدبل حتنأمذلافكبركلاٌَجزمسؿتكةرسعفمؿقأـكجنلاًؽَـكجلولاجامدنافمرشق
ضجبأـزقدبشيفأٍلإًجيردتؿكسبـجنلادربيكَحمدنيِـكجلولاراطسنإب . ٌمزقلاـكجنلا
عكنفماؽكنربكزانككمـجنلاراجؾنإٍلعدعازيدقَـجنـوبرقدجكاذإَءاضجبلا Ia .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


9

ًناثلاعكنلا II

اوجاتخيًتلاطػضلاكةرارخلاتاجردؽلذلٌياؾكلاىجؽامبؿُاهَرجثكبربكلاـجنلاٌلاخًؽ
ـكجلولاؽرخٌلخرمٌياونًؽشامكنِاًؽادبيامدنعحمدلابءدبللبلقلاًؽفكبركلا . زكرمأدبي
لاٌيرذلالكنلاامنجبؽؿشبلاتاقبطؿثمتاقبطكؿاشؾنِابٌلُاولاـكجنلاقذه ؿكسبـدقتتؿقث
مذلافججكردجولافمٌقبطبٌؽكؾلملاَفججكردجولازاغفمٌقبطبٌطاخمزكرملاٍلاًجيردت
فكبركلاٍلإؿكختملاـكجلولافملرذاكَـكجلولاٍلإرطسني ( ٌجثّثلااؾلأٌجلمعؽيرطفع ) َ
ًجيردتؿكسبؿقثلارشانعلاٍلإحمدنتًتلاتاقبطلاطجخي . اذهرميامنجب ٌَلُاهتاركطتباـجنلا
رؽكتدنعٌجلاتلاٌلخرملاأدبتكَىبلقًؽٌيككنلاتّعاؾتلاؼقكتلةرركتملاؿخارملاـجنلازاتجيك
ٌجمعؼاقيَاولاعسإـجنلادجعيَراطسنُلٌجلاتلاٌلخرملاءدبلفججؽاكلاةرارخلاٌجردكطػضلا
بلقلاراجونإ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


10
ظغطجظضا جاربلا

ـلع ـيدزكتارجمكـكجنفماوجؽامبءامزلاٌزاردٍلاؼدويًملعثخبكهجاربِاكؾلؾلا
َضرِاكتاكمزلاؽلذمذلادخاكلاادجبىلكؽؾلذٍلاامكارسبلاتاردقمبٌقّعىلسجلك
تأدبدقكَءامزلاٌطراذديدختٍلاؼدوتٌجمهكتامجزقتِإًهامٌجمجنلاتاعكمجملاك
اراضخلا ٌعكمجمكااجربرسعٍنثاٍلاءامزلاتمزقدقؽـجزقتلافمعكنلااذهًؽٌميدقلات
مكاضجبرادمًؽضرلافاركدلٌججتنك
ن
امكيفجثّثلاؿداعيامكأٌجردفكثّثؿداعياجربؿك
ؿقتنتسمسلافأمأٌنزلاـايأؿّذرجػتتضرلاٍلعفمسمسللرظنلاٌيكازفإؽسمسلاؿكخ
مرهاظ ٌيرهاظةركدؿمكتل
ن
امكيفجثّثلاٌبارقدخاكلاجربلاًؽًقبتلكاجربرسعًنثَاؿّذ
ن
ا
ؿّذمأٌنزلاؿّذةدخاك 365 ـكجلاعبركـكي .

ـزِا
ةرتؾلا تاظخّم
ًبرع ًنجتِ مزجلجنإ
ؿمخلا Aries Rom 21 سرام 20 ؿيربأ
ؿادتعَا
ًعجبرلا
ركثلا Taurus Buli 21 ؿيربأ 21 كيام

ءازكجلا Gemini Twins 21 كيام 21 كجنكي

فاطرزلا Canaer Crab 21 كجنكي 22 كجلكي
بّقنَا
ًؾجشلا
دزلا Leo Lion 21 كجلكي 22 سطزغأ

ءارذعلا Virgo Virgin 21 سطزغأ 22 ربمتبز

فازجملا Libra Scales 21 ربمتبز 22 ربكتكا
ؿادتعَا
ًؾيرذلا
برقعلا Scorpius Scorpion 21 ربكتكأ 21 ربمؽكن

سكقلا Sagitarius Archer 21 ربمؽكن 21 ربمزيد

مدجلا Capricornus She-COAT 21 ربمزيد 20 رياني
بّقنَا
مكتسلا
كلدلا Aquarius WaterCarrier 21 رياني 18 رياربؽ

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


11
تكخلا Pisces Fishes 21 رياربؽ 20 سرام

فأٍلإفجذرؤملاضعبرجسيك ًلاكخذنمتارؾلاكٌلجدفاكز 3000 ؽ . ؽلطأفمؿكأـهـ
ًعجبرلاؿادتعِااونجخفاككٌجمجنلاتابكككلاءامزأـظعم 21 ٍلإ
ن
ايرهاظسمسلاؿذدتسرام
ـاعذنممأركثلاجرب 2825 ؽ . ـاعًؽكٌجذيراتلاؽُاثكلادجؾتامكـ 450 ؽ . سمسلاتخبشأـ
ًؽؿمخلاجربٍلإ
ن
ايرهاظؿذدت ( ًعجبرلاؿادتعِا ) 21 ـاعلاًؽكَسرام 1825 دّجملل
ًؽتكخلاجربٍلإ
ن
ايرهاظؿذدتسمسلاتخبشأ 21 ؾلذكًقبتزكًَعجبرلاؿادتعِاسرام
ـاعٍتخ 4190 ـ . ًعجبرلاؿادتعِاًلاعتاٌُجسمبفككجزثجخكلدلاجربٍلإاونجخقرداػتل
ًبرلاؿادتعِادجعاكمًؽرجػتلااذهك ًؽرجػترجػتلاؾلذبخاشيىنإؽفججنزلاركرمربعًع
مكتسلاكًؾجشلافجبّقنِاكًؾيرذلاؿادتعِادجعاكم .

ؿّذسمسلاركرملٌميدقلادجعاكملاٍلعـومججنتًؽفكلماعتيفكجبرػلافكمجنملاؿازِك
ًؽؿمخلاجربلمرهاظلاسمسلاؿكذدىزازأمذلاكجكربلا 21 دتعِاتجخسرام ًعجبرلاؿا .

فِاٍتخءاملعلاؼنشثيدخلاـلعلاًؽك 88 ٌَجُرملاءامزلاءاخناٌؽاكًطػتٌجمجنٌعكمجم
اجلشؽكااجمكيفاكءاكزـكجنلاعقاكمرجػتلارظنك - ؿكخضرلاٌكرخبطبترمًلشؾلارجػتلا
سمسلا - ظبلػيمذلاؿشؾلابزخٌجمجنلابكاككللءاملعلاـجزقتءاجؾلذلَ اذولكَىجؽاهركه
ءاملعـزرؾلذلَعجبرلاكأؼيرذلاكأؼجشلاكأءاتسلاتابكككاونأـكجنلافمتابكككفعؿاقي
ةدخاكلاٌنزلاؿّذءامزللطُارذٌعبراماادخٍلعؿشؽؿكلـكجنلاطُارذؾلؾلا . ؾلذرجزؾتك
ـكيؿكركبيـكجنلافمـجنغكزبفا 4 ؼىغكزبـكيفعٌجنمزؽُاقد فإؽؾلذلَؽبازلاـكجلام
ـجنلافأكانلكدبجؽَتاعازتزرادقمبقدعكمفعرذأتيؼكزؿكلاىغكزبفمروسأٌثّثدعب
سمسلاؿكخٌلماكةركدتمتأدقفككتضرلافأٌقجقخلاكَ
ن
ابيرقتـاعؿّذٌلماكةركدـتأدق .

اٍلاةراضخكادلبفمؼلتذتجاربِافملرذاعاكناؾانهك ًلياماونملرذ -:

ٌيرمقلاجاربِا

مرمقلاـيكقتلاٍلعاكدمتعياكناكفجلبابلافاثجخؽبازلاـزقتلاًه .

ٌجنجشلاجاربِا

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


12
ؼِآذنماذكبفأٌجنجشلاةركطزلامكرتَاهركوظلةركطزااولكفجنزلاؼِاذنمتروظ
ؾلٌكلمملاتاناكجخعجمجٌنزلاسأرٌبزانمبٍعدتزإفجنزلا رسعًنثالكزةكعدلاًبليـلف
ًهجاربِاقذهكَـولكشكبجترتبزخىمزابٍمزتٌنزـونمؿكلدنمؽاذكبـومرك
ن
اناكجخ
درقلا - بلكلا - ركثلا - ؾيدلا - زيزنذلا - ةزنعلا - راؾلا - رمنلا - ٍعؽِا - فجنتلا - رولا -
فاشخلا .

ةرسعًنثاؿكةرمددجتتٌجنجشلاجاربلاةركد تاكنزلاتاياونكتايادبفأـلعلاعمٌَنز
ٌيدّجملاتاكنزلافعؼلتذتٌجنجشلا .

ٌعكمجمربتعتكَؽؽلاٍلإؿشيِجربلااذهابركأطزكًؽك؛ًلامسلاةركلاؼشنجاربافم
ءامزلاًؽلرذلاجاربلاكـكجنلافعثخبللةدججٌيادبٌطقنًهربكلابدلا .

فجبطذؿجذتؿّذفم اؾلأفجمجنلا ( ٌعكمجملاًؽفاعملرثمِاـجنلاكهك ) اتجبٍلإ ( مذلاكهك
فاعمللاًؽاؾلاـجنلأًلي ) ًبطقلاـجنلادجنؼكز ( اؾلاـجنلاكهك - ٌعكمجملاًؽاناعملرثكِا -
رػشلابدلاٌعكمجمًؽ .)

ظغطجظضا جاربلا - تاططجتضا لودج

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


13
فأاميدقداقتعَافاك ؾلتتاعمجتلؿاكسأـيدقلافازنَااولجذتؾلذلَؾرختتِكٌتباثـكجنلا
ركشعلاٍلإاوُامزأبتامجزقتلاؾلتـظعمدكعتكَتابككككأجاربأدعبامجؽتجمزًتلاكَـكجنلا
ةدُازلارجطازلابٌقّعاوللرذأءامزأكتاناكجخكأٌولآءامزأاوجلعاكقلطأـهدجنؽٌَميدقلا
اذنجخ ؾ .
ءاملعلااوؾنشامبزخكـكجلاٌجزجُرلاجاربلاددعؼلبيك 88 ًؽٌجُرملاـكجنلاؿماكًطػت
ن
اجرب
جاربِاؾلتءامزأؾلؾلاـلعلًلكدلاداختِارقأكَءامزلا ءامزأءاملعلاؽلطيكٌَجنجتّلاٌػللاب
ؼرخلاكهاوعملافككجؽٌَجنجتّلاٌػللاؼرخأبجاربِاؾلتـكجنٍلع اتجبـثاؾلآ ؼ اذكهكاماج .
ؿزلزم
ـزِا
عقكملا
راشتذِا ًبرع ًنجتِ
1 And
ٌلزلزملاةأرملا
Andromeda
ـس ؿا
2 Ant
ءاكولاٌغرؾم
Antlia
بكنج
3 Aps
رُاط سكدرؾلا
Apus
بكنج
4 Aqr
كلدلا
Aquarius
بكنج
5 Aql
باقعلا
Aquila
ؿامس / بكنج
6 Ara
ةرمجملا
Ara
بكنج
7 Ari
ؿمخلا
Aries
ؿامس
8 Aur
ٌنعلاؾزمم
Auriga
ؿامس
9 Boo
ءاكعلا
Bootes
ؿامس
10 Cae
شاقنلاٌلآ
Caelum
بكنج
11 Cam
ٌؽارزلا
Camelopardalis
ؿامس
12 Cnc
فاطرزلا
Cancer
ؿامس
13 CVn
فاجقكلزلا
CanesVenatici
ؿامس
14 CMa
ربكلابلكلا
CanisMajor
بكنج
15 CMi
رػشلابلكلا
CanisMinor
ؿامس
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


14
16 Cap
مدجلا
Capricornus
بكنج
17 Car
ةدعاقلا
Carina
بكنج
18 CAS
ًزركلاتاذ
Cassiopeia
ؿامس
19 Cen
سركطنق
Centaurus
بكنج
20 Cep
بوتلملا
Cepheus
ؿامس
21 Cet
سطجق
Cetus
ؿامس / بكنج
22 Cha
ءابرخلا
Chamaeleon
بكنج
23 Cir
راكجبلا
Circinus
بكنج
24 Col
ٌمامخلا
Columba
بكنج
25 Com
ٌبلولا
ComaBerenices
ؿامس
26 CrA
ؿجلكَا ًبكنجلا
CoronaAustralis
بكنج
27 CrB
ًلامسلاؿجلكَا
CoronaBorealis
ؿامس
28 Crv
بارػلا
Corvus
بكنج
29 Crt
ٌجطابلا
Crater
بكنج
30 Cru
ًبكنجلابجلشلا
Crux
بكنج
31 Cyg
ٌجاجدلا
Cygnus
ؿامس
32 Del
فجؾلدلا
Delphinus
ـس ؿا
33 Dor
كبأ ؼجز
Dorado
بكنج
34 Dra
فجنتلا
Draco
ؿامس
35 Equ
ٌعطق سرؾلا
Equuleus
ؿامس
36 Eri
رونلا
Eridanus
ؿامس / بكنج
37 For
رككلا
Fornax
ؿامس
38 Gem
فامأكتلا
Gemini
بكنج
39 Cru
ًكركلا
Grus
ؿامس
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


15
40 Her
ًثاجلا
Hercules
بكنج
41 Hor
ٌعازلا
Horologium
بكنج
42 Hya
عاجسلا
Hydra
ؿامس / بكنج
43 Hyi
ٌجخ ءاملا
Hydrus
بكنج
44 Ind
مدنولا
Indus
بكنج
45 Lac
ةءاظعلا
Lacerta
ؿامس
46 Leo
دزلا
Leo
ؿامس
47 LMi
رػشلادزلا
LeoMinor
ؿامس
48 Lep
بنرلا
Lepus
بكنج
49 Lib
فازجملا
Libra
بكنج
50 Lup
عبزلا
Lupus
بكنج
51 Lyn
ؽسكلا
Lynx
ؿامس
52 Lyr
ةراثجقلا
Lyra
ؿامس
53 Men
ؿبجلا
Mensa
بكنج
54 Mic
روجملا
Microscopium
بكنج
55 Mon
دجخك فرقلا
Monoceros
ؿامس / بكنج
56 Mus
ٌبابذلا
Musca
بكنج
57 Nor
عبرم راجنلا
Norma
بكنج
58 Oct
فمثلا
Octans
بكنج
59 Oph
ءاكخلا
Ophiuchus
ؿامس / بكنج
60 Ori
رابجلا ( ءازكجلا )
Orion
ؿامس / بكنج
61 Pav
سككاطلا
Pavo
بكنج
62 Peg
ـظعلاسرؾلا
Pegasus
ؿامس
63 Per
ؿماخ ؿكػلاسأر
Perseus
ؿامس
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


16
64 Phe
ءاقنعلا
Phoenix
بكنج
65 Pic
ٌلآ ـازرلا
Pictor
بكنج
66 Psc
تكخلا
Pisces
ؿامس
67 PsA
ًبكنجلاتكخلا
PiscisAustrinus
بكنج
68 Pup
ؿثككلا
Puppis
بكنج
69 Pyx
تجب ةربَا
Pyxis
بكنج
70 Ret
ٌكبسلا
Reticulum
بكنج
71 Sge
ـوزلا
Sagitta
ؿامس
72 Sgr
ًمارلا ( سكقلا )
Sagittarius
بكنج
73 Sco
برقعلا
Scorpius
بكنج
74 Scl
تاخنلاؿمعم
Sculptor
بكنج
75 Sct
سرتلا
Scutum
بكنج
76 Ser
ٌجخلا
Serpens
ؿامس / بكنج
77 Sex
سدزلا
Sextans
ؿامس / بكنج
78 Tau
ركثلا
Taurus
ؿامس
79 Tel
بقرملا
Telescopium
بكنج
80 Tri
ثلثملا
Triangulum
ؿامس
81 TrA
ًبكنجلاثلثملا
TriangulumAustrale
بكنج
82 Tuc
فاقكطلا
Tucana
بكنج
83 UMa
بدلا ربكلا
UrsaMajor
ؿامس
84 UMi
رػشلابدلا
UrsaMinor
ؿامس
85 Vel
عارسلا
Vela
كنج ب
86 Vir
ءارذعلا
Virgo
ؿامس / بكنج
87 Vol
ٌكمزلا ةرُاطلا
Volans
بكنج
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


17
88 Vul
بلعثلا
Vulpecula
ؿامس
كهعقكملا : ءاكتزِاطذبكنجكأؿامسٌعكمجملاعقكم .
ؽطانملاسازأٍلعـزقتٌجمجتلاتاعكمجمللتامجزقتؾانهك ( ًلامسكًبكنج ) رذأـجزقتكَ
ًلُاعلاـجزقتلابٍمزي .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


18
ـيدزلا

ففككتترابػلافمٌباخزفعةرابعكهـيدزلا كاراجؾنافماوتجبلاغًؽٌنجعمؼكرظٌججت
قرمعءاوتناكـجنلارمعـدقتاونماوتاجلمعًؽؿّتذٌِججتنترجؾنادقـكجنتاؾلذم .
ـيدزلااذهاوبفككتًتلاؼكرظلاٌججتنكاـيدزلاؿكسلاقبطـدزلاعاكناؾلؾلاءاملعـزقدقك
ـدزلاعاكناًليامجؽك ...

ًبكككلاـيدزلا
فججكردجولاؿكؽرخادقفككيكرمعلاًؽـدقتيكـجنلارجسيامدنعـدزلافمعكنلااذهفككتي
اضياؿكختكَقزكرمًؽـكجلولاٍلاؿكختك ؿشتاونجخَفجججزككِاكفكبركلاٍلإـكجلولا
ةرسقلاًؽؽرتخيمذلاـكجلولارمتزيامنجبكَـجنلازكرمًؽٌياونلاٍلإٌيككنلاتّعاؾتلا
ا قرقتزمرجغـجنللٌججراذلاتاقبطلادبشتكـجخلاًؽربكيكددمتيـجنلااذهؿعجياممٌججراذل
فمـاولاءزجلادرطؿّتذِاؾلذببزيكٌَيكقٌجمجنحايرؿكسًؽىتلتكـجنلادقؾيكؾلذببزي
زكرمًؽرجػشـجندبشيكادجفذازـجنلابلقٍقبيكتدمتًتلاٌقبطلافمـجنلاٌلتك ـيدزلا
ٌجلاعلاٌقاطلاكذعاعسَابثعبي .

دعبددبتيـثفجنزلافمؼِاتارسعكاؼِاةدعلرمتزيدقؽرجشقـدزلافمعكنلااذهرمعك
اونكلكبكاككلابٌقّعٌيأـدزلافمعكنلااذولسجلكَضجباـزقٍلاؿكختيكـجنلادربيكَؾلذ
رجظانملاًؽلرتاونلـزِااذوبتروتسا ًبكككـيدزحتنتزانسمزكَبكاككلاؿثمةرجػشلا
فكضغًؽ 5 ٌنزفكجلب .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


19

ubbleNebula DumbbellNebula Cat'sEyeNebula RingNebula

SaturnNebula BugNebula LittleDumbbellNebula OwlNebula

ـػيدػػزلا ًعاعسَا ( ًثاعبنَا ) EmissionNebula

َفججكردجولاتارذؿجكستلتانكتكربلابتانكرتكلَاداختاٌججتنعمليـيدزكه ثدخي ؾلذ امدنع
قذهفاثجخكَرمخاءكضؿكسٍلعروظتٌقاطللدلكتثدخجؽفكتكربلافمفكرتكلَابرتقي
رمخِافكللابروظيىنإؽىزؾنتقكلاًؽـيدزلاؿذادتارذلاٌجبلاػلثدختٌجلمعلا .
زاغفمٌباخزٍلعفذازامـجنفمٌججزؾنبلاؽكؽٌعسِاثاعبناٌججتنـيدزلااذهأسنيك
تارذللفيأتٌجلمعؾلذلٌججتنثدختكَفججكردجولا ( تارذلافمتانكرتكلِاعازتنا ) فمكَ
فأفكمملا جامدنِاكداختِاٌجلمعًؽؾلذدعبةرخلاتانكرتكلَاأدبت .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


20

RosetteNebula OmegaNebula LagoonNebula TrifidNebula

OrionNebula DeMairanNebula EtaCarinae EagleNebula

ـػيدػػزلا سكاعلا ( ساكعنَا ) ReflectionNebula

ٌُجضملاـكجنلاـكقتثجخَىبٌطجخملاـكجنلافمىجلعسككعملاءكضلاٌججتنعمليـيدزكه
تارذفاامبكَةرجبكٌجمكبرابػلااوجؽدجاكتيًتلاٌقطنملاًؽءكضلاسكعبـيدزلافمٌبيرقلاك
رابػلا ؿا فكبركلافمٌجلاعٌبزنٍلعٌيكتخم رمخلاءكضلافمرثكأةءاؾكبؽرزلاءكضلاسكعت
فكللاءاقرزكدبتسكاعلاـيدزلافإؽؾلذل .

IC2118 NGC1435 NGC1999 M78Nebula

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


21

ـػيدػػزلا ـلظملا DarkNebula

قٌملظملاـدزلا اوؾلذفمثعبنمءكضٌياصتمتكاعنمتًتلارابػلافمبخزم . اجنيككتىباستت
عم ساكعنَاـدز ReflectionNebula ردشمكاٌقيرطببزبطقؽاوعمٌؾلتذماونكلك؛
ٌباخزلاكءكضلا .
ؼاضيألرتٌملظملاـدزلا عمٌطبترمفاجخلابلغأم ٌجعاعسَاـدزلا EmissionNebula
ك ـدزلا ٌجزاكعنَا ReflectionNebula .

B92Nebula SnakeNebula CoalsackNebula HorseheadNebula

B68 B142 PipeNebula CocoonNebula

ب ٌقّمعلاـكجنلااياق SupernovaRemnants

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


22
ثدخي اؽكنربكزلا Supernova كهك راجؾنإ ثدخيبجهر ًؽؿُاهـجنةاجخًوتنتامدنع
ًوتنتامدنعكٌَلماكةرجمٌقاطردقسؾنرجؾتملاـجنلاثعبيـايأٌعضبلَرجثمكبجهرراجؾنا
ٌلاخلاقذه فإؽ بكءزج ـاطخكاياقبكءاضؾلاًؽرستنيرجؾتملاـجنلااذهفمري ـجنلااذول رجؾتملا .
ٌملكامأ Novae فاعمَديدجـجندّجملكهثدخلافاٍلعؿدتكديدجاهانعمٌجنجتٌِملكًوؽ
ديدجـجنلدّجمقرابتعإفكمملافمىنكلكَـجنتكملكهثدخلااذه .

TychoNebula PuppisANebula VeilNebula CrabNebula

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


23

برتقادقفككيفأٍزعفأكءًسفماؽلذامكضرلاكتاكامزلاتككلمًؽاكرظنيـلكأ
فكنمؤيقدعبثيدخمأبؽـولجأ " ؼارعلا : 185
" ٌ تى خى ؿ
ً
زان ى ميقانرٌد
ى
ق ى رى مى ق
ٍ
لاكػـٍجًل ى ع
ٍ
لا
ً
زٍ يزى ع
ٍ
لا ي رٍ يً دٍ قىت ى ؾًلذاو
ى
لرى قىت ٍ زي ملم
ً
ر ٍ جىت ي سٍ مْ سلاك
ً
فٍ كي جٍ ري ع
ٍ
لا
ى
كى داعل
ى فٍ كي خىب ٍ زىيؾ
ى
ل
ى
ؽًؽه ؿ
ي
ك ى ك
ً
راوْنلا ي ؽبازي ؿج
ْ
للاِك ى رى مى ق
ٍ
لا ى ؾ
ً
رٍ ديت ٍ فأاو
ى
لًػىبٍ نىي ي سٍ مْ سلاِػ
ً
ـٍ يً دى ق
ٍ
لا " سي 38
- 40

ٌجزمسلاٌعكمجملافعٌمدقم

رثكأـضيرجبكًمجنعمجتٍلإسمسلاًمتنت بؼرعيـجنفكجلمؼلأًتُمفم بردةرجمـزا
براقيامؿبقتنككتٌَنابتلا 4.5 بردةرجمعرزالدخاًؽٌجزمسلاٌعكمجملاعقتكٌَنزراجلم
دعبٍلعٌنابللا 30,000 كَةرجملازكرمفمٌجُكضٌنز 20,000 برقأفمٌجُكضٌنز
ٌعرزبةرجملازكرمؿكخسمسلاركدتكَىؽارطأ 220 ـك / تعكمجمعمٌلماكةركدـتتكٌجناث اه
ٍلإؿشتةدمًؽةرجملازكرمؿكخ 225 دقاوتعكمجماوعمكسمسلافأًنعياممٌَنزفكجلم
ةرجملازكرمؿكختراد 20 ٌجزمسلاٌعكمجملاةأسنذنمةركد .

ٌُجهٍلعدجكتكسمسلاكهمداعـجنماؿثمـجخلاطزكتمـجنفمٌجزمسلاٌعكمجملافككتت
مذلافججكرديلازاغفمٌمذضةرك اوتجبذاجةكقبسمسلافمجوتكَاةردقبىتاذٍلعؼثكت
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


24
ؿكردشمًهكَتابنذمكتابكيكككعباكتكبكاككفمٌجزمسلاٌعكمجملاـارجأٌؽاكٌكرخٍلع
ٌقاطفمىعستامبـارجلاؾلتدطزأٍلعركنلاكةرارخلافم .

ٌعكمجملاـزابٍمزيامٌنككمَسمسلاؿكخركدتبكاككٌجنامثدجكتك بكاككلاقذهكٌَجزمسلا
ًليامكجراذلاٍلإؿذادلافمسمسلاؿكختارادمًؽبترتت : َضرلاَةرهزلاَدراطع
َضرلاَةرهزلاَدراطعٍلكلاٌعبرلابكاككلاكَفكتبنَسكناركأَؿخزَمرتسملاَريرملا
ِابكاككلاٍمزتامنجبٌيرذشلابكاككلاكاٌجلذادلابكاككلابٍمزتريرملا لرذلاٌعبر
( فكتبجنَسكناركاَؿخزَلرتسملا ) تازاػلافماوبلغأفككتلٌيزاػلاكأٌجراذلابكاككلاب .

فمٌلُاهان دادعأٌعكمجملاؾلتؿذادبفإؽاهرامقأكٌجزمسلاٌعكمجملابكاككٍلإٌؽاضَابك
اذسمسلاؿكخركدتا
ن
ٌجبزنةرجػشـارجأفمـازخؾانوؽَتابنذملاكتابكيككلا َريرملارادمجر
ًلاكخاهربكأرطقؼلبيًتلاتابكيككلاـازخـزااوجلعؽلطيك 920 تارذـجخًؽاهرػشأكـك
رابػلا .
" قرمأبضرلاكءامزلاـكقتفأىتايآفمك " ـكرلا : 25
ٌجزمسلاٌعكمجملافككتتايرظن

تايرظنلاتؾلتذاكٌجزمسلاٌعكمجملاةأسنلرجزؾتداجيإءاملعلاؿكاخ ؿعلكضؽاركديؤمفجب
امهاراستناتايرظنلارثكافم -:

اذولفاككسمسلافمبرتقإ
ن
امذض
ن
امجنفأبؿكقتٍتلاٌَجُانثلاٌيرظنلاٍهكتايرظنلالدخإ
ٌليكطعرذأٌُجهٍلعتلكسكَتازاػلافمٌمذضٌلتكسمسلافمعزتناٌجلاعٌجبذاجةكقـجنلا
سمسلافاركدقاجتاسؾنٍؽركدت . تاماكدلاضعبتثدخكَاوترارخفمءزجعرذلاقذهتدقؽك
ؾلتـاجخأتؾلتذاكَسمسلاؿكخركدتٍتلابكاككلاٌعكمجمٍلإتلكختكاوتدامضعبتؾثكتؽ
تاجضايرلاءاملعفمتدقتناٌيرظنلاقذهفكلَعكطقملاعرذلاءزجؼّتذإبزخبكاككلا
ءاطذلاضعبدكجكل .

قكمرذاٌيرظنؾانهك فمٌلُاهٌجنككٌباخزفمتنككتٌعكمجملافاؿكقتتايرظنلاؿضؽام
اوتجبذاجرجثأتتختاوزؾنؿكخفاركدلاًؽترمتزاكفجنزلافمؼِآةدعلتلظكرابػلاكزاػلا
ًؽسمسلاتنككٌيزكرمٌلتكاوتطعأٌؽاثكرثكأكامجخرػشألرذأٌباخزؾلذبٌنككمٌشاذلا
فجيّمدعبكَاوتايادب ٍلإلدأاونجبـداشتًؽسمسلاٍلإبرقلاٌيرذشلاؽُاقدلاتلذدفجنزلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


25
ًؽترمتزادقؽٌجبذاجتاذتناكاونككلكاونأِإٌمظتنمرجغؿاكسأتاذةرجػشبكاككفككت
رثكأـاظتناتاذربكأـاجخأبازتكاٍلعؾلذاهدعازؽتازاػلاكٌيرذشلاؿتكلابذج .

ضرتؾتٌثلاثٌيرظنؾانهك ٌعكمجملااونمتنككتاياظسٍلاؽرؾتؿُاهًُاضؽـزجلراجؾنا
ٌجزمسلا .
" ؽلذًؽٌفإ فجنمؤملل و تايلضرلاكتاكمزلا " ٌجثاجلا : 3

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


26
سطذضا
ٌمدقم

ٍلاـجنبرقاسمسلا ضرِا ًمتنيك ؿثمتسمسلاكءارؾشلاٌجمزقلاـكجنلاٌلجشؽٍلا 99 %
ٌلتكفم ٌجزمسلاٌعكمجملا دجاكتامدنعـاعراجلمؼشنكٌعبراكخنياهرمعءاملعلاردقيكاولك
ـيدز ادلكمىزؾنؿكخفاركدلاكزكرمتلاًؽذذافجخكردجولافمىمظعمًؽفككملازاػلافم
بزخبكءاملعلاردقيكَـجنلاةدِكءدبٌنلعمفججكردجولاتارذجامدنِفججؽاكلاطػضلاكٌقاطلا
دعبددمتتطقؽـاعتاراجلمٌزمذٍلاكخسمسلاةاجخفمًقبتملافاٌجقبتملافججكردجولاٌجمك اه
ٍلاشامكنِاكؿّخمضِاًؽأدبتـثىلكخركدتًتلابكككلاتارادمعلتبيرمخاؽّمعدبشتل
قذهفاِإَؾلذدعبدكزاـزقٍلاـثًلاخلااومجخفمرجثكبرػشاضجباـزقٍلاؿشتفا
اِابجػلاـلعيِكَلرذاٍلاٌلخرمفمفجنزلافمتاراجلملاذذأتتارجػتلاكتِكختلا فكلك
دقكَِإسجلٌجضايرتِامتخإكتاضارتؽإبٌجبازختاجلمعٍلعٌجنبمٌجملعتاضارتؽاقذه
تايرظنلاؿدعتكرجػتةديدجلرذاتايرظنروظتدقكٌَلمتكمرجغكاٌخجخشضكرؾلاقذهفككت
ٌجلاخلا .

سمسلاعقكم

عرذألدخإًؽسمسلادجكت ٌنابتلابردةرجم ًلاكخةرجملازكرمفعدعبتكَ 30 ٌنزؼلأ
فمفككمحكتؾمكرجػشـكجندسخٍلإسمسلاًمتنتٌجُكض 140 سمسلاركدتَ
ن
ابيرقتـجن
ؿكةرجملازكرمؿكخ 250 اهرادملةدماعملرذأٌكرخبسمسلاـكقتامكَ
ن
ابيرقتٌنزفكجلم
ح ؿكةدخاكة ٌ زهزجنتكةرجملازكرمؿك 28 ٌنزفكجلم .

سمسلاؼشك

كخنبسمسلاٌلتكردقتك 1990 فطفكجليرتفكجليرت - فكجلمفكجلممكازيفكجليرتلا - ؿثمتما
330.000 ًزمسلاـاظنلاٍلعظاؾخللٌجؽاكٌجبذاجؽلذلٌجؽاكةكقًهكضرِاٌلتكةرم
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


27
ٌؽازمضرِافعدعبتكَؿماكلاب 149,600 رتمكلجك ( 93 ؿجمفكجلم ) ـجنبرقافعدعبتك
ٌؽازماول 4.3 ٌجُكضٌنز .

اهزكرمًؽسمسلاةرارخٌجردؼلبت 14 ًلاكخاوخطزٍلعكىيكُمٌجردفكجلم 5,500 ٌجرد
ؼلبتذاةرارخؿقاًوؽٌجزمسلاعقبلااماٌيكُم 4,000 ٌجزمسلاحايرلاٌعرزؼلبتكىيكُمٌجرد
3 فكجلم كخنبةدلكتملاٌجزمسلاٌقاطلاكاسمسلاعاعساردقيكٌعازلاًؽرتمكلجك 390 راجلم
دقؾتامكَاوتدامفمٌجناثؿكفطفجيّمةرسعًلاكخعاعسَابسمسلادقؾتكَطاكاججمراجلم
600 ىبلقًؽٌيككنلاتّعاؾتلاباوتدامفمٌجناثؿكفطفكجلم .

سمسلاتانككم

بؿثمسمسلافككتت ؿثميًزازافككمكفججكردجولافمـكجنلاًقا 92 % جاتناٌجلمعؿّذك
ؿثميمذلاكـكجلولاٍلافججكردجولاةرذؿكختتٌقاطلا 7.8 % ًقابلاكسمسلاتانككمفم
ؿثميمذلاكفججزككِاؿثملرذارشانع 0.06 % فججكرتجنلاكتيربكلاكفكبركلاك .

سمسلاتاقبط

طةدعفمسمسلافككتت طكػضملازاػلافمفككملاكةاكنلاكهكسمسلازكرمَتاقب - ؿداعي
زكرملاؿذادطػضلا 340 ضرِاًؽرخبلادطزٍلعمكجلاطػضلاةرمراجلم - ٌلاخًؽك
امزّبىلاخٍمزت ( ٌيزاغٌَلُازٌَبلشةداملللرذِاتِاخلا -) ٌلاخك امزّبلا ًهٌطازبب
تّؽِاًؽفكرتكلِاادبيكٌلكومطػضكةرارخلضرعتدقةداملائزجاوجؽفككيًتلاٌلاخلا
ٌلاخفككتاهدنعىتاكنفم امزّبلا - فاكملااذهك ( ةاكنلا ) ؿاٌقاطلاجاتناردشمكه ذذأتًت
تاُيزجؿمختثجخسمسللتاقبطربعرمتكجراذلاكخناوقيرط ءكضلا ( فكتكؾلا ) ٌقاطلاب
جراذللىعاؽدنإكٌقاطللفكتكؾلاؿجمختٌجلمعفاٌقجقخلاًؽكَاجلعلاتاقبطلاٍلابرزتتك
ٌنزفكجلمًلاكخؽرػتزت قك ٌقاطلاجرذتفاجلػلاىجستًتلاٌجلمعلاؿّذكؾان .

ٌجزمسلاتاراجؾنِا

ؿكرركتتطاسنةركدؿّذرارمتزإبرركتتةرهاظًهك 11 ٌقاطلاديزتامدنعثدختكٌَنز
ًؽةرمؿكاظخكلدقكَؾلذلٌججتنحهكتلاديدسضجباءكضثعبنجؽةأجؽررختتكٌجزجطانػملا
ـاعربمتبز 1859 بقفم فاكامدنعفكتجنراكدراستيرًناطيربلاًكلؾلاؿ ٌجزمسلاعقبلاعباتي
اجُابروكٌنكخسملاتازاػلاؽلطيًزمسلاراجؾنِاكَةأجؽروظرهابضجباءكضركوظظخِك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


28
قاجتابٌعازلاًؽرتمكلجكفجيّمٌثّثٌعرزب ضرلا ًزجطانػملاؼّػلاؽرتذياوضعبفإكَ . َ
ٌقبطًهكمكجلاؼّػلاتاقبطلدخإٍلعرثؤتك ( رجؾزكنكيلا ) ٌقاطلاٌجلاعتامجزجلاقذه؛
ًزجطانػملاؿاجملاظؾخٍلعؿمعتًتلارجؾزكنكيلاٌقبطًؽٌجنكيلاٌلاخلاًؽانبارطضاثدخت
ٌجكلزّلاتِاشتِاٍلعرثؤياممضرلل ٍلع ضرلا تاجكملاٍلعدمتعتاونأكٌشاذَ
ٌجزجطانػمكروكلا .

ٌجزمسلاحايرلا

ٌقبطًؽرثؤتًتلاؿماكعلاربكأفمًهك ( رجؾزكتجنجاملا ) كجلاتاقبطًؽضرللٌجزجطانػملا
رختانكرتكلإفمىلمختامبَاجلعلا ٍلعمكتختًتلاـكجلولاكفججكردجولاتارذلكنكٌَبلازة
ٌعرزبةداعٌجزمسلاحايرلاعؽدنتكٌَبجكملاتانكتكربلا 320 دقاونكلكٌَجناثلاًؽا ن رتمكلجك
فمرثكأٍلإعؾترت 800 ثكدخدنعٌشاذكًَزمسلاطاسنلاةكرذدنعٌجناثلاًؽرتمكلجك
ؿاجمـدوبسمسلاـكقتكَتاراجؾنِا كَـاعؼلأؿكًزجطانػملااه ضرلا اولاجمترجغ
ًزجطانػملا 176 ذنماوتأسنذنمةرم 4550 ثدخيؼجكؼرعيدخأِكَفلاٍتخكٌنزفكجلم
ؾلذ .

ٌجزمسلاعقبلا

ٌمتاقتاخازمكبارطضاؽطانمًه دطزٍلعدجاكتت تِاجمزجكرتفعـجنتسمسلا
ٌيكتزمرجغٌجزجطانػم . ؽطانملافماتكؾذؿقااولعجيامماولكخًتلاؽطانملافمدربافككتك
ٌعقبؿكسٍلعروظتكاوبٌطجخملا ٌقاطبةءكلممفككتكاجبزنـلظماهزكرمٌيكاضجبكاةريدتزم
ؽلطنتفافكميٌجزجطانػم عزتتكعقبلاكمنتكَفاكربك تك فاعكبزاٍلاعكبزافمؾلذًؽؽرػتز
ٍلاكخؽرػتزتك ٍسّتتلفيرذافاعكبزا .

رذصًنا alnomrosi

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


29
دراطر

سمسلافمٌؽازملاطزكتم 57,910,000 رتمكلجك
بكككلارطق 4,880 رتمكلجك
ؿكخفاركدللٌجكلؾلاةرتؾلا ىزؾن 58.6 ـكي

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


30
بكاككبرقاكهدراطع ٌجزمسلاٌعكمجملا ٍلإ سمسلا قرطقَـاظنلاًؽبكاككلارػشأًناثكَ
40 % فمرػشأ ضرلا ك 40 % رمقفاتجتكمرتسملارمقدجمجناجفمرػشأكهَرمقلافمربكأ
ؿخز .

ًلاكخذنمؽَضرلاريراتلىباسمدراطعؿكستريرات 4.5 امدنعبكككلاؿكستتلذٌنزفكجلب
فمٌجزمسلاٌعكمجملابكاككتلكست ـيدز ؾتتايرظنبزخ ٌعكمجملافك . ٌعكمجملاترمدقك
فمةرسقكؼجثكًندعمبلقبزجمتبكككلاؿكستؿّذكركبمتقكًؽكَـجظعلاؼشقلاةرتؾب
ٌَميدقلاىترسقتطغكبكككلاضراربعـمخلاتقؽدتـجظعلاؼشقلاةرتؽدعبكَتاكجلزلا
ًؽؿذدكبكككلاٍلعةراجخلاكركذشلافمـاطخلاعمجتتقكلااذهؿّذك ثجخةديدجٌلخرم
ؼذقلاةدختؾذامدنعةرسقلاترقتزا .

فمـمخلاتجرذكىبلقصلقتكدربادراطعدبشأكؿكوزلاكرؾخلاتلكستةرتؾلاقذهؿّذًؽك
ٌيرذشتاءكتنكتاردخنمكمراجمتنكككةرسقلاتاققست .

عانؿكوزٌلكسمٌضؾذنملاًضرلاؿّذـمخلاتقؽدتٌثلاثلاٌلخرملاؿّذك ؿّذكٌَم
دطزتبرضًتلاؾزاجنلافمضعبكرابػلافمدطزةرجػشلاؾزاجنلاتلكسٌعبارلاٌلخرملا
دشارللٌعمِكدبتةديدجرؾختلكسؾلذدعببكككلا .

فجيّملؾلذكؿظكطسنرجغىخطزفإؽبكككلاٍلعاناجخأطقزتًتلاؾزاجنلاضعبادعامك
اءاسامٍلإؾلذكؿظجزكفجنزلا .

ىبسيـلاعدراطعفأ رمقلا ـمخلافمديدعلاكٌَقّمعتاضؾذنمٍلعمكتخيكَرؾخلابئلمَ
ٌجناكربلا . فمـجخلاًؽرؾخلاحكارتت 100 ٍلإرتم 1300 رتمكلجك . دراطعٍلعربكلاةرؾخلا
سيركلاكضكخًه ( Caloris ) رجبيكككفامتراهؿبقفمتددخدقك ( 1962 ) ءاملعلامارًؽك
فمربكأةرؾخمأفأ 200 ضكخًهرطقلاًؽرتمكلجك .

ؼلابلاكسيركلاكضكخفإ 1300 فمربكأؾزجنفعحتانىنادجريَرطقلاًؽرتمكلجك 100
ترابٌجلبجٌزلزـاطترِااذهفعحتنكبكككلابـطتراـجخلاًؽرتمكلجك تارتمكلجكٌثّثعاؽ
ٌؽازمدطزلاتانككمبؼذقك 600 ٍلإ 800 ًتلاٌجلازلزلاجاكملاَبكككلاربعرتمكلجك
ٌجُاكسعضرأٌقطنمتجتنأكبكككللرذلابناجلاًؽتزكرمتـاطترِاتبقعأ . تلتماامدعب
ـمخلاؽؽدتببزبًُزجؿكسبةرؾخلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


31
فملاكأةرجبكٌزكقمؼكرجبدراطعروتسي شمكناكدربامدنعتلكستدقًتلاٌُزجملاتاردخ
ؼلبتةديدستارادخنإبؿكسلاةدعجمةرسقحتناشامكنِااذهَـجخلاًؽتارتمكلجكٌعضب
ِكطتارتمكلجكلافمتاُملاكعاؾترِاًؽتارتمكلجكلا .

فمضعبلاكؽمعبترؾخدقرؾخىبكـيدقىنمرجثكلاَؿكوزلابًطػمبكككلادطزبلغأ ؿقأاه
ٌمعانؿكوزكرؾخلابٌُجلمؿكوزكؿكوزلاقذهءاملعلاؼنشدقكَةدخ . اوبرؾخلابٌُجلمؿكوزلا
فمؿقأرؾخ 15 رطقلاًؽرتمكلجك . ـمخلاؽؽدتفمتلكستاونأؿمتخملافمفككيدقؿكوزلاقذه
فيككتلاٌميدقًهك . رؾخلافمؿجلقلاعمفيككتلاٌثيدخًوؽٌمعانلاؿكوزلاامإ مذلاؿوزلاؿثمَ
سيركلاكضكخؿكخدجكي . رؾخلاؾلتّمتٌمعانلاـمخلامراجمظخّيعقرلاضعبًؽ .

ةرارخكذكادجؼجؾذمكجؼّغدكجكلىجؽءامدكجكـعديفأفكميِدراطعفأكدبيامكك
ـاعًؽفكلكَىمكيؿاكطٌقراخ 1991 ٍلعفاعملاوبدجكككيدارتاجكمءاملعلاطقتلا بطقلا
فأؿمتخملافمؿهفكلكَىخطزؿذادكأٍلعجكلثاونأٍلعرزؾتفأفكميَبكككللًلامسلا
فمبرقلااذهعمجكلثدراطعٍلعفككي سمسلا ؟ .

كمًلامسلابطقلاكَقرادمٍلعمدكمعبكككلافاركدفأببزبفكل ءاركفمامُادسمسللىجا
ؾلتًؽةرارخلاٌجردفأءاملعلادقتعياذلاوترارخكسمسللرؾخلاؽامعأضرعتتِكَؽؽلا
فمؿقاامُادفككتؼكزٌقطنملا – 161 راذبزاجتخافمتنكمتدقٌجردلاؾلتٌَيكُمٌجرد
ؾزاجنلاؿعؾببكككللٍتأدقحلثلافأكأَبكككلافمؽؽدتمذلاءاملا تابنذملاك . مذلاحلثلااذه
ساكعنِااذهًطعيؿازامكبارتلافمتاقبطبًطغدقفككيفأفكمملافمكعمجتكأزجتخا
مردارلاصخؾلابعمّلا .

ٍلعفمربكأتقكؼشنكفاترمروظتسمسلافأبظخّيك ضرلا اك فلامُادءادكزءامٌ زل
ءكضلارثعبتببزيىلكجِاجلمعبكككلا . فاتمجنلريؼكزءامزلاٍلإىنمرظنلادنعك
ًهٌنكلمةدخاكَفاتعطاز ةرهزلا ٌقرزلابٌنكلمضرلالرذلاك .

ٌؽاثككذىنأدراطعفعؼرع ٌجلاع ( دراطعٌؽاثك 5.5 ـارج / رتمجتنز 3 طقؽضرلاك 4.0
ـارج / رتمجتنز 3 . بكككلا ٌ فأبرجستٌجلاعلاٌؽاثكلاقذه 70 ٍلإ 60 كًَندعمفزكامهٌُاملاب 30
تاكجلجزًهفزكلافمٌُاملاب . ؿكسيزكرملابلقفأبرسؤمًطعياذه 75 % رطقؼشنفم
زكرملاـجخكبكككلا 42 % ؾككلاـجخفم ب .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


32
ـاعؿّذ 1880 دراطعفعٌلجلقتازجمدضكيامزرًليراباجسًناؽكججـزر . فأددخدق
فمرجبكؿكسببيرقفككيفأبجيدراطع سمٌ سلا فمبيرقرمقلاامكَتباثىجكباوجاكيك
تباثىجكباوجاكيكضرلا . ًؽ 1962 تاءاعسَافججكلؾلاصخؾتمكيدارلاؾلؾلاٌطزاكبك
سمسللتباثىجكبفككجلادجئؽادبكككلافمـلظملابناجلافأاكددخكدراطعفمٌيكيدا ٌ رلا .
امُادسمٌ سلافعادجعبفاكاذإرجثكبدربأفككيفأعقكتملافمفاكدقك . ـاعًؽ 1965 اددخ
سيدكؿججنجتجب PettengillandDyce فككتاونأبكككلافاركدةرتؽ 59 ٍلعفيدنتزمامكي
ٌيراداردشارم . ًؽكؾلذدعب 1971 فككتلفاركٌدلاةرتؽفياتسدلكغدخش 58.65 امكي
مرادارلابككزلتلاّمعتزم . رنيرامؿبقفمٌبيرقلاىتظخّمدعبك 10 فككتلةرتؾلاتخخش
58.646 َسمسلاتباثىجكبىجاكيبكككلافأكلكَـكي ؼعضلافككتؼكزىناركدةرتؽفإؽ
ٌيرادملااوترتؽٍلإ . رادمؿكؿّذةرمؼشنكدخاكبكككلاركدي . ببزلااذولارظن 3:2 فإؽَ
دراطعٍلعـكجلا ( لرذأةرماوقكرسٍلاسمسلاؽكرس ) 176 فافكمملافمَاجضرأامكي
املعلادقتعيكَدجعبلاًضاملاؿّذعرزأتناكدراطعفاركدةرتؽ ًلاكخفاكىناركدفأبء 8
ًزمسلادملارثأتبؤطابتلاًؽذذأفجنزلافجيّمؿّذفكلَتاعاز .

رنيرامٌلخرٍتخبكككلااذهفعٌلجلقةرؽكتملاتامكلعملاتناكدقك 10 ًؽٌبكعشلاببزبَ
تاعازؿّذىتدهاسمفكمياذولسمسلاؿكخقرادمببزبٌَجضرلارجظانملاٌطزاكبىتظخّم
سمسلابكرغدعبكأسمسلاؽكرسؿبقطقؽكأراونلا .

رنيرامفمتءاجدراطعؿكخٌجملعلاتاؽاستكِابلغأفإ 10 ربمؽكنًؽتقلطأدقًتلاك
1973 . سرامًؽبكككلاتلشكك 1974 ػبردقتٌؽازمٍلعك 705 ىخطزفمرتمكلجك . ًؽك
ربمتبز 1974 سرامًؽكةرمًناثلدراطعبترم 1975 ثلاثل ةرم . فمكَتاراي ٌ زلاقذهؿّذ
ؿّذ 2700 ً
ٌ
طػتكتطقتلادقةركش 45 % دراطعدطزفم . ءاملعلافاكَتقكلااذهٍتخك
دوعذنمابلشدبشأقزكرمكَرجػشبكككلافلارظنبكككللًزجطانػمؿقخدكجكبفكككسي
دجعب . بكككلافأبؼاستكِااذهرجسيكًزجطانػمؿقخدكجكؼستكاىتظخّمبك فمبلقىيدل
فاركدفمدلكتتٌجزجطانػملاؿكقخلافأؼكرعملاكَاجُزجعُامؿكسبؿقلاٍلعمذلاديدخلا
دلكملارجثأتبؾلذؼرعيكعُامزكرم .

رنيرامتؾستكا 10 ةكقبًزجطانػمؿقخؾلتميبكككلافأ 1 % ضرلاؿثم . ؿقخلااذه
ؿجميسجطانػملا 7 حمحتنتكفاركدلاركخمٍلإتاجرد ردشمفكلكَبكككلاؿكخًزجطانػمؿا
ِكوجمؿازامًزجطانػملاؿقخلااذه . بكككلاؿذادًؽعُاملامديدخلابلقلافمحتنيامبرل . كأ
ؿقخؾلتميبكككلافاكامدنعاقبازتطنػمدقًتلاٌيديدخركذشلٌجزجطنػملاٌجقبفمامبر
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


33
بلشكبكككلادربكٍلكلاىتاكنزؿّذمكقًزجطانػم دقٌجزجطنػملافمٌجقبفكلكقزكرم
ىلذادتزجخ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


34
ةرعزضا

سمسلافمٌؽازملاطزكتم 108,200,000 رتمكلجك
بكككلارطق 12,106 رتمكلجك
ؿكخفاركدللٌجكلؾلاةرتؾلا ىزؾن 243 ـكي

ـأكت ضرلا ًؽفككتامهّككٌؽاثكلاكٌلتكلاكـجخلاسؾنـولامهّكؽاميدقاموجلعؽلطيفاكامك
دقلَبرقفعبكككلاٌزاردتمتامدنعتوتنادقٌمأكتلاقذهفكلكَدخاكـيدزفمكتقكلاسؾن
كبكككلاٍلعتاطجخمدجكتّؽضرلافعاجُاونؼلتذيةرهزلافأءاملعلاؼستكا طاخم
ىبخزكىجلعءامللرثادجكيِكىمظعمًؽفكبركلادجزكأًناثفمفككمؼجثكمكجؼّػب
ؿداعيمكجلاطػضلاىخطزٍلعكؾجتيربكلاضمخفمقراطمأك 92 ضرللمكجلاطػضلاةرم
رخبلادطزدنع .

ٍلإؿشتىخطزٍلعٌقراخلاةرارخلا 482 ؼاثكؿعؾبتنككتةرارخلاؾلتٌَيكُمٌجرد ىؽّغة
ٌعسأرمتٌَججاجزلاتكجبلاةرهاظببزيمذلافكبركلادجزكأًناثفمفككملامكجلا سمسلا فم
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


35
ًجراذلاءاضؾلاٍلإجكرذلاباولدمزيِكىخطزةرارخفمديزتكؼجثكلامكجلاىؽّغؿّذ
زلافمؿعجياذه فمةرارخدساةره دراطع سمسللبرقلاكهك .

مكازيةرهزلاٍلعـكجلا 243 ٌػلابلاىتنزفمربكاكهكًضراـكي 225 ركديكًَضراـكي
كبرػلافمؽرستةرهزلافكازلسمسلاكدبتؽبرػلاٍلإؽرسلافمبكككلا ؽرسلافمبرػت .

ًتلاىبخزٌؽاثكلبكككلادطزٌجؽارػجٌزاردفكعجطتزيِءاملعلافاكبيرقتقكٍتخك
ؿّذفمٌيؤرلافكمأمكيدارلابككزلتلاركطتعمفكلكٌَيداعلاٌجكلؾلارجظانملابٌيؤرلابجخت
ـاعرجنكياباونمبكككلاٍلإٌخجانتّخرؾانهتناككَبخزلاؾلت 1978 حرك ـاعفّجامٌل
1990 ك 1994 ارجنجؽٌجزكرلاٌلخرلاكٌَجكيرمأتّخرًهك 15 َ 16 ًماع 1983 ك
1984 ىخطزكبكككلاٌزاردلٌجؽاكلاركشلابءاملعلاتّخرلاؾلتتدكزدقك .

ذنمىنيككتدجعأىخطزفأدضاكلافمكٌَجؽارػجلاٌجخانلافماجبزنثيدخةرهزلادطز 300
ٍلإ 500 فكجلم بكككلاٌجؽارغكبطَاذهثدخاذاملكؼجكةرجخًؽءاملعلاؿعجياممَتلذٌنز
ًجكلكججلاطاسنلاؿعؾبتنككتتاعؾترمكؿابجكٌجناكربلاـمخلابةاطػمٌعزاكؿكوزفمفككتت .

ًلعاًوؽتيدكرؽاٌقطنمامأَةرهزلاٍلعٌمقٍلعأًهراتسعٌقطنمًؽستنكمسكامعؾترم
ؿكخدتمتٌقطنم بكككلاءاكتزاطذؼشن . ضرلاؾلتلفّجامٌلخراوتطقتلاًتلاركشلا
ًلاكخفأروظتٌعؾترملا 2.5 ؿكٍلعكٌَبطرٌبرتبةزجممكَمداعرجغفاعملتاذاونمرتمكلجك
ضرلاؾلتًؽتعمجتاونإكأبكككلادطزٍلعؿُازلاءامللدكجكِؿاخ . مرظنلاحارتقِاك
ؾمفمعمجتكهاذول تانككمفماونافكممفمداكملاؾلتفأتازاردلاتروظأٌَجندعمتانك
فككتفافكمملافمكَتاعؾترملاٍلعترقتزاامبركؿكوزلاٍلعرقتزتِتانككملاقذهَديدخلا
ؿقازجكرتبفكلكحُاتنلاسؾنًطعتمرذأٌبيرغٌجندعمداكم .

ؼخلاَبكككلادطزةرستنملاكةرجثكلارؾخلائلمت فمؿقاًهةرجػشلار 2 رجغكرتمكلجك
ترطسناةرجبكؾزاجنطكقزءارجاوثكدخكهءانثتزِافكلكؿجقثلامكجلاؼّػلاؿعؾبةدكجكم
ؿقلاٍلعؽبكككلادطزاوتارجثأتكفجكاربلاًطػتَرؾخعمجتٌنككمىخطزبـاطترِاؿبق
85 % تٌبجهراممخرضتًتلاٌجناكربـمخفمفككمىخطزفم تارتمكلجكلافمتاُملاٍلإدتم
ٌعزاسؿكوزفككتلٌضؾذنملاًضارلاٍلإتدتماك . ٌؽاضَابرجػشفاكربؼلأٌُامفمرثكا
ؿكسـمخلافمفاضجؾلااذهَبكككلادطزٍلإاوممخجرذتٌمذضلافجكاربلافمتاُملاٍلإ
دخاكدجكيكَتارتمكلجكلاتاُملدتمتةدقعمةرجثكتارممكأمراجم ًلاكخلدتميـونم 7000
بكككلاربعرتمكلجك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


36

ٌطزاكبتطقتلابكككلادطزلةركش ٌبكرملا
ارجنجؽٌجزكرلا 9 طبوتٌجُاضؽٌبكرمؿكاًهك
ـاعًؽبكككدطزٍلع 1975

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


37
ضرلا

بكاككثلاثضرِابككك كمجملا ٌجزمسلاٌع ٌعكمجملابكاككفمضفمدجخكلابكككلاكهكَ
كخنبضرِارمعردقيكَقاجخلاؿبزؿكٌجؽرؽكتتكةاجخلاـعديمذلا 4.5 ـاعراجلم .

كخنذنمٌقجقدتانُاكضرِافكزفمؿكافأبءاملعلاردقيك 3.5 ٍلا 3.9 ًؽتأدبكـاعراجلم
ٍلعقاجخؿكافاكَتادبامؿكاءاملا ذنمتناكٌطجزبتاتابنبتادبضرِا 430 ٌَنزفكجلم
كخنبؾلذدعبتاركشانيدلااوتعبت 225 ضرِاٍلعقرمعىنافكلكقجؽفازنِااماٌَنزفكجلم
ٍلعمكتخياوتيادبًؽضرِاكجفاكدقكـلعااكةرجثكتاؽّتذاؾانهكٌنزفكجلمٍلاكخ
فاؽفِااماَفكبركلادجزكاًناث فججزكِاكفججكرتجنلاكوؽ .

ٌعرزبضرِارجزت 108000 فمىطزكتمٌؽازمٍلععقتكٌعازلاًؽرتمكلجك سمسلا ردقت
ًلاكخب 150 رتمكلجكفكجلم ( 93.2 ؿجمفكجلم ) ضرِاذذأتَ 365.256 ؿكخفاركدللـكي
كسمسلا 23.9345 ؼلبيرطقاولَاوزؾنؿكخركدتلٌعاز 12,756 رتمكلجك ( 7,973 ؿجم ) فم
بكككفمربكأتارتمكلجكلاتاُمٌعضبطقؽَءاكتزِاطذدنع ةرهزلا فمفككمضرِاكجَ
78 % َفججكرتن 21 % كفججزككأ 1 % أتازاغ ؼلبياهركخمؿجمكَلرذ 23.45 ٌجرد
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


38
ًهٌجُاكتزَابكرولاٌعرزك 11.18 رتمكلجك / دطزلاةرارخٌجردطزكتمكٌجناث 15 °
ؿداعيمكجلاطػضلاك 1.013 راب .

ًؽدجخكلابكككلاضرلا ًزمسلاـاظنلا ركدَةاجخلامكأيمذلا زكرمكٌعيرزلاانبكككة
عمؿكسيمذلاَضرِاؿكخؿماسًزجطانػمؿقخببزيؿُازلامديدخلاؿكجنلافمضرِا
انجمخيضرلاكجَلرذلاـكجنلاكسمسلاىلزرتمذلاراضلاًنككلاعاعسَافمٌيامخكجلا
ضرِادطزبرضتفأفمفكمتيفاؿبقرمديىبلغأمذلاَؾزاجنلافم .

ّخرفم رركلبزكاَؿكلاًكيرملاًعانشلارمقلاَانبكككفعرجثكلاانم
ٌ
لعتَءاضؾلاٍلإانت 1
عاعسإـازخٍمزتةداخعاعسإٌقطنمؼستكإ " فجلافاؽ " ؿاقتنإٌعرزفمٌلكسمٌقبطلاقذهَ
طذطجختٌكعكٌُجهٍلعٌقطنمًؽًزجطانػملاضرلاؿاجمبةركشخملاتاُيزجلاتانخس
ءاكتزَا . ؿا ٍلعؼرخنمًزجطانػملاانبكككؿقخفأانتؽرعٌجعانشلارامقلافملرذلاحُاتن
مذلاكـعانلاٍلعلاضرِاكجفأبفلااضيأؼرعنٌَجزمسلاحايرلارجثأتبفجعٌعمدؿكس
تارججػتلابارثأتمؿجللاًؽصلقتيكراونلاًؽدادزيكطاسنلاببرطضيكوؽئداهكفكازقدقتعن
طاسنلاًؽ ضرلاٍلعسقطلاكخانملاًؽاجلعلاٌقبطلاـهازتكًَزمسلا .

امدنعؽَانكجًؽةرجثمٌيرشبةرهاظؾانهًزمسلاطاسنلاببزبضرلاسقطرثأتبناجب
ـدطشتًَزجطانػملاضرلاؿقخًؽةركشخمٌجزمسلاديرلافمٌنكخسملاتاُيزجلادبشت
طانػملاانبكككباطقأؽكؽٌيكجلاتاُيزجلاب ؽؾسلابؼرعتةرهاظلاؾلتحهكتلابأدبتـثٌَجزي
ًبطقلارجؾلاكأًبطقلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


39
ضرلا تاػبط
ـلعكَضرلاؿذادبامٌزاردًؽؿمعتزتًتلاٌجزازِاٌقيرطلادبشأمذلاؿزِزلاـلع
ؿُازككأؾزاجنلارجثأتبكأؿزِزلافعحتنتمذلاتازازتهَاٌزاردعمؿماعتيضرلاؿزِزلا
تاراجؾنَاؿثمٌجعانطشإ .

ؼارجكمزجزلازاوجك seismograph تازازتهَاكتاكرختلاؿججزتكساجقلؿمعتزيزاوج
ةرسقلاكضرلاؿاجمفمضثدختًتلاٌجلعؾلا .

ضرلاؿذادًؽتامازقنَا

عاكنأفمٌعبرأٍلإٌجلازلزلاتاكرخلاءاملعلاؼنشي :

رجزتًتلاًهكٌجشجذستلاتاجكملا فمحكارتتٌعرزب 3 ٍلإ 15 رتمكلجك ( 1.9 ٍلإ 9.4 ؿجم )
ٌججيردتتاذاؾتنإًؽضرلادطزؿكخرجزتتاجكملاؾلتفمفانثإٌَجناثلاب . َفيرذِافانثَاك
ًلكِا ( P ) مكناثلاكطػضلاتاجكم ( S ) طػضلاتاجكمَضرلاؿذاداقرتذيصقلاتاجكمكأ
ىلّذفمرمتًتلاةداملاددمتكطػضت ا ( ٌلُازكأٌيرذش ) ٌَجتكشلاتاجكملاىبستٌكرخًؽ
ٌيكناثلاٌجكملاؾرختفمعرزأفجترمؾرختتلةردقلاتاجكملاقذهلدلفككيك ( S .) ديازتت
فجتجكملااتلكَؿُازلاؿّذركرملاٍلعةرداقتزجلاونكلةرذشلاؿّذٌيكناثلاتاجكملا P ك
S فجعمطاقندنعسكعنتكأرزكنتتاجكم ـوتعرزضؾذنتكٌَؾلتذملاتاقبطلاعمتجتثجخة
فاكمديدختؿُازكًهٌعرزلاكقاجتَاًؽتارججػتلاقذهٌَنذازداكمؿّذـولاقتنإدنعاضيأ
ؼقكتلا .

كًجراذلاكًلذادلابللاٍلإضرلاتامازقنإزججمتًؽٌجلازلزلاتاؾقكتلادعازت D حاسكلاك
شكلاكَؿكختلاٌقطنمكًَلؾزلا ةرسقلاكَمكلعلاحا ( ٌجطجخملاكٌيراقلا .)

ًلذادلابللا
1.7 % ؽمعب؛ضرلاٌلتكفم 5,150 ٍلا 6,370 رتمكلجك ( 3,219 - 3,981 ؿجم ) كهكَ
طػضلادمجتلٌججتنكلكقىنأبدقتعيكَعُاملاًجراذلابللابؽلعمكحاسكلافعؿشؾنمكبلش
دلاٌجردصقنتامدنعؿُاكزلارثكلثدخيمذلا طػضلاةدايزدنعكأةرار .

ًجراذلابللا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


40
30.8 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 2,890 ٍلا 5,150 رتمكلجك ( 1,806 - 3,219 ؿجم ) كهكَ
َضرِابكككؿذادٌقاطلاؿاقتناٌكرخدكدخفمضًُابروكؿكسبؿُازلاؼرشتيكَادجراخ
روكدلكمرجثأتؽلذلضرلافاركدعمحمدنتٌلشكملاٌقبطلاقذه تاراجتلاـاظنًقبتًتلاًُاب
ظكخلمرجػلاجاجترِافعؿكؤزماضيأكهكًَزجطانػملاضرلاؿقخبٌؽكرعملاكٌجُابروكلا
دكجكٍلإرجسيمذلاًَؽاشلاعُاملاديدخلاٌؽاثكؿثمٌؾجثكتزجلٌقبطلاقذهَضرلافاركدل
ؿكخفأبءاملعلاؾسيَؼذأرشانع 10 % افمٌنككتمٌقبطلافم امهّككأفججزكِاكتيربكل
عُاملاديدخلاًؽٌلكوزببكذتكفككلاًؽةرؽكتمرشانعلاقذهفل .

مدٌقبطلا
ؿكست 3 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 2,700 ٍلا 2,890 رتمكلجك ( 1,688 - 1,806 ؿجم ) َ
ؾمزتاذٌقبطلاقذهك 200 ٍلإ 300 رتمكلجك ( 125 ٍلإ 188 ؿجم ) ؿكخؿٌثمتك 4 % ٌلتكفم
تاؾقكتلاحرتقتًَلؾزلاحاسكلافمءزجكفاجخلابلغأًؽؼرعتاونأفمـغرلابَحاسكلاةرسق
ٌقبطلافاٌجلازلزلا D ؾلذءاملعلارزؾيكَاوقكؽعقتًتلاًلؾزلاحاسكلافعاجُاجمجكؼلتذتدق
ؿإسجلفكلحاسكلاؿّذؽرػلاٍلعةرداقتناككأبللاًؽتباذدقامأةداملافأب ببزببللال
ىتؽاثك .

ًلؾزلاحاسكلا
49.2 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 650 ٍلا 2,890 رتمكلجك ( 406 ٍلا 1,806 ؿجم ) مكتخيكَ
ٍلع 72.9 % فككجلجزلافمًزجُرؿكسبفككتتاوناؿمتخملافمكحاسكلاةرسقٌلتكفم
اكلااضيأؿمتخملافمكديدخلاضعبٍلعمكتخيكفججزكلاكـكجزجنػملاك ـكجنمللاكـكجزل .
امكٌجنككلارشانعللؿثامتٌبزنكةرؽكاولضرلافأضارتؽإبتاعيزكتلاقذهءاملعلاضرتؾي
ٌجُادبلاؾزاجنلاكسمسلاًؽادجك .

ؿاقتنَاٌقطنم
ؿثمت 7.5 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 400 ٍلا 650 رتمكلجك ( 250 ٍلا 406 ؿجم ) كأَ
mesosphere ( طزكِاحاسكلل ) كَ ٍلعمكتختكَاناجخأٌبشذلاٌقبطلاٍعدت 11.1 % فم
ـكجزلاكٍلعاضيامكتختكٌَبُاذلاٌجتلزابلاٌجناكربلاـمخلاردشمًهكحاسكلاةرسقٌلتك
ببزبدربتامدنعٌؾجثكٌقبطلاقذهَدقعملاـكجنمللاتاكجلجزفدعمكهمذلاَتجنارجكـكجنملأك
تجنارجلادكجك . صاذكٌطسنٌقطنمًه ٌلكوزببكذتفداعملاقذهفأثجخةراخفككتامدنعة
ٌبُاذٌجناكربـمخكاجلعلاتاقبطلاؿّذفمعؾتريفأفكميمذلاتلزابلاؿجكستل .

مكلعلاحاسكلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


41
10.3 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 10 ٍلا 400 رتمكلجك ( 6 ٍلا 250 ؿجم ) ٍلعمكتخيكَ
15.3 % ًتلاءازجلاَحاسكلاةرسقٌلتكفم ؽيرطفعٌظخّملاكثخبللتضرعتترؾخ
فداعملافجزككرجبلاكفجؾلكِاتاكجلجزفدعمؿثمتٌَجناكربلاتاراجؾنَاكٌلكآتملاؿابجلاٌمزخأ
ةركلبملاكٌبلشلالرذِافداعملافماهرجغكفداعملاؾلتٌَقيرطلاقذوبتدجكًتلاٌجزازلا
ماماوبلغأاذل؛ٌجلاعلاةرارخلاتاجرددنع ةدامؿجكستبامأٌَبُاذلاٌجناكربلاـمخلاجراذرقتز
رجؾزكنجثاٍمزملامكلعلاحاسكلافمءزجحاسكلاؾرتتِاوناكأةديدجٌيرسق
asthenosphere اجُزجباذيدق .

ٌجطجخملاةرسقلا :
0.099 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 0 ٍلا 10 تارتمكلجك ( 0 - 6 ؿجم ) ٍلعمكتختكَ
0.147 % ٌلتكفم حاسكلاةرسق . ـاظنًَناكربلاطاسنلاؿّذتنككضرلاةرسقٌجبلغأ
ؼلابلاٌجطجخملاؼاكخلا 40,000 رتمكلجك ( 25,000 ؿجم ) ةرسقدلكتَفجكاربلاٌكبسؿثمت
ٌبزنًؽةديدجٌجطجخم 17 ؿثمؽطانمَتلزابلابطجخملاعاقًطػتٌَنزلاًؽبعكمرتمكلجك
ـكارتٌلثمأفمادنلزيآكماكاه تلزابلاـاككأ .

ٌيراقلاةرسقلا
0.374 % ؽمعبك؛ضرلاٌلتكفم 0 ٍلا 50 رتمكلجك ( 0 - 31 ؿجم ) ٍلعمكتختكَ 0.554
% قذهٌَيركلبلاركذشلافمازازافككتضرللًجراذلاءزجلااذهَحاسكلاةرسقٌلتكفم
زتراككلافمبلاػلاًؽتنككتٌضؾذنملاٌؽاثكلاتاذةرؽكتملافداعملا ( SiO2 ) تارابزلؽك
( فدعملاٌلجلقتاكجلجز ) ةرسقلافإَ ( ٌيراقكٌجطجخمامهّك ) ىتاذدخًؽكهكضرلادطزًه
ٌججراذلاٌؽدشلاقذهٍلإرجسنكَئطببفككتتةدرابلاركذشلافلَانبكككفمدربلاءزجلا
رجؾزكزجلابٌبلشلا lithosphere ( ٌيكقلاكأٌيرذشلاٌقبطلا .)

اٌقبطلا ٌجضرِاةرسقلافمٌججراذل ( رجؾزكزجل ) Lithosphere ٌجضرِاةرسقلاٌخجؾشك

ًطجخملارجؾزكزجللا

رجؾزكزجلفاجمزيمكلعلاحاسكلاكةرسقلاؿمستًتلاكضرللٌبلشتملادعبلاٌقبطلاقذهفإ
lithosphere ؽكقسؿكسًؽفجكاربلاؿمعؿّذديدجلاًطجخملارجؾزكزجللاٌقبطتلكستَ
ٌجضرلاةركلاؽكطتًتلاؽكقسلاببزتًتلاطجخملاؼشتنمتاؽاخٍلع . فمةرارخلابروت
ٌؽاخلافعدعتبيكص
ٌ
لقتيكًجيردتؿكسبدربيـثتختىنمروظيديدجلارجؾزكزجللاامنجبؿذادلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


42
تقكلاركرمبكَرخبلاعاقراستناٍمزتٌجلمعًؽبخزلاؽطانمٍلإرخبلاعاقربعؿقتنيك
ًلا فطابٍلإٌجناثبخزيىلعججلَىلؾزاحاسكلافمٌؽاثكرثكأكؾمزادبشجزـدقِارجؾزكز
ٌجلذادلاٌقبطلادربجلرادخنِاةديدسٌيكازًؽضرلا . ٌجزجُرلاٌقيرطلاًهبخزلاٌقيرط
تختعقاكلاحاسكلاديربتل 100 رتمكلجك ( 62.5 ؿجم .) ىتيادبًؽرجؾزكزجللافاكاذإ ( ٌلخرم
ابسلا ب ) ؿقأٌيكازًؽؿذادلاٍلإعجارتلاٍلعربججزبخزلاٌقطنمًؽرخأفاكك .

مراقلارجؾزكزجللا

ًلاكخ 150 رتمكلجك ( 93 ؿجم ) ؿكسبٌطسنلامكلعحاسككٌضؾذنمٌؽاثكتاذةرسقبؿقثم
ةراخلاحاسكلاؽطانمفعادجعبحاسكلاؿقنـاظنؿكطٍلعًبناجؿكسبتاراقلاؼرجنتَـُاد
كخن دربلاءزجلا , مراقلاؼارجنَابةرهاظلاقذهؼرعت .

ءزجلاكخنؾرختتكاؽكؽدجكتفلااوجلعفخنًتلاتاراقلابلغأ ءانثتزإبَحاسكلافمدربلا
ٌججكلكججلااججنابةراقزكرمتناكًتلااجقيرؽأ ٌقّمعلا Pangaeasupercontinent ًتلا
َـكجلاتاراقٍلاٌياونلاًؽتمزقنإ ةدعؿبق اججنابةراقؿكستؿبقفجنزلافمفجيّملاتاُم
Pangaea ٌجبكنجلاتاراقلا - اجقيرؽأ ٌَجبكنجلاٌجبطقلاةراقلاكاجلارتزأكٌجبكنجلااكيرمأك
دنولاك - ةراقًؽايكزتناك اناكدنكجٍعدتًتلا Gondwana.

ةرسقلاٌخجؾش ٌجضرِا

ٌكرخلاَؿجكستلاةرسقلاٌخجؾشبلطتت ا رجؾزكزجللاٌخجؾشـطختكَؿعاؾتلاٌَجبناجل
lithosphericPlates ضرلاةرارخـظعمَ فمددعًلاتلابكٌجلمعلاقذهؿّذؼذتٌجلذادلا
ٌجؽارغكبجطلاكٌجلكجولاتاؾشلا رجػتتضرّل . فمٌعزاكلاباضولاكٌيراقلاعكدشلافايدك
ٌخجؾشلاًؽًتلاتلزابلا اـمخلادعشتامدنعـطختت َطجخملاعاقٍلإحاسكلافمٌبُاذلاٌجناكربل
ةرسقؿكسجل ًؽتطبهاملكـطختتكدُاؾشلاـدطشتكَطجخملاؼشتنمتاؽاخؿشؾيكةديدج
بخزلاؽطانم ٌمزخلاكَفجكاربلاؿزّزلؿماسؿكختثدخيكَطجخملاًؽٌقجمعؽدانذجاتنَ
ٌجلبجلا ٌقلػملا . تقكلاًؽٌجضرِارجؾزكزجللاٌخجؾش ةرجبكدُاؾشٌجنامثٍلإٌمزقنمرضاخلا
ؿدعمبحاسكلاؽكؽـكارتتًتلاكرػشأةدخاكفكرسعكعبرأًلاكخعم 5 ٍلإ 10 تارتمجتنز
(2 ٍلإ 4 تاشكب ) ًلارتزَاٌَجقيرؽلاًهٌجنامثلاةرجبكلادُاؾشلافإَايكنز - َمدنه مكجزاركأ
ؿاًَبطقلا Nazca َمداولاطجخملاٌَجلامسلااكيرمأَ ٌجبكنجلااجكيرمأك . رػشلادُاؾشلاضعبك
ٌجنجبلؾلاٌَيزاقكقلاٌَجبيراكلاٌَجبرعلاٌَجلكضانلاًه ٌجلامكشلاك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


43

ضرلض يدغطاظعطضا لاجطضا
ضرّلًزجطانػملاؿقخلاؿاجمؿشيكًَبكنجكًلامسفجبطقكذًزجطانػمؿقخضرلاؾلتمت
ٌؽازم 36,000 ءاضؾلاًؽؿجم .

انػملاؿاجملا بلغأؼّػلااذهعنميًَزجطانػملاؼّػلاٍعدتٌقطنمبطاخمضرللًزجط
ضرلابرضتفافمٌجزمسلاحايرؿكسًؽسمسلافمٌجتِاتاُيزجلا .

ؼّػلاؿذدتًتلاتاُيزجلاًَزجطانػملاؼّػلاؿذدتفأفكميٌجزمسلاديرلاتاُيزجضعب
ؽلاؽؾسلاؽلذتضرلاكخنىجتتكًزجطانػملا ًبط .

بكاككلاؿكفمؿاجملكقأؾلتمتضرلافكلًَزجطانػمؼّغاموللرذلابكاككلاكسمسلل
ٌيرذشلا .

ًزجطانػملاؿقخلادجلكت

اجزجطانػمؿقخدجلكتلفايركرضفانككمؾانهفافيدكأتمسجلـونأفمـغرلابءاملعلادقتعي

1 - ٌجزجطانػملاةداملا
2 - تاراجتلا
ديدخلافمٌعطق فمكَؾّزلاؾلتؿّذراجتركرمكؾّزلاباوؾجلػتبسجطانػمؿكختتفأفكمي
ةداملاقّعافجنككملافماتلكرؽكتاذإًزجطانػمؿقخاكدلكيفأفكميـجنلاكأبكككلافادقتعملا
دتتتاراجتـويدلفككيفأبجيكٌياؾكلاىجؽامبٌجزجطانػمةدامـويدلرؽكتيفأبجيَراجتلاك ؾر
فلَفجنككملافجتاهلدخافمًؾكيامىيدلرؽاكتتِبكككؾانهفاكاذإؽٌَجزجطانػملاةداملاؿذاد
ًزجطانػمؿقخىيدلفككي . ةرهزلافمضتتٌجزجطانػمؿكقخؾلمتًِتلابكاككلا ( ئطببؾرختت
ادج ) ريرملاكَ ( روشنمسجلكَدطزلاٍلعديدخلارثكأ .)

ٌجزجطانػملاداكملا

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


44
ؾانه ضعبَتازجطانػمٍلإؿكختتًكلٌجناكمَااولكَاجعجبططنػمتتفافكميًتلاداكمٌعضب
داكملاقذه -:

ديدخلا - تجتامجولا - ًزجطانػملارجخلا - ٌنيؤملاتازاػلا ( ـكجنلااونمعنشتًتلاداكملاؿثم )

ـٌجزجطانػملاةداملاٍلعمكتختمذلاـازجلابذجلدلكتتٌزجطانػملا تناكاذإٍتخَديدخلاؿث
مأكأٌجنطقلاكأٌجكجتزّبلاداكملابذجتفأفكميٌِزجطانػملافكلٌَطنػممرجغداكملاؾلت
تاكجلجزلاركذشؿثمَلرذأةدام .

ٌجزجطانػملاؿكقخللًؾذلاـلاعلا

ؿاؿقخلاطكطذأسنتاونمًتلافدعملافمكدبيامٍلعٌيداعٌعطقسجطانػمفمٌعطق ًزجطانػم
سجطانػملافمٌبرقمٍلعدجكتٌجزجطانػمةداممأٍلعطكطذلاؾلترثؤتًَؾذلا .
ٍلاةكقلابعؽدتٌجزجطانػمطكطذىلفككتثجخًلامسبطقىلسجطانػملاؼكرعمكهامكك
اجلذادعؽديثجخًبكنجبطقكجراذلا . باطقلاامنجب؛ضعبلاـوضعببذجتٌزكاعملاباطقلا
ٌلثامتملا ضعبلااوضعبعمرؽانتت .
ٌجُابروكلاتانخسلاؿاقتناٌججتنٌجزجطانػملاؿكقخلاؿك . تانخسلاؿاقتناٌَبلشلاداكملاٌلاخًؽ
فلًزجطانػمؿقخجاتنَاجؽاكفككيفلؾلذَةرذلاةاكنؿكخركدتًتلاٌيدرؾلاتانكرتكللاكه
ؼتكًُاكسعؿكسبىجكتةرُادلاٌيدرؾلاتانكرتكللا ٌجزجطانػملااولكقخدق . َـُادسجطانػمًؽ
رذلابامهدخأءاػلإفمِدبفكؾجضيؾلذلٌشارتمٌيدرؾلاتارذلاؿكقخعجمج .
يوجضا فلعضا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


45
ٍتخعاؾترَابؼذيكدطزلابرقؾمزافككيَتاقبطسمذٍلإـزقمضرّلمكجلاؼّػلا
ًجراذلاءاضؾلابٌياونلاًؽحمدني .

ًهتاقبطلاك

1 ) رجؾزكبكرتٌقبط Troposphere كجؼشنمكتختكضرِادطزؽكؽٍلكلاٌقبطلاًه
سقطلاثدخياوجؽكضرلا .

2 ) رجؾزكتارتزٌقبط Stratosphere ًؽتارُاطلااومدذتزتاذلادجةرقتزمٌقبطلاقذه
ؿافمٌمداقلاةراضلاٌعسلاعنمتًنلافكزكلاٌقبطاضيأمكختكَاولّذفارجطلا سمس .

3 ) ٍلعطقازتتًتلاؾزاجنلافمءازجأكبوسلارجمدتـتيٌقبطلاقذهًؽكَرجؾزكزجمٌقبط
ضرِا .

4 ) رجؾزكمرجثٌقبط Thermosphere كهكًَبطقلاؽؾسلاةرهاظاونعحتنًنلاٌقبطلاقذه
ضرِاؿكخركدتًتلاٌجُاضؾلاتّخرلاكًُاضؾلاؾككملافاكماضيأ .

5 ) ؼزكزكإٌقبط ري Exosphere حمدنيثجخٌقبطؼخنامكجلاؼّػلاًؽةرجذِاٌقبطلاًه
ًجراذلاءاضؾلابمكجلاؼّػلا .

رجؾزكبرجتٌقبط

صقنتةرارخلاٌجردكادجدججؿكسبطلتذمءاكولاَضرللمكجلاؼّػللٍلكِاٌقبطلاًه
كَضرللىتزمّمفمٌعرزبفذزيرجؾزكبرتًؽءاكولاَعاؾترَاب ربعةرارخلارستنت
فافكميمكجلاؼّػلاٌَقبطلاؾلتًؽسقطلاثدخيكَّجلقرقتزمرجغءاكولافلرجؾزكبرت
ةدخديزتقرارقتزاـدعدازاذاكَـكجػلافككتترقتزمرجغفاكاذإؽَرقتزمرجغكارقتزمفككي
كولاتّتكتؾرختتامدنعؼشاكعلاكـكجػلاؿكستتَسقطلارارقتزاـدع َدربتكٍلعّلءا
رقتزمرجغءاكولاكدبياذولَاوكيرختًؽمكجرجثأتأدبيـلامؾرختتكاعؾترتٌِجُاكولاتّتكتلا
ؾرختلاٍلعءاكولاؿمخلعؽرٌجلآؾانهسجلؽَاجؽاشكدبيؿازامىنكل .

رجؾزكتارتزلاٌقبط

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


46
زتٌقبطلاقذهًؽَرجؾزكبرتٌقبطؽكؽعقترجؾزكتارتزلاٌقبط َعاؾترَابةرارخلاٌجردداد
عاؾترإؿكخفكزكلازكرتيٌَقبطلاقذهًؽةرارخلاٌجردديازتًؽدكجكملافكزكلاببزي 25
ءاكولافجذزتٍلعؿمعتًتلاكًزمسلاعاعسِافمةرطذعاكنأىتاُيزجصتمتكَرتمكلجك
ـولكخ .

رجؾزكزجمٌقبط

ًؽكَرجؾزكتارتزٌقبطرجؾزكزجمٌقبطكلعت ةرارخلاتاجردصقانتتكاجبزنءاكولاطلتذياه
ًلاكخدربلاىترارخٌجردؿشتكَعاؾترَاب - 90 ° فمرجثكلارمدتاوجؽًتلاٌقبطلاًهكَ
دنعبكككلاٌؽاخٍلاانرظناذاٌقبطلاؾلتلرنفافكميَضرلاكجؿذدتًتلاؾزاجنلاكبوسلا
ؽؽِا .

رجؾزكمرجثٌقبط

عبارلاٌقبطلاًه انهءاكولاكَرجؾزكزجمٌقبطٍلعاعقتكضرللمكجلاؼّػلاتاقبطفمة
ةرارخلاتاجردًؽرجبكرججػتببزتفأفكميٌقاطلاًؽرجػتدرجمَادجؽجقر . ٌجرداذول
ٍلإٌقبطلاقذهفذزتفأفكميٌطسنسمسلافككتامدنعؽًَزمسلاطاسنللادجٌزاٌ زخةرارخلا
1,500 ° ؾلذفمٍلعأكأ .

فمٌقطنمًهرجؾزكنكيلاَرجؾزكنكياٍمزتًتلاكمكجلاؼّػلافمٌقطنمرجؾزكمرجثفمضتت
فأفكميرجؾزكمرجثًؽٌجلاعلاةرارخلاتاجردكٌَنكخسملاتاُيزجلابٌُجلمفككتمكجلاؼّػلا
رجؾزكمرجثلاكرجؾزكنكيلاؿذادتببزاذهكَتاُيزجلافيأتببزت .

رجؾزكزكاٌقبط

ٍلعأ ثجخادجؽجقرمكجلاؼّػلادبشياهدنعكرجؾزكمرجثٌقبطًلتكمكجلاؼّػلافمٌقبط
ءاضؾلاٍلإتاُيزجلاكتارذلابروت .

رطػضا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


47

ضرِافمٌؽازملاطزكتم 384,400 رتمكلجك
رمقلارطق 3,476 رتمكلجك

ؾلتمت ضرِا ًلاكخؼلبيرطقبضرِاـجخعبربرمقلاـجخردقيكَاوكلؽًؽركديادخاكارمق
3474 ٌَجضرِاٌجبذاجلاسدزلؿشتكٌؾجعضرمقلاٌجبذاجؿعجـجخلارػشَرتمكلجك
رمقلادربؼشقلاةرتؽتؾقكتامدنعكَضرلافمعرزارمقلادربرجػشلاىمجخببزبك
ؿكسلاٍلإؿماكلاب تاقبطلاًؽتاكرختؿكسٍلعمذلاًخطزلاطاسنلااماَـكجلاقارنمذلا
ٍلإدربرمقلاؿذادٍتخَرمقلادربامدنعاؾقكتًخطزلاطاسنلافملرذأؿاكسأكٌججكلكججلا
ـكجلاىجلعمذلاؿماذلاؿكسلا .

ؾانهفاثجخفكرقلـكدتزكللكباتّخرؿّذءاضؾلاداكراوكرتًتلاراثلا حايردجكتِ .
ةرارخلاتاجردَةرارخلارشخلكجؾانهسجلكسقطؾانهسجلاذلَمكجؼّغمأؾلتميِ
فمحكارتتًوؽرمقلاٍلعرجبكؿكسبٌتكاؾتم 100 ° ٍلإاروظٌيكُم - 173 ° ًؽٌيكُم
ؿجللا .

انكلٌجتجؽكزلاٌجُاضؾلاٌبكرملاتناكرمقلارازفمؿكا 2 ـاعًؽ 1959 ؿكاكَ ٍلعطكبه
ًؽفاكىخطز 20 كجلكي 1969 كللكباةرجوسلاٌجكيرمِاٌلخرلاب 11 ًؽتناكةرايزرذاكَ
ربمزيد 1972 . فِاٍتخضرلاٍلإتداعكتانجعىنمتعمجمذلادجخكلاـزجلاكهرمقلاك .

رمقلادطز

ٌَعؾترمًضراكـتاقؿوزءزجَرمقلادطزٍلعؽطانملافمفاجزازأفاعكنؾانه ؾانهك
ؿكوزلاكفايدكلاكٌجلبجلاؿزّزلاكرؾخلاؿثمٌجخطزلاتازجملافمديدعلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


48

تمدذتزااذاكٌَُجضمؽطانمكٌملظمؽطانملرتفأفكميةدرجملافجعلابرمقلاٍلإترظناذا
مكتختًتلاكةءاضإرثكِاؽطانملاعمٌنراقملابٌمعانٌملظملاؽطانملافأبلرتؼكزراظنملا
ٍلع رؾخلافمديدعلا .

راخبلاًنعتٌجنجتٌِملكًهكايرامٍعدترمقلاٍلعٌملظملاؽطانملا ( رخبعمج ) داكرؼستكإَ
فكادلااونكلتبزتكاَؾانهكانهرؾخعضبعمٌمعانؿكوزفعةرابعؽطانملاقذهفأبكلكبا
تلاٌنكادلاركذشلاىبستًتلاكاويكتختًتلاٌجتلزابلاركذشلاعكنفم ـمخلافمؿكستتم
ضرلاٍلعٌنجكاربلا . ـكجناتجتلاكزجنػنملاكديدخلاؿثماجبزنٌلجقثلارشانعلافمتلزابلافككتي .
فجباهرمعتردقٌيرمقلاركذشلاقذهٍلعتارابتذَا 3.1 ٍلا 3.8 ٌنزفكجلب .

ـعكنبةاطػمكرؾخلافمديدعلاكتاعؾترمتاذؽطانمًهٌُجضملاؽطانملااما ركذشلاف
اذهَـكجنمللاكـكجزلاكلاؿثماجبزنؼجؾذلافزكلارشانعتاذتجزكثركنِاٍمزتٌيرانلا
دجككَضرلاٍلعٌميدقلاٌجلبجلاؿزّزلاًؽطقؽدجكيٌيرانلاركذشلافمعكنلا
فمرثكأبردقيٌيرمقلاتجزكثركنِاركذشرمعفافجججكلكججلا 4 ٌنزفكجلب .

رمقلاريرات

ـت رؾخلاؾلذككٌؾلتذملاؽطانملاًؽركذشلارامعاٌزاردبرمقلاريراتٌزاردفمءاملعلافك
رمقلاًضاملكيرانجزبتكك .

ادجٌعرزبتلكسترؾخلا . ءاملعلادجكَتاعؾترملاٍمزتًتلاكفكللاٌختاؾلاؽطانملاٌزاردب
ًلاكخفمكىنا 4.6 ٍلا 3.8 ؿرجػشلارمقلادطزضرعتٌنزفكجلب ٌجكزجنلاراطمِافمةرتؽ
ٌعرزبرؾختلكسًتلا . فجخلاؾلذذنمرؾخلاؿكستؿقكمرذشلارطملارشخناـث .

ادجةرجبكلارؾخلافمركذشلاتانجع ( ضاكخِاٍعدتًتلاك ) ًلاكخذنمىناتخضك 3.8 ٍلإ
3.1 فلارطملاةرتؽءاوتنادنعكَرمقلاتبرضٌمذضٌجكزجنـازجأةدعٌنزفكجلب ٍلتًكزي
ٌملظملاايرامٌقطنمتلكسكضاكخِاتلممذلاـمخلاؽؽدتٌلخرمؾلذدعب . ـدعرزؾياذهك
ـلِثجختاعؾترملاًؽدجكتٌمذضلارؾخلافكلَراخبلاٌقطنمًؽةرجثككٌمذضرؾخدجاكت
انثإرمقلادطزٍلعتنككتًتلارؾخلاراثأًخمتلتاعؾترملاًؽـمخللؽؽدتؾانهفكي ةرتؽر
ـجظعلاؼذقلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


49
ةرجػشةدخاكراخبٌقطنمىلرمقللدجعبلابناجلا . فافكميدجعبلابناجلافأبفجججكلكججلادقتعيك
ؿبقفاكؼجكرمقلادضكيادجًلاثمفاكمفككي 4 ٌنزفكجلب .

ًلذادلابجكرتلا

ؽبطًهىلاجلعلاٌقبطلاٌَزاردللٌبكعشرثكأرمقللًلذادلابجكرتلافإ ؾمزبكٌيرذشٌبلشة
ًلاكخ 800 ٌؽكرعمرجغاونأفمـغرلابَاجُزجٌعُامٌقطنمٌقبطلاقذهتختكَرتمكلجك
ؿقخرمقلاؾلتميِكَرجػشمديدخبلىلامبرلرمقلافافجججكلكججلافمديدعلادقتعيكَدجكأتلاب
ًزجطانػم .


ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


50
خغرطضا
v
سمسلافمٌؽازملاطزكتم 227,940,000 رتمكلجك
بكككلارطق 6,794 رتمكلجك
ؿكخفاركدللٌجكلؾلاةرتؾلا ىزؾن 687 ـكي ًضرأ

فعادعبعبارلابكككلاريرملا سمسلا ىظخِزجمتملارمخلافكللاَرمخلابكككلابٍعديك
َريراتلاءدبذنمفكمدقِا ةراضخؿكتقلطاكَـهدنعبرخلاىلَاميركتفامكرلافمىمزاذذاك
دخاكلارمخلاًنعتكرستجزدبكككلاءامدقلافكيرشملاقامزؽٌَلثاممءامزأ .

كأرمخلافكللاامولءامزلاكٌبرتلاكركذشلاثجخرمخِابكككلا اذوبريرملاكدبيكَمدركلا
ًخطزلاىتبرتًؽديدخلافلفكللا تلعاؾتدجعبدوعذنمكة ٌخاتملاادجةرجػشلاٌجمكلاعم
ىجؽىخطزَأدشتاولعجاممَريرملاٍلعفججزكلل ـذضرجبكمداككٌميدقلافجكاربلافمرجثكلا
ةدخٌتملاتايِكلاؿكطىضرعؼلبيمذلاك ٌجكيرمِا .

رجغةاجخءاكيَدسرمؿضؽأربتعيريرملافاكَءاضؾلاؼاسكتزإؿبق ؿا دقتعاٌَجضرِاةاجخ
َىخطزؿّذرمتٌمجقتزمطكطذاكأرـونأبءامدقلافكجكلؾلا اونابدُازلاداقتعَاٍلإاذهداق
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


51
ؿبقفمتجنببكككلاٍلعمرللؿمعتزتتاكنق ـاعًؽكٌَجكذتانُاك 1938 عاذاامدنعك
برخٍلعةدنتزمٌجعاذإٌجخرزمسِاكفزركأ فكرجثكسانافمآًملعؿاجذ كزغٌياكخب
ـونجبًقجقخبعربتببزتكًذيرم .

ببزلا ٌجمزكملافكللاتارججػتببزبفاكريرملاٍلعةاجخلادكجكبءاملعلاعقكتلرذلا ةرهاظلا
رجػتـعدتدقطكرسلاؾلتفأبفجمذتلاٍلإتدأةرهاظلاقذهَبكككلادطزٍلع تاتابنلا
أٌلماذدبشتكأؽدلاركوسلاءانثأٌجذيرملا تارتؾلاءانث دربلا .

ءاملاؿظاذأـكجلاىنمرثكاٌبكطررثكأكأؽدأاقبازريرملافاك كوؽًَذيرملادطزلاتختًؾذم
رػشأىنأفمـغرلابٌَطجزبلاةاجخلافمؿاكسأمكآيدق ىباسمؿازامكوؽَضرلافمدربأك
ٌَجبطقجكلثكؼجؾذمكجؼّغىلَانبكككلامامت جراونأفاعجقك بكككلادطزؿّذرمتٌ
ٌ
ؽا .
فككتدقٌلُازٌلاخًؽكادمجمءامك تانُاكلاراثأامبركَءارمخلاٌجذيرملاٌبرتلاتختةدكجكم
امكبكككلاسجلىنكلٌَجخ تاراضخلتاراسإؾانهسجلؽَـّؽلاكًملعلاؿاجذلابتكًؽؼشك
ًؽءاكزىخطزٍلع رضاخلاكأًضاملا .

كجلكيًؽ 1965 ـلاَ رنيرامٌبكر 4 تلزرأ 22 فمٌبرقمةركش ؼسكامؿكفاككَريرملا
ٌجعجبطتاكنقتدجككرؾخلافمديدعلاٍلعمكتخيدطزفعةرابع تاكنقٍلعؿجلدِفكل
ربمتبزككجلكيًؽكَؽؽدتملاءاملاكأٌجعانطشإ 1976 تعاطتزاَ حنكياؽٌبكرملا 1 حنكياؽك 2
شنؼستكإكَريرملادطزٍلعطكبولا عقكتمرجغًُاجمجكطا فكلٌَجذيرملاٌبرتلاًؽـوبمك
ٌبرتلاًؽٌيروجمٌجختانُاكدكجكلدضاكؿجلدفكدب تازاردللاقبطكَؿازنَاعقاكمبرق
ريرملافاءاملعلادقتعاٌَموملاقذولٌججكلجبلا ؽكؾلاٌعسَااوبـكقتثجخًتاذـجقعتٌجلمعبـكقي
سمسلافمٌمداقلاٌججزؾنبلا ًتلا عنميِؽجقرلامكجلابكككلاؼّغفأثجخدطزلااوبعبست
َراضلاًزمسلاعاعسَا ًؽٌجخلاتانُاكلاؿكستفاعنمياوتدزكاٌعجبطكٌبرتللداخلاؼاؾجلا
ٌبرتلا ؿازامدجعبلاًضاملااياقبًؽكلكريرملاٍلعةاجخلافعثخبلاعكضكمفكلكٌَجذيرملا
حرتنكمتدقلكَحكتؾم ٍلعمكجلاؼّػلابجكرتفعـزاجكؽجقدؿجلختفمحنكياؾلاًتل ريرملا
اقبازٌؾستكمرجغتناكرشانعلراثاتدجكك .

سطزغأًؽ 1996 ءاملعفلعأَ فمـدقؾزجنًؽٌلمتخمٌميدقٌيروجمةاجختاراسَؼاستكإ
ٍلإؽلطنإؾزجنلاَريرملا طبهَريرملابٌمذضةرذشتمدطشإامدنعءاضؾلا ٌياونلاًؽؾزجنلا
ٌجبطقلاةراقلاًؽ ًؽؿجلدلاَريرملافمءاجىنأبتبثتؾزجنلاؿذادرشانعلارثأٌَجبكنجلا
ـدقيةرذشلا شاعامبرلمرسبلارعسلافمةرمؼلأرػشأٌيروجملاٌجخلاتانُاكلافأبّجلد
ٍلع ؿبقريرملا 3.6 كطررثكأكأؽدرثكأبكككلافاكامدنعٌَنزفكجلب فإَـكجلافعىنمٌب
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


52
ٌلكاخمللٌيراجٌجؽاضإتارابتذإكَءاملعلافمديدعلاؿبقفماوجلعؼلتذمٌلدَا ضخدكأدجكأتل
ريرقتلا .

ٌبكرمؿزرتؼكزٌَمداقلاٌلجلقلاتاكنزلاؿّذ ٌبرتلاكركذشلافمتانجععمجبـكقتلٌجُاضؽ
ـتجزكضرلاٍلإـوبدكعتكٌجذيرملا إعقكمراجتذإ فأفكمملافممذلاريرملادطزٍلعؿازن
ًؽةاجخمكآي ًضاملا .

ريرمللمكجلاؼّػلا

امىنكلًَزمسلاانماظنًؽرذآبكككمأفمضرللىجبسريرملا كجفإَادجؼلتذمؿاز
دجزكاًناثفمازازأفككمَضرلاًؽىنعامامتؼلتذيريرملا فمةرجػشتاجمكفمكفكبركلا
لرذأتازاغ مكجلاؼّػلاًؽاراستنارثكلاتانككملاكَ ًه :

فكبركلادجزكاًناث : 95.32 %
فججكرتن : 2.7 %
فكجرأ : 1.6 %
فججزككأ : 0.13 %
ءام : 0.03 %
فكجن : 0.00025 %

ًؽءاكولامكتخي ًلاكخطقؽريرملا 1000 / 1 ٌجمكلاقذهٍتخفكلَانُاكهؿثمءاملاردقسؾن
ةرجػشلا فأفكمي ؿكخؼتلتكأمكجلاؼّػلافماجلعلاتايكتزملاًؽـكجغؿكستكَؼثكتت
ركبملاحابشلاتاعازًؽبابضلاؿكستفكميفايدكلاًؽكٌَقهاسلافجكاربلاتاردخنم . ًؽ
ؾنكياؽطكبهعقكم 2 ءاتسؿكضرلاءاملاعجقشفمٌقجقرٌقبطتطغ .

ؾانه ًثكريرملاكجفاكًضاملاًؽىناٍلعؿجلد ؿثممكجؼّغؾلتماىناؿمتخملافمكؼ
ضرلا دكؤمدبشاؿبَبكككلاٍلعؽؽدتلابءامللدمزامبرلك ٍطغءاملاؾلذفافِاابيرقت
راخبامبركتارجخبكراونأؿكسًؽريرملادطزفمءزج ؿاتّجكستلاؽةرجػش ًتلاٌجعجبط
ؿكرزجلاكفاعجقلاكراونِامراجمكئطاكسلاىبست مربكراونأفأبٌلُاقلاةركؾلاديؤياذه
ِفأفمـغرلاٍلعؿبقفمبكككلاٍلعتدجك َـكجلاريرملادطزٍلعؽؽدتيءاملدكجك
ًؽجكلثٌجبكنجلاكٌجلامسلاباطقلاًطػيك حتملافكبركلادجزكأًناثفمًهبلاػلا بطقلاكَدم
رثكأدمجتمءامٍلعمكتخيًلامسلا ًبكنجلابطقلافمرجثكب .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


53

مداككٌميدقلافجكاربلافمرجثكلاىجؽبكككلادطز ةدختملاتايِكلاؿكطىضرعؼلبيرجبك
ًمزىخطزٍلعربكلافاكربلاٌَجكيرمِا Olympus ًؽربكلاكهفاكربلااذهفككيامبرلكَ
رإًَزمسلاـاظنلا ىعاؾت 27 رتمكلجك ةدعاقَىبٌطجخمٌيكارخشضرأؽكؽ Olympus ًطػت
مركزجمٌيِكٌخازمؿثمٌخازم ٌجكيرمِا .

ٌَمزّلاٌقاطلابفجكاربلاتدمأًتلاكَريرملابلقًؽةرارخلا برهقكجبلغأكَفلاتؾتذإ
بكككللٌجخطزلاٌقبطلاًؽدمجكأءاضؾلاٍلإ . ٌعضب امٌقجقرلاـكجػلا ءامزًؽروظتتلاز
ءاملاؾربضعبفأبءاملعلادقتعيكَريرملا َىضرأتختٌجؾتذمفككتدقٌلُازلاكأةدمجتملا
فأؿمتخملارجغفمىنأفمـغرلاب ًتلاؾلتلٌوباسمةاجخلافمٌطجزبؿاكسأمكآيفأفكميءاملا
ٍلعتدجك ضرلا .

طػضلاكةرارخلاٌجرد

ؿاٌطزكتملاةرارخلاٌجرد ريرملاٍلعٌلجزم - 63 ° عمٌيكُم ؼلبتلكشقةرارخٌجرد 20
° ٍندأدخكٌيكُم - 140 ° ٌيكُم .

طػضلاتكاؾتي مكنزؼشنسازاٍلعؿازنإعقكمؿكًؽمرتمكرابلا . َفكبركلادجزكأًناث
فككملاكهك ـجظعءاطغؿكسيَبطقؿكًؽبكانتلابكًَبطقءاطغؿكسجلدمجتيَكجللًزجُرلا
فم ؿثلا ٌجذيرملاةركلاؼشنؿكًؽعجبرلائججمعمٌجناثرذبتيؾلذدعبكج . فاكامدنع بطقلا
حنكياؽتظخَِربكأًبكنجلا 1 دكدخًؽكضؾذنمفاكطزكتملاًمكجلاطػضلافا 6.8 رابًلجم
ٍلاعؾترتتناكٌنزلافملرذلاتاقكلاًؽك 9.0 رابًلجم . ًؽمكجلاطػضلا ؾنكياؽعقكم 2
فجبفاك 7.3 ك 10.8 ٍلعطزكتملامكجلاطػضلافإؽٌنراقملابكَرابًلجم ؼلبيضرلا 1000
رابًلجم .

فعؽُاقخ ريرملا

مكازتٌلتكلا 0.107 ضرأٌلتكفم .
ؿكط ـكجلا 24.6 ٌجضرأٌعاز .
ٌٌجخطزلاٌجبذاجلا 0.377 ضرلاٌجبذاجفم (. فزتتنكاذإ 80 ًلاكخكوؽكلجك 30 ٍلعكلجك
ريرملا .
سكميدكسكبكؽامهفارمقريرملل
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


54

ريرمللٌجلجذتةركش ؿبق 2 ٌنزفكجلم

خغرطضا راطشا
ارمقسكميدكسكبكؽ ؿاهؼازاـوؾستكاريرملا سطزغاًؽ 1877 فانككيدقفارمقلافاذهكَ
فم فأفكميِثجخبادجٌضؾذنمـوتاؽاثكفكلٌَجنكبركلاركذشلابٌجنػلاتابكيككلا اكنككي
ركذش ـوبفيرمقلاّككَحلثلاكركذشلافمطجلذفمفكنككتيدجرلاٍلعٌَجؽاش َةديدسرؾخ
رابػلافمٌقبطبًطػمسكبكؽفأٍلارجستًتلاةديدجلاركشلاًؽؾلذروظي ارتمؾمزبؽجقرلا
ابيرقت .

ـهرزاتابكيككلافمسكميدكسكبكؽفارمقلافادقتعي ابتانجمذتلاضعبؾانهكَريرملا ـون
ـازخلافمِدبًجراذلاًزمسلاـاظنلاًؽاكأسن ًزجُرلاًمجنلا .

فادجؾمامامكيفانككيدقسكميدكسكبكؽ " ٌجُاضؽتاطخمك " كأريرملاسردنفأفكمياونمًتلا
تبثاذإاشكشذريرملادطزٍلاكفمؼقكتٌطخمك ـوجلعحلثلادكجك .

ـريرمللبرقِاكربكلاعباتلاكهسكبكؽ رذِارمقلاف ىبكككٍلإبرقلاربتعيكهكَسكميد
ؿقأدعبيكوؽًَزمسلاـاظنلاًؽرذآرمقمأفم فم 6000 كهكَريرملادطزؽكؽرتمكلجك
ًَزمسلاـاظنلاًؽرامقلارػشأفمدخاكاضيأ قرطقؼلبيثجخ 22.2 رتمكلجك ( 27 × 21.6
× 18.8 رتمكلجك ).

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


55
ؿكخسكبكؽركدي فتختريرملا فمازتملارادملارطقؼش . برػلافمعؾتريكوؽؾلذلٌججتن
ٌعرزبؾرختيك دطزلافمىبرقببزبكَـكجلاًؽفجترمؽرسلاًؽبرػيكءامزلاربعةرجبك
لريِىنإؽ ريرملادطزٍلعطاقنلاؿكفمؽؽلاؽكؽ .

قرادمفأؾلذؾلاهرمقكهرمقلااذه دمضؾذنيفمازتملاعاؾترَاةكقتخت اججيردتقرا ( ٌبزنلا
ًلاكخًهٌجلاخلا 1.8 رتم ـاعٌُمؿك ) فكضغًؽكىناًنعياممَ 50 ـطختيؼكزٌنزفكجلم
دطزٍلع ريرملا .

ةرجبكلاةرؾخلاؾلتًهسكبكؽرمقلاٍلعزربلاكةزجمملاٌمّعلافإ ًنكجتزتجمزًتلاك ( ٍلع
رمقلاؼستكمؿاهٌجكزـزا .) ًتزؽلذمذلارجثأتلا دبًِنك ابيرقتسكبكؽـطخىنأك . ديداذلا
ؾلترجثأتببزباضيأاتناكدطزلاٍلعؽكرعلاك ةرؾخلا .


ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


56
تابصغوصضا مازح

ؿبقًزمسلاـاظنلافككتٌيادبذنمتكرتدقاونأبدقتعيةرجػشـازجأًه 4.6 ًهكٌَنزفكجلب
َؿاكسِاةذاسكأةريدتزمؿاكسأتاذٌيرذشـازجأ تارتمكلجكلافمتاُمةدعٌؽازمدتمت
ـجخلارجػشاهرثكأفكلك .

فمرثكأ 100,000 عقكمًؽدجكتتابكيككلاقذهَمرتسملاكريرملافجبـازخًؽفمكتبكيكك
بكاككلافجبةزؾقؾانهفأكككدبيثجخبًزمسلاـاظنلاًؽ . دقـاطخلااذهفأبءاملعلادقتعيك

ٌ
طختمذلاكبكككاياقبفككي ًزمسلاـاظنلافككتٌيادبًؽاركبمـ . فمؼِأةدعتجطعادقك
ؾلتضعبتاؾشكءامزأضعبؿؾزِاًؽؿكدجلادضكيَءامزأربكلاتابكيككلاقذه
تابكيككلا .

فمّعؽبرتقياونمضعبلافكلَادجؼجعضؿامتخإضرِاببكيككـادطشإصرؽربتعتكامك
سمراهؿثمَضرلا Hermes ( رتقي ٌؽازمبب 777,000 رتمكلجك .)

رطقلا
رتمكلجكلاب
ٌؽازملاطزكتم
ـكسمسلافم
ريرات
ؼاستكِا
بكيككلاـزإ
180 2,051,900,000 1977 فكرجس Chiron
246 513,000,000 1861 ًلجبجز Cybele
182 413,000,000 1856 فجؽاد Daphne
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


57
336 475,400,000 1903 ادجؽاد Davida
226 465,500,000 1857 سيركد Doris
114 385,400,000 1850 ايرجيإ Egeria
174 405,900,000 1860 سبلإ Elpis
33 172,800,000 1898 سكريإ Eros
114 407,100,000 1857 اجنججإ Eugenia
272 395,500,000 1851 اجمكنإ Eunomia
248 472,100,000 1854 ًنجزكرؾمإ Euphrosyne
312 463,300,000 1858 ابركا Europa
190 466,600,000 1862 ايرجؽ Freia
20 330,000,000 1916 اربزاج Gaspra
192 362,800,000 1847 ًبجه Hebe
430 470,300,000 1849 ابججه Hygiea
334 458,100,000 1910 اجنمارتنإ Interamnia
204 356,900,000 1847 مإ سر Iris
244 399,400,000 1804 كنكج Juno
188 435,300,000 1852 كبجلاك Kalliope
61 290,000,000 1885 ادلجتام Mathilde
522 414,500,000 1802 سِاب Pallas
264 437,100,000 1852 ًكجزب Psyche
272 521,500,000 1866 اجؾلجز Sylvia
4.6x2.3x1.9 375,800,000 1989 ستاتكت Toutatis
525 353,400,000 1807 اتزجؽ Vesta

رذصًنا alnomrosi

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


58
يرتذطضا
v
سمسلافمٌؽازملاطزكتم 778,330,000 رتمكلجك
بكككلارطق 142,984 رتمكلجك

فعادعببكاككلاسماذكهمزاػلاؽّمعلامرتسملابككك ٌعكمجملابكاككربكاكَسمسلا
ـلاكهبكاككلاؾلمكٌَعكمجملاًؽرامقِاكبكاككلاعجمجفمربكاٌتلتكفاؿبٌجزمسلا ٍمز
امكجغٌقّمعلارثكأىنِاضيأفكلمكجلاىؽّػلٌجكجمانيدرثكلاىنلطقؽسجلَمرتسمللـُّملا
رجػتيـلمرتسملاكَلرذِاٌقّمعلابكاككلاٌجقبفعٌجكلمٌبجوبروظيىلعجتٌباذجؼشاكعك
ًؽؿازامفككيدقٌقجقخلاًؽكًَزمسلاـيدزلاجراذركبملاقركطتذنمارجثك ؿجكستلاركط .

ًلاكخاوتكامزؼلبتادجٌؾجؾذتاقلخاونكلكؿخزبكككؿثمتاقلخمرتسمللفاامك 30 رتمكلجك
ةرجػشلاراجخِاكرابػلافمفككتت .

مرتسمللمكجلاؼّػلا

ـكجلولاكفججكردجولازاغفمةرجبكبزنبفككتيكوؽسمسللمكجلاؼّػلابكككلاؼّغىبسي
ؿاكاجنكمِاك ٌؾجثكلاتازاػلافمٌؾجثكبخزكفاثجم .

فاثجملاكاجنكملاؿثمةدقعمتاُيزجفمضتتًتلاقكجٌبجكرتفمىبزتكامرتسمللرجثملاركوظلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


59
تاُيزجبجكرتلافمضتيامكتيربكلاكفججكردجولاكـكجلولاؿثمٌطجزبلاتاُيزجلاٍلإٌؽاضَاب
فجمرججلارشنعؿثماضيأٌبيرغ Germain .

جك فمتاقبطثّثلاٌَجلذادلاىتاقبطعمٌنراقملابطقؽٌقجضٌجخطزٌقبطفعةرابعمرتسملاك
ـكجػلاامنجبَرجؾزكبارتلاٌقبطفمٌؾلتذمتايكتزمٍلعةدجكممرتسملاكجفمبخزلا
كجلاٍلعأدجكتفأفكميًناذدلابابضلاك .

ًلذادلاٌبجكرتكبكككلادطز

ؿابكاككللدطزؾانهسجل كجلاًؽًجيردترججػتطقؽٌَقّمع .

ٌكامزبٌقبطًهبكككللٌجخطزلاٌقبطلا 150 فمفككتتةدرابـكجغفعةرابعًهكرتمكلجك
ؽمعبكهكؿُازلافجكردجولافمٌقبطًتأتاهدعبءاملاكدرابلافججكردجولاكاجنكملا 10.000
ٌكامزبٌقبطًتأتؾلذدعبرتمكلجك 10.000 افمرتمكلجك تختفككتؿُازلامزلؾلافججكردجول
ديدسمكجطػض ًليكَفكرتكلِاررخيكفججكردجولاتارذاهدنعـطختتٌجلاعةرارخٌجردك
ٌَقبازلاٌقبطلابطػضلاؼعضؼلبيؿُاهطػضتختدلجتملاءاملاكفاتجملاكاجنكملاٌقبطؾلذ
ٌلتكتارمةرسعبردقيكبللاكهكةدلجتملاركذشلا
ن
ارجذأك ضرلا . ٌيزاػلاٌقّمعلابكاككلا
بكاككلافعـامتؼلتذمـهركطتفاكدقلٌَجضرلابكاككلاتاقبطبجكرتسؾنؾلتمتِ
ؿقابزنبدكجكتٌبلشلاةداملاكٌَجضرِا .
ةدجكملاكـكجلولاكفججكردجولاؿثمٌطجزبلاتاُيزجلافمازازأفككتيًلذادلامرتسملابجكرت
ؼكرظتختٌلُازةركشب ًلاعطػض .

فكلَمرتسملاؿذادؿُاكزلاًؽرججػتلافمبلاػلاًؽعنشتمرتسملااوجتنيًتلاتازاػلافإ
بكاككلاؿثمٌبلشتاقبطاويدلتزجلٌقّمعلاٌيزاػلابكاككلافإؽاذلَادجًجيردترججػتلا
ٌجضرِا .

َبكككللربكلاءزجلارجبكدخٍلإؿكستمرتسمللٌلُازلاـازقلا ٌقبطلاَبكككلاؽمعؽرتذتك
اوتختَؿُازلافججكردجولافمٌقبطًهمكجلاؼّػلاًلتًتلاَمرتسملاؿذادٍلكلاٌلُازلا
ٌلُازٌلاخبًندعمفججكردجهٌقبط .

ؼّػلاٌَلُازلافججكردجولاٌقبطًهمكجلاؼّػلادعبمرتسملاؿذادٍلكلاٌلُازلاٌقبطلا
دجولافمفككملامكجلا تارطقكفككجلرثكأؽرثكأـثؼجثكبابضؿثمؼثكأؽؼثكأدبشيفججكر
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


60
ؿّذثدخيرجػتلااذهٌَلُازلاٌلاخلاٍلإمزاػلاؿكسلافمؿماكلابفججكردجولارجػتيٍتخلدنلا
ٌؽازم 1000 ٍلكلاٌمجػلاٌقبطلكتزمتختابيرقترتمكلجك .

طجخملاؿثمؼٌ رشتيُّازفججكردجولادبشيامدنع ؿمخضرػبتاراجتلاؿجكستٍلعؿمعي
بكككللجراذلاٍلإؿذادلافمةرارخ .

ٌقبطلاقذهؿكستَؿُازلاًندعملافججكردجولافمٌقبطدجكتٌلُازلافججكردجولاٌقبطتخت
ءابروكلادجلكتٍلعةرداقفككجؽٌجندعمٌقبطلاقذهفككلكَةدقعمتاكرختكتاراجت .

مرتسملاؿذادتاكرختلا

امكَجراذلاٍلإؿذادلافمةرارخلاؿمخٍلعدعازتبكككللٌجلذادلاتاقبطلاًؽتاكرختلا
ةدلكتملاةرارخلاكَمرتسمللمكقلاًزجطانػملاؼّػلاريكطتًؽادجصاذكخنٍلعـهازت
كجللٌيداعرجػلاتاكرختلاًؽـهازتمرتسملاؿذاد .

ؾكجلاًؽتاكرختلافمٌكرخعكندضكيـزرلا أؽدلافاكملافمداملاعؾترتَبكككؿذادًؽام
قذوبؾرختللٌياؾكلاىجؽامبٌُؽادٌلُازلاتاقبطلاَءاملاًلغؿثمٌيرُادٌطسنتاكرختًؽ
ؼّػلافمٌؾلتذمعاكنأببزتمرتسملاؿذادةرارخلافاءاملعلاضعبدقتعيٌَقيرطلا
ًؽتاكرختلافمحتنتًتلامرتسمللًزجطانػملا ؿذادؿُازلاًندعملافججكردجولاٌقبط
مرتسملا .

مرتسمللًزجطانػملاؼّػلا

ؿكسٍلعر
ٌ
ثؤيًزجطانػملامرتسملاؿقخاونمفككتًتلاٌيداعرجػلاٌقيرطلا
ـلامرتسملاؼّػلٌؾلتذملاءازجلا ًزجطانػمؿاجممرتسمللفإؽًَزجطانغ
فجيّمةدعلدتميكٌجزمسلاٌعكمجملاًؽًزجطانػمؿاجمربكاكوؽديرؽ
ٌػلابلاقرامقاٍلعظاؾخللٌجؽاكًهكتارتمكلجكلا 63 ٌيؤرفمانكمتاذاكارمق
اردبفككيامدنعرمقلاـجخًؽفاكلمرتسمللًزجطانػملاؿاجملا .

ً تاُيزجلا
ى
ٌكرخفإ ؼّغًؽ ً تاُيزجلاؾلتفعٌؾلتذمكٌلثاممامهّكًزجطانػملاؼّػلاًؽ
ؿاجمتاُيزجلاؿذدتكَمرتسملابكككلٌقّمعلاامزّبلاٌقبطببزبًزجطانػملاضرلا
طقزتامدنعامزّبلاؿاجمتاُيزجلاؾرتتًَزجطانػملادلكملاؿيذٍلإٌؽاضَابكجلافمامزّبلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


61
ؿاطكطذؿكطٍلع كجلابـدطشتاهدنعكٌَجبكنجلاكٌجلامسلاباطقلاًؽٌجزجطانػملاؿقخ
ؽؾسلافككتك .
ًزجطانػملاؼّػلاؿذادرستنتٌمجغىيدلمرتسملا . َادجؿجمجؽؾسلابمرتسملائجضي
ةرؽاشلاتاجكملاٍمزتلرذأتاجكمكٌيكيدارتاجكماضيامرتسمللك .

ؽخلاكهًزجطانػملاؼّػلاردشمربتعي ؼّذٍلعَىزؾنمرتسملا
ً
ؿذادفمًزجطانػملاؿ

ً
ؿقخً بجكرتك
ً
ؿكسٍلعرثؤي
ً
فككملااذهَمكقفككمىلًزجطانػملامرتسملاؿقخَ ً ضرلا
ًزجطانػملامرتسملا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


62
لحز
v
سمسلافمٌؽازملاطزكتم 1,429,400 رتمكلجك
بكككلارطق 120,536 رتمكلجك
سمسلاؿكخفاركدلاةرتؽ 29.458 ٌجضرأٌنز
ىزؾنؿكخفاركدلاةرتؽ ( ٍلعـكجلا
ؿخز )
10.233 ٌعاز ٌجضرأ

ـاعًؽًكلؽراظنمبىظخِفمؿكأكلجلاغفاككَـدقلاذنمؿخزبكككؼرع 1610 ظخِكَ
عضبؿكؿخزتاقلخؿّذربعتضرلافأباكلجذتدقؿخزلؿُاكلافجبقارملاَديرؾلاىلكس
حزٌكرخثجختاكنز ـاعٍتخًزمسلاـاظنلاًؽةديرؽؿخزتاقلختجقبكَقرادمًؽؿ
1977 مرتسملاؿكخدعبامجؽؿجلقدعبكسكناركاؿكخادجٌؾجعضتاقلختؾستكاامدنع
فكتبنك .

َؿجللاتقكٌجؽاشءامزؼكرظًؽَرجػشراظنمؿّذفمىتدهاسمدنعحكضكبؿخزروظي
ةدرجملافجعلابٌلكوزبىتيؤرفكمي . قزجمتؿوزلافمفكلكَمرتسملاؿثماعطازسجلىنإعم
ًكلؽراظنمبٌجُرمفككتىلٌعباتلاةرجبكلارامقلاكتاقلخلااماَـكجٌنلاؿثمللتيِىنلبكككك
رجػش .

دكدخبرجػتتٌجبطقلاكٌجُاكتزِاقراطقأ 10 % ابيرقت ( 120,536 ؿباقمرتمكلجك 108,728
رتمكلجك ) دٌججتناذه ٌبزنلابؿقلاٌؽاثككذكهكَبكككلااوجلعًتلاٌلُازلاىلاخلاكعيرزلاىنارك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


63
ءاملافمؿقأًعكنلاىنزكك؛بكاككلل ( 0.7 .)

ؿثم مرتسملا فمفككتيؿخزَ 75 % كفججكردجه 25 % بجكرتكاجنكمأكفاثجمكـكجله مرذشلاق
ًزمسلاـاظنلاىنمؿكستمذلاًزمسلاـيدزلابجكرتٍلإىباسم .

بكككللًلذادلابجكرتلا

بكككبجكرتلاًؽىبسيؿخزلًلذادلابجكرتلا مرتسملا فمٌقبطكَمرذشزكرمٍلعمكتخيك
عملافججكردجولا ًُيزجفججكردجهٌقبطكؿُازلاًند . اضيأةدكجكمجكلٌثللراثآؾانهك .

ادجراخؿذادلافمؿخز ( ًلاكخ 12,000 زكرملاًؽفؾلك ) فمرثكأءاضؾلاًؽٌقاطعسيك
مرتسملاًؽامكزلكملجهفؾلجكٌجلآبدلكتٌجؽاضَاٌقاطلابلغأكَسمسلافماولبقتزيمذلا . فكل
أاجؽاكفككيِاذه ـجنلاؿثمبكككلاعمليف .

ًزجطانػملاؿقخلا

ـاهًزجطانػمؿقخؾلتميؿخزَلرذلاٌيزاػلابكاككلاؿثم .ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


64
سوظاروأ
v
سمسلافمٌؽازملاطزكتم 2,870,990,000 رتمكلجك
بكككلارطق 51,118 رتمكلجك
سمسلاؿكخفاركدلاةرتؽ 84.01 ٌجضرأٌنز
ىزؾنؿكخفاركدلاةرتؽ ( ـكجلا ٍلع
سكناركأ )
17.9 ٌعاز ٌجضرأ

ٌجزمسلاانتعكمجمًؽبكككربكاثلاثسكناركابككك فعادعببكككعبازك سمسلا ؼستكاَ
ـاع 1781 ؿثممزاغؽّمعكهكَؿجسترجهـاجلكـلاعلاٌطزاكب مرتسملا ك ؿخز ًؽفككتيَ
فاثيِاكفاثجملافمىمظعم .

مكجلاىؽّغًؽفككتملافاثجملابخزٍلاؾلذدكعيكؽرزِاكرضذِافكللاببكككلاروظي
ؿاكمكلعلا فكللاؾلذلدمزيِكرمخلاءكضلارشخيفاثجملازاغفِكفكللااذهىجطعيمذ
ٌؾجؾذلاٌقرزللؿُاملابكككلافكلدكؤيكًَلذادلاىخطزـلاعمًطػتىؾجثكلاٌبخزكَبكرولل
فاثيَافمفككتمبابضؾانهكجلاًؽفاثجملاتاركلبـكجغبناجٍلاكَـكجػلابً
ٌ
طػمىنأٌقجقخ
سمدنع تاركلبلاـطختـثفككتتِكأَتباثؿكسباوزؾنرركتـكجػلاتاُيزجَكجلاًؽاجلعتايكت
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


65
ًزمسلاـيدزلاجراذىلجكستذنمركطتيؿازامسكناركاكجفاةراسإؾلذَؿقثلا . فاببزبك
مرتسملاؿثمَؾلذٍلارجستـكجػلاتاكرختَادجٌبيرغؿكشؽىلؽَىبناجٍلعدنتزيسكناركا
زك اذهَحايرلافمٌجطمنطكطذاذىناٍلعؼشكيفأفكميسكناركًِزازلاسقطلاَؿخ
ؿخزكمرتسملاؿثمسكناركافأبًنعي .

ًلذادلابجكرتلا

كجًؽؿجكستلابحلثلاأدبيكَحلثؿكسٍلعفاثجمفمازازافككتيسكناركًِلذادلابجكرتلا
ؾرمتزتكَفاثجملاـكجغٌقبطبرقَسكناركا ٌقبطٍلاؿشتٍتخدايدزِابءاكولاًؽحلثلاٌجم
ٌقبطًؽركذشلاؿثمؽؽدتيفأفكميكئؽادحلثلااذهَبلشلاحلثلاؾلذدعبـثٌبُاذلاجكلثلا
بكككلاضرلٌجلذادلاحاسكلا .

رثكأحلثؾانهكَـونمّجلقرثكاًندعمفججكردجهىلسكناركاَؿخزكمرتسملاعمٌنراقملاب
َرجثكب فأبجيسكناركافأبًنعياذهٌَجندعملاٌقبطلافمدلكتيًزجطانػملاؼّػلافاثجخ
مرتسملافمرجثكبرػشأًزجطانػمؼّغؾلتمي .

ٌمجػلافمبكاككلاتنككتامدنعَركذشلاكٌلجقثلاٌجندعملارشانعلافمفككمسكناركازكرم
ابكككلاؿذادتعمجتٌلجقثلاركذشلاعطقٌَجزمسلا َىلجكستبكككلاٍونأامدنعكَؿكستمل
ًؽٌلجقثلاٌيرذشلاةٌداملاٌياونلاًؽكَبكككلاؼشتنمًؽركذشللٌلجقثلاعطقلاقذهتزكرمت
بلقتخبشأزكرملا .

َجراذلاٍلاؿذادلافمؽؽدتلاكؾرختللٌياؾكلاىجؽامبٌُؽادحلثلاتاقبطَسكناركاؿذادًؽ
خادفافكدقتعيءاملعلاضعب ٌكرخلافمؼلتذمعكنىلامبرسكناركاؿ .

بكككللمزاػلاؼّػلا

مذلاحلثلاكزاػلاٌجمكفأببزبؾلذَمرذشلاءزجلافمرجثكبربكأفاكبكككللمزاػلاءزجلا
ٌجلشلاٌجزمسلاٌمجػلاًؽسكناركافاكمٍلعادمتعإٌيادبلاًؽسكناركاٍلإاءاج . ةرارخلا
شتٌجلمعفمٌجقبتملا سكناركاكجًؽتاكرخلاٍلعاجلاخرثؤتاونافكممسكناركاؿجك .

سمسلاىجاكيبكككللًلامسلابطقلافاثجخضرّلٌؾلاذمٌقيرطعبتيسكناركاًؽخانملاك
ـاعلاؼشنؿّذ ( ؼجشلاكعجبرلا ) بطقلاىوجدربِافاكملاٍلاؿقتنيكاُؽادءاكولافككجؽ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


66
ضرِاسكعبدرابلاًبكنجلا ىجتتكسمسللىجاكملاكًؽادلاءاكتزِاطذفمحايرلاؽلطنتًتلا
اكجدربِاباطقِاٍلا . سمسلاؿباقيامُادبكككللٍلامسلابطقلافإؽؾلذل .

سكناركاتاقلخ

فمفككتتؿخزؿثماونكلٌنكادًهكَتاقلخسكناركاؾلتميَلرذلاٌيزاػلابكاككلاًقابؿثم
اةرجبكلاتاُيزجلا دكدخباهرطقحكارتيًتل 10 ؼجؾذلارابػلاٍلإٌؽاضلابراتمأ .

فكلزبإـزإبؼرعتٌقلخعملأك؛ادجٌتؽاذتاقلخاولكَسكناركّلٌقلخرسعلدخافّلؼرعي
Epsilon . امومفاكمذلارمِاَاوؽاسكتزإـتًتلاؿخزدعبٍلكلاسكناركاتاقلخربتعتك
ًلتاقلخلافأبؼرعنانلعجك ٌيزاػلابكاككلاًقابؿبقدخكلؿخزبكككلةزجمتز .

ًزجطانػملاؼّػلا

ضرلاؼّغفمرجثكبربكأؿازامىنكلَـجخلاطزكتمسكناركابكككلًزجطانػملاؼّػلا
فمِدبحلثلابكبكككلاؼشتنمًؽفككتىناعقكتملافمَسكناركارامقأٌ ؿكؿمخيًَزجطانػملا
َبلقلاًؽديدخلا ؿذادةدمجتملاتاقبطلافمتاكرخلاحتنيًزجطانػملاؼّػلااذهفاكدبيك
بكككلا .

ادجبيرغؿجمىلبكككللًزجطانػملاؼّػلا . ؼرطتملاؿجملاعمحمدنإَؼرطتملاؿجملا
مكتلمبجكرتىلمذلاكَبيرػلاًزجطانػملاؼّػلااذهىنمؿعجَىزؾنسكناركِ .

ًضايرلاتايرظنلادقتعت ًزجطانػملاؼّػلاًؽةدكجكملاتاُيزجلابخزتسكناركاتاقلخفأبة
مكجلاؼّػلاٍلإ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


67
نوتبغظ

سمسلافمٌؽازملاطزكتم 4,504,000,000 رتمكلجك
بكككلارطق 49,532 رتمكلجك
سمسلاؿكخفاركدلاةرتؽ 164.79 ٌجضرأٌنز
ىزؾنؿكخفاركدلاةرتؽ ( ٍلعـكجلا
فكجتبن )
16.11 از ٌع ٌجضرأ

فكتبجنبككك ( سكناركاـأكتىجلعؽلطيك ) بكككفماثكٌجزمسلاانتعكمجمًؽبكككربكاعبار
ـاعؼستكاَسمسلافعادعب 1846 دعب 65 ظخكلثجخسكناركأبكككؼاستكافمٌنز
سكناركادعبرذأبكككفعفكثخبيءاملعلاؿعجاممسكناركأرازمبارطضا .

ؿثممزاغبككككه مرتسملا ك ؿخز سكناركاك اكؾلتذيكسكناركابكككبىبسلاديدسىنكلك
ؿخزكمرتسملافيرذِافع .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


68
ٍلاكخقرطقؼلبي 49 فزكرتمكلجكؼلا ىت - ٌلماكةركدسمسلاؿكخفاركدللـزّلاتقكلامأ -
ؿداعت 165 ىمكيكٌجضرأٌنز - ٌلماكةركدٌزؾنؿكخركدجلىمزليمذلاتقكلامأ - ؼلبت 16
ًلاكخسمسلافعدعبيكٌجضرأٌعاز 4,479 رادقمبقركخمٍلعؿجميكَرتمكلجكفكجلم 29
كٌجرد 36 “ . ـكجػلادنعةرارخلاٌجردؼلبتك – 210 ٌيكُمٌجرد .

مكجلاؼّػلا

ـكجػلافمٌجطمنطكطذروظيفكتبنلمكجلاؼّػلا . مرتسملاـكجػلادجىباسمـكجػلاقذه
َمرتسمللٌمجظعلاءارمخلاٌعقبللىوباسمٌمجظعٌملظمٌعقبدكجكببكككلاروتسيكَؿخزك
ابقثامادخٍلاىبستؽّمعبقثؿثمةرجبكٌنكادلاٌعقبلاقذهك ضرِاٍلعدكجكملافكزكِ
ـاعرججاكؽٌلخرؿّذٌعقبلاٌظخّمـتدقكـجخلاكؿكسلاًؽةرجػتمًهك 1989 كاتؾتذاـث
ـاعتبجخ 1994 ىنمؿامسلاًؽفكلكفاكملاسؾنبكـجخلاسؾنبٌجناثتداعفاتثبلامك .

تعيكَلرذلاٌقّمعلابكاككللىباسمفكتبنمكجلاؼّػلاريراتفإ ىنأبفكتبنـكجغبجكرتفادق
فاثجملاتاُيزجفم .

فككتتامكَفجلتزيِاكفاثيِاكفاثجملامزاغفمىمظعمًؽسكناركاؿثمفككتيبكككلاكج
بخزلاكؽرزِافكللاببكككلاركوظببزاذهكمكجلاىؽّغًؽفاثجملاحلثفمبكككلابخز
ؼاضاىخطزٍلعٌلجخنزمٌيؤرلاؿعجتٌؾجثكلا تاُماوتعرزؼلبتًتلاكؼشاكعلادكجكٍلاة
ؿاجمِا .

فكتبجنتاقلخ

ـلظأًوؽٌخضاكرجغاونكلكسكناركاكؿخزؿثمكؾلذًؽىلثمبكككلابطجختتاقلخدجكت
اماَءكضلافمرجثكلاسكعتًلاتلابكحلثلافمؿخزتاقلخفاثجخٌعمّلاؿخزتاقلخفمرجثكب
صلافمًوؽفكتبنتاقلخ ءكضلاردقسؾنفازكعيِؾلذلرابػلاكركذ .

ًزجطانػملاؼّػلا

ؿيكطتقكببكككلافككتدعبفككتامبرًزجطانػمؿقخبكككلل . ارجثكىبسيًزجطانػملاؼّػلا
ضرلافمرجثكبربكأؿازامفكلـجخلاطزكتمَسكناركا . ًؽؿمتخملافمسكناركاؿثم
فمِدبحلثلارجثأتبكؼشتنملا بللاًؽديدخلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


69

ابيرقتَسكناركاؿثمذاسؿجمىلفكتبنلًزجطانػملاؼّػلا 60 ٌجرد . َؿجميِىزؾنفكتبنفل
ادجديرؽبجكرتاذؿازامفكل .

ًزجطانػملاؼّػلااذهًؽتاُيزجلاٌكرخٍلعرثؤتفكتبنتاقلخفأدقتعتٌجضايرلاتايرظنلا
دجاكتفعٌلكؤزماضيأكَديرؾلا رجؾزمزّبلافمةرجػشتاقبطثّث Plasmaspheres ِدب
ةرجبكةدخاكٌقبطفم .

امهفجزازافجنككمفمفادلكتيبكككمًِزجطانػملاؼّػلافأثجخ :

1 - ٌجزجطانػمداكم
2 - ٌجزجطانػملاةداملاؿّذتاكرختلا

ؿافمىنأباكدقتعيءاملعلافإؽفجنككملافجتاهبكككلالدلاملاطك ًزجطانػمؿقخدلكيفأفكمم .
سجلؽابيرقتفكتبناماػزكرملاًؽمديدخلابللاؿّذفماجزجطانػماؽّغدلكتٌجبارتلابكاككلاؽ
مديدخبلقىل .

حتنتةرسقلاؾلتؿّذتاكرختلاكَةدمجتملاةرسقلاؿّذفمدلكتتفكتبنلٌجزجطانػملاةداملافإ
ًزجطانػملاؿقخلا .

فؼّغحتني تاعاعسَاٍلإٌؽاضَابَادجؼجعضىنكلؿخزؿثماقؾسًزجطانػملافكتب
دجخؾلاكةرؽاشلاتاجكملاؿثمَلرذلاتاجكملاكٌيكيدارلا


ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


70
ظغجراخ تابصغوص
دنعًوتنتًزمسلاـاظنلاًؽانتلكجفأاندقتعإكل تبن فك كأ كتكلب ًؽانزؾنأانعضكدقفككناننإؽَ
ـكجنلاؿشؾتًتلاتاؽازملاًهامردقنـلكةكقفماولامبانزمسانملظدقفككنكادجؽجضزجخ
ضعبفعاوضعب .

فماجبزنادجٌبيرقًزمسلاـاظنلابكاكك سمسلا فجبمذلاعزاكلاءاضؾلاعمؾلذانراقاماذإ
ٌؽازمةرمفجعبرأبردقتٌطزكتمٌؽازمًؽسمسلاؿكخركديكتكلبفأؼرعنامككَـكجنلا
ضرلا ًزمسلاـاظنلاٍلإبرقلاـجنلافإؽؾلذـغرٌَجلكؽةدخكفكعبرأمأسمسلافع ( ـجن
سكيرطنقاؾلا ) انعدعبي 260,000 ـجنلاؾلذفجبكاننجبَسمسلاكضرلافجبٌؽازملاةرم
ـكجنلافجبعزاكلاءاضؾلافمٌلُاهٌعزاكٌعزاسءارخش .

رثكأ تابنذملا ؿثمَ بكبؿاهبنذم HallBopp ك ؾجتككياه Hyakutake كناككاكظخكلَ ا
دعبأفاككَفلاٍتخرذآبنذممأفمسمسلافمادجدجعبكخنٍلعفاكبكبؿاهَاجبزنفجبيرق
فم مرتسملا .

ادجةدرابتابنذملاؾلتدبشتثجخامفاكمفمئجتاوناكدبِتابنذملاؾلتفكل ( اكرذبتِإك
سمسلارجثأتكؿعؾبٌعرزب ) ادجادجعبفاكمفماكُججيـوناكدبّؽَؾانهـوتيؤرعجطتزنِفخنك
سمسلافع .

تركأفاجـلاعلاساقؽبازلافرقلاتانجزمذًؽ JanOort ـونأبحتنتزإكتابنذملاتارادم
دجةرجبكفككتفأفكميكسمسلااهزكرمٌعزاكٌيكركٌمجغفماؤاجـوناكدبِ ؼلبيرطقبكا
ؿكخةدخاكةركدركدجلتاكنزلافجيّمؽرػتزيدقـزجكأبنذممأكٌَجُكضلاٌنزلاًلاكخ
اوجلعؽلطأدقكٌَؽازملاؾلتٍلعفمسمسلا تركأٌمجغكأٌباخز .

ٌطجزبٌظخّمدضكيِؾلذفكل رجشقلالدملاتابنذمفمديدعلافأًهك ( تارادملاتابنذم
ةرجشقلا ) ٌَيكركلاٌمجػلاؾلتًؽـهامكٌَجُاكسعتاهاجتإًؽكٌؽازملاؾلتفمئجتاوناكدبتِ
ًزمسلاانماظنبكاككتارادمكؽؽاكتيلكتزمفماونأكدبيفكل . ربكجككهكرذآًكلؽـلاع
Kuiper اوتقكاخارتقإلدبأَ ترقتزإكَسمسلاٍلإرجثكبرقأفاكمفمتءاجـازجلاقذهفأب
تابنذملاؾلتتارادمرزؾيبرقأمكتزمصرقًؽ .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


71

ؿذادفمـازجأدخأؼستكيـلتاكنزلك ربكجكـازخ ـاعًؽفكلَ 1992 كجلفجملاعلاؼستكإ
ك تيكجج Jewitt & Luu ـزإىجلعؽلطاكؾانهامزج 1992 QB1 دكؤمئسؿكأفاكدقكَ
كتكلبرادمدعبامجؽقدكجك .

فكلبكدبيـونمرجثكلاكَادجةرجػشكادجٌتؽاذـازجأـهكَاونمتارسعلادجكفجخلاؾلذذنمك
كضعتابكرمدكجكٌجناكمإٍلإرجسيدقمذلارمِاَّجلقةرمخللؿُام ٌي ( ٌيركرضًهًتلاك
ةاجخاوجلعـازجلاقذهفأةركرضلابؾلذًنعيِفكلَةاجخلل ) ؾلتفمدخاكككتكلبؼنشيكَ
ٌعكمجملابةدكجكملالرذلابكاككلافعؼلتذتٌقيرطبتلكستامبرـازجِاقذهكَـازجلا
ٌجزمسلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


72
ربوغص مازح


ـاعًؽ 1951 ربكجكدرارججًكلؾلاحرتقإ GerardKuiper ةرتقلاتاكذٌمظتنملاتابنذملافأ
ـاظنلافماياقبكـاكرؾانهفاحرتقاكَفكتبجندعبامفاكمكاٌقطنمفمتتأفاكدبِةرجشقلا
ؾانهتلازامًزمسلا .

تابنذملافمٌلشؾنمٌعكمجمدجاكتفمدبِكفأبءاملعلاؾاردإبتززعتةركؾلاقذه ( اوجلعؽلطا
اعٍمزم مرتسملاٌلُ ) فمًتأتًتلاتابنذملاؾلتفعؼلتذمكخنبؼرشتتٌعكمجملاقذه
تركاٌمجػلادجةدجعبلاتاؽازملا Oort فمؿقأفككتةرتؽًؽسمسلاؿكخركدتاوناامكَ
اماعفكرسع ( ؿباقم 200 تركاٌباخزًؽاملاماعفكجلم ) رادمبرقعقتـوتارادمفأببزبكَ
كَسمسلاؿكخضرلا ؿثمقاجتَاسؾنًؽكسمسلاؿكخركدتتابٌنذملاؾلتؿكفأٍلإٌؽاضَاب
ٌجزمسلاٌعكمجملابكاككًقاب .

ـاظنلاؿكستةاكاخمؿامعأًؽبكزاخلاـدذتزاامدنعتانجنامثلاؿُاكأًؽربكجكٌجضرؽتدكأتك
ًعجبطؿكستيفأفكميـاطخلافمصرقؾانهفإؽةاكاخملاقذولاقبطكًَزمسلا ـاظنلاٌؽاخؿكخا
ًمجنلاطجخملافمٌجلذادلاٌقطنملاًؽٌعرزبؿتكتتبكاككلافإؽكيرانجزلااذولاقبطكًَزمسلا
دعبامًتلاٌقطنملافإؽؾلذبكَسمسلاٌجبذاجرجثأتبعمجتيكدعبيؼكزًقبتملاـاطخلاكَسمسلل
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


73
فكتبن ( ٌيزاػلاٌقلامعلارذآ ) للـاطخلاؿقخًهفككتفأبجي ـلًتلاةدمجتملاكةرثعبملاـازج
بكاككؿجكستلـُتلت .

ـاعٍتخاومعديمدامؿجلددكجكفكدايرظنٌخجخشٌيرظنربكجكـازخؿظ 1992 ـتدنع
قرطقؼلبيـزجؼسك 240 رتمكلجك ( ٍمز 1992 QB1 ) عبتَاوجؽؾككسملاـازخلاٌقطنمًؽ
دكجكدكؤتلٌلثاممـاجخأبـازجأةدعؼاستكإؾلذ ٌجقجقخٌيرظنلاتخبشأٌعرزبكَـازخلااذه
ٌخجخش .

ًلاكخدعبٍلعكفكتبنرادمدعبعقتصرقٌُجهٍلعءاضؾلاًؽٌقطنمكهربكجكـازخفإؽاذول
50 تابنذمردشمربتعيكهكَةرجػشلاةدمجتملاـازجلافمؼِِاٍلعمكتختكٌَجكلؽةدخك
ةرجشقلاةرتؾلا .

ىمربكجكـازخربتعيك ًهربكجكـازخـازجأفاؿمتخملافمفاثجخًزمسلاـاظنلاٌزاردلام
ردشمىنأبعزاككخنٍلعدقتعيامكًَزمسلاـاظنلافككتلةركبملاؿخارملافمادجٌجُادباياقب
ـازجلاقذولفزذمكربتعيكَةرجشقلاةرتؾلاتابنذم .

فكراكقرمقعمكتكلبكفكتيرتفأبءاملعلاضعبدقتعي فاككَـازخلااذهفمـازجلٌلثمأدرجم
ـاعًؽؼستكإربكجكـازخفمـزجؿكا 1992 .

فكزمذلااهرطقلدعتيـازخلااذهًؽـزجؼلأٌُمفعديزيامدكجكعقكتجؽتازاردللاقبطك
ٌلتكتارمرسعبـازخلاٌلتكءاملعلاردقكَؾانهركدتًتلاتابنذملافجيّبًلعةكّعرتمكلجك
لا ضر . ًلاكخدعبٍلعًلذادءزجفمفككتيـازخلاك 50 عزكتتًجراذفاثءزجكٌجكلؽةدخك
دعبًلعىمازجأ 100 ٌجكلؽةدخك .

رذصًنا alnomrosi

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


74
توأ ظباحد


ٌَجُكضتاكنزثّثٌؽازملدتمتكًزمسلاـاظنلابطجختٌلُاهٌيكركٌباخزًهتركاٌباخز
ك ًلاكخدعبٍلععقت 30 فمرتمكلجكفكجليرت سمسلا ٌؽاخٍلعربتعتٌعزاسلاٌؽازملاقذهَ
سمسلاٌجبذاج .

دجكتٌباخزلاقذهؿذاد تابنذملا ٌجبذاجبٌطبترمـازجلاقذهكَتارتمكلجكلاتاراجلمربعتًتلا
ـوتارادمفمرجػتفأفكميكلرذأةكقٌيأكأـكجنـوتارادمٍلعرثؤتفأفكميكَسمسللٌؾجعض
ءاضؾلاٍلإكأًلذادلاًزمسلاـاظنلاٍلاـولزرتؾلتكأةكقلاقذهٌَلكوزؿكبـوترازمك
ؽخًهقذهَدجعبلاًجراذلا تركاٌباخزللٌججراذلاٌؽاخلاٍلعةدكجكملاتابنذملاٌقي .

ةرُادلالكتزمبرقددمتدقمذلاكًبزنؿكسبؼجثكزكرمٍلعؿمتستفأدقتعيٌمجػلابجكرت
ـازجأددعسدزٌَتباثٌلاخٌنككمًجيردتؿكسبٌججراذلادكدخلاتُلمكسمسللٌيرهاظلا
ؿيرتٌتزًلاكخاهددعؼلابلاٌمجػلا ٌججراذلاٌقطنملاًؽدجاكتيابيرقتًجلثبنذمكأـزجفكي
اجبزنؼجثكلازكرملاًؽعبقتؽٌجقبلااما .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


75

اونمبرقلابٍتخكأتركاٌباخزؿّذفمرذأـجنركبعفمؽلقؾانهك - تارجثأتفماذولامل
ثكاولرجبكدخٍلإٌقّمعلاٌباخزلافإَةكقلاقذهدمكٌقّمعلاـكجػلاٍلع فمرثكأٌلُاهٌؽا
ٌعباتلاٌمظنلاكـكجنلاةدِكلـُّملافاكملاكهدرابلافججكردجولاعمجتكـكارتفأثجخسمسلا
ًلكخؿككردانؿكسبثدخياذهفكلًَزمسلاـاظنلاؿثماول 300 ٍلإ 500 فكلٌَنزفكجلم
ةكقبتابنذملاعيزكتٌجلمعؾلذدجعيفأفكمياذهثكدخؼداشيامدنع ٌباخزلاؾلتؿّذ .

ةرجملازكرمفمرجثأتلاضعبكٌنابتلابردـكجنفمدلكتتتركأٌباخزٍلعرثؤتًتلادملاةكق
َةدامللٌلُاولاتاجمكلاقذهفمٌؾلتذمتاؽازمٍلعفككتًتلاتابنذملاكسمسلافعحتانلادملاك
ـكجنركرمفمؽلقلافمـظعأدملااذهفمتابنذملاٍلعةكقلاك تابنذملاكٌَباخزلافمبرقلاب
دعبامفككتًتلا 200,000 ـهازيرجثأٌتلااذهَؽجخزلاءاضؾلاًؽاونادقؽؿوزلافمٌجكلؽةدخك
سمسللٌيرهاظلاةرُادلافعادجعبًُاكسعؿكسبعزكتتًتلاٌججراذلاتابنذملاٌلاختابثًؽ .

ؾتفأدقتعيتركأٌباخزًؽتابنذمللٌجلكلاٌلتكلا فك 40 ٌلتكفمةرم ضرلا ٌلأزملاقذهَ
ًؽٌظخّملاٌجنبلاعكنتدضكياذهَانعدجعبؼلتذمفاكمًؽتأسنكتنككتاونأدقتعنانلعجت
تابنذملا .

كٌليكطلاتارادملاتاذتابنذملاردشمًهتركأٌباخزربتعت فككتفأاضيأؿمتخملافم
ؿثمَبكاككللرشقأتارادمًؽتبذجدقًتلاكٍلعلاؿجملاتاذٌطزكتملاتابنذملل ًلاهبنذم
ؿاتكتتؾيكزبنذمك . ؽؽدتببزباضيأاوتارادمفمؿدعتكرجػتفأفكميتابنذملاك زاػلاثاعبناك
سمسلافماكبرتقااملكًجلثلاـوخطزٍلعفمرابػلاك . اوترازمتابنذملادقؾتفااضيافكميك
فمعزاككخنٍلعتارادمـويدلفمـونمكءاضؾلاًؽعجضتك 200 ٌنزفكجلمؿكةرمٍلإٌنز
رثكأكأ . ـتءاجدقفككتةرمؿكلٌجزمسلاٌمكظنملاؿذدتًتلاتابنذملااما ٌطزكتمٌؽازمف
ؼلبت 44,000 ديزتكاٌجكلؽةدخك .

ٌعطازلاتابنذملاكٌَوجمأفمئجتكتقكمأًؽروظتفأفكميٌليكطلاتارتؾلاتاذتابنذملا
ؿكةداعٌجُرمفككتفأفكمي 5 ٍلإ 10 امهتاركأٌباخزتابنذمفمفانثاكَتاكنز بنذم
ؾاتككاجه ك بكبؿاهبنذم ٌؽازمٍلإبرتقأىنكلَـجخلاًؽطزكتمفاكؾاتككاجهبنذماماَ
15,000,000 عُارؿكسبروظيىلعجمذلاَضرلافمرتمكلجك .

ـسكعلاٍلع فإؽؾلذف بكبؿاهبنذم رسعَمداعرجغؿكسبًكجمانيدكرجبكبنذمفاكدق
ـلؾلذعمكامامتاعطازروظيىلعجتَسمسلافعبنذملااذهدعباوبفككيًتلاٌؽازملاؼاعضا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


76
فمرثكاضرِافمبرتقي 197,000,000 رتمكلجك .

فعٌميدقلاٌلُزللارجزؾتتطعأتركاٌباخزٌزارد " ئجتفيأفمكَتابنذملاٌجهام " ـاعًؽ
1950 ًتلاٌليكطلاةرتؾلاتابنذملٌجُايزجؾلاٌلدلاضعبفمٌباخزلادكجكمدنلكهًكلؽحتنتزا
ةرجمفاركدرزؽمذلاكهمدنلكولاًكلؾلااذهًَزمسلاانماظنؿذدت ـاعًؽٌنابتلابرد
1920 عمتابنذملاترادمعكنترزؽك 19 ًتأتفيأفمٌؽرعمًؽدجنكدججؿكسبةددخمرادم
تركأٌباخزبانتؽرعمعزكيكسزؤجلَىتارجزؾتتعمجتًتلاتاناجبلاتديأكَتابنذملاقذه .


رذصًنا alnomrosi
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


77
مضا تابظذ
v
فأسانلافمديدعلادقتعإبيرقدوعذنم فأؾسكٍلعئجزثدخلةراسإكاـؤسريذنتابنذملا
ببزيفاكىنأكدبِبنذمةدهاسمؽاذلَءامزلاًؽـازجلاٌكرخٌجلارسبلاؼرعيفكيـلَثدخي
ـوطبركتابنذملاركوظؿجزتًتلاٌجنؾلاٌعطقلاكٌجذيراتلاتّجزلافمديدعلاؾانهكَؽلقلا
بكرخلاؿثمـوتباشاٌعجظؽثادخأب تاركثلاكأ .

زكرمربعتًتلارابػلاكحلثلافمؿتكِإًهامتابنذملاؾلتفأؼرعنانخبشاـكلعلاـدقتعمك
َاوتارايزرركتتابنذملاضعبكٌَججراذلااوتاركدًؽامفاكمفممركدؿكسبًزمسلاـاظنلا
فمٌياؾكلاىجؽامبتابنذملابرتقتامدنعك سمسلا اممَتابنذملارجذبتًؽسمسلاةرارخأدبتَ
ؿكطبؿكيذلاقذهفككتاناجخاكَرجذبتلاٌجلمعفعحتانلارابػلاكزاػلاؿيذؿضؾبٌجُرماولعجي
تارتمكلجكلافجيّم .

ًؽ 1985 - 1986 , كتججٌجُاضؾلاٌبكرملاتراز Giotto ركوسملابنذملا ةرايزرذأًؽًلاه
ـاعًؽًَلذادلاًزمسلاـاظنلاٍلإًلاول 1994 ٌجبذاجباركشخمًؾجلركامكسبنذمدبشأ
مرتسملاًؽـطختكطبهكمرتسملا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


78

ًؽ 1996 ك 1997 ؾاتككاجهبنذماندهاس Hyakutake بكبؿاهبنذمك Hal-Bopp دقكَ
فمتدهكسًتلاتابنذملاعملأدخأبكبؿاهبنذمفاك رنجلبنذمَضرلا Linear ًؽؼستكإ
ـاع 1999 كجلكيًؽسمسلافمبرتقأك 2000 . تزادراتزءاضؾلاٌبكرم Stardust تعبتت
ريانيًؽبنذملااذه 2004 ضرلاٍلإاوبةدكعللبنذملافمتانجعتعمجك .

اتيزكرًهتابنذمللٌمومثدخأفإ Rosetta ؼكميرستٍمزيبنذمدطزٍلعطبوتزك -
رجج ككنجمزا ChuryumovGerasimenko .

بنذملاةاكن

رابػلافمصاذعكنفمفككمَىنمبلشلاءزجلاكهكَبنذمللًزجُرلامزكرملاءزجلاًه
َحنؾزَاكتاختؾلابئلمكؼجؾذفزككذفككيفأفكميىنلَشكؾنملارابػلاٌجلعؽلطيمذلا
ـبلاػلاًؽجكلثلابٌُكلممقذهحنؾزَاتاختؽك فكبركلادجزكأًناثكءاملاف ( ؼاجلاحلثلا ) ؿكأك
فكبركلادجزكأ .

بجكرتؿكخةديدجراكؽأبءاملعلاؾجتككجهبنذملاكبكبؿاهبنذملافمّكةاكنٌزاردتدمأ
ٌمعانـأٌبلشلاضرلاؿثمادجٌبلشةاكنلاؿهفكؽرعيِاكلازامـونكلكَبنذملاركطتك
ؿاةركؿثمرزكللٌلباقك بنذملادطزٍلعاوطكبهكٌمداقلااتيزكرٌموماندمتفاؿمأنَحلث
ىتبّشلدمـكؼاستكَتامكلعمب .

دضكتَشهدمؿكسبؿيذكٌمجغؿجكستكرجذبتلابأدبيَسمسلافمبنذممابرتقيامدنع
ؽبلاقذهكَةاكنلاًؽٌنجعمفكامأًؽطقؽثدخيدقرجذبتلافأبتابنذمللٌطقتلملاةركشلا فمع
كعدترجذبتلا " تاثاؾنلا " فمبرتقإامدنعىخطزٍلعةزجمتمتاثاؾنثّثؾلتميفاكًلاهبنذمَ
ـاعًؽسمسلا 1986 .

رذصًنا alnomrosi

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


79
ةأذظو موجظضا ةاغح بصاوصضا
تكإكنا حأشَٔ وٕجُنا حبيح


ٌجميدزٌباخزٌُجهٍلعىتاجخـجنلاأدبي ؿاتازاػلافمبلاػلاٍؽفككتت فججكردجولاؿثمٌَؾجؾذ
قذهأدبتـثَـكجلولاك ٌجردعؾترتؽٍَلقاثتلابذجلاؿعؾبؿذادلاٍلإشامكنلاٍؽٌجلكلاٌباخزلا
ةرارخلا ٌيككنلاتّعاؾتلاقدنعرجؾتتلذلادخلاٍلإاولذادٍؽتازاػلاطاػضنادادزيك
طابٍؽةريزغعاعسإٌقاطدجلكتٍلعؿمعتٍتلاٌججامدنَا شامكناؼاقيإٍلعؿمعتاون ٌباخزلا
ؼرعيامجؽعاعسَاٌجتاذٌيزاغةركٌُجهٍلعاونزاكتك " دجلكلاـجنلاب ".
ارجبكاقّمعةداعلاٍؽدجلكلاـجنلافككيك ؿشي
تارملافمفجيّملاتاُمؿداعيامٍلإىمجخ
ةرارخٌجردفأامكَسمسلاعازتا ىخطز
ؿؿجميثجخٌضؾذنمةداعفككت ةرمخلاٍلإىنك
ٍلاكتيكَرمخلاؽّمعلابؼرعيك شامكنا
اججيردتىخطزةرارخٌجردؾلذبعؾترتكـجنلا
ٍلإرمخلافمىنكلرجػتيك ٍلإـثرؾشلا
ؽرزلاٍلإؾلذدعبكضجبلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


80
ٌجردؿشتٍتلاءارؾشلاـكجنلادخأسمسلاك ٍلاكخٍلإاوخطزةرارخ 6000ٍ ٍؽٌَيكُم
تفجخ ٍلإءارمخلاـكجنلاةرارخٌجردضؾذن ٍفجبامحكارتتام 3500 - 4000ٍ ٌيكُم . امنجب
ـكجنلادطزأاوترارخٌجردؿشت ٍلإءاضجبلا 10.000ٍ ءاقرزلاـكجنلادطزأامأٌَيكُم
ؿشتؽ ٍلإ 25000ٍ ٍؽٌيكُم طزكتملا . فكلٍؽرجػتلاعمـكجنلافاكلأٍؽؼّتذِاىباستيك
افمٌعطق دنعديدخل رؾشتـثرمخلافكللابأدبتثجخَحيردتلاباوترارخٌجردعاؾتراكاونجذزت
ؾلذدعب ةرارخٌجردٍؽعاؾترِاٍلاكتبؽرزلاؽضجبلاٍلإاونكلؿكختيـثةرارخلاةدايزب
فجذزتلا .
ٍؽىمدقتكقركطتءانثأـجنلاـجخرجػتيك اقّمعـجنلافككيٌيادبلاٍؾؽَرمعلا ٍلإشمكنيـث
ؼرعتكَسمسلاـجخلبراقمـجخ ٌجبلاػلافككتٍهكسمسلاتاوجبسبةرجذلاـكجنلاقذه
ـكجنللٍمظعلا . رجؾنتدقك ةرعتزمامكجنٌنككمسمسلاىبستٍتلاـكجنلا (Nova) صلقتت
ءاضجبٌجمزقـكجنٍلإاهدعب (WhiteDwarfs). ـكجنلاامأ رػجؾنتؽسمسلافمؿقثلا
ـظعلارعتزملاعكػنلافػماػمكجنٌػنككم (Supernova) ـكجنٍػلإاػهدعبصػلقتتَ
ٌجنكرتكجن (NeutronStar) ءادكزبكقثكأ (BlackHole). ـكجنٌجمزقلاـكجنلاك
عاعسإاولؽٌجنكرتكجنلاـكجنلاامأةرماض فمتاعاعسإٌيأردشتِامنجبَضبانٍنجزكلكيدار
بكقثلا اوتجبذاجلارظنءادكزلا اونمرداشلاءكضلارزأتٍتلاةرجبكلا .

رامقلاكبكاككلافمعباكتـكجنللفككتتدقك لدؤتثجخ
ؿكخركديـاطخفككتٍلعاوتأسندعبـكجنلافجبتامادطشِا
ٌُجهٍلعـكجنلا بكاككلاأسنتدقكٌَجكزجنـازجأكرامقأكبكاكك
سلاـاطخلااياقبفم فككتلذلاٍميد ٌنزلأزكربءارجكأـجنلاىنم
قذهرزكتتثجخفيككتلاثيدخـجنلاـزجفمؽلطنتٌيدام ٌنزللا
ـجنلافمٌؾلتذمداعبأٍلعبكاككلافماددعٌنككمدربتكٌيزاػلا
َـلا ٌجمجنلاٌعكمجملابٌمكظنملاقذهؼرعتك .

كمجملاقذهلدخإِإٌجزمسلاانتعكمجمامك تاع فعؼسكتتأدبٍتلاكفككلاٍؽةرستنملا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


81
ٍكلؾلادشرللتاجنقتـادذتزاؿّذفماهدكجك ٍلعبكاككلاقذولٌجبذاجلاةكقرجثأتؿثمثيدخلا
اهرزأتٍتلاـكجنلاعكطز .
ٌجُايزجؾلاصُاشذلارجػتتٌماعٌؾشبك ٌؾلتذملاىتاجخؿخارمربعـجنللٌجنازتِاكٌجُاجمجكلاك
تدقٍتلا ديزيامٍلإدتم ٍتلاطزكلاـكجنلادخأِإانزمسامكٌَنزفكجلمؼِآةرسعفع
فزاكتلابزجمتت ضرلاٍلعةاجخلارارقتزاٍلعسكعنيلذلارملاَرارقتزِاك . فمٌبارغِك
ؾلذ فمبرقيامىنمٍضملذلاَاهرمعؼشتنمٍؽسمسلاؽ 4.6 اماذهكٌَنزفكجلمؼلأ
افعاهزجمي اوشاكذٍؽرارقتزِاكفازتِاـدعبؼشتتٍتلافيككتلاٌثيدخـكجنل .
لذلاـكجنللؿُاولاددعلافمـغرلاٍلعك ٍُاونّلاعازتّلارظنَفلاٍتخقؤاشخإبعشي
فجتسنيأٌمّعلاىؾشكلذلافككلل فمفلاٍتخءاملعلافكمتيـلَدكدخّبىنكلكدكدخملافككلاب
ؾدكجكتابثإ بكاك ٌجتاجخلاتامكقملااوبَاوجراذكٌجزمسلاانتعكمجمٍؽضرلارجغلرذأ
ٌبكلطملا فمؿونيكاوُامفمىسطعلكريكاوُاكهفمسؾنتيَاقجلطارخاوجلعفازنَاٌساعَ
اهرامثكاوتارجذ . ضرلابٌوجبسبكاككدكجكؿامتخاانثخباماذإَرملاٌقجقخٍؽك فماول
كتامكقملا اذهفأدجنَتابنلاكفاكجخلاكفازنَاةاجخـُّتٍتلاؼكرظلا عضذيؿامتخِا
ٌجنازنَابكاككلاقذهدجاكتفمؿلقيلذلادخلاٍلإادجةرجثكؿماكعل فككلاٍؽٌعقكتملاةرثكلاب
انبطجخملا . ىجلإراسأامٍلإانهابتناتؾلياماذهك فمدكدخمددعدكجكفمـيركلافآرقلا
ا زعٍلكملااهددخلذلاكضرلابٌوجبسلابكاككل ؿجكزعىلكقٍؽطقؽفجضارأٌعبزبؿجك
ـجخرلافمخرلااـزب
" فولثمضرلافمكتاكامزعبزؽلذلذلاا "
ـجظعلااؽدش
ةركز ؽّطلا 12 .

قذهدخأٍلعـكخملاىبجترتٍؽارمأؿخك سمسلاكهكَـكجنلا ... ككتتل ٌعكمجمىلكخفمف
بكاككلااذهفجبفمكبكاككلافم ... ضرلا ... فازنُلؽلاذلاقدعألذلاحرزملا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


82
راؼظضاو لغضضا بشاطت
قزشر شيح ، سًشهن خجسُنبث وٕينا للخ بٓسفَ لٕح ضرلا ٌارٔذن خجيزَ حزْبظنا ِذْ أشُر
ٔ خيضرلا حزكنا ٗفصَ ذحأ ٗهع خجقبعزي حرٕصث سًشنا زخلا فصُنا ٍع ذقٕنا سفَ ٗف ةزغر .
مثبقًنا ٌبكًنا ٍع بٓن ةٔزغ بيظحن سذحي ضرلا ٗهع بي عقٕي ٗهع سًشهن قٔزش سذحي بًثيحف
خيضرلا حزكنا ٗهع عقًٕنا اذٓن . زْإظ حزًزسي خفصث رزكزر بٓسفَ لٕح ضرلا رٔذر بًنبطٔ
بٓحطس ٗهع خفهزخًنا عقإًنا ٗف ةٔزغنأ قٔزشنا . قٕر ٕهف حجصل ٌارٔذنا ٍع ضرلا ذف
فٕس ٖذنا زيلا ، زخلا فصُنا ٗهع بيذيزس ميهنا حجصي بًُيث بٓيفصَ ذحأ ٗهع بيذيزس ربُٓنا
ضرلا ٗهع خيقازنا حبيحنا زيذي . ّجإًنا خيضرلا حزكنا فصَ ٗهع حبيحنا ذئُيح قززحر فٕسهف
ىنا زخلا فصُنا ٗهع حبيحنا ذًجزر بًُيث حزًزسي حرٕصث سًشهن ىهظ .

معج ٗف ٗهعٔ مج ّزًكح ٗنإ زيشر حذع دبيآ ىيزكنا ٌآزقنا ٗف ددرٔ ذقنٔ تقبعر ٗف ربُٓنأ ميهنا
خيبيقنا وٕي ٗنإ ٍييذيزس بًٓهعجن ءبش ٕنٔ ، ضرلا ٗهع ىئاد . ّنٕق ٗف ٗهجزر خيٓنلا خًكحنا ِذْ
مجٔ شع -:

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


83
راؼظضاو لغضضا فلتخا
ـراونلاكؿجللاؼّتذافإ ٍلإعلطتكضرلاؿعبدفأذنمفازنَااوظخٍِتلادهاكسلاف
رملاَبكرػلاكؽكرسلافجبٍنمزلاؽراؾلابسخأكَاوبكرغكسمسلاؽكرسعباتكَءامزلا
تاعازلاكٌجزمسلاؿكازملاؿثمفمزلاساجقلٌؾلتذملاتِلاعارتذِرسبللاعؽادفاكلذلا
قذهريكطتكٌَجُاملاكٌجلمرلا ٍؽؿثمتتاججكلكنكتلاٍؽٌمقفلادبشتلريراتلاربعتاعرتذملا
فمفكجلبلاٍلعدخاكٍلإؿشتٌقدبفمزلاسجقتٍتلاٌيرذلاتاعازلاـثٌجنكرتكلَاتاعازلا
ٌجناثلا .
ٍلعـكجلاؿّذضرلاىلكخركدتٍتلاركخملاؿجمكهراونلاكؿجللاؿكطؼّتذاٍؽببزلاك
ٍتلاركخملا سمسللٌبزنلابـاعلاؿّذىلكخركدت . ٍلاكخبٌيكازلاقذهتردقدقلك 23.5ٍ .
ضرعلاطكطذدنعاوبكرغكسمسلاؽكرسفجبٌجنمزلاةرتؾلاٍؽؼّتذاؾلذفعأسنيك
ضرلادطزٍلعٌؾلتذملا . ٍبطقٍلإانوجتااملكراونلاكؿجللاؿكطديازتيٌماعٌؾشبك
ٍَبكنجلاكٍلامسلاضرلا ٌتزٍلإفجبطقلادنعؿدابتلابراونلاكؿجللافمؿكؿكطؿشيثجخ
ركوس . امنجبَـاعؼشنةدملٌقرسمرمتزتاونإؽفجبطقلادخأٍلعسمسلاتقرسأاماذإؽ
ارجـلهكةرتؾلاسؾنؿّذرذلابطقلافعٍؾتذتكبرػت .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


84
ظطبرلا لوصغضا
فاركدلٌججتنٌعبرلاؿكشؾلاأسنت ٍلعقاكتزمؿجميرادمٍؽـاعلاؿّذسمسلاؿكخضرلا
اهردقٌيكازبٍضرلاءاكتزِاطذ 23.5ٍ ابيرقت . ركخمفجبةركشخملاٌيكازلاسؾنٍهك
سمسلاؿكخاوناركدركخمكاوزؾنؿكخضرلافاركد .
ؿقنتؾلذٍلعبترتي ٌجكككمٌيرهاظٌكرخٍؽسمسلا
ءاكتزِاطذؿكخابكنجكِامس اوتعسأؿشتلٍضرلا
ٍلإ ؿّذضرلابكككلٌجبكنجلاكٌجلامسلاؼارطلا
ىنجعمٌجنمزتارتؽ .

تناككلؿجذتنفأانلك دماعتتؼكزاعبط؟ٌججتنلافككتاذامؽَرؾشللٌيكازمقذهؿجملاٌيكاز
طقؽسمسلا ؿٌجبكنجلاكٌجلامسلاؼارطلاٍلإاوتعسأؿشتِكءاكتزِاطذٍلع ضرلابككك
َ ؽطانملاٌخازمٍؽةدرطمةدايزكضرلاٍبطقدنعدجلجلاـكارتٍلإلدؤيلذلارملا ٌجبطقلا
رجغةرجطذدكدخٍلإٌجُاكتزِاؽطانملاةرارخدادزتامنجبَةدمجتملا ٍلعؿمعتٌَلمتخم
اوجؽتابنِءادرجدبشتلؽطانملاقذهٍؽرخشتلاكؼاؾجلاراستنا ءامِك .
ٍؽٌيركدتارجػتٍلإءاكتزِاطذؿكخابكنجكِامسسمسلاؼارخنالدؤيسكعلاٍلعك
ٍلعٌؾلتذملاضكرعلادنعكجلاؼجطلتٍلعؿمعتٌماعٌؾشبٌجذانملاؼكرظلاكةرارخلاٌجرد
ٌعكنتمٌسجعمؼكرظبعتمتلاءاجخللدجتياممٍَتابنلاءاطػلاؾلذلاعبترجػتيكَضرلا
ةددجتمك رذآٍلإفآفمءاجخلااوجلعشجعيٍتلارامثلاكؿجشاخملاعكنتتثجخَ .
ٍؽفاترمءاكتزِاطذؿعٌجزمسلاٌعسلادماعتتسمسلاؿكخضرللٌيكنزلاٌلخرلاؿّذك
ٍؽعجبرلاٌيادبدنعامهادخأَـاعلا 21 ٍعجبرلاؿادتعِاٌطقنبعضكملااذهؼرعيكَسرام .
ًناثلاةرملاامأ ٍؽؼيرذلاٌيادبدنعثدختة 21 ٍؾيرذلاؿادتعِاٌطقنبؼرعتكربمتبز .
فاطرزلارادمٍلعدماعتتلِامسسمسلاؼرخنتك ( ضرعطذ 23.5ٍ ِامس ) ؼجشلاٌيادبدنع
ٍؽ 21 ٍؾجشلابّقنِاٌطقندنعسمسلاعقتثجخكجنكي . بّقنِاٌطقنٍؽسمسلاعقتك
ٍؽلكتسلا 21 تثجخربمزيد لدجلارادمٍلعاوتعسأدماعت ( ضرعطذ 23.5ٍ ابكنج .) ٍؽك
ةركلاؼشنٍؽؼجشلاؿخيامدنعؽٌَجضرلاةركلاٍلعدخاكفآٍؽفّشؽدجكيرملاٌقجقخ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


85
ٌجضرلاةركلاٍؾشندخأٍؽعجبرلاؿخيامدنعكٍَبكنجلاةركلاؼشنٍؽءاتسلاؿخيٍلامسلا
رذلاؼشنلاٍؽؼيرذلاؿخي .
مك ثدخيكَاؾجشؿجللارشقيكراونلاؿكطيثجخٌعبرلاؿكشؾلاؿّذراونلاكؿجللاؿكطؼلتذ
لكازتيٍؾيرذلاكٍعجبرلافجلادتعِاٍؽامأَءاتسلاؿشؽٍؽسكعلا راونلاكؿجللاؿكطةداع
عقاكب 12 امونمؿكلٌعاز . ؿكطفأدجنؼجشلاؿشؽٍؽٍلامسلابطقلاٍلإانوجتااماذإك
ا ٌطقندنعراونلاؿكطدتميثجخَتقكلاسؾنٍؽؿجللاؿكطصقانتيامنجباججيردتديازتيراونل
ركوسٌتزٍلإ
ن
اؾجشٍلامسلابطقلا . ؿجللاؿخيٍلامسلابطقلاٌقطنمٍؽراونلاؿخيامدنعك
اضيأركوسٌتزلرمتزيكٍبكنجلابطقلاٌقطنمٍؽاجظخل . ؿّذؽارسَاٌمُادسمسلاؿظتك اه
ٌجلامسلاٌجبطقلاةرُادلاٍلع ( ضرعطذ 66,5ٍ ِامس ) ٍؽٍعجبرلاؿادتعِاٌطقندنع 21
ٍؽبرػتٍتخاوقارسإٍؽرمتزتكسرام 21 ٍؽٍؾيرذلاؿادتعِاٌطقندنعربمتبز 21
ربمتبز .
فمفجعمؿشؽؿّذضرلاٍلعامعقكمٍؽٌطقازلاٌجزمسلاٌعسلاؿجمؼّتذِارظنك
فزلا ضرلادطزٍلعلرذأٍلإٌقطنمفملرذلاٌجذانملاؿماكعلاكةرارخلاٌجردتكاؾتتة
دزٍؽضرلاٍلعءاجخلافجعتٍتلارامثلاكؿجشاخملاكتاتابنلاٍؽعكنتٍلإؾلذلدؤيك
ٌجتاجخلاتامكقملافمـوتجاخ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


86
ىرطػضا فودخضاو ىدطذضا فودصضا
Solar and Lunar Eclipses
ثجخسمسلاؿكخضرلافاركدكضرلاؿكخرمقلافاركدباضيأفاترهاظلافاتاهطبترت
ضرلابكككلٌبزنلابٌيركدركشبرمقلاكسمسلاعاضكأرجػتت . سمسلافجبرمقلاعقيدقؽ
ٍزمسلاؼكزكلاثدخيكضرلاك . ؼكزذلاثدخيكرمقلاكسمسلافجبضرلاعقتدقك
لرمقلا . ؼشكٍليامجؽك ٌؾلتذملااوؽكرظكرهاكظلاقذولرشتذم -:
 سمسلاؼكزك :
فجبرمقلارميامدنعاراونثدختٌجعجبطةرهاظ
ٍلعـارجأٌثّثلافككتكضرلاكسمسلا
فماجبزنابيرقرمقلافككيكةدخاكٌماقتزا
ضرلا .

رمقلابجخيذُدنع ؼكزكلابٌلاخلاٍؽؼكزكلاؼرعيكسمسلاصرقفمءازجأ دقكٍُزجلا
صرقرمقلابجخي ـكجنلاروظتكءامزلاـلظتثجخٍلكلاؼكزكلاثدخيكؿماكلابسمسلا
ةرارخٌجردضؾذنتك ضرلاكج . فمٍطزكلاؽطانملارمقلاصرقبجخيفاجخلاضعبٍؽك
روظتكسمسلاصرق ٍقلخلاؼكزكلابٌلاخلاقذهٍؽؼكزكلاؼرعيكركنلافمٌقلخك . أدبيك
عؼكزكلا ةدا ٍوتنيٍتخٍُزجٍلإؾلذدعبـثٍقلخلاكأٍلكلاٍلإركطتيـثاجُزج .

فجبامىتياونٍتخكىتيادبذنمؼكزكلاؽرػتزي 4 كأ 5 ٍلكلاؼكزكلاركطفأفجخٍؽَتاعاز
ؽُاقدةدعلكزؽرػتزيِاراونـكجنلاروظتثجخسكزخمـّظإةداعىبخاشيلذلا . دقك
ؼكزكلاددعؿشي ؿقلاٍلعكٌَجُزجتاؽكزكاوبلغأتِاخسمذٍلإـاعلاٍؽٌجزمسلاتا

ن
ايكنزٍزمسلاؼكزكلافمفاتلاخثدخت .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


87
 رمقلاؼكزذ :
ثدختٌجعجبطةرهاظ رمقلاكسمسلافجبضرلاعقتامدنعّجل
َةدخاكٌماقتزاٍلعـارجأٌثّثلافككتكَ ؼكزكلاسكعبك
بدنعثدخيلذلاٍزمسلا ؼكزذلاثدخيلرمقلاروسلاٌياد
ؼشتنمٍؽلرمقلا اردبرمقلافككيامدنعلرمقلاروسلا .

ن
اجُزجكأاجلكامإؼكزذلافككياذلَرمقلاصرقعازتإؽكؾيضرلاؿظعازتأفلارظنك
ىنمءازجأٍلعكأؿككرمقلاٍلعطكقزلافمسمسلاءكضضرلابجختثجخَطقؽ . ةداع
أدبي رازخنابامامتٍوتنيٍتخاجُزجدبشجلاهدعبصقانتيـثٍلكٍلإؿكختيـثاجُزجؼكزذلا
رمقلافعضرلاؿظ . اوتياونٍتخاوتيادبفمؿخارملاقذهؽرػتزتك 5 طزكتملاٍؽتاعاز .

فكلكٍلكلاٍزمسلاؼكزكلاٍؽؿاخلاكهامكامتعمكدبيِرمقلاٍلكلاؼكزذلاركطءانثأك
ضرلللكجلاؼّػلاٌطزاكبسمسلاءكضتتستلارظنةرمخلاٍلإىنكلؿجمياتهابرمقلاكدبي
ؽؾسلاءانثأؿاخلاكهامك . تاؽكزكلافمـاعلاؿّذؿقأؿدعمبٌيرمقلاتاؽكزذلاثدختك
فجعمـاعؿّذٌيرمقتاؽكزذدهاستِدقكٌجزمسلا .

 ؼكزذلاكؼكزكلاٍترهاظ :
ازللفكمي ؼكزذلاكؼكزكلاجذكمنٍلعؼرعتيفأرُ
عاضكأبجترتٌلكاخمكزكرملابـكلعلالدانحانجبدكجكملا
ٍلعٌثّثلاـارجلافككتثجخبضرلاكرمقلاكسمسلا
اذإٍزمسلاؼكزكلاةدهاسمىنكميؾلذبكَةدخاكٌماقتزا
ؿشجلىلظدتميثجخَسمسلاكضرلافجباعقاكرمقلافاك
ضرلاٍلإ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


88

قذهتبتراذإامأ ؼكزذةدهاسمىنكميذُدنعرمقلاكسمسلافجبضرلاعقتثجخبعاضكلا
قرمػيثجخرمقلا اجُزجكأاجلكضرلاؿظ .رزـجضاو دـطضا
عاضكأؾلذلٌججتنرجػتتثجخَسمسلاؿكخضرلافاركدكضرلاؿكخرمقلافاركدبةرهاظلاقذهطبترت
رمقلا ضرلاٍلإٌبزنلابسمسلاك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


89
ٍلعٍػطتراخبلاكتاطجخملاقاجمفأـدقلاذنمفازنَاظخِدقؽ
اوجؽثدخيٍتلاتاقكللٌجُاشخإؿمعبـاقؽٌَجناثرزخنتـثءٍطاكسلا
فاكملاٍؽفارزجكفادمثدخيدخاكلاـكجلاٍؽىنأفجبتكَرزجلاكدملا
تٍتلاٌجنمزلاةرتؾلافأكدخاكلا لكازتفججلاتتمفيدمفجبٍضم 12 ٌعاز
ك 15 ةركداولّذرمقلاـتيٍتلاٌجنمزلاةرتؾلاؼشنؿداعتٍهكٌَقجقد
ـكجلاؿّذضرلاؿكخٌلماك . فاعجريرزجلاكدملافأفجبتـثفمك
ىتاذرمقلاٍلإازازأ .

تكجنلٌجبذاجلافكناقؼاستكادعبةرهاظلاقذهٌقجقخـوؽفكمأدقك ٍتكقؼّتذاٍلإءاملعلااهازعثجخَف
ضرلاٍلعٌجُاملاتاخطزملاكٌزباجلاٍلعرمقلاكسمسلافمؿكفجببذاجتلا . سمسلاٌلتكربكفمـغرلابك
سمسلارجثأتفعؼشنكفجترمٍلاكخبديزيرمقلارجثأتفأِإرمقلابٌنراقملاب . ٍلإسمسلابذجةكقؼاضتك
امدنعرمقلابذجةكق ذُدنعاجلاعدملادبشيكَلرمقلاروسلاٌيادبكأؼشتنمٍؽلأَاقاخمكأاردبفككي . امأ
رجذلاكؿكلاعجبرتلاٍؽثدخجؽضؾذنملادملا .
ارتمرسعٌزمذكدخاكرتمفجبامدملاٍؽقاجملاعاؾتراحكارتيك . عاؾتنّلٌؾلتذملاتاججكلكنكتلاريكطتـتدقلك
دملاٍترهاظفم ؿمعكرزجلاكدملاٍترهاظٌعباتمفأامكَايراجتاومادذتزاكٌجبروكلاٌقاطلادجلكتٍؽرزجلاك
امونعٌمجانلاراطذلابنجتكٍناكملاؿجػستكٌجخّملاؿامعلاٍؽدجؾيامولٌجبازخؿكادج .

بورــعضاو قورـــذضا ةرــعاظ
( Rising and Setting phenomena )

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


90
ـرجػتي اهركخمؿكخضرلافاركدببزبَـكجلاؿّذلرذأٍلإٌظخلفمانلكخءامزلارظن
ٌيكامزلاـارجلافماوجلعامكٌيكامزلاٌبقلاكدبتؽَـكجلاؿّذؽرسلاٍلإبرػلافمٍبطقلا
ؿكخضرلافاركدلسكاعمقاجتاٍؽلأَبرػلاٍلإؽرسلافمٌجمكيٌيرهاظٌكرخٍؽ
امامتَاهركخم ىلكخءاجسلاٍلإرظنيامدنعةراجزلاكأراطقلابكارلثدخيامك . فعأسنيك
اديكراديكرعؾترتكاخابشسمسلاؽرستؽراونلاكؿجللابقاعتسمسللٌجمكجلاٌيرهاظلاٌكرخلا
ٍبرػلاؽؽلاتختمراكتتفأٍلإبرػلاٌجخانردخنتـثَاروظءامزلادبكؼلبتٍتخ . أدبتك
دعبءامزلا اججيردتـكجنلاؼسكتتكـّظَاٍؽؾلذ .


بغعت ل موجظ Polar Stars

ؽؽلاؽكؽؽرستـكجنلاضعبفأٌظخّماضيأاننكملٌجؽاكةدملؽرسلاٌجخانانرظنانزكراذإ
ٌخؾشٍلعانرشببانلكختاذإفكلكَبرػلاٌجخانؽؽلاتختاهرجغلراكتيامنجبَرارمتزاب
ٍلعكءامزلا ركخمللٍلامسلاؼرطلااهدنعٍقّتيٍتلاكٌجبطقلاٌقطنملاٌجخانصكشذلاىجك
ِكرمتزمؽارسإٌلاخٍؽٌقطنملاقذهٍؽـكجنلافأانيأرلػءامزلاٌخؾشعمضرللٍبطقلا
ٌكرخلاؿّذؽؽلاؽكؽامُادؿلظتاونلَبجػتٍِتلاـكجنلابـكجنلاقذهؼرعتكَادبأبرػت
قاظلا ٌَيكامزلاٌبقللٌجمكجلاٌير
ءًسلاضعبٌعمّلاـكجنلادخأعمابيرقتؽبطنتىتباثٌطقنؿكخرُاكدـكجنلاقذهـزرتامنجب
ٍبطقلاـجنلابؼرعيلذلاك ( PoleStar ) ركخمللًلامسلاؼرطلاؿباقتٌطقندنعىعكقكلارظن
ءامزلاٌخؾشعمضرللٍبطقلا . بكلاانرعاسقانعاماذهك ٍنػتٍتلاقدُاشقدخأٍؽٍقكسري
باهكلادبعدمخمرجبكلاانراقجزكماوب " رذأتتامتؾلخٌمجنكتلامٌمجنك " فأركذلابريدجك
ـجناهدنعدجكيٌِطقنٍؽءامزلاٌخؾشعمؿباقتيضرللًبطقلاركخمللًبكنجلاؼرطلا
ؿاةركلاؼشنلاٍؽانلٌبزنلابؿاخلاكهامكاهزجميعمِ ًلامس . دكجكبفكظكظخمفخنـكؽ
ٍؽةرجثكاركمأرزجيكؿوزيامىجلإانيدويكؿامسلاقاجتاددخيلذلاانُامزٍؽٍبطقلاـجنلا
ؿامعلاكٌماعٌؾشبفكازملاءاسنإكـجلزلاٍنارمعلاطجطذتلاكٌلبقلاقاجتاديدختؿثمَانتاجخ
ٌعكنتملاٌجخازملا ... رلا .


ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


91تابصوصضا ظغطجظضا Constellations
 ٌمدقم
 ربكلابدلاٌبككك (URSAMAJOR)
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


92
 رػشلابدلاٌبككك (URSAMINOR)
 فجنتلاٌبككك (DRACO)
 بككك ًزركتاذة (CASSIOPIA)
 ٌلزلزملاةآرملاٌبككك (ANDROMEDA)
 رابجلاٌبككك (ORION)

 ٌمدقم :
اماذإ ٍؽزكرتتاهاندجكلَابكنجكِامسءامزلاٌخؾشٍلعـكجنلاتّجكستٍؽرظنلاانققد
ٌجمجنتابككككأتارومج ( Constellations ) عمىباستتٌنجعمؿاكسأٍؽفكمدقلااولجذتَ
لرذلاءاجسلاضعبكأركجطلاكتاناكجخلا . ٌجنجتِكٌجنانكيءامزأبتابكككلاتجمزدقلك
ٌَجبرعك ٌجقيرغَارجطازلاؿاطبأكٌوللاءامزأؿمخياوضعبك . تابكككللٍلكلاددعلاؼلبيك
ٍلاكخًبكنجلاكٍلإمسلاةركلاٍؾشنٍؽٌجمجنلا 90 ٌبككك . رػشلابدلاٌبكككاهروسأفمك
ءادتهِافكميٍتلاٍزركلاتاذكربكلابدلااتبكككؾلذككَاوجؽٍبطقلاـجنلاعقيلذلا
ىتطزاكب ؿامسلاقاجتاكٍبطقلاـجنلاعقكمٍلإام . دخأرجسيفاكلذلافجنتلاٌبكككؾلذكك
ذنملأٌَنعارؾلاـايأؿامسلاقاجتاٍلإاومكجن 2700 ؿامسلاقاجتارجػتيثجخَدّجملاؿبقـاع
ؿّذٌلماكةركدـتيلذلاضرلاركخمدنرتلارظنَرذآىلإتقكفم 26000 ٌنز .
امجؽدركنك ٍؽاوبداسرتزِافكميٍتلاٌماولاٌجمجنلاتابكككلاضعبلارشتذماؾشكٍلي
ٍنككلاءاضؾلاٍؽكضرلاٍلعٌجخّملاضارغلاضعبكٌجلشلاتاهاجتِاٌؽرعم .
 ربكلابدلاٌبككك ( URSAMAJOR :)
ٌجلامسلاٌجبطقلاٌقطنملاٍؽعقتٌبكككٍه . قذهتجمزدقلك
ـٍلعٌبكككلا فامكرلااولجذتثجخٌَؾلتذمءامزأبفجنزلار
ٌُجهٍلعاكيرمأدكنهاولجذتامنجبٌَنكرقمراقبأٌُجهٍلع
قأكٌَقعلم ا ؽازلادجخكصذسٌُجهٍلعٍطزكلااكيرمأٍل
زُملابناجب .

ٌؽرػملااونكمزيرشمٍؽانهكَؿبَافمٌلؽاقاهكلجذتؽبرعلاامأ . بدلاٌبكككربتعتك ربكلا
ؿامسلاقاجتاٍلعاونمؿدتزيٍتلاٌجلامسلاٌيكامزلاٌبقلاٍؽٌجزازلاٌجبطقلاتابكككلافم .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


93
 رػشلابدلاٌبككك ( URSAMINOR :)
ٌعبزلاىمكجنـزرتثجخَربكلابدللؿكسلاٍؽىباسمكهك
بدلابٌنراقملابسككعمءانخناىلؽؿيذلاادعامَاضيأٌبككك
بكلا ر . ٍلإكخدعبٍلعؿيذلارذآٍؽٍبطقلاـجنلاعقيك 0.8
ٌيكامزلاةركللٍقجقخلاٍلإمسلابطقلافمٌجرد . ردجتك
ضرلافعدعبيٍبطقلاـجنلافأٍلإةراسَا 470 ٌنز
ٌجُكض

( ٌجُكضلاٌنزلا = ٌعرزبـاعٍؽءكضلااوعطقيٍتلاٌؽازملا 300 ٌجناثلاٍؽكلجكؼلأ = 6
ـفكجلم فكجل ؿجم = 9.6 ـكفكجلمفكجلم .) سمسلاٌلتكؼاعضأٌجنامثٍبطقلاـجنلاىلتكفأامك
ٍتلا لكازت 333 ضرلاٌلتكةرمؼلا .
 فجنتلاٌبككك ( DRACO :)
ٌجخانٌزأربريديلكلتيّيكطانجنتفككتـكجنلافمٌعكمجم
عقاكلارزنلابؼكرعملاـجنلا . ؿشؾيكرػشلابدلابطجخيك
ربكلابدلافجبكىنجب . كهٌبكككلاقذولؿيذلاـكجندخأفاكك
ركخملٌجلزػملاٌكرخللارظنٌَنعارؾلاـايأٍبطقلاـجنلا
ٌلماكةركدءامزلاٌخؾشٍلعـزريلذلاٍَبطقلاضرلا
ؿّذ 26000 ٌنز . دعبٍلعـيدزلاٌقطنمٍؽفاترجمدجكت
ٍلإكخ 7 ؾككـيدزىبكٌجُكضٌنزفجيّم دعبٍلعًب 1300
ٌجُكضٌنز .

 ًزركتاذٌبككك ( CASSIOPIA :)
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


94
ـزرتٌعمّلااومكجنفلاوتظخّمؿوزياضيأٌجبطقٌبككك
ؼرخ W ٌيزجلجنَاٌػللاب . ٌزلاجٌكلمٌبكككلاـكجندزجتك
قذهؿّذٌنابتلاٌكزكأٍنبللاؽيرطلارميكاوسرعٍلع
ٌبكككلا . ؿاقذهٌطزاكبؿدتزيك ٍبطقلاـجنلاقاجتاٍلعٌبككك
بدللداضملاقاجتِاٍؽىنمٌيكازتمٌؽازمٍلععقتثجخ
ربكِا . ـاعٍؽٌبكككلاقذهٍؽراجؾنادشرـتدقلك 1572
بكككفاعملفعديزياردقراجؾنِافاعملؿشكثجخٌيدّجم
ةرهزلا .

 ٌلزلزملاةآرملاٌبككك ( ANDROMEDA :)
ؾككلافمٍهك تاب تاذلاتذأربتعتكٌجلامسلاٌجبطقلا
دخىلإىباستاوبةرجبكةرجمدكجكاهزجميكًزركلا رجبك
اوجؽشجعنٍتلاةرجملا . ةرجمبةرجملاقذهؼرعتك
انعدعبتكادجمكردنا 2 فكجلم ٌجُكضٌنز .

 رابجلاٌبككك ( ORION :)
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


95
اطبإٌبكككلاقذهٍؽـجنـهأكَتابكككلاؿمجأفم ءازكجل
قرطقرمخأؽّمعـجظعـجنكهك 400 َسمسلارطقؼعض
دعبٍلععقيك 520 ثجخـكجنلاىجؽدلكتتَانمٌجُكضٌنز
فجباماهرمعحكارتيفيككتلاىثيدخـكجنقزكرمٍؽدجكي
ٌنزؼلأٌُامكؼِآةرسع . اذهانعدعبيك ًلاكخبـيدزلا
1600 ٌجُكضٌنز . ًبكاداجشفاكرابجلاك ىتكقبٍهابتيار
رجبكعارشىلفاككَفاكامومفاكجخلأؿتقٍلعىتردقك
فجعضكمٍؽامونجبؿشؾللٌوللااعداممبرقعلاعمبجهرك
ؽؽدخاكفآٍؽفادجاكتيِثجخبٌيكامزلاٌبقلاٍلعفجلباقتم
ؽؽلا .جوربضا Zodiacs

قاظلارازملاٍلعٌبكككرسعاتنثادجكت ضرلافاركدلٌججتنءامزلاٌخؾشٍلعسمسلاقربعؿقتنتٍتلالر
ـاعلاؿّذاولكخ . ّماكاروسٍلإكخٌبكككؿكٍؽسمسلارقتزتك . ؿّذٌبكككرػسعاتنثاسمسلارػبعتؾلذػبك
جاربلابفكجكلؾلااهامزـاعلا ( Zodiacs ) قردقكفازنَاظخبفكمجنملااوطبرٍتلا . أبجيفازنَاك فكريِ
ظخلاىبجشيٍتخدوتجيفأبجيفكلكَظخلاىلإ . ةركوسملاٌلكقملاٍؽءاجامكك " اكؽدشكلكفكمجنملابذك ."
ٍؽكـكجلاؿّذءامزلاٍلعاهركوظتجقاكمكٌجمجنلاتابكككللٌؾلتذملاعقاكملابفاعتزيـكمعلاىجكٍلعك
ـكجنلابءادتهِاٍؽـاعلاؿّذٌؾلتذملاروسلا ٌيرخبلاٌخّملاٍؽكَءارخشلاربع . ؿمعؾلذككٌَجُاضؾلاك
تازاردكءامزلاٌخؾشٍلعٌؾلتذملاتاخازملاٍؽٌجكلؾلاداشرلاءارجإكٌَجمجنلاتاجكلاتكلاكسلاطلا
بوسلاكَتابنذملاكَرامقلاكَبكاككلاؿثمٌيكامزلاـارجلاضعبتاكرخت .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


96بًسأ زكذر خنٕٓسنٔ ٍيينبزنا ٍيزيجنا ٗف ةزعنا ءازعشنا ذحأ بٓعًج جٔزجنا ء : ـ
ٌبـطزسنا حسٕــج رٕثنا مًح ٌاشيًنا مجُس شيهنا ٗعرٔ
ايدجسكقلافمبرقعتمرك فاػتجخلاٌكربكلدلاءّمك

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


97
رلا ظغصضغضا داصرلا اغجوضوظصت ظغض ظغئاضغضاو
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


98


ـاعٍؽفجيدنلكولاتاراظنلاٍعناشدخأٌطزاكبٍكلؽراظنمؿكأعارتذاـت 1609 ـتكَـ
ـاعٍؽكجلجلاجٌمّعلاٌطزاكبٌيكامزلاـارجلادشرٍؽىمادذتزا 1610 اذهربتعاكَـ
فككلاٌزاردكؾلؾلاـلعلٌبزنلابارجبكاختؽؾاذنآعارتذِا . اذهفاكك ٍزدعلاعكنلافمراظنملا
رزاكلاكأ ( Refractor ) تازدعلاٌيرشبلاقؤازجأفككتتلذلالرشبلاعكنلافمكهك . ٍلتك
سكاعلاراظنملاعارتذاؾلذ ( Reflector ) ايارملافمٌيرشبلاقؤازجأفككتتلذلا .

ةركشفيككتلٌبدخمٌزدعفمةداعٍزدعلالرشبلاراظنملافككتيك َقدشردارملائسلل
بككزكركجملاؿمعؿمعتٌجُجسلللرؤبلالكتزملاٍؽتبثتلرذأٌزدعكٌَجُجسلابؼرعتك
راظنملاٌلاخٍؽكٌَجنجعلابٌزدعلاقذهؼرعتكَقدشردارملاؼدولاةركشصخؾتلطجزبلا
سكاعلا ( Reflector ) ئسللٌجقجقخةركشفيككتلةرعقمةآرمةداعٌجُجسلافككت قدشردارملا
اضيأٌجنجعؿّذفمكأفجعلابةركشلاقذهصخؾتفكميثجخَ . ارجماكبٌجنجعلاؿادبتزافكميك
رجظانملاٌطزاكبقدشردارملالكامزلاـرجللركشطاقتلٌِجمقركأٌجنكيزؾلتكأٌجؽارغكتكؽ
ٌزكاعلاكأةرزاكلاٌجكلؾلا .
اعارتذاـتٌجناثلاٌجملاعلابرخلادعبك طاقتلًُِاكهفمفككتيلذلالكيدارلاٍكلؾلاراظنمل
ـرجلااذولٌيكدارةركشفيككتلؿبقتزمكلكامزلاـرجلافمةرداشلاٌيكيدارلاٌعسلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


99
ٍؽىباسيلكيدارلاراظنملاك حماربلاٌعباتملاومدذتزنٍتلاشدلاةزوجأكأرادارلاةزوجأىلمع
صلارامقلااوثبتٍتلاٌجنكيزؾجلتلا ٌجعان . تاخازمؿػسيدقلذلاىمجخربكباونعزجمتيفكلك
فمتاجُاكولااوجلعرستنتةرجبك ٌؾلتذملاٌجلذادتلاتابجكرتلاكأٌقّمعلاؽابطلا . ـدذتزتك
ٍؽ ٌيراقٌيكيداررجظانمرضاخلاتقكلا ( Continental ) بكرت ابكركأٍؽاوتاجُاكهضعب
اجلارتزاٍؽرذلاضعبلاكّثم دشردنعةرجبكزججمتةكقكٌقجقدؿجشاؾتٍلعؿكشخلاضرػب
ٌيكامزلاـارجلاضعب .
ٍزدعلاراظنملللرشبلابجكرتلاركشلادضكتك ( رزاكلا )
فمفككتيلذلاٌيكيدارلارجظانملادجأؾلذككسكاعلاراظنملاك
دخاكؽبط . تاججكلكنكتلادخأكؿباهراظنمركشلادضكتامك
ؿاٌجُاضؾلا ٌجنككلاؽامعلادنعٌيكامزلاـارجلادشرلٌقّمع
ٌجُكضلافجنزلافجيّبلفككلاٍؽؿػلػتتٍتلاٌؾلتذملا . زجمتتك
اوجؽبكغرمرجػلاتارجثأتلافعاهدعببٌجُاضؾلارجظانملا
داشرلاٍلعضرلللكجلاؼّػلل ٌَماعٌؾشبٌجكلؾلا
تكصاشتماتاجلمعفمثدخياملٌججتنؾلذك ٌعسللرثعب
ضرلاكجاولكذددنعٌيكامزلاـارجلافمةرداشلا . ٍؽك
ـاعذنمربكلاٍؽٌطزكتملاٌجكلؾلارجظانملاـادذتزاأدبرشم
1905 ؿّذٌجماطقلاؿبجٍلعرجبكراظنمءاسنإـتامكَ
ةرتؾلا ( 1960 - 1964 .)

ءاــضغضا وزـــز

 ءاضؾلاٍلإدكعشلا
 ىػقّطإكخكراػشلاعجنشت
 رػيراكشلاعاكػنأ
 ءاػضؾلارػشعرػجؽ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


100
 ػؽدلٌػجزازلاةدػعاقلا ع خكراػشلا  راػمقلاٌػجكجمانيد ٌػجعانشلا

 ٍلإدكعشلا ءاضؾلا :
ِإٌثيدخلاتارُاطلالدمفعديزتتاعاؾتراٍلعءاضؾلاٍلإدكعشلافكميِ
ضرلابكككٌجبذاجٍلعبلػتلافمفكمتٍتلاٌيكقلاريراكشلاـادذتزاب
رلابطجخملاغارؾلاٍؽٍلعأتايكتزمٍلإرخلاؽّطنِاك فجبامغارؾلاكض
ؿضؾلادكعيفأدجرلافمكخكراشلاعرتذالذلافمديدختلابؼرعييِكبكاككلا
اكقلطأـونأؿاقيكَفججنجشلاٍلإؿكلا " ٌيرانلاـوزلا " ـاعؿكػملاةازػلاٍلع
1232 لاكٌكرعمٍؽ – حنكؽ – كؽ . تمدذتزاٌجلاتلاٌزمذلافكرقلالدمٍلعك
ةركشبريراكشلا ٌَيرانباعلأكٌجزازأ فاجخلاضعبٍؽتمدذتزادقتناكفإك
حّزك .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


101
ـاعٍلاكخٍؽك 1800 ؼيرجنككـاجلكعنش
ـاقامكَؼاجلادكقكلابؿمعياركطتماذكراش
شبستلابجكلِككجن ( ٍزكرلارُاثلا ) ـكخلذلا
ـاعٍؽـادعَابرشجقلاىجلع 1881 عضكب
ةرُاطٌشنمـجمشتتاطجطذت ةكقبعؽدنت
ٌؾشبٌجذكراشٌؽرغلذػيدكرابعدكتزم
فرقلاٍؽِإؿختـلةركؾلافأِإٌَمُاد
ًزكرلاحرتقأامدنعفيرسعلا
" فجتنتزنكك ٍكزؽككلكجزت " عؽدلادكقكـادذتزا
عضكفمؿكأٍكزؽككلكجزتربتعيكؿُازلا
ٍتلاخكراشلاتاردقؾردأكٌجلمعتايرظن
اككَاولّػتزإفكمي ـاعؾلذف 1883 ثجخَ
ـداعللةديازتملاٌعرزلاٌجمهأبـاملَافمفكمت
ٌجلتكلاٌبزنلاٌجمهأك ( ٍلإؼكذقملافزكٌبزن
ؾرخملاٍؽؽرتخملادكقكلافزك ) ّكٌقّعك
ٌبكرملاٌعرزةدايزبامونم . ؾلتٌتداقك
فعٌؾثكمتازاردٍؽؿكذدلاٍلإتامكلعملا
ًنقتللٌؾلتذملابجلازلا قدكوجتناككةددعتملاتا
دجخشلاؽيرطلاٌباثمبفأسلااذهٍؽٌقّذلا
بقلىُاطعإٍؽ
ن
اببزك " ءاضؾلاكزغـلعكبأ ."

ـاعٍؽك 1927 تنككت " ءاضؾلاربعرؾزلاٌجعمج " فمٌعكمجمفم
ٍنامللاريراكشلادُارـوزأرٍلعكفابسلافجزدنوملا " ثربكأفامرجه " كهك
ؿاع ؿُازلادكقكلابريراكشلاعؽداوزازأفاكٍتلاىمجهاؾمكٌشاذلاىتايرظنىلـ .
ٌعانشٍؽرجبكدخٍلإاجناملأتقكؾتٍتخةديدعٌجلمعبراجتبفابسلاءِؤهـاقك
ريراكشلا .
ـاعؿكلخبك 1945 ؾلذدعبتكردأـثءاضؾلاكزغٌجلمعبٌجعاكرجغاكيرمأتناك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


102
ظؽريراكشلابرخٌجمهأ ٌجؽذقلاريراكشلاتره . ٍؽٌيزانلاـكخطكقزدعازك
فمؿكعضتفأٍلعاجناملأ ٍلعاهديٌجكيرملاةدختملاتايِكلاكاجزكر
اججكلكنكت ٌبراضلاريراكشلاٌعانش . باكبلاكؽيرطلادتؽٍؽاببزؾلذفاكك
اذهٍوتناٍتخٌَلُاولاريراكشلاٌعانشريكطتكخناوجعارشمٍلع ؿا فأبريكطت
رمقلادطزٍلعٌجمدقفازنإؿكأعضك .
ىلمعٍؽدمتعيِثاؾنؾرخمؿكٍلعٌلِدللَـاعىجكبَخكراشدلطشمـدذتزي
ىجلإءاكهؿاذدإٍلع . ةرجػشلاريراكشلابؼرعتؾرخملااذهاوعؽديٍتلاٌبكرملاك
ٍلإطقؽةرجشقتّخرٍؽاوبؽلطنتةرجػشٌجملعةزوجأؿمختٍتلا ؼّػلاٌؽاخ
ـزابؼرعتئؽاكمعطقؿكسٍلعرازمربعؾلذكَضرلابطجخملالكجلا
ءاضؾلاعّطتزاريراكش . ٌجؽاضَاتاكرخملاٍلعٌلماخلاتابكرملاـزاؽلطيك
ـزابتابكرملاقذولٌعؽادلاتادخكلاؼرعتثجخٌَجلشلاتاكرخملاٌنكاعمل "
ٌجذكراشلاتاكرخملا " عتتناكاذإ كأؿُازلادكقكلابؿم " ًذكراشلاركتكملا " اذإ
بلشلادكقكلابؿمعتتناك .
 ىػقّطإكخكراػشلاعجنشت :

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


103
ٍلإزكرتريراكشلاؿاجمٍؽثاخبلاتلازام
ٍُاجمجكلاؾرخملاٍلعدجعبدخ . ـتدقلك
َؿضؽأءادأتاذٌعؽادداكمٍلإؿشكتلا
اٌبكلطملاداكملاٍؽانهٍزازلالدختلاك ٍتل
طػضلاكٌجلاعلاةرارخلاتاجردعمٍسمتت
ٍلإؿشجلخكراشلاؿجػستءانثأديازتملا
ؿجشكتلاكةكاقنلاٌجردكفزكلاٌؾذكٌنكرملا
لرارخلا . ٌقيرطلابخكراشلاؿمعيٍكلك
ؼرغفجطبتلساخنلاؾُابزـدذتزتٌخجخشلا
ؽارتخِا ـكجنمكللاؾُابزك ... رشانعك
اسنإ تاكرخملاٍؽٌججاجزلاؼاجللاكٌجُ
ةرجػشلا . ٌعانشللربكلاتاكرسلاـكقتك
ثجخفمخكراشلاءانببةداعتارُاطلا
ةزوجأكدكقكلاتاعدكتزمكٌمزّلاؿكاجولا
تاكرخملابجكرتكـكختلا . ؿخارمءانبـتيك
ٍؽٌقرؾتمٌؾلتذمٌججكلكنكتتاُجهٍؽٌؾلتذم
اولقنـتيؾلذدعبكٌلكدلا ٍلإلرذأكأٌلجزكب
خكراشلاؽّطإفاكم .

ٍتخـايأبؽّطَاؿبقًلزانتلادعلاأدبيكؽّطِاٌشنمٍلعخكراشلاؿمخييك
ٌؽاكٌوجاكمكتادعملاكةزوجلاٌعجارمكدكقكلاكةدقعملاداكملاؿجمختفكمي
ؽّطَاؿبقٌُراطلاتِامتخِا . ّذةداعؿاعتسِاـتيك ؿ 3 ؽقختيك
ن
ابيرقتؽُاقد
دنعؿعتستٌجُاجمجكداكمؿامعتزاكأةرجؾتمداكمـادذتزابكأٌجُابروكٌقيرطب
سمّتلا . ةدملخكراشلابؾزمتعرذأؾانهك 3 – 4 ؿماكلاعؽدلاةكقدلكتؿبقًناكث .
كهكداتعملاعاؾترِاخكراشلاؼلبيك 322 ٍلإؿشتٌعرزبرتمكلجك 28.160 ـك /
عاز ؿّذقرادمٍلإخكراشلاؿشيٍكلة 12 – 13 دطزفمىقّطادعبٌقجقد
ضرلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


104

 خكراػشلاعػؽدلٌػجزازلاةدػعاقلا :
فأٍلعصنيلذلاكٌكرخللثلاثلافتكجنفكناقدعي " ٍؽىلمكازمؿعؽدرؿعؽؿكل
قاجتِاٍؽىلداضمكرادقملا " عؽدلاؿمعيلذلاٌجزازلاةدعاقلاٌباثمب ًذكراشلا
فمٌيدامٌلتكلأعؽدـتاماذإـاملاٍلإخكراشلاعؽدفكميىنأذإَاوزازأٍلع
ؼلذلاٍلإخكراشلا . اذإكأَؼلذللعكؽدملافزكلادازاذإخكراشلاٌعرزدادزتك
اعبطؿضؽلاكهكاعمفانثِادازاذإكأَىعؽدٌعرزتداز . جكرذلدؤيؾلذك
ـلاؽارتخِاتازاغ ؿّذاهريرمتؽيرطفعاوتعرزةدايزفكميثجخٌَعؽدن
سكاعملاقاجتِاٍؽًذكراشلاؾرخملاعؽدةدايزٍلإلدؤيلذلارملاٌقجضبجبانأ
. دجلكتلٌمدذتزملاٌعكنتملاكٌؾلتذملاؽرطلاٌباثمبريراكشلاٌمظنأٌملكٍنعتك
كهثلاثلافتكجنفكناقربتعيثجخٍَذكراشلاـداعلا ؾلذٍؽؾرتسملاؿماعلا .
ٌعؽادلاةداملاكأعؽدلاـاظنردقيك " اوعؽدب ٍعكنلا " عؽدلاتادخكددعرذآٍنعمبكأ
ٌكلوتزملاٌعؽادلاةداملافمفزكةدخكؿكفمٌجناثلاٍؽٌخاتملا . عؽدلاساقيك
ـللًعكنلاعؽدلاعؾترأاملكؽَـداعلاٌعرزعمايدرطبزانتيكفاكثلابٍعكنلا ةدا
عؽدلابكزنملـزّلادكقكلاٌلتكتضؾذنااملك .

 رػيراكشلاعاكػنأ :
عاكنلاقذهفمك -:
أ – ٌجُاجمجكلاريراكشلا -:
دكقكلافمفاعكناوجؽـدذتزت -:
ؿاعتسلاٌجلمعلٌججتناموجؽـداعلاحتنيكَؿُازلادكقكلاكبلشلا . ؿمختفأبجيك
لافمٍؾكيامريراكشلاقذه ٌُجهٍلعازازأبلشلادكقكلافككيكَفججزك
فججزكلابٌجنغٌبلشٌجُاجمجكةدامكٌقكخزمتارجؾتم ( فاتكجبكزياٍلكبلاؾلذؿاثم
ـكجنكملاتاركلكؽكؽك ) ؿكسٍلعٌلاخلاقذهٍؽؽارتخِاؿدعمدمتعيثجخ
ٌعؾلدلاةداملاتابجبخؽكخزم .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


105
ؼؿُازلادكقكلاتاكرخملٌبزنلابامأ دمتعي
فمؿكرضؿدعمٍلعؽارتخِاؿدعم
ؿُازلافججكردجولاكأفيزاردجولاؿثمدكقكلا
ٍلعؿُازلافججزكلاؿثمةدزكؤملاةداملاك
ؾلذةرجػشؿاعتساٌؽرغؿذادٍلإدارؾنإ
ٌجنجبركتتاذضمؿامعتزاب . ؼاقيإفكميك
اعبتاضيأىتجمكٍؽـكختلاكىتداعاكرضلا
ٌجاخلل . اـدذتزتك ٌجُاجمجكلاريراكشل
رامقلاكٌجُاضؾلادشارملاىججكتلةرجػشلا
فمجكرذلاكأاهرادمرججػتدنعٌجعانشلا
تارادملاقذه .

ب - ٌيككنلاريراكشلا :
رابتذاؿعؾلابـتدقلكّبقتزمٌعقكتملاعؽدلاٌمظنأؿضؽأٌيككنلاةردقلابعؽدلاربتعي
دتتٍتلابلشلابلقلاتاذطُابنلا ٌيككنلاراطسنلاتّعاؾتفمٌجتانلاةرارخلاؿم
ضرلاٍلع ( ؽّطنإفكد ) ٌبزنلابامأَةدختملاتايِكلاكٍتجؽكزلاداختَاٍؽ
رضاخلاتقكلاٍؽلرجتثاخبلاتلازامؽلككنلاجامدنَاـادذتزِ . ؾانهك
ثجخعؽادباجخؼلذةرجػشٌيككنؿبانقبيرزتةركؾبٌجلاختامامتها اووججكتـتي
ؿكذدلاٍؽؾلذدعازيؼكزكرزجللاٌعسأباهرججؾتكٍزجطانػمؿاجمٌطزاكب
ـجنيامكهٌلاخلاقذهٍؽةدجخكلاٌلكسملافكلكةرجبكٌعرزبتارادملافمجكرذلاك
رجطذلككنثكلتفم .
ٌجلاخلاٌججكلكنكتلاؼكرظلاتختعؾترملالككنلاعؽدلاٌمظنأفاظخلاءكزفمك
ٍطعت فككتامنجخطقؽٌجلمعفككتؾلذلؾرخملافزكلٌبزنلابارجشقكأاجظخلاعؽد
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


106
ةدجخكلاٌزكاعملاةكقلاٍهٍتاذلاركشقلاةكق .
ج - ٌجنكيلاريراكشلا :
ريراكشلاؿضؽأكهّعؽقرابتذإـتلذلاٍنكيلاكأٍكجتاتزكروكلاخكراشلاربتعي
سلاكأؽبُزلاتانكيأؿزعبؿمعيكّبقتزم بكلطملاـداعلاجاتنِاولججعتـثـكيزي .
فأٌجُاضؾلاٌبكرمللفكميلككندلكمبٌناعتزَاعمكحمدملادكقكلاٌنخسؿامعتزإبك
ٌجلاجذتاعرزٍلإؿشتفأفكميكَفجنزكأركوسةدملتاناكيلافماوتردقدمتزت
ٌجنككلاؽامعللٌجُاضؾلاتّخرلاٍؽاولامعتزإفكميكَةرجبك ةدجعبلا . عقكتملافمك
ـكختلاكاهرادمطبضلٌجنكيأتاكرخمبٌجعانشلارامقلادكزتفأةرجشقةرتؽؿّذ
اوعضكٍؽ .
د - امزّبلاريراكش :
ؿثمدكقكؿيكختـتيىجؽكٍزجطانػمكروكلاخكراشلاكأامزّبلاخكراشؾانهك
ساكبؿشكملازاػلاٌلاخكأٌلداعتمامزّبٍلإفججكردجولا ـثٍَبروكسكقٌط
ٍزجطانػمؿاجمٌطزاكبٌلججعت . اذهٍؽٌزاردؿخملككنلاراطسنِاؿازيِك
ؽلػملزاغؿعاؾمؿّذدكقكلارميثجخلزاغبلقىلخكراشةركشٍلعؿاجملا
ٌجزجطانػمتِاجمٌطزاكبةرجخلاؿذاد . طبضلـكختلاٌجؾجكٍهانهٌلكسملاك
عقاكملا .
 ضؾلارػشعرػجؽ ءاػ :

ن
انكممءاضؾلاؿعجلذلارجبكلاـدقتلاؾلذتانجعبرلاكتانجثّثلاؿّذاجناملأٍؽـت
ٍؽؿُازلادكقكلاريراكشٍلعاوبراجتبءاضؾلارؾزٌجعمجتماقفأدعبؽ
ٌلجلقتاكنزؿّذٍؽكقراكؽأفكاربفكؽرنرؽٍعديسمختمباسؿمختانيرسعلا
لرزؿكسبريراكشلاؽلطنتتناك ءٍطاسلاٍلعةريزجٍهكلكأردلاؽةريزجفم
ثجخدنكنمججبٍؽةرجبكلاريراكشلاثاخبأٌطخمءاسنإٍلإاذهداقكاجنامللٍقجطلبلا
ػؼحّزلاريكطتفكمأ 2 . ٍؽك 16 سرام 1926 ؿكأٍؽرادكجػػهتربكرؽلخ
دختملاتايِكلابشتجزكزازامبفركبكأٍؽـلاعلاٍؽؿُازدكقكبخكراش ٌجكيرملاة
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


107
ٌؽازمل 6 ـك . ػؼخكراشللدجانؽّطإؿكأفاكك 2 ٍؽدنكبمنجبٍؽ 3 ربكتكأ
1942 عطقدقك 190 ـك .

ربكتكأفمعبارلاٍؽـلاعلااجزكرتزهك
1957 ؿكلاٍعانشلااهرمقتقلطأامدنع
( ؾجنتكبز 1 .)
سكرلاؽلطأك ( ؾنتكبز 2 ) رمقٍناث
ٍؽـلاعلاٍؽٍعانش 3 ف ربمؽك 1957
ٍؽدبزيٍخفُاكؿكأاكيٌِبلكلاتناكك
ؾنتكبزؿذادضرلاؿكخرادم 2 .

ٍؽك 12 ؿيربإ 1961 ءاضؽدُارؿكأؽلطأ
فيراجاجلركيكهكٍزكر .

ٍؽك 2 رياربؽ 1962 ؿكخرادمٍؽرجطيٍكيرمأءاضؽدُارؿكأفججلجفكجفاك
بجسدنيرؽءاضؾلاٌنجؾزٍؽضرلا 7 .
ٍؽك 16 كجنكي 1963 رادملاٍلإؿشتةارمأؿكأاؽككسيرتانجنجلاؽٌجتجؽكزلاتخبشأ
ؾكتزكؽٍؽ 6 .
ٍؽك 18 سرام 1965 ءاضؾلاٍؽرجزؿكأبفكنكجلسكجلأٍزكرلاءاضؾلادُارـاق
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


108
ٍضمأثجخ 20 دكذزؽٌبكرملاجراذٌقجقد 2 .
ٍؽك 27 رياني 1967 كتياكدراكدإكـكيرجؿججرجؽتام ؽيرخٍؽٍؽاسترجكر
ءاضؾلاحمانرباياخضؿكأاكخبشأكءاضؾلللدنجكزكرمٍؽؽّطَاٌشنمب
ٍكيرملا .
ٍؽك 24 ؿيربا 1967 ٍؽتكميٍزكرءاضؽدُارؿكأؼكرامككرجميدّؽفاك
زكجزٍؽطكبولاٌلظمتكباستامدنعٌجُاضؽٌموم 1 .
ٍؽك 20 كجلكي 1969 ؿافيكدأكحنكرتزمراؿجنفاك ؿكأكللكبأءاضؽادُارفيرد
رمقلاٍلعفاطبويفجشذس .
ٍؽك 19 ؿيربإ 1971 تكجلازسكرلاؽلطأ 1 فزتٍتلا 5 , 18 ٌطخمؿكأكانط
ٍؽارسبٌلمخمءاضؽ 19 ؿيربإ 1971 .

 ٌػجعانشلاراػمقلاٌػجكجمانيد :
فجب
ن
انزتمقرادمٍؽٍعانشلارمقلافككي
فيداضتمفجهاجتاٍؽبذجٍتكق : امهادخإ
ؿؾزأٍلإٌبذجتٍتلاضرلابذجةكق
ٍمزتكءاضؾلاكخن
ن
ادجعبىعؽدتلرذلاك
ةكقلاقذهرادقمكٌَيزكرملادرطلاةكق
رمقلااوبعؽدنيٍتلاٌعرزلاٍلعؼقكتي
ٍعانشلا . فانككتفاتكقلافاتاهفلك
عؽدجزامونملأٍؽرججػتلأفإؽفجتنزاكتم
عادجعبٍعانشلارمقلا اذإِاقرادمف
سؾنبكتقكلاسؾنٍؽلرذلالكقلاترجػت
رادقملا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


109

َضرلاٍلإبرقأٍعانشلارمقلافاكاملكدسأٌجضرلاٌجبذاجلاةكقرجثأتفككيك
ٌعرزبقرادمٍؽركديفأىجلعضرلافمبيرقلاٍعانشلارمقلافأٍنعياذهك
ًؽاكٌيزكرملاةدراطلاىتكقفككتٍتخربكأ سكعلاكضرلابذجةكقعمؿداعتللة
املكلأضرلافعقدعبدازاملكقرادمٍؽٍعانشلارمقلاٌعرزؿقتلأدجخش
ضرلاؿكخقرادمعزتا .

o ٌػجعانشلاراػمقلاتاػعرز :

ضرلافعدعبلا ( رتمكلجكلاب ) رادملاٍؽٌعرزلا ( ـك / ٌعاز )
160 27950
800 26650
1600 15050
35880 11070

ٍعانشلارمقلابؼرعيكىقّطإٌطقنؽكؽ
ن
اتباثٍعانشلارمقلاكدبيدعبلااذهدنع
تباثلا Geostationary رمقلاؿثمٍنكيزؾجلتلاكٍعاذَاثبلاكرامقلاقذهـدذتزتك
Arabsat,Nilesat .... رلإ .

o ٌػجعانشلاراػمقلاتاػمادذتزا :
1 – رامقلاـدذتزت ؼسكلاؾلذككؼشاكعلاكسقطلاتابلقتٌبقارمٍؽٌجعانشلا
فمضرلاتاءكبذمفع ٍعجبطلازاػلاكؿكرتبلاكفداعملا .
2 – ـلاعلاؿكخفكيزؾجلتلاحماربؿقنلٌجملاعلاتِاشتَاٌكبسؿكست .
3 – ؼاؾجلاتِاخل
ن
اراذنإٍطعتكثكلتلاراثآدشرتكٌجعجبطلادراكملادشرت
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


110
فاضجؾلاك تاباػلاؽُارخكتا 0
4 – ٌجضرلاتاطخملابفؾزلاطبرٍؽـدذتزت 0
5 –
ن
اجنكيزؾجلتكاجؽارػلتكاجنكؾجلتضعببىضعبـلاعلاطبرت 0

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


111
ءاضغضا ةداغر

 ركجطلاؽلذًؽاةردق
 ٌبيرقءامزلاؿه
 ٍلكلاةرُاطلاتناكؼجك
 ضرلاؿكخ
 ءاضؾلاؼاسكتزا
 خكراشلاىججكت
 اضؾلاؾككم ء

ٌمدقم :
عجرتكركجطلاؿعؾتاملثمءاضؾلاًؽؽجلختلابـدقلاذنمفازنَاـلخ
ـاعسانرؽفبسابعٍلإفارجطلاتِكاخمًلكأ 880 فكلكٌيدّجم
ٌجلاغٌبيرضتناكؽمرقؾلاقدكمعرزكذإؿسؾلابىتِكاخمتءاب
ٍلإؿكشكلاؿجبزًؽًكلؾلاـلاعلااذهاوعؽد

ؿٌجمازٌياغ فارجطلاتِكاخمترمتزاكفارجطلادُارربتعاؾلذبكٌيرسبلاعؾن . تاجضايرلاـلاعتبثأٍتخ
كزنكؾلا ( 1608 ٍلإ 1680 ) ةكقبازخٍلعفارجطلاعجطتزيِفازنَافأسانرؽفباطذاجملع
ـأٌتزفعؿقتٌِخنجاٍلإجاتخجزىناؾلذًؽببزلاكرجطلاؿعؾيامكٌكرخملاىتّضع فككتزكرات
تّضعلارجطلاٌلاخًؽىنأباملعٌجؽاكلاٌعرزلابكرارمتزاباوكيرختىتّضعٍلعرذعتيثجخبٌلجقث
فارجطلللرذأؿُازكبٌضاعتزِافازنَاؿكاخؾلذٍلعءانبكرُاطلافزكثلثكخنؼلبتٌخنجللٌكرخملا
اذتارُاطلاـثدجطانملاكتانكلابلاكًعارسلافارجطلاك ٌجكجناكجملاتاكرخملات .

ادبؽضرلاءاركاملفازنَاـلخؿقتناـث
ٌسهدبتاكامزلاكخنفكعلطتيسانلا
ىنكدهاسيامعئساكموؾيفأؿبقكؿكهذك
ٌولآكبكاككلاكرمقلاكسمسلااكدبع
ٌمظتنملاـازجلاتاكرختاكؽرعامدنعك
ازازأكفمزللازاجقماهكذذتاؾلؾلاًؽ

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


112
ـيكقتلل فازنَاٍعزديزملاٌؽرعملكةدجعبلاءاجسلاٌيؤرلٌجكلؾلاتابككزلتلاؽيرطفعاوتزاردؿّذفم
اوقلذمذلاددعلاٌلكوملافككلاـارجأبءًلمغارؽمكجلاؼّػلاجراذدجكؽرثكاكرثكاءاضؾلاؼاسكتزِ
ذنمٍلاعتكؾرابتا 15 ءاملعلاريدقتبزخٍلعٌنزفكجلب 0 ـزتت عنشفمٌجلزافجناكقبفازتِاباوتكرخ
ؽخلاؿكقيكضرِاكتاكمزلاؽلاذ "" ردقبقانقلذئسؿكفإ " . لاماهاُجسؿؾػنِفأًػبنيامك
فازنَاازجمكىتابلطتملاقؽكىبؼجكتجلةرجغفعؼلتذيًنامزجفيككتبًخفُاكؿكؽلذًؽىتمكخ
فككلاًؽامىلرذزكؿقعلاب فازنَاضاعتزاك .

ركجطلاؽلذًؽاةردق :
ؿجكزغاؿكقي " رجثكٍلعـهانلضؽكتابجطلافمـهانقزركرخبلاكربلاًؽـهانلمخكـدآًنبانمركدقلك
ّجضؾتانقلذفمم " ٍلاعتؿاقامك " ؽخلاىناـولفجبتيٍتخـوزؾنأًؽكؽاؽلاًؽانتايآـويرنز " زجمامدنع
ا ٍلعةردقلاـُّيامبرجطلاؿجكزعادكزدقؽفازنُلاوجطعيـلٍتلافارجطلاٍلعةردقلابرجطلا
ركجطلاؿكسكفارجطلاؾلذـُّجلاوؾيكجتكاوماظعٌقرلؾلذك
ن
انزكتاناكجخلاؼذأفمركجطلاؽفارجطلا
اًؽفايكازتمركجطلاًخانجفارجطلاٍلعاوتردقفمديزتلًقركز ىلاكطأكىبجترتكشيرلاددعكؿكطل
ىتبكطركـزجلاةرارخٌجردظؾخكفارجطلاظؾخٍلعؾلذقدعازجلٌجهانتمٌقدبٌمظنم 0

رجطتًِتلاركجطلاسكعتاؽازمفماوُاذغٌيؤرفمفكمتتلةداخرشبةكقءامزلاًؽرجطتًتلاركجطلل
ؿذلٌجاخًؽتزجلاونلرشبلاةدخبعتمتتًِوؽ فجتُرلاؽكؾتٌجُاكهساجكأفجتُرلابفأامكاومامأـاعطلاؽؾ
ضعبكفارجطلاٍلعىتردقفمديزتؽىتؽاثككًعكنلاىمزجفزكفمؿلقتكرجطللٌجزؾنتلاٌعزلاديزتلا ن مجخ
كركدنككلارُاطؿثمٌبرطضملاٌجُاكولاتاراجتلاطزكفارجطللٌبزانمفككتلٌضيرعٌخنجأتاذركجطلا
كه امكحانجٌبرضؿكبازخبزخيكوؽراجسلاـمقٍلعؽلقللارُاططبويامنجخكٌمذضلاركزنلافم
عنمياذهكصؾقلاـاظعًلعأفمفككترجطلاٌخنجأؿاشتاكءاذػلاعكنلاعبتؿجرلاكراقنملاؿكسؼلتذي
ؼكقكلاٍلعةردقلاركجطللفأٍلإٌؽاضَابفارجطلاءانثأرُاطلابّقنا فأفكدفاشغلاٍلعـكنلاك
ًتلاٌيكقلاـدقلاعباشلٌكرخملاتّضعلاٍلإؾلذعجريكةديدسحايرلاتناككلكٍتخطكقزللضرعتت
فكاعتتؽؼلذلاٍلإًماملاعبشَاكـاملاٍلإًؾلذلاعبشَاٍنثيثجخٌجلمعلاقذوبـاجقللرُاطلاؿهؤت
ؿكَفشػلابؾازمَاًؽعباشلا ؼنكتططذكتدارأٌيانعك
ن
ارجبدتك
ن
ادشقٌمثفأٍلعؿديؽبزام تذ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


113
ؾمتتلتانُاكلاقذولتدارأام ف ءامزلاًؽكضرلاٍلعؽجلختلاكشجعلاكفارجطلافمٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


114

ٌبيرقءامزلاؿه :
دععمةدجعببتزجلٌؽازملافأادقتعماوجؽقاريامكءامزلاسمليفأفازنَاؿكاخ ـجخلدجخشلاةريدقتـ
ىتركؽفدمتعاٍتلاداطنملاكأفكلابلابءامزلاٍلإؿكشكلابأدبكةرماػملاحكرىتذذأؽمداملااونيككتكءاجسلا
فجذزتلاـتيكءاكولافمانزكؼذأدبشيىنلٍلعِىعاؾتراٍلاؾلذلدؤجؽفكلابلاؿذادءاكولافجذزتٍلع
اعضكيـثلزاغدقكمـادذتزاب اوهاجتاًؽؾرختلابغريًتلاحايرلابومًؽداطنمل .
فمفكرسعكلدخاًؽىجؽاراطكتيارركبلككؿجؽرافاجزنرؾلافاكذلافذازلاءاكولاداطنمـمشفمؿكأ
ربمؽكن 1783 تُلمكتاكرخماولدجطانمفازنَاـدذتزارسععزاتلافرقلاًؽكدجانؽّطناؿكأفاكك
لافججكردجولازاػب ٍلإتركطتـثفرقلااذهفمتانجثّثلاًؽدجطانملاقذهترستناكءاكولافمانزكؼذ
فجعكنلافجبعمجتٌبلشؼشنكؿكجولاٌميدعٌبلشرجغكٌؾجؾذؾُابزفمٌجلكجهعكذجتاذٌبلشدجطانم
ؿارجغداطنملاامآتؾتذادقظخلاؿجلقجربندنهداطنمؿثمٌبلشلادجطانملاكفجلكلا ـكجلاٌعُاسلاًهبلش
ؼّػلاؿذادكباكرللةركشقمىلؾزأؽلعتـكجلولابءكلممرتزجلكبلافمرجبكؼّغفمبلشلاداطنملافككتي
اوظؾخيكأداطنملاٌمدقمعؽريةرججخلاؿذادءاكولافجذزتكداطنملاةرججخٍمزيفيأزجكذرجبكسجكدجكي
ـلاؾرختةركشقملاٍلعحكارملاتاكرخمك عاؾترِاكرازملاتانزاكتمعبرأطبضتامنجبـاملاٍلإداطن
ٌجُاكولاتانّعُلٌبكبخمٌلجزكاولعجاممقابتنّلتؽِباذجرظنمتاذدجطانملاقذهك .

ٍلكلاةرُاطلاتناكؼجك :
تارُاطلاٍلعبراجتلاتأدب اطلااخانجكركجطلاؽجلختاونارجطًؽًكاختًتلاٌجعارسلا ّجلقفازكقمةرُ
اذهك ٌلكسملاتناككاولمخلًؾكيءاكولاربعةرُاطلاباجزناءانثأًؽايكلعاعؽددلكي ٌجؽاكةردقدجلكتلربكلا
ٍلإاوعؽدكةرُاطلاعؽرل دػػيٍلعًلذادلاؽارتخِاؾرخمعارتذاباولخًتأكارسبؿمختلـاملا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


115
فاذللاتاجاردلاعانشتيارفاكذلا
تاروظا اموكرخمعجنشتب
ن
اظكخلم
ن
امدق
ك
ن
ارجثكًعارسلافارجطلاازرامكًنيزنبلا
ـاعربمزيدفمرسعٌعبزًؽ 1903 اماق
دنعٌجلامسلاانجلكراكًؽدجانفارجطؿكأب
تيارؿجؽركافاككفاطجسلاؿتقتاعؾترم
ٌجناثرسعٍنثاٌلخرلاةدمكراجطلاكه
ًلاكخٌؽازملراتمأٌثّثعاؾتراٍلع
فمٌعكنشمةرُاطلاتناكك
ن
ارتمفجعبرأ
ىتردقؾرخمؿكخبسذلاكبنقلاشامق
ىققخفارجطؿكطأفاكك
ن
اناشخرسعٍنثا
ٌقجقدفكعبزكٌزمذؽرػتزادقؿجؽركآ
امونارجطدعبكرتمٌُامبراقعاؾتراٍلع
ٌمككخلاتوبنتتاكنزعضببدجانلا
فارجطلافاككفارجطلاٌجمهأٍلإٌجكيرملا
تناككةرطذٌضايرربتعيةدوعؿكأًؽ
طقؽفجزمختمللٍنبتتارُاطلا .

ٌجندعمؿكاجوبحكتؾملاشامقلاًبسذلاؿكجولابؿدبتزاؽتارُاطلاٍلعٌجلاتتملاتانجزختلاتأرطامفاعرز
ـلاركطكبكارللرذلاكراجطللامهدخأفيدعقمبؿكجولازوجكٌشاذـكجنمكللافمتعنشٌلؾقم ؾرخ
ٌعرزبةدكرطملافذازلاـداعلاتازاغىثدختمذلاعؽدلاٌطزاكبـاملاٍلإةرُاطلاعؽديمذلاةرُاطللثاؾنلا
باكرلاؿقنلتارُاطؾانوؽ
ن
ّثماوضارغأًؽتددعتكاولاكسأًؽتارُاطلاتعكنتدقلكؼلذلاٍلإٌجلاع
ؼيرؾتكؿجمختلعُاضبلاتارُاطؾانهفأامكحنيكبلاؿثم تّتاقمكـدذتزتتارُاطؾانهفاـكعُاضبلا
حكارمؿبعّقُلتارمملاـدذتزتٍِتلاعّقَاٌجزارلاكاٌيدكمعلاتارُاطلاؾلذكؿبانقلاءاقلٌَيكج
مدكمعلادكعشلاكءاكولاؼيرؾتل .

ءاضؾلاؼاسكتزا :
ؼلاـاعربكتكأفمعبارلاٍتخـلخدرجمءاضؾلاٍلإرؾزلافاك ؿكأؽلطأامدنعفكزمذكٌعبزٌُامعزتك
ءانبةركؽتءاجـثفيراجطفكدبءاضؾلاتاؾسكتزمفمتارسعقدعبؽلطأـثضرلاؿكخرادًعانشرمق
ٍتلاكٌطخملاقذهفمؽلطتًتلاءاضؾلاٌبكرمبءاضؾلاٍلاءاضؾلافمةدججؽّطناٌطقنكٌيرادمٌطخم
ؿضرلاٌجبذاجٍلعبلػتلابنجتتز ءاضؾلاؾككمـادذتزابءاضؾلاةدايرةركؽؾلذٍلتؾانهفماوتلخرأدبت
ءاضؾلاؼاسكتزاًؽٌماهةكطذك , ءاضؾلاكزغفعثدختنانعدفِاكءاضؾلاكزغؿخارمتناكؾلت
ؿجشؾتلافمءًسب .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


116
سجطانػملااذهكٌجلإءاجسِابذجيرجبكسجطانػمٌباثمبضرِافا
عضرِافطابًؽعباق تخترتمكلجكٌُامعبرأكؼِاٌتزؽمعٍل
ًهٍتلاٌلتكلاٍلعدمتعيـازجللٌجضرلاٌجبذاجلادسكانمادقا
تؾعضضرِافعـزجلادعباملككـزجلابةدكجكملاةداملاٌجمك
ءاضؾلاًؽزؾقنفادبٌِجضرلاٌجبذاجلافمصلذتنًكلكاوتجبذاج
فعؿقتٌِعرزب 11.2 ؿكلرتمكلجك ٌجناػػػث

تّؽَاٌعرزٍمزتك فتكجنؽاخزإرجبكلاـلاعللؿمعةركؽٍلع
ن
ازاكتراٌقُاؽكٌعيرزعؽدةكقؿّذفم
ٍه ٌشاشرلاؽلطنتامدنعؽةاجتلاًؽٌلداضمكرادقملاًؽٌلمكازمؿعؽدرؿعؽؿكلفا ٌجقدنبلافم
ضيأدترتٌجقدنبلافاؿبعؽدنتًتلاةدجخكلاًهتزجلؽ ءاركلاٍلإا سجلءاضؾلاٍلإؾاكؾلافاكؽانؽاتكأـدشتؽ
عؽدلاؽيرطفعِإ ًذكراشلا .
ءاضؾلللزاػلاخكراشلاؽلطنيؼجك ?
درب
ن
اجزارعاؽدنِاًؽخكراشلاادبي ؽارتخِاةرجخًؽةدلكملاٌنذازلاتازاػلاؽاثبنافعحتانلاؿعؾلا
ٌعرزلادادزتك ؼلبتامدنعك 40 ـكلجكؼلا ّماخمكجلاؼّػلاجراذٌجبذاجلافمتلؾنتٌعازلاًؽرت ٌبكرم
تلؾنيِثجخبخكراشلاعنشؼذقلاٌجلمعؿجوزتلكًعانشلارمقلاكاءاضؾلا ٌجبذاجفماجلكخكراشلا
اذكراشـثرػشارذآاذكراشخكراشلاّعأعضكيؿبضرِا قذوبكٌلخرمٍؽـونمؿكؿػتسياثلاث
فككتيٌجؾجكلا ٌجذكراشتاكرخمثّثفمخكراشلا ٍلاجاتخيىنأؽًذكراشلاعؽدلاـتجلكؿخارمثّثؿثمت
ٍناثلاكدكقكلاؿكلافيرمآ ءاضؾلاٍؽـدعنيلذلاكؿاعتسِاٍلعدعازيلذلافججزكلا , دكقكؽارتخادنع
ؾرخملا
ن
انزكؼذلاكٌعرزبؽلطنملاخكراشلاعؽدءبعؾرتيكطقزيؿكلاًذكراشلا ؾرخمٍلع
ؿكخكلاؿثمؿُازلادكقكلاٍلعفادمتعيفاذللاٌثلاثلاكٌجناثلاٌلخرملا ـزّلاؿُازلافججكردجولاك .

خكراشلاىججكت :
اوؽاقيإكٌعرزلادبكلرذلاكٌكرخلاٍلإٌبكرملاعؽدلامهدخأفيزاوجاوبؾرختتًتلاؿقنلاؿُازكؿكفإ
دمتعيضرِاٍلعدباكلادجنؽ ءاملاكاءاكولاكاضرِاعمٌبكرمملتّجعلافجبؾاكتخِاةدايزٍلع
خكراشلارازٍتمؽاماضراِكءامِكءاكهِءاضؾلاًؽاماؼكقكلاـامتٍتخٌعرزلاؿجلقتٍلإمدؤجؽ
ءاركلاٍلاقرجيكاٍزكعلاقاجتِاٍؽقدسيرذآؿماعؾانهفككيٍتخؼقيفلؽ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


117
ِفاكؾلذل فِطكبضمرازمٍؽٌيادبلاٍؽخكراشلاؼذقيفادب
ٍؽخكراشلاٌياونلاٍؽرجبكأطذببزيٌيادبلاٍؽرجػشلاأطذلا
أطذببزيٌيادبلاٍؽرجػشلاأطذلافِطكبضمرازمٍؽٌيادبلا
فعٌقّطنادعبخكراشلاٍؽـكختلافكميىناٍلعٌياونلاٍؽرجبك
اػلافمٌيركؽانثؽانمؽيرط ٌؾجؾذىعؽدٍؾكتكرجزلاقاجتابؽلطنتز
زاػبةأبعمىجعكأةرابعٍهكؾانهٌجبذاجِثجخٌعرزلاؿجلقتل
اماؿمارؾلاؿمعؿمعتؽةرمؿكٍؽؿجلقرادقمٌنمؽلطيطكػضم
ٌججكتٌسيرٌطزاكبـتجؽءاضؾلاًؽخكراشلاٌججكت ( ٌجندعمٌعطق
ةرذؤملاًؽ .)

حٌنجؾزلاٌؽدؿمعؿمعت ؽيرطفعخكراشلاٌكرخىجكتؽٌجندعملاعطقلاؾلتٍلعطػضتؽتازاػلاعؽدنتثي
ٍلإكاٍلعأٍلإكا
ن
اجبناجامإبكلطملاقاجتِاًؽ
ن
اعؽدًطعتلاوبفاقجزلاةديدعةرجػشؽارتخاتارججخ
ؿؾزا .

خكراشلافزكؼلبي 121926 ىعاؾتراؼلبيكـجك 242 ٌلكزبكخكراشلاٌمقبـ ( ةرمق ) ؿجراوجؽسلجي
فمارجػشاءزجفزتكٌمّزلاتادعمكفججزكلاككيدارلاكرتكجبمكلاكٌقجقدلاةزوجِاىعمؿمختكءاضؾلا
فعديزتّؽخكراشلافزك 1524 دكقكلافزككوؽخكراشلافزكٍقاباماـجك . دكقكلافمـظعلاـزقلا
دساضرِاٌجبذاجفككتامدنعٍلكِاؿخارلاٍؽؽرتخي دنعكةرجبكحيراوشٍؽدكقكلاعضكيفككيام
عراؾلاحيروشلافمصلذتلاـتيخكراشؿكفمدكقكلاذاؾنتزا .

ءاضؾلاؾككم :
ثيدخلاؽبزامكؿخارملاٍثّثخكراشلاٍلعٌلكمخمٌنجؾزؽيرطفعـتيءاضؾلاكزغفاكٍضاملاٍؽ
تيدبشأؽءاضؾلاٍلارؾزلاٍؽثدخركطتـثفكلٌنع رؾزلافمذكذأمانهـزِاكؾككمؽيرطفعفِاـ
رركتملاةدكعلاك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


118
ءاكولاـكاقجلٌجباجزناىتمدقمةرُاطلاٌبسبـزجفمؾككملافككتي
عؽدنيكطكبولاكدكعشلاًتجلمعًؽءاكولاؾاكتخاٌمكاقمفمؿلقتك
كةززعمريراكشفمـأكتٌطزاكبءامزلاًؽ
ن
اجزارءاضؾلاؾككم
خفازذ مذػي
ن
ابلش
ن
ادكقكريراكشلاـدذتزتكدكقكللًجرا
ؿُازلادكقكلابؾككمللٌجزجُرلاٌثّثلاتاكرخملا .

عاؾترادنعك 43 رذآةززعملاريراكشلاذؾنتزتؽّطَافمفجتقجقدًلاكخدعبكضرلادطزؽكؽرتمكلجك
ًخملاٍلإؿؾزاطقزتكةدعازملاريراكشلاؿشؾنتاهدكقكفمٌجقكأ فارجطلاًؽءاضؾلاؾككمرمتزيكط
عاؾتراٍلعًجراذلاءاضؾلاًؽةرادمٍلإؿشجلفيرجػشفجكرخمٌطزاكب 175 ؿشيفأؿبقك
ن
ّجم
ىػػقارتذاءانثأؽرتخيكفازذلاؿشؾنيكًجراذلافازذلادكقكذؾنيرجشقتقكبةرادمٍلإؾككملا
ًتلاؾككملاءازجأدخأكوؽضرللمكجلاؼّػلا ةرمـدذتزتِ
قاجتاٌخكتؾمىباكبأكابكلقم
ن
اعضكؾككملاذذتيرادملاًؽكلرذأ
دقكطكبوللدعتزيامدنعك
ن
اجعانش
ن
ارمقؽلطجزفاكاذإِإضرلا
ؿداعي
ن
ُّجضىنزكدبشأ 94 ىتاكرخمىجاكتلريدتزيىنإؽ
ن
ابيرقت
ن
انط
دتعيفأدعبكؾككملائطبتلىتاكرخمؿػستكىنارجطقاجتا ةرمؿ
ضرلل
ن
اوجاكمٍلؾزلاىخطزدبشجللرذأ

ٍؽقرادمىنمءاضؾلاؾككمؾيرختلةرجػشٌجذكراشتاكرخمـادذتزابضرلل
ن
ادُاعؾككملاٌلخرأدبت
فكللابقؤازجأضعبفكلتتلكجلاؼّػللىقارتذاءانثأكضرلاٍلإلكجلاؼّػلاؿذدجلٍجراذلاءاضؾلا
رخٌجردعاؾترِرمخلا ؼّػلاءاكوبؾاكتخّلٌججتناػػػوترا
ٌمكاقملاةديدسداكمبءاضؾلاؾككمـزجٍطػيؾلذلكلكجلا
ةرُاطكضرلاقاجتاؽلخيكةرارخلل ضرلاسمّجلٌجعارس
ٍلاكخٌعرزب 220 ٌعازؿكل
ن
ّجم . ذذتيضرلافمىبارتقاءانثأك
ؿكسٍؽٍلعٌعزاكةديدعتاركدؾككملا S إٍلعدعازت ءاطب
ٌطزاكبطكبولاٌيكازٍؽكتاركدلاقذهٍؽـكختلاـتيكىتكرخ
ضرلاٌزمّمؿبقطكبولاتّجعزربتـثٌجللاتابزاخلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


119
ضرلاؿكخ :
ريدهكلعيكبوللاعلدنيرؾشلاٍلاٍلزانتلادعلاٍوتنيكءاضؾلاٍلاخكراشلاؽّطنادعكمبرتقيامدنع
حهكٌيؤرفكميكتاكرخملا خكراشلاتختٌقرتخملاتازاػلا . خكراشلاعزتنيكطببؾرختلاخكراشلاأدبي
ٍؽؽرزلاىجهكِاىنملريِدكعيٍتخرجشقتقكٍضميِكىتعرزدادزتـثؽّطنِاةدعاقلافم
ـكجنلاكءامزلاٍلااوجتمءامزلا .
ككلجكلاؿثمضرِاٍلعساجقلاٍؽاهدمتعنٍتلاٌؽازملاتادخكؽ ءاضؾللؿقتننامدنعةرجػشربتعتؿجملا
انعدعبنٍوؽةرهزلاكةراجزلابكاككلاامالكامزـرجبرقاكهككلجكؼلاانعدعبيرمقلاؽ 41 كلجكفكجلم
ريرملاكرتم 56 دراطعكـكفكجلم 80 لرتسملااماـكفكجلم 624 ؿخزككلجكفكجلم 1268 َـكفكجلم
سكناركا 2702 فكتنبَـكفكجلم 4320 ـكفكجلم , دعبجؽٌجزمسلاانتعكمجمٍؽبكاككلادعباكهككتكلب
ٌؽازمبضرِافع 4249 فمبرقياملاـكفكجلم 2ٌ4 ٍمزيانلدخاكبرقاؽـكجنلافعاماـكراجلم
ٌعرزبىلجبزٍؽاجضامانجلاؿكشكللـاكعأٌعبرافمرثكاقءكضؽرػتزيكفاملظلا 300000 ـك / ٌجناث
ٌنزلاك ؿداعتءاضؾلاٍؽـكجنلافجبتاؽازملاساجقلاولمعتزنٍتلاٌجُكضلا 946 ـكفكجلم .

ببزلافعانمضعبلاؿءازتيدقكسمسلاؿكختارادمٍؽرجزتٌجزمسلاٌعكمجملافماهرجغكانضرأفا
ٌتباثاوتارادمٍلعظؽاختاولعجيلذلا . اذتجاٍلاٍعزتٍتلاسمسلاٌجبذاجكهببزلافا اوجلابكاككلاب
امدنعكٌيزكرملادرطلاةكقبؼرعتةداضملكقٌنعحتنيفاركدلاكركدتبكاككلافِؾلذكعجطتزتِاونكلك
ءاضؾلاٍؽضرِافاكمتبثيمزكرملادرطلاةكقعمسمسلاٌجبذاجةكقلكازتي .

سمسلاٌجبذاجِكلكانؽرتخاكسمسللانبذجنِضرِافاركدِكلؽ انعضكـجقتزمطذٍؽضرِاتارازمل
امادكجكلاٍؽٍسؿكدعباكردقفمفاخبزؽانكلولكضرِاٍلعٍؽدلاكٌقاطلاردشمسمسلافعادجعب
سمسللربكِاٌجبذاجلاٌمكاقملضرِاٌعرزؽكؾتٌعرزبفارجزياونأؽسمسللبرقاٍهكةرهزلاكدراطع
درطلاةكقاضيالكازتيٍتخبرقلاٌججتن ٌبزنلابفجتباثفجناكمامولفككجؽسمسللٌجبذاجلاقكقعممزكرملا
ًطبإٌعرزباكرجزيـونأؽكتكلبكفكتبنكسكناركاكؿخزكلرتسملاؿثمضرِافمربكاٌؽازمبسمسلل
سكعلاكءاضؾلاٍلإضرِافمءاضؾلاتاطخمفؤمكٌجعانشلارامقلاكءاضؾلاداكرؿقنٍلعرداقىناك .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


120
ير ءاضغضا ةدا

 ضرلاٍلإةدكعلا
 ءاضؾلاتاطخم
 ءاضؾلاًؽراطذلا
 ٌجعانشلارامقلا
 رمقلاداجترا
 ءاضؾلاٌزاردلٍلكأةكطذكؾلؾلاـلع

ءاضؾلادُار :
ؿشؾنيامدنعكىجزركٍلعءاضؾلادُارسلجيامدنع
ؿجردبشيؾككملافعكاٌلكزبكلافعخكراشلا
ٍلاطكبرمرجغىناكلؽفزكلاـادعناٌلاخٍؽءاضؾلا
ٍلاؾرختلاعجطتزيفلكٌلكزبكلاؿذاددبزيىجزرك
اجتالا قدرتٍتلاكٌلكزبكلارادجٍؽٌلخرؿكربِاق
ٍؽرادجلابـدشيٍتخلرذِاقاجتِاٍلااهرثآٍلع
ٌلكاطلاٍلعكدراجلبلاةركدجشيكرذلاقاجتِا .
ضرِاٌُجبلةرػشمءاضؾلاٌنجؾزفككتفابجيؾلذل
ٍجراذلاءاضؾلافعامامتٌلشؾنمك , ـادعناببزبك
دُارٍلعبعشيفزكلا سجلؽؿكلاكبرسلاءاضؾلا
ىمؽكٌقلخٍؽبارسلابشيفاذُدنعؿوزلافم .

ن
اذإ بجيـاعطلاؽ بكبنأؿّذفمىشاشتماـتيانكخطمفككيفا , ٍؽداكرلاتبثيـكنلادنعك
ـونكامأ فاردجلاٍلعتبثملاريرزلاٍؽٌتبثمـكنٌبجقخفكمدذتزيكاٌمزخأب . بجيك ٍلع
دُار فاءاضؾلا ةزوجاٍلعؾلذـتيكىتّضعتزبجتِإكٌجضايرلافيرامتلاءادأبـكقي ٌجضاير
ٌتباثٌجاردكل , كاٌلكزبكلاؿؾزاـزجلاتّضؽصاشتماـتيـامخلاٍؽك ؼيرؾتلابؾككملا
ؿُاكزلااماضرِاٍلعاونمصلذتللـقعتكٌبلشلاتّضؾلاؼؾجتك فازذٍؽعمجتؽ .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


121

لاٍلإةدكعلا ضر :
ٍؽةرُادلاكءاضؾلاٌنجؾزلاعنميببزٌمثسجل
اوناركدٍؽرمتزتفافمضرِاؿكخرادم
ؿذيامؾلانهدجكيِـادامّيكطانمز
اوعاضكأبـكختتٍتلالكقلافزاكتلاب . فكلك
كاةرمقلاؿذادسبتخملاءاضؾلادُارفِارظن
ءاملاكءاكولافمددخمرادقمىيدلٌلكزبكلا
ةاجخلادجقٍلعءاقبلاعجطتزيفلؾلذلءاذػلاك
ٍلقعلاكسؾنلاداوجِاٍلعّضؽٌليكطةدمل
ةدكعلافمدبّؽشخكمكعزاكءاضؾلافِ .
صاقنإٍؽصذلتتٍتلاكةدكعلاؿكاسمٍقبتك
ضرِاٌجبذاجؿكاسمفجكمتكءاضؾلاٌعرز
ٍتلاكءاكولاربعٌلكزبكلاطكقزٌعرزـث
ًتنفذزتؼكز ؼرختؼكزكؾاكتخِاٌج
ءاضؾلاٌنجؾزذذتتؾلذلٌجكزجنلابوسلاك
ؿجػستؿضؾبضرِاكخناجنكزلخارازم
ؿكذددنعكٌعرزللٌُطبملاٌخباكلاريراكشلا
ٌجقاكٌلظماونمؽلطنتكجلاٍؽٌنجؾزلا
( تكساراب ) طكبولافمءاضؾلادُارفكمتجل
ـّزب .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


122
ـرتبكككجلولاتارُاطلاىطقتلتك ىنطكٍلاـّزبىلمختلفاكمف , طبوتامكطكبولاـتجؽؾككملااما
ءاضؾلاٌلكزبكلثدخيفاكامعانامارثكاكوؽةرُاطلا

ءاضؾلاتاطخم :
تارُاطلاـُاعراطمتارُاطلاٌلماخفاامك
دكزتٍكلاذوكٍسٌجُاضؾلاتابكرملاجاتختؽ
دؿيكطلاامهرؾزٌلخرٍؽٍضمتكدكقكلاب فك
تاطخملفككيفاٍلعضرللةدكعللٌجاخلا
لرذاتِامعتزاءاضؾلا . ءاضؾلاتاطخمك
فعؿقتٌِؽازمٍلعكضرِاؿكخركدت 32
فاركدٌعرزاوتعرزؽؽاكتثجخكلجكؼلا
ٌقطنمؽكؽاوناكمٍؽٌتباثاونأككدبتؽضرِا
سأرلاؽكؽامُادٍقبيـجناونأككاضرأفم .

رامقلا ٌجعانشلا :
داختِاؽلطأدقلؽاوزؾنضرِاٍلإكفككلاٍلإٌيرسبلاةرظنٌيرذجةركشبتِلاترجغدقل
ـاعؾجنتكبزًعانشلارمقلاًتجؽكزلا 1957 ًؽتارادمًؽركدتًتلارامقلاتاُمتلاكتك
ٌجضرلاةركلاؼّػلاجراذًجراذلاءاضؾلا , ؼجظكلاعبتٌجعانشلارامقلاؼنشت ٍلااوت
ًؽلرذِابكاككلاٍلإرؽازتًتلاٍهكءاضؾلاؼسكتزتٌعكمجمكضرِابقارتٌعكمجم
رؽكتكاوتُجبكضرِاسقطعبتتاونلٌيرسبلاةاجخلاٍلعٌخضاكاوتدُاؽكٌجزمسلاٌعكمجملا
ٌجكلؽدشارمكدعتكٌجنكيزؾلتلاكٌجكلزّلاتِاشتِاكٌعيرزلاٌجنكؾلتلاتاملاكملا سردت
ٍلعؼرعتتفاكءاضؾلاؽامعأفمددرتلاٌجلاعتاعاعسَاٌزارداونكميامكتارجملاكـكجنلا
ٌجبرعلاـلاكعلافعتازاجقك
ن
اركشًطعتاوناامكٌجنكرتكجنلاـكجنلاكتانكرتجنربكزلا
ـاعؽلطأتّشاكمرمقؿكاراتزلتكبكاككلاقذوبٌطجخملا 1962 مزؾلتؿاشتاؿكاؽقخ ًنك
اكيرماكابكركأفجبرسابم .
ٌجبذاجلاكًتاذلاركشقلافجب
ن
اقجقد
ن
انازتاًعانشلارمقلارادمؿثمي , رمقلابذجتٌجبذاجلاةكقؽ
طذًؽناكرختمًعانشلارمقلاظؾخيًتاذلاركشقلاامنجبضرِاكخنرارمتزابًعانشلا
ؿارمقللًتاذلاركشقلاببزتلٌجبذاجلاِكلكـجقتزم ًضرلارادملاجراذىكيرختًؽًعانش
فازتِاثدخجلكًعانشلارمقلاٌجبذاجلادبكترادملاًؽٌطقنؿكدنعفكلكءاضؾلاًؽ
ن
اقلطنم
ؾرختكلٌنٌِبزانمٌعرزبًعانشلارمقلاؾرختيفابجيٌجبذاجلاكًتاذلاركشقلافجب
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


123
جرذكٌجبذاجلاٍلعًتاذلاركشقلابلػتلةرجبكٌعرزب رمقلاٌعرزبازخكرادملافمرمقلا
ؽّطإدنع
ن
اماهناركدبعليكبكرولاٌعرزًهكضرِارادمجراذىعؽدتًتلاًعانشلا
كخنًعانشلارمقلاعؽدنيكٌكرعملاٌجبذاجلابزكتـزِأفماطباىتعرزتناكاذإكفؾزلا
ـاعثدخامكهاذهكضرِا 1979 ؾيرمِاءاضؾلاٌطخمتأدبفجخ ئطبتبِلاكزٌي
كخنءاضؾلاٌنجؾزتعؽدناؽضرللًُاكولاؼّػللٌججراذلاتاقبطلاٌمكاقمٌججتناوتعرز
اوخطزٍلعتمطختكضرِا .

رمقلاداجترا :
فرتازكهؽّمعخكراشـجمشتبعكرسملاأدبي 5 فجمكيةدملركدترمقلاكخنٌنجؾزؼذقبـكقجل
تتارجماكبتدكزؼشنك ٌجعجبطلارظانملاكركذشللاركشضرللؿزر . طكبولاعقكمرجتذا
ءكدولارخبٍمزطزبنؽؿوز . ؿكخاركدبداكرٌثّثؿزرأؽةرماػمكاٌبرجتؿكاتيرجاـث
ـاعطكبهفكدبرمقلا 1968
كجلكيفمرسعسدازلاٍؽك 1969 ـهداكرٌثّثؽلطنأؽرمقلاٍلعطكبوللٌلكاخمؿكاتناك
فيكدا رسععزاتلاٍؽككلكباتجمزءاضؽٌنجؾزٍؽزنجلككؿكيامَحنكرزمراؿجنَفيردلا
رزنلاقازملاٌيرمقلاٌبرعلاٍلاؽجضلارمملاربعفيردلاكحنكرتزمراؼخزكجلكيفم ( ؿجيا )
رمقلاؿكخركديزنجلككثلاثلادُارلاٍقبامنجب .
طكامدنعكرمقلادطزلاٍلاىبرعلاتطبهـث دعبٍلعـثٌبرعلاتل 112 رمقلادطزفمـك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


124
لكزدعبيِفاكمٍؽـّزبتطبوؽٌعرزلاؼجؾذتلدباكٍذكراشؾرخمحنكرتزمراؿعسا
6 كٌثلاثلاٌعازلاٍؽحنكرتزمراؿجنـاقفاؽـثٌجلعطكبولاررقملاعقكملافعـك 56 فمٌقجقد
كجلكيفمفكرسعلاكلداخلاحابش 1969 بابدتؽفم سارتخأبـلزلاٍلعؿكزنلاكىبرعلا
امهدّبـلعاجنثكةركذشكرمقلابارتفماضعباعمجٌلجمزٌعبتـثرمقلادطزءامدقتأطكك
ضرِادطزٍلاضرِابكككفمفجمداقلافجلجرلاـادقاتُطكانهاوجلعبتكٌخكلاكرتك
كجلكيٍؽةرمؿكِرمقلادطزٍلا 1969 اجتادقكدّجملادعب اتبثـثٌيرسبلاعجمجؿجافمـّزب
اوتاكرخمراداكٌبرعلاٍلااعجرـثٌجذانملاٌؽكرظكرمقلادطزتازازتهاساجقلةزوجا
طكبولاٍؽٌلخرلاتذذاكَةداجقلاٌبكرمبلرذاةرمتمختلاٍتخؽؽربتدعشؽٌجذكراشلا .

ءاضؾلاًؽراطذلا :
رشتقيِلكجلاؼّػلاٌؾجظك ٌمزّلاٌقاطلاؽّطاكانزؾنتلـزّلافججزكِاباندادمإٍلع
ٌعسلافمانتيامخباضيالكجلاؼّػلاـكقيؿبانمازجاؿذادٌؾلتذملاضيِاتاجلمعكانتكرخل
لكجلاؼّػلابفكزكلاٌقبطؽيرطفعسمسلااوؽذقتٍتلاٌججزؾنبلاؽكؽ , ؼّػلافاامك
ؾلاٌعسِافمانجمخيلكجلا ٍجراذلاءاضؾلاٍؽتتستتٍتلاٌجنك , عطقكراجغءاضؾلابفاامك
بوسلاكءامزلاٍؽؽرتختلكجلاؼّػللاولكذددنعؾزاجنلاباوعجمجؼرعتفداعمكركذش ؿك
ٌِجنككٌعساٍلاٌججزؾنبلاؼكؽٌعسافمءاضؾلاٍؽرؽازملااولضرعتيدقراطذلاؾلت
ؾزاجنلاٍلااوتركطذلدمؾردن ٌقُاؽتاعرزبؾرختتٍتلا ( 60 - 90 ـك / ٌجناث ) ٍلعةرداق
ءاضؽٌنجؾزلأببطعلاؿزنا . عردؿثمؿمعتٌشاذٌلدبءادترافمءاضؾلادُارلدبِؾلذل
ٍتخرؾشلاتختةرارخلاتاجردفمءاضؾلادُارًمختٌمكخمٌجُاكهةرتزؿكسٍلعٍهك
300 رؾتلافعقزجختاوناامكتجونروؽٌجرد ٍلإضؾذنملاطػضلامدؤيثجخءاضؾلاًؽؼي
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


125
ثدختكةزبلاؽستدقًتلاٌيروجملاؾزاجنلادشتكاؼرختفاعجطتزتفابجيكـدلافاجلغ
ـاجقلاءاضؾلادُارعجطتزجل ى ً
ن
اضياٌنرمكاوتناتمبناجبٌمعانفككتفابجيامك
ن
اتجمم ن ًنارثآ
كاجرذلافمءاضؾلاٌنجؾزلحّشَاتاجلمعب ةزوجابجكرتكاٌجعانشلارامقلاؿاطعاحّشا
دشرلا .. رلا

ءاضؾلاٌزاردلٍلكأةكطذكؾلؾلاـلع :
اذهفمـتتفككلاٌزاردكىقلذؿامجكؽلاذلاٌمظعبىجؽسخنركظنملااباتكفككلافإ
ٍلعءامزأاكقلطأٌيرسبلافجعلاـادذتزابـوملعدعاكقفجكلؾلاسزأدقكؽلطنملا ٌجُرملاـكجنلا
فكلكرمقلاؼكزذكسمسلاؼكزكاكمزركبكاككٌزمذاكؾستكاؽاوعنشتًتلاؿاكسلاك
قزوجأًهبقارملاكأبككزجلتلاعارتذاٍتخترظتناٌيكامزلاـازجللٌجقجقخلاٌعجبطلا
ـاعمدنلكولازناهظخِدقكةدجعبلاءاجسلاٌيؤرلـدذتزتىيرشب 1608 تـازجلافأٌؽدش كدب
ـاعامإلرذلاـامأةدخاكتازدعلافمفججكزربعرظنلاببرقا 1609 تازدععناشٍنب
ـاعًؽكابككزلتًكرمناد 1610 ربكيؿضؽاابككزلتكلجلاغرجوسلاًلاطيَاـلاعلاعنش
ءاجسلا 33 ؿكقتًتلاسكجنربككٌيرظنديأكٌيكامزلاٌبقلادشركاؾعض ( زكرمسمسلا
ؾلؾلاانماظن اولكخركدتبكاككلافآكم ) ـاعًؽكاججيردتبككزلتلاًلعتانجزختلاتلاكتك
1937 صرقؿكسٍلعامذضاجكلزِّبقتزمربيرتكرجًكيرمأتاجنكرتكلإسدنومدجس
ًؽـازجلافإفججكلؾلادكأتكضرلاٍلإءاضؾلافمٌجكلزِتاراسإؿكشكىتطزاكبتبثا
دزًلإـكجنلافمءاضؾلا رجثكلاٍلعؼرعتلافكمياوتزاردبكٌيكدارتاجكمثعبترابػلاب
ؾلذلكءاضؾلافع ٌجُرملارجغٌجنككلاتاجكملااوطاقتلٌِمذضٌيكدارؽابطأـجمشتباكرداب
ٌضؾذنملاتازاػلافمثعبنملاًُرملاءكضلاٍلإرظنللايرشبابككزلتفججكلؾلاـدذتزاـث
شلادطزفمبرقلابٌجردلا ًؽتازاػلاٌكرخٌزاردبٌيكيدارلاتابككزلتلاـكقتدقكسم
ضرعلفككللادجؽجقدكادجرػشمجذكمنٍهكٌيكامزلاٌبقلاؾانهفآامكًزمسلاؿجلكَا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


126
امكـكجنلاؿاكساضرعتفآفكميامكضرِافملرتامكتاكامزلاكبكاككلاكـكجنلاركش
ؽلاًؽدبشتزامكفجنزلاؼِاذنمتناك ؿكسٍلعسيازٌبقٌجكلؾلابابقلاٍلكاكٌمداقلافكر
تّخرؿجثمتاونكميٍتلااوثدخاكٌيردنكزَاٌبتكماوتلكاسٍلعتممشًتلاكسمسلاصرق
ـكجنلاٍلإءاضؾلا .ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


127
ظغصضغضا ءاغزغغضا
فمةديدعتِاجمٍلعءايزجؾلائدابمؽبطيمذلاـلعلا ؾلؾلاـلع . ؼلاءايزجؾلاك ديدختؿكاختٌجكل
ـكجنلاكًزمسلاـاظنللٌيداملاٌعجبطلا اهركطتكاولكشأكىلكفككلاكتارجملاك .
ءايزجؾلاءاملعمرجيك ( ٌعجبطلا ) تابككزلتلاٌطازكبتازاردلافما ن رجثكٌجكلؾلا . ـونكمتك
ٌجزجطنػمكروكتاجكمؽلطتًتلاٌجُاضؾلاـارجلادشرفمٌيرشبلاتابككزلتلا اكسأًؽ ؿ
ءارمختختٌعسأكًُرمءكض . تاجكملاٌزاردلٌيكيدارلاتابككزلتلاـدذتزتك ًتلاٌيكيدارلا
تارجملاكـكجنلاكبكاككلااوزكعتكأاوثبت . ـارجلاؼلتذمثبتك ٌعسلاكاماجٌعسأٌجنككلا
ٌججزؾنبلاؽكؽٌعسلاكٌجنجزلا . اوشتميتاجكملاقذهؿثمك ضرلاؼّغػرجبكدخٍلإػ
ٍلعتابككزلتٌطازكباونعؼسكلافكميِـثفمكَمكجلا ضرلادطز . اوتزاردبـكقيك
اولمختٌشاذتاربتذمؽيرطفعٌجكلؾلاءايزجؾلاءاملع ريراكشلاكاجلعلاكجلاتاقبطدجطانم
ٌجُاضؾلاتابكرملاك .
لاٌزاردؽيرطفعٌيكامزلاـارجللٌيداملاٌعجبطلافعرجثكلاٌؽرعمفكميك ؿاكط ٌججكملا
اوقلطيتًتلاٌجزجطنػمكروكلاتاجكملل . طمنؿجلختًطعيؿاثملاؿجبزٍلعك ًتلاٌججكملاؿاكطلا
ٌجردكىتؽاثكفعتامكلعم
و
ـجنمأفمـداقلاءكضلااوجتني ىترارخ . ؿجلختلااذهؿثمفكميك
ًؾجطلا فججكلؾلافججُايزجؾلا ديدختفما ن ضيأ ًتلاٌجُاجمجكلارشانعلا ـونكميامكَـجنلااونمفككتي
قذهٌجمكديدختفم رشانعلا .
ؿاكطلاًؽؿكختلاساجقبةرجملاكأـجنلاٌكرخٌجكلؾلاءايزجؾلاءاملعردقيك ءكضللٌججكملا
ىنمـداقلا . كخنمكامزلاـرجللؽرزلاءكضلاًؽؿكختلاٍلعؽلطيك كأػؼجطللرمخلاعاطقلا
َؿكطلاتاجكملاٍلإ دتلا رمخلاؿك . رجستك قابسأكةدجعبلاتارجمللٌمذضلاءارمخلاتِكختلا
ٌعرزبؾرختتاونأٍلإـكجنلا ضرلافعةدعتبم . ٌجكلؾلاءايزجؾلاءاملعفما ن رجثكاذهداقدقك
فككلافأبداقتعّل ددمتي . ًتلاـجظعلاراجؾنِاٌيرظنٌظخّملاقذهرؽكتًتلاتايرظنلافمك
فأٍلعصنت ؿا كأةرسعكخنذنمراجؾنابأدبفكك 20 تضمٌنزفكجلب .
ػا ن ضيأػٌجكلؾلاءايزجؾلاـلعًؽثخبلاؿمسيك ٌجنككلاتاعاعسَاٌزارد َ تاذتامجزجًهك
ٌقُاؽتارعتزملاكتاضبانلاكسمسلافعٌمجاناونأدقتعيٌجلاعٌقاط عاكنأفماهرجغكحهكتلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


128
ـكجنلا . ككلاٌعسلاتازارددعازتك ءايزجؾلاءاملعٌجن ٌيككنلاتاجلمعللؿضؽأـوؽٍلعٌجنككلا
ـكجنلاقذهؿثمؿذادثدختًتلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


129
مضر كَضَ غضا
ٍنعيؾلؾلاـلع بكاككلاكـكجنلاٌزاردب
فككلااونمفككتيًتلالرذلاـازجلاك .
فكجكلؾلادشريك ـارجلاتاكرخكعقاكم
ٌيكامزلا . دشرًؽفججكلؾلاـامتهارشخنيِك
ـازجلاقذه ـلتيؿبَبزخؽ ٌباجَاـوبلغأس
ؿثمٌلُزأفع : حتنتؼجكك؟ـكجنلافككتتـم
؟اهءكض . ـومظعمٌدعببزلااذولك فججُايزجؽ
فججكلؽ ٌجُايزجؾلاتاجلمعلافكزرديمأ؛
فككلاًؽثدختًتلاٌجُاجمجكلاك .
فكمزيفيذلاَفججكلؾلاضعبصشذتيك
فججكلؾلافيدشارلا ـارجلاٌبقارمًؽَ ٌيكامزلا
اٌطازكب تابككزلتل . رذلاضعبلاك فكجكلؽ
فكيرظن ئدابمفكمدذتزيَ تاجضايرلاكءايزجؾلا
فككلاٌعجبططابنتزِ .
ن
ّثمـكجنلاكجكلؾؽ
َـكجنلافكزردي سمسلافكزرديسمسلاكجكلؽك
بكاككلاكجكلؽكػضرلاٍلإـجنبرقأػ
ؼكرظلافكزردي ءاملعكَبكاككلاٍلعةدُازلا
بجكرتفكزرديفككلا
ن
ِامجإىذيراتكفككلا .
ؿاجمػلرذلاـكلعلاـظعمؼّذػؾلؾلاـلعك
اكؾجضيفأةاكولاىجؽعجطتزي ٌمومتاؽاضإ .
ٌزاردًؽا ن موما ن ركدفكدؤيؾلؾلاةاكوؽ ـكجنلا
ةرجػتملا مأ؛ عماوناعملرجػتيًتلاـكجنلا
فمزلا . تاؽازملافعتامكلعمبـكجنلاقذهٌزارداندمتك فككلاًؽ . ةرجػتملاـكجنلادادعأفكلك
رارمتزابىتبقارمفكجكلؾلاعجطتزيامؽكؾت . امنجبَـكجنلاقذهدشربةاكولاتاعامجءاضعأـكقيك
ؿمعلابلرذأتاعامجءاضعأـكقي ةأجؽعملتـكجنؼاستكِان عم . ـجنلااذهؿثمٍعديك رعتزملا

ا ةرجملا ةأرملا يف ىربكل تل
َ
س
ْ
ل
َ
س
ُ
ملا

دحأ ومامأو سوناروأ هرامقأ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


130
كأ رعتزملا حهكتلاؽُاؽ . ةاكولافكجكلؾلاـكقيامك َاهريكشتكتارجملاكبكاككلاكرمقلادشرب
لرذأٌجكلؽرهاكظكؼكزذلاكؼكزكلاؾلذكك .
ـكلعلاـدقأدخأؾلؾلاـلعك . ٌكرخؿكختاظخّمبٌميدقلاٌنمزلاًؽأدبدقؽ ًؽٌيكامزلاـارجلا
ٌمظتنمتاركد . ضارغأًؽتاركدلاقذهٌزاردتداؽأريراتلاؿّذك َفمزلاطبضؿثمٌجقجبطت
راخبلاًؽٌخّملاٌقدكَؿكشؾلاتايادبديدختك .
ـاعًلاكخًؽك 200 ؽ . ضرػبؾلذكٌيكامزلاـارجلاعقاكملطُارذفكجلبابلاـزرـ ؤبنتلا
ضرلاٍلعثادخلاب . تاءكبنتلاقذهؿثمطابنتزاٍمزيك ـججنتلاب َ فأبداقتعِاٍلعزكتريك
حلاتايرجمًؽرثؤتبكاككلاكـكجنلاعقاكم ضرلاٍلعثاد . فجيرشملاءامدقسرامدقك
ضعبا ن ضيأىجؽدقتعاكـججنتلابرعلاكفامكرلاكؽيرغَاك فكملزملافكجكلؾلاىضؽركَفججكلؾلا
مدّجملافماثلافرقلاذنم . فماثلافرقلاًؽك ٍلعفيرذلاءاملعلاـظعمدبشأمدّجملارسع
ـججنتلاضؽربٌعانق . ءاملعلاقربتعيك انجلاخ ان ؾُازا ن ملع . ًؽكأضرلاٍلعثادخلافكرزؾيـوؽ
فجناكقبءاضؾلا ـججنتلاًؽتاداقتعامأبدمزتًِتلاءاجمجكلاكءايزجؾلا . ًؾتكيِؾلذفمرثكأك
ءاطبإٍلعؿمعتٌؽارذقرابتعابىنكمكاقيؿبَطقؽـججنتلاضؽربءاملعلافمرجثكلا ـلعلاـدقت .
ؾميامٌلاقملاقذهؼشت ءامزلاًؽىتيؤرف امكَفككلااوجلعؿمتسيًتلاـازجلاعاكنأشقانتك
ؿُازكلافعتامكلعمًطعت تِاجمكؾلؾلاـلعريراتفعكَفكجكلؾلااومدذتزيًتلاتاجنقتلاك
ؿمع فججكلؾلا .

ٌجكلؽتاخلطشم

ٌخازَا
ءارمخلا
: اـازجلاؼجطًؽؿكطلاتاجكملاٍلإرججػتٍلعؿدت ٌيكامزل .
ؿكطلاتاجكملاك ءارمخًُرملاًؾجطلاؽاطنلاًؽ . دكجكؿديك
ـزجللداعتباٌكرخٍلعءارمخلاٌخازَا ضرلافع .
راجؾنِا
ـجظعلا
: فككللٌيادبفاكىنأبفججكلؾلاضعبدقتعيمذلاراجؾنِا .
رازلبلا : ٌيكيدارلاتاجكملافمٌمظتنمتاذزىنعردشتًنكرتكجنـجن .
دكزلابقثلا : ٍتخدمزتٌِجردبةرجبكبذجةكقىلفلًُرمرجغـزج
ىنمذاؾنلابءكضلل .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


131
ءاكتزِاطذ
مكامزلا
: ًضرلاءاكتزِاطذلكتزمًؽَءامزلاًؽًمهكطذ .
جكربلاةرُاد : ٌبزنلابءامزلاربعسمسللمرهاظلامكنزلارازملاٍلإرجست
ـكجنلل .
ـيدزلا : فمٌباخز ـكجنلافجبامجؽرابػلاكزاػلا .
ٌنزلا
ٌجُكضلا
: ًلاكخًهكَـاعةدمًؽءكضلااوعطقيًتلاٌؽازملا 9,46
ـكفكجليرت . ـدذتزيك جراذتاؽازملاساجقلةدخكلاقذهفكجكلؾلا
ٌجزمسلاٌعكمجملا .
ءايزجؾلا
ٌجكلؾلا
: ًؾلاتاجلمعلاكٌَيكامزلاـارجللًُاجمجكلابجكرتلاٌزارد ٌجُايز
ثدختًتلا ءاضؾلاًؽ .
ردقلا : كَمكامزـزجفاعملساجقم مرهاظلاردقلا فاعملفعربعي
روظيامكـزجلا ضرلاٍلعفم . فعرجبعتكوؽًقجقخلاردقلاامأ
ٌؽازمٍلععضكاذإـجنلافاعمل 32,6 ضرلافمٌجُكضٌنز .
ءامزلاابطق : ضرلاًبطققاجتاًؽءامزلاًؽفاتطقن ًبكنجلاكًلامسلا .
رازاككلا
( ـجنلاىبس )
: ان دجةرجبكءارمخٌخازإىلفكلـجنلاىبسيمكامزـزج .
دعبأتارازاككلاك فككلاًؽفلاٍتختؾستكاًتلاـازجلا .
ٌقاطلافمٌلُاهتاجمكتارازاككلاؽلطتك .
تاجنككلا : ىذيراتكفككلابجكرتٌزارد .
علطملا
ـجقتزملا
: فعربعي اوجؽربعتًتلاٌطقنلاؽرسءامزلاًؽعقكمدعبلدم
ءاكتزِاطذسمسلا ًلاكخمكامزلا 21 سرام . علطملاساقيك
ؿباقتٌعازؿككَتاعازلابـجقتزملا 15 ٌجرد .
ؿجملا : كأ
ن
ِامسءاكتزِاطذفعءامزلاًؽعقكمدعيبلدمفعربعي
ساقيكَانبكنج تاجردلاب .
ـجنلا
ًنكرتكجنلا
: ا
ن
ٌدجٌطػضنمتانكرتكجنفمفككمكا
ن
ٌدجؼجثكرجػشـجن .
ٌجكلؾلاةدخكلا
( ك . ؼ )
: ًلاكخػسمسلاكضرلافجبٌطزكتملاٌؽازملا 150 ـكفكجلم
ةدخكلاقذهؿمعتزتك ٌجزمسلاٌعكمجملاًؽتاؽازملاساجقل .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


132
ءامزلاٌبقارم
راونلاءامز . َراونلاءانثأـامتهّلرجثمـرجسمسلا قك ةددعتمتاطاسنكٌعكنتمؼشاكعؾان
رذلـكيفمسمسلادطزٍلعاوتيؤرفكمي . فكل اوتدهاسمبدمزتٌِجردبان دجٌعطازسمسلا
ٌشاذةزوجأفكدبفامأب . سمسلاءكضؿعجيك ـكجنلاةدهاسمبدمزتٌِجردبٌعمِءامزلا
راونلاءانثألرذلابكاككلاك . ـغرلابك قاسيرمقلافإؽؾلذفم ا ن راونانناجخأد . ءكضركرمدنعك
مكجلاؼّػلاؿّذسمسلا َؼّػلااذهاونمفككتيًتلازاػلاتاُيزجبـدطشيًضرلا
قاجتاؿكًؽتتستيك . اذإك ٌجردبتتستيؽرزلاءكضلافلؾلذؽءاقرزانلكدبتءامزلاتناك
فكلمأفملكقأ رذآ . ؿجللاءامز . عملأرمقلادعي ـزلاـارجلا ؿجللاءامزًؽٌيؤراولوزأكٌيكا .
ٌجكلؾلاتاظخّملافإؽؾلذلٌججتنك ردبلاكَردبلاؼشنكَؿّولاؿثمرمقلاىجكأفجبتٌؽكلأملا .
ثدختك رمقلاىجكأ سمسلاٌعسأب ن ءاضمضرلادطزٍلعفمدهاسيمذلاءزجلاٌخازمرجػتب .
رمقلارميك روسؿكراكطلافمٌلماكةركدب .
ضعبًؽك ـكجنلافم
ن
ّجلقِإاوعملرتٌِجردبرمقلاءكضعطزيًلاجللا ًؽفكلَبكاككلاك
ـكجنلافمرجثكٌيؤرفكميرمقلاءكضفمٌجلاذلاٌملظملاًلاجللا بكاككلاك . بكاككلادهاستك
ءامزلاـلظتفأدعبِإـكجنلاروظتِامنجبَ
ن
ِكأ ا ن مامت . ٌوباستمـكجنلاكبكاككلاكدبتك دخٍلإ
بكاككلافأِإَؿجللاءامزًؽرجبك ـكجنللٌبزنلاباونكامأفمرجػت . تابثبءًضتبكاككلافأامك
ـكجنلاللتتامنجب . ؿمعتًضرلامكجلاؼّػلافمٌكرختملاتاقبطلافلؤللتلااذهثدخيك
رازكناٍلع ـجنلاءكض . ٌُللتمكفاعمللاةرجػتمـكجنلاركشكدبتؾلذبك ءًسلاضعب .
دراطعكؿخزكمرتسملاكريرملاكةرهزلاًهبككزلتفكدبطقؽبكاككٌزمذٌيؤرفكميك .
مرتسملااوجليبكاككلاعملأًهةداعةرهزلاك . رمخملاىنكلبريرملازجمتيك . ـغرلابك فاكمإفم
بككزلتٍلإجاتختٌلجمجلاىتاقلخٌيؤرفأِإَةدرجملافجعلابؿخزٌيؤر مداع . اغك فككيامانبل
ىتيؤربدمزتٌِجردبسمسلافمانبيرقدراطع . دهاسيىنكلك دعببرػلاٌجخانا ن ضؾذنمانناجخأ
ؽرسلاٌجخانا ن ضؾذنمكأةزججكةرتؾبسمسلابكرغ ةزججكةرتؾباوقكرسؿبق .
ًلاكخؾانهك 6,000 فكداوتيؤرلًؾكيفاعملبعستـجن بككزلت . ًهٌجنامجلالرعسلاك
ـكجنلاعملأ . لرعسلالرذلاٌعمّلاـكجنلافمك رزنلاكَدمارلاؾامزلاكٌَجماسلا
عقاكلا . ًؽـكجنلافكجكلؾلاـزقدقك ثجخفمًضاملا ٍمزتـازقأٍلإفاعمللا ا ن رادقأ اكطعأؽَ
ىنمؿقلاكؿكلاردقلاـجنعملل اذكهكًَناثلاردقلاانناعمل . اوتيؤرفكمتًتلاـكجنلاتؾذأامأ
فجعلابٌبكعشب سدازلاردقلافمتؾنشؽةدرجملا . ـاظنلااذهًلاخلاتقكلاًؽفكجكلؾلاؿمعتزيك
دعب قريكطت .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


133
ضبؿكك روظيفجنزع بنذم ةدرجملافجعلابىتيؤرفكميعمِ . فمةركبنذملاك عبتترابػلاكحلثلا
سمسلاؿكخا ن مظتنما ن رازم . فمىبارتقاءانثأَبنذملاعمليدقك فمىتيؤرلٌجؽاكٌجردبَسمسلا
ضرلادطزٍلع . ؿيكطؿيذاولركطتيتابنذملافمؿجلقك ديزيكأءامزلاسدزًطػجلدتميدق .
ِإتابنذملاـظعملرتِؾلذفمـغرلابك فجعلابلرتٌِعمّلاتابنذملاٍتخكَراظنملاب
كأـايأةدعلِإةدرجملا عجبازأ .
تابنذملافمؿجللاءامزًؽا ن عكجسرثكأٌجهكتملابوسلاك . رذشلافمٌلتكباوسلاك فدعملاكأ
شكدبجؽًَضرلامكجلاؼّػللىقارتذاءانثأؽرتخي ءكضلافما
ن
طير . ؼرعتك ا ن ضيأبوسلا
ٌطقازلاـكجنلاب كأ ٌقلطنملاٌبقاثلابوسلا . صذسفاكمإبك لريفأٌجؽاشٌلجلًؽءامزلابقاري
ةدخاكٌعازؿّذبوسةدع . بوسلافمتاذزدهاستك ـاعلافمةددخمتاقكأًؽـاظتناب .
ضرلاركرمفعٌجتانتاذزلاؾلتفككتفأؿمتخيك رازمًؽ بنذمـاطخ .
ٌؾلتذمضرعطكطذًؽءامزلارظنم
. ٍلإفكرظنيفيذلافإ ٌؾلتذما ن ضيأاونكريٌؾلتذمضرعطكطذدنعفمءامزلا . دنعصذسؽ
لريفلًلامسلابطقلا ًبكنجلاةركلاؼشنءامزـكجنان دبأ . بطقلادنعا ن شذسفإؽؿثملابك
لريفلًبكنجلا ًلامسلاةركلاؼشنءامزـكجنان دبأ . دهاسملالريفأفكميءاكتزِاطذدنعك
ـكجنؿك ـاعلاؿّذءامزلا .
ٍمزيؿجللاءامزربعءكضلافمطيرسٌيؤرضرلادطزٍلعفاكممأًؽسانللفكميك برد
ٌنابللا .
ًتلاةرجملاف
ً
ٌ ككتًتلاٌبرتلاكتازاػلاكـكجنلاعمجتكهك انزمساوجؽفككت . ٌبيرقةرجمؾانهك
ٌبكككًؽ ؼشنءامزًؽٌتؽاذلرتٌلزلزملاةأرملا ًلامسلاةركلا . ءامزًؽفيدهاسمللفكميك
فجيرذأفجترجمٌيؤرًبكنجلاةركلاؼشن فاؽرعت فّجامًتباخزب .
ٌكرختمـكجنلاكدبتاذامل . ءامزلاًؽـكجنلاعضكمرجػتي ـاكعأةدعربع
ن
ّجلق . فمـغرلاٍلعك
عٌكرختمكدبتـكجنلافإؽؾلذ ءامزلاٌخؾشٍل ٌلجلؿك . ٌعجارٌيرهاظلاٌكرخلاقذهك فاركدل
ضرلا اهركخمؿكخ . ٍلعفخنؽ ؽرسلاكخنبرػلافمٌكرخلاكمُادضرلا . سخنِاننلفكل
ـكجنلافإؽٌكرخلاؾلتب برػلاٍلإؽرسلافمانزكؤرؽكؽةرُادانلروظت . كهطقؽؿامسلاـجنك
روظيِمذلا ؿا ن رظنىناركد ًلامسلابطقلاؽكؽانبيرقتا ن مُادقدكجك . ؿامسلاـجنبفجعتزادقك
ٌميدقلاركشعلاذنمةراخبللان دسرم .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


134
ؿكخضرللمكنزلافاركدلاببزبلرذأٍلإٌلجلفما ن ضيأءامزلارظنمرجػتيك سمسلا .
قدكجكلىتيؤرفكميِـكجنلاضعبفأمأ؛ءامزلافما ن ءزجا ن مُادبجختسمسلاؽ ؿاًؽ ءانثأءامز
راونلا . ءامزلافمدهاسملاءزجلارجػتيسمسلاؿكخضرلافاركدبفكل ؿجللاءانثأحيردتلاب .
ؿكسمسلاؿكخاوتركدضرلاؿمكتك 365 ـكجنلافإؽؾلذلكا ن مكي ؿكبرػتكؽرست 1 / 365
ؿكفما ن ءزج 24 ًلاكخمأٌَعاز 4 ٌلجلؿكا ن ركبمؽُاقد . رمتزيك رغًؽـكجنلارجكبت ؿّذاوبك
ؽؾسلاءكضًؽًؾتذتٍتخـاعلا . رمتزيىزؾنتقكلاًؽك دبشتكؽكرسلاًؽلرذأـكجنرجكبت
ؿجللاءامزفما ن ءزجؾلذب .
تابكككلا .
ءامزلافمفجعمزجخًؽـكجنلافمتاعكمجم . أدبامدنعؽ
دّبًؽؾلذككٌَميدقلارشمًؽفكجكلؾلا دّبكَؽيرغَا
ٌزاردًؽلرذأدّبكبرعلا ٍلإاومجزقتًؽاكذذأءامزلا
ةزجممـكجنتاعكمجمٍلعمكتختؽطانم . ؾلتٍلعاكقلطأك
ـولاطبأصشقفماووباستًتلاؿاكسلاءامزأتابكككلا
ـوتولآكـوتّطبك . ـظعمك ًهانجلاخاوؽرعنًتلاتابكككلا
اءامدقكبرعلااهامزتاعكمجم ؽيرغَ .
رػشلابدلاكربكلابدلاؿثمـكجنلاتاعكمجمضعبك
ٌلماكتابكككتزجل . ؿثمٍمزتك تاعكمجملاقذه ا ن ركش
ٌجمكجن . ربكلابدلاٌبكككفمءزجربكلابدلاك . فأامك
رػشلابدلاٌبكككفمءزجرػشلابدلا .
ةدجطك
ه
ٌقّعامٌبكككـكجنلفككتفأمركرضلافمسجلك
ىضعبب ا . ـكجنضعبفككتدقؽ امنجبضرلافمٌبيرقٌبكككلا
اونعا
ن
ٌجبزنةدجعبلرذأفككت . َؾلذفمـغرلاٍلعك فكجكلؾلاـزقيطُارذلاؿمعضارغلك
ٍلإءامزلا 88 ٍلإـجنؿكًمتنيثجخبٌبككك طقؽةدخاكٌبككك .

فككلاٍلإٌجكلؽةرظن
فككلازكرمًهضرلافأءامدقلافكجكلؾلافظ اولكخركديءًسؿكفأك . ضرلافكل ةدخاك
سمسلاؿكخركدتبكاككٌعزتفم . فجيّبفجبفمـجخلاطزكتمـجناوزؾنسمسلاك ًؽـكجنلا

ٌبكككًؽفاشخلاسأرـيدز
رابجلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


135
ٌنابللابردةامزملاةرجملا . ِددعفمدخاكقركدبٌنابللابردفأامك ًؽتارجملافمٍشخي
فككلا .
ٌجزمسلاٌعكمجملا
. كهدخاكـجنفمفككتت ؿككَانزمس ىلكخركدتًتلاـازجلا . ـازجلاقذهؿمستك 1 بكاككلاػ
َاهرامقأكٌعزتلا 2 ا
ن
ؽِآػ َتابكيككلاٍمزتةرجػشلاـازجلافم 3 َؾزاجنلاػ 4 تابنذملاؼِآػ
ركذشلافمان عطقك َتابنذمدبشتفأفكميحلثلاك 5 زاػلاكرابػلافمتامجزجػ . فكجكلؾلادقتعيك
فأ ـا ن رجثك اولكخركدتٌوباسمـازجأاولتناكامبرلرذلاـكجنلاف . ٌعبرلابكاككلاك ٌبيرقلا
ا
ن
ٌجبزنةرجػشكٌيرذشػريرملاكضرلاكةرهزلاكدراطعػسمسلاٍلإ .
فكتبنكسكناركأكؿخزكمرتسملاػسمسلافعدعبلاثجخفمٌجلاتلاٌعبرلابكاككلاك ٌيزاغػ
انجبزنةرجبكك . ـلافمؿكك تاقلخبطاخمفكتبنكسكناركأكؿخزكمرتس . فكل طقؽؿخزتاقلخ
رجػشبككزلتبضرلافماوتيؤرفكميًتلاًه . ػكتكلبػبكاككلادعبأك امبركانجبزنرجػش
فكتبنرامقأدخأًضاملاًؽفاك . دراطعءانثتزاببكاككلاؿكلك عباكتكأعباتَةرهزلاك . ضعبك
كناركأكؿخزكمرتسملاعباكت دراطعبكككعراضتفكتبنكس ربكلاًؽ . ؿابجعباكتلاقذولك
ةرجثملرذأسيراضتكديداذأكفجكاربكرؾخك .
ٌجزمسلاٌعكمجملاؿذادتاؽازملافكجكلؾلاسجقي ٌجكلؾلاةدخكلاب ( ك . ؼ ). ًهٌجكلؾلاةدخكلاك
ًلاكخؼلبتكَضرلاكسمسلافجبٌؽازملا 150 ـكفكجلم . ٌؽازملاك مرتسملافجب سمسلاك 5
ك . ؼلبتؽسمسلافعكتكلبلٌطزكتملاٌؽازملاامأَؼ 39 ك . ؼ .
ـكجنلا .
ءاضؾلاًؽزاػلافمٌجهكتمتارك . سمسلاءانثتزابك ٌِجردبضرلافعا
ن
ٌدجةدجعبـكجنلافإؽ
كأؿاجملاباوتاؽازمساجقبدمزت تارتمكلجكلا . ـكجنلافجبتاؽازملافكجكلؾلاسجقيببزلااذولك
ب ٌنزلا ٌجُكضلا . ًلاكخمأَـاعةدمًؽءكضلااوعطقيًتلاٌؽازملاًهٌجُكضلاٌنزلاك 9,46
ـكفكجليرت . كهسمسلاٍلإـجنبرقأك بيرقلاسركطنق ٌؽازمٍلع 4,3 ٌنز فمٌجُكض
سمسلا .
اولتككَاوماجخأكَاوناكلأكَاوترارختاجردًؽـكجنلافيابتتك . ٌجمكًهٌلتكلاك اًؽةداملا ـجنل .
ىتلتكٍلعىنكلكطزكتمـجنةرارخٌجرددمتعتك . ٌنكذزـكجنلارثكأك اهرثكأكدبيكٌلتكربكأاول
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


136
ٌقرز . فمةرارخؿقأكرمخأكوؽٌلتكـكجنلاؿقأامأ لرذلاـكجنلا . دادزيفاجخلاـظعمًؽك
ىتلتكةدايزبـجنلاحهكت .
لرذلاٌطزكتملاـكجنلاكانزمسٍلعؽلطيك ؿاـكجن ًزازلاعباتت كأ ـازقلاـكجنلا . ضعبك
تاذًزجُرلاعباتتلاـكجنفما ن جهكترثكأـكجنلا اوزؾنٌلتكلا . ؾلذلكَرجثكبربكأـكجنلاقذهك
ـزااوجلعؽلطي ٌقّمعلا كأ ٌقّمعلاؽكؽ . ًزجُرلاعباتتلاـكجنفعتؾذلاكرػشلاـكجنلاامأ
تاكذ ٍمزتؽاوزؾنٌلتكلا ًبلاـازقلا ءاض . ٌقّمعلاكًزجُرلاعباتتلاـكجنؿثمتك ٌقّمعلاؽكؽك
ـكجنلاةاجخًؽٌؾلتذمؿخارمءاضجبلاـازقلاك .
رارمتزابءاضؾلاًؽةديدجـكجنأسنتك . شمكنتامدنعفككتلاًؽديدجـجنأدبيك رابػلافمٌباخز
ةركؿكسٍلعدبشتؽزاػلاك . فججكردجهزاػلاـظعمك . بلزاغذذأيك فلا ا ن رجذأكٌَنكذزلاًؽـج
ًؾكتةكقبفججكردجولاتارذـطترتٌجؽاكةرارخٌجرددنعك ـكجلجولاٌنككماوجامدنِ . فعحتنتك
ٍمزتًتلاٌجلمعلاؾلت مككنلاجامدنِا ًزجُرعباتتـجنؾلذبدلكيكٌَلُاهٌقاط . دعبـجنلاٍقبيك
رمتزتكا
ن
ٌ رقتزمؾلذ ؼؾلذدعبٌيككػنلاتاػجامدنِا فجنزلافجيّبكأفجػيّمٍلإىبلقم .
عمليكٌَججراذلاىتاقبطرؾتنتىبلقًؽدكجكملافججكردجولاـجنلاؾلوتزيفأدعبك ذُنجخـجنلا
ا
ن
قّمعدبشيك . اوجلعتكميفأؿمتخيًتلاٌجؾجكلاؽّمعلاٌلتكددختك ـجنلا . ٌلتكًؽؽّمعؽ
دربيامنجبٌججراذلاىتاقبطفمصلذتيسمسلا رجشيكبلقلا ضجبأا ن مزقـجنلا . ـازقلاضعبك
ربكأـكجنؿكخركدتءاضجبلا . فمةرجبكٌجمكطكقزبك فكميضجبلاـزقلاٍلعربكلاـجنلاةدام
عمليذُنجخكٌَيككنتاجامدناثدختفأ دبشيكٌتقؤمةركشبضجبلاـزقلا ا ن رعتزما ن مجن . ـكارتبك
ٍلعةرجثكةدام راونيضجبلاـزقلا رعتزمىنعحتنيكؽرتخيكـجنلا حهكتلاؽُاؽ .
ؾلذفمرثكأسمسلاٌلتكؼاعضأٌثّثىتلتكمكازتمذلاؽّمعلاـجنلارؾتنيك ؽكؽدبشيك
ؽّمع . ٌقُاؽتارعتزملافمرذآا ن عكنؿثميرجؾنمـجنكؽّمعلاؽكؽًوتنيك حهكتلا . تقبتاذإؽ
ٌلتكؿاثمأٌثّثفعؿقتٌلتكراجؾنِادعب ًقابلادبشيسمسلا ا
ن
ٌجنكرتكجنا ن مجن . ًنكرتكجنلاـجنلاك
تانكرتكجنفمفككمؼجثككرجػشـجن ةركاجتم . ةامزملاٌجنكرتكجنلاـكجنلاضعبك تاضبنملا
ًؽتاعاعسإاونمؽلطنت ءاضؾلا . تاجكملافمٌمظتنملاتاضمكلاقذهفكجكلؾلاؼستكيك
رمتامدنعٌيكيدارلا ضرلاب . فاكاذإامأ فمربكأَحهكتلاؽُاؽرعتزملاراجؾنادعبٌجقابلاٌلتكلات
ٍمزيًُرمرجغا ن مزجفككيكىزؾنٍلعراونيًقابلافإؽسمسلاٌلتكؿاثمأٌثّث دكزأانبقث .
ءكضلابكروبٍتخدمزتٌِجردبٌلُاهبذجةكقدكزلابقثللك ىنم .
ـكجنلاقابسأكتارجملا ( تارازاككلا .)
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


137
شلاٌعكمجملا ٌجزم مذلازاػلاكرابػلاكـكجنلافمرجبكلاعمجتلافمطقؽا ن رجػشا ن كضعِإتزجل
فككي ٌنابللابردةرجمَانترجم . اونكلؼارغكنكؾلاٌناكطزأؿثمٌخطزمةرجمٌنابللابردك
زكرملادنعٌذؾتنم . ًنكزلخؿكسًؽعرذأزكرملادنعفمؼتلتك . لدخإًؽٌعقاكسمسلاك قذه
ؿعَعرذلا دعبل 25,000 ةرجملازكرمفمٌجُكضٌنز .
فككلاًؽلرذلاتارجملافمٍشخيِددعدجكيك . بردؿثمًنكزلخاونمرجثكك ٌنابللا . رثكأك
ؿكستاذتارجمان ددعاذهفم ًجلجلهإ عرذأاولتزجل . ًقابك ـظتنمرجغؿكستاذتارجملا .
ـزابؼرعتتارجمٌعكمجمفمءزجٌنابللابردك حملا ٌجلخملاٌعكم . ٌجلخملاٌعكمجملاؿمستك
ًلاكخ 25 ثّثكٌججلجلهإةرجم ؿكسلاٌمظتنمرجغعبرأكٌجنكزلخ . اهركدبٌجلخملاٌعكمجملاك
ٍمزيربكأعمجتفمءزج ءارذعلادكقنع قذهؿثمًؽدجكتػاولكفكتـلفإػتارجملاـظعمك
دجقانعلا .
قضرلافعـازجأفمقدشرفكميامدعبأك ـكجنلاقابسأم ( تارازاككلا .) فمؽلطنتك
عاعسَافمٌلُاهتاجمكتارازاككلا . ةرسعٍلإانعتارازاككلاضعبدعيبؿشيدقك ٌنزفجيّب
ٌجُكض . تاجمكلاؾلتلتارازاككلاجاتنإٌجؾجكفمفجقثاكرجغفكجكلؾلاك ٌجردبَعاعسَافمٌلُاولا
ئاولاتاؽازملاؾلتٍلعاوؽاستكابدمزت ٌل . ثاخبلاؿدتك دكزأبقثدكجكؿامتخاٍلعؾلذعم
ًؽسمسلاٌلتكؿثمتارملاؼِآىتلتكٌماذضؼلبت رازاككؿك . عاعسَافإؽٌَيرظنلاؾلتلان عبتك
كهرازاككلافمفكجكلؾلاىؾستكيمذلا دكزلابقثلاٍلعةداملاطكقزدنعةررختملاٌقاطلا .
فككلا
. ؿمسي اويكتخيًتلاٌقاطلاكةداملاؿككءاضؾلاؿك . لدمفكجكلؾلاؼرعيِك
فككلاعازتا . تاؿكًؽدتميمأ؛ٌياونِامٍلإدتميامبرؽ ٌياونفكدبقاج .
فماننكجلبفيرسعكأةرسعفجبامذنمأدبدقفككلافأبفججكلؾلاضعبدقتعيك راجؾنابفجنزلا
ؼرعي ـجظعلاراجؾنِاب . ـجظعلاراجؾنِاٌيرظنىجضتقتامبزخك ىتيادبذنمددمتلاًؽفككلارمتزي .
ا ن عاعسإان زازأفككلافاكٌيادبلاًؽك . عمك تعازتِارارمتزا ةدامٍلإعاعسَاـظعمؿكخ . ًقابك
انجلاخىؽاستكافكميعاعسَا فككلاءاخنأعجمجفمٌجتآٌتؽاذٌيكيدارتاجكمؿكسٍلع . ؽلطيك
اذهٍلعفكجكلؾلا ـزاعاعسَا ٍلكلاٌجؾلذلاعاعسإ .
ضعبفعاوضعبان عيرزاهداعتباانجلاخفككلاًؽتارجملادجقانعؿكؿشاكتك . فإامأ ؿافاك فكك
فمرجثكثخبعكضكمؾلذؽشامكنِاٍلإدكعيكأدبلاٍلإددمتيؿظجز فججكلؾلا .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


138
فججكلؾلاؿمع
ءامزلاًؽمكامزـرجفاكمديدخت ىمدذتزيمذلاؿثما ن ماظنبلطتي ٍلعٌنكمأديدختلفكجؽارػجلا
ضرلادطز . ضرعلاطذرُاكدساقتفججؽارػجلاـاظنًؽك امكَءاكتزِاطذلٌيزاكم رمت
ًبكنجلابطقلاٍلإًلامسلابطقلافمؿكطلاطكطذ . ًؽارػجلاـاظنلاؿباقيًكلؾلاـاظنلاك . فكل
دلطشمفكلمعتزيفججكلؾلا ؿجملا كضرعلاٌجردفعرجبعتلل ـجقتزملاعلطملا ٌجردفعرجبعتلل
ؿكطلاطذ . ساقيك بكنجكأؿامستاجردلابؿجملا مكامزلاءاكتزِاطذ تماؿثميمذلا طذداد
ءاضؾلاًؽًضرلاءاكتزِا . ةراممكامزلاءاكتزِاطذـجقتزملاعلطملارُاكدعطقتك ؿّذ
ءامزلاًبطق ضرلاًبطقؽكؽفجنُاكلا . ـجقتزملاعلطملاساقيك تاعازلاب فمَؽرسلاٌجخان
ًلاكخمكامزلاءاكتزِاطذلسمسلاركبعٌطقن 21 سرام . فمةدخاكٌعازرادقمؿباقيك
ا ـجقتزملاعلطمل 15 ؿكطلاطكطذفمٌجرد .
ءامزلاًؽاونكامأًؽٌتباثان زازأـكجنلاك . علطملاتاعازؿكبكجتسمسلافكل ؿكـجقتزملا
ـاع . ـزالرذلاـكجنللٌبزنلابءامزلاٌخؾشٍلعسمسلارازمٍلعؽلطيك جكربلاةرُاد .
دشرلا بككزلتلاب
. َادشرلتابككزلتفكجكلؾلاـدذتزي فمضرلاٍلإؿشيمذلاعاعس ًؽةدكجكملاـارجلا
ءاضؾلا . ٌجُابروكلكقلٌطبارتمـزخفمعاعسَااذهفككتيك ًؽٌعرزبٌكرختمٌجزجطنػمك
ءاضؾلا . ـزخلاؾلتٍمزتك ٌجزجطنػمكروكلاتاجكملا ًؽا ن رجثكؼلتذتك ٌجكملاؿكط . ؿكطك
ٌمقكٌجكمٌمقفجبٌؽازملاكهٌجكملا ؿاٌجكملا اوجلتًت . ؿكطعما
ن
ٌيدعاشتعاعسَاعاكنأـهأك
ـثاماجٌعسأكهٌجكملا تختٌعسلاكًَُرملاءكضلاـثًَجزؾنبلاؽكؽءكضلاؽٌجنجزلاٌعسلا
اوجلتكَءارمخلا كيدارلاتاجكم . تاجكملادشرلتابككزلتلافمديدعلافكجكلؾلاـدذتزيك
ٌؾلتذملا .
دشرلـدذتزتٌيرشبلاتابككزلتلا ًُرملاءكضلا . ان زازأٌيرشبلاتابككزلتلاؿمستك َفجعكن
رزاكلاكسكاعلا
. امنجبَةركشلافيككتلةآرمبفجعتزيسكاعلابككزلتلاؽ فيككتلٌزدعبرزاكلابككزلتلافجعتزي
ةركشلا . ربكأٌزكاعتابككزلتعجنشتفكميك عجطتزتًلاتلابكَةرزاكلاتابككزلتلافمرجثكب
ـازجأؼاستكا ـظعمكَانتكؾذرثكأ سكاعلاعكنلافمانجلاخعنشيتًتلاٌجزازلاتابككزلتلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


139
ـازجلاكبكاككلاكسمسللةربكمركشفيككتلٌيرشبلاتابككزلتلافكجكلؾلاـدذتزيك لرذلا
ٌبيرقلا . رظنلاؼرشبٌجُكضا
ن
طقنؿظتاونأٌجردلا
ن
ٌدجةدجعبًوؽـكجنلاامأ اهرجبكتٌجردفع .
ادشرلك ٌيرشبلاتابككزلتلاـدذتزتلرذلاةدجعبلاـازجلاكـكجنل ؼاستكِانجؽاكا ن ءكضعمجتل
ـازجلاقذه . انبككزلتقدشرٍضتقاـزجلاتؾذاملكك لكقأبككزلت .
ًتلاةركشلاؿججزتللرذأةزوجأكٌجؽارغكتكؽا ن خاكلأفكجكلؾلاـدذتزيامانبلاغك تنككت
مرشبلابككزلتلاب . ؿاةركشلاك روظمفعـُادؿجزباندمتٌقيرطلاقذوبٌنككتم ًؽٌنجعمٌقطنم
امٌظخلدنعءامزلا . رثكأؿجشاؾتروظتءامزلاركشفأؾلذٍلإؼاضيك ىتيؤرفكميامع
بككزلتلاباوتناعتزاعمٍتخَةدرجملافجعلاب . روظتًتلاةركشلاؽ ٍقبتَفجعللٌبزنلابٌتؽاذ
اوجلإرظنلاـادتزاامومٌتؽاذ . ـلجؽضيرعتبفكل حتنتٌتؽاذةركشٍلإٌليكطةرتؽًؽارغكتكؽ
ٌعمِةركش . ـدذتزيـجنلاءكضةدسساجقلك ٍمزتٌطجبنبان دكزمانبككزلتفكجكلؾلا ؼعاضملا
ًُكضلا . طُابندجكتك ةركشلافيككتًؽـلجؾلاؿخمؿختلرذأٌجنكرتكلإ . قذهلدخإٍمزتك
فرقلاةادأطُابنلا ستكًَنخسلا ًؽا ن رجثكـلجؾلاؽكؾتكَركشلافيككتلٌجنكرتكلإتاراسإـدذت
اوتجزازخ ءكضلل .
ٌيكيدارلاتابككزلتلا
تاجكملاعجمجتٍلعؿمعت ةرؤبًؽٌيكيدارلا . مزلؽدطزتاذٌيكيدارلاتابككزلتلاـظعمك
ؽبطلاٍمزي . زكريك ًُاكهٍلعٌؾجعضلاٌيكيدارلاتاراسَاؽبطلا . اًُاكولاؿكخيك تاراسَ
ٍلإٌيكيدارلا ٌجُابروكتاراسإ . ؾلذدعباولججزتـتيًتلاتاراسَاؾلتمكيدارؿبقتزممكقيك
ٍلع بكزاخٌطازكبكأؽركلا .
لرذأتابككزلت .
ًؽٌيكيدارلاتابككزلتلابٌوجبسلرذأةزوجأفكجكلؾلاـدذتزي ًجزؾنبلاؽكؽءكضلاٌزارد
رمخلاتختءكضلاتاجكمضعبك . دتيك دكجكملاءاملاراذبؿذا عمًضرلامكجلاؼّػلاًؽ
ضرلالكتزمدنعرمخلاتختءكضلادشر . ؿزريببزلااذولك تانكلابانناجخأفكجكلؾلا
مكجلاؼّػلاٍلعأٍلإءارمختختتابككزلتؿمختتارُاطك ًضرلا . فكجكلؾلاعجطتزيك
ؿادّجمدشررمخلاتختؽاطنلاًؽداشرلاٌطازكب ـكجن ـكجنلافجبرابػلاٌزاردك .
ؽيرطفعتامكلعمٍلعؿكشخلافمفكجكلؾلافكمتٌجعانشلارامقلاريكطتبك تابككزلتلا
ءاضؾلاًؽةدكجكملا . ةدعٌزاردًؽٌجُاضؾلاتابككزلتلاتلمعتزادقؽ عاعسَافمعاكنأ . ًهك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


140
ٌعسلاكٌجنجزلاٌعسلاكاماجٌعسأٌزاردلٌجمهلاٌياغًؽ ؼ ؼّػلاعنميًتلاٌججزؾنبلاؽك
ضرلاٍلإاولكشكمكجلا .
ددعًً شٍ خيتةزوجأانبلاغفكجكلؾلاـدذتزيٌجنجزلاٌعسلاكاماجٌعسأٌزاردلك تانكتكؽ
( تامجزج ) ةركشفيككتفكدعاعسَا . تِاجذفكجكلؾلاف
ً
ٌ ككيامك ٌجنجزلاٌعسلاٌطازكب
دطزٍلعرجخًمربٌوجبسٌجنقتؿامعتزاب ٌنكازةرجخب . ـوؽ جراذٌجنجزلاٌعسلافكبكشي
ٍمزتان دجٌقجضٌيكازببككزلتلا طكقزلاٌيكاز ٌؽازلا . طكقزلاتابككزلتفكجكلؾلاـدذتزي
ٌجنجزلاٌعسلاٌزاردًؽٌؽازلا لرذلاٌيكامزلاـازجلاكسمسلافمٌجتلا .
ٌمداقلاتامجزجلاؼاستكِتاجنقتا ن ضيأفكجكلؾلاركطدقك ءاضؾلافم . ـوؽ اننازذ
ن
ّثمفكمدذتزي
ىتعز 400,000 ٌيرذتختتامجزجصانتقِؼجظنتلاؿُازفمرتل ٍعدت تاكنيرتكجنلا ًؽأسنت
سمسلاؽامعأ . فجبفمكنيرتكجنلابككزلتدعيك ٌيداعلارجغٌجكلؾلاةزوجلا .
ٌجؽاجطملاـادذتزا
. ـتمذلاءكضلاؿجلختبفكجكلؾلاـكقيامانبلاغ بجكرتلافججعتلؾلذكَبككزلتلابىعجمجت
لرذلاـازجلاكـكجنللًُاجمجكلا . رثكأك دتًؽا ن مادذتزاتاجنقتلا كهًُرملاءكضلاؿجل
ٌجؽاجطملا ( ًؾجطلارجظنتلا ) ؿمسيمذلا ٌؾلتذملاىناكلأٍلإءكضلاؿجلخت . فمزجخلااذهأدبيك
ةامزملافاكللا ؼجطلا ًُرملا رؾشلاكرضذلاؿّذرمتزيكَؽرزلاكًجزؾنبلاؽكؾلافم
ًلاقتربلاك ىتياونٍتخرمخلاك . ؿا ن ضيأٌجؽاجطملاٌجنقتلاـدذتزتك ٌعسلافملرذأعاكنأؿجلخت
ةدرؾنملااوتاجكمٍلإ .
ٌجلاعةرارخٌجردٍلإفذزتامدنعا ن ءكضتارذلاؿكًطعتك . امرشنعةرذًطعتك ربكأتاجمك
ٌنجعمٌججكمؿاكطأدنعٌشاذٌجردبعاعسَافم . اذهؼجطفإؽؾلذلٌججتنك ؿمتسيرشنعلا
ؿتدنعٌَجؾجطا
ن
طكطذٍمزتٌَعمِطكطذٍلع ٌججكملاؿاكطلاؾ . ؿكلك فمٌعكمجمرشنع
رذآرشنعمأطكطذفعؼلتذتٌجؾجطلاطكطذلا . فمٌجؾجططكطذأسنتامك امدنعرذآعكن
ٌيزاغٌلاخًؽرشنعؿّذءكضلارمي . تارذلاصتمتؼكرظلاقذهتختك ٌججكملاؿاكطلا
فجذزتلابىقلطتمذلاعاعسَافماوزؾن . كطذلافاكمروظتؾلذلك ط ا
ن
طكطذكدبتتاغارؽٌعمّلا
ؼجطلافماوزؾنفكاملادنعءادكز .
تاقبطلاتازاػلٌنككملاتارذلاٌجعكنزججمتفمفكجكلؾلافكمتيـجنؼجطؿجلختفمك ٌججراذلا
ـجنلافم . تاُيزجلاٍلعؼرعتلافججكلؾللا ن ضيأٌجؾجطلاتّجلختلادجتتامك امبكككؼّغًؽ .
ؾلذٍلإٌؽاضَابك ًبزنعكجسفمىجؽامسكعيبككككأـجنؼجطفإؽ تاُيزجكتارذفم

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


141
ٌؾلتذم . لرذأتابكرمكأرشانعفعامبكرمكأرشنععكجسدازاذإؽ ةزجمملاىطكطذفإؽ
ٌشاذةركشبٌيكقروظت .
ٍمزتةزوجأفكجكلؾلاـدذتزيك ؼجطلاسجياقم ؼجطلاٌزاردل . عاكنأدخأسجقيك سجياقملاؾلت
كملاؿكط ؼجطلاًؽٌج . ٍمزيرذآعكنحتنيك ًؾجطلاساجقملا ان ؾجط ةدرجملافجعلابىتيؤرفكمي .
ٌطازكبك ؼجطلاٌمزرم حكلٍلعؼجطلاؿججزتـتي لرذأٌطجبنمأكأًؽارغكتكؽ .
ءاضؾلاًؽتاؽازملاساجق
. ساجقلٌجزجُرؽرطثّثفكجكلؾلاطبنتزا ًهءاضؾلاًؽتاؽازملا : 1 - ؿاؼّتذاساجق ركظنم
2 - َحهكتلاساجق 3 - ٌخازَاساجق ءارمخلا .
ركظنملاؼّتذاساجق . كخنٍلإتاؽازملافججعتًؽىبفاعتزي 10,000 ـكجنلافم ٌبيرقلا .
ا ن خازمـجنلاروظيضعبفعاموضعبفجتدجعبفجتطقندنعفمبيرقـجنٌيؤربؽ
ن
ّجلقىعضكمفع
دعبلاـكجنلافمٌنككملاٌجؾلذللٌبزنلاب . كهـجنلاركظنمؼّتذا ـجنلااوجلعروظيًتلاٌيكازلا
دنعفمقاندهاساماذإءامزلاٌخؾشٍلعا ن خازم ٌجكلؽةدخكٌؽازمامونجبؿشؾتفجتطقن . فجعيك
قدشربـجنلاركظنمؼّتذافكجكلؾلا فجباوجؽتكرختدقضرلافككتركوسةدعفمتارتؾل
ؿكخاهرازمًؽفجتدجعبفجتطقن شلا سم . ؼّتذابازخفمفكجكلؾلافكمتيداشرلاقذهفمك
ـادذتزاًلاتلابكَركظنملا ـجنلاٌؽازمريدقتلتاثلثملابازخ .
َركظنملاؼّتذابةرسابمٌقّعاولةدخكـكجنلاداعبأساجقًؽفكجكلؾلاـدذتزيك ؼرعت
ؾزرابلاب ( ًمجنلارزرؾلا .) تذاـجنٍلإٌؽازملاكهدخاكلاؾزرابلاك ؼِ قركظنم ٌجزكقٌجناث (
1/3,600 ٌجردلافم .) دخاكلاؾزرابلافإؽؾلذٍلعك مكازي 3,26 كأٌجُكضٌنز 30,9
رتمكلجكفكجليرت . ساجقلركظنملاؼّتذاـادذتزافكميك ًلاكخٍتختاؽازملا 300 مأ؛ؾزراب
فمؿقأ 5 % ٌنابللابردزكرمٍلإٌؽازملافم .
حهكتلاساجق .
ؿؾلاعجطتزي اوعكطزٌنراقمبٌنجعمـكجنٍلإٌؽازملاريدقتفكجك ( ًقجقخلااوجهكت ) اوجهكتعم
بككزلتلاؿّذكدبيامكَمرهاظلا . فمعكنلااذهزكتريك ٌؽازملاةدايزبىنأٌقجقخٍلعتازاجقلا
ـجنلاتكؾذدادزيَؼكرعمحهكتمذـجنٍلإ ضرلادطزٍلعفملريامك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


142
كجكلؾلاـدذتزيامةداعك ـكجنلاعاكنأضعبٍلإتاؽازملابازخلحهكتلاساجقف ةرجػتملا . رميك
فمةدكدخمةرتؽؿّذحهكتلاًؽرججػتلافمةركدبـكجنلاقذهفمؿك فمزلا . ؼستكادقك
ـجنلاحهكتٍلعؿديةرتؾلاقذهؿكطفأفكجكلؾلا . امؾلذؿاثم فمعكنٍلعتازاردلاىتخضكأ
بؼكرعمَةرجػتملاـكجنلا ـزا تارجػتملا ٌيكاؾجقلا . ٌليكطلاتاركدلاتاكذتايكاؾجقلافأتبثدقؽ
فً ما ن جهكترثكأ ةرجشقلاتاركدلاتاكذتايكاؾجقلا . ًطعيةركدلاؿكطلان دخاكا ن ريدقتفإؽؾلذل
حهكتلا ـجنلاٍلإٌؽازملابازخلًلاتلابىمادذتزافكميمذلا . تايكاؾجقلاداشرأفمدضتادقك
ًتباخزًؽ ٌجردلدجعبىنإؿبٌَنابللابردفمضؿذديِحهكتملازجخلااذهفأفّجام امونأ
فاتلشؾنمفاترجم . ٍلإتاؽازملافججعتلٌجزازلاٌلجزكلاٌيكاؾجقلاتارجػتملاك ٌبيرقلاتارجملا .
اوجؽفكميًِتلاؽطانملاًؽٍتخحهكتلاٌؽكرعمـازجأٍلإفكجكلؾلارظنيك ـكجنؼاستكا
ؼنم ةدر . ىزؾنحهكتلااولَ
ن
ّثمتارجملافمدكقنعًؽةرجمعملأؽ دكقنعًؽةرجمعملأؿثمانبيرقت
رذآ . ربتعيمرهاظلاحهكتلابحهكتلااذهٌنراقمك دكقنعٍلإٌؽازملاساجقلٌقيرطؿضؽأ
تارجملا .
ءارمخلاٌخازَاساجق
ؿمسي ـزجفمىلبقتزنمذلاءكضلاًؽٌجؾجطلاطكطذلاٌزارد ءاضؾلاًؽام . ـزجؼجطًؾؽ
ؾرختمرجغـزجٌلاخًؽىجؽروظتفأبجيمذلااوناكمفمطكطذلاحازنتؾرختم . فإؽ تناك
فإكَضرلافعان دجعبا
ن
كرختمفككيـزجلافإؽءارمخلاٌجخانلاٍلإٌخازَا ٌجخانلاٍلإتناك
ضرلافمانبرتقمفككيـزجلافإؽءاقرزلا . حازَاتدازاملكك ة ٌعرزرثكأٌكرخلاتناك .
ةرجبكءارمختاخازإاولضرلافمٌبيرقلاءانثتزابتارجملاؿكك . ـاعًؽك 1929 ـ ؼستكا
ا ن ضيأتدازتارجملاٍلإٌؽازملاتدازاملكىنأؿبهفيكدإٍعديًكيرمأًكلؽ َاهداعتباتاعرز
ربكأءارمخلااوتخازإتخبشأًلاتلابك . ًنعيك ؿبهفكناق فأ ٌعرز عمبزانتتتارجملاداعتبا
ضرلافماوتاؽازم . ريدقتفكجكلؾلاعجطتزيانهفم اوتخازإساجقبةدجعبتارجمٍلإتاؽازملا
ءارمخلا . ًتلاةدجخكلاٌقيرطلاؿبهفكناقك ـازجلادعبأٍلإتاؽازملاساجقفكجكلؾلااوبعجطتزي
فككلاًؽ . فأفكجكلؾلادقتعيك تارازاككلا ( كجنلاقابسأ ـ ) ٌخازإربكأاولفلـازجلادعبأًه
ءارمخ .
بكزاخلاـادذتزا
. ـلعًؽا ن موما ن ءزجبكزاخلاـادذتزادعي ثيدخلاؾلؾلا . فججكلؾلادعازتبكزاخلاةزوجأؽ
ةدعؽرطبفيدشارلا . ىجكت
ن
ّثمًوؽ ىعمجتمذلاعاعسَاساجقتاجلمعًؽـكختتكتابككزلتلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


143
تابككزلتلاب . ـدذتزيامك ؿجلختكةديدجتابككزلتتامجمشتزاجنَا ن ضيأبكزاخلافكجكلؾلا
اوعمجتًتلاداشرلا تابككزلتلا . ًكلؾلاؽٌَيرظنلاتازاردلاًؽرجبكركدَبكزاخللامك
ىنكميمرظنلا ىُانؽٍتخكىتأسنذنمامـجنريراتلًضايرجذكمنأؿمعلبكزاخلاـادذتزا .
ٌجذيراتةذبن
ا ن مكدسانلاؽ
ٌ
لعت ءامزلاب . ؿُاكأًؾؽ ؽرسععبارلافرقلا . ـكجنللطُارذءامدقلافكجنجشلاـزرـ
ؼكزذكسمسلاؼكزكاكلجزك رمقلا . ـاعًؽفكجلبابلافكمتك 700 ؽ . طابنتزافمانبيرقتـ
بكاككلااوجؽفككتتاقكأ سمسلافعان داعتباٍشقأكَانبارتقاؿقأ . فكميٍتما ن ضيأاكطبنتزاامك
رجلاٌيؤر ـا ـاعلاًؽةرمرذآكأةرمؿكلٌؾلتذملاٌيكامزلا . ٌيادبفجيرشملاءامدقددخك
عجبرلا ءامزلاـكجنعملأٌَجنامجلالى رٍ عً
ٌ سلاعقكمٌظخّمب . ـوتامكلعماكمدذتزاامك ءانبًؽٌجكلؾلا
اونجعبٌيكامزـارجأٍلإٌوجتمطُاكختاذدباعم .
رشملاكفكجلبابلاكفكجنجشلاؾرتدقك تاذٌجكلؾلاـهداشرأفعٌبكتكمتّجزفكي ٌجمهلا
ثيدخلارشعلاًثخابلةرجبكلا . دُازلاةرامعلاعكنانثيدخفكثخابلاسرديامك ٌميدقلاركشعلاًؽ
ٌجكلؾلاـوتؽاقثؽمعطابنتزِ . راثلاـلعتازاردلاقذهطبرتك ؼرعيامجؽؾلؾلاـلعب راثلاـلعب
ًكلؾلا كأ ثلاؾلؾلاـلع مر . ؿاثم ًؽٌيرثلاراجخلاـدقأَحنجونكتزراجخأفأحرتقيثخبؾلذ
دقَارتلجنإبكنج رمقلاكسمسلاعقاكمفججعتلتمدذتزا . دكنهفأٍلإلرذأتازاردرجستك
دقاكيرمأ ؿيكطتقكبفججبركلاؿكشكؿبقـكجنلاكسمسلااكعبتت . فأفكزرادلاؼستكادقؽ
تاقلخ ىتماقأًتلاةراجخلا فاكمٍلإرجستةراجخلافمةدمعأاولٍَلكلاٌيدنولاؿُابقلاا ؽكرس
ـاعلافمراونؿكطأًؽاوبكرغكسمسلا . ـزابحنجمكيكًؽتاقلخلاؾلتلدخإؼرعتك حجبٌقلخ
ـاعًلاكخٍلإاوذيراتعجريًتلافجزيدمفركه 1400 ـ .
ؽيرغَاؾلؽ
. ـاعفما ن ءدب 600 ؽ . ءاملعركطانبيرقتـ َا ٌجكلؾلاراكؽلافمان ددعـوتؾزّؽكؽيرغ . دقتعاؽ
فرقلاًؽشاعمذلاػثركغاثجؽ ؽسدازلا . حرسا ن ضيأؿكاخكَؿكسلاٌيكركضرلافأػـ
َؿككىبجكرتكفككلاٌعجبط ركبمتقكًؽ
ن
اجنككا ن ماظنركطؾلذبك . كخنًؽك ـاع 370 ؽ . ـمشـ
سكدجنكؼكأسكزككدكي رسلا
ن
ٌجكجناكجما ن ماظن بكاككلاتاكرخح . بكاككلافأبسكزككدكيلدانك
رمقلاكسمسلاك ضرلاؿكخركدتـكجنلاك . قذهكطزرأؿذدأدّجملاؿبقعبارلافرقلاًؽك
ٌيرظنلا ٌَجزدنولا ضرلاٌيزكرمٌيرظن ًؾزلؾلاىماظنًؽَ .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


144
ؽعبارلافرقلاؿّذَستنكبؼكأسدجلقارجهحرتقاؾلذك . ٌكرخلافأَدّجملاـ ا ـارجللٌيرهاظل
ؿكخضرلافاركدٍلإٌقجقخلاًؽٌعجاربرػلاٌجخانٌيكامزلا ؽرسلاقاجتاًؽاهركخم . امك
ؿكخسجلكسمسلاؿكخفاركديةرهزلاكدراطعفأدقتعا ضرلا . ؿبقثلاثلافرقلاؿّذك
ؾلذفمدعبلسكمازؼكأسككراتزيرأبهذدّجملا اوجؽامببكاككلافاركدحرتقاؽ ضرلا
اهركخمؿكخضرلافاركدكسمسلاؿكخ . ؿكفاكك فجقبازسككراتزيرأكسدجلقارجهفم
ؿخمؿختفأامهراكؽأعطتزتـلؾلذعمكامونامز ضرلاٌيزكرمٌيرظن .
ـاعًلاكخًؽك 125 ؽ . اوتيؤرىنكمأًتلاـكجنلاسكذرابجهٍعديًقيرغإًكلؽـزقـ عاكنأٍلإ
حهكتلافم . رادقلاـاظنك فمةركطمةركشانجلاخفكجكلؾلاىمدذتزيمذلا ـيدقلاساجقملااذه .
سذكبأـزابًمّزَاكًبرعلاثارتلاًؽسكذرابجهؼرعيك .
سكمجلطبـاظن .
ًؽشاعمذلاسكمجلطبسكيدكّكًقيرغَاًكلؾلاركطَمدّجملاًناثلافرقلاؿّذ
سكذرابجهككطزرأتايرظنرشمبٌيردنكزَا .
ْ
ـضك قراكؽأًطزجملاىباتكسكمجلطبف
سكذرابجها ن شكشذكفججقيرغَافججكلؾلاراكؽأصذلمك . دعيك ًطزجملا ردشملا ًزجُرلا
ًقيرغَاؾلؾلافعانؽراعمل . باتكلااذهدلؽلافبرباجدمخمكبأدقتنادقك ؼكرعملاىباتكًؽ
باتكب ًطزجملاحّشإ كهًزلدنأرذآـلاعاذهقداقتناـعدكَ ًؽًلجبسلاؽخزإكبأفيدلاركن
ىباتك ٌُجولا .
كخنلةدُازضرلاٌيزكرمفعسكمجلطبٌيرظنتلظ 1500 ـاع . ا ن ءزجفكجكلؾلاؿبقتك فم
ان قبزمبكاككللاوعضكًتلاىلكادجكقراكؽأ . ٍلكأةرتؾلاقذهـظعمؿّذك فم
ن
ّجلقفكجبركلا
ؾلؾلاـلعبـامتهِا . ؿشاكمذلاتقكلاًؽاذه فكجكلؾلاىجؽ ًؽءاجامدجقنتكءامزلادشربرعلا
اوجلعٌظؽاخملاكسكمجلطبتاباتك . تروظا ن رجذأك ًناثلافرقلاًؽٌجنجتّلابًطزجملاٌمجرت
ٍلإسكمجلطبراكؽأتمدقؽرسع ابكركأ .

ـلعكبرعلا ؾلؾلا
. ؾلؾلافعرجثكلاًزابعلارشعلاؿبقبرعلاؼرعيـل ( ٌُجولاـلع .) ؿكأك كبأكهؾلؾلابًنعفم
باتكٌمجرتبرمأمذلاركشنملارؾعج رجبكلادنهدنزلا ًمزراكذلاقرشتذامذلا . ؿقنفأدعبك
ـوتقبزًتلاـمللٌجكلؾلاتاؾلؤملابرعلا دخدنعاكؾقيـلكَاوجلعاكدازكاهءاطذأاكخخش
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


145
تاجلمعلاٍلإاكجرذؿبَتايرظنلا ـهرثآمزربأفمك؛دشرلاك 1 - اجق ؼكزكلاٌيكازس
ؼكزذلاك 2 - ضرلاـجخريدقت 3 - ٌزارد فجلادتعِاكفجبّقنِاةرهاظ 4 - تاكدأريكطت
دشرلا 5 - ٌجزمسلاٌنزلاؿكطدجخشت ػبًناتبلاقددخمذلا 365 كا ن مكي 5 كتاعاز 46 ٌقجقد
ك 32 ٌجناث 6 - ؿكدنبلاعارتذا مرشملاسنكيفبفيدلاؿامكديٍلعرا
ٌ
طذلا 7 - تابثإ ٌيكرك
ؿكخاوناركدكضرلا ًنكرجبلافاخيرلاكبأؾلذبـاقكَاهركخم 8 - جايزلاؿمع ( ؿكادجلا
ٌجكلؾلا ) بِرطزلاك 9 - لرذأؾّؽأًؽاوكلؽؿذادتكسمسلاجكأٌكرخطبض 10 - ؼاستكا
عاكنأضعب ًناجزكبلاءاؽكلاًبأٍلإؾلذعجريك؛رمقلاٌكرخًؽؿلذلا 11 - ٌقجقدؿكادجعضك
بل ضع تباكثلاـكجنلا . رثكأاوجلعـزرًتلاطُارذلااولؿمعكاوجؽانباتكًؽكشلاعضكدقؽ فم
1,000 تاناكجخكأصاذسأؿكسًؽتابكككاومزركـجن 12 - ؾلؾلاـلعؿعج انجُارقتزا .
اوظؾلبؿمعتزتتلازِكَبرعلاعضكفمًهانجلاخٌؽكرعملاـكجنلاءامزأـظعمك ًؽًبرعلا
اتاػللا لرذل . ـكجنلاعقاكمًشقتٍلعـهدعازتلدشارمفكملزملاأسنأك اوتزاردك . فاكك
دشرلاًؽتِلاـادذتزاٍلإراسأفمؿكأفكمأملا . دشارملاروسأك اهربكأكا ن ميدقتجنبًتلا
ٌغارمدشرم ءاملعؿعجاممٌقدلابقداشرأتؽرعمذلا قدعبامكٌضونلارشعًؽابكركأ
ًؽاوجلعفكدمتعي ٌجكلؾلاـوثكخب . ًتلاتِلافمك دشرلاًؽاهكمدذتزاكبرعلااوعرتذا :
تمزلاتاذكٌَجلادتعِاٌقلخلاكٌَنبللا صاقرلاكٌَلماسلاٌللاكَراتكلاتاذكَعاؾترِاك
ؽطانلابٌوبتسملاكبِرطزلاك . رظنا : فجملزملاكبرعلادنعـكلعلا ( ؾلؾلا ).
ؾلؾلاـلعٌيادب ثيدخلا .
ـاعفككلاـوؽًؽةرؾطلاتءاج 1543 باتكرسنعمـ ةركلافاركدؿكخ ٌيكامزلا ًكلؾلل
سككجنربككسِككجنمدنلكبلا . اومدقًتلاراكؽلاتؾلتذا سككجنربكك ٌيرظنلافعا ن رجثكىباتكًؽ
فجذرؤملاتلعجٌجردلسكمجلطبلٌيدجلقتلا قكمزأامعفكثدختيفججملعلا سككجنربككةركث .
اولكخركدتبكاككلاٌجقبكضرلاكَفككلاطزكًؽسمسلافككتفأسككجنربككحرتقا . دقك
تعاطتزا سمسلاٌيزكرمٌيرظن كلاًؽَبكاككللةدكشرملاتاكرخلارجزؾت تق ىجؽبلطتتمذلا
ٌخازإدكجكرجزؾتلان دقعما ن ماظنضرلاٌيزكرملسكمجلطبٌيرظن ٌبزنلابانناجخأبكاككللٌيرقوقت
ـكجنلل . تزجلاونأبٌكرخلاقذهسككجنربككؿلعدقك فأكَبكاككللٌجقجقخٌكرخٍلإٌعجار
ٌكرخببزبكخنلااذهٍلعٌكرختمروظتبكاككلا شلاؿكخاوتاذضرلا سم . ؾلذفمـغرلابك
ؽبزمديدختءاطعإسككجنربككـاظنعطتزيـل بكاككلاعقاكملؽجقد .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


146
رسعسدازلافرقلارذاكأًؽك تاكرخدشربًهاربكذجتٍعديًكرامندًكلؽـاقمدّجملا
فمـتاممرثكأٌقدببكاككلا ؿبق . ؿكادجٌقدـدعَريرملابكككلا ن شكشذكَقداشرأتروظأك
ككلاعقاكم ٌمدذتزملابكا تقكلاؾلذًؽ . ـاعًهاربكذجتةاؽكبك 1601 زناهكيقدعازمؼكعـ
ؿجلختٍلعرلبجك قداشرأ .
ٌشقانتاعاطقًؽسمسلاؿكخركدتبكاككلافأرلبكؼستكاًهاربداشرأفمك ( ٌججلجلهإ .)
دكجكفكضرتؾيسمسلاٌيزكرمٌيرظنمديؤمٍتخعجمجلافاكتقكلااذهٍتخك ادتارازم ٌيرُ .
بكككلاٌعرزًؽفامكختيفيرذآفيأدبمرلبكؼستكاؾلذٍلإٌؽاضَابك قرادمًؽ . تنزخدقك
تخاتأًلاتلابكَبكاككلاعقاكمتابازخٌقدرلبكتاؽاستكا سككجنربككٌيرظنلدجيأتلا . دكؤيك
ًتلاًهؾلؾلاًؽفجملزملاثكخبفأفكطرازركتكدلا كلاـكخلاؼستكيفأرلبكلتخكأ فمؿ
ؾلؽٌججلجلهإًهكةرجوسلاٌثّثلاىماكخأ تاراجزلا .
فتكجنككجلجلاج
. فرقلاؿُاكأًؽَكجلجلاجًلاطيَافاك دشرلانبككزلتـدذتزافمؿكأَمدّجملارسععبازلا
ءامزلا . كجلجلاجداشرأتدعازدقك سككجنربككٌيرظندجكأتًؽ . ركدترامقأٌعبرأؼستكادقؽ
كمرتسملاؿكخ ٌؽكرعمًه ٌجلجلاجلارامقلاب . كطزرأتايرظنسكعٍلعَؾلذفمدضتاك
ِـازجلافأَسكمجلطبك ضرلاؿكخاولكركدت .
ـاعًؽك 1642 ارتلجنإًؽفتكجنؽاخزإدلكَانبيرقتـاعبكجلجلاجةاؽكدعبمأَـ . فتكجنراشك
قرشعءاملعروسأ . دقؽ دلاهرجزؾتدضكأكٌجبذاجلافكناقؼستكا تاكر تابنذملاكبكاككلا
ضرلاٍلعٌلجقثلاـازجلاك . ـزجؿكبذجيَفكناقلااذولان قبطك رذآـزجمأفككلاًؽ . دمتعتك
امونجبٌؽازملاكاموجتلتكٍلعفجمزجمأفجببذجلاةكق . ءكضلافأا ن ضيأفتكجنؼستكاامك
ان زازأؾلذفاكؽَؼجطٍلإىلجلختفكميًُرملا ًؾجطلاؿجلختلل .
ٌجزمسلاٌعكمجملاةأسنرجزؾت .
ـاعفتكجنةاؽكب 1727 فاكَـ فككلازكرمسمسلافأٍلعاكقؾتادقٌؾزّؾلاكءاملعلاـظعم .
ًؽؾلذدعباكأدبك ٌجزمسلاٌعكمجملاؿشأحرسلتايرظنريكطت . ـاعًؾؽ 1755 حرتقاـ
دخأَطناكؿيكناميإ اباتنككتسمسلاكبكاككلافأفامللاٌؾزّؾلا اوزؾنٌقيرطل . ـاعًؽك
1796 ضرتؽاـ اتنككتدقبكاككلاكسمسلافككتفأسّبِمدفكمجزرججبًزنرؾلاًضايرلا
ٌباخزفم اميدزاهامزةراكدٌيزاغ . ذإَدعبامجؽِإـامتهِاؿنتـلقذهـيدزلاٌجضرؽفكلك ذذأ
سّبِكطناكراكؽأٍلإعجرتتايرظنفكلبقتيانثيدخفكجكلؾلا . فأدقتعملافمؽ بكاككلاكسمسلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


147
ىجلعؽلطيامماتؾثكتدق ًل ْ كلاًزمسلاـيدزلا . قذهبزخك سمسلافْ كككـيدزلاشمكناٌيرظنلا
داكمٍمزتًتلاةرجػشلاـازجلافما ن رجثكك بكاككٌعزتًؽداكملاؾلتتدختاـثٌَجبككك .
ةديدجبكاككؼاستكا . مدّجملارسعفماثلافرقلاٍتخ فاك ٌتزدكجكبـلعٍلعفكجكلؾلا
ؿخزكمرتسملاكريرملاكضرلاكةرهزلاكدراطعًهبكاكك . ـاعًؽك 1781 ًكلؾلاؼستكاـ
سكناركأبكككلاؿجسرجهـجلكًناطيربلا . ػلاؿّذك 172 فكريفكجكلؾلافاكٌقبازلاا ن ماع
َىتكرخاكظخّيـلـونأِإانناجخأسكناركأ فقكربتعاًلاتلابك ا ن مج .
ـتامعؼلتذادقءاضؾلاًؽبكككلارازمفأفكجكلؾلادجكسكناركأؼاستكادعبك فمىطابنتزا
سكناركأرازمًؽرثؤتؼكرعمرجغبكككٌجبذاجفأؾلذبروظؽ؛ؿبق . دقك ًكلؾلافمؿكأبنت
بكككلاعقكمبريرؾجلفابرأًزنرؾلاًكلؾلاكزمدآفكجًناطيربلا . كتلاؾلتسازأٍلعك تاعق
تزرادشتيرنجهقدعازمكىلاغفاهكيًنامللاًكلؾلاؼستكا ـاعفكيتٍ بًنبككك 1846 ـ .
مرازمرججػتٍلعؿمعيؼكرعمرجغبكككفعؿيكطثخبلا ن جيكتتكتكلبؼاستكافاكك فكتبن
سكناركأك . ـاعًؽا ن رجذأك 1930 بكككلاٍلعؼابمكتديّككهًكيرمأًكلؽؼرعتـ كتكلب
روظمذلا ٌجؽارغكتكؾلاىخاكلأٍلعٌتؽاذةركشٌُجهٍلع . ٌُجطبلاىتكرختناكك ٌجؾلذلٌبزنلاب
ؼاستكِااذهٍلعفكعرجذـكجنلا .
ٌجؾجطلاؿجلاختلاريكطت .
مدّجملارسعفماثلافرقلاؿّذ ًؽفتكجنىؾستكامذلاؼجطلاٌجمهأٌزاردًؽءاملعلاأدب
مدّجملارسععبازلافرقلا . ؿّذك سردمدّجملارسععزاتلافرقلافمٍلكلاـاكعلا
ًناطيربلاامهفاجُايزجؽ عزكملاسمسلاءكضرؽكونكارؽفكؽؼيزكجًنامللاكَفكتزِككـجلك
حزقسكقؿكسٍلع . ؼستكاَفاكللاضعبًؽتاغارؾلافمؿجلقدكجكفكتزِككظخِامدعبك
ةدعرؽكونكارؽ ّذٌنكادطكطذككدبتتاغارؽ ؼجطلاؿ . تاغارؾلاقذهتجمزدقك طكطذلا
ٌجؾجطلا .
تربكرًُاجمجكلاامهفاجناملأـمشمدّجملارسععزاتلافرقلاتاجنجزمذؿّذك َفزٍ نب
ؼجطلاؿجشاؾتٌزاردلؼاجطمؿكأان عمؼكسترجكؼاتزكجًُايزجؾلاك . فأاؾستكاك ؿكتارذ
طكطذلافمةددخمٌعكمجماونعحتنيًُاجمجكرشنع ٌجؾجطلا . قذهتنكمدقك زججمتفمتامكلعملا
ًؽٌجؾجطلاطكطذلاٌزاردبـجنلااونمفككتيًتلارشانعلا ىُكض .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


148
فككللةديدجٌيرظن
. فرقلاٌيادبًؽان زازأٌيرظنلاقذهتركلبت ًُايزجؾلاؿامعأؿّذفمَمدّجملافيرسعلا
فياتسنيأتربلأدلكملاًنامللا . ًؾؽ ـاع 1905 ـدقـ ةامزملاىتيرظنفياتسنيأ ٌجبزنلاٌيرظن
ٌشاذلا قذول
ن
اعبتكَ ءكضلاٌعرززكاجتتٌعرزبرجزيفأءًسمأعجطتزيٌِيرظنلا . ؾلتفمك
تءاجٌيرظنلا لرذلاٍلإامهادخإؿكختفاكمإعمٌَقاطلاكٌلتكلاؤؽاكتةركؽ . تاجنجثّثلاؿّذك
كجنلافأفكجكلؾلاؼستكافيرسعلافرقلافم ٍلإةداملاؿيكختفماوتاقاطٍلعؿشختـ امكٌقاط
فياتسنيأٌلداعمؼشت . ط = ثؾ ² ثكٌَلتكلاؾكٌقاطًنعتطثجخ ² ٌعرزعبرم ءكضلا .
ـاعًؽ 1916 ةامزملاٌجبذاجلاٌيرظنفياتسنيأـدقـ ٌماعلاٌجبزنلاٌيرظن . ٌيرظنلاقذهطبرتك
قرابتعابفمزلابءاضؾلاًؽٌثّثلاداعبلا ان عباران دعب . ًؽك ؽجبطتحُاتنؼلتذتِتِاخلاـظعم
ٌيرظنىجلإمدؤتامعا ن رجثكفياتسنيأٌيرظن فتكجن . ٌزاردًؽٌجبزنلاٌيرظنـادذتزافمدبِفكلك
ًتلاثادخلاٌزاردكأَفككلا ا
ن
ٌدجٌيكقبذجتِاجمدكجكًؽـتت . ٌيرظنىتعقكتامؾلذؿاثم
فمٌماعلاٌجبزنلا كجك ءادكزلابكقثلاد . ًؽدكزلابقثلاٌلتكرثؤتؼجكٌيرظنلاترزؽدقؽ
ءاضؾلا اونمبكرولاءكضلاٍتخعجطتزيِثجخبطجخملا .
ًؽىيدلفكيـلفياتسنيأفأِإَددمتيفككلافأٌماعلاٌجبزنلاٌيرظنفمضتتك ـاع 1916 ؿجلدـ
اعمؿيدعتبـاقؾلذلَةركؾلاؾلتدجكأتلداشرلافم ؼشتًكىتِد ـجخلاتباثاننكك . ـاعًؽك
1929 فككلافأؿبهؿكابفيكدإًكيرملاًكلؾلادضكأـ ددمتم . فياتسنيأـاقؾلذٍلع ن ءانبك
ىتِداعمؿيدعتب . ٌثيدخلاتايرظنلاؿكزكترتك تِداعملاؾلتؿكلخٍلعفككلاـلعًؽ .
مكيدارلاؾلؾلاركطت .
ـاعًؽ 1931 اجثكجؿراكـاقـ شيكستٌزاردبَ ٍ ؿبؿماعمًؽًكيرملاسدنوملاًَكزن
عمؿذادتي ةرجشقلاتاجكملاًؽتِاشتِاـظن . عبرأةدمبا ن ركبمروظيشيكستلاؾلذفأظخِك
ـكيؿكؽُاقد . عبرأرادقمبـكيؿكاوقكرسًؽرً
ٌ
كىبيتـكجنلافأؼرعيًكزناجفاك ؾلذبكَؽُاقد
داقفككتفأدبِاونأحتنتزا ٌجزمسلاٌعكمجملاجراذفمٌم . فاكدقك ٍقلتيٌقجقخلاًؽًكزناج
انترجمزكرمفمٌيكيدارتاجكم .
ؾلؾلاةاكهدخأَربيرًتكرجفأِإًَكزناجؼاستكافكؽرتخملافكجكلؾلاعباتيـل َفججكيرملا
ٌياونًؽىلزنمءانؽًؽىلجػستبـاقكانيكيدارانبككزلتـمش ؽلافمتاجنجثّثلا مدّجملافيرسعلافر .
شاعتنِاًؽمكيدارلاؾلؾلاـلعأدبدقك ٌجناثلاٌجملاعلابرخلادعب ( 1939 ـ - 1945 ـ ).
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


149
فعفججكلؾلاتامكلعمةدايزٍلإَءاضؾلافمٌمداقلاٌيكيدارلاتاجكملاٌزاردتدأك فككلابجكرت
ىذيراتكىمجخك . زاػلابخزفعتامكلعملافما ن رجبكا ن ردقتبلجدقؽ ـكجنفجبدكجكملارابػلاك
انترجم . لدأمدّجملافيرسعلافرقلافمتاجنجتزلاؿّذك ًؽا ن موما ن ركدفكيكيدارلافكجكلؾلا
تارازاككلاؼاستكا ( ـكجنلاقابسأ ) تارازلبلاك ( ٌجؾذلاتاضبنملا .) ـاعًؽك 1965 ءانثأػـ
ػؿابقتزازاوجكمكيداربككزلترابتذا اعسإفكجكلؾلاؼستكا فكدقتعيمذلاٍلكلاٌجؾلذلاع
امجؽفككلاٌيادبدنعىتأسنب ـجظعلاراجؾنِابؼرعي .
ءاضؾلاؼاسكتزا .
ـاعفمربكتكأفمعبارلاًؽأدب 1957 ـ ًعانشرمقؿكأتججؽكزلاؽلطأثجخ . ركطتداؽأدقك
ؽرطبؾلؾلاـلعءاضؾلاتّخر ةرجثك . عبراجتبفكجكيرملاءاضؾلاداكرـاقدقؽ دطزٍل
فمتانجعـوعماكبلجكَرمقلا اوتزاردلركذشلا . ٌلكهأملارجغءاضؾلاتّخرتؾسكتزاك
فم
ن
ُّاها ن مكتثبكبكاككلا فمرجثكفعٌباجَاًؽفججكلؾلادعازيؼكزتامكلعملا
ةأسنٌجؾجكؿكختارازؾتزِا ٌجزمسلاٌعكمجملا .
ٌيكامزـازجأدشرفما ن ضيأءاضؾلاتّخرتنكمك ؛ًضرلامكجلاؼّػلاجراذفم اذهك
ٌججكملاؿاكطلاؼسكؽكعيدقكعاعسُلٌججكملاؿاكطلاضعبزجخيؼّػلا لرذلا . بلػتللك
فمتاجنجتزلاؿّذٌجكيرملاةدختملاتايِكلاتأدبزجخلااذهٍلع ًؽمدّجملافيرسعلافرقلا
ٌجزمسدشارمؾلذككٌلكهأمرجغٌيرادمدشارمؽّطإ ٌيرادم . ًماعًؽك 1973 كـ 1974 ـ
ٌمجقداشرأءارجإبفكجكيرملاءاضؾلاداكرـاق ءاضؾلاٌطخمفتمٍلعبككزلتـادذتزاب
بّياكز .
ءاضؾلاكفارجطللٌجنطكلاةرادَاتربتعادقك ( ازان ) اماجٌعسأكٌجنجزلاٌعسلا اوتامامتهاـهأ
مدّجملافيرسعلافرقلافمتاجنجعبزلاًؽ . ؿكك ٌعسلاًؽفكتكؽ ٌقاطىلاماجٌعسأكأٌجنجزلا
لكتزملاٌجلاع . اونعحتنتًتلاتاجلمعلاٌزاردٍمزتك ـزابٌجنككٌعسأكٌقاطلاٌجلاعتانكتكؽ
ا ءايزجؾل ٌجلاعلاٌقاطللٌجكلؾلا . ٌثّثازانتقلطأمدّجملافيرسعلافرقلافمتاجنجعبزلاٌياونًؽك
ٌقاطللدشارم رػبٌجلاعلا فمٌمداقلاٌجنككلاٌعسلاكٌجنجزلاٌعسلاكاماجٌعسأٌزاردض
ـكجنلا حهكتلاٌقُاؾلاتارعتزملاكتارازاككلاكٌجنكرتكجنلا . ـاعفمك 1983 ـاعٍتخـ 1986 ـ
ٌجبكركلاءاضؾلاٌلاككتماق ( ازيإ ) اهرمقٌطازكبٌجنجزلاٌعسلاؽاطنًؽداشرأب ًعانشلا
تازكزكإ .
رامقلادعازتك ءارمخلاتختكٌججزؾنبلاؽكؽٌعسلاٌزاردًؽا ن ضيأٌجعانشلا . فمك ـاع
1972 ـاعٍتخـ 1982 ٌزاردبسككجنربككٍمزملاثلاثلاراكدلاًكلؾلادشرملاـاقـ ءكض
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


150
ـكجنلافجبامءاضؽفمـداقلاءكضلاكـكجنلا . رامقلافملرذأٌعكمجمتزردك ؽكؽعاعسَا
ـسلافمـداقلاًجزؾنبلا س .
ءاجك ًعانشلارمقلا ًلكدلاٌججزؾنبلاؽكؽٌعسلاؼسكتزم ـاعؽلطأمذلاَ 1978 ـ تامكلعمب
لرذلاٌجكلؾلاـازجلاكتارازاككلاكبكاككلاكـكجنلافع . ـاعًؽك 1983 ـ ثب رمقلا
ءارمخلاتختٌعسلابؿمعيمذلاًكلؾلاًعانشلا داشرأضرلاٍلإ رداشملافمؼِلاتاُم
ؿاتخت ءارمخ . مذلاتازكرًعانشلارمقلاداشرأـدذتزتؼكزك ـاعؽلطأ 1990 ؿمعًؽـ
ءاضؾلاًؽٌجنجزلاٌعسلارداشملطُارذ .
ـاعًؽك 1990 تقلطأـ ازان ؽكؽكًُرملاءكضلاٌزاردلًَُاضؾلاؿبهبككزلت ًَجزؾنبلا
ىتآرمرطقسكاعبككزلتكهك 240 ـز . ئاضؾلاؿبهبككزلتـكقيفأعقكتيك م ـازجأدشرب
ػبؿقأتكؾذتاذ 50 اندميفأكٌَجضرلاتابككزلتلاىعجطتزتامعةرم رػشأؿجشاؾتب 10
ضرلادطزٍلعفمىجلعؿشخنامعتارم . ًؽبجعفمروظاممـغرلابك ؿعجيةآرملا
ـاعًؽبجعلاحّشإفماكنكمتدقءاملعلافإؽَحكضكلاٌلماكرجغةركشلا 1993 ـ .
ؾلؾلاـلع ا ـكجل
. ةراثإكا ن راهدزاـكلعلارثكأفمثيدخلاؾلؾلاـلعدعي . تابككزلتلاؽ ةراكدلاكضرلاٍلعةديدجلا
َاهدعبًؽةديازتمؽطانمٌزاردفججكلؾللدجتتءاضؾلاًؽ ةديازتمٌقدبك . تابككزلتلاـضتك
ٌقّمعلاٌيرشبلاتابككزلتلافمديدعلاةديدجلا ةرجبكتاعاؾتراٍلعٌماقملا َاجلارتزأفمؿكًؽ
فمتاجنجعبزلاؿّذماكاهكًَلجستك مدّجملافيرسعلافرقلا . ـاعدتتؽادقك 1978 بككزلتلاـ
برقلابـاقملاايارملاددعتم اونمؿكايارمتزبدكزمكهك؛ٌجكيرملاانكزيرأٌيِكًؽفكزكتفم
رطقب 1,8 ـ . تلايارملاطبضببكزاخلابدكزمـكختـاظنـكقيك ةدخاكٌطقنًؽءكضلاؿكزجكر .
ـزليك اهرطقةآرمءكضلافمربكأٌجمكعمجيمداعبككزلتل 4,5 ـ . بككزلتفمؿمعلاٍوتناك
ؾك 1 ؾكك 2 ًماعًؽ 1992 ك 1996 ٌجكدزملاامهايارمرطقؿكطؼلبيكًَلاكتلاٍلعـ 10 َـ
فمؼلأتتايارملاقذهك 36 ـقًؽابكردقكَطبضللٌلباقةرجػشةآرم ًؽماكانكامؿبجة َماكاه
رمقلادعبرادقمبامونعدعبتٌعمسبولىتكؾذًؽىباسيا ن ءكضاؾستكيفأفكميك ضرلافع .
ـاعًكيرمأبككزلتعكرسمربكأءاسنإفمءاوتنِاـت 1980 ًؽكركككزفمبرقلابـ
ٌجكيرملاةدختملاتايِكلابككجزكمكجن . اٌمكظنملاٍعديمذلازاوجلااذهك ٌجكلؾل فككمٌَمذضلا
فم 27 رطقباونمؿكا
ٌ
نيكيدارانبككزلت 25 ـ . ٌمكظنملاقذهفكمتك طُارذؿمعفمفججكلؾلا
ءامزللٌيكيدار . فما
ن
ٌدجؿيكطلاسازلاطذٌمكظنمفككتتك ًؽةرستنمٌيكيدارتابككزلتةرسع
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


151
ٌجكيرملاةدختملاتايِكلا . فمؿمعلاٍوتنادقك بًؽٌمكظنملاقذه فرقلافمتاجنجعزتلاٌياد
فيرسعلا . ؿكشخلافمفكجكلؾلافكمتياوبك ةدجعبلاتارجملافعؽدأؿجشاؾتٍلع .
اوجؽاكموزيفأةاكوللفكميًتلاٌلجلقلاـكلعلافمدخاكؾلؾلاـلعك . دجكتك ًؽٌجكلؽتاجعمج
ؿكدلافمديدعلا . ـلعفعتامكلعمباهءاضعأتاجعمجلاقذهدكزتك ابؾلؾلا دقعكتارسنل
تاعامتجِا . داشرلاءارجإٍلعاهءاضعأعجستتاجعمجلاضعبك ٌجكلؾلا . لرذأتاجعمجلدلك
ىجؽةاكوللفكميان دشرمؾلتمتكأةراعُلٌلباقةزوجأ ةرجبكلاتابككزلتلاـادذتزا .
ةديدجٌلُزأبفجيرظنلافججكلؾلاٌوجاكمًؽٌجكلؾلاداشرلاًؽـدقتلارمتزيك . ذؿاثم ىلكاخيامؾل
اونمحتنتًتلاتاجلمعلافعؿضؽأـوؽٍلإؿكشكلافمفكجكلؾلا ًتلااماجٌعسأكٌجنجزلاٌعسلا
ٌجلاعلاٌقاطلادشارماوتؾستكا . صُاشذلاتلازامك راثمتارازاككلاكءادكزلابكقثللٌجُايزجؾلا
ؿادج . ٍلعفكؾكاعتاجنككلاءاملعك ةركؽٌزارد ـذضتملافككلا مأ؛ ددمتدقفككلافأةركؽ
ءزجلاؿّذٌقُاؽٌعرزب ـجظعلاراجؾنِادعبٍلكلاٌجناثلافمؿكلا .
لرذأبكاككؽكؽةاجخلافعا ن ضيأفكجكلؾلاثخبيك . ٌيكيدارتابككزلتـوضعبـدذتزيك تشنتلل
ةدجعبتاراضخًؽٌجكذءاجخأفمتاراسإٍلع .ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


152

مضاطضا

مجح ملاعلا

نع ةرّيغت
ُ
م راكفأ ملاعلا

ثايرظنلا تينوكلا


ـ
ى
لاعلا عاعسُللرذلاؿاكسلاكءكضلاكةداملاعاكنأعجمجفمب
ٌ
كرم ٌقاطلاك . فمفككتيكوؽ
دكجكمءًسؿك فاكايأفاكملاكفامزلاًؽ .
اوجلعامكضرلاـلاعلامكخي .
ًزمسلاـاظنلاًؽءًسؿكمكخياضيأكهك . فأامك اونمةدخاكاني زمسدعيتًتلاػـكجنلاعجمج
ىنمءزجًهػ . فجيّبتاُمعمجتتك ٌنابللابردٍعديتٌقّمعٌيرُادةرجمؿكسٍلعـكجنلا
فابللابردةرجمضرعؼلبيك ة 100,000 ٌجُكضٌنز انبيرقت . ًتلاٌؽازملاًهٌجُكضلاٌنزلاك
ًؽءكضلااوعطقي مكازتكػٌنز 9,64 انبيرقتـكفكجلرت .
ـلاعلاًؽفأٌَيكيدارلاكٌيرشبلاتابكزكلتلابدجعبلاـلاعلا ي تازاردت
ْ
لى د ؿقلاٍلعؿداعيتتارجم
ٌنابللابردـكجنددع . ًؽعمجتللتارجملاؿجمتك دجقانع ًؽدجقانعلاعمجتتكَ ٍمظعدجقانع . قذهك
ربكأًهةرجذلا فلاٍتخٌؾستكملاٌكزامتملاٌجملاعلابجكارتلا .
ـلاعلاـجخ
. ـجخـلاعللفاكاذإامي ءاملعلاؼرٍ عىيِ ددخم . ٌيداعلارجغـارج
ى
لافأفججكلؾلاـظعمدقتعيك
ٍعديتًتلاٌعطازلا قابسأ ـكجنلا ( تارازاككلا ) ـلاعلاًؽان دعبرثكلاـارج
ى
لافككتدق . فككتدقؽ
قابسأ دعيبٍلعَـكجنلا 16 ضرلافمٌجُكضٌنزفكجلب . قابسأرثكأفمـداقلاءكضلاجاتخيك
ؿبقثعبنادقفاكاذإىنإثجخبضرلاٍلإؿشجلؿيكطتقكٍلإَادعيبـكجنلا 16 فكجلب اننإؽٌنز
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


153
ـكجلاقارن .
ؿعلاعجطتزيِك طقؽىعكطزٌزاردؿّذفمـجنلاىبسدعيباكددخيفأءام . امدنعؽ ـرجؾرختي
ٍلعىنمدراكلاءكضلالرجزصذسلاؾلذفإؽَدشارلافعان دجعبءكضللثعاب ًجكمؿكط
ؿكطأ . ءكضلاؿكطًؽظخّي ملارجػتلااذهٍعدييك ءارمخلاٌخازَا .. ءاملعلاسرديك ٌخازَا
ًلـجنلاىبسلءارمخلا قدعيباكددخ . ٌعرزلاٍلعءارمخلاٌخازَاٌجمكدمتعتك ـرجلااوبدعتبيًتلا
دشارلافع . ؼارخناـكجنلاقابسأكةدجعبلاتارجملاعجمجًلك رمخلاكخنؿُاه . فأءاملعلادقتعيك
ًؽءزجؿكفإثجخبَدْدمتيـلاعلافأًنعياذه رملااذهدعييكَرذآءزجؿكفعدعتبيـلاعلا
اك ٌَجزازلاـلاعلارهاظمفمان دخ تايرظنلاؼلتذمبقرجزؾتءاملعلاؿكاخيمذلا .
ـلاعلافعةرًٌجػت ي مراكؽأ
. فكدقتعيـيدقلاًؽسانلافاك َاوباكعمزًتلاَةدجعبلافكاملاكَـوتقطنمفمطقؽؼلؤمـلاعلافأ
رمقلاكسمسلاك ـكجنلاكبكاككلاك . اـارج
ى
لافأـوضعبدقتعادقك فجخًؽحاكرأكأٌولآٌيكامزل
فأ ًؽسانلاـوياممـلاعلابناكجضعبتنابأـّزَااومتاذكٌيكامزلاتِازرلا ـوتاجخ . ًؽك
ؼكسكلاتّخرتخضكأَفجيدّجملارسعسدازلاكرسعسماذلافجنرقلا ان قخـلاعلافأٌيرخبلا
ؿكسلامكرك . سِككجنمدنلكبلاًضايرلاكًكلؾلالأردقك اهرجػكبكككضرلافأسككجنربكك
سمسلاؿكخاوعجمجركدتًتلاَبكاككلافم .
فجعلابٌجُرملاـكجنلافأكًَجذكمنـجنسمسلافأؽخِتقكًؽفكجكلؾلادضكأدقك ةدرجملا
ةرجثكٌجُكضتاكنزانعةدجعب . حاكلأكؼاجطملاكبككزلتلاريكطتلٌدأدقك عزكتٍلإريكشتلا
ؼلاٌؽرعملاًؽ ٌجكل . ءزجلاًؽعقتسمسلافأفكجكلؾلاؼستكاـث ٌنابللابردةرجمفمًجراذلا .
ـاعًلاكخًؽاكققختدقك 1920 عقبلافمارجثكفأفمـ ٌَسكسملاٌجُكضلا تامامػلا ٌجميدزلا
لرذأتارجمًهـكجنلافجبٌعقاكلا . عقيك بردفمٌلُاهتاؽازمٍلعتارجملاقذهفمرجثكلا
ٌنابللا . ك ٌخازَاؼاستكالدأدق ددمتملاـلاعلاٌيرظنٍلإةدجعبلاتارجمللءارمخلا . اذهعضكدقك
ـلعسازأؼاستكِا ـلاعلاـاظنٌزارد .
ٌجنككلاتايرظنلا .
ةركؽٍلإٌجنككلاتايرظنلاـظعمدنتزت مأىبسييـلاعلافمءزجمأفإؽفجعمفمزًؽىْنأ؛اهداؾم
رمعلاىلىنمرذآءزج ؼن ىز . ًزازأءزجًهفياتسنيأتربللٌجبزنللٌماعلاٌيرظنلافإؽؾلذك
قذولرذآ تايرظنلا . فجتركؽٍلعدمتعتاهركدبٌيرظنلاقذهك : 1 - ٌكرخلاعجطتزتةراسإدجكتِ
ءكضلاٌعرزفمربكأٌعرزب . 2 - ًؽفاكممأًؽٌتباثاوزؾنءايزجؾلافجناكقفأ ـلاعلا . قذهك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


154
ؿلعضذتتايرظنلا لؤرٍلعدمتعتاونلرذلفآفمؿيدبتلاكرججػت فككلافأفجخًؽٌَيرسب
رجبذلاـجلعلااؽلذفمىجنكازكىتانككمك .
مأَابذبذتمكاشلقتمكاددمت ي مـلاعلاؿثمتجذامنعضكٍلإتايرظنلاقذهتدأدقك اددمتمؾرختي
ؾرختيِمأاتباثكَاشلقتمك . ّمفمءاملعلاحتنتزادقك ٌخازَاٌظخ ًؽـلاعلا ٌ فأَءارمخلا
ددمتيرضاخلاتقكلا . ًؽـلاعللًلكلاـاظنلافأرجغ ًؽةداملاٌؽاثكؿدعمٍلعدمتعيَؿبقتزملا
رضاخلاتقكلاًؽـلاعلا .
سناجتمؿكسبىجؽرستنتـلاعلاًؽًتلاةداملاعجمج ٌ فأضرتؾنل . ةرذؾانهفككتز فمطقؽةدخاك
كهكػفججكردجولا ؿكًؽـلاعلاًؽاعكجسرثكلارشنعلا 7,6 ـ § فم ءاضؾلا . قذهتختك
اخكتؾمـلاعلادعييَؼكرظلا . ددمتلاًؽـلاعلااذهؿثمرمتزجزك اءاسامٍلإ . برتقتؼكزك
ؿبقتزملاًؽددخمرجغفمزًؽرؾشلافمىتؽاثك . فلك رجغدجعبلاؿبقتزملاًؽانمانبيرقٍقبي
لادكقنعلاتارجم ًلخملاـظع . فككتؼكزك تاؽازمٍلإتدعتبادقَلرذ
ي
لاتارجملاعجمج
ةددخمرجغ . عجمجفككتٌياونلاًؽك دبشتكٌَُجضماولعجتًتلااوتقاطؿكتكلوتزادقـكجنلا
ٌملظم .
فمامؿكسًؽةداملافمةرجبكتاجمكءاضؾلاًؽدجكتفأفكميَلرذأٌجخانفم ـلاولاكسأ
دعبؼستكيي . إؽ ءاضؾلاًؽمكازتلابةرستنملاةداملاٌؽاثكتناكاذ 100 ؿكًؽفججكردجهةرذ
7,6 ـ § ي ؿزرييمذلاءكضلاعاعسدكعجزذإ؛اقلػمدعييـلاعلاؽَ ٍلإـلاعلافمعكنلااذهربع
فجنزلافمةرجثكفجيّبدعبىلزرم . ددمتلاؼقكتيؼكزك دعبامبرَؿبقتزملاًؽ 20 ٍلإ 40
ٌنزفكجلب . ك َديدجفمضعبفماوضعبتارجملابرتقت ٌؽاثكلافمـلاعلاٌؽاثكبرتقتؼكزك
ٌجُاونّلا .
ٌؾلتذمراكؽأٍلعٌجنبمٌجنككتايرظنءاملعلاضعبحرتقادقك . َّثماونم ٌيرظن ٌتباثلاٌلاخلا َ
ىبسيـلاعلافمءزجمأفأبداقتعِاٍلعزكترتًتلا امُادىُازجأعجمج . اقذولاقبطك حتنتٌَيرظنل
تارجمًؽؿكستتكَرارمتزابةداملا ةدكدخمرجغتاؽازمٍلإدعتبتًتلاؾلتؿخمؿختةديدج .
فأءاملعلاضعبدقتعيك ٌلماكرجغفياتسنيلٌجبزنلاكٌماعلاٌيرظنلا . ًؽتارججػتاكخرتقاك
أبنتتٌيرظنلا ددمتملاـلاعلاًؽلرذأءاجسأب .
تكبثٌجناكمإدخأؼرعيِك ٌخجخشرجغاوعجمجفكتـلفإَتايرظنلاقذهفممأٌخش . بجيك
ٌيرظنلاءايزجؾلاكمدشرلاؾلؾلا ي ركطتـهد ٌ كزيٍتخاكرظتنيفأءاملعلاٍلع ٌنجعمتامكلعمب .
رمعكءاضؾلاًؽةداملاٌؽاثكؿدعمٌؽرعمٍلإا ن ضيأءاملعلاجاتخيك ءارمخلاٌخازَاـاظنكـلاعلا
كَةرجبكتاؽازمًؽ ٌجبزنلافياتسنيأٌيرظنٌخشلدم ًؽٌجزازلاتايرظنلافماهرجغك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


155
اوتخشـدعكأءايزجؾلا .


ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


156
ظغظوصضا ظطذلا
ٌجنككلاٌعسلا ٌَقاطلاٌجلاع ه تامجزج ًجراذلاءاضؾلااهؤسنم . ٌعسلاقذهفأءاملعلادقتعيك
ٌناٌبللابردلمت ( ـزا ٍمزتكاوجلإًمتننًتلاةرجملا ٌنابٌتلابردا ن ضيأ ) لرذلاتارى جى ملااذككَ .
فككتتك تانكتكربلاؿثما ن مامتٌَجُابروكٌنخسؿمختٌيرذتختتامجزجفمٌجنككلاٌعسلا
تارذلالكنكتانكرتكلَاك . ٌعرزبراقيامبٌ ًجراذلاءاضؾلاًؽتامجزجلاقذهؾرختتك
اهرادقمكءكضلا 299,792 ـك / ث .
ٌقاطفكجُايزجؾلاسجقي تلكؾنكرتكلإٍ
ن
ٌ مزيتتادخكبٌجنككلاٌعسلا ( ؼإ .) حكارتتك ـظعمٌقاط
تلكؾنكرتكلإفجيّمٌعضبفجبٌجنككلاٌعسلا ( ؼام ) فجيّبٌعضبك تلكؾنكرتكلإ ( ؼاج ).
و ءزجفكجلمٌُامفمءزجةدملٌيراطبحابشمءًضتتلكؾنكرتكلإفكجلب ْ فأعقاكلاك ٌجناثلافم
انبيرقت . رب ْ فأِإ ؽرتذيفأعجطتزيٌَقاطلاقذهىلٌجنككٌعسأفكتك كخناوكمزديدخلافم
ن
ٌخجؾش
60 ـز .
ءاضؾلاًؽةديدعرداشمفمٌجنككلاٌعسلاأسنت . ـكجنلا ْ فأءاملعلادقتعيك ةامزملاةرجؾنملا
اؽكنربكزلا ةامزملاٌؽاثكلاٌجلاعـكجنلاكَ تاضبنملا فككلاٌعسلافم
ن
ةرجبك و تاجمكحتنتَ ٌي . فأامك
ٌجنككلاٌعسلاضعب سمسلااوجتنت . ًتلاطقؽًها
ن
ٌدجٌجلاعلاٌقاطلاتاذٌجنككلاٌعسلا ْ فكل
عجطتزت كهٌقرىت ٍ ذي ملاٌعسلافمفكجلملاًؽدخاكفمؿقأكَضرللٌ مكجلاؼّػلاؽارتذا مذلا
ءاكولاًؽةرذبـدطشيفأفكدضرلادطزٍلإؿشي . تامداشتلاقذهمدؤتك ٍلإ
و
ٌ ؿكـجطخت
تاذٌيرذلاتختتامجزجلافما ن ضجؽان دلكمَةرذلاكٌ ًنككلاعاعسلافم ٌجلاعلاٌقاطلا . ضعبؿشت
ؽرتذياماونمفإؿبَضرلادطزٍلإؿعؾلابتامجزجلاقذه رجبك
و
ؽمعٍلإضرلا . ٍلعؽلطي
ـزاًجراذلاءاضؾلاًؽدلكتتًتلاٌجنككلاٌعسلا لاٌجنككلاٌعسلا ٌجلك ضجؾلاٍلعؽلطييامنجبَ
ٌ مكجلاؼّػلاًؽدً
ٌ
لكتملا ـزا ٌيكناثلاٌجنككلاٌعسلا .
ربعتلقتناةدامفمٌنجعبانٓدمتاونلٌَجنككلاٌعسلاٌزاردبءاملعلاـتويك فمفجيّملءاضؾلا
ٌجُكضلافجنزلا . ًؽءكضلااوعطقيًتلاٌؽازملاًهٌجُكضلاٌنزلاك قكَةدخاكو ٌنز انبيرقتم
9,46 ـكفكجليرت . ءاملعللٌجنككلاٌعسلاثاخبأتخاتأدقلك ؼكرظلافعرجثكلااكؽرعيفأ
ٌعكمجملافعةدجعبلاؽطانملاًؽٌجُايزجؾلا ٌجزمسلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


157
ٌجلكلاٌجنككلاٌعسلا
ا ن ضيأٍمزتك تاجلكلا . ٌيرجملاامهتاجلكلافمفاعكنؾانهك ٌجزمسلاك .

ً
ٌ رجملاٌجنككلاٌعسلا ٌي . جراذفمٌعسلاقذهًتأتك ـظعمؿكً
ٌ سيتًهكٌَجزمسلاٌعكمجملا
تاْجلكلا . طقزيَسمسلاؿكمذتارتؽءانثأًؽ ؿكٍلعدخاكٓ م
ً
ٌ رجمٓ ًنكك ه عاعسطزكتملاًؽ
ٌ ًجراذلادطزلافمعبرمرتمجتنز ٌجناثلاًؽٌ مكجلاؼّػلل .
تارذلالكنفمٌيرجملاٌجنككلاٌعسلافْ ككتت ٌبزنب 98 % ًهكٌجقابلاٌبزنلاكَ 2% فمٌنككم
تانكرتكلإ ك تانكرتيزكب ٌبجكمٌنخسؿمختتانكرتكلإًهكَ . تانكتكربلااونمؽَلكنلاامأ ( لكن
فججكردجولا ) ٌبزنب 87 % لكناونمكَانبيرقت ٌبزنبـكجلجولا 12 % رشانعلاؿكلكنًهًقابلاكَ
ـكجلجولافمؿقثلا .
فكجُايزجؾلادقتعي ٌججتنٌجلاعلااوتقاطتبزتكاٌجنككلاٌعسلاـظعم ْ فأ و تاجكمببزباوعرازتل
اؽكنكربكزلافعةرداشو ٌجمدش ( راعتزِاؽُاؽ ) دكجكببزبكأ ؿكخٌيكقٌجزجطنػمتِاجم
تاضبانلا . فأٌْيرى جى ملاٌجنككلاٌعسللا ن ضيأفكميك و تاعدشتعماوتامداشتل
ن
ٌججتن
ن
ٌقاطبزتكت
ٌكرختم ٌعقاكلاٌجزجطنػملاتِاجملاًؽ ًؽ ـكجنللًنجبلاءاضؾلا . ؿاجملاريكشتفكميك
طكطذٌعكمجمىنأٍلعًزجطنػملا عجطتزتثجخغارؾلاًؽدتمتٌجزجطنػملاةكقللٌجلجذت
ٍلعرزجبؾرختتفأتامجزجلا ؿاجملاطكطذ ْ فأِإَاوطجذٍلعٌخبزمتابجىب ي خؾرختتاملثم
ؿباقتتامجزجلا طكطذلاربعؿاقتنِاًؽ
ن
ٌبكعش . ؿكختتَؿاجملاطكطذدخأؾرختيامدنعك
ٌقاطلاضعب ىجلعٌكرختملاتامجزجلاٍلإىتكرخفعٌُسانلا .
ةدملطزكتملاًؽٓ ؿظتاونإؽَانترجمًؽٌْيرجملاٌجنككلاٌعسلاتعرازتٍتمك ٌنزفجيّمةرسع
ؿلٌجزجطنػملاتِاجملاًؽاْجُاكسعؿقتنت ًؽاهرجشمكَةرجم كأَةرجملافمبكرولاا ْ مإٌياونلا
غارؾلاةدامعماومداشتل
ن
ٌججتناوتعرزفادق
ي
ؽ ـكجنللًنجبلا .
ٌعكمجملاؿكذدفمٌ
ً
ٌيرجملاٌجنككلاٌعسلاضعبعنمٍلعٌجزمسلاحايرلاؿمعت ٌَجزمسلا
ؿافمٌجراذؽلطنتا
ٌ
نجُابروكٌنكخسمتارذفمحايرلاقذهفككتتك ٍلإسمس ٌجزمسلاٌعكمجملا .
ٌعسلافما ن رجثكعنميّ ًزجطنػمه ؿاجمٌجزمسلاحايرلابخاشيي ؿكذدفمٌْيرجملاٌجنككلا
ٌجزمسلاٌعكمجملا . تارتؽًؽَصكشذلاىجكٍلعَاذهؽدشيك دطزٍلعديازتملاطاسنلا
سمسلا . برقلابٌيرجملاٌجنككلاٌعسلازجكرتٓ ؿقيَـثفمك ضرلافم ٌَ ًزمسلاطاسنلادازاملك
امجؽٌنزةرسعلدخإؿكاْيركدثدخياماذهك ٍْ مزيي ًزمسلاؼلكلاةركد .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


158
ٌجزمسلاٌجنككلاٌعسلا .
ءانثأسمسلافعردشتك حهكتلا ٌ ًزمسلا . ىلسمسلادطزٍلع ه فاركؽكهٌ ًزمسلاحهكتلاك
ٍلعثدخيكَب
ْ
ّذروظم ؿاطاسنلاتارتؽءانثأصكشذلاىجك ٌ ًزمسلاؼلكلاةركدًؽًلاع .
تامجزجلاٌقاطفككتك تاؽامعضبدكدخًؽتاجٓهكتلاقذهًؽٌقل
ٍ
طي ملا (mev) ٌقاط ْ فأِإ
ٍلإؿشتدقةرجبكتاجهكتًؽٌقلطملاتامجزجلا تاؽاجعضب (gev). ًهٌجزمسلاٌعسلارثكأك
ْ ككتيكٌَلجقثلالكنلافمفككتياوضعب ْ فأؾلذَتانكتكربلا فماوضعبف تانكرتكلَا .
ٌيرذلرذأتامجزج ( ٌجلاعٌقاطتاذ ) ءاضؾلاًؽ .
ٌقاطؿشت تاؽامعضبٍلإضرللًزجطنػملاؼّػلاًؽٌعْ رزملاتامجزجلاضعب . ؼّػلاك
بكككللٌ ًزجطنػملاؿاجملااولػسيًتلاءاضؾلاٌقطنمكهًزجطنػملا . بكاككفم
و
ٌ ؿكلك مرتسملا
فكسكناركأكؿخزك ةدعؼلبتٌقاطلتامجزجلاىجؽعرازتتًزجطنػم ه ؼّغ ٍ فكتب فكلَتاؽام
فمٌمزخأ
ن
ٌنككمبكككللًزجطنػملاؼّػلاةرجزأؿظتتامجزجلاـظعم ىلكخعاعسَا .
تاؽامعضبٍلإتامجزجلاعرازتٍلعٌجزمسلاحايرلافمٌجمدشلاتاجكملاؿمعتؾلذك . دلكتت
قكتلافمٌجمدشلاتاجكملاقذه حايرلاًؽٌعيرزلاتاراجتلافمكأٌ ًزمسلاج ؾلزتًتلاٌجزمسلا
تاثاؾنلاكتاؾشاعلاؾكلز .
ٌيكناثلاٌجنككلاٌعسلا
كأٌَيكناثلاٌجنككلاٌعسلا تاْيكناثلا ٌجنككلاٌعسلاـداشتفعحتنتَ ٌيرذلالكٌنلابٌجلكلا
ضرللمكجلاؼّػلافماجلعلاتاقبطلاًؽةدكجكملا .
شني تختتامجزجٍلإاوتقاطفمءزجؿٓ كختكتاْجلكلاتٓتؾتتامداشتلاقذهفعأ ٌيرذ . ـداشتي

ن
ٌجتنمٌ مكجلاؼّػلاًؽلرذلالكٌنلابةديدجلاتامجزجلافمهددع تامجزجلافمديزملا . حتنتك
ًتلاتايكناثلافما ن ضجؽٌجلاتتملاتامداشتلاقذهؿثم ـجزجلاعاكنأٌؽاكٍلعمكتخت تختتا
ٌيرذلا . دجكتٌيكناثلاٌجنككلاٌعسلاقذهك ًؽـجانملاؽمعأٍتخكَكجلاتاقبطٍلعأفما ن ءدب
ضرلا .
ٌبزنِإضرلاٍلإؿشيّؽؾلذٍلعكَتايكناثلاءاطبإٍلعٌ مكجلاؼّػلاؿمعي ةرجػش . ًؽ
ٌقجقدلاًؽضرلادطزفمعبرمرتمجتنزؿكٍلإدخاكـجزجؿشيَطزكتملا . قذهـظعمك
ٍْ مى زيتٌيرذتختتامجزجتامجزجلا تانكجم .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


159
ٌ مكجلاؼّػلاًؽتايكناثلاٌؽاثكٍلعضرللٌ ًزجطنػملاؿاجملارثؤي . اذهطكطذك ؿاجملا
ِكًبكنجلاًزجطنػملابطقلاٍلإٌ ًلامسلاٌ ًزجطنػملابطقلافمتاجنخنم ؽارتذاعجطتزي
تزِاطذفمبرقلابٌ ًزجطنػملاؿاجملا تاقاطلاتاذتاٌجلكلاِإءاك اونلؾلذك؛ا
ن
ٌدجٌجلاعلا
ؿاجملاطكطذركبعٍلإؾانهرطضيت . ٍتخؽَفجبطقلادنعامأ ٌضؾذنملاٌقاطلاتاذتاجلكلا
ؼّػلاؽرتذتكؿاجملاطكطذٍلعؾرختتفأعجطتزت ٌ مكجلا . تايكناثلاٌؽاثك ْ فإؽَؾلذٍلعك
كتزِاطذدنعفكميامؿقأفككت َءا فجبطقلاكخنانوجتااملكديازتتك .
ٌجنككلاٌعسلارجثأت
ب
ً
ٌبزيفأفمرجثكبؿقأضرلاٍلعٌجنككلاٌعسلافعحتانلاعاعسَالكتزم تانُاكللا ن رارضأ
ٌجخلا . ربتعتكَدارلاٍْ مى زيتةدخكبعاعسَاٌعرجءاملعلاسجقي ديزتًتلالدملاٌليكطٌعرجلا
ًؽتادارٌعضبٍلع ٌنكمأمرجغٌنزلا . لكتزمدنعامأ فعٌجتانلاٌعرجلا ْ فإؽَرخبلادطز
ًؽتادارةرسعفعؿقتٌيرجملاٌجنككلاٌعسلا ٌنزلا . ٌمزخلاًؽعاعسَالكتزمفأٍلع
ٍلع
ن
ةركطذؿً
ٌ
كسيفأفكميضرللٌجعاعسَا ةزوجلاب ٓ رضيىنأامكَءاضؾلاؿاجر . ؾلذك
حجوتٌججتن ه عاعسإثدخي ًؽديدسًزمس ٌ مكجلاؼّػلاجراذفاكمٌ مأ . فؾزٌُجوتـزليَؾلذل
ؿثملاوضرعتؿمتخيًتلاءاضؾلا ىنماوجقتعكردبعاعسَااذه . ٌلماخلاءاضؾلاتابكرمؿكاختك
ٌمزخأبنجتتفأرسبلل ديدسلاًزمسلاحهكتلاتِاخاذككعاعسَا .
ؿٌججتنؿكاسملءاضؾلاتابكرمضعبتضرعتدقل ٍلعٌيرجملاٌجنككلاٌعسلارجثأت رُاكدلا
ٌبكرمللٌجنكرتكلَا . ةرجػشٌعطقؽارتذاًؽدجندرؾنمٓ ًنكك ه عاعسعجطتزيك رًٌجػييفأةرُادفم
ٌعطقلاقذهٍلعٌظكؾخملاتامكلعملا . ؿجختزملافمفككيداكيك ٌجنككلاٌعسلادضٌيامخداجيإ
ذلكٌَجلاعلااوتقاطلا ن رظنٌيرجملا رطضادقؽؾل رُاكدللتان
ً
ٌ ككمريكطتٍلإفكزدنوملاكءاملعلا
ٌعسلاتارجثأتلٌجزازخؿقأ ٌجنككلا .
لكنعمتايكناثلاؿعاؾتفمٌجنككلاٌعسللةدجؾملاتارجثأتلادخأًتأي ؼّػلاًؽفججكرتجنلا
ضرللٌ مكجلا . فكبركلافما
ن
ٌ عسما ن عكنحتنييؿعاؾتلااذه ٍْ مزيي افكبركلا ًعاعسَ . ـكقتك
جامدإبَرارمتزابٌَْجخلاتانُاكلا اهايّذًؽٌَ ًعاعسَافكبركلاؾلذًؽامبَفكبركلا . ا ن رظنك
ًعاعسَافكبركلافل ٍلعءاملعلاؿديٌجخلاةداملاًؽىنمًقبتملاردقلافإؽَتباثؿدعمبؿلختي
قذهرمع ةداملا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


160
ٌجنككلاٌعسلاثاخبأ
ٍلكلاتازاردلا . عزاتلافرقلارذاكأًؽءاملعلاؿمعتزا ٍْ مزيتةزوجأمدّجملارسع رجظانملا
ٌجنكرتكلَا ( ٌجُابروكلاتاؽاسكلا ) ًؽ ٌ ًعاعسَاطاسنلاٌزارد . دضةزوجلاتع
ً
ٌ ريدامدنعٍتخك
اونإؽَ
ن
ةكقٌعسلارثكأ ذؽانلاعاعسَافم
و
ؿكوجم
و
عكندكجكؿجزتت
ْ
لظ . ـاعًؽك 1912 ـاقَـ
ؿا ٌ ًُايزجؽ ديازتيعاعسَا ْ فأظخّؽَداطنمٍلعٌ ًنكرتكلإراظنمؿمخب ٌ سً هركتكجؽمكازمنلا عم
عاؾترِا . مكجلاؼّػلاًؽعاعسَاردشمفككيفأدبِىنأسهحتنتزاَؾلذفمك امجؽكأ
قءارك . ـاعءايزجؾلاًؽؿبكنةزُاجٍلعسهؿشخدقلك 1936 ٌعسلاىؽاستكِـ ٌجنككلا .
اماجٌعسأًهٌجنككلاٌعسلا ْ فأٌيادبلاًؽفكجُايزجؾلا ْ فظ . . فرقلافمتاجنيرسعلارذاكأًؽك
ٌعسأؼّذبٌجزجطنػملاتِاجملابرثأتتٌجنككلاٌعسلا ْ فأءاملعلاؼستكاَفيرسعلا دقكاماج
ٌنكخسمتامجزجفككتفأبجيٌعسلافأرثأتلااذهدضكأ . رذاكأًؽك اجنجعبرلا تخضكأَت
ان زازأفككتتتاْجلكلا ْ فأٌجنككلاٌعسللٌجُكضلاٌزاردلا ـكجلجولالكنكفججكردجولالكنفم .
تارجثأتفكجُايزجؾلاسردَتاجنجزمذلاؿّذًؽك ٌجنككلاٌعسلاٍلعسمسلا . ـاعًؽك 1961 َـ
دكجكةرمؿكلفكجُايزجؾلاءِؤهظخِ تاْجلكلافجبتانكرتكلإ . ذنمك فؾز ْ فإؽَتاجنجتزلا
فمءاملعلاتن
ْ
كمدقءاضؾلا ٌ ًزجطنػملاؿاجملاجراذكمكجلاؼّػلاجراذتاْجلكلاٌزارد
ضرلل .
ٌنهارلاثاخبلا
. ٌجنككلاٌعسلاثكخبفمرجثكلافمضتت لرذلاـازجلاكـكجنللٌجُايزجؾلاٌعجبطلاةرشاعملا
تارجملاًؽ . امتبثاذإك ـلعلاقدقتعي اؽكنربكزلاؿعؾبعرازتتٌجنككلاٌعسلا ْ فأفمءا ( ؽُاؽ
راعتزِا ) ةدكجكملاةداملافم و تانًٌجعؿثمتتامجزجلاقذهفأبؿكقلافكميىنإؽَتاضبانلاك برقلاب
ـارجلاقذهفم . ًؽءاملعلادعازتٌجنككلاٌعسلاقذهؿثمٌزاردفإؽؾلذكك ٍلعؼرعتلا
تتًتلاٌيككنلاتاجلمعلا ـجنرجؾنيامدنعـ اؽكنربكز ؼكرظلاٍلعك ضبانمأفمبرقلاب . َؾلذكك
بجكرتؿكخؿُِدلافعؼسكتٌجنككلاٌعسلاثاخبأ ْ فإؽ ٌجزجطنػملاتِاجملاكةداملاعيزكتك
ًنجبلاءاضؾلاًؽتاجلكلااوبرمتًتلا ـكجنلل .
ترثكأتامكلعمباندادمَةديدجةزوجأـجمشتا
ن
ٌجلاخمرجيك ٌعسلاؿشأفع
ن
ّجشؽ ٌجنككلا
ىجلإؿشتمذلالدملاكاوعرازتك . صخؾلافما ن ضيأةزوجلاقذهاننكمتؼكزك بجكرتللؽدلا
ٌقاطلاٌضؾذنملاتاجلكللمككنلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


161
ٌيرذلاتختتامجزجللدجخكلاردشملاًهٌيكناثلاٌجنككلاٌعسلاتناكًضاملاًؽ ٌمدذتزملا
ثاخبلاًؽ . ؼلا ْ فأِإ تاجنجثّثلافمةرتؾلاؿّذاكؾستكافججُايزي فرقلافمتاجنجزمذلاٍلإ
تايكناثلافجبٌيرذلاتختتامجزجلافما ن رجثكفيرسعلا . ٍْ مزيتةزوجأا
ن
ٌجلاخفكجُايزجؾلاـدذتزيك
تامجزجلاتّجعي م ثاخبأـظعمًؽ تامجزجلا . ا ن عاكنأؼسكتدقٌجنككلاٌعسلاٌزاردفأرجغ
فمةديدج ٌيرذتختتامجزج تّجعي مللفكميًتلاؾلتفمرجثكبٍلعأتاقاطدنعطقؽدجكت
اوقجقخت .ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


162
ءاغزغغضا .. ظطغبطضا مضر

َءايزجؾلا صتذملاـلعلاكهٌَعجبطلاـلعكأ ٌزاردب
ٌقاطلاكةداملا . ؿكاخي فكجُايزجؾلا ( ٌعجبطلاءاملع ) فأ
ٌجهاماكموؾي ٌجؾجككَدهاى سي ملااوككلزبابزأكةداملا
رذآٍلإعقكمفماولاقتناكٌَقاطلاجاتنإ ـكختلاٌجؾجكك
اوجؽ . ةداملافجبٌقّعلابا ن مامتهافججُايزجؾللفأامك
ؼجككٌقاطلاك لدمٍلعرذلاًؽاموضعبرثؤي
فاكملاكفامزلا .
دلطشمك ءايزجؾلا شم اهانعمٌجقيرغإٌملكفمؽت
ٌجعجبطلاءاجسلا . ٌبلشلاٌلاخلاكجُايزجؽركطدقك
ركتززنارتلا لرذلاتّش
ً
ٌ كملاىبسةزوجأك ًتلا
ذنمتاجنكرتكلَاٌعانشلرجبكلاركطتلاًؽتموزأ
ٌجناثلاٌجملاعلابرخلا . ٌزاردفمٌلشختملاٌؽرعملاك
ؼامبَلرذلاـكلعلاًؽٌمومءايزجؾلا ؾلؾلاؾلذم
ـلعك ضرلاـلعكءاجمجكلاكءاجخلا . ؾانهفأامك
تاركطتلاكءايزجؾلافجبٌقجثكٌلش ٌزدنولاًؽٌجلمعلا
ٌجنقتلاكبطلاك . فكزدنوملاـمشيَؿاثملاؿجبزٍلع
تاراجزلا ءايزجؾلاًؽٌنجعمئدابمٍلعءانبتارُاطلاك . ءايزجؾلاتايرظنكفجناكقتن
ْ
كمدقك
فجزدنوملا تامكلعمؿابقتزافمكاوتارازمًؽٌجُاضؾلاتابكرملاعضكفمءاملعلاك رامقأاولزرت
ٌجزمسلاٌعكمجملافمةدجعبؽطانمبكجتًتلاءاضؾلا . ثكخبتدأك داكملاـادذتزاٍلإءايزجؾلا
ٌنجعمضارمأجّعكصجذستكٌزاردًؽٌعسملا . ٍلإٌؽاضإك ءاركءايزجؾلائدابمفإؽؾلذ
ؾـجمشت ٌجُابروكلاسناكملافمٌجلزنملاةزوجلافمرجث كيدجؾلاتّجزمٍلإ .
فكجُايزجؾلاىزرديام
ٌلُزأفعاكبججيفأفكجُايزجؾلاؿكاخي ـلاعلافعٌجزازأ : فك
ْ
كتؼجك ركطتيؼجكك . مرجييك
براجتفكٓجبيرجتلافكجُايزجؾلا ىثكدخان عقكتمفاكامبـوجُاتنفكنراقيـثٌيانعباولا
ن
ططذم . ؿثم

فعثخبللمرذلابجكرتلاٌزارد
ةكقلاٌقُاؽةديدجتًّ ٌ شكم .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


163
تاعقكتلاقذه اهرٌ كطتايرظنكفجناكقفمًتأت فكيرظنلافكجُايزجؾلا . فجناكقلاقذهك تايرظنلاك
ًزازأةادأًهًتلاتاجضايرلاٌػلبانبلاغاونعرْبعيي ًؽة ءايزجؾلا .
فجترجبكفجتعكمجمًؽعقتفكجُايزجؾلااوزرديًتلاتاعكضكملاك : ءايزجؾلا ءايزجؾلاكٌيدجلقتلا
ٌثيدخلا ًؽكهٍَلكلاٌجردلاًؽَامونجبؼّتذِاكَ زجكرتلاكـامتهِا . ٍنعيتٌيدجلقتلاءايزجؾلاؽ
ٌَقاطلاكٌكرخلاؿكخٌلُزلاب ٌزمذاومازقأك : 1 - ؾجناكجملا ا ( ٌكرخلاـلع ) 2 - ةرارخلا 3 -
تكشلا 4 - ءابروكلا ٌجزجطنػملاك 5 - ءكضلا . بجكرتلاٌزاردٍلعزكرتؽٌثيدخلاءايزجؾلاامأ
ًزازلا ةرجبكلااولكقخؿمستكَمداملاـلاعلل : 1 - ٌجنكرتكلَاكٌجُيزجلاكٌيرذلاءايزجؾلا 2-
ٌيككنلاءايزجؾلا 3 - تامجزجلاءايزجؽ 4 - ٌقاطلاءايزجؽ ٌبلشلا 5 - عُاكملاءايزجؽ امزّبلاك .

ةرجبكلاءايزجؾلاعكرؽ

تايرشبلا : ءكضلاؾكلزكٌعجبطسردت .
ءايزجؽكججلا : ئدابمٌطازكباوهاجمكاهكجكضرلاٌزاردًه
ءايزجؾلا .
ٌيرارخلاٌجمانيدلا : ٌقاطلاتِكختكلرذلاٌقاطلاؿاكسأكةرارخلاٌزارد
رذآٍلإؿكسفم .
ٌجُابروكلاٌجمانيدلا : ٌجزجطنػملاكٌجُابروكلالكقلافجبٌقّعلاؿلخت .
تاجتكشلاـلع : تكشلاصاكذكجاتنإسردي .
امزّبلاءايزجؽ : ٌنْيؤملاتازاػلاٌزاردبـتوت . ٌجلاعٌجردب - تازاػلامأ
ٍلإتلشؾناًتلا ٌنخسلاٌبلازكأٌبجكمتامجزج .
ٌجُيزجلاءايزجؾلا : دت تاُيزجلاؾكلزكصُاشذكبجكرتسر .
كأتامجزجلاءايزجؽ
ٌجلاعلاٌقاطلاءايزجؽ
: ٌجلكلاتامجزجلاصاكذكؾكلزؿلخت .
ٌبلشلاٌلاخلاءايزجؽ : ؿكانتتا ن ضيأٌؾثكملاةداملاءايزجؽا ن ضيأٍمزتك
داكمللٌجُايزجؾلاصُاشذلا ٌبلشلا .
ةرارخلاءايزجؽ : اةرارخلاسردت ان دجٌضؾذنمل .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


164
ٌضؾذنملا
ٌيكجخلاءايزجؾلا : تاجلمعلاكءاجخلاٌزاردلءايزجؾلاؿُازككتاكدأؽبطت
ٌيكجخلا .
ٌيرذلاءايزجؾلا : ةرذلاؾكلزكصُاشذكبجكرتسردت .
ٌجضايرلاءايزجؾلا : ٌجعجبطلارهاكظلاؿثمتًتلاٌجضايرلاـظنلاٌزاردًه .
ٌخشلاءايزجؽ : ـعيفيذلاٌيامخبؽلعتت انبيرقكأعاعسَاؿاجمًؽفكل
عاعسَافم .
ـ
ى
كلاءايزجؽ : ٌيرظنلاٍلعٌزاردلااوجؽٍنبيتةديدعتِاجمؿمست
ءاملابٍنعتًتلاٌَجمكلا ًزجطنػمكروكلاعاعسَاك
اموتّعاؾتك .
عُاكملاءايزجؽ : تازاػلاكؿُاكزلاٌكرخكؾكلزبٍنعيت .
ٌيككنلاءايزجؾلا : كبجكرتبٍنعيت تّعاؾتلابكٌيرذلاةاكنلاصُاشذ
اوتاقجبطتكٌيككنلا .
اكجناكجملا : اوتباجتزادنعٌجُايزجؾلاـظنلاكـازجلاؾكلزبٍنعيت
ٌؾلتذملالكقلل .

اكجناكجملا فككزلاًتلاخًؽـازجلاٌزاردبٍنعيت ٌكرخلاك . ؼجكَؿاثملاؿجبزٍلعَسردتًوؽ
ن عرازتحتنتلـزجٍلعةكقلاؿمعت ا . ٍمزتٌكرختملاـازجلااكجناكجمك اكجمانيدلا اكجناكجمكَ
ٌنكازلاـازجلا ٍمزت اكجتاتزَا فككزلاـلعكأ . ىمزااكجناكجملافمعرؽؾانهك اكجناكجم عُاكملا َ
تازاػلاكؿُاكزلاؾكلزبٍنعيي . عاكنأؼشكلاكجناكجملائدابمـدذتزيتك تارادمؿثمٌَكرخلافم
تارازمكبكاككلا لرذأٌكرختمـازجأ . ٌمومئدابملاقذهفأامك تآسنملاكركزجلاًممشمل
ٌؾلتذملاعاكنلاكتايكاخلاًعناشلكؽرطلاًزدنوملكَلرذلا تابكرملافم
ةرارخلا .
ٍمزتةرارخلاٌزارد ٌيرارخلاٌجمانيدلا َ عقكمفماولاقتناكةرارخلاجاتنإٌجؾجكثخببؽلعتتك
ةداملاٍلعاهرجثأتكرذآٍلإ اونيزذتٌجؾجكك . فملرذأعاكنأٍلإٌيرارخلاٌقاطلاؿيكختفكميك
سكعلابكٌقاطلا . ؿاؿجبزٍلعمرجخلاـخؾلاؽارتخادنعؽ ٌجُاجمجكلاٌقاطلافمءزجؿكختيَؿاثم
ًتلا ةرارخٍلإىتاُيزجفجبطبرت . ا ن ضيأٌيرارخلاٌجمانيدلاؿمستك سيرقتلاـلع سرديمذلا
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


165
ةرارخلافمان دجٌضؾذنمتاجرددنعداكملا . ٌيرارخلاٌجمانيدلائدابمك عاكنأؿكـوؾلٌيركرض
زنبلاكؿزيدلاتِآؿمستًتلاٌَيرارخلاتِلا امكراذبلاكفي ديربتلاةزوجأتِآؿمست .
تكشلا .
ٍمزتتكشلاٌزارد تاجتكشلا . تكشلافككتيك ؿّذؿقتنتكـزجاوجتنيًتلاتازازتهِافم
فاردجكأءاملاكأءاكولاؿثمَطزك ًنابملا . تانجعمكةرجبكلاتاعاقلاـجمشتلـومتكشلاـوؽك
ٌطرسلاتّجزمكعمزلا جأك تكشلاتار
ً
ٌبكمكؼارغكنكؾلاةزه . ؾلذكتكشلاٌزاردؿمستك
ؽكؽتاجكملا ٌجتكشلا عمزلالدمفمٍلعأاوتاددرتفككتًتلاتازازتهِابصتذتًتلا
مرسبلا .
ٌجزجطنػملاكءابروكلا اما ن رجثكءاملعلافإٍتخان قجثك
ن
ِاشتافّشتت دلطشمبان عماموجلإفكرجسي
ٌجزجطنػمكروكلا . فكميٌجُابروكلاتانخسلاٌكرخؽ لكقلاكٌَجزجطنػمتارجثأتثدخيتفأ
ٌجُابروكتارجثأتثدخيتفأفكميٌجزجطنػملا . تادلكمريكطتٍلإتدأٌقّعلاقذهٌؽرعمك
ٌجنكرتكلَاةزوجلاريكطتكٌمذضٌجُابروك بكزاخلاكزاؾلتلاكعايذملاؿثم
اكءابروكلا ٌجزجطنػمل فإٍتخان قجثك
ن
ِاشتافّشتت دلطشمبان عماموجلإفكرجسياما ن رجثكءاملعلا
ٌجزجطنػمكروكلا . تانخسلاٌكرخؽ لكقلاكٌَجزجطنػمتارجثأتثدخيتفأفكميٌجُابروكلا
ثدخيتفأفكميٌجزجطنػملا ٌجُابروكتارجثأت . تادلكمريكطتٍلإتدأٌقّعلاقذهٌؽرعمك
ضٌجُابروك ريكطتكٌمذ بكزاخلاكزاؾلتلاكعايذملاؿثمٌجنكرتكلَاةزوجلا
ءكضلا .
ٍمزتءكضلاٌزارد تايرشبلا فاعرؽاولكَ فارجبك : ٌجزدنولاتايرشبلاكٌجُايزجؾلاتايرشبلا .
ًؽفكجُايزجؾلاسردي ًتلاٌجُايزجؾلاتاجلمعلاكءكضلاٌعجبطٌجُايزجؾلاتايرشبلا ًؽببزتت
فمىقّطنا رذآٍلإفاكمفمىلاقتناكـازجلا . ؿاقتناٌجؾجكٌزاردًوؽٌجزدنولاتايرشبلاامأ
ىلاقتناقاجتاًؽٌؾلتذملاداكملارجثأتكءكضلا . تاقجبطتـوؾلٌمومٌزاردلاقذهؿثم تازدعلاؿثم
تاراظنلاكرهاجملاكٌجكلؾلارجظانملاًؽـدذتزتًتلاايارملاك .
فكرتكلَاءايزجؽكٌجُيزجلاكٌيرذلاءايزجؾلا ٍنعيت ٌكرخكًُيزجلاكمرذلابجكرتلاـوؽتِكاخمب
اوشاكذكتانكرتكلَا . قذه
ً
ٌ زكرتك ٌقاطكٌكرخكبجترتكؾكلزٍلعٌَشاذٌؾشبتازاردلا
لكنلاؿكخركدتًتلاتانكرتكلَا ٌيرذلا . زجلاكٌيرذلاءايزجؾلاًؽثكخبلاتؾسكدقك ٌجُي
رجثكلافعفكرتكلَاءايزجؽك ةداملابجكرتصذيامجؽ . داكملافأءاملعللدكأتَؿاثملاؿجبزٍلع
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


166
فعاوضعبؼلتذي تاُيزجلاًؽتارذلابجترتًؽرذلا . ٌقيرطلافأدجنؼّتذِااذهببزبك
صتمتًتلا رذلافعةدامؿكًؽٌؾلتذماوثبتكٌجزجطنػمكروكلاٌقاطلاةداملااوب ل . اذولٌججتنك
قدخكًزجطنػمكروكلاطاسنلاٍلعءانبةداملازججمتفمءاملعلافكمتي . ٌقيرطلاقذولك زججمتًؽ
ٌعانشلاًؽأسنتًتلاٌنجعملاتِاخلاًؽكبطلاًؽٌمومتاقجبطتداكملا تاجمكفككتامدنع
ان دجٌلجلقٌجنعملاةداملا .
ٌيككنلاءايزجؾلا ةاكنلاصُاشذكبجكرتٌزاردبٍنعيت طاسنلاٍلعٌشاذٌؾشبزكرتكٌَيرذلا
جامدنِاكراطسنِاكًعاعسَا . اك طاسنل ًعاعسَا فلاضعبؽلطتاوبجكمبًتلاٌجلمعلاكه لك
ٌقاطلاٌجلاعتامجزجانجُاقلت ٌعسأكأ . صجذستلكفاطرزلاجّعلٌعسملاداكملاـدذتزيتك
تاجلمعلاٌعباتملكضارملا ٌجُايزجؾلاكٌجُاجمجكلا . ك راطسنِا ٍلإٌيرذلاةاكنلاـازقناٌجلمعكه
فيءزج ٌقاطلافمؿُاهردقؽّطإعمانبيرقتفجيكازتم . اٌقاطًتأتراطسنِافمك ؿبانقل ٌيرذلا
ٌيككنلاتّعاؾملاك . امأ جامدنِا فجترذًتاكنـاختلاٌجلمعكوؽ ثدخيكَؿقثأرشنعةاكنانككتل
ٌؾجؾذلارشانعلاكفججكردجولاٌلاخًؽٍلكلاٌجردلاب لرذلا . ؽلطتًتلاَجامدنِاٌجلمعحتنتك
ٌلبنقلاٌقاطَراطسنِاٌقاطفمربكأٌقاط ٌجنججكردجولا .
تامجزجلاءايزجؽ
. تانكتكربلافأفكجُايزجؾلاؼستكا ٌجلكأتامجزجفمفككتتٌيرذلاةاكنلاؿذادتانكرتكجنلاك
ؽدأ . ايزجؽمرجييك كجُ ٍمزتةزوجأـادذتزابثاخبلاتامجزجلا تامجزجلاتّ
ً
ٌ جعم . عجطتزتك
قذه ان دجٌجلاعتاعرزٍلإٌيرذلاتختتامجزجلابعؽدتفأةزوجلا . قذهتاعرزؼلبتامدنعك
ةداملاعمـداشتلاباولدمٍ زييَءكضلاٌعرزفمان دجٌبيرقا ن مجقتامجزجلا . سرديك فكجُايزجؾلا
ًتلااياظسلا اوتاقاطفكزجقيكتامداشتلافمحتنت . فكلمأيٌجؾجكلاقذوبك طبارتتؼجكاكموؾيفأ
تامجزجلاكتانكرتكجنلاكتانكتكربلافككتلٌجلكلاتامجزجلا لرذلاٌيرذلاتخت .
ٌبلشلاٌلاخلاءايزجؽ .
ا ن ضيأٍمزتك ةداملاءايزجؽ ٌؾْثكملا . ؽؽكٌبلشلاداكملاؼجنشتفكمي اوبؿعاؾتتًتلاٌجؾجكلا
تانكرتكلَا ٌؾلتذملاتارذلاًؽلكنلاك . رثأتبٌبلشلاداكملافكزرديفيذلافكجُايزجؾلاـتويك
طػضلاكةرارخلاؿثمؿماكعبداكملاقذهصُاشذ . ؿكدقؾتَ
ن
ّثمٌبلشلاداكملاضعبؽ ٌمكاقملا
ؿكختتاولعجياممَان دجٌضؾذنملاتاجردلادنعٌجُابروكلا ٍلإ تٌّ شكم ٌقُاؽ . بجكرتلاثاخبأك
ؾكلزـوؽًؽٌشاذٌجمهأتاذٌبلشلاداكمللًنكرتكلَا تٌّ شكملاقابسأ سازأًهًتلا
ٌثيدخلاٌجنكرتكلَاةزوجلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


167
امزّبلاكعُاكملاءايزجؽ .
ٌجنبمٌثيدخلاعُاكملاءايزجؽ ٌيدجلقتلاعُاكملااكجناكجمئدابمٍلع . ٌكرخكؾكلزـوؽربتعيك
ا ن موما ن رمأعُاكملا ٌزاردلـومكهامكَريراكشلاكتارُاطلاكفؾزلاكتاراجزلاٌعانشكـجمشتل
ؿاكخلا حلا ٌيك . ٍمزتًتلاتازاػلاٌزاردبٍنعيتؽامزّبلاءايزجؽامأ امزّبلا . ٌقاطديزتامدنعؽ
زاػلادبشيفجعمردقٍلعزاػلا اننٌيؤم فمانن ْ ككممأَ ؿاشؾنَِانجُابروكٌنكخسمتامجزج
ٌنخسلاٌبجكمتامجزجلافعٌنخسلاٌبلازتامجزجلا . زاػلااذهٍمزيك امزّبلا ًؽـدذتزيكَ
ٌيركلؾلادجباشملاًؽكفكجنلاءاكضأ . ؿجأفمامزّبلاًؽـكختلافكميؼجكفكجُايزجؾلاسرديك
ٌقاطجاتنَاومادذتزا ءابروكلادجلكتلجامدنِا . .
ٌجذيراتةذبن
ًؽـدقتلابكٌجنقتلاتاركطتلابان قجثكا
ن
طابترافكرقلاربعءايزجؾلاتطبترا ؾلؾلاكتاجضايرلا
لرذلاـكلعلاك . ٌملكـادذتزاؿ
ً
ٌ جي زك ءايزجؾلا اهانعمب مدّجملارسعفماثلافرقلاًؽًلاخلا .

ءايزجؾلاًؽٌمومريراكت

عبارلافرقلا ؿبق
دّجملا
ءايزجؾلافمةديدعتِاجمًؽتايرظنكطزرأـدق .
ؿبقثلاثلافرقلا
دّجملا
ؾكلزبؽلعتتفجناكقكٌلتعلافكناقسدجمذرأؼستكا
ؿُاكزلا .
مدّجملاًناثلافرقلا ـكجنلااولكخركدتٌنكازضرلافأسكمجلطبركشت
رمقلاكسمسلاكبكاككلاك .
1017 ـ أًنكرجبلاعرتذا داكملاٌؽاثكساجقلزاوجؿك .
1020 ـ ةدعًؽتايرشبلاـلعسازأـثجولافباًبرعلاـلاعلاعضك
ؿثمٌمومٌجُايزجؽبتك باتك رظانملا ءكضلاىجؽسردمذلا
فجعلاديرستكراشبَاٌعجبطكىتارازكناك .
1135 ـ ءاكولافزكفجبٌقّعلاداجيَبراجتلاٍلكأفزاذلالرجأ
ىتؽاثكك .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


168
ف كخ 1270 ـ تايرشبلاًؽتازاردفككجبرجكرلرجأ .
1543 ـ بكاككلاكضرلافأبىتيرظنسككجنربككسِككجنرسن
ؿكخٌيرُادتارادمًؽؾرختت سمسلا .
كخن 1600 ـ ٌؾشبَةرجثكٌجُايزجؽؿكقخًؽٌمومفجناكقكجلجلاجؼستكا
اكجناكجملاًؽٌشاذ .
1687 ـ ٌكرخللىنجناكقفتكجنرسن .
1690 ـ ءكضلاًٌٌججكى مٌيرظنزنجياهفاجتزيركرسن .
1798 ـ تامجزجلاٌكرخفأدركؾمرتنكاككفكزمكطفجماجنبركذ
ةرارخحتنتةدامؿّذ .
1801 ـ - 1803 ـ ءكضللٌججكملاٌيرظنلاحنكيسامكتاجخأ .
1803 ـ بجكرتفعٌيرذلاىتيرظنةرمؿكلفكتلادفكجفلعأ
ةداملا .
ًثّثلاؿُاكأ فمتاجن
رسععزاتلافرقلا
مدّجملا
. ءابروكلاقدخٍلعؿكمرنهؼيزكجكمداراؽؿكيامحتنأ
ٌجزجطنػملافم .
1847 ـ ؿكؿكختيفأفكميٌقاطلاكةرارخلافأؿكجسمججؼستكا
تباثؿدعمبرذللامونم .
1864 ـ ٌجزجطنػمكروكلاىتيرظنؿيكزكامؾرّكسمججرسن
ءكضلل .
1887 ـ تتتبثأ رجثلادكجكـدعًلركمكفكزلكيامٌبرج .
1895 ـ ؾـلوليكؼستكا . ٌجنجزلاٌعسلافجتنكر .
1896 ـ ًعجبطلاعاعسَاؿيريككبمرنهفاكطنأؼستكا .
1898 ـ ـكيدارلارشنعرججباوجكزكمرككمرامتشلذتزا
عسملا .
1900 ـ ٌجمكلاىتيرظنؾنّبسكامرسن .
1905 ـ ىتيرظنفياتسنيأرسن ٌشاذلاٌجبزنلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


169
1911-1913 ـ ـاظنؿكسٍلعجذامنركبزلجنكدركؽرذرتزنرإحرتقا
ةرذللًبككك .
1915 ـ ٌماعلاٌجبزنلاىتيرظنفياتسنيأفلعأ .
1924 ـ فكرتكلُلٌججكملاٌيرظنلاًلغكربمدمكلـدق .
1925 ـ - 1926 ـ ٍلعؿكَجربنجزجهرنرؽكرجنيدكرسفجؽريإفمؿكرٌ كط
َقدخ ءايزجؾلاؽجزنتلا ن مظن ٌجمكلا .
1930 ـ بجكمفكرتكلإكهكفكرتيزكبلادكجكبؾاريدؿكبأبنت
ٌنخسلا .
1932 ـ ؿ
ً
ٌ جعي مؿكأفتلاكتزنرأكتؽكركككفكجرجزلاأسنأ
تامجزي ج .
1938 ـ ـكجناركجلاةرذرطسفمفامزارتززترؽكفاهكتكأفكمت .
1942 ـ عاؾتؿكأقؤّمزكًمرجؽككيرنإؽقخ ىجؽـ
ْ
كختممككنؿ .
1947 ـ رتلاككفيدرابفكجعرتذا . ًلككسـاجليككفجتارب
ركتززنارتلا .
1960 ـ رزجلؿكأفامجمركدكجثعنش .
1964 ـ تامجزجدكجكحياؽزجركجكفامػؿجمركمحرتقا
ٌجزازأتامجزجؾراككلا .
1974 ـ ؿيكمشكرتذيرفكترجبؼستكا . ًز . ًز . فما ن عكنحنت
امجزجلا ًً ٌ مزٌيرذلاتختت ب مازبإـجزج كأ ًجـجزج .
1983 ـ تختتامجزجٌثّثاجبكركلراكةداجقتختفكثخابؼستكا
تامجزجًهٌَيرذ W
+
ك W
-
ك Z°.

ءايزجؾلاتايادب ريراتلاؿبقامركشعٍلإعجرت . تلددقؽ امفازنإاهانبًتلاٌيرجخلاتآسنملا
ـلابٌؽرعملاضعبٍلعريراتلاؿبق اكجناكي . عضكلكةراجخلاؿقنلٌيركرضٌؽرعملاقذهؿثمك
ضعبؽكؽاوضعب . ؾانهَؾلذٍلإٌؽاضإك قذهـدذتزادقَريراتلاؿبقامفازنإفأٍلعؿديام
تاقكلادجضكتلٌيرجخلاتآسنملا رمقلاكسمسللٌجمزكملاةركدلاًؽٌموملا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


170
بكعسلاؿكأفكيرشملاكفكجلبابلاكفكيرمكزلافاكك ٌبكتكمتّجزتؾ
ٌ
لذًتلا اوتاؽاستكِ .
ـاعؿكلخبؽ 3000 ؽ . دادعللا ن ماظناكركطدقفكيرمكزلافاكَانبيرقتـ ؼجشلااكمدذتزاك
بكاككلاكرمقلاكسمسلاكـكجنلاتاكرخعقكتكٌعباتملٌيربجلا . تثدخك ًؽٌلثاممتاركطت
ؿبابكرشم . ٌجلمعلاٌجزدنولاتاجللاؾلذكفكيرشملاركطك دزمكءانبلاًؽاومادذتزِ
ًضارلا .
ؽيرغَا
ركطيبعسؿكأاكناك ٌجعجبطلاـكلعلاكتاجضايرللٌماعٌيرظنـظن . ـاعكخنَاكرْ كطدقؽ
600 ؽ . ا ن موؽَـ ـاظنًؽئدابملاقذهسدجلقإًقيرغَاًضايرلابتركٌَزدنولائدابملا ن ماع
كخندخكم 300 ؽ . ـ .
ًعجبطلاـلاعللفيداجكفجشيرخفجبقارمؽيرغَافاكك . ؿبقعبارلافرقلاًؾؽ ـدقدّجملا
ضرلاٌيكركلًَُايزجؾلاؿجلدلاٍلعٌززؤمَفجهاربكطزرأؼكزلجؾلا . ًؽك ؿبقثلاثلافرقلا
ردقامكَضرلاطجخمبازخفمزجنجثزكتاريإًكلؾلافكمتدّجملا سككراتزيرأًكلؾلا
ازملا سمسلاكرمقللٌجبزنلاتاؽ . دّجملاؿبقثلاثلافرقلاًؽك ًضايرلاكعرتذملاؼستكا
فمان ددعرٌ كطكٌجزازلاٌجملعلائدابملافمان ددعسدجمذرأ ساجقلاؽُارط .
ؤبنتللا ن جذكمنأَرشمفمًكلؽكهكَسكمجلطبـدقدّجملاؿبقًناثلافرقلاًؽك سمسلاعقاكمب
ؾلاكـكجنلاكرمقلاك بكاك . َفككلازكرمضرلافأدقتعيسكمجلطبفاكك فأسؾلذًؽىنأس
فيرذلاؽيرغَاٌؾزّؽككطزرأ . ـدذتزييسكمجلطبـاظنؿظدقك ٌيكامزلاـارجلاٌكرخبؤبنتلل
فمبرقيامل 1,500 ـاع .
فكملزملاكبرعلا
. ؼشتنمذنمءايزجؾلاببرعلاـامتهاأدب اعزاتلامرجولاثلاثلافرقلا مدّجمل . اكذذأدقاكناكك
َفانكجلافعـلعلااذهئدابم ىبؼرعمذلامرظنلاًؾزلؾلاؿاجملافمئدابملاقذوباكجرذك
ؿاجمٍلإفانكجلا ءارقتزِاكٌبرجتلا . بازخٌجؾجككؿُاكزلاـلعًؽٌششذتم
ن
ِكشؽاكؾلأؽ
فزكلا ؽاكملاعاؾتراؿجلعتكٌيرعسلابجبانلاًؽاكبتككًَعكنلا ٍلإـهداقامماوضاؾذناكع ثخبلا
ًؽ ًخطزلارتكتلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


171
ـثجولافبفزخلاؿامعأتناككَتايرشبلاكءكضلاـكلعًؽا ن رجثكبرعلاـوزأك دمتعملاعجرملا
فجعلاـازقأفعثخبؿكألزعيىجلإكَرذأتمتقكٍتخابكركأؿهألدل رازكناكراشبَاٌجؾجكك
ىؽاطعناكءكضلا .
ؿعلاؿامعأتناكك تلعجًتلاًهبرعلاءام ةرمؿكلٌزدنولاكتاجضايرلافعؿقتزيـلعلااذه .
اكجناكجملابرعلافججُايزجؾلاثاخبأتلكانت ( ؿجخلاـلع ) تاؾنشمؾلذًؽاكؾلأك اكقبطكَةرجثك
ٌجلمرلاكٌجُاملاتاعازلاٌعانشكٌجعانشلاـونكنؽًؽـوثاخبأحُاتن تِلاكًَناكلاكٌجزمسلاك
ارلا ٌقجقدلافيزاكملاكٌَعؽ . ـلعئدابماكقبطامك ٍقجزكملاٍلعتاكشلاًؽءايزجؾلا . تناكامك
فجملزملاكبرعلافججُايزجؾلاثاخبأ اوجلعٍنبًتلاٌجبذاجلاـلعلٍلكلاٌنبللاٌجبذاجلاًؽةرثانتملا
سِككجنفمؿك ؾلذباؽرتعاامكاموتايرظنرلبجكزناهكيكسككجنربكك . اامك ا ن ضيأؾلذفمداؾتز
فمؿك ةكقديدختلٌجضايرسزأٍلعٌمُاقلافجناكقلاعضكًؽفتكجنؽخزإكًلجلاجكجلجلاج
ٌجبذاجلا . (
ًؽٌجنارشنلاتاراضخلاكؽرسلاًؽٌجبرعلاتاراضخلافجبةراجتلاـجخدايدزاعمك برػلا
تاؾلؤملاتلقتناٌَجمّزَاتاخكتؾلاؿضؾبكَمدّجملارسعمداخلافرقلاؿّذ ٌجقيرغَا
برػلاٍلإٌجبرعلاك . ؽيرغَاككطزرأـلعٌزجنكلاتضؽرٌيادبلاًؽك فيرذلا . فرقلاًؽَفكلك
سيدقلاـزابؼكرعملاسنجامتربلأفازفكمتَرسعثلاثلا امكتسيدقلاكرجبكلاتربلأ
فجبؽجؽكتلافمَلراشنلاءاملعفمفكرذآكًَنيككَا ٌزجنكلائدابمكًعجبطلاـلعلا . دادزاامك
براجتلاكٌجملعلاتادهاسملابـامتهِا شعثلاثلاكرسعًناثلافجنرقلاؿّذ ؼكعكفجيدّجملار
ٍلعبرػلاءاملعفمرجثك ىعضكامٍلإٌؽاضإءايزجؾلاًؽبرعلاءاملعلاقزجنأامٌزارد
ؽيرغَا . روظتتأدبك تزتجزكرجتربكرفجيزجلجنَافجملاعلاتاباتكاونمةديدعتاباتك
ًتلافككجبرجكرك ًملعلاثخبللٌلاعؽا
ن
قرطتمدق .
ؼٌجلمعلاتاعارتذِاتناكك راهدزاؿماكعفما ن ضيألرذلاؿكقخلاكٌعارزلام ًملعلاثخبلا
ٍطزكلاركشعلافمفيرجذلافجنرقلاؿّذابكركأًؽ . راطقأكَفجشلاًؽك َلرذأٌيكجزآ
ةرتؾلاقذهؿّذعارتذِاكًملعلاطاسنلاشعتنا .
ٌضونلارشع ريراتلاةرتؽٍلعؽلط
ي
أمذلاـزِاكه ةرتؾلاؿّذًبكركلا عبارلافرقلاٌيادبفم
ـاعكخنٍتخمدّجملارسع 1600 ـ . تمزتا ٌيداشتقِاكٌجعامتجِاةراثَابةرتؾلاقذه
ؿذادمتجتنأًتلاٌيركؾلاكٌجزاجزلاك ـكلعلاكبادلافمؿكًؽةرجثككةديدج .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


172
ؿاثمأفمسيرابكدركؾزكأًتعماجًؽءاملعثخبَمدّجملارسععبارلافرقلاًؽ شتير درا
ٌكرخلاؼشكٌلأزمـزيركأؿككجنكدجونياكز . سدازلاكرسعسماذلافجنرقلاًؽك رسع
ٍلعتازاردًسنجؽادكدرانكجلركوسملاًلاطيَاعرتذملاكـازرلالرجأفجيدّجملا ٌكرخلا
ؿُاكزلاـلعك .
ـاعًؽك 1543 مدنلكبلاًكلؾلارسنـ ؾجنربككسِككجن َسمسلاىجؽعضكفككللانيركثا ن ماظنسك
زكرملاًؽَضرلافم
ن
ِدب . ركدتًتلابكاككلافمبكككضرلافأةركؽسككجنربككـدقك
سمسلاؿكخ . َدخأؿبقيـلك تقكلاؾلذًؽةرظنلاقذهَانبيرقت . ؾجلكثاكلاةداقرعسك
َءاكزدخٍلعَتناتزتكربلاك ادقتعمعمضراعتيـاظنلااذهفأ ٌجنيدلاـوت . ؾلانهتناكامك
ةداجٌجملعتاضارتعا حرتقملاـاظنلاٍلع . ًؽرظنلاةداعإبلطتيًكجنربككلاـاظنلاؿكبقفاكك
ـلعلاةدعاق اولمكأبًعجبطلا . ؿّذفمَفججلاتلافرقلاؼشنكفرقلاؿّذعقاكلاًؽثدخاماذهك
ًنيركرلبجكزناهكيككجلجلاجؿثمةزرابتاجشذسؿمع ٌشاذٌؾشبتراكيدق .
ـاعًؽا
ن
ُدتبمَكجلجلاجًلاطيَاًُايزجؾلاكًكلؾلاأسنأك 1609 فمان ددعَـ ٌجكلؾلارجظانملا
ءامزلاةدهاسمل . ٍلعفهربتـلٌجكلؾلاكجلجلاجتادهاسمفأـغرك ِإًَكجنربككلاـاظنلاٌخش
ٌيدجلقتلاةرظنلاؿكخؾككسلاتراثأاونأ . فأامك ؿقشكجلجلاج ىتزاردًؽٌجلمعملاٌبرجتلاةركؽ
ٌطقازلاـازجلاٌكرخل . فأٍلعفهربك باجغًؽَدخاكتباثؿدعمبـازجلاؿكطكقزٌجضرؽ
ءرملابزكيتٌَججراذلاتارجثأتلا ضرلاكخنـازجلاطكقزٌجؾجكلا ن موؽ .
كيًنامللاًضايرلاكًكلؾلاـدذتزاَمدّجملارسععبازلافرقلاؿُاكأًؽك زناه تادهاسمرلبجك
ٌجزمسلاٌعكمجمللا
ن
طكبضمان ديدجا ن جذكمنأأسنأؽَفيرذلا . ؼشتنمًؽك رسععبازلافرقلا
ضارتؽِاتراكيدىجنيرًزنرؾلاًضايرلاكؼكزلجؾلالدختمدّجملا دمأذنمان دُازفاكمذلا

ًنككلاـاظنلا مدنلكبلاًكلؾلاىخرتقامذلا ـاعسككجنربككسِككجن 1543 َسمسلاعضكـ
زكرملاًؽَضرلاسجلك .

ٌطقازلاـازجلافكناقؼستكاَاجلاطيإًؽَكجلجلاج ؿكدنبلافكناقك . ـاعًؽك 1609 ًؽأدبـ
ـارجلادشرلٌجكلؾلاتابككزلتلاءاسنإ ٌيكامزلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


173
ـازجللٌجعجبطلاٌلاخلاكهٌكرخلاباجغفأبَؿيكط .
ن
ِدبك دقَؾلذفم ـازجللفأةركؽـ ا ن ركشق
انجتاذ اوتلاخٍلعظؽاختاونأمأَ ًجراذرثؤماوجلعرثأاذإِإٌجكرخلا .
ابكركأًؽةدُازتناكًتلاةرظنلاًؽا ن رجػتتراكيدكرلبجكككجلجلاجؿامعأسكعتك ضعبزوتك
فمزلافما ن خدرترقتزاًتلادعاكقلاكئدابملا . فأفكدقتعيسانلاأدبك ـلاعلا ـككخمًُايزجؾلا
فكممفجناكقلاقذهؼاستكافأكٌجعجبطفجناكقب . فأدضتيأدبك فجناكقلاؼاستكِمدؤملاؽيرطلا
تختَفكمأفإَلرجيتًتلاٌقجقدلابراجتلابأدبي اوجؽـ
ْ
كختمٌيربتذمؼكرظ .
فتكجن .
فرقلاؿكلخب رسععبازلا دبشأمدّجملا
ا ن رهدزمًملعلاطاسنلا . طاسنلااذهٌمقٍلعك
فاكديازتملا باتكرسن ٌجضايرلائدابملا
ٌجعجبطلاٌؾزلؾلل ـاعًؽَ 1687 ىبتكمذلاَـ
فتكجنؽخزإذؾلامزجلجنَاـلاعلا . اذهًؽك
تاكرخفم
ن
ّكفأؼجكفتكجندضكأَؿمعلا
ٍلعـازجلاتاكرخكٌيكامزلاـارجلا
رْ زؾتفأفكمياونمبرقلابكأضرلادطز
ٌطجزبفجناكقٌعبرأب . ًهفجناكقلاقذهك
ىنكناقكٌكرخللٌثّثلافتكجنفجناكق ٌجبذاجلل
ٌجنككلا .
كجلجلاجؿمعٌكرخللفتكجنفجناكقتشذلك
اموتعزككتراكيدك . ٌجبذاجللىنكناقرزؽك
ٌطقازلاـازجللكجلجلاجفكناقفم
ن
ّكٌجنككلا
ك بكاككلاٌكرخلرلبجكفجناكق . عرتذا فتكجن
بازخٍمزيَتاجضايرلافمان ديدجا ن عكن
ضعبءارجَىمدذتزاؿماكتلاكؿضاؾتلا
ٌلقتزمٌؾشبىعرتذاامكَىتابازخكىثاخبأ
كهرذآًضايرـلاعتقكلاتاذًؽ
تيرؾتكغ اجناملأفمزجنبيِـلولؽ .

فتكجنؽخزإرجزلا فجناكقغاشَارتلجنإفم
رذاكأًؽٌجبذاجلاكٌكرخلا رسععبازلافرقلا
ءكضلافأٌبرجتلابدضكأىنأامكَمدّجملا
ؿكفمفككتيضجبلا فاكللا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


174
سكاعًكلؽبككزلتؿكأفتكجنعنشٌيرظنلاىتاؽاستكاٍلإٌؽاضإك . ـدذتزاامك ءارجَركسنملا
فمطجلذضجبلاءكضلافأةركؽٍلإىتداقَءكضلاٍلعٌعُاربراجت ؿك فاكللا . ـاعًؽك
1704 ءكضلافعٌجمجزجٌيرظنرسنـ . ٌيرظنٌيرظنلاقذهتزؽاندقك دقفاكءكضلافعلرذأ
ـاعزنجياهفاجتزيركمدنلكولاًُايزجؾلااوبـدقت 1678 ـلكَـ ـاعِإرسنت 1690 ـ . ؿكقت
تامجزجسجلكتاجكمؿكسٍلعؿقتنيءكضلافإزنجياهٌيرظن . ؿابلغأفأرجغ ؿّذَءاملع
ٌجمجزجلافتكجنٌيرظناكلبقَرسعفماثلافرقلا .
مدّجملارسععزاتلافرقلاًؽتاركطتلا .
ةركثلاتداق ةزوجأجاتنإٍلإَمدّجملارسعفماثلافرقلاًؽاجناطيربًؽتأدبًتلاٌَجعانشلا
ان دجقعترثكأبراجتءارجإفمءاملعلاتنكمَاهرشعًؽٌَقدلاٌػلابٌجملع . حكنجعمك ثخبلا
ؽجضأٌجزاردتِاجمًؽفكششذتيسانلاذذأَدجقعتلافمديزملاكخنًملعلا . ؾانهتناكك
ًهمدّجملارسععزاتلافرقلاًؽٌشاذٌجمهأتاذتِاجمٌثّث : ةرارخلا َءكضلاكٌَقاطلاك
ٌجزجطنػملاكءابروكلاك .
ٌقاطلاكةرارخلاٌزاردًؽتاركطتلا .
رقلاٌيادبًؽ فاكمدّجملارسععزاتلاف ىمزاؿُازفمعكنةرارخلافأعُاسلاداقتعِا ؿُازلا
مرعزلا ؿكلخبفكلَ مأٌَقاطلاؿاكسأفم
ن
ّكسةرارخلافكربتعيءاملعلادبشأفرقلاؼشتنم
فأاككردأ
ن
ّمعمدؤتةرارخلا . ًُايزجؾلادضكأرسععزاتلافرقلافمتاجنجعبرلاًؽك
مزجلجنَا ـجج ةرارخلافمددخمردقىجتنيفأفكميمذلاٌقاطلارادقمبازخٌجؾجكؿكجس . ًؽك
تاذ َضعبفعـوضعبؿّقتزابَفججُايزجؾلافمددعحرتقاانبيرقتتقكلا ءاقبفكناق ٌقاطلا . فمك
فمزتلكملجهفكؽفامرجهكاجناطيربفمفجؾلكدركللاءِؤهفجب اجناملأ . فأٍلعفكناقلااذهصنيك
عكنفمطقؽؿكختتامنإكديزتِكصقنتٌِقاطلا رذآٍلإ .
مرارخلاٌقاطلافأا ن مكوؾمدبشأمدّجملارسععزاتلافرقلاؼشتنمؿكلخبك ٌجتانة فع
ـازجلاؿكاونمفككتتًتلاتارذللٌجكجناكجملاتاكرختلا . رجزؾتلااذهًنبدقك ٌيرظنلاٍلع
ـاعًؽفكتلادفكجمزجلجنَاًُاجمجكلااومدقًتلاٌيرذلا 1803 ـ .
ءكضلاٌزاردتاركطت .
ًماعفجب 1800 كـ 1803 حنكيسامكتمزجلجنَاًُايزجؾلارسنـ ؽاركلافمٌلزلز ٌَجملعلا
ءكضللٌججكملاٌيرظنلاتجخأَىبراجتٍلعتجنيب . كخنفجبك 1815 كـ 1819 ًُايزجؾلاـدقـ
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


175
ؾلذٍلعٌلدلافمان ديزمؿنزرؽفجتزغكأًزنرؾلا . ـاعؿكلخبك 1850 ٌججكملاٌيرظنلاتناكـ
ؿخمتلخكَانبيرقتعجمجلافمٌلكبقمءكضلل ٌيرظن ٌجمجزجلافتكجن .
ـلاٌيرظنلاتداق رجثلاٍمزتةدامدكجكحارتقِفججُايزجؾلاءكضللٌججك . دقؽ ـادامىنأباكجتخا
غارؾلاربعؿقتنيفأىنكميكَتاجكمًؽؿقتنيءكضلا . فمدبّؽ ًهَتاجكملاؿمختةدامدكجك
غارؾلاؾلذًؽامبفاكملاؿكلمتًتلاَرجثلاةدام . َرجثلازازتهااونأٍلعءكضلاٌقاطاكرزؽك
تاجكمؿكسٍلع . .
ٌجزجطنػملاكءابروكلاٌزاردركطت .
ـاعًؽ 1800 اتلكؽكردنازجلإتنكاكفلعأـ ٌجُابروكٌيراطبؿكأىعارتذا . اذهدتؽك عارتذِا
ٌزاردلةديدجؽرطـامأؽيرطلا ٌجُابروكلارهاكظلا . ـاعكخنًؽك 1820 فاجُايزجؾلادجكـ
ازنرؽفمرجبمأمرامىيردنأ ٌجزجطنػملاكءابروكلافجبفأؾرامندلافمدجتزركأفاجتزيركزناهك
ٌلش . ؿُاكأًؽك اممزجلجنَاًُايزجؾلادضكأرسععزاتلافرقلافمتاجنجثّثلا مداراؽؿكي
ًُايزجؾلاك ًزجطنػمؿقخفمءابروكلاجاتنإٌجؾجكَةدخٍلعامونمؿكَمرنهؼيزكجًكيرملا
رجػتم . تدأكٌجُابروكٌقاطٍلإؿكختتفأفكميٌجكجناكجملاٌقاطلافأاموبراجتتنجبك ئدابملاٍلإ
ؾرخملاكدلكملااوجلعًنيبًتلا .
رسععزاتلافرقلافمتاجنجتزلاًؽك سمججمدنلتكزلاًضايرلاكًُايزجؾلارٌ كط ؾرّك
ٌجزجطنػمكروكلاتاجكملاٌكرخىنأٍلعًُرملاءكضلاترزؽٌيرظنؿيكزكام . ؿاقك ؿيكزكام
ٌجُرمرجغٌلثاممٌجزجطنػمكروكتاجكمدكجكٌجناكمإب . تاجنجنامثلارذاكأًؽك عزاتلافرقلافم
قًنامللاًُايزجؾلاؼستكامدّجملارسع قذهانجبيرجتزترهشتيرني رجغٌيكيدارلاتاجكملا
ٌجُرملا . ريكطتٍلإَرملاٌياونًؽَاذهزترهؼاستكاداقك امكزاؾلتلاكرادارلاكعايذملاةزوجأ
ءابروكلاكءكضلافجبٌلشلاؾاردإًؽداؽأ فعٌجتانان عجمجاونأةرظنلاتخبشأذإٌَجزجطنػملاك
رجثلاًؽتاجكم . قذهؿثمك ظؾلبانناجخأاوجلإراسيتاجكملا ًزجطنػمكروكلاعاعسَا .

فجتنكرـلوليك ٌجنجزلاٌعسلاؼستكاَاجناملأفم عًؽ ـا 1895 ـ . ٌعسلاـادذتزادعازك
حكرجلاكضارملاصجذستًؽءابطلاٌجنجزلا بطلاًؽةركثثدخأك .

ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


176
ءايزجؾلاٌيادب ٌثيدخلا . فأبفججُايزجؾلافمرجبكددععنتقارسععزاتلافرقلاٌياونبرق ٌموم
اوتياونتؽراسدقءايزجؾلا . فأـوضعبدقتعاك رْبعيجزءايزجؾلافجناكقؿك تِداعمبَاما ن مكيَاونع
ٌطجزبٌلجلق .
ؿخلارظتنيؿازيِفاكاياضقلافم
ن
ّجلقان ددعفأرجغ . ٌلأزماياضقلاقذهلدخإك ردشمديدخت
ًزجطنػمكروكلاعاعسَا . ػعسيًُاجمجكرشنعؿكفأفككرديءاملعلافاكك ؼكرظلاتخت
ن ديرؽا
ن
طجلذػٌبزانملا ءكضلاكرمخلاتختءكضلاكًَُرملاءكضلافما ٍمزيًَجزؾنبلاؽكؽ
ٌجطذلاؼاجطلا . ةدخكلاربتعتَؾاذنآَةرذلاتناكك فككلاًؽةدامللٌجزازلا . ةرهاظفكل
رجكؾتللفججُايزجؾلاضعبتعدٌجطذلاؼاجطلا تادخكفمٌنككمفككتدقاوزؾنةرذلافأًؽ
ؽدأٌجلكأ .
ًزؾتـلخؿظك فكدٌجزازلافجناكقلافمةرجػشٌعكمجمبٌجُايزجؾلارهاكظلاؿكر ؽقخت .
ن
ِدبك
ان دجقعترثكأرهاكظلاقذهؿثمفأر
ً
و
ٍ
ظيتةديدعتاؽاستكاتأدبَؾلذفم فكنظيءاملعلافاكامم .
ٌعسلاَاجناملأفمَفجتنكرـلوليكؼستكاؿاثملاؿجبزٍلعؽ ـاعٌجنجزلا 1895 ـ . ـاعًؽك
1896 ـ ؿيريككبمرنهفاكطنأًزنرؾلاًُايزجؾلاؼستكا ا ًعجبطلاعاعسَ ًُاقلتلاؽّطنِاَ
تارذلافمعاعسُل .
ـاعًؽك 1897 ؼيزكجًناطيربلاًُايزجؾلاؼستكاـ . ًً ٌ مزَمرذتختـجزجؿكأفكزمكت امجؽ
فكرتكلَابدعب . ـاعًؽك 1898 ىجكزكمرككمرامفاجزنرؾلافاجُايزجؾلاصلذتزاـ ا رججب
عسملاـكيدارلارشنع . تأدبدقءايزجؾلاٌمومفأٍلإا ن رسؤمتاركطتلاقذهتناكك تزجلكاهكتل
ؿبقفم ْ ف
ي
ظامكٌياونلاؾسكٍلع .
ـكلاٌيرظن .
ًؽٌيركثتاركطتفيرسعلافرقلاؿُاكأًؽتثدخ ءايزجؾلا . تاضقانتلافعفكثخبيءاملعلاأدبدقؽ
تكاكٌيدجلقتلاءايزجؾلاًؽ اكؾس ةدهاسملارهاكظللةديدجتارجزؾت .
ـاعًؽك 1900 ىتيرظنؾنّبسكامًنامللاًُايزجؾلارسنـ ًٌٌجم
ى
كلا فع ؼجطرزؾجلٌقاطلاؿقن
ٌنجعمٌنذازـازجأىقلطتمذلاءكضلا . فأٍلعٌيرظنلاصنتك ًؽفكلرارمتزابؽلطيتٌِقاطلا
اونمةدخكلاٍمزتةدرؾمتادخكؿكس ا ن مك . ًؽ ـاع 1905 ًكيرملاًُايزجؾلاَفياتسنيأحرتقاـ
مرككمرام فم ًعجبطلاعاعسَاٌزاردبتطذَازنرؽ ـاملاٍلإةرجثكتاكطذ . ـاعًؾؽ
1898 ـكيدارلارشنعصّذتزافمرججباوجكزكتنكمتـ عسملا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


177
ػان ديدجا ن مجزجَدلكملاًنامللا دعبامجؽٌ ًمز فكتكؾلا فإؿاقك؛ٌجزجطنػمكروكلاٌقاطلل
ن
ّماخػ
ـغرءكضلا قذهٌقاطلاتامجزجفماننككمفككيفأدبٌَِججكملاىتعجبط .
ـاعًؽك 1913 امندلاًُايزجؾلاحرسـ َركبزلجنًكر تارذلاصتمتؼجكَـكلاتادخكٌلِدب
اوعستكٌقاطلا . ـاعًؽك 1924 ًُايزجؾلاـدقتـ تانكرتكلَافأةركؾبًلغكربكدسيكلًزنرؾلا
ٌججكمصُاشذمدبيتفأفكميا ن ضيأ . ًؽك أسنأفيرسعلافرقلافمتاجنيرسعلاؼشتنم
َازمنلافمرجنيدكرسفجؽريإفاجُايزجؾلا فرؽك َاموضعبفعؿّقتزابَاجناملأفمجربنجزجهر
ٌغاجشًؽفايكخيفجُؽاكتمفجماظن ٌقبازلاٌجمكلاءايزجؾلاؿكٌخضاكٌجضاير . ءارلاتركطتك
رجنيدكرسلٌكرتسملا ـزابؼكرعملاؿقخلادبشتلفيرجثكلامديأٍلعجربنجزجهك ـكلااكجناكجم .
ٌجبزنلاكفياتسنيأ .
ؿكاخرسععزاتلافرقلاؿّذ اكخلؾيـلكرجثللٌبزنلابضرلاٌعرزساجقفكجُايزجؾلا . رجثلاك
ءايزجؾلاًؽ ٌكرخىلتزجلكفكازٌيدجلقتلا . كأًؽك رسععزاتلافرقلافمتاجنجنامثلاؿُا
مدّجملا ءزجلااوعم ٓ رجتضرلافأضارتؽابؿسؾلااذهزتنركلؾيردنهمدنلكولاًُايزجؾلارزؽ
رجثلاؿّذاوكرختءانثأاولؽشّملارجثلافم . فاجكيرملافاجُايزجؾلافكمتـث أتربلأ . فزلكيام
كدراكدإك . طعيزاوجريكطتفمًلركم فاكاممرجثكبؽدأتازاجقم ٌقبازلاةزوجلاباننكمم .
رجثلاٌيرظنضخدًؽاموبراجتتدعاز . ـاعًؾؽ 1887 تخضكأـ ًلركمكفزلكيامبراجت
ٍلعرثؤتِسمسلاؿكخضرلاٌكرخفأ ءكضلاٌعرز . قذهك ًؽـوؾتفأفكميٌِججتنلا
دطزبرقرجثلافأضارتؽابِإرجثلاٌيرظنؽاطن ضرلا ضرلاٌعرزسؾنبؾرختي . رجغ
ةرجثكلرذأبراجتحُاتنضقانيضارتؽِااذهفأ .
ـاعًؽِإقذهضقانتلاٌلأزمـزخيتـل 1905 ـ . ًؾؽ َاوتاذساجقلاٌجلمعفياتسنيأؿ
ٌ
لخـاعلااذه
ىتيرظنبـدقتؿجلختلااذولٌججتنك ٌشاذلاٌجبزنلا . أدبتك فججزازأفيأدبممأَفجتجضرؾبٌيرظنلا .
فيدهاسملاؿكدنعدخكمؿكسبفككتءايزجؾلافجناكقفأٍلعٍلكلاٌجضرؾلاصنت فيذلا
ـوضعبلٌبزنلابٌمظتنمٌكرخفككرختي . ءكضلاٌعرزفأٍلعٌجناثلاٌجضرؾلاصنتك رجغ
فيدهاسملاؿكدنعَةدخاكٌمجقبمأَةرجػتم . اتاجاتنتزِافمك فجتاهفمةذكذأمل فأفجتجضرؾلا
ٌقاطلاكٌلتكلافجبٌقّعؾانه . ٌقّعلاقذهفعفياتسنيأربعدقك طةركوسملاىتلداعمب = ثؾ ² َ
ثكٌلتكللؾٌَقاطللزمرتطثجخ ² ٌعرزعبرمل ءكضلا .
ٌقدرثكأٌغاجشٌيدجلقتلاٌجبذاجلاتايرظنبؿدبتزيفأؾلذكفياتسنيأؿكاخ بذاجلافجناكقل ٌي . ًؽك
ـاع 1915 ٌماعلاٌجبزنلاىتيرظنفعفلعأـ . ٌيرظنلاقذهأدبت ٍلعٌجبذاجلارجثأتفأضارتؽاب
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


178
ؿججعتبٌَطقنؿكدنعَا ن مامتؿدبتزيفأفكميـازجلا انبزانم
ن
ّججعتًثادخَاـاظنلا . دعتـلك
بذاجتتًتلاـازجللٌجشاذٌجبذاجلا مذلاءاضؾلاصاكذلدخإتخبشأامنإك ىجؽؾرختت
ـازجلا . رازمفأبٌيرظنلاتأبنتك اونمانبيرقرميًتلاٌلتكلاتاذـازجلابرثأتيٌجُكضلاٌعسلا .
اذهدكأتدقك ـاعًؽةدهاسملابؤبنتلا 1919 ـ . دكجكبؾلذكٌيرظنلاتأبنتك ٌجبذاجتتاجكم ؿقتنت
ءكضلاٌعرزب . لاٍتخانجبيرجتاونعؼسكييـلتاجكملاقذهفكلك ف .
ةرذلارارزأفعؼسكلا
. انبجكرتتارذللفأؼاستكازؾخ ةدامللٌقجقدلاتادخكلاقذهؿذادذاؾنللفججُايزجؾلاانجلذاد . ًؾؽ
حنإ رٌ كطارتل ـاعةرذللا ن جذكمنأدركؽرذرتزنرإ 1911 ـ . ٌنخسلارقتزتَجذكمنلااذهًؽك
ٌبجكملا ةاكنلاؿكختانكرتكلَاركدتكَةاكنلاٍمزيرجػشمكركزكرمًؽٌؾثكملا . زلجنـدقك
ـاعجذكمنلااذهٍلعتّيدعتركب 1913 ـ . تربكركهًَكيرمأفكمتـاعلاؾلذًؽك َفاكجلجم
فم فكرتكلَاٌنخسلؽجقدساجقٍلعؿكشخلا .
ؼاستكارمتزاك ٌيرذتختتامجزج ركبملاؿمعلااذهدعب . ـاعًؾؽ 1932 لرجأـ ًُايزجؾلا
ًلجنَا فجعكنفمفككتتٌيرذلاةاكنلافأٍلعتللدبراجتَؾيكداستسمججمز َتامجزجلافم
ٌنخسلاٌميدعتانكرتكجنلاكٌبجكملاٌنخسلاتاذتانكتكربلا . ـاعًؽك 1935 ًُايزجؾلاحرتقاـ
اهامزَلرذأتامجزجفأَاكاككيًكيدجهًناباجلا تانكزجملا ةرذلاةاكنًؽةدكجكمَ .
ـاعًؽك 1938 راطسنِاَفامزارتززترؽكفاهكتكأامهَفاجناملأفاجُايزجؽؼستكاـ مككنلا
ـكجناركجلاتارذرطسب . أفكجُايزجؾلاحتنتزاامفاعرزك راطسنِاٌجلمعف فأفكميمككنلا
طفياتسنيأٌلداعمؽؽكَر
ً
ٌ رخت = سؾ 2 ٌقاطلافمٌلُاهتاجمكَ . ًؽك ـاع 1942 برخلاءانثأَـ
ككيرنإدلكملاًلاطيَاًُايزجؾلافكمتٌَجناثلاٌجملاعلا فمكغاكجسٌعماجًؽىجنكاعمعمًمرجؽ
راطسنّلىجؽـ
ْ
كخت ي مًلزلزتؿعاؾتؿكأؽجقخت مككنلا . ـاعًؽك 1945 َبرخلاٌياونبرقَـ
ؿكأفكجكيرملافكزدنوملاكءاملعلاحتنأ مككنلاراطسنِاٍلعٌيرججؾتلااوتاردقمدمتعتؿبانق .
فمفاتيرذفاتلبنقتطقز
ي
أك ـاعفاباجلاٍلععكنلااذه 1945 ـ .

دراستير فامنجؽ فرقلافمتاجنجعبرلاًؽـوزأ
ذإٌَجمكلاٌجُابروكلاٌجمانيدلاٌزاردًؽفيرسعلا
عمتانكرتكلَاؿعاؾتتؼجكؼشك عاعسَا
عنشَةدختملاتايِكلافمَفامجمركدكجث
زاوجؿكأ ؿكلىلٌ ػسكَةركلبلارزجلَرزجل
ـاعةرم 1960 ـ . ـذضيرزجللازاوجك
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


179
ؼشتنمًؽتاركطتلا فيرسعلافرقلا
. ـاعدعب 1945 رمتزاذإَان دجقعترثكأةرذلاةركشتخبشأـ فمديزملافكؾستكيفكجُايزجؾلا
ٌيرذلاتختتامجزجلا . ـاعًؾؽ 1955 ؼستكاـ كجلجمإكفجلربماستفيكأفاجكيرملافاجُايزجؾلا
ـجزجمرججز ضملافكتكربلا دا َ ٌبلازٌنخسبفكتكربكهك . ـاعًؽك 1964 فاجُايزجؾلاحرتقاـ
ػؿجماركمفاجكيرملا ٌجزازأتامجزجاوؾشكبؾراككلاتامجزجدكجكحياؽزجركجكفام .
تانكتكربلافككتتك فمٌؾلتذمتاعمجتفمتانكرتكجنلاك ؾراككلاتامجزج . ٌيكقلاٌلدلافمك
ٍلع بإـجزجؼاستكاؾراككلادكجك ا ن ضيأٍمزيٌيرذلاتختتامجزجلافمعكنكهكماز ـجزج
ىجج ًزؿيكمشكرتذيرفكترجبفججكيرملاٌطازكبَ . ًز . حنت .
اخبلاتداق ا ن ضيأٌجنقتلاًؽٌمومتاركطتٍلإفيرسعلافرقلاؼشتنمًؽث . ـاعًؾؽ 1947 ـ
ركتززنارتلافكجكيرمأفكجُايزجؽعرتذا . ًؽةركثرجػشلازاوجلااذهثدخأك ٌعانش
تاجنكرتكلَا . ًؽفكثخابلاحتنأفيرسعلافرقلافمتاجنجتزلاؿُاكأًؽك ٌيرشبلاكٌيرذلاءايزجؾلا
ؿاـجذضتةزوجأ رزجللاةزوجأةامزملاَءكض . قذهتخبشأك ؿثمتِاجمًؽٌمجقتاكدأةزوجلا
ٌيككنلاٌقاطلاثاخبأكٌعانشلاكتِاشتِا .
ـكجلاءايزجؾلا
. ؼلاؿاجمؿازيام ا
ن
طاسناهرثكأكـكلعلاتِاجمـهأفمان دخاكءايزي . ثكخبلاتدأدقؽ ٌيراجلا
ٌمومتاؽاستكاٍلإةداملاٌعجبطًؽَفلاٍتخ . ؼستكاؿاثملاؿجبزٍلعؽ ـاعفاملأفكثخاب
ًزجطنػمكروكلا . كضلا ًؽىوجكيكء ٌيكقٌمزخؿكس .

ًزؿيكمش . ًز . حنت َرتذيرفكترجبكَقّعأ فمان ديدجا ن عكناؾستكاَةدختملاتايِكلافم
ػٌجلكلاتامجزجلا مازبإـجزج كأ ىجج ـاعًؽػ 1974 ـ .

اجبكركلراك تانكتكربلاـداشتزاوجـدذتزا ثاخبللًبكركلازكرملاًؽةداضملاتانكتكربلاك
ـاعًؽؼسككٌَيككنلا 1983 فعـ تامجزجدكجك
+
Z°,W
-
,W ءاملعلاتاؤبنتؾلذبان دكؤم
فيرذلا .
ٍنمتا ةدُاؾلافزي خكةءارقلاٌعتمـكل : ِكمًلع


180
1979 ؽشّلاكأفكلقلاـجزجكهَا ن مومانجلكأا ن مٍجى زي جـ . ؿمختكَتانكزكبلافمعكنَتانكلقلاك
ؿعاؾتلا مكقلا .
ةكقلاكهمكقلاؿعاؾتلاك اوضعببةرذلاةاكنتانككمطبرتًتلاٌيككنلا . ـاعًؽك 1983 ؼستكاـ
ثاخبأؽيرؽ ًهٌَيرذلاتختتامجزجلافملرذأتامجزجٌثّثاجلاطيإفماجبكركلراكةداجقب
تامجزج .Z°,W-,W+ فكجُايزجؾلافاكك امجزجلاقذهدكجكباكأبنتدقفكيرظنلا ًهًتلات
ٍمزيمذلاكؼجعضلاؿعاؾتلاٌل ى مى خ ا ن ضيأ ؼجعضلاؿعاؾتلا . ٌمكختملاةكقلاكهؼجعضلاؿعاؾتلاك
تايكنلاؿلختًؽ ًعجبطلاعاعسَاًؽٌلاعؾلاٌجلمعلاٌَيرذلا .
ًؽٌجعجبطلالكقلافمثّثفجبٌجزازأةدخكدكجكؿامتخابفكجُايزجؾلادقتعيك فككلا : ؿعاؾتلا
اكمكقلا طبريمذلاًزجطنػمكروكلاؿعاؾتلاكؼجعضلاؿعاؾتل ةاكنلابتانكرتكلَا . ًتلاتايرظنلا
اوجلإراسيلكقلافجبةدخكلاقذهسزؤتفأؿكاخت ـزاب ةدخكملالربكلاتايرظنلا . صخؾيك
ٌقُاؾلاٌجبذاجلاتايرظنؾلذكفكثخابلا ٌَعبارلاٌجزازلاةكقلاَمكدخكلاراطَاًؽَؿمستًتلا
ٌجبذاجلامأ . قذهؿثمرجسيك ؿملافعفكر
ً
ٌبعيلرذأةرماكأدبدقفججُايزجؾلافأٍلإتايرظنلا
ؿجلقددعدكجكًؽ ـلاعلااوبؿمعيًتلاٌجؾجكلافعانتؽرعمؿكدخكيٌجزازلافجناكقلافم .
ٌجنقتللٌمومتاماوزإـيدقتًؽؾلذكءايزجؾلارمتزتك . لٌدأَؿاثملاؿجبزٍلع تاجنكرتكلَاـدقت
ءادلاٌعكركدجقعتلاٌياغًؽبكزاخةزوجأريكطتٍلإ . ةزوجأتدأك ػٌيرشبلاؼاجللاكرزجللا
ارجعس ٍلإػءكضلاؿمختؾجتزّبلاكأجاجزلافمٌعجؽرت ٌجنقتلاكؿاشتِاـظنًؽتانجزخت
ٌجبطلا .
اكمفكركطيفكجُايزجؾلاأدبك ٌقُاؽٌجُابروكتّشكمؿمعتفأعجطتزتٌجؽزذىبسد دنعؿجشكتلا
ٌقبازلاٌقُاؾلاتّشكملاباننكممفاكاممرجثكبٍلعأةرارختاجرد . دقك ؿاجمًؽـدقتلامدؤي
ةردقلاتادلكمؿثمتاقجبطتٍلإَاما ن مكيَؽُاؾلاؿجشكتلا تاراطقلاكَةءاؾكلاتاذٌيداشتقِا
ؼطتًتلاٌعيرزلا ـظنكٌجزجطنػملاؿكقخلاؽكؽك ةركطملاًبطلاريكشتلا .

ىضإو ءاػضضا .. ًابغرش مضاطضا لود ظرودوط عط
يضر لوط

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->