P. 1
Simorgh_issue2_vol1

Simorgh_issue2_vol1

|Views: 399|Likes:
منشور بواسطةShahriar Ayoubzadeh

More info:

Published by: Shahriar Ayoubzadeh on Sep 03, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue.

2
2
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
3
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
4
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
غرمیس تاراشتنا :رشان
Publisher: Simorgh Publication
نایمیرک دیعس :ریبدرس
Editor: Saeed Karimian
هداز بویا رایرهش :یبایرازاب و اه ىهگآ تیریدم
Marketing & Advertising: Shahriar Ayoubzadeh
وریرگ ودرانیل :غرمیس تیاس بو لوئسم
Website Coordinator: Leonardo Guareero
یناگتشک ایوپ : ىیارآ هحفص
Pagination & Impositioning: Pouya Keshtgani
یناگتشک مایپ :یرنه حارط و کیفارگ
Graphic & Design: Payam Keshtgani
نایمیرک زانرف : پیات
Typing: Farnaz Karimian
ىم نایب ار اهنآ ناگدنسیون تارظن ،عبنم ای مان هارمه بلاطم
هنوگنیا تیلوئسم .تسین غرمیس همان هتفه رظن امازلا و دنك
.تساهنآ ناگدنسیون هدهع هب بلاطم
ads@simorghmagazine.com :اه یهگآ و تاغیلبت روما
editor@simorghmagazine.com :ریبدرس
info@simorghmagazine.com :تاعلطا
:یزکرم رتفد سردآ
508 Gladstone Ave. Suite 201-B
Ottawa, Ont. K1R 5P1
Tel: 613.292.6181
Fax: 1.888.459.8681
یدوزب ، اتسار نیا رد .تسا هدیدرگ دلوتم اواتا میقم نانابز یسراف نیبام دنویپ رتشیب ماکحتسا تهج هب هک تسا یا هیرشن ، غرمیس هیرشن
، ناتیاهمایپ ساکعنا یارب تسا دنمشهاوخ . تفای دهاوخ صاصتخا امش یاهمایپ و تارظن ، تلاوس ، اهلددرد ، اه هتفگ هب هیرشن نیا زا یشخب
.دیشاب سات رد contact@simorghmagazine.com سردآ هب لیمیا تروصب ای و یزکرم رتفد سردآ هب یتسپ تروصب ام اب
. میتسه ناتیاه همان راظتنا رد هناربص یب
:یگداوناخ مان و مان
: Email سردآ
:تنوکس لحم یناشن :رهش
:یتسپدک :نفلت
:کارتشا تدم
هلاس کی
: یضاقتم اضما
.دشابیم هیرشن نیا یتسپ هنیزه ششوپ روظنم هب طقف قوف کارتشا هنیزه هک دییامرف هجوت افطل
:کارتشا هنیزه
$36.00 یداع تسپ ههام شش
$60.00 یداع تسپ هلاس کی
کارتشا مرف
ههام شش /
یسایس رابخا
ثداوح رابخا
یداصتقا رابخا
یشزرو رابخا
یگنهرف رابخا
اداناک رد یراکیب همیب دروم رد دیدج یاه تسایس ملعا لامتحا
اداناک هب ترجاهم هرابرد تیقفوم یعقاو یاهناتساد
یشیمق شوایس همان یگدنز
غرمیس و ماس ناتساد
باتک اب یئانشآ
اقآ لگ همان یکدنز
سابع هاش رابرد رد یا هنهرباپ
5
8
12
15
17
20
22
24
26
27
28
30
32
33
34
35
37
38
39
دیدج نابز کی رد مان هلئسم :اداناک هب رفس
هناخوراد ای هناخزپشآ
اه ناخ یئابیز یارب یئاه هتکن
اداناک رد یناریا لیصحتلا غراف نایوجشناد هقباسیب شیازفا
یمرگرس و هقباسم
امش لاف و ینیب علاط
وکودوس و لودج
یناریا یقیسوم یاهفیدر
19
اداناک دنمشزرا راکتبا 21
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
5
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
همانزور همان هب یرظتنم ا تیآ
داد خساپ نلاعف و ناراگن
همانزور 293 یاضاقت هب خساپ رد یرظتنم ا تیآ
و دیلقت عجارم زا هک ،ناریا یسایس لاعف و راگن
هب یدحتم شنکاو دندوب هتساوخ یسایس یاه تیصخش
.تسا هداد خساپ دنهد ناشن ریخا عیاقو
تموکح زا یرگید حیرص داقتنا رد یرظتنم ا تیآ
رد ار شیاه هویش درادن دصق ماظن رگا هک دیوگ یم
نیا هک دنک ناعذا لقادح دنک ضوع نافلاخم اب دروخرب
سک چیه و یملسا هن و تسا یروهمج هن« تموکح
».درادن داقتنا و ضارتعا قح مه
دروم رد ناریا هب یزوکراس رادشه
اه میرحت دیدشت
نمض ،هسنارف یروهمج سیئر ،یزوکراس لوکین
ضرتعم مدرم اب نشخ دروخرب رد ناریا تلود زا داقتنا
دیدشت دروم رد ،یروهمج تسایر تاباختنا هجیتن هب
.داد رادشه ناریا هیلع اه میرحت
نامه اه نآ« :تفگ هبنشراهچ زور یزوکراس لوکین
یمتا همانرب دنیوگ یم ناریا رد هک دنتسه یناربهر
هچ .دش رازگرب هناقداص تاباختنا و تسا زیمآ حلص
»؟دنک رواب ار اه نآ دناوت یم یسک
قطن یط هسنارف تختیاپ ،سیراپ رد ار نانخس نیا وا
یاهروشک رد هسنارف یارفس هب باطخ شا هنلاس
.درک نایب یجراخ
تموکح زا یرگید حیرص داقتنا رد یرظتنم ا تیآ
رد ار شیاه هویش درادن دصق ماظن رگا هک دیوگ یم
نیا هک دنک ناعذا لقادح دنک ضوع نافلاخم اب دروخرب
سک چیه و یملسا هن و تسا یروهمج هن« تموکح
».درادن داقتنا و ضارتعا قح مه
سلجم هژیو هتیمک رادید
زواجت یاعدا هرابرد یبورک اب
ناگدش تشادزاب هب
یسررب یارب ناریا سلجم هژیو هتیمک یوگنخس
تاباختنا زا دعب یاه یمارآان ناگدش تشادزاب تیعضو
یاضعا رادید زا دعب ،روشک نیا رد یروهمج تسایر
ضرتعم یاهدزمان زا ،یبورک یدهم اب هتیمک نیا
هرکاذم یارب هتیمک نیا همانرب زا ،تاباختنا جیاتن هب
زا رفن 4 اب رادید و هییاضق و هننقم یاوق یاسور اب
زواجت دروم دننک یم اعدا هک داد ربخ یناگدش تشادزاب
هتفگ یبورک یاقآ ،یللج یاقآ هتفگ هب .دنا هتفرگ رارق
صوصخ رد نداد تداهش هب لیام رفن راهچ نیا تسا
.دننک یمن تینما ساسحا اما ،دنتسه دوخ هب زواجت
”گرزب هداعلا قوف“ فلخت :ادبع
مینک یم یریگیپ ار
مود تاباختنا حرطم یاهدزمان زا ،ادبع ادبع
مدع و موم و رهم راتساوخ ،ناتسناغفا یروهمج تسایر
هک تسا هدش یزکارم رد یار یاه قودنص هب یسرتسد
.دراد دوجو دیدرت نآ تملس هب تبسن
بلقت دروم رد یدایز ییاهشرازگ هک تفگ ادبع یاقآ
اعدا و هدیسر اهنآ هب یهد یار دنور رد تافلخت و
یزرک دماح عفن هب بلقت ،زکارم زا یرامش رد هک درک
.تسا هتفرگ تروص
یریگیپ ینوناق یاه هار زا ار عوضوم نیا هک تفگ وا
.درک دهاوخ
هنوگنیا هب شنکاو رد ناتسناغفا تاباختنا نویسیمک
دناوت یم ،دراد تیاکش هک یدزمان ره هک تفگ تاداقتنا
ات دوش سامت هب تایاکش هب یگدیسر نویسیمک اب امسر
.دوش لابند ینوناق هار زا عوضوم
نفد“ یاعدا هرابرد ناریا سلجم
دنک یم قیقحت ناینابرق ”یعمج
یاروش سلجم رد یا هتیمک وضع کی اه شرازگ هبانب
تاباختنا زا سپ ثداوح یسررب لوئسم هک یملسا
یاهاعدا هرابرد قیقحت لاحرد هتیمک نیا دیوگ یم ،تسا
نایرج رد هک تسا ناضرتعم زا یهورگ هنایفخم نفد
.دندش هتشک تاباختنا زا سپ یاه تنوشخ
هتشذگ هتفه نابلط حلصا هب هتسباو »زورون« تیاسبو
یمومع ناتسروگ ،ارهز تشهب دنمراک کی زا لقن هب
ناینابرق زا رفن 44 داسجا هک داد شرازگ ،نارهت
مان نودب و هنابش روط هب تاباختنا زا سپ یاه تنوشخ
.تسا هدش نفد ناتسروگ نیا 302 هعطق رد ناشن و
بوکرس نایرج رد ناینابرق دادعت زا یقیقد رامآ
یروهمج تسایر تاباختنا جیاتن هب ینابایخ تاضارتعا
دش ملعا هدنرب نآ رد داژن یدمحا دومحم هک دادرخ 22
.درادن دوجو
توافتم رفن 30 ات 20 زا هنیمز نیا رد یتلود رامآ
دوش یم زین یجیسب 9 لماش دیوگ یم تلود هک - تسا
سلجم هب اه هتشک زا هرفن 69 یتسرهف نافلاخم اما -
.دنا هدرک هئارا
گرزب ترسنک
یشیمق شوایس
ربماتپس 20 هبنشکی
للجم نلاس رد
Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy
یاهورین کرتشم داتس سیئر ،نلوم کیام رلاسایرد
لاح رد و »یدج ار ناتسناغفا عاضوا ،اکیرمآ حلسم
زونه اکیرمآ هک تفگ اما ،درک فیصوت ندش رت میخو
ناتسناغفا هب یکمک یورین نارازه مازعا دروم رد
.تسا هتفرگن یمیمصت
ماقم نیک کم ناج هاوخیروهمج روتانس ،نامز مه
اب هک تسا هدرک مهتم ار امابوا کاراب تلود دشرا یاه
ناتسناغفا رد اکیرمآ شترا لک هدنامرف رب راشف لامعا
روشک نیا هب رتشیب یاهورین مازعا زا هک دننک یم شلت
.دننک یریگولج
هس ینیب شیپ اب وا هک دنیوگ یم اکیرمآ تاعوبطم
و »طسوتم کسیر« ،»مک کسیر« هناگادج یویرانس
15 مازعا بیترت هب ،ناتسناغفا دروم رد »لاب کسیر«
روشک نیا هب رگید یورین رازه 45 ای رازه 25 ،رازه
.درک دهاوخ هیصوت ار
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
6
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
ناریا ناراک هظفاحم یضعب ینارگن
نز ناریزو یفرعم زا
مادقا زا ناریا راک هظفاحم یاه یناحور زا یضعب
هدرک داقتنا نز ریزو هس داهنشیپ رد داژن یدمحا دومحم
.دنا
ناریا سلجم راک هظفاحم ناگدنیامن زا ربهر یقتدمحم
یدنسرخان زا داژن یدمحا یاقآ مادقا نیا زا داقتنا اب
سلجم نویناحور نویسکارف یاضعا زا یدایز دادعت
.داد ربخ
یتیریدم ییاناوت هرابرد یعرش رظن زا تفگ ربهر یاقآ
.دراد دوجو کش نانز
هک داژن یدمحا یاقآ یداهنشیپ ناریزو تسرهف رد
مشچ هب نز هس مان ،دش هئارا ناریا سلجم هب شیپ هتفه
.دروخ یم
و ولرجآ همطاف ،یدرجتسد دیحو هیضرم نز هس نیا
ناریزو ناونع هب بیترت هب هک دنتسه زرواشک نسوس
.دنا هدش داهنشیپ شرورپ و شزومآ و هافر ،تشادهب
بلقنا یزوریپ نامز زا هک تسا راب نیتسخن نیا
یم باختنا ترازو یارب نانز 1357 لاس رد یملسا
.دنوش
یزرک اب کوربلوه ریخا رادید
دش فیصوت ”شنترپ“
رد اکیرمآ هژیو هداتسرف هک تسا هتفایرد یس یب یب
یزرک دماح اب تاباختنا هرابرد یرادید ناتسناغفا روما
»شنترپ« هک تسا هتشاد روشک نیا یروهمج سیئر
.دوش یم فیصوت
هک دنا هدرک شاف یس یب یب یارب عبانم یضعب
اکیرمآ یاه ینارگن رادید نیا رد کوربلوه دراچیر
حرطم ار یار یاه قودنص یراکتسد و بلقت هرابرد
دناوت یم تاباختنا مود رود یرازگرب هک تفگ و درک
.دشخب یرتشیب رابتعا ار دنیآرف نیا
ارهاظ یبرغ هیاپدنلب ماقم کی هک تسا راب نیلوا نیا
هک دنک یم حرطم ار اه ینارگن نیا تحارص نیا هب
دنیآرف نیا لک رابتعا و تملس هرابرد یرتشیب تلاوس
کی لیکشت حرط ققحت دناوت یم و دروآ یم دوجو هب
.دنک رت لکشم ار تابث اب روشک کی رد رثوم تلود
هام ات ناتسناغفا یروهمج تسایر تاباختنا ییاهن جیاتن
.دش دهاوخن مولعم هدنیآ
ناتسناغفا عاضوا :نلوم رلاسایرد
تسا ندشرت میخو لاحرد
دیسر نایاپ هب روفراد رد گنج
رد هک دحتم للم نامزاس یماظن هدنامرف کی هتفگ هب
شش گنج ،تسا رقتسم نادوس برغ رد روفراد هقطنم
نایشروش و نادوس تلود هب رادافو یاهورین نایم هلاس
.تسا هدیسر نایاپ هب لمع روفراد
شیب هیحان نیا نونکا دیوگ یم یاوگآ نیترام لارنژ
ینزهار و نییاپ حطس تاشقانم ریثات تحت زیچره زا
.دراد رارق
ار روفراد رد ناگدش هتشک رامش دحتم للم نامزاس
مقر نیا نادوس تلود اما هدرک دروآرب رفن رازه 300
دوش یم هتفگ .دنز یم نیمخت رفن رازه 10 دودح ار
رفن نویلیم هس ابیرقت ینامناخ یب هب روفراد رد یریگرد
.تسا هدش رجنم
2003 لاس لیاوا رد هدز رقف هیحان نیا رد گنج
شبنج هلمج زا یشروش یاه هورگ هک دش زاغآ یدلیم
هیلع یتلود ضیعبت هب ضارتعا رد یربارب و تلادع
یتلود فادها هب ،بارعا دوس هب و ییاقیرفآ ناتسوپ هایس
.دندرک هلمح
نیا هب مامت تنوشخ اب تلود راد فرط یاه کیرچ
هک دوب یا هزادنا هب خساپ تدش و دنداد خساپ تلمح
.دناوخ یشک لسن ار نآ اکیرمآ
ناریا هب یماظن هلمح زا :ینچ کید
مدرک یم تیامح
قباس یروهمج سیئر ،شوب جروج نواعم ،ینچ کید
یماظن مادقا دروم رد شوب جروج اب هک هتفگ ،اکیرمآ
.تسا هتشاد رظن فلتخا ناریا یمتا زکارم هیلع
کید زا .دوب شوب جروج نواعم لاس 8 ینچ کید
ناهنپ و نیرتذوفناب ناونع هب اکیرمآ رد هلاس 68 ینچ
یم دای روشک نیا یروهمج سیئر نواعم نیرتراک
.دوش
هک اکیرمآ زوین سکاف هکبش اب یا هبحاصم رد یو
دروخرب هوحن هک تفگ دش شخپ )توا 30( هبنشکی زور
هک دوب ییاه عوضوم زا یکی ناریا یمتا همانرب اب
یو هیصوت فلخرب یمیمصت شدروم رد شوب جروج
.تفرگ
دشرا یاه ماقم هب تبسن وا هک درک ناعذا ینچ کید
یماظن هلمح رادفرط رتشیب ،شوب جروج تلود رد رگید
.دوب ناریا هب
یم زیمآ حلص ار دوخ یمتا یاه همانرب مامت هک ناریا
.تسا هدادن خساپ داهنشیپ نیا هب امسر زونه ،دناد
دیوگ یم ،اکیرمآ دیدج یروهمج سیئر ،امابوا کاراب
هن ناریا اب )5+1( هورگ یمتا تارکاذم رد هک شروشک
.درک دهاوخ تکرش لاعف روط هب هکلب رظان ناونع هب
تروص رد لاسما ربماتپس هام نایاپ رد دیوگ یم وا
رد )5+1( هورگ داهنشیپ هب ناریا »تبثم« خساپ مدع
و یرگنزاب ناریا لابق رد شتلود کیتاملپید یشم طخ
.درک دهاوخ دیدشت ار ناریا هیلع اه میرحت
تیفرظ هب یبایتسد ددصرد ناریا دیوگ یم امابوا تلود
ساسا یب ار ماهتا نیا ناریا .تسا یا هتسه حلس دیلوت
.دناد یم
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
7
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
8
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
لخاد هدز خی گس 150 فشک
رزیرف کی
فشک زا ،اکیرمآ رد »ناگیشیم« تلایا سیلپ تاماقم
کی نیمزریز رد رزیرف کی نورد هدز خی گس 150
،»داه دلانور« .دنداد ربخ تلایا نیا رد ینوکسم لزنم
،ناگیشیم تلایا رد »نروب رید« هقطنم سیلپ سییر
یاه هیاسمه تیاکش اب سیلپ نارومام :هدرک ناشن رطاخ
دندش قفوم و هدش مازعا یو هناخ هب هلاس 56 درم کی
نیمزریز رد یرزیرف رد ار گس 150 هدز خی داسجا
هدنز گس 110 نیا رب هولع .دنبایب یو ینوکسم لزنم
دندش تفای هناخ نیا رد سیلپ نارومام طسوت زین رگید
نیا رد یلها تاناویح یرادهگن زکارم زا یکی هب هک
نیا هک دور یم هلئسم نیا لامتحا .دندش لقتنم تلایا
یم یگدنز درم نیا رانک رد لاس 5 ات 4 دودح اه گس
تاناویح نیا دایز دلو و داز لیلد هب درم نیا و دنا هدرک
هدماین رب اه گس نیا یرادهگن و جراخم نیمات هدهع زا
یم هتفگ .دنتخاب ناج گس 150 لیلد نیمه هب و تسا
زا زاجمریغ یرادهگن ماهتا هب هلاس 56 درم نیا ،دوش
نآ ندرک هیذغت رد نتشادن ییاناوت و گس یدایز دادعت
تخادرپ هب و ،هدش تاناویح نیا گرم هب رجنم هک اه
.تسا هدیدرگ موکحم سبح هام 7 و یدقن همیرج
نز شوگیزاب یاه نیفلد
پوت اب ار هدننكدیدزاب
!دنتفرگ هابتشا
:دنداد ربخ اكیرمآ رد زیونیلیا تلایا یلحم یاه هناسر
یاه نیفلد طسوت ندش حورجم لیلد هب ناوج نز كی
غاب سیئر زا ،تلایا نیا شحو غاب رختسا شوگیزاب
هك ارچ ؛درك تمارغ تساوخرد و تیاكش شحو
شرازگ هب .دندوب هتفرگ هابتشا پوت اب ار وا اه نیفلد
تلایا رد وگاكیش لها هلاس 22 نز زدراودا نیسیلآ ،انسیا
یاه نیفلد مویراوكآ هب هك نیا زا سپ اكیرمآ رد زیونیلیا
هابتشا پوت اب ار وا اه نیفلد ،دوب هدش كیدزن شحو غاب
هب و دنتخادنا مویراوكآ نورد ار هراچیب نز و هتفرگ
یا هبحاصم رد ناوج نز نیا .دندرك حورجم ار وا تدش
رد زور 3 نم :درك حیرصت زرتیور یرازگربخ اب
میاهاپ زا یكی و رمك هیحان زا و مدوب یرتسب ناتسرامیب
مناوت یم اصع اب اهنت نونكا مه و مدش حورجم تدش هب
ار جمس راگتساوخ ،یفنم باوج
درک لتاق
111یرتنلک نارومام ،هتشذگ بش هبنشود 11 تعاس
حرجو برض هب رجنم یریگرد کی عوقو زا ،رانچ تفه
رد عقاو هثداح لحم رد روضح اب نارومام .دندش ربخاب
اب »هلحار« مان هب یناوج نز دنتفایرد نیوزق نابایخ
حورجم تدش هب یناوج درم هارمه هب ،نس لاس 30
لتق هب ناتسرامیب هب ندیسر زا سپ »هلحار« و هدش
یارسداد موس هبعش سرپزاب ،»نشور« .تسا هدیسر
یسررب :هتفگ هدنورپ نیا هرابرد نارهت ییانج روما
رد شردارب هارمه هب »هلحار« داد ناشن نادهاش زا
زا سپ تلکیسروتوم کی هک هدوب نابایخ زا روبع لاح
همق هب هیبش یمسج اب و هدش کیدزن اهنآ هب اهنآ بیقعت
هداوناخ زا تاقیقحت .تسا هدرک یمخز ار رفن 2 نیا
یراگتساوخ یو دش صخشم هکنیا ات دش زاغآ »هلحار«
زا یفنم باوج ندینش زا سپ هک هتشاد »دیجم« مان هب
:هدوزفا همادا رد یو .تسا هدرک دیدهت ار یو »هلحار«
دوب هدش یعدم »دیجم« دندش یعدم »هلحار« هداوناخ
نیمه یارب و تشک دهاوخ دنیبب اجک ره ار »هلحار«
دوب رارق هک ییاج هب نتفر یارب هثداح زور »هلحار«
هک دنک یهارمه ار یو ات تساوخ شردارب زا دورب
شرپزاب هتفگ هب .دش حورجم نایرج نیا رد زین وا
و ییاسانش سیلپ طسوت »دیجم« نونکا مه »;نشور«
یو یافتخا لحم ییاسانش یارب تاقیقحت رضاح لاح رد
.تسا هدش زاغآ وا ندرک ریگتسد و
تخاس روتاربل کی بملپ
»هشیش«
زا ،نارهت 19 هیحان یارسداد مشش هبعش سرپزاب
مهتم :هتفگ و هداد ربخ هشیش تخاس روتاربل بملپ
»ییاضر نسحلاوبا« .دش نادنز هناور هدش تشادزاب
هناخ زا هقبط کی :هدرک راهظا هدنورپ نیا حیرشت رد
داوم تخاس روتاربل هب دابآ یچخای هقطنم رد ینوکسم
لوصو اب و دوب هدش لیدبت »هشیش« هلمج زا نادرگناور
کی و هدش روتاربل نیا دراو نارومام شرازگ نیا
و تلآ ،ناکم نیا زا :هتفگ یو .دندرک ریگتسد ار مهتم
»هشیش« عون زا نادرگناور داوم تخاس و هیهت تاودا
ریاس و »هشیش« تخاس هیلوا داوم مرگولیک 50 دودح و
نادرگناور داوم تخاس یارب هتفرشیپ تاناکما و مزاول
هیحان یارسداد مشش هبعش سرپزاب .تسا هدش فشک
رد تکراشم ماهتا :هتفگ انسیا هب همادا رد نارهت 19
لیکشت اب نادرگناور داوم تخاس و شورف ،یرادهگن
ریاس ییاسانش تاقیقحت و هدش میهفت )فلا.ح( هب روتاربل
نینچمه .دراد همادا مشش هبعش رد مهتم نیا ناتسدمه
زجع ظاحل هب و یلایر درایلیم کی رارق رودص اب مهتم
.تسا هدش نادنز هناور ،نآ عیدوت زا
،زیونیلیا یتلایا یلاع هاگداد یار ساسا رب .منك تكرح
رود ینمیا راصح ندركن داجیا لیلد هب شحو غاب سیئر
حورجم هب رجنم هك اه نیفلد نیا رختسا و مویراوكآ
یدقن همیرج رلد رازه 50 دیاب ،دش ناوج نز نیا ندش
دنك تخادرپ
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
9
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
10
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
رد زاسندب رسپ تیانج
سراپنارهت
شلت اب تشك مدآ نارهت قرش رد هك یلكیه یوق رسپ
شرازگ هب .دوشگ فارتعا هب بل و دش ریگتسد سیلپ
رد ینابایخ یاوعد یراج هتفه هبنشود رصع ،زویناكسیا
سراپنارهت - قرش 182 نابایخ یاهتنا - نیورپ راولب
ندید اب نانآ .دناشك اجنآ هب ار 126 یرتنلك نارومام ،
سرپزاب »نافرع« مان هب یا هلاس 20 رسپ نینوخ ركیپ
نایرج رد ار - ییانج روما یارسداد كیشك - یرایرهش
نارسفا هارمه هب ییاضق ماقم نیا و دنداد رارق ارجام
دهاوش .تفر هاگنابرق هب زكرم یهاگآ هرادا 10هریاد
تروش و سابل ندش هدوبر
! اه یللقتسا
،رانک دیفس لته هب ناشوپ یبآ دورو ودب رد :انلیا
و یمولظم للقتسا هب یلگ هتسد اب ناولم هاگشاب هدنیامن
.تفگ دمآ شوخ نانآ هب و دمآ یوافرم
،یلزنا رهش هب نارهت للقتسا ناوراک رفس هیشاح رد
فرص زا سپ هتشذگ بش 21 تعاس ینارهت ناشوپ یبآ
میت و دوخ هتشذگ یزاب ملیف زا ییاه شخب یاشامت هب ماش
.دنتسشن ناولم
یزاب نیا یارب هدش هداد شرافس یاه سابل هک یلاح رد
یواح هلومحم ناقراس ،دوب دابآرهم هاگدورف هار رد
نآ لماح کیپ زا ار للقتسا نانکیزاب تروش و سابل
تاکرادت رداک زا یتناما نیسح لیلد نیمه هب !دندوبر
نارهت رد دیدج یاه سابل هیهت ات دش روبجم للقتسا
.دوش قحلم ناشوپ یبآ هب ادرف و دنامب
ناسین هاگتسد كی نیشنرس هك »نافرع« داد یم ناشن
مان هب یا هلاس 25 هدننار اب ینابایخ یاوعد رد دوب
هدش یمخز هك زین ناسین هدننار و هدش هتشك »دمحم«
« دمحم« نینچمه .تفای تاجن ناكشزپ شلت اب دوب
رد هك نشخ مرجم نیا .دش ریگتسد رارف زا شیپ
هبعش رد زورید تشاد تیلاعف ، مادنا شرورپ هتشر
تقیقح نایب هب بل ، تختیاپ ییانج روما یارسداد متفه
رذگ رد باتش رس رب ینابایخ یاوعد : تفگ یو .دوشگ
مشخ جوا رد هتساوخان نم و تفرگ لكش ، عطاقت زا
نیا ساسا رب.منامیشپ تدش هب لاح اما مدیشك وقاچ ،
رایتخا رد تقوم تشادزاب رارق رودص اب یناج،شرازگ
.تفرگ رارق یهاگآ سیلپ
هب هدننار کی بیجع یشکدوخ
ناراکلدب کبس
هب نارهت زا هک یناگدننار ،زورید دادماب هقیقد 30
هدهاشم یروابان لامک رد ،دندوب تکرح رد لامش تمس
زا ناهگان تکرح نیح نویماک کی هدننار هک دندرک
درک باترپ نوریب تمس هب ار دوخ ،لیبموتا هرجنپ
روبع لاح رد یوردوخ نیدنچ یاه خرچ ریز و
206 یرتنلک نارومام نتفای علطا اب .تخاب ناج
،»سیدرپ« یلاوح رد هثداح نیا عوقو زا نهموب
تختیاپ لتق کیشک سرپزاب ،»نشور نیسح« یضاق
»دوعسم« مان هب هلاس 35 درم نیا گرم نایرج رد
ار مزل ییاضق تاروتسد هلصافلب و تفرگ رارق
زا هتفرگ تروص تاقیقحت نایرج رد .درک رداص
یسک اهنت ناونعب هدننار نیا درگاش ،نارومام یوس
حیرشت هب ،هدوب یو اب یفوتم رمع رخآ تاظحل هک
»دوعسم« اب :هدرک راهظا و هتخادرپ هثداح تاییزج
نیگنس میاه کلپ مک مک نم و میتفر یم لامش تمس هب
هک مدید و مدیرپ باوخ زا هظحل کی رد .دوب هدش
اروف .تسا نیشام هرجنپ زا جورخ لاح رد »دوعسم«
دوب هدش رید اما مریگب ار وا هک مدرک زارد ار متسد
مهد ماجنا متسناوت هک یراک اهنت .داتفا نیشام زا وا و
نآ و متفرگ رایتخا رد ار نویماک لرتنک هک دوب نیا
نیا تاراهظا ذخا اب ;انسیا هتشون هب .مدرک فقوتم ار
نیا دروم رد تاقیقحت لیمکت ،»نشور« یضاق ،ناوج
هدهع هب ار مادقا نیا زا یفوتم هزیگنا نتفای و هثداح
کبس هب یفوتم .تشاذگ هثداح عوقو لحم یارسداد
شیپ یدنچ هک امنیس فورعم راکلدب »یدبا نامیپ«
ناج رس کی طبض نایرج رد و هباشم یتکرح رد
.تسا هدرک یشکدوخ هب مادقا ،تخاب
گرزب ترسنک
یشیمق شوایس
ربماتپس 20 هبنشکی
للجم نلاس رد
Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy

یناریا زکارم هیلک رد طیلب هیهت
: اواتا رد
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Pardis Convenience Store
(613) 829-4175
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Persian Cuisine Express
Tel: (613) 235 - 1010
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888
Ticket Prices:
$35, $45 & $50
& limited VIP Tickets at $65
:طیلب ورزر و تاعلطا
www.bia2ottawa.com
Tel: (613) 292-6181
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
11
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
12
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
اب هلباقم یارب دیوگ یم ناریا
تسا هدامآ نیزنب یلامتحا میرحت
یارب »مزل ریبادت« هکنیا ملعا اب ناریا تفن ریزو
،هدش ذاختا نیزنب تخوس هنیمز رد روشک یاهزاین عفر
تادراو یلامتحا میرحت هنوگره ریثات تسا هدرک یعس
گنرمک ار یبرغ یاهروشک یوس زا روشک نیا نیزنب
.دهد هولج
تارکاذم هب دورو زا ناریا یراددوخ تروص رد
نکمم نآ نادحتم و اکیرمآ ،شا یمتا همانرب رس رب
اب هک دنهد رارق فده ار ناریا نیزنب تادراو تسا
رتکیدزن تیعقاو هب ماگ کی اکیرمآ هرگنک ریخا ریبادت
بیوصت اب شیپ هتفه ود دودح اکیرمآ یانس .تسا هدش
و نیزنب هدننک نیمات یاه تکرش میرحت راتساوخ یحرط
.دش ناریا یارب یتفن یاه هدروارف
یروهمج تفن ترازو زا لقن هب رهم یرازگربخ
کیژتارتسا ریاخذ نازیم رضاح لاح رد دیوگ یم یملسا
تسا رتیل نویلیم ۴00 و درایلیم کی دودح روشک نیزنب
2۵0 دودح هتشذگ لاس رد هباشم تدم هب تبسن هک
.دهد یم ناشن ار شیازفا رتیل نویلیم
لامتحا زا ینارگن لیلد هب هتشذگ یاه لاس رد ناریا
یدنب هیمهس ریظن یتامادقا ماجنا اب یللملا نیب یاه میرحت
فرصم نازیم زا اهوردوخ ندرک زوس هناگود و نیزنب
.تسا هتساک یدودحات هدروآرف نیا
ناریا رد نیزنب هنازور فرصم طسوتم ینونک نازیم
نازیم لاح نیمه رد و تسا رتیل نویلیم ۶7 دودح
ملعا رتیل نویلیم ۴۵ ات ۴۴ یلخاد یاه هاگشیلاپ دیلوت
20 زا شیب هنازور دیاب ناریا بیترت نیا هب .تسا هدش
.دنک دراو نیزنب رتیل نویلیم
ضرف اب و ،نیزنب تادراو نازیم نیا باستحا اب
هچ نآ ،یلخاد یاه هاگشیلاپ تیفرظ مامت ندوب لاعف
هدرب مان »نیزنب کیژتارتسا ریاخذ« ناونع اب نآ زا
.دنک یم تیافک زور 70 یارب اهنت دوش یم
هک تسا هتفگ داژن یدمحا دومحم هک تسا یلاح رد نیا
طخ رد یتارییغت اب هتفه کی ضرع رد دناوت یم ناریا
.»دنک نیمأت ار دوخ زاین دروم نیزنب مامت« ،دیلوت
،دابآ ملسا یراب راطق نیلوا
لوبناتسا ،نارهت
ملسا هک ار دوخ یللملا نیب یراب راطق نیلوا ناتسکاپ
هار دزاس یم لصتم لوبناتسا هب نارهت قیرط زا ار دابآ
.دنک یم یزادنا
رتمولیک 500 و رازه شش نآ لوط هک نهآ طخ نیا
نامزاس بوچراهچ رد هک تسا یا هژورپ نیلوا تسا
.دیآ یم رد ارجا هب وکا ،یداصتقا یراکمه
تراجت مجح دناوتب حرط نیا هک تسا راودیما ناتسکاپ
شیازفا دصرد 50 ات ار هیکرت و ناریا و ناتسکاپ نیب
رد ناریا و هیکرت اب ناتسکاپ یناگرزاب مجح شزرا .دهد
.دوش یم غلاب لاس رد رلد درایلیم کی هب رضاح لاح
هس نیا یناگرزاب تابسانم تیوقت یارب دیدج حرط
.تسا روشک
امسر نپاژ داصتقا
دش جراخ دوکر زا
هس رد دصرد مهد 9 نازیم هب یداصتقا دشر لابند هب
نوریب یداصتقا دوکر زا نپاژ ،2009 لاس مود ههام
.تسا هدمآ
لیروآ یاه هام نیب روشک نیا رد هک یداصتقا دشر
خر یضابقنا یپ رد تسا هدش هدهاشم لاسما نئوژ ات
هدوب نابیرگ هب تسد نآ اب لاس کی یارب نپاژ هک هداد
.تسا
رد ریخا یداصتقا دشر لیلد دنیوگ یم نارگشرازگ
قوشم نیا اما تسا هدوب یتلود گرزب یاه قوشم ،نپاژ
ات اهنآ تبثم تاریثات هک تسین نشور و دبای یم نایاپ اه
.دروایب ماود ینامز هچ
اقیرفآ تساوخرد
رلد اهدرایلیم تفایرد یارب
اب ییورایور یارب یدقن کمک
نیمز شیامرگ یاهدمایپ
مدرم هب کمک یارب ات دنددصرد ییاقیرفآ یاهروشک
اب ییورایور روظنم هب و هعسوت لاح رد یاهروشک
،نیمز یناهج شیامرگ زا یشان تاراسخ و اه هنیزه
.دننک تساوخرد یلام کمک رلد اهدرایلیم
اقیرفآ هیداحتا رقم رد هبنشود زور روشک دنچ تاماقم
یداهنشیپ همانعطق کی نوماریپ ات دندرک رادید یپویتا رد
.دننک وگتفگ هنیمز نیا رد
دنمتورث یاهروشک زا همانعطق نیا سیون شیپ رد
۶7 هنلاس ،2020 لاس زاغآ زا ات تسا هدش هتساوخ
.دننک کمک ییاقیرفآ یاهروشک هب رلد درایلیم
یاوه هدننک هدولآ یاهروشک زا نمض رد همان عطق نیا
دیسکا ید رشن و دیلوت نازیم ات تسا هتساوخ نیمز
هب ،تسا نیمز یامد شیازفا هدمع لماع هک ار نبرک
.دنهد شهاک یریگمشچ روط
سلجا زا شیپ ات دنشلت رد ییاقیرفآ یاهروشک
کی هب ربماسد هام رد للم نامزاس یوج تارییغت
.دنبای تسد کرتشم عضوم
یاهروشک هک دنرواب نیا رب اقیرفآ هراق ناسانشراک
ار نیمز یا هناخلگ یاهزاگ زا یکدنا نازیم ییاقیرفآ
هلمج زا نیمز یناهج شیامرگ تاریثات اما دننک یم دیلوت
دمایپ نیرترابگرم ،ررکم یاه یلاسکشخ و لیس ،یطحق
.تسا هتشاد هارمه هب اهروشک نیا یارب ار اه
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
13
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
ناریا ینونک یسایس عاضوا ریثات
یتفنریغ تارداص رب
،تراجت هعسوت نامزاس لك سیئر ،یرفنضغ یدهم
لاس تسخن لصف رد یتفن ریغ تارداص هک درک ملعا
.تسا هتفای شهاک یدیشروخ یراج
»سراف « یرازگربخ اب وگ و تفگ رد یرفنضغ یاقآ
لیلد هرابرد ،صوصخ نیا رد یرامآ رکذ نودب
تاقافتا ،کش یب «:تفگ یتفنریغ تارداص شهاك
یجراخ تراجت رب ریثات یاه هفلوم زا یكی ،یسایس
هدوب یسایس لیاسم زا رثاتم ... هكنیا اما ،تسا اهروشك
ریثات ناریا هدنیآ تراجت رب لیاسم نیا هكنیا ای و تسا
».دریگ رارق یسررب دروم دیاب ،دراذگ یم
هک تفگ هکنآ نمض تراجت هعسوت نامزاس لك سیئر
لئاسم زا رثاتم یتفنریغ تارداص شهاك تسا نكمم
یریوصت رگا اما« :دوزفا ،دشابن ناریا رد ریخا یسایس
... دشاب یبسانمان ریوصت ،دوش یم هئارا روشك زا هك
ریثات یجراخ هدننك دراو و راذگ هیامرس نهذ رب اتدعاق
»...دراذگ یم
،اکیرمآ یسرجوین رد داصتقا داتسا ،یشیرق اضر
شسرپ نیا هب خساپ رد ادرف ویدار اب وگ و تفگ رد
دناوت یم روشک کی تارداص رب یسایس لیاسم ایآ هک
:دیوگ یم ،دشاب راذگریثات
یداصتقا عاضوا هب لوا هجرد رد روشک ره تارداص
یارب اضاقت ینعی ،دراد یگتسب هدننک دراو روشک لخاد
یگتسب ییاهروشک یداصتقا عاضوا هب ناریا تارداص
.دنتسه ناریا زا هدننک دراو هک دراد
لیلد ،تسا ام ریگ نماد زونه هک یداصتقا نارحب
لاس لوا ههام هس یتفن ریغ تارداص شهاک یلصا
یفنم ریثات ینونک یسایس عاضوا هک نیا اما .تسا
تسرد لماک ،تشاد دهاوخ یتفن ریغ تارداص یور
.تسا
؛دراد یفنم ریثات قیرط ود هب یسایس عاضوا نیا
هبنج یلیخ ناریا یتفن ریغ تارداص هک نیا لوا
تسا نکمم مه یرگید یاهروشک و درادن یصاصتخا
هب نآ رازاب نیاربانب ،دننک رداص ار تلوصحم نیا
رطاخ هب یتح اه هدننک دراو و تسا یتباقر تدش
زا ار تلوصحم نیا تسا نکمم دوخ یسایس تلیامت
.دننک دراو رگید یاهروشک
لاب ناریا ینونک یاه یمارآ ان رگا رگید یوس زا
دیلوت خرچ ندش دنک و باصتعا هلحرم هب و دریگب
لکشم هب ادابم هک دنک یم نارگن ار هدننک دراو ،دسرب
هب هدننک دراو دوش یم ثعاب رما نیمه و دروخب رب
.دورب یرگید یاهروشک غارس
،هدنیآ ههام هس هک تسا لمتحم رایسب نم رظن هب
.میشاب ناریا تارداص رتشیب شهاک دهاش
یاه ماهتا هب یگدیسر هیكرت هاگداد
راتساوخ ار ناغودرا و لگ ادبع
دش
ددجم یسررب راتساوخ هیکرت ییانج هاگداد سیئر
هجدوب زا »نویلیرت کی ندش مگ« هب موسوم هدنورپ
،»لگ ادبع« تیوضع ماگنه رد »هافر« بزح
ریزو تسخن ،»ناغودرا بیط بجر« و یروهمج سیئر
.تسا هدش بزح نیا رد هیکرت
یلام داسف ماهتا هب یگدیسر زا هیكرت یاه هناسر :انلیا
.دنداد ربخ روشك نیا ریزو تسخن و یروهمج سیئر
،ولودانآ یكرت یرازگربخ زا لقن هب انلیا شرازگ هب
راتساوخ هیکرت ییانج هاگداد سیئر ،»زامچاک نامثع«
»نویلیرت کی ندش مگ« هب موسوم هدنورپ ددجم یسررب
ادبع« تیوضع ماگنه رد »هافر« بزح هجدوب زا
،»ناغودرا بیط بجر« و یروهمج سیئر ،»لگ
.تسا هدش بزح نیا رد هیکرت ریزو تسخن
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
14
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
15
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
نانامرهق گیل یهورگ هلحرم
دش یشک هعرق اپورا
اپورا نانامرهق گیل یهورگ لوا هلحرم یشک هعرق
و انولسراب میت ود هورگ نیرت تخس رد و دش ماجنا
.دندش هورگمه نلیمرتنیا
یزاب نیا مشش هورگ رد،شیپ لصف نامرهق ،انولسراب
نبور و نیارکوا فیک ومانید ،ایلاتیا نلیمرتنیا اب اه
.تسا هورگمه هیسور نازاک
زا شیپ دوخ تمیق نارگ یاهدیرخ اب هک ،دیردام لائر
تاقباسم نیا رد ینامرهق یاهدیما زا یکی ،لصف نیا
یسرام ،ایلاتیا نلیم ثآ یاه میت اب موس هورگ رد تسا
.تسا هورگمه سیئوس زا خیروز یس فا و هسنارف
و 9 اب بیترت هب نلیم ثآ و دیردام لائر یاهمیت
نیا یاه میت نیرتراختفارپ ،اپورا رد ینامرهق راب 7
.دنتسه هراق
نیا رد رضاح یسیلگنا میت جنپ ،یشک هعرق نیا رد
ای و رگیدکی اب مادک چیه و دندروآ یبسانم هعرق هلحرم
.دندشن وربور ییایناپسا و ییایلاتیا دنمتردق یاه میت اب
بولغم لانیف رد هتشذگ لصف رد هک ،دتیانویرتسچنم
یاه میت اب و وربور ناسآ یا هعرق اب ،دش انولسراب
ناملآ گروبسفلو و هیکرت شاتکیشب ،وکسم اکسز
.تسا هدش هورگمه
سایردنآ هفاضا تقو لگ اب هتشذگ لصف هک یسلچ
هلحرم نیا رد ،دروخ تسکش انولسراب زا اتسینیا
لئوپآ و ایناپسا زا دیردام وکیتلتا ،لاغترپ وتروپ اب
.تسا هورگمه سربق زا ایزوکین
ناونع 5 اب اه یزاب نیا راختفارپ میت رگید ،لوپرویل
و ایلاتیا انیتنرویف ،هسنارف نویل یاه میت اب ،ینامرهق
.تسا هورگمه ناتسراجم زا نسربد
عورش بوخ ار ناتسلگنا گیل لصف نیا لوپرویل
.تسا هدروخ تسکش دوخ لوا یزاب ود رد و هدرکن
15 یاهزور اپورا نانامرهق گیل یهورگ یاه یزاب
.دش دهاوخ زاغآ ربماتپس 16 و
:اپورا نانامرهق گیل لماک یدنب هورگ
یباکم ،ودروب ،سوتنووی ،خینوم نریاب :لوا هورگ
افیح
شاتکیشب ،وکسم اکسز ،دتیانویرتسچنم :مود هورگ
گروبسفلو ،هیکرت
،یسرام ،دیردام لائر ،نلیم ثآ :موس هورگ
خیروز
لئوپآ ،دیردام وکیتلتا ،وتروپ ،یسلچ :مراهچ هورگ
سربق زا ایزوکین
نسربد ،انیتنرویف ،نویل ،لوپرویل :مجنپ هورگ
ناتسراجم
،فیک ومانید ،نلیم رتنیا ،انولسراب :مشش هورگ
هیسور زا نازاک نیبور
،تراگتوتشا ،زرجنر وکسلگ ،ایوس :متفه هورگ
ینامور زا ینچیزروا ائرینوا
سوکایپملا ،دنله زا رامکلآ ،لانسرآ :متشه هورگ
کیژلب زا ژیل درادناتسا ،نانوی
ناضمر هرابرد وینیروم تاراهظا
دش زاس لاجنج
،نلیمرتنیا لابتوف میت سانشرس یبرم ،وینیروم هزوژ
نتفرگ هزور لیلد هب دوخ نکیزاب کی زا داقتنا رطاخ هب
ایلاتیا ناناملسم ربهر کی داقتنا دروم ،ناضمر هام رد
.تسا هتفرگ رارق
تباقر رد دوخ ینامرهق ناونع زا عافد ،نلیمرتنیا
فیعض یواست هجیتن بسک اب ار ایلاتیا رد آ یرس یاه
ردو درک زاغآ )هناخ رد( »یراب« هاگشاب لباقم 1-1
یانغ لها نکیزاب ،یراتنوم یلوس هقباسم نیا نایرج
30 زا سپ اهنت وینیروم میمصت هب نلیمرتنیا هاگشاب
.دش ضیوعت هقیقد
احیولت هقباسم زا سپ یربخ سنارفنک رد وینیروم
یژرنا نتفرگ هزور لیلد هب نکیزاب نیا هک درک ناونع
فیعض لیلد نیا هب و تسا هتشادن ار یزاب یارب مزل
.درک یزاب
رد یتلکشم یراتنوم« :تفگ ناراگنربخ هب وینیروم
وا یارب امرگ نیا اب دیاش ،تشاد ناضمر هام اب هطبار
».دهد ماجنا ار )نتفرگ هزور( راک نیا هک دشابن بوخ
ینکیزاب یارب ناضمر هام« :دوزفا وینیروم هزوژ
تقو رد ،دنک تکرش هقباسم کی رد دهاوخ یم هک
».تسا هدماین یبوخ
زین ار یسلچ هاگشاب تیاده هتشذگ رد هک یبرم نیا
هتخانش شحیرص تاراهظا رطاخ هب و تشاد هدهع رب
میت نیا یتآ یاهزور هقباسم رد هک درک دیدهت ،دوش یم
ار یراتنوم یلوس ،نلیم ثآ ،دوخ یرهش مه بیقر اب
.دراذگب رانک نانکیزاب تسرهف زا
نامزاس سیئر ولدیعس یلع
دش یندب تیبرت
یلع ،ناریا یروهمج سیئر ،داژن یدمحا دومحم
ناونع هب ار مهن تلود رد شا ییارجا نواعم ول دیعس
.درک بوصنم یندب تیبرت نامزاس سیئر
دوش یم یدابآ یلع دمحم نیزگیاج ولدیعس یاقآ
هدش یفرعم سلجم هب ورین ترازو یدصت یارب هک
.تسا
یاقآ باصتنا مکح زا یشخب رد داژن یدمحا یاقآ
رایسب یاه شلت مهن تلود رد« :تسا هتسون ولدیعس
و یشزرو تاسیسأت هعسوت تهج یقفوم و دنمشزرا
نوگانوگ یاه هتشر رد یشزرو یاه تخاسریز نینچمه
و ناناوج ییافوكش دهاش هجیتن رد و تسا هدمآ لمع هب
یا هقطنم ،یلم یاه هصرع رد نامنانامرهق و ناناوجون
هچ ره تعرس اب دیاب تامدخ نیا .میتسه یناهج و
یگنهامه داجیا و اه یتساك عفر اب و دبای همادا رت مامت
یشاوح و عناوم هیلك عفر و نوگانوگ یاه شخب نیب لماك
کاپ نادنزرف فرگش دادعتسا هب ءاكتا اب و ناسر بیسآ
رارق هتسیاش یاه هلق رد نیمزرس نیا شزرو ،ینامیا و
».دریگ
تسا داژن یدمحا دومحم کیدزن نارای زا ولدیعس یاقآ
رد یروهمج تسایر تاباختنا هرود نیمهن زا شیپ و
یدمحا یاقآ یرادا -یلام تنواعم تمس ،1384 لاس
.تشاد رایتخا رد ار نارهت یرادرهش رد ار داژن
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس
SIMORGH • Issue. 2
16
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
ینادیم و ود هلق رب اکیرمآ
داتسیا ناهج
تاقباسم هرود نیمهدزاود رد اکیرمآ ینادیم و ود میت
زنرب 6 و هرقن 6 ،لط لادم 10 بسک اب ناهج ینامرهق
ینامرهق هرود هس زا تیقفوم اب و دیسر ینامرهق ماقم هب
.درک عافد دوخ یپ رد یپ
رد توا موس و تسیب ات مهدزناپ زا هک تاقباسم نیا رد
اکییاماج ناراکشزرو ،دش رازگرب نیلرب کیپملا مویداتسا
تبسن ءاقترا هبتر شش اب ،دوخ تعرس ناگدنود فطل هب
دندیشک نییاپ ینامرهق بیان یوکس زا ار اینک ،لبق رود هب
مود ناکم رد زنرب ود و هرقن راهچ ،لط لادم تفه اب و
.دنتفرگ رارق
ای نز ؛یبونج یاقیرفآ هدنود
؟درم
رد یبونج یاقیرفآ لها هدنود ،اینمس رتسک ینامرهق
ینادیم و ود شزرو یایند ،ناهج نانز رتم 800 ود لانیف
.درک هجاوم نارحب اب ار
هقیقد کی نامز رد ار هقباسم تفاسم هلاس 18 هدنود نیا
نیرتکیدزن زا رتولج هیناث 2.5 زا شیب و هیناث 55.45 و
تیسنج هرابرد اه ثحب هلعش ات درب نایاپ هب دوخ بیقر
.دورب رتلاب وا
ینکش دروکر اب لبق هام کی شمان هک اینمس رتسک
یاه هناسر رد اقیرفآ ناناوج تاقباسم رد ینامرهق و
یناهج نویساردف روتسد هب نونکا ،دش حرطم یمومع
رارق یگشزپ شیامزآ دروم دیاب )IAAF( ینادیم و ود
.دریگ
هدمع لیلد زا یکی ،اینمس رتسک یکیزیف راتخاس زج هب
دریگ رارق ناگمه هجوت دروم هدنود نیا دش ثعاب هک یا
ار دوخ دروکر دش قفوم هام هن زا رتمک رد وا هک دوب نیا
.دهد ءاقترا هیناث تفه
یاقیرفآ رد فلتخم لفاحم مشخ یناهج نویساردف میمصت
لحم ،وپوپمیل هدکهد یلاها زا هک ،هتخیگنارب ار یبونج
میمصت نیا هب ار دوخ یتیاضران یسایس بازحا ات ،وا دلوت
.دنا هدرک زاربا
هدرک دیکات یبونج یاقیرفآ ینادیم و ود نویساردف
.تسا نز راکشزرو نیا هک دراد »لماک نانیمطا«
نیا هدارا یا هینایب رد یبونج یاقیرفآ نانز ترازو
اه هناسر یفنم نامگ و نظ دوجو اب« ار راکشزرو
.دوتس »وا تیسنج هرابرد
مدرم ،یبونج یاقیرفآ رد مکاح بزح ،یلم هرگنک بزح
تیامح »ییلط رتخد« زا ات دناوخارف ار روشک نیا
.دننک
یتسینومک لکشت کی هک دش دنت یا هزادنا هب اه شنکاو
یاه هزیگنا اب« ار هدش هتفرگ میمصت یبونج یاقیرفآ رد
.دناوخ »هناتسرپ داژن
ینادیم و ود یناهج نویساردف یوگنخس ،سیوید کین
دنتسه »راوشد و هدیچیپ رایسب« اه شیامزآ نیا درک ملعا
.دش دهاوخن صخشم هتفه دنچ ات اهنآ هجیتن و
تاقباسم رد دوخ یزوریپ زا سپ راکشرزرو نیا
مویداتسا رد توا 23 ات 15 یاهزور نیب هک ،یناهج
رد تکرش هب رضاح ،دوش یم رازگرب نیلرب کیپملا
یناهج نویساردف زا یا هدنیامن و دشن یربخ سنارفنک
نیا نییاپ نس لیلد هب هلئسم نیا تفگ ناراگنربخ هب
اه لاوس هب بسانم خساپ نداد زا یناوتان و راکشزرو
.تسا هدوب
نویساردف رضاح لاح رد هک درک دیکات سیوید کین
رد دیابن راکشزرو نیا هک درادن تسد رد یدهاوش یناهج
.دنک تکرش نانز تاقباسم
،ددغ صصختم کی زا لکشتم ناکشزپ زا یهورگ
کی ،یلخاد سانشراک کی ،یلسانت هاگتسد صصختم کی
ار دوخ یاه شیامزآ سانشناور کی و تیسنج سانشراک
.تسین صخشم جیاتن راشتنا نامز اما دنا هدرک زاغآ
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
17
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
ثعاب یوق روآ باوخ یوراد
دش نوسکج لکیام گرم
یوق هدنننک شوهیب و روآ باوخ یوراد کی ناکشزپ
،نوسکج لکیام گرم یلصا لیلد ار لفوپورپ مانب
.دنا هداد صیخشت ییاکیرمآ روهشم هدنناوخ
ندرک شوهیب یارب زین یحارج یاه لمع رد وراد نیا
.دراد دربراک رامیب
دهد یم ناشن یفاکش دبلاک ،تسا هدش ملعا هک روط نآ
هدنشک دح رد لفوپورپ نازیم نوسکج لکیام ندب رد هک
.تسا هدوب لاب
50 نس رد لاسما نئوژ هام 25 زور نوسکج لکیام
.تشذگ رد یگلاس
رشان و مجرتم ،یتعنص نویامه
تشذگرد یناریا
یناریا رشان ،مجرتم ،هدنسیون ،هداز یتعنص نویامه
هرود کی زا سپ رویرهش مراهچ ،هبنشراهچ زور
لاس 84 گرم ماگنه وا .تشذگرد نامرک رد یرامیب
.تشاد
زا یرایسب هک نارهت رد نیلکنارف تاراشتنا تیریدم
یناسک( نآ نامجرتم طسوت ناهج تایبدا هتسجرب راثآ
همجرت یسراف هب )یماما میرک و یردنبایرد فجن نوچ
.تسا هدوب وا یاهراک نیرتمهم زا دش
،بحاصم فراعملا ةرئاد راشتنا زا ینابیتشیپ و هدیا
و یسرد یاهباتک پاچ ،تسفا هناخپاچ یزادنا هار
وا مهم یاهراک رگید زا یبیج یاهباتک نامزاس تیریدم
.تسا هدوب رشن و باتک هنیمز رد
تراجت رد تایبدا و گنهرف هزوح رد تیلاعف زج هب وا
یراجت یاه هاگنب زا یدادعت راذگ هیاپ و دوب دمآرس زین
و مسا زونه هک دوب ربتعم یزرواشک و یتعنص زکارم و
رزخ کرهش ؛دروخ یم ام شوگ هب اهنآ زا یضعب مسر
دیراورم تشک ،سراپ یزاس ذغاک ،ناردنزام رد رهش
رگید یدادعت و ارهز بلگ ،هرهز بطر ،شیک رد
هیامرس و رکف اب یعون هب همه یناگرزاب و یراجت مان
.دنا هدش هتشاذگ هیاپ یتعنص نویامه
یا هیریخ یاه تیلاعف ،گنهرف و تراجت رانک رد
هک دنتشاد یهاگشرورپ شردپ و شگرزبردپ .تشاد زین
مان هاگشرورپ نیا یاه هچب .دش هرادا وا رظن ریز سپس
،اه هچب نیا زا یکی ،دنتشاذگ یم یتعنص ار ناش لیماف
.دوب یناریا سانشرس شاقن ،یتعنص ربکا یلع
ناماگشیپ زا یکی ناونع هب نینچمه یتعنص نویامه مان
.تسا هدش تبث ناریا رد یداوس یب اب هزرابم
.دمآ ایند هب نارهت رد 130۴ لاس رد یتعنص نویامه
نامر ناگدنسیون نیلوا زا ،یتعنص نیسحلادبع ،شردپ
گرزب ردپ دزن نامرک رد ار دوخ یکدوک .دوب یناریا
ناتسریبد هرود یط یارب سپس .دنارذگ شگرزب ردام و
.دش لیصحت هب لوغشم زربلا ناتسریبد رد دمآ نارهت هب
مود یناهج گنج نایرج رد ناریا هک دوب نامز نامه
تسناوتن یتعنص هک دش نیمه و دوب هدش نارحب راچد
.دنک مامت نامز نآ رد ار ناتسریبد
هاگچیه اما تفرگ ناهفصا رد ار شملپید اهدعب وا هتبلا
فلتخا ثعاب هک یمیمصت ؛دورب هاگشناد هب هک تساوخن
ار رازاب هار ،هاگشناد یاج هب .دش شردپ اب وا رهق و
لاس هس .دش رازاب رد یا هناختراجت درگاش و دیزگرب
ار دوخ هناختراجت مک مک و درک عمج لوپ و دیدن ار ردپ
یناگرزاب ،یگنهرف یاه تیلاعف هیاپ دش نامه و درک زاب
.دعب یاهلاس یا هیریخ و
نامرک رد رتشیب ار رمع رخآ یاهلاس یتعنص نویامه
دوب یتعنص هاگشرورپ یزاسزاب ریگرد رتشیب و دنارذگ
شیپ لاس هس ود اما ،دوب هدش هرداصم بلقنا زا سپ هک
.دریگب سپ ار نآ زا ییاه یشخب دوب هتسناوت
یرادا یایفارغج ،تشترز شیک خیرات ۀدیکچ
رد ناریا ،دنه خیرات ،هشیدنا رب ملع ریثأت ،یشنماخه
هک تسا ییاهباتک زا یشخب رموس خیرات و ناتساب قرش
.تسا هدرک همجرت وا
تسا هار رد سردم دیعس موبلآ
نامروشک قوذ شوخ دنمرنه سردم دیعس - گمایشرپ
زاب اج یقیسوم ناگدنونش لد رد تعرس هب تسناوت هک
دشاب یم دوخ دیدج موبلآ هییهت لوغشم اهزور نیا دنک
، میدیسرپ شدیدج موبلآ زا میتشاد وا اب هک یسامت یط.
یم رس هب تخاس ینایاپ لحارم رد سردم دیعس موبلآ
. درب
راب دنچ ،یروم درانوک ،یو یصخش کشزپ زا سیلپ
هب اه ناتسداد طسوت نونک ات یو اما ،تسا هدرک ییوجزاب
.تسا هدشن مهتم نوسکج لکیام یدمعریغ ای یدمع لتق
هک تسا هتفگ اه ناتسداد هب نوسکج لکیام کشزپ
هب هک دوب نوسکج لکیام یباوخیب یرامیب نامرد یارب
.تسا هداد یم لفوپورپ یو
رگید یوراد دنچ هک نآ زا دعب ،دیوگ یم یو کشزپ
رادقم نئوژ 25 زور حبص ،درکن رثا نوسکج لکیام رب
نوکسج لکیام سپس و درک قیرزت یو هب لفوپورپ یمک
.تشاذگ اهنت ار
لفوپورپ هب نوسکج لکیام هک نآ میب زا دیوگ یم یو
یم قیرزت شرامیب هب نآ زا یرتمک رادقم ،دوش داتعم
.تسا هدرک
تسناوت یم هک یزور رد نوسکج لکیام تسا رارق
یاینرفیلاک تلایا رد ،دشاب شدلوت درگلاس نیمکی و هاجنپ
.دش دهاوخ نفد اکیرمآ
دلوت زور هک توا 29 زور تسا هدرک دییات یو هداوناخ
دهاوخ رازگرب یو نیفدت مسارم ،دوب نوسکج لکیام
.دش
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
18
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
19
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
رد روضح زا یزلام ناناملسم
دندش عنم زییپ دیآ کلب ترسنک
پیه هورگ ترسنک هب نتفر زا یزلام ناناملسم
رد ،)یلبلب مشچ ایبول( زییپ دیآ کلب ییاکیرمآ پاه
تیامح اب همانرب نیا نوچ دنا هدش عنم روپمللآوک
.تسا هدش رسیم »سنیگ« یزاسوجبآ یلام
ناملسم ریغ یاه ییایزلام هک تسا هتفگ یزلام تلود
هدنیآ هام تسا رارق هک ،ترسنک نیا رد دنناوت یم
.دنبای روضح ،دوش رازگرب
تیعمج تیرثکا روشک نیا رد هک ،یزلام ناناملسم
لئاسم و یگدنز یملسا نیناوق اب قبطنم دیاب ،دنتسه
نیا .دننک لح ار دوخ یصخش روط نیمه و یگداوناخ
.دناد یم عونمم ار یلکلا تابورشم فرصم نیناوق
ناملسم ینز یزلام رد یملسا هاگداد کی هتشذگ هام
اب تازاجم هب دوب هدرک فرصم یلکلا بورشم هک ار
یارجا هتبلا درک موکحم ماع ءلم رد هکرت تابرض
هداتفا قیوعت هب ناضمر هام زاغآ رطاخ هب مکح نیا
.تسا
یتقو و تسا هتشاد یتیقفوم رپ لاس زییپ دیآ کلب
هب روپمللآوک هموح رد نوگل یو ناس هاگحیرفت رد
سل هورگ نیا ندید هب یدایز تیعمج دورب هنحص یور
.تفر دهاوخ یسلجنآ
و دنرادن ار ترسنک نیا هب دورو هزاجا ناناملسم اما
هنوگچیه هک تسا هدش هتفگ سنیگ یزاسوجبآ تکرش هب
.دشورفن وجبآ ترسنک نایرج رد و دنکن غیلبت
لاس رازه تمدق هک ار ناریا کیسسک یقیسسوم لصا هرهوج
زا هدیسسر ثرا هب یاقیسسوم فلتم یاه فیدر رد دیب دراد
كیسسک یقیسسوم راوترپر « .درک وجتس�ج نه نیا ناداتسسا
.دوش یم هدیمن فیدر »،نآ تنس بیترت و مظن ب هاره ،ناریا
ار نآ شب ره هک ،برغ کیسسک یقیسسوم راوترپر فلخرب
زاغآ رد هک تروص نمه هب و تسا هتخاس صاخ زاس گنهآ
تسا ت
ّ
نس یاه یدولم هعوم فیدر ،دوش یم ارجا هدش فینصت
یروآ عج نوگنوگ یاه نامز رد ننادیقیسسوم و ناگدن زاون هک
یرهش یقیسسوم یاه هیام هب اه یدولم نیا زا یرایس�ب .دنا هدرک
هاگتسساخ و أشنم نامز تشذگ ب دنچره ددرگ یم زب ئاتسسور و
.تسا هدش شومارف انآ
سش یره هدیس نرق طساوا زا ناریا یقیسسوم یاه یدولم
یقیسسوم سیردت هار و دنتفی بیترت و مظن فیدر ناونع تت
ره یرت نیا زا شیپ .دندرک راوه دوب هتفرگ هزت یقنور هک ار ناریا
انآ زا و تشاد رطاخ هب ار اه یدولم زا یا هعوم نادیقیسسوم
هرب شنادرگاش یلعت ی ارجا رد
فیدر نیرت نهک .ت�ج یم
گرزب داتسسا ود هتخاس اه
ادبع ازیم ناریا یقیسسوم
نیا .تسا لقنی�ح اقآ و
و داقتعا ب رع هه ردارب ود
سیردت هب یظن ب یرکتسشپ
دندنارذگ شیوخ یاه فیدر
و ننادیقیسسوم نیرت هدنزرا و
ار دوخ زا دعب ل�ن ناگدن زاون
.دندرک تیبرت
،رت هس داتسسا یاه فیدر
1222-1297( ادبع ازیم
250 دودح هک ،)سش یره
رد ،تسا )هشوگ( هعطق
:هاگتسسد( گرزب ةعوم تفه
هس ،نویمه ،روهام ،روش
هاگجنپ تسار ،هاگراهچ ،هاگ
،کرت تایب :زاوآ( رت هداس و رت کچوک ةعوم جنپ و )اون و
بیترت و مظن نیا .هدش یظنت )ناهفصا و تسشد ،اطعوبا ،یراشفا
اه هشوگ دادعت اما .تسا نا�کی ین یدعب یاه فیدر مات رد
لاثم یارب .دشب توافتم تسا نکم شیب و ک انآ یراذگمن و
هب هشوگ 145 ب ار یفیدر ،ییرک دوم ،ضاح نرق
ِ
زاوآ داتسسا
هشوگ دادعت نیتشیب نونکت دسر یم رظن هب هک هتسشاذگ راگدی
رت فیدر رد اه هشوگ نوزف ببس .تسا یزاوآ فیدر ره رد
هولع رت هس و رت فیدر هک تسا نآ ،زاوآ هب تب�ن رت هس و
ین زاس هب صتم یاه هشوگ ،یزاوآ یاه هشوگ مات ندوب اراد رب
هتس�ب دننام یاه هشوگ و اه گنر ،اه باضم راهچ دننام ،دراد
.زورفا سلم و راگن
هک دوش یم عوش نناد یقیسسوم هداوناخ ب فیدر ییگ کش
یناریا یقیسوم یاه فیدر
رایس�ب هیلوا یاه فیدر ور یه زا و دندوب رت هس و رت ناگدن زاون
نوزفا .دنازاس ود نیا یکینکت تایصوصخ ب سونأم و هتس�باو
رایس�ب تّ یها رت هس رد باضم زا هدافتسسا شور نوچ ،نیارب
زاوآ صتم ناشتشیب لصا رد هک – فیدر یاه یدولم ،دراد
انآ کینکت یثأت تت و باضم یاهزاس ب بیکرت رد – تسا
رحبتم نناد یقیسسوم تسد هب اه یدولم نیا .دنتفی یتشیب مظن
و دندرب یم رک هب اه یدولم یروآ عج رد هنادنفده شور هک –
هدش با�ح و قیقد رایس�ب تروص هب – دنتشاد فیرظ یعبط
.دش هتیر هتفی ناماس و یدج یقیسسوم کی بلاق رد
یارب یا هنیمز و شزومآ یارب یا لیسسو ناونع هب فیدر شیادیپ
ننادیقیسسوم هعماج رد بلقنا نوگرگد یعون ،یقیسسوم لاقتنا
هب صتم تیصش و صاخ یمن فیدر هشوگ ره .دوب نامز نآ
لثم انآ زا خرب :دنا فلتم اه هشوگ شیادیپ أشنم .دراد دوخ
تس�یس زا دسر یم رظن هب و دن راد )لادُ م( یگیام شقن ،اهدمآرد
هشوگ رگید عاونا .دنسشب هدش قتسشم ینه یقیسسوم یماقم یاه
صاخ یدولم هار زا طقف اه
.دنوش یم هتخانسش ناشدوخ
یم اه هشوگ نیا هاگتسساخ
،یاتسسور یقیسسوم عاونا دناوت
هیزعت دننام( بهذم و یرهش
یقیسسوم ی )نآ لاثما و
لاقن دننام( سمح و شیوارد
لاثما و هناخروز یقیسسوم و
.دشب )نآ
تشون هب هک نا�ک یلوا
اضرملغ دندرک ته فیدر
یشناج و درگاش( نایسشب یم
برم ،یو�نارف رمول درفلآ
هسردم رد ماظن یقیسسوم
تیاده لقیدم ،)نونفلاراد
یلوا .دندوب یریزو یقنیلع و
،هدش شتنم و پاچ فیدر
سوم ته هب هک تسا یفیدر
گنهرف ترازو طسوت و تسا هدش هتسشون تن طخ هب فورعم
نوچ باتک نیا .تسا هدیسسر پاچ هب 1342 لاس رد نه و
دیز یرارکت یاه هشوگ ،تسا هدش فیلأت فیدر دنچ ماغدا ب
ههد رد .تسا فراعتم دح زا تشیب نآ مح ،تلع یه هب و دراد
،دنمورب ،یزانهش نوچ ناداتسسا طسوت یاه فید ر ،1350
نونکا و هدش طبض راون یور رب ییرک و یماود ،نتورف ،یزمره
رارق نارگشهوژپ ستسد رد ابنارگ کرادم و رثآ تروص هب
ازیم راگزور زا هک یرایس�ب یاه ششوک نی هب .تسا هتفرگ
هب یمظن بلاقرد ،اه همغن نیا ةعاشا و ظفح رد نونکت ادبع
و هدش طبض تیاور نیدنچ زورما ،هتفرگ تروص فیدر ناونع
ستسد رد ،ناریا یقیسسوم زا ئاه هنیجنگ نا�ب ،هدمآرد تن هب
.تسا نادنمنه و ناگدنیوپ
و میظنت ، یزاسگنهآ هک تسا هعطق 8 لماش موبلآ نیا
و هدش ماجنا سردم دیعس طسوت نآ گنیرتسم و سکیم
. تسا هدورس ییوزرب انوم ار نآ یاه هنارت
یاضف موبلآ نیا رد هکنیا رب هولع سردم دیعس
نینچمه ، هدومن ظفح ار دوخ درف هب رصحنم کیدولم
ار موبلآ نیا هناقلخ و عیدب رایسب ییاهمتیر زا هدافتسا اب
. تسا هدومن لیدبت یندینش رایسب یرثا هب
یم تخاس لاح رد یریوصت رثا 3 موبلآ نیا هارمه هب
(( و )) هنوراو یایند (( گنهآ هکنیا هب هجوت اب هک دشاب
هک دنشاب یم موبلآ نیا تاعطق ؤزج زین )) نم هب درگرب
پیلک یاراد موبلآ نیا گنهآ 5 اذل دنتسه ویدیو یاراد
. دوب دنهاوخ یریوصت
ینادرگراک سردم دیعس طسوت زین دیدج یویدیو 3 نیا
هدشن صخشم زونه موبلآ نیا مان . دش دهاوخ نیودت و
رارق سردم دیعس رثا نیا شخپ یارب نینچمه و تسا
. دنزب یا هزات راکتبا هب تسد تسا
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
20
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
نونکا ه نآ تدم و غلبم ،یرکیب هیب تفیرد طیاش
هدش لیدبت ادنک سایسس بازحا نایم شلاچ نیرت مم هب
دنوش ین هیب نیا لومشم هک یدارفا دادعت هب هجوت ب .تسا
راظتنا دنوش یم کیدزن نآ تفیرد تلم نیاپ هب هک انآ و
تکرح
ً
اعیس ،نارب ب لباقم یارب رک هظفام تلود دور یم
.دهد مانا
ثحب هقباس
راصتخا هب هک Employment Insurance یرکیب هیب
تسا ناتسسا عوضوم کی ادنک رد دوش یم هدناوخ EI
هیب نیا زا یرکیب زا سپ دناوت یم درف هک یطیاش نعی
یرکیب زا لبق هتفه ۵۲ رد هک تاعاس لقادح( دنک هدافتسسا
هتس�ب نآ تفیرد تدم و نایم و )انیا ریاظن و هدرک رک
هک ویراتنا ناتسسا
ً
لثم .دراد توافت فلتم یاه ناتسسا هب
لغاش دارفا و دوش یم بو�م ادنک دنتورث ناتسسا کی
ه یرکیب زا دعب و دننک یم ب�ک یتشیب دمآرد نآ رد
یرکیب هیب طیاش یاراد ،دننک ادیپ رک دنناوت یم رت تحار
لصف یرکیب هک تکچوک یاه ناتسسا اما تسا یرت هنایگتس
نیا هب دن رادروخرب یتب طیاش زا تسا ناوارف انآ رد
هیب نیا تفیرد لومشم یتک رک تاعاس ب دارفا هک انعم
زا رت نلوط و تشیب ه نآ تفیرد تدم و قر و دنوش یم
.تسا ویراتنا نکاس کی
رظن هب یداح کشم ،لعف دوکر زا لبق ت عوضوم نیا

ً
اصوصخ( ویراتنا هک نونک یداصتقا نارب رد اما دیسسر ین
رگید یاه ناتسسا هه زا شیب )نآ یزاسوردوخ عیانص
ناتسسا یلب تیعج لیلد هب شنارکیب دادعت و هدید بیسآ
تلادع مدع عوضوم تسا هدش تشیب ادنک رگید یاج هه زا
مدرم و اه هناسر یدج ثب کی هب EI یناوق یارجا رد
لابیل
ً
تدع – رک هظفام تلود فلام بازحا و دش لیدبت
نلغاش و نارگرک نایم رد یکم هاگیاپ هک – ی�پ ید نا و
ینچه و ناشنارادفرط یاه تیسا�ح لیلد هب دن راد یادنک
،تلود رب راشف مرها کی ناونع هب تصرف نیا زا هدافتسسا
.دندناشک هعماج و اه هناسر حطس هب ار عوضوم
یناوق رد ییغت هکنیا هناب هب ادتبا رد رپراه تلود
ار هجدوب یسک ،دنک یم دایا روشک یارب نیگنسس یاه هنیزه
دوکر نارود رد هک( اه تایلام شیازفا ب انت و دهد یم شیازفا
تاییغت مانا زا ،تسا نابج لباق )تسا کلم س کی
رتدوز یداصتقا نارب هک دیما نیا هب درک یم لاخ هناش
دوجوم یاه تیسا�ح ،طیاش ندش یداع ب و دنک شکورف
هب زور و داد یور قافتا نیا فلخ
ً
لع اما دبی شهک ه
ماقرا ی دنتفرگ ین رارق EI طیاش تت ی هک نارکیب رب زور
ار روشک یه و دش یم هدوزفا درک ین انآ هب یکک تخادرپ
ندش جارح
ً
لثم( یداصتقا یاه نارب ریاس زورب هناتسسآ رد
رد انآ نابحاص یناوت مدع لیلد هب هناخ تیق ریز شورف ی
هب کیرمآ دننمه ت�ناوت یم دوخ هک اه کنب ط�ق تخادرپ
هداد رارق )دوش رجنم یکنب و لام یاه نارب زا یا هینز
هرب خرن عیس شهک( نابج تسایسس دنچ ب
ً
اتیان اما دوب
هکینا�ک هب راشف مدع یارب اه کنب هب تلود کک هاره هب
یعبت یاه نارب نیا )دن رادن ار دوخ ط�ق تخادرپ یناوت
.دنام رارقرب نکمک لصا کشم اما دش نابج
،بیقر بزح بهر ود یب نوج هام رادید رد ،عوم رد
لح یارب یتشیب یاه هار کتشم هتیک کی دش قفاوت
نیا رد .دهد دانسشیپ یلوئس�م هب و دنک وجتس�ج نارب
نکما یارب لقادح تاعاس شهک
ً
لتحا ،اه حرط هعوم
یا هقطنم و ناتسسا تس�یس ندش رت هنلداع ،EI تفیرد
تفیرد تدم شیازفا ،تفیرد قر شیازفا ،هیب نیا تفیرد
نلاغتسشادوخ هب هیب نیا تخادرپ یست نکما
ً
اتیان و هیب
.دش دهاوخ سررب Self-employments )نیامرف شیوخ(
هام نیاپ ت ار دوخ رک یاتن تایه نیا دور یم راظتنا
تدم تفی نیاپ هکنیا زا لبق یلوئس�م ت دهد هئارا بماتپس
نارب کی هب لعف نارکیب زا یرایس�ب یارب EI تفیرد
ت .دننک یشیدنا هراچ کشم لح یارب ،دوش رجنم یموع
هب کرت ین ییاپ زاغآ لصف لغاشم ت�ین دیعب نامز نآ
س رب
ً
اددم ار نارکیب زا یشب و دن زاس دراو ادنک رک رازب
.دننادرگزب رک
ییاه قفاوت و اهوگتفگ هعومجم رد لاردف تلود
لاربیل بزح ینعی بیقر بزح نیرت یلصا اب هک
یراکیب همیب هرابرد ار تامیمصت نیا تشاد
:تسا هدرک یلمع
هتفه ۵ یارب همیب نیا تخادرپ شیازفا •
؛لومعم نامز زا شیب
همیب نیا یتفایرد خرن تیبثت و شیازفا مدع •
۲010 لاس رد نایامرفراک و نلغاش زا
رتهب تیریدم یارب اهنآ هب کمک روظنم هب
؛دوخ یاه هنیزه
دیدج یورین رفن 1000 دودح مادختسا •
یاهورین شیازفا روظنم هب هدید میلعت
یارب یتلود زکارم رد رواشم و صصختم
همیب تفایرد نادنمزاین و ناراکیب هب کمک
؛یراکیب
یدج لکشم یاراد نایامرفراک هب کمک •
هب روظنم هب نلغاش هب قوقح تخادرپ یارب
؛ناشیاهورین فآ-یل هسورپ نتخادنا ریخات
یناراکیب هب هک ییاه همانرب هجدوب شیازفا •
همیب لومشم اما دنراد لغش رییغت دصق هک
؛دنک کمک دنوش یمن یراکیب
نارحب اب هلباقم یاه هار
اداناک رد یراکیب همیب دروم رد دیدج یاه تسایس ملعا لامتحا
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
21
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
یا هناسفا ریبدرس »یلزنیک لکیام« هتشذگ مایا رد
ناونع تحت یا هقباسم »اکیرمآ کیلباپیر وین« هلجم
نیا هب و داد بیترت »روآ تلاسک یاه هلاقمرس«
»اداناک دنمشزرا راکتبا« ناونع هک دیسسر هجیتن
هلجم نیمه دعب لاس 22 .تسا هدوب هقباسم نیا هدنرب
زا اداناک یتاغیلبت یاه تکرش زا یکی هلیسو هب
عوضوم نیا و تفای تاجن دوخ یلام یاه یراتفرگ
رتشیب یمک دیاب هک تخومآ یسرد اه ییاکیرمآ هب
.دننک هشیپ عضاوت
یرتشیب هجوت لباق کرادم و راثآ یتح هزورما
لاثم یارب .دراد دوجو اداناک یاه تلیضف زا
یاهروشک نیب رد یروشک هچ اهنت هک دینزب سدح
دیدرگن هجاوم یکناب یگتسکشرو اب ناهج یتغنص
تلاخد راچد کلما نهر و یلام یاهشخب رد ای
روشک نیا ،یرآ .تسا هدشن تلود یاه کمک رد
یناهج یداصتقا عمجم 2008 لاس رد .تسا اداناک
متسیس نیرت ملاس ناونع هب ار اداناک یکناب متسیس ،
رد اکیرمآ هک یلاح رد .دومن دادملق ناهج رد اه
رارق مراهچ و لهچ هبتر رد ایناتیرب و ملهچ هبتر
نتشاذگ رس تشپ زا شیب یلیخ اداناک تیلاعف .تشاد
اعطق روشک نیا .تسا هدوب یلعف یداصتقا نارحب
اداناک یاه کناب هک یروطب تسا ییافوکش لاح رد
یاه کناب هک ییاه تصرف زا هدافتسا یارب لماک
دنتسین نآ زا هدافتسا هب رداق ییاپورا و ییاکیرمآ
لاثم یارب .تسا هدوب هدامآ و هدرک یراذگ هیامرس
کناب نیمهدزناپ لبق لاس کی نوینیماد وتنروت کناب
تفر یم رامش هب یلامش یاکیرمآ رد ناهج گرزب
کناب نیا .دراد رارق مجنپ هبتر رد کنیا هک یلاح رد
هک یلاح رد ، تسا هتشادن یدشر یگرزب ظاحل زا
. دنا هتفای شهاک و هدش رتکچوک رگید یاه کناب
؟تسا هدش اه ییاداناک غوبن ثعاب زیچ هچ مینیبب لاح
یلومعم روعش و مهف زا هدافتسا تلع هب طقف نیا
و اکیرمآ هک یلاح رد هتشذگ لاس 15 یط رد .هدوب
لهس داصتقا و عیانص دروم رد ار دوخ نیناوق اپورا
نیا زا یوریپ زا اه ییاداناک ، دندوب هدرک رت ناسآ و
میدق نیناوق دنتسناد یم نوچ دندرک یراددوخ شور
یاه کناب .تسا رتدیفم اه هبرض نیا لمحت یارب
دنراد ار 1 هب 18 تبسن یریذپرطخ ظاحل زا اداناک
و 1 هب 26 تبسن اکیرمآ یاه کناب هک یلاح رد
ار 1 هب 61 روآ تشحو تبسن ییاپورا یاه کناب
نتسج یرود گنهرف رگناشن نیا و دنشاب یم اراد
دوخ یتراجت تلماعم رد رطخ زا اه ییاداناک رتشیب
یراد کناب یمیدق تاررقم لصاح انمض هک دشاب یم
نارحب نیا بقاوع نیرتدب زا اداناک .تسا روشک نیا رد
یکانتشحو هنوگنآ هب نکسم تمیق نوچ هدوب هانپ رد
.تسا هدوبن اداناک رد ، هدوب ناسون رد اکیرمآ رد هک
هتفای شهاک %25 دودح اریخا اکیرمآ رد نکسم تمیق
شهاک مه نازیم نیا فصن اداناک رد هک یتروص رد
اداناک یتایلام نیناوق نوچ ؟تسیچ نآ تلع .تسا هتشادن
نیناوق هک ار یقیوشت تلیهست هداعلا قوف نازیم نآ
رد دنک یم مهارف دح زا هدایز فرصم یارب ییاکیرمآ
ینهر کلم یور هک یا هرهب .دراذگ یمن مدرم رایتخا
رسک لباق یتح لامش رد ، دوش یم تخادرپ اهییاکیرمآ
هک ییاه ماو ، نیا رب هفاضا .تسین تایلام زا ندرک
هک یتروص رد دنهد یم هناخ دیرخ یارب اکیرمآ رد
یلکشم دنوشن تخادرپ هب قفوم دب یاه نهر دروم رد
رد هک یلاح رد دوش یم داجیا اه کناب یارب هک تسا
یلو .دوب دهاوخ هناخ ناکلام لکشم ،لکشم نیا اداناک
هک دیونش یم یحیصف تاملک اب اکیرمآ نارادمتسایس زا
ناکما .دراد زاین هنیزهرپ یاه همانرب نیا هب اکیرمآ
دص دودح هنلاس ییاهنت هب اه هرهب زا تایلام رسک
دنک یم داجیا هنیزه لاردف تلود یارب رلود درایلیم
اکیرمآ یایور دنهد یم هزاجا یداع مدآ ره هب نوچ
نیا هب .دناسرب تقیقح هب ندش هناخ بحاص یارب ار
دنشاب یم یصخش هناخ یاراد اه ییاکیرمآ %68 بیترت
رد اداناک .دشاب یم %66.8 اداناک یاهراد هناخ نازیم و
یروطب تسا هدرک راتفر تیلوئسم اب هتشذگ ههد لوط
هدوب یفاضا هجدوب یاراد یدامتم لاس 12 یط رد هک
یوق تیعقوم دوبهب یارب ار لوپ نیا دناوت یم کنیا و
.دیامن فرص دوخ
دیدجت ار دوخ یلم یگتسشنزاب قوقح متسیس اداناک تلود
ار نآ اکیرمآ یعامتجا نیمأت فلخ رب و هداد نامزاس
تبقارم متسیس .تسا هداد رارق یمکحتسم یلام هیاپ رب
مامت رت نازرا اکیرمآ زا هداعلا قوف اداناک یکشزپ یاه
لباقم رد یلم صلاخان دیلوت %9.7 ینعی( دوش یم
رتهب اه صخاش یمامت دروم رد اذهعم )اکیرمآ %15.2
81 اداناک رد طسوتم رمع لوط .دنیامن یم لمع ام زا
لوط .دشاب یم لاس 78 اکیرمآ نآ لباقم رد هک لاس
لاس 69 اکیرمآ رد هک لاس 72 یتملس اب ماوت رمع
هدافتسا یارب اکیرمآ یزاس لیبموتا یاه تکرش .تسا
زا ار زاین دروم لغاشم ، یکشزپ رت نییاپ هنیزه زا
لاح هک دنا هداد لاقتنا اداناک هب یدح هب 2004 لاس
تخاس هقطنم نیرتگرزب ناگیشیم یاج هب ویراتنآ رگید
زاب نم .دور یم رامشب یلامش یاکیرمآ رد لیبموتا
اکیرمآ .مهد همادا دراوم نیا هب هراشا هب مناوت یم مه
هک تسا یترجاهم متسیس کی یاراد رضاح لاح رد
یازیو دادعت .داهن مان »هدرم زغم« ار نآ ناوت یم
یم رداص اکیرمآ رد لعف هک یزبس تراک و راک
یوجشناد نارازه هک یروطب تسا زیچان رایسب دوش
روشک نیا رد ندرکراک و ندمآ دصق هک ار دادعتسااب
، اداناک سکع رب .دنناریم دوخ یاهزرم زا دنراد ار
یم هک یرهام نیرجاهم دادعت یارب یتیدودحم چیه
دنناوت یم صاخشا نیا .درادن دنوش روشک دراو دنناوت
یازیو تساوخرد رهام رگراک ناونع هب ناشدوخ
دهد یم هزاجا اه نآ هب هک دنیامنب ار اداناک هب دورو
و دندرگ اداناک روشک مئاد میقم ینوناق روط هب لماک
.دنرادن یلغش ای نماض یامرفراک هب یجایتحا چیه
،یراک هبرجت ،تلیصحت نازیم یانبم رب اهازیو نیا
یم رداص هدننک تساوخرد نابز یاه ییاناوت و ،نس
قفوم هدننک تساوخرد رجاهم هکنیا رب طورشم دوش
یارب( ددرگ 100 عومجم زا زایتما 67 بسک هب
رد زایتما 25 بسک هب ارتکد هجرد یاراد دارفا لاثم
یصخش نینچ ).دندرگ یم لئان ، تلیصحت تمسق
رد تقو مامت ینوناق میقم کی تروص هب دناوت یم
نیا بظاوم اه تکرش لاح نیا رد .دیآرد اداناک
تفاسورکیام تکرش هک یروطب ، دنتسه تیعضو
یجراخ لیصحتلا قراف نایوجشناد مادختسا زا هک
زکرم کی تفرگ میمصت دوب هدش دیماان اکیرمآ رد
نیا هک یا هیملعا .دیامن حاتتفا رووکنو رد یتاقیقحت
نادنمراک دیوگ یم دومن رداص هراب نیا رد تکرش
رثا رد هک یرهام هداعلا قوف دارفا زا ار زکرم نیا
دنا هدشن قفوم اکیرما هب ترجاهم رد ، دوجوم طیارش
نیسدنهم نیرت یلاع بیترت نیدب .دومن دهاوخ نیمات
اکیرمآ یاه هاگشناد رد هک یدنه و ینیچ رازفا مرن
و هدش هدنار نوریب روشک نیا زا دنا هدید شزومآ
راک هب لوغشم اه نآ رثکا هک ییاج رد ار اه نآ اداناک
و هداد زورب یتاراکتبا ناشرمع هیقب یارب و هدیدرگ
.دومن دهاوخ بذج دنزادرپ یم یتایلام
یتلود نتفای ددص رد اکیرمآ روهمج سیئر امابوا رگا
دنناوت یم شنانطو مه یمامت و وا ، دشاب گنرز
دوخ تکاس و یلامش هیاسمه زا یشزرا اب یاه سرد
یداصتقا یاهاروش رد اداناک لاح نیمه رد .دنریگارف
یدیدج تاررقم بیوصت یارب شلت لوغشم ناهج
نآ رد ار دوخ شور ات دشاب یم یلام تاسسوم یارب
راکتبا کی ام یارب لصا نیمه و دیامن سکعنم اه
.دیآ یم رامشب اداناک دنمشزرا
Times Magazine :زا هتفرگرب
نایمیرک اضرملغ :همجرت
اداناک دنمشزرا راکتبا
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
22
یعقاو یاهناتساد
هب ترجاهم ه ر اب ر د تیقفوم
اداناک
مج نیشفا نینزان :مود ناتساد
یلللا نیب نلاعف زا یکی مج نیشفا نینزان
،هشیپرنه ،زاس گنهآ ،هدنناوخ ،رشب قوقح
زا یکی و سیئر و اداناک ییابیز قباس هکلم ،لدم
یم ناکدوک مادعا زا یریگولج نامزاس ناسسوم
.دشاب
یدیدهت زا دوخ یگدنز یاهلاس نیلوا رد نینزان
ناشرشب قوقح هب هجوت مدع ماگنه رد مدرم هک
رد هدربمان .دیدرگ هاگآ دنوش یم هجاوم ناآ اب
هب مشچ ناریا یملسا بلقنا جوا رد 1357 لاس
زا سپ شا هداوناخ دعب لاس کی و دوشگ ناهج
هجنکش تت و تشادزاب وا یسایس ریغ ردپ هکنآ
.دندش رارف هب روبجم تفرگ رارق نایارگداینب
ناریا رد مولعمان هدنیآ کی زا هک نآ زا سپ نینزان
یتخبشوخ و یدازآ هک تفایرد یدوز هب دون رارف
هزاجا وا هب شنادجو .دراگنا شزرا یب دیابن ار دوخ
قوقح یروشک ره رد هزورره هک ار یدارفا داد ین
شومارف ار دوش یم هتفرگ هدیدان اهنآ یرشب هیلوا
.دنک
هب ار دوخ تمدخ یناوج رایسب نینس رد نینزان
ینیگنس هفیظو هک یلاح رد و دون زاغآ هعماج
نارگید کمک اب تشاد هدهع رب لیصت ظال زا
دوخ ناتسریبد رد یناهج تلکشم هاگشاب کی
.دیدرگ لئان راختفا هزیاج تفایرد هب و سیسأت
یاهامیپاوه اب زاورپ هناورپ و تخومآ ار ینابلخ
نیرتلاب هک یوحن هب درک تفایرد ار ردیلگ و رادروتوم
هتفرگ اداناک ییاوه یورین نایوجشناد نیب رد ار هبتر
.دش هتخانش راد هجرد رسفا ناونع هب و
همانشناد ود تفایرد و یلیصحتلا غراف زا سپ
زا یسایس مولع و لللا نیب طباور یاه هتشر رد
زین وجشناد هلدابم رد ایبملک شیتیرب هاگشناد
ناتسلگنا رد »لساک وسنوم تسره « زکرم هب
هسنارف رد سیراپ یسایس تاعلاطم هسسوم و
ناونع هب هنابلطواد راک زاغآ اب نینزان .دیدرگ مازعا
بیلص رد ناناوج یناهج سردم و عفادم لیکو
نارحب لیبق زا یسورد سیردت هب و بوصنم خرس
دروم گنج رثا رد هک یناکدوک ،ینیمز یاه نیم
و یرامیب و رقف شخرچ و دنریگ یم رارق همدص
.دیدرگ لوغشم یعیبط ثداوح
یبایتسد یارب یهار تفای ددص رد نینزان سپس
هب ار للم یاه هدوت ات دمآرب رتدنلب یادص کی هب
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
23
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
ییابیز« هک ناهج ییابیز هکلم راعش زا علطا زا سپ و .دناسرب یرتشیب یهاگآ
رسارس رد ناکدوک هیریخ دصاقم یارب لوپ یروآ عمج ددص رد دوب »فده اب
ناونع هب و تکرش اداناک ییابیز هکلم هقباسم رد هجیتن رد .دمآرب ناهج
رگاشات درایلیم 2.2 لباقم رد ناهج ییابیز هکلم مود رفن و اداناک ییابیز هکلم
.دش هدنرب
مزلرتلاب حطس هب دوخ ینابتیشپ یاقترا یارب هک ار یعمجم هلیسو نیدب
یروآ عمج و مدرم یهاگآ شیازفا یارب دعب لاس دنچ یط رد .دوب هتفای تشاد
هلمج زا یفلتخم یاه فده یارب ات درک ترفاسم ناهج فلتخم طاقن هب هناعا
دنه سونایقا یمانوس ،2003 لاس رد ناریا رد ب هزرل نیمز ناگدز هلزلز هب کمک
فلتخم روما و دندش یم راچد 2005 رد اقیرفآ نانز هک یضارما جلع و ،2004 رد
یارب ار یتضهن دوخ رهاوخ هارمه هب هفاضا هب .دنک مادقا ناکدوک هیریخ
.دون زاغآ ایسآ رد »لوتسیف« لمع زا یریگولج
هدوت هب ندش کیدزن یارب یرگید یوکس یوجتسج رد 2006 لاس رد نینزان
هرابرد نآ راعشا هدنسیون و زاسگنهآ ،هدنناوخ ناونع هب و دمآرب مدرم یاه
موبلآ نایاپ یکیدزن رد یلو .دون زاغآ ار یترفاسم تشاد لد رد هک ار یبلاطم
ریثأت مج نیشفا رد یردق هب هک تشگ رادیدپ ناریا رد یرشب قوقح ضقن دوخ
هتشاذگ قلعم اتقوم ار یقیسوم راک تسا روبجم درک ساسحا هک تشاذگ
.دراد فوطعم ناریا هب ار دوخ هجوت مات و
یتاف نینزان مان هب یا هلاس 17 رتخد ناریا تاضق زا یکی لاس نآ هیوناژ رد
نیا هک دون موکحم مادعا هب ناریا یاه کراپ زا یکی رد یدرم لتق ماهتا هب ار
.دندوب شا هلاس 15 هدازرهاوخ و وا هب زوات ددص رد رگید درم ود قافتا هب درم
نیا رثا رد هک نینزان و دوب هتفرگ مانا شدوخ زا عافد رد لمع نیا هک یلاح رد
نینزان تان مان هب ار یلللا نیب یا هزرابم دوب هدمآ مشخ هب هنلداع ریغ مکح
هجوت بلج بجوم نینزان تان هزرابم نیا .دهد تان ار دوخ مسا مه ات دون زاغآ
تلود و مدرم ینابیتشپ و دیدرگ یهورگ یاه هناسر یربخ ششوپ و هداعلا قوف
نامزاس هب هک دشرجنم تساوخرد نیا یور رب اضما 350000 یروا عمج هب اه
.دیدرگ میلست ناریا تلود و للم
همکاحم مانا روتسد ناریا هییاضق هوق سیئر ، یلللا نیب یاهراشف هجیتن رد
هیوناژ رد ، دون یروآ عمج رلد 43000 غلبم نینزان هکنا زا سپ و رداص ار یدیدج
زا عافد هب وا یلکو هک یلاح رد ، دیدرگ دازآ تنامض دیق هب یتاف نینزان 2007
.دنا هداد همادا وا
یموبلآ و تشگزاب دوخ یقیسوم تیلاعف هب هرخلاب یتدم زا سپ نینزان
رشتنم »اهزور زا یکی« مان هب 2007 لیرپآ رد یناهج پاپ یقیسوم زا هنابزدنچ
رد تیروف هب ییویدیو موبلآ نیا دوب هدش هیهت ناتسلگنا و اکیرمآ رد هک دون
لابقتسا نآ زا راشتنا لوا هام نامه رد رگاشات 300000 و تفای ترهش ناهج
.دندرک
ینامزاس هدربمان .دراد همادا ناکامک ناکدوک مادعا هیلع رب نینزان هزرابم
رد و ناریا رد لمع نیا فقوت فده اب ناکدوک مادعا زا یریگولج نامزاس مان هب
هیروف هام زا نینزان .دون سیسأت دراد همادا اهنآ رد زونه هک رگید روشک دنچ
هریدم تأیه ناریدم زا یکی ناونع هب اداناک یریزو تسخن رتفد فرط زا 2008
اداناک رد یتسرپداژن ندرب نیب زا رد کمک روظنم هب اداناک یداژن طباور داینب
.دیدرگ نییعت
قوقح زا یناهج یاه هدافتساوس زا یریگولج رد دوخ یاه تیلاعف هب نینزان
هب رگمتس یاه میژر یاراد هک ییاهروشک ریاس و روفراد ،همرب ،نیچ رد رشب
.دهد یم همادا دنتسه هنایم رواخ و ناریا رد ناکدوک و نانز اب هطبار رد هژیو
و اداناک نالراپ ،ناتسلگنا ،اپورا ،للم نامزاس رد یدایز یاه ینارنخس هدربمان
CNN، BBC، دننام یهورگ یاه سنارفنک رد و هدون داریا فلتخم یاه هاگشناد
ییاه ناتساد و دون تکرش ییویدار یاه همانرب و هریزلا نویزیولت و ،CBC، FOX
همانزور و ،Glamour، Seventeen، Chatelaine، Flair، Vanity Fair تلجم رد
.تسا هدناسر پاچ هب یناهج رگید یاه
اب و دنک یم تبحص هسنارف و یسراف و یسیلگنا یاه نابز هب نینزان
قیرط زا هک تسا راودیما نینزان .دراد ییانشآ زین یلویناپسا یا هرواحم نابز
و یدازآ یاه مایپ و نایادص یب یارب دشاب ییادص دوخ یقیسوم و اه ینارنخس
.دناسرب نایناهج شوگ هب ار دوخ تبحم و حلص
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
24
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
و لوفزد-زاوها رد 1945-1324 لوتم( یشیق شوایسس
و هدننک یظنت ,رعاش ,زا�گنهآ ) نارت رد هدش گرزب
و هدنناوخ ناونع هب موع یب رد هک تسا یا هدنناوخ
هژیو یرابتعا هدنناوخ و زا�گنهآ ناونع هب صاوخ یارب
توافت هجو نیرت مم دیاش و هجو یتس�ن .دراد توافتم و
یدولم .تسا هتفن شیاه یدولم رد یشیق شوایسس رثآ
رد و ناریا )لیصا( کیسسک یقیسسوم زا رثأتم رایس�ب یاه
ناریا یغ لمک و لومعم یغ یاه دروکآ رب نتبم لاح یع
برغ و ناریا یقیسسوم زا ار ناشخرد و بیع بیکرت هک
تسا هدروآ دوجو هب )Popular( پاپ یاه هنارت بلاق رد
ار یشیق شوایسس بن تشادرب ,هتس�جرب یرم نوچه و
هب ناریا یغ یقیسسوم عاونا رب عماج فاشا ب ناریا نه زا
هگر شوایسس هتخاس یاهگنهآ تشیب رد .دراذگ یم شیان
تفی ناوت یم ار ناریا یقیسسوم زا یوق و نشور یاه
دنت�ین ناریا یفیدر یقیسسوم زج هب زج تیاور هچرگ هک
ی هدنونسش نهذ رد تح ار ندوب ناریا سح بوخ هب اما
زیرگ ب هک تسوا نه نیا و دننک یم ردابتم یا هفرح یغ
ار ناریا فیرظ یاه یدولم ,ان ن و تنس رارکت زا هناهاگآ
یک ب .دفب یم شا هنارت ی هرکیپ رب لط یاهرت نوچه
تشادرب زا یرایس�ب ناوتیم شوایسس یاه موبلآ رد تقد
حوضو هب ناریا کیسسک یقیسسوم زا ار یو دازآ یاه
شقفوم نل�ن ه و یشیق شوایسس عقاو رد .درک هدهاشم
هاگآدوخن ی هاگآدوخ روط هب کدوک زا ار یقیسسوم شزومآ
رایس�ب یاهارجا ی هرمزور ندینش .دندرک عوش ناریا بن یقیسسوم ب
1330و1320 یاهلاس رد ناریا یقیسسوم ناگرزب زا لیصا و قثوم
هب شوایسس نل�ن ه یارب ندشن رارکت یا هبرت نارت ویدار زا
هک دوب ناریا نیون یقیسسوم هدنیآ ناگرزب و راگزور نآ نکدوک ناونع
زا ار لع یقیسسوم ,رگید یاه هزوح ب یانسشآ زا سپ رورم هب
شوایسس .دندرک یم هبرتو هدید شزومآ ادج لمک عبانم و عجارم قیرط
)کار یقیسسوم دم( ناتس�لگنا رد ار 1970 یاهلاس دوخ یشیق
گرزب یاههورگ یقیسسوم .تسا هدید یقیسسوم شزومآ و هدنارذگ
سل و کرد کیدزن زا ار انآ تیلاعف نکم نامز طیاش و برغ
لع یگتخیمآ نیا .تسا هدون ارجا و قشم لع ار ناشرثآ و هدرک
یدولم زا هتسشابنا هاگآدوخن و تینهذ رانک رد ایند زور یقیسسوم ب
و ون بیکرت دنتفرگ رارق ینه قلخ اشنم هک نامز ,ناریا یقیسسوم یاه
.تشادن یدننمه تشیپ هک دندروآ دیدپ ار نومراه و یدولم زا عیدب
یاه هنون نیتب زا یکی ار یشیق شوایسس یقیسسوم هک تسور نیا زا
یقیسسوم عاونا زا شا هژیو تشادرب ب وا .یناد یم شنل�ن ه نه
ویسسرگورپ ی هطیح رد هژیو هب ایند زور کیزوم هب لمک هجوت ب و
هدیسسر لمک تیقلخ و یروآون زرم هب سکیم و یزاسادص ,یظنت
هاگآ ناگدننک یظنت ب یرکه .تسا هتفی ماودو ماوق دوخ نایب رد و
ب دنا هتس�ناوت ,دنت�ین ناریا هک یدوجو ب اضعب هک( قوذ شوخ و
رد شوایسس صش یجنسس هتکن و )دننک رارقرب طابترا ناریا یقیسسوم
دنواس و کینوتکلا یاه یزاسادص زا دنشوه و هناهاگآ ی هدافتسسا
یعونت وا یقیسسوم هب ,شتاعطق یظنت رد اب و بیع یاه تکفا
ی هتیلکیزوم هک تسا هدیسشب یدرف هب صحنم یگنراگنر و صاخ
زا .دنکیم نیان رت باذج و تب یا هنوگ هب ار وا یاه هنارت
دنکیم باختنا رک یارب شوایسس هک یاه هنارت ,یرعش ظال
ناور و یگداس انآ نیرت مم هک دن راد ساسا یگژیو دنچ
.تسا یرعش ی هنوگمعم یاه یگدیچیپ زا یرود و مک
رکفنسشور مک زا هدافتسسا هب یا هقلع زبرید زا شوایسس
ماد هب ,هاگآ باختنا ب و تسا هتسشادن یمدرم یغ و هنبأم
.تسا هداتفین ه تیوه ب و یدنس�پ هداس زا شن لاذتبا
رود هب ,تسا شبدیما و نشور یاضف وا یاه هنارت یاضف
.ناریا نیون ی هنارت رد یار هایسس و یت�کاخ یاه هیاس زا
یقیسسوم ب عون ه وا باختنا یاه هنارت رد دوجوم ضاتعا
مأوت نییش و یخلت زا وتس�ین دوخ و هایسس ضاتعا ,یا
ینه ی همنرک رد لباقتم هک نیا بلاج .تسا رادروخرب
ه هناس کبسس و نعم ب یاه هنارت ب ور چیه هب شوایسس
رد هن و مک رد هن ,وا یاه هنارت نیرتداش .یوش ین هجاوم
رعش و دنوش ین کیدزن لاذتبا و طاطنا زرم هب یقیسسوم
بح ,صخشت دودح ز ا ه وا داش یاه هنارت یقیسسوم و
هنارت یماضم .دنور ین نویب ایح هب ذوخأم یدنموربآ و
هزوح رد یفطاع تاعوضوم و یماضم اموع شوایسس یاه
رد »تکرح و یگدن ز ,قشع»و دنا یعتجا و یدرف یگدن ز
ه هنارت ره ناتسساد و دن راد یدیک و یروم شقن نایم نیا
رد شوایسس .تسا هاره شب دیما و نشور نیاپ ب أبلاغ
دادادخ یدادعتسسا رعش رد نانپ یدولم فشک و تخانسش
گنهآ بض ,بوخ رایس�ب تیر کرد ی هوق ب و دراد
همانیگدنز
شوایس
یشیمق
زا
سیگنرف
ات
رایب تقاط
قیفر
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
25
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
26
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
غرمیس
و
ماس ناتساد
یدنزرف ،ناریا ناناولهپ دمآرس و لباز ریما ،نامیرن ماس
نز مانارس .دوب نیگهودنا شرطاخ ورنیا زا و تشادن
کدوک اما .داز هرهچکین یکدوک و دش روراب وا زا ییورابیز
یوم دوب امیس شوخ و مشچ هایس و یور خرس دنچره
کانهودنا شردام .دوب دیپس فرب نوچ همه شیور و رس
دناسرب مایپ نامیرن ماس هب هک دوبن نآ یارای ار یسک .دش
ناریپ نوچ شرس یوم هک تسا هدمآ یرسپ ارت دیوگب و
.تسا دیپس
وسکیب ار میب مانارس دوب ریلد ینز هک کدوک هیاد
هک داب هدژم ،دنوادخ یا» تفگ و دمآ ماس دزن و تشاذگ
یم باتفآ نوچ هک تسردنت و هرهچکین هدمآ یدنزرف ارت
زا وت بیصن .تسا دیفس شیور و رس یوم اهنت .دشخرد
«.دروخ دیابن مغ و درک دیاب یداش .دوب نینچ نادزی
و دمآ ریز هب تخت زا دینش ار هیاد نخس نوچ ماس
هک نابات و یور خرس دید یکدوک .تفر کدوک هدرپارسب
تفگ و درک نامسآ هب یور و دش هدرزآ .تشاد ناریپ یوم
یوم دیپس دنزرف ارم هک مدرک هانگ هچ ،کاپ راداد یا»
نامشچ اب کدوک نیا دنسرپب ناگرزب رگا نونکا ؟یداد
مرش زا و میوگب هچ نم تسیچ دیپس یوم و هایس
هدنخ نامیرن ماسرب نارادمان و ناناولهپ ؟مروآرب رس هنوگچ
.دروآ یوم دیپس یدنزرف هاگ نیدنچ زا سپ هک دز دنهاوخ
نیا «؟مرب رسب شیوخ موبداز رد هنوگچ نم یدنزرف نینچ اب
.تفر نوریب مشخ رپ و تفاتب یور و تفگب
غرمیس
هب و دنتفرگ زاب ردام زا ار کدوک ات داد نامرف دعب یکدنا
رود لاسدرخ کدوک .دندرک اهر انآرد و دندرب هوک زربلا نماد
شروخ و دوب هداتفا کاخرب ،روای یب و هانپ یب ،ردام رهم زا
رب غرمیس .درک زاغآ هیرگ و دروآرب هلان .تشادن ششوپ و
زاورپ هب همعط تفای یارب نوچ .تشاد هنل هوک زربلا زارف
دید و دمآ دورف .دیسر یو شوگب نایرگ کدوک شورخ دمآ
یم و دکم یم تشگنا هداتفا کاخرب لاسدرخ یکدوک
شلد رد کدوک رهم اما دنک راکش ار یو تساوخ .دیرگ
.دربب دوخ ناگچب دزن ات تشادرب ارنآ و دز گنچ .داتفا
داتفا نایرگ کدوکرب ناشمشچ نوچ غرمیس ناگچب
.دندرک شزاون ار وا و دندش نابرهم وا رب و دندنام هریخ
نیا ،ناغرم هاش یا» هک دیسر ادن نادزی زا غرمیس هب
ناناولهپ وا تشپ زا .شاب رادهگن و رورپب ار هدنخرف کدوک
ار کدوک غرمیس «.تساخ دنهاوخرب گرزب نارادمان و
.درورپب دوخ ناگچب اب و داد شروخ
رولد و دنمورب یناوج و دیلاب کدوک .دمآرب نیارب اه لاس
یناوج هاگ هاگ .دنتشذگ یم هوک زا هک نایناوراک .دش
یم رمک و هوک زا کباچ هک دندید یم یوم دیپس و تلیپ
ات دش هدنکارپ ناهجرد و تفر ناهدب ناهد ناوج هزاوآ .درذگ
.دیسر نامیرن ماس هب ربخ هکنآ
ماس ندید باوخ
یرولد هک دید باوخ .دوب هتفخ ناتسبش رد ماس یبش
داد هدژم ار وا و تخات شیپ یزات یبسارب راوس ناودنه زا
نایاناد و تسجرب باوخ زا ماس .تسا هدنز یو دنزرف هک
تخاس هاگآ نیشود باوخ زا ار نانآ و درک درگ ار نادبوم و
هک تشاد رواب ناوت یم ایآ ؟تسیچ امش یار» تفگ و
هتسر ناتسبات باتفآ و ناتسمز یامرس زا هانپ یب یکدوک
«.؟دشاب هدنام هدنز نونکات و
دندوشگ شنزرس هب نابز و دنداد لد دوخ هب نادبوم
راوخ ار نادزی هیده و یدرک یساپسان وت ،رادمان یا» هک
هک رگنب ایرد یهام و اوه هدنرپ و هشیب ماد و دد هب .یتشاد
وا رب ار دیپس یوم ارچ .دننابرهم شیوخ دنزرف رب هنوگچ
نونکا ؟ یدرکن دای شیدزیا ناور و کاپ نت زا و یتفرگ بیع
نادزی ار هکنآ .تسوت دنزرف رادهاگن نادزی هک تسادیپ
رد و یریگ شیپ شزوپ هار دیاب .تسا رود وزا یهابت درادهاگن
«.یشوکب دنزرف تسج
یناوج دنه ناراسهوک زا هک دید باوخرد ماس رگید بش
ناور اناد دبوم ود شرانکرد و دش رادیدپ هاپس و شفرد اب
هک دوشگ شاخرپ هب نابز و دمآ شیپ ود نآ زا یکی .دندوب
یدنزرف هک یتشادن ادخ زا مرش ،نابرهمان کاب یب درم یا»
وت ؟یدنکفا هوک نمادب یتساوخ یم ادخ زا وزرآ هب هک ار
دوخ وت یوم هک نیبب اما ،یتفرگ هدرخ وا رب ار دیپس یوم
یناوخ یم یردپ هنوگچ ار دوخ .هدیدرگ دیپس ریش نوچ
«.؟دشاب وت دنزرف رادهاگن دیاب یغرم هک
نازات و درک رفس زاس گنرد یب و تسج باوخ زا ماس
رس هک دید دنلب یهوک درک هاگن ..دمآ هوک زربلا یوسب
یخاک نوچ غرمیس نایشآ هوک زارفرب .دیئاسیم نامسآ هب
نایشآ درگ رب کلاچ و دنمورب یناوج و دوب هتشارفا دنلب
هب ات تساوخ .تسوا دنزرف هک تسناد ماس .تشگ یم
غرمیس نایشآ .تفاین یهار تسج هچره اما ،دسرب یو
و تشاذگ کاخرب رس .دوب نیشنمه ناگراتس اب یئوگ
تفگ و تساوخ شزوپ هدرک زا و درک شیاین ار کاپ راداد
دنزرف هب ات راذگب میاپ شیپ یهار نونکا ،رگداد یادخ یا »
«.مسر زاب دوخ
ناتسد ندمآ زاب
غرمیس .دش هتفریذپ نیرفآ ناهج هاگردب ماس شزوپ
دنزرف یایوج ردپ تسناد .دید هوک رد ار ماس و درک رظن
زورما ات ارت نم ،رولد یا» تفگ و دمآ ناوج دزن .تسا
نونکا .متخومآ یدنمرنه و تفگ نخس و مدرورپ هیاد نوچ
یوجتسجرد ردپ .یدرگ زاب دوخ موب داز هب هک تسنآ ماگنه
نیدب ارت سپ نیا زا و مشاذگ «ناتسد» ارت مان .تسا وت
«.دناوخ دنهاوخ مان
هدش ریس نم زا رگم» هک دش بآرپ ناتسد نامشچ
هلق و ناغرم نایشآ هب نم ؟یتسرفیم ردپ دزن ارم هک یا
زا سپ و ما هدوسآ وت لاب هیاس رد و ما هدرک وخ ناراسهوک
«.؟مدرگزاب هک یهاوخ یم ارچ .ماوت راد ساپس نادزی
ارت هشیمه و ما هدیربن رهم وت زا نم» تفگ غرمیس
زاب ناتسلباز هب دیاب وت نکیل .دوب مهاوخ نابرهم یا هیاد
سپ نیا زا ناغرم نایشآ .ینک یئامزآ گنج و یریلد و یدرگ
ار دوخ لاب زا یرپ :ربب نم زا زین یراگدای اما .دیآ ین راکب ارت
ار رپ یتساوخ یرایو یداتفا یراوشدب هاگره .مراپس یم وتب
«.تفاتش مهاوخ وت یرای هب گنردیب نم و نکفیب شتآرد
ردپ رانک رد و تشادرب هوک زارف زا ار ناتسد غرمیس هاگنآ
ندرگ و دنمورب نانچ یناوج ندید زا ماس .تشاذگ نیمز رب
ساپس ار غرمیس و تفرگرب رد ار دنزرف و دروآ هدید رد بآ زارف
.تساوخ شزوپ رسپ زا و تفگ
اناوت یوزاب و راو لیپ نت و دندمآرب ناتسد درگادرگ هاپس
.دندرک ینامداش و دنتفگ نیرفآ اریو یلاب ورس تماق و
هار یمرخ هب نایهاپس و ناریلد رگید و ناتس دو ماس هاگنآ
یوم و یور نوچ ار ناتسد زور نآ زا .دنتفرگ شیپ ناتسلباز
.دندناوخ زین «رز لاز» تشاد دیپس
رد ,لیلد یه هب .دبی یم شرک یارب ار یدولم و رعش بسانم
,دوش یم هدینش نوگنوگ یاه تیر ب هنارت عون هه شیاه موبلآ
ین موبلآ تخاونکی زا شن للم راچد ار هدنونسش هک یعونت
.تسا صخشم یکبسس بحاص شیاه هنارت یارجا رد وا .دنک
رب ارنآ گنهآ هک یا هنارت یظنت و یدولم ب قیع یانسشآ
و هتخاس دوخ یادص توق و فعض طاقن و هرجنح ناوت یانبم
,ادص ی هتیلکیزوم و هتیلنوت زا عا شیادص صاخ یاه یژیو
.تسا هدرک رث رپ و ناشخرد رایس�ب ار شا یگدنناوخ ی هجیتن
فیرظ تلغ و اهریرت ب هتخیمآ ,راد شخ و یخز یادص
و فرژ سا�حا و تییص ب ار یگنهآ تلج ناریا زاوآ
ناج زا ,ه رب هدینت گنهآ و رعش یوگ هک دناوخ یم شغ ب
تأرج هب .دننیسشن یم هدنونسش لد رب و دنیآ یم رب هدنناوخ
,ناریا نیون ی هنارت یقیسسوم رد یزا�گنهآ چیه تفگ ناوتیم
هب ور تکرح یشیق شوایسس دننمه هتسشذگ لاس س یط رد
نابطام دادعت نوزفا زور شیازفا و ظفح ب بلط لمک و ولج
عج یانعم هب هنارت( یشیق شوایسس یاه هنارت .تسا هتسشادن
هژیو هب تیموع نیا و دراد ماع بطام )ادص و رعش و گنهآ
هدنناوخ/زا�گنهآ انت وا دیاش .دوش یم هدید نناوج یب رد
نادنم هقلع و نابطام دنکیم رک تشیب هچ ره هک تس یا
,یگدن ز ,نناوج هب یقیسسوم نبز هب و دنک یم ادیپ یرت ناوج
ناشتولخ رد ن�ه تسسود نوچه ,دشب یم طاشن و قشع
ناوج یاه درد روبص گنسس نبرم یردپ دننام و دناوخیم
جراخ و لخاد رد ? بلقنا زا دعب ل�ن ? ام هه .دوش یم ناش
,یا هدش قشاع , یا هدرک یگدن ز یشیق شوایسس یادص ب روشک
وا و یا هدوب وا ب .یا هدیسشک سفن و یا هدیدنخ ,یا هتس�یرگ
شا یگدن ز نوچه شوایسس یادص و یقیسسوم .تسا هدوب ام ب
نناوج کاپ یض رد یگداس هب و تسا هیایپ ب و ناور ,هداس
شتسود رایس�ب نناوج هک تسور نیا زا دیاش و دنیشن یم
شوایسس .تس یگنرکی و یگداس رهظم ناوج هک ارچ دن راد یم
باتفآ ,تسا باتفآ نا�نا شهاگداز یمزس دننام یشیق
دب بورغ ب شدوجو
24 هحفص زا همادا ►►
گرزب ترسنک
یشیمق شوایس
ربماتپس 20 هبنشکی
للجم نلاس رد
Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy
:طیلب ورزر و تاعلطا
www.bia2ottawa.com
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
27
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
و تردق زا هاش جورخ هب رجنم هک هتسشذگ لاس س رد ناریا بلقنا نامز زا
رباربدنچ ناریا تیعج ،دیدرگ بهذم یناوق ساسا رب یملسا یروهج نیزگیاج
،هدیسسر رفن نویلیم ۷0 زرم هب تیعج نیا نایم هک یا هنوگ هب .تسا هدش
هب قلعتم و هدرک لیصت تدع و دن راد نس لاس س ریز نآ موسود دودح هک
راتخاس رب هدنیآ یاه لاس رد مل�م دنتردق ددع نیا .دنت�ه رک ییوج هورگ
.تشاذگ دهاوخ یدج ییثت یملسا یروهج
زا دعب یاه لاس رد نیخ ا تیآ نامرف زا شن هک هراشا دروم شیازفا
لتنک همنرب وغل ب هاره و بلقنا شترا یارب ل�ن ندشدیز رب نبم بلقنا
.دیدرگ ناریا رد هدع تاییغت هب رجنم ،دوب هداوناخ
یاراد تدع نکدوک هک دش ببس ه بلقنا زا دعب شزومآ یاه تسایسس
هاگشناد نلیصحتلا غراف زا دصرد ٦۵ نایم نیا زا هک ،دنسشب هیلاع تلیصت
یاه هکبسش و تن تنیا قیرط زا تیعج نیا .دنهد یم لیکشت ننز ار اه
ناج گنهرف ب ،یا هراوهام ضاح اج هه رد لاح یع رد و عونم نویزیولت
.دنا هدش لصتم نناوج
دوجو ب انآ هک هتسشگ ببس یملسا یژر یداصتقا یاه یمکن لاح یع رد
ینچه. دنسشب رادروخرب دودم لغش یاه تیعقوم زا ،ندوب هدرک لیصت
هقبط ییغت و تغارف تاقوا نارذگ یارب بهذم یناوق زا شن یاه تیدودم
.دش یعتجا یانرود لمک ییغت هب رجنم ،بلقنا زا دعب یشنرهش
.تسا هدش قارغا ناریا رد نآ عوقو و سنج بلقنا دروم رد یودم باتک رد
لاس س یط یمرگس و رک نودب هدرکلیصت ل�ن دهد یم ناشن هک یانآ زا اما
و اه شزرا هب هجوت ب هک هتفرگ دوخ هب نایصع تلاح نانچ نویناحور تموکح
روخرد ،دنک یم لع دوخ یچوپ هب دقتعم برغ نیاته دننمه تدیقع یاه هداد
. دشب یم هجوت
دوخ هک تسا تیعقاو ،ناریا هعماج نناوج یگنهرف و یعتجا نایب و ییغت صنع
.درک دهاوخ لیمت یژر و روشک هدنیآ رب ار
هک این رفیلک رد »نوموپ هدکشناد« سانسش نا�نا هتسشر ریداتسسا یودم سیدرپ
تفه هرود تاییغت ،تسا هدش گرزب ناریا یا هداوناخ رد و دشب یم کیرما لوتم
ناونع هب وا .دنک یم سررب ار )13٨٦ لا 13۷9) 200۷ ت ۲000 زا لاس
یکیرمآ کی هباثم هب و ،هتسشاد ستسد روشک نناوج هعماج هب ناریا ناوج کی
کی ناونع هب عوم رد لو .دنک یم لقتنم ار نارگید یاه هاگدید و تارظن هطقن
ی�فت یارب سانسش شور بسانم بلاق دایا لابند هب ،برغ یهاگشناد تیصش
.تسا دوخ یاه هتفی
و یعتجا تاییغت سررب هب »سا�حارپ یاه تساخاپ هب « باتک رد یودم
تیوه نارب لثم یددعتم تاعوضوم هب هک ناریا ناوج ل�ن نایم رد سنج
یهاگشناد رک کی نیا تفگ ناوت یم هصلخ روط هب اما .تسا هتخادرپ ،دن راچد
ماع بطام لاح یعرد اما .دوش یم بو�م یودم یاتکد زت هکارچ .دشب یم
هرفط سنج یاهدروخرب لثم فلتم تاعوضوم نایب زا اریز .دنک یم بذج ین ار
.تسا هتفرن
دنهاوخ سایسس یاهدمایپ سنج یاهدرکیور هک ،دشب یم نیا یودم زت روم
ار دوخ ییگ هجیتن هک ارچ .تسا قیقت نیا یمعت نارگن وا دوخ هتبلا .تشاد
طسوتم هقبط زا بم تفه تدع و ،دودم یا هدع یگدن ز هویسش و دیاقع هب طونم
،روشک تیعج ک هب ننآ یاهراتفر و اه هاگدید یمعت اما .تسا هدرک نارت
.ت�ین ندش
ناشراتفر و درکیور و ،هدرب هرب هعماج یاه صخاش ناونع هب انآ زا وا لاح نیا ب
.تسا هداد رارق هعماج یک یثت یانبم ار
ل�ن ره زا شیب هک دهد یم ناشن ل�ن هب ار دوخ هجوت قیقت نیا عقاو رد نیاربانب
رطخ هب یعتجا یاه یدازآ عناوم زا روبع یارب ار دوخ بلقنا زا دعب یرگید
هدیرخ ناج هب ار هنیزت و یرابجا جاودزا ت هتفرگ نادن ز و یدقن هیرج زا و ،هتخادنا
.دسرب شیاه هتسساوخ هب ت ،تسا
شب ،لوا تسد هبرت ناونع هب یملسا یروهج رد یگدن ز یاه تیعقاو نایب
،یملع فرط ب تیاعر رانک رد صش تلیات هئارا اما .تسا باتک زا بلاج
هناشورف لضف موادم رارکت فعض راچد تم لاح یع رد .دیان یم سونامن یک
یمرب یا هدنس�یون هرهچ زا هدرپ ین ناریا رد یگدن ز نییش و خلت نایب .دشب یم
.تسا هدش نانپ یهاگشناد باقن تشپ هک ،دراد
انآ هک برغ یاه هناسر نایب و ناریا ننز رب ماظن مت لتنک همهه رد یودم
هب دوخ تشون س لتنک هب رداق و یوق ار ننز نیا ،دننک یم فیرعت فیعض ار
.دشک یم ریوصت
یم تیعقاو هب بیرق ار نآ نایناریا هه هک ،تسا یراذگ یثت و مم شب نیا
یوگ هفازگ هب ،سنج هطبار تشاد یارب ناریا ننز تلیات نایب رد اما .دنناد
.تسا هداتفا
مانا و ،تسا رکشآ یاهدرواتسسد زا یکی ناریا ننز دزن رد نانچه جاودزا
هک یماگنه هکنیامک .دوش یم یقلت مم نادرم قیرط زا ءاقترا و بوخ جاودزا
،دنت�ه شلت رد لغش ءاقترا یارب هک دنک یم یشت ار لهأتم ننز یودم
تشون س لتنک دنسشب رداق هک دهد هئارا ار یدرم ننز زا یا هنون دناوت ین
.دن یگب تسد هب ار دوخ
یارب یگرکب ظفح یب نلوج هریاد رد یودم هک ،دوش یم تبلاج یانآ باتک
نانپ هبرت نیا هتبلا .دتفا یم وپکت هب جاودزا زا لبق سنج هبرت شریذپ و جاودزا
یریب هب لتبا و هدنهد نکت یاتن هب رجنم سنج شزومآ مدع رانک رد و ،تسا
.دوش یم نآ لماح سوریو و زدیا ،لسانت یاه
رد هک ،تسا هتسشاذگ تشگنا تی�نج بلاج هطقن یور هدنس�یون نیاربانب
.دیآ یم با�ح هب وبت نایناریا گنهرف
یانآ زا اما .تسا هدرک قارغا نآ عوقو و سنج بلقنا دروم رد باتک هتبلا
تموکح لاس س یط یمرگس و رک نودب هدرکلیصت ل�ن دهد یم ناشن هک
هداد و اه شزرا هب هجوت ب هک هتفرگ دوخ هب نایصع تلاح نانچ نویناحور
روخرد ،دنک یم لع دوخ یچوپ هب دقتعم برغ نیاته دننمه تدیقع یاه
.دشب یم هجوت
هب س ناشا یاه هتسساوخ نایب رد نناوج هک دوخ یروئت نایب رد یودم اما
شیب ،دننک یم ادیپ تسد یتشیب یعتجا یاه یدازآ هب و دن راد یمرب شروش
.تسا هدرک لایخ شوخ هزادنا زا
یم دارفا زا یرایس�ب لاوس و هدشن هداد ساپ نآ هب هک یشسرپ لاح یع رد
ناریا نناوج س رب یلب هچ ،ماظن ییغت مدع تروص رد هک ت�نیا ،دشب
؟دمآ دهاوخ
»سا�حارپ یاه تساخاپ هب« باتک دقن
مزیرپ تگنسشاو - یدم یک
یودهم سیدرپ ملق هب
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
28
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
همانیگدنز
ینموف یرباص ثرمویک
،رصاعم زادرپزنط و بیدا (اقآ لگ) »ینموف یرباص ثرمویك«
مود گنج نیقفتم شترا روضح نامز ،1320 رویرهش متفه
ناتسا یاهرهش زا یكی ـ ارس هعموص رد ،ناریا رد یناهج
هیاپ نود دنمراك هك شردپ .دمآ ایند هب ـ ناریا لامش رد نلیگ
هرادا هب 1317 لاس رد ،دوب تشر لها
ً
لصا و ییاراد ترازو
ییاراد هرادا هب 1321 لاس رد .دش لقتنم ارس هعموص ییاراد
.تشذگرد رهش نامه رد دعب هام دنچ و تفای لاقتنا نموف
یناحور كی دنزرف یرباص ردام .دندوب ریقف رایسب وا هداوناخ
هك مارتحا نیا اما دوب مدرم مارتحا دروم و كرت تاداس زا
و تشاد یونعم هبنج ،دندوب رادروخرب نآ زا ًاتدمع تاداس
هك یرباص ردام .دندرب یمرس هب یرادان و رقف رد نانچمه اهنآ
سیردت نآرق هناخبتكم رد ،دوب رهش داوساب نانز دودعم زا
،دوب ردپ گرم زا سپ هداوناخ شاعم رم اهنت هكنیا و درك یم
15 نامز نآ رد هك شردارب ،سپ .داد ین ار ناشیگدنز یوفاكت
تشیعم هب ،دوخ راك اب ات درك اهر ار لیصت ،دوب هلاس
.دنك كمك هداوناخ
.دنارذگ نموف رهش رد ار دوخ یناتسبد تلیصت یرباص
یتخس هب ،دوب رتگرزب وا زا لاس هدراهچ هك وا گرزب ردارب
،تهج نیمه هب .دنك نیمأت ار هداوناخ جراخم تسناوت یم
تلیصت نایاپ زا سپ وا .دش راوشد یرباص یارب لیصت همادا
رد یلو تخادرپ یطایخ هزاغم كی رد یدرگاش هب ،ییادتبا
لیصت ،شناتسود و ردام
ِ
رارصا هب ،لاس نامه هامرهم رخاوا
هرود ماتا زا دعب ،یدام
ِ
رقف لیلد هب .درك زاغآ ار ناتسریبد رد
یطایخ هزاغم هب ًاددجم ،(لیصت لاس 9) ناتسریبد لوا
نیا رد مه ییاهتفرشیپ ،تفگ یم شدوخ هك روط نآ و تفر
ییادتبا تلیصت لوط رد وا هك دنان هتفگان .تشاد هتشر
،دوب هخرچود راكریمعت هك شردارب هزاغم رد هطسوتم و
.درك یم یدرگاش
یارسشناد یدورو ناحتما رد (1326) یگلاس هدزناش رد
ار رفن كی طقف نموف ناتسرهش زا هك یراس یزرواشك
مه یزور هنابش هك ـ انآ رد لاس ود .دش لوبق ،تفریذپ یم
هدجه نس رد ،تاناحتما رد یلوبق زا سپ و درك لیصت ـ دوب
هب ،ییاتسور ناتسبد كی ملعم ناونع هب (1338) یگلاس
ملعم انآ رد لاس كی و تفر ارس هعموص عباوت زا »امسَ ك«
زا »لاچ هچوك« مان هب یهد هب (1339) نآ زا دعب لاس .دوب
كی تدم وا .دش لقتنم نموف یكیدزن رد »ناولكام« عباوت
.درك یم هرادا ییاهنت هب ار انآ هسلك راهچ هسردم ،لاس
هقرفتم روط هب ،یبدا هتشر رد (1340) یگلاس تسیب رد
هتشر روكنك رد ،لاس نامه .تفرگ ملپید و داد ناحتما
اب نامزمه و دش هتفریذپ نارهت قوقح هدكشناد یسایس
دنچ زج وا .تخادرپ لیصت هب ،ناتسریبد و ناتسبد رد سیردت
تارهاظت رد وا یریگتسد اب هك لیصت لوا لاس رد یهام
رضاح سرد سلك رد ،دوب نراقم نارهت هاگشناد یسایس
لاح نیا اب .تفر یم هاگشناد هب تاناحتما عقوم طقف و دشن
یسایس قوقح سناسیل تسناوت (1344) لاس راهچ زا سپ
یطیارش رد نیا و دراد تفایرد ،روكذم هدكشناد زا ار دوخ
،یملعم راك زا یرانكرب هرود كی زا سپ 1341 لاس رد هك دوب
رد و تشگرب یملعم راك هب ،یرادا همكاحم زا سپ و ًاددجم
هام ره وا .تخادرپ سیردت هب نموف ناتسرهش رد یناتسبد
یسرد یاه هوزج ات دمآ یم هدكشناد هب زور ود تدم هب راب كی
.درادرب هخسن نآ یور زا و دریگب رگید نایوجشناد زا ار
هك یماگنه یگلاس هدراهچ رد ار شرعش نیلوا یرباص
یراوید همانزور رد جرد یارب ،دوب ناتسریبد متشه سلك
میتی ناونع اب یتیب تشه لزغ كی هك دورس ناش هسردم
زا« :تفگ یم وا .دوب صخشم
ً
لماك یراذگمان نیا تلع .دوب
مدورس رعش هن ًاعمج یگلاس هدزناش ات یگلاس هدراهچ
»!دوب میتی هرابرد ای تشاد میتی ناونع ای اهنآ مات هك
هلجم رد 1336ـ1339 یاهلاس نیب ،یرباص هتشون نیلوا
!دوب میتی مه رعش نآ ناونع .دش پاچ ناریا دیما
تارهاظت رد (1340) هدكشناد رد لیصت لاس نیلوا رد یرباص
وا ندرگ .دش ریگتسد و بورضم و درك تكرش ییوجشناد
زنط هب یرعش وا .دوب هدید بیسآ تدش هب موتاب تابرض زا
یارب »ینموف هتسكش ندرگ« یاضما اب و دورس یسایس و
.درك لاسرا قیفوت
هب یرباص ،قیفوت دعب هرامش دنچ رد رعش نیا پاچ زا سپ
یراعشا هاگهگ 1345 لاس ات وا .دش هدیشك یسیونزنط
.داتسرف یم قیفوت یارب
لقتنم نارهت هب »قیفوت نیسح« كمك اب 1345 لاس
وا .تخادرپ سیردت هب نارهت یاهناتسریبد زا یكی رد و دش
،هاتوك ینامز تدم زا سپ و دوب قیفوت تباث راكمه ،اهرصع
هدهع هب ار قیفوت یریبدرس هك قیفوت نیسح تنواعم هب
.دیسر ،تشاد
پاچ هدامآ و حلصا ًاضعب و یدنب هحفص ،راك نیا رانك رد وا
.تشاد هدهعرب زین ار هیریرت تأیه یاضعا بلاطم ندرك
»هتفه زور تشه« ناونع اب ار یتباث نوتس اهدعب وا دوخ
.دوب نآ تباث راكمه (1350) قیفوت فیقوت نامز ات و تشون یم
،سونافلادبع ،لگازریم :زا دندوب ترابع ،قیفوت رد وا یاهاضما
...و ینموف هتسكش ندرگ ،هدول ،دیفس شیر
هاگهگ وا .داد همادا سیردت هب یرباص ،قیفوت یلیطعت زا سپ
اهدعب وا .درك ین پاچ ،تردن هب زج هك دورس یم یدج راعشا
دوب دقتعم هكارچ درب نیب زا ار شا یدج راعشا هعومجم
.تشادن تسود ار ندوب طسوتم وا .تسا یطسوتم رعاش
اب ،نارهت زومآراك یتعنص ناتسرنه رد اهدعب یرباص
یریزو تسخن هب یملسا بلقنا زا دعب هك ییاجر یلعدمحم
یتسود هب ییانشآ نیا .دش انشآ ،دیسر یروهمج تسایر و
ییاجر یلعدمحم تداهش نامز ات و دیمانا ود نیا هنامیمص
.تفای همادا (1360 هام رویرهش متشه)
هعلاطم فرص ار دوخ تقو رتشیب ،هاجنپ ههد رد یرباص
سناسیل قوف ذخا هب قفوم 1357 لاس رد و درك سیردت و
.دش نارهت هاگشناد زا یقیبطت تایبدا
ماقم هب ییاجر دیهش یریزو تسخن نامز رد بلقنا زا سپ
.دش بوصنم ریزو تسخن یتاعوبطم و یگنهرف ترواشم
یگنهرف ترواشم هب ییاجر دیهش یروهمج تسایر نامز رد
تمس نیا رد ییاجر تداهش نامز ات و دیسر روهمج سیئر
رد یا هنماخ لا تیآ یروهمج تسایر ماگنه و دوب یقاب
.دش اقبا تمس نامه
تسا هتشاد هدهعرب بلقنا زا دعب زا یرباص هك یلغاشم
،یقیسوم نمنا سسؤم تأیه وضع :زا دندوب دنترابع
شزومآ رتفد یلكریدم ، یزاسرهش و نكسم ریزو رواشم
، (1359 ات 1358) شرورپ و شزومآ ترازو یا هفرح و یناگرزاب
سیردت ، یا هبتاكم هدكشناد یروضح یاهسلك رد سیردت
شزومآ یملسا زكرم رد سیردت ، لللا نیب طباور هدكشناد رد
،ریازلا ،قباس یوروش ،دنه هب نینچمه وا ... و یزاسملیف
،شیرتا ،هیكرت ،دنلیات ،سیئوس ،هسنارف ،ایلاتیا ،هیروس
و 1374) راب هس و هدرك رفس نالآ و اینك ،روپاگنس ،یزلام
.دوب هدش فرشم ادخ هناخ ترایز هب (1363 و 1364
نیمه هب ،دنك اضرا ار یرباص تسناوت ین یسایس لغاشم
دع
ُ
ب و تفرگ هرانك یسایس لغاشم زا جیردت هب تلع
.دیشخب تعسو ار دوخ راك یگنهرف
،تشاد هدهعرب ار یسراف بدا دشر هلجم تیلوؤسم هك وا
همانرفس .تشون یم تاعلطا همانزور یارب یبلاطم هاگهگ
تروص هب »یوروش زا رادید« ناونع اب ًادعب هك وا یوروش
.دوب بلاطم تسد نیا زا ،دش رشتنم باتك
رطاخ رد ار یسایس زنط نوتس كی داجیا حرط اهتدم وا
یرباص .دش فرشم جح هب 1363 لاس رد یرباص .تشاد
هبعك هب ،هكم رد« :تفگ یم ،جح تارطاخ لقن ماگنه
مدرك هبعك هب ور و مدروآرد ار مملق ،هبعك راوج رد و متفر
.مدرك هلماعم ادخ اب ،ادخ هناخ رد ار ملق نیا نم :متفگ و
مروشك و وت نید یلتعا هار رد نم هك شاب دهاش وت ایادخ
زا ار مملق و رادب نوصم اهشزغل زا ارم .مراد یمرب ماگ
».نك ظفح تافارحنا
دوخ زنط نوتس حرط یور یتدم ،جح زا تشگزاب زا سپ وا
ار »باسح فرح هملك ود« مان ،ناونع دنچ نایم زا .درك راك
راعتسم یماسا زا یكی هب تشاد رظن اب نینچمه و دیزگرب
دوخ یارب ار »اقآ لگ« راعتسم مسا (لگازریم) قیفوت رد دوخ
.درك باختنا
هام ید موس و تسیب ،اقآ لگ باسح فرح هملك ود نیلوا
یسایس زنط .دیسر پاچ هب تاعلطا همانزور رد 1363
اب ،دوب هدش لیطعت وس نیا هب 1359 لاس زا ًابیرقت هك
ناج و تسشن راب هب هرابود ،زنط نوتس نیا یریگ لكش
.تفرگ یا هزات
ینابرع دمحا :زا روتاکیراک
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 1 هرامش • غرمیس
29
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
فرح هملك ود« راشتنا زاغآ زا هاتوك ینامز تدم تشذگ اب
لخاد رد تموكح دقتنم نیرت مهم ناونع هب یرباص ،»باسح
نایب رد یرباص تراسج و ملق تردق .دش حرطم ،روشك
ار وا هك دوب هدش بجوم ،یعامتجا و یسایس یاهتیعقاو
تارظن هب هجوت نودب یرباص یلو ،دننك دادملق تلود پاپوس
همادا دوخ راك هب ،دندرك یم ناونع یخرب هك یا هدننكدرسلد
،مدرم زا یرایسب هجوت تسناوت ،یهاتوك تدم فرظ و داد
هب ار یجراخ و یلخاد یاه هناسر و ناگدنسیون ،ابدا ،تاماقم
یناسك نیلوا زا هدازلامج یلعدمحم داتسا .دنك بلج دوخ
قیوشت هار همادا هب ار یرباص ،همان نیدنچ لاسرا اب هك دوب
.دوتس ار یرباص زنط و درك
هدرك زارحا یسایس ماظن رد ییلاب ماقم هكنیا اب یرباص
هب انتعا نودب و تفرگ یدج رتشیب ار یسایس زنط راك ،دوب
.داد همادا دوخ هار هب ،راك یاه یتخس
هملك ود نیلوا راشتنا زا لاس شش هب كیدزن تشذگ زا سپ
كی راشتنا یاضاقت نآ زا شیپ هك یرباص ،باسح فرح
زین ار شزایتما و هدرك »دیدج لصف« مان هب یدج همان هتفه
یاضاقت و دش فرصنم نآ راشتنا زا یلیلد هب ،دوب هتفرگ
رد تسناوت و درك ار »اقآ لگ« مان اب زنط همان هتفه زایتما
رشتنم ار اقآ لگ همان هتفه هرامش نیلوا 1369 هام نابآ
یمات .دوب روصت لباقریغ ،هلجم نیا زا مدرم لابقتسا .دنك
نارهت رسارس رد ،اقآ لگ همان هتفه هرامش نیلوا یاه هخسن
لوا لاس یاه هرامش) تفر شورف هب تعاس مین زا رتمك فرظ
.(دش پاچ دیدت عیسو ژاریت رد ًادعب اقآ لگ
.تفرگ مه ار رگید هیرشن ود راشتنا زایتما ،نآ زا دعب یرباص
و 1370 هامدادرم رد اقآ لگ همانهام هرامش نیلوا راشتنا
،لاس نامه رخاوا رد اقآ لگ همانلاس نیلوا راشتنا نینچمه
روشك زنط هصرع هب اپ ،ر
ُ
پ یا هتنچ اب یرباص هك داد ناشن
،دوخ ریظن مك لابقتسا اب زین ناریا مدرم و تسا هتشاذگ
.دندش هار نیا رد وا قوشم
هچرگ ،دنراد هدنناوخ یرشق ره زا هك اقآ لگ تایرشن
ناونع هب ـ زنط هصرع رد اما ،دنا» یمدرم« ًاحلطصا
دروم و دنراد ییلاو هاگیاج ـ یسراف تایبدا زا یا هخاش
:لاثم ناونع هب .دنا قیقت لها و نارظنبحاص دییأت و دنسپ
هك 1371 تشهبیدرا رد هك تاعوبطم هاگشیان نیلوا رد
باتك یلللا نیب هاگشیان نیمراهچ« اب هتسویپ و نامزمه
زئاح ،روشك تایرشن یمات نایم زا اقآ لگ ،دش رازگرب »نارهت
تاعوبطم هاگشیان لوا هزیاج تفایرد هب و دش لوا ماقم
هاگشیان نیمود رد .دیدرگ رختفم (همانریدقت و نیرولب حول)
زا ار هاگشیان مود هزیاج زین (1372 تشهبیدرا) تاعوبطم
.درك دوخ بیصن روشك تایرشن مات نیب
هراونشج نیلوا و هاگشیان نیموس رد 1373 تشهبیدرا رد
روشك تاعوبطم هراونشج لوا هزیاج و لوا ماقم ،تاعوبطم
نیلوا شراگن نییآ هتیمك و دش ادها اقآ لگ هب (نیرز حول)
شراگن هورگ یاضعا زا لكشتم ،تاعوبطم هراونشج
هنیمز رد رترب هیرشن ناونع هب ار اقآ لگ ،ناریا ناتسگنهرف
دییأت یسراف بدا و نابز میرح زا تسارح و یسیون تسرد
تاعوبطم هراونشج نارواد تأیه هب لوا ماقم زارحا یارب و
.درك یفرعم
یاهباتك و همانلاس ،همانهام ،همان هتفه راشتنا تلكشم
لاس رد ًاتیاهن و تساك تاعلطا رد یرباص تیلاعف زا ،اقآ لگ
هملك ود نوتس تقوم یلیطعت هب لاس هُن زا سپ و1372
.دیمانا تاعلطا رد باسح فرح
،تایبدا و تسایس اب یرباص ثرمویك مأوت و یملع ییانشآ
ثیح زا مه و بلاق ثیح زا مه ،وا یاه هتشون هك دش بجوم
رد و ارگ مرف یا هدنسیون وا .دشاب لمأت روخرد و ینغ ،اوتحم
.دوب اناوت هداعلا قوف ،یسراف تایبدا ینغ عبانم زا یزاس هریظن
.دوب دیلقت لباقریغ و عنتم و لهس ،یرباص شراگن هویش
و رسپ كی ،جاودزا نیا هرمث .درك جاودزا 1345 لاس رد یرباص
هحناس كی رثا رب ،1364 لاس رد شرآ شرسپ .دوب رتخد كی
ار هاگشناد مود لاس هك وا تشذگرد .تشذگرد لیبموتا
ثعاب اما ،تشاذگ هاكناج یغاد یرباص بلق رب ،دنارذگ یم
دسافم اب هلباقم و ینیرفآ یداش هك شفده زا وا هك دشن
.درادرب تسد ،دوب
لسن ،ناناوج یور یراذگ هیامرس اب تسناوت یرباص ثرمویك
نیرتراذگریثأت كش یب وا .دنك تیبرت ار روشك زنط هدنیآ
.تسا زنط یاههاگدید رب روشك سیونزنط
،تقفش ،لهات ،داقتنا :زا تسا یا هزیمآ ،ییاقآ لگ زنط
و یشخبدیما ،هناظفاح یدنر ،زاجیا ،نیدت ،بدا ،فاصنا
.ینیرفآ یداش
دوب یتیصخش »باسح فرح هملك ود« رد اقآ لگ تیصخش
فرح هشیمه هك ریدم و یدج ،دبتسم ،هدند كی ،روما هب اناد
كنیع .دوبن راكهدب سك چیه فرح هب ششوگ و دز یم ار لوا
.دوب اقآ لگ صخش تاموزلم زا ،ملق و اصع و
ریذپ بیسآ و یماع رشق هدنیان ـ اقآ لگ یچرادبآ ـ »ملغاش«
و یلخاد یاهتسایس ،لیلت نودب و هناماوع ینایب اب هك دوب
هشیمه هك تسا بیجع و درب یم لاؤس ریز ار تلود یجراخ
ًاترطف ملغاش یلو درك یم »لهات« اقآ لگ !دز یم لاخ یوت
اقآ لگ صخش هیبنت دروم مادم ،تلع نیمه هب و دوب »ماوع«
،لیبس نداد دود ،ندیناكش هلك رب اصع .تفرگ یم رارق
تسد ،نداتسیا رد رانك اپ گنل كی ،شوگ ندناچیپ و ندیشك
رد اقآ لگ هك تسا ییاهلب زا ...و ندنابسچ روامس هراوید هب
.دروآ یم ملغاش رس رب ،یتحاران ماگنه
هب یهاگدنچزاره وا .دوب رازاب و هچوك مدرم هدنیان قداصم
زا شتاداقتناو تلكشم نایب اب و تشون یم همان اقآ لگ
ـ قداصم لایع ـ »هنیمك« .تساوخ یم »دومنهر« اقآ لگ
همان اب زین وا .دوب »باسح فرح هملك ود« رد نانز یوگنخس
زا رتارف ای نانز هب طوبرم لئاسم یضعب زا ،اقآ لگ هب تشون
.درك یم داقتنا نآ
زا شیپ ات هك دوب یدن هلك و یتاهد یدرمریپ »بجر شم«
تیصخش ،باسح فرح هملك ود نوتس رد »ملغاش« قلخ
نوتس رد زین و ـ اقآ لگ هلجم رد وا شقن اهدعب .دوب یحرطم
جیردت هب و دش گنرمك ـ تاعلطا رد باسح فرح هملك ود
.دیدرگ فذح
وا .دوب اقآ لگ یمومع طباور لوؤسم داوس یب »رفنضغ«
،تهج نیمه هب و دوب ملغاش هناخرادبآ وضع نیرت قوذ یب
یاهثحب لخاد هاگ .دندوب هدرپس وا هب ار ییارجا یاهراك
تشون یم ییاهزیچ شدوخ ای دش یم »اقآ لگ« و »ملغاش«
!دوبن هراك نیا یلو
،دارفا نیا ناهد زا و دوب ینتشاد تسود عمج نیا قلاخ یرباص
ار شروشك ینویلیم تصش تیعمج تاداقتنا و تلكشم
.درك یم نایب
زا بتارم هب ،یرباص ثرمویك یونعم و یدج تیصخش
یاهكمك .دوب رت شیاتس روخرد و رتلاو وا زنط تیصخش
یاههاگشیاسآ ،تعاضب یب دارفا ،سرادم ،تاعوبطم هب وا
ناگراوآ ،یمسلات و یویلك نارامیب ،نادنلاس و نیلولعم
و لمأت روخرد ...و نیوگزره و ینسوب ناگدید متس ،یقارع
.دوب هظحلم لباق
لاس نیمهدزیس زاغآ اب نامزمه و 1381 هام نابآ رد یرباص
یو .تخاس فقوتم ار نآ راشتنا ،اقآ لگ همان هتفه راشتنا
ات ،درك ركذ یصخش لیلد ار یناهگان فقوت نیا تلع هك
.دوشگن هراب نیا رد ار دوخ توكس هزور هظل نیرخآ
مهدزای هعمج زور حبص رد مانارس ناریا تلم یاقآ لگ
توكلم هب یرامیب هرود كی یط زا سپ 1383 هام تشهبیدرا
.تسویپ یلعا
.تساوخ یم داش ار نامدرم هشیمه هك داش شحور
داتسا و ققحم ولزگرق رصان رتكد
هتشر لیصحتلا غراف هاگشناد
لللا نیب طباور یسایس مولع یاه
یسدنهم زین و یسانش هعماج و
یاههاگشناد زا تیریدم و تاطابترا
هسنارف و ناتسلگنا و ناتسودنه
سانشراك و صصختم یو .دشابیم
,ناریا هنیمزرد یلللا نیب طباور
هسنارف و یزكرم یایسا ,هنایمرواخ
یددعتم بتك و تلاقم وا زا و هدوب
اه هنیمز نیا رد فلتخم یاه نابزب
رد ولزگرق رتكد تسا هدیسر پاچ هب
بتك نیرخا زا دلج ود یفرعم یاتسار
ناریا رد ددت و تاحلصا ,, ینعی دوخ
كی هب ( تارطاخ )- انادنام زین و ,,
باتك تبث و یفرعم لوح رفس رود
دنچ رد دوخ یسیلگنا و هسنارف یاه
زا و هتخادرپ اداناك رهش و هاگشناد
و یگنهرف داینب توعد هب هلمج نا
خیرات هب لارتنوم رد امین هناخباتك
20 ربماتپس 4 هعمج
21ات 19 تعاس زا
لحم رد
Nima Library
5206 Decarie Blvd Suite 3
Montreal
نوماریپ زین و دوخ یاهباتك یفرعم هب
هب « ناریا هعماج رواب و تخانش «
دزادرپ یم ینارنخس
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
30
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
تنس یاسیلک هب هتسباو بهار ناوخ
زا ،لپان زا شتکرح زا دعب زور هس سوسایلا
تاعافترا رد انآ رد .دیسر مر هب ایپآ یمیدق هداج
و شواک پاپ روتسد هب هک هداج رانک نایتسابس
دندرک فقوت دشیم مانا ایزازنلد مان هب یرافح
هک تشاد رارق یبآ هراوف ، لحم نآ یکیدزن رد و
دنچ و دنداد یم بآ دوخ یاهبسا هب اه یچ هبارا
فارطا رد یشورف یزبس و یشورف هویم هکد
و اهراوید عفترم لحم نیا زا . دشیم هدید نآ
،رهظ زا دعب باتفآ نیرز رون ریز رهش یاهدبنگ
.دوب مولعم یبوخ هب
عیدب هرظنم نیا هب ترسح اب یا هظل بهار
و تسار تمس رد ون اپورا تنس هاگمارآ هک
دبنگ رترود یمک و لباقم رد نایتسابس تنس
هاگن دوب هدش عقاو ورتیپ تنس ماتان و هوکشاب
.دش دبعم دراو هاگ نآ و درک
زا هک دز وناز یلیامش لباقم رد بهار
ییوگ هک ،دوب ییایلاتیا ناداتسا یاهراکهاش
سابع هاش رابرد رد یا هنهرب اپ
.دینش یم ار وا یاهاعد و دز یم فرح فرط اب
هاگنآ ،دش هریخ لیامش نآ تروص رد یا هقیقد
،هدیشارت رس ،هتخادنا بقع هب ار شهلک
و یناوختسا یناشیپ ،ییایناپسا و یوق هفایق
.دون نایان ار شهایس و تشرد نامشچ
یگزات هب هک نایعا هقبط زا ینز وا یکیدزن رد
زاین و زار لوغشم و هدز وناز دوب هدش جراخ مر زا
اب ایح و بجح یور زا ارهاظ ار شرس نز .دوب
یتمسق ات ندرگ زا یلو دوب هدناشوپ یرسور
یناحور ردارب روضح .دوب نایان وا یاه هنیس زا
درم فرط هب ،درک فرحنم شیاهاعد زا ار وا هجوت
ار وا عضو و رس یواکجنک اب ،دینادرگور دراو هزات
رد تفایرد هاتوک هاگن نیمه رد ایوگ ،درک زادنارب
زا هدیشوپ و راد هلصو و سردنم سابل نیا سپ
دوجو یلومعم و ریقف تیصخش ،رابغ و درگ
یناحور یتیصخش ،شرازن رهاظ تشپ رد و درادن
بل ریز یتدم ات روصت نیمه یور .تسا هتفهن
.دوب بهار هجوتم شهاگن اما ،دناوخ یم اعد
دش نز هاگن هجوتم هکنآ زا سپ ،هلصافلب بهار
تساخرب هلجع هب و هدیشک رس رب ار دوخ هلک
اه یچ هبارا ، همشچ فارطا .تفر نوریب رد زا و
مرگرس ،دنداد یم بآ ار دوخ نابسا هکیلاح رد
یرابخا .دندوب مهاب زور رابخا هلدابم و تبحص
یط .دون یم بیجع ناوج بهار رظن رد هک
،دوب هدرک کرت ار یویند یگدنز وا هک یلاس تفه
یاهتیصخش و دیدج عیاقو و رامشیب تاقافتا
.دوب هدرک بلج دوخ هب ار نایناهج هجوت یا هزات
زا تبحص زونه یلفس یاه نیمزرس دروم رد
یتنطلس رابرد اب یبهذم نیفلاخم تازرابم
زا هک یگنج دیسر یم رظن هب یلو ،دوب ایناپسا
ماتا هب ور دوب هدش زاغآ بهار نیا یکدوک نارود
شوگ هب یتاشاشتغا مه هیسور هرابرد .تسا
دیدت زا تبحص همه زا شیب یلو دیسر یم
مک اهبسا عقوم نیا رد .دوب کرت یاهورین تایح
.دندوب هداتفا یزاب هب و هدش باریس مک
شا هتخوس یاهبل ندرک رت یارب ناوخ بهار
مارتحا اب اه یچ هبارا ،دش کیدزن همشچ هب
هب مارتحا ،دندیشک رانک ار دوخ هجوت نودب یلو
.دوبن لومعم نادنچ رصع نیا رد بهذم
هدید یدایز ناشیشک و نابهار هتسویپ مر رد
رخاف یاهسابل اب اه هکسلاک رد هک دندش یم
یاهزیوآ و ناشن رهاوج یاهبیلص اب و تفابرز و
.دندوب تکرح رد لط
اه یچ هبارا هب ور بآ ندیشون زا سپ بهار
ایرام اتناس یاسیلک هار تسا نکم :دیسرپ
؟دیهد ناشن نم هب ار لاکسلاد
یلو ،تشاد نینط رپ و یوق ییادص بهار
دننام مارآ و هتسهآ هدلعلا قوف ماگنه نیا رد
هتشادن تداع ندز فرح هب نادنچ هک یسک
.درک یم تبحص ،دشاب
هبترم ود بصعتم یا هفایق اب یدرابل درم
؟اکسلادایرام اتناس ،درک رارکت ار اسیلک مسا
امش زا کیچیه :دیسرپ هیقب هب ور سپس
؟دناد یم ار اسیلک نیا لحم
تسین ییاسیلک نامه نیا :تفگ یلپان درم
دراد رارق هرو هتسارت رد ربیت هناخدور فرط نآ هک
سدقم پاپ فرط زا لبق لاس تشه ای تفه و
؟دش هدیشخب دیدج هقرف کی هب
یم شنامشچ هک یلاح رد ناوخ بهار
هقرف نیا :تفگ یناهنپ رورغ اب دیشخرد
ی اه هقرف نیرت یمیدق هب هکلب ،تسین هزات
.دوش یم طوبرم اهتیلمراک
بجعت اب و درک هاگن ار بهار هناروابان یلپان
نیا ناوریپ نم ؟یناگنهرباپ هقرف زا وت :دیسرپ
لثم تقو چیه اهنآ ،ما هدید ایناپسا رد ار هقرف
راوس هکسلاک هشیمه اهنآ ،دنور ین هار وت
.دننک یم یگدنز ناگدازهاش لثم و هدش
وت :دیسرپ ناهگان درم ،بهار فلاخم هاگن اب
هجهل وت ؟تسین روط نیا ،یتسه ییایناپسا
.یراد ییایناپسا
.هلب
.متفگ تسار نم سپ
جنپ و تسیب هک دهد حیضوت تساوخ بهار
هتفرگ مانا هقرف نیا رد یتاحلصا شیپ لاس
زورکلود ناوخ شیشک ایوآ ازرت یاه شلت اب و
لیکشت هب رجنم هک هتفرگ تروص یتارییغت
کی تفگ هب یلو ،هدش هناگادج یاسیلک
Elgin Groseclose :زا یرثا
نایمیرک اضرملغ :مجرتم
.ناگنهرباپ هقرف زا نم :درک تعانق هلمج
بسا اب دروآرد شناهد زا هک ییادص اب یلپان
قرفتم مه نارگید ،دش رود و دمآ رد تکرح هب اه
درم طقف و دنتفر دوخ راک لابند هب و دندش
:تفگ و دنام ،دوب هدش بهار بلج هک یدرابل
؟یا هدمآ رود هار زا ییآ یم رظن هب هتسخ ردپ
.ما هدمآ لپان زا
؟هدایپ یاپ اب
.هلب
.منک راوس ار امش دییامرفب سپ
اب و مور یم هدایپ :تفگ و داد ناکت یرس بهار
.داتفا هار هب هبارا هنیس هب هنیس دنلب یاهمدق
هدایپ دیراد رارصا ارچ ،ردپ :دیسرپ یدرابل
عون کی مه نیا ایآ ؟هنهرب یاپ هب مهنآ ،دیورب
؟تسا تضایر
ناگنهرباپ هب ام هچرگ :داد باوج ناوخ بهار
،میتسین هنهرباپ مه لماک یلو ،میفورعم
.مراد اپ هب لدنص دینیب یم هک روط نامه
نوچ ،دیرادن یتوافت نادنچ ناگنهرباپ اب یلو
،هدش عمج امش یاپ ریز لاغشآ و هزیر گنس
یاهاپ .غاد یاهخیم یور تفر هار دننام تسرد
؟ارچ ،هدش حورجم امش
یراددوخ میقتسم باوج زا مهزاب بهار
باوخ یارب ییاج یتح ام یاوشیپ :تفگ و درک
منک یوریپ وا زا مهاوخ یم هک نم لاح ،تشادن
؟مشاب هتشاد یرتشیب عقوت ناوت یم هنوگچ
رداچ رد دنتسین روبجم مدرم ؟دیناوت ین ارچ
رداچ رد اهفقسا ینامز نوچ ،دننک یگدنز
دنراد یگدنز و هناخ همه نلا .دندرک یم یگدنز
امش یتقو .دوش یم ایند روما شدرگ ثعاب لوپ و
یم داسک اهشافک یبساک ،دیورب هار هنهرباپ
هب طقف امش یتقو .دننام یم هنسرگ و دوش
باصق ،دینک یم تعانق سدع و دوخن ندروخ
دوب رارق رگا .دور یم نیب زا راک یداسک زا هراچیب
یارب ینکسم و دنماشاین و دنروخن یزیچ مدرم
دوخ ،دندرک یم ادیپ یعضو هچ ،دنزاسن دوخ
یرادهگن ما هلیاع زا متسناوت یم هنوگچ نم
؟منک
،تسا یصخش هلأسم کی نیا :تفگ بهار
ماگ زارف رب اه یضعب هک هدش ردقم نینچ
معن هرفس رب یضعب .بیشن رب یخرب و دنهن
یضعب .دننک تعانق هزور هب یضعب و دننیشن
و یرادازع یوناز نارگید و دنرب هرهب ایند تاذل زا
دننیزگ تلزع هشوگ یضعب .دنریگ لغب رد مغ
هب یخرب و دننک رایتخا ار زاین و زار و اعد و
.دنزیخرب قلخ ییامنهار
سح یدرابل . تفر رکف هب ناهگان بهار
تسبورف بل ،دراد یناشیرپ نورد بهار درک
رد یدایز تدم .درک یراددوخ رگید تلاوس زا و
دور لحاس هب ات دنداد همادا دوخ هار هب توکس
داد ناشن بهار هب ار هار ،نآ زا دعب و دندیسر ربیت
.دندش ادج مهزا و دندرک یظفاحادخ و
انث و اعد اب هک یبش زا سپ ،دعب زور حبص
روضح هب ناوخ بهار ،دش یرپس یباوخ یب و
.دیسر مظعا فقسا
تمس هقرف نیا رد هک ،رتیپ یناحور ردپ
هک دوب هلاس 65 یبهار ،تشاد ار مظعا فقسا
وضع 1581 لاس رد هعموص سیسأت یادتبا زا
ببس هب هک لد هداس و فوئر دوب یمدآ .دوب نآ
پاپ تسایس : لوا لصف
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
31
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
تیلمراک« یلصا هقرف تافلتخا نارود رد یگدنز
.دوب هدرک ادیپ هنابصعتم تلیات »اه
رید یاه قاطا زا یکی رد ار ناوخ بهار ، فقسا
.تفریذپ روضح هب دوب زاجم هرکاذم یارب هک
هعموص یاه قاطا ریاس دننام مه قاطا نیا
همسجم ،دوب هیثاثا هنوگره زا یلاخ ابیرقت
،هدش هتخیوآ راوید رب بولصم حیسم زا یا
لیامش لباقم رد یغارچ قاطا زا یا هشوگ رد
تاود کی یبوچ زیم کی یور ،تخوس یم میرم
کی و رادرپ یاهملق یارب نادملق کی و یخاش
زا ریغ .تشاد رارق اعد باتک کی و ذغاک هتسب
.دش یم هدید مه یلدنص ود اهنیا
درک باختنا ار اه یلدنص زا یکی ریپ فقسا
رگید یلدنص یور درک هراشا بهار هب رس اب و
فقسا ،داتسیا دوخ یاج رد بهار یلو ،دنیشنب
یلیخ ام مرسپ نیشنب :تفگ هراشا اب هبترم ود
.میراد تبحص مه اب
ار اهتسد هک یلاح رد و درک تعاطا بهار
.تسشن دوب هدنابسچ مه هب شسابل یل
خیرات زا لاس هس :تفگ مظعا فقسا
هب هک یا هناردپ خیبوت و لپان رد نامتبحص
ارجا ناردارب نایم رد دیاقع یضعب زاربا تلع
.درذگ یم مدرک
.یناحور ردپ هلب
ام یبهذم لوصا فلخ رب دیاقع نآ هتبلا
.دوبن هدیدنسپ تیلمراک کی یارب یلو دوبن
.یناحور ردپ هلب
یمارآ هب و هتخادنا ناوج هب یهاگن فقسا
؟ییاجرباپ دیاقع نامه رب مه زونه :دیسرپ
هتسهآ و درب نییاپ ار شرس ناوج بهار
.یناحور ردپ هلب :تفگ
و نیست یور زا ار شرس مظعا فقسا
یور زونه سپ ،بجع :تفگ و داد ناکت بجعت
یلیخ تدم نیا رد امتح .یا هداتسیا دوخ هدیقع
یم رتهب ار تدوخ تاداقتعا لاح و یا هدرک رکف
یارب ار اه نآ هبترم ود افطل .ییان نایب یناوت
.نک رارکت نم
هتفای یتارج دوخ قوفام راتفر زا هک بهار
.درک تبحص هب عورش و تخادنا یهاگن ،دوب
نیا هرابرد یلیخ دیتفگ هک روط نامه
عقوم نامه نوچ یلو ،ما هدرک رکف عوضوم
،منک توکس هراب نیا رد هک مدرک دای دنگوس
.متسین نایب هب رداق
،نکب ار تدوخ یعس رثکادح ،بوخ یلیخ
ندینش زا نم .مونشب ار اه نآ اددجم مراد لیم
.مرب یم تذل عطاق نل اب ناناوج تاداقتعا
؟دیئامرف یم تبحص هزاجا سپ
دای هک یدنگوس زا اجنیا رد ار وت نم یرآ
.منک یم صلخ یدرک
دروآ نییاپ دییأت تملع هب یرس بهار
»یروکاک ید نوراب « هک یماگنه :تفگ و
سدقلا تیب نیمزرس رد یا هناخ درک داهنشیپ
اب هک دمآ شیپ روصت نیا نم یارب ،دهدب ام هب
مدرم نایم رد یغلبم مه ام تصرف نیا لوبق
.دش میهاوخ
یا هناخ یتسیابن ام هک تسا نیا تروظنم
یمیدق لحم و میتخاس یم لمراک هوک یور
؟میدرک یم لاغشا هبترم ود ار هقرف نیا ناینب
ظعو و هتفر مدرم نایم هب نابهار ضوع رد ینعی
؟دندرک یم
ام یاوشیپ هک روط نامه ،یناحور ردپ هلب
هتفر مدرم نایم هب دیاب ام :دومرف رما حیسم
دوخ رگا لاح .میزومایب ار هار للم همه هب و
یم هنوگچ ،مینک سوبحم هعموص لخاد ار
؟میروآ اج هب ار حیسم حیرص تین نیا میناوت
و دوب هدش هتخورفارب ناوخ بهار هرهچ
تشاد هجوت عوضوم نیا هب هک مظعا فقسا
عقاو هب سپ هب هب :تفگ یرتشیب نیست اب
هک یدوجو اب ،دمآ مشوخ ؟یراد یخسار هدیقع
شیپ هقرف یارب یراب فسأت عضو یدش بجوم
.مدرب تذل مه زاب یلو دیایب
ردپ روطچ :دیسرپ بجعت اب ناوخ بهار
؟یناحور
هک ار فیرظ و فیطل لاهن نیا دیرضاح ایآ
و هدرب جراخ یایند هب هدمآ لمع هب هیاس ریز
و دساف یاهذوفن و نازوس یاه هروک ضرعم رد
یارب زونه ام ،مرسپ ریخ ؟دیهد رارق ناهج بارخ
ار دوخ حور دیاب ام ،میرادن یگدامآ عوضوم نیا
نیا زا ار لباب تراسا هدنامیقاب و مینک ظفح
.میناهرب یراب و دنب یب هرود
تخادنا درمریپ هب یراد انعم هاگن ناوخ بهار
یم یلو ،دنک تبحص تشاد تسود یلیخ و
.دهن رتارف اپ دوخ میرح زا مه زاب دیسرت
:دیسرپ بهار هاگنآ و داد ناکت یرس فقسا
نامه ،میورشیپ ایرد فرط هب ام تسین رتهب
میشاب راودیما و دش قفوم یسوم هک یروط
ام یارب یهار و هدش ادج نایم زا فلاخم یاهبآ
؟دنک زاب دوعوم نیمزرس هب
ار تیاهسرد بوخ هچ :تفگ فقسا
یرادن ییانشآ ایند نیا اب وت یلو ،یا هتفرگارف
لیلت ام یمیدق هقرف هنوگچ یناد ین و
یارب یفاک تردق دندرک یم روصت نابهار .تفر
نیدب و دنراد نآ یاه هسوسو و ناهج اب هلباقم
کرت ار هعموص رد یگدنز و هزور و زان بیترت
کمک نادنمزاین هب ات دنتفر جراخ هب و هدرک
هدننک هسوسو هک دنتسناد ین یلو دننک
زین اینغا هک ییانآ زا .دنک یم راک قیقد ردقچ
هتفر هتفر ،دنراد زاین یحور هیذغت هب هداعلا قوف
اه نآ اب هک دندش توعد نارادلوپ نیمه فرط زا
ریقف بهار لاح ،دننک فرص اذغ ناشلزنم رد
مک ؟دنک در ار یتوعد نینچ دناوت یم هنوگچ
یتسود و یردارب مان هب ، یداع ندروخ اذغ زا مک
هب دعب و دنشک یم لاب ار بارش گرزب یاه ماج
هرخلاب و یرگید یاه ماج رتشیب یتسود رطاخ
زیم ریز لقعیل و تسم هک دینیب یم ار بهار
هدومیپ دیلپ لامعا هار بیترت نیدب و دطلغ یم
.دوش یم
نآ رد هک منک فیرعت تسین یجایتحا
راچد دح هچ ات یبهذم یاه نامزاس نیا ،مایا
هچ ات داسف و هدافتسا ءوس و هدش یهارمگ
نیمه هب .دوب هدرک ذوفن ام یاه هعموص رد دح
نویحلصا هقرف سسوم ،ازرت یناحور ردام ببس
سپ و دش دنلب شضارتعا یادص ، ناگنهرباپ
عضو هب هبترم ود ار ام دایز تامحز و رجز زا
رب دب لامعا هک یماگنه .درک یربهر یمیدق
یصلخ یناسآ نیا هب دنکفا یم هجنپ ناسنا
یدارفا هقرف دوخ لخاد یتح تسین نکم نآ زا
یزور .دندرک یم تفلاخم تاحلصا اب هک دندوب
دننام و دندرک ریگتسد ار ناوخ بهار و نم
یاهزور نآ وت مرسپ .دندز کتک یداع ناراکتیانج
دوب ام اب دنوادخ اما ،یرادن رطاخ هب ار تخس
یبهذم نامزاس و دش مانا تاحلصا هرخلاب و
ناگدید ماگنه نیا رد .دیدرگ سیسأت ناگنهرباپ
و دیشخرد دوخ یزوریپ ندروآ رطاخ هب زا فقسا
:درک مات روط نیا ار شتبحص
ام تاحلصا و دوخ دیاقع یراد دصق وت لاح
!دهاوخب ادخ هچ ره دشاب ؟یربب نیب زا ار
هب و دیبات یم فقسا رس رب یهاگحبص رون
یمرگ تبحم بهار .دیشخرد یم یبلاج روط
و درک یم سح درمریپ نیا هب تبسن دوخ لد رد
فقسا هب و هدوشگ نخس هب بل تشاد لیم
یاهییامنهار زا یوریپ هب هک دهد نانیمطا
یلو ،تسا یضار دوخ قوفام صاخشا هناقداص
:تفگ هبترم ود رتیپ یناحور ردپ
تردق زا ابلق ، هناردپ خیبوت یارجا زا سپ
متفر ورف رکف هب و مدش تحاران امش تاداقتعا
تبحص ام اب دراد امش نابز زا دنوادخ ادابم هک
هتشون یسررب یارب ار یتأیه اروف اذل ،دنک یم
ایآ ممهفب ات مدرک رومأم ازرت یناحور ردام یاه
دروم یبهذم یتاغیلبت یاه تیلاعف وا رظن زا
ردپ زا هراب نیا رد اه دعب ؟ریخ ای تسا لوبق
یشرازگ دوب تأیه نیا سیئر هک »ناج« یناحور
هب عوضوم نیا و مدش هدز تریح اقاو هک دیسر
قافتا هب هلصافلب هک دوب تیمها زئاح یردق
روضح هب هقرف دشرا یناحور ناردپ زا رفن دنچ
مانا یارب ار ناگنهرباپ تامدخ و میدیسر پاپ
دنتشاد لیم ناشیا هک یتیرومأم هنوگ ره
یسفن تریح زا ناوج بهار .میدرک هضرع
!گرزب یادخ یا :تفگ بجعت اب و دیشک
دنادرگرب وا فرط هب یدنت هب ار شرس فقسا
:دیسرپ و
دنیامرف رما سدقم پاپ هک اجره امش سپ
؟دیتسه تیرومأم لوبق هب رضاح
نم لاح ره هب ،هلب :داد باوج بجعت اب بهار
قوفام هک اجرهو مشاب یم اسیلک نامرف تت
تعاطا ، دننک رما تفر ای ندنام هب نم یاه
. درک مهاوخ
:تفگ و هداد ناکت تیاضر هب یرس درمریپ
تابثا یارب یفاک تصرف امش نوچ ؛متقوشوخ
نامشچ .تشاد دیهاوخ دوخ تایونم تردق
هدش زاب ینارگن و تریح زا ناهگان ناوج بهار
.هتبلا :تفگ و
سدقم ردپ میوگب ناوت یم :تفگ درمریپ
هداعلا قوف تمدخ یارب ام داهنشیپ زا
یسراپ نیمزرس اب امش ایآ .دش دهاوخرورسم
؟دیراد ییانشآ ناریا ای اه
؟ناریا
ار نآ یاورنامرف اه یضعب هک ینیمزرس ،یرآ
اریخا و دنناوخ یم گرزب یفوص نارگید و هاش
رابرد هب ریفس ناونع هب ار یسیلگنا رفن کی
.تسا هداتسرف سدقم پاپ
ییانشآ لئاسم نیا اب نم ،مرتحم ردپ
هک تسین ینیمزرس نامه ناریا ایا یلو ،مرادن
لیئارسا ینب ،سدقم باتک تیاور قبط شهاش
؟دیناهر تراسا زا ار
هتساوخ ام زا سدقم ردپ .تسا نامه یرآ
نیا وت ایآ ،میتسرفب نیمزرس نآ هب ار رفن دنچ
؟ینک یم لوبق ار تیرومأم
اب هتبلا :تفگ و دش زیخ مین ناوج بهار
فقسا ؟منک تکرح دیاب تقو هچ ،لیم لامک
هدیقع رد هچرگ ،بوخ رایسب :تفگ بجعت اب
،شاب هتشادن هلجع دایز یلو یمدق تباث دوخ
. یرادن یعلطا چیه تیرومأم نیا زا زونه
هب هک تسا یعوضوم نیا . شاب هتشاد ربص
یم روصت .دراد جایتحا هداعلا قوف تسایس
امش باتش و هلجع همه نیا زا ناریا هاش منک
تمیلم اب یلیخ دیاب ار راک نوچ دشابن یضار
اب دیاب لوا هک تسه یدایز بلاطم و درک زاغآ
.دیوش انشآ نآ
؛درک لرتنک ار دوخ ترارح ناهگان بهار
ار وا »ریفس« و »تسایس« لثم یتاملک
:تفگ بل ریز هک یروط هب ،دوب هدرک ریحتم
اب نابهار ام هک تسا یجایتحا هچ ممهف ین
هب طقف روما نیا ،میشاب هتشاد راک ورس هاش
اسیلک ناگدازهاش و اهلانیدراک و سدقم پاپ
.دوش یم طوبرم
پاپ زا ناریا هاشنهاش :داد حیضوت فقسا
یسایس طباور حاتتفا و ریفس مازعا سدقم
سدقم پاپ و هدرک تساوخرد ار ورین ود نیب
هک هتفرگ هجیتن نینچ دوخ تیارد و لقع هب
دنچ مازعا ،تساوخرد نیا مانا یارب هار نیرتهب
.تسا ناریا هاش رابرد هب ناگنهرباپ هقرف زا رفن
هچ نیا ؛دوب هدش هفلک و مگردرس بهار
یب نابهار دیاب پاپ هک تسا یفرحنم تمکح
کی رابرد هب دوخ یگدنیان هب ار ریقف و زیچ
سح بهار ؟دتسرفب نیمز قرشم هاشنهاش
و دنک یم یزاب دراد ایرد جاوما یور درک یم
تان یارب و دوش یم قرغ ایرد قامعا رد ناهگان
و یراسمرش ساسحا .دنز یم اپ و تسد دوخ
یتیرومأم نینچ یارب تقایل تشادن زا تلاجخ
نییاپ ار شرس و تفرگ ارف ار شدوجو مات
.تخادنا
:تفگ و درک یدنت هاگن فقسا
تامیمصت تلع زا نم هک یروط نامه
هک سدقم پاپ یهلا تاماهلا و یلاع یسایس
ین لاوس هدش یمیمصت نینچ ذخا بجوم
ایآ .دیشاب روطنیمه مه امش مراودیما ،منک
لوبق یارب ایآ ؟دنک یم عناق ار امش فرح نیا
؟دیتسه هدامآ طیارش نیا
لامک رد و تشگرب دوخ یداع لاح هب بهار
:تفگ عوضخ و یگداتفا
یبلاطم هب نم راکفا هک نیا زا ،یناحور ردپ
.دییامرفب وفع ارم تفرگ جوا نم مهف قوفام
مسرب هاش روضح هب نآ اب هک ار یدادعتسا نم
یا هرهب حیصف قطن زا نم ،منیب ین دوخ رد
نآ ریسافت و سدقم باتک اب طقف و ما هدربن
ردپ هچرگ دیناد یم هک روط نامه .مراد ییانشا
هتفر مه یور ام هداوناخ یلو هدوب هداز بین نم
هنوگچیه نم دوخ و دنتسه یا هداس دارفا
یاهرابرد موسر و هار زا یکرد ای ییانشآ
.مرادن یتنطلس
:تفگ و درک عطق ار وا فرح فقسا
هورگ نیا رد مه یرگید دارفا ،درادن یتیمها
یم رتهب ار مسر و هار هک دوب دنهاوخ امش اب
هب ،دیرابدرب و لد یوق یلیخ اصخش امش دنناد
هتبلا .ناد یم بسانم ار امش تفر ، تلع نیمه
شیپ رد هک یرفس صوصخ هب و تیرومأم نیا
روبع نودب نوچ ،دوب دهاوخن ناسآ نادنچ دیراد
ام هب تبسن هک اه سور ای و اهکرت نیمزرس زا
.تفر ناریا هب ناوت ین دنرادن یا هناتسود راتفر
کی تلمت و تافیرشت هک ار ییاه هسوسو
دیهاوخ لمت هنوگچ دزیگنا یم رب یقرش رابرد
رب و دینک اعد تارک هب دوش مزل دیاش ؟درک
ایآ ،مسرپ یم مه زاب .دیتسرفب تنعل ناطیش
؟دیتسه تیرومأم نیا لوبق هدامآ
نامشچ رد هک یلاح رد و درک دنلب رس بهار
:تفگ دوب هدش هریخ دوخ قوفام
ار نآ تقایل هک مراودیما ،یناحور ردپ یرآ
.مشاب هتشاد
*** غرمیس هدنیآ هرامش رد همادا ***
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
32
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
دیدج نابز کی رد مان هلئسم
دنک یم ادیپ ربارب دنچ یتیمها اداناک رد امش کچوک مان
باطخ دروم نآ اب طقف امش اج همه رد
ً
ابیرقت هک ارچ
رد و راک طیحم رد ،سرد سلک رد :دیریگ یم رارق
دنچ تکرش کی ریدم یتح .یرادا و یمسر یاهاضف
باطخ کچوک مسا هب شراک لحم رد یرلد نویلیم
ماجنا نارگید لابق رد ار راک نیمه مه وا و دوش یم
.دهد یم
رد هک روطنامه .دراد ییاه تیدودحم ینابز ره
فورح یخرب تسا نکمم ناریا لخاد جیار یاه نابز
مه یسیلگنا نابز رد دنوش ظفلت لکشم اب اهادص ای
فرح زا یسراف رد ام
ً
لثم .دراد دوجو هصیقن نیا
ریظن مینک یم هدافتسا یماسا زا یلیخ رد نکاس »ه«
رد »هزوریف«ای »هناورپ« ،»هناتسم« ،»هنازرف«
.نآ هنایم رد »اسهم« و »مانهب« نینچمه و هملک رخآ
رد و تخس نابز یسیلگنا کی یارب یماسا نیا ظفلت
تسا رتهب لیلد نیمه هب تسا نکممریغ تلاح یخرب
.مینک باختنا یرت هداس یاه لداعم یماسا نینچ یارب
رد تسا هرارش ناشمان هک ییاه مناخ زا یرایسب
ً
لثم
ییاوآ رظن زا مه هک دنمان یم یرش ار دوخ راک طیحم
هدش هتخانش
ً
لماک یا هملک مه و تسا کیدزن هرارش هب
نکمم یماسا همه یارب راک نیا هتبلا .تسا یسیلگنا رد
رکف توافتم
ً
لماک یمسا هب دیاب تروص نآ رد .تسین
قداص مه فاق فرح یارب یلکشم نینچ ریظن .درک
رد هک دراد دوجو امش یارب ناکما نیا هناتخبشوخ .تسا
هب دیدج مان اب ار دوخ ،دیدج لغش کی دادرارق دقع نامز
دناوت یم مان نیمه و دینک یفرعم Nickname تروص
کرادم ،تابتاکم یارب ینعی دشاب هتشاد یقوقح رثا اشنم
هدافتسا دیدج مان نیمه زا راک لحم ینوناق تادنتسم و
هدنام ظوفحم امش ینوناق و یمسر مان هکیلاح رد دینک
.تسا
رظن زا مان لک هک دیآ یم دیدپ ینامز رگید لکشم
ریظن دوش ظفلت تخس نانابز یسرافریغ یارب ییاوآ
شوگ ندوبن انشآ لیلد هب
ً
اتدمع لکشم نیا .اسنلگ
هب هتبلا هلئسم نیا زورب .دیآ یم لصاح تاملک نیا اب
ینلوط یاه تدم هک یدارفا لثم .دراد یگتسب بطاخم
ار تاملک نیا و دنا هدوب سامت رد یناریا نیرجاهم اب
یارب هکیلاح رد دنرادن نآ اب یلکشم دنا هدینش اهراب
یناریا یماسا رثکا هتبلا .تسا زاسرسدرد ،انشآان کی
بلغا لاثم ناونع هب اما دنرادن یدج لکشم رظن نیا زا
اهراب زا سپ امش و دنراد یا هصخشم نینچ ینیچ یماسا
ندرپس رطاخب ای ظفلت هب رداق یتخس هب مه اهنآ ندینش
ار دوخ یماسا اهنآ یمامت
ً
ابیرقت لیلد نیمه هب دیتسه اهنآ
.دنهد یم رییغت
هک دنتسه ییاهنآ زاس هلئسم یماسا زا رگید هورگ
ار یدنیاشوخان تاملک یسیلگنا نابز رد تسا نکمم
تسا »هنوپ« شمان هک یکدوک
ً
لثم .دنروآ رطاخ هب
دربب جنر شا یسلکمه ناتسود یخوش زا تسا نکمم
و ناکدوک رد
ً
اصوصخ عوفدم هب هراشا یارب »وپ«(
قافتا نیا سکع هتبلا .)دور یم راک هب یگناخ تاناویح
زیمآرخسمت ام یارب یسیلگنا هملک کی هک دتفا یم یتقو
همجرت »نآ« ار نآ یسراف رد ام هک Ann
ً
لثم دوش یم
یبوخ باختنا دنناوخ یم هحتف اب اه یسیلگنا اما میا هدرک
نوچ تسین نایناریا نایم رد نیزگیاج مسا کی یارب
کی رد ام یناریا ریغ ناراکمه زا یکی تسا نکمم
ببس نیا و دنک باطخ نآ اب ار ام نابز یسراف طیحم
.دوش نایناریا عمج رخسمت
نایناریا ام دروم رد تدش هب هک مه یرگید لضعم
یسیلگنا هب مسا یسیون لداعم رد یاطخ تسا دوهشم
ندینش ضحم هب تداع بسح رب ام زا یلیخ
ً
لثم .تسا
I فرح زا )دیجم مسا رد
ً
لثم( هدیشک »یا« یادص
هاتوک یا کی i هکیلاح رد ) Majid( مینک یم هدافتسا
یرتهب باختنا Majeed دیجم مسا دروم رد( تسا
هدید یماسا زا یرایسب رد تارک هب اطخ نیا ).تسا
نایناریا یاه مان ندش ظفلت هابتشا لیلد کی و دوش یم
.تسا هتکن نیمه
رگید زاسرسدرد دروم کی مه لوطم یلیماف یماسا
هب اداناک رد یلیماف مان دربراک هک تسا تسرد .تسا
ار امش مسا زا یشخب لاح ره هب اما دبای یم شهاک تدش
هک میراد لیماف مان هملک 4 ات ام زا یخرب .دهد یم لیکشت
یتح .دوش یم زاسرسدرد یرادا ای یراک یاه طیحم رد
و اه نامزاس رد هدش یحارط یاهرازفا مرن زا یخرب
دنرادن ار اهنآ یاهرتکاراک یمامت شیاجنگ یتامدخ زکارم
و هدرک باختنا ار اهنآ زا یکی ادتبا نامه زا تسا رتهب اذل

ً
لثم ،یتامدخ زکارم زا یرایسب رد .میرذگب هیقب ریخ زا
رد دوخ یلصا مسا ظفح نمض دیناوت یم امش ،اه کناب رد
هرمزور یاهدربراک رد یقبام فذح راتساوخ ،مهم دانسا
.دیوش یرابتعا و یکناب یاه تراک تفایرد نوچ
:تسا رتهب لاب دراوم زا بانتجا یارب
دیراد اداناک رد رضاح ناتسود اب هک یسامت رد ،لوا
دنچ رایتخا رد یسیلگنا هب ار امش مسا دیهاوخب اهنآ زا
دنهاوخب اهنآ زا و دنهد رارق ییاداناک راکمه و تسود
یاطخ ای ظفلت رد یلکشم دننیبب ات دننک ظفلت ار نآ
ً
لوا هک
مسا نیا ایآ دنسرپب اهنآ زا
ً
ایناث و دنشاب هتشادن شراگن رد
هب هچنانچ .دزادنا یمن یزیمآرخسمت زیچ دای هب ار اهنآ
عفر رد یعس دندرک دروخرب یدج لکشم اب یلیلد ره
.دییامن لکشم
رطاخب دینک باختنا یدیدج مسا تسا مزل رگا ،مود
ات تسا رارق و تسامش مسا زین دیدج مسا هک دیشاب هتشاد
باختنا یا هملک سپ دیوش هدناوخ نآ اب ینلوط یاه تدم
یزیچ هکنیا فرص هب .دیرب یم تذل شندینش زا هک دینک
ار نآ دنتسه اراد ار نآ یصاخ دارفا ای تسا دم یلیخ
تذل یلیخ دوخ مسا زا هتشذگ رد رگا .دینکن باختنا
نیرتهب نیا دیا هدیدنسپ یم ار یرگید مسا و دیا هدربن
هک تسا نیا مهم اما .تسا دیدج هبرجت یارب تصرف
سپ دشاب امش یناریا تیوه فرعم ناکامک دیدج مسا
بانتجا دنرادن نآ اب یتیخنس چیه هک یماسا باختنا زا
.دینک
تهج یب ار نآ درادن یلکشم امش مسا رگا ،موس
نیلوا رد امش ناراکمه تسا نکمم هکنیا .دیهدن رییغت
یصاخ لکشم دننک ظفلت یتخس هب ار نآ ،مسا اب ههجاوم
دنتشاد لکشم نانچمه امش ییامنهار زا دعب رگا .تسین
امش مسا دینکن شومارف .دینکب ناتمسا یارب یرکف دیاب
.دینک شلت نآ ظفح یارب دیاب .تسامش تیوه زا یشخب
ریاس دیهدن ماجنا ناتدوخ مسا اب ار راک نیا زورما رگا
راچد تشونرس نیمه هب مه رگید یگنهرف رصانع
یموق یاه شزرا ظفح هک دیشاب هتشاد هجوت .دش دنهاوخ
نیا و دوش یم بوسحم ییاداناک یاه شزرا زا یکی
.دنک یمن زیوجت ار یگنهرف یتیوه یب هجوچیه هب روشک
نارگن زور طیارش هب هتسب دارفا زا یخرب ،مراهچ
زا یللملا نیب ینارگن نامز رد
ً
لثم .دنوش یم ناشمسا
نیسح ناشمان هک یناسک زا یخرب نیسح مادص راتفر
طلغ هیور نیا هکیلاح رد دندوب مسا رییغت هب لیامتم تسا
و تسا هرمزور تاقافتا زا رتربتعم رایسب امش مسا .تسا
یدایز دارفا دیاش دعب لاس 10 .دروآ یم ماود نآ زا شیب
شوب جروج نمض رد .دنرواین رطاخ هب ار نیسح مادص
اه ییاداناک زا یرایسب نایم رد یروفنم تیصخش مه
.دندوبن مسا رییغت رکف هب اه جروج اما تسه و هدوب
دنوش یم دلوتم اداناک رد هک ینادنزرف یارب مسا باختنا
.تشاد یا هژیو هجوت نآ هب دیاب و دراد یرتشیب تیمها
رمع مامت رد دناوتب یناریا تیوه ظفح نمض هک یمان
.دشاب اهنآ هارمه
ParsCanada.com :زا هتفرگرب
:اداناک هب رفس
مود شـخب
یم ظفلت یجراخ نابز رد هنوگچ ام مان ◄
؟دراد نابز نیا رد یصاخ ینعم ایآ و دوش
ار یمان هنوگچ نامنادنزرف یارب ◄
یگنهرف تیوه ظفح نمض هک مینک باختنا
یجراخ نابز رد نآ ینعم ای و ظفلت ام
؟دوشن یو رازآ بجوم
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
33
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
هناخزپشآ
هناخوراد
ای
هک تسا شخب یژرنا یاهاذغ زا رپ امش هناخزپشآ تنیباک
دنک یریگولج تامدص واهیرامیب زورب زا دناوتیم
کانرطخ یاه ناطرس دمآرد شیپ ،برچ یاهاذغ
نآ یاه هدروآرف و وج
ییاذغ و ییوراد صاوخ
یم تشادرب و تشک ایند رسارس رد هک تسا یتلغ زا یکی وج
و اه ینوراکام رثکا .دراد ایند مدرم هیذغت رد یمهم مهس و دوش
شآ صوصخم هزم و معط و دنوش یم تسرد وج تلوصحم زا Pasta
هارمه هب وج نان ریظن یب تیصاخ .درادن یرگید یاذغ چیه ار وج
هژورپ رد تسا لاب تیفیک اب ربیف یدایز رادقم یواح هک نآ سوبس
وج نان مرگ 200 طقف ندروخ .تسا هدیدرگ ملسم یتاقیقحت یاه
نیمات ار صخش هنازور زاین دروم ربیف دصرد 55 دناوت یم وج شآ ای و
شقن تسوبی نامرد و یریگشیپ رد دناوت یم ثحب دروم ربیف .دیامن
.دشاب رثوم شراوگ هاگتسد یتملس رد و دشاب هتشاد یعطاق
دننک یم فرصم ار نآ رد دوجوم ربیف و وج تلوصحم هک یدارفا
.دندرگ یم راچد گرزب هدور ناطرس هب رتمک یلیخ
تلع هب وج ربیف هک دسیون یم Clinical Nutrition یملع لانروژ
یوارفص داوم عفد و حشرت رد هک Beta Glucan مان هب یا هدام نتشاد
هولع .دوش ارفص هسیک و دبک یتملس ببس دناوت یم دراد شقن
شهاک بجوم ییاذغ میژر رد نآ تابیکرت و وج اهنیا ی همه رب
رد اصوصخم ،قورع و بلق یتملس رد و دوش یم نوخ لورتسلک
نمزم یرامیب تفرشیپ و زورب زا اریز ،دراد شقن هسئای یاهمناخ
قورع رد یگتفرگ دراذگ یمن و دنک یم یریگولج Atherosclerosis
.دیآ دوجو هب
دنورهش-نایریدق زیورپ رتكد :زا هتفرگرب
شیازفا یدایز رایسب نازیم هب ار یرشب یاه ناطرس نیرت کانرطخ هب لتبا لامتحا دنتسه نغور و تشوگ زا راشرس هک برچرپ ییاذغ یاه میژر
دنتسه نغور و تشوگ زا راشرس هک برچرپ ییاذغ یاه میژر دش صخشم ناطرس دروم رد هتفرگ تروص تاقیقحت نیرت گرزب زا یکی رد .دنهد یم
.دنهد یم شیازفا یدایز رایسب نازیم هب ار یرشب یاه ناطرس نیرت کانرطخ هب لتبا لامتحا
راچد هدنشک ناطرس نیا هب هک یدارفا زا متفه کی طقف دهد یم ناشن تاقیقحت .تسا هدعملازول ناطرس کانرطخ یاه یرامیب نیا زا یکی
.دننام یم هدنز لاس کی زا دعب دنوش یم
دنوش یم راچد کانرطخ یاه ناطرس عون نیا هب ییایناتیرب یاهروشک رد رفن 8000 هب کیدزن لاس ره
.دنهد یم تسد زا ار دوخ ناج دوخ یرامیب تدش لیلد هب لاس رد نارامیب نیا زا رفن 7000
ً
ابیرقت و
لیلد زا بسانمان ییاذغ میژر و ندب رد یبرچ یلاب نازیم هک دوب هدرک نیعم یلبق تاقیقحت
.تسا ندب رد اه ناطرس هنوگ نیا یلصا
دهاوش دوب هداد رارق یسررب دروم ار رفن رازه 500 زا شیب ییاذغ تداع هک دیدج تاعلاطم
.داد رارق ناکشزپ رایتخا رد اه ناطرس عون نیا هب نارامیب یلتبا تلع هراب رد یرتشیب
ییاذغ یاه میژر تایئزج دروم رد ار یصاخ یاه مرف دش هتساوخ نابلطواد زا یسررب نیا رد
.دننک رپ دوخ یتملس تلکشم و
برچرپ ییاذغ یاه میژر هک یدارفا دنتفایرد اکیرمآ دنلیرم رد ناطرس یلم زکرم نادنمشناد
هدنیآ لاس شش رد دارفا ریاس زا رتشیب دصرد 53 لامتحا ات دننک یم فرصم زمرق تشوگ
ً
اصوصخ
نانز زا دصرد 23 طقف و تسا رتمک نانز رد رامآ نیا هتبلا.دنوش یم راچد کانرطخ یاه یرامیب هب
.دنوش یم راچد کانرطخ یاه ناطرس نیا هب برچرپ یاهاذغ فرصم لیلد هب
جیاتن .دهد یم شیازفا موس کی نازیم هب ار هدور ناطرس هب لتبا رطخ زور لوط رد زمرق تشوگ هدعو ود فرصم هک دوب هداد ناشن یلبق تاقیقحت
.تسا هدیسر پاچ هب اکیرمآ روشک یلم تملس نامزاس هیرشن رد تاقیقحت نیا
فارگلت لید :زا هتفرگرب
یتباید نارامیب و B12 نیماتیو

باصعا یتملس رد و بآ رد لولحم تسا ینیماتیو B12 نیماتیو
رد اصوصخم نآ دوبمک و دراد مهم یشقن نوخ زمرق یاهلوبلگ و
یبصع یراجنهان یعون دنتسه راچد دنق یرامیب هب هک یدارفا
دنق لرتنک یارب هک یدارفا هک هدش تباث اریخا .دروآ یم دوجو هب
نارگید لثم دوب دنهاوخن رداق دنروخ یم Metforminیوراد نوخ
تدمزارد رد عوضوم نیمه و دنیامن بذج ندب رد ار B12 نیماتیو
تباث یملع هعلاطم کی رد .دش دهاوخ یضراوع و اهرسدرد ثعاب
دنروخ یم نیمروفتم یوراد هک یتباید نارامیب دصرد 40 هک هدش
دارفا نیا مراهچ هس و دنتسه راچد B12 نیماتیو دوبمک هضراع هب
هک دنشاب یم لتبم Peripheral Neuropathy یبصع یراجنهان هب
اکیرمآ دنق یرامیب هرگنک رد هک یسررب نیا جیاتن .گرزب تسا یمقر
راچد دنق یرامیب هب هک یدارفا هک دهد یم ناشن هدیدرگ رشتنم
یرادقم امتح دیاب دنیامن یم هدافتسا ثحب دروم یوراد زا و دنتسه
نیا دوبمک ات دننک فرصم یقیرزت ای یکاروخ تروص هب B12 نیماتیو
.درواین دوجو هب ار یتشگرب لباقریغ تاعیاض نیماتیو
دیسا PH ندوب بسانم B12 نیماتیو بذج مهم لماوع زا یکی
دارفا دصرد 30 دودح ی هدعم رد یملع یسررب قبط .تسا هدعم
B12 نیماتیو بذج و مضه یارب یفاک دیسا لاس 50 زا رت نسم
راچد نیماتیو نیا دوبمک هضراع هب دارفا نیا تیاهن رد و درادن دوجو
تلع رب دیزم نیمروفتم یوراد دننام یرگید لماع رگا لاح .دنوش یم
دهد شهاک شراوگ هاگتسد رد ار B12 نیماتیو بذج نازیم و هدش
یتلکشم راچد ندب و ددرگ یم رت ملسم یرورض نیماتیو نیا دوبمک
یرتشیب B12 نیماتیو هب دارفا زا یضعب یلک روط هب .دوش یم
،هدریش ناردام ،رادراب یاهمناخ زا دنترابع اهنآ نیرتمهم و دنراد زاین
یروطنامه و دنروخ یم شراوگ هاگتسد مخز یاهوراد هک یدارفا
یوراد و دنتسه راچد دنق یرامیب هب هک یدارفا دیدرگ هراشا هک
لماوع دوجو تروص رد .دننک یم فرصم ار لاب رد هدش رکذ صوصخم
B12نیماتیو مرگورکیم 500 یزور ندب رد B12 نیماتیو هدنهد لیلقت
.دبای همادا و عورش کشزپ رظن ریز دیاب هک دوش یم هیصوت
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
34
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
شا هلاس ۴۵ هدرک لیصت رسپ اب هلاس 85 یدرم
رب یغلک ناهگان . دندوب هتسشن دوخ هناخ لبم یور
:دیسرپ شدنزرف زا ردپ . تسشن ناشا هرجنپ یور
.غلک :داد خساپ رسپ ؟هیچ نیا
تفگ رسپ ؟هیچ نیا دیسرپ هرابود هقیقد دنچ زا سپ
.هغلک :متفگ نوتهب نلا نیمه هک نم اباب :
:دیسرپ راب نیموس یارب درم ریپ یهاتوک تدم زا دعب
؟هیچ نیا
تلاح نامه اب و دزیم جوم شرسپ رد تینابصع
..غلک هغلک :تفگ
یمیدق یتارطاخ رتفد اب و تفر شقاتا هب ردپ
هک تفگ شرسپ هب و درک زاب ار یا هحفص .تشگرب
.دناوخب ار نآ
:دوب هدش هتشون روط نیا هحفص نآ رد
هتسشن لبم یور و .دراد لاس 3 مکچوک رسپ زورما
، تسشن هرجنپ یور یغلک هک یماگنه .تسا
وا هب راب 23 نم و دیسرپ نم زا ار شمان راب 23 مرسپ
.تسا غلک شمان هک متفگ
باوج وا هب و مدرکیم لغب هناقشاع ار وا راب ره
ضوعردو مدشین ینابصع هجو چیه هب و مدادیم
.مدرکیم ادیپ وا هب تبسن یرتشیب هقلع
قشع تیاور
یتخس هلبآ یسورع زا لبق زور دنچ یناوج رتخد
.دش یرتسب و تفرگ
زا شیاهتبحص نایم رد و تفر شتدایع هب یو دزمان
.دیلان دوخ مشچ درد
ار شتروص مات هلبآ و تفرگ تدش نز یرامیب
.دناشوپ
زا و تفر یم شدزمان تدایع هب نانز اصع ناوج درم
.دیلان یم مشچ درد
.دیسر ارف یسورع دعوم
دوب هتخادنا لکش زا ارنآ هلبآ هک دوخ تروص نارگن نز
.دوب هدش روک هک مهرهوش و
نامه ابیزان سورع بوخ هچ دنتفگ یم مدرم همه
.دشاب انیبان شرهوش هک رتهب
،تفر ایند زا نز جاودزا زا دعب لاس20
.دوشگ ار شنامشچ و تشاذگ رانک ار شیاصع درم
.دندرک بجعت همه
اج هب ار قشع طرش زج یراک نم» :تفگ درم
«.مدرواین
شیارآ مزاول زا ندرکن هدافتسا یارب یفاک و مزل طرش .دینک هجوت ناتتروص تسوپ تملس هب شیارآ یاجب ( 1
بقارم و دینک تبقارم ار نات تسوپ تشادهب .دیروخب ملاس یاذغ .تسا توارطاب و ملاس تسوپ کی تشاد
.دیشاب محازم یاه شوج
.دینک هیهت تسوپ یارب بسانم هدنیوش کی و بوخ تروص نوباص کی و دیهدب ار شیارآ مزاول لوپ (2
.دشاب دیفم تسوپ ندیسر رظن هب ملاس و فاص رد دناوت یم مه لاب spf یاراد میلم رادرب هیل کی (3
تسین اهنآ زا هدافتسا هب یزاین و دنتسه یوق یلیخ لاس 25 ریز یاه ناخ یارب تسوپ یریپدض یاه مرک بلغا (4
ار نآ فیعض و رت میلم لدم کی دینک هدافتسا اه مرک عاونا نیا زا یکی زا دیاب هک دینک یم رکف زونه رگا اما
.دینک باختنا
رهاظ ندیسر رظن هب ابیز رد وم بسانم و هداس شیارآ .دیشاب هتشاد یبترم یاه نخان و اهوم دینک یعس (5
رظن هب بترمان مه شیارآ مزاول زا هدافتسا نودب یتح دوش یم بجوم بترم نخان و وم تشاد .تسا رثوم رایسب
.دیراد هگن ار نآ هتفه کی یارب دیناوتب هک دینک باختنا ییوم لدم ای و هداس روکینام کی .دیسرن
.دینک هدافتسا هداس هدننک بوطرم کی زا طقف دینک یعس بلژر عاونا یاجب (6
.تشاد دنهاوخ ار دوخ صاخ ییابیز دنسرب رظن هب بوطرم و ملاس اه بل رگا (7
هت هک یباتفآدض مرک دینک یعس دینک هدافتسا ناتتروص تسوپ یور یزیچ امتح هک دیراد رارصا یلیخ رگا (8
.دیربب راکب دراد یرصتخم گنر
.دینک هدافتسا باتفآدض زا زور ره دیاب مه شیارآ نودب یتح هک دیربن دای زا ار هتکن نیا (9
تسوپ یور یریگ هکل .دینک فرطرب ار یلک یاهداریا طقف دینک یعس دینک شیارآ یمک طقف تسا رارق رگا (10
.تسا یفاک دیراد هک یکچوک هلبآ یاج یور تروص کسام زا تشگنا کون کی ای میلم مرک کی اب تروص
اه مناخ ییابیز یارب ییاه هتکن
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • No. 2 2 هرامش • غرمیس
23
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • NO.1
اداناک رد یناریا لیصحتلا غراف نایوجشناد هقباسیب شیازفا
رد اتربلآ هاگشناد هک یماگنه دندهد یم شرازگ نوتنومدا زا اداناک تاعوبطم
هام رد یلللا نیب لیصحتلا غراف نایوجشناد شریذپ یاه تساوخرد عمج ددص
زگره هک دندروخرب یعوضوم هب هاگشناد یاسور ،دمآ رب نوتنومدا رد ربماتپس
.دندوب هدشن هجاوم نآ اب هتشذگ رد
و ،اکیرمآ ،نیچ یاهروشک زا نایوجشناد هورگ نیرتگرزب هلاس ره لومعم
یضاقتم یوجشناد 618 اب ناریا لاسما یلو دندمآ یم روشک نیا هب هسنارف
اه هورگ همه زاتشیپ ،ارتکدو )دشرا یسانشراک( سناسیل قوف هرود رد لیصت
.دهد یم ناشن ار %60 رب غلاب یشیازفا ،دادعت نیا و هدوب
تاباختنا رثا رد هک یبوشآ راجفنا اب یراج لاس ناتسبات رد ناریا یملسا یروهمج
،دوب هارمه ناهج رسارس و لخاد رد یگرزب تارهاظت اب روشک فلتخا دروم
شیازفا یراج لاس رد« :دیوگ یم هاگشناد سیئر نواعم نوراب اتیرب .دیدرگ وربور
یم یسایس لماوع هب طوبرم دایز لامتحا هب هک هدمآ شیپ یا هقباس یب
نابز ظال زا ،هدید شزومآ یبوخ هب ناریا یاه هاگشناد رد نایوجشناد نیا .»دشاب
ریاس اب قیفلت هدهع زا دنناوت یم یبوخ هب ارهاظ و دنرادن یدج نادنچ لکشم
زین روشک رسارس یاه هاگشناد ریاس رد هک تسا یدنور نیا .دنیآرب نایوجشناد
.تسا هدیدرگ ساسحا زین لاسما ناتسبات عیاقو زا لبق یتح و دوش یم هدید
هدیدرگ رشتنم اداناک یاه جلاک و اه هاگشناد نمنا فرط زا هک یماقرا قبط رب
-2006 یاهلاس نیب ،دنا هدمآ ناریا زا هک یلیصحتلا غراف نایوجشناد دادعت
.تسا هدیدرگ ربارب هس 2002
یلو تشاد ار مهدراهچ هبتر ،لارتنوم McGill هاگشناد رد 2003 لاس رد ناریا
زئاح ار متشه هبتر 2008 لاس رد لیصحتلا غراف یوجشناد 149 شریذپ اب کنیا
.تسا هدیدرگ
شیازفا نیا زا یتمسق هک دیوگ یم McGill هاگشناد شنیزگ ریدم ،سایتام ازیل
پیشولف یاه تصرف هک تسا هاگشناد نیا دوخ یبایرازاب یاه تیلاعف تلع هب
غیلبت ناریا ربتعم یاه هاگشناد رد یا هژیو یاه هدکشناد رد نایوجشناد یارب ار
مادقا نیا تلع هب ،یسدنهم یاه هتشر رد شریذپ دیوگ یم سایتام .تسا هدون
نایناریا هک یتلکشم هک دنک یم هفاضا و هتفای شیازفا یشحاف زرط هب
رد ناگدننک تساوخرد دادعت شیازفا هب دنراد اکیرمآ زا یلیصت یازیو ذخا رد
.تسا هدرک کمک اداناک یاه هاگشناد
اهزغم رارف دیوگ یم تسا لصلا یناریا شدوخ هک یلضفریما دادیلع روسفورپ
یرتشیبب ناهوژپ شناد بذج و شنیزگ ددص رد هک اتربلآ هاگشناد یارب مه ناریا زا
یرتشیب یاه تصرف لابند هب هک نایوجشناد یارب مه و دشاب یم دیفم تسا
.دنتسه
هب جایتحا زین اداناک و تسا ییلاو شزرا یاراد ناریا رد لیصت دیوگ یم یلضفریما
یاهروشک نایوجششناد .دنشاب هتشاد لاب یتامولعم هاگیاپ هک دراد یراک یورین
دنیان تکرش یرسارس نومزآ کی رد هاگشناد هب دورو یارب دنروبجم هنایمرواخ
.دنیان یط ار سناسیل هلاس راهچ هرود دنروبجم اداناک یاه هاگشناد هباشم و
لیبق زا ناریا یلاع حطس یاه هاگشناد نلیصحتلا غراف ،نایوجشناد نیا رثکا
هکنیا زا یئوکین یرسک .دنشاب یم نارهت هاگشناد ای فیرش یتعنص هاگشناد
دننک یم باختنا دوخ یلغش یاه تیلاعف همادا یارب ار اتربلآ ،یناریا نیسدنهم
دراد یم راهظا یمیش یسدنهم هلاس 26 یوجشناد نیا .دنک ین یتفگش زاربا
رد دوخ نایاتمه یارب لیمیا و گلب قیرط زا ار دوخ تیعضو یناریا نایوجشناد هک
.دنهد یم علطا ناریا
نیا هک دراد دوجو هاگشناد شش ای جنپ ناریا رد هک تشاد راهظا هدربمان
قوف رثا یاراد یهافش تبحص اذل ،دنا هدش لیصحتلا غراف اهنآ زا نایوجشناد
.دراد شنیزگ نیا رد یدایز هداعلا
نایوجشناد نیا زا یدادعت زین اتربلآ یژرنا ناراک نامیپ و یتفن یاه تکرش نمض رد
نطو هب تشگزاب هب لیات رگید یا هدع لاح نیا اب .دننک یم باختنا دوخ یارب ار
.دنراد
یم دنارذگ یم وتنروت هاگشناد رد ار ارتکد هرود مود لاس هک یئاقآ یجاح یدهم
کنیا و هدنارذگ اتربلآ هاگشناد رد لبق لاس ود ار دشرا یسانشراک هرود هک دیوگ
اجنیا رد لغش تفای تاناکما مهزاب یلو ،هدشرتناسآ شیاربرهش نیا هب ندمآ
هب اداناک رد دوخ تلیصت نارود ماتا زا سپ هک دراد میمصت یو .تسا دودحم
ناریا هدنیآ یاه لسن هب ار دوخ تایبرت مراد دصق نم« :دیوگ یم یو .ددرگزاب ناریا
.تفای دهاوخ دوبهب ام روشک رد تیعضو هک مراد نانیمطا و میان لقتنم
نایمیرک اضرملغ :همجرت
The Canadian Press
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
36
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
37
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
.دنا هداز رهاوخو ییاد ،مه هب تبسن درم ود
،تسوا هداز رهاوخ و یمود ییاد یلوا ینعی
یم یو هدازرهاوخ و یلوا یئاد زین یمود
؟تسا نكم یزیچ نینچ روطچ .دشاب
اش
یو
خ
د
نو
ی
...مینک رکف یمک
لح حیحص ار هلجم شوه تست خساپ هک ینازیزع نیبزا
: لیمیا سردآ ای و هلجم رتفد هب و هدرک
contact@simorghmagazine.com
ترسنک طیلب کی و باختنا هعرق دیق هب رفن کی ،دنیامن لاسرا
.ددرگیم میدقت ناگیار هب یشیمق شوایس
یشحو یا هلیبق طسوت یدرگناهج
ات دش هداد هزاجا وا هب اما .دش ریگتسد
رگا هك طرش نیدب یلو.دیوگب یا هلمج
نغور رد ار وا دشاب هتشاد تحص وا هلمج
اب ،دشاب طلغ رگا و دننازوسب ناشوج
درگناهج .دنهد رارق فده دروم نیگآرهزریت
بجوم هك داد خساپ ركف یمك اب رایشوه
خساپ امش رظن هب .دش گرم زا وا تان
؟دوب هچ وا
و یدازآ رد یكی ،تسا رد ود یاراد ینادنز
نابنادنز ود یاراد نادنز نیا .مادعا
ِ
ر
َ
د یرگید
یرگید و وگتسار اهنآ زا یكی هك تسا
ار رگیدمه نانابنادنز
ِ
دوخ .تسوگغورد
یدرم نادنز نیا رد .دنسانش یم یبوخ هب
زا كیمادك دناد ین هك تسا سوبحم
وگغورد كیمادك و ،وگتسار نانابنادنز
زا كی ره زا ،دنهد یم هزاجا وا هب ؟تسا
یلاؤس دهاوخ یم شلد هك نانابنادنز
دمهفب لباقم فرط خساپ زا و دنكب
.دوش جراخ نآ زا ات تسا مادك یدازآ رد
وا یدازآ هب ات دنكب دیاب وا هك یشسرپ
؟تسیچ دماجنیب
ن
اه
ج
ی
درگ
ن
اد
نز
م س
ا ب ق ه
یمرـــگرس و
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
38
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یسک هک دش دیهاوخ هجوتم ینلوط یاهتدم زا دعب
یساسحا امش هب تبسن تسا هدوب امش دامتعا دروم هک
لوبق یارب و دینکن تواضق هنلوجع . دراد هناقشاع
. دینکب یتبثم شلت دینک یعس گرزب ساسحا نیا
هتشادن یصوصخب رییغت تسا نکمم یلام تیعقوم
تیعقوم . دومن دهاوخن داجیا زین ینارگن یلو دشاب
زا . دیهدن تسد زا ار یحیرفت و هزور دنچ یرفس
و دش دیهاوخ لاحشوخ هداعلا قوف اه هچب فرط
رب تسناوت دنهاوخن ناششلت مامت اب زین نیلهاتم
. دنیامن هبلغ تامهافتءوس
ثحب هب یمهم دارفا اب هک دش دیهاوخ روبجم
هتسیاش هک ار یتیقفوم ناتتیلاعف هتشر رد ات دینیشنب
عوضوم نیا تسا نکمم . دیروایب تسدب تسا نات
جایتحا رگا تروص رهب . دشابن هداس دیاب هک نانچنآ
اریز دیشابن ناترورغ نتسکش نارگن دیراد کمکب
و ناج اب ناتعقوت مغرلع هک یدارفا دنتسه هک
رد . دنشابیم امش اب یراکمه و کمکب رضاح لد
ساسحا یرتشیب یدوبهب یئوشانز و یقشع طباور
اب رتشیب یرکفمه تسا رتهب نیلهاتم . دومن دیهاوخ
دنشاب هتشاد ناشرسمه
یگدنز رد یرتشیب شمارآ دینکیم ساسحا هک نونکا
و هداوناخ هب طوبرم یاهینارگن بلغا و هدومن ادیپ
ناتیژرنا همه تسا رتهب ، تسا هدیسر نایاپب یتملس
هتشر و یعامتجا تیعقوم رتشیب یدوبهب فرص ار
نابیتشپ نیرتهب نانچمه قشع . دیئامن فرص ناتتیلاعف
ریظنیب یشمارآ یئوشانز یگدنز رد و دوب دهاوخ امش
هدش توعد یددعتم یاهنشج هب . دومن دیهاوخ هبرجت
تاقلم ار یلیصحت ای و یکدوک نارود ناتسود و
دومن دیهاوخ
تقو نونکا ، موادم شلت لاس دنچ زا دعب
تشاد دیهاوخ ار اهدروآرب زا ندرب تذل و تحارتسا
ییاهتیلاعف عاونا رد ندش لوغشم یارب یفاک تقو .
تشاد دیهاوخ ، دنا هدوب ناترکف رد لبق اهتدم زا هک
بش هب ناتسود اب ار یرتشیب تقو تسناوت دیهاوخ و
اب یتدم یارب دیهاوخیم دیاش . دینارذگب یراد هدنز
رگا زین نیمه یارب و دیزادرپب حیرفت هب و هدوب دوخ
قشع اب هطبار رد ناتینارگن نیرخآ ، دیتسه درجم
و یتبثم رایسب تارییغت لوپ اب هطبار رد دوب دهاوخ
دومن دیهاوخ هبرجت ار یشخب تیاضر
نارگن ار ناترکف لبق اهتدم زا هک یلام مهم عوضوم
دش دهاوخ لح و نشور لماک هرود نیا رد ، دوب هتخاس
هداوناخ ماوقا زا یکی ای و تسود ، رگید فرط زا .
امش هک دومن دهاوخ یعس و هدومن ادیپ ینوناق یراتفرگ
ندومنن دامتعا اب دروم نیا رد . دزاس هدولآ زین ار
نیدرجم. دیزاسن راتفرگ ار ناتدوخ دیناوتیم نارگیدب
یاهقفاوت هب قاشع و دوب دنهاوخ وجتسج رد نانچمه
ماجنا هب رد نیلهاتم و دیسر دنهاوخ یشخب تیاضر
یراکمه و تکارش رگیدمه اب ناشیاهتیلوئسم ندناسر
ینلوط نایلاس زا دعب ار یا هدشمگ . دومن دنهاوخ زاغآ
.دومن دیهاوخ ادیپ
طباور راتفرگ »انئمطم ، دیتسه درجم رگا
نیا زا ادتبا رد تسا نکمم و هتشگ هناگدنچ یساسحا
رد دیناوتن رگا یلو دینکب زین رورغ ساسحا عوضوم
یارب اهنت هن ، دیشاب ممصم اهنآ زا یکی یدج باختنا
دیهاوخ داجیا یتحاران زین نارگید یارب هکلب دوخ
ناشزکرمت رتشیب و هتشادن ینارگن نیلهاتم . دومن
. تشگ دهاوخ یلام لئاسم و تیلاعف و راک یور
دوجو یلغش رفس کی رطاخب رسمه اب یئادج ناکما
هب رتشیب . درک دنهاوخ تفایرد وداک اهمناخ . دراد
دیزادرپب کبس یاهشزرو
نیدرورف
ریت دادرم
تشهبیدرا دادرخ
رویرهش
قشع ، هام نیا نیدلوتم زا لاب یدصرد یارب
نیا یضعب یارب دیاش هتبلا تسا هدوب نیرفآرسدرد
یخرب یارب یلو دشاب ناجیهرپ و نیریش اهرسدرد
هجوت اب لاح رهب . تحار یگدنز عنام و زاس لکشم
یگدنز تیرثکا هام نیا دلوتم یاه مناخ هلئسم نیمه هب
چیه دندقتعم اهنآ ، دننکیم انب قشع یانبم رب ار دوخ
نیمهب یخرب هچرگ ، درادن ماود قشع نودب ینامیپ
لد لقادح یلو دنا هتخاب ار دوخ رمع زا ینایلاس لیلد
دنا هتسب قشع یکاپ و تیناحور هب
نیا نیدلوتم رثکا یراکادف و ینابرهم و یبلق شوخ
اه یضعب و زاب ناشیورب اههار یلیخ ، هدش ببس هام
مود هورگ هناتخبشوخ هک دننک هدافتساءوس اهنآ زا زین
دارفا نیا زا هتسد نآ هب ، دنوشیم هتخانش دوز یلیخ
یشارت نمشد و تبیغ و ییوگدب ریسم هب هتسنادن هک
ار دوخ ریسم رتدوز ددرگیم هیصوت دنوشیم هدیشک
. دش دنهاوخ راچد ییاهرسدرد هب هنرگو دنهدب رییغت
دهاوخ ناتسدب هدننک لاحشوخ ییا همان هتفه نیا رخآ
. دیسر
یاهمدآ زا یضعب دنهدب هزاجا دیابن هام نیا یاهجوز
ببس رواشم ناونعب ای و دننک تلاخد ناشیگدنز رد حلاصان
رد تلاخد لوصا . دنوش ناش یگدنز هزاریش نتخیر مهب
هتسباو نیرتزوسلد و نیرتکیدزن طسوت رگا اه مدآ یگدنز
دناسر یرای لئاسم لح رد دناوتب دیاش دریگ تروص اه
همه دتفا یم لوئسم ریغ یاهمدآ تسدب هیضق یتقو یلو
دصرد لهچ یگدنز رد تورث هکیلاح رد دزیریم مهب زیچ
لئاسم عومجم رد و دراد یمهم شقن هام نیا نیدلوتم زا
دوخ یاهدنویپ هورگ نیا ، دنکیم افیا یتایح شقن هاگ یدام
دننکیم عطق یونعم و یساسحا و یفطاع یلئاسم اب ار
یارب یا همدقم نیا و ،دوشیم دایز امش تمحز
یاهتیلاعف . تسا هاوخلد ریسم کی رد ناتتکرح
نایفارطا هب ار امش یدوجو لصا دناوتیم یگنهرف
دنکیم لاحشوخ زین ار ناتدوخ هکنآ نمض ،دناسانشب
دوخ یداصتقا یاهتیلاعف هب عجار یریگ میمصت رگا .
هب . دوب دهاوخ امش عفن هب ،دیزادنیب قیوعت هب یمک ار
یگنهرف و یفطاع روما هنیمز رد امش علاط یلک روط
شدوخ هجوتم ار امش دراد لایخ رفن کی . تسا نشور
دیرگنب ار دوخ فارطا زاب ینامشچ اب ،دنک
تلکشم یارب یمئاد یاهلح هار دیناوتیمن یتقو
. دینک یراددوخ اهنآ تقوم لح زا دینک ادیپ دوخ
یارب . دیروآرد یبتک تروص هب ار دوخ یاهدهعت
دیناوتیم هداعلا قوف یتعرس زا ناتیاهراک ماجنا
صاخشا مه و تس امش عفن هب مه هک دینک هدافتسا
کی رد . درک دهاوخ امش روضح هجوتم ار یمهم
هدنیآ یارب هک تشاد دیهاوخ یمهم تاقلم ینامهم
. دش دهاوخ عقاو رثوم امش
تافص زا یخرب . دیریگب هلصاف هاوخدوخ دارفا زا
یمهم فیاظو دوشیم ثعاب راک طیحم رد امش بوخ
تشاد دیهاوخ مهم تاقلم ود . دوش عاجرا امش هب
و تسا یلغش و یلیصحت لئاسم دروم رد یکی هک
هاتوک رفس کی هب . نات هدنیآ یگدنز دروم رد یرگید
امش زا هک ناتناتسود زا یکی . تفر دیهاوخ بلاج یلو
امش زا و درب دهاوخ یپ دوخ هابتشا هب ،دوب روخلد
. درک دهاوخ ییوجلد
رذآ نابآ رهم
ید نمهب دنفسا
:: امش لاف و ینیب علاط ::
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
39
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
:یقفا
باذج ینامر – یرافغ دمحا یضاق زا فورعم یرثا 1-
یاه هبامرگ یصوصخ یاهمامح -2 یكسفیاتساد زا
-3 بحم هب بوسنم – ناسارخ میدق مان – یمومع
ترارح یریگ هزادنا دحاو – هدمآ ایند هب هزات كدوك
شرامش دحاو – یتسه -4 هدیشوپرس ورهار –
ردام -5 دنلبزاوآ ،دایرف – یدیماو نلگ – هزاغم و هناخ
شدییوجب تروص رد 6- نامدرم – لدبلا یلع – همه
ملك هیكت -7 لاب هچقاط – تمیق و اهب – یشوماخ –
هس یاهزاس زا– یجنرطش هدنزاب – سلك رصبم
باصندح – تكاس و مارآ – صلخ و ییاهر -8 هشوگ
رد یدور – یرگناوت – نآرق ءازجا زا- رگ ا -9 زیچ ره
،نایرج – یشترا هناگ هس یاهورین زا - 10 اپورا
یقیسوم زا تسا ییاون 11- گنشق ،ابیز – هحوبحب
12- نیمز هناگجنپ تاعطق زا كی ره – اپ زا یتمسق –
– ندییارس ،ندناوخ زاوآ – مشچ یرامیب – رس زغم
سیپ – كیدزن هب هراشا - 13 تسا گرزبردام شراركت
هویم – شپش مخت – نیشناج - 14 یقیرزت یاذغ –
عباوت زا – ییامهدرگ 15- ناور رایسب – یریسمرگ یا
نكیلو – تشگنا- 16 همئاق هیواز مسر رازبا – سراف
یزار دمحا نیما زا فورعم یباتك - 17 هدننك مسر –
شور رد راتفگ رثا قلاخ یوسنارف ریهش فوسلیف –
لقع ندرب هار
:یدومع
هشوگ -3 یناریا ریهش یارس یعابر و فورعم دنمشناد – هنخر و فاكش – ندوب مزل 2- نابایب گرگ قلاخ – ییاهب خیش رثا نیرتفورعم 1-
-6 راوشد و تخس – نیلیسینپ هداوناخ مه – مرگدض -5 ریصب – دصاق بسا – لقع – رتسكاخ -4 ینیشناج – ینامسآ تلوزن زا– یریگ
تلود رد یفارشا یبقل– كیتسانمیژ شزرو لیاسو زا – یفنم دورتكلا -7 قرب یفنم میس – هسیدا قلاخ – بوشآ و شروش – ریز ،رعق
ییاجباج و تكرح – ریشمش فلغ – نیشام نامرف -9 دوشیمن اوه ود – یناریا یقیسوم یاه هاگتسد زا – راگنرود ،سكف -8 ینامثع
12 هناخزپشآ فورظ زا – فلز مخ و چیپ – ییامیپاوه یاه نامزاس زا 11- بوطرم – ناریا یمسرریغ لوپ دحاو – ریصح 10- برع ردام –
دیفس ربا - 14 یسیلگنا یادخ – ریزو راك لحم - اتكی و هناگی - 13 هاتوك هار – خرس گنر – هرهس – سك ره فعض هطقن ای باوخ گر -
هب – نول– نیشتآ هویم 16- ملیف شیامن لحم – یناملآ لیبموتا رب یكرام – لامش رد زبسرس یناتسا - 15 تارشح زا – سامآ – رفك –
.نیلپاچ یلراچ رنه ملاع هغبان رثا نیرتفورعم – لیولم نامره زا فورعم یرث ا- 17 ببس هب،تلع
اهرطس رد یروط ار 9 ات 1 دادعا
دیهد رارق لودج نیا یاهنوتس و
رارکت رابکی طقف ددع ره هک
عبرم ره رد هکنیا نمض .دوش
دیاب زین 9 ات 1 دادعا زین کچوک
یخرب .دنوش رارکت راب کی طقف
رد امش یئامنهار یارب ار دادعا زا
.میا هداد رارق لودج
عطاقتم لودج •
لاسرا هلجم رتفد هب و هدرک لح حیحص ار هلجم عطاقتم تاملک لودج هتفه 2ره هک ینازیزع نیبزا
.ددرگ یم میدقت دوبدای مسر هب یا هیده و باختنا هعرق دیق هب رفن کی ،دنیامن
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
40
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یدش هتسخ یچ همه زا یتقو •
تور هب اهرد همه ینک یم سح یتقو ، یدش هتسخ یچ همه زا یتقو
تاتسد ینوت یم هک ییاج ات ، تسصغ و مغ زا رپ تلد یتقو ، هدش هتسب
!ترس وت نزب تناوت مامت اب و نک دنلب نومسآ فرط هب ور
پاشوتف •
شهب دعب .هریگ یم سکع رامیب هی زا .هش یم تسیژولویدار رفنضغ
نوتاه هدند زا ات دنچ هک داد یم نوشن امش سکع هنافساتم :هگ یم
شتسرد Photoshop اب مدوخ نم ،دیشابن نارگن لصا یلو .هتسکش
!مدرک
؟یراد هچب ات دنچ •
،هدیم نوشن وشاتشگنا زا ات 4 ؟یراد هچب ات دنچ :نسرپیم هطوبرم زا
هطوبرم ؟تسات4 هك انیا اباب :نگیم ،ننكیم فك تلم !ات 3 :هگیم
هشیمه یلو ،هنومیاسمه هچب نیا :هگیم ،هدیم نوشن وشكیچوك تشگنا
.تسام هنوخ
یدازآ هب ندیسر یارب •
طقف ،دراد دوجو یفلتخم یاههار یدازآ هب ندیسر یارب یگدنز رد
900 شوش زا ،ناموت 500 تلاسر زا .درك تخادرپ ار نآ تمیق دیاب
!!ناموت
دلوت نشج •
هش یم کید زن وا هب ساکع کی واش درانرب یگلاس 80 دلوت سلجم
.مشاب هتشاد روضح نوت یگلاس 90 نشج رد مراودیما نابرق :هگ یم و
منک یم رکف هلب :تفگ و تخادنا وا هب یا هنامیکح هاگن واش درانرب
! دیناوج یلیخ امش....دیناوتب
یراذگ نیم •
دوب هدید ور ناتسناغفا رد نانز عاضوا نابلاط نامز رد هك رگشرازگ هی
هك یعامتجا تارییغت زا و درك ندید روشك نوا زا نابلاط نتفر زا دعب ،
دنتفر یم هار رتولج نادرم هك دوب هدید
ً
لبق وا .دش هدز تفگش دید یم
سپ دید یم هك یلاح رد ،دنتفر یم هار اهنوا رس تشپ رتم دنچ نانز و
نیا لیلد رفن كی زا .دنتفر یم هار نادرم زا رت ولج رتم دنچ نانز گنج زا
روشك مامت گنج تدم رد هك تسا نیا تلع :تفگ وا .دیسرپ ور رییغت
!دندرك یراذگ نیم نابلاط ور
؟دش یچ تیراگتساوخ هجیتن •
؟دش یچ ینک جاودزا رتخد نآ اب یتساوخ یم -
.مراد یراکیب سناسیل متفگ نوچ .داد در باوج -
!تسا ردرایلیم میومع یتفگ یم !لقاع مدآ ، بوخ -
!درک جاودزا مومع اب تفر !متفگ اقافتا -
هاتوک یاه هفیطل
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
41
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
اداناک – اواتا رهش رد یناریا تاسسوم و لغاشم یاه نفلت هرامش
یترفاسم سناژآ
یگدننار شزومآ
لیبموتا تارییمعت
یلام روما
کلما رواشم
هناخپاچ
کشزپ نادند
یج ید
ناروتسر
یسورع نلاس
یساکع
یئاذغ داوم هاگشورف
یدانق
یشورف شرف
Parsia Travel : Tel: (613) 230 - 8228
Jim Driving School : Tel: (613) 294-4872
Spark Auto : Tel: (613) 744 - 7647
Arts Body Shop : Tel: (613) 237 - 2102
Max Auto : Tel: (613) 728 - 9884
Car Wash Online: Tel: (613) 746-5000
Ali Manoussi : Tel: (613) 866 - 4050
www.manoussi.com
Bijan Fard : Tel: (613) 232 -1432 x. 202
Digital Zone
Tel: (613) 806 - 0417 - (613) 292-6181
www.prints4you.com
Dr. Farid Shojaee : Tel: (613) 216 - 2016
Dr. Ramin Etemaad: Tel: (613) 595-1111
DJ Shahriar :
Tel: (613) 292 - 6181
Persian Cuisine Express :
Tel: (613) 235 - 1010
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Yasseen Halal Pizza
Tel: (613) 216 - 4655
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888
West Carleton Banquet Hall:
Tel: (613) 831 - 6471
St. Elias Centre Banquet Facility:
Tel: (613) 737 - 4997
Saeed Karimian
Tel: (613) 797 - 9028
www.saeed-karimian.ca
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Pardis Grocery Store
Tel: (613) 829 - 4175
Nima Bakery
Tel: (613) 565 - 6156
Terrys Oriental Rug Gallery
Tel: (613) 220 - 6593
www.terrysrugs.com
گرزب ترسنک
یشیمق شوایس
ربماتپس 20 هبنشکی
للجم نلاس رد
Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy

یناریا زکارم هیلک رد طیلب هیهت
: اواتا رد
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Pardis Convenience Store
(613) 829-4175
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Persian Cuisine Express
Tel: (613) 235 - 1010
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888
Ticket Prices:
$35, $45 & $50
& limited VIP Tickets at $65
:طیلب ورزر و تاعلطا
www.bia2ottawa.com
Tel: (613) 292-6181
2 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماتپس 1 هبنش هس SIMORGH • Issue. 2
42
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2 2 هرامش • غرمیس
43
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Is-
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.
Ticket prices subject to applicable fees.
FRIDAY
SEPT. 11
CENTREPOINTE
THEATRE
Doors: Z:30pm * Show: 8pm
Recommended for ages 13+
TICKETS AVAILABLE AT THE CENTREPOINTE
THEATRE BOX OFFICE, CALL 613-580-2700 OR
ORDER ONLINE AT CENTREPOINTETHEATRE.COM

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->