P. 1
ما هو معنى المعمودية

ما هو معنى المعمودية

|Views: 12|Likes:
منشور بواسطةSila Salloum

More info:

Published by: Sila Salloum on Dec 10, 2013
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

؟ةيدومعملا ينعت اذام

1 ليلحت ،ةيعامتجا ةبسانم تحبصأ مويلا ةيدومعملا نأ نم م=¸لا _لع
,~··=' ل´··~ت ا··+-` ،ا~··ج م··+م ¸مأ و- ا+يلع ¸و=ني ام ل´¸ -ا-اعم ميهافففملا
ةيحيسملا ةديقعلل ةيساسلا قئاقحلا ":-ت´ ام~نع ¸لو- نم -¸و´~ملا ، =ل~ل
م`´ نو´¸ات نح-¸ !يففسملا ة"ادفف# ا··-يا نيع··-ا¸ ¸··ي= .ا··م´لا _··لا م~··-تنل
ة#و$لا %اسا -ا·- نا·مي`ا¸ ة·تيملا .ا·مع`ا ن·م مففيلعت &اففيدومعملا _·-¸¸
.ةي~-`ا ة-وني~لا¸ -اوم`ا ةماي· ¸داي`ا نيي-ا¸بع) " 1:6 - 2 (
2 ة·ي-ا-ويلا ة··مل´لا _ل=··-م ن··م ¸ت'··ت ة··مل´ ةيدومعملا µuatioµu" "
((baptisma " ¸··نعت¸ 'فف() *+ ن'··- .و··-لا ن··´مي ،ن¸¸··-لا ¸··م _··لع . "
¸-· .¸لص`ا ا-انعم -~-· ،,¸=`ا ةيساس`ا ¸-ا-حلا نم ا-¸ي·´ ،ةيدومعملا
_و·~ي ··نع '·بنت ¸~·لا دا~·ت¸`ا _·ل' -دأ ¸ت·لا ¸ا·´·`ا -¸·+= .¸`ا ن¸·-لا
" :ام~نع ا-ا··~-ا -اوم··~لا -و´لم ·ب~ي .`-ا· ¸=' ``م م+ل م~· (_و··~ي) _¸¸
ادففي, افف-./ ما··ي- ¸ا··نلا ا··مي·¸ .···ل-= ¸··· (ل··س¸لا -و··م ~··ع-) -ا··ج 0دفف-
(نا=ي~لا) ا1ا/ 2./ ¸· ة(نحلا 3س _-م¸ _تم) ". 24:13 - 25 (
ماعلا ¸· 51 ¸لو··- ¸··´´ ~ ،_و··~ي -و··م _··لع =··-· ا··ماع ¸··~ع ة··ي-ام` ~ع-¸ ،
" :`-ا· م-¸~=¸ ل`ملا ا~+- ~يم`تلا ن` م45ا 67 س _لا =-· لمعي ن`ا 896ي :ا
:;ا <=حي >?لا 3سولا @م ة··=-ن- -~··يبي -¸··لا ¸~··لا م··ي``ا نلعت~يس ~-ني=¸
-و··· ل··´- نا=ي··~لا ل··مع- ··-ي=م ¸~··لا .···-ي=م ¸و··+=- ···ل=بي¸ ···م· &اففيA#
م45ا ةعيدB CD# ة#ذاE Fئا=- ¸· @يDلاGلا _ت= ¸حلا ةبحم اولب-ي مل م+-`
¸´ل -~´لا او·~-ي _ت= .`-لا لمع -ا م+يلا لس¸يس ا~- لج`¸ .او-ل=ي
م``ا- ا¸¸س ل- ¸حلا او·~-ي مل ني~لا _يمج نا~ي ) " 2 ¸´ي-ولا~ت 7:2 - 12 (
3 " لب· نم _¸¸ ¸~لا نا¸¸لا ،-وملا ¸· لس¸لا ما- ام~نع ¸~··علا _··م- "
نيب··م و··- ا··م´ ،-اما··~--`ا ت-¸ا-ت ،ن¸¸· ةع-- ~ع-¸ ،_م-لا ني- ةع¸~-
:===ملا ا~- ¸·
نم ¸`´`ا ¸· امامت ةي´لص`ا ةيدومعملل ¸-ي-حلا _نعملا _ا- ،مويلا 41،000
ن··م ~··ي~علا ن··م ¸ت'··ي =ا··بت¸`ا ا~··- ن··´ل¸ .،ة··~-ا=تم ¸··ي·لا ةيحي··~م ة··--ا•
-ا··ت´لا ن` ،ل··س¸لا ~··ع- ت··تا ¸تلا ةيحي~ملا ¸· ةلوب-ملا ة-•ا=لا -ا¸ي~-تلا
.ة-ما= -ا¸ي~-ت _ل' `ا=م ¸=عي `¸ ا-انعم .و= _-ا¸ ¸~-ملا
€··-او=لا €··لت=م ¸··· ة··يدومعملا .و··= ¸و··-=لا¸ ~··يلا-تلا •··ح-- ا··-وعد
ةيحي~ملا
4 HافIلا ةيدومعم ¸ي¸• نع ‚~حت¸ ،ةيحي~ملا ة--ا=لا -~ح- €لت=ت :
" ام-اد ن´ل¸ ،-املا ¸لد ¸أ ¸م·لا ،ƒ¸لا ¸~··-لا „¸¸··لا¸ ن-`ا¸ -`ا مسا- ،"
.ةيحي~ملا ةيني~لا ¸و-=لا -ل=ا ¸· -دوجوملا ةي```لا ة·ي-لا
J6لا# ةيدومعملا " د¸·-لا _··لع -ا¸··م ‚`` -املا ƒ¸ _لع ~معت -`ا م·سا-
¸~-لا „¸¸لا¸ ن-`ا¸ ".
قلدلا قي6I @- ةيدومعملا ¸أ¸ _·لع -ا¸·م ‚`` -ا·ملا -ص _لع ~متعت¸
" •=··~لا ¸~··-لا „¸¸··لا¸ ن··-`ا¸ -`ا م··سا- ة··-ي¸=لا -~··- ل··--ت ت-ا··´ ".
ة··-ي¸=لا ¸- ¸~ع …لا`لا ن¸-لا ~نم¸ ،_ل¸`ا ةي-ل`ا ةيا+- ~نم .ا-•`ا ~يمعتل
.-¸·لا ¸· ةم~=ت~ملا
'ي(K$لا# ةيدومعملا ل··-حت مو··يلا نأ ن··م م=¸لا _لع ،ا¸ا~ت-ا ¸`´`ا ت-ا´
" ،-ا¸··م ‚`` ~متعملا _لع -املا -ص نم نو´تت¸ .نيي¸و~لا ني- =-· م··سا-
¸~-لا „¸¸لا¸ ن-`ا¸ -`ا .-املا ¸· ¸=·ي م` ،"
يلDلا 'ي(K$لا# ةيدومعملا نيي-ا~··معملا ن··م ~··ي~علا ~··نع اما~=تسا ¸`´`ا و-
" ،-ا¸··م ‚`` -ا··ملا ¸· ~متعملا م~ج ¸م= متي .ةي·¸~لا ةي~´~و`¸`ا¸ م··سا-
¸~-لا „¸¸لا¸ ن-`ا¸ -`ا ".
5 ة··لدأ ةيحي··~ملا -اعام=لل _ل¸`ا ن¸¸-لا ¸· `¸ ~ي~=لا ~+علا ¸· ¸يل
_·لع „و··-و- •··ني ¸~·-ملا -ا··ت´لا ن´ل¸ ،ان- ة·وصوملا -اس¸امملا _لع
·-أ !يففسملا# :اففميLا اوس.ام @ي?لا MNلO دام$-ا 3ق9 @Dمي اني~··ل نا··´ ا~'¸ ،
ة··لوب-م ةس¸امم نو´ت نأ ن´مي ` .ا-•`ا ةيدومعم نأ م+-- ،¸ابتع`ا ¸· ا~-
¸ي··~ت ¸~··-ملا -ا··ت´لا ¸··· ةل=··~ملا -ا··يدومعملا .ةيلو··س¸لا ة··يدومعملا ¸···
`¸ ،_ي··~ملا ¸··· نا··مي†ا ···ينعي ا··م =¸~ي نأ ن´مي ` ل-=لا ،ني·لابلل ا¸-=
،=··ل~ _م¸ .ةيدومعملا ·ل`مت ام م+-ي نا¸ ،_ي~ملا ةعا•' ¸عو- ¸¸-ي نأ ن´مي
¸··- ،"···ل´ تيب··لا" ~··يمعتل ~··ي~=لا ~··+علا ¸··· -¸ا··‡†ا نا ¸ب··تعي ˆ··عبلا ن‰·
.ا··-يا .ا··-•`ا =··ل~ ¸··· ا··م- ،·ت¸سأ دا¸·أ _يمج _م Šلابلا •=~لا ةيدومعم
.ا···معأ) 33،15:16 ···‹ Œ:16 ¸ 1 ¸و···`-¸و´ 16:1 ما~=ت···سا م···تي ،ن`ا (
-ان`ت··سا- ،¸~··-ملا -ا··ت´لا ¸··· .ا··حلا و··- ا··م´ "¸··س`ا ¸أ -¸··س`ا" _ل=-م
¸´~··ي ام~··نع ،.ا··`ملا ليب··س _··لع .¸ا···-لا .ا··-•`ا¸ -د`ولا ¸`ي~= .ا-•`ا
" .و-ي ، ¸=يت _ل' ·تلاس¸ ¸· ني~ت¸ملا ¸لو- نو·بل-ي م+-ا·· اففG$لم=# اففتوي# "
¸=يت) 11:1 ام~··نع¸ ،.ا··-•`ا لم··~ت نأ ن··´مي ` ···-أ _-اولا نم -امل´ (
" لي-ومص ¸· أ¸-- ة··-ا-لأ ل··ج¸لا ~ع··ص¸ Pفف$ي# 8ففيم, ة··حي-~لا -¸··لل _··-~يل
-¸~-¸ ةيون~لا " ¸··=`لا د~··علا ¸··· .و-ي ." تلا··· ا··+-` ~ع··-ت م··ل ة··ن´= ن··´ل¸
~··-`ا _··لا =ان- مي-ي¸ -¸لا ماما ,-ا¸تيل ·- ¸ت' ¸ب-لا م=· _تم ا+لج¸ل ) ".
1 لي-ومص 21:1 - 22 (
6 ) نا··يلت¸ت ،…لا··`لا ن¸··-لا ة··يا~- ¸· 150 - 225 ¸حي··~م _·ا~··م و··-¸ ،(
" :-ا··مل´لا -~··- ¸··· .ا··-•`ا ة··يدومعم ة··س¸امم ~··-ت-ا ،•و··حلم ،ة··لاحل ا··-·¸
ام~··نع ة··صا=¸ ،ة··يدومعملا ¸='تت نأ ل-·`ا نم· ،~=ا¸ ل´ ¸مع¸ ،ةب=¸¸
اوت'·يل "،¸·ل' نوت'·ي .ا·-•`ا اوعد" :-¸لا .ا· ~ي'تلا- ... .ا-•`ا نع ‚~حت-
ن´ل¸ ،مع- :6QDي امدن- ن´ل¸ ،مع- اوت'يل ، يفDي ام 6معلا @م :وKلQي امدن-
اوملع$يل لع-لا- او·¸عي ام~نع ، :و#6$قي @م Rلا م··+ن´ل¸ ،نييحي··~م اوحب-يل .
!يسملا ة96عم Rل- @ي.داS :و1وDي امدن- نايلت¸ت) ." Ži baptism• ،1Œ:
5... 6 (
ن¸··-لا ¸··· ¸··ما¸ل' ¸ا··يعم´ ا+~يس'ت مت .ا-•`ا ةيدومعم ،ا~- نم م=¸لا _لع
ماع ¸· ،ةيو-ابلا ما´=•ل ةعا•' ¸· .¸ما=لا 41Œ لب· نم¸ ةجا•¸· ¸ل=م-
200 ةي-ام` -ا~-' مت ،ة-·اس`ا نم دئاق- ..ا··-•`ا ةيدومعم ¸- م+نم -~=ا¸ ،
" ¸ل=ملا ا~- ¸-- نادأ ،=ل~ _ل' ة·ا-†ا- ~··معي ن'··- نو··-·¸ي ني~··لا =-ل¸أ
م=¸لا -¸دا·م ~نع .ا-•`ا " ·-ا ¸´~¸ ،" نا··مي†ا م··´= ل··= ¸··· ¸··لعتي ا··مي· "
" ةيلص`ا ة-ي==لا- -ا··´ت¸ا ن··م ~··ع- م··+ل ن··´متي م··ل ني~··لا¸ ،.ا··-•`ا ا··-يأ
م··+تي-نت ن´مي ،~ي~=تلا .`= نم ا~-¸ ،ايا==لا -¸-·مل ا-= ن¸~متعي ،ة-ي==لا
-د`ولا- ·يلع اول-= امم ) ." ‘ia’ “•m”’i•• –a’si ، —a•˜•˜™m
š•’•i›i•˜™m، 3، Œ10 ... Œ15 ¸ 4 ، 327 (

7 ،¸~-ملا -ات´لا _م €لت=ي ¸=' _و-وم يفف9 وففه @ففم مففسا :O يففKQني
ةففيدومعملا Tاففقت . _··ل' ¸ا··~يœ ،ا··نيل' تل··ص¸ ¸ت··لا _··ت´م ل··ي=-ا -ا··مج¸ت ¸···
•م··سا- ةž يدومعم ¸~··-لا „¸¸··لا¸ ن··-`ا¸ -`ا ،¸¸··=- -ا··مل´ _··م Ÿž `=- ،
" ما··-ت نا -··=ي ة··يدومعملا ن'··- ن¸¸´ ··-ي ني~··لا ،ا··ن=وي ¸ ا···ول ،¸لو··- مففسا#
2وسي ` -¸ا··بعلا -~··- نأ _··لع ة=ا¸··-- ا··-يا نو·¸تعي نيمج¸تملا ˆع- ."
،¸~-ملا -ات´لا ةي-- _م م=~نت 2وففسي مففسا# ةيدومعملا @- 3ق9 ملD$ي >?لا ،
ةي-اب··س`ا ة···لا- ¸~-ملا -ات´لا -امج¸ت ,~=' نم -~=ا¸ ¸· ،ا~+ل¸ UVWXVY
Z[ \[]^_YX`a ":.و-ت¸ ،ا+نم -¸ج انل-- ة==`م ~=-
'Es p•sib›” q™” ”sta Io˜m™›a _[ ][_V[abY [a _^ c][dV_Vea
Z[X ^_f XVbg]hVdf [_bYWX[dVZf ij_ bY]Z[ ”’ ›a ••m™’iŽaŽ
p˜imitiva. k_ _YWVZf l^[ Xf_ m[dnf_ nYWXYa Z[ WY^bVoY]
'[a [X afiW][ Z[ p[_g_'. qj_ bY]Z[ s” hab˜a h”•h•
”xp›i•ita ›a vi’•™›a•io’ Ž”› ba™tizaŽ• ••’ ›as t˜”s p”˜s•’as
Ž” ›a T˜i’iŽaŽ...¨

¸نعت ¸تلا¸ ة·ي··-لا -~··- نو´ت نأ لمتحملا نم " ةفيعففr ، اG$Sدفف# ة··-ي¸=ل ،
ما-مœ لا ¸ني~لا .امعتس`ا اقs5 ._··ل¸`ا -ا··عام=لا ن··ي- يفف9 :O t6ففعملا @ففم
u2وسي مسا#v ةيدومعملا# ملD$ي wCس6لا Hام-O . دع# امي9 =··-¸ اح··-ا¸ ¸اص
"ة```لا ‚ولا`لا ¸ا=‡'- ةيدومعملا . ،¸=ح- ول¸ ،_يح-تلا ا~- ¸· Ÿ¸تعيœ
ة··ي`ا -~··- نأ _··ج¸`ا ن··م .•··نلل مي~··· €ي¸حت _م -¸ا=تت -امل´لا -~- نأ
:ة•ا~ب- .و-ت
x yf][^bn[ab[_ iYbnzb[^_Yb[ cYabY bY [bnaz [a bf
fafiYbV if^x
:¸نعت¸ xيمسا# مملا 8يم, ا?ملت اوQهذا x _ت··م)، 19:Œ ~+··~تسا ا~··´-¸ (
¸¸-ي-لا ¸وي-اسوي ا+- k^_[WVf Z[ {[_j][Y (339,263 ¸=ا¸أ ¸· (
ل--لا ،…لا`لا ·-ات´ ¸· ،…لا`لا ن¸-لا 2:5 .¸~ن´لا _ي¸اتلا نم
Œ نيي-ا¸ب··ع ¸··· _··م=لا ة·يص ¸لو- م~=تسا ا~امل :.'~- نأ ا-يأ انن´مي
": .ا· ام~نع م··يلعت &اففيدومعملا نيي-ا¸ب··ع)" 2:6 -ا··ت´لا نأ و··- -ب··~لا¸ ،(
ة-لت=م -ايدومعم ةع-¸أ ¸´~ي ¸~-ملا
انsوي ةيدومعم
2وسي ةيدومعم
2وسي ?يم|ت ةيدومعم
%دقلا }6لا ةيدومعم
انsوي ةيدومعم Rنعم
9 ¸ت·لا نا·´ملا ،_···اولا ¸·· .ة·يوبنلا ان=وي -¸ا~- ¸اسا ةيدومعملا ت-ا´
ن·ي- ا··¸¸عم _ب·صأ ··-ا _ت·= ،ة·يم-`ا -ا~ نا·´ ·=ع¸ ¸· ةيدومعملا ·تلوت
":¸~··-ملا -ات´لا ¸· أ¸-- =ل~ل ،نا~معملا ان=وي- ¸انلا -ا··ج ما··ي`ا =··لت ¸···¸
ةيدو+يلا ةي¸- ¸· ¸¸´ي نا~معملا ان=وي _تم) ". 1:3 (
.`= ن··م م··+ملعل ،لي-ا¸··س' ¸··ن- نم ·- _·وتم ¸ي= نو´ي نأ ¸·بني ` ·=ع¸
.ما··ي`ا =··لت ¸··· ···-¸¸=تني او-ا··´ ني~··لا _ي~ملا -¸=م ~عوم ،-ايب-`ا -ا-ات´
···نع '··بنت ¸~··لا ،¸··=`م لب· نم ان=وي ةم+م- 'بنتلا ا-يأ مت ،=ل~ _لع -¸`ع
" :`-ا· -ا لب· نم يE|م Cس.ا ا?1اه _··لا ة··ت·- ¸ت'··ي¸ ¸ماما ¸ي¸=لا -¸+ي·
-¸ .ا··· ¸ت'··ي ا~و··- ···- ن¸¸´ ~ت ¸~لا ~+علا =`م¸ ·-وبل=ت ¸~لا ~ي~لا ·ل´ي-
دون=لا ¸=`م) ". 1:3 (
" :-·ت´ ام~·نع ا··ول _·-¸ ا·م´ ،ا·ن=وي- ايل´ -وبنلا -~- تمت ¸·ي-¸ ما·يا ¸··
_··لا -ا··=· .ة··ي¸بلا ¸· اي¸´¸ ن- ان=وي _لع -ا ةمل´ ت-ا´ ا·اي·¸ نان= ةن+´لا
ةيدومعم- ¸¸´ي ند¸`ا- ة=يحملا -¸و´لا _يمج ة#و$لا ايا(~لا ة6فKمل ا·ول) ".
2:3 - 3 " ¸~لا ان=وي ةيدومعم _نعم نع ني´بت -امل´لا -~- ( _وم=لل .و-ي نا´
-··-·لا ن··م او-¸+ت نا م´ا¸ا نم ¸عا·`ا د`¸ا اي ·نم ا¸~متعيل اوج¸= ني~لا
.¸ت`ا ة#و$لا# قيلت ا.ام4ا اوعن•ا9 مي-ا¸-ا انل م´~--ا ¸· نولو-ت او-~تبت `¸ .
ا-ا ا·ول) ". 7:3 - Œ (
10 ،م-ا··يا== ن··ع او-ا··ت ني~··لا =··-ل¸أ Ÿا¸ت··عا ت-ا··´ ا··ن=وي ة··يدومعم
ة··م+ملا ن‰··· ،_···اولا ¸··· ._سوم نو-ا· م+´ا+ت-` نيمدا- ةماع -دا+‡ او=عأ¸
_··ل' _امت··س`ل ا~عت··~م ابع··‡ ··- ¸··-حي نا··- ت-ا··´ ،ا··ن=وي -¸ا~بل ةي~ي-¸لا
" :···تد`¸ ل··ب· ا··ي¸´¸ -~··لا¸ =`ملا Šل-أ ام´ ،·لوس¸ ¸··ن- ن··م ني¸ي`··´ د¸··ي¸
_لا -ا-`ا -ول· د¸يل ·تو·¸ ايليا „¸¸- ·ماما م~-تي¸ .م++لا -¸لا _لا لي-ا¸سا
ا~عت~م ابع‡ -¸لل _ي+ي ¸´ل ¸ا¸-`ا ¸´· _لا -ا-علا¸ -ان-`ا ا·ول) ". 16:1 -
17 (
ل·ب· ن·م ة·مدا· ل-ا·س¸ ·تا·مل´ ت-ا·´ ‹·-ا و-ا··ي ~·ي ¸··· ة·يو· -ادأ ان=وي نا´
" ا+نلعأ¸ ،¸لا=لا ·تو·¸ ايليا „¸¸- .مي~-لا ¸بنلا -¸ا·¸¸ ةبي- -ا~ ا¸+=م ،"
ما··مأ ة··ي=¸¸لا م+تلا= •ح· _لع ·يعمت~م ا-¸حم اميلس ا·و= ·تم~= -¸ا`أ
،¸و··~´م -··ل-- ···يلا ن··يلب-م -ا··== م+-ا- ن¸¸ي`´لا Ÿ¸تعا ،-ب~لا ا~+ل¸ ،-ا
.ةيدومعملا .`= نم م+ت-وت انلع ني¸+=م¸

11 " :أ¸·-- ا·ن=وي لي=-ا ¸· ¸¸ا _·لا -~·يم`ت¸ _و·~ي -ا·ج ا~·- ~·ع-¸
~معي نا´¸ =ان- م+عم …´م¸ ةيدو+يلا ان=وي) ". 22:3 ~··ع- امي· _-´ ¸ ن´ل¸ (
" نا _م .ان=وي نم ¸`´ا ~يم`ت ~معي¸ ¸ي´-ي _و~ي نا @ففDي مففل Pففسف1 2وسي
دمعي 0?يم|ت C# ان=وي) ". 1:4 - 2 (
¸` ن´مي ` º_و~ي ~يم`ت لب· نم ةيدومعملا ت·ولا =ل~ ¸· ¸نعت ت-ا´ ا~ام
" -··ت´ ¸لو- ن` ،·تا·¸ ~ع- ‚~= ام´ ،·مسا- ~متعي نا- م+نم ~=ا ···عم ان·~···
=ل··~- ا~··´- -`ا ~··=م- -اوم`ا نم _ي~ملا مي·أ ام´ _ت= -وملل ةيدومعملا-
¸ي-- ·توم ·ب~- ·عم ني~حتم ا-¸ص ~· ان´ نا ·-` .-ايحلا -~ج ¸· ا-يا نح-
·تماي-- ا-يا ةيم¸¸) " 4:6 - 5 _و··~ي ~يم`ت ا+- ما· ¸تلا ةيدومعملا ،¸لتلا-¸ .(
" ¸··-¸ ،ان=وي ةيدومعم _نعم ¸-- ا+ل ت-ا´ ،=ا~-ا ةفف#و$لا ةففيدومعم -¸··-·مل
ايا==لا ".
2وسي ةيدومعم Rنعم
12 _··ل' _و··~ي -ا··ج ،¸ي··~بتلا- ا··ن=وي -ا~··ت-ا ن··م ¸+··‡أ ةتس ¸لاو= ~ع-
ا··ن=وي .-~··معي نأ ···نم -··ل•¸ ،···ي· ~··معي ا··ن=وي نا´ ¸~لا نا´ملا _ل' ند¸`ا
" :¸¸تعا ¸´ ··لا ¸ت'··ت ت··-ا¸ =··نم ~··متعا نا _ا··تحم ا··-ا `-ا· _ت··م) ". 14:3 (
ا·+- مو·-ي ¸ت·لا ة·يدومعملا ن'¸ ،·-ا ن·-ا و·- _و~ي نأ نا~معملا ان=وي Ÿ¸ع
،ا~··- ن··م م··=¸لا _لع .م-ايا== نع نو-وتي ني~لا =-ل¸` ام-'¸ _و~يل ت~يل
" :_و~ي ¸´ صأ ان- ¸يلي ا~´- ·-` .ن`ا _مسا ·ل .ا·¸ 6فف# CففE CمD1 :ا ~··-ني= .
·ل _مس _تم) ". 15:3 (
_··لا ¸م¸ت مل ،-~ي¸· _و~ي ةيدومعم ت-ا´ º_و~ي ~متعي نأ ¸بلا نم نا´ ا~امل
ل··معي نا··´ ن··يحلا =··ل~ _ت··= ا··م-¸ .··ت== ~··ي-نتل ···ي-` ·مي~··-ت _ل' ل- ة-وتلا
=··ل~ ¸··· _و··~ي €·وم ¸لو- €-ي .·تم~= -~بل نا= ~· ت·ولا ن´ل¸ ،ا¸ا=-
" :`-ا· ت·ولا د¸··ت م··ل ا··-ا-¸·¸ ة··حي-~ .و··-ي ملاعلا _لا ·لو=د ~نع =ل~ل @ففDل
ادس, يل &€يه ت··ل· م··` .¸´ ~ت مل ةي==لل _-ا-~¸ -ا·¸حم- . "ففي,ا ا?فف1اه ¸···
¸نع -وت´م -ات´لا _¸د •ا اي M$Nي‚م Cع95 نيي-ا¸بع) ". 5:10 - 7 (
13 ن··ع ¸··نلعلا _ي¸··-تلا ت-ا··´ º_و··~ي ة··يدومعم ···نع -¸··عت ¸~لا ام
·ل··س¸أ ¸~··لا Ÿ~··- ~··ي-نت ¸· ·ت-·اوم¸ ،¸¸`ا _لع ·تاي= نع _و=- ¸ل=تلا
.-وملا¸ ة-ي==لا نم ةي¸~بلا •يل=تل
" :··-ا ن··م ¸`=لا ا~··- ¸لو··- „¸~ي ة··ي==- نا··´ نا ···-` Mففلم دففS دففsاولا
&وففملا دففsاولا# ¸ب··لا ة··ي=ع¸ ة··معنلا ˆ··ي· نولا··ني ني~··لا ا¸ي`··´ _ل¸`ا··ب·
دففsاولا# ةايحلا ي9 :وDلميس ا·م´ ا~ا·· ._ي·~ملا _و·~ي ةدففsا ةففي(~# ¸ا·ص
م´حلا %اففنلا 8ففيم, Rلا ا~··´- ة·-وني~لل دففsا 6Qفف# ة·ب+لا -¸ا··ص 8ففيم, Rففلا
%انلا ·-` .-ايحلا ¸ي¸بتل ةافف(B :6يƒففDلا Cففع, دsاولا :اس15ا ةي„عم# امE
ا-يا ا~´- ا.ا6#ا :6يƒDلا Cع=يس دsاولا ة-اIا# ةيم¸¸) ". 17:5 - 19 (
14 ا·ن=وي ،¸¸·´تت ن·ل¸ ا··+عو- ن·م -~·ي¸· ¸- _و~ي ةيدومعم ،·ل´ ا~+ل
" :¸··لي ا··م -··ت´¸ ت·و··لا =··ل~ ¸· ‚~= ام _لع ~+‡ نا~معملا ا··ن=وي ~+··‡¸
م··ل ا··-ا¸ .···يلع ¸-ت··سا· -ام··~لا نم ةمام= ل`م `¸ا- „¸¸لا تيأ¸ ~· ¸-ا `-ا·
„¸¸··لا ,¸··ت ¸~··لا ¸··ل .ا··· =ا~ -ا··ملا- ~··مع` ¸نلس¸ا ¸~لا ن´ل .··¸عا ن´ا
-~+··‡¸ تيأ¸ ~· ا-ا¸ .¸~-لا „¸¸لا- ~معي ¸~لا و- ا~+· ·يلع ا¸-ت~م¸ `¸ا-
-ا ن-ا و- ا~- نا ان=وي) " 32:1 - 34 ن··م _و··~ي ~ع··ص ام~نع ·-ا _تم .ا·¸ (
" -املا ا~ا¸ …ح$ف1ا دS &اومسلا ا··يت'¸ ة··مام= ل··`م `¸ا··- ··-ا „¸¸ ,أ¸· ·ل
-¸¸س ·- ¸~لا -يبحلا ¸ن-ا و- ا~- `-ا· -اوم~لا نم -وص¸ .·يلع _تم) "
16:3 - 17 (
ة=حللا =لت _ت= ،_·اولا ¸· º-ا¸ام~لا ·ل تحت· ام~نع _و~يل =ل~ _نع ا~ام
دولوملا··´ -ام··~لا ¸··· ·ب··-نم¸ ة--ا··~لا ·تا··ي= ن··ع _ي·‡ _و··~ي م··لعي ن´ي مل
م=¸لا _لع ،نا~-ا´ ~لوي ¸´ل ا+نع _ل´=ت ¸تلا -ايحلا =لت ،-ا و-اي نم ~ي=ولا
ن··س ¸··· ···-ا …··ي= ، ··- ¸¸··~- ن-ا··´ ···تد`¸ -¸=عم نع Ÿ¸عي نا´ ·-ا نم
،·تل-ا··ع _··م ل´ي+لا نم ·تدوع م~عل ·ت=-´¸ ام~نع ،·مأ مي¸مل .ا· -¸~ع ةي-ا`لا
" ¸-` امي· نو´ا نا ¸·بني ·-ا املعت ملأ ¸ن-ابل=ت امتن´ ا~امل ام+ل .ا-· ا···ول) ".
49:2 " ام~نع ن´ل¸ ( ·ل تحت--ا -اوم~لا " ا~··+ل¸ ،ة--ا··~لا ·تا··ي= ل··´ ¸´´ ~··ت
" :·عم اولداج ني~لا دو+يلل .و-ي نأ ¸~· -ب~لا نا ل··ب· م··´ل .و···ا ¸··حلا ¸حلا
ن-ا´ ا-ا مي-ا¸-ا نو´ي ان=وي) ". 5Œ:Œ (
2وسي ?يم|$ل ةيدومعملا
15 نم ،-¸-نعلا ~يع ~ع- _و~ي ~يم`ت ا+- ما· ¸تلا ةيدومعملا- دامتع`ل
.ةما- -او== -~ع _لع •ا-حلا ¸¸¸¸-لا
Hلا †6‚لا ·-أ ¸~-ملا -ات´لا ¸-ي .ةيدومعملا _نعم و- ام •=~لا م+· و-
:=-· ~متعي
اوففمل7عت @ي?ففلا MففNلO " : .¸م··س‰- م··م`ا _··يمج ا¸~··ملت¸ اوب-~ا··· :ا مهوففمل-
P# مD$ي•ا ام 8يم, او‡فحي _تم) ". 19:2Œ - 20 (
!يسملا 2وسي •ا &وDلم# :ونمˆي @ي?لا MNلO " : ن´ل¸ اوSدفف• امل ¸··بلي·
و-¸ !يففسملا 2وففسي مففسا# فف•ا &وففDلم# ةفف„$~ملا .وم5ا# 6‚Qي ادففم$-ا
-ا~-¸ `اج¸ .امعا) ". 12:Œ (
wاوفف#و$ي اوففع,6ي @ي?ففلا MففNلO " :_ي··~ملا ا··م´ م+´ول··س ني--ا··=م م··+ل .ا··-·
¸¸=- او#وت ا··يا==لا نا¸··-·ل _ي~ملا _و~ي مسا _لع م´نم ~=ا¸ ل´ ~متعيل¸
¸~-لا „¸¸لا ةي=ع اولب-ت· .امعا) " 3Œ:2 (
16 ي1اففƒلا †6فف‚لا ،ةيحي··~ملا ة··يدومعملا ¸··· ة··يا·لل ¸¸¸¸··-لا ن··م ،
ة··ي-ي´ .أو··س _··لع ···-ا ¸··~-ي ا·ول ._ي~ملا _و~ي مسا- ا+لب-ت¸ ا+يلع .و-حلا
" :¸¸=- -اجا ،¸`=لا _لع .و-حلا مفسا Rفل- مفDنم دفsا CفE دم$عيل
!يسملا 2وسي ¸~··-لا „¸¸··لا ة··ي=ع اولب-ت· ايا==لا نا¸-·ل .ا··معا) " 3Œ:2 (
" _و~ي اولب· ني~لا ل´ل¸ نا ¸ما ‰6ففلا مسا# ادم$عي …··´مي نا -ول'··س ~··-ني= .
امايا .امعا) " 4Œ:10 (
" -~·يم`ت _··لا .ا·· ~··· _و··~ي نا··´ ،ا~- _م اي‡امتم ¸··حلا¸ ¸·ي¸=لا و·- ا·-ا
¸··- `ا -`ا _لا ¸ت'ي ~=ا ¸يل .-ايحلا¸ ا··ن=وي) ". 6:14 _ي··~ملا و··- ا~' ا~··ل (
`- -ا··يحلا¸ ¸`=لل ¸د¸··ي ¸~··لا ~ي=ولا ¸ي¸=لا¸ ،-ا نم „و~مملا ،~ي=ولا
" :~يم`تلا ¸´ ~ي ¸لو- .-وم ¸··· ا··-يا م··تيعد ا··م´ ~··=ا¸ „¸¸¸ ~··=ا¸ ~~ج
.~=اولا م´توعد -اج¸ دsا ‰. ~=ا¸ ناميا ةدففsا ةففيدومعم ~··=ا¸ -'¸ ···لا
م´ل´ ¸·¸ ل´لا-¸ ل´لا _لع ¸~لا ل´لل ¸~·ا) ". 4:4 - 6 (
ا··+- ما··· ¸ت··لا ،ةيع¸··‡¸ ةحيح··ص -~··=ا¸ ة··يدومعم =··-· =ان- _ي~ملا _ابت`
-~يم`ت¸ ·لس¸ PمسŠ# .
17 ا ‹لاƒلا †6‚ل ة··يدومعملا .ة··يدومعملا ···ينعت ا··م م··+· ة··يم-أ _ل' =بت¸ي
ة··--ا• ¸· او-ع _ب-ت ن` ةي¸¸¸-لا -و==لا ت~يل ¸- ةي-ي-حلا ةيحي~ملا
ا-انعم نع _و~ي مل´ت .¸ي`´- ةيم-أ ¸`´أ -¸‡ و- ،م+نم ةعوم=م ¸أ ةيحي~م
":¸وميدو-ينل .ا· ام~نع ~=ا نا´ نا =ل .و·ا ¸حلا ¸حلا Œوفف9 @ففم دلوي 5 `
¸·بني =ل تل· ¸-ا -=عتت `...-ا -و´لم ,¸ي نا ¸~-ي Œو9 @م ادلوت :ا ".
ان=وي) 7,3:3 " ~يم`تلل ¸لو- .ا·¸ ( نو·ل+=ت ما 2وففسيل دفم$-ا @ففم CففE اففن1ا
Pتومل ا1دم$-ا !يسملا . &وملل ةيدومعملا# Pعم ان9د9 _ي··~ملا م··ي·أ ا··م´ _ت··=
-ايحلا -~ج ¸· ا-يا نح- =ل~- ا~´- -`ا ~=م- -اوم`ا نم ة··يم¸¸) ". 3:6 -
4 " -ا ن` ( ···تم=¸ _··-ت-م- ي1اففƒلا د|يملا CففسK# انفف„ل7B „¸¸··لا ~··ي~=ت¸
¸~-لا ¸=يت) " 5:3 (
ام~··نع¸ ،_و··~ي _م اي¸م¸ ·توم ¸نعي ،-املا ¸· ايل´ ~متعملا ¸م= ،_·اولا ¸·
،-ا··يا== -¸··-·م اي-لتم ،-~ي~ج -اي= _ل' -ا ماما ~ي~ج نم ~لوي -املا نم _¸=ي
" ةب- ،¸- -~-¸ 6# -ا !يففسملا 2وففسي# :اففمي5ا# ني~··لا ل··´ _··لع¸ ل··´ _··لا
نونم¸ي " …ي= ". Pمد# :امي5ا# ة.افE •ا PمدS _-··-لا ل··جا نم -¸- ¸ا+=`
-ا .ا+ما- ة-لا~لا ايا==لا نع ةيم¸¸) " 25،22:3 ¸¸··=- .ا··· -ب··~لا ا~+ل (
" او-وت !يفسملا 2وفسي مفسا Rفل- مفDنم دفsا CفE دفم$عيل افيا(~لا :ا6ففKل
¸~··-لا „¸¸لا ةي=ع اولب-ت· .ا··معا) " 3Œ:2 ن··م „و··نمملا ¸`=لا ا··-¸ا-م¸ (
" :.ا· ،¸م=`ا ¸حبلا -ايم ¸· ل-ا¸سا ¸ن- .و=~- ةيدومعملا .`= ·لا··`م ¸~لا
.ا¸س ل- ~~=لا _س¸ ةلا¸ا ` ةيدومعملا ¸ا ن`ا نح- ان-ل´=ي !لافف• 6يمففr
-ا نع !يسملا 2وسي ةمايق# ) " 1 ¸¸=- 21:3 (
1Œ 8#ا6لا †6‚لا ،¸~-ملا -ات´لا -~ح- ¸تلا -~ي=ولا ةيدومعملا ¸-´لت و-
¸·· نو·´ت ¸ت·لا -~·ي=ولا ة-ي¸=لا ا+-` ،-املا ¸· ايل´ ¸م·لا ¸ا :-وملل ¸م¸ت
" :¸لو··- .و··-ي .اي-ي-= ·يلا ¸م¸ت ام _م ما-¸ ان9دفف9 Pففعم -و··ملل ة··يدومعملا- "
ةيم¸¸) 3:6 " €ي-ي¸ ( م··~ج _··ل=- ~··ي- _ون-م ¸ي= ا-ات= متنت= ا-يا ·-¸
._ي~ملا نات=- ةي¸~بلا ايا== ةففيدومعملا يفف9 Pعم @ي1و9دم ا··+ي· ¸ت··لا مفف$مSا
ا•يا -اوم`ا نم ·ما·ا ¸~لا -ا لمع ناميا- ·عم ¸سولو´) ". 11:2 - 12 (
_-ا··تلا .¸··م·لا ¸··ي¸• ن··ع ~··يمعتلل ة··مي~-لا ~··يمعتلا ن´اما نم نين`ا م- -`¸-
نأ ن··ي= ¸· ،ا=ب‡ ةي-د¸`ا ةني~ملا ¸· ةيحي~م ة--ا• _ل' ¸متني _-ا¸لا ن¸-لل
¸··· ،ايلا=ي' ¸· _-ي¸ ،¸ما=لا ن¸-لا ¸لاو= _¸¸م نم`ملا ل´~لا -ا~ نا´ملا
š•sta Ba›”’a” Riva Lig™˜” Battist”˜• bas” •ttag•’a›”
http://it.wikip”Žia.•˜g/wiki/Fi›”:š•sta¸Ba›”’a”¸Riva¸Lig
™˜”¸Battist”˜•¸bas”¸•ttag•’a›”.jpg
%دقلا }6لا# ةيدومعملا
19 :-ا··مل´لا -~··+- -ا لب· نم -ايع‡ا 'بنت ،_و~ي -د`¸ لب· ن¸¸· ةي-ام`
" .ة··~-ايلا _··لع `وي··س¸ نا··~=علا _لع -ام -´سا ¸-` يففs. FDففسا _··لع
=تي¸~ _لع ¸ت´¸-¸ =ل~- -ايع‡ا) ". 3:44 -~··- نأ نا~··معملا ا··ن=وي ¸ا··‡ا .(
" :_و··~ي ~··م´ ع ام~··نع .ا··· …··ي= ،م··تت نا =··‡¸ _لع ¸- -¸بنلا ن··´ا م··ل ا··-ا¸
`¸ا··- „¸¸··لا ,¸··ت ¸~··لا ¸··ل .ا· =ا~ -املا- ~مع` ¸نلس¸ا ¸~لا ن´ل .··¸عا
¸~لا و- ا~+· ·يلع ا¸-ت~م¸ %دقلا }6لا# دمعي نا -~+··‡¸ ت··يأ¸ ~··· ا··-ا¸ .
-ا ن-ا و- ا~- ان=وي) " 33:1 - 34 ن··ع ة··-لت=م ة··يدومعم ن··ع ن··لعأ ·تامل´- (
.-~=¸ _و~ي .`= نم متتس ¸~-لا „¸¸لا- ةيدومعم ¸-¸ ،ا+- ما· ¸تلا
" ،اموي نيع-¸أ -~م -~يم`ت _م _و~ي ¸-- ،·تماي· ~ع- م··+عم _··مت=م و··- امي·¸
-ومتعم··س ¸~··لا -`ا ~··عوم ا¸¸··=تني ل··- ميل‡¸¸ا نم او=¸بي ` نا م-اص¸ا
مت-ا اما¸ -املا- ~مع ان=وي ن` .¸نم %دقلا }6لا# :دم7 ع$$س9 -~- ~ع- ¸يل
¸ي`´- ماي`ا .امعا) ". 4:1 - 5 (
" و- ام -`ا ~عوم ل··ب· ن··م ،ن¸¸· ~نم ·نع نلعأ ¸~لا و- º·يلا ¸ا‡ا ¸~لا "
" :-ا و-اي نع -امل´لا -~- .ا· ¸~لا لي-وي ¸بنلا ¸··-ا =ل~ ~ع- نو´ي¸ FDففسا
يs. م´-اب‡ ,¸ي¸ ام`=ا م´=وي‡ ملحي¸ م´تان-¸ م´ون- 'بنتي· ¸~- ل´ _لع
,¸¸ لي-وي) ". 2Œ:2 (
20 -¸··ب- ما··متا _··نع ،-¸-نعلا موي ¸· ~يم`تلا _لع ¸~-لا „¸¸لا .ول=
" :.ا· ام~نع ¸¸=- -~´´ ا ام´ ،لي-وي ··-ا .و··-ي .¸ب··نلا ل··ي-وي- ل··ي· ا··م ا~- ل-
م´و··ن- '··بنتي· ¸··~- ل··´ _··لع ¸··=¸¸ نم -´سا ¸-ا -¸ي=`ا ماي`ا ¸· نو´ي¸
ام`=ا م´=وي‡ ملحي¸ ,¸¸ م´-اب‡ ,¸ي¸ م´تان-¸ .امعا) ". 16:2 - 17 (
" ،ا~+ل -`ا ~عوم .`= ن·م ··-ا ·ب´··~ي ¸~··لا ¸~··-لا „¸¸··لا ة··يدومعم و··- "
" _و··~ي ¸··~- ل··´ _··لع " :¸¸··=- ن··لعا ا··م´ ···-` ،" م··´ل و··- ~··عوملا ن`
م´د`¸`¸ @م CE دع# Rل- @ي?لا CDل 0و-دي انGلا ‰6لا .امعا) ". 39:2 (
-`ا نم نيوع~ملا ~يم`تلل ¸- ¸~-لا „¸¸لا ةيدومعم نأ _لع ا·ول .~ي ،ا~+-
" :.ا··· ام~··نع ة··=-نلا -~··- _··-وي ¸لو··- ._ي··~ملا ~··~ج _··لا مام--`ل ا··ن-`
انعيمج دsا دس, Rلا ا1دم$-ا ا•يا دsا }6# ا~··يبع نيي-ا··-وي ما ان´ ادو+ي
اني-س انعيمج¸ ا¸ا¸=ا ما ادsا اs. ) ". 1 ¸و`-¸و´ 13:12 (
„احص`ا ¸· ان=وي اي¸¸ ¸· ¸+=ي 14 " م··- ‹¸~··-لا „¸¸لا- ني~متعملا د~ع
م··ل ني~··لا م··- -`¸- .¸¸`ا نم ا¸¸ت‡ا ني~لا ا-لا نوع-¸`ا¸ ةع-¸`ا¸ ة-ملا
ا··م`ي= Ÿ¸¸··=لا نو··عبتي ني~··لا م··- -`¸··- .¸ا··+•ا م··+-` -ا~نلا _م او~=نتي
-`¸- .--~ ا6$Žا t6~لل •7 ة.وEا# %انلا @ي# @م اي¸¸) " 3:14 - 4 (
_ي·~ملل ة·+جوملا -ا·مل´لا -~- أ¸-- ان=وي اي¸¸ ¸· ا-يا ºا¸¸ت‡ا ة-ي¸• ¸'-
" -ام~لا ¸· ت··ح-~ =-` ·موت= _ت-ت¸ ¸-~لا ~='ت نا ت-ا ¸حت~م ان$ي6$ففŽا
-´ Mمد# =لمن··~· ةن+´¸ ا´ولم ان+ل` انتلعج¸ ةم´ ا¸ -ع‡¸ نا~ل¸ ةليب· ل´ نم
¸¸`ا _لع اي¸¸) " 9:5 - 10 " :_و~ي م-~ع¸ ني~لا -`¸- ا~' م- ( لعجا ا-ا¸
¸-ا ¸ل لعج ام´ م´ل اتوDلم ا·ول) " 29:22 (
21 " ¸وميدو-ينل _و~ي .ا· ~=ا نا´ نا =ل .و·ا ¸حلا ¸حلا @م دلوي 5
فف•ا &وففDلم CBدففي :ا .دففقي 5 }6ففلا "اففملا ا··ن=وي) " . 5:3 ن··م· ا~··ل¸ (
ا··ي¸م¸ -و··مي ¸··´ل ،-املا ¸· ايل´ ¸م·ي نا ~متعملا •=~لا _لع ¸¸¸¸-لا
.-ا „¸¸ ة=ساو- -~ي~ج -ايحل ~لوي ،-املا نم ·ج¸¸= ~نع¸ ،_ي~ملا _م
¸لو- „¸~ي ¸-ا`لا د`يملا ل~·- ": %دففقلا }6لا ديد=ت _··ن·- ·ب´··س ¸~··لا
ان··-ل´=م _ي··~ملا _و~ي- انيلع ¸··=يت) " 5:3 - 6 ة··ما·' ~··نع ···-أ ¸··نعي ا~··-¸ (
، _ي··~ملا ~··~ج ن··م ا-¸··ج او··-و´ي نأ _ل' ¸¸م¸لا -وملا ا~- نم نييوع~ملا
._و~ي .`= نم ¸~-لا „¸¸لا- ا¸~متعي
22 " :¸لو- .ا· ،·تاي= ة-ي¸• ايل´ ¸ي·ي نا ·يلع ~ي~ج نم دولوملل ن··´ل¸
_ي~ملل م- ني~لا &اوGفف‚لا "اوففه5ا 8ففم دففس=لا اوQلفف• دففS ا··ن´ نا . •ففيع1
}6لا Fسح# ا•يا Mلسنل9 }6لا# ةي•`=) ". 24:5 - 25 (
º-ا „¸¸- ني·ا~نم ¸يع- €ي´
،···- نيدا-نم ¸ي~لا- م+ما¸تلا نع او-¸عأ ني~لا =-· ~‡¸ي -ا „¸¸ ،_·اولا ¸·
¸··- ،ا-انملت··س' ¸ت··لا -~··ي~=لا -ا··يحلا ¸··· ا··نتايول¸أ نأ ¸¸¸¸··-لا ن··م· =ل~ل
-¸م` ةي~- .`= نم ا-~عا~ي „¸¸لا نا· ا~´- ‹·تداي· لب-ت¸ …حبلا ¸· ةب=¸لا
،·-ا „¸¸ ¸·م`ل -ا-·ص ةع·~ت ¸لو·- د¸~ي .ان-ول· ¸· -ا ا+ب´س ¸تلا، نيم`لا
" :.و-ي ام~نع و+· „¸¸لا ¸م` اما¸ }|فف• •فف(ل ةافف1ا HوففI T|ففس }69 ةQحم
•فففعت ةفف-اد :اففميا ¸وما··- ¸··يل -~··- .ا··`ما ~- . ة··ي•`=) ". 22:5 - 23 (
¸¸¸¸··-لا نم· ،انتاي= ¸· _ل=تت نا -ا „¸¸ ¸م` -ا-ص ن´متت ¸´ل ،ن´ل¸
" ~+=لا نم ~ي¸ملا .~- ··-ا -ا··ن-ا م- =-ل¸ا· -ا „¸¸- ن¸دا-ني ني~لا ل´ ن` ".
ةيم¸¸) 14:Œ " :¸لو- ¸~حي¸ ( „¸¸·لل ل·´ي- و·- م´~·~ج نا نوملعت مت~ل ما
··-ا ن··م م´ل ¸~لا م´ي· ¸~لا ¸~-لا مففD1ا مDففسف15 م$ففسل . دففS مففD15 م$ي6$ففŽا
@مƒ# ·- ¸··- ¸ت··لا م··´=ا¸¸ا ¸··¸ م´دا·~جا ¸··· ··-ا ا¸~=´ م· . ) " 1 ¸و··`-¸و´
19:6 - 20 (
ةيs6لا Fهاوملا
23 ت·ي=عأ ةب·سانم ¸ا ¸·· .-ايا=ع ¸-لت نم انن´مت -ا „¸¸- ةيدومعملا
¸··ن``ا ل··س¸لا _و··~ي ل··س¸أ ام~··نع ·-ا _تم .و-ي º _و~ي لب· نم -¸م .¸`
":·لو-- ة=ل~لا -~- م-ا=عا ،-ا -و´لم- ¸ي~بتلل ¸~ع Rr6م اوفŽا . ا6GI
ا•6# . Rتوم اوميSا . @يIايŽ او,6Bا مت··~ل ن`....او=عا ا-ا=م مت~=ا ا-ا=م .
م´ي· مل´تي ¸~لا م´ي-ا „¸¸ ل- نيمل´تملا مت-ا _تم) ". 20،Œ:10 (
_ي¸وت مت ،-¸-نعلا موي نم ا¸ابتعا¸ =ل~ ~ع- }6لا Fهاوم _··ل¸`ا ةج¸~لا-
،¸¸·=- م`´ ~·ع-¸ ،ا·يلعلا ة··¸·لا ¸·· او·عم=ت •=·‡ ني¸·~ع¸ ة-ام _لع
ة··يدومعملا او··-لت _و··~ي م··س‰- ا¸~··متعا ام~ع- ¸~لا ~يم`تلا نم ~ي~علل تي=عا
-ا··جايت=` ا··-·¸ ،_ي··~ملا ل··ب· ن··م تع¸¸ ¸تلا --اوملا اوملتس'¸ -ا „¸¸-
" :¸لو··- .ا··· .ةيحي··~ملا ة··عام=لا Fهاوففم 2او1افف9 ن··´ل¸ -دو··جوم }6ففلا
دsا „¸¸··لا ¸ا··+=ا _··=عي ~··=ا¸ ل´ل ·ن´ل¸.... ةففعفنملل _··=عي ~··=اول ·-ا··· .
„¸¸لا- ةمDs T|E ¸··=`¸ . مففل- T|E ¸··=`¸ .~··=اولا „¸¸··لا -··~ح- :اففميا
دsاولا }6لا# ¸··=`¸ . "افففŽ Fهاوففم ¸··=`¸ .~··=اولا „¸¸لا··- &اوففS Cففم-
¸··=`¸ ةوففQ1 ¸··=`¸ }ا.5ا <ففييمت ¸··=`¸ . ةنففسلO 2اوفف1ا ¸··=`¸ . ةففم,6ت
ةنسلO -د¸-م- ~=ا¸ ل´ل امسا· ·نيع- ~=اولا „¸¸لا ا+لمعي ا+ل´ -~- ن´ل¸ . اففمE
"ا‚ي ) ". 1 ¸و`-¸و´ 4:12 ، 7 - 11 (
24 º--اوملا _ي¸وت -بس ا~ا و- ام
،_و··~ي ةماي·¸ -وم ~ع- ·-أ -اب`† ةي¸¸¸- --اوملا ت-ا´ .¸`ا ن¸-لا ¸·
_-ولا ن‰· |ع9 6يKت دS " :.ا· ام~نع _و~ي نلعا . ا··ي ميل··‡¸¸ا ا··ي ميل‡¸¸ا اي
ا··م´ =د`¸ا _··مجا نا -د¸ا -¸··م م··´ ا··+يلا نيل··س¸ملا ة··مجا¸¸ -ا··يب-`ا ةلتا·
ا+ي=انج تحت ا+=ا¸· ةجاج~لا _م=ت ادي6ت مل م´تي- ا~و- . افف#ا6B مDل ‘6$ي .
مسا- ¸ت`ا =¸ابم ·ي· نولو-ت ت·¸ ¸ت'ي _ت= ¸ن-¸¸ت ` م´-ا م´ل .و·ا ¸حلا¸
-¸لا ا·ول) " 34:13 - 35 (
.`= نم -~ي~ج -اي= _=عا¸ ،ا+-ي¸=ل ا+´¸ت¸ ةن-ا=لا ميل‡¸¸أ نع -ا _ل=ت
_··يمج ن··م €ل'تت¸ ·-ايب-أ ا+نع 'بنت ¸تلا ةم`ا ¸-¸ ،-~ي~=لا ميل‡¸¸` ،_و~ي
" :-ا··مل´لا -~··- م··+يلا ¸¸··=- ···ج´ ¸ ني~··لا =··-ل¸أ م··ت-ا ا··ما¸ .افف$~م 'ففن=9
يEولم &ونGE ةس~-م ةما "ان$Sا FعŽ نم م´اعد ¸~لا ل-ا--- ا¸¸ب=ت ¸´ل
-ي=علا -¸و- _لا ةمل=لا ) ". 1 ¸¸=- 9:2 (
-دو··عو- ···-¸¸+=ي ¸~لا نامي†ا- مي-ا¸-' ل~- نم م-¸بتعي ني~لل -ا و-اي .ا·
" :··ا~-أ¸ .و··-ي ا~··´- .·ت¸ت··=ا ¸~··لا لي-ا¸··سا¸ ¸~بع -و-عي اي _مسا ن`ا¸
ا··ي¸ -و··-عي ¸~··بع ا··ي €··=ت ` .=··نيعم م··=¸لا ن··م =··ل-اج¸ =ع-ا··ص -¸··لا
ن¸¸و~ي (لما´) _··لع `وي··س¸ نا··~=علا _لع -ام -´سا ¸-` .·ت¸ت=ا ¸~لا
.ة~-ايلا Mفف$ي.ذ Rففل- ي$ففE6# Mلس1 Rل- يs. FDسا -ايع·‡ا) ". 1:44 - 3 (
" ¸لو- „¸~ي¸ ·-ا· %ومانلا# 'يل نو··´ي نا ·ل··~نل ¸ا م··ي-ا¸-` ~··عولا نا··´
ملاعلل ا`¸ا¸ :اففمي5ا 6Q# C# ~·-· ة·`¸¸ م·- ¸وما·نلا ن·م ني~·لا نا·´ نا ··-` .
¸وما··- ¸··يل …··ي= ~ا اب-= _~ني ¸ومانلا ن` .~عولا ل=-¸ نامي`ا ل=عت
~··عولا نو··´يل ةمعنلا ليبس _لع نو´ي ¸´ نامي`ا نم و- ا~+ل .~´ عت ا-يا ¸يل
=··-· ¸وما··نلا ن·م و··- نمل ¸يل ل~نلا _يم=ل ا~ي•¸ @ففم وففه @ففمل افف•يا Cفف#
انعيم=ل ‰ا وه >?لا ميها6#ا :اميا ةيم¸¸) ". 13:4 - 16 (
25 " :¸لو··- .ا··· º¸··يي·تلا ا~··- ··-ا ~··´أ €ي´ مففGعم فف•ا ادهاففŽ -ا··ي'-
ةعونتم -او·¸ --ا=ع¸ %دففقلا }6ففلا Fهاوم ···تدا¸ا -~= نيي-ا¸ب··ع) "
4:2 مت ني= _لا -~جوم ت-ا´ ¸~-لا „¸¸لا --اومل ةع-ا¸لا -ا¸~-لل ةجاحلا (
ن·´ل¸ ._و·~ي ~·يم`ت ن·م ~·ي~=لا -ع·~لا _··لع ·-ا ل··--ل ¸··نلعلا Ÿا¸تع`ا
،¸لو- ¸يبعت ~= _لع ¸أ ،~ي~=لا ¸=¸¸لا لي-ا¸س†ا _-ني ام~نع ·-أ ‚~حيس
--او··ملا -~··- ˆ··ع- ،ل··-=´ نو·´ت نأ ن··م ةيحي··~ملا ةعام=لا €·وتت ام~نع
" :.و·-ي ·-` ،م¸¸ل `- نو´تس ا·ما¸ .ا~·-ا =-·~ت ` ة·بحملا C(Q$ففس9 &اوففQنلا
C(Qيففس9 مففلعلا يG$ن$ففس9 ةنففسللا ˆ··ع- '··بنت-¸ م··لعلا ˆ··ع- م··لع- ا··ن-` .
_تم ن´ل¸ .-وبنتلا ’ففع# وففه اففم Cفف(Qي ?ففNنيح9 CففماDلا "افف, `-• ت··ن´ امل .
-¸·ص ا·مل ن·´ل¸ .¸·´ت·ا ت··ن´ ل··-=´¸ ن·=·ا تن´ ل-=´¸ مل´تا تن´ ل-=´
ا··+ج¸ ~··-ني= ن··´ل ¸···ل ¸··· -'¸··م ¸··· ن`ا ¸=ن- ان-ا· .ل-=لل ام تل=-ا `ج¸
ا·ما .ت··¸ع ا··م´ Ÿ¸عا··س ~·-ني= ن´ل ة·¸عملا ˆع- Ÿ¸عا ن`ا .·جول :;ا
ةففQحملا @ففGم‡-ا @ففDل ةفف4|ƒلا 0?ففه ةففQحملا "افف,6لا :اففمي5ا …ففQƒي9 ) "
1 ¸و`-¸و´ Œ:13 - 13 (

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->