‫بسم الله الرحمن الرحيم‬

‫گامي بسوي حقيقت‬
‫بررسي علمي و تطبيقي در مورد‬
‫عقائد و مبادي مذهبي‬
‫اهل تشيع و تحولت در آن از بدو تا‬
‫كنون‬
‫فهرست مطالب‪:‬‬
‫مقدمة ناشر‬
‫مقدمة مؤلف‬
‫ادعاي تحريف قرآن‬
‫ديدگاه امام خوئي در مورد تحريف قرآن‬
‫سنت نبوي‬
‫زيارت قبور ائمه‬
‫مدد خواستن شيعه از ائمه به هنگام مصائب‬
‫عصمت ائمه و غلو در مورد آنها‬
‫ائمه غيب نمي دانند‬
‫ايمان به وليت اهل بيت و پاداش آن‬
‫اهل سنت و اهل بيت‬
‫افراط و تفريط شيعيان در مورد اهل بيت‬

‫اهل سنت و صحابه‬
‫اهل تشيع و صحابه‬
‫گامي ديكر بسوي تفرقه افگني ميان شيعه و سني يا كتاب ثم اهتديت‬
‫اختلف نظر در ميان صحابه‬
‫مسئله امامت‬
‫حق با علي است و مخالفين او اشتباه كرده بودند‬
‫مباحثة امام مالك و يكي از كينه توزان در مورد صحابه‬
‫عاشورا‬
‫موضع امام علي و فرزندانش در قبال شيعيان‬
‫متعه يا ازدواج موقت‬
‫تقيه‬
‫خمس‬
‫مهدي موعود‬
‫الرجعة للنتقام بازگشت براي گرفتن انتقام‬
‫بداء‬
‫افزودن أشهد أن عليا ولي الله توسط شيعيان در اذان‬
‫سجده بر مهرهاي كه ادعا مي شود از خاك كربل هستند‬
‫جمع كردن نمازها‬
‫عدم برگزاري نماز جمعه‬
‫شيعيان امروز‬
‫پرسشي ديگر آيا شيعيان مي توانند غير اسلم را به اسلم دعوت كنند‬
‫شيعه و تاريخ‬
‫فاجعة خونين بغداد‬
‫نتيجه گيري از بحث حاضر‬
‫مقدمة ناشر‬
‫آنچه‌ اينك‌ تقديم‌ خوانندگان‌ گرامي‌ مي‌شود گفتاري‌ اسسسسسسست‌ تحت‌ عنوان‌ دراسسسسسسسة‌ و مقارنة‌ بين‌ الشيعة‌‬
‫والسسنة‌‪ .‬به‌ جادانسستيم‌ كه‌ اين‌ گفتار را ترجمه‌ كرده و بسا اضافاتي‌ آنرا به‌ چاپ‌ برسسانيم‌‪ .‬اين‌ گفتاري‌ اسست‌‬

‫از يكي‌ از علماي‌ صساحب‌ نظسر درمذهب‌ شيعه‌ كه‌ از نزديك‌ بسا مذهب‌ و متون‌ و مراجع‌ شيعه‌ آشنايي‌ كامل‌‬
‫داشته‌ و آنرا بسا دين‌ راسستين‌ اسسلم‌ كه‌ قرآن‌ كريم‌ وسسيره‌ پيامسبر (صس‌) و اصسحاب‌ ايشان‌ رضي‌ الله عنهم‌‬
‫اجمعين‌ بيانگسسر آن‌ مي‌باشنسسد بگونه‌اي‌ منطقي‌ و بسسا شيوه‌اي‌ مسسستدل‌ وروشن‌ مطابقت‌ و مقايسسسه‌ نموده‌‬
‫است‌‪.‬‬
‫شكي‌ نيسسسست‌ آنچه‌ كه‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ مذهب‌ شيعه‌ ناميده‌ مي‌شود در طول‌ حيات‌ خود از زمان‌ عبدالله‬
‫بن‌ سبا تا كنون‌دستخوش‌ تبديل‌ و تغيير زيادي‌ واقع‌ گرديده‌ و هر ك س‌ به‌ سهم‌ خويش‌ چيزي‌ به‌ آن‌ افزوده‌‬
‫اسست‌‪ .‬اين‌ آئين‌ كه‌ مذهب‌سسياسي‌ محض‌ بود تبديل‌ به‌ مذهب‌ جديدي‌ بسا ويژگيهاي‌ متمايسز از عامه‌ مسسلمين‌‬
‫گرديده‌ است‌‪.‬‬
‫عقايسد و اعمال‌ شيعيان‌ فعلي‌ همان‌ عقايسد شيعيان‌ غلة‌ اسست‌ كه‌ شيعيان‌ منصسف‌ در زمانهاي‌ گذشته‌ آن‌ را‬
‫رد كرده‌اند‪ .‬كمااينكه‌ آيت‌ الله برقعي‌ رحمه‌الله عالم‌ معاصر و ديگران‌ هم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌اند‪.‬‬
‫در اين‌ گفتار كه‌ اينك‌ بصسورت‌ نوشته‌ در اختيار شمسا اسست‌ خواهيسد ديسد كه‌ عقايسد و گفته‌هاي‌ شيعيان‌ تسا چه‌‬
‫اندازه‌ بايكديگسر تضاد و دوگانگي‌ دارنسد‪ .‬بديهي‌ اسست‌ براي‌ شناخت‌ هسر مكتسبي‌ بايسد به‌ مراجع‌ و متون‌ معتسبر‬
‫آن‌ مكتب‌ مراجعه‌كرد‪ .‬امسسا شيعه‌ تنهسسا مكتسسبي‌ اسسست‌ كه‌ شناخت‌ آن‌ از اين‌ طريق‌ ممكن‌ نيسسست‌‪ ،‬بلكه‌ بسسا‬
‫مراجعه‌ به‌ متون‌ و كتب‌ شيعه‌ به‌دوگانگي‌ تضاد و ابهامات‌ بيشتري‌ بر مي‌خوريم‌‪ ،‬چرا كه‌ اسسسسسسساس‌ مذهب‌‬
‫شيعه‌ بر تقيه‌ استوار است‌‪.‬‬
‫همچنين‌ هر چند كوتاه‌ و گذرا به‌ پاره‌اي‌ از سياستهاي‌ تفرقه‌ افكنانه‌ سردمداران‌ شيعه‌ ايران‌ در ميان‌ ام ‌‬
‫ت‬
‫اسسلمي‌ ومظالم‌ و تبعيضهاي‌ مدعيان‌ دروغين‌ وحدت‌ و برادري‌ ميان‌ مسسلمين‌‪ ،‬نسسبت‌ به‌ اهل‌ سسنت‌ ايران‌‬
‫كه‌ بخش‌ بزرگي‌ ازجامعه‌ ايران‌ را تشكيل‌ مي‌دهنسد‪ ،‬اشاره‌ شده‌ اسست‌ و خواهيم‌ ديسد حاكمان‌ شيعة‌ ايران‌‬
‫كه‌ چهره‌ واقعي‌ و مزورانه‌ خود رادر پشت‌ نقاب‌ اسسلم‌ خواهي‌ مخفي‌ كرده‌انسد عمل ً چگونه‌ تيشه‌ بر ريشه‌‬
‫اسلم‌ زده‌ و آئين‌ پاك‌ رحمت‌ و رهائي‌ محمدي‌(ص‌) را در افكار جهانيان‌ مخدوش‌ جلوه‌ داده‌اند‪.‬‬
‫باشسسد كه‌ مصسسنفان‌ و شيفتگان‌ آگاهي‌ و حقيقت‌ بدور از هسسر گونه‌ پيشداوري‌ و تعصسسب‌ در اين‌ نوشته‌ تأمل‌‬
‫كنند تا حقيقت‌امر بر آنان‌ آشكار گردد‪.‬‬
‫و اميد آن‌ كه‌ مورد قبول‌ حق‌ تعالي‌ واقع‌ شود‪.‬‬
‫و ما اريد ال الصلح‌‬

‫بسم‌ الله الرحمن‌ الرحيم‌‬
‫مقدمة‌ مؤلف‌‬
‫الحمدلله رب‌ العالمين‌‪ ،‬والصلة‌ والسلم‌ علي‌ رسوله‌ و علي‌ آله‌ و أصحابه‌ أجمعين‌‬
‫اما بعد‪ ،‬من‌ مفتخرم‌ كه‌ پيام‌ و سخنم‌ را به‌ هر برادر شيعه‌ كه‌ پذيراي‌ انتقاد سازنده‌ و با قلبي‌ پاك‌ و عقلي‌‬
‫سليم‌ و روحيه‌اي‌گشاده‌ از آن‌ استقبال‌ مي‌كند تقديم‌ كنم‌‪.‬‬
‫مجموعه‌اي‌ كه‌ در پيش‌ رو داريسسد خلصسسه‌ و برگرفته‌اي‌ اسسست‌ از معروفترين‌ و مهمترين‌ كتسسبي‌ كه‌ در آنهسسا‬
‫پديده‌ تشيع‌‪ ،‬مبدأو ابعاد آن‌ تشريح‌ گرديده‌ است‌‪.‬‬

‫كليه‌ مطالب‌ ذكسسر شده‌ را از متون‌ كتابهاي‌ مراجع‌ شيعه‌ و بسسا درج‌ شماره‌ صسسفحه‌ باز مي‌گوييم‌ تسسا خوانندة‌‬
‫عزيز به‌ هنگام‌مراجعه‌ اصل‌ كتاب‌ با مشكلي‌ مواجه‌ نشده‌ و به‌ آساني‌ بتواند به‌ موضوع‌ دسترسي‌ يابد‪.‬‬
‫آنچه‌ كه‌ از اين‌ منابع‌ نقل‌ مي‌شود بدين‌ معني‌ نيسسسست‌ كه‌ همه‌ شيعيان‌ جهان‌ متفقا ً به‌ آن‌ معتقسسسد هسسسستند‪،‬‬
‫بلكه‌ هدف‌ اين‌اسسسسست‌ كه‌ ملت‌ شيعه‌ از آنچه‌ در كتابهايشان‌ آمده‌ آگاه‌ شونسسسسد‪ .‬زيرا تقريبا ً عموم‌ ايشان‌ از‬
‫تناقصات‌ موجود در كتابهايشان‌بيخبرند‪.‬‬
‫نكته‌اي‌ كه‌ بايسسد به‌ آن‌ اشاره‌ كرد اين‌ اس ست‌ كه‌ بحث‌ حاضسسر بدون‌ تعص سب‌ و تقليسسد كوركورانه‌ از گذشتگان‌‬
‫تأليف‌ گرديده‌ وهدف‌ آن‌ جز جلب‌ رضاي‌ خداي‌ متعال‌ و نماياندن‌ حق‌ به‌ عموم‌ چيز ديگري‌ نيست‌‪.‬‬
‫همچنين‌ از تعص سب‌ خشك‌‪ ،‬احسسساسات‌ و اسسستفاده‌ از روشهسسا و عبارات‌ ناپسسسند كه‌ موجب‌ گسسسترش‌ دامن ‌‬
‫ه‬
‫اختلفات‌مي‌شود‪ ،‬پرهيسسز نموده‌ايم‌‪ .‬اين‌ بحث‌ به‌ مثابه‌ ميزان‌ و محكي‌ ميان‌ عقيده‌ اهل‌ سسسنت‌ و اهل‌ تشيع‌‬
‫است‌‪.‬‬

‫ادعاي‌ تحريف‌ قرآن‌‬
‫ويژگي‌ اهل‌ سسسنت‌ از سسساير فرق و مذاهب‌ اين‌ اسست‌ كه‌ اهل‌ سسسنت‌ داراي‌ عقيده‌اي‌ ميانه‌ و بدور از غلو و‬
‫زياده‌ روي‌ وانحراف‌ مي‌باشنسسد‪ .‬زيرا عقيده‌ اهل‌ سسسنت‌ از كتاب‌ خدا (قرآن‌ مجيسسد) و سسسنت‌ پيامسسبر (صسس‌)‬
‫سسرچشمه‌ مي‌گيرد‪ .‬قرآن‌ كتابي‌اسست‌ خالي‌ از نقص ‌س و خطسا‪ ،‬كه‌ سسراسر آن‌ نور و هدايت‌ و همچنين‌ حجتي‌‬
‫است‌ از جانب‌ پروردگار براي‌ بندگان‌‪ .‬قرآن‌مجيد شامل‌ آيات‌ وحي‌ شده‌ بر پيامبر ( ص‌) بدون‌ هيچگونه‌ كم‌‬
‫و زياد و يا تحريف‌ مي‌باشد‪.‬‬
‫نكته‌ قابل‌ توجه‌ ايسن اسست‌ كه‌ دشمنان‌ خداونسد ديگسر همچسن گذشته‌ سسعي‌ در جهت‌ تحريف‌ قرآن‌ و پراكند ‌‬
‫ن‬
‫شبهات‌ پيرامون‌ آن‌نداشته‌ و صسسد البته‌ كه‌ خداونسسد هرگسسز خلف‌ وعده‌ خود عمل‌ نمي‌كنسسد‪ ،‬چرا كه‌ خداونسسد‬
‫حافِظُون‌» مسا ذكسر (قرآن‌) را نازل‌ كرديم‌ و همانسا خود حافظ‌‬
‫حن‌ُ نََّزلْنَاالذِّكَْر وَ ا ِن َّسا لَه‌ُ ل َ َ‬
‫فرموده‌ اسست‌‪« :‬ا ِن َّسا ن َ ْ‬
‫آن‌ مي‌باشيم‌ (سوره‌‌حجر آيه‌ ‪)29‬‬
‫امسا آنچه‌ در كتب‌ شيعيان‌ آمده‌‪ ،‬كامل ً مغايسر نص ‌س صسريح‌ قرآن‌ در آيه‌اي‌ اسست‌ كه‌ ذكسر گرديسد‪ .‬از آن‌ جمله‌‬
‫مي‌توان‌ كتاب‌ مرأة ‌العقول‌ نوشته‌ محدث‌ شيعه‌ مل باقسسر مجلسسسي‌‪ ،‬و كتاب‌ البرهان‌ في‌ التفسسسير القرآن‌‬
‫نوشته‌ سسيد هاشم‌ بحراني‌ مفسسر مشهورشيعه‌ صس‪ ،‌49‬و كتاب‌ فصسل‌ الخطاب‌ في‌ اثبات‌ تحريف‌ قرآن‌ رب‌‬
‫الرباب‌ (سسخني‌ قاطع‌ در اثبات‌ تحريف‌ قرآن‌) نوشته‌نور طبرسسي‌ و همينطور كتاب‌ النوار النعمانية‌ نوشته‌‬
‫نعمت‌ الله الجزائري‌ ج‪ ‌2‬ص‪ ‌357‬را نام‌ برد‪ .‬لوه‌ بر اينها بسياري‌ از علماء شيعه‌ تأكيد مي‌كنند كه‌ به‌ قرآن‌‬
‫مطالبي‌ اضافه‌ و مطالبي‌ از آن‌ كاسته‌ شده‌ است‌‪ ،‬و اصحاب‌گرامي‌ پيامبر (ص‌) تغييراتي‌ در آن‌ داده‌اند‪.‬‬
‫طبرسسسي‌ در كتاب‌ فصسسل‌ الخطاب‌ في‌ اثبات‌ تحريف‌ كتاب‌ رب‌ الرباب‌ صسس‪ ‌30‬به‌ نقل‌ از نعمت‌ الله‬
‫الجزائري‌ مي‌گويسسد‪:‬اصسسحاب‌ (اهل‌ تشيع‌) بر صسسحت‌ احاديث‌ متواتسسر در مورد تحريف‌ قرآن‌ اجماع‌ و اتفاق‬
‫نموده‌اند‪.‬‬
‫همچنين‌ كليني‌ كه‌ يكسی از بزرگتريسن و معروفتريسن مراجسع شيعسه اسست‪ ,‬در كتابسش"الكافسي"‪ ,‬كسه نزد ايشان‬
‫اعتباري بيش از صحيح بخاري نزد اهل سنت دارد‪ ,‬در جلد ‪ 2‬صفحة ‪734‬مينويسد‪ :‬مجموع آيات نازل شده‬
‫بر پيامسبر اكرم(ص) ‪(17000‬هفده هزار) بوده اسست (در حالي كسه ‌ميدانيسم آيات قرآن‌ تقريبا ً‬
‫‪6000‬‬

‫مي‌باشسسد)‪ .‬وي‌ ادامه‌ مي‌دهسسد كه‌ قرآن‌ كامل‌ را جزائمه‌ (عليهم‌ السسسلم‌) كسسسي‌ جمع‌ آوري‌ نكرده‌ اسسست‌‪.‬‬
‫(الكافي‌‪ ،‬الحجة‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪)‌428‬‬
‫همچنين‌ نگارنده‌ كافي‌ در الكافي‌ في‌ الصسول‌ ج‌اول صس‪ ‌240‬از امام‌ جعفسر صسادق (عليه‌ السسلم‌) رواي ‌‬
‫ت‬
‫مي‌كنسسد‪ :‬انه‌ قال‌ وان‌ عندنسسا لمصسسحف‌ فاطمة‌ والله مسسا فيه‌ من‌ قرآنكم‌ حرف‌ واحسسد‪ .‬يعني‌‪ :‬همانسسا مصسسحف‌‬
‫فاطمه‌ نزد ما است‌ و قسم‌به‌ خدا كه‌ از قرآن‌ شما در آن‌ يك‌ حرف‌ هم‌ وجود ندارد‪.‬‬
‫نگارنده‌ تفسير الصافي‌ در مقدمه‌ تفسيرش‌ مي‌گويد‪ :‬قرآني‌ كه‌ اينك‌ در اختيار ما است‌ آن‌چنانكه‌ بر محمد‬
‫( ص‌) نازل‌گرديده‌ نيست‌ بلكه‌ در اين‌ قرآن‌ خلف‌ آن‌چه‌ خداوند نازل‌ فرموده‌ يافت‌ مي‌شود و بعضا ً قرآن‌‬
‫موجود مورد تحريف‌ وتغييسسسر قرار گرفته‌ و در بسسسسياري‌ از موارد كلماتي‌ چون‌ «علي‌» و «آل‌ محمسسسد» و‬
‫همچنين‌ اسامي‌ بعضي‌ از منافقين‌ حذف‌گرديده‌ است‌‪ .‬صاحب‌ تفسير الصافي‌ اضافه‌ مي‌نمايد‪ :‬بنابر اعتقاد‬
‫مراجع‌ و بزرگان‌ مسا پيرامون‌ قرآن‌ از جمله‌ كليني‌ چنين‌به‌ نظسر مي‌رسسد كه‌ آنهسا معتقسد به‌ تحريف‌ و نقصسان‌‬
‫در قرآن‌ بوده‌اند‪( .‬مقدمه‌ تفسير صافي‌ ص‪)‌14‬‬
‫نور طبرسسسي‌ در كتاب‌ فصسسل‌ الخطاب فسسي إثبات تحريسسف كتاب رب الرباب دو هزار روايسست از مجموعسسة‬
‫روايات شيعيان را جمع آوري كرده تا تحريف قرآن را ثابت كند‪.‬‬
‫نور طبرسسي از علماء مشهور شيعسه اسست و شيعيان در تقديسر و تجليسل از وي‪ ,‬او را در حجرة مرتضويسه‬
‫واقع در نجف اشرف كه از مقدسترين‌ گورستانهاي‌ شيعيان‌ است‌ به‌ خاك‌ سپرده‌اند‪ .‬اين‌ كتاب‌ در ايران‌ به‌‬
‫چاپ‌ رسيده‌ است‌‪.‬‬
‫كمال‌ ميثم‌ بحراني‌ در شرح‌ نهج‌ البلغه‌ ذكسر كرده‌ اسست‌ كه‌ عثمان‌ بن‌ عفان‌ (رض‌) مردم‌ را بر قرائت‌ زيسد‬
‫بن‌ ثابت‌ متفق‌ كردو قرآنهاي‌ ديگسر را سسوزاند و بي‌ شك‌ بسسياري‌ از آنچه‌ را كه‌ از طرف‌ خداونسد نازل‌ شده‌‬
‫بود باطل‌ گردانيد‪( .‬شرح‌ نهج‌البلغه‌ ص‪ ‌11‬ج‪)‌1‬‬
‫علوه‌ بر اين‌ آقايان‌ كليني‌ و قمي‌ كه‌ از مراجع‌ و شخصسسسيتهاي‌ بزرگ‌ شيعه‌ بشمار مي‌رونسسسد آياتي‌ را ذكسسسر‬
‫كرده‌ و ادعسا نموده‌اندكه‌ اين‌ آيات‌ در قرآن‌ موجود بوده‌‪ ،‬سسپس‌ حذف‌ گرديده‌انسد‪ .‬براي‌ نمونه‌ چنسد مورد از‬
‫اين‌ آيات‌ خيالي‌ را متذكسر مي‌شويم‌‪.‬ابتدا آيه‌ را به‌ همان‌ صسورتي‌ كه‌ آنان‌ مدعي‌ شده‌انسد مي‌آوريم‌‪ ،‬سسپس‌‬
‫آنرا آنچنانكه‌ در قرآن‌ موجود است‌ ذكر مي‌نماييم‌‪:‬‬
‫ن‌ يُطِع‌ِ الله و رسسسولَه‌ُ في‌ وَِلية‌ِ علِي‌ والئ ِمة‌ فَقَسسد فَاَز فَوزا ً عظِيماً» (الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬صس‪‌414‬‬
‫‪1‬س س «و م ْ‬
‫چاپ‌ايران‌)‬
‫سولَه‌ُ فَقَد فَاَز فَوزا ً عظِيماً» سوره‌ احزاب‌ آيه‌ ‪)71‬‬
‫اصل‌ اين‌ آيه‌ بدين‌ گونه‌ است‌‪« :‬و من‌ْ يُطِع‌ِ الله و ر ُ‬
‫‪2‬س «سأل‌َ سائِل‌ٌ بِعذ َاب‌ٍ واقِع‌ٍ ل ِلكَافِرين‌َ بِوَلية‌ِ علِي‌ٍ ليس‌َ لَه‌ُ دافع‌ٌ» (الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪)‌422‬‬
‫اصسل‌ اين‌ آيه‌ در قرآن‌ چنين‌ اسست‌‪« :‬سسأل‌َ سسائِل‌ٌ بِعذ َاب‌ٍ واقِع‌ٍ ل ِلْكَافِرين‌َ ليس ‌س لَه‌ُ دافِع‌ٌ» (سسوره‌ معارج‌ آيه‌ ‪1‬‬
‫و ‪)2‬‬
‫‪3‬س «و ان‌ كنتم‌ في‌ ريب‌ مما نزلنا علي‌ عبدنا في‌ ولية‌ علي‌» (الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ص‪)‌414‬‬
‫ن بدين‌ صسسورت‌ اس ست‌‪« :‬و ان‌ كنتم‌ في‌ ريب‌ ممسسا نزلنسسا علي‌ عبدنسسا فأتوا بسسسورة‌ من‌ مثله‌»‬
‫اين‌ آيه‌ در قرآ ‌‬
‫ه ‪)23‬‬
‫(سوره‌ بقره ‌آي ‌‬
‫‪4‬س «و سيعلم‌ الذين‌ ظلموا آل‌ محمد اي‌ منقلب‌ ينقلبون‌» (تفسير قمي‌‪ ،‬ج‪ ‌2‬ص‪)‌125‬‬
‫آيه‌ واقعي‌ در قرآن‌ چنين‌ است‌‪« :‬و سيعلم‌ الذين‌ ظلموا اي‌ منقلب‌ ينقلبون‌» (سوره‌ شعراء آيه‌ ‪)227‬‬

‫‪5‬س «و لو انم‌ فعلوا ما يوعظون‌ به‌ في‌ علي‌» (الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪)‌224‬‬
‫اص سل‌ آيه‌ مورد ادعسسا در قرآن‌ به‌ اين‌ شكل‌ اسست‌‪« :‬و لو انهم‌ فعلوا مسسا يوعظون‌ به‌ لكان‌ خيرا ً لهم‌ و اشسسد‬
‫تثبيتاً»(سوره‌ نساء آيه‌ ‪)44‬‬
‫‪6‬سسس «يسسا ايهسسا الرسسسول‌ بلغ‌ مسسا انزل‌ اليك‌ من‌ ربك‌ في‌ علي‌ و ان‌ لم‌ تفعل‌ فمسسا بلغت‌ رسسسالته‌» (تفسسسير‬
‫نورالثقلين‌‪ ،‬ج‪‌1‬ص‪)‌454‬‬
‫آيه‌ در اصسل‌ اينگونه‌ اسست‌‪« :‬يسا ايهسا الرسسول‌ بلغ‌ مسا انزل‌ اليك‌ من‌ ربك‌ و ان‌ لم‌ تفعل‌ فمسا بلغت‌ رسسالته‌»‬
‫(سوره‌مائده‌ آيه‌ ‪)47‬‬
‫نگارنده‌ تفسسسير نور الثقلين‌ مي‌نويسسسد وقتي‌ اين‌ آيه‌ بر پيامسسبر (ص س‌) نازل‌ شسسد‪ ،‬آن‌ حضرت‌ به‌ علي‌ (رض‌)‬
‫گفتنسسد‪ :‬اگسسر آنچه‌ بسه ‌من‌ در مورد ابلغ‌ وليت‌ شمسا دسسستور داده‌ شده‌ بود اعلم‌ نمي‌كردم‌‪ ،‬همه‌ اعمال‌ من‌‬
‫باطل‌ ميشد‪.‬‬
‫آنچه‌ ملحظه‌ مي‌كنيسد برخي‌ از آياتي‌ هسستند كه‌ شيعيان‌ مدعي‌ وجود تحريف‌ در آنهسا مي‌باشنسد كه‌ اصسحاب‌‬
‫گرامي‌ پيامبر اسلم‌(ص‌) را متهم‌ به‌ آن‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫سسلطان‌ محمسد شاه‌ قاجار از مرجع‌ شيعه‌ علي‌ اصسغر بروجردي‌ درخواسست‌ كرده‌ بود كه‌ كتابي‌ در توضيح‌ و‬
‫بيان‌ عقايدشيعه‌ بنويسد‪ .‬بروجردي‌ به‌ همين‌ منظور كتابي‌ بنام‌ عقايد الشيعة‌ تأليف‌ كرد‪ .‬او در اين‌ كتاب‌ در‬
‫مورد تحريف‌ قرآن‌ چنين‌اظهار نظسسر مي‌كنسسد‪ :‬بر مسسا واجب‌ اسسست‌ معتقسسد باشيم‌ كه‌ قرآن‌ اصسسلي‌ خالي‌ از‬
‫تحريف‌ و تغييسسر اسسست‌‪ .‬امسسا قرآني‌ را كه‌ گروهي‌ ازمنافقين‌ جمع‌ آوري‌ كردنسسد دسسستخوش‌ تحريف‌ و تغييسسر‬
‫گرديده‌ و قرآن‌ اصلي‌ نزد معدي‌ موعود مي‌باشد‪( .‬كتاب‌ عقايدالشيعة‌ ص‪ ‌27‬چاپ‌ ايران‌)‬
‫ترديدي‌ نيسست‌ كه‌ شيعيان‌ مخلصس‌ و آگاه‌ تحريف‌ قرآن‌ را باور نمي‌دارنسد‪ .‬امسا به‌ نظسر مسا تسا زمانيكه‌ آنا ‌‬
‫ن‬
‫صسراحتا ً از كتاب‌كافي‌ و ديگسر مراجسع شيعسه كسه مدعسي تحريسف قرآن هسستند‪ ،‬تسبري نجوينسد قابسل نكوهسش و‬
‫ملمست هسستند‪ .‬بسا وجود زشست پنداشتسن عقيدة باطسل تحريسف قرآن پافشاري بر اثبات تحريسف قرآن عملي‬
‫ناروا است‪.‬‬
‫ب سياري از مسيحيان عقيدة تثليسث (پدر‪ ،‬پ سر‪ ،‬روح القدس) كه كليسا مبلغ آن است‌‪ ،‬را رد و تقبيح‌ نموده‌‬
‫و صسرفا ً معتقسد به‌ نبوت‌ حضرت‌ مسسيح‌ (ع‌)مي‌باشنسد‪ .‬امسا عليرغم‌ اين‌ حقيقت‌‪ ،‬آنان‌ همچنان‌ بر مسسيحيتي‌‬
‫باقي‌ مانده‌اند كه‌ خود مبادي‌ آن‌ را باور ندارند‪.‬‬
‫همين‌ حقايق‌ رهسسبران‌ مذهسسبي‌ شيعه‌ را وادار كرده‌ اسسست‌ تسسا عليرغم‌ ميل‌ باطنيشان‌ تحريف‌ قرآن‌ را انكار‬
‫كنند‪ .‬اگر آنها در انكارخود صادق هستند بايد به‌ اين‌ نكته‌ اعتراف‌ كنند كه‌ رهبران‌ مذهبي‌ شيعه‌ بر اساس‌‬
‫نوشته‌ هايشان‌ در گذشته‌‪ ،‬معتقسسد به‌تحريف‌ قرآن‌ بوده‌انسسد شاهسسد اين‌ مطلب‌ كتسسبي‌ اس ست‌ كه‌ در دسسسترس‌‬
‫عموم‌ قرار دارد‪ .‬مثل ً كافي‌ كه‌ مشتمل‌ بر رواياتي‌ساختگي‌ است‌ كه‌ تحريف‌ قرآن‌ كريم‌ را ادعا مي‌كند‪.‬‬
‫ل تشيع‌ بنسسا به‌ دليل‌ ديگري‌ تحريف‌ قرآن‌ را انكار و مخالفت‌ خود را بسسا ادعاهاي‌ علماء‬
‫گروهي‌ ديگسسر از اه ‌‬
‫پيشين‌ ابرازنموده‌اند‪.‬‬
‫اولين‌ موردي‌ كه‌ اين‌ گروه‌ از شيعيان‌ را مجبور به‌ انكار تحريف‌ قرآن‌ كرد اين‌ بود كه‌‪ ،‬از آنان‌ قرآن‌ مورد‬
‫ادعايشان‌ خواسسسته‌شد تسسا بتوان‌ آنرا بسسا قرآن‌ موجود مطابقت‌ داد و صسسحت‌ مدعايشان‌ را به‌ اثبات‌ رسسساند‪.‬‬
‫زيرا فايده‌ قرآني‌ كه‌ به‌ زعم‌ ايشان‌ از ‪ 1300‬سسال‌ قبل‌ در سسرابي‌ نزد امام‌ مهدي‌ اسست‌‪ ،‬چيسست‌؟ آيسا نه‌‬
‫اينكه‌ قرآن‌ رهنماي‌ انسسسسسانها و مايه‌ هدايت‌ مردم‌ اسسسسست‌؟اصسسسسول ً هدف‌ باريتعالي‌ از نزول‌ قرآن‌ چه‌ بوده‌‬
‫اسست‌؟ آيسا بسا افسسانه‌ سسازيها مي‌توان‌ ره‌ به‌ جايي‌ برد و آيسا زياني‌ بزرگتسر از اين‌براي‌ مردم‌ مي‌توان‌ تصسور‬
‫نمود كه‌ خداوند كتاب‌ خود را براي‌ مدتي‌ طويل‌ از امت‌ اسلمي‌ پوشيده‌ نگه‌ دارد؟!‬

‫دومين‌ موردي‌ كه‌ موجب‌ شده‌ شيعيان‌ دس ست‌ از ادعاي‌ تحريف‌ قرآن‌ بردارنسسد اين‌ حقيقت‌ اس ست‌ كه‌ خلفاء‬
‫ثلثه‌ (ابوبكسسسسر‪،‬عمسسسسر‪ ،‬عثمان‌ (رضي‌ الله عنهم‌)) پيوسسسسسته‌ در كليه‌ امور بسسسا حضرت‌ علي‌ (رض‌) مشورت‌‬
‫مي‌كردنسسسسد و ايشان‌ هرگسسسسز از راهنمايي‌و ارشاد دريغ‌ نداشته‌ و تسسسسا لحظه‌ وفات‌ مشاور و راهنماي‌ آنان‌‬
‫بوده‌انسد‪ .‬كمسا اينكه‌ به‌ گواهي‌ تاريخ‌ حضرت‌ عمسر (رض‌) باكمال‌ افتخار اين‌ حقيقت‌ را عنوان‌ نموده‌انسد كه‌‪:‬‬
‫لول علي‌ لهلك‌ عمسسر‪ .‬بنابراين‌ اگسسر قرار بود كه‌ تحريفي‌ در قرآن‌ صسسورت‌گيرد‪ ،‬علي‌ (رض‌) اولين‌ شخص سي‌‬
‫بودنسسسد كه‌ از آن‌ مطلع‌ شده‌ و به‌ شدت‌ از آن‌ جلوگيري‌ مي‌نمودنسسسد‪ .‬بسسسا توجه‌ به‌ اينكه‌حضرت‌ علي‌ (رض‌)‬
‫نسبت‌ به‌ هيچ‌ آيه‌اي‌ از قرآن‌ اظهار شك‌ و ترديد ننموده‌اند‪ ،‬پ س‌ قرآن‌ موجود همان‌ قرآن‌ موردتاييد ايشان‌‬
‫مي‌باشد‪.‬‬
‫سسومين‌ موردي‌ كه‌ باعث‌ انكار تحريف‌ قرآن‌ توسسط‌ اين‌ گروه‌ از شيعيان‌ شده‌ اين‌ اسست‌ كه‌ اصسول ً عقيده‌‬
‫تحريف‌ كتاب‌خدا براي‌ پيروان‌ تشيع‌ زشت‌ و غير قابل‌ قبول‌ است‌‪.‬‬
‫ه تحريف‌‬
‫همين‌ موارد و دليل‌ اسسست‌ كه‌ باعث‌ شده‌ تسسا برخي‌ از شيعيان‌ و زعماي‌ ايشان‌ بسسا توسسسل‌ به‌ تقي ‌‬
‫قرآن‌ را انكار كننسسد‪.‬تقيه‌اي‌ كه‌ شيعيان‌ به‌ آن‌ معتقدنسسد‪ ،‬اظهار ظاهري‌ مطلبي‌ اسسست‌ كه‌ قلبا ً به‌ آن‌ معتقسسد‬
‫نمي‌باشند‪.‬‬
‫مراجع‌ مخالف‌ شيعي‌ كه‌ معتسسبرترين‌ آنهسسا همان‌ كافي‌ مي‌باشسسد‪ ،‬بسسا توس سل‌ به‌ روايات‌ واهي‌ و خيالپردازيهسسا‬
‫سعي‌ در اثبات‌تحريف‌ قرآن‌ داشته‌‪ ،‬مداوما ً و علنا ً به‌ چاپ‌ رسيده‌ و بين‌ مردم‌ توزيع‌ مي‌شوند‪ .‬تا كنون‌ هيچ‌‬
‫يك‌ از سسسردمداران‌ مذهي‌تشيع‌ كه‌ داعيه‌ اسسسلم‌ ناب‌ محمدي‌ را دارنسسد كوچكترين‌ مخالفت‌ و اقدامي‌ جهت‌‬
‫جلوگيري‌ از چاپ‌ و نشسر اين‌ كتب‌بعمل‌ نياورده‌انسد‪ .‬كمسا اينكه‌ مردم‌ را نسسبت‌ به‌ آنچه‌ در اين‌ كتب‌ پيرامون‌‬
‫تحريف‌ قرآن‌ آمده‌ آگاه‌ نكرده‌ و آنان‌ را از اين‌معضل‌ خطير بر حذر نمي‌دارند‪.‬‬
‫بنابراين‌ در حاليكه‌ كتابهاي‌ مرجع‌ شيعي‌ سسسعي‌ در القاء عقيده‌ تحريف‌ قرآن‌ دارنسسد و پيوسسسته‌ چاپ‌ شده‌ و‬
‫در دسترس‌عموم‌ قرار مي‌گيرند و در حوزه‌هاي‌ علميه‌ به‌ آخوندها آموزش‌ داده‌ مي‌شوند‪ ،‬آيا شيعيان‌ نبايد‬
‫اندكي‌ در فكر بازنگري‌آنچه‌ به‌ ايشان‌ مقدس‌ نمايانده‌ شده‌ است‌ باشند؟‬
‫فهرست‬

‫ديدگاه‌ امام‌ خوئي‌ در مورد تحريف‌ قرآن‌‬
‫هسسر گاه‌ بسسا شيعه‌اي‌ برخورد مي‌كردم‌‪ ،‬بسسا او در مورد اعتقاد رهسسبران‌ و پيشوايان‌ شيعه‌ به‌ تحريف‌ قرآن‌ ب ‌‬
‫ه‬
‫مباحثه‌ مي‌پرداختم‌‪.‬ايشان‌ اظهار مي‌داشتنسد كه‌ معتقسد به‌ چنين‌ چيزي‌ نبوده‌ و خود را از پيروان‌ امام‌ خوئي‌‬
‫رئيس ‌س وقت‌ حوزه‌ علميه‌ نجف‌اشرف‌ معرفي‌ نموده‌ و هر نظري‌ كه‌ مغاير با نظر ايشان‌ بوده‌ را غير قابل‌‬
‫قبول‌ مي‌دانستند‪ .‬آيت‌ الله خوئي‌ بعد از بررسي‌آراء و نظرات‌ مسلمانان‌ خصوصا ً شيعيان‌ پيرامون‌ تحريف‌‬
‫قرآن‌ در كتابش‌ تفسير البيان‌ ص‪ ‌252‬چنين‌ نتيجه‌گيري‌ كرده‌است‌‪ :‬از آنچه‌ در گذشته‌ متذكر شديم‌‪ ،‬براي‌‬
‫خواننده‌ واضح‌ و مسبرهن‌ گرديسد كه‌ بحث‌ تحريف‌ قرآن‌ خرافاتي‌ بيش‌ نيسست‌و كسسي‌ آن‌ را نخواهسد پذيرفت‌‬
‫مگسسر كه‌ ضعيف‌ العقل‌ باشسسد‪ .‬امسسا آيت‌ الله خوئي‌ نظسسر ديگري‌ نيسسز دارد كه‌ به‌ عقيده‌ كسسساني‌ كه‌معتقسسد به‌‬
‫تحريف‌ قرآن‌ هستند نزديكتر مي‌باشد‪ .‬وي‌ در كتاب‌ مذكور ص‪ ‌222‬چنين‌ مي‌گويد‪ :‬در وجود قرآني‌ ديگر از‬
‫اميسسر المومنين‌ علي‌ (رض‌) كه‌ بسسا اين‌ قرآن‌ در ترتيب‌ سسسوره‌ها تفاوت‌ دارد‪ ،‬شكي‌ نيس ست‌‪ .‬اتفاق و اجماع‌‬
‫علماء بر وجود آن‌ قرآن‌ مسسسا را از زحمسسست اثبات‌ وجود آن‌ بي‌ نياز مي‌كنسسسد‪ ،‬اگسسسر چه‌ در آن‌ قرآن‌ مطالبي‌‬
‫موجود بوده‌ اسست‌ كه‌ در اين‌ قرآن‌نمي‌باشسد‪ ،‬امسا ايسن مطلب بسه ايسن اعتبار كسه حذف مطالب اضافسي از‬
‫قرآن تحر يف باشد‪ ,‬بر تحريف قرآن دللت نكرده‪ ,‬بلكه صحيح اين است كه گفته شود كلمات اضافي به‬

‫منزلة تفسسير و توضيسح برخسي مفاهيسم قرآن كريسم از جانسب خداي تعالي بوده انسد‪ .‬از ايسن نظريسة آيست الله‬
‫خوئي ميتوان به دو مسئله پي‌ برد‪:‬‬
‫‪ 1‬س وجود قرآني‌ دي گر كه‌ تو سط‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌) جمع‌ آوري‌ شده‌ و با قرآن‌ موجود در اختيار مسلمين‌‪،‬‬
‫تفاوتهايي‌دارد‪.‬‬
‫‪2‬س وجود شرح‌ و تفصيل‌ در قرآن‌ به‌ معناي‌ نزول‌ آنها به‌ همراه‌ آيات‌ از جانب‌ خداوند متعال‌ خواهد بود‪.‬‬
‫جاي‌ بسسسي‌ شگفتي‌ از امامي‌ اسسست‌ كه‌ به‌ عقل‌ و دانش‌ در ميان‌ علماء اشتهار دارد‪ ،‬امامي‌ كه‌ بر اسسساس‌‬
‫فتواي‌ او پيروانش‌مي‌توانند در نمازهايشان‌ به‌ امام‌ سني‌ اقتداء نمايند‪ .‬راستي‌ چرا ما نبايد حول‌ يك‌ محور‬
‫جمع‌ شويم‌ كه‌ در آن‌ براي‌خيالپردازيها و فريبكاريها جايي‌ نباشد و همه‌ به‌ قرآن‌ موجود اعتراف‌ نماييم‌‪ .‬اگر‬
‫بر اين‌ موضوع‌ اتحاد و اتفا ِ ممكن‌نباشد‪ ،‬پ س‌ داعيه‌ تقريب‌ بين‌ المذاهب‌ (شيعه‌ و سني‌) امري‌ محال‌ بنظر‬
‫مي‌رسد‪.‬‬
‫فهرست‬

‫سنت‌ نبوي‌‬
‫بعد از قرآن‌ كريم‌‪ ،‬سنت‌ نبوي‌ مهمترين‌ منبع‌ تشريع‌ اهل‌ سنت‌ مي‌باشد‪.‬‬
‫سسسنت‌ عبارت‌ اس ست‌ از گفتار و كردار پيامسسبر (ص س‌)‪ ،‬كه‌ در پرتسسو اقوال‌ و افعال‌ آن‌ حضرت‌ قرآن‌ توضيح‌ و‬
‫تفسير ميگردد‪ .‬اهل ‌سنت‌ مفتخرند كه‌ منسوب‌ به‌ سنت‌ پيامبر ( ص‌) مي‌باشند‪ .‬چرا كه‌ اطاعت‌ از فرموده‌‬
‫پيامبر اكرم‌ ( ص‌) مي‌نمايند‪ ،‬كه‌‪«:‬عليكم‌ بسنتي‌» س از سنت‌ من‌ پيروي‌ كنيد‪ .-‬شيعه از احاديث مورد قبول‬
‫اهل سنت فقط آنچه را كه موافق و همسو با مذهبشان باشد پذيرفته و بقيه را كنار مي گذارند‪ .‬اين در‬
‫حالي اسست كسه در كتاب الكافسي مسي خوانيسم‪ :‬اگسر كسسي چيزي از كتاب خدا و سسنت پيامسبرش (صسلي الله‬
‫عليسه وسسلم) را رد كنسد بدون شسك مرتكسب كفسر شده‌ اسست‌‪( .‬الكافي‌ في‌ الصسول‌ ج‪ ‌1‬صس‪ ‌55‬باب‌الرد الي‌‬
‫الكتاب‌ والسنة‌)‬
‫همچنين‌ كتاب‌ الصول‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌70‬باب‌ فضل‌ العلم‌ و از علي‌ (رض‌) روايت‌ مي‌كنند‪ :‬علينا العمل‌ بكتاب‌ الله‬
‫و سسيرة ‌رسسوله‌ والناشسد بسسنته‌اي‌ رفع‌ السسنة‌ يعني‌‪ :‬بر مسا لزم‌ اسست‌ كه‌ به‌ كتاب‌ خدا و سسنت‌ پيامسبر (صس‌)‬
‫عمل‌ كرده‌ و ترويج‌دهنده‌ آن‌ باشيم‌‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌82‬‬
‫همچنين‌ در كتاب‌ الحتجاج‌ طبرسسي‌ صس‪ ‌22‬آمده‌ اسست‌‪ :‬چون‌ حديثي‌ را شنيديسد آن‌ را‪ ،‬كتاب‌ خدا و سسنت‌‬
‫پيامبرش‌(ص‌) مقايسه‌ كنيد‪.‬‬
‫به‌ راسستي‌ چه‌ عيسبي‌ دارد كه‌ همگي‌ مسا منسسوب‌ به‌ سسنت‌ پيامسبرمان‌ باشيم‌؟ چنانكه‌ خداونسد متعال‌ فرمود ‌‬
‫ه‬
‫اسست‌‪« :‬و لتكونوا من‌ المشكرين‌ من‌ الذين‌ فرقوا دينهم‌ و كانوا شيعا ً كل‌ حزب‌ بمالديهم‌ فرحون‌» (سسوره‌‬
‫روم‌ آيه‌ ‪ 31‬و ‪)32‬‬
‫نباشيسد از مشركين‌ آنهائيكه‌ در دين‌ خودشان‌ تفرقه‌ انداختنسد و شيعه‌ (گروه‌ گروه‌) بودنسد‪ .‬هسر گروه‌ به‌ آنچه‌‬
‫نزد خود داردخرسند است‌‪.‬‬
‫و مي‌فرمايسسسد‪« :‬ان‌ الذين‌ فرقوا دينهم‌ و كانوا شيعا ً لسسسست‌ منهم‌» آنهائيكه‌ در دين‌ خود تفرقه‌ انداختنسسسد و‬
‫گروه‌ گروه‌شدند‪ ،‬تو از ايشان‌ نيستي‌ (سوره‌ انعام‌ آيه‌ ‪)159‬‬

‫واژه‌ شيعه‌ براي‌ اولين‌ بار پس ‌س از مناقشات‌ علي‌ و معاويه‌ (رضي‌ الله تعالي‌ عنهمسا) به‌ پيروان‌ آنهسا اطلق‬
‫گرديسد‪ .‬يك‌ گروه‌اصسطلحا ً شيعه‌ علي‌ به‌ عبارتي‌ گروه‌ طرفدار علي‌ و گروه‌ ديگسر شيعه‌ معاويه‌ يعني‌ گروه‌‬
‫طرفدار معاويه‌ ناميده‌ شدنسسسسسد‪.‬علي‌ القاعده‌ پسسسسسس‌ از خاتمه‌ يافتن‌ قضاياي‌ مربوط‌ به‌ علي‌ و معاويه‌ اين‌‬
‫عبارت‌ نيز ديگر ضرورت‌ خود را از دست‌مي‌دهد‪ ،‬اما اين‌ واژه‌ امروزه‌ به‌ فرقه‌ مستقلي‌ كه‌ داراي‌ عقيده‌‪،‬‬
‫فكر و مبادي‌ مستقل‌ از اهل‌ سنت‌ مي‌باشند‪ ،‬اطلق مي‌شود‪.‬‬
‫اصسطلح‌ سسنت‌ يعني‌ تمسسك‌ جسستن‌ به‌ روش‌ و منهاج‌ پيامسبر اسسلم‌ (صس‌) و عبارت‌ اهل‌ سسنت‌ كسساني‌ را‬
‫شامل‌ مي‌شودكه‌ معتقسد به‌ كتاب‌ خدا و سسنت‌ پيامسبر او هسستند و در جهت‌ رعايت‌ و حفاظت‌ آنهسا اهتمام‌‬
‫مي‌ورزند‪.‬‬
‫بنابراين‌ ممكن‌ اسست‌ بعضي‌ خود را اهل‌ سسنت‌ بداننسد در حاليكه‌ حقيقتا ً چنين‌ نباشسد‪ .‬اي‌ بسسا ممكن‌ اسس ‌‬
‫ت‬
‫نماز خوانده‌امسسا در عين‌ حال‌ اهل‌ بدعت‌ باشنسسد‪ .‬كه‌ در اين‌ صسسورت‌ واضح‌ و مسسبرهن‌ اسسست‌‪ ،‬اينان‌ نه‌ اهل‌‬
‫سنت‌ هستند و نه‌ اهل‌ سنت‌ ازاينان‌‪ .‬اينان‌ را با سنت‌ كاري‌ نيست‌ و سنت‌ را با اينان‌‪.‬‬
‫دعوي‌ كسساني‌ كه‌ مي‌گوينسد ائمه‌ تنهسا كسساني‌ هسستند كه‌ سسنت‌ را حفظ‌ نموده‌انسد سسخني‌ به‌ دور از واقعي ‌‬
‫ت‬
‫اسسست‌‪ .‬چرا كه‌ درآن‌ هنگام‌ كه‌ خداونسسد اين‌ آيه‌ را فرو فرسسستاد‪« :‬اليوم‌ اكملت‌ لكم‌ دينكم‌ و اتممت‌ عليكم‌‬
‫نعمتي‌ و رضيت‌ لكم‌السسسسسلم‌ ديناً» (امروز دينتان‌ را كامل‌ كردم‌ و نعمتم‌ را بر شمسسسسا تمام‌ گرداندم‌ و دين‌‬
‫اسسلم‌ را برايتان‌ اختيار كردم‌) (سسوره‌انعام‌ آيه‌ ‪ ،)159‬حسسنين‌ (رضي‌ الله عنهمسا) پسسر بچه‌هاي‌ كوچكي‌‬
‫بودنسد چه‌ رسسد به‌ نه‌ امام‌ ديگسر كه‌ بعسد از آنهسا آمدنسد‪.‬آنهايي‌ كه‌ سسنت‌ را جمع‌ آوري‌ و منتشسر كرده‌ و به‌‬
‫مردم‌ آموخته‌ و در اقصسي‌ نقاط‌ عالم‌ گسسستردند اصسسحاب‌‪ ،‬همسسسران‌ و سسسايراهل‌ بيت‌ پيامسسبر (صس‌) بودنسسد‪.‬‬
‫كسسساني‌ همچون‌ عباسسس‌ بن‌ عبدالمطلب‌‪ ،‬علي‌ بن‌ ابيطالب‌‪ ،‬عثمان‌ بن‌ عفان‌‪ ،‬ابوبكسسر صسسديق‌‪،‬عمسسر فاروِ و‬
‫ساير مهاجرين‌ و انصار (رضي‌ الله تعالي‌ عنهم‌ اجمعين‌)‪.‬‬
‫فهرست‬

‫زيارت‌ قبور ائمه‌‬
‫اهل‌ سسسنت‌ وصسسيت‌ پيامسسبرشان‌ را بياد دارنسسد كه‌ فرمود‪ :‬لعنت‌ خدا بر يهود و نصسساري‌ كه‌ قبور پيامسسبران‌ و‬
‫نيكانشان‌ را سجده‌گاه‌ قرار دادند‪ .‬مبادا شما نيز چنين‌ كنيد كه‌ من‌ شما را از آن‌ باز مي‌دارم‌‪.‬‬
‫اهل‌ سنت‌ وصيت‌ پيا مبرشان‌ را بگوش‌ جان‌ شنيدند تا مبادا هماننسد يهود و ن صاري‌ به‌ ظلمت‌ بيكران‌ شرك‌‬
‫گرفتار شوند‪.‬‬
‫كمسا اينكه‌ حاجات‌ خود را نيسز بنسا به‌ وصسيت‌ پيامسبرشان‌ صسرفا ً از خداونسد ميخواهنسد چرا كه‌ ايشان‌ فرمود ‌‬
‫ه‬
‫اسست‌‪« :‬هرگاه‌چيزي‌ خواسستيد فقط‌ از خداونسد بخواهيسسد و اگسر نياز به‌ كمك‌ داشتيسد فقط‌ از خداونسد كمك‌‬
‫بخواهيد»‪ .‬لذا اهل‌ سنت‌ ازمردگان‌ كمك‌ نخواسته‌ بلكه‌ خداوندي‌ را كه‌ پيوسته‌ حي‌ است‌ و هرگز نمي‌ميرد‬
‫تنها مأمن‌ و ملجأ خود مي‌دانند كه‌شايسته‌ و قادر به‌ برآوردن‌ نيازها و حاجات‌ بندگانش‌ مي‌باشد‪.‬‬
‫آقاي‌ مفيسد در كتاب‌ الرشاد چاپ‌ مكتبة‌ البصسيرة‌ قم‌ صس‪ ‌252‬چنين‌ مي‌نگارد‪ :‬زيارت‌ قسبر امام‌ حسسين‌ (ع‌)‬
‫برابر بسا صسدحج‌ و صسد عمره‌ اسست‌‪ .‬و هسر كه‌ قسبر او را زيارت‌ كنسد به‌ بهشت‌ مي‌رود‪ .‬مشابه‌ اين‌ مطلب‌ را‬
‫مي‌توان‌ در كتاب‌ مع‌ الخطيب‌في‌ خطوطة‌ العريضة‌ نوشته‌ شيخ‌ شيعي‌ انصساري‌ صس‪ ‌18‬نيسز مشاهده‌ نمود‪.‬‬
‫آيا ائمه‌ اهل‌ بيت‌ از اين‌ گفته‌ها راضي‌ وخشنودند؟‬

‫يسا آنچه‌ ابن‌ بابويه‌ قمي‌ در كتاب‌ خود‪ ،‬عيون‌ اخبار الرضي‌ ج‪ ‌2‬صس‪ ‌259‬نوشته‌ اسست‌‪ ،‬كه‌ اگسر كسسي‌ قسبر‬
‫جعفر صادق (ع‌) را زيارت‌ كند به‌ او پاداش‌ ‪ 70‬حج‌ خواهد رسيد و اگر كسي‌ شبي‌ در كنار قبر او بخوابد‬
‫مثل‌ اين است‌ كه‌ خداوند را در عرش‌زيارت‌ كرده‌ است‌‪ .‬اگر اجر و ثواب‌ زيارت‌ قبور ائمه‌ بيشتر از زيارت‌‬
‫بيت‌ الله الحرام‌ باشد شكي‌ نيست‌ كه‌ ديگر هيچ‌علقه‌ و اشتياقي‌ براي‌ زيارت‌ خانه‌ خدا باقي‌ نخواهد ماند!‬
‫و اين‌ نيست‌ مگر دعوتي‌ براي‌ مقد س‌ جلوه‌ دادن‌ بندگان‌ خداو گنبد و بارگاههاي‌ ايشان‌ كه‌ خداوند ما را از‬
‫آن‌ باز داشته‌ است‌‪.‬‬
‫عمل‌ شيعيان‌ امروز بسسسسسسسسسه هنگام‌ زيارت‌ قبور ائمه‌ از جمله‌ بوسسسسسسسسسسيدن‌ در و ديوارهاي‌ مقابر‪ ،‬خواندن‬
‫زيارتنامه‌هاي غلوآميسسسسسز‪ ،‬نذر كردن اموال جهسسسسست گنبسسسسسد و ضريسسسسسح قبور‪ ،‬طلب‌ حاجت‌ از ايشان‌ براي‌‬
‫حل‌مشكلتشان‌‪ ،‬طرف‌ پيرامون‌ مقابر ايشان‌ و خرافات‌ بسيار ديگر از اين‌ قبيل‌ عينا ً مشابه‌ با اعمال‌ يهود‬
‫و نصساري‌ اسست‌ كه‌پيامسبر اسسلم‌ (صس‌) آنهسا را به‌ خاطسر اينگونه‌ اعمالشان‌ مسستحق‌ لعنت‌ دانسسته‌ اسست‌‪.‬‬
‫چنانكه‌ مي‌فرمايد‪ :‬خداوند يهود ونصاري‌ را لعنت‌ كند كه‌ قبرهاي‌ انبياء و افراد نيك‌ شان‌ را سجده‌ گاه‌ قرار‬
‫دادند‪.‬‬
‫عجيب‌سستر اينكه‌ مراجع‌ و بززگان‌ شيعه‌ براي‌ توجيه‌ بوسسسيدن و دسسست كشيدن بر قبور و ضرائح ائمسسه بسسه‬
‫بوسسيدن‌ حجرالسسود اسستناد مي‌كننسد و حال‌ اينكه‌ بسا اسستنباط‌ احكام‌شرعي‌ توسسط‌ قياس ‌س (يكي‌ از منابع‌‬
‫استنباط‌ احكام‌ نزد اهل‌ سنت‌) بشدت‌ مخالفت‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫اگر كسي‌ به‌ مقايسه‌ منصفانه‌ ميان‌ آنچه‌ شيعيان‌ امروز و مسيحيان‌ و يهوديان‌ به‌ هنگام‌ زيارت‌ قبور انجام‌‬
‫مي‌دهنسد بپردازد‪،‬بي‌ شك‌ ريشه‌ واحدي‌ را در مي‌يابسد‪ .‬زيرا مسسيحيان‌ در كليسساها و ديرهسا تصساوير و تماثيل‌‬
‫حضرت‌ عيسسسسي‌ (ع‌) و مادرگراميش‌ را بوسسسسيده‌‪ ،‬بر آنهسسسا دسسسست‌ مي‌كشنسسسد و در مقابل‌ آنهسسسا به‌ عبادت‌‬
‫مي‌پردازند‪ .‬همانگونه‌ كه‌ يهوديان‌ در زيارت‌ قبورعلماء و بزرگانشان‌ از حد مي‌گذرند‪ .‬بودائيان‌ و هندوها نيز‬
‫اعمالي‌ مشابه‌ همچون‌ بوسسسيدن‌ بارگاههسسا و گريه‌ و زاري‌ و نذركردن‌ اموال‌ و حاجت‌ خواسسستن‌ از صسساحبان‌‬
‫قبور انجام‌ مي‌دهند‪.‬‬
‫اين‌ مشابهت‌ و ارتباط‌ زنجيره‌اي‌ كه‌ بين‌ شيعيان‌‪ ،‬يهوديان‌‪ ،‬مسسسيحيان‌‪ ،‬هندوهسسا و بودائيان‌ وجود دارد و مسسا‬
‫شاهد آن‌هستيم‌‪ ،‬فرموده‌ خداوند متعال‌ را بيادمان‌ مي‌آورد كه‌ مي‌فرمايد‪« :‬يضاهئون‌ قول‌ الذين‌ كفروا من‌‬
‫قبل‌» با گفته‌ كافران‌گذشته‌ مشابهت‌ اختيار مي‌كنند‪( .‬سوره‌ توبه‌ آيه‌ ‪.)30‬‬
‫فهرست‬

‫مدد خواستن‌ شيعه‌ از ائمه‌ به‌ هنگام‌ مصائب‌‬
‫اهل‌ سسنت‌ بسا دوسستي‌ حسسنين‌ (رضي‌ الله تعالي‌ عنهمسا) به‌ خداونسد تقرب‌ مي‌جوينسد‪ .‬امسا شيعه‌سها از اين‌ دو‬
‫بزرگوار كمك‌مي‌خواهنسسد‪ .‬مثل ً در دعاهايشان‌ حسسسين‌‪ ،‬علي‌‪ ،‬جعفسسر و غيره‌ را مي‌خواننسسد‪ .‬اهل‌ سسسنت‌ مدد‬
‫خواسستن‌ را از هيچ‌ مخلوق و بنده‌اي‌ جائز نمي‌داننسد‪ .‬براي‌ اهل‌ سسنت‌ پسسنديده‌ نيسست‌ كه‌ فرزندان‌ خود را‬
‫عبدالحسسسين‌ (بنده‌ حسسسين‌) يسسا عبدالحسسسن‌(بنده‌ حسسسن‌) بنامنسسد‪ .‬چنانكه‌ خود آنهسسا اين‌ عمل‌ مسسسيحيان‌ در‬
‫نامگذاري‌ فرزندانشان‌ را تقبيح‌ مي‌كنند‪ .‬اهل ‌‌سنت ‌حاجاتشان‌ را فقط‌ از خداوند مي‌طلبند و تنها از خداوند‬
‫براي‌ رفع‌ مشكلتشان‌ مدد مي‌جوبنسسد و صسسرفا ً ذكسسر مداومشان‌«يسسا الله» اسسست‌‪ .‬آنان‌ به‌ اهل‌ بيت‌ محبت‌‬
‫مي‌ورزنسد امسا ايشان‌ را معصسوم‌ و مقدس ‌س نمي‌داننسد و معتقدنسد كه‌ بهترين‌ وپسسنديده‌ترين‌ نامهسا نزد خداونسد‬
‫عبدالله و عبدالرحمن‌ مي‌باشد‪ .‬همچنانكه‌ پيامبر (ص‌) مي‌فرمايد‪ :‬زشت‌ترين‌ ومنفورترين‌ نامها نزد خداوند‬
‫نامي‌ اسست‌ كه‌ بنده‌ يكي‌ از بندگان‌ خدا ناميده‌ شود‪ .‬همچنين‌ فرمودنسد‪ :‬هسر كس ‌س بنام‌ كسسي‌غير از خداونسد‬
‫سسسوگند ياد كنسسد شرك‌ ورزيده‌ اسسست‌‪ .‬و نيسسز مي‌فرمايسسد‪ :‬اگسسر كسسسي‌ مي‌خواهسسد سسسوگند ياد كنسسد بايسسد به‌‬

‫خداوندسسسسوگند ياد كنسسسد‪ .‬در ميان‌ مسسسسيحيان‌ به‌ كثرت‌ مي‌توان‌ پديده‌ سسسسوگند ياد كردن‌ به‌ غيسسسر از خدا را‬
‫مشاهده‌ نمود‪.‬‬
‫فهرست‬

‫عصمت‌ ائمه‌ و غلو در مورد آن‌‬
‫اهل‌ سسنت‌ به‌ خوبي‌ به‌ فضيلت‌ و اهتمام‌ اهسل بيت‌ (عليهم‌ السسلم‌) در دين‌ واقفنسد‪ .‬امسا معتقدنسد اين‌ مقام‌‬
‫مانع‌ از انجام‌اشتباهات‌ و لغزشهاي‌ احتمالي‌ كه‌ طسبيعت‌ بشسر مقتضي‌ آن‌ اسست‌‪ ،‬نخواهسد بود‪ .‬حتي‌ پيامسبران‌‬
‫از اشتباه‌ مصون‌ نبوده‌اند‪.‬پيامبر اسلم‌ ( ص‌) فرموده‌ است‌‪( :‬كل‌ ابن‌ آدم‌ خطاء و خير الخطائين‌ التوابون‌)‬
‫همه‌ فرزندان‌ آدم‌ خطسا كارانسد و بهترين‌خطسا كنندگان‌ توبه‌ كنندگاننسد‪ .‬چه‌ بسسا پيامسبراني‌ كه‌ پروردگارشان‌‬
‫آنان‌ را سرزنش‌ نموده‌ و برخي‌ از مواضعشان‌ را تصحيح‌كرده‌ است‌‪.‬‬
‫چنانكه‌ طرف‌ خطاب‌ خداونسد در سسوره‌ عبس ‌س آيات‌ ‪ 1‬تسا ‪ 11‬پيامسبر گرامسي اسسلم (صسلي الله عليسه وسسلم)‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ما يُد ْ ِري َس‬
‫ه يََّزك ّسَى( "رو ترش كرد و‬
‫س َوتَوَل ّى ‪ #‬أن َ‬
‫ك لَعَل ّس ُ‬
‫مى ‪ #‬وَس َ‬
‫جاءهسُ اْلعْس َ‬
‫اسست‪ ,‬كسه مسي فرمايسد‪) :‬عَب َس َ‬
‫اعراض نمود بسبب آنكه بيامد پيش او نابينا‪ ,‬چه چيز خبردار كرد شما را شايد وي پاك مي شد (از گناهان‬
‫بسبب پند شما)"‪.‬‬
‫ك ل ِس َ‬
‫ت‬
‫و يا در آية ‪ 43‬سسورة توبسه خداونسد خطاب‌ ب ‌‬
‫م أذِن َس‬
‫ه عَن َس َ‬
‫ه پيامسبر اسسلم‌ (صس‌) فرموده‌ اسست‌‪« :‬عَفَسا الل ّس ُ‬
‫م‌» عفو كندخدا ترا چرا اجازه‌ دادي‌ به‌ آنها‪.‬‬
‫لَهُ ْ‬
‫س َ‬
‫ما‬
‫همچنين‌ در آيه‌ ‪ 37‬سسورة‌ احزاب‌ خداونسد در مورد پيامسبر اسسلم‌ (صس‌) مي‌فرمايسد‪« :‬وَت ُ ْ‬
‫خفِسي فِسي نَفْس ِ‬
‫ك َس‬
‫َ‬
‫شى النَّا س والل َّس َ‬
‫خ َ‬
‫خ َس‬
‫شاه‌ُ» و پنهان‌ مي‌كردي‌ در ضميسر خود آنچه‌ خدا آشكار كننده‌‬
‫حق ُّس أَن ت َ ْ‬
‫مبْدِيه ِس َوت َ ْ‬
‫هأ َ‬
‫ُ‬
‫ه ُ‬
‫الل ّس ُ‬
‫َس َ‬
‫آنست‌ و از مردم‌مي‌ترسيدي‌ و خداوند سزاوارتز است‌ به‌ آن‌ كه‌ از او بترسي‌‪.‬‬
‫ضب ًسا فَظ َس َّ‬
‫ن أَن لَّن‬
‫مغَا ِ‬
‫ن إِذ ذَّهَس َ‬
‫ب ُ‬
‫همچنين‌ قرآن‌ درباره‌ حضرت‌ عيسسي‌ (ع‌) چنين‌ فرموده‌ اسست‌‪« :‬وَذ َا النُّو ِس‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ت أَن َّل إل َ َ َ‬
‫حان َ َ‬
‫ن» و ياد كن‌ ذالنون‌ را چون‌‬
‫ن الظ ّال ِ ِ‬
‫ت ِ‬
‫ما ِ‬
‫سب ْ َ‬
‫ت ُ‬
‫ك إِن ِّي كُن ُ‬
‫ه إ ِ ّل أن َ‬
‫ِ َ‬
‫نَّقْدَِر عَلَي ْهِ فَنَادَي ف ِي الظ ّل ُ َ‬
‫مي َ‬
‫م َ‬
‫خشمگين‌ برفت‌‪،‬پسس‌ گمان‌ كرد كه‌ بر وي‌ سسخت‌ نگيريم‌‪ ،‬پس ‌س ندا كرد تاريكي‌سها (در شكم‌ ماهي‌) كه‌ هيچ‌‬
‫معبودي‌ به‌ حق‌ نيست‌ جز تو‪،‬پاكي‌ توراست‌‪ ،‬بي‌ شك‌ من‌ از ستمكاران‌ بودم‌‪( .‬سوره‌ انبياء آيه‌ ‪)87‬‬
‫ك أَ َ‬
‫َ‬
‫سأَل َ َ‬
‫و يا در سوره‌ هود آيه‌ ‪ 7‬از قول‌ نوح‌ (ع‌) چنين‌ مي‌خوانيم‌‪« :‬قَا َ‬
‫س ل ِي‬
‫ب إِن ِّي أعُوذ ُ ب ِ َ ْ‬
‫نأ ْ‬
‫ك َ‬
‫ما لَي ْ َ‬
‫ل َر ِّ‬
‫َ‬
‫ن» گفست‪ :‬پروردگارا بي‌ شك‌ به‌ تسو پناه‌ مي‌برم‌ از اينكه‌‬
‫ن ال ْ َ‬
‫ب ِسهِ ِ‬
‫من ِسي أَك ُسن ِّ‬
‫م َوإِل ّ تَغْفِْر ل ِي وَتَْر َ‬
‫ح ْ‬
‫عل ْس ٌ‬
‫سري َ‬
‫م َس‬
‫خا ِس ِ‬
‫بپرسم‌ از تو آنچه‌ را كه‌ مرا بدان‌آگاهي‌ نيست‌ و اگر نيامرزي‌ و رحمت‌ نكني‌ مرا از زيانكاران‌ خواهم‌ بود‪.‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ن» و آنكه‌‬
‫م عُ أَن يَغْفَِر ل ِي َ‬
‫خطِيئَت ِي يَو ْ َ‬
‫و نيز قرآن‌ از قول‌ حضرت‌ ابراهيم‌ (ع‌) مي‌فرمايد‪« :‬وَال ّذِي أط ْ َ‬
‫م الدِّي ِ‬
‫توقع‌دارم‌ كه‌ بيامرزد گناهانم‌ را در روز قيامت‌ (سوره‌ شعراء آيه‌ ‪)82‬‬
‫وقتيكه‌ پيامسبران‌ خدا چنين‌ هسستند آيسا اعتقاد به‌ عصسمت‌ ائمه‌ طعن‌ و توهين‌ به‌ ايشان‌ و طسبيعت‌ بشري‌ آنهسا‬
‫نيسست‌؟خداونسد سسبب‌ آفرينش‌ بندگانش‌ را در يكي‌ از آيات‌ قرآن‌ چنين‌ مي‌فرمايسد‪« :‬لِيبلُوك ُسم أَيُك ُس َ‬
‫ن‬
‫مأ ْ‬
‫ح َس‬
‫َْ َ ْ ّ ْ‬
‫س ُ‬
‫مًل» تا شما رابيازمايد كه‌ عمل‌ كدامتان‌ نيك‌ و شايسته‌تر است‌‪( .‬سوره‌ ملك‌ آيه‌ ‪)72‬‬
‫عَ َ‬
‫بنابراين‌ هيچ‌ مخلوقي‌ خارج‌ از محدوده‌ اين‌ آزمايش‌ الهي‌ نيسسست‌‪ .‬خداونسسد عصسسمت‌ را فقط‌ از صسسفات‌ و‬
‫خصوصيات‌فرشتگان‌ قرار داده‌ و هيچ‌ يك‌ از افراد بشر را در اين‌ صفت‌ به‌ فرشتگان‌ نيفزوده‌ است‌‪.‬‬

‫َ‬
‫ه‬
‫صو َ‬
‫ن الل ّس َ‬
‫خداونسد مي‌فرمايسد‪َ« :‬ل يَعْس ُ‬
‫سرپيچي‌نيست‌ و به‌ آنچه‌ دستور داده‌‬

‫َ‬
‫ن» فرشتگان‌ را از دسستورات‌ خداونسد‬
‫مُرو َس‬
‫م وَيَفْعَلُو َس‬
‫ما يُؤْ َ‬
‫ن َس‬
‫مَرهُس ْ‬
‫ما أ َ‬
‫َس‬
‫مي‌شوند عمل‌ مي‌كنند‪( .‬سوره‌ تحريم‌ آيه‌ ‪.)4‬‬

‫فهرست‬

‫ائمه‌ غيب‌ نمي‌دانند‬
‫سسسسعي‌ در اثبات‌ امور خارق العاده‌ و خصسسسوصيت‌ ويژه‌ براي‌ ائمه‌ روشنگسسسر غلو شيعيان‌ مي‌باشسسسد‪ .‬چنانچه‌‬
‫تأليفات‌ شيعيان‌تصريح‌ مي‌كنندكه‌ ائمه‌ داراي‌ علم‌ آنچه‌ پيش‌ آمده‌ و آنچه‌ در پيش‌ خواهد آمد هستند‪.‬‬
‫ه خداونسد خطاب‌ به‌ پيامسبرش‌ اسست‌ كه‌ مي‌فرمايسد‪ :‬بگسو ا ‌‬
‫ي‬
‫ي در كتب‌ شيعه‌ مغايسر فرمود ‌‬
‫وجود چنين‌ مطالب ‌‬
‫محمسسد اگسسر من‌علم‌ غيب‌ مي‌دانسسستم‌ خيسسر زيادي‌ براي‌ خود مي‌خواسسستم‌ و بدي‌ به‌ من‌ نمي‌رسسسيد‪( .‬سسسوره‌‬
‫اعراف‌ آيه‌ ‪)188‬‬
‫اهل‌ سنت‌ گفته‌ خميني‌ در كتابش‌ الحكومة‌ السلمي‌ ص‪ ‌52‬را‪ ،‬بشدت‌ مردود مي‌دانند‪ .‬آنجا كه‌ مي‌گويد‪:‬‬
‫امامان‌ ماداراي‌ آنچنان‌ مقام‌ واليي‌ هستند كه‌ هيچ‌ فرشته‌ مقرب‌ و هيچ‌ رسولي‌ به‌ آن‌ نمي‌رسد‪ .‬آنها پيش‌‬
‫از آفرينش‌ جهان‌ نوربوده‌اند‪ .‬يا گفته‌ كليني‌ در الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪ ‌402‬بدين‌ مضمون‌ كه‌‪ :‬به‌ اهل‌ بيت‌‬
‫علم‌ غيب‌ داده‌ شده‌ اسسست‌ و امامان‌داراي‌ چنان‌ علمي‌ هسسستند كه‌ هيچ‌ فرشته‌ و يسسا رسسسولي‌ به‌ آن‌ دسسست‌‬
‫نخواهسد يافت‌‪ .‬حسر آملي‌ در كتاب‌ الفصسول‌ المهمة‌ في‌معرفة‌ الئمه‌‪ ،‬صس‪ ‌152‬ادعسا مي‌كنسد كه‌‪ :‬دوازده‌ امام‌‬
‫كه‌ از اهل‌ بيت‌ پيامبر (ص‌) هستند از انبياء و فرشتگان‌ والترند‪.‬‬
‫عده‌اي‌ از زعماي‌ شيعه‌ پيامبر اسلم‌ حضرت‌ محمد ( ص‌) را استثناء نموده‌اند‪ .‬عده‌ ديگري‌ از ايشان‌‪ ،‬ديگر‬
‫پيامبران‌ الوالعزم‌ (عيسي‌‪ ،‬موسي‌‪ ،‬نوح‌ و ابراهيم‌) را نيز مستثني‌ گردانده‌اند‪.‬‬
‫كليني‌ در الكافي‌‪ ،‬الصول‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪ ‌261‬از امام‌ جعفر صادق روايت‌ مي‌كند كه‌‪ :‬آنچه‌ در آسمانها و‬
‫زمين‌ اسست‌ وآنچه‌ در بهشت‌ و جهنم‌ اسست‌ مي‌دانم‌ و از آنچه‌ شده‌ و خواهسد شسد آگاهم‌‪ .‬و كليني‌ به‌ نقل‌ از‬
‫ايشان‌ مي‌افزايسد‪ :‬اگسر باموسسي‌ و خضسر هم‌ عصسر بودم‌ به‌ آنهسا مي‌گفتم‌ كه‌ از ايشان‌ عالمترم‌ و به‌ آنچه‌ از‬
‫آن‌ آگاه‌ نبودند آگاهشان‌ مي‌كردم‌‪.‬‬
‫اهل‌ سسسسنت‌ تأكيسسسد مي‌كننسسسد كه‌ خود اهل‌ بيت‌ از چنين‌ زياده‌ رويهايي‌ خشنود نبوده‌ و علوه‌ بر اين‌ سسسساير‬
‫مسلمانان‌ بنابر آنچه‌از قرآن‌ كريم‌ و سنت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) آموخته‌اند‪ ،‬چنين‌ افسانه‌ هايي‌ را نمي‌پذيرند‪.‬‬
‫تناقضهايي‌ كه‌ در كتب‌ شيعيان‌ موجود است‌ ما را از تلش‌ براي‌ رد اين‌ مطالب‌ بي‌ نياز مي‌كند‪.‬‬
‫در كتاب‌ كافي‌ آمده‌ اسست‌ كه‌ امام‌ جعفسر صسادق (ع‌) از كسسانيكه‌ گمان‌ مي‌كرنسد ائمه‌ غيب‌ مي‌داننسد اظهار‬
‫شگفتي‌ نموده‌ وفرمودنسد كه‌ جسز خداونسد كسسي‌ غيب‌ نمي‌دانسد‪ ،‬من‌ قصسد تنسبيه‌ فلن‌ كنيزم‌ را داشتم‌ ولي‌ او‬
‫به‌ جايي‌ گريخت‌ كه‌ از آن‌اطلعي‌ ندارم‌‪( .‬الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪)‌257‬‬
‫براي‌ نشان‌ دادن‌ غلو و زياده‌ رويهاي‌ شيعيان‌ بجاسسسسست‌ كه‌ فقط‌ نگاهي‌ به‌ فهرسسسسست‌ موضوعات‌ و برخي‌‬
‫عناوين‌ بخشهاي‌كتاب‌ كافي‌ بيندازيم‌‪.‬‬
‫باب‌ در مورد اينكه‌‪ :‬ائمه‌ از تمام‌ علومي‌ كه‌ به‌ انبياء و ملئكه‌ داده‌ شده‌ است‌ برخوردارند‪.‬‬
‫باب‌ در مورد اينكه‌‪ :‬ائمه‌ هسسر آنچه‌ پيش‌ آمده‌ و هسسر آنچه‌ پيش‌ خواهسسد آمسسد را مي‌دانسسسته‌اند و آنچه‌ را در‬
‫گذشته‌ پيش‌ نيامده‌كه‌ در صورت‌ وقوع‌ ائمه‌ كيفيت‌ آن‌ را مي‌دانند و هيچ‌ چيز بر آنها پوشيده‌ نيست‌‪.‬‬

‫باب‌ در مورد اينكه‌‪ :‬ائمه‌ زمان‌ مرگ‌ خود را مي‌دانند و نمي‌ميرند مگر با اراده‌ خود‪.‬‬
‫باب‌ در مورد اينكه‌‪ :‬هنگاميكه‌ حكومت‌ در اختيار ائمه‌ باشسد همچون‌ داوود (ع‌) حكم‌ خواهنسد رانسد و در اخسذ‬
‫تصميم‌نيازي‌ بدليل‌ نخواهند داشت‌ و مورد مؤاخذه‌ قرار نمي‌گيرند‪.‬‬
‫باب‌ درمورد اينكه‌‪ :‬قرآن‌ كامل‌ قرآني‌ است‌ كه‌ توسط‌ ائمه‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ است‌‪.‬‬
‫(خميني‌ نيز ر كتابش‌ تحت‌ عنوان‌ حكومت‌ اسلمي‌ ص‪ ‌91‬مي‌گويد‪ :‬تعاليم‌ ائمه‌ همانند تعاليم‌ قرآن‌ است‌‪).‬‬
‫باب‌ (فص سل‌)‪ :‬هسسر چيزي‌ كه‌ در اختيار مدم‌ اس ست‌ به‌ حق‌ نيس ست‌ مگسسر اينكه‌ از طرف‌ ائمه‌ باشسسد و اگسسر از‬
‫طرف‌ ائمه‌ نباشدباطل‌ است‌‪.‬‬
‫باب‌ در مورد اينكه‌‪ :‬تمام‌ زمين‌ متعلق‌ به‌ امام‌ است‌‪.‬‬
‫اين‌ همه‌ مسبين‌ و بيانگسر غلو و زياده‌ روي‌هاي‌ شيعيان‌ مي‌باشسد‪ .‬خدايتعالي‌ در قرآن‌ كريم‌ مسا را به‌ التزام‌ به‌‬
‫عقيده‌اي‌ ميانه‌دعوت‌ مي‌كنسد و از مبالغه‌ و زياده‌ روي‌ در عقايسد بر حذر مي‌دارد‪ .‬از آنجائيكه‌ خطاب‌ به‌ اهل‌‬
‫كتاب‌ مي‌فرمايد‪« :‬يا اهل‌الكتاب‌ ل تغلوا في‌ دينكم‌ و ل تقول علي‌ الله ال الحق‌» اي‌ اهل‌ كتاب‌ در دين‌ خود‬
‫غلو و زياده‌ روي‌ نكنيد و درمورد خداوند از حق‌ نگذريد‪( .‬سوره‌ نساء آيه‌ ‪)171‬‬
‫همانگونه‌ كه‌ مي‌دانيسسد‪ ،‬اهل‌ كتاب‌ (يهود و نصسساري‌) نيسسز در دين‌ از حسسد گذشتنسسد و نصسساري‌ معتقسسد به‌ عقيده‌‬
‫باطل‌ تثليت‌شدند و يهود اعتقاد داشتند كه‌ عزيز و مسيح‌ پسران‌ و ملئكه‌ دختران‌ خداوند هستند‪.‬‬
‫مجلسي‌ در كتاب‌ حياة‌ القلوب‌ ص‪ ‌593‬مي‌نويسد‪ :‬پيامبر ( ص‌) نشسته‌ بودند در حاليكه‌ بر پاي‌ راست‌ او‬
‫حسسين‌ و برپاي‌ چپ‌ او پسسرش‌ ابراهيم‌ نشسسته‌ بود‪ .‬پيامسبر (صس‌) گاهي‌ حسسين‌ و گاهي‌ ابراهيم‌ را نوازش‌‬
‫مي‌كردنسسسد‪ .‬ناگهان‌ جسسسبرئيل‌(ع‌) نازل‌ شسسسد و فرمود پروردگارت‌ مرا فرسسسستاد و گفت‌‪ :‬اين‌ دو يكجسسسا جمه‌‬
‫نمي‌شونسسد‪ ،‬بايسسد يكي‌ را نگهداشته‌ و دومي‌ رافداي‌ او كني‌‪ .‬رسسسول‌ خدا (صسس‌) نگاهي‌ به‌ پسسسرش‌ ابراهيم‌‬
‫انداخت‌ و گريه‌ كنان‌ گفت‌‪ :‬من‌ ابراهيم‌ را فداي‌ حسين‌ كردم‌ وبه‌ مرگ‌ ابراهيم‌ راضي‌ شدم‌ تا حسين‌ زنده‌‬
‫بماند!!!‬
‫غلو شيعيان‌ تا بدان‌ حدي‌ است‌ كه‌ دوستي‌ اهل‌ بيت‌ را برتر و والتر از نماز و روزه‌ و زكوة‌ و حج‌ مي‌دانند‪.‬‬
‫چنانكه‌ دركتاب‌ كافي‌ از ابي‌ جعفسر روايت‌ شده‌ اسست‌ كه‌‪ :‬بناي‌ اسسلم‌ بر ‪ 5‬چيسز اسست‌‪ ،‬نماز‪ ،‬زكوة‌‪ ،‬حج‌‪،‬‬
‫روزه‌ و وليت‌‪ .‬از وي‌ سسسوال‌شد كداميك‌ از اين‌ موارد والتسسر اسسست‌؟ ابي‌ جعفسسر جواب‌ داد‪ :‬وليت‌ از همه‌‬
‫برتر است‌‪( .‬ج‪ ‌2‬ص‪ ‌18‬تا ‪)20‬‬
‫فهرست‬

‫ايمان‌ به‌ وليت‌ اهل‌ بيت‌ و پاداش‌ آن‌‬
‫شيعيان‌ معتقدند كه‌ هر ك س‌ معتقد به‌ وليت‌ اهل‌ بيت‌ باشد به‌ بهشت‌ خواهد رفت‌ اگر چه‌ گناهان‌ بسياري‌‬
‫مرتكب‌ شده‌باشسد! به‌ ابي‌ عبدالله منسسوب‌ شده‌ كه‌ ايشان‌ گفته‌انسد‪ :‬خداونسد دوهزار سسال‌ قبل‌ از آفرينش‌‬
‫كائنات‌ كتابي‌ نوشت‌ كه‌ هنوزنزد خداوند و زير عرش‌ او است‌‪ .‬آن‌ كتاب‌ مي‌گويد‪ :‬اي‌ شيعيان‌ آل‌ محمد من‌‬
‫شمسا را بخشيدم‌ پيش‌ از اينكه‌ نافرماني‌ مرابكنيسد‪ .‬هركس ‌س در حالي‌ بميرد كه‌ منكسر وليت‌ آل‌ محمسد نباشسد‬
‫من‌ او را در جنت‌ جاي‌ خواهم‌ داد‪( .‬البرهان‌ ج‪‌3‬ص‪)‌228‬‬

‫ي ج‪ ‌3‬ص‪ ‌110‬آمده‌ است‌‪ :‬دوستي‌ علي‌ (رض‌) چنان‌ نيك‌ است‌‬
‫در تفسير منهج‌ الصادقين‌ از فتح‌ الله كاشان ‌‬
‫كه‌ با وجودآن‌ انجام‌ هيچ‌ كار بدي‌ زياني‌ ندارد‪.‬‬
‫ي خطوط‌ العريضة‌ ص‪ ‌12‬مي‌نويسد‪ :‬دوستي‌ اهل‌ بيت‌ آنچنا‬
‫عبدالله انصاري‌ شيعه‌ در كتاب‌ مع‌ الخطيب‌ ف ‌‬
‫گناهان‌ را پاك‌مي‌كند كه‌ باد برگ‌ درختان‌ را فرو مي‌ريزد‪.‬‬
‫در كتاب‌ كافي‌‪ ،‬الروضة‌ ج‪ ‌2‬صس‪ ‌72‬آمده‌ اسست‌‪ :‬شيعيان‌ مرفوع‌ القلم‌ هسستند اگسر چه‌ گناهانشان‌ به‌ قدر‬
‫قطره‌هاي‌ باران‌ وزيادي‌ شنها باشد‪.‬‬
‫در مقدمه‌ تفسير البرهان‌ صس‪ ‌23‬آمده‌ اسست‌ كه‌ خداونسد فرمود‪ :‬علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ حجت‌ من‌ بر بندگان‌‬
‫است‌‪ .‬كسي‌ كه‌ اورا شناخت‌ او را به‌ جهنم‌ نخواهد برد گرچه‌ نافرماني‌ مرا بكند و به‌ بهشت‌ داخل‌ نخواهم‌‬
‫كرد كسي‌ را كه‌ قدر او را نشناسدگر چه‌ اطاعت‌ مرا كرده‌ باشد‪.‬‬
‫در الكافي‌‪ ،‬الروضه‌ في‌ الرفوع‌ ج‪ ‌8‬آورده‌انسد‪ :‬شخصسي‌ به‌ نزد يكي‌ از ائمه‌ اهل‌ بيت‌ رسسيد و گفت‌‪ :‬م ‌‬
‫ن‬
‫روزه‌ داران‌ را دوسست‌ دارم‌ امسا روزه‌ نمي‌گيرم‌ و نماز گذاران‌ را دوسست‌ دارم‌ امسا نماز نمي‌خوانم‌‪ .‬آن‌ امام‌‬
‫در جواب‌ گفت‌‪ :‬تو با كساني‌محشور مي‌شوي‌ كه‌ آنها را دوست‌ داري‌‪.‬‬
‫در كتاب‌ الرجال‌ الكشي‌ ص‪ ‌111‬مي‌خوانيم‌‪ :‬اهل‌ بيت‌ به‌ زياده‌ رويهاي‌ شيعيان‌ و طرفدارانشان‌ پي‌ برده‌‬
‫بودنسسد‪ ،‬چنانكسسه ‌امام‌ زين‌ العابدين‌ (رض‌) گفت‌‪ :‬يهوديان‌ نسسسبت‌ به‌ عزيسسر از حسسد گذشته‌ و درباره‌ او هرچه‌‬
‫خواستند گفتند پ س‌ نه‌ عزير از آنها و نه‌ آنها از عزيرند و مسيحيان‌ نسبت‌ به‌ حضرت‌ مسيح‌ از حد گذشته‌‬
‫تسا جائيكه‌ درباره‌ او هسر چه‌ خواسستند گفتنسد پسس‌نه‌ عيسسي‌ از آنهسا و نه‌ آنهسا از عيسسي‌ هسستند‪ ،‬و قومي‌ از‬
‫شيعيان‌ مسا در حق‌ مسا آنچنان‌ افراط‌ روا مي‌دارنسد كه‌ يهود در موردعزيسز و مسسيحيان‌ در مورد عيسسي‌ روا‬
‫داشتند‪ ،‬پس‌ نه‌ آنها از ما و نه‌ ما از آنهائيم‌‪.‬‬
‫روايت‌ اسسسست‌ از علي‌ (رض‌) كه‌ فرمود‪ :‬در مورد من‌ دو گروه‌ هلك‌ خواهنسسسد شسسسد‪ .‬دوسسسستدار افراطي‌ كه‌‬
‫دوسستي‌ او باعسث عدول‌ وي‌ از حق‌ مي‌شود و دشمن‌ افراطي‌ كه‌ بغض‌ و كينه‌ وي‌ را از حق‌ دور مي‌كنسد و‬
‫بهترين‌ گروه‌ در مورد من‌ گروه‌وسط‌ و ميانه‌ هستند‪( .‬نهج البلغه‪ ،‬جس‪ 2 :‬صس‪.)8 :‬‬
‫محدث شيعه كشي در كتابش رجال الكشي صس‪ 257 :‬از قول امام جعفر صادق (عليه السلم) مي نويسد‪:‬‬
‫ما از شر دروغگوئي كه به ما افترا مي بندد در امان نخواهيم بود‪ .‬در صس‪ 259 :‬از قول ايشان مي آورد‪:‬‬
‫وضع ما چنان است كه كسي با ما بيش از آنان كه به دروغ‌ خود را به‌ ما نسبت‌ مي‌دهند‪ ،‬دشمني‌ نخواهد‬
‫كرد‪.‬‬
‫فهرست‬

‫اهل‌ سنت‌ و اهل‌ بيت‌‬
‫اهل‌ سسسنت‌ به‌ حضرت‌ علي‌‪ ،‬ائمه‌ (رضي‌ الله عنهم‌) و سسساير اهل‌ بيت‌ رسسسول خدا (ص س‌) عشق‌ مي‌ورزنسسد‪.‬‬
‫حضرت‌ علي‌(رض‌) همسسسسسر حضرت‌ فاطمه‌ زهرا رضي‌ الله عنهسسسسا و پدر گرامي‌ حسسسسسنين‌ قهرمان‌ و مايه‌‬
‫افتخار اسسلم‌ و مسسلمين‌ هسستند‪،‬وي‌ از زمان‌ طفوليت‌ در ركاب‌ پيامسبر (صس‌) از آرمانهاي‌ مقدسس‌ اسسلم‌‬
‫دفاع‌ نموده‌ و از گرامترين‌ و برترين‌ شاگردان‌ مكتب‌اسسلمند‪ .‬اهل‌ سسنت‌ حب‌ علي‌ و اهل‌ بيت‌ رسسول‌ الله‬
‫(ص‌) را از علمات‌ ايمان‌ و كينه‌ و بغض‌ ايشان‌ را از نشانه‌هاي‌ نفاق مي‌دانند اين‌ اعتقادي‌ است‌ كه‌ جمهور‬
‫مسلمين‌ بر آن‌ متفق‌ اند و خلف‌ آنرا در هيچيك‌ از كتب‌ اهل‌ سنت‌ نمي‌توان‌ يافت‌‪.‬‬

‫امسسا آنچه‌ را كه‌ اهل‌ تشيع‌ به‌ حضرت‌ علي‌ (رض) نسسسبت‌ مي‌دهنسسد‪ ،‬از نظسسر اهل‌ سسسنت‌ غلو و زياده‌ روي‌ و‬
‫خارج‌ ازتعاليم‌ اسسسلم‌ اسست‌‪ .‬چنانكه‌ پيشتسسر ذكسسر گرديسد در كتاب‌ مع‌ الخطيب‌ في‌ خطوط‌ العريضة‌ از شيخ‌‬
‫انصاري‌ ص‪ ‌18‬نيز آمده ‌است‌ كه‌ شيعيان‌ معتقدند‪ :‬وليت‌ علي‌ كفاره‌ گناهان‌ و دشمني‌ با وي‌ زايل‌ كننده‌‬
‫نيكيهاست‌‪.‬‬
‫در مقدمه‌ تفسسسير البرهان‌ و در جلد چهارم‌ همين‌ كتاب‌ صس‪ ‌226‬چنين‌ آمده‌ اسست‌‪ :‬خداونسسد فرمود عل ‌‬
‫ي‬
‫حجت‌ من‌ بر تمام‌بندگانم‌ و نور و امين‌ من‌ بر علم‌ من‌ اسسست‌‪ .‬خداونسسد آسسسمانها و زمين‌ را از نور پيامسسبر‬
‫(ص‌) و عرش‌ و كرسي‌ را از نور علي‌آفريد‪.‬‬
‫نسسسبت‌ دادن‌ اينگونه‌ صسسفات‌ و خصسسوصيات‌ الهي‌ به‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌) عملي‌ ناروا‪ ،‬ناپسسسند و مشركانه‌‬
‫است‌‪ .‬به‌ استنادكتاب‌هاي‌ شيعي‌ اين‌ اعتقاد نيز ميان‌ گروهي‌ از ايشان‌ رايج‌ است‌ كه‌ جبرئيل‌ مي‌بايست‌ بر‬
‫علي‌ نازل‌ مي ‌شد اما اشتباها ً برحضرت‌ محمد ( ص‌) نازل‌ شد‪ .‬جالبتر اينجاست‌ كه‌ اين‌ گروه‌ از اهل‌ تشيع‌‬
‫نه‌ تنهسسا خودشان‌ اين‌ افعال‌ و اعمال‌ را باورداشته‌ بلكه‌ سسسعي‌ دارنسسد سسسايرين‌ را نيسسز بدين‌ اعمال‌ و عقايسسد‬
‫مجاب‌ سازند‪.‬‬
‫همچنين‌ از نظر اهل‌ سنت‌ آنچه‌ كه‌ در كتاب‌ رجال‌ الكشي‌ ص‪ ‌184‬از قول‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌) آمده‌ است‌‬
‫غيسسر واقعي‌ وقابل‌ پذيرش‌ اسسست‌‪ .‬در آنجسسا به‌ ايشان‌ نسسسبت‌ داده‌ مي‌شود كه‌ گفته‌ اسسست‌‪ :‬من‌ وجه‌ الله و‬
‫جنب‌ الله هستم‌‪ ،‬من‌ اول‌ و آخر وظاهر و باطن‌ هستم‌‪ ،‬من‌ وارث‌ زمين‌ و راه‌ خدا هستم‌‪.‬‬
‫مسسا از غلو مسسسيحيان‌ كه‌ در ابتدا بسسسيار نبود و بعدهسسا آنرا تسسا بدان‌ حسسد رسسساندند كه‌ بجاي‌ عبادت‌ خداونسسد‬
‫پيامسسبرشان‌ عيس سي‌مسيح‌ را عبادت‌ مي‌كردنسسد‪ ،‬عسسبرت‌ آموخته‌ايم‌‪ .‬اهل‌ سسسنت‌ به‌ وصسسيت‌ پيامسسبرشان‌ عمل‌‬
‫مي‌كنند كه‌ فرمود‪« :‬اذكركم‌ الله في‌اهل‌ بيتي»‌‪ .‬در مورد اهل‌ بيت‌ من‌ از خدا نظر بگيريد‪.‬‬
‫از نظسسسر مسسسا ميراث‌ حضرت‌ محمسسسد (ص سس‌) يعني‌ عترت‌ و اهل‌ بيت‌ او رابايسسسد گرامي‌ داشت‌‪ .‬ولي‌ شيعيان‌‬
‫همسسسران‌ پيامسسبر (صسس‌) عائشه‌ و حفصسسه‌ رضي‌ الله تعالي‌ عنهمسسا را مورد طعن‌ و نفرين‌ قرارمي‌دهنسسد‪ .‬و‬
‫براسستي‌ مگسر همسسران‌ پيامسبر (صس‌) از اهل‌ بيت‌ او نيسستند!؟ و آيسا توهين‌ و اسسائه‌ ادب‌ روش‌ پسسنديده‌ و‬
‫جايزي‌است‌؟‬
‫فهرست‬

‫افراط‌ و تفريط‌ شيعيان‌ در مورد اهل‌ بيت‌‬
‫در كتاب‌ اصسول‌ الخبار نوشته‌ حسسين‌ آملي‌ صس‪ ‌79‬آمده‌ اسست‌‪ :‬پيامسبر (صس‌) به‌ سسوي‌ خانه‌ عائشه‌ اشاره‌‬
‫كرده‌ و فرمود‪ :‬ريشه‌ كفر در اينجا خواهد بود‪ .‬در كتاب‌ حياة‌ القلوب‌ مجلسي‌ آمده‌ است‌‪ :‬عائشه‌ و حفصه‌‬
‫مي‌خواستند پيامبر (ص‌) رامسموم‌ كرده‌ و بكشند‪.‬‬
‫ويژگي‌ شيعه‌ چيزي‌ نيس ست‌ جسسز غلو ايشان‌ در مورد تعدادي‌ از اهل‌ بيت‌ پيامسسبر (ص س‌) و ائمه‌ كه‌ آنان‌ را تسسا‬
‫مرز تقديس س‌ وپرسسستش‌ بال مي‌برنسسد و نسسسبت‌ به‌ بقيه‌ اهل‌ بيت‌ پيامسسبر (ص س‌) توهين‌ و ناسسسزا روا داشته‌ و‬
‫اصسول ً آنهسا را در زمره‌ اهل‌ بيت‌پيامسبر (صس‌) بشمار نمي‌آورنسد‪ .‬همان‌ رفتاري‌ كه‌ نسسبت‌ به‌ عائشه‌ و حفصسه‌‬
‫رضي‌ الله عنهمسسا روا مي‌دارنسسد‪ .‬امسسا از نظسسر اهل‌سسسنت‌ اينان‌ از اهل‌ بيت‌ پيامبرنسسد و براي‌ اين‌ ادعاي‌ خود‬
‫دليل‌ محكم‌ و متقني‌ از خود قرآن‌ دارند‪ .‬آنچنانكه‌ خداوند درمورد همسران‌ پيامبر (ص‌) فرمود‪« :‬انما يريد‬
‫الله ليذهب‌ عنكم‌ الرجسس‌ اهل‌ البيت‌ و يطهركم‌ تطهيراً» همانسا كه‌خدا مي‌خواهسد ناپاكي‌ از شمسا اهل‌ بيت‌‬
‫دور شود و پاك‌ كند شما را پاك‌ كردني‌‪( .‬سوره‌ احزاب‌ آيه‌ ‪ )33‬كه‌ اراده‌ تشريعي‌خدايتعالي‌ در آن‌ مطرح‌‬

‫مي‌باشسد و نه‌ اراده‌ تكويني‌‪ .‬از نظسر شيعه‌ در اين‌ آيه‌ همسسران‌ پيامسبر (صس‌) مورد خطاب‌ نيسستند درحاليكه‌‬
‫اين‌ آيه‌ در ميان‌ آياتي‌ اسست‌ كه‌ خطاب‌ كلي‌ آنهسسا همسسسران‌ رسسسول خدا (صس‌) مي‌باشنسسد‪ .‬آياتي‌ كه‌ در آنهسسا‬
‫همسران‌پيامبر ملزم‌ به‌ وفاداري‌ بيت‌ نبوت‌‪ ،‬تقوي‌ پيشه‌ نمودن‌‪ ،‬حفظ‌ حجاب‌ و متانت‌‪ ،‬امر به‌ نماز و زكات‌‬
‫و اطاعت‌ از اوامررسسولخدا (صس‌) مي‌شونسد و خداونسد دو راه‌ مقابلشان‌ قرار مي‌دهسد كه‌ اگسر خدا و رسسول‌‬
‫وي‌ را انتخاب‌ كننسد بايسد ملتزم‌ به‌اين‌ اوامسر باشنسد واگسر زندگي‌ دنيسا و زينتهاي‌ آنرا انتخاب‌ كننسد ديگسر افتخار‬
‫همسسري‌ رسسول‌ الله (صس‌) را نخواهنسد داشت‌‪ .‬نيزشيعيان‌ اسستدلل‌ مي‌كننسد كه‌ اگسر منظور خداونسد در اين‌‬
‫آيات‌ همسسسران‌ رسسسول خدا اس ست‌ مي‌بايس ست‌ صسسيغه‌ مؤنث‌بكار مي‌رفت‌ از آنجائيكه‌ فعل‌ به‌ صسسورت‌ جمع‌‬
‫مذكر (يطهركم‌) بكار رفته‌ است‌ خطاب‌ به‌ همسران‌ پيامبر (ص‌) نبوده‌بلكه‌ گروه‌ ديگري‌ كه‌ به‌ زعم‌ ايشان‌‬
‫فقط‌ اهل‌ بيت‌ هسستند مورد خطاب‌ آيه‌ بوده‌انسد (و بسا اين‌ اسستدلل‌ بي‌ اسساس‌ عصسمت‌اهل‌ بيت‌ و به‌ تبع‌ آن‌‬
‫عصسمت‌ سساير ائمه‌ را نتيجه‌ مي‌گيرنسد) اصسول ً در زبان‌ عربي‌ صسيغه‌ مذكسر بر صسيغه‌ مؤنث‌ غالب‌ اسست‌اين‌‬
‫قاعده‌ در نحسو به‌ قاعده‌ تغليب‌ معروف‌ اسست‌‪ .‬براي‌ مثال‌ در زبان‌ عربي‌ هسر گاه‌ شخصسي‌ وارد مكاني‌ شود‬
‫كه‌ عده‌اي‌خانم‌ در آنجسا حاضسر باشنسد بايسد بگويسد‪ :‬السسلم‌ عليكن‌‪ .‬امسا اگسر در اين‌ مكان‌ فقط‌ يك‌ مرد نيسز‬
‫حاضسر باشد بنسا بر همين‌قاعده‌ تغليب‌ صسيغه‌ به‌ مذكسر تبديل‌ مي‌شود‪ .‬يعني‌ بايسد بگويسد‪ :‬السسلم‌ عليكم‌‪ .‬واژه‌‬
‫اهل‌ بيت‌ نيسز از همين‌ خصسوصيت‌برخوردار اسست‌‪ .‬براي‌ رد اسستدلل‌ شيعه‌ در مورد فوق كافيسست‌ به‌ روش‌‬
‫تفسسسير قرآن‌ توس سط‌ قرآن‌‪ ،‬دس ست‌ يازيده‌‪ ،‬به‌ چندآيه‌ ديگسسر قرآن‌ كه‌ از اهل‌ بيت‌ سسسخني‌ رفته‌ اس ست‌ توجه‌‬
‫كنيم‌‪ .‬مثل ً خطاب‌ فرشتگان‌ به‌ همسسسسسسر حضرت‌ ابراهيم‌ (ع‌) كه‌گفتنسسسسسد‪« :‬رحمة‌ الله و بركاته‌ عليكم‌ اهل‌‬
‫البيت‌» و يسا اين‌ آيه‌ شريفه‌ از قول‌ حضرت‌ موسسي‌ (ع‌) به‌ همسسرش‌ كه‌مي‌فرمايسد‪« :‬قال‌ لهله‌ امكثوا» در‬
‫هسر دو مورد فوق شيعيان‌ نيسز ماننسد اهل‌ سسنت‌ معتقدنسد كه‌ مخاطسبين‌ اين‌ آيات‌همسسران‌ حضرت‌ ابراهيم‌ و‬
‫حضرت‌ موسي‌ عليهما السلم‌ بوده‌ و براي‌ اهل‌ يا اهل‌ بيت‌ صيغه‌ جمع‌ مذكر بكار رفته‌است‌‪ .‬به‌ اين‌ اصل‌‬
‫علماء بزرگ‌ شيعه‌ همچون‌ طبرسي‌ در مجمع‌ البيان‌‪ ،‬ج‪ ‌4‬ص‪ ‌211‬و علي‌ بن‌ ابراهيم‌ القمي‌ در تفسيرقمي‌‬
‫ج‪ ‌2‬ص‪ ‌139‬و كاشاني‌ در تفسير منهج‌ الصادقين‌ ج ‪ ‌7‬ص‪ ‌95‬اذعان‌ نموده‌اند‪ .‬بنابراين‌ همچنانكه‌ ديديم‌ در‬
‫قرآن ‌كريم‌ اطلق اهل‌ بيت‌ به‌ همسران‌ به‌ وضوح‌ قابل‌ ملحظه‌ است‌ پ س‌ چگونه‌ است‌ كساني‌ كه‌ مدعي‌‬
‫تكريم‌ و بزرگداشت‌اهل‌ بيت‌ پيامسسبر (صسس‌) هسسستند‪ ،‬به‌ همسسسران‌ پيامسسبر (صسس‌) كه‌ به‌ تعسسبير قرآن‌ مادران‌‬
‫مؤمنين‌ هستند احترام‌ بايسته‌ و شايسته‌ راروا نمي‌دارند؟ مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد‪« :‬النبي‌‬
‫اولي‌ بالمؤمنين‌ من‌ انفسسسهم‌ و ازواجه‌ امهاتهم‌» پيامسسبر بر مؤمنين‌ از خودشان‌ اولي‌سستر اس ست‌ و همسسسران‌‬
‫ايشان‌ مادران‌ مؤمنين‌ هستند‪( .‬سوره‌ احزاب‌ آيه‌ ‪ )76‬وانگهي‌ مگرنه‌ اينكه‌ خداوند از نيت‌ و تمايل‌ باطني‌‬
‫عائشه‌ و حفصسه‌ بنابر آنچه‌ شيعيان‌ مدعينسد كه‌ آنهسا قصسد جان‌ پيامسبر (صس‌) را داشته‌انسد‪ ،‬آگاهي‌ داشته‌ تسا‬
‫پيامبرش‌ را از اين‌ خطر آگاه‌ سازد؟‬
‫بار ديگر بر مي‌گرديم‌ به‌ مسئله‌ غلو شيعيان‌ در مورد اهل‌ بيت‌ مسيحيان‌ كه‌ ادعاي‌ دوستي‌ حضرت‌ عيسي‌‬
‫(ع‌) را داشتنداز او اطاعت‌ و فرمانبرداري‌ نمي‌كرد ند بلكه‌ در تعريف‌ و تمج يد از او از حد گذشته‌‪ ،‬او را‬
‫مي‌پرسستيدند‪ .‬اينچنين‌ محبتي‌چيزي‌ نيسست‌ مگسر پيروي از خواهشهات‌ نفسساني‌‪ .‬تعريف‌ و تمجيسد از كسسي‌ به‌‬
‫تنهايي‌ كافي‌ نمي‌باشسد بلكه‌ آنچسه لزمة‌ هدايت‌ اسست ‌اطاعت‌ و پيروي‌ اسست‌‪ .‬چرا كه‌ تحسسين‌ مبالغه‌آميسز‬
‫باعث‌ فريب‌ شخص ‌س تحسسينگر شده‌ و اين‌ توهم‌ را در وي‌ بوجودمي‌آورد كه‌ اين‌ عمل‌ باعث‌ شفاعت‌ او نزد‬
‫خداونسسسد مي‌گردد و هم‌ اينكه‌ اينگونه‌ زياده‌ رويهسسسا دروازه‌هاي‌ تعقل‌ و آزادانديشي‌ او را مي‌بندد‪ .‬اهل‌ تشيع‌‬
‫نيز همانند مسيحيان‌ با غلو و زياده‌ روي‌ از حدود عقل‌ و شرع‌ فراتر رفته‌اند‪.‬‬
‫اهل‌ سسنت‌ جانب‌ اعتدال‌ را گرفته‌انسد‪ .‬هم‌ نسسبت‌ به‌ كسساني‌ كه‌ بدگوئي‌ اهل‌ بيت‌ پيامسبر (صس‌) را مي‌كننسد‬
‫(مثل‌ خوارج‌) وهم‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ در دوستي‌ اهل‌ بيت‌ افراط‌ مي‌نمايند (مثل‌ شيعيان‌) و اين‌ افراط‌‬
‫را تا بدان‌ حد رسانيده‌اند كه‌ اهل‌بيت‌ را مي‌پرستند و ثواب‌ زيارت‌ قبور ائمه‌ را بيشتر از ثواب‌ زيارت‌ كعبه‌‬
‫مي‌پندارند و مي‌گويند‪ :‬هر كسي‌ قبور اهل‌ بيت‌را زيارت‌ كند خداوند جهنم‌ را بر او حرام‌ و بهشت‌ را بر او‬
‫واجب‌ مي‌گرداند‪.‬‬
‫(عيون‌ الخبار ابن‌ بابويه‌ قمي‌ ص ‪ ‌255‬و كتاب‌ مع‌ الخطيب‌ في‌ خطوط‌ العريضة‌ از عبدالله انصاري‌ ص ‪‌1‬‬
‫‪)8‬‬

‫آيا نامي‌ جز شرك‌ مي‌توان‌ بر اين‌ اعتقادات‌ نهاد؟‬
‫اهل‌ سسسسنت‌ اين‌ مسسسسئله‌ كه‌ قبرهسسسا واسسسسطه‌ بين‌ بندگان‌ و پروردگارشان‌ قرار مي‌گيرنسسسد را بشدت‌ مردود‬
‫مي‌دانند‪ .‬اگر فرض‌ كنيم‌زيارت‌ يكي‌ از مقابر اهل‌ بيت‌ برابر با صد حج‌ است‌‪ ،‬پ س‌ چرا زيارت‌ مرقد پيامبر‬
‫(ص‌) با چنين‌ ثوابي‌ شايد بيشتر از آن‌نباشد؟ چرا اين‌ چنين‌ غلوهايي‌ را صرفا ً در حق‌ اهل‌ بيت‌ پيامبر (ص‌)‬
‫ملحظه‌ مي‌كنيم‌‪ .‬در حاليكه‌ نسسبت‌ به‌ حضرت‌محمسد (صس‌) چنين‌ افراطهايي‌ را نمي‌بينيم‌؟ آيسا شيعيان‌ اهل‌‬
‫بيت‌ پيامسبر (صس‌) را بالتسر از خود پيامسبر اسسلم (صس‌) دانسسته‌ و اهل‌بيت‌ پيامسبر (صس‌) را بيشتسر از خود او‬
‫دوست‌ دارند؟‬
‫فهرست‬

‫اهل‌ سنت‌ و صحابه‌‬
‫و امسا در خصسوص‌ اصسحاب‌ و ياران‌ پيامسبر (صس‌)‪ ،‬اهل‌ سسنت‌ قلوب‌ خود رااز هسر گونه‌ پيرايه‌ و شبهه‌اي‌ در‬
‫مورد آنهسا پاك‌نگاه‌ داشته‌انسد‪ .‬و معتقدنسد كه‌ افتخار و حرمت‌ همراهي‌ و متابعت‌ آنحضرت‌ (صس‌) بسا همراهي‌‬
‫هيچ‌ فرد ديگري‌ برابري‌نمي‌كنسد‪ .‬اهل‌ سسنت‌ به‌ وصسيت‌ پيامسبرشان‌ عمل‌ مي‌كننسد كه‌ فرموده‌ اسست‌‪ :‬به‌ ياران‌‬
‫و اصسسحاب‌ من‌ ناسسسزا مگوئيسسد‪ .‬همچنانكه‌ خداونسسد فرموده‌ اسسست‌‪« :‬لقسسد تاب‌ الله علي‌ النسسبي‌ والمهاجرين‌‬
‫والنصار الذين‌ اتبعوه‌ في‌ ساعة‌العسرة‌» (سوره‌ توبه‌ آيه‌ ‪ )117‬هر آئينه‌ برحمت‌ متوجه‌ شد خدا بر پيامبر‬
‫و آن‌ مهاجرين‌ و انصاري‌ كه‌ پيروي‌ وي‌ كردنددر وقت‌ تنگدستي‌ و مشكلت‌‪.‬‬
‫فهرست‬

‫اهل‌ تشيع‌ و صحابه‌‬
‫اما از آنچه‌ در كتب‌ شيعه‌ آمده‌ است‌ از جمله‌ كتاب‌ كافي‌‪ ،‬الروضه‌ ص‪ ‌265‬و كتاب‌ سليم‌ بن‌ قيس‌ عامري‌‬
‫صس‪ ‌92‬و كتاب‌حياة‌ القلوب‌ ج ‪ ‌2‬صس‪ ‌260‬از مجلسسي‌‪ :‬اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) بعسد از رحلت‌ ايشان‌ مرتسد‬
‫گرديدنسد بجسز سسه‌ نفسر ابوذر‪،‬سسلمان‌ و مقداد‪ .‬جاي‌ بسسي‌ شگفتي‌ و تعجب‌ از پيامسبري‌ اسست‌ كه‌ بسا تأييدات‌‬
‫الهي‌ پ س‌ از ‪ 23‬سال‌ زحمت‌ و جهاد ومبارزه‌ اصحابي‌ تربيت‌ نمايد كه‌ بلفاصله‌ پ س‌ از رحلت‌ وي‌ همگي‌‬
‫به يكباره‌ كافر و مرتد شوند! آيا نبايد در صحت‌ ادعاي‌چنين‌ معلمي‌ كه‌ در پايان‌ ‪ 23‬سال‌ تحصيل‌ در مكتب‌‬
‫وحي‌ همه‌ شاگردان‌ وي‌ مردود مي‌شوند‪ ،‬مگر ‪ 3‬يا ‪ 4‬نفر‪ ،‬شك‌كرد!؟‬
‫كليني‌ در كتاب‌ كافي‌ ج‪ ‌8‬صس‪ ‌246‬مي‌نويسسد‪ :‬ابوب كر و ع مر در حالي‌ دن يا را ترك‌ كرد ند كه‌ توبه‌ نكرده‌ و‬
‫بياد آنچه‌ بر علي‌روا داشته‌ بودند نيافتادند پس‌ لعنت‌ خدا و فرشتگان‌ و مردم‌ بر آنان‌ باد‪.‬‬
‫كليني‌ و صسسسسسافي‌ در شرح‌ آيه‌‪« :‬ان‌ الذين‌ آمنوا ثم‌ كفروا ثم‌ آمنوا ثم‌ كفروا» مي‌گوينسسسسسد اين‌ آيه‌ در مورد‬
‫ابوبكسسر و عمرنازل‌ شده‌ اس ست‌‪ .‬چرا كه‌ ابوبكسسر و عمسسر ابتدا ايمان‌ آوردنسسد امسسا بسسا عدم‌ بيعت‌ بسسا علي‌ كفسسر‬
‫ورزيدند‪.‬‬

‫در كتاب‌ الطرائف‌ صس‪ ‌401‬و كتاب‌ سسليم‌ بن‌ قيس ‌س عامري‌ صس ‪ ‌89‬آمده‌ اسست‌ كه‌ عمسر حاصسل ارتبا ‌‬
‫ط‬
‫ه قلم‌ و زبان‌ از بيان‌ اين‌ گونه‌ تهمتهاي‌ ناروا شرم‌‬
‫نامشروع‌ عبالمطلب‌ بازني‌ بدكار بوده‌ است‌‪( .‬و براستيك ‌‬
‫دارد)‬
‫در مورد ابوبكسر (رض‌) مي‌گوينسد‪ :‬او بدتسر از شيطان‌ بود‪ .‬او و رفيقش‌ عمسر ‪ ،‌...‬ظالم‌ و دروغگسو بوده‌انسد و‬
‫هسر كس ‌س بميرددر حاليكه‌ اعتقاد به‌ خلفت‌ آن‌سها دارد‪ ،‬به‌ مرگ‌ جاهليت‌ مرده‌ اسست‌‪( .‬حق‌ اليقين‌ مجلسسي‌‬
‫ص‪ ‌204‬چاپ‌ ايران‌)‬
‫در مورد عثمان‌ (رض‌) مجلس سي‌ در ص س‪ ‌270‬حق‌ اليقين‌ مي‌نويسسسد هسسر كس ‌س معتقسسد باشسسد كه‌ عثمان‌‬
‫مظلومانه‌ مرده‌ است‌گناهش‌ از گناه‌ كسي‌ كه‌ گوساله‌ مي‌پرستد بيشتر است‌‪.‬‬
‫آنچنانكه‌ در كتاب‌ «كذبوا علي‌ الشيعه‌» از محمسسسسد رضسسسسا رضوي‌ و كتاب‌ مع‌ الخطيب‌ في‌ خطوط‌ العريضة‌‬
‫مشاهده‌ مي‌كنيم‌آنها اصحاب‌ پيامبر (ص‌) را متهم‌ به‌ دشمني‌ با اسلم‌ و دروغگويي‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫ايناسست‌ گفتار اهل‌ غلو در مورد سسابقين‌ در ايمان‌ و نزديكترين‌ اصسحاب‌ و ياران‌ رسسول خدا (صس‌)‪ .‬نشريات‌‬
‫شيعيان‌ در زمان‌حاضر هم‌ نشاندهنده‌ اصرار اهل‌ تشيع‌ بر همان‌ مواضع‌ سابقشان‌ است‌‪ .‬انتظار ما اين‌ بود‬
‫كه‌ پسسس‌ از برقراري‌ حكومت‌ به‌اصسسطلح‌ اسسسلمي‌ در ايران‌‪ ،‬شاهسسد غلو و افراط‌ كمتري‌ باشيم‌‪ ،‬اگسسر چه‌‬
‫آخوندهاي‌ شيعه‌ خود از گفتگسسو پيرامون‌ آنچه‌ در كتابهاي‌قديمي‌ شيعه‌ آمده‌ اسسست‌ شرمسسسارند امسسا هرگسسز‬
‫جرأت‌ تقسبيح‌ و رد اظهارات‌ علماء پيشين‌ را ندارنسد ولي‌ بسسياري‌ از شيعيان‌بيدار دل‌ و آگاه‌ به‌ اصسلح‌ عقايسد‬
‫خود پرداخته‌انسد و از شرك‌ و افراط‌ اجتناب‌ كرده‌ و بسا برادران‌ اهل‌ سسنت‌ خويش‌ درسسراسر عالم‌ اسسلمي‌‬
‫اختلف‌ عقيدتي‌ چنداني‌ ندارند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫گامي‌ ديگر بسوي‌ تفرقه‌ افكني ميان‌ شيعه‌ و سني‌‬
‫يا كتاب‌ ثم‌ اهتديت‌‬
‫اخيرا ً مراكز شيعي‌ در ايران‌ كه‌ تحقيقا ً از بسط‌ اختلفات‌ ميان‌ شيعه‌ و سني‌ منتفع‌ مي‌شوند‪ ،‬كتابي‌ به‌ نام‌‬
‫ثم‌ اهتديت‌ (آنگاه‌ هدايت‌ شدم‌) سسس كه‌ اتفاقا ً بهترين‌ نام‌ براي‌ آن‌ ثم‌ ظللت‌ (آنگاه‌ گمراه‌ شدم‌) اسسست‌ سسس از‬
‫آقاي‌ محمسسد تيجاني‌ سسسماوي‌در سسسطحي‌ گسسسترده‌ در سسسراسر جهان‌ و بخصسسوص‌ در كشورهاي‌ اهل‌ سسسنت‌‬
‫توزيع‌ كرده‌انسسد‪ .‬اين‌ كتاب‌ تجربيات‌ صسسوفيانه‌شخص‌ نگارنده‌ اسسست‌ و جريان‌ مباحثات‌ وي‌ بسسا عده‌اي‌ از به‌‬
‫اصطلح‌ علماي‌ اهل‌ سنت‌ است‌ كه‌ نهايتا ً به‌ شيعه‌ شدنش‌مي‌انجامد‪ .‬نگاه‌ هر چند گذرا به‌ بعضي‌ جملت‌ و‬
‫عناوين‌ اين‌ كتاب‌ مي‌اندازيم‌‪ .‬و شمسا خواننده‌ گرامي‌ خواهيسد ديدچگونه‌ اصسحاب‌ و همسسسران‌ پيامسسبر (صس‌)‬
‫مورد هتاكي‌ ايشان‌ قرار مي‌گيرند در حاليكه‌ گمان‌ وي‌ اينست‌ كه‌ خداوند او راهدايت‌ كرده‌ است‌‪.‬‬
‫مي‌نويسسد‪ :‬اصسحاب‌‪ ،‬پيامسبر (صس‌) را آزردنسد‪ ،‬نسسبت‌ به‌ او زبان‌ درازي‌ نمودنسد‪ ،‬حق‌ او را اداء نكرده‌ و به‌ او‬
‫احترام‌ قائل‌نبودنسد‪ .‬بسا او به‌ جدال‌ پرداخته‌‪ ،‬عناد مي‌ورزيدنسد و از دسستور خدا سسرپيچي‌ مي‌كردنسد‪( .‬صس‪‌89‬سس‬
‫‪)88‬‬
‫اضافه‌ مي‌كند‪ :‬اصحاب‌ خود را از پيامبر (ص‌) بالتر مي‌دانستند بنابراين‌ شايسته‌ هيچگونه‌ احترامي‌ نيستند‪.‬‬
‫آنها(اصحاب‌) انسانهاي‌ ضعيف‌ العقلي‌ را اجير كردند تا در فضيلت‌ آنها حديث‌ جعل‌ كنند‪( .‬ص‪‌92‬س ‪)93‬‬

‫همچنين‌ اضافه‌ مي‌كنسسد‪ :‬عمسسر تقوي‌ نداشت‌ و از خدا نمي‌ترسسسيد‪ .‬اصسسحاب‌ به‌ دنيسسا متمايل‌ شده‌ و مرتسسد‬
‫گرديدند و در رفتن‌به‌ جهاد سستي‌ نشان‌ دادند‪( .‬ص‪‌99‬س ‪)101‬‬
‫سخنان‌ بسيار عجيبي‌ است‌! آيا نويسنده‌ ملك‌ تقوي‌ را تعيين‌ مي‌كند يا خداوند متعال‌؟ چه‌ كساني‌ شهرها‬
‫و سسساير بلد رافتح‌ نموده‌‪ ،‬اسسسلم‌ را منتشسسر كرده‌ و جان‌ و مال‌ و فرزندانشان‌ را وقف‌ گسسسترش‌ اسسسلم‌‬
‫نمودنسسد‪ .‬شايسسد نويسسسنده‌ خيال پرداز گمان‌ مي‌كنسسد گسسسترش‌ اسسسلم‌ در شرق و غرب‌ عالم‌ نتيجه‌ اقدامات‌‬
‫مذبوحانه‌ خود و امثال‌ وي‌ مي‌باشسد؟ حقيقت‌ اين‌اسست‌ كه‌ گسسترش‌ اسسلم‌ حاصسل‌ جانفشانيهسا و دلوريهاي‌‬
‫ياران‌ پيامسبر (صس‌) بوده‌ اسست‌ كه‌ توانسسته‌ نداي‌ اسسلم‌ را تسا امروزدر شرق و غرب‌ عالم‌ به‌ گوش‌ جهانيان‌‬
‫برسساند‪ .‬اصسحاب‌ بر خلف‌ نگارنده‌ گسستاخ‌ كه‌ پيوسسته‌ سسعي‌ در دامن‌ زدن‌ به‌اختلفات‌ دارد‪ ،‬جسز پيروي‌ از‬
‫فرمايشات‌ رسولخدا و جلب‌ رضايت‌ خداو ند قصد و هدفي‌ نداشتند‪ .‬با اين‌ وجود آن ها رامتهم‌ مي‌كند كه‌ به‌‬
‫دنيا چشم‌ داشته‌ و در جهاد سستي‌ كرده‌اند! جاي‌ بسي‌ شگفتي‌ است‌‪.‬‬
‫تيجاني‌ در ص‌ ‪ 104‬مي‌نويسد‪ :‬اصحاب‌ مرتد شدند‪ .‬و در ص ‪ ‌107‬مي‌گويد‪ :‬اصحاب‌ در دين‌ تبديل‌ و تغيير‬
‫دادنسد‪ ،‬وماننسد يهوديان‌ گفتنسد شنيديم‌ امسا سسرپيچي‌ كردنسد‪ .‬خودشان‌ عليه‌ خودشان‌ گواهي‌ دادنسد كه‌ سسنت‌‬
‫پيامبر (ص‌) را تغييرداده‌اند‪.‬‬
‫در ص‪ ‌109‬مي‌نويسد‪ :‬عائشه‌ سنت‌ پيامبر (ص‌) را تغيير داد‪.‬‬
‫نظيسسر اين‌ جملت‌ و عبارات‌ بي‌ پايه‌ و اسسساس‌ را به‌ وفور مي‌توان‌ در اين‌ كتاب‌ يافت‌‪ .‬اين‌ كتاب‌ به‌ زبانهاي‌‬
‫بسسسياري‌ ترجمه‌شده‌ و سسسردمداران‌ تشيع‌ بسسا سسسعي‌ تمام‌ مشغول‌ توزيع‌ اين‌ كتاب‌ در شرق و غرب‌ عالم‌‬
‫هسسسسستند‪ .‬حتي‌ هم‌ اكنون‌ اين‌ كتاب‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از واحدهاي‌ درسسسسسي‌ دانشگاههاي‌ داخل‌ ايران‌ جسسسسبرا ً به‌‬
‫دانشجويان‌ تدريسسسسس‌ مي‌شود و بعضا ً دانشجوياني‌ آگاه‌و طالب‌ هدايت‌ كه‌ از مطالب‌ اين‌ كتاب‌ شگفت‌زده‌‬
‫مي‌شوند‪ ،‬به‌ خود آمده‌‪ ،‬با استاد مربوطه‌‪ ،‬كه‌ عموما ً از فارغ‌ التحصيلن‌حوزه‌هاي‌ علميه‌ بوده‌ و با اطلعات‌‬
‫ايران‌‪ ،‬رابطه‌ مسستقيم‌ دارنسد‪ ،‬به‌ مباحثه‌ مي‌پردازنسد‪ .‬كه‌ متأسسفانه‌ گاها ً به‌ مشروط‌ شدن‌دانشجسو‪ ،‬معرفي‌‬
‫وي‌ به‌ كميته‌ انضباطي‌ و حتي‌ اخراج‌ يا زنداني‌ نمودن‌ وي‌ مي‌انجامد‪ .‬بنابراين‌ دانشجويان‌‪ ،‬كه‌ در تمام‌جهان‌‬
‫به‌ صسسسراحت‌ لهجه‌ و آزاد انديشي‌ شهره‌ خاصسسس‌ و عامنسسسد‪ ،‬در حكومت‌ به‌ اصسسسطلح‌ اسسسسلمي‌ ايران‌ حق‌‬
‫هيچگونه‌اظهار نظري‌ خلف‌ مطالب‌ كتابهاي‌ درسسسسي‌ خود نداشته‌ و از هراسسسس‌ خطرات‌ و عواقب‌ اعتراض‌‬
‫لب‌ بدندان‌ مي‌گيرند كه‌مبادا متهم‌ به‌ آنارشيسم‌طلبي‌ گردند‪.‬‬
‫روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ نويسنده‌ گستاخ‌ گمراه‌ شده‌ و كينه‌ و دشمني‌اش‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ اسلم‌ با همت‌‬
‫آنها به‌ بالندگي‌ ورشد رسيده‌ است‌ را هدايت‌ مي‌نامد‪.‬‬
‫جالب‌ اسسسست‌ كه‌ بدانيم‌ تيجاني‌ ابتدا صسسسوفي‌ مذهب‌ بوده‌ و به‌ همين‌ دليل‌ داراي‌ نقطه‌ نظراتي‌ مشابه‌ بسسسا‬
‫نظريات‌ شيعه‌ بوده‌است‌‪ .‬همچنانكه‌ مورخ‌ شهير ابن‌ خلدون‌ مي‌نويسد‪ :‬تصوف‌ جزئي‌ از تشيع‌ است‌‪.‬‬
‫اعمال‌ مشابهي‌ كه‌ شيعيان‌ و صسوفيان‌ انجام‌ مي‌دهنسد‪ ،‬هماننسد سسجده‌ بر قبور‪ ،‬تقديس ‌س اولياء و ائمه‌ و مدد‬
‫جسستن‌ ازمردگان‌ اين‌ دو مسسلك‌ را هسر چه‌ بيشتسر به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌كنسد‪ .‬كمسا اينكه‌ هسر دو گروه‌ كتاب‌ خدا و‬
‫سسنت‌ پيامسبر (صس‌) را به‌تمام‌ و كمال‌ قبول‌ ندارنسد‪ .‬كتاب‌ تيجاني‌ دليل‌ ديگري‌ اسست‌ بر اينكه‌ وحدت‌ شيعه‌ و‬
‫سني‌ ممكن‌ نيست‌ مگر اينكه‌شيعيان‌ دست‌ از عناد و انكار اصحاب‌ ياران‌ و همسران‌ پيامبر ( ص‌) برداشته‌‬
‫و نيز دليل‌ قاطعي‌ است‌ بر اينكه‌ مواضع‌ ونقطه‌ نظرات‌ شيعيان‌ امروز و ديروز فرق چنداني‌ ندارد‪.‬‬

‫فهرست‬

‫اختلف‌ نظر در ميان‌ اصحاب‌‬
‫اهل‌ سنت‌ زبان‌ و قلمشان‌ را از آنچه‌ بين‌ اصحاب‌ پيامبر (ص‌) روي‌ داده‌ است‌‪ ،‬پاك‌ نگاه‌ داشته‌اند و اعتقاد‬
‫دارنسد كه‌ اين‌مشاجرات‌ فتنه‌اي‌ بوده‌ اسست‌ كه‌ خداونسد دسستهاي‌ مسا را از آلوده‌ شدن‌ به‌ آن‌ پاك‌ نگاهداشته‌‬
‫است‌‪ ،‬پ س‌ چرا قلم‌ و زبانمان‌را بدان‌ آلوده‌ نمائيم‌‪ .‬خصوصا ً اينكه‌ خداوند ما را از آنچه‌ بين‌ آنها پيش‌ آمده‌‬
‫اسست‌ مؤاخذه‌ نخواهسد كرد‪ .‬حق‌تعالي‌مي‌فرمايسد‪« :‬تلك‌ امة‌ قسد خلت‌ لهسا مسا كسسبت‌ و لكم‌ مسا كسسبتم‌ و ل‬
‫تسسئلون‌ عمسا كانوا يعلمون‌» و اين‌ امتي‌ اسست‌كه‌ درگذشت‌‪ ،‬بر آنسست‌ آنچه‌ حاصسل‌ نمودنسد و شمسا راسست‌‬
‫آنچه‌ حاصل‌ مي‌نمائيد و شما از آن‌چه‌ آن‌ گروه‌ انجام‌مي‌دادند سؤال‌ نخواهيد شد‪( .‬سوره‌ بقره‌ آيه‌ ‪)134‬‬
‫علت‌ اصسلي‌ اختلف‌ ميان‌ سسني‌ و شيعه‌ چيزي‌ نيسست‌ جسز اصسرار شيعيان‌ به‌ تحريف‌ قرآن‌ و هتك‌ حرمت‌ و‬
‫ناسسزاگويي‌ به‌اصسحاب‌ و همسسران‌ پيامسبر (صس‌) و مردود شمردن‌ احاديثي‌ كه‌ توسسط‌ اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌)‬
‫جمع‌ آوري‌ شده‌ است‌‪ .‬وگفته‌ها و نوشته‌هاي‌ ايشان‌ مبني‌ بر اينكه‌ اصحاب‌ بعد از اينكه‌ ايمان‌ آوردند مجدداً‬
‫به‌ جاهليت‌ برگشتنسد‪ .‬مسا مي‌گوئيم‌اگسر اين‌ حلقه‌ از زنجيره‌ اختلفات‌ برداشته‌ نشود‪ ،‬اختلف‌ بين‌ اهل‌ سسنت‌‬
‫و تشيع‌ تسا ابسد باقي‌ خواهسد مانسد سسمينارها وكنفرانسسهايي‌ كه‌ به‌ منظور رفع‌ اختلف‌ و تقريب‌ ميان‌ دو گروه‌‬
‫تشكيل‌ مي‌شود هيچ‌ ثمري‌ نخواهسسد داشت‌ مگسسر اسسسراف‌بيت‌ المال‌ مسسسلمين‌‪ .‬هتك‌ حرمت‌ و ناسسسزاگويي‌‬
‫نسبت‌ به‌ اصحاب‌ و همسران‌ پيامبر (ص‌) خط‌ بطلني‌ بر مذهب‌ تشيع‌است‌‪.‬‬
‫جالب‌ اسست‌ بدانيم‌ چه‌ كسسي‌ ناسسزا گويي‌ به‌ اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) را براي‌ شيعيان‌ سسنت‌ قرار داد و او چه‌‬
‫بدكرار بود‪.‬‬
‫اين‌ عمل‌ قبيح‌ را اولين‌ بار شخصي‌ يهودي‌ كه‌ تظاهر به‌ مسلماني‌ مي‌كرد بين‌ شيعيان‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌)‬
‫بدعت‌ نهاد ومتأسفانه‌ امروز شاهد اين‌ بدعت‌ هستيم‌‪.‬‬
‫اين‌ حقيقت‌ را شيخ‌ نوبختي‌ كه‌ از بزرگترين‌ و معتبرترين‌ علماي‌ شيعه‌ است‌ در كتاب‌ فرق الشيعه‌ ص ‪-45‬‬
‫‪ 44‬متذكسر شده‌اسست‌‪ .‬وي‌ مي‌نويسسد كه‌ اسساس‌ ناسسزاگويي‌ به‌ اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) را عبدالله بن‌ سسباء‬
‫بدعت‌ نمود‪ .‬وي‌ يهودي‌ الص سل‌بوده‌ كه‌ به‌ تظاهسسر به‌ اسسسلم‌ اقدام‌ به‌ توطئه‌ عليه‌ اصسسحاب‌ مي‌كرد‪ .‬نوبختي‌‬
‫مي‌نويسد‪ :‬ابن‌ سباء از كساني‌ بود كه‌ بدگويي‌ ابوبكر و عمر و عثمان‌ و ساير اصحاب‌ را مي‌كرد و از آنها‬
‫برائت‌ مي‌نمود و مي‌گفت‌ علي‌ او را به‌ اين‌ كار مأمور كرده‌ اسسسست‌‪.‬حضرت‌ علي‌ او را دسسسستگير و مؤاخذه‌‬
‫نمود‪ .‬وي‌ اعتراف‌ كرد كه‌ قصسسسد او ايجاد تفرقه‌ و جدائي‌ ميان‌ مسسسسلمين‌ بوده‌ اسسسست‌‪ .‬آنگاه‌ حضرت‌ علي‌‬
‫(رض‌) فرمان‌ به‌ كشتن‌ او داد‪ .‬مردم‌ فرياد برآوردنسسد‪ :‬يسسا اميرالمؤمنين‌‪ ،‬آيسسا كس سي‌ را مي‌كشي‌ كه‌‬
‫ادعاي‌دوسسستي‌ ترا دارد؟ نوبختي‌ اضافه‌ مي‌كنسسد‪ :‬اين‌ شخصسس‌ آن‌ هنگام‌ كه‌ رسسسما ً يهودي‌ بود مي‌گفت‌ كه‌‬
‫يوشع‌ وصي‌ و جانشين‌موسي‌ (ع‌) است‌ و وقتي‌ كه‌ به‌ ظاهر مسلمان‌ شد‪ ،‬مي‌گفت‌ علي‌ وصي‌ و جانشين‌‬
‫پيامبر (ص‌) است‌‪ .‬وي‌ اولين‌ فردي‌بود كه‌ جانشيني‌ آنحضرت‌ را عنوان‌ نمود‪.‬‬
‫تشيع‌ امروزي‌ به‌ اعتباري‌ ريشه‌ در يهوديت‌ دارد و به‌ اعتبار ديگري‌ از مجوس س‌ (زرتشتيان‌) رسسسوماتي‌ را به‌‬
‫خود اختصساص‌ داده‌ اسست‌‪ .‬بدين‌ علت‌ اسست‌ كه‌ مخالفين‌ شيعيان‌ را رافضي‌ مي‌نامنسد‪ .‬ميرزا تقي‌ در كتاب‌‬
‫ناسسخ‌ التواريخ‌ دليل‌ديگري‌ بر اينكه‌ چرا شيعه‌ موسسسوم‌ به‌ رافضه‌ اسست‌ بيان‌ نموده‌ اسست‌‪ .‬و آن‌ اينكه‌ زيسسد‬
‫ابن‌ علي‌ (رض‌) يكي‌ از بزرگان‌ اهل‌بيت‌ كه‌ فرقه‌ شيعه‌ زيديه‌ به‌ ايشان‌ منتسسسسب‌ مي‌باشسسسد‪ ،‬اين‌ فرقه‌ در‬
‫عقايسسد و عبادات‌ همچون‌ سسساير مسسسلمين‌ عمل‌ مي‌كننسسد وفقط‌ معتقسسد به‌ افضليت‌ ابوبكسسر مي‌باشنسسد ليكن‌‬
‫خلفت‌ خلفاء ثلثه‌ را نيز صحيح‌ مي‌دانند س متعرض‌ شيعيان‌ شدند كه‌ چرابه‌ ابوبكر و عمر رضي‌ الله عنهما‬
‫تهمتهاي‌ ناروا نسسبت‌ مي‌دهنسد‪ .‬شيعيان‌ از او پرسسيدند پس ‌س تسو در مورد آنهاچه‌ مي‌گويي‌؟وي‌ گفت‌ من‌ جسز‬
‫خيسسر در مورد آنهسسا چيزي‌ نمي‌گويم‌‪ .‬آنهسسا گفتنسسد پسسس‌ تسسو از مسسا نيسسستي‌ و او را ترك‌ كردنسسد‪ .‬زيسسد (رض‌)‬
‫گفت‌‪:‬امروز مرا ترك‌ كردنسسسد (رفضتموني‌)‪ .‬پس سس‌ از آن‌ روز كسسسسانيكه‌ زيسسسد بن‌ علي‌ را ترك‌ كردنسسسد بدين‌‬
‫مناسسبت‌ رافضه‌ ناميده‌ شدنسد‪.‬از آنروز زيسد بن‌ علي‌ (رض‌) كسساني‌ را كه‌ در مذهب‌ زياده‌ روي‌ مي‌كردنسد و‬

‫طعنه‌ و توهين‌ به‌ اصسحاب‌ را جائز مي‌دانسستند‪،‬بسا كلمه‌ رافضه‌ خطاب‌ مي‌كردنسد‪( .‬ناسسخ‌ التواريخ‌ ج‪ ‌3‬صس‪‌59‬‬
‫‪)0‬‬
‫در كتاب‌ الغارات‌ ثقفي‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌302‬آمده‌ است‌‪ :‬روزي‌ عبدالله بن‌ سباء خدمت‌ علي‌ (رض‌) آمد و خواس ‌‬
‫ت‬
‫او را عيه‌ابوبكسر و عمسر رضي‌ الله تعالي‌ عنهمسا تحريك‌ كنسد‪ .‬علي‌ (رض‌) او راتنسبيه‌ نمود و گفت‌ آيسا تسو كاري‌‬
‫جز اين‌ نداري‌؟‬
‫پس‌ چگونه‌ است‌ كه‌ شيعيان‌ از اين‌ سخنان‌ علي‌ (رض‌) پند و عبرت‌ نمي‌گيرند و آگاه‌ نمي‌شوند! و مگر نه‌‬
‫اين‌ بود كه‌علي‌ (رض‌) عبدالله بن‌ سسسباء را به‌ خاطسسر ناسسسزا گفتن‌ به‌ عمسسر و ابوبكسسر رضي‌ الله عنهمسسا به‌‬
‫اعدام‌ محكوم‌ نمود‪.‬‬
‫فهرست‬

‫مسئله‌ امامت‌‬
‫شيعيان‌ معتقدنسسسد خداونسسد تصسسسريح‌ به‌ امامت‌ علي‌ (رض‌) و فرزندان‌ او كرده‌ اسسسست‌ و علي‌ شايسسسسته‌تر و‬
‫اولي‌ستر از ديگران‌ به‌جانشيني‌ پيامسبر (صس‌) بوده‌ اسست‌‪ ،‬و مي‌گوينسد ابوبكسر و عمسر و عثمان‌ رضي‌ الله عنهم‌‬
‫به‌ علي‌ و فرزندانش‌ ظلم‌ كرده‌ و حق‌خلفتشان‌ را غصسب‌ كرده‌انسسد‪ ،‬و اضافه‌ مي‌كننسسد هسسر كسس‌ معتقسسد به‌‬
‫صحت‌ خلفت‌ ابوبكر و عمر و عثمان‌ باشد‪ ،‬فاسق‌ بلكه‌كافر است‌‪.‬‬
‫مجلسسي‌ در بحار النوار ج‪ ‌23‬صس‪ ‌390‬مي‌نويسسد‪ :‬شيعه‌ بر اين‌ اصسل‌ متفقنسد كه‌ هسر كس ‌س امامت‌ يكي‌ از‬
‫ائمه‌ و اطاعت‌ ازآنهسسا را كه‌ خداونسسد فرض‌ دانسسسته‌ اس ست‌ انكار كنسسد‪ ،‬كافسسر و هميشه‌ در جهنم‌ خواهسسد بود‪.‬‬
‫كليني‌ نيسسز مي‌نويسسسد‪ :‬نافرماني‌ علي‌كفسسر و اعتقاد به‌ برتري‌ كسسس‌ ديگري‌ جسسز او شرك‌ اسسست‌‪( .‬الكافي‌‪،‬‬
‫الحجه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪‌45‬و ‪)52‬‬
‫در تفسير نور الثقلين‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌654‬آمده‌ است‌‪ :‬آياتي‌ در قرآن‌ تصريح‌ به‌ امامت‌ علي‌ كرده‌اند اما اين‌ آيا ‌‬
‫ت‬
‫را از قرآن‌ حذف‌كرده‌اند‪ .‬اما اين‌ آيات‌ را از قرآن‌ حذف‌ كرده‌اند‪ .‬مانند‪« :‬يا ايها الرسول‌ بلغ‌ ما انزل‌ اليك‌‬
‫من‌ ربك‌ في‌ علي‌ و ان‌ لم‌تفعل‌ فما بلغت‌ رسالته‌»‬
‫آنچه‌ از گفته‌هاي‌ خميني‌ نيسز مي‌توان‌ اسستنباط‌ كرد اين‌ اسست‌ كه‌ او بر اين‌ باور بوده‌ كه‌ قرآن‌ تحريف‌ شده‌‬
‫اسست‌‪ .‬خميني‌ دركتاب‌ حكومت‌ اسسلمي‌ مي‌نويسسد‪ :‬مسا معتقديم‌ كه‌ پيامسبر (صس‌) بايسد جانشين‌ خود را معين‌‬
‫مي‌كرد و اين‌ كار را هم‌ كرد واگسسر اين‌ كار را نمي‌كرد‪ ،‬رسسسالت‌ خود را ابلغ‌ نكرده‌ بود (حكومت‌ اسسسلمي‌‬
‫ص‪)‌20‬‬
‫اعتقاد به‌ وجود نصسسسسي‌ در قرآن‌ كه‌ در آن‌ به‌ امامت‌ علي‌ و فرزندانش‌ تصسسسسريح‌ كرده‌ باشسسسسد‪ ،‬تناقضات‌ و‬
‫ايرادات‌ ساختاري‌مهمي‌ را بوجود خواهد آورد‪.‬‬
‫اولين‌ تناقض‌‪ :‬آنچه‌ مسلمين‌ در امر خلفت‌ بعد از رحلت‌ پيامبر اكرم‌ ( ص‌) انجام‌ دادند بر اساس‌ شوري‌ و‬
‫مشورت‌ بوده‌اسست‌‪ .‬چنانكه‌ خداونسد مي‌فرمايسد‪« :‬و امرهم‌ شوري‌ بينهم‌» «در امورتان‌ بسا يكديگسر مشورت‌‬
‫كنيد» سوره‌ شوري‌ آيه‪ .‌38‬واضح‌ است‌ كه‌ خلفت‌ هم‌ از امور مسلمين‌‪ ،‬بلكه‌ از مهمترين‌ آنهاست‌‪.‬‬
‫دومين‌ تناقض‌‪ :‬در نهج‌ البلغه‌ آمده‌ اسسست‌ كه‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌) به‌ معاويه‌ متذكسسر شسسد كه‌ شوري‌ از آن‌‬
‫مهاجرين‌ و انصسساراست‌ و هرگاه‌ بر امامت‌ فردي‌ اتفاق كردنسسد‪ ،‬آن‌ موجب‌ رضايت‌ خداونسسد خواهسسد بود و از‬
‫آن‌ خشنود خواهد شد‪( .‬نهج‌البلغه‌ ج‪ ‌3‬ص‪)‌7‬‬

‫در ادامه‌ روايتي‌ كه‌ از آنحضرت‌ نقل‌ شسد‪ ،‬آمده‌ اسست‌‪ :‬سسپس‌ علي‌ از معاويه‌ خواسست‌ كه‌ بسا او بيعت‌ كنسد و‬
‫گفت‌‪ :‬قومي‌ بامن‌ بيعت‌ كرده‌اند بر آنچه‌ كه‌ با ابوبكر و عمر بيعت‌ كرده‌ بودند‪ ،‬پ س‌ نه‌ شخصي‌ كه‌ حاضر‬
‫اس ست‌ مي‌توانسسد به‌ رأي‌ خود برگزينسسد و نه‌ شخصسي‌ كه‌ غايب‌ اس ست‌ مي‌توانسسد رأي‌ مردم‌ را رد كنسسد‪ .‬از اين‌‬
‫روايت‌ مي‌توان‌ پي‌ برد كه‌ علي‌ (رض) معتقسسسد بوده‌ كه‌ خلفت‌ ابوبكسسسر و عمسسسر و عثمان‌ رضي‌ الله تعالي‌‬
‫عنهم‌ مطابق‌ موازين‌ شرعي‌ و بر اساس‌ مشورت‌ و رضايت‌ مردم‌بوده‌ است‌‪.‬‬
‫سسومين‌ تناقض‌‪ :‬سسني‌ و شيعه‌ متفق‌ القولنسد كه‌ حضرت‌ علي‌ (رض‌) بسا خلفاي‌ سسه‌ گانه‌ بيعت‌ كرده‌ اسست‌‪.‬‬
‫گرچه‌ برخي‌ ازبزرگان‌ شيعه‌ مي‌گوينسد علي‌ (رض‌) ابتدا اعتراض‌ نمود‪ ،‬امسا اعتراف‌ مي‌كننسد كه‌ علي‌ (رض‌)‬
‫پس‌ از خلفت‌ را پذيرفت‌ وبا ايشان‌ بيعت‌ نمود‪.‬‬
‫بنابراين‌ بيعت‌ علي‌ (رض‌) اعتراف‌ به‌ مشروعيت‌ و صسحت‌ خلفت‌ آنهسا و حجتي‌ بر شيعيان‌ اسست‌‪ .‬مجلسسي‌‬
‫كه‌ حكم‌ بسه ‌تكفيسر كسسي‌ مي‌كنسد كه‌ معتقسد به‌ شرعي‌ بودن‌ خلفت‌ ابوكسر و عمسر و عثمان‌ باشسد‪ ،‬نسسبت‌ به‌‬
‫حضرت‌ علي‌ كه‌ با آنها بيعت‌كرده‌ است‌ چه‌ حكمي‌ مي‌كند؟‬
‫كاشف‌ الغطاء در كتاب‌ اصسل‌ الشيعه‌ و اصسولها صس‪ ‌91‬مي‌نويسسد‪ :‬علي‌ چون‌ ديسد كه‌ ابوبكسر و عمسر نهاي ‌‬
‫ت‬
‫سعي‌ خود رامعطوف‌ اعتل و نشر كلمه‌ توحيد‪ ،‬تجهيزات‌ ارتش‌ و گسترش‌ فتوحات‌ اسلمي‌ نموده‌اند و در‬
‫جهت‌ رفع‌ ظلم‌ و ستم‌ وتبعيضها كوشش‌ مي‌كنند‪ ،‬با آنان صلح و بيعت كرد‪.‬‬
‫گفتسه هاي كاشسف الغطاء مغايسر گفتسه هاي تيجانسي اسست‪ ,‬آنجسا كسه مسي گويسد‪ :‬آنهسا (ابوبكسر و عمسر) در جهاد‬
‫سستي كرده و به دنيا گرايش پيدا كردند‪.‬‬
‫در شرح نهج البلغه از علي (رضي الله عنه) روايت است كه ايشان به هنگام بيعت با ابوبكر (رضي الله‬
‫عنه) گفتنسد‪ :‬از نظر ما مسستحق‌ترين‌ فرد براي‌ خلفت‌ ابوب كر اسست‌‪ ،‬چرا كه‌ او يار غار پيامبر ( ص‌) بوده‌ و‬
‫مسا گذشته‌ نيك‌ او را مي‌دانيم‌‪ .‬او كسسي‌ اسست‌ كه‌پيامسبر (صس‌) به‌ او دسستور داد كه‌ امامت‌ مردم‌ را در نماز‬
‫برعهده‌ گيرد در حاليكه‌ پيامبر (ص‌) در قيد حيات‌ بود‪( .‬شرح‌نهج‌ البلغه‌‪ ،‬ج‪ ‌1‬ص‪)‌132‬‬
‫آخوندهاي‌ شيعه‌ براي‌ توجيه‌ بيعت‌ علي‌ (رض‌) با خلفاي‌ سه‌ گانه‌ دو دليل‌ مي‌آورند‪.‬‬
‫اول‌ اينكه‌‪ :‬بيعت‌ علي‌ (رض‌) بخاطر اسلم‌ و هرا س‌ از‪ ،‬از بين‌ رفتن‌ آن‌ بوده‌ است‌‪ .‬در رد اين‌ توجيه‌ همين‌‬
‫ب س‌ كه‌ بگوئيم ‌دوران‌ خلفت‌ ابوبكر و عمر و عثمان‌ رضي‌ الله عنهم‌ عصر طليي‌ اسلمي‌ بوده‌ كه‌ خلفت‌‬
‫اسلمي‌ از شرق تا بخارا و ازغرب‌ تا شمال‌ افريقا گسترش‌ پيدا كرد‪.‬‬
‫دوم‌ اينكه‌‪ :‬بيعت‌ علي‌ (رض‌) تقيه‌ بوده‌ اسسسست‌‪« .‬و به‌ عبارتي‌ ديگسسسر عذر بدتسسسر از گناه‌» يعني‌ اينكه‌ علي‌‬
‫(رض‌) به‌ ظاهر بيعت‌ كرده‌ است‌ و در واقع‌ از بيعت‌ با آنها ناخشنود بوده‌ است‌‪ .‬اين‌ دليل‌ از دليل‌ اول‌ بي‌‬
‫اسساس‌تر اسست‌‪ ،‬چرا كه‌ از علي‌(رض‌) چهره‌اي‌ سسازشكار و فريبنده‌ و ترسسو ترسسيم‌ مي‌كنسد كه‌ آنچه‌ را كه‌‬
‫مي‌گويسد و مي‌كنسد بر خلف‌ تمايل‌ باطني‌ اش‌ مي‌باشسد‪ .‬و براسستي‌ آيسا علي‌ چنين‌ شخصسيتي‌ داشت‌؟ و مگسر‬
‫نه‌ اين‌ كه‌ شاعت‌ و حق‌ طلبي‌ آنحضرت‌ زبانزد شيعه‌ و سني‌مي‌باشد؟ در نهج‌ البلغه‌ از علي‌ (رض‌) روايت‌‬
‫شده‌ كه‌‪ :‬من‌ از آن‌ گروهي‌ هستم‌ كه‌ ملمت‌ هيچ‌ ملمتگري‌ آنها را از راه ‌خدا باز نمي ‌دارد‪( .‬ص‪)‌195‬‬
‫پذيرش‌ اينكه‌ علي‌ (رض‌) تقيه‌ كرده‌ باشد‪ ،‬در حاليكه‌ ايشان‌ وزير و قاضي‌ خلفاي‌ سه‌ گانه‌ بوده‌اند‪ ،‬دشوار‬
‫اسسسست‌‪ .‬كمااينكه‌ دشوار اسسسست‌ كه‌ بپذيريم‌ علي‌ دخترش‌ را به‌ نكاح‌ حضرت‌ عمسسسر در آورد و سسسسه‌ نفسسسر از‬
‫فرزندانش‌ را به‌ نام‌ خلفاي‌ سسه‌گانه‌ نامگذاري‌ كرد و اين‌ همه‌ را در حال‌ تقيه‌ انجام‌ داده‌ باشسد‪ .‬اهل‌ سسنت‌‬
‫مي‌گوينسد نسسبت‌ دادن‌ تقيه‌ به‌ شجاع‌ترين‌ فردروي‌ زمين‌ طعنه‌ و ريشخندي‌ به‌ اهل‌ بيت‌ اسست‌ و مي‌پرسسند‬
‫آيسا شايسسته‌ اسست‌ شيعيان‌ كه‌ مدعي‌ دوسستي‌ علي‌ (رض‌)هسستند چنين‌ نسسبتهايي‌ به‌ ايشان‌ بدهنسد كه‌ حتي‌‬
‫درشان‌ يك‌ آدم‌ معمولي‌ هم‌ نيست‌!؟‬

‫در نهج‌ البلغه‌ روايت‌ شده‌ اسست‌ كه‌ علي‌ (رض‌) پيشنهاد خلفت‌ را رد كرد و گفت‌‪ :‬مرا رهسا كنيسد و كسسي‌‬
‫ديگسر را بجوئيسد‪،‬من‌ اگسر وزيرتان‌ باشم‌ برايتان‌ بهتسر از آن‌ اسست‌ كه‌ اميرتان‌ باشم‌‪( .‬صس‪‌182‬سس ‪ )181‬و در‬
‫صسفحه‌ ‪ 322‬نهج‌ البلغه‌ اضافه‌ شده‌اسست‌ كه‌ بعسد از كشته‌ شدن‌ حضرت‌ عثمان‌ هنگاميكه‌ مردم‌ بسا علي‌‬
‫بيعت‌ كردنسد‪ ،‬ايشان‌ گفتنسد‪ :‬به‌ خدا قسسم‌ من‌ نه‌علقه‌اي‌ به‌ خلفت‌ داشتم‌ و نه‌ آرزوي‌ وليت‌‪ ،‬امسا شمسا مرا‬
‫به‌ آن‌ دعوت‌ داديد و مرا بر آن‌ گماشتيد‪.‬‬
‫از اين‌ دو روايت‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ علي‌ (رض‌) معتقسد به‌ وجود ايه‌اي‌ در مورد امامت‌ نبوده‌ اسست‌ و اگسر‬
‫چنين‌ مي‌بودنمي‌گفت‌ مرا رهسسا كنيسسد و كس سي‌ ديگسسر را بجوئيسسد‪ .‬چرا كه‌ در اين‌ صسسورت‌ از دسسستور خداونسسد‬
‫سرپيچي‌ كرده‌ بود‪( .‬به‌ فرض‌اينكه‌ بپذيريم‌ قرآن‌ به‌ امات‌ علي‌ تصريح‌ كرده‌ باشد‪).‬‬
‫اهل‌ سنت‌ و تشبع‌ متفق‌ القولند كه‌ امام‌ حسن‌ (رض‌) به‌ نفع‌ معاويه‌ از خلفت‌ كناره‌ گرفت‌‪ .‬چنانكه‌ پيامبر‬
‫( ص‌) فرموده‌بود‪ :‬پسرم‌ حسن‌ (رض‌) مرد والمقامي‌ است‌ و شايد كه‌ خداوند به‌ واسطه‌ او بين‌ دو گروه‌‬
‫بزرگ‌ از مسلمين‌ تفاهم‌ وآشتي‌ برقرار كند‪.‬‬
‫سسوال‌ اينجاسست‌ كه‌ چرا امام‌ حسسن‌ (رض‌) از خلفت‌ كناره‌گيري‌ كرد؟ هسر چنسد كه‌ بعضي‌ از زعماي‌ شيعه‌‬
‫به‌ اين‌ اقدام‌ايشان‌ معترض‌ هسسستند‪ .‬همچون‌ سسسليمان‌ بن‌ سسسرد كه‌ يكي‌ از زعماي‌ شيعه‌ اسسست‌ خطاب‌ به‌‬
‫ايشان‌ مي‌گويسسد‪ :‬السسسلم‌ عليك‌سسيا مذل‌ المومنين‌‪ ،‬يعني‌ سسسلم‌ بر تسسو اي‌ ذليل‌ كننده‌ مسسسلمين‌ (بجاي‌ اينكه‌‬
‫بگويد السلم‌ عليك‌ يا اميرالمومنين‌)‪ .‬همين‌مطلب‌ در كتاب‌ رجال‌ الكشي‌ ص‪ ‌103‬و تاريخ‌ يعقوبي‌ ج ‪‌2‬ص‪‌2‬‬
‫‪ 15‬و ارشاد المفيد ص ‪ ‌190‬و الفصول‌ المعمع‌ في‌معرفة‌ احوال‌ الئمه‌ ص ‪ ‌162‬و احتجاج‌ طبرسي‌ ص‪‌148‬‬
‫آمده‌ است‌‪ .‬مل محمد باقر مجلسي‌ هم‌ در كتاب‌ جلء العيوم‌ج‪ ‌1‬ص‪ ‌393‬به‌ اين‌ مطلب‌ اذعان‌ كرده‌ است‌‪.‬‬
‫در اينجا اهل‌ سنت‌ مي‌پرسند بحث‌ و جدل‌ پيرامون‌ گذشته‌ و اينكه‌ ابتدا چه‌ كسي‌ مي‌بايست‌ خليفه‌ مي‌شد‬
‫چه‌ سسسسودي‌دارد؟ آيسسسا شيعيان‌ مي‌پندارنسسسد كه‌ مي‌توانيم‌ تاريخ‌ را به‌ عقب‌ برگردانيم‌ و اين‌ بار خلفت‌ را به‌‬
‫علي‌ (رض‌) بدهيم‌؟ نتيجه‌اين‌ بحث‌ و جدلها جز اختلف‌ و تفرقه‌ بيشر آيا چيز ديگري‌ است‌؟ اگر شيعيان‌ به‌‬
‫راستي‌ خواهان‌ وحدت امت‌ اسلمي‌هستند چرا خاطرات‌ گذشته‌ را تازه‌ مي‌كنند؟ ما از آنها مي‌پرسيم‌ مگر‬
‫آنها اعتقاد به‌ عصمت‌ علي‌ (رض‌) ندارند و مگر به‌نظر آنها حسن‌ (رض‌) معصوم‌ نيست‌؟ پس‌ چگونه‌ است‌‬
‫كه‌ شيعيان‌ به‌ موضوعي‌ تكيه‌ مي‌كننسسد كه‌ علي‌ و حس سن‌ رضي‌ الله عنهمسسا از آن‌ موضوع‌ دس ست‌ برداشته‌ و‬
‫كناره‌ گرفته‌اند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫حق‌ با علي‌ است‬
‫و مخالفين‌ او اشتباه‌ كرده‌ بودند‬
‫در مورد اختلف‌ ميان‌ علي‌ (رض‌) و معاويه‌ اهل‌ سسنت‌ بر اين‌ متفقنسد كه‌ علي‌ (رض‌) بر حق‌ بوده‌ و معاويه‌‬
‫و كسساني‌ كه‌ بااو بودنسد از حكومت‌ علي‌ سسرپيچي‌ كرده‌ بودنسد‪ .‬اهل‌ سسنت‌ از شيعيان‌ مي‌خواهنسد حتي‌ يك‌‬
‫نوشته‌ در عقيده‌ اهل‌ سسنت‌بياورند كه‌ مغايسر اين‌ موضوع‌ اهل‌ سسنت‌ باشسد‪ .‬بر عكس ‌س اهل‌ سسنت‌ مي‌تواننسد‬
‫صسدها كتاب‌ از بزرگان‌ خود در عقيده‌بياورنسد و به‌ ايشان‌ ثابت‌ كننسد كه‌ اهل‌ سسنت‌ خروج‌ معاويه‌ بر علي‌ را‬
‫عملي‌ اشتباه‌ مي‌دانند‪ .‬پ س‌ چرا شيعيان‌ سعي‌ دارندكه‌ اهل‌ سنت‌ را در صف‌ معاويه‌ و مخالفت‌ علي‌ جلوه‌‬
‫دهند و چرا سعي‌ مي‌كنند اهل‌ سنت‌ را به‌ بني‌ اميه‌ نسبت‌ دهند وآنان‌ را دشمنان‌ اهل‌ بيت‌ معرفي‌ كنند‪.‬‬

‫متأسفانه‌ ديري‌ نپائيد كه‌ اين‌ اختلف‌ رنگي‌ مذهبي‌ گرفت‌ و شيعيان‌ گروهي‌ مستقل‌ و داراي‌ روش‌ جديد ‌‬
‫ي‬
‫در اصسسول‌ وعقايسسد و فقه‌ و مواريث‌ شدنسسد‪ .‬امسسا اختلف‌ ميان‌ علي‌ و معاويه‌ در اين‌ سسسطح‌ نبوده‌ و آنان‌ در‬
‫اصول‌ و عقايد و غير اختلفي‌نداشتند‪ .‬بلكه‌ اختلف‌ آنها در مسايل‌ حكومتي‌ و سليق‌ شخصي‌ بود و ربطي‌‬
‫به‌ آنچه‌ از رسسول‌ اكرم‌ (صس‌) آموخته‌بودنسد نداشت‌‪ .‬براي‌ اثبات‌ اين‌ ادعاي‌ خود دليلي‌ از كتب‌ خود شيعيان‌‬
‫مي‌آوريم‌‪ .‬مهمترين‌ منبع‌ شيعه‌ نهج‌ البلغه‌اسسسسست‌ كه‌ در آن‌ روايت‌ نسسسسسبت‌ داده‌ شده‌ به‌ علي‌ (رض‌) جمع‌‬
‫آوري‌ شده‌ است‌‪ .‬در نهج‌ البلغه‌ ج‌ ‪ 3‬ص‌ ‪ 114‬به‌ نقل‌ ازايشان‌ چنين‌ آمده‌ است‌‪ :‬ابتداي‌ كار اينگونه‌ بود كه‌‬
‫مسا بسا اهالي‌ شام‌ برخورد كرديم‌‪ ،‬روشن‌ اسست‌ كه‌ خدايمان‌ يكي‌ وپيامسبرمان‌ يكي‌ اسست‌ و دوت‌ همه‌ مسا به‌‬
‫اسلم‌ است‌‪ .‬ما از آنها چيز بيشتري‌ غير از ايمان‌ به‌ خدا و تصديق‌ پيامبرش‌ (ص‌)نمي‌خواهند‪ .‬آنچه‌ كه‌ ما و‬
‫آنها در آن‌ اختلف‌ كرديم‌ خون‌ عثمان‌ (رض‌) بود‪.‬‬
‫بنابراين‌ گفته‌ آنحضرت‌ و بر خلف‌ آنچه‌ شيعيان‌ مي‌گوينسسد‪ ،‬جسسز مسسسئله‌ قتل‌ عثمان‌ (رض‌) اختلف‌ ديگري‌‬
‫ميان‌ علي‌ واصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) وجود نداشته‌ اسست‌‪ .‬حضرت‌ علي‌ (رض‌) از تفرقه‌ و جدائي‌ ميان‌ اصسحاب‌‬
‫پيامسبر (صس‌) حسسرت‌مي‌خورد و اينگونه‌ در مرگ‌ آنهسا مرثيه‌ مي‌گفت‌‪ :‬كجاينسد آن‌ قومي‌ كه‌ به‌ اسسلم‌ دعوت‌‬
‫داده‌ شدنسد‪ ،‬پس ‌س آن‌ را پذيرفتنسد‪،‬قرآن‌ را خواندنسد و آن‌ حكم‌ قرار دادنسد‪ ،‬چشمهايشان‌ از گريه‌ خشكيده‌ و‬
‫شكمهايشان‌ از روزه‌ گرفتن‌ به‌ كمرهايشان‌چسسبيده‌ بود‪ .‬دندانهايشان‌ از تضرع‌ و التماس ‌س به‌ درگاه‌ خداونسد‬
‫خشكيده‌‪ ،‬چهره‌ هايشان‌ از شب‌ زنده‌ داري‌ زرد و از خداترسسي‌ خسسته‌ بنظسر مي‌رسسيد‪ .‬آنهسا برادرانم‌ بودنسد‬
‫كه‌ رفتند‪ ،‬پ س‌ ما حق‌ داريم‌ تشنه‌ ديدار آنها باشيم‌ و از جدائي‌ آنهاانگشت‌ غم‌ به‌ دهان‌ بگيريم‌ (نهج‌ البلغه‌‬
‫ص‪)‌235‬‬
‫اين‌ سسسخن‌ حكايت‌ از روابط‌ دوسسستانه‌ و محكم‌ ميان‌ علي‌ و اصسسحاب‌ پيامسسبر (صسس‌) مي‌كنسسد‪ ،‬كمااينكه‌ علي‌‬
‫دخترش‌ ام‌ كلثوم‌را به‌ نكاح‌ عمسسسر بن‌ خطاب‌ (رض‌) در آورد‪ .‬كتابهائي‌ از اهل‌ تشيع‌ ماننسسسد كافي‌ كليني‌ ج‪‌5‬‬
‫ص‪ ‌346‬و استبصار طوسي‌ ج‪‌3‬ص‪ ‌350‬و منتهي‌ المال‌ قمي‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌184‬به‌ اين‌ حقيقت‌ اعتراف‌ كرده‌اند‪.‬‬
‫هنگاميكه‌ عمر بن‌ خطاب‌ (رض‌) شخصا ً مي‌خواست‌ در جنگ‌ با روميها شركت‌ كند با علي‌ (رض‌) مشور ‌‬
‫ت‬
‫نمود‪.‬حضرت‌ علي‌ (رض‌) او را از رفتن‌ منع‌ كرد و گفت‌ او با يد باقي‌ بماند زيرا كه‌ او قلعه‌ و نماد اعراب‌ و‬
‫حامي‌ و پناهگاه‌مسسلمين‌ اسست‌‪( .‬نهج‌ البلغه‌‪ ،‬ج‪ ‌2‬صس‪ )‌18‬سسپس‌ حضرت‌ علي‌ به‌ او گفت‌‪ :‬اگسر عجمهسا ترا‬
‫ببيننسد مي‌گوينسد اين‌ ريشه‌ ونقطه‌ قوت‌ اعراب‌ اسست‌ و اگسر ريشه‌ را قطع‌ كرديسد در امان‌ خواهيسد بود‪ .‬عمسر‬
‫رأي‌ را پذيرفته‌ و به‌ جنگ‌ نرفت‌‪( .‬نهج‌البلغه‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌30‬‬
‫همچنين‌ در نهج‌ البلغه‌ ج‪ ،‌3‬صس‪ ‌2‬آمده‌ اسست‌ كه‌ علي‌ گرهي‌ از مردم‌ را ديسد كه‌ بدگوئي‌ عثمان‌ را‬
‫مي‌كردنسسسسسد‪ .‬حضرت‌ علي‌ايشان‌ را مذمت‌ نمود و مي‌گفت‌‪ :‬مردم‌ بدگوئي‌ او را مي‌كننسسسسسد و من‌ مردي‌ از‬
‫مهاجرين‌ بودم‌ كه‌ سعي‌ بسيار در دلجوئي‌ اومي‌كردم‌‪.‬‬
‫علي‌ (رض‌) از شدت‌ دوسستي‌ خلفاي‌ ثلثه‌ سسه‌ تن‌ از فرزندان‌ خويش‌ را بنام‌ آنهسا نامگذاري‌ كرد‪ ،‬به‌ نامهاي‌‬
‫ابوبكسسر‪ ،‬عمسسر وعثمان‌‪ .‬گرچه‌ عامه‌ شيعيان‌ از اين‌ حقايق‌ آگاه‌ نيسسستند امسسا كتابهاي‌ شيعيان‌ به‌ اين‌ موضوع‌‬
‫اقرار دارنسد‪ .‬ماننسد كتابهاي‌ اعلم‌الوري‌ طبرسسي‌ صس‪ ،‌302‬ارشاد المفيسد ‪ ،186‬تاريخ‌ يعقوبي‌ ج‪ ‌2‬صس‪،‌213‬‬
‫مقاتل‌ الطالبين‌ ابي‌ فرج‌ اصفهاني‌ ص‪،‌142‬كشف‌ الغمه‌ اردبيلي‌ ج‪ ‌2‬ص‪ ‌64‬و جلء العيون‌ مجلسي‌ ص ‪‌18‬‬
‫‪.2‬‬
‫در جايي‌ ديگر علي‌ (رض‌) اصحاب‌ پيامبر (ص‌) را چنين‌ توصيف‌ مي‌كند‪:‬‬
‫را ديدم‌‪ ،‬هيچكس ‌س از شمسا مثل‌ آنهسا نيسست‌‪ .‬ايشان‌ صسبح‌ مي‌كردنسد ژوليده‌ موي‌ و‬
‫من‌ ياران‌ محمسد (صس‌)‬
‫غبار آلود‪ ،‬شبهسسا درقيام‌ و سسسجود بودنسسد‪ ،‬غروبهسسا پيشانيهايشان‌ بر خاك‌ بود‪ .‬از ياد روز قيامت‌ بر شعله‌هاي‌‬
‫آتش‌ مي‌ايسسسستادند‪ .‬پيشانيهايشان‌در اثسسسر سسسسجده‌هاي‌ طولني‌ سسسسائيده‌ شده‌ بود و از ذكسسسر خدا اشك‌ بر‬
‫چشمانشان‌ جاري‌ مي‌شد و گريبانهايشان‌ را تر مي‌كرد‪.‬‬

‫از ترس‌ خدا و اميد ثواب‌ او چنان‌ مي‌لرزيدند كه‌ درختان‌ از باد و طوفان‌ (نهج‌ البلغه‌ ص‪ ‌190‬س ‪)189‬‬
‫حسسين‌ (رض‌) نيسز فرزندانش‌ را ابوبكسر و عمسر نام‌ نهاد و فرزندان‌ حسسين‌ هم‌ براي‌ گراميداشت‌ ابوبكسر و‬
‫عمسر فرزندان‌ خودرا به‌ اين‌ اسسامي‌ نام‌ نهادنسد و اين‌ واقعيتي‌ اسست‌ كه‌ علماء شيعه‌ نيسز در كتابهايشان‌ به‌‬
‫آن‌ اعتراف‌ كرده‌انسد‪ .‬ملحظه‌ كنيداعلم‌ الوري‌ صس‪ ،‌213‬تاريخ‌ يعقوبي‌ ج‪ ‌2‬صس‪ ،‌228‬مقاتل‌ الطالبين‌ صس‪‌78‬‬
‫و ‪ ،116‬التنبيه‌ والشراف‌ مسعودي‌ (شيعي‌)ص‪ ‌263‬و جلء العيون‌ مجلسي‌ ص‪.‌582‬‬
‫موسسسي‌ بن‌ جعفسسر كه‌ بنابر اعتقاد شيعه‌ امام‌ هفتم‌ اسسست‌‪ ،‬يكي‌ از فرزندان‌ خود را ابوبكسسر نام‌ نهاد‪ .‬كتاب‌‬
‫كشف‌ الغمه‌ ج‪‌2‬صس‪ ‌217‬و مقاتل‌ الطالبين‌ صس ‪ ‌561‬اين‌ موضوع‌ را ذكسر كرده‌انسد‪ .‬همچنين‌ امام‌ مذكور‬
‫دخترش‌ را عائشه‌ نام‌ گذاشت‌‪ .‬پدربزرگ‌ او علي‌ بن‌ حسسين‌ بن‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ نيسز دخترش را عائشسه‬
‫ناميده بود (كشف الغمه والفصول الهمه صس‪ )283 :‬همچنين امام دهم شيعيان علي بن محمد هادي پسري‬
‫بنام حسن و دختري بنام عائشه داشت‪( .‬كشف الغمه جس‪ 2 :‬صس‪ 324 :‬والفصول المهمه صس‪.)283 :‬‬
‫عبسد الله بسن جعفسر بسي أبسي طالب فرزندش را ابوبكسر نام‌ نهاد‪( .‬مقاتل‌ الطالبين‌ صس‪ )‌123‬حسسن‌ بن‌ عل ‌‬
‫ي‬
‫سسه‌ فرزنسد داشت‌ كه‌ يكي‌ از آنهسا عمسر نام‌ داشت‌‪( .‬تاريخ‌ يعقوبي‌ ج‪ ‌2‬صس‪ ‌228‬و عمدة‌ الطالب‌ صس ‪ ‌81‬و‬
‫الفصول‌ المهمه‌ ص‪.)‌166‬‬
‫اين‌ همه‌ دال‌ بر اين‌ است‌ كه‌ موضع‌ شيعيان‌ نسبت‌ به‌ اصحاب‌ پيامبر ( ص‌) موضع‌ اهل‌ بيت‌ نيست‌! و گرنه‌‬
‫آيسا از شيعيان‌كسسي‌ هسست‌ كه‌ فرزندانش‌ را ابوبكسر يسا عائشه‌ يسا عمسر نامگذاري‌ كنسد؟ بسا توجه‌ به‌ اينكه‌ اهل‌‬
‫بيت‌ اين‌ كار را كرده ‌انسد مسا در اينجسا ادعاي‌ دوسستي‌ و ارادت‌ شيعيان‌ نسسبت‌ به‌ اهل‌ بيت‌ را امتحان‌ كرده‌ و‬
‫مي‌گوئيم‌‪ :‬از اهل‌ بيت‌ در نامگذاري‌ فرزندانتان‌ بنام‌ خلفاي‌ سسسسسه‌ گانه‌ و عائشه‌ پيروي‌ كنيسسسسد وگرنه‌ ادعاي‌‬
‫ارادت‌ و پيرويتان‌ از اهل‌ بيت‌ جز ادعائي‌ بي‌ محتوا و عاري‌ از حقيقت‌ چيز ديگري‌ نخواهد بود‪.‬‬
‫طبرسسي‌ از امام‌ باقسر روايت‌ مي‌كنسد كه‌ گفت‌‪ :‬من‌ منكسر فضيلت‌ عمسر نيسستم‌ امسا ابوبكسر از عمسر افضل‌‬
‫است‌ (الحتجاج‌طبرسي‌ ص‪)‌230‬‬
‫مردي‌ از محمد بن‌ علي‌ متعجب‌ شد وقتي‌ ديد او ابوبكر را متصف‌ به‌ صديق‌ مي‌كند و پرسيد آيا تو نيز او‬
‫ش را در دنيا و‬
‫را موصوف‌ به ‌صديق‌ مي‌كني‌؟ محمد بن‌ علي‌ گفت‌‪ :‬بلي‌‪ ،‬و هر ك س‌ او را صديق‌ نگويد قول ‌‬
‫آخرت‌ تصديق‌ نخواهد كرد(كشف‌ الغمه‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌174‬‬
‫تمام‌ رواياتي‌ كه‌ ذكسسسر مي‌شود توسسسسط‌ بزرگترين‌ و برجسسسسته‌ترين‌ علماء و مراجع‌ شيعه‌ در مهمترين‌ كتب‌‬
‫ايشان‌ روايت‌ شده‌اسسست‌ و مسسا از منابع‌ خود شيعيان‌ اسسستدلل‌ مي‌كنيم‌‪ .‬از جعفسسر بن‌ محمسسد امام‌ ششم‌‬
‫شيعيان‌ روايت‌ است‌ كه‌ زني‌ داناخدمت‌ ايشان‌ رسيد و از او در مورد ابوبكر و عمر سوال‌ نمود‪ .‬محمد بن‌‬
‫جعفسسسسسسر در جواب‌ آن‌ زن‌ گفت‌‪ :‬آن‌ دو را دوسسسسسسست‌بدار‪ .‬آن‌ زن‌ گفت‌‪ :‬من‌ آنگاه‌ كه‌ به‌ ملقات‌ پروردگارم‌‬
‫شتافتم‌ به‌ او مي‌گويم‌ تسو مرا به‌ دوسستي‌ آنهسا امسر كرده‌ بودي‌‪ .‬امام‌ درجواب‌ گفت‌‪ :‬بلي‌ (الكافي‌‪ ،‬الروضه‌‪،‬‬
‫ج‪ ‌8‬ص‪)‌101‬‬
‫جعفر صادق پيوسته‌ مي‌گفت‌‪ :‬ولدني‌ ابوبكر مرتين‌‪ .‬بخاطر اينكه‌ نسبت‌ جعفر صادق از دو طرف‌ به‌ ابوبكر‬
‫مي‌رسسسسد‪ .‬اول‌از طريق‌ مادرش‌‪ ،‬فاطمه‌ بنت‌ قاسسسسم‌‪ ،‬كه‌ قاسسسسم‌ فرزنسسسد ابوبكسسسر اسسسست‌‪ .‬و دوم‌ از طريق‌‬
‫مادربزرگش‌ اسسسماء بنت‌ عبدالرحمن‌ بن‌ابوبكسسر كه‌ مادر فاطمه‌ مي‌باشسسد‪( .‬عمدة‌ الطالب‌ صسس‪ ‌195‬چاپ‌‬
‫ايران‌ و الرشاد المفيد ص‪ ‌186‬و الكافي‌‪ ،‬الحجه‌‪ ،‬ج‪‌1‬ص‪)‌472‬‬
‫مسسعودي‌ مي‌گويسد‪ :‬عثمان‌ در حال‌ تلوت‌ قرآن‌ كشته‌ شسد‪ .‬زنش‌ فرياد برآورد كه‌ اميرالمؤمنين‌ را كشتنسد‪.‬‬
‫آنگاه‌ حسسسسن‌ وحسسسسين‌ داخل‌ خانه‌ آمدنسسسد و عثمان‌ را در حالي‌ يافتنسسسد كه‌ روحش‌ پرواز كرده‌ بود و بر او‬
‫گريستند‪ .‬اين‌ خبر به‌ علي‌‪ ،‬طلحه‌ و زبير (رضي‌ الله عنهما) رسيد علي (رضي الله عنه) به درون خانه آمد‬
‫در حاليكسه پريشان و غمگيسن بود بر صسورت حسسن سسيلي زد و مشتسي بر سسينه حسسين كوبيسد و گفست‪ :‬اميسر‬

‫المؤمنين چگونه كشته شد‪ ,‬در حاليكه شما نزديك خانه بوديد و به محمد بن طلحه ناسزا گفت و عبد الله‬
‫بن زبير را لعنت كرد‪( .‬مروج‌ الذهب‌ مسعودي‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌344‬‬
‫ابوالفرج‌ اصسفهاني‌ در مقاتل‌ الطالبين‌ چاپ‌ دارالمعرفة‌ بيروت‌ صس‪ ‌87‬و ‪ ،142‬اردبيلي‌ در كشف‌ الغمه‌ ج‪‌2‬‬
‫ص‪ ‌64‬ومجلسي‌ در جلء العيون‌ ص ‪ ‌582‬مي ‌نويسند‪ :‬ابوبكر فرزند علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ در ركاب‌ برادرش‌‬
‫امام‌ حسسين‌ در كربل به‌شهادت‌ رسسيد همچنانكه‌ فرزنسد امام‌ حسسين‌ كه‌ او نيسز ابوبكسر نام‌ داشت‌ در همين‌‬
‫نبرد شهيد شد‪ .‬در ساير تأليفات‌ شيعه‌ ازجمله‌ تنبيه‌ والشراف‌ ص‪ ‌263‬و كشف‌ الغمه‌ ج ‪ ‌2‬ص‪ ‌74‬هم‌ به‌‬
‫اين‌ موضوع‌ اعتراف‌ شده‌ است‌‪ .‬مجلسي‌ در كتاب‌ جلء العيون‌ ص‪ ‌582‬مي‌نويسد‪ :‬عمر فرزند امام‌ حسن‌‬
‫از جمله‌ كساني‌ بود كه‌ در كربل در ركاب‌ عموي‌ خود امام‌ حسين‌ به‌شهادت‌ رسد‪ .‬اصفهاني‌ در ان‌ مورد با‬
‫گفته‌ مجلسسي‌ موافق‌ نيسست‌ و در مقاتل‌ الطالبين‌ صس‪ ‌116‬مي‌نويسسد‪ :‬عمسر بن‌ حسسن‌شهيد نشده‌ بلكه‌ به‌‬
‫اسارت‌ درآمد‪.‬‬
‫اينها حقايقي‌ است‌ كه‌ از عامه‌ شيعه‌ پوشيده‌ نگاه‌ داشته‌ شده‌ است‌‪ .‬جاي‌ بسي‌ شگفتي‌ است‌ كه‌ شيعيان‌‬
‫در سسسوگ‌شهادت‌ امام‌ حسسسين‌ (رض‌) مي‌گرينسسد در حاليكه‌ حتي‌ نامي‌ از برادرش‌ ابوبكسسر و نيسسز فرزندش‌‬
‫ابوبكر كه‌ در ركاب‌ ايشان‌ به‌شهادت‌ رسيدند به‌ ميان‌ نمي‌آورند! علت‌ چيست‌؟ آيا مگر اين‌ دو از اهل‌ بيت‌‬
‫رسول‌ نيستند؟ و با اينكه‌ به‌ صلح‌زعماي‌ شيعه‌ نيست‌ كه‌ عامه‌ مردم‌ شيعه‌ از اين‌ حقايق‌ آگاه‌ شوند! چرا‬
‫كه‌ آن‌ دو تن‌ نامهايي‌ دارنسد كه‌ نشان‌ از رابطه‌سصميمانه‌ و عمق‌ محبت‌ اهل‌ بيت‌ نسسبت‌ به‌ اصسحاب‌ پيامسبر و‬
‫در رأسسس‌ آنان‌ ابوبكسسر و عمسسر رضي‌ الله عنهمسسا دارد‪ .‬و به‌ راسسسستي‌چرا زعماي‌ شيعه‌ مي‌خواهنسسسد رابطه‌‬
‫صميمانه‌‪ ،‬پاك‌ و محبت‌ عميق‌ ميان‌ اهل‌ بيت‌ و اصحاب‌ پيامبر ( ص‌) رااز د يد عامه‌شيعه‌ مخفي‌ نگاهدارند؟‬
‫آنچه‌ كه‌ بسسسياري‌ از مسسسلمين‌ رابر مي‌انگيزانسسد كه‌ فرزندانشان‌ را ابوبكسسر و عمسسر بنامنسسد‪ ،‬فرخندگي‌ وشأن‌‬
‫والي‌ ابوبكر و عمر رضي‌ الله عنهما است‌‪ ،‬چرا كه‌ آندو در واقع‌ نزديكترين‌ افراد به‌ پيامبر اسلم‌ بوده‌اند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫مباحثة‌ امام‌ مالك‬
‫و يكي‌ از كينه‌ توزان‌ در مورد اصحاب‌‬
‫مردي‌ خدمت‌ امام‌ مالك‌ (رح‌) رسسسسيد و گفت‌ من‌ بسسسا فلن‌ و فلن‌ (از اصسسسحاب‌) كينه‌ و دشمني‌ دارم‌‪ .‬امام‌‬
‫مالك‌ در جواب‌فرموده‌ اسسسسسست‌‪« :‬للفقراء المهاجرين‌ الذين‌ اخرجوا من‌ ديارهم‌ و اموالهم‌ يبتغون‌ فضل ً من‌‬
‫الله رضوانا ً وينصسسسرون‌ الله و رسسسسوله‌ اولئك‌ هم‌ الصسسسادقون‌» ترجمه‌‪ :‬اموال‌ في‌ء براي‌ مهاجرين‌‪ ،‬فقرايي‌‬
‫اسسست‌ كه‌ رانده‌ شدنسسد ازخانه‌سسها و اموالشان‌ و مي‌طلبنسسد نعمت‌ و خوشنودي‌ خداونسسد را‪ ،‬ياري‌ و نصسسرت‌‬
‫مي‌كنند خدا و رسولش‌ و ايشانندصادقين‌ (سوره‌ حشر آيه‌ ‪ )8‬امام‌ مالك‌ گفت‌‪ :‬تو از مهاجرين‌ هستي‌ مرد‬
‫پاسسسسسسخ‌ داد‪ :‬خيسسسسسر امام‌ مالك‌ دنباله‌ آيه‌ را تلوت‌كرد‪« :‬والذي‌ تبوؤا الدار واليمان‌ من‌ قبلهم‌ يحبون‌ علي‌‬
‫انفسسهم‌ و لو كان‌ بهم‌ خصساصة‌» ترجمه‌‪ :‬آنان‌ راسست‌كساني‌ كه‌ ايمان‌ آوردنسد و قبل‌ از مهاجرين‌ در مدينه‌‬
‫سكني‌ گزيده‌ بودند (انصار) آن ها برادران‌ مهاجرشان‌ را دوست‌ دارندو نسبت‌ به‌ آنچه‌ به‌ آن ها (مهاجرين‌) از‬
‫اموال‌ داده‌ شده‌ است‌ حسادت‌ نمي‌ورزند و آنچه‌ را كه‌ خود به‌ آن‌ نياز دارند ايثارمي‌كنند‪( .‬سوره‌ حشر آيه‌‬
‫‪ )9‬امام‌ مالك‌ از آن‌ مرد پرسسيد‪ :‬آيسا تسو از ايشان‌ (انصسار) هسستي‌؟ مرد در جواب‌ گفت‌‪ :‬خيسر‪.‬سسپس‌ امام‌‬
‫مالك‌ دنباله‌ ايه‌ را تلوت‌ نمود‪« :‬والذين‌ جاءوا من‌ بعدهم‌ يقولون‌ ربنسسسا اغفرلنسسسا و لخواننسسسا الذين‌سسسسبقونا‬
‫باليمان‌ ول تجعل‌ في‌ قلوبنسا غل للذين‌ آمنوا ربنسا انك‌ رءوف‌ رحيم‌» ترجمه‌‪ :‬و نيسز آنان‌ راسست‌ كه‌آمده‌ بعسد‬
‫از مهاجرين‌ و انصسسار (سسسائر مسسسلمين‌) مي‌گوينسسد اي‌ پروردگارا بيامرز مسسا را و برادران‌ مسسا را كه‌ از مسسا در‬

‫ي مسا هيچ‌ كينه‌اي‌ نسسبت‌ به‌ آنانيكه‌ ايمان‌ آورنسد پروردگارا هسر‬
‫ايمان‌ آوردن‌پيشي‌ جسستند و قرار مده‌ در دلها ‌‬
‫آئينه‌ تو بخشنده‌ و مهرباني‌(سوره‌ حشر آيه‌ ‪)10‬‬
‫امام‌ مالك‌ از آن‌ مرد پرسسسيد‪ :‬آيسسا تسسو از اين‌ گروه‌ هسسستي‌؟ مرد گفت‌‪ :‬اميدوارم‌ از اين‌ گروه‌ باشم‌‪ .‬امام‌‬
‫مالك‌ گفت‌‪ :‬هر كسي‌بغض‌ و كينه‌ آنها را در دل‌ داشته‌ و به‌ آنان‌ ناسزا گويد از اين‌ گروه‌ نيست‌‪.‬‬
‫به‌ عبارتي‌ هسر كس ‌س به‌ مصساديق‌ آيه‌ اول‌ و دوم‌ به‌ ايشان‌ ناسسزا گويسد در زمره‌ كسساني‌ كه‌ آيه‌ سسوم‌ آنهسا را‬
‫شامل‌ مي‌شودنخواهد بود‪.‬‬
‫مشابه‌ همين‌ مباحثه‌ را اردبيلي‌ در كتاب‌ كشف‌ الغمه‌ ص‪ ‌78‬چاپ‌ تبريز به‌ نقل‌ از علي‌ بن‌ حسين‌ بن‌ علي‌‬
‫بن‌ ابيطالب‌ ذكركرده‌ است‌‪ :‬مشكل‌ آنهايي‌ كه‌ به‌ ابوبكر و عمر و عثمان‌ ناسزا مي‌گويند اين‌ است‌ كه‌ آنها‬
‫علوه‌ بر اينكه‌ بي‌ خبر ازاين‌هستند كه‌ آنها اصحاب‌ پيامبر (ص‌) بوده‌اند‪ ،‬بلكه‌ بي‌ خبر از اين‌ هستند كه‌ آنان‌‬
‫داماد و برخي‌ پدر زن‌ پيامبر (ص‌)بوده‌اند‪ .‬پيامبر (ص‌) دو دخترش‌ را يكي‌ پس‌ از ديگري‌ به‌ نكاح‌ عثمان‌ در‬
‫آورد‪ .‬رسول خدا ( ص‌) داماد عمر بود و حفصه‌دختر عمر را به‌ همسري‌ داشت‌‪ .‬پيامبر ( ص‌) همچنين‌ داماد‬
‫ابوبكسسر بود و عايشه‌ دختسسر ابوبكسسر را به‌ همسسسري‌ برگزيسد‪ .‬پسس‌آيا مي‌توان‌ تصسسور كرد كه‌ پيامسسبر (صس‌) بسسا‬
‫اشخاص‌ ناصالح‌ پيمان‌ خانوادگي‌ مي‌بست‌ و اصحاب‌ و همنشينان‌ ناصالحي‌ برمي‌گزيد؟‬
‫فهرست‬

‫عاشورا‬
‫عاشورا روزي‌ اسست‌ كه‌ حسسين‌ (رض‌) و يارانش‌ در آن‌ به‌ شهادت‌ رسسيدند‪ .‬اهل‌ سسنت‌ در شهادت‌ حسسين‌‬
‫(رض‌) ويارانش‌ غمزده‌ و متأثرند اما مانند شيعيان‌ گريه‌ و زاري‌ نمي‌كنند و با زنجير و چاقو و قمه‪ ‌،‬سر و‬
‫پشتشان‌ را خونين‌نمي‌كننسد‪ .‬متأسسفانه‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ و اي‌ بسسا غيسر مسسلمين‌ نيسز ديده‌انسد كه‌ چگونه‌ از‬
‫سسر و پشت‌ كودكان‌ خردسسال‌ در اثرجراحت‌ ناشي‌ از اصسابت‌ چاقسو و زنجيسر و غيره‌ خون‌ جاري‌ مي‌شود و‬
‫اين‌ عمل‌ در بعضي‌ موارد منجسسسر به‌ مرگ‌ كودكان ‌مي‌شود‪ .‬مسسسا از شيعيان‌ مي‌پرسسسسيم‌ آيسسسا اين‌ اطفال‌ و‬
‫بچه‌هاي‌ خردسسسسال‌ به‌ سسسسن‌ تكليف‌ رسسسسيده‌اند‪ ،‬قبل‌ از اينكه‌ در كشتارگاههايي‌ كه‌ هسسسر سسسساله‌ در ايران‌ و‬
‫پاكسسسستان‌ و نبطيه‌ در لبنان‌ بر پسسسا مي‌شود شركت‌ داده‌ شونسسسد؟ و آيسسسا اين‌ عمل‌ چهره ‌اسسسسلم‌ را مشوه‌‬
‫نمي‌كنسسد؟ اينگونه‌ مراسسسم‌ هسسستند كه‌ آتش‌ اختلف‌ ميان‌ جوانان‌ اهل‌ سسسنت‌ و تشيع‌ را شعله‌ ور مي‌كننسسد‬
‫وموجب‌ حوادث‌ ناگواري‌ مي‌شونسد كه‌ بعضا ً جان‌ صسدها تن‌ از دو طرف‌ را قرباني‌ مي‌كنسد‪ .‬آيسا اين‌ از دسست‌‬
‫اسست‌؟ آياخداونسد به‌ مسا دسستور داده‌ تسا خودمان‌ را مجروح‌ كنيم‌ و خونهايمان‌ را بريزيم‌ و جانمان‌ را بدسست‌‬
‫خودمان‌ بگيريم‌؟ آيسا اين‌از شريعت‌ و يدن‌ خداسست‌ يسا از سسنت‌ پيامسبر اوسست‌؟ اگسر جانهايمان‌ را در ميدان‌‬
‫جهاد و هنگام‌ مقابله‌ بسا دشمنان‌ خداقرباني‌ كنيم‌ بي‌ ترديسد شايسسته‌ تسبريك‌ و تحسسين‌ هسستيم‌‪ ،‬امسا آنچه‌ كه‌‬
‫شيعيان‌ در مراسم‌ عاشورا انجام‌ مي‌دهند بدور از ميدان‌ نبرد با دشمن‌ و بدست‌ خودشان‌ انجام‌ مي‌گيرد‪.‬‬
‫از شيعيان‌ مي‌پرسسسيم‌ مگسسر حسسسين‌ (رض‌) شهيسسد نشده‌ و مگسسر مأواي‌ شهدا بهشت‌ جاوداني‌ نيسست‌؟ اگسسر‬
‫چنين‌ اس ست‌ «كه‌هس ست‌» پس س‌ اينهمه‌ گريه‌ و زاري‌ براي‌ چه‌؟ و چه‌ سسسودي‌ دارنسسد روايات‌ و نوحه‌ هايي‌ كه‌‬
‫احساسات‌ مردم‌ را برمي‌انگيزانند و آنها را به‌ شيون‌ و زاري‌ واميدارند مجلسي‌ در جلء العين‌ ج‪ ‌2‬ص‪‌468‬‬
‫مي‌نويسسد‪ :‬هسر كسسي‌ براي‌ حسسين‌گريه‌ كرد و يسا مردم‌ را گريانسد و از چشمش‌ اشك‌ جاري‌ شسد گرچه‌ يك‌‬
‫قطره‌ هم‌ باشد خداوند گناهانش‌ را اگر چه‌ اندازه‌كف‌ دريا هم‌ باشد‪ ،‬خواهد بخشيد‪.‬‬
‫زني‌ كه‌ فرزندش‌ شهيسسسد شده‌ بود و براي‌ فرزندش‌ گريه‌ مي‌كرد خدمت‌ پيامسسبر (صسس‌) رسسسسيد و از ايشان‌‬
‫خواسست‌ كه‌ او را ازسسرنوشت‌ فرزندش‌ آگاه‌ كنسد كه‌ اگسر فرزندش‌ اهل‌ جهنم‌ اسست‌ بر او بيشتسر بگريسد و‬

‫ت در بهشت‌‬
‫اگسر از بهشتيان‌ اسست‌ گريه‌ نكنسد وشهادت‌ فرزندش‌ شادمان‌ باشسد‪ .‬پيامسبر (صس‌) فرمود فرزند ‌‬
‫است‌‪ .‬آن‌ زن‌ بلفاصله‌ گريه‌اش‌ را قطع‌ كرد و درحالي‌ بر مي‌گشت‌ كه‌ خوشحال‌ و شادمان‌ بود‪.‬‬
‫اين‌ مراسم‌ نفرت‌ آوري‌ كه‌ هر ساله‌ برپا مي‌شود تا كيفيت‌ قتل‌ امام‌ حسين‌ (رض‌) را نمايش‌ دهد و تكرار‬
‫كند‪ ،‬به‌اختلفات‌ و جدائيها دامن‌ زده‌ و كينه‌ و دشمنيها گذشته‌ بايد فراموش‌ شوند مجددا ً تازه‌ مي‌كند‪.‬‬
‫سردمداران‌ شيعه‌ دعوت‌ به‌ وحدت‌ امت‌ اسلمي‌ و دور انداختن‌ كينه‌هاي‌ گذشته‌ مي‌كنند‪ ،‬در حاليكه‌ با اين‌‬
‫نمايشات‌موسوم‌ به‌ عاشورا عكس‌ گفتارشان‌ عمل‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫پرسش‌ اينكه‌ به‌ راستي‌ حسين‌ و يارانش‌ را چه‌ كساني‌ به‌ شهادت‌ رسانيدند؟‬
‫آيسسا اهل‌ سسسنت‌ ايشان‌ را به‌ شهادت‌ رسسساندند؟ يسسا اينكه‌ آن‌ حادثه‌ و رويارويي‌ غيسسر منتظره‌ بود‪ /‬شيعيان‌ در‬
‫نوشته‌ هايشان‌ به‌نكته‌ خطيري‌ اعتراف‌ كرده‌انسد و آن‌ اينكه‌ حسسين‌ (رض‌) را خود شيعيان‌ به‌ قتل‌ رسساندند‪.‬‬
‫سيد محسن‌ امين‌ در كتاب‌ اعيان‌الشيعه‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌34‬مي‌نويسد‪ :‬بيست‌ هزار تن‌ از مردم‌ عرا ِ با امام‌ حسين‌‬
‫بيعت‌ كردنسد‪ ،‬امسا بعدا ً به‌ او خيانت‌ كرده‌ و عليه‌وي‌ خروج‌ نمودنسد‪ ،‬و در حاليكه‌ متعهسد به‌ بيعت‌ بسا او بودنسد‪،‬‬
‫ايشان‌ را به‌ قتل‌ رسساندند‪ .‬حسسين‌ قبل‌ از اينكه‌ كشته‌ شودخطاب‌ به‌ ايشان‌ فرمودنسد‪ :‬مگسر شمسا نبوديسد كه‌‬
‫به‌ من‌ نوشتيسد زمان‌ قيام‌ فرا رسسيده‌‪ ،‬امسا امروز لشكري‌ مجهسز رويارويم‌ ايسستاده‌‪ ،‬افسسوس‌ روزي‌ از مسا‬
‫كمك‌ خواسستيد امسا اينك‌ شمشيري‌ را كه‌ در دسست‌ مسا بود عليه‌ مسا بكار مي‌گيريسد‪ .‬در حاليكه‌سبا من‌ و عليه‌‬
‫دشمنان‌ خدا بيعت‌ كرده‌ بوديسسسد‪ ،‬بيعتتان‌ را شكسسسستيد و بسسسا دشمن‌ هم‌ پيمان‌ شديسسسد‪ .‬شمسسسا نسسسسبت‌ به‌‬
‫دوستان‌خود بد انديش‌ و بازوي‌ دشمن‌ گشتيد‪ .‬حماقت‌ كرديد و بيعتتان‌ را شكيتد و مانند مگسها و پروانه‌ها‬
‫از هر و بر ما هجوم‌آورديد‪ .‬لعنت‌ و دوري‌ خدابر سركشان‌ اين‌ امت‌ باد‪( .‬الحتجاج‌ از طبرسي‌ ص‪)‌145‬‬
‫سپس‌ حر بن‌ يزيد يكي‌ از ياران‌ امام‌ حسين‌ در كربل خطاب‌ به‌ آناني‌ كه‌ به‌ امام‌ حسين‌ خيانت‌ كرده‌ بودند‬
‫چنين‌ گفت‌‪ :‬آياشما نبوديد كه‌ اين‌ بنده‌ صالح‌ خدا به‌ نزد خويش‌ دعوت‌ كرديد تا اينكه‌ او پيش‌ شما آمد و آيا‬
‫او را ترك‌ مي‌كنيد و به اوحمله‌ مي‌آوريد تا او را بكشيد؟ پ س‌ او چون‌ اسيري‌ در د ست‌ شماست‌‪ .‬خداوند‬
‫شما را به‌ روز تشنگي‌ آب‌ نياشامد‪(.‬الرشاد المفيد ص‪ ‌234‬و اعلء الوري‌ باعلم‌ الهدي‌ ص‪)‌242‬‬
‫آنگاه‌ امام‌ حسسسين‌ بدرگاه‌ خدا چنين‌ دعسسا كرد‪ :‬خدايسسا اگر‌ تسسا مدتي‌ به‌ آنهسسا مجال‌ دادي‌‪ ،‬آنان‌ را به‌ روههاي‌‬
‫مختلف‌ تقسسيم‌ كن‌و آنهسا را ميمونهاي‌ خنده‌ آور بگردان‌ و حكام‌ را از آنان‌ خشنود مگردان‌ زيرا كه‌ آنان‌ مسا‬
‫را دعوت‌ دادنسد تسا مسا را ياري‌ كننسد‪،‬امسا بر مسا حمله‌ كردنسد و مسا را كشتنسد‪( .‬الرشاد المفيسد صس‪ ،‌241‬اعلء‬
‫الوري‌ از طبرسي‌ ص‪ ‌949‬و كشف‌ الغمه‌ص‪‌18‬و ‪)38‬‬
‫ن گريه‌‬
‫مورخ‌ شيعه‌ يعقوبي‌ مي‌نويسسد‪ :‬هنگاميكه‌ علي‌ بن‌ حسسين‌ وارد كوفه‌ شسد زنان‌ را ديسد كه‌ فرياد كنا ‌‬
‫مي‌كنند‪ ،‬وي‌گفت‌‪ :‬اينها بر ما گريه‌ مي‌كنند‪ ،‬پس‌ چه‌ كساني‌ ما را كشتند؟ (تاريخ‌ يعقوبي‌ ج‪ ‌1‬ص‪)‌235‬‬
‫هنگاميكه‌ امام‌ حسسن‌ به‌ نفع‌ معاويه‌ از حكومت‌ كناره‌گيري كرد خطاب بسه اهسل كوفسه چنيسن گفست‪ :‬اي اهسل‬
‫كوفه من خودم را از شما جدا كردم به سه دليل‪ -1 :‬بدرم را كشتيد ‪ -2‬مالم را برديد ‪ -3‬بر شكمم نيزه‬
‫فرو كرديسد‪ .‬مسن بسا معاويسه بيعست كردم بشنويسد و اطاعست كنيسد‪ .‬در ايسن هنگام مردي از بنسي اسسد نيزه اي‬
‫بسسسوي‌ ايشان‌ پرتاب‌ كرد كه‌ ران‌ پاي‌ ايشان‌ را شكافسست‪ ( .‬كشف‌ الغمه‌ ص س‪ ‌540‬الرشاد المفيسسد ص س ‪‌90‬‬
‫الفصول‌ المهمه‌ ص‪ ‌162‬و مروج‌ الذهب‌ مسعودي‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌431‬‬
‫كتابهاي‌ خود شيعيان‌ (كه‌ مسا بسا درج‌ نام‌ نويسسنده‌ و شماره‌ ص ‌س گوشه‌ هايي‌ از نوشته‌هاي‌ آنهسا را منعكس ‌س‬
‫كرديم‌) بخوبي‌نشانگسسر اين‌ اس ست‌ كسسسانيكه‌ مدعي‌ كمك‌ و حمايت‌ حسسسين‌ (رض‌) بودنسسد‪ ،‬وي‌ را به‌ شهادت‌‬
‫رساندند و سپس‌ اشك‌تمساح‌ ريختند و تظاهر به‌ دوستي‌ و محبت‌ اهل‌ بيت‌ كردند و هنوز هم‌ در پي‌ جنازه‌‬
‫كسي‌ هستند كه‌ خودشان‌ او را به‌قتل‌ رسانده‌اند‪ .‬اگر اين‌ گريه ‌ها و سر و سينه‌ زدن ها في‌ الواقع‌ از شدت‌‬
‫دوستي‌ و ارادت‌ ايشان‌ نسبت‌ به‌ اهل‌ بيت‌ است‌‪،‬پس‌ چرا اينها براي‌ حمزه‌ عموي‌ پيامبر (ص‌) كه‌ سينه‌اش‌‬
‫را شكافتند و جگرش‌ را در آورده‌ و خوردند‪ ،‬مدعيان‌دوستداران‌ اهل‌ بيت‌ را تحت‌ تأثير قرار نمي‌دهد؟ و يا‬

‫چرا در رحلت‌ پيامسبر (صس‌) سسوگواري‌ نمي‌كننسد‪ ،‬مگسر نه‌ اين‌ اسست‌كه‌ فاجعه‌ درگذشت‌ پيامسبر (صس‌) از هسر‬
‫فاجعه‌اي‌ بزرگتر و دردناك‌ است‌؟‬
‫آيا خداوند از چنين‌ اعمالي‌ در روز عاشورا خوشنود مي‌شود‪ .‬آيا مي‌دانيد عاشورا چيست‌؟ عاشورا روز بجا‬
‫آوردن‌شكر الهي‌ است‌‪ .‬در همين‌ روز بود كه‌ خداوند موسي‌ و قومش‌ را نجات‌ داد و فرعون‌ و پيروانش‌ را‬
‫غرق كرد‪ .‬پيامسبر(صس‌) در ابتداي‌ ورود به‌ مدينه‌ مشاهده‌ كرد كه‌ يهود روز عاشورا را روزه‌ مي‌گيرنسد‪ ،‬علت‌‬
‫آن‌ را جويسا شسد‪ ،‬يهوديهسا گفتنسد‪:‬براي‌ شكسر گذاري‌ از خداونسد كه‌ در اين‌ روز موسسي‌ و يارانش‌ را نجات‌ داد‪،‬‬
‫روزه‌ مي‌گيريم‌‪ .‬پيامسسبر اسسسلم‌ (صس‌) فرمود‪ :‬من‌از شمسسا به‌ برادرم‌ موسسي‌ نزديكتسسر هسسستم‌‪ ،‬پسس‌ حضرت‌‬
‫عاشورا را روزه‌ مي‌گرفت‌ و دستور دادند تا سايرين‌ نيز روزه‌ بگيرند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫موضع‌ امام‌ علي‌ و فرزندانش‬
‫در قبال‌ شيعيان‌‬
‫امام‌ علي‌ نسسبت‌ به‌ فرزندانش‌‪ ،‬بر شيعيان‌ خشميگن‌ستر بود‪ .‬او به‌ شيعيانش‌ گفت‌‪ :‬من‌ شمسا را شب‌ و روز‬
‫و آشكار و نهان‌ به‌جنگ‌ با اين‌ قوم‌ دعوت‌ نمودم‌ و به‌ شما گفتم‌ با آنان‌ بحنگيد‪ .‬قبل‌ از اينكه‌ با شما بجنگد‪.‬‬
‫سسستي‌ كنيسد تسا اينكه‌ مكرر به‌شمسا حمله‌ كردنسد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ صس‪ )‌68‬از شمسا خواسستم‌ براي‌ جهاد حركت‌‬
‫كنيسد‪ ،‬حركت‌ نكرديسد‪ .‬شمسا را تفهيم‌ و توجيه‌كردم‌‪ ،‬نفهميديسد‪ .‬مخفيانه‌ و علنا ً شمسا را دعوت‌ كردم‌‪ ،‬اجابت‌‬
‫نكرديد‪ .‬صبح‌ صفوفتان‌ را استوار مي‌كنم‌‪ ،‬غروب‌ چون‌كمان‌ خم‌ مي‌شويد‪ .‬اي‌ كسانيكه‌ جسمهايتان‌ حاضر‬
‫اما عقلتان‌ غايب‌ است‌‪ ،‬رهبرانتان‌ گرفتار اختلف‌ رأي‌ شما هستند‪.‬اميرتان‌ حكم‌ خدا را اطاعت‌ مي‌كند اما‬
‫شمسا حكم‌ او را به‌ جاي‌ نمي‌آوريسد‪ .‬اميسر اهالي‌ شام‌ نافرماني‌ خدا را مي‌كنسد‪ ،‬اماآنهسا مطيع‌ او هسستند‪ .‬به‌‬
‫خدا دوسست‌ دارم‌ با معاويه‌ معامله‌ كنم‌‪ ،‬دينار در ازاي‌ درهم‌‪ .‬از من‌ ده‌ نفر بگيرد و يك‌ ن فر از آنها رابه‌ من‌‬
‫بدهسد‪ .‬خدا را سسپاس‌ مي‌گويم‌ از آنچه‌ مصسلحت‌ نموده‌ و به‌ آنچه‌ كه‌ مرا توسسط‌ شمسا در آزمون‌ قرار داده‌‬
‫اسسست‌‪ .‬اي‌گروهي‌ كه‌ به‌ آن‌ چه‌ دسسستور داده‌ مي‌شويسسد پيروي‌ نمي‌كنيسسد و چون‌ دعوت‌ داده‌ شويسسد اجابت‌‬
‫نمي‌كنيد‪ .‬سوگند به‌ خدا‪،‬چون‌ اجل‌ من‌ فرا رسد‪ ،‬خداوند ميان‌ من‌ و شما جدايي‌ مي‌فكند‪ ،‬من‌ از همنشيني‌‬
‫شمسسا بيزارم‌‪ .‬آيسسا شگفت‌ نيسسست‌ كه‌معاويه‌ سسستمگران‌ فرومايه‌ را مي‌خوانسسد‪ ،‬از او اطاعت‌ مي‌كننسسد بدون‌‬
‫هيچگونه‌ چشمداشتي‌‪ ،‬من‌ شمسسا را دعوت‌ مي‌كنم‌ بابذل‌ و بخشش‌ امسسا از من‌ پراكنده‌ مي‌شويسسد و بسسا من‌‬
‫مخالفت‌ مي‌كنيد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌100‬‬
‫حضرت‌ در ادامه‌ مي‌فرمايسد‪ :‬از شمسا به‌ چندين‌ غم‌ و اندوه‌ مبتل هسستم‌‪ .‬اول‌ اينكه‌ بسا اينكه‌ گوش‌ داريسد امسا‬
‫كسر هسستيد‪ .‬دوم‌اينكه‌ حرف‌ مي‌زنيسد امسا در واقع‌ لل‌ و گنگ‌ هسستيد‪ .‬و سسوم‌ اينكه‌ بسا وجوديكه‌ چشم‌ داريسد‪،‬‬
‫امسسا نمي‌بينيسسد‪ .‬به‌ هنگام‌ جنگ‌در پايمردي‌ چون‌ آزادگان‌ نيسسستيد و در هنگام‌ سسسختي‌ و بل چون‌ برادران‌ قابل‌‬
‫اعتماد نيسستيد‪ .‬اي‌ كسسانيكه‌ بسسان‌ شتراني‌هسستيد كه‌ سساربانشان‌ را گم‌ كرده‌انسد‪ ،‬اگسر از يك‌ سسو شمسا را‬
‫جمع‌ مي‌كنند از سوي‌ ديگر پراكنده‌ مي‌شويد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ص‪ ‌188‬و ‪)189‬‬
‫قسم‌ به‌ خدا گمان‌ مي‌كنم‌ اين‌ قوم‌ بر شما غلبه‌ خواهند كرد زيرا بر باطل‌ خود متحد هستند و شما بر ح ‌‬
‫ق‬
‫بوده‌ اما پراكنده‌هستيد و نافرماني‌ امامتان‌ را مي‌كنيد‪ .‬آنها در ره‌ باطل‌ از امام‌ خود اطاعت‌ كرده‌ و امانت‌‬
‫را به‌ صساحبش‌ اداء مي‌كننسد‪ ،‬اماشمسا خيانت‌ مي‌كنيسد‪ .‬آنهسا در شهرهسا اصسلح‌ مي‌كننسد و شمسا فسساد مي‌كنيسد‪.‬‬
‫(نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌65‬‬

‫همچنين‌ فرمود‪ :‬قسم‌ به‌ خدا گفتار شما را باور نمي‌كنم‌ و به‌ ياريتان‌ اميد نبسته‌ام‌ و دشمن‌ را توسط‌ شما‬
‫نمي‌ترسانم‌‪ .‬شمارا چه‌ مي‌شود؟ داروي‌ دردتان‌ كدام‌ است‌؟ (نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌75‬‬
‫مي‌خواهم‌ داروي‌ دردم‌ باشيد‪ ،‬در حاليكه‌ درد من‌ شما هستيد مانند كسي‌ كه‌ بخواهد خاري‌ را كه‌ در بدن ‌‬
‫ش‬
‫فرو رفته‌ باخار درآورد‪ .‬واي‌ بر شمسا آيسا دنيسا را بر آخرت‌ ترجيح‌ مي‌دهيسد؟ وقتيكه‌ شمسا را دعوت‌ به‌ جهاد بسا‬
‫دشمن‌ مي‌كنم‌ مانندكسسي‌ كه‌ در حالت‌ مرگ‌ اسست‌ چشمهايتان‌ مي‌چرخسد‪ .‬سسوگند به‌ خدا من‌ فكسر مي‌كنم‌‬
‫اگر آتش‌ جنگ‌ شعله‌ ور شود ازپسر ابوطالب‌ جدا مي‌شويد مانند جدا شدن‌ سر از بدن‌‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ص‪‌8‬‬
‫‪ 2‬و ‪)83‬‬
‫دوست‌ داشتم‌ اصل ً شما را نديده‌ و نمي‌شناختم‌‪ .‬خدا شما را هلك‌ گرداند‪ .‬قلبم‌ را چركين‌ و سينه‌ام‌ را از‬
‫خشم‌ لبزيزكرديسد و بسا بي‌ اعتنايي‌ و نافرماني‌ تان‌ انديشه‌ام‌ را آلوديسد تسا اينگه‌ قريش‌ گفتنسد پسسر ابوطالب‌‬
‫مرد دليري‌ است‌ اما از دانش‌جنگ‌ چيزي‌ نمي‌داند‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌70‬‬
‫ه شمسا در فصسل‌ گرمسا دسستور آمادگي‌ جهاد دادم‌ گفتيسد به‌ مسا مهلت‌ ده‌ تسا‬
‫در جاي‌ ديگري‌ مي‌فرمايسد‪ :‬چون‌ ب ‌‬
‫گرما بگذرد وچون‌ در زمستان‌ شما را به‌ جهاد خواندم‌ گفتيد مهلت‌ ده‌ تا سرما بگذرد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌69‬‬
‫گرفتار كسساني‌ شده‌ام‌ كه‌ از دسستور اطاعت‌ نمي‌كننسد چون‌ دعوت‌ داده‌ شونسد اجابت‌ نمي‌كننسد پدرتان‌ هلك‌‬
‫شود‪ .‬چگونه‌انتظار كمك‌ از جانب‌ پروردگار را داريد؟ آيا ديني‌ نيست‌ كه‌ شما را جمع‌ كند؟ و غيرتي‌ نيست‌‬
‫كه‌ شمسسا را برانگيزانسسد؟ درميانتان‌ فرياد مي‌زنم‌ و ياري‌ مي‌جويم‌ شمسسا نه‌ حرف‌ مرا گوش‌ مي‌كنيسسد و نه‌‬
‫دستورم‌ را اجرا مي‌كنيد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ص‪)‌90‬‬
‫سوگند به‌ خدا بدبخت‌ آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ شما به‌ كمك‌ او برويد(نهج‌ البلغه‌ ص‪ )‌118‬دوست‌ داشتم‌ خداوند‬
‫بين‌ من‌ وشما فاصله‌ مي‌انداخت‌ و مرا به‌ ميان‌ افراد شايسته‌تري‌ مي‌برد‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌203‬‬
‫خدا يا خسته‌ و وامانده‌ شدم‌‪ .‬اينها مرا خسته‌ و وامانده‌ كردند‪ .‬به‌ جاي‌ اينها جماعت‌ شايسته‌تري‌ را به‌ من‌‬
‫بده‌ و به‌ جاي‌من‌ فرد بدتري‌ را بر اينان‌ مسلط‌ كن‌‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ص‪)‌65‬‬
‫امام‌ حسسن‌ (رض‌) در مورد شيعيانش‌ از اهل‌ كوفه‌ مي‌گويسد‪ :‬قسسم‌ به‌ خدا من‌ بسا معاويه‌ پيمان‌ مي‌بنسد تسا‬
‫خون‌ من‌ و مصسسون‌و خاندان‌ من‌ در امان‌ باشنسسد و اين‌ بهتسسر از اين‌ اسسست‌ كه‌ كسسساني‌ كه‌ گمان‌ مي‌كننسسد‬
‫شيعيان‌ من‌ هسستند‪ ،‬مرا بكشنسد‪ .‬به‌ خدا اگربسا معاويه‌ بجنگم‌ همين‌ قوم‌ مرا اسسير كرده‌ و به‌ معاويه‌ تحويل‌‬
‫مي‌دهند‪ .‬قسم‌ به‌ خدا اگر با او صلح‌ كنم‌ احترامم‌ را حفظ‌مي‌كند‪.‬‬
‫طبرسسي‌ از امام‌ حسسين‌ (رض‌) روايت‌ مي‌كنسد كه‌ او گفت‌‪ :‬من‌ اهل‌ كوفه‌ را آزمودم‌ و شناختم‌‪ .‬آنان‌ نه‌ در‬
‫كردار و نه‌ در گفتارپايبند پيمانشان‌ نيستند و دفاع‌ نمي‌كنند‪ .‬انسانهاي‌ مسخ‌ شده‌اي‌ هستند‪ ،‬به‌ ما مي‌گويند‬
‫دلهايشان‌ با ماست‌ اما بر روي‌ ماشمشير مي‌كشند‪( .‬الحتجاج‌ طبرسي‌ ص‪‌148‬س ‪)149‬‬
‫علي‌ (رض‌) در مورد اهل‌ بصسره‌ مي‌گويسد‪ :‬بصسره‌ محل‌ فرود ابليس ‌س و كشتگاه‌ فتنه‌ هاسست‌‪( .‬نهج‌ البلغه‌ ج‬
‫‪3‬ص‪)‌18‬‬
‫كليني‌ از امام‌ موسسسسي‌ كاظم‌ كه‌ يكي‌ از امامان‌ شيعه‌ اسسسست‌ روايت‌ مي‌كنسسسد كه‌ گفته‌ اسسسست‌‪ :‬وجه‌ تمايسسسز‬
‫شيعيان‌ مسسا از ديگران‌ اين‌اس ست‌ كه‌ شيعيان‌ مسسا توصسسيف‌ كنندگاني‌ بيش‌ نيسسستند و هرگاه‌ آنهسسا را بيازمائيسسد‪،‬‬
‫ايشان‌ را مرتد خواهيد يافت‌‪( .‬الكافي‌‪،‬الروضه‌‪ ،‬ج‪ ‌8‬ص‪)‌228‬‬
‫فهرست‬

‫متعه‌ يا ازدواج‌ موقت‌‬
‫اهل‌ سسنت‌ آنچه‌ را كه‌ شيعه‌ مي‌گوينسد مبني‌ بر اينكه‌ رواياتي‌ در كتب‌ حديث‌ اهل‌ سسنت‌ هسست‌ كه‌ نشانگسر‬
‫اين‌ نكته‌ اسست‌كه‌ ازدواج‌ موقت‌ ابتدا و براي‌ چنسد روزي‌ جائزه‌ بوده‌ را مي‌پذيرنسد امسا اختلف‌ در اينجاسست‌‬
‫كه‌ اهل‌ سسنت‌ مي‌گويندروايات‌ ديگري‌ در همين‌ كتب‌ حديث‌ شيعه‌ و سسني‌ آمده‌ اسست‌ مبني‌ بر اينكه‌ ازدواج‌‬
‫موقت‌ كه‌ چنسسسسد روزي‌ در صسسسسدراسلم‌ حلل‌ و جائز بود ولي‌ بعدا ً خداود در تحريم‌ آن‌ آيه‌اي‌ نازل‌ فرمود و‬
‫ياگوشت الغ‌ كه‌ ابتدا جائز بود ولي‌ رسول خدا(ص‌) براي‌ هميشه‌ آن‌ را تحريم‌ كرد‪.‬‬
‫لذا اين‌ سسه‌ مورد يعني‌ متعه‌‪ ،‬شراب‌ و گوشت‌ الغ‌ براي‌ هميشه‌ تحريم‌ و ممنوع‌ شده‌انسد‪ .‬كمسا اينكه‌ موارد‬
‫ديگري‌ نيزهسسستند كه‌ براي‌ هميشه‌ منسسسوخ‌ در كتاب‌ خدا ثابت‌ و معروف‌ اس ست‌‪ ،‬هم‌ از اهل‌ سسسنت‌ و هم‌ از‬
‫اهل‌ تشيع‌ كساني‌ هستندكه‌ معتقدند گاهي‌ سنت‌ پيامبر قرآن‌ را نسخ‌ مي‌كند‪ .‬كما اينكه‌ در نهج‌ البلغه‌ ص ‌‬
‫‪ 26‬به‌ اين‌ مورد اشاره‌ شده‌ است‌‪.‬همچنين‌ عدم‌ مخالفت‌ علي‌ (رض‌) با نظريه‌ فقهي‌ عمر (رض‌) مبني‌ بر‬
‫حرام‌ بودن‌ قطعي‌ و دائمي‌ ازدواج‌ موقت‌نشاندهنده‌ توافق‌ اصسحاب‌ در حرمت‌ قطعي‌ اين‌ امسر اسست‌‪ .‬چرا‬
‫كه‌ شأن‌ علي‌ (رض‌) بالتسر از اين‌ بوده‌ كه‌ به‌ باطل‌ اعتراف‌كنسد و حق‌ را بپوشانسد آنهم‌ در حاليكه‌ خداونسد از‬
‫اهل‌ علم‌ وعده‌ گرفته‌ كه‌ حق‌ را بيان‌ كرده‌ و آن‌ را كتمان‌ نكننسد‪ .‬پيامسبر(صس‌) هم‌ مي‌فرماينسد‪ :‬هسر كس ‌س حق‌‬
‫را پوشيده‌ نگهداشت‌‪ ،‬روز قيامت‌ دهانش‌ بسسسا آتش‌ بسسسسته‌ مي‌شود‪ .‬علوه‌ بر اين‌ متعه‌ ياصسسسيغه‌اي‌ كه‌ اهل‌‬
‫تشيع‌ جائز مي‌داننسسسد و به‌ آن‌ سسسسفارش‌ مي‌كننسسسد بسسسا ازدواج‌ موقتي‌ كه‌ در صسسسدر اسسسسلم‌ و براي‌ مدت‌‬
‫محدودي‌جائز بوده‌ است‌ تفاوتهاي‌ اساسي‌ و ريشه‌اي‌ دارد‪.‬‬
‫نل‬
‫نخسسسست‌ اينكه‌‪ :‬شيعيان‌ ازدواج‌ موقت‌ را اصسسسلي‌ از اصسسسول‌ دين‌ مي‌داننسسسد‪ .‬ابن‌ بابويه‌ قمي‌ در كتاب‌ م ‌‬
‫يحضره‌ الفقيه‌ ج‪ ‌6‬ص‪ ‌366‬مي‌گويد‪ :‬جعفر صادق گفت‌‪ :‬صيغه‌ از دين‌ من‌ و پدران‌ من‌ است‌‪ ،‬هر ك س‌ به‌‬
‫آن‌ عمل‌ كنسد به‌ دين‌ مسا عمل‌ كرده‌ وهسر كس ‌س منكسر آن‌ باشسد منكسر دين‌ مسا شده‌ اسست‌‪ .‬همچنين‌ اين‌ مطلب‌‬
‫در تفسير منهاج‌ الصادقين‌ نوشته‌ كاشاني‌ ج‪‌2‬ص‪ ‌495‬آمده‌ است‌‪.‬‬
‫تفاوت‌ دوم‌ اينكه‌‪ :‬بنابر اعتقاد شيعه‌ كسسي‌ كه‌ منكسر صسيغه‌ باشسد كافسر و مرتسد اسست‌‪( .‬منهاح‌ الصسادقين‌ ج‪‌2‬‬
‫ص‪)‌495‬‬
‫سسسوم‌ اينكه‌‪ :‬شيعه‌ صسسيغه‌ را هماننسسد صسسدقه‌ مي‌داننسسد كه‌ غضب‌ خداوندي‌ را از شخصسس‌ دور مي‌گردانسسد و‬
‫خيالپردازي‌ نموده‌و مي‌گوينسد پيامسبر (صس‌) گفته‌ اسست‌ كه‌ هسر كس ‌س يكبار صسيغه‌ كنسد از ناخشنودي‌ در امان‌‬
‫خواهد بود‪( .‬تفسير منهاج‌الصادقين‌ كاشاني‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌493‬‬
‫چهارم‌ اينكه‌‪ :‬كس سي‌ كه‌ صسسيغه‌ مي‌كنسسد در ازاي‌ اين‌ عملش‌ بخشش‌ و غفران‌ الهي‌ شامل‌ حال‌ او مي‌شود‪.‬‬
‫ابن‌ بابويه‌ قمي‌ درص‪ ‌463‬كتابش‌ من‌ ل يحضره‌ الفقيه مي نويسد‪ :‬در شب معراج جبرئيل به پيامبر گفت‪:‬‬
‫اي محمد خداوند مي گويد من آن زناني را از امت تو كه صيغه مي كنند‪ ,‬بخشيدم‪.‬‬
‫مردم از امام جعفر صادق پرسيد‪ :‬آيا كسي كه صيغه مي كند پاداشي به او خواهد رسيد؟ جعفر صادق در‬
‫جوابسش گفست‪ :‬اگسر براي رضاي‌ خدا صسبغه‌ كنسد هسر كلمه‌اي‌ به‌ آن‌ زن‌ بگويسد برايش‌ يك‌ نيكي‌ مي‌نويسسد‪،‬‬
‫وقتيكه‌ به‌ آن‌ نزديك‌ شودخداونسسد گناهانش‌ را مي‌بخشسسد و چون‌ غسسل‌ كندغفران‌ خداوندي‌ به‌ اندازه‌ آبهايي‌‬
‫كه‌ بر بدن‌ او ريخته‌ مي‌شود‪ ،‬شامل‌حال‌ او مي‌شود‪( .‬من‌ ل يحضره‌ الفقيه‌ ج‪ ‌6‬ص‪.)‌336‬‬
‫پنجم‌ اينكه‌‪ :‬شيعيان‌ ازدواج‌ موقت‌ يا صيغه‌ را مهمترين‌ عاملي‌ مي‌دانند كه‌ مي‌تواند رهگشاي‌ ورود آنان‌ به‌‬
‫بهشت‌ باشدو معتقدنسد كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آنان‌ را به‌ درجه‌اي‌ مي‌رسساند كه‌ مي‌تواننسد در بهشت‌ بسا پيامسبران‌‬
‫رقابت‌ كنند‪ .‬براي‌ اثبات‌ اين ‌سخن‌ خود روايتي‌ موهوم‌ و جعلي‌ به‌ پيامبر ( ص‌) نسبت‌ مي‌دهند كه‌‪ :‬هر ك س‌‬
‫يكبار صسيغه‌ كنسد از خشم‌ خداونسد در امان‌خواهسد بود و اگسر دوباره‌ صسيغه‌ كنسد بسا نيكان‌ روز قيامت‌ محشور‬
‫خواهد شد و اگر سه‌ بار صيغه‌ كند با من‌ در بهشت‌ رقابت‌خواهد كرد‪( .‬من‌ ل يحضره‌ الفقيه‌ ج‪ ‌3‬ص‪)‌366‬‬

‫ششم‌ اينكه‌‪ :‬آنهسسا كسسساني‌ را كه‌ صسسيغه‌ نمي‌كننسسد هشدار مي‌دهنسسد به‌ اينكه‌ در قيامت‌ به‌ آنان‌ پاداش‌ كم ‌‬
‫ي‬
‫مي‌رسسد‪ ،‬چنانكه‌گفته‌انسد‪ :‬هسر كسس‌ در حالي‌ از اين‌ دنيسا برود كه‌ صسيغه‌ نكرده‌ باشسد‪ ،‬روز قيامت‌ در حالي‌‬
‫حاضر خواهد شد كه‌ اعضاي‌بدنش‌ قطع‌ گرديده‌ است‌‪( .‬تفسير منهاج‌ الصادقين‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌495‬‬
‫هفتم‌ اينكه‌‪ :‬محدوديت‌ عددي‌ براي‌ زنانيكه‌ مي‌توان‌ صسيغه‌ كرد قائل‌ نيسستند يعني‌ كه‌ يك‌ مرد مي‌توانسسد هسر‬
‫تعداد زنيكه‌بخواهسد مثل ً هزاران‌ زن‌ و يسا بيشتسر صسدقه‌ كنسد (السستبصار شيخ‌ طوسسي‌ ج‪ ‌3‬صس‪ ‌143‬و تهذيب‌‬
‫الحكام‌ ج‪ ‌7‬ص‪)‌259‬‬
‫هشتم‌ اينكه‌‪ :‬شيعيان‌ معتقدنسد صسيغه‌ دوشيزه‌ هم‌ جائز اسست‌ گرچه‌ بدون‌ اجازه‌ ولي‌ او و بدون‌ گواه‌ باشسد‪.‬‬
‫(تهذيب‌الحكام‌ ج‪ ‌7‬ص‪ ‌254‬و شرائع‌ الحكام‌ نجم‌ الدين‌ الحللي‌ ج‪ ‌2‬ص‪)‌186‬‬
‫اين‌ گفته‌ مغاير حكم‌ پيامبر (ص‌) است‌ كه‌ فرمود نكاح‌ بدون‌ اجازه‌ ولي‌ نادرست‌ است‌‪.‬‬
‫تفاوت‌ نهم‌‪ :‬شيعه‌ متعه‌ دختسر خردسسال‌ كه‌ هنوز به‌ سسن‌ بلوغ‌ نرسسيده‌ اسست‌ را مباح‌ مي‌داننسد‪ .‬كليني‌ از ابي‌‬
‫عبدالله روايت‌مي‌كنسد كه‌ از او پرسسيده‌ شسد‪ :‬آيسا دختسر كوچك‌ را مي‌توان‌ صسيغه‌ كرد؟ ابي‌ عبدالله در جواب‌‬
‫گفت‌‪ :‬بله‌‪ ،‬مگسسر اينكه‌ خيلي‌بچه‌ باشسسد و فريب‌ بخورد‪ .‬به‌ او گفته‌ شسسد آن‌ حدي‌ كه‌ اگسسر به‌ آن‌ حسسد رسسسيده‌‬
‫باشسسد ديگسسر فريب‌ نمي‌خورد چقدر اسسست‌؟ ابي‌عبدالله گفت‌‪ :‬دهسسسال‌ (الكافي‌ في‌ الفروع‌ ج‪ ‌5‬صسس‪‌436‬‬
‫الستبصار طوسي‌ ج‪ ‌3‬ص‪ ،‌145‬تهذيب‌ الحكام‌ ج‪ ‌7‬ص‪)‌255‬‬
‫دهم‌ اينكه‌‪ :‬شيعيان‌ لواط‌ با زني‌ را كه‌ صيغخ‌ مي‌شود جائز مي‌دانند‪ .‬در روايتي‌ منسوب‌ به‌ امام‌ رضا آمد ‌‬
‫ه‬
‫اس ست‌‪،‬هنگاميكه‌ در مورد فرِ سسسؤال‌ شسسد وي‌ گفت‌‪ :‬آيه‌اي‌ از قرآن‌ آن‌ را حلل‌ قرار داده‌ اسسست‌ و آن‌ اينكه‌‬
‫حضرت‌ لوط‌ (ع‌)گفت‌‪« :‬هؤلء بناتي‌ هن‌ اطهركم‌» روزي‌ قوم‌ لوط‌ مي‌خواسستن‌ بسا مهمانهاي‌ او عمل‌ لواط‌‬
‫انجام‌ دهنسد حضرت‌ لوط‌گفت‌‪ :‬دخترانم‌ براي‌ شمسا پاكيزه‌ستر هسستند‪ ،‬در صسورتيكه‌ لوط‌ مي‌دانسست‌ خواسسته‌‬
‫آنان‌ چيست‌! (الستبصار ج‪ ‌3‬ص‪،‌243‬تهذيب‌ الحكام‌ ج‪ ‌7‬ص‪)‌415‬‬
‫تفاوت‌ يازدهم‌ اينكه‌‪ :‬شيعيان‌ معتقدنسسد صسسيغه‌ زن‌ زناكار و يسسا شوهردار بل اشكال‌ اسست‌ صسسيغه‌ بسسا پرداخ ‌‬
‫ت‬
‫مهريه‌ زن‌ مشروع‌مي‌شود‪ ،‬و نيازي‌ به‌ دانستن‌ اينكه‌ آيا زن‌ شوهر دارد يا خير نيست‌‪ .‬كليني‌ در كتاب‌ كافي‌‬
‫به‌ نقل‌ از جعفر صادِمي‌نويسد‪ ،‬روزي‌ مردي‌ خدمت‌ ايشان‌ رسيده‌ و گفت‌‪ :‬من‌ بعضي‌ مواقع‌ كه‌ زن‌ زيبايي‌‬
‫را مي‌بينم‌ او را صسيغه‌ مي‌كنم‌ وباكي‌ ندارم‌ از اينكه‌ شوهسر دارد و يسا زناكار اسست‌‪ .‬جعفسر صسادِ گفت‌‪ :‬اين‌ به‌‬
‫تسسو ربطي‌ ندارد آنچه‌ كه‌ بر تسسو لزم‌ اس ست‌ اين‌اس ست‌ كه‌ مهريه‌ آن‌ زن‌ را بپردازي‌‪( .‬الكافي‌ في‌ الفروع‌ ج‪‌5‬‬
‫ص‪ ،‌463‬استبصار طوسي‌ ج‪ ‌3‬ص‪ ،‌145‬تهذيب‌ الحكام‌ ج‪‌7‬ص‪)‌255‬‬
‫در اين‌ مورد شيعيان‌ اسستدلل‌ مي‌كننسد كه‌ شايسد صسيغه‌ باعث‌ شود زن‌ زناكار از عمل‌ خويش‌ دسست‌ بردار‪.‬‬
‫خميني‌ در كتاب‌تحرير الوسيله‌ به‌ اين‌ مورد اشاره‌ كرده‌ است‌‪.‬‬
‫دوازدهم‌‪ :‬شيعه‌ مي‌گوينسد مدت‌ زماني‌ صسيغه‌ مي‌توانسد ماههسا‪ ،‬روزهسا و يسا چنسد سساعت‌ و يسا براي‌ چنسد دقي ‌‬
‫ه‬
‫جهت‌ ارضاي‌غريزه‌ جنسسي‌ زن‌ و مرد باشسد‪( .‬كافي‌ في‌ الفروع‌ ج‪ ‌5‬صس‪ ،‌460‬السستبصارطوسي‌ ج‪ ‌3‬صس‪‌15‬‬
‫‪)1‬‬
‫اين‌ نوع‌ صسيغه‌ را اسستئجار الفروج‌ مي‌گوينسد و براي‌ اين‌ موضوع‌ در كتابهايشان‌ عنوان‌ گذاشته‌انسد مثل ً باب‌‬
‫ما يسمي‌ باعارة ‌الفروج‌‪.‬‬
‫با توجه‌ به‌ همه‌ مواردي‌ كه‌ ذكر شد مي‌پرسيم‌ فرِ بين‌ صيغه‌ و رابطه‌ نامشروع‌ زنان‌ و مردان‌ در قبال‌ پول‌‬
‫چيسست‌؟ اگرفرض‌ كنيم‌ كمترين‌ مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ آنچنانكه‌ بعضي‌ از آنان‌ مدعي‌ هسستند‪ ،‬يكماه‌ باشسد يك‌‬
‫زن‌ ممكن‌ است‌ ظرف‌يك‌ سال‌ در صيغه‌ دوازده‌ مرد باشد! كدام‌ مسلمان‌ شريفي‌ راضي‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌‬
‫دوازده‌ نفر در يكسال‌ به‌ نوبت‌ با دختريا خواهر و يا مادرش‌ چنين‌ عملي‌ انجام‌ دهند؟ اگر مدت‌ صيغه‌ كمتر‬
‫از يكماه‌ باشد تأمل‌ كنيد چه‌ خواهد شد!‪.‬‬

‫آيا با شأن‌ انساني‌ يك‌ زن‌ متناسب‌ است‌ كه‌ زندگي‌ خود را چنين‌ بگذراند و از آغوش‌ مردي‌ به‌ آغوش‌ مرد‬
‫ديگري‌درآيسد؟ و تازه‌ اين‌ عمل‌ بنام‌ شريعت‌ محمسد (صس‌) انجام‌ گيرد! و آيسا اين‌ مغايسر بسا گفته‌ پيامسبر (صس‌)‬
‫نيست‌ كه‌ فرمود‪ :‬من‌مبعوث‌ شده‌ام‌ تا مكارم‌ اخلق را كامل‌ كنم‌‪.‬‬
‫چه‌ كسي‌ اين‌ عمل‌ را براي‌ خواهر يا دخترش‌ مي‌پسندد؟‬
‫حديثي‌ از پيامسبر (صس‌) نقل‌ مي‌كنيم‌ كه‌ بيانگسر كمال‌ مكارم‌ اخلقي‌ اسست‌‪ .‬مردي‌ خدمت‌ پيامسبر (صس‌) آمسد و‬
‫گفت‌‪ :‬اي‌رسسول‌ خدا به‌ من‌ اجازه‌ بده‌ تسا زنسا كنم‌‪ .‬اصسحاب‌ برافروخته‌ شده‌ و مي‌خواسستند آن‌ مرد را تنسبيه‌‬
‫كنند‪ ،‬رسول‌ خدا ( ص‌)مانع‌ شدند و از آن‌ مرد پرسيدند آيا براي‌ مادرت‌ زنا را مي‌پسندي‌؟ مرد گفت‌‪ :‬خير‪.‬‬
‫پيامبر ( ص‌) فرمودند بقيه‌ مردم‌ هم‌دوست‌ ندارند با مادرشان‌ زنا شود‪ .‬آيا دوست‌ داري‌ كسي‌ با خواهرت‌‬
‫زنا كند؟ مرد گفت‌‪ :‬خير‪ .‬پيامبر ( ص‌) فرمود بقيه‌مردم‌ هم‌ دوست‌ ندارند كي‌ با خواهرشان‌ زنا كند‪ .‬سپس‌‬
‫از آن‌ مرد پرسسسيدند آيسسا زنسسا را براي‌ دخترت‌ مي‌پسسسندي‌؟ مردگفت‌‪ :‬خيسسر‪ .‬پيامسسبر (صسس‌) فرمود مردم‌ هم‌‬
‫دوست‌ ندارند كسي‌ با دخترشان‌ زنا كند‪.‬‬
‫اين‌ حديث‌ نشانگسر اين‌ اسست‌ كه‌ نبايسد مزايسا و منافع‌ شخصسي‌ خود را در صسورتي‌ كه‌ به‌ زيان‌ ديگران‌ منجسر‬
‫شود در نظربگيريم‌ و آنچه‌ را كه‌ براي‌ خود نمي‌پسنديم‌ نبايد براي‌ ديگران‌ بپسنديم‌‪.‬‬
‫بياد گفتگويي‌ كه‌ ميان‌ دو نفسسر صسسورت‌ گرفته‌ بود افتادم‌ يكي‌ از اين‌ دو شيعه‌ بود و از صسسيغه‌ دفاع‌ مي‌كرد‪.‬‬
‫وقتيكه‌ از اوپرسيده‌ شد نظرت‌ در مورد صيغه‌ چيست‌؟ آن‌ مرد گفته‌ بود‪ :‬بسيار كار خوبي‌ است‌ و وقتيكه‌‬
‫به‌ او گفته‌ شده‌ بودخواهرت‌ را به‌ صسيغه‌ من‌ دربياورد‪ ،‬آن‌ مرد خشمگين‌ شده‌‪ ،‬و بسا طرف‌ مقابلش‌ گلويسز‬
‫شده‌ بود‪.‬‬
‫بايد پرسيد ارزش‌ و كرامت‌ و عفت‌ و حيائي‌ كه‌ اسلم‌ به‌ زن‌ بخشيده‌ كجا و صيغه‌ كجا؟ صيغه‌ كرامت‌ ز ‌‬
‫ن‬
‫را پايمال‌ مي‌كندو موجب‌ مي‌شود كه‌ زن‌ بي‌ ارزش‌ و كاليي‌ براي‌ تجارت‌ باشسسسد‪ .‬اهل‌ بدعت‌ و نوآوران‌ در‬
‫دين‌ از صسسيغه‌ بعنوان‌ مجوزوسسسندي‌ براي‌ لگدكوب‌ كردن‌ و تجارت‌ زن‌ آنهم‌ تحت‌ نام‌ پيروي‌ از مذهبشان‌ و‬
‫دوسسستي‌ اهل‌ بيت‌ اسسستفاده‌ مي‌كننسسد‪.‬اسسسلم‌ مرتبت‌ و جايگاه‌ زن‌ را بال برد امسسا اينهسسا مي‌خواهنسسد زن‌ را در‬
‫گرداب‌ ذلت‌ و بي‌ ارزشي‌ بيندازند‪.‬‬
‫شيعيان‌ انديشه‌ ازدواج‌ موقت‌ را براي‌ جذب‌ جوانان‌ به‌ مذهبشان‌ بكار مي‌گيرنسسسسسسسد زيرا كه‌ امتياز ويژه‌اي‌‬
‫اسست‌ كه‌ سساير فرِو مذاهب‌ اسسلمي‌ آن‌ را مردود مي‌داننسد‪ .‬ازدواج‌ موقت‌ مجوزي‌ اسست‌ باي‌ جذب‌ كسساني‌‬
‫كه‌ ايمان‌ و اراده‌ ضعيفي‌ دارندو آنهايي‌ كه‌ براي‌ ارضاء تمايلت‌ جنسي‌ خواهان‌ آزادي‌ مطلق‌ جنسي‌ اند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫تقيه‌‬
‫يعني‌ آنچه‌ كه‌ به‌ زبان‌ آورده‌ و اظهار كرده‌ مي‌شود بسسسا اعتقاد قلبي‌ و باطني‌ شخصسسس‌ مغايسسسر باشسسسد و به‌‬
‫عبارتي‌ يعني‌ تجويز دروغگويي‌‪.‬‬
‫اهل‌ سنت‌ معتقدند كه‌ دروغگوي‌ علمتي‌ از عالم‌ نفاق است‌ و آن‌ را حرام‌ مي‌دانند‪ .‬ال در بعضي‌ از حالت‌‬
‫و شرايط‌سسسسخت‌ و دشوار و اسسسستثنايي‌ كه‌ جان‌ و زندگي‌ مسسسسلمانان‌ از جانب‌ كفار در معرض‌ خطسسسر قرار‬
‫داشته‌ باشددر چنين‌ شرايطي‌اسسسلم‌ به‌ مؤمن‌ اجازه‌ داده‌ اسست‌ كه‌ براي‌ خلصسي‌ و نجات‌ از شكنجه‌ كفار‪،‬‬
‫مغايسسسر خواسسسست‌ و ميل‌ باطني‌ اش‌ اظهار به‌ كفرنمايسسسد البته‌ به‌ شرط‌ اينكه‌ قلبا ً به‌ آنچه‌ مي‌گويسسسد موافق‌‬
‫نباشد‪ .‬خداوند متعال‌ مي‌فرمايد‪« :‬من‌ كفر بالله من‌ بعد ايمانه‌ المن‌ اكره‌ و قلبه‌ مطمئن‌ باليمان‌» سوره‌‬

‫نحل‌ آيه‌ ‪( 106‬هر كه‌ كافر شود بخدا بعد از ايمان‌ مگر آنكه‌ جبر كرده‌ شود بروي‌ و دلش‌ آراميده‌ باشد به‌‬
‫ايمان‌‪).‬‬
‫خداونسسد به‌ لطف‌ و مهرباني‌ اش‌ و علمش‌ نسسسبت‌ به‌ تفاوت‌ قوت‌ و ضعف‌ بندگانش‌ در مقاومت‌ اين‌ اجازه‌‬
‫را داده‌ است‌‪،‬كه‌ مؤمن‌ در شرايطي‌ كه‌ بيم‌ جانش‌ مي‌رود اظهار به‌ كفر كند‪ .‬اما بهتر اين‌ است‌ كه‌ مؤمن‌‬
‫اسسستقامت‌ و پايداري‌ كنسسد و ازاظهارات‌ كفرآميسسز ظاهرا ً و باطنا ً خودداري‌ كنسسد‪ .‬دو شرط‌ اسسساسي‌ در اين‌‬
‫رابطه‌ حتما ً بايسد مورد نظسر قرار گيرنسد‪ .‬شرط‌ اول‌‪:‬اين‌ مجوز صسرفا ً براي‌ شرايط‌ سسخت‌ و دشوار اسست‌ و‬
‫نه‌ در حالت‌ عادي‌‪.‬‬
‫شرط‌ دوم‌‪ :‬اين‌ مجوز صسسرفا ً در مواقع‌ مواجهه‌ مؤمن‌ بسسا كفار اسسست‌ و نه‌ در مقابل‌ مسسسلمانان‌‪ .‬همچنانكه‌‬
‫گفتيم‌ بهتسر اين‌ اسست‌كه‌ مؤمن‌ تقيه‌ نكنسد و در وهله‌ اولي‌ بايسد كه‌ بر ايمانش‌ مقاومت‌ و پايداري‌ كنسد گرچه‌‬
‫منجسر مرگش‌ شود امسا مسسلماني‌ كه‌ درمقابل‌ شكنجه‌ كفار نتوانسد تسا به‌ آخسر مقاومت‌ كنسد مي‌توانسد بر طبق‌‬
‫اين‌ مجوزي‌ كه‌ خداونسد برايش‌ قائل‌ شده‌ اسست‌ عمل‌كنسد‪ .‬امسا شيعه‌ تقيه‌ را هم‌ در شرايط‌ سسخت‌ و دشوار‬
‫و هم‌ در شرايط‌ معمولي‌ و ايمني‌ و آسايش‌‪ ،‬چه‌ در مواجهة‌ بامسلمان‌ باشد و چه‌ در مواجهه‌ با كفار جائز‬
‫مي‌داننسد و تقيه‌ را اصسلي‌ از اصسول‌ مذهبشان‌ قرار داده‌انسد‪ .‬بر طبق‌ عقيده‌شيعيان‌ چنانچه‌ كسسي‌ تقيه‌ نكنسد‬
‫بي‌ دين‌ است‌‪ .‬اين‌ موضوع‌ در كتب‌ مختلف‌ شيعه‌ آمده‌ است‌‪ .‬مثل ً در باب‌ اصول‌ كافي‌ج‪ ‌2‬ص‪ ‌217‬و ‪223‬‬
‫كليني‌ مي‌نويسسد امام‌ جعفسر صسادق فرمود‪( :‬نه‌ دهم‌) دين‌ در تقيه‌ اسست‌ و دين‌ ندارد كسسي‌ كه‌ تقيه‌نكنسد‪.‬‬
‫اسلم‌ امر به‌ راستگويي‌ و صداقت‌ و مردانگي‌ و پافشاري‌ بر حق‌ كرده‌ و تر س‌ و بزدلي‌ و ذلت‌ را نكوهش‌‬
‫مي‌كنسسد امابر طبق‌ عقيده‌ شيعه‌ تقيه‌ ركني‌ از اركان‌ دين‌ اس ست‌ و وسسسيله‌اي‌ اس ست‌ كه‌ بسسا آن‌ به‌ خدا تقرب‌‬
‫مي‌جوينسسد و اين‌ نكته‌ ايسست‌ كه‌هيچ‌ دين‌ و آئيني‌ آن‌ را نمي‌پذيرد‪ .‬و هسسر دين‌ و آئيني‌ اعم‌ از مسسسيحيت‌ و يسسا‬
‫زرتشتيان‌ يسسسا بت‌ پرسسسستان‌ دروغگويي‌ را زشت‌ وناپسسسسند و مذموم‌ مي‌داننسسسد و پيروانشان‌ را از آن‌ نهي‌‬
‫مي‌كننسسسد‪ .‬تقيه‌ اثرات‌ منفي‌ و مخربي‌ بر شخصسسسيت‌ انسسسسان‌ مي‌گذارد ومنجسسسر به‌ ايجاد خصسسسائل‌ و عادات‌‬
‫نكوهيده‌اي‌ در شخص ‌س مي‌شود از جمله‌ اين‌ خصسلتهاي‌ منفي‌ دوروئي‌ و دوگانگي‌شخصسيت‌ و مغايرت‌ بيان‌ و‬
‫عمل‌ و ظاهر و باطن‌ است‌‪ .‬تعاليم‌ و دستورات‌ اسلم‌ مسلمانان‌ را از اين‌ گونه‌ خصلتهاي‌منفي‌ نهي‌ و آنان‌‬
‫را سسسسفارش‌ به‌ صسسسداقت‌ و اتخاذ موضع‌ صسسسريح‌ كرده‌ اسسسست‌‪ .‬كمسسسا اينكه‌ آموخته‌ايم‌ كه‌ از مشخصسسسات‌‬
‫بارزمسلمانان‌ اين‌ است‌ كه‌ فريب‌ نمي‌دهند و فقط‌ به‌ حق‌ عمل‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫در جايي‌ يكي‌ از آخوندهاي‌ شيعه‌ سسوگند ياد كرده‌ بود كه‌ شيعيان‌ اينك‌ ديگسر تقيه‌ نمي‌كننسد‪ .‬اشخاص ‌س حاضسر‬
‫در جلسسه‌در جواب‌ گفته‌ بودنسد از كجسا بدانيم‌ شمسا الن‌ سسوگند خوردي‌ تقيه‌ نكرده‌ باشي‌! ممكن‌ اسست‌ كه‌‬
‫آن‌ آخونسد شيعه‌ راسست‌گفته‌ باشسد امسا موضوع‌ تقيه‌كه‌ شيعيان‌ آن‌ را سساخته‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ اصسل‌ در اصسول‌‬
‫مذهبشان‌ آورده‌انسد‪ ،‬موجب‌ ترديسد ودودلي‌ مردم‌ مي‌شود كه‌ آيسا آنچه‌ آخوندهاي‌ شيعه‌ و يسا حتي‌ عامه‌ شيعه‌‬
‫مي‌گوينسد حرف‌ دلشان‌ اسست‌ و قلبا ً به‌ آن‌ چيزي‌كه‌ مي‌گوينسد معتقسد هسستند يسا اينكه‌ آنچه‌ اظهار مي‌دارنسد‬
‫ظاهري‌ اسسست‌ و قلبا ً و باطنا ً به‌ آنچه‌ مي‌گوينسسد معتقسسد نيسسستند‪.‬روشن‌ اسسست‌ كه‌ مردم‌ و اشخاصسس‌ طرف‌‬
‫صحبت‌ شيعيان‌ قابل‌ ملمت‌ و سرزنش‌ نيستند‪ .‬بلكه‌ ملمت‌ به‌ كساني‌ برمي‌گردد كه‌ اين‌ امر ناشايست‌ و‬
‫اين‌ رذيلت‌ (تقيه‌) را فضيلت‌ جلوه‌ داده‌انسسد‪ .‬بررسسسي‌ زندگي‌ ائمه‌ اهل‌ بيت‌ كه‌ در راه‌ اعتلءو دفاع‌ از كلمه‌‬
‫حق‌ در معرض‌ سسستم‌ و نامليمات‌ و حتي‌ شكنجه‌ قرار داشته‌انسسد بخوبي‌ بيانگسسر ايسسستادگي‌ و مقاومت‌ آنهسسا‬
‫برمواضع‌ به‌ حقشان‌ اسسست‌ و نشان‌ مي‌دهسسد كه‌ اعمال‌ و گفتارشان‌ به‌ غايت‌ از تقيه‌ و فريبكاري‌ بدور بوده‌‬
‫اس ست‌‪ .‬حسسسين‌ واهل‌ بيت‌ او براي‌ دفاع‌ از حق‌ پذيراي‌ شهادت‌ شدنسسد‪ .‬امام‌ موس سي‌ ابن‌ جعفسسر بسسا حكومت‌‬
‫هارون‌ الرشيد مخالف‌ بود و به‌همين‌ دليل‌ سالها در زندان‌ و اسير بود‪.‬‬
‫آخوندهاي‌ شيعه‌ اسستفاده‌ از تقيه‌ را به‌ غيسر از شرايط‌ سسخت‌ و هنگاميكه‌ خطسر جاني‌ در ميان‌ باشسد منكسر‬
‫مي‌شونسد‪ .‬اماآنچه‌ كه‌ در كتب‌ خود شيعيان‌ آمده‌ اسست‌ اين‌ گفته‌ آخوندهاي‌ شيعه‌ را رد مي‌كنسد از جمله‌ در‬
‫كتاب‌ كافي‌ آمده‌ اسست‌مردي‌ كه‌ خوابي‌ ديده‌ بود خدمت‌ جعفسر صسادق آمسد تسا خوابش‌ تسا تعسبير كنسد‪ .‬در اين‌‬
‫هنگام‌ ابوحنيفه‌ هم‌ در جلسه‌ جعفرصادق حضور داشت‌ جعفر صادق از ابوحنيفه‌ خواست‌ تا خواب‌ آن‌ مرد‬
‫را تعسسبير كنسسد‪ .‬ابوحنيفه‌ خواب‌ مرد را تعسسبير كرد‪.‬جعفسسر صسسادق گفت‌ قسسم‌ به‌ خدا اي‌ ابوحنيفه‌ تسسو درسست‌‬

‫گفتي‌‪ .‬وقتيكه‌ ابوحنيفه‌ از آن‌ جلسسسه‌ خارج‌ شسسد آن‌ مرد گفت‌ من‌تعسسبير آن‌ ناصسسبي‌ را پذيرفتم‌ (شيعيان‌ به‌‬
‫اهل‌ سسنت‌ ناصسبي‌ مي‌گوينسد چرا كه‌ به‌ نظسر شيعيان‌ اهل‌ سسنت‌ دشمن‌ اهل‌ بيت‌هسستند) جعفسر صسادق گفت‌‬
‫تعسبير خواب‌ تسو آنچنانكه‌ او گفت‌ نيسست‌ مرد به‌ جعفسر صسادق گفت‌ شمسا كه‌ به‌ او گفتي‌ درسست‌تعبير كرده‌‬
‫اسسست‌ و سسسوگند هم‌ خوردي‌‪ .‬جعفسسر صسسادق گفت‌ بله‌ من‌ قسسسم‌ خوردم‌ كه‌ او به‌ اشتباه‌ رسسسيده‌ اسسست‌‪.‬‬
‫(الكافي‌الروضه‌ ج ‪ ‌8‬ص‪ )‌292‬از اين‌ روايت‌ مشخ ص‌ مي‌شود كه‌ از تقيه‌ در موقعيكه‌ هيچگونه‌ خطري‌ هم‌‬
‫در كار نبوده‌‪ ،‬اسستفاده‌شده‌ اسست‌ چرا كه‌ ابوحنيفه‌ هيچگونه‌ جسبر و زوري‌ بكار نسبرده‌ بود تسا جعفسر صسادق و‬
‫همچنين‌ آن‌ مردي‌ كه‌ خواب‌ ديده‌بود‪ ،‬مجبور به‌ پذيرش‌ تعبيرش‌ كند‪.‬‬
‫از موارد تقيه‌ عملي‌ مي‌توان‌ به‌ نماز شيعيان‌ در مسسسسسسساجد اهل‌ سسسسسسسنت‌ اشاره‌ كرد‪ .‬شيعيان‌ در منازل‌ و‬
‫مساجد خود برمهرهايي‌ كه‌ ادعا مي‌كنند از خاك‌ كربل هستند سجده‌ مي‌كنند‪ ،‬اما گاهي‌ اگر در مساجد اهل‌‬
‫سسنت‌ نماز بخواننسد‪ ،‬بدون‌مهسر نماز مي‌خواننسد و هنگام‌ مراجعت‌ مجددا ً در منازل‌ و يسا در مسساجدشان‌ نماز‬
‫شان‌ را تكرار مي‌كننسسد‪ .‬اين‌ مورد راموسسسي‌ موسسسوي‌ كه‌ مراتب‌ فتوي‌ و اجتهاد را در حوزه‌ نجف‌ گذرانده‌‪،‬‬
‫خاطسر نشان‌ كرده‌ اسست‌‪ .‬ايشان‌ در مقايسسه‌ بسا سسايرآخوندها و علماء شيعه‌ نسسبت‌ به‌ اهل‌ تسسنن‌ آگاهي‌ و‬
‫انصاف‌ بيشتري‌ دارد و كتابي‌ بنام‌ شيعه‌ و تصجيج‌ نوشته‌ كه‌ كتاب‌در خود تأملي‌ است‌‪.‬‬
‫فهرست‬

‫خمس‌‬
‫خمس‌ نقش‌ اساسي‌ و مهمي‌ در مسئله‌ بقاي‌ مذهب‌ شيعه‌ ايفا مي‌كند‪.‬‬
‫بر طبق‌ اعتقادات‌ شيعه‌‪ ،‬پيروان‌ اين‌ مذهب‌ بايسسد خمسس‌ يعني‌ يك‌ پنجم‌ درآمسسد و كسسب‌ و كار خويش‌ را به‌‬
‫مراجع‌ وامامانشان‌ بدهند اين‌ منبع‌ درآمد عظيمي‌ براي‌ مراجع‌ شيعه‌ است‌ و باعث‌ جمع‌ آوري‌ ثروت‌ زيادي‌‬
‫توسسسط‌ آنان‌مي‌شود‪ .‬توجيه‌ شرعي‌ كه‌ مراجع‌ و علماء شيعه‌ جهت‌ اخسسذ خمسسس‌ كسسسب‌ و كار مردم‌ به‌ آن‌‬
‫مواْ‬
‫متوسسل‌ مي‌شونسد برداشت‌ وتفسسير نادرسست‌ آنان‌ از يكي‌ از آيه‌هاي‌ قرآن‌ اسست‌ كه‌ مي‌فرمايسد‪« :‬وَاعْل َ ُ‬
‫َ‬
‫يءٍ فَأ َ َّ‬
‫ن ال َّ‬
‫من َ‬
‫ل‌» (آيه‌ ‪41‬‬
‫ن ل ِل ّهِ ُ‬
‫مت ُم ِّ‬
‫م َ‬
‫ه وَل ِلَّر ُ‬
‫م َ‬
‫مى َوال ْ َ‬
‫ل وَلِذِي ال ْ ُقْرب َى َوالْيَتَا َ‬
‫س ُ‬
‫خ ُ‬
‫ما غَن ِ ْ‬
‫أن َّ َ‬
‫سو ِ‬
‫سبِي ِ‬
‫ش ْ‬
‫ساكِي ِ‬
‫ن وَاب ْ ِ‬
‫سورة‌ انفال‌) ترجمه‌‪ :‬و بدانيد كه‌ آنچه‌ غنيمت‌ يافتيد از هر چيز يك‌ پنجم‌ آن‌ از خدا و رسول‌ و خويشاوندان‌‬
‫(او) و يتيمان‌ و مساكين‌ و مسافرين‌ است‌‪.‬‬
‫ي القربي‌ بايسد به‌ امام‌ و‬
‫اين‌ آيه‌ را اينگونه‌ تفسسير و از آن‌ اسستنباط‌ مي‌كننسد كه‌ سسهم‌ خدا و رسسول‌ خدا و ذ ‌‬
‫قائم‌ مقام‌ رسسول‌پرداخت‌ شود‪( .‬مراجعه‌ شود به‌ كتاب‌ مجمع‌ البيان‌ در تفسسير قرآن‌ ج‪ ‌4‬صس‪ ‌543‬از فضل‌‬
‫بن‌ حسن‌ طبرسي‌)‬
‫امسسا در واقع‌ آنچه‌ كه‌ در اين‌ آيه‌ آمده‌ مربوط‌ به‌ غنائم‌ جنگي‌ اسسست‌ و بر خلف‌ آنچه‌ كه‌ شيعيان‌ مي‌گوينسسد‬
‫هيچگونه‌ ارتباطسي ‌به‌ كسسب‌ و كار و تجارت‌ مردم‌ ندارد‪ .‬بررسسي‌ در سسيرت‌ پيامسبر (صس‌) نيسز نشانگسر اين‌‬
‫اسسسسست‌ كه‌ هيچ‌ موردي‌ وجود ندارد كه‌ايشان‌ از كسسسسسب‌ و كار مردم‌ سسسسسهمي‌ براي‌ خودشان‌ مطالبه‌ كرده‌‬
‫باشنسسسسسسد‪ .‬همچنين‌ مؤرخيني‌ كه‌ در كتابهايشان‌ راجع‌ به‌ جمع‌آوري‌ زكوة‌ در زمان‌ خلفاء و اهل‌ بيت‌ مطالبي‌‬
‫رانوشته‌انسسد به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ از كسسسي‌ خمسسسي‌ مطالبه‌ شده‌ باشسسد هيچگونه‌اشاره‌اي‌ نكرده‌انسسد‪ .‬محمسسد بن‌‬
‫حسن‌ طوسي‌ كه‌ از بزرگترين‌ فقاء شيعه‌ در قرن‌ پنجم‌ هجري‌ و مؤسس‌ حوزه‌ علميه‌ نجف‌است‌ در كتاب‌‬
‫فقهي‌ معروفش‌ هيچگونه‌ اشاره‌اي‌ به‌ خمسسسسس‌ نكرده‌ اسسسسست‌ اين‌ در حالي‌ اسسسسست‌ كه‌ در ان‌ كتاب‌ تمامي‌‬
‫مسسسائل‌فقهي‌ اعم‌ از كوچك‌ و بزرگ‌ بيان‌ شده‌ اسست‌‪ .‬همين‌ دليل‌ و دليل‌ ديگري‌ كه‌ به‌ بعضي‌ از آنهسسا نيسسز‬
‫اشاره‌ خواهيم‌ كردباعث‌ شده‌انسسد تسسا بعضي‌ از فقهاء شيعه‌ مجبور به‌ حرام‌ اعلم‌ كردن‌ دريافت‌ خمسسس‌ از‬
‫كسب‌ و كار مردم‌ شوند‪ .‬از جمله‌فقيه‌ شيعه‌ احمد اردبيلي‌ ملقب‌ به‌ مقدس‌ اردبيلي‌‪.‬‬

‫مراجع‌ و آخوندهاي‌ شيعه‌ بسا سسوء اسستفاده‌ از ناآگاهي‌ مردم‌ اقدام‌ به‌ انباشت‌ ثروت‌ عظيمي‌ مي‌كننسد و در‬
‫نتيجه‌ بيشتربدنبال‌ منافع‌ مادي‌ هسستند‪ .‬تصسور كنيسد اگسر نذرهايي‌ را كه‌ توسسط‌ مردم‌ بر مزارهسا و بارگاههاي‌‬
‫ائمه‌ و امام‌ زادگان‌ تقديم‌مي‌شود و در نتيجه‌ به‌ مراجع‌ و آخوندهاي‌ شيعه‌ مي‌رسد به‌ خمسيكه‌ آنها دريافت‌‬
‫مي‌كنند‪ ،‬بيفزائيم‌ چه‌ سرمايه‌هنگفتي‌ توسط‌ اين‌ مراجع‌ و آخوندها جمع‌ آوري‌ مي‌شود‪.‬‬
‫علوه‌ بر اين‌ زناني‌ هستند كه‌ صيغه‌ خود را توسط‌ مراجع‌ و آخوندهاي‌ شيعه‌‪ ،‬افتخاري‌ ب س‌ بزرگ‌ مي‌دانند‬
‫مجموعه‌ اين‌عوامل‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ مراجع‌ و آخوندهاي‌ شيعه‌ ثروت‌ مندترين‌ و خوش‌ شانسسس‌ترين‌ افراد‬
‫در بهره‌ وري‌ از لذائذدنيوي‌ باشند‪.‬‬
‫اينهسسا همه‌ از فريبندگي‌ اين‌ مذهب‌ اسسست‌ و موجب‌ مي‌شود كه‌ علماء و آخوندهاي‌ شيعه‌ غرق در ماديات‌ و‬
‫لذائذ دنيوي‌باشنسد و از اتخاذ مواضع‌ به‌ حق‌ و اعتراف‌ به‌ خرافات‌ و باطيلي‌ كه‌ اسساس‌ و بنيان‌ مذهب‌ شيعه‌‬
‫بر آن‌ استوار است‌‪ ،‬خودداري‌ كنند‪.‬‬
‫ب بود اگسر مراجع‌ و آخوندهاي‌ شيعه‌ از خوردن‌ به‌ ناحق‌ اموال‌ مردم‌ دسست‌ مي‌كشيدنسد‬
‫و به‌ راسستي‌ چه‌ خو ‌‬
‫ي رغبتي‌ نمي‌داشتند و باري‌ بدوش‌ مردم‌ نمي‌بودند‪.‬‬
‫و نسبت‌ به‌لذائذ دنو ‌‬
‫فهرست‬

‫مهدي‌ موعود يا امام‌ دوازدهم‌ شيعيان‌‬
‫موضوع‌ ديگري‌ كه‌ در بررسي‌ عقايد شيعه‌ مهم‌ است‌‪ ،‬اعتقاد شيعيان‌ به‌ ظهور مهدي‌‪ ،‬امام‌ زمان‌ است‌‪.‬‬
‫بر طبق‌ عقيده‌ اهل‌ سسسنت‌ در آخسسر الزمان‌ و آنگاه‌ كه‌ دنيسسا را فسسساد و گمراهي‌ فرا گيرد‪ ،‬خداونسسد متعا ‌‬
‫ل‬
‫توسط‌ مردي‌ از اهل‌بيت‌ پيامبر ( ص‌) كه‌ هنوز بدنيا نيامده‌ است‌‪ ،‬اسلم‌ و مسلمين‌ را ياري‌ مي‌كند‪ .‬نام‌ او‬
‫نام‌ پيامبر ( ص‌) و نام‌ پدرش‌ نام‌ پدرپيامبر ( ص‌) يعني‌ عبدالله و دعوت‌ او همزمان‌ با نزول‌ حضرت‌ عيسي‌‬
‫(ع‌) خواهد بود‪ .‬در همين‌ رابطه‌ احاديث‌ زيادي‌در كتب‌ حديث‌ اهل‌ سنت‌ آمده‌ است‌‪ .‬بر خلف‌ اهل‌ سنت‌‬
‫شيعيان‌ مي‌گوينسد او نه‌ محمسد بن‌ عبدالله بلكه‌ محمسد فرزندحسسن‌ عسسكري‌ اسست‌ كه‌ در قرن‌ دوم‌ هجري‌‬
‫بدنيا آمده‌ و از ‪ 5‬سالگي‌ در سردابي‌ در سامرا پناه‌ گرفته‌ و مخفي‌ شده‌ است‌‪.‬بعد از گذشت‌ ‪ 1200‬سال‌‬
‫شيعيان‌ هنوز منتظرند تا اين‌ شخص‌ از سرداب‌ بيرون‌ بيايد و آنان‌ را هدايت‌ كند!‬
‫قصسد مسا اين‌ نيسست‌ كه‌ بسبينيم‌ آيسا از نظسر عقلي‌ و علمي‌ امكان‌ اين‌ هسست‌ كه‌ شخصسي‌ ‪ 1200‬سسال‌ آنه ‌‬
‫م‬
‫درون‌ يك‌ سرداب‌بتواند زنده‌ بماند‪ ،‬هرچند كه‌ موازين‌ عقلي‌ و علمي‌ چنين‌ فريضه‌اي‌ را رد مي‌كنند‪ .‬اما‪ ،‬ما‬
‫معتقديم‌ كه‌ خداونسد قادر به‌ هركاري‌ و فراتسر از يافته‌سها و دانش‌هاي‌ بشري‌ اسست‌ و تصسريح‌ قرآن‌ در مورد‬
‫عمر حضرت‌ نوح‌ (ع‌) يا عمر اصحاب‌ كهف‌ مارا بسنده‌ مي‌كند‪.‬‬
‫در رد اين‌ تصسسور و پندار شيعيان‌ كافي‌ اسسست‌ كه‌ به‌ كتب‌ خود شيعيان‌ در اين‌ مورد نظري‌ بيفكنيم‌‪ ،‬در اين‌‬
‫نوشته‌ها آمده‌است‌ كه‌ حسن‌ عسكري‌ عقيم‌ بود و فرزندي‌ نداشت‌‪.‬‬
‫محدثين‌ شيعه‌ روايت‌ مي‌كنند كه‌ بعد از وفات‌ حسن‌ عسكري‌‪ ،‬از آنجائي‌ كه‌ او فرزندي‌ نداشت‌ و همسران‌‬
‫و كنيزانش‌ هم‌باردار بودنسسد بناچار اقوام‌ و خويشاوندانش‌ ميراث‌ او را بين‌ مادر و برادرش‌ جعفسسر تقسسسيم‌‬
‫كردنسد‪( .‬كافي‌ صس‪‌505‬سس الرشادالمفيسد صس‪‌339‬سس كشف‌ الغمه‌ صس‪‌408‬سس الفصسول‌ المهمه‌ صس‪‌289‬سس اعلم‌‬
‫الوري‌ طبرسي‌ ص‪‌377‬س و كتاب‌ جلء العيوم‌ج‪ ‌2‬ص‪)‌762‬‬

‫فرزندي‌ براي‌ امام‌ حسسسسن‌ عسسسسكري‌ در زندگي‌ او ثابت‌ نيسسسست‌ و عموم‌ مردم‌ بعسسسد از مرگ‌ امام‌ حسسسسن‌‬
‫عسكري‌ براي‌ اوفرزندي‌ نديده‌ و نشناخته‌اند‪( .‬اعلم‌ الوري‌ طرسي‌ ص‪ ‌380‬و الرشاد المفيد ص‪)‌345‬‬
‫پيامبر اسلم‌ (ص‌) فرموده‌ كه‌ عمر امت‌ من‌ بين‌ ‪ 70‬تا ‪ 90‬سال‌ است‌‪ .‬با اينهمه‌ شيعيان‌ تا امروز بر وجود‬
‫همچنين‌ فردي‌ كه‌غايب‌ اسست‌ و عمرش‌ از عمسر نوح‌ (ع‌) هم‌ بيشتسر اسست‌ اصسرار مي‌كننسد‪ .‬جالب‌ اينجاسست‌‬
‫كه‌ شخصسي‌ را مأمور كرده‌اند تابيرون‌ سسردابي‌ كه‌ اد عا مي‌كنند اما زمان‌ در آن جا مخفي‌ شده‌ اسست‌ مرتباً‬
‫فرياد بزنسد سس اخرج‌ عجل‌ الله فرجك‌ سس وقتيكه‌ اين‌مرد بميرد كس ‌س ديگري‌ جانشين‌ او مي‌شود‪ .‬اين‌ مكان‌ به‌‬
‫نوبه‌ خود منبع‌ درآمسسسسد عظيمي‌ اسسسسست‌ براي‌ مراجع‌ و آخوندهاي‌شيعه‌ چرا كه‌ تعداد زيادي‌ از شيعيان‌ همه‌‬
‫روزه‌ جهت‌ زيارت‌ و يسسسا طلب‌ شفاء و رفع‌ مشكلتشان‌ به‌ اين‌ مكان‌ مي‌رونسسسد وخيرات‌ و نذرهايشان‌ را به‌‬
‫اصطلح‌ تقديم‌ امام‌ زمان‌ مي‌كنند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫الرجعة‌ للنتقام‬
‫‌ (بازگشت‌ براي‌ گرفتن‌ انتقام‌)‬
‫يكي‌ ديگسر از معتقدات‌ شيعه‌ رجعت‌ يسا بازگشت‌ مهدي‌ امام‌ دوازدهم‌ اسست‌ و مي‌گوينسد كه‌ يكي‌ از اهداف‌‬
‫اساسي‌بازگشت‌ امام‌ دوازدهم‌ گرفتن‌ انتقام‌ اسست‌‪ .‬آنهسا مي‌گوينسد چون‌ مهدي‌ از سسردابي‌ كه‌ در آن‌ مخفي‌‬
‫شده‌ اسست‌‪ ،‬بيرون‌ بيايدخداونسد اهل‌ بيت‌ و همچنين‌ دشمنان‌ اهل‌ بيت‌ كه‌ خلفتشان‌ را غصسب‌ كرده‌انسد زنده‌‬
‫مي‌كنسسسد‪( ،‬منظور شيعيان‌ از دشمنان‌اهل‌ بيت‌ و در رأسسس‌ آنهسسسا ابوبكسسسر و عمسسسر و عثمان‌ رضي‌ الله عنهم‌‬
‫اجمعين‌ اسسسست‌) و امام‌ مهدي‌ گردن‌ غاصسسسبان‌ خلفت‌ اهل‌بيت‌ را مي‌زنسسسد و بدينوسسسسيله‌ انتقام‌ اهل‌ بيت‌ را‬
‫مي‌گيرد‪( .‬يعني‌ كه‌ هدف‌ انتقام‌ اسسسست‌ نه‌ نجات‌ جهان‌ از ظلمت‌ و گمراهي‌ وگسسسستردن‌ عدل‌ و داد) بايسسسد‬
‫پرسيد فايده‌ زنده‌ كردن‌ بقول‌ آنها دشمنان‌ اهل‌ بيت‌ و مجددا ً گردن‌ زدن‌ و كشتن‌ آنها درچيست‌؟!‬
‫در تفسير صافي‌ ج‪ ‌1‬ص‪ ‌172‬آمده‌ است‌ چون‌ مهدي‌ از سرداب‌ بيرون‌ آيد ريه‌ و نسل‌ قاتلن‌ امام‌ حسي ‌‬
‫ن‬
‫را به‌ جرم‌اعمال‌ پدرانشان‌ خواهد كشت‌‪ .‬شخص‌ مهدي‌ ‪ 500‬نفر از قريش‌ و معاويه‌ و يزيد را گردن‌ زده‌ و‬
‫نيز عائشه‌ همسر پيامبر(ص‌) را شلق (حد) خواهد زد‪.‬‬
‫اين‌ قول‌ و گفته‌ شيعيان‌ كه‌ نسسسل‌ و ذريه‌ قاتلن‌ حسسسين‌ (رض‌) به‌ جرم‌ كارهاي‌ پدرانشان‌ مجازات‌ شده‌ و‬
‫به‌ قتل‌ مي‌رسندمشابهت‌ زيادي‌ با فكر و عقيده‌ مسيحيان‌ دارد كه‌ مي‌گويند‪:‬‬
‫ه پدران‌ را فرزندان‌ حمل‌ مي‌كننسسسد و هسسسر گاه‌‬
‫الخطيئة‌ الولي‌ الموروثة‌ سسسس به‌ اين‌ معني‌ كه‌ بار گناه‌ و اشتبا ‌‬
‫فرزندي‌ از آنان‌ بدنيا بيايد گناه پدر بر گردن‌ فرزند خواهد بود‪.‬‬
‫اين‌ عقده‌ و قول‌ شيعيان‌ مغايسسسر فرموده‌ خداونسسسد اسسسست‌ كه‌ در قرآن‌ مي‌فرماينسسسد‪« :‬و ل تزروا وازرة‌ وزر‬
‫اخري‌» هيچ‌كسي‌ بار گناهان‌ ديگري‌ را حمل‌ نخواهد كرد‪( .‬سوره‌ انعام‌ آيه‌ ‪)164‬‬
‫حال‌ اگسر فرض‌ كنيم‌ آنطور كه‌ آنهسا مي‌گوينسد ابوبكسر و عمسر رضي‌ الله عنهمسا اشتباه‌ و يسا ظلم‌ كرده‌ باشنسد‪،‬‬
‫اما چگونه‌ است‌ كه‌مهدي‌ ادعايي‌ آن ها در انديشه‌ مجازات‌ همسر پيامبر ( ص‌) است‌؟ م گر نه‌ اين‌ است‌ كه‌‬
‫خداونسد فرموده‌ همسسران‌ پيامسبر(صس‌) مادران‌ مؤمنين‌ هسستند‪ .‬آيسا توصسيف‌ عائشه‌ توسسط‌ قرآن‌ بعنوان‌ مادر‬
‫مؤمنان‌ نشانگر طهارت‌ و مبرا بودن‌ ايشان‌ ازتهمت‌ و افترايي‌ كه‌ شيعيان‌ نسبت‌ مي‌دهند نيست‌‪.‬‬
‫سسؤال‌ اينجاسست‌ شيعيان‌ چگونه‌ خواسستار وحدت‌ شيعه‌ و سسني‌ مي‌شونسد در حاليكه‌ معتقسد و منتظسر رجعت‌‬
‫هسستند تسا به‌زعم‌ خودشان‌ در آن‌ روز از اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) انتقام‌ بگيرنسد‪ .‬شيعيان‌ به‌ اهل‌ سسنت‌ نسسبت‌‬
‫مي‌دهنسد كه‌ آنهااموي‌هسستند‪ ،‬كمسا اينكه‌ مداوما ً اصسحاب‌ پيامسبر (صس‌) را مورد طعن‌ و لعن‌ قرار مي‌دهنسد‪.‬‬

‫شيعيان‌ در اين‌ مورد (البته‌ ناخواسسسته‌ وندانسسسته‌) موجسسد رحمت‌ و بخشايش‌ و ثواب‌ براي‌ اصسسحاب‌ پيامسسبر‬
‫(صس‌) هسستند‪ ،‬چرا كه‌ بسا هسر ناسسزاگوئي‌ به‌ اصسحاب‌پيامبر (صس‌) خداونسد بر اجسر و ثواب‌ صسحابه‌ مي‌افزايسد‪.‬‬
‫چگونه‌ مي‌توانيم‌ بپذيريم‌ كسساني‌ كه‌ نسسبت‌ به‌ نزديكترين‌ اصسحاب‌و ياران‌ پيامسبر (صس‌) حقسد و كينه‌ دارنسد بسا‬
‫ما كه‌ افتخار رهروي‌ و پيروي‌ از پيامبر (ص‌) و اصحابش‌ را داريم‌ سر دوستي‌ وبرادري‌ خواهند داشت‌!‬
‫فهرست‬

‫بداء‬
‫بداء در اصسسطلح‌ يعني‌ تغييسسر ناگهاني‌ در مسسسير از قبل‌ تعيين‌ شده‌ و يسسا به‌ عبارتي‌ يعني‌ پيشامسسد‪ .‬اكثريت‌‬
‫قريب‌ به‌ اتفاق شيعيان‌ معني‌ بداء را نمي‌داننسسسسد‪ ،‬در حاليكه‌ بارهسسسسا در دعاهايشان‌ آن‌ را تكرار مي‌كننسسسسد‪،‬‬
‫مخصسوصا ً در دعاهايي‌ كه‌ هنگام‌زيارت‌ قبور امام‌ دهم‌ علي‌ نقي‌ و امام‌ يازدهم‌ حسسن‌ عسسكري‌ مي‌خواننسد‪،‬‬
‫مي‌گوينسد السسلم‌ عليكمسا يسا من‌ بدالله فيكمسا‪.‬يعني‌ كه‌ سسلم‌ بر شمسا اي‌ كسساني‌ كه‌ خداونسد در مورد شمسا‬
‫مرتكب‌ بداء شد‪ .‬در كتب‌ شيعه‌ از جمله‌ در مفاتيح‌ الجنان‌ص‪ ‌292‬اين‌ دعا آمده‌ است‌‪.‬‬
‫انگيزه‌ شيعيان‌ از اين‌ دعا اين‌ است‌ كه‌ بر طبق‌ عقيده‌ شيعه‌ امامت‌ از پدر به‌ فرزند ارشد منتقل‌ مي‌شود‪.‬‬
‫اما هنگاميكه‌اسماعيل‌ فرزند ارشد امام‌ جعفر صادق وفات‌ يافت‌ يافت‌‪ ،‬بناچار امامت‌ به‌ موسي‌ بن‌ جعفر‬
‫فرزند كوچك‌ جعفر صادق انتقال‌ يافت‌‪ .‬اين‌ تغيير در مسير امامت‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد شيعه‌ منصب‌ خداوندي‌‬
‫اسست‌ و رأي‌ مردم‌ در آن‌ تأثيري‌ ندارد رابداء ناميده‌انسد و مي‌گوينسد خداونسد در مقابل‌ پيشامسد و حادثه‌ غيسر‬
‫مترقببه‌اي‌ قرار گرفت‌ و حكمي‌ جاري‌ كرد كه‌ بسسسا حكم‌قبلي‌ متفاوت‌ بود‪ .‬از همينجسسسا ميان‌ شيعيان‌ اختلف‌‬
‫افتاد و باعث‌ گروه‌ بنديهايي‌ منجمله‌ بوجود آمدن‌ گروهي‌ بنام‌اسسماعيليه‌ در صسفوف‌ شيعيان‌ شسد‪ .‬متأسسفانه‌‬
‫علماء و آخوندهاي‌ شيعه‌ بسا اينكه‌ مي‌داننسد اين‌ نسسبتها به‌ خداونسد باطل‌ ونارواسست‌ و به‌ جاي‌ اينكه‌ در جهت‌‬
‫حذف‌ نسسسبت‌ «نعوذبالله» جهالت‌ و مماداني‌ و ناقصسس‌ جلوه‌ دادن‌ علم‌ و حكمت‌ ذات‌باري‌ تعالي‌ از اصسسول‌‬
‫عقائد شيعه‌ اقدام‌ كنند‪ ،‬شرمسارانه‌ مي‌كوشند تا از اين‌ مسئله‌ فرار كنند‪ .‬مسلمان‌ واقعي‌ معتقداست‌ كه‌‬
‫خداونسسسد آگاه‌ و خسسسسبير و عالم‌ الغيب‌ اسسسست‌ و آنچه‌ را كه‌ در آينده‌ روي‌ مي‌دهسسسد‪ ،‬مي‌دانسسسد و هيچ‌ امري‌‬
‫بدون‌درخواست‌ و اراده‌ خداوند واقع‌ نخواهد شد‪ .‬شكي‌ نيست‌ كه‌ آگاه‌ بودن‌ خداوند از آنچه‌ در آينده‌ روي‌‬
‫مي‌دهسسسد باانديشه‌ بداء در تضاد اسسسست‌‪ .‬نكته‌ قابل‌ توجه‌ و تناقض‌ عجيب‌ اين‌ اسسسست‌ كه‌ شيعيان‌ مي‌گوينسسسد‬
‫امامانشان‌ هسر آنچه‌ كه‌ پيش‌آمده‌ و هسر آنچه‌ را كه‌ پيش‌ بيايسد مي‌داننسد‪ ،‬امسا بخداونسد نسسبت‌ مي‌دهنسد كه‌ از‬
‫آنچه‌ در آينده‌ واقع‌ مي‌شود بي‌ خبر و ناآگاه‌است‌!‬
‫فهرست‬

‫افزودن‌ أشهد أن‌ عليا ً ولي‌ الله در اذان‌‬
‫توسط‌ شيعيان‌‬
‫اهل‌ سنت‌ معتقدند كه‌ علي‌ (رض‌) از اوليا بزرگ‌ الهي‌ است‌‪ .‬اما اين‌ دليل‌ نمي‌شود كه‌ اذان‌ شهادت‌ بدهيم‌‬
‫كه‌ علي‌(رض‌) ولي‌ خداسسسسسست‌‪ .‬كمسسسسسا اينكه‌ در زمان‌ خود حضرت‌ علي‌ چنين‌ مطالبي‌ در اذان‌ گفته‌ نشده‌‬
‫اسست‌‪ .‬اصسول ً داخل‌ كردن‌چنين‌ مطالبي‌ در نماز راه‌ را بر ورود مطالب‌ ديگري‌ در نماز باز خواهسد كرد‪ .‬مثلً‬
‫امام‌ حسن‌ و امام‌ حسين‌ و افراد ديگري‌نيز هستند كه‌ اولياء خدا هستند‪ ،‬پ س‌ چرا در اذان‌ شهادت‌ به‌ ولي‌‬

‫الله بودن‌ آنهسا ندهيم‌؟ يسا اصسل ً چرا اسسامي‌ پيامسبران‌گذشته‌ را در اذان‌ داخل‌ نكنيم‌؟ مگسر شأن‌ و مرتبه‌ ائمه‌‬
‫از شأن‌ و مرتبه‌ آنان‌ بالتر است‌؟ اين‌ بدعت‌ در قرن‌ دهم‌ هجري‌ ودر زمان‌ شاه‌ اسماعيل‌ صفوي‌ موسوم‌‬
‫شد‪ .‬تمامي‌ علمائ شيعه‌ به‌ اين‌ مسئله‌ اذعان‌ مي‌كنند و اضافه‌ مي‌كنند تكرار اشهدان‌ علي‌ ولي‌ الله وحي‌‬
‫خير العمل‌ در شه‌ رو دياري‌ نشاندهنده‌ وجود و كيان‌ ملت‌ شيعه‌ در آنجاست‌‪.‬‬
‫در صسسدر اسسسلم‌‪ ،‬نه‌ در زمان‌ علي‌ (رض‌) و نه‌ در زمان‌ سسساير اهل‌ بيت‌ چنين‌ مطالبي‌ در اذان‌ گفته‌ نشده‌‬
‫اسسست‌‪ .‬مسسا از شيعيان‌مي‌خواهيم‌ كه‌ اين‌ بدعت‌ را حذف‌ و اين‌ اشتباه‌ را تصسسحيح‌ كننسسد و به‌ اذاني‌ كه‌ بلل‌‬
‫حبشي‌ (رض‌) در مسسجد رسسول‌ اكرم‌و در محضسر پيامسبر (صس‌) و اصسحاب‌ و منجمله‌ علي‌ (رض‌) مي‌گفت‌‬
‫برگردند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫سجده‌ بر مهرهايي‌ كه‌ ادعا مي‌شود‬
‫از خاك‌ كربل هستند‬
‫اين‌ خشتهاو مهرهسا براي‌ شيعيان‌ ارزش‌ زيادي‌ دارنسد و هيچ‌ خانه‌اي‌ از شيعيان‌ نيت‌ كه‌ از اين‌ مهرهسا در آن‌‬
‫يافت‌ نشود‪ .‬شيعيان‌ در مسافرتها پيوسته‌ از اين‌ مهرها در جيبشان‌ دارند‪ .‬آنها ادعا مي‌كنند كه‌ اين‌ مهرها‬
‫از اك‌ كربل محل‌ شهادت‌ امام‌حسسين‌ هسستند و بر اين‌ مهرهسا سسجده‌ كرده‌ و آن‌ را مي‌بوسسند‪ .‬از نظسر اهل‌‬
‫سسنت‌ سسجده‌ به‌ اين‌ مهرهسا و يسا هسر چيسز ديگري‌‪ ،‬گناهي‌ كسبيره‌ اسست‌‪ .‬چرا كه‌ نه‌ خداونسد و نه‌ پيامسبرش‌ و نه‌‬
‫علي‌ و نه‌ اهل‌ بيت‌ او چنين‌ دستور و اجازه‌اي‌ را به‌ ما نداده‌ اند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫جمع‌ كردن‌ نمازها‬
‫شيعيان‌ نمازهاي‌ «ظهر و عصر» و نمازهاي‌ «مغرب‌ و عشاء» را جمع‌ كرده‌ و با هم‌ مي‌خوانند‪ .‬اين‌ بدعت‌‬
‫ديگري‌ اسست‌كه‌ معارض‌ قول‌ خداونسد متعال‌ اسست‌ كه‌ مي‌فرمايسد‪« :‬إ ِس َّ‬
‫ن كِتَاب ًسا‬
‫مؤْ ِ‬
‫ت عَلَى ال ْ ُ‬
‫صلَةَ كَان َس ْ‬
‫ن ال َّس‬
‫من ِي َس‬
‫موقُوتًا» هر آئينه‌ نماز برمؤمنين‌ فرض‌ است‌ و در وقت‌ معين‌ كرده‌ شده‌‪( .‬سوره‌ نساء آيه‌ ‪)103‬‬
‫َّ ْ‬
‫پيامسسبر (صسس‌) نيسسز هسسر يك‌ از نمازهسسا را در وقت‌ خودش‌ بجاي‌ مي‌آوردنسسد‪ .‬ال در بعضي‌ موارد و شرايط‌‬
‫اسستثنايي‌ ماننسد مواقعي‌ كه‌ ايشان‌ بيمار بودنسد يسا در شبهاي‌ باراني‌ و يسا هنگاميكه‌ حادثه‌ غيسر مترقبه‌اي‌ روي‌‬
‫مي‌داد و صسرفا ً در اينگونسه ‌موارد نماز ها را جمع‌ مي‌نمودنسد‪ .‬عمل‌ شيعيان‌ در جمع‌ كردن‌ نمازهسا حتي‌ مغاير‬
‫رواياتي‌ است‌ كه‌ در كتب‌ خود شيعيان ‌آمده‌ است‌‪ .‬منجمله‌ در نهج‌ البلغه‌ ج‪ ‌3‬ص‪ ‌82‬از علي‌ (رض‌) روايت‌‬
‫شده‌ كه‌ خطاب‌ به‌ استانداران‌ و مسئولين‌ شهرها گفته‌ است‌‪ :‬نماز ظهر را با مردم‌ بخوانيد تا آن‌ هنگامي‌‬
‫كه‌ خورشيسد به‌ غرب‌ متمايل‌ و هوا رو به‌ سسردي‌ گذارد‪ ،‬و نماز عصسررا بخوانيسد آن‌ هنگام‌ از روز كه‌ سسايه‌‬
‫اشخاصسس‌ دو برابر قدشان‌ و خورشيسسد صسساف‌ اسسست‌‪ ،‬نماز مغرب‌ را بخوانيسسد آن‌ هنگام‌ كه‌ روزه‌ دار افطار‬
‫مي‌كند و نماز عشاء را بخوانيد به‌ آن‌ هنگام‌ كه‌ شفق‌ ناپديد شد و تا آخر شب‌‪.‬‬
‫فهرست‬

‫عدم‌ برگزاري‌ نماز جمعه‌‬
‫اكثريت‌ فقهاء شيعه‌ حكم‌ داده‌انسسسسد تسسسسا زمانيكه‌ مهدي‌ امام‌ زمان‌ ظهور نكرده‌ اسسسسست‌ اداء نماز جمعه‌ در‬
‫مسسساجد واجب‌نيسست‌ و مردم‌ مختار هسسستند به‌ اينكه‌ نماز جمعه‌ را در مسسساجد بخواننسسد و يسسا به‌ جاي‌ آن‌ در‬
‫خانه‌ هايشان‌ نماز ظهسر بخواننسد‪.‬اين‌ عمل‌ شيعيان‌ مغايسر نص ‌س صسريح‌ قرآن‌ اسست‌ كه‌ مي‌فرمايسد‪« :‬يسا ايهسا‬
‫الذين‌ آمنوا اذا نودي‌ للصسلة‌ من‌ يوم‌ الجمعة‌فاسسعوا الي‌ ذكسر الله و ذروالبيع‌» اي‌ كسسانيكه‌ ايمان‌ آورده‌ايسد‬
‫وقتيكه‌ نداد داده‌ مي‌شويسد براي‌ نماز جمعه‌ بشتابيسد بسسوي‌ ذكسر خدا و رهسا كنيسد خريسد و فروش‌ را (سسوره‌‬
‫جمعه‌ آيه‌ ‪)9‬‬
‫ب اداء نماز‬
‫بعضي‌ از فقهاء شيعه‌ هم‌ بسسا اين‌ نظريه‌ مخالفت‌ كرده‌انسسد ماننسسد حسسر آملي‌ كه‌ معتقسسد به‌ وجو ‌‬
‫ت اكنون‌ به‌‬
‫جمعه‌ بوده‌ اسسست‌‪.‬بعسسد از روي‌ كار آمسسد حكومت‌ شيعي‌ در ايران‌‪ ،‬و بسسا اين‌ اسسستدلل‌ كه‌ حاكمي ‌‬
‫نايب‌ امام‌ زمان‌ رسيده‌‪ ،‬نماز جمعه‌مجددا ً در ايران‌ برپا مي‌شود‪.‬‬
‫اختلفات‌ اساسي‌تر و همچنين‌ اين‌ بدعتهاي‌ عملي‌‪ ،‬اختلف‌ و فاصله‌ ميان‌ شيعه‌ و سني‌ را بيشتر مي‌كنند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫شيعيان‌ امروز‬
‫انحرافات‌ و اباطيلي‌ كه‌ تحت‌ نام‌ مذهب‌ شيعه‌ مطرح‌ شده‌ و مسسسسا سسسسسعي‌ كرديم‌ در اين‌ گفتار به‌ رؤسسسسس‌‬
‫مهمترين‌ آنهسسا اشاره‌كنيم‌‪ ،‬اثرات‌ منفي‌ و زيانباري‌ براي‌ امت‌ اسسسلمي‌ و بيداري‌ اسسسلمي‌ كه‌ امروزه‌ شاهسسد‬
‫آن‌ هسستيم‌‪ ،‬داشته‌ اسست‌‪ .‬به‌ تصسويركشيدن‌ چهره‌اي‌ از اسسلم‌ توسسط‌ شيعيان‌ كه‌ مترادف‌ ترور‪ ،‬تخريب‌ و‬
‫عوام‌ فريسبي‌ اسست‌ فرصستي‌ طليي‌ در اختيار دشمنان‌اسسلم‌ قرار داده‌ اسست‌ تا اعمال‌ و رفتار شيعيان‌ را به‌‬
‫تماميت‌ اسلم‌ تعميم‌ دهند و بدينوسيله‌ چهره‌ پاك‌ دين‌ مبين‌ اسلم‌را در افكار جهانيان‌ مخدوش‌ سازند‪.‬‬
‫در نظر بگيريد زمانيكه‌ زيارت‌ قبور ائمه‌ اهل‌ بيت‌ برابر با صد حج‌ و صد عمره‌ دانسته‌ و گفته‌ شود زائري ‌‬
‫ن‬
‫اين‌ اماكن‌ بدون‌هيچگونه‌ سسسؤال‌ و جوابي‌ يكسسسره‌ به‌ بهشت‌ مي‌رونسسد‪ ،‬آيسسا ديگسسر شيعه‌اي‌ پيدا مي‌شود كه‌‬
‫تمايل‌ و اشتياقي‌ براي‌ زيارت‌كعبه‌ داشته‌ باشسد‪ .‬بي‌ دليل‌ نيسست‌ كه‌ در سسالهاي‌ گذشته‌ سسردمداران‌ شيعه‌‬
‫حاكم‌ بر ايران‌ چندين‌ بار سسعي‌ در قاچاق اسسلحه‌ و مواد منفجره‌ به‌ عربسستان‌ و خرابكاري‌ و ايجاد بلوا در‬
‫مقدسسترين‌ مكان‌ مسسلمانان‌ به‌ هنگام‌ مراسسم‌ حج‌داشته‌انسد‪ .‬از جمله‌ در سسال‌ ‪ 1986‬حاكمان‌ شيعه‌ ايران‌‬
‫مواد منفجره‌ پلستيكي‌ درون‌ كيفهاي‌ به‌ اصطلح‌ حجاج‌جاسازي‌ كرده‌ بودند و قصد برهم‌ زدن‌ مراسم‌ حج‌‬
‫را داشتن‌ كه‌ توطئه‌ آنان‌ قبل‌ از اجراء كشف‌ شد‪.‬‬
‫همچنين‌ در سسال‌ ‪ 1987‬حاكمان‌ شيعه‌ ايران‌ به‌ بهانه‌ تظاهرات‌ بر عليه‌ امريكاو اسسرائيل‌ و برائت‌ از‬
‫مشركين‌ اقدام‌ بسه ‌اخلل‌ در مراسسم‌ حج‌ كردنسد كه‌ در نتيجه‌ ‪ 400‬نفسر از تظاهرات‌ كنندگان‌ فريب‌ خورده‌‬
‫ايراني‌ كشته‌ شدند‪.‬‬
‫بهانه‌ آنهسا تظاهرات‌ بر عليه‌ آمريكسا و اسسرائيل‌ بود‪ .‬امسا طولي‌ نكشيسد كه‌ خداونسد آنهسا را رسسسوا كرد و بر‬
‫همگان‌ معلوم‌ شدآنهائيكه‌ مدعي‌ دشمني‌ و مبارزه‌ بسا امريكسسا و اسسسرائيل‌ هسسستند در خفسا دسست‌ در دسست‌‬
‫امريكا و اسرائيل‌ دارند و امدادهاي‌غيبي‌ (اسلحه‌ و تجهيزات‌ جنگي‌) از اسرائيل‌ و امريكا دريافت‌ مي‌كنند‪.‬‬

‫قبل‌ از آن‌ هسر ازگاهي‌ اخباري‌ در رسسانه‌هاي ‌گروهي‌ مبني‌ بر روابط‌ پنهاني‌ ميان‌ ايران‌ و اسسرائيل‌ منتشسر‬
‫مي ‌شد‪ .‬از جمله‌ در سال‌ ‪ 1983‬هنگاميكه‌ صادق طباطبايي ‌برادر زن‌ احمد (فرزند خميني‌) به‌ جرم‌ همراه‌‬
‫داشتن‌ هروئين‌ در يكي‌ از فرودگاههاي‌ آلمان‌ دستگير شد‪ ،‬ميليونها نفر از طريق‌ تلويزيون‌ آلمان‌ مهر ورود‬
‫به‌ كشور اسسسرائيل‌ را بر پاسسسپورت‌ اين‌ شخص س‌ مشاهده‌ كردنسسد‪ .‬پيشتسسر از آن‌ در هجدهم‌ژوئيه‌ ‪ 1981‬يك‌‬
‫هواپيماي‌ آرژانتيني‌ حامل‌ اسسلحه‌ و تجهيزات‌ اسسرائيلي‌ براي‌ ايران‌‪ ،‬اشتباها ً به‌ داخل‌ شوروي‌ سابق‌منحرف‌‬
‫و توسط‌ دفاع‌ ضد هوائي‌ آن‌ كشور سرنگون‌ گرديد‪ .‬در تاريخ‌ ‪ 18/8/1981‬سخنگوي‌ رسمي‌ دولت‌ قبر س‌‬
‫تأييسد كرد كه‌ يك‌ هواپيماي‌ آرژانتيني‌ بسا شماره‌ پرواز ‪ 224‬در يازدهم‌ ژوئيه‌ ‪ 91‬از مبدأ تل‌ آويسو به‌ مقصسد‬
‫تهران‌ بارگيري‌ شده‌بود جهت‌ سسوختگيري‌ در فرودگاه‌ لرناكسا به‌ زمين‌ نشسسته‌ اسست‌‪ .‬همچنين‌ اين‌ سسخنگو‬
‫اعلم‌ كرده‌ بود كه‌ اين‌ هواپيماسسومين‌ باري‌ سست‌ كه‌ در مسسير تل‌ آويسو تهران‌ در قبرس ‌س فرود آمده‌ اسست‌‪.‬‬
‫ابوالحس سن‌ بني‌ صسسدر رئيس س‌ جمهور اسسسبق‌ ايران‌در مصسساحبه‌اي‌ بسسا روزنامه‌ هرالدتربييون‌ بتاريخ‌ ‪24/8/81‬‬
‫اعتراف‌ كرده‌ بود كه‌ در زمان‌ رياسست‌ جمهوري‌ او ميان‌ اسرائيل‌و ايران‌ روابطي‌ وجود داشته‌ اسست‌ امسا او‬
‫توان‌ مداخله‌ در اين‌ زمينه‌ را نداشته‌ اسست‌‪ .‬در سسوم‌ ژوئن‌ ‪ 1982‬مناخن‌ بيگين‌اقرار كرد كه‌ اسسرائيل‌ بسا‬
‫صدور اسلحه‌ و تجهيزات‌ نظامي‌ ايران‌ را ياري‌ كرده‌ است‌‪ .‬يك‌ نشريه‌ سوئدي‌ در تاريخ‌ هجدهم‌مار س‌ ‪84‬‬
‫‪ 4‬ميليارد دلر‪،‬‬
‫و مجله‌ ابزرور در تاريخ‌ ‪ 7/4/84‬به‌ موضوع‌ انعقاد قرار صسدور اسسلحه‌ به‌ ايران‌ به‌ مبلغ‌‬
‫ميان‌ايران‌ و اسسسرائيل‌ اشاره‌ كرده‌ بودنسسد‪ .‬و بايسسد پرسسسيد اگسسر ايران‌ واقعا ً آنطور كه‌ ادعسسا ميكنسسد دشمن‌‬
‫اسسرائيل‌ و خطري‌ براي‌سصهيونيستها به‌ شمار مي‌رود چگونه‌ اسسرائيل‌ بسا گسسيل‌ اسسلحه‌ و تجهيزات‌ جنگي‌‬
‫حاكمان‌ ايران‌ را تقويت‌ مي‌كنسسد؟ چندسسسال‌ بعسسد ماجراي‌ فروش‌ تجهيزات‌ نظامي‌ از سسسوي‌ امريكسسا هم‌ به‌‬
‫ايران‌ فاش‌ و به‌ رسوائي‌ واترگيت‌ ايران‌ معروف‌ شد‪.‬‬
‫اگرآنچنانكه‌ حاكمان‌ شيعه‌ ايران‌ ادعسا مي‌كننسد آنهسا در واقع‌ دشمن‌ امريكسا هسستند‪ ،‬آيسا امكان‌ داشت‌ امريكسا‬
‫براي‌ ايران ‌تجهيزات‌ نظامي‌ و براي‌ رفسنجاني‌ كلت‌ و كيك‌ و انجيل‌ بفرستد؟‬
‫هنگاميكه‌ جهانيان‌ از سسسسسسسسفر مك‌ فارلين‌ (مقام‌ امريكايي‌) به‌ تهران‌ و تحويل‌ تجهيزات‌ نظامي‌ به‌ ايران‌ از‬
‫سسوي‌ امريكسا وانتقال‌ عوايسد آن‌ به‌ ضسد انقلبيون‌ نيكارگوئه‌ مطلع‌ شدنسد‪ ،‬رفسسنجاني‌ رئيس ‌س جمهور فعلي‌‬
‫ايران‌ از روي‌ ناچاري‌ در نمازجمعه‌ تهران‌ به‌ سفر مك‌ فارلين‌ به‌ ايران‌ اعتراف‌ كرد و با وقاحت‌ تمام‌ گفت‌‬
‫برادران‌ پاسدار ما در فرودگاه‌ كيك‌ را خوردندو چيزي‌ به‌ ما نرسيد!‬
‫هنگاميكه‌ افغانسستان‌ توسسط‌ نيروهاي‌ شوروي‌ سسابق‌ اشغال‌ شده‌ بود و مسسلمانان‌ اين‌ كشور بسا كفار جهاد‬
‫مي‌كردنسد‪ ،‬دولت‌شيعه‌ حاكم‌ بر ايران‌ داراي‌ عاليترين‌ سسطح‌ روابط‌ بسا شوروي‌ سسابق‌ بود و هيچگاه‌ مسسئله‌‬
‫اشغال‌ افغانسستان‌ بر روابط‌ حسسنه‌ميان‌ ايران‌ و شوروي‌ تأثيسر نگذاشت‌‪ .‬از جانب‌ ديگسر سسردمداران‌ شيعه‌‬
‫ايران‌ سسسسعي‌ در ترور و تخريب‌ در كشورهاي‌اسسسسلمي‌ و ايجاد تفرقه‌ و اختلف‌ ميان‌ مسسسسلمانان‌ داشته‌ و‬
‫دارنسد‪ .‬در افغانسستان‌ احزابي‌ شيعي‌ براه‌ انداختنسد كه‌ كارشان‌ هنگام‌ جهاد افغانسستان‌ منحرف‌ كردن‌ اذهان‌‬
‫از مسئله‌ اصلي‌ يعني‌ جهاد و ايجاد تفرقه‌ در صفوف‌ مجاهدين‌ بود كه‌ هنوزهم‌ آثار سوء آنرا در افغانستان‌‬
‫مشاهده‌ مي‌كنيم‌‪.‬‬
‫يا در لبنان‌ گروهي‌ از شيعيان‌ را تجهيسز و تحريك‌ كردنسد تا مسسلمانان‌ فلسسطيني‌ را مورد حمله‌ قرار دهنسد و‬
‫يسسسا افرادي‌ را تحت‌عنوان‌ جهاد اسسسسلمي‌ ربوده‌ و بدينوسسسسيله‌ چهره‌ منزه‌ اسسسسلم‌ را نزد جهانيان‌ مخدوش‌‬
‫سسسازند‪ .‬سسسردمداران‌ شيعه‌ ايران‌‪ ،‬حتي‌در داخل‌ ايران‌ و نسسسبت‌ به‌ شيعيان‌ ايران‌ هم‌ رحمي‌ نكردنسسد و به‌‬
‫بهانه‌ اسلم‌ و حفظ‌ كيان‌ تشيع‌ و در واقع‌ حفظ‌ حكومت‌خودشان‌‪ ،‬هزاران‌ تن‌ از مردم‌ ايران‌ را كه‌ مخالفت‌‬
‫حكومتشان‌ بودند از دم‌ تيغ‌ گذراندند و ميليونها تن‌ از مردم‌ شيعه‌ ايران‌را آواره‌ ساير كشورها كردند و جز‬
‫ويراني‌‪ ،‬فقسر و فسساد ارمغاني‌ براي‌ مردم‌ ايران‌ به‌ همراه‌ نياوردنسد‪ .‬حاكمان‌ ايران‌ كه‌ ادعامي‌كننسد خواهان‌‬
‫وحدت‌ شيعه‌ و سني‌ هستند‪ ،‬نسبت‌ به‌ اهل‌ سنت‌ ايران‌ كه‌ بخش‌ بزرگي‌ از جامعه‌ ايران‌ را تشكيل‌مي‌دهند‬
‫ظلم‌ و سسستم‌ مضاعفي‌ اعمال‌ مي‌كننسسد و از طرِ گوناگون‌ منجمله‌ تهديسسد يسسا تطميع‌ در صسسدد تغييسسر مذهب‌‬
‫اهل‌سسنت‌ ايران‌ برآمده‌انسد‪ .‬كمسا اينكه‌ در سسال‌ ‪ 1994‬ميلدي‌ برابر بسا ‪ 1372‬هجري‌ شمسسي‌ دولت‌ ايران‌‬
‫مسسجد اهل‌ سسنت‌ درشهسر مشهسد (مسسجد شيخ‌ فيض‌) را تخريب‌ كرده‌ و چنسد روز بعسد هنگاميكه‌ هزاران‌ تن‌‬

‫از از اهل‌ سسسنت‌ زاهدان‌ در مسسسجدمكي‌ اين‌ شهسسر اقدام‌ به‌ يك‌ گردهمايي‌ اعتراض‌آميسسز نسسسبت‌ به‌ تخريب‌‬
‫مسسسجد شيخ‌ فيض‌ كرده‌ بودنسسد‪ ،‬نيروهاي‌ دولتي‌ به‌درون‌ مسسسجد حمله‌ كرده‌ و مسسسلمانان‌ بي‌ پناهي‌ را كه‌‬
‫درون‌ خانه‌ خدا جمع‌ شده‌ بودنسسسد بيرحمانه‌ آماج‌ گلوله‌هاي‌ خودقرار دادنسسسد و دههسسسا تن‌ از آنان‌ را كشته‌ و‬
‫زخمي‌ و صسسدها تن‌ را دسسستگير و روانه‌ زندانهسا كردنسد‪ .‬حاكمان‌ ايران‌ هنگاميكسسه ‌هندوهاي‌ متعصسب‌ مسسجد‬
‫بابري‌ در هندوسستان‌ را تخريب‌ كردنسد‪ ،‬سسينه‌ چاك‌ مي‌كردنسد و در سسوگ‌ شهادت‌ مسسجد بابري ‌اشك‌ تمسساح‌‬
‫مي‌ريختنسسد‪ .‬امسسا ديري‌ نپائيسسد كه‌ بسسا تخريب‌ مسسسحد شيخ‌ فيض‌ مشهسسد و سسسپس‌ هتك‌ حرمت‌ خانه‌ خدا به‌‬
‫رگباربسستن‌ مردم‌ مسسلمان‌ زاهدان‌ درون‌ مسسجد مكي‌ اين‌ شهسر پرده‌ تزويسر و فريبكاري‌ از چهره‌ شان‌ فرو‬
‫افتاد‪( .‬براي‌ آگاهي‌بيشتسسر مراجعه‌ شود به‌ كتاب‌ اهل‌ السسسنة‌ والجماعة‌ في‌ ايران‌ و كتاب‌ فرياد اهل‌ سسسنت‌‬
‫خراسان‌)‬
‫از ديگسسسر موارد فريبكاري‌ و تزويسسسر حاكمان‌ شيعه‌ ايران‌ و منجمله‌ شخصسسس‌ خميني‌‪ ،‬فتوي‌ خميني‌ مبني‌ بر‬
‫واجب‌ القتل‌ بودن‌ سسسلمان‌ رشدي‌ به‌ جرم‌ اهانت‌ به‌ قرآن‌ كريم‌ و پيامسسبر (صسس‌) و يارانش‌ بود‪ .‬امسسا گوئ ‌‬
‫ي‬
‫خميني‌ فراموش‌ كرده‌ بود‪ ،‬اهانت‌هايسي كه‌در كتب‌ شيعيان‌ نسسبت‌ به‌ سساخت‌ قرآن‌ و اصسحاب‌ و همسسران‌‬
‫پيامبر (ص‌) روا داشته‌ شده‌‪ ،‬از آنچه‌ كه‌ سلمان‌ رشدي‌نوشته‌ بالتر و بيشتر است‌‪.‬‬
‫از جمله‌ طعنه‌ به‌ كتاب‌ خدا و متهم‌ كردن‌ اصحاب‌ به‌ تحريف‌ آن‌ و ناسزا و دشنام‌ گوئي‌ به‌ همسران‌ پيامبر‬
‫(ص‌) كه‌ اهل‌بيت‌ او هستند و نيز ياران‌ آنحضرت‌‪.‬‬
‫بهتر بود خميني‌ ابتدافتوي‌ مي‌داد كه‌ كتابهاي‌ شيعي‌ كه‌ در آنها جز ناسزا به‌ ياران‌ و همسران‌ پيامبر (ص‌) و‬
‫ايجاد ترديد درصحت‌ و كامل‌ بودن‌ قرآن‌ چيز ديگري‌ يافت‌ نمي‌شود‪ ،‬پاكسازي‌ شوند‪ .‬چرا كه‌ آنچه‌ در كتب‌‬
‫شيعيان‌ آمده‌ و آنچه‌ سلمان‌رشدي‌ نوشته‌ مشابهت‌ و همساني‌ زيادي‌ با هم‌ دارند‪.‬‬
‫آيسا فرقي‌ بين‌ سسلمان‌ رشدي‌‪ ،‬نور طبرسسي‌‪ ،‬مل محمسد باقسر مجلسسي‌‪ ،‬كليني‌‪ ،‬شيخ‌ عباس ‌س قمي‌‪ ،‬گلدزيهسر‬
‫مسستشرق يهودي‌وجود دارد؟ همگي‌ گواهان‌ دروغيني‌ هسستند كه‌ عليه‌ كتاب‌ خدا گواهي‌ داده‌ و در مصساديق‌‬
‫آن‌ ترديسد ايجاد كرده‌ و به‌ آن‌توهين‌ مي‌كننسد‪ .‬آيسا اسسلمي‌ كه‌ اينان‌ مدعي‌ آن‌ هسستند همان‌ آئين‌ پاك‌ محمدي‌‬
‫است‌؟ و آيا دوستي‌ اهل‌ بيت‌ اسن‌ است‌؟خواننده‌ و شنونده‌ بايد بعد از اين‌ به‌ اين‌ سؤال‌ پاسخ‌ گويد كه‌ آيا‬
‫يگانگي‌ و وحدت‌ ميان‌ شيعه‌ و سسني‌ جسز بسا اصسلح‌انحرافاتي‌ كه‌ شيعيان‌ به‌ آن‌ چنگ‌ زده‌انسد امكان‌ دارد؟ در‬
‫حقيقت‌ دعوت‌ به‌ وحدت‌ مترادف‌ با ادغام‌ مذاهب‌ ديگر درمذهب‌ تشيع‌ است‌ چنانچه‌ عمل ً در ايران‌ اين‌ كار‬
‫را مي‌كننسسد‪ .‬مسسا به‌ كسسساني‌ كه‌ آرزوي‌ وحدت‌ اسسسلمي‌ را دارنسسد مي‌گوئيم‌ تاوقتيكه‌ علماء و مراجع‌ شيعه‌ از‬
‫مواضع‌ ناحق‌ شان‌ عدول‌ نكننسسسسد و انحرافات‌ موجود در مذهبشان‌ را اصسسسسلح‌ نكننسسسسد‪،‬انديشه‌ وحدت‌ امت‌‬
‫اسسسلمي‌ رؤيايي‌ بيشتسسر نخواهسسد بود‪ .‬اينهسسا همه‌ انحرافات‌ و تجاوزاتي‌ اس ست‌ كه‌ بنام‌ اهل‌ بيت‌ ومذهب‌ اهل‌‬
‫بيت‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ اهل‌ بيت‌ در واقع‌ از آنها بيزار هستند‪.‬‬
‫خطاب‌ به‌ آن‌ دسسته‌ از فرزندان‌ اهل‌ سسنت‌ كه‌ يا بي‌ خبر ند و يا تجاهل‌ مي‌كن ند‪ ،‬مي‌گوئيم‌ چگونه‌ با كساني‌‬
‫اختلط‌ كرده‌ وحاضر به‌ دوستي‌ مي‌شود كه‌ به‌ ابوبكر و عمر و عائشه‌ دشنام‌ و ناسزا مي‌گويند؟‬
‫تا زمانيكه‌ اين‌ عقيده‌ اصلح‌ نشود ما شاهد اين‌ دور تسلسل‌ خواهيم‌ بود و گذشته‌ از خميني‌هاي‌ ديگري‌ كه‌‬
‫در سايه‌ اين‌عقيده‌ باطل‌ ظهور خواهند كرد‪ ،‬عامه‌ مردم‌ شيعه‌ نيز از قربانيان‌ اين‌ عقيده‌ خواهند بود‪.‬‬
‫فهرست‬

‫!! !‬
‫پرسشي‌ ديگر‬

‫آيا شيعيان‌ مي‌توانند غير مسلمانان‌ را به‌ اسلم‌ دعوت‌ كنند؟‬
‫حقيقت‌ اين‌ اسسست‌ كه‌ محققين‌ بعسسد از بررسسسي‌ عملكرد شيعيان‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسسسيده‌اند كه‌‬
‫شيعه‌ هيچگونه‌نقشي‌ در دعوت‌ غيسسر مسسسلمانان‌ و كفار به‌ اسسسلم‌ نداشته‌انسسد‪ .‬علت‌ آن‌ نيسسز كامل ً روشن‌ و‬
‫بديهي‌ است‌‪ .‬به‌ عكس‌ انديشه‌ واعمال‌ و كردار شيعيان‌ باعث‌ بدبيني‌ و دوري‌ غير مسلمانان‌ از اسلم‌ شده‌‬
‫است‌‪.‬‬
‫اگسر شيعه‌اي‌ يك‌ مسسيحي‌ را به‌ اسسلم‌ دعوت‌ كنسد‪ ،‬شايسد آن‌ مسسيحي‌ بپرسسد به‌ چه‌ چيزم‌ دعوت‌ مي‌كني‌؟‬
‫شيعه‌ مي‌گويدبه‌ اسسسلم‌ چرا كه‌ اسسسلم‌ عاري‌ از آن‌ غلوي‌ اس ست‌ كه‌ در مسسسيحيت‌ در مورد عيس سي‌ مسسسيح‌‬
‫وجود دارد‪ .‬مسسيحي‌ در جواب‌مي‌گويسد شمسا به‌ نوبه‌ خودتان‌ در مورد حضرت‌ علي‌‪ ،‬حسسين‌ و ديگسر امامان‌‬
‫آنقدر غلو مي‌كنيد كه‌ مي‌گوئيد آنها قبل‌ ازآفرينش‌ جهان‌ نورهايي‌ بوده‌اند‪ .‬شما از حسين‌ كمك‌ مي‌خواهيد‬
‫و مي‌گوئيسد يسا حسسين‌‪ .‬مسا هم‌ از حضرت‌ عيسسي‌ (ع‌)كمك‌ مي‌خواهيم‌ و مي‌گوئيم‌ يسا عيسسي‌ مسسيح‌‪ .‬شيعه‌‬
‫مي‌گويسد ترا به‌ توحيسد و يگانگي‌ خدا و عبادت‌ او دعوت‌ مي‌كنم‌‪.‬مسسيحي‌ در جوابش‌ مي‌گويسد چطور مرا به‌‬
‫چنين‌ چيزهايي‌ مي‌خواني‌ در حاليكه‌ شمسسا اسسسامي‌ فرزندانتان‌ عبدالعلي‌ وعبدالحسسسين‌ مي‌گذاريسسد‪ .‬شيعه‌‬
‫مي‌گويد شما بجاي‌ اينكه‌ از خدا كمك‌ بخواهيد از عيسي‌ كمك‌ مي‌خواهيد‪ .‬مسيحي‌مي‌گويد شما هم‌ همين‌‬
‫كار را مي‌كنيد‪ .‬قبور امامانتان‌ را طواف‌ كرده‌ و از آنها ياري‌ مي‌خواهيد به‌ جاي‌ اينكه‌ از خدا كمك‌بخواهيد‪.‬‬
‫مسسسسا هم‌ همين‌ كار را مي‌كنيم‌ از حضرت‌ عيسسسسسي‌ و مادرش‌ كمك‌ مي‌خواهيم‌ زيرا آنان‌ نزد خداونسسسسد مقام‌‬
‫باليي‌دارند‪.‬‬
‫شيعه‌ مي‌گويسد شمسا در مورد حضرت‌ عيسسي‌ غلو كرده‌ايسد‪ .‬مسسيحي‌ مي‌گويسد شمسا هم‌ در مورد حسسين‌ غلو‬
‫كرده‌ايسسد‪ .‬او وسسساير امامانتان‌ را برتسسر از همه‌ مخلوقات‌ و معصسسوم‌ مي‌دانيسسد و براي‌ آنان‌ علم‌ مطلق‌ قائل‌‬
‫هسسستيد و مي‌گوئيسسد امامانتان‌ آنچه‌را كه‌ پيش‌ آمده‌ و آنچه‌ را كه‌ پيش‌ بيايسسد مي‌داننسسد و حتي‌ گفته‌ايسسد آنان‌‬
‫داراي‌ مقامي‌ هستند كه هيچ‌ فرشته‌ مقرب‌ و يا هيچ‌پيامبري‌ به‌ آن‌ مقام‌ نمي‌رسند‪.‬‬
‫مسسسسا هم‌ در مورد حضرت‌ عيسسسسسي‌ مي‌گوئيم‌ او قبل‌ از آفرينش‌ جهان‌ نوري‌ بوده‌ و خداونسسسسد او را بر همه‌‬
‫فرشتگان‌ و انسسبياءبرتري‌ داده‌ اسسست‌‪ .‬مسسا گفته‌ايم‌ دوسسستي‌ حضرت‌ عيسسسي‌ كفاره‌ گناهان‌ اس ست‌ شمسسا نيسسز‬
‫مي‌گوئيد تا زمانيكه‌ كسي‌ اهل‌ بيت‌ رادوست‌ دارد‪ ،‬هر گناهي‌ هم‌ بكند به‌ حسابش‌ نوشته‌ نخواهد شد‪.‬‬
‫شيعه‌ مي‌گويد كتاب‌ شما دستخوش‌ تحريف‌ و تغيير قرار گرفته‌‪ ،‬مسيحي‌ در جوابش‌ مي‌گويد شما شيعه‌ها‬
‫هم‌ مي‌گوئيد كه‌ كتابتان‌ قرآن‌ تحريف‌ شده‌ و اصحاب‌ آن‌ را تغيير داده‌ و اسم‌ علي‌ و آياتي‌ را كه‌ تصريح‌ به‌‬
‫جانشيني‌ علي‌ بعد از پيامبرتان‌ مي‌كند‪ ،‬حذف‌ كرده‌اند‪ .‬پ س‌ چطور شما از ما مي‌خواهيد كه‌ كتاب‌ تحريف‌‬
‫شده‌اي‌ را ترك‌ كنيم‌ و به‌ دنبال‌ كتاب‌تحريف‌ شده‌ ديگري‌ برويم‌!؟‬
‫ه پيش‌ خداسست‌ و ش ما مي‌گوئي‌ قرآن‌ تحريف‌ نشده‌ نزد امام‌ غايب‌ اسست‌‪.‬‬
‫ما مي‌گوئيم‌ انجيل‌ تحريف‌ نشد ‌‬
‫پس‌ چه‌ فرقي‌ميان‌ ما مسيحي‌ها و شما شيعيان‌ وجود دارد؟‬
‫تازه‌ مسسا مسسسيحي‌ها اصسسحاب‌ و دوسسستان‌ و پيروان‌ حضرت‌ عيس سي‌ (ع‌) را دوس ست‌ داريم‌ و آنان‌ را اسسسوه‌ و‬
‫الگوي‌ خودمي‌دانيم‌‪ .‬در حاليكه‌ شمسسا شيعه‌سسها اصسسحاب‌ و ياران‌ پيامسسبرتان‌ را مورد سسسرزنش‌ و توهين‌ قرار‬
‫مي‌دهيسسد و مي‌گوئيسسد آنان‌شيطان‌ و طاغوت‌ بوده‌ و از دين‌ برگشته‌انسسد و پيروي‌ از آنان‌ ناجائز اس ست‌‪ .‬پس س‌‬
‫چگونه‌ مسا مي‌توانيم‌ پيشوايان‌ نيك‌ وشايسسته‌ خود را ترك‌ كنيم‌ و به‌ دين‌ پيامسبر شمسا كه‌ اصسحاب‌ بدي‌ داشته‌‬
‫روي‌ بياوريم‌‪ .‬و چگونه‌ مسيحيت‌ را كه‌ دروغ‌ و زنارا حرام‌ اعلم‌ كرده‌ رها كنيم‌ و به‌ دين‌ شما كه‌ دروغ‌ بنام‌‬
‫تقيه‌ و زنا را بنام‌ صيغه‌ مباح‌ قرار داده‌ است‌ درآئيم‌؟‬
‫آيسا شمسا مي‌خواهيسد مسا هماننسد شمسا بسا هود زني‌ و تظاهسر به‌ گريسستن‌ و عزاداري‌ و ريختن‌ خون‌ خود به‌ خدا‬
‫نزديك‌ شويم‌؟‬
‫بنا به‌ همين‌ دليل‌ روشن‌ و آشكار است‌ كه‌ شيعيان‌ نمي‌توانند كفار را به‌ اسلم‌ دعوت‌ كنند‪.‬‬

‫بلكه‌ عمده‌ تلش‌ شيعيان‌ محدود به‌ سسعي‌ براي‌ تغييسر مذهب‌ برخي‌ از مردم‌ بي‌ سسواد و فقيسر اهل‌ سسسنت‌‬
‫اسسست‌ كه‌ بسسا سسسوءاستفاده‌ از ناآگاهي‌ و فقسسر ماديشان‌ آنهسسا را فريفته‌ و تطميع‌ شان‌ مي‌كننسسد‪ .‬كمسسا اينكه‌‬
‫ميسسيونرهاي‌ مسسيحي‌ بسا سسوء اسستفاده‌ ازفقسر مادي‌ مسسلمانان‌ و بسا تطميع‌ تعداد از ايشان‌ را به‌ مسسيحيت‌‬
‫كشاندند‪.‬‬
‫بنسسا بر اين‌ بار ديگسسر تكرار مي‌كنيم‌ كه‌ شيعه‌ نه‌ تنهسسا در دعوت‌ غيسسر مسسسلمانان‌ به‌ اسسسلم‌ هيچگونه‌ نقشي‌‬
‫نداشته‌‪ ،‬بلكه‌ كارعمده‌ شيعيان‌ ايجاد تفرقه‌ و اختلف‌ در صسسسسفوف‌ مسسسسسلمين‌ بوده‌ اسسسسست‌‪ .‬علوه‌ بر اين‌‬
‫شيعيان‌ داراي‌ رسسسسسوماتي‌ هسسسسستند كه‌اذهان‌ را از اسسسسسلم‌ بدبين‌ و شكوه‌ و عظمت‌ آئين‌ پاك‌ محمدي‌ را‬
‫مخدوش‌ مي‌كند‪.‬‬
‫نمونه‌ عملي‌ افكار و اعمال‌ شيعيان‌‪ ،‬اعمال‌ نظام‌ شيعه‌ حاكم‌ بر ايران‌ اسسسست‌ كه‌ از هنگام‌ بدسسسست‌ گرفتن‌‬
‫قدرت‌ جسز جنگ‌‪،‬دامن‌ زدن‌ به‌ اختلفات‌‪ ،‬ترور و كشتار‪ ،‬تبعيض‌ و ظلم‌ و سستم‌ نسسبت‌ به‌ اهل‌ سسنت‌ ايران‌ و‬
‫حتي‌ ظلم‌ و بيدادگري‌ نسسسسسسبت‌ به‌شيعيان‌ ايران‌ و چندين‌ بار خرابكاري‌ در حرم‌ امن‌ الهي‌‪ ،‬هيچگونه‌ خيري‌‬
‫براي‌ امت‌ اسلمي‌ به‌ ارمغان‌ نياورده‌ است‌‪.‬‬
‫فهرست‬

‫!! !‬
‫شيعه‌ و تاريخ‌‬
‫تاريخ‌ اسسسلم‌ حكايت‌ از فجايع‌ و مصسسائب‌ بسسسياري‌ مي‌كنسسد كه‌ مسسسلمين‌ توسسسط‌ حركتهاي‌ باطنيه‌ شيعه‌ كه‌‬
‫عسبيدالله فاطمي‌مؤسسس‌ آن‌ بود‪ ،‬بآن‌ دچار شده‌انسد‪ .‬ترور‪ ،‬تخريب‌ و كشتارهاي‌ بسسياري‌ توسسط‌ فرقه‌ هايي‌‬
‫همچون‌ حشاشي‌سها‪ ،‬قرامطه‌‪،‬اسسماعيليه‌‪ ،‬عبيدي‌سها و بهائيان‌ صسورت‌ گرفت‌ و يسا كسساني‌ كه‌ مكه‌ مكرمه‌ را‬
‫تصسرف‌ و حجاج‌ را به‌ قتل‌ رسساندند واجسسادشان‌ را درون‌ چاه‌ زمزم‌ انداختنسد‪ .‬شرارت‌ اينهسا تسا ظهور صسلح‌‬
‫الدين‌ ايوبي‌ ادامه‌ يافت‌ و حتي‌ در صسدد ترورصسلح‌ الدين‌ ايوبي‌ هم‌ بر آمدنسد ولي‌ موفق‌ نشدنسد و سسرانجام‌‬
‫خداوند بدست‌ صلح‌ الدين‌ ايوبي‌ اين‌ فرقه‌ها را تار و ماركرد‪.‬‬
‫فهرست‬

‫فاجعة خونين‌ بغداد‬
‫تاريخ‌ فاجعه‌ مصسيبت‌ بار تخريب‌ كامل‌ بغداد و انهدام‌ فرهنگ‌ غني‌ اسسلمي‌ و تجاوز به‌ نواميس ‌س مسسلمين‌ و‬
‫كشتار ميليونهامسسلمان‌ را توسسط‌ هلكسو خان‌ هرگسز و هرگسز فراموش‌ نخواهسد كرد‪ .‬اين‌ فاجعه‌ كم‌ نظيسر بسا‬
‫تحريك‌ و مسساعدت‌ دو تن‌ ازوزيران‌ شيعه‌ معتصسم‌ بالله آخرين‌ خليفه‌ عباسسي‌ به‌ وقوع‌ پيوسست‌‪ .‬اين‌ دو تن‌‬
‫عبارت‌ بودنسد از محمسد بن‌ علقمي‌ ونصسيرالدين‌ طوسسي‌ منجم‌ و فيلسسوف‌ كه‌ بسا خيانت‌ به‌ معتصسم‌ بالله و‬
‫تسليم‌ او به‌ هلكو عمل ً راه‌ را بر ورود لشكريان‌ تاتار به‌بغداد و انهدام‌ آن‌‪ ،‬باز كردند‪ .‬اين‌ دو نفر به‌ پاداش‌‬
‫اين‌ اقدام‌ خيانتكارانه‌ و جنايتكارانه‌ از سوي‌ هلكو به‌ وزارت‌ منصوب ‌شدند‪.‬‬
‫با اين‌ وجود خميني‌ در كتاب‌ حكومت‌ اسلمي‌ ص‪ ‌142‬به‌ تعريف‌ و تمجيد از نصير الدين‌ طوسي‌ پرداخته‌ و‬
‫به‌ هنگام‌ياد آوري‌ نامش‌ مي‌گويسسد (رض‌) در حالي‌ كه‌ هم‌ چنانكه‌ گفتيم‌ نصسسيرالدين‌ طوسسسي‌ و محمسسد بن‌‬
‫علقمي‌ عامل‌ و مسسسسبب‌تخريب‌ كامل‌ بغداد و انهدام‌ و به‌ غارت‌ رفتن‌ ميراث‌ اسسسسلمي‌ و كشتار ميليونهسسسا‬
‫مسلمان‌ بوده‌اند‪.‬‬

‫ابن‌ كثيسر در كتاب‌ البداية‌ والنهاية‌ مي‌نويسسد نصسيرالدين‌ طوسسي‌ كه‌ ابتدا وزيسر خليفه‌ عباس ‌س بود تسا توانسس ‌‬
‫ت‬
‫ارتش‌ را تضعيف‌و تعداد سسربازان‌ را به‌ ده‌ هزار كاهش‌ داد‪ .‬سسربازان‌ حقوقي‌ دريافت‌ نمي‌كردنسد و مجبور‬
‫به‌ گدائي‌ بر دروازه‌هاي‌ مساجدبودند‪ .‬ابن‌ كثير اضافه‌ مي‌كند كه‌ ابن‌ علقمي‌ شيعه‌ نامه‌اي‌ به‌ هلكو نوشت‌‬
‫و از او خواسسست‌ كه‌ به‌ بغداد بيايسسد و بر آن‌حكومت‌ كنسسد‪ .‬ابن‌ علقمي‌ تسسسخير بغداد را بسسا توجه‌ به‌ اوضاع‌‬
‫داخلي‌ و مشكلت‌ سسسياسي‌‪ ،‬اقتصسسادي‌ و نظامي‌‪ ،‬از سسسوي‌هلكو آسسسان‌ جلوه‌ مي‌داد و بدينوسسسيله‌ هلكسسو را‬
‫تحريك‌ و تشويق‌ به‌ حمله‌ بر بغداد كرد‪.‬‬
‫چنان‌ كه‌ ابن‌ كثيسسر مي‌نويسسسد كينه‌ توزي‌ محمسسد بن‌ علقمي‌ نسسسبت‌ به‌ اهل‌ سسسنت‌ و اميدش‌ به‌ جايگزيني‌‬
‫مذهب‌ شيعه‌ بجاي‌تسسسنن‌‪ ،‬او را بر آن‌ داشت‌ تسا بسا خيانت‌ به‌ مسسسلمين‌ و خليفه‌ عباسسي‌ دسست‌ دوسسستي‌ به‌‬
‫سوي‌ تاتارها دراز كند‪.‬‬
‫ابن‌ كثيسر مي‌نويسسد‪ :‬نصسير الدين‌ طوسسي‌ از اولين‌ كسساني‌ بود كه‌ بسا خانواده‌ و افراد و غلمانش‌ به‌ اردوگا ‌‬
‫ه‬
‫تاتارهسا رفت‌ و بعداز مذاكره‌ بسا هلكسو به‌ نزد معتصسم‌ بازگشت‌ و او را ترغيب‌ به‌ ملقات‌ هلكسو كرد و به‌ او‬
‫گفت‌ هلكسسو قصسسد صسسلح‌ دارد به‌ اين‌شرط‌ كه‌ ماليات‌ بگيرد‪ .‬معتصسسم‌ به‌ همراه‌ نصسسيرالدين‌ طوسسسي‌ و ابن‌‬
‫علقمي‌ به‌ ملقات‌ هلكسسسسو رفت‌ امسسسسا او شديدا ً به‌ خليفه‌توهين‌ كرد و دسسسسستور داد او را از جلسسسسسه‌ بيرون‌‬
‫بياندازنسسد‪ .‬نصسسيرالدين‌ طوسسسي‌ هلكسسو را ترغيب‌ به‌ قتل‌ خليفه‌ معتصسسم‌ كرد‪ .‬هلكسسو ابتدا متردد شسسد امسسا‬
‫نصسيرالدين‌ طوسسي‌ آنقدر در ترغيب‌ به‌ قتل‌ معتصسم‌ كوشيسد تسا سسرانجام‌ هلكسو دسستور قتل‌خليفه‌ را صسادر‬
‫كرد‪ .‬به‌ همراه‌ خليفه‌ عباسي‌ گروهي‌ از قضات‌ و علماء نيز بودند كه‌ آنها هم‌‪ ،‬كشته‌ شدند‪ .‬آنگاه‌ تاتارها به‌‬
‫شهسر حمله‌ كرده‌ و هسر جنبنده‌اي‌ را كه‌ مي‌يافتنسد مي‌كشتنسد بطوريكه‌ در كوچه‌هاي‌ بغداد خون‌ جاري‌ شده‌‬
‫بود‪ .‬هر چه‌ را كه‌ توانستند غارت‌ كرده‌ و بقيه‌ را سوزاندند‪.‬‬
‫ابن‌ كثير ذهبي‌ و قطب‌ الدين‌ يونيني‌ نوشته‌اند اثرات‌ فساد هوا كه‌ نتيجه‌ تعفن‌ اجساد و كثرت‌ آنها در بغداد‬
‫بود‪ ،‬تسا به‌دمشق‌ رسسيده‌ و موجب‌ ابتلء مردم‌ دمشق‌ به‌ وبسا و سساير بيماريهسا شده‌ بود‪ .‬هيچكسس‌ از حمله‌‬
‫تاتارهسسسا در امان‌ نبود مگريهوديان‌ و مسسسسيحي‌ها و آنهائيكه‌ به‌ خانه‌هاي‌ نصسسسيرالدين‌ طوسسسسي‌ و ابن‌ علقمي‌‬
‫پناهنده‌ شده‌ و نيز گروهي‌ ديگر از شيعيان‌‪.‬نصيرالدين‌ و ابن‌ علقمي‌ كه‌ قبل ً وزراي‌ خليفه‌ عباسي‌ بودند‪ ،‬به‌‬
‫پاداش‌ خوش‌ خدمتي‌ شان‌ از سوي‌ هلكو هم‌ به‌ وزارت‌منصوب‌ شدند‪.‬‬
‫فهرست‬

‫!! !‬
‫نتيجه‌گيري‌ از بحث‌ حاضر‬
‫ي به‌ مسا دارد؟ و آيسا درسست‌ اسست‌ كه‌ همه‌ شيعيان‌ را در‬
‫شايسد خواننده‌ و يسا شنونده‌ بگويسد گذشته‌ چه‌ ربط ‌‬
‫گناه‌ نصيرالدين‌طوسي‌ و ابن‌ علقمي‌ شريك‌ بدانيم‌؟‬
‫در جواب‌ بايسسد گفت‌ البته‌ كه‌ عادلنه‌ نخواهسسد بود مسسسئوليت‌ آنچه‌ را كه‌ نصسسيرالدين‌ طوس سي‌ و ابن‌ علقمي‌‬
‫مرتكب‌ شده‌اند‪،‬بر عهده‌ تمام‌ شيعيان‌ بدانيم‌ و قصد ما هم‌ اين‌ نيست‌‪ .‬بلكه‌ مي‌خواهيم‌ به‌ كسانيكه‌ ممكن‌‬
‫اسسسست‌ تحت‌ تأثيسسسر گفته‌سسسها و افكارفريبكارانه‌ حكام‌ ايران‌ قرار گرفته‌ باشنسسسد هشدار بدهيم‌ و بگوئيم‌ آيسسسا‬
‫مي‌دانسسته‌ايد خميني‌ در كتابش‌ از نصسيرالدين‌ طوسسي‌تعريف‌‪ ،‬و بسا عنوان‌ (رض‌) از او ياد مي‌كنسد؟ خميني‌‬
‫در كتاب‌ حكومت‌ اسسلمي‌ مي‌نويسسد نصسيرالدين‌ طوسسي‌ نقش‌مهمي‌ در كمك‌ به‌ اسسلم‌ ايفاء كرده‌ و مردم‌‬
‫فقدان‌ نصسيرالدين‌ طوسسي‌ و كسسان‌ ديگري‌ نظيسر او را كه‌ خدمات‌ ارزنده‌اي‌ به‌اسسلم‌ كرده‌انسد‪ ،‬احسساس‌‬
‫مي‌كنند‪.‬‬

‫مي‌خواهيم‌ بگوئيم‌ آيسا مي‌دانيسد منظور از خميني‌ از خدمات‌ ارزنده‌ نصسيرالدين‌ طوسسي‌ به‌ اسسلم‌ چه‌ بوده‌‬
‫است‌؟‬
‫آنچه‌ كه‌ خميني‌ را بر آن‌ داشته‌ تسسا از نصسسيرالدين‌ طوس سي‌ تجليل‌ كنسسد‪ ،‬زمينه‌ سسسازي‌ اين‌ شخص س‌ در كشتار‬
‫ميليونها تن‌ از پيروان ‌اهل‌ سنت‌ توسط‌ هلكو خان‌ بوده‌ است‌‪.‬‬
‫اين‌ نشان‌ مي‌دهسسد كه‌ خميني‌ چه‌ كينه‌ عميقي‌ نسسسبت‌ به‌ اهل‌ سسسنت‌ داشته‌ اسسست‌‪ .‬وال آيسسا هيچ‌ مسسسلمان‌‬
‫واقعي‌ و آزاده‌ بي‌غرضي‌ هست‌ كه‌ از مسببين‌ اين‌ فاجعه‌ هولناك‌ ابراز تنفر و انزجار نكند؟‬
‫همين‌ خميني‌ كه‌ از نصسسيرالدين‌ طوسسسي‌ تعريف‌ و بسسا عنوان‌ (رض‌) از او ياد مي‌كرد‪ ،‬هنگاميكه‌ از عمسسر بن‌‬
‫خطاب‌ ياد مي‌كندنه‌ تنها چنين‌ عنواني‌ به‌ ايشان‌ نمي‌دهد بلكه‌ با ايشان‌ فحش‌ و ناسزا هم‌ مي‌گويد‪ .‬چگونه‌‬
‫اسست‌ كه‌ خميني‌ به‌ عمسر بن‌خطاب‌ كه‌ بغداد را از چنگ‌ مشركين‌ خارج‌ كرد و اسسلم‌ را به‌ آن‌ سسرزمين‌ برد‬
‫لعنت‌ مي‌فرسستد امسا به‌ نصسيرالدين‌ طوسسي‌ كه‌بغداد را مجددا ً به‌ دسست‌ كفار سسپرد و باعث‌ كشتار ميليونهسا‬
‫مسلمان‌ شد‪ ،‬درود مي‌فرستد؟‬
‫آيسا نه‌ نظسر خميني‌ شأن‌ و منزلت‌ همدسستان‌ و وزيران‌ هلكسو پيش‌ خداونسد بالتسر اسست‌ يسا شأن‌ و مرتبه‌ به‌‬
‫اصحاب‌ پيامبر(ص‌)!؟‬
‫نكته‌ ديگسر اينكه‌ تاريخ‌ به‌ مثابه‌ آئينه‌ عسبرتي‌ اسست‌ كه‌ بايسد از آن‌ پنسد گرفت‌ و براي‌ اتخاذ مواضع‌ اصسولي‌ و‬
‫حركت‌ صسحيح‌در زمان‌ حاضسر از آن‌ سسود برد‪ .‬تاريخ‌ به‌ مسا مي‌آموزد كه‌ بايسد صسفوف‌ خود را از گروههسا و‬
‫جرياناتي‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌پيشه‌اي‌ جسز خيانت‌ و جنايت‌ نداشته‌ و همواره‌ دسستشان‌ در دسست‌ دشمنان‌ امت‌‬
‫اسلمي‌ بوده‌ است‌‪ ،‬جدا كنيم‌‪.‬‬
‫نكته‌ آخسر اينكه‌ هنوز هم‌ هسستند‪ .‬همان‌ عقايسد انحرافي‌ كه‌ نياكان‌ آنهسا بسا پيروي‌ از آن‌ مسسبب‌ و باعث‌ فجايع‌‬
‫دردناك‌ و تلخي‌در گذشته‌ بوده‌اند‪.‬‬
‫در زمان‌ حاضسر شاهسد مواضع‌ خصسمانه‌ و فريبكارانه‌ دروزيهسا لبنان‌ نسسبت‌ به‌ امت‌ اسسلمي‌ و همدسستي‌ آنان‌‬
‫بسا دشمنان‌اسسلم‌ بوده‌ايم‌‪ .‬پيروان‌ اين‌ فرقه‌ بسا نام‌ ظاهري‌ اسسلم‌ في‌ الواقع‌ منكسر معاد و معتقسد به‌ تناسسخ‌‬
‫ارواح‌ هسستند و به‌ پيامسبر(صس‌) تهمت‌هاي‌ ناروا نسسبت‌ مي‌دهنسد‪ .‬در سسال‌ ‪ 1983‬به‌ هنگام‌ اشغال‌ لبنان‌ از‬
‫سسوي‌ اسسرائيل‌‪ ،‬نيروهاي‌ اشغالگريهودي‌ در منطقه‌ تحت‌ نفوذ دروزيهسا‪ ،‬بسا برادران‌ دروزي‌ خود ملقات‌ و به‌‬
‫همين‌ مناسبت‌ جشن ها برپا كردند‪ .‬در همين‌ايام‌ دروز يا و شيعيان‌ در بيورت‌ عليه‌ نيروهاي‌ سني‌ متحد شده‌‬
‫بودنسسد‪ .‬يسسا نصسسيريها كه‌ علي‌ را خدا پنداشته‌ و معتقسسد به‌قرآني‌ ديگسسر هسسستند‪ .‬بسسا اينكه‌ شيعيان‌ امامي‌ علي‌‬
‫الظاهر نصيريها و اسماعيلي‌ها را تكفير مي‌كنند اما آنچه‌ را كه‌ عمل ً انجام‌مي‌دهند‪ ،‬چيز ديگري‌ است‌‪.‬‬
‫وقايع‌ روزمره‌ به‌ خوبي‌ گواه‌ بر اين‌ هسسسستند كه‌ ارتباط‌ و توافق‌ ميان‌ شيعيان‌ و نصسسسيريها بيشتسسسر از وجود‬
‫مشترك‌ ميان‌ شيعه‌ وسسسسني‌ مي‌باشسسسد‪ .‬يسسسا در مورد شيعيان‌ جبل‌ عامل‌ فراموش‌ نكرده‌ايم‌ كه‌ چگونه‌ بسسسا‬
‫صليبي‌ها همكاري‌ كردند‪.‬‬
‫و امسا جاي‌ بسسي‌ تأسسف‌ اسست‌ كه‌ برخي‌ از سسردمداران‌ نهضت‌هاي‌ اسسلمي‌ در وقايع‌ گذشته‌ خود را به‌ نسا‬
‫آگاهي‌ مي‌زننسسد وبه‌ اين‌ قانع‌ انسسد كه‌ طرح‌ اين‌ مسسسائل‌ مانع‌ از وحدت‌ ميان‌ مسسسلمانان‌ مي‌شود! و يسسا اينكه‌‬
‫مي‌گويند شيعيان‌ امروز از شيعيان‌ديروز فرق دارند و مذهب‌ و مذهب‌ جعفري‌ را به‌ عنوان‌ مذهب‌ پنجم‌ در‬
‫كنار مذاهب‌ چهارگانه‌ حنفي‌‪ ،‬شافعي‌‪ ،‬حنبلي‌و مالكي‌ قلمداد مي‌كنند‪ .‬اي‌ كاش‌ اين‌ دسته‌ كمي‌ به‌ خودشان‌‬
‫نمايانگسسسر عقيده‌ و افكار و اعمال‌ اين‌ فرقه‌ هاسسسست‌ و به‌راسسسستي‌ كه‌ اين‌ فرقه‌سسسها دشمنان‌ حق‌ و از اهل‌‬
‫باطلند‪.‬‬
‫ت كلمه‌ ارتباط‌ تنگاتنگي‌ بسا وحدت‌ عقيده‌‬
‫كسساني‌ كه‌ خواهان‌ وحدت‌ بسا شيعيان‌ هسستند بايسد بداننسد كه‌ وحد ‌‬
‫ي موحسد و ديگري‌ مشرك‌ باشسد‪ .‬يكي‌ رو‬
‫دارد و غيرممكن‌ اسست‌ كه‌ بين‌ دو نفسر وحدت‌ بر قرار شود كه‌ يك ‌‬

‫به‌ قبله‌ كند و ديگري‌ رو به ‌قبر‪ ،‬يكي‌ دستش‌ را به‌ سوي‌ آسمان‌ بلند كند و ديگري‌ دستش‌ را به‌ سوي‌ قبر‬
‫امام‌ و يسسا امامزاده‌ و يسسا به‌ سسسوي‌ كربل و سسسامراو نجف‌ بلنسسد كنسسد‪ .‬چرا كه‌ براي‌ مسسسلمانان‌‪ ،‬توحيسسد شرط‌‬
‫وحدت‌ كلمه‌ اسسست‌‪ .‬وحدت‌ مطلوب‌ وحدت‌ قلبهاسسست‌ هسسر چندكه‌ از نظسسر جغرافيايي‌ از هم‌ فاصسسله‌ داشته‌‬
‫باشيم‌ و همانا وحدت‌ حقيقي‌ آن‌ است‌ كه‌ مورد رضاي‌ خداوند و بر طبق‌ قرآن‌ وسنت‌ پيامبر ( ص‌) صورت‌‬
‫گيرد‪.‬‬
‫در پايان‌ از خداونسسد بزرگ‌ مسسسئلت‌ مي‌نمائيم‌ كه‌ مسسا و آنهسسا و جميع‌ مسسسلمين‌ را به‌ راه‌ راس ست‌ و راهي‌ كه‌‬
‫متضمن‌ سسسعادت‌ دنياو آخرت‌ اسسست‌‪ ،‬هدايت‌ كنسسد و از خداونسسد مي‌خواهيم‌ به‌ همه‌ مسسا توفيق‌ حركت‌ و گام‌‬
‫برداشتن‌ در مسيري‌ كه‌ او مي‌پسنددعطا كند و ما و آنها را در زمره‌ كساني‌ قرار دهد كه‌ چون‌ سخن‌ حق‌‬
‫را بشنونسسسد از آن‌ تبعيت‌ مي‌كننسسسد‪ .‬و از خالق‌ يكتسسسا مي‌خواهيم‌ كه‌ اين‌ نوشته‌ را بر همه‌ مفيسسسد بگردانسسسد و‬
‫لغزشهايمان‌ را‪ ،‬بر ما ببخشد‪.‬‬
‫فهرست‬