P. 1
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي - ابن تغري بردي 2

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي - ابن تغري بردي 2

|Views: 757|Likes:
منشور بواسطةClassic Books

More info:

Published by: Classic Books on Sep 02, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ةلماشلا ةبتكملا ةطساوب ايلآ باتكلا اذه ريدصت مت

)تنرتنلا ىلع ةلماشلا ةبتكملا ةحفص ىل !ا"تن#ل انه ط$%ا&
يفاولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا · باتكلا
يدرب يرغت نبا · فلؤملا
قارولا عقوم · باتكلا ردصم
http://www.alwarraq.com
[ _وب=م\ل قفاوم ر,= ا,ل' ,قرم باتكلا |
ر,م.ا ·را»سب =ا -م=ر يدلاو -مد=ب ا.= _مرب _رغت لصتا ب== لان,¦ ر,م.ا .ام املو
يدلاو -ل _ر='ف ·ار,غص =ا. .¦ روك.ملا _مرب _رغت ناكو ·ب== لان,¦ ر,م.ا راداود _راف
ن,نس اندن= رمتساو ·_مرب _رغت ىمسو ·-,رادم=لا -\م= نم -\ع=و ·ا=امقو `,= =ا -م=ر
ىل¦ =ا -م=ر يدلاو لصو ام\ف ·-.امنام.و ·ر== -.`. -نس ,ا=لا -با,ن يف يدلاو ر»تسا ن' ىل¦
_رغت ناكو -ت»ب= نم -=ام= -عم .='و ·دن= نم ا.= _مرب _رغت رف ··دم اهب ,اق'و ·ق=مد
ناكو ·رببكلا =ا -م=ر يدلاو رو=' ر,م' ن,=ا= .ا,ن' =,لامملا نم -عم بر= نمو _مرب
ن= -ت»فرو _مرب _رغت رب= ن,=ا= ى»='ف ·ا.= _مرب _رغت ىل¦ د.ا¸ ل,م -ل روك.ملا ن,=ا=
,سرف ·_\بار= -ن,دمب -ت»فرو و= -ن' -غ\ب ,. ·-,\= ق=ف =ل. ,\= ,. ·-ك,لامم ·ر.كل ·دم يدلاو
روك.ملا _مرب _رغت ى\= _ب»لاب ·ا= نس= نم ,نا= ر,م.ا _\بار= ب.ان ىل¦ بتك, ن'ب
يف .ارم.ا =\م -ع=ارم -نكم, ,لو ·-,\= بعص =ل. رو=' ر,م' ن,=ا= عمس ام\ف ·-ت»فرو
=ل.ب ن,=ا= دصق ·ق=مد ىل¦ ,هب دوع,و ·,ه,\= _ب»,و _\بار= ىل¦ و= -=وت, ن' ل'سف ·,`كلا
=رتف ·_\بار=ب -=اق يف بار=لا نو=اعت, ,هن' ,=رب= -غ\بف ·_\بار= ىل¦ -=وتو ·,ه,\= -»»=لا
عقو ام\ف ··روك.ملا -=ا»لا يف ام== ,ه,\= ل=دو ·,ه,ل¦ -=وتو بكرو ·-مد=و -ك,لامم ن,=ا=
-»\ت' -بر= -ب -بر=و -»,س لسو ·روك.ملا _مرب _رغت -,ل¦ ,ا»ف ·,`سلا لبق ,هبس ,ه,\= ·ر=ن
-تقو نم بكرف ·_\بار= ب.ان ,نا= ر,م.ا رب=لا _\بو ·-با=ص'و و=رفو -تقو نم .امو ·اه,ف
ن' -توم لبق _انلا نم -=ام= -,\= ده=' ن' دعب ·.ام دق ن,=ا= د=وف ··روك.ملا -=ا»لا ىل¦
لسر'و ·_\بار= ي=اق ى\= -تب.'و ار==م =ل.ب ,نا= ر,م.ا بتكف ·_مرب _رغت و= -\تق ي.لا
دعب .¦ -ل عقو امب .و ·_\بار= ىل¦ ن,=ا= _=مب ,\ع, ,ل -ن' ر.ت=او =ا -م=ر يدلاو ىل¦ -ب
1
ىل¦ اد,»م -\سر' ·د, يف لص= ىتمو ·روك.ملا _مرب _رغت ى\= ب\=لا دد= -ن'و ·رم.ا .اوف
باون ىل¦ بتكو ·=ل. -,\= ق=رو=' ر,م' ن,=ا= .ومب =ا -م=ر يدلاو عمس ام\ف ·-,لاعلا ,د=لا
-ب اور»= ىتم -»ن=ب ,=رم',و ·روك.ملا _مرب _رغت -عقاوب ,هم\ع, -,ما=لا د`بلا
·-لودلا .ب\»تو ·.امو ·-ما,' ل=ت ,\ف ·-,ف .ام ي.لا -=رم نم _ار»\ل ام¸`م _دلاو ناكو
-مد=ب اراص ,. ·اندن= ر==ملا ,ادو ·ب\= ب.ان _و= ر,م.ا -مد=, _مرب _رغت لصتاو
لتق ن' ىل¦ ·راداود ,. ·-تبون _'ر راصو ··دن= ى==ف ·راداودلا يوا= نو=ر.ا قم»= ر,م.ا
-تم=رت يف ىلاعت =ا .ا= ن¦ يت', ام ى\= -.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس يف ق=مدب قم»=
ب.ان -\ع=و ·انا=\ب= ·رم' ر== ن=\ست ام\ف ·ر== ر,م.اب -\تق دعب ا.= _مرب _رغت لصتاو
ىل¦ _ابسرب فر=.ا =\ملا -\»ن -.امنام.و ن,ر==و عبس -نس ىل¦ لب=ل¦ -ع\»ب ,ادف ·لب=لا -ع\ق
ىكبدربلا =بنت ر,م.ا -=و= -ع\»لا -با,ن ىلوتو ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت
=\سو ·ى\تق .¦ ,كدصق ام و»,ف -نم ·ركنن ن=نو ر==ملا ن= انم ل'س, _مرب _رغتو =ل. لك
·.\»ف ·. ·لا»ف °. ,' ن,=ا= .\تق .ن' ·-ل .\ق ن'ب -تعفد ىت= ·رم ر,= فر=.ا =\ملا ى\=
-با,ن فر=.ا =\ملا ·.و ,. ·اه,ف ام -س»ن يف راصو ·..ن,= نم .كسف ·°-مهتلا نم =فو= امف
-\س\سلا بابب نكسو ·-.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف دم' ىل¦ -ه=وت دن= -,رصملا را,دلاب -ب,غلا
ر,م.ا ىل¦ ·دمب ·دو= دعب فر=.ا =\ملا -\»ن ,. ·-تر,س .دم=و ·ينا=\سلا لب=ص,ا نم
-نس ىل¦ -ت»,=و يف ,ادف ·_`س ·رم¦ ىل¦ اهن= ي.`علا قم»= ر,م.ا لا»تنا دعب _ربكلا -,رو='
ىمك=لا لا»تنا ,ك=ب ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا ن= ا=و= ب\= -با,ن ىل¦ ل»ن -.امنام.و ن,.`.و عست
ير=ا=لا ¸ارمت نم ·ورصق ر,م.ا .وم دعب ق=مد -با,ن ىل¦
·ا=د`ب دهمو ·-»,ر= لم='و -نس='و -=و ,ت' ى\= ب\= -با,ن روك.ملا _مرب _رغ. ر=ابف
لصو ن' ىل¦ يفوصلا =بنا= ر,م.ا ب\= يف ·رم ر,= ن,تس\ب¦ ىل¦ در=تو ·ن,=.ا يف ,==و
·ا=ر,=و ناكن¸ر' -ن,دم ىل¦ ,هب -=وتف ··دص»م ىل¦ ·د=ن -,رصملا را,دلا .ارم' نم -=ام= -,ل¦
_ابسرب فر=.ا =\ملا .وم روك.ملا _مرب _رغت _\بف ·ب\= -ن,دم و=ن ع,م=لا اودا= ,.
·,هن= ل¸عمب راصو ·-,رصملا ركاسعلا نم ..نب= _=وتساف ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو -ن=\سو
اهنم -س»ن ى\= 'فو= يرصملا ركسعلا اهنم _ر= ىت= ب\= ل=د, ,لو ·بات ن,عب ,=دعب ف\=تو
) 1/326 (
ر,م.ا ·,=و -,رصملا را,دلاب فول.ا ىمد»م نم -,نام. ى\= لمت=ت -,رصملا ركاسعلا .ناكو
ير=ا=لا _امكر' ر,م.او ·_\=م ر,م' _¸ارمتلا اغبق' ر,م.او ·_`س ر,م' ينابع=لا _امقرق
=\ملا ب,رق رو=' ر,م' ,نا= ر,م.او ·بونلا -بون _'ر ى=مر»لا ¸ارمت ر,م.او ·ر,بكلا راداودلا
·ى=`بلا نودوس ا== ر,م.او ·با==لا ب=ا= يواغبرمتلا =ب=, ر,م.او ·_ابسرب فر=.ا
2
_اب ىناق ن,ر,م.اب -,ل¦ .\سر' ب\= ىل¦ .ارم.ا .\صو ام\ف ·يفر=.ا رادن¸ا=لا ا=ارق ر,م.او
ىب'ف ··را==, بات ن,= ىل¦ بونلا -بون _'ر ى=مر»لا ¸ارمت ر,م.او ··ام= ب.ان _وا¸م=لا
يف -\=م ىل¦ ركسعلا دا= ,. ·رب=لا ا.هب ب\= ىل¦ اداعف ·اهنم ,ه=ور= دعب .¦ رو==لا ن=
بات ن,= نم بكرف _مرب _رغت رب=لا _\بو ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس نم ,ر=ملا ر=او'
¸,¸علا =\ملا ع\=ب رب=لا -,\= درو ·-نسلا نم ر=.ا ع,بر ره= ىل¦ -تبا,ن يف ,ادو ·ب\= ل=دو
_ر.ا لبقو ·اهسب\ف رارمتس.ا -ع\=ب ىكصا=لا -,\= ,دق ,. ·قم»= ر=ا=لا =\ملا -ن=\سو
قم»= ر=ا=لا =\م\ل ف\=و
ى\= رمتساو ·نامكرتلاو نابرعلا بتاك,و ·ن=ابلا يف نا,صعلا بابس' ى=اعت, =ل. دعب _ر= ,.
-,\= اوبكرف ·,هس»ن' ى\= -نم 'فو= -,\= بوكرلا ب\= .ارم. ادب -نسلا نم نابع= ره= ىل¦ =ل.
_رغت .=' ,. ·-ه= ىل¦ ,هنم د=او لك ,¸هناو ب\= .ارم' رسكف ·ب\= نم -=ا,بلاب ·و\تاقو
-,\= اوبكرو ·-==و ب\= ل=' ن,بو -ن,ب عقو ,. ··رم' ل=»تساو ب\= -ع\ق راص= يف _مرب
··داعسلا راد نم ·د,ر= -=ور=و ·ب\= نم رار»لا .¦ -عس, ,\ف ·-ع\»لا نم -,\= اومرو ··و\تاقو
رسلا باب نم _راف -.ام و=ن -عمو _ر=و ·-=امقو -\,= نم '.,= -عم ب=ص, ن' ر,= نم
·داعسلا رادب -لام ,اوعلا .بهن ,. ·-با=ص' ى\=و -,\= اومرو ,اوعلا -عبتف ·-,كا=ن' باب ادصاق
·ر.ك ىص=, . لام -ل .='ف ·ا=ر,=و
¸,س\»س نبا ىل¦ -=وت ,. ·نامو= نا= ىل¦ ,. ·ناد,ملا ىل¦ -عم نمب _مرب _رغ. -=وتو
-,\= عمت=او ··رم' -ب ل=»تساف نا,صعلا ى\= ¸,س\»س نبا -»فاوف ·-با.. . ¸ار,= ب.ان ينامكرتلا
اهب.ان اهنم ر»ف ·اهقر=و _\بار= ىل¦ ¸,س\»س نبا -عمو -=وت ,. ·,=ر,=و نامكرتلا نم ق\=
يدا= يف =ل.و ناب\= =رب ع,م= ى\= ا.= _مرب _رغت ىلوتساو ·لاتق ر,= نم ناب\= ر,م.ا
ر»= ام .=',و ·ر=' ىل¦ ناكم نم ل»تن, راصو _\بار= ن= _ر= ,. ·-نسلا نم نا=مر ر==
·-=ام= ب\= ل=' دعتساف لاو= ره= ن,ر== يف ب\= ىل¦ دا= ن' ىل¦ _انلا لاوم' نم -ب
_عب اوكسمو ·ب\= .ارم' -,ف ره=تسا اد,د= .اتق ·و\تاقو ·ب\= ر=ا=ل ,اوعلا نم ·د= ,هعمو
ى\= _بقو ·,هم¸هف ب\= ل=' ى\= _مرب _رغت لم= ,. ·-=ام= ,هنم او\تقو ·نامكرتلا .ارم'
,ادو ·,هن,ب ·وادعلا .,وقو ·-نم بو\»لا .ر»نف ,ه,د,' ع=قو ·د\بلا _را= ى»ب نمم ,هنم -=ام=
·ب\= ىل¦ -,نا=\سلا ركاسعلا ,ود»ب رب=لا -,\= درو ··روك.ملا -نسلا نم ·دع»لا ي. ره= ىل¦ =ل.
ل¸نو ··ام= -ه= ىل¦ راسو ·,هلات»ل ',هتف ·ق=مد ب.ان ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا ى\= _ب»لابو
-ه= نم ·ام= ر=ا= ينا=\سلا ركسعلا ل¸ن ··دع»لا ي. ر== _داس _,م=لا ,و, ىل¦ اهنم بر»لاب
عباس -عم=لا راهن _بص' ام\ف ·لات»لا ,¸= ى\= برغلا -ه= نم _مرب _رغت ن'بو ·لام=لا
_رغت .ه., ,\ف ·ناعم=لا ى»تلاو -عم نمب _مرب _رغت بكرو ينا=\سلا ركسعلا بكر ·ر==
·-عم ناك ام ع,م= بهنو ·-,كا=ن' -ه= ىل¦ ل.`ق _ان' يف -=وتو ·لاتق ر,= نم ,¸هناو _مرب
,=نا نم عم _ر»لا =\ت و=`ف ,ه,\= _ر= دنب ردلا ىل¦ او\صو ام\ف ·¸,س\»س نبا -عم -=وتو
3
ركسعلا ى\= رب=لا دروف ·'=,' ¸,س\»س نبا -عم =سم'و _مرب _رغن رسكناف ·,=و\تاقو ,ه,ل¦
اسب=ف ·ب\= ىل¦ امهب او.ا=و ·ام=ود,قو ام=وكسم'و ,ه,ل¦ -=ام= ,هنم _ر=ف ·=ل.ب يرصملا
يف ¸,س\»س نباو _مرب _رغت رمتساو ··دوه=ملا ,ا,.ا نم ب\= ىل¦ ,همودق ,و, ناكف ·اهتع\»ب
-نس -==لا ي. ر== عبار -عم=لا ,و, يف `ت»ف ·امه\ت»ب ,وسرملا درو ىت= ب\= -ع\ق _ب=
ا.= _مرب _رغت -بقر .بر=و ·¸,س\»س نبا رمسو ·اره= ن' دعب ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا
ب\= -ع\ق .=ت
) 1/327 (
=ر»م .اك. عم ركمو .ا=دو ·ر,بدتو ي'ر ا. اسو,س افرا= `قا= ·`,\= ر,م' _مرب _رغت ناكو
روم'ب افرا= ·-,كرتلا -غ\لاب ناس\لا _,صف ·-=ولا _,\م ·-,=\لا دوس' ·.او= `=ر ناكو ·-ن=فو
=»=, ,ل -\عل ىت= ,و\علا ر.اسب `=ا= ناكو ·=و\ملا -\=ادم ى\= ·ردق -لو ·لاملا عم=و ا,ندلا
ربلاب `,=ب ·اناب= ناكو ··ا,ند رم' ى\= -=وم=م -ساو= ع,م= .ناك لب ·-ن,د يف -ل'سم
ىل¦ ل,م, اراب= ·اص,ر= ناكو ·-\ك'مو -سب\مو -بكرم يف `م=تم ·-ك,لامم ى\= ام,رك ·-قدصلاو
اه\=' نم لتقو ·اهلو= امو ب\= لام=' نم _رق ·د= ·.= -بور= يف بر=' د»لو ·فسعلاو ,\=لا
د,بع\ل ,`=ب =بر امو -لام=' _ن= نم ·ا¸ا=و -\ما= =ا ن' ,ر= . ·-=ام=
768 _اك در¸لا _مرب _رغت -
854 - ° - · 1450 ,
ف,س ر,م.ا ·رصم را,دب ·انا=\ب=لا .ارم' د=' ·_اك در¸لا ىكب=بلا =ا دب= نب _مرب _رغت
ن,دلا
راص ,. ·-,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم -توم دعب راصو ·رمد¸' نب =ب=, ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
لا»تنا دعب ار,بك ا=اكدر¸ راص ن' ىل¦ -\,و= ·دم -,=اك در¸لا -\م= نم -,فر=.ا -لودلا يف
··ر== ·رم,ب -,\= ,عن'و ·-.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف -,ردنكس,ا -با,ن ىل¦ اهنم اداودلا دم='
_واسوملا ·و=ق' ر,م.ا _ا=ق,ب قم»= ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ -\,و= ·دم =ل. ى\= ,ادو
·د= رم=و ··داعسلا -تلانو ,==و ··انا=ب=لا و=ن -=ا=ق¦ راصف ··د,ب ام ى\= ·دا,¸ ·-,»ن دعب
رفاسو ·-\.ا= افاقو' -,\= فقوو ·ل,نلا ل=اس ى\= ق.وب ==ب 'عما= رم=و ·-ب -فورعم =`م'
.ارم ·د= gنر»لا و¸= ىل¦ -=وتو ··رم ر= _ا=لا ر,م'
·رم ن,ر== ى\= د,¸, ام =ل. ر,=و ا,¸اغم _لاملا ر=بلا يف .رفاس ·لاق -=»ل نم يل ىك=
,¸لو _رمو ··دم -كمب ,اق'و ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس يف ¸ا==لا ىل¦ -,ب=رلا عم -=وت ,.
-نس ن,نام.لا و=ن -نسو ··روك.ملا -نسلا يف -كمب يفوت ن' ىل¦ _ار»لا
.ا=ن,ب امرغم ·لاملا عم=ب 'ر,ب= ··ا,ندب افرا= ناكو ·برق' رص»\ل ·ام,س= ار»=' '=,= ناكو
4
رسلا يف .ار»»لا ى\= .اقدصو رب -لو ·اك,سم ·ر.امعلا
.وسل -,\= === دق ناك ا.= _مرب _رغت ن. ·'.,= -نم _رف ·دلو لن, ,ل ·`,¸= .ام ف\=و
-,ب' .وم _رف _\ب ام\ف ··دلوب _,ل -ن' -س»ن ى\= ده='و ·ن,نس ·د= نم ق=مد ىل¦ ·ا»نو -تر,س
نم عنمف ·دلاو .ار,م ب\=و ·¸ا==لا نم -ت=' ,ودق لبق ·ر=ا»لا ىل¦ ,دقو روك.ملا _مرب _رغت
_رغت اه,ب' دو=وم -,»بب ¸ا==لا نم يفر=.ا _ادرمد ى»,سلا -=و¸ -ت=' .ر== ن' ىل¦ =ل.
·يبن=' ل=ر .ن' ·لاقو =ل. نم _ادرمد اه=و¸ عنمف اه,ل¦ لو=دلا _رف دار' ·روك.ملا _مرب
·اهص= ام _ادرمد -=و¸ -تنبا ..='و _مرب _رغت -كرت .ع,ب'و ·يت=و¸ ى\= لو=د =لام
ا=ا,¦ نا=\سلا ·ا==' ·ران,د -.امنام. ر,= -,ب' لام نم _رف ·دلو لن, ,لو ·ى»ب ام نا=\سلا .='و
دا=و ·روك.ملا _مرب _رغت نبا نك, ,ل -ن' -,\= ده='و ·ق=مد نم -.,=مل -»\كت امل -,\= -قدص
·ر=.ا يف -ب 'بلا=م ·ا,ندلا يف -»= نم ادوعبم 'ب.ا= ق=مد ىل¦
_اكدر¸لا _مرب _رغت -م=رت .هتنا
769 -ع\»لا ب.ان _مرب _رغت -
852 - ° - · 1448 ر,م.ا ·.د=ملا ي»ن=لا -,»»لا ·_د,ؤملا ىل`=لا =ا دب= نب _مرب _رغت ,
-,رصملا را,دلاب -ع\»لا ب.ان ·دم=م وب' ن,دلا ف,س
) 1/328 (
ينب\= ,. ·'م\سم ناك يب'و ·,ورلا د`ب نم ى\ص' ·لا»ف =ل. ن= -تل'س ··ر,.ك لاوق' -»تعم يف
ناكو ·ر=' =,لامم ·د= يف ا=دعب يتلا و' -عباسلا يف ان'و ب\= ىل¦ يد`ب نم ن,دلا ل`= ا=او=
,ك= ر,م.ا ب\=ف ·-.امنام.و نام. -نس يف =ل.و _و= نم ,ك= ر,م.ا =ا. .¦ اهب ب.انلا
ان' .¦ ع,م=لا ,ك= -نم _رت=اف ·-,د, ن,ب ,=ر=='ف ن,دلا ل`= ا=او= نم ن,روك.ملا =,لامملا
ر=ا=لا =\ملا ,ودق ,ا,.ا =\ت يف ق»تاو ·-\=م ىل¦ ن,دلا ل`= ا=و= انب داعف ·'ر,غص يل ا»,فرو
=\ملا ناكو ·_رف رصانلا =\ملا نا=\سلا دن= نم ,ك= ر,م.ا اهب.ان -,\ماكب ب\= ىل¦ قم»=
ىل¦ انب دا=و ·ي»,فرو ان' ينارت=ا ب\=ب قم»= ,اق' ام\ف ·ا,قاس ا,كصا= =ا. .¦ قم»= ر=ا=لا
دن= .مق'ف ·رو=' يم.ا _راصملا يمسا»لا _كرا= ر,م.ا -,=' ىل¦ ينمدقو ·-,رصملا را,دلا
ىلوتساو ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ دفو _رف رصانلا -=ا= ن= _ر= ن' ىل¦ روك.ملا _كرا= ر,م.ا
=,لامملا -\م= نم ين\ع=و ·.=' نم,ف ين.=' ··دو=ومو _كرا= =,لامم ى\= رصانلا =\ملا
را,دلا ى\= _,= د,ؤملا =\ملا ىلوتساو ·رصانلا لتق ن' ىل¦ لب=لا -ع\»ب -»ب=لاب -,باتكلا -,نا=\سلا
·-\,و= ·دم ارادم= ين\ع=و ·ين»ت='و ·-,رصانلا =,لامملا نم ·ارت=ا نم,ف ينارت=ا -,رصملا
د,ؤملا =\ملا ىل¦ نا,=.ا _عب يف فقوف ·رادن¸ا=و ·انا=\ب= ر,م' =ا. .¦ ر=ا=لا =\ملا ناكو
,ل ن.ا ىل¦ و=و ·ير,= .راو -ل _,لو ي=' .امو ·ي=. -تب=و يكو\مم ا.= ·لاقو ينا=داو
5
رم'و ·=ل -,==' . -»»لا فرع,و ن'ر»لا ·.ارق نس=, ا.= ·د,ؤملا =\ملا -ل لا»ف ·يك\م ن= _ر=,
ب=.و _رامق =و\مملا .='و ,=اردلا قم»= ر=ا=لا =\ملا _ب»ف ·_رامق ىمس, =و\ممو _\بمب -ل
-ل ل,قو ·رم.ا ى\= ر== ب.وو د,ؤملا =\ملا .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= .,رمتساو ·-\,بس لا= ىل¦
·,ه.ار= يف اه=و -ل اوه=وو ·_ص, ام رصانلا =\ملا =,لاممل _,= د,ؤملا =\ملا _رت=م ن'
=\ملا ·ا»ن ن' ىل¦ ا,كصا= رمتساو ·ا,كصا= -\ع=و -»ت='و ·ا.= _مرب _رغت ,هنم ··د= _رت=اف
-,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم رمتساو ··ر=ا»لا ىل¦ ·دم دعب دا= ,. ·_وق ىل¦ _ابسرب فر=.ا
ب\= ب.ان _مرب _رغت ·را»سب ا,كصا= ·دا=' ن' ىل¦ -\,و= ·دم
ى\= =ل. ,=عف -,د,ؤملا نم -=ام= رم'و قم»= ر=ا=لا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساف
·ب\= نم ·ارت=مو ام,دق -كو\مم -ن. ..ؤ= لبق رم'ت, -ن' -ن= يف ناكو ·روك.ملا _مرب _رغت
ق,ر=ب ا.= انمو, ىل¦ -ك\م نم _ر=, ,ل روك.ملا _مرب _رغت ن' ى=د, قم»= ر=ا=لا =\ملا ن'و
اهب ,اق'و ·_وق ىل¦ ى»نف ·-,»نب رم'ف -,\= _ل'ف ·-ب=, ,\ف ·رم,ا يف -ل'سو -,ل¦ فقوف ·ي=ر=
=ب=, ن= '=و= ·رص»لا ن,ب= نم -ص=ب -,\= ,عن'و ··ر=ا»لا ىل¦ ب\= ,. ·ن,ره= و=ن
=ركلا -با,ن ىل¦ ل»تنملا ينامكرتلا اغبف' ر,م.ا ن= '=و= ··ر== ·رم¦ ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب يفوصلا
-,\= ,عن' -.امنام.و ن,عبر'و عبر' -نس ب=ر لو' .بسلا ,و, ىل¦ =ل. ى\= _مرب _رغت رمتساو
-مر=ب -ع\»لا -با,ن ر=ابف ·-ع\»لا ب.ان ي¸ورونلا ق=مم ر,م.ا .وم دعب -ع\»لا -با,نو ·ر==
=ا==نا يف ·رم' .=' ,. ·,ه=.او= .ا=»ل _انلا -تدصقو ·-لودلا نا,=' نم ادودعم راصو ··رفاو
·دن= -ل نم -,\= رهسف ·-,نع, . ام,ف نا=\سلا ل=اد,و ·-»,=و لك يف ,\كت, راصو ··ر,بدت .وسل
,و, يف _د»لا ىل¦ -,»ن, نا=\سلا رم' ن' ىل¦ ,\ع, . و=و ·نا=\سلا دن= -=ار= ن=.ا ىت= _'ر
يف -ب يفوت ن' ىل¦ ,ادو _د»لا ىل¦ -=وتف ·-.امنام.و ن,سم=و _د=¦ ر»ص ر== يدا= _,م=لا
=ا -م=ر ·-نس ن,سم= ى\= ف,ن -نسو ·-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.ا -نس نا=مر ره= .لا.
-ل ناكو ·=ل. يف '=راب ناك -ن,ف ·لا=رلا .امس' يف ام,س . ·.,د=لاب -فرعمو ل=ف -ل ناكو
با=نلاو _مرلاك -,سور»لا نونف نس=, ناك -ن' عم ·بد.او _,راتلاو -»»لا يف -»,=ل -كرا=م
=ل. ر,=و
'=,صف ناكو ·ن,نسب -توم لبق ب,=لا ·رداب ·-,=\لا .ك ·برق' رص»\ل ·ام== ار»=' `=ر ناكو
يروه= بد.ا ر,.ك ·'ع=اوتم ·ر,=لا ل='و ,\علا -ب\=ل 'ب=م ·'ماد»م ·-,كرتلاو -,برعلا -غ\لاب
عم -سن= .انب' يف ·ردان ناكف -\م=لابو ··ردق ى\= بوسنملا ==لا -باتكب ,امل¦ -لو ·.وصلا
-».ا=لا ·.هب يم\= ·دو=
) 1/329 (
6
_,=ص 'رق -ن' يل رك. ر,.كلا عمسو ··داهت=ا -,ا= ناك -,فو ·.,د=لا -مو\= نس=' ناكو
را,دلا ·ا=ق ي=اق يدادغبلا ي\بن=لا =ا رصن نب دم=' ن,دلا ب=م .ا=»لا ي=اق ى\= يرا=بلا
ننسلا 'رقو ·ى=كر¸لا دم=م نب نم=رلا دب= ن,دلا ن,¸ _,=لا ى\= ,\سم _,=ص 'رقو ·-,رصملا
_,=لا ى\= -=ام نب. ننسلا 'رقو يتاتو\كلا دم=' ن,دلا باه= _,=لا ى\= ي.اسن\ل _رغصلا
نس= نب دم=م ن,دلا رصان ي=ا»لا ى\= يمرادلا _عب 'رقو ·يرصملا دم=م ن,دلا _م=
نب ي\= نب دم=' ن,دلا باه= رصعلا =فا= ,`س,ا _,= ·ا=»لا ي=اق ى\= 'رقو ·ىسوقا»لا
.نب -=.ا= ل=»لا ,' -\,ص.ا -=,=لا ى\= '=,' 'رقو ·يناتس=سلا دواد يب. ننسلا ر==
عمسو ·.ا,ن`,غلاب -فورعملا يعفا=لا ركب يب. د.او»لا ين`»سعلا ينانكلا ى\= ن,دلا .`= ي=ا»لا
ى\=و ·ينارب=\ل ر,غصلا ,=عملا _دن=»\»لا نم=رلا دب= ن,دلا ي»ت انب=اص ·.ار»ب '=,' اه,\=
·.ار»ب '=,' 'عم انعمسو ·.اوفاب دواد يب. ننسلا ىسلابلا دوم=م نب دم=م ن,دلا _م= ي=ا»لا
·نا==لا نب فسو, نب نم=رلا دب= ن,دلا ن,¸ -.`.لا _,ا=ملا ى\= روك.ملا يدن=»\»لا ن,دلا ي»ت
نم=رلا دب= نب دم=' ن,دلا باه=و ·_درب نب ل,=امس¦ ن,دلا دام= ,ام,ا نب ي\= ن,دلا .`=و
-\كو ·لو.ا ى\= دم=' دنسم _عبو ·_لا=م ·د= يف -لامكب دواد يب. ننسلا -ب=اصلا ر=ان نب
·`ماك '=,' ي.مرت\ل ل.ام=لاو ·_لا=م ·د= يف `ماك ي.مرتلا عما= ا.كو ·ن,ر=.ا ى\=
-»»ت -ن' يل رك.و ·-=ر=ب -ت,اور ,هن=و ,هل ¸و=, ام ع,م= انل او¸ا='و ·يرا=بلا نبا -=,=مو
ير,دلا نب ن,دلا دعس ,`س,ا _,=بو ·-,ادهلا _راق رم= ن,دلا _ارس _,=لاب
نس=' -نم رك.' ·-=»ل نم -م=ن بلا= يند=ن' -\علو ·-,برعلاو -,كرتلا -غ\لاب _,ر»لا ,=ن, ناكو
·ر,»= ى=د, _,\م يف -س»نل -=»ل نم -تعمس ام
ر=¸'و ا=¸ ¸نول ىكسم -,ف ر,»= يد= _ا»ت
رع=م د=ب ¸نول ير=¸ ى=='ف _ونلا -نم ناب دق
ىهتنا ·-»ب=لا ·.= ن= ل¸ان =ل. ر,= ,=ن -لو ·-م=ن نم -تعمس ام نس=' ا.=و
770 رمت وكنم نب _ا=ل ر»= نب =ب¸' نب =بنا= نب =بدرب نب _,مت»ت .=دلا =\م _,مت»ت -
نبا نا= لبت نب نا,رت نب ىكوس _اب نب نا= ¸كن= نب نا= ى=ود نب نا=و=اب نبا ناغ= نب
.دلو يتلا ·'رملا ي=و ·اوق ن.' ن,ر=ن .وب نب اغب نب ن,توت نب ود,ب نب ر»نس _اب نب -,نموت
قر=ملا =\م نم لو'و ·.=دلاو قا=ب»لا =\م نا»لا نا=\سلا ·ب' ر,= نم ,هم= نبا ر=ن .وب
راتتلا =و\م ,,==و ·قس,لا ب=اص و=و ·نا= ركن= ر=ن.وب د.و' نم رهت=او
يف نا= ¸كن= رم' ام\ف ·اس, -\ص'و ··ركاس= يف =\ملا رم'و ب,ترتلا ·-,كرتلا -غ\لاب قس,لاو
-,رادن¸ا=لاو -,راداوادلاو رادن=لا .ارم,ك ب,ترتلا -,»ب اهنم _رفو ·ب,تارت -.`.ب ·ركس=
-غ\لاب -.`.لاو ·-.`. لوص' روم.ا يف لص.ا لع=و ·=ل. -ب=' امو با==لاو بونلا _ؤرو
ع,م= يف -سا,سلا ا=ومسو ,اك=.ا ·.= _انلا لوادتو ·اس, ىس نولو», اوراصف ·ىس -,م=علا
ىهتنا ·-سا,سلاو _ر=لا نم ن`ف ىكت=ا ·لو»ت ,اوعلا .راص ىت= ·,`س,ا ,,لاق'
7
ب=اص ىل¦ -لامكو -مامتب قر=لا =و\م -ت,ر. نمو ·راتتلا =و\م ,==' نا= ¸كن= ناكو
·,=و ·د.و' نم -,\= دمتعملا عم= ·ا,=لا نم _,'و .وملا ى\= نا= ¸كن= فر=' املو ·-م=رتلا
نم ,هل .تب. ا,اصوب ,=اصو'و ·_ا=رو'و ·_ا=ر=و ·ناك اكو ·ن,ون _,لو'و ·_اتكو'و ·_اتغ=
-سار=و ·,=دد= ·ر.ك عم ا.= ·,ر=نت ,ل ناكر' د=اوق انا,نب .ماق'و ·,دهن, ,ل اساس' ,هك\م
ن,م\سملا ,ه,ف ن,ف ·,ه,\= -,م=لاو له=لا -ب\=و ·,=د`ب -عسو ·,هنا,د' ف`ت=او ·,هق`='
د,»ت, . نمو ··ابصلاو ,انص.او ,و=نلاو _م=لا داب=و ن,كر=ملاو _و=ملاو دوه,لاو _راصنلاو
ر,= نم ·رسكف ··رسكب ·رم'و 'مهس ,هنم د=او لك ى==' -ن' ··ا,اصو -\م= نمف ·-\م .و ن,دب
,=و د=او دعب 'د=او ,اهسلا د,¸, لا¸ .و ·ا=رسكف -.`. ,. ·ام=رسكف ن,مهس -\ع= ,. ·_ا=¸نا
,تدر»نا ن¦ ,اهسلا ·.= ل.م ,ك\.م ·,هل لا»ف ·ا=رسك ن= او¸=عف ,اهسلا .»تاكت ىت= ·اهنورسك,
,. ·بعت .و _ادص ر,= نم ,ك,»ل نم لك ,كرسك ·د=و ,كنم د=او لك راصو ,كتم\ك .»\ت=او
اه=ر= لو=, .ا,=' =منلا ا.= نم ,هل ل.م
) 1/330 (
,,د»ت يف نوربتع, . =رتلاو ·-مسن ف.' ·ر== ى\= نود,¸, -براق'و نا=ركن= د.و' .ناكو
·نا= ¸كن= -بتر امم '=,' ا.=و ·,د»ملا وهف .ادنو=لا نم -م' .ناك نمف ·.اهم.اب .¦ د.و.ا
.و نوقابلا -نوع,=,ل رات=, نم ,ه,\= ,اق' ن.ل ق,.اوملاو دوهعلا -ت,=ر ى\= نا= ركن= .=' ,.
عبار يف نا= ركن= =\=و ·_اتكو' -نبا ىل¦ دهعف ·-=ا=لاو عمسلاب ·وبا='ف ·د=' -,\= ف\ت=,
-.امتسو ن,ر==و عبر' -نس يف نا=مر ره=
·_انلروق -,\غملا -غ\لاب -,عم=لا ·.= ىمستو ··رو=م\ل فار=.ا =و\م روك.ملا _اتكو' عم=ف
ل,م,' -ك\م .=تو -تماق¦ ل=م لع=و ·نا»لاب ب»\تو ·ن,ر==و .س -نس ر,رسلا ى\= _\=و
,=دلومو ,='=نمو ي\ص.ا ,هع=وم و=و ·روغ,و' د`بو را==لا =لامم ن,ب ام =ل.و ·قانوقو
ن,ب ام =ل.و ·قانوقو ل,م,' -ك\م .=تو -تماق¦ ل=م لع= دق نا= ركن= ناكو ·,هكلامم ·رسو
ناكو ·,هكلامم ·رسو ,=دلومو ,='=نمو ي\ص.ا ,هع=وم و=و ·روغ, و' د`بو ا==لا =لامم
-نبا لع=و ·,اك=.ا .,»نتو -سا,سلا روم' يف -,ل¦ ع=ر, ي.لا و= _اتغ= -نبا لع= دق نا= ¸كن=
ركاسعلا -ما=¸و _و,=لا رم' يف -,ل¦ ع=ر, ي.لا و= - ي`بقو وك.و= وب' و=و ىلوت
·=لامملا -توم لبق ·د.و' ى\= نا=ركن= ,سق ,. ·بر=لاو دون=لا ب,ترتو -,ر.اسه»س.او
ق,\, ام ,ه,ل¦ فا='و ·فار=.ا دان=' نم -».ا= -تو='و -مام='و ·دا»='و ·د.و' نم لك ى=='ف
·روا=م -ك\مم ىلوت -نبا ى=='و ·-تا=ام=و ··دا»='و ·د.و' عم .اقوت ن,كت و' ·ا=' ى=='ف ·-ب
ى=='و ·-,ل¦ ·د, .\صو امو قارعلاو ,=علا .ا,.وو ناسار= ىل¦ 'فا=م ياتك و' -,=' =لاممل
د`ب ىصق' ىل¦ ,¸راو=و ن,لاق دود= نم -ت,ر. نم ا.= _,مت»ت ي.لا نا= ى=وت ·د.و' ربك'
8
·-,ن,=ن=س»لا د`ب دود= ىل¦ -كلامم دود= يهتنتو نمر.او ,ورلا د`بل -م=اتملا اراغ\بو ن,سقاس
-عستم -ك\مم ي=و
·ا,= يف .ام نا= ى=وت ن¦ ل,قو نا=و=اب -نبا ·دعب =\مف ·.ام ن' ىل¦ اهب نا= ى=وت رمتساف
,\=' =او ·نا=¸كن=
ىل¦ ,ادف ·ق=رص ·و=' ·دعب ىلوف ·-.امتسو ن,سم= -نس .ام ن' ىل¦ =\ملا يف نا=و=اب ,ادف
_,=لا د, ى\= روك.ملا -كرب ,\س'و ·-كرب ·و=' ·دعب =\مف ·.امف -.امتسو ن,سم=و ن,تن.ا -نس
ع,م= يف _رادملاو د=اسملا ىنبو ,`س,ا ى\= -موق لم=و ·ي»ن=لا ي¸ر=ابلا ن,دلا _م=
اه,ف _¸تنا -نتف نا= ركن= نب يلو= نب ي`بق ن,بو -ن,ب ..د= ن' ىل¦ =\ملا يف ,ادو ·-لام='
ىلوو ·-,ل¦ وك.و= -م= ..اممل -\تق ,. ·ر=اب نب دا=رس -,=' نبا اه,\= ىلوو ·=\ملا نم -كرب
·ن,تسو .`. -نس ا=دعب .امو ·ن,تس -نس لت¦ رهن ى\= -برا=و وك.و= -,ل¦ ف=¸ف ·-لا= -ك\م
ن,تسو _م= -نس -كرب .امو ··رم' gتن, ,\ف ·-كرب -بر=ل راسف وك.و= نب اغب' -نبا ·دعب ىلوو
.ام ن' ىل¦ -ما,' .لا=و ·ى=وت نب و=اب نبا ناغ= نب رمت وكنم -,=' نبا -ناكم ىلوف ·-.امتسو
·ن,نام.و .س -نس =\ملا نم ب=رتو ·ن,نس _م= وكتم نادت ·دعب =\مو ·ن,نام.و _د=¦ -نس يف
وكنم نادت ·دعب =\مو ·ن,نام.و .س -نس =\ملا نم ب=رتو ·ن,نس _م= وكنم نادت ·دعب =\مو
لتق ن' ىل¦ =\ملا يف ,ادو اغب`ت ·دعب ىلوف ·ن,نام.و .س -نس =\ملا نم ب=رتو ·ن,نس _م=
-,ف ,ادو =\ملا ى\= ىلوتساو يا=ون -برا=ف -=و= _ا=»= ·و=' ىلوتو ·-.امتسو ن,عست -نس
يتن.ا -نس .ام ن' ىل¦ =\ملا ىل¦ _ا=»= دا=و ·.ام ن' ىل¦ اك= -نبا ·دعب =\مو ·لتق ن' ىل¦
ف,ن -نس يف .ام ن' ىل¦ رمت وكنم نب _ا=ل وغ= نبا =ب¸' ·دعب =\مف ·-.امعبسو ·ر==
.امو ن,نس .`. =بدرب -نبا ·دعب ىلوو ·.ام ن' ىل¦ =بنا= -نبا ·دعب ىلوف ·-.امعبسو ن,عبر'و
-ت=' .ناكو ··دعب =\ملا يف ,,ق'ف ·'ر,غص ا.= _,مت»ت -نبا =رتو ·-.امعبسو ن,سم=و عست -نس
_ر='ف ·,رق -ن,دم ب=اصو رباك.ا لغملا .ارم' د=' _ام ام ر,م.ا .=ت =بدرب .نب ,نا=
ن' دعب =نلروم,تب د=نتساو ,¸راو= ىل¦ _,مت»ت راسو ·اه,\= ىلوتساو ·د`ب نم _,مت»ت يامام
ىل¦ =\ملا .=ت ى\= =و\م ·د= بصنو ·بو==و بور=و .داو= _,مت»ت ن,بو يامام ن,ب عقو
ع.اقو =نلروم,ت ن,بو -ن,ب عقوو =\ملا يف _,مت»ت ,ادو ·يامام لتقو ·-ك\م ىل¦ _,مت»ت دا= ن'
·ر== _م= و=ن د=او ,و, يف اعقاوت امهن' و=و ·روم,ت ا,هف رصتنا يتلا -م,=علا -عقولا ا=ر='
·-كرب ف,ر=لا -م=رت يف روك.م و= امك ·-ك\م ى\= روم,ت ىلوتساو _,مت»ت ,¸هنا ن' ىل¦ -عقو
-.امعبس ن,عستو .`. -نس يف -\تق ن' ىل¦ _,مت»ت عبتت, روم,ت لا¸ .و
) 1/331 (
9
فاكلاو .اتلا باب
771 يفر=.ا اكت -
793 - · 1391 ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا =ا دب= نب اكت ,
·قوقرب ر=ا=لا =\ملا لات»ل -=وت امل -,رصملا را,دلاب _ا=نم -ب,= ب.انو ·فول.ا يمد»م د='
-ع\»ب -نكس ناكو -.امعبسو ن,عستو ن,تن.ا -نس ل.او' يف =ركلا _ب= نم قوقرب _ور= دعب
ام ,هل عقوو قوقرب =,لامم نم لب=لا -ع\»ب _,با=ملا =,لامملا .=ر= ىل¦ اهب ب.انلاك لب=لا
يف =\= نم عم =\=و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -,\= _بق ,. ··ر,=و ا=ب ر,م.ا -م=رت يف ·ان,ك=
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو .`. -نس
ىلاعت =ا -م=ر ·ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا =,لامم نم -\ص'و
,`لاو .اتلا باب
772 رمتك\ت - 791 - °· 1389 ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=ا دب= نب رمتك\ت ,
يف نو=ا=لاب يفوت ··ر,سلا روك=م ناكو ·قوقرب -,ر=ا=لا -لودلا يف .انا=\ب=لا .ارم' د='
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ىلو.ا _دام=
° 773 يرصانلا -كرب نم رمتك\ت -
°° 764 - °· 1363 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا -كرب نم =ا دب= نب رمتك\ت
راص ,. ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا ·.اتس' -لود يف -,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د='
راص ,. ·ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا -لود يف _\=م ·رم¦ ىل¦ ل»ن ,. ·بونلا -بون _'ر
,و, .ام ن' ىل¦ ·راد ,¸لو -تقو ر=' يف ل=ب ,. ·-,نا.و ىلو' د»ص -با,ن ىل¦ ل»ن ,. ·اراداتس'
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,تسو عبر' -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== يدا= د=.ا
د`بلاب =رتلا =\م نا»لا ·نا= ¸كن= نب نا= ى=ود نب نا=و=اب نب ناغ= نبرمت وكنم نب اغب`ت
-,لام=لا
-,ل¦ راسف ·د`بلا _عب و¸= ىل¦ -=وت ن' ىل¦ =\ملا يف ,اق'و ·نا= -كرب =\ملا ر,رس ى\= _\=
-\هستسملا ق,ر=لا -,=ون =\س ·-ما»م ىل¦ امهنم لك دا=و ·ر=ولا ا,=ق ن' ىل¦ -ل ·د=ن -,=ون
-ن,ب ·وادعلا .نكمتف ·-كرس= ر.ك' =\هف -بعصتسملا ق,ر=لا اغب`ت =\سو ·املاس ·ركسعب لصوف
,. ·ركاسعلا -بر=ل عم= اغب`ت ن' رب=' ,. ·د.اكملاب -سرامم -ل '=ا== -,=ون ناكو ·-,=ون ن,بو
ان'و با= ا.= =نبا ن¦ ·اهل لاقو اغب`ت ·دلاو ىل¦ -,=ون لسر'ف ·-=ات=, -ن' 'م=وم -,=دتس, لسر'
.=د=ناف ·ر,س, ر»ن يف ·ا»ل' ن'و ··اوس اه,\= ع\=, . ·و\= يف نكل -فر='و -=صن' يهت='
·ر==,ل -,=ون ىل¦ لسر' ,. ·ركسعلا اغب`ت قر»ف ·-ت»فاومب ا=دلو ى\= .را='و -تلا»مل ·'رملا
نم برق ام\ف ·-ب او»=\, ن'ب -,ل¦ نو\,م, ن,.لا رمت وكنم د.و' ىل¦ لسر'و -تقو نم -ب=ون ¸ه=تف
.¦ اغب`ت رع=, ,ل .,د=لا يف .='و اعمت=ا ام\ف ·ل.`ق _ان'ب ر==و ··ركس= _عب نمك' اغب`ت
10
ن,عست -نس يف ·دعب =\مو _ا=»= -\ت»ف ·_ا=»= -,=' ىل¦ ,\سو ·=سم'ف ·-ب .=ا=' دق لو,=لاو
-.امتسو
,,ملاو .اتلا باب
775 ·¸= ب.ان يرمعلا رمت نامت -
764 - ° - · 1363 ,
·¸= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرمعلا =ا دب= نب رمت نامت
عبر' -نس اهب يفوت ن' ىل¦ ·¸= -با,ن ىل¦ ل»ن ,. ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا -\م= نم .و' ناك
-.امعبسو ن,تسو
.=ؤ,و را¸, ·ربقو ·'دبا= 'ر,= ان,د ناكو ·ن,=لاصلاو .ار»»لا ىل¦ ربلا ر,.ك ·`,\= 'ر,م' ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ·=ربت\ل -بارت نم
° 776 يفر=.ا رمت نامت -
792 - ° - · 1390 ,
انسهب ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا =ا دب= نب رمت نامت
ىل¦ انسهب -با,ن ىل¦ ·.اتس' لتق دعب _ر=' ,. ·ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا =,لامم نم -\ص'
=ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس اهب .ام ن'
° 777 ي=ادرمدلا ىب رمت -
785 - ° - · 1383 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي=ادرمدلا =ا دب= نب _اب رمت
) 1/332 (
'=و= ·-.امعبسو ن,نام. -نس يف ب\= -با,ن ىلو ,. ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا -\م= نم .و' ناك
-=وتو ·اهب _و,=لا عم=و ·-تر,س .نس=و ··دم ب\= -با,ن ر=ابف ·ين,دراملا رمت»=' ر,م.ا ن=
نم ·ركسعب لصو ام\ف ·-,ر=ا=.او -,»=.ا نامكرتلا -».ا= _درل _,س د`ب و¸= ىل¦ اهنم
_و==لاب -,ل¦ اورداب ··دصق امو ·رب= نامكرتلا _\ب ·_,س د`ب فار=' ىل¦ ن,,وم=لاو ن,,ما=لا
نم -,\= اوردق ام ,هعم اوب=صتساو ·,ه.ارم'و ,=رباك' نم 'ر»ن نوعبر' ,هنم ر==و ·-=ا=لاو
نم د,ق ن' دعب ·,هلا=ر لتقو ,=.اسن ىبسو ·,هنم =ل. لب», ,\ف ·نام.ا اوب\=و ·ف=تلاو ا,ادهلا
=ان= ق,=مب ركسع\ل اونمك' =ل. نامكرتلا _'ر ام\ف ·-م,نغلاب ركسعلا لغت=او ·.ارم.ا نم ·.ا=
.ت' -ع,ن= ·رسك ·ورسكو روك.ملا يابرمت ركسعب اوعقو'ف ·ر=بلا _=ا= ى\= =\ملا باب -ل لا»,
ام ع,م= نامكرتلا بهنو ·ل,\»لا .¦ ,هنم gن, ,لو ·ق,ر=و ل,تقو _,ر= ن,ب ام ,=ر.ك' ى\=
ن= روك.ملا يابرمت ل¸عف ·عقو ام نا=\سلا _\بو ·-=و _بق' ى\= ,هنا=و' ىل¦ اوع=رو ·,هعم
11
ي»سو,لا لان,¦ ر,م.اب ب\= -با,ن
ن,نام.و _م= -نس يف اهب يفوت ن' ىل¦ د»ص -با,ن ·دسمب =ل. دعب روك.ملا _اب رمت ىلو ,.
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو
° 778 ي»سو,لا يابرمت -
839 - °· - 1436 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_د,ؤملا ي»سو,لا =ا دب= نب يابرمت
فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع= ,. ·-نا= بار=لا دا= -\ع=و ·_,= د,ؤملا =\ملا ·'=ن' نمم و=
عبار يف دا=و ·ف,ر=لا ¸ا==لا ىل¦ -=وتف ·لم=ملا _ا= ·رم¦ ر== ر,م.ا ·.و ,. ··ر=ا»لاب
ىل¦ ·ر=ا»لاب ,ادف ·g=لا يف -تر,س .دم= دقو ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس نم ,ر=ملا ن,ر==
,. ·-,رصملا را,دلاب فول.ا .ارم' د=' ·رو=.ا _مرق ر,م.ا ى\=و -,\= _بق ·-ن,ر== نما.
=ا,مد رغ. ىل¦ ا=ر='
-,\= ,عن'و ·ر=ا»لا ىل¦ _ابسرب فر=.ا =\ملا -ب\= ن' ىل¦ =ا,مد رغ.ب روك.ملا _ابرمت رمتساف
·-.امنام.و ن,.`. ن,نس لبق =ل.و ·اهب نا=\سلا راداود -\ع=و ·ب\=ب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب
ان,م=ت -.امنام.و ن,.`.و عست -نس دود= يف اهب يفوت ن' ىل¦ -\,و= ·دم ب\=ب رمتساف
ىلاعت =ا -م=ر ·-سن= .انب' ىل¦ -بسنلاب -فرعم _عب ·دن=و ·ار,صق ··ر,سلا =سوتم ناكو
779 ىنس=لا _ابرمت -
792 - ° - · 1390 ,
-,رصملا را,دلاب با==لا ب=ا= ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ىنس=لا =ا دب= نب _ابرمت
قفاو ن' ىل¦ ف.ا=و ·د= يف ل»نتو ·ا=ر,=و _,س -با,ن ىلوو ·ق=مد .ارم' -\م= نم .و' ناك
قوقرب ر=ا=لا =\ملا ع\= املو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -»لا=م ى\= _ا=نمو يرصانلا اغب\, ر,م.ا
با==لا -,بو== يف ا.= يابرمتب ر»تسا ي=ا= روصنملا =\ملا -ك\مم ,ا=ن يرصانلا راصو
_بق ·-با=ص' ى\=و يرصانلا ى\= _ا=نم _بق ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساف ·-,رصملا را,دلاب
يف درو ··ر=ا»لا نم _ر=و ·قوقرب لات»ل _ا=نم در=ت ن' ىل¦ _ب=و ·'=,' ا.= _ابرمت ى\=
_ب=لاب ,ه,\= .=»س =.ا= نم ن,سوب=لا .ارم.ا -=ام= .ومب لعت»م -ن' لا», ر==م -تب,=
·_رمتك ر=لا رمت _اغ=و ·_ركب وب.ا اغبارقو ·ا.= ىنس=لا _اب رمت ر,م.ا ·,=و ·روك.ملا
,ر=ملا ل.او' يف =ل.و ·ينامكرتلا ىس,=و ·ينام.علا ¸كنتو ·ى»,سلا نا¸اقو ·يدرعس.ا _نو,و
_ا=نم -ب,= ب.ان رمت _ارص ·را=,ب =ل.و ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس
·=ا -م=ر يدلاو .=ت -تنبا .ناكو ·لودلا يف ام=عم ·`قا= ·`,\= 'ر,م' ا.= _اب رمت ناكو
ىلاعت =ا اهم=ر ··دن= .تامو ·يفر=.ا اغبن=ل' ر,م.ا اه=و¸ .وم دعب اه=و¸ت
بونلا -بون _'ر _اب رمت°
852 - ° - · 1449 ,
12
-بون _'ر ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=ل. ر,= ل,قو ·بو==ملا اغبرمت ي»,سلا =ا دب= نب _ابرمت
بونلا
ىل¦ ·دن= ى==و ر== ر,م.ا دن= -توم دعب ,د= ,. ·بو==ملا اغبرمت ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
ىل¦ 'ر=د =ل. ى\= رمتساف ·'.لا. اراداود -\ع=و ·رص»لا ن,ب= نم -ص=ب -,\= ,عن'و ن=\ست ن'
-=ا=ق¦ ى\= رمتسا لب ··رم¦ ر,= نم -=و= -,نا.لا -,راداودلا يفر=.ا =بنا= ر,م.ا يفوت ن'
ن' ىل¦ `,\ق `,\ق فر=.ا =\ملا ·د,¸, _ر= ,. ··ر== ·رم,ب -,\= ,عن'و ·ره=' و=ن روك.ملا
·انا=\ب=لا -\م= نم راص
) 1/333 (
ر,= يف ·ان,ك= ام عقوو ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو ن=\ستو فر=.ا .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو
نم ا.= _اب رمت راصو ·قم»= =با..ا ن,بو -,=او=و ¸,¸علا =\ملا ن,ب ف`ت=.ا نم ع=وم
·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن' ن' ىل¦ -ب¸= نم ,ادو ·قم»= =با..ا ب¸=
ع\=' ,. ·-نا= بار=لا دا= يفر=.ا _ركب وب.ا لان,¦ ر,م.ا -=و= -,نا.لا -,راداودلا يف ر»تساو
-=وتف ·اهن= ¸,وكلا نبا ن,دلا ,\= نب نم=رلا دب= ن,دلا ن,¸ ل¸= دعب -,ردنكس,ا -با,نب -,\=
ر,م.ا ن= ا=و=و ·بونلا -بون _'ر ر»تساو ··ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ل¸=و ··دم اهتبا,ن ر=ابو اه,ل¦
ن= '=و= ·_`س ·رم¦ ىل¦ ي=ر»لا ¸ارمت لا»تنا دعب ارو=' ر,م' -لا»تنا ,ك=ب ىنس=لا ا=ارق
=ل. لك ·,ا=لا ب.ان ي¸ارمتلا اغبق' ن= '=و= ·ركاسعلا =بات' -لا»تنا ,ك=ب يواغب رمتلا =ب=,
-.امنام. ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف
ى\= رمتس¦و ·دا= ,. -=وتف ·ينا=\سلا ركسعلا -ب=ص ىك=لا لان,¦ ر,م.ا لات»ل ر»س\ل بدنو
-=ا=ق¦و -ت»,=و
.`. -نس ر»ص ن,ر== عسات .اعبر.ا ,و, يف يفوت ن' ىل¦ لم=ملا _ا= ر,م' ·رم ر,= رفاسو
ن,تسلا ر== يف و=و -.امنام.و ن,سم=و
-ن' .¦ ·_ا== ر,= `,=ب ·ناس\لا .,ب= ·ق`=.ا _ر= ·نفو ,\= لك نم ا,را= ·`مهم ناكو
-ن= =ا ا»= ·.ار»»لا ى\= رب -لو ·.اركنملا ن= ا»,»= ناك
° 781 يقاسلا _ابرمت -
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا ىقاسلا =ا دب= نب _ابرمت
راص ن' ىل¦ ·اناول' ·.اتس' لتق دعب ر=دلا بو== ىساقو ·_رف رصانلا =\ملا =,لامم نم -\ص'
=ل. ى\= رمتساو ·ا,كصا= راص ,. ·ر== ر=ا=لا =\ملا ,ا,' يف -,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم
,ادو ··ر== ·رم,ب -,\= ,عن' ن' ىل¦ ·دم -,ا»سلا يف ,ادف ·ا,قاس قم»= ر=ا=لا =\ملا -\ع= ن' ىل¦
=ل. ى\=
13
782 _ا=نم -
795 - ° - · 1393 ,
·-,رصملا را,دلا ى\= ب\غتملا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_ا=نم و=دملا ي\=ف.ا =ا دب= نب اغب رمت
·روه=ملا -عقولا ب=اصو
·.اتس' ,ا,' يف ·ر== رم'ت ,. ·-ت,كصا= نممو ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا =,لامم نم -\ص'
ىل¦ اهب ,ادو ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ ا.= _ا=نم ى»ن ·د`بلا يف -ك,لامم .ت=تو فر=.ا لتق ن' ىل¦
·-,فر=.ا =,لامملا نم ,دق نم عم اهمد»ف ··ر=ا»لا ىل¦ -ب\= قوقرب ر=ا=لا =\ملا ن=\ست ن'
=\ملا ·ارت=ا ·-.امعبسو ن,نام.و عبس -نس ىل¦ ·دن= ,ادو قوقرب ر=ا=لا =\ملا -مد=ب رمتساو
اه,ل¦ -=وتف ·-تنس يف -,=\م -با,ن ·.وو -»ت='و ·ي=ر= -=وب ·.اتس' د.و' نم قوقرب ر=ا=لا
_\بو ·-ت=ا= ن= _ر=و ر=ا=لا =\ملا ى\= ىص= -.امعبسو ن,نام.و نام. -نس ىل¦ اهب ,اق'و
يرصانلا اغب\, ر,م.ا اهب.ان -ب=ص -,ب\=لا ركاسعلا -=وتب لسر'ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·رب=
-,=\م نم و= _ر= -,ل¦ ركاسعلا .ه=وت ام\ف ·-,\= _ب»لاو روك.ملا _ا=نم لات»ل ,=ر,=و
دم=' ن,دلا نا=رب ي=ا»لا -»فاوف ·-,ل¦ '=تلاو ·_او,س ب=اص دم=' ن,دلا نا=رب ي=ا»لا دصقو
-نس يف _او,س و=ن -,ب\=لا ركاسعلا .ه=وتف ·_او,سب ·دن= -م=و ·نا,صعلا ى\= روك.ملا
ره=تساو ·ا=رك. يف _ر=لا لو=, بور= ن,»,ر»لا ن,ب عقوو ·ا=ورص=و -.امعبسو ن,عست
-ن'ب ·د=وو ·ب\= ىل¦ اودا= ,. ·اهنم د='ب اور»=, ,ل ,هن' .¦ _او,س ل=' ى\= ىب\=لا ركسعلا
-م`ك قوقرب .=', ,\ف ·ىنم .¦ _ا=نم رم' نا=\سلا فرع, . لاقو ·لبا»لا يف -لاتق ىل¦ دوع,
لصو ام\ف ··ر=ا»لا ىل¦ ق=مد ب.ان ىنابو=لا اغبن=ل' ر,م.ا ب\=, لسر'و ·ن=ابلا يف لوب»لاب
لسر' ,. ·-,ردنكس,ا _ب=ل -.عبو -,\= _بق ر=ا=لا لسر' _وقا,رس ·ا»نا= ىل¦ ىنابو=لا
_\بار= ب.ان يوم=لا اغب=مك ر,م.ا ى\= _بق '=,' ر=ا=لا
··ر,غب امك -ب لع»,و ·-,\= _ب»لا نم -س»ن ى\= فا=و _=وتسا راب=.ا ·.= يرصانلا _\ب ام\ف
ر==ف -,ل¦ _ا=نم ب\=ب لسر'و ·ر=ا=لا =\ملا ى\= نا,صعلاو _ا=نم -»فاوم نم ادب د=, ,\ف
ع,م=لا -=وتو ·,=ر,=و .ارم.ا نم ق.`= ,ه,\= ,=ناو ·يرصانلا -=ا= .=ت ل=دو _ا=نم
ىلاعت =ا .ا= ن¦ ع=وم ر,= يف -,ك=نس امو ·ان,ك= ام عقوو ·-,رصملا را,دلا و=ن
_ب=ب _ب=و -,\= ا=بق ىت= رابد¦ يف قوقرب رم'و لابق¦ يف يرصانلاو _ا=نم رم' لا¸ .و
يهنلاو رم.ا -لو ى=ا= روصنملا =\ملا -ك\مم ربدم و= يرصانلا راصو ·=ركلا
) 1/334 (
ى\= =ل. ,=عف · .ي= رم.ا نم -ل _,لو ·رباك.ا .ارم.ا دا= اك روك.ملا _ا=نم راصو
ن' ىل¦ -ناو=' -\قو ·دو=وم ,د= -نت»لا ·را.¦ نم -عنم, راصو ·يرصان\ل ر=لا رم='و _ا=نم
14
ر=علا يف ·دوع, ين'ب و=لا اغبن=ل' ر,م.ا ل=دف _رامت -ن'ب =ل.و ·-\,= ربد رم.ا -ب دا¸
نم ل=د نمم ·ر,= ى\=و _ا=نم -,\= _ب»ف ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس نابع= نم =سو.ا
_=س ىل¦ _و\=لاب -,=او= نم -=ام=ل رم'و ·-تقو نم _ا=نم _هنو ·-تدا,عل يرصانلا .ارم'
. يرصانلاو =ل. لك ·-\س\سلا بابب -نكسب يرصانلا ى\= يمرلابو نس= نا=\سلا -سردم
باب ى\= يمرلا _وق ,. ·,اهسلاب اومارتو لات»لاب او=وانتو ·رم.ا ,== ن' ىل¦ =ل.ب .رتك,
ن' ىل¦ _ا=نم بنا= _و», ,و, لكو ·'ما,' ,هن,ب =ل. رمتساو ·نس= نا=\سلا -سردم نم -\س\سلا
نم بكر ·د= .¦ داد¸, . ·رم' ن' يرصانلا اغب\, ر,م.ا _'ر ام\ف ·دن=لا نم ر,.ك -,\= عمت=ا
-ترصن يف د=' ==, .و ·.ارم.ا نا,=' -عمو -\س\سلا باب نم ل¸نو ·-=وم=ب -س»نب لب=س,ا
_ا=نم =\مو ·_,ب\ب -ه= ىل¦ ,¸هناو رسكناو -=اس ر,= يرصانلا .ب., ,\ف ·_ا=نم عم ى»تلاو
يرصانلا اغب\, ر,م.ا -,ل¦ ر==' ,. ·.ارم.ا نم ,هنم _=وتسا نم ى\= _بقو ·لب=لا -ع\ق
·ىنابو=لا اغبن=ل' ر,م.ا -تب=صو ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦ ·¸ه=و ·د,»ف ·-,قر=لا د`ب نم 'كوسمم
راصو يرصانلا ناك امك =,لامملا ربدمو ركاسعلا =بات' _ا=نم ر»تساو ·روك.ملا رغ.لاب اسب=ف
ناك نمم -,قوقربلاو -,واغب\,لا نم ق.`= ى\= _بقو ·ر=' دعب,و 'د=او بر»,و ·-تك\مم دهم,
_ب»لاب ق=مد ىل¦ لسر' ,. ··رم' ل=»تساو ·,ه,ل¦ -بؤ, . نمم ق.`= '=ن'و ·,هنم' يرصانلا
·ق=مد -با,ن يف¸ا= ي='ب فورعملا رمدر= رار»تساو ·-لا»ت=او يرمعلا ر.¸ب ر,م.ا اهب.ان ى\=
د, ى\= قوقرب لت»ب =ركلا ىل¦ لسر, ن' -ل ادب ن' ىل¦ ل¸علاو -,لوتلا نم =ل. ر,= دمت=او
=\ملا -م=رت يف ·انرك. ام عقوو ·=ل. -ل عمس, ,\ف ·=ركلا ىل¦ باه=لا -=وتف ·يد,ربلا باه=لا
لتقو ·ىنك=كلا نس= ر,م.ا -ل اهب.ان ·د=اسمو =ركلا _ب= نم -=ور= نم قوقرب ر=ا=لا
-,رصملا ركاسعلاو روصنملا =\ملاب _ا=نم _ور=و ·ق=مد ىل¦ قوقرب ,ودقو يد,ربلا باه=لا
قوقرب ر=ا=لا =\ملا لات»ل
ن,عستو _د=¦ -نس نم -==لا ي. ن,ر== ينا. يف -,رصملا را,دلا نم _ا=نم _ور= ناكو
نمب ي=ا= روصنملا =\ملا نا=\سلا -عبت ,. ·_,لا=لاك .ارم.ا نا,=' نم ·د= -عمو ·-.امعبسو
لص=و قوقرب ر=ا=لا عم _ا=نم ى»تلا ن' ىل¦ ع,م=لا اوراسو ·,=ر,=و ·ا=»لاو -»,\=لاو ·-عم
ىلوتساو ·قوقرب ر=ا=لا رصتناو ق=مد ىل¦ ,¸هناو _ا=نم رسكناف ··روه=ملا -عقولا امهن,ب
,\ف ·',نا. قوقرب لات»ل ل»ت=او ·,ا=لا ىل¦ _ا=نم ل=دو ··ا=»لاو -»,\=لاو روصنملا =\ملا ى\=
ىل¦ دا=و -كرت ,. ·,ا,' ·دم قوقرب ر=ا=لا ·رص=و ·اهب نص=تو ق=مد ىل¦ دا=و ··رم' gتن,
_\=و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ دا=و -كرت ,. ·,ا,' ·دم قوقرب ر=ا=لا ·رص=و ·اهب نص=تو ق=مد
_بق ,. ·ىلو.ا يف ·.امر= اوناك نمم ,=ر,=و ىنابو=لاو يرصانلا ق\='و ·=\ملا يسرك ى\=
_ا=نم لات»ل -بدنو ·ق=مد -با,نب ينابو=لا ى\= ع\='و ··انرك. امبس= ,هسب=و _ا=نم ,ه,\=
اهنم _ر=ف ·_ا=نم ,=رب= _\بو ·ق=مد و=ن ىل¦ ركاسعلاب ىنابو=لا -=وتف ·ق=مد نم -=ار=او
-»فاوف ·-با.. . ر,عن ىل¦ -=وتو _ا=نم ,¸هنا ,. ·-كرعملا يف ىنابو=لا لت»ف ·`تا»تو ·-لات»ل
15
اغب=مك ر,م.ا اهب.ان اهبو ·ب\= ىل¦ ارم ل' ر,م' ي== نب .ا»ن= ,هتب=صو -عم -=وتو ر,عن
ل.ا= ر,غب ,=د`ب ىل¦ اوع=ر ,. ··دم ا=ورصا=ف ·يوم=لا
ر,عنو ·-ب\=, ل,\ق لك يف لسر,و ·-عبتت, قوقرب ر=ا=لا =\ملاو ·ن,نس ر,عن دن= _ا=نم رمتساو
ناب\= ر,م.ا ىل¦ -\سر'و -,\= _ب»ف ر,عن ى\= رم.ا لا= ن' ىل¦ .قو ىل¦ .قو نم -ب فوس,
·=ل.ب -فرع, قوقرب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ لسر'و ·ب\= -ع\»ب روك.ملا -\»ت=اف ·ب\= ب.ان ل»سارق
··ر.ا=. ى\=و -,رصملا را,دلا لاوم' ى\= ·رر»,و -بقاع, نم _ا=نم ىل¦ ر=ا=لا =\ملا لسر'ف
.»\عف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ .\سر'و -س'ر .ع=»ف ·ب\= -ع\»ب =\= ىت= -بو»علا .=ت لا¸ `ف
يف -ت\تق .ناكو ·'ب,ر»ت -نس ن,عبر' و=ن رمعلا نم -لو ·-\,و¸ باب ى\= ,. ·لب=لا -ع\ق باب ى\=
-.امعبسو ن,عستو _م= -نس
ر=ا= ن,دلا ن,¸ _,=لا لو», ىنعملا ا.= يفو
'='= نمو ل= نم ل.' ·¸= يف ر=ا=لا =\ملا
) 1/335 (
ا=ا=نمو يصاعلا ار,عن 'ع.ا= -تعبق يف درو
°°° 783 بو==ملا اغبرمت -
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ا=اب نم =ا دب= نب اغبرمت
-لودلا يف ىقرت ,. ··.اتس' -لود يف ·ر== ر,م' راص نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د='
.`. -نس يف -,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ىت= قوقرب نب _رف -,راصنلا
ب\= -با,ن اهنم .ا,.و ·د= يف ل»نت ,. ·-سب= دعب يكر=لا اغبو\=ق ر,م.ا ن= '=و= ·-.امنام.و
د`بلا =\تب -ما»م لا=و ·ي=فا=لا ¸ورونو يدوم=ملا _,= ن,ر,م.ا ىل¦ -مام=نا دعب ا=ر,=و
-.امنام.و ر== -.`. -نس نابع= يف -,ما=لا د`بلا نم نابس= يف نو=ا=لاب يفوت ن' ىل¦
.اتس'و ·د=ملا =ب=, =بات.ا .اتس' و=و ·,ادق,او -=ا==لاب 'روه=م ا.= بو==ملا اغبرمت ناكو
ىهتنا قم»= ر=ا=لا =\ملا -لود يف ام=`ك ·بونلا -بون _'ر ,. راداودلا يابرمت ر,م.ا
784 راداودلا ير=ا=لا اغبرمت -
879 - ° - · 1474 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·رادودلا ير=ا=لا يم\علا =ا دب= نب اغبرمت
.نب لغم دنو= -تك\م -توم دعب نم ,. ·رمعلا بتاك ¸,وكلا نب ن,دلا ,\= =,لامم نم -\ص'
قم»= ر=ا=لا =\ملاب .=و¸ت ن' ىل¦ ا=دن= ,ادو روك.ملا ¸,وكلا نب ن,دلا ,\= -=و¸ ي¸رابلا
اهن' ل,قو ·-ك,لامم -\م= نم -\ع=و -»ت='ف روك.ملا قم»= اه=و¸ل -تب=وف رو=' ر,م' =ا. .¦ و=و
ىل¦ ع,م=لاو ·_انلا ·اوف'ب ع.ا= '=,' ينا.لا لو»لا ا.=و ·اهك\م يف ن.ا ىل¦ -ن'و -,\= -ب ,عنت ,ل
16
,. ·ا,كصا= -\ع=و روك.ملا اغبرمت برق قم»= ر=ا=لا =\ملا ن=\ست املو ··ا,=لا د,ق يف ن.ا
ن,=ب -ص= نم ·د,ب ام ى\= ·دا,¸ ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن' ن' ىل¦ ·رادن¸ا= ,. ·اراد _`س
·رم¦ ىل¦ روك.ملا يدربق' لا»تنا دعب ·.لا. رو=' ر,م' يفر=.ا يدربق' ن= '=و= ·رص»لا
بكرلا _ا= ر,م' ¸ا==لا ىل¦ -=وت ن,عبر'و عست -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·_\بار=ب ن,ر==
ن,سم=و .`. -نس ر»ص نم =سو.ا ر=علا ىل¦ اهب رمتساو ·ر=ا»لا ىل¦ دا= ,. ·لو.ا
-لا»تنا ,ك=ب يدوم=ملا _اب ..ود ر,م.ا ن= '=و= ·-,نا.لا -,راداودلا يف ر»تساو ·-.امنام.و
-نسلا يف ر»تساو ·_`س ر,م' ي=ر»لا ¸ارمت ر,م.ا .وم دعب ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت ىل¦
-ل ,سر ·دو= دن=و ·رصم را,د ىل¦ دا=و ·',نا. _انلاب g=ف لو.ا بكرلا _ا= ر,م' ·روك.ملا
·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس يف لم=ملاب رفاسف ·لبا»لا ,اعلا يف لم=ملا _ا= ·رم,ب نا=\سلا
-.لا.لا -تر»س ·.=و
بابر' ·دصقو ·-باب ىل¦ _انلا دادرت ر.كو ·-لودلا يف ا.= اغبرمت ,== ·روك.ملا ,ا,.ا ·.= يفو
-ترام= يف _ر=و ي»سو,لا ==نم ر,م.ا .,ب _رت=او ·,ه=.او= .ا=»ل g.او=لا
° 785 _رمتك ر=لا رمت
792 - ° - · 1390 ,
ر=ا=لا =\ملا -لود يف .انا=\ب=لا .ارم' د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_رمتك ر=لا =ا دب= نب رمت
-.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس يف _ا=نم ن,بو قوقرب ر=ا=لا =\ملا ن,ب -عقاولا يف لتق ·قوقرب
° 786 يباه=لا رمت
798 - ° - · 1396 ,
.اه»ف نا,='و .انا=\ب=لا .ارم' د=' ·ب=ا=لا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يباه=لا =ا دب= نب رمت
-,»ن=لا
برعلا -,\= _ر=ف ·رم رفاس ن' ىل¦ -\,و= ·دم .ارق¸ل ردصتو ·لوص.او -»»لاب -فرعم -ل ناك
'=ا== ناكو -.امعبسو ن,عستو نام. -نس يف ·ر=ا»لاب ,ا,' دعب -=ار= نم .امو _ر=ف ,ه\تا»ف
=ا -م=ر ·'ر,= ان,د املا= ·`=اف
° 787 -,=ا=لا =نلرمت -
728 - 807 - °· 1328 - 1405 ,
نب ل,رغ= نب ار= ,را= نب اب,نس نب يكن¸ نب _\نق _مت,' نب ¸و=, ام=`ك روم,ت ل,قو رمت
·انعم ·ناك .وكو ·ناكروك روم,ت -,=ا=لا ·نا=اتل' نب اقوبس رغ= نب ==نك نب ¸و»نس g,\ق
=وك\ملا رهص -,م=علا -غ\لاب
.ارو ام ن.ادم د=' ·_ك لم= نم راغب' ا=او= ىمست -,ر»ب -.امعبسو ن,ر==و نام. -نس ·دلوم
·.و=لا -ب=, '.,= ن'ك دلو -\,ل _ؤر -ن' ·لا»,و د=او ,و, دنقرمس ن= د\بلا ·.= دعبو ·رهنلا
`م ىت= رر=و رم= -نم ر,ا=تف .ا=ف يف _ر.ا ىل¦ عقو ,. ·.امسلا و= يف ار.ا= _.ارت
17
_ر.ا
·.امدلا -,د, ى\= =»س, -ن' اور=¸ف ·'مد ن,ت.و\مم ·ا»ك .د=و -م' ن=ب نم _ر= امل -ن' ·ل,قو
-ن= =ا ا»= . · عقو ا.ك=و ·.\ق
) 1/336 (
د=' ناكو ·_\ب -ن,دم ب=اص ن,س= نا=\سلا دن= ار,م' ناك لب ل,قو ·افاكس¦ ناك ·دلاو ن' ·ل,قو
روم,ت ناكف .ار¸و -عبر' ن,س= نا=\س\ل ناك ل,قو ·نا=¸كن= -,ر. نم -م' ن'و ·-تلود ناكر'
,=د=' نم
يلا,\لا _عب يف قرسف ,ر=ت, ناك -ن' -لا= نم فر= ام لو' ن' ·ل,قو ·_`ب -\,بق نم -\ص'و
,. ·-بص, ,\ف ر='ب -فدر ,. ·-»نك باص'ف ,هسب ·امرو ي=ارلا -بتناف ·اهب رم,ل اه\م=و -من=
ن,ف ·=نلرمت يمس ا.هلو ·-نم _ر= ىت= ·.=ف يف ي.لا ينا.لا _ر=لا لم=و ··.=ف باص'ف ر='ب
-=ام= -مر=ت يف -ب=صو ·ق,ر=لا ع=قو ,ر=تلا يف .=' ىفاعت املو ·_ر=' -,م=علا -غ\لاب =نل
=و\م لتق'و _ر.ا =\م' ن' دب . ·,ا,.ا =\ت يف ,هل لو», روم,ت ناكو · `=ر نوعبر' ,هتد=
-ت=ا==و -م¸= ·د= نم ·ور, امل _عبلا -قدص,و ,ه=عب -نم ر=س,ف ·ا,ندلا
·_\ب ب=اص ن,س= نا=\سلا ل,= ى\= عقو ن' ىل¦ ,ا,' ·د= -تامر=ت _عب يف ·ات -ن' ·ل,قو
روم,تل ناكو ·بار=و ,اع= نم -=ات=, امب -,ل¦ ىت'و ··او'و -,\= ف==و ·دن= يرا=دلا -ل¸ن'ف
لو,=ب -عم لسر' ن' ىل¦ ·دن= -ب رمتساف ·=ل. -نم يرا=دلا ب=='ف ·ل,=لا دا,= يف -مات -فرعم
.ام ىت= ·دن= ل¸, ,\ف ·يرا=دلا ىل¦ ·دا='و -,\= ,عن'ف ·-ب -فر=و ن,س= نا=\سلا ىل¦
ىت= _ر=' ىل¦ -»,= نم =ل. دعب ىقرت, لا¸ .و ··را=د ى\= -=و= نا=\سلا ·.وف ·يرا=دلا
امهن,ب عقو ن' ىل¦ ·دم اهعم ,اق'و · ن,س= نا=\سلا .='ب _و¸تو ·.ارم.ا -\م= نم راصو ,==
نا,صعلا ره='و 'بارا= _ر=و ·اه\ت»ف لا=لا .وس نم -,\= ناك امب -تر,اعف ,`ك ,ا,.ا _عب يف
دنعف ·اهكو\م .انب _و¸تو ·رهنلا .ارو ام ى\= ىلوتساو ··رم' ل=»تساو ·ن,س= نا=\سلا ى\=
-م=رتلا لو' يف ناك روك ى\= ,`كلا ,د»ت ·ناك روكب ب»ل =ل.
_ر=ف =ل. -غ\بو ·-لاتق ى\= ,¸=و ن,س= نا=\سلا -فا= ن' ىل¦ عستت -لام='و ومن, ·رم' لا¸ .و
_ر=' ىل¦ د\ب نم 'برا=
·.و ىل¦ .عب نوص= ·د= =\مو ·رم' _وق امل ·-.امعبسو ن,تس -نس دعب ·رم' 'دتب¦ ناكو
دق لغملا .ناكو ··ابا='ف -ت=ا= ىل¦ ام=و=د, ·امه,ب' .وم دعب اك\م دق ن,و=' اناكو ·نا==\ب
ن,س= نا=\سلا -=وتف ·ن,دلا رمق نا=لا ,=ر,بكو ن,س= نا=\سلا ى\= قر=لا -ه= نم .=هن
,. ·-تكو= ,هب .,و»ف ·-ت=ا= .=ت او\=دو ·وبا='ف ·-,ل¦ ,=و=د, روم,ت لسر'ف ·,ه\تاقو ,ه,ل¦
بكارلا ر,س, ق,= ع=وم و=و ·اغ\=اق ىل¦ لصو ىت= ,,== ركس= يف ن,س= نا=\سلا ·دصق
18
,ف =رسعلا =\مف ·-,لا= لاب= -لو=و ·-,\= رد», . ىم='و ق\=' ا.¦ باب -=سو يفو -=اس -,ف
,هن' ,هن= يفو ·ر=.ا ق,ر=لا ى\= -عم نمب روم,ت فقوو ·دنقرمس -ه= نم دنب ردلا ا.=
ىت= -»=م را=و' يف -\,ل راسف ·-لوه=م ق,ر= يف ى=مو ,هكرتف ·-,\= او»,=و ·ورص=
·,هنم 'فو= بر=و ,¸هنا دق روم,ت ن' ى\= ·,هلا».' ل,م=ت يف او=ر= دقو ·ر=سلا يف ,هكرد'
اومانو ·_ورملا =\ت يف ى=رت ا=وكرتو ,هلو,= ن= -عم نمو و= ل¸ن ناب ,=د,ك, روم,ت .='ف
لماكت ام\ف ·-=ارلا اودصق دق ,هنم ,هن' نون=, ,=و -لو,= ,هب .ومف ·ركسعلا -\م= نم ,هن'ك
=بت=اف ·اقد فو,سلاب ,هقدت ,ه,د,'و ·نو=,ص, ,=و ,هت,»ق' -عم نمب روم,ت بكر ركسعلا رورم
روم,ت =ات=اف ·_\ب ىل¦ لصو ىت= د=' ى\= د=' _و\, . -عم نمب ن,س= نا=\سلا ,¸هناو ·_انلا
=لامم ى\= ىلوتساو ·-لاوم' .ر.كو ·-عم= ,=عف ·ركسعلا نم ى»ب نم -,ل¦ ,=و ·-عم ناك امب
·-ل اهم,\ستب دنقرمسب ن,س= نا=\سلا ب.ان ى\= ·ر,= ىل¦ بتكو ··دون= بترو ·رهنلا .ارو ام
·ى\= ·ر,= -,\= ,دق ,. ·لام=.ا لكت امستقاف ·ن,»صن امهن,ب -ك\مملا نوكت ن' ى\= -,ل¦ لامف
·دم'و ف=تلاو ا,ادهلاب اهك\م ·ا»\تف نا==\ب د,ر, راس ,. ·-,\= -»فاو ام ى\= ى=مو -مرك'ف
-,\= فع= ن' ىل¦ ن,س= نا=\سلا اهبو ا=رص=و اه,\= ل¸نف ·_\ب ىل¦ -عم ى=مو ·ركسعب
دنقرمس ىل¦ دا= ,. ·`=بم امركم -\م= ىل¦ نا==\ب ب=اص درو ·-,\= _ب»ف ·-س»ن ,\سو ·-لا=
_د=¦ -نس نابع= يف ن,س= نا=\سلا لتق ,. ·-ك\م راد ا=.=تاو اهل¸نف ن,س= نا=\سلا -عمو
·نا=\سلا -\ع=و _,مت=رس -ل لا», نا= ركن= -,ر. نم `=ر -=و= ,اق'و ·-.امعبسو ن,عبسو
رم. نم '.,= -ل لع=, ,لو
) 1/337 (
عم=و =ل. -,\= ق=ف ·ن,س= نا=\س\ل _ر= ام -غ\ب راتتلاو .=دلا ب=اص _,مت»ت نا=لا ناكو
رمس نم راسو ·'=,' روم,ت -ل عم=ف ·قانغس -ه= نم ى=مو ·روم,ت لاتق د,ر, _ر=و ·ركاس=
نم ى\ت»لا .ر.كو ·امهن,ب بر=لا .دت=اف ·دن== رهن نم 'ب,رق ناتسكرت فار='ب ا,»تلاف دنق
دق -كرب ف,ر=لا د»تعملاب و= ا.¦و ·-م,¸هلا ى\= روم,ت ,¸=و ·ىن»ت .داك ىت= روم,ت ركاس=
ف,ر=لا -ل لا»ف ·رسكنا ى=,= يد,س ا, ·.`بلا ·ده= دقو روم,ت -ل لا»ف ·-سرف ى\= -,ل¦ لبق'
يف اهب ىمرو -سرف بكر ,. ·اص=لا نم ا»ك لوانتو -سرف ن= =رت ,. ·ف=ت . ·-كرب
·بر= ودعلا ·-,كرتلا -غ\لاب ىنع, ·ىت=ق ي= ا, ·`.اق _رصو ·_,مت»ت -=ام= ينع, ·,ه=و=و
·ن,برا= اوناك ام دعب ,هعم='ب ·وت'و ·امهت=رصب -,رمتلا نا.' .`تماف ·روم,ت '=,' اهب _رصو
,¸هناف ·ىت=ق ي=ا, _رصب و=و .¦ د=' ,هنم امو ·',نا. روم,ت -بركف ·,هعم ام ع,م= اوكرتو
رص=لا .=ت ل=د, . ام لاوم.ا نم ,هنم اومن=و ·,هت,»ق' -,رمتلا .بكرو ·نا= _,مت»ت ركس=
·ر,= ن,بنو -ن,ب عقو ,. ·دن== رهن د`بو ·ناتسكرت ى\= ىلوتسا دقو ·دنقرمس ىل¦ روم,ت دا= ,.
19
-تو=د .غ\بو ·ناك امم ر.ك' =ل.ب ,=عف ·-\تقو -,\= _بقو ·ا=د ىت= روم,ت -,\= لا¸ .و ·ى\=
ن,س= نا=\سلا لتق دعب =ل. لكو ·د,عبلاو ب,ر»لا -فا=و ·قارعلاو يرلا د`بو ن`,كو ناردن¸ ام
ن,تنسلا و=نب
قار=و ¸ار,= ب=اص يد¸,لا ر»=م نب دم=م نب _ا== ·ا= ىل¦ بتكو قارعلا د`ب ىل¦ -=وت ,.
-م\= ى\= ين=\س دق =ا ن¦ ·-باتك -\م= نمو ·لاملا -,ل¦ لم=, ن'و -ت=ا= ىل¦ ·و=د, ,=علا
نم ين»لا= نم ى\= ينرصنو ·ين'وان نم ى\= ينعفرو ·,ان.ا =و\م نم ن,ر.ا=لا ى\=و ,اك=لا
-.`. يمودق يف ن' ,\=اف .¦و ·.معنو اهبف ·.ع='و .ب=' ن,ف ·.عمسو .,'ر دقو ·ينادا=
=,ل¦ -عم='ب بوسنمو =,\= -\ك =ل. ,.¦و ·بار=لاو يبسلاو لت»لا ·.ا,='
امهن,ب .د=و ·=ل. ,ت, ,\ف ·روم,ت .نبل -بنا _و¸و ·-تر=اصمو -تاداهم .¦ _ا== ·ا= عس, ,\ف
·د.و' ن,ب -كلامم ,سق ن' دعب .ام ىت= ·_ا== ·ا= ·ا,= ·دم امهن,ب -=ساولا -=ساوب رور=
نبا ى=='و ·نامرك دم=' -نبا ى=='و ·-تك\مم يسرك ¸ار,= ن,دباعلا ن,¸ -نبا ى=='ف ·-براق'و
نك, ,\ف ·روم,ت ىل¦ -ت,صو دنس'و ·ناهبص' روصنم ·ا= -,=' نبا ى=='و ·د¸, ى,=, ·ا= -,='
=\مو ن,دباعلا ن,¸ ى\= _بقو ناهبص' نم روصنم ·ا= راسف ·او»\ت=ا ىت= ل,\ق ر,= -توم دعب
¸ر,= .=. روصنم ·ا= ى\= ى=م ,. ·=ل.ل روم,ت ب=غف ·ن,دباعلا ن,¸ ين,= =\مو ·¸ار,=
نب دم=م -ل لا», ر,م' -نم ر»ف ·¸ار,= نص= ام دعب _راف ى»ل' يف روصنم ·ا= -,ل¦ ¸ربف ·-نم
ىل¦ -مو, روم,ت ,هب لتا»ف ·_راف فل' نم لق' يف ي»ب ىت= ركسعلا ر.ك'ب روم,ت ىل¦ ن,دلا ن,م'
يف ,هنم لتق -ن¦ لا», ·-,رمتلا روصنم ·ا= .,بف ··ركسعم ىل¦ ن,»,ر»لا نم لك ى=م ,. ·ل,\لا
دصقو ·دغلا نم ,هب لتاق _راف -.امسم= -ناسرف نم ب=تنا ,. ·ف.' ·رع=لا و=ن -\,\لا =\ت
در»ناف -لا=ب' .\تقو ··اد, .\ك ىت= ,ه\تا», و=و -,رمتلا -ب =ا='ف ·ى»ت=او -نم روم,ت ر»ف روم,ت
روم,ت لت»ف ·-س'رب روم,ت ىت'و ·-\ت»ف -,رمتلا _عب -بر=ف ·ى\ت»لا ن,ب -س»ن ى»ل'و ·-با=ص' ن=
-\تاق
=\ت =و\مو _ا== ·ا= براق' ي=دتس, بتكو ·,=علا قار=و _راف =لامم ى\= روم,ت ىلوتساو
-,\= يرص=و ·د¸, ب=اص ى,=, ·ا=و ·نامرك ب=اص دم=' نا=\سلا -,ل¦ لصوف ·را=ق.ا
نب ن,دباعلا ن,¸ ,رك'و ·ناهبص' ىل¦ ى=م ,. ··ات' نم ,رك'ف ·نا=ر,س يف قا=س¦ وب' نا=\س
-=ا=' ىت= ,ه,د,'ب ام ·وم\سو ·بنا= لك نم =و\ملا .ا= ,. ·-,»ك, ام -ل بترو ·_ا== ·ا=
ام ·'ك\م ر== -عبس ,=علا قار= =و\م نم ·دن= عمت=اف ·نا=ر,س ب=اص قا=س¦ وب' نا=\سلا
·_ا== ·ا= ي=' نبا ى,=, ·ا=و ·_ا== ·ا= نب دم=' نا=\س ل.م ·نا=\س ي=' نباو نا=\س ن,ب
·يسرا»لا ر,=د¸'و ·ىب`=لا ردنكس¦ ناردن¸ ام =و\م نمو ·ناسار= =و\م نم ,,=ارب¦ نا=\سو
,=ر,=و ىم»لا ,,=ارب¦و ·لاب=لا ب=اص يروكو
) 1/338 (
20
_»ف ,هنم =ل. _ر»تف ·-\تق ى\= او»»تا دقو -م,=مب ·دن= 'مو, اوعمت=ا ع,م=لا ..ؤ= ن' ق»تاو
=و\ملا ..ؤهب ى=دتساو ·ارم= 'با,. _بل دقو 'ما= اسو\= _\= ,. ·,ا,' ·د= ,اق'و ·ع,م=لا
,. ··د=او -=اس يف ,=ر=' ن= او\ت»ف ,هب رم' ·دن= او\ماكت ام\ف ·,هعم='ب ·وت'ف ر== -عبسلا
عمس ا.¦ ناك -ن' .,=ب ·,=دان='و ,=دا»=' ,هبراق'و ,=د.و' ع,م= لتقو ·,=د`ب ى\= ىلوتسا
=ل.ك ناكف ·=لامملا -ل و»صت ,ه\تق .¦ -ن' _'رو ·-\تق بسن ,هنم -ل د='ب
اه,\= -ب.ان لع=و ·ا=د`بو ناتسكرتو ·رهنلا .ارو ام,ف اهت,.وو دنقرمس =لامملا نم ·د,ب راصف
,,لاق' ع,م=و نا==\بو ·ا==لا =لامم ر,= يف ي=و رغ=اكو ,¸راو= =لاممو ·دواد ياد= ر,م.ا
لاب=و -,نا=\سو .ابارتساو يرلاو ناتسل وا¸و ادمتسرو ناردن¸ ام =لامم بلا=و ·ناسار=
نم لك يف لع= لب ·_¸انم اهعم='ب =لامملا ·.= يف -ل قب, ,لو ·_رافو ,=علا قار=و روغلا
يف -ب ف,=ار.ا .دت=او ·-تباهم .,وقو -تك\مم =ل.ل .عستاف ·دلو دلو و' -لادلو =لامملا ·.=
د,عبلاو ب,ر»لا -فا=و ·_ر.ا را=ق'
ىت= راس ,. ·نادم= روا=ت ·-كاو»لا ·ر,.ك ·رما= -عستم د`ب ي=و ·رو\لا د`ب ى\= ىلوتسا ,.
ام'و ··ركس= ·ات' ىت= ,اق'و ·-ل ·وعم= لام ى\= ·و=لاصو اه\=' -,ل¦ _ر=ف ·-نغب نادم= قر=
لام لم=ب -م¸ل'و ·د`ب ىل¦ ·درو -»\= ,. ·دنق رمسب ·دم ·دن= ,اق' -ناف رو\لا ب=اص ن,دلا ¸=
-نس لك يف -,ل¦
.عبف دادغب ب=اص _,و' نبا دم=' نا=\سلا -فا=و ·نادم= ى\= ,اق'و رو\لا د`ب روم,ت .=' املو
ىل¦ ·ركس= .عبو ·اهبهنو ¸,ربت ىل¦ روم,ت راسف ·ا=نلا -ع\ق ىل¦ ر=ا= ·دلو عم -\='و -لاوم'ب
_م= -نس لاو= ره= نم ن,ر=علاو يدا=لا -\,ل -تغب اهقر=ف ·دادغب ىل¦ و= ى=مو ·ا=نلا -ع\ق
ل¸نف ·.بركت -ع\ق -,\= .ص=و ·ركب را,د د,ر, راسو ·اه\=' لاوم' .='و ·-.امعبسو ن,عستو
ل¸نو ·نام.اب ر»ص ره= يف ا=.=' ىت= ·دع»لا ي. ر== عبار .ا.`.لا ,و, نم ا=رص=و اه,\=
ن' روم,ت -ل ف\= ام دعب ··د.و'و -لا»=' لم=و ·-ت»كب _ر.ت دقو رومتلو, نب نس= اه,لوتم -,ل¦
اهتع\قو .,ركتب ناك نم لتقو ·=\هف -,\= .,»ل'ف =.ا= ىل¦ -ب .عبو -,\= _ب»ف ·-مد ق,ر, .
د.و.او .اسنلاو لا=رلا نم
·-.امعبسو ن,عستو .س -نس ر»ص ن,ر== يدا= -عم=لا ,و, اه,\= ل¸نف ·لصوملا ىل¦ راس ,.
اه,\= ل¸نو ·ا=رلا ىل¦ راسو ·اه\=' رس'و '=,' اهبهنف ·ن,= _'ر ىل¦ ى=مو ·اهبر=و اهبهنف
ا=ر=او= ف\ت' ام دعب ·-ن,ر== ينا. يف ا=.=' ىت= لو.ا ع,بر ره= لهتسم د=.ا ,و, يف
د=م ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا -,ل¦ ل¸نف ·ن,در ام ى\= اول¸ن ,. ·ركب را,د يف ·ركاس= .ر=تناو
-م= نبا اه,\= ف\=تساو ·اهتع\ق يف -تلود نا,='و -لاوم'و -\=' عم= دقو ·اهب=اص ىس,= ن,دلا
اوم\س, . ن' -عم نم ى\=و -,\= دك'و ·ردنكس¦ نب دم=' ن,دلا باه= _لاصلا =\ملا -تنبا _و¸و
,,\ستب -م¸ل' ·لو.ا ع,بر ر=' يف روم,ت يد, ن,ب ر=ا=لا ل.م ام\ف ·اهنود او\تق ولو روم,تل -ع\»لا
21
ىت= -ع\»لا ل=' لتاقو ·-,\= _بقو ·ر.= روم,ت لب», ,\ف ··ر,= د, يف اهن' ر.ت=اف ·-,ل¦ -ع\»لا
لصوملا ىل¦ ن,ب,صن ن,بو اهن,ب امو -ن,دملا ر=او= بر=ف ·,=رم' ·ا,='
ع=وو ··ون= -ن,دملا .='و ··ر=.ا _دام= ر== نما. .ا.`.لا ,و, ر=س اهقر=و ·اهن= راس ,.
يبسلاو لت»لا يف -ناو='و روم,ت فرس'و ·-ع\»لا ىل¦ _انلا ع»ترا دقو ·اهب ى»ب نم يف ف,سلا
ا=روس ,د= ,. ·=و»نلاو با=نلاب ,ه,\= نومر, -ع\»لا ل='و ·-=,ب»لا ,=د.او= ى\= بهنلاو
-عم='ب
ل¸ن ىت= ,ا,' -سم= ا=رص=و ·دوم=م نا=\سلا -,د, ن,ب ,دق دقو ·دم' -ن,دم د,ر, اهن= ل=رو
ع,م= ىنف' ىت= ف,سلا اه,ف ع=وو ·اه\=دف ·بابلا -ل _تف ىت= باوبلاب لا¸ امف ·روم,ت اه,\=
·,=ر=' ن= ,=و\ت»ف ن,»ل.ا و=ن عما=لا ىل¦ ,هنم ل=د دق ناكو ·ا=د.و'و ا=.اسن ىبسو ·اهلا=ر
اع»\ب ابار= دم' .راص دقو ·او\=رو عما=لا اوقر='و
اه,ف نم لتقو ·ا=.=' ىت= ا=رص=و =,ن و' -ع\ق ى\= ل¸نف
ن,درام ب=اص ىس,= ر=ا=لا -عمو ن,عستو .س -نس نم ·دع»لا ي. عباس يف ·د`ب ىل¦ ل=ر ,.
-,\= ق,=و اهب -سب=ف -,نا=\س ل¸ن ىت= ·لا= 'وس' يف
) 1/339 (
·-.امعبسو ن,عستو نام. -نس نابع= ره= يف -,نا=\س ىل¦ دا= ,. ·قا=بف .=د د,ر, -=وت ,.
-,\= ,د»ف ·امركم -,نا=\س نم ر=ا=لاب ى=دتساو ·نادم= ىل¦ راسمو ·'مو, ر== -.`. اهب ,اق'ف
_اون'ب -,\= ,عن' ن' دعب ·ن,درام ىل¦ ·¸ه=و -,\= ع\=ف ·-نسلا نم نا=مر ر== عباس يف امركم
=ل. ر,=و لو,=لاو _`سلا
ي=ا»لا ىل¦ بتك ,. ·اهبهن ن= -\م=ب اه\=' -=لاصف ا=رلا ىل¦ دا= ,. ·قارعلا و=ن -=وت ,.
,ساب -ب==لا -ماق,ب ·رم',و -تو=س -ب=ر, .اقوتو -,رص,قو _او,س ب=اص دم=' ن,دلا نا=رب
-,ل¦ ¸ه=و ·امهمساب ر,ناندلا -كس بر=,و ·'=,' و= -مسابو _,مت=رس و=دملا نا= دوم=م
يف اه»\=و ,ه=عب _وؤر ع=قو ·_او,س ب=اص ن,دلا نا=رب ي=ا»لا ,ه,\= _ب»ف ·-\سر
,ه=سو ,. ,=ره=و ·ن,ر=.ا قان='
امل رصم ب=اص قوقرب ر=ا=لا =\ملا نم افو= ,ا=لا د`ب دصق ن= ع=رو ·=ل.ل روم,ت ب=غف
_ر= ب\= ىل¦ لصو امل قوقرب ر=ا=لا ن' '=,' روم,ت رب='و ·-,ب\=لا د`بلا ىل¦ -لو¸ن -غ\ب
لسر' ·د`ب ىل¦ روم,ت دو= قوقرب ر=ا=لا _\ب ام\ف ·لتا»م فل' -.امتس ,هتد= .غ\بف ··ركس= اهب
ب\= ب.ان =ا. .¦ ناكو =ا -م=ر _دلاوب -فدر'و ·-,ما=لا ركاسعلاب ,ا=لا ب.ان ,نت ر,م.ا -»\=
-ل او»», ,لو اودا= ,. ·ناكن¸ر' ىل¦ ·ر.¦ يف ع,م=لا _ر=ف ·-=ا=لا نامكرتو -,ب\=لا ركاسعلاب
ر.' ى\=
22
-ن,دمب _انلا رم' ن'و ·دلو ر,= ن= دنهلا =\م ·ا= ¸ور,ف .وم -غ\ب ·د`ب ىل¦ روم,ت راس املو
¸ور,ف و=' -,\= فلا=ف ·و\م ·-ل لا», ر,¸و يلدب =\ملا .=ت ى\= _\= -ن'و ·ف`ت=ا يف ىلد
دنقرمس نم راسو -صر»لا ,نت=ا رب=لا ا.= روم,ت عمس ام\ف ·ناتلوم -ن,دم يلوتم نا= =نراس ·ا=
-.امنام. ·ركس= يف ناكو ·نا= =نراس اهك\م رصا=و ·ناتلوم ىل¦ -.امنام. -نس -==لا ي. يف
ر,سلا يف د= ,. ·ناتلوم -ن,دم =\م ىت= ره=' -تس ·راص=و -ت»,ا=م ى\= روم,ت ,اق'ف ·ل,ف
,هعمو ·ركاس= -,د, ن,بو روك.ملا و\م اهك\م -لات»ل _ر=ف ·=\ملا .=ت ي=و ىلد -ن,دم د,ر, اهنم
ددعلا -\,»لا =\ت .سبل' دقو ·-\تا»ملا نم ·د= -,فا=رب ل,ف لك ى\= لع= دقو ·-\,»لا
·د= اهم,=ار= يف اود=و ·-توص لوه, ام ل.`»لاو _ار=.ا نم اه,\= ق\=و ·.اناوتسكربلاو
·اه,\= امب -,رمتلا لو,= -\,»لا ·.= ر»نتل -\,»لا .ارو نم ركاسعلا .راسو -»=رملا فو,سلا نم
·-\,»لا ..ا=م يف ا=ر.نو فار=.ا -\.\.ملا د,د=لا .اكو=لا نم اف.' لم= ن'ب روم,ت ,=داكف
··ركس= ,ام' اهمدقو ·ن=دلاب -سومغملا ل.ات»لاب ·و==م بصق لام=' ر,عب -.امسم= ى\= لع=و
·-\,»لا ى\= اهقاسو ·رانلا لام=.ا =\ت يف ,ر=' ·بر=\ل نا»,ر»لا ف=¸و ناعم=لا _.ارت ام\ف
'ن,مك روم,ت نمك' دقو ا.= ·ف\= نم اهقاوس اهس=ن ,. رانلا ·رار= ·د= نم ر=اب.ا =\ت .=كرف
روم,ت _ول لات»\ل ,و»لا _وانت امدنعف ·ر=سلا .قو `,\ق `,\ق ·ركاسعب ف=¸ ,. ··ركس= نم
·,هنم .\»= دق -لو,= ن'ك -\,»لا ق,ر= ن= فك,و ,هنم ,¸هنا -ن' ,و»لا ,=و, 'ع=ار -سرف نان=
او=مو دونهلا ى\= -ت\,= .=مف اهعنص يتلا د,د=لا .اكو=لا =\ت اه,ف ر.ن يتلا ع=اوملا دصقو
.صكن اهت.=و ام\ف د,د=لا .اكو=لا =\ت ى\= .عقو ىت= قوسلا د=' -»\= اهنوقوس, ,=و -\,»لاب
نم ا=روه= ى\= اهب,هل ,== دقو ·لام=لا لكتب اه,\= ·ركسعب روم,ت .»تلا ,. ·اهبا»=' ى\=
.'ر ام\ف ·ا=رابد' يف _=نلا ·د= نم اه»,=¸ عن=و ·قاف.ا =\ت يف ا=رر= ر,ا=تو ·نار,نلا
.كربف .اكو=لا -نو==ب .س='ف ·دونهلا ركاس= ى\= -ع=ار .ركو .بر==ا =ل. -\,»لا
نم راهن' .راصو ·-كر=لا ع,=تست . _ر.ا ى\= -=ور=م لاب=لاك ق,ر=لا يف .راصو
·-عم نمب روم,ت ,== ,. ·دونهلا ركس= يبن= نم روم,ت ركس= نم ن,مكلا دن= _ر=ف ·اه.امد
نم لك ربصو ·راب=.او فو,سلاب ,. _امرلاب او\تا»تو او»,ا=ت ,هن¦ ,. ·اومارتو دونهلا .ع=ارتف
,¸هناو ·,هلا=ب'و ,هنا,=' لتق ام دعب دونهلا ى\= ·رسكلا .ناك ن' ىل¦ `,و= انام¸ ن,»,ر»لا
ىت= ·دم ا=رص=و ىلد -ن,دم ى\= ل¸ن ىت= ,هت,»ق' روم,ت بكرف ·لات»لا نم او\م ن' دعب ,ه,قاب
.\عفو ·,هلاوم'و اهكو\م ر.ا=. ى»صتساو ·اهك\م .=ت ى\= ىلوتساو ··ون= اهبناو= نم ا=.='
ب,ر=تلاو بهنلاو يبسلاو رس.او لت»لا نم -=,ب»لا ,هتدا= اه,ف ·ركاس=
) 1/340 (
23
.ومو ·-,رصملا را,دلا نا=\س قوقرب ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا .وم -غ\ب .¦ =ل.ك و= امن,بف
رصم يتك\ممب ر»= دق امهتوم دعب -ن' روم,ت _'رف ·_او,س ب=اص دم=' ن,دلا نا=رب ي=ا»لا
داكو ·,ورلاو رصم يتك\ممب ر»= دق امهتوم دعب -ن' ¸=نف ·امهتومب '=رف ر,=, داكو ·,ورلاو
لصو ىت= 'د.ا= راس ,. ·اهب بانتس'و ·-=رسب ىلد نم ·رم' ¸=نف ·امهتومب '=رف ر,=,
,دق ,. ·اهنم ى=مو ناسار= ل¸نف -.امنام.و ن,تن.¦ -نس ل.او' يف `== اهنم _ر=و ·دنقرمس
لو.ا ع,بر ره= ر== عباس يف _ابارق ل¸ن ىت= راس ,. ·اه,\= ·ا= نار,م' -نبا ف\=تساف ¸,ربت
اهنم _ر=ف ··ر=.ا _دام= ينا. _,م=لا ,و, اه\صوف _,\»ت ىل¦ ل=ر ,. ·ىبسو لت»ف ·اهنم
_,و' نب دم=' نا=\سلا اهب=اص اهنم ر»ف ·دادغب دصق ,. ·'=,' اه,ف فرس'ف _ركلا د`ب رب=و
اه,ل¦ داعف ·دادغب ىل¦ ر,سملا ن= روم,ت لهمتف ·فسو, ارق ىل¦ ب=ر ره= ر== نما. يف
د`بب روم,ت ف,صف ·,ورلا د`ب و=ن اهنم ا=ر= ,. ·فسو, ارق -عمو _,و' نب دم=' نا=\سلا
ىس,= ن,دلا د=م ر=ا=لا =\ملا -,\= اهب=اص ىصعف ن,درام ىل¦ راس ,. ·نامكرتلا
ا=رص=ف ·نام.= نب د,¸, يب' نب نام,\س ر,م.ا اهنم رف دقو _او,س ىل¦ ى=مو روم,ت -كرتف
اه,\تا»م ى\= _بقو ·-.امنام.و .`. -نس ,ر=ملا _ما= يف ا=.=' ىت= 'مو, ر== -,نام. روم,ت
. -ن' ,هل ف\= دق ناك ن' دعب بارتلاب ,هم=و -,ف ,=ا»ل'و 'بارس ,هل ر»=ف ·ف.' -.`. ,=و
اهناكس نم ا=ر»ف'و اهموسر ى=م ىت= اهبر='و د\بلا ل=' يف ف,سلا ع=و ,. ·امد ,هل ق,ر,
ىل¦ ى=مو ·ا=.=' ىت= 'مو, ن,ر==و -.`. اهتع\ق رص=و اه,=او= بهنف انسهب ىل¦ راس ,.
دم=م ن,دلا رصان اهب.ان -عفادمل ا=.=. لص, ,\ف ,ورلا -ع\ق ل¸ن ىت= راسو ·'كد اهكدف -,=\م
_امكر' ر,م.ا اهب.ان اهنم ر»ف باتن,= دصقو اهكرتف ·يره= نب ىسوم نب
دوم=م ,ساو -مساب -ب==لا -ل اوم,», ن'ب ب\= -ن,دمب ,=و -,ما=لا د`بلا باون ىل¦ روم,ت بتكف
قوقرب -,ر=ا=لا ,ا,.ا يف -,\= _بق دق ناكو ·-ت=' .نب _و¸ _,م`='ب -,ل¦ او.عب,و ·نا=
لب=لا -ع\»ب _ب=و
-\ت»ف قوقرب ر=ا=لا ب,رق ,ا=لا ب.ان نودوس ر,م.ا رداب ·ب\= ىل¦ باتكلاب -لوسر درو ام\ف
_,م=لا ,و, يف ب\= ر=ا= ل¸ن ىت= باتن,= نم _ر=ف ·=ل. روم,ت _\بف ·-م`ك عمس, ن' لبق
·,ا,' -عبس يف ب\= ىل¦ باتن,= نم راس ن' دعب -.امنام.و .`. -نس لو.ا ع,بر ره= ر== عسات
نم ,هل ¸ربف ·_راف ي»ل.ا و=ن -,ما=لا د`بلا باون ىل¦ لسر' ب\= ر=ا= ى\= ل¸ن ام\ف
,هنم لتق ن' دعب ··رسك _بق' -,رمتلا .رسكناف ·,هعم او»تلاو _راف -.ام.`. و=ن ىب\=لا ركسعلا
,و, ناك ام\ف ·ل,\لا ىل¦ -\ك ,همو, ,=و\تا»ف ف.' -سم= -عم=لا ,و, يف روم,ت .عب ,. ق.`=
-,ر»ب او»تلا ىت= -,ما=لا د`بلا باون ى\= ى=مو ·ركاسعب روم,ت بكر ·ر== يدا= .بسلا
·روم,ت ركس= ىل¦ -بسنلاب ,هت\ق عم يب\=لا ركسعلا .ب.و ·-\.ا= -عقو ن,»,ر»لا ن,ب ناكف ·ن`,=
ر.م ر.= ·ركس= اوددبو ·روم,ت -مد»م اورسكو ·فو,سلاو _امرلاب 'د,د= .اتق او\تاقو
ى\= او=م, ن' ·ركس= -,»بل روم,ت رم' ·برهلا ى\= روم,ت فر=' دقو ·لات»لا يف ,= امن,بف
24
نم لك نم يب\=لا ركسعلاب او=ات=او ·,هنم -,ربلا .`تما ىت= اوراسف ·.ام=و 'ن,م, ن,,ب\=لا
نم ى»ب نم رسكناف ·ب\= -ه= ىل¦ -نم,ملا ى\= ناكو ·ب\= ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر»ف ·بنا=
'=عب ,=عب اوسادو ··د=او اد, اوم=هف -ن,دملا باب او\صو ىت= ,هت,»ف' -,رمتلا .بكرو ·باونلا
_انلا .ت=تف ·-نم لو=دلا ,هنكم, ,لو ·,د' ينب داس=' نم -ت»كسو بابلا -بت= ن,ب ام `تما ىت=
ق=مد -ه= ىل¦ -نم او=ر=و ·ب\= باوب' نم -,كا=ن' باب يب\=لا ركسعلا رسكو ·د`بلا يف
) 1/341 (
نم -م\ك _امت=ا ,دعلو -نس رغصل -,رصملا را,دلا نم _ر=, ,ل ن.ا ىل¦ نا=\سلاو =ل. لك
·ب\= -,رمتلا .م=هف اهتع\ق ىل¦ ب\= ب.ان _ادرمد ر,م.ا ع\= ,. .ارم.ا نم -,رصملا را,دلاب
ب\= ب.ان _ادرمد ر,م.ا ,ه,ل¦ ل¸ن ن' ىل¦ اهتع\ق اورصا=و ·,هتدا= و= ام اه,ف اوعنصو
لا¸ .و ·,هل ف\= -ن'ب باونلا نم اهب نم ,\='ف ·-ع\»لا ىل¦ ·دا='و -,\= روم,ت ع\='ف ·نام.اب
-,ما=لا د`بلا باون -,ل¦ ل¸نو ·-ن,ر== عسات .ا.`.لا ,و, يف ب\= -ع\ق -ل ,\س ىت= ,هب _ادرمد
·ب\= ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر,م.او ·,ا=لا ب.ان قوقرب ر=ا=لا ب,رق نودوس ر,م.ا ·,=و
ر,م.او ··ام= ب.ان يدم=ملا قامقد ر,م.او ·د,ؤملا و=و _بار= ب.ان يوم=لا _,= ر,م.او
.ارم.ا نا,=' نم ,هعم نمب ·¸= ب.ان نا==لا نب رم= ر,م.او ·د»ص ب.ان ينام.علا اغبن=ل'
-,\= ع\=' -ن'ف _ادرمد ر,م.ا `= ام ·,=د,قو ع,م=لا ى\= روم,ت _ب»ف ·-,ما=لا د`بلاب
-مرك'و
·-,د, ن,ب اوعفرف ·ا=.اه»فو ب\= ·ا=ق راهنلا ر=' يف ب\=و ·اهتع\ق ىل¦ دغلا نم روم,ت ع\= ,.
-باو=ل بدتناف ·,هنم د,ه=لا و= نمو -لاتق ن= ,هل'سف راب=لا دب= ن,دلا لام= -مام¦ ىل¦ را='ف
لتاق نم ·لا»ف ·ا.= ن= ,\سو -,\= =ا ى\ص =ا لوسر ل.س ·لا»ف -ن==لا نب دم=م ن,دلا ب=م
.و _انلا ن= و»ع, ن' -نم اوب\=ف ·,ه.دا=و ·=ل. -ب=='ف ·د,ه=لا وهف ا,\علا ي= =ا -م\ك نوكتل
دغلا نم -ع\»لا ل=' بقا= ,. ·ب\= -ع\ق يف ام ع,م= .=' ,. ·,هل ف\=و 'ع,م= ,هنم'ف ·اد=' لت»,
-ن,دم نم .=' ام -ن' ل,ق ىت= ·ر.ك فصو, .ام ,هنم ¸ا=ف ·,هلاوم' ع,م= .=' ىت= ·د,د= -بو»=
ن,,ب\=لا لاوم' نم اهب ناك ام ·ر.كل ·ب\= -ع\ق نم .=' ام امردق
او\ك'ف ·,ه,\= رم=لا راد'و =و\ملا ع,م= -تمد=بو اه,ل¦ ل¸نو -با,نلا رادب -م,لو روم,ت عنص ,.
·,ه.اسنب رو=»لاو رس.او يبسلاو با»علاو با.علا نم -بو»علا د=' يف _انلاو ا.= ·اوبر=و
ره= نم ,و, لو' ب\= نم راس ن' ىل¦ ق,ر=و بار= يف رودلاو ·,د= يف عماو=لاو _رادملاو
·ام= ناد,م ى\= ل¸نو ·,د' ينب _وؤر نم ن.'م ·د= ب\=ب ىنب ن' دعب -نسلا نم ر=.ا ع,بر
=ا ي=ر د,لولا نب دلا=ل اهتب=و ·لاقو ·اهل _رعت, ,\ف _م= ى\= رمو ·-نم ن,ر=علا يف
ىل¦ ا,راد نم ق=مد ر=ا= ى\= _ان' ىت= راسو ·اهبهنف =ب\عب -ن,دم ى\= ل¸نو ل=ر ,. ·-ن=
25
د`بلا =\ت ي\, امو لو=لاو ان=ق
يدلاو ىلو ن' دعب ·ر=ا= يف يرصملا ركسعلاب ق=مد ,دق دق رصانلا =\ملا نا=\سلا ناكو
·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ب,رق نودوس ر,م.ا ن= '=و= ··¸= -ن,دم نم ق=مد -با,ن =ا -م=ر
_,= ر,م.ا بر=و ·ق=مد _را= اغب\, -بق ى\= روم,ت رس' يف روك.ملا نودوس .ام دقو
ر== -تس اوناكو ·-ب ن,\كوملا روم,ت لت»ف ·روم,ت رس' نم د,ؤملا ينع, _\بار= ب.ان يدوم=ملا
اراق -ل¸نم نم ب\= ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا بر= ام دعب =ل.و ·`=ر
-=ام= اه,ف لتقو ·,و, لك يف لاتقو .ا=وانم ن,»,ر»لا ن,ب .ناك ق=مد ى\= روم,ت ل¸ن ام\ف
نا=\س -ت=' نبا ,ه,ل¦ .عبف ·يرصملا ركسعلا د,ك, =ا -نعل روم,ت .='ف ·-,رمتلا اوداب' ىت=
=ا -نعل روم,تو =ل. لك ·,هلاو=' ·وفر=و ·,ه,\= =ل. ى=مف ·-,\= رما= -ن' ·روص يف ن,س=
ل=رف ·,و»لا نم فا= -ن' ره=, روم,ت .=' ,. ·لات»لا ,هن,ب دد=ت, ,و, لك يفو ·,ه,\= رد», .
فا= ,. ·يرصملا ركسعلا لاتق ·د= نم _'ر امل -»,»= -=و=ر ناك ل,قو ·,هن= ع=ار -ن'ك
=ل.ك و= امن,بف ·-,\= رم.ا دت=ا ن' دعب -\ع», ام,ف ر,=ت, .='ف ·ق=مد نم ·د`ب دعبل -بر= -بقا=
·.ارم.ا ن,ب عقو ف\=ل -,رصملا را,دلا و=ن ىل¦ ق=مد نم _رف رصانلا =\ملاب .ارم.ا ل=ر .¦
-نو»=تس, ام =ا نم ,ه,\= ·-,رمصلا را,دلا .=. ,ه=عب -=وتل
) 1/342 (
·-ن,دملاب =ات=اف =ل. روم,ت _\بف ·بصن .و بعت ر,= نم ا=.=', روم,تل اه\='و ق=مد اوكرتو
.=ت ,هنم -ب ر»= نم ى»\,و روم,ت راصو ·ن,براهلا ف==ت, ا=ر=او= يف ·ركاس= .ر=تناو
·-=اس ,ه»قو'ف ·نام.ا -نم نوب\=, ,=رم' ·ا,=' ن' دعب -ن,دملا نا,=' -,ل¦ _ر= ىت= ·-\,»لا ل=ر'
·-,رصملا ركاسعلا لاوم' -,ل¦ او=ر=' ىت= ,هم¸ل'و ·,ه,\= ع\='و ن'ماع= ,هل ,دقو ·,هس\=' ,.
نم `=ر =ل. يب=ل بدنو ·,ه,\= اه=رف -=,ر»ب =ل. دعب ,هم¸ل'و ·,ه,ل¦ بوسنم و= ام ع,م=و
نام.اب -ن,دملا يف _دان دقو ·-باتكو -ن,واود رو==ب =ل. _ر=تساف ·داد =ا -ل لا», -با=ص'
قوسلا نم '.,= بهن '.,= بهن _اتغ=لا _عب ن' ق»تاف ·د=' ى\= د=' _دعت, . ن'و ·نان.=.او
.=¸وف ·-ن,دملا باوب' او=تفو ·ي,ما=لا ى\= =ل. ى=مف ·ن,,رو.بلا قوس _'رب -ب\صو -»ن=ف
نم ق\ب.ا رص»لاب روم,ت ل¸نو ·_ر=تسملا ي= ب=.لا راد او\ع=و ·.ارا=لا ى\= لاوم.ا
-عم=لا ى\ص ىت= ر,غصلا باب نم -ن,دملا رب=و ·-قر=و -مد=و راد ىل¦ -نم لو=ت ,. ·ناد,ملا
·`صلاو -ب==\ل ==كلا نب دوم=م ن,دلا ي=م ي»ن=لا ي=ا»لا ,دقو ·-,م' ينب عما=ب
ع.اقو اهنم .ا,='ب روم,ت ن= ,=رت, و=و ·ق=مد .اه»ف ن,بو راب=لا دب= ن,ب .ار=انم .ر= ,.
=ل. ن¦و ·ن,س=لا عم -,واعم نب د,¸,ل عقو امو ·-,واعم عم -ن= =ا ي=ر بلا= يب' نب ى\=
..ؤ= ,.¦و ··اغب ·اص= ,هف .¦و ·را»ك ,هف ·و\=تسا اوناك ن,ف ·-ل ق=مد ل=' -نواعمب ناك -\ك
26
ن,دلا _م= ي=ا»لا نم روم,ت ب==و ·_عبلا درو اه=عب لبق -بو='ب ·اوبا='ف ·=.لو' ى\=
,و,لا دعب -,\= ل=د, . ن' ·رم'و -س\=م نم -ماق'و ي»ن=لا يس\بانلا دم=م
ر,س, ر»ن .¦ ..مو, اهب نك, ,لو ·ا=رم' ·ا,=' ىت= ق=مد -ع\ق راص= يف د=و عما=لا نم ,اق ,.
ى\= -ع\»لاب نم ىمرف ·ب== نم -م,== -ع\ق اه=ا=ت رم=و ·ق,ن=انم ·د= اه,\= بصنو ·'د=
·_ر=' -ع\ق روم,ت '=ن'ف ·ا=ر=' ن= .قرت=اف ران -,ف ,هسب روم,ت ا=رم= يتلا ب==لا -ع\»لا
نام.اب ا=.=' ىت= اه»\=و -ع\»لا ب»نو
_وما= اغب=مك ى»,سلا انب=اص روم,ت ا=رص= امل ق=مد -ع\»ب ن,.لا =,لامملا -\م= نم ناكو
بلا= ن' ·رم ر,= يل ىك= د»لو ·-برا= ر=ب ,ل ابا= =ا. .¦ ناكو ··ا,=لا د,ق يف ن.ا ىل¦ و=و
عمو ·بور=لاب -فرعم -ل ل=ر ,هن,ب نك, ,لو ·نسلا ا.= يف ع,م=لا راص=لا يف -ع\»لاب ناك نم
نم اهب ناك ول ف,كف ·'مو, ن,عبر' دعب -ل ا=وم\س ىت= ..ؤ= نم -ع\»لا .=' ن= روم,ت ¸== ا.=
=اب .¦ ·وق `ف ·=ا. .¦ .ارم.ا نا,=' نم -فر='
,لو ·-ن,دملا اوم=هف ·قار=,او لت»لاو يبسلاو بهنلا -عم نمل _اب' ق=مد -ع\ق روم,ت .=' املو
اور=فو ·د.و.او .اسنلا اوبسو ·با.علا _اون' اه\=' ى\= او=ر=و ·-,\= اوردق '.,= اهب او=د,
ن' ىل¦ ا=رس'ب .قرت=ا ىت= ينابملا يف رانلا او»ل'و ·'ما,' =ل. ى\= اولا¸ `كو ·اراه= .اسنلاب
-.امنام.و .`. -نس نابع= ره= .لا. .بسلا ,و, يف اهن= ل=ر
ل¸نف ن,در ام ىل¦ ل=ر ,. ·ا=رلا ى\= ¸ات=ا ,. ·-,\= ردق ام اه\='ب لعفو ب\= ى\= ¸ات=او
-ن' ,=و'و ·اهن= ل=ر ,. روم' اهب -ل عقوو ·-نسلا نم نا=مر ره= ر=ا= ن,ن.,ا ,و, اه,\=
'ر,م' دادغبب بانتسا دق _,و' نب دم=' نا=\سلا ناكو ·دادغب ن= =ل.ب _رو, دنقرمس ىل¦ ر.اس
-عمو ,تسر ·دا¸ ر,م' روم,ت .عب ,. ·,ورلا د`ب و=ن فسو, ارقو و= -=وتو ·_رف -ل لا»,
يف ·ون= ا=.=' ىت= ا=رص=و دادغب ى\= ل¸نو ·-عم ي»ب نمب -عبت ,. ·دادغب .=. '»ل' نور==
د=او لك يت', ن' -عم نم ع,م= ,¸ل'و ·دادغب ل=' يف ف,سلا ع=وو -نسلا نم ر=نلا د,= ,و,
·وت' دقو ·اراهن' .امدلا .لاس ىت= دادغب ل=' يف لت»لا عقوف ·دادغب ل=' _وؤر نم ن,س'رب ,هنم
-ن.'م ن,ر==و -.ام _وؤرلا ·.= نم ىنبف ··وم¸تلا امب
فل' ن,عست .غ\ب دق ,و,لا ا.= يف لتق نم ·د= ن' =ا. .¦ دادغبب ناك نمم د=او ر,= ينرب=ا
يف دادغب ىل¦ روم,ت لو=د دن= لتق نم _وسو ·راص=لا ,ا,' يف لتق نم _وس ·ان,م=ت ناسن¦
ل=رلا ن' ل,قو ·-,اغ\ل ر,.ك .ي= ا.=و ·قرغف -\=دلا يف -س»ن ى»ل' نم _وسو ·ق,ا=ملا
ا=رع= لا¸'و .اسنلا نم ·'رما _'ر ع=ق لا=رلا ن= ¸== ا.¦ ناك ن,س'ر را==,ب ,و¸\ملا
-\م=لابو ·-س'ر ع=»,و -ب رم نم دا=ص,و .اقر=لا يف ف», ناك ,ه=عب ن' ل,قو ·ا=ر=='و
,`س,ا يف ا,`بلا ,==' نم -ن=ملا ·.= .ناكف
) 1/343 (
27
نم بتك ,. ·اع»\ب 'بار= اه\ع= ام دعب _اب ارق ىل¦ راسو ·اهتعتم'و دادغب لاوم' روم,ت عم= ,.
.¦و ·,ورلا =لامم نم فسو, ارقو _,و' نب دم=' _ر=, ن' نام.= نب د,¸, يب' ىل¦ _ابارق
=ا -نعل روم,ت راسف ·-,اغلا ىل¦ ن== =»\ب -باو= د,¸, وب' درف ··ر,غب ل¸ن' ام -ب ل¸ن'و ·دصق
ا=.='ف ·_امك -ع\ق ىل¦ روم,ت نب ر,ك ناه= نب نا=\س دم=م ·د,»= -,د, ن,ب .عبو ·-لاتق د,ر,
-.امنام.و عبر' -نس لاو= يف
_راصنلا _و\= نم عم=و ·ن,م\سملا نم ·ركاس= عم= -,ل¦ روم,ت .ي=م نام.= نبا _\ب املو
-لوصو لبق روم,ت لسر'ف ·روم,ت بر=ل راس او\ماكت ام\ف ·,ه,=اومب ·وت'ف ·ر==لا ف.او=و '»\=
,ورلا ,كل نوك,و ·انن,ب نم ,هعفرن نامكرت ..ؤ=و ·د=او _ن= ن=ن لو»,و ,ه=د=, ر==لا ىل¦
نا=مر ره= يف نام.= نبا راسو ·-عم نونوك, .ا»\لا دن= ,هن' ·ود=اوو -ل او=د=ناف ·-=و=
=ا -نعل روم,ت =\سف ·,ورلا _ر' روب= ن= ·در,و ·_او,س _را= روم,ت ى»\, -ن' -ن= يفو
.ا. -بص=م _ر'ب ل¸نو نام.= نبا د`ب ل=دو ·-كو\سم ر,= _ر' يف ى=مو ·ق,ر=لا ر,=
-عسو ر,.ك .ام
·ركاس= نمو -نم _\ب دقو ·'ع=ارركو -تما,ق .ماق دقو ··د`ب .بهن دقو .¦ نام.= نبا رع=, ,\ف
اونادت ام\ف ·'=== .ومت ·ركاس= .داكو ·.ام ر,= ى\= ل¸نو ·,هم.اوق ن=و' اغ\بم بعتلا
=ل.ب فع=ف ·-,\= ,=رس'ب ر==لا ·رما=م نام.= نب د,¸, يب'ب ل¸ن .`ب لو' ناك ·بر=\ل
ي.ابب -,ب' ن= ع=رو ·د,¸, يب' نب نام,\س ·دلو ,=`ت ,. ··ركس= ,=عم اوناك ,هن. ··ركس=
,هب .ب.ف ·ف.' -سم=لا و=ن .¦ د,¸, يب' عم قب, ,\ف ·,هك\م راداصرب -ن,دم دصقو ··ركس=
اونف' ىت= راب=.او فو,سلاب ,هبر= يف -عم نم قدصو قدصف ·روم,ت ركاس= -ب .=ا=' ىت=
,و, ى== نم ,هن,ب لات»لا رمتساو ·,هم¸= ·د=و -,رمتلا ·ر.ك عم ا.= ·,هفاع=' -,رمتلا نم
ن' ىل¦ ف,سلاب ,هنوبر=, ·,ه,\= -,رمتلا ر.اكتو نام.= نبا ركاس= .\كف ·رصعلا ىل¦ .اعبر.ا
نم ل,م و=ن ى\= د,لاب ا=بق روك.ملا نام.= نب د,¸, وب' .='و ·,هلا=ب' نم -=ام= ,هنم _رص
لتق ن' دعب ·-.امنام.و عبر' -نس -==لا ي. ن,ر== عباس روك.ملا .اعبر.ا ,و, يف ·ر»ن' -ن,دم
¸ومت ن,ر== نما. ..مو, ناك -ن,ف ·_=علاب ·ركس= بلا=
·_ام»لاو ر,ر=لاو لاوم.ا نم اه,ف ام لم=ف ·اصرب -ن,دم -عم نمب د,¸, ب' نب نام,\س ل=د ,.
·ركس= نم ·ر,بك -قرف روم,ت .عبف ·لوبنتسا ل=' _لاصف ·_انلا -ب ق=`تو ·-نرد'رب ىل¦ ل=دو
ى\= ع\=و ·نا,بصلاو .اسنلا ىبسو اهب د=و ام .='ف ·,هعبت ,. ·ن,دلا رون _,=لا عم اصرب ىل¦
عسو'و ·,همارك¦ يف .='و ·-.ارم' ى\= ,هقرفو د,¸, يب' دن= نم -,ل¦ اورما= ن,.لا ر==لا .ارم'
`تق ,=انف'و ع,م=لا ى\= _بق ىت= ,ه,\= _ب»لا يف -\,=لا
د,¸, اب' فقو, ,و, لك يف روم,ت راصو ·او»ك .و او»= امف ·-.,سلا ,هلاعف' يف -,رمتلا .=' ,.
اب\= روك.ملا د,¸, اب' ب\=و ·-با=ص' عم رم=لا ·رقاعمل ·رم _\=و ·-,كن,و -ب ر=س,و -,د, ن,ب
28
د, نم ·ا»س ,. ·-سناؤ,و -.دا=, .='و -س\='ف ·ف=ر, و=و ··دو,ق يف لفر, و=و ر==ف ·'==¸م
-\.ا= ,دا»تب ,ورلا =و\م د=' د,¸, ا, نب را,دن»س روم,ت ى\= ,دق ,. ·-ناكم ىل¦ ·دا=' ,. ·-,راو=
-,نوم=س»ب -ك\م ىل¦ ·درو ·روم,ت -مرك'ف
ع\=و ·نام.= نبا د,¸, يب' _ب= نم نامرف نب ن,دلا .`= ينبا ا,\=و ادم=م روم,ت _ر=' ,.
دوم=م ,ساو -مساب -كسلا بر=و ·-ب==لا -ماق,ب امهنم `ك ,¸ل'و ·ام=د`ب ام=.وو ·امه,\=
ا=تنم -\ماعم يف ىت= ,. ·_,مت=رس و=دملا نا=
ىت= داد =ا ·ر,م' اه,ل¦ .عب ناكو ·ن,صلا د`ب .='ب -س»ن -ت.د= ,ورلا د`بب روم,ت ناك املو
_رغتو ·=بدرب ·,=و -تلود _وؤر نم -=ام= اه,ل¦ ¸ه= اهلاو=' فر= ام\ف ·اهتا»صب -ل بتك
ا=ومس, اهب اونب, ن'و ··راب=' -ن,دمب داد =ا ىل¦ او=م, ن' ,=رم'و ·ىصانلا .ادعمو ·_درب
·-.امنام.و عبس -نس ل.او' يف اوراسف ··راب=' نم ,ا,' ·ر== -فاسم ى\= ع=ومب ·رم= _اب
او\صوف ·ا==لا د`ب ىل¦ -=وت ا.¦ -,ل¦ '=\, `»عم -ل نوكت ن' ·روك.ملا -ع\»لا ·رامعب ·دصق ناكو
د`بلا او»\عف ·اهن= نوع=ر,و اه\م= ر,='تب ,ه,\= درو دق -موسرمب ا.¦و ·-ع\»لا _اس' اونبو اه,ل¦
او.=' ,. ·ن,صلا دود= نم -لام=' ر=' ي= يتلا ·راب=' -ن,دم ىل¦ دنقرمس دود= نم -=ار¸لاب
را.بلاو را»ب.ا ل,ص=ت يف
) 1/344 (
-كر=لا يف روم,ت =ل. دن= .='ف ·ف,ر=لا ل=دو ف,صلا لصف ى=»نا ىت= =ل. نم او=رف امف
·=ل.ل اودعتساف ·ن,نس عبر' ·دمل -ب=.ا او.=', ن' ·ركاس= ىل¦ بتكو ·ا==لاو ن,صلا د`ب ىل¦
·ا=ر=و -لا».' لم=ت -\== -.امسم= -ل عنصف رم' ركاسعلا ·د= .\ماكت ام\ف ·-ه= لك نم ·وت'و
·ربعف ·دما= و=و نو=,س ى\= ل¸ن ىت= دربلا دت=ا دقو ·ب=ر ره= يف دنقرمس نم _ر= ,.
·وق عم د`بلا =\ت يف اه\.مب دهع, ,ل يتلا g\.لا نم .اب= -با.= نم -,\= =ا لسر'ف ·'ر.اس رمو
نم اهن,='و نا.'و ,ه,م=ا,=و ,هنو,=و ,هنا.' .`تما ىت= ·ركاس= نم د=' قب, ,\ف ·د,د=لا دربلا
اهتعس عم _ر.ا يعم= g\.لا `مو _ا,رلا =\ت .دت=ا ,. ·ب=.ت ,ه=اور' .داك ن' ىل¦ g\.لا
g\.لاو _,رلا ا.= ب»ع, .ا=و ·اك\= ,هلو,= ن= او=قاستو _انلا نم ر,.ك دم=و ·,هباود .ك\هف
ا.= ·ر,سلا يف د=, لب ·_انلاب ل¸ن امب يلاب, .و د=. قر, . =ل. عم روم,تو ·را=بلاك را=م'
د=لا ن= _را=لا دربلا ·د= نم .\=عت دق بوردلاو
رم=لا -ل ر=»تس, ن' روم,ت رم'و ··ر,س ·وق نم ق\= =\= ىت= رارت' -ن,دم ىل¦ روم,ت لصو امف
_ر=ف ·=ل. نم دار' ام -ل لمعف ··رار=لا -,و»تو دربلا عفدل -,واف'و ·را= -,ود'ب -\معتس, ىت=
نم ر=»تسملا قرعلا =ل. ·رار= .ر.' ن' ىل¦ -,ف ,= امو ·ركاس= راب=' ن= ل'س, .و -لوانت,
ر,س,و د\=ت, و=و -ندب فع= ىت= -=ا¸م .بهتلاف ·-.اعم'و ·دبك قار=¦ يف ..='و ·رم=لا
29
ام ,=عل -ن=ب ى\= g\.لا نوع=, اوراص ن' ىل¦ -=ا¸م ر,بدتب -نو=لاع, ·ؤاب='و ·ع,رسلا ر,سلا
·ؤاسنو ·رم=, -نولو بر==, راصو ··دبك .»\تف ·,ا,' -.`. ·دم _ور=م و=و ·به\تلا نم -ب
,و, يف =ا -نعل رار»لا _.بو ·رانلا ىل¦ -=ورب =ا ل==و ·=\= ن' ىل¦ _ارص يف ·وو.و
نم بر»لاب رارت'و ·رارت' ي=او=ب ل¸ان و=و ·-.امنام.و عبس -نس نابع= ر== عسات .اعبر.ا
·ن,داد= عم= ناركن='و داد= ىنع, ركن='ف ·ن,داد=لا -,برعلا -غلاب ناركن=' ىنعمو ·ناركن='
-,\= او=انو _وسملا -,\= اوسب\ف
نب ·ا= نار,م' نب ل,\= نا=\س ·د,»= _وس د=' ·د.و' نم -عم نك, ,لو =ا -نعل روم,ت .امو
روك.ملا ل,\= =\مو ·_انلا ى\= ف=, ,\ف ·-توم نامتك دار'ف ·-ت=' نب ن,س= نا=\سو ·روم,ت
_انلا _ر=ف =ا -نعل =نلروم,ت ·د= -مرب دنقرمس ىل¦ دا=و ·ن=\ستو لاوم.ا =ل.بو ··د= ن.ا¸=
·_ونب' .وبات يف -,د, ن,ب روم,ت -مرو ·نو=,ص, نوكب, ,=رس'ب _وسملا ن,سب. -.ا»ل ىل¦
ى\= ·ونفد ن' ىل¦ داد=لا با,. ,ه,\=و ,هسوؤر او»=ك دقو ··ا=م _انلا -»ناكو .ارم.او =و\ملاو
.قرفو ·.امت= ·د= ·دن= ..رقو ·اما,' .ا¸علا -,\= ,,ق'و ·-تسردمب نا=\س دم=م ·د,»=
-مهلا =\تب .او\=لاو -=مس.ا .دمو ·ر»س ·او'م لع=و ·-ن= =ا ف»= . ·-ن= .اقدصلا
-م,=علا
عصرم ن,ب ام اه\كو ·-,لاو=و نا=,=لا _`= -تعتم'و -=`س او»\=و ··ربق ى\= -ت=مق' .ر=نو
نمو ·-=»لاو ب=.لا ل,دانق ·روك.ملا -ب»لاب .»\=و ·-م,=علا -ب»لا =\ت يف _كر¸مو لاكمو
لا=ر' ·ر== و=و ·_دنقرمسلاب ل=ر ي=و ·لا».م ف.ا -عبر' -تن¸ ب=. نم ل,دنق اهت\م=
لم= ..وف نم .وبات ىل¦ -تمر .\»ن ,. ·_اب,دلاو ر,ر=لا =سبلاب -سردملا .=رفو ·ي»=مدلاب
. ·-ب =ربت\ل دص»,و ··د,عبلا لام=.ا نم رو.نلا -,ل¦ لم=تو ·ن.ا ىل¦ ·ربق ى\= راصف ·¸ار,=ب
ر,م' -سردملا ·.= ى\= رم ا.¦و ··دن= و=د,و -=ا= -ل نم ·ربق يت',و ·=ل. لع», نمم =ا لب»ت
-ب,هلا نم ,=رودص يف -ل امل ·رب»ل ل`=¦ -سرف ن= ل¸نو ع== ل,\= و'
··و»لا د,د= ·-ماهلا ,,== ·-هب=لا ر,بك ·-ما»لا ل,و= =ا -نعل -م=رتلا ب=اص روم,ت ناكو
·-,نبلا لمكتسم ·_راك.ا =,مس ·عباص.ا =,\= ·فاتك.ا _,ر= ··رم=ب ابر=م نو\لا _,ب'
_\ب دق ·.وملا باه, . ·.وصلا يروه= ··ان,= دقوتت ·ىنم,لا _ر=' ·د,لا ل=' ·-,=\لا لسرتسم
-توقو -ساو=ب عتمتم و=و ن,نام.لا
) 1/345 (
-متا= _»ن ناكو ·-ب=ع, ناك -ن' ى\= ·وه\لا ىل¦ ل,ملا ل,\ق ·با.كلا _غب,و ·_ا¸ملا ·رك, ناكو
رك., .و _=ا»لا ,`كلا نم _= -س\=م يف ير=, . ناكو ·.و=ن .قدص ·انعمو ىتسر ىتسار
ناع==لا ب=, ·'ماد»م '=ا== ·ا=اكم اباهم ناكو ··را= .و بهن .و ىبس .و .امد =»س -,ف
30
.با. ,¸= -ل ناكو ·-ت,=ر نم د.ا¸ ==و ,,== دعس -لو ·-ب,== .اسارف -ل .ناكو ·,همد»,و
ى»=, .و ·-=م\لا =رد,و ·¸مرلا ,ه», '=»,تم ا=,ر ·=اراد,ا ع,رس ·.د= ا=ا==م ·ق,قد ,هفو
بسن, `.ل ·-ن= ىن.ن, . _'ر ى\= ,¸= ا.¦و ·-ن= در, . .ي=ب رم' ا.¦ ناكو _ب\م _,ب\ت -,\=
.اب.لا -\ق ىل¦
ن,=`سلاو =و\ملا ر=اق ·ن,=لاو .املا نامرهقو ·-عبسلا ,,لاق.ا نارق ب=اص -ل لا», ناكو
_را»لا ى\= در, اهتفرعمل راص ىت= ·,`سلا ,ه,\= .ا,بن.ا _صقو _,راتلا _امسب امرغم ناكو
-نم ىند,و ·فار=.ا ·داسلا بر»,و ·.ام\علاو ,\علا ل=' ب=, ناكو ن'ر»لا يف اه,ف =\= ا.¦
ناكو ·راقوو -ب,هب -=اسبنا ناكو ·د=' لك ى\= ,همد»,و ·ع.انصلاو ,و\علا يف ل.ا=»لا بابر'
لاوق' ى\= دمتع,و ·ن,ك==ملاو .ارع=لا -عب=, _غب,و ·-.=ب يف فصن,و ,\علا ل=' .=اب,
.ناك =ل.\ف ·ىك\ف را,ت=اب .¦ =ر=ت, . ناك -ن' ىت= ·,ه,ند,و ,هبر»,و ·ن,م=نملاو .اب=.ا
-تا,= ·دم ركس= -ل ,¸هنا .و ·-,ار -ل درت ,ل -ن' ,=¸ت -با=ص'
·_انلا ن,ب لوادتملا ر,غصلا gنر==لاب ب=`ملا ن= -تم= .\= ,. ·gنر==لاب بع\لا ,¸`, ناكو
.ا,='ب ر,غصلا ى\= -ع=ق د,¸تو ··ر== _د=¦ يف ·ر== -تعقرو ·ر,بكلا gنر==لاب بع\, راص
-,سرا»لا -غ\لا فرع, امن¦و ·'.,= -,برعلا -غ\لا نم فرع, .و ·بتك, .و 'ر», . ',م' ناكو
-,\غملاو -,كرتلاو
,=رس'ب =رتلاو _اتغ= ·دا= ي= امك ··روم' ع,م= يف نا=¸كن= د=اوق ى\= دمتع, ناكو
روغلا د,عب ··انعم يف ادرف ناكو ·ب=.ملا -غ\لاب ارتلاو ·ارتلا اهنومس,و
.اتس.ا ان=,= ينرب=' لاق ·-=»ل نم ين.د=و ·-=,رات يف _¸,ر»ملا دم=' ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
نود\= نب دم=م نبا نم=رلا دب= د,¸ وب' ن,دلا ىلو ·ا=»لا ي=اق نام¸لا -بو==' -م`علا
,و, يف روم,ت بكر ·لاق ·روم,ت ,ام¦ راب=لا دب= ينرب=' ·لاق ·=ا -م=ر ى\,ب=.ا يمر==لا
·ركس= نم راسو ·-باكر يف _ام د=او ل=ر _وس -عم _,لو ·-عم .بكرف ينرم'و _,م=لا
,. ·,هنم اند ىت= ,هلو,= ى\= ,ا,ق ,=و ن,,رصملا ركس= دصقو ق=مد -ن,دم ى\= ل¸ان و=و
`,و= فقو
-,ل¦ ع=ر, ,. ·-نم بر», ىت= يرصملا ركسعلا و=ن ي=م, ن' -باكر يف ي=املا ل=رلا رم'و
··ركسعم ىل¦ 'د.ا= -سر»ب ىلو ,. ·`,\ق لهمتو =ل. لع»ف ·_ر.ا لب», -ن'ك -,ل¦ ين=ن,و -.د=,ف
يف ناك ام\ف ·انمو, انمق'و ·-م,=مب ل¸نو ·-\,\لا ·.= يف نوبره, ..ؤ= راب=لا دب= ا, ·يل لاقو
-,ل¦ انرصو ·-ت,بم نم _ر=ف ·-.ارم'و قوقرب نب _رف رصانلا =\ملا رار»ب راب=.ا انت.ا= ل,\لا
,هلر' ,ل ,هت,ؤرل .رس امل ين' ·لاق °نوبره, ,هن' .م\= ن,' نم -تل'سف ·`,ل -.ارم'و ·د.و' عم
.رم'ف ·,ه,ل¦ .ي=مب ,هم\=' ن' .در'ف ·ف.او= ف.او= ,= ا.,ف ,هت\.امو ·,هنم .وندف ·-فا=ك
,هبرا=م ان'و ا.= ·يب اون=», ,\ف =و\ملا ,د=, امك ينمد=ف `ىل¦ دا= ,. ,=و=ن ى=م ىت= ل=رلا
لك =ل. عم ,هن'و ·يب ن,متهم ر,= ,هن' .م\= ام\ف ·-برا=, نمم برا=ملا دن= ,=' _= .و
31
,هف ·,=رارف يف .¦ _= .و ·,همه, رم' يف ,هن' .م\= ·_عب ىل¦ اه=عب -م=نم -».ا=
راصت=اب _¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا نور», ف,ك نومتهم
) 1/346 (
·ا=و\عل ,ارت. -ع,نم -ع\ق ل¸ان دنهلا د`ب ل=د امل -ن' اهنم ·=منلا ا.= نم ·ر,.ك .ا,=' -لو ·.\ق
··ركس= نم ر,.ك او\تق ىت= ا=`=' نم -نومور, ,=ود,عب نم اه\=' _وانف اهلو= لو¸نلا ر.عتو
·دن= ,د»ت -ن' .,=ب د.ا¸ _اصت=ا -ب -لو ·-ناكمب ·دن= ناكو ·ن,=واف دم=م -.ارم' نم ناكو
دعب -ع\»لا ·.= ان=تف ان' ب= ان.وم ا, ·-ل لاق ,. -تدا= ى\= _\=ف ·.ار¸ولاو .ارم.ا ع,م= ى\=
ر=نملا _,بق _ب=ملا نم `=ر ب\= لب روم,ت -ب=, ,\ف ·ا.ب ا.= ي», ل= -=ام= انم ب,ص' ن'
رم' روك.ملا ل=رلا ر== امدنعف ·=\مار= ·-ل لا», نا=دلاب ن,د,لاو -=ولا دوسم با,.لا _سر
_بل'و ·'=,' .=¸نف -ن= =\مار= .ا»\= _¸نب رم' ,. ·.=¸نف ·-ن= ن,=واق با,. _¸نب روم,ت
ق=انو .ماص نم -لام ن,,عتب ,هم¸ل'و ن,=واق دم=م ن,واود ب\=و ·ر=.ا با,. امهنم `ك
ى\= ع,م=لاب ,عن' ,. ·-تا=و¸ ىت= -ب ق\عت, امو -لام ع,م= اوبتكف ·=ل. ر,=و _ا=ق¦و را»=و
·رم' يف ينع=ار و' اهقوف امف -م»ل -عم لك' و' ·ا= ام و' ن,=واق د=' ,\ك ن.ل ,سق' ,. ·=\مار=
·روم,ت .ام ىت= لا= 'وس' يف ,اق'ف ·-ه=و ى\= ب=سف -ب رم' ,. ·-\.م -ن\ع= . -,ف ع»= و'
·د=او -م\ك ببسب =ل. لك ·-ل ناك ام ع,م= ل,\= نا=\سلا -,\= درف
·-,ف ا»\ت=ا _=ل ·ا.كو ا.ك .¦ و= ام ر,م.ا _'رو ام=د=' لا»ف ·درنلا بع\ل اس\= ن,ن.¦ ن' ىك=و
ر,م.ا _'ر رك.ت ن' =ت,برت .وسو =ردق نم _\ب و' ل=اف ا, ·-ل لاقو ·-بسو -مص= -بر=ف
ف\=ت ن' `=ف ·-سادمل '.=وم يد= لع=' و' =د= لع=ت ىت= !ان' نمو !.ن' نمو ·روم,ت
-س'رب
نوتا=لاو ·ا==لا =و\م د.و' نم ام=و ·_رغصلا -ك\ملاو ·_ربكلا -ك\ملا ·.اسنلا نم -ل ناكو
رص=لا .=ت ل=دت . -,ارس .ناكو ·ناب\= نوتا=لاو ·ب==ن ,كا= ىسوم ر,م.ا .نب ناموت
··ار= ب=اص _ر ·ا= ن,دلا ن,عم نا»لاو ·فسو, ارق -\تق ي.لا ·ا= نار,م' د.و.ا نم ف\=و
··وسنلا ىل¦ اه\,مل لا=رلا ·ركت .ناكو ··ا= نام,\س اهب _و¸ت .=, نا=\س ى=دت -نب¦ =رتو
راب=' ·د= ىنعملا ا.= يف اهن= رك.,
.`. -نس يف لتق ن' ىل¦ اهمك=ف ·دنقرمس ·وب' ·.وو ·_ر ·ا= نب =ب _ول' ·دا»=.ا نم -ل ناكو
·¸ار,= ·وب' ·.وو ·_ر ·ا= نب نا=\س ,,=ارب¦و ·-تم=رت يف ·انرك. امبس= ·-.امنام.و ن,سم=و
نار,م' نب ل,\= نا=\سو ·_ر ·ا= نب ىكو= دم='و ·نامرك ·وب' ·.وو _ر ·ا= نب ر»نس يابو
·دلاو ·ا,= يف روم,ت دعب -ن=\سلا ىلوو ·روم,ت نب ·ا=
·ى=ر=اسلا دم=مو ·ىنانمسلا دوعسمو ·يورهلا باه=لا نب دوم=م ا=او= ·روم,ت ن,واود .ناكو
32
ن,ر='و ·يسو=لا دم='و ·-لودلا .`=و ·ينام,\سلا ن,دلا _اتو
روم,ت دعب بتك, ,لو ·-,برعلاو -,سرا»لاب _=ن, ناكو ·ن,دلا _م= ان.وم ··رس بتاكو -.=نمو
يتم,ق فرع, ناك نم ب=. ·لاقو ·د=.
نامعنلا نب راب=لا دب= -م`علا ·_م=لا .او\صلا يف -ب ,ؤت ناكو
ن,دلا ان.وم ·-تك\مم ردص ناكو
نم روم,ت ·.=' امدن= ق=مدب .اب=.ا _,.ر ن,دلا لام= -كرا= ,. ·=ا ل=ف ·-ب,ب= ناكو
_ا=تفا ى\= اهب ن,عتس,ل ·اب\ل اهلامعتسا نم ر.ك, ناك -ناف ·ن,=اعملا -ل نابكر, اناكو ·ق=مد
-ت=و=,= يف راكب.ا
د.و' نم ·=\ملا دب= -,»»لا ·=ل. نمف =و\ملا نم ·ر,غل عمت=, ,ل ام دنقرمسب -ما,' يف عمت=او
·درنلا فرع,و ·_,ر»لا ,=ن,و ·ا,ت»لاو _ردلا يف -,اغلا ناك -ن,ف ·-»»لا يف -,ادهلا ب=اص
,ا,.ا _دم 'م.اد ·د=او -لا= يف 'د,= امهب بع\,و ·gنر==لاو
-.ام -»,نصت يف ,,ركلا ن'ر»لا ر,س»ت بتك ·رس»ملا .د=ملا يرا=بلا د=ا¸لا دم=م ا=او=لاو
-.امنام.و ن,ر==و ن,تن.¦ -نس -,وبنلا -ن,دملاب .امو ·د\=م
نام. -نس ا=ؤادتبا -\ب»تسم -نس يت.ام ىل¦ g,¸لا نم ,,وا»ت ل= ·,=نملا _ا=نلا ب,ب=لا دم='و
-.امنام.و
-تبتر يلا= عم روم,ت ناك د»ل ىت= gنر==لا بعل يف -,اغلا _\ب ·ي¸,ربتلا ن,دلا .`= .د=ملاو
',عفا= اه,»ف ناكو ·gنر==لا يف ·ر,.ك ب,صانم -لو ·د,رف gنر==لا يف .ن' ·لو», gنر==لا يف
ن,تعقر ى\= ب.اغلاب بع\, ناكو ·ل,ق ام ى\= gنر==لا بعل يف =ق د=' -ب\غ, ,ل ·'.د=م
) 1/347 (
-ه=و يف ره= .و ··ره= ن=ن, ,لو -نس ن,سم=و -نس -.ام.`. _ا= ·نا,رعلا رم= _,=لاو
نم ·ا= بر= نب =ا دب= نبا دم=' ن,دلا باه= -م`علا ين.د= ·-ل -,=ل . _\=' ناكو ·د,ع=ت
روم,ت ن= -ل ىك= -ن' قر=ملاب فورعملا يم¸راو=لا دوم=م ان.وم ن= .\»ن -== نمو -=»ل
ول ·ل=ر .و ىلد, .و ·يت\,= -\قو ي»ع= ىل¦ ر=نا دوم=م ان.وم ا, ··و\= _\=م يف لاق -ن'
_تف يل رس,و ·دابعلا يل =ا ر=س ف,ك لم'ت ,. ·.كبتر . _انلا ينكرت ولو ·.ك\هل د=' ينامر
.¦ ا.= لهف ··رباب=لاو =و\ملا يل ل.'و ·براغملاو قرا=ملا يف ن,»فا=لا _ب=رب `مو ·د`بلا
,=و -با=ص' ىل¦ ر=ن, و=و ىم=لا -ب دت=ا دق =ل. عم ناكو ·لاق ·ىكب'و ىكب ,. ·-نم
'ع,ر. `تق -,ف نو\ت»,و ·انص= نورصا=,
اه,\= قباس,و ·_ورسلاب ر,م=لا بكرتو ·لا»..ا اه,\= لم=تو را»ب.ا بكرت ·ركاس= .ناكو
ب`كلا ,و=ل اهعم يتلا لام=لا ,ع=ت .ناكو ·اه»بستف .ا,برعلا لو,=لا بابر' ر»بلا ى\=و
33
=ل. ى\= نمستف _دعلاو ب,ب¸لاو ربلاو ن=دلاو ¸ر.اب اهلو,= ف\عتو ·,ان=.او
.اعبر.ا -\,ل يف ·انرك. امبس= -تافو .ناكو ·دارف.ا نم ادرف =ا -نعل روم,ت ناكف ·-\م=لابو
·او'م ,,==لا لع=و ·=ا -نعل ·-.امنام.و عبس -نس نابع= ر== عسات
788 نابو= نب _اترمت -
- 728 °· 1328 ,
ي\غملا ن,ونلا نابو= نب _اترمت
ا.¦ ناكو ·'=و,= رسكو اد`ب _تف ·-,مورلا د`بلا ,كا= ناك ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
ا.,ف ·بار=لا لمعتساو لات»لاب -با=ص' رم'و ·_ر.ا ى\= ¸دع»م ى\= دع»ف ل¸ن .ا»\لا .قو ناك
_\بف ·=ل.ب ىمستو _دهملا -ن' -ل ر== ناكو ·لاق ·د=' -ل .ب., `ف ·لم=و ·داو= بكر ى=تنا
نابو= ·وب' بر=و ا== ق=مد ·و=' .ام املو ·لاق ·=ل. نم -بوتتساو ·ات'ف ·رب=لا نابو= ·اب'
·رصم ىل¦ رو==لا ب\=و _م.,' ن,دلا ف,س ر,م.اب و= عمت=او ·رانتلا =\م د,عس وب نم
را,دلا ىل¦ -=وتو ··ا»\تو ¸كنت ن,دلا ف,س ر,م.ا _ر=و ·ر,بك عم= يف ر==ف ·-ل ف\=و
¸د=او لكل ى=='و ·ل,\»لا .¦ -عم ر== نم ى\= ع\='و ·نا=\سلا -ل _ر=, ,لو ·-,رصملا
لا»ف ·.ارم.ا ¸اب=' نم '.,= -ع=», ن' نا=\سلا دار'ف ·ر,س, ر»ن .¦ ع,م=لا داعف ·,=رد -.امسم=
=د`ب يف ناك ام ·د=او =,\= دفو =ن' =ن= لا», °_,ا _', ·ب=ا=لا رمتكب ن,دلا ف,س ر,م.ا -ل
-ل ل=ن, ن' ىل¦ ,=رد فل'ب -ل رم' ,. ·ا,=»ب -ل ,سرف ·.ارم.ا ¸اب=' نم -ل ..=' ىت= -ع=»ت ام
-نا¸=لا نم -ل ق\=, ن' _,\=ق ن,دلا ف,س ر,م.ا ناسل ى\= نا=\سلا -ل ,سرو ·-بسان, _ا=ق¦
'.,= =ل. نم لعف امف ·_ات=, ام امهنم .=',و ·د,ر, ام لب=س,او
_را=\لو ·,=رد -.امسم= يمام=لا ى=='ف ·_ن= نبا _و= دن= يتلا ,ام=لا ىل¦ 'مو, ل¸نو
.اسنلاو لا=رلا _\=,و ·ن,رص»لا ن,ب عم=لاب نودع», بكوم ,و, لك _انلا ناكو ·,=رد -.ام.`.
=,لامم نم _انلا ى\= -ن,= .رب=و ·لاق _اترمت نورمؤ, ,هن' ر=تنن نولو», ق,ر=لا ى\=
امف ·.ام= ناك _امل' ا.=و ·ا.ك ناك ا.=و ·ا.ك ناك ا.= لو», ناكو ·.ارم.ا -,كصا=لا نا=\سلا
·امرف ·ر,غصلا ب=ا=لا _ا,' ·ا,¦ -سبل' .ات=لا -,بق' نم .ابق 'مو, _بل'و ·=ل. -نم نا=\سلا لم=
ر,بكلا ب=ا=لا _امل' د, نم .¦ -سبل' ام ·لاقو ·-»تك ن=
·-\»ت=او دم=م رصانلا =\ملا -كسم' ·د`بلا =\ت يف نا,و= ·وب' لتق ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب ل¸, ,لو
-ن=اب يف د=, امل ·_,=بلا لك',و .ام بر=, امن¦ '.,= لك', . 'ما,' .بلو ·'م,== امل' =ل.ل د=وف
=ل. نا=\سلا لعف امن¦ ·لو»,و ··ر=ا= ب,=,و _ر=,و نا=\سلا دصاق -,ل¦ ل=د, ناكو ·رانلا نم
ف\= دقو ·=مرك' نا=\سلا ن' -غ\ب, ن' د,عس وب ى\= نوه, امو ·لوصو ى\= د,عس وب لسر ن.
د.اف امف .¦و ف,سلاف _= ناك ن¦ ·لام ى\= رسكنا ·,كدن= نما= ان' ·لا»ف ·ر=`ل امهنم لك
لق'و ·.ا¸= ا.= لا»,و ·,كد`ب يف يب فا=,و لم= ى\= رمس' ن' .¦ ي.ا¸= ام -ل .و °_ب=لا
,هنام,' نم _ومس, و' =و\ملا ىل¦ نم', نم ى\= ·.ا¸=
34
) 1/348 (
·ر,س' ام ·لا»ف د,عس وب ىل¦ روك.ملا _اترمت ¸,ه=ت نا=\سلا نم نوب\=, اور== لسرلا ن¦ ,.
او»», ن' رم'ف ·`ف =ل. ر,= ام' ·ا,= .¦ ·.='ن ن' رم' انعم ام ·اولا»ف ·-س'ر او.= نكلو ·ا,=
ناكف ·-فار»لا باب او= قن=و ·ام=ر,=و _,\=قو _مت,' -عمو -سب= نم _ر='و ·-\تق ى\=
ف,س ,كدن= ام ·لاقو ·-نم .ا,= _بت=, _مت,'و ·يل ف\= ي.لا ىنع, ·_مت,' ن,' ·لو»,و .,غتس,
لسرلا -م\ست, ,لو نا=\سلا -ه= نم د,عس وب ىل¦ ¸ه=و ·-س'ر ¸= ,. ·-ب يننوبر=ت
لصو امف ·ر»نس ارق يم,ر= يل ¸ه=ف =م,ر= =ل .¸ه= دق ·لو», د,عسوب ىل¦ نا=\سلا بتكو
. ·لا»ف ·-,ل¦ ر»نس ارق _'ر ¸ه=ت . ,ل ·د,عس وبل ل,»ف ·-»ن' فت= ر»نس ارق .ام ىت= _'رلا
ان' -\تق' ,لو -\='ب .ام -ن.
بابارب -ت.= .نفدو ·-.امعبسو ن,ر==و نام. -نس نا=مر ره= يف ا.= _اترمت -\تق .ناكو
-فار»لا
اوس\='و ··رس,ملا ىل¦ -نم,ملا نم دن= نب ن,س= ن,دلا فر= ر,م.ا اوماق' رصم ىل¦ لصو املو
-ن¦ ,. ·=ل.ب ر=, ,\ف ·-كاسم¦ يف ¸كنت ر,م.ا نا=\سلا روا=و ·لدعلا رادب -نم,ملا يف _اترمت
.لا=و ·-تابر= بر= ر=دلا ن¦ ,. ·-,'ر ىل¦ ع=ر, ,\ف ··ؤا»ب¦ -=\صملا ·لا»ف ·-\تق يف ·روا=
.نك ان' لاقو ·_اترمت -ن' ى=داو دع,س وب .وم دعب ناسن¦ راتتلا د`ب يف ره=و ·يلا,\لاو ,ا,.ا
¸ه=و ·ينهب=, د='و ير,= لتقو ·يد`ب ىل¦ -,»= ين¸ه= يقاسلا رمتكبو ·يقاسلا رمتكب دن=
··ر,بك -=ام= -,\= .»تلاو ·ؤاسنو ·د.و' -,\= لبق'و ·=ل. ى\= قدصو ·د,عس وب ىل¦ -س'ر
ن' ىت= _و», ·رم' ل¸, ,لو ··ر= =ا ى»ك ن' ىل¦ ,ا=لا ىل¦ لو=دلا ى\= ,¸=و ·,,== د==و
يف اونا= ىك,لامم نوكت دقو ·'=,=ص رم.ا نوك, امبر ·لاقو -س=و -س»ن رباك رصانلا =\ملا
ر=='و ·لدنملا بر=, نمم ,=ر,=و ن,م=نملا ر=='و ·-ما== .=ر='و ··ربق _بنو ·يرم'
يف رصانلا =\ملا ل¸, ,لو ·.ام ·-ل اولا»ف ·°.ام و' _,ع, ا.= ب=اص لاقو ·_اترمت -مر
ىلاعت =ا -م=ر ·يد»صلا ,`ك ىهتنا ·ى=دملا ا.= .ام ن' ىل¦ ==لا
° 789 يرصانلا ¸ارمت -
814 ° - · 1412 ,
رصم را,دب -ن=\سلا ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ير=ا=لا يرصانلا =ا دب= نب ¸ارمت
ناك ·ن,دلا رصان ا=او= -بلا=ل يرصانلاب -تبسنو ·-.ارم'و قوقرب ر=ا=لا =,لامم -\م= نم و=
-مدان, ناكو ·_مر\ل ام\عم ·انا=\ب= ر,م' -\ع= ن' ىل¦ ·اقر ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا دن= 'ص,ص=
ر»ص ره= يف فل' -مد»تو -.ام ·رم¦ ىل¦ -\»ن ,. ·-ب=اد,و -م`ك -ب=ع,و ·gنر==لا -عم بع\,و
-,ردنكس,ا ن=سب -سب=و ·رو=' ر,م.ا ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =سم دعب -.امنام.و _د=¦ -نس
35
ىل¦ =ل. ى\= روك.ملا ¸ارمت ,ادق ·ارو=' ر,م' -=و= نودوس يد,س ر»تساو ·=ل. ب= و' رم.
-»\=' ,. ··ر,س, ·دم -,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و -تلود ل.او' يف _رف رصانلا =\ملا -,\= _بق ن'
ن= '=و= ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن'و _مت,' ر,بكلا ر,م.ا -عقاو دعب
ن,تن.¦ -نس يف _مت,' =بات.ا عم ·ا= نو=ر' نا,ص= ,ك=ب ·_\=م ر,م' ·ا= نو=ر' ر,م.ا
-,رصملا را,دلاب -ب,غلا ب.ان ر»تسا .`. -نس ىل¦ ·روك.ملا -نسلا نم ¸ارمت رمتساف ·-.امنام.و
ن' ىل¦ -,رصملا را,دلاب -ب,غلا -با,ن ر=ابف =ا -نعل =نلروم,ت لات»ل _رف رصانلا =\ملا _ور= دن=
·ر=ا»لا ىل¦ اه,\= روم,ت .`,تسا دعب -,ما=لا د`بلا نم _رف رصانلا =\ملا دا=
'=و= ·_`س ·رم,ب -,\= ع\=' -.امنام.و _م= -نس لاو= ره= ىل¦ -=ا=ق¦ ى\= ¸ارمت رمتساو
.ارم.ا -بوت _'ر رمتكب ر,م.ا ن=
) 1/349 (
·ين,دراملا نودوس ر,م.ا _\=م ·رم¦ يف -=و= ر»تساو ·ن.ا ·دو»»م -»,=ولا ·.=و .\ق
·.= يف ¸ارمت ر,م.ا ,اق'و ·يوا¸م=لا نودوس بونلا -بون _'ر ين,دراملا نودوس دعب ر»تساو
د`بلا ىل¦ _ر=و رسكنا ,. ··روه=ملا -تعقو =ب=, ر,م`ل عقو -.امنام.و عبس -نس ىل¦ -»,=ولا
يا=نر=لا يابق' ر,م.ا _`س ·رم¦ يف -=و= ر»تساو ·-عم _ر= نمم ا.= ¸ارمت ناكف ·-,ما=لا
راص ن' ىل¦ اه=ر= لو=, روم' -ل عقوو ··ر=ا»لا ىل¦ روك.ملا ¸ارمت دا= ,. ·با==لا ب=ا=
_,= ن,ر,م.ا ىل¦ رصانلا =\ملا دن= نم ·دمب =ل. دعب رف ,. ·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان
نم رفو ·,=دن= -تماق¦ ·دم ل=ت ,\ف ·-\=م `='و ·ام==و ·امرك'ف ·ي=فا=لا ¸ورونو ·يدوم=ملا
_»نلا يفو ·فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب رصانلا =\ملا -,\= ,عن'ف ·',نا. رصانلا =\ملا ىل¦ دا=و ,=دن=
عبر' -نس نم ر»ص ره= ىل¦ -,\= لهمتف ·-,ل¦ ·دو=و ب=وم ر,غب ·دن= نم -بور= ببسب اه,ف ام
·=ا,مد رغ. ىل¦ -=وت, و' .ا=ب ·راد يف -ماق,اب -ل ,سرو -=ا=ق¦ _ر='و ·-.امنام.و ·ر==
_ب»لاب ,سر -نسلا نم -==لا ي. ره= نم =سو.ا ر=علا ىل¦ .ا=ب -ب ,اق'و ·رغ.لا ىل¦ -=وتف
_,راتلا يف لتق ,. -,ردنكس,ا ن=س يف _دو'و -,\= _ب»ف -,ردنكس,ا _ب= ىل¦ ·¸,ه=تو -,\=
روك.ملا
_رف رصانلا =\ملا ناك ن¦ -تن=\س دعب _,= د,ؤملا =\ملا لاق ·لاق .ارم.ا نا,=' _عب يل ىك=
=\ملا ن. ·لاق ·°نا=\سلا ان.وم ا, =ل. ف,كو -ل ل,»ف ·لاق ·¸ارمتل -\ت»ب اه\=د, -ن=لا ل=د,
نودوس ,ا,' نم ن,نس ·د= ا=روغ= دعب -,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان -\ع=و -م=ع, ناك رصانلا
ى\= ,دقو ··دن= نم رفو =ل. -عن», ,\ف ·-,رصملا را,دلا .ارم' ,==' -\ع=و ·ب.انلا ينو=,=لا
ىت= -تمد= يف .,=مو ·-,»\ت ىل¦ .=ر=ف °ينم -ب=ع, ىت= ا.= ان' لعف' امو ·يس»ن يف .\»ف
د,¸, . ام -ل ,,=عتلاو -مر=لا نم ينم _'ر ن' دعب =ل. نم ينعنمف ··ر=ا= ب,='و -,=ر'
36
يدن= نم بر= دقو .¦ ل,\ق دعب نك, ,\ف ·-ب ينرم', ام= _ر=' . ان'و ·دم يدن= ,اق'و ·-,\=
-ن=\سلا -با,نب -,\= ,عن' ناك .و' -ن,ف ·ا.امب -,=ر, رصانلا =\ملا رات=اف ·رصانلا ىل¦ دا=و
نم 'دب د=, ,\ف ·-,ل¦ دا= ,. ·يدن= ىل¦ ·دن= نم رفو ·=ل. -ب=ع, ,\ف اه=ر= لو=, .ا,='و
ىهتنا ·-تا¸ا=م ,==' نم =ل. ناكف ·-\تقو -,\= _ب»لا
-»= ·دن=و ·اروفو ام== ·-,سور»لا نونف يف اس'ر ·ا,كرت روك.ملا ¸ارمت ر,م.ا ناكو ·.\ق
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·-,¸ارمتلا نم ·ر,=و ·ي¸ارمتلا اغبق' .اتس' و=و ·-با=دو _ور
790 رو=.ا ¸ارمت -
830 - ° - · 1427 ,
رو=.ا ¸ارمتب فورعملا ·ب=ا=لا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب ¸ارمت
ناكو ·_,= -,د,ؤملا .لودلا يف 'ر,م' راص نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا -\م= نم '=,' ناك
-لود نم -ع=ق ىل¦ .ار=علا ·رم'و ·با==لا -\م= نم رمتساو ·-,ف .ناك -با=دل -مدان, د,ؤملا
,ادو ·`مهم ·_ن=لا يكرت ·.و=' .او= انمسم '=,= ناكو ··رم ر,= -ت,'رو ·_ابسرب -,فر=.ا
=ا -م=ر ·ان,م=ت -.امنام.و ن,.`.لا دعب يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\=
791 ·¸= ب.ان رادن¸ا=لا يد,ؤملا ¸ارمت -
814 - ° - · 1437 ,
د»ص ,. ··¸= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·رادن¸ا=لاب فورعملا ·يد,ؤملا =ا دب= نب ¸ارمت
) 1/350 (
,. ·راغصلا -ت,رادن¸ا= -\م= نمو ·-ت,كصا= نا,=' نمو ·_,= -,د,ؤملا =,لامملا -\م= نم ناك
_ا=ق¦ ى\= د`بلا =\تب رمتساف ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ ·ا»نو ·'=ربم 'بر= -بر=و -,\= د,ؤملا ر,غت
-نس يف _ابسرب فر=.ا =\ملا ى\= ق=مد ب.ان ىسا=بلا =بنت ر,م.ا ىص= ن' ىل¦ ق=مدب ن,=
=بنت ى\= _ب»لا دعب ى»ت=' ,=. ·نا,صعلا ى\= روك.ملا ¸ارمت -»فاو -.امنام.و ن,ر==و .س
·ق=مدب ·رم,ب -,\= ,عن'و ·-\عف ى\= فر=.ا ·.=اؤ, ,\ف ·=ل. دعب ره= ,. ·-\,و= ·دم ىسا=بلا
ن,.`.و .س -نس يف دم' ىل¦ _ابسرب فر=.ا =\ملا نا=\سلا -=وت ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادف
ره=, راصو ·دم' ىل¦ ق=مد .ارم' -\م= عم فر=.ا -ب=ص روك.ملا ¸ارمت _ر=و ·-.امنام.و
-با,ن ىل¦ -\»ن ·ر,س, ·دم دعب ,. ·ق=مدب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن' ن' ىل¦ اهب -=ا==لا
ب\= ىت= -,\= ·اك=لا .فدارتف ·_دب'و لت»لا يف _=ف'و ·-تر,س ..اسف ·د»ص -با,ن ىل¦ ,. ··¸=
_دام= ن,ر== .لا. يف '»ن= اهب لتق ن' ىل¦ -,ردنكس,ا رغ.ب _ب=و ·-,\= _بقو ··ر=ا»لا ىل¦
-,لوهكلا ل.او' يف ·-.امنام.و ن,عبر'و _د=¦ -نس ·ر=.ا
-ن= =ا ا»= ··ر,سلا روك=م ر,= ناكو
37
793 _`س ر,م' ي=ر»لا -
853 - ° - · 1449 ,
_`س ر,م' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ي=ر»لا =ا دب= نب ¸ارمت
'ناول' لودلا يف ب\»تو ·يرصانلا اغب\, =بات.ا .ا,ن' نمو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
ا=ر=ابف ··¸= -با,ن ىل¦ _ابسرب فر=.ا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·دم ,ورلا -ع\ق -با,ن ىلو ن' ىل¦
·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\= ,عن'و -.امنام.و ن,.`.لا دعب ب\=و ·اهن= ل¸= ن' ىل¦ ن,نس
,ك=ب ير=ا=لا _امكر' ر,م.ا دعب ·بونلا -بون _'ر ·رار»تساب -,\= ع\=' ·ر,س, ·دم دعب ,.
.ا=ب _د»لا ىل¦ راداودلا =ب¸' ر,م.ا ي»ن دعب _ربكلا -,راداردلا ىل¦ _امكر' لا»تنا
=\ملا يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو ·-,اغلا ىل¦ فر=.ا =\ملا دن= 'بر»م روك.ملا ¸ارمت راصو
-\م= نم ·د,ر=تلا يف ا.= ¸ارمت ناكف ·فسو, ¸,¸علا =\ملا -بنا ·دعب نم ن=\ستو فر=.ا
ام عقوو ·-,رصملا د`بلا ىل¦ .ارم.ا -ب=ص =ل. دعب ,دق ,. ·-,ما=لا د`بلاب -,رصملا .ارم.ا
ا.= ¸ارمت ر,م.ا ر»تساو ·_ابسرب فر=.ا =\ملا ب,رق ,نا= ر,م.ا ى\= _ب»لا نم -,ك=نس
·رم¦ ىل¦ ل»نو ·-تدم ل=ت ,\ف ·ينا=\سلا لب=س,ا نم -\س\سلا باب نكسو ·ارو=' ر,م' -=و=
يلوتملا ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا دعب -,كبات.ا ىل¦ ل»تنملا د=ملا =ب=, ر,م.ا ن= '=و= ·_`س
ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا نا,ص= دعب ق=مد -با,ن
ر=ا= -عم=لا ,و, ر=' يف نو=ا=لاب يفوت ن' ىل¦ ار=د _`س ·رم¦ يف ا.= ¸ارمت ر,م.ا رمتساو
-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ر»ص ره=
ام,رك اروقو ·-مر=لا رفاو ·'س,.ر ·'ع=اوتم ·`قا= انكاس ·`,\= 'ر,م' =ا -م=ر ناكو
·-\»= ل.م .و ·¸ارمت ر,م.ا ل.م يان,= .,'ر ام ·لاق -=»ل نم ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا ين.د=
-نس -,ما=لا د`بلا ىل¦ .ارم.ا در=ت امل ينع, ··ر»سلا ·.= يف ين»فار ·لاق °=ل. ف,كو ·.\ق
·دملا ·.= يف -نم عمس' ,\ف ·'.,د=و 'م,دق _انلا ورم' يف -.دا=' .نكف ·-.امنام.و ن,عبر'و _د=¦
.نكل -س»ن ى\= فارس¦ ·دن= ن' .ولو ·=ق -,نع, . ام,ف ,\كت, .و ·ر,=ب .¦ 'د=' رك., -\,و=لا
.ا,لو.ا نم -ن' لوق'
نم نم' يف .ناك _انلا ن. -=ماس, ن' =ا ,رك نم و=رملاف -س»ن ى\= 'فرسم ناك ن¦و ·.\ق
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ··د,و -ناسل
793 ي¸ورونلا ¸ارمت -
848 - ° - · 1444 ,
فورعملا ·-بون _'رو ·.ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_¸ورونلا =ا دب= نب ¸ارمت
_,رعت ¸ارمتب
ر=ا=لا =\ملا -لود يف ا,كصا= ·.اتس' دعب راص ,. ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا -»تعم ىل¦ -تبسن
-\م= نم -\ع=و ··ر== ·رم,ب قم»= ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·ر==
38
ن,عبر'و نام. -نس يف .ارم.ا نم -=وت نم عم _دو رو¸غ_لا -=وتو ·بونلا _وؤر
بر»لاب ر=بلا ره= ى\= .ام ن' ىل¦ _ار»لا -نم ,¸ل ,هس _دور -ن,دم يف -باص'ف ·-.امنام.و
=ا -م=ر ·رغ.لاب نفدو ·=ا,م درغ. نم
=ا -=ماس ·-س»ن ى\= 'فرسم ناك -ن' .¦ ·-م==و ,رك ·دن=و ·-بكرمو -سب\م يف `م=تم ناكو
ىلاعت
) 1/351 (
·لا»ف ·°=ل. يف ببسلا امو ·_,رعتب -ت,مست ن= -تل'س دقو ·_,ب»لا ب»\لا ا.= -,\= ب\= دق ناكو
=ل.ب دصق' ·=ص,رعت يف ·-ل لوق' ·,اوعلا نم د=' ينم\ك ا.¦ .نكو ·-»ب=لا يف 'ر,غص .نك
=اب .¦ ·وق .و ·,س,ا ا.= ى\= ب\=و ·_,رعتب ىت,=اد== ينوب»\ف ·-با=دلاو _¸ملا
794 _راصملا يد,ؤملا ¸ارمت -
855 - ° - · 1451 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_راصملا يد,ؤملا رمتكب =ا دب= نب ¸ارمت
=بنت ر,م.ا -مد= يف د,ؤملا =\ملا .وم دعب راص ,. ·_,= د,ؤملا =\ملا =,لامم نم -\ص'
يف نا=\سلا .,ب ىل¦ دا= ,. ·روك.ملا =بنت .=ت .ناك ¸ارمت .=' ن. ·,ا=لا ب.ان ق,م ي.`علا
نم راص ,. ·_ارصلا ·دو=ب فر=و ·ا,كصا= راصو ·روك.ملا =بنت .وم دعب -,فر=.ا -لودلا
ردنب د= ىل¦ -=وتو ·ن,نس =ل. ى\= ,ادو ·فسو, -,¸,¸علا -لودلا يف راغصلا -,راداودلا -\م=
ى\= ف,ر=لا اهب -كمر,م' ى\= _بقو ·',نا. اه,ل¦ -=وت ,. ·-تر,س .دم=و ·-,¸ا==لا د`بلاب ·د=
يدربق' ر,م.ا -كمب .ام ن' ىل¦ ·د= ردن,ب رمتساو ·,,=ارب¦ -,=' ى\=و ·ن`== نب نس= نب
¸ارمت لسر'ف ·-كمب -,نا=\سلا =,لامملا ر,م'و -بون _'رو .ار=علا .ارم' د=' ·ير»=ملا
.ار=علا .ارم' -\م= نم راصو ·-,\= -ب ,عن'ف ·روك.ملا _دربق' _ا=ق¦ ب\=, ·د= نم روك.ملا
·-.امنام.و ن,سم=و _د=¦ -نس يف _د»لا -با,ن ىلو ن' ىل¦ اهب ,ادو ·-,رصملا را,دلا ىل¦ دا=و
يف ·ر=ا»لا ىل¦ ب\= ,. ·ق=مد ىل¦ ى»نو ·اهن= ل¸=و ·'ره=' -با,نلا ر=ابو ·_د»لا ىل¦ -=وتف
··ر,س, ·دم .¦ -ب ,», ,\ف ·_د»لا -با,ن ىل¦ د,='و ·'ما,' اهب ,ادف ·ن,سم=و ·.`. -نس ل.او'
ىل¦ -=وت\ل -بدنو ر=ا=لا =\ملا -ب\= ن' ىل¦ .ا=ب اهب رمتساو ··ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ·',نا. ل¸=و
·.=و ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس يف _ا=لا -ب=ص رفاسو ··¸ه=ف ·¸,ه=تب رم'و ··د= ردنب
_رت=ا ··رم' ىهتنا ن' ىل¦ ·داعلا ى\= ا=د= ر=ابو ·روك.ملا ردنبلا ىل¦ -=وتف ·-.لا.لا -تر»س
-ن' ره=, و=و ·دان=' _عبو ·امر ·د= ,د=تساو ·-لامبو نا=\سلا لامب اهن=='و دونهلا نم 'بكرم
-ه= ىل¦ -=وت ·روك.ملا بكرملا ل=دو ·رم' ىهتن¦ ن¦ ىل¦ -,رصملا را,دلا و=ن ىل¦ اه,ف بكر,
ى\= ا»,ن -ن=\سلا لام نم ·.=' ام ناكف ··ر,=و نا=\سلا لام نم -ت=بق يف لص= ام لكب نم,لا
39
رب= ى\= -ل ف», ,لو راسو ·-س»نل -\ص= ام _وس ران,د فل' ن,.`.
'رب= -ل فرع, . نا=\سلا رمتساو ·'=,= .وم, د\كف قم»= ر=ا=لا =\ملا ى\= =ل.ب رب=لا دروو
ر,ص»لا =بنا= ر,م.ا باتكو ·.اكرب ف,ر=لا باتك -,\= درو -.امنام.و ن,سم=و _م= -نس ىل¦
,\= اهب=اص يرماسلا ن'و ·دنهلا نم .وك ىلاك -ن,دم ىل¦ لصو روك.ملا ¸ارمت ن' ·د= د=م
دوعلاب ·رم'و ·بكارم ·د= يف -\ك =ل. ن==او ·-عم ام ع,م=ب راهبلا .ار=ب -م¸ل'و -ب\=ف -لا=ب
·د= ردنب ىل¦
نونلاو .اتلا باب
795 -,=لاصلاب =ابرلا ر=ان ¸كنت -
690 - ° - · 1291 ,
ن,دلا ردب ر,م.ا ·يرصانلا =ا دب= نب ¸كنت
·.اتس' ن= -,=لاصلاب =ابرلا ر=ان ناك ·ف.ا=و ·د= يف ل»نتو ·.ارم.ا رباك' نم روك.ملا ناك
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,عست -نس يف ·ر,بكلا -برتلاب نفدو ·اه,ف يفوتو ·رصانلا =\ملا
796 ينام.علا ¸كنت -
792 - ° - · 1389 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ينام.علا =ا دب= نب ¸كنت
دعب قوقرب ر=ا=لا =\ملا -عقو يف لتق ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -لود يف .انا=\ب=لا .ارم' د='
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس يف _ا=نم عم =ركلا ن=س نم -=ور=
- 797 ,ا=لا ب.ان يماس=لا ¸كنت -
741 - ° - · 1340 ,
,ا=لا ب.ان ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا ىماس=لا =ا دب= نب ¸كنت
·رمسلا ىل¦ _,ب' ناكو ·اهب '=نف ن.د= و=و `صم ىل¦ ب\= ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
ا=او=لا -ب\= ·-»,ر= لك=لا نس= ·ب,=لا ل,\ق ·-,=\لا ف,»= ·رع=لا _,\م ·د»لا ق,=ر ·برق'
-,كصا= نم راص -تن=\س يف ن,=. لتق ام\ف ·ن,=. ر,م.ا ·ارت=اف ·ىساو,سلا ن,دلا .`=
ب=»= -عقو ,. ·رادن¸=لا يداو -عقاو -عم ده=و ·نا=\سلا
نم لان,= ن,دلا ف,س ر,م.او ان' 'مو, يل لاق ·لاق ينارس»لا نب ن,دلا باه= ي=ا»لا ينرب='
فر=.ا =\ملا =,لامم
ىهتنا نوو`ق نب ل,\= فر=.ا =ل.ب ينع, ·.\ق
) 1/352 (
40
-,\= 'رقو ·يوا==\ل را..ا باتك عمسو ·-ن==لا نبا نم ·رم ر,= يرا=بلا _,=ص ¸كنت عمسو
·رم¦ نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نا=\سلا ·رم'و ·-,وبنلا -ن,دملاب يرا=بلا .ا,.`. _¸, ر»ملا
ى\= ناكف ·ير»=ملا ا=وراص ر,م.ا ىل¦ -=ا=ق¦ ,\س دق ناكو ·=ركلا ىل¦ -ه=وت لبق ·ر==
ىل¦ ·رم ·¸ه=و ·-تمد= يف ناك =ركلا ىل¦ رصانلا =\ملا -=وت املو ·-لا=' =رتلا _\=صم
··د,د= -فا=م -نم -ل لص=ف ·ق=مد .ارم' ىل¦ ابتك -عم ن' -مهتاف ·.وسر ق=مد ب.ان ,رف.ا
ى\= .د= ن¦ ·-ل لا»ف ·=ل.ب -فر= رصانلا =\ملا ىل¦ دا= ام\ف ·-بو»علا -,\= _ر=و _تفو
ام\ف ·,اك=.ا -نم ,\عت,ل راداودلا نو=ر' ىل¦ ¸كنت ,= نا=\سلا دا= ام\ف ·,ا=لا ب.ان .ن'ف =\ملا
-با,ن ·.و رهم ام\ف ·,اك=.ا -نم ,\عت,ل راداودلا ·-.امعبسو ·ر== يتن.¦ -نس ق=مد -با,ن ·.و رهم
رم= ي.لا و=و ·-نس ن,ر==و -,نام. اهب 'ب.ان ق=مدب ,اق'و ·-.امعبسو ·ر== يتن.¦ -نس ق=مد
·-ب 'فورعم 'عما= اهب ىنبو ·راتتلا دعب اهب د=اسملا ر.اع= ,اق'و ·اه,=اون دهمو ·ق=مد د`ب
·نكام' ·د= '=,' رم=و ·نسا=ملا ,= '=ابر _د»لاب ىنبو ·.ا»=\ل اناتس رام,ب د»ص, دد=و
راصت=اب يد»صلا ,`ك ىهتنا ·-ما,' .لا=و
,. ·-.امعبسو ·ر== _م= -نس ىلو.ا ·ن,ترم -,ب\=لا د`بلا ىل¦ -=وت ق=مدل -ت,.و يفو ·.\ق
ن,.`.و .س -نس يف -,نا.لاو ·-تلا»ك ل=م ى\= دا= ,. ·لتقو رس'و ·ا=.='ف -,=\م و¸غل -=وت
'م,دق -فورعملا ·ربع= -ع\ق ·رامعل نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا =ل.ل -بدن ·-.امعبسو
ن' ىل¦ دهت=او د=و ·لاوم.ا ق»ن'و ·لامعلاو _انصلا عم=و ·ف,ر=لا ,وسرملا ل.تماف ··رسودلاب
,اك=لاو باونلا اهب ررقو ··د.ا¸ -»=مو رفاو ,امت=ا دعب .رم=
·.ا,ب' نم .ارع=لا _عب لو», ىنعملا ا.= يفو
دهعملا اهنم .ا='و اهتار=¸ .مسبتو اهناكس .كر=تو
دقر»لاو اه\=' نم اهسلا ن,' -\=اب اه=ارب' .=ربتو
·اهنمو
دعستو لا=رلا ى»=ت امك ى»=ت اهتد=و _ا»بلا ىل¦ .ر=ن ا.¦و
-»,=لا ,د=لا يف ل.مت,و ··ر=ا»لا ىل¦ ل,\ق لك يف -=وت, ق=مد -ت,.و ·دم يف ¸كنت ر,م.ا ناكو
رصانلا =\ملا نا=\سلا ,سر ·-.امعبسو ن,عبر' -نس _\س ىل¦ -نم =ل. رركتو ·ا,ادهلاو ف=تلاب
¸كنت ر,م.ا ى\= _ب»لاو ق=مد ىل¦ -=وتلاب د»ص ب.ان ر==' _م= رمت== ر,م`ل دم=م
ن,عبر'و _د=¦ -نس لو' يف ·ر=ا»لا ىل¦ -\سر'و ·-,\= _بقو ق=مد ىل¦ رمت== -=وتف ·روك.ملا
ب\= ب.ان اغبن=ل' ر,م.ا -=و= ق=مد -با,ن ىلوو ·-.امعبسو
·يد»صلا _`صلا لو», -,فو
¸=نم رورس\ل د=وب دوعت ىم=لا ى\= .=»ت .`,,ل .'
¸كنت ,ا,'ب 'نس= اههب=, اه»صو _لابملا ,ار ا.¦ لا,ل
را=ا= ر,م.او ·يرصانلا =ت=ب ر,م.ا نا=\سلا ¸ه= ··ر=ا»لا ىل¦ لم=و ¸كنت ى\= _بق املو
41
روك.ملا ¸كنت لام ى\= -=و=لا بسب ·_ا=قر' _ا=لاو ·ير==لا اكبو ·ارغ,بو ·راداودلا
نم ¸كنت لام نم نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نا=\سلا ىل¦ لصو ي.لا ناكف ·يد»صلا لاق
_\=.او ع\=لاو ب=.لا _.او=و _كر¸لا ¸ر=لاو ر=و=لا فانص' نمو ·فل' -.امسم=و ب=.لا
ق=مدب ¸كنت لام ا,ا»ب نم '=,' اغبسرب _ر=تسا ,. ·لام= -,نام. ى\= =ل. لم= ·ر,.ك _=
ىهتنا ,=رد فل' -.امو ,=رد فل' فل'و ران,د فل' ن,عبر'
_د=¦ -نس ,ر=ملا نم فصنلا .ا.`.لا ,و, يف -,ردنكس,ا _ب=ب روك.ملا ¸كنت ·افو .ناكو ·.\ق
-.امعبسو ن,عبر'و
.¦ ·-»,ر=لاو ·ر=ابملا نس= ·-,=رلا لاوم' ن= '»,»= ·اباهم 'مرت=م ·`,\= 'ك\م =ا -م=ر ناكو
بابر' نم نا,=.او ا,ندلا ل=' ى\= ·رفاو -مر=و ·-م,== ·و=س ا. ·_ارملا بعص ناك -ن'
ربلا ·و=و ى\= فاقو' ·د= فقوو ·ر.ام= ·د= رم=و ·ر,=لا ل='و .ار»»\ل 'ع=اوتم ·-لودلا
ر,=لا لعف ىل¦ ل,م, ناكو ·-قدصلاو
) 1/353 (
=ل. لمعف ·-ك`م' ,,و»تب ق=مد ىل¦ نا=\سلا ,وسرم درو ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
ىل¦ ¸ه=تل .ا=ن,ا ناو,د ىل¦ ر=ا=م =ل.ب .ر==و ·-م,»لا دوه=و ·رب=لا بابر'و لودعلاب
راد ·,=رد فل' -.امتس ·اهت`ب=ساو اه=وم=مب ب=.لا راد ·-تروص ام اهنم .\»نف ·نا=\سلا
فل' نور==و فل' ات.ام ·اهعم امو _اك در¸لا راد ·,=رد فل' نوعبسو فل' ات.ام ·درم¸لا
فل' -.ام ·عما=لا راو=ب يتلا ,ام=لا ·,=رد فل' -.ام ·ق=مدب -عما= راو=, يتلا رادلا ·,=رد
فل' نور== ·قامسلا رك= لب=س¦ ·,=رد فل' نوسم=و ,=رد فل' -.ام ·-صرعلا نا= ·,=رد
ات.ام ·ن,,\=رملا -,راس,ق ·,=رد -.امسم=و ف.' -عبر' ·نم, نبا ,ام= راو=ب يتلا -»ب=لا ·,=رد
.,ناو= ·,=رد ف.' ·ر== ·_ر' ر,= نم .اون»لاب _و=لاو نر»لا ·,=رد فل' نوسم=و فل'
_,بلا نا= ·,=رد فل' نور== ·_' رداهب لب=س¦ نم .ار=.ا ·,=رد ف.' -,نام. ·ل,دعتلا
,ام= ·,=رد فل' نوعبر'و -سم= ·_ر»لا باب .,ناو= ·,=رد ف.' ·ر==و فل' -.ام ·-ت,ناو=و
فل' ات.ام ·,ام=لاو -==دلا ·,=رد ف.' -تس ·يرمعلا ر,ص»لا ,ام= ·,=رد ف.' ·ر== ·نوبا»لا
,ام=لاو ىب,=نلا ناتسب ·,=رد ف`ل' نو.`.و فل' -.ام ·لداعلا ناتسب ·,=رد فل' نوسم=و
ق.اد=لا ·,=رد فل' نوعبر' ·اتسر=ب يب\=لا ناتسب ·,=رد فل' نو.`.و ,=رد فل' -.ام ·نر»لاو
رودردلا ناتسب ·,=رد فل' نوتس ·اهب ىصو»لا ناتسب ·,=رد فل' نوتسو -سم=و فل' -.ام ·اهب
¸ا¸رلا ناتسب ·,=رد ف.' -عبس ·اهب ,ام=لاب -فورعملا -ن,ن=لا ·,=رد فل' نوسم= ·ن,دب¸ب
فوفدلاب -ص=لا ·,=رد فل' -.ام ·يربنعلاو يقوبلا نكرلا -=ر¸م ·,=رد فل' نونام.و -سم=
ل»= ·,=رد فل' نوعبسو -سم= ·ينو=`»سلا ناتسب ·,=رد فل' نو.`. ·ا=ا.\. ان=ب ر»كب -,\ب»لا
42
نونام.و فل' -.ام ·اك\م¸ نم ,وركلاو يد,=رلاو .ا,كتا»لا ·,=رد فل' ر== -سم= اهب -,را=,بلا
-=,= _ار= نم -ص=لا ·,=رد ف.' ·ر==و فل' -.ام ·نوبا»لاب عفرملا -=ر¸م ·,=رد فل'
,.اق _ار= ·,=رد ف.' -سم= ·-ن,و¸ب -فورعملا -ع,=لا فصن ·,=رد فل' نور== ·,ا==.ا
يتلا .,ناو=لا ·,=رد فل' نو.`. ·-ماهلا _ار= نم فصنلا ·,=رد ا»ل' ·قلا=لا راد راو= يف
-.`. ·ن,دبت رد,ب ·,=رد فل' نو.`. ·عما=لا دن= يتلا .`ب=س,ا ·,=رد فل' -.ام ·,ام=لا -لابق
-.امسم= ·-عم امو رص»لا ·,=رد فل' ر== -تس ·_ر»لا باب _را= _ر' نم=رد فل' نوعبر'و
·-,را=,بلا فصن ·,=رد فل' نور==و -.ام ·-ع,= ن,رص»لا عبر ·,=رد فل' نوسم=و فل'
·-باوب فصن ,=رد فل' نونام.و -عبسو فل' -.ام ·ا=,وبلا نم -ص= ·,=رد فل' نونام.و -.ام
·نورص= نب ار,د -ص= ·,=رد فل' نونام. ·ا,رسا»لا نو,عب -,.`علا ·,=رد فل' نونام.و -.ام
·_ر»لا باب ل=اد .,ناو= ·,=رد فل' نو.`.و فل' -.ام ·ل,دعلا ·,=رد فل' نوعبسو -سم=
,=رد فل' نور==و نان.¦ ·-,رونتلا ·,=رد فل' نوعبر'
-عبس ·.,ناو=لا ·,=رد فل' نور==و -سم= ·_م=ب ,ام=لا ·_م= -ن,دمب -ل يتلا =`م.ا
رو¸ ,=رد فل' نو.`. ·يصاعلا ى\= -بكارلا نو=ا=لا ·,=رد فل' نوتس ·عبرلا ·,=رد ف.'
فل' نوتس ·نا=\ل -»ص`ملا ,ام=لا ·,=رد فل' -.ام ·نا=لا ·,=رد فل' نور==و -سم= ·ق=بق
قص`ملا _و=لا ·,=رد ف.' -.`. ·_انملا ·,=رد -.امسم=و فل' ·-ل قص`ملا _و=لا ·,=رد
ف.' -عبس ··ركت=ملا ي=ار.ا ·,=رد ف.' -.`. ·-=,رعلا .,ناو= ·,=رد ف.' -.`. ·قدن=\ل
,=رد
·,=رد فل' نور==و -.ام ·نر»لاو .,ناو=لا ·,=رد فل' نو.`.و -سم=و -.ام ·نا=لا .ور,ب
-سم= ·-كرابملا ·,=رد فل' نونام.و فل' نور== ·,ام=لا ·,=رد ف.' ·ر== ·اهت.'ب -نبصملا
-فورعملا -.`.لا _ا,=لا ,=رد فل' نور==و فل' -.ام ·-,دوعسملا ·,=رد فل' نوعبسو
فل' نوتس ·ا,=ورب' ·,=رد فل' -.امعبر' ··داعسلا ·,=رد فل' نوعبسو فل' -.امعبر' ·ير=و=لاب
فل' -.ام ·-,رصانلاو -كرابملا ·,=رد فل' -.امعبر' ·.,ناو=لا -,=لاصلاو دور,ب فصن ·,=رد
نان.¦ ·قور -بر= نم -ص= ·,=رد -.امسم=و فل' نوسم=و -عبس ·_ورلا ,,ب'ملا _'ر ·,=رد
-سم= ·د=رص ,ام= ·,=رد فل' -.امسم= ·اه=را¸مب ىلدلاو .املا _'ر ·,=رد فل' نور==و
·,=رد -.امسم=و ف.' -عبس ·-,ملاسلا ·,=رد فل' نو.`. ·رلوغلا نو=ا= ·,=رد فل' نوعبسو
·نو\== -,راس,ق ·,=رد فل' ر== اتن.ا ·.ا=ر.' -,راس,ق ·,=رد ف.' ·ر== ·راغملا نو=ا=
,=رد فل' نور==و فل' -.ام
) 1/354 (
43
-,=لاصلا ·,=رد فل' -.امتس ·_رهلا ·,=رد فل' نور==و -سم= ·,ام=لا ·ارا»ب =`م.ا
فل' -.ام ·اه=را¸مو ا,\سار ·,=رد فل' نور==و -سم=و فل' ات.ام ·ي=ار.او نو=ا=لاو
-=ر¸ملاب ام=اد=¦ -فورعلا نات,ر»لا ·,=رد فل' نوعبر' ·-ب,ص»لا ·,=رد ف' نور==و -سم=و
,=رد فل' نوعست ·-,سن,بلاب _ر=.او
_\بانو ف,ر=لا _د»لاو نو\==و د»ص يف ربلا ·و=وو =`م.ا نم -لام= _را= -ع,م= ا.=
رم=و ·-فاقو' _عب اهب -لو ·ا=,\م اناتس رام,ب د»صب رم=و ·-,رصملا را,دلاو -,لو=\=و -\مرلاو
·-\مرلاب -لو ·`,بس -ن=' ·-,اغلا ىل¦ _,\م نا= -,لو=\=ب -لو ·رسا,قو ن,مام=و =ابر _د»لاب
.,ناو= نم =ل. ر,=و ·,ام=و -م,== راد يروفاكلاب ·ر=ا»لاب
ىل¦ -,ردنكس,ا نم -توبات ر== -.امعبسو ن,عبر'و عبر' -نس ب=ر ره= ل.او' يف ناك املو
=ا -م=ر ·-.ا=ن,ب -فورعملا -عما= راو=ب -تبرت يف نفدو ق=مد
·=ل. يف .\»ف
·ر=ا= -,' نم اهلا,ف ا¸كنت او\»ن ق=مد ىل¦
·ر=.ا -ن= يف -س»نو -.= -ل ا,ندلا -ن= يف
·'=,' .\قو
-بر =ا ·دار' رس ¸كنت ل»ن يف
-ب=تو اهب=, _ر' و=ن -ب ىت'
·-ب=ا=' ينن'كو .\قو
اهن=ت ,\ف .,لو د\ب ىل¦ ¸ر=د دعب =ص== =ا دا='
ىهنتو ا=ا,ا=ر يف رم'تو 'نام¸ ا=ربدت اهب .مق'
اهنم .=ر= _ور=لا ا.= .و اه,ف .\=د لو=دلا ا.= `ف
بتك ىت= ··ر,= -غ\ب, ,ل ام .ا»تر,او -=ردلا و\= يف _\ب ·`,\= 'م=عم =ا -م=ر ¸كنت ناكو
يد=ا¸لا ىكبات.ا ·با»ل.ا يفو ير,م.ا يلاعلا ·,,ركلا ر»ملا راصن' =ا ¸=' ·نا=\سلا ن= -,ل¦
بتك -ن' دهع, ,ل ا.=و ·ن,ملاعلا يف .ارم.ا د,س ن,م\سملاو ,`س,ا ¸عم ·.وعنلا يفو ·يدباعلا
ىهتنا ··ر,غل .و ب.انل نا=\س ن=
·-عفادم `ب -,رصملا را,دلا =و\م ,==' ناك -ن,ف ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا ام,س . ·.\ق
ناك -ن' ىت= ·_,ا=ملا .ارم.ا .امدق نم نك, ,لو ·-»,ت=و -كو\مم روك.ملا ¸كنت ناك '=,'و
ىهتنا -=و=,=لاو -مد»ملا -ل ى=ر,
_= يف نا=\سلا ىل¦ و= بتك ام لقو ··روا=,و -,ل¦ لسر, ىت= '.,= لع», . رصانلا =\ملا ناكو
·-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·د=' نم ·و=ر .=' -ن' -ن= دهع, ,ل ·د,لا ف,»= =ل. عم ناكو ··درف
راصت=اب =ا -م=ر يد»صلا ,`ك ىهتنا
798 ,ا=لا ب.ان ىنس=لا ,نت -
44
802 - ° - · 1400 ,
ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·,نت -,\= ب\=و =بنت ي\ص.ا -مسا ·ير=ا=لا ىنس=لا =ا دب= نب ,نت
ق=مد
·رم' ,. -تن=\س ل.او' يف ا,كصا= -\ع=و -»ت='و ·ارت=ا ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
ن,عستو _د=¦ -نس يف -ك\م لاو¸ دن= ·ىلو.ا ر=او' يف و' ·-,نا.لا -تن=\س يف ·ر=ا»لاب ·ر==
ن,عستو _م= -نس ىل¦ اهكبات' راص ,. ·اهب فل' ,د»مو -.ام ر,م' ق=مد ىل¦ -\»ن ,. ·-.امعبسو
-=و= ر»تساو ·يكصا=لا يفر=.ا اغب=مك ر,م.ا .وم دعب ق=مد -با,ن يف -ب ر»تسا -.امعبسو
_م= -نس نم ,ر=ملا يف =ل. لك ·_\بار= ب.ان يوا=ر=لا _ا,ار,م.ا ق=مد -,كبات' يف
-.امعبسو ن,عستو
) 1/355 (
ىل¦ ,دقو ·,==و -لودلا يف ,==و ··داعسلا -تلانو ·-\,و= ·دم ق=مد -با,ن يف ,نت ر,ملا رمتساو
·-\.اهلا ,دا»تلاو ف=تلاو ا,ادهلاب ·رم ر,= -تبا,ن يف ر=ا=لا =\ملا ·.اتس' ى\= -,رصملا را,دلا
-,ما=لا د`بلا باون -تب=ص يفو ·-ل قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,وسرمب ا=ر,=و _او,س ىل¦ در=تو
=ا -م=ر يدلاو ن,بو -ن,ب عقو ن' دعب -تلا»ك ل=م ىل¦ دا= ,. ·نابرعلاو نامكرتلا نم ا=ر,=و
ب\= ب.ان =»=, -»=نسب ق=مد ب.ان راس ا.¦ ·داعلا ن' =ل. ببسو ··ر»سلا ·.= يف -=وانم
ن,ب ,`ك _عب عقوف ·ع»ترم اه»=نسو 'عم اراس لب ·=ل. يدلاو لع», ,\ف ·اعم اناك ا.¦ -»=نس
يدلاوو =ل. لك ·,هن,ب -نت»لا .دم= ,. ·-=اس _,بابدلاب `تا»تو ن,ت».ا=لا نم -,را=د _`سلا
=ا -م=ر يدلاو ,\كف ·ب\= ر=ا= -م,=م ىل¦ لك ل¸ن ىت= فراعلا ل=ا=ت ل=ا=ت, =ا -م=ر
ىلو -ن' =ل.ب دار' ·ا,دن= رصم نم .=ر= ام ان' ·لا»ف ·-عقاولا ·.= يف -ك,لام نا,=' _عب
راصو ·ر== ر,م' رصم نم _ر= ,نتو ·-,رصملا را,دلاب بونلا -بون _'ر ناك امل ب\= -با,ن
امهن,ب _\صلا ر=ا=لا يفو ·اه,ف ام _»نلا يف ى»بف =ل. ,نت _\بو ·انرك. امبس= ·ق=مدب 'مد»م
ر=و ن' ىل¦ يدلاو نا,صعب -ل _و\, ر=ا=لا =\ملا ىل¦ لسر' ق=مد ىل¦ ,نت لصو ام\ف ·عقاو
رصم را,دب _`س ر,م' راصو ·ب\= -با,ن نم ل¸=و =ا -م=ر يدلاو ب\=و ·-,\= ·ر=ا=
·-.امنام.و _د=¦ -نس يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ق=مد -با,ن يف ,نتو =ل. لك
·ق=مد -با,ن ى\= ·رارمتساب '»,ر=ت ,نت ىل¦ ¸ه=و ·_رف رصانلا =\ملا -نبا ·دعب نم ن=\ستو
ىكبات`ل عقو ام -غ\ب ن' ىل¦ ق=مدب -ت,.و يف رمتساو ·_ر.ا لبقو ف,ر=تلا ,نت ر,م.ا _ب\ف
·ق=مد ىل¦ ,نت ر,م.ا و=ن -=وتو ·انرك. امبس= .ارم.ا نا,=' نم -عم نمب روك.ملا _مت,'
يدلاو ,ود»ب ,نت ر,م.ا رسف ·ق=مد ىل¦ _م,ت' عم _ر= نم -\م= نم =ا -م=ر يدلاو ناكو
دا¸ د»ل ىت= ·'م,دق -نم يدلاو ر=ا= يف ام لو¸, ,نت .='و ·-,اغلا ىل¦ _مت,' -ب=ص =ا -م=ر
45
·ر,=و _مت,' =بات.ا ,نت رم' _وقو ·_مت,' =بات.ا ى\= -بتاورو -مارك¦ يف
·ق=مد ىل¦ -,\= اومدقو ·-=ا=لاب -ل اون=.'و ·ع,م=لا لب -,ما=لا د`بلا باون بلا= -»فاوو
·,=و ن,,رصملا .ارم.ا -تب=صو ·-,رصملا را,دلا د,ر, ق=مد نم _ر= ,. ··رم' ل=»تساو
·با==لا ب=ا= _رافو ·_\=م ر,م' ·ا= نو=ر'و ·_`س ر,م' يدلاوو ·ىسا=بلا _مت,' =بات.ا
ر=' ·د=و ·'=,' ن,مد»ملا د=' يرمعلا اغب\, نب دم=' ر,م.او ·فول.ا يمد»م د=' ·ا= بو»ع,و
_ر=و ·-,رصملا را,دلا نم او=ر= ن,.لا ..ؤ=و ·-,كصا=لاو .ار=علاو .انا=\ب=لا .ارم' نم
·_\بار= ب.ان ا=\ب _نو, ر,م.او ·ب\= ب.ان يناب.هلا اغبق' ر,م.ا -,ما=لا د`بلا باون نم -عم
··¸= ب.ان نا==لا نب رم=و ·د»ص ب.ان ينام.علا اغبن=ل' ر,م.او ··ام= ب.ان _ادرمد ر,م.او
نابرعلاو نامكرتلا نم ق\=و
,ودق -غ\ب ·-\مرلا نم بر»لاب لصو ن' ىل¦ ن,,ما=لاو ن,,رصملا نم -م,=علا ركاسعلا ·.هب راسو
نم -=ام= -,ل¦ فا=' ن' دعب -لات»ل يدلاو بدنف ··¸= -ن,دم ىل¦ ·ركاسعب _رف رصانلا =\ملا
ىل¦ روفوم ع,م= يف اوراسف ·-ل _,لا=لاك ,ه\ع=و ·-,ما=لا د`بلا باونو ن,,رصملا .ارم'
-\.ا= -عقو ن,»,ر»لا ن,ب .ناكف ··¸= ر=ا=ب _رف رصانلا =\ملا _,لا= عم او»تلاو -,اغلا
==نم نب _رفو ··ام= ب.ان _ادرمد ل.م -=ام= ,هنم بر= ن' .ول ·,نت ركس= اه,ف ره=تسا
-تقو نم بكرف ·-,ل¦ -=,لا= دا=و ,نت ركس= رسكنا =ل. دنعف ·_رف رصانلا =\ملا ىل¦ ام=ر,=و
-=,لا= لاتق نم او'ر امم -,رصملا ركاسعلا ب\ق ,=ولا ل=د دقو ··¸= ى\= ل¸ن ن' ىل¦
ن,دلا رصانو ·يعفا=لا يوانملا ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ,نت ر,م.ا ىل¦ رصانلا =\ملا لسر'ف
·لب»ت . '=ور= =ر= ن' دعب لات»لا .¦ ىب'ف ·-لا= ى\= نوك, ن'و ·_\صلا يف -ن.'س, _امرلا
را,دلا .ارم' بكرو ·-نس رغصل .ارم.ا عم -ل.اك و=و _رف رصانلا =\ملا بكر =ل. دنعف
·-,\= _ب»ف ,نت _رف ابكف ·-ن,= -=اس -عم او\تا»تو ·,نت ر,م.ا عم او»تلاو ,=ركاسعب -,رصملا
_رف رصانلا =\ملا -ب=ص ق=مد ىل¦ -ب '=»ت=م لم=و د,»ف ··ركس= رسكناو
) 1/356 (
-.امنام.و ن,تن.¦ -نس نا=مر ره= عبار _,م=لا -\,ل يف لتق ن' ىل¦ 'ما,' ق=مد -ع\»ب _ب=ف
نم ,\س, ,ل -ن' =,»ك, ·,=رك. يف _ر=لا لو=, .ارم.ا نم ر,بك عم= -عم لتقو ·ق=مد -ع\»ب
ب.ان يناب.هلا اغبق'و يدلاو ر,= ن,,ما=لاو ن,,رصملا نم ,نت عم _ر= نمم -بونلا ·.= يف لت»لا
·روك.ملا -\,\لا يف ع,م=لا لتقو ·ب\=
ن' و=و ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ روم,ت لو=دل ببسلاو ·اه=بق'و .داو=لا عن=' نم -.دا=لا ·.= .ناكف
ى\= ,¸=و =ل.ب رس -تومب رب=لا -,\= درو ام\ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا لاو¸ بقرت, ناك روم,ت
-ت»فرو ·ا.= ,نت ر,م.ا نم 'فو= _ر=' ر=ؤ,و `=ر ,د», راص -نكل ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ -لو=د
46
را,دلا .ارم' ن,ب ف\=لا ',نا. -غ\ب ام\ف ·-,رصملا ركاسعلا ,==و ·-,ما=لا د`بلاب باونلا نم
قر= ىت= ·را= بكرو -صر»لا ¸هتنا ·-\تقو ,نت ى\= _ب»لا ,. ·_مت,. عقو امو -,رصملا
-,ما=لا د`بلا
_بق روم,ت ن'ب رصانلا =\ملا ى\= رب=لا درو امل ·لاق يدلاو =,لامم نم -ب ق.' نم ينرب='
نم 'ن.اتس' ب\=ب لسر' ··¸غب رصانلا ناكو ·-,ب\=لا د`بلاب ,ا=لا ب.ان نودوس يد,س ى\=
ق=مد ىل¦ ل=دو ·نودوس يد,س ن= '=و= ·,ا=لا -با,ن ..وو =ا -م=ر يدلاو ىنع, ·_د»لا
ناكف ·,و, لك يف -=وانم ن,»,ر»لا ن,ب عقوو ·ق=مد ى\= روم,ت ل¸ن ,. ·_رف رصانلا -ب=ص
لك يف ,هن,ب لات»لا لا=و ·ر=' باب ى\= ي=فا=لا ¸ورون ر,م.او ·ق=مد باوب' د=' ى\= =دلاو
رم' يف -عم ,\كتو =دلاو ىل¦ .ا=و '»»=م -ع=وم نم ¸ورون بكر _عب يف ناك ام\ف ·,و,
ر=ا=لا =\ملا ىنع, ·_,ع, 'ن.اتس' ناك ول ن=' ي=' ا, ·لاق ن' ىل¦ ·ركاس= ,== يفو روم,ت
,ودق ىل¦ ,ا=لا ب.ان ,نت _ا= ول =او ·=دلاو -ل لا»ف ·روم,ت ركاس= ي»ل ى\= ردق ام ·قوقرب
-م¸= ·د= نم -ت,'ر امم يتلا»م قدص ,\ع, د=' لكو ·.ار»لا -ت,دعت لبق نم ·ا»\, ناكل روم,ت
-.,== نكلو ··¸= ر=ا=ب ·ومت,»ل امل ,كلا= نوردت ,تن'و ··ركاس= ,==و -ت=ا==و -م¸=و
عمس, ,\ف ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ ,لا=لا ا.= ,ود»ل ببسلا ,تن' ,كن. ,كقان=' يف اه\ك -,=رلا ..ؤ=
دعب -ك\مملا يف ل=لاو د»علا با=ص' ,= نا,بصلا ..ؤ= ·ان' .نك _,¦ ·لاق ن' .¦ ¸ورون
=»,فرب =و»=ل' اوناك .¦و ·.و=ن ىت= =رم' ينبعت' د»ل =اوو ·,ك,\= _ب»لا دن=و اهنم ,ك=ور=
·=اب ناعتسملا ·=دلاو -ل لا»ف ·امهعم .ارم.ا نم لتق نم دد= ,. ·,نت ر,م.او _مت,' =بات.ا
ىهتنا ·=م,=م ىل¦ ب=.¦
راقوو ·-م==و ·-ن,كسو ل»= ا. 'مرت=م ·'باهم ·'م,رك 'ماد»م ·`,\= 'ر,م' ,نت ناكو ·.\ق
'فرا= ناكو ·رم=ب 'بر=م _,ب' ·اه\ماك -,=\لا ف,»= ·-=ولا _,\م ·.او= ناكو ·_'رو ·ر,بدتو
ن= '»,»= ناكو ·-فرعمو -سا,س عم -ع,د=و .ا=د ·دن=و ·بور=لا ى\= '.,ر= ·-,سور»لا _اون'ب
انا= ينبو ·_`صلا ل='و .ار»»لا ب=,و ·ر,=لا لع»ل ل,م, ناكو ·,ه,ل¦ 'بب=م ·-,=رلا لاوم'
·د= اه,\= فقوو ·-م,== -برت ق=مد _را= ىص=لا ناد,مب ينبو ·-»,=»لا نم بر»لاب ل,بس\ل
=ا امهم=ر ·روك.ملا -,»س»لا يف -,\= '=,' يدلاو نفد اهبو ·-,»س»لا يف اهتب»ب نفدو ·فاقو'
ىلاعت
799 يد,ؤملا يقاسلا ,نت -
837 - ° - · 1434 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يد,ؤملا يقاسلا ·=ا دب= نب ,نت
-.ام ر,م' راص ن' ىل¦ ·رم' ل' ,. ··.اتس' ,ا,' يف ',قاس راص ·_,= د,ؤملا =\ملا =,لامم د='
ق=مدب -.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف -ت,'ر _ابسرب -,فر=.ا -لودلا يف ق=مدب فل' ,د»مو
راقو -,\= ·نوكسلا ر,.ك ·لك=لا _,\م ·.او= ·امات `ك= ناك
47
° -ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·-.امنام.و ن,.`.و عبس -نس يف ق=مدب يفوت 800 ي.`علا ,نت -
° راداودلا 842 °· 1438 ن,دلا ف,س ر,م.ا ·راداودلا يد,ؤملا ي.`علا ·=ا دب= نب ,نت ,
) 1/357 (
د,ؤملا =\ملا ·.اتس' -لود يف 'ر,غص راداود راص نممو ·-,د,ؤملا =,لامملا -\م= نم '=,' و=
·يفو= ,. نم¸م دمرب ى\تباو ·ن,نس ·دم ·راد يف ل=عت ن' دعب -,راداودلا يف -ما,' .لا=و ·_,=
اهب ,اق'و ق=مد ىل¦ -=وتف ·ق=مدب ن,ر== ·رم,ب ¸,¸علا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ -ت»,=و ر=ابو
ىص= ن' ىل¦ اهب ,اق'و ق=مد ىل¦ -=وتف ·ق=مدب ن,ر== ·رم,ب ¸,¸علا اهب.ان ىص= ن' ىل¦
,=ناو ·نا,صعلا ى\= روك.ملا ,نت -»فاو قم»= ر=ا=لا =\ملا ى\= ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا اهب.ان
,وسرملا ¸ربف ·-عم '=,' ا.= ,نت ى\= _بق ·-,\= _بقو روك.ملا لان,¦ ,¸هنا ن' ىل¦ -عم
-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف قن=ف ·-»ن=ب ف,ر=لا
ىلاعت =ا -م=ر ·ار,س, -نونف نم فرع,و ·ل,=لا بوكر د,=, ناكو
° 801 _\=م ر,م' يد,ؤملا بست=ملا -
868 °· - 1463 ,
_\=م ر,م' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·قا¸رلا دب= نم =ا دب= نب ,نت
=ل. ى\= ,ادو ·'ر,غص رادن¸ا= -ما,' يف راص نممو ·_,= د,ؤملا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
نم -ص=ب -,\= ,عن'و ·-,رادم=لا -بون _'ر -»,=و ىل¦ فر=.ا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·ر,س, ·دم
ر,= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساف -بون _'ر -\ع=و ·ر== ·رم,ب ·دم دعب -,\= ,عن' ,. ·رص»لا ن,ب=
-بس=لا ر=ابف ··د,ب ام ى\= 'فا=م -,بو==لا ·ر=ا»لا -بس= ·.وو قم»= ر=ا=لا =\ملا -=ا=ق¦
ي»ن=لا يباتن,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=ا»ب اهن= ل¸= ن' ىل¦ ن,نس
-كمب ,ر=لا ر=ن ىل¦ -=وت\ل قم»= ر=ا=لا =\ملا -ن,= ن' ىل¦ -ت»,=وو -ترم¦ ى\= رمتساو
ن,تنسلا و=ن اهب ,اق'و ·-كم ىل¦ روك.ملا ,نت ر,م.ا -=وتف ·اهب ,دهت ام ·رامعل -,دنو ·-فر=ملا
·اهن= فا»\لا ,\عملا اغبن=ل' ر,م.ا ل¸= دعب -,ردنكس,ا -با,ن ىلوو ··ر=ا»لا ىل¦ دا= ,. ·ان,م=ت
·رم,ب نا=\سلا -,\= ,عن'و ·بابس.ا نم ببسل ·ر=ا»لا ىل¦ ,دق ·ن,سم= -نس ىل¦ اهتبا,ن ر=ابف
اهب ,اق'و ·-,ردنكس,ا ىل¦ -=وتو ··د,ب ام ى\= ·دا,¸ ب\= ىل¦ -,»ن دعب يد,ؤملا يفوصلا =ب=,
ر,م.اب -.امنام.و ن,سم=و _د=¦ -نس لو.ا ع,بر ره= .لا. _,م=لا ,و, يف ل¸= ن' ىل¦
ىسا=بلا _ابسرب
_\بار= -با,ن ىل¦ يفوصلا =ب=, ر,م.ا -=وت دعب ·ام= -با,نب -,\= ع\='و ··ر=ا»لاب -تدم ل=ت ,\ف
ىل¦ اهب ,اقو ·ام= ىل¦ روك.ملا ,نت ر,م.ا -=وتف ·روك.ملا ره=لا ن,ر== يدا= ن,ن.,ا ,و, يف
_ابسرب ر,م.ا ن= '=و= ·ب\= -با,ن ىل¦ -لا»تناب ف,ر=لا ,وسرملا ¸رب -نسلا نم ب=ر ره=
48
ب\= ىل¦ -=وتو -سبلو ·,ت=ق ي=' لان,¦ د, ى\= ف,ر=تلا -,ل¦ لم=و ·-=رم ,ك=ب يرصانلا
ن= ل¸= ن' ىل¦ -»= يف ,`كلا ر.كو ·-==و اه\=' ن,بو -ن,ب عقوو ··ر,س, ·دم اهتبا,ن ر=ابف
ن,ن.,ا ,و, يف اهمد»ف ··ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ·يوا¸م=لا _اب يناق ر,ملا 'م,دق اهب.انب ب\= -با,ن
_ام»ب _ر»ب -,\= ,عن'و ·-,\= نا=\سلا ع\='ف ·-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.¦ -نس نابع= ره= لهتسم
·يوا¸م=لا _اب يناق ر,م.ا _ا=ق¦ ·ا=='و ·.ارم.ا -,»ب قوف _\=م ر,م' .=ت -س\='و ·ب=.
_ا=ق,ب -=ا=قا نا=\سلا ر,= ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادف ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم¦ ي=و
ر,م.ا ى\= -تمد»تو روك.ملا ,نت _ا=ق,ب ,عن'و ·-توم دعب رو=' ر,م.ا ىنس=لا ا=قارق ر,م.ا
ن,ن.,ا ,و, يف ,ا,' دعب -\»ن ,. ·ن,مد»ملا -\م= نم راصو ·ينا.لا رو=' ر,م.ا يدم=ملا _ابر=
_ابر= ر,م.ا لا»تنا دعب _\=م ·رم¦ ىل¦ -.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ر»ص ر== .لا.
نو=ا=لاب ي=مر»لا ¸ارمت ر,م.ا .وم دعب ·_`س ·رم¦ ىل¦ قو=ا»ب فورعملا يم,ركلا
واولاو .اتلا باب
802 ن,دلا ي»ت ب=اصلا ي\= نب -بوت -
620 - 698 °· 1223 - 1299 ,
·يت,ركتلا يعبرلا .ا»بلا وب' ن,دلا ي»ت ب=اصلا ·-بوت نب _ا== ن,ر=اهم نب ي\= نب -بوت
ع,بلاب فورعملا
نوو`ق روصنملا =\ملاب لصتاو ·ر»سلاو ·را=تلا ىناعتو ·-.امتسو ن,ر== -نس -فر= ,و, دلو
··دم دعب ,ا=لا ·را¸و ·.و نوو`ق روصنملا =\ملا ن=\ست ام\ف ·-مد=و -\ما=و ·-ترم¦ لا= يف
·رم ر,= ردوصو ىلو ,. ·-ل¸= ,.
-لو ·.ب= ,د=و ·ر,=لا ل=' ىل¦ بر»تو ·,`س¦ نس= ·.ورم -,ف -م\= عم ناكو ·يد»صلا لاق
·-نس=لا رودلا ىنبو ·-موسملا ل,=لا ىنتقاو ·_ا¸مو ·ق\= نس=و -=امس -,فو ·-,لا= -م=
نفد اهبو ·-=,\م -برت -س»نل رم=و ·_`ملا =,لامملا _رت=او
) 1/358 (
يداو ىل¦ -»\= ناو=ق'و ر,س, -\,ل _ر=ف ·ناو=ق' -مسا _,\م =و\مم ·دن= ناك -ن' ·-ن= لا»,
لا»ف ·-بوت =ا ا, لاقو -,ن,= _تف ل,=لا _كرب _=' ام\ف ·,.ان و=و لو=سم ى\= رمف ··وبرلا
=,ل¦ ب=' ناو=ق' -نم ب\=' ·نس=ن _,= د=او ·-بوتب لمعت _,ا =لاو ·ن,دلا ي»ت
··¸= عقوم ·روصنم نب ن,دلا _م= -,ف لاق ··را¸ولا ىل¦ د,=' املو
-بو. .سبلو ان=لا ى\= .مق' `هم .\قو نام¸لا ى\= .بت=
-بوتب ىت'و ى»تلا ىل¦ دا=و ىماعتلاو ل=ا=تلا نم قا»ف
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,عستو نام. -نس يف ق=مدب روك.ملا ن,دلا ي»ت ب=اصلا يفوت
49
°° 803 ,=عملا =\ملا ·ا= ناروت -
577 - 658 °· 1181 - 1260 ,
وب' ن,دلا ر=ف ,=عملا =\ملا ·ناورم نب بو»ع, نب يدا= نب بو,' نب فسو, نب ·ا= نارو.
رادلا يب\=لا ·دلوملا يرصملا ·ر=ا»ملا
-.امسم=و ن,عبسو عبس -نس دلو
¸ا='و ··ر,=و ي»».لا دوم=م نب ى,=, نم عمسو ·-,رصانلا ب,== نبا ن,دلا .`= ي=ا»لا لاق
نب ل=»لاو ·رصم نم ى=اتر.ا دم=' نبا دم=مو ·ير,صوبلا =ا -ب=و ·_رب نب =ا دب= -ل
نب ي\= نب ,سا»لاو ·ي=و==لا ,,=ارب¦ نب .اكربو ·يقر=لا ي\= نب نم=رلا دب=و ·ن,س=لا
,هن= -ل دم=م وب' =فا=لا ي=ا,مدلا _ر=و ·,=ر,=و ·ق=مد نم =ا دب= نبا نس=لاو ·ركاس=
_امسلا _,=ص ناكو ·لا»ف ·-م=عم يف ·رك.و ·.,د= -.املا -,\= 'رقو ·.¸= يف .,دا='
-ن= =ا ا»= ·-تما»تسا لا= يف .¦ -ن= انعمس امو ·..ا= -ل ناك -ن' ر,= ··¸ا=,او
.,بلا ر,بك ي»ب دق ناكو ·لا»ف -=,رات يف يب\=لا نام,\س نب دوم=م .ان.لا وب' -م`علا ·رك.و
·'ر,.ك -,ل¦ نكس,و ·-ب ق.,و -مرت=,و -م=ع, فسو, ن,دلا _`ص رصانلا =\ملا ناكو ·يبو,.ا
املو ··ركاس=و -ن.ا¸=و -=`ق يف فرصت, ·ل¸انملا `=' يف ·دن= ناكو ·-بنا= -م`سب -م\عل
ىهتنا نام.اب اهنم ل¸ن ,. ·اهتع\»ب ,صت=ا ب\= -ن,دم ى\= راتتلا ىلوتسا
·-ع\ق _ر= يف ينانكلا .»نم نب رصن نب د\»م نب ي\= نب د=رم نب -ماس' -,ل¦ بتك اممو .\ق
·ا¸غ\م
دهت=م يعس ىعس,و ىع»نل ى»=, -تب=ص ر=دلا لم' . ب=اصو
دب.ا -قرف انقرتفا -,\= ين,= .عقو .مف انب=اصت .م -»ل' ,ل
نام. -نس ن,ع,برلا د=' يف ب\= لام='ب راتتلا -عقو دعب روك.ملا ·ا= ناروت ,=عملا =\ملا يفوت
-م=عم يف ي=ا,مدلا نمؤملا دب= =فا=لا -لاق ·-.امتسو ن,سم=و
لو.ا ع,بر ره= نم ن,ر=علاو عباسلا يف ب\=ب -تافو .ناكو ·-=,رات يف دوم=م باه=لا لاقو
·راد ¸,\=دب نفدو ·-.امتسو ن,سم=و نام. -نس
·بو,' نب ن,دلا _`ص نا=\سلا ي=' ·ن,دلا _م= ,=عملا =\ملاو ·بو,' نب ·ا= ناروت ر,= ا.=
يب\=لا يسابعلا ر,م.ا نبا ·ا= ناروت ف`= '=,'و ·-.امسم=و ن,عبسو .س -نس -تافوو
يف ن`=د, . ام=`ك ·-.امتس ن,.`.و _م= -نس -تافوو ·د=ا¸لا ن,دلا _م= _,=لاب فرعملا
ىهتنا -,كرتلا -لودلا لبق امهتافو ن. ان=,رات
° 804 -,رصملا را,دلا نا=\س ,=عملا =\ملا ·ا= ناروت -
684 ° - · 1250 ,
نب ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا نا=\سلا نب ,=عملا =\ملا نا=\سلا ·دم=م نب بو,' نب ·ا= ناروت
-,رصملا را,دلا نا=\س ·لداعلا =\ملا نا=\سلا نب لماكلا =\ملا نا=\سلا
50
روك.ملا ناك ·وب' .ام املو ·بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا ·دلاو ·افو دعب =\ملا .=ت ى\= _\=
_را»لا -»\= اور,سو ·-ل او»\=و -,رصملا را,دلا .ارم' _,=لا نبا ن,دلا ر=ف عم=ف ·ا»,ك نص=ب
=\ه, داكف ·,ا=لا =و\م نم د=' -,\= _رتع, . د,ربلا ى\= -ب دا=و د,ربلا ى\= قاسف ·يا=ق'
-ب='و ·لاوم.ا ق»نو ·اهتع\»ب ل¸نو ·نا=مر ره= ر=' يف -ن=\سلا -هب'ب ق=مد ل=دو ·ا===
_انلا _ر»ف ·-مودق دن= gنر»لا ·رسك ق»تاف ·ى==.ا د,= دعب ··ر=ا»لا ىل¦ راس ,. ·_انلا
-ه=وب اونم,تو
_لاصلا =\ملا ·دلاو ناكو ·_ب=و -»= -,ف ناك -ن' اهنم ·-ن= _انلا .ر»ن روم' نم .دب ,.
نم ·را==¦ ب\= ي\= يب' نب ن,دلا ,اس= ر,م.ا 'مو, -,\= _ل'و ·=\م\ل _\ص, ام يدلو ·لو»,
-.امتسو ن,سم=لا لبق لتقو ·=ل.ك رم.ا ناكف ··و\ت»,ل ,ه,ل¦ -ب,=' ·لا»ف ·ا»,ك نص=
·-ت,=\ب علو, ام 'ر,.كو ·-ه=و فصن عم نم,.ا -»تك ==ر, لا¸, . روك.ملا ·ا= ناروت ناكو
ىلاعت =ا -م=ر
-.\.ملا .ا.لا فر=
805 -ن,دملا ر,م' يم=اهلا .با. - 811 °· 1408 ,
) 1/359 (
نب انهم نب ,ساق نب ¸ام= نب ,ساق نب ,لاس نب -=,= نب ¸ام= نب روصنم نب ر,عن نب .با.
.د=ملا -,»»لا نب ر=ا= ,سا»لا يب' نب =ا د,ب= ي\= يب' نب ,سا»لا نب دواد نب انهم نب ن,س=لا
يب' ن,دباعلا ن,¸ نب رغص.ا ن,س=لا نب =ا د,ب= نب ر»ع= نب نس=لا نب ى,=, يب' -باسنلا
وب' ن,دلا ¸= ر,م.ا ·,هن= =ا ي=ر بلا= يب' نبا ي\= نب =بسلا ن,س=لا نب ي\= نب ن,س=لا
,`سلاو ·`صلا ل=ف' اهنكاس ى\= ·-,وبنلا -ن,دملا ر,م' ·ين,س=لا يم=اهلا ف,ر=لا _,ق
يف ·امسملا ·-ب,= ·-,وبنلا -ن,دملا ن' ,\=' ·=ا -م=ر _¸,ر»ملا دم=' ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
,`س,ا يف ,هل ل,ق ن,.لا ,=و ·_ر¸=لاو _و.ا اهل¸ن ,. ·دوه,لا د,ب .و' .ناك ·بر., -,\=ا=لا
-ترك. امك ·,هعم نول¸ان دوه,لاو ,ه,د,'ب ي=و ,`س,اب =ا .ا=و ·اه,\= دوه,لا اوب\=و ·راصن.ا
ر=ا=و ·-ن,دملا ىل¦ -كم نم ,\سو -,\= =ا ى\ص =ا لوسر ر=ا= ام\ف ·_امس.ا _اتم¦ باتك يف
,ل ,\سو -,\= =ا ى\ص =ا لوسر .ام ام\ف ··ر=هلا راد .راص ·اه,ل¦ ,هن= =ا ي=ر -با=ص'
ى\= ,. نام.= ,. رم= ,. ركب وب' نور=اهملا -تم' يف امن¦و -لوسر -ف`= راصن`ل =ا لع=,
·را»كلا و¸= ىل¦ -ن,دملا نم ,ه=ور= ل=' نم را=ق.ا يف راصن.ا قر»تف ·,هن= =ا ي=ر
ا=ر,=و ¸ا==لا ي=اونب ن,قر»تم ا,ا»ب .¦ ,هنم قب, ,\ف ·او=ر»ناو
ناكو ·_ابعلا ينب لبق نم ,. ·-,م' ينب لبق نم لامعلا ن,د,=ارلا .ا»\=لا دعب -ن,دملا ·رام¦ ىلوو
او\سانت ·ر,.ك -=ام= -ن= =ا ي=ر بلا= يب' نب ي\= نب ن,س=لا =ا دب= يب' ,ام,ا دلو نم اهب
51
·وب' لتق دقو ·-,واعم نب د,¸, ,ا,' يف اهب ر»تسا .نم ى\= نس=لا يب' ن,دباعلا ن,¸ -نبا نم اهب
.ناكف ·ن,دباعلا ن,¸ ي\= _وس ·دلو نم قب, ,لو ·.`ب `كب -تو=¦و -ن= =ا ي=ر ن,س= د,سلا
ر»ع= ينب ن,س=لا اونب ب\غف ·بلا= يب' نب ر»ع= ينب ن,بو ن,س=لا ينب ن,ب -ن,دملاب -سا.رلا
ىل¦ د,ب¸ نو=ب نم بر= ونب ,=`=' ن' ىل¦ -ن,دملاو -كم ن,ب اونكسف ·-ن,دملا نم ,=و=ر='و
ن' ىل¦ -ن,دملاب نو,ن,س=لا ,اق'و ··رفاع=لا نم -=ام= رصم د,عصب ل¸نف ·رصم نم _ر»لا
,ه,\= ·وك\مف رصم نم ,\سم نب ر=ا= ,=.ا=
ا.= انمو, ىل¦ ,ه,ف ·رم,ا .رمتساو
د,¸و ·رم=و ·ى\=و ·=قر.ا =ا دب= ·,=و -عبس دلولا نم -ل ناك ن,دباعلا ن,¸ ن' ·=ل نا,بو
·-ن,دملا .ارم' د= =ا -== _ر=.ا و=و رغص.ا ن,س=لا ·=ا دب=و ·رقابلا دم=مو ·د,ه=لا ,ام,ا
دم=م ·دا¸ ,. ·ران,د فل' نونام. -نسلا يف اه=ار=و ناسار=ب ر,= دنبلا _ا»سلا -ع=ق' دق ناكو
ر»,ل _=سلا نم -س»نب ىمرف -ف`=\ل .ا=د يناسار=لا ,\سم اب' ن' =ل.و ·-ن,دملاب '=ا=ق¦ يدهملا
-ن,دملاب -,ناو=لا -ع,= -ل .ناكو ··وبنو _ا»سلا =ل. -ل ى=رف ·_رعف -\=ر .رسكناف ·-نم
ن,ر='و ·يناو=لا دم=مو ·=ا -== ·ار»ع= دلولا نم =رتو ·_رغصلا ·رصبلا ىمستو ·-,وبنلا
دلولا نم -ل ناكو ·-.رولا ا=ارت=ا ·.,مس -بو ·يناو=لا دم=مل -ع,=لا .ر»تساو ·-فوكلا اول¸ن
·,=اكلا ىسوم نب ا=رلا ي\= نب دم=م ناب=ص, اناكو نس=\ل .راصف ·ن,س=لاو نس=لا
-,ناو=لا ىل¦ امه,ل¦ بكر,و ·امهقرا», . ناكف ·دم=م -نب. ا=رلا ى\= -,صوب
يب'و ·ر»ع= نبا نس=لا ·دلو نمو ·-ن,دملا ر,م' ·انهم ينب .,ب لص' و= ·=ا -== ر»ع=و
يب' بسن يف باتك -لو ·-باسن'ب اه,»ف نكو ·=ا د,ب= نب ر»ع= نب نس=لا نب ى,=, ن,س=لا
·ن,س=لاو نس=لا ن,بو ر»ع= ينب ن,ب _\ص' ي.لا و=و ·-,وبنلا -ن,دملا راب=' يف باتكو ·بلا=
-ل ن.'ف ·يناو=لا ينب لا= ·يم=اهلا بو»ع, نب دم=' ..مو, -ن,دملا ىل¦و ىل¦ =ل. يف ى=مو
.`. ن= ن,ت.امو ن,عبسو عبس -نس يفوتو ·,هن,ب _\ص'ف _ر»لا يداو ىل¦ ,ه,ل¦ راسو ·-,ف
-نس ن,تسو
اراد ق,»علاب ينبو ·رص= يف راس دق ر»ع= نب نس=لا نب ى,=, نب ر=ا= ,سا»لا وب' -ب' ناكو
'د,¸ ي=د,و =ا د,ب= دلولا نم -ل ناكو ·-.ام.`.و ·ر== .`. -نس يف .ام ىت= اهل¸نو
ن,بو -ن,ب _\ص'و رصمب د,==.ا gغ= نبا دم=م ركب يب' ر,م.ا ىل¦ نس=لا ل=دف ·نس=لاو
نكسو ·ران,د فل' -.ام لغ, ام د,==,ا -ع=ق'ف ·نادم= نبا -لودلا ف,سو ق.ار نب دم=م ر,م.ا
يبنتملا دم=' ب,=لا وب' -=دمو ·ى,=, نب ر=ا= نب نس=لا نب ر=ا= دلولا نم -ل ناكو ·رصمب
·-لو»,
ب=اوكلا دن= وهف ي=ابص اود,='
) 1/360 (
52
.¦ ·-نم -=و' ..مو, اهب نك, ,لو ·رصم ر,م' يد,==,ا روفاك =سملا يب' .اتس`ل '»,دص ناكو
-تسا.ر يف -,=ا=, ناك ىنس=لا اب=اب= ,,=ارب¦ نب نس=لا نب ي\= نب دم=' نب =ا دب= ن'
ن,دل ¸عملا ,ام,ا ىل¦ ا.= ,\سم ف,ر=لا ى=د ·روفاك .وم دعب -,د,==,ا -لودلا .ارم' لتق ام\ف
نم,ف -,ردنكس,ا _را= ,ام=لاب ,\سم -,»ل ¸عملا ,دق ام\ف ·ناور,»لاب ..مؤ, و=و ·دعم ,,مت يب' =ا
ن,تسو .س -نس يفوتو ··دلوبو -ب _ت=او -تلداعم يف -عم -بكر'و ¸عملا -مرك'ف ·-,»ل
¸عملا نب ¸,¸علا -,\= ى\صو ·-.ام.`.و
يف انهملا -=¸ن باتك يف يناو=لا ي\= نب دعس نب دم=م ي\= وب' .اب»نلا ب,»ن ف,=لا ·رك.و
,د»ت ام .\»ن -نمو ·انهم ينب فار=.ا -بسن
··درف ا.= ,\سم -م,رك ب== ¸عملا ن' ن,كتكبس نب دوم=م -لود _رؤم ىبتعلا باتك يفو
_,=صب ا.= _,لو ·-لا»ت=ا يف =\=و ·-بكنو ¸عملا -==سف
ونب -مدقو -ن,دملاب ر=ا= ق=\ف ·ر»ع= =ا دب= وب'و ر=ا= نس=لا وب' دلولا نم ,\سمل ناكو
ن,نام.و _د=¦ -نس يفوتو ·_,\ملاب ب»\, ناكو ·ن,نس اهترام,ب ل»تساف ·,هس»ن' ى\= ن,س=لا
-.ام.`.و
دم=' يب' -,ب' ,= ونب -ن,دملا ·رام¦ ى\= ب\= ,. ·دم=م وب' ر=ا= نب نس=لا -نبا ·دعب ىلوو
دواد دلولا نم ,سا»لا دم=' يب. ناكو ·اهب او\»تساو ·,\سم ·د= و=' و=و ·=ا د,ب= نب ,سا»لا
-م= نباو ·رهص و= -ن,دملاب ,\سملا نب ر=ا= دعب ىلو ي.لا ن' ىبتعلا دن=و ·,=ا= اب' ىنك,و
يناو=لا ن. اه,\= نس=لا ب\= -ن' ره=,و ·ي\= اب' ·انكو ·ر=ا= نب =ا د,ب= نب ,سا»لا نب دواد
نم -ل _د='و ·ق=مدب رو=ك, ى\= دفو ·لاقو ·ر,م.اب -تعنو ر=ا= نبا نس=لا رك. ن' دعب لاق
ر»تساو ·-ع=ق'ف ن,كتكبس دوم=م ىل¦ ل=ر ,. ··رع= ·ر== عبر' ,\سو -,\= =ا ى\ص يبنلا رع=
نامعب -.ام.`.و ن,عستو عبس -نس يف .سبب يفوت ن' ىل¦ ·دن=
يناو=لا لاق ام,ف ن,س=لاو انهمو ينا= دلولا نم -ل ناكو
اد=ا¸ نس=لا ناكو ·انهم ,. ينا= يلو ·يبتعلا لاقو
وب' -ب»ل ·-ن,دملا ر,م' ·¸م= ·رام= وب' ر,م.ا ·-,ف لاق ·,هنم ر=' ر,م' ان= يناو=لا رك.و
-.امعبر'و نام. -نس .امو ·,.انغلا
لبق نم -.امعبر'و ن,ر==و نام. -نس -ن,دملا ىلوو ·'م=ا= -نبا د=ا¸لا دواد نب نس=لا ف\=و
=ا د,ب= -نبا ·دعب ىلوف ··رام=و ·ن,س=لاو ·=ا د,ب= دواد نب انهم ف\=و ·لاقو ·رصنتسملا
ىلو ,. ··رصبلاب ن,,م=اهلا ىلاوم -\تقو ·-.امعبر'و نام. -نس .امو ·-باسنلا نب ,.انغلا وب' -ب»لو
ن,س=لا نب انهم -نبا ·دعبو ·ن,س=لا
نام,\س ينب نم ·ر»ع= نب نس=لا _ت»لا وب' -ن,دملا =\م -.ام.`.و ن,عست -نس يف ·د,عس وب' لاقو
دس=لا ل»ن لوا=و ·ن,س=لا ينب نم انهم ينب ·رام¦ اهن= لا¸'و ·=ا رم'ب ,كا=لا رم'ب ·-كم .ارم'
53
·اه\ص' نم ينابملا ع\ت»ت .داك و=لا اهل ,\=' -»صا= _,ر ,هتباص'ف ·`,ل رصم ىل¦ يوبنلا
-ن,دملا ىل¦ انهم ونب دا=و ·-كم ىل¦ ع=رو =ل. ن= _ت»لا وب' ,=درف
عبس -نس .ام ··ام= ب=اص لاقو ·-بسن, ,لو ·رام= نب روصنم ·,ه.ارم' نم يناو=لا رك.و
ن. ··رك. رم ي.لا دواد نب انهم نب ·رام= نبا -ن' ر=ا=لاو ·-نبا ·دعب ىلوو ·-.امعبر'و ن,عستو
·انهم -نبا انهم نب ن,س=لا دعب نم ىلو ,. ·رم امك -.امعبر'و نام. -نس ·رام= اب' ى»ل ,.انغلا اب'
ن,س=لا ىلوو ·لاق ·,ساقو =ا دب=و ن,س=لا د.و.ا نم -ل ناكو ·-ن,دملا ر,م' ·يناو=لا -,ف لاق
= دب= نب دم=م نب روصنم ن,س=لا دلو نم رك.و ·-\=ن -عقو يف `,تق =ا دب= .امو ·-ن,دملا
·ر,ملاب ·اب' .عتو د=اعلا ى\= دفو -ن' رك.و ·ر,م.اب -تعنو ن,س=لا نب =لام نبا د=اولا دب= نب
دفو ·لاقو ر,م.اب ·اب'و -تعنو انهم نب =ا دب= ·دلو نم رك.و ·ن,س=لا نب انهم دواد ,هنم رك.و
-تعنو نس=لا يب'ب ·انكو انهم نب ,ساق رك.و ·ن,دلا _`ص ·را¸و يف -م= ينب عم د=اعلا ى\=
ن,نمؤملا ر,م' -ع,نص برعلا ر=ف فر=لا لام= ,رك.اب
نا=\سلا عم ر== -ن'و ·-ت,\ف وب' -ت,نك ن,س=لا نب انهم نب ,سا»لا ن' ··ام= ب=اص رك.و
-.امسم=و ن,نام.و عبر' -نس اه=تفو -,كا=ن' ·ا¸= بو,' نب فسو, ن,دلا _`ص
نب ,ساق ·ردق -ل`=ل رك.لاب ,ه»='و -ن,دملا .ارم' رك. رم دقو ·¸ا==لا _رؤم ·ينا=ن¸لا لاقو
-.امسم=و ن,نام.و .`. -نس .امو ·-نس ن,ر==و 'سم= ,اق'ف _=تسملا ·.و ·انهم
) 1/361 (
·ر='و انهمو ا¸ام=و ا.= 'ملاس انهم نب ,ساق دلو نم يناو=لا رك.و ·,ساق نب ,لاس -نبا ىلوو
·انهمو -ت,\فو 'مساق ¸ام= دلو نم رك.و ·-ن,دملا ر,م'ب 'ملاس .عنو ·ر,م.اب ,هنم `ك .عنو
·لاق ن¸ام= نب ,ساق -,ب' دعب ىلو -ن' ·د,عس ناب لاق -,فو ·,ساق نب ,لاس ,ساق دلو نم رك.و
-عقو نس= ينب نم -كم ب=اص ·داتق ¸,¸= يب' ن,بو -ن,ب ناك ي.لا و=و ·'ر=ا= ناكو
يف دت=او -ن,دملاب ·رصا=و -كم نم ¸,¸= وب' ف=¸ ·-.امتسو _د=¦ -نس ردبب _راصملا
ردبب ¸,¸= اب' =رد'ف ·ي= نو=ب _د=¦ ,. ينب نم ,لاس ىل¦ ددملا .ا=و ل=ترا ,. ··راص=
·رصا=و ·-=ابتا يف ,ساق نب ,لاسو ·-كم ىل¦ ¸,¸= وب' ,¸هناو ·ق\= ن,»,ر»لا نم =\هف ·او\تقاف
نب ىس,= ,=عملا g= -.امتسو ·ر== يتن.¦ -نس يفو ·-ن= ع=ر ,. ·-ن,دملاب ·راص= ,,' ل.م
وك=, .ا= -ن,دملا رم,' ,ساق نب ,لاس -عم ناكو ·=ربلاو عناصملا دد=ف ·بو,' نب ركب يب' لداعلا
·-عم ع=رف ·داتق نم وك=, .ا= ·-ن,دملا ىل¦ -لوصو لبق ق,ر=لا يف .امو ·-عم ع=رف ·داتق نم
'ركس= ,د=تسا دق ,لاس ناكو ·-=,= -نبا ·دعب ىلوو -ن,دملا ىل¦ -لوصو لبق ق,ر=لا يف .امو
يفو ·اهب نص=تو عبن, ىل¦ رفو ·-ب\=و ·داتق ىل¦ -=,= نب ¸ام= ,هب ى=مف ·نامكرتلا نم
بو,' نب ركب يب' لداعلا نب دم=م لماكلا =\ملا نا=\سلا -.عب -ن,دملا ر,ما= -=,= ن' ·-كم _,رات
54
-كم ىل¦ لصو ,. ·-.امتسو ن,ر==و عست -نس يف -كم نم ·داتق نب _=ار _ار=, ·ركس= عم
ن,.`.و عبس -نس يف لماكلا نب بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا نا=\سلا ,=¸ه= _راف فل' يف
نب ¸ام= نب ,ساق لتق دعب -ن,دملا -ت,.و .ناكو ·لاق ·نم,لا ب=اص باون نم ا=.='ف ·-.امتسو
ن,.`.و عست -نس ر»ص يف ¸ام= نب ,ساق نب ر,م= ,ه,\= را.ف ··¸,ام=لا د= انهم نب ,ساق
ن,عبر'و عبس -نس يف ,. ن,ب د,ب .وت»م .ام ىت= اهك\مو دا= ,. ·-ن,دملا نم ر»ف ·-.امتسو
-.امتسو
-نسلا يف -=,= نبا ¸ام= ·و=' -,\= _بق ,. ·-=,= نب ىس,= -نبا -ن,دملا ىلو -=,= لتق ام\ف
-ناكم ىلوو ··روك.ملا
·,لاس نب -=,= نبا ن,س=لا وب' -ن,دملاب ناك -.امتسو ن,سم=و _د=¦ -نسب يفو ·د,عس نبا لاقو
عبس -نس .امو ·-=,= نب ف,نم =لام وب' -.امتسو ن,سم=و .`. -نس -ن,دملاب ناك ··ر,= لاقو
-.امعبسلا دعب .ام ىت= ·رم= لا=و ·¸ام= ·و=' ىلوو ·ن,سم=و
,ساق نب دواد نب انهم نب ن,س= نب انهم نب ,ساق نب ,=ا= نب -=,= نب ¸ام= ·-كم _,رات يفو
ن,سم=و عبس -نس -=,= نب ف,نم -,=' ·افو دعب ىلو ·ن,دلا ¸= ر,م.ا ·ر=ا= نب =ا دب= نب
-م= -,\= د=نتساف ·ن,تسو .س -نس -=,= نب ف,نم نب =لام -,=' نب -نم اه=¸تنا ,. ·-.امتسو
=لام -,=' نبا -,ل¦ اهم\س'ف ·'¸== -ن= او\=رو -,\= اورد», ,\ف ·نابرعلا نم ·ر,=و -كم ر,م'ب
¸ام= نبا روصنم ر,م.ا -نب, و= اهم\س ىت= _¸انم ر,= نم اهترام,ب ¸ام= ل»تساف ·ف,نم نب
-.امعبس عبر' -نس يف .ام ,. ·فع=و _ا=و ر=' دق ناك -ن. -.امعبس -نس يف
ىمن ينبا نم ا=.='و -كم رصا= ي.لا و=و ·_'رو ,¸= ا. ناكو
ىل¦ لم=و ·-.امعبسو ر== -نس ,سوم يف -,\= _بق ن' ىل¦ -ن,دملا ·رم,ب ¸ام= نب روصنم ,ا»ف
-لودلا رم'ب ,.ا»لاو ··ر=ا»لا ىل¦ لب»م ,دق ,. ·,ا=لاب ¸ام= انبا يدوو لب»م ·او=' ق=لو ·ر=ا»لا
ن,ب لب»م ,اق'ف ·-ن,دملا ىل¦ اراسو ·_ا=ق,ا يفو ·رم,ا يف امهن,ب =ر='ف ·ر,كن=ا=لا _رب,ب
لب»م -,\= ,=هف ·ا=,بك -نبا اه,\= ,اق'و اهن= با= ,. ·-ن,دملاب روصنم ل¸نو ·برعلا .ا,='
روصنم ع=رو ·عست -نس يف -\ت»ف لب»م -م= ى\= ف=¸و ·برعلاب _ا=تساف ·_,بك رفو اهك\مو
نب _,رد¦ نبا ·دات»ب '=,' د=نتساف ·-ن,دملا نم _ر= ىت= روصنم -م= ى\= ر,غتو ·-ن,دملا ىل¦
-.امعبسو ·ر== _د=¦ -نس يف ·د,د= بور= ·داتق ن,بو روصنم ن,ب .ناكف ·عبن, ب=اص ن,س=
بتكو ·-.امعبسو ·ر== عبس -نس يف روصنم نم ا=.='و -ن,دملا ىل¦ د=ام ر,سم ىل¦ .ل'
-,ل¦ .عبف ·¸ا==لاو ,ا=لاو رصم =\م نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نا=\سلا ىل¦ روصنم
-,\= ركمت ,. ·اهنم لو.ا ع,بر يف روصنم اهك\مو ·-ن,دملا نم رف ىت= اد=ام رصا= اركس=
نا=مر ره= يف `,تق .ام ن' ىل¦ -ت,.و ى\= ,اق'ف ··دا=' ,. ·`,\ق يدو -,='ب -ل¸=و نا=\سلا
ىلوو ·-نس نوعبس رمعلا نم -لو ··ر= ى\= -ل ب,رق -\تق ·-.امعبسو ن,ر==و _م= -نس
¸ام= نب روصنم نب _,بك نبا -=و=
55
) 1/362 (
-»,==و ¸ام=و ل,»= دلولا نم -ل ناك -ن' =ل.و ·-ن,دملاب ن,س= ونب ع=ر, ا.= روصنم ىل¦و
ل,»= نب ى,=, ,هنم رك.و ·روصنم ل' روصنم نبا ل,»= دلو نمف ·_,بكو ر,وكو نا,رو ر,عنو
ينب نمف ·¸ام= نب ع,»= ل'و -ب= ل' ·,=و ¸ام= ل' روصنم نب ¸ام= دلو نمو ·روصنم نب
نبا ¸,¸=و ·¸ام= نب -ب= انبا نام,\سو ¸ام= ·ام=و -ن,دملاب .ارم.ا روصنم نب ¸ام= نب -ب=
دلو نمو ·روصنم نب ¸ام= نب -ب= نب ر»ع= نب نا=ود نب ,ر==و ·¸ام= نب -ب= نب _¸ا,=
·روصنم نب -»,== نب ي\= نب عنامو ,=و ·'=,' .ارم.ا -=,= نب ¸ام= نب روصنم نب -»,==
-م=رتلا ب=اص ر,عن نب .با. ·,=ور,عن ل' .ارم.ا -=,= نب ¸ام= نب روصنم نب ر,عن نمو
نب ر,=¸ ·,هنمو نا,ر ل' -=,= نب ¸ام= نب روصنم نب نا,ر دلو نمو ·ر,عن نب ن`==و
_,بك نب فد= ل' روصنم نب _,بك دلو نمو ·ر,وك نب ,و¸=م·,=ور,وك ل'و ·نا,ر نب نام,\س
ن,مر= ل' ر=.ا روصنم نب _,بك دلو نمو ·نافدهلاب نوفرع,و
عبس -نس ر»ص يف يدو نب ركس= -براك= -,ب' دعب ¸ام= نب روصنم نب _,بك ىلو املو
ى\= رصمب _,»ف ·-=,= نب ¸ام= نب ى=و -ن,دملا =\مو ··ر=ا»لا ىل¦ رفو ·-.امعبسو ن,ر==و
_\س -عم=لا ,و, يف _,بك لتق ام دعب روصنم نب ل,»= -ن,دملاب -=و= ىلوو ·ن=سو _,بك
·'مو, ر== -.`.و ن,تنسو نام. ,اق'ف لاو= ن,ر== يدا= يف -ن,دملا ل,»= ,د»ف ·اهنم ب=ر
نن,عبر'و .`. -نس ىل¦ رمتساو ·-.امعبسو ن,.`.و .س -نس يف ¸ام= نب يدو -=و= ىلوو
,. ·-.امعبسو ن,عبر'و _م= -نس .ام ىت= .و ¸عم يدو رمتساو ··ون= -ن,دملا ل,»= =\مف
ىت= ن=سف ·ر=ا»لا ىل¦ ,دق ,. ·و= رفو -با=ص' اهبهنف ن,سم= -نس يف -ن,دملا ن= ل,»= ل¸=
,دقو ·¸ام= نب .با. نبا دعس ر,م.ا ·دعب ىلوو ·-.امعبسو ن,سم=و ن,تن.ا -نس لاو= يف .ام
·روسلا .ارو نم -ن,دملا لو= قدن=لا لم= يف _ر=ف ·-==لا ي. ر== ينا. .ا.`.لا ,و, -ن,دملا
·دعب ىلوف ·-.امعبسو ن,سم=و ن,تن.¦ -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== ينا. يف ·-\مك, ,لو .امف
·ن,سم=و عبر' -نس ·دع»لا ي. نب ر== _داس يف .ام ىت= -=,= نب ¸ام= نب ,ساق نب ل=ف
نب ¸ام=ب ل¸= ,. ·-=,= نب ¸ام= نب دوعسم نب ي\= نب عنام ·دعب ىلوف ·قدن=لا لك' دقو
نب دم=م نب نس= نا=\سلا ,ا,' -,واد»لا د,ب لتق ىت= ¸ام= رمتساف ·-=,= نب ¸ام= نب روصنم
ىل¦ ر== امل نا,ولدف -\تق ·-.امعبسو ن,سم=و عست -نس ·دع»لا ي. ن,ر== يدا= يف نوو`ق
,وسرم در, ىت= ¸ام= نب -ب= -نبا -,لوت ى\= -\تق دب= بكرلا .ارم' ق»تاف ن\م=ملا -مد=
..مؤ, و= ·دوعسم نب ي\= نب عنام ¸ام= _و= ىلوف ·نا=\سلا ىل¦ رب=لاب اوبتكو ·نا=\سلا
ف,ر=تلا -,ل¦ لم=و ·-=,= نب ¸ام= نب روصنم نب -»,== ىلوو ·اهب و=و ل¸= ,. ··ر=ا»لاب
ل¸= ىت= رمتساف ·-ن,دملا ىل¦ ن,تس -نس ر=.ا ع,بر ره= نما. يف امد»ف ·رصم نم د,\»تلاو
56
نب -»,== -م= د,='و -,\= _بقو ·ن,عبسو .`. -نس يف روصنم نب ¸ام= نب -ب= -,=' نباب
ىت= روصنم نب ¸ام= نب -ب= '=,' .ام اه,فو ·-ن,دملاب ن,نام.و .`. -نس .ام ىت= روصنم
-,== دعب اه,لوو روصنم نب ¸ام= نب -ب= '=,' .ام اه,فو ·-ن,دملاب ن,نام.و .`. -نس .ام
دم=م -م= نب ·رم,ا يف -كرا= ىت= اهب ل»تساو ·ين,س=لا روصنم نب ¸ام= نب -ب= نب ¸ام=
يف ل¸= ,. ··رم,اب در»ناو اه,\= ¸ام= ب\غت ,. ·ن,نام.و _م= -نس يف روصنم نب -»,== نب
اهمدقو ·¸ام= د,='و ·ن,نام.و نام. -نس _دام= يف .ام ىت= -»,== نب دم=مب ن,نام.و عبس -نس
عست -نس ع,بر ره= نم ,ا,. -تب,= يف `,ل -نم -ن,دملا .=¸تنا ,. ·_ر=و -\=ر .رسك ن' دعب
_را= _ر=.ا ¸ام= ,اق'و -م=رتلا ب=اص روصنم نب ر,عن نب .با. ىلوو ·-.امعبسو ن,نام.و
-,ردنكس,اب ن=سلا يف ,اق'و -,\= _بق ام دعب -.امنام.و _م= -نس ر»ص يف د,=' ,. ·-ن,دملا
_م= -نس ·ر=.ا _دام= يف -ن,دملا ,د»ف ·د,='و -ن= _رف' ن' ىل¦ ن,عستو عست -نس نم
نب _رف رصانلا =\ملا نا=\سلا لع=و ·-.امنام.و ر== _د=¦ -نس لو.ا ع,بر يف .با. د,=' ,.
نب ن`== نب نس= ف,ر=\ل ¸ا==لا د`ب ع,م=و عبن, ر,م' ى\=و ا.= .با. ى\= ر=نلا قوقرب
·ر== _د=¦ -نس ر»ص يف -م=رتلا ب=اص .با. .ام ىت= =ل.ب رب=لا لص, ,\ف ·ىنس=لا -.,مر
-.امنام.و
) 1/363 (
ع,بر ره= ر=' يف روصنم نب ر,عن نب ن`=عل -ن,دملا ·رام¦ -كم ر,م' ن`== نبا _و»ف
او\=دو ·ن`== نب نس= نبا دم=' -نبا -,\= -كم نم 'ركس= -عم .عبو ·-تنبا -=و¸ دقو ·ر=.ا
د=سملا لصا= .=' ن' دعب ·,ا,'ب اهنم ¸ام= _ور= دعب ىلو.ا _دام= نم فصنلا ,و, -ن,دملا
ىلاعت =ا .ا= ن¦ =ل. رك. يت', ·-=»لاو ب=.لا ل,دانقو يوبنلا
فا»لاو -.\.ملا .ا.لا باب
806 -كم ر,م' -ب». -
762 ° - · 1361 ,
ن=ا=م نب _,رد¦ نب ·داتق نب ي\= نب نس= دعس يب' نب دم=م ىمن يب' نب -.,مر نب -ب».
-كم ر,م' ·باه= وب' ن,دلا دس' ر,م.ا ·يكملا ىنس=لا
·,=رد فل' ن,تس ى\= ·ام=وب' امهل اهكرت امل ·امه,ب' ·ا,= يف ن`== -,=. اكبر= ن,نس اه,لو
-نسلا يف ·ر=ا»لا ىل¦ -=وت -ن' -ببسو ··دم اهب `»تسم ,. ·-.امعبسو ن,عبر'و عبر' -نس يف =ل.و
·-»\=' ,. اهب نوو`ق نب دم=م رصانلا نب ل,=امس¦ _لاصلا =\ملا نا=\سلا -,\= _ب»ف ·روك.ملا
-,\= _ب»ف ·'=,' ·ر=ا»لا ىل¦ -.امعبسو ن,عبر'و .س -نس يف -كم نم -=وت ,. ·-كم ىل¦ داعف
··دم ·ر=ا»لاب 'سوب=م ا.= -ب». رمتساف ·-,ب' ·ا,= يف =ل.و ·در»مب -كم ر,م' ن`== رمتساو ·ا,نا.
57
نام. -نس يف -كم ىل¦ او\صوف -»,== نب دم=م ,هم= نباو _ماغمو دنس ·او='و و= ق\=' ,.
لاتق ر,غب د`بلا فصت ن`== نم او.='و ·-.امعبسو ن,عبر'و
-ب».و -كمب ن`== ناكو ·-==و امهن,ب لص= -.امعبسو ن,سم= -نس ىل¦ =ل. ى\= اومادو
-=وتف ··روك.ملا -نسلا يف ·در»مب د`بلا ىلوف ·ر=ا»لا ىل¦ ن`== رفاسو ·ا=\=صا ,. ··د,د=لاب
-=وت ,. ·لاتق _=, ,لو نم,لا ب=اص د=ا=ملا =\ملا -ب=ص ,سوملا يف دا=و ·نم,لا ىل¦ -ب».
-عنمف 'كو\مم نوسم= -عمو اه,ل¦ ع=رو ·-كم ·رم,ب ل»تساو روم' دعب -,رصملا را,دلا ىل¦ -ب».
,. ·_ا=لا عنمو -عنم ن`== دار'و ·g=لا عم اه\=د ن' ىل¦ اهب ,اق'ف ·_,\= ىل¦ ع=رف ·ن`==
يرصملا _ا=لا ر,م' يدم=ملا امهن,ب _\صملا ناكو ·'=,' ن`=عل 'ك,ر= نوك, ن' -ب». ى=ر
_ب»لا دعب ن,سم=و .`. -نس .ان.' يف ·رم.اب -ب». ل»تسا ,. ·-.امعبسو ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يف
ن`== -,=' ى\=
,سوم يف يرصملا _ا= ر,م' ·ا= رم= ر,م.ا -,\= _بق ن' ىل¦ ·رم,ا يف روك.ملا -ب». رمتساو
اهب ,اق'ف ·ر=ا»لا ىل¦ -ب». لم=و ·ن`== ·و=' -=و= ر»تساو ·-.امعبسو ن,سم=و عبر' -نس
امهن,ب عقو ·دسف'و .ا='و ·-كم ىل¦ لصوو ن,سم=و .س -نس يف اهنم بر= ن' ىل¦ `»تعم
يف رم.اب -ب». ل»تسا ·دم دعب ,. ··داعلا ى\= ن,»صن امن,ب رم.ا نوك, ن' ى\= ا=\=صا ,. ·'=,'
ن,تس -نس ىل¦ اكرت=ا ,. ··دم ,اق'و ·-ب». بر=و ن`== ىلو ,. ·-.امعبسو ن,سم=و عبس -نس
عم ·رم,ا يف =رت=ا -ب». ن' ل,قو ·-»,== نب دم=م امهم= نباو دنس ام=و=' ىلوو ·.¸=و
·ر=ا»لا نم ن`== لص, ,\ف ·ن`== -عم =ر='و دنس ل¸= ,. ·ن,تسو _د=¦ -نس يف دنس -,='
ىل¦ لم=و ·-.امعبسو ن,تسو ن,تن.¦ -نس لاو= يف .ام ,. ·'ما,' ,اق'ف ·فندم ف,ع= و=و .¦
·`عملاب نفدو -كم
·ي\=و ·نس=و ·دم=' ·,=و د.و' ·د= ف\=و ·_,ب»لا ب=.ملا ا.= ى=ار,و ',د,¸ ناكو ·.\ق
ىهتناو ·-م=افو ·=رابمو
,,=لا فر=
807 يكلاملا ى=' داولا دم=م وب' ,ام,ا -
610 - 694 - °· 1213 - 1295 ,
_نوت ل,¸نو ·يكلاملا ى='داولا _لدن.ا دم=م وب' ,ام,ا ·ناس= نب ,ساق نب دم=م نب ربا=
·قارعلاو ,ا=لا ل=دو g=و ·ر=ا»لا ,دق ·اهب -»»تو _نوت ىل¦ ل=رو ·-.امتسو ر== -نس ·دلوم
دب= ن,دلا ¸=و ·ى=,ب»لا نبا نم عمسو -,ب=ا=لا -نم عمسو ·_وا=سلا ى\=و ·رم= يب. 'رقو
-.امتسو ن,عستو عبر' -نس يفوتو ·-نبا -نم عمسو ·_نوت ن=وتساو _لدن.ا ىل¦ ع=رو ·قا¸رلا
° 808 ي»ن=لا يم¸راو=لا ن,دلا را=تف¦ -
667 - 741 - °· 1269 - 1340 ,
يم¸راو=لا =ا دب= وب' ن,دلا را=تف¦ -م`علا ·فسو, نب ¸,¸علا دب= نب دم=م نب دم=م نب ربا=
58
_و=نلا -,»»لا ,ام,ا ·ي»ن=لا
) 1/364 (
يب' نب ,راكملا يب' -لا= ى\= -»»تو ·-.امتسو ن,تس عبس -نس لاو= ره= ر=ا= يف ·دلوم
=ا دب= ن,دلا ف,س ن= _ردن»س.ا ,صا= يب' ى\= فا=كلاو لص»ملا 'رقو ·يم¸راو=لا ر=ا»ملا
·ر=' -=ام= ى\=و ·_ر==م¸لا ن= _رصبلا =ا دب= يب' ن= ·يم¸راو=لا دوم=م د,عس يب' نب
ر,كن=ا=لا _رب,ب -,ر»=ملا -,نكرلا ·ا»نا=لا -=,=م ىلوو ·ن,نس ·د= 'رق'و ·_ردو ىتف'و ·_ربو
·ر,=و ·ي=ا,مدلا ن,دلا فر= =فا=لا نم عمسو ··ر=ا»لاب
-ت¸ان= .ناكو ·-فار»لاب نفدو ··ر=ا»لا ر=ا=ب -.امعبسو ن,عبر'و _د=' -نس ,ر=ملا يف .ام
ىلاعت =ا -م=ر ··دوه=م
809 ي\,\=لا _كرا= -
791 - ° - · 1381 ,
قوقرب ر=ا=لا =\ملا رو=' ر,م' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يواغب\,لا ل,\=لا =ا دب= نب _كرا=
-تلود ,,==و
نم ناك -\ص' ن' ل,قو ··ر=ات ىل¦ ل,\=لاب -تبسنو ·يرمعلا اغب\, =بات.ا =,لامم نم -\ص'
,\=' =او ·_\بار= نامكرت
ن,عبسو نام. -نس يف ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا لتق ن' دعب ا.= ل,\=لا _كرا= رم'ت ·.\ق
-ك\مم ربدم و= راصو ·رم.ا ى\= ينام.علا قوقرب ب.و ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-.امعبسو
-\ع= ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن' ·فر=.ا نب ي\= روصنملا =\ملا
·قوقرب =بات`ل د== روك.ملا _كرا= راصو ·-كرب ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب 'ر,بك ارو=' ر,م'
_ر.'و ·داعسلا -تلانو ··د.ا¸ -م==و ·-لودلا يف ·.فان -م\ك ا.= _كرا=ل ي»ب قوقرب ن=\ست ام\ف
ن,ب رس= لم= يف _ر= ,. ·ل,\=لا نا=ب فورعملا ·ر=ا»لاب -نا= ·اهنم ··ر,.كلا =`م.ا رم=و
·-بصق -.ام.`. روك.ملا رس=لا لو= ناكو ·-.امعبسو ن,نام.و عبر' -نس يف ·ر,¸=لاو -=ورلا
يف ·ؤاهتاو لو.ا ع,بر ره= _ف روك.ملا رس=لا يف لمعلا .ادتبا ناكو ·باصق' ·ر== -=ر=و
نوصوق -ب,ر¸م ىل¦ رس=لا نم ا=,\= ر=بلا =سو يف ر»=و ·-نسلا نم ر=.ا ع,بر ر=او'
·را=علا نب ن,دلا باه= _رابلا لو», ىنعملا ا.= يفو
·رص='ف ى\,\=\ل -=ر' ل,نلا .ك=
·رس=ف ي=ا=, ن' '».ا= .املا _'رو
يف ن==تو .املاب رودت ·روك.ملا رس=لا ى\= 'نو=ا= روك.ملا _كرا= لم= ·دع»لا ي. يف ,.
ر.ك'و _م»لا نم بدارا -سم= ,و, لك
59
را=علا نبا لو», '=,' ىنعملا ا.= يفو
ر=ان ى\,\=لاو .ام ن,=او= ·.ا=ف يقاوسلا وو= نم ل,نلا اك=
ر.اودلا =,\= .راد ا.¦ وك=تو يدتعت ل,ن ا, دا¸ نم .ا¸= ا.=و
.املا -,ف لم=و ··ر,س, 'ما,' .¦ =ل. دعب رس=لا ,», ,\ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -ت=\س لبق =ل. لك
نك, ,ل -ن'ك ·.=' ىت=
اغب\, ر,م.ا _ر= ن' ىل¦ -ك\مملا يف -,ل¦ را=ملاو ·ر=ا=لا =\ملا -لود يف 'م=عم ى\,\=لا رمتساو
د`بلاب ·رم' ل=»تساو ··ر,=و _ا=نم -»فاوو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ى\= ب\= ب.ان يرصانلا
·ا=ر,=و -,ب\=لا د`بلاب ·رم' ل=»تساو ··ر,=و 'ركس= -لات»ل نا=\سلا بدنو ·ا=ر,=و -,ب\=لا
·ىسا=بلا _مت,' ر,بكلا ر,م.ا ن,مد»ملا .ارم.ا نم ,ه,\=و ·`.ا= اركس= -لات»ل نا=\سلا بدنو
_نو,و ·ب=ا=لا راكد,'و ·-م=رتلا ب=اص ى\,\=لا _كرا=و ·_\=م ر,م' اغب\, نب دم='و
ع,بر ره= ر== عبار .بسلا ,و, يف ·ر=ا»لا نم او=ر=و ·,=ر,=و ر,بكلا راداودلا _¸ورونلا
يرصانلا لوصو لبق ا=و\=دو ق=مد ىل¦ او\صو ن' ىل¦ -.امعبسو ن,عستو _د=' -نس لو.ا
ر== عسات .بسلا ,و, يف ق=مد ر=ا= ن,=. نا= ى\= يرصانلا ل¸ن ىت= اهب اوماق'و ·اه,لا
·ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== يدا= ن,ن.,ا ,و, يف ن,»,ر»لا ن,ب -عقولا .ناكو ·ر=.ا ع,بر ره=
ى\,\=لا _كرا= ر,م.ا لت»ف ·ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== يدا= ن,ن.,ا ,و, يف _كرا= ر,م.ا لت»ف
د=وو ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس روك.ملا ن,ن.,ا ,و, يف ق=مد _را= ·¸ربلاب -كرعملا يف
-\ت»ب ·اوق .را=و ·'م,== اد=و -,\= قوقرب ر=ا=لا =\ملا
) 1/365 (
ر,.ك ·,`كلا ن,ل ·-فرعمو ·رب= ا. ·اب,هم -لاك=لا نس= `=ر ناكو ·ىن,علا ·ا=»لا ي=اق لاق
ربكلا نم _ون ·دن= ناك -نكلو ·دامت=ا نس=و ·-قداص -م,¸=و ·داهت=او -م= ا. ·,ا=ت=,ا
يف بتر ناكو ·'ره=و 'رس ر,.ك ر,= ب=اص ناكو ·-\»=و -,'ر -ب=ع, ناكو ·فسعلاو رب=تلاو
·ن,كاسملاو .ار»»لا ى\= -قر»,و ·ر=ا»لا يف -ك,لامم د=' اهب رود, ¸ب=لا نم ن,\غب _,م= ,و, لك
ر=ات,و ·لاملا عم= ب=, ناكو ·.اقدص\ل 'ر,.ك '=مق ن,»,ر=لا ن,مر=لا يف .عب, ناك -نس لكو
د`بلا ر.اس يف ع.ا=بلا ر.اس يف
·انعم يم==' =»ل و=و ·-نكاس -\مهم ن,سو -\مهم فاكو -نكاس -\مهم .ارو فل'و ,,=ب _كرا=و
ىهتن' ·_»ن' -عبر'
°° 810 يرصانلا _كرا= -
608 - 1211 ,
ن,دلا ر=ف ر,م.ا ·يرصانلا =ا دب= نب _كرا=
60
¸اب' -مسا ن' لا», ناكو ·-تلود رباك' نمو ·فسو, ن,دلا _`ص رصانلا =\ملا .ارم' نم ناك
يناب و=و ·ر,=لا ىل¦ دا»ن, ·-مهلا يلا= ·رد»لا ر,بك ·'م,رك `قا= `,بن ناكو ·ر=ص' لو.او
_كرا= -,راس,»ب ·امسملا ·ر=ا»لاب _ربكلا -,راس,»لا
د`بلا اوفا= ن,.لا را=تلا نم -=ام= .,'ر ·-=,رات يف ناك\= نب دم=' ن,دلا _م= ي=ا»لا لاق
·'ر,بك 'د=سم ا=`='ب ىنبو ·اه.انب ,اك=¦و اهنس= يف اه\.م د`بلا نم _= يف رن ,ل ·نولو»,
·روه=م -تبرتو ·-,=لاصلا لب=ب نفدو ·-.امتسو نام. -نس روه= _عب يف يفوتو '»\عم 'عبرو
رق' .ام املو ··دم اهب ,اق'ف ا=ا=ق¦ ف,»=لاو ن,نبتو _ا,ناب ·ا==' لداعلا =\ملا ناكو ·=ان=
ىهتنا -,=`صلا .ارم.ا نم ى»ب نم ربك' ناكو ·-,\= ناك ام ى\= ·دلو لداعلا
-لود نم .¦ رك.ن . انن' نم ·ان=ر= امل ا.= ان=,رات يف ل=م روك.ملا _كرا= رك.ل _,لو ·.\ق
قباسلا -م=رت يف _كرا= ,سا ى\= ,`كلا ,د»ت دقو ·ا.= انمو, ىل¦ =ارت.ا
811 قم»= ر=ا=لا =\ملا و=' _راصملا _كرا= -
810 - 1407 ,
_راصملا _كرا=ب فورعملاو ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا يمسا»لا =ا دب= نب _كرا=
'بر=و 'قر= _ارصلا نف يف -سا.رلا -,ل¦ .هتنا
-لودلا يف -توم دعب رم'تو ·-ت,كصا= نا,=' نمو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
فل' -مد»ت ىل¦ ·دم دعب ل»ن ,. ·ا,نا. راداود راص ,. ··ر== ·رم¦ قوقرب نب _رف -,رصانلا
نام. -نس ·ر=.ا _دام= عباس ن,ن.,ا ,و, يف 'ر,بك ارو=' ر,م' راص ,. ·-,رصملا را,دلاب
ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·نون=م ىنع, ى\تب فورعملا يدم=ملا نودوس ن= '=و= -.امنام.و
ر,م.ا ن= '=و= ·ب\= -با,ن ·.و ·-.امنام.و عست -نس يف ب\= ىل¦ _رف رصانلا =\ملا -=وت
'=,' رصانلا =\ملا -ب=ص -=وتو ·ن,مو, و' 'د=او 'مو, ب\= -با,ن ر=ابف ·يدم=ملا _ادرمد
_و= نم ,ك= ر,م.ا نم 'فو= ب\=ب -.كم ,د=و ·-,رصملا را,دلا و=ن 'د.ا=
ىل¦ لصو ام\ف ·-,ما=لا د`بلا و=ن ',نا. _رف رصانلا =\ملا در=ت ىل¦ -,رصملا را,دلاب ,ادو
·د,ؤملا ىن=' ·,ا=لا ب.ان يدوم=ملا _,=و ينابع=لا =ب=, =بات.ا ن,ر,م.ا ى\= _بقو ق=مد
-غ\ب ام\ف ·,و,لا =ل. يف -مد=لا ن= ر='ت دق ا.= _كرا= ر,م.ا ناكو ·ق=مد -ع\»ب امهسب=و
·ر== -نس ر»ص ره= ن,ر== _ما= د=.ا ,و, يف =ل.و ·=رد, ,\ف ·-ت=اس نم رف رب=لا
_,=و =ب=, نار,م.ا رف لو.ا ع,بر .لا. ن,ن.,ا -\,ل ناك ام\ف ·ب\= -ه= ىل¦ -=وتو ·-.امنام.و
راسو ·ق=مدب _,= ى»ت=اف ·امهعم رفو ·قو=نم ر,م.ا اهب.ان نم قا»تاب ق=مد -ع\ق _ب= نم
_م= ى\= ا.= _راصملا _كرا= ر,م.اب عمت=ا ىت= =ب=,
=\ملا _\بو ·ب\= -ه= ىل¦ اراسو =ب=, =بات.ا عم _ر= امل -ن' ·رب= نم ناكف قو=نم ام'و
ن= قو=نم ف\=تو ·-س»نب ا=نو =ب=, قاسف ·.وغ,ب ر,م.ا امهب\=ب لسر' ·ام=رب= رصانلا
ناك 'قو=نم ن. _رف رصانلا =\ملا ىل¦ -ب .عبو ·-س'ر ع=قو .وغ,ب -,\= _بق ىت= قوسلا
61
ر,م.اب _رف رصانلا =\ملا نا=\سلا لسر' ,. ·-,\= _بق ىت= -لو,= -ب .\ك دق 'ن,دب 'مس=م
_,= ر,م.ا ن= '=و= ·ق=مد -با,نب ·د,\»ت ·د, ى\=و ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ىل¦ _م`س
-.ارم' نم ·اصعلا لات»ل -بدنو ·يدوم=ملا
) 1/366 (
نما. د=.ا -\,ل يف امهب ق=مد قر=و ا.= _كرا= ر,م.او =ب=, ر,م.اب عمت=ا '=,= ن' ,.
=ب=, ·دن=و ·اهب ,اق'و _,= اهك\مو ·.ارم.ا نم اهب ناك نم ر»ف ·-نسلا نم ر=.ا ع,بر ره=
¸رب =ل. دنعف ·=ب\عب -ن,دم ى\= ق\= رمتكب لو¸نب رب=لا ,ه,\= درو ىت= ل.`ق 'ما,' ·_كرا=و
·,ه\تاقو -\»= ى\= ¸ورون ر,م.ا ,=افاوف ·-لات»ل ·را= ,هعم نمب _كرا=و =ب=, نار,م.ا -,ل¦
.لا. -عم=لا ,و, يف =ل.و ·-م=رتلا ب=اص _كرا=و =ب=, اه,ف لتق ·-\.ا= -عقو ,هن,ب .ناكف
ىلاعت =ا امهم=ر ·-.امنام.و ر== -نس ر=.ا ع,بر ره= ر==
رداون نم 'دودعم ·_ارصلا يف اس'ر ·'ماد»م '=ا== ·`,\= 'ر,ما روك.ملا _كرا= ر,م.ا ناكو
-=ابصو ·نس=لا ق\=لا عم ا.= ·-س»ن ل.م و= _'ر .و لب ·-نف يف -\.م ·دعب ف\=, ,ل ·ا,ندلا
'=و=ب ·'ن,ل ان,= ·اوق ,,==و -تد= عم ناكو ·ا=د,= -,=\لا دوس' ·'م,س= .او= ناكو ·-=ولا
ببسلاو نس.ا و=و ·=ا ·رصن ·قم»= ر=ا=لا =\ملا و=' و=و ·'م,رك ··ر=ا=ملا او\= ·'»,=ل
=ا -م=ر ·_ن=لا ىسكرا= ام=`كو ·-,قرت يف
812 ,ا=لا ب.ان و\=ق را= -
837 - ° - · 1434 ,
ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص' ·,ا=لا ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب و\=ق را=
ين,دراملا نودوس ر,م.ا -تا,ن¦ ·را»سب ',كصا= -\ع=و -»ت='و -تن=\س يف ·ارت=ا ·قوقرب
-تابر= ر=دلا بر=و ·.ار=علا .ارم' -\م= نم _رف -,رصانلا -لودلا يف راص ,. ·راداودلا
-نا,ص= ,ك=ب ىسا=بلا =بنت ر,م.ا ن= '=و= ·_,= -,د,ؤملا -لودلا يف ·ام= ب.ان راص ن' ىل¦
يتلا _`»لا ل¸انو -,لام=لا د`بلا ىل¦ د,ؤملا =\ملا در=ت ن' ىل¦ ·ام= -با,ن يف رمتساو ··رارفو
ات=ك -ع\ق راص= ى\= ف\=و ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ دا= ,. ·_عبلا رصا=و _عبلا .='و ·اهب
ب.ان روك.ملا و\=ق را= ر,م.او ·ب\= ب.ان ىمدر»لا را»=ق ر,م.او ·ق=مد ب.ان _ابق' ر,م.ا
·اهن= د,ؤملا =\ملا ل=ر ام\ف ··ون= ا=و.=', ىت= ·روك.ملا ات=ك -ع\ق راص=ب ,=رم'و ··ام=
نم .اه=لا =\ت ي=اون ىل¦ فسو, ارق _=م ,هغ\ب امل اهن= او\=ر ,. ·ل.`ق 'ما,' ·دعب اوماق'
ل¸=و ·-,\= =ل. ,=عف ·ب\=ب ·وكرد' ىت= د,ؤملا =\ملا ف\= اوراسو ·د,ؤملا =\ملا ن.¦ ر,=
-با,ن ن= و\=ق را= ل¸=و ·_\بار= ب.ان يد,ؤملا =ب=, ر,م.اب ب\= -با,ن ن= ىمدر»لا را»=ق
ب\= ن' ىل¦ د»ص -با,ن يف رمتساف ·_را==لا ل,\= ر,م.ا ن= '=و= ·د»ص -با,ن ·.وو ··ام=
62
_ب=ف ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦ اد,»م لم=و -,\= _بق ا,=ق ىل¦ لصو ام\ف ·-,رصملا را,دلا ىل¦
··دم _ب=لا يف رمتساف ·-.امنام.و ن,ر==و _د=' -نس ر=.ا ع,بر ره= عباس يف =ل.و ·اهب
ق\=' ,. ·=بنت ن= '=و= ·',نا. ·ام= -با,ن يف ر== ر=ا=لا =\ملا -ب ر»تسا ن' ىل¦ .ا=ب
_\بار= -با,ن ىل¦ ل»تنملا ىسا=بلا
·ىسا=بلا =بنت ر,م.ا ن= ام=`كو ·ن,ترم ·ام= -با,ن ىلو روك.ملا و\=ق را= ن' ب,رغلاو
-,\= -لو ·-»ب=لا يف روك.ملا ىسا=بلا =بنت ·ا=' ناك روك.ملا او\=ق را= ن' =ل. نم بر='و
-ل¸نم ى\=' ناك -ن¦ ى\= ·-م,د»لا -مر=لا -ل ى=ر,و -ناس=,ب 'فرتعم =بنت ناكو ·ل=فو -,برت
ب\= -با,ن -ت,.وب -نم
·ب\= -با,ن ىل¦ _ابسرب فر=.ا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·ام= -با,ن يف و\=ق را= ر,م.ا رمتساو
ر,م.ا .وم دعب ·ق=مد ىل¦ ىسا=بلا =بنت لا»تنا ,ك=ب ·'=,' ىسا=بلا =بنت ر,م.ا ن= '=و=
ىل¦ ب\= -با,ن و\=ق را= ر=ابف ·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس لاو= يف =ل.و ·ق,م ي.`علا =بنت
راصو ·ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ·-.امنام.و ن,.`.و _د=ا -نس ىلو.ا _دام= ره= يف اهن= ل¸= ن'
دعب -,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات' ·رار»تساب -,\= ع\='و ··ر,س, ·دم اهب ن,مد»ملا -\م= نم
-.امنام.و ن,.`.و _د=' -نس ·ر=.ا _دام= _ما= يف _ر=.ا ىقاسلا =ب=, ر,بكلا ر,م.ا .وم
=\ملا .عمس د»ل ىت' ىت= _ابسرب فر=.ا =\ملا دن= ى==و -لودلا يف ,== اكبات' راص املو
-\»ن ,. ا.كو ا.ك .\عف ام و\=ق را= .ا= ول د=. -ب ,عن, . رم' يف لو», ·رم ر,= فر=.ا
نم نودوس ر»تساو ·نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا ن= '=و= ·,ا=لا -با,ن ىل¦ فر=.ا =\ملا
-.امنام.و ن,.`.و _م= -نس يف -,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات' -=و= نم=رلا دب=
) 1/367 (
-ع\ق ىل¦ ع\=و ·ر=ا»لا ىل¦ ب\= امل نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا ن' و=و ··ردان امهت,لوت يفو
·يناربلا رص»لا ىل¦ نا=\سلا _ر= ام\ف .ارم.ا عم رص»لاب -»,ر=لا -مد=لا ىل¦ ل=دو لب=لا
··رس,ملا ى\= ,ا=لا ب.ان نم=رلا دب= نم نودوس فقوو ·-نم,ملا ى\= و\=ق را= '=,' فقو
نم=رلا دب= نم نودوس ى\=و ·,ا=لا -با,نب و\=ق را= ى\= ع\='و ·ع\=لا نا=\سلا ب\=ف
دب= نم نودوس فقو ··رس,ملا يف فقو ىت= و\=ق را= ى=م ,. ·_ر.ا `بقو ·-,كبات.اب
نم=رلا دب= نم نودوس و\=ق را= ب==ف ·'عم .¸نو -مد=لا .=»نا ,. ·-نم,ملا يف نم=رلا
نم -,\= اناك ام ,=عل .¦ =ل. امو ·=ل.ب د=' امه,ل¦ ر,=, ن' ر,= نم =ل. لك ·-مام' ى=مو
ب,ترتلاو -ك\مملا د=او»ب -فرعملاو باد.او -,برتلا
.س -نس يف دم' ىل¦ فر=.ا =\ملا -ب=ص رفاسر ·ق=مد -با,ن يف و\=ق را= ر,م.ا رمتساو
ى\= بو.ولا د,ر, -ن' -ن= ع,='و ·دم' راص= يف -»= يف ,`كلا ر.كو ·-.امنام.و ن,.`.و
63
'=,' -,\= ع\='ف ·ق=مد ىل¦ فر=.ا =\ملا دا= ىت= ·-»,»= -ل ناك =ل. ن=' امو ·نا=\سلا
-,رصملا را,دلا ىل¦ فر=.ا دا=و ·رارمتس,ا -ع\=
عبس -نس ب=ر ره= ر== عسات يف اهب يفوت ن' ىل¦ ق=مد -با,ن يف ا.= و\=ق را= رمتساو
ن,عبسلا .انب' نم و=و -.امنام.و ن,.`.و
·-با=د -,فو ·-س»ن ى\= 'فرسم ناك -ن' .¦ ·'م,رك ·-لودلا يف 'م=عم ·'روقو · `,\= 'ر,م' ناكو
-تبا,ن يف -تر,س .دم=و ··رم ر,= اه\=' -م=رو ·ب\=ب -تبا,ن يف ·ر,سلا روك=م ر,= ناكو
·-بكرمو -سب\م يف `م=تم ·'ن,مس ·'د= 'ر,صق ·-,=\لا _,ب' '=,= ناكو ·-,اغلا ىل¦ ق=مدب
·رداب ·دن= ناك -ن' .¦ ·عم=لا ل,\ق ·-,=رلا لاوم' ن= '»,»= ناكو ·-ك,لاممو -,=او= ى\= 'م,رك
_ن=لا ىسكرا= ناكو ··و=سو -»س عم ق\= ·د=و
-\مهم .ا=و ·-موم=م فاقو ·-\مهم -نكاس .ارو ·فل' ا=دعبو ·,=ا=.ا ,,=ب ·و\=ق را=و
يم==' نم بكرم =»ل و\=ق را=و ·د=او ىنعمب ام=`ك ·ا=رسك ¸و=,و ·-موم=م ,.و ·-نكاس
ىهتنا =رابم ىكرتلاب و\=قو ·-عبر' يم=علاب را=ف ·ىكرتو
° 813 _\بار= ب.ان ير=ا=لا ,نا= -
814 - ° - · 1411 ,
_\بار= ب.ان ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ·ا= نس= نم =ا دب= نب ,نا=
ىت= _رف -,رصانلا -لودلا يف ىقرتو ·-ت,كصا=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم ر=اص' نم ناكو
روم' -ل عقوو ·_\بار= ,. ··ام= -با,ن ىلو ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص
¸ورونو _,= ن,ر,م.ا عم _ر=مو ··رم ر,= _رف رصانلا =\ملا ى\= -نا,ص= رركتو ·.داو=و
,. ·-,رصملا را,دلاب ن,مد»ملا -\م= نم راصو ·_رف رصانلا =\ملا ىل¦ دا= ,. ··دم د`بلا =\تب
=\ملا دبف ·ير=بلا -=ولاب -=ا=ق¦ ىل¦ -=وتو ··ر,س, ·دم =ل. ى\= رمتساو ·_\=م ·رم¦ ىلو
-\,ل -ت,بم ى\= ,¸=و -ت\,ل .ابو ·-.امنام.و ·ر== عبر' -نس نم ب=ر ره= يف د,ص\ل رصانلا
·'ع,رس -ع\»لا ىل¦ داعف ·-,\= او»»تا =,لامملاو .ارم.ا نم -».ا= ن' -غ\بف ·_وقا,رسب _ر='
اه,ف -قرو اره=اف ··ر== نما. يف ابقوعف ·رب=لا ام=دن= ن,كو\ممب ر»= ىت= -ل ل,ق ام عبتتو
ل,س\س نبا -,نم -=ا=ق¦ -ه= يف رفاسم ,نا=و =ل. لك ·روك.ملا ,نا= ,=ر,بكو -=ام= =و==
ر,م.او ·راداودلا ىنس=لا نا=و= ر,م.ا لسر' ·امهتلا»م رصانلا =\ملا ق»=ت ام\ف ·-,برغلا نم
·.بسلا ,و, يف ا=ر=ف ·عنتما ن¦ -,\= _ب»لاو ··ر=ا»لا ىل¦ روك.ملا ,نا= را==, ق\= رمتكب
رصانلا =\ملا _بق ,. ·ربلا يف ق,ر=لا -,\= =سم, ق\= رمتكبو ·ر=بلا يف ·ا»\, نا=و= ن ى\=
,نا= _='ف ل,نلا _=ا=ب ,نا= ىفاو ن' ىل¦ نا=و= راسو ·=,لامملاو .ارم.ا نم -=ام= ى\=
·نا=و= -,ف ن,عت ·'د,د= .اتق ل,نلا ره= ى\= بكارملا يف ,. ربلا يف `تتقاف ·عنتماف رم.اب
-س'ر ع=قو ·=\= ىت= با=نلاب نا=و= با=ص' ·امرف ·-ت=همب و=ن,ل .املا يف -س»نب ,نا= ى»ل'ف
=ا -م=ر -ن,ر== عبار يف -ب ,دقو ·-.امنام.و ·ر== عبر' -نس نم ب=ر ره= ن,ر== ينا. يف
64
-لوهكلا لبق .امو
رور=لا ر,.ك ·-س»ن ى\= 'فرسم ناك -ن' .¦ ·-=ا==لاب 'روه=م ·.او= ·ر»=' ·`,م= 'با= ناكو
-ن= =ا ا»= ·نت»لاو
° 814 _ابسرب فر=.ا =\ملا ب,رق يفر=.ا ,نا= -
° 867 - °· 1462 ,
·رو=' ر,م'و ·_ابسرب فر=.ا =\ملا ب,رق ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا =ا دب= نب ,نا=
) 1/368 (
-,\= ,عن' ,. ·',كصا= -\ع=و ·-براق' -\م= عم ·-تن=\س ل.او' يف _ابسرب فر=.ا =\ملا -مد»تسا
.وم دعب -\ك _ا=ق,اب روك.ملا ,نا= ل»تسا ,. ··د=او -عفد ·انا=\ب= ·رم,ب ·و=ق' -ب,رق ى\=و
.ارم' -\م= نم ا.= ,نا= رمتساف ·-.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف روك.ملا ·و=ق' -ب,رق
ىت= ·د,ب ام ى\= ·دا,¸ د`ب ·دعب نا=\سلا -,\= ,عن' -.امنام.و ن,.`.و .س -نس ىل¦ .انا=ب\=لا
-,رصملا را,دلاب فول.ا .ارم' -\م= نم راص
_رغت -,.و دعب ·'ر,بك ارو=' ر,م' ر»تسا -.امنام.و ن,.`.و عست -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
نم ·ورصق ·افو ,ك=ب ·ق=مد -با,ن ىل¦ ىمك=لا لان,¦ ىكبات.ا لا»تنا دعب ·ب\= -با,ن _مرب
يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ فر=.ا =\ملا -ن,= ن' ىل¦ -ت»,=و يف ,نا= ر,م.ا ,ادف ·ير=ا=لا ¸ارمت
.امف ·ا=ر,=و ناكن¸ر' -ه= ىل¦ .ارم.ا -ب=ص روك.ملا -=وتف ·.ارم.ا نم ن,= نم -\م=
ام عقوو ·فسو, ¸,¸علا =\ملا -ك\مم ربدم ي.`علا قم»= =بات.ا راصو·د`بلا =\تب و=و فر=.ا
=,لامملا ن,بو قم»= =بات.ا ن,ب -عقولا نم ع=اوم ·د= يف -\=م يف ىلاعت =ا .ا= ن' -,ك=نس
·,هتب=ص ا.= ,نا= ر==و ·اور==ف -,رصملا را,دلا ىل¦ .ارم.ا رو==ب بتك ,. ·-,فر=.ا
·.و' -تدا= ى\= ·ينا=\سلا لب=س,اب ل¸ن, ,لو ·ىناقرا»لا ,ام= ·ا=ت¸ا= ر,م.ا .,ب ·رادب ل¸نف
,==و ··رادب ل¸ن =ل. ل= `ف ·-نكس ناكم ·ينا=\سلا لب=س,اب نكس دق ناك قم»= =بات.ا ن.
·,=ر,=و -,فر=.ا نم -,\= _بق نم عم -,\= _بقو -تدم ل=ت ,\ف ·,==' ·ا»= امو ·-,\= =ل.
لا=و ·-,ما=لا د`بلاب _وب=لا _عب ىل¦ ل»ن ,. ·ن,نس ·دم اهب _ب=ف -,ردنكس.ا ىل¦ لم=و
ن,نس عبس ى\= ·دا,¸ -سب=
.`. نم او=ن اهب ,اق'و -كم ىل¦ -=وتف ·.ا=ب -فر=ملا -كم ىل¦ -=وتلاب -ل ,سرو -ن= _رف' ,.
·د.ا¸ رورس يتروا=مب -ل لص= -.امنام.و ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يف -كمب ان' .روا= املو ·ن,نس
.د=تلا ن= ·اهن' .نكف ·_د»لا ب\=,و -كمر= نم ,ربت, ناكو ··روا=ملا ·دم ينقرا», . ى»بو
·_د»لا ىل¦ -=وتلا ب\=, ن,سم=و عبر' -نس يف لسر' ··ر=ا»لا ىل¦ ان' .د= ن' ىل¦ =ل. يف
·_د»لا ىل¦ لصو ىت= =ركلا _ا== عم ·روك.ملا -نسلا ,سوم يف -كم نم رفاسف ·=ل.ب -ل ,سرف
65
-سب=و -,\= _ب»لاب لا=لا يف ,سر _د»لا ىل¦ -لوصوب ر=ا=لا =\ملا ى\= رب=لا درو ام\ف
اهب _ب=و -,\= _ب»ف ·=ركلاب
° 815 راداودلا يد,ؤملا ,نا= -
833 - ° - · 1430 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يد,ؤملا =ا دب= نب ,نا=
,. ·راغصلا -,راداودلا -\م= نم ·.اتس' -لود يف راص ,. -ت,كصا=و _,= د,ؤملا =,لامم د='
-بؤ, . و=و ·_ابسرب -,فر=.ا -لودلا يف ن,نس =ل. ى\= رمتساو ··ر== ·رم¦ -توم دعب رم'ت
= -م=ر ·-ب _'ب . ناكو ·نو=ا=لاب -.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف .ام ن' ىل¦ -,ل¦
° 816 يفر=.ا ,نا= -
° 850 - °· 1446 ,
.ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا يد,س -بون _'رب فورعملا ·راداودلا يفر=.ا =ا دب= نب ,نا=
·¸= =بات' ,. ·.ار=علا
-مد=ب ',نا. -بون _'ر -\ع= ,. ·-ت,كصا= -\م= نم ·_ابسرب فر=.ا =\ملا =,لامم نم -\ص'
رمتساو ·راغصلا -,راداودلا -\م= نم ر»تسا ,. ·دم=م .وم دعب ¸,¸علا فسو, ,. ·دم=م -,دلو
ر,م.ا عم بكرو ·-تدم ل=ت ,\ف ·فسو, ¸,¸علا =\ملا -لود يف ·ر== رم'ت ن' ىل¦ =ل. ى\=
·-,\= _بق ,. ·روك.ملا _امقرق ,¸هنا ام\ف ·ر=ا=لا =\ملا ى\= ينابع=لا =ا دب= نب _امقرق
ىلو ن' ىل¦ .ا=ب ·دم ,اق'و ·-ن= _رف' ,. ·-,ما=لا د`بلاب _ب=و ·'=,' روك.ملا ,نا= ى\= _بق
-تب,ب= ناو»ن= يف و=و 'ن,م=ت -.امنام.و ن,سم= -نس دود= يف .ام ىت= اهب ,اق'ف ·.¸= -,كبات'
نم ناكو ·-س»ن ى\= فارس¦و ··د.ا¸ -»=و _,= عم ربكت ·دن=و ·`,م= ·_ن=لا ىسكرا= ناكو
=ا -م=ر _ابسرب فر=.ا =\ملا نب دم=م يرصانلا ,ا»ملا دن= اعم انك انن. ·نسلا يف _دادن'
817 راداودلا يد,ؤملا =ب نا= -
817 - °· - 1414 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·راداودلا يد,ؤملا =ا دب= نب =ب نا=
',نا. اراداودو ·انا=ب\= -\ع= د,ؤملا ن=\ست ام\ف ·-ترم¦ لا= يف _,= د,ؤملا =\ملا =,لامم نم و=
ىنس=لا نا=و= ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب _ربكلا -,راداودلا ىل¦ ·ر,س, ·دم دعب -\»ن ,. ··د=او -عفد
-.امنام.و ·ر== .س -نس ىلو.ا _دام= ر== نما. يف =ل.و ·فل' -مد»تب -,\= ,عن'و ·راداودلا
) 1/369 (
ربر=تلا يف نعم' -ن' ىت= ·اه,هنو ا=رم' ب=اصو ·-,د,ؤملا -لودلا ,,== روك.ملا =بنا= راصو
ر,م.ا لات»ل -,ما=لا د`بلا ىل¦ د,ؤملا =\ملا -=وت ن' ىل¦ ·-ن= ·د,عب .ا,='ب -س»ن -ت.د=و ·ربكتلاو
66
ا.= =بنا= باص' ·ن,»,ر»لا ن,ب لات»لا عقوو ·ق=مد ىل¦ د,ؤملا =\ملا لصوو ·ي=فا=لا ¸ورون
¸ورون ن= '=و= ·,ا=لا -با,ن د,ؤملا =\ملا ·.اتس' ·.و ناك نا دعب ·_ار»لا -نم ,¸ل ,هس
-نا,ص= ,ك=ب ي=فا=لا
دعب ·ب\= ىل¦ -,رصملا ركاسعلا -ب=ص -=وتم و=و ·_م= -ن,دمب .ام ن' ىل¦ '=,رم رمتساو
¸ورون لتق
-.امنام.و ·ر== عبس -نس ىلو.ا _دام= ره= يف -تافو .ناكو
-م=ر .امو ··داعسلا يف -ما,' ل=ت ,ل 'ربكتم 'راب= ·اداو= ام,رك ·'ماد»م ·'=ا== 'ر,م' ناكو

·فور=لا ر=' .ا, ر,غب بوتكم و= امك -باتكلا يف -باوصو ·_ور ر,م' ·انعم يكرت =»ل ·=بنا=و
ىهتناو .اغ\لاب ,\=و -\,=ف ·دن= نم =ل. فرع,
° 818 يوا¸م=لا =ب نا= -
° 836 - °· - 1433 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يوا¸م=لا =ا دب= نب =بنا=
_`»لا _عب ·.اتس' .وم دعب ىلو ,. ·ير=ا=لا يوا¸م=لا نودوس ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
املو ·روك.ملا =بنا= -»فاو ق=مد ب.ان يدم=ملا ياب ىناق ر,م.ا ىص= ن' ىل¦ -,ما=لا د`بلاب
=\ملا يفوت ىت= ¸,ربت ب=اص فسو, ارق ىل¦ رف نم عم =بنا= رف -,\= _بقو ياب ىناق رسكنا
يف _\بار= -ن,دم با== ب=ا= راص ,. ·د`بلا =\ت يف ·رم,ب -,\= ,عن'ف ق=مدب ر== ر=ا=لا
·ر=ا»لا ىل¦ امدقو _ابر= ر,م.ا اهب.ان ن,بو -ن,ب عقو ن' ىل¦ ·ن,نس ·دم _ابسرب -,فر=.ا -لودلا
-,بو== ن= روك.ملا =بنا= ل¸=و _\بار= -با,ن يف ·رارمتساب _ابر= ى\= فر=.ا =\ملا ع\='
-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\= ,عن'و ·_\بار=
-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\= ,عن'و ·_\بار= -,بو== ن= روك.ملا =بنا=
-با,ن ·.و ·-.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف دم' ىل¦ فر=.ا =\ملا در=ت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
-با,ن -ت,لوت ,ك=ب ·دور=.ا ي.`علا لان,¦ ر,م.ا ن= '=و= ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ·دو= يف ·¸=
-تر»س نم 'د.ا= =ب\عب نم بر»لاب يفوت ىت= '=,رم لا¸ .و روك.ملا =بنا= ==وت ,. ·ا=رلا
·روك.ملا .س -نس ر=او' يف -تلا»ك -ه= ىل¦
-ن= =ا ا»= `مهم ·-س»ن ى\= 'فرسم ·-=ا==و ·له= ·دن= ·.او= '=,= ناكو
° 819 ° يفوصلا =ب نا= - 841 - °· 1438 رم,.ا ·ير=ا=لا يفوصلا =ا دب= نب =بنا= ,
-,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات' ·ن,دلا ف,س
نب _رف رصانلا =\ملا -لود يف فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص نممو ·قوقرب ر=ا=لا =,لامم نم و=
ىل¦ ,. ·_\=م ·رم¦ ىل¦ -\»ن ,. ·_,= د,ؤملا =\ملا -لود يف بونلا -بون _'ر ر»تسا ,. ·قوقرب
ينام. -نس ب=ر ره= ر== عبار يف -,ردنكس.ا رغ.ب -سب=و -,\= _بق ن' ىل¦ _`س ·رم¦
67
-.امنام.و ·ر==
_ا=ق,ب -,\= ,عن'و ·د,ؤملا =\ملا -ن= _رف' -.امنام.و ن,ر==و ن,تن.¦ -نس ىل¦ 'سوب=م رمتساو
-نس لو' يف _,= د,ؤملا =\ملا .امو ·-ما,' ل=ت ,\ف ·-توم دعب ,,=ارب¦ ىمراصلا ,ا»ملا ·دلو
ربدم ر== ر,م.ا راصو ·ر»=ملا دم=' ع,=رلا ·دلو ·دعب نم ن=\ستو ·-.امنام.و ن,ر==و عبر'
_ب»لا دعب ىمدر»لا را»=ف ن= '=و= ·_`س ر,م' ·رار»تساب روك.ملا =بنا= ى\= ع\=' -ك\مملا
عبر' -نس نا=مر ره= يف ر== -ن=\س دعب -,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات' راص ,. ·-,\=
-.امنام.و ن,ر==و
=\ملا ·دلو -ك\مم ربدم ا.= يفوصلا =بنا= نوك, ن' ىصو' ر== ر=ا=لا =\ملا .ام املو
ر=ا=لا .وم دعب ينا=\سلا لب=س,ا نم -\س\سلا بابب روك.ملا =بنا= نكسف ·دم=م _لاصلا
ب=ا= _ابر=و راداودلا يقامقدلا _ابسرب نار,م.ا -,\= ب\غتو ,ا,' ر,= -تدم ل=ت ,\ف ·ر==
·بر=لا -ل'ب ى==.ا د,= ,و, يف يفوصلا =بنا= =بات.ا بكر ىت= ,هن,ب ,`كلا ر.كو ·با==لا
.دم= ,. ·-=اس ,اهسلاب اومارت لب ·ن,»,ر»لا ن,ب بر= ع»ت ,لو ·لب=لا -ع\», ن,.لا .ارم.ا _بلو
ر,م.ا .,ب ىل¦ -\س\سلا باب نم =بات.ا ل¸نف ·_\صلا يف ,هن,ب .ارم.ا نم -=ام= ى=مو ·-نت»لا
اراص ام\ف ·رو=' ر,م' ىمك=لا =ب=, ر,م.ا -عمو ·-=لاصملا لمعل _`س ر,م' _ر»=ملا اغب,ب
ره= يف اهب اسب=ف ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦ `م=و ·اد,قو ·امه,\= _بق اغب,ب ن,ب _و= =سو يف
-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس -==لا ي.
) 1/370 (
·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس يف -سب= نم رف ن' ىل¦ -,ردنكس.ا _ب= يف =بنا= ر,م.ا رمتساف
عمس املو ·-نسلا نم نابع= ره= عباس -عم=لا ,و, يف فر=.ا =\ملا ى\= -ب=ستب رب=لا درووو
·.ارم.ا نم -=ام= ى\= _بقو ·=ل.ل ق\ق -,ردنكس,ا _ب= نم ·رار»ب _ابسرب فر=.ا =\ملا
-ت,كصا= نم -مام= بقا=و
نم .`بو ·د= يف _انلاو ·-,\= ب\=لا .,.= نا=\سلاو ··د,د= ن,نس _انلاب .`بلا ا.= رمتساو
=`= ن,ب ام رمتساو ·-ب ,\ع, -ن' ,هت' نم ى\= _ب»لاو ·-\»= ى\= ,هتو,ب يف ,ه,\= _بكلا
ا.= ,=و ·رم.ا ا.= لا=و ·بقاع,و .=ؤ,ف ·ن`ف دن= يفوصلا =بنا= لا», ن' .¦ -ن,بو _==لا
عست -نس قر=لا د`ب ىل¦ -=وت -ن' ·رب= ره= ن' ىل¦ ·-,ردنكس,ا _ب= نم يفوصلا =بنا=
فر=.ا =\ملا ق»=ت ام\ف ·رداغلد نب دم=م =ب ن,دلا رصان ر,م.ا دن= ل¸نو ·-.امنام.و ن,.`.و
=بنا= ب\=ب =ب ن,دلا رصان ر,م.ا ىل¦ ينا. -بون _'ر ىمك=لا =بدا= ر,م.ا لسر' رب=لا ا.=
نبا ىل¦ =ب دا= رفاسف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -ب ·دو=و ·-,\= _ب»لا نم -ن,كمتو ·-نم يفوصلا
فوس, راصف ·-ببسب بدن ام,ف -ل'سو ·-,ل¦ لصو ىت= ف=تلاو ا,ادهلا -تب=صو روك.ملا رداغلد
68
دربلا ·د= نم ىساق ام دعب ·ل.ا= ا,ادهلا نم -ب .ا= ام ع,م= .=' ن' دعب .قو ىل¦ .قو نم -ب
=بنا= ببسب راغلد نبا ن,بو فر=.ا =\ملا ن,ب -==ولا .دك'تف ·-,\= د,¸م .ام _و\.لاو
ين=' ·ي.`علا قم»= =بات.ا ركسعلا ,د»مو ·-,رصملا را,دلا نم 'ركس= -,ل¦ ¸ه=ف ·يفوصلا
ىل¦ او\صو ىت= -,رصملا را,دلا نم اوراسو ·.ارم.ا نم ر=' -=ام= -تب=صو ر=ا=لا =\ملا
ر=ا=ب اول¸نو ·نامكرتلا _وم=و ب\= ركاسعب _مرب _رغت ر,م.ا اهب.ان ·,هعم _ر= ب\=
نم -=ام= -,ل¦ بر= دق ناكو ·باتن,= ىل¦ يفوصلا =بنا= ر,م.ا _=مب رب=لا ,=.ا=ف ·ب\=
اه,ل¦ يرصملا =رسعلا لوصو لبق ا=ر,=و ب\= .ارم'
ل¸نو -=,رات لبق ب\= نم _ر= رصم را,دب فول.ا يمقدم د=' نودوس ا== ر,م.ا ناكو
·=بنا= ركس= اه,ف ,¸هنا -\.ا= -عقو يفوصلا =بنا= ناو=' ن,بو -ن,ب عقوف ·باتن,= نم بر»لاب
فول.ا يمد»م -\م= نم راص ,. ·ب\= =بات' .و' ناك ي.لا ·رو=.ا _مرق ر,م.ا ى\= _بقو
_بق ,. ··ر=ا»لاب فول.ا يمد»م -\م= نم راص ,. ·-سب=و فر=.ا -,\= _بق ,. ··ر=ا»لاب
=بنت ر,م.ا ىص= ام\ف ·ق=مدب ن,مد»ملا -\م= نم -\ع=و ·-»\=' ,. ·-سب=و فر=.ا -,\=
=بنت ,¸هنا ام\ف ·نا,صعلا ى\= ا.= _مرق -»فاو فر=.ا =\ملا ى\= ,ا=لا ب.ان ىسا=بلا
راص امل ·يفوصلا =بنا= ر,م.ا ى\= ,=نا ن' ىل¦ ى»ت=او _مرقرف -,\= _بقو ىسا=بلا
··ر== ر,م'ب فورعملا اغب=مك ر,م.ا ى\= '=,' _بقو ·رداغلد نب =ب ن,دلا رصان دن= =بنا=
اوسب=و ب\= ىل¦ ع,م=لاب _=و ·نامكرتلاو =,لامملا نم -=ام= ,هعم =سم'و ·ب\= .ارم' د='
ب\= -ع\ق ابب او»\=و او\ت»ف ·ن,عم=' ,ه\ت»ب ,وسرملا داعف ·=ل.ب نا=\سلا .ارم.ا بتاكو ·اهتع\»ب
-.امنام.و ن,عبر' -نس ل.او' يف
رداغلد نب =ب ن,دلا رصان لات»ل ن,تس\ب¦ -ه= ىل¦ ب\= نم -,ب\=لاو -,رصملا ركاسعلا .ه=وت ,.
رداغلد نبا او=ر=' نا دعب ·_او,س -ن,دم ىل¦ او\صو ن' ىل¦ اوراسف يفوصلا =بنا= ر,م.او
·-ن=و ن= -برغت نم عقو ام رداغلد نب. عقو املو ·امه\م= .ت=و ن,تس\ب¦ نم يفوصلا =بنا=و
=بنا= ر,م.ا _¸و نك -ن,ف ·-=رف =اردتسا -نكم, . راصو ·'ر,.ك 'مدن ,دن ·د`ب بلا= بار=و
و= ل¸عنا ,. ·=ب ن,دلا رصان نب نام,\س ·دلو -,ل¦ ,=ف ·اتنب -نم .دلوو -تانب _د=,ب يفوصلا
لا=و ·.ا=»لا عساو امه,\= ق,= ىت= ·-ب'د نم ب\= ب.ان _مرب _رغت ر,م.ا ام=.='ف ·امهن=
ل=ت ,\ف ·-,ل¦ '=تلاو =\,ارق د.و' _عب دن= ركب را,د ىل¦ -=وتف يفوصلا =بنا= ى\= رم.ا
·دن= -تدم
ف,ن -نسو ن-.امنام.و ن,عبر'و _د=¦ -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== _ما= -عم=لا ,,و يف .امو
ن,تسلا ¸=انم و' ·'ن,م=ت -نس ن,سم= ى\=
ى\= ق\=و ·-,\= _دونو _مر ى\= لم=ف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -ب _=و -س'ر ع=ق .ام املو
·ر=ا»لا باوب' _عب
فر=.ا =\ملا ر=ا=ل 'بر»ت -\تق =\,ارق نبا ن' لو», نم ,هنمف ·-توم يف ل,واق.ا .»\ت=او
69
-,ف =رف دق -ن' =\,ارق نبا _'ر ام\ف ·نو=ا=لاب .ام -ن' لو», نم ,هنمو ·د,عب و=و ·_ابسرب
=او ·_انلا ن,ب لوادتملا برق.ا و= ا.=و ·فر=.ا ىل¦ -ب .عبو -س'ر ع=ق .وملاب =ر»لا
,\='
) 1/371 (
ل,\ق ناك -ن' .¦ ·لك=لا _,\م ·`,م= ·.او= ·لودلا يف 'م=عم ·`,\= 'ر,م' يفوصلا =بنا= ناكو
.رص= ول -ترام¦ ,ا,' _وم=م ن' ىت= ··رم ر,= -,ردنكس,ا رغ.ب _ب= ·-,اغلا ىل¦ ·داعسلا
-لوم= لا=و ·د`بلا يف اتت=م و' _وب=لا يف ناك ·رم= يقابو ·ر,= . ن,نس .`. و=ن .ناك
لاو=.ا _'رو ·'ناول' ر=دلا بو== ىساقو ·',»ت=م ناك امل -,فر=.ا -لودلا يف
,انف راد يف و=و ·رم -,\= _بك -ن' ·فر=.ا =\ملا .وم دعب -با=ص' نم -لو»ب ق.' نم ينرب='
-,ن,س=لا يف رادب و=و _ر=' ·رم -,\= _بكو ·,هن= ى»ت=اف روك.ملا .,بلا يف ·ر,ص= .=ت
_ب»لا نم ·ا=نو ·امه,ف =ا ·رتسو ·_انلا ن,=' ن= د,عب ر,= ناكمب ى»ت=اف
ام\ف ·.ا=»لا دصقو _بصلا ·`ص دعب ·راد نم ·رم بكر ن' ير=ا=لا =ب=, انب=اص ين.د=و
=بنا= -عنمف -ل.`=¦ -سرف ن= ل¸ن, ن' ادر'ف ·راهنلا ر»س' دقو -فدص رصنلا باب دن= ناك
·'م,دق -ب=صلا نم امهن,ب ناك امل =ب=, نم ف.ا= ر,= =بنا=و نا.دا=ت, راسو ·=ل. نم يفوصلا
-,ف _انلا امو °=»\= نم ,\عت .ن'و .قولا ا.= يف ى=مت دنو= ا, ·-ل =ب=, ,`ك -\م= نم ناكف
·.= يساق' ىتم ىل¦ =اب ناعتسملا ··انعم ام -ل يفوصلا =بنا= لا»ف °لا=لا ا.= _,¦ °=بنسب
انقرا»ت ,. ·=ا نوه, ·لا»ف ·ل,\»لا ى»ب ر,.كلا .ربص دنو= ا, ·=ب=, -ل لا»ف °,ك ىل¦و °لاو=.ا
ىهتنا ين,»ك, ام يدن= ·لاقو ·-لوبق ىب'ف ب=.لا نم _\بمب -تل'س ن' دعب
° 820 رو.لا يرصانلا =ب نا= -
841 - °· - 1438 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا =ا دب= نب =بنا=
يد,س -بون _اربو ·رو.ب فورعملا ·ينا. ب=ا= ,. ·-,ردنكس¦ ب.انو .انا=\ب=لا .ارم' د='
-,\= ,عن' روك.ملا ·.اتس' .ام املو ·ير=ا=لا ر='تملا يرصانلا اغب\, =بات.ا =,لامم نم -\ص'
,. ·,,=ارب¦ ىمراصلا ,ا»ملا ·دلول ',نا. -بون _'ر -\ع=و ·ر== ·رم,ب ·رم دع, _,= د,ؤملا =\ملا
-لودلا يف راص ن' ىل¦ ىقرتو ·نا=\سلا بون _وؤر -\م= نم ,,=ارب¦ ىمراصلا .وم دعب راص
راداودلا دم=' .وم دعب -,ردنكس,ا -با,ن ىل¦ ل»ن ,. ··انا=\ب= ر,م'و ·',نا. -بون ·_'ر -,فر=.ا
اهن= ل¸= ن' ىل¦ -,ردنكس,ا -با,ن ر=ابف ·-.امنام.و ن,.`.و عبر' -نس ·ر=.ا _دام= ره= يف
ن,.`.و عبس -نس لاو= ن,ر== .لا. .ا.`.لا ,و, يف ى=,=لا ن,=ا= نب ل,\= ىسرغلاب
-=ا=ق¦ ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ دا=و ·-.امنام.و
70
-,بو==لاب -,\= ع\=' ن,.`.و نام. -نس نم ,ر=ملا ر== يدا= .بسلا ,و, ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
=ل. ى\= =بنا= ر,م.ا ,ادو ·=ا,مد ىل¦ -,»ن ,ك=ب ي\,=امس,ا =بدرب ر,م.ا ن= '=و= ·-,نا.لا
ى\= 'مد»م نوك, ن'و ·-,¸ا==لا د`بلاب ·د= ردنب د= يف ·رار»تساب نا=\سلا -,\= ع\=' ن' ىل¦
-فر=ملا -كمب -,نا=\سلا =,لامملا
-فورعم ,د= عم ·د.ا¸ -م==و ·رفاو -مر=ب ا=ر=ابو ·د= ىل¦ -=وتف
-,\= ع\=و ,.ار=لا بابر' نم اه,ل' '=تلا نم -ب=صم ·د= ردنبب ناك -ن' د`بلا =\تب -ل عقو اممو
·-كم فار=' _عبل ,د _=ت\ملا ى\= ناك ولو ·ناك نم 'ن.اك اه,\= نم ·.=' ى\= د=' رس=, .
_عب -م\كف ··روك.ملا -ب=صملا ·.= ,ده, ن' روك.ملا =بنا= ر,م`ل ادب ,ا,.ا _عب يف ناك ام\ف
=بنا= يمس ا.هلو ·د=. عمس, . -ن'= ا.= ناكو ·اهمد= .¦ ىب'ف ·اهمد= ,د= يف _انلا نا,='
-\.ا= -عقو -كم فار=' ن,بو -ن,ب عقو ن' دعب ·ر.' اهل قب, ,ل ىت= .مدهف اهمدهب رم'و ·روتلا
-=دبلا ·.= -تلا¸,ب -ل ر»غ, =اف ·ا.= انمو, ىل¦ ,تو ·=ل. -ل ى=مو ·ن,»,ر»لا نم -=ام= اه,ف لتق
ن,م\سملا ن,ب نم -.,سلا
_د=¦ -نس نابع= ر== يدا= يف .امو _رم ن' ىل¦ -,¸ا==لا د`بلاب =بنا= ر,م.ا رمتساو
-.امنام.و ن,عبر'و
.امو ·-ناو='و -ك,لاممل ناس=,ا ر,.ك ·-بكرمو -سب\م يف `م=تم ·'نكاس `قا= =ا -م=ر ناكو
-ن= =ا ا»= ·-نس ن,سم= ى\= ف,ن -نصو
° 821 راداودلا يفر=.ا =ب نا= -
831 - ° - · 1427 ,
) 1/372 (
فر=.ا =\ملا =,لامم د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ينا.لا راداودلا يفر=.ا =ا دب= نب =بنا=
ىل¦ ·رادن¸ا= -\ع=و ·-مر= ن,ب ·ابرو ·-ب ىنبتو ·-ترم¦ ,ا,' يف ·ارت=ا ·-تلود ,,==و ·_ابسرب
-ن= ى\=تو ·بقرملا -ع\»ب _ب=و ·_\بار=ب 'ب.ان =ا. .¦ و=و فر=.ا =\ملا ى\= _بق ن'
را,دلا -ن=\س ىل¦ ·رم' ل'و -ن= _رف' ن' ىل¦ -سب=م يف -م¸. -ن,ف ·ا.= =بنا= .¦ -ناو=' ع,م=
·رادن¸ا= -\ع=و ·ر== ·رم,ب روك.ملا =بنا= ى\= ,عن' =\ملا .=ت _\= ام\ف ·-,رصملا
.وم دعب ق=مد -با,ن يف ·رار»تساب ىسا=بلا ر,م.ا اهب.انل ف,ر=ت ·د, ى\=و ب\= ىل¦ -\سر' ,.
ف=تلاو لاوم.اب -,رصملا را,دلا ىل¦ دا=و ·-,ل¦ بدن ام ىل¦ -=وتف ·ي.`علا ق,م =بنت ر,م.ا
ر== _داس ,و, يف -,نا.لا -,راداودلاو ·انا=\ب= ·رم,ب نا=\سلا -,\= ,عن' -مودق لا=ف ·ا,ادهلاو
ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ينابع=لا _امقرق ر,م.ا ن= '=و= ·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس ·دع»لا ي.
اهترم¦ ى\= -فر=ملا -كم ىل¦ -=وتو ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت
71
يف ل=لاو د»علا ب=اص و= راصو ··د.ا¸ -م==و ·رفاو -مر=ب -,راداودلا روك.ملا =بن= ر=ابف
عماستو ·-ت,ص دعبو ·-مسا _ا=و ·ل¸علاو -,.ولا نم -,فر=.ا -لودلا روم' ع=رم -,ل¦و ·=لامملا
ر=اصت, -لودلا يف ر,بك لك راصو ·را=ق.ا نم g.او=لا بابر' ·دصقو ·قاف.ا يف -ب _انلا
بتاك نب ,,ركلا دب= ن,دلا ,,رك ب=اصلا -ت,ب يف .,'ر ين' ىت= ·-تمد= يف ي=م,و ··دن=
-مد=لا نم ن.¸ن, امل ·_او=لا ر=ان ,ك= بتاك ,,ركل دب= ن,دلا ,,رك ي=ا»لاو ·ر,¸ولا _انملا
=بنا= ر,م.ا لاغ=' ى=اعت,و -كد ى\= امهنم لك _\=مو =بنا= ر,م.ا .,ب ىل¦ نا,ت', -,نا=\سلا
ناكف =ب¸' ر,م.ا ..مو, ر,ب=لا راداودلا ناكو ··رم ر,= امهنم =ل. عقو ·-باتك د='ك ·روك.ملا
راغصلا -,راداودلا دا='ك ا.= ينا.لا راداودلا =بنا= ر,م.ا ىل¦ -بسنلاب
·,==و ,==و =ل.ب -تمر= .دا¸ف ·دم=م يرصانلا ,ا»ملا ·دلول .. فر=.ا =\ملا -\ع= ,.
نم ي=تس, ام لو,=لاو لاوم.ا نم عم= ىت= ·-نس=' _= لك نم ينت», .='و ··داعسلا -تلانو
-ت.د= ىت= ·رب=تم لك -ل ن.و ·ربكتم لك -,ل¦ ع==و ·-,ل¦ -لودلا نا,=' دادرت ر.كو ··ر.ك =ل.
ر,= -تدا,عل فر=.ا =\ملا ل¸نو ·-=رم لا=و ·_ار»لا ,¸لو _رمف ·-»ت= -,ف ناك امب -س»ن
·رد= نم ر=' اباب -ل _تف دق ناكو ·نس= نا=\سلا وبق نم اهباب يتلا رادلاب نكس, ناكو ··رم
·لب=لا -ع\»ب ·دن= ىل¦ نا=\سلا -\»ن -=رم لا= املو ·ر,بكلا بابلا ·بابلا و= راصو ·ر»بلا
'بكار ·راد ىل¦ ل¸نو ·ىفاعتو لصن ىت= ,و, لك يف -,ل¦ ددرت, راصو
·دن= ,ادو `,ل فر=.ا =\ملا -,ل¦ ل¸ن .وملا ى\= فر=' ن' ىل¦ اه,ف ,ادو ·,ا,' دعب _كتنا ,.
_د=' -نس ر»ص ره= ن,ر== عباس _,م=لا -\,ل ي=و ··روك.ملا -\,\لا ر=' يف .ام ن' ىل¦
ن,.`.لا نود -نسو ·-.امنام.و ن,.`.و
ىت= بكرو ·-\س= ر==و ·_,م=لا راهن ركاب دا= ,. ·-ع\»لا ىل¦ نا=\سلا بكر .ام املو
·-\,و¸ يباب _را= _را=لاب ا='=ن' يتلا -تسردمب نفدو ·ىنمؤملا ·`صمب -,\= ·`صلا ر==
.ار=صلاب -توم دعب فر=.ا =\ملا ·.اتس' ا=رم= -برت ىل¦ ·دم دعب اهنم ل»ن ,. ·-ب ·روه=م
-تبرت نم بر»لاب
·برق' رص»لا ىل¦ ·-ما»لا لدتعم ·_ا,ب ·و\ع, نو\لا ر==' ·-لاك=لا نس= ·'»,ر= 'با= ناكو
·-ع,د=و ر,بدتو -فرعمو ل»= ·دن=و ·,`كلاو -=ولا و\= ·ف,=' ناكو ·اه\ماك -,=\لا ر,غص
,لو ··د,ر,و -\م'ت, ام ره=, ناكف ·لاملاو ·ا=لا ¸=و -ب,ب=لا -»= -,رتع, ناك -ن' .¦ ·نس= _'رو
-توم دعب لمؤ, ناك -نكل ··.اتس' ى\= نا,صعلا ·ر=ا= يف نك,
يف لو=تو -مامعن¦ .='و .¦ ,=ر,=و -,كصا=لا نا,=' نم ناك نم ·-,اغلا ىل¦ 'داو= 'م,رك ناكو
رم=و ·,ه=.او= ى=ا»ت,و ·_`صلا ل='و .ار»»لا ,رك,و ·ر,=لا لعف ىل¦ ل,م, ناكو ·-ناس=¦
_ا,=و رسا,قو _ابر' ·د= اه,\= فقوو ·_را=لا يف اهب نفد يتلا -تسردم
ي\= ر,م.ا ·رادن¸ا=و -كو\ممل اه=و¸ ىت= فر=.ا =\ملا اهت,برت ىلوت ·د=او -نبا ن= .امو
=بنا= ا=دلاو -»\= ام _عب نم =ل.و ·ران,د فل' ن,سم= ى\= ف,نب ا=¸ه=و ·يفر=.ا ياب
72
-سكار=لاب ا.= اننام¸ يف ,س,ا ا.= _اصت=, =ل. ف,رعتل _ات=, .و ·-م=رتلا ب=اص
ىهتنا
822 ·ر=ا»لا ىل¦و يقاسلا =ب نا= -
857 - ° - · 1453 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_اك در¸لا ,. ··ر=ا»لا ىل¦و ·يقاسلا يكب=,لا =ا دب= نب =بنا=
) 1/373 (
.ام ن' ىل¦ روك.ملا ·.اتس' -مد=ب رمتساو ·رو=' ر,م.ا ىمك=لا =ب=, ر,م.ا =,لامم نم _\ص'
ا,قاس راص ,. ·',كصا= راصو _ابسرب فر=.ا =\ملا -مد=ب لصتا ·-,ردنكس,ا رغ.ب -سب= يف
-.امنام.و ن,عبر'و عبس -نس دعب قم»= ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ فر=.ا =\ملا .وم دعب
·-نم ·رك ى\= ·ر=ا»لا -,.و ·.و ,. ·بونلا _وؤر -\م= نم -بون _'ر ·.و ,. ··ر== ·رم,ب
ام ى\= ·دا,¸ =ل. لك ·ن,واودلا د=و -,بو==لا -,ل¦ ف,='و ·_و`ب=لا نب روصنم ل¸= دعب
·د,ب
ىل¦ 'فا=م ·ر=ا»لا -بس= '=,' -,ل¦ ف,=' ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
ىل¦ ·دم -بسص=لا ر=ابف ·راداتس,ا ى,=, ن,دلا ن,¸ ن= '=و= ··روك.ملا ف.ا=ولا نم ·د,ب ام
-,.ولا نم ·د,ب ام ى\= ي»بو ·ن,سم=و عبر' -نس يف يناسار=لا ل,و=لا ى\= را,ب اهن= ل¸= ن'
ن,=. ر,م.ا ن= '=و= ·-,=اك در¸لاب -,\= ع\=' نام.= روصنملا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ ا=ر,=و
_ابق.ا _نو, ر,م.ا ن= '=و= ··انا= بار=لا د=ل ن,=. لا»تنا ,ك=ب ير=ا=لا
لان,¦ فر=.ا =\ملا -ن=\س لو' يف _رمو ·ره= نم لق' -,=اك در¸لا روك.ملا =بنا= ر=ابف
ن,سم=و عبس -نس لو.ا ع,بر ره= ر== نما. _,م=لا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ د=او ,و,ب
يرصانلا راك ون ·دعب نم -,=اك در¸لا ىلوتو ·دغلا نم نفدو ·-.امنام.و
-كرا=م ·دن=و ·-ن=فو .اك. -,فو ·-ب=`ملا _اون'ب 'فرا= ·'»,ر= 'با= روك.ملا =بنا= ناكو
·-س\= .انب' يف ·ردان ناك -\م=لابو ·-ك,لاممو -سب\مو -بكرم يف `م=تم ناكو ··و\= ·ركا.مو
-ن=و ان= ا»=و =ا -م=ر
° 823 با==لا ب=ا= ينامر»لا =ب نا= -
861 - ° - · 1456 ,
-,رصملا را,دلاب با==لا ب=ا= ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ينامر»لا =ا دب= نب =بنا=
ىساق ن' دعب ·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب ·ر== رم'تو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
ع»= ,. ·_رف -,رصانلا -لودلا يف -=,سوتب ,سرو لم= ى\= رمس -ن' ىت= 'ناول' ر=دلا بو==
ناكو ·_مرلا ىم\عم -\م= نم -\ع= _ابسرب فر=.ا =\ملا ن=\ست املو ·ق\=' ,. _ب=و -,ف
73
-نا,ص -\م= نم ىسك را=لا ياب يناق
·رم,ب -,\= ,عن' ,. ··دم دعب -=ا=قا ر,= قم»= ر=ا=لا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
,ادف ·-نم ىم= -باص' دمرل -\=عت ,ك=ب ·ىمك=لا _و= دعب ',نا. -بون _'ر ·.و ,. ··انا=\ب=
-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن' لان,¦ فر=.ا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ =ل. ى\=
ل»ن -\,\ق ,ا,' دعب ,. ·-.امنام.و ن,سم=و عبس -نس لو.ا ع,بر ره= ر== يدا= _,م=لا ,و, يف
·.ا=ب _د»لا ىل¦ -ه=وت دعب رادن¸ا=لا ير=ا=لا ا=ارق ر,م.ا دعب ·-,رصملا را,دلاب -,بو== ىل¦
_انلا را,= نم روك.ملا ا=ارق ناكو
° 2 ° 824 _د,س راداود د=ملا =ب نا= -
881 - ° - · 1476 ,
فورعملا ··انا= بار=لا دا= ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا _ام=ق نم =ا دب= نب =بنا=
_د,س راداودب
فرعف دم=م ·دلول ارادواد ·.و ناكو ·-ت,كصا= نمو _ابسرب فر=.ا =\ملا =,لامم نم -\ص'
·رم,ب -,\= ,عن'و -,ما=لا د`بلا ىل¦ _ر='و ·فر=.ا ·.اتس' .وم دعب روم' -ل عقوو ·=ل.ب
·رم,ب نام.= روصنملا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ اهب ,اق'و ·ر=ا»لا ىل¦ ,دق ,. ·_\بار=ب ·انا=\ب=
·-=ا=ق¦ ر,=و ··انا= بار=لا د= ىل¦ ن=\ست امل لان,¦ فر=.ا =\ملا -\»نو -تدم ل=ت ,\ف ·ر==
=ل. ى\= ن.ا ىل¦ و=و
° 825 ° ف,ر=لا رادن¸ا=لا =ب نا= - 870 - °· 1465 يفر=.ا ·ر,م' نم =ا دب= نب =بنا= ,
-,ل¦ _رعت, ,لو ·راغصلا _ابسرب فر=.ا =,لامم نم -\ص' ·ف,ر=لاب فورعملا ·رادن¸ا=لا
رمتساو ·-,ل¦ -بؤ, . =ا. .ا -نوكل ·,هسب=و -,فر=.ا =,لامملا نا,=' ى»ن امل قم»= ر=ا=لا =\ملا
ىكب=,لا قامقدب ر»تسا ن' ىل¦ راغصلا -,راداودلا -\م= نم -تلود ر=او' يف -\ع= ,. ·-تدا= ى\=
_مرب _رغت _ا=ق¦ نم ·ر== ·رم'و ·_اك در¸لا _مرب _رغت دعب .وم دعب ·ا=اك در¸
ب==و ·-عم=لا نود .¦ -,=اك در¸لا قامقد ر=اب, ,\ف ·ا.= =بنا= ى\= -=ا=ق,ب ,عن' ·روك.ملا
در, ن' ر=ا=لا _ات=او ·-نم ·رم,ا .='و ن,=. ر,م.اب -,=اك در¸لا نم -ل¸=و نا=\سلا -,\=
د,ب .ناك يتلا ·رم,ا ·ا=='ف ·_ا=ق¦ ر,غب ا.= =بنا= راصف ·-,ل¦ ·درو ·-,ل¦ -,دن=لا قامقد _ا=ق¦
·رم,ا ·.=' ببس ا.= ناكف ··د=او -عفد قامقد
) 1/374 (
ر,م' راص لان,¦ فر=.ا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ نام.= روصنملا -لود يف -بون _'ر راص ,.
=\ملا دار' املو ·-,\= _ب»لا ,ك=ب ·_ر=ا=لا ىقاسلا =ب¸' ن= '=و= ·'ر,بك رادن¸ا=و ·انا=\ب=
-=امر\ل 'م\عم ب\=و ·د.اوعلا ,,دق ى\= ب=ر ره= يف لم=ملا نارود دد=, ن' لان,¦ فر=.ا
74
عبس -نس لم=ملا قوسو ·نا=\سلا -با='ف ·=ل. -فرعم ى=تراو ·'م\عم نوك, ن' ا.= =بنا= ل'س
ى»لو ·نام.و عبس ىتنس _انلاب g=و ·لم=ملا _ا= ·رما ىلو '=,' امه,فو ·_ر,»»لاب نام. -نسو
يف رو=دلا .داو= انباتك يف ·انرك. امبس= ··ر,=و ق,ر=لا ع=ق نم د.اد= -,نا.لا -نسلا يف _ا=لا
روه=لاو ,ا,.ا _دم
826 ار»ب فورعملا ير=ا=لا =ب نا= -
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=بنا= ار»ب فورعملا ·ير=ا=لا =ا دب= نب =بنا=
ناك امل ·ارت=ا ·قم»= ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم و=و ·نا=\سلا _اك در¸و .ار=علا .ارم' د='
·-,رادم=لا -بون _'ر ,. ·',كصا= -\ع= ·ن=\ست · ىل¦ -ك,لامم -\م= نم -\ع=و ·-»ت='و 'ر,م'
-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس يف ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن' ن' ىل¦و
و=و ·دان=.ا دا='ك و= امن¦و ·.ارم.ا -هب' -,\= .و ·لودلا يف -م\ك -ل نمم ا.= =بنا= نك, ,لو
-\م= نم راص ,. ·_انلا ن= فو»كم ·-»ب=لا _دا= -ن' ر,= ·ف,=\ل .و ف,س\ل . لبق امك
بونلا _وؤر
ن,=. ر,م.ا ن= '=و= ·-,=اك در¸لا ىل¦ نام.= روصنملا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·دم =ل. ى\= ,ادو
فل' -مد»ت ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب _ابق.ا _نو, ر,م.ا ن= '=و= ··انا= بار=لا د= -لا»تنا ,ك=ب
,. ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦ راداودلا ياب ..ود ر,م.ا ر,»ست .='و ·-تدم ل=ت ,\ف ·-,رصملا را,دلاب
ر»ص ر== ينا. _,م=لا ,و, يف ىسا=بلا _ابسرب ر,م.ا ن= '=و= د=او ,و, دعب اهتبا,ن ىلو
-.امنام.و ن,سم=و عبس -نس
827 ىمك=لا =ب نا= - 854 - °· 1450 د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ىمك=لا =ا دب= بن =بنا= ,
-,رصملا را,دلاب .ار=علا .ارم'
يف راص ن' ىل¦ ·.اتس' .وم دعب ىقرتو ·ب\= ب.ان _و= نم ,ك= ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
=\ت=او -=رم لا=و _رم ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··ر== ر,م' قم»= ر=ا=لا =\ملا -لود
-\»=
,عن'و ·`مهم ناكو ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس لاو= ن,ر== عسات .بسلا ,و, يف .امو
ىلاعت =ا -م=ر ·رداغلد ينب نم _== ى\= -=ا=ق,ب
828 دترملا =ب نا= -
871 - ° - · 1466 ,
_'رو .ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·دترملاب فورعملا ·يرصانلا =ا دب= نب =بنا=
-بون
فر=.ا =\ملا -لود يف ',كصا= راص ىت= ·دعب نم ىقرتو ·_رف رصانلا =\ملا -»تعم ىل¦ -تبسن
-\م= نم راصو ·ر== رم'ت ,. ·قم»= ر=ا=لا =\ملا -لود ل.او' يف ',قاس راص ,. ·_ابسرب
بونلا _وؤر
75
··انا=\ب= ·رماب لان,¦ فر=.ا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ -لودلا يف -,ل¦ -بؤ, . ن,نس =ل. ى\= ,ادو
=ل. ى\= رمتساو
° 829 ·د= ب.ان =ب نا= -
° 867 - °· - 1462 ,
·ن.ا .انا=\ب=لا .ارم' د=' ·ناك -,لاعلا راداتس' ن,دلا ·ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب =بنا=
·د= ب.انب فورعملا
-ك,لامم -\م= نم -\ع=و ·-»ت='و .ارم.ا _عب نم ·ارت=ا ·قم»= ره=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
-بدنو ··اند'و -بر»ف ·-ن=»لاو -با=نلا _.اول -,ف ل,=تو ·',كصا= -\ع= ن=\ست ام\ف ·-ترم¦ لا= يف
ردنبلا ىل¦ -ه=وت لو' و=و ·-.امنام. ن,عبر'و عست -نس ,سوم يف ·د= ردنب ·رم¦ ·.وو ·.امهم\ل
·-\ص=تم رر=و ·-نس لك يف -,كصا=لاو .ارم.ا نم -مد»ت نم ·دا= ى\= -,ل¦ -=وتف ·روك.ملا
·ر.كتسم لم=ب -,رصملا را,دلا ىل¦ دا=و ·-مد»ت نمم ·ر,= -ب _هن, ,لامب _هن ··روم' =ب=و
ر»سل -تدا= ى\= ·رق'و ·ل,م= لكب ·د=وو -,\= ع\=و ·-نم =ل. نا=\سلا ب=='ف ·لاوم.ا نم
··د.ا¸ -م==و ··رفاو -مر=ب ر=ابف ··رم' ,== دقو ·-,نا.لا -نسلا يف -,ل¦ داعف روك.ملا ردنبلا
-\ن, ,لام -باهملاو -مر=لا نم لانو ·,==و ,==و ·_انلا -تباهف ·-=و لم=' ى\= روم.ا .»نو
نم -=ام= ق»تا ن' ىل¦ ,س,ا -=ا=¦و ·-مر=لا روفوو -م\كلا .و»ن نم '.,د= .و 'م,دق ·ر,=
_رق.ا بو»ع,و ·را=,بلا نباو ··د= -,راس,»ب ¸ا¸بلا نس= نب ى\= ,=و ··اوك= ى\= را=تلا
يما= ر=' _==و ·ىس\بانلا
) 1/375 (
_نو, عم 'ر,.ك 'نا=رم -كم ىل¦ لسر' نا=\سلا ن' ا.= =بنا= ى\= ..ؤ= _وك= ببس ناكو
دعب ناك ام\ف ·..مو, ل.ملا نم.ب را=تلا ى\= نا=رملا ىمرب ف,ر= ,وسرم -عمو _و=م ر,م'
,هفر= -,\= اومدق ام\ف ·روك.ملا نا=رملا .=. ·د= ىل¦ -كم را=ت =بنا= ب\= _ا=لا _ور=
امك ل.ملا نم.ب -لا= ردق ى\= د=او لك ·,=ر=او= ى=رب ·ومستقاو ·و.='ف ·نا=رملا رم'ب
,هب\=, =بنا= لسر'ف ·,=ان,مس نمم ن`فو ن`ف -كمب را=تلا نم ى»ب دق ·اولاق ,هن' ,. ·انمدق
·.ا=وغلا .ر.كف ·'.,= -ل اول.ب نمم -كم _ابو' نم -=ام= ,ه,\= ,=ناو ·او.اغتساو اوعنتماف
اوقر=و ··ا=»لا اوكسمو ··`صلا .قو اوماق -عم=لا ,و, ناك ام\ف ·.ا.`.لا ,و, =ل. ناكو
ف,ر=لا رب=لا _\بو ·اوعنتماف ·روك.ملا =بنا= رم' يف ر==م -باتك ,هنم اوب\=و ب,==لا
يف بتك نم ·-,ف لو», 'باتك -كم ىل¦ لسر'ف ·-كم نم بر»لاب رابما يداوب .¸ان ناكو ·.اكرب
-,ف اوبتك رصم ىل¦ =بنا= ل=ر ىت= اوربصو ع,م=لا قوعتف ·-ت»ن= 'ر==م =بنا= ق=
ر==ملاب را=تلا ر==ف ·ى=و,س.اب ى=د, _== ر==ملا ,هل بتك ي.لا ناكو ·-,»= 'ر==م
76
ى\= ·اك= نا=\سلا ىل¦ او»قوف ·نابرعلا نم ق,ر=لا يف د.اد= اوماق ن' دعب ·ر=ا»لا ىل¦ روك.ملا
يف ل= نا=\سلا -ل'سف ··'رقو رسلا بتاك ,هنم ·.='ف ·بتتكملا ر==ملا ,=د,بو روك.ملا =بنا=
رم' =ل. دنعف ·=ل. نم _= -,ف نك, ,ل ·رسلا بتاك لا»ف ·-كم نا,=' و' ·ا=»لا =و== ر==ملا
نم ى»ب نم بر=و ·-نت»لا ببس ناك و= -ن. ·_را»ملاب -بر=و ¸ا¸بلا نس= نب ي\عب نا=\سلا
,ه\,بس لا= ىل¦ ,ه»\=' ,. ·,=د=ا»م ى\= ·اك=لا
·,هنم عقر امب ,=.=اؤ, ,\ف ··دن= ىل¦ نوروك.ملا را=تلا ر==و ·ن,ترم =بنا= =ل. دعب رفاسو
عقو ن' ىل¦ ·-,ل¦ نس='و ·.ا,ب'ب -=دمو ·دن= ىل¦ '=,' ر==ملا بتك ي.لا ي=و,س.ا ر== ,.
ردنب ن= =بنا= ل¸= ن' ىل¦ نا=\سلاب _ا=نلا لا¸ `ف ·_ا=نلا ر,=لا يب' ن,بو ا.= =بنا= ن,ب
ن,سم=و _م= -نس ,سوم يف _راصملا يد,ؤملا _رمتكبلا ¸ارمت ىلوو ··د=
ىلوتساو ··ر=ابو روك.ملا ردنبلا ىل¦ ¸ارمت -=وتف ·ن,ترم =ل. لبق -,ل¦ -=وت دق ¸ارمت ناكو
·نا=\سلا ى\= ',صا= دنهلا ىل¦ -=وت,و لص=ت ام ع,م= .=', ن' -لادب ,. -نم لص=ت ام ى\=
_`سلاب اهن=='و ·ىمورلا _واصرلا فسو, ىمس, _== نم ران,د فل'ب اسو¸م 'بكرم _رت=اف
رفاسو ··د= ردنب نم نا=\س\ل لص=ت ام ع,م= .='و ·لا=رلاو
-تدا= ى\= ردنبلا ,د»ف ·-,ت.ا -نسلا يف -تدا= ى\= ا.= =بنا= ىلوف ··رب= نا=\سلا _\بو
.,غتست اهب ,,»,ل د\ب ىل¦ ىت' ام\ك راص ·د= ردنب نم رفاس امل -ن'ف روك.ملا ¸ارمت رم' ام'و
انل ام ع,م= .=' اندن= -ن' ·د= ب=اص فر= ىتمو ··د=ب انلاوم' نولو»,و اهمكا= ىل¦ =\ت را=ت
=ل. -ل عقوف ·د\بلا =\ت ,كا= ·در=,ف نا=\سلا لام .=' دق -ناف ·اند\ب ىل¦ ا.= ¸ارمت لو=د ببسب
-ن,دم ىل¦ -س»نب ىمر =`هلا ن,ا= امدنعف ·ره=' -نس ر=بلا ره= ى\= ·ر,سم _\ب ىت= د`ب ·دعب
_رماسلاب را=تلا .اغتساف ·نوم\سم را=ت اهبو ··رمس اه\='و _رماس د\بلا ,كا=و ·.و\ك اك
يرماسلا ىل¦ لسر'ف ·=ل.ب ¸ارمت _='ف ·¸ارمت دص يرماسلا دص»ف ·,=ر,= -لا»م ل.م -ل اولاقو
,عن ·¸ارمت لا»ف ·نا=\سلا لام =عم ن' نولو», را=تلا ن' -ل لو», يرماسلا لسر'ف ·-\.ا= -,د=
يف -ن==او .قولا ا.= يف -ب رت=اف ·يرماسلا -ل لا»ف ·`»\ف -ب نا=س\ل يرت=. لاملا ..='
_ورملا بكرملا يف يقابلا ن=='و ·را=ت\ل ن,بكرم يف -ن=='و ل»\»لا _رت=اف ·را=تلا بكارم
ند= -ن,دم دن= نم,لا لم= نم بدنملا باب ىل¦ لصو ام\ف ··د= دصقو ¸ارمت رفاسو ·-ت=ت ي.لا
·نارمك ىمست ·د,د=لا -\با»م ·ر,¸= ىل¦ امهب -=وتو ل»\»لاب ن,نو==ملا -عم ن,.لا ن,بكرملا .='
لاق ,. ·بكارملا يف ام يعم= -عم .=' -ل اونس=و ·روك.ملا ¸ارمت دن= ىل¦ ·د,د=لا رباك' ر==ف
-=وتف ·-,=س ىمست ودعلا د\بو ·-,\= رصتنن ىت= نم,لا =\من رد»ن امو ود= انل ··د,د=لا ل=' -ل
لتقو ·روك.ملا ¸ارمت اه,ف لتق -\.ا= -عقو ,هن,ب ناكف ·ناعم=لا ى»تلاو ,=ود= دصقو ,هتب=ص
·-,نا=\سلا =,لامملا نم ¸ارمت '=,' ىمس, _== -عم ناك نمم ,\سو ·-.اص=ا نم -=ام= -عم
ا.= انمو, ىل¦ ي= و=و
77
) 1/376 (
,نت ىمس, ·د=ب -عم ناك نمم -,كصا=لا نم 'ص== لسر' ·روك.ملا ¸ارمت .وم =بنا= _\ب ام\ف
روك.ملا لصوف ·لاوم.ا نم ¸ارمت عم ناك ام ب\=ب ·د,د=لا ىل¦ =بنا= بتك -عمو ·_اصر
·_ورملا بكرملاو ¸ارمت عم ناك ام ع,م= ·وم\سو ·لوب»لاو ب=رلاب اه\=' ·ا»\تف ·د,د=لا ىل¦
·د= ىل¦ ع,م=لاب داعف
قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا _رم ن' ىل¦ -نس لك يف ·د= ردنب ى\= ,\كتلا يف =بنا= رمتساو
راداتس.ا ن,دلا ن,¸ ى\= روصنملا _ب»ف ·نام.= روصنملا =\ملا ·دلو ن=\سو -س»ن ع\=و
_ر=تس, ن' ى\= روك.ملا ن,دلا ن,¸ -,ل¦ ,\سو ·-,راداتس.ا يف ·رار»تساب ا.= =بنا= ى\= ع\='و
.عبو -كرت ,. ·-بقا=و -=و _بق' ى\= ·راد ىل¦ -ب ل¸نو =بنا= ·.='ف ·ران,د فل' -.امسم= -نم
-بو»علا _اون' -,\= _ر='و ·نا=\سلا ىل¦ -ب
-,\= ع\= لان,¦ فر=.ا =\ملا ن=\ستو روصنملا ع\= ن' ىل¦ -ت»,=و يف =بنا= رمتساو
لع»ف ن,دلا ن,¸ ·دا=¦و روك.ملا =بنا= ل¸= ·دم دعب -ل ادب ,. ·-,رادتس.ا -»,=و يف ·رارمتساب
ى\= ·رق'و .انا=\ب=لا .ارم' -\م= نم -\ع=و ·د,ب ام ى\= ·دا,¸ _ا=ق,ب =بنا= ى\= ,عن'و ·=ل.
ىل¦ =ل. ى\= ,رتساف ··د= ردنب ى\= ,\كتلا
830 .ور,ب ب.ان _¸ورونلا =ب نا= -
854 - ° - · 1450 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_¸ورونلا =ا دب= نب =بنا=
ىلوو ·_ابسرب فر=.ا =\ملا -لود يف ',كصا= راص نممو ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم د='
رم' ن' ىل¦ -,\= و= ام ى\= رمتساو ·-,رصملا را,دلا ىل¦ دا= ,. ·-,ما=لا د`بلاب .ور,ب -با,ن
ى\= ,ادو ·-,دبربلا ,د»م اغب,ب ر,م.ا .وم دعب -سم= ·رم¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا -لود ل.او' يف
-با,ن ىلو ن' ىل¦ ·دم =ل. دعب ,اق'و ·ا¸با لان,¦ ر,م.ا .وم دعب ·ر== رم'ت ن' ىل¦ ·دم =ل.
د,=' ,. ·ىمراصلا =بدا=ب ل¸= ن,سم=و ن,تن.¦ -نس ىل¦ اهب رمتساو ·ن,سم= -نس يف نو,هص
ىل¦ -=وتف ··ر=ا»لا ىل¦ -ب\=ب بتكو ·دس.ا .اد -باص' امل اهن= ى»عتسا ن' ىل¦ اهب ,ادو ,ا,' دعب
-نسو ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس ب=ر ره= يف _,رعلا -ل¸نمب .امف ·-,رصملا را,دلا و=ن
=ا -م=ر ·-=ا==لاب 'فورعم ناكو ·'ب,ر»ت ن,تسلا و=ن
° 831 راداتس.ا =سابلا دب= ىن,¸لا =ب نا= -
858 - ° - · 1454 ,
راداتس.ا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=سابلا دب= ىن,¸لا ·=ا دب= نب =بنا=
ىلو, ن' فر=.ا =\ملا دارا ن' ىل¦ 'ر=د ·.اتس' -مد=ب رمتسا ··راداودو =سابلا دب= =و\مم و=
78
اه,\, . -ن' ·=ل. لبق لاق دق ناكو ·=سابلا دعب اهل ن=»ف ·-بكن ىب' ن¦و -,رادتس.ا =سابلا دب=
·لاق =ل. دنعف ·'فو= _,ل -ن' د=' لك -ب ,\ع,ف اهت, .و -نكم, . راصو ·-=راف =ردتسا ·'دب'
روك.ملا =بنا= ىلوف ·نا=\سلا باب دس دوص»ملا ·فر=.ا =\ملا لا»ف ·=بنا= ىكو\مم اهسب\,
دب= ·.اتس' رم'ب .¦ -لودلا روم' نم رم' يف فرصت, . ى»بو ·ىنعم . اس= راصو -,رادتس.ا
ى\= _ب»ف =سابلا دب= ·.اتس' ى\= قم»= ر=ا=لا =\ملا _بق ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو ·=سابلا
=\ملا -ن=\س دعب ر== ن' ىل¦ اهب ,ادو ·ق=مد ىل¦ ,. ·-كم ىل¦ ·.اتس' -ب=ص '=,' ا.= =بنا=
-.امنام.و ن,سم=و نام. -نس يف يفوت ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب ,اق'و ·لان,¦ فر=.ا
امل -,رادتس.ا -»,=و ل, ,ل ولو ·,.ت و' -تر,س رك=ت ىت= .ارم.ا نا,=' نم ا.= =بنا= نك, ,لو
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ··انرك.
°
·د=وملا .ابلاو ,,=لا باب
832 .د=ملا ين`»سعلا ل,رب= -
610 - 695 - °· 1213 - 1296 ,
,. ين`»سعلا -نام.ا وب' ن,دلا ن,م' دنسملا .د=ملا ل,=امس¦ نب ل,رب= نب نس=لا يب' نب ل,رب=
يرصملا
نباو ·ينوباصلا نب ,\علاو ·ر,»ملا نبا نم عمسو ·-س»نب ب\=و ·-.امتسو ر== -نس دلو
·'فرا= ·اه,بن '.د=م ناكو ركاس= نبا با=ص' =رد'و ·ق=مد ىل¦ ل=رو ·,هت»ب=و ·_¸,م=لا
-.ا=دتساب يب=.لا -ل ¸ا='و ·ي=ا,مدلا دن= ·ر=ا»لاب دا=' دقو ·,\علا يف -كرا=ملا د,=
=ا -م=ر -.امتسو ن,عستو _م= -نس يفوت
833 ىم¸راو=لا ل,رب= -
793 - ° - · 1391 ,
ن,دلا ن,¸ ر,م.ا ·يم¸راو=لا =ا دب= نب ل,رب=
) 1/377 (
ي\=ف.ا اغبرمتو يرصانلا اغب\, ر,م.ا ىل¦ ,=نا نممو ·-,رصملا را,دلاب .انا=\ب=لا .ارم' د='
.`. -نس يف -\تقو قوقرب ر=ا=لا =\ملا -كسم' ن' ىل¦ امهب¸= نم لا¸ .و ا=ا=نم ىن='
·_وا=ل.ا اغبق'و ·_وا=ل.ا اغبارق ·,=و ·.انا=\ب=لا .ارم.ا نم -\تق نم عم -.امعبسو ن,عستو
_ا=»=و ·يفر=.ا راد»م=بلا ينام.علا نو=ر'و ·_راغبر=لا اغبن=ل'و ·_وا=ل.ا اغبنمو
·ى=او=لا ·_رمت==لا اغب .'و ·ن,لا=بلا ر,م' ينامكرتلا ل,=امس¦و ·ى=او=لا _رمت==لا
··ر=ا»لا ىل¦و ىناروكلا نبا ن,س=و ·_رمت==لا اغب.'و ·ن,لا=بلا ر,م' ينامكرتلا ل,=امس¦و
79
=ا ,هم=ر ··¸= ب=ا= روصنمو ·-ع\»لا ىل¦و ل,\=لا ر.¸بو ·يم¸راو=لا رمد,ب نب دم=مو
,هن= ا»=و ·ىلاعت
-\مهملا .ارلاو ,,=لا باب
834 ير=ا=لا ى=,=لا _ابر= -
809 - ° - · 1406 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ى=,=لا =ا دب= نب _ابر=
-بون _'ر ينا.و ·.انا=\ب=لا .ارم' د='
نبا -لود يف ',نا. -بون _'رو ·انا=\ب= ر,م' راص ,. ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·.اتس' -لود يف رم'ت
ام _ام=ق نب _اب لان,¦ ر,م.ا رم' نم عقو ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·_رف رصانلا =\ملا ·.اتس'
·اه,لوف ·-=و= 'ر,بك ارو=' ر,م' ·رار»تساب ا.= _ابر= ى\= ع\=' ·ع=وملا ا.= ر,= يف ·ان,ك=
د,='و ·نودوس ر,م.اب ل¸=و ·,ا,' ·ر== و=ن -\س\سلا باب نم دود=لا نكسو ·-»,=ولا ر=ابو
,اق'ف ·=ا,مد رغ. ىل¦ .ا=ب ى»ن -.امنام.و نام. -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·.و' -,\= ناك ام ى\=
·ر,س, ·دم .ا=ب اهب ,اق'و ·اه,لا ر==ف ·ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ··دم رغ.لاب
-.امنام.و عست -نس -==لا ي. ر== _داس ,و, يف نو=`=اب .امو
_ابر= نب دم=م رصانلا انب=اص دلاو و= ا.= _ابر=و
° 835 ° -=ابك _ابر= - 818 - °· 1415 ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب _ابر= ,
ب\= با== ب=ا= ·-=ابكب فورعملا
يف -,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,ا و=
ن' ىل¦ ·رم' ل'و ·_,= د,ؤملا =\ملا -لود يف روم' -ل عقو ,. ·_رف رصانلا =\ملا ·.اتس' نبا -لود
اهب.ان ىص= ن' ىل¦ اهب ,اق'و اه,ل¦ -=وتف ·_راكد,.ا ن,=ا= دعب _ربكلا ب\= -,بو== ىلو
·,ا=لا ب.ان يدم=ملا ياب يناق ر,م`ل -»فاوم _,= د,ؤملا =\ملا ى\= ىن`صصلا لان,¦ ر,م.ا
·,=ر,=و -,ما=لا د`بلاب باونلا نم امه,\= ,=نا نم عم روك.ملا _ابر= ر,م.ا '=,' امه»فاوف
_بق املو ·,ه,\= _ب»لاو ,هما¸هناو د,ؤملا عم ,هلاتق نم ع=وم ر,= يف ·ان,ك= ام عقو ,.
يف ع,م=لا لتقو ··ر,= ى\=و ·-عم ا.= _ابر= ى\= '=,' _بق ·ب\= ب.ان لان,¦ ى\= د,ؤملا
.»\=و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ,هسور ..ا=و ·-.امنام.و -== نام. -نس نابع= نم =سو.ا ر=علا
ىلاعت =ا ,هم=ر ·'ما,' رصنلا باب ى\=
يف -بقاعلا نس= =ا ل'سنف ·=ا.ب _,ل رك.لا دلولا ناكو ·اتنبو ارك. دلو ا.= _ابر= ف\=و
-,ر.لا
-بعل دن= 'ر,غص ناك امل ا.= _ابر= اهسه\, ناك ·-فورعم ,ان=.ا دو\= نم ·ورف ,سا ·-=ابكو
ىهتنا اهب ىمسف ·بر=لا -ن= لم=تل -با,. .=ت نم _مرلاب
° 836 يرمعلا _ابر= -
80
814 - °· - 1411 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا يرمعلا =ا دب= نب _ابر=
يف -,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
روم. _رف رصانلا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦ ·دم =ل. ى\= ,ادو ·قوقرب نب _رف -,رصانلا -لودلا
·-ب دهعلا ر=' =ل. ناكو ·-.امنام.و ·ر== عبر' -نس ب=ر ره= ن,ر== .لا. يف -نم .دب
ىلاعت =ا -م=ر
837 ير=ا=لا _ابر= -
803 - ° - · 1401 ,
=\ملا ·.اتس' نبا -لود يف .ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب _ابر=
قوقرب نب _رف رصانلا
-,ما=لا د`بلاب -كرعملا يف روم,ت -ن.اك يف لتق ·,ادق,او -=ا==لاب اروه=م روك.ملا _ابر= ناك
-.امنام.و .`. -نس يف =ل.و ·ار= -,رمتلا داب' ن' دعب
ىصو' =نل روم,ت لاتق ىل¦ -,رصملا ركاسعلا -ب=ص ر»سلا دار' امل -ن' -ت,= اد== _عب ين.د=
ىل¦ =نلروم,ت ,ودق يف ل= ·-ل لا»ف ·=ل. ى\= -تو=' _عب -م`ف ·-تا,= يف -لام .\. قرفو
·ل.ا»لا -ل لا»ف °== -,ما=لا د`بلا
) 1/378 (
نم دب . ·-ل لا»ف °== عم -لاتقو -,ل¦ نا=\سلا -=وت يف ل=و ·لا»ف ·ق=مد ىل¦ ·دورو نم دب .
ىلاعت =ا -م=ر ·ل,=تسم ا.= ·يل¸نم ىل¦ دو='و _,=' ا.¦ ف,كف ·_ابر= لا»ف ·=ل.
° 838 ° ,,ركلا دب= نم _ابر= - 861 - °· 1456 ,,ركلا دب= نم =ا دب= نب _ابر= ,
ق=ا»ب فرع,و قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا وم=و ·_`س ر,م' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا
`,= يل _ر='و ·ىن»ت='و ىلو.ا -تن=\س يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا ارت=ا ·لاق -=»ل نم ين.د=
·=ركلاب قوقرب ر=ا=لا =\ملا _ب=و -,رصملا را,دلا اك\م املو ·_ا=نمو يرصانلا -عقاو لبق
دن= .مد=و ··ام= ىل¦ اراف .=ر= ·قوقرب =,لامم نم ى»ب نم ى\= _ب», ن' _ا=نم دار'و
ناك ام قوقرب رم' نم ناك نا ىل¦ رادنمهملا نب دم=م اهب.ان
ر=ا=لا =\ملا دا= املو _كرا=لا د`بب -.امعبسو ن,عبسلا دود= يف ·دلوم نوك, ا.= ى\عف ·.\ق
-لودلا يف ·ر== رم'ت ن' ىل¦ -,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم ا.= _ابر= رمتسا -ك\م ىل¦ قوقرب
·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' _,= -,د,ؤملا -لودلا ر=او' يف راص ,. ·_رف -,رصانلا
'=و= ·-,رصملا را,دلاب با==لا -,بو==ب فر=.ا =\ملا -,\= ع\=' ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
¸ارمت نم ·ورصق ر,م.ا -=وت دعب ·-,رو=' ر,م.ا ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ي.`علا قم»= ر,م.ا ن=
81
·ورصق _ا=ق¦ ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ -مودقو اهن= _¸ورونلا لان,¦ ر,م.ا ل¸= عب _\بار= -با,ن ىل¦
دعب ·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس نابع= ن,ر== _,م=لا ,و, يف =ل.و ·-»,=و ر,= نم روك.ملا
رمتساو ن·روك.ملا -نسلا نم ىلو.ا _دام= نم روك.ملا قم»= ن= -,بو==لا -»,=و .رغ= ن'
·رم'ب -,\= ع\='و ·-.امنام.و ن,ر==و عست -نس لاو= ر== _ما= ن,ن.,ا ,و, ىل¦ -,بو==لا يف
يقاسلا =ب=, ر,م.ا رار»تسا دعب ·_`س ·رم¦ ىل¦ ل»تنملا ىمك=لا لان,¦ ن= '=و= _\=م
-,بو==لا يف ر»تساو ·-نسلا نم نابع= يف ينابع=لا ق=ق ر,م.ا ·افو دعب ركاسعلا =بات' _ر=.ا
·ربكتل ,ار=.ا لب= ىنع, _ا= ,ار='ب فورعملا ينابع=لا _امقرق ر,م.ا ·دعب نم
ن= '=و= ·_\بار= -با,ن يف ·رار»تساب -,\= ع\= ن' ىل¦ =ل. ى\= ا.= _ابر= ر,م.ا رمتساو
·رم¦ ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ -مودقو اهن= و\=ق را= ل¸= دعب ب\= -با,ن ىل¦ ل»تنملا ·ورصق ر,م.ا
-.امنام.و ن,.`. -نس ىلو.ا _دام= عباس _,م=لا ,و, يف اهب فل' -مد»تو -.ام
-\م= نم _د»لاب ,,»ملا _ابر= ر,م.اب ل¸= ن' ىل¦ ·دم اهب -با,نلا ر=ابو ·_\بار= ىل¦ -=وتف
ن,.`.و _د=¦ -نس نم ب=ر ره= ن,ر== .لا. يف اهمد»ف ·ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ·ن,لا=بلا .ارم.ا
·رار»تسا ,ك=ب و\=ق را= ر,م.ا ن= '=و= ·_\=م ر,م' .و' -تدا= ى\= ر»تساو ·-.امنام.و
_ابر= ·دم ل=ت ,\ف ·_ر=.ا يقاسلا =ب= =بات.ا .وم دعب -,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات'
ىل¦ د,د=لا يف g=ق لم=ف ·فول.ا يمد»م د=' g=ق ر,م.ا ى\=و ·-,\= _بقو ·ر=ا»لاب روك.ملا
=بات.ا ى\= -ت»,=وو -=ا=ق,ب ,عن'و ·.ا=ب =ا,مد رغ. ىل¦ روك.ملا _ابر= ى»نو ·-,ردنكس,ا
ن,.`.و _د=¦ -نس لاو= ن,ر== نما. يف =ل.و ·=ا,مد رغ. نم ب\=و ·_ر»=ملا اغب,ب
-.امنام.و
ر==ف ··¸= -با,ن يف ر»تس,ل ·ر=ا»لا ىل¦ فر=.ا =\ملا -ب\= ن' ىل¦ -\,و= ·دم =ا,مد رغ.ب ,ادف
·=ا,مد ىل¦ دوعلاب -ل ,سرو ·ى»='ف ·=ا,مد ىل¦ دوعلا ب\=و ·=ل. نم ى»عتساو ·ر=ا»لا ىل¦
ر==ف -ب\=ب لسر' قم»= ر=ا=لا =\ملا ىل¦ -ن=\سلا .=تفا ن' ىل¦ رغ.لاب ,اق'و ·اه,ل¦ -=وتف
·.هل -ت,.و ·.=و ·_\=م ·رم,ب -,\= ع\='و ·فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن'و ··ر=ا»لا ىل¦
ر,م.ا لا»تنا دعب _`س ·رم¦ ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ينودوسلا =ب=, ن= '=و= ··رم .لا. -»,=ولا
ينابع=لا _امق رق =بات.ا نا,ص= دعب ·-,رصملا را,دلاب -,كبات.ا ىل¦ ي¸ارمتلا اغبق'
ر=ا=لا =\ملا _و¸تو ·-\,و= ·دم =ل. ى\= رمتساف ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف =ل. لك
ر,م.ا .وم دعب _`س ·رم¦ ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·رم ر,= g=و ·بتن,¸ -تنباب
·-ب,=رلا ر,م' ·روك.ملا -نسلا يف g=و ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ر»ص يف ى=مر»لا ¸ارمت
=\ملا نا=\سلا _ر=' ن' ىل¦ اهب رمتتساو ·ر=ا»لا ىل¦ دا=و ·=سابلا دب= ىن,¸لا -تب=صو
عبس -نس ر»ص ره= ر== _داس ن,ن.,ا ,و, يف رادن¸ا=لا ا=ارق ر,م`ل -=ا=ق¦ روصنملا
-ن= '=و= _`س _\=م ر,م' يد,ؤملا قا¸رلا دب= نم ,نت ر,م.ا ر»تساو ·-.امنام.و ن,سم=و
82
) 1/379 (
839 درك _ابر= -
877 - ° - · 1472 ,
·-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا يدم=ملا =ا دب= نب _ابر=
دركب فورعملا
-,فر=.ا -لودلا يف راص ىت= لودلا يف ل»نتو ·قوقرب نب _رف رصانلا =\ملا =,لامم نم -\ص'
رصانلا =\ملا ·.اتس' .نبب _و¸تو ·-بون _'رو ·ر== ر,م' ,. ·-,رادم=لا -بون _'ر _ابسرب
-\ع=و ·انا=\ب= ·رم¦ ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·ار»= دنو= _رف
·-,نا.لا -,راداودلا ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب يدوم=ملا _اب ..ود ر,م.ا ن= '=و= ·ا,نا. ارو=' ر,م'
-,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت ىل¦ ل»تنملا _را,=لا اغبنس' ر,م.ا دعب
,عن' -.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ىل¦ ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس نم -»,=ولا ·.= يف روك.ملا رمتساف
·_\=م ر,م' يد,ؤملا قا¸رلا دب= نم ,نت ر,م.ا ن= '=و= ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\=
-تافو دعب ىنس=لا ا=قارق ر,م.ا _ا=ق¦ ىل¦ ,نت لا»تنا ,ك=ب
° 840 _د,س د=م _ابر= -
852 - ° - · 1448 ,
يد,س د=مب فورعملا ·.ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا =ا دب= نب _ابر=
بار= دا= .و' -\ع= دق ناكو ·-ت,كصا= نا,=' نمو ·_ابسرب فر=.ا =\ملا =,لامم نم و=
·-,رادم=لا -بون _'ر -\ع= روك.ملا دم=م ·دلو .وم دعبو ·دم=م يرصانلا ,ا»ملا ·دلو ·انا=
فسو, نسا=ملا وب' ¸,¸علا =\ملا ·دلو ن=\ستو فر=.ا =\ملا يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
=,لامملا نم _ب= نم عم _ب=و -,\= _بقو ·ر,س, ·دم .¦ ,», ,\ف ··ر== ·رم,ب -,\= ,عن'
ن,= _ا=ق¦ ى\= _\بار=ب -ماق,اب -ل ,سرو ·ق\=' ن' ىل¦ -سب= لا=و ·,=ر,=و -,فر=.ا
يف ·-لوهكلا ل.او' يف و=و ·يفوت ن' ىل¦ -=رم لا=و _رم ىت= ··رم ر,= ·ر=ا»لا ىل¦ ددرتو
-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.¦ -نس
° 841 ب\= ب.ان يرصانلا ى=ر= -
° 772 - °· 1370 ,
ب\= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا =ا دب= نب ى=ر=
نبا -لود يف راص ن' ىل¦ ·دعب نم ىقرتو ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا =,لامم نم -\ص'
ى=ا= ر»=ملا =\ملا -\ع= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·',نا. راداود ل,=امس¦ _لاصلا =\ملا ·.اتس'
ى\= ,ادو ·-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس ·ر=.ا _دام= يف 'ر,بك اراداود نوو`ق نب دم=م نب
83
,ا=لا ىل¦ ا.= ى=ر= _ر=' اهنم نا=مر ره= يف روك.ملا ر»=ملا =\ملا لتق ن' ىل¦ -ت»,=و
ىل¦ د,='و ··دم ق=مدب رمتساق اغب== ر,م.ا -,راداودلا يف -=و= ر»تساو ·اهب ·ر== ·رم¦ ى\=
ر»تسا ,. ·ىسا»لا رمت== ر,م.ا ن= '=و= ·اهب ',نا. 'ب=ا= ر»تساو ··انا=\ب= ·رم¦ ى\= ·ر=ا»لا
-,فر=.ا -لودلا يف 'ر,بك ارو=' ر,م' راص ,. ·رادن¸ا= -,نا.لا نس= رصانلا =\ملا -ن=\س يف
و=ن اهتبا,ن ر=ابف ·اهن= ين,دراملا رمت»=' ر,م.ا ل¸= دعب ب\= -با,ن ىلو ,. ·ن,س= نب نابع=
اغب ى\كنم ر,م.اب ب\= -با,ن ن= ل¸= ,. ··ا= بو»ع, ر,م.ا ارو=' ر,م' -=و= ىلوتو ·ن,تنسلا
_م=لا
-نس ن,عبسو ع=ب ن= ·-.امعبسو ن,عبسو ن,تن.¦ -نس ر»ص يف .ام ن' ىل¦ ق=مد =بات' ر»تساو
.اركنملا ن= '»,»= ناكو ··رفاو ·داعسو ··د.ا¸ -معنو ·-,لا= -م= ا. ·`,\= 'ر,م' ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ·ر,.ك نب ن,دلا دام= =فا=لا -لاق ·,\=لاو لاوم.ا ن= '»,»= نك, ,لو ·_ور»لاو
842 ,ا=لا ب.ان ¸ا= ى=' رمدر= -
793 - ° - · 1391 ,
ق=مد ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·¸ا= ي='ب ر,ه=لا ·=ا دب= نب رمدر=
ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب ى=ا= روصنملا -ك\مم ر,بدت -,ل¦ ل' امل _ا=نم لبق نم ق=مد -با,ن ىلو
-,\= _بق ن' ىل¦ ق=مد -با,ن يف رمتساو ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس يف ق=مد ب.ان ر.¸ب
-.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس يف =ركلا _ب= نم -=ور دعب قوقرب ر=ا=لا =\ملا
-عنم ق=مد ىل¦ لو=دلا دار'و ·ا=ا=نم رسكو ·=ركلا _ب= نم _ر= امل ر=ا=لا ن' -ببسو
را,دلا ىل¦ قوقرب دا=و ·'د,د= .اتق ق=مد ل='ب -\تاقو ·اه,ل¦ لو=دلا نم روك.ملا رمدر=
لتق ن' ىل¦ لب=لا -ع\»ب -سب=و روك.ملا رمدر=ب ر»= ر=ا=لا ن' ,. ·ق=مد ل=د, ,لو -,رصملا
-.امعبسو ن,عستو .`. -نس يف اهب
) 1/380 (
-ب,= -لو ·-نس= -لاك= ا. ·لا=رلا نم .او= ناك -ن' روك.ملا رمدر= با=ص' _عب ين.د=
نس= ·دن=و ·ع.اقولا ر=ابو ·=و\ملا ,د= ··ر=هلا ,,دق ناكو ·,ا=ت=او راقوو ··رفاو -مر=و
_لا=م ر==,و ·.ار»»لاو _`صلا ل=' ب=, ناكو ·-,=رلا يف لد=و ·_انلا عم ·ر=اعم
ىلاعت =ا -م=ر ·-قدصورب -,فو ·رك.لا نكام'و ·_امسلا
° 843 يفر=.ا رمتك ر= -
778 - ° - · 1376 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يفر=.ا =ا دب= نب رمتكر=
-ب»ب لتق ·ن,س= نبا نابع= فر=.ا =\ملا ·.اتس' -لود يف -,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د='
84
نام. -نس يف -ما¸هنا دعب روك.ملا ·.اتس' -ب=ص -\,' -ب»= نم ·دو= دعب ·ر=ا»لا _را= رصنلا
-.امعبسو ن,عبسو
-=وت»م قوف نم ·ان.م .اتو ·-نكاس فاكو ·'=,' -=وت»م -\مهم .ارو ·-=وت»م ,,=ب ·رمتكر=و
ىلاعت =ا -م=ر ·-نكاس -\مهم .ارو ·-موم=م ,,مو ·'=,'
-\مهملا ن,علاو ,,=لا باب
844 _ر,مدلا ر»ع= -
555 - 623 - °· 1160 - 1226 ,
·لص.ا _ر,مدلا ·ي\= يب' نب ل=»لا وب' ن,دلا _ات -,»»لا ,ام,ا ·,,=ارب¦ نب نس=لا نب ر»ع=
لدعلا ى»ن=لا ··افولاو رادلاو دلوملا يرصملا
ىهتنا ·-.امسم=و ن,سم=و _م= -نس يف ·دلوم ·_ر.نملا ,,=علا دب= =فا=لا لاق
لام=لا ى\= -»»تو ·يرصملا ي\= نب ركاس= _و,=لا يب' ى\= .ا,اورلاب .ا.ار»لا 'رقو ·.\ق
عمسو ·فسو, نب با=ولا دب= دم=م يب' ن,دلا ردب -,»»لا ى\=و ·=ا دعس نب دم=م نب =ا دب=
_ون¸غلا فسو, نبا دم=م ل=»لا يب'و ·_رب نب =ا دب= نم
·-تافو ن,= ىل¦ ·ر=ا»لا ل=اد -,فو,سلا -سردملاب _ردو ·-,برعلاو لوص.او -»»لا يف _ربو
·روك.ملا _ر.نملا -ن= _ورو ·_انلا ن= اعم=نم ·.مسلا نس= ناكو ·'ر,.ك _,\ملا -==ب _سنو
,\=' =او _وق' لو.او ·-.امتسو ن,سم=لا دعب ل,قو ·-.امتسو ن,ر==و .`. -نس .ام ·لاقو
° 845 _رصبلا نس=لا -
604 - 698 - °· 1207 - 1299 ,
فورعملا _ر»ملا ى\صوملا ن,دلا فر= رمعملا دنسملا د,=رلا نب ر»ع= نب ي\= نب ر»ع=
_رصبلا نس=لاب
بد.او رع=لاو راب=`ل -=فا= ·'فرا= `=اف '=,= ناكو -.امتسو عبر' -نس يف لصوملاب ·دلوم
عمسو ·لصوملاب فراوعلا باتك _درورهسلا نم عمس ·لاقو ىلا¸ربلا ن,دلا ,\= =فا=لا ·رك.
-نس ق=مدب يفوتو ·_اور نبا نم رغ.لابو ·_¸,م=لا نبا نم رصمبو ·يد,ب¸لا نبا نم ق=مدب
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,عستو نام.
روه=ملا يعباتلا _رصبلا نس=لاب _,راتلا فرع, . نم ى\= _بت\, -م=رتلا ب=اصو ·.\ق
-.امو ر== -نس ىفوتملا
846 اقوبد نب ر»ع= -
621 - 691 - °· 1224 - 1292 يعبرلا ي\= نب دم=م نب ي\= نب ر»ع= نب ,سا»لا نب ر»ع= ,
اقوبد نباب فورعملا ·ل=»لا وب' ن,دلا ى=ر ·يعفا=لا
ق=مد ل¸نو ·-.امتسو ن,ر==و _د=¦ -نس -==لا ي. ر== عبار ن,ن.,ا ,و, ·ركب نار=ب ·دلوم
اهنكسو
85
يف =و»=م -لو ·-,برعلاو .ا.ار»لا يف نن»م ·ل=اف _لاص ·ل,\= _,= ·-م=عم يف ىل¸اربلا لاق
ىلا¸ربلا ,`ك ىهتنا ·-سا.رلاو -باتكلاب روه=م -ت,بو ·نس=لا ,=نلا -لو ·-»»لا
ن,عستو _د=¦ -نس ب=ر ره= نم ن,ر=علاو _داسلا د=.ا ,و, يف ق=مدب -تافو .ناكو ·.\ق
=ا -م=ر ·نو,ساق ر=»سب نفدو ·-.امتسو
فا»لاو ,,=لا باب
847 ق=مد ب.ان ,. راداودلا _وا= نو=ر.ا قم»= -
824 - ° - · 1421 ,
ق=مد ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·راداودلا _وا= نو=ر.ا =ا دب= نب قم»=
را,دلا ىل¦ امهب ,دقو ·را=تلا _عب ام=ارت=اف ·ار,غص -تدلاو عم _كرا=لا د`ب نم .='
··ر,س, ·دم ·دن= اماق'ف ·ن,نس .`. نبا و=و -,رصملا را,دلا .ارم' _عب ام=ارت=اف ·-,رصملا
=\م ىل¦ '=,' .ار=لاب -ك\م نم `»تنا ,. ·ر=' ر,م' ام=ارت=اف ·روك.ملا ر,م.ا ى\= _بقو
,درق ر,م.ا ىب=رلا اغبن=ل' نم امه=اتبا ,. ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د=' ىب=رلا اغبن=ل' ر,م.ا
يد,س انب=اص -نبا ى\= قم»= ا=دلوب ,عن'و ·-ت=و¸ ى\= روك.ملا قم»= ·دلاوب ,عن'و ·ىنس=لا
روك.ملا قم»= ل»تنا ·دم دعبو ·,درق ر,م.ا يفوت ن' ىل¦ امهبابر' دن= ارمتساو ·,درق نب ي\=
-\ع=و ·ا= نو=ر' -»ت=اف ·_\=م ر,م' ·ا= نو=ر' ر,م.ا =\م ىل¦ ,درق نب ى\= يد,س =\م نم
ق=مد -ع\»ب -.امنام.و ن,تن.¦ -نس يف لتق ن' ىل¦ -تمد=ب
) 1/381 (
·-,رادم=لا -بون _'ر ·دن= راصو ·_\بار= ب.ان يدوم=ملا _,= ر,م.ا -مد=ب ا.= قم»= لصتا
·رم,ب -,\= ,عن' ·د,ؤملاب ب»\تو _,= ر,م.ا ن=\ست ىت= =ل. ى\= رمتساو ·',نا. راداود -\ع= ,.
ق=مد -ع\»ب ¸ورون -\»ت=اف ·,ا=لا ب.ان ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ىل¦ -,\سرلا يف ·¸ه=و ··ر==
··ر=ا»لاب ·انا=\ب= ·رم,ب -,\= ,عن'و ·روك.ملا ¸ورونب ر»= ن' دعكب د,ؤملا =\ملا -»\=' ن' ىل¦
',نا. اراداود -\ع=و
-»,=و ر=ابف ·يد,ؤملا _ابق' ر,م.ا دعب ·_ربكلا -,راداودلا ىل¦ ل»ن ,. ··دم =ل. ى\= رمتساف
·ق=مد -با,ن ىلو ن' ىل¦ ,==و ,==و ··داعسلا -تلانو ··د.ا¸ -م==و ··رفاو -مر=ب -,راداودلا
ىل¦ روك.ملا -=وتف ·-.امنام.و ن,ر==و ن,تن.¦ يف ق,مب فورعملا ي.`علا =بنت ر,م.ا ل¸= دعب
ر== ر,م.ا راصو ·ن,ر==و عبر' -نس لو' يف _,= د,ؤملا =\ملا ىفوت ن' ىل¦ اهمك=و ق=مد
ره='ف -م=رتلا ب=اص قم»= ر,م.ا =ل. _\بو ·_,= نب دم=' ر»=ملا =\ملا ·دلو -ك\مم ربدم
.ارم.ا نم -عم نمب ى=مر»لا اغبن=ل' =بات.ا ل,متس, .='و ·ر== ر,م.ا ى\= ق=مدب نا,صعلا
اغبن=ل' =بات.ا ن,ب عقو ن' دعب =ل.و ·ق=مدب ·دن= ىل¦ ب\= نم دوعلا -ل نس=,و ·ن,,رصملا
86
·روك.ملا =ب=, اه,ف لتق يتلا ·روه=ملا -عقولا ب\= ب.ان يد,ؤملا =ب=, ر,م.ا ن,بو ى=مر»لا
-عم نمب دا= ,. ·بونلا -بون _'ر ر,غصلا اغبن=ل' ر,م.ا ب\= -با,ن يف -ناكم ى=مر»لا ىلوو
دار'و ·-مارك¦ يف _لابو ··ا»\تو قم»= ر,م.ا -,ل¦ _ر=ف ·ق=مد ىل¦ -,رصملا را,دلا .ارم' نم
قم»= رسكنا -عقو امهن,ب عقوو ·=ل. -ل ى=م امف ·ى=مر»لا اغبن=ل' =بات.ا ى\= -سا.رلا لك.ب
د=رص -ع\ق ىل¦ ,¸هناو ·اه,ف
دم=' ر»=ملا =\ملا نا=\سلا -تب=صو ·ق=مد ىل¦ ر== ر,م.ا ,دق ن' ىل¦ د=رص -\ع»ب رمتساف
·قم»= ر,م.ا _و= ق=مد -با,نب قبم ي.`علا =بنت ر,م.ا ى\= ع\='و ·_,= د,ؤملا =\ملا نب
ل¸نو ·ركاسعلا نم -=ام= -تب=صو -,ل¦ ق,م =بنت ر,م.ا -=وتف ·د=رص -ع\»ب -ترصا=مل -بدنو
قم»= لسر' ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس نابع= ر== ينا. ىل¦ اهب ·رص=و د=رص -ع\ق ى\=
-ع\ق نم قم»= ر,م.ا ل¸نف ·نام.ا -ل ¸ه=و ··دكؤم انام,' ر== ر,م.ا -ل ف\=ف ·نام.ا ب\=,
نم ·دو= يف ر== ر,م.ا ام=افاوف ·ي.`علا ق,م =بنت ر,م.ا -ب=ص ق=مد ىل¦ ر==و ·د=رص
رم' ,. ·'ر,.ك .ام -نم .='و ··رص=و ق=مد -ع\»ب -سب=و ·روك.ملا قم»= ى\= _بقو ·ب\=
ق=مدب ا=انب يتلا -تسردمب نفدو ··روك.ملا -نسلا نم روك.ملا نابع= ر=او' يف لت»ف ·-\ت»ب
يوم.ا عما=لا نم بر»لاب
يف اكمهنم ناكو ·-باهمو -مر= عم ·-ع,د=و ركم ·'فرا= 'ر,م' روك.ملا قم»= ر,م.ا ناكو
-=اقوو -»س عم ·رداب ·دن=و ·-س»ن ى\= 'فرسم ·.ا.\لا
'ر=اف ناكو ··ر,.ك .وم' لص= ·_انلا ى\= -ت,راداود يف 'د,د= ناكو ·=ا -م=ر _¸,ر»ملا لاق
·'ر,صق ناكف ··رم ر,= ان' -ت,'رو ·.\ق _¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا ·_,بق ن= فك, . ·'مو== 'ملا=
·-=رس -.,د= يفو ·رصم ,اوعك -.,د= يف -=اصف ·دن=و ·ا=دوس' -,=\لا رودم ·برق' نمس\ل
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·,و\علا ر.اس نم ',را= ناك -ن' ى\=
° 848 _و»صلا قم»= -
808 - ° - · 1405 ,
,,دق ·'فرا= 'ر,م' ناك ب\= با== ب=ا= ·ن,دلا فس ر,م.ا ·_و»صلا للا دب= نب قم»=
يف ب\=ل =ا -م=ر يدلاو -با,ن يف ب\= -,بو== ر=ابو ·لم='و ف.ا=و ·د= يف ل»نت ··ر=هلا
روم' -ل عقوو ·ق=مد -,بو== ىلوو ب\= -,بو== ن= =ل. دعب ل¸= ,. ·قوقرب -,ر=ا=لا -لودلا
ره= يف -,د, ن,ب -تبقر .بر=ف -ب رم'و ··دمب -تن=\س لبق _,= د,ؤملا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦
ىلاعت =ا -م=ر ·ق=مدب -.امنام.و نام. -نس ر=.ا ع,بر
° 849 قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا -
857 - ° - · 1453 ,
·-,رصملا را,دلا نا=\س ·د,عس وب' ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا ·ير=ا=لا ي.`علا =ا دب= نب قم»=
-سكار=لا نم ر=اعلاو ·=رتلا =و\م نم نو.`.لاو عبارلاو ·-,¸ا==لا را=ق.او ·-,ما=لا د`بلاو
87
) 1/382 (
=\ملا -ن=\س يف -,رصملا را,دلا ىل¦ ا=ر,= و' _كرا=لا د`ب نم =ل¸ك ا=او= -ب\= ·.\ق
¸ا==لا ىل¦ -\سر' ,. ·-بد'و ·ابرو ·لان,¦ =بات.ا نب ى\= ر,م' ·ارت=اف ·-,نا.لا قوقرب ر=ا=لا
ر,م.ا نم يدن= _==ب -=و¸تم روك.ملا ى\= يد,س ·دلاو .ناكو ·-تدلاو -ب=ص ف,ر=لا
·دمب ·دو= دعب ,. ·اهتب=ص يف دا=و g=و اهعم ا.= قم»= -=وتف ·_اتغن ىمس, راغصلا -,رو='
نا,=ا نم =ا. .¦ و=و ·ربك.ا ناك _كرا=و ·_راصملا يمسا»لا _كرا= -,=' عم فراعت
يد,س ·.اتس' نم ا.= قم»= .=' يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,\كف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -,كصا=
نام¸لا -»ب= يف -ل ا,ن' _كرا= -,=. ·ا=='و ··.='و -نم ر=ا=لا -ب\=ف ·لان,¦ نب ي\=
·.=', ن' لبق -»ت=' دق ناك ي\= ي.`علا ن' ·لو», نم _انلا نمف ··رم' يف لاوق.ا .»\ت=ا دقو
·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -مد=ب ·داعسلا ا.= قم»= لانتل =ل. ن= ي\= رم' .كسو ·قوقرب ر=ا=لا
_انلا ن,ب رتاوتملا و= لو»لا ا.=و ·=ل.ك ناكو
=\ملا قت= ام' .\ق ·-»ت='و قوقرب ر=ا=لا =\ملا -ك\مو قرلا يف ناك -ن' ·لو», نم _انلا نمو
,\=' =اف °. ,' `=م قتعلا فداص ل= نكل ·ف`= `ف -ل قوقرب ر=ا=لا
_ر='و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -»ت='و ·ر,س, ·دم نام¸لا -»ب=ب _كرا= -,=' دن= قم»= رمتساو
=\ملا .ام ىت= =ل. ى\= ,ادو ·_كرا= -,=' ·را»سب =ل. لك ·',كصا= -\ع= ,. ·'=امقو `,= -ل
ىل¦ ل»ن ,. ·',قاس _رف رصانلا =\ملا ·دلو -لود يف راص -.امنام.و _د=¦ -نس يف قوقرب ر=ا=لا
-,ف ع»= ن' ىل¦ رمتساف ·روك.ملا _كرا= -,=' نا,ص= -=ساوب ن=سو =سم' ,. ··ر== ·رم¦
-\,بس لا= ىل¦ رصانلا =\ملا -»\='ف ·راداتس.ا ن,دلا لام=و =ا -م=ر يدلاو
دعب ·ارادن¸ا=و ··انا=\ب= ر,م' _,= -,د,ؤملا -لودلا يف راص ن' ىل¦ -تابر= ر=دلا بر=و
ر,م' _,= نب دم=' -,ر»=ملا -لودلا يف راص ,. ··¸= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ىنكرلا _نو, ر,م.ا
-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام
د`بلا ىل¦ دم=' ر»=ملا =\ملا -ك\مم ربدم =ا. .¦ و=و ر== ر,م.ا در=ت ىت= =ل. ى\= رمتساو
ياب يناق ر,م.ا ·,=و فول.ا .ارم' نم اهب ,اق' نم -\م= عم ·ر=ا»لاب -ماق,اب ·رم' -,ما=لا
·ا.= قم»= ر,م.او ·=ا. .¦ -,ل¦ را=ملاو -ب,غلا ب.ان و= ناكو ·ن.ا ب\= ب.ان يوا¸م=لا
دا= ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب ع,م=لا رمتساو ·ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.او ·ير=ا=لا ا== دارم ارق ر,م.او
عم ,دقو ·_,= نب دم=' ر»=ملا =\ملا ع\=و ن=\ست ن' دعب -,رصملا را,دلا ىل¦ ر== ر,م.ا
-تب=ص -تدلاو
ىل¦ 'فا=م لب=لا -ع\ق -با,ن يف ·رار»تساب ا.= قم»= ى\= ع\=' ·ر=ا»لا ىل¦ ر== لصو املو
را,دلاب با==لا -,بو== ىل¦ ل»ن -.امنام.و ن,ر==و _م= -نس ىل¦ =ل. ى\= ,ادف ·-تمد»ت
88
=\ملا -,\= ع\= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··دمب _ابر= ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب ·-,رصملا
ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ¸ارمت نم ·ورصق ر,م.ا ن= '=و= ·ارو=' ر,م' ·رار»تساب _ابسرب فر=.ا
=ل.و ·اهب فل' -مد»ت ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ -مودقو ي¸ورونلا لان,¦ ر,م.ا ل¸= دعب ·_\بار= -با,ن
ىم,ركلا _ابر= ر,م.ا ·دعب نم -,بو==لا ىلوو ·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس ر»ص ر=او' يف
ق=ا»ب فورعملا ير=ا=لا
اغبق' ن= '=و= ·_\=م ر,م' ·رار»تساب -,\= ع\=' ن,.`.و عبس -نس ىل¦ -ت»,=و يف رمتساف
ر»تساو ·-,كبات.ا ىل¦ ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا لا»تنا دعب ·_`س ·رم, اغبق' لا»تنا ,ك=ب ·ي¸ارمتلا
,=رود ىل¦ ,هع\=ب ع,م=لا ل¸نو ·-ع\»لا ب.ان _مرب _رغت ر,م.ا ·دعب نم -,رو=' ر,م.ا يف
قم»= نوك,و ·-تدا= ي\= _\=م ر,م' ي¸ارمتلا اغبق' نوك, ن'ب نا=\سلا ,سر راهنلا ر=' ىل¦
ف,ر=لا ,وسرملا اغبق' ل.تماف ·ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا ن= '=و= ·_`س ر,م' ا.=
لان,¦ =بات.ا دعب ·-,رصملا را,دلاب -,كبات.ا ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ _`س ر,م' روك.ملا قم»= رمتساو
ىل¦ ·رو==و -ل¸= ,ك=ب ينابع=لا _امق رق ن= '=و= ·ب\= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ·ىمك=لا
ره= عسات ن,ن.,ا ,و, يف =ل.و ·روك.ملا قم»= ن= '=و= ·_`س ·رم¦ -»,=و ى\= ·ر=ا»لا
-.امنام.و ن,.`.و عست -نس لو.ا ع,بر
ىل¦ ده= ن' دعب ·ن,عبر'و _د=¦ -نس يف _ابسرب فر=.ا =\ملا .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
-تك\مم ربدم روك.ملا قم»= ىكبات.ا لع=و ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو
) 1/383 (
نورم', -,فر=.ا =,لامملا فار=' نم -=ام= _ر= ··ر,س, ·دم ,اق'و ·¸,¸علا =\ملا ن=\ست ام\ف
·-,»,سلاو -,ر=ا=لاو -,رصانلاو -,د,ؤملا نم -لودلا نا,=' ى\= =ل. ,=عف ·نوهن,و -لودلا يف
.قر»تو ,=رم' دا¸ ن' ىل¦ ع,=مو ,هل عماس قم»= =بات.او =ل. لك ·-س»ن ى\= د=او لك فا=و
راداودلا يفر=.ا _ركب وب.ا لان,¦ ر,م.ا ,=ر,بك قم»= =بات.ا ى\= ,هنم -قرف ,=ناو ·,هتم\ك
ىل¦ اوه=وتو ·-,فر=.ا =,لامملا نم -=,رات لبق فو=ت ناك نم -صر»لا ¸هتنا =ل. دنعف ·ينا.لا
·يقاسلا رمتكب رص»ل -»ص`ملا رادلاب ل,»لا -كرب ى\= _بكلا ·ا=ت -نكس ناكو ·قم»= =بات.ا راد
-,د,ؤملا نم ف.او=و -,كصا=لاو .ارم.ا نم رص=لا .=ت ل=دت . ق.`= -,\= عمت=اف
.و -تر,س نس=ل -مد»ت يف ن,ب=ارلاو -ل ن,بلا=لا ,= اوناكو ·-,»,سلاو -,ر=ا=لاو -,رصانلاو
··د=او -م\ك ى\= 'د=او ابص= -عم اوراصو ·-,فر=.ا ب`=.ا ..ؤ= يد,' نم ,ه=هم .ا»نتس
لب=لا -ع\»ب ¸,¸علا =\ملا دن= -,فر=.ا =,لامملا نم ى»ب نم عم بر=لا ىل¦ ,=رم' ل'و
¸ورون ر,م.ا رادب ل¸ن ن' ىل¦ ·راد نم ن,روك.ملا نم -,\= ,=نا نمب قم»= ىكبات.ا بكرو
_عب يف اه=اوتو ·لابنلاب ن,ت».ا=لا نم لك ىمارتو ·-\مرلا نم ىنمؤملا ·`صم ·ا=ت ي=فا=لا
89
·رم'و ·لب=لا -\عق نم ق\ب.ا رص»لاب ,,»م ¸,¸علا =\ملاو ,ا,' -.`. و=ن ,هن,ب =ل. ,ادو ·نا,=.ا
¸,¸علا =\م\ل -=ا=لا ره=, قم»= =بات.او =ل. لك ·راه=تسا يف قم»= =بات.ا رم'و رابد¦ يف
لسرلا .ددرت ,. ·,ه,\= ==لا يف _لاب,و ·-,فر=.ا =,لامملا نم -=ام= ,ص=تس, امناو ·فسو,
·-,كصا=لا نم -عبر'ب قم»= =بات.ا ىل¦ نا=\سلا لسر, ن' ى\= ·_\صلا عقو ن' ىل¦ امهن,ب
_بق ,هلوصو لا=ف ·يفر=.ا باوبلا =ب¸'و ·راداودلا يفر=.ا -,»»لا =ب=,و ·-,ل¦ ,ه\سر'ف
.=ت راص ىت= -=وم= يف ¸ورون .,ب نم -تقو نم -سرف بكر ,. ·قم»= ىكبات.ا ,ه,\=
-تب=صو دا=و بكر ,. ·¸,¸علا =\م\ل _ر.ا لبقو ·-\س\سلا باب ·ا=ت -سرف ن= ل¸ن -ع\»لا
ىكبات`ل ادب ,. ·-نت»لا .نكسو ·ل,»لا -كرب ى\= ·راد ىل¦ ,ه,\= _وب»ملا -عبر.ا -,كصا=لا
لم=م -,\ماك ,هنم د=او لك ى\= ع\='و ·,هن= _رف'ف -,كصا=لا -عبر.ا ·.= ن= _ر», ن' قم»=
ع\= ن' ىل¦ ن,ت».ا=لا ن,ب ,`كلا ر.كو ·¸,¸علا =\ملا ىل¦ ,=دا='و ·رومس ب\»مب رومس ور»ب
=,لامملا لو¸نب رم' ,. ·-\س\سلا باب نم -قار=لاب نكسو ·ينا=\سلا لب=س,ا ىل¦ قم»= =بات.ا
,هل ف\=و ·-=`=اب -ل او»\= ن' دعب ·ر=ا»لا ىل¦ -ع\»لاب قاب=.ا نم -,فر=.ا
در=ت نم لصو ن' ىل¦ ومن, ·رم'و ·د,ا¸تت -تمر= .راصو ·_و»نلا يف ,==و ··رم' ل=»تساو
لو.ا ع,بر ره= _ما= .اعبر.ا ,و, يف فر=.ا =\ملا ·ا,= يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ .ارم.ا نم
ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.او ·_`س ر,م' ينابع=لا _امقرق يم.ا ·,=و ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس
راداودلاب ير=ا=لا _امكر' ر,م.او ·بونلا -بون _'ر ى=مر»لا ¸ارمت ر,م.او ·_\=م ر,م'
ب=ا= ينودوسلا =ب=, ر,م.او ·ر,بكلا رو=' ر,م.ا فر=.ا =\ملا ب,رق ,نا= ر,م.او ·ر,بكلا
ر,= -,رصملا را,دلا ىل¦ رو==لا ن= .ارم.ا نم ف\=ت, ,لو ·يفر=.ا ا=ارق ر,م.او ·با==لا
يمد»م ..ؤ= لكو ··¸= -ن,دم نم ف,ر=لا _د»لا ىل¦ ى»ن -ن,ف ·ى=`بلا نودوس ا== ر,م.ا
-,رصملا را,دلاب فول'
) 1/384 (
ن= اوع=»ناو ··دصق ى\= ·و»فاوو قم»= =بات.ا ى\= '=,' اوم=ن .ارم.ا ..ؤ= لصو املو
دن= اوعمت=ا لو.ا ع,بر ره= _داس _,م=لا ,و, يف او=بص'و ·¸,¸علا =\ملا -مد=ل _و\=لا
ر,م.ا -,ما=لا د`بلا نم ن,مدا»لا -=ام=لا نم ن,عت دقو ·-\س\سلا باب نم -قار=لاب قم»= =بات.ا
=بات.ا =را=و ·قم»= =بات`ل _صنتلا =ل.ب ره=,و ·-سا.رلا ى\= -ما=تق. _`س ر,م' _امقرمق
-ت=ام= _عب =بات.ا بدنف ·,`كب =بات`ل رس' ,. ·,هبتارم يف ·اد= نم _\=و ·-س\=م يف
_ب»لاب ر,=, _امقرف .=' اور== ام\ف ·'ع,رس اور==اف ·,=ر,=و -,فر=.ا نم -=ام= ب\=ب
ىن,¸لا -,\= _ب»فو ·رو=' ر,م' ,نا= ر,م.ا -ب 'دب نم لو'ف ·د=او دعب 'د=او راصو ·,ه,\=
ياب ى\= ر,م.ا ى\= ,. ·ىنكرلا ¸ور,ف ر,م.ا -ب.انو ·=,لامملا ,د»م ى=او=لا يكب=,لا ,د»==
90
=بنت ر,م.ا ى\= ,. ·ينا.لا رو=' ر,م.ا ياب ى==, ر,م.ا ى\= ,. ··انا= بار=لا دا= يفر=.ا
ى\= ,. ·-بون _'رو .ار=علا د=' =ب يد,س نم _د\ك== ر,م.ا ى\= ,. ·-ع\»لا ب.ان ي»م»=لا
ى\= ,. ·يفر=.ا يد,س د=م _ابر= ر,م.ا ى\= ,. ·¸,س»\»ب فورعملا يقاسلا =بنا= ر,م.ا
نم -=ام= ى\= ,. ·ر,م' ر,= ام=`كو ·د,¸,اب -,=' ى\=و ·¸,¸علا لا= رادن¸ا=لا ,ك=
=ب¸'و ·يقاسلا ,نتو ·راداودلا يفر=.ا -,»»لا =ب=,و ··ر=ا»لا ىل¦و _ادرمد ·,=و ·-,كصا=لا
ا== ,ر,ب ى»,سلا ى\= _بق ,. ·-=,رات لبق ,ك= -ب=ص ,ه,\= _وب»ملا ·-.`.لا ..ؤ=و ·باوبلا
·يقاسلا ·ا= نو=ر' ى\=و ·يد,ؤملا -,رادم=لا -بون _'ر ىس,»لا =بنت ى\=و ·_و=م ر,م'
لو.ا ع,بر ره= نما. .بسلا ,و, يف ن,ردنكس,ا ن=س ىل¦ ع,م=لا او\سر'و
نم=رلا دب= ىن,¸لا ن= '=و= ·-,ردنكس,ا -با,نب فول.ا يما»م د=' يابرمت ر,م.ا ى\= ع\= ,.
-ع\»لا ب.ان =بنت ر,م.ا بدن قم»= ر,بكلا ر,م.ا ن¦ ,. ·-مو, يف -=وتلاب -ل ,سرو ·¸,وكلا نب
ب.انلاك روك.ملا =بنت ر»تساو ·اه=»=ل -ع\»لا ىل¦ اوع\=ف ·-=ام= يف ··و=ق' ر,م.ا -عمو ·ناك
=\ملا -ك\مم لاو¸ب د=' لك ,\= ن' دعب بكوملا _»نا ,. ·فول.ا .ارم' -\م= نم و=و ·اهب
-تلود با=.و فسو, ¸,¸علا
,و, يف ¸,¸علا =\ملا ع\= ن' ىل¦ ·ف=ت ¸,¸علا =\ملا -لودو ·_و», قم»= =بات.ا رم' رمتس¦و
-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس لو.ا ع,بر ره= ر== عسات .اعبر.ا
'مو, ن,عستو -عبر' -تدم .ناكو
قم»= ر=ا=لا =\ملا -ن=\س رك.
=\ملا .=ت ى\= -سو\=و
=اب د=تعملا ن,نمؤملا ر,م' -»,\=لا بل لو.ا ع,بر ره= ر== عسات .اعبر.ا ,و, ناك امل
.ارم.ا ر.اس ·دن= عمت=ا دقو ·قم»= ر,بكلا ر,م.ا دن= ينا=\سلا لب=س,ا ىل¦ عبر.ا ·ا=»لاو
·ر,غص ¸,¸علا =\ملا نا=\سلا ·لاق ن'ب .ارم.ا نم ر== نم _عب ,\كت ,. ·-لودلا نا,='و
لا»ف ·=لامملا يف -م\كلاب در»ن,و ·ن,م\سملا _لاصم يف ر=ن, نا=\س نم دب .و ·-ع.ا= لاو=.او
ر,م.اب نو=ار ن=ن ·د=او ناس\ب ع,م=لا _اصف ·-=ام=لا ى=رب .¦ ,ت, . ا.= ·قم»= ىكبات.ا
_بلو ·روف نم ,اق ,. ·,هبتارم ى\= .ارم.او ·ا=»لا -ع,اب ,. ·-ع,ابف ·د, -»,\=لا دمو ·ر,بكلا
·-,د, ن,ب ·ا=م .ارم.او·-بونلا _رف بكرو ··داعلا ى\= ف,سلاب د\»تو ·.ادوسلا -,ت»,\=لا -ع\=لا
·لب=لا -\عق نم ر,بكلا رص»لا ىل¦ ع\= ن' ىل¦ -س'ر ى\= ر,=لاو -ب»لا _امقرق ر,م.ا لم=و
-,د, ن,ب _ر.ا .ارم.ا لبقو ·=\ملا .=ت ى\= _\=و
ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس لو.ا ع,بر ره= ر== عسات .اعبر.ا ,و, يف =\ملا .=ت ى\= -سو\= ناكو
_م=و .ا=رد ر=عب نا¸,ملا _رب علا=لا ·راهنلا نم -=رد ·ر== عبس ى=م ى\= ·-.امنام.و
·.ا¸و=لا نم ر=اعلا يف رم»لاو -\بنسلا نم ن,ر=علاو _داسلا يف _م=لا ناكو ·-»,قد ن,ر==و
يف _,رملاو ·_و»لا نم ر== عباسلا يف _رت=ملاو ·لم=لا نم ن,ر=علاو ينا.لا يف ل=¸و
91
·-\بنسلا نم ر== عبارلا يف درا==و ·دس.ا نم ر== يدا=لا يف ·ر=¸لاو ·نا¸,ملا نم _ما=لا
فر=.ا =\ملا نب فسو, ¸,¸علا =\ملا =\م لا¸و ·رم' ,تو نا¸,ملا نم ينا.لا يف _'رلاو
_ابسرب
ران,د -.ام =و\مم =ل -,نا=\سلا =,لامملا يف -»»نلاب يدان, ن'ب ,سر ,.
) 1/385 (
ع\=' ,. ·-ب =»ت=, ن'و ·ينا=\سلا ,ر=لا رود نم -,ربربلا -=ا»ب ,,», ن'ب ¸,¸علا =\م\ل ,سرو
·.`لا يناب\=لا ر=و= _و»صلا ن= '=و= ·راد ,ام¸ ·رار»تساب ىمكرا=لا ¸ور,ف ي=او=لا ى\=
.هتنا ن' ىل¦ -نما. .بسلا ,و, نم -,نا=\سلا =,لامملا ى\= -»ن»لا يف قم»= ر=ا=لا =\ملا _ر=و
·,ار=.ا لب= ىنع, ·_ا= ,ار='ب فورعملا ينباع=لا _امقرق ر,م.ا ى\= ع\= ,. ·,ه,ف -»»نلا
ن= '=و= ·_`س ·رم,ب ي¸ارمتلا اغبق' ى\=و ·-=و= -,رصملا را,دلاب ركاسعلا -,كبات'ب
ى=مر»لا ¸ارمت ى\=و ·اغبق' ن= '=و= ·_\=م ·رم,ب ينودوسلا =ب=, ى\=و ·روك.ملا _امقرق
ا==ارق ى\=و ·-,ردنكس,اب -سب=و -,\= _ب»لا ,ك=ب ,نا= ن= '=و= ·رو=' ر,م' ·رار»تساب
ى=م\كبلا _.ؤملا _درب _رغت ى\=و ·ى=مر»لا ¸ارمت ن= '=و= ·بونلا -بون _'ر ·رار»تساب
-»,=و يف ·رارمتساب ير=ا=لا _امكر' ى\= ·ينودوسلا =ب=, ن= '=و= ·با==لا -,بو==ب
.انا=\ب=و ,دا»تب ر=' ·د= ى\= ,عن'و ·-تن=\س ,و, ينا. _,م=لا ,و, يف =ل. لك ·-,راداودلا
_ام=ل =ل. ى=مو ·ا,\علا -بترملا ىل¦ ع,=و لك لوا=تو ·,=رك. يف _ر=لا لو=, ·.ار==و
,هبلاغل لب ·,هنم
بكر ر=.ا ع,بر ره= عبار .اعبر.ا ,و, ىل¦ .ا==و .='و ىهنو رم' يف ر=ا=لا =\ملا رمتساو
·ىهتنا ىت= -عم بعلو _امقرق =بات.ا ر==و ·ينا=\سلا _و=لاب ·ركلا بعل ىل¦ نا=\سلا
لب», ,\ف ·-نتف ·را.¦ د,ر, _امقرق ن'ب -,ل¦ نا=\سلا _او= _عب رس' ·راد ىل¦ لو¸نلا دار'و
=,لامملا -ب او=ا=' -ع\»لا نم _ردملا باب .=ت لصو ن' ىل¦ _امقرق ل¸نو ·-م`ك نا=\سلا
بكر, ن' -نم اوب\=و ·وم¸لو ·,هكماو= ·دا,¸ يف نا=\سلا عم ,\كت, ن' -نم اوب\=و ·-,نا=\سلا
=,لامملا نم ,هب ق=`تو ··راد ىل¦ ·و.='و ·=ل. نم ·ونكم امف -ع\»لا ىل¦ ع=ر, ن' دار'ف ·,هعم
بكرو -=`س _ب\ف ·نا=\سلا -برا=مو بوكرلا ى\= ,ه»فاو ىت= -ب اولا¸ .و ·-=ام= -,فر=.ا
-نم ·رك ى\=
ق.,و ·رم' _\ص, ىت= -=ولا ا.= ر,= ى\= ·,ا,' دعب نكل ·نا=\سلا ى\= نا,صعلا د,ر, ناك و=و
-ل نس=و ·,و,لا ا.= يف بوكرلاب ..ؤ= ·وبص= ام\ف ·=ل.ل ',هت,و نا,=.ا نم -عم بكر, نمب
دار' ا.' =ل. دعب د=' -,\= عمت=, . ,و,لا ا.= يف بكر, ,ل ا.ا -ن' ·ر.=و ·=ل. -ناو=' _عب
ىل¦ لصو ىت= ر=ا=لا _ب»نم -ن' ر,= ·-,اغلا ىل¦ ·ر,بك -=ام= -عمو راسو ·ن=.'ف ·بوكرلا
92
ف`ت=او ·ركس= ف\= نم _'ر امل ·ردصلا _ر=نم ر,= و=و ·-\س\سلا باب ·ا=ت فقوو ·-\,مرلا
·نا=\سلا رصن, =ا ·لو», نم ,هنمو ·¸,¸علا =\ملا رصن, =ا ·لو», نم ,هنم ناكف ·,ه=ار='
ن' ىل¦ -ت,ب نم ,=ر,سم يف =ل. رركتو ·ق=لا رصن, =ا ·لو», =ل. عمس ا.¦ _امقرق ناكف
نم -با=ص' نم ر,=تف ·ق=لا رصن, =ا ·لاقو -س'ر ف=ك -ن' ىت= ··رم ر,= -\,مرلا ىل¦ لصو
=ل.ل _انلا ر,=ت د,ا¸تف ·-»تك ن= -\,مرلا يف -تفرد .=»س ,. ·-س'ر ف=كب ·رب= -ل
نم ·دن= ىل¦ ·ر== نم -ن' ·-ناسل ى\= ·ر=ا»لاب ·ادانملاب -ناو=' _عبل رم' ·-\,مرلاب فقو املو
·=و\مم لكل ران,د يت.امب -,ل¦ رم.ا راص ا.¦ ,ه,ف ق»ن, -ن'و ·.,كو .,كب -,\= ,عن, =,لامملا
.».اكتو ·-عم= ,=عف ·اران,د ن,ر== د=او لكل '=,' ,ه,ف ق»ن, -ن'و ·-,ل¦ ر=¸لا _=مبو
-عمو -\س\سلا باب نم -\,مرلا ى\= ل=ملا دع»ملا ىل¦ -لو¸نب _رس'ف ··رب= نا=\سلا _\بو··ركاس=
ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا دن= ر==,\ف نا=\سلا ب¸= نم ناك نم ··ادانملاب ,سرو ·'د= ل,\ق ر»ن
.ارم.ا نم ·دن= ر== نم عم=, -ن'ب ·رم'ب اغبق' ر,م.ا ىل¦ .عب ,. ·-ت,ب يف _`س ر,م'
روك.ملا اغبق' ى\= عمت=اف ·_امقرق لات»ل -\س\سلا باب -ه= نم -\,مرلا ىل¦ ,هب ر,س,و ,=ر,=و
ن,' نم اغبق' ,=را=تسا ·نولو= -ب,\ص ىل¦ او\صو ىت= اوراسو ·,=ر,=و فول.ا .ارم' نم ·د=
ىل¦ او\صوت, ن,' نم اغبق' ,=را=تسا ·نولو= نبا -ب,\ص ىل¦ او\صو ن,ف ·-\,مرلا ىل¦ او\صوت,
يف ,`كلا ر.كف ·,هنم -\س\سلا باب ىل¦ لصوتلا ف,كف ·-\,مرلا ىل¦ -=وم=ب _امقرق ن,ف ·-\,مرلا
=ل. او\ع»ف ·-\س\سلا باب ىل¦ ·را= ,عنم -»,وس نم اور,س, ,هن' قا»ن.ا عقو ىت= =ل.
) 1/386 (
لم= =ل. دنعف ·-لات»ل اؤ,هتو -\س\سلا باب .=ت او»قو ىت= ··ركاس= ·ر.كل _امقرف -ب ن=», ,\ف
يمد»م _' ·يفر=.ا ا=ارق ر,م.ا نا=\سلا -ه= ىل¦ ·دن= نم رف ن' دعب ·-عم نمب _امقرق ,ه\,=
بر=لا دت=او ·ن,»,ر»لا ن,ب لات»لا عقوو ·-ب=صلا راداتس' ي»م»=لا ياب\غم ر,م.او ·فول.ا
نون=ملا ,ك= ر,م.ا نا=\سلا -ه= نم لتقو ,هن,ب _ار=لا .=فو ··رم ر,= اوق`تو ·,هن,ب
··رم ر,= _امقر»ل ر»=لا ن,عتو ·روك.ملا راهنلا فصن ىل¦ =ل. ,ادو ·.ار=علا د=' _¸ورونلا
=ر=, ·راتو ·-ت,ار .=ت ف», ·رات ناك -ن,ف ·,¸هنا ا.ه\ف .ارم.ا رباك' نم -\ق يف ناك -نكل
.ناك ىت= ل,\»ب `,\ق ·ركاس= -ن= .قر»تتف لكو -ه=و يف ,هس =ل.ل -باص' ىت= لتا»,و -سرف
·=ل.ل ر.ا=بلا .قدو ·-,=او=و ·دو=وم ى\= ر=ا=لا =\ملا =ا='و ·ى»ت=او ,¸هناو ·-,\= ·رسكلا
·-عباس .بسلا ,و, يف -,ردنكس.ا ىل¦ لم=و د,قو ·-سداس -عم=لا ,و, يف -ب ر»= ىت= -ب\=تو
ر,م' =ب=, ى\= ع\=و ·_`س ر,م' ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا ى\= -ت,كبات'و -=ا=ق,ب نا=\سلا ,عن'و
·رم,ب ق=ا»ب فورعملا يم,ركلا _ابر= ر,م.ا ى\=و ·اغبق' ن= '=و= ·_`س ·رم,ب _\=م
=ب=, ن= '=و= ·_\=م
93
رب=لا دوروب -,ف لاو=.ا -,\= .فدارت -نسلا نم نا=مر ره= ىل¦ =ل. دعب نا=\سلا رمتساو
لان,¦ رم,.ا نا,صعب ·ر,س, ·دم دعب د,ربلا -ب»= ,. ·ب\= ب.ان _مرب _رغت ر,م.ا نا,صعب
-\,ل يف -,ربربلا -=اق نم ينا=\سلا رودلا =سو نم ¸,¸علا =\ملا رارف ,. ·ق=مد ب.ان ىمك=لا
-=\س ن,ن.,ا
-,=ب=لا ,,دنلا رس -تداد .ناكو ·ينا=\سلا رودلا نم -,ربربلا -=ا»ب _ب= امل ¸,¸علا ن' -ببس
يفو ·-=.او= يف ,.ا»لا ناكو -,ل¦ لو=دلا نم -تع=رم .نكم ,. ·-ل يراو= ·د= اهعمو ·دن=
نم ن,ر=علا _\ب, ,ل ·لدنص ىمس, يدن= ى=او= ره= لك يف ·دلاو فاقو' نم -ل بتر ام _بق
·دار»ن, -لاو=' ع,م= ى\= _وت=اف ·-ن=فو -=ابن ·دن= ناكو ·ناب\= دنو= -م' .ا»ت= نم ·رمعلا
_ب= ىل¦ -\»ن, ع,=' ,. ·-\=كب و' ·رم ر,= ¸,¸علا لت»ب ف=ر' ناكو ·-تمد=ب ناكو ·-تمد=ب
ن' ىل¦ -لا,= عستاو فو=لا ¸,¸علا ل=ادف ·-عمس امهمب ¸,¸علا رب=, لدنص راصف ·-,ردنكس,ا
روك.ملا لدنص ى\= -س»ن ¸,¸علا ىمرف ·-,=رلا ,د -نا,صل -\ت»ب ىت' ·ا=»لا _عب ن' '=,' -غ\ب
·-,ب' ,ا,' نم _اب= ¸,¸ع\ل ناكو ·لنص لع»ناف ·يت=هم ى\= قب'و ·يرارف يف ل,=ت ·-ل لاقو
-,ربربلا يف نب»ن, ن' -,راو=ل ¸,¸علا رم'ف ·=ل. ى\= -»فاوف ·¸,¸علا _ار=¦ يف لدنص -م\كف
ىهتنا ىت= ·_را=لا نم _اب=لا ,=د=اسو ·_ب=ملا ىل¦ -نم _ر=,
,و, نم را=ف.ا .قو ناك ام\ف ·,=دارم =ل. ناكو ·-,فر=.ا نم -=ام= =ل.ب ,\=' لدنص ناكو
فو=كم 'نا,ر= روك.ملا ب»نلا نم ¸,¸علا _ر= ·,ه\ك'ب لغ= يف _انلاو ·روك.ملا ن,ن.,ا
_عب نم -ن'ك ل¸نو ·-عم ·.='و ·رود»لا داوسب '.و\م 'بو. -تا»\= نم _اب=لا -سبل'ف ·_'رلا
ر=»لا دعب او=ر= دقو .ارم.ا افاوف ·د=' -ب ن=»ت, ن' ر,= نم ,اد=لا ى\= رم, و=و ·-نا,بص
-بر= ·ره= ¸,¸علا بر= =ل. _اب=لا _'ر ام\ف ··د=او -\م= اوراصو ·نا=\سلا دن= نم
_ردملا باب نم ل¸نو ·-ت\,= .=مف ·-ن= ,=ولا =ل.ب در,ل ·-نا,بص _عب نم -ن'ك -,\= _اصو
يف رمد¸ا ·د=مو ·_اك در¸لا نا=و=و ·ي=او=لا لدنصب ا.¦و ··انا=\ب=لا .=ت لصو ىت=
·د, او\ب»ف -,فر=.ا نم ن,ر='
=\ملا لات»ل -عم نوبكر, -,فر=.ا -,ب' =,لامم ل¸ن ا.¦ -ن' ¸,¸علا رب=' دق ناك لدنص ناكو
-نكم, ,\ف ·-ناكم ىل¦ دوعلا ب\=و ·,دن =ل. ر,= _'ر ام\ف ·,ا=لا ىل¦ -ب نوه=وت, و' ر=ا=لا
=,لامملا نم =ان= نمب يت',و ·د,عصلا د`ب ىل¦ ي=م, ن' _اك در¸لا نا=و= -ل ,¸تلاو ·=ل.
-.امعبس و=ن ,=و ·ينودوسلا =ب=, ر,م.ا -ب=ص ·راو= لات»ل ·د,ر=تلا يف ن,.لا -,فر=.ا
_ب=و ··ر=ا»لا ىل¦ لم=و -,\= _بقو ··رم' gتن, ,\ف ·,ه,ل¦ لصو ىت= -ت\,ل نم ى=مو ·_راف
,ا,' دعب =سو ,. ·بقو=و
·ر=' ىل¦ ناكم نم ل»نت, راصو ·-=اب=و··د=م رمد¸'و ·لدنص -,=او=و و= ¸,¸علا ى»ت=او
د.اد= ¸,¸علاب .رمو ·.و,بلا نم -=ام= ى\= ,==و ·-ببسب -=ام= بقو=و ·-ب\= يف نا=\سلاو
ى\= _بق ,. ·-ببسب ·فول.ا يمد»م د=' يفر=.ا يركب وب.ا لان,¦ ر,م.ا رفو ·-.ا»ت=ا يف
94
-ناف ·-,برغلاب '=,' فول.ا يمد»م د=' ·يفر=.ا ا=ارق ر,م.ا ى\= _ب»\ل -,كصا=لا نم -=ام=
-,ردنكس.اب _ب=و -,\= _ب»ف ·ا=روس= لمعل -=وت دق ناك
) 1/387 (
لات»لو ·,ا=لا ب.ان ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا لات»ل ·د,ر=ت .=ر= ن' ىل¦ ',»ت=م ¸,¸علا رمتساو
'=و= ·,ا=لا -با,ن ىلوتملا ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا ركاسعلا ,د»مو ·ب\= ب.ان _مرب _رغت ر,م.ا
دقو ·راداودلا يابرمت ر,م.او ·ارو=' ر,م' ر»تسا دقو ·ا==ارق ر,م.ا -تب=صو ·ىمك=لا ن=
-,كصا=لاو .ار=علا .ارم' نم ·د=و ·بونلا -بون _'ر راص
راصو ··ر,= يف ى»بو ·.اه=لا ر.اس نم ·دملا ·.= يف نا=\سلا ى\= ن=ملاو ,ومهلا .د,ا¸تو
يفو ¸,¸علا ب\= يف ·راتو ·-,ما=لا د`بلاب باونلا نم ·اصعلا لات»ل ركاسعلا ¸,ه=تب لغت=, ·رات
ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس نم لاو= ن,ر== .لا. .اعبر.ا ,و, ىل¦ =ل. ى\= لا¸ .و ·-ن= _=»لا
·-=ام= بقو=و ·.و,ب ·د= اه,\= _بك ام دعب ¸,¸علا =\ملا ·داد ,,دنلا رسب ر»= -.امنام.و
لدنص ي=او=لاب نا=\سلا ر»= ,. ·-,=او=و ¸,¸علا ببسب .او=' ·دملا ·.= يف _انلا .ساقو
-,\= ناهف ·=ق اعمت=, ,ل امهن'و ··ر=ا»لا نم ا=ر=, ,ل لان,¦و ¸,¸علا ن' امهنم ق»=تف يدنهلا
ر»سل ا=',= يتلا -ب=ن ى\= ¸,¸علا .=' لان,¦ ر,م.ا ن' نا=\سلا ن= يف ناك -ن,ف ·`,\ق رم.ا
,ا=لا ب.ان ىمك=لا لان,¦ ر,م.ا ىل¦ -ب ى=مو ·¸ا==لا
يف نا=\سلا دهت=ا ,. ناك =ا .ا= امف ·¸,¸علا =\ملا رم' ,ت ناكل =ل. لعف لان,ا ناك ولو ·.\ق
ى\= _بق -ن,ر== عباس د=.ا -\,ل ىل¦ ن=مو .او=' ببسلا ا.هب _انلا قر=و ·¸,¸علا ب\=
-عم ناك ى»ت=او -ع\»لا نم ل¸ن امل -ن' و=و ·_ار'و -,\= _ب»لاب _ارتساف ·¸,¸علا =\ملا
ىل¦ ع=وم نم ,هب ل»تن, ¸,¸علا راصو ·ر,= . ,,=ارب¦ -=اب=و ··د=م رمد¸'و لدنص -,=او=
لدنصو رم¸' ن,ب عقو ىت= ·-ن=مو ف,=ر يف ,و, لك راصو ·-,\= _بك, ام ·ر.كل ع=وم
¸,¸علا -,\= ,عن' ن' دعب -\,بس لا= ىل¦ ى=مو ¸,¸علا لدنص قرا»ف ·لدنص در=و ·ي=او=لا
ى\= ف=' انوك,ل ·د=و ¸,¸علا عم ي»بو ·_اب=لا ,,=ارب¦ '=,' در= رمد¸' ن' ,. ·'ران,د ن,سم=ب
نم _=وتساو ·=لاسملا امه,\= ق,= ىت= امهب\= يف .=تس, نا=\سلاو ا.= ··دن= ا,»ت=, نم
-.,=مب -م\='و .ار=علا .ارم' د=' ·_رب,ب ر,م.ا -لا= ىل¦ ¸,¸علا لسر' ىت= د=' لك امهلوبق
·را= ,\='ف ·=ل. -بقا= _رب,ب فا= ,. ·`,ل -,ت', ن' روك.ملا _رب,ب ·د=اوف ··دن= ي»ت=,ل
نوك, ن' يب _ب»,·لاقو ·=ل.ب ·-بون _'رو .ار=علا .ارم' د=' ·يد,ؤملا يلان,,ا ياب\ب ر,م.ا
دصرتف ·-مودق يف اهنم رم, يتلا -»,ر=ب -م\='و ·=ل. .ن' لعف' نكلو ·يد, ى\= ¸,¸علا =سم
¸,¸علا =\ملا -ب رم ىت= ··ر=ا»لا _را= ب\= قاق¸ب ·'د= ل.`ق _ان' -عمو ·روك.ملا _اب\, -ل
·-,\= _ب»,ل رمد¸' ى\= _اب\, ب.وف ·ن,,برغم -.,= يف ام= ·رمد¸' -عمو ·ر=.ا .ا== دعب
95
¸,¸علا او.='و ··و».و' ىت= -عم نم -,\= -نا='و -ه=و ىمد' ياب\, -بر=ف ·-س»ن ن= عفدف
=و\مم .=' دقو ·فا= ¸,¸علا ·-\س\سلا باب نم -\ع»لا ىل¦ امهب اوع\= ىت= فوص -ب= -,\=و
·'=رف ق=¸ت -س»ن .داكف ·قم»= ر=ا=لا =\ملا يد, ن,ب فقو' ن' ىل¦ -قاو='ب -,د,ؤملا نم
.نب لغم _ربكلا دنو= -ت=و¸ دن= ·رودلا نم د,ماوعلا -=اق ىل¦ -\=د' ,. ·-=اس ر=ا=لا -»قو'ف
ن'و ·-باب ن= _ربت .و ·_د=ملا يف -\ع=ت ن' ا=رم'و ·_¸رابلا نب دم=م ن,دلا رصان ي=ا»لا
يف يت',س ام ى\= ·اهب _ب=و -,ردنكس.ا ىل¦ ل»نو ··دم =ل. ى\= ,اق'ف ·-بر=و -\ك' رم' ىلوتت
ىلاعت =ا .ا= ن¦ -تم=رت
-,ما=لا د`بلا ىل¦ .»تلاو ·¸,¸علا رم' نم ·د=, ناك ام _عب ر=ا=لا =\ملا ن= ف= =ل. دنعف
لان,¦ ر,م.ا -عقاوب -نسلا نم ·دع»لا ي. عسات _,م=لا ,و, يف =ل. دعب رب=لا -,\= درو ىت=
ناك -ن,ف ·ب\= ب.ان _مرب _رغت رم' -,\= نا=و ·=ل.ل ر.ا=بلا .قدف ·-,\= _ب»لابو ىمك=لا
ن,ر== عبار -عم=لا ,و, يف رب=لا -,\= دروو ··ر,س, ,ا,' .¦ نكت ,\ف ·'عم امه=امت=ا نم _¸=,
لتقو ·-تم=رت يف ·انرك. امبس= -\ت»ب ,سرف ·-,\= _ب»لاب ,. _مرب _رغت ·رسكب ·دع»لا ي.
-تم=رت يف '=,' ·انرك. امك ىمك=لا
) 1/388 (
.فر=' دق -تلود .ناك ن' دعب -.اد='ب ر»=و ··ر,س, ·دم يف قم»= ر=ا=لا =\م\ل .قولا ا»صو
·_ابو.او لادن.ا نم -=ام= بر», .=' دناعملاو د=لا -ن= لا¸و -تقو ا»ص ام\ف لاو¸لا ى\=
=و\ملا بو\ق ن. ·=ا و= ى=عملا نكلو ·-,نسلا ·ف.ا=ولاو .ا=ا=ق,او .ا,رم,اب ,ه,\= ,عن'و
دم=, .و ·.\ق ·,»نلا ي»=تسم ى\= ,عنلاب ل=»تملا نا=بسف .ا=, ف,ك اهب\», ىلاعتو -نا=بس ·د,ب
ىلاعتو -نا=بس =ا .¦ ·وركملا ى\=
.»صو ·-تدم .لا=و ·دناعم ر,= نم -,رصملا را,دلا -ن=\س يف قم»= ر=ا=لا =\ملا رمتساو
ا.¦ ·لو», -ن= لا=لا ناسلو ·لو=, ·رك. ام,ف -صر»لا ¸هتن, .='و ·د=اسمل اه,ف gت=, ,ل -ن' ىت=
نوكس -»فا= ىب»عف اهمنت=اف ==ا,ر .ب=
رو=دلا .داو= ا=,رات يف ·انرك. امبس= ··د=است ر,دا»ملاو ·-=وا=م ر=دلاو ·=ل. ى\= لا¸ .و
-==لا ي. ر=او' يف _رم ن' ىل¦ ·.قولاو ,و,لا يف `ص»م روه=لاو ,ا,.او ,ا,.ا _دم يف
يف -,نا.لا -=اسلا يف -ن=\سلا نم -س»ن ع\= ن' ىل¦ -=رم لا=و ·-.امنام.و ن,سم=و .س -نس
=\ملا ·دلو ن=\سو ·-.امنام.و ن,سم=و عبس -نس ,ر=م نم ن,ر=علاو يدا=لا _,م=لا ,و,
ر»ص .لا. .ا.`.لا -\,ل يفوت ن' ىل¦ -ع\»لا نم -=,=دلا -=ا»ب '=رمتم ,ادو ·نام.= روصنملا
نم -\»لا باب ·`صمب دغلا نم -,\= ى\صو ·'مو, ر== يتن.,ب -ع\= دعب =ل.و ··روك.ملا عبس -نس
رم'ب ,.ا»لا -»,\=لا -,\= ى\صو ·-,\= ·`صلا روصنملا =\ملا نا=\سلا ·دلو ر==و ·لب=لا -ع\ق
96
يتلا رو=' ر,م.ا يسكرا=لا ياب يناق ر,م.ا -برتب -ت=اس نم نفدو ·'مام¦ ·¸م= .ا»بلا وب' =ا
لب=لا -ع\ق نم بر»لاب -فا,=لا راد دن= ا='=ن'
ن=\ست دق ناك -ن,ف ·-لودلا بار==ا ,دعل =ل.و ·=و\ملا ¸.ان= ف`=ب ·دوه=م -ت¸ان= .ناكو
-نس ن,نام.لا ى\= ف,ن -نسو .امو ··انرك. امبس= ,ا,'ب -تافو لبق روصنملا =\ملا ·دلو
ره= ر== عسات .اعبر.ا ,و, يف فسو, ¸,¸علا =\ملا ع\= دعب ن=\ست ,و, نم -ك\م ·دم .ناكو
يف روك.ملا نام.= روصنملا =\ملا ·دلوب ع\= ن' ىل¦ -.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس لو.ا ع,بر
عبر' -.امنام.و ن,سم=و عبس -نس ,ر=م نم ن,ر=علاو يدا=لا روك.ملا _,م=لا ,و, نم -,نا.لا
·انرك. امك 'مو, ر== يتن.,ب -ع\= دعب -تافو .ناكو ·نامو,و روه= ·ر==و -نس ·ر==
نم اد=' ,\عن . ·_ور»لاو .اركنملا ن= '»,»= ·'=ا== ·'ه»»تم ·'=لاص ·'ر,= ·'ن,د 'نا=\س ناكو
-.اد= يف -ن= ره=, ,ل ·-»علاو ·دابعلا نم -ت»,ر= ى\= -,كرتلاو -,بو,.ا -لودلا يف رصم =و\م
. ناك -\ع\ف باب=لا ب= ام'و ·=ق 'مار= ف=تكا .و ·'ركسم ى=اعت -ن' ·ربك يف .و -نس
·-\ماك ·راه= ى\= -تاقو' بلا= ناكو ·لع»لا ا.= -فرعم ن= ·دعبل =ل. لع», 'د=' ن' قدص,
.نم ·ار' ,لو ··رم= يف ناول.ا نم رم=.ا _ب\, ,ل ·-,اغلا ىل¦ -بكرمو -سب\م يف '»=»تم ناكو
_وبنكلاو ب=.لا _رسلا ى\= بوكرلا ام'و ··د=او ·رم ر,= رومس ب\»مب -,\ماك _بل -ن' ن=\ست
·ر,ناند ·ر== يواس, . -سرف ى\= امو ف,صلا ,ا,' يف -سب\, ام ناكو ·=ق -\ع», ,\ف _كر¸لا
ل=د نمل ,و», ناكو ·فار=.ا ·داس\ل 'م=عم ·,\علا -ب\=و .اه»»\ل 'ب=م ·-ع,ر=\ل 'م=عم ناكو
-ترودم ن= ل¸ن باتكلا -=تاف د=' ·دن= 'رق ا.¦ ناكو ·ناك نم 'ن.اك .ا=\صلاو .اه»»لا نم -,\=
·دم يف ف\ت' ·'ر.بم 'فرسم ·'د= 'م,رك ناكو ·ىلاعت =ا ,`كل 'م,=عت _ر.ا ى\= _\=و
ىهنو ·با,.لا نم ر,ص»لا .¦ _ب\, . ناكو ··ر.ك رص= .=ت ل=د, .ام لاوم.ا نم -تن=\س
-=ام= بر= -ن' ىت= =ل. يف نعم'و ·ل,و=لا بو.لا _بل ن= ا=ر=اص'و -لودلا رباك'و .ارم.ا
`ملا ·ر==ب ينا=\سلا بكوملا يف -لودلا نا,=' نم ر=' -=ام= باو.' _قو ·=ل. ببسب ·ر,.ك
=ارت.ا نم -برا= ف=, . نمو ·ل,و=لا بو.لا _ب\, نم _بو, ام 'ر,.ك ناكو ·_انلا نم
) 1/389 (
.وس ناو=' -ل =ا _,ق دق ناك -ن' .¦ ·ركنملا ن= ',=ان ·فورعملاب ارم' ناك -ن' ·-\م=لا يفو
عم ·ردابو ·_ا¸م ·د=و _=ب ·دن=و ·-لا=تس,ا ع,رس =ا -م=ر ناكو ·=ا.ب .س,ل -,=ا=و
·-=,صنلاو قدصلا ى\= ·.='و ·,هنم -\,ق -ل ·و=و' امهم ·-ت,=ا= ىن=' ·اوناكف ·-»=و _,=
رو=دلا .داو=ب ىمسملا انباتك يف ·اهتقو يف ا=انرك. يتلا -=,ب»لا روم.ا =\ت -نم ع», ناك ا.ه\ف
عم ·ر=»ملا _ب=ب ,هن=سو .اسؤرلاو .اه»»لا -لدهبو ·.ام\علا بر= نم ·روه=لاو ,ا,.ا _دم يف
ن.ا ,هنم ينر==, ي.لاو ·نا,=.او .اه»»لا نم ·ر,بك -=ام= اهب _ب= -ن' ىت= ·,.ار=لا بابر'
97
·-.امدن د='و ·-,رصملا را,دلاب -,عفا=لا ·ا=ق ي=اق ى=»سلا دم=م ن,دلا ىلو ·ا=»لا ي=اق
وب' ن,دلا ب=م ي=ا»لاو ·-,»ن=لا ,ك=لا باون د=' =ا دب= نب دوم=م ن,دلا ردب ي=ا»لاو
نا=رب =فا=لاو ·ي»ن=لا يم=علا ىم»لا ن,دلا ,اوق -م`علاو ·-,عفا=لا باون د=' ىمت,هلا .اكربلا
ي=ا»لاو ·-,عفا=لا باونلا د=' يواتف¸لا ن,دلا باه= ي=ا»لاو ·يعفا=لا ي=ا»بلا يم=ارب¦ ن,دلا
دم=' ن,دلا باه= ق.وب ي=اقو ·-,عفا=لا باون د=' ين,»\بلا ن,دلا _ات ي=ا»لا نب ن,دلا .`=
ي=ا»لاو ·-,كلاملا باونلا د=' ي=اسبلا ن,دلا ¸= ي=ا»لاو ·-,»ن=لا باونلا د=' _امقرق و=دملا
نب رم= ر,م' نب دم=م يرصانلاو ·-م,د»لا رصمب -,عفا=لا باون د=' قا=س¦ نب ن,دلا باه=
ام'و نابع= نباو ·رغت نب _رب,ب ر,م.او ·رصنلا باب _را= -نكس ·-سا.ر .,ب نم ب=ا=لا
_انلا _ا,ب نم ىص=ت . ق.`=ف نا,=.ا ر,=
-,ل¦ ل»ن, ام قدص, ناك -ن,ف ·-ن=اب -م`سو -ترداب ,==و ·-ماك=' يف -تب.ت ,دعل ناك =ل. لكو
-تمس دق -,=رلا .ناك لاص=لا ·.ه\ف ·ق=لاب ·رب=, نم -,ت', ىت= -ماك=' يف _ورت, .و ·-=رسب
=ارت.ا ·د=اق ى\= ·قدص نمل . ·قبس ,ل ·دن= _و=دلا .ناكو ·-لاو¸ .ب\=و
رصم =و\م نم ·ر,= لا= نم نس=' -لا= ناكو ·-.واسم نم ر.ك' -نسا=م .ناك -\م=لابو
.دسكو ·-».ا= لك نم ·رباب=لاو ن,د,س»ملا عمق دق ناك -ن,ف ·ل,.لا -»=و ن,دلا .,= نم -»لاسلا
,وص, ,=ر.ك' ي»بو ··دن=و -.ارم' بلا= _لوصتو ·.اركسملاو ي=`ملا بابر' لا= -ما,' يف
امل -==ب نم 'فو=و ··ر=ا=ل ·ا=ارم =ل. لكو ·.اركنملا ن= فع,و ·ره= لك يف ·ر,.كلا ,ا,.ا
'ر,.ك اوناك ,هن,ف -»باسلا =و\ملا ف`=ب ا.=و ·.اركنملاو _.اب»لا لع», نم ى\= ·د,د=ت نم نور,
·.`=»لا _عب لاق -==ب ·د=و -تمر= ,== نمو ·اراه= _,بق لك ر,ص, ناكف ·=ل. نو\ع», ام
يف .اركسملا نو=اعت, ن,.لا ناو ·-ب,=لا ,ا,.او .ا.\لا ,د= يف .وملا ن= -لودلا ·.= .بات
رفاصلا ·ر,غص -لا=لا =\ت يف ,ه»=ر,و ·-,»= يف نو=اعت, اوراص _انلا نم ل,\»لا ,=و -ما,'
د,صلا ىل¦ لورنلاو ·لم=ملا قوس ·ل.م ·-ك\مملا راع= نم ·ر,.ك .ا,=' -»=»ت نم ل=ب'و
.ناك يتلا نوتا= -باونو ·ينا=\سلا لب=ص,اب -\س\سلا بابب ,ك=لا ·ناو,,ا -م=د=و ·_راو=لاب
انباتك يف -\ص»م ا=انرك. ·=منلا ا.= نم ·ر,.ك .ا,=' ·.اسملاو _ابصلا دن= لب=لا -ع\»ب قدت
لاملا ن,ف ·لاوم`ل ·رفوت =ل. لع», . ·دسا»ملا نم -,ف ع», امم -=رك, ناك =ل. لكو ·.داو=لا
يف ·داهت=ا ردق ى\= -فرص, ,. ·-مار=و -ل`= نم -عم= ب=, ناك -ن' ى\= ·_= `ك ·دن= ناك
.ناك -ه= ي'
·-ب,=لا رونم ·-=ولا _,بص ··رم=ب °'بر=م نو\لا _,ب' ·برق' نمس\ل ·'ر,صق -ت»ص .ناكو
ب\=و لاغت=ا -ل ناكو ·-سن= .انب. -بسنلاب -ب _'ب . -,برعلا يفو ·-,كرتلا -غ\لا يف '=,صف
'ر»,و ·.ا.ار»لا _,ا=م ,¸`,و ·.اه»»لا .ام\علا عم .=ب,و ··د,= ل.اسم ر==تس, ناكو ·'م,دق
-ما,' .ناكو ·ل.ملا نم. ن= ·د.ا¸لا نام.,ا اه,ف ي=ع,و ·-,س»نلا بتكلا ينت», ناكو ·'ماود ,ه,\=
ىلاعت =ا -م=ر ·-نم'
98
·=ا ,ه=»= -,سابعلا .ا»\=لا نم ·رصا= نم رك.°
لو.ا ع,بر ره= عبار د=.ا ,و, يفوت ن' ىل¦ دواد _ت»لا وب' =اب د=تعملا ن,نمؤملا ر,م' ·و=و
ع,برلا وب' =اب ى»كتسملا ن,نمؤملا ر,م'و نام,\س -,=. ده= ن' دعب -.امنام.و ن,عبر'و _م= -نس
_م= -نس ,ر=ملا ينا. -عم=لا ,و, .ام ن' ىل¦ دواد -,=' نم دهعب -ف`=لا ىلو نام,\س
-,=' ·افو دعب -ف`=لا ىلو ··¸م= .ا»بلا =ا رم'ب ,.ا»لا ن,نمؤملا ر,م'و ·-.امنام.و ن,سم=و
ن,سم=و _م= -نس ,ر=ملا _ما= ن,ن.,ا ,و, يف -,ل¦ -نم ده= ر,= نم =اب ى»كتسملا
-.امنام.و
) 1/390 (
·را=ق.ا =و\م نم -ما,' يف .ام نم رك.
=ب _ول' ·دلوو ·-.امنام.و ن,سم=و _د=¦ -نس يف =نلروم,ت نب _ر ·ا= ن,دلا ن,عم نا»لا يفوت
ف,=\لا دب= لتق ,. ·ن,سم=و .`. -نس يف ف,=\لا دب= ·دلو -\تق ·دنقرمس ب=اص _ر ·ا= نب
رداغلد نب دم=م =ب ن,دلا رصان ر,م.او ·-نسلا نم ره=' -نس دعب دنقرمس _را= روك.ملا
دارم راك دنو= يفوتو ·نام,\س -نبا ·دعب ىلوو ·ن,عبر'و _م= ن,نس دود= يف ن,تس\ب' ب=اص
·دم=م -نبا ·دعب ن=\ستو ن,سم=و _م= -نس ,ر=ملا يف ,ورلا نا=\س نام.= نب دم=م نب =ب
ناهبص' يفوتو ·دم=م -نبا ·دعب ن=\ستو ن,سم=و _م= -نس ,ر=ملا يف ,ورلا نا=\س نام.= نب
ن,د ىل¦ ل,م, '»,دن¸ '»ساف ناكو ·-.امنام.و ن,عبر'و _م= -نس دعب دادغب ب=اص فسو, ارق نب
,هما,' يفو ·-باص= ر= ,هناف ·-براق'و -تو=' نم ي»ب نم -ب =ا ق=ل' ·=ا -نعل ىل¦ ·-,نارصنلا
رغ.ب لو¸عم و=و ·-كم ر,م' ن`== نب نس= نب ي\= ف,ر=لا يفوتو ·ا=.او امو دادغب .=ر=
و=و ··ر=ا»لاب ,سا»لا وب' ف,ر=لا .ام اه,فو ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس يف نو=ا=لاب =ا,مد
ر,م' ين,س=لا ¸,¸= نب نام,\س ف,ر=لا يفوتو ··ر,س, ·دمب ¸ا==لا نم -مودق دعب '=,' لو¸عم
-ن,دملا رم,' ,غ,= ف,ر=لا يفوتو ·`,\ق -ن,دملا
·-,رصملا را,دلاب ·ا=»لا ·ا=ق نم -ما,' يف ىلو نم رك.
=\م ,ا=ن و=و ·.و ·ي»ن=لا ير,دلا دم=م نب دعس ·ا=»لا ي=اق ,`س,ا _,= ·-,»ن=لا -تا=ف
دم=' نب دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق ل¸عب -.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ يف فسو, ¸,¸علا =\ملا
ىن,علا
-تن=\س يف ىلو ·ر== نب ي\= نب دم=' ن,دلا باه= رصعلا =فا= ,`س,ا _,= ·-,عفا=لا -تا=ق
,\= ·ا=»لا ي=اق ,. ·-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يف لو¸عم و=و يفوت ن' ىل¦ ·رم ر,=
.ام ن' ىل¦ يتا,ا»لا دم=م ن,دلا _م= -م`علا ·ا=»لا ي=اق ,. ·ين,»\بلا رم= نب _لاص ن,دلا
ن=تماو ل¸=و ·ي=»سلا دم=م ن,دلا يلو ·ا=»لا ي=اق ,. ·-.امنام.و ن,سم= -نس ل.او' يف
99
,و, رص= يف اهب يفوت ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب ,اق'و ره= ,. ··دم ى»ت=او ·ق\=' ,. ··ر=»ملاب _ب=و
ى,=, ن,دلا فر= ·ا=»لا ي=اق ,. ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس -==لا ي. لهتسم .ا.`.لا
_وانملا
ن' ىل¦ ي=اسبلا دم=' نبا ن,دلا _م= =ا دب= وب' ·ا=»لا ي=اق ,`س,ا _,= ·-ك,لاملا -تا=ق
ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس نا=مر ره= ر== .لا. -\,ل يف .ام
.`. -نس ر»ص ر== ينا. د=.ا ,و, ر=' يف نو=ا=لاب .ام ن' ىل¦ ىس,نتلا دم=' نب دم=م
ي=ابنسلا دم=م ن,دلا يلو ·ا=»لا ي=اق ,. ··ر,سلا روك=م ناكو ·-.امنام.و ن,سم=و
.ام ن' ىل¦ يدادغبلا =ا رصن نب دم=' ن,دلا ب=م ·ا=»لا ي=اق ,`س,ا _,= ·-\بان=لا -تا=ق
ردب ·ا=»لا ي=اق ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و عبر' -نس ىلو.ا _دام= ر== _ما= .اعبر.ا ,و, يف
يدادغبلا ,عنملا دب= نب دم=م ن,دلا
·.ارم.ا نم -,نسلا ف.ا=ولا -ما,' يف ىلو نم رك.
_بق ,. ··ر,س, 'ما,' يرصانلا ينابع=لا _امقرق =بات.ا ·دعب نم اه,لو ··ر=ا»لاب -,كبات.ا -»,=و
,. ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف اهب لتق ىت= -,ردنكس,ا رغ.ب _ب=و -نا,ص= دع, -,\=
,. ·-.امنام.و ن,عبر'و .`. -نس يف .امو ·,ا=لا -با,ن ىلو ,. ·اره=' ي¸ارمتلا اغبق' =بات.ا
عست -نس يف .ام ن' ىل¦ ي¸ارمتلا اغبق' دعب اه,لو ·د=ملاب فورعملا ينودوسلا =ب=, =بات.ا
-»,= نم اه,لو يرصانلا ,. ير=ا=لا ي.رعلا لان,¦ =بات.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و
_ربكلا -,راداودلا
ينودوسلا =ب=, ·دعب نم ,. ·_امقرق دعب 'ما,' ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا اه,لو ·_`س ·رم¦ -»,=و
-نس ر»ص يف نو=ا=لاب يفوت ن' ىل¦ قوقرب ير=ا=لا ي=مر»لا ¸ارمت ر,م.ا ·دعب نم ,. ·اره='
ق=ا»ب فورعملا يم,ركلا _ابر= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,سم=و .`.
-نس يف _`س ·رم¦ ىل¦ اهنم ل»ن ن' ىل¦ اره=' ي=مر»لا ¸ارمت ر,م.ا اه,لو ·_\=م ·رم¦ -»,=و
.`. -نس نو=ا=لاب يفوت ن' ىل¦ ىنس=لا ا==رق ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام. ن,عبر'و ن,تن.¦
ىسكر=لا ياب يناق ·دعب نم ,. ·ن,سم=و
) 1/391 (
ر,م.ا ىل¦ ل»ن ,. 'ما,' ى=مر»لا ¸ارمت ر,م.ا -تلود لو' يف ا=ر=اب ·بونلا -بون _'ر -»,=و
·دعب نم ,. ·-,رو=' ر,م.ا ىل¦ '=,' ل»نو ·اره=' ىنس=لا ا==ارق ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-,رو='
·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس نو=ا=لاب .ام ن' ىل¦ _واغب رمتلا ياب رمت ر,م.ا
_را,=لا اغبنس' ر,م.ا
,. ·_\=م ·رم¦ ىل¦ ل»نو 'ما,' -تلود ل.او' يف ينودوسلا =ب=, ر,م.ا ا=ر=اب ·-,بو==لا -»,=و
100
ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-,راداودلا ىل¦ ل»نو ·اره=' ى=مكبلا _.ؤملا _درب _رغت ر,م.ا ·دعب نم
ن,سم=و عبر' -نس يف =ا,مد ىل¦ ى»نو اهن= ل¸= ن' ىل¦ قوقرب ير=ا=لا =بدرب نم =بنت
-ل.ب لام ى\= ق=مدب فول.ا .ارم' د=' يد,ؤملا يرصانلا ,د»== ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام.و
ى»ن ن' ىل¦ اره=' ير=ا=لا _امكر' ر,م.ا -تلود ل.او' يف ا=ر=اب ·_ربكلا -,راداودلا -»,=و
ن,عبراو .س -نس يف .ام ن' ىل¦ _م\كبلا _درب _رغت ر,م.ا ·دعب نم ,. ·.ا=ب =ا,مد رغ. ىل¦
·دعب نم ,. ·-,كبات.ا ىل¦ اهنم ل»ن ن' ىل¦ دور=.ا ي.`علا لان,¦ ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام.و
ر,م.ا ·دعب نم ,. ·_ربكلا -,رو=' ر,م.ا ىل¦ اهنم ل»ن ن' ىل¦ يسكرا=لا ياب يناق ر,م.ا
-ل.ب لام ى\= يد,ؤملا يدوم=ملا ياب ..ود
-,فر=.ا -لودلا نم ير=ا=لا ا== دارمارق ر,م.ا دعب ·ر=ا= ·_ربكلا -,رادن= ر,م.ا -»,=و
_ابسرب
ر,م.ا اه,لو امن¦و ·ا.= اننام¸ يف فول.ا يمد»م نم د=' اه\, ,ل ·_ربكلا -,رادن¸ا=لا -»,=و
ناك ام=`كو ·ا=ارق ر,م.ا -كو\مم ·دعب نم ,. ·.ام ,. ·ل¸=و ل=عت ن' ىل¦ يفر=.ا =بناق
·ر== ر,م'
يف g= امل -كمب يفوت ن' ىل¦ رمد¸' نم =ب=, ى»,سلا _مرب _رغت ر,م.ا ·-,=اك در¸لا -»,=و
·-عم= نم لق' ·يكب=,لا يكصا=لا قامقد ·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس يف -,ب=رلا
.ار=علا .ارم' د=' ن,=. ر,م.ا -كو\مم ,. ·-ت,دن= ىل¦ د,='و ل¸=و
ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ياب ي\= ر,م.ا دعب يسكرا=لا ياب يناق ر,م.ا اه,لو ··انا= بار=لا د= -»,=
_نو, ر,م.ا دعب نم ,. ·فل' ,د»م ,. ··انا=\ب= ر,م' ,. ··ر== ر,م' ا=ر=اب ·_ربكلا -,راداودلا
,ا=لا ب.ان يابق'
-لودلا _ر=ابم نم نا,=.ا رك.
·دعب ,. ·ل¸= ن' ىل¦ =ا رصن نب ن,دلا ردب ب=اصلا ا=ر=اب ·ف,ر=لا رسلا -باتك -»,=و
.س -نس ر»ص ن,ر== _داس د=.ا ,و, يف .ام ن' ىل¦ ي¸رابلا نب ن,دلا لامك ي=ا»لا
ر»=.ا نبا ن,دلا ب=م ي=ا»لا ,. ·ن,سم=و
نب دم=م ن,دلا ب=م ي=ا»لا ·دعب نم ,. ·ردوصو =سم' ن' ىل¦ =سابلا دب= ىن,¸لا ·-=,= را=ن
ب=م ي=ا»لا د,='و ··دم دعب ل¸=و ى== نب دم=م ن,دلا .اهب ي=ا»لا ·دعب نم ,. ·ر»=.ا
ىل¦ 'فا=م فسو, يلام=لا -لودلا ,,== ,. ·رسلا -باتك ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ روك.ملا ر»=.ا نب ن,دلا
-ك\مملا ر,بدتو _ا=لا ر=ن
ن,سم=و _د=¦ -نس يف ى»عتسا · ىل¦ _انملا بتاك نب ,,ركلا دب= ن,دلا ,,رك ب=اصلا ··ؤار¸و
ينغلا دب= نب ,,=ارب¦ ن,دلا ن,م' ب=اصلا ·دعب نم ,. ··روك.ملا -نسلا يف .امو ·-=رم لو=ل
قم»= ير=ا=لا يو`»لا _درب _رغت ر,م.ا ,. ·,ص,هلا نب
,ك= بتاك نبا ,,ركلا دب= نب فسو, ن,دلا لام= ي=ا»لا ·-صا= را=ن
101
=سابلا دب= ين,¸لا ·.اتس' ى\= _بق امدن= ل¸= ن' ىل¦ =سابلا دب= ين,¸لا =بنا= ·-ت,راداتس'
_,=لا -با»ن ىل¦ د,='و ل¸=و ·_,=لا ب,»ن _ر»لا يب' نب دم=م يرصانلا ·دعب نم ,. ·ردوصو
·دعب نم ,. ل¸= ن' ىل¦ .لا. رو=' ر,م'و .ار=علا .ارم' د=' نا=و= ¸,ق ر,م.ا ,. ··دم دعب
در»ملا ناو,د ر=ان ى,=, ن,دلا ن,¸ ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ¸,وكلا نبا نم=رلا دب= ين,¸لا
_ر»لا يب' نب ب,ر»ب فورعملا
·ا=»لا ي=اق ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ يد,ؤملا قا¸رلا دب= نم ,نت ر,م.ا اه,لو ·-بس=لا -»,=و
ل,و=لا يناسار=لا =ا رصن نب ي\= را, _,=لا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ي»ن=لا ين,علا دوم=م ن,دلا ردب
.`= ي=ا»لاب ل¸= ن' ىل¦ ا,نا. ى\= را, د,='و ل¸= ,. ·ين,علا د,=' ,. ل¸=و ·رصم بست=م
_بق' ى\= ل¸= ,. ·ردنكس¦ نب ي\= ىلو ,. ·ل¸= ن' ىل¦ روك.ملا ر=ابف ·_ربق' نب ي\= ن,دلا
=بنا= ر,م.اب ل¸=و ·اره=' ن,¸ ا=ر=ابف ·-ع\= ر,= نم راداتس,ا ى,=, ن,دلا ن,¸ب -=و
ل,و=لا ي\= را, _,=لا د,='و ·ل¸= ن' ىل¦ -,.ولا ى\= 'فا=م ··ر=ا»لا ىل¦و يكب=,لا يقاسلا
-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس يف ·رم .لا.
) 1/392 (
ن' ىل¦ يو`ب=لا نب روصنم ىلوتو ·ل¸= ن' ىل¦ ·دم يرمعلا ا=ارق ر,م.ا ··ر=ا»لا ·.و رك.
يكب=,لا =بنا= ر,م.ا ىلوتو ·ل¸=
·,=ر,=و -,ما=لا د`بلاو -ن,دملاو -كمب -.ارم' رك.
ف,ر=لا ·و=' اه,لو ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ·دم نس= نب .اكرب ف,ر=لا ا=ر=اب ·-فر=ملا -كم .ارم'
,اق'و ق\=' ,. ·-,ردنكس,اب ,. اهب _ب=ف ··ر=ا»لا ىل¦ لم=و -,\= _بق ن' ىل¦ نس= نب ي\=
·و=' اه,لو ,. ·-م=رتلا ·.= يف =و\ملا نم ىفوت نم يف ·انرك. امبس= يفوت ن' ىل¦ =ا,مد رغ.ب
-كم ·رم¦ ىل¦ .اكرب ف,ر=لا د,='و ·ل¸= ن' ىل¦ ن`== نب نس= نب ,سا»لا وب' ف,ر=لا
·دعب نم -فر=ملا
··دم نا,م' ف,ر=لا -ما,' يف اه,لو ·,`سلاو ·`صلا ل=ف' اهنكاس ى\= ·-,وبنلا -ن,دملا .ارم'
,غ,= ف,=لا ·دعب نم ,. ·لتق ن' ىل¦ ¸,¸= نب نام,\س ف,ر=لا ·دعب نم ,. ·اهن= _¸نو ل¸=و
ف,ر=لا ·دعب ىلوو ·-.امنام.و ن,سم= _م= -نس يفوت ن' ىل¦ نا,م' ف,=لا د,=' ,. ·لتق ن' ىل¦
_,ق نب ر,ب¸
·-,ما=لا د`بلاب -باون رك.
نم ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف لتقو ىص= ن' ىل¦ ىمك=لا لان,¦ =بات.ا ·ق=مدب -باون
رو=' ر,م.ا ناب\= ر,م.ا ·دعب ,. ·ن,عبر'و .`. -نس يفوت ن' ىل¦ ي¸ارمتلا اغبق' =بات.ا ·دعب
ن,عبر'و ن,تن.¦ -نس يف ب\=ب لتقو -=ا=لا ن= _ر= ن' ىل¦ _مرب _رغت ر,م.ا ·ب\=ب -باون
102
يف ي¸ارمتلا اغبق' .وم دعب ق=مد -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ رو=' ر,م.ا ناب\= ر,م.ا ,. ·-.امنام.و
'ر,م' ·ر=ا»لا ىل¦ ,دقو ن,نس دعب ل¸= ن' ىل¦ يوا¸م=لا ياب يناق ر,م.ا ,. ·ن,عبر'و .`. -نس
ر,م.ا ·دعب نم ,. · ن,سم=و _د=¦ -نس يفوت ن' ىل¦ ناو\هبلا ياب يناق ر,م.ا ·دعب نم ,. ·اهب
ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يف ب\= ر=ا=ب .امو ··ر,س, ·دم دعب ى»عتسا ن' ىل¦ يرصانلا يابسرب
·دم دعب ل¸= ن' ىل¦ ·بست=ملا يد,ؤملا قا¸رلا دب= نم ,نت ر,م.ا ·دعب نم ,. ·-.امنام.و
ياب يناق ر,م.ا د,=' ·دعب نم ,. ·اه.ارم' -\م= نم نوك,ل -,رصملا را,دلا ىل¦ ,دقو ··ر,س,
-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يف =ل.و -=ا=ق¦ ى\= ,ت ,دقو ·',نا. اهتبا,ن ىل¦ يوا¸م=لا
·_مرب _رغت دعب ب\= -با,ن ىل¦ ل»نو ·اره=' رو=' ر,م.ا ناب\= ر,م.ا ·_\بار=ب -باون رك.
ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ب\= -با,ن ىل¦ '=,' ل»نو ·اره=' يوا¸م=لا ياب يناق ر,م.ا ·دعب نم ,.
=ب=, ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ب\= -با,نل '=,' ل»ن ن' ىل¦ ·ن,نس ق=مد با== ب=ا= يابسرب
·دعب نم ,. ·ن,سم=و .`. -نس ر=او' يف =ا,مد رغ. ىل' ي»نو ل¸= ن' ىل¦ ·يد,ؤملا يفوصلا
ق=مد با== ب=ا= ي¸ورونلا =ب=, ر,م.ا
يم=علا ىمك=لا =بدرب ر,م.ا ·دعب نم ,. ·اره=' يوا¸م=لا ياب يناق ر,م.ا ··ام=ب -باون رك.
فل' -مد»تب -,\= ,عن'و ق\=' ,. -,ردنكس,اب _ب=و ل¸= ن' ىل¦ ·ن,نس ب\= با== ب=ا=
=بدا= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ب\= -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ناو\هبلا ياب يناق ر,م.ا ,. ·ق=مدب
·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس يفوتو ·.ا=ب _د»لا ىل¦ -=وتو ل¸= ن' ىل¦ ىمك=لا
ر,م.ا ·دعب نم ,. ·_\بار= -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ·يد,ؤملا يفوصلا =بنا= نم =ب=, ر,م.ا
دعب 'ع.ا= دا= ,. ·ركب را,د ىل¦ -=وتو ىص= ن' ىل¦ يد,ؤملا _ر=.ا ا== ر»ص نم .وغ,ب
ىمك=لا لان,¦ _ا= ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ب\= =بات' يد,ؤملا نودوس ر,م.ا ·دعب نم ,. ··دم
·اهب فل' -مد»ت ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ ,دقو ل¸= ن' ىل¦ دور=.ا ي.`سعلا لان,¦ ر,م.ا ·د»صب -باون
.وغ,ب ر,م.ا ·دعب نم ,. ··ام= -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ناو\هبلا يرصانلا ياب يناق ر,م.ا ,.
-نس يفوت ن' ىل¦ يوا¸م=لا =ب=, ر,م.ا ·دعب نم ,. ··ام= -با,ن ىل¦ '=,' ل»ن ن' ىل¦ _ر=.ا
',نا. _ر=.ا .وغ,ب د,=' ·دعب نم ,. ·ن,سم=و _م=
) 1/393 (
·دعب نم ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و .`. -نس يف .ام ن' ىل¦ يرصانلا _¸ام _و= ··¸غب -باون رك.
·دعب نم ,. ·ن,عبر'و عست -نس يف ·¸= _را= لتق ن' ىل¦ يد,رملا يركب وب.ا _و= ر,م.ا
نم ,. ·-.امنام.و ن,سم= -نس يف .امو ى»عتسا ن' ىل¦ يرصانلا يقاسلا _مام نم ا==\, ر,م.ا
ر,م.ا ·دعب نم ,. ·.ا=ب _د»لا ىل¦ -=وتو ل¸= ن' ىل¦ ·ناك ب\= -ع\ق ب.ان === ر,م.ا ·دعب
ىل¦ ب\= ب=ا= ينام.علا نا=و= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·د»ص -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ يوا¸م=لا =ب=,
103
ل¸= ن' ىل¦ ·د»ص ب=ا= ي¸ورونلا =ب ر,= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ن,سم=و ن,تن.¦ -نس يفوت ن'
ب.ان يد,ؤملا ي=اتلا =بنا= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ن,سم=و عبر' -نس يف .ا=ب ق=مد ىل¦ -=وتو
.ور,ب
ير=ا=لا ي¸ام ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ي=,=لا ن,=ا= نب ل,\= يسرغلا ·=ركلاب -باون
_بق ن' ىل¦ نامكرت اغبق'ب فورعملا _مام نم اغبق' ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ قوقرب
ن' ىل¦ ن,نس ق=مد .ارم' د=' ىمك=لا لان,¦ _ا= ر,م.ا ·دعب نم ,. ·=ركلا -ع\»ب _ب=و -,\=
را»نملا يدربق' ي»,سلا نا=و= ,.
يرصانلا يابسرب ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ن,نس ينام.علا نا=و= ر,م.ا ·ف,ر=لا _د»لاب -باون
رمتكب نم ¸ارمت ر,م.ا ,. ··رم ر,= نم=رلا دب= نم نودوس =و\مم ,د»== ,. ·ل¸= ن' ىل¦
,. ·ل¸= ن' ىل¦ نم=رلا دب= نم نودوس =و\مم ·ا= =رابم ,. ·-,نا.و ىلو' _راصملا يد,ؤملا
',نا. روك.ملا ·ا= =رابم د,=' ,. ·ل¸= ن' ىل¦ يرصانلا يرمعلا ا=ارق
ن,تن.ا -نس يف لتقو ل¸= ن' ىل¦ ب\= ب.ان _مرب _رغت و=' ·ا= نس= ر,م.ا ·-,=\مب -باون
نا=و=¸,ق ر,م.ا ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ي=,=لا ن,=ا= نب ل,\= يسرغلا ,. ·ن,عبر'و
ىمك=لا =بنا= ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ي¸ورونلا ·وصناق ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ ي.`علا
,. ·ل¸= ن' ىل¦ فول.ا يمد»م د=' راداودلا يواغب رمتلا يابرمت ر,م.ا ·-,ردنكس,ا رغ.ب -باون
ير=ا=لا ي.اهبلا اغب\, ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ '=,' فول.ا يمد»م g=' _را,=لا اغبنس' ر,م.ا
فا»\لا اغبن=ل' ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦ لانب¦ نبا ي\= نب دم=' يباه=لا ,. ·يفوت ن' ىل¦ قوقرب
قاسلا يابسرب ·دعب نم ,. ·ل¸= ن' ىل¦ يد,ؤملا قا¸رلا دب= نم ,نت ر,م.ا ,. ·ل¸= ن' ىل¦
ن' ىل¦ يسا=بلا =بنت ي»بسلا
اه»\= ن' ىل¦ ي¸رابلا ن,دلا رصان ي=ا»لا .نب لغم -=ا»لا -ب=اص _ربكلا دنو= ·-تا=و¸ رك.
فورعملا يم,ركلا _ابر= ر,م.ا بن,¸ دنو= ,. ··ر=ا»لا ىل¦ .ل¸نو ·ن,سم=و ن,تن.ا -نس يف
دنو= ,. ·-=ا»لا -ب=اص ي¸رابلا .نب دعب اه\ع= ,. ·-تن=\س لو' يف اه=و¸ت _`س ر,م' ق=ا»ب
-نس يف اه»\= ن' ىل¦ يابسرب فر=.ا =\ملا اه=و¸ .وم دعب اه=و¸ت نام.= بن' .نب ·دا¸ ·ا=
ينامكرتلا =ب ن,دلا رصان ر,م.ا .نب -س,»ن دنو= ,. ··ر=ا»لا ىل¦ اهل¸ن'و ن,سم=و _م=
ن,دلا راصن نب نام,\س .نب دنو= ,. ·نو=ا=لاب ن,سم=و .`. -نس .تام ن ىل¦ ن,تس\ب¦ ب=اص
عم .مدق ·_كرا=لا ر,م' ياب .رك .نب -,سكرا=لا دنو= ,. ·-»باسلا -س,»ن ي=' .نب ىن=' =ب
دب= ين,¸لا .نب -م=اف دنو= ,. ·_كرا=لا د`ب ىل¦ ا=وب' دا= ,. ·نا=\سلا اه=و¸ت ىت= اه,ب'
-.امنام.و ن,سم=و _م= -نس يف اه,ب' ·افو دعب اه=و¸ت =سابلا
ن,تنب¦ .ان,ا نمو ·-,رصملا را,دلا نا=\س نام.= ورصنملا =\ملا ·روك.لا د.و.ا نم ف\=
ن,دلا رصان ي=ا»لا .نب لغم دنو= اهم'و ·يقاسلا ير=ا=لا _== نم =ب¸' ر,م.ا -=و¸
-ما,' يف .تام دلو ,' اهم'و -»=ارم اركب _ر=' اتنبو ·ي¸رابلا
104
فاكلاو ,,=لا باب
850 ب\= ب.ان ,ك= -
809 - ° - · 1406 ,
ب\= ب.ان ,ك=
809 - ° - · 1406 ,
=\ملاب ب»\ملا ·ب\= ى\= ب\غتملا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا _و= نم =ا دب= نب ,ك=
لداعلا
يف ·انا=\ب= ,. ··ر== ·رم' ,. ·-ت,كصا= نا,=' نمو قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ا»ت= نم ناك
=\ملا ·.اتس' نبا -لود يف راص ,. ·-.امنام.و _د=¦ -نس ر=.ا ع,بر نم ره= نم ن,ر=علا
راص ىت= ىقرت, لا¸ .و ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' قوقرب نب _رف رصانلا
-,\= -ترصنو راداودلا ينابع=لا =ب=, ر,م.ا ى\= -بوكر دعب 'ر,بك اراداود
) 1/394 (
·_رف رصانلا =\ملا نا=\سلا =ب=, لامتساف ·-==و =ب=, ن,بو -ن,ب عقو روك.ملا ,ك= ن' -ببسو
·د,\»تلاب -,ل¦ لسر'و ·=ل.ب -ل نا=\سلا ,سرف ·د»ص -با,ن ا.= ,ك= ىلو, ن'ب ·=ا. .¦ 'ر,غص ناكو
-=وت' ىت= يد=و نك' ,ل ين' ر,= ·ف`= `ف -ب را=' امهمو نا=\سلا =,لامم ن=ن ,ك= لا»ف
ان\كو ·انن,ب نا=\سلا ل=د, `ف ·,اص=' انل ن=ن نكلو ··ر,بك -=ام= -,\= ,=نا ناكو ·د»ص ىل¦
نا=\سلا =,لامم
يكركلا اغبو\=ق ر,م.ا ·,=و -ت=ام=و =ب=, ر,م.ا ىكب باو=لاب نا=\سلا ىل¦ لوسرلا دا= ام\ف
.ارم.ا نم ام=ر,=و فول.ا يمد»م د=' رادن¸ا=لا يكركلا يابق'و ·فول.ا يمد»م د='
¸ورون ر,م.ا نا=\سلا بدنف ·,هن,ب -=\صملا لم= يف نا=\سلا ى\= او=ل'و ·-,كصا=لاو
عنتماف ·_\صلا ب\= يف ·,ك= ر,م.ا ىل¦ _امرلا ن,دلا رصانو ··ا=»لا ي=اق -عمو ·ي=فا=لا
دعب ¸ورون ر,م.ا ,=دن= اوقو=و ·,هسب=و -ت»فرو =ب=, ,,\ست نم دب . ·اولاقو -عم نمو ,ك=
ام ·لاقو =ب=, ىل¦ نا=\سلا .»تلاف ·نا=\سلا ى\= باو=لاب ··ا=»لا ي=اق داعف ··ولامتسا ن'
=,لامملا نم يعم لتاق نم ·ر=ا»لاب _دانو ··راد ىل¦ -تقو نم =ب=, ل¸نف ·=م,ر= =نود ى=ر
نم لبق' دق ,ك=و .¦ -=اس ر,= نك, ,\ف ·بر=لا -ل'ب بكر ,. ·,=رد ف.' ·ر== -\ف -,نا=\سلا
=ب=, ى\= او\م=و ·ر=' -=ام=و ¸ا= نودوسو ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا -عمو _ب=لا -كرب
اغب و\=ق ى\= ,ك= _بقو ·ى»ت=او رسكناو =ب=, .ب., ,\ف ·'روفوم اعم= اوناكو -ت=ام=و
نم -س»ن ى»ل' روك.ملا =ب=,ب =,=' ام\ف ·-فار»لاب -برت يف -ب ر»= ىت= =ب=, عبتتو ·ىكركلا
-\سر'و ··د,قو ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا -ب ر==و ·,ك= -,\= _بقو ·-ن,ب= g=ف ·ع»ترم ناكم
105
.`. -نس لاو= ر== _ما= د=. ,و, يف =ل.و·-\ت\,ل نم -با=ص'و و= ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦
·روك.ملا =ب=, ن= '=و= ·_ربكلا -,راداودلاب -,\= ع\=و -ع\»لا ىل¦ ع\= _بص'و ·-.امنام.و
=ب=, با=ص' .ا=ا=ق¦ -با=ص' قر»تو
·-,=رلا يف لدعلا ره='و ·-تر,س .نس=و ·نا,=.او .ارم.ا -تبا=و -لودلا يف ,ك= ,==و
¸ا= نودوس ر,م.ا ن,بو -ن,ب عقو ,. ·.ارم.ا نم -=ام= -,ل¦ ىمتنا ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
ىب'ف ·,ك= نم ,هب\=, نا=\س\ل لسر'ف ,هلاو='ب نا=\سلا ¸ا= نودوس ,\='و ·-==و رو=' ر,م.ا
نم لاو= ر=ا= .بسلا -\,ل ىل¦ =ان= اوماق'و ·_ب=لا -كرب ىل¦ -عم نمب دغلا نم بكرو ·,ك=
اغب رمتو ··دا¸ نم ¸ا= نودوسو ·ي=فا=لا ¸وروت روك.ملا ,و,لا يف ,=ات'ف -.امنام.و عبر' -نس
=\ملا ل¸ن ·.اعبر.ا ,و, ىل¦ _,=لا -كربب 'ع,م= اوماق'و ·=و\مم ي»ل' و=ن يف بو==ملا
يف راسو ·بكرو ¸ا= نودوس ·.='ف ·¸ا= نودوس دن= ينا=\سلا لب=س.ا ىل¦ _رف رصانلا
·بو==ملا اغبرمت رس'و ·ام=رسكف ¸ورونو ,ك= عقاوو ·-فار»لا باب نم _ر= ىت= -=وم=
د`ب نود,ر, ·ر,بك ·د= يف ,ك=و ¸ورون رفو ·¸=ر'و ·لان,¦ نب ى\=و ··دا¸ نم نودوسو
ن,سوب=ملا .ارم.ا ق`=,ب -مو, نم .عبو ·'روصنم -ع\»لا ىل¦ نا=\سلا دا=و ·د,عصلا
-نسلا نم لاو= ر== عسات ن,ن.,ا ,و, يف ·ر=ا»لا ىل¦ او\صوف ·-,ردنكس,اب
ىل¦ يد=و ¸ورون ر,م.ا -كرتف ·.ا.`.لا -\,ل -بابنم رب ى\= -عم نمب ل¸ن -ناف ا.= ,ك= ام'و
يف نا=\سلا عم ام\كت دق ياب لان,¦و _ر,ب ناكو ·_رب,ب =بات.ا .,ب ىل¦ ر== ,. ·ق.وبرب
-ن= .قر»تو ,ك= رم' =ل. دن= لت=اف ·ق=مد -با,نب ·د=وو -نم'ف ·نا=\سلا ىل¦ -ب اع\=و ··رم'
·ر»=.ا =ب¸' ر,م.اب -,ل¦ .عبف ·رو==لا يف -ن.'تس, _رب,ب ىل¦ بتكف ·'د,رف ي»بو ·-با=ص'
.عبو ··د,قو ¸ا= نودوس ·ود= -م\ستف ·-ن,ر== يدا= .اعبر.ا -\,ل -ب امد»ف ·ب=ا=لا يابسبو
=ب=, ر»تساو ·'سوب=م =ب=, ر,م.ا ·ود= ناك .,= ن=سف ·_,م=لا -\,ل يف -,ردنكس,ا ىل¦ -ب
.و' -تدا= ى\= -,راداودلا يف
¸ا= نودوس ·ود= ى\= رصانلا =\ملا _بق -,ردنكس,اب _ب=لا يف ناك امل ,ك= ن' ب,رغلاو
عم -ت,=ق نم بر=' ·.هف 'عم اسب=ف ·'=,' بقرملا _ب= ىل¦ ,ك= ل»نو ·بقرملا _ب=ب -سب=و
-.امنام.و _م= -نس يف =ل.و ·=ب=,
) 1/395 (
·ب\= -با,ن ىلو امل _\بار= ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا ·.=' ن' ىل¦ 'سوب=م ,ك= رمتساو
.س -نس نا=مر ره= لهتسم يف ب\= ىل¦ _ادرمد لوصو ناكو ·ب\= ىل¦ -عم 'كوسمم
ي. يف ب\= نم _ادرمد -=وت ن' ىل¦ لدعلا رادب ·دن= 'سوب=م '=,' ,ك= رمتساو ·-.امنام.و
·.=' ,. ·اهب -سب=ف ·ر,ص»لا -ع\ق ىل¦ -عم ,ك= ب=صف ·ينامكرتلا ¸ابلا ب=اص لات»ل ·دع»لا
106
,\ف ··ر=ا= ب,=و -»\=' ,. ··دم ب\=ب -\»ت=او -فر= ,و, يف ب\= ب=اص ىل¦ ·دو= يف اهنم
¸ابلا ب=اص دن= ىل¦ -,كا=ن' ىل¦ ·ام= نم _ر= ,. ··ام= ىل¦ ,ك= بر=و ·ر,س, 'ما,' .¦ نك,
·-,كاكن' ىل¦ لصو ىت= ب\= نم _ر=و ·امهلات»ل عم=ف ·رب= _ادرمد _\بو ·_ادرمد ود=
ب\= ىل¦ دا=و ·امه,\= _ادرمد رد», ,\ف ·-,كا=ن'ب ¸ابلا ب=اص نباو ,ك= نص=تف
ىل¦ -=وت ,. ··دم اهب ,اق'و ·ينام,\سلا _,= ر,م.ا اهب.ان نم اهك\مو _\بار= ىل¦ ,ك= -=وت ,.
ر=' -,كا=ن' باب نم ب\= ,ك= ل=دو ·رفو _ادرمد رسكناف `تا»تو _ادرمد -,ل¦ _ر=ف ب\=
رومغ, لات»ل _ر=و ·ب\= يف ·رم' ل=»تساو ·-.امنام.و عبس -نس نابع= عباس .بسلا راهن
=ب=, _ر= ىت= -تابر= ر=دلا بر=و ·ب\= ىل¦ دا= ,. ·.ار»لا _د= ىت= ينامكرتلا
_,= ر,م.ا ق=مد ب.ان ·ا»\تف ·ر,بك عم= -عمو ,ا=لا ىل¦ -,رصملا را,دلا نم 'برا= ينابع=لا
-نول'س, ,ك= ىل¦ ع,م=لا او\سر'و ··د=او -م\ك ى\= او»»تاو ·ق=مدب -ل¸ن'و ·,ارك,اب يدوم=ملا
ق=مد ,دقو نا=مر ره= يف ب\= نم _ر=و با='ف ·,هت»فاوم
ب=اص ,ك= ر,م.ا ·,=و ·ا=و=ن اوراسف ·-,رصملا را,دلا دصق ى\= ع,م=لا ي'ر ق»تاو
نودوسو ·د,ؤملا ين=' ·,ا=لا ب.ان يدوم=ملا _,= ر,م.او ·ينابع=لا =ب=, =بات.او ·-م=رتلا
نب فسو, ارقو ·يمسا»لا _راصملا _كرا=و ·يرصانلا اغب\,و ·ىكركلا اغب او\=قو ·يوا¸م=لا
ق=مد -ع\»ب ل»ت=اف راتتلا نم 'راف ق=مد ىل¦ ,دق دق ناكو ·¸,ربت ب=اص ينامكرتلا دم=م ارق
ع,م=لا اوراصو ·-,رصملا را,دلا اومدق امل .ارم.ا ..ؤ= ·و=ر='ف رصانلا =\ملا نا=\سلا رم'ب
,ه,\= را='ف ·,هلات»ل رصانلا =\ملا _ر=و ·-,د,عسلا -ل¸نم نم بر»لاب او\صو ىت= ,=ركاسعب
ناك ن¦و ·-لاتق نو»,=ت امو ·-\,\ق ·.ر= ,تن'و ··و=سو -لود -لو نا=\س ا.= ·لاق ن'ب فسو, ارق
·-.امنام.و عبس -نس -==لا ي. ر== .لا. _,م=لا -\,ل اوبكرو ·-لوق او\ب»ف · `,ل ·وت,بف دب .و
,¸هن¦و ·ر=»لا ب,رق ىل¦ ,هن,ب لات»لا رمتساو ·`تا»تو ·-,د,عسلا -ل¸نمب رصانلا =\ملا اوسبكو
را,دلا و=ن ن,ه=وتم -ت»فرو ,ك= _بص'و ·ب=نلا ى\= -,رصملا را,دلا ىل¦ دا=و رصانلا =\ملا
-\تق ·قرص ر,م.ا نا=\سلا با=ص' نم لتقو ··ر=ا»لا _را= ·-,ناد,رلاب اول¸ن ىت= -,رصملا
-=و= ,ا=لا -با,ن يلو ناك -ن,ف ·'ربص يدوم=ملا _,=
راد نم 'ب,رق او\صو ىت= اوبكر -==لا ي. ر== عباس ن,ن.,ا ,و, ىل¦ -,ناد,رلاب اورمتساو
نم رفو ·ره=لا دعب ىل¦ راهنلا ·ركب نم -,نا=\سلا =,لامملا ,ه\تا»ف ·-ع\»لا .=ت نم -فا,=لا
نودوسو ·يرصانلا اغب\,و ·ق=مد ·رس,م ر,م' _ابنس' ·,=و رصانلا =\ملا ىل¦ -=ام= ن,بما=لا
نمم ·,=ر,=و ·ا=»لاو -»,\=لا او»\='و ·ن,,ما=لا رم' فع=ف ·قم=و ·ب== لان,¦و ·ي»سو,لا
_كرا=و يرصانلا ¸ارمتو ىكركلا اغبو\=قو =ب=, ر,م.ا بكرو ·,=دن= -,\= '=وب»م ناك
,ك= ·,=و ,ا=لا -ه= ىل¦ ,هنم ي»ب نم ىلو =ل. دنعف ··ر=ا»لاب او»ت=او ·_راصملا يمسا»لا
ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ى\= ع\='ف ·رصانلا =\ملا =ل. _\بو ··ر,س, -».ا= يف فسو, ارقو _,=و
·ب\= -با,نب ·ام= ب.ان ن`= ر,م.ا ىل¦ لسر'و ·يدوم=ملا _,= ن= '=و= ·ق=مد -با,نب
107
قامقد ر,م.ا ى\= ·ام= -با,نب ,عن'و ·_\بار= -با,نب ق\= رمتكب ى\= ع\='و ·,ك= ن= '=و=
-,ما=لا د`بلا ىل¦ ع,م=لا اوه=وتو ·يدم=ملا
) 1/396 (
و=ن -=وت -ن,ف ,ك= ام'ف ·ق=مد ¸ورون ل=دو ·اقرتفاو اهنم _,=و ,ك= _ر= ق=مد اوبراق ام\ف
دق ناك -ن,ف ·_,= ر,م.ا دن= ىل¦ -ب,بصلا دصقو ·ل.`ق _ان' يف اهنم _ر= ,. ·اه\=دف _\بار=
·-.امنام.و نام. -نس ر=.ا ع,بر ره= ىل¦ -ب,بصلاب امادف ·ق=مد نم -=ور= دن= اه,ل¦ -=وت
_,=و ,ك= .='ف ·_\بار= و=ن 'برا= -=وتو رسكناف ·امهلات»ل اهب.ان ¸ورون _ر=ف ق=مد ادصق
-عمو اهنم ¸ورون _ر=ف ·_\بار=ب ¸ورون ب\= يف ا=ر= ,. ·امهعم نمب ا=`=دو ·ق=مد
لات»ل ب\= ب.ان ن`= ر,م.ا ب\=ب او\سر'و ··ام= ب.ان قامقد ر,م.ا دن= ىل¦ اهب.ان ق\= رمتكب
روصنملا =\ملا ..مو, نا=\سلاو ·'ما,' او\تا»تو ·_,=و ,ك= '=,' ر==و ·ر==ف ·_,=و ,ك=
ب\= ىت'و عم=ف ·نامكرتلا دن= =ا. .¦ _ادرمد ناكو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا نب ¸,¸علا دب=
ب\= ىل¦ اه=وتو ¸ورون ر,م.او و= ·روف نم بكرف ن`= _\بو ·ن`= اهب.ان -ب,= يف اهك\مف
,ك= ¸هتناف ·_,=و ,ك= ·اق`م ن= او¸==و ·قامقد ر,م.ا اهب.انو ق\= رمتكب ر,م.ا اوسبكو
·ب\= ىل¦ ق\= رمتكب بر=و ·,ك= يد, ن,ب لتقو ·-,\= _بقو قامقد رسكناف ·,ه\تاقو -صر»لا
ع\=و ·',نا. ن=\ستو ·قوقرب نب _رف رصانلا =\ملا ره= =ل. .ان.' ي»ف ··ام= _,=و ,ك= .='و
_ب=و ¸,¸علا دب= روصنملا ·و='
·ب\= -با,نب ,ك= ىل¦و ·ق=مد -با,نب _,= ىل¦ لسر' ·_,=و ,ك= رب= رصانلا =\ملا _\ب املو
-با,ن -,¦ .»,=' ,. ·ب\= ىل¦ ,ك= ل=دف ·-.امنام.و نام. -نس نم ·ر=.ا _دام= يف =ل.و
_ارغبو -,كا=ن' ى\= ب\غت دق ينامكرتلا ¸ابلا ب=اص نب _راف ر,م.ا ناكو ·_\بار=
ب\= ركس= ن' .,=ب -تكو= .,وقو ·ر= د`ب ·د=و -\ب=و -,ق.`لاو نو,هصو ن,ر,ب ر,ص»لاو
ىل¦ ·ر.¦ يف رمتساو ·رس'و لتقو ·-بهنو ·رسكو ,ك= ر,م.ا -=وتف ·-تاق`م ن= فع= دق ناك
.=. -=وت ·برعلا ر,م' ·را,= نب ر,عن ر,م.ا ن' -غ\ب ·راص=ب ناك املو ·-,كا=ن'ب ·رص= ن'
ى\= ·افاوف ·ر,عن ىل¦ -=وتو ¸ابلا ب=اص نبا راص= ,ك= =رتف ·¸ابلا ب=اص نب. -,م= ·ب\=
ع=ر ,. ·-ب دهعلا ر=' ناكو ·ب\= ىل¦ ·¸ه=و -,\= _بقو ·د,د= لاتق دعب ·رسكو -\با»ف ن,رسنق
ل'سف ·رم.ا -,\= لا=ف ·ر,ص»لا -ع\»ب ¸ابلا ب=اص نبا نص=ت دقو ·¸ابلا ب=اص راص=ل ,ك=
_`»لا ع,م= ى\= ,ك= ىلوتساو ··و='و ·دلوو ون= لت»ف ·-ع\»لا نم ل¸نو ·نام.ا
ركاسعلا _ادرمد عم=ف ·يدم=ملا _ادرمد ر,م.اب -ل¸=و ·-نم _=وتساف =ل. رصانلا _\بو
ب.ان _,=و _ادرمد رسكناف ·ن,تسرلاو _م= ن,ب نا»,ر»لا ى»تلاو ·-,ما=لا د`بلاب باونلاو
امه\تقو ·د»ص ب.ان ·ا=اب نم ولو=و ·ن`= ى\= ,ك= _بقو ·ق=مد ىل¦ رابد.ا اولوو ·,ا=لا
108
. -,ما=لا د`بلا ىل¦ در=تف رصانلا =\ملا =ل. _\بو ·-.امنام.و نام. -نص -==لا ي. يف 'عم
-عبتو ·,ورلا د`ب -ه= ىل¦ -=وت رصانلا =\ملا _ور=ب عمس ام\ف ·,ك= ر,م.ا نم ا=.ا»نتس
ر=. ع,بر ره= ن,ر== _ما= يف ب\= رصانلا =\ملا ل=دف ·-ل -»فاوم ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا
ر,م.ا ىلو ن' دعب ·-نسلا نم ·ر=.ا _دام= لهتسم يف 'د.ا= اهنم _ر=و ·-.امنام.و عست -نس
نم 'فو= رصانلا =\ملا -ب=ص _ر=و ·'د=او 'مو, اه,لوف ·ب\= -با,ن _راصملا يمسا»لا _كرا=
,ك=
نم ·ر=.ا _دام= عسات ن,ن.,ا ,و, يف اه\=دف ·ب\= ىل¦ دا= رصانلا =\ملا دوعب ,ك= عمس ام\ف
ق=مد -با,ن ىل¦ ·رم' .=ت نم ¸ورون ر,م.ا ,ك= لسر'و ·-نسلا
) 1/397 (
ل=' نا,=' عم=ب رم' -.امنام.و عست -نس نم لاو= عسات .بسلا ,و, ىل¦ ب\= يف ,ك= رمتساو
-س»نل ,ه»\=و ·يوم.ا ب\= عما= يف اوعم=ف ·نا,=.او .ارم.او .اه»»لاو ·ا=»لا نم ب\=
·ر=ا= د=.ا ,و, ىل¦ رمتساو ·قوقرب نب _رف رصانلا =\ملا نا=\سلا ع\=و ·-ل ·و=دلا ره='و
=\ملاب ب»\تو ·-ع\»لا ىل¦ لدعلا راد نم -ن=\سلا راع=ب بكرو ·لدعلا راد يف -ن=\سلا -هب' _بل
يب' لداعلا =\ملاب ب»\تو ·-ع\»لا ىل¦ لدعلا راد نم -ن=\سلا راع=ب بتكو ·ر=ت»لا يب' لداعلا
ر,م.ا لبقو ·لا.تم,اب ,ه\سر د, ى\= باو=لا -,\= درف ن\ك.ب -,ما=لا -ك\مملا ىل¦ بتكو ·_ت»لا
اهك\مف ·ل¸ك ر,م.ا -,\= اهب.ان نا,ص= -غ\ب امل ·ر,بلا و=ن اوه=وت ,. ··ر,=و _ر.ا -ل ¸ورون
اهب=اص -,ل¦ ل¸ن ن,درام ىل¦ لصو ام\ف ·=\بارق لات»ل دم' ىل¦ -=وت ,. ·اهب.ان لتقو نام.اب
,\ف -»فاصو -تاق`مل =\,ارق ',هت دم' ىل¦ ,ك= لصو ام\ف ·دم' ىل¦ -عم -=وتو ·ر=ا=لا =\ملا
,,=ارب¦ ,ك= ر,م.ا لتقو ·د\بلا او\=دو ·رابد.ا ·ركاس= اولوو ··رسك _بق' رسكناو =\,ارق .ب.,
دق اوناكو ·دم' يناتسب ن,ب =سوت ىت= ·ركس= نم -».ا= يف ,ك= ,=تقا ,. ··د,ب =\,ارق نب
-سر»ب _را»لا اه,ف ل=د, .,=ب _ر.ا .\=وف دم' ي=ار' ى\= ·ا,ملا او\سر'
ىهتنا ·يابسرب فر=.ا =\ملا -=وت امل -.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف ·اند=ا= امم ا.=و ·.\ق
يف ر==ب نامكرتلا _عب -بر= ,. ·-ه= لك نم ,=رلا ·.='و ··ا,ملا =\ت ىل¦ -سر»ب ,ك= ل=دف
نم ى\= نامكرتلا .ر.اكتو ·-سرف نم =»س . ·`,\ق د\=تف ·-ه=و باص'ف -فرع, . و=و ·_`»م
·او»ك .و او»= امف ·نامكرتلا فو,س ·ركاس= ..='ف ·,ك= با=.ب اون=ف ,. ·,=و\تقو ·-عم
_رف رصانلا =\ملا ىل¦ -ب .عبو -س'ر =\,ارق ع=»ف ··وفر= ىت= ى\ت»لا ن,ب ,ك= ب\=و
ىس,= ر=ا=لا =\ملاو ·يره= نب ن,دلا رصان ر,م.ا ,ك= عم ناك نمم -عقولا ·.= يف لتقو
ب\= `صوو ·يواس,علا اغب=مكو ·بو==ملا اغب رمت ر,م.ا رفو -ب=ا=و ·ن,درام ب=اص
-.امنام.و عست -نس ·دع»لا ي. ن,ر== _ما= .اعبر.ا ,و, يف ,ك= -\تق .ناكو
109
,\=' =او ·-==لا ي. ل.او' يف ·ي¸,ر»ملا لاقو
·.ا=دلا ر,.ك ·-مر=لا رفاو ·'داو= ·'باهم 'ماد»م ·'=ا== ·`,\= 'ك\م -م=رتلا ب=اص ,ك= ناكو
ف`=,ا ا.=و ·-,=رلا يف لدعلا ىل¦ ل,م -,فو ··و=سو ·.ورب=و ·وق ا. ·ر,بدتلاو ي'رلا نس=
.اركنملا ن= '»,»= ناكو ·,\= امو ,ك= ,ك= ·-»= يف ل,ق ىت= ·=و\ملا نم د`بلا ى\= ن,ب\غتملا
ن'كو ·,و\علا يف -,د, ن,ب نوركا.ت,و .اه»»لا ب\= -ع\»ب -\,ل لك يف ·دن= عمت=, ناكو ·_ور»لاو
ين.د= ا.ك= ·'.,د=و 'م,دق =ل.ب 'مرغم ·-سا.رلا ب= ى\= 'ص,ر= ناكو ·-ل _ه,و _,دملا ب=,
-,=\لا دوس' ·نو\لا ي=ن= ·برق' لو=\ل -ت»ص .ناكو ·-ك,لاممو -»ب=لا يف -تو=ا بلا= -ن=
-سا.رلا قر=ب 'فرا= ناكو ·راقولا ر.ك ل¸هلا ل,\ق ··دس= يف رع=لا ر,.ك ·ن,ب=ا=لاو
-,=رلا ر=او=ل ب`=تس.او
رصانلا =\ملا ·داعسب دم' ىل¦ -تر»س .ناك ·لاق قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا نا,=' _عب ين.د=
ىلاعت =ا -م=ر ىهتنا ·-ل _انلا ب=ل د=' -,\= ف\ت=ا ام ·ر=ا»لا ىل¦ ,ك= -=وت ول .¦و ·_رف
851 نون=ملا ي¸ورونلا ,ك= -
842 - ° - · 1438 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·نون=ملا ي¸ورونلا =ا دب= نب ,ك=
_ابسرب فر=.ا =\ملا .وم دعب ·ر== رم'ت نممو ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
يف لب=لا -ع\ق .=ت نم -\,مرلاب لتقو -ما,' ل=ت ,\ف ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ل.او' يف
ر=.ا ع,بر ره= عبار .اعبر.ا ,و, يف قم»= ر=ا=لا =\ملا عم ينابع=لا _امقرق =بات.ا -عقو
-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس
يف ·رم ر,= ·ارت=ا ·_رصم =\= -,رتع, ناكو ·-,سور»لاب 'روه=م ناك -ن' .¦ 'د= `مهم ناكو
ن,م' ·-,فاعلا و»علا =ا ل'سنف ·-,نا=\سلا -مد=لا يف ينا=\سلا رص»لا
,,=رلا نم=رلا =ا ,سب[[
,`لاو ,,=لا باب
ينابتلا
00 - 0 - 792 - · 000 - 1389 ل`= -م`علا ·ن`سر' _و= نب فسو, نب دم=' نب ل`= ,
ينابتلا ي»ن=لا ير,.لا ن,دلا
ل`= ن,دلا ل`= -م`علا ,لاعلا ,ام,ا _,=لا و= ·ين,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق لاق
-,وا=»لا -برتلاو -,=مت=رصلا -سردملا _,= · لاق ن' ىل¦ -بسن -,»ب رك.و
) 1/398 (
110
.ار ا=دعبو فور=لا ر=' .ا, ا=دعب -.\.ملا .ا.لاب رسكب ,ورلا د`ب نم ·ر,. اهل لا», د\ب نم -\ص'
.ا= ا=ر=' يف و -\مهم
اه,ل¦ بسن, =ل.\ف ·-نابتلا يف د=سمب نكسو نس= -,رصانلا -لودلا يف -,رصملا را,دلا ,دق
نب ن,دلا لام= _,=لا ن= -,برعلا .=' ·'م,== 'داهت=ا اه\,ص=ت يف دهت=او ·,و\علاب لغت=او
يرا=بلا _,=ص عمسو ,=ر,=و يو=نلا ,ساق ,' نبا ن,دلا ردبو ·ل,»= نب ن,دلا .اهبو ·,ا==
ام=ر,=و ينا»ت,ا يبارا»لا ن,دلا ,اوق ,ام,ا ن= -»»لا .='و ·ينامكرتلا نبا ن,دلا .`= ى\=
·داف,او لاغ=`ل بصتنا نون»لا ع,م= يف -كرا=م -لو ·'=راب ',و=ن ·',لوص' ·'ه,»ف ناك و
را,دب ·ا=»لا .ا=ق ىلو, ن' ل.سو ·ف»عتلاو ن,دلاو -نا,صلا ل=' نم ناكو -\,و= ·دم _وت»لاو
-م=ع, ر=ا=لا =\ملا ناكو ·-ما,' يف .¦ رهت=, ,لو -م=ع, ي»سو,لا يا=ل' ناكو ىب'ف ·رصم
امل =ل.و ·-تن=\س ىل¦ ر=ا=لا دا= ام دعب ·دن= -تبترم .ل¸ن نكلو ·-م`ك در, .و -,ل¦ ع=ر,و
ر=ا=لا ى\= _وات»لا نم بتك نم عم بتك
عما=لا _ر= يف _,و\تلا يف رصت=مو -»»لا لوص' يف رانملا _ر= ·اهنم ·د,»م .ا»نصم -ل و
-»»لا يف -مو=نمو ب=ا=لا نبا _ا=,¦ ى\= رصت=مو يا=\غ` م ن,دلا .`= =فا=\ل _,=صلا
-»,\عتو -ن= =ا ي=ر -»,ن= يب' ,ام,ا ب=.م _,=رت رصت=مو .اد\=م عبر' يف اه=ر=و
_ر»لا ن,ب قر»لا يف -لاسرو اه\مك, ,لو راون.ا قرا=م ى\= -ع=قو لمكت ,لو ·يود¸بلا ى\=
ب=اولاو لمعلا ي\معلا
-تا»نصم ع,م=و ل»علاو ل»نلا نم -تا=ومسم ع,م= -,اورو _,ردتلاو .اتف,اب ين¸ا=' د»ل و
-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس نم لو.ا ع,بر ن,ر==و عبار يف -==ب يل بتك و
-=و= ىلوتو ··ر=ا»لاب -.امعبسو ن,عستو ن,تن.ا -نس نم ب=ر ر== .لا. -عم=لا ,و, يفوت و
ي»ن=لا يناتس\كلا ي.ارسلا دوم=م ن,دلا ردب -,=مت=رصلا يف
,`ك ىهتنا ينامر»لا ى»=صم _,=لا ·-ل لا», -ت.م`ت نم _== راد _`سلا ا=ق -برت يف و
-تمرب ي.,علا
يم=علا فسو, نب دم=' نب لوسر نب ن,دلا ل`= _,=لا يفوت ·ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق و
.`. -نس ب=ر ره= ر== .لا. -عم=لا ,و, يف ·ر=ا»لا _را= ·لاق ن' ىل¦ ·ي»ن=لا ينابتلا
,\=' =او ·افولا -نس يفو ·ب.ا يف ا»\ت=ا ن' دعب ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا -.امعبسو ن,عستو
باوصلاب
ب=ا=لا
00 - 0 - 788 - · 000 - 1386 .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ب=ا=لا =ا دب= نب ناب\`= ,
قوقرب -,ر=ا=لا -لودلا يف با==لاو .انا=\ب=لا
·ر,سلا روك=م 'ن,د ناك و
ىلاعت =ا -م=ر -.امعبسو ن,نام.و نام. -نس نا=مر ره= يف .ام
111
ير=ا=لا يرمعلا
00 - 0 دعب - 830 - · 000 - 1426 ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا يرمعلا =ا دب= نب ناب\`= ,
·¸= با== ب=ا= ,. ··ر=ا»لاب با==لاو .ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا
با==لا -\م= نم و=و يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف -ت,'ر قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
·ر=ا»لاب
دعب ىفوت اهبو ··¸= -,بو== يلو ,. ·ر,=و ن,د ىل¦ ل,م, ·_ن=لا يكرت ·ن=ابلا ,,\س ناك و
=ا -م=ر 'ن,م=ت -.امنام.و ن,.`.لا
ب\= ب.ان ل»سارق
00 - 0 - 802 - · 000 - 1399 ف,س ر,م.ا ل» سار»ب فورعملا ير=ا=لا =ا دب= نب ناب\`= ,
ب\= ب.ان ن,دلا
را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع= ن' ىل¦ ·اقر ·-صاو=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم -\ص'
يف يدم=.ا _ادرمدارق ر,م.ا ن= '=و= ·ب\= -با,ن ·.و ,. ·بونلا -بون _'ر ,. ·-,رصملا
-.امعبسو ن,عستو .`. -نس ر=او'
بونلا -بون _'ر ·دعب - =ا -م=ر - يدلاو ىلوت و
) 1/399 (
-نس يف ناب\= اه,ف رصتنا -عقو -م,\س ب را,= نب ر',ع ن ن,بو -ن,ب عقو ب\= -با,ن يف ر»تسا امل و
لسر'ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ =ل.ب ناب\= بتكف ·_\صلا -ل'س, ر,عن لسر' ,. ·ن,عستو _م=
-ب=ص .ا»=\م ر=ا=لا بتك ,. ·نا=\سلا =اسب _ود,و ب\= ىل¦ ل=د, -ن' =ر=ب ·لو», نا=\سلا
,\='ف ·ب\= =بات' يفر=.ا اغبن=ل' ر,م.ا =ل.ب ,\عف ·ر,عن =سم نم=تت ب\= ىل¦ دراولا دصا»لا
·-عقاولا ر=ا=لا =\ملا _\بو ر==ت . ن' ن=ابلا يف ر,عن ىل¦ ناب\= بتكف ·=ل.ب ناب\= ر,م.ا
ن,عستو .س -نس يف ب\= ىل¦ لصوو ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ -=وت ن' ىل¦ -س»ن يف ا=رس'ف
,. ·ب\= -ع\»ب .ام ن' ىل¦ -سب=و ·ب\= =بات' يفر=.ا اغبن=ل' ر,م.ا ى\= _بق ·-.امعبسو
ب\= -با,ن يف ·رار»تساب - =ا -م=ر - يدلاو ى\= ع\='و ·روك.ملا ناب\= ر,م.ا ى\= _بق
_ا,¦ ر,م.ا دعب ق=مد =بات' -\ع=و ·-»\=' ,. ··دم ا.= ناب\= ر=ا=لا =\ملا _ب=و ·-=و=
ينس=لا ,نت ر,م.ا -»\=' ن' ىل¦ اهتع\»ب _ب= ,. ··دم ق=مد -,كبات' يف ناب\= رمتساف ·يوا=ر=لا
-»فاوف ·-.امنام.و ن,تن.ا -نس يف _رف رصانلا =\ملا -=ا= ن= _ر=و ىص= ن' دعب ·,ا=لا ب.ان
عم ,ا=لا ب.ان ,نت ر,م.ا -عقو دعب -,\= _بق ىت= ·-عم ,ادو ·نا,صعلا ى\= روك.ملا ناب\=
·انرك. امبس= _رف رصانلا
·'م,رك ناكو -.امنام.و ن,تن.ا -نس نابع= يف .ارم.ا نم لتق نم عم ق=مد -ع\»ب ناب\= لتق و
112
ب.ان يناب\=لا _امكر' ر,م.ا .اتس' و=و ·_,بص -ه=و ·-نس= -لاك= ا. ·'»,»= ·`قا= ·'=ا==
ىلاعت =ا امهم=ر ·_\بار=
,ا=لا ب.ان
-سن=و -»تعم يف ,ا=لا ب.ان ن,دلا ف,س ر,م.ا ·رو=' ر,م'ب فورعملا ·=ا دب= نب ناب\`=
را,دلا د,ؤملا =\ملا قر= ىت= ··دن= ,ادو ·'ر,م' ناك امل _,= د,ؤملا =\ملا -مد=ب لصتا لاوق'
·.ارم.ا نم -عم نمب لب=لا -ع\ق رصا=و ·-,ما=لا د`بلاب _رف رصانلا =\ملا -ب,= يف -,رصملا
ناب\= -»=\ف ·-سرف ن= د,ؤملا ر=ن»ت ·-فار»لا باب -ه= ىل¦ اوم¸هناو -با=ص'و د,ؤملا رسكنا ,.
,. ·ينا. رو=' ر,م'و ·انا=\ب= ر,م' -\ع= ىت= ·اقرو ·ن=\ست امل د,ؤملا -ل اهفرعف ·ب,ن=لاب ا.=
-,ما=لا د`بلا ىل¦ ن,,رصملا .ارم.ا نم در=ت نم -ب=ص ·در=و ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»م
-,د,ؤملا نم -,\= _بق نم عم ق=مدب ر== ر,م.ا -,\= _بق ,. ·-تب,= يف د,ؤملا .امو
-مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن'و ·يابسرب فر=.ا =\ملا -»\=' ن' ىل¦ ·د`بلا =\تب -سب=و ·,=ر,=و
ن,ر==و .س -نس نابع= ن,ر== _,م=لا ,و, يف ·ام= -با,ن ىل¦ -\»ن ,. ·ق=مدب فل'
يسا=بلا =بنت ر,م.ا دعب ب\= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب و\=قرا= ر,م.ا ن= '=و=·-.امنام.و
ن' ىل¦ ن,نس ·ام= -با,ن يف رمتساو ·ق,م ي.`علا =بنت ر,م.ا .وم دعب ق=مد -با,ن ىل¦ ل»تنملا
-با,ن ر=ابف ·يابر= ر,م.ا .وم دعب -.امنام.و ن,.`.و -بس -نس يف _\بار= -با,ن ىل¦ ل»ن
-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس لاو= يف ب\= -با,ن ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ _\بار=
.وم دعب ,ا=لا -با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ب\= -با,ن يف ,ادف ·ب\= ب.ان _مرب يرغت نا,ص= دعب
د,\»تلا -,ل¦ لم=و ·-.امنام.و ن,عبر'و .`. -نس ر=.ا ع,بر ره= يف ي¸ارمتلا اغبق' ر,م.ا
ق=مد -با,ن يف رمتساو ·ينا.لا راداودلا يد,ؤملا يدم=ملا ياب ..ود ر,م.ا د, ى\= ف,ر=تلاو
يلو .نم -ل '=,'و ·.\ق ا.= ناب\= نم ر.ك' ¸كنت دعب ق=مد -با,ن يف ,اق' 'د=' ,\عن .و ·ن,نس
ل¸ع, ,ل _ر=' ىل¦ -با,ن نم ل»نت, - ن,ر==و .س -نس نم ين=' - ا.= انمو, ىل¦ ·ام= -با,ن
-لودلا ل=' نم د=. عقو -م\عن ,ل '=,' ا.=و ·-نم ى\=' لم= ىل¦ ل»ن, امدن= .¦ لم= ن= اه,ف
·ل,=لا بوكرو ب,=`ملا نونف فرع, ناك ن¦و ·برعلا -=و .و ·ل,=لا _راف . -ن' عم ·ر,.كلا
ر.ا=. ىل¦ -قا»ن¦و لاملا عم=و ·-سا,سلاب فرا= -ن' ر,= ·,ادق¦ .و ·-=ا==ب ره=, ,ل -نكل
-ما,' .لا= =ل.لو ·=و\ملا
يد,س -بون _'ر
00 - 0 - 824 - · 000 - 1421 فول.ا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=ا دب= نب ناب\= ,
,,=ارب¦ يمراصلا ,ا»ملا ·دلو -بون _'رو ·_,= -,د,ؤملا -لودلا يف
) 1/400 (
113
رمتساو ·دلو -بون _'رو فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع= ىت= ·_,= د,ؤملا =\ملا '=ن' نمم و=
·_,= د,ؤملا =\ملا يفوت ن' ىل¦ -ترم¦ ى\= ,,=ارب¦ يمراصلا ,ا»ملا .وم دعب ا.= ناب\= ر,م.ا
ى\=و ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس ,ر=ملا ر== عبار .بسلا ,و, يف ر== ر,م.ا -,\= _بق
·امهب دهعلا ر=' ناكو ·-,ردنكس,ا ىل¦ `م=و ·'=,' فول.ا يمد»م د=' يسرا»لا ن,=ا= ر,م.ا
ىلاعت =ا امهم=ر
فر=.ا =\ملا -=و¸ دنو=
00 - 0 - 839 - · 000 - 1435 =\ملا -=و¸ ·-,فر=.ا -,سكرا=لا =ا دب= .نب ناب\`= ,
¸,¸علا =\ملا ·دلو ,'و ·.تام ن' ىل¦ -ما,' يف -=ا»لا -ب=اص _ربكلا دنو=لاو ·يابسرب فر=.ا
فسو,
·افو دعب اه=و¸ت ,. ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ا=دلوتساو ·-تن=\س ل.او' يف فر=.ا =\ملا ا=ارت=ا
عبس -نس ·ر=.ا _دام= ر== _ما= يف دم=م يرصانلا ,ا»ملا ·دلو ,'و _ربكلا دنو= -ت=و¸
يف ىنكسلاب اهل ,سرو ·اه,\= د»=و ·'ما,' ·روك.ملا دنو= ·افو دعب .ماق'ف ·-.امنام.و ن,ر==و
اهتمر= .م==و ·داعسلا اهتلانو ·دن= .,==و ·.ادنو=لا نم اهمد»ت نم ·دا= ى\= د,ماوعلا -=اق
د`ب نم اهبراق'و اهتو=' ب\=, نا=\سلا .عبو ·,ه=.او= .ا=»ل _انلا ا=دصقو ·-لودلا يف
·,=و ·_»ن' ·ر== ى\= نود,¸, ··ر,.ك ·د= اوناكو ·.ي= دعب '.,= ·دم دعب اومد»ف ·_كارا=لا
نم اهت»=' ر,= ام=و ·-ت='و ·_رب,ب ·,=و لا=رلا اهتو='و ·اهم' ·ر= دلاو -=و¸ ,. ·اهتدلاو
اهعمو ·¸ر' اهت='و ل,ص' اهت='و ·ا=ا»,»= ام=و ·ياب يناقو ,ك= ,. ··روك.ملا ا=دلاو -=و¸
اهت»=' '=,' ..ؤ=و ··ر=ا»لا ىل¦ ر==و ·اهعبت ينو= اه=و¸و ·.انب ·د= ا=د.و'
=\ملا ,هبر»ف ·_,= -,د,ؤملا -لودلا يف ·ر=ا»لا ,دق دق ناك د,¸, اب' ا=و=' ·'=,' اهت»=' نم و
اهعمو ناب\= دنو= .== ,. ف.ا=ولاو .ا=ا=ق,او بتاورلاب ,ه,\= ,عن'و ·,=اند'و فر=.ا
ين,¸لا اهتمد= يفو ·-م,== -هب'و د.ا¸ لم=تب -.امنام.و ن,.`.و عبر' -نس يف اهبراق'و اه\='
.=ق ن' ىل¦ ·_,=لا ر=ان ل,\= نب =سابلا دب= ين,¸لاو ·لو.ا بكرلا ر,م' ,ام¸لا ,د»==
.دا=و =سانملا
-=ام= ,هتاو ·اه»ع= يف ل,واق.ا .»\ت=او اه=رم لا=و .=رم ن' ىل¦ ا=¸= يف .رمتسا و
.نب -م=اف دنو= .\»نو ·-.امنام.و ن,.`.و عست -نس لاو= ينا. -عم=لا ,و, .,فوت ن' ىل¦ اهمسب
نم ناب\= دنو= .ناكو ا=دعب د,ماوعلا -=اق ىل¦ فر=.ا =\ملا -=و¸ ر== ر=ا=لا =\ملا
=ا اهم=ر ·ر,بدت نس=' -ك\م .ربد .ناكل ¸,¸علا ا=دلو ن=\ست ىت= .=ا= ولو ·.اسنلا .ام==
ىلاعت
,,ملاو ,,=لا باب
_مت,' نبا
=ان= ب\=, ·,,ملا فر= يف ن,دم=ملا يف روك.م ·دم=م -مسا _مت,' =بات.ا نب قم` =
114
-كم ر,م'
00 - 0 - 653 - · 000 - 1255 ف,ر=لا ·ن=ا=`م نب _,رد¦ نب ·داتق نب نس= نب ¸ام= ,
·داتق نب ي\= نب د,عس يب. -\تق دعب اه,لو -كم ر,م' ينس=لا
¸,¸علا نب فسو, رصانلا =\ملا ىل¦ ر,س ا.= نس= نبا ¸ام= ن¦ ·-=,رات يف نود\= نبا لاق
يب' ى\= -ب ن,عتس, ب\=و ,ا=لا ب=اص فسو, ن,دلا _`ص رصانلا نب ي¸ا= ر=ا=لا نب دم=م
ام\ف ·-كم ىل¦ -ب راسو ·'ركس= -ل ¸ه=ف ·نم,لا ب=اص -ب== ع=»ب -عم='و ·ي\= نب د,عس
نم -=ر=' ,. ·نود\= نبا ,`ك ىهتنا نم,لا ب=اصل ب==, رمتساو ·رصانلا ده= _»ن اه\صو
عبن,لاب ق=\ف ·-.امتسو ن,سم=و .`. -نس يف ·داتق نب _=ار -كم
-ن,دملا ر,م'
00 - 0 - 704 - · 000 - 1304 نب انهم نب ن,س= نب انهم نب ,ساق نب -=,= نب ¸ام= ,
ي\= نب رغص.ا ن,س=لا نب ر»ع= نب ن,س=لا نب ى,=, نب ر=ا= نب =ا دب= نب ,ساق نب دواد
ر,م' ·ن,دلا ¸= ين,س=لا ف,ر=لا ر,م.ا - -ن= =ا ي=ر - بلا= يب' نب ي\= نب ن,س=لا نب
-,=' ·افو دعب اه,لو ·-ن,دملا
-كم .='و ··رصا=و ·'دم=م يم ن اب' ن,دلا ,=ن -كم ب=اص دصق ·-ن,دملاب ·رم' ل=»تسا امل و
-.امتسو ن,نام.و عبس -نس يف =ل. لك ·اهن= ل=ر ,. اه,ف ,ك=و اه,\= ىلوتساو -نم
ن,سم=و عبس -نس يف -=,= نب ف,نم -,=' ·افو دعب -ن,دم\ل روك.ملا ¸ام= -,.و .ناك و
-نب. اهم\س ·-.امعبس -نس ىل¦ اهب ,ادو ·بو==و بور= اهب -ل عقوو ·اهب -ما,' .لا=و -.امتسو
-.امعبسو عبر' -نس يفوت ن' ىل¦ .ا=ب رمتساو ·ر='و نسلا يف نع=و _ا= ن' دعب روصنم
ر=' .ا,و ·روسكم -م=عم ن,=ب - -=,=و ·يا¸و فل'و ·دد=م ,,مو -=وت»م ,,=ب ¸ام = و
ىهتنا - .ا= ا=دعبو -=وت»م .ا=و -نكاس فور=لا
) 1/401 (
نونلاو ,,=لا باب
لدن`=
00 - 0 - 675 - · 000 - 1276 د»تعملا _لاصلا _,=لا ·دم=م نب ل`دن`= ,
,و»لا ق,ر=ب -فرعمو ·لاو='و ·.امارك -ل ناكو دارو'و ·داب= ب=اص '=لاص `=ر ناك
ى\= رمتساو ر,بك _اصت=ا -ب -لو ·-,ل¦ ددرت, يرا¸»لا نم=رلا دب= ن,دلا _ات _,=لا ناك و
=ا -م=ر -.امتسو ن,عبسو _م= -نس نا=مر ره= يف ن,نم -,ر»ب .ام ن' ىل¦ -ت»,ر=و -مدق
ىلاعت
ي¸ ك نتلا
115
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸ ك نتلا =ا دب= نب ياغ ن=
'د=' ب=' - ,ا=لا ب.ان ¸كنت ر,م.ا ينع, - ·.اتس' ن' ,\عن ,لو عمسن ,ل ·ن,دلا _`ص _,=لا لاق
·و\=لا يف -مادق ف», -=د, . ناك -\.م -برقو
ق\=, ن'ب , سر ر,م.ا ناك ·لاق ¸كنت ناو,د يفوتسم ن,دلا ب=ق نب ن,دلا ,\= ي=ا»لا ينرب='
,عن, ,لو ,ا,.ا نم ,و, ى=م -ن' ,\عن ,لو دار' نمل اهنود امف ,=رد ف.' ·ر=علا -نا¸=لا نم
ىهتنا 'ردان .¦ .ي=ب -,\=
-لو ر=' ب\= يف -,=ان ا.= بكر,و -,=ان ·.اتس' بكر, _ر= ا.¦ د,صلا يف ·ارن انكو ·لاق
-ب,سلا ى\= نوك,و ·-»,\= ات.ام د,صلا يف -عم نوك,و ·-تمد= يف _ان'و -,¸ب`كو -,راد¸اب
'ب=. _.او= .س و' _م=
·-=ر»لا -بو · -=ولا ر»صم '»,قر ·ف,=' ناكو ·دن= -تو== ق¸ر 'د=' ,\عن امف -\م=لا ى\= و
بار=لا لامعتسا يف -ل ن.' دق =ل. ل=. ناكو _,»لاو ,دلا .»ن, لا¸, .
انس= دق رو=' ر,م' ياغ=و و= -ن'ب ف=ر' ر=.ا يف -ن¦ ,. ,\=' =او ·-تبارق -ن' لا», ناك و
ام=¸ه=, ,\ف ·-نم نا=\سلا امهب\=ف ·راتتلا د`ب ىل¦ -=وتلا ام=.اتس.
ق=مد ىل¦ =ات=ب ر== ام\ف ق=مد -ع\ق يف ن,\»تعم ا=دو'و ·امه,\= _ب ق ¸كنت =سم' امل و
·راهنلاو ل,\لا يف -,اغلا ىل¦ 'م,== 'بر= _را»ملاب امهبر=ف ·اغبسرب ىل¦ امهم\سو ام=ر=='
بكوم ,و, ل,=لا قوسب امه=سو -عم= دعب ,. ·ام=.اتس' لام ى\= ام=ررقو ·امهع.ادو _ر=تساو
ن,دلا _`ص _,=لا ,`ك ىهتنا .ارم.او =ات=ب رو==ب
ابابلا نبا
00 - 0 - 746 - · 000 - 1345 ·-,رصانلا -لودلا ,,== ·ن,دلا ردب ر,م.ا ·ابابلا نب ي\كن = ,
=ركلا ب.ان _وق' ر,م.ا دعب -نم,ملا _'رو
·-ب=رو ·د`بلا =\ت يف و=و نوو`ق نب ل,\= فر=.ا =\ملا -ب== ·-=,رات يف يد»صلا لاق
,. ·رو== ق»ت, ,\ف ·-ن,= ي.لا _ا=ق,اب ·رو=نم بتكو ·,`س,ا د`ب ىل¦ ·رو== يف _لابو
عبر' -نس يف =ل.و ··رم'و -مرك'ف ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نا=\سلا ى\= دفو -ن¦
`=بم 'مركم 'م=عم ·دن= ل¸, ,لو ·-.امعبسو
·نا=\سلا ن= -ل لو»,و ·ر,= عمو يقاسلا رمتكب ن,دلا ف,س ر,م.ا عم ب=.لا -,ل¦ ¸ه=, ناك و
=ل. .ا»=¦ د,ر, -ن'ك ·=ناو,د يف -ل¸نتو ·ا.= ى\= _ر.ا _وبت .
_'ر ا.= ن,دلا ردب ر,م.ا _\= _\بار= ىل¦ _ر=' ام\ف =ركلا ب.ان ينا. .و' _\=, ناك و
ىصق.ا ل=ملا يف _ر»لا -»=و راقولاو ن,دلاو -م==لا نم و=و ·-نم,ملا
ام نس=' نم -»»لا يف .ادابعلا عبر فرع, يدلاو ن¦ ·دم=م ن,دلا رصان ر,م.ا ·دلو يل لاق
-م..او .اه»»لا ف`= -فرعم يف نوك,
دم=' ن,دلا باه= ر,م.ا ر=.او ·دم=م ن,دلا رصان ر,م.ا ام=د=' ·نار,م' نادلو -ل و
116
·.= يف 'م=عم ل¸, ,لو روك.ملا ن,دلا ردب ر,م.ا -نباب ,,=ارب¦ -نبا _و¸ دق نا=\سلا ناك و
.س -نس -==لا ي. عباس رصعلا ن,ن..ا ,و, يف - =ا -م=ر - ىفوت ن' ىل¦ درو ن,= نم د`بلا
-لامب .ار»»لاو .ا=\صلاو .ام\علا ع»ن, ·ن,م\سملا ناكر' نم 'نكر ناكو -.امعبسو ن,عبر'و
- -,\= =ا -م=ر - ,=د' نب ,,=ارب,ب -بسن لصت, -ن¦ لا»,و 'ن,ص _ر»لا ف,»= ناكو -=ا=و
·-,ل¦ بتك' ,لو ·.\ق و
ي\سنت يقر= نم -=ا== _وهلا يف ي\تاق ا, يل _نت .
ي\س'رت ىتم =,ن,= ,اهس _وهلا يف -ب ى»ل' يل _رت .
ي\ت= ت -ب .نك ام ا.¦ .¦ -ب يردق ف`ر=, يل .=ت .
ي\كن= ى\= ي\م, ىن. .¦ ·راتو' بر=ت يل = ن= .
راصت=اب - =ا -م=ر - يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا ,`ك ىهتنا
.اهلاو ,,=لا باب
¸,ربتو دادغب ب=اص
810 - · 000 - 1407 - , 000 ين=' ¸,ربت ب=اص ·دم=م ارق نب فسو, ارق نب ·ا= ناه =
ام=ر,=و دادغبو نا=,بر.' -ك\مم يسرك
) 1/402 (
·ر== ن,نس يف ·دلاو ·ا,= يف ن,درامب ناك ·دلوم ن,ف ··ا= ن,درام .و' ناك -مسا ن' ل,ق
··ا= ن,درام ·-ل ل,»ف ·-مسا ن= ل'س ·'رو ن,درام ىل¦ ·دلاو ,دق ام\ف 'ن,م=ت ا=دعب و' -.امنام.و
·ا= ناه = -,\= ب\غف ··ا= ناه = ·ومس ··وسن\ل ,سا ا.= ·لاقو ·=ل. نم ب=غف
_ر=رت ن' ىل¦ ن,=و= -ع\ق يف فسو, ارق نب ردنكسا -,=' فنك .=ت 'م,ت, ·ا= ناه= '=ن و
.عبف ·=نلروم,ت نب _ر ·ا= ن,دلا ن,عم نا»لا -ه= ىل¦ روك.ملا ردنكسا -,=' نم رف ·ربكو
دار'ف ·ردنكسا -,=' ىل¦ -ب اور==و ·-,\= او=ب»ف ·يرلاب ·وكرد'ف ·-=ام= -ب\= يف ردنكسا
··دم ·دن= ·ا= ناه= ,اق'ف -»\='و اهت=ا»= لب»ف ·-,ف .ع»=و ·=ل. نم -م' -تعنمف ·-\تق ردنكسا
·دم'و _امقو لو,=و -\.ا= -نا=در¸ب -,\= ,عن'و ·_ر ·ا= -مرك'ف ·_ر ·ا=ب ق=لو ·',نا. رفو
رسكناف ·`تا»تو ا»فاصتو ردنكسا لات»ل ·ا= ناه= داعف ردنكسا -,=' لات»ل -بدنو ·-»,.ك ركاسعب
ناه = -,=' نم _ر=' ·رم ردنكسا رسكنا ن' ىل¦ ·بو==و بور= امهن,ب عقوو ,¸هناو ردنكسا
·دع»لا ي. يف =اموق ·ا= -نبا لتق ن' ىل¦··ا= ناه= ·رص=ف ·ا=نل' -ع\ق ىل¦ '=تلاو ·روك.ملا ·ا=
-م\ع, - -م=رتلا ب=اص - ·ا= ناه= -م= ىل¦ ·ا= =اموق .عبو -.امنام.و ن,عبر'و _د=¦ -نس
·ا= ناه= لسر'ف _ر ·ا= ىل¦ اه=,تا»مب .عبو ·_ر ·ا=ل ي= ·لاقو ·ا=نل' -ع\ق -م\س, ,لو =ل.ب
-,\= ,عن'ف اهب -ب.ان نوك,ل ·_ر ·ا= نم اه=,تا»م ب\=, ·_ر ·ا= ىل¦ دصا»لا -ب=ص 'دصاق '=,'
117
·_ر ·ا=ل ب.ان -ن' ى\= ·ا=.او امو ¸,ربت =\مف '=,' روك.ملا ردنكسا =لاممبو اهب _ر ·ا=
دادغب =\م ,. را=ق.ا =و\م نم 'دودعم راص ن' ىل¦ د,ا¸ت, ·رم' .='و ·_ر.'و ,==و ,==و
يف _ر ·ا= -»لا=م يف .='و ·دون= .م==و ·ركاس= .ر.ك =ل. دنعف ·ناهبص' -,=' .وم دعب
ن=ابلا
=ل. ى\= لا¸ .و ن,سم=و ف,ن ن,نس يف دادغب نم يقارعلا لم=ملاب -ما,' يف _انلا g= و
··ركاس= عم=و ناك امم ,==' =ل.ب ·رم' ل=»تسا ··د.و' -م\ك .قر»تو ·_ر ·ا= .ام ىت=
=\,ارق نب =ب ي\= نب ر,ك ناه= لات»ل ·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس يف ركب را,د ى\= ى=مو
نم -ع=ق لسر'و ·اهتع\قو ا=رلا -ن,دمو ,,== لاتق دعب ناكن ¸'ر' -ن,دم -نم .='و ·دم' ب=اص
·دا`ص ق لسر' ,. ·يكرودو -,=\م ي=ار' ىل¦ ·ركاس= .\صوو دم'ب ر,ك ناه= راص=ل ·ركس=
ام -ن'و ·-تدوم ى\= ¸قاب -ن'ب ·-ف`رع` , قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا ىل¦ ن,سم=و _م= -نس يف
·'روم' ر,ك ناه= ن= رك.و نا=\سلا ى\= ر,ك ناه= -»لا=م -غ\ب امل .¦ ر,ك ناه= ى\= ى=م
لسر'و 'د.ا¸ 'ناس=¦ ,ه,ل¦ نس=' ن' دعب -,ل¦ ,=درو ··داص ق نا=\سلا ,رك'ف ·,.ا=عب ·امرو
نم -\م= ·د, ى\=و ·ر=اتلاب فورعملا ·يد,ؤملا ا== ر»ص نم ,ناق ر,م.ا -لوسر '=,' ,هتب=ص
ف=تلاو ا,ادهلا
دم' ب=اص
دم' ب=اص ·ن,دلا ف,س ر,م.ا =بو\=ق نب =\,ارق و=دملا ·نام.= نب =ب ي\= نب ر,ك ناه =
,=ر,=و ناكن¸ر'و ن,درامو
,دقو =\,ارق ·د=و ·دلاو فنك .=ت '=نو 'ب,ر»ت -.امنام.و ن,ر=علا دود= يف ركب را,دب ·دلوم
ن' ىل¦ ·دم اهب ,اق'و ب\= ىل¦ -=وتف ·ب\= ·رم,ب -,\= ,عن'و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ·دلاو عم
دعب دم' =\م ,. ··دون= .ر.كو ,==و ·-\,و= ·دم ا=ر=ابف ·ا=رلا -با,ن قم»= ر=ا=لا =\ملا ·.و
ىت= -ع\ق دعب -ع\ق =\م, لا¸ .و ·ن,درام =\م ,. ·ناكن¸ر' ,. ·بور= دعب ·¸م= -م= .وم
ا=ر,م'و ركب را,د ,كا= راص
,=ناو ·نا=\سلا د`ب _عب بر=و ·قم»= ر=ا=لا =\ملا ى\= ف`=لا ره=' _ر.'و ,== ام\ف
ن,سم=و عبر' -نس ·ام= -با,ن نم ي»` = امل _ر=.ا يد,ؤملا ا= = ر»ص نم .و غ' ,ب ر,م.ا -,\=
فسو, ارق نب ·ا= ناه = -قر= .¦ =ل. يف و= امن,بف -عم= ,==و ·ق.`= امه»فاوو ·-.امنام.و
-نم .='و ·داب'و ·ركاس= ق¸مو -\م= .ت=و ··روك.ملا -نسلا يف ام=ر,=و دادغبو ¸,ربت ب=اص
ا.= ر,ك ناه= ن,بو ·ا= ناه = ركاس= ن,ب عقوو ن,سم=و عبر' -نس يف ن,درام -ن,دمو ناكن¸ر'
·دملا ·.= يف بور=
) 1/403 (
118
اوناك و - -,ما=لا د`بلا باون ن.'تست ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ -تدلاوب لسر' -,\= رم.ا قا= ام\ف
ا=دلو ى\= -»,ر=لا ر=او=لا ي=رتستل ·-,رصملا را,دلا ىل¦ اهمودق يف - -,ب\=لا د`بلاب 'ع,م=
-=ا= يف لو=دلا ل'س, -=,رات لبق ·دلوب لسر' '=,' ر,ك ناه= ناكو روك.ملا ر,ك ناه=
دعبو دم' ىل¦ .دا= ,. ·-,رصملا را,دلا ىل¦ اهمودق نم -,ما=لا د`بلا باون ا=وعنمف ·نا=\سلا
=\,ارق نب نس= _,=لا -م= ىل¦ ·ركس= نم -م.ر= يف نس= -,='ب ا.= ر,ك ناه= لسر' ا=دو=
-ب ر»=ف ·-تغب نس= -قر=ف ··ا= ناه= ركس= نم ف,.ك ركس= يف روك.ملا نس= _,=لا ناك و
ن,.لا ·ا= ناه= ركس= نم -=ام= '=,' نس= لتقو ·ر,ك ناه= -,=' ىل¦ -س'رب .عبو ·-\تقو
نس= _,=لا -م= عم اوناك
ا.= ر,ك ناه= اهبو ·ا=رص=و دم' ىل¦ ,دقو ·-»ن= دت=او ·ب== =ل. ·ا= ناه= _\ب ام\ف
واولاو ,,=لا باب
نعم نبا
705 - 756 - · 1305 - 1355 ,راكملا يب' نب .,غم نب نعم نب بلا= نب نام,\س نب داو= ,
·دلوم برغلا ر,م' نب ن,دلا ¸= و= ر.نملا نب نامعنلا ىل¦ -بسن يهتن, ,,=ارب¦ نب ن,س=لا نب
-م\ع, ام ع,م= يف _رب ع.انص\ل _انلا ن»ت' نم ناكو ·-.امعبسو _م= -نس ,ر=ملا _ما= يف
·قدلا ·را=نو ·=ل¸كلاب با=نلا لم=و - نس=لا يف -,ا= ي= يتلا - -بوسنملا -باتكلا نم ·د,ب
·..و»لا _»نو ·داد=لاو ·-,ر=,بلاو ·-,=وفدر=لاو ·_كر¸لاو ·¸,ر=تلاو ·-=ا,=لاو ·,,ع=تلاو
'»=صم بتكو ·ي»=مدلاب `=ر نور==و -.`.و -.ام -ن¸و ¸كنت ر,م.ا يد, ن,ب 'سوق دمو
بتكو - ,=ارد -سم= ·د\=و ·عبرو ,=ارد -عبس -قر ن¸و - ل,\لاب -,ف 'ر», .وك=م '=وب=م
-.`. -ن¸و - -ع=ق ر== ين.ا ¸كنت ر,م.ا نب. ع'بقر¸ لم=و ·¸'ر' -ب= ى\= يسركلا -,'
ن,ت.وعملاو ·_`=,ا ·روس داوسب _ر=م 'ر»= -,\= بتكو - _ات»م ر,غب بكر,و =»` , ·,=ارد
. ·ىنس=لا =ا .امس' -\=اد نمو ·بكرم و=و =ل. -,\= 'ر», ·=ل. ر,=و يسركلا -,'و ·-=تا»لاو
-ك», نم د=, ,\ف ·-=ف ,=رد -.ام -بكر,و -ك», نمل لع=و ·=», ن,= ىل¦ د=او فر= اهنم ن,ب,
-بكر,و
-ل بتكو ··اند'و -برقو ·-»\=لا يف '=ا=ق¦ ·ا=='و ·.قو يف '=اك در¸ -\ع=, ن' ¸كنت دار' و
_ق يف _ق يف اصق -صق
-»=\, . ·¸=عم ر=اب رم'ف ·اه,\= ·ان,ملا .ار=¦و ··ر,ر=تو اه\م= نا»ت¦و ·,,تاو=لا لم= ام' و
·دو=و با=نلا ىمرو ·_مرلا بعلو ·-,برعلاو -»»لا نم 'فر=و ·,,ركلا ن'ر»لا =»=و د=' -,ف
·,`ق' -عبسلا يف -بوسنملا -باتكلا ن»ت' نم ر, ,\ف ·-\م=لا ى\=و ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
,رك -\ك ا.= عم -,فو نا»ت,او ر,ر=تلا يف -,ا= -ن. -\.م ·د,ب اه\مع, يتلا ع.انصلا ن»ت' نم .و
·لب=لا ف.ار= نم '.,= `يل¦ _د='و ·نس=لا -,ا= يف اصق ,=علا -,م. بتكو ··دا,سو _»ن
·-,ل¦ .بتكف ·.ور,ب ا,اد=و
119
دارملا قوفو ينم ىن` ملا ى\= يل ·ا,اد= ..ا= 'د,س ا,
داو=لا قبس ركن, ي.لا ا. نم _دنلاب قباس داو= .ن'
·'باو= `يل¦ بتكف
`·` ر=انو اه,ف -عمسم را=, ·¸ن ى\= ',و=م =باتك ىفاو
`· ر=ا= لاق ام,ف ,عن, عمسلاو -بتاك == اه,ف قمرت ن,علاف
`·` ر=او= ىن» ت ول د.ار=لا دو ·د=ن' ي=لا ,ام' فقو ن¦ و
يف =ا -م=ر يفوتو -تافو رك., ,لو - =ا -م=ر - يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا ,`ك ىهتنا
-.امعبسو ن,سم=و .س -نس ·ر=.ا _دام=
د,عس وب نا»لا ب.ان
00 - 0 - 728 - · 0001327 -,قر=ملا د`بلا =\متم اد نبار= نب د,عس وب نا»لا ب.ان نابو= ,
·-سردم -»,ر=لا -ن,دملاب ىنبو ·ر,=لا -,ف ناكو ·ن=ابلا يف ن,م\سم\ل '=صانم روك.ملا ناك
'فاقو' اه,\= فقوو
-ك\مملا ب.ان ·ر,بكلا ن,ونلا نابو= ·.`بنلا ر,س -=,رات ل,. يف يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا لاق
'ب=. ل.بو ¸. `ص نم == -لو ·,`س,ا _,=ص ·ن'=لا ر,بك ·'ب,هم ·'=ا== `=ر ناك -,\غملا
-=و¸ نوتا= دادغب -تنبا .ناكو نا¸اب ن,= -ترام= ينع, -كم ن=ب ىل¦ .املا لصو' ىت= 'ر,.ك
ناكو ف.' ·ر== د.اق ا== ق=مد -نباو ·,ورلا =لامم يلوتم _اترمت -نباو ·د,عس وب نا»لا
يب=.لا ,`ك ىهتنا ,هتداعس .لا¸ ,. ··د, .=ت د,عس وب -نا=\س
) 1/404 (
·-,وبنلا -ن,دملا ىل¦ ل»نو ·-.امعبسو ن,ر==و نام. -نس يف ·ارهب ا.= نابو= -\تق .ناكو ·.\ق
ع,»بلاب نفدو
_او»لا
00 - 0 دود= يف - 680 - · 000 - 1281 ن,دلا ن,م' ·=ا دعس نب دوعسم نب نابو= ,
روه=ملا ر=ا=لا ·ي¸وتلا _او»لاب ر,ه=لا ·يرس' ,ن`دلا
.و ==لا فرع, نك, ,لو نابو= -ب»لو نا=مر -مسا ير¸=لا دم=م ن,دلا _م= ,ام,ا لاق
ن,دلا دام= ي=ا»لا نم راعتسا -ن¦ .,=ب ··و»لا -,ا= يف ن,ونتلا -ه= نم -تباتك .ناكو ·و=نلا
ى\= ¸وتلا ق¸ل'و ·¸وتلا قروب _رد ىل¦ -,ف ام ل»نو ·با` و بلا نبا ==ب '=رد ي¸ار,=لا دم=م
نبا == نم _وق' '.,= =ل. _عب يف ن' -ل ده=و ·-ب=='ف ·ي¸ار,=لا نبا -,\= فقو'و ·ب==
ىهتنا قرا= ن=. -ل ناكو -,\= نو=ر»ت,و ·-نودص», _انلا ي»بو ·ق=مدب =ل. رهت=او باوبلا
ير¸=لا ,`ك
120
·-لوق =ل. نم ·د,= ,=ن -ل ناكو ·.\ق
_\=لا ل`= يف .راوت ف,=لاك _\غلا ر=ف ق=ت 'ر=س ..ا=
ي سر= نم -ت,ق. ام لست . اه»=نم نم .عمس ام ب,=' ام
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,نام.لا دود= يف .ام
,\عملا
00 - 0 ف,ن - 830 - · 000 - 1426 ف,س ر,م.ا ·,\عملا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نابو= ,
ن,دلا
قوقرب ر=ا=لا =\ملا -»تعم ىل¦ -تبسن
يكرت ناكو -ما,' يف _مر\ل 'م\عم راص نممو ·ر=ا=لا =\ملا ·.اتس' ,ا,' يف -,كصا=لا د=' ناك
يف ن»لا ا.هل 'مك= ناكو ·-نام¸ يف _مرلا ,\عت يف -سا.رلا -,ل¦ .هتنا ن=ابلا ,,\س ·_ن=لا
ام ى\= و=و ·نسلا يف نع=و _ا= دقو ·-ن= ..='و -ت,'ر يابسرب -,فر=.او -,د,ؤملا -لودلا
ن,.`.و ف,ن ن,نس دود= يف يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= ل¸, ,لو -م,\عت يف ·و»لا نم -,\= و=
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امنام.و
. `لا
00 - 0 - 842 - · 000 - 1438 ي»ص ر,م.ا ·ي=ب=لا ي=او=لا يناب\`=لا =ا دب= نب ر=و= ,
ف` ر=ملا 'رداهب ر,م.ا ,اد= نم -\ص' ن,دلا
,ادف ·ب=ا=لا ناب\`= ر,م.ا -=و¸ -ت=. ·ا=='و ··ر=ا»لا ىل¦ -ب ,دقو ·-فر=ملا -كمب ·ارت=ا
ناب\= اه=و¸ لبق نم و' اه\بق نم قت=' ن' ىل¦ ا=دن=
=ل. دنعف ·ن=\ست ن' ىل¦ -\,و= ·دمب -تن=\س لبق يابسرب فر=.ا =\ملا -مد=ب ر=و= لصتا ,.
يف -م\ك -ل راصو ·_ر.'و ·ردق ,==و دم=م يرصانلا ,ا»ملا ·دلول ·.. -\ع=و ··اند'و ·-برق
=\ملا -,=. ·.. دم=م يرصانلا ,ا»ملا .وم دعب ر»تسا ,. ·رفاو -مر=و ·-,فر=.ا -لودلا
ي=او=لا ر,م.ا يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو -.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف فسو, ¸,¸علا
·-=و= 'مام¸ روك.ملا ر»تسا ·-.امنام.و ن,.`.و عست -نس يف ,ا•م¸لا ير=ا=لا ,د» == يمورلا
فاقو' ·د= اه,\= فقوو ·-ب -فورعملا -تسردم عنصملا ==ب ىنبو -لام ر.كو -تم== .د,ا¸تف
نم فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو ن=\ستو يابسرب فر=.ا =\ملا .ام ن' ىل¦ -ت»,=و يف رمتساو
=\ملا ·دعب نم نك\ستو ·¸,¸علا =\ملا ع\= ن' ىل¦ -=رم لا=و ·روك.ملا ر=و= _رمف ·دعب
ن' ىل¦ -بكنو ·رداصو ·يمورلا يقاسلا يسكرا=لا ¸ور,ف ي=او=لا ر,م.اب -ل¸= ·قم » = ر=ا=لا
ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ىلو.ا _دام= ن,ر== .لا. .اعبر.ا ,و, يف ·ر,س, ·دمب =ل. دعب يفوت
ناكو ·-بكرمو -سب\م يف `م=تم ·'م,رك ·'ر,= ·'ن,د ناكو 'ب,ر»ت -نس ن,تس و=ن -لو ·-.امنام.و
ىلاعت =ا -م=ر ,ه,ل¦ نس=,و ,همرك,و _`صلا ل='و ·.ام\علا ب=,
رادن¸ا=لا ي.اب»ن»لا
121
00 - 0 - 844 - · 000 - 1440 ي»ص ر,م.ا ·ي=ب=لا ي=او=لا ي.اب»ن»لا =ا دب= نب ر=و= ,
قم»= -,ر=ا=لاو ·فسو, -,¸,¸علاو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا ,,==و ·,ام¸لاو ·رادن¸ا=لا ن,دلا
-=ب=لا د`ب =\متم د=ر' ف,س نب فسو, نب دؤاد ي==لا ,اد= نم -\ص'
ر,م.ا ى\= ·دم دعب ر=ا=لا =\ملا -ب ,عن'ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ -مد»ت -\م= يف -\سر'
.ام ن' ىل¦ -تمد=ب ,ادو ·روك.ملا ي.اب»نق -»ت=اف ·.€ `لا ي.ا=ل.ا ي.اب» نق
نب دؤاد ن,دلا ,\= -مد=ب لصتا ن' ىل¦ 'ناول' ر»»لا نم ىساقو ·,د= ·د= يف ا.= ر=و= ل»نت
¸,وكلا نبا ن,دلا ,\= .ام ن' ىل¦ ·دن= ,ادو ·رسلا بتاك ·¸',و كلا
·-م,دق ·و='و -ب=`ص - '»ن' ·رك. ,د»تملا - .`لا يناب\=لا ر=و= ن,بو ا.= ر=و= ن,ب ناك و
بابب -ل`¸نو ·'د.ا¸ 'ناس=¦ ا.= ر=و= ىل¦ نس=, - ·رك. ,د»تملا - ر=و= راصف ·د.ا¸ -ب=مو
,اد=لا -\م= نم نا=\سلا
) 1/405 (
د=.ا ,و, يف ,ام¸لا ي=مت=رصلا روفاك ي=او=لا ر,م.ا .ام ن' ىل¦ 'ر=د =ل. ى\= رمتسا و
,د»== ر,م.ا ·دعب نم 'مام¸ ر»تساو -.امنام.و ن,.`. -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== _ما=
نم فر=.ا =\ملا ب\=و ··ر,س, ·دم ·دعب نم -,رادن¸ا=لا -»,=و .رغ=و ·رادن¸ا=لا ير=ا=لا
·,هنم د='ب _ر, ,\ف ·,اد=لا نا,=' نم ·د= -لودلا بابر' -ل رك.ف ··دعب نم -,رادن¸ا=لا -,لو,
نا=\سلا ان.وم ا, · - ·رك. ,د»تملا - .`لا ر=و= -ل لا»ف ·'فرا= ·`قا= نوك, نم د,ر' ·لاقو
و= نمو ·فر=.ا -ل لا»ف ,اد=لا نا,=' نم نك, ,ل -ن' ر,= ·نا=\سلا _ر= و= نم يدن=
·.قولا يف نا=\سلا -ب\=ف رات=, ام,ف -.د=,و ·نا=\سلا -بر=,و ·ي.اب»ن»لا ر=و= ي=' ·لاق
_اسو ·لاوم.ا =ب=و ·-»,ر=لا -نا¸=لا ,\ستو ·-,رادن¸ا=لا ·.وو ·-م`ك -ب=='ف ·-م\كو
روم.ا
,\كتلا -,ل¦ فا=' =ل. -نم فر=.ا _'ر ام\ف -نا¸رو نوكس ·دن=و ·'فرا= ·`قا= ·'ق.ا= ناك و
·-ت,\كب -,ل¦ دا»ناو ·فر=.ا دن= ي==و ··داعسلا -تلانو ·-لودلا يف ,==و ا=ر,=و ·ر,=.لا يف
=لامملا يف -,ل¦ را=ملاو ·ل=لاو د»علا ب=اص و= راص لب ·-باب ىل¦ _انلا دادرت ر.كو
ىت= -ل اه.ا=ق يف -ل'س, فر=.ا دن= -=ا= -ل 'ر= ا.¦ .و' -ل ي=اسلا .`لا ر=و= راص و
نوك, ن'ب نا=\سلا .`لا ر=و= ل'س ·-ن= -,مام¸لا -»,=و .رغ=و ,ام¸لا ,د»== .ام امل -ن¦
عم -,مام¸لا -»,=و يف -ل .د=ت, ن' -ل'سو ·ا.= ر=و= ىل¦ ل=د ىت= اهب -ل ,عن, ,\ف ·'مام¸
=ن' ,\ع, نا=\سلاو !·ا=' ا, ·-ل لاقو - -م=رتلا ب=اص - ر=و= -,\= برغف ·فر=.ا =\ملا
-ل'سو ··رم ر,= اه,ف -تل'سو ·,عن ·.`لا ر=و= -ل لا»ف !اهت,.و يف =عم فقوت,و ·-,مام¸لا د,رت
=\ملا ىل¦ ا.= ر=و= ل=دف ··روف نم ,اق ,. ·=نم .¦ اهت,.و فر=' .و ·.ادنو=لا بلا=
122
اه=ر= لو=, .ا,=' ا.= نم ·'مام¸ -\ع= ىت= ·دن= نم _ر=, ,\ف ·فر=.ا
_د=¦ -نس يف فر=.ا =\ملا يفوت ىت= ·-م=علاو -مر=لا نم -,\= و= ام ى\= لا¸ . و
ر=ا=لا =\ملا ن=\ستو ·ع\=و ·فر=.ا نب فسو, ¸,¸علا =\ملا ن=\ستو -.امنام.و ن,عبر'و
=\ملا ب==و لب=لا -ع\»ب ,ر=لا رود نم فسو, ¸,¸علا =\ملا رف ن' ىل¦ =ل. ى\= و=و ·قم»=
ا.= ر=و=ب ر»تسا -,مام¸لا -»,=و نم -ل¸=و ·يسكرا=لا ¸ور,ف ي=او=لا ى\= -ببسب ر=ا=لا
-تسردم .انب يف ر=و= _ر= ,. ·ا=ر,=و -,رادن¸ا=لا ى\= 'فا=م ·-=و= -,مام¸لا -»,=و يف
اهترام= لمكت ن' لبق .امو ·ر=¸.ا عما=لا راو=ب يتلا
ناك ام ىل¦ -بسنلاب ·ل,\»لا .¦ ن,علا ب=.لا نم -ل ره=, ,لو -بكن ر,غب ا,ندلا نم ر=و= _ر= و
ر=ا=لا =\ملا نا=\س\ل =ل. ببسب لص=ف ق¸ر -,ف -ل نم دن= -لام ع,م= ب=.و ·-,\= _ا»,
ي¸ارمتلا ر=و= ي=او=لا ·دعب نم -,رادن¸ا=لا ىلوتو -,\= د,¸م . ام نبغلاو ره»لا نم قم»=
_و=لا دا= ير=ا=لا يمورلا ل`= ي=او=لا '=,' ·دعب نم -,مام¸لا ىلوتو - ·رك. يت.ا -
ينا=\سلا
ن,عبس نم 'و=ن ·رم=و ·-.امنام.و ن,عبر'و عبر' -نس نابع= لو' ن,ن..ا -\,ل يف -تافو .ناك و
-,\= ·`صلا نا=\سلا ر==و ر=¸.ا عما= نم بر»لاب ا='=ن' يتلا -تسردمب نفدو ·'ن,م=ت -نس
.ا.ار»لاب 'فرا= ·=ا باتكل ',لات ·'ن,د ·`قا= ناكو
·.ار»»لا ى\= .¦ •فك _بق ·دن=و -ما»م ىل¦ -بسنلاب -\ك'مو ·-سب\مو ·-بكرم يف 'رصت»م ناك و
-,اغلا ىل¦ ,ه,\= لاملا ردب, ناك -ن,ف ·_`صلاب روه=م و= نمو
ل=رلا =ل. نك, ,لو ·ا,ندلا نم .ي= يف ,\علا -ب\= نم ل=ر ·رم -ل'س -ن' -با=ص' _عب ين.د=
يف ي»ب ام -==' ··رادن¸ا=ل روك.ملا ر=و= لا»ف اه=و¸' د,ر'و ·-نبا يل ·لاقو -با=ص' نم
ان'و ·.ي=ب -ل ر,م.ا ,سر, ·,ر= -ل _\بم -,ف ي»ب دنو= ا, ·لاقو ·رادن¸ا=لا فقوتف _,كلا
·ا=='ف ·ر=و= ·رهن ىت= ,`كلا رادن¸ا=لا رركف ع,م=لا -==' ·',نا. ر=و= -ل لا»ف -,=='
ي=ع, . ناكف ·لا»,ل ام'و -ت»,ر= .ناك ·.هف ·ران,د -.ام.`. _\بم و=و ·_,كلا يف ناك ام ع,م=
ىلاعت =ا -م=ر در»لا ,=ردلا =ل.ل
رادن¸ا=لا ي¸ارمتلا
00 - 0 - 850 - · 000 - 1446 ن,دلا ي»ص ر,م.ا ·رادن¸ا=لا ي¸ارم تلا =ا دب= نب ر=و= ,
ي=ب=لا ي=او=لا
) 1/406 (
·دعب نم لصتاو ·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان يرصانلا ¸ار'م ت ر,م.ا ,اد= نم -\ص' ناك
·•.و ن' ىل¦ 'ر=د =ل. ى\= ,ادو رابكلا -,رادم=لا -\م= نم راصو ·_,= د,ؤملا =\ملا -مد=ب
123
-»,=و ر=ابف - 'ب,رق ·رك. ,د»تملا - ي.اب» ن»لا ر=و= .وم دعب ·-,رادن¸ا=لا قم»= ر=ا=لا =\ملا
,`سرو -.امنام.و ن,عبر'و .س -نس يف ي¸ورونلا ¸ور,ف ر,م.اب ·ان= ل¸= ن' ىل¦ ·-,رادن¸ا=لا
·-.امنام.و ن,عبر'و نام. -نس ىل¦ ·راد روك.ملا ,¸\ف ·=ا.ب _,ل 'غ\بم -نم .='و ·-,\= نا=\سلا
·`صلا ل=ف' -نكاس ى\= يوبنلا ,ر=لاب ,اد=لا -=,=م يف ·رار»تساب ر=ا=لا =\ملا -,\= ع\='
-,فر=.ا -لودلا يف -نا=\سلا =,لامملا ,د»م ب.ان ينكرلا ¸ور,ف ر,م.ا .وم دعب ,`سلاو
يف و=و ·-.امنام.و ن,سم= -نس يف .ام ن' ىل¦ اهب ,ادو ·-ن,دملا ىل¦ روك.ملا -=وتفيابسرب
بد'و ·-م==و ·,رك ·دن=و ·لك=لا _,\م ·'=و=ب ·'=,بص ناكو 'ب,ر»ت رمعلا نم ن,سم=لا
ىلاعت =ا -م=ر
ب.انلا يك=نملا
00 - 0 - 852 - · 000 - 1448 -,نا=\سلا =,لامملا ,د»م ب.ان ·يك=نملا =ا دب= نب ر=و= ,
=ل. ى\= رمتساو قاب=.ا يمد»م نم راص ,. ·==نم نب ,,=ارب¦ يمراصلا .ا»ت= نم -\ص'
·-,نا=\سلا =,لامملا ,د»م ب.ان قم»= ر=ا=لا =\ملا -\ع= ن' ىل¦ ·,د»ملا -»ب= ,د»م و=و ·ن,نس
-تسردم رم= 'ب.ان راص املو -,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و ·ينكرلا ¸ور,ف ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب
ن,ب -ت.,هك _رادملا ن,ب ي=و ·لب=لا -ع\ق .=ت نم -\,مرلاب ينمؤملا ·`ص` م ·ا=ت ا='=ن' يتلا
ناكو -.امنام.و ن,سم=و ن,تن.ا -نس يف .ام ن' ىل¦ .ا=ب رمتساو ·-با,نلا ن= ل¸= ,. ·,اد=لا
-ن= ا»=و ·=ا -م=ر لك=لا _,\م ر,= ·`مهم ·برق' او=\ل ·'»,قر ',=ب=
.` د=ملا يس,\»تلا
00 - 0 - 700 - · 000 - 1300 ن,دلا ي»ص ي=او=لا ·.`د=ملا يس,\»تلا =ا دب= نب ر='و = ,
.ا¸=.ا ل,ص=تو ·.,د=لا _امس -,ل¦ بب=و ·-كرا=مو -\,=ف ·دن= ناك
.ناكو ب'دو لص=و ر,.كلا عمس ن' دعب .,د=لا ل=' ى\= اهك\م يتلا ·.ا¸=' فقو .ام امل و
-.امعبس -نس يف -تافو
ىلاعت =ا -م=ر 'كرابم ·'ن,د ·'=لاص `=ر ناك و
_ر ·ا= نب يكو=
نم -\مهملا .ا=لاو فل.ا باب يف ·انرك. دم=' -مسا ·=نلرو`م' ,ت نب €_`ر ·ا= نا»لا نب يكو` =
ىهتنا =ان= ع =ار`, ··¸مهلا فر=
.ا,لاو ,,=لا باب
.=ت نم ·ان.ملا
_ربق =\متم
00 - 0 - 835 - · 000 - 1426 ·ي=نر»لا _ون,= نب نو=ن' نب ود,ب نب =ا= نب _ون',= ,
ن' ىل¦ اهب رمتساو ·-.امنام. -نس دود= يف =ا= -,ب' .وم دعب اهك\م _ربق ·ر,¸= =\متم
_رس.ا -\م= نم ·ر=ا»لا ىل¦ -ب اومدقو ·فر=.ا =\ملا لبق نم -,م`س,ا ركاسعلا -,\= _بق
124
,. ··دم ·ر=ا»لاب ا.= _ون,= ,اق'و `ص»م يابسرب فر=.ا =\ملا -م=رت يف ·انرك. امبس=
-نس يفوت ن' ىل¦ ·-نس لك يف -,¸=لا -,\= بر= ن' دعب ·-تك\مم ىل¦ فر=.ا =\ملا ·دا='
ا.= انمو, ىل¦ ن'و= -نبا ·دعب نم _ربق =\مو -.امنام.و ن,.`.و _م=
قو.و -فرعم ·دن=و ·ا=ر»=' -,=\لا ف,»= ·.او= `ك= ناكو ·ر=ا»لاب -ت,'ر روك.ملا _ون,= و
·و¸= يف فر=.ا =\ملا -م=رت يف ·رم' انب=وتسا دقو ·'.,= يبرعلا ناس\ب فرع, . ناكو
ىهتنا ان= -ل عقو ام ·دا=, -=ا= `ف _ربق
-\مهم ن,س ,. ·واوو -موم=م نونو ·-نكاس فور=لا ر=' .ا, ا=دعبو ·-=وت»م ,,=ب _ون,= و
ىهتنا
-\مهملا .ا=لا فر=
روصنملا ,. _لاصلا =\ملا
00 - 0 - 814 - · 000 - 1411 نا=\سلا ·نوو`ق نب دم=م نب ن,س= نب نابع= نب ي`=ا= ,
فر=.ا نبا - ىلاعت =ا .ا= ن¦ ·رك.نس امبس= - ',نا. روصنملا =\ملا ,. ·.و' _لاصلا =\ملا
نوو`ق روصنملا =\ملا نب دم=م رصانلا =\ملا نب ن,س= ر,م.ا نب نابع=
عبار ن,ن..ا ,و, يف ·نابع= فر=.ا نب ي\= روصنملا =\ملا -,=' .وم دعب -ن=\سلا يل و
ن,نس ر== ى\= ف,ن ·رم=و ·-.امعبسو ن,نام.و .`. -نس ر»ص ن,ر==
ن' ىل¦ =\ملا يف روك.ملا ,اق'ف ·يواغب\,لا ينام.علا قوقرب =بات.ا =ا. .¦ -ك\مملا ربدم ناك و
ن,نام.و عبر' -نس نا=مر ره= ر== عسات .اعبر.ا ,و, يف ينام.علا قوقرب ر=ا=لا =\ملاب ع\=
·دم .ناكف ·=ب»لا روه= نم روتا= ره= ر=' روك.ملا .اعبر.ا ,و,ل قفاوملا ناكو -.امعبسو
'مو, ر== -سم=و -نس فصنو ·د=او -نس -ك\م
) 1/407 (
·دا= .ناك ام ى\= لب=لا -ع\»ب ·راد ,و¸\ب قوقرب ر=ا=لا =\ملا -ل ,سر -ن=\سلا نم ع\= امل و
اغب\, ر,م.ا ·=\ملا نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا ع\ = ن' ىل¦ ·رادب 'م,»م رمتساف .و' دا,س.ا د.و'
_د=¦ -نس يف =ركلا -ع\»ب ·اسب=و - _ا=نم و=دملا - ي\=ف.ا اغبرمت ر,م.او يرصانلا
نم يرصانلا اغب\, عنتما امل ·',نا. ي`=ا= _لاصلا =\ملا -ن=\س ى\= اعمت=او ·-.امعبسو ن,عستو
_د=¦ -نس ·ر=.ا _دام= _داس .ا.`.لا ,و, يف ',نا. =\ملا .=ت ى\= روك.ملا _\=ف -ن=\سلا
لب -تك\مم ربدم يرصانلا اغب\, =بات.ا راصو روصنملا =\ملاب -ب»ل ر`,=و ·-.امعبسو ن,عستو
·يرصانلا رسكناو `تا»تو ·-==و _ا=نم ن,بو -ن,ب عقو ن' ىل¦ ·-»,»=لا يف نا=\سلا و= راص
-,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و ·_ا=نم -,\= _بقو
·=ركلاب روك.ملا باه=لا لتقو ·يد,ربلا د, ى\= =ل.ب لسر'و ·قوقرب لتق _ا=نم دار' ,.
125
-ك\م ىل¦ دا=و - `ص»م -تم=رت يف ·انرك. امبس= - قوقرب _\=تو
-,رصملا را,دلا ىل¦ قوقرب ل=دو ·'=,' قوقرب ر=ا=لا =\ملاب ',نا. ا.= روصنملا =\ملا ع\=
ن,تن.ا -نس ر»ص ر== عبار .ا.`.لا ,و, يف `=بم -م=رتلا ب=اص روصنملا =\ملا -عمو
-\,ل يف دع ق ' ن' دعب يفوت ن' ىل¦ لب=لا -ع\»ب ·رادل 'م¸`م روصنملا رمتساو -.امعبسو ن,عستو
·-نس ن,عبر'و ع=ب ن= - =ا -م=ر - -.امنام.و ·ر== عبر' -نس لاو= ر== عسات .اعبر.ا
ىلاعت =ا -م=ر نابع= فر=.ا =\ملا ,' -كرب دنو= -تد= -برتب نفدو
نوو`ق نب دم=م نبا ر»=ملا =\ملا
00 - 0 - 748 - · 000 - 1347 =\ملا نبا ر»=ملا =\ملا ·نوو`ق نب دم=م نب ي=ا= ,
ي=لاصلا نوو`ق روصنملا =\ملا نب دم=م رصانلا
ي=ا= يمسف ·¸ا==لا يف ·وب'و ·-.امعبسو ن,.`.و ن,تن.ا -نس يف ·دلوم
=\ملا -,=' ع\= دعب -.امعبسو ن,عبر'و عبس -نس ·ر=.ا _دام= لهتسم يف =\ملا .=ت ى\= _\=
نابع= لماكلا
-ن¦ ·ل,قو ·ا.= ي=ا= لتق دار' نابع= لماكلا ن' ·ا.= ر»=ملا -ن=\سو لماكلا =\ملا ع\= ببس و
=.ا= -,\= ىن'بت ن' رم'
·-=ا=لا ن= -=ور=ب ,ا=لا ب.ان اغب\, ر,م.ا .ارم.ا بتاكف ·.ارم`ل بب=م ر,= لماكلا ناك و
ىص=و ق=مد ر=ا= ىل¦ ¸ربو ·=ل. ل.تماف
نم او=ر=ف روك.ملا اغب\, لات»ل 'ركس= ,ا=لا ىل¦ در`= ن' ىل¦ _ات=اف ·رب=لا لماكلا _\ب و
-ل'ب بكرف -ت=ا= ن= او=ر= ن' دعب -,ل¦ اوع=رو ··را==لا و' -,د,عسلا -ل¸نم ىل¦ ·ر=ا»لا
·انرك. امبس= - -ه=وو يف ي.`علا نو=ر' ر,م.ا _ر=و رسكناف ·,ه\تاقو ·,ه,ل¦ ل¸نو ·بر=لا
ر»نس ق' ر,م.ا -عمو ي¸ا==لا رمتك\م ر,م.ا ,ا»ف ع\=و ·لماكلا ى\= _بقو - -تم=رت يف
او=ر='و ·او»»تاو ·ي.`علا نو=ر' _ر= ي.لا ·ول¸=' ن,دلا _ا== ر,م.او ·ا= نو=ر' ر,م.او
=\ملا يف ,», ,\ف ر»=ملا =\ملاب ·وب»لو ·روك.ملا _,راتلا يف ·ون=\سو ·-سب= نم ا.= ي=ا=
نام. -نس نا=مر ره= ر== ينا. يف ع\=و ·'مو, ر== ين.او ره=' -,نام.و ·د=او -نس _وس
·رك. يت',س ام ى\= -مو, يف لتقو ·-.امعبسو ن,عبر'و
نس=ف ·.قولا -ل ا»صو ·نت»لا .نكسو ·لاو=.ا -ل .م=تنا ن=\ست امل -ن' ر»=ملا ع\= ببس و
ر,م.او ·-تن=\سب ,.ا»لا ي¸ا==لا رمتك\م ر,م.ا ى\= _ب»ف .ارم.ا نم -=ام= =سم -لابب
,. .ارم.ا رباك' نم اوناك ..ؤ=و اغ ب» =و ·ر.' ¸بو ·راغمصو ·_مت,'و ·ر»نسق' ن,دلا _م=
·-نم ,ا=لا ب.ان اغب\, ر,م.ا _=وتو ·-نم بو\»لا .ر»نف .ارم.ا د.و' نم -=ام= ى\= _بق
بور=و روم' -عم عقوو
دعب -ب =تفو ·'=,' -كسم'ف ·ول¸=' ن,دلا _ا== ن,روك.ملا .ارم.ا =سم -ل ن`س= ي.لا ناك و
=,لامم ر.ك' ق`رفو ··ر,=و يكصا=لا اغب=ل' ر,م.ا ى\= _ب»لاب '=,' ,= -ن¦ ,. 'مو, ن,عبر'
126
ي\ب»لاو ير=بلا -=ولا ىل¦و ,ا=لا ىل¦ ,ه=ر='و ·نا=\سلا
ن,‚و' ر= نب دوم=م ن,دلا ,=ن ر,م.او ·راداودلا رمت,غ=و ·يردبلا رمد,ب ر,م.ا ·'=,' لتق و
ر,م.ا بكر =ل. دنعف -,رصانلا -لودلا -,»ب اوناك ,= .ارم.ا ..ؤ=و ول¸='ب =ت»لا لبق ·ر,¸ولا
_را= - رصنلا -بق ىل¦ او=ر=و ·-,كصا=لاو .ارم.ا بلا=و ·-,رصملا را,دلاب ب.انلا يا=ق`ر'
-,\=و ·ر=ا=لا يف -عم ,=و - -ع\»لا نم -عم ي»ب نم,ف بكرف ·=ل. ر»=ملا =\ملا _\بو ·ر=ا»لا
ن=ابلا يف
) 1/408 (
_مرلاب -نع=و _\=م ر,م' _ور' اغب,ب ر,م.ا -,ل¦ .ا=ف ·,ه,ل¦ -س»نب قاس ناعم=لا _.ارت ام\ف
··و»تك ,. ·وباص'و -ه=و _ر=ف ·-»\= نم رب=لاب قر, نا= ر,م.ا -بر=و ·_ر.ا ى\= -ب\ق'
·لاقو `· .ابق -,\= ىمرو ·ل=رتو ·ل¸ن ·'ر ام\ف -\ت»,ل يا=ƒقر' ر,م.ا ` يد, ن,ب ىل¦ ·ور=='و
·رم' =ا ى=قو ·=ان= -برت ىل¦ -ب او\=دو ·و.='ف -\تق' ام ·نا=\س نبا نا=\س ا.= =اب .و='
-,ف
بع\, _=س قوف ·د=وف ·'مو, -,ل¦ ىت' روك.ملا اغب=ل' ر,م.ا ن' -\تقو -ع\= ببس ن¦ ·ل,ق و
قن=ف ,ام=لاب بع\تو ·.اسنلاو ,اد=لا ي'رب -ك\مملا ربدت !_انلا لو»ت ام ·اغب=ل' -ل لا»ف ·,ام=لاب
ام='ر ام\ف امه=ب.و ن,ر.ا= اهنم اغب=ل' .='ف اهب بعل' .,»ب ام ·لاقو ·-م`ك نم ر»=ملا
=\ملا لا»ف ى=مو اغب=ل' -كرتف ا.ك= =س'ر `¸`= ' ام دب . =او ·لاقو ·-\»= را= ن,=وب.م
بوكر نم ·رك. ام ناكف ·,`كلا اغب=ل' _\بف ··و\تقا اغب=ل' ,ك,\= ل=د ىتم ·-صاو=ل ر»=ملا
-,\= .ارم.ا
·=ب,' نب ل,\= ن,دلا _`ص _رابلا لو», ىنعملا ا.= يف و
,ا=ر`=لا ر»=ملا =,\ملا يف 'رك»ت ب,ب\لا لقاعلا اه,'
‚,ام=لا `د‚= ,ام =لا ب'ع ل ناك ىت= يغلاو يغبلا يف _دامت ,ك
·-,ف '=,' لاق و
'ر»ع ت بارتلا يفو ر»=م\ل _د`رلا نا=
'رفوت يلاعملا ى\= 'ر,م' داب' دق ,ك
'ر» ك ت ام `-بو ن. 'م\= _»نلا لتاق و
ينع, - نا=مر ره= ر== ينا. يف ·ق=مد ب.ان ·ا= نو=ر' ر,م.ا ىل¦ اوبتك .ارم.ا ن¦ ,.
باتكلا او¸ه=و 'نا=\س -نولو, نم,ف باو=لا -نم نوب\=,و عقو امب -نوم\ع, - ر»=ملا لتق ,و,
روك.ملا نا=مر ره= ر== عبار .ا.`.لا ,و, يف ,. راد _`سلا يوم=لا اغبنس' ر,م.ا د, ى\=
=\ملاب ب»لو ·ن=\ستف ·نوو`ق نب دم=م نب نس= رصانلا =\ملا -ن=\س ى\= .ارم.ا ي'ر ق»تا
127
- ىهتنا ىلو.ا نس= رصانلا =\ملا -ن=\س ي=و - رصانلا
._ر»ملا ن,دلا ىن=
00 - 0 - 684 - · 000 - 1285 ·ف\= نب دم=م نب نس=لا نب دم=م ي=ا»لا نب ,¸ا= ,
ر.نلاو ,=نلا ب=اص ·بد.او -=`بلا _,= ·يراصن.ا نس=لا وب' ن,دلا ىن= -م`علا _,=لا
-لو ·-.امتسو ن,نام.و عبر' -نس يفوت _لدن.اب -ن=ا=رق ل=' نم و=و ·.ام\علا نا,=' نم ناك
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر -نس نوعبسو .س
·د=وملا .ابلاو .ا=لا باب
ير=ا=لا ƒ=` ب`=
00 - 0 - 803 - · 000 - 1400 .ارم' د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب ƒ=` ب`= ,
قوقرب ر=ا=لا =\ملا نبا _رف رصانلا =\ملا ·.اتس' نبا -لود يف ·انا=\ب=لا
نم 'كو\مم ن,سم= ى\= -=ا=ق,ب ,عن'و ·-.امنام.و .`. -نس ·دع»لا ي. لهتسم .ا.`.لا -\,ل .ام
-,نا=\سلا =,لامملا
,سا ا.=و -نكاس فاكو ·'=,' -موم=م ·د=وم .ا, ا=دعبو ·-موم=م -\مهم .ا=ب ƒ=` ب`= و
ىلاعت =ا -م=ر ··انعم فر=' . يسكرا=
,,=لاو .ا=لا باب
راتتلا =\م -=و¸ نوتا=
00 - 0 - 693 - · 000 - 1293 راتتلا =\م رمتوكنم -=و¸ ·نوتا= ƒ=` =`= ,
·رمتوكنم دعب =\م ي.لا وكنم ناد, =\ملا -ك\مم يف ·روك.ملا اه=و¸ نام¸ يف .مك=ت دق .ناك
ناك 'ر,م' '=,' اهعم لتقو .»ن=ف ·قن=ت ن' اهب رم'ف ·-,=ون ىل¦ ا=وك=ف ·,ه,\= اهت'=و .\».و
-.امتسو ن,عستو .`. -نس يف =ل.و ·ار= يب -مسا ناك ·ا=روم' .»ن,و اهب .و\,
-\مهملا .ارلاو .ا=لا باب
يرصملا ن,دلا د=م ي=ا»لا
649 - · 734 - · 1251 - 1333 .,ب ل,كو يرصملا ن,دلا د=م ي=ا»لا ·,ساق نب يمر= ,
ين,و¸»لا ن,دلا ل`= ي=ا»لا ب.انو ·-=ام= نب ن,دلا ردب ي=ا»لا ب.انو ·لاملا
·'كسان ·'»,قر ·نق.لا ر,غص ·.او= '=,= ناكو 'ن,م=ت -.امتسو ن,عبر'و عست -نس يف ·دلوم
-,ل¦ -ت,صو دنس'و .¦ رباك.ا .ارم.ا نم د=' .وم, ن' لق 'ر,=
) 1/409 (
يكبسلا نس=لا وب' ن,دلا ي»ت ·ا=»لا ي=اق -م`علا ينرب=' ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
ن,\ص.ا ي=ابلا ن,دلا .`= _,=لا ى\= يمر= ن,دلا د=م ي=ا»لا 'رق ·لاق -=»ل نم يعفا=لا
128
.نب نب نم=رلا دب= ·ا=»لا ي=اق نم عمسو دا=ر,او ¸=وملا يف يدادغبلا ف,سلا ى\= 'رقو
ى\= ر,غصلا يوا=لا =»= ,. ·يعفا=لا -ب»ب _رد, ناك واهب .` د=و -م=ن نم ·د,صق ¸=.ا
,`ك ىهتنا 'ب,== 'رم' ,هلاغ=' .ا=ق يف _انلا عم يعسلا يف -ت.ورم ن= يل ي ك =و ربك
يد»صلا
·رادن¸ا=لا =ب,.و ·ر,بكلا رادنكو=لا رمتكب -كو\مملو _رب,ب ر=ا=\ل لكوت, ناكو ··ر,= لاق و
·ر,.ك -=ام=لو
=ا -م=ر -.امعبسو ن,.`.و عبر' -نس يفوتو ر=بلا وب' ,د' و= ·-ن= نولو», _انلا ناك و
-ن= ا»=و ىلاعت
يا¸لاو .ا=لا باب
يك` ب=,لا
00 - 0 - 824 - · 000 - 1421 .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يك` ب=,لا =ا دب= نب نام' ¸= ,
-بون _'رو ·.ار=علا
-لودلا ر=او' يف رم'ت ن' ىل¦ ··.اتس' .وم دعب ىقرتو ينابع=لا =ب=, =بات.ا -»تعم ىل¦ -تبسن
عبر' -نس يف .امو ·-ما,' ل=ت ,\ف _,= نبا دم=' ر»=ملا =\ملا ·دلو -لود ىفو' ·_,= -,د,ؤملا
رصنلا باب _را= ·.ار=صلاب =ب=, ·.اتس' -برتب نفدو ·'ب,ر»ت -.امنام.و ن,ر==و
يسكرا= ,سا و=و -نكاس نونو فل'و ,,مو ·-نكاس يا¸ ا=دعبو ·-\مهملا .ا=لا _ت»ب نام¸= و
ير=ا=لا نام¸=°°
00 - 0 - 814 - · 000 - 1411 د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نام' ¸= ,
ب.ان راص ن' ىل¦ قوقرب نب _رف -,رصانلا -لودلا يف ىقرت نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا
_رف رصانلا =\ملا نم فو=ت ,. ·',نا. 'راداود راص ن' ىل¦ روم' -ل عقو ,. ف,ر=لا _د»لا
-كرد, ,\ف ·-=ام= ·ر.¦ يف _ر=و ق=مد دصقو ··ر=ا»لا نم ·در»مب رفو ·-ت=ا= ن= _ر=و
ىل¦ -=وت ناك نمم رصانلا =\ملا .ارم' _عب -فداصف ·¸= برق ىل¦ لصو ىت= ى=مو ·د='
=\ملا ىل¦ -ب ىت'و -بعتو -سرف ¸=عل ·ر», رد», ,\ف ·-=بقو -فرعف ·-,\سرلا يف _,= ر,م.ا
=ا -م=ر ر=' -=ام= عم -.امنام.و ·ر== عبر' -نس يف `- =سو ,. ·'ما,' -سب=ف _رف رصانلا
ن,سلاو .ا=لا باب
-لودلا ن,م' نبا
00 - 0 - 658 - · 000 - 1259 دم=م نب =ا -ب= نب دم=م نب =ا -ب= نب دم=' نب نس=لا ,
نباب فورعملا ·دم=م وب' ن,دلا د=م ·يقابلا دب= نب دم=م نب =ا -ب= ر,¸ولا ·,سا»لا يب' نب
ل=ا»لا ·.` د=ملا ·-,»»لا ·ي»ن=لا يب\=لا ·-لودلا ن,م' نبابو ·ينا,=رلا
·-ب¸ور نب نس=لا يب' نبا نمو ·,,مت نب عفار نب فسو, ن,دلا .اهب ي=ا»لا نم ب\=ب عمس
ن¸ا=لا نباو ·يرغ=اكلا نم دادغببو -=اور نباو ·ر»صلا يب' نبا ,ركم ل=»لا يب'و
129
لامك ب=اص نم¸ يف -,و`=لاب دا='و ·-س»نب 'رق ·رصم _,رات يف ن,دلا ب=ق =فا=لا لاق
-م=عم يف ي=ا,مدلا ·رك.و ·ف,=ل د\=م يف -,=ارسلا _.ار»لا _ر=و ·,,دعلا نب ن,دلا
'رع= -ن= د=ن'و ·د,ه=لا .`د=ملا ·ي=ر»لا -,»»لا -,ف لاق و
دم=م يب' =فا=لا يب' ن= ·¸ا=¦ يوار=لا اند=ن' ··¸ا=¦ ي¸,ر»ملا دم=' ن,دلا ي»ت _,=لا اند=ن'
·ب\=ب -س»نل دم=' نب نس=لا ان»,فر اند=ن' ·لاق ·¸ا=¦ ي=ا,مدلا
با=سلا .=ت ي»ت=, 'رو=و 'رو= _و\, ن,= ردبلا ن'ك
با==لاب ¸_او فو= .راوت •ل =ل .ر»س ام\ك ·اتف
ن,سم=و نام. -نس ر»ص نم =سو.ا ر=علا يف راتتلا يد,'ب .وت»م -م=رتلا ب=اص يفوت
=ا -م=ر -.امتسو
ناور= ون' ن,دلا ,اس= ·ا=»لا ي=اق
631 - · 699 - · 1233 - 1299 ·ا=»لا ي=اق ·ناور= ون' نب نس=لا نب دم=' نب نس=لا ,
ي»ن=لا يمورلا ي¸ا` رلاو ر=ا»ملا يب' ن,دلا _ات ·ا=»لا ي=اق نب ل.ا=»لا وب' ·ن,دلا ,اس=
) 1/410 (
ىل¦ ل=ر ,. ·-»»تو '=ن اهبو ارصق'ب -.امتسو ن,.`.و _د=¦ -نس ,ر=ملا ر== .لا. يف ·دلوم
-.امتسو ن,عبسو _م= -نس يف ق=مد ىل¦ ,دق ,. -نس ن,ر== نم ر.ك' ا=.ا=ق يلوف ·-,=\م
عبس -نس يف نام,\س ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق دعب ا=.ا=ق يلو ,. ·دم اهب ,اق'ف ·راتتلا نم 'فو=
ىل¦ -ب\= ن,=. ن,دلا ,اس= روصنملا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ -ما,' .دتماف -.امتسو ن,عبسو
-نس يف =ل. و·ق=مد .ا=ق يف -ناكم ن,دلا ل`= -نبا ىلوتو ·ا=.ا=ق ·.وو ·-,رصملا را,دلا
··ردق `=و ·-تر,س .دم=و ·-مر=و -»عب -,رصملا را,دلا .ا=ق ر=ابف -.امتسو ن,عستو .س
',=اق ق=مد ىل¦ دا=و ·رصم .ا=ق ن= ل¸= ن,=. روصنملا =\ملا لتق ن' ىل¦ ·داعسلا -تلانو
لاغ=.او لاغت=.ا ى\= بك'و ·',نا. ق=مد .ا=ق ر=ابف ·ن,دلا ل`= ·دلو ل¸=و ·اهب
-,فو ·_ان\ل 'ددوتم -مر=لا رفاو ·,راكملا ر,.ك ·ل.ا=»لا _وم=م ·'نن»م ·'ملا= ·'=راب ناك و
ده= ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو ب=لاب -مات -فرعمو ·ر.نو ·,=ن -لو ·-م==و ·ن,دو ··.ورمو ·ر,=
-ب دهعلا ر=' =ل. ناكف ·-.امتسو ن,عستو عست -نس يف فاصملا
لام=و و= _ربق ·ر,¸= ىل¦ ل=د'و ·gنر»\ل ع,بو ·رس' امن¦و ··و¸غلا =\ت يف لت», ,ل -ن¦ ل,ق و
ى=رملا gلاع,و ·_انلا ب=, _رب»ب _\= -ن'و ·ي=و=لا ن,دلا
ىفاعت ن' ىل¦ `-`ب=ف ·'»,ع= =\ملا ناك _ربق ىل¦ ل=د ا`مل -ن¦ ل,ق و
=ا -م=ر .ام ن' ىل¦ لاهس,اب و= _رم =\ملا ىفاعت ام\ف ·-»\=, ىفاعت ا.¦ -ن' `· د=و ناك و
ىلاعت
130
ي\بر.ا ¸علا
00 - 0 - 726 - · 000 - 1325 ي\بر.ا ن,دلا ¸= ,,ك=لا ·رف` ¸ نب دم=' نب نس=لا ,
ين,¸اوملاو ل `=لا نبا نم عمس
فل'و ·-تا=امس .اب.¦ لص= ·-\»ن يف 'قداص ·'»س\»تم ·-ن,د يف 'م\=م ناك ·يب=.لا =فا=لا لاق
اهبلا=و ·-فورعم -==ب -ع,ما=مو ·'ر,.ك انع م عمسو ن,د\=م يف ·ر,سلا ·اهنم _,راوتو 'بتك
ىهتنا ي\بر.ا ¸علاب فرع, ناكو ·.اموقو _,راوتو .ارع= ,=ارت
-.امعبسو ن,ر==و .س -نس يف -تافو .ناكو ·.\ق
ين,دربلا ن,دلا ردب ي=ا»لا
دود= 750 - 831 - · 1349 - 1427 ين',د' ر`بلا ن,دلا ردب ي=ا»لا ·دم=م نب دم=' نب نس=لا ,
,ك=لا .ا»\= د=' ·يعفا=لا
-.امعبسو ن,سم=لا دود= يف ·ر=ا»لا لام=' نم -,قر=لاب ن,درب -,ر»ب ·دلوم
·ررق ن' ىل¦ ن,نس دوه=لا .ونا= يف _\=و ·'ر,س, اهب -»»تو ·'ر,غص ·ر=ا»لا ىل¦ ,دق و
=ل. ى\= رمتساو ·ر=ا»لاب ,ك=لا يعقوم -\م= يف يوانملا ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ي=ا»لا
-.امنام.و ر== -نس دعب ين,»\بلا نم=رلا دب= ن,دلا ل`= ·ا=»لا ي=اق -بانتسا ن' ىل¦
,لو _انلا g.او= .ا=»ل -ب=مو „-,ب'ص` = -,ف ناكو ·=ا -م=ر ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
راصت=اب ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا -نم _ارتسمو ن,نس انب= ص ·ن,د .و ,\عب فصو,
·دا,¸و ي¸,ر»ملا -لاق امك و= ·.\ق
ناكو ·_ا=لا ر=ان ·=ا رصن نب نس= ن,دلا ردب ب=اصلا ب=ص, ناكو انم بر»لاب -نكس ناك
=\ملا ا=.=' يتلا نكام.ا ,د= يف -لو ·=ا رصن نبا _ر= قفاو امهمب -\=. ,ك=,و ·-,=اق
.داو=لا يف ي¸,ر»ملا اهب=وتسا ب.اصم -\,و¸ بابب ·روه=ملا -تسردم ا=انبو _,= د,ؤملا
ن,.`.و _د=¦ -نس ب=ر ره= نم ن,»ب _م=ل ن,ن..ا ,و, يف .ام ن' ىل¦ ',=اق ل¸, ,ل و
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·-نس ن,نام.لا ى\= فان' دقو ·-.امنام.و
نس=لا _,=لا
00 - 0 - 748 - · 000 - 1347 نس= _,=لاب فورعملا ·ن,دلا ردب ر,م.ا ·ا ن.'ر' نب نس=لا ,
`=اف ·`قا= ·'فرا= ناكو اهمت'و لاك=.ا نس=' نم ناك
-ب عمس انسهب ىل¦ لصوو ·دادغب ىل¦ ر,بكلا نس= _,=لا ىل¦ .وسر ا.= نس= _,=لا -=وت امل و
-\ك= -ب=='ف ·-,ل¦ ر==ف ·-ب\=, انسهب ب.ان ىل¦ بتكف ·ب\= ب.ان ر==' _م= رمت== ر,م.ا
ان.ر' ر,م.ا ·دلاو ىل¦ ·دا='و -,نس -ع\= -,\= ع\=و ·-تمسو
ىل¦ -با='ف ·ن,درام ب=اص ن,دلا _م= _لا`صلا =\ملا -نبا ·دلاو -ل ب== ·د\ب ىل¦ لصو ام\ف
ناكو ·-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس لاو= يف _او,سب .امو ·اهب ل=د, ,\ف ·-,ل¦ ا=¸ه=و ·=ل.
·اه=او¸ل _\ص, ر=' 'نبا يل ن¦ ·-ل لو», ن,درام ب=اص ىل¦ ·وب' بتكف ·-,رص,ق يف ·دلاو
131
=ا -م=ر .رب .ر= -ن,دم ·ا=='و
ن,دلا ,ا=ن ردصلا
00 - 0 - 715 - · 000 - 1315 ¸= ب=اصلا و=' ·ن,دلا ,ا=ن ردصلا ·دعس' نب نس=لا ,
يسن`»لا نب ن,دلا
`=اف ·'ملا= ·'ه,»ف ناك
) 1/411 (
ىلاعت =ا -م=ر -.امعبسو ·ر== -نس يفوت
_ابرد نبا
00 - 0 - 676 - · 000 - 1277 ,ام,ا _,=لا ·_ابرد نب =\ملا دب= نب ل,=امس¦ نب نس=لا ,
_ابرد نباب ر,ه=لا ·ن,دلا ردص ي=ا»لا نبا ن,دلا رصن
يفوتو ·ر=ا»لا نم ن,,ناقدنبلاب ,`س,ا ف,س -سردم _ردم و=و 'ب,د' ·'ه,»ف ·'ملا= ·'مام¦ ناك
-.امتسو ن,عبسو .س -نس
دادغب ب=اص
00 - 0 - 657 - · 000 - 1258 ر,بكلا ر,م.ا ·ن,و نلا ناك\,' نب اغ` بق' نب ن,س= نب نس=لا ,
وك.و= نب اغب' نبا نو=ر' =بس و=و ا=.او امو دادغب ب=اص ·نس= _,=لاب فورعملا
-نبا نوتا= ·دادغبب '=و¸تم ا.= نس= _,=لا ناكو د,عس وب نا»لا -مد= يف ·رم' .ادتبا يف ناك
_,=لا د,عس وب دعب' ,. ·ناك\,' -نبا -نم .دلو ام دعب -نم ا=.='و ·د,عس وب نا»لا اهب='ف ·نابو=
·دادغب -ن,دم =\م ىت= =ل. ى\= ل¸, ,لو ·-»لا=و -,\= ىص= ·د\ب نم _ر= ام\ف روك.ملا نس=
ياتوس نب ,,=ارب¦ عمو ·ياتوس نب ياغ= عم د,عس وب .وم دعب بو==و بور= -ل _ر=و
,ه,\= =ا ·رصن ن' ىل¦ بور=لاب ·ولوادتو ·,=ر,=و _اترمت د.و' عمو ·'=,'
ىلو.ا -ت=و¸ ي=' -نبا ي=و ·ا== ق=مد ر,م.ا -نبا دا=لد نوتا=لاب د,عس وب .وم دعب _و¸ت و
نوتا= دادغب
لامو ·,هن,ب قافولا -م\ك .م=تناو ·,هندا=و رصم =و\م ىل¦ لام اهب ر»تساو دادغب =\م امل و
'ر,.ك `,م ن,م\سملا ىل¦
,. ·اهن= _انلا _¸نو ·,=اردلا gنصب ¸ب=لا اهب ع,ب' ىت= دادغبب ,,=علا .`غلا -ما,' يف ناك و
-,=رلا يف اهب لدعلا ره=' امدن= ·-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس يف ل,\»ب `,\ق اه,ل¦ _انلا ع=ارت
ىل¦ دا= ,. ·رت= = ىل¦ -=وت ·ن,عبر'و عست -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··ر,سلا روك=م ناك و
نا=ار. ب= لك لو= ·_ا=ن باب=' -.`. دادغبب ¸,¸علا قاور يف اود=و دق -باون د=وف·دادغب
دادغب .ا»\= د=' ·=ا ن,دل رصانلا ,ام,ا -كص -=عب يفو ·',رصم 'ب=. ·.و\مم ·فصنو
132
=ل. ى\= رمتساو لا».م فل' -.امسم= =ل. نوك, ·يدادغبلاب ل=ر ف.' -عبر' =ل. ن¸و ناك و
-.امتسو ن,سم=و عبس -نس يفوت ن' ىل¦
=ا -م=ر _,و' -نبا ·دعب دادغب =\مو ·-نس ر== -عبس -تلود .ناك و
رادنمهملا نبا
ن,دلا .`= نب ر,م.ا و=' ·يب\=لا رادنم' ه ملا نباب فورعملا ·ن,دلا ,اس= ر,م.ا ·ناب\ب نب نس=لا
اهتع\ق ب.ان ,. ·ب\=ب فول.ا يمد»م د=' دم=م ن,دلا رصان ر,م.او ·ب\= با== ب=ا= ى\=
فورعملا ·دوه,لا باب ل=اد '=,\م 'عما= اهب ىنبو ·ب\= .ارم' د=' ا.= ن,دلا ,اس= ر,م.ا ناك
ىلاعت =ا -م=ر ·ب\=ب ر,بك .,ب رادنهملا .,بو '»,ر= 'س,.ر ناكو ·رصنلا بابب ن.ا
ي\غملا
00 - 0 - 774 - · 000 - 1372 ردب ر,م.ا ·ي\غملا يكرتلا نابو= نب _ات'ر`م ت نب نس=لا ,
راتتلا =\م نس= _,=لاب فورعملا ·ن,دلا
-ن' .¦ ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ ,ود»لا يف 'دهت=م ناكو -ع,د=و ي'ر ب=اص ¸-,=اد 'ماد»م 'فرا= ناك
·-\,= ر== د=' ¸كنت رم' يف .' ر`بد ·لو», ناك -ن¦ ل,قو ,ا=لا ب.ان ¸كنت ر,م.ا نم ى==, ناك
-\,= لو'ب نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا ىل¦ -لوسر لسر' ,. ·_ر='ب _ار ·د=اوب _ر, ,ل ن¦
·يدن= ىل¦ رو==لا د,ر, ن=ابلا يف `يل¦ بتك ¸كنت ن¦ ·-لاق امم ناكف ·¸كنت ى\= ا=ربد يتلا
-تم=رت يف ·رك. امبس= -,\= _بقو ·¸كنت نم رصانلا =\ملا _=وتساف
دقو ·بعص ¸كنت -لا¸¦ ن' ن=' .نك ان' ·لاق ,. ·=ل.ب _رف ¸كنت =اسم¦ نس= _,=لا _\ب ام\ف
اه,ف -س»نب و\=,و ·,ام=لا ل=د, ¸كنت عم -\ع», رم' يف رك»ت, د,ر, امل ناكو -\,= نو='ب _ار
د`بلا ىل¦ .ي=ملا ى\= -م¸= يوق ¸كنت =سم' املو ·-\ع», د,ر, ام ن»,ت, ىت= -.`.لاو ن,مو,لا
نم -سم= ا=دن= -ل .'ب= ن'ب -تردابف ·لت»لاب ا=ددهف ·-==و -ت=و¸ ن,بو -ن,ب عقوف ·-,ما=لا
¸,ربتب ا='=ن' يتلا -تسردمب نفدو ·'ت,م _بص'و ··و»ن=ف ·لغملا
ر,بك _رف -تومب =رت\لو ن,م\سم\ل لص=و ·-,ف _انلا _غبل =ل.و ·ر'.ب د=' -ل .=', ,ل و
دم=لا =و ·-.امعبسو ن,عبسو عبر' -نس ب=ر ره= يف -تافو .ناكو
-م`علا =ب _ا= نبا
00 - 0 - 813 - · 000 - 1410 .اه»ف نا,=' د=' ·ن,دلا ردب -م`علا ·=ب _ا= نب نس=لا ,
-,نا=\سلا =,لامملا يمد»م د='و ·-,»ن=لا ·داسلا
) 1/412 (
·,و\= ·د= يف -كرا=م -لو ·لوص.او ·-,برعلاو ·-»»لا يف 'نن»م ·'ملا= ·'=راب ',دن= ناك
نم -لودلا رباك' دن= -=ا=و -ل ناكو -ب\=لا -ب .ع»تناو ·ن,نس ·د= _,ردتلاو .اتف¸ل ردصتو
133
·دودرم ر,= ,=دن= -تلاسر .ناكو ,=ر,=و .ارم.ا
.`. -نس يف -كمب ,\سمو يرا=بلا ي=,=ص -ت.ار»ب انعمسو ·-,\= ىن.' امدعب ي¸,ر»ملا لاق
-.امعبسو ن,نام.و
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·-نس ن,تس و=ن ن= ·-.امتسو ·ر== .`. -نس يفوت و
د=م.ا =\ملا
00 - 0 - 670 - · 000 - 1271 بو,' نب دم=م نب ركب يب' نب ىس,= نب دواد نب نس=لا ,
=\ملا نب دواد ن,دلا _`ص رصانلا =\ملا نب دم=م وب' ن,دلا د=م د=م.ا =\ملا ي.ا= نب
دم=م ركب يب' لداعلا =\ملا نب ىس,= ,=عملا
ب=صو ··ر='ب د=¸ت ,. ·,و\علا نم ر,.ك يف -كرا=م -ل ناكو ·.`=»لا .ام\علا نم ناك
قوف -=`بلا نم -,ف ره='و ··دلاو رع= ناو,د بتر ي.لا و=و ·,هن= .='و ·,هب ع»تناو ·_,ا=ملا
نك, ,ل -ن' ر,= ·بد.اب -مات -فرعم -ل ناكو باسن.او _,راتلاب -تفرعم ى\= لدو فصو, ام
ر=د, . ·_,ا=ملا نم -ب=ص نمل ربلا ر,.ك ناكو ··ر,.ك نسا=م -ل ناكو ·رع=لا ,=ن يف عب= -ل
ام ى»\ت, ··راكملا ى\= ربصو ·,ادق¦و -=ا== عم -,كو\م -س»نو ·-,لا= -تم= .ناكو '.,= ,هن=
·ا.رو ·-.امتسو ن,عبس -نس يفوتو ·-نوم=ع, بو,' ينب .,ب ل=' ع,م= ناكو ى=رلاب -,\= `د‚ر,
ىلاعت =ا -م=ر .ارع=لا نم -=ام=
_`ر`ص ص نبا
00 - 0 - 664 - · 000 - 1265 نب =و»=م نب =ا -ب= نب نس=لا نب ,لاس نب نس=لا ,ام,ا
ب=اوملا وب' ن,دلا .اهب ل,\=لا ردصلا ,ام,ا ·_ر`ص ص
ن,دلا ,=ن ·ا=»لا ي=اقو ·ي=ا,مدلا -ن= _ورو ·د¸رب= نباو يدنكلا نم عمسو 'ر,= 'ن,د ناك
-نس يفوت ¸اب=لا نبا اد»لا وب'و ·يسلابلا يلاعملا وب'و ·ل `=لا نبا ي\= وب'و ·_رصص نب دم='
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,تسو عبر'
نا•,ر نبا
00 - 0 - 769 - · 000 - 1367 ·نا•,ر نب نام,\س نب نس=لا يب' نب نام,\س نب نس=لا ,
دم=م وب' ن,دلا .اهب ي=ا»لا
_عب ل»نو ·.ار¸ولا .سو ·-,='و ··دلاو نم عمس و-.امعبسو د=' -نس ·ر=.ا _دام= يف ·دلوم
.وتكب نب دم=م ن,دلا رصان ى\= بتكو ·-=\= ن,دلا ,\= _,=لا ى\= -,ب=ا=لا 'رقو ·.ا.ار»لا
يردن\»لا
·ب=ا=لا اغبن=ل' ,ا,' يف ب\=ب _,=لا ر=ن -»,=و ن= -ل ل¸ن ن,دلا لام= ي=ا»لا ·دلاو ن¦ ,.
_م= يقاسلا رمت== ر,م.ا ·دعب يلوو ·روك.ملا اغبن=ل' ر,م.ا بر= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساف
·,ورلا د`ب نم دا= امل ',نا. رمت== يلوو ·اغبن=ل' ل¸= ,. اغبن=ل' د,='و ·ل¸= ,. ·ر=='
.ام -نم ب\=و ·ب\= -ع\»ب -سب=و ·ا.= ن,دلا .اهب ى\= ,سرو
134
=\ملا -لود لو' يف ب\= ىل¦ دا= ,. -,رصملا د`بلا ىل¦ رمت== -=وت ن' ىل¦ 'سوب=م رمتسا و
روك.ملا _\=ت =ل. دنعف ·رمت== =سم' ن' ىل¦و ·دم=م رصانلا =\ملا نب دم=' رصانلا
·لو», ىنعملا ا.= يف و
'ببس ن= . نا•,رلا ينب ىل¦ -م\= _رس يقاسلا رمت==
ƒب\»ناف ى=دلا _ن= يف -,\= ا=`دلا ,اهس ,هنم او\سر'ف
ƒب= عنا .¦ ,لا=لا ,=ادا= ام =ق ,هتدا= ·.= و
رمد¸»= ر,م.ا اه,لوو ·ل¸= ىت= رمتساو ·_م=د,' ر,م.ا -با,ن يف _,=لا ر=ن ىل¦ د,=' ,.
-ب='و -ب رمتساف ·يوم=لا
ع,برلا يب' ن,دلا لام= نب =ا دب= وب' ن,دلا فر= _,=لا و= ·ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
-باتكلاو .ا=ن,ا يف _رب ·يعفا=لا يب\=لا ي.ا=لا
-=صو ··ر=ا=ملا ل,م=و ·-لاك=لا نس=و ·_`=,ا ·ر.ك عم ·_,ص»لا =»\لاو ق.ا»لا ,=نلا -ل و
·ب\=ب .ا=ن,ا -باتك ر=ابو ··دم ·ام=ب ر=نلا يلوو ··د,»م ف,ناصت -لو ·بوسنملا ==لاو ·ن=.لا
ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا -نس ن,تسو ف,ن ن= -.امعبسو ن,تسو عست -نس .ام اهبو
··رع= نمو ·.\ق
قر= يف اه\=' نم انبو\ق ف.ا=و يف نوعقوملا ن=ن
قرو يف ان\`صوو انع =قو ا=ر,= يف . بتكلا يف انتم'سق
ر== ر=ا=لا =\ملا رهص
00 - 0 - 825 - · 000 - 1421 =\ملا رهص ·ن,دلا ردب ر,م.ا -,»»لا ·نودو`س نب نس=لا ,
ر== نب دم=م _لاصلا =\ملا ·دلو لا=و ·ر== ر=ا=لا
) 1/413 (
-تنباب ر== ر,م.ا _و¸تو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا -\م= نم ',دن= -,»»لا نودوس ·دلاو ناك
ىل¦ ·دن= رمتساو ·نودوس ·دلاو =رتو ·ر== ·رهص -مد=ب نس= راصف ·روك.ملا نس= -»,»=
,عن'و ·ا.= نس= ب` رق ·ر=ا=لا =\ملاب ب»لو ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس يف ق=مدب ن=\ست ن'
,. ·يقاسلا ياب\غ` م ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب ··د=او -عفد -,رصملا را,دلاب ·انا=\ب= ·رم,ب -,\=
-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' ·ر,س, ·دم دعب راص
·-تدم ل=ت ,\ف - -ت=' نبا ين=' - _لاصلا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·ر== ر=ا=لا =\ملا .ام و
ن,ر==و _م= -نس ر»ص ر== .لا. -عم=لا ,و, يف .ام ن' ىل¦ -=رم لا=و ·_رمو
-لودلا يف 'م=عم ناك -ن' ر,= ·يدن= -لا= ى\= و=و روك.ملا نودوس ·دلاو -.روو -.امنام.و
دم=م _لاصلا =\ملا ·دلو د=و ·ر== ر=ا=لا =\ملا وم= -نوكل
135
-.امنام.و ن,.`. -نس دعب ىل¦ روك.ملا نودوس _ا= و
ل\= -,ن,= _د=¦ يف لص= ,. ·-تب,ب= يف 'نس= `ك= -م=رتلا ب=اص نس= ناك و
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·نفو ,\= لك ن= ',بن=' ·`مهم ·',را= ناك و
يس',» »لا نبا
00 - 0 - 687 - · 000 - 1288 ن,دلا رصان ·ر=ا=لا ب,د.ا ·نا=' ر= نب روا= نب نس=لا
·',ك. ·'ر=ام ·'=راب ناكو ·يرصملا ب,»نلا نبابو ·يس',»»لا نباب فورعملا ·ينانكلا دم=م وب'
ق.ا»لا رع=لا لاقو ·ر.نلاو ,=نلا يف _رب
.ام ن' ىل¦ ·_,ر»لا يف ·ركا.مو -سلا=مو -ب=ص دوم=م ن,دلا باه= -م`علا ن,بو -ن,ب ناك و
ىلاعت =ا -م=ر ·ن,نام.لا ر== يف و=و ·-.امتسو ن,نام.و عبس -نس لو.ا ع,بر ره= فصن يف
··رع= نمف
`بن=.ا ب,ن=لا رغ .لا اهباب=و -»,ر نم -ف`س راد' نم ا,
`ب` = =` م بو\»لا ,دب -نكل =` سم` م را.علاب =`د€= _ا» ت
·-ل و
`د`ر=م ينو»= ن= يمونف ا=ارت يتلا يت=و=,=و ير»ف عم .د`ر`= و
`د`ر=` ملا ر,»»لا _,=لا =ل. ان' ينن,ف يما»م ير,= ي=` د, `ف
·-ن= =ا ا»= '=,' -ل و
قماولاو ق=اعلا ا.= فرع, ى=`دلا ا,=, قاو=.ا دلا=ب
قداص -ن¦ ين,= عمد نم ر»ع= ن= د=ولا .,د= .=ف
·-ل و
د`رو` ملا ·د= ىل¦ ƒل م ف ى\=ملا ·رغ. ن= ..`د =
د`ر»ت دق نس=لا _دبمب بر ل = ف رغ.و … د=
دربملا ن= _ور, =ا.و _ور, يدقاولا ن= ا.=
·-ن= =ا ا»= '=,' -ل و
`',. ناس=,اب `ي\= `ر=و '_ماسو ينر.=اف `ي‚ ر.`علا ان'
`,ل .,ت'و يترا,¸ .متك '»== نون=ملاك .رص امل و
·'=,' -ل و
=تاف يب= ا, . .\ق =د,=و =تا»تلا يك=, ن' يب=لا دار'
=تا,= يل ي»ب, =ا =اقو ىن.ت .¦ =دق نصغلا دق و
=تابن يم»ب ف=تق' ,ل ن¦و يس»ن =تدف را.علا _' ا,ف
=تان= نم'ف -=دص برا»= ينم =تم= دود=لا درو ا, و
=تاب. د=' -ل .ب., ,لو ين=تلا ى\= .ب. يب\ق ا, و
136
·-ل و
ب=. ين= -ب,ب=لا رص=و اه\صو ىل¦ ينت=د دو= و
ب=.لاب ي\=ن, ى\ب .لا»ف ي\=ن, ام يب,=م .\»ف
·-ل و
اس,لا»م او»ب, ن' رم.ا _\ص'ف اور=ب اورس,' ام ا.¦ ,وق _انلا يف
اس,=انم اوناك ا.¦ دا,= ,هف ,هلوم= يف .¦ =ا ل'سن .
·-ل و
ين,بو يباب=' ن,ب عقو'و يلاصو ن= يناوغلا يب,= ىهن
ين,=ب ي\=' ي=»ن, ن' ىل¦ ينق. ر,بدت ¸=راتب .س\ف
ين,= دعب نكلو اه»ت='و ',= .مد ام يت,=ل ربد'
يرامغلا _تف نبا
617 - · 712 - · 1220 - 1312 ي رام غلا _تف نب ,`سلا دب= نب ,,ركلا دب= نب نس=لا ,
نب ·دا,¸ =بس ·بدؤملا ن»\ملا يكلاملا دم=م وب' ·_ر»ملا -,»»لا ,لاعلا ,ام,ا _,=لا يبرغملا
نارم=
) 1/414 (
يب' نم عمسو دو=لا يب' با=ص' ى\= .ا,اورلاب 'رقو ·رصمب -.امتسو ·ر== عبس -نس ·دلوم
=ا دب= يب' نم ن,ت`,ب=ا=لا عمسو -ن= .د= نم ر=' ناكو ·-=لاص -\م= ىس,= نب ,سا»لا
-تا,ورمب در»تو يب=ا=لا .,م\ت يب=ر»لا
·_انلا د,س نب ن,دلا _تفو ·نا,= وب' ن,دلا ر,.' -ن= _ور ·'ع=اوتم ·'نس= ·`,\= '=,= ناك و
=ا -م=ر -.امعبسو ·ر== يتن.ا -نس يفوتو يكبسلا ن,دلا ي»تو ·ر=»لا نباو
ر,=ملا ن,دلا ب=م نبا
00 - 0 - 824 - · 000 - 1421 ·يس\بار=لا ن,دلا ب=م نباب فورعملا ·=ا دب= نب نس=لا ,
راداتس.ا ر,¸ولا ·ر,=ملا ن,دلا ردب ر,م.ا
=ل. ى\= ا.= ن,دلا ردب ر,م.ا ·دلو '=نو ·-,ناو,دلا ,د=لا ىناعتو ·_\بار= -ملاسم نم ·وب' ناك
روك.ملا _,= راص ىت= -تمد= ,¸لو ·_\بار= ب.ان يدوم=ملا _,= ر,م.ا -مد=ب لصتا ن' ىل¦
ر=ابف ·-,رصملا را,دلاب نا=\سلا -,رادتس'ب -,\= ع\=' _ابعلا =اب ن,عتسملا -»,\=لا -ك\مم لفاك
=\ملاب ب»لو ·روك.ملا _,= ر,م.ا ·.اتس' ن=\ست ن' ىل¦ ·داعسلا -تلانو ·-م==و -مر=ب روك.ملا
ناك امم ر.ك' -لودلا يف ,== ..ن,=ف ·د,ؤملا
ي. نما. ن,ن..ا ,و, يف _ر»لا يب' نب ينغلا دب= ن,دلا ر=»ب ل¸= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتسا و
137
·ي¸,روتلا ل,\= ر,م.ا ن= '=و= -,ردنكس,ا -با,ن ىلوتو ·-.امنام.و ·ر== .س -نس ·دع»لا
ي نس=لا يامو`ص ر,م.اب ل¸= ن' ىل¦ اهتبا,ن ر=ابو ·-,ردنكس,ا ىل¦ -=وتف ·يرا==لاب فورعملا
ل¸= دعب -,راداتس.ا ىل¦ د,='ف ··ر=ا»لا ,دقو ·-.امنام.و ·ر== عبس -نس نا=مر ر== .لا. يف
·د, .لا=و ·.و' -تر,س ى\= راسف ·نا=مر ره= ر== _داس ن,ن.,ا ,و, يف _ر»لا يب' نبا
_بق ·ر== عست -نس ر=.ا ع,بر ره= ر== ينا. ىل¦ -»س=و -م\= دا¸و ·_ر»لا يب' نبا با,غل
يوا= نو=ر.ا قم» = ر,م.ا -,ف ع»= ىت= -\ت»ب `,=و ·'بس -عسو' ام دعب _,= د,ؤملا =\ملا -,\=
راهنلا ر=' -عم ل¸نو ·ران,د فل' -.ام.`. -»,ر=لا -نا¸=لا ىل¦ لم=, ن' ى\= -ل ,\س'ف ·راداودلا
,هلو,= ق,\=و -,نا=\سلا =,لامملا =ماو= ر='ت -,\= نا=\سلا _بق ببس و
ىل¦ لاملا لم= لصاو, و=و ·ير=بلا -=ولا ف=ك يلو دق _ر»لا يب' نب ن,دلا ر=ف ناك و
لو,=لا _وس ·ران,د فل' -.ام ى\= ·دا,¸ ·ر,س,لا ·دملا ·.= يف -\م= ام ناك ىت= نا=\سلا
-.ام لم= ا.= ن,دلا ب=م نبا ى\= رر»تو ·-=و= -,راداتس.ا ·.وو ·نا=\سلا -ب\=ف ·ا=ر,=و
ىل¦ ل»نو ·بقو=و راداودلا قم»= ر,م.ا .,ب يف رص` = ام دعب ران,د فل' ن,سم=و ران,د فل'
·ددعتم .ابو»= اوبقو=و ·-=ابت'و -ت,=ا= .ن,='و ·_ر»لا يب' نب ن,دلا ر=ف ر,م.ا .,ب
=\ملا -=و¸ =\م _ا= - دنو= -توم دعب =ا -م=ر يدلاو - -=و¸ب _و¸ت دق ا.= ر,=ملا ناك و
,لو ·'ر,.ك .ام .ره=' ىت= .بقو=و ·-»,ر=لا -م,د»لا -ت=و¸ ى\= _ب»ف ·قوقرب ر=ا=لا
'بر= -بر=و نا=\سلا -ب\= ,. اه,=او=ل .و ·روك.ملا =\م _ا= دنو= -ت=و¸ل د=' _رعت,
-ن= _رف' ,. ·-\,و= ·دم ·رداصملا يف ,ادو '=ربم
_\س .ا.`.لا ,و, يف ي\ب»لا -=ولا ف=ك يف ·رار»تساب -,\= ع\='و ب\= ن' ىل¦ ·دم ·راد ,¸ل و
ردوصو ل¸= ن' ىل¦ _دب'و ,\=و د,عصلا ىل¦ -=ونف ·-.امنام.و ·ر== عست -نس ب=ر ره=
اهب ,اق'و اه,ل¦ -=وتف ·_\بار=ب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن' ·دم دعبو بكنو ن,='و ·',نا.
نب دم=' ر»=ملا =\ملا -ب=ص ق=مد ىل¦ ر== =بات.ا -=وتو _,= د,ؤملا =\ملا .ام ن' ىل¦
ىلو.ا _دام= ر== _ما= د=.ا ,و, يف ق=مدب ا.= ن,دلا ردب ر,م.ا ى\= _بق _,= د,ؤملا
·ر=.ا _دام= ر== عباس يف =\= ن' ىل¦ -بو»علا .=ت لا¸ .و ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس
·روك.ملا -نسلا نم
ناكو ر=لا ر,.ك ¸,=لا ل,\ق .ا.\لا يف 'كمهنم ·-س»ن ى\= 'فرسم ·'ملا= ·.او= `=ر ناك و
-لودلا يف '=,' ·را¸ولا يلو دق ناكو نم', .,= نم =ا ·.='ف لاوم.ا .=' يف ,\=لا _ون,
-ن= =ا ا»= ··رم' .ادتبا يف _\بار= رس -باتك يلوو ·.قو يف -,د,ؤملا
ي\بن=لا يسد»ملا
605 - 659 - · 1208 - 1260 ·د=اولا دب= نب ينغلا دب= =فا=لا نب =ا دب= نب نس=لا ,
ي\بن=لا يسد»ملا ن,دلا لام= نب دم=م وب' ن,دلا فر= ,ام,ا
138
) 1/415 (
دب= نب ىسومو ·ب=`` م نباو ·يناتسر=لا نباو ·يدنكلا نم عمسو ·-.امتسو _م= -نس دلو
يف ل=رو ·_`ردو ىتف'و ··ر,= ى\=و '=,' -,\= -»»تو ·قفوملا _,=لاو ·_=ار نباو ·ردا»لا
-.امتسو ن,سم=و عست -نس يفوتو ·,=ر,=و يدرو,ب.او ي=ا,مدلا -ن= بتكو ·.,د=لا ب\=
ىلاعت =ا -م=ر
-مادق نبا
00 - 0 - 695 - · 000 - 1295 نب دم=م ورم= يب' د=ا¸لا _,=لا نب =ا دب= نب نس=لا ,
فر= ب,==لا نب ل=»لا وب' ن,دلا فر= ··ا=»لا ي=اق ·-ما دق نبا دم=م نب دم=م نب دم='
ي\بن=لا ي=لاصلا يسد»ملا ركب يب' ن,دلا
'رقو ·,=ر,=و يسرملاو ·-م\'س`م نباو ··ر,مق نبا نم عمسو -.امتسو ن,.`.و نام. -نس دلو
-ب=.م يف _ربو ·ن,دلا _م= -م= ى\= -»»تو ··ر,=و يا=ر»كلا ى\= .,د=لا
·ر,سو ·-نا,دو ··.ورمو ,راكمو ·ف=ل ·دن=و ·-.,هلا نس= ·-ما»لا د,دم ·لك=لا _,\م ناك و
·ر,=و يلا¸ربلا -نم عمسو ·,اكت=.ا يف -نس=
ىلاعت =ا -م=ر ··د= ·رب»مب نفدو ·-.امتسو ن,عستو _م= -نس يف -,=لاصلا لب=ب يفوت
-ب,ب`صلا ب=اص د,عسلا =\ملا
00 - 0 - 658 - · 000 - 1259 ·_ا,نابو -بƒ,ب`صلا ب=اص ·د,عسلا =\ملا ·نام.= نب نس=لا ,
لداعلا =\ملا نب ¸,¸علا =\ملا نبا
يف يفوتف ·ر=ا=لا =\ملا -نبا ·دعب =\مف ·-.امتسو ن,.`.و _د=¦ -نس يف ¸,¸علا =\ملا ·وب' يفوت
_لاصلا =\ملا -نم اهك\م ن' ىل¦ اه,\= ي»بو ·ا.= د,عسلا =\ملا ·دعب نم =\متف ·ن,.`.و _د=¦ -نس
·ر=ا»لاب '=ا=ق¦ ·ا=='و ·بو,' ن,دلا ,=ن
اهم\ستف ·-ب,بصلا ىل¦ -=وت ,. ·اهك\مو ·¸= ىل¦ د,عسلا =\ملا بر= ·,=عملا =\ملا لتق ام\ف
,ا=لا وك.و= ل=د ام\ف ··ر,بلا -ع\»ب -\»ت=او ا.= د,عسلا =\ملا .=' ·,ا=لا رصانلا =\ملا =\م ام\ف
يف ع», راصو ·-ت,\كب ,ه,ل¦ لامو ·-.ارم' -\م= نم راصو ·-,\= ع\='و ·-=ر=' ·ر,بلا =\مو
-مد= يف ي»بو ·_ا,نابو -ب,بصلا -,ل¦ اوم\س ,. ·-ك`= ى\= _ر=,و ·,=دن= رصانلا =\ملا
اغبتك رسك ام\ف ·'د,د= .اتق راتتلا -ه= نم لتاقو ·.ولا= ن,= فاصم -عم ر==و ·ن,ون اغبتك
-نم .ي=, ام ا.= لا»ف ·¸=ق ر»=ملا =\ملا نا=\سلا يد, ن,ب ر=='و ·ا.= د,عسلا =\ملا =سم'
-.امتسو ن,سم=و نام. -نس يف =ل.و ·.بر=ف ·-»ن= بر=ب رم'و ·ر,=
ىهتنا ن,م\سم\ل -لاتقو راتتلا عم -ت»فاومل -»=تس, ام =ا نم -,\= ·.\ق
-كم ر,م'
139
00 - 0 - 829 - · 000 - 1427 يب' نب دم=م ىمن يب' نب - .',م` ر نب ن`== نب نس=لا ,
-كم ر,م' ن,دلا ردب ر,م.ا ·يكملا ينس=لا ·داتق نب ي\= نب نس= دعس
ن`== نب ي\= -,=' عم دم=' -,=' -لا»ك يف '=نو ·-كمب -.امعبسو ن,عبسو _م= -نس يف ·دلوم
-كم ر,م'
=,ر= ر,= نم -كم ·رم¦ ا.= ن`== نب نس= يل و ·-=,رات يف يسا»لا ن,دلا ي»ت ف,ر=لا لاق
·.اكرب د,سلا -نب. 'ك,ر= ره=' -عبسو -نس اه,لوو ·,ا,' -تسو ره=' -عستو -نس ·ر== _د=¦
دم=' د,سلا -نبا يلوو ·'ما,'و 'ره=' .¦ ن,نس عبس -ن=\سلا -با,ن يلوو ·=ل. يف -ل ي=اسلا و=و
'ب.انو 'ر,م' -كم -ت,.و ·دمف ·-ن=\سلا -با,ن ي\, ن' لبق ·د,ب ناك ي.لا رم.ا فصن -=و=
يسا»لا ,`ك ىهتنا ,ا,' -عبر' .¦ ره=' -.`.و -نس نور== -ن=\س\ل
·-ل¸=و -,\= يابسرب فر=.ا =\ملا =,= ب=و' ام -نم عقو ن' ىل¦ -كم ·رم¦ يف رمتساو ·.\ق
-كم ىل¦ -\سر'و ·ينس=لا -.,مر نب _ماغم نب نان= نب ي\= ف,ر=لاب .اكرب ·دلو ل¸=و
را,دلاب فول.ا .ارم' د=' يرصانلا ينابع=لا _امقرق ر,م.ا عم يرصملا ركسعلا -تب=صو
لصوف ·رصم را,دب -بون _'رو .ار=علا .ارم' د=' يرصانلا ي¸ام _و= ر,م.او ·-,رصملا
_¸ن -كم نم ركسعلا برق املو -.امنام.و ن,ر==و عبس -نس ىلو.ا _دام= يف -كم ىل¦ ع,م=لا
يدوم=ملا _درب يرغت ر,م.ا g= ن' ىل¦ اهن= '=¸ان رمتساو ··د.و'ب اهن= ا.= نس= ف,ر=لا
-.امنام.و ن,ر==و نام. -نس ,سوم يف لم=ملا _ا= ر,م' يرصانلا
ىل¦ _ا=لا -ب=ص -=وتو ·-كم ىل¦ ر==و ·با='ف ·نا=\سلا -=ا= ىل¦ ا.= نس= ف,ر=لا ي=`د
.اكرب ·دلول 'ك,ر= -كم ·رم,ب -,\= ع\='و ·-,رصملا را,دلا
) 1/416 (
ن.' ن' دعب -كم نم ·دا`ص ق دو= 'بقرتم -,رصملا را,دلاب 'رمتسم روك.ملا نس= ف,ر=لا رمتسا و
.امو 'ما,' _رمف ·ل=.ا -كرد' .¦ =ل. يف و= امن,بف ·-تب,= يف -كمب ,ك=لا يف .اكرب ·دلول
-برت راو=ب نفدو ·-.امنام.و ن,ر==و عست -نس ·ر=.ا _دام= ر== _داس _,م=لا ,و, يف
_را= ·.ار=صلاب روك.ملا فر=.ا =\ملا .ا=ن¦ ·-»,\= _,=لا _و=ب ·يابسرب فر=.ا =\ملا
-,\= فس'تو ·-,\= ·`صلا نا=\سلا ر==و ·رصنلا باب
`»=و ·-سا,سو ·'مركو ·'ددؤس ·انكرد' نمم -كم .ارم' ل=' نم ا.= نس= ف,ر=لا ناك و
-,ف ناك .ورب=لو -»س=و -م\= ·ر.كل ··را»=و ·-لام ر.كو ·_ر.'و
·-,وبنلا -ن,دملا ·رم¦ ن,نسلا _عب يف -,ل¦ ف,=' -ن,ف ·-كم .ارم' نم ·ر,غل ع», ,ل ام -ل عقو و
نب ىسوم ر,م.ا اهب=اص نم نم,لا د`ب نم بو»ع, نب ي\= =\مو -كم ·رم, 'فا=م ع` بن,لا ·رم¦و
ي\ = ·د\ب ىل¦ روك.ملا ىسوم ر,م.ا ع=ر ,. -نانك نم ن=ب ,ار= ونبو يمار=لا ىسوم نب دم='
140
ا.= نس= ف,ر=لا ن,بو -ن,ب .عقو روم' دعب بو»ع, نبا
ىل¦ ي` ر»ملا نباب ر,ه=لا ·ير.علا ركب يب' نب دم=م نب ل,=امس¦ ن,دلا فر= ي=ا»لا -=وت امل و
بو»ع, نبا ي\= ·د\بب يمار=لا نب ىسوم ر,م.اب ¸ات=ا -.امنام.و نام. -نس يف د,ب¸ نم g=لا
ن,بو -ن,ب _\صلا يف ىعس, ن' روك.ملا ل,=امس¦ ن,دلا فر= ي=ا»\ل ىسوم ر,م.ا ·ب=رف
راسو ·=ل.ب روك.ملا ير»ملا نب ن,دلا فر= ي=ا»لا -ل ,¸تلاف ·-م=رتلا ب=اص نس= ف,ر=لا
ى=رلا -ل'س,و -,صو,و نس= ف,ر=لا اهب _دم, ·د,صق .ا=ن¦ يف .='و ·-كم ىل¦ لصو ىت=
·ي=و ي\= ب=اص ىسوم ر,م.ا ن=
'نت»لا =`=' ل,\=ت يف .د='و 'نس= ا, =ك\م ر,بدت يف .نس='
'ن=ولا ي=' ف,ع=لا .و _ا¸نلا دن= _..ا ىل¦ لو=علا ق¸لاب .نك ام
اقوعم =او= ن= =,'رو ي=مت
'نس=لا -=ولاب عفدلا يف ا=ؤاودو _وهلا -عباتم يف -سا.رلا ا.
'نكس نكست ن¦و _هن, -ل _هنت ن' رسلاف ا=د ¸رس يف _صت .
'ن=ملا ره= -بر=ل ق,دصلا ب\ق -س»ن ·رصنل ىص»تسا ىت»لا ا.¦و
'ن=»لا يو. _,= رادك.ا نم .»ص -مك= -قادصلا ىل¦ ودعلا `در
'ن'م=ا نت»لا -تكر= ن¦و .نكس -نتف =ر=, . ي'ر د,دس و
'نهترم 'ع,م= امهب اهلوص=و `علا _نت»ت ناس=,او ف,سلاب
'ننم -ل _,ل ف,سلا يف .و _ام اهل ف,س .و ننم يف ر,= .
'نه, و' نم,هملا رم' ع=, ,ل ام -م,ك=ت بنت=اف رو= ف,سلا يف
'نه ت'م` , ن' -»,س ,رك, ,¸=لاف اه.ادر= .امد ن= =فو,س ,ركاف
'نمس 'بو=رم رف ل,تق يف ام -ب=ر . -ب=ر =فو,س دم=اف
'نس=لا وب' =وب' ىلو نم ره= يف `-»,س ب`ر=, ى=ر, . ناك دق
'نكس .و ن,ن=ا»\ل اهب `=' _د, ,ل =فو= ن,ف ى\= ام'
'نع = ىل¦ =و=و=, ,ل ¸-كم يف _داو =مس=و اهنم ,هت,\='
'نمتؤمب _,ل _اور.ا ى\= ف,س اه \ص' رار»لاب 'سو»ن او=»=
'نت»لاو _ماو=لا _ر.ب او»\عتو عفادم ر,= نا=و.ا =ل اوكرت
'ن¸=لاو فس'تلا ,\ف ى\علاب =ل د=ا= ربك' رغلاب اه=»=ل و
'نم¸لا .اد=' -,\= . == س امل -ب .علو د»ف ىسوم ىل¦ ر=ناف
'نسولاو -نم ن»=لا ن,ب .عم=ل †ن,= لهس =,\= و=و ..= ول
'نم.لاو نم.ملا =نم نك, '=و= ·دن= ام .=و -ت=هم -نم عب
'نبغلا -ت»»صب ق\عت ,ل .عب ام عب, نمو لو=»لا -مواسم ي.=
'نس= نم ىسوم ن,' نكل بر=لا يف -لا¸ن قا=, . ر'ب¸= ىسوم
141
'نم,لا _د, ,ل ,ا=لا يف ا.و نم, -ل ,\ست ,لو نم, يف =ا.=
ƒن= =,ف ب,=ت `ف -ن= و»علاو ى=رلا =ل'سن ن=لا نس=ب ان.=
'نس=لا ن=لاب ·و.دتبا ا.¦ `=ف ,هل _ر, -,\.اس ,رك, ر=لاف
'ن=, . =ل.و 'ر,= -\.م يف -ن=ل ,,.\لا -\.اس ن,ه, و
) 1/417 (
'نس=لا ينبل ',نا. 'د=مو 'فر= 'ب.ان د\=ملا فر=لاب .ل¸ .
نم -لاؤسل -با=' ن' دعب ,=رد فل' ن,.`.ب روك.ملا نس= ف,ر=لا -,\= ,عن' ا=دا=ن¦ ,ت امل و
ىلاعت =ا امهم=ر ·اتام ن' ىل¦ امهن,ب _\صلا رمتساو ي\=لا ب=اص ىسوم ر,م.ا ن= ى=رلا
يدم.ا
00 - 0 - 805 - · 000 - 1402 يدم.ا ن,دلا ردب _و,=لا _,= ·ي\= نب نس=لا ,
ىلاعت =ا -م=ر -.امنام.و _م= -نس نابع= لو' يف ·ر=ا»لا _را= .ام 'د»تعم 'ن,د 'ر,= ناك
-ن= ا»=و
يسن`»لا
629 - 702 - · 1231 - 1302 ردب _,=لا ·فسو, نب _نو, نب ركب يب' نب ي\= نب نس=لا ,
يسن`»لا ي»ƒ =م`دلا ي\= وب' ن,دلا
=فا=لا -م' لا= -ب ىنت=او ·-.امتسو ن,ر==و عست -نس ر»ص ر== يدا= و' ر=ا= يف ·دلوم
-نم عمس .د=و ·-تقو يف در»تو ·ق.`= -ل ¸ا=تساو ر,.كلا -عمس'ف ·ير=و=لا نبا _ابعلا وب'
لا= ·داف,ب ·رغص يف 'ر,.ك عمس ·لا»ف ·-م=عم يف ·رك.و ·-=,=م -ل _`ر=و ·يلا¸ربلا =فا=لا
نب ,ركمو ·يت\لا ا=نملا يب'ك ·ر,.ك -=ام= نم ير=و=لا _ابعلا يب' ن,دلا فر= .د=ملا -م'
·يب=ر»لاو ·-م,ركو ·يوا=سلاو ينا.مهلا ر»ع=و ·يرصص نب ,لاسو ·ر,»ملا نباو ·ا»صلا يب'
ى\= ر=='و ·د¸رب= نباو ·ي=و==لاو ·ي»».لاو ·ركاس= نبا با=ص' نم ,=ر,= ر,.ك ق\=و
_,= يت.املا و=ن ,هنم عمس ن,.لا -=و,=و ·ي¸ار,=لا نم عمسو ·ي\بر,ا ر=»لا
يدرورهسلا دادغب نم ·.امس' -تمعلو -ل ¸ا=' نملو ·-,»=مدو -,رصمو -,دادغب .ا¸ا=¦ -ل و
نب ركب وب'و ·را¸ن نب د=اولا دب=و ·يب\=لا ا,رك¸و ·¸هب نباو ·-ب¸ور نباو ·يع,=»لا نباو
··ر,.ك -=ام=و ·را=,بلا .نب ن,مسا,و ·ن,كاب نبا ل,=امس¦و ·ي¸و=لا نب ي\=و ·لامك نب رم=
-.امتسو ن,.`. -نس ب=ر يف اه=,راتو ·`· د'ه =و ي=بلا نبا با=ص' نمو
_ر=' ·رمو ·ب\= ىل¦ ق=مد نم -عم .رفاس ين' =ل.و ··ر,.ك نكام'ب -نم .عمس يلا¸ربلا لاق
فوصتو ·-نا,دو ·ر,.ك ر,=و ··ر,بك ·.ورم -,ف ناكو ·رصم ىل¦ ق=مد نم
يلا¸ربلا ,`ك ىهتنا -م,ركو ·ينا.مهلا ر»ع=و ·ر,»ملا نباو ·يت\لا نبا ن= 'ر.كم ناك و
142
·'ن,د ·_و,=لا را,= نم ناكو ·لاق ·-م=عم يف ·رك.و ·-ن= ر.ك'و ·يب=.لا =فا=لا -نم عمس و
_,.رو ·_ت»لا يب' نباو ·را=علا نباو ·¸اب=لا نبا -ن= .د= ·_ورلا ل,و= ·'نمسم ·'روقو
يب=.لا ,`ك ىهتنا ينادلا =ا دب= وب' ن,ن.ؤملا
ى== نفدو ·-.امعبسو ن,تن.ا -نس لو.ا ع,بر ره= نم ر== عباسلا -عم=لا ,و, -تافو .ناك و
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·نو,ساق _»سب ن,دلا قفوم _,=لا ·رب»مب .بسلا ,و,
يب\=لا .انبلا نبا
00 - 0 - 765 - · 000 - 1360 وب' ن,دلا ¸= ·ب,د.ا ·ي\= نب نس=لا نب ي\= نب نس=لا ,
يب\=لا .انبلاب ر,ه=لا ·دم=م
··رع= نمو ا=ر,=و ب\= نا,=' _دمو ·ر.نلاو ,=نلا يف _رب ·'ر=ام 'ب,د' ناك
‚ر'س= ي»ل ,كب ين¦ ر'ص علاو ,ك\'ص و .ا=ر يرم= .»»ن'
‚ر=هلاو دودصلاب 'ب.عم `,كر,س' ىسم' 'داؤف اودر
يرم' يف .' ر= دق ينوربدو -ب _,=' `»= يل اوبهف و'
-نس ن,عبس و=ن ن= -.امعبسو ن,تسو _م= -نس يف ب\=ب ا.= ن,دلا ¸= يفوت
يبا=نلا نبا
00 - 0 - 699 - · 000 - 1299 ·يبا=نلا نب ن,دلا دام= ر,م.ا ·دم=م نب ي\= نب نس=لا ,
ق=مد يلاو
راص ,. ··ر,.ك .ا,.و يلوو ·لاو=.ا -ب .\»نتو ·',دن= ,د= ,. ·-=ا,`صلا ,\عت ·رغص يف ناك
ق=مدب .انا=\ب=لا .ارم' -\م= نم
-تبرتب نو,ساق _»سب نفدو ·ق=مد ىل¦ لم=و ·-.امتسو ن,عستو عست -نس _ا»بلاب يفوت و
ىلاعت =ا -م=ر ·ن,سم=لا .انب' نم ناكو ·'==ان ·'فرا= ناك و
يرصملا يم=\لا يفوصلا نبا
00 - 0 - 699 - · 000 - 1299 ·.` د=ملا -,»»لا ,ام,ا ·نس=لا نب ىس,= نب ي\= نب نس=لا ,
-,ناقرا»لا -سردملاب .,د=لا _,= ·يرصملا يم=\لا يفوصلا نباب ر,ه=لا ·ن,دلا فر=
نب ·ا=»لا ر=فو ·يوا=لا فسو,و ·ي¸,م=لا نب ن,س=لا يب'و ·_اور نب با=ولا دب= نم عمس
=بس نم -,ردنكس,اب عمسو ·را=علا د,=رلاو ··ر,مق نبا نمتؤملاو ·,,=علا دب= يك¸لاو ·با ب=لا
-=ام=و ·ي»\سلا
عست -نس .ام -ب,=لا _,\م ·ق`=.ا نس= ·'ن,د 'ر,= ·'قودص ·`=اف ·'.د=م '=,= ناك و
ىلاعت =ا -م=ر ن,نام.لا .انب' نم و=و ·-.امتسو ن,عستو
يعفا=لا يرو¸ره=لا
00 - 0 - 682 - · 000 - 1283 ,
143
) 1/418 (
يعفا=لا -,»»لا ·يرو¸ره=لا =ا دب= وب' ·=ا دب= نب ي\= نب نس=لا
ى=ر»لا _و,= نم و=و ·'د=ا¸ ·'ه,»ف ·'مام¦ ناك
ن,تن.ا -نس يفوت ',م' ناكو ·قا=س¦ يب. ب.هملا =»=, ناكو ·ن,نس ·د= ىتف' ·ي=و»لا نبا لاق
-.امتسو ن,نام.و
ير,ر=لا ي\= _,=لا نبا
621 - 697 - · 1224 - 1297 -`,»ب د=ا¸لا ·روصنم نب نس=لا يب' نب ي\= نب نس=لا ,
-.امتسو ن,ر==و _د=¦ -نس دلو ير,ر=لا ي\= _,=لا نبا _,ا=ملا
-,ر,ر=لا -».ا=لا _,= ناك
ىل¦ .ارم ,دق ··د.ا¸ -مر=و _انلا دن= -=ا=و -لو ·ق`=.ا نس= ·-ب,=لا _,\م ·'ب,هم ناك و
ر'س` , -,رق نم ق=مد
-.امتسو ن,عستو عبس -نس يف ق=مدب يفوت و
بو==ملا
00 - 0 - 677 - · 000 - 1278 فورعملا ·بتاكلا يقرا»لا -تابن نب ي\= نب نس=لا ,
بو==ملا د.و' دلاو `بو==ملاب
,. ·-.امتسو ن,عبسو عبس -نس يف يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا ·رك. ·.ا¸ا=,ا يف روك.ملا بتك
-تافو ق»=ت' ,لو ·لاق
-كم ر,م'
00 - 0 - 651 - · 000 - 1253 دب= نب ن=ا=`م نب _,رد¦ نب ·داتق نب ي\= نب نس=لا ,
عبن,و -كم ب=اص دعس وب' ·يكملا ينس=لا ف,ر=لا ·,,ركلا
ن,نس عبر' و=ن -كم ·رم¦ يل و
رابك _عب ن' ينغ\ب ام,ف -كم ى\= -.`,تسا ببسو ·-كم _رؤم يسا»لا ن,دلا ي»ت ف,ر=لا لاق
ن`و=و ·نم,لا ب=اص -ه= نم اه,ف نمب =ت»لاو ·-كم ى\= .`,تس.ا -ل نس= د,ب¸ نم بار=.ا
وب' لم=ف ·,و, لك اه\»س' ىل¦ _ر=.او ·-كم ى\=' ىل¦ ·د=او _ر=ت ·ن,تقرف اوناكو ·,=رم' -,\=
ى\= _بقو ·-كم ى\= ىلوتساف ·-ن= _ر=.ا .»ع=ف ·ا=رسكف ·ن,تقر»لا _د=¦ ى\= دعس
نم,لا ب=اص -ه= نم اهب ناك ي.لا ر,م.ا
-كمب ي.لا ·ركس= د=اس,ل ·'ر`م يداوب -ماق,اب ·رم' دق نم,لا ب=اص ناك و
- نم,لا ب=اص -ه= نم اهب ناك ي.لا ر,م.ا ى\= _بق امل ¸دعس اب' ن' ن,,رصعلا _عب رك. و
ل,= نم ب,سملا نبا عم ناك ام دعس وب' .=' - ·ر,=و يرصعلا ·رك. ام ى\= 'ب` ,س`ملا نبا و= و
144
=\ملا ان.وم ى\= -ف`= ي»»=تل .¦ -تم¸ل ام لاقو ·,ر=لا نا,=' ر=='و ·=,لاممو دد=و
,`= ان'و ·قارعلا ىل¦ -عم ي.لا لاملا ا.هب برهلا دار' -ن' .م\=و نم,لا ب=اص روصنملا
.دروف ·نا=\سلا ,وسرم لص, ن' ىل¦ ددعلاو ل,=لاو ·=و»=م يدن= لاملاو ·نا=\سلا ان.وم
-ت,.و .مادو -كمب دعس يب' رم' -تومب يوقو روك.ملا نا=\سلا .ومب ·ر,س, ,ا,' دعب راب=.ا
ن,عبر'و عبس -نس ·دع»لا ي. نم نو\= عبسل -عم=لا ,و, ب,سملا نبا ى\= -=بق ناكو اه,\=
ىهتنا يقƒرو,ملا ==ب .د=و ام ى\= ·-.امتسو
فار=.ا ل.او' يف `,تق د= ,,ركلا دب= دلاو و=و ·دم -كم ى\= ا.= نس= ف,ر=لا رمتساو ·.\ق
_د=¦ -نس نا=مر ره= -م=رتلا ب=اص يفوتو -كم ب=اص ىمن يب' دلاوو ·,,ركلا دب= يو.
يف ل,قو -نسلا نم لاو= يف ··ر,= لاقو _انلا د,س نبا ن,دلا _تف =فا=لا -لاق -.امتسو ن,سم=و
-نسلا نم نابع= .لا.
·ام= ب=اص د,ؤملا و='
ف,ن 660 - 726 - · 1261 - 1325 نب رم= نب دم=م نب دوم=م نب ي\= نب نس=لا ,
د,ؤملا =\ملا و='و ·ر»=ملا =\ملا نب ل=ف.ا =\ملا نب ن,دلا ردب ر,م.ا ·بو,' نب ·ا=ن=ا=
·ام= ب=اص ل,=امس¦
-.امتسو ن,تسو ف,ن ن,نس يف ·دلوم
·,==و ··ور. ا. ناكو ··ر,.ك =`م'و ·-\.ا= .ا=ا=ق¦ -لو ·لودلا يف 'م=عم ·`,\= 'ر,م' ناك
يفوت ·ر=ا=ملاو ·ر=اعملا و\= ·ق`=.ا نس= ناكو ·نونف ·د= يف ·د,= -كرا=مو ·-\,=ف -لو
=ا -م=ر ·-نس ن,تسو ف,ن ن= -.امعبسو ن,ر==و .س -نس يف د,ؤملا -,=' -ن=\س يف ·ام=ب
ىلاعت
=ركلا ب.ان
00 - 0 - 801 - · 000 - 1398 يب\=لا ن,دلا ,اس= ر,م.ا ·دم=' نب ي\= نب نس=لا ,
و=ركلا _ب= نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا _`= بابس' د=' و=و =ركلا ب.ان ينك' = كلا يسو»نابلا
نونلاو ,,=لا نوكسو ن,فاكلا ,=ب - بعصلا ,و,لا ·انعم و - نك=كل بوسنم ينك=كلا
_ا=نمو يرصانلا اغب\, ر,م.ا عم ·ر=ا»لا ,دقو ·_\بار= .ارم' -\م= نم .و' ناك
) 1/419 (
-با,ن ن= روم'م ر,م.ا ل¸= =ركلاب -سب= دار'و ·قوقرب ر=ا=لا ى\= يرصانلا _بق ام\ف
_د=¦ -نس ·ر=.ا _دام= نم فصنلا _,م=لا ,و, يف روك.ملا ن,دلا ,اس=ل ا=.وو =ركلا
عقو ن' ىل¦ اهب قوقرب _ب=و ·=ركلا ىل¦ -=وتو قوقرب ر=ا=لاب ·اصو'و ·-.امعبسو ن,عستو
,. - ع=وم ر,= يف ·ان,ك= امبس= - يرصانلا ى\= _ا=نم _بقو ·يرصانلاو _ا=نم ن,ب
145
·_ا=نم ,وسرم ىل¦ ن,دلا ,اس= .»ت\, ,\ف ·يد,ربلا باه=لا د, ى\= قوقرب لت»ب =ركلا ىل¦ .عب
-تم=رت يف ·ان,ك= ام ·رم' نم راصو ·قوقرب ق\='و
را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع=و ·روك.ملا ن,دلا ,اس= برق ',نا. قوقرب ن=\ست ام\ف
·-.امنام.و _د=¦ -نس ب=ر ره= عبار _,م=لا ,و, يف .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو -,رصملا
نون=ملاب فورعملا ·يدم=.ا اغب\, ر,م.ا ى\= -=ا=ق,ب ,عن'و ·ن,تسلا ى\= فان' دقو
_راو=و ·دا,=لا ل,=لاب -فرعملا ,ات ··ر=ا=ملا ل,م= ·`,\= 'ر,م' ن,دلا ,اس= ر,م.ا ناك و
'سو,س ·ر,=لاو ,\علا ل=. 'ب=م ·ر,=لا
=ا -م=ر ··و\= -با=د -,ف ناك و
•يون'و »لا
721 - · 776 - · 1321 - 1374 ن,دلا ردب _,=لا ·فسو, نب ل,=امس¦ نب ي\= نب نس=لا ,
يعفا=لا لص.ا يونو»لا ن,دلا .`= ·ا=»لا ي=اق نبا ·.ادعسلا د,عس ·ا»نا= _,=
نم عمسو ·-عبارلا يف يسوبدلا _نو, ى\= ر==و ··ر=ا»لاب -.امعبسو ن,ر==و _د=¦ -نس دلو
رصت=او ·_ردو ىتف'و ··ر=ا»لاب ,ك=لا يف بانو ·-=ام= ى\= -»»تو ·را==لا نمو ·يمود,ملا
.بسلا ,و, يف .ام ن' ىل¦ .ادعسلا د,عسو ·-,سرب,=لا _,= يلوو يدروام\ل -,نا=\سلا ,اك=.ا
-.امعبسو ن,عبسو .س -نس نابع= ر== _داس
يرا=¸لاب فورعملا ر=ا=لا ي¸غلا
707 - · 753 - · 1307 - 1352 _ت»ب ن'ن= نب ,,=ارب¦ نب د,م= نب دم=' نب ي\= نب نس=لا ,
'=,' يرا=`¸لابو ي`¸غلاب فورعملا ·ي\= وب' ن,دلا ردب _,=لا فل.ا دعب نونلاو ن,=لا
·¸غب -.امعبسو عبس -نس ·دلوم
,=ن يف 'د,=م ··ركا.ملا ب.= ··ر=ا=ملا ف,=ل ·'بتاك ·'غ,\ب ·'ر=ام ·'ر=ا= ·'ب,د' ·'=راب ناك
-ل ناكو =ل. ر,=و ق=مدب .ا=ن,ا -باتك ر=اب ·-\,\= ف.ا=و يلوو ·د`بلا يف ل»نت ·_,ر»لا
ق.ا»لا ر.نلاو ق.ارلا ,=نلا
··رع= نم و
ع=تس, ,ل `ب` صلا -ناو\` سل ىم\•لا و\`= رمس'ب .نتف
ع=»ن, .و قر, يعمدو يل قر امو يب\ق ع =»ت
·-ل و
.بكسنا امل قووارلا ‚عمد' نم _ر= وه\لا _\=م يف ام ب=='
.ب\»نا ىت= ===ت انن,ب ام -ه»هق يف -=بلا ل¸ت ,ل
· - -ن= =ا ا»= - ىنعملا يف '=,' -ل و
.بن دق ,`ملا ن= ين.'ف ين\= يباصتلا ى\= ,و\, نم ا,
.ب\»نا ىت= -=بلا .ك==' يبراو= يف .اساكلا -,»صت
146
·-ل و
_ار»نا -ن= -ل ام _ا,س ين»= .\ع= ,. عمدلا .سب=
_ا,سلا قر=ناو عمدلا _ر=ت ن' ىل¦ ,كرو=ب ,تل¸ امف
· - -ن= =ا ا»= - '=,' -ل و
ƒ= ن',ب ,و, ,»سلا ا. ر' ,ل يما»س .ركن' دقو .لاق
=ن,= دعب ن,= . .\»ف ير,= ن,= =تباص' نكل
·لا»ف ·-=ا=¸لا يف _ارلا ·=\ملا .انس نبا لوق اه,ف _را= -==وم -ل و
-مور' ن' -,م=, د»لا _.ام ·,,ر روغ. يف ىم \لا درب ·-=ا=و _و=لا ىك.'
يدنهلا -»,س ·روت»لا =رف _ر' ==ل
,هسب -==ل نم يداؤف ىمر يب=
يم»س _اب' امل يداقر ىم= دق و
يمس= ,ا»س\لو داهس\ل فر=لاف
يمص= و=و -,ل¦ يدا,»نا نم ب==' و
د'=ولا ·روس ·,,\=لا ل»عب ل»= اهب يمرت ·-=ا=\لا اه نكل
يد=, ام\ق ·روم.ا ي.= يف ,و\لاف ·`-مو\ت ن' =ا,¦
_و=' ·ا»=لا ىمل' _ن' يب= -,دف'
_و.مو -ل ى=رم يس»نو يت=ا==
_وك= -\نت ,ل .¦ يس= -,ف .ب.ك
_و=, قانعلا دن= يسم\ب -مس=و
) 1/420 (
دƒ ربلا يف و=و ·,,»سلا ىن=ملا ·رص= يف ·-=امدن.ا نس= ا,
درولا ر=ان ·ر,=نلا نصغلاك د=لاب ·-م,و»لا -ما»لا و
ا==ل بو\»لا يمد, فر= -نم =
ا== ل,نت .و ف=ت -ن=و و
ى==,ل اهل يب\ق فر, .¦ قر,
ا=ف لا=ت 'مس= و»صت ن,= =,ر,
يدبت امدن= ·,,دنلا فك اهب ى=¸ت ·-=ا=¸لا يف _ارلاك
يدهت ·و.= ·يروتو .م,= ا.¦ يدبت ·-م,== -ع='
ينو»= ا,و يد,¸ ,ارغلا -=ول ا,
147
ينو=ت .و يدو= يماوهلا يعمد'ب
ينو== .=,= دق ,ام=لا فتهف
ن,ن=لا فن'تسم ¸,اهتسم لك و
يدهت -\»م ·,,هبلا ل,\لا يف قرب\ل ·-=ا=¸نا اركنت .
دصلا -\,ل ·ير,مس -تناب' '»»= ·-م,\سلا ا==لا ىل¦
ى,=, نب دم=' يف '=,دم لقو ا. _د
ا,\= لك را.=' ا=,¸م ل¸, ,ل نم
ا,ندو ·ر=' '=,رص 'بستنم
ا,ؤر نس= .سدلا يف ا=و, -نم لا=ت
ده=لا -=اس ·,,=ملا ي=اد\لو دو=\ل ·-=اهتبا _'ر ا.¦
د=ملا .امس يف ·رون .ا. _م= -=ولاو ·ƒ -م,د -نم فكلاف
=ا -م=ر -نس ن,سم=و ف,ن ن= ·-.امعبسو ن,سم=و .`. -نس يف ق=مدب يفوت و
,,»لا نبا
00 - 0 - 720 - · 000 - 1320 ·يدركلا ي»=مدلا ل,\= نب ىس,= نب رم= نب نس=لا ,
,,»لا نبا ي\= وب' _ر»ملا ·رمعملا دنسملا _,=لا
'=وملا عمسو ·'ر,.ك يت\لا نبا نم -عبارلا يف 'رو== -عمس'ف ·_لاصلا ,' -برتب 'م,ق ·وب' ناك
-مت= -,\= `تو يوا=سلا نس=لا يب' نم عمسو ·ر»صلا يب' نب ,ركم نم
دوه=\ل قرولا ع,ب,و ·د=سمب ن.ؤ, ناكو ·¸,=لاب نكسو ·رصم ىل¦ راصو ·لاو=.ا -ب .\»نت و
ناك .ب.ب ف‚ ر`ع ف ·-.امعبسو ·ر== يتن.ا -نس ىل¦ ·رم= بلا= ·رب= ي » =و ·عما=لا باب ى\=
·,ص'و _ا= ,. ·,=اردب ·و\صوو ·.ارم عبر' ·ر=ا»لا ىل¦ ر=='و ·-ب\=لا -,\= لبق'ف ·-عم
.=' ,. ·يكبسلا ن,دلا ي»ت ي=ا»لا ن,»\تب =ا•مسلا نبا .,د= نم لو.ا .¸=لاب ·رم= ر=' .` د=و
-لو ·-.امعبسو ن,ر== -نس يفوت ن' ىل¦ ·نور='و ي¸ملا انباو ·عفار نباو ·ر=»لا نبا -ن=
ىلاعت =ا -م=ر -نس نوعست
ب,ب= نبا ن,دلا ردب
710 - · 779 - · 1310 - , 1377 ردب ي=ا»لا ·ب,ب= نب رم= نس=لا نب رم= نب نس=لا ,
'=نملاو دلوملا يب\=لا لص.ا ي»=مدلا ·ن,دلا ن,¸ _,=لا نبا ن,دلا
·يم=علا ركب يب' ى\=و ·يم,دعلا _رب,ب ى\= -عبارلا يف ر==و ·-.امعبسو ر== -نس ·دلوم
·_ا=نلا نب لامكلاو ·يم=علا نبا ,,=رلا دب= بلا= يب' نمو ·يب,صنلا ,راكملا يب' نم عمسو
ن,.¸= ب,== نب ن,دلا ر=ف ي=ا»لا ى\= 'رقو ·ا=ر,=و رصم نم -=ام= -ل ¸ا='و
يف ىلو=لا د,لاو ··د,= -كرا=مو ·ل=ف -ل ناكو ·ب\=ب ,اك=لا دن= =ور=لاب ق¸تر, ناك و
يب' ·رصبت باتك نم _ر.ا .ا=»ن باتك ·اهنم ·د,»م .ا»لؤمو ·-,اورو _امس -لو ·ر.نلاو ,=نلا
148
باتكو ·ر=ا= ¸علا وب' _,=لا ·دلو -,\= ل,.و ·=ارت.ا -لود يف =`س.ا ·رد ·-=,راتو ·_ر»لا
'ع=سم ·لو.ا راك.تو لودلا راب=' باتكو ·بقانملا فر=' يف بقا.لا ,=نلا باتكو ·ابصلا ,,سن
نم =ل. ر,=و ·يمك=لا ع,قوتلاو ·ا=ن,ا -باتكو ·¸,¸علا ,ك=لا -باتك ر=ابو -=ا=و -ل ناكو
-,ن,دلا ف.ا=ولا
يدا=لا -عم=لا ,و, يف ب\=ب يفوت ىت= ·راد ,¸لو ··رم= ر=' يف -ع,م= =ل. ن= ى\=ت ,.
=ا -م=ر -.امعبسو ن,عبسو عست -نس ر=.ا ع,بر ره= نم ن,ر=علاو
·اهنم ¸·د,ص»ب =ا ل=ف نب دم=' ن,دلا باه= ي=ا»لا _دم, ·رع= نم و
.=ن= ,=و=ن يمار= .ا,دا=و .=ن= دق باب=.ا ا»\ل ي=ناو=
.=ر= .ر= .¦ ينو»=ب اهن. .د= ن,ر=ان\ل ·رب= يترب= و
.=م ناس=لا رك. ,هنس= .ا,' اول¸ن ا» نلا _»س ·ر,= ا.ب= ا,
.=»س ,كب ن,= ,ك _»سلا ينكاس ا, ,=د=ن, رادلا دعبل يفر=ف اودص
.=»ن ,هب _ا»ن' .اقو' ب,=و ,=د=اعم يف ى`=»ت _,عل '='
.=دص ·را,=' انقوف نم دعسلاو .ردص دق .اد=.او دساو=لا .,=
) 1/421 (
.=ت»نا ·ر==لا يف -ن,=' ر=¸لاو انل .ا.دا=لا فر= _= دق ر=دلا و
.=»= دق ردغلاو -عما= ب=سلاو -عكار ب=»لاو -ع=اس قرولا و
.=¸ن اننا¸=' -نا=ل' =ا.و `ر== ·ر=ن ا.= نادو= دوعلا و
.=دق دق _ادق.ا يف _م=لا -ع=' اهبس=ت .ا=ارلا يف قر=ت _ارلا و
.=نم _دنلا ادس'و بو==لا فك اهب=ا= فك ¸ ,رك .نب اهب ,رك'
.=رت=ا .و 'بن. .ن= ام اهن' عم ƒ.رص= ام دعب نم .ن=س -مو\=م
.=ر= _وهلا بابر. ¸رودص ,كو 'متكنم ناك ¸رورس ن= .بر=' ,ك
.=رس دق د\=لا نان= نم اهن'ك ·ر=اس .ارو= انن,ب ا=ر,دت
.==تف. _م=لا -ت'ر ول ا=دقو .ب=ت=. _,ب\ل .دب ول اه=ا=ل'
.=بس دق عمدلا ر=بب ا=ارت ام' .سب= يت\»م ن= _رك\ل -م•`=
.=لو _وهلا يف يم`مل .»\كت اهب .»\ك نم,ف -ل.ا= بر و
.=صن ام\ك 'مار= د,¸' ين' .م\= امو ي=صن اهم¸= يفو ..ا=
.==تاو نس=لا .ادرب .\برست -,را= ناص»نلا نم يدف' _ورلاب
.=نس دق _ن.ا يناعم ن= اهنكل -سناك _ن,ا .ا,ب= نم .اد,=
.=م= ام =ا ل=ف نبا ل=ف ر,=و اهتع\= نس= _'رم ىل¦ ين,=
149
·ىسوم -مسا نم,ف -لو
ى==لا _م= ى\= قاف دق ي.لا ا. نم يل.ا= لاق ردبلاك ادب امل
ى=\لا ق\= ·دن= ¸.ي= نو=' -ن,ف ق»تساو ىسوم .\»ف
·-ل و
فرعت . ,ك,ف -,ادهلا ن¦ ,=ار=' ن= نو=اسلا اه,' ا,
فرص, 'فا¸= ,كن,ب رمعلاو ,كدن= فرص, نا¸,ملاب لاملا
`رك نبا
00 - 0 - 658 - · 000 - 1259 يدادغبلا ن,دلا _تف ل,\=لا ر,م.ا ·رك نب نس=لا ,
لك' ام -ن¦ ل,ق ي'رلا -لاص'و ·-=ا==لاو ·,ركلاب 'فوصوم ناكو ·دادغبب .ام=¸لا رباك' نم ناك
-\.مب قدصتو .¦ '.,=
ب=اص رك نبا ر,= و=و ·,ه=.او= ي=»,و ·.ار»»لا ,رك,و ·ل=»لا ل='و ·.اه»»لا ب=, ناك و
- -\=م يف =ا .ا= ن¦ ·رك. يت', - ا»,سوملا ,\= يف ف,ناصتلا
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,سم=و نام. -نس وك.و= ى»ت\م يف -م=رتلا ب=اص ده=تسا
قل¸ملا نبا
قل¸ملا نباب فورعملا ·ي»=مدلا ن,دلا ردب ا=او=لا ي=ا»لا ·دم=م نب نس=لا
ق=مدب ·دلوم 000 - 000 ق,ر= =\سو ·قل¸ملا نبا ن,دلا _م= ا=او=لا ·دلاو فنك .=ت '=نو
ل=دت . ·د,د= 'رارم ·ر=ا»لا ,دقو ··رم ر,= -كمب روا=و ·را=ق.ا يف لا=و ·ر=اتملا يف ·دلاو
رص= .=ت
ن,سم=و عبر' -نس يف ل,\= =سابلا دب= ن,دلا ن,¸ ن= '=و= ق=مدب _,=لا ر=ن يلو ,.
_=اف ,مص نم -ب ام ى\=و ·-,\كلاب -\,=»لا ن= ·دعب عم ·ن,نس -»,=ولا ر=ابف ·-.امنام.و
ي»ن=لا .د=ملا يوغ\لا ينا=اصلا
577 - · 650 - · 1181 - , 1252 -م`علا ·ي\= نب رد,= نب نس=لا نب دم=م نب نس=لا ,
·لص.ا ينا=اصلا ·يوغ\لا -,»»لا .د=ملا ين¸غلا يودعلا ي=ر»لا ل.ا=»لا وب' ·ن,دلا ي=ر
يو=نلا ي»ن=لا ··افولا يدادغبلا ·يرو=و\لا
- واولا نوكسو ,`لا _ت»ب - رو=و\لاو ·رهنلا .ارو ام د`ب نم نا=اص و
·اهنم بد.ا يف ف,ناصت -لو ·قوس اهب -ل ق»نو ·نم,لا ل=د ,. ·g=و قارعلا ,دق ·.وقا, لاق
ىل¦ يقو= ·اهلو' ·اهلاق .ا,ب'ب -مت= ·g=لا يف =سانمو ف,رصتلا يف باتكو ·ي¸,¸علا -\مكت
ادا¸ دق .ارغلا -بعكلا
-ب دهعلا ر=' و=و ·نم,لا نم ع=ر دقو -كمب ناك -.امتسو ·ر== .`. -نس يفو ·.وقا, لاق ,.
.وقا, ,`ك ىهتنا
'=نو ·ن,عبسو عبس -نس يف روواهل -ن,دمب دلو ·ف,ناصتلا ب=اص و= ·يب=.لا =ا دب= وب' لاق و
150
عبس -نس دنهلا ب=اص ىل¦ -»,ر=لا -سا.رلاب اهنم ب=.و ··ر== _م= -نس دادغب ل=دو ·-ن¸غب
دادغب ىل¦ ع=ر امف ·اه,ل¦ .وسر د,=' ,. ·ن,ر==و عبر' -نس ,دقو ·ع=ر ,. ··دم ي»بف ··ر==
دم=م نب ف\= ن,دلا دعس ي=ا»لا نم دنهلابو ·نم,لابو ·-كمب عمسو ·ن,.`.و عبس -نس ىل¦
دادغببو ·ينان,=رملا نس=لا نب دم=م ,ا=نلاو ·يدابانس=لا
) 1/422 (
ر== ين.ا ·-غ\لا يف ن,ر=بلا عم=م باتك فنص ·يبرعلا ناس\لا -فرعم يف ىهتنملا -,ل¦ ناك و
ىهتنا -مت, ,لو ·'د\=م ن,ر== يف -غ\لا يف ر=ا¸لا بابعلاو ·'د\=م
ير,ر=لا يت,ب ¸,¸عت -==ب .,'رو ·ق=مد يف -==ب -ت,'ر ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق و
باتك -لو =ب=لا رر=م ·د,= == نكل ·'فا=¸و 'رسك -تا,ب' _عب يف .,'رو ·-م=ن نم
باتكو ·ن`ع ف باتكو ·لاعف باتكو ب,كرتلا باتكو ·-,د,ردلا _,=وت باتكو ·.اغ\لا يف دراو=لا
·دس.ا .امس'و ··داعلا .امس' باتكو ·_ورع\ل باتكو ·داد=.ا باتكو ·لوع», باتكو ·لاع»ن,ا
_ابصمو ·ن,=,=صلا ن,ب عم=لا يف راون.ا قرا=مو ·.,د=لا ,\= يف باتكو ·ب..لا .امس'و
·.ا»ع=لا باتكو ·-با=صلا .ا,فو يف -با=سلا ردو ·يرا=بلا _ر=و ··ر,نملا _م=لاو ·ى=دلا
=ل. ر,=و ·لص»ملا .ا,ب' _ر=و ·_.ار»لاو
-»»لاو -غ\لا يف 'مام¦ ·,`كلا لو=ف ن= 'تومص ·'قودص ·'=لاص '=,= ناك ·ي=ا,مدلا لاق و
ىل¦ دادغب نم ي=ور= دعب ل»ن ,. ·ير=ا=لا ,,ر=لاب ·رادب -نفد .ر==و ·-,\= .'رق ·.,د=لاو
ىهتنا -\م=, نمل 'ران,د ن,سم= د='و ·=ل.ب ىصو' ناكو ·اهب نفدو -كم
-.امتسو ن,سم= -نس يفوتو ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
ي=ا,مدلا ن,دلا فر= _,=لا يل ىك= ·لاق يكبسلا ن,دلا ي»ت ·ا=»لا ي=اق -م`علا يل ىك= و
=ل. ر==ف ·,و,لا =ل. بقرت, ناكف ·.قو يف -تومب -,ف ,ك= دقو دلوم -عم ناك ينا=اصلا ن'
·-تقرافو ·لاق ·=ل. نارك= -م,لو ·.,م`تو -با=ص. لمعف ·-\= -ب _,ل ,.اق ·ىفاعم و=و ·,و,لا
عقو -=اسلاو ·لا»ف ·-تقراف -=اسلا ·-ل .\»ف ·-تومب ينرب=' نم ين,»\ف ·==لا ا.= ىل¦ .,`د=و
ىهتنا ·.ا=ف -توم رب=ب ,ام =لا
ي=فارلا ي\بر,ا ن,دلا ¸=
580 - · 660 - · 1164 - , 1358 ن,دلا ¸= -م`علا ·ا=ن نب دم=' نب دم=م نب نس=لا ,
ل.او.ا ,و\= يف 'س'ر ·بد.او ·-,برعلا يف '=راب ناك ·ر,ر=لا فوس\,»لا ·ي=فارلا ي\بر,ا
ن,ه, ناكو ··رفاو -مر= -لو -»س`»لاو ·باتكلا ل='و ·ن,م\سملا ق=مدب -ل¸نم يف يرع, ناكو
ناكو -ل`=ناب رع=, ام -نم ودب, ·`صلا 'كرات 'مر=م ناك -ن' .¦ ·لو»لاب ,=د.و'و .اسؤرلا
و=هلا .,ب= ·ر=انملا نس= ناكو - امهن= =ا ي=ر - ركب يب' ى\= ي\= ل,=»تب _رص,
151
ام=ر,=و .ا=,هلا يب'و ي=ا,مدلا ·رع= نم -ن= _ور
-.امسم=و ن,نام. -نس ن,ب,صنب ·دلوم
·.اسا=نلا ىقوت, . ·ر=نملا _,بق ·لك=لا .ي¸ر ·'ر.ق ناكو ·يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا لاق
ىهتنا ن=.لا د,= ·',ك. ناكو .ا=و\=و _ور»ب ىمعلا عم ى\تبا
··رع= نمو ·.\ق
د=ابتلاب انن,ب ىعس,ل ,هف انرا¸م ل,\ب ان,=او ,=وت
د=او ر,= _'ر ام انات' ام\ف 'م¸`ت اند=تا ىت= -ت»ناعف
ق=مد ب=اص ن,دلا _`ص رصانلا =\ملا يد, ن,ب ن,ت,بلا ن,.= د=ن' املو ·دوم=م باه=لا لاق
ىم=' ,و¸ل -م¸ل -ن,ف ··ومو\ت . ·لاق
ىهتنا يرع= نم ى\=' ا.= =او ·لاق رصانلا =\ملا لوق ¸علا _\ب ام\ف
·'=,' ·رع= نم و
اركنتو -لاو=' .ر,غتو _و=لا نم .ده= ام -=ا=ب .ب=.
_ركلا يف ي»,= ·ا,= امل ف,= ,كو=ن نم _رس ول ىت= .و\س و
ىهتنا ·-.امتسو ن,تس -نس ر=.ا ع,بر ره= يف -م=رتلا ب=اص يفوت
نوو`ق نب دم=م نب نس= رصانلا =\ملا
ف,ن 730 - · 762 - · 1329 - , 1360 رصانلا =\ملا نا=\سلا ·نوو`ق نب دم=م نب نس=لا ,
نوو`ق روصنملا =\ملا نب دم=م رصانلا =\ملا نبا - -ب»لو -,ب' -,نكك -ب»لو -ت,نك - يلاعملا وب'
ي=لاصلا
دلو ,' -م'و ·-.امعبسو ن,.`.و ف,ن -نس يف ·دلوم
ره= ر== عبار .ا.`.لا ,و, ·ركب يف ي=ا= ن,دلا ف,س ر»=ملا -,=' ع\= دعب -ن=\سلا يف ,,ق'
-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس نا=مر
=لامملا -ت=وا=و ··رم' ,تو ·ر.ا=بلا .بر=و ·=\ملا .=ت ى\= _\= و
=\ملا -,='ب -ن=\سلا نم ع\=و ·-==و .ارم.ا _عب ن,بو -ن,ب عقو ن' ىل¦ -ن=\سلا يف رمتسا و
·ق\=' ن' ىل¦ ·دم _ب=و ·-.امعبسو ن,سم=و ن,تن.ا -نس ب=ر ره= ل.او' يف _لاص _لاصلا
ن,سم=و _م= -نس لاو= ره= ل.او' يف _لاص _لاصلا =\ملا -,=' ع\= دعب -ن=\سلا ىل¦ د,='و
نب, ,ل يتلا -تسردم -ن=\سلا ·.= يف رم=و ·-ما,' .لا=و ·-تك\مم .م==و ··رم' ,تو ·-.امعبسو
·ر,.ك ·رك. نم ي=تس, ام لاوم.ا نم اه,\= فرصو ·لب=لا -ع\ق ·ا=ت -\,مرلاب اه\.م ,`س,ا يف
) 1/423 (
152
.اقدصلاو ر,=لا لعف ىل¦ ل,م, ·-براق'و -\=. 'راب ·_»نلا ,,رك ناك و
و= =ل. ناكف ·اغب\, -كو\مم ,دق -ن' .ول -تدم .لا= ا.هلو =,لامملا نود _انلا د.و' ب=, ناك و
-تلود لاو¸ل ببسلا
د.و' -نام¸ يف -,ما=لا د`بلاب _`»لا باون بلا= ناكو ··ر,.ك -=ام= _انلا د.و' نم ر`م' و
ى\= ,عن' ,. ·-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م نم -,نام. _انلا د.و' نم -نام¸ يف ناكو ·_انلا
·ب.انلا نو=ر' نب رم= ر,م.ا ·,هف ·-,نام.لا ام' ··ر== -\م=لا .راصف ·فل' يتمد»تب -,دلو
نب دم=مو ·-بون _'ر رداهب نب دم=مو ·نا=و= نب دم=م ر,م.او ·يركب وب.ا نب اغبنس'و
يرمت=»لا نبا لع=و ي=ك¸.ا نب ىسومو ·=\م ل' نب دم='و ·يا=قر' نب ىسومو ·ينس=ملا
-ل¸= ,. ·ين,دراملا ى\= ر,م' ق=مد ب.ان لع= دق ناكو د»ص ب.ان _,بص نباو ب\= ب.ان
نكل ·,همدق' ,ه,ف -ب=مل . =او ·لا»ف ·=,لامملا ى\= _انلا د.و' -مد»ت يف -صاو= _عب -م. و
ىتمو ·يت=ا= ن= نو=ر=, . ,هن,ف ·يت=\صم ام'ف ·د`ب\لو -,=ر\لو يل -=\صم =ل. لعف'
·=,لامملا ف`=ب ·,هقا¸ر'و ,هك`م' ى\= 'فو= ·=ل. ن= ,ه,=او=و ,هبراق' ,=اهن =ل. اودار'
·عم= ,د=و ·_»ن عب= ,=دن= ن,ف ·-,=ر\ل ام'و =لامملا نم -ك\مم يف ,هل لام _'ر . ,هن,ف
ر=او=ب .=.او -سا,سلاو ,اك=.اب فر=' ,هن' == `ف د`ب\لو 'د=' نوم\=, . ينم 'فو= '=,'و
ىهتنا =,لامملا نم -,=رلا
-مساو ·نكام' اهب رم=و ·-فر=ملا -كمب ر.'م -لو ·-مات -فرعمو ·-,لا= -م= -ل ناكو ·.\ق
·وسكلا -بعكلا اسكو ·ن.ا اهباب و= ي.لا -بعكلا باب -نام¸ يف لم=و ·يقر=لا بنا=لا يف بوتكم
=ل. ر,= .ا,='و ·اهن=اب يف ,و,لا ي= يتلا
·_دنق ر,م.ا -مد»مو -كمب ناك ي.لا ·ركسعل عقو ام -غ\ب ن' ىل¦ -كم ل=. ربلا ر,.ك ناك و
ن,تسو _د=¦ -نس ر=' يف -=و _بق' ى\= -كم نم امه=ار=¦و بهنلاو لت»لا نم ر»نس ارق نباو
·-\=' نم ,ا»تن`ل ¸ا==لا ىل¦ ر,بك ركس= ¸,ه=تب رم'و ·¸ا==لا ل=' ى\= ب== -.امعبسو
و= ان,بفو ·-لوهسو -=رسب =ل. -ل ,ت, ناكو ·دب.ا ىل¦ فار=.ا يد,' نم اه=¸ن, ن' ى\= ,¸=و
نا=\سلا ن' و=و اه,ف لتق يتلا -عقولا يكصا=لا يرمعلا اغب\, -كو\مم ن,بو -ن,ب عقو .¦ =ل. يف
ر,غت دق ناكو - ·ر=ا»لا _رق نم ·د,\ب ي= و - ارب ,وكب د,ص\ل ·ر=ا»لا نم _ر= دق ناك نس=
يف اغب\, _بك, -ن' ى\= ل,\ق ر»ن يف بكرف ·-ن= -غ\ب ,`كل ·روك.ملا اغب\, -كو\مم ى\= ·ر=ا=
-ل¸نم
نودعتسم ,=و -ت=ام=ب نا=\سلا .ا»\ل اغب\, _ر=ف ·-س,سدلا ق,ر=ب =ل. نم †رب= اغب\, دن= ناك و
-\,ل يف -تقو نم ل,نلا _د=و ··ر,س, -=ام= يف بر=و ·-,\= نس= نا=\سلا رد», ,\ف ·بر=\ل
نبا ن,بو -ن,ب لص=و ·اغب\, -عبتف ·-.امعبسو ن,تسو ن,تن.ا -نس ىلو.ا _دام= عسات .اعبر.ا
يا=ل' ر,م.ا اغب\, فدر ىت= ن,ترم اغب\, اه,ف رسكنا ق.وبب -عقو يروصنملا رمت=قو ينس=ملا
ينس=ملا نبا ى\= اور.اكتو ··ر,=و ي»سو,لا
153
يف لسر'و ·روفوم عم= يف اغب\, راص ن' ىل¦ _ر=' دعب ·رك ,هم¸ه, ينس=ملا نباو =ل. لك
·-\,بس لا= ىل¦ ب=.و ·-لاتق ن= فك ىت= -ب لا¸ .و ·ر,= لكب ·دع,و ينس=ملا نبا ل'س, _دلا
يف -ع\»لا ىل¦ ·رو== ن= ينس=ملا نبا اغب\, قا='و ·لب=لا -ع\ق ىل¦ رصانلا =\ملا ع\= املو
ل,= ن,ف ·.و,= اود=, ,\ف ·-ع\»لاب ن,م,»ملا -ك,لامم _بل'و ·نس= نا=\سلا قم ر راد ·ر.¦
-ت\,= .قا=ف ·ع,برلا يف .ناك نا=\سلا
ىل¦ اه=وت,ل ·برعلا _بل اسبلو ·راداودلا رمد,' -عمو نس= نا=\سلا بكر _بسملا _بس ام\ف
ر,م.ا .,ب ىل¦ ,=ور=='و ·,ه,\= او=بق ,. ·,ه,\= اوركن'ف ·=,لامملا _عب امه,»\ف ·,ا=لا
دن= ىل¦ ن,دلا باه= ر,م.ا ام=ر=='و امهكسمف ·ناك -,لاعلا راداتس' ي=ك¸.ا ن,دلا باه=
,و, يف =ل.و ·ر.' .و رب= -ل ,\ع, ,لو - =ا -م=ر - نس= نا=\سلاب دهعلا ر=' =ل. ناكف ·اغب\,
-.امعبسو ن,تسو ن,تن.ا -نس ىلو.ا _دام= عسات .اعبر.ا
'ب,ر»ت -نس ن,.`. ى\= '»,ن لتق ,و, ·رم= ناك و
دم=م روصنملا =\ملا ·دعب نم اغب\, ن=\سو ·ره=' -عبسو ن,نس .س -,نا.لا -تن=\س ·دم .ناك و
-عمو -تك\مم ربدم اغب\, راصو ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نب ي=ا= ر»=ملا =\ملا نب
روك.ملا ام=.اتس. -,برتلا قو»= ا,فوف ·نس= رصانلا =\ملا .ا»ت= نم ام=و ل,و=لا اغب,= ر,م.ا
) 1/424 (
-ب,=و ·-مارصو ·-مر=و ·-ماه= ا. ·'م¸ا= ·'م,رك ·'=ا== 'ك\م نس= رصانلا =\ملا ناك و
-تسردمل -ترام= -تم= و\= ى\= لد, اممو .اقدصلا ر,.ك ·ر,بدتلا د,= ·-مهلا يلا= ناك و
-\,مرلاب
-م,= -ل لمعت ن' ,سر دق ناكو ·_,ك عم _من -ه=وبو ·ر»=' ·برق' لو=\ل ناك ·-ت»صو
-,اغلا ىل¦ نس=لا نم .ناكف ·لب=لا -ع\ق نم ينا=\سلا _و=لاب .بر=و ·.\معف ·-م,==
·-\== يب' نب ن,دلا باه= _,=لا لو», اه,ف و
ب=عت' 'ت=اب اه,ف .,سم'ف -ب,== لك نا=\سلا -م,= .و=
بن=, .اب اهبان=' يف ناك ن¦و رص»م اه,ف ر,ص»تلاب يناسل
·-\بق =رتلا =و\م نم د=' -نت», ,ل ام ,اد=لا نم ىنتقاو ·,اد=لاو .اسنلاب 'مرغم =ا -م=ر ناك و
·-\بق نم =و\ملا ·داعك باب=لا ىل¦ ل,م -ل نك, ,ل -نوكل ·-عم .اسنلا ب=صتس, رفاس ا.¦ ناكو
·.ابد.ا _عب لو», .اسن\ل -تب=مو اغب\, عم -تصق يفو
-عقاو\ل ارق امو .اسنلا =»= .ل¸ل¸و .ا,داع\ل ىت' امل
-=را»لاب .\صفو لات»لا ىت'و نك, ,ل ى==' =\ملا =ا. ل=`ف
-عباسلا يف ·رص= يف ·رصنبو -»هكب ¸اف نم=رلا لما= ول
154
-عم. ران نا=دلا -ب =ع== -با¸=' نم .ان,»لا .ناك نم
-=¸انلا يف ع», ى=غ, .¦ ل,\لا يف ا=دلا نم فا=, . نم اد, .بت
·نابع=و ·ردنكساو ·ي\=و ·,ساقو ·دم=' ·,=و ·ر== د.و.ا نم نس= رصانلا =\ملا ف\= و
ن,علا ب=.لا نم ف\=و ·.انبلا نم 'تسو دم=مو ·فسو,و ·ىسومو ·ى,=,و ·ل,=امس¦و
=ل. ع,م= ى\= اغب\, ىلوتسا ·-,اغلا ىل¦ 'ر,.ك '.,= _ام»لاو لو,=لاو
·ر,.ك نب ن,دلا دام= =فا=لا ·رك. ام -.امعبسو ن,سم=و نام. -نس -ما,' يف ق»تا ام ب,ر= نم و
·اهن=ب يف ام _ر=ت .=ر= ,. ·'مو, ن,عست نم 'ب,رق .\م= ينا.مهلا ر,م.ا .ا»ت= نم -,را= ن'
¸,مت دقو ع,م=لا لك=ت دقو 'نا,بص ,. ·'تنب ·ر== -عبر' ,هنم 'دلو ن,عبر' نم 'ب,رق .ع=وف
ى.ن.ا نم رك.لا
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·-== -». و=و -,اك=لا ·.هل رصاعم ر,.ك نباو ·.\ق
يفوصلا ي=ر»لا ي\= وب'
574 - · 656 - · 1178 - , 1258 =ورم= نب دم=م نبا دم=م نب دم=م نب دم=م نب نس=لا ,
دم=م نب
ي\= وب' ن,دلا ردص =فا=لا - -ن= =ا ي=ر - ق,دصلا ركب يب' نب دم=م ىل¦ -بسن يهتن,
يفوصلا ي»=مدلا ,. ·يروباس,نلا يركبلا يم,تلا ي=ر»لا
نب رم= _»= يب' نمو ··د= نم -كمب عمسو ·-.امسم=و ن,عبسو عبر' -نس ق=مدب دلو
··ارهبو يسو=لا د,ؤملا نم روباس,نبو -=ام=و ·لبن=و ·د¸رب= نبا نم ق=مدبو ي=نا,ملا
·ل¸انلاو يلاعلا بتكو ·ر=ا»لاو ·_د»لاو ·ب\=و ·لصوملاو لبر¦و ·دادغبو ·ناهبص'و ·ورمو
دعب ,د=و ·-نس= .ا,=' -نم لص=و ·ق=مد _,راتل `,. _,راتلا يف _ر=و ·عم=و ·فنصو
_`ر=و ,\سمل _,=صلاو ·-ناو= يب. _,=صلاو ·ناب= نب. _اون.ا رابكلا بتكلا _ورو -توم
=\ملا دن= -قوس ق»نو ق=مدب _و,=لا -=,=م يلوو ·ر,.ك ق\= -ن= لم=و ·-,د\بلا ن,عبر.ا
-.امتسو ن,سم=و .س -نس يف اهب .امف ·رصم ىل¦ ·رم= ر=' يف ل»تناو ·,=عملا
ناك ·لاق ·ب=ا=لا نب رم= -»ع= ·يو»لاب و= _,لو ·يب=.لا ن,دلا _م= =ا دب= وب' =فا=لا لاق
ىهتنا -بس=لا يلوو .ارم.ا ل=ادو ·نو=مو -ب=ادم ·دن=و ·يوا=دلا ر,.ك ·.هبلا ر,.ك
يب=ر»لا
00 - 0 - 723 - · 000 - 1323 _,=لا نب دم=م وب' ن,دلا ,=ن _,=لا ·دم=م نب نس=لا ,
يد»صلا دلوملا يكركلا يب=ر»لا ي=ر»لا ن,دلا لامك
عقو,و ·د»صب .ا=ن,ا يف بتك, ناكو ··دلاو ن= بون, و= ناكو ·-ع\»لا ب,== د»صب ·دلاو ناك
·ق=مدب _ار= عما= -با== ·د,ب راصو ·اهب .ا=ن,ا بتكو ق=مد ىل¦ ل»تنا ,. ·باونلا يد, ن,ب
اهب 'عقومو 'ب,== د»ص ىل¦ دا=و ·روم' -ل _ر= ,. ·اهب ·ردق ,==و
.و ··راب= ب.=' .و ·-نم _صفا 'ب,== يان.' عمست ,لو ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا ·لاق
155
فور=لا _را=مل 'د,و=ت ·-ب==لا 'ر», ناك ا.¦ _ص'
'رق نم لقو ·.`=ف -=ام= -ب _ر=تو ·ب\»لا يف ر.'و عمسلا يف عقو -با==لا يف -م`كل ناك و
د=اوق ى\= و=نلا د=اوق ل,¸نت يف -\.م ر' ,لو ·,,\عتلا _دابم يف -\.م ر' ,لو ·-بتن, ,لو ·-,\=
ق=نملا
ىهتنا اهن= باو=لاو اه,\= درلاو دود=لا داسف ب=, ناك و
·¸·د,صق نم =ل. نم د,= ,=ن -ل ناكو ·.\ق
) 1/425 (
ا=مس ·د= يف عمدلا ق,»= _دب'و ا=»سلا ·رك.اف نامعن قرب _رس
ا==ناف ب.ا=سلا ىمسو _ورو -\صن لس ب=.م ف,سك _. و
ا==' امف ,ارغ\ل ىنعم ·ارق'و ا»نلاو نابلا ن= ..اسر _د' و
ا== دق -ن= ام لا= 'داؤف .دا=' -,ر=س -مسن -,ل¦ _د=' و
ا=سق ا=ر=ن نم را=¸.ا ىل¦ يدهتف اهتا=»ن ام=لا _ور ى\= رمت
ا=سب انه=و' ... يف ره=تف اهتان=و يف لكلا د»= ر.نت و
ا=رم _دنس نم نصغلا ف== _ب\تو ¸,=ن' ي' ى=دلا يف -نم ع\=ت و
ا=»ل اهل ن,»=اعلا بو\ق ان\ع= ,.ام= قرو _ودلا قوف =قوت و
ا=»ن 'دب' اهن»= نم .\سر' امو اورد امو اه,ل¦ ان¸= اوبسن ,=
ا=ب= .فر= امو اهن= _وهلا ·اور ¸-ب,ر= ن=\ب ابص .م,ت ,ك و
··د,صق نم '=,' -لو _.ومنلا ا.= ى\= اه\كو ·اهلو=ل اهت,»ب ن= .بر=' ·ا.= نم لو=' ي= و
-نام= د»= قاف عمد نا,»= -نا»=' نم ل'س' ق,»علا ,و,
-ناو=' نم .نك ن¦ -ب '»فر _وهلا بتك دق -,د= ى\= بص
-نار,ن نم فا=ف -,\= 'د=و ا»نلا نص= '=دوم قانعلا ,ار
-ناعمل انس -==د'ف `,ل ·رغ. قراب ,ا.ل ,.ل دار' و
-نا»»= يف ب\»لا `g\ف 'فرص -ب,.= ق,=ر نم 'س'ك راد' و
-نامعن نم ر=نلا -,ل¦ يدهت .رس .ام,سن -=ورت .دب و
-ناب ن= 'دنسم '=,=ص .ورو ام=لا اونكس ·ر,= نم ا.= .\م=
=ا -م=ر -.امعبسو ن,ر==و .`. -نس نا=مر ره= يف ·'=ف -م=رتلا ب=اص يفوت
دوب= _,=لا =بس
00 - 0 - 733 - · 000 - 1322 د»تعملا _,=لا =بس ·ن,دلا ,=ن _,=لا ·دم=م نب نس=لا ,
دو`ب=
156
=ا -م=ر ·-ت,وا¸ب ·د= دن= نفدو ·-.امعبسو ن,ر==و ن,تن.ا -نس _رغصلا -فار»لاب .ام
-باسنلا
00 - 0 - 809 - · 000 - 1406 ردب ينس=لا ف,ر=لا د,سلا ·نس= نب دم=م نب نس=لا ,
·ر=ا»لاب ر,كن=ا=لا _رب,ب ·ا»نا= _,= ·-باسنلاب فورعملا ·ن,دلا
ىلاعت =ا -م=ر -نس ن,نام.و عبس ن= ·-.امنام.و عست -نس لاو= ر== _داس .بسلا -\,ل يفوت
ر=ا=لا دم=' وب'
00 - 0 - 803 - · 000 - 1400 فورعملا ·يقارعلا ن,دلا ¸= ·ي\= نب دم=م نب نس=لا ,
ب\= ل,¸ن ·روه=ملا ر=ا=لا دم=' يب'ب
ب\= رباك' _دم, ناكو ·د,=لا ,=نلا -لو ·بد.ا ل=' نم ناك ·-,رصانلا ب,== نبا لاق
ن,دلا -\قو ع,,=تلا ىل¦ بسن,و ·`ما= ناكو ·=ل. ى\= -نو¸,=,و
-م=نو ·'.,= -ن= بتك' ,لو -ت,'ر ·بر,نلا باب ل=اد بتكمب ·داه=\ل لودعلا عم _\=, ناك و
·-==ب -ت,'ر ام -نمف ·ق.اف
رم= انقر»ت نم ب\ق لك يفو -,== _ادو\ل ان»نت=ا امل و
ر»سلا ر»سلا .دا= نم انل قرو 'ع=وت ي=ملا .,كب'ف .,كب
رم= انل ق,»علاك _ومد .لاسو ,هنو»= نم ¸_,ب' ¸عمد رد _ر=
رد ,هنم انقان=' يفو ق,»= ان=ومد نم ,هقان=' يفو او=ارف
ي=اق اهب _دم, د.اصق عبس ى\= لمت=, ·_,ن=تلا _ان=' نم _,»نلا ردلا ·امس فلؤم -ل و
·د,ص»لا ي=و ·-==ب -ت,'ر ام اهنم ·ي.انكلا -=ام= نب ,,=ارب¦ قا=س¦ اب' ن,دلا نا=رب ·ا=»لا
·ىلو.ا
ار»س ,كانغم ىل¦ ين=' .نك ام ار»س ,ك,= نم ي.لا ل`هلا .ول
اررد .=قاس ينو»= ناك ىت= اررد يعمدم يد= قوف _ر= . و
ارمق _وهلا يف ي\»عل -,ت\»مب †رمق ,ك,= يف يل دادغب ل=' ا,
ار=ن نمل يبس, ي\=لا يف ىن.نا ا.¦ 'ر=ن '»,=' 'نص= د»لا نم ين.,
ار== دق ب=لا ا.= ل,ق ا.¦ .¦ †ر== .و ودب ,هنس= ن= نغ, ,ل
ار»ن ¸ق=ا= نم ,كو ,ان.ا نم 'ر»ن ابس ,ك 'ر,ر= .ا¸= يدف'
اردق ام ·و\س, ن' يب\ق ,ار ول ¸ردق ى\= -,ناعم يف ىت' †,,ر
ار= ·او= يف يمس=ب ,ا»سلا ىت= 'ر= ,ارغلاب يربص د»= نم ل= ,ك
) 1/426 (
157
ار== دق ,ونلا .,.ل ين= ناك ام ر== نم دق -ب\ق نك, ,ل ول
·لاق ,. اهمامتب -,رصانلا ب,== نب ن,دلا `= ي=ا»لا اهب=وتسا ·=ل. نم لو=' ·د,ص»لاو ·.\ق
,=عملا فور= ى\= -بترم - ,\سو -,\= =ا ى\ص - يبنلا _دم يف د.اصق ·د= -لو
-.امنام.و .`. -نس ,ر=ملا ر== عباس يف ب\=ب يفوت
ي.انس,ا قاو= نبا
632 - · 706 - · 1234 - , 1306 ل`= ب,د.ا ·=رابملا نب دم=م نب روصنم نب نس=لا ,
-.امتسو ن,.`.و ن,تن.ا -نس ·دلوم ي.انس,ا قا`و = نب ن,دلا
نو\مع,و -نودس=, انس,ب د,دسلا اونب ناكو 'ع=اوتم ·'م,رك ·ردصلا عساو ·'ب,د' ·`=اف ناك
ىل¦ ر==و ·ردوص ىت= -,\= اولا¸ .و ·ع,,=تلاب ·امرف ·,اوعلا _عب -,\= اوم\عف ·-,\=
عنتماف ·ع,قوتلا -,\= _رعف ··ر=ا»لا
يف -عم .د=ت -ن' ي.انس,ا _,»نلا نبا -,»»لا ينرب=' ·يدوفد.ا ر»ع= ن,دلا لامك _,=لا لاق
,دق' ين' .¦ ·لاق ·,ه\=»ب فرتع,و ·,هم=ع,و ·-با=صلا ب=, -ن' ف\=ف ·-ع,=لا ب=.م نم .ي=
ىهتنا ·,ه,\= ',\=
-نسلا ل=' نم 'فو= ·لو»لا ا.هب رتست, ناك -ن,ف ·_فرلا نم ب,رق '=,' ا.=و ·.\ق
·اهنم ·د,ص»ب - ,\سو -,\= =ا ى\ص يبنلا - _دم, ·رع= نمو ·ر.نو ,=ن -ل ناك و
ا=`ر=و ق,»علا و=ن انب ا=وعف ا=`ر' .,= نم ·او=' -ب,= او=
ى=ولا فرعت ,ل _,علاف ابنت .و 'م¸`م '.,.= 'ر,س انب اور,س و
·'=,' ·رع= نم و
_اب=صاو قوب= ن,ب ان'و ي=ا=تفاو يمار= و\=, . ف,ك
_امرلا رمس ى\= قاوف ¸رمس' ىم\لا لوسعم د»لا ق,=ر عم
_ا=صلا ل,\عتل ى=رملا عفر 'ب== و=ن, رغ.لا ير=و=
_ا¸م يف 'د= دصلاب ادتباو ·¸,,مت ى\= ر=هلا بصن
_ارصلا لو»لاب قاف.ا يف _ا= 'رب= يرم' راص ا.ه\ف
_ار= نم ¸ر,س' ب\ق اورب=ت ىس= ¸د=ن نم ي=لا ل,=' ا,
_ارب نم ,كام= و=ن -ل ام ¸,¸ا= •بص لا= ,ت=»= ,ل
_. لوق ,تعمس ا.ام ى\عف -عمس ¸_او لوق يغص, _,ل
_ام ر,= ,كاو= ,سر يف و=و ,ك\صو نم -مسا ,تو=م و
_اص ر,= ,كاو= رم= نم و=و ¸لم. ‡ ب=م لك ا=ص و
-ن= ا»=و =ا -م=ر ·-.امعبسو .س -نس -م=رتلا ب=اص يفوت
ن,دلا ردب ب=اصلا =ا رصن نبا
726 - · 846 - · 1325 - , 1442 نب دم=م نب نس=لا نب =ا رصن نب دم=م نب نس=لا ,
158
·ا=رس بتاكو ·-,رصملا را,دلا ر,¸و ·=ا رصن نباب فورعملا ·ن,دلا ردب ب=اصلا ·دم='
·ر=ا»لا بست=مو ·ف,ر=لا _او=لا ر=انو ·-,لاعلا راداتس'و ·اه=,= ر=انو
-.امعبسو ن,تسو .س -نس لو.ا ع,بر ره= ر== .لا. .ا.`.لا -\,ل يف ·و»ب ·دلوم
نب دم=م ن,دلا فر= ·-,ب' د= ناكو ·ر=ا»لا لام=' نم ن,ت,م=ا¸ملاب -,رق وكد¦ نم -\ص' ناك
رصن اهب -ل دلوو ·اهن=وتساو ·وف -ن,دم دم=م نبا نس= ·د= نكس ,. ·وكد¦ -با== ى\= ·دم='
-نبا اهب -ل دلوو -نو,دلا ,\عب ف.ا=و ·د= -,ردنكس,اب ,. ·اهب ر=ابو ··و»ب =ا رصن '=نف ·=ا
دود= يف ·ر=ا»لا ,دق ن' ىل¦ ·ل¸انلاو علا=لاب ر=ابو '=,' اهب '=نو ·ا.= ن,دلا ردب ب=اصلا
-.امعبسو ن,عستلا
·ا=ق ي=اق ين\ع= ·ر=ا»لا ىل¦ .مدق امل ·لاق ·-=»ل نم روك.ملا ن,دلا ردب ب=اصلا ين.د=
ين' .نن=و ·=ل. ى\= ,اوق' يندس=ف ·,ك=\ل 'عقوم - يسنتلا نب ن,دلا رصان -ن=' - -,كلاملا
ىهتنا ع,قوتلا =ل.ب ا,ندلا .ك\م
) 1/427 (
_ر=لا لو=, ·-,نس ف.ا=و ·د= يلو ن' ىل¦ ىقرت, لا¸ .و ·.ارم.ا _عب دن= ر=اب ,. ·.\ق
ام لو' ·لو»نف ·.ي= دعب '.,= ف.ا=ولا نم يلو ام رك.ن لب ·ل¸علاو -,.ولا _,راتب ا=رك. يف
-لودلا يف =ل. لك _او=لا ر=ن ,. ·ر¸ولا ,.·-,رصملا را,دلاب ·روصنملا _و,=لا ر=ن يلو
ر,= بكنو ·ردوصو ·_,= -,د,ؤملا -لودلا يف '=,' ر¸ولاو ·_ا=لا يلو ,. ·_رف -,رصانلا
ربدم لبق نم ر== ر=ا=لا =\ملا نب دم=م _لاصلا =\ملا -لود يف -,راداتس.ا يلو ,. ·رم
يف -,راداتس.ا يلو ن' ىل¦ ·دم '=,' _ا=لا يلوو ·ل¸= ,. ·يقامقدلا يابسرب ر,م.ا -تك\مم
,,ركب _ا=لا ن= ل¸=و ·دم=م ن,دلا _`ص ·دلو ن= '=و= ·يقامقدلا يابسرب -,فر=.ا -لودلا
-.امنام.و ن,ر==و نام. -نس ىلو.ا _دام= ل.او' يف ,ك= بتاك نب ,,ركلا دب= ن,دلا
·دلوو و= ·ردوصو ·ل¸=و ·-,راداتس.ا يف -تدم ل=ت ,\ف ·_ا=لا -»,=وب ·ده= ر=' ا.= و
,ادف ·ام=رود ,و¸\ب امهل ,سرو ·ران,د فل' ن,سم=لا و=ن امهنم .='و ·دم=م ن,دلا _`ص
دعب ل¸=و اه,ف ·رم' gتن, ,\ف ·'.لا. -,راداتس.ا يلو ن' ىل¦ .ا =ب -\,و= ·دم ن,دلا ردب ب=اصلا
,ا,'
ن,دلا _`ص ·دلو ن= '=و= ·-,رصملا را,دلاب رسلا -باتك يلو ن' ىل¦ ن,نس .ا=ب رمتسا و
-»,=و ر=ابف ·-.امنام.و ن,عبر'و _د=¦ -نس ·دع»لا ي. _ما= .اعبر.ا -\,ل يف -تافو دعب ·دم=م
قم»= ر=ا=لا =\ملا ن=\ستو ··ر,س, ·دم رسلا -باتك
ل¸=و - .و' ناك امك - -ت»,=و ىلوتو ·ق=مد نم ي¸رابلا نب دم=م ن,دلا لامك ي=ا»لا ,دق و
ن,عبر'و .س -نس ىلو.ا _دام= يف ·ر=ا»لاب يفوت ن' ىل¦ ,. نم ·راد ,¸لو ·-م=رتلا ب=اص
159
-.امنام.و
يف لص'ت ·,اع=لا يف _»نلا عساو ·'م,رك -,=\لا رودم ·لك=لا نس= ·'م== ·.او= '=,= ناك و
-,رصملا را,دلا .اسؤر نا,=' نم دم=م ن,دلا _`ص ·دلوو و= راصو ·-ما,' .لا=و ·-سا.رلا
-تر=ابم ,ا,' ل,\ق لك يف ,\س, . ناك -ن' ى\= ·'د= ·ر,.ك ق.`= ى\= ,اعن¦و ·بتاور -ل ناك و
-ل ناك -ن' .¦ ·ن'= ,اعن¸لو -ل ناكل ··دعب نم ·ر,غل عقو امك .قولا -ل ا»ص ولو ·رداصم نم
-م`ك يف _ا,صو ··د= عم .يس ق\=و ··رداب
·دعب'و ·يابسرب فر=.ا =\ملا -=غب' ا.هلو ·-توص ى\='ب .د=ت, ناك و
رم=و ·ر,=لا لعف ىل¦ ل,م, ناكو باصنلاو بانلا -,نام' ىصق' ·.وك' ¸ل=اف ر,= ناك و
نم ر.ك' -نسا=م .ناك -\م=لابو =ل. ر,= ر.'م -لو `.ا= '»قو اه,\= فقوو ·-=,\م ·و»ب -سردم
-ن= =ا ا»= ·-.واسم
يعفا=لا يناب.هلا
00 - 0 - 699 - · 000 - 1299 يناب.هلا ن,دلا ,=ن -,»»لا ·نس= نب نورا= نب نس=لا ,
يوونلا ن,دلا ي=م _,=لا با=ص' د=' ·يعفا=لا
يوونلا ى\= -»»تو ·.د=`, ,لو ·,.ادلا دب= نبا نم عمس '=رو ·'ن,د 'ر,= ناك
-.امتسو ن,عستو عست -نس لهك و=و يفوت
يردن\»لا ي»,لاو=لا
00 - 0 - 722 - · 000 - 1322 ل,¸ن ·يردن\»لا يم=علا ي»,لاو=لا نس= _,=لا ·نس=لا ,
ق=مد
-ل ناك -ن,ف ·-ت,ر.و ·نوو`ق روصنملا =\ملا .,ب ل=' ام,س . ·=و\ملا ر=او= نم 'ب,رق ناك
نب دم=م لماكلا =\ملا لوق د=ن, ام 'ر,.ك ناكو ·,`كلا ق,منتب -فرعم -ل ناكو رفاو == ,=دن=
·ل,ق ام ى\= بو,' نبا ركب يب' لداعلا =\ملا
لاق .و ل,ق -,ف ام ى=م ¸_,=و لابلا ,عن -ب عبر ى\= ,`س
لا» = ,.او\لاو ,و»لاو ,هلا نم 'در=م -,ف _,علا ب,= ناك د»ل
لاغ=¦ ن,ب=م\ل اه,ف ناك .و ي.انلا -ف' اهب .\= ام ب=`م
لا»=' نوب=ملاو .¦ لصوو „-== -ب,ب=لاو .¦ _,= `ف
لا»= _انلاو ,اد ينون= .,\ف ابصلا و=' نون=لا ن' اوم=¸ ,= و
لاملا امو نونبلا ام .¦و .اكب اهعمد ن,علا _ر»تست ا. ل.م ى\=
=ا -م=ر ·ق=مدب -.امعبسو ن,ر==و ن,تن.ا -نس يف - -م=رتلا ب=اص - نس= _,=لا .ام
يدركلا
00 - 0 - 700 - · 000 - 1300 ·يدركلاب فورعملا ·د=ا¸لا _لاصلا _,=لا ·يدركلا نس=لا ,
ق=مد نم رو=ا=لاب 'م,»م ناكو -نس ن,عست نم 'و=ن رم= ف=كو ·.اماركو لا= ب=اص
160
=ل.ب ق¸ر,و ل»بلا اه,ف _ر¸, ·روكا= اهب -ل ناكو
) 1/428 (
.=' -ن¦ لا», -ب =ربتلاو ·را,¸\ل دص», ناكو ·'ماع= -ل ,دقو .¦ -,\= ل=د نم لق ·'داو= ناك و
-.امعبس -نس يف - =ا -م=ر - .امو -\ب»لا لب»تساو ·لست=او ·رع= نم
ي\بر,ا يناب.هلا
568 - · 653 - · 1172 - , 1255 فر= _,=لا ·فسو, نب ن,س=لا نب ,,=ارب¦ نب ن,س=لا ,
يوغ\لا يعفا=لا ي\بر,ا يناب.هلا =ا دب= وب' ن,دلا
·لبن=و ·ي=و==لا نم عمسو ·-»»تو ·ق=مد ,دقو ·لبر,ب -.امسم=و ن,تسو نام. -نس ·دلوم
ي\= يب' نم عمسو ·لهك و=و ل=رو -».ا=و يدنكلاو ·د¸رب= نباو ·دعس يب' نب ف,=\لا دب=و
,`سلا دب= نبا _ت»لاو ·ي»,لاو=لا نب
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,سم=و .`. -نس يفوت و
ن,دلا ردب _,=لا
743 - · 834 - · 1342 - , 1421 ·ن,دلا ردب _,=لا رصان نب دم=م نب دم=' نب ن,س=لا ,
ي»ن=لا ·رادلاو دلوملا يكملا ·لص.ا يدنهلا
·ر,=و -=ام= نبا ن,دلا ¸= ي=ا»لا ى\= اهب عمسو ·-كمب -.امعبسو ن,عبر'و .`. -نس دلو
_,=صب يروا=نلا دم=م نب =ا دب= ف,»علاو ·ي=و,م.ا ن,دلا لام= _,=لا ن= .د= و
يرا=بلا
نب ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ى\=و ·يدنهلا ن,دلا .ا,= -كمب -,»ن=لا _,= -م`علا ى\= -»»ت و
·ر,=و -»»لا يف _ربو ي»ن=لا روصنم
ي=و ي\,=ن¸لا نام.= ن,دلا ¸= -سردم لبا»م -ب _رد,و ·,ار=لا د=سملاب د,=اوم لمع, ناك و
,ار=لا د=سملا نم يبرغلا بنا=لاب -\س\سلا رادب -فورعملا
يف نم,لا -ه= ىل¦ رفاسو ·-كم ىل¦ دا= ,. ·,ا=لاو ·ر=ا»لا ىل¦ ل=رو ·-كمب ,ك=لا يف بان و
ر== ينا. .اعبر.ا ,و, =رد'ف ·ل=.ا -كرد'ف ·قو= دصقو ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس ل.او'
ىلاعت =ا -م=ر ىلو.ا _دام= يف ل,قو ·-نسلا نم ر»ص
¸,ربتو دادغب ب=اص _,و' نبا
00 - 0 - 784 - · 0001382 نب اغبق' نب ن,س=لا نب نس= _,=لا نب _',و ' نب ن,س=لا ,
ام=ر,=و ¸,ربتو دادغب نا=\س ·ن,س= _,=لاب .وعنملا ·ناك\,'
,و, يف -توم ى\= لد, 'مانم _'ر _,و' ·دلاو ن' و=و ·_,و' ·دلاو ·ا,= يف دادغب =\م يل و
ن= عم=ناو -م=رتلا ب=اص ن,س= _,=لا ·دلو ىلوو ·-س»ن ع\=و ·-ن=\سلا ن= ل¸ت=اف ·ن,عم
161
.س -نس يف =ل.و ·-ل ن,= ي.لا ,و,لا يف ,ا,' دعب .ام ن' ىل¦ ·دابعلاو ·`صلا يف .='و ·_انلا
-.امعبسو
د`همو ·-,=رلا يف لدعلاب ·دلاو ·ر,س ى\= راسو ·رم' ,تو ·=\ملا يف ا.= ن,س= _,=لا رمتسا و
- -\=م يف ·رك. ,د»تملا - دم=' نا=\سلا ·و=' -\تق ن' ىل¦ دن=لاو .ارم.ا -ت=ا='و ·د`بلا
يف =ل.و ·¸عملا =\ملاب ب»لو ··دعب نم روك.ملا دم=' ·و=' ن=\ستو ينا==كلا _,= ا== ·را=,ب
-.امعبسو ن,نام.و عبر' -نس
·ربلا ر,.ك ·-,=ر\ل 'بب=م ·'م,رك 'ماد»م ·'=ا== `,\= ·`,م= ·'با= 'ك\م ا.= نس= _,=لا ناك و
عم=لا ل,\ق
..ؤ= ··دعب نم ·د.و'و فسو, ارق اهك\م ن' ىل¦ ·رومعم -ن.م=م -ما,' يف قارعلا .ناك د»ل و
·رمتسم -نت»لاو ·ا.= انمو, ىل¦و - -نو»=تس, ام =ا نم ,ه,\= - ,نغلا ·ا=ر نامكرتلا فار=.ا
,ه.اب' نم ف\س نم ,هب ق=\, =اف ·-,نب نم ركب را,دو قارعلا يم,\ق¦ يف
يو=نلا ن,دلا لام=
00 - 0 - 681 - · 000 - 1282 -,برعلا _,= ن,دلا لام= -م`علا ·¸ا,¦ نب ن,س=لا ,
·-=را=ملا باتك ·اهنم .ا»نصم -لو ·.ام\علا نا,=' نم ناكو ·دادغبب -,رصنتسملا _,ردت يل و
يومر.ا ن,دلا _ات _,=لا ى\= 'رقو ام=ر,=و ي=و»لا نباو ·ي=ر»لا .`علا وب' دن= بتكو
-.امتسو ن,نام.و _د=¦ -نس يف يفوت
_,كاب نبا
00 - 0 - 793 - · 000 - 1390 ·¸= ب.ان ·ينامكرتلا ن,دلا ردب ر,م.ا ·_,كاب نب ن,س=لا ,
ل=»تساو ·=ركلا نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا _ر= ن' ىل¦ ·¸= -با,ن يف رمتساو _ا=نم لبق نم
نابرعلا نم ا=ر,=و ·¸= ركاس= عم=ف -=,تن _ا=نمل ره=, ن' ا.= ن,س= دار' ··رم'
·ن,مو,ب و' ,و,ب ق=مد ركس= قوقرب رسك ن' دعب -,ل¦ لصوف ·قوقرب لات»ل -=وتو ·نامكرتلاو
.بكرو ا.= _,كاب نبا ,¸هناو ·قوقرب رصتنا ن' ىل¦ امهنم لك .ب.و ·'د,د= .اتق `تا»تف
_\بو ··د=و -س»نب _,كاب نب ن,س= ا=نو ,هعم ناك ام ر.اس .بهنو -,=,كابلا -,»ق' -,ر=ا=لا
ر=ا=لا =\ملا -,\= _بق ىت= _ا=نم ب¸= نم روك.ملا ل¸, ,لو ··اوق .را=ف ··رب= _ا=نم
-.امعبسو ن,عستو .`. -نس يف ·ر=ا»لاب -\تقو ·قوقرب
-=ا==لاب 'روه=م ناك و
ن,س= ر,م'
00 - 0 - 728 - · 000 - 1327 يمورلا ن,دلا فر= ر,م.ا ·ردن= نب ن,س=لا ,
) 1/429 (
162
··ر.ؤ, ناكو ,ا=لا ب.ان ناك امل ن,=. ن,دلا ,اس=ل _ردم _'ر درم' و=و ناك ·يد»صلا لاق
ر,=لا بعلو ·د,صلا يف 'س'ر ناك -ن.
ر== ىت= رصمب ,اق'ف ··ر== ·رم,ب -ل ,سرو ·-,\= ع\= ·-,رصملا را,دلا ن,=. =\م امل و
,دانو ·ق=مدب ·انا=\ب= ·ر`م' ,. ·-لا= ى\= ·رق'ف ·=ركلا نم نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا
ىل¦ -عم -=وتو ·=ركلا ىل¦ رصانلا =\ملا ىل¦ ا.= ن,س= ر,م.ا -=وت ,رف.ا رف ن' ىل¦ ,رف.ا
ن¦ دنو= ا, ·لو», ناكف ··دن= 'بر»م راص ن' ىل¦ ل,=لا _اون'ب ق,ر=لا يف -,\= ل=دو ··ر=ا»لا
د,ص,ف ·-عم نوك, ي.لا ر,=لا يمر,و د,ص, ر,=لا ا.هف ·رصم ىل¦ ل=دن انك
.ي= -نم -تو», داك, . ·با=نلا يمرو د,صلا يف '=و==م ا.= ن,س= ر,م.ا ناكو ·.\ق
نم -,وا¸ -ل درف'و ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\= ,عن' ··ر=ا»لا ىل¦ رصانلا =\ملا ل=د ام\ف
-,رصملا را,دلاب ·رفاو -مر= -ل راصو ·ير=وك ر,م.ا عم راك= ر,م' راصو ·_راو=لا رو,=
·ق=مد ىل¦ -=وتلاب نا=\سلا -ل ,سرف ·-ندب يف فع= -ل لص= ن' ىل¦ ·دم =ل. ى\= رمتسا و
بص»لا ببسب امهن,ب عقو ن' ىل¦ -م,د»لا -ل -تب=م ى\= ¸كنت ر,م.ا دن= اهب ,اق'و ·اه,ل¦ ر==ف
اوعس ,هن¦ ,. امكا=تو ·داعسلا راد ىل¦ اع=رو ·ل,=لا قوس يف امصا=تو ·ا.,= -,رق يف ي.لا
لبقو ·¸كنت قن= ى\= ·د, ن,س= ر,م' ع=وف ·ن,س= ر,م' ,اقو ·¸كنت ,ا»ف ·_\صلا يف امهن,ب
نكلو ·=ل. .دمعت ام =او ·لاق ن'ب =ل. دعب ن,س= ر,م' ر.ت=اف ·=ل. -نم ¸كنت لم= امف -س'ر
·¸كنت ,`ك داف' امف ·ن,س= ر,م' نم ير=»لا اغب و\=ق د=ف ¸كنت نا=\سلا علا=ف ·'ر,بك '== ناك
.'س' =ن¦ ·-,ل¦ نا=\سلا بتكو -لا= ى\= -=ا=ق¦و ·د»صب ,,», ن'ب ن,س= ر,م. نا=\سلا ,سرو
.و ·اهب.ان -مد=ب بكر, . و=و ·دم د»صب رمتساف ا.= =ب ق,\, ناك امو ·¸كنت انب.ان ى\= بد.ا
ن' ¸كنت _\ب ىت= ن,تنسلا و=ن د»صب ,ادف ·=ل.ب نا=\سلا -ل ,سر امبس= =¸,لا ىل¦ _ر=,
لسر' روغلا ىل¦ ر== ام\ف ··ر=ا»لا ىل¦ 'ه=وتم ¸كنت ناكو ن,س= ر,م.ا ىل¦ ل,م -ل نا=\سلا
ا.¦ -ن'ب ·د=وو ·¸كنت -,\= ع\=و ·=ان= ا=\=صاو -,\= ,د»ف ·روغلاب -,»ت\, ن' ن,س= ر,م.ا ىل¦
-عم ·.=' ق=مد ىل¦ دا= ام
ىل¦ ن,س= ر,م' ب\= لسر'و ·نا=\سلا قفاو امف ·=ل. يف نا=\سلا ل'س ·ر=ا»لا ¸كنت ,دق ام\ف
·ر=ا»لا
راد _`سلا ,\ص' ر,م.ا _ا=ق,ب -,\= ,عن' اه,ل¦ لصو ام\ف
نام. -نس ل.او' يف ·رادب يفوت ن' ىل¦ -,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م -\م= نم رمتسا و
··ر=ا»لا _را= يبونلا ر=و= رك= يف ·رم= ي.لا -عما= راو=ب نفدو ·-.امعبسو ن,ر==و
عما=لا اهبنا= ىل¦و ·g,\=لا ى\= -ب ·روه=ملا ·ر=ن»لا رم= ي.لا و=و -,\= نا=\سلا فس'تو
-ل ي.لا
·g,\=لا ىل¦ -ب ىمرف ·فورصملا باس= بتاكلاو د=ملا -,ل¦ ر==' ·عما=لا ·رام= _رف امل و
امك\ف امت,فو ن¦و ·امك,\عف امتن= ن,ف ·ىلاعت = ا.= ن= .=ر= ان' لاقو
163
'=,== ناكف ··دن= بتك' .نكو ·'ر==و 'ر»س -تمد=ب .نك ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق و
·د, نم ران,دلاو ,=ردلا ى\=
,.اد ·_ورلا ف,»= ناكو 'ن,= ·دن= .اب»لاو _ر»لا ناكو .ي= يف ف», ناك امف ·-»\= نم ام' و
·و`= -م`كل ره=, ردن و' -,اك=لا لاق ا.¦ -نكل ·-م== -تراب= يف .ناكو ·رابعلا ف,=ل ·ر=بلا
عمسلاو ب\»لا يف
=ل.ل نوك, ام ن,س= ر,م.ا -لو», ام ان,ك= ا.¦ ن=ن ·_انلا د,س نب ن,دلا _تف _,=لا يل لاق
·و`=
-ب,=علا ·رانملا =\ت رم=و -\مرلاب _,ب.ا عما=لا رم= ي.لا و=و ·-,اغلا ىل¦ '»,ر= ناك و
ر=.ا يف ل,=تس, ناك نكل ·-قدصلاو ر,=لا -,ف ناك و
ن,تنب .¦ ف\=, ,ل و
و= راصف -ناكم _\= راتتلا د`ب نم ي\غملا _اترمت ر== ام\ف ·-نم,ملا يف _\=, ناك و
·رس,ملا يف _\=,
.ارم.ا نم د=' ¸كنت ب,لا=م نم _\=, ,لو ·'ر,.ك -ب=, نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا ناك و
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ··ر,=
نا•,ر نبا
702 - · 000 - 1302 - ,ام,ا 000 =ا دب= وب' ن,دلا فر= نس=لا يب' نب نام,\س نب ن,س=لا
نس= ن,دلا .اهب ي=ا»لا و=' ·نا•,ر نب
) 1/430 (
.سو ·فر=م نبا نم يرا=بلا عمسو -.امعبسو ن,تن.ا -نس ب\=ب روك.ملا ن,دلا فر= دلو
ىل¦ ,=نلاب علوتو ·بوسنملا ==لا بتكو ·ن»ت'و ·بتكو ·-»»تو ·لغت=او 'رو== ق=مدب .ار¸ولا
'باتك ع,دبلا يف ,=نو ·بكاوكلا روص ,=نو ·'مام¦ اه,ف راصف ·-,ل¸هلا يف ,=نو -,ف دا=' ن'
·د= .اما»م '=ن'و ع,برلا ر=¸ ··امس
··ر=¸لا نرا»م ل`= يف -م=ن نم و
·ر,نلا ·ر=¸لا نراق دقو .امسلا ل,¸ن ل`هلا ن'ك
·ر=و= .ع=و -\»ق ى\= ¸د=س= نم .انس=ل راوس
·ر»=' را.= يف -ل و
يدنلا د=لا يف ر»= .ا ·را.= امن'ك
د=س= نم -\س\س -ل رو\ب ل,دنق
·-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس -=»ل نم روك.ملا يند=ن' ·ن,دلا _`ص _,=لا لاق
164
-»لاس ى\,=' ام ا, -,درو ·دود= .دب ',و`= _و='
-»لات داعبلاب ي=ورو 'بكس يعمدمو '»ند يب\ق ر,ص
ير»كلا ن,دلا باه= ي=ا»لا
00 - 0 - 719 - · 000 - 1319 ير»كلا ن,دلا باه= ي=ا»لا ··را¸ف نب نام,\س نب ن,س=لا ,
ي»ن=لا
·,سا»لا ن,دلا ,\= ى\= عبسلاب `تو ·,.ادلا دب= نباو ·-=\= يب' نم عمس ',ت»م ·'ملا= ·'مام¦ ناك
ي=اق ·دلو -ب -»»تو ·.`=»لا نم -=ام= -ب ع»تناو ··رم= لا=و ·_,ردتلاو ·.ارق¸ل ردصتو
بانو ·ن,نس ·د= ىتف'و ·قاب=لا بتكو ·رس,لا يب' ى\= -س»نب 'رقو ·ر,=و ن,دلا فر= ·ا=»لا
,ك=لا يف
-.امعبسو ·ر== عست -نس يفوت ن' ىل¦ ·ر='ب ر='و ·-,\,=ن¸لاو -,مر»لاب .ارق,ا _,= ناك و
-نس ن,نام.و ن,تن.ا ن= -,نا=ر=لاب
·ا=»لا ي=اق د=و - ·ر='ب ر=ا '=,' ن,دلا فر= و - ن,دلا فر= ·ا=»لا ي=اق دلاو و= و
روك.ملا ن,دلا فر= نب ن,دلا _م=
ىلاعت =ا -م=ر ·.ا»لا نوكسو فاكلا _ت»ب ير»كلا و
_ا= نبا ن,دلا ي»ت ·ا=»لا ي=اق
00 - 0 - 685 - · 000 - 1286 ن,دلا ي»ت ··ا=»لا ي=اق ·_ا= نب =ا دب= نب ن,س=لا ,
يكلاملا
ل»نلا د,= ·ب=.ملاب 'فرا= ·'ه,»ف ناك
,\ف ··دم -,رصملا را,دلا .ا=ق ىلوتو ·ر,=و ي¸,م=لا نبا ن= .د= ن,نس ·د= _ردو ىتف'
ل,دعتلا يف '=مس ·'=رسم ناك -ن,ف ·-تر,س ..اسو ·-ماك=' دم=ت
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,نام.و _م= -نس يفوت
يرم,»لا ن,دلا رصان ر,م.ا
00 - 0 - 665 - · 000 - 1266 رصان ر,م.ا ·_راو»لا يب' نب ¸,¸علا دب= نب ن,س=لا ,
ن,,مر=لا قوسب يتلا _ربكلا -,رم,»لا -سردملا ب=اص ·يرم,»لا يلاعملا وب' ·ن,دلا
=\ملا =\م ي.لا و=و 'ماد»م ·'=ا== ناكو '=ا=ق¦و ·-=ا=و _انلا ,=='و ·.ارم.ا ل=' نم ناك
ق=مد رصانلا
-ب .امف ·ل=اسلاب ركاسعلا ,د»م -\ع=و ·'د,= '=ا=ق¦ -ع=ق' دق _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ناك و
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,تسو _م= -نس '=بارم
-ت,=ا=و ·-نام\=و ·-\م=تو ·-بكوم يف =و\ملا ي=ا=, · `,\= 'ر,م' ناك و
,=رد فل' ن,عبر' ى\= د,¸, ام -تسردم باب ى\= يتلا .ا=اسلا ى\= ,ر= -ن¦ ل,ق
ىلاعت =ا امهم=ر ·.ارم.ا ل=' نم '=,' ن,دلا _م= ر,م.ا ·وب' ناك و
165
دادغب `= ام قارعلا ب=اص ن,س= نا=\سلا
00 - 0 - 835 - · 0001431 _',و ' نب دم=' ن,دلا .ا,= نا»لا نب -لودلا .`= نب ن,س=لا ,
دم=م ·ا= .وم دعب اهك\م دادغب ب=اص ·ن,س= نا=\سلاب ر,ه=لا ع=وم ر,= يف -بسن -,»ب رم
دلو ·ا= نب
يف ·دعب ,,ق' - -\=م يف ·رك. ,د»تملا - _,و' نب دم=' نا=\سلا .ام امل -نا ·-ك\مت ببس و
نا=\سلا .نب ودنت -ت=و¸ ر,بدتب ره=' -تس دعب لت»ف ·_,و' نب ·دا¸ ·ا= نب دلو ·ا= دادغب -ن=\س
ره=' -تس دعب دادغب نم .=ر= ,. ··دعب نم دادغب =\م ر,بدتب .ماقو ·-,\= _,و' نب ن,س=
ودنت .ماق'و ·دادغب روك.ملا دم=م ·ا= =\مو ·فسو, ارق نب دم=م ·ا= نم رت= = ىل¦ 'رارف
'=,' -ت\تقو ·ودنت -,\= .ربدف ··دم دلو ·ا= نب دوم=م نا=\س -ن=\سلا يف اهعم ,,ق'ف ·رت==ب
ا=دار»نا دعب .تامو ·بور= دعب ·رصبلا .ك\م ,. ·رت== -ك\ممب .در»ناو ·ن,نس _م= دعب
عبس دعب -كرعملا يف فسو, ارق نب ناهبص' -\ت»ف ·دلو ·ا= نب _,و' اهنبا ,,ق'ف ·ن,نس .`.ب
·دعب =\مف ·.امو ·ن,نس .س رت==ب ,اق'ف ·دلو ·ا= نب دم=م ·ا= ·و=' رت==ب ·دعب ,,ق'ف ·ن,نس
ا.= ن,س= نا=\سلا
) 1/431 (
·ا= د,ب .ناك اهن,ف ·دادغب `= ام قارعلا -ما=و ·=ساوو '=,' ·رصبلا =\مو ··رم' ل=»تسا و
ا.= ن,س= نا=\سلا ن,ب عقو ,. فسو, ارق نب ناهبص' ى\= نا»»تم ام=و ·فسو, ارق نب دم=م
-,\= ل¸نف ·-\=لاب '=تلاو ·ن,س= نا=\سلا اه,ف رسكنا - ع.اقو ·د= دعب - -عقو ناهبص' ن,بو
ن,.`.و _م= -نس ر»ص .لا. يف -\تقو -,\= _بق ن' ىل¦ ره=' -عبس ·رص=و ·ناهبص'
ارق ونب -عم='ب قارعلا =\مو ·_,و' ينب =ارت.ا -لود قارعلا نم -\ت»ب .=ر»ناو -.امنام.و
ىهتنا ·-م,=علا =لامملا =\ت .بر= ,هبو ·فسو,
يناروكلا نبا
00 - 0 - 793 - · 000 - 1390 د=' ·ن,دلا ,اس= ر,م.ا ·يناروكلا نب ي\= نب ن,س=لا ,
·ر=ا»لا يلاوو ·.ارم.ا
·ر,بك -بو»= دعب -.امعبسو ن,عستو .`. -نس نابع= ر=ا= يف 'قون=م اهب لتق
ى\= _,و=تلا يف ا.= يناروكلا نبا .=' =ركلاب _ب= امل قوقرب ر=ا=لا =\ملا ن' -ببس و
-,=او=و قوقرب ىل¦ _..ا لاص,¦ يف قب, ,لو ·-,اغلا ىل¦ =ل. يف _=فاو ·-ناو='و -,=او=
'نكمم
·_ا=نم ى\= رصتناو ·=ركلا _ب= نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا _ر= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتسا و
-ترصنب -,رصملا را,دلاب راب=.ا .=ا=و
166
-عن=لا .ا=ا=,ا نم -,ف و= ام= فك, .و ·راب=.ا نم -,\= در, ام ىل¦ .»ت\, . و=و =ل. لك
قوقرب ر=ا=لا ى\=
·-,\= _بق -\س\سلا باب =\مو ·-ع\»لا _ب= نم ا=ب ر,م.ا _ر= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتسا و
نم .ا,=' نم=ت, ,وسرم قوقرب ر=ا=لا =\ملا نم -,ل¦ لصو امدن= ··دم دعب -»\=' ,. -بقا=و
-,ف -ل ر=ا=لا =\ملا ن' ن=و ·ا=ب ر,م.ا فا=ف ·ين`»لا .ي=لا لع», روك.ملا ن,س= ن' ·اهت\م=
-»\='ف ·-,»ب
-,\= _ر='و ··دم دعب -كسم' ,. -,\= ع\=' -,رصملا را,دلا ىل¦ ر=ا=لا =\ملا لصو امل و
·رك. ,د»تملا _,راتلا يف =\= ن' ىل¦ -بو»علا
,و, يف -ب =تف ناكل ··ر,= ناك ولو ·-نم 'م\= - ر=ا=لا -,\= _بق ن' ىل¦ - ·ؤا»ب¦ ناكو ·.\ق
-ب=سو ·.ادنو=لا -تو='و قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,ر= عم -\عف ,,=عل ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -لو=د
ا.= نم اه=ر= لو=, .ا,='و ·لاوم.ا _ا=نم نهنم ب\=, ناك امدن= _راو=لا يف .ارسا= نهل
=منلا
-تر=ابمو -ت»,=و يف 'ر=ام 'ق.ا= ناك -ن' ر,= ·ر=لا ر,.ك ·ر,=لا ل,\ق ·'راب= ·'ملا= ناك و
ىهتنا ·_انلا ·اوف' نم اهب انعمس ·اهب ن,دس»ملاو ·ر=ا»لا ر=¸ عم ·روه=م ع.اقو -لو
-,ادهلا _را= ·يقانغ` صلا ن,دلا ,اس= -م`علا
-,»»لا ·ي»ن=لا ·يقانغصلا ن,دلا ,اس= -م`علا ,لاعلا ,ام,ا ·ي\= نب _ا== نب ي\= نب ن,س=لا
-,ادهلا _را= ·نن»ملا _رابلا ·ر,بكلا
·با= و=و _,ردتلاو _وت»لا -,ل¦ _وفو ·رصن نب دم=م نب دم=م ن,دلا =فا= ,ام,ا ى\= -»»ت
_م= ن= امه=امسب -,ادهلا امهن= _ورو ·يم,رم,املا دم=م نب دم=م ن,دلا ر=ف -م`علا ى\=و
فنصملا ن= يردركلا -م..ا
·يرا=بلا يقانغصلا _ا== نب ن,س=لا و= ·ل,.لا -باتك يف عفار نب دم=م ن,دلا ي»ت =فا=لا لاق
·دادغب ل=دو ·g=و رصم ل=د ·ر,بكلا ن,دلا =فا= ·.م`ت نم ·ي»ن=لا -,»»لا ,اس=لاب .وعنملا
ىل¦ عفرو ·-»,ن= يب' ,ام,ا ده=مب _ردو ·يتك,س=¸ل -»»لا لوص'و ·-ب=.م ى\= -,ادهلا _ر=و
ورمب يفوتف ·-,نملا -تكرد'ف ··د\ب
نب =ا دب= ن,دلا _م= ق=مدب ,هنم ي»بو ·د`بلا يف اوقر»تف ·.`=»لا نم -=ام= ب=اص ناك و
ىهتنا ناك -,\ب=لا _ردم ·يرغ=اكلا _ا==
ن,دلا لامك ي=ا»لا نب دم=م ن,دلا رصان ·ا=»لا ي=ا»ب ب\= يف عمت=ا -ن' ·ر,= رك.و ·.\ق
-تا,ورمو -»,لاوت ع,م=ب -ل ¸ا='و ·-,ادهلا _ر= نم -=سن -ل بتكو ·,,دعلا نب رم= _»= يب'
-نس يف -,ادهلا _ر= نم -م=رتلا ب=اص _ارف ناكو -.امعبسو ·ر== _د=¦ -نس _,راتب
-.امعبس
,== د\=م يف ·يلو=كم\ل د,همتلا _ر= '=,' -ل و
167
,ام,ا ن,دلا .ا,= ن= -,ادهلا ب=اص ركب يب' ,ام,ا ن= ن,دلا =فا= ,ام,ا ن= د,همتلا _ور و
ن= ·يدنقرمسلا دم=' نبا دم=م ركب يب' ن,دلا .`= ,ام,ا ن= يفوسو,لا ن,س=لا نب دم=م
فنصملا يلو=كملا دم=م نب دم=م نب نوم,م _دهلا يب' ن,دلا ف,س ,ام,ا
نم رك. امو ن,دلا =فا= -ب دارملاف ·_,=لا -=»ل نم -,ادهلا _ر= يف ا.= يقانغصلا رك. ام\ك و
يف يفاكلا ·باتك -لو - _ر=لا يف لاق ا.ك - يم,رم,املا ن,دلا ر=ف -ب دارملاف ·.اتس.ا -=»ل
ر=' ف,لاوت ·د= -لو ·يود¸بلا ¸علا يب' ,`س,ا ر=»ل ·-»»لا لوص' _ر=
يفوت ن' ىل¦ ف,نصتلاو لاغ=`ل 'م¸`م رمتسا و
) 1/432 (
ىلاعت =ا -م=ر ·-نام¸ يف -,»ن=لا ·داسلا -سا.ر -,ل¦ .هتنا ·-م`= ·'مام¦ ناك و
يكبسلا نب ن,س=لا
00 - 0 - 755 - · 000 - 1354 فسو, نب ,امت نب ي\= نب يفاكلا دب= نب ي\= نب ن,س=لا ,
يراصن.ا ن,دلا ي»ت ·ا=»لا ي=اق نب ب,=لا وب' ن,دلا لام= ي=ا»لا ·,امت نب ىسوم نب
يعفا=لا يكبسلا
-با,ن ق=مدب ,ك=لا ر=ابو ·-نارق' نم ر,.ك ى\= -باب= رص= يف ,د»ت ·`=اف ·'ه,»ف ·'با= ناك
·دلاو ن=
-.امعبسو ن,سم=و _م= -نس نا=مر ره= ينا. .بسلا ,و, يفوت
ي»ن=لا ن,دلا رون ,ام,ا
575 و' - 572 - · 653 - · 1179 و' 1176 - , 1254 ·يسرا»لا ر=ا= نب رم= نب ن,س=لا ,
ي»ن=لا ن,دلا رون ,ام,ا
-ب رهت=او ·'=,' -,ف _رب ىت= ب=لا ,\عب لغت=او ·لوص.او -»»لا يف _ربو ·-=ام= ى\= -»»ت
-تافو ن,= ىل¦ ·ر=ا»لاب -,=لاصلا -سردملاب -,»ن=لا ·داسلاب `,'و ·.` د=و ·عمس و
.د=و ·لاق ن' ىل¦ -م\= ى\= ىن.'و ·ن,دلا ب=ق _,=لا ·رك. `=اف ·'ن,د ·'»,»= '=,= ناك و
·ن,عبسو ن,تن.ا و' ن,عبسو _م= -نس .دلو ·يل لاق ا.= رونلا ن= يك¸لا نم د,=رلا ==ب
ىهتنا
ىلاعت =ا -م=ر -.امتسو ن,سم=و .`. -نس ,ر=ملا ر== يدا= يفوتو ·-.امسم=و ينع, ·.\ق
-,كبكلا نامكرتلا ر,م'
00 - 0 - 821 - · 000 - 1418 ر,م' ن,دلا ,اس= ر,م.ا ·ينامكرتلا =`بك نب ن,س=لا ,
-,كبكلا نامكرتلا
-.امنام.و ن,ر==و _د=¦ -نس ىلو.ا _دام= .لا. ,و, يف لتق ·'=ا== ·`=ب ناك
168
ن,س= نب نابع= فر=.ا دلاو د=م.ا =\ملا
00 - 0 - 764 - · 000 - 1362 نا=\سلا نب د=ملا =\ملا ·نوو`ق نب دم=م نب ن,س=لا ,
روصنملا =\ملا نا=\سلا نب رصانلا =\ملا
نب دم=م رصانلا =\ملا د.و' نم .ام نم ر=' و=و ·ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا دلاو و=
نوو`ق
·'نا=\س ·و\مع, ن' ى\= -سكار=لا =,لامملا .\سارت ·نس= رصانلا =\ملا ·و=' ن=\ست امل و
·,هنم -تس بر=و ·,ا=لا ىل¦ او=ر='و ·,هنم ن,عبر' ى\= _ب»ف ·=ل.ب نس= نا=\سلا ن=»ف
اوسب=و
روصنملا =\ملا ·دعب نم ن=\ستو نس= رصانلا =\ملا .ام ن' ىل¦ ا.= ن,س= -,='ب =»ت=ا ,.
ب=اص ·دم ل=ت ,\ف · - -,=' نبا ين=' - نوو`ق نب دم=م رصانلا نب ي=ا= ر»=ملا نب دم=م
ع,بر ره= عبار .بسلا -\,ل يف ·ره='ب نابع= فر=.ا ·دلو -ن=\س لبق .امو ··دعب نم -م=رتلا
-.امعبسو ن,تسو عبر' -نس ر=.ا
ى\= اغب\, فس'ت ر.كو -نسلا نم نابع= نب دم=م روصنملا ع\= دعب فر=.ا ·دلو ن=\ست و
يت',سو نابع= فر=.ا ·دلو ن=\سف ·=ل. لبق .امف ·روك.ملا -ن=\س ناك اغب\, _ر= ن,ف ·-توم
ىلاعت =ا .ا= ن¦ -\=م يف ·رك.
فار=.ا ب,»ن
00 - 0 - 772 - · 000 - 1370 رغ= نب د,¸ نب نس=لا نب ن,س=لا نب دم=م نب ن,س=لا ,
نب قداصلا ر»ع= نب ,=اكلا ىسوم نب يت`كوعلا =ا دب= نب دم=م نبا ,,=ارب¦ نب ي\= نب
- -ن= =ا ي=ر - بلا= يب' نب ي\= نب ن,س=لا نب ن,دباعلا ن,¸ ي\= نب رقابلا دم=م
ن,دلا _م= ف,ر=لا نب ن,دلا باه= ف,ر=لا ·افولاو رادلاو دلوملا يرصملا ·لص.ا يومر.ا
.ارلا ,=ب - بكرلا يب'ب ر,ه=لا ·ركسعلا ي=اق نباب فورعملا ·ن,دلا باه= ف,ر=لا نب
·ب\= ىل¦ ل»ن ,. ·اهب .ا=ن,ا بتاكو ·-,رصملا را,دلاب فار=.ا ب,»ن - فاكلا _تفو -\مهملا
,=نلا يف '=راب ·'ملا= ·`=اف 'د,س ناكو ·ر=ا»لا ىل¦ دا=و ·ل¸= ,. ··دم ا=رس -باتك ر=ابف
ر.نلاو
·'=ن'و ·بتكو ··دم ر=ا=لا دب= نبا عما=ب ب==و ··دم ·ر=ا»لاب -,ر»نسار»لا -سردملاب _رد
··رع= نمو ·ق.ا»لا رع=لا لاقو
ي\= ي.ار\ل _م=لا .و=و ي\,بق ن= لس, .ا= ¸ل= و
ي\علا ر=»لا ي\.مل ق=, ين¦و ر=ف' ,لو ·-ل .\»ف
ي\= يب'و -م=اف يم'و يد= =ا ق\= ر,= دم=م
·'=,' -ل و
_ر=لا ل=و ¸ب,=ر ¸ردصو ل,م= ¸ربصب روم.ا ق\ت
169
_ر»لا ام¦و .امملا ام,ف -مك= يف =برل ,\س و
-.امعبسو ن,عبسو ن,تن.ا -نس نابع= ر== _داس يف ·ر=ا»لاب يفوت
ف,\علا نبا
794 - · 000 - 1391 - , 000
) 1/433 (
يكعلا - ,`لا د,د=تب - ,\سم نب دم=' نب دم=م نب ىس,= نب نس= نب دم=م نب ن,س=لا
- ف',\`علا نباب فورعملا ·ن,دلا ردب _,=لا رادلاو '=نملاو دلوملا يكملا ·لص.ا يو\=لا ·ن,ندعلا
-كمب .روا= امل -ت,'ر ·.\ق - .افو ·-نكاس فور=لا ر=' .ا,و -=وت»م ,.و ·-\مهملا ن,علا ,=ب
لغت=,و ··رو¸= باب نم بر»لاب ·,ار=لا د=سملاب _\=, -.امنام.و ن,سم=و ن,تن.ا -نس -فر=ملا
'فرا= ·بد.ا يف _راب -تد=وف ·-فر=ملا -كمب ·رم ر,= -ب .عمت=ا ,. ·.ا,بد.او -,برعلا يف
-كم .ارم' ام,س . ·_انلا ,ا,'ب -فرعمو ·-نس= ·ركا.مو ··و\= ·ر=ا=م -لو ·ر,=و و=نلاب
-فر=ملا -كمب يدلوم ·لا»ف ··دلوم ن= -تل'سو ,=دن= ,د»ملاو ·ن`== ينب ر=ا= و=و اهنا,='و
_,ر»لا ,=ن يف _ر=ت نمبو ·,هن= .=' نمم -=,ا=م ن= -تل'س ,. ·-.امعبسو ن,عستو عبر' -نس
ر=' -=ام= ى\= .'رق ,. ·بد.ا ..=' -ن=و ·.ه»»ت '=,' -بو ·يدلاوب .=ر=ت لا»ف ··ر,=و
·رع= نم 'ر,.ك يند=ن'و _,ا=ملا نم
ي=`=.ا ف,ر=لا
00 - 0 - 799 - · 000 - 1396 ين,س=لا ف,ر=لا ·ي=`=.ا ن,س=لا ,
دن= _ور, . ·_انلا ن= 'ع=»نم `=ر ناك ·ي»ن=لا ين,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق لاق
·رات=, نمل .¦ -,\= لو=دلا يف د=. ن.', .و ·د='
_ب\ملاو ·بر=ملاو ·لك'ملا يف =و\ملا _,= _,ع, ناك و
ر=ا=لاو ,اد=تس.ا ىل¦ ,ه=عبو ·.ا,م,كلا ىل¦ -بسن, ,ه=عبو ·درو¸`لا لم= ىل¦ بسن, ناك و
·_فرلا ىل¦ بسن, ناك ا.= عمو درو¸`لا -عنص ىناعت,و ·-مك=لا ,\= نم -فرعم ى\= ناك -ن¦
.اعم=لاو -=ام=لا ·`ص ر== -ن' -ن= رهت=, ,ل ا.ه\ف
,دق ام لو' ناكف ·=ل. لا.م'و ·نام¸لا ر=' يف ر=تنملا يدهملا -ن' -با=ص' _عب ي=د, ناك و
-,=ان نم ·ب\= فر=ب `‚باب ىمس, ناكم يف ·_انلا ن= ·دم 'ع=»نم ب\= يف ,اق' -,ما=لا را,دلا
نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا دلو ·اوادم ببسب ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ب\= ,. ·قر=ملا
,\ف ·-نبا يواد, ,اق'ف ·'م,== .ابق¦ نا=\سلا -,\= لبق'و ·,د»ف ··.ا=ف'و -\=ر يف -ل لص= _رم
ن' ىل¦ ل,نلا _=ا= ى\= ى\= ·روك.ملا -تلا= ى\= 'رمتسم -,رصملا را,دلاب ,اق' -ن¦ ,. ع=ن,
,لو ¸راو=و ·'ك,لاممو ·'ر,.ك '.,= ب=.لا نمو ·_ام»لا فانص' نم 'ر,.ك 'دو=وم ف\=و يفوت
170
-,راو=و -ك,لامم نم 'د=' قت=' .و ·,=ردب د=. _و,
·-تكرت ى\= =ات=,و ·-ت,ب ىل¦ ل¸ن, ن' رادوادلا يا=م\»ل ,سر ·-تافو رب= نا=\سلا _\ب امل و
·ن,با=رلا ران¸و ·ينانق يف رم=و ·ب=. ,ا= -تكرت -\م= يف د=وف ··دو=وم ى\= =ات=او ·ل¸نف
ر,=و لمرلاو ·,و=نلاو -مك=لا ,و\عب ق\عت, امم ·ر,.ك بتكو ·_راصنلا يد,'ب ي.لا ل,=ن,او
نا=\سلا -.روف ·'.راو ف\=, ,لو =ل.
ين,علا ,`ك ىهتنا -مو»ملا را==.او _وص»لا _اون' -,ف قودنص -تكرت يف د=و لا», و
··ر=ا»لاب -.امعبسو ن,عستو عست -نس ·ر=.ا _دام= نم لو.ا ر=علا يف -تافو .ناكو ·.\ق
-نس ن,نام.لا ى\= ف,ن, ام ·رم=و
يك¸لا نبا
00 - 0 - 669 - · 000 - 1270 ي=م ي=ا»لا نب ن,دلا يك¸ ي=ا»لا ·ى,=, نب ن,س=لا ,
يك¸لا نباب فورعملا ·ن,دلا
-.امتسو ن,تسو عست -نس ·-نس ن,ر==و عبس ن= 'با= .ام `,بن ·`=اف ناك
يل¸تعملا ره=ملا نبا
00 - 0 - 726 و' 725 - · 000 - 1325 - 1324 ,ام,ا ·ره=ملا نب فسو, نب ن,س=لا ,
·,هه,»فو ·-ع,=لا ,لا= ·يل¸تعملا ي\=لا يدس.ا ره=ملا نب ن,دلا لام= نون»لا و. -م`علا
-تا,= يف .رهت=ا يتلا ف,ناصتلا ب=اصو
'د.ا¸ 'مد»ت ·راتتلا =\م ادنبر= -لود يف ,د»ت
نم روه=م و=و ·ب=ا=لا نبا رصت=م _ر= ·بكار و=و فنص, ناكو ·و¸نو =,لامم -ل ناك و
نبا ناكو .اد\=م .`. يف -,م,ت نب ن,دلا ي»ت _,=لا -,\= درو ·-مام,ا يف باتك -لو -تا,=
_=نملا نبا -,مس, -,م,ت
ر=او' يف g=و ··ر,.ك ,اوق' -ب _ر=ت ·رك.لا رهت=م ·ق`=لا _,ر روك.ملا ره=ملا نبا ناك و
.س -نس ,ر=ملا يف .ام ن' ىل¦ =ا==نا يف رمتساو ·-\=لا ىل¦ _و¸ناو ·لم=او ··رم=
,\= يف 'مام¦ ناكو ن,نام.لا ¸=ان دقو ·-.امعبسو ن,ر==و _م= -نس ر=او' يف ل,قو ن,ر==و
,`كلا
فسو, -مسا ن¦ ل,قو · - =ا -م=ر - يب=.لا لاق
-,\»علا ,و\علا يف -,»=لا رارس.ا باتك -ل و
-\مهملا لادلا فر=
لاب=لا
00 - 0 - 679 - · 000 - 1280 ,
) 1/434 (
171
·ي\بن=لا ··افولاو رادلا يكب\عبلا ·لص.ا ينا ر=لا ·د»تعملا _لاصلا _,=لا ·رم= نب ,تا= نب دواد
-قداص .ا»=اكمو .اماركو -=لاص لاو=' -ل ناك لا• ب=لاب فورعملا
=ا -م=ر -نس ن,عستو .س ن= -.امتسو ن,عبسو عست -نس يف =ب\عبب يفوت
ن,درام ب=اص ر»=ملا =\ملا
00 - 0 - 778 - · 000 - 1376 =\ملا ·قتر' نب ن`سر' ارق نب ي¸ا= نب _لاص نب دواد ,
=\ملا اهب=اص نباو ·_لاص _لاصلا =\ملا اهب=اص نباو ·ن,درام ب=اص ن,دلا ر=ف ·ر»=ملا
ي»تر.ا ر»=ملا =\ملا نبا ·روصنملا
·ره=' عبر' ن,درام =\م يف ,اق' ي.لا ·دوم=م _لاصلا =\ملا -,=' نبا دعب ن,درام =\م يل و
_لاص _لاصلا =\ملا نب دم=' روصنملا =\ملا ·دلاو ن= '=و=
·,ه,ل¦ ناس=,او -,=ر\ل لدعلا يف _لاصلا =\ملا ·دلاو ر.' ى»تقا ·ا.= ر»=ملا =\ملا ن=\ست امل و
ن' دعب ·-.امعبسو ن,عبسو نام. -نس يف اهب يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو ·_ان\ل 'بب=م راصو
- ىس,= ن,دلا د=م ر=ا=لا =\ملا -نبا ·دعب نم ن,درام -ن=\س ىلوتو ·ن,نس ر== و=ن اهمك=
- -\=م يف ىلاعت =ا .ا= ن¦ ·رك. يت',
¸,وكلا نبا
00 - 0 - 826 - · 000 - 1422 ن,دلا ن,¸ نب ن,دلا ,\= _,.رلا ·نم=رلا دب= نب دواد ,
ف,ر=لا رسلا بتاك ··افولاو رادلا يرصملا ·دلوملاو لص.ا يكركلا ¸,وكلا نباب فورعملا
-,رصملا را,دلاب
=ا -م=ر ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق 0 ·_=ر= -ل لا», ·_راصنلا =ركلا باتك نم ·وب' ناك
ر=ن ا=ر=' ··ر=ا»لاو ق=مدو =ركلاب .اه= ·د= ر=ابو ·نم=رلا دب= ىمستو ·,`س,ا ره='ف
لصتاو ·_\بار= _,= ر=ن ر=ابو ·,ا=لاب ق=ل ,. ··¸,=لا يف ا.= دواد -نبا ,د=و -لودلا
ن,دلا _`ص ·ا=' لع=و ·ق=مد _,= ·.وف ·ن,دلا _`ص ·و='و و= يدوم=ملا _,= -مد=ب
ن,رام= ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ `م=و ·-.امنام.و ·ر== يتن.ا -نس يف امه,\= _ب»ف ·-ناو,د يف ل,\=
رصم ىل¦ امهب ,دق ىت= _,= -مد= يف .ا¸ امو ق=مد ىل¦ ار»ف ·امهن= _رف' ,. ·لا= 'وس' يف
,ك=ب ·=ا رصن نب نس= ن,دلا ردب ب=اصلا ن= '=و= ·_,=لا ر=ن ا.= دواد يلوف ·ن=\ستو
.بسلا ,و, يف =ل.و ·ركا= يب' نب با=ولا دب= ن,دلا ي»ت ن= '=و= ·_ا=لا ر=ن ىل¦ -لا»تنا
ي=ا»لا ن= '=و= رسلا -باتك ر== ·.و ,. ·-.امنام.و ·ر== .س -نس ىلو.ا _دام= نما.
_,م=لا ,و, يف =ل.و -=و= _,=لا ر=ن يف ن,دلا لامك ر»تساو ي¸رابلا نب دم=م ن,دلا لامك
-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس ,ر=ملا ن,ر== _داس
ن= ·¸نت,و ·ره= لك نم _,بلا ,ا,.ا ,ا,صو ··`صلا ,¸`م -ن' ·اهنم ل.ا=ف -ن= ر.ؤت .ناك و
ناك -ن' .¦ ·.ار»»لا ى\= ,و, لك قدصت,و ·ان¸لاو ·=او\لاو ·رم=لاك ·-مر=ملا .ارو.ا»لا
172
_انلا ر=س =ا»ل' -,\= .=ب=و ·,و\علا ع,م= ن= ¸دعب عم ·با=='و با== ب=اص ·'م=اعتم
اهنو\قانت, ,=و 'نام¸ اهنم
-نم -بتر ى\=' د=' .و .ام -ن' .,=ب ·اه,ف -ب 'قو.وم ·-لودلا يف 'نكمتم -,اغلا ىل¦ 'باهم ناك و
يكركلا ي»صلا نب فسو, ن,دلا لام= -ناكم ىلوتو
·رس,م=لاب فورعملا ير,بل,ا _رف نب ف\= ,سا»لا يب' لوق ·ا.= ¸,وكلا نبا دعب -ت,.و ينترك.'ف
ر¸وتساف ·_لدن.ا د`ب نم -=انر= ب=اص ·ير,م=لا _و,= نب _,دابل يدوه, ر,¸و =\= دقو
·لا»ف ·',نارصن 'ر,¸و يدوه,لا دعب
.ار=لاب لوبلا ل دب .ارو ىل¦ ,و, لك
ارم= _,=لا ا.¦ _و=ملا ىل¦ اوبص,سو 'رصنت 'نام¸و ادوهت 'نام¸ف
و= ·_راصن\ل .ناك -عقاو يف ,`س,اب ر=ا=تو ·=ركلا _راصن نم ا.= لام=لا وب' ناك دق و
ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا يرب»ملا دم=' ن,دلا دام= =ركلا ي=اق دن= 'بتاك ,د=و ا.= ,\علا وب'و
راصت=اب
_\ص, . امهنم `ك ن,ف - ل=م اهل - برعلا -,اك= ان= ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا رك.و ·.\ق
ي»ت _,=لا _=و' دقو =ل. ر,=و .ا=ن,ا -=انصو -\,=»لا ن= ام=دعبل ·-م,=علا -»,=ولا ·.هل
',نا. =ل. رك. يف -=ا= `ف ·ام=رم' ن,دلا
) 1/435 (
عم _'ر -ن¦ ل,ق 'نام¸ اهنم _انلا ر=س =ا»ل' -,\= .=ب=و ·ن,دلا ي»ت _,=لا لوق ر,س»ت ام' و
-ن¦ ل,قو -•»»لا يف -,نبلا ب,== -مسا باتكلا ا.=·لا»ف ·-»»لا يف -,بنتلا باتك -,عفا=لا .اه»ف _عب
و نو»ص, ام= ·¸علا بر =بر نا=بس ·-=تا»لا دعب -ت`ص يف 'رقو ·_انلا _عب -ب ى\ص
.نن= ام ·ا.= ن,دلا ,\= لاق -ت`ص نم _رف ام\ف ن,ملاعلا بر = دم=لاو ن,\سرملا ى\= †,`س
,و,لا ا.= يف .¦ ·.ا=دلاب _صت ·`صلا ن'
=منلا ا.= نم ·ر,.ك .ا,=' -ل و
-م=ر ·.ار=صلاب نفدو ·-.امنام.و ن,ر==و .س -نس لاو= _\س ن,ن..ا ,و, يف ·ر=ا»لاب يفوت
ىلاعت =ا
يسد»ملا ب,==لا
586 - 656 - · 1190 - 1258 ·لماك نب رم= ن, ى,=, نب فسو, نب رم= نب دواد ,
نباو راب.ا .,ب ب,== ·يعفا=لا يسد»ملا يد,ب¸لا نام,\س وب'و ·يلاعملا وب' ن,دلا دام= ب,==لا
اهب,==
·ير=و=لاو ·¸ور,ف نب قلا=لا دب=و ·ي=و==لا نم عمسو -.امسم=و ن,نام.و .س -نس دلو
173
-=ام=و ·ركاس= نب ,سا»لاو ·لبن=و ·د¸رب= نب رم=و
ب,==لاو ·يكلاملا ب,»ن _م=لاو ·يسلابلا نب دامعلاو ·يقورا»لا ن,¸لاو ·ي=ا,مدلا -ن= _ور و
-».ا=و ·دم=م فر=لا ·دلوو ·ركاس= نب ر=»لاو ·ن,دلا فر=
_ردو ق=مدب ب==و ىكب .¦ د=' -ت==وم عمس, داك, . ·-با==لا _,\م ·'=,صف ·'ب.هم ناك و
ق=مد ن= لص»نا امل ·,`سلا دب= نبا ن,دلا ¸= _,=لا دعب ن,.`.و نام. -نس -,لا¸غلا -,وا¸لاب
ىلاعت =ا -م=ر -.امتسو ن,سم=و .س -نس يفوتو
·ام= ب=اص رصانلا =\ملا
603 - 656 - · 1206 - 1258 رصانلا =\ملا نا=\سلا ·بو,' نب دم=م نب ىس,= نب دواد ,
لداعلا =\ملا نا=\سلا نب ,=عملا =\ملا نا=\سلا نب ر»=ملا وب'و ·ر=ا»ملا وب' ·ن,دلا _`ص
- -»,ن= يب' ,==.ا ,ام,ا ب=.م ى\= -»»تو -.امتسو .`. -نس ·ر=.ا _دام= يف ق=مدب دلو
'دودعم راصو ·بد.او ·-,برعلاو ·-»»لا يف _ربو ,=عملا =\ملا ·دلاو ناك امك - -ن= =ا ي=ر
يت\لا نبا نم =ركلابو ··ر,=و يع,=»لا نم دادغبب عمسو ·-,ب' ,ا,' يف =ل. لك .`=»لا نم
دب= ن,دلا فر= =فا=لا -نم عمس ·.د=و ¸,¸علا دب= _ور وب'و ·يسو=لا د,ؤملا -ل ¸ا='و
-,='و ·دلاو .وم دعب ن=\ستو ·رع= نم -ع=ق -ن= بتكو ·-م=عم يف ·رك.و ·ي=ا,مدلا نمؤملا
را,دلا نم لماكلا =\ملا -م= راس ,. ·ق=مد ل=' -ب='و ·-.امتسو ن,ر==و عبر' -نس يف
ل¸نو -ترصنل .ا=ف نمر' ·ا= ىسوم فر=.ا =\ملا -معب د=نتساف -نم ق=مد .=',ل ·-,رصملا
_\ص, -ن' ا.= رصانلا ,=و'و ·لماكلا -,=. لامو ·-,\= فر=.ا ر,غت ,. ·ق=مدب -==دلاب
·=ركلا ىل¦ رصانلا =\ملا راسو ·-نم ق=مد ا.='و ·ره=' -عبر' ·ارصا=و ·-,\= ا»»تاف ·-ت,=ق
.نب ى\= -=اكن د»=و ·_د»لا لام='و ·نو\==و ·_\بانو ·.\صلا اهعم ى=='و ··دلاول .ناكو
لماكلا =\ملا -م=
لو=دلا لبق -تنبا قرا»ف ·-,\= ر,غت لماكلا ن¦ ,.
-,ل¦ راسو ·_.ا»نو '»=ت -ل ,دقو ·دادغبب =اب رصنتسملا -»,\=لا دصق ا.= رصانلا =\ملا ن¦ ,.
·-ك,لامم نم _او=لاو ·ي=ا=و رس=لا ن,دلا _م=و ·-قاصب نبا ·ا=»لا ر=ف -عمو ·-,ربلا ى\=
-تد,صق رصانلا ,=نف ·-»,\=لا عنتماف ·لبر¦ ب=اصب لعف امك -»,\=لا يد, ن,ب رو==لا ب\=و
·اهلو' يتلا
-ب=ا,= لو=ت ف=و ى=دلا _ن=و -ب.او. ب,.كلاب .مل' ¸ناد و
'د= -\,و= ي= و
رسلا باب نم ل=دف ·ل,\لا نم ¸ر== دعب ·'رس ·ا=دتساف ·'ر,.ك -تب==' اه,\= -»,\=لا فقو ام\ف
رم' ,. -سنؤ,و -.د=, -»,\=لا لع=و ·_و\=لاب رم'ف ·_ر.ا ل` ب»ف ·بور=م رتس -,ف ناو,¦ ىل¦
نم _اون' يف ·ارا=و _\=ف ·_و\=لاب ·رم' ,. ··د, لبق ,. ·_ر.ا ل`ب»ف ·رتسلا اوعفرف ,اد=لا
-ب=و .ادوس -ب=.م -مام=و ·-,نس -ع\= -,\= ع\='و ·`,ل -=ر=' ,. ·رع=لا ب,لاس'و ,و\علا
174
-ب=.م .ادوس
'=بر=م .وسر -تمد= يف .عبو · `,¸= .ام ·ا=='و ·-\,\= 'ع\= -ك,لاممو -با=ص' ى\= ع\= و
.ا»ب¦و ·-ل -,نلا _`=¦ يفو ·روك.ملا رصانلا يف ع»=, لماكلا =\ملا ىل¦ -صاو= رباك' نم
-,\= -تك\مم
-كنر رصانلا لع=و 'ر,بك .ابق¦ رصانلا ى\= لبق'و ·ر,ص»لا ىل¦ امه,»\ت ىل¦ لماكلا =\ملا _ر= و
-»,\=\ل .امتنا ·'دوس'
-.امتسو ن,.`.و .`. -نس يف =ل.و ·ر=اهملا يلولا ·-با»ل' يف دا¸ -»,\=لا ناك و
) 1/436 (
دار'و ·ىسوم فر=.ا =\ملا ن,بو دم=م لماكلا =\ملا ن,ب عقو ن' ىل¦ =ل. ى\= رصانلا رمتسا و
نب فر=.ا ي=ا»لا -,\سرلا يف ·.ا=و لماكلا ىل¦ لامف ·-عم ا.= رصانلا نوك, ن' امهنم لك
-م,=عت يف لماكلا =\ملا -م= ىل¦ ا.= رصانلا راسو ·ل=ا»لا
,لو ·-ن=\سلا ىل¦ قو=تف ·-ماس' راد يف ق=مدب روك.ملا رصانلاو فر=.او لماكلا .وم ق»تا ,.
ق=مد ن= رصانلا _ر=ف ·داو=لا =\ملا ن=\ستف-ل او»\=ل ·لاملا ل.ب ولو ·-نم ¸,م' ¸..مو, نك,
.='و ·رصانلا رسكف ·ن,ن,=و _\بان ن,ب فاصملا عقوو ·امهنم د=او لك د== ,. ·نوبا»لا ىل¦
=\م ن' ىل¦ =ا==نا يف ·رم' .='و ·رصانلا ر»تفاف ·لم= -.امعبس ى\= .ناكو ·-ن.ا¸= داو=لا
=\مو ل,=امس¦ _لاصلا -م= .ا= ·رصم دص»ل راسو ·ق=مد بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا
ىل¦ ·ور=='و ·وكسم'ف ·=ركلا نم 'ركس= رصانلا ¸ه=ف ·-ن= ن,دلا ,=ن _,= ب=سف ·ق=مد
_د»لاب gنر»لا ا=رم= يتلا -ع\»لا لماكلا .وم دعب ا.= رصانلا .='و ··دن= 'مركم -\»ت=اف ·=ركلا
gنر»لا نم اهب نم در=و
·_ور=م نب ن,دلا لام= ب=اصلا لو», =ل. يف و
ار.اس `.م .راصف .راس ·دا= -ل ىصق.ا د=سملا
ارصان -ل =ا .عب, ن' 'ن=وتسم ر»ك\ل اد= ا.¦
ار=' ·ره= رصانو .و' ·ر ه= رصانف
·لات»لا ى\= ام¸=و ·فر=.ا =\ملا -,=' ن,بو لماكلا =\ملا ن,ب -ن,ابملا .عقو امل -ن' يك=
·و=د, ا.= رصانلا =\ملا ىل¦ فر=.ا =\ملا ر,سو ·,ا=لا =و\م ع,م= فر=.ا =\ملا ىل¦ ,=ناو
.عب ,. ·دعب د`بلا -ك \م,و ··ده= يلو -\ع=,و ·-تنباب -=و¸,ل -,ل¦ ر==, ن' ى\= ·-ت»فاوم ىل¦
لك -عم لع»,و ·-تنبا ى\= ·د»= دد=, -ن'و -ت»فاوم ىل¦ ·و=د, ا.= رصانلا ىل¦ '=,' لماكلا =\ملا
لوسر _=رو ·لماكلا ىل¦ ل,ملا _`=رف ·=ركلاب روك.ملا رصانلا دن= ن.وسرلا ىفاوتو ·رات=, ام
=\ملا د=نتساو ·عقو امب لماكلا ف` رع` ,ل .¦ ·=ل. لعف امن¦ -ن¦ لا»,و ي=انق¦ باو=ب فر=.ا
175
·يبنتملا لو»ب لماكلا باو= يف -م=رتلا ب=اص رصانلا
باوص =او= يف ي,'ر ن' ى\= يل.او= لد' ن' .¦ ..= ام و
اوبا=و .ر»= دق ين' .بر=و اوقر=و ينو»لا= ,وق ,\ع, و
-ن= -»\=ت ن= ا.= رصانلا ,دنو ·=ل. ب,»= يفوت فر=.ا ن' ق»تا و
بر' -نم '=,' رصان\ل لص=, ,لو ·لماكلا .ام ,.
بلا= ناك -ن,ف ·لا= _بق' ى\= ·رم= ى=قو ··روم'و -تاكر= يف دوعسم ر,= رصانلا ناك ·.\ق
·د`ب ن= .ات=لاو -نا=و' ن= -برغلا يف -ما,'
ركسلا .='و ·بار=لا يف ل=د ا.¦ ناك -ن' ·اهنم _.اب»لا نم .ا,=' -ن= ىك=, ·ر,سلا ,وم.م ناك و
·.اوهلا يف و=و ·ار,و ·ق,ن=نملا يف -ب ىمر,ف ·.اوهلا يف 'ر.ا= 'ن`ف رصب' يهت=' ·لو», -نم
·,=ل ع=»,و ·¸تعملا =ل. ر==,ف ·_و=`, و=و ن`ف _.اور ,=' يهت=' ·لو»,و ·-ب رس,و ===,ف
===, و=و ·-نم _و=,و
·ر.كتسم -\م= -=,ب»لا .ا,=.ا ·.= نم -ل ناك و
'د=' =بر ,\=, .و ·'ن=م '=,' و= ىساقو ·-نسا=م .== -.واسم .ناك ا.هلو ·.\ق
-نس يف راتتلا د,ب لتق ىت= =ل.ك ل¸, ,لو ··رم ر,= دادغب ىل¦ رفو ··د.و' عم روم' -ل عقو ,.
-.امتسو ن,سم=و .س
'=دمم ·'داو= ·`=اف ·'ر=ا= 'ب,د' ناك و
·_ور=م نب ن,دلا لام= ب=اصلا لو», -,ف و
دو=لا دمتعم ,ه,\= عبار ,هل _,ل -.`.
دواد رصانلا =\ملاب ام=¸¸=و ر=بلاو .,غلا
·-لوق =ل. نم ·ق.ار ,=ن -ل ناك و
يمارم ن= يندص, رغ. ,.ل -نم .مر ا.¦ ف,=' يب'ب
يمارم -,\= .=ص' ·ات\»م را.= روسب ·د= ىم= دق
·-ل و
-بابق د,=ملا رص»لا نم نابو ق\= ,`=' يان,= .ن,ا= ا.¦
-باب= _ا= _,علاو اهص== _'ن _ونلاو ناب دق ن,بلا ن' .ن»,ت
·'=,' -ل و
نوكس بو\»لا =,ر=ت دن= اهل ن,بت ن,بملا ر=سلا ن= نو,=
نو»= نو»=لاو روتف لوب. ا=د,¸, دوس ي=و _,ب لوصت
نوك,ف 'مرغم نك -ل لو»ت _وهلا نم ',\= 'ب\ق .'ر ام ا.¦
يونو»لا -م`علا
00 - 0 - 715 - · 000 - 1315 ,
176
) 1/437 (
·ي»ن=لا ·لص.ا ` يونو»لا ·يمورلا ن,دلا ردب ,لاعلا ,ام,ا _,=لا ·ي\= نب =ب\= نب دواد
ل,و=لا ردبلاب فورعملا
,دق ,. _ربو ن,\ص.ا و·بد.او ·-,برعلاو ·-غ\لا ·'رقو -=ام= ى\= اهب -»»تو -,نوق -ن,دمب '=ن
·_ربو ·ر,=و ي¸اب=لا ن,دلا ل`= -م`علا ى\= '=,' اهب -»»تو ·اه.ام\= ى\= .=بف ·ق=مد
-سردملاب '=,' اهب _`ردو ·ب\= ىل¦ -=وت ,. ·-نس ن,.`. نم 'و=ن ق=مدب ,اق'و ·_`ردو ىتف'و
,. ·-\,و= ·دم -ب\=لا -ب ع»تناو ·-=ام= -ب -»»تو ·-نس ر== -سم= نم 'و=ن -,نا=ر=لاو -,=,\»لا
-م=ر ·-.امعبسو ·ر== _م= -نس يف .امف ·ل=.ا -كرد'ف ·ن,م\سملا -ع\ق د,ر, ب\= نم -=وت
-ن= ا»=و ىلاعت =ا
=اب د=تعملا -»,\=لا
00 - 0 - 845 - · 000 - 1441 نب _ت»لا وب' ·=اب د=تعملا ن,نمؤملا ر,م' ·-»,\=لا ·دواد ,
يب' =اب ي»كتسملا -»,\=لا نب ركب يب' =اب د=تعملا -»,\=لا نب دم=م =ا ى\= لكوتملا -»,\=لا
نب ي\= نب ركب يب' نب ن,س=لا نب دم=' _ابعلا يب' =ا رم'ب ,كا=لا -»,\=لا نب نام,\س ع,برلا
ره=تسملا -»,\=لا نب ل=»لا =اب د=رتسملا -»,\=لا نب روصنم =ا رم'ب د=ارلا -»,\=لا نب نس=لا
=ا رم'ب ,.ا»لا -»,\=لا نب دم=م ن,دلا ·ر,=. ,ام,ا نب =ا دب= =اب يدت»ملا -»,\=لا نب دم=' =اب
نب ر»ع= =ا ى\= لكوتملا -»,\=لا نب -=\= قفوملا نبا دم=' =اب ردا»لا -»,\=لا نب =ا دب=
يب' -»,\=لا نب دم=م يدهملا -»,\=لا نب نورا= د,=رلا -»,\=لا نبا دم=م =اب ,صتعملا -»,\=لا
- -ن= =ا ي=ر - ب\=ملا دب= نب _ابعلا نب =ا دب= نب ي\= نب دم=م نبا روصنملا ر»ع=
يسابعلا يم=اهلا
-==لا ي. ر== _داس _,م=لا ,و, يف _ابعلا ل=»لا يب' =اب ن,عتسملا -,=' دعب -ف`=لاب ع,وب
-.امنام.و ·ر== .س -نس
نا=\سلا ى=دتسا - روك.ملا _,راتلا ينع, - -,فو ·=ا -م=ر ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
·ا=»لا ·ا=ق ر== دقو ·لب=لا -ع\»ب -,د, ن,ب ر==ف ·=ا ى\= لكوتملا نب دواد د,ؤملا =\ملا
ي=اق ن,بو -ن,ب -بنا=ب -س\='و ·.ادوس -ع\= _بلا دقو ·-ل ,اق ·د,ؤملا =\ملا ·'ر امدنعف ·عبر.ا
ع», ,لو -»,\= ر»تسا -ن' ى\= اوفرصناو ·ا=»لا ا=دف ·ين,»\بلا نم=رلا دب= ن,دلا ل`= ·ا=»لا
ع\= لب ·ا.= دواد ع,وب .و ·-ن= -ف`=لا روغ= ب=و, امب -ن,ب .ماق .و ·=اب ن,عتسملا ع\=
=»ف -,\=
=اب د=تعملا _ت»لا يباب ب»ل و
-»,\=لا -,نك رك.,و ·دا,=.ا يفو عم=لا ,ا,' ا=ربانم ى\= ى=د, ن' رصم را,دب ·داعلا .ناك و
177
ربنملا ى\= رك., ,ل ·-,لا=لا -نسلا نم نابع= لو' يف =اب ن,عتسملا عنم ن,= نمف ·-ب»لو
ى\= اورمتساو ·لاق ,. ·دم =ل. دعب -»,\= ,اد -ن,ف ·-ن=\سلا نم ي' ·عنم ·ن,دلا ي»ت _,=لا لوق
-ن,ع, ن' ر,= نم ·-»,\=لا _\ص' ,ه\لا ·لو», نم .اب==لا نم راصو د=تعملا ,ا,' يف =ل.
.ا=دلا ى\= رصت», نم ,هنمو نا=\سلا ان.وم .ا»بب -,سابعلا -ف`=لا د,' ,ه\لا ·لو», نم ,هنمو
ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا نا=\س\ل
.و ن,عتسملا ع\= ع», ,ل ·ي¸,ر»ملا لوق ام'و ا.= انمو, ىل¦ .,»ب -.,سلا -=دبلا ·.=و ·.\ق
,ل ن=\ست, ن' دار' امل د,ؤملا =\ملا امن¦ لب ·=ل.ك و= _,ل ·-ف`=لا روغ= ب=و, امب -ن,ب .ماق
ى\= ·و»ب' ,. ·-ع\= ب=وت روم. ·-ن=\سلا نم ن,عتسملا ·ا=»لا ع\= ىت= .ادوسلا -ع\=لا _ب\,
ن,عتسم\ل ا=دو ·د,ؤملا =\ملا -=ا= ن= ,ا=لا ب.ان ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا _ر= ن' ىل¦ -ف`=لا
-ل -,ما=لا د`بلاب ب==, راصو ·-ن=\سلاب
-ع\=ب ·ا=»لا _عب را='ف ·-,=»لا ·.= نم -نتف _وقو ,=ر.=و ··ا=»لا عم=ف ·=ل. د,ؤملا _\ب و
·-ع\»لاب رادب ن,عتسملا عنمف ·-,=رلا لاو=' داسف¦ نم 'فو=و ·ن,م\سملا ,دل -نا,ص ·-ف`=لا نم
·دا,¸و ع\= ا.هف ·د=تعملا ب\=و
·,=ر,=و .ارم.ا نا,=' نم ق.`= روك.ملا ,و,لا يف ·ا=»لا يد, ن,ب ا.هب ,\كت د»ف ·-ن,بلا ام' و
-=اس يف -,لوتلاو ع\=لا نكم, د»ف ·,¸\, `ف -ف`=لا روغ= ام'و =ل. نم ,==' نوكت -ن,ب ي'و
ىهتنا ·د=او
ن,=`س ·د= -تف`= يف ن=\ستو ·-ما,' .لا=و ·'ر=د -ف`=لا يف د=تعملا رمتساو ·.\ق
-نام¸ يف _ابعلا ينب د,س ·-ف`=\ل '»,\= ناك و
ربلاو .اقدصلا ر,.ك ··ر=ا=ملا و\= ·'ن,د ·'سو,س ·`قا= ·'م,رك ·-عفادم `ب -ف`=\ل `=' ناك و
'ر,.ك ,=ر=ا=,و ·,همرك,و ·,\علا -ب\= ب=, ناكو ·.ار»»\ل
) 1/438 (
نمم .ا»\=لا -»,ر= ى\= ر,سلا يف دهت=, ناكو -\='و بد.ا ىل¦ ل,م,و ·',ك. ·,ه»لا د,= ناك و
ا.= ببسب لم=ت, ناك امبرو ·-مور, ام =ارد¦ ن= ·دو=وم فع=,ف ·-.امدنو -.اس\= عم -\بق
ف.' -عبر.ا نود -نسلا يف -=ا=ق¦ لص=تم ن. -\ص=تم -\ق عم -تم= و\عل =ل.و ·ان,د ىنعملا
·ف\كلاو ·=ماو=لاو .ا»»نلا نم -ك,لامملو -,=او=لو -س»نل -»\كت, ناك ام ع,م=و ران,د
ر¸نلا ا.= -\ص=تمو ·.قولا -»,\= و=و ا.= ر,= . _ا=ق,ا ا.= نم -\ك =ل. ر,=و ·ن,ددرتملاو
ن,هلا
نوك, ا.ام ·يرع= .,\ف =ل. فاع=' -,م\س.ا =ابق.ا ر=اص' _عب لص=تم ن' ب=علا و
=ل. ن= =و\ملا باو=
178
دارو.او ·ن,تملا ن,دلا عم ا.= -\,=فو -كرا=م -ل ناكو ·-,بد.ا -قدلاو -فا=\لا ب=, ناكو ·.\ق
,و, لك يف -\.اهلا
_ادرمد ر,م.ا .نب -ت=و¸ ن. ·-مر= ىل¦ ل=د' .نكو ··رك' ام -,\= ر' ,\ف ··رم ر,= -تسلا=
- =ا -م=ر - يدلاو .=ت -\بق .ناك
ع,بر ره= عبار د=.ا ,و, يف اهن= يفوت ن' ىل¦ ·دعب نم روك.ملا ن,نمؤملا ر,م'ب .\صتا ,.
ب»\ملا نام,\س ع,برلا يب' -,=. ده=و ل,و= _رم دعب ·-.امنام.و ن,عبر'و _م= -نس لو.ا
-\ن, ,\ف ·داهت=.ا -,ا= _ابعلا =اب ن,عتسملا نب ى,=, -,=' نبا .وم دعب دهت=او ·ي»كتسملاب
-»\سب انع»نو ·=ا -م=ر
ي=\ملا -م`علا
00 - 0 - 717 - · 000 - 1317 ي=\ملا ن,دلا ,=ن -م`علا ·دواد نب ناورم نب دواد ,
ي»ن=لا
·د= _,ردتلاو ·.اتف¸ل ردصتو نا,بلاو ·يناعملاو ·ن,\ص.او ·-,برعلاو -»»لا يف '=راب 'مام¦ ناك
·-,ر=ا=لاو ··ر=ا»لاب -,روصنملاب _ردو ··ر,.ك -=ام= -ب -»»تو ·-ب\=لا -ب ع»تناو ·ن,نس
-تر,س .دم= ن' دعب =ل. ن= ·¸نت ,. ·دم ,ك=لا يف بانو ·-,ر»نسار»لاو
يف ·رك. يت', - نام,\س ن,دلا ردص -م`علا دلاو و=و ,=ن -لو ·بد.ا يف -كرا=م -ل ناك و
- ىلاعت =ا .ا= ن¦ -\=م
ىلاعت =ا -م=ر - -فار»لاب نفدو ·-.امعبسو ·ر== عبس -نس لو.ا ع,بر ره= يف ·ر=ا»لاب يفوت
- -ن= ا»=و
يورصبلا -م`علا
00 - 0 - 684 - · 000 - 1285 ي=ر»لا ن,دلا دام= _,=لا ·لماك نب ى,=, نب دواد ,
-,¸عملا _ردم ي»ن=لا يورصبلا
عمسو ·,,دعلا نب ن,دلا د=م ي=ا»لا ن= ,ك=لا يف بانو ·_`ردو ىتف' `=اف ·'ملا= 'ه,»ف ناك
عما= ب,==و ·-,»ن=لا _,= يرا»=»لا ن,دلا ,=ن -م`علا دلاو و=و ب=.ملا يف _ربو ·.,د=لا
ق=مدب ¸كنت
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,نام.و عبر' -نس نابع= فصن -\,ل يفوت
نم,لا ب=اص د,ؤملا =\ملا
00 - 0 - 721 - · 000 - 1321 رب¸= د,ؤملا =\ملا ·لوسر نب رم= نب فسو, نب دواد ,
ينم,لا ·لص.ا ينامكرتلا ·'=,' نم,لا ب=اص ر»=ملا =\ملا نبا نم,لا ب=اص ن,دلا
-نس ن,ر==و '»,ن =\مف ·-.امتسو ن,عستو .س -نس ,ر=ملا يف فر=.ا =\ملا -,=' دعب ن=\ست
·علا=و -,بنتلا .=بو ·.ا=باب نبا -مد»مو ·=»=تملا -,ا»ك =»=و ·-»»ت دق -تن=\س لبق ناك و
را=ق.ا نم -س,»نلا بتكلا عم=و ··ر,=و يرب=لا ب=ملا نم عمسو ·لص=و ·ب'دو ·ل=فو
179
- ,\=' =ا و - د\=م فل' -.ام ى\= .\مت=ا -بتك -نا¸= ن¦ ل,ق
ن,=لاصلا ·را,¸ ى\= 'ربا.م ·_`صلاو ر,=لا ل=. 'ب=م ··ر,سلا روك=م ناك و
·د,صق ينم,لا يقابلا دب= ن,دلا _ات ب,د.ا -,ف لا»ف ·نس=لاب روه=ملا ·رصق د,ب¸ ر=ا=ب '=ن' و
·اهلو'
نانبلو انبل نم دهعلا ركا.و نامعنو ,عن يف رع=لا ,=ان ا,
·اهنم و
ناو,, _رسك ن= يرك. دعب نم رب= `ف _رسك -ناو,,ب _ن'
·`,ف د,ؤملا بكر دقو ·روك.ملا ن,دلا _ات لو», -,ف و
نا=\س لبق ا=ات' ام -بترو -مركم دواد ا, =.و =ا
نا=رف نا=\سلاب و=و 'ر=بتسم g=ر ا. ل,»لا ل=و `,ف .بكر
نام,\س ,' -,ف دواد .ن' ل= -عم=' _=ولا ل.' -ل,ا =ل
·د=ا=ملا =\ملا -نبا دعب نم ىلوتو ·-.امعبسو ن,ر==و _د=¦ -نس -==لا ي. يف -تافو .ناك و
ىلاعت =ا .ا= ن¦ ,ه\=م يف ,=رك. يت', ·ن,=`س ·د= ىلوتو ··دم نم,لا رم' بر==او
فا»لاو لادلا باب
ير=ا=لا قامقد 000 - 808 - · 000 - 1405 ر,م.ا ·ير=ا=لا يدم=ملا =ا دب= نب قامقد ,
ن,دلا ف,س
ىلو.ا -تن=\س يف ',كصا= راص نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ا»ت= نم و=
) 1/439 (
ا.= قامقد ,د= ·را=ق.ا يف -ك,لامم .ت=تو ·=ركلاب _ب=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا ع\= ام\ف
=\ملا لبق نم ق=مد ب.ان يرمعلا ر.¸ب ر,م.ا دن= ب\= ب.ان يدم=ملا _ادرمدو يدلاوو
راصو ·-,»,فر عم -,ل¦ -=وت =ركلا _ب= نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا ره= ن' ىل¦ ي`=ا= روصنملا
-.ام ·رم,ب ا.= قامقد -,\= ,عن' ·-,رصملا را,دلا =\مو ·',نا. ن=\ست ن' ىل¦ ·.اتس' ب¸= نم
ن,تنس و=ن اهب ,اق'ف ·-,=\م -با,ن ىل¦ ·دم دعب -\»ن ,. ب\=ب فل' -مد»تو
ر=ا=لا =\ملا ىل¦ ا=ر,=و =,لامم -\م= يف يابسرب فر=.ا =\ملا قامقد ,دق ,ا,.ا =\ت يف و
ر,م.اب -,=\م -با,ن ن= قامقد ر,م.ا ل¸= ,. يقامقدلاب فرع, فر=.ا =\ملا ناك ا.ه\ف ·قوقرب
,دق ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ام ن' ىل¦ .ا=ب ب\= ىل¦ ,دقو ·ب\= با== ب=ا= يو»صلا قم»=
ينس=لا ,نت ر,م.ا -عقاو دعب ·ام= -با,ن ىلوتو _رف -,رصانلا -لودلا يف -,رصملا را,دلا ىل¦
ب\= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ·يدم=ملا _ادرمد ن= '=و= ·-.امنام.و ن,تن.ا -نس يف ,ا=لا ب.ان
د`بلا باون -\م= عم -لات»ل قامقد _ر=و ·-,ب\=لا د`بلا ىل¦ روم,ت ,دق ن' ىل¦ ·ام=ب رمتساو
180
نم -,\= _بق نم -\م= يف روك.ملا قامقد ى\= روم,ت _ب»ف ·يب\=لا ركسعلا رسكناو ·-,ما=لا
.ارم.او باونلا
ىل¦ -,رصملا ركاسعلا عم -,رصملا را,دلا ىل¦ ,دقو ·رس.ا نم رف ن' ىل¦ روم,ت رس' يف ,اد و
·-.امنام.و عبر' -نس ىل¦ اهب رمتساف ·د»ص -با,ن _رف رصانلا =\ملا ·.و ··د`ب ىل¦ روم,ت دا= ن'
-عقاوو -,ل¦ -=وتف ·-نا,ص= ,ك=ب ·يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا ن= '=و= ·ب\= -با,ن ىل¦ ل»ن
-ه= ىل¦ 'برا= _ادرمد `رفو ·اه\=دو ب\= =\مو ·_ادرمد ى\= قامقد رصتناف ··ام= ي=اونب
ف=\ب ,وسرم ب\= ىل¦ درو ن' ىل¦و .س -نس ىل¦ ب\= -با,ن يف قامقد رمتساف ·نامكرتلا
ب\= نم _ر= ,. -نم ف=\ملا .='و ·دصا»لا ى\= _بقو ·=ل.ب قامقد ن=»ف ·-,\= _ب»لاب
اغبق' ر,م.ا -ناكم ىلوتو -نسلا نم ر=.ا ع,بر ره= ر== _ما= _,م=لا -\,ل يف 'برا=
'=,رم اهب رمتساف ·_,رم و=و ىلو.ا _دام= ر== _داس .بسلا ,و, يف اه\=دو ·يناب.هلا
·ر=.ا _دام= ر== عباس -عم=لا -\,ل يف ره= دعب يفوت ن' ىل¦
ب=ا= اهنم برهف ··ر=.ا _دام= _\س ن,ن..ا -\,ل يف اه\=دف ·ب\= ىل¦ داعف ·-توم قامقد _\ب و
د=نتساو ·ي¸كدلا ,لاس نب ا== ق=مد ىل¦ -=وتو ·يره= نب دم=م ن,دلا رصان ر,م.ا اهبا==
-ه= ىل¦ ر»ف ·ل.`ق _ان' يف قامقد ناكو قامقد ر,م.ا ارصا=و ·ب\= ىل¦ 'ع,م= اراسف ·-ب
-,\= ,عن'و ·-,=='ف ·رصانلا =\ملا نم نام.ا ب\=, لسر' ن' ىل¦ د`بلا =\تب ,ادو ·نامكرتلا
نم -=ام= -,\= _ر= اهبراق ام\ف ··ام= ىل¦ -=وتف ·-,د,عسلا -عقو دعب =ل.و ·',نا. ·ام= -با,نب
-نس يف ·ام= ل=دو ق\=' ,. =سم'و ·رسكناف ·ر,س, عم= يف '=,' ·و\تاقو ·د`بلا =\ت نامكرت
',هتف امهعم نمب يدوم=ملا _,= ر,م.او ,ك= ر,م.ا -لات»ل -=وت ن' ىل¦ اهب ,ادو -.امنام.و نام.
ق\= رمتكب ر,م.او ·ب\= ب.ان ن`= ر,م.او ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ·د=ن'و ·امهلات»ل قامقد
ى\= رب=لا درو ن' ىل¦ ,ا,' ·د= قامقدو ,ك= ,=رصا=ف ·ركاسعلا نم ,هعم نمب _\بار= ب.ان
·ي=فا=لا ¸ورون -عمو -تقو نم ن•`= بكرف ·-تغب اه\=دو ·ب\= قر= _ادرمد ن'ب ن•`=
,=تقاو ·-صر»لا ,ك= ¸هتناف ·ل,\ق ر»ن يف ·د=و قامقد ي»بف ·ب\= نم _ادرمد _ار=, اراسو
ره= يف ·ام= ر=ا=ب 'ربص -\تقو ·روك.ملا قامقد ر,م.ا ى\= _بقو ··ام= ل=دو يصاعلا
-.امنام.و نام. -نس ب=ر
نس= ق\=و ·_,\م لك= ا. ·'=ا== ·'م,رك ·`,\= 'ر,م' ناك و
,هلاوم' ن= -»=و ·-,=رلا يف لد=و ·-سا.رو -م== ·دن=و ·_انلا نم 'ب,رق 'ع=اوتم ناك و
نم ر,.ك -»لا=و ·,ك= نم بو\»لا .ر»ن -\ت»بو '»قو اه,\= فقوو ·ب\= _را= -برت ىنب و
=\ملا ·•.و ··د.ا¸ -ب=مو ··د,ك' -ب=ص دم=م ن,دلا رصان ر,م.ا ·دلو ن,بو ين,ب ناكو -با=ص'
·ب\= نم -مد»تسا ن' دعب _\بار=ب ·انا=\ب= ·رم,ب -,\= ,عن'و ·بقرملا -با,ن يابسرب فر=.ا
ن' ىل¦ اهب ,ادف ··ر=ا»لاب ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن'و ·-ل¸= ,. ··دم بقرملاب ,ادف ·-مارك¦ يف _لابو
-.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف نو=ا=لاب يفوت
181
ىلاعت =ا -م=ر ·با=نلا يمر يف 'س'ر ·لك=لا _,\م ناك و
,,ملاو لادلا باب
_\بار= ب.ان
00 - 0 - 793 - · 000 - 1390 ,
) 1/440 (
_\بار= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي»سو,لا =ا دب= نب _ادرمد
_ا=نم ب¸= نم راص ن' ىل¦ -\,\= ف.ا=و ·د= يلو ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا نا,=' نم ناك
ىل¦ _ا=نم عم رمتساو ا=ر,=و _\بار= -با,ن امهل يلوو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ى\= يرصانلاو
-.امعبسو ن,عستو .`. -نس يف _ا=نم ن..= دعب ·-\تقو قوقرب ر=ا=لا -ب ر»= ن'
,,مو ·يكرتلا ناس\ب -غل ام=`ك ·قوف نم ·ان.ملا .اتلابو -=وت»ملا -\مهملا لادلاب _ادرمد و
د,د= ··انعمو ·-م=عم ن,=و فل'و ·-غل '=,' ام=`ك ·دا= ل,قو ·لادو ·-نكاس .ارو -موم=م
ىهتنا ر== _ا=و ·د,د= رمد ن,ف ·ر==
=ركلا ب.ان
00 - 0 - 793 - · 000 - 1390 ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرم ت=»لا =ا دب= نب _ادرمد ,
ر=ا=لا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦ امهعم ,ادو _ا=نمو يرصانلا ,ا,' يف ن,مد»ملا د=' ,. ·=ركلا
ىهتنا ··انعمو _ادرمد ,سا ى\= ,`كلا ,د»ت -.امعبسو ن,عستو .`. -نس يف -\تقو قوقرب
ق=مد ب.ان ,. ب\= ب.ان
00 - 0 - 818 - · 000 - 1415 ر,م.ا ·ير=ا=لا يكبات.ا يدم=ملا =ا دب= نب _ادرمد ,
ن,دلا ف,س
قوقرب -ن=\س يف اراد _`س ',كصا= راص نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
ىلو.ا
-مد=ب راصو ·,ا=لا ىل¦ ا.= _ادرمد _ر=' -ك,لامم .,»نو ·=ركلاب _ب=و قوقرب ع\= ام\ف
·.اتس' _ر= ن' ىل¦ ق=مدب رمتسا وقامقد -م=رت يف ·رك. ,د»ت امك يرمعلا ر.¸ب ر,م.ا اهب.ان
د`بلاب ·رم,ب ا.= _ادرمد ى\= ,عن' ',نا. ن=\ستو ·=ركلا _ب= نم قوقرب ر=ا=لا =\ملا
-با,ن ىل¦ ل»ن ·ن,عستو _م= -نس ىل¦ ·ام= -با,ن يف رمتساف ·ام= -با,ن ·.و ,. ·-,ما=لا
,نت لا»تنا دعب اهب 'كبات' ق=مد ىل¦ -ه=وتو اهن= يوا=ر=لا _ا,¦ ر,م.ا ل¸= دعب _\بار=
ق=مد -با,ن ىل¦ اهنم ينس=لا
ر=ا=لا در=ت ن' ىل¦ _\بار= -با,ن يف _ادرمد ,ادف ·ر,غصلا اغبق' ر,م.ا دعب ·ام= -با,ن ىلوت و
_\بار= -با,ن يف -=و= يلوو ·-,\= _بق ·ن,عستو .س -نس يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ قوقرب
182
د»ص ب.ان يم,=ارب,ا ·ا= نو=ر' ر,م.ا
نم قوقرب -»\=' ,.·ب\= =بات' يناب.هلا اغبق' روك.ملا ·ا= نو=ر' دعب د»ص -با,ن يف ر»تسا و
يناب.هلا اغبق' ن= '=و= ب\= -,كبات'ب -,\= ,عن'و ·-,ف - =ا -م=ر - يدلاو -=ا»=ب -مو,
-با,ن ىل¦ ل»ن ن' ىل¦ ن,نس يدلاو اهتبا,ن يلو دقو ·ب\=ب _ادرمد ,ادف ·د»ص -با,ن يف ر»تسملا
·ا= نو=ر' ن= '=و= ·_\بار= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ا=\ب _نو, ر,م.ا ن= '=و= ·',نا. ·ام=
ر,م' -,رصملا را,دلا ىل¦ -مودقو اهن= يدلاو ل¸= دعب ·ب\= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب يم,=ارب,ا
_`س ر,م' ·رار»تساو ·اهب فل' ,د»مو -.ام
ر,م.ا ىص=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ·ام= -با,ن يف روك.ملا _ادرمد ر,م.ا رمتساف
·'ركس= ·راص= ىل¦ ,نت لسر'ف ·ىب'ف -ت»فاوم ى\= ,نت -ل'سو ·رصانلا =\ملا ى\= ,ا=لا ب.ان ,نت
لات»ل ,نت عم راسو ·ق=مد ىل¦ ر==و ·روك.ملا ,نتل يدلاو -»فاوم -غ\ب امل -ت»فاومل ن=.' ,.
رصانلا =\ملا
رصانلا =\ملاب ق=لو ·,نت ركس= نم روك.ملا _ادرمد رف نا»,ر»لا ى»تلا ام\ف
-=وتف·ب\= -با,ن يف ا.= _ادرمد ر»تساو -ت»فرو ,نت ى\= _بقو ·رصانلا =\ملا رصتنا ام\ف
درو ·-نسلا نم لاو= ىل¦ اهب ,اق'و -.امنام.و ن,تن.ا -نس نا=مر ره= لو' يف اه\=دو اه,ل¦
نم ن,\فا= رو=اسلا ىل¦ دادغب ب=اص _,و' نب دم=' نا=\سلاو فسو, ارق ,ود»ب رب=لا -,\=
,د»تملا - ·ام= ب.ان يدم=ملا قامقد ر,م.اب د=نتساو ·ركاسعلا _ادرمد ر,م.ا عم=ف ·روم,ت
ىل¦ نا»,ر»لا لتتقاو ·رو=اسلاب _ادرمد ,هقر=ف ·دم=' نا=\سلاو فسو, ارق لات»ل -=وتو - ·رك.
·_»ن' ·ر=علا نود يف ب\= ىل¦ _ادرمد ع=رو ·-ع,ن= ·رسك ا.= _ادرمد ر,م.ا رسكنا ن'
ب\= رم' .='ف ·ق\='و _دتفا ن' ىل¦ ·ام= ب.ان قامقد ر,م.ا =سم'و ·,هعم ناك ام ع,م= .='و
يف نام.اب ا=.='و ·-.امنام.و .`. -نس يف روم,ت اهمدق ن' ىل¦ ي=`تلاو _»نلا يف ..مو, نم
ع=وملا ا.= ر,= يف ·انرك. امبس= لعف ام اه,ف لعفو ·-نسلا نم لو.ا ع,بر ره=
عم 'ن=ابم ناك _ادرمد ن¦ ب\= ل=' لو»ت ا.هلو ·-مرك'و _ادرمد ى\= ع\=' روم,ت ن' ,.
ق=مد و=ن -تب=ص روم,ت ·.='و ·ب\= .=' يف روم,ت
) 1/441 (
ىت'و روم,ت نم رف روم,ت لات»ل -,رصملا ركاسعلاب رصانلا =\ملا ,ود»ب _ادرمد عمس ام\ف
-با,نب يدلاو ى\=و ·',نا. ب\= -با,نب -,\= ع\= ··د`ب ىل¦ روم,ت دا= ن' ىل¦ -عم ,ادو ·رصانلا
ر,م.اب ل¸= ن' ىل¦ ب\= -با,ن يف _ادرمد ,ادو ·امهتلا»ك ل=م ىل¦ اه=وتو ·',نا. '=,' ق=مد
يف =ل.و ·نامكرتلا د`ب ىل¦ ,¸هناو ·اه,ف _ادرمد رسكنا -عقو امهن,ب عقوو ·ام= ب.ان قامقد
·_\بار= -با,نب -,\= ,عن'ف ·نام.ا ب\=و ·-نس نم 'و=ن د`بلا =\ت يف ,ادف ·-.امنام.و عبر' -نس
183
ره= لهتسم يف اه\=دف ·'.لا. ب\= -با,ن ىل¦ ل»ن -.امنام.و .س -نس ىل¦ اهب رمتساو ·اه,ل¦ -=وتف
_و= نم ,ك= ر,م.ا -قر= -.امنام.و عبس -نس نم نابع= ىل¦ اهب رمتساو ·.س -نس نا=مر
··ر=ا»لا ىل¦ -=وتو ·ر=بلا اهنم بكرو ·_ا,¦ -,=ان ىل¦ -=وتو ·_ادرمد رسكناف ·`تا»تو ·اهب
·نامكرتلا ىل¦ داعف ·اه,ل¦ -=ور= دعب -ل¸= ,. دوعلاب -ل ,سرو ·ب\= -با,ن رصانلا =\ملا ·.وف
د`بلا =\ت يف لا=و
-.امنام.و نام. -نس يف ا=.='و ·-تغب ب\= قر=و عم= ,.
-عمو ·ب\= ىل¦ -تقو نم بكر ··ام= ب.ان قامقد دن= ·ام=ب و=و ·ن`= ر,م.ا اهب.ان عمس ام\ف
نبا ·.ا=ف ·ا=.='و ·ام= ى\= =ل. دعب ,== ,. برهف ·اهنم ·ا=ر='و ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا
·ق=مد ب.ان يدوم=ملا _,= ر,م.ا ىل¦ -=وتف ·اهنم -=ر='و ر¸,= ب.ان ينامكرتلا ¸,س\»س
·_,= رسكناو ·نتسرلاو _م= ن,ب ·روه=ملا -عقولا _,= ن,بو ,ك= ن,ب ق»تا ن' ىل¦ ·دن= ,ادو
رمتساو اهب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب رصانلا =\ملا -,\= ,عن'ف ··ر=ا»لا ىل¦ _,= عم _ادرمد دا=
روك.ملا _ادرمد -عم _ر= عست -نس يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ رصانلا -=وت ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب
·_و= نم ,ك= نم 'فو= اهنم _ر=و ·.ب., ,\ف ·اهتبا,ن ·.و ·ب\= ىل¦ نا=\سلا لصو ام\ف
ل=ت ,\ف ·د»ص -با,ن يلو ر== -نس ىل¦ اهب رمتساف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ نا=\سلا -ب=ص دا=و
-قر=و ··ر,س, ·دم ب\=ب ,ادف ·دم'ب _و= نم ,ك= لتق دعب ب\= -با,ن ىل¦ ل»نو ·اهب -تدم
=\ملا لصو ن' ىل¦ -,كا=ن'ب رمتساو ·-,كا=ن' ىل¦ 'برا= _ر=ف ·-نم ب\= .='و ·_,= ر,م.ا
=بات' اهب ر»تساو ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -تب=ص دا=و ·-,ل¦ _ادرمد ر== ب\= ىل¦ رصانلا
- -.لا.لا -تبا,ن ي= و - ق=مد -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب - =ا -م=ر - يدلاو ن= '=و= ·ركاسعلا
·ر== عبر' -نس ر=او' يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ رصانلا =\ملا در=ت ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو
,هعقاوو ·¸ورونو _,= ر,م.ا لات»ل ·-.امنام.و
د=وف ·ق=مد ىل¦ ل=دو - ىلاعت =ا .ا= ن¦ -ع=وم يف ·رك.نس امبس= - رصانلا ,¸هنا ,.
·ينس=لا ,نت ر,م.ا -برتب -نفدو ·-,\= ·`صلا رصانلا ر==ف ·دغلا نم يفوت ,. ·'ر=ت=م يدلاو
·ق=مد -ع\ق ىل¦ -=وت ,. ·ر== _م= -نس نم ,ر=ملا ر== _داس _,م=لا ,و, يف =ل.و
_ادرمد ر=ابف - =ا -م=ر - يدلاو ن= '=و= ق=مد -با,ن يف ا.= _ادرمد ر,م.اب ر»تساو
-ن,ر== _ما= .بسلا ,و, يف _رف رصانلا ع\=و ·,ا,' ·ر== ق=مد -با,ن
·دن=و ·ق=مد -ع\»ب رصانلا =\ملا ى\= راص=لا دت=او ·يسابعلا =اب ن,عتسملا -»,\=لا ن=\ست و
··دن= نم _ادرمد رف ·-نسلا نم ر»ص ر=ا= د=.ا -\,ل ىل¦ -عم ,ادو ·روك.ملا _ادرمد ر,م.ا
د,ؤملا ن=\ست ن' ىل¦ _ر=' ىل¦ د\ب نم ل»تن, راصو ··دم -,ب\=لا د`بلاب ,اق'و ·ب\= ىل¦ -=وتو
ىل¦ لامف -س»ن ىل¦ _ادرمد ل,متس, امهنم لك ¸ه=و ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا -,\= ىص=و ·_,=
ب\= -با,ن -,=ع, ن' ى\= ¸ورون
,. ·=ل. ن= ع=ر ,. ·=ل.ب ¸ورون -ل ,سرف 'ب.ان رمد¸' نب =ب=, ¸ورون لبق نم اه,ف ناك و
184
·اهب.ان _ار=, ·د, لصت ,\ف ·ب\= -با,ن _ادرمد -با,نب ب\= ىل¦ د,ؤملا =\ملا نم .ا»=\م .درو
-,=' د.و' يتم=رت يف انرك. امبس= -,رصملا را,دلا ىل¦ ,دقو ·ر=بلا بكرف ·رم.ا -,\= لا=و
.بسلا ,و, يف ·ر=ا»لا لصوو - ر,غصلا يد,سو ر,بكلا يد,س ينع, - _درب يرغتو _امقرق
-,\= ع\='و ·د,ؤملا =\ملا نا=\سلا -مرك'ف ·نا=مر ره= لهتسم
·_درب يرغت ر,غصلا يد,سو _امقرق ر,بكلا يد,س -,=' د.و'و و= ا.= _ادرمد ر,م.ا ناك و
د,ؤملا =\ملا دن= -.`.لا ..ؤ= عمت=ا ام\ف,ه,\= _ب»لا نم 'فو= ·-\م= نا=\س دن= نوعمت=, .
-ل¸نمب ··ر=ا»لا نم _ر= دق ر,غصلا يد,س -,=' نبا ناك نكل - -,=' ادلوو _ادرمد ينع, -
·¸غب -ن'و ·=ل. لبق _ر= -ن' _ادرمد ن= يف ناكو ··¸= -با,نل -,=لاصلا
) 1/442 (
'=,' و=و ·ق=مد -با,ن نم ر,بكلا يد,س دو=و ··ر=ا»لا ىل¦ _ادرمد رو== د,ؤملا _'ر ام\ف
يف ,هبدنو ·برعلا اوسبك, ,هن' ى\= -,قر=لا ىل¦ -مو, نم .ارم.ا نم -=ام=ب لسر' ··ر=ا»لاب
-,=لاصلاب ر,غصلا يد,س _درب يرغت ى\= _ب»\ل ن=ابلا
·ق=مد -با,ن يلوتملا - ر,بكلا يد,س _امقرق -,=' نبا ف\=و ا.= _ادرمد ف\= لسر' ,.
ره= نما. .بسلا -\,ل يف امه,\= _بقو ·-ع\»لا ىل¦ - ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ن= '=و=
-,ردنكس,ا _ب= ىل¦ `م=و ·-.امنام.و ·ر== .س -نس نا=مر
ن' ىل¦ لب=لا -ع\»ب _ب=ف ·د,د=لا يف ر,غصلا يد,س ,هعمو ·-,=لاصلا نم .ارم.ا .ر== ,.
'=,' ·روك.ملا -نسلا يف -,ردنكس,ا رغ.ب _امقرق ر,بكلا يد,س لتق ,. لاو= لو' يف لتق
لت»ف ·-\ت»ب د,ؤملا لسر' ·-.امنام.و ·ر== نام. -نس ىل¦ -,ردنكس,ا _ب= يف ا.= _ادرمد ,اد و
-نس ن,سم= و=ن -لو ·-نسلا نم ,ر=ملا ر== نما. .بسلا ,و, يف
ل»نتو ·ع.اقولا ر==و بور=لا ر=اب ·'م,رك 'داو= ·'فرا= ·'ماد»م ·'=ا== ·'ر,بك 'ر,م' ناك و
·-ع,د=و ·-مات -فرعم عم ·-تاكر= يف ·داعسلا ل,\ق ناك -ن' .¦ ·-\,\= لام='و .ا,.و ·د= يف
_`صلا ل=' ب=,و ·.ام\علا ,=ع, ناكو .ا=دو ·ركمو
·'د,= '»قو -,\= فقوو ·-\مكف ·_ور=.ا يناب.هلا اغبق' ر,م.ا -سس' دق ناك 'عما= ب\=ب ىنب و
-ب -فورعم ·-,وار -كرب ى\= -م,== -,وا¸ '=,' _\بار=ب ىنبو
امهن= ا»=و ىلاعت =ا امهم=ر يدلاو .ا,صو' د=' و=و ·-بار»ب انل .و\, ناك و
ي¸كدلا ,لاس نبا
00 - 0 - 806 - · 000 - 1403 ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸كدلا ,لاس نب ا== ق=مد ,
نامكرتلا ر,م'و ·ربع=
-,ما=لا د`بلا باون عم روم' -ل عقوو -ن=\سلا ى\= ',صا= -ما,' بلا= ناك
185
عباس _,م=لا ,و, ىل¦ 'ما,' امهن,ب لات»لا ,ادو `تا»تو ··واد= ر,عن ر,م.ا ن,بو -ن,ب عقو ,.
رمتساو -\تقو روك.ملا ا== ق=مد ى\= ر,عن رصتنا -.امنام.و .س -نس نا=مر ره= ن,ر==
,هلاوم' .بهنو ·,ه\م= قر»تو ·-تد»=و -نامكرت يف لت»لا
نم ,.ا== بكتر, ناكو _ر.ا يف ن,دس»ملا =ا ق\= رار= نم ناك -ن. ·-نم _ارتسمو ·.\ق
ام =ا نم -,\= ·ق,ر=لا _ا=قو _وص\ل '»هك ناكو ·,\سم ى\= -ف'ر ·.='ت ,ل ·بهنلاو لت»لا
-»=تس,
واولاو لادلا باب
راداودلا
00 - 0 - 857 - · 000 - 1453 يد,ؤملا يقاسلا ·يدوم=ملا =ا دب= نب ياب ..و`د ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·راداودلا
اهب.ان ·ارت=اف ·-,ردنكس,ا رغ. ىل¦ =,لامم -\م= يف _كرا=لا د`ب نم دوم=م ا=او= -ب ,دق
·-,ل¦ -ه=وف ·-ب\=ب .عبف ·=ل. _,= د,ؤملا =\ملا _\بف ·-ب='و ·يد,ؤملا را»نملا يدربق' ر,م.ا
راص ,. ·ا,كصا= -\ع=و ·-»ت=' ,. رادن¸ا=لا نا=رم ي=او=لا -»ب= يف -\ع=و ·د,ؤملا ·.='ف
يف -,ا»سلا ن= ل¸= ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو -توم دعب و' ·-تلود ر=' يف ',قاس ,. ·'رادن¸ا=
`,و= 'ر=د -=ا=ق¦ ى\= رمتساو ر== ر=ا=لا =\ملا نب دم=م _لاصلا =\ملا -لود
·ر== ·رم,ب يابسرب فر=.ا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ ·رص»لا ن,ن,= نم -ص= -=ا=ق¦ ناك و
دود= يف =ل.و ·يابسرب فر=.ا =\ملا ب,رق ·رو=' ر,م' ,نا= ر,م.ا -تنبا _و¸ ·رهص ·را»سب
ىل¦ =ل. ى\= لا¸ .و راغصلا باونلا _وؤر -\م= نم -\ع= ,. -.امنام.و ن,.`.و _م= ن,نس
ن,بو ¸,¸علا ن,ب عقو ,. ··دعب نم فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·فر=.ا =\ملا .ام ن'
ى\= -ت,=اد== عم ا.= ياب ..ود ,=ناف ع=وم ر,= يف ·انرك. ام ي.`علا قم»= =بات.ا
ب»لو ·قم»= ن=\ستو ·¸,¸علا =\ملا ع\= ن' ىل¦ -ب¸= نم اوراصو ·-عم اوبكرو ·قم»= =بات.ا
'=و= ·',نا. 'رو=' ر,م' -\ع=و ··انا=\ب= ·رم,ب روك.ملا ياب ..ود ى\= ,عن' ·ر=ا=لا =\ملاب
-=,رات لبق -,\= _وب»ملا يفر=.ا ياب ي=ƒ=ن ر,م.ا ن=
-لا»تنا ,ك=ب يرا,=لا اغبنس' ر,م.ا دعب ·-,نا.لا -,راداودلا ىل¦ ·ر,س, ·دم دعب ر=ا=لا =\ملا -\»ن ,.
_ابر= ر,م.ا -,نا.لا -,رو=' ر,م.ا يف -=و= ر»تساو -,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت ىل¦
درك`ب فورعملا ·يدم=ملا
) 1/443 (
·رفاو -مر=ب -,نا.لا -,راداودلا -»,=و روك.ملا ر=ابف ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس يف =ل. لك
.لا=و ··ر,.كلا لاوم.ا ل`ص=و ··د,=لا =`م.ا ر` م=و ·_ر.'و ·داعسلا -تلانو ··د.ا¸ -م==و
186
=ل. ى\= رمتساو ·ر=ا»لا ىل¦ دا= ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و عست -نس يف g=لا ر,م' g=و -ما,'
ر,م.ا .وم دعب ·-,رصملا را,دلاب فل'-مد»تو -.ام ·رم,ب قم»= ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦
ن,سم=و .`. -نس ر»ص ر== .لا. ن,ن..ا ,و, يف نو=ا=لاب _`س ر,م' ي=مر»لا ¸ارمت
-=و= ر»تساو ·انا= بار=لا دا= يابق' ي»,سلا _نو, ر,م.ا ى\= -تنا=\ب=ب ,عن'و ·-.امنام.و
-,\= ع\='و .¦ ,ا,' دعب نك, ,\ف ··ر== ·رم¦ ى\= ير=ا=لا اغبرمت ر,م.ا -,نا.لا -,راداودلا يف
ر,م.ا ن= '=و= ·روك.ملا ر»ص ن,ر== ينا. _,م=لا ,و, يف _ربكلا -,راداودلا يف ·رار»تساب
ينس=لا ا=قارق ر,م.ا .وم دعب _ربكلا -,رو=' ر,م.ا ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب يسكرا=لا ياب يناق
'=,' نو=ا=لاب
فل' ن,ر== نم 'و=ن -ل.ب ى\= .ناك _ربكلا -,راداود\ل روك.ملا ياب ..ود -,لوت ن¦ ل,ق و
=ل. دعب, .و -»,ر=لا -نا¸=\ل ران,د
¸_,غبل ب\= -با,نب ن,سم=و _م= -نس يف -ل ,سرو ··دم -,راداودلا يف ا.= ياب ..ود رمتسا و
ى\= رمتساو ·دغلا نم =ل. ل=ب ,. ب\= ب.ان يوا¸م=لا ياب يناق ر,م.ا ى\= نا=\سلا نم ادب
-سب=و ·ن,سم=و عبس -نس ر»ص يف قم»= نبا نام.= روصنملا -,\= _بق ن' ىل¦ -ت»,=و
-نسلا يف يفوتو -تدم ل=ت ,\ف ·لان,¦ فر=.ا -»\=' نام.= ع\= دعبو ··ر,س, ·دم -,ردنكس,اب
·دعب نم -»=تس, نم ·.=' ·'م= .ام ف\=و ··روك.ملا
·ر=ا»لا يلاو
00 - 0 - 841 - · 000 - 1437 يلاو ·ن,دلا ف,س ·ير=ا=لا =ا دب= نب ا== ..ود ,
اهبست=مو ·ر=ا»لا
,ه,ل¦ -بؤ, . اوناك ن,.لا قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم ر=اص' نم و=
=\ملا -\ع= ن' ىل¦ `,و= 'ر=د =ل. ى\= ,ادو ·-,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم روك.ملا ناك
فسعلاو ,\=لا نم ف=ك\ل -ت,.و يف ره='ف ·ير=بلا -=ولا ,,لاق' _عبب '»=اك يابسرب فر=.ا
ر=¸لا داسف ر.ك امل ··ر=ا»لاب ',لاو =ل. دعب ·ر,ص ام
·=,سوتلاب ',نا. ,هنم -كسم' نم دد=و ·,.ار=لا بابر' _,با=ملا نم ·د= ق\=' ·ر=ا»لا يلو ام\ف
,هب ر»= امدن= ,هنم -=ام= =سوف
ق,\, . ام '=,' -,فو=كلا يف لع»ف ·-,فو=كلا ·.وو ·-,.ولا ن= نا=\سلا -ل¸= ·-م\= ر.ك امل و
_`ص ي=ا»لا ن= '=و= ··ر=ا»لا -بس= ·.وو نا=\سلا -ب\=و ·-,فو=كلا ن= ل¸= ,. ·رك.
و= ام ·-=اب\ل -بو»علاو ,\=لا نم '=,' ·ر=ا»لا -بس= يف ره='ف ·=ا رصن نب دم=م ن,دلا
-نس ·دع»لا ي. لو' .بسلا ,و, يف نو=ا=لاب .وملاب =ا ·.='و ·-ما,' ل=ت ,\ف ·-ن= روه=م
'ن,م=ت ن,عبسلا براق دقو ·-.امنام.و ن,عبر'و _د=¦
·رو=و فس=و ,\= ·دن=و ·لودلا يف 'ع,=و ·.ا=,ب -,=ل ا. ·برق' رص»\ل ·',كرت '=,= ناك و
ىهتنا 'كاتف عم=لا ل,\ق ناك -ن' .¦
187
.ا,لاو لادلا باب
.=ت نم ·ان.ملا
ن`,ك ب=اص
00 - 0 - 711 - · 000 - 1311 ن`,ك ب=اص ن,دلا ف,س ر,م.ا ·=ا دب= نب _اب,د ,
-نس يف اهب .امف ·-\=' -كرد' ق=مد ىل¦ لصو ام\ف ·g=لا ىل¦ 'ه=وتم ن`,ك نم 'ه=وتم _ر=
-,=لاصلاب نفدو ·-.امعبسو ·ر== عبر'
·د\بب .اقدصو ر.'م -لو ··روصلا ل,م= ناك و
ر,.ك .ي= -ل د=و ق=مدب .ام امل -ن¦ لا», و
.ا,=.او ·.ام\علا بسو ·,,س=تلا نم ن`,ك ل=' بلا= ·د»تع, ام د»تع, ناك ل= يرد' امو ·.\ق
,\=' ىلاعتو -نا=بس =اف ·دا»ت=.ا د,= ناك ,' ·ن`,ك يف اهب نور=ا=ت, يتلا -=,ب»لا
يوبنلا ,ر=لاب ,اد=لا _,=
00 - 0 - 761 - · 000 - 1359 -ن,دملاب ,اد=لا _,= ·ن,دلا ¸= ي=او=لا ·=ا دب= نب ران,د ,
-»,ر=لا
,ر=لاب اهب ,اد=لا -\م= نم راصو ·-ن,دملا ىل¦ -=وت ,. ··ر=ا»لاب ,اد=لا -\م= نم .و' ناك
ن,دلا رصان ,اد=لا _,= يفوت ن' ىل¦ اهب رمتساو - ,`سلاو ·`صلا ل=ف' -نكاس ى\= - يوبنلا
-,اغلا ىل¦ -تر,س .نس=و ·-ناكم ا.= ران,د يلوف ·-.امعبسو ن,ر==و عبس -نس يف رصن
ر.'م -لو يوبنلا ,ر=لاب ,اد=لا -=,=م يف -ما,' .لا=و ·دابعلاو ن'ر»لا ·و`تل 'م¸`م ناكو
يوبنلا ,ر=لاب -نس=
) 1/444 (
,\ف ·ر=و= ن,دلا ي»صب ل¸= ,. -,=ر=لا روم.ا يف ,ا,»لاو ·-=فارلا ى\= ·د=لا نم -,ف ناكو
·دم -تدا= ى\= ا.= ران,د رمتساو ·ر=ا»لا نم -=ور= لبق ل¸=و ·روك.ملا ر=و= رم' رم.,
عفرتو ·-,=رم ر,= ق`='ب _ت=م ر=ابف ·-,رادن¸ا=لا _ت=م ن,دلا فر=ب ل¸= ,. -\,و=
·-=,=ملا يف -ب.ان روك.ملا _ت=م راصو ·-م=رتلا ب=اص ران,د د,='و ل¸عف ·_انلا ى\=
-نس ربكو ا.= ران,د ن,دلا ¸= فع=ل
ام دعب ·-.امعبسو ن,تسو _د=¦ -نس يف .ام ن' ىل¦ ·دابعلا ى\= لبق'و ·-=,=ملا ن= ل¸ت=او
ىلاعت =ا -م=ر ·.وقا, ن,دلا را=تفاب -.امعبسو ن,سم=و نام. -نس يف -توم ل,بق ل¸=
-م=عملا لا.لا فر=
·د=وملا .ابلاو لا.لا باب
·ر=ا»لا يلاو ي=,=لا
188
00 - 0 - 704 - · 000 - 1304 يلاو ·ي=,=لا ن,دلا رصان ر,م.ا ·=ا دب= نب نا,ب. ,
·ر=ا»لا
=\ملا ىل¦ دم=' =\ملا لوسر ·ي=اوكلا نم=رلا دب= _,=لا -ب=ص ·قر=ملا د`ب نم ر==
لمعف ·يفاوكلا =,=, ا.= ن,دلا رصان راص ·نم=رلا دب= _,=لا يفوت ام\ف نوو`ق روصنملا
ن' ىل¦ ر,كن=ا=لا _رب,ب ن,دلا نكر ر,م.ا ىل¦ لصوتو ··ر=ا»لا ىل¦ ,دق ,. ··دم ق=مدب -عنصلا
را,دلاب ·را¸ولا يلو ن' ىل¦ ·د=ع, _رب,ب راصو ·_رب,ب ,¸تلاو ··ر=ا»لاب -,.ولا ىلوت
ىلاعت =ا -م=ر ··ر=ا»لاب -.امعبسو عبر' -نس يفوت ,. ·ردوصو -,\= _بق ,. -,رصملا
واولاو -م=عملا لا.لا باب
ي=نر»لا ور=ب نو.
00 - 0 - 719 - · 000 - 1319 ي=نر»لا -,=ا=لا ر,بكلا =\ملا ·ورتب نو. ل,قو ·ور =`ب نو . ,
يسلدن.ا
-=انر= باب ى\= ق\=و 'ن=ق ي ==و ·_\سو -.امعبسو ·ر== عست -نس يف لتق
ىل¦ روك.ملا ور=ب نو. ,هنا=\س ب=.و ·د`بلا نم اور»نو ·اود== gنر»لا ن' ··رب= نم ناك و
·_لدن.اب ن,م\سملا نم ي»ب نم لص'تس,ل ب\=و _ر=تو -ل د=سف ·بابلا ى\= ل=دف ·-\=,\=
'=\ف ·د=ن, ,\ف ·-,ل¦ اود»نو ·ين,رملاب دا=نتس.ا ى\= اوم¸=و ·=ل.ل نوم\سملا ق\»ف ·-م¸= دك'و
ىلاعت =ا ىل¦ -=انر= ل='
ام لق'و ,=ر=' نم ع,م=لا لت»ف ·'ك\م نور==و -سم= -,ف ىص=, . _,= يف gنر»لا لبق' و
'رصن ناكو '»ل' نونام. ل,ق ام ر.ك'و ·_راصنلا نم '»ل' نوسم= -م=\ملا ·.= يف لتق -ن' ل,ق
'دوه=م 'مو,و '¸,¸=
اوناك ,`س,ا ركس= ن'و ·'سراف ر== -.`. _وس دان=.ا نم ن,م\سملا نم لت», ,ل -ن' ب,=علا و
=ل. نود ل,قو ·ل=ار ف.' -عبر' نم 'و=ن -لا=رلاو ·_راف -.امسم=و فل' و=ن
ب=اص - ور=ب نو. ي»بو ·.د»عف ·-ندهلا gنر»لا .ب\=و ·فصولا قو»ت -م,نغلا .ناك و
دم=لا =و ·.اونس -=انر= باب ى\= - -م=رتلا
-\مهملا .ارلا فر=
-,وبنلا ·د,سلا
00 - 0 - 685 - · 000 - 1286 ,صعتسملا نب دم=' _ابعلا يب' دهعلا يلو .نب ·-عبار ,
_م= ب=اصلا نب نورا= =\ملا ب=اصلا -=و¸ ·-,وبنلا ·د,سلاب فرعتو ·ن,نمؤملا ر,م' ·=اب
·د,ب¸و ·دم=' ر,م.او ·=ا دب= نوم'ملا ··د.و' ,'و ·ين,و=لا دم=م نب دم=م ن,دلا
ى\= -,قو=\سلا -=,د= قادصك ·ران,د فل' -.ام روك.ملا نورا= اه=و¸ ى\= اهقادص ناك و
·ا=ك\م نب دم=م نب دوعسم نا=\سلاب ·د,ب¸ -تنبا _و¸ ي»تكملا =ل.كو ·=ا رم'ب ,.ا»لا -»,\=لا
_م= -نس دادغبب - -م=رتلا -ب=اص - -عبار .تامو ران,د فل' -.ام قادص ى\= يقو=\سلا
189
·ر=.ا _دام= يف -.امتسو ن,نام.و
ر=.ا .ومب امهنم د=' ,\ع, ,\ف ·روك.ملا نورا= اه=و¸ لتق '=,' روك.ملا _,راتلا يف و
نب دوم=م رصن يب' -م= -,ناهبص.ا .,غلا ,' د=اولا دب= نب دوم=م .نب -عبار ف`= ي= و
-=لاصلا -ملاعلا ·ل=»لا
-.امسم=و عبس -نس اهتافو .ناك و
-.امو ن,نام.و _م= -نس اهتافوو ·ر,=لا ,' ل,قو ·ورم= ,' -,ودعلا -عبار ف`= '=,' و
.\=ادت امبرو ·-,ودعلا -عبارل ·رصاعم ·دباعلا -عبار .ناكو ·دباعلا -عبار ف`= '=,' و
قفوملا =او _ابتل.ا فو= ..ؤ= انرك. ام=راب='
-كم ر,م'
00 - 0 - 654 - · 000 - 1256 ·,,ركلا دب= نب ن=ا=م نب _,رد¦ نب ·داتق نب _=ار ,
-كم ر,م' يكملا ينس=لا ف,ر=لا
لص=و ··دلاو .وم دعب ·نس= -,=' عم -=¸انمو روم' =ل. يف -ل _ر=و ··رم ر,= اهترم¦ يلو
-.امتسو ن,سم=و عبر' -نس يف روك.ملا _=ار .ام ن' ىل¦ .داو=و ع.اقو امهن,ب
'=,' -كم ر,م'
ف,ر=لا ·ن=ا=م نبا _,رد¦ نب ·داتق نب ي\= نب نس= د,عس يب' نب دم=م ىمن يب' نب _=ار
-كم ر,م' ·يكملا ينس=لا
) 1/445 (
نا=\سلا ى\= ·ر=ا»لا ,دقو ·-نم .=¸تنا ,. ·'ره=' اه,\= ىلوتسا · ·رم ر,= اهترم¦ يلو
-.امعبسو ن,.`.و .`. -نس يف نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا
يد,مصلا دم=م وب'
00 - 0 - 718 - · 000 - 1318 د=ا¸لا -,»»لا .د=ملا _ر»ملا _,=لا ·_ر== نب عفار ,
·ر=ا»لا ل,¸ن ·يد,مصلا دم=م وب' يفوصلا
بتكو ·.ا.ار»لاو -,اورلاب ين=و -».ا= نم رصمبو ·د¸رب= نبا با=ص' نم ق=مدب عمس
-»»تو ·داف'و ·ق\=و ·لوص.ا _عب ل`ص=و
ىلاعت =ا -م=ر ··ر=ا»لاب -.امعبسو ·ر== نام. -نس يف `هك يفوت
يروركتلا د=ار
00 - 0 - 796 - · 000 - 1393 ·بو.=ملا يروركتلا د»تعملا _لاصلا ·د,=ر ل,قو ·د=ار ,
- -م,د»لا رصم -ن,دم _را= - ·د=ار عما=ب ,,»ملا
,و, يف يروصنملا ناتسرام,بلاب يفوت ن' ىل¦ -ترا,¸ب نوكربت,و ·نس= دا»ت=ا -,ف _ان\ل ناك
190
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو .س -نس ·ر=.ا _دام= ن,ر== .لا. .بسلا
·د=وملا .ابلاو .ارلا باب
يبرغملا يب=ر»لا
00 - 0 - 767 - · 000 - 1365 نم=رلا دب= نب دم=' نب نم=رلا دب= نب ى,=, نب ع,ب`ر ,
يبرغملا يب=ر»لا يرع=.ا ر=¸لا وب' ·ع,بر نب
_لدن.اب ¸ر,ع= ر,بك .,ب نم و=
_لدن.ا _عب .ا=ق يلوو ··ر,=و رما= يب' -,ب' ن= _ور
-.امتسو ن,تسو عبس -نس _\ب نص=ب يفوت و
.اتلاو .ارلا باب
قوف نم ·ان.ملا
يدنهلا
دود= 000 - 632 - · 000 - 1234 ى\ص =ا لوسر با=ص' نم -ن' ي=دملا ·يدنهلا نتر ,
,\سو -,\= =ا
ان.د= ·يدنكلا ر»=م نب ي\= ن,دلا .`= == نم .\»ن ·يد»صلا ل,\= ن,دلا _`ص _,=لا لاق
·لاق ·-=»ل نم بتاكلا ,,=ارب¦ نب نام,\س نب دم=م =ا دب= وب' ن,دلا ل`= ,لاعلا ل=.ا ي=ا»لا
=ا دب= يب' ن,دلا _م= ف,ر=لا نب ي\= نس=لا وب' ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق ف,ر=لا انرب='
د=' ,ا= ىلو.ا _دام= نم ر=.ا ر=علا يف -=»ل نم ي»ن=لا ير,..ا ين,س=لا ن,س=لا نب دم=م
نبا ان' و - ابصلا نم¸ يف .نك ·لاق دم=م نب ن,س=لا يد= ينرب=' ·لاق ··ر=ا»لاب -.امعبسو
د`ب ىل¦ ناسار= نم رم= يم=و دم=م يب' عم .رفاس - -نس ·ر== نام. و' -نس ·ر== عبس
·را=ت يف دنهلا
·-ع,=لا و=ن ل»»لا ل=' _رعف ·دنهلا _ا,= نم -ع,= ىل¦ ان\صو دنهلا د`ب ل.او' انغ\ب ام\ف
-,دنهلاب -مسا - نتر _,=لا -ع,= ·.= ·اولا»ف ·ن'=لا ن= ,=انل'سف ·-\فا»لا ل=' g=و ·اهب اول¸نو
- ·داعلا ن= '=را= 'رم= ر`م` = -نوكل ·ر`معملاب ·ومسو _انلا -ب`ر=و
ل=' نم ,,== عم= اهت=تو ·'م,== '»\= ل=ت -م,== ·ر== اه.ان»ب ان,'ر -ع,=لا _را= انل¸ن ام\ف
انل'سف ··ر==لا ناص=' _عب يف '»\عم 'ر,بك `,بن¸ ان,'رو ·ان,\= اوم\سو ,ه,\= انم\س ·-ع,=لا
-ل ا=دو - ,\سو -,\= =ا ى\ص - يبنلا _'ر ي.لا نتر _,=لا -,ف ل,بن¸لا ا.= ·اولا»ف ·=ل. ن=
_'ر ف,كو ·-م`ك عمسنو _,=لا ل¸ن, ن' -ع,=لا ل=' ع,م= انل'سف ·.ارم .س رمعلا لو=ب
ناكو - ل,بن¸لا ىل¦ -ع,=لا ل=' نم _,= ,د»تف ·°-ن= _ور, امو - ,\سو -,\= =ا ى\ص - يبنلا
_,=لا ا.¦و ·ل,بن¸لا _'ر _ت»ف ·ن=»لا =سو يف _,=لاو ·ن=»لاب .و\مم و= ا.,ف ·-ل¸ن'ف - ·ركب
نم اومدق ,وق ..ؤ= ··اد= ا, ·لاقو -ن.' ى\= -مف ع=وو ·-ه=و ن= رس=ف ·_ر»لاك -,ف
.,'ر ف,ك ,ه.د=ت ن' اول'س دقو - ,\سو -,\= =ا ى\ص - يبنلا د.و' .افر= ,ه,فو ·ناسار=
191
.وصك .وصب ,\كتو _,=لا _»نت =ل. دنعف °=ل لاق ا.امو - ,\سو -,\= =ا ى\ص - =ا لوسر
ىل¦ د`بلا ·.= نم با= ان'و يب' عم .رفاس ·لا»ف ·-م`ك ,ه»نو عمسن ن=نو ·-,سرا»لاب ل=نلا
'م`= .,'رف ·ل,سلاب -,دو.ا `م دق ر=ملا ناكو ·-كم -,دو' _عب انغ\ب ام\ف ··را=ت يف ¸ا==لا
-ن,ب ل,سلا لا= دقو ·-,دو.ا =\ت يف `ب¦ ى=ر, و=و ل.ام=لا نس= ·نوكلا _,\م نو\لا رمس'
ىل¦ ل,سلا .==و ·-ت\م=و -,ل¦ .,ت'ف ·-لا= .م\عف ·-تو»ل ل,سلا _و= ى==, و=و ·-\ب¦ ن,بو
يف =ا =راب ·-,برعلاب يل لاقو يل¦ ر=ن ·-\ب¦ دن= -تع=و ام\ف -»باس -فرعم ر,= نم -\ب¦ دن=
-كم ان\=د ن' ىل¦ ي\,بس ىل¦ .,=مو -تكرتف ·=رم= يف =ا =راب ·=رم= يف =ا =راب ·=رم=
ن=ولا ىل¦ اند=و ··را=تلا رم' نم -ل ان,ت' انك ام ان,=قو
) 1/446 (
دبك يف ردبلا -\,ل ان,'ر ·رم»م -\,ل يف ·.= انتع,= .انف يف 'سو\= انك =ل. ى\= ·دملا .لوا=ت ام\ف
-=اس ·برغملا يف فصنو قر=ملا يف فصن برغف ·ن,»صن ق=نا دقو -,ل¦ انر=ن .¦ .امسلا
يف ا,»تلا ن' ىل¦ برغملا نم ينا.لا فصنلاو قر=ملا نم فصنلا ع\= ,. ·ل,\لا ,\='و ·-,نام¸
انل'سو 'ببس =ل.ل فرعن ,لو ·ب=علا -,ا= =ل. نم انب=عف ··رم لو' ناك امك ·.امسلا =سو
ىل¦ =ا نم لوسر -ن' ى=داو ·-كمب ره= ',م=ا= `=ر ن' انورب=' ·-ببسو =ل. رب= ن= نابكرلا
رم»لا رم', ن' -,\= او=رتقا ,هن'و ·.ا,بن.ا ر.اس ·¸=عمك ·¸=عم ·ول'س -كم ل=' ن'و ·,لاعلا -فاك
لع»ف ·-,\= ناك ام ىل¦ دوع, ,. ·قر=ملا يف -»صنو برغملا يف -»صن برغ,و .امسلا يف ق=ن,ف
ىلاعت =ا ·رد»ب =ل. ,هل
ن' ىل¦ .رفاس و··را=ت يف .¸ه=تف ·روك.ملا _ر' ن' ىل¦ .»ت=ا را»سلا نم =ل. انعمس ام\ف
.ن.'تساو ·-ل¸نم ىل¦ .,ت'ف ·-ع=وم ى\= ينولدف ·فوصوملا ل=رلا ن= .ل'سو ·-كم .\=د
· -ه=و يف .`تت راون.او ·ل¸نملا ردص يف 'سلا= -تد=وف ·-,\= .\=دو ·يل ن.'ف ·-,\=
-فر=' ,\ف ·ىلو.ا ·ر»سلا يف ا=ده=' .نك يتلا -تا»ص .ر,غتو ·-نسا=م .رانتسا دقو
قب= -,د, ن,ب ناكو ·ينم ند' ·,`سلا =,\=و ·لاقو ·ينفر=و ,سبتو `يل¦ ر=ن -,\= .م\س ام\ف
ند' ·',نا. لا»ف ·-تب,هل .»قوتف ·-نو\=ب,و -نوم=ع, ,و=نلاك -با=ص' نم -=ام= -لو=و ·ب =` ر -,ف
نم ,هعم .\ك'و .س\=و .مد»تف · - -قدن¸لا نم -»فانملا ··.ورملا نم -»فاوملا - ƒل كو ينم
.\ك' ام _وس نم ·.اب=` ر .س ينلوان ن' ىل¦ -كرابملا ·د,ب ب=رلا ينلوان, راصو ·ب=رلا
ين\م=ت ,ل' ·لا»ف ·ق»=ت' ,ل ين' ر,= ·ين'ك ·.\ق ينفرعت ,ل' ·يل لاقو ,سبتو يل¦ ر=ن ,. ·يد,ب
·-م`علاب -تفر= =ل. دنعف ·°ي\ب¦ ن,بو ين,ب ل,سلا لا= ن,= ل,سلا يب .¸وا=و ·ا.ك ,ا= يف
·د,ب ين=فاصف ·-,ل¦ ىنم,لا يد, .ددمف ·=د, ددما ·يل لا»ف ·-=ولا _,بص ا, ى\ب ·-ل .\قو
امك =ل. .\»ف ·-لوسرو ·دب= 'دم=م ن' ده='و =ا .¦ -ل¦ . ن' ده=' لق ·يل لاقو ·ىنم,لا
192
·=رم= يف =ا =راب ·=رم= يف =ا =راب ··دن= نم ي=ور= دن= يل لاقو ·=ل.ب `رسف ·ينم\=
=ا ى\ص - -,بن .ا=د =ا با=تساف ·,`س,ابو -.ا»\ب ر=بتسم ان'و -ت=دوف ·=رم= يف =ا =راب
·-نس -.امتسو ف,ن ,و,لا يرم= ا=و -نس -.ام ·و=د لكب يرم= يف =رابو · - ,\سو -,\=
-كربب -معن لكبو ر,= لكب ,ه,\=و `ي\= =ا _تفو ·يد.و' د.و' د.و' -ع,=لا ·.= يف نم ع,م=و
ىهتنا - ,\سو -,\= =ا ى\ص - =ا لوسر
-.امتسو ن,.`.و ن,تن.ا -نس دود= يف .ام -ن' يفوصلا _را»لا با=ولا دب= رك. و
عست -نس ىل¦ ي»ب -ن'و ·نتر اباب دوم=م _,=لا نم عمس -ن' ·'=,' با=ولا دب= ب,=نلا رك. و
ىهتنا ¸ار,= ,ه,\= ,دق -ن'و ·-.امعبسو
,\ع,\ف ·-\,= -,ف انل امف ·نتر .ا»بب نم'و -بو==.ا ·.= قدص نم ·يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا لاق
_`دبت ن,= نوك, ن' دعب' امو ··ر=انملا يف -عم ع=»نم ¸=ا= ينن'و ·=ل.ب ب.ك نم لو' ينن'
يكل ·-م== -ب.ك ب.ك ·لا=د ¸رت»م _,= ا.= لب . ·وقدصف ·ى=دا ام ى=داو دنهلا _ر'ب
=فؤ, ى€ن' =ا -\تاق با.كلا نتر -ن' -ب ف\=, ي.لاو ··ر,بك -=,=»ب ىت'و _اب=لا -ب.ا= _\صنت
'نتر 'ن.و رسك ·-ت,مسو لا=لا ا.= راب=' -,ف '.¸= -ل .درف' دقو
-,قر=لا .,دا=' نم و= ·يل لا»ف ·.,د=لا ا.= ن= -تل'س دقو ·يلا¸ربلا ن,دلا ,\= _,=لا لاق و
=ا -م=ر يب=.لا ,`ك ىهتنا
يف -ترك. ام روه=م -ن' .ولو - =ا -م=ر - يب=.لا د»تعمك روك.ملا نتر يف يد»تعمو ·.\ق
_,راتلا ا.=
يا¸لاو -\مهملا .ارلا باب
و=نلا و=' ·=ا ق¸ر
00 - 0 - 740 - · 000 - 1339 و=نلا و=' ·ن,دلا د=م ·=ا ل=ف نب =ا ق¸ر ,
_ا=لاو -نا¸=لا .ا»,تسا يف ·و=' -\ع= ',نارصن .و' ناك
-,=' ن= بون, امل نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا ى\= ل=د, ناك و
·-م\ستس, ن' نا=\سلا دار' -.امعبسو ن,.`.و .س -نس -عم=لا ,و, و=و ,ا,.ا _عب يف ناك ام\ف
ناو,د يف -مد=تساو ·-,\= ع\=و ·,\س'ف ·ف,سلا -,\= _ر=و ··د,ب نا=\سلا -مك\ف ·-,\= ىب'ف
-فا=نو _»ن ,رك -,ف ناكو ·رك. _ا=و ,==و -ت,ص ره=و داسف ·ي¸ا==لا رمتك\م ر,م.ا
ل=»لا فكو ·ي\,ص»ت ن= -لو= ·=ا,=\ل لو», -=امق لصف ا.¦ ناكو ن,م\سملا ىل¦ ل,مو _ب\م
يردق ن=
) 1/447 (
193
-»تف ا.,ف ·ينم لو=' نوك, نمل ي=امق ب='و ·ر,صق ان' ·لا»ف =ل. ن= -تل'س ·يد»صلا لاق
-لو= .ا=
ف,صلا يف ناكو _,ب' ناك ن¦ .¦ ·'=امق -ل لسغ, ام لق ·-,اغلا ىل¦ 'ر,.ك -=امق به, ناك و
يرصانلا g,\=لا ى\= -,اغلا ىل¦ -=,\م 'راد ر`م=و ن,ترم ,ا,.ا بلا= ر,غ,
ناكو 'ص,مق ن,تس -نس لك يف ن,روا=م\ل -كم ىل¦ ¸ه=,و ر=¸.ا عما=لاب 'ر», ع' ب`س -ل ناك و
-م' نم -,»= -مد= نم -ب=م نم ,\ستس,
,لو - -س»ن _ب. - '=وب.م _بص'ف ·نوصوق ر,م.ا ىل¦ ا.= ن,دلا د=م ,\س و=نلا =سم' امل و
_,\م -=ولا و\= ناكو -.امعبسو ن,عبر' -نس ر»ص .لا. يف =ل.و ·-تبقاعم نم 'د=' نكم,
يد»صلا ,`ك ىهتنا -عبر ·ن,ن,علا
ن,ت\مهملا ن,سلاو .ارلا باب
ي»ن=لا ينابتلا
00 - 0 - 793 - · 000 - 1390 ينابتلا ن,دلا ل`= -م`علا ·فسو, نب دم=' نب .وسر ,
,ا== نب ن,دلا لام= _,=لا ن= -,برعلا .='و ··رص= .ام\= ى\= -»»ت ي»ن=لا لص.ا يم=علا
_,ردتلاو .اتف¸ل ردصتو نا,بلاو ·يناعملاو ·-غ\لاو -,برعلاو ·ن,\ص.او ·-»»لا يف _ربو ·ر,=و
را,دلاب ·ا=»لا .ا=ق -,\= _ر=و ·ر,بك -=ام= -ب -»»تو ·-ب\=لا -ما= -ب ع»تناو ·ن,نس ·د=
لوص' يف رانملا باتك _ر=و ··ر,.كلا ف,لاوتلا فنصو بتكو =ل. ن= ·¸نتو عنتماف ·-,رصملا
·يا=\غمل _,=صلا عما=لا _ر= يف _,و\تلاو ·لوص.ا يف ب=ا=لا نبا رصت=م _ر=و ·-»»لا
و=ل. ر,=و .,د=لا يف راون.ا قرا=م ى\=و يو.ربلا ى\= بتكو ·-=ر=و -»»لا يف 'باتك ,=نو
,ا,ص نم =سن -لو -قدصو ربو ع=اوت -,فو ·=و\ملا دن= 'بب=م ·-لودلا يف ·د.ا¸ -مر= -ل ناك
.`. -نس ب=ر ره= ر== .لا. -عم=لا ,و, يف ·ر=ا»لا _را= يفوت ن' ىل¦ ر,=لا لعفو ,ا,قو
-.امعبسو ن,عستو
-بسن فور=لا ر=' .ا,و نونو فل'و ·دد=م ·د=وم .اب ا=دعبو قوف نم ·ان.ملا .اتلاب ينابتلا و
ىهتنا ر,¸ولا باب نم بر»لاب ·ر=ا»لا _را= ناكم -نابتلا ىل¦
ين,»\بلا
756 - 803 - · 1355 - 1400 ي=ا»لا ·_لاص نب ر,صن نب ن`سر نب ركب يب' نب ن`سر ,
-.امعبسو ن,سم=و .س -نس ·دلوم ·يعفا=لا ين,»\بلا _ت»لا وب' ن,دلا .اهب
ن,دلا _ارس ,`س,ا _,= ي=' نبا و=و ·,و\= ·د= يف =را=و ·,ك=لا يف بان ·`=اف 'ه,»ف ناك
-.امنام.و .`. -نس ·ر=.ا _دام= ن,ر== عبار .ا.`.لا ,و, يفوت ·ين,»\بلا رم=
-م=عملا ن,=لاو -\مهملا .ارلا باب
يقرلا
625 - 711 - · 1227 - 1311 يعفا=لا يقرلا ي=ر=لا ن,دلا د,=ر _,=لا ·لماك نب د,=ر ,
194
ب\=ب لاملا .,ب ل,كو
يصو»لاو ·ن• `= نباو ·-م\س نبا عمسو ·'ه,»ف ناك -.امتسو ن,ر==و _م= -نس دلو
ر=ن يلوو ·يب\=لا رصانلا _لا=م ر==و ·ق=مدب .ا=ن,ا ناو,د يف بتكو ·ر.نو ,=ن -ل ناك و
-نا,صو ل»= ا. ناكو ب\= -,نورصعب _`ردو ·ق=مد _,=
=ا -م=ر ·-.امعبسو ·ر== _د=¦ -نس 'ب,ر= يفوت
-م=عملا دا=لاو -\مهملا .ارلا باب
ي\متسملا .د=ملا يب»علا 000 - 852 - · 000 - 1448 نب فسو, نب دم=م نب ناو=ر ,
ن,¸ ··ر=ا»لا د,»م ·_رابلا ي\متسملا .د=ملا يعفا=لا يرصملا يب»علا د,عس نب .اهبلا نب -م`س
نونلا _ت»ب ,,عنلا وب' ن,دلا
,. ·اهب '=نو ··¸,=لاب -ب»= -,نمب -.امعبسو ن,تسو عست -نس ب=ر ره= نم -عم=لا ,و, يف ·دلوم
ي\= ن,دلا رون ,ام,ا ى\= `تف ·.ا.ار»لاب لغت=او ·,و\= ·د= يف اهب لغت=او ··ر=ا»لا ىل¦ ل»تنا
ىل¦ ,,=علا ن'ر»لا عبسلاب `ت ,. عفانل لمك, ,لو ·.امت= عبس عبسلاب يكلاملا ير,مدلا =ا دب= نب
ى\= _عبلاب ب¸=لا _'ر ىل¦ بو»ع, ·.ارقو عبسلاب ,. نمو ·فار=.ا نم لو.ا ب¸=لا _'ر
-ل ¸ا='و يرامغلا ن,دلا _م= _,=لا
-»»تو ·يكلاملا يرع=.ا دم=م نب دم=م .اكربلا يب' ن,دلا نكر ى\= ·روك.ملا نام.لاب `ت ,.
ن,دلا _م=و ·يفون==لا ركب يب' نب ,,=ارب¦ نب دم=م ن,دلا _م=و ·يقارعلا ن,دلا _م= _,=لاب
نب دم=م ن,دلا ¸=و ·ي=,=ب.ا ن,دلا ردصو ·يبو,\»لا يراصن.ا ركب يب' نب =ا دب= نب دم=م
·يوانملا ن,دلا ردصو ·ن»\ملا نبا _ارسلاو ·ين,»\بلا _ارسلا _ورد ر==و ·-=ام= نب ركب يب'
-=ام= نب ركب يب' نب دم=م ن,دلا ¸=و
) 1/448 (
=فا=لا ن= بتكو ·ي=اسبلا ن,دلا _م=و يرامغلاو ·يفون==لا ن,دلا _م= ن= و=نلا .=' و
·يما=لا نا=ربلاو ·,تا= نب ي»تلا نم .,د=لا عمسو ·-,لام' نم ·ر,.ك _لا=م يقارعلا ن,دلا ن,¸
·يم.,هلاو ·يقارعلاو ·ن»\ملا نباو ·ين,»\بلاو ·يو=دلا ي»تلاو ·-=,=لا نباو ·د=ملا يب' نباو
نب دم='و ·يرامغلاو ·يسانب.ا ن,دلا نا=ربو ·ي=,=ب.ا ن,دلا ردصو ·يوانملا ن,دلا ردصو
,=ر,= نمو ·¸علا نب ل,=امس¦ نب دم=' ن,دلا ,=نو ·ير=و=لا ردلا يب'
ىت= عمس, ل¸, ,لو -ن= ر.ك'ف ·=,وكلا نب ر=ا=لا يب' نم _امسلا ,¸`ف ·.,د=لا -,ل¦ بب= ,.
دم=' ن,دلا باه= ·ا=»لا ي=اق رصعلا =فا= -م`علا ,¸.و ر,.كلا -س»نب 'رقو ··د.و' عم عمس
'=,' -ب -»»تو ر,.كلا -ن= بتكو ·ر== نب ي\= نب
ن,س=لا نب ركب يب' ن,دلا ن,¸ ي=ا»لا نم -كمب عمسو ن,ترم روا=و ·.ا== .`. g= و
195
ن,¸و ·دم=' نب دم=م ل=»لا يب' ب,==لا -م= نباو ··ر,ه= نب ن,دلا لام= ي=ا»لاو ·ي=ارملا
=ل. ر,=و .ان,ابتملا ن,عبر.ا -س»نلو _و,=لا _عبل _ر=و ,=ر,=و يرب=لا ن,دلا
,,\س ·ف\كت\ل '=را= ·'=و=ب ·'نكاس ·ق\=لا ي=ر ··.ورملا ر,¸= ·'ع=اوتم 'ر,= ·'ن,د ناك و
ن=ابلا
ن,نام.و .`. ن= ·-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.ا -نس ب=ر ره= .لا. ن,ن..ا ,و, رص= يفوت و
=فا= -م`علا _انلاب -,\= ·`ص\ل ,د»تو .ار=صلاب _ام=ق -برتب -نكسب دغلا نم نفدو ·-نس
ىلاعت =ا امهم=ر ·ر== نبا ي\= نب دم=' ن,دلا باه= ·ا=»لا ي=اق رصعلا
,,ملاو -\مهملا .ارلا باب
-كم ر,م'
00 - 0 - 746 - · 000 - 1345 نب ي\= نب نس= دعس يب' نب دم=م ىمن يب' نب -.,مر ,
-كم ر,م' ينس=لا يكملا ·دار= وب' ن,دلا دس' ف,ر=لا ن=ا=م نبا _,رد¦ نب ·داتق
'ك,ر=و ·-نس فصنو -نس ر== -عبر' =ل.ب `»تسم .ارم عبس يف د,¸' و' -نس ن,.`. و=ن اه,لو
عقوو ن,نس _م= -»,== -,=. 'ك,ر=و ·ن,نس ر== و=ن امه=وم=م ن,ترم يف -=,م= -,=.
.س -نس ·دع»لا ي. نما. -عم=لا ,و, يف .ام ن' ىل¦ .داو=و بور= ,=ر,=و -تو=¦ عم -ل
_تت», ن' لبق ربنملا ى\= ب,==لاو -عم=لا ·`ص .قو -ب ف,=و -كمب -.امعبسو ن,عبر'و
-ب فاو=لا نم او=رف ىت= ب,==لا .كسو ·-ب==لا
يد,¸لا ف,»=لا نبا ,سا»لا وب' ,د»تو ,,=ارب¦ ,ا»م يف -==و ·-عم فو=, ن`== -نبا ناك و
,لو ·ن`== ·ر==ب -,\= ى\صو ·يرب=لا ن,دلا باه= -كم ي=اق =ل. نم -عنمف ·-,\= ·`ص\ل
'.,= ل»,
اهن= =ا ي=ر د\,و= .نب -=,د= ربق -ن¦ لا», ي.لا رب»لا دن= ··`عملاب نفد و
-.\.م .ا. ,. ·-نكاس فور=لا ر=' .ا,و -=وت»م ,,م ا=دعبو -موم=م -\مهم .ارب -.,مر و
ىهتنا ·-نكاس .ا=و ·-=وت»م
'=,' -كم ر,م'
00 - 0 - 837 - · 000 - 1433 ر,م' ·يكملا ينس=لا ف,ر=لا ·ن`== نب دم=م نب -.,مر ,
-كم
عبس -نس ب=ر ره= _ما= يف -كم _را= لتقو ·ل¸= ,. ·-تر,س دم=ت ,لو ·دم -كم ·رم¦ يلو
ىهتنا -.,مر ,سا ى\= 'ب,رق ,`كلا ,د»ت دقو -.امنام.و ن,.`.و
يا¸لا فر=
·دا¸ ان.وم
00 - 0 - 791 - · 000 - 1388 ,ام,ا _,=لا ·دم=م نب د,¸, يب' نب دم=' -مسا ··دا¸ ,
ن,دلا _م= _,=لا نب د,¸, يب' _,=لا نبا ··دا¸ ان.ومب فورعملا ·ن,دلا باه= -م`علا
196
ان.وم نب ن,دلا ب=م -م`علا دلاو و= ي.ارسلا ي»ن=لا نكرلاب فرع, ناك ا.= ن,دلا _م= و
ف,ر=لا ,ا»ملا ,ام¦ ·دا¸
را,دلاب _,ردتلاو .ارق¸ل ردصت ·,و\= ·د= يف 'نن»م '=راب 'مام¦ روك.ملا ·دا¸ ان.وم ناك
ن,نس ·د= -,رصملا
) 1/449 (
·-غ,\ب -ب== '=ن' -س`=¦ دن=و قوقرب -,ر=ا=لا -سردملاب .,د=لا _,ردت ىلوت نم لو' و= و
-عباتمب عفرو لاصت.ا قر= -,ل¦ ع=»نا ف,ع= لكل -ننم ناس=ب _=ص ي.لا = دم=لا ·ي=و
امك ق,»=تلا راو=' يف ن,ربتعملا .ا»ب= ردقو لا=ت=.ا ل\= -,ل¦ دنتسا ب,ر= لك ن= -ننس
اند,س .عتبا لاعتملا ر,بكلا ·داه=لاو ب,غلا ,لا= راد»مب ·دن= .ي= لكو لا=.او قا¸ر.ا ردق
-تلاسر ·اك=م يف دقو'و ·لا=ف.ا -,ر,و=و د=ملا -,ور' نم - ,\سو -,\= =ا ى\ص - 'دم=م
رتاوت -ت,اد= رارس'و -ت,ارد راون'ب '»='و ·لام=.او ,و\علا _,باصمب _دهلا ننس _ا=,, .ارغلا
-ن,د دم'و لا.م.ا =ا بر=,و .ا=, نم ·رونل =ا يده, رون ى\= رون ·ل`=لاو له=لا
ب,.هت باع,تساو فراعملا -,اهن ن,\كاب ن,\\كملا ·لا¸نلا -با= دس' ·لا=ب.ا ,هبلا -با=ص'ب ن,تملا
.ود= .¦ و ·لا=سلا لاو=' نم ر=ان=لا _دل بو\»لا .¦ ن,»,لا ·و»ب ن,دلا ·رصنل ن,تبا.لا ·لامكلا
رودبو دعسلا _وم= ر=¸لا -توبن قرا=م نم ع\=ا · لات»\ل د=ا»م ن,نمؤملا .وبت =\=' نم
ى\=. بصنو ·لا,\لاو ,ا,.ا .ا=»ص ى\= -تلاسر .ا¸=عمو -تل`= .ا,' .ا,ار ر=نو ·لابق,ا
عفرت ن' =ا ن.' .و,ب يف ·لا=ر ي'و .ا=ر نا,بت _=و'و نا,ب _صف'ب -تنس ننس ,لاعم
-بان= نم اهنا,نب د,همتو اهناكر' د,,=تل قفوو · لاص.او ودغلاب اه,ف -ل _بس, -مسا اه,ف رك.,و
ا=رانم عفر و=ن -,انعلا نان= اوفرصف ·لا,ق.ا ,ورعلا نم -,دب.ا ·داعسلاو -,ل¸.ا -,انعلاب
نسا=مو ق`=.ا ,راكمب او»\=ت,و =ا ر.اع= اوم,»,ل ·لاوم.ا ل.بو لامعلا لام='ب ا=را.' .`=¦و
· ل`= .و -,ف ع,ب . †,و, يت', ن' لبق نم -,ن`=و 'رس ,=انق¸ر امم او»»ن, و لاص=لا
نام.ا نام¸ و=و ا.= اننام¸ يف ·,,س=لا ف=\لاو ·,,=علا ل=»لا ا.هب ىلاعت =ا -صت=ا ي.لاو
داب'و ·ناس=,ا رانم دا='و -\=»ب دابعلا رم=و ·-لدعب د`بلا رم= ىت= نام,,او نم,لا _ا»تراو
·'ن,بم '=تف -ل _تفاو ·'¸,¸= 'رصن ·رصنا ,ه\لا ·ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا ان.وم ·ناودعلا را»م
-ن=اب =رك=ب رم=و ··رصانو -=فا=و ·د,ؤم ,ه\لا نكو ·ان,تم ·وق -تلود دا==' ف=ا=و
ر=ن نمو ,ه\لا ·,ا,.او يلا,\لا ادم ل,\=لا -\= دمو ·,اودلا داتو'ب -.ا»ب بان=' دتوو ··ر=ا=و
·=نانتماو =دو= ب.ا=س -,\= ر=ماو ·=ناس=¦ ن,عب -,ل¦ ر=ناف ·ناكملا ا.= _لاصم يف ناس=,اب
ىهتنا -با=ص'و -ل'و - ,\سو -,\= =ا ى\ص - يبنلا ى\= ·`صلاب ,متو ا=د ,.
·فاقو.ا ى\= ر=نلا يارس =\م ·.وف ·_»نلا ,ركو ··دابعلاو ·د=¸لاب ·ره= -,ب. ناكو ل,ق
197
.و ·-س»نل . -قوف امف 'م=رد اهنم لوانت, ,\ف ·-نس لك يف ,= لام -نم عم=, 'د= ·ر,.ك .ناكو
ين,ف '=لاص 'دلو =ا ينق¸ر,ل ·يندلا لاملا ا.= يف د=¸لا ا.= لك -لو,= ف\= .و ىت= ·-لا,عل
يف - -م=رتلا ب=اص - دم=' -ل دلوف ·.,ب=لا لاملا ا.= لوانت نم _,ا=ملا د.و' داسف .,'ر
يبرف ·ن,نس عست نبا و=و ·وب' .امو يارس -ن,دمب -.امعبسو ن,سم=و عبر' -نس .ارو=ا= ,و,
يف ل.ملا -ب بر=و ·-نس ·ر== نام. نبا و=و ,و\= ·د= يف _ربف ·ىلاعت =ا -=\ص'ف ·'م,ت,
ن=وتسا ىت= اه\=د د\ب لك يف رهت=اف -نس نور== -لو -ن=و نم _ر= ,. =»=لاو .اك.لا
يدا= .اعبر.ا ,و, يف .ام ن' ىل¦ ·روك.ملا -,ر=ا=لا _,ردت يلوو ··ر=ا»لا ,دقو ·دم ق=مد
ىلاعت =ا -م=ر -.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ,ر=ملا ر==
و=,= ·ا»نا= _,=
00 - 0 - 808 - · 000 - 1405 و=,= ·ا»نا=ب _و,=لا _,= -م`علا ·ي»ن=لا يم=علا ·دا¸ ,
=\ملا نم ب\=ب دادغب ,دق ·دا¸ ان.ومب فورعملا ·دا¸ _,=لا ·ر== نب ن,دلا باه= =فا=لا لاق
ا=ر,=و ..و»عملا يف '=راب ·`=اف ·'ملا= 'مام¦ ناكو قوقرب ر=ا=لا
نا,بلاو يناعملاو و=نلا يف '=راب .`ك=ملا ل= ى\= 'رداق ·-,»ن=لا ب=.م ى\= 'ه,»ف ناك و
ن,نس ·د= _,ردتلاو .ارق¸ل ردصتو بد'و نوكسب .=بلا يف ,\كت,
لامك ي=ا»\ل ·روك.ملا ·ا»نا=لا -ن= .=ر=و ··رم= ر=' يف =\ت=ا ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتسا و
-.امنام.و نام. -نس ر=' يف =ا -م=ر يفوتو -»,=ل ·دم =ل. دعب ,اق'ف ·ي»ن=لا ,,دعلا نب ن,دلا
ىهتنا
,ام,ا ن,دلا ب=م _,=لا دلاو قباسلا ي.ارسلا ·دا¸ ان.ومب _انلا نم ر,.ك ى\= _بت\, ا.=و ·.\ق
ىهتنا ي.ارصق.ا =بس
ل=ف ل' ر,م'
00 - 0 - 791 - · 000 - 1388 ل=ف ل' بر= ر,م' ·ن,دلا ن,¸ ر,م.ا ·انهم نب لما¸ ,
) 1/450 (
_د=¦ -نس يف .ام ن' ىل¦ قوقرب ر=ا=لا =\ملا دن= 'م=عم ·لودلا يف 'مرت=م ·رد»لا ل,\= ناك
-ن= ا»=و =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو
فاكلاو يا¸لا باب
_نوت ب=اص ى,=, وب'
ف,ن 640 - 727 - · 1242 - 1326 نب د=اولا دب= نب ى,=, نب دم=م نب دم=' نب ا,رك¸ ,
يربربلا ر¸وتو ·_باقو ·-,دهملاو ·_\بار=و ·_نوت ب=اص ى,=, وب' =\ملا ·رم= _,=لا
ينا,=\لا يكلاملا يبرغملا ·يناتنهلا
198
,. ·و=نلا ن»ت'و ·-»»تو ·دم رصنتسملا -م= نبا ر¸وو ·-.امتسو ن,عبر'و ف,ن -نس _نوت, دلو
,. -,م,ت نب ن,دلا ي»ت _,=لاب عمت=او ·-.امعبسو عست -نس يف g=و ·ع\= ,. ن,نام. -نس =\م
=ا رم'ب ,.ا»لاب ب»لو ·-.امعبسو ·ر== _د=¦ -نس ·وك\مف ·اهب=اص .ام دقو _نوت ىل¦ در
_نوت ى\= ب.وف ·ر== ينام. -نس _\بار= ىل¦ رفاس ,. ·-مات -\,=فو · ر.نو ·,=ن -ل ناك و
اهك\مو ركب وب' -تبارق
_فر دقو ·-.امعبسو ن,ر==و _د=¦ -نس -,ردنكس,اب ق=لو ر»ف ·ا.= ا,رك¸ لا= فع= و
=\ملا
-ب==لا نم يدهملا رك. =»س' دق ينا,=\لا ناكو .رموت نبا با=ص' ربك' نم ·د= ناك و
·ن,نمؤملا ر,م'ب ب»\ملا رصنتسملا -نبا ,. ·-نس ن,ر==و 'ع=ب برغلا =\م دق -,ب' د= ناك و
·-.امتسو ن,عبسو .س -نس ىل¦ -تلود .مادو يرادقدنبلا _رب,ب ر=ا=لا =\ملا -لود يف =ل.و
=\متو ره='و ن,نس دعب ع\= ,. ·ى,=, =اب ق.اولا -نبا ·دعب ن=\ستو .ورب= ا. ·'مه= ناكو
-ن' ,=¸ ي.لا ·ي.ا=بلا ناورم نب دم=' ي=دلا -,\= ب.و ,. ·,او=' -عبر' ي»بف ·,,=ارب¦ د=ا=ملا
ل=»لا و= ·ان' ا.= ·لا»ف ·'رس ق.اولا نب ل=»لا لتق د=ا=ملا ن. ·=ل. -ل ,تو ·ق.اولا دلو
=ا,سلا .=ت =\=و ·رس' ,. ي=دلا برهف ·د=ا=ملا و=' _»= وب' -,\= ,اق ىت= ن,ما= =\متو
-نس .ام ن' ىل¦ ·ر,سلا نس='و ·'ما= ر== -.`. _»= وب' =\متف ·ب.كو ي=د -ن' -فارت=ا دعب
ىهتنا -نس ·ر== _م= =\متف ·ق.اولا نب دم=م ·د,ص= وب' ·دعب ,اقو -.امتسو ن,عستو عبر'
عبس -نس يف اهب يفوت ىت= -,ردنكس¦ ن=وتسا -ن,ف ·-م=رتلا ب=اص ا.= ينا,=\لا ام'و ·.\ق
`,=ب ناك -ن' .¦ ·'=راب ·`=اف ناكو -.امعبسو ن,ر==و
ىهتنا ,هنم ,ركلا ب=علاو ·,هعب= يف ل=بلا ن,ف ·يبرغم ى\= ا.= ركن, . ·.\ق
.اقو\=ملا ب.ا== ب=اص ·ين,و¸»لا
00 - 0 - 682 - · 000 - 1283 يراصن.ا ى,=, وب' ن,دلا دام= ي=ا»لا ·دوم=م نب ا,رك¸ ,
··د,»ملا ف,ناصتلا -لو ·'ه,»ف ·'ملا= 'مام¦ ناكو -»,\=لا ,ا,' -\=لاو =ساو ي=اق ناك ين,و¸»لا
.اقو\=ملا ب.ا== باتك ·=ل. نم
=ا -م=ر -.امتسو ن,نام.و ن,تن.ا -نس ,ر=ملا عباس _,م=لا ,و, يف .ام
يوان=دلا ن,دلا ردب
00 - 0 - 700 - · 000 - 1300 دب= نب بو»ع, نب فسو, نب نورا= نب ى,=, نب ا,رك¸ ,
'=نملا يسنوتلا دلوملا يوان=دلا ن,دلا ردب _,=لا ·=ا دب= نب ق=لا
_تف =فا=لا -نم عمس ··رع= نم .ي=ب .د=و ·ر.نو ,=ن -لو ·`=اف 'ب,د' ·',كلام 'ه,»ف ناك
··رع= نمو ام=ر,=و ب,ب= نبا نس=لا نب رم= ن,دلا ن,¸ _,=لاو ·_انلا د,س نب ن,دلا
ىم\س نسا=م '»=ل يب .عنص ام لسو و\سلا ن= ين\ست .
ام\سو 'بر= ,س=لاو يما»سو يداقرو يت\»م ن,ب .عقو'
199
-ن= =ا ا»= ·ل,\»ب -.امعبسلا دعب =ا -م=ر يفوت
.اهلاو يا¸لا باب
بو.=ملا يرو=¸لا
00 - 0 - 801 - · 000 - 1398 د»تعملا يم=علا بو.=ملا _,=لا ·يرو=¸لا ,
-ن,ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ام,س . ·,,== دا»ت=ا -,ف _ان\ل ناكو ·ل»علا ب=ا. ·',م== '=,= ناك
و= -ن¦ ل,قو قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,ر= رود يف لب=لا -ع\»ب روك.ملا يرو=¸لا -ماق¦ بلا= ناك
نم قوقرب .ومب ,. -تومب را='و !_ا=د لك'ت .ن'و ·g,رارف لك' ان' قوقرب ا, ·قوقربل لاق ي.لا
يب' _,=\ل '=,' -لا»ملا ·.= .بسنو =ل.ك ناكف ·-ن= =ل. =»=ف ·_ور»لا ربك, ام راد»مب ·دعب
,\=' =او ·يكركلاب فورعملا ·يبرغملا ير,ونلا -م`س نب دم=م =ا دب=
برق' ب,.ا=م\ل -لا»ملا ·.= نكلو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا دن= 'ص,ص= ناك ام=`ك ·.\ق
) 1/451 (
- =ا -م=ر - يدلاو -ن,ف ·-تا=و¸ _عبو قوقرب ر=ا=لا =\ملا يرارس نم -=ام= يل ىك=
··ر,بك -=ام= -,رارس نم '=,' _رت=او ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ا=و¸ _عبب _و¸ت دق ناك
.ام امل قوقرب ر=ا=لا =\ملا ن' ·نهنم يل ىك= نم بلا= د.و' .اهم' ن,»ب -عبر' نهنم
ىل¦ _رم ,. ,=ولا -\=اد -.امنام.و _د=¦ -نس ر»ص لو' يف - -م=رتلا ب=اص - يرو=¸لا
ىهتنا -نسلا نم لاو= يف .ام ن'
,\=' =او ·ان\ق امك ي¸,ر»ملا لاقو ·=ا دب= نب دم=م ين,علا ·امسو ·.\ق
ين,س=لا ف,ر=لا
00 - 0 - 838 - · 000 - 1434 ·-=,= نب ¸ام= نب روصنم نب نا,¸ نب نام,\س نب ر,=¸ ,
ر,.ك ·ن,دلا ل,\ق ·نا=\سلا -=ا= ن= '=را= ·'كتاف ناك - ل,ق ام ى\= - ين,س=لا ف,ر=لا
¸ا==لا ي=ار'و قارعلا د`بو د=ن د`ب يف ر,س, ناكو ق,ر=لا ع=»,و ·لبسلا ف,=,و ·قس»لا
نم لو»»لا ..ؤهب .=', ناكف ·,اهسلاب ·امر ·د=و _راف -.ام.`. و=ن ·ن,دس»ملا نم ر,بك عم= يف
-نم _انلا =ا _ار' ن' ىل¦ -\,و= ·دم =ل. ى\= ,ادو ن,رفاسملاو _ا==لا
ف,ر=لا -,وبنلا -ن,دملا ر,م' -برا=م يف -.امنام.و ن,.`.و نام. -نس يف ب=ر ره= يف لتق و
ين,س=لا -=,= نب ¸ام= نب روصنم نب -,== نب ي\= نب عنام
·ر,=و ¸ام= نبا -ب= نب _¸ا,= نب ر,ر= دلو ,هنم ن,س= ينب نم -=ام= ا.= ر,=¸ عم لتق و
ىهتنا
ر,=¸ ن,دلا .اهب ب=اصلا
581 - 656 - · 1185 - 1258 ·ر»ع= نب نس=لا نب ى,=, نب ي\= نب دم=م نب ر,=¸ ,
200
يد¸.ا .`علا وب'و ·ل=»لا وب' ·ر,=¸ ن,دلا .اهب ب=اصلا بتاكلا _رابلا ب,د.ا -م`علا
·افولاو رادلا يرصملا ·دلوملا يكملا ·لص.ا يصو»لا ·يب\هملا
¸,¸علا ن'ر»لا =»=و ··ر=ا»لاب '=نو ·-.امسم=و ن,نام.و _د=¦ -نس -كمب دلو
-غ\لاو -,برعلاو -»»لاك ,و\= ·د= يف _ربو لغت=او ·ر,=و انبلا يب' نب ي\= نم عمس و
-=`بلا يف ام,س . ··رص= د,رفو -تقو ,ام¦ ناك اه,ف ل.ملا بر=, -ب ناكف ·.ا,بد.ا ام' و
روه=م ·رع= ناو,دو =ا»ل.ا -قرو
ر,=¸ .اهبلا رع= ل.مب باب=.ا لسارت .و با=ص.ا بتاعت ام ·.`=»لا _عب لاق
عنتمملا لهسلا و=و -=اص»لاو -بو.علاو ,ا=سن.ا -,ا= يف ·رع= و
ل,و= ·ق`=.ا نس= ·فاصو.ا ل,م= · `,بن ·'م,رك ·'بتاك ·`=اف - =ا -م=ر - ناك و
·ردانلا و\= ·_ورلا
قر=لا ىل¦ -عم رفاسو ·بو,' _لاصلا =\ملا ,د= ·رم' _دابم يف ناك و
رصانلا =\ملا ىل¦ .وسر ·د»نو ·بتارملا عفر' ىل¦ ·اقر -,رصملا را,دلا _لاصلا =\ملا =\م ام\ف
دقو -,ل¦ ·ر,س' ف,ك ·لا»ف ·ل,=امس¦ _لاصلا =\ملا -م= -,ل¦ ,\س, ن' -نم ب\=, ب\= ب=اص
_لاصلا ى\= ,=عف ·=ل.ب _لاصلا =\ملا ىل¦ ر,=¸ اه,ل¦ ع=رف ·-\ت»,ل يب' لا= و=و ·يب را=تسا
قن= ن= .كسو
··دعب'و ر,=¸ .اهبلا ى\= ر,غت اهل gنر»لا راص= يف ·روصنملاب '=,رم _لاصلا =\ملا ناك امل و
ر»غت ام ·دن= -.,سلا .ناكو ,=ولا ى\= -بقاعملاو ب=غلاو ل,=تلا ر,.ك ناك -ن.
رر= -,ف -لو ,ا=لا ب=اص رصانلا =\ملا -مد=ب ر,=¸ .اهبلا لصتا _لاصلا =\ملا .ام امل و
-,\كلاب -لا= ف=كنا ىت= ·دو=ومو -بتك ع,ب, ·راد ,¸لو ··ر=ا»لا ىل¦ ع=ر ,. _.ادم
=\س, ناكف ··ر,غص -م=ر»م نق.ب '=,= ·'ر,صق ·نو\لا دوس' - ل,ق ام,ف - ر,=¸ .اهبلا ناك و
=ل. نم 'م`ك -,\= _ان\ل _د, `.ل ·-نم 'ق.= -س»ن ى\= .ا,اك=لا ع=و يف ر,ب¸لا نبا =\سم
·اهنم نس=' يرم= .,'ر ام ·'رما يل¦ ,و,لا ..ا= ·لاق ·ناو,دلا -=ام=ل ·رم ىك= -ن'
.\عف ام ·.لا»ف ·ب=.لا نم '.,= اه,ل¦ عفد' ن' .در' ناك ام ناك ام\ف لع»لا =ل. ى\= ينتدوارو
ل,م,و ين=د, ي=و¸ ن¦ ·.لا»ف ·=او . ·.\»ف ·ينم نس=' =رم= .,'ر' نكلو ·-=ا= نم ا.=
.=تف دقو ·-ت'فاكم .در' ·ىهتنا امو -ت,هنو -تل.= ام\ف اهنم _=و' يرم= .,'ر ام ·د=او ىل¦
ام\ك ان=ا= ان' ا= ·اهل .\»ف ي=و¸ل -\با»م ا.= =عم .\ع»ف ·=نم _=و' اه,ف ر' ,\ف ·-ن,دملا ·.=
ىهتنا ان= ىل¦ .ن' يلاعت =\تب ==و¸ عمت=ا
··رع= نمو ·.\ق
فنعملا ىنعملا =اوه, ناك امل فه»هملا ,او»لا .ول ا»نلا نص=ا
فصوت .نك امل _و=' ي.لا ن,ك= 'نسا=م =,ف ن' .ول يب= ا, و
فن=م †يب= و=و ¸يب=ب .م=و ق=نمم † نص= و=و ¸نصغب .»\ك
201
ف=رم و=و -فر= ل,\ق لوق' -.ا,= نم ينن' ينا=د امم و
) 1/452 (
فع=م و=و '»ع=م ىمس, درولا -ب ·د= ناتسب ل.م '=,' =ل. و
°ف=عت =نم ناك `= نص= ا,و °-تا»تلا =نم ناك `= يب= ا,ف
ف==تت انبابل' -لو= نمو نم' و= ي.لا نس=لا ,ر= ا, و
ف=عت واولا فر=' ين¦ =»=و -=دص واو ا, لصو\ل -»== ىس=
فر='و نوفرعت ام= دا¸ د»ف ,كدعب يمار= ام' انباب=''
ف\كت' -\م= يف ¸ف\ك يبف اولو=تف _وهلا يف يبا»= ,ت\='
ف\='و لوق' ين' ,كل يده=و -ل`م ن= ,كتقراف ام =او و
·ف,س يف -ل و
,مهلا ع,فر ¸,ام= فكب ·ادعلا بر=و ·ا¸غلا ,سرب
,, يف _رس ¸قرب ف=ا=ك -»ك يف ¸ت=ا ا.¦ ·ارت
.قر= ·لاق -ل .ا,مارغلا باتك لو' يف يسلدن.ا يبرغملا د,عس نب ي\= _رابلا ب,د.ا رك.
·ي¸ا==لا ر,=¸ .اهبلا رع= نم بتك. د`بلا
نوصغلاب _ا,رلا بعل ير=ا=ب بعل امم ناكف
نوت»ملا داؤ»لا نم g=دلا نو,علا نكمت -نم نكمت و
·-لو' ي.لا ·رع=
_رد .و =ا.ب ي=اولا عمس `ف _ر= ي.لا .,د=لا يو=ن انب اولاعت
ار,غت, نل دهعلا ن'ك ىت=و ى=رلا ىل¦ دوعن ىت= انب اولاعت
ارك.,ف بن. ناك ام -ن' ى\= انن,ب ناك ي.لا بن.لا اورك.ت . و
قر=لا نم ن,دراولا ·اوف' ى\= ·رع= نم در, ام =»= ى\= ل=رلا ا.= -»,ر=ب فغ=لا ين\م= و
-نم نكمت ب.= لهنم يف ل»ف ·-,رصملا را,دلا ·ر=ا= ·ر=ا»لاب -ن,بو ين,ب =ا عم= ن' ىل¦
نا===
·-تبلا يعم ي=ور .د=و امو ·-لوق يند=ن' امل قعص' .دكف ·-سناؤملا .ناك ,.
يع\=' قو= ا, .قر=' دق =بس=و يعمد' ن,ب ا, .,نف' دق =د,ور
يعم يعم .ن' ن,ب ا, ىتم ىت=و ¸-قرف دعب يساق' ,ك ىل¦
يعمد' ر,= _ر= ام ينوم\=ت `ف اندعب =نم _ر= ام انم\= اولاق و
ع\=م لك يف _م=لا ين= -ت,=و اوه=وت .,= -=ولا =ا. =ا ى=ر
_دوملا ب,ب=لا =ا. ى\= يم`س ابصلا .ب= ام\ك دد= بر ا, و
202
ي=م, . يد,س ا, ·-,مارغلا نسا=ملا ·.= نم -ن= ردص امل يلاع»نا ينب==' دقو ·-ل .\ق و
ىل¦ لصوملا ب,.هتلا -\ك _رغلاو 'ع.ا= ىصق.ا برغملاب ان' و -\,و= ·دم .م ,ك,ف يدا»ت=ا
·.ار»لاو -\=د .ام بر= امل ,\,دلا ,== نم 'را,هم ,تم\= د»ف ,كت»,ر= باد='ب ق\عت, ام
ىل¦ .ن' .ل¸نت . ·لاقو ,سبتف ··راع=' ل`= نم ·راع=' .من ي=رلا ف,ر=لا ·د,س ب=صو
يف _ابت'و .اسؤر -ل ¸نام¸ لك نكل ·ي=رلا ف,ر=لا -»ب= ىل¦ ان' .عفرت .و ·را,هم -»ب= لو'
ا=ؤارع= علو د`بب .'=ن =ن'ب ,\=او ن,ر=' ¸,وق رابك اونوكتسف ·,وق راغص اونوكت ن¦و نف لك
رارس'ب ·وسكملا اهت=ا,ص نسا=مب ب=`تلاو ·=ا»ل.ا -,و\= يف اود=¸و ·يناعملا ى\= _وغلاب
·-=ا»= نبا لوق ل.م يف -براغملا -»,ر=و ·,ارغلا
.مدتو يع==م دهمت اه,ف ·و=ن ان=»ص' _ن' ينت=د
.د=, ,ام=لاو يغص, نصغلاو اه\= -كار.ا ىهب' ى\= ف\=
.»نت -مامغلاو ىقر, د=رلاو -=,رم بورغ\ل _ن=ت _م=لا و
·يفاصرلا لوق و
ل¸غلا يف رك»لا ن.و= -نانب -\.ا= ل¸غلا يف ل¸ت ,ل ل,ر= و
لودلاب ,ا,.ا بعل ادملا ى\= -\من' =ار=ملاب بع\ت ن.د=
لغت=م فار=.ا بعت نم -,دف' `غت=م فار=.ا بعت ىنب ن¦ ام
لبت=م =ار=' يف يب=لا =,=ت -صم='ب 'ص=ف و' -,»كب 'بد=
ي=ساولا ,\علا نبا لوق ل.م ام'و ,=را.' ق=\ت .و ,=راب= اه,ف ق=, .
نا==.ا ي= 'ركف ا=رودصب اوردا=و لا=رلا ·د.ف'ب او\= و
ناب.كلا اهنوصغب .ر,=تو اهملا .قر='ف يداولا او\ب»تسا و
ن.¸غلا اهنو,عب و' ناص=.ا ا=دود»ب ى== .فرت=ا امن'كف
·ي.,واعتلا نبا لوق و
) 1/453 (
ا»صتنم بوب=ملا نم ب=ملا ناك ىتم لو», ي»ع= ى\= .ر= .\ق ن¦
ا»\ت امو 'مو, _وهلا ,ع= قا. نم ب== . لاق ي=ور .»\ت' .\ق و'
ا»== امو ي»ع= ى\= لام ف,كف ف=عنمو لا,م نصغلا ,ت\ق دق
-مس»ملا - =ا =¸=' - نسا=ملا ·.\»ف ·=د`ب ل=' ,\, . نار=ف
يب' ر,¸ولا ل.م ·,ارغلا رارس' اه,\= ,ت,و ,`كلا را=س' ·راع=' نم . ع' بت نم -براغملا يف و
·اهنم يتلا -تد,صق يف نود,¸ نب د,لولا
ان,ق'م .»= .و ,ك,ل¦ 'قو= ان=ناو= .\تبا امف انبو ,تنب
203
·د,ص»لا د,عس نبا درس و
-ن='و ·-,مارغلا -»,ر=لا يف ل=رلا ا.= ل.م ,كسلدن' .'=ن' ام ·لا»ف .كسم' ,. ·د,عس نبا لاق
·د.و ي=و ·'فر= ف=ل'و ·-,=ا= قر'و ·'ردق -نم `=' ق=ع, ناك ,عن ·.\قق=علا قداص ناك
برغملا نم -=ام= رك. -,\= _ق ,. =\ملا ·ر== -ب=ر»ب اه»\= يناورملا ي»كتسملا .نب
لو' .ناكف ·-بتك -نا¸=ب -تد=وف ··داع,م ىل¦ .\صوو ·لاق ,. _\=ملا =ل. نم -لاص»نا رك.و
ف,نو ر»س ف.' -سم= ى\= يوت=ت اهن. ·اهت,'ر -,وك\م -نا¸=
ناب ا, ·¸=ا ·'مو, -ل لاق -ن'و ·_را»لا نباو ير=ا=لاو ير»ع\تلا راع=' =»=ب ·رم' -ن' رك. و
انت»,ر= نكلو ·.براق ·ر,=¸ .اهبلا -ل لا»ف عمد.ا .,= .,»س ·د,عس نبا لا»ف ·_¸=.ا يداو
ىلو' ا.= .ا== -,\= ام ق=لا ·لا»ف ·يعم قو= نم .\م ل= ·لو»ن ن'
·يلوق اه.ان.' يف -تد=ن' ·ن,نس .`. و=ن =ل. دعب -تم¸. و
ق,=رلاو ده=لا نم `م روغ. ىل¦ يقو= لو=' و
ق,قرلا يرع= يف ب.ع, ·ارت ي.لا ..=' اهن=
ل,لد ىل¦ _ات=ت ام ·ق,ر=لا ·دا= .ك\س ·لاقو _اتراف
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,سم=و .س -نس يف -م=رتلا ب=اص يفوت ·.\ق
-\مهملا ن,سلا فر=
ي¸ار,=لا ر,»»لا
00 - 0 - 692 - · 000 - 1292 -س`كلاب ,,»ملا ·ي¸ار,=لا ر,»»لا ·دوم=م ل,قو ·نا»باس ,
'باهم ·نا,=.ا دن= 'م=عم ·'ماد»م ·'مه= ناك
-,وا¸ب نفدو ·-.امتسو ن,عستو ن,تن.ا -نس -س`كلاب يفوت -ب=مو دا»ت=ا -,ف _ان\ل ناك و
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر -ت,صوب -نفدو ·رم' اولوت ن,.لا ,=و ·-,ردن\»لا
يناد,ملا
00 - 0 - 691 - · 000 - 1291 ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يناد,ملا قباس ,
'روه=م ',كرت '=,= ناكو نوو`ق روصنملا =\ملا -لود يف ق=مد .ارم' رابك نم ناك
ق=مدب يرك ,ام= نم بر»لاب ·راد .ناكو -=ا==لاب
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,عستو _د=¦ -نس يفوت
ي\بن=لا ن,دلا د=م ·ا=»لا ي=اق
00 - 0 - 826 - · 000 - 1422 ,. ·يسد»ملا ن,دلا د=م ·ا=»لا ي=اق ·دم=' نب ,لاس ,
ي\بن=لا يرصملا
·-.امنام.و .`. -نس يف -,رصملا را,دلا .ا=ق ىلوتو -.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس يف ·دلوم
ي\غم نب ن,دلا .`= ·ا=»لا ي=ا»ب _,= د,ؤملا =\ملا -ل¸= ن' ىل¦ -\,و= ·دم ',=اق ,ادو
g=و -نس ·ر== _م= و=ن -ت,.و .ناكف -.امنام.و ·ر== نام. -نس ر»ص لهتسم يف يوم=لا
204
,و, يف .ام ن' ىل¦ -ب ,ادو ·gلاف -ل لص= ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب .و¸عم رمتساو =ل. نو== يف
·'ن,د ·`=اف ·'ملا= ·'ه,»ف ناكو -.امنام.و ن,ر==و .س -نس ·دع»لا ي. ن,ر== عسات _,م=لا
ىلاعت =ا -م=ر ·-ب=.م يف رر=ملا =»=, ·'»,»=
يرصص نب ن,دلا ن,م'
644 - 698 - · 1246 - 1298 نب =و»=م نب =ا -ب= نب نس=لا نب ,لاس نب دم=م نب ,لاس ,
يعفا=لا ي»=مدلا يب\ع.لا ,.انغلا وب' ن,دلا ن,م' ي=ا»لا ·يرصص
يكم ن= .د= -\,م= .ارم= ·ر,بك -ما= -ه=و ى\= ناكو -.امتسو ن,عبر'و عبر' -نس ·دلوم
ل,\= نب ,,=ارب¦و ·نا=ربلا نبا ي=رلاو ·را=علا د,=رلاو ·ادرم ب,== نم عمسو ·ن`= نب
ر=ن ىلوتو ·ر=ا= ل=فو ·رفاو ل»= -لو 'بتاك ·`=اف ·'د=ا¸ ·'ملا= 'مام¦ ناكو -=ام=و
ىل¦ -=وتو ·روا=و g=و -ع,م= =ل. ن= ف= ,. =ل. ر,=و ر,بكلا ناو,دلا ر=نو ·-نا¸=لا
-نام.اب 'فوصوم ناكو -.امتسو ن,عستو نام. -نس يفوت ىت= -ن'= ى\= لبق'و ·راد ,¸لو ق=مد
ىلاعت =ا -م=ر ·-نا,صلاو
·د=وملا .ابلاو ن,سلا باب
يواغب=مكلا _ربس
00 - 0 - 790 - · 000 - 1388 ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يواغب=مكلا =ا دب= نب _ربس ,
-,رصملا را,دلاب لب=لا -ع\ق
) 1/454 (
-ب,\صلاب -سردملا ب=اص يرصانلا _مت=رص ر,م.ا رادن¸ا= اغب=مك ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
-لودلا يف لب=لا -ع\ق -با,ن يلو ,. ·انا=\ب= ر,م' راص ىت= ,د=لا يف روك.ملا _ربس ل»نتو
ن,عست -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== عسات يفوت ىت= =ل. ى\= رمتساو قوقرب -,ر=ا=لا
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو
.اتلاو ن,سلا باب
قوف نم ·ان.ملا
.ار¸ولا .س
624 - 717 - · 1226 - 1312 -»,فر ·دنسملا -=لاصلا ·رمعملا -=,=لا ·.ار¸ولا .س ,
نب دعس' ن,دلا -,=و -\بان=لا _,= -م`علا نب رم= ن,دلا _م= ي=ا»لا .نب =ا دب= ,' ·را==لا
-,\بن=لا -,»=مدلا -,=ونتلا .اكربلا يب' نبا ا=نملا
دب= يب' نم يعفا=لا دنسمو ·يرا=بلا _,=ص .عمسو -.امتسو ن,ر==و عبر' -نس لو' ا=دلوم
را,دلا ىل¦ .ب\=و ·ر,.كلا .ورو 'ر=د .رم=و ن,.¸= ا=دلاو نم .عمسو ·يد,ب¸لا =ا
205
ناكو ي¸ار,=لا نب نم=رلا دب= ن,دلا ,=ن ,هعبار ·-عبر'ب .=و¸تو ·ن,ترم .==و ·-,رصملا
يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا اه,\= 'رقو ··ر=ا»لابو ق=مدب .ارم _,=صلا .ورو .انب .`. اهل
د=اوملا لو= ى\= _ورلا -\,و= ·-تبا. .ناكو باتكلاب .د= نم ر=' ي=و ·يعفا=لا دنسم
ي=اق نباو ي.`علا ن,دلا _`صو ·يرصملا ن,دلا ر=فو ·ب=ملا نباو ·ينادلا اهنم عمس
ر,.ك ق\=و ·يناد,رلا
ىلاعت =ا اهم=ر ·-.امعبسو ·ر== عبس -نس .,فوت
برعلا .س
669 - 731 - · 1270 - 1330 .د=ملا _,=لا .نب دم=م ,' ··رمعملا ·دنسملا ·برعلا .س ,
يسد»ملا رم= نب ي¸ا= نب ,عنملا دب= نب =فا=لا دب= ن,دلا ¸=
-.امتسو ن,تسو عست -نس يف ا=دلوم
..د=و ··ر,=و رم= نب دم=م ن,دلا _م= _,=لا نم .عمس
ىلاعت =ا اهم=ر ·-.امعبسو ن,.`.و _د=¦ -نس در»لا ب=ر ره= نما. يف ق=مدب .,فوت
-\مهملا لادلاو ن,سلا باب
ب,ب=لا ي=ا,مدلا
00 - 0 - 743 - · 000 - 1342 يدوه,لا ب,ب=لا ي=ا,مدلا د,دسلا ,
ر==و ·_,»نلا نبا ن,دلا .`= _,=لا ى\= 'رق نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا .اب=' نم ناك
لصاو نب ن,دلا لام= ي=ا»لا عم -.=ابم
د,عس ناكو ·.اب=.ا ,`ك نم 'ر,.ك ر==تس,و ··ر,=و ب=لا يف `=اف ا.= د,دسلا ناك و
=ل. ر,= ل,قو ·-.امعبسو ن,عبر'و .`. -نس يفوتو _`علا يف -\.م ·رص= يف نك, ,ل ·_`علا
دب= نب دم=م ن,دلا لام= ·,هنم -=ام= اوناك ·ن,,صو»لا د,دسلا د.و' يب' ف`= د,دسلا ا.= و
ىهتنا ي\= نب =ا -ب= ن,دلا د=م ,هنمو ·ي\= نب دم=' ن,دلا _م= ,هنمو ·با=ولا
-\مهملا .ارلاو ن,سلا باب
ل,و=لا يب=رلا
00 - 0 - 791 - · 000 - 1388 د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ل,و=لا يب=رلا =ا دب= نب يارس ,
يرمعلا اغب\, =بات.ا ر,م.ا =,لامم
·ر,سلا روك=م - =ا -م=ر - ناكو قوقرب -,ر=ا=لا -لودلا يف .انا=\ب=لا .ارم' -\م= نم ناك
=ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس لو.ا ع,بر ره= ر== .لا. يف ·ر=ا»لا _را= .ام
ىلاعت
-\مهملا ن,علاو ن,سلا باب
عبن,لا ر,م'
00 - 0 - 804 - · 000 - 1401 ·داتق نب نس= نب _,رد¦ نب ·داب= نب .,غلا يب' نب دعس ,
206
نب =ا دب= نب ي\= نب نام,\س نب ن,س= نب ىس,= نب ,,ركلا دب= نب ن=ا=م نب _,رد¦ نب
-ن= =ا ي=ر بلا= يب' نب ي\= نب ن,س=لا نب نس=لا نب =ا دب= نب ىسوم نب دم=م
-ل ناكو 'رارم ·ر=ا»لا ىل¦ ددرتو ·رم ر,= اه,لو عبن,لا ر,م' ·يعبن,لا ينس=لا ف,ر=لا ر,م.ا
ن,تسلا ى\= فان' دقو -.امنام.و عبر' -نس ·دع»لا ي. يف .و¸عم .ام نسا=مو -\,=ف
ين,,ار»س,ا
00 - 0 - 783 - · 000 - 1381 وب' ن,دلا دعس _,=لا ·ي\= نب دم=م نب رم= نب =ا دعس ,
-كم ل,¸ن يفوصلا ين,,ار»س,ا .اداعسلا
نبا -,اور ي.اسنلا ننسو ·-ت=,=م ي=و=لا نب دم=' ى\=و ·-,لو.اب لس\سملا يمود,ملا ى\= عمس
-م=عملا ن,غلا فر= ر=' ىل¦ -لو' نم - اتوف.¦ - ع,م= نبا ,=عمو ·ينسلا
نفدو ·-.امعبسو ن,نام.و .`. -نس g=لا دعب اهب .ام ن' ىل¦ ن,نس اهب روا=و ·-كمب .د= و
ىلاعت =ا -م=ر ··`عملاب
ي»ن=لا ير,دلا نبا -م`علا ·ن,دلا دعس ,`س,ا _,=
768 - 868 - · 1366 - 1463 ,
) 1/455 (
··ا=»لا ي=اق ·دعس نب ركب يب' نب _\صم نب ركب يب' نب دعس نب =ا دب= نب دم=م نب دعس
يسبعلا ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق نبا ··رص= د,رفو ·ر=د د,=و ·ا,ندلا -م`= ·,`س,ا _,=
ن,تسو نام. -نس ب=ر ره= ر== عباس يف =رابملا _د»ملا .,بب ·دلومي»ن=لا يسد»ملا ير,دلا
'=ن اهبو ·-.امعبسو
·ي.`علا يد\ك,ك نب ل,\= ن,دلا _`ص =فا=لا نب ر,=لا يب' ن,دلا باه= -م`علا ى\= عمس و
دم=م ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق -,ب' ى\=و يسد»ملا ,,رك نب ركب يب' نب دم=م ن,دلا _م=و
ي=اقو يسد»لا يناب»لا نم=رلا دب= نب رم= نبا نم=رلا دب= ن,دلا ن,¸ _,=لاو ·-»»ت -بو
-=ام= نبا ,,=ارب¦ ن,دلا نا=رب ·ا=»لا
_ردو ·ىتف'و ==ولاو ·لوص.او ·ر,س»تلاو ·-,برعلاو ·-»»لا يف _رب و
اهب -,فوصلا -=,=مو ·يد,ؤملا عما=لا _,ردت ·دلاو .وم دعب ىلوت و
·ر=د د,=وو ··رص= ,ام¦ راص و
·-نا,صلاو ·-نا,دلا عم ا.= -عفادم `ب ·'بر=و 'قر= -نام¸ يف -,»ن=لا ·داسلا -سا.ر -,ل¦ .هتنا
.,د=لا نوتمل و·'=,' ..و=م\لو لب ·-ب=.م .ارصت=مل =»=لا ·ر.كو
=ردت . -,اغف ·¸,¸علا ن'ر»لا ر,س»تل ·را==تسا ام' و
نن»م ,ام¦ لك يدت», -بو ·-لوق ىل¦ ع=رملاو ··اوت»ب لومعملا ن.ا و= -\م=لاب و
207
,و, ىل¦ =ل. ى\= رمتساو -ب\=لا _ا»تناو ·.ارق¸ل -,•دصتو ·لاغ=.او لاغت=`ل -تم¸`م عم ا.=
و=و ي.`علا قم»= =بات.ا ·ا=دتسا ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ,ر=ملا ر== .لا. ن,ن..ا
·ا=»لا .ا=ق -,ل¦ _وفو ·يابسرب فر=.ا =\ملا نب فسو, -,¸,¸علا -ك\مملا ربدم ¸..مو,
دعب ي»ن=لا ين,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق فرص ن' دعب ·-,رصملا را,دلاب -,»ن=لا
=\ملاو قم»= =بات.ا _ل'و 'د.ا¸ '=انتما ·-»,=ولا لوبق نم ا.= ن,دلا دعس ·ا=»لا ي=اق _انتما
-لودلا ل=' ى\=و امه,\= =رت=اف ·لوب»لاب ·ام¸ل'ف ·لب», . و=و ·-,\= لاؤسلا يف فسو, ¸,¸علا
'ر,.ك '=ور=
-,د,ؤملا -سردملاب ·راد ىل¦ ل¸نو -,\= ع\='ف ·لبقو ن=.' ىت= -لو», امب نو=ار ,=و =ل. لك
دم='و ·ر,س لم=' ى\= .ا=»لا -»,=و ر=ابف -,اغلا ىل¦ -ت,.وب _انلا رسف ·-\,و¸ باب ل=اد
.وسلا ·ا=ق -ب يمر, ام= ف»عتلاو ق\=لا -=ا,ر عم -»,ر=
ع,=, ام g.او=لا بابر' نم نولوانت, ,=ر,=و -براق' نم _انلا _ابو' -بابب ن' يم\= عم ا.=
·.ارو.ا»لا ·.= نم .ي=ب -مهتا نمم =اب .وعنو ·=ل. نم .يرب ,`س,ا _,= ن' ر,= ·رك.
لب ان,'ر نمم -,رصملا را,دلا يلو _اق ر,= و=و =ل. نم -فا»=و -تنا,صو -\»=و -ن,د ى=ا=و
انعمسو
) 1/456 (
·ا=ق عبر' يرادقدنبلا _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ,هبتر ,و, نم -,»ن=لا ·ا=ق نم يلو نم رك.'س و
نب نامعنلا ن,دلا ¸عم ·ا=»لا ي=اق ,هلو'ف -.امتسو ن,تسو .`. -نس يف =ل.و ا.= انمو, ىل¦
·ا=»لا ي=اق يلو ,. ·-.امتسو ن,عستو ن,تن.ا -نس نابع= ر== عباس يف يفوت ن' ىل¦ نس=لا
-ل¸= ن,=. ن,دلا ,اس= روصنملا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ رمتساف ي=ورسلا دم=' ن,دلا _م=
-نس ق=مد .ا=ق ىل¦ ل»نف ·ن,=. لتق ن' ىل¦ رمتساف ·ي¸ارلا ن,دلا ,اس= ·ا=»لا ي=اق يلوو
ر== -نس ر=.ا ع,بر ره= لو' ل¸= ,. ·ي=ورسلا ن,دلا _م= د,='و ·-.امتسو ن,عستو نام.
عبار .بسلا ,و, .ام ن' ىل¦ ير,ر=لا دم=م ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق ·دعب يلو ,. -.امعبسو
نب ,,=ارب¦ ن,دلا نا=رب ·ا=»لا ي=اق ·دعب يلو ,. ·-.امعبسو ن,ر==و نام. -نس ·ر=.ا _دام=
يلو ,. ·-.امعبسو ن,.`.و نام. -نس ·ر=.ا _دام= ر== نما. د=.ا ,و, ل¸= ن' ىل¦ ق=لا دب=
-ماعلاو لسرلا .بهن نوصوق ر,م.ا -عقاو .ناك ن' ىل¦ يروغلا ن,دلا ,اس= ·ا=»لا ي=اق ·دعب
ن,تن.ا -نس يف يما=سبلا رم= ن,دلا ن,¸ ·ا=»لا ي=اق ·دعب يلوف ·برهف ··و\ت»,ل ·وب\=و ·-ت,ب
·دعب نم ا=.وتو ·-.امعبسو ن,عبر'و نام. -نس يف '=,' اهن= ل¸= ن' ىل¦ -.امعبسو ن,عبر'و
ن,سم= -نس ,ر=ملا ر=ا= يفوت ن' ىل¦ اهنم _دام= يف ينامكرتلا ن,دلا .`= ·ا=»لا ي=اق
يف .ام ن' ىل¦ ينامكرتلا نب =ا دب= ن,دلا لام= ·ا=»لا ي=اق ·دلو ·دعب يلوف ·-.امعبسو
208
ن' ىل¦ يدنهلا رم= ن,دلا _ارس ·ا=»لا ي=اق ·دعب ىلوتف ·-.امعبسو ن,تسو عست -نس نابع=
نب ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ·دعب ىلوتف -.امعبسو ن,عبسو .`. -نس ب=ر ره= يف يفوت
·دعب نم اه,لوف ·-.امعبسو ن,عبسو .س -نس ·دع»لا ي. يف .ام ن' ىل¦ ينامكرتلا ن,دلا لام=
عبس -نس ,ر=ملا نم ن,ر=علاو عبارلا يف ق=مد نم ب \ = ·==كلا نبا ن,دلا ,=ن ·ا=»لا ي=اق
¸علا يب' نب ي\= ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ·دعب نم ىلوتو ·اهن= ل¸= ,. ·-.امعبسو ن,عبسو
يف روصنم نب دم=' _ابعلا وب' ن,دلا فر= ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو ·اهن= ى»عتسا ,. ·ي=ر..ا
ي=اق ·دعب ا=.وتو ·ل¸عف ·ب=ر ره= ن,ر== _داس ىل¦ رمتساف ·'=,' ن,عبسو عبس -نس
-نس ب=ر ره= ر== عبار ن,ن..ا ,و, يف .ام ن' ىل¦ اه,ف رمتساف ·=ا را= ن,دلا ل`= ·ا=»لا
يف روصنم نب ي\= نب دم=م ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ·دعب ىلوتو ·-.امعبسو ن,نام.و ن,تن.ا
.س -نس لو.ا ع,بر ره= يف .ام ن' ىل¦ رمتساف ·-.امعبسو ن,نام.و ن,تن.ا -نس نا=مر ره=
ركب يب' نب دم=' نب دم=م ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق ·دعب نم ا=.وتف ·-.امعبسو ن,نام.و
يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا عم _ا=نمو يرصانلا اغب\, =بات.ا -نتف دعب ىل¦ رمتساف ·يس\بار=لا
نبا ل,=امس¦ ن,دلا د=م ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو ·اهن= ل¸عف ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.ا -نس
نب دوم=م ن,دلا لام= ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو ·اهن= ل¸= ,. ·`,\ق اه,ف ,اق' ·ينانكلا ,,=ارب¦
ره= عباس د=.ا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ اه,ف رمتساف ·_,=لا ر=نل 'فا=م ·يم=علا يرص,»لا دم=م
يس\بار=لا ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق ·دعب نم ا=.وتف ·-.امعبسو ن,عستو عست -نس لو.ا ع,بر
-نسلا ر=' يف .ام ن' ىل¦ اه,ف رمتساف ·-.امعبسو ن,عستو عست -نس لو.ا ع,بر ره= يف ',نا.
,و, يف يب\=لا ي=\ملا ىسوم نب فسو, ن,دلا لام= ·ا=»لا ي=اق ·دعب نم ا=.وتو ·روك.ملا
-,\= ع\='ف ·ر==و ·د,ربلا بكرف ·ب\= نم ب\= ·ر=.ا ع,بر ره= نم ن,ر=علا _,م=لا
ا=.وتو ·-.امنام.و .`. -نس ر=.ا ع,بر ره= ر== عسات ن,ن..ا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ رمتساو
يس\بار=لا دم=م ن,دلا _م= ·ا=»لا ي=اق نبا با=ولا دب= ن,دلا ن,م' ·ا=»لا ي=اق ·دعب نم
-نس ب=ر ره= ن,ر== _داس ىل¦ رمتساو ·-نسلا نم ·ر=.ا _دام= ر== ينا. _,م=لا ,و, يف
رمتساو يب\=لا ,,دعلا نب رم= ن,دلا لامك ·ا=»لا ي=اق ·دعب ا=.وتو ·ل¸= ·-.امنام.و _م=
ناك ·دلوم و - -.امنام.و ·ر== _د=¦ -نس ·ر=.ا _دام= ر== ينا. .بسلا -\,ل يف .ام ن' ىل¦
دم=م ن,دلا رصان ·ا=»لا ي=اق -نبا ·دعب نم ا=.وتو - -.امعبسو ن,عبسو _د=¦ -نس يف ب\=ب
د,='و ·فرص ن' ىل¦ رمتساو -,نو=,=\ل 'فا=م ·روك.ملا ره=لا ر== عبار ن,ن..ا ,و, يف
·-نسلا نم ب=ر ره= ن,ر== عبار يف ',نا. يس\بار=لا با=ولا دب= ن,دلا ن,م' ·ا=»لا ي=اق
·ا=»لا ي=اق د,='و ·فرص -.امنام.و ·ر== يتن.ا -نس نم ,ر=ملا عباس ىل¦ ن,دلا ن,م' رمتساف
) 1/457 (
209
'=و= -,نو=,=لا -=,=م يف يس\بار=لا ن,دلا ن,م' ر»تساو ·',نا. ,,دعلا نب دم=م ن,دلا رصان
يف يس\بار=لا ن,دلا ن,م' ر»تساو ·',نا. ,,دعلا نب دم=م ن,دلا رصانروك.ملا ,,دعلا نبا ن=
روك.ملا ,,دعلا نبا ن= '=و= -,نو=,=لا -=,=م
نب ي\= ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو ·اهن= ل¸= ن' ىل¦ ,,دعلا نب ن,دلا رصان رمتسا و
·ا=»لا ي=اق د,='و ·-نسلا نم نا=مر ره= نما. .بسلا ,و, يف .ام ن' ىل¦ ي»=مدلا يمد.ا
عست -نس ر=.ا ع,بر ره= عسات .بسلا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ '.لا. ,,دعلا نب دم=م ن,دلا رصان
·ا=»لا ي=اق را==,ب _,= د,ؤملا =\ملا ,وسرم ¸رب ن' ىل¦ -»,=ولا .رغ=و -.امنام.و ·ر==
نم ىلو.ا _دام= ر== .لا. يف ·ر=ا»لا ,دقو ·ف,ر=لا _د»لا نم ير,دلا نب دم=م ن,دلا _م=
ن,ن..ا ,و, يف ·ا=»لا ي=اق ر»تسا ن' ىل¦ -,=لاصلا -سردملا نم -,»ن=لا -=ا»ب ل¸نو ·-نسلا
·ر== عباس
ينه»تلا نم=رلا دب= ن,دلا ن,¸ ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو اهن= -نم -ب=رب ل¸= ن' ىل¦ رمتسا و
-.امنام.و ن,ر==و ن,تن.ا -نس ·دع»لا ي. _داس -عم=لا ,و, يف
_,م=لا ,و, يف ين,علا دم=' نب دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق ا=.وتو ·ل¸= ن' ىل¦ رمتسا و
·ا»نا= -=,=م يف ينه»تلا ر»تساو ·-.امنام.و ن,ر==و عست -نس ر=.ا ع,بر ره= ن,ر== عباس
-,ادهلا _راق رم= ن,دلا _ارس ,`س,ا _,= .وم دعب و=,=
.`. -نس ر»ص ن,ر== _داس _,م=لا ,و, يف ينه»تلا د,='و ·ل¸= ن' ىل¦ ين,علا رمتسا و
ن,ر== عباس ,و, يف ',نا. ين,علا د,='و ·-=رم لو=ل اهن= فرص ن' ىل¦ -.امنام.و ن,.`.و
-.امنام.و ن,.`.و _م= -نس ·ر=.ا _دام=
-م=رتلا ب=اص - دعس ن,دلا دعس ,`س,ا _,=ب ي.`علا قم»= =بات.ا -فرص ن' ىل¦ رمتسا و
ىهتنا ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ,ر=ملا ر== .لا. ن,ن..ا ,و, يف -
دعب - -م=رتلا لو' يف ·انرك. امبس= - _رب,ب ر=ا=لا ,=د=تسا ن,.لا ·ا=»لا ·د= ·.=و ·.\ق
-,د,بعلا -,م=ا»لا -لودلا _ار»ناو ·-,رصملا را,دلا بار=
·ر=هلا نم -.امعبر.ا دود= ىل¦ برغلاو قر=لا ·ا=ق ,= -,»ن=لا ·ا=ق .ناكف ·=ل. لبق ام' و
ونب دارك.ا .ك\م ,. ·رصم -,د,بعلا .ك\مو -ن= =ا ي=ر =لام ,ام¸ل -براغملا .ب=.متو
_,راتلا ى\= _`=ا -ل نم =ل. فرع, -,عفا= -,رصملا را,دلا ·ا=ق .راص ,. نمف ·بو,'
ىهتنا ·_انلا ,ا,'ب -فرعمو
-عم=لا -\,ل .ام ن' ىل¦ -,رصملا را,دلا .ا=ق يف روك.ملا ن,دلا دعس ·ا=»لا ي=اق رمتسا و
-.امنام.و ن,تسو نام. -نس ر=.ا ع,بر عسات
يوونلا ن,دلا دعس
727 - 805 - · 1326 - 1402 رصن نب رورس نب بو»ع, نب ل,=امس¦ نب فسو, نب دعس ,
ق=مد ل,¸ن ·يعفا=لا ي\,\=لا ,. ·يوونلا ن,دلا دعس _,=لا ·دم=م نب
210
-,\= ل,\=لا د\ب .ا=ق يلوو ·,ك=لا يف _`ردو ·-»»لا يف رهمو ·-.امعبسو ن,ر==و عبس -نس دلو
يب=.لاو ·-تابن نبا نمو ·-نم -=امس رس,لا يب' نبا ,,=رلا دب= ن= .د=و ,`سلا
=ا -م=ر -.امنام.و _م= -نس ىلو.ا _دام= ن,ر== _داس يف ل,\=لا د\بب يفوت
ينارس,»لا نبا
587 - 650 - · 1191 - 1252 وب' ·ر,غص نب رصن نب دم=م =ا دب= يب' نب دلا= نب د,عس ,
ينارس,»لا نب ن,دلا قفوم نب ن,دلا ,=ن ي=ا»لا ·يب\=لا يدلا=لا يمو¸=ملا ,راكملا
-.امتسو ن,سم= -نس يفوتو -.امسم=و ن,نام.و عبس-نس دلو
يورصبلا
00 - 0 - 684 - · 000 - 1285 وب' ن,دلا د,=ر _,=لا ·يورصبلا د,=ر نب ي\= نب د,عس ,
نب ن,دلا لام= ,ام,ا ى\= 'رق ·ر,=و و=نلا يف '=راب ·'ه,»ف ·'مام¦ ناك ي»ن=لا -,»»لا دم=م
-,وب,س باتك =لام
ر,.ك ·'ملا= ·`=اف 'مام¦ ناك ·لاق ·-=,رات يف دوم=م .ان.لا وب' ن,دلا باه= -م`علا ·رك.
عنتماف ··رم ر,= .ا=»لا -,\= _‚ ر`= ·_رولاو -نا,دلا
·-م=ن نمو ,=نلا يف ىلو= د,و ·-مات -فرعم -ل و
ر.=لا ينغ, . ر=دلا .ابكن -كردت ن' ر.=, نمل لق
ردقو ¸.ا=»ب ¸.ي= لك -ن' يدا»ت=ا ن¸=لا ب=.'
·'ملا= ناك ·-,\ب=لا _ردم ي»ن=لا ن,دلا د,=ر _,=لا ·لاق -=,رات يف ير,ونلا ·رك. و·.\ق
ىهتنا ·نس= ,=نو ··د,»م ف,ناصت -لو ·`=اف
·نا=مر ره= .لا. .بسلا ,و, يف ق=مدب -.امتسو ن,نام.و عبر' -نس يف -تافو .ناكو ·.\ق
ىلاعت =ا -م=ر ·_»سلاب نفدو ·ير»=ملا عما=لاب رصعلا دعب -,\= ى\صو
,`لاو ن,سلا باب[[
1073 يروصنملا ر`س -
) 1/458 (
- 710 - · 1310 ,
رصم را,دب -ن=\سلا ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يروصنملا =ا دب= نب ر`س
_رب,ب ر=ا=لا =\ملا ا¸= ام\ف ·,ورلا ب=اص دن= راك= ر,م' ·وب' ناكو ·_ن=لا يكرت ناك
_لاصلا ·دلول ·ا=='و ·دم دعب نوو`ق ·ارت=اف ·-عقولا يف رس' نمم ا.= ر`س ناك ,ورلاو راتتلا
نا,=' نم راصو ··دن= رمتساو ·ا,نا. روصنملا =\ملا =\م ىل¦ ر`س داعف _لاصلا .امو ·ي\=
,. ·لتق ن' ىل¦ ·.ارم.ا نا,=' -\م= نم ·ل,\= فر=.ا =\ملا ·دلو -مد= يف راص ,. ·-ك,لامم
211
=\ملا ع\= ن' ىل¦ -لودلا يف ن,م\كتملا د=' ي»بو ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا -لود يف ىقرت
را,دلا ىل¦ .ا=وعلا نم روك.ملا ر`س راس ·ن,=. ن,دلا ,اس= روصنملا =\ملا ن=\ستو رصانلا
ن,=. روصنملا =\م\ل اهب .ارم.ا ف,\=تل -,رصملا
را,دلاب -ن=\سلا ب.ان ا.= ر`س راص ·=\ملا ىل¦ دم=م رصانلا =\ملا د,='و ·ن,=. لتق املو
ل.ملا -ب بر=, ل,¸= لامو ·ور. -ل ي»بو ·ا,هن .و ارم' رصانلا =\م\ل _د, ,لو ·-,رصملا
فل' فل' -نس لك يف -\ص=تم ناك -ن¦ ل,ق ··انا=\ب= ·رم¦ ن,عبر' نم او=ن -=ا=ق¦ ناكو ··ر.ك
-لودلا نم نكمت -سا,سو -=هنو ··رب=و .ا=د ا. ·ل»علا ر,بك ·,\=لا ل,\ق =ل. عم ناكو ·ران,د
ن=\سو عنتماف ·=ركلا ىل¦ دم=م رصانلا =\ملا -=وت امل -ن=\س\ل _=رو ·-نس ·ر== _د=¦
-ل -با,نلا لم=و ·روك.ملا _رب,ب ى\= -مد»ت عم ر,كن=ا=لا _رب,ب
ر»=ملا =\ملا لتقو ·-ك\م ىل¦ نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا دا= ىت= =ل. ى\= لا¸ .و
·_رب,ب با=ص' نم ,هنم _=وتس, ناك نمم 'ر,م' ن,عبر' ى\= رصانلا =\ملا _بقو ·_رب,ب
-=وتف ·=بو=لا =رك -با,نب رصانلا =\ملا -,\= ,عن'ف ·=بو=لا ب\=و فو=ت =ل. ر`س _'ر ام\ف
ىل¦ ر==و ·نام.ا ب\=و ·,دن ,. ·-,ربلا ىل¦ ر»ف -س»ن ى\= ي== ,. ··دم اهب ,اق'و ·اه,ل¦
.امو _و=لا نم -»= لك' ىت= بار=لاو ,اع=لا -ن= عنمو ل»ت=او =سم'ف ··ر=ا»لا
·.او== _ر»لا نم ى=مو ,ا»ف ·نا=\سلا =ن= ا»= دق ·-ل اولاقو -توم لبق -,\= او\=د ,هن¦ ·ل,ق
_دام= نم ن,ر=علا يف ·ل,قو ·-.امعبسو ·ر== -نس ر=.ا ع,بر ره= يف =ل.و ·'ت,م ر= ,.
,\=' =او ·-نسلا نم ىلو.ا
-,=\لا ر,غص ·د»لا ف,=ل ·د=لا ل,س' ·نو\لا رمس' ناكو
قر»ف ·رم g= -ن¦ ·ل,ق ·-سا.رو ·-م==و ,رك -,ف ناكو ·'ماد»م ·'=ا== 'باهم ·`,\= 'ر,م' ناكو
ن,مر=لاب _د, ,ل -ن' ىت= ·فصولا ن= _ر=ت 'با,.و .`=و ··ر,.ك .اوم' ن,مر=لا ل=' يف
-.امعبر' ن= د,¸, ام ل`غلا نم -تنو= يف ناكو ¸ب= ف,=ر -توه= ربك'و .ام ا.= دعبو ·'ر,»ف
بدر' فل'
-ب -فورعم ·-\بق فرعت ,ل _ب`ملا نم .ا,='ب _تتفاو ··رص= يف .ارم.ا ر,بك ر`س ناكو
نباو ·ق=مد ·را¸و يف يسن`»لا ·¸م= ن,دلا ¸= رر»ف ·ق=مد ىل¦ ن,عستو عست -نس يف -=وتو
عم ب=»= -عقو ده= ناكو ·=و\ملا ي=ا=, بكومب دا= ,. ·ا=روم' دهمو ·.ا=»لا يف -=ام=
-تا=ار= .ن=.و ·'م,== .`ب اه,ف ى\تباو ·رصانلا =\ملا
·_مق بدر' ف.' ·ر== ر=بلا يف -.امعبسو ن,تن.¦ -نس يف -كم ىل¦ .عب ربلا ر,.ك ناكو
ناك نم ع,م= .امس' بتك -ن¦ لا», ىت= ·-كم ل=' بلا= نو,د ىفو'و ·-كم .ار»ف يف .قر»ف
-ن,دملاب لعف ا.كو ·-نس .وق ,هنم `ك ى=='ف ·'نكاس -كمب
=ل. ر,= يف ا.كو ·قر= -با,. يف _ر, . ·ركلاب بعل ا.¦ ناكو
ل,=لاو ي\=لاو ر=و=لا ر,= =ل.و ·ران,د فل' فل' -.امنام. -توم دعب -ل د=و ·ير¸=لا لاق
212
_`سلاو
امو ·لغب ف.' -سم= لم= نوك, =ل. ن,ف ·ل,=تسملاك ا.= ·يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا لاق
ىهتنا ·ر,=و ر=و=لا ن= _را= و=و ام,س . ·رد»لا ا.= =\م ن,=`سلا رابك نم د=' ن= انعمس
راصت=اب يب=.لا ,`ك
-نس .\=د ,. ·لاق ن,=`سلاو =و\ملا يف ن,م.لا ر=و=لاب ىمسملا -=,رات يف قامقد نبا لاق
-,ل¦ ل=دف ·-ع\»لاب ل»ت=او ·-\صاو= ع,م=و دو=ومب =,='و ر`س ب\= اه,ف ·-.امعبسو ر==
'=و= .ام ن' ىل¦ ,اع=لا -عنمف ·=ل.ب نا=\سلا علو=ف ·-\ك', ن' ىب'ف
ران,د فل' ,و, لك يف -ك`م' ·ر=' نم -,ل¦ ل=د, ناك -ن¦ ·ل,ق
) 1/459 (
ن,دلا ,\= -م`علا ,لاعلا ,ام,ا ==ب 'بوتكم ·'ر ام,ف يبتكلا ركا= نب دم=م _,=لا ىك=و
.قو ر`س لاوم' _ب»ب اه,ف -قرو ·ر,و»لا نب ن,دلا لام= ىلوملا ىل¦ عفر ·لاق ·يلا¸ربلا
_=\ب ·ن,\=ر نامرهبو ·ن`=ر رم=' .وقا, ·د=.ا ,و, ·اهلو' -قر»تم ,ا,' يف ·-,\= -=و=لا
ن,ب ام -تس ·_وصف اهنم= ق,دانص ·`=ر ·ر== عست يباب.و نا=,ر درم¸ ·فصنو ن,\=ر
-.امسم=و فل' ,=رد ىل¦ لا».م نم رودملا ؤلؤ\لا ·رابك -ع=ق -.ام.`. رهلا ن,=و درم¸
فل' -.امعبر' ·,=اردو ·ران,د فل' نوعبر'و -عبر'و ران,د فل' ات.ام ن,= ب=. ·-ب= نوسم=و
,=رد فل' نوعبسو _د=¦و
فل' فل' ,=ارد ·ران,د فل' نوسم=و -سم= ن,= ب=. ·ن`=ر -»\ت=م _وصف ·ن,ن.,ا ,و,
ر,=انق -تس .وس=و قاب='و .اسا= .ا,=ف ر,=انق -عبر' يرصم ب=. دو»=و _اصم ·,=رد
فل' نو.`.و ,=رد فل' -.ام.`. ,=ارد ·ران,د فل' نوعبر'و -سم= ن,= ب=. ·.ا.`.لا ,و,
ر,=انق -.`. -=ف ق=انص .اع\=و -\='و .ا,¸=ق ·,=رد
·.ابق -.ام.`. ,قاق ور»ب -,بق' ·,=رد فل' -.ام.`. ,=ارد ·ران,د فل' فل' ن,= ب=. ·.اعبر.ا ,و,
_رس -.ام ب=. _ورس ·ابق -.امعبر' با=نسب -نو\م رادلا لم= ر,ر= -,بق'
-,نا=\سلا رودلا ىل¦ .\م= ·اه,ف ام ,\ع, ,ل ·ق,دانص -,نام. ىسوم ر,م' ·رهص دن= -ل د=وو
,ا= -ل د=وو ·-\,ص»ت فل' رادلا لم=و _=و در= ل,صا»ت -نا¸=لا ىل¦ ·دن= نم '=,' لم=و
,=اردو ·ران,د فل' نوسم= يرصم ب=. =بو=لا نم -تب=ص لصوو ·-بون ر== -تس ر»س\ل
رم=' _\=' اهتوسك ·اك¸= -ع\= -.ام.`. -نو\م ع\= ·,=رد فل' نوعبسو ,=رد فل' -.امعبر'
را=ق نور==و -.امو ·_رف -.ام.`. ل,= -ل د=وو ·_كر¸ اهبابو ي¸ورم قر¸'ب ن=بم يندعم
_,ماو=لاو را»ب.او ,ان=.ا نم -ل د=و ام= '=را= ا.= ·لام= را=ق نور==و -.امو ·لاغب
د,بعلاو يراو=لاو =,لامملاو =`م.او
213
,هتد= ام ,\ع, ام _ا,ك' امهن,ب ن,,نبم ن,=.ا= اود=وف ·راد يف ىنبم ناكم ى\= -كو\مم لدو
بدر' فل' -.ام.`. -\صاو= يف د=وو _ا,ك' ر,غب 'بكس 'ب=. -ن`م -,»سف -,ف ر=' ناكم _تفو
-مامتب قامقد نبا ,`ك ىهتنا =ل. ر,=و ·ر,ع=و ·لوفو ·_مق -\=
ر=نس ن,دلا ,\= ر,م.ا رصانلا =\ملا رم' .ام املو ·ر=ا»لاب ن,رص»لا ن,بب ·راد .ناكو ·.\ق
·ر=ا»لا _را= _بكلاب -تبرتب -نفدف ·-ت¸ان=و -نفد ىلوت, ن' يلوا=لا
ب»\ملا ينع, ·اغبتك ع\= امل ·لاق ·-ما,' يف -م=علا نم ·'ر اممو -,لوهكلا ل.او' يف و=و .امو
-با,ن ىل¦ ل»ن ,. ·د=رص -با,ن يف نوو`ق نب دم=م -,رصانلا -لودلا يف ر»تسا ,. ·لداعلا =\ملاب
ىل¦ ل¸ن ,. ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا يد, ن,ب _ر.ا لبقو ··ر=ا»لا ىل¦ ر== ··ام=
ن= اغبتك ل¸نف ·راد يف ر,س, و=و 'بكار ر`س د=وف ·-,\= ,\س,ل -م=رتلا ب=اص ر`س ر,م.ا
ىل¦ -=وتو اغبتك فرصنا ىت= نا.دا=ت, ام=و -سرف ى\= 'بكار ر`س رمتساو ·-,\= ,\سو -سرف
ىلاعت =ا -م=ر ·-\.مب عمسن ,ل .ي= ا.هف ·-ناكم
1074 لداعلا =\ملا -
- 690 - · 1291 ,
دنبلا _رب,ب ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا نب ن,دلا ردب لداعلا =\ملا نا=\سلا ·_رب,ب نب _م`س
يرادق
-كسلا اوبر=و ·-ل اوب==و ·د,عسلا =\ملا ·ا=' اوع\= ام دن= =\ملا .=ت ى\= _م`س _\=
روصنملا =\ملاب ره=' -.`. دعب ع\=و ·-ما,' ل=ت ,\ف -,رصملا را,دلا نا=\س راصو ·-مساب
-.امتسو ن,عبسو نام. -نس ب=ر ره= ر== يدا= .ا.`.لا ,و, يف ·ي»ل.ا ي=لاصلا نوو`ق
··ر=ا»لا ىل¦ ر==ف ··را==,ب نوو`ق روصنملا =\ملا ,سر ,. ··دم اهب ,اق'ف ·=ركلا ىل¦ لسر'و
ل,\= فر=.ا =\ملا -نبا ·دعب نم ن=\ستو ·نوو`ق روصنملا =\ملا .ام ن' ىل¦ `ما= ي»بو
اهب يفوت ن' ىل¦ =ان= ,اق'ف ·يرك=.ا د`ب لوبن=صا -ن,دم ىل¦ -\='و ر== =\ملا ·ا='و ·¸ه=
-.امتسو ن,عست -نس يف
ب,رق -لو .ام ,ات ل»=و ·راقوو .ا,= ا. ·رع=لا ل,و= ·د»لا ق,=ر ·لك=لا ,ات '=,\م 'با= ناكو
·.ارع=لا -ب بب=و _انلا نم -=ام= نتتفا -بو ·-نام¸ ل=' نس=' ناك -ن¦ ·ل,ق -نس ن,ر== نم
ىهتنا ·ي=م`س رع= ·نولو», ·_انلا ن,ب -ب بر=, `.م راصو
1075 -,كرت نب ,`س -
- 796 - - · 1394 ,
رصم د,عصب -=ا»= ر,م' ·-,كرت نباب فورعملا ·د,اف نب نام,\س نب دم=م نب ,`لا د,د=تب ,`س
) 1/460 (
214
يفوت ·,==و ·ل,¸= لامو ·ور. -لو ·لودلا يف 'م=عم ناكو ·برعلا .ارم' رباك' نم ناك
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو .س -نسو ر=.ا ع,بر عباس يف د,عصلاب
1076 ر»نسارق بتاك نبا -
677 - 744 - · 1278 - 1343 ,
·ر»نسارق بتاك نباب فورعملا ·ع,برلا وب' ن,دلا ,\= ي=ا»لا ·نام,\س نب ,,=ارب¦ نب نام,\س
ق=مدب ناو,دلا ب=اص
,. ·ق=مدب ',فوتسم .و' ناك -.امتسو ن,عبسو عبس -نس ,ر=ملا ر== نما. -عم=لا ,و, يف ·دلوم
لبق ناكو ناو,دلا -با=ص ير=»لا اغبو\=ق ر,م.ا ,ا,' ر=اب ,. ·_ا=لا ,. ·.و,بلا ر=ن ر=اب
راص ,. ·اغب ي\كنم ر,م.ا ناو,د يف ر=اب ,. ·,راكلا ·اك¸ يف رصمب ق=مد ىل¦ -=وت, ن'
ىل¦ راص ,. ·قر=لا د`ب ىل¦ -عم -=وتو ·-,ب' .وم دعب -ب _ت=او ر»نسارق ر,م.ا -مد=ب
د,س نب ن,دلا _تف =فا=لا ب=صو ··د,ك' -ب=ص ل=رملا نب ن,دلا ردص _,=لاب -ل .ناكو ·ر=ا»لا
-,رصملا را,دلاب .`=»لا نم ام=ر,=و _انلا
يف '=راب ناكو ·'ر,.ك '.,= اهنم ىنتقا ·بتك\ل -=ام= ناكو ·لامت=,ا ر,.ك ·نا,بلا و\= ناكو
ناكو ·لا=تر.ا ى\= ·ردقو ·,=نلا يف ىلو= د, -ل ناكو ·_,\ملا ==لا بتكو ·باس=لا -عنص
ناكو ·-عب= -قرل انو¸وم .¦ ,\كت, .' داك, ·=ا»ل.ا _,صف ·ب,كرتلا ب.= ·ام=سنم ا,وس -م=ن
-,كرتلا -غ\لاب '=,صف ,\كت,
··رع= نمو
با=تسم ين=تلاو =ر==و يم,ر= ى==' دق =,ف يمار=
وبا= ,,\ستلا -=اس =لوقو ¸ بن.ل . =ل`م ياو\بو
·-لو
را»علا امو _ؤكلا ام ين=دو ين= د= =دو ق=ب لو»ت
را,=لا =لو ا.و ا.= ق.و ا,م=لا .اساكو ي»,ر ا=و
=ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عبر'و عبر' -نس ·ر=.ا _دام= ن,ر== عباس د=.ا ,و, يفوت
1077 ي.ا=لا ع,برلا وب' -
663 - 749 - · 1265 - 1348 ,
يب\=لا ي.ا=لا ع,برلا وب' ن,دلا لام= ي=ا»لا ·نا,ر نب نام,\س نب نس=لا يب' نب نام,\س
·ق=مدو ب\= ,. _\بار=و د»ص _,= ر=ن ىلوت ·-.امتسو ن,تسو عبر' و' .`. -نس ·دلوم
يف ·ر=ابملا ن= ·¸نت ··ر,¸= نسا=مو ··ر,.ك ر.'مو ·-مر=و -=ا=و ا. ·`=اف ·ابتاك ,ام¦ ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ·ب\=ب -.امعبسو ن,عبر'و عست -نس يف .ام ن' ىل¦ ·راد ,¸لو ··رم= ر=او'
1078 ,ورلا =\م نام.= نبا -
- 813 - - · 1410 ,
215
,ورلا د`ب نم ام=ر,=و -نرد'و اصرب =\متم ·نام.= نب د,¸, يب' نب نام,\س
·ر== .`. -نس يف لتق ن' ىل¦ .داو=و روم' -ل عقوو ·روم,ت رس' يف ·دلاو لتق ن' دعب =\مت
-.امنام.و
1079 =اب ي»كتسملا -»,\=لا -
683 - 740 - · 1284 - 1340 ,
وب' ·=اب ى»كتسملا ·ن,نمؤملا ر,م' ·د=رتسملا نب ي\= نب ركب يب' نب نس=لا نب دم=' نب نام,\س
دلوملا يرصملا ·لص.ا يدادغبلا ·يسابعلا يم=اهلا _ابعلا يب' =ا رم'ب ,كا=لا نب ع,برلا
·افولاو رادلاو '=نملاو
_د=¦ -نس ·دلاو ·افو دن= -ل ب==و ·اه\بق يتلا يف و' ·-.امتسو ن,نام.و .`. -نس دلو
-.امعبسو
=\ملا نا=\سلا ىل¦ د»علاو ل=لا نم -ب ق\عت, ام ع,م= _وفو ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
نا=\سلا عم ل=دو ·ب=»= فاصم اده=و ·راتتلا و¸= ىل¦ 'عم اراسو ·نوو`ق نب دم=م رصانلا
-,\=و ··ا=م -لودلا .ارم' ع,م=و بكار و=و ·-.امعبسو ن,تن.¦ -نس نا=مر ره= يف ق=مد
ى\=م ',بر= '»,س د\»تم و=و ·-\,و= -ب.عب .ا=,ب ·ر,بك -مام=و ··¸ر=م ·.ادوس -,=رف
رصانلا =\ملا -=وت دعب -ن=\سلا ·د\قو ·ر,كن=ا=لا _رب,ب ن,دلا نكر ر,م.ا ىل¦ رم.ا _وف املو
·.ادوس -,=رف -ن=\سلا -ع\= -سبل'و .او\لا -ل د»=و ·ر»=ملا =\ملاب ب»لو =ركلا ىل¦ دم=م
نب ن,دلا .`= ي=ا»لا .ا=ن¦ نم د,\»تلا -س'ر ى\= لما= ر,¸ولاو =ل.ب بكرف ··رودم -مام=و
ر=ا=لا دب=
-\.مب =\مل ده`= . ده= ا.= ,,=رلا نم=رلا =ا ,سب -ن¦و ·نام,\س نم -ن¦ ·-لو'
يف بكر, ناكو ·راقوو -ب,= ·و\ع, ·نو\لا يب=. ·لك=لا ,ات و=و ··رم ر,= ·ر=ا»لاب ان' -ت,'ر دقو
.و ·ركلا بر=, .و ·-سرف ر,س, و=و ·ناكو= -»تك ى\=و ··ركلاب نا=\سلا بعل ا.¦ ناد,ملا
-مادق بكر -ع\»لا ىل¦ نا=\سلا دا= ا.¦و د=' -عم ي=م,
ى\= ل¸نو ·ن,ترم 'د.ا= -باب ىل¦ ر== دقو -ت,'ر ·_ا=لا ر=ان و=نلا ن,دلا فر= _ر= املو
بابلا
) 1/461 (
نب ن,دلا باه= ينرب=' ·,=رد فل' يت.املا برا», ام بترملا نم ل,ق ام ى\= -نسلا يف -ل ناكو
,وق _وق ىل¦ _ر= ام\ف ·-نسلا يف '»ل' ن,سم= _\ب, نك, ,ل -ل ناك ي.لا بترملا ن' =ا ل=ف
نم ى=ع, ن'ب ,سرف '»ل' ن,عستو 'تس لع=و ·نا=\سلا ن,= يف ر.ك,ل ·'د.ا¸ بس=و ·',لا=
داد¸اف -ص»ن اودار'ف ·=ل. ر,=ن _و»ب ,راكلا _ر=تسم
216
·-ب نوعمت=, با=ص' -لو ·ل,»لا ·ر,¸=ب ل,نلا ى\= راد -لو ·يس,»نلا ده=ملا دن= نكسم -ل ناكو
,ه=.او= يف ىعس,و
,\ف ·لب=لا -ع\ق باب ى\= ل=ملا _ربلا يف -\='ب -ل¸ن'و ·-,\= رصانلا =\ملا نا=\سلا ركنتو
=ل. ى\= ي»بو ··راد ىل¦ ل¸نو ·-ن= _رف' ,. ·ره=' -سم=لا برا»ت ·دم ي»بو ·_ر=, ,لو بكر,
يف _وق ىل¦ ·¸ه=و ··د.و'و -\='ب -=ر='و ·اهبرا», امو' -نس فصن دعب -,\= ركنت ,. ··دم
'د=و -,\= د=وف ·-قدص ·دلو يفوت ن' ىل¦ اهب ,اق'ف ·ن=' ام,ف ·-.امعبسو ن,.`.و نام. -نس
·دلول رم.اب ده=و ·اهنم نابع= لهتسم يف ·-.امعبسو ن,عبر' -نس يف ·دعب و= يفوت ,. ·'م,==
نا=\سلا ىلوت ن' ىل¦ ره=ت ,ل -,»= -ع,ب ,,=ارب¦ قا=س¦ وب' -,=' نبا ع,وبو ·=ل. -ل ,ت, ,\ف
_انلاو و= -ع,ابو ·دم=' ,سا»لا اب' ·دلو ر=='ف ·دم=م رصانلا =\ملا نب ركب وب' روصنملا =\ملا
اب' ىنكو ·,كا=لا ب»ل -ع,بلا ·.= ع,وب ام\ف ·رصنتسملاب ب»\, ناكو ·-\»= ·ر=ا= -ع,ب ·دعب نم
ىهتنا _ابعلا
1080 نام.= نبا -
- 841 - - · 1437 ,
ىل¦ ,ورلا د`ب =\م ·ى==رك دم=م ·د= ناك نام.= نب ى==رك دم=م نب =ب ن=ر' نب نام,\س
ن=ر' -,=' ى\= ى==رك دم=م نب =ب دارم ر,م.ا -م= _بق ى==رك دم=م .ام ام\ف .ام ن'
-,را= -ل .سدف ب»ع, ن' نم 'فو= _او¸لا -عنمو ·-\مسو ·-سب=و ·روك.ملا دلاو ين=' ·=ب
-عمو ·-,ب' =و\مم ا.= نام,\سب ر»ف ·ن=ر' .ام ,. ·دا¸ ·ا= دنو= -ت='و ·ا.= نام,\س ا=دلو'ف
=\ملا امهمرك'ف ·-,رصملا را,دلاب يابسرب فر=.ا =\ملا ى\= امهب ,دقو ·دا¸ ·ا= -ت='
,ر=لا يف ·دا¸ ·ا= -ت=' لع=و ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ·دلو ىل¦ ا.= نام,\س ,=و ·فر=.ا
-,نا=\سلا
د`ب ىل¦ امهب ر»,و ·-ت='و ا.= نام,\س .=', ن' روك.ملا =و\مم\ل ادب ن' ىل¦ ·ن,نس =ل. ى\= ,اق'ف
·,=ر,=و نامكرتلا نم -=ام= عم =و\مملا ق»تاو ,ورلا =و\م _عب نم -ب د=و لامل ·,ورلا
دتعملا بارغلا يف ,هب بكر,و ·د,=ر ,ف ىل¦ لصوت,ل ل,نلا ر=ب امهب بكرو ·-ع\»لا نم ام=.='و
,هل
-,كصا=لا نم -=ام= ,=ر.¦ يف .عبو ·=ل. -,\= ق=ف ··ر=ا»لا نم ,ه=ور= دعب نا=\سلا ن=»ف
ر=بلا ىل¦ _ور=لا ن= _,رلا ,هقا= دقو ·د,=ر ,ف نم بر»لاب ,=وفاوف ··را= -,نا=\سلا =,لامملاو
ىل¦ اود,='و ,هب ر»=و ·ا.= نام,\س ناو=' رسكنا ن' ىل¦ 'د,د= .اتق نا»,ر»لا لتتقاف ·_لاملا
نام,\س _ب=و ··ر,بك -=ام= يد,' ع=قو ·-ت='بو -ب رف ي.لا =و\مملا نا=\سلا =سوف ··ر=ا»لا
فر=.ا =\ملا .,'ر ام ى\عل ·-,اغلا ىل¦ .وهم 'مو, ناكف ·لب=لا -ع\ق نم _ربلاب روك.ملا
ب=غلا ا.= ل.مب -تن=\س يف ب==
نا=\سلا _و¸ت ,. ·.و' -تدا= ى\= ¸,¸علا دن= راصو ق\=' ,. ··ر,س, ·دم 'سوب=م نام,\س ,ادو
217
ن,عبر'و _د=¦ -نس يف نو=ا=لاب يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= نام,\س رمتساو ··دا¸ ·ا= -ت='ب
=ا -م=ر 'ن,م=ت -نس ·ر== _م= و=ن -نسو ·-.امنام.و
·د= ا=دلوتساو ·فر=.ا اه=و¸ .وم دعب قم»= ر=ا=لا =\ملا اهب _و¸ت روك.ملا ·دا¸ ·ا=و
-.امنام.و ن,سم=و _م= -نس يف اه»\= ن' ىل¦ د.و'
1081 نام,نب نبا -
- 686 - - · 1287 ,
ع,برلا وب' ن,دلا فر= ر=ا=لا ب,د.ا ·نام,نب نب راب=لا دب= نب _,=لا يب' نب نام,نب نب نام,\س
ي\بر,ا ,. ·ينادمهلا
-=ا,صلا '=,' و= ىناعتو ·'غ.اص ·وب' ناك ·و\= _ا¸مو رداون -لو ·'د,=م 'ر=ا= ناك
يعبص, ,تا= =دن= ·-ل لاقو ىسوم فر=.ا =\ملا =,لامم نم _,\م =و\مم -,ل¦ .ا= -ن¦ ·ل,ق
-»,ر= .ا,=' رداونلا ·.= نم -ل ناكو ·=متا=ل _,\م عبص¦ يدن= .¦ . ·-ل لا»ف
·ر==ب رصانلا =\م\ل ا=د=ن'و ··د,صق روك.ملا -,ف لاق ·-فا»=و -با,.ب ير»ع\تلا رماق املو
·اهلو' ير»ع\تلا
فاكولا _راعلاك دو= -نم 'ع,م= ,ان.ا قاف 'ك,\م ا,
) 1/462 (
نبا -ل لا»ف يفا»=ب رماق' يدن= ان' ام ·ير»ع\تلا -ل لاق ·ا=دا=ن¦ نم _رف ام\ف ·اهمتتسا ن' ىل¦
فا»=لاب ام¦ ن,ر== ن,ب نم ·رما»م =ل ·-ل لا»ف ·'رم¦ يلام ·لا»ف =ت'رم¦ فا»=ب ·ا.= نام,نب
لا».لاب و'
·ير»ع\تلا -,ف لاق ·-\=ر .رسكناو -ت\غب ن= نام,نب نبا عقو ام\ف
·د.اصق _د=¦ اهت\= -ب,== -ت\غبو نام,نب نب. .عمس
·د.او= نم ا. ,هل .\ق ·ا»ق ى\= لاعنلاب .سادو -تمر اولاق
·دلاو ق= يف -\ع», ناك ام ا=دلاو ق= يف .\عف اهن.
ىلاعت =ا -م=ر ·-نس ن,عست نم د,¸' -لو ·-.امتسو ن,نام.و .س -نس .ام
1082 يكلاملا ي=اسبلا ن,دلا ,\= ·ا=»لا ي=اق -
- 786 - - · 1384 ,
·دم=م نب ,نا= نبا نس= نب دم=م نب ,د»م نب -\مهملا ن,علا _ت»ب ,,عن نب دلا= نب نام,\س
-,رصملا را,دلا ·ا=ق ي=اق ·يكلاملا ي=اسبلا ع,برلا وب' ن,دلا ,\= ·ا=»لا ي=اق
-م= ل¸نو ··ر=ا»لا لام=' نم -,ر,ر=نلا نم بر»لاب -ب,رغلا _رق نم نوس,بارب= نم -\ص'
دلوو ·=اسبب '=نف ··ر== يف ا.= ن,دلا ,\= دلاو دلا= ·و=' ناكو ·=اسب -,ر»ب ,,عن نب نام.=
218
-»»لا يف _رب ىت= اهب لغت=او ·ر=ا»لا ىل¦ ن,دلا ,\= ,دقو ·ي=اسبلاب فرعف اهب ا.= نام,\س
با=ولا دب= ن,دلا ردب ن= ,. ·ي.ان=,ا ن,دلا نا=رب ·ا=»لا ي=اق ن= ,ك=لا يف بانو ··ر,=و
لتق دعب ,.ا»لا يا=رق ر,م.اب -,\= ىعسف ·روك.ملا ي.ان=,ا ردبلا ن,بو -ن,ب عقو ,. ·ي.ان=,ا
ن,عبسو نام. -نس ·دع»لا ي. ن,ر== عباس يف .ا=»لا ىلوتو ·-لودلا روم'ب نابع= فر=.ا =\ملا
ي.ان=,ا ن,دلا ردب ن= '=و= ·-.امعبسو
-لاو=' ع,م=و -س\=مو -سب\م يف ف\كتلا _ار=¦و ·ف=»تو -»عب .ا=»لا ر=ابو
ل=د نم ,اع=لا ,ع=ب راصو ·_رف ر,غب _ن ى\= 'سلا= ناك -,\= .'رق امل ىت= ·ي¸,ر»ملا لاق
يف ي.ان=,ا ردبلاب 'مو, ن,نام. دعب فرصف ·باونلا نم ر.كتسا -ن¦ .¦ ·-م`ك يف -ل ابتو -,\=
·نكمتو -='= _و»ف ·-نسلا نم ب=ر ره= .لا. ن,ن.,ا ,و, يف د,=' ,. ن,عبسو عست -نس ر»ص
_,= ن,دلا لمك' _,=لاو -=ام= نب ,,=ارب¦ ن,دلا نا=رب ·ا=»لا ي=اق -=راعم يف .=' -ن' .¦
_دام= فصن يف ل¸= ىت= -ل¸= يف اما»ف ··انق امهل ¸مغ, . نمم ناكو ·-,نو=,=لا ·ا»نا=لا
-.امعبسو ن,نام.و .`. -نس ىلو.ا
و=و ·-.امعبسو ن,نام.و .س -نس ر»ص ر== _داس -عم=لا -\,ل يف .و¸عم .ام ىت= ·راد ,¸\ف
=ا -م=ر ·-,=اسبلا ·ا=»لا '=ن' ي.لا
1083 =سوم نب ن,دلا دس' ر,م.ا -
600 - 667 - · 1204 - 1269 ,
ن,دلا ¸= ر,بكلا ر,م.ا نب ن,دلا دام= ر,م.ا نب ن,دلا دس' ر,م.ا ·=سوم نب دواد نب نام,\س
يناب.هلا
=رتو ·,=نلا يف د, -لو ··ر== نس=و ·-فرعمو ل=ف ·دن= ناكو ·_د»لاب -.امتسلا دود= يف دلو
عنتقاو ·-تمعن ,=عم ب=.'و ·.ام\علا _لا=و ·ن==لا _بلو ·د=¸تو ·ر='ب ,د=لا
لا= ناك ن,دلا ¸= ر,م.ا ·د=و ·لداعلا =\ملا نب ىسوم فر=.ا =\ملا ن= 'ص,ص= ·وب' ناكو
ن,دلا _`ص نا=\سلا
·-م=رتلا ب=اص ·رع= نمو
,`م -ن= =,ن., ن' را.=ف ,ار=و -=ول .¦ ب=لا ام
,`سو ,=دابك' ى\= درب ا=ر= ران قا=ع\ل ب=لا
,ا»س.ا اه»= ن¦ ,هموس=و ا=داهسب ,هنو»= -,ف .ت\ت
,ام¦ ·ادغلا اهتع,ر= يف ان' -\مو ,ارغلا يف ب=ا.م ,هلو
,`كو ل.اسر ·ا=ولا فو= ,هتا==ل يف باب=`لو ,هلو
,اهف.ا اهنود .را=ف ىنعم _وهلا يف .قدو ,هترا=¦ .»=ل
,ا=و.ا ا=رارس' ,هل .\=و ,=ر,= ن= ا=راون' .ب==تو
,امل¦ اهقر=ب ,`م\ل ام يعماسم ن,ف يل.= ن= =,ل,ف
219
,.' ·ا,=لا ب= يف ,.,ف -تا,= ناس=لا ب= _ر, نم ان'
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,تسو عبس -نس يف روك.ملا ن,دلا دس' ر,م.ا يفوت
1084 ي»ن=لا ى=\ملا نب ن,دلا ردص -
- 712 - - · 1312 ,
·دلاو ·رك. ,د»ت ·ي»ن=لا ى=\ملا ن,دلا ردص ,ام,ا _,=لا ·ناورم نب دواد نب نام,\س
لغ='و _ردو ىتف'و ·,و\= ·د= يف _ربو ··ر,=و ·دلاوب -»»ت
·-ن,دو -م\= ى\= ىن.' ن' دعب ·-تا»ب= يف ي»ن=لا ردا»لا دب= =فا=لا لاق
) 1/463 (
·روك.ملا ن,دلا ردص _,=لا بتاع, -س»نل ي»ن=لا ي=ابنسلا ن,دلا ر=ف ,ام,ا انب=اص يند=ن'
·¸=و ل=»ب .اد=' ع=رتو -ل.و _»نب باب=' ع=ر,'
-ب=.او ادعلا ن,ب ام قرف `ف ,ك\عف -ب=.ا يف ا.= ناك ن.ل
ردا»لا دب= =فا=لا ,`ك ىهتنا
نفدو ··ر=ا»لاب -.امعبسو ·ر== يتن.¦ -نس ر»ص ن,ر== ينا. .اعبر.ا ,و, يف -تافو .ناكو ·.\ق
=ا -م=ر ·-,ب' دن= -فار»لاب _,م=لا ,و,
1085 ي»ن=لا ق=لا دب= نب ن,دلا ردص -
- 761 - - · 1360 ,
-,»»لا ·ع,برلا وب' ن,دلا ردص -م`علا ي=ا»لا ·ق=لا دب= نب دم=م نب نام,\س نب دواد نب نام,\س
ي»ن=لا ب,د.ا يو=نلا
·ام=ر,=و -,برعلاو -»»لا يف _رب ىت= ·رم' 'دبم يف لغت=ا ··رص= يف .`=»لا نم 'دودعم ناك
ا. ناكو ·_اب=.ا ىلوو ·ر=نلاو .ا=ن,ا -باتك ىلو ·-,نس ف.ا=و ·د= ر=ابو ·_ردو ىتف'و
,== -لو ',ر.م ناكو ·نم,لاو ¸ا==لاو رصمو ناسار=و قارعلا ىل¦ ل=رو ·-مر=و -=ا=و
··رع= نمو ·ر.نلاو ,=نلا -لو ·,\=و -سا.ر .,ب نم و=و ·,د=و
ا,»ب نم ,ارغلا يف قب, ,ل ل=ر يل لا»ف ى,=, .»==
ى,=, يف .ام بصل ىبو= -ل .\ق .ومت ى,=, ق=عت
·'=,' لاقو
ى»=, امو يلا= قات=ملا ن= ى»='ف ىهت=م ناك ي.لا د=لا يف رع=لا ادب
ا»\=لا ·دروم ,و,لا يهف نس=لا نم -=ور _م.اب فادر.ا .ناك د»ل
·'=,' -لو
-لاسر ر,غب ىم\س ينتم\ك .¦ .ومس
220
-لا¸غلا -تم\كو ابنت ىب=ص لا»ف
·'=,' -لو
ا.. ق,=, . ام لكب اق¸ر ,ار ن,= ي.\ل لق
ا.= نودب ىت', ق¸رلاف 'ر,رق ,نو .ان= رصق¦
·-لو
_رس .¦ =رغ. ناعمل ا»نلا قرب ىك= امل
_ر= امك .,د=لا يعمد ن= =,ل¦ ,ارغلا ل»ن
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,تسو _د=¦ -نس يفوت
1086 يرصملا ع,برلا وب' -
- 778 - - · 1376 ,
يرصملاب فورعملا ع,برلا وب' ن,دلا لام= ي=ا»لا ·د,عس يب' نب بو»ع, نب دواد نب نام,\س
ب,د.ا بتاكلا ·يب\=لا
·ق\=لا -=ا,ر عم ·ق.ا»لا ر.نلاو ·ق.ارلا ,=نلا -لو ·لسرتلاو .ا=ن,ا -=انص يف '=راب ناك
ن,عبسو نام. -نس يف .ام ىت= ب\=ب ف.ا=و ·د=و .ا=ن,ا -باتك ر=اب ·ق\=لا نس=و
ن,سم=لا براق دقو ·-.امعبسو
=ا ى\ص -,ربلا ر,= _دم يف -,ع»=لاب ا=امس ,=عملا فور= ى\= د.اصقو د,= رع= -ل ناكو
·رع= نمو ·رع=لا رو=ب اه,ف ب=وتسا ·,\سو -,\=
لو¸ن ا»تلا _»سب ,=و د=ن ل=' _ن' ين==و'
لو¸, . =اب _ن.او لا=م ل.ا¸ _رولا _ن'
·-لو
لسرلاو بتكلاب ناو=,ا ن= .\=ب امن¦و =ا.ب عن»ت ,لو .دعب
لسر ى\= دادولا يف ي=مت .نك ن¦و انده= =دادو يف _ر=نل ان¦و
·-لو
ا=ر,س ,ك=لا يف لدعلا ر,غب راسو اه=,ر .ادا= ,\=لاب .ر= _ا,ر
ا=ر,= ن= .¦ راهن.ا .\س\سو اهقانت=ا دن= ناص=.ا .قرغف
ىهتنا
1087 نم,لا ب=اص ر»=ملا =\ملا -
- 649 - · 1251 ,
=\ملا نب ن,دلا دعس ·نم,لا ب=اص ر»=ملا =\ملا ·بو,' نب ·ا=ن=ا= نب رم= نب ·ا= نام,\س
ن,دلا ي»ت ر»=ملا
221
) 1/464 (
بتاك -ن¦ ,. g=و ·وكرلا لم=و ·.ار»»لا ب=صو ·-تب,ب= يف ر»»مت دق ا.= ر»=ملا =\ملا ناك
·لاوم.ا .=ب=و ·د,ب¸ ى\= .ب\غت دق .ناكو ·نم,لا ب=اص ,`س,ا ف,س رصانلا =\ملا ·دلاو
.عبف ·-.امتسو ف,ن ن,نس يف =ل.و ·=\ملاب ,و»,ل بو,' ينب نم ل=ر .ي=م ىل¦ -ت»ت\م .,»بو
-ل'سف ·ير,»»لا -لا=لا =\ت ى\= و=و ·ا.= نام,\سب اهكو\مم عقوف ·رم.ا اهل ف=ك, نم -كم ىل¦
ىل¦ اه,ل¦ ا.= ر»=ملا راسف -تب\= ..عبف ·=ل.ب =و\مملا اه,ل¦ بتكف ··رب='ف -بسنو -مسا ن=
-ت=و¸ ق\=و ·'رو=و 'م\= د`بلا `م نم,لا =\م ام\ف ·نم,لا -تك\مو ··رم' ,==و -ت=و¸تف ·نم,لا
نم -ن¦ -باتك لو' يف لع=ف ·رصم ب=اص لداعلا =\ملا بتاكو ·ا=ر,غب _و¸تو رصانلا ,'
دوعسملا =\ملا -=بس لداعلا =\ملا ¸ه= ,. -\»= ل»تساف ·,,=رلا نم=رلا =ا ,سب -ن¦و نام,\س
-.عبو ·ا.= ر»=ملا ى\= _بقو ·اهن.ادم ى\= ىلوتساو نم,لا ل=دف ·_,= يف لماكلا نب _,سق'
ل¸, ,لو ·-=لاصمب ,و», ام لماكلا =\ملا -ل _ر='ف ··ر=ا»لا ىل¦ ,`س,ا ف,س .نب -ت=و¸ -عمو
-.امتسو ن,عبر'و عست -نس ·روصنملاب ده=تسا ن' ىل¦ رصمب 'م,»م -م=رتلا ب=اص ر»=ملا
1088 _داملا نام,\س -
- 790 - - · 1388 ,
يدوعسلا ·لص.ا يدركلا ن,دلا ,\= _,=لا ·¸ور,ف نب ,,=ارب¦ نب دم=م نب =ا دب= نب نام,\س
_داملا نام,\سب فورعملا
-فار»ب روك.ملا نام,\س دلومو -تمد= ,¸.و دوعسلا يب' _,=لا -ب=ص ·ر=ا»لا ىل¦ ¸ور,ف ·د= ,دق
·_و»نلا _ور, بور= ي== .وص -ل ناكو ·-,وبنلا د.اص»لاب عما=ملا يف _دم, راصو ·رصم
لوبق -,\=و == -لو ·-,فوصلا ي¸ب ا,¸ت, ناكو
ن,عست -نس لو.ا ع,بر ره= عسات _,م=لا -\,ل يفوت ··ر=ا»لاب فورعم ,هت,بو ·-,ر. -لو ·.\ق
=ا -م=ر ·-.امعبسو
1089 يم=علا نب ن,دلا نو= -
606 - 656 - · 1209 - 1258 ,
ب,د.ا ·نم=رلا دب= نب نس=لا نب =ا دب= بلا= يب' نب نس=لا نب د,=ملا دب= نب نام,\س
بتاكلا يب\=لا يم=علا نب ن,دلا نو= ·_رابلا
نب ن,دلا _تفو ·ي=ا,مدلا -ن= _ورو ·-=ام=و يم=اهلا را=تف.ا نم عمس ·-.امتسو .س -نس دلو
=\ملا دن= ,د»تو ·ب\=ب فاقو.ا يلو ·`سرتم 'د,=م 'بتاك ناكو ي\,»علا ن,دلا د=مو ·ينارس,»لا
ف,=ل ·-سا.رلا لماك ··را¸و\ل `='تم ناكو ·ق=مدب _و,=لا ر=ن يلوو ··دن= ي==و ·رصانلا
··رع= نمو ·ر.نو ,=ن -لو ·ل.ام=لا
222
_ار»لاك -,ل¦ يب\ق ا»= ين,عل ادب ن,= د=لا ب,هل
ي=او=لا ى\= نا=دلا ر.' ا=و .ا= -,\= راصف -قر=اف
=ا -م=ر ·نا,=.او نا=\سلا -ع,=و ·ق=مدب -.امتسو ن,سم=و .س -نس يفوت
1090 ي»ن=لا ينامكرتلا ن,دلا ي»ت -
- 690 - - · 1291 ,
·ي»ن=لا ينامكرتلا ن,دلا ي»ت ·ف\سلا -,»ب ·_رولا د=ا¸لا يت»ملا -م`علا ·نام.= نب نام,\س
-,م=عملاو -,\ب=لا _ردم
,ك=لا يف بانو ·_انلا -ب ع»تناو ·ن,نس ·د= _,ردتلاو .اتف¸ل ردصت ·انن»م ·'=راب 'مام¦ ناك
·-نام¸ يف ·رص= د,رف ناكو ·لاغ=,او لاغت=.ا ,¸.و ى»عتسا ,. ·,,دعلا نب ن,دلا د=مل ق=مدب
-نس يفوت ·ر,=و ق=لا دب= نب ن,دلا نا=رب ·ا=»لا ي=اق ,هنم ·نا,=.ا نم -=ام= -ب -»»تو
ىلاعت =ا -م=ر ·ق=مدب -.امتسو ن,عست
ىلاعت =ا .ا= ن¦ ,ه\=م يف -براق'و ·د.و' نم -=ام= رك. يت',سو
1091 يناسم\تلا ف,»علا -
620 - 690 - · 1223 - 1291 ,
ر=ا=لا ب,د.ا ·يناسم\تلا ,. يفوكلا يد.اعلا ع,برلا وب' ·ن,دلا ف,»= =ا دب= نب ي\= نب نام,\س
روه=ملا يفوصلا
'ب,د' ·`=اف ·'=راب ·'مام¦ ناك
-قر ىل¦ -نوبسن, -=ام= .,'رو ·لاق ·-=,رات يف دوم=م .ان.لا وب' ن,دلا باه= -م`علا ·رك.
·-مر=و -=ا=و -ل ·ق`=.ا ,,رك ·ر=علا نس= ناكو ·لاق -,ر,صنلا ب=.م ىل¦ ل,ملاو ن,دلا
نونف يف .`=»لا نم ناكو ·-.امتسو ن,ر== -نس يف ·دلومو ·ق=مدب .اه= ·د= يف ,د=و
ىهتنا ر== ىن.,ا _,ا=ملا ن= ,\سم _,=ص نم .ي=ب .د=و ·ىت=
ناكو ·-ب\=لا _عب -ن= بتكو ·ا=ر,=و _كملا .اه= يف ,د= ·يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا لاق
-,دا=ت.ا ·`= نم -ن' رم.ا لصا=و ·قس»لاو رم=لاب ,هت,
ن,عبر' لم= ·لاقو ·-لا= -»,»= فر= -ناكامو ·-=,رات يف ير¸=لا ن,دلا _م= _,=لا ·رك.و
_ر=' يف ل=د,و ·د=او لك نم _ر=, ·,ورلا يف ·و\=
) 1/465 (
لك يف -لو ·لاق ·,و, -.امتسو فل' =ل. _وم=م ن,ف ··ر=ا= -فرا=م -,ف ,`كلا ا.= ·يب=.لا لاق
راصت=اب يب=.لا ,`ك ىهتنا _ر»نلا .اما»م _ر=و ·ىنس=لا .امس.ا _ر= دقو ·ف,نصت ,\=
نم ·رع= نم '.,= رك.ن نكلو ·=ل. يف -لا=,ا يف -=ا= . ·روه=م ·رم'و ·فورعم -لا= ·.\ق
223
·-لوق =ل.
ان=ف ,ارغلا ي=اد ·ا=دو ىنغف =او= يف بصلا ركس
ىن», =ا,ؤر دن=و ل,تق ر== لا عم و=و ·ا,=لا و=ر, ف,ك
·'=,' -لو
ق,رغلا _وك= _اوم.ا عمست ول ·رص= -فادر' ىل¦ وك=,
ق,=, .ام لم=, -ن,ف ·رص= ى\= قر -فدر ا,
·'=,' -لو
نو=' ===ل ف,سبف ي\تاق ا, ن,عت, _وهلا يف ى\تق ناك ن¦
ن»ك' ,ا»سلا بو. يفو ي\س= يعمادم نوكت ن' =بس=و يبس=
نكم, .ام نابلا قوف درولاو -ناب يف ·درو =د=ل 'ب==
نسوسلا قب»=لاب لدبت ىت= -تم.\ف _ركلا -نس يل -تند'
نكس' -,تن=و نم -ن= يف ينتبس=ف ·رغ. ر.وك .دروو
ن.ؤ, ن,ب=لا _بص يف د=لا ق وف لا=لا ل`ب .¦ ين=ار ام
·ير=ا=لا لوق نم .و='م ا.=و ·.\ق
ار=»لا -تر= ... نم بقار, ·د= ن=ص يف لا=لا ل`ب ,اق'
·-تابن نب ن,دلا لام= _,=لا .=' '=,' -نمو
ر=سلا يف _بصلا ى=ار, .`ب د=ت ىمل نود رغ.لا قوف لا=لا ىل¦ ر=ناو
·'=,' ف,»ع\لو
نوه, ف`تلا _ر' =ا=ر ى\=و ن,د' _و»نلا لم' ا, =اوهب
نوك, ف,ك ربصلاف يت,نم ا, _وهلا يف =نس= لا.علا ان= ا.¦و
نو,= نو,علاو ي»=, ·ارت' -ب= ى»=' =اوه, نم ن' ب=
نوص' ف,كف ب\ق `ب ام' _وهلا -ب .نصل ب\ق يل ناك ول
ن,مكو ر=ا= د=وو د»ف -ب ىلو لام=لا ·ان=' ن='و
نوم'ملا ·دودص .,\ف يداهلا -ه=و نكل _ا»سلا يفر= يف
·اهنمو
نو¸=م -ن¸= يف ,كو .,م -ب ,ك ي= نامعن ابر ى\=و
نو»= فو,سلا ن' ,هنس= يف ¸=عمو نو»=لا ,هفو,س بر=
نوص= نهن¦ .¦ .\ق ام _وهلا _وسب .رم.' ول ف=اعمو
·'=,' -لو
ق»ت, _,ل .ي= رانلاو .املاو قرت=' ف,ك يعمدب ق,رغلا ان'
قمر .و ى=رت -كسم يبو 'مو, -,نا=م ين= يل.ا= _'ن امو
224
·اهنمو
ق»=لا =ه=و نم -برا», ل,ل ام= ن,.لا =,=دصل ل,ص.ا _و='
قنتعت ناص=.او نصغلاب .هب= ا.¦ قانعلا ب,= يف _»نلا عم='و
قف.ا _\=با ا.=و ردبو _م= امهن'ك ي=ور ا, ==ار .اهف
قرف ,=و اه,ف ,ه\م= .ات= .عم= دق .ابهصلا ى\= ن,»كا=و
قرو -»ك يف ,هن'ك ىت= -سوك'و يقاسلا ن,=' ,هتو=
او»س -,ت=ار نم ·دعب 'م=لا .و اوركس .م و=صلا ق,ر= نوفرع, .
قر=لا -ب .\= .و ا,م=لا ىل¦ ,ه=,= .= دا=ل اد»لا يس»ن
ق\=لاو ق\=لا ,تف انعمو 'نس= -تداف¦ يل ,,دم ,,دن يلو
ق\ت', قربلا `ف _وم\لا قربلا نم ق,قدلا ىنعملا يف _رس'و _رس'
ر,.ك ناك ·,=نلا د,= ب,د' ·-»= يف نا,= وب' ن,دلا ر,.' _,=لا لاق ·ن,دلا _`ص _,=لا لاق
_,=لا -ب=اص دن= ·ر=ا»لا ان,\= ,دق ·-,ناو,دلا ,د=لا يناع, ·راتو ·-,فوص _,= نوك, ·رات ·ب\»تلا
ىهتنا ·يبر= نبا -»,ر= -لاو='و -لاوق' يف `=تنم ناكو ·.ادعسلا د,عس _,= يك,.ا ن,دلا _م=
نم نفدو ·ق=مدب -.امتسو ن,عست -نس ب=ر ره= _ما= .اعبر.ا ,و, يف -تافو .ناكو .\ق
-ن= =ا ا»= ·-,فوصلا ربا»مب -مو,
1092 ·اناوربلا ن,دلا ن,عم -
- 676 - - · 1277 ,
ن,دلا ب.هم نب ·اناوربلا ن,دلا ن,عم ب=اص ·نس= نب دم=م نب ي\= نب نام,\س
ا.= ·اناوربلا -ل دلوو ·,ورلا نكسو ·',م==' ·وب' ناك
) 1/466 (
,ا,' يف -ع=وم ىلو ,. ·-ن= بان -ن¦ ,. ·,ورلا ىفوتسم د.و.ا ,\ع,و ·ن'ر»لا 'ر», ناكو
.ا,= .ام ن' ىل¦ ·ن,دلا .ا,= ·دلول ر¸و ,. ··ر¸وتساو ·-ت,ا»ك .ره=و ·ن,دلا .`= نا=\سلا
·راتتلا عناصو ·,ورلا =لامم ى\= ىلوتساو ··رم' ,==و ·-.امتسو ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ن,دلا
ي.لا و= ن' ىل¦ -بسنو اغب' -,\= ,»نف ·يرادقدنبلا _رب,ب ر=ا=لا =\ملا بتاكو ·-ب د`بلا .رم=و
.كبف ·-عقاولا =\ت يف لغملا نا,=' لتق نم عقو ام لص=و ·,ورلا لو=د ى\= ر=ا=لا رب=
لتقو ·-\تق نم دب .و انلا=ر لتق ي.لا و= ·اناوربلا ·ن\قو ·اغب' يد, ن,ب با,.لا ن»»=و ·ن,تاو=لا
-.امتسو ن,عبسو .س -نس يف ,ورلا نم ق.`= -عم
,ه=,= نم -م=ل لغملا لك'و ق\صو ·ل=رم يف ى»ل'و ي= و=و -تعبر' .ع=ق -ن' -تتوم .ناكو
,\=' =او ·ن,عبسو _م= -نس -==لا ي. ر=او' يف -ت\تق ن¦ ل,قو ر,.ك نبا -لاق ·-,\=
225
لاملا عم=ب ·رب=و ·لاو=.ا ى\= ,ادق¦ -لو ·,هناع==و ,لاعلا ·ا=د نم ناكو
ىهتنا رانلا يف اهس»ن ي»\ت يتلا -=ار»\ل ,سا و=و ·ب=ا=لا -,م==.اب ·انعمو ·-ل ب»ل ·اناوربلاو
1093 ي»=مدلا ل=ارم نبا -
- 764 - - · 1363 ,
.`= _,.رلا نبا ع,برلا وب' ن,دلا ي»ت ب=اصلا ·,لاس يب' نب ,,=رلا دب= نب ي\= نب نام,\س
ي»=مدلا ل=ارم نب نس=لا يب' ن,دلا
,. ·-,رصملا را,دلاب -لودلا ر=ن ىلوت ·-,ناو,دلا ,د=لا يف ل»نت ·-باتكلا يف '=راب ·`=اف ناك
-عما=لا ر=نو ق=مد ·را¸و ىلو
·ق=مد ·را¸و ىلو امل ·-تابن نب ن,دلا لام= _رابلا لو», -,فو
نانف' .ا,\علا يفو نونف -ل ,\ق و. =\ملا =»=ل ق=مد ىفاو
نام,\س ىفاو د»ف فك.ا او»ك اهب باس=لا بابر' ن,=ا,= ا,ف
يفوت ن' ىل¦ -تر,س .دم=و ·ق=مد ·را¸و ر=ابو
ل=فو ·-,لا= -م= -لو ·-لودلا يف 'مرت=م ··ر=ابملاب 'ر,ب= ·-باتكلاب 'فرا= ·اسو,س ·اس,.ر ناكو
بد'و ر,¸=
·-لوق ·رع= نمو
رفاو دعبلا نم يدن= ,كرك.و ف=ا=م ,ك,ل¦ يقو= انباب=''
ر.ا= و=و عقاو .ي= ب=='و ,كو=ن را= ,تب= امل يب\قو
=ا -م=ر ·-نس ن,نام. و=ن ن= ·-.امعبسو ن,تسو عبر' -نس ق=مدب -تافو .ناكو ·.\ق
1094 ي=ر¸لا ن,دلا لام= ق=مد ,. رصم ·ا=ق ي=اق -
- 734 - - · 1334 ,
ي=ر..ا ع,برلا وب' ن,دلا لام= ·ا=»لا ي=اق ·نام.= نب رم= نب ,لاس نب رم= نب نام,\س
يعفا=لا ي=ر¸لا
نم عمسو ··ر,=و -»»لا يف -,بنتلا =»=و اهب لغت=او ·-,=ل ر,غب و=و ·ق=مد ىل¦ -تب,ب= يف ,دق
.ا=ق ,. ·ر¸,= .ا=ق ىلو ,. ·-».ا=و ,.ادلا دب= نمو ·يسد»ملا -معن نب دم=' ن,دلا لامك _,=لا
بانو ·ر=ا»لا ,دق ,. ·-=ام= نب. اهب ,ك=لا يف بانو ق=مد ىل¦ لو=ت ,. ··دم اهب ,اق'ف ·_ر¸
·-.امعبسو ر== -نس يف -=ام= نبا ل¸= دعب اهب ·ا=»لا .ا=ق ىلو ,. ··دم ,ك=لا يف ا=,' اهب
·-,رصملا را,دلاب ركسعلا .ا=ق يف -م=رتلا ب=اص ر»تساو ·-=ام= نبا د,='و دم دعب ل¸= ,.
ق=مد .ا=ق يف ا.= ن,دلا لام= ر»تسا يرصص نبا ق=مد ·ا=ق ي=اق يفوت ن' ىل¦ رمتساو
·ين,و¸»لا ن,دلا ل`= ق=مد ب,== ·ا=»لا ي=ا»ب ل¸=و ·-نس ق=مد .ا=ق يف ,اق'ف ·-=و=
ر=' يف ·ر=ا»لا ىل¦ دا= ,. ·_و,=لا -=,=مو ·-,كبات.ا _,ردت ى\= روك.ملا ن,دلا لام= رمتساو
-.امعبسو ن,.`.و عبر' -نس يفوت ن' ىل¦ اهب رمتساو ·-.امعبسو ن,ر==و .س -نس
226
,ات ·,اك=.ا يف 'ب,\ص ·'ب,هم ·_»نلا يوق ناك ·-,رصانلا ب,== نب ن,دلا .`= ي=ا»لا لاق
.ي= و= لو»,و ·-مادق 'ر», باتك نم _ردلا لمع, ناك ·,\علا ل,\ق ناك -نكلو ·-»علاو -=ا¸نلا
ىهتنا ىسن, راصو ربك ,. ·ير,»»لاب
1095 ل=ف ل' ر,م' -
- 800 - - · 1398 ,
ل=ف ل' ر,م' ·ن,دلا ,\= ر,م.ا ·انهم نب .ا»ن= نب نام,\س
نام. -نس لاو= يف انهم نب فاس= نب ىسوم ر,م.ا -م= نبا .وم دعب برعلا ·رم¦ ىلوتو
يف روك.ملا لت»ف ·انهم نب را,= نبا ر,عن ن,دلا رصان ر,م.ا -م= نبا -برا=ف ·-.امعبسو ن,عستو
·و=' -=و= ىلوو ·-.امنام. -نس روه= يف ·-نس ن,سم=لا براق دقو ·-ب=رلا نم 'ب,رق ·-كرعملا
انهم نب .ا»ن= نب دم=م ر,م.ا
1096 ا»,ك نص= ب=اص لداعلا =\ملا -
- 827 - · 1424 ,
) 1/467 (
نب ·ا= ناروت نبا =ا دب= نب دم=م ل,قو ·يدا= نب ركب يب' نب دم=م نب ي¸ا= نب نام,\س
نام,\س ر=ا»ملا وب' ن,دلا ر=ف لداعلا =\ملا ·يدا= نب بو,' نب ركب يب' نب دم=م نب بو,'
ن,دلا ر,=م لداعلا =\ملا نب ي¸ا= ن,دلا باه= لماكلا =\ملا اهب=اص نباو ·ا»,ك نص= ب=اص
,=ن _لاصلا =\ملا نا=\سلا نب ·ا= ناروت ,=عملا نب ركب يب' نبا ن,دلا ف,س لماكلا نب دم=م
,=ن نب ركب يب' لداعلا =\ملا نب دم=م لماكلا =\ملا نا=\سلا نب ·رصم ب=اص ·بو,' ن,دلا
ر,بكلا بو,' ن,دلا
. ناك -نكل ·-ما,' .نس=و ·لماكلا =\ملا -,ب' .وم دعب نص=لا -ن=\س يف ا.= لداعلا =\ملا ,,ق'
ى\=و ·نص=لا ى\= -,دعتو ·=\,ارق و=دملا ي\=ر= نب نام.= ر,م.ا رو= نم ·دلاوو و= ,\س,
_ابو.ا ..ؤ= او=\س ينامكرتلا دم=م ارق نب فسو, ارق ناو=' نم =\بارق ·ل,قو ركب را,د
ق=\, =اف ·ن,روك.ملا بو,' ينب اهكو\م ى\=و ركب را,د ,,\ق¦ ى\= ,هل لص' . ن,.لا ن,,نامكرتلا
,هنم ن,م\سملا _,ر,و ·,هف`س' نم ى=م نم ,هب
-كرا=ملاو ·.اك.لاو ·-ماتلا -\,=»لا عم ا.= ·-,=ر\ل 'بب=م ··ر,سلا روك=م ا.= لداعلا =\ملا ناكو
ف,=ل رع= ناو,دو ·ر.نو ,=ن -لو ·-نس=لا
··رع= نمو
,,سنلا ب= ام\ك ,`س ينم =,\= باب=لا ناع,ر'
,,»م د=و ·دعب يدن=و _.انت دق =نام¸ عم يرورس
227
,,دن اه,ف يل ,تلا ردبو يداوغلا =,لا,ل .=رب `ف
,,=ن رد ·رغ.و .ي=, ا,=ملاو gنغب ينل¸اغ,
,,»سلا ى»=, اهب -ت»,رو ىن.ت ن¦ ندل ل.م دقو
,,هن -تر= ل,\ب ن=نو با=ر عم ق,=ر .=¸م ا.¦
,,عنلا ا.= انتا=و لو»ت ىت= _,علا .ل' يف _بصنو
,,دتسن قناعت\ل 'رو=و ارو= نس=لا _ا,ر يف عترنو
·'=,' -لو
دعبلا نم .,»ل ام= ,كرب=تس اهن¦ ل,\لا ,=ن' يداهس ن= او\س
دقولا نم ر=' يسا»ن'و ,ك,ل¦ _رس ا.¦ ,,سن\ل يلا= _=وتو
د»=لا نم رودصلا او»=او ,كر=هب -بابص بو., يب\ق اوكرتت `ف
·'=,' -لو
`= ,كدعب يمس= ,»سلا ىسك دقو ,كتقرف دعب ين»= _مغلا قر=, ,ل
..= نمل ,و, يف =ق _و=ر' . 'ركت»م ب\»لا ب,.ك _راهن ي=ق'
.دب ,كن= يل _راو' ا==لا و== ,كب=و و\س' ن' .اه,= .اه,=
`\م .و 'ر,ص»ت =ق ,كتمس ام ان= .,»= ين' ول =او =او
`=و يل با= ا.هلو -ب يس»ن . ي=ر دق ب,.عتلا ,ك,=ر, ناك ن¦
ن,ر==و عبس -نس يف اهب .ام ن' ىل¦ نص=لا -ك\مم يف روك.ملا لداعلا =\ملا رمتساو ·.\ق
=\,ارق ناو=' د,ب لوت»ملا دم=' فر=.ا =\ملا ·دلو ا»,ك نص= -ك\مم يف ·دعب ,,ق'و ·-.امنام.و
ن,دم=.ا يف -\=م يف ·انرك. امبس= ·-.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف
1097 =اب ى»كتسملا -
- 855 - - · 1451 ,
نب دم=م =ا دب= يب' =ا ى\= لكوتملا نب ع,برلا وب' =اب ى»كتسملا ن,نمؤملا ر,م' -»,\=لا نام,\س
دم=' _ابعلا يب' =ا رم'ب ,كا=لا نب نام,\س ع,برلا يب' =اب ى»كتسملا نب ركب يب' =اب ,صتعملا
=اب د=رتسملا نب روصنم =اب د=ارلا -»,\=لا نب ن,س=لا نب ي\= نب ركب يب' نب نس=لا نب
,.ا»لا نب دم=م ن,دلا ·ر,=. ر,م.ا نب =ا دب= =اب _دت»ملا نبا دم=' =اب ره=تسملا نب ل=»لا
,صتعملا نب ر»ع= =اب ردت»ملا نب ,,=ارب¦ =اب ى»تملا نب دم=' =اب ردا»لا نب =ا دب= =ا رم'ب
د,=رلا نبا دم=م =اب ,صتعملا نب ر»ع= =ا ي\= لكوتملا نب -=\= قفوملا ر,م.ا نب دم=' =اب
_اب= نب =ا دب= نبا ي\= نب دم=م نب =ا دب= روصنملا ر»ع= يب' نب دم=م يدهملا نب نورا=
يسابعلا يم=اهلا ب\=ملا دب= نب
) 1/468 (
228
ره= نم لو.ا ر=علا يف دواد _ت»لا يب' =اب د=تعملا -,=' نم دهعب -ف`=لاب ا.= نام,\س ع,وب
نم بر»لاب -نكسب يفوت ن' ىل¦ -ف`=لا يف رمتساو ·-.امنام.و ن,عبر'و _م= -نس لو.ا ع,بر
ن,سم=و _م= -نس ,ر=ملا =ا ره= ينا. -عم=لا ,و, يف 'ما,' -ب ,اد _رم دعب يس,»نلا ده=ملا
·`صمب -,\= ·`صلا قم»= ر=ا=لا =\ملا ر==و ·'ن,م=ت ن,تسلا ر== يف و=و ·-.امنام.و
-=عن لم= ىلوتو ·',=ام -نفد .,= يس,»نلا ده=ملا ىل¦ -ت¸ان= ,ام' دا=و ·-ع\»لا .=ت ينمؤملا
·دوه=م -ت¸ان= .ناكو ·-نفد ر==و ·¸ان=لا .\صو ن' ىل¦ ·رم ر,=
ناكو ·اه,ف ب,=ملا ·رداب ·-,=\لا ف,»= ·برق' رص»\ل ·'»,قر رمس' ا.= =اب ى»كتسملا ناكو
·_انلاب _امت=.ا ل,\ق ناكو ·-,نع, ام,ف .¦ ,`كلا ل,\ق ·.مصلا ر,.ك ·'ر,= 'ن,د ·`قا= 'نكاس
بلا= يف ب==ت, راص لب ·-.امدنو -با=ص' عم =اب د=تعملا -,=' ق,ر= =\س, ,ل ·,هن= .¸عنم
-تاقو'
,و\علا _اون' نم ع», ام,ف -كرا=ملا ن= ·دعبلو ·-تر=ا=م -\»ل ناك _انلاب -=امت=ا ,د= ن='و
ن= -»علاو ·-نس=لا ·ر,سلاو ع=اوتلاو ·,اتلا ل»علا عم ا.= باوصلا و= -\ع», ام ناكو ·.\ق
·ر,=و -ن,د ى\= ين., =اب د=تعملا ·و=' ناك د»لو ·ربك يفو -نس -.اد= يف ا=ر,=و .اركنملا
انع»نو ىلاعت =ا -م=ر .ا,لو.ا رابكل .¦ ع»ت . لاوق'ب -,\= .ان.لا يف _لاب,و ·-تاقو' بلا= يف
ر=ا=لا -»\سب
=ا رم'ب ,.ا»لاب ب»لو ·¸م= ·و=' ·دعب نم -ف`=لا يلوو
1098 ي=ر,سلا نب ن,دلا ر=ف ب=اصلا -
- 699 - - · 1300 ,
يراصن.ا ي=ر,سلا نب ل=»لا وب' ن,دلا ر=ف ب=اصلا ·با=ولا دب= نب دم=م نب نام,\س
ي»=مدلا
·.د=, ,لو ·ين,رملا فر=لاو ·ي=`صلا نب ن,دلا ي»ت _,=لا نم عمسو ·`,بن `=اف ناك
ن,فوصوملا ·ن,دودعملا ق=مد .اسؤر نم ناكو ·ر,بكلا ناو,دلا ر=ن ىلوتو ·-باتكلا ىناعتو
·وم¸ل' ق=مد ى\= نا¸ا= -بون راتتلا ىلوتسا املو ناس=,او ددؤسلاو -م==لاو ,ركلاب
=ا ,هع\ق' ام\ف ·_..ا ل,\ق ناكو ·ا=ركم =ل. يف ل=دف ·لاوم.ا ل,ص=ت يف يعسلاو ·,هترا¸وب
ىل¦ -ت¸ان= يف نا,=.ا ى=مو -.امتسو ن,عستو عست -نس يف ل,\ق دعب .امو ·و= _رم ·ىلاعت
··¸ان=لا رو== ن= ,=اهنو ·,=درف _او=ر' ن,دلا ,\= ر,م.ا ,وسرم .ا=ف ·د,ربلا باب
اه=ابتا يف ن,دلا فر= ·دلول ن.' ·-ع\»لا باب ىل¦ ·¸ان=لا .\صو املو ·_انلا اوبر=و
امف .¦و ·ن,م\سملا ر=و ,هع»ن يف ى=م راتت\ل ر¸وت امل -م=رتلا ب=اص ن' ى\= لد, ا.= ·.\ق
ا»= ·,\=' =او ·ن,دلا يف -نم .د= رم. .¦ -ت¸ان= يف ي=ملاو -,\= ·`صلا نم _انلا عنم -=و
-ن= =ا
229
1099 ل=ف ل' ر,م' -
- 744 - · 1343 ,
بر= ر,م' ·-ع,بر نب ل=ف نب -ب== نب -.,د= نب عنام نب انهم نب ىس,= نب انهم نب نام,\س
ل=ف ل'
رصانلا =\ملا .وم ب,»= ·-.امعبسو ن,عبر'و ن,تن.ا -نس يف ىسوم -,=' .وم دعب ·رم,ا يلو
ن,عبر'و عبر' -نس لو.ا ع,بر ره= يف لتق ن' ىل¦ ·رم,ا يف رمتساو نوو`ق نب دم=م
ن,عبر'و .`. -نس ل,قو ·-.امعبسو
ل=ب -مر=لا رفاو -مهلا ع,فر ,ركلا د.ا¸ ,,=لا نس= ر,م' ·-=,رات يف ب,ب= نبا لاقو
-لا= 'قروم -م\= ',لا= ناك ·ل,سلا ر,س ربلا رب يف ر,س, ل,=لا _راف _اب=لا يبر= _ا==
ل,و= ع=ر ,. راتتلا د`ب يف ·دم .بل -,=اوم -ع=اق -=امر ·.فان -,=ار' -ب=عم -م\سو
·ره»لا ف,س فت=لا -ل در= ن' ىل¦ رمتساو ر=دلا نم 'ن,= ·رم,ا ر=اب را=نلا ,,رك دا=نلا
ىهتنا
·,وم.ملا رك=,و روك=ملا ,., -,فا»لا -,\= .قا= ا.¦ ناك امبرو·-=ا»ل' =,كرو ب,ب= نبا را=ف
ىهتنا ·_,راتلا نف يف لفاسلا _ونلا ا.هب -=,رات ع,م= يف -س»ن -ب ,¸ل' امل
1100 -ن,دملا ر,م' -
- 817 - - · 1414 ,
اهنكاس ى\= ·-,وبنلا -ن,دملا ر,م' ين,س=لا ف,ر=لا ·روصنم نب ¸ام= نب =ا -ب= نب نام,\س
,`سلاو ·`صلا ل=ف'
-ن=سب يفوت ن' ىل¦ -ن=سو ·_,= د,ؤملا =\ملا -,\= _بقو ·اهن= ل¸= ,. -ن,دملا ·رم¦ يلو
-ن= =ا ا»= ن,عبر.ا ر== يف و=و ·-.امنام.و ·ر== عبس -نس ·ر=ا»لاب
1101 ي»ن=لا ¸علا يب' نب ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق -
- 677 - - · 1278 ,
ي»ن=لا ع,برلا وب' ن,دلا ردص ·ا=»لا ي=اق -م`علا ·¸علا يب' نب ب,=و نب نام,\س
) 1/469 (
ير,ص=لا ,ام,ا ى\= -»»ت =ل. ر,=و ·-غ\لاو ·-,برعلاو ·-لوص'و -»»لا يف '=راب 'مام¦ ناك
ىل¦ ل»ن ,. ··دم ق=مدب ·ا=»لا .ا=ق ىلوتو ·ن,نس ·د= .ارق`ل ردصتو ·_ردو ىتف'و ··ر,=و
-,رصملا را,دلا .ا=ق
'قر= ,هملا=و ·-نام¸ يف -,»ن=لا _,= ·-=,رات يف ين,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق لاق
دا= ,. ·-,=لاصلاب _ردف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ل»تنا ,. ·_رد,و ىت», ·دم ق=مدب ,اق' 'بر=و
230
-تافو .ناك ,. ره=' -.`. ,,دعلا نب ن,دلا د=م دعب .ا=»لا يلوو ·-,ر=ا=لاب _ردف ق=مد ىل¦
-,\= ·`صلا دعب دغلا نم نفدو -.امتسو ن,عبسو عبس -نس نم ينع, ·نابع= _داس -عم=لا -\,ل
-نس نونام.و .`. -لو ·نو,ساق _»سب
·,=عملا =\ملا -,را=ب _و¸ت =و\مم يف -لوق ·رع= ف,=ل نمو
-ب.ا== نم ان,ف ر=دلا انب ىت' اب== ار=ناو يب ا»ق يب=اص ا,
-بتارم نم اه,\= و\علا امو -ل¸نم _م=لا قوف _بص' ردبلا
-بكاوم يف اه,ل¦ راسو اؤ»ك اهل راصو 'نس= اه\.ام, ى=='
-برا= قوف رار==او -=دصب -منمن ىت=و .ول قر»لا لك=تساف
ىهتنا
1102 يفوسا,لا ن,دلا ردص -
- 789 - - · 1387 ,
يعفا=لا يفوسا,لا ي»=مدلا يسد»ملا ن,دلا ردص =فا=لا ·افولا يب' نب _\»م نب فسو, نب نام,\س
·عفار نب ن,دلا ي»ت =فا=لا _,=لاب .,د=لا يف _ر=تو ·ق=مدب ينابس=لا ن,دلا دام= ى\= -»»ت
_`ص دنسملا ,ام,ا نمو ·-\,م' نب نس=لا نب رم= نمو ·يرا=بلا نب ر=»لا با=ص' نم عمسو
ر=فو ·يسلابلا ركب يب' نب دم=م نب ركب يب' نمو ·يسد»ملا رم= يب' نب دم=' نب دم=م ن,دلا
نب نم=رلا دب= نب ي\= نس=لا يب' ن,دلا .`=و ·بوب=م نب رم= نب دم=م نب دم=م ن,دلا
نب دم=' نب دم=م نب نم=رلا دب= نب دم=م ن,دلا _م=و ··¸م= نبا نام,\س نب ي»تلا نب دم=م
نب ¸,¸علا دب= نب دم=مو ·يم=علا نب ل=»لا اب' ن,دلا لامك ب\=ب عمسو ل=رو ·,=ر,=و -مادق
-,م' نبا ,,=ارب¦ ن,دلا لامكو ·يم=علا نب نم=رلا دب= نب ¸,¸علا دب=و ·يم=علا نب ,,=ارب¦
دب= نب دم=' ن,دلا باه=و ·ب,ب= نب دم=م نس=لا اب' ن,دلا لامكو ·نس= ن,دلا ردبو ·-لودلا
نب دم=م ن,دلا لامكو ·يم\سلا ر.ا== نبا دم=م نب دم=' ن,دلا باه=و ·يب,صنلا نب نم=رلا
'ملا= ·'ه,»ف راصو ·_ربو -»»تو ام=ر,=و ·ر=ا»لاو _م=ب عمسو ,=ر,=و _ا=نلا نب دم='
ناكو ,هتا»ب=و لا=رلا .امس'و ·ل,دعتلاو _ر=لاو ·ل¸انلاو يلاعلا فر=و _ر=و بتكو ·'=فا=
نا=ربلا نبا ن' و=و ·نا=ربلا نب دم=' ن,دلا باه= ببسب ·ر='ب ن=تماو '=با= ·نوتم\ل '=فا=
-ب=ص نا=ربلا نبا ن,بو -ن,ب ا.= ن,دلا ردص ناكو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -ن=\س يف ,\كت, ناك
ن,دلا ردص رمتساو ·اهتع\»ب -سب=و يصم=لا نبا ق=مد -ع\ق ب=اص -,\= _ب»ف ·-,\= ,نف
عست -نس نابع= ن,ر== .لا. .بسلا -\,ل يف اهب يفوت ن' ىل¦ ق=مد -ع\»ب 'سوب=م روك.ملا
نب ن,دلا ي»ت _,=لا بر»ب لاو¸لا دعب نفدو ·ق=مد عما=ب -,\= ى\صو لسغف ·-.امعبسو ن,نام.و
=ا -م=ر ·-,م,ت
1103 د»تعملا بو.=ملا -
- 713 - - · 1313 ,
231
د»تعملا ينامكرتلا -لوملا نام,\س
د.ا¸ نس= دا»ت=ا -,ف _ان\لو ·'هلوم '=لاص '=,= ناك
·نكاس و=و ·ن,ب _سوو -س=ب ·.اب= -,\=و د,ربلا باب -,قاسب _\=, ناك ·يب=.لا =فا=لا لاق
يب=.لا ,`ك ىهتنا -نهكلا راب=' _ون نم ·لا=و ف=ك -ل ·,`كلا ل,\ق
دا»ت=ا يف ·يب=.لا =فا=لا ن= ينع, ·-تدا= ى\= ا.=و ·=ا -م=ر يعفا,لا =ا دب= _,=لا لاق
,,=ارب¦ ان=,= ناكو ·د.ا¸ نس= دا»ت=ا -,ف _ان\ل ناكو ·يعفا,لا لاق ,. ن,بر=ملا ن,ب.ا=ملا
·دن= _\=,و ·-ل ع==,
دق ا.= ل.مو ·يعفا,لا لاق ·ي\ص, .و ,وص, .و نا=مر ره= يف لك', ناكو ·يب=.لا لاق املو
ىل¦ ل=د, . لك.ا ن¦و اه,ف نود=ا=, . .اقو' يف نو\ص, ·ن,بر=ملا نم ر,.ك نم د=و=
نم =ل. ر,=و ·'رتستو 'ب,ر=ت -نوغ=م, لب =ل.ك _,ل نو\ك', ,هن' _انلا _ر, امو ·,هنو=ب
يف =ل. .رك. دقو ·اه,ف نوب=ت=, لاو=' =ل. يف ,و»\\ف اهتقو يف ·`صلا ل»نل -\مت=ملا لاو=.ا
ىهتنا ·ن,بر=ملا نم ام=ر,=و نا=,ر _,=لاو نابلا ب,=ق ن= ا.= د,ؤ, ام ن,=ا,رلا -=ور باتك
=ا -م=ر ·يعفا,لا دعس' نب =ا دب= _,=لا ,`ك
) 1/470 (
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ·ر== .`. -نس يف ا.= نام,\س _,=لا ·افو .ناكو ·.\ق
1104 يفار»لا ,,\س -
- 802 - - · 1399 ,
بو.=ملا د»تعملا يفار»لا قاوسلا ,,\س
عسات يف .ام ف=كو لاو=' -ل ناكو نس= دا»ت=ا -,ف _ان\لو ·-فار»لا نكس, ·'=لاص 'ر,»ف ناك
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·-.امنام.و ن,تن.ا -نس لو.ا ع,بر ره= ر==
1105 د»تعملا ينان=لا -
- 840 - - · 1436 ,
·ر=ا»لا ل,¸ن ·دلوملاو لص.ا ينان=لا ·د»تعملا _لاصلا ·,,\س نب نم=رلا دب= نب ,,\س
,,=لا رسكب نان=و ·ر=ا»لا ي=او= نم -,قر=لا لام=' نم -,رق نان= -,نم ل=' نم -\ص'
'م¸`م ·ن,نس ر=¸.ا عما=ب ,اق'و ·ر=ا»لا ىل¦ ,دق ,. -=وت»م امهنم ىلو.ا فل' امهن,ب ن,نونو
ق¸رو _و¸تو ·را,¸\ل دصقو ·دا»ت=ا -,ف _ان\ل راصو ·رم' ره= ن' ىل¦ ن'ر»لا ·.ارقو ·دابع\ل
رباك' ى\= ·'ر=و ,ادق¦ ·دن= ناكو ·,.. -مول =ا يف ·.='ت . ·=ا رم' يف 'د,د= ناكو ·د.و.ا
·ا=ارم ر,= نم ·.ا= امب ,\كت,و -توص ى\ع, لب ·,هعم -م`ك يف قمنت, . ناكو -لودلا ل='
ن' عمس ا.¦ ناكو ن=اب -م`سو -\ب عم _,=و -»= ·دن= ناكو ·د`بلا ل=' -»,ر= ى\= -م==لا
232
ام رسك,و 'م== ن.¦ ر,= نم ل=د,و ·قرا=ملاو _`سلاب -,ل¦ -=وتو ·.ار»ف عم= 'ركنم ناكمب
,و, لا=س بر=لا ·ل,ق امك ,هعم ·رم' ناكو -عم نمب ,ه\تاق ,=د=' -عنم ن¦و ·روم=لا نم ·د=و
-تا,= ·دم =ل. ن= يهتن, . ناك ا.= عمو ·=,\= ,و,و =ل
ىت= ===, `ب»م ·'ر ا.¦ فر=.ا =\ملا ناكو ·يابسرب فر=.ا =\ملا دن= -ناكم -ل .ناكو
ناكف -م`ك يهتن, ىت= -م`كل يغص,و ·-بنا=ب -س\=,و ·-ت=ا= ي=»,و ·-ب ب=ر, ·-نم بر»,
-ل لا»ف ·-=ا= يف ·رم -ل'س -ن' =ل. نم ·ن,=`»لا نم ·ر,= عم .د=ت, امك ,,\س _,=لا -.د=,
=,\= ب.ك' ام ·',نا. لاقو ·فر=.ا ===ف ي\= ب.كت . ·,,\س -ل لا»ف ,عن ·فر=.ا
·'راه= -لودلا نا,=' _عب بسو ر=¸.ا عما=لا يف ·رم _\=و ·بو\»لا يف ر,.'ت -م`كل ناكو
,,\س عمس ام\ف ·,`كب -ن.' يف -ل رس'ف -ع=ر, ن' دار'ف ·.ار»»لا نم -با=ص' _عب -بنا=ب ناكو
فا=' .نك ىس,س ,' نم فا=' .نك ولو ·د=' نم فا=' ام ان' ·-توص ى\='ب لاقو .»تلا ·-تلا»م
نم -ه= ىل¦ -ل رس' ي.لا ر,»»لا برهف ·فر=.ا =\ملا ينع, ·-ع\»لا يف ي.لا =ار=لا ا.= نم
عما=لا
·ربنملا ى\= ناك ب,==لا ن' ن='و ·-عم=لا ·`صل ر=¸.ا عما=لاب .نك ين¦ ·-نم -تد=ا= اممو
·_ر.ا ى\= اهب بر=ف ·اص= ·د,بو ·عما=لا ن=ص ىل¦ -فا,رلا قاور نم ,,\س _ر= .¦
,ك= بتاك نب ,,=ارب¦ ن,دلا دعس ن= =ل.ب ينع, ··رم ر,= ·-,نارصنلا نبا ى\= ·`صلا ·_اصو
-لو -\,و= ·دم _ار»لا ,¸لو _رمو ··ر,س, 'ما,' .¦ =ل. دعب روك.ملا ,», ,\ف ·_ا=لا ر=ان
·ر,.ك =منلا ا.= يف .ا,='
ام .ن' ·يد,س ا, ·لاقو ىكبو ·.ا= ن,=ا,=لا نم 'ص== ن' ن=ابلا -م`س نم -ل عقو اممو
-ل _ر='و ·يل ده=¦ ·ل=رلا -ل لا»ف ,عن ·,,\س _,=لا -ل لا»ف °يراد -,ن`»لا رادلا ن' فرعت
·رو¸ بوتكملا ا.= ن¦ ,,\سل ل,ق ··دم دعبو ل=رلا ى=مو ·-== بتكو ,,\س ده=ف ·'بوتكم
رو¸لاب .ده= ان' ·-ل لاقو ·_ر=لا ·ا=ق _عب ىل¦ ب=.و -تقو نم ,ا»ف ·-ل رادلا .س,لو
ن= ع=را ·ر,¸عت =,\= ب=, ام ·ي=ا»لا لا»ف ·-ل ىك=ف ·-,=»لا ن= ي=ا»لا -ل'سف ·ينر¸=
ل=ر °,اك= ي»ب ام ·.,غتس, و=و ··ر,= _اق ىل¦ -=وتو ·=ل. -نم ام,\س ب==' امف =تداه=
'=,' ينا.لا -ل لا»ف ··ر,= _ا»ب عمت=ا ن' ىل¦ ق.`= -,\= ,تلاف ·ور¸ع, امو رو¸لاب ده=,
يف اه\ع=و ب,قابقو لاعن ·د= .='و يس»ن ر¸=' ان' ·لا»ف =ل. نم ر.ك' .اغتساف ·لو.ا -لا»مك
يف رود, .='و رو¸لا ده=, نم .ا¸= ا.= ·-,\= نودان, -.ار»ف نم -=ام= -»\= لع=و ·-»ن=
.='و ·=سابلا دب= ين,¸لا ل,ق ام ى\= -فدص ىت= -لا=لا =\ت ى\= و=و ·قاوس.او _راو=لا
ناك امك ى=مو ر¸ع, ام رو¸لاب ده=, د=او =سابلا دب= ا, ب,= =او ·,,\س _اصف ·-ب ام نكس,
,,\س _,=لا رمتساو ن,دلا يف ·اوق' ناك ام =ا -م=رف ·راد ىل¦ ع=رو ·ر,سلا نم لك ن' ىل¦
ر,م.ا عما= ف\= .ار=صلاب نفدو يف ·ر,س, ·دم _رم ن' دعب .ار=صلاب يفوت ن' ىل¦ ·ر=ا»لاب
ىلاعت =ا -م=ر ··را,¸\ل دص», =ان= فورعم ·ربقو ·ر==' _م=ب فورعملا يقاسلا رمت==
233
-تكربب انع»نو
نونلاو ن,سلا باب
1106 ن,دلا ,\= -
) 1/471 (
- 669 - - · 1271 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·=ا دب= نب ر=نس
ر=ا=لا =\ملا ن=\ست ام\ف -بنا= ى==, نمم ناكو ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا نا,=' نم ناك
··دم ق=مدب ,اق'ف ·'د,= '=ا=ق¦ -ع=ق'و ·-نم',ل ,ا=لا ىل¦ -=ر=' ··رم' ل=»تساو نكمتو ·_رب,ب
ن,تسو عست -نس يف .امو ·=ب\عبب -,نملا -تكرد'ف ·-تا=ا=ق¦ _عب ىل¦ =ب\عب -ه= ىل¦ _ر=و
-.امتسو
1107 يرصنتسملا -
- 669 - - · 1271 ,
¸=ا,لاب فورعملا يدادغبلا ن,دلا ب=ق ر,م.ا ·يرصنتسملا =ا دب= نب ر=نس
·اهنم _ر= نمم '=,' و= ناك دادغب ..=' املو ·يسابعلا =اب رصنتسملا -»,\=لا =,لامم نم و=
يف 'مرت=م راصو ·ق=مدب د,= _ا=ق,ب يرادقدنبلا _رب,ب ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن'ف ,ا=لا ,دقو
··ر== نس=و ·-=ابنو -فرعم ·دن= ناكو ·-.امتسو ن,تسو عست -نس يفوت ن' ىل¦ -,ر=ا=لا -لودلا
ىلاعت =ا -م=ر ·-»,ر=لا .ا,اك=لاو رع=لاب ر=ا=, ناكو
1108 يناتسكرتلا -
- 667 - - · 1269 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·يناتسكرتلا =ا دب= نب ر=نس
-سب\م يف لم=تو -=ا=وو -مر= -ل ناكو ·_رب,ب -,ر=ا=لا -لودلا يف .ارم.ا نا,=' نم ناك
,ادق,او -ن= -فوصوملا -=ا==لا عم ·-بكرمو
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,تسو عبس -نس .ام
1109 يراداودلا ي\نربلا -
628 - 699 - · 1231 - 1300 ,
ىسوم وب' ن,دلا ,\= ر,بكلا ر,م.ا ·يم=نلا ي=لاصلا يكرتلا ي\نربلا =ا دب= نب ر=نس
يراداودلا
-,رصملا را,دلاب فول.ا .ارم' نم ناك
·.,د=لاو -»»لا يف -كرا=م -ل ·,لا= ل=اف ن,د ·لاق -م=عم يف يب=.لا =ا دب= وب' =فا=لا ·رك.
234
·-س\=م نور==, ·`=»لا ناكو ·_,\م ==ب قاب=لا بتكو ·لوص.ا لص=و ·ر,.كلا عمس
g= دقو -\.م =رتلا نم ب=ن' نم لقو ·=ل. ر,=و '=ابرو -سردم فقو ,همرك,و ,=ركا.,و
اسك نم لو' -ن. ·_روتسلاب -كمب فرع, ناكو ن,=هلا ى\= ن`=رو و= اهنم ·رم ·g== .س
.,د=لا عمسو رصم نم اهب راسو اهتوسك لمعتساو .ا»\=لا دعب ىلاعت =ا اهفر= -بعكلا
يف ,=عم -ل _ر=و ·_وقو ·_م=و ·ب\=و ·=ركلاو ·ق=مدو ·رصمو ·_د»لاو ·ن,مر=لاب
·را=علا د,=رلاو ·ير.نملا يك¸لا نم عمسف ·ير=ا=لا نبا ان=,= -ل ى»تناو ·'.¸= ر== -عبر'
ن,نب نب ينغلا دب=و ·يسرملا فر=لاو ·ب,=ن نب ,,=ارب¦و ·,`سلا دب= نباو
,`ك ىهتنا ··ر,=و يص.دلا ل,رب= _,=لا ى\= ن'ر»لا 'رقو ·ن,د\=م يف -=.ادم .عم= دقو
=ا -م=ر يب=.لا
نك, ,لو ·داه=لا ى\= 'ربا.م ·'ماد»م '=ا== `=ب ·'سراف ناك ·يناك\م¸لا ن,دلا لامك ي=ا»لا لاق
_..ا ,,د= ناكو ·روغ.لا دسب -ما,قو ·ن,م\سملا رم'ب -مامت=ا نس= يف -\.م ن,,ما=لا .ارم.ا يف
_انلا ىل¦ 'ب,رق ·'ع=اوتم ·'=رو ',»ت 'ن,د ·_لاص لكل 'ن,عتم ·-لودلا يف 'مد»م ل¸, ,لو ,\=لاو
ل=ب'و ··ددعتم 'رارم ·`,و= 'نم¸ =لامملا ر,بدت ىلوتو ··ر,س نس=' راسف -ن=\سلا -با,ن ىلوت
·ل,\لا رهس,و -نسلا نم 'ر,.ك ى,=, ناكو ·لاق ,. ,لا=ملاو _وكملا نم 'ر,.ك -,د, ى\= =ا
د=ا=ملا -لو ·لاق ,. ·د=و ي=م, ·ع==تلاو ع=اوتلاو -ل.لا با,.ب عما=لا ىل¦ ددرتلا ,¸`, ناكو
·راد .ناكو ·داه=\ل 'ب=م =ل. يف -س»ن ل.بو ·بور=لا يف ·رباصملاو ·داه=لا يف ·روه=ملا
اه\بق ا=را=تناو ·.او\صلا ى\= -نام\= ع,م= -م¸`مو ·اه,ف .ا=ام=لا ,ا,ق ·ر.كل د=اسملاب -ب='
دقو ·_ابم نم .¦ بلاغلا يف لك', .و ·,نغلا نم ى==' د\= ى\= .¦ ,ان, . ناكو ·-\ب»لا لب»تسم
·لساغلا ·ر='و ·'=ون=و ·,¸م¸ .امب -لوسغم -,لو=س ادارب' -ن»ك -س'ر .=ت ·د=م يف د='
يناك\م¸لا ,`ك ىهتنا ·-,ل¦ _ات=, ام ع,م=و
باتك -=ومسم نمو ·'=,= نوتسو نات.ام -م=عم يف -=و,=و ·-,\= ىن.' امدعب يلا¸ربلا لاق
-.امتسو ن,سم=و .س -نس يف _اب=لا نبا نم ·¸ا=,ب ي=اتر.ا ق=. ى\= ي»ه,ب\ل ·وبنلا ل..د
·-.امتسو ن,ر==و نام. -نس ·دلومو ·لاق ,. -قارس نبا فر=لا ·.ار»ب -=عبو يمود,ملا ·.ار»ب
=ان= نفدو ·دارك.ا نص=ب -.امتسو ن,عستو عست -نس ب=ر ره= .لا. -عم=لا -\,ل يفوتو
ىهتنا ·ده=ملاب فرعت ·رب»مب
) 1/472 (
ناك ·يل لا»ف ·رماس,و ·دن= ,ان, ·'ص,ص= -ب ن,دلا _تف _,=لا ناكو ·ن,دلا _`ص _,=لا لاقو
-ه=و يف .ناكو -==ب قاب=لا بتكو ·-كمب روا=و ·در=تو ير,»»لاب _بل دق ن,دلا ,\= ر,م.ا
'ر», _== -بنا= ىل¦و ·-,ف و=و -ب\= _ر= ··و¸= _ر= ا.¦ ناكو بور=لا نم بور=لا ر.'
235
دم=' عما= ·رام= د= يف -بتر ن,=. ن,دلا ,اس= نا=\سلا ناكو داه=لا .,دا=' -,ف '.¸= -,\=
·ب=لاو .,د=لاو -»»لا _ورد -,ف ررقو -فوقو رم=و ·رمعف ·-,ل¦ ·رم' _وفو ·نولو= نب
·اهب _وص=م ناكم يف عما=لا _=س يف نوكت يتلا -ك,دلاب _ت=, '»قو =ل. -\م= نم لع=و
'رق ام\ف ·فقولا باتك =ل. نم=و ·ر=سلا يف ن,ن.ؤملا =قوتو ن,تقؤملا ن,عت -ك,دلا ن' ,=¸و
·ا.= او\=ب' ·لاقو ·=ل. ركن' ·-ك,دلا رك. ىل¦ ىهتنا ام\ف ·=ل. يف ·دمت=ا ام -ب==' نا=\سلا ى\=
ىهتنا ·ان,\= _انلا ===, .
1110 ينص=لا -
- 674 - - · 1275 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·ينص=لا =ا دب= نب ر=نس
-م=ر ·-.امتسو ن,عبسو عبر' -نس يفوت ·ق=مد -ن=\س يف بان ,. ·فول.ا .ارم' نم .و' ناك
ىلاعت =ا
1111 راداودلا -
- 686 - · 1287 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·راداودلا ي=لاصلا =ا دب= نب ر=نس
.اتس' و=و ·ا=ر,=و نوو`ق روصنملا =\ملا -لود يف ن,,رصملا .ارم.ا نا,=' نم .و' ناك
-.امتسو ن,نام.و .س -نس يف ·ر=ا»لاب يفوت ·يروصنملا نك=ك ن,دلا ف,س ر,م.ا
1112 ب\= ب.ان يدر»=ابلا -
- 686 - - · 1287 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·ي=لاصلا يدر»=ابلا =ا دب= نب ر=نس
ن= '=و= ب\= -با,ن يلو ن' ىل¦ ل»نت ,. ·_رب,ب ر=ا=لا =\ملا -لود يف .ارم.ا -\م= نم ناك
يف روك.ملا رمتساو ·-.امتسو ن,عبسو عست -نس يف -تافو ,ك=ب يسم=لا _وق' ن,دلا لام= ر,م.ا
'ر,م' -,رصملا را,دلا ىل¦ -=وتو ·يروصنملا ر»نسارق ر,م.اب ل¸= ,. ·ن,تنسلا و=ن ب\= -با,ن
-.امتسو ن,نام.و .س -نس نا=مر ره= ر== عسات .ا.`.لا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ اهب
1113 يلوا=لا -
653 - 745 - · 1255 - 1344 ,
د=ملاب ·دلاو فورعملا د,عس وب' ن,دلا ,\= ر,م.ا ·يلوا=لا =ا دب= نب ر=نس
·لاقو -م=عم يف عفار نبا ·رك. ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا .ارم' نم روك.ملا ر=نس ناكو
·ر=ا»لاب 'رارم .د=و لا,ناد يف عمس
-فرعم -لو ·-ن= =ا ي=ر يعفا=\ل ب=.مت, ناك -ن,ف ·دارك.ا نم -\ص' ناك -ن='و ·.\ق
ل»ن ,. ··رم¦ ر,غب =بو=لا ب.ان .وا ناكو .اد\=م يف -=ر=و يعفا=لا دنسم بترو ·-ب=.مب
ر,كن=ا=لا _رب,بو ر`س ,ا,' 'ر,م' لع=و اهنم
236
ى\= ,اع=لا عم -,ل¦ ل=د, ناكو ·=ركلاب ناك امل نوو`ق نب دم=م =\م\ل -,راداتس.ا لمع, ناكو
·¸ه= =ركلا نم رصانلا =\ملا ,دق ام\ف -,ل¦ بر»ت,و رصانلا =\ملا _لاصم ي=ار, ناكو ··داعلا
·`.ا= '=ا=ق¦ -ع=ق'و ·-\مرلاو ·دلو ·نوقاقو ·_\بانو ·ل,\=لا د\بو ·_د»لا ىل¦و ·'ب.ان ·¸= ىل¦
·ا=رت ف.ا=ولا بابر' بلا= ناكو ·-مر= ,=='ب ·¸= -با,ن لم=و
نام. و=ن -سب=و رصانلا =\ملا -كسم'ف ·,ا=لا ب.ان ¸كنت ن,بو -ن,ب عقو ىت= =ل. ى\= رمتساو
فقوو ·'ناتسرام,بو 'عما= اهب رم=و ن,نس اهب ,اق'و ··¸= -با,ن ',نا. ·.وو -ن= _رف' ,. ·ن,نس
ل,\=لا د\بب اعما= رم=و ·ر=' انا= نوقا»ب '=,' رم=و ·'نا= '=,' اهب رم=و ·'د,= ا»قو امه,\=
·¸= ندم ي.لا و=و رص»لاو فوسر' -باغب ر=ان»لاو ·ناد,ملا ·¸غب '=,' ىنبو ,`سلا -,\=
اهب ,اق'ف ··ام= -با,ن ىل¦ ل»ن ,. -مك=م -=,\م -ن»تم ·ر.ام= لكو ·-ن,دم اه\ع=و ·ا=رصمو
·رم= ر=او' يف g=و ·اهب رمتساو ··ر=ا»لا ىل¦ ب\=و ل¸=و ·'ر,س,
ر=ا= _بكلاب -ل¸نمب -.امعبسو ن,عبر'و _م= -نس نا=مر ره= عسات -عم=لا ,و, يفوتو
-م=ر ·_بكلاب -ل¸نمل ·روا=ملا ·ا»نا=لاب -مو, نم نفدو ·ينولو=لا عما=لاب -,\= ى\صو ··ر=ا»لا

1114 ق=مد ب.ان يب\=لا -
- 692 - - · 1293 ,
ق=مد ب.ان ·ن,دلا ,\= ر,بكلا ر,م.ا ·يب\=لا =ا دب= نب ر=نس
) 1/473 (
,=رسكو ·.ولا= ن,عب راتتلا عم ر»=ملا -عقو .ناك املو ¸=ق ر»=ملا =\ملا .ارم' نم ناك
ر=نس ر,م.ا -ب بانتسا ,. ··د=اوق ررقو ,ا=لا روم' بترو ق=مد ل=دو ¸=ق ر»=ملا =\ملا
ام ى\= -,=لاصلاو يبارغلا ن,ب ¸=ق ر»=ملا =\ملا لتق ام\ف ··ر=ا»لا ىل¦ ر»=ملا دا=و ·روك.ملا
·=ل. ا.= ر=نس _\بو ·يرادقدنبلا _رب,ب ر=ا=لا ن=\ستو ·ىلاعت =ا .ا= ن¦ ·-ع=وم يف -,ك=ن
نكسو ·-مساب ,=اردلا .بر=و د=ا=ملا =\ملاب ب»لو ·ن=\ستو ·-س»نل ق=مدب .ارم.ا ف\=تسا
·_رب,ب ر=ا=لا =\م\ل ق=مدب ب== ,. ·ق=مد لام=' نم د`ب ·د= ى\= ىلوتساو ·ق=مد -ع\ق
ر=نس بتاك ,. -.امتسو ن,سم=و نام. -نس -==لا ي. يف =ل.و ·ا.= ر=نس د=ا=ملا =\م\ل دعبو
بتاك _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ن¦ ,. رصم ب=اص عم ان' لاقو ·عنتماف ·-ل ف\=,ل ·ام= ب=اص
ق=مد ن= او=ر=و ··وبا='ف ·روك.ملا ر=نس ى\= _ب»لاب ,=رم',و ·-,ل¦ ,ه\,متس, ق=مد .ارم'
نم ·ر,=و ·.و' _رب,ب ر=ا=لا =\ملا .اتس' يرادقدنبلا ن,دلا .`= ر,م.ا ,ه,فو ·ر=نسل ن,.وانم
اه»\='ف ·ق=مد -ع\ق ىل¦ ·و'=ل'و ··وم¸=و ·وبرا=ف ر=نس ر,م.ا ,ه,ل¦ _ر=ف دن=لاو .ارم.ا
-ع\»لا نم _ر= ,. ·-.امتسو ن,سم=و عست -نس ر»ص ر== يدا= .بسلا ,و, يف =ل.و ·,هنود
237
ن,ر== و=ن -عمو اه\=دف ·=ب\عب دصقو ·اموت باب نم ب,رق رس باب نم ·روك.ملا -\,\لا يف
ن= -با,ن اه,ف ,ك=و ·اه,\= ىلوتساو ق=مد يرادقدنبلا ن,دلا .`= ل=دو ·-ك,لامم نم 'ر»ن
_رب,ب ر=ا=لا =\ملا -كو\مم
-\سر' ·د,قو -كسم'ف ·ير,¸ولا _رب,= ر,م.ا ·.ا= ن' ىل¦ ·=ب\عب -ع\»ب روك.ملا ر=نس رمتساو
-,ل¦ ,اق ·`,ل _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ ل=د'و ··ر=ا»لا ىل¦ لصو ام\ف _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ىل¦
·ر=ا»لاب ·رم'و -,\= ع\=و ·=ل. ر,=و ·_امقو ل,=ب -ل رم'و 'ن,= 'بات= -»نت=او
_ر= ام\ف -.ارم' نم '=,' روك.ملا ر=نس راص ·نوو`ق روصنملا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ رمتساو
لعف امك ·-س»نل _انلا ف\=و ن=\ستو ·نوو`ق روصنملا =\ملا -=ا= ن= ق=مدب ر»=.ا ر»نس
ر»نس لات»ل ·ا.= ر=نس ر,م.ا نوو`ق روصنملا =\ملا بدن ·_رب,ب ر=ا=لا =\ملا عم ا.= ر=نس
-عقو ,هن,ب _ر=و ·ر»=.ا ر»نس ىل¦ ر=نس -=وتف ·-,رصملا ركاسعلا نم ·د= -عمو ر»=.ا
ن¦ ر»نس -م=رت يف ·رك. يت',س امك ·ر»=.ا ر»نس ى\= روك.ملا ر=نس ر,م.ا -,ف رصتنا ·-\.ا=
ن' ىل¦ اهب رمتساو ·-,\= نوو`ق روصنملا ع\='و ··ر=ا»لا ىل¦ ر=نس دا= ,. ىلاعت =ا .ا=
-.امتسو ن,عستو ن,تن.ا -نس يفوت
=ا -م=ر ·.اقدصو ربو ,ركو ·-,ك\م -م=و ·-,وق _»ن ا. ·'ماد»م '=ا== ·'ر,بك 'ر,م' ناكو
1115 يراداودلا -
- 697 - - · 1297 ,
ابص»=ب ر,ه=لا ·دم=م وب' ن,دلا ,\= ر,م.ا ·يرصانلا يراداودلا =ا دب= نب ر=نس
,هناسرفو ل,\= فر=.ا ·دلوو نوو`ق روصنملا =\ملا .ارم' نا,=' نم ناك
·,اد»م _ا== ·نوكسلاو ·-نا,دلاو رفاولا ل»علاب روه=م ·ل,\= ر,م' و= ·يناك\م¸لا نبا لاق
لو=دلا ل,\ق ··ددصب و= امل ,¸`م ·لا=ب.ا نم ل=بو ·داه=لا ·ر.كو ·فقاوملا نس=ب فورعم
ىهتنا -,نع, . ام,ف
·,هسلا=,و ,\علا -ب\= ب=, ناكو ·يقرا»لا ن,دلا -نم عمس ·.د=و ··ر,=و ى»\سلا =بس نم عمسو
·ب\= ىل¦ لم=ف ·,=علا رسكف ·-تبكر يف '=ر= -باص'ف ·_,س د`ب نم _وم= -عقو يف -=وتو
ن,عستو عبس -نس نا=مر ره= نم ن,ر=علاو عساتلا يف ب\= نم بر»لاب ق,ر=لا يف .امف
=ا -م=ر ·-.امتسو
1116 يصم=لا -
- 743 - - · 1342 ,
ن,دلا ,\= ر,م.ا ·يصم=لا =ا دب= نب ر=نس
را,دلا ىل¦ ب\= ,. ·ب\= د=ل -=وتو ل¸= ,. ·-ب=رلا -با,ن ر=ابو ·.ا,.و ·د= يف روك.ملا ل»نت
,. ··ر=ا»لا ىل¦ ب\= ,. ·'د=م _\بار= ىل¦ _ر=' ,. ·ر,¸ولا يلام=لا عم اد=م ر»تساو -,رصملا
ىل¦ _ر='و ,ا=لا ب.ان _م=د,' ر,م.ا نب. -=ا=ق¦ -ن= _ر=' ,. ·'ر,م' ق=مد ىل¦ _ر='
238
-.امعبسو ن,عبر'و .`. -نس يف ق,ر=لاب .امف ·_\بار=
1117 يروصنملا ي=ا==لا -
- 693 - - · 1294 ,
د=مو ·-,رصملا را,دلا ر,¸و ·ن,دلا ,\= ر,بكلا ر,م.ا ·يروصنملا ي=ا==لا =ا دب= نب ر=نس
ق=مد -ن=\س ب.ان ,. ·اهن,واود
) 1/474 (
-»ن' يف ناكو ·نوكسو -ب,=و راقو -,\= ·-,=\لا دوس' ·نو\لا _,ب' ·-»\=لا ,ات ·.او= `=ر ناك
-سا,سلاب ·رب= -لو ·فس=و ,\=و ,ا»تناو .ورب= -تع,ب= يفو ·-سار= -ق`=' يفو ·ربك
,. ·-,.`كنملا -سردملا راو=ب ا=ق .سب فرعت ·'رما دن= ق=مدب يبر دق .و' ناكو ·رامعلاو
·ن,واودلا د=م ·ي=ا==لا ن,دلا ¸= ر,م.اب لصتاو ·بد.ا 'رقو ==لا ,\عتو ·ر=ا»لا ىل¦ ل»تنا
ن=\ست املو ·.ارم.ا -\م= نم و=و نوو`ق روصنملا =\ملاب لصتا ,. ·ي=ا==لاب بسن, -,ل¦و
,. ·-,رصملا را,دلاب ·را¸ولا ·.و ,. ·ن,واودلا دا= -\ع=و ··دن= روك.ملا ر=نس ,د»ت نوو`ق
¸عب ل¸= ,. ·ن,نس اه,ف رمتساو ··ر= ل\قو اه\='ب ف=\ت ق=مد -با,ن ىلو املو ·ق=مد -با,ن ·.و
يوم=لا ن,دلا
و=و ,`س,ا ,,=عتو ·ن,دلا ىل¦ ل,م -ل ناكو ·نا=\سل .¦ يغبنت . -.,هب _رع,و بكر, ناكو
·دم يف -ممتف ··ر=ا»لا نم ن,رص»لا ن,بب يروصنملا ناتسرام,بلا ·رام= ى\= 'د=م ناك ي.لا
لوع»لاو _انصلا لمعتس, ناكو ل.`ق ,ا,' يف -نم _رفو ·,,=علا لمعلا ا.هب _هنو ··ر,س,
عقو لوع»لا _عب ن¦ لا»,و ·ا=ر,= و' -لا»س ى\=' يف -ن= د,عب و= نم -تو», . ىت= ·قدنبلاب
-نفدب رم'و ·-ناكم نم ر,غت .و ·-ل ر=نس .رتكا امف ·.امف -بن=ب -لا»سلا ى\=' نم 'مو,
·اهلو' ·د,ص»ب ولوت نب ن,دلا ن,عم -=دتما ع,م=لا ·رام= لمك املو
نادب.او نا,د.ا _,=صتل اناتسرامو -سردم .'=ن'
قوف امب -س»ن -ت.د=و ·ره= نم ر.ك' نوو`ق نب دم=م -,رصانلا -لودلا لو' يف ·را¸ولا لم= ,.
عبارلا يف نام.ا ب\=و ¸== ن' ىل¦ -ع\»لا يف ¸ا=ناو ·روم' -ل عقوو ىصعف ··را¸ولا
لاقو .ارم.ا _عب -,ل¦ ع\=و ·'نام' ·و=ع, ,\ف -.امتسو ن,عستو .`. -نس ر»ص نم ن,ر=علاو
,. ··د, ر,= د=او -بر=ف ·-عم ى=مو -,ل¦ ل¸ن, ,ل ا.¦ ·دد=و ·=ب\=, رصانلا =\ملا نا=\سلا ·-ل
-,\=ا=ملا .فا=و ر.ا=بلا .قدو -ع\»لا روس ى\= لا=لا يف -س'ر ق\=و ·-س'ر ر,= ر=' -بر=
·ام=رد -,\= -لوبلاو ·ا»صن _ادملاب -ه=و ى\= -م=\لا .غ\بف ·=ب»لا باتك .و,ب ى\= -س'رب
-\م= =ل. نم -,\=ا=ملا .\ص=و
ر,= و= ناك ام ,\=لا نم ·دن= ناك ولو -ن,ف ·=ا ,ه\تاق ·-,\=ا=ملا نم _=اف =\= ا.=و ·.\ق
239
=ابق.ا نم
·قارولا _ارسلا -,ف لاق لتق املو
=ل. فاع=' ر==لا يف ·اب»=و دابعلا بر ي=ا==لا داب'
=لام ران يف نفد\ل ع,=و -=عن ىصعلاف -س'ر ىص=
·ي=ادولا ن,دلا .`= ب,د.ا لا»ف ·ل,\= فر=.ا =\ملا ,ا,' اهناد,م عسو ·ق=مد -با,ن يلو املو
.اوم.ا ق\=,و ق=مد يت', _رولا نا=\س ن'ب ر,م.ا ,\=
.ا=م داو=\ل عسو' نوكتل اهناد,م يف دا¸ =ل. ل=`ف
·لاق ·=ا ل=ف نب دم=' ن,دلا باه= ي=ا»لا -=»ل نم ينرب=' ·=ب,' نب ن,دلا _`ص _,=لا لاق
-\,ل .نك ·لاق ·لب=لا _,= ن,دلا _م= _,=لا نب ن,دلا ,=ن ·ا=»لا ي=اق ن= يدلاو ينرب='
·=ل. .د=ن' دق امن'ك =»=' ان'و ينهبن' نم ن'كو .=»,تساف 'م.ان
=اب -م=رت `ف با.علا نم -=ونم _اون' ي=ا==لا دن=
·ا= .و لام .و دابعلا نم اه\م=ت دق بون. -ن= نغت ,ل
ىهتنا رع=لا اه,ف .د=ن' يتلا -\,\لا =\ت يف -ت\تق .نكف ·ل.`ق ,ا,' دعب -\ت»ب رب=لا ان.ا= ,. ·لاق
-.امتسو ن,عستو .`. -نس ر»ص نم ن,ر=علاو عبارلا يف -تافو ن¦ ,د»ت ·.\ق
1118 -كم ر,م' -
- 763 - - · 1362 ,
·يكملا ىنس=لا ف,ر=لا ··داتق نب ي\= نب نس= دعس يب' نب دم=م ىمن يب' نب -.,مر نب دنس
-كم ر,م'
رب=لا .ا=و ·ن`==و -ب». -,و=' ل¸= دعب ·-»,== نب دم=م -م= نب. 'ك,ر= -كم ·رام¦ يلو
دم=م -م= نبا ى\=و -,\= ع\='و ··د,\»ت ى=='و ·-كم ,د»ف ·نم,لا -,=ان يف امهعم و=و -ت,.وب
·رم¦ يف ,ادو ·-.امعبسو ن,تس -نس ·ب=ر ره= يف ل,قو ··ر=.ا _دام= يف =ل.و ·-»,== نب
د`بلا يف .ت=تو ·ل¸= ن' ىل¦ يرصملا ركسعلا عمو -تو=' عم .داو=و روم' اهب عقوو -كم
ىهتنا ··د,د=لاب -.امعبسو ن,تسو .`. -نس يف .ام ن' ىل¦
1119 رمعملا دنسملا ين,¸لا -
618 - 706 - · 1221 - 1306 ,
ي.ا=»لا يب\=لا ,. ينمر.ا د,عس وب' ن,دلا .`= رمع\ل دنسملا _,=لا ·ين,¸لا =ا دب= نب ر»نس
) 1/475 (
ي=اق ·ارت=او ·-.امتسو ن,ر==و عبر' -نس ب\= ىل¦ ب\= ,. ·-.امتسو ·ر== نام. -نس دلو
·يبرعلاب ,ه», . -ن'و ر»ص يف -ل اوبتكو ·'ر,.ك ·د.و' عم -نم عمسو ·.اتس.ا نب ن,دلا ي»ت ب\=
240
.اهبو ·ر,..ا نب ن,دلا ¸=و ·ف,=\لا دب= قفوملا نم عمس ·ا=دعب امو _م= -نس يف عمس ,.
ب=ن.ا نم دادغبب عمسو ق=مدب يد,ب¸لا نبا نم .ا,.`.لا عمسو -ب¸ور نباو ·داد= نب ن,دلا
رم=و ل,»=لا نبا نم=رلا دب= نم رصمب عمسو -=ام=و ·ي=,ب»لا نب ف,=\لا دب=و ·يمام=لا
,=عملا -نم عمسو ·ل,\=لا نبا ن= ر.ك'و ·-تا,ورم _عبب .د=و ·ر,.كلا _ورو ·در»تو ·`,و=
نبا -ن= ر.ك'و ·ي\تا»ملا ورم= وب' -ل _ر=و ·-=,=م يب=.لا =فا=لا -ل _ر= ·-لامكب ر,بكلا
·ادلوو ب,ب=
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو .س -نس روك.ملا ر»نس يفوت
1120 ي¸علا -
- 845 - - · 1441 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا ي¸علا =ا دب= نب ر»نس
,. ·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب ا,كصا= راص نممو ·قوقرب نب _رف رصانلا =,لامم نم و=
ن,.`.و .س -نس يف _م= -با,ن ىل¦ ل»ن ,. ··ر== ,. ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف -سم= رم'ت
ر=ا=لا =\ملا ىل¦ =\ملا ل'و فر=.ا =\ملا يفوت ن' ىل¦ _م= -با,ن يف رمتساف ·-.امنام.و
يمك=لا لان,¦ ر,م.ا نا,ص= نم _ر=و ·يابسرب فر=.ا نب فسو, ر,¸ولا ع\= دعب ·قم»=
-,\= _بق ن' ىل¦ -ب¸= نم راصو ·روك.ملا لان,¦ ىل¦ ا.= ر»نس ,=نا ··ان,ك= ام ,ا=لا ب.ان
يفوت ن' ىل¦ -,ما=لا د`بلا _`ق _عب ·.وو -»\=' ,. ·-\,و= ·دم ·-سب=و قم»= ر=ا=لا =\ملا
-ن= =ا ا»= ·`=ا= `مهم ناكو ·-.امنام.و ن,عبر'و _م= -نس دود= يف =ان=
1121 ير=ا=لا ي»ل.ا -
- 680 - - · 1281 ,
ن,دلا _م= ر,م.ا ·ير=ا=لا ي»ل.ا =ا دب= نب ر»نس
·د,عسلا =\ملا ·دلو ىل¦ -ن=\سلا .=تفا ام\ف ·_رب,ب -,ر=ا=لا -لودلا يف .ارم.ا -\م= نم ناك
··دم ي»بف ·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا -با,ن يف -=و= ا.= ر»نس بتر ·يناقرا»لا ى\= _بقو
.ام ىت= -,\= _بقو ·=دنوك ر,م.اب فرصو ·ى»عتسا ,. ·_ان\ل 'بب=م ناكو ·-تر,س .نس=و
-.امتسو ن,نام. -نس يف -,ردنكس,اب `»تعم
=ا -م=ر ن,عبر.ا .انب' نم و=و .امو ·بد'و ل=ف -لو ·'ر,= 'ن,د ناكو
1122 _رق.ا -
- 670 - - · 1272 ,
ن,دلا _م= ر,م.ا ·_رق.ا =ا دب= نب ر»نس
راص ىت= لاو=.ا -ب .\»نت ·ن,قرافا,م ب=اص لداعلا =\ملا نب ي¸ا= ر»=ملا =\ملا =,لامم د='
-نس يفوت ن' ىل¦ -سب=و _رب,ب ر=ا=لا =\ملا -كسم' ,. ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا رابك نم
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,عبس
241
1123 ر»=.ا -
- 692 - - · 1293 ,
ن,دلا _م= ر,م.ا ·يم=نلا ي=لاصلا =ا دب= نب ر»نس
-\م= نم -توم دعب ·راص ,. -ك,لامم نا,=' نمو ·بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا .ا»ت= نم ناك
'سوب=م رمتساف ·-سب=و ب\= ب=اص فسو, رصانلا =\ملا -كسم'ف ق=مد ىل¦ -=وت ,. ·.ارم.ا
-مرك'و -,\= ,عن'و ··د`ب ىل¦ -تب=ص ·.='و ·-»\='ف 'سوب=م ·د=و ب\= ىل¦ وك.و= درو ن' ىل¦
د.و.ا ق¸رو ·=ان= ل='تو ··دم ·دن= رمتساو
) 1/476 (
ق»تاف ·=ل. ى\= رد», ,\ف راتتلا د`ب نم -ص`= ى\= _ر=, _رب,ب ر=ا=لا =\ملا -»,فر راصف
-ل ل.بو -نم -ب\=, نو»,ك وب' ر=ا=لا =\ملا ىل¦ .عب _,س ب=اص نب نو»,ك رس' امل =\ملا ن'
ر=ا=لا =\ملا ىلوتسا ام\ف ·ر=ا=لا =\ملا -نبا رمتساو =ل.ب ر=ا=لا =\ملا _ر, ,\ف ·'ر,.ك .ام
=\م\ل ,\س, -ن' رك.و روك.ملا ·دلو ببسب .وسر _,س ب=اص ,و.,= -,ل¦ .عب ·-,كا=ن' ى\=
انسهبو =اسبرد ·ي=و ب\= ى\= ,ه.`,تسا دن= راتتلا نم ا=.=' ناك يتلا _`»لا ر=ا=لا
نم ا.= ر»=.ا ر»نس _ار=¦ يف لات=, ن' .¦ ·دلو ق`=¦و =ل. لوبق نا=\سلا ىب'ف نا,=رو
,\= ر,م.ا -عم ب=صتساو ·ر=ا=لا =\ملا ى\= ,هب -ناعتس.ا -\,=ب ,ه,ل¦ راس =ل. دنعف راتتلا
يف -ب=ر,و نمر.ا ي¸ -,\=و 'رس ر»=.ا ر»نسب عمت=, ناكو ·-,ر=بلا د=' نا=\س ن,دلا
فر=' ام لو»,و ·-,ل¦ يغص, `ف ·-,\= -س,سد =ل. نوك, ن' ر»=.ا ر»نس فا=و برهلا
روك.ملا نا=\س ل¸, ,لو يل¦ نونس=م ,هن,ف ,و»لا ..ؤ= دن= نم _ر=' .و ·رصم ب=اص
_ر= ام\ف بره\ل ر»نس ن=.' ىت= -مارم -=ص ىل¦ اهب يدته,ل .ام`=و .ارام¦ -ل رك.,
ىل¦ روك.ملا نا=\س ن,دلا ,\= راس ·د\ب ىل¦ لصو ام\ف ·,هعم _ر=و ·,ه,¸ _بل _,س ب=اص
نبا نو»,ك ر=='و ·ر=ا»لا ىل¦ ر=ا=لا =\ملا .عب =ل. دنعف ·عقو امب -فر=و ·ر=ا=لا =\ملا
.بسلا ,و, اه\=دف ق=مد ىل¦ -ب راسف ·-,كا=ن' ى\= ر=ا=لا =\ملاو -,ل¦ لصوف _,س ب=اص
نم رهنلا ى\= -ب او»قوو ·_,س ىل¦ ·ر,س ,. ·-.امتسو ن,تسو .س -نس نا=مر ره= ر== عباس
-ب او»قوو نمر.ا نم -=ام= عم ر»=.ا ر»نس لصو ,. ر»=.ا ر»نس ر==, ىت= ·و»\=, ن' ر,=
·نا,=رو =اسبرد ر=ا=لا =\ملا باون ,\ستو ·امهنم د=او لك ق\=' ,. ·رهنلا ى\= -ه=لا =\ت نم
-,ف ع»=, ن' ر»=.ا ر»نس ر,م.ا ل'س _,س ب=اص ن,ف انسهب .¦ قا»ت.ا -,\= عقو امم قب, ,لو
=\ملا باونل لاقو ·=ل.ب ر»نس ·د=وف ·_ا=ق,ا ل,بس ى\= -,\= اه.ا»ب¦ يف ر=ا=لا =\ملا دن=
ر=ا=لا =\ملا -ه= ىل¦ ر»=.ا ر»نس -ب=ص اوه=وتف باو=لاب ر=ا=لا =\ملا ب,=' ان' ·ر=ا=لا
ى\= ل¸نو ·لاو= ر== عسات يف ق=مد نم _ر= ر»=.ا ر»نس ,ودق ر=ا=لا =\ملا _\ب ام\ف
242
·-,ل¦ راسو ·د=و ر=ا=لا =\ملا بكر _انملا نا= ىل¦ لصو ر»=.ا ر»نس ن' -غ\ب ام\ف -»,=»لا
ىت= اراسو ·`,و= ا»نت=او -ل ل=رتو -,ل¦ ,ا»ف ·-س'ر ى\= ر=ا=لا =\ملاو .¦ ر»نس _=' امف
,. ·امهب رع=, ,لو اعمت=ا ف,ك ركاسعلا ب=عف 'عم -نم ا=ر= ا=بص' ام\ف ·`,ل ¸,\=دلا يف .¸ن
-ل لا»ف ·=ل. نم نا=\سلا عنتماف ·_,س ب=اص عم انسهب .ا»ب¦ يف نا=\سلا ر»=.ا ر»نس ل'س
·ناس=,ا -,ا= يل¦ نس=' دقو ··دصق _و\بب -تد=وو ··دن= يناسل .ن=ر دق ان' دنو= ا, ·ر»نس
ر=ا=لا =\ملا -با='ف
=\ملا ·دلو ن=\ستو ر=ا=لا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ر=ا=لا =\ملا .ارم' ,==' نم ر»نس رمتساو
·,ا=لا -با,ن يف ر»=.ا ر»تسا -ك\مملا ربدم نوو`ق ي»بو ·_م`س ·و=' ن=\ستو ع\= ,. ·د,عسلا
ىل¦ رمتساو -مود»ل ق=مد .ن,¸و ·ق=مد ل=' -.ا»ل ىل¦ _ر=و ··د.ا¸ -م=عب ق=مد ىل¦ لصوف
ىلوتسا ن' دعب ·ق=مدب '=,' و= ن=\ستو ·روك.ملا ر»نس =ل.ب _ر, ,\ف ·نوو`ق ن=\ست ن'
=\ملا ن¦ ,. روم' -ل .ر=و ··¸= و=ن ىل¦ ركاسعلا ¸ه=و ·لماكلا =\ملاب ب»لو ·اهتع\ق ى\=
ناكو ·يب\=لا ر=نس ر,م.ا ركسعلا ,د»مو ·ق=مد ىل¦ '»,.ك 'ركس= -,ل¦ لسر' نوو`ق روصنملا
=\ملاب ب»لو ن=\ستو ·-تن=\س لو' يف _رب,ب ر=ا=لا =\ملا ى\= ب\غت دق '=,' ر=نس ر,م.ا
-تم=رت يف ·انرك. امبس= ·ر=ا=لا =\ملا -,\= _بق ,. ·د=ا=ملا
-س»نب و= _ر= ·-,ل¦ ركاسعلا ,د»م ر=نس ر,م.ا لوصوب ر»=.ا ر»نس ىل¦ رب=لا لصتا املو
_و\= .قو ر»ص ر== _داس د=.ا ,و, نا=,=لا ى»تلاو ·-,ل¦ ركاسعلا نم ·دن= نم ع,م=بو
لات»لا رمتساو 'م,== .اتق لتاقو ·ر»=.ا ر»نس لماكلا =\ملا .ب.و ·لات»لا د=' `تا»تو ·_م=لا
ى\= ق=مد ركس= ر.ك' رما=و ·'د= ر,س, ر»ن .¦ ن,»,ر»لا نم لت», ,لو ·راهنلا نم -عبارلا ىل¦
نب ىس,= -عمو ·قو= نبا =لام -ب=ر ىل¦ -=وتو ر»=.ا ر»نس ,¸هنا =ل. دنعف ·ر»=.ا ر»نس
ق=مد نو,رصملا ,\ستو ·انهم
) 1/477 (
-عم نمو ر»=.ا ر»نس ب\= يف _راف ف.' -.`. برا»ت ركاسعلا نم -قرف ر=نس ر,م.ا ¸ه= ,.
نب ىس,= قراف =ل. ر»=.ا ر»نس _\ب ام\ف ·ق=مد نم ر=' ركسعب ,هفدر ,. ·دن=لاو .ارم.ا نم
-عم نمو و= نص=,ل ·-باون د,ب .,»ب .ناك يتلا نوص=لا ىل¦ ·-,ربلا ىل¦ -عم نمب -=وتو ·انهم
.راص ·د,ب يتلا _`»لا -,»بو ·'=,' و= اه\=دف ·-ن.ا¸=و ·د.و' اهب ناكو نو,هص ي=و ·اه,ف
·رغ=لاو ·-,ق.`لاو ·-\ب=و ·راك= نص=و ·-,¸ربو ·_ن=`ب ·_`ق ·د= ,=و ·-ناو=' د, يف
·ر=.ا _دام= يف راب=.ا .درو .¦ =ل.ك ,= امن,بف ·.داو=و روم' -ل عقوو ر¸,=و ·_اكبو
·يرصملاو يما=لا ركسعلا نم ق=مدب ناك نم _ر=ف ·,ا=لا د`ب اودصق دق =ا ,هل.= راتتلا ن'ب
اور='ت دق اوناكو ·ر¸,= ى\= اوناك ن,.لا ركسعلا -,»بب ق=لو ·ي=ا,¦ ن,دلا ن,¸ ر,م.ا ,همد»مو
243
··ام= ى\= ع,م=لا عمت=او ·'=,' ركس= -,رصملا را,دلا نم لصوو ··ام= ر=ا=ب اول¸نو ·اهن=
·ام= ىل¦ او'=تلاو اهب يتلا ركاسعلا نم ب\= .,\='و ·راتتلا د`ب ىل¦ -فا=كلاب او\سر'و
·يرصملا ركسعلا ى\= 'ع,م= نونوك,و ·,هعم نو»»ت, -عم نمو ر»=.ا ر»نس ن' راتتلا ن=و
.¦ -ببس امو ·انم=د دق ودعلا ا.= ·-ل نولو», ر»=.ا ر»نس ن' ىل¦ يرصملا ركسعلا .ارم' لسر'ف
·د=او -عقو ى\= عمت=ن انن' -=\صملاو ·=سولا يف ,`س,ا =\هن ن' يغبن, امو ·انن,ب ف\=لا
-».ا= لك .م,=و ر»=.ا ر»نس ·را=,ب ر¸,= نم رمد¸' _ا=لاو نو,هص نم ر»=.ا ر»نس ل¸نف
·,ا=لا ن= ودعلا عفدو -م\كلا _امت=ا ى\= او»»تاو ·ن,,رصملاب اوعمت=, ,لو ·اهتع\ق .=ت
نم -م,== -».ا= .\صو ··ر=.ا _دام= ن,ر== يدا= -عم=لا ,و, ىل¦ =ل. ى\= اورمتساو
··ربتعملا _رادملاو عماو=لا اوقر='و ·اوبسو ·'ر=ا= ناك نم او\تقو ·ب\= ىل¦ راتتلا ركاس=
يف رتتسا اهب ف\=ت نم ر.ك' ناكو ·'ر,بك 'داسف اودسف'وو ·رابكلا .ارم.ا رودو ·-ن=\سلا رادو
ن,ر== .لا. د=.ا ,و, يفو ··روصلا ·.= ى\= ن,مو, ب\=ب راتتلا اوماق'و ا=ر,=و ربا»ملا
,=د`ب ىل¦ ن,ع=ار ب\= نم او\=ر _دام=
.ددرتو ·ر»=.ا ر»نس ىل¦ اوت»تلا ,. ·=ل.ب او=رف راتتلا دو= يما=لاو يرصملا ركسعلا _\ب املو
·نوو`ق روصنملا =\ملا -=ا= يف او\=دو ر»=.ا ر»نس .ارم' نم -=ام= بر= ,. ·,هن,ب لسرلا
,`س,ا ·رصنل ق=مد ىل¦ روصنملا =\ملا _ر= -.امتسو ن,نام. -نس ىل¦ نو,هصب ر»نس رمتساو
روصنملا =\ملا ف\=و ا=\=صاف ·_\صلا يف ر»=.ا ر»نس ن,بو -ن,ب لسرلا .ددرتو ·راتتلا عفدو
ق=مدب ر.ا=بلا .قدو ·=ل.ل _انلا رسو ·ر»نسل
=\ملا باون ىل¦ اهم\سو ·ر¸,= ن= ·د, عفر ر»=.ا ر»نس ن' _\صلا -,\= عقو ام -=وو
·رغ=لاو ·.اد,وسلاو ·-,كا=ن'و ·با= ر»كو -,ماف' اهن= روصنملا =\ملا -=و=و ·روصنملا
ر»تسا ناك ام ى\=و ·=ل. ى\= ,,», ن'و ·-قر»م _ا,= ·د=و ·اه\ك اهلام='ب _وك ر,دو ·_اكبو
يلاعلا ر»ملاب ب=و=و -,ق.`لاو ·-\ب=و ·-,¸ربو ·_ن=`بو ·نو,هص ·و=و _\صلا دن= ·د,ب
لبق ب=ا=, ناكو ·ر,م' .و =\ملا =»\ب -ل _رص, ,لو ·يسم=لا يلداعلا يملاعلا يد,سلا يولوملا
يسم=لا ير,م.ا يلاعلا بان=لاب -تبتاكم يف =ل.
ىل¦ لسر'و ·راتتلا لات»ل _م= ى\= روصنملا =\ملا ل¸ن ب=ر ره= .لا. د=.ا ,و, ناك ام\ف
=\ملا ىل¦ ر»=.ا ر»نس لصوف ·ركسعلاو .ارم.ا نم -عم نمب -,ل¦ رو==لاب ر»=.ا ر»نس
ودعلا ىل¦ لو.=ملا ودعلا ى\= _امت=.او ·,ارك¦و ,ارت=ا -ل لص=و ·-ب عمت=او ·روصنملا
ى\ب'و ·'د,د= .اتق روصنملا =\ملا يد, ن,ب ر»=.ا ر»نس ر,م.ا لتاق فاصملا ,و, ىل¦ لو.=ملا
روصنملا =\ملا -مد= يف ر»نس دا= ·رصنب ن,م\سملا =ا د,' ام\ف ·'م,== 'تاب. .ب.و ·'نس= .`ب
نو,هص ىل¦ دا=و -=دو ,. ·_م= ىل¦
نم -».ا=و ¸وو`ق ر,م.ا روصنملا ¸ه=ف ·امهن,ب -==ولا .عقو ن,نام.و .س -نس ناك ام\ف
نم اه=ا¸تناو نو,هص راص=ل ق=مد ىل¦ -عم نمب يا=نر= ن,دلا ,اس= ر,م.ا -ب=ص ركاسعلا
244
ن,=. ن,دلا ,اس= ر,م.ا -عم ب=صتسا ق=مد ىل¦ يا=نر= لصو ام\ف ·ر»=.ا ر»نس ر,م.ا د,
ق=مد ركسعب ق=مد ب.ان
) 1/478 (
·دم او\تا»تف ·,هلات»ل دعتسا ر»نس ناكو ·,ر=ملا يف نو,هص ى\= اول¸ن ىت= ع,م=لا اوه=وتو
ى\= نو,هص ,,\ستل ن.و ··اوق .را= -نم ا=.=' -غ\ب ام\ف ·ر»=.ا ر»نس نم -,¸رب ..='و
ا=رص= دعب نو,هص -ع\ق نم ل¸نو ·-ل ف\=و ·=ل. ىل¦ يا=نر= -با='ف اه=رت=ا =ور=
ر»نس -=وتو -.امتسو ن,نام.و .س -نس نم لو.ا ع,بر ره= يف اهنم -لو¸ن ناكو ·'د=او 'ره=
ب., ل¸, ,لو ··د=و ام ع,م=ب يا=نر= -ل ىفوف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ يا=نر= -ب=ص ر»=.ا
-مد»تو -.ام ·رم,ب نوو`ق روصنملا =\ملا -,\= ,عن' ىت= يا=نر= -ل ىعسو ·-تا,= ,ا,' -ن=
·دعب نم ن=\ستو نوو`ق روصنملا =\ملا يفوت ن' ىل¦ -مر=لا رفاو ي»بو -,رصملا را,دلاب فل'
·,ورلا -ع\ق _تف ىل¦ -عم -=وتو ·'=,' -تمد= يف ر»=.ا ر»نس ر»تسا ل,\= فر=.ا =\ملا ·دلو
ر»نس =سم' ·-.امتسو ن,عستو _د=¦ -نس يف ق=مد ىل¦ ,ورلا -ع\ق _تف نم فر=.ا دا= ام\ف
ن,تن.ا -نس يف -\تقو ··ر=ا»لا ىل¦ ·دعب فر=.ا -=وتو ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ·¸ه=و ر»=.ا
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,عستو
1124 رس=.ا -
- 709 - - · 1309 ,
ن,دلا _م= ر,م.ا ·رس=.ا يروصنملا =ا دب= نب ر»نس
ن,واودلا د= ىلوت ·-.امعبسو عست -نس يفوت ·.ارم.ا رابك نم ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا لاق
·,ا=لاب ب.انلا ير=ا=لا رمد,' ن,دلا ¸= ر,م`ل 'كو\مم ناكو ·-.امتسو ن,نام.و نام. -نس ق=مدب
يف -,رصملا را,دلا ىل¦ لسر'و -مود=م ل¸= املو ·-,راداودلا ن= ربكت -س»ن .ناكو ··راداودو
·ا.= ر»نس ,هنم -=ام= ,هنم رات=اف ·نا=\سلا ى\= -ك,لامم .=ر= ·نوو`ق -,روصنملا -لودلا
·-,راداتس.او ن,واودلا د= يف -بترو ·ن,نام.و .`. -نس يف 'ر,م' ,ا=لا ىل¦ -=ر=' ,. ··ارت=اف
·فر=.ا ىلوتو روصنملا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ··ر,ه= -عمسو ··ر,بك ·روص -لو ·,ا=لاب ,اق'ف
لصوتف ·ردوصو بقو=و رصم ىل¦ ب\=ف ·-نم _وع\سلا نب ن,دلا _م= ر,¸ولا ر=ا= يف ناك
ىلو.ا -لا=لا ىل¦ دا='ف ·ر,¸ولا -نبا g,و¸تب
ر»نس ى\= _ب»ف ي\,\=لا نب ن,دلا ر=ف ب=اصلا -ل ر¸وو ·اغبتك -,لداعلا -لودلا ىل¦ ل¸, ,لو
نب ن,دلا _ت»ب -ل¸=و ··رم ر,= ر,¸ولا -نا='و ·,=رد فل' -.امسم= نم 'ب,رق -نم .='و ·روك.ملا
,هتب=ص رس=.ا -=وتف ·ن.ا= -ن. رس=.ا عم ر=اب, . ن' ي»ن=لا ن,دلا باه= =ارت=اب ··روص
رصم ىل¦
245
,ا=لا ب.ان ق=بق ن,دلا ف,س ر,م.ا لصو ·ن=\ستو اغبتك ى\= ن,=. ن,دلا ,اس= ب.و املو
_بق رس=.ا ن¦ ,. -\ما= امك -\ماع, ,\ف ي»ن=لا ن,دلا باه= -,ل¦ ,\سو ··را¸ولا رس=.ا يلوو
-نس يف نوص=لا ف=كل -=وتو ·ل,م=لاب _انلا لما=و ·=ل. دعب '=,' ·را¸ولا يلوو ·-,\=
g=و ·فل' ,د»م ·ر==و -.ام ر,م' رمتساف ·يدادغبلا =ب,' ن,دلا ¸= -=و= بترو ·-.امعبس
-ترت=ا _ارم' دعب رصمب يفوتو ر`س ن,دلا ف,س ر,م.ا -ب=ص
_,دم يف اهنم .ا=و ·را=ملا _ارسلا _راع, -==وم -=دم, ل,كولا نب ن,دلا ردص _,=لا لاقو
·رس=.ا
_ر, نمل -=رفو نو¸=ملا -=رف ا,
_ركلا ين»= نم .دصو نو»=لاب .\ص ن¦
_رولا قاف ي.لا _وس ين,م=, يل _,\ف
ار»نس د,عس يب' ن,دلاو `علا _م=
ناسرف ر=عم يف ددؤسو `= لك _و= ىلوم
ناعلاو رسعم\ل دروملا يف `= ,. ا»ص دقو
·ناد,ملا ·رام= يف .ارم.ا قبس امل ·.\»ن -== نمو ·ي=ادولا ن,دلا .`= لو», -,فو
ق=. ل=»لا -ب\= يف -ل _,\ف _ر»لاو لاملاب ن,دلا _م= دا= د»ل
قباس ن,دا,ملا يف داو= لكو -»بسب .انبلا ا.= يف ¸=='و
ىلاعت =ا -م=ر ·يد»صلا ,`ك ىهتنا
.اهلاو ن,سلا باب
1125 ي.انس,ا _ر»لا وب' -
- 670 - - · 1272 ,
·د,ر=لا يف دامعلا ·رك. ·ي.انس,ا _ر»لا وب' نس=لا نب لهس
دقو -لودلا ¸نك ىل¦ بتك ·ق.ار ,=ن -ل ناكو ·يو=نلا دعس' ف,ر=لا ى\= بد'ت ·'ر=ا= ناك
·ل,نلا يف قر=
=ا=' =,ل¦ وك=' =ادف .\ع= نم ا,
=`= نم -=اوم' ينتبس= امن'ك
=امعن يف .قر= دق امك ينتقرغف
·'=,' -لو
) 1/479 (
246
,مهلا ,=عت ىت= ,هلا ,=ع, . ·اهل .\ق ,هلا ,,== =ار' ·.لاق
,مص ,كل.= ن= يبف ,ك,ل¦ ين= ,هل .\»ف يل.= يف ي=لا ,مصو
,=.او _ا,ك.ا اهقرا»ت ىت= اهس.ارف ى»\ت . ,=ار=لا ن¦
,.=لا ,راصلا و=و در=, ىت= فر= -ب يو=, . يناودنهلاو
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امتسو ن,عبسلا دود= يف -م=رتلا ب=اص يفوت
واولاو ن,سلا باب
1126 ن,ونلا ياتوس -
- 732 - - · 1332 ,
ركب را,د ى\= ,كا=لا ·ن,ونلا =ا دب= نب ياتوس
,¸=و ,¸=و ·-سا.رو -سام= ا. 'ر,== 'د=ام ·'ر,بك `,\= ناك ·لاق -=,رات يف ب,ب= نبا ·رك.
ر==و ·عفان لامو ·ل,و= رمعب عتم -ت,=سو -تمس نس=ب 'مد»م ·-ت,=ر ىل¦ 'بب=م -سا,سو
ل.اوغلا ·ر=د نم ن,= دعب -تلا= ن' ىل¦ ·ل.او نب ركب را,دب .¸ان رمتساو عفا, و=و دادغب -عقو
ىهتنا
·.= ب=اصل فق' ,لو ·-.امعبسو ن,.`.و ن,تن.ا -نس يف لصوملا د`بب -تافو .ناكو ·.\ق
.و ·.=' نم= .و ·,=رتملا يلو ىتم رك., ,ل -ن,ف ·ب,ب= نبا ·رك. ام ر,= رب= ى\= -م=رتلا
ىهتنا ر,= . ع=سم ,`ك ب,كرت ·دص»م ل=ر و= امن¦و ·,اق' ,ك
1127 ير»=ملا -
- 791 - - · 1389 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير»=ملا =ا دب= نب نودوس
ن' ىل¦ ·دن= رمتساو ·ب\=ب فول.ا يمد»م د=' ·ير»=ملا اغبو\=ق ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
.ا,رم,ا يف ل»نت ,. ··دن= ارادن¸ا= راصو ·ب\= ب.ان يرصانلا ر»ص ر,م.ا دن= ,د= يفوت
ن= '=و= قوقرب ر=ا=لا =\ملا لبق نم ·ام= -با,ن يلو ,. ·ب\= با== ب=ا= راص ن' ىل¦
-نس يف ·يرصانلا اغب\, ر,م.ا =سم دعب ب\= -با,ن ىل¦ ل»ن ,. ··دم اهب رمتساف ·ينس=لا ق=نص
روك.ملا يرصانلا اغب\, ر,م.اب ل¸= ,. ··دم اهب ,اق'ف ·-.امعبسو ن,نام.و عبس
ن=ابلا يف امهن,ب -==ولا .عقوو ·ب\= ركاس= =بات' ا.= نودوس ر»تساو
ىل¦ يرصانلا اغب\, ر,م.ا لام -.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ر»ص ىل¦ =ل. ى\= لا=لا رمتساو
-,=\م ب.ان _ا=نم و=دملا ي\=ف.ا اغبرمت ىل¦ لسر'و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ى\= نا,صعلا
ع.ا= -ن'ب قوقرب بتاك, يرصانلا .=' ,. ي=املا ,اعلا نم ىص= دق _ا=نم ناكو ·=ل.ب -فرع,
ر=ا=لا =\ملا لسر'ف ·-»= يف -=,بق روم' -نم لص=, ير»=ملا نودوس ر,م.ا ن'و ·-ن=\سلا
ن' ·ا.= ير»=ملا نودوسلو يرصانلا اغب\,ل ن.ا.م ·د, ى\=و ·ب\= ىل¦ راداودلا رمتك\م ي»,سلا
·د= ن=ابلا يف روك.ملا رمتك\م عم ر=ا=لا =\ملا ر,سو ·.ارم.او ·ا=»لا ·ر==ب ا=\=ص,
247
نم عنتما ن' -\ت»بو ·يرصانلا ى\= _ب»لاب ب\= .ارما نم ·ر,=و ير»=ملا نودوسل .اعلا=م
ى\= يرصانلا اغب\, ·.اتس' نم 'بتك قر»,ل ·ر=ا»لاب ر='ت دق يرصانلا =و\مم ناكو _\صلا
=و\مم _\بف ·راداودلا رمتك\م -»بس, ىت= -باو= نا=\سلا ر='و ·-ت»فاومل ,=و=د, ·.ارم.ا
ىت= ر,سلا يف د=و ·راسو باو=لا .='ف ··.اتس' ى\= _ب»لا نم رمتك\م د, ى\= ام يرصانلا
-\ك لا=لاب يرصانلا رب='و ·رمتك\م لبق ب\= ل=د
برق ام\ف ··ر=اصم يرصانلا -بون _'ر نس= _,=لا ن,بو -ن,ب ناك راوداودلا رمتك\م ن¦ لا»,و
برق' لو.ا ن='و -,ف ىت' امب ·رب=, .عب ب\= نم
-نم .='و ··داعلا ى\= رمتك\م ي»ل ىت= ب\= نم _ر= ,. ·-س»نل ¸رت=ا رب=لا يرصانلا _\ب املو
ر='تو ينا=\سلا لا.ملا _امسل ·ا=»لاو .ارم.ا عمت=ا دقو ··داعسلا راد ىل¦ -ب ر==و ·-لا.م
-\=عتس, يرصانلا لسر'ف ·يرصانلا نا,ص= نم ,\ع, امل رو==لا ن= ا.= ير»=ملا نودوس
_= ¸,\=دلا ير»=ملا نودوس ل=د امدنعف -با,. .=ت نم بر=لا -ل' _ب. و=و ر== ىت=
_\صلا د,ر, ي.لا نودوس ر,م' ا, ·لا»ف ·_`سلا د=وف -»تك يرصانلا رو=' ر,م' ي=قربلا نا¸اق
نم فو,سلا -ت.=' ,. ·-بر=و ف,سلا -,\= نا¸اق لسف ·ير»=ملا نودوس -بسف °_`سلا ل=د,
ير»=ملا نودوس =,لامم در= ,. لتق ىت= -ك,لامم نم يرصانلا ,هبتر ن,.لا نم -ه= لك
نودوس لم=و .نكس ,. -=اس -نت»لا .را.و -عبر' ,هن,ب لت»ف ·يرصانلا =,لامم او\تاقو ,هفو,س
-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ر»ص يف =ل.و ·=ا -م=ر ·'ت,م
فورعملاو ربلا ر,.ك ·ر,=\ل `ع»نم ·ار»»\ل 'ب=م ·'ع=اوتم ·'ن,د 'فرا= ·'م=عم 'ر,م' ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ·.اقدصلاو
1128 ب.انلا ينو=,=لا -
- 798 - - · 1396 ,
) 1/480 (
-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=»لا ينو=,=لا =ا دب= نب نودوس
ن,نام.و عبر' -نس نا=مر ره= ر== عسات .اعبر.ا ,و, يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا ن=\ست املو
ر»تساو ·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا -با,ن يف ·رار»تساب ا.= نودوس ر,م.ا ى\= ع\= ·-.امعبسو
·رم¦ يف ياكوكلا ن= '=و= ر»تساو ·_`س ر,م' ياكوكلا اغبو\=ق ر,م.ا -,بو==لا يف -=و=
,\عملا اغبن=ل' ر,م.ا _`س
,==' ن.ا اهن,ف ·ا.= اننام¸ ف`=ب ·-ن,= 'م,دق .ناك _`س ·رم¦ -»,=و ن' ى\= ل,لد ا.=و ·.\ق
ىهتنا ·ر,بكلا ر,م.ا دعب ف.ا=ولا
·روك.ملا -نسلا نم نا=مر ره= ن,ر== عبار ن,ن.,ا ,و, يف =ل.و
248
·ودق ·-مر=لا رفاو ·'باهم ·-لودلا يف 'م=عم ·ر,.ك ن,نس -با,نلا يف ا.= نودوس ر,م.ا رمتساو
ى\= ,ادو -تبل' -,ل¦ ر,=,ام ن= .و -,'ر ن= ر=ا=لا _ر=, . ··روم' يف قوقرب ر=ا=لا =\م\ل
نم ·اع\=و ·_ا=نمو يرصانلا اغب\, ر,م.ا -,\= _بقو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا بكتنا ن' ىل¦ =ل.
,\ف ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس يف =ركلا _ب=ب ·اسب=و ·ي=ا= روصنملا =\ملاب =\ملا
يرصانلا ن' و=و ىلاعت =ا .ا= ن¦ ·رك.ن امبس= ··راد ,¸ل لب ·ر= ا.= نودوس ى\= لص=,
=\ملا .ارم' رم' .='و ·ركاسعلا نم امهعم نمب ·ر=ا»لا _را= رصنلا -,»ب .¸ن امل _ا=نمو
ر,م.ا _وس ·دن= قب, ,لو ·-تلود نا,='و -ك,لامم بلا= -ن= ل»ناو ·=ا==نا يف قوقرب ر=ا=لا
نودوس _'ر ام\ف ر»نس نب ركب يب' يد,سو ·_ام=ق ر,م.ا -م= نباو ·ا.= ب.انلا نودوس
لسر'ف 'نام' يرصانلا نم ب\=, ن'ب -,\= را=' ·رابد¦ يف قوقرب ر=ا=لا =\ملا رم' روك.ملا
-=منب رص»لا دا= يك=نملا رمد,ب ر,م.ا -تب=صو يرصانلا ىل¦ ر»نس نب ركب اب' ر=ا=لا =\ملا
ربد, ىت= ي»ت=, ن' ·رم'و ·يرصانلا -نم'ف قوقرب ر=ا=لا =\م\ل نام.ا ·و\= يف ·.'سو ·=\ملا
ام\ف ·باو=لاب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ ر»نس نب ركب وب' داعف ن.ا -»»تم ر,= -م\كلا ·لاقو ·ارم' -ل
نودوس عم ر=ا=لا ,\كتو ·-ع\»لاب -ل¸نم ىل¦ -»,\=لا ,اقو ·.ا=علا قوقرب ر=ا=لا =\ملا ى\ص
ل¸ن ,. ··راد ىل¦ ب.انلا نودوس ل¸نف ·-\,بس لا= ىل¦ لو¸نلاب -ل ن.' ,. ·-\ع», ام,ف ب.انلا
-تم=رت يف انرك. امبس= ··ر=ا»لاب ى»ت=او ·دعب قوقرب
ربدم يرصانلا اغب\, راصو ·ي=ا= روصنملا =\ملا ن=\ستو ·لب=لا -ع\ق ىل¦ يرصانلا ع\= ام\ف
,و¸\ب يرصانلا ·رم' لب ·-,\= _ب», ,لو ·-س»ن ى\= -نم'ف روك.ملا نودوس -,ل¦ ع\= ·-تك\مم
.ارم' -,نام. ى\=و -,\= _بق ·-نسلا نم ·ر=.ا _دام= نما. ,و, ىل¦ ·-ت,ب ,¸لو ل¸نف ··راد
نودوسو ·قاب نودوس ·,=و قوقرب ي=او= نم ·.انا=\ب=لاو فول.ا يمد»م نم ر='
·ر»نس نب ركب وب' يد,سو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,= نبا _ام=قو ·يو»صلا _,=و ·يا=نر=لا
-=ام= ى\=و ·راداتس.ا ي\= نب دوم=مو ·ي¸ورونلا _ا=بو ·با==لا ب=ا= ين,دراملا اغبق'و
-,ردنكس,ا _ب= يف ع,م=لا اوسب=و ·ا=ر,=و .انا=\ب=لا نم
امل ·_ا=نم ر,م.ا -»\=' ·-نسلا نم نابع= ىل¦ -,ردنكس,ا _ب= يف ا.= ينو=,=لا نودوس ,اق'ف
,اق'و ·.ا=ب -ن,ر== نما. يف ·ر=ا»لا ,د»ف يرصانلا ى\= _ب»لا دعب ·-,ل¦ -ك\مملا رم' راص
-نا¸=لا ىل¦ -\م=, لامب -م¸ل'و _ا=نم -كسم' ·-نسلا نم نا=مر ره= ينا. ىل¦ =ل. ى\=
ر=ا=لا =\ملا رم' ره= ن' ىل¦ ·راد ,¸لو -ن= _رف'و ··ر.كتسم -\م= -,ل¦ لم=ف ·-»,ر=لا
ا.= نودوس ر,م.ا ى\= _بق ·قوقرب ي=او= _ا=نم عبتتو ·=ركلا _ب= نم _ر=و قوقرب
رم' نم =ل. نم ,=' و= امب _ا=نم لغت=ا ,. -==لا ي. ره= يف -=»لا -=ا»ب -سب=و ·',نا.
ر=ا=لا =\ملا دا= ن' ىل¦ ع=وم ر,= يف ا=انرك. بور=و روم' عقوو قوقرب ر=ا=لا =\ملا
-تدا= ى\= -,رصملا را,دلاب -ن=\سلا -با,نب -,\= ع\='و ·روك.ملا نودوس ق\=' ·-ك\م ىل¦ قوقرب
-,اغلا ىل¦ قوقرب دن= -تبتر .دا¸و ·.و'
249
ربك ن' ىل¦ -.امعبسو ن,عستو ن,تن.¦ -نس -,نا.لا قوقرب -ن=\س نم -,ر=ا=لا -لودلا ,,== رمتساو
-.,=م دعب ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·ا»=' ن' ىل¦ ى»عتس,و ··رم,او -»,=ولا نم ,ربت, .='و _ا=و
يفوت ن' ىل¦ ·راد ,¸\ف -.امعبسو ن,عستو عبس -نس ر»ص يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ -تر»س نم
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو ن,عستو نام. -نس ىلو.ا _دام= _ما= .ا.`.لا ,و, يف ·ر=ا»لاب
بر=, ·ركنملا ن= ',=ان ·فورعملاب 'رم' ·'ر,= 'ن,د ·-مر=لا رفاو 'روقو `,\= 'ر,م' ناكو
ل.ملا ·دو=ب
) 1/481 (
ر=ا=لا =\ملا ر=ا=ت .ام .نمو ·'ن,د 'ر,= ناكو ·=ا -م=ر ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا لاق
ىهتنا ·-ن= فرعت لبق نكت ,ل .اركنمب قوقرب
ناكو ,ه,ف د»تع,و ·.ار»»لاو .ام\علا ب=, ناكو ·ل,.لا ر=ا= ·'»,»= 'ن,د `=ر ناك ·ين,علا لاقو
نم .ي= -ل لص= ناكو ·.ا=دلا ,هل'س,و .ار»»لا .و,ب يف ل¸ن,و ·رصمو ·ر=ا»لا يف رود,
ين,علا ,`ك ىهتنا ·ي=استلاو ل»غتلا
لم=و -ماك=' يف _وقارق ن= يك=, امك -ن= يك=, راص ىت= ·ن=اب -م`س ·دن= ناكو ·.\ق
ن='و ·نودوس ,اك=' يف نودلا نود ·امس -ماك=' يف 'باتك _ناكم نب نم=رلا دب= ن,دلا ر=ف
-ن,د ن= ··دعب نم يدلاو دن= ,د= ناك نمم ·-ك,لامم نم -=ام= ين.د= د»لو -,\= 'مكهت =ل.
ر=دلا نسا=م نم ناك د»\ف ·ىلاعت =ا -م=ر ··رك. يف _ر=لا لو=, ام -\»=و ·ر,=و
1129 ق=مد ب.ان يا=نر=لا -
- 794 - - · 1392 ,
,ا=لا ب.ان نودوس ر,م.ا ·يا=نر=لا =ا دب= نب نودوس
ن' ىل¦ روك.ملا ·.اتس' .وم دعب ,ا,.ا -ب .\»نتو ق=مد ب.ان يا=نر= ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
ر=ا=لا =\ملا عم _ا=نمو يرصانلا نم ناك ام\ف قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ارم' نا,=' نم راص
لب=لا -ع\ق نم ر=ا=لا ل¸ن ىت= -م¸لو ·قوقرب ب¸= نم ا.= نودوس ,اد ·ناك ام قوقرب
ب.انلا نودوس -م=رت يف ·انرك. امبس= -,\= _بق ·-,رصملا را,دلا يرصانلا =\م ام\ف ى»ت=او
دا= ن' ىل¦ 'سوب=م رمتساف -,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و ·ن,,رصملا .ارم.ا نم -,\= _بق نم,ف
·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تب -,\= ,عن'و ·-ن= _رف' لسر'و ·-ك\م ىل¦ قوقرب ر=ا=لا =\ملا
=ل.و ·يرمت==لا _امقرق _ا=ق¦ ىل¦ روك.ملا اغبو\=ق لا»تنا ,ك=ب ·يو»صلا اغبو\=ق ن= '=و=
نم ,==' _ا=ق¦ ىل¦ ·ر,س, ·دم دعب -\»ن ,. ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.ا -نس ىلو.ا _دام= ينا. يف
ا=ب ر,م.ا يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ي¸ورونلا _ا=ب ر,م.ا ى\= -=ا=ق,ب ,عن'و ·لو.ا
·-.امعبسو ن,عستو عبر' -نس ,ر=ملا نم ر,=.ا ر=علا يفو ·,ا=لا ب.ان ير=ا=لا يرمتولو=لا
250
او=ن اهمك=و ق=مد ىل¦ -=وتف ·روك.ملا ا=ب ن= '=و= ·,ا=لا -با,ن يف ·رار»تساب -,\= ع\='
-نس فصن نم
لو,=لاو _ام»لاو ب=.لا نم 'ر,بك 'دو=وم ف\=و ·-نسلا نم نا=مر ره= ر=ا= يف .امو
=ل. ر,=و لام=لاو
نم ق=مد -با,ن ىلوو ق\= .وسو ·د= -,ف ناك -ن' .¦ ·ان,د ·_ور»لاو .اركنملا ن= '»,»= ناكو
_\=م ر,م' يكصا=لا يفر=.ا اغب=مك ر,م.ا ·دعب
1130 قوقرب ر=ا=لا ب,رق ·ق=مد ب.ان -
- 803 - - · 1401 ,
·,ا=لا ب.انو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ب,رق ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
نودوس يد,سب ر,ه=لا
) 1/482 (
·_رب,ب =بات.ا ,' -م' -لا=و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .=' -تد= عم 'ر,غص _كرا=لا د`ب نم ,دق
ع,م=لا اومدق -براق'و قوقرب ر=ا=لا =\ملا دلاو _ن' ر,م.ا -م' د= عمو ·ر,غصلا قوقرب .='
=\ملا ·ابرف ·-.امعبسو ن,نام.و .`. -نس يف ·اكبات' =ا. .¦ و=و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا نم ب\=ب
فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع= ن' ىل¦ ·اقرو ··رم' _ر=رتو ربك ن' ىل¦ ينا=\سلا ,ر=لا يف ر=ا=لا
رغ.ب -سب=و ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =سم دعب ·'ر,بك ارو=' ر,م' ر»تسا ,. ·-,رصملا را,دلاب
=\ملا .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو -.امنام.و _د=¦ -نس ر»ص ر== عسات يف -,ردنكس,ا
-ن= _رف' ن' ىل¦ ·-,ردنكس,اب _ب=و -,\= _بق ·لاو= يف ·روك.ملا -نسلا يف قوقرب ر=ا=لا
_ا=ق,ب -,\= ,عن'و ··ر=ا»لا ىل¦ ,دقو -.امنام.و ن,تن.ا -نس يف _مت,' ر,بكلا ر,م.ا -عقو دعب
اراداود ·رار»تساب -,\= ع\='و ,ا=لا ىل¦ _مت,' عم _ر= نم د=' ير=ا=لا ·ا= بو»ع, ر,م.ا
ل=ت ,\ف ·روك.ملا _مت,' ن= '=و= -,كبات.ا ىل¦ _رب,ب لا»تنا ,ك=ب ·_رب,ب -تبارق دعب 'ر,بك
-ل _,ل _رف رصانلا =\ملاو =ل. لك ·ىنس=لا ,نت ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب ق=مد -با,ن ىلوتو -ما,'
يف ,اق'و ق=مد ىل¦ ا.= نودوس -=وتف -,\= رو==ملاك و=و =»ف ,س.ا در=م .¦ -ن=\سلا نم
د`بلا باونو -,ما=لا ركاسعلا نودوس عم= =ل. دنعف ·-,ب\=لا د`بلا =نلروم,ت قر= ن' ىل¦ اهتبا,ن
نودوس -,ل¦ ¸رب ·ب\= ر=ا= روم,ت ل¸ن ن' ىل¦ ب\=ب ,ادو ب\= ىل¦ ,هب -=وتو -,ما=لا
_,= ر,م.او ·ب\= ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا ·-,ما=لا د`بلا باون -,د, ن,بو ·روك.ملا
اغبن=ل' ر,م.او ··ام= ب.ان يدم=ملا قامقد ر,م.او ·د,ؤملا ين=' ·_\بار= ب.ان يدوم=ملا
د`بلاب ركاسعلاو .ارم.ا ع,م=و ··¸= ب.ان نا==لا نب رم= ر,م.او ·د»ص ب.ان ينام.علا
,د=و -نس رغصل -ناكم نم =ر=ت, ,ل -,رصملا را,دلاب _رف ر=ا=لا =\ملاو =ل. لك -,ما=لا
251
ىلاعت =ا ·د,ر, رم. ·-تك\مم يربدم _'ر
رم'و =ا -نعل روم,ت ركس= ىل¦ -بسنلاب ·ركس= -\»ل ·'د=او '»ص ركاسعلا نودوس ر,م.ا فصو
ام\ف -لا,=لا ف\= ,ه\ع=و ·,هعم ·ا=ملا _ور= .¦ _ادرمد ىب'ف ·ب\= راوس' اوبكر, ن' ·ا=ملا
ن,ب لص=و ·'نس= .`ب ى\ب'و -ن= 'روه=م 'تاب. -عم نمب ا.= نودوس .ب. ·روم,ت عم ى»تلا
·,هت,»ق' -,رمتلا .بكر رابد.ا يلوو ·يما=لا ركسعلا ,¸هناف ··ر.ك -,\= او\ما=تو -عقو ن,»,ر»لا
.=ت ل=دت . ق.`= ·ا=ملا نم ل,=لا ل=ر' .=ت =\هف ·ب\= ركس= ·ا=م ى\= -لا,=لا .ع=رو
·اهتع\ق ىل¦ اودعص ,. ·ب\= -ن,دم ىل¦ .ارم.ا ل=دو ·_انلا نم ب\= قدن= `تماو رص=
·د=نلا .دعبو =ا -نعل -ن= روه=م و= ام ب\= يف -نم _ر=و ب\= -ن,دم ى\= روم,ت ىلوتساو
ب.ان يدم=ملا _ادرمد ر,م.اب او.عبف ,ه,\= رم.ا لا=و ·اهب ,=دد= ر.كو ·ب\= -ع\»ب نم ن=
·,هل رب=لاب _ادرمد داعف ·باونلا ع,م=لو انام' ·ا=='و ·-ل ف\=و -,\= ع\='ف ·روم,ت ىل¦ ب\=
ى\= _ب»لاب رم' ·رصب عقو امدنعف ·روم,ت يد, ن,ب او\.متو اول¸نف ·-,ل¦ لو¸نلا نم 'دب اد=, ,\ف
ر,م.ا _بو, روم,ت .=' ,. -س\='و -,\= ع\=' -ن,ف ·ب\= ب.ان _ادرمد ر,م.ا `= ام ع,م=لا
·-=,رات لبق -لوسرل -\ت»ل با.علا _اون'ب ·دده,و ·.وس لكب ·د=وت,و -م=رتلا ب=اص نودوس
د=' ·.وت, ن' ر,= نم ·دو,»ب نفدو ·ق=مد ر=ا=ب يفوت ن' ىل¦ -بو»علا .=ت ·رس' يف رمتساو
لاق نم ,هنمو ·ا=ب. لاق نم ,هنمو ·-بو»علا .=ت لاق نم _انلا نمف -تتوم يف لاوق.ا .»\ت=او
,\=' =او .ام ىت= -\=رب -سادف -عم ناك ل,ف ىل¦ روم,ت ·ا»ل'
-=وو ·-نس= -لاك= ا. `,\= 'ر,م' ناكو ·-.امنام.و .`. -نس ب=ر ره= ر=او' يف -تافو .ناكو
·-ك,لاممو -بكرمو -سب\م يف `م=تم ·-,سور»لا _اون'ب 'فرا= ناكو ·_انلا يف -عبر ناك _,بص
ن= .كسو -.واسم ين,علا رك.و ·'ن,م=ت -نس ن,.`. ى\= ف,ن -نسو .امو ··داعسلا يف '=ن
ىهتنا ام _رغل ·-نسا=م
1131 را,=لا -
- 810 - - · 1408 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·را,=لاب فورعملا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
) 1/483 (
ر,م' _رف -,رصانلا -لودلا يف راص نممو ·-ت,كصا= نا,='و قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم د='
ر=ا=لا =\ملا ب,رق نودوس ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب ·'ر,بك ارو=' ر,م' راص ,. ·ا,نا. 'رو='
دروو ··ر,س, ·دم ,اق'ف -.امنام.و _د=¦ -نس ·دع»لا ي. ن,ر== يدا= يف 'ب,رق ·رك. ,د»تملا
ىل¦ ا.= نودوس ر,م.ا ن,عف ·-,=\م .=. ى=م ,ورلا =\م د,¸,اب ,رد\, نام.= نبا ن'ب رب=لا
-قو=و ·-تب,= .لا=و ·-نسلا نم -==لا ي. يف -=وتف رب=لا ا.= ن= ف=ك\ل -,ما=لا د`بلا
252
يف ·-=و= -,رو=' ر,م.ا يف ¸ا= نودوس ر,م.ا ر»تساف ··دن= ,ا=لا ب.ان ىنس=لا ,نت ر,م.ا
ن' ىل¦ -,ما=لا د`بلاب ا.= را,=لا نودوس ر,م.ا رمتساو -.امنام.و ن,تن.ا -نس ر=.ا ع,بر ره=
لات»ل -,ما=لا د`بلا ىل¦ ',نا. _ر= ,. ··ر=ا»لا ىل¦ _رف رصانلا =\ملا دا=و ·,نترم' لص»نا
نودوس ى»ت=ا ·,و, لك لام= لات»لاو ·ا=ر=ا=ب ل¸ان روم,تو ق=مدب رصانلا ناك ام\ف روم,ت
ن,=. _,=لا اون=\س,ل -,رصملا را,دلا ىل¦ -=وتلا اودصقو ·ر=' -=ام=و ي.`علا ي'ب يناقو ا.=
·-,رصملا را,دلا ىل¦ -ب اودا=و _رف رصانلا =\ملا او.='ف ·=ل. -لودلا بابر' _\بو ·يسكرا=لا
,اد ول ·.¦و ·ق=مد روم,ت .=. بابس.ا ربك' نم رم.ا ا.= ناكف ا=انب نم ىعنت ق=مد او\=و
لا=رتلا د,ر, ناك -ن' روم,ت ن= راب=.ا .رتاوتو °اه,ل¦ -لوصو ناك ن,' نم ·اهب رصانلا =\ملا
ناك =ا .ا= امف ·,ا,.ا =\ت يف ق=مد ن=
نوك, ن'و ·ب\=ب ·رم,ب ا.= نودوس ر,م.ا ى\= ·دم دعب ,عن' ·ر=ا»لا ىل¦ رصانلا =\ملا ,دق املو
نم ·ر,بك -=ام= ,ه,ل¦ فا=ناو _و= نم ,ك= ر,م.ا عم بكرو =ل. نم عنتماف ·اهب اب=ا=
را,=لا نودوس ى\= ,عن'ف ·-,\= اورصتناف ·راداودلا ينابع=لا =ب=, او\تاقو ·,=ر,=و .ارم.ا
ن= '=و= ·_\=م ر,م' -\,و= ·دم دعب ر»تسا ,. ·=ب=, _ا=ق¦ ىل¦ ,ك= لا»تنا ,ك=ب ,ك= _ا=ق,ب
ن= '=و= ·_`س ·رم¦ ىل¦ ل»ن ,. ·-.امنام.و عبس -نس ·ر=.ا _دام= يف ين,دراملا نودوس
ن,ر== نما. .ا.`.لا -\,ل يف ·ر=ا»لاب يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو يا=نر=لا يابق' ر,م.ا
-ت¸ان= نا=\سلا ر==و ·-.امنام.و ·ر== -نس لاو=
بستن, -,ل¦و ··ر,سلا روك=م ناكو ·_`صلاو ,\علا ل=. اب=م ·'ن,د ·'ماد»م '=ا== 'ر,م' ناكو
ن,دلا رصان ر,م.ا ·.اتس' .وم دعب -مد= ناك -ن,ف ·يرا,=لاب ·بونلا -بون _'ر ·اغبنس' ر,م.ا
ىهتنا ب=ر نب دم=م
1132 ي\تب ر,ه=لا يدم=ملا -
- 818 - - · 1415 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·نون=م ينع, ·ي\تب ر,ه=لا ·ير=ا=لا يدم=ملا =ا دب= نب نودوس
-,رصانلا -لودلا يف ىقرتو ·-ت,كصا= نا,=' نمو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' ناك
_رب,بو و= ·-,ردنكس,ا رغ.ب _ب=و -,\= _بق ,. فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ن' ىل¦ _رف
.س -نس -==لا ي. ر== عباس _,م=لا ,و, يف ··ا= نس= نم ,نا=و ·راداودلا ر,غصلا
··ر=ا»لا اومدقو -.امنام.و عبس -نس لاو= يف ,هن= _رف' ن' ىل¦ ن=سلا يف اورمتساف ·-.امنام.و
-نس لاو= نما. _,م=لا ,و, ىل¦ ·.ارم.ا -\م= نم ··ر=ا»لاب روك.ملا يدم=ملا نودوس ,اق'ف
-ل¸= ,ك=ب ير=ا=لا ي=,=لا _ابر= ن= '=و= ·ار,بك ارو=' ر,م' ر»تسا ·-.امنام.و نام.
دب= روصنملا =\ملا ·و=' ن=\ستو ع\=و ·_رف رصانلا =\ملا ى»ت=ا ن' ىل¦ -ت»,=و يف رمتساف
=\ملا ره= ن' ىل¦ ·-ت»,=و ى\= يدم=ملا نودوس رمتساف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا نب ¸,¸علا
.اتق ·و\تاقو ·.ارم.ا نم -عنم نم عم روك.ملا نودوس -عنم ·-ع\»لا ىل¦ _و\=لا دار'و رصانلا
253
=سم' ·¸,¸علا دب= روصنملا ع\=و ·ا,نا. ن=\ستو -ع\»لا رصانلا =\مو اوم¸هنا ,. ·يو»لاب _,ل
-,رو=' ر,م.ا يف ر»تساو ·ي»سو,لا نودوس ر,م.ا _ا=ق¦ ى\= ق=مد ىل¦ -=ر='و ا.= نودوس
_راصملا يمسا»لا _كرا= ر,م.ا ·دعب نم
) 1/484 (
اهتع\»ب -سب=و ·يدوم=ملا _,= ر,م.ا اهب.ان -,\= _بق ق=مد ىل¦ يدم=ملا نودوس -=وت املو
_را= =ا. .¦ و=و ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.اب ق=لو ·ن=سلا نم رف ·-.امنام.و عست -نس ل.او' ىل¦
-ن,دم =\مو ·ن=مو روم' -ل عقوو ·ن,نس د`بلا =\تب رمتساو _رف رصانلا =\ملا -=ا= ن=
_ب=و ··دم ق=مد -ع\»ب ا=,' -سب=و ·ا,نا. _,= ر,م.ا -ب ر»= ن' ىل¦ .اراغلا اهب ن=و ··¸=
ر,م.ا عم -ب\=ب .عبف ·-كسم رصانلا =\ملا _\بو .ارم.ا نم ·ر,=و ي»سو,لا نودوس -عم
ن= ا=,' و= _ر=و ,ه»\=' ,. ·-ت»فرو ا.= نودوسو ·-لاسر¦ نم _,= عنتماف ·يلام=لا اغب=مك
راصو ·ل.ا= ر,غب رصانلا ىل¦ يلام=لا داعف -.امنام.و ·ر== يتن.¦ -نس يف =ل.و ·-=ا=لا
_ر= ,. ·_,= -ه= نم د»ص =\م ن' ىل¦ -عم ,ادو ·_,= با=ص' ¸=' نم يدوم=ملا نودوس
_,= عم رمتساو نا,صعلا ى\= ع,م=لا _\=صا ,. ·ا,نا. ¸ورون ىل¦ رفو _,= -=ا= ن=
,عن'و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ _,= ر,م.ا -ب=ص ,دقو ·_رف رصانلا =\ملا لتق ن' ىل¦ ¸ورونو
لاو= يف _,= د,ؤملا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\=
-نس ,ر=ملا يف لتق ن' ىل¦ اهب رمتساف ·-,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و -.امنام.و ·ر== _م= -نس
=ا -م=ر ينس=لا نا=و= ر,م.او يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا -عم لتقو ·-.امنام.و ·ر== ينام.
ىلاعت
1133 ق=مد -ع\ق ب.ان يدم=ملا -
- 850 - - · 1446 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ق=مد -ع\ق ب.ان ·يدم=ملا =ا دب= نب نودوس
-تمد=ب رمتساو يدم=ملاب بسن, -,ل¦و ·-»,ت=و ·ا»ن' ·رك. ,د»تملا يدم=ملا نودوس =و\مم و=
لصتا =ل. دنعف ·انرك. امبس= -\تق ,. -,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و _,= د,ؤملا =\ملا -كسم' ن' ىل¦
·-,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم رمتساو ·_,= د,ؤملا =\ملا نا=\سلا -مد=ب ا.= يدم=ملا نودوس
دار' ,. -\,و= ·دم -,رادم=لا -بون _'رو ا,كصا= يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف راص ن' ىل¦
·-=ا=ق¦ ى\= -,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم راصو ·'=,' -ت»,=و =رتو عنتماف ·رمؤ, ن' فر=.ا
يدم=ملا نودوس ,=ناف ·فسو, ¸,¸علا =\ملا ى\= قم»= =بات.ا ب.و ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو
,. ··ا»ن ن=\ست ن' ىل¦ قم»= -,\= ا=دعف ·قم»= =بات.ا قفاو, ,لو ·¸,¸علا =\ملا ى\= روك.ملا
.نب لغم دنو= ·را»سب ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن'و ··ر=ا»لا ىل¦ ·دوعب بتكو ·ره=' دعب -,ف ع»=
254
اهت=' _و¸ و= روك.ملا نودوس -ن,ف ·قم»= ر=ا=لا =\ملا -=و¸ ي¸رابلا ن,دلا رصان ي=ا»لا
-فر=ملا -كم ىل¦ -=وت ,. ·دم روك.ملا نودوس رمتساف ي¸رابلا ن,دلا رصان ي=ا»لا اه,ب.
ن,تنسلا و=ن -كمب رمتساو يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف -=وت ناك امك ·ر.امعلا دا=و اهب 'ر=ان
نام. -نس يف ق=مد -ع\ق -با,ن يف ر»تساو ··ر,س, ·دم اهب ,اق'و ·ر=ا»لا ىل¦ دا=و ·ر.ك' و'
-.امنام.و ن,سم= -نس ر»ص يف .ام ن' ىل¦ اهب ,ادو اه,ل¦ -=وتف ·-.امنام.و ن,عبر'و
ن=لا ر,.ك -فرعملا ل,\ق ناك -ن' .¦ ·'نكاس `قا= ·_ور»لاو .اركنملا ن= '»,»= ·'ر,= 'ن,د ناكو
ىل¦ لصو ام\ف ·,ر=لا نا=,= نم .ع=ت ام _\ص,ل -كم ىل¦ -=وت امل -ن' =ل. نم -س»ن ي'رب
-كم رباك' -عنمف ·ا=ر,=و .,بلا `='ب .ناك يتلا با==.ا عفرو ·ف,ر=لا .,بلا ف»س ,د= -كم
·,هم`ك ىل¦ .»ت\, ,\ف ·.,بلا ى\='ب دع», ن' ر,=لا عنمت -باتك -,\= ا.= ·-ل اولا»ف ·ىب'ف ·=ل. نم
ن' نم افو= -كم ل=' نم -=ام= ل=رف ·.,بلا ل=اد ىل¦ ر=ملا فلد, -ن'ب ر.ت=او ف»سلا ,د=و
ام فلدف ·'»»س -ل دد= ن' ىل¦ ·وسك ر,غب 'ما,' 'فو=كم .,بلا راصو ·=ا نم .`ب ,ه,= ل¸ن,
-كمب -تر,س ..اسو ·لعف ام ى\= دم=, ,\ف ·لع»لا ا.= -نم رركتو ,,د»لا ف»سلا نم ر.ك' -عنص
,هن,ف ·=ل. ,اد=لا بعت'و ·رو,=\ل _و'م .,بلا ف»س راصو ·د=' لك -,\= ,»نو ·=ل. ل=.
و= ,دنو ·ناك =ا .ا= امف ··ر,=و ,ام=لا لب¸ نم ف»»ب .,بلا ى\=' نم نول¸ن, ل,\ق لك اوراص
·ل.ا»لا لو»ك ·رم' ناكف ·,دنلا ·د», ,\ف ·-ت\عف ى\= '=,'
اقو»= نوك, ام ربلا نمو دصق ر,= نم ر=ف اع»ن ,ار
ىهتنا
1134 يوا¸م=لا -
- 810 - - · 1407 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·راداودلا ير=ا=لا يوا¸م=لا =ا دب= نب نودوس
) 1/485 (
,ر=ملا يف -,\= ركنت ,. ·-,اغلا ىل¦ ·دن= 'بر»م ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·.اتس' دن= 'ص,ص= ناك
د`بلا ىل¦ -=ر=' ,. ··دم ل.ام= -نا¸=ب -سب=و ·'=ربم 'بر= -بر=و ·-.امنام.و _د=¦ -نس
نم راصو ··ر=ا»لا ىل¦ ,دق ··دمب قوقرب ر=ا=لا =\ملا .وم دعب ىل¦ د`بلا =\تب رمتساو -,ما=لا
=ب=, ر,م.ا ن,ب -نتف ·روك.ملا -نسلا يف عقو ام\ف -.امنام.و عبر' -نس ىل¦ ·اهب .ارم.ا -\م=
·د»ص -با,ن ىل¦ ا.= نودوس او=ر=, ن' ى\= ,هن,ب _\صلا عقو ,.·¸ا= نودوسو ¸ورونو ,ك=و
نم ام=و ·و'ت=ب نودوسو ·راداودلا =ب¸' ر,م.ا ·,=و -,ما=لا د`بلا ىل¦ ر=' -عبس _ر=,و
ى\= لا=لا ى=م ,. ,=ر,=و -,كصا=لا نم ام=و ·=بدربو ·رادن¸ا=لا ياب يناقو ·.ار=علا
قامقد ر,م.ا ن= '=و= ·د»ص -با,ن يف ر»تساو -,\= ع\=ف ·ر,= . ا.= يوا¸م=لا _ار=¦
255
ا=ر=ابو د»ص ىل¦ -=وتف -.امنام.و عبر' -نس ر»ص ن,ر== عباس يف =ل.و -ل¸= ,ك=ب يدم=ملا
رصانلا =\ملا نم .ا=دتساب ·.و¸عم -.امنام.و _م= -نس لو.ا ع,بر ره= يف ·ر=ا»لا ,دق ن' ىل¦
دا= ينام,\سلا _,= ر,م.ا -=و= د»ص -با,ن ىلوو ·.`لا ف,=\لا دب= ي=او=لا -ب=ص _رف
·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب يوا¸م=لا نودوس ى\= نا=\سلا ,عن'و ··انا= بار=لا
لو.ا ع,بر ره= نم رمتساف ·روك.ملا ينام,\سلا _,= ن= '=و= ·انا= بار=لا دا= -ب ر»تساو
يابق' ير,م.ا ن= '=و= ·'رادن¸ا= ر»تسا -نسلا نم ·ر=.ا _دام= عباس ن,ن.,ا ,و, ىل¦
ن= '=و= ·بونلا -بون -س'ر ر»تسا -نسلا نم لاو= ىل¦ =ل. ى\= ,اق'و ·-توم دعب يكركلا
¸ارمت ن= '=و= ·_\=م ر,م' ين,دراملا نودوس رار»تسا ,ك=ب ين,دراملا نودوس ر,م.ا
-بون _'ر رمتكب رار»تسا ,ك=ب ينكرلا رمتكب ن= '=و= ·_`س ·رم¦ ىل¦ ل»تنملا يرصانلا
.ارم.ا
··دم =ل. ى\= يوا¸م=لا نودوس رمتساو ··دمب -\بقو ا.= انرص= يف ·دو»»م -»,=ولا ·.=و ·.\ق
-=ا=ق¦ -,ل¦ د,='و ··ر,س, ·دم دعب -ن= _رف' ,. -,ردنكس,اب _ب=و =سم'و
·¸,¸علا دب= روصنملا =\ملا ·و=' ن=\ستو ·ع\=و رف رصانلا =\ملا ى»ت=ا ىت= =ل. ى\= ,ادو
نم بكرو ا.= يوا¸م=لا نودوس .,ب ىل¦ -=وتو -ك\م ىل¦ دوعلا ب\= ن' ىل¦ ا,»ت=م رمتساو
·روصنملا -,=' ى\= رصتناو ·.ارم.ا نم ·ر,=و ا.= يوا¸م=لا -,د, ن,بو ·بر=لا -ل'ب ·دن=
ر,م.ا ن= '=و= ·'ر,بك راداود -ب ر»تساو ·ا.= يوا¸م=لا نودوس ى\= ع\=' ا,نا. ن=\ستو
_رب,ب ى\= _ب»لا دعب ·-,رصملا را,دلاب ركاسعلا -,كبات' ىل¦ =ب=, لا»تنا ,ك=ب ·ينابع=لا =ب=,
-.امنام.و نام. -نس ·ر=.ا _دام= يف =ل. لك ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .=' نبا
ق=مدب راص ام\ف ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ 'در=م -=وت ·عست -نس ىل¦ -,راداودلا يف نودوس رمتساو
ا.= نودوس ر»ف ·د»صب يدوم=ملا _,= ر,م.ا -قر= ن' ىل¦ ·اهك\مو د»ص ىل¦ -=وتو ىص=
يوا¸م=لا نودوس ,ادو ··دو=وم ع,م= _,= .='و ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا دن= ق=مد ىل¦ -س»نب
نودوسب -فدر'و ··¸= -با,ن يف _ام=ق نب ياب لان,¦ ¸ورون بانتسا ن' ىل¦ ¸ورون دن=
ل.`ق ,ا,' .¦ نك, ,\ف ·ا=وك\مو ·¸= او\=د ىت= اوراسو ,=ر,=و رمد¸' نبا =ب=,و يوا¸م=لا
,و, يف ·¸= _را= د,د=لا ى\= ·و\تاقو ·-,ل¦ او=ر=ف د,ؤملا ين=' يدوم=ملا _,= ر,م.ا ,هقر=و
·-كرعملا يف _ام=ق نب ياب لان,¦ ر,م.ا لت»ف ·-.امنام.و عست -نس ·دع»لا ي. عبار _,م=لا
-م=رتلا ب=اص يوا¸م=لا نودوس ى\= _بقو _انرق نودوسو ··ام= ب.ان ي=فا=لا _نو,و
يف .ارم.ا نم ,ه,\= _بق نمم ن,ر=' عم رصانلا =\ملا ىل¦ دو,»لا يف لم=و ·-ن,= .ع\ق امدعب
يف -,رصملا را,دلا ىل¦ -لوصو ناكو _ام=ق نب ياب لان,¦ ر,م.ا -مر ,هتب=صو ·-كرعملا
ى=دتسا ·ره=لا ن,ر== _داس ىل¦ رصانلا =\ملا -سب=ف ·-.امنام.و ·ر== -نس ر=.ا ع,بر ره=
اومك=ف ·'م\= `=ر لتق -ن' ا.= يوا¸م=لا نودوس ى\= .ب.'و ·-,د, ن,ب ىل¦ ·ا=»لا نا=\سلا
يابنس' ر,م.او ·قم= ر,م.او ·يدربق' ر,م.او ··راداود اغبر, -عم لتقو لت»ف ·-\ت»ب ·ا=»لا
256
ىهتنا رو=' ر,م' يابنس' ر,م.او ·ينامكرتلا
=بنا= .اتس' '=,'و ·ب\= ب.ان يوا¸م=لا ياب يناق ر,م.ا .اتس' و= ا.= يوا¸م=لا نودوسو
=ا -م=ر ام=ر,=و ·¸= ب.ان يوا¸م=لا
1135 ف,ر=لا نودوس -
- 814 - - · 1411 ,
ف,ر=لا نودوسب فورعملا ·-لودلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
) 1/486 (
=ركلا -با,ن يلو ن' ىل¦ ·.اتس' -لود يف ىقرت نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
-=وت ن' ىل¦ ·اهتبا,ن ر=ابو اه,ل¦ -=وتف ·-.امنام.و _د=¦ -نس لو.ا ع,بر ر== يدا= ,و, يف
ن,تن.ا -نس يف ·ىنس=لا ,نت ر,م.ا اهب.ان ى\= _ب»لا دعب ·ق=مد ىل¦ _رف رصانلا =\ملا
ين,¸لا اهب=ا= =ركلاب ف\=تسا ن' دعب ·ق=مدب ا.= ف,ر=لا نودوس ر,م.ا -,\= ,د»ف ·-.امنام.و
,و, يف ·ينودوسلا _ا=تب ر,م.اب =ركلا ن= رصانلا =\ملا -ل¸عف ·_ابعلا يب' نب نابع=
·ق=مدب با==لا -,بو== يلو ن' ىل¦ لاو=.ا -ب .\»نتو -نسلا نم نا=مر ره= عبار _,م=لا
·-.امنام.و _م= -نس لو.ا ع,بر ره= عبار يف -سب=و يو»صلا قم»= ر,م.ا ى\= _ب»لا دعب
,ا=لا ب.ان يدوم=ملا _,= ر,م.ا -,\= _بق -.امنام.و نام. -نس ىل¦ -,بو==لا يف رمتساف
·روك.ملا _,= -ن= _رف' ·روك.ملا -نسلا نم نابع= نم ن,ر=علا ن,ن.,ا ,و, ىل¦ -ب,بصلاب -ن=سو
·'=,' -ب,بصلاب -سب=و ',نا. -,\= _بق ,. ·دم =ل. ى\= رمتساف ·ق=مدب ·رم,ب -,\= ,عن'و
د`بلا ىل¦ -=وت امل ¸=ر' ر,م.ا ن=و ·_رف رصانلا =\ملا -ن= _رف' ن' ىل¦ 'سوب=م رمتساف
·رم,ب -,\= ,عن'و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -عم -ب=صتساو ·-.امنام.و ·ر== يتن.ا -نس يف -,ما=لا
=\ملا _بق لا=لا ر='و ·روم' -ل عقوو ··دم رصم .ارم' -\م= نم ف,ر=لا نودوس رمتساف اهب
ره= ن,ر== ينا. يف ر=' ·د=و ين`صصلا لان,¦ ى\=و روك.ملا ¸=ر' ى\=و -,\= رصانلا
,و, ىل¦ 'سوب=م -م=رتلا ب=اص ف,ر=لا نودوس رمتساف ·-.امنام.و ·ر== عبر' -نس ب=ر
روك.ملا ,و,لا يف =سوف ·-=,سوتب ,سرو _ب=لا نم -=ر=' ·-نسلا نم نابع= نم نما. .اعبر.ا
نام¸= ر,م.او ·ياب\غم ر,م.ا ·,=و .ارم.ا نم -=ام= '=,' -عم =سوو ·لب=لا -ع\ق .=ت
يف ·رصانلا =\ملا لتق ,. ·_ام=ق نب دم=م ر,م.او ¸=ر' ر,م.او ·لقا= ر,م.او ·_د»لا ب.ان
·دلاو =,لامم نم =و\مم -.ام ى\= ·دا,¸ -سكار=لا -,نا=\سلا =,لامملا نم ·-,نا. _,م=لا -\,ل
=ا -م=ر ف,ر=لا نودوس ر,م.ا -م=رت .هتنا
1136 قاب نودوس -
- 793 - - · 1391 ,
257
قاب نودوسب فورعملا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يابرمت ي»,سلا =ا دب= نب نودوس
ب.ان _ا=نمو رصانلا _ر= ىت= =ل. ى\= ل¸, ,لو ·-صاو=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ارم' د='
قوقرب ر=ا=لا =\ملا ركس= رسكناف '=,= امهتبرا=مل ر=ا=لا لسر'و ·قوقرب ر=ا=لا ى\= -,=\م
_`س ·رم,ب روك.ملا قاب نودوس ى\= ع\=' ·=ل. ر=ا=لا =\ملا _\بو ·-=ام= -.ارم' نم لتقو
_را= رصنلا -,»ب .¸نو ·-,رصملا را,دلا و=ن ىل¦ _ا=نمو يرصانلا ,دق ىت= =ل. ى\= رمتساو
ناكو ··ر,س, -=ام= .¦ -,=او=و -ك,لامم نم ·دن= قب, ,ل -ن' ىت= قوقرب رم' ى=`تو ··ر=ا»لا
_بق ن' دعب -,رصملا را,دلاب ركاسعلا =بات' يدم=.ا _ادرمد ارق ر,م.اب ر»تسا دق قوقرب
ا.= نودوس ى\= ,عن'و ·ران,د فل' ن,.`.ب -,\= ,عن'و ·ق=مدب _مت,' =بات.ا ى\= يرصانلا
-عمو ·يرصانلا ىل¦ -مو, نم رفو روك.ملا _\بملا _ادرمد ارق _ب»ف ·ر.كتسم لم=ب '=,'
اوكرتو ·يرصانلا ب¸= نم ع,م=لا اوراصو ·يرمت==لا _امقرق ر,م.او ا.= قاب نودوس
ام\ف -.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ·ر=.ا _دام= عبار .اعبر.ا ,و, يف =ل.و قوقرب ر=ا=لا
ر,م.ا ·,هنم .ارم.ا نم -=ام= ى\= _بق ··رم' ل=»تساو -,رصملا را,دلا يرصانلا =\م
·يو»صلا _,= ر,م.او ·يا=نر=لا نودوس ر,م.او ب.انلا نودوس ر,م.ا ·روك.ملا قاب نودوس
اغبق' ر,م.ا ى\=و ·ر»نس نب ركب يب' ر,م.ا ى\=و ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,= نبا _ام=ق ر,م.او
-ن,= ر»ص' نب ي\= نب دوم=م ر,م.ا ى\=و ·ي¸ورونلا _ا=ب ى\=و ·با==لا ب=ا= ين,دراملا
-,كصا=لاو .ار=علاو .انا=\ب=لا .ارم' نم ·ر,بك -=ام= ى\=و ·راداتس.ا
) 1/487 (
ا.= ر,= يف رك.,س ام _ا=نمو يرصانلا ن,ب عقو ن' ىل¦ 'سوب=م ا.= قاب نودوس رمتساو
ن' ىل¦ ·-تابر= ر=دلا بر=و ·-,\= _بقو يرصانلا اغب\, ى\= _ا=نم رصتناو ع=وملا
'ر,م' ر== -عبس ن= _ارف,اب ,سر =\ملا ر,رس ى\= _\=و ·ا,نا. -,رصملا را,دلا قوقرب =\م
-ع\= ي.لا ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ,,ر= يرصانلا اغب\, ر,بكلا ر,م.ا ·,=و ·-,ردنكس,ا ن=س نم
نم قوقرب ر=ا=لا =سم' ي.لا ·,ا=لا ب.ان ينابو=لا اغبن=ل' ر,م.او ·=ركلاب -سب=و =\ملا نم
يرصانلا -\سر' ىت= نا=\سلا بابب يرصانلا ىل¦ -ب ع\=و ·-ب,\صلاب اهب ى»ت=ا ناك يتلا رادلا
_ا=نم امهكسم' نمم ينابو=لاو يرصانلاو ·=ل. نم ب==' ر=دلا .اب\»تو ·.\ق =ركلا _ب=ب
ر,م.او ·-م=رتلا ب=اص قاب نودوس ر,م.او ·,\عملا اغبن=ل' ر,م.او ·يرصانلا ى\= رصتنا امل
ىل¦ اوه=وتو قوقرب ر=ا=لا =\ملا نم اوبر= ن,.لا ..ؤ=و ·يدم=.ا _ادرمد ارق ر,بكلا
بر= نمم '=,' و=و ·_\=م ر,م' اغب\, نب دم=' ر,م.او ··ر=ا»لا _را= رصنلا -,»ب يرصانلا
ر,م.او ·ينس=لا ,درق ر,م.او ·ب=»= -عقو يف رم.ا ل.او' يف يرصانلا ىل¦ قوقرب نم
ر,م.او ·يوا=م\»لا ى\==و ·ين,دراملا اغبق' ر,م.او ·ير=و=لا اغبق'ر,م.او ·يا=نر=لا نودوس
258
ع,م=لا ..ؤ=و ·ينام.علا اغب.' ر,م.او ·_نو, ر,م.او ·يك=نملا اغب\, ر,م.او ·يفر=.ا اغبن=لا
·ر=ا»لا ىل¦ اور== ام\ف يرصانلاب ر»= امل _ا=نم ,ه,\= _بق قوقرب ر=ا=لا =\ملا .امر=
=.=اؤ' ام ان' ·-ل لاقو يرصانلا ىل¦ .»تلا ,. ·,هب ب=ر قوقرب ر=ا=لا =\ملا يد, ن,ب او\.متو
قوقرب لاق ,. ·ا,نا. _ر.ا ع,م=لا او\ب»ف ,و,لا د.و' ن=نو =ر,= نم عقو ام .و =نم عقو امب
يرصانلا -,\= _بق امل قوقرب ن,ف _ا=نم ينع, -,ما=لا د`بلاب =م,ر= ا.=و ·يرصان\ل
ىت= ·-,ردنكس,اب -سب=و -,\= _بقو ··دم دعب يرصانلا ى\= _ا=نم ب.و ·=ركلاب -سب=و
ن.ا قوقرب -=ر='
ق=مد ىل¦ -=وتو ·ق=مدب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب ا.= قاب نودوس ى\= ,عن' ر=ا=لا =\ملا ن¦ ,.
ىل¦ ·دم دعب ر=ا=لا =\ملا _ر= ن' ىل¦ اهب رمتساو ·_ا=نم لات»ل ن,در=ملا .ارم.ا -ب=ص
ى\= _ا=نم ىل¦ -ت.اممل -.امعبسو ن,عستو .`. -نس ر=او' يف -\تقو -,\= _بق ·-,ما=لا د`بلا
اغب.' ر,م.ا ·,=و .انا=\ب=لاو فول.ا يمد»م .ارم.ا نم -=ام= -عم لتقو =ا -م=ر ·ل,ق ام
ي\= ر,م' نب دم=مو ·يم¸راو=لا رمد,ب نب دم='و ·يفر=.ا ب,ر=و ·ناك راداودلا ينام.علا
اغبارقو ·ين,دراملا رمتك\مو ·ي»,لا ق=اغبو ·يك=نملا اغب=مكو ·ي.`علا اغب\,و ·ين,دراملا
يرمعلا
1137 ¸ا= نودوس -
- 806 - - · 1404 ,
¸ا= نودوسب فورعملا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =اب ي\= نب =ا دب= نب نودوس
'م\عم -\ع=و ··ر== ·رم¦ ·رم' نممو ·-صاو= نمو قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
-ت\با»م ·د=و -نع= ·و»ب بر=, ·-,سور»لا _اون' نم ·ر,=و _مرلا بعل يف اس'ر ناكو ·_مر\ل
=\ملا ·.اتس' .ام املو =ل. يف ىهتنملا -,ل,ف ·داو=ل -=,رست نس=و -تكر= -=رس ام'و ·ل.ملا
ر,م' -تلود يف ا.= ¸ا= نودوس راص ·_رف رصانلا =\ملا -نبا ·دعب نم ن=\ستو ·قوقرب ر=ا=لا
ر=.ا ع,بر ره= ر== ينا. _,م=لا ,و, ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام
يف -تب,= ,ك=ب را,=لا نودوس ر,م.ا ن= '=و= ·'ر,بك ارو=' ر,م' ر»تسا -.امنام.و ن,تن.ا -نس
يف ن,م\كتملا نا,=' نم راصو ·-لودلا يف -تم== .دا¸ -,رو=' ر,م.ا يلو املو ·-,ما=لا د`بلا
.ام== نم -مد»ت نم ·د=اق ى\= راسو ·رم' ,==و -,=رلا روم' بلا= ع=رم -,ل¦و ·-ك\مملا
_ا=دلا ن= '=را= ن'=لا ,=\لا نم ل=ر فل' ,و,لا يف -=امس بتار لع= -ن' ىت= ·=و\ملا
,اعن,ا ر,.ك ·'م,رك ·-,اغلا ىل¦ ,اع=لا ى\= _»نلا عساو ناكو ن'=لا نم ناسمرملاو ¸و.او
روك.ملا ¸ا= نودوس با=ص' نم -=ام= ينرب=' د»ل ىت= ·,=ر,=و -,نا=\سلا =,لامملا ى\=
·رم ر,= ا.= ¸ا= نودوس ر,م.ا دفر -,ل¦ لصوو .¦ -,نا=\سلا =,لامملا نم 'د=' ,\عن . ·اولاق
د`بلا ىل¦ _ور=لا دار' امل ناك ام د.ا¸لا -مرك .ولو ·د=' لك دن= -ن= روه=م ا.=و ·.\ق
رم',و ·د,ر, ام,ف '=و= -ل اوراصو ·=و\مم فل.ا و=ن -,نا=\سلا =,لامملا نم -عم _ر= -,ما=لا
259
-,ك=ن ام ى\= ·رم' ىهتنا ن' ىل¦ ره=لا و=ن ·ر=ا»لا _را= _وقا,رسب ·دن= اوماق'و ·-ب
) 1/488 (
ن,بو -ن,ب عقو ن' ىل¦ -م=علاو -مر=لا نم -,\= و= ام ى\= ا.= ¸ا= نودوس رمتساو ·.\ق
لو,= .='ف ·=ل.ل و= ن=»ف -,\= _ب»لا دار' =ب=, ن' و=و راداودلا ينابع=لا =ب=, ر,م.ا
,ك= رم' ,=عف ·_ب=لا -كربب _و= نم ,ك= دن= ىل¦ -=وتو ينا=\سلا لب=س,ا نم نا=\سلا
·لات»لا .¦ ن,»,ر»لا نم لك عنتماف ·_\صلاب ن,»,ر»لا ن,ب _انلا ى=مو ·=ب=, لاتق ى\= ا»»تاو ·-ب
·-,ردنكس,ا رغ.ب اوسب=و ·,ه,\= ا=بقو ·-با=ص'و =ب=, ى\= ا.= ¸ا= نودوسو ,ك= رصتناف
-ت,=ا=و ا.= ¸ا= نودوس ·را»سب =ل. لك ·=ب=, دعب نم -,راداودلا ,ك= ىلوتو
نودوس ن,ب ,`كلا عقو ·-.امنام.و عبر' -نس ىل¦ -ك\مملا يف ل=لاو د»علا با=ص' ام= اراصو
بر=لا ىل¦ .ارم.ا ل'و ·,هعم نمب ي=فا=لا ¸ورون ن,بو روك.ملا _و= نم ,ك= ن,بو ¸ا=
ا.= ¸ا= نودوس ر,م.ا دن= _رف رصانلا =\ملا ل¸ن -نسلا نم لاو= ينا. ,و, ناك ام\ف لات»لاو
_امرلا _امقرقو ¸ورونو ,ك= بكرو ·,هعم نمب ¸ورونو ,ك= لات»ل ينا=\سلا لب=س.ا ىل¦
نا=\سلا .عب =ل. دنعف ·رصعلا ىل¦ راهنلا ·ركب نم ,هن,ب بور=لا .عقوو ·,=ر,=و ياب يناقو
نم 'دب ¸ورون د=, ,\ف ·_\صلا ب\= يف ¸ورون ر,م.ا ىل¦ ·ا=»لاو =ا ى\= لكوتملا -»,\=لاب
=ل. لك ·لات»لا ن= '=,' ,ك= ر,م.ا فكف ·لات»لا -ل' -ن= ع\=و لات»لا =رتو ن=.'ف ·_\صلا
ر,غب ,ك= ل¸نو -,\= نا=\سلا ع\='ف -ع\»لا ىل¦ ¸ورون ع\=و ·ا.= ¸ا= نودوس ر,م.ا نم ·د,كم
ناك نمب _ب=لا -كرب ىل¦ ,ك= _ر=و ·,ا,' دعب '=,' -نت»لا .را.و =ل. نم ,ك= قن=ف ·-ع\=
ر,م.ا ·,ك= با=ص' نم =سم'و ·,=رسكف ,ه\تاقو ,ه,ل¦ نا=\سلاب ¸ا= نودوس ل¸نو ·.و' -عم
ر=' -=ام=و ¸ورونو ,ك=رفو ·¸=ر'و ·لان,¦ نب ي\=و ··دا¸ نم نودوسو ·بو==ملا اغبرمت
·¸,=لا ىل¦ اودا=و ,ه=مرب ل=نا ,. ·د,عصلا د`ب نود,ر,
·-,ردنكس,ا ىل¦ -\سر'و ,ك= ى\= ¸ا= نودوس _بقو ·¸ا= نودوس عم ¸ورون _\=صا ,.
·ر=ا»لا ىل¦ اومدقو -با=ص'و =ب=, ن= _رف'و ·'نو=سم =ب=, ناك .,= -ب ن=سف
·_¸انم ر,= نم =ل. -ل ي=م, ناكل ن=\ست, ن' دار' ول -ن' ىت= ·ا.= ¸ا= نودوسل .قولا ا»صو
ا.= ناكو ··ر,=و ,ك= با=ص' نم ناك نمم -,ر=ا=لا =,لامملا نا,=' نم -=ام= يل ىك= ا.ك=
رغ. نم -با=ص'و =ب=, ,دقو -.امنام.و عبر' -نس نم ىلو.ا _دام= ر== عبار .اعبر.ا ,و, يف
اغبو\=ق ر,م.ا =ب=, -»فر ناكو ·روك.ملا ىلو.ا _دام= ر== عسات ن,ن.,ا ,و, يف -,ردنكس,ا
ع,م=لا او\ب»ف ·ر=' ·د=و ·_راصملا يمسا»لا _كرا=و ·رادن¸ا=لا يكركلا يابق'و ·يكركلا
·-,راداودلا -ت»,=وو -=ا=ق¦ ى\= =ب=, ر»تسا دقو اول¸نو ·_رف رصانلا =\ملا يد, ن,ب _ر.ا
-ك\مملا يف -,ل¦ را=ملا و= ا.= ¸ا= نودوس رمتساو ·,هتا=ا=ق,ب -ت»فر ى\= ,عن'و
260
·-ق`=¦ دار' امل -»\='و ·-كسم دار' امل -كسم' -ن,ف ·ر=ا=لا يف -ل -»فاوملا .¦ =ب=, عس, ,لو
·ن=ابلا يف رصانلا =\ملا دن= -»= يف ,\كت, و=و -.امنام.و _م= -نس ىل¦ =ل. -نم =ب=, لمت=او
لب=س,ا نم ¸ا= نودوس رف ··روك.ملا -نسلا نم ,ر=ملا عباس ىل¦ ··رم' -بقا= -فو=,و
-غ\ب امل ·=ل.ب نا=\سلا -ل ,سر, ن' ر,= نم ·-,رو=' ر,م.ا ن= -س»ن ل¸=و ·راد ىل¦ ينا=\سلا
-»= يف =ب=, ,`ك نم
-,=او=و -ك,لاممب ¸ا= نودوس _ر= ·ر»ص ر== .لا. ن,ن.,ا -\,ل ىل¦ .ارم.ا -\م= نم راصو
-ل امل -,نا=\سلا =,لامملا بلا= -,ت', ن' عم=و ·ر»ن فل' ى\= ·دا,¸ يف -,نا=\سلا =,لامملا نم
=,لامملا نم ي»ب نم -,ت', ىت= =ان= ,اق'و ·_وقا,رس -ه= ىل¦ -=وتو ·يدا,.ا نم ,ه,\=
د=' -ت', ,\ف ·-,نا=\سلا
امك =ب=,ب ر»=,و _و»,س ·رم' ن' ,ور, و=و رصانلا =\ملاو =ب=, ن,بو -ن,ب لسرلا .ددرتو
-,رو=' ر,م.ا يلوو رصانلا =\ملا -ل¸=و ·-باس= ر,= ر=دلا باس= .ا=ف ·.و' -,\= _بق
·رم', يكركلا اغبو\=ق ر,م.اب رصانلا =\ملا -,ل¦ .عب ,. ·_ام=ق نب ياب لان,¦ ر,م.ا -=و=
نم عنتماف ·رات=, ام -\ف -,ما=لا د`بلا دار' ن¦و ·-»,=و ر,= نم -=ا=ق¦ ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ ·دوعلاب
-,ل¦ .عبو ·=ل. ى\= رصانلا =\ملا قفاو, ,\ف .و' يكركلا يابق' _ار=¦ نم دب . ·لاقو ·=ل.
قفاو, ,\ف '.لا. -,ل¦ .عبو ·قفاو, ,\ف ',نا. ياب=ب ر,م.اب
) 1/489 (
ع,بر ره= _داس .اعبر.ا ,و, يف لب=لا -ع\ق نم ركاسعلاب بكر ·=ل. -نم نا=\سلا ق»=ت ام\ف
يف ي»بو ·-,نا=\سلا =,لامملا نم -عم نم .ب., ,\ف ·-,ل¦ ل¸نو -.امنام.و _م= -نس نم لو.ا
¸ا= نودوس راسف ·,ا,' ·ر=عب =ل. لبق -,ل¦ فا=ن¦ ناكو ·ياب يناق ر,م.او ر»ن -.امسم=لا و=ن
نودوس ن' -نم 'ن= _,ب\ب -ه= ىل¦ -»\= نا=\سلا راسو ·g,\=لا ى\= نم ·ر=ا»لا و=ن -عم نمب
·ناد,ملا ىل¦ _»ملا نم ·ر=ا»لا ل=د ن' ىل¦ ·را= ¸ا= نودوس رمتساو ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ -=وت
=ل. ى\= رد», ,\ف -\س\سلا باب .=',ل -ع\»لا .=ت نم -\,مرلا ىل¦ -عم نمب ياب يناق ,==و
نم دع»ملاب دعقو -ع\»لا ىل¦ ع\=و ··د.ا¸ -»=م دعب ·ر=ا»لا و=ن داعف ,=رب= نا=\سلا _\بو
,\ف ·-ق¸.ا يف ·و\تا»ف ·¸ا= نودوس لات»ل =,لامملاو .ارم.ا بدنو ·-\,مرلا ى\= ل=ملا لب=س,ا
نودوس عم ناك نم قر»تو ·,هن,ب ل,\لا لا=و ·ر,بك ,لا= ن,»,ر»لا نم _ر= دقو ·,¸هناو .ب.,
رب= -»,فرل .و ¸ا= نودوسل ره=, ,ل _,م=لا ,و, _بص'و ·فو=ت ى\= نا=\سلا .ابو ·¸ا=
ل,\لا ىل¦ -تبل'
_»ن' -.`. يف ·رادب -,\= ل=د دقو .¦ ¸ا= نودوسب =ب=, رع=, ,ل ··ر=.ا .ا== دعب ناك ام\ف
··رم' يف رصانلا =\ملا ,\ك -عم=لا ,و, =ب=, _بص'و ·-مارك¦ يف _لابو -\ب»ف ·-,\= ىمارتو
261
ل¸ن' ··ر=ا= د=.ا -\,ل ىل¦ -=لاصم لم= يف نودوس ,اق'ف ·.ا=ب =ا,مد رغ. ىل¦ -ه=وتب ,سرف
·'فاكم ران,د فل'ب =ب=, -,\= ,عن'و ·-,»ك, ام اهب -ل بترو ·=ا,مد ىل¦ لم=و د,ق ر,غب -قار= يف
ى»ت=ا -ن,ف ياب يناق -»,فر ام'و ·-,ردنكس,ا _ب= نم ¸ا= نودوس ق`=¦ نم ناك ام ى\= -ل
رب= -ل فرع, ,لو
-,ل¦ _ر=و ·-,قر=لا ىل¦ ,دقو =ا,مد نم بكر ··ر=.ا _دام= ىل¦ =ا,مدب ¸ا= نودوس رمتساو
ى\= _بق -=,رات لبق ناكو ·,=رم' يوقو ·=ان= -نت»لا اوماق'و -,نا=\سلا =,لامملا نم -=ام=
-,ردنكس,ا رغ.ب _ب=و ·ر=ا»لاب راد نم روك.ملا ياب يناق
يدلاو ,همد»مو .ارم.ا نم -=ام= -,ل¦ بدن ·=ا,مد نم ¸ا= نودوس _ور= نا=\سلا _\ب املو
·د=و ·يوا¸م=لا نودوسو ·يرصانلا اغب\,و ·_`س ر,م' يرصانلا ¸ارمت ر,م' ·,=و =ا -م=ر
ى\= ·د=اس,ل -,قر=لاب ر»ب نب نام,\س دن= ل¸ن -ن' ,هغ\بف ·.ار=علاو .انا=\ب=لا .ارم' نم
-م=ر يدلاو =ر=ف ·ينا=\سلا ركسعلا -كرد, ىت= -»,وعت بكر روك.ملا نام,\س ن'و ·-=ر=
_\س .اعبر.ا ,و, يف ·ر=ا»لا ىل¦ -ب دا=و ·-,\= _بقو ·نام,\س ل¸نم يف -,\= _بك ىت= =ا
نم رصانلا =\ملا _بص'ف ·-,نا=\سلا =,لامملا نم '=,' ·د= -عمو ·اد,»م -نسلا نم ·ر=.ا _دام=
نودوس عم ناك نمم -,نا=\سلا =,لامملا نم -سم= رمس ب=ر ره= لهتسم _,م=لا ,و, دغلا
ىت= ..ؤ= ر,مست ببسب -نتف -ماق, -,نا=\سلا =,لامملا عمت=اف ب\=لا نودوس ,=د=' ·ا.= ¸ا=
ن' رمس نم _عب دار'و ·ا.= اننام¸ يف -ن.اكلا ·.= .ناك ول ·.\ق ,ه\,بس لا= ىل¦ ,=و»\='
ىهتنا ·-با=ص' ¸=' -نم 'ربتو د=' ·ات' امل -توم لبق .ي=ب يصو,
د`ب نم _ربق ىل¦ ب\=لا نودوس ي»نو ·ل.ام= -نا¸=ب ,=وسب= ن,رمسملا =,لامملا اول¸ن املو
اهب _ب=ف ·-,ردنكس,ا ىل¦ 'د,»م ب=ر ره= .لا. .بسلا ,و, يف ¸ا= نودوس لم= ,. ·gنر»لا
نو.`. ,هعمو ·ر== ر,م' ام=`ك =بنتو يدربق' نا=\سلا بدن ·-ن,ر== عباس .ا.`.لا ,و, ىل¦
¸ورون ر,م.ا او=ر='و نابع= عسات يف -,ردنكس,ا اومد»ف ·-,نا=\سلا =,لامملا نم 'ر»ن
,=ول¸ن'و ·روك.ملا ¸ا= نودوسو ·¸ا= نودوس ق,فر ياب يناقو ·_و= نم ,ك=و ·ي=فا=لا
·-ب,بصلاب ياب يناقو ¸ورون _ب=ف ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ ,هب اوراسو ن,د,»م _لاملا ر=بلا يف
قب, ,لو ·بقرملا -ع\ق يف ¸ا= نودوس _ب=و ·_\بار= لم= نم دارك.ا نص=ب ,ك= _ب=و
بو==ملا اغبرمتو ·دا¸ نم نودوس ر,= -,ردنكس,اب
,د»ت ·-.امنام.و .س -نس يف -==لا ي. يف لتق ن' ىل¦ بقرملا _ب= يف ¸ا= نودوس رمتساو
ىلاعت =ا -م=ر ·-ب ف,رعتلا
1138 ين,دراملا نودوس -
- 811 - - · 1408 ,
قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ين,دراملا =ا دب= نب نودوس
262
) 1/490 (
فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ن' ىل¦ -تلود يف ىقرت ·قوقرب ر=ا=لا ·.اتس' دن= 'ص,ص= ناك
ى\= رمتساو ·بونلا -بون _'ر _رف رصانلا =\ملا -نبا -لود يف راص ,. ··انا= بار=لا دا=و
يرصانلا ¸ارمت ن= '=و= ·_\=م ر,م' ر»تسا -.امنام.و _م= -نس لاو= ر== نما. ىل¦ =ل.
·.=و ·.ارم.ا -بون _'ر ر»تسملا ينكرلا رمتكب ن= '=و= ·_`س ·رم¦ ىل¦ ¸ارمت لا»تنا ,ك=ب
'ر,بك اراداود راص ن' ىل¦ ·دم =ل. ى\= ين,دراملا نودوس رمتساف ·ن,نس ·دم ·ر=ا= -»,=ولا
ى\= ,ادو ·-.امنام.و عبس -نس ·ر=.ا _دام= يف =ل.و ·-نا,ص= ,ك=ب ينابع=لا =ب=, ر,م.ا دعب
نام. -نس يف ¸,¸علا دب= روصنملا -,='ب =\ملا نم ع\=و ·_رف رصانلا =\ملا ى»ت=ا ىت= =ل.
نودوسو _رب,ب =بات.ا =ل. نم -عنم ·-ع\»لا ىل¦ _و\=لا دار'و رصانلا ره= ,. ·-.امنام.و
نودوس ى\=و _رب,ب =بات.ا ى\= _بقو رصانلا رصتناف ··و\تاقو ام=ر,=و ا.= ين,دراملا
-,ردنكس,ا رغ.ب امهسب=و -م=رتلا ب=اص ين,دراملا
-عم لتقو ·-.امنام.و ·ر== _د=¦ -نس يف -سب=ب لتق ن' ىل¦ 'سوب=م ين,دراملا نودوس رمتساو
=ا ,هم=ر .وغ,بو _رب,ب =بات.ا
ناس=,او ر,=لا ر,.ك ·ر=لا ل,\ق ·'نكاس ·'سو,س `قا= ·`,\= 'ر,م' روك.ملا نودوس ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ··ر,سلا روك=م ·_ان\ل
1139 ·دا¸ نم نودوس -
- 810 - - · 1407 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ·دا¸ نم =ا دب= نب نودوس
-,رصانلا -لودلا يف ·.اتس' .وم دعب رم'ت ,. ·-ت,كصا= نا,='و قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د='
·ان,ك= ام ,ك= ن,بو راداودلا =ب=, ر,م.ا ن,ب عقو ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··ر== ·رم¦ _رف
ر»تساو ·'سراف ن,تس ·رم¦ و=و ·_راصملا يمسا»لا _كرا= _ا=ق,ب -,\= ,عن' ع=وم ر,= يف
راصو ·-,رادن¸ا=لا -ت»,=و نم ى»عتسا ·-.امنام.و عبر' -نس -==لا ي. ىل¦ رمتساو ·ارادن¸ا=
,ك= ن,ب ¸ا= نودوس ن,ب -عقولا .ناك ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·.و' -تدا= ى\= -بون _'ر
·امه,ل¦ فا=نا نمم ا.= ·دا¸ نم نودوس ناك ·امه,\= _بق ,. ¸ورونو ,ك= رسكناو ·¸ورونو
-ن= _رف' ,. -.امنام.و عبر' -نس نم نا=مر ره= يف -,ردنكس,ا رغ.ب _ب=و '=,' -,\= _ب»ف
=\ملا ى»ت=ا ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··ر=ا»لاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب -,\= ,عن'و ·دم دعب
-نسلا رصانلا ره= ,. ·-.امنام.و نام. -نس يف ¸,¸علا دب= روصنملا -,='ب ع\=و _رف رصانلا
ر,م.ا ن= '=و= ··¸= -با,نب روك.ملا ·دا¸ نم نودوس ى\= ع\=' ·',نا. ن=\ستو ·روك.ملا
=\ملا در= ن' ىل¦ اهب ,اق'و ·¸= ىل¦ -=وتف ·-نسلا نم ·ر=.ا _دام= ر== عبار يف ·_م`س
263
,\ف ل.ا= ر,غب -,رصملا را,دلا ىل¦ دا= ,. ·-.امنام.و عست -نس يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ _رف رصانلا
·دا¸ نم نودوس ر,م.او يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا ·ر=ا»لا ىل¦ ·ر.¦ يف ,دقو ل.`ق 'ما,' .¦ ,»,
-,ما=لا د`بلاب ·اصعلا .ارم.ا نم ن,\فا= ·¸= ب.ان روك.ملا
يف _رف رصانلا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦ -,رصملا را,دلا .ارم' -\م= نم ·دا¸ نم نودوس ,اق'ف
دعب لتق ,. ·اهب _ب=ف -,ردنكس,ا ىل¦ -\م=و ·-.امنام.و ·ر== -نس ·ر=.ا _دام= ر== _داس
_¸علا -»,وس نم بر»لاب عما=لا ب=اص و=و ·=ا -م=ر ·ر,س, ·دمب =ل.
1140 ب\=لا نودوس -
- 815 - - · 1412 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ب\=لا نودوسب فورعملا ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
,لو ·_رف ·رصانلا -لودلا ر=او' يف ىقرت نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم -\م= نم '=,' و=
·-مسا _ا=و ,د»ت =ل.ف ··'ر= ·دن=و '=ا== 'ماد»م ناك -ن' .¦ قوقرب =,لامم نا,=' نم نك,
-تم=رت يف ·انرك. امبس= -,قر=لا ىل¦ -=وتو =ا,مد رغ. نم ¸ا= نودوس _ر= امل ·رم' لو'و
ىل¦ ى»نو -,ف ع»= ,. ·¸ا= نودوس ى\= _ب»لا دعب ·ورمسو ·ا.= ب\=لا نودوس -,\= ,=ناو
-ل عقوو ·.اراغلا اهب ن=و -,ما=لا د`بلا ىل¦ ,دق ,. ··دم اهب ,اق'و _ربق ىل¦ -=وتف ·_ربق
··د,ب ا,نا. اهك\م ,. ·_رف رصانلا =\ملا ن= -با,ن =ركلا ى\= ىلوتسا ,. ·اه=ر= لو=, روم'
يف بابس.ا ربك' و= ناك ن' ىل¦ ·نا=\سلا -=ا= ن= _ر=,و نت»لا ر,., و=و د`بلا =\تب رمتساو
-ك\م لاو¸ يفو رصانلا =\ملا لتق
) 1/491 (
نم =ا. .¦ ب\=لا نودوس ناكو ·اهب ·ورصا=و ق=مد -ع\ق يف ¸ا=ناو رصانلا =\ملا رسكنا املو
,هسب ق=مد -ع\ق نم ب,ص' ىت= ن,مو, و' ,و, دعب نك, ,\ف ·رم' لكب -س»ن .د= ·,ه,ل¦ را=ملا
و=دملا _امقرق ى\= ع\='و ·_\بار= -با,نب _,رم و=و -,\= ع\=' ,. ··دم _ار»لا -نم ,¸ل
ب\= ن' ىل¦ ·رصانلا =\ملاو .ارم.ا ن,ب لام= راص=لاو =ل. لك ·ب\= -با,نب ر,بكلا يد,سب
-با,ن ¸ورون ىلوتو ·-.امنام.و ·ر== _م= -نس ر»ص يف لتق ,. ·ل¸نو نام.ا رصانلا =\ملا
-=ر=و ·ب\= ىل¦ -=وتف ·اهمك= .و _\بار= ل=د, ,لو ب\= -با,ن يف نودوس ر»تسا ·ق=مد
-=و= ¸ورون بانتساو ··روك.ملا -نسلا نم ر=.ا ع,بر ره= يف -نم .ام ىت= ·-,\= لمع,
_\بار= ب.ان _و= ر,م.ا
ىك= ام =ل. نم ·-ب,ر= .ا,=' -ن= ىك=, ·'=ا== ·_»نلا يوق ··انعم يف 'درف ا.= نودوس ناك
·ق=مد -ع\ق ىل¦ '=تلاو رصانلا =\ملا رسكنا املو ·لاق -,ن' ير=ا=لا قرص ي»,سلا -ن= يل
,\=' . ·-ل .\ق °رصانلا =\ملا عم لعف' يدصق ام قرص ا, يردت' ·لاقو ب\=لا نودوس ينب\=
264
ىل¦ _ر='و ·.='و `,ل ين,ت', ىت= -نم=,و يته= نم -ل ف\=,و -,ل¦ -=وت, نم يدصق ·لاق
,\=' ان' ن,.لا .ارم.ا ..ؤ= لتاق'و -ب دو=' ,. ·فر=' امك نامكرتلا -ل عم='و -,ب\=لا د`بلا
·'فاكم رصانلا =\ملا نم دصق' ن' ر,= نم -ك\م ىل¦ ·د,='و -ترصنب ,وق'و ·ير,= نم ,هلا=ب
·=ل. ىل¦ .»\ت, راص ,. قاف.ا يف _ا=,و =ل. ين= لا», ن' -\عف' ام,ف يدصق ل= لب ·=ل. ى\=
روك.ملا _,راتلا يف .ام ن' ىل¦ _ار»لا -نم ,¸لو ,هسب ب,ص'و .¦ ن,مو, و' ,و, دعب نك, ,\ف
1141 ر»=.ا نودوس -
- 827 - - · 1424 ,
ر»=.ا نودوسب فورعملا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
ر,م' راص ىت= _رف -,رصانلا -لودلا يف ىقرت نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا نم '=,' و=
اغبنس' ر,م.اب -ت»,=و ن= ل¸= ,. ··انا= بار=لا دا=و ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام
ن,عتسملا -ك\مم ,ا=ن يدوم=ملا _,= =بات.ا -,\= ع\=' ن' ىل¦ -=ا=ق¦ ى\= رمتساو ·_اكدر¸لا
ر»نس ن= '=و= ·بونلا -بون _'ر ·رار»تساب -.امنام.و ·ر== _م= -نس يف _ابعلا =اب
·ر== .س -نس ىلو.ا _دام= ر== ينا. _,م=لا ,و, ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-\تق دعب يمورلا
بونلا -بون _'ر -=و= ر»تساو ·_\=م ر,م' ·رار»تساب _,= د,ؤملا =\ملا -,\= ع\=' -.امنام.و
اغب=مك ر,م.ا ى\=و ·-ن,ر== يدا= .بسلا ,و, يف د,ؤملا -,\= _بق ,. ·يفوصلا =بنا= ر,م.ا
.ارم' د=' يقامقدلا يابسرب ر,م.ا -,ردنكس,ا ن=س ىل¦ امهب -=وتو ·راك=ر,م' يواس,علا
ين`صصلا لان,' ر,م.ا _\=م ر,م' -=و= ر»تساو فر=.ا =\ملا ين=' .ار=علا
ىل¦ ا.= نودوس عم -=وت امل فر=.ا ن' و=و ·,ا,.ا .اب\»ت نم -تد=ا= امم '.,= رك.' ·.\ق
ير»تسم نم -لا.م' ·دا= و= امب نودوس -,\= ,عن' ىت= ··دفر -نم ,ور, =ا. .¦ ناك -,ردنكس,ا
,. ·.ار=علا .ارم' -\م= نم فر=.ا ناكو ·با==لا ب=ا= ر»تسا دق ق=ق ناكو ·.ارم.ا
-م=رتلا ب=اص ر»=.ا نودوسو ·-=`س ر,م' ق=ق راصو ·فر=.ا ن=\ستو .اونس .=م
-ت,'ر د»لو ·-لودلا يف -,ل¦ .»ت\, .و ·.ارم.ا ر=اص' دا='ك -,د, ن,ب ,و», 'سراف ن,ر== ر,م'
ق=ق ر,م.ا بكر,ل ا.= ر»=.ا نودوس ,د»تو ·-,نا=\سلا -مد=لا نم .ارم.ا .ل¸ن دقو ·رم
ر»=.ا نودوس ر='تو و= -بكرو -ب .`»تسا .انا=\ب=لا .ارم' _عب =ل. نم -عنمف ·روك.ملا
ىهتنا
_ا=ق¦ ,عن'و ·ق=مدب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب ا.= ر»=.ا نودوس ى\= ,عن' فر=.ا =\ملا ن¦ ,.
·.انا=\ب=لا .ارم' -\م= نم ل¸ك راص ىت= ·يم=علا ل¸ك ر,م.ا -ك,ر= ى\= ر»=.ا نودوس
-=ولاب نوم,ملا -,رق ي=و ·روك.ملا نودوسو ل¸ك ن,ب .مسقو ·انا=\ب= ·رم¦ .و' .ناك اهن,ف
-.امنام.و ن,ر==و عبس -نس يف اهب يفوت ن' ىل¦ ق=مدب ر»=.ا نودوس رمتساو ·ي\ب»لا
رصانلا =\ملا ,='=ن' ن,.لا -,ر=ا=لا =,لامملا د=' و=و ·ىلو.ا _دام= يف .ام ·ي¸,ر»ملا لاق
ي¸,ر»ملا ,`ك ىهتنا ·-م\=و -»سفو -\=ب ·د=ل -\ك 'ب,= ناكو ·_رف
265
·دا,¸و ي¸,ر»ملا لاق امك و= ·.\ق
1142 ي=ا»لا نودوس -
- 822 - - · 1419 ,
ي=ا»لا نودوسب فورعملا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
) 1/492 (
·رصانلا ى\= رما= ,. ·_رف رصانلا =\ملا ·'=ن' نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا نم '=,' و=
-ب=ص _رف رصانلا =\ملا لتق دعب ·ر=ا»لا ,دق ىت= ,=دن= ,ادو _,=و ¸ورون ر,م.ا ىل¦ ب=.و
·_,= -,د,ؤملا -لودلا يف -,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م .ارم.ا -\م= نم راصو ·_,= ر,م.ا
·ر== عبس -نس -,\= _ب»لا دعب يواس,علا ق=ق ر,م.ا ن= '=و= ·با==لا ب=ا= ر»تسا ,.
ر»تسا -.امنام.و ·ر== نام. -نس ب=ر ره= عبار ن,ن.,ا ,و, ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-.امنام.و
-,رو=' ر,م.ا ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب ق,مب فورعملا ي.`علا =بنت ر,م.ا ن= '=و= ·بونلا -بون _'ر
اغبن=ل' =بات.ا دعب ركاسعلا -,كبات' ىل¦ ل»تنملا ي=مر»لا اغ,ن=ل' ر,م.ا ن= '=و= ·_ربكلا
ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·رك. يت.ا ل»سارق نودوس ر,م.ا ·دعب -,بو==لا يف ر»تساو ·ينام.علا
·رصتناو ,ا=لا ب.ان ياب يناق لات»ل -,ما=لا د`بلا ىل¦ ·روك.ملا -نسلا يف د,ؤملا =\ملا -=وت
_'ر ·دعب نم ا»صق =بدرب ىلوتو ·-,ما=لا د`بلاب -سب=و ا.= ي=ا»لا نودوس ر,م.ا ى\= _بق
-نس يف ا,نا. د,ؤملا =\ملا اه,ل¦ در=ت ن' ىل¦ -,ما=لا د`بلاب 'سوب=م روك.ملا رمتساو ·بونلا -بون
نم راصو ·-توم دعب را»نملا يدربق' ر,م.ا _ا=ق,ب -,\= ,عن'و -ن= _رف' ·-.امنام.و ن,ر==
=\ملا -ب\= ن' ىل¦ ي\ب»لا -=ولا ف=ك ىلوتو ·-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م .ارم.ا -\م=
=\ملا ين=' يقامقدلا يا,سرب ر,م.ا ن= '=و= ·_\بار= -با,ن يف ·رار»تساب -,\= ع\='و د,ؤملا
يف اهب يفوت ن' ىل¦ اهمك=و اه,ل¦ -=وتف ·بقرملاب -سب=و -,\= _ب»لاو -ل¸= ,ك=ب فر=.ا
ن,=ا= ر,م.ا ·دعب نم _\بار= -با,ن ىلوتو ·-.امنام.و ن,ر==و ن,تن.ا -نس ·دع»لا ي. ر== عبار
·¸= -با,ن ىلوو ··¸= ب.ان ي¸ورونلا لان,¦ ر,م.ا ·ام= -با,ن ىلوو ··ام= ب.ان _اكدر¸لا
ىهتنا يناب\=لا _امكر' ر,م.ا
1143 يرمدنس.ا نودوس -
- 821 - - · 1418 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرمدنس.ا =ا دب= نب نودوس
ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·ينا.رو=' ر,م'و ·انا=\ب= ر,م' -\ع=و _رف رصانلا =\ملا ·'=ن' نمم و=
·دم -,ردنكس,اب -سب=و ·_رف رصانلا =\ملا لتق دعب ·يدوم=ملا _,= د,ؤملا =\ملا -,\= _بق ن'
ن= '=و= ·اهب اكبات' -\ع=و ·_\بار= يف ·رم,ب -,\= ,عن'و د,ؤملا =\ملا -ن= _رف' ,. ·-\,و=
266
يف لتق ن' ىل¦ اهب رمتساف ·-.امنام.و ن,ر==و _د=¦ -نس ·ر=.ا ع,بر ره= يف راد¸, ر,م.ا
لم= نم ات,فاص ى\= _\بار= ب.ان يقامقدلا يابسرب ر,م.ا عم -,=ا,بلا -,لان,,ا نامكرتلا -عقو
ر,م.ا ى\= _ب»\ل 'ببس =ل. ناكو ·روك.ملا يرمدنس.ا نودوس لتقو يابسرب رسكناو ·_\بار=
-.امنام.و ن,ر==و _د=¦ -نس نابع= ن,ر== عباس .اعبر.ا ,و, يف =ل.و ·يقامقدلا يابسرب
1144 نم=رلا دب= نم نودوس -
- 841 - - · 1438 ,
,ا=لا ب.ان ن,دلا ف,س ر,بكلا ر,م.ا ·نم=رلا دب= نم =ا دب= نب نودوس
ن' ىل¦ _رف -,رصانلا -لودلا يف ىقرتو ·-ت,كصا=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=و
·-,رصانلا -لودلا .لا¸ املو ··¸= -با,ن يلو ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص
ر»تسا ·-تك\مم ربدم يدوم=ملا _,= ر,م.ا راصو ·-ن=\سلا _ابعلا =اب ن,عتسملا -»,\=لا ىلوتو
ى\= _ب»لاو -تن=\س دعب ·.و ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»م -.ام ر,م' يدوم=ملا _,= ر,م.ا -ب
_\بار= -با,ن ي=فا=لا ¸ورون
) 1/493 (
-»فاوو ·-=ا=لا ن= ,ا=لا ب.ان يدم=ملا ياب يناق ر,م.ا _ر= ن' ىل¦ _\بار= -با,ن يف رمتساف
·ا.= نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا امه»فاوف ·نا,صعلا ى\= ب\= ب.ان ين`صصلا لان,¦
=\ملا لاتق ى\= ع,م=لا او»»تاو ··¸= ب.ان يابر= ر,م.او ··ام= ب.ان يسا=بلا =بنت ر,م.او
=ل. دنعف ·ام=ر,=و ين`صصلا لان,¦و ياب يناق ر,م.ا ى\= _بقو اورسكناو ·و\تاقو ·د,ؤملا
·.ارم.ا نم رف نم عم دادغب ب=اص فسو, ارق ىل¦ ا.= نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا رف
ر»=ملا =\ملا ن=\ستو ·-.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس يف _,= د,ؤملا يفوت ن' ىل¦ ·دن= ,اق'و
د`بلا ىل¦ ر»=ملاب -=وتو ·-تك\مم ربدم ر== ر,م.ا راصو ··دعب نم _,= د,ؤملا =\ملا نب دم='
-ت»فرو ا.= ر== ر,م.ا -مرك'ف ··ر,=و ا.= نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا -,\= ,دق ·-,ما=لا
راداودلا يمك=لا =ب=, ر,م.او ··ام= ب.ان يسا=بلا =بنت ر,م.او ··¸= يابر= ر,م.ا ·,=و
·يوا¸م=لا =بنا= ر,م.او -.امنام.و ن,ر== -نس _ا=لا ر,م' ناك امل -,وبنلا -ن,دملا نم رف ي.لا
-تنكم' ىت= ·-,د,ؤملا =,لامملا نم 'فو= ..ؤ= نم 'د=' رمؤ, ن' ر== عس, ,لو ·اغبدر' ر,م.او
نم=رلا دب= نم نودوس لع=ف روك.ملا رم' ,. ·,ه.ارم' نا,=' نم -=ام= ى\= _بقو -صر»لا
-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' ا.=
يابسرب ر,م.ا راصو ·دم=م _لاصلا =\ملا -نبا ن=\ستو ر== يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
·رم,ا .¦ -لا»تنا ,ك= ·دعب نم 'ر,بك اراداود ا.= نودوس ر»تسا ·روم' دعب ·-تك\مم ربدم يقامقدلا
-ن=\سلا و' _ربكلا
267
=\ملا ى\= ,ا=لا ب.ان يسا=بلا =بنت ر,م.ا ىص= ن' ىل¦ -,راداودلا يف روك.ملا رمتساو
-بدنو ·روك.ملا يسا=بلا =بنت ن= '=و= ·ق=مد -با,ن يف ·رار»تساب -,\= ع\=' يابسرب فر=.ا
عبس -نس ,ر=ملا ن,ر== .لا. ,و, يف =ل.و ق=مد نم -=ور=و روك.ملا =بنت لات»ل فر=.ا
-م,=مب ل¸نو ·-,ناد,رلا ىل¦ -تع\=ب ا.= نم=رلا دب= نم نودوس ر,م.ا ل¸نف ·-.امنام.و ن,ر==و
يف ·ان,ك= ام امهن,ب عقوو ·يسا=بلا =بنت ر,م.ا عم ى»تلاو ·ق=مد و=ن رفاسو ·رم' ,ت ن' ىل¦
يسا=بلا =بنت ى\= _بقو ·روك.ملا نودوس رصتنا لا=لا ر='و ·يسا=بلا =بنت ر,م.ا -م=رت
لتقو
يف ل¸= ن' ىل¦ رمتساو ··رم ر,= -تبا,ن يف ·ر=ا»لا ,دقو ·ن,نس ,ا=لا -با,ن يف نودوس رمتساو
·-,رصملا را,دلاب 'ر,بك 'ر,م' و= ر»تساو ·و\=ق را= ر,بكلا ر,م.اب -.امنام.و ن,.`.و _م= -نس
و\=ق را= -م=رت يف امه,\= -ع\=لا -,»,ك انرك. روك.ملا و\=ق را= ن= '=و=
فر=.ا =\ملا عم رفاسو ··ر=ا»لاب ·ر,بكلا ·رم,ا يف ا.= نم=رلا دب= نم نودوس رمتساو
ى\= و=و دا=و ·-»=م يف _ار»\ل ,¸`م و=و ·-.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف دم' ىل¦ يابسرب
ىل¦ -\سر, ن' نا=\س\ل ادب ,. ·-ت,ب ,¸\ف ·.ا=ب ·رادب ,,», ن' فر=.ا =\ملا -ل ,سر ن' ىل¦ =ل.
_د=¦ -نس -==لا ي. نم ن,ر=علا يف .ام ن' ىل¦ اهب ,ادو =ا,مد ىل¦ روك.ملا -=وتف ·=ا,مد
.بسلا ,و, -.امنام.و ن,عبر'و
-تلان ·-بكرمو -سب\م يف `م=تم ·-مر=لا رفاو ·'سو,س 'فرا= ·'ماد»م '=ا== ·`,\= 'ر,م' ناكو
رس ·ا»نا= ·'=نمب '=ن'و ·ق=مدب =`م' ·د= رم=و ·-ما,' .لا=و ·ق=مدل -تبا,ن يف ·داعسلا
ن,ر==و .س -نس اه.انب نم _رفو ·-,فوص اه,ف بترو ·-ب==لا اه,ف ,ا»ت -سردم _وقا,
,. ·ل,\»لا .¦ نارمعلا نم اهلو= نك, ,لو ·`ف يف ا=ان,'رف ·اه=ارف دن= -عم انه=وتو ·-.امنام.و
ن.ا دو=وم و= ام اهلو= رم=
اننام¸ يف ر' ,ل ··ر=ا=ملاو ,`كلا و\= ·-ب,=لا رونم ·-=ولا _,\م ·نو\لا رم=' ·.او= ناكو
=ا -م=ر ·=ا.ب .س,ل ي=و ··د=او 'تنب ف\=و ·لم=' .و .ارم.ا يف -نم اه=و نس='
1145 -=»ب نودوس -
- 813 - - · 1411 ,
-=»ب نودوس فورعملا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا يدم=.ا =ا دب= نب نودوس
) 1/494 (
يرصانلا ¸ارمت ر,م.ا .ا,ن' نمو ·-ت,كصا= نا,=' نمو قوقرب ر=ا=لا =,لامم نم '=,' و=
راص ن' ىل¦ ىقرتو ·_رف -,رصانلا -لودلا لو' يف رم'ت ·-تنبا _و¸و ··ر=ا»لاب -ن=\سلا ب.ان
¸ارمت ر,م.ا ·رهص عم رف ن' ىل¦ ·دم =ل. ى\= ,ادو ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م'
268
د`بلا ىل¦ رصانلا =\ملا در=ت ن' ىل¦ _,= دن= امادو ·يدوم=ملا _,= ر,م.ا ىل¦ روك.ملا
-,\= ع\=' ·نا=\سلا يد, ن,ب ىل¦ روك.ملا -=»ب نودوس ر== ·-.امنام.و عست -نس يف -,ما=لا
ل¸= ,. ··دم _\بار= ىل¦ -=وتف ·-نسلا نم ·ر=.ا _دام= يف =ل.و _\بار= -با,ن يف ·رار»تساب
فول.ا يمد»م اهب .ارم.ا -\م= نم راصو ·ر=ا»لا ,دقو ·روم' دعب
·ر== _د=¦ -نس ىلو.ا _دام= يف رصانلا =\ملا -,\= _بق ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
·رصانلا =\ملا .ارم' نا,=' د=' .وغ,ب ر,م.ا ·,=و .ارم.ا نم -=ام= -عم =سم'و ·-.امنام.و
ام -,ردنكس,ا ىل¦ ,هب لسر'و ·.ار=علا د=' =ب=, ارق ر,م.او ·.انا=\ب=لا د=' اغبنر' ر,م.او
-.ام ·رم,ب -,\= ,عن' ,. ·نا=\سلا -ن= _رف' ,. ··دم _ب=لا يف -=»ب نودوس ,اق'ف ·اغبنر' `=
يتن.ا -نس يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ رصانلا =\ملا نا=\سلا -ب=ص ا.= نودوس رفاسو فل' -مد»تو
_ا= ·-نسلا نم ر»ص لهتسم .بسلا -\,ل يف نو=\لا ىل¦ نا=\سلا لصو ن' ىل¦ ·-.امنام.و ·ر==
·_م=لا .بر= ن' ىل¦ ناس,ب ى\= ل¸ن ن' ىل¦ دغلا نم نا=\سلا ل=ر ,. ·-نتف ·را.,ب ركسعلا يف
ع\= ن' ىل¦ ل,\لا لو= نا=\سلا ق\ق ر.كو ·_انلا بار==ا دت=او ·,,=لا .مد=و ·ركسعلا _ام
ر=»لا
_ت»ل لاق نا=\سلا -,راداود -\م= نم ..مو, و=و =ب=, راداود اغبق' ن' =ل. ببسو ·ي¸,ر»ملا لاق
-\,\لا ·.= يف بوكرلا ى\= اوم¸= دق -=»ب نودسو را»نملا لان,¦و ن`= ر,م.ا ن¦ =ا _تف ن,دلا
نا=\سلا ىل¦ ل=دو اغبق' د,ب =ا _تف .='ف ·-,نا=\سلا =,لامملا نم ·د= ,هعمو ·نا=\سلا ى\=
_تف را=تساف ·=ل.ب -م\='ف ·راداتس.ا ن,دلا لام= نا=\سلا ى=دتساف ·-ن,بو -ن,ب ام رب=لاب ·رب='ف
ىت= د=' =ل.ب ,\ع, ن' ر,= نم امهن,بو نا=\سلا ن,ب ي'رلا رادف ·لع», ام,ف ن,دلا لام=و =ا
دن= نم اوما»ف ·,ه,\= _ب»,و ·دن= ىل¦ ·ر,=و ن`= ى=دتس, نا=\سلا ن' ى\= ,ه,'ر ر»تسا
ر,م.او ·-=»ب نودوسو ·ن`=و ·را»نملا لان,¦ ىل¦ .عبو ن,دلا لام= ردغف ·ا.= ى\= نا=\سلا
·رب=لاب ,هم\='ف ·-»=م يف دمر' و=و رصم نم ¸ارمت _ر= دق ناكو ·-ن=\سلا ب.ان ¸ارمت
نودوسو ·¸ارمت بكر _م=لا .بر= ن' .¦ و= امف ·_,= ر,م`لو ,هل ر,بك لامب ,ه,ل¦ .عبو
ىل¦ اورمو ·-,نا=\سلا =,لامملا نم ·د=و ·يصم=لا نودوسو ·=ب=, ارقو ·را»نملا لان,¦و ·-=»ب
.و ·=ا _تفو ن,دلا لام= ب\=و ·نا=\سلا ق\ق دت=او ركسعلا =بت=اف ·,ا=لا نود,ر, _,= -ه=
·دو=و `,ل -بوكرب ن,دلا لام= را='و ·.اب.لاب =ا _تف -,\= را='ف ·ن,دلا لام= -\عف امب -ل ,\=
ق=مد -ه= ىل¦ راسو ·.ب.و =ا _تف ,`كل نا=\سلا لامف ·-لا= داسف¦ =ل.ب د,ر, ·رصم ىل¦
ىهتنا
-=وت ·-.امنام.و ·ر== .`. -نس ىل¦ د`بلا =\تب _,= ر,م.ا دن= -=»ب نودوس رمتساو ·.\ق
=ركلا -ع\ق نم _,= ل¸ن -نسلا نم ·دع»لا و. ناك ام\ف ·=ركلا ىل¦ ¸ورونو _,= ر,م.ا -ب=ص
,=رب= _\بو ··ر,س, -».ا=و ·-=»ب نودوسو ·يدم=ملا ياب يناق -عمو ·-ن,دملاب ,ام=لا ل=دو
ل=' نم ر,بك عم= -عمو -تقو نم بكرف ·=ركلا ب=ا= _ابعلا يب' نب دم=' ن,دلا باه= ر,م.ا
269
نم _ر=ف _,= رب=لا _\بو ·.ارم.ا نم -عم نمو _,= ر,م.ا او\ت»,ل ,ام=لا اوم=تقاو ·د`بلا
نمب لتاقو -س»ن ن= عفدو ·-با=ص' -عمو بابلا دن= ,ام=لا _\سم يف فقوو ·-با,. _بلو ·,ام=لا
-,»بب ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا ,هكرد' ىت= .ام= لات»لا لا¸ .و ·,=ر,=و .ارم.ا نم -عم
·ل»ع, . ,ا,' -.`. ,اق'ف لم=و ·-س»ن ى\= يت', داك -ندب يف را= ,هس _,= باص' دقو ·ركسعلا
ب=ا= رسكنا ,. ·ىلاعت =ا -م=ر ·روك.ملا ,و,لا يف -كرعملا يف -=»ب نودوس ر,م.ا لتقو
ىهتنا ·-\,بس لا= ىل¦ ى=مو =ركلا
1146 ل»سارق نودوس -
- 820 - · 1418 فورعملا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب ل»سارق نودوس
.ادوس -ت,=ل ينع, ·ل»سارق نودوسب
) 1/495 (
ىل¦ فا=ناو رصانلا =رت ,. ·_رف -,رصانلا -لودلا يف رم'تو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د='
ر,م.ا -ب=ص رصانلا لتق دعب ·ر=ا»لا ,دق ن' ىل¦ ·ي=فا=لا ¸ورونو يدوم=ملا _,= ن,ر,م.ا
_ر= امل ·¸= -با,ن ىلو ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راصو ·يدوم=ملا _,=
ل=ت ,\ف ·-.امنام.و ·ر== .س -نس نا=مر ره= يف _,= د,ؤملا =\ملا -=ا= ن= ¸ورون ر,م.ا
يابر= ر,م.اب ل¸=و ·-تدم
-,\= ع\= ن' ىل¦ ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' -تدا= ى\= ل»سارق نودوس راصو
·-,رصملا را,دلاب با==لا ب=ا= ·رار»تساب ·ر== ينام. -نس نم ب=ر ره= يف د,ؤملا =\ملا
يف ·انرك. امك بونلا -بون _'ر ي=ا»لا نودوس لا»تنا ,ك=ب ي=ا»لا نودوس ر,م.ا ن= '=و=
-نس يف -,ما=لا د`بلا ىل¦ د,ؤملا =\ملا در=ت ن' ىل¦ با==لا -,بو== يف رمتساف -تم=رت
-,رصملا را,دلا -,بو== يف -=و= ر»تساو ·_\بار= -,بو==ب د`بلا =\تب -,\= ع\=' ·ن,ر==
يفوت ن' ىل¦ اهب ,ادو _\بار= ىل¦ ل»سارق نودوس -=وتف ·يد,ؤملا يبقرملا اغبن=ل'
1147 ·ام= ب.ان ي.`علا نودوس -
- 788 - - · 1386 ,
قوقرب ر=ا=لا =\ملا -لود يف ·ام= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي.`علا =ا دب= نب نودوس
نم ·ام= -با,ن ىلوتو ·-.امعبسو ن,نام.و نام. -نس يف ن,تس\ب'ب رداغلد نب يلوس -عقو يف لتق
ر,م.ا ى\= ق=مدب -تمد»تب ,عن'و ·ق=مد نم اه,ل¦ ل»ن ·رك. يت.ا ينام.علا نودوس ر,م.ا ·دعب
-ن= ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·ىهتنا ··ام=ب لا=بلا يوا=م\»لا روم'م
1148 ينام.علا نودوس -
- 792 - - · 1390 ,
270
·ام= ب.ان ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ينام.علا =ا دب= نب نودوس
·ام= -با,ن ىلو ,. ·ق=مدب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ن' ىل¦ قوقرب -,ر=ا=لا -لود يف ىقرت
اهتبا,ن ر=ابو ·ام= ىل¦ -=وتف -.امعبسو ن,نام.و نام. -نس يف ن,تس\ب' -عقو يف ي.`علا لتق دعب
لامو قوقرب ر=ا=لا =\ملا ى\= _ا=نمو يرصانلا _ر=و ·-.امعبسو ن,عستو _د=¦ -نس ىل¦
ر=ا=لا =\ملا -=ا= ى\= روك.ملا نودوس رمتسا ·-,ما=لا د`بلاب باونلاو .ارم.ا نم ر,.ك امه,ل¦
ينام.علا نودوس ن=»ف ·-\ت»ب -,كلامم اوم= ·د`بلا =\تب ·اصعلا ·ر.كل ·رم' فع=و ·قوقرب
-=ا= يف ل=دو ··ام= =\مو ·ام= ب=ا= يب¸غلا ن,دلا ف,س ب.وو ق=مد ىل¦ بر=و ·=ل.ب
-=وتو ·ر=' =,لامم ·د= ,د=تساو ·اكرب -ل دد=ف =ل. ينام.علا نودوس _\بو ·_ا=نمو يرصانلا
و=دملا ي\=ف.ا اغبرمت ر,م.ا -,»\ف ·رم= نب ,,=ارب¦ ن,دلا ,راص ر,م.ا -عمو ··ام= .=' ىل¦
_م= ىل¦ -م¸=و ·-\تاقو ب\= ركسعب _ا=نم
=او ·-.امعبسو ن,عستو ن,تن.ا -نس يف نت»لا =\ت يف .ام -ن='و ·=ل. دعب -ل عقو ام ,\=' ,لو
,\='
1149 ي=اك\لا نودوس -
- 830 - - · 1427 ,
رصم را,دب فول.ا يمد»م د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي=اك\لا =ا دب= نب نودوس
ن' ىل¦ -تمد=ب راصو ·_,= ر,م.اب لصتاو ··رك. قباسلا ·_اك\لا اغبق' ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' -\ع= ن' ىل¦ ·اقرو ·رم' ·ن=\ست
.امو ·ن,ر==و .`. -نس يف ي=مر»لا اغبن=لا =بات.ا -ب=ص 'در=م -,ما=لا د`بلا ىل¦ -=وت ن'
ربدم ر== ر,م.ا راصو ·_,= نب دم=' ر»=ملا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·-تب,= يف د,ؤملا =\ملا
,. ·-,د,ؤملا .ارم' نم -=ام= ى\= _بقو ·دم=' ر»=ملا -,ما=لا د`بلا ىل¦ ر== -=وتو ·-تك\مم
-سب=و -.امنام.و ن,ر==و عبر' -نس نابع= ره= يف روك.ملا ي=اك\لا نودوس ى\= _بق
,اق'ف ··انا=\ب= ·رم,ب -,\= ,عن'و يابسرب فر=.ا =\ملا -»\=' ن' ىل¦ ·دم _ب=لا يف ,ادو
-.امنام.و ن,.`.لا دود= يف يفوت ن' ىل¦ _\بار=ب
ىهتنا -تلود يف د,ؤملا =\ملا ,همدق ن,.لا _ابو.ا نم ا.= نودوسو ·.\ق
1150 ق,م نودوس -
- 836 - - · 1433 ,
نودوسب فورعملا ·-,ر=ا=لا =,لامملا د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
ق,م
-لودلا يف راص ,. ·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب رم'ت نممو ·-,ر=ا=لا =,لامملا ر=اص' نم و=
·رمد¸' نب =ب=, ي»,سلا =بدرب ر,م.ا دعب ينا. رو=' ر,م'و ··انا=\ب= ر,م' يابسرب -,فر=.ا
فل' -مد»ت ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب
271
) 1/496 (
ىلوتو ·-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م -\م= نم راص ,. ·-\,و= ·دم =ل. ى\= نودوس رمتساو
ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·.لا.لا رو=' ر,م.ا ينكرلا _,= ر,م.ا ·دعب نم -,نا.لا -,رو=' ر,م.ا
ل¸انو ·-.امنام.و ن,.`.و .س -نس يف دم' ىل¦ يابسرب فر=.ا =\ملا نا=\سلا -ب=ص -=وت
ن' ىل¦ 'ما,' _ار»لا -نم ,¸ل ,هس روك.ملا ق,م نودوس باص' ·ا=رصا=و دم' -ن,دم نا=\سلا
دم'ب نفدو ·-نسلا نم ·دع»لا ي. يف .ام
نهت, ,\ف -نبا -.روو ·ام= .ام ف\=و ·=ا -م=ر ·`مهم ·-لاو=' بلا= يف ·ر,سلا =سوتم ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ··دم دعب .امو ·لاملاب
1151 -,»»لا نودوس -
- 830 - - · 1427 ,
=\ملا رهصو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا د=' ·ن,دلا ف,س ·ير=ا=لا -,»»لا ·=ا دب= نب نودوس
فول.ا يمد»م د=' نس= يردبلا دلاوو ·ر== نب دم=م _لاصلا =\ملا د=و ·ر== ير=ا=لا
·ا=ارم .ولو ··دعب' د,ؤملا =\ملا ن=\ست املو ·نت»لا _و.ر نم -,رصانلا -لودلا يف روك.ملا ناك
·داس\ل 'بصعم ·.ا=ب.ا ر,.ك ·-ب=.مل 'ر==تسم 'ه,»ف ناكو ·ن'= -عم -ل ناكل ر== ·رهص
·.ا=دو -فرعمو ·-ماه=و _»ن ·وق ·دن=و ·-=ولا ق,قر ·-,=\لا _,ب' ·.او= '=,= ناكو ·-,»ن=لا
را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' نس= ·دلو راصو ·ر== ر=ا=لا =\ملا ·رهص -لود يف ,==و
=\ملا -=بس ن=\ستو ر== .ام املو ·-تبل' رم'ت, ,ل دان=.ا -\م= نم و=و =ل. لك ·-,رصملا
ىت= ,\س ام ,. ل,ق امك -نكل ·.ناك ام فاع=' -تم== .دا¸ ر== ر=ا=لا نب دم=م _لاصلا
ا=دو
-.ا¸,ب -س\='و ر== -,ل¦ ,ا»ف ·ا.= نودوس ·وم= ·ا»\ت ·ر=ا»لا ىل¦ ,دقو ر== ن=\ست املو ·.\ق
=\ملا ,ا»ف روك.ملا ·د= -,ل¦ ل=د دم=م _لاصلا =\ملا -تنب نبا ن=\ست املو ·.ارم.ا ع,م= قوف
ن' ىل¦ ·ا,=لا د,ق روك.ملا نودوس ,ادو ·=ل. نم -م=رتلا ب=اص ·د= -عنمف ·د, لب»,ل _لاصلا
رمتساو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف ·رم ر,= -ت,'ر ·'ر=د ·دعب _ا=و ·نس= يردبلا ·دلو يفوت
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امنام.و ن,.`.لا دود= يف يفوت ن' ىل¦ -لا= ى\=
1152 يوم=لا نودوس -
- 830 - - · 1427 د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸ورونلا يوم=لا =ا دب= نب نودوس ,
-بون _'رو .انا=\ب=لا .ارم'
··.اتس' لتق دعب _,= د,ؤملا =\ملا -مد=ب لصتا ,. ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
-لود يف ·انا=\ب= ر,م' راص ,. ·-بون _'رو .ار=علا .ارم' -\م= نم راص ىت= ·دن= ي==و
272
ر== ر=ا=لا
دعب -\»ن ,. ·-تلود ل.او' يف =ا,مد رغ. ىل¦ يابسرب فر=.ا =\ملا ·ا»ن ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
ن,.`.لا دود= يف اهب يفوت ن' ىل¦ د`بلا =\تب روك.ملا رمتساف ··رم¦ ى\= -,ما=لا د`بلا ىل¦ ·دم
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امنام.و
1153 ي¸ورونلا يم=علا نودوس -
- 850 - - · 1446 ,
-بون _'رو .ار=علا .ارم' د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸ورونلا يم=علا =ا دب= نب نودوس
··ر== قم»= -,ر=ا=لا -لودلا يف رم'ت نممو ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم نم '=,' و=
-.امنام.و ن,سم=لا دود= يف .ام ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
-ن= =ا ا»= ·ف,=\ل .و ف,س\ل . `مهم ناكو
1154 نودوس ا== -
- 843 - - · 1439 ,
را,دلاب فول.ا يمد»م .ارم.ا د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_ر=.ا =`ب ي»,سلا =ا دب= نب نودوس
-,رصملا
=\ملا عم ·.اتس' لتق املو ·_رف رصانلا =\ملا .انا= بار= دا= =`ب ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
·'=,' ¸ورون لتق ن' ىل¦ ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا دن= ا.= نودوس ا== ,د= -نت»لا يف رصانلا
ي.لا ,ل.ا د,ؤملا =\م\ل لص= املو ·راد»م=ب ,. ·ا,كصا= ·دن= راصو د,ؤملا =\ملا -مد=ب لصتا
.و -تبقر ى\= -\م=, ا.= نودوس ا== راص -كر=لا ن= د,ؤملا فع=و ·-,\=رب -,رتع, ناك
بر=, ن,.لا .ا,وق.ا نم ناك نودوس ا== ن. ·د,ؤملا -ماه= عم -\م= نم نودوس .رتك,
ل.ملا ,هتو»ب
·دلو ,. ·ر== ,. ·دم=' ر»=ملا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·د,ؤملا =\ملا يفوت ىت= =ل. ى\= رمتساو
نم -\ع=و ··ر== ·رم'و ·اند'و -برق يابسرب فر=.ا =\ملا ىل¦ =\ملا ل' ,. ·دم=م _لاصلا
را,دلاب فل.ا .ارم' -\م= نم -\ع= ,. ··انا=\ب= ·رم,ب -,\= ,عن' ,. ·بونلا _و.ر -\م=
-,رصملا
) 1/497 (
نم قاب=.اب نكس, ناك -ن,ف ·-مد»ت نمم .ارم.ا نم د=' -»,ر= =\س, . ··انعم يف 'درف ناكو
'سرف بكر, .و ·اهنم ل¸ن, . ·ر.ك'و -نسلا -»ب=لاب ,,», ناكف ·-,¸ا=لا -ت»ب= .ناكو ·لب=لا -ع\ق
_ر, ناك ام -ن,ف ·-بوكرو -ع\»لا نم -لو¸ن ,د= نم -نوفر=, .و -ب عمست _انلا .ناكو ·-تبل'
ام ع\»,و اه,ل¦ ل=د,و -»ب=لا ىل¦ ينا=\سلا رص»لا نم دوع, ,. ·-,نا=\سلا -مد=لا يف .¦ 'بلا=
273
اهنم ·د=او لك يتلا ·را==لا نم ق,را=ملاب _`علا نم -نمدم ىل¦ ل=د,و ·-مد=لا _امق نم -,\=
'را=نق ر== يتن.ا -تبقرب -\م=, ناك ي.لا -قور=م ن,ف ·ربك' و' -م,=علا نو=ا=لا ·در»ك
يرصملاب
يرصانلا ,ا»ملا -=وت ا.¦ ناكف ·دم=م يرصانلا ,ا»ملا ·دلول -بون _'ر -\ع= فر=.ا =\ملا ناكو
ىل¦ =ل. -,\= بعص, ناكف ··رور= -عم لو¸نلا ا.= نودوس ا== ,¸\, -تا=رس _عب ىل¦
يف ,=اعت, .و ·-س'ر ى\= -»,»=ت ر,غب دان=.ا -.,= ى\= بكر,و ل¸ن, -عم ل¸ن .¦ ناكو ·-,اغلا
·انرك. ام ى\= رمتس,و -ع\»لا ىل¦ يرصانلا ,ا»ملا -مد= يف دوع, ,. ·-بكرم
ام ن,نس -ل ا.= نودوس ا== ر,م.ا ن' نا,=.ا _عب يف -غ\ب فر=.ا =\ملا ن' -ل ق»تا اممو
·نا=\سلا -ل لا»ف ·,عن ·لا»ف ·=ل. ن= نا=\سلا -ل'سف ··¸,=لا رب ىل¦ ر=بلا _د= .و ع,برلا _'ر
فر=.ا =\ملا -»ع, ,\ف ·=ل. نم ى»عتساف ·-عم= =ان= رمتساو ع,برلا ىل¦ ر=بلا د=و ,و,لا ل¸ن¦
نم -تا,ن' عم ع,برلا يف -\ك', امب -,\= ,عن' ن' دعب -ب اول¸ن ىت= ·-ب=ادملا ل,بس ى\= -,\= ,سرو
ىل¦ =ل. ى\= لا¸ .و ·دا= ,. ·'ما,' -ب ,اق'و ع,برلا ىل¦ -=وتف ·=ل. ر,=و _ا=دو ,ان='و ركس
·دا= ى\= -ك,لاممب اهب نكس,و ·راد ىل¦ ل¸ن, ن' نا=\سلا ·رم' ·فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ن'
·اهنكسو ·راد ىل¦ ل¸نف ·_.ؤملا _درب _رغت -سردم ·ا=ت -ب,\صلا _را=ب -نكس ناكو ·.ارم.ا
بكاوملا ,ا,' -تمد= يف اوبكر, ن'ب -ك,لامم رم', راص -ن' و=و ··در»م -»,ر= '=,' اه,ف =\سو
نم د=' ,هنم ل¸ن, .و ·,هلو,= ى\= .ام=و 'ن,م, بابلا ى\= نو»», ·راد باب ىل¦ لص, ن' ىل¦
-تمد= ى=اعت, -ل اباب ,د»ت,و ·-سرف ن= ل¸ن,و ··د=و -ل¸نم ىل¦ ل=د,و ,ه,\= ,\س,ف ·-سرف
ام -,ت', لب ·-ك,لاممل -ت,ب يف '=امس دم, .و ·راد _`س .و رادم= -ل نك, ,لو ·-,كصا=لا ·داعك
,=\لا نم لا=ر' -.`. د=او لكل -ك,لامم نم د=او لكل بتر ناك -ن,ف ··در»مب ·د=و و= -\ك',
نوك, ,هنم د=اولا ن,ف ·-مر= لق'و ,ه»= يف ع»ن' ا.= ·لا»ف ·=ل. يف _انلا _عب -م\كف ·ن'=لا
ي»= يف رفو' -ن,ف '=امس .\م= ا.¦ ام ف`=ب ·=ل. -,»ك,و -بتار -ت=و¸و و= لك',ف '=و¸تم
ن' ,هل'سو -ك,لامم عم= ,. ·-ت,بل -,نا. -»\ك ىل¦ _ات=, ,. -\ك', ام =و\مملا بون, نكل ·-»\ك لق'و
-,ف ن=ن امب نو=ار ن=ن ·اولاقو اوب'ف ·,هبتاور ع=»,و '=امس لمع,
لو' يف ,هكماو= ,ه,\= ق»ن, ناكو ·-,باتكلا ف`= 'كو\مم ن,سم=و -.ام ى\= ف,ن -تمد=ب ناكو
·ر,= . بكاوملا ,ا,' _وس -تمد= يف نوبكر, .و ·,هم=لو ,ه»,\= =ل.كو ·-\صا= نم ره= لك
ا.¦ .¦ -ن= =ل. ره=, . ناكو ·ل.ا= =ربو ·,,== _`سو ·ل,¸= لامو ··د.ا¸ ·ور. -ل ناكو
-م==و -هب'ب ·ر=ا»لا نم _ر=,ف د,را=تلا نم ·د,ر=ت ىل¦ -=وت
'ر,س, ناك -ن,ف ·-.,هلا =\ت ى\= -,ناد,رلا ىل¦ -\,مرلا نم ,هب _ر=و _`سلا -ك,لامم ·رم _بل'و
در»ن, لب ,هعم ل¸ن, .و ·ن,در=ملا .ارم.ا نم -ت»فر عم ر,س, .و ·د=و ·د,ر=تلا يف '=,'
'م¸`م -تدا= ى\= ى»ب,و ·-,رصملا را,دلا ىل¦ -تر»س نم دوع, ىل¦ -ن'= ا.= ناكف ·ل¸عمب ,هن=
-توق ى\= 'فو= _و¸ت, . 'ب¸= ناكو ··را==لاب _`علاو ب,=`ملا _اون'ب `غت=م ··رادل
274
_`س ر,م' ينابع=لا _امقرق ر,م.ا -ب=ص ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ در=ت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو
نم .ارم.ا دو= لبق يابسرب فر=.ا =\ملا .امو -.امنام.و ن,عبر'و _د=¦ -نس يف ·ر,=و
,وسرم بتك ··¸= -ن,دم ىل¦ ,هلوصو لبقو ·,=رو==ب بتك ,. ·-,ب\=لا د`بلا ىل¦ ناكن¸ر'
ا== -=وتف ·.ا=ب _د»لا ىل¦ ا.= نودوس ا== -=وتب يكصا=لا نس=لا _ادرمد د, ى\= ف,ر=
-م=ر ·-.امنام.و ن,عبر'و .`. -نس دود= يف .امو ·.ا,نس -ب ,ادو _د»لا ىل¦ روك.ملا نودوس
ىلاعت =ا
) 1/498 (
-ب=ص -ن,بو ين,ب ناكو ·برق' لو=\ل ·ا=ر,دتسم -,=\لا دوس' ·نو\لا رم=' ·لك=لا _,\م ناكو
ام,ف .¦ ,`كلا ل,\ق ·ل.اسم _عب =»=,و ·-ن,= ·.ارق 'ر», ·-ن,كس 'فرا= ·`قا= ناكو ··د,ك'
=ا -م=ر ·-»,ر= يف .¦ -فرص, . ·لاملا عم= ى\= 'ص,ر= ·_انلاب ·ر=علا ل,\ق ناكو ·-,نع,
ىلاعت
1155 ق=مد ب=ا= -
- 847 - - · 1443 ,
ق=مد با== ب=ا= ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸ورونلا =ا دب= نب نودوس
راص ن' ىل¦ ·.اتس' .وم دعب لاو=.ا -ب .\»نتو ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم نم '=,' و=
=ل. ى\= ,ادو ·اهب فل' ,د»مو -.ام ر,م'و ·ب\=ب نا=\سلا راداود يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف
ر,م.ا دعب ·ق=مدب با==لا -,بو== ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا -\»ن ن' ىل¦ ·ب\=ب -\,و= ·دم
ىل¦ ل»تنملا يوا¸م=لا ياب يناق دعب ·_\بار= -با,ن ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب يرصانلا ·¸م= نم يابسرب
.`. -نس يف ي¸ارمتلا اغبق' .وم دعب ق=مد -ب\,ن ىل¦ ناب\= ر,م.ا اهب.ان لا»تنا دعب ب\= -با,ن
-.امنام.و ن,عبر'و
قم»= ر=ا=لا =\ملا ى\= ·ر=ا»لا ,دقو ·-\,و= ·دم ق=مد -,بو== يف روك.ملا نودوس رمتساو
ق=مدب يفوت ن' ىل¦ رمتساو ··داعسلا -تلانو ,==و ·-ت,بو== ى\= 'رمتسم دا= ,. ·-\.ا= ,دا»تب
ن=' ام,ف -.امنام.و ن,عبر'و عبس -نس يف
ي.لا ·ق=مد -ع\ق ب.ان =بنا= ر,م.ا ·دعب نم -,بو==لا ىلوتو ·-ب _'ب . ·ر,سلا =سوتم ناكو
ىهتنا _\بار= ب.ان ن.ا و= ي.لا ق=مد با== ب=ا= يابسرب ر,م.ا راداود ناك
1156 يكبدربلا نودوس -
- 850 - - · 1446 ,
.ارم' د='و ·=ا,مد رغ. ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا يكبدربلا =ا دب= نب نودوس
·ر=ا»لاب .ار=علا
275
ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب ·ر== رم'تو ·قوقرب =,لامم راغص نم ناك
ن,سم= -نس يف .ام ن' ىل¦ اهب ,ادو ·اه,ل¦ -=وتف ·=ا,مد -با,ن قم»= ر=ا=لا =\ملا ·.و ن'
_ور»لاو .اركنملا ن= '»,»= ناك -ن' ر,= ·لودلا يف -ب دتع, . `مهم ناكو ·-.امنام.و
1157 يركب وب.ا نودوس -
- 865 - · 1460 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يد,ؤملا يركب وب.ا =ا دب= نب نودوس
نم -=ام= دن= ·.اتس' .وم دعب ,د=و ر=دلا -ب ل¸ن ,. ·_,= د,ؤملا =\ملا =,لامم نم و=
ب\=ب با==لا -,بو== قم»= ر=ا=لا =\ملا ·.و ,. ·ب\= .ارم' -\م= نم راص ن' ىل¦ .ارم.ا
يف رمتساو ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس يف ·ام= -با,ن _.¦ يم=علا يمك=لا =بدرب لا»تنا دعب
ياب يناق ر,م.ا .ومب رب=لا درو ·ر=ا»لاب ناك ام\ف ·ن,سم= -نس يف ·ر=ا»لا ,دقو ··دم -,بو==لا
يناق ي»,سلا ب\= -,بو== يف -=و= ر»تساو ·-,كبات.اب -,\= نا=\سلا ,عن'ف ·ب\= =بات' ينو=
ب\= با== -,بو== يلو ا,كصا= ن' =ل. لبق ,\عن ,لو ·يكصا=لا يكم=لا ¸ا= ياب
يد,ؤملا ا== ر»ص نم .وغ,ب ر,م.ا _ر= ن' ىل¦ اهب رمتساو ·ب\= ىل¦ نودوس -=وت ,.
ر,م.ا ر»تساو ··ام= -با,ن يف -=و= ا.= نودوس ر»تسا ·نا=\سلا -=ا= ن= ·ام= ب.ان _ر=.ا
·ب\=ب فل' -مد»ت ·ياب ى\= _ا=ق,ب ,عن'و ·-=و= ب\= ركاس= =بات' يد,ؤملا يم=علا ياب ى\=
_\بار= .ارم' د=' قم»= ير=ا=لا يقاسلا لان,¦ ى\=
1158 ي=كمت' نودوس -
- 853 - - · 1449 ,
نودوسب فورعملا ينا.لا رو=' ر,م.ا ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يد,ؤملا يدم=ملا =ا دب= نب نودوس
ي=كمت'
ر»تسا ,. ··دم =ل. ى\= ,ادو ·-توم دعب ا,كصا= راص نممو ·_,= د,ؤملا =\ملا =,لامم نم و=
ر=ا=لا =\ملا ·رم' ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف -,رادم=لا -بون _'ر
دعب '.لا. ارو=' ر,م' راص ,. ··ر,س, ·دم بونلا _و.ر -\م= نم -\ع= ,. ··ر== ·رم¦ قم»=
ن,عبر'و .`. -نس يف _ر»لا يب' نبا ل¸= دعب -,راداتس.ا ىل¦ ل»نتملا نا=و=¸,ق ر,م.ا
دعب ·ا,نا. ارو=' ر,م' ر»تسا ·-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ىل¦ =ل. ى\= رمتساف ·-.امنام.و
يف -تدم ل=ت ,\ف ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»ت ىل¦ دركب فورعملا يدم=ملا _ابر= ر,م.ا لا»تنا
-.امنام.و ن,سم=و .`. -نس ب=ر ره= يف .امو ·-,نا.لا -,رو=' ر,م.ا
·-ن= =ا ا»= ·-=ا==و ,ركو -م== ·دن=و ·ن=ابلا ,,\س ··ر,سلا روك=م =ا -م=ر ناكو
ىهتنا ¸اب= ينع, ي=كمتاو
1159 _اقارق نودوس -
- 865 - - · 1460 ,
276
) 1/499 (
_اقارق نودوسب فورعملا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يد,ؤملا يلان,,ا =ا دب= نب نودوس
لان,,ب فورعملا يقاسلا لان,¦ ر,م.ا -بلا= ىل¦ يلان,,اب -تبسنو ·_,= -,د,ؤملا =,لامم د='
-,نا=\سلا =,لامملا -\م= نم -\ع=و ·-»ت='و -تن=\س يف د,ؤملا =\ملا ·ارت=ا ·رك. ,د»ملا ·_==
=\ملا -,\= ع\= ن' ىل¦ 'ر=د =ل. ى\= ,ادو ·ا,كصا= ا.= _اقارق نودوس راص ·يفوت ن' ىل¦
.بسلا ,و, يف =ل. ناكو ·راغصلا -,راداودلا -\م= نم ·رار»تساب -تلود ل.او' يف قم»= ر=ا=لا
لبق نم ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن' دغلا نم _بص'ف ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس ن,ع,برلا _د=¦ يف
ىل¦ -عفد, ن' دار'و ر== ·رم,ب .ا.م بتك نا=\سلا ن' =ل. ببس ناكو -,راداودلا ر=اب, ن'
·-لودلا بار==. =ل. -ل ى=مو ··د, نم ·.='و ا.= نودوس ردابف ·=ب\عب ب.ان ي¸ورونلا =بنا=
راغصلا بونلا _و.ر -\م= نم راص ,. ·=ا. .¦ ·دن= ر=او=ل نا=\سلا ·ا=ارمو
,ك=ب يراكودلا =ب نس= ر,م.ا دعب ن,ر== ·رم,ب -=ا=ق¦ ر,= ,. ·ن,نس =ل. ى\= رمتساو
ىل¦ -تدا= ى\= ·ر=ا»لا ىل¦ دا=و ·لو.ا بكرلا ر,م' g=و ·=ل. ى\= ,ادو ربو= -با,ن ىل¦ -لا»تنا
_د»لا ىل¦ -,»نب ,سر -.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس ر=.ا ع,بر ره= ر== .لا. ن,ن.,ا ,و,
-ب=ص ·ر,=بلا ىل¦ -\سر' ناك نا=\سلا ن' -,»ن ببسو _د»لا ىل¦ روك.ملا -=وتف · .ا=ب ف,ر=لا
لام= امه,تب=صو ادا=و ·ر,=بلا ىل¦ اه=وتف ·فول.ا يمد»م د=' ·ادرك يدم=ملا _ابر= ر,م.ا
يد=و ·ر=بلا ىل¦ .¸ن ·¸,=لا رب ىل¦ `صو ام\ف ··ر,=بلا ف=اك اه,\= ىلوتسا ناك يتلا برا=م
برا=م .م==و -=اس .¦ نك, ,\ف ·-بابنم رب يف لام=لا .,»بو ·ق.وب رب ىل¦ ,هنم د=او لك
·-,»نب ,سرف ·نا=\سلا ى\= =ل. ,=عف ··ر,=بلا ىل¦ اودا=و ·-,تاونلا _عب اوبهنو ·اهلام= .='و
-.امنام.و ن,تسو _م= -نس ,ر=ملا لو' يف .ام ن' ىل¦ _د»لا يف روك.ملا رمتساو
1160 ي¸ورونلا راد _`سلا -
- 862 - - · 1457 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ي¸ورونلا =ا دب= نب نودوس
·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب ا,كصا= راص نممو ·ي=فا=لا ¸ورون ر,م.ا =,لامم نم '=,' و=
ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ =ل. ى\= ,ادو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف 'راد _`س راصو
·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا -نس يف =ل.و بونلا _و.ر -\م= نم -\ع=و ·ر== ·رم,ب قم»=
-.امنام.و ن,تسو ن,تن.ا -نس يف .ام ن' ىل¦ ن,نس =ل. ى\= رمتساف
1161 ينودوسلا نودوس -
- 854 - - · 1450 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ينودوسلا =ا دب= نب نودوس
277
-لودلا يف رم'ت نممو ·-,ر=ا=لا =,لامملا نم '=,' و= ·ب=ا= ينا.و .ار=علا .ارم' د='
-\م= نم يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف راص ن' ىل¦ `,و= 'ر=د =ل. ى\= ,ادو ·_,= -,د,ؤملا
-=ا=ق,ب ,عن'و ·_د»لا ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا ·ا»ن ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ··ر=ا»لاب با==لا
,,», ن' -ل ,سرف -,ف ع»= ,. ·-.امنام.و ن,عبر'و .س -نس دود= يف فا»\لا اغبن=ل' ر,م.ا ى\=
يف ر»تساو ·ر== ·رم,ب ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ,. ··دم ·رادل 'م¸`م ,اق'ف ·.ا=ب ·ر=ا»لاب
.و' ناك امك -,بو==لا
-,نا.لا -,بو==لا ر=ابف ··ر== ·رم¦ ى\= -,نا.لا -,بو==لا ىل¦ ل»ن ,. ··دم =ل. ى\= رمتساو
·رم¦ ى\= يرصانلا راكون ·دعب نم -,نا.لا -,بو==لا يف ر»تساو ·_د»لا ىل¦ ',نا. ى»نو ··د,دم
·ا.لا. اب=ا=و ·ر== ر,م' ر»تسا ,. ··دم اهب ,اق'و ·ر=ا»لا ىل¦ داعف -,ف ع»= ,. ·'=,' ·ر==
=ل. يف -نم يعسب راكون .=ت _\=و
.`. -نس نم ن,دام=لا د=' يف _د»لا ىل¦ '=,' -,»نب ,سرو ·ن,تنسلا و=ن =ل. ى\= رمتساو
·=ل. ىل¦ ب,='ف ··رم¦ ر,= نم با==لا -\م= نم نوك, ن' ل'سو ·ر=ا»لا ىل¦ د,=' ,. ·ن,سم=و
ن,سم=و عبر' -نس نا=مر ره= نم ن,ر=علا د=.ا -\,ل يف .ام ن' ىل¦ -,بو==لا ر=ابو
'ن,م=ت ن,نام.لا و=ن -لو ·-.امنام.و
-ن= =ا ا»= ·.اود' .و .ا. . ·.ا= '=,= ناكو
1162 يبرغملا نودوس -
- 843 - · 1440 ,
·=ا,مد ب.ان ,. ب=ا=و ·.ار=علا .ارم' د=' ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا =ا دب= نب نودوس
يبرغملا نودوسب فورعملا
) 1/500 (
راص نممو ·_,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب رم'ت نممو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا =,لامم نم '=,' و=
فر=.ا ·.و ,. ·دمب -=,رات لبق _د»لا ر=ن يلو ن' دعب ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف 'ب=ا=
·دا=' ن' ىل¦ -,\= ناك ام ىل¦ دا=و ل¸= ,. ·ن,نس ·دم ر=ابو رغ.لا ىل¦ -=وتف ·=ا,مد -با,ن
-نس يف =ل.و ·_اكدر¸لا يابنس' ر,م.ا ل¸= دعب ·',نا. =ا,مد -با,ن ىل¦ قم»= ر=ا=لا =\ملا
,سرو ··ر,س, ·دم اهب ,اق'و =ا,مد ىل¦ ا.= يبرغملا نودوس -=وتف ·-.امنام.و ن,عبر'و ن,تن.ا
_د»لا ىل¦ -=وتف ·فا»\لا اغبن=ل' ر,م.ا ى\= -=ا=ق,ب ,عن'و ·.ا=ب _د»لا ىل¦ -,»نب نا=\سلا
.ام ن' ىل¦ اهب ,ادو ·ن,عبر'و .`. -نس يف اهمد»ف -,رصملا را,دلا ىل¦ ب\= ,. ··دم -ب ,اق'و
·ر,س, ·دمب ·ر=ا»لا ىل¦ -مودق دعب ·-.امنام.و ن,عبر'و .`. -نس -==لا ي. يف
ىل¦ =ل. يف دهت=,و ,\علا ب\= نم ر.ك, ·-سن= .انب' ىل¦ -بسنلاب 'ه,»ف ·'»,»= 'ر,= ·'ن,د ناكو
278
·د=' عم -,ف .=ب, .و ناكمب _\=, ن' لق ·,,»تسم ر,= -مهف ·_,=ص ر,= ·روصت ناكو ·-,اغلا
يف راس -,بو==لا يلو املو يبرغملاب يمس ى=ت»ملا ا.هلو ·-س»نب ن=و -فو=ن ·دن= ناكو
-لاسر عمس, . ناكو ·با==لا نم ·ر,= -لوانت, ام -بابب د=' نم لوانت, ,لو ··د,= ·ر,س -ماك='
·=ل. دمعت, ·-ماك=' يف ر,.ك '== -ل ع», ناكو ·-موك= يف -با=ص' نم د='ب ينتع, .و ·لسرم
ل=ر\ل ر=ا= ق=لاو ·_انلا فار=' نم ,ص= -لو _انلا ·و=و نم ل=ر -,ل¦ ل=د ا.¦ -ن¦ و=و
ره=, .,=ب ·'د.ا¸ `,م -,ل¦ ل,م,و ع,=ولا ع»ن, ن' يف ا.= يبرغملا نودوس دهت=,ف ·ن,ب _,.رلا
=ل. ر,= روصت, .و ف,ع=لا ى\= رو=, يو»لا ن'ب -ن= بلا= ى\= ,ك=,و ·د=' لكل -نم =ل.
ى\= ف\, ناكف ·_,نار»لا نم ف\سلا ·د=اق ى\= =ل. يف ر,س,و ·-بكرمو -سب\م يف ف=»ت, ناكو
ر,= نم ·راتو ·ي\ب=صا ·.ابعب _رف -»\= بن=,و ·نوكت -»\لا .ناك ام ف,ك ·'ر,بك '=ا= -س'ر
·يل لو», ·-»\= -ب,ن= ىل¦ ر=ن' امل .نكف ·-.,هلا ·.= ى\= ىت' ام 'ر,.ك ناكو -,بن= نوك, _رس
-ت=ت ي.لا -سرف ¸== ا.¦ ·انعم ر,م.ا ف\= ب,ن=لا ن'و ·قو¸ملا _ام»لا . ب,ن=لا دوص»ملا
·.ا,= .=ؤتو ·ب,ن=لا ى\= ع=و,و -=رس .=ؤ, _ر»لا ¸=ع, ن' دعبو ·-بكر,ف -,بن= ى»\,
°لمعت _,¦ _رسلا رسكناو _ر»لا ر.= ن,ف ··رم -ل .\»ف ·¸== ي.لا _ر»لا ى\= ع=وت ب,ن=لا
_رس ر,= , ب,ن=لا بكر' ·لاق د=او =دن= نم _»ن, ا.¦ ·.\ق يكو\مم _رف بكر' ·لاق
_ر=و -سرف -س'ر _ولو ينم ب=غف ·_ر.ا ى\= ي=املااك نوكت ·.\ق
رص»لاب _\= ا.¦ ناكو ·-,برعلا يف -\.س.ا نم ر.ك, راصو ··رم= ر=او' يف و=نلاب لغت=ا ناكو
عقوف .,غتس,و فر=ت, ىت= -عم نو.=ب,و -,كصا=لاو .ارم.ا .`=ف نم -=ام= -لو= _\=,
يل¦ .»تلاو .اغتساف ·-م`ك او=وو ·-,\= اوبصعتو ·باوصلا ر,= يف -عم اوم\كت ,هن' ·رم
ىهتنا را=»لا ,كلوق . ق=لا و= ا.= ,عن ·لا»ف ·نون=م نودوس ·.\ق ·رب=لا -,»,ك يل لق ·لاقو
_ن=لا يسكرا= =ا -م=ر ناكو
ىهتنا ·'=,' يسكرا= و= نودوس -مسا نمم باتكلا ا.= يف رم نم لكو ·.\ق
1163 ب\= ب.ان يدوس -
- 714 - - · 1314 ,
ب\= ب.ان ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا =ا دب= نب يدوس
و= ·رم' رصانلا =\ملا ناكو ·-صاو= نمو نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا =,لامم نم و=
-نس ·ام¸`ف ·-ماك=' نم ام\عت,و ·ب.انلا نو=ر' ن,دلا ف,س ر,م.ا دن= اس\=, ن' ¸كنت ر,م.او
ر,م' -\ع= ىت= -,قر, لا¸ .و ·روك.ملا يدوس نا=\سلا رم' ,. ,اك=.اب -برد امهل راص ىت=
يف يروصنملا ر»نسارق ر,م.ا ن= '=و= ·ب\= -با,ن ·.و ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام
-تر,س .رك=و ·ن,تنس ى\= ·دا,¸ اهتبا,ن ر=ابو ·ب\= ىل¦ -=وتف ·-.امعبسو ·ر== يتن.ا -نس
-ل _تفو ·-نارد= ر»=و =ل. يف دهت=او ·ب\= ىل¦ رو=اسلا رهن لوصو يف _ر=و -,اغلا ىل¦
-تكرد'ف ·-لام نم اهبلا= ·,=رد فل' -.ام.`.لا و=ن -,\= فرصو ·'=ار. نوعبر' -لو= 'دود='
279
نو=ر' ر,م.ا ب\= -با,ن ·دعب ىلوتو -.امعبسو ·ر== عبر' -نس يف -=ارف لبق .امو ·-,نملا
=ا -م=ر ·_دوس -,ف _ر= ام ,امت¦ يف ,ا»ف ·راداودلا ي\ماكلا
لاوم' ن= ف»عت ·دن= ناكو ·-,=رلا يف لدعلا ىل¦ ل,م, ·`,م= ·'=ا== ·'با= 'ر,م' _دوس ناكو
-ن= =ا ا»= ·_انلا
) 2/1 (
=ا -م=ر ·-ب=ملا نم ب=' ·انعمو ·.ا,و -\مهم لادو -نكاس واوو -\مهملا ن,سلا _ت»ب _دوسو
ىهتنا -ن= ا»=و ىلاعت
1164 ن,تس\ب' ب.ان رداغلد نبا -
- 800 - · 1398 ,
ن,تس\ب' ب.ان ·-,قوا¸وبلاو -,قا=و.ا نامكرتلا ر,م' ·ينامكرتلا رداغلد نب ا='رق نب ىلوس
·رم ر,= يب\=لا ركسعلا عم روم' -ل .»»تاو ·اهب -تدم .لا=و ·ل,\= ن,دلا _ر= -,=' دعب اه,لو
ن' ·=ل. ببسو ·د`ب ىل¦ بر=و _\=تو ل,=ت ن' ىل¦ ··دم ب\= -ع\»ب ل»ت=او =سم' ىت=
,ا,.ا _عب يف يرصانلا _ر= ,. ·ب\=ب -ماق,اب ·رم'و ·_ب=لا نم -»\=' يرصانلا اغب\, ر,م.ا
,. ·-=اس -»\= بكرف =ل.ب يرصانلا ,\=و ·بر= ل,\لا ناك ام\ف ·-عم ا.= ىلوسو ناد,ملا ىل¦
لا¸ .و ·.داو=و روم' -ل عقو ,. ن=ابلا يف -ل يرصانلا ن.,ب بر= -ن¦ لا»,و ·-ناكم ىل¦ دا=
·نا= ى\= -ل لا», _== -\تق ·-.امنام. -نس يف -=ارف ى\= -\,= لتق ىت= -ن=\سلا ى\= يصا=
·_=رم نم بر»لاب ·ل,\لا لو' يف ··اكر= .,ب يف -ت'رما عم ,.ان و=و ·-ترصا= يف ن,كسب
ن' ىل¦ ل,\لا يف نا= ى\= بر= ·لتق ام\ف ن,نس نم =ل. ى\= قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·.اممب =ل.و
نا= ى\= ناكو ·-,كا=ن'ب ·ر== ·ا=='و -,ل¦ نس='و -,\= ,عن'ف ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ ر==
ىلوس نبا -قدص ر,م.ا ·ا.= ىلوس دلو -مد= يف روك.ملا
ن,ب -م,== -مر=و ·,,== .,ص -ل ناكو ·ين,علا دوم=م ن,دلا ردب ·ا=»لا ي=اق لاق
,\=, -ل¸= ,ا,' يفو ·_انلا فصن, ام=ر,=و _=رمو ن,تس\ب' -ت,.و ,ا,' يف ناكو ن,مكارتلا
-=و ى\= نودس»,و ق,ر=لا نوع=»,ف ن,م\سملا د`ب ىل¦ ·ركس= قر»,و ·,هلاوم' .=',و _انلا
_ر.ا
-عم ر== ن,= ام,س .و ·-,لام=لا د`بلا بار= ى\= '=ا=نم د=اس ي.لا و= ا.= ىلوس ناكو
اوبسو ·,هلاوم' اوبهنف ·اه\=' ى\= -لوسر .و =ا نوفرع, . ن,.لا -ن,مكارت =\سو ·باتن,= ى\=
ن,= ارارم -ب .عمت=ا د»لو ن,م\سم\ل ,,=علا _وت»لا نم ا.= لتق ناكو ·اه,ف او»سفو ·,هم,ر=
==اوملاو ··ر=ا¸لا .,دا=.اب ·دن= .م\كتو ·.ام\علا نم ·رم¸ يف ·باتن,= ىل¦ ·ركسعب ,دق
رم=,و ·ر=ا=لا يف لوب»لاو -=ا=لا ره=, ناكف ·ن,م\سملا ن= ·ر= عفر,و -ب\ق قر,ل -».ارلا
280
·رم=لا ى=اعت,و ·ر=ا=لا -=او\لا ىناعت, ناك ر=ا=لا -م\= عمو ·ر.ام=لا يف .ا==»لاو .وسلا
·رصم ىل¦ -قدص -نبا ,دق ,. ·-ن=\سلا -ه= نم ·لا=ب و=و لتقو ·ردت»م ¸,¸= .=' =ا ·.='ف
نب ا=ارق نب ل,\= نب دم=م ن,دلا رصان ن= '=و= ·نامكرتلا ·رم¦ ·.وو نا=\سلا -,\= ع\='ف
اه=عب لت»ت -».ا=لا ·.= ل¸ت ,لو ·,,== لاتق امهن,ب عقو -ت,.و ل=م ىل¦ لصو ام\ف ·رداغلد
ينبعلا ,`ك ىهتنا اه,\= نمو _ر.ا اودسف' اوناكل =ل. .ولو ,هب .اد ا.=و ·ا=عب
1165 يسنو,لا اغب=ن وس -
- 857 - - · 1453 ,
نس.ا اغبنر'و ·اغبنر' ر,م.ا و=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يرصانلا يسنوتلا =ا دب= نب اغب=ن وس
,ادو _,= د,ؤملا =\ملا .وم دعب ا,كصا= راص نممو ·_رف رصانلا =\ملا =,لامم نم و=
.نب دنو= .=' -ت=و¸ نوكل قم»= ر=ا=لا =\ملا ·رم' ن' ىل¦ ·-,ل¦ .»ت\, `,و= 'ر=د ا,كصا=
بونلا _وؤر -\م= نم نا=\سلا -\ع= ,. ·قم»= ر=ا=لا =\ملا -=و¸ ي¸رابلا
·رم ر,= -,ب=¸لا ر,م'و ·لم=ملا _ا= ر,م'و ·لو.ا بكرلا ر,م' g=و ·ن,نس =ل. ى\= رمتساو
لا»تنا ,ك=ب ·يد,ؤملا يابو¸' نم _مت,' _ا=ق,ب ن,عبر'و .س -نس يف -=ا=ق¦ نا=\سلا ر,=و
ر,م.ا ن= '=و= ·انا=\ب= ·رم¦ ىل¦ ل»تنملا ·ينامر»لا =بنا= ر,م.ا _ا=ق¦ ىل¦ روك.ملا _مت,'
_م\كبلا ي.ؤملا _درب _رغت ر,م.ا .وم دعب فل' -مد»ت ىل¦ -لا»تنا ,ك=ب _كرا=لا ياب يناق
راداودلا
ع,م=لا _مت,' -,ل¦ ل»تنا امو -ن= _ر= ي.لاو روك.ملا اغب=نوس ى\= -ب ,عنملا _ا=ق,ا ا.=و
ر,= . _ار=لا يف ·دا,¸لا .وا»تل ر,,غتلاو ··ر== .ا,رم¦
) 2/2 (
=ل. ى\= رمتساو -.امنام.و ن,سم=و _م= -نس لم=ملا _ا= ر,م' ¸ا==لا ىل¦ -=وت ام ر='و
ياب\ب ر,م.ا ن= '=و= ··انا=\ب= ·رم,ب قم»= نب نام.= روصنملا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦
=\ملا -بدن ن' ىل¦ رمتساف ·-,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و روك.ملا ياب\ب ى\= _ب»لا دعب يلان,,ا
-عم=لا ,و, يف اسنهبلا ف=اك يو`»لا _درب _رغت ر,¸ولا ر,م.ا ى\= _ب»لا ىل¦ لان,¦ فر=.ا
·انرك. ام امهن,ب عقوف _درب _رغت ى\= _ب»لا ىل¦ روك.ملا -=وتف ىلو.ا _دام= ر== _ما=
د=.ا ,و, يف امه\ت»ب رب=لا دروو ·'ع,م= `تق امهن' رم.ا ر='و ·`ص»م .داو=لا ان=,رات يف
ىلاعت =ا امهم=ر ·-.امنام.و ن,سم=و عبس -نس روك.ملا ىلو.ا _دام= ر== عباس
.ا,لاو ن,سلا باب
.=ت نم ·ان.ملا
1166 ي»ن=لا يمار,سلا ن,دلا ف,س -
281
- 810 - - · 1407 ,
ىهتنا ·فسو, ·ي¸,ر»ملا ن,دلا ي»ت _,=لا ·امسو ىس,= نب دم=م نب ف,س
·ر=ا»لا ل,¸ن ·ي»ن=لا يمار,سلا ن,دلا ف,س -م`علا ,لاعلا ,ام,ا _,=لا و= ·.\ق
`فا= روك.ملا ن,دلا ف,س اهنم _ر= ·¸,ربت =نلروم,ت قر= املو ·¸,ربتب '=نو ,ار,سب ·دلوم
ر=ا=لا =\ملا ·ا=دتسا ن' ىل¦ ·لغ=,و _رد,و ىت», ·دم اهب ,اق'و ·اهن=وتساو ب\= ,دق ىت=
·يمار,سلا ن,دلا .`= -م`علا .وم دعب ن,رص»لا ن,بب ا='=ن' يتلا -تسردم -=,=م ·.وو ·قوقرب
لغ=,و _رد, روك.ملا ن,دلا ف,س -م`علا رمتساف -.امعبسو ن,عست -نس ىلو.ا _دام= يف
·ر=ا»لاب -.امنام.و ر== -نس لو.ا ع,بر ره= يف .ام ن' ىل¦ ىت»,و
,ا=ن -م`علا دلاو و=و _وت»لا يف 'مد»تم ·لو»نملاو لو»عملا يف '=راب ·'نن»م ·'ملا= 'مام¦ ناكو
ىلاعت =ا .ا= ن¦ -\=م يف ·رك. يت', ··دعب نم -,ر=ا=لا -سردملا -=,=م ىلوتملا ·ى,=, ن,دلا
ىلاعت =ا امهم=ر
نابسن, امهنكل ·ن,دم=.ا يف ·رك. ,د»تملا يمار,سلا ن,دلا .`عل -بار»ب و= _,ل -م=رتلا ب=اصو
ىهتنا د=او د\بل
1167 ل=ف ل' ر,م' -
- 759 - - · 1358 ,
ل' ر,م' ·-ع,بر نبا ل=ف نب -ب== نب -.,د= نب عنام نب انهم نب ىس,= نب ل=ف نب ف,س
ل=ف
·رم,ا ر=ابف -.امعبسو ن,عبر'و عبر' -نس يف ل=ف نب ىس,= -,=' ·افو دعب برعلا ·رم¦ ىلوت
ىلوتو ·ن,عبر'و .س -نس يف نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا نب لماكلا =\ملا ل¸= ,. ··دم
عست -نس ·دع»لا ي. يف لتق ن' ىل¦ ·.و¸عم ا.= ف,س رمتساو ·ىس,= نب انهم نب دم=' -ناكم
-.امعبسو ن,سم=و
ا. ·-لودلا يف 'ه,=و ·-=ا==لاب 'روه=م ·-موق يف '=ا=م ·'مرت=م 'ر,م' ناكو ·ر,.ك نبا لاق
,راكمو -,لا= -م=
·يد»صلا =ب,' نب ل,\= ب,د.ا -,ف لاق لتق املو
ف,= .و ن,= نم فا=, . ر=دلا يف ناك ل=ف نب ف,س
ف,سلا يف ف,سلا ,ك= .»ن' ·ر=د -نا= ام ا.¦ ىت=
1168 ي=,=رلا ن,دلا ف,س -
- 706 - - · 1306 ,
قباس نب ي=,=رلا ن,دلا ف,س _,=لا ·_نو, نب ل`= نبا ·=ل. ر,= ل,قو ·دوم=م ل,قو ·ف,س
,هما»مب -,سنو,لا _,= ·ن,دلا
ن,ب ام -,ف _انلاو ·-=ا=و -ل ناكو ·-»\= رع=لا لو\=م ·'د= -ماهلا ,== ·.او= '=,= ناك
282
فرعتو ·اموت بابب ق=مدب اهنكس, ناك يتلا ·رادب يفوت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ركنمو د»تعم
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو .س -نس يف ·-لودلا ن,م' رادب
-م=عملا ن,=لا فر=
1169 د=و.ا =\ملا -
648 - 705 - · 1250 - , 1305 ,
ن,دلا ي»ت ر,بكلا ر,م.ا ·د=و.ا =\ملا ·يدا= نب ·وكر,= نب دم=م نب ·وكر,= نب دواد نب يدا=
ي»=مدلا يصم=لا ·_م= ب=اص د=ا=ملا =\ملا نب ن,دلا ر,=م ر=ا¸لا =\ملا نب
ين,نو,لا نم عمسو ·-»»تو ن'ر»لا =»= ·رابكلا .ارم.ا د=' ناك ·-.امتسو ن,عبر'و نام. -نس دلو
,رف.اب _ت=او ·-باهمو -\,=فو ددؤسو ·ر,بدتو ي'ر ا. ناكو -ت,ب ل=' داسو ·,.ادلا دب= نباو
-=وت ·ناورسك لب= ىل¦ ·ب\= ىل¦ ركسعلاب ,رف.ا -=وت املو ··رم' ر,بدتو -ناو,د رم' ·.وو
ق=مد ىل¦ ل»ن ,. ·-.امعبسو _م= -نس يف =ان= .امو ·=ان= _رمو ·-عم ا.= د=و.ا =\ملا
ىلاعت =ا -م=ر ·نو,سا»ب -,ب' -برتب نفدف
1170 ر=ا=لا =\ملا -
625 - · - 681 - · 1228 - , 1282 ,
ب=اص رصانلا =\ملا نبا ن,دلا .ا,= ر=ا=لا =\ملا ·يدا= نب بو,' نب دم=م نب دواد نب يدا=
=ركلا
) 2/3 (
نباو ·ا=نملا نبا نم =ركلاب عمسو ·-.امتسو ن,ر==و _م= -نس ق=مد ب=اص .نمؤ, ·وب'و دلو
=\ملا -معك ·-سب\م يف برعلا ي¸ ىناعت, ·'ع=اوتم ·'ر,= 'ن,د ناكو ق=مدب .د=و ·ىت\لا
لداعلا =\ملا نبا نس= د=م.ا =\ملا -نبا ي= -م'و ·ر=ا»لا
-.امتسو ن,نام.و _د=¦ -نس يف روغلاب روك.ملا ر=ا=لا =\ملا يفوت
1171 ·ام= ب.ان -
- 854 - - · 1450 ,
ب.ان ,. ·-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يمك=لا =ا دب= نب =ب دا=
·ام=
.وم دعب ·,د=لا يف ل»نت ,. ·رك. ,د»تملا ·ب\= ب.ان _و= نم ,ك= ر,م.ا =,لامم نم -\ص'
·ر== رم'ت ,. ·ا,كصا= -\ع= ·ن=\ست ىت= ·دن= ,ادو ·ر== ر,م.ا -مد=ب لصتا ن' ىل¦ ··.اتس'
نم راص ن' ىل¦ -\,و= ·دم بونلا _وؤر -\م= نم راصو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا ل.او' يف
لان,¦ ر,م.ا ل¸= دعب ·ا=رلا -با,ن ىلو ,. ا,نا. -بون _'ر راص ,. ·.انا=ب\=لا .ارم' -\م=
283
ى\= -,رصملا را,دلا ىل¦ ب\=و ·ل¸= ,. .ا,نس ا=رلاب رمتساو ·دور=.ا يرصانلا ي.`علا
رمتساف ·-,رصملا را,دلاب فل' -مد»تو -.ام ·رم,ب قم»= ر=ا=لا =\ملا -,\= ,عن' ن' ىل¦ -تنا=\ب=
ىل¦ ·-,\= ناك ام ى\= -,رصملا را,دلا ىل¦ -ب دا= ,. ·لم=ملا _ا= ر,م' رفاسو ن,نس =ل. ى\=
يف -,ردنكس,ا رغ.ب -سب=و ·يم=علا '=,' ·يمك=لا =,درب ر,م.ا ل¸= دعب ·ام= -با,ن يلو ن'
¸رب ن' ىل¦ اهب ,ادو ·-تلا»ك ل=م ىل¦ روك.ملا =بدا= -=وتف -.امنام.و ن,عبر'و نام. -نس
دغلا نم ·ام= يلوو ·-.امنام.و ن,سم= -نس يف .ا=ب _د»لا ىل¦ -ه=وتو -ل¸عب ف,ر=لا ,وسرملا
روك.ملا =ب=, _ا=ق,ب ,عن'و ·ب\=ب فول.ا يمد»م د=' يد,ؤملا يفوصلا =بنا= نم =ب=, ر,م.ا
_د»لاب .ا=ب ياب ى\= ناكو ·يد,ؤملا يم=علا ياب ى\= ر,م.ا ى\=
-ع\»ب -سب=و -,\= _ب»لاب ,سر ·-.امنام.و ن,سم=و ن,تن.ا -نس ىل¦ .ا=ب _د»لاب =بدا= رمتساف
-=ص -ل _,ل امهن= نا=\سلا _\ب .ي=ل ·يفر=.ا يركب وب.ا لان,¦ ر,م.او و= _ب=ف ·بقرملا
لا=و _رم ن' ىل¦ ·-تدا= ى\= .ا=ب _د»لا ىل¦ -=وتو ·ن,سم=و .`. -نس يف -ن= _رف' ,.
·-.امنام.و ن,سم=و عبر' -نس لو.ا ع,بر ره= ينا. .اعبر.ا ,و, يف _د»لاب يفوتو ·-=رم
'ن,م=ت ن,تسلا ر== يف و=و
يفو ·-لاوق'و -لاعف' يف ·ر,سلا =سوتم ناكو ·-»= _عبو ··د= ·دن=و ·'د= 'ر,صق ناكو
,., .و رك=, . ·,ركلاو -,سور»لا
ىهتنا ر,م' =بو ·_ر»لا و= دا=ف ·_رف ر,م' ·انعم =بدا=و
1172 ر=ا=لا دب= نب ن,دلا رصان -
649 - 730 - · 1251 - 1330 ,
ينانكلا ن,دلا رصان -,»»لا ب,د.ا ,ام,ا ·ركاس= نب ل,=امس¦ نب _اب= نب ي\= نب عفا=
ر=ا=لا دب= نب ن,دلا ي=م ,ام,ا =بس ·يرصملا ,. ين`»سعلا
-باص' ن' ىل¦ ·ن,نس =ل. ى\= ,ادو ·رصمب .ا=ن,ا ر=اب, ناك ·-.امتسو ن,عبر'و عست -نس ·دلوم
·دم ي»بو ·=ل. دعب يمعف -=دص يف -.امتسو ن,نام. -نس يف ·_ربكلا _م= -بون يف ,هس
-.امعبسو ن,.`. -نس يفوت ن' ىل¦ -ت,ب 'م¸`م
ن=و ·نا,= يب' ن,دلا ر,.' _,=لا ن= _ورو ··ر,=و =لام نب ن,دلا لام= _,=لا ن= _ورو
,=ر,=و يمناغلا ,,=ارب¦ ن,دلا لام=و ·يلا¸ربلا ن,دلا ,\= =فا=لا
-,بد' _.ا»ن ·'بتك -نا¸= ر== -,نام. ف\= ·بتك\ل -=ام= ·'ر.ان ·'م=ان ·`=اف ·'ن,د امام¦ ناكو
ا=ر,=و
··ام= دعب ·رع= نمو
ردص .و درو ,ه,ف يل _,ل .¦ 'مد= _رولا يف يم=رب يدو=و ى=='
ر.' .و ن,= .و دو=و لهف ر.' ,ه,ف يلامو ين,= .مد=
·-لو
284
ين,م,و يتملو يلام= ن= يب,=م _ابص _'ر نم يل لاق
ن,», _بص ·ا=م == ل,ل 'ب,=م .\»ف °ا.= .ي= ي'
·-باب= يف -لو
-,ل¦ ب,ب\لا بسن, ام\ك ا=اوهب -باب= انتب\س
-,د, ات\كب ا=رم' .=' اه,ف لو»لا نس=ملاو . ف,ك
1173 ناع,=لا نبا -
- 882 - - · 1477 ,
يرصملا ي=ب»لا ناع,=لا نباب فورعملا ·_,=لا ناو,د يفوتسم ·ن,دلا ,\= _,.رلا ·ركا=
ىفوتملا ·-»,ر=لا -نا¸=لا بتاك ·نم=رلا دب= ن,دلا د=م ·-تو=¦ ربك'و ·ناع,= ينب ,,== و=
ينا=ربلاو ··روك.ملا -نسلا يف ¸ا==لا نم ·دو= دعب ·-.امنام.و ن,سم=و _م= -نس ,ر=ملا ر='ب
,\علا -ب\= .اه»»لا ق,ر= =لاسلا ى,=, يفر=لا دلاوو ·,,=ارب¦
) 2/4 (
·_,=لا ناو,د ر=ابو ·-نو,دلا ,\ق يناعتو ان,م=ت -.امعبسو ن,عستلا دعب روك.ملا ركا= دلوم
-ت,ص دعبو ··رك. `=و ··داعسلا -تلانو ·يابسرب -,فر=.ا -لودلا يف ,==و ·.ا»,تس.ا ىلوتو
·ن=ابلا يف -لودلا يف د»علاو ل=لا با=ص' ن.ا ,=و ·-بتكلا يف فورعم فوصوم ,هت,بو ·.\ق
,\= g=و ·_انلا g.او= .ا=قو ر,=لا ,ه,ف ن' ى\= ·لص.ا ,هف ر=ا=لا يف ,=ر,= ناك ن¦و
·وسنلا نم ,=دن= نم .ول ,هسن= .انب' _\ص' ,= -\م=لابو ··رم ر,= روك.ملا ركا= ن,دلا
1174 =نلروم,ت نب _ر ·ا= -
- 851 - - · 1447 ,
رومت ·دلاو -م=رت يف رم -بسن -,»ب ·=نلروم,ت نب _ر ·ا=
=\م ا=ر,=و ,=علا د`ب نم ,=.او امو ·¸ار,=و ·دنقرمسو ··ار= نا=\س ·ن,دلا ن,عم نا»لا و=
يقر= نم ناركن='ب روم,ت .ام امل ناك -ن,ف ·روم,ت نب ·ا= نار,م' نب ل,\= -,=' نبا دعب د`بلا
ا.= _ر ·ا= _\بو -تم=رت يف ·انرك. امك ·ن=\ستو رم.ا ى\= روك.ملا ل,\= ب.و ·دنقرمس
·روك.ملا _ر ·ا= =\م ن' ىل¦ بو==و بور= امهن,ب عقوو ·-,\= ي=مو عم=ف ··ار= يف رب=لا
·-لاعف' .رك=و ·-تر,س .دم=و ·=و\ملا -تبا=و ·رم' ,==و ·-قار=و ,=علا =لاممب ل»تساو
·د,د= 'رارم -,رصملا د`بلا ىل¦ -\سر .مدقو
·ا= ب\= ببسب -==و امهن,ب عقو ·يابسرب فر=.ا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ ·رصم =و\م -ت\سارو
·'رارم امهن,ب لسرلا .ددرتو باو=لا -ل ن==و فر=.ا ىب'ف ·ف,ر=لا .,بلا وسك, ن' ا.= _ر
-,ل¦ ·داصق درو ·-م`ك ىل¦ فر=.ا .»ت\, ,\ف ·ف,ر=لا .,بلا وسك, ن' ر.ن -ن' _ر ·ا= gت=او
285
=\م\ل -ع\= ,=د, ى\=و ·فار=' ,هن' ,=¸و ر=' -=ام=ب _ر ·ا= =ل. دعب لسر' ,. -ب,=لاب
,. ·=و\ملا ·دا= ى\= ينا=\سلا لب=ص,اب ,ك=\ل 'ما= 'س\=م فر=.ا _\=ف ·يابسرب فر=.ا
رم' ,. ·ر.مر.= .ق¸مف فر=.ا اهب رم'ف ·-ع\=لا ,هعمو اور==ف ·ن,روك.ملا داص»لا ب\=
·=`هلا ى\= -نم فر=' '=ربم 'بر= نا=\سلا يد, ن,ب بر=ف ·داص»لا ,,== اه\ما= بر=ب
ىل¦ ,هسو.ر ·ن,سوكنم ينا=\سلا لب=ص,اب .ام -,»سف يف او»ل'ف ,هب رم' ,. ·ن,قابلا بر= ,.
اوفر=' ىت= .املا يف ,هنوسمغ, اورمتساو ·,ه\=ر'ب ,هكسمت -,قا=و.او ·قوف ىل¦ ,ه\=ر'و ل»س'
,=رم' يف نا=\سلا ب== ·د=ل ,\كت, .و ,ه,ف ع»=, .ارم.ا نم د=' _ر=تس, .و ·=`هلا ى\=
بسلاو _=»لا ل,\ق ناك -ن' ى\= ··ردق نم ==,و ·اراه= _ر ·ا= بس, نا=\سلاو ··د=او -م\كب
·ل,و= ,`كب ,ه.د=و ·-,د, ن,ب ىل¦ داص»لا ب\= ,. ·-»ن= ,=عل ر,غت, -نول راصو ·_انلا دا=.
ام'و ·.اسنلا نم .¦ _\ص, ام ر,.كلا ,`كلا _ر ·ا=ل اولوق ·,هل لاق -ن' -لوص=م ·-بلا= .عمس
ناك ن,ف ·_ر ·ا= -مر=ل 'رسك ,ك,ف .=دب' دق ان' ا=و ·=و\ملا ام,س . لعف ,هم`ك ن,ف لا=رلا
رم' -نم gتن, ام =ل. دعب ناك ن¦و ·.ا= .,= ·ا»ل' ان'و ·يو=ن ىل¦ ر,س,و ,د»ت,ف ·وقو ·دام -ل
ق»=تف ·بكوملا _»ناو ·ىنعملا ا.= نم .ا,='ب -ل بتكو ·-م`ك نم ر=ف' و=و ·را=ف -\ك -م`كف
.¦ -ع\=لا ·.= لسر' ام -ن' ى\= اوساقو ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ روك.ملا _ر ·ا= .ي=مب د=او لك
باو=لا يف نعم'و '=,' فر=.ا _=ف' دقو ·لات»\ل ',هت دق و=و
·-بعكلا ·وسك ن= .كسو ·'ب=ر .¦ =ل. ·دا¸ ام ··داص»ب فر=.ا لعف ام _ر ·ا= نا»لا _\ب ام\ف
.عب ·قم»= ر=ا=لا =\ملا ىل¦ =\ملا ل'و ·فر=.ا =\ملا =\ملا .ام ن' ىل¦ =ل. دعب ا=رك., ,لو
-غ\ب امل -ن'و ·-تن=\سب د.ا¸لا رورسلا ره='و ·ف=تو ا,ادهب ر=ا=لا =\ملا ىل¦ -\سر _ر ·ا=
·داصق قم»= ر=ا=لا =\ملا ,رك'ف ·'ما,' -ل .ن,¸و ·ارهب ر.ا=بلا .قد قم»= ر=ا=لا =\ملا -ن=\س
-=وتف ق=مدب نا=\سلا راداود اغب === ر,م.ا -,\سرلا يف -,ل¦ نا=\سلا .عب ,. ·,ه,\= ,عن'و
-,=رم -بو='ب قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا ىل¦ دا=و -,ل¦
) 2/5 (
ر.ن ام لاسر¦ يف ن.'تس, روك.ملا _ر ·ا= لسر' ·-.امنام.و ن,عبر'و .س -نس يف =ل. دعب ,.
=ل. دعب _ر ·ا= لسر'ف ·=ل. يف قم»= ر=ا=لا =\ملا نا=\سلا -ل ن.'ف ·-بعكلا وسك, -ن' 'م,دق
·,هم`كل نا=\سلا .»ت\, ,\ف ·-,رصملا را,دلا نا,=' ى\=و .ارم.ا ى\= =ل. بعصف -بعك\ل ·وسك
نا=\سلا ·وسك نوكتو ·.,بلا ل=اد نم _ب\ت يك اه.عب,و ··ر=ا»لاب ·وسكلا ر=ان ا=.=', ن' رم'و
ران,د فل' يواست اهن=' امو ··روك.ملا ·وسكلا ان' .,'رو ··داعلا ى\= .,بلا _را= نم
_د=¦ -نس يف _ر ·ا= .ام ن' ىل¦ _ر ·ا= ن,بو قم»= ر=ا=لا =\ملا ن,ب -ب=صلا .رمتساو
-.امنام.و ن,سم=و
286
·دعب نم =\ملا ىلوتو ·روك.ملا _ر ·ا= نب ر»نس ياب نب نا=\س دم=م ·د,»= لات»ل _ر= ناك
-لودلا .`= -,.وب .دار' ·نوتا= ·ا=رهك -,ب. -تد= -تبصن ·ر»نس ياب نب -لودلا .`= ·د,»=
=ب _ول' عمس ام\ف اه,ل¦ رم.ا نوك, ن' ·دنقرمس ب=اص =ب _ول' ا=دلو اهت,.و ,د=و ·روك.ملا
ياب نب -لودلا .`= -,=' نبا ى\=و ·روك.ملا ·ا=رهك -تدلاو ى\= ى=مو د==و ·-,\= ¸= =ل.
ى\= =ب _ول' لتق ,. ·ر,=و =ب _ول' -م=رت يف ا=انرك. ·.داو=و روم' امهعم -ل عقوو ·ر»نس
.وم دعب ·رمع, دا= روم,ت .,ب ن=' امو روم,ت ينب ن,ب -نت»لا .رمتساو ·-تم=رت يف ·انرك. ام
ىهتنا ·دنقرمس ب=اص =ب _ول' ·دلو لتق دعبو ·-م=رتلا ب=اص _ر ·ا=
=\س, ,ل ·,هن= بو==م ر,= ·-ت,=رل 'بب=م ·'ع=اوتم 'ه,»ف ·'ر,= 'ن,د .دا= 'ك\م _ر ·ا= ناكو
,ه=.او= ي=»,و ,همرك,و ·_`صلاو ,\علا ل=' ب=, ناكو -=بقو =ا -نعل ·روم,ت ·دلاو -»,ر=
·ب,=لا _امسلا ب=, ناكو -نم _وادت, لا¸, `ف gلا»لا _رم -,رتع, ·-ندب يف '»ع=تم ناكو
ىب,= _ا=لا نب ردا»لا دب= .اتس.ا -مدان, ناكو ·دوعلاب بر=, فرع, ناك لب ·-نم == -لو
·-\ماك ·راه= ى\= -تاقو' بلا= ل¸, ,ل ·-\.ا= دارو' -لو ·دابعلا نم == -ل ناكو -ب _ت=,و
=ا -م=ر ·-»=ل .¦ لاملا فرص, . 'ك,سم ناكو ·-,د, ن,ب ف=صملاو -\ب»لا لب»تسم
1175 _ا== ·ا= -
- 787 - - · 1385 ,
_راف د`ب نا=\س ·يد¸,لا ر»=ملا نب دم=م نب _ا== ·ا=
ى\= ناهبص' ب=اص دوم=م ·و='و و= عمت=ا ,. ·نامركو ¸ار,= ·دلاو ·ا,= يف =\م دق ناك
·¸ار,= _ا== ·ا= نم دوم=م _¸تنا ,. ·-.امعبسو ن,تس -نس يف ·`مسو ·اع\=ف ·امه,ب' ع\=
دوم=م اهن= _ر=و ·اه=ر= لو=, روم' دعب ·¸ار,= ىل¦ ع=ر ,. ·نامركب _ا== ·ا= ق=\ف
,. ··رم' ل=»تساو ن'م=او ناهبص' روك.ملا _ا== ·ا= =\مف ·دم دعب دوم=م يفوت ,. 'م¸هنم
عبس -نس يف _ا== ·ا= يفوت ىت= =ل. ى\= رمتساو ·ن,دباعلا ن,¸ -نب. ناهبص' _ا== ·ا= =\م
-.امعبسو ن,نام.و
=ابرلا -فر=ملا -كمب -ترام= ·=ل. نم ·-نس= را.'و ر,بدتو -فرعم -لو ·'ماد»م '=ا== 'ك\م ناكو
ناكو ·روك.ملا =ابرلا ى\= -كمب فاقو' -لو ·.ار»ف ·ر== ى\= -»قو ·ا»صلا باب ·ا=ت ي.لا
,ر=لاب -فوقوم بتك -نا¸= -لو ي=وقرب.ا ق=س¦ نب دم=م ن,دلا .ا,= _,=لا -ترامعل ىلوتملا
ام'و روك.ملا -كم =ابرب -فوقوم بتك '=,' -لو ·,`سلاو ·`صلا ل=ف' -نكاس ى\= ·يوبنلا
-ن= =ا ا»= ·-قدصو رب -,ف ناكو ··ر,.كف _راف د`بب ·ر.ام=
1176 روصنم ·ا= -
دعب - 770 دعب - - · 1369 ,
,=علا قار= نا=\س ·يد¸,لا ر»=م نب دم=م نب يلو ·ا= نب روصنم ·ا=
_ا== ·ا= -م= لبق نم ىلوتو ··وب' .امو ·رك. ,د»تملا _ا== ·ا= ي=' ·دلاو فنك .=ت '=ن
287
'=تلاو ·اهعم='ب ناردن¸ام =لامم -ل .ص\=و ·¸ار,= =\م _ا== ·ا= -م= .ام املو ·ناهبص'
دعب _ا== ·ا= ·دلاو ن,بو -ن,ب .ناك -ب=صل ·روم,ت -ل رصتناف ·=نلروم,ت ىل¦ ن,دباعلا ن,¸
ن,دباعلا ن,¸ -عمو ·ا.= روصنم ·ا= لات»ل روم,ت راسف ·روم'
) 2/6 (
_انلا -م`ف ·ر,= . _راف ن,»ل' يف روم,ت لات»ل _ر=و ·¸ار,= -ن,دم روصنم ·ا= نص=ف
-بقا= ·وفو=و °-\,\»لا -م.ر=لا ·.هب اهتر.ك عم روم,ت ركاس= ى»\ت ف,ك ·-ل اولاقو ·-تلود نا,='و
·-ب`=' بتر ,. يد=و .\تاق ينول.= ن,ف ·يدن=ب لق' ان' ·لاقو ·,هلوق ىل¦ .»ت\, ,\ف ··رم'
·ن,دلا ن,¸ نب دم=م -ل لا», يناسار= ر,م' -.رم' نم -نا= ·افاصت ام\ف ·روم,ت -برا=مل ¸ربو
·=ل.ل روصنم ·ا= .»ت\, ,\ف ·روم,ت ىل¦ ى=مو ·ركس= ,=عمب روك.ملا رما=ف ·روم,ت -لامتسا
ع=رو ·ل,\لا لبق' ىت= -\ك -مو, =نلروم,ت ,هب لتاقو ·_راف فل' نود ,=و ·-عم ي»ب نمب .ب.و
نم 'ردق -بن. يف =برو ·لو»= _رف ىل¦ روصنم ·ا= دمعف ··ركسعم ىل¦ ن,»,ر»لا نم لك
ل,\لا نم ·'د= دعب ,ا,ن ,=و روم,ت ركسعم يف اهقاس ,. ·ا=د= ,ك='و دوس' _`بب اه»ل دق ·_ا=ن
او.='و ·ن,رو=.م ,هتقو نم ,و»لا را.ف ··رد»لا -كر= نم =بت=ت ي=و ,=ركسعم يف .لا= ا=دنعف
·,هت,ب دق روصنم ·ا= ن' ,هن= يفو ·نو\ت», نم نورد, . ·ا=عب ,ه=عب يف اوعقوو ·,ه=`س
روم,ت ركس= ي=اون يف لو=تو ·-,رمتلا نم -ب ر»= نم لت», -عم نمب فقاو روصنم ·ا=و ا.=
نور», ,=و ·روصنم ·ا= ان' ·لو»,و ·.ام=و 'ن,م, روم,ت فو»ص ,هب قر=,و ·_راف لا=رب
ركس= -عم نمب ,=تقا ر=»لا _=تا ام\ف ·_»ن ف.' ·ر== و=ن ,هنم لتق ىت= او=بص' امف ·-نم
. -ب\= يف روصنم ·ا=و ·.اسنلا ن,ب -نم روم,ت ى»ت=اف ·-\تق د,ر, روم,ت ىل¦ لصو ىت= روم,ت
-ت=د= ·-».ا=لا =\ت يف روم,ت ن' نهنم ·د=او .را='ف ··وسنلا ن,ب نم -ب\=, راصو ·-ن= =»,
·-,\= اور.اكتو ·-,رمتلا -ب .=ات=اف ·-نم روم,ت ,\سو ·اه,ل¦ را=ملا -».ا=لا دصقو _د=ناف ·=ل.ب
,د=و ·-لو,= .\كو ·-لا=ر .=رصو ·بر=لاو نع=لا نم ·اد, .\ك ىت= 'د,د= .اتق ,ه\تا»ف
ن,ب نم ب\=ف ·ى\ت»لا ن,ب -س»نب ىمرو _`سلا نم -,\= ام ى»ل'و ·-ت=همبرف =ل. دنعف ·-=`س
=ا -م=ر ·لتقو .='و ·ى\ت»لا
-=ام= -ن= يل ىك= د»لو ·ل.ملا اهب بر=, -ت=ا==و ··روه=م ا.= روصنم ·ا= -عقاوو ·.\ق
-ن= =ا ا»= ·ا=رك. نم ي=تس, -ت,سورف نم .ا,='ب د`بلا =\ت نم
1177 ,رف.ا =تك ن,=ا= -
- 817 - - · 1414 ,
,رف' ين=' ·=تك ن,=ا=ب فورعملا ن,دلا ف,س ر,م.ا ·ير=ا=لا ,`س¦ نم =ا دب= نب ن,=ا=
_`س ر,م'
288
_د=¦ -نس يف ·ر== ·رم,ب -,\= قوقرب ر=ا=لا ,عن' نممو ·قوقرب -,ر=ا=لا =,لامملا نم و=
··رادب ع=»ناو ·ف=ا=ت امل ياب ي\= ر,م.ا ن' ·=ل. ببسو ·ياب ي\= بوكر دعب ·-.امنام.و
دوعلا دار'و ··داعلا ى\= g,\=لا _تفو _ا,»ملا ق,\=تل ·ل,نلا .افو دن= ر=ا=لا =\ملا ل¸ن ن' ىل¦
امل ·نا=\سلاب =ت»لاو ردغلا ·رم' نم ره= روك.ملا ياب ي\= ن'ب رب=لا ·.ا= ·لب=لا -ع\ق ىل¦
يف -,ك=, امبس= -س»نل ر=ا=لا =\ملا ¸رت=اف ·-ع\»لا ىل¦ نا=\سلا دو= دن= ·دوع,ل -,ل¦ ل=د,
,لو ·و= ,د»تو '»\= ينا=\سلا ق=نصلا لع= ن' دعب روك.ملا ياب ي\= .,ب ¸ات=او ·-ع=وم
باب ىل¦ لصو ىت= نا=\سلا قاسو ·-,نا=\سلا ب.اصعلا .=ت -ن=, ·-ل دصرتملا -ب رع=,
,لو ·نا=\سلا ر.¦ يف بر=لا -ل'ب ·راد نم _ر= ·-تاف نا=\سلا ن'ب ياب ي\= ,\= ام\ف ·-\س\سلا
·راد ناك نمم ·.ارم.ا نم -=ام= ر,= ·در, نم د=, ,\ف ·لات»\ل ن,دتعم نا=\سلا ركس= نك,
لاتق _عب عقوف ·ياب ي\= راد نم بر»لاب
,لو ·_مرلا بع\ل ·راهنلا ركاب نم _ب=لا -كرب ىل¦ -=وت دقو ا,كصا= ا.= ,رف.ا ن,=ا= ناكو
-عمو ,ا= _رتت بع\لا با,. -,\=و ·ر=ا»لا -ه= ىل¦ دا= ,. ·,و,لا =ل. يف نا=\سلا عم بكر,
نم لوانت ,. ·-سرف =ر=ف ياب ي\= -عقاو -غ\ب ··ر=ا»لا نم برق ام\ف ·ر,= . بع\لا _امر
-,سور»لا نم ره=' ىت= لاتق د=' ,ه\تاقو ·ياب ي\= ركس= -ب ي»لو '=مر بع\لا _امر
ىل¦ -مو, يف ع\=, ,لو ·راد ىل¦ -=وت ,. ·ىك=, ن' نم ب==' و= ام ,و,لا =ل. يف -=ا==لاو
-,\= ,عن'و ·-نم -ب=='ف =ل. ر=ا=لا _\بو ·-=ا==لاو -,سور»لا نم -نم عقو امب ر=», ,لو ·-ع\»لا
·ر== ·رم,ب
) 2/7 (
ا.= =تك ن,=ا= ىقرت ·دعب نم _رف رصانلا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا .ام املو
يلو ىت= ف.ا=و ·د= يف ل»نت ,. ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' راص ىت= -تلود يف
-نس يف ¸ورونو _,= نب ر,م.ا لات»ل ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ _رف رصانلا =\ملا -=وتو _`س ·رم¦
·_,لا=لا يف .ارم.ا نم -=ام= عم ·ا.= ,رف.ا ن,=ا= ر,م.ا ن,=و ·-.امنام.و ·ر== عبر'
يدلاو ى\= اوم\س او\=دو ·ق=مد ىل¦ او\صو ىت= اوراسف _,لا=لا ·دا= ى\= ,همد»تب ,=رم'و
نم روك.ملا ن,=ا= ناكو ·-توم _رم يف '»,ع= يدلاو ناكو ·ق=مد ·داعس رادب =ا -م=ر
قا=ل,او رصانلا =\ملا ى\= نا,صعلا د,ر, -ن'ب =ا -م=ر يدلاول رس'ف ·=ا -م=ر يدلاو ·و=¦
نب ر,م.اب ق=لو ·رصانلا -=ا= ن= -عم نمب -تقو نم _ر=و ·,اقو ·د, لبق ,. ·¸ورونو _,=ب
لتق ,. ·ق=مد -ع\»ب رصو=و ·رصانلا =\ملا رسكنا ىت= ام=دن= رمتساو ·¸ورونو _,=
را,دلاب -ك\مملا ربدم يدوم=ملا _,= ر,م.ا راصو ·يسابعلا =اب ن,عتسملا -»,\=لا ن=\ستو
رمتساو .و' -تدا= ى\= _`س ·رم,ب رارمتس.ا -ع\= ا.= ن,=ا= ر,م.ا ى\= ع\=' ·-,رصملا
289
د,ؤملا =\ملا -=وت ن' ىل¦ '=,' -تدا= ى\= -ب رمتسا ·_,= د,ؤملا =\ملا ن=\ست ن' ىل¦ =ل. ى\=
-ب ر»=و -,\= رصتناو ·-,ما=لا د`بلاب ¸ورون ر,م.ا لات»ل -.امنام.و ·ر== عبس -نس يف _,=
دل -\مرب .امو ·روك.ملا ,رف.ا ن,=ا= ر,م.ا -تب=ص دا= ··ر=ا»لا و=ن ىل¦ دا= ,. ·-\تقو
·روك.ملا -نسلا يف ,ا=لا ق,ر=ب
_اون'و ·ل,=لا بوكرو -,سور»لا نون»ب 'فرا= ·'.دا= ·'سو,س `قا= ·'ماد»م '=ا== 'ر,م' ناكو
ىلاعت =ا -م=ر ·-,لوهكلا ل.او' يف و=و .امو ·ب,=`ملا
1178 يسرا»لا ن,=ا= -
- 824 - - · 1421 ,
-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د=' ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يسرا»لا =ا دب= نب ن,=ا=
-.ام ر,م' -\ع= ىت= ·_,= د,ؤملا =\ملا ·'=ن' نمم و= نكل ·_راف ي. يسرا»لاب -تبسن ,\=' .
,ا=ن راص امل ·ر== =بات.ا -,\= _بق ىت= =ل. ى\= رمتساو ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو
-بون _'ر ناب\= ر,م.ا ى\= '=,' -عم _بقو ·_,= د,ؤملا =\ملا نب دم=' ر»=ملا =\ملا -ك\مم
عبر' -نس ,ر=ملا ر== يدا= .اعبر.ا ,و, يف -,ردنكس,ا _ب= ىل¦ امه.عبو ام=د,قو ·يد,س
-.امنام.و ن,ر==و
·.رك. ام .¦ -لا= نم فر=' .و ·-تافو _,رات ى\= فق' ,لو ·-ب دهعلا ر=' ناك =ل. ن='و
-لودلا يف لم=م\ل -قوس ىكا=ت, امل ··رك. نم ر.ك, ي¸ارمتلا اغبق' =بات.ا عمس' .نك يننكل
نون»ب ,امل¦ -ل نوك, ا.= ى\عف ·يسرا»لا ن,=ا= ي\با»م قوس, ناك ·لو»,و ·_,= -,د,ؤملا
-ن= ا»=و ·ىلاعت =ا -م=ر ·,\=' =او -,سور»لا
1179 يراكد,.ا ن,=ا= -
ب\= با== ب=ا= ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يراكد,.ا =ا دب= نب ن,=ا=
ل.او' يف ·ب\= -با,ن يدم=ملا _ادرمد ر,م.ا يلو امل ·ب\= -,بو== _,= د,ؤملا =\ملا ·.و
ىل¦ د,ؤملا =\ملا -=وت ن' ىل¦ =ل. ى\= رمتساو ·-=ا=لا نم ¸ورون ر,م.ا _ور= دن= -تلود
رو=.ا ¸ارمت ر,م.اب ب\= -,بو== ن= -ل¸= ·-.امنام.و ن,ر== -نس يف ·-,ما=لا د`بلا
ىهتنا ·ا.= اننام¸ يف ب\= .ارم' د=' ·يرصانلا يراكد,.ا ن,=ا= ف`= ا.=و
1180 _اكدر¸لا ن,=ا= -
- 840 - - · 1436 ,
_\بر= ب.ان ·ن,دلا ف,س ر,م.ا ·_اكدر¸لا =ا دب= نب ن,=ا=
-با,ن ىل¦ ل»ن ,. ق=مد با== ب=ا= راص ,. ·-,رصملا را,دلاب فول.ا .ارم' د=' .و' ناك
_د=¦ -نس ·ر=.ا _دام= يف ق=مد -,بو== يف -=و= ·رر»تساو يابكن ر,م.ا ل¸= دعب ··ام=
ىل¦ ل»ن ·-.امنام.و ن,ر==و .`. -نس ,ر=ملا ىل¦ ·ام= -با,ن يف رمتساف -.امنام.و ن,ر==و
ي¸ورونلا لان,¦ ر,م.ا ·ام= -با,ن يف ·دعب نم ر»تساو ي=ا»لا نودوس .وم دعب ·_\بار= -با,ن
290
-,رصملا را,دلاب فول.ا يمد»م د=' يناب\=لا _امكر' ر,م.ا ·¸= -با,ن يف ر»تساو ··¸= ب.ان
ر== ر,م.ا -ل¸=و ·_,= د,ؤملا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ·_\بار= -با,ن يف روك.ملا ن,=ا= رمتساف
·¸= ب.ان يناب\=لا _امكر' ر,م.اب ·_\بار= -با,ن ن=
دم=' يباه=لا -.روو -.امنام.و ن,عبر.ا دود= يف .ام ن' ىل¦ ·.ا=ب _\بار=ب ن,=ا= رمتساو
·=بات.ا لان,¦ ·د= ق,ت= ,' ·ي\= ·دلاو ق,ت= روك.ملا ن,=ا= ل= يرد' امف ·لان,¦ نب ي\= نب
,\=' =او
·د=وملا .ابلاو ن,=لا باب
) 2/8 (
1181 ب,=لا ن,دلا ي»ت -
620 - 695 - · 1223 - 1296 ,
لا=كلا ب,ب=لا نم=رلا دب= وب' ن,دلا ي»ت ر=ا=لا ب,د.ا ·دوم=م نب ب,ب= نب دم=' نب ب,ب=
-\بان=لا _,= ن,دلا ,=ن _,=لا و=' ··ر=ا»لا ل,¸ن
ن,دلا فر= =فا=لاو ·.امد»لا -ن= بتكو ·-ب¸ور نبا نم عمسو ·ر,س,ب -.امتسو ن,ر=علا دعب دلو
ل=فو بد' -لو ·_»ن ·وقو -ماه= -,ف ناكو ·ي=ا,مدلا
ام -نم .ب=نتساف -ناو,د ى\= _ر= ·نا,= وب' ن,دلا ر,.' _,=لا لاق ·يد»صلا _`ص _,=لا لاق
·,\سو -,\= =ا ى\ص =ا لوسر اهب _دم, ·د,صق =ل. نم ·-,\= -ت'رق
ر=ناو -,ادهلا راون' ل=تساف ربنملاو دم=م ,ا»م ا.=
ر=فاو =دود= -تبرت =سم يف 'ر»عم بان=لا =ا. _ر. ,.لاو
ركنملا نام¸لا رو= نم ·ام=ب ر=تساو ·وبنلا ,ر= ى\= ل\=او
رك=او ,عنتلا يف ر=دك -نم -=اس .قو ب,= -ب,=ب ,ن=او
رصبتم\ل ق=لا .ا== .»=ك ·ر,رس -ل,ا رون نم =انهف
ر»سملا _ابصلاب -,ادهلا قف' .قر='ف ,`=لا ,\= ى=د .\=و
ربك.ا ر,..ا =\»لا ى\= افر= '¸وا=تم ى»تراف ,==ت رون
·'=,' -لو
ا=د»لا =ب ا=ر نم انل _¸ماو ا=دق دق _ابصلا دن¸ف _هنا
ا=دص دق نوصغلا قوف ر,=لاو -».اد= يف ر=¸لاك ر=¸لاف
ا=بس -نم=ن ر=ق ردب اهس.ار= .=»ن -=ور يف
ا=رف ·ر,= نصغلا _قرو -لواد= يف .املا ق»صو
ا=ب. دقو ',»ستسم دوس' -بس=ت ·ا»سلا ن,ب ق¸لاو
291
ا=رتلا ب=.تو يس'ك ب=.ت -»تعم ·وهق ين=اعف
ا=ر»لا gتنت .املا اه=تفاو اهب ,,دنلا _ر= ا.¦ ركب
ا=ر=نا ·د= .املا _م. ول لدتعم نانبلا _=ر فك نم
ا=ب=صم باب=لا ف`س نمو ا»بتغم بار=لا رم=ب ىعس,
ا=¸م _وهلاب د= ا.¦ 'د=و -»لاوس نم ب\»لا ف\ست
ا=»س دق -,\= عمد ق,»= ي»\ك نم ق,»علا _»سب يل ,ك
ىهتنا
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,عستو _م= -نس ·ر=ا»لاب يفوت
,,=لاو ن,=لا باب
1182 ردلا ر== -
- 655 - · 1257 ,
·دلو ,'و ·بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا نا=\سلا -,را= ·-,ك\ملا -,=لاصلا ل,\= ,' ·ردلا ر==
ل,\=
-تامهمو ·روم' يف اه,\= دمتع,و ·'م,== 'ب= اهب=, _لاصلا =\ملا ناك
يف د=' -\ن, ,ل ام ·داعسلا نم .لانو ·ل»=و .ا=دو ·ر,بدتو ي'ر .ا. ·لام=لا -ع,دب .ناكو
ى\= ·-.امتسو ن,عبر'و عبس -نس نابع= يف ·بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا .ام املو ·اهنام¸
·لو»تو ·_لاصلا =\ملا -م`= ل.م اه==ب ,\عت .راصو ·-توم .»=' ·gنر»لا راص= يف =ا,مد
-,ل¦ لو=دلا نم _انلا عنمتو ·ب,= و= ام نا=\سلا
·'ما,' ,ه,\= ا=وك\م _لاصلا =\ملا نا=\سلا .ومب اوم\= املو ·اهنومرت=, -لودلا بابر' ناكو
ى\= اهل ب==و ·بو,' ن,دلا ,=ن _لاصلا =\ملا نب ,=عملا =\ملا نا=\سلا لتق دعب .ن=\ستو
ربانملا
-ك\م ·-,=لاصلا -ه=لا ,ه\لا =»=او ·-»,\=\ل .ا=دلا دعب ربنملا ى\= نولو», .اب==لا ناكو
اهن¦ ,. _لاصلا =\ملا نا=\سلا -ب=اص ·-,مصعتسملا ل,\= ,' ·ن,دلاو ا,ندلا -مص= ·ن,م\سملا
فر=.ا =\ملا =\ملا يف ,,ق'و ·ينامكرتلا =ب,' ¸عملا =\ملا اهكبات'ب .=و¸ت ن' دعب ·اهس»ن .ل¸=
=ب,' ¸عملا =\ملاو =ب,' ¸عملا -م=رت يف باتكلا ا.= لو' يف =ل. رك. ,د»ت دقو بو,' ينب نم
=\ملا اه=و¸و ا=.اتس' ,ا,' -,\= .ناك ام ىل¦ .ع=رو ·'عم ¸عم\لو فر=`ل ب==و ·روك.ملا
-,\= .را.ف ·روك.ملا =ب,' ¸عملا =\ملا اه,\= _و¸ت ىت= ·دم ينا=\سلا رودلا .نكسو _لاصلا
.داو=و بور= عقوو ره=' -.`. =ل. دعب .,»بو ·دعس.ا ي=ا»لا ا=ر,¸و .\تقو ·-ت\تقو
ا=و\تقو -,¸عملا =,لامملا اهب اور»= ن' ىل¦ ·-,¸عملا ن,بو -,=لاصلاو =,لامملا ن,ب ·اهببسب
-برت ىل¦ .\م=ف ·-بو\سم -ع\»لا .=ت ·ا»\م .د=وف ·-.امتسو ن,سم=و _م= -نس يف ·ا=وتام'و
=ان= .نفدو ·-س,»ن ·د,سلا ربق دن= اهل .,نب
292
) 2/9 (
نم 'ر,.ك ..='و ·-قر»تم -=ام= دن= لاملا نم -\م= .=دو' ·-لوت»م اهن' .م\= امل اهن' ل,ق
ىهتنا =ب,' ¸عملا =\ملا ي=او= =ل. ى\= يلوتس, . ىت= ·نواهلا يف اهترسك ·ر=او=لا
-\مهملا .ارلاو ن,=لا باب
1183 ع,\=لا ب,د.ا -
- 738 - - · 1337 ,
ع,\=لا ·ن=املا يرصملا لاوملا ب,د.ا ·دس' نب فر=
·=تهتم ن=ام _,= و= ·لاق ·.ا,فولاب يفاولا ·يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا _,رات يف .'رق
·رم ر,= -ت,'ر نا,»لا ى\= _لا=ملا يف بب=,و ·.امدنلا ر=اع,و ·رابكلا ب=ع, ·ع,\= ·ف,ر=
·',ما= ناكو ·=ل. ر,=و .ا==وملاو لا=¸.او ق,ل`بلا نم ·'ر,.ك 'رع= -ل يند=ن'و ··ر=ا»لاب
·د= فنصو ·_.ادملا _اون'ب ,=دفرتس,و ·¸.او=لا ى=عتس,و ·رباك.ا _دم, ·ن=\لا ل,\ق ·'=وب=م
·راع='ب =ل. =\=,و ·لا.م.او راونلاو ··ن,,رصم\ل يتلا د.او¸لاو g,\=لا .ا=ا=م يف .ا»نصم
ىهتنا
·لاق ··¸ا=¦ يد»صلا ن,دلا _`ص _,=لا اند=ن'و ··¸ا=¦ .ار»لا نب ن,دلا ¸= ي=ا»لا اند=ن'
·-.امعبسو ن,ر==و نام. -نس ··ر=ا»لاب -س»نل -=»ل نم دس' نبا يند=ن'
-,\= =ن,د _,=صو ·وتف =\ك نا=مر
-,و= قافر,ا يهت='و رسعم .قولا ا. يف ان'و
يردب =ر»لا _اب,و ل,نلاب _ر.ا يورت ىت=
يرد' امو ن,ره= ,وص'و -.`. ,=ردلا ==='و
يرس= .ب.' ان'ف .قولا ا. يف ينتب\= ن¦و
-,== ين=برت . يباو. _براو لهتماف
-,== . يراهن لو= ف»س' ين,\=تو
ن,\.م ل.ملا ي==' ربص' يدن= ,و, ن,.`. =ل
ن,دب =ق =ل فرت=ا ام ,ا,.ا ا. ينت»س= ن¦و
ن,' نم ان'و ن,' نم .ن' =ل لوق'و ف\='و =ركن'و
-,=بوب ىل`ق و' -مامق يف دعق' بر=او
-,=»لا ي. نم _,رتساو لاو= د,= يف ي='و
=\=ر فصن ل=عملا يف ·د,»ن ينم .= .¦و
=\=. .وملا يساق'و ره=لا ىل¦ ·ركب نم يموص
293
=\=ف _عب نم نوك,و -بو= ره= =ل ,وص'و
-,ربلا ن,ب ان' نم =ا -م=ر يف ان' _,¦
-,=ملا ,اك=' .=ت روه»م دب= .¦ ان'
رس,ت ام .= نا=مر ي\.م _=ن نوب¸ نم
ر=ف' -\.م يف د,ن=لا ناك ول .قو يف .,= .ن'
رسعت .و ي\عب ي=مو روم.ا نو=
-,وسلاب .انوب¸لا ام =ا لهس ام _,¦ .=و
-,و= رسعملا لهماو ل=ا= ونم .= ي\ملا
,اعلا نم لو=' راهنو ب\»لا بو.ت رور= ي.
,ا,.ا ي. يف نا=مر ,اص نم ي' يدن= ان'و
,ا..ا ون= ر»ك,و -نو= =ا نوك, =ا.
-,ر=سملا ق,ر=ب ا.= يم`ك ع,م=و
-,و=لا يف يل ي.لاو يب\ق يف ام ,\ع, =او
ن=نو ·-سور=ملا ·ر=ا»لاب يل ا=اك= -,اك= ·-ع=و ام يف ا.= فر= نبا ع=وو ·يد»صلا لاق
_عب ¸ات=ا ي=و -.امعبسو ن,ر==و نام. -نس ,ر=ملا عباس يف ·نابع.لا ق=ب g,\=لا ى\=
·-ل لا»ف ·-»كاس.ا _عبب ·ا=نلا
=اب'و =م' =ا ,=ر =اب', نع\لاو نع\لا .,ب'
) 2/10 (
¸ع, نم =\.مو , \`سلاو ,\`سلاو ·,`سلا =,\= نكل ·,`س,ا لبق -,\=ا=لا يف برعلا -,=ت ·.=و
-,»ل.ا ·ردلاو -,ر,ر=لا .اما»ملاو ناونعلاو ر,س,تلاو ن'ر»لا .'رق ,=ت=,و ,رك,و ·,رت=,و
-,و=»نو ·-,وب,س ى\= -,برعلا عم -غ\لا .=ر=و ·يرب=لا _,راتو ير==م¸لا فا=كو
.\.متو ·=,ل¦ ·رور=لا ينت=د دقو ل,م= نب ر=نلاو ل,مك نب ,سا»لاو -,ولا= نب ن,س=لاو
·ر=لا ين= عفد,و ·ر=لا ين,», لعنب ·=تعنص نس=و ·=تمك= _عب نم ين»=تت =\عل ·=,د, ن,ب
-»\تؤم روهم=لا ناسل ى\= ·-»\ت=م .اغل -,»ف '»,فر =ل.ب =.=ت. ·'»,»= -مسا ن= =ل بر='و
·¸ومراسلاب ·ومس ··¸ونره= ل='و ,د»لاب -ب»ل نم ,م.ا -ما= يفو ·_ادملاب ·انك نم _انلا ي»ف
اه,' =ل'س'و ·ىلو' -ب -.لا.لاو ,ول .و =ل. يف ي\= ,.¦ .و ·,و»لا ..ؤ= .اغ\ب =ب=ا=' ين¦و
نام¸لا نم 'رم= لو='و ·ناوصلا نم _وق' ·¸وملا نم ,عن' ·¸ومراسب ين»=تت ن' ىلوملا
..=و ن¦ ب\»نت . اه,=م ين=ور, .و ·اه,=و ى\= ر,غت, . ي=او=لا -»ب=م ·ي=اوبلا -,لا=
.و ·ي\». اهملؤ, .و ·ي\=' نم قوت\ت .و 'فوس=م اناكم اهب .== ن¦ .\»نت .و ·افور= اهب
294
قص\ت .و ·ل=رلا .=ت ب»ت .و g\»نت .و ·gعبنت .و _و»\تت .و ·_وعتت .و ي\=ر نم ق¸متت
_'بلا ·د,د= ·ر,=لا _,ر نم ف=' نامعنلا ق.ا»=ك اهن=ابو ·نار»=¸لاك ا=ر=ا= ل=»لا ¸ب=ب
رصت با=سلا .ام اهقرغ, .و ·بارتلا اهب ق=\, . بان=.ا -,لا= ·باعكلا -\,و= ر,سلا ى\=
ام ·¸=املا دو\= _لا= نم ا=د\= ·بار= ر,= نم اهم,د'و ·بارسلاك عم\تو ·بابلا ر,رص
·رمسم _و»نملا نم ف=' ي=و ·_وفدر=لا ¸ر=ك ·¸ور=م ·¸=و اهب ر=تفا .¦ د=' اهسبل
ر¸نلاب نوكتو ·ر,=»لا ر,م=لا . ·-\,ف.ا د\= نم اه\عن ·-»ل¸ملا _ر.ا يف -تبا. ·-»=نمم د,د=لاب
ر,»=لا
رك»تو -=اس قر='و ·رت=بتو ى=متو -مادق' ى\= يفاكس,ا ب.و ·-م`ك نم يو=نلا =سم' ام\ف
·يو=نلا -ل لا»ف _ر=لاو قن=لا -\=اد دقو ·_ر=و -تونا= ل=دو رمنتو _ر=تو ·رم=تو دد=تو
اه,' =رب=' ·لا»ف ¸=رو ع=سو ·¸=و'و لق ·لا»ف -ت\ق ام باو=ب لب . ·لا»ف -تب\= امب ..=
ق»ن»نر»لا قوق _رق نم برق امل ب»عب»تملاو لقر»تملا .اب=ب== يو¸=ب اسر=لا ن' يو=نلا
لهصت =و,دلاو لكن=ر=لا بنا= نم _بت=»لا رصق ف,سار= انقرر قر=
اوبنب\=ا و=رب ر=¸لاو ق=نقر»لا _,ب, _اتر»لا فرفر=لاو .انا=لوصلا ق,راقرلا ق,هنك
نبا _اترتلا ر»=ب ربرب=لا _ا= وبنبكرلا =ا= لدرم=ب =دنم=ب g=ب ·ر,=لا نم ·¸,=ا,
دنلدرم=لاب _=ن\سملا ,ارب _ر' .,ك' =ن¦ _و\ك¸ام قاور»لا ناس\ب _دنم= _ول ى\= _ا=و,
·-م,لولا يف =و=د' _ودنكركلا .ام لع\ع=ب لع\= =وبرم _م=لا لاب=ب قب,¸لاو ·=و\=م
·=,قو'و ·=,فو'و _ارتسملا نابل ىص=ب =ر=ب'و ·_او=رلاب =.,=' -م,هب رام= ا, _ت _,تا,
نون=لاو ,اسربلا .اد نم _\=تل ·نو=بلا .ارقرق .اقرم .اوقرب =,قر'و
',=غم ر= ىت= ·-,عبص'ب -»ن=و ·-,»كب يو=نلا -,=ل _بقو -نار,=ب '.,غتسم ·-ناكد نم ل¸نو
يو=نلا لا»ف ر='تو ,د»تو ·ر=نو ر==و ربكتساو -بنا=ب _'نو ·ر=م¸و -ه=و يف ربربو -,\=
·درو' ام ا.= ىهتنا ·,`سلاو ·.فر=ت .ن' لب ·-ل لا»ف !°.نن=ت .ن' ==,و ربك' =ا ربك' =ا
يد»صلا
,\=' =او ·باو=لا ىنعم ام يرد' .و ··رر=م ر,= -=سن نم -ترك. ام .\»ن دقو ·.\ق
-ن= =ا ا»= ·-.امعبسو ن,.`.و نام. -نس يف ل,و= _رم دعب -تافو .ناكو
1184 يوونلا فر= -
- 685 - - · 1286 ,
ب=اص ·يعفا=لا يوونلا ن,دلا ي=م _,=لا -م`علا دلاو ·يوونلا فر= _ا=لا ·يرم نب فر=
-»»لا يف _اهنملا
_م= -نس ·يف ن,نسب ·دلو .وم دعب .ام _`»لاو _`صلاب 'فوصوم ·`=اف '=لاص `=ر ناك
=ا -م=ر ·-.امتسو ن,نام.و
-\مهملا .ا=لاو ن,=لا باب
295
1185 -ب»= ل' ر,م' -
- 748 - · 1347 ,
,و=ت ىل¦ =ركلاو نابس=و .ا»\بلا بر= ·-ب»= ل' ر,م' ·ن,دلا ردب ر,م.ا ·-,ب= نب ى==
¸ا==لا
-نس .ام ·انهم ر,=ن ناكو ·'نس= `ك= ناكو ·-,رصملا را,دلا =و\م دن= 'ه,=و روك.ملا ناك
,`سلاو ·`صلا ل=ف' اهنكاس ى\= ·-,وبنلا -ن,دملا نم بر»لاب ·-.امعبسو ن,عبر'و نام.
) 2/11 (
_عب .ر=='ف ي»تك ·لاق ·ى==.ا د,= -\,ل .ناك ام\ف ·,. ينب ى\= ل¸ن -ن' ·-توم ببسو
.ام دق -تد=وف ·-,ل¦ دوعتو رانلا د,عتل .ه=وت ,. ·ار,س, -توكو 'د,د= .م=و ·'ران -,راو=
ىهتنا
ن,علاو ن,=لا باب
1186 ن,س= نب نابع= فر=.ا =\ملا -
754 - 778 - · 1353 - 1377 ,
نب د=م.ا =\ملا نبا ر=ا»ملا وب' فر=.ا =\ملا نا=\سلا ·نوو`ق نب دم=م نب ن,س= نب نابع=
روصنملا =\ملا نا=\سلا نب رصانلا =\ملا نا=\سلا
روصنملا =\ملا -م= نبا ع\= دعب =\ملا .=ت ى\= _\=و ·-.امعبسو ن,سم=و عبر' -نس دلو
اغب\, =بات.ا ن' ·روك.ملا روصنملا ع\= ببسو دم=م رصانلا نب ي=ا= ر»=ملا =\ملا نب دم=م
.='و 'كعك ل,بن¸ يف _اب -ن'و ·.ارم.ا .اسن ن,ب ل=د, -ن' ·اهنم ·-=,بق روم' -ن= -غ\ب يرمعلا
··`صلا =رت,و ·,ر=لاب قس», -ن'و ·يراو=\ل يراكم لمع, -ن'و -ب=ادملا ل,بس ى\= نهنم -نم.
ر== _ما= .ا.`.لا ,و, يف ·ا.= فر=.ا ن=\سو اغب\, -ع\=ف 'بن= =\ملا يسرك ى\= دع», -ن'و
راصو -,رصملا را,دلا =\مو ··رم' ,تو ·ن,نس ر== ·رم=و ·-.امعبسو ن,تسو عبر' -نس نابع=
ب.ان ين,دراملا ي\= ر,م' ب\=و -تدا= ى\= _`س ر,م' ل,و=لا اغب,=و ·-تدا= ى\= -كبات' اغب\,
ىلوتو ·ب\= ب.ان يسم=لا اغب ى\كنم ر,م.ا ق=مد -با,ن ىلوتو ·-,رصملا را,دلا ىل¦ ق=مد
فر=.ا =\ملا .. رادن¸ا=لا يدم=.ا نو=ر' ر»تساو ·ين,دراملا رمت»=' ب\=ب يسم=لا _و=
·ا= بو»ع, ·دعب نم -,رادن¸ا=لا يف ر»تساو ·روك.ملا
_وس رم.ا نم -ل _,ل فر=.او ·ل=لاو د»علا اب=اص اناك امهن,ف ·اغب,=و اغب\, ب,ترتب =ل. لك
=»ف ,س.ا
لا¸ .و ل,و=لا اغب,= دعب,و ··د=و رم.اب دبتس, ن' اغب\, دار' ىت= ·=ل. ى\= لا=لا رمتساو
ام\ف ·-.امعبسو ن,تسو عبس -نس يف ·د,صت, -سابعلا ىل¦ ل,و=لا _ر= ن' ىل¦ ·-صر»لا ب»تر,
296
نم -=ام= د, ى\= ·ق=مد -با,نب '»,ر=ت اغب\, -ل ¸ه= -سابعلا ي=اون ىل¦ ل,و=لا اغب,= لصو
-كاسم¦ نم -تم=رت يف -,ك=نس ام ·رم' نم عقوو ·-=ا=لا ن= _ر=ف =ل. اغب,= _\بو ·.ارم.ا
ى\= د,صت, ·-نار=لا ىل¦ ا.= نابع= فر=.ا =\ملا -=وت ن' ىل¦ ·اغب\,ل .قولا ا»صو -سب=و
دق اغب\, ناكو -.امعبسو ن,تسو نام. -نس ر=.ا ع,بر ره= _داس .اعبر.ا -\,ل يف ·=و\ملا ·دا=
قباس ر,م.ا بر= اغب\, ناك ··ر,س, ·دمب -=,رات لبقو ·,=ر,=و -ك,لامم يف -»س=و -م\= دا¸
·ناوس' ىل¦ ·ا»نو ··اص= -.امتس رص»لا ل=اد -,نا=\سلا =,لامملا ,د»م ·يكون.ا لا».م ن,دلا
اغب\, لعفو -\س\سلا بابب -,قا=و.ا ,د»م ·ناور.ا=ب فورعملا يروهنمدلا رات=م -ناكم يلوو
·.وسلا -ل -ك,لامم اورم='ف ·-,اغلا ىل¦ ق\=لا .ى,س ناكو ·ر=' _ان' ·د= عم -\ع»لا ·.= ل.م
-تن=\سو ·'برا= ·ر=ا»لا ىل¦ -ب=ست نم ·`ص»م -تم=رت يف ·رك.ن امبس= ·-\تق ى\= او»»تاو
·و\تقو اغب\, ى\= اغب\, =,لاممب فر=.ا رصتناو ,¸هنا ,. ·ى=سولا ·ر,¸=لاب نس= نب =ون.
رم.ا با=ص' ,= اوراصو ·.ارم.ا نم -=ام= -,ل¦ ¸بتنا ·اغب\, لتق ·ركب فر=.ا _بص'و
_ام=قو ·ب\= يدم=.ا اغبق'و ·يما=نلا رمت,غ= ·,=و ·اغب\, ناك امك -ك\مملا يف يهنلاو
دار' ىت= =ل. ى\= اولا¸ .و ·اوهنو اورم'و او=='و او.='و يرصانلا رمدنس'و ·ي¸ا=لا
ى\= رمدنس' اه,ف رصتنا ·-\.ا= -عقو ,هن,ب عقوف ·اغب\, ناك امك ·د=و رم.اب دبتس, ن' رمدنس'
·-,كبات.اب فر=.ا =\ملا -,\= ع\=و ·-,ردنكس,ا رغ.ب ,هسب=و ,هكسم'و ·ن,روك.ملا -.`.لا
·فر=.ا ع\= ى\= اغب\, =,لامم قفاو ىت= ·=ل. رمدنس' عنق ام ,. ·اغب\, .,ب يف _بكلاب نكسو
و=نب فر=.ا -,ل¦ ل¸نف ·-م=رتلا ب=اص فر=.ا =\ملا نا=\سلا ى\= اغب\, =,لاممب بكرو
فل' نم ر.ك' رمدنس' عم ن,.لا اغب\, =,لامم .ناكو ·.ارم.ا نا,=' _عبو =و\مم يت.ام
رباك' نم ر== نم -,ف ع»=ف ·رمدنس' ى\= _بقو ·فر=.ا رصتناف ·=و\مم -.امسم=و
·-,كبات.ا يف -ل 'ك,ر= نوصوق نب ل,\= لع=و ·-تدا= يرا= ى\= -,\= ع\='و -»\='ف ·.ارم.ا
نم ·-,\= ا,ص=و فر=.ا =\ملا ى\= ا»»تا ·_بكلا ىل¦ `صو ام\ف ,,سرتلاك ل,\= -عم ل¸نو
.ي= _عب .قولا -ل ا»صو ·-,ردنكس,ا رغ.ب امهسب=و ا,نا. امهب ر»= فر=.ا ,. ·دغلا
·را=علا نب ن,دلا باه= ب,د.ا لو», ىنعملا ا.= يفو
نابع=ب 'د,= _ر' ىت= رصنلاب ر»ص يف _. 'ره= نابع= ل`=
) 2/12 (
ناتا= _بكلا يف .==تنا امو 'م=ر او.=' دق ل,»لا ل='ك _بك ل='و
اغب\, ى\= ع\=' ,. ·ر=' -=ام= ن=و ي»سو,لا يا=ل'و يما=نلا رمت,غ= ن= فر=.ا _رف' ,.
امهنم لك ى\= ,عن'و ·رادن¸ا=لا يدم=ملا رمتك\تو و= ركاسعلا =بات' ·رار»تساب يروصنملا _'
ا=ر=, ن' ادر' امهن. دغلا نم امهكسم' ,. ·ر»ص ر== _داس يف ناو,,اب امهس\='و ·فل' -مد»تب
297
بابر' -,نا=\سلا =,لامملا ر.اس ى\= قا»ن,ا يف فر=.ا _ر= ,. ·ن,سوب=ملا اغب\, =,لامم
,سر ,. 'ران,د ن,سم= ر»ن لكل ·-,ناربلا ف.ا=ولا بابر'و ·ران,د -.ام ر»ن لكل ·ف.ا=ولا
ن' فر=.ا دار'ف ·اه,ل¦ ر==ف ·-,رصملا را,دلا ىل¦ يسم=لا اغب ى\كنم ر,م.ا ب\=ب فر=.ا
-ل ,سر ,. ركاسعلا =بات' نوك, ن'و ·فل' -مد»تب نا=\سلا -ل رم'ف ·ىب'ف -با,نلا -ع\= -,\= ع\=,
ا=دلوتساو ·.\ق ·-نسلا نم ب=ر ره= يف اهب ل=دو اه=و¸تف ·فر=.ا =\ملا -م,ركب _و¸ت, ن'
·ن,,كعكلا دنو=ب -فورعملا ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا -=و¸ ر=ا= دنو= ·روك.ملا يسم=لا اغب ى\كنم
-.امنام.و ن,.`.و .`. -نس يف نو=ا=لاب ·روك.ملا ر=ا= .,فوت
-نس يف =ل. لك _`س ·رم,ب ·-كرب دنو= -م' _و¸ ·ي»سو,لا يا=ل' ى\= ع\=' فر=.ا ن' ,.
-.امعبسو ن,تسو عست
-با,ن ين,دراملا ى\= ر,م' يلو ,. د,ا¸تت -تمر=و ومن, ·رم' ·..ن,= نم فر=.ا =\ملا رمتساو
لبق ق=مد -با,ن يف ي»سو,لا ==نم ر,م.اب ر»تساو ·ن,عبس -نس يف -,رصملا را,دلاب -ن=\سلا
يسم=لا اغب ى\كنم ن= '=و= ·-=,رات
·.ارم.ا نم اهتمد= يفو ·د=لا ن= _را= د.ا¸ ,,== لم=تب ·روك.ملا -نسلا يف -تدلاو .== ,.
نم فصولا ن= -=را= .ا,=' اهعمو ·=و\مم -.امو ·يلام=لا رداهبو ·يرمعلا =ات=ب ·نامد»م
·ر=ا»لا ىل¦ .دا=و .== ن' ىل¦ ·=ل. ى\= _قو ·'ر==و .و»ب -\م=م لام= ·=ل.
-,رصملا را,دلاب فار=.ا ن'ب روك.ملا فر=.ا =\ملا ,سر ·-.امعبسو ن,عبسو .`. -نس يفو
,ه»= يف 'ر=ن ·-ماعلاو -صا=\ل ·¸راب .ار== -م`عب ,هم.ام= نوس, ,ه\ك ·-,ما=لا د`بلاو
,=ر,= نم او¸اتم,و ,,=عتلاب او\با»,ل ·,هترد»ل 'م,=عتو
·=ا -م=ر يسلدن.ا ربا= نب دم=' نب دم=م ن,دلا _م= _,=لا لو», ىنعملا ا.= يفو
ره=, ,ل نم ن'= -م`علا ن¦ -م`= لوسرلا .انب. او\ع=
ر==.ا ¸ار=لا ن= ف,ر=لا ينغ, ,ه=و=و ,,رك يف ·وبنلا رون
·ي»=مدلا ن,¸ملا ,,=ارب¦ نب دم=م ن,دلا _م= ب,د.ا لو», '=,' ىنعملا ا.= يفو
فار=.ا ى\= ,`='ك ر== _دنس نم .ت' نا=,ت فار='
فار=.ا نم ,هفرع,ل افر= اهب ,هصص= نا=\سلا فر=.او
·يب\=لا ب,ب= نب نس= نب ر=ا= ن,دلا ردب لو», ىنعملا ا.= يفو
ار=نم .قارو .قو ·ر==ب .¸,مت دق فار=.ا ,.ام=
ار==' 'سابل د\=لا -ن= يف ,هل ن' ·را=¦ ·.=و
·'=,' -لو
ار=¸لا ونب ,اركلا ر=¸لا اهك\مت ·دا,س روه= يغب, نمل لق .'
ارم= -,ول' د=م\ل اوعفر ,كف ·ر== ,`=' ر=»\ل اوبصن ن.ل
·ي»ن=لا يبرغملا -\== يب' نب ن,دلا باه= لو», ىنعملا ا.= يفو
298
ب.اونلا ع,م= ان= .عفر اهب -عفرو ·ا= =ا لوسر ل.
ب.اصعلا .=ت _ان\ل اودب ام ا.¦ ,هكنرب =و\م ل.م او=بص' دقو
-م,=عتو ·وبنلا .,ب ل'و =ا -م=ر ا.= فر=.ا =\ملا دا»ت=ا نس= ى\= لد, امم ا.=و ·.\قو
,هل
نم اه,ف فرص ·,ا,' -عبس ,هل ,اق'و ··د.و' اه,ف فر=.ا =\ملا نت= ·ن,عبسو عبس -نس يفو
-لا=,ا فو= ا=رك. ن= انبر= ··رك. نم ي=تس, ام ·لاوم.ا
·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا -با,ن يف ·رار»تساب ·يب=اصلا رمتق' ر,م.ا ى\= فر=.ا ع\=' اه,فو
ىلاعت =ا .ا= ن¦ -\=م يف ==نم رك. يت', ·ي»سو,لا ==نم ر,م.ا .وم دعب
·.\ق ·وصلاب ا='=ن' يتلا -تسردم ·رامعب فر=.ا =\ملا 'دتبا ر»ص نم =سو.ا ر=علا يف اه,فو
·-مد= يف _ر=و ر»نس .,ب _رت=ا فر=.ا ن' و=و ·_,= د,ؤملا =\م\ل ناتسرام,ب ن.ا ي=
اه\م= يف ,امت=.او داهت=.ا رم'و ··روك.ملا -سردملا -ناكم لع=و
) 2/13 (
·ر.ك' و' .,ب فل' اهب بر= ··ر=ا»لا _را= -,ن,س=لا .قر= ·-.امعبسو ن,عبسو نام. -نس يفو
-ل _تفو -كرب -\ع=و 'ناكم ر='تسا ·_' اغبق' نب دم=م راداتس' ·¸ام,اق نب دم=' ن' ·=ل. ببسو
·ان,ك= ام -نم عقو ن' ىل¦ -ن= او\»=و ·.املا =ر=تف g,\=لا نم _ر=م
دم=م يرصانلا ى\= _بق ·-نسلا نم ىلو.ا _دام= ر== ينا. ن,ن.,ا ,و, يف فر=.ا لسر'و
··ا= دم=م ·دلو ,و,ب ·دعب ى»نو ·.ا=ب _د»لا ىل¦ ·ا»نو ·-,لاعلا راداتس' روك.ملا _' اغبق' نب
-,ن,س=لا بار= -بون. نم د=و
-,رصملا را,دلا لام=' ع,م=ب يناغملا نام= لا=ب,ب فار=.ا ,سر اه,فو
=ل.ل ر.ا=بلا .قدو ىفاعت ,. ·دم فر=.ا فع= ,.
دهت=او ·¸ا==لا ىل¦ نا=\سلا ر»سل ,امت=.ا عقو ·ن,عبسو نام. -نس ين=' ··روك.ملا -نسلا يفو
,و, ناك ام\ف نا=\سلا -ب رم' ام ع,م= ىهتنا ن' ىل¦ ·-ب ق\عت, ام,ف -لودلا بابر' نم د=او لك
,و, يفو ·ف,ر=لا ¸ا==لا ىل¦ ن,ه=وتملا .ارم.ا ب`=' .=ر= ·لاو= نم ر== ينا.لا .بسلا
ب\=لا -\م= يفو ·د.ا¸ لم=تو ·,,== ب,ترت يف فر=.ا =\ملا ب\= _ر= ··ر== .لا. د=.ا
د=او را=قو ·ر,ر= _ام»ب 'را=ق ·ر== _م=و ·ب=. _ام»ب ن=هلا نم 'را=ق نور==
·_كر¸ ا=غب ناتوا=كو ·-سب\م _رف -.امو ·,ار=,ا ل=. _,ب' _ب\ب ر=' را=قو ·يت»,\=ب
نور== -نا¸=لاو ·ر.ا=ملا نم '=و¸ نوعبر'و -تسو ·_كر¸ نهنم -سم= ا== .ا»=م عستو
_ر= ··ر== عبار ن,ن.,ا ,و, يف ,. -=ور¸ملا ر==لا نم -\م=م لام=لا نم نارا=قو ·`م=
يمر»لا ن,دلا .ا,= _,=لا ى\= ع\=و ·'مو, اهب ,اق'و _وقا,رس ىل¦ -=وتف -م,== -هب'ب نا=\سلا
299
نا=\سلا ل=ر ,. ··وصلاب فر=.ا =\ملا ا='=ن' يتلا -سردملا ين=' ·-تا»نا= -=,=م يف ر»تساو
نمب اهنم بكر ·لاو= ن,ر== ينا. .ا.`.لا ,و, ىل¦ اهب ,اق'ف _ا=لا -كربب ل¸نو _وقا,رس نم
¸ا==لا ىل¦ 'ه=وتم ,=ر,=و .ارم.ا نم -عم ناك
يفر=.ا يقاسلا اغب,بو يفر=.ا ·ا= نو=ر' ·,=و ·-عست فول.ا يمد»م نم -عم ناكو
=رابمو ي.`علا رمت==و يدم=ملا رمت يارصو يلام=لا رداهبو ·يفر=.ا _مت=رصو
,,ركلا دب= نم =ات=بو ل,و=لا ي.`علا رمت»\=قو ي¸ا=لا
يا==لا رمد,'و ·ب=ا=لا رمتكب نب =ا دب= ·,=و ·'ر»ن نور==و -سم= .انا=\ب=لا نمو
·,رف.ا ي¸علا نو=ر'و ·يدم=ملا _ور'و ·ي=مت=رصلا =و\بو ·يدم=.ا يردبو ·ي»,دصلا
·ينابع=لا اغبو\=قو ·ينو=ر.ا =¸كو ·يرصانلا اغب\,و ·يك=نملا اغب\,و ·يفر=.ا رمت ىغ=و
·ينس=لا ياب رمتو ·اغب¸كنت نب دم=مو ·يا=\غم نب _ا= ر,م'و ·ي»سو,لا ==نم نب ي\=و
نبا ىسومو ·يرمعلا اغب\, نب دم='و ·ي»سو,لا لان,'و ·يدم=.ا اغبارقو ·ينام.علا رمدنس'و
يم\علا رمتكبو ·يردبلا يا=\غمو نوسوس نب اغ=رق يدبو نامرق نب رادند
نب ركب وب'و ·ن,=. نب دم=م نب دم='و ·يروب اغبق' ·,=و 'ر,م' ر== -سم= .ار=علا نمو
رمتكتو ·ير.¸بلا اغبو\=ق نب دم=مو ·يسم=لا رمتكب نب دم=مو ·نو=,= يك\تو ·اغبنس'و ·ر»نس
نب رم= نب ر==و ·يفر=.ا ==نمو ·ر»نس نب دم=مو ·ر,ه=لا يرمعلا نا=و=و ·يوس,علا
يقاسلا رمتكب
-ب,غلا ب.ان لع=و ·-ن=\سلا ن= ينغلا دب= رمتق' -,رصملا را,دلاب -ب,غلا ب.ان فر=.ا لع=و
نم -=ام= -,\= را=' ن' دعب ·ف,ع= و=و فر=.ا =\ملا رفاسو يسم=لا رمد,' لب=لا -ع\»ب
رفاسو ىب'ف ·-نسلا ·.= يف ر»سلا ر,='تب نا,=.او .ا=\صلا
) 2/14 (
رمدنس'و ·ي¸ا=لا يا=رقو ·فا»\لا رمت== ق»تا ··دع»لا ي. ينا. .بسلا ,و, ناك ام\ف
·دا,س.ا =,لامم نم -=ام=و ·-,نا=\سلا =,لامملا نم ر=' -=ام=و ·يردبلا =بن,'و ·ي=مت=رصلا
ن,.لا ل¸نف ·,و,لا =ل. يف بر=لا -ل' اوسبلو ·نا=\سلا -ب=ص يف ن,رفاسملا .ارم.ا =,لاممو
لا».م ن,دلا قباس ل»»ف ·-ع\»لا نم ·راتسلا باب ىل¦ او=مو او»»تاو ·-ن,دملاب ن,.لا ع\=و قاب=.اب
_كرا= اغبق'و ·نا=\سلا د.و' .. ناب\= ر,م.او و= بابلا ل=اد فقوو ·.ا=اسلا باب ,ام¸لا
=\ملا نا=\سلا نب ي\= ر,م' يد,س انو==¦ ·اولاقو ·بابلا قد يف .ارم.ا او=ل'و ·'=,' .`لا
ي\= ر,م' ,\سن ىت= ·رم.ا ا.= يف .د=تملا ,كنم و= نم ·.`لا ناب\= ر,م.ا ,هل'سف فر=.ا
اوع\=و ·.ا=اسلا باب ى\= ل=ملا ,ام¸لا =اب= اورسك رم.ا ر='و ·ن,ت».ا=لا ن,ب ,`كلا ر.كو
·.`لا ناب\=و ,ام¸لا لا».م اوكسمو ··راتسلا باب -ب=ر ىل¦ اول¸نو ·,ام¸لا .,ب اوبهنو ·-نم
300
فر=.ا =\ملا ·اب' ن,ف -ن=\سن ىت= ي\= ر,م' يد,س او=ر=' ·اولاقو ·-,»بلا .\=دف بابلا او=تفو
يسم=لا رمد,' اور==' ,. ··راتسلا بابب ·ودعق'ف ·ي\= يد,س ,هل _ر='و ,ام¸لا ل=دف ·.ام
,. ·ر,بكلا ناو,,ا ىل¦ -ب اوه=وتو ·,هلو,= _عب ى\= ر,م' اوبكر' ,. ·-,د, ن,ب _ر.ا ·وسوبف
اول¸ن'ف ·-ع\»لا ىل¦ اوع\=, ن' اوب'و ·ل,=لا قوس ىل¦ اوع\=ف -ن,دملاب ن,.لا .ارم.ا ف\= او\سر'
ناكو -ل او»\=و _ر.ا -ل اوسابو ·.ارم.ا ر.اس -,ل¦ ع\=و ·ينا=\سلا لب=س.ا ىل¦ ي\= ر,م'
·-=ام=لا او»فاو, ,ل -بون _'ر ===و ·ي=لاصلا رمت==و ·ر,بكلاب فورعملا يا=ل' ي»,سلا
ن' دعب نان.م=.او نام.اب اودانو ·روصنملا =\ملاب ي\= ر,م' اوب»لو ·رص»لاب ,=و\ع=و ,=وكسمف
رابكلا .ارم.ا =و== او.='
,ه,\= درو .¦ ·=ل.ك ,= امن,ف ·ل,=لا قوسب نوسب. ,=و د=.ا ,و, او=بص'و ·-\,\لا =\ت اوباتو
·¸ا==لا ىل¦ فر=.ا =\ملا -ب=ص رفاس نمم و=و ·ي=قربلا نا¸اق لا», 'ص== ن'ب رب=لا
رب= ن=و ·-مودق رب= ن= ·ول'سف ·.ارم.ا ىل¦ -ب اوت'و ·وكسمف ·'ركنتم ·ر=ا»لاب ·ود=و
ىل¦ نا=\سلا ل¸ن امل ·,هل لاق ن'ب رب='ف ·=سوتلاب ·وددهف ·.ي=ب ,=رب=, ن' ىب'ف ·نا=\سلا
·,ل¸.ا ىل¦ اوربصا ,هل لا»ف ·ق,\علا -نم =,لامملا ب\=ف .اعبر.ا ,و,و .ا.`.لا ,و, اهب ,اق' -ب»علا
-\,ل فر=.ا =\ملا نا=\سلا ى\= اوبكرو ·.اعبر.ا ,و, رص= =امسلا لك' ن= اور='تو اوب'ف
ي.`علا رمت»=و ·ي¸ا=لا =رابم ·يدم=ملا رمت يارصو ·ي.`علا رمت== ·,هسوؤرو ·_,م=لا
-تب=صو ·بر=و نا=\سلا رسكناف ·اوعقاوتو نا=\سلا بكر ,. دا,س.ا =,لامم ر.اسو ·ل,و=لا
فر=.ا ن'و ·=بك نو=ر'و ·يرصانلا اغب\,و ··ا= نو=ر'و ·=ات=بو ·_مت=رص ·.ارم.ا نم
دور== -ل¸نمب
ب=.و ,=.='ف -,\= ,كلد' ينو\= ·,هل لا»ف -=,سوت اودار'و ··وب.كو ·لوب»لاب -م`ك او.=', ,\ف
ل,قو اغب\,و ·=بك نو=ر'و ·=ت=بو ··ا= نو=ر'و ·_مت=رص اه,ف اود=وف ·رصنلا -بق ىل¦ ,هب
·ي=مت=رصلا ولو=و ·ي=مت=رصلا رمدنس' ·و= ن,,رصملا .ارم.ا نم -عم اوه=وت ن,.لا ن¦
ل,=لا قوس ىل¦ ,هسوؤرب اوت'و ن,روك.ملا =,لامملا .ارم.ا او\ت»ف ·=,لامملا نم -=ام= امهعمو
) 2/15 (
و= -=وت ·-,رصملا را,دلا يف عقو ام عمسو ·رصنلا -بق ىل¦ لصو امل -ن,ف ·فر=.ا =\ملا ام'و
·ناكملا ا.= يف -س»ن ى\= فر=.ا نم', ,\ف ·يرصانلا اغب\, راداتس' دن= ا,»ت=او يرصانلا اغب\,و
-,\= .م نف ·ا=دن= ى»ت=اف ·ىلوت=ملا -=و¸ -نم' ىمست ·'رما دن= ى»ت=او ل,\لا يف -نم -=وتف
اغبن=ل' اهعم -=وتف ·-,ردو=لا يف -ن`ف دن= ي»ت=م نا=\سلا ·,هل .لاقو .ارم.ا ىل¦ _ر=' ·'رما
·gن=.ابلاب ى»ت=او ·فر=.ا =\ملا برهف ·روك.ملا -نم' .,ب اوسبكو -=ام= -عمو ينا=\سلا
ىل¦ ·ور=='و ·بر=لا ·د= ·وسبل'و ·وكسمف ·.اسنلا _امق -,\=و =ان= ·ود=وف -,ل¦ اوع\=ف
301
-,\=ر .=ت =بن,' -بر= ن' دعب =ل.ب ·رب='ف ·ر.ا=.لا ى\= ·ررقو يردبلا =بن,' -م\ستف ·-ع\»لا
_كرا= ي=='ف ·ي»سو,لا يا=ل' ر.ام= دا= _كرا= -»ن= ىلوت ي.لاو ·و»ن= ,. ·ىصعلاب
-,\= او=,=و -»ق يف فر=.ا اوع=و ,. -,نا=\سلا ر.امعلا دا= لع=و ·ر== ·رم¦ روك.ملا
_عب ·.='و ·ر.بلا نم ·و=ر='ف ·-ت=.ار .ره= ن' ىل¦ 'ما,' اهب ,اق'ف ·ر.ب يف ىمر'و ·'س`ب
ن»كو لس= ن' دعب ·-كرب دنو= -تدلاو -برت ىل¦ ل»ن ,. ·-س,»ن ·د,سلا نام,ك دن= -نفدو -ماد=
·ان,ك= ام _,=صلاو ·=ل. ر,= -توم يف ل,قو ··د=و -ب»ب نفدو ·-,\= ي\صو
·دعب نم ن=\ستو ·-.امعبسو ن,عبسو نام. -نس ·دع»لا ي. _ما= .ا.`.لا -\,ل يف -تتوم .ناكو
·رك. ,د»تملا ·ي\= روصنملا =\ملا -نبا
ل, ,ل -ن¦ ل,ق -,=ر\ل 'بب=م ·'ن,= 'ن,ل ·'م,رك ·'باهم ·'=ا== ·`,\= 'ك\م فر=.ا =\ملا ناكو
ل='و .اه»»لاو .ام\ع\ل 'ب=م ناكو '» \=و '» \= -نم نس=' .و ·-نم ,\=' -,كرتلا -لودلا يف =\ملا
-براق'و -تو=. 'نس=م ناكو ·-تن=\س يف _وكم ·د= ل=ب' ·-,=ر=لا روم.اب ',دت»م ·ر,=لا
نم -\.مب دهع, ,ل .ي= ا.=و ·'ر,م' ,ه=عب لع=و ·-\.اهلا .ا=ا=ق,اب ,ه,\= ,عن' ·-م= د.و'و
_ورسلاب -موسملا لو,=لاو ·_كر¸ ¸ر=ب -,بق' ·.ارم.ا ى\= -نس لك يف قر», ناكو =\م
ام -,ف نك, ,لو ف.ا=ولا بابر' ع,م= ى\= =ل.كو ·ب=.لا لس`سلاو _كر¸لا _,بانكلاو ب=.لا
-ل ناكو ·-قدصلاو ربلا ·و=و يف -بلا= فرص, ناك -نكلو ·لاملا عم=ل 'ب=م ناك -ن' ر,= باع,
··ر,.ك .ار,=لاو ·-ن.م=م -.دا= -ما,' يف _انلا لاو='و ·-=هب -ما,' .ناكو ··ر,.ك نسا=م
·ا=د`بو -ما,' يف _,س .=تتفاو ·نفو ,\= لك نم -نام¸ يف ..امكلا بابر' قو= ي=مو
نمر.ا ر»كلا -لود .لا¸و
فر= ر,م`ل ناك -.امعبسو ن,عستو .س -نس يف ن' و=و ·ب.ارغلا نم -ما,' يف عقو نممو
دتسا -نس ر== -سم= ا=رم= _\ب ام\ف ·.»=ار .نب ن,نوم=.ا ىل¦و ==باب نب ىس,= ن,دلا
اهب\=ب لسر'ف -ن=\سلا ب.ان ي»سو,لا ==نم =ل. _\بو ·.م\ت=او نا,.ناو رك. اهل .بنو اه=رف
·رم'و ·'دم=م ا=امسو لا=رلا با,. _ب\ت ن' ا=رم' ·=ل. ق»=ت ام\ف ·==نم ا=د=ا=ف ·.ر=='ف
ىهتنا ·'=ا=ق¦ -ع=ق'و -تمد= يف ي=ملاب
-توم دعب ارمس دنو= -ت=و¸ .دلو ,. ·.انب عبسو ن,نب -تس د.و.ا نم فر=.ا =\ملا ف\=و
يف ن=\ست ي.لا ·ي\= روصنملا =\ملا ·,= روك.لاف ·-عبس '=,' روك.لا راصف ·دم=' ·ومس 'دلو
نم دولوملا دم='و ·ل,=امس¦و ·دم=مو ·,ساقو ·_ا= ر,م' _لاصلا =\ملاو ·-توم دعب ,. -تب,=
·دعب
=\ملا ·-م= نبا ع\= دعب ن=\ست -ن,ف ·'مو, ن,ر==و ن,ره=و ر== -عبر' -ك\م ·دم .ناكو
ن,تسو عبر' -نس نابع= ر== _ما= .ا.`.لا ,و, يف ·ي=ا= ر»=ملا نب دم=م روصنملا
ن,عبسو نام. -نس ·دع»لا ي. _ما= .ا.`.لا -\,ل يف .امو ·ن,نس ر== =ا. .¦ ·رم=و ·-.امعبسو
ىلاعت =ا -م=ر ·نابع= فر=.ا =\ملا -م=رت .هتنا -.امعبسو
302
1187 ب,د.ا يرا..ا -
- 828 - - · 1425 ,
يرصملا يرا..اب فورعملا ·ن,دلا ن,¸ ب,د.ا _,=لا ·دواد نب دم=م نب نابع=
-,\= ب\=و ·بوسنملا ==لا بتكو ·رم' .يدابم يف لغت=ا ناكو ·,=نلا يناعتو ··ر=ا»لاب '=ن
رصم -بس= يلوو -نس= ·ر=ا=م -ل ناكو ·رباك.او نا,=.ا _دمو ·ر,.كلا لا»ف ·رع=لا ,=ن
,. ·ن,نس دعب -فر=ملا -كم ىل¦ دا= ,. ··دم =ان= ,اق'و نم,لا ىل¦ ر»ف ·-ن= ¸== لامب -م,د»لا
·'=,رم ·ر=ا»لا ىل¦ دا= ,. ق=مد ىل¦ -=وتو ··ر,س, ·دم اهب ,اق'و ·ر=ا»لا ىل¦ -كم نم _ر=
-.امنام.و ن,ر==و نام. -نس ىلو.ا _دام= عباس يف -مودق دعب .امف
··رع= نمو
رص= اهل _,ل ن,فراع\ل ·ا,ا== املا= لم=ت ن»سلا ان,'ر املو
) 2/16 (
ر=بلا اه\م=, ن»سلا ن' ·انده= ي.لاو ر=بلا لم=, .¦ -ل .ب==
=\م\ل دلو ·دلول ·ر=ا»لا .ن,¸و ·يورهلاب ل¸= امل ين,»\بلا ن,دلا ل`= ·ا=»لا ي=اق يف -لو
·لا»ف -,\= _انلا _ر»تو ·',= 'رام= -ن,¸لا يف نام=رتلا ق\=و ·د,ؤملا
اراه= انل لو», ا,ندلا ن= لا= ناسل نام=رتلا ,اق'
ارام= اوعفر دقو ا,\علا ن= .`= اوع=و دق -,ف نام¸
1188 نابع= لماكلا =\ملا -
- 747 - - · 1346 ,
=\ملا نا=\سلا نبا رصانلا =\ملا نا=\سلا نب لماكلا =\ملا نا=\سلا ·نوو`ق نب دم=م نب نابع=
روصنملا
ده= ن' دعب ·_لاصلا =\ملا ·و=' .ام املو ·-»,»= ناك -ن,ف ·_لاصلا =\ملا -,=' نم دهعب ن=\ست
رم'ب ,ا»ف ا.= نابع= ىل¦ -قرفو ·ي=ا= -,=' ىل¦ -قرف .لامو ·-,كصا=لا .ارم.ا .»\ت=ا ·-ل
=\م ل' ناكو ·=\م ل' ن,دلا ف,س ر,م.ا .د=و ·ي.`علا نو=ر' ن,دلا ف,س ر,م.ا ا.= نابع=
نابع= _\بف ,ام=لاب بع\, . -ن' =ر=ب ·=\ملا ل' -ل لا»ف ·-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان =ا. .¦
'ب.ان د»ص -با,ن ىل¦ ق,ر=لا نم ·ر,س ,. ·ق=مد -با,ن ىل¦ -=ر='و ·ن=\ست امل -,\= ,»نف ·=ل.
-نس ر=.ا ع,بر ره= ينا. _,م=لا ,و, يف ·=\ملا .=ت ى\= روك.ملا لماكلا =\ملا _و\= ناكو
ف\=و ,ا=لا ىل¦ ارغ,ب ر,م.ا -=وتو ·داعلا ى\= .ارم.ا -ل او»\=و ·-.امعبسو ن,عبر'و .س
يا=نر= ر,م.او ·يقاسلا رمتكبا=' يرامق ر,م.ا _ر=' لماكلا =\ملا نكمت `مو ·ا=.ارم'
_انلا -با=و ·راد»م=بلا
303
ناكو ·=ل.ب ر,=انملا يف ن,ع, ناكو 'ناو,د =ل.ل لم=و ·لدبلاب ف.ا=ولاو .ا=ا=»لا _ر=, راصو
لاملا عم=ل 'ب=م
قر¸' ·فن.ا دد=م ·'ر»=' ناكو ·',ك. 'ن=ف '=», '=ا== ناكو ·=ب,' نب ن,دلا _`ص _,=لا لاق
=رت ولو ·'م.اد بع\لاو وه\لا عم راهنلا يفر= -مد=\ل _و\=لاب ل=, ,ل يل ل,ق ام ى\= ·ن,ن,علا
'م,== 'ك\م ناكل بع\لا
·-تابن نب دم=م ن,دلا لام= -س»نل يند=ن' ن=\ست املو
ع,دبلا علا=لا =رابم ى=رملا اننا=\س ن,ب=
ع,بر يف نابع= ل`= _دبت .¦ ر=دلا -=هب ا,
.ارم.ا نم _ر=و ·ق=مد ر=ا= ىل¦ يوا,=,لا اغب\, ر,م.ا ¸رب ىت= ·=\ملا يف ل¸, ,لو ·لاق ,.
-,=' -م=رت يف ·رك. ,د»ت ام ·ام=ر,=و ·ر»نسف' ن,دلا _م=و ·ي¸ا==لا رمتك\م ن,دلا ف,س
ن,ن.,ا ,و, يف ·=\ملا يسرك ى\= ي=ا= ر»=ملا =\ملا _و\=و -ع\= نم ·ي=ا= ر»=ملا =\ملا
-.امعبسو ن,عبر'و عبس -نس ·ر=.ا _دام= لهتسم
-ناكم _\=و ن=سلا نم ي=ا= ·و=' _ر='و ·'مو, ر== -عبس -نس ·ا.= نابع= =\م ·دم ناكو
=\ملا -\ك', ن' ى\= =امسلا انددم ·لاق ·ا= نو=ر' ر,م.ا راداود اغبنس' ن,دلا ف,س يل ىك=
ن=سلا لماكلا ل=دو ·=امسلا لك' ي=ا= _ر=ف ·-سب= يف -,ل¦ ي=ا= ,اع= ان¸ه=و ·لماكلا
·-تعقاو يف .\قو ·ي=ا= =امس لك'و
ل=' `ب .ناك ل=ا= يف -تاداعس نوو`ق .,ب
لماكلاب ·افوتسا دق ن,د _در\ل -ك`م' ى\= ل=
يد»صلا ,`ك ىهتنا
ىلاعت =ا -م=ر ·-ب دهعلا ر=' =ل. ناك ·-م=رتلا ب=اص ·نابع= لماكلا =\ملا _ب= املو ·.\ق
1189 ي=و,سلا ن,دلا فر= -
699 - - · - 1300 - ,
ي=و,سلا ن,دم وب' ن,دلا فر= ي=ا»لا ·دم=م نب فسو, نب ب,ع=
ي• و»لا دم=م نب ي\= نس=لا يب' ى\=و -,ب' ى\= -»»لا 'رقو -.امتسو ن,عستو عست -نس انس,ب دلو
لبق نم -تافو دعب ىلو ,. ·ناوس'ب ,ك=لا يف -ن= ·دلاو -بانتساو ·لغت=او _ربو ام=ر,=و
انس¦ يلو ,. ·-.امعبسو ن,ر==و عست -نس ىل¦ رمتساو -,ب' ناكم -=ام= نب ن,دلا ردب ي=ا»لا
'»,»= '=لاص 'ن,د 'ر,= ناكو ·ناوس'ب ن,تسردملاب _ردو ·وفد¦و
·د,عصلا _,رات يف د,عسلا علا=لاب ىمسملا ·-=,رات يف يوفد,ا ر»ع= ن,دلا لامك ي=ا»لا لاق
ي\= نب =ا .ا== ى\= _.ار»لاو ·يدوهمسلا ,امهلا نب ن,دلا ي»ت ى\= و=نلا 'رق -ن' ينرب='
ىل¦ -ته= ام=, ن' نادص», نان.,ا راصف ··ا=ق -.`. _وق لم= يف ناكو ·لاق ,. ي.انس,ا
لك نم -,ل¦ ف,='و -ته= يف رمتساو لمعلا ن= افرصف امه\م= ىل¦ -\م= فا=,و ·امهته=
304
نم -,ل¦ ف,='و -ته= يف رمتساو لمعلا ن= افرصف اه\م= ىل¦ -\م= فا=,و .اه= نم -ه=
-ته= ىل¦ -ه= ن,روك.ملا .اه= نم -ه= لك
·لا»ف =ل. يف ,ه=عب ,=نو
) 2/17 (
راب=.ا يف .ا= ام او»»= دق اند,عصب -.`. ·ا=»لا ن¦
رانلا يف ام=`ك نا,=ا»لاو -ن= يف _و. دق انس,ب _اق
را¸و.ا نم ابستكا امب ام=و -لاعفو -تا»ص نس=ب ا.=
.اهلاو ن,=لا باب
1190 ينس=ملا -
- 708 - - · 1308 ,
ينس=ملا ي\= وب' د»تعملا _لاصلا _,=لا ·=ا دب= نب ي\= نب باه=
نباو ·يناور,»لا نبا ن= ر,.كلا _ور ·ر=ا»لا ر=ا=ب يا=ق' _را»لا -برتب 'م,»م ·',م' `=ر ناك
نباو ·يكبسلا ن,دلا ي»ت ·ا=»لا ي=اقو ·يناولا ن,دلا _م= -ن= .='و .ار='ب در»تو ·_اور
-».ا=و ·-ما= وب'و ·ر=»لا
,\=' =او ·باه= يد,سب فورعملا -,رع=لا باب _را= نوفدملا _,=لا و= -ن='و ·.\ق
ىلاعت =ا -م=ر ·-.امعبسو نام. -نس روك.ملا يفوت
1191 ينامكرتلا -لوملا -
- 678 - - · 1279 ,
ي»=مدلا لص.ا ينامكرتلا -لوملا ·نامره=
·-تقول ',هتف ·رب= -»=لو ·ر,.ك .اكب _ا=لا _ور= ,و, -ل عقوف ·ق=مدب ناكد ب=اص 'ر=ات ناك
دا»ت=ا -,ف _ان\ل ي»بو ·ن,هلوملا ل.م لا= -ل راصو ·ل»علا بو\سم دا=و g=و بكرلا عبتو
=ا -م=ر ·ر,.ك ق\= -ت¸ان= ع,= -.امتسو ن,عبسو نام. -نس يف .ام املو ·,,==
.ا,لاو ن,=لا باب
.=ت نم ·ان.ملا
1192 -ب,\صلاب ·ا»نا=لا ب=اص و=,= -
- 758 - · 1357 ,
ن,دلا ف,س ر,بكلا ر,م.ا يرصانلا =ا دب= نب و=,=
دم=م نب ي=ا= ر»=ملا =\ملا -لود يف ,د»تو ·نوو`ق نب دم=م رصانلا =\ملا -,باتك نم -\ص'
رصانلا =\ملا ·و=' ن=\ستو ·لتقو ر»=ملا ع\= املو .ارم.ا نا,=' نم راصو ·نوو`ق نب
305
·-.امعبسو ن,عبر'و نام. نا=مر ره= ر== عبار .ا.`.لا ,و, يف ·نوو`ق نب دم=م نب نس=
ر,م.او ·يلداعلا اغب=ل' ر,مل'و ·_ر' اغب,ب ر,م.او ·ا.= و=,= ر,م.ا -لودلا يف .د=تملا راصو
-ن=\سلا ب.ان يا=قر' _ا=لاو ·¸ا=
·_\بار= -با,نب د,صلا يف و=و -,ل¦ بتك ·-.امعبسو ن,سم=و _د=¦ -نس ىل¦ =ل. ى\= اورمتساو
·-بون _'ر و=,= ناكو ي»سو,لا ==نم ر,م.او و= =سم'ف ·-كسمب ,سرف ··ر=ا»لا ,دقو لب», ,\ف
-,ردنكس,اب امهسب=و ام=دوعب ,سر ,. ·ق=مد ىل¦ `سر'و 'د,»ف ·راداتس'و ر,¸و ==نمو
·=\ملا =ل و»ص, . ·نس= رصانلا =\م\ل لاق -ن,ف رو=' ر,م' يروب يا=\غم -س,سدب =ل. ناكو
و=,=و ==نمو _ر' اغب,ب انن,ب نم _ر=, ىت=
.ا=ق دعب عبن,لا نم -كسمف _ر' اغب,ب =سمب ·-=,رات لبق ¸ا= ر,م.اب .عب نا=\سلا ناكو
عقوف ·-نسلا ·.= يف g= دق ·نم,لا ب=اص د=ا=ملا =\ملا ناكو =ركلا ىل¦ -\سر'و ·د,قو ·g=لا
ر==و ·د=ا=ملا =\ملا =سم'و ·¸ا= ر,م.ا رصتناف .افر= لب=ب بر= ¸ا= ر,م.ا ن,بو -ن,ب
ى\= رصانلا =\ملا ع\=' ,. د=ا=ملا -م=رت يف ·ان,ك= ام -ل عقوو ·'د,»م نا=\سلا ىل¦ -ب
-,رصملا را,دلاب -ن=\سلا ب.ان رتت نو=ر'بو ·و=,= ن= '=و= ·-بو _'ر ·رار»تساب يا=\غم
و=,= ق\=' _لاصلا =\ملا ن=\ستو ·نس= رصانلا =\ملا ع\= ن' ىل¦ ·'سوب=م و=,= رمتساو
-تدا= ى\= ر»تساو ·-.امعبسو ن,سم=و ن,تن.ا -نس ب=ر ره= يف ·ر=ا»لا ىل¦ ر=='و ·روك.ملا
را,دلا ىل¦ نا=\سلا -ب=ص دا=و ي\ماكلا نو=ر' -عقو يف ·_لاصلا =\ملا عم -=وتو .و'
·.= يف ره='ف ·بد=.ا نبا لات»ل د,عصلا د`ب ىل¦ 'ركس= -تب=صو نا=\سلا -ه=و ,. ·-,رصملا
دا= ,. ·'نس= .`ب ن,دس»ملا برعلا يف ى\ب'و ·-ت=ا== نم _انلا ى\= ى»=' ام -عقولا
_'ر و=,= ر,م.ا ى\=و ·اكبات' ر»تساو ¸ا= ى\= ع\='ف ·-ك\مملا يربدم و=,=و ¸ا= راصو
ىل¦ اغب,ب -=وتف ي\ماكلا نو=ر' ن= '=و= ·ب\= -با,ن ىل¦ _ر' اغب,ب ا=ر='و ·بونلا -بون
-,ما=لا د`بلا ىل¦ ·نا=\سلا امهعمو ·و=,=و ¸ا= -,ل¦ _ر=ف ·-=ا=لا نم _ر=و ·-تلا»ك ل=م
و=,= ر,م.ا -لودلا يف ,\كتملاو··ر=ا»لا ىل¦ اودا=و ·-ب اور»=و ·و\ت»ف روك.ملا _ر' اغب,ب لات»ل
) 2/18 (
ام\ف نا=\سلا ن,بو و=,= ن,ب عقو ·-.امعبسو ن,سم=و _م= -نس ىل¦ ·=ل. ى\= رم.ا رمتساو
-ن=\سو ·_لاصلا =\ملا ع\= ى\= و=,= ر,م.ا عم .ارم.ا ر.ك' ق»تا ·لاو= ينا. ن,ن.,ا ,و, ناك
_لاصلا =\ملا ع\=و ·ودار' ام ,هل ,تو ··ر,=بلاب 'رفاسم ¸ا= ر,م.ا ناكو ا,نا. نس= نا=\سلا
_لاصلا =\ملا -ن=\س ·دم .ناكو ا,نا. =\ملا .=ت ى\= نس= _\=و ·نوو`ق نب دم=م نب _لاص
'مو, ر== -عبر'و روه= .`.و ن,نس .`. ·نس= رصانلا =\ملا _ب=و ·_لاص
و=,= ر,م.ا ع»= ,. -تو=¦و ¸ا= ر,م.ا ى\= _بق ·=\ملا يف نس= رصانلا =\ملا ر»تسا ام\ف
306
راصو ·=را=م ر,= نم يهنلاو رم.ا ب=اص و=,= ر,م.ا ر»تساو ب\= -با,نب -ل ,سرف ·-,ف
·ا»نا=لا ·رام= يف .='و ,س.ا ا.هب يمس نم لو' و=و ر,بكلا ر,م.اب يمسو ·ركاسعلا =بات'
ن,دلا لمك' -م`علا لع=و -.امعبسو ن,سم=و .س -نس يف ·ا»نا=لا .\مكف ·-ب,\صلاب عما=لاو
,,== راصو ر=' نكام' ·د=و اهفاقو' رم=و ·اهسردمو -تا»نا= _,= -,ادهلا _را= يتربابلا
ات.ام ,و,لا يف -\صا= ىل¦ ل=د, ناك -ن¦ ل,ق ىت= ·-ك`م'و -لام ر.كو _ر.'و ·ا=ربدمو -لودلا
-تار='تسمو -=ا=ق¦و -ك`م' نم ,=رد فل'
نم =و\مم -,\= ب.و ·-.امعبسو ن,سم=و نام. -نس نابع= نما. ,و, ىل¦ ··¸= يف رمتساو
·د, يفو -ه=و يف .ابر= .`. ف,سلاب -بر=و ·راد=\سلا ا==و\=ق -ل لا», ·نا=\سلا =,لامم
=»سو ·روك.ملا ا==و\=ق =سم'ف ·نس= نا=\سلا ·ر==ب لدعلا راد يف _لا= و=و ·-=ار. يفو
نم ن,بكار ن,سب\م -ع\»لا ىل¦ و=,= ر,م.ا =,لامم اوع\=و ·نا=\سلا ,اقو _ر.ا ىل¦ و=,=
و=,= او\م=و ·-,فر=.ا -»ب= ىل¦ ·نوصوق نب ل,\= ر,م.ا ·.ارم.ا نم ,هت,ب=صو ·رسلا باب
·-\,\لا =\ت .ابو -تا=ار= او=,=ف ا»مر -ب اود=وف ··راد ىل¦ -ب اول¸نو ·-,ون= ى\= روك.ملا
,ل _ر= ي.لا ن' ·-ل ف\=و -»=عتساو ·-ت,ب ىل¦ دغلا نم نس= رصانلا =\ملا نا=\سلا -,ل¦ ل¸نو
ى=ق امف -صق -,ل¦ .مدق ينكلو ·د=' ينرم' ام ·لا»ف روك.ملا ا==و\=ق ر=='و ,\= -ب نك,
يت=ا= يل
=سو ,. ·-ب ف,=و رمسف ·-=,سوتو ·ر,مستب نا=\سلا ,سرف
ن,سم=و نام. -نس نم ·دع»لا ي. ر== _داس يف .ام ن' ىل¦ ·_ار»\ل 'م¸`م و=,= رمتساو
-»,=ل -ل¸ل¸ _ر.ا .ل¸ل¸ -توم ,و, يفو ·-==لا ي. يف ل,قو ·-.امعبسو
نكام' ·د= ىنب '»,»= ·'ر,= 'ن,د ·'=دمم ·'م,رك 'داو= ·'ماد»م '=ا== ·`,\= ·'ر,بك 'ر,م' ناكو
-قدصلاو ربلا ·و=و ى\=و ··ر.ام= ى\= 'د,= '»قو فقوو ·-ب اهبلا= فورعم ·ا=ر,=و ·ر=ا»لاب
-سلا=م ب=, ناكو ·-سا,سو -فرعمو ر,بدتو ي'ر ا. ناكو قناو=لا ,==' نم -ب,\صلاب -تا»نا=و
-تقدص ·د= .ناكو ·.اقدصلا ر,.ك ناكو ,=رب,و _`صلا ل=' ,رك,و ·-,اغلا ىل¦ ,ه\=,و .ام\علا
قر», ·-نس لك يف ,,== لامب لسر, ناكو ·اردان =ل. _,ل اماود ·اهنود ام ىل¦ ران,د -.املا نم
ا»=و ىلاعت =ا -م=ر ·,ه=.او= ي=»,و -با=ص'و -فراعم د»»ت, ناكو ·ن,»,ر=لا ن,مر=لا يف
-ن=
1193 يقاسلا -
- 752 - · 1351 ,
ن,دلا ف,س ر,م.ا ·يقاسلا =ا دب= نب و=,=
نام. -نس يف ·ي=ا= -,ر»=ملا -لودلا يف _ر= ,. ·-,رصملا را,دلاب .ارم.ا -\م= نم ناك
لاك=.ا نس=' نم ناكو ·اهب 'ر,م' ق=مد ىل¦ ·-.امعبسو ن,عبر'و
ف,»= ,\»ب ·ر,بكلا يدادغبلا عبر يف -عبر -==ب بتكو ·بوسنملا ==لا بتك, ناكو ·=ب,' نبا لاق
307
نبا ,`ك ىهتنا ·اه,رت=,و نف لك نم -س,»نلا بتكلا ىناعت, ناكو نوك, ام نس=' نم ق»=ملا
=ب,'
ىلاعت =ا -م=ر ·دمب -.امعبسو ن,سم=لا دعب -تافو ن='و ·.\ق
1194 _,= د,ؤملا =\ملا -
- 824 - - · 1421 ,
يسكرا=لا رصنلا وب' ن,دلا ف,س ·د,ؤملا =\ملا نا=\سلا ·ير=ا=لا يدوم=ملا =ا دب= نب _,=
=رتلا =و\م نم نور=علاو نما.لاو ·-سكار=لا =و\م نم عبارلا
ن,نام.و ن,تن.ا -نس يف ·ر=ا»لا ىل¦ ·يد¸,لا ·ا= دوم=م ا=او=لا ·_كرا=لا د`ب نم -ب\=
-\ع= ·ن=\ست ام\ف -»ت='و ركاسعلا =بات' =ا. .¦ و=و قوقرب ر=ا=لا =\ملا ·ارت=اف ·-.امعبسو
-,اغلا ىل¦ -ب _ت=او ·ا,قاس ,. ا,كصا= ·دم دعب
=ل. ر,=و بر=لاو وه\لا ىل¦ ل,م, ·'كتهتم -تب,ب= يف روك.ملا _,= ناكو
) 2/19 (
·'=ربم 'بر= -بر=و ··انرك. ام ببسب ·-,\= ب== ,. ··رم ر,= =ل. ن= ر=ا=لا =\ملا ·اهنف
·ب=»= -عقو دعب -,نا.لا -تن=\س يف ·ر== ·رم,ب -,\= ,عن' ,. ··دعب' .و -ت»,=و ن= -ل¸ع, ,لو
ن,عبر' ·رم¦ ىل¦ -\»ن رمتساو
_,= راص _رف رصانلا =\ملا ·دلو ن=\ستو ·قوقرب ر=ا=لا =\ملا يفوت ن' ىل¦ ·=ل. ى\= ,ادو
.ا»عتسا ,ك=ب ·ي¸ورونلا _ا=ب ر,م.ا ن= '=و= ·-,رصملا را,دلاب فل' ,د»مو -.ام ر,م' ا.=
ى\=و ·لم=ملا _ا= ·رم,ب روك.ملا _,= ى\= ع\=' ,. .ا=ب ·رار»تساو ·رم,ا ن= _ا=ب
ر,م.ا ىص= ن' ىل¦ ·-,\= و= ام ى\= رمتساو دا=و g=ف لو.ا بكرلا ·رم,ب رداهب ي=او=لا
,نت -م=رت يف ·ان,ك= ام عقوو ·-.امنام.و ن,تن.ا -نس يف ·,ا=لا ب.ان ,نت و=دملا ·ينس=لا =بنت
روك.ملا ,نتل -ت»فاوم ,ك=ب ا=\ب _نو, ر,م.ا ن= '=و= ·_\بار= -با,ن يف روك.ملا _,= ر»تسا
نودوس ر,م.ا -لات»ل _ر=و ·-,ب\=لا د`بلا روم,ت قر= ن' ىل¦ اهب ,ادو ·_\بار= ىل¦ _,= -=وتف
··ر,=و نودوس -م=رت يف '=,' ·ان,ك= ام عقوو ·-,ما=لا د`بلا باون ر.اس -عمو ·,ا=لا ب.ان
-=بق يف ي»بو ·'=,' رس' نمم _,= ناكف باونلاو .ارم.ا نم ·ر,=و روك.ملا نودوس رس' نم
ناك ن' دعب ·_رف رصانلا =\ملاب ق=لو _,= -نم رف ·-,ما=لا د`بلا ىل¦ روم,ت ,دق ن' ىل¦ ·روم,ت
روم,ت دا= ن' ىل¦ ·_رف رصانلا =\ملا دن= ي»بو ,هنم =ا -ص\=ف ··ر,.ك -=ام= -ب روم,ت لكو
,ادو ·اه\=دو اه,ل¦ -=وتف -تدا= ى\= _\بار= -با,ن يف ·رار»تساب -,\= ع\=' ··د`ب ىل¦ =ا -نعل
-=وت ·-,رصملا را,دلا يف .ارم.ا ن,ب -نت»لا .ماقو ·-.امنام.و عبر' -نس نم -==لا ي. ىل¦ اهب
·.ا= ,. _ور=.ا يلام=لا اغبق' ر,م.ا ل¸= دعب ·عفادم ر,= نم اهك\مو ·ق=مد ىل¦ '=,' و=
308
_د»لا ىل¦ اغبق' -=وتو ·ق=مد -با,ن يف ·رار»تساب =ل. دعب _رف رصانلا =\ملا دن= نم ف,ر=تلا
.ا=ب
·راداودلا ينابع=لا =ب=, ر,م.ا ن,ب عقو