یاهتمسق لماش طقف و.تسا هدرک هدافتسا نانابز سراف عبام زا !

ک "#اقم $%ا
ر&' () نا*+س%,ن و -درم د.ن رد نا/%ا 0م,م' ت1&2ش و یورسک 0*+نز (هم
.تسا 3د,4
5 تس1ک یورسک
6اس رد ر7اهم +1س $%ا.تسا راد هر8ش یا)+1س زا یورسک +م9ا +1س :;<=
هد,ب >ا%ر? "ب دات@م 0نا,7 نارود زا.+مA ا1ند "ب .%رB? رد 0سم/#ا یر8)
CاهفD ردE $م 0*+نزE Fاتک رد یورسک.تسا GG< و GGH د,4 ند,ب دات@م "ب
ه+1/ک >ا%ر? 0I14 ()اب راهب یار@/#ا JIم اب "ک تسا "تش,ن 0ت9.+K1م Lارت'ا
.+نا
6اس رد :;M= تفر ا1ند زا 3ردام و +ش راNد س,ف1? یرام1ب "ب یورسک هدا,نا,4
و +1س,O P%اهنا+ند و +%در* ,س (ک P%اهم/N و ه+ش 0ن,2مک راNد +م9ا $K1#و
.+ش "مQا) Rس راNد و ت2%ر P%ا),م
6اس رد :;=S طس,? ا8نA رد و تفر نا1%اK%رمA 6,Kسا 6ا%ر,م "سر+م "ب .%رB? رد
T#اق رد و +مAرد اK%رمA 0س,سا7 و Cا'!Uا نامزاس تم+4 "ب 0%اK%رمA (I@م
"ب Cا'!Uا و راB4ا یروA عم7 یارب یو "ب ه+ش 6,Vم یاهت%ر,مام
هدرک عم7 سور یاهK%,/#,ب در,م رد "ک 0B#اWم و تفر دابA X/'EY1Iف?E,کاب
.داد د,4 0%اK%رمA (I@م "ب د,ب
5 0نابا14 +مVم Z1ش "ب یورسک تنا14
رارق و هدرک را+%د [.%رB? رد ا1نات%رب 0سا1س هرادا Y1%ر\ +ن,مدا در*رس اب یورسک
$%ا رد.+)+ب یو "ب 0?ا'!Uا اه?ارک,مد و 0نابا14 +مVم Z1ش Cاکر9 زا "ک د,/1م
ورف رد ر*ا "ک +تسرف1م یرB4 یورسک "ب ناره? زا .1ن "WIس#ا رB2م نا1م
+)ا,4 وا "ب 0ب,4 -اقم و تسO ه+%A ردE +ک 3!? 0نابا14 -ا1ق ن+نا/ن
و ه+ش J%د.ن 0نابا14 "ب "ناراKم +س%,1م Z%را? "K%ا T#اق رد .1ن یورسک.داد
"WIس#ا رB2م و +ن,مدا در*رس "ب دروA 0م تس+ب "ک ار 0I]اسم
P1O رد 3د,4 0شورف -دA و 0س,IOاN ندرک تبا^ یارب یورسک.+شورف1م
+K1م اه?ارک,مد $1ب رد "قرف? دا8%ا "ب -ا+قا_[ی.کرم تم,K9 و نا17را4\ نابابرا
0نابا114 اب تف#ا2م "ب و هدرک تسرد ار ن,%+1ق? "4اشE 0نابا14 لباقم رد و
ن,1ب!قنا و د,/1م 3اف یورسک ند,ب س,سا7 "#اسم $%ا راد و ر1* رد.دزادر`1م
ه+1ش,O نز ساB# +م9ا +1س 0#و +K1م ر1aتسد ار یورسک $]ا4 "تسد و راد .%رB?
"ب "WIس#ا رB2م یاهKمک ابE +K1م رارف bاق $1]اس "ب و +K1م رس "ب رداN و
6اس رد.دور1م ناره? :;== 0نابا14 +مVم Z1ش و در,21م تسKش 0نابا14 -ا1ق "ک
"ب د,ب هدرک ن,1ب!قنا نداد تسKش رد یورسک "ک 0?ام+4 ساO "بE د,/1م +1هش
ند,ب س,IOاN و $]ا4 "ک .%رB? -درم. د,/1م F,&م .%رB? Lا1تسا ها*داد تسا%ر
و هدروا1ن -اود +1س و +K1م یورسک ت%cا "ب dورش +تسنا+1م ارنا/%ا S +@ب "تف)
.دور1م نار+نزام "ب و هدرک 6و ار د,4 -اقم و تسO
یورسک یاهباتک رeکا +1س "ب اهنA f%رV? در,م رد Pنابابرا "ک تسا 0?ا',Q,م
"ک یا "#اقم رد.+نراد یدا%ز Cاgقا? و Cا)اBتشا نA رUا4 "ب و +ند,ب هداد ر,تسد
>ر,? ار نا8%ابرcA -درمE تسا ه+ناسر hاN "ب "%ر,س $1تم#ا لB9 "مانزور رد
hاN.. Cا1بدا ن,مار1O رد یورسک Fاتک\.+نا+1م یرcA و سراف ا+@ب 0#و +نا+1م
6اس ناره? :S<i 5 "VفD :G< .[
یرa%د یا7 رد $K1#و +ما1م -!سا ناف#ا2م ار $1Qرت@مE P%ا) "تش,ن رد یورسک
.تسا ه+ش -ام? نA Lر&م Z%را? "ک +نا+1م 0%د ار -!سا
5 یورسک +م9ا +1س یرBما1O یا)ا'دا