P. 1
مقام صحابه و زندگی خلفای راشدین دریک نگاه

مقام صحابه و زندگی خلفای راشدین دریک نگاه

|Views: 138|Likes:
منشور بواسطةMohaqeq

More info:

Published by: Mohaqeq on Sep 06, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

+ ·

[
· ± ´ _ .
هباحص ماقم
و
نیدشار يافلخ یگدنز
رد
هاگن کی
!ش"# هب
$د"%حم &'()*اد+,

-.)/0
1 2"3"م هحفص
1 همدقم 5
2 ربمایپ شیاتس 5
3 ( )نآرق رد هباحص ماقم( 1 ) 6
4 ( )نآرق رد هباحص ماقم( 2 ) 7
5 ربمایپ باحصا فصو رد تایآ
تسا دای
9
6 )ت"ره# $%ا& و باحصه&( 10
7 'یدص ر(ب)با تر*# ت+,- 12
8 ر(ب)با تر*# ./0 و 1سا 12
9 ر(ب)با تر*# تامد- و تا2ص 13
1
0
3ورا+ ر45 تر*# ت+,- 16
1
1
ر45 تر*# ./0 و 1سا 16
1
2
ر45 تر*# تامد- و تا2ص 16
1
3
$ب67'# و ت%اد5 ا ه0)40
ر45 تر*#
18
1
4
نا485 تر*# ت+,- 22
1
5
نا485 تر*# ./0 و 1سا 22
1
6
نا485 تر*# تامد- و تا2ص 22
1
7
$65 تر*# ت+,-( ) 25
1
8
$65 تر*# ./0 و 1سا 25
1
9
$65 تر*# تامد- و تا2ص( ) 25
2
0
$65 تر*# 9):'# ا ه0)40 26
2
1
ر;ید(ی اب <ا26- را=> بدا ?/# 28
2
2
بات@ A:ارم 30
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 3 ﴾

+
  ´ ´ _ .
$ا)ب زو)ب زور م"ب و ز)م نیا 4انا"5 67ی7, 4ا8.ود
.د9:دیم 4ا<ن )8<'ب =ا'8شا یم>.ا ?را@م AB#
&5ا/C زا $)'گ"ل5 و 4ا"5 DBن ییا%9:ار $ا)ب
$)8<'ب ی8'*"EBم نF. و &لG D:ا 4اگناگ'ب یگ9:)0
.-شاد د9:ا"خ
ه# ر"<# نیا 4انا"5 زا $)<G ییا%9:ر $ا)ب )'ق( نیا
)+ما'H 1ور )ب !باحصا و 1 Iد98B: J-9. D:اK
رد اC مد"%ن هو75 نیا &'L9C و $روMN%5 هب مادGا
را)G هداف8.ا در"م مراود'ما .د9شاب هاگM د"خ Oادق8@م
$ا)ب $را5 هGدص و I&PیراC )+G رد دشاب یQا)R و Iد)'گ
.مردام و ردH م"()م
7'یاH $"
S

S
S
د $د"%حم &'()*اد+, 1375
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 4 ﴾

Eهمدقم
نی)0M4ا5 دنوادخ ما9ب
رد نF. &'P(
نی)0M4ابز
دنوادخ
)'گ8.دهد9<Fب
!FباTخ &ی)#
)یUH1ز"H
ربمایپ شیاتس
هدید9BH -@ن هR
ار "C &ی"گ
ی+ن $ا م>B*ا ک'ل,
$ر"*ا
"C 4اور )ب کلم دورد
داب
)ب و Vاحصا )ب
داب "C 4او)'H
)'H )Pب"با ن'8BFن
دی)م
"ید W'H )ب هX9H )%,
د'ف.
Aش 4ا%Y, د9مد)خ
راد هدنز
Zد*د هاش یل, مرا/R
را".
K 1 J
1
K .ه%()*ا ه'ل, $د@. ['ش 4ا8."ب همدقم \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 5 ﴾

زا D+G
یم"%, ر"Tب -.ا مز] نیدشار ^افلخ یگدنز رد 2و)ش
و 4اگر7ب زا نیدشار ^افلخ ه# ما)# هباحص ماقم هب
د98B: 4انM 4اگه8B5)ب .&'9گف'ب هاC"# $)Lن I
( )نآرق رد هباحص ماقم( 1 )
+ ´ ´ ´ [ ´
. · ´
' '
· [ .
´ ´ ´ _
K 1 J
.
« هب هP'نانM و را_نا و نی)5ا/م زا ن'8BFن 4اماگ<'H و
زا ا/نM و د"9<خ 4انM زا دنوادخ Iدند)# $و)'H ا/نM زا یP'ن
زا ا:)/ن ه# ییا:`اب 4ا<یا $ا)ب ادخ و Iدندش د"9<خ وا
4ادوا5 ه<'%: 4M رد و Iهد"%ن هدامM -.ا $را5 ا/نM )یز
aر7ب یبا'ما# -B9یا Iدنراگدنام و » .
و نی)5ا/م زا ار د"خ -یا3ر هیM نیا رد Zا@8م دنوادخ
و 4ا'ب د99#یم -'@+C و $و)'H ا/نM زا هP'ناB# و را_نا
رد دنوادخ و د98B: ی3ار ادخ زا ا/نM و Iهد"م)0 را/bا
.-.ا هد)# هدامM 4انM $ا)ب ار ا:-%@ن 2ا"نا -</ب
cهد)# هدامM ا/نM $ا)ب -%@ن ه%: نیا aر7ب ادخ ا)R
دنا ه8شاد d*اص Zا%,ا و Dما# 4ا%یا )+ما'H Vاحصا 4"R
&R)H ن8شا)0ا)ب و ادخ نید $>8,ا )eاخ هب و ُهّللا ّلِ إ َ هَ لِإ َل
اب و Iدند"%ن D%حC ار DP<م 4ارا7: و رازM و هX9Pش 2ا"نا
$زاب4ا5 و $را#اد0 زا -.د )Tخ 2"ن): د"5و
ا:$را"شد و ا:>ب 2ا"نا Zا+ق8.ا هب هناقشا, و Iد98شادن)ب
.د980ا8ش
4ا%یا -%@ن زا 4fا ام ه# د"ب ا/نM !ش"# و دا/5 و
.&یرادر"خ)ب
$دا)0ا ن'9R هب -+Bن ه# دراد 4اPما هن"گR &نا7ی7,
ای و -+حمیب -.ا هد)# gی)@C ا/نM زا 4M)G ه#
یل'*د هR I&'شاب Vدایب هل*اب h"@ن ای و ن'بدب ه8.ا"Fنادخ
.c-.ا 4M)G زا )C]اب
ی*و".هر $)Cاخرهب ه* اد"خ
$"خ $رازان
اC د)# i*هخ $هناباحصهj وهj
یب )Cا, $)Cاخ
1
K kیM Iهب"C lر". \J 100 .
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 6 ﴾

)'Pن"م 4د)#یفی),هC i'*اخ
4د)#ی%یدGهC
4ایهما# هن]وهG وود مهj ایاj
یب رهبه8,"م
K 1 J .
EFیG)H -مدخ هب ه# د"شیم ه8فگ یناB# هب Vاحصا
)+ما'H m O"0 4ا%یا اب و 4ا%یا $اراد هP'*ا( رد Iهد'.ر
.د9شاب هد)#
( )نآرق رد هباحص ماقم( 2 )
+ · [
· ± ´ i ·
´ [
[ ´
. ´ ` [ i ´ ` [
` ·
` ± · `
´ ´ ´ ± ´ ±
[ ` ` ´ [
[ _
K 2 J
.
« )بn nد98B:n nواn nابn nهP'ناB#n nوn nI-.ادخn nهدا8.)0n nد%حم
ی9'بیم ار 4ا<یا Iد9ناب)/م )گیدPی اب و دن)'گ8F. 4ا)0ا#
وn nDo0n n$ای"5n nوn nدند"X.n nوn n2"#رn nZا(n nردn nرا'Bبn nه#
ردn nهدX.n n)pاn nزاn n4ا<یاn nهنا<نn nIادخn nAنا5n nزاn n$د"9<خ
و IOار"C رد -.ا 4انM gصو نیا I-.ا راPشM 4اشه)/R
دروM)ب هش"خ ه# -.ا ی8,ارز د9نام D'Xنا رد 4اشgصو
دروM)ب هش"خ )ب و دد)گ -F. اC Iد9# را"8.ا ار 4M qH
1اn nهGا.n n)بn nوn nدد)گn n-F.n nاCn nIد9#n nرا"8.اn nارn n4Mn nqH
هیام و دروM -فگش هب ار 4ا,راز ه# 4اد9R Iد8Bیاب &Pحم
ه# 4ا<یا زا یناB# هب دنوادخ Iد"ش 4انM زا راف# &<خ
1ز)مM هد,و د99# ه<'H ه8Bیاش $ا:D%, و هدروM 4ا%یا
-.ا هداد aر7ب 1اداH و » .
ما%C هد'%( و V"خ ?اصوا هیM نیا رد Zا@8م دنوادخ
)+ما'H Vاحصا m -,اXش و -ما/ش هب Iهد"م)0 4ا'ب ار
وn n-0rرn nوn nیناب)/مn nوn nI4ای"گروزn nوn nراف#n n)با)بn nردn n4انM
رد 4انM 4د"بZ"s<م و د"خ ن'ب رد 4ا<یا N3ا"C و -%(ر
.ه8خاد)H Oدا+, هب OاGوا )Y#ا
1
K .هناداد $د%حم ['ش هد'صهG \J
2
K kیM Id80 lر". \J 29 .
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 7 ﴾

Vاحصا
n)+ما'H m دندادیم ماXنا t*اخ و ایریب Oدا+, $د( هبn
4انM $ا%'. رد ا ر 4ا%یا ر"ن دیدیم ا ر ا/نM یB#): ه#
ردn nوn nIOار"Cn nردn nد"بn n4انMn ngصوn nنیاn nIد)#یمn nهد:ا<م
n)+ما'Hn ngصوn nD'Xنا m ردn n4ا<یاn nه#n n-.اn nهدمMn nن'9Rn
و u<ن -,ارز د9نام
nv
اد@ب ی*و Iد"ب د9:ا"خ &# )ما $اد8با
.دش د9:ا"خ دایز A'X, ر"e هب و د)# د9:ا"خ ا%ن
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 8 ﴾

gصو رد
)+ما'H Vاحصا m -.ا دایز OایM
K 1 J
ای و یم"%, ر"e هب $ا:-+.ا9م رد م>.ا )+ما'H و
هن"%ن $ا)ب I-.ا هد)# gی)@C د"خ 4ارای زا یص"_خ
-.ا هد"م)0 م>.ا 4u<*ا &'L, )+ما'H
« یB# )گا ا)یز Iد':دن ما9شد ار &باحصا زا $د)0 W':
Jادخ هار ردK ار >e د(ا l"# lزادنا هب JVاحصا زا )'QK
ار 4M یباحص ه# 4M g_ن ای دم کی هزادنا هب د9# =افنا
درادن Vا"p د9# =افنا »
K 2 J
ه# -.ا ی:اگیا5 )eاخ هب نیا .
ییا"قC و د:ز )eاخ هب و Iدنراد Z".ر و ادخ د7ن Vاحصا
.دنا ه8شاد ه# « )%, O)o( )BH هل*اد+, دی"گیم
هP'8Gو Iد"ب ه80ر ام)خ `اب ی<#). هب )%, O)o( $زور
د"م)0 )%, O)o( Iدند"ب هدنا"خ ار )_, زا%ن -<گ)ب
« َنوُعِ جاَ ر ِهْيَ لِإ اّ نِإَو ِهّلِ ل اّ نِإ » هب Iمداد -.د زا ار )_, زا%ن -,ا%5 .
4داد-.د زا هراف# هب ار د"خ $ام)خ `اب ا%ش Oدا/ش
مد'<Fب ^ا)ق0 هب هGدص 4ا"9, هب -,ا%5 زا%ن نیا » .
Jزا%ن کی هنK ار -,ا%5 کی ن80ر-.د زا را"گر7ب نیا
Iه8Bناد ا'ند A( زا ار هدراو -+'_م و هد)# یقلC -+'_م
ام)خ `اب ا'ند A( !:ا# و -,ا%5 زا%ن 4ا)+5 $ا)ب اU*
ماP(ا $ا)5ا رد یگ%: )+ما'H هباحص .هد'<Fب ا)ق0 هب ار
د"خ زا و هد)Pن ی:اC"# هن"گw': -9. و A5او م>.ا
ه# -.ا tF<م و م"ل@م qH Iدنا هدادن 4ا<ن ی8B.
.دنراد $اهxیو ی:اگیا5 ادخ د7ن دا)0ا هن"گ9یا
^ا%ل, 2ا%5ا و yیدا(ا و OایM هب )+ما'H Vاحصا -ل'o0
نید 4ا9%شد ی8( و I-.ا -باp م>.ا -ما 4اد9%شاد و
.دنا هد"%ن را)G ا/نM یگناد)م و -*اد, هب م>.ا
راT, نید*ادی)0 ['ش aر7ب ?را, -مدخ هب اX9یا رد
^ا'*وا زا یPی و 4ا)یا 4اد)مaر7ب زا یPی ه# $ر"با<'ن
ای"5 Vاحصا هراب رد ار 4ا<یا )Lن اC &یوریم I-.ا هل*ا
دیام)0یم 4ا<یا I&ی"ش
Vاحصا AیUPC ی9# رو
Z".ر
ی8.د)Pن )+%s'H Z"G
1
K ه)قب د'9# ه@5ا)م OایM نیا هب د'نا"Cیم )8<'ب d'3"C $ا)ب \J
143 4ا)%, ZM I 110 و 195 Zافنا I 74 هب"C I 20 اC 22 OایM و 40 I
88 I 89 .
2
K .&لBم و $راFب \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 9 ﴾

Z"+G
ی%Xن &یرای ): -فگ
-.ا نشور
نم 4)G ا:4)G نی)8/ب
-.ا
د99م 4ارای iلخ نی)8/ب
د99م 4اراد8.ود و اب)Gا
Vاحصا ه# $راد اور ی#
Z".ر
4ا5 زا د99# ار i(ان د)م
Z"+G
$ا5 هب 1د9نا<ن ای
یفT_م
نیا -B'ن هباحص زا
اور Deاب
)گ 4اشهل%5 را'8خا
-.ار -B'ن
qH 4M)G N%5 را'8خا
-.اTخ
K 1 J
zردم &ی)P*اد+, >م ا8."مام دا8.ا و
K 2 J
4ابز هب
هد"م)0 ن'9R )+ما'H Vاحصا و ZM lراب رد $د)
{
# نی)'ش
-.ا
)ت"ره# $%ا& و باحصه&(
یoیه0 $روه: ه* Oه%(هر ا"خ ه9یرا+ب
ینا+بهر
و Zاj ی@'مه5 و هل*ا Z".هر ی(ور ره. ه*
ینارای
ه# یناراب $روه%: $هناوهj یباحصهj هR
4و"ب Oهمار
هب و"ب Oهز7', ه#او ی:اش ی*اj Iی*اj هR
ینا#رهj
$ره/bهم IzهددهG"م یB0هن و"م ه%:
zهدGهj $ا"خ $رو"ن
1
K .راT, )'T*ا iT9م \J
2
K زا zردم &ی)P*اد+, >م ا8."مام Oاف'*uC \J 80 هد)# زواXC دل5
-@ی)ش و Iدراد 4M)G )'BفC $د)# و یب), 4ابز هب و I-.ا
را8# نی)8/ب ه8ش"ن $د)# 4ابز هب ی@0اش ماما هق0 رد ه# م>.ا
.-.ا8%:یب 1د"خ 2"ن رد و
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 10 ﴾

هب و 4اBح'j هب 4ای"ب Oا:هj ا"خ یC]هخ
ینا"oیر
و Zاj ی+*هG هب $اد ا"خ ا0هص وهب مزا9ب
ینارای
$>*ه5هC ی(ا+'_م هب 4"ب 4ه9یه, ه#
یناBح'j $ر"e
هناو)ب هرهو « ةّمُ ا َ ْ يَ! ْ"ُ#ْ $ُ% » $ر"ن و « & ْ"ُ'ا(ْيِ »
یoیه0 ور"ن و را).هj رازه: 4هR ی9'بهj
ینا%(هر
4ا'*د $75ا, و رو). و 4ا%'j و 4ا'ل#"C
ینا"9', و"ب هل* و
|
هل*اب و
|
هل*ا ی
S
لS,
"ب ه* A*اG }هی و A*هG }هی و"مه:
A*اe =ه( ینا"oیر
$):هG $ه"ل'5 ه* A':ار و AQار &یاد هب
یناحب".
K 1 J
1
K .~ا+_*ار"ن هد'_G \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 11 ﴾

-0>خ
iیدص )Pب"با O)o(
م>.ا )+ما'H m ن''@C ار یB#
v
احی)ص Oا'( Zا( رد
Zا%8(ا یPی ن''@C زا و Iد"ب هدش O"+ن &8خ ا)یز Iد"م)فن
دد)گ اد'H وا $ا)ب ی8'ص"_خ ماقم &:زاب ه# -شاد
K 1 .J
Zا. رد O)oحنM 4"R 11 -</ب هب ینا0 راد زا $)X:
رد ما)# هباحص Iد"م)0 Zاق8نا دیوا5 « هد,ا. ی9ب هف'ق. »
هب -ی)Y#ا ه)خfاب دایز Oر"<م و ار"ش زا د@ب Iدندش N%5
4M هب )یز Dj]د هب و Iدند"%ن -@'ب iیدص )Pب"با O)o(
دنداد $rر را"گر7ب
1 د"م)0 )+ما'H د"ب !ی)G 4"R \ ) *+ْ,َُ - ْ.ِ م ُةّ(ِ /َ01لَا » .
2 .دروM 4ا%یا ه# 4اد)م زا د"ب یB# ن'*وا \
3 .د"ب هد)# -مدخ م>.ا هب )8<'ب ه%: زا \
4 .یم>.ا 1ز"مM زا Dما# ی/گM \
5 .O)oحنM هب ی<ی"خ \
6 .نی)5ا/م 4ا'م -:ا5و \
7 .ن'%لBم م"%, اب را80ر نB( و -%ی>م \
8 O)X: رد )+ما'H یق'0ر \ ﴿
´ ﴾ .
9 یoی)م -Gو رد )+ما'H ر"8.د هب زا%ن -ماما \
.O)oحنM
ر(ب)با تر*# ./0 و 1سا
iیدص !+ق* I)Pب"با 1ا ه'9# Iهل*اد+, !#را+م &.ا
هب !+Bن &<ش د5 رد ا%ل. 1ردام &.ا Iه0احG"با )BH
.د.ریم O)oحنM
Zا. رد 573 رد و Iدش د*"8م م 23 رد یناY*ا $دا%5
Zا. 13 ن. رد $)X: 63 ود Oدم و Iدند)# Oا0و یگ*ا.
I-شاد هد/, هب ار یم>.ا ه@ما5 $)+:ر هام ود و Zا.
4"0دم Oدا@. ه)X( رد )+%s'H }را+م $اH ن'یاH رد
.-.ا
1
K .$)8ش"ش ر"B0و)H ن''+9*ا &Cاخ \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 12 ﴾

تا2ص
ر(ب)با تر*# تامد- و
« ه+Cر هباحص 4ا'م )Pب"با ه# -B'ن یPش نیا رد
$rر نB( اب ه# را80ر نB( A+. هب و I-شاد $د9%5را
و یما)گ هباحص )Lن رد I-شاد $اهدا@*ا ="0 -ماق8.ا
هب 4M)ب ه8شUگ Iد"ب هدش m"_Fم Oاف8*ا و ه5"C ?)e
ک'ن =>خا و $"9@م Zا%# هب و Iه8.ارM هد"8. Oافص
هام ود و Zا. ود ه# &# را'Bب Oدم رد Iد"ب ه8.ا)H
$رادر"<# و ی.ا'. ر"ما رد ه# دش -باp Iد"%ن -0>خ
.-شاد Dما# Oرا/م
د"م)0 ه# دنا هد)# -یاور O)oحنM زا یYید( « q#):
و I-.ا زا'نیب ا'ند زا ه# د9# $اهدنز )ب هاگن د:ا"خیم
)Pب"با $". هب )Lن qH Iدوریم هار $اهد)م د9نام
د9P0ا »
K 1 J
.
دیام)0 $"*"م
د9'+ب"# د:ا"خ ه#):
ن'مز )ب
دوریم ار $اهد)م
ن'9R ):اb
)م « یقC )Pب"با » Iار
ن'+ب"گ
یقیدص ز دش
ن'9م•%*ا)'ما
« 75 و ه9یدم 75 ه# د'.ر -0>خ هب ی8Gو iیدص )Pب"با
yلYم رد NGاو )یا<, « ه9یدم Igjاe IهPم » &P( زا ه'قب
).اX8م $ا.€ر IO"+ن 4ا',دم و ه8<گ •راخ م>.ا
هب هل%( هEe"C ی5راخ 4ا9%شد زا داد@8.ا اب )یا<,
Iدند"ب هد)# ~)e ار م>.ا نید zا.ا "حم و ه9یدم
یم>.ا دا/5 ییارا#`"+ن و 4ا%یا OردG اب iیدص )Pب"با
و Iد"%ن N%G و NلG ار یلخاد 4ای"5ا)5ام ما%C و 2و)ش ار
زا ییایرد هب ار 4ا8Bب), و هدا,ا ار Dما# -'9ما و 4ا%یا
نید9R رد و Iد"%ن Zد+م یم>.ا ر"ش و m>خا و 4ا%یا
)یز هب ار مور و 4ا)یا Oا0)_8م زا ی%/م $ا:!Fب هل%(
.دروMرد م>.ا &R)H
1
K .$)8ش"ش ر"B0و)H ن''+9*ا &Cاخ \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 13 ﴾

هار زا و
هزاC 4ا5 ار راo8(ا Zا( رد -'م>.ا یم>.ا دا/5
4د)#N%5 اب Iداد -#)( ار 4M ی*"%<نا/5 $ا)ب و Iد'<Fب
هل*ا Z".ر -9. )ب د'#uC و JV"8Pم Vا8# DPش هبK 4M)G
m -حC ی.ود)0 Iد"%ن ه%'ب ار م>.ا -#)( و Oا'(
یYید( م>.ا [یراC رد )Pب"با O)o( -/با و -%L, )'puC
هدو). Oرا+, نیا هب و ه%5)C iیدص )Pب"با هراب رد ار
-.ا
زا د@ب د'شر"خ ه#
هم
|
ن''+ن
)Pب"ب ز q# )ب د'با8ن
هب

« ِ23 ,456لا *1 7َ 8 9ِ 8َ: ْ .ِم َ;َ <1 =َ: َ >5يِ?ّ$لا َ 4ْعَ8 @ 4َAَ : Bَلَ C ْ Dَ8َُ E َلَ و ُFْ(َ Gلا ْDَعَ لَ H اَم » .
-.ا هد"م)0 م>.ا )+ما'H « qPw': Oو)p و Zام
-.ا ه8شادن Nفن )Pب"با Zام د9نام »
K 1 J
)Pب"با O)o( .
4ا%لBم ه# $دایز $ا:هد)ب و د)# م>.ا هب $دایز Oامدخ
Iدند"ب ه80)گ را)G 4اش$ا:اGM &8. و &لb -حC و هدش
.د)# دازM و دی)خ Z>ب د9نام
-.ا هد"م)0 )+ما'H « یB# ن'*وا 6)Pب"با $ا ا%ش
$"شیم -</ب Dخاد ه# نم -ما زا ی8B: »
K 2 J
.
iیدص )Pب"با O)o( ه# $زورK )8Bب رد و دش را%'ب
ه<jا, O)o( 1)8خد I-0)گ را)G a)م Z وا زا
O",د 4ا<یا هX*ا@م $ا)ب ار یPش7H ه# د)# -.ا"خرد
)Pب"با .د9# ه<یا, IدمM کش7H م)8خد -فگ Z -فگ
-فگ نم هب A'+e داد Vا"5 .c-فگ هR A'+e ردH « IJاّ عَ=
K4,ُِ , اَ(ِ ل » ه<یا, .&:دیم ماXنا &:ا"Fب ه# هR): ی9@ی . Z
ن'%: رد د"م)0 c&'9# -9ف# $7'R هR رد ردH -فگ
م)#ا Z".ر O)o( ). -<H رد نیا اب ه# مد"خ zا+*
m هدش ه9/# zا+* نیا ردH -فگ ه<یا, .ما هدنا"خ زا%ن
د"م)0 .&ی)Fب -یا)ب ار هزاC نف# ه# د':د هزا5ا I-.ا
Jهد)م هن I-.ا A.ا9م هدنز $ا)ب هزاC م)8خد
K 3 J
&:اب ا'ب .
نید*ادی)0 ['ش 4ا)یا aر7ب ?را, اناد )'H -مدخ هب
ن'*وا lراب رد ار 4ا<یا )Lن و I&یو)ب $ر"با<'ن راT,
1
K .$Uم)C ماما \J
2
K .دوواد"با ماما \J
3
K .ن'9م•%*ا q'نا k%5)C \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 14 ﴾

ن'<نا5
)+ما'H m &ی"ش ای"5
رای Zوا ه# Zوا ه5ا"خ
-.وا
ِراLلا M ا(َ '3 Nإ ِ>َ $3Oا PاO -.وا
)+#ا iیدص نید ردص
i( ATG
ه%: زا 7'R ه%: رد
i
S
+.
S
هد)
{
ب
هاگراب زا i( هR):
ای)+#
gی)ش ردص رد -Fیر
یفT_م
iیدص ه9'. رد ه%: 4M
-Fیر
و زا د"ب اC م)5]
-Fیر i'قحC
یناp $د)# "C 4"R
Z"+G !9'9pا
زا د@ب د"ب وا ن'9pا یناp
Z".ر
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 15 ﴾

-0>خ
=ورا0 )%, O)o(
Zا. رد 4"R 13 )Pب"با O)o( -ل(ر 4امز $)X:
ماقم زا)(ا $ا)ب ار VاTخ نب )%, O)o( Iد'.ر iیدص
-ما/ش و -,اXش )eاخ هب م>.ا 4ا/5 $)+:ر و -0>خ
Oا0و زا د@ب Iد"م)0 دا/9<'H -شاد ه# 4
|
ا%یا و -*اد, و
و Iدند"%ن -@'ب )%, O)o( هب 4انا%لBم )Pب"با O)o(
.-0)گ هد/, هب ار م>.ا 4ا/5 $)+:ر ^ارM -ی)Y#ا هب
ر45 تر*# ./0 و 1سا
زا i( lد99#اد5K =ورا0 !+ق* I)%, !#را+م &.ا
د5 رد VاTخ 1ردH مان J4ا)'ش ردHK tف("با و JDeاب
رد ه%89( 1ردام مان Iد.ریم O)oحنM هب !+Bن &8ف:
Zا. 581 هام !ش و Zا. هد زا د@ب Iهدش د*"8م $د>'م
ن. رد یم>.ا ه@ما5 $)+:ر و -0>خ 63 رد یگ*ا. 26
Zا. هXحیh 23 زو)'0 ما9ب ی."Xم )فن کی -.دب $)X:
هل*ا Z".ر Vا)حم رد d+ص زا%ن رد ه)'sم م>Q •*•*"با
ه5رد هب q‚. و I-0)گ را)G y'+خ نیا هل%( در"م
رد و I-.ا Vا)حم رد د'/ش ن'*وا و دش Djان Oدا/ش
l)X( رد هر"9م k9یدم رد Z".ر O)o( }را+م دG)م را9#
.دش ن0د Oدا@.
ر45 تر*# تامد- و تا2ص
ن'9R $)8ش"ش zا+, ر"B'0)H ار )%, O)o( Oافص
-.ا هد)# 4ا'ب
« )Lن هب ن'%لBم زا )8<'ب ار وا ه# J)%,K tFش نیا
Nص)م -FC $ا5 هب ه# د"ب ی:ا<9/ش Iد99'بیم $را"گر7ب
)خا0 zا+* ƒ", و I-B<نیم }اخ $ور )ب ن'گM ):ا"5
kما5 هب Iدشیم )H وا Zا%*ا -'ب هب V)Q و =)ش زا ه#
ار !ندب Iهد"ب وا -',ر نی)Cqلفم }اش"H ه# رادهلصو
.د"%نیم ر"8Bم یگ9:)ب زا
مور و 4ا)یا زا ه# ا/ب)H ):ا"5 زا )H و نیرز •اC $ا5
اب Iدو70ا'م ار !*>5 و A,ر ن<خ $اهما%, IدندروMیم
lد9ب کی و I-B<نیم $واBم k5رد هب -',ر یندا
هناردا)ب وا اب و I-Bنادیم !ی"خ &لBم ردا)ب ار ی<+(
.د"%نیم }"ل.
و -<گیم )8ش را". وا ی*79م Iد)#یم )ف. 4"R
)8ش را/م وا )گید Z79م و I-0)گیم )8ش را/م 1ا هد9ب
.د"ب )8ش را". 1ا هد9ب و I-شاد
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 16 ﴾

ها<9/ش
ه9یدم $ا:هR"# رد ا:Aش و -شاد -',ر „نر ی*و Iد"ب
ار ینزه"'ب و Iد9# -یا%( ار یف'@3 ه# -<گیم
.دیا%ن $رای و ی8.)H).
دو)0 ). وا هب ه# نیا $ا5 هب !8',ر ه# -.ا"خیم
را"F%Q و ما8یا یب)م .د99Pب یگدنز م>.ا ن'یM هب IدنرM
ی#د"# رد 4ا)یا و مور dCا0 و Zد, •و)م و 4اگراw'ب
و 4ا'ب نB( A+. هب ینا"5 رد و Iد)#یم ینا+ش
.د"%نیم ار م"G Oراف. -,اXش
4"R Iد"ب م>.ا د3 و !#). -'ل:ا5 4امز رد
&*د Iد"م)0 و -<گ د9.)خ O)oحنM Iدش 4ا%لBم
ود زا یPی -.ا"خیم « )%, » .د9با'ب ار م>.ا Oدا@.
« )%, » )گید « ما<: نب )%, » D/5"با هب ?و)@م ه# د"ب
هب !ی)G 4ا'م ه# دند"ب یصاFشا زا ا/نM ود): I-<گ
A+. 4ا%: Iد98شاد O)/ش یCاh داد@8.ا و 4ا'ب -(ا_0
و Iدبا'ب ار م>.ا ?)ش ما<: نب )%, ه# دش Nنام رو)Q
ه# د)# $رای Oدا@. « VاTخ نب )%, » رد Iد"ش 4ا%لBم
$ا:ر"<# وا 4امز « مور » و « 4ا)یا » و « )_م » -.دب
و 4ا8B5"لب هب =)<م رد م>.ا و دش هد"<گ 4انا%لBم
aر7ب -شد ه9مادب V)sم رد « هقی » د'.ر »
K 1 J
.
و هاC"# یل'خ دابا/م 4اید%(ا هل*اد+, >م ا8."مام
دیام)0یم ن'9R )%, O)o( هراب رد )_8Fم
« زا ی%e>8م •ا"ما 4داد-#)( اب =ورا0 )%, O)o(
). -<H ار ا:ز)م ه%: -Bنا"C یم>.ا ر"ش و 4ا%یا
ینا%.M یCا'ص"_خ ه%: اب ار م>.ا نید و دراUگب
Iن8BیزدازM IOاواBم I-*اد, Iی,ا%85ا د@ب
v
اص"_Fم
و Iدنا.)ب Oاماش و )_م و 4ا)یا AلG هب ییا)گ $"9@م
ه'ل# مور و 4ا)یا lدر"خ-BPش $ر"eا)‚ما ود ه9'. )ب
م>.ا $رادا و ی,ا%85ا و $دا_8Gا و ی.ا'. $ا:ماLن
&R)H ن8شا)0ا)ب اب و دیا%ن هدا'H ار ه80)<'H « Qُهّللا اّلِإ َ هَ لِإ اَ ل
ِهّللا K Jوُ&َ ر R4ّ(َ Sُ م » …"H $ا,دا )ب ا:)_'G و ا:$)B# †ا# )ب .
$دابا/م $>م Z"G هب و د'<# 4>Tب ‡خ 4انM « g'. =)ب
)_'G و $)B# Zد )ب ˆیرد `
|
اد ‰ دبا اC =ورا0 O)o(
-.ا » .
1
K .$)8ش"ش ر"B0و)H ن''+9*ا &Cاخ \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 17 ﴾

ا ه0)40
ر45 تر*# $ب67'# و ت%اد5
K 1 VاTخ نب )%, ن'9م•%*ا)'ما یم>.ا -*ود هف'لخK J
اب و دید ار ی<CM ا": یPیراC رد $د). یل'خ Aش رد
?", نب ن%()*اد+, D'ل5 یباحص !:ا)%: ?)e هب
!PR"# هwب ه. اب $ردام !CM را9# رد دید Iد980ر !CM
ردام -فگیم و د)#یم هی)گ ا:هwب زا یPی Iدنا ه8B<ن
زا ردام -فگیم $)گید Iن# &(ر نم &<R $ا:کشا هب
ردام -فگ یم". Iم)'%ب ه# -.ا کید7ن یگ9.)گ
)%, cد"شیم نP%م &گ)م زا D+G نم $ا)ب ییاUQ رد
یB# هR زا -فگ ا:هwب ردام هب و -B<ن !CM را9#
)%, .)%, زا هل*ا هل*ا -فگ ا:هwب ردام .c$راد -یاPش
)+خاب ا%ش Zا"(ا و 2ا3وا زا ار )%, یB# هR -فگ
ام زا و -.ا ام Z"EBم و ی*و وا -فگ 4ز c-.ا هد)#
.دشابیم D0اQ
)%, ار رد و -0ر ن'%لBم Zا%*ا -'ب هب -,). هب
وا هب 6ن'9م•%*ا)'ما ای $دمM 1"خ -فگ 4ا+/گن .د"<گ
ی0)b و نQور زا )H ی0)b و درM $اهB'# Iد)Pن ی/5"C
ن'9م•%*ا)'ما ای -فگ 4ا+/گن .دروM ن'یاH ار DB, زا )H
)%, cی9# را# هR ی:ا"خیم &8<H )ب ار ا/9یا -فگ
مد"خ ای IمراUگب -8<H )ب -فگ 4ا+/گن c$راUگیم
$ا5 هب -.ا"خ 4ا+/گن .راUگب &*"# )ب -فگ cمراد)ب
)%, )%, .د9# D%( و دراد)ب ار Dیا.و د"خ ار وا
IراUگب &*"# )ب د9'<9ب -گ". رد Oردام -فگ و دز Aق,
c-0)گ ی:ا"خ 1ود )ب ا)م 4ا:ا9گ راب "C -ما'G زور رد
و -0)گ Z"# )ب ار DB, و نQور و درM رابه*"# هف'لخ
$ا)ب ار اU, د'.ر ا:هwب هب ه# 4M زا د@ب و Iد)# -#)(
.دنار"خ 4انM هب د"خ -.د هب و د)# هدامM 4ا<یا
"C iح*ا -فگ و د)# وا هب ی:اگن &'8ی $ا:هwب ردام
هب هف'لخ .)%, هن Iیشاب -0>خ ماقم رد ی8B: ه8Bیاش
د"ب &:ا"خ اXنM &: نم Iو)ب )%, د7ن اد)0 ):ا"خ -فگ وا
)%, .-فگ &:ا"خ وا هب ار O>P<م -<H رد و -<گ)ب
I-خادنا )Lن رود زا ا:هwب هب و -B<ن یگ9.
د). ا": 6ن'9م•%*ا)'ما ای -فگ ?", نب ن%()*اد+,
)%, .&یو)ب -.ا 4M )8/ب -.ا &یا5 زا هل*او -فگ
هPنا9wنM Iدند9Fب ا:هwب 4M ه# ی8Gو اC در"خ &:ا"Fن 4اPC
Aش 4M $اد)0 Iدند)#یم هی)گ ه# &یدید ار ا/نM راب ن'*وا
هف'لخ 4امز رد ه0>F*ارادK -0ر ه0>F*اراد هب ا:هwب ردام
)+ما'H Oا'( 4امز د9نام مود و Zوا m ه9یدم دXBم 4ا%:
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 18 ﴾

و .Jد"ب
د"@Bم نبا و یل, O)o( ن'ب رد $د)م دید V ه8B<ن
وا ه# دش ه5"8م Iد9ی"گیم ن'9م•%*ا)'ما وا هب 4انM و د"ب
$اHا). ی8<(و Iد"ب 4انM د7ن A<ید ه# -.ا د)م 4ا%:
)%, ن'9م•%*ا)'ما I-0)گ ار وا -(اران -فگ وا هب
هب د9R هب -.ا هدش دراو "C )ب ه# ی%8. I):ا"خ 1ا+ن
1ز"H "C زا 6ن'9م•%*ا)'ما ای -فگ cیشو)0یم نم
4و)'ب اX9یا زا دنوادخ هب د9گ". -فگ )%, .&+لeیم
.cیشو)فن نم هب ار -':ا"خ داد اC -0ر ی:ا"Fن
Zام زا &:رد د_<ش ˆل+م Zا+G رد ار ی:ا"خداد ماXنا).
یل, O)o( هب و د)# $رادی)خ 4ا%'8ی ردام زا د"خ t*اخ
د"@Bم نبا و A*اe یبا نبا یل, نم qی"9ب -فگ
ه# &':دیم Oدا/ش « 4>0 » Zا+G رد ار د"خ ی:ا"خداد
q‚. .-خو)0 VاTخ نب )%, هب &:رد د_<ش ˆل+م
$] رد ار هماندی)خ نیا مد)م
{
نم ه# ی8Gو -فگ )%,
Jد.)ب Zا@8م دنوادخ هاگ<'H هب اC دیراUگب نم نف#
K 1 J
.
K 2 VاTF*ا نب )%, ن'9م•%*ا)'ماK J )خM !Fب رد
نیا Iد'9ش ار $اهwب هی)گ $ادص د"ب I-<گ Z"s<م Aش
1
K &5)8م d'3"C ‰ \J
« )%, O)o( کش 4ودب kیM م"/فم و ی9@م هب + `
´ _ . I-.ا هد"ب اناد و هاگM )8/ب و )8<'ب
نف# $] رد هماندی)خ نیا ن8شاUگ هب $زا'ن W': ه# -Bنادیم و
OاG>م هزا5اn و nدنراد)بn و nد99#n ا د'H nار n4Mn نیر"مuمn ه#n -B'ن
ی*ا@C $راب هاگ<'H هب و دن)'گب + ` ` ´
´ _ . هدا"ناخn nکیn nه#n n-.اn nه8Bنادیمn nن'9w%:n nوn n.د9نا.)بn
4انM ه9.)گ $ا:هwب زا یPی ه# ار ینان ه%ق* ه# هناشا# و هن]یب
رد و دنرادن د9Pب یقمر و 2"5 د. 4M هب و دراUگب !9:د $] رد
نیا رد .د9:دیم همادا د"خ راب-#>0 Oا'( هب ه9یدم )/ش ه'شا(
-ما هب 4ا'0ا)eا هب ه'ص"C یمادGا ن'9R هب 4دز-.د Oر"ص
-.ا یم>.ا -ما -م"P( و -0>خ هد9یM 4ا9'<نا5 و یم>.ا
Vا8# و VاB( 7'R ه%: I-.ا ن'گ9. -'*"EBم راب د9نادب ه#
هب I-.ا ام هب ه'ص"C Iد9#ی%ن ار -'*"EBم Aل. -لفQ Iدراد
q#): )گا ه# 4M هد,اG اC ه@ما5 م): zrر زا یم>.ا -ما ام
نید و د9Pن D%, د"خ -'*"EBم هب و د:دن ماXنا ار د"خ هف'bو
دنوادخn nه#n n$اه@ما5n nیم>.اn nZMهدیاn nه@ما5n nIدیا%9نn nاداn nارn nد"خ
4M D'P<C ر"مuم د%حم O)o( د"خ را"گر7ب )+ما'H نی)خM Zا@8م
Iدند"%ن Zزان و ی(و وا هب ار 4M ی,ا%85ا ماLن ی<م ‡خ و
نیا رد .دش د:ا"Fن ا)5ا دنوادخ 4ام)0 و Iد)# د:ا"Fن ییا%ند"خ
رد ه# یB# lد/, هب ا/9C -'*"EBم -.ا &لBم ه# هwنM Oر"ص
یB#): 4M lد,اG اC م): zrر زا هPلب I-B'ن -.ا م): zrر
-0)گ د:ا"خ را)G -.ا"خزاب در"م د"خ -'*"EBم د( رد » .Jم
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 19 ﴾

ار وا هی)گ
4M رد هwب ه# $اهناخ رد هب .د"%ن ن'گ%Q و -(اران
ار Oاهwب ادخ هد9ب -فگ هwب ردام هب و -0ر -Bی)گیم
دش ه5"8م و -<گ)ب -,ا. کی -شUگ زا د@ب .ن# مارM
ردام
v
اددXم Iد9#یم هی)گ 4ا#ا%# و ه80)گن مارM هwب ه#
زاب و -شUگ یCدم .د9# مارM ار هwب ه# د"%ن روMدای ار هwب
هR "C -فگ هwب ردام هب .د9#یم هی)گ زاب هwب دید دمM
هwب ردام cی9# مارM ار Oاهwب ینا"Cی%ن ه# ی8B: $ردام
نب )%, cی9#یم -یhا ا)م ا)R "C 64ا%لBم ردا)ب -فگ
Zا%*ا -'ب زا $اه)'5 Iد"<ن هدی)ب )'ش زا هwب اC IVاTخ
زا -Gو )'Q رد ار هwب نم و Iد)'گی%ن )Lنرد وا $ا)ب
.د"ش ر"L9م ی%/. وا $ا)ب Zا%*ا -'ب زا اC &80)گ )'ش
-+حص ن'%لBم kف'لخ اب -Bنادی%ن هwب ردام ه8+*ا
ه# Aش 4M d+ص دی"گیم ?", نب 4ا%()*اد+, .د9#یم
)%, 4M)G O^ا)G Iد)#یم هماGا -ماما هب ار d+ص زا%ن
زا ی8Gو .مد)#ی%ن &/0 !ند)#هی)گ -ل, هب زا%ن رد ار وا
1د"خ هب د"ب هد)# &گ ار د"خ $اH و -.د دش `را0 زا%ن
4انا%لBم هwب زا ردقR )%, Iد.)ب Oداد هب دنوادخ -فگ
رداص ه'م>,ا IدمM)ب د'شر"خ .د9شاب هدش gلC 4"9#اC
Zا%*ا -'ب زا وا &/. د"شیم د*"8م ه# $اهwب ): Iد)#
.Jدد)گیم ن''@C و ر"L9م
K 3 )%, ن'9م•%*ا)'ما $زور ردK J $ا:هR"# زا یPی رد
$ا)ب ه# دید ار $د)م Iد"ب دیدزاب Z"s<م ه9یدم )/ش
)%, Iدزیم ار $رد JیjادگK 4د)#Zا•. و دید ار نیا ه#
هداد را)G )'puC -حC ار وا Oدش هب Djا. د)م 4M D%,
-.د ادخ )'Q زا ا)R 6ادخ هد9ب $ا د'.)H وا زا Iد"ب
64ا9م•م)'ما $ا -فگ د)م cی9#یم زارد ار NG"C و Zا•.
و مراد زارد $)%, و ها'. $"م I&8B: $د"/ی $د)م نم
)%, .مرادن ŠاBب رد یw': یگدنز رد ر"# د)م 4M 4"R
هب و د)ب Z79م هب و -0)گ -.د رد ار وا -.د د"ب &:
یل, O)o( ن'9م•%*ا)'ما )8خد م"Yل# ما !'ما)گ )B%:
ینا%/م نم .ن# هدامM $راد z)8.د رد ه# هwنM -فگ
)%, Iدش هدامM اUQ Iمراد .د"%ن Zوا9C ار اUQ !نا%/م اب
ر"مuم هب و د)ب Zا%*ا -'ب هب و -0)گ ار وا -.د q‚.
-'ب رد د)م نیا ZاYما و د)م نیا Iد'نادب -فگ Zا%*ا -'ب
ی8Gو -B'ن -.رد ام $ا)ب Iدنراد ی%/. ن'%لBم Zا%*ا
1"ما)0 ار ا/نM دش &خ 4اش-<H و د'ف. 4اش).
.J&'9#
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 20 ﴾

-0>خ
4ا%Y, O)o(
)فن !ش Iدش ~و)Xم )%, O)o( ه# ی8Gو
K 1 J
$ا)ب ار
ار یPی ا/نM ن'ب رد اC Iد"م)0 دا/9<'H $)+:ر ماقم زا)(ا
رد )%, O)o( 4د'.رOدا/ش هب زا qH Iد99# VاF8نا
Zا. 23 O)o( هب Oر"<م زا د@ب 4انا%لBم $)X:
.دنداد $rر وا هب و دند"%ن -@'ب 4ا%Y,
زا و O)oحنM هدازه%, ردام ?)e زا 4ا%Y, O)o(
د%حم O)o( و Iد"ب وا هداز"%, ردH ?)e m )8خد ود
زا Iد"ب هداد وا هب &: ). -<H ار Jم"Yل# ما و ه'GرK د"خ
.د"ب 7'ن )+%s'H داماد ور نیا
نا485 تر*# ./0 و 1سا
1ردH مان Iنیر"9*ا $h !+ق* I4ا%Y, !#را+م &.ا
مان Iد.ریم د%حم O)o( هب !+Bن م". د5 رد 4اف,
رد $ورا 1ردام 576 Oدم و دش د*"8م $د>'م 12 Zا.
ن. رد و Iد"%ن -0>خ 82 رد یگ*ا. 18 Zا. هXحیh 35
4"0دم N'قب رد و Iدش د'/ش "5ا)5ام هد, -.د هب $)X:
.-.ا
نا485 تر*# تامد- و تا2ص
?را, ^ا'( A(اص و -'ن1"خ ی_Fش 4ا%Y, O)o(
نی)CV"+حم و نی)8/ب زا و Iدنا"خیم 4M)G را'Bب و Iد"ب
و =افنا م>.ا &R)H زا78:ا و ^>8,ا هار رد ار !*ا"ما
)ب هو>, $را#اد0 و 4ا%یا اب 4ا%Y, O)o( Iد)#یم •)خ
د_ناH -@.و اب ار $ایرد $و)'ن کی Iد"5"م N3و ‹ف(
و ا'.M رد مور Oا0)_8م k%: و داXیا یگ95 ی8<#
هار رد و Iد"%ن d80 ار 4ا)یا ه'قب و 4ا8B9مرا و qلبا)e
$ور زا و N%5 ار ا:4M)G ه%: یCد'ق, و یگ9:)0 Oد(و
هFBن -ف: مامŒا gح_%*ا • JVا8P*ا ماK ردام هFBن
.دا8.)0 ی8*ایا هب ار یPی): و ه8ش"ن ار 4M)G
مزا, ه# )P<* 4د)#هدامM و 7'/XC $ا)ب 4ا%Y, O)o(
)B@*ا !'5K }"+C Ž95 l „9H
v
ا+ی)قCK >e را9ید را7: د"ب J
و A.ا هاX9H و J>e "ل'# 950 &'L, )+ما'H ر"o( هب )8ش
.د)# &یدقC م>.ا 4u<*ا
&# یند'ماشM VM IدروM gی)<C ه9یدم هب )+ما'H ی8Gو
د"م)0 Iد"ب « د9# &'م)C و د)Fب ار JهمورK هاR یB#):
1
K Iهحلen nIیل,n nI4ا%Y,n nOا)o(n nزاn nدند"بn nOرا+,n n)فنn n!شn n\J
?", نب ن%()*اد+, ImاGو یبا نب د@. I)'بز .
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 21 ﴾

D:ا
Iد"ب رافQ ی9ب زا یPی Zام همور هاR Iد"ب د:ا"خ -</ب
4انا%لBم gGو و Iد)# )'%@C و دی)خ ار 4M 4ا%Y, O)o(
د"%ن
K 1 J
.
O)o( هراب رد راT, نید*ادی)0 ['ش aر7ب ?را,
دیام)0یم ن'9R 4ا%Y,
ر"ن ه# -9. ه5ا"خ
-.ا iلTم
i()ب ر"ن ود دنوادخ Dب
-.ا
4ا0), )حب =)Q ه# 4M
-.ا هدمM
4اف, 4ا%Y, نید ردص
-.ا هدمM
4ا%یا -یار ن'# ی8@0ر
-0)گ
4ا%Y, ن'9م•%*ا)'ما زا
-0)گ
ن'ن"# kص), ن'# یقنور
-0ای
نیر"9*اوh ر"ن )H Zد زا
-0ای
Z"قب یناp g."ی
یفT_م
ا0و 4ا#ا'( و ا"قC )حب
)ب ی8فگ OاداB*اد'.
کل0
4ا%Y, زا &jاد دراد م)ش
کلم
K 2 J
4اف, نب 4ا%Y, $)8ش هد 4اورا# ه# $زورK اب
ه9یدم راXC هل%5 I-<گ)ب !%<# و 4"8یز Iام)خ ی:]ا#
)با)ب ود هب ار ا%ش $]ا# ام د98فگ و دندمM وا د7ن
4ا%Y, .&یرادی)خ د98فگ .ما ه8خو)0 4M زا )8نا)گ -فگ
.دنرادی)خ )با)ب هد 4ا)گید -فگ .&یرادی)خ )با)ب „9H
)/ش رد ام 75 cد98B: یناB# هR 4ارادی)خ نیا -فگ
4ا%Y, c-B'ن $)5اC ادخ Z".ر هب و ادخ هب د"م)0
1
K دل5 Z"ص•* NماX*ا •اC \J 2 .
2
K .)'T*ا iT9م \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 22 ﴾

ه8خو)0
Jما
K 1 J
.
1
K .نی)'ش $ا:ه_G \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 23 ﴾

-0>خK
یل, O)o( J
Zا. رد 4ا%Y, O)o( 4د'.رOدا/ش هب زا qH 35
-@'ب A*اe یبا نب یل, O)o( هب 4انا%لBم $)X:
VاF8نا م>.ا 4ا/5 )+:ر و هف'لخ هب ار وا و Iدند"%ن
.دند)#
$65 تر*# ./0 و 1سا
&.ا Jادخ )'شK هل*اد.ا !+ق* Iیل, !#را+م مان
هن و Zا. را/R Oدم Iه%eا0 1ردام مان IA*اe"بr 1ردH
رد و I-شاد هد/, هب ار م>.ا 4ا/5 $)+:ر و -0>خ هام
ن. 63 رد &Xلم نب ن%()*اد+, -.د هب یگ*ا. 19
رد و ی%خز 4اoمر 21 Zا. 4اoمر 40 رد و د'/ش $)X:
.-.ا 4"0دم ?)شا gXن
$65 تر*# تامد- و تا2ص( )
« O)oحنM هداز"%, ردH و ردام Aنا5 زا یل, O)o(
و Iد)# „یو7C ار )+%s'H )8خد 4ا%Y, O)o( د9نام و Iد"ب
lدش-'ب)C و IدروM 4ا%یا ه# د"ب ینا"5"ن ن'8BFن
)+%s'H هب د"_قم و م>.ا ~ور زا ور نیا زا .د"ب O)oحنM
=>خا &ل@م N+T*اب نیا )ب ه8شUگ Iدشاب هاگM
v
>ما# ی8Bیاب
.د"ب او7نا و د:7ب Dیام و
v
>ما# 7'ن -.ا'. و ا 'ند ر"ما رد مو7* NG"م هب ی*و
ی#د"# زا I-شاد Aی)Q و A'X, Oافص Iدشابیم کی)ش
Iد"%ن -مدخ هنا%'%ص Oا0و اC و Iد"ب O)oحنM -مدخ رد
د"ب $را)# Iد)# هناد)م $ا:Ž95 م>.ا 4ا9%شد N0د رد و
4M)Gn nردn nهPنا9Rn nIO)oحنMn n4دروMاXبn nردn nوn nرا)0n n)'Q
nدیام)0یم + · ± ´ _ د"بn
K 1 J
O)o( .
4امزn nردn n$دایزn n$ا:ر"<#n nد'.رn n-0>خn nهبn n4امزn nیل,
)+ما'H m 4ا%Y, و )%, و )Pب"با و هدش 4ا%لBم و d80
هدمM د"5و هب م>.ا $ا)ب $دایز ینا8.ود هPنا9w%: Iدند"ب
.دند"ب هدمM د"5و هب 7'ن ینا9%شد N+T*اب Iد"ب
ی.ا.ا Oا(>صا هب زا'ن هدشd80 $ا:ر"<# ی0)e زا
ابn nهلباقمn n)گیدn nی0)en nزاn nوn nIد98شادn nینوردn nV>قناn nو
.4انM $ا:هEe"C و 4ا9%شد
4ا/5n nI4امزn n4Mn nردn nه#n nم>.اn n4ا9%شدn nهناف.u8م
ن'بn nردn nد98Bنا"Cn nIدند"بn nی."Xمn nوn nد"/یn nوn n-'ح'Bم
1
K ن''+9*ا &Cاخ \J – .$)8ش"ش
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 24 ﴾

4انا%لBم
O)o( )'گ4ا+ی)گ یلخاد Ž95 و Iدنروا'ب د"5و هب هG)فC
و Iداد †ر 4انا%لBم 4ا'م ی8F. $ا:$)'گرد و دش یل,
.د'.ر Oدا/ش هب یل, O)o( هX'8ن رد
$65 تر*# 9):'# ا ه0)40
یل, O)o( ه# ی8GوK ار 4انا%لBم -0>خ $د_C
6یل, ای -فگ و دمM وا د7ن D'ق, 1ردا)ب Iدید)گ رادهد/,
هب ار ن'%لBم ه@ما5 $)+:ر و -0>خ ماقم 4"9#ا &: "C
نم هب $رادقم Zا%*ا -'ب زا ه# &:ا"خیم I$راد هد/,
O)o( .ییا7ف'ب نم &/. )ب $رادقمK ی*"G هب ا9ب .ی:د
یل, دید)گ کیراC ا": و دش Vو)Q ه# ی8Gو دند"م)0
یم)R $اهB'# د,"م ). رد یل, O)o( .د)گ)ب نم د7ن
هB'# $] رد و د)# `اد ار ن:M $اهPC و د)# هدامM ار
وا هب ار هB'# Iدش دراو D'ق, ه# ر)قم د,"م رد .-شاUگ
ار هB'# و -خ". !8.د -0)گ ار هB'# ه# D'ق, .داد
یل, O)o( .-خادنا ن'مز هب Iدید ن'9R ار وا Zا( ه#
نیا ا'ند !CM زا ی8Gو Iد9'<9ب -گ". هب ردام )خM -فگ
نم Zا( و "C Zا( -ما'G زور رد اد)0 I$راد ار Zا(
D'ق, $ا .&یا'ب &9/5 هب دیاب "C اب &: نم ه# دشاب هن"گR
رد د9# -نا'خ 4انا%لBم هب را9ید کی ای &:رد کی یB#
$ور )ب د99#یم A_ن وا $ا)ب &9/5 $ور )ب ار یلH -ما'G
رد وا و Iد7یریم و)0 !یاH )یز رد DH و د)'گیم را)G 4M
دز".یم JZا.K 7'یاH دا8ف: &9/5 !CM
K 1 J
.
یل, O)o(K ه'ص"C ا%ش هب ار 7'R „9H دنا هد"م)0
&9#یم
1 .دشا+ن راود'ما 1راگدرو)H هب 75 هب ا%ش زا کی W': \
2 .دشاب ه8شادن z)C یB# ار وا 75 هب و \
3 ه# د9Pن م)ش Iد9.)‚ب وا زا دنادی%ن ه# $7'R )گا \
.&نادی%ن دی"گب
4 .د)'گب دای ه# د9Pن م)ش \
5 ه*79م هب I-.ا 4ا%یا زا ه# $رابد)ب و )+ص Iد'نادب \
ی980ر 4دب Iد"ش هدی)ب ). ه# ی8Gو I-.ا 4دب زا ).
J-.ا ی980ر 4ا%یا Iدنا%ن )+ص )گا ن'9w%: و I-.ا
K 2 J
.
1
K .نی)'ش $ا:ه_G \J
2
K .نی)'ش $ا:ه_G \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 25 ﴾

نB(
)گیدPی اب ^افلخ را/R Vدا
^افلخ هxیو هب )+ما'H Vاحصا ما%C -.ا &لBم هwنM
kیM i+e نیدشار + [ ´ _
$ا)ب هwنM ماد#): و Iدند)#یم را80ر )گیدPی اب ردا)ب د9نام
I-.ا"خیم !نا%لBم ردا)ب $ا)ب -.ا"خیم 1د"خ
)+ما'H gی)ش yید( نیا ما)# هباحص 4"R m A_ن ار
دند"ب هداد را)G د"خ ن'@*ا « TUِSُ , اَ م ِهيِ!َ V ّ UِSُ , Bّ #َA ْ"ُ%ُ 4َAَ : ُ .ِمْ Wُ, ل
ِهِX1Yَ $ِل »
K 1 J
.
-@'ب 4ا%Y, و )%, و )Pب"با O)o( هب یل, O)o(
هب ^اد8Gا و هدنا"خ زا%ن ا/نM د9نام و ا/نM ). -<H و هد"%ن
7'ن ا/نM Iه80)یUH )م•ا ی*وا 4ا"9, هب ار ا/نM و هد"%ن ا/نM
هداد را)G ه5"C در"م ر"ما k'ل# رد روا<م 4ا"9, هب ار وا
.دنا
)%, O)o( هب ار Jم"Yل# ماK 1)8خد یل, O)o( و
.-.ا هداد
4ز ردام ه%eا0 O)o( و 4ز ردH یل, O)o( qH
دیز ما9ب $)BH •اودزا نیا kX'8ن و Iدنا هد"ب )%, O)o(
د"ب ه'Gر ما9ب $)8خد و
K 2 J
.
ه%: نیا ابK )%, O)o( هب -+Bن ه# $ا:7'R Iنیا)با9ب
D:ا 4انا%لBم دjاق, هب ا9ب Iهدش ه8فگ J-*اد, و 4ا%یا
و 4انا%لBم ن'ب رد هG)فC 75 و zا.ایب -9.
د:ا"Fن یH رد $)گید ه)%p 4انM AلG 4د)#رادهحی)5
.-شاد
نید 4اش&Q و &: نیدشار ^افلخ هxیو هب )+ما'H هباحص
4ارا"گر7ب نیا زا $و)'H اب دیاب &: ام Iهد"ب م>.ا ن'+م
&R)H ن8شا)0ا)ب و >,ا $ا)ب « ِهّللا KJوُ&َ ر R4ّ(َ Sُ م Qُ هّللا اّ لِإ َ هَلِإ اَ ل » رد
$دایا &یراUگن و I&'9# را80ر &:اب ردا)ب د9نام و &: را9#
ام gص رد راP8یا95 $اPی)مM یگد)#). هب )ف# و })ش
$7'R و &'9Pن $را# و Iد99# داXیا هG)فC و د99# ه9خر
.دیا'ب د"5و هب ی8(اران و ه9'# )گیدPی هب -+Bن ه# &'ی"گن
A*اe یبا نبا یل, ماماK -0>خ 4امز رد دند"م)0
VاTخ نب )%, O)o( ). -<H ه# مدید Vا"خ رد
م)#ا Z".ر O)o( m زا ه# ی8Gو .مدنا"خ ار d+ص زا%ن
مدید ار ینز .مدش •راخ دXBم زا I&یدش `را0 زا%ن هماGا
رد ار ام)خ i+e کی و -.ا هدا8Bیا دXBم رد A95 رد
1
K .&لBم و $راFب \J
2
K را_ب•ار"ن \J – ی0 zا.•ا .k9B*ا
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 26 ﴾

-.د
)+ما'H -مدخ هب و )'گب ار ام)خ نیا 6یل, ای -فگ Iدراد
m م)#ا Z".ر O)o( د7ن و &80)گ ار ام)خ .)+ب m
)+ما'H Iمد)ب m و -شاUگ ام)خ i+e رد ار }را+م -.د
و OU* اب $د( هب ام)خ .دا/ن نم 4ا:د رد ار ام)خ دد, کی
هل*ا Z".ر ای &8فگ Iد"ب ه7%ش"خ m ار $)گید $ام)خ 6
زا Iد9# اT, ار ام)خ ه# 4M زا D+G Iام)0 اT, نم هب
.مدش راد'ب Vا"خ
-ماما هب زا%ن I&80ر دXBم هب d+ص زا%ن $ادا $ا)ب
4ایاH زا qH .دش هماGا ن'%لBم هف'لخ VاTخ نب )%,
دXBم رد )ب ه# مدید ار ینز Iمدش •راخ دXBم زا زا%ن
ای -فگ I-شاد -.د رد ار ام)خ i+e کی و د"ب هدا8Bیا
دXBم D:ا ن'ب ه# )+ب هف'لخ د7ن ار ام)خ نیا 6یل,
VاTخ نب )%, O)o( د7ن و &80)گ ار ام)خ .د"ش &'BقC
ن:د رد و -شاد)ب ار ام)خ دد, کی i+e زا )%, .مد)ب
6)%, ای &8فگ .د"ب ه7%ش"خ و OU* اب ام)خ .-شاUگ نم
رد ار ام)خ ود )+ما'H )گا -فگ .ن# gT* ار )گید ییام)خ
.&:د "C هب ار ام)خ ود &: نم اC I-.ا ه8شاUگ "C 4ا:د
نیا ایM 6ن'9م•%*ا)'ما ای -فگ AX@C Zا( رد یل, O)o(
ای -فگ cی8شاد یCاد:ا<م A'Q زا ای c$دید Vا"خ رد ار
ی8Gو 4اBنا اما Iی+'Q Oاد:ا<م هن و د"ب Vا"خ هن 6یل,
ار ادخ ر"ن ه# د.ر ییاXب Iدشاب هل*
v
ا_*اخ !+لG ه#
Jد9'+ب
K 1 J
.
1
K .ن'9م•%*ا q'نا k%5)C Iنی)'ش $ا:ه_G \J
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 27 ﴾

A:ارم
بات@
.&ی)PنM)G ‰
.م>.ا )+ما'H yیدا(ا ‰
.$ر"با<'ن راT, I)'T*ا iT9م ‰
.$د@. 4ا8."ب ‰
.$"9Yم ‰
.$)8ش"ش zا+, ر"B0)H Iن''+9*ا &Cاخ ‰
.4اید%(ا هل*اد+, >م ا8."مام زا k8ش"ن ‰
.zردم &ی)P*اد+, >م ا8."مام ~ا+_*ار"ن هد'_G ‰
.هناداد د%حم ['ش •ا( lد'ص= ‰
.$د'Xم د'@. د%حم ه%5)C Iنی)'ش $ا:ه_G ‰
.ی.ود)0 هما9:اش همدقم ‰
و هباحص ماقم ?یدBار <Cا26- $Dد0 رد
﴿ 28 ﴾

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->