P. 1
تحفه اثنا عشری

تحفه اثنا عشری

|Views: 422|Likes:
منشور بواسطةMohaqeq

More info:

Published by: Mohaqeq on Sep 06, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

يرشع انثا ي هفحت

:فلؤم ي همدقم زا
و هعيش لاح فشك رد تسا ىاهلاسر نيا
قيرط و ناشيا بهذم ذخم و ل!"ا ناي#
ناي# و د!خ بهذم ه# ار نار$يد ناشيا %!&د
و ناشيا 'يداحا و را(خا )اور و ناشيا *+سا
و تيه!لا ,ا# رد ناشيا -يا.& /ا ىذ(0 ناي#
1يا2م /ا 34ع# 1.0 و داعم و تماما و %!(0
ت5م ل!"ا /ا ا607 ذخم هك ناشيا هي6.8
ىا 9را: رك; و تسا 9-يش!: و 3<=م هي<ي>ح
و ه#ا?" قح رد ناشيا لاع8ا و لا!@ا /ا
ه5لا ABحر ى!(0 تي# 1ها و %ار6Cم Dاو/ا
ا>Eا ه<?F ار هلاسر نيا و نيعBGا H6ي5&
-ش 9دا60 Iا0 هيرش& .
يولهد هللا يلو هاش :ي هتشو
!"#رلا $%#رلا هللا !&'
(لع
)
ا*و+, (ف-*ا $./لا هدا0ع (لع 123 و (ف4 و هلل د%حلا
5و (ح6لا 7%ش (8دلا 5د' (دا وا $"3و9 :ا9 ;#ا* <5ولا د"3
=(ل>لا ?ا85دلا يو@ ه'اح*ا و هلA (لع و (0تB%لا د%حم <دCلا
5د هدن' د.وD (م د>' اما D !"ل# 12F GH.H>لاد0عI JKا# <و9 5دا9 ها
ه' Lور>%لا !"#رلاد0عI M"فلاو'ا N"ش $' د%#ا $.دلا ;-9 N"ش $'
يK !هرش# و $">%8ا !Cل هللا رفF G<دنCلاI <ولهدلا Gهللا (لو هاش
ه4 $"حلا+لا هدا0ع Oرمز لاح فشك رد تسا ىاهلاسر نيا
%!&د قيرط و ناشيا بهذم ذخم و ل!"ا ناي# و هعيش
و ناشيا *+سا ناي# و د!خ بهذم ه# ار نار$يد ناشيا
رد ناشيا -يا.& /ا ىذ(0 ناي# و ناشيا 'يداحا و را(خا )اور
/ا 34ع# 1.0 و داعم و تماما و %!(0 و تيه!لا ,ا#
هي<ي>ح ت5م ل!"ا /ا ا607 ذخم هك ناشيا هي6.8 1يا2م
لاع8ا و لا!@ا /ا ىا 9را: رك; و تسا 9-يش!: و 3<=م
ى!(0 تي# 1ها و %ار6Cم Dاو/ا و ه#ا?" قح رد ناشيا
هيرش& ا>Eا ه<?F ار هلاسر نيا و نيعBGا H6ي5& ه5لا ABحر
-ش 9دا60 Iا0 ر", ?رBه زا رشع ياث Pر9 <ا6قا زا د>' ه4 ار.ز
هتKرD 5وCQ هول8 و هتKر./R ف"لSت ?5و* 12&لا و T"حتلا ه"لع رش0لا
ه"ماماI Uو+Vلا (لع ه>"ش <وWتفD زا ه"Xام Pور9 $.ا 5د هYA و
$.ا 5د Z003 ه4 هدمA [و9و ه' \عا%8 و \ن3 ]ها ا' Gه.رشع انثا
هدام ^ورتم هYA و هد.درD _5دنم هلا35 هYA زا H" Zلا# \ق"ق#
هلا35 $.ا و هد"ماBا `وXو ه' دش 5و4/م I ا5 و $"نمؤ%لا Tح"+
ر.رحت و هلا35 $.ا د.و&ت زا aرF دش هدر4 ;قل G$"bا"شلا Tح"6K
ه4 Pامز $.ا 5د و !"A $4ا3 ام ه4 د2' $.ا 5د ه4 \3ا PA هلاقم $.ا
ه4 هداتKا cافتا <د# ه' PA [و"ش و ه.رشع انثا ;ه/م _او5 !"A 5د ام
دنشا0 ;ه/%تم ;ه/م PA ه' ها, PA زا 74 ود d. ه4 دشا' ها, !4
5ا0,ا و N.5ات !لع هل"# زا <رe4ا $f"ل دوش هد"قع $.ا ه' ;Fا5 و
دنشا' (م ]KاF و ر0, (' دو, L23ا و gو*ا gاو#ا زا و ]bاع دو,
دن.ا% (م وWتفD \عا%8 و \ن3 ]ها ا' 7لاBم و ]Kاحم 5د هاDره و
$.ا ر.رحت ه' (لا>ت هللا ه0&# د5وA (م ه'رD رتش و دن.وD (م hم h4
و دور Pور"' دو, هدا8 زا هرQانم \9و 5د ات دش هت,ادرR هلا35
ا5 ددرت و dش (>9او 5وما زا (6>' 5د و دوش رfنم ا5 دو, gو*ا
2
I 2 G
و ه>"ش ;ه/م ]ق 5د ه4 دش هدر4 1اHتلا هلا35 $.ا 5د و دنهد ها5
;ت4 زا ر"F دوش (م Pاش.ا ه' د.اع ه4 (تاماHلا و Pاش.ا د.اقع Pا"'
  (م \ن3 ]ها ه' د.اع ه4 (تاماHلا و دنشا' هنع gوقنم Pاش.ا هر0ت>م
زا ا5 d. ره iا و دشا' \ن3 ]ها ?ا.او5 jKاوم وها%4 د.ا' (م دوش
cوثو و دا%تعا رW.دf. ا' و \3ا j#i دانع و ;+>ت \%Cت $"Kرb
هلا35 $.ا 5د هتش/D ?ا.اf# و k+9 و N.5اوت زا هYA و l9او ر"F
و د5اد cافتا PA ر' ه9رK ود ره ه4 \3ا 7ن8 PA زا \3ا _5دنم
زا رتش"' ا/ه lم \&.ورم Pا&f. $"ق.رK زا H" د"Bم PAر9 ر"&فت
...I دا% \%Cت هنmم ا5 (&4 ات دش هد5وA ه>"ش ر"3افت ْمُتْيَأَرَ أ ِمْوَ ق اَي َلاَ ق
اّلِإ ُ ديِرُأ ْ نِ إ ُ هْ نَع ْمُكاَهْ نَأ اَ !َلِإ ْ مُ"َ #$لاَ%ُ أ ْ نَ أ ُ ديِرُأ اَ َ & ا'نَ(َ) ا* قْ+ِر ُ هْن, -ِنَ قَ+َرَ & -. /َر ْ0, 1 2َن.3َ / !َ4َ ع ُ 5ْنُك ْ نِ إ
6 ُ 73ِنُأ , هْ 3َلِإَ& ُ5ْ4ّ كَ وَ8 , هْ 3َ4َ ع ,هّ4لاِ / اّ لِإ -$93,:ْوَ 8 اَ َ& ُ5ْ;َ <َ ت=>? اَ َ@اَ4ْ Aِ B=ل? CC D .Gدوه
ا5 H"n دنn هfA هلاقم $.ا Pا>ما3 و هلا35 $.ا PارQا زا oا%تلا
:ا' زا هلا35 $.ا 5د هYA هfA gوا د5اد pوحلم PA ه>لا-م $"# 5د
1اiا ر", ?ارC-م _اوزا و 1ار4 :اح*ا و 1اmع \"' ]ها $عا-م
5و4/م 12&لا و ?اول+لا !C"لع qا"0ا و هfr2م krاق 7ن8 زا هfل'
s5اK و دن3انش هم/لا tر' PA زا ا5 Lور# $.ا !9ا5 ه4 د.A 1زi دوش
gد د* ه' و د.ا% (م ار0ت l"نش رما PAزا Pا'ز 5اHه ه' د5اWا هدC>لا
(هورD gو*ا ر' 124 <ان' Pوn $f"ل د5اد (م <5اH"' :دا qو3 PA زا
در' هد"ش4 ه4 ا8 ره هداد اCA \3د ه' 5ا"ت,ا 1امز 5اnا \3ا هداC
.دوش (م دنن4 $"W5 ه4 u5 ره ه' و
و هت,ادرR ه>"ش ;ه/م ه' هت,ا3 jل-م ا5 124 ا8 ره هfA :1ود
Pاش.ا 1د9 ه' ا5 $V3 ها5 هدو% \ن3 ]ها cا/م ه' د"قم هاDره
و اشا# \3وا ;ه/م ر' (ن0م jل-م 124 ه4 دننf !هوت Pانn هدو%"R
.24
و ه>"ش ;ه/م ه' ه4 د.ا% ه>لا-م (&4 ا5 هلا35 $.ا هfA :1و3
(م ا5 ;ه/م d. ه4 ره و دشا' انشA و رهام
)
اعورK و
)
iو*ا \ن3 ]ها
هلا35 $.ا ه>لا-م ]'ا9 داد (% يv0ن. ا%4 ا5 رW.د ;ه/م و د3انش
و \3ا هدمA ر&"م ا5 وا !تا ه8و ه' ه>"ش ;ت4 ر' 5و0ع رDا و \&"
3
I 3 G
دهاو, lفتنم هلا35 $.ا زا H" د5اد (.انشA Pادنn \ن3 ]ها ;ه/م ا'
]ها ;ه/م و دادي% يv0ن. ا%4 ا5 ه>"ش ;ه/م $.ا 7f>' رDا و دش
دهاوV هرC' هلا35 $.ا زا
)
2*ا \3ا هتKرD ارK qاف"ت3ا ه' ا5 \ن3
و ه>"ش gو*ا ر' (ن0م هلا35 $.ا 5د 124 ]*ا ه4 ار.ز \شادر'
.\3ا Pاش.ا ?ا.او5
\3ا gوقنم ه>"ش هر0ت>م ;ت4 زا هYA هلا35 $.ا 5د هfA :15اCn
اCنع gوقنم ;ت4 ه4 ار.ز دهد Z.اBنD PA 5د ا5 PاتC' و ارتKا gا%ت#ا
و د.امرف (Fامد"' ه4 د.ا' داPاش.ا ?ار0ت>م و ه>"ش ;ت4 ر"هاشم زا
رهاQ ]ق \ح* رDا ه4 د3رت PA زا و دهد \ق'ا-م ]*ا ا' ا5 ]ق
.ددرD 1زi PA ]
w
0قت دوش
5د ه%ه $.ا دنn ره ه4 د.وW و دهد ها5 ا5 ].وSت gا%ت#ا هfA :!BنR
ه' ام $ه@ ه4 دشا' هتشاد (ل.وSت اما \3ا دو8وم ه>"ش هر0ت>م ;ت4
و HBع ]"لد هرQانم \9و 5د gا%ت#ا $.ا ه4 ار.ز د35 (% PA
\فD :ا' gا%ت#ا $.ا دو8و ا' و (ادا و ]C8 دهاش و \3ا (D5اY"'
.دوشيم دود&م د"نش و
ر' 12&لا !C"لع رشع انثا ه%rا ددع ه' ا4ر
w
0ت و ان%
w
"ت ا5 هلا35 $.ا و
:دش هدر4 ;ترم :ا' هدزاود
cرK ه' PA :ا>شا و l"شت ;ه/م xود# \"ف"4 5د :gوا :ا'
Tحف* .هفلتVم 7
Tحف* .7"0لت و g2Xا cرb و ه>"ش د.اfم 5د :1ود :ا' 62
Tحف* .Pاش.ا ;ت4 و qا%لع و ه>"ش L23ا ر4@ 5د :1و3 :ا' 199
Tحف* .اCن.ا Oاو5 ر4@و ه>"ش 5ا0,ا gاو#ا 5د :15اCn :ا' 231
Tحف* .?ا"Cلا 5د :!BنR :ا' 276
Tحف* .?او0 5د :!شش :ا' 314
4
I 4 G
Tحف* .\ماما 5د :!تفه :ا' 348
Tحف* .دا>م 5د :!تشه :ا' 473
Tحف* .ه"CقK ].ا&م 5د :!C :ا' 493
.ه'اح* رW.د و $"نمؤ%لا 1ا و هث2ث qافل, $عا-م 5د :!هد :ا'
Tحف* 529
]+K . ]+K ه3 ر' ]%تشم ه>"ش ;ه/م Uاو, 5د :!هدزا. :ا'
.?اوفه 5د :1و3 ]+K .?ا0+>ت 5د :1ود ]+K .1اهوا 5د :gوا
Tحف* 699
<5اود"ما هرشع ?امدقم ر' ]%تشم ار0ت و iوت 5د :!هدزاود :ا'
?او@ $%. ه' هfA ها-ل3 ]8 و هSش Hع <5ا' ?ر6# ]6K زا
]"03 (لا يداCلا هللا و دتKا gو09 aر>م 5د Pا5اوD5H' PA ?ا"لاع
Tحف* .داد&لا و jحلل !Cل%لا و داشرلا 775
5
I 5 G
gوا :ا'
هفلتVم cرK ه' PA :ا>شا و l"شت ;ه/م xود# \"ف"4 5د
u5اW5 ?ا5وCQ xود# <ادت'ا زا ه>"ش ;ه/م ه4 \&اد د.ا'
رهاQ رW.د u5 ه' \9و ره 5د و هد"شوR PوDاوD <اCتو&4 و هدو%
;ه/م $.ا h.ورت 5د Pا3ار, و cارع 5د ه.وف* $"b23 هfA ات هدش
ه' رKاو (>3 \9و qا%لع و دد"شو4 وا $"او9 Jف# و gو*ا y0X و
و ;ت4 5د هد5وA ا8 ه' [ورK l.رفت و gو*ا د"C%ت هد"ا35 !.دقت
Lو9وم ;ه/م $.ا gوحت و ].د0ت زا' PA زا داهت,ا3 Pودم ].ا35
;ه/م $"%ه ه*ا, gد0ت و Pولت $.ا و \KرD 5ار9 zو5 d. ر' و دش
;ها/م PA ]ها L2ت,ا ف*و ا' ه4 رW.د ;ها/م L2, ه' 7' و \3ا
5د ].وحت و ]ق و داهدرf ].د0ت هاWY"ه ا5 gو*ا ;ه/م [ورK 5د
;3انم l"شت ;ه/م (ا0م Pا"ت ا' و داهتشاد H.ا8 دو, ;ه/م Pا45ا
].د0ت و هتKرW 5ار9 :ول3ا d. ر' و داهد"شارت (0ه/م \9و ره
.\3ا هدش l9او ;ه/م $.ا 5د 5ا"&' Pا45ا ].وحت و gو*ا
!Cنع هللا يX5 هث2ث qافل, Pامز 5د Pوn هfA gا%8ا $.ا ]"+فت
\.انع ه' Pات3رR \' و oوBم و <5ا+ و دوC. زا 5اف4 د2' {تK
و ر3ا و ]ت9 و دش l9او 1اmع Pا>'ات و 1ار4 ه'اح* \3د' <دH.ا
j#i اC|' 5اع و \ل@ gا%4 و داتKا cافتا 5ا3 PوW 5اف4 5د ;C
H"شود Pاز هf.دح' د.درD و ددش 123ا ]ها (اد zارK اCA ه
gا%f' ه.H8 /,ا و دد.درD :رع L28ا 12F و ^H"ن4 اCA gافbا
$"تف"ل, دCع 5د \شD gو%>م و 1و3رم اCA ه"ق' زا \ل/م و Pاوه
و gاتق' و ددز اR و \3د ه"0+ع ?دش و \"%# ه0لF \CB' $"لوا
دو' 123ا هف.اb 5اDددم (R 5د (R يCلا ?ر+ Pوn دنت3ا,ر' gاد8
دCع 5د 5اnا دد5وا" \3د' Pi/, و \04 و Pار&, و ه0", زا ر"F
هعا%8 7R دنتV.وA رfم $"تم ]0ح' و دنتV"Wا رW.د هل"# }لاث هف"ل,
],اد $"%ل&م 5ا%ش 5د ا5 دو, هدش ا.وD 123ا ه%لf' اCA زا ر"e4
5د دانع و Mv' و دا&K و هنتK [اق.ا و 123ا 5و qافbا (R 5د و ددر4
ر.دقت' هاDا دنت&8 5اfن.ا <ار' هل"# و ر"'دت و ددش $"%ل&م ه9رK
ر' ر+م 1درم زا هعا%8 دش d.دH \K2, 1ا.ا qا6قا Pوn (ا'5
6
I 6 G
ه%ه زا هعا%BA دد"شوR _ور, \>ل, و دد.ز5و (v' }لاث هف"ل,
ا5 \*رK $.ا و دنتشD (عا3 ZتA $.ا $ت,ورKا 5د رتش"' و رتش"R
cارع (#او و هKو4
)
ا*و+, ;او8 و Lارbا زا و ددر%ش \%"نF
و دد"ا35 12&لا و T"حتلا اC"ن4ا3 ]6Kا (لع ه5ونم هن.د%' ا5 دو,
\لو* زا oرت \CB' و ددو' هدر4 ا"Cم اCلا3 زا ه4 H"Wا هنتK ر.رقت
PA ?داCش هاD ره و دداC زاFA 2م ر' دد5وA (% Pا'ز ر' 123ا ]ها
هنع هللا يX5 $"نمؤ%لار"ما qافلVلا !تا, هق# \K2, و j# ر' هف"ل,
و ددو% او :انBA $"+لVم و $"0حم دادع ا5 دو, \KرD ?5و*
و \#رK gا%4 دمA5د $.ا' و دنت,ا3 ;قلم (لع ه>"ش' ا5 $تش.و,
ر.ا,@ }0, ر.ا%X ?اوfم ه4 دنت3او, و دش Pاش.ا ;"+ <داش
5د هFدFد (' ا5 دو, R ;.ر9 ه4 ا5 هنتK $.ا و د5A زار'ا و 5اCQا ه.ا
.د5وA5د انCR و زا5د دو' qافتiا و qافbiا
اCلا3 ه4 دو' G(ا>ن* (ن%. <دوC. S03 $' هللاد0عI هورD $.ا رت24
و در3 هت,ا' ]Fد و اFد در و هت,ارKا g2Xا و 7"0لت !لع \.دوC. 5د
(ل", هد.د ا5 ارح* $.ا زارK و ;"ش و هد"شn <H"Wا هنتK 1رD
زاFA Pداد ;.رK <5وb ه' هنتK ]ها زا ا5 (&4 ره دو' هدمAر' 5ا4رR
5اCQا
)
iوا .در4 دا"ن' $تشا4 \ل2X !Vت d. ره داد>ت3ا 5و,ارK و داC
و <وف-+م Pامدود و <و0 Pادا, ه' U2,ا و \0حم gا%4 دا"ن'
1اHتلا و در4 [ورش رما $.ا 5د 1اfحت3ا و \"' ]ها \0حم ر' M.رحت
وا PافلاVم ه' Pدرf ]"م و PارW.د ر' وا 5اe.ا و j# ر' هف"ل, ;ا8
123ا ]ها هKا4 :وFرم و 1اع و Uا, gو0قم (ن>م $.ا و دو% Pا"'
هعا%8 Pوn و \شD وا (هاو,ر", و \ح"+ ر' داقتعا }عا' و د.درD
ر0%v"R زا د>' <و6ترم :ان8 ه4 دو% اقلا
)
iوا در4 5اتKرD 1اد $.د' ا5
5دار' و وا (*و و ر0%v"R <و3 ه' \3ا Pاش.ا :ر9ا و 1درم ]6Kا
5د ه.ورم }.دا#ا و :ان8 PA ]rا6K 5د هد5او ?ا.A و \3وا داماد و وا
رشتنم دو, ?اعرتVم و ?اعوXوم !Xا' :ا09 (لاع PA ;9انم
l"%8 ر' <و6ترم :ان8 ]"6فت ه' وا ه/م2ت ه4 د.د هاDره \,ا3
1اfحت3ا و ~و35 Pاش.ا Pاه@ا 5د (ن>م $.ا و ددش ]rا9 :اح*ا
رW.د ر3 دو, Pا5ا. هد.HDر' و Pاو,ا kل, زا ا5 هعا%8 \Kر./R
kن' ا5 وا ر0%v"R و دو' ر0%v"R (*و <و6ترم :ان8 ه4 در4 !"ل>ت
I T.A زا د"Bم PAر9 5د وا \K2, و هت,ا3 هف"ل, {.ر* ُهُلوُ>َ رَ & ُهّ4ل? ُ مُ"E 3,لَ& اَFG نِإ
7
I 7 G
6 َنوُ ;$ك?َر ْمُHَ & َIاَكG Jل? َنوُ 8ْKُيَ& َIاَ4G Lل? َنوُF3, 9ُي َ 0ي,Mّل? ?وُ نََN َ 0ي,Mّل?َ& OO D يم y0نت&م Gهدrا%لا
و دنت,ا3 l.اX ا5 ر0%v"R \"*و رfم و ه0لv' ه'اح* $f"ل دوش
ه%ه و ددو% فلت ا5 (6ترم j# و ددر4 ه gو35 و اد, \عاbا
و qا&نلا Oد"3 $"' ا%"K ه4 هش9انم و دنتشDر' $.د زا ا"د l%b <ار'
\3د هد"ماBا اف* و {ل+' اهر,A و دو' هتK5 ^دK :ا' 5د gوا هف"ل,
و دو% هvلا' \"*و ر3 $.ا Pا%تf' ا5 d. ره و \,ا3 d&%تم و H.وA
1ا د.A Pا"م 5د ه5واحم و هلواقم 7ن8 $.زا ا5 ا%ش 1درم ا' رDا \فD
$.زا aرF ارم ه4 د"rا% 5اCQا <5اH"' و ار0ت $م زا و د.ر"W $م
و Pاش و 1ا ه \3ا l9او 5اCQا و j# Pا"' Mحم \ح"+ و \"*و
و ?امدقم $.ا دونش و \فD وا ه3و3و $.ا \CB' ها8 و \"* ه
و ?ارQانم و دش <5ا8 ر"ما ?ر6# Pا.رfشل 5د افل, $>b و ;3
ر0نم ر3 ر' هنع هللا يX5 ر"ما ?ر6# هfA ات \KرD Pدش ?iداBم
(,ر' و دو% رهاQ ار0ت و <5اH"' هعا%8 $.زا و دومرK اهه0-, •م ر'
ر' !ه وا ر"ت $.ا ه4 د.د Pوn S03 $'ا در4 د.دCت د# :رX و د"عو' ا5
!ه ا' در4 \ل,ادم 123ا ]ها هد"قع 5د دا&K و هنتK و \&ش Lده
k,ا زا ا5 هعا%8 دH.ر"م رW.دf. <ور'A و دH.وA (م وD و \فW'
$تKرD زا د>' 5ا"Fا زا (لا, ?ول, 5د هد"n ر' دو, PادرDاش UاوVلا
داC Pا"م 5د رت4زا و رتf.5ا' رW.د ر3 !&9 و Pا%"R و cاe"م و دCع
زا \&" رش' 5ودقم ه4 دوش"م 5دا* اهH"n <و6ترم :ان8 زا ه4
Pا"' و ?اوما qا"#ا و ;"F زا 5ا0,ا و Pا"عا ;ل9 و ?اداع c5او,
\F2' و هرXا# ?ا'او8 و هق"9د ?ا03احم و ه"و4 و ه"Cلا j.اق#
ه4 (تو9 و هbرفم \عاBش و <وقت و دهز و pافلا \#ا+K و ?5ا0ع
ه4 د"اد"م €"ه هد"نش و هد.د PA دنام Pا"اC8 و PاC8 zوD و !شn
و دداد 5د HB>' $ت ه%ه \&"n رما $.ا ر3 و \3اB4 زا ه%ه $.ا
د"4ات و 5ا"&' j.وشت زا د>' دداC وا \3د' دا"قا و !"ل&ت 1امز
ه4 \3ا \"هولا Uاو, ه%ه $.ا ه4 دو% او 5ار3ا Jف# 5د 5ا%ش"'
او%لعاK د.امرK (م هول8 ?وهi ?و3ا ?و&4 5د و دن.ا% (م 5وCQ
\لا# 5د ه4 ا5 <و6ترم ?ا%ل4 M>' و وه iا هلا i و هل iا وه ا"لع Pا
}عا' اا ?و%. i ي# اا ]eم دشا0"م هللا qا"لوا ه4 gا# ه0لF و رf3
و هلاقم د.ؤم دو' هدز ر' ر3 :انBA زا هما"قلا !"قم اا 5و0قلا يK $م
.!fح' هتK5 هتK5 و د"ادرD دو, \لiد دهاش
8
I 8 G
[اش $"نث iا زوا8 ر3 ]4
:انBA و د"35 <و6ترم :انB' و دش zاK هح"09 هلاقم $.ا
PA زا د>' داد ه'وت و دومرK 5ا cار#ا ه' د.دCت S03 $'ا lم ا5 هعا%BA
ا5 دو, هح"09 هلاقم Pا%ه زا' \K5 $.ادم 5د Pوn $.اد%' دومرK 28ا
:ان8 و \,ا3 رشتنم cا/ع و PاB"'5@A ه' ا5 دو, ه/م2ت و در4 5اCQا
و وا gاح' \K2, ?ا%Cم و 1اش هاv' :رح' gاvتشا ;0&' <و6ترم
7R در4 اد"R [و"ش و \KرD _او5 وا ;ه/م هfA ات \,ادر• وا [ا0تا
$">ل Pا-"ش $.ا ه3و3و gو09 و د5 ;0&' ر"ما ?ر6# Pا.رfشل
:ددش ه9رK 5اCn
]ها Pا.اوش"R ه4 G$"+لVم ه>"شI و G(لوا ه>"شI ه9رK :gوا
:اح*ا cوق# \Kر>م 5د <و6ترم :ان8 zو5 ر' دا\عا%8 و \ن3
[و9و ف*و ا' $bا' و رهاQ <5اد3اR و ?ارC-م _اوزا و 5ا04
و دد"ا5/D cاف و ]F زا \rار' و هن"3 <اف* و ?2تاقم و ?ار8اشم
l"%8 $م هورD $.ا و دنما G$"+لVم ه>"شI و G(لوا ه>"شI ا5 اCن.ا
:رBحلا .ه.‚ا ƒ ...Pا-ل3 !C"لع dل 7"ل يدا0ع PاI !fح' هو8ولا
42 $ماد' (ثول و ددام Pو+م و pوفحم 7"0لت رR 7"ل'ا PA رش زا G
دو, ;-, 5د <و6ترم :ان8 و د"3ر }"0, PA \3اB زا اCA ^اR
.د.دن&R ا5 اCن.ا zو5 و دومرK اCن.ا `دم
ه'اح* l"%8 ر' ا5 <و6ترم :ان8 ه4 Gه"ل"6فت ه>"ش ه9رKI :1ود
زا ه%ش و ددش $">ل PA ه/م2ت <ادا زا ه9رK $.ا و دداد"م ]"6فت
ه4 دومرK د.دCت اCن.ا j# 5د <و6ترم :ان8 و ددر4 gو09 وا ه3و3و
د# ا5 وا دهد"م ]"6فت $"V"ش ر' ارم ه4 د"نش !"هاو, ا5 (&4 رDا
.دز !هاو, \3ا d'اn داتشه ه4 ارتKا
l"%8 دن.وD H" Gه"rار0تI ا5 اCA ه4 Gه"03 ه>"ش ه9رKI :1و3
زا هورD $.ا و دنت&اد"م jKانم و رKا4 هfل' ;*اF و !لاQ ا5 ه'اح*
ر"'ز و هحلb و $"نمؤلا 1ا ?ار8اشم و دنتشD }"0, PA ه/م2ت y3وا
ه%ه $.ا Pوn و دش Pاش.ا هFدFد ^رحم و Pاش.ا ;ه/م د.ؤم
}لاث هف"ل, j# 5د اCن.ا 5اnا دو' }لاث هف"ل, Pو, ر' ان' ?ار8اشم
ر' (نت0م }لاث Tف"ل, \K2, Pوn و دداشD $>ل و $>b Pا'ز H"
9
I 9 G
وا gاeما و Lوع $' $%#رلا د0ع PA (ا0م (ا' و دو' $"V"ش \K2,
ه>"نش ?iاقم هاDره و دنت,ا3 دو, $>b 1اC3 Lده ا5 ه%ه ددو'
اه ه0-, د"3ر"م $"+لVم ه-3او' <و6ترم ^5ا0م l%&' هورD $.ا
.درf"م رهاQ 1درم $.زا دو, ?qار' و دو% (م اCشهوf و دومرف"م
Pا5ا. UاوVلا k,ا و ه/م2ت دش5ا ه4Gه2F ه>"ش ه9رKI :15اCn
ا5 اCA $"+لVم Pوn و ددش :انBA \"هولا' ]rا9 ددو' }"0, PA
و \"هولا ه"Kانم 5اثA <و6ترم :ان8 5د ه4 دداد ه>"نش ?اماHلا
هتشDر' \"هولا {.ر* زا اCA زا (6>' \3ا دو8وم \.رش' ?ا"6تقم
هYA و دنتشD <و6ترم (تو3ا Pد' 5د (توهi `و5 gول# ه' ]rا9 و
و ان"0 (لع {"&م ?ر6# j# 5د دو, ;ه/م ه"8وت زا د>' <5ا+
.I هC0ش' 12&لاو Oول+لا ه"لع ْ0, $ه3, : اَنْPَ #َنَ : اَهَ Qْ Rَ : ْ5َنَLْ)َ أ -, تّل? َن?َRْF, ع َ 5َن= /? َمَيْRَ َ &
6 َ S,ت$ ناَ9=ل? َ0, ْ 5َناَكَ & ,هِTُ تُكَ & اَه. /َر $UاَF, 4َ "ِ / ْ 5َقGدَAَ & اَن$)&ُر VW D و دنهد (م 5ار9 G!.رحتلا ..
زا (6>' و ددر4 <5ا8 ر"ما ?ر6# j# 5د Pاش.ا .دنن4يم ر.رقت
هf"45 ?2.وSت ه' دو, هد3اK هد"قع jKاوم ا5 <و6ترم :ان8 ?ا%ل4
اBن.ا زا و l"شت ;ه/م xود# j.رb ]*ا \3ا $.ا دنت,ا3 د.اع
\9و d. 5د ه%ه اCن.ا و داه9رK ه3 l"شت :ا'5ا gو*ا ه4 دش 1ول>م
}"0, <دوC. d. Pا%ه j.رb ه3 ره $.ا (ا0م (ا' و داهدش اد"R
رW.د 1اد 5د و \ف.رK رW.د u5 ه' ا5 d. ره ه4 دو' هش"R cاف $bا0لا
و cرفت زا د>' ه4 \3ا PA ه"03 ?رe4 و ?2F \ل9 ه8و و د"ش4
gوا دد"35 !C' 5ا"&' دش داوت ه"03 هد"قع ^رحم ه4 <5وما L2ت,ا
ه%ه $.ا و داتKا cافتا ر"'ز و هحلb و $"نمؤ%لا 1ا ا' ]%8 :ر# هfA
هل'اقم 5د ددو' }لاث هف"ل, Uا+9 (عدم و gوا هف"ل, Pا0&تنم زا
\
w
">"ش و دش اد"R 5و4/م هف"ل, ود ره ا' دانع و Mv' ا5 هورD $.ا اCA
5د ه4 ا5 <و6ترم gاو9ا و دنت,ا3 ر+حنم اCA Mv' 5د ا5 (6ترم
:ان8 PA ?اد.دشت و ?اد.دCت و دش (م 5دا* ود ره PA <انث و `دم
?اعارم ر' ]%# \KرD (م [و9و ود ره PA Pا.وDد' j# 5د ه4 ا5
5ورX ا5 ;لb ا"د Pا5ادر3 ه4 <5اد رهاQ و :ول9 ف"لSت \حل+م
5اnا د"35 !C' Mv' gوا هف"ل, j# 5د Pوn و ددو% (م دشا' (م
gوا \K2, [رK (اث هف"ل, \K2, ه4 دش (اث هف"ل, Mv' ه' رBنم
5د [ا0تا و ادت9ا ه4 <د# ه' دنتشاد :ول3ا d. و zو5 d. ود ره و دو'
دCع 5د (اث هف"ل, و دو' ?امHتلم زا اCA Pا"م 5د هق.رb و هر"3
10
I 10 G
و qا&نلا Oد"3 زا ^دK lنم 5د و \شاد ر"شم و ر.زو !f# gوا هف"ل,
('ا&تا ?اC8 $.ا ه"لع qان' و دو' وا d.رش و j"K5 ?ار8اشم رW.د
?رe4 و (ش.و, و <داماد زا دو' <و6ترم :ان8 ا' ا5 (اث هف"ل, ه4
ر' gو%م ا5 ه%ه \K2, و $.د ه%Cم 5وما 5د \>8ارم و ?5واشم
رe4ا و دنت,ا3 Pاش.ا (D5اY"' و <و6ترم :ان8 (اوتا و ه"قت
PA :ان8 [ا0تا zو5 ه' هف"ل, ود ره [ا0تا 5د ه4 ا5 5ا+ا و $.ر8اCم
و رماوا \"ش%ت و ?دXا>م و \وا>م و دنتشاد (مرDر3 5ور3
H" ددر%ش (م aرK و 1زi ا5 اCA (هاو .ددو% $>ل و $>b د5وم
?ا.5@ و ا5 $"ن&# :ان8 PA زا د>' و ا5 <و6ترم :ان8 هfA :1ود
هن3
)
اد"Cش يKوتI $.د'ا>لا $.ز $' د.ز ]eم Pاش.ا 122 „ه 739 G1
ه"اورم ه4 1اش ;*او ا' هش"%ه ا5 ه"ن&# ?ادا3 رW.د و د"Cش
هن"4 و ه'5احم و ?اش9انم ددو' ه"3ا0ع ه4 cارع ;*او و ددو'
\ل2X ;تارم <ا+9ا 5د ;*او زا (6>' و دام Pا"م 5د اه <5اد
?ر6# $.ا :ان8 5د و ددر4 (م ها"3 ا5 دو, <و5 هدش $f%تم
(f" ه' ا5 Pا%eع ?ر6# و $"V"ش و ددو% (م اه ('دا (' 5اCQا
$.ا ;.رقت ا5 Pا%eع ?ر6# <5اد0ا8 دو, ه"اورم هfل' ددر4 (م دا.
;*او هل'اقم 5د H" اCن.ا ددو' هت,ا3 \ل2X $.ا هل"3و و ?5ارش
.دداد $"Kرb زا (.ا"# (' داد و دداتKا5د اCA L23ا ا' $.5و4/م
;*او j# 5د 5اCbا ه%rا ر.ا3 و <و6ترم :ان8 هfA :1و3
رm و اCA (تن"b د' و \ثا0, و (تا@د' و ?5ارش هm#2م ه' qا"قشا
]eم هماع Lا*وا $%X 5د H"مA $>ل ?ا%ل4 هدر4 اCA <رهاQ ه0لF ه'
و ?اعد' xاد#ا و gو35 \ن3 ر"vت و \"' ]ها Mv' و !لQ و ;+F
و ددومرK (م ?اف* $.ا gاeما و \>.رش هفلاVم 1اf#ا [ارت,ا
PA هش"R \لBع هش.داي' هورD $.ا دد"%CK (م 5ا4 \ق"ق# Pاف9او
دورK 1اiا ر", ?ارC-م _اوزا و 1ار4 ه'اح* j# 5د ا5 ?ا%ل4 ه%ه
دنتKا. اCA ر' j0-نم دو, هد3اK هد"قع j'ا-م ا5 Lا*وا PA و دد5وA
و \9و \حل+م در"D (% هورD PA 1ا {.ر+ت ه' ارn هfA 5/ع و
?ا%ل4 PA Pاش $.ر,اتم $ه@ 5د هتK5 و هتK5 و دداد 5ار9 ه"قت
_اوزا و 1ار4 ه'اح* $>b و $>ل j# 5د ددش هح.ر* Uو+
زا ه"03 و ه>"ش اCA دنام و :ا03ا $.ا هل%Bلا' 1اiا ر", ?ارC-م
11
I 11 G
(R 5د (R اCA هد"قع ?اد%م ه4 ار.ز دنتشD رت <و9 و رتش"' cرK ه%ه
ه' 7R ه2F اما ددام رت ]"ل@ و رت%4 ه"ل"6فت و ه2F و د"35يم
H"Wا \ش#و ?ا%ل4 \عانش و Pاش.ا دقت>م P2-' =5وCQ \C8
?اKر,Hم ه'
)
اا"#ا رDا و در4 (% zوD (&4 ا5 اCA ?اا./ه Pاش.ا
\ح"+ ه' ا. دو, ]قع \>8ارم ه' دوز دش (م هتف.رK (&4 Pاش.ا
PA ه' 7R ه"ل"6فت اما و \شD (م زا' دو, ف.5ا>م و ر.اشع و :5ا9ا
ه"rار0ت و ه"03 ددو' هدام y3و 5د هدا5 Lرb ود ره زا ه4 \C8
هنع هللا يX5 (لع ه>"ش دادع 5د و ددر%ش (% دو, زا ا5 Pاش.ا
_اوزا و ه'اح* qار0ت 5د ر+حنم \"' ]ها \0حم داد ه4 دد5وAي%
<و6ترم :ان8 zو5 ر"F ر' ا5اCA $"+لVم \عا%8 و دنهد (% \3ا
يK i ددر4 (م ]"ل/ت و ر"قحت هتشاWا :ان8 PA د"عو د5وم و هت&اد
ات ه4 \3ا PA ;Bع و دمA \3ا5 Pاش.ا j# 5د ر"فنلا يK i و ر">لا
ه>"ش ه4 \ن3 ]ها ه9رK زا ;*او ه9رK ه"03 ه>"ش دH gا# ه'
هش"%ه و دا <و0 Pادا, <ادK Pا8 و gد ه' و <و6ترم :ان8 Uا,
?ارQانم و (ان3 و (ف"3 ?ادهاBم cارع و :رvم و 1اش ;*او ا'
?اعد' هلازا و \>.رش رrا>ش ?ر+ و داهدو% (ا&ل و (%لع
و :24 ه%ه و Pا.وD ه%ل4 $.رتد' ا5 ;*او و داهدمA هدر4 ه"اورم
هfل' دنن4 (% ه9رفت اC%ن"' ا%"K و دوش (% H"%تم دناد (م ر.زان,
ااد !لع ]ها ?iاقم و فل3 5ا0,ا ه' (ل", ا5 دو, ه4 Pاش.ا <ا%لع
ام !>نل و دنن4 (م c2bا (لوا ه>"ش ر' ا5 ;*او Jفل H" د5اWايم
:]"9
اC.واد. $م \"عا ه9ا%حلا iا ƒ ه' ;
w
-ت&. qاود qاد ]fل
Lرع 5د ;*او Jفل ه4 دوش (م رهاQ Pانn Z"تفتلا دنع هfل'
دشا' Pاش.ا هد"قع فلاVم ه4 \3ا (&4 <ار' ]%>ت&م ه0bا9 ه>"ش
ه>"ش ه"ل"6فت و ا5 ه"ل"6فت ه"03 و دناد ;*او ا5 ه"03 O2F 7R
cرK l"%8 \م2م و $>b د5وم ه4 (لوا ه>"ش gا# اشو, و ا5 (لوا
هد.HD \فلاVم اCA ه%ه ره ا' و داهد.درD ;*او و ه>"ش زا ه
w
لاX
(%mع \'رF و <ر04 هدهاBم <و6ترم :ان8 \ثا5و ه' ا5 Pاش.ا ا.وD
Gqا'رvلل ('و-K
)
ا0.رF دو>"3 و
)
ا0.رF
)
اد' $.دلا P
w
… وI هدش ;"+
12
I 12 G
Pا و هلل د%حلا و هدمA Pاش.ا g|م فش4 و Pاش.ا gا# cاد+م
.ه4 دش دهاو, Lوشfم هلا35 $.ا5د (لا>ت هللاqاش
5د اCAرe4ا ه4 5ا+ا و $.ر8اCم l"%8 زا دا ?5ا0ع (لوا ه>"ش
ر' و داهد.ز5و 1ا"9 هاv' :ور# ه' <و6ترم :ان8 :|م ?دا>3 :ا45
!ل3 و ه"لع هللا (ل* gو35 هار%ه هYانn داهدر4 uن8 PAر9 ].وSت
\C8 ه' اCA زا (,ر' و ددو' هدر4 uن8 PAر9 ].Hنت ر' هث2ث <افل, و
و ددر4 دعاقت هل09 <ا4رش و ه%ل4 ]ها gات9 زا †ا"ت#ا و [5وت gا%4
ا' و د.درD <و6ترم :ان8 gو0قم 5ا/عا اهPA ه%ه و ددو% Pا"' اه5/ع
M.رحت و <ولع ;9انم }' و <و6ترم ].ا6K رش 5د دعاقت $.ا
(عرما هق"9د :ا09 (لاع PA !"m>ت و :ان8 PA \0حم ر' 1درم
I ه.A cاد+م و دنتشا/W اَ َن&ُدِXَ ي اَ ل َ 0ي,Mّل? !َ4َ ع اَ لَ& !َ YْRَ F= ل? !َ 4َ ع اَلَ & $Zاَ#َ;E[ل? !َ4َ ع َ \ْ3َل
6 ]م3,)َ ر ] روُ#َ ^ ُهّ4ل?َ& _`3ِTَ> ْ 0, َSِ ن$(ْaُ F= ل? !َ4َ ع اَ ,ه$لوُ>َ رَ& ,هّ4, ل ?وُaَ Lَن ?َbِ إ cdَRَ ) َ نوُ9, #ْنُ ي eV D G:ه'وتلا
\عا%8 PاوXرلا \>"' PارXا# زا ه4 دش دهاو, 1ول>م H" و ددمA
<زاوم و دداد 5اe Pا8 $"ف* هل'اقم 5د رف د+تشه ;.ر9 ر"e4
Pاش.ا $">'ات و ه'اح* رW.د زا و دد"35 ?داCش ه85د ه' رف د+"3
Pوn اما ددر4 اCn ه4 د&.و هn و د&.و هn و د.وD هn Pا&#ا ه'
$.ا هد"35 ر,A ه' qافلVلا !تا, ر%ع و دو' هدش (6قنم \K2, 1ا.ا
?ا"لاع ?ا85د و ?ر,A :اوث زا ر"F دش رD5ا4 Pاش.ا (>3 ه%ه
l"شت xود# زا د>' د5وا" \3د' هرC' \3ا $""ن&حلا <د#ا ه4 \ن8
زا ه9رK d. ه4 ه9رK 5اCn ه' ه>"ش cارتKا و $"نمؤ%لا ر"ما Pامز 5د
Pو+لV%لاو (لوiا ه>"شلا !ه و دا\عا%8 و \ن3 ]ها ه' ;قلم اCA
و \&ه !ه رW.د <اCثود# ا5 l"شت Pا&#ا' !Cل $">'اتلاو ه'اح+لا $م
u5 ه' l"شت :2قا ره 5د ه4 \3ا $"%ه ه>"ش cرK cارتKا ;03
?ا'2قا $.ا رe4او دمA (م دو8و ه' رW.د (0ه/م و در4 (م 5وCQ رW.د
.داهدش l9او ه%rا ?داCش دH
]"+فت $.ا gا%8ا هfA Pوn <ا"قشا 1اش و cارع ه' هتفD د.H. د"لR
و ه' M.رحت 7"r5 ]ها دانع $'ا دا.ز 1اما 1ا%ه ا5 5د 2'ر4 د"Cش
دنت,ا3 Pا&"4 1ا (+Vش ه4 زا <اههل"n y03 ر04ا $&# (0تBم
دو' و د>' زا ?اKو :انBA \0ح* 5دار' Pاش.ا د%حم $' (لع ه4
5وCشم ه' د%حم $' هف"نحلا \3ا 5ا"ت,ا هدو% و ;rارF 1ولع زا PA
13
I 13 G
‡5H' ]*ا# هدر4 ه' $"4 (هاو, 1اما د"Cش \3ا,ر' و 1درم ا5 ر'
$.ا !Cم ;"Fرت داد \عا%8 زا ه>"ش (لوا ]eم Pا%"ل3 $' دار*
(عاH, و هعاK5 و (,ر' زا ه>"ش ه"03 \>'اتم و \عوا-م وا هدو%
d. ود 5ا' ا' $'ا دا.ز و gا%ع وا دنتV.وA5د Zشو4 Pاش.ا ه' H8
?داCش هر%ث د"شV0 5اnا (+Vش ا5 زا ه>"ش ه"03 ه4 Zما I 5اتVم
$'ا ي'ا هد"0ع يفقث G دو' و $K \3ا.5 و \موf# و \>ن* uن8 و
gاد8 و :ر# و gات9 ا5 d" هد.ز5و ه' \3ا.5 اRر' ددر4 و I !"هار'ا
$' dلام رتشا G ا5 ر"ما qارمiا وا 5ار9 دداد 7R 5اتVم 5د <اهuن8
5ا"&' $'ا دا.ز 5ا&وW ا5 \&fش هداد ر,A ه' !نC8 د"ا35 و
;ه/%تم ه' ;ه/م Pا&"4 دش و $.ا Pا&"4 5د ].اوا رfنم \ماما
$"ن&# دو' و د%حم $' هف"نحلا ا5 2' ه-3او د>' زا ر"ما $"نمؤ%لا
1اما داقتعا در4 (م ه' \C8 (حل* ه4 1اما ر04ا ا' ه.وا>م و ]ها
1اش هدر4 دو' دH Pا&"4 زا \9ا"ل \ماما هداتKار' دو' و 1اما رv*ا
ا5 H" ه' \C8 \>'اتم و \عوا-م 1اما ر04ا 5د $.ا {ل* رDا هn ه'
\هار4 دو' زا \9ا"ل \ماما 5ود \&اد(م 5اnا د%حم $' (لع ا5
Pزا, ر3 <و6ترم و ]ما# qاول \ماما 5ار9 هداد دو' و c5او, ه0"Bع
و 1ولع ه0.رF ه' \ثا5و رCmم ;rاB>لا ;rارvلاو زا وا \.او5 در4يم
5اتVم Pوn 5د ;ه/م وا دمA5د و 7ف وا Pاهاو, \3ا.5 و \ن-ل3
\شD <ار' \لا%ت3ا ر"ها%8 ه>"ش هKو4 ه4 \0& ه' :ان8 $"ماما
gا%4 دا"قا و ?اعاbا دنتشاد ;3انم د.د ه4 5اfا \ماما $"ماما
د.ا% و \فD ه4 د>' زا 1اما د"Cش !تا, gA ا0>لا رما \ماما jل>ت ه'
د%حم $' (لع د5اد و وا ام ا5 M.رحت ر' gات9 ;*او و $"4 (هاو,
1اما د"Cش هدو% †و-, و ?2B3 هعرتVم ه' رCم د%حم $' (لع دH
1درم 5اCQا دو% و Pدو' Pا&"4 ا5 jKاوم دو, دهاش $.ا <وعد
\,ا3 و ا' $.ا ر"'دت و هل"# 1درم <5ا"&' ا5 5د هق'5 \عاbا دو,
],اد در4 و ر' د2' cارع و 5ا.د رf' و زاوها و PاB.ا'5@A (لوت&م دش
ات هfA ;"+م $' ر"'Hلا 5دار' هللاد0ع $' ر"'Hلا ه4 داماد ?ر6# 1اما
د"Cش دو' و ?ر6# هن"f3 رت,د 1اما د"Cش 5د هلا0# `اf دو' ه' \C8
(ح.ا09 ه4 زا 5اتVم ه' 5وCQ دمA ر' ر3 وا _وK د"ش4 و وا ا5 ه' 5اد
5او0لا دات3رK و $.ا 5اتVم هف.اb !ه ;ه/م دو, ا5 ه' I ه.5اتVم G
;قلم د"ادرD و j'ا3 اCA ا5 I ه"ا&"4 G دنتفDيم و Pوn l.انش 5اتVم
دHا'ز !لاع \شD و وا ا5 زا ره ;ا8 $.رف و Zهوf دش هف.اb وا
14
I 14 G
$.ا ;قل ا5 هتشا/D زا' ه' ;قل !.د9 دو, ه4 ه"ا&"4 دو' [و85 ددر4
و (K l9اولا 5اتVم 5و4/م 5د 5وما Pا.دا ه' \.اF }"0, د.اق>لا دو'
اهر,A <اوعد ?و0 \فDيمودر4 (م ه4 ]"rر08 Z"R $م د.A (م و
ارم ر' gاو#ا Pا.رfشل دو, و ارما و ه'و* Pا5اد lل-م دن4 (م و
د%حم $' هف"نحلا 5د هن.دم ه5ونم ه' د* 5اHه Pا'ز 5اCQا ار0ت زا د.اقع
هe"0, 5اتVم و [اXوا هح"09 دومرK (م و gوا (&4 ه4 5د 123ا !35
!تام ا5وشاع و ه#و و Pو"ش هد5وAر' 5اتVم \3ا و $.ا ه%ه Mحم
<ار' <ارFا ه>"ش هKو4 ر' gات9 ;*او 1اش ات ه' $.ا ;.رقت dلم و
\ن-ل3 \3د' د5وA دو% (م و iا وا ا5 ا' 1اما $"&# هn 5ا4 هدام
دو' Pوn دو, gا", <ر0%v"R \شاد و [ا0تا وا ر' 2م ;3 و qار0ت
:اح*ا ددو%(م ره هاD د%حم $' هف"نحلا ?اKو \Kا. ه"ا&"4 ا5 5د
$"">ت 1اما و gاقتا \ماما L2ت,ا داتKا و و'ا ;.ر4 ه4 زا <ا3ˆ5 PA
هورD دو' \فD ه4 د%حم $' (لع !تا, ه%riا \3ا و ه' \C8 Lو,
qادعا دنn زو5 (فتVم هدش \3ا و د>' زا (تدم 5وCQ دهاو, در4
ZXرF هfA 1درم ه' <رW.د هد.ورD دوش و $ما' :ول3ا' j'ا3 5د
1اقم \عاbا و دا"قا دنشا' و cاح3ا ه4 7"r5 رW.د زا PA هورD دو'
ه' ]35 و ].ا35 y'5 دو, ا5 ه' و'ا !شاه $' د%حم $' هف"نحلا 5اCQا
دو% و \فD ه4 iا# 1اما \3وا و ارم ;rا دو, و د>' و'ا !شاه
ه"9اح3ا ]rا9 ه' \ماما دiوا وا ددش و $'ا :ر# <دن4 ه4 (f. زا
<ا3ˆ5 ه"9اح3ا دو' <ار' دو, <اعدا \ماما دو% و ي>%8 زا اههل"n
و هل"n ياهداز هللاد0ع $' رف>8 ه4 d.رش ه"9اح3ا ددو' د>' زا و'ا
!شاه \ماما ا5 ه' د0ع هللا $' ه.وا>م $' هللاد0ع $' رف>8 jل>ت دداد
و (>%8 ر"e4 زا ه>"ش ه"Kو4 [ا0تا Pاش ددو% و d. \عا%8 زا
ه"ا&"4 ا' PA دنتK5 ه4 د>' زا و'ا !شاه \ماما زا دiوا ;لاbو'ا
gاقتا در4 و ه' دiوا oا0ع jل>ت \KرD و (لع $' هللاد0ع $' oا0ع
ا5 1اما دنت&اد زا' 5د دiوا وا هل&ل3 \ماما <5ا8 دنت,ا3 ات \'و ه'
5و+نم (ق"اود (3ا0ع د"35 و PA 1وهوم l9او دش و gا", ?5و*
\KرD و هKرb هfA $.ا ه%ه UاVشا ه4 ه' !عز دو, اCA ا5 ه%rا
5ار9 دداد (م و ه' 1ا اCA ?وعد ددر4يم qار0ت 1ات زا $.ا <وعد
ددو% (م و دو, ا5 زا $.ا 5وما 5ود دد"ش4يم و $.ا هورD PA ه%ه
5اfا و (شاحت ا5 gو%حم ر' ه"قت و Lو, ادعا دنت,ا3 (م ه4 زونه
هن.دم 5د \3د ه"اورم دو' و I ]*ا ه"قت G 5د ;ه/م l"شت زا $"%ه ا8
15
I 15 G
[و"ش هتKا. و 5د $.ا Pامز l"شت ر+حنم 5د \"ا&"4 و \.5اتVم هدش
دو' و ر"ها%8 ه>"ش هKو4 ;ه/%تم ه' $.ا ;ه/م ددو' و ه2F و
ه"ل"6فت 5ا"&' ]"ل@ و ]"ل9 هتشD ددو' <5A $.ا ه"ا&"4 ا5 ا' !ه
cارتKا و L2ت,ا Z#اK دو' و اCهورD هدش ددو' I :2قا }لاث 5د
l"شت G PA دش ه4 Pوn ?ر6# 1اما $.ز $.د'ا>لا زا $.ا !لاع (اK ه'
!لاع (ادوا8 دد"مار, د.ز $' (لع $' $"&حلا ه4 ;قلم ه' د.ز
د"Cش \3ا ر' 1اشه $' dل%لاد0ع $' Pاورم ه4 هاشداR \9و دو'
_ور, دومرK و Pوn 5د `او هKو4 و cارع د"35 \عا%8 زا ه>"ش
$"+لVم ا' وا (هار%ه ددر4 ار.ز ه4 دiوا Pاورم ه' \C8 !لQ gا%ع
Pاش.ا ]'ا9 \3ا.5 رهاQ !ه هدا% ددو' و هدزاود 5اHه 74 ا. (3
5اHه 74 زا ه>"ش ه"03 ه4 رe4ا اCA ه"ا&"4 و ه.5اتVم ددو' و (,ر'
].ا9 ه' \ماما ?ر6# $.ز $.د'ا>لا H" هار%ه وا ددش و <ار' gات9
ف3و. $' ر%ع (فقث ه4 زا Lرb 1اشه ر"ما دو' cار>لا ه8وتم ددش
?ر6# د.ز د"Cش Pوn ;3 و qار0ت زا اCن.ا دد"نش اه5ا' ر8ز و N"'وت
دومرK و Pا&"r5 اCA ا5 د"قت د.دش دو% ه4 [ا0تا دو, ا5 زا $.ا رما
l"نش \>ا%م دن.ا% Pوn gات9 d.دH دش و \'و زا ;3 و ار0ت
هتش/D ه' ف"3 و Pان3 د"ماBا و \9و Pاحتما l"شت و ]ها \"' د"35
ه' هاC' هfA ام ا5 زا ;3 و ار
w
0ت ه'اح* lنم د.امرKيم ه' ^رت \9اK5
وا (Xا5 هدش و وا ا5 5د \3د Pان%شد 5اوVو, وا هدر•3 ه' 5وت3د
ه+9 ?ر6# 1اما $"&# ه' <اهها, دو, دد.H, ات هfA وا د"Cش دش
و 5د $.ا ار8ام هKرb ('2قا 5د l"شت ها5 \Kا. (تعا%8 ه4 ا' د.ز
د"Cش ددام دو, ا5 ه' ه>"ش kلا, ;قلم ددر4 و ].ا9 ددش ه4 1اما
ر' j# د>' زا ?ر6# 1اما $"&# د.ز د"Cش \3ا و ?داCش ه4
xار"م <ا'A \3وا ;"+ وا دش و Pا8 دو, ا5 5د ها5 \ماما \,ا' و
1اما ا5 $"%ه د.ا'يم ه4 زا (&4 ه' H8 اد, د3رت و ه' ر"ش%ش د.Aر'
و <اورR \9اK5 و ^رت \9اK5 (&4 دنf و \عا%8 ا5 ه4 زا \0ح*
وا اد8 هدش ه' هKو4 دنتشDر' I MKاو5 G ;قل دداC هfل' دو, د.ز
د"Cش 5د j# PA (' Pا.اKو sو5د Pز دومرK ه4 او6K5 !CK MKاورلا
و $.ا هعا%8 ا5 H" د>' زا [و85 ه' <اهها, دو, zاfن4 $">ت 1اما
<ار' دو, 5د Pا"م داتKا و دو, ا5 Iه' ه"ماما G ;قلم ددر4 7R (,ر'
].ا9 ددش \ماما ه' $&# (نeم ه4 دزرK $&# (0تBم دو' ا%C"لع
12&لا و <رe4ا ].ا9 ددش \ماما' 1اما د%حم ر9ا' ه"لع 12&لا ه4
16
I 16 G
]6Kا ]ها \"' 5د PA Pامز و !لعا و [5وا و د0عا Pاش.ا دو' و l"%8
ه>"ش ه"ا&"4 و ه.5اتVم ا5 ه' $.ا ;ه/م ?وعد زاFA دداC و Oاعد
$.ا ;ه/م ه4 <ا3ˆ5 $.ا دنهورD 1اشه $' !fحلا gو#ا و 1اشه $'
!لا3 (ق"لاو8 و Pا-"ش cا-لا و (%e"م و O5ا5ز $' $"عا (Kو4
\3ا د>' زا ?اKو ?ر6# ر9ا' ه"لع 12&لا $.ا \عا%8 ا5 زا' L2ت,ا
اد"R دش (6>' دنتفD وا ي# i ?و%. \3ا و (>%8 ه' ?وم وا ].ا9
ددش و هfA 1اما د>' زا <و ا.ر4@ \3ا و وا ا5 ي# ?و%.i داقتعا
ددر4 و ه0",ر' \ماما ?ر6# رف>8 cدا* ه"لع 12&لا ]rا9 ددش و
$.ا هورD 5ا"&' دش و (>%8 ر"e4 [ا0تا Pاش.ا ددو% و ;قل ه"ماما ا5
<ار' دو, Uا, ددر4 و [ا0تا د.ز د"Cش ا5 I ه.د.ز G دد"ما زا' I ه"ماما G
ا5 ه' ;03 دد>ت ?ا3ˆ5 دو, ?اK2ت,ا 5د ;ه/م ه' !ه د"35 و ره
(f. زا <ا3ˆ5 5و4/م jKاوم Zهاو, دو, (0ه/م <ار' [ا0تا دو,
د"شارت و :H# هدح"لع 5ار9 داد =ه"ماشه =ه"%لا3 ه"ا-"ش و ه"%e"م و
ه.5ا5ز cرK Pاش.ا دو' و د>' زا ?اKو ?ر6# cدا* ('2قا 7'
!"mع <و5 داد و (K2ت,ا ].اه 5د Z"R دمA و $.ا I :2قا l'ا5 \3ا
5د l"شت G زا ?ا'2قا (%mع 7R (,ر' ].ا9 ددش ه4 ?ر6# cدا*
ي# ?و%.i \3ا و وا ا5 qافت,ا l9او هدش و \>8ارم دهاو, دو% و
<اهف.اb !ه ه' ?وم PA :ان8 ].ا9 ددش د>' و زا <و ر&R <و
?ر6# !Qا4 (3وم $' رف>8 ا5 1اما دنت&اد هعا%8 و ]"عا%3ا $'
رف>8 ا5 زا' ه"ل"عا%3ا ا5 ا' !ه L2ت,ا داتKا ي6>' !ه دنتفD ه4
]"عا%3ا !تا, ه%riا \3ا i 1اما هد>' وا و ي# ?و%.i \3ا و
(6>' ?وم ه' وا ه' و \ماما ر&R وا ه4 د%حم $' ]"عا%3ا دو' ].ا9
ددش زا' $.ا ه9رK !ه ا' !ه فلتVم دش ;03 و L2ت,ا Pاش.ا PA
\3ا ه4 Pوn ]"عا%3ا $' رف>8 5و6# ه' ?ر6# ?اKو رف>8 \Kا.
<ر&R \شا/D ه4 وا ا5 د%حم دنتفD (م واو هار%ه ?ر6# cدا* ه4
د8 وا ددش (م دمA دادv' ه' و ?اKو و \Kا. 5د Z.ر9 ر'اقم PوKدم
\شD و وا ا5 (م2F دو' 1ا ^5ا0م 5وCشم ه' (&.ونشو, Zق و و
5اW \3د و <5ا4 هللد0ع $' Pو%"م `اد9 <زاوها ا' وا ?ا92م در4
د>' زا ?اKو ?ر6# cدا* 5اCQا دو% ه4 $م زا ه>"ش 1د%حم ه4
<iوم وت دو' د>' و زا \مز2م و \0#ا+م 5ا"&' 5د ?ول, واا' \فD
ه4 دH $م (6>' 5ار3ا هموتfم \3ا زا ;ا8 <iوم وت ه4 HDره ر'
<رW.د رهاQ هدومرف 7R Pا"' ?ا>-قم (Aر9 jKاوم 124 هف32K
17
I 17 G
زاFA داC (6>' و زا PونK ا5 وا H" و ?ا%&لb و رح3 و هد0>ش
زا </0 Gj.5اV%لاI :ات4 5د <زا5 <ا.ر4ز $' د%حم هYانn در4 $"قلت
j.دز و دحلم دو' (+Vش `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع $.ا و هدر4 ر4@ PA
وRا9 د.ا% دا&K $.د $.ا 5د (BC ه' \3او, (م 123ا $.د $%شد و
\Kا. (% $' هللاد0ع 5وت3د ه' داتKا $Fو5 5د Pا ا5 وا \9و $.او
\0ح* gوb زا د>' هfA 124 ه*2, \3ا l"شت Sشنم و ]*ا ه4 S03
ه' ^5ا0م ددش اد8 هدو% cاe"م و دCع !ه ا' ود ره $.ا \مز2م و
و داC زاFA ?وعد Gه"ل"عا%3ا ;ه/م ه'I ا5 هKو4 ه>"ش و د"35 هKو4
yمر9 ه4 ار.ز \,ا3 ;قلم Gه"-مر9I و Gه"45ا0مI ه' ا5 دو, ه9رK
و \K5 cارع Pات&هو4 ه' Pو%"م $' هللاد0ع و دو' ^5ا0م ;قل
دو, 1اد 5د ?اWر" و ?ا%&لb 5وز ه' ا5 ?ر"3 zو# و Pا"هو4
<رW.د زاا5 دو, ;ه/م ه4 در4 \"*و دو, [ا0تا زا ا5 (f. ره و د"ش4
ه' ا5 دو, هورD و Gd0ه/م و d'اه@ و d0ه@ رت3اI ه4 د5اد PاCنR
5وز و در4 l%8 ا5 دو, رbا, Pا"ات&هو4 زا Pوn در4 ;قلم ه"و%"م
و Pا3ار, ه' و در4 دو, ;rا 1ا فل, ا5 (+Vش دو% ]*ا# وزا'
ه8وتم هر+' ه' دو, و در4 ?وعد ه' رما و دو% \+,5 Pاشا4 و !9
\K5 Pات3ر0b ه' gوا فل, و د.درD اCA <اوFا و g2Xا (R 5د و دش
]ها ;ه/م ه4 \فD و \KرD ?وعد ه"و%"م ;ه/م ه' ا5 اBA ه>"ش و
$"%ل&م cرK ر"ها%8 و Gه"K ا%' <5دا \"0لا ]هاI و \3ا $"%ه \"'
داهدش 5اتKرD ?ا>.رشت و ?اف"لاfت j"X 5د هد"شارت اC0ه/م دو, زا
اش" \%3 ه' زا' هدام 1ورحم ?ا0"b و /rا/ل زا و R و دش ه8وتم 5و
<اهات3و5 زا (6>' 5د و د"ش4 Pات35ا, $"%ه 5د ا5 اBA ه>"ش
اش" R 5د د"35 \ن3 ]ها <ا3ˆ5 ه' ر0, $.ا Pوn د.HD \ما9ا H" 5و
و دش ه8وتم <5 \%3 ه' هد5وAر' PاCنR ا5 دو, ددش وا ه"0نت (R
Pا0.ا Pوn و دو' $"%ه وا 5ا4 دو' ات و هدر4 [ورش اوFا ا5 اBA 1درم
1اقم !rا9 وا ر&R 1ا د%#ا وا زا د>' ددر4 1ا%ت ا5 وا 5ا4 ?و%لا dلم
dلم ه' و در4 دو, ;.ا \شاد 1ا xا"F ه4 ا5 (+Vش و دش 5دR
و 5ا
w
دF و 5اfم و رعاش و ;.دا دو' <درم xا"F $.ا و دات3رK cارع
gو*ا 5د Pا"'I ه' (%&م \3ا :ات4 ا5 وا \3وا ه"نbا' $"فن+م gوا
و :رع gاeما ه' \3ا هدر4 l*رم ا5 :ات4 PA و Gه"نbا' ;ه/م
د5وA (م 5ا"&' ?ا.A و 5ا0,ا giدت3ا $%X 5د و Pاش.ا Zfلد 5ا>شا
j.رb ر' 1اf#ا رW.د و ?ا4ز و h# و 1و* و O2* و qوXو (ن>م و
18
I 18 G
ه4 د.وD (م هد"ا35 ?ا0ثا ه' ا5 PA \> دهاوش ه' هدر4 Pا"' ه"نbا'
yلF و ا-, Mحم داهد"%CK 1اوع هYA و \3ا $"%ه [5اش دارم
دش اد"R !"mع (قو5 ا5 ه"نbا' ;ه/م 5و4/م xا"F Pامز 5د و \3ا
دنتKا. PA 5د \#ا'ا و (4ا' (' gا%4 ه4 ]C3 و د.د8 zو5 ا5 1درم و
5د j3اK و ]ها8 5اHه Pا5اHه داتKا ;&Yلد و رbا, دن&R \.اF ه'
$.ا و دد.ود وا \%3 ه' \3د 5ود د2' زا و ددمA5د وا \عاbا هق'5
?ا.‚ا 5وCQ {"ح* }.د# 5د ه4 داتKا cافتا ود و د* ود هن3 5د هثدا#
ه"ف&لK و داحلا ا' l"شت اBن.ا و ددو' هدومرK PA ه' ه5اشا $"تrا%لا د>'
!ه ه' (وB>م هKرb هتV"مA M"# Pو, و زار' ا' gو' و هتKا. 1ا%6ا
ه' xا"F ه4 انثا $"%ه 5د در' (م PA dش5 د* ه' !ه gا8د ه4 د"35
و دمA وا دH (+Vش دو% (م اC.5ا4 رح3 اوFا 5د هد"35 \ل2X _وا
وت دنهاو, ("م \عا%8 و \ن3 ]ها <ا3ˆ5 (لا", هn 5د <ا ه4 \فD
ر0, $.ا [ا%ت3ا درBم ه' xا"F ر"W' دو, ها5 و وش 5ادر0, دنشf' ا5
PاC8 هاشورم ه' Pار"# و ه%"3ار3 و PاH", و PاتKا رثا \ش#و
  (م دو, 5ا4 qافت,ا $"ع 5د $f"ل د"ا5/D qافت,ا ه' (تدم و \V.رD
زا' (تدم زا د>' در' (م ها5 زا ا5 وا د5و, ("م 5د وا ا' ه4 ره و در4
زا' دش اد"R \ن3 ]ها Lرb زا ه%هاو ا5 وا !ه زا' در4 <5 د+9
Pو%"م $' هللاد0ع و در•3 `او5iا M'ا9 ه' Pا8 ها5 <انثا 5د \V.رD
gا%4 ه' ر,A و دش وا :ات و ;ت 5د (ل", وا ?وK ر0, Pد"نش ه' `اد9
1ا د%#ا H" ه4 ا5 دو, ر&R و دش PوKدم هر+' 5د و داد Pا8 هودا
g2Xا و ?5ارش داد 5دR ر' هدا.ز ر&R PA \,ا3 دو, هف"ل, \شاد
;*او <ا.اق' \C8 ه' اBA 5د و \K5 1اش ه' هر+' زا gوا <داد
$"مز :رvم ه' PA زا د>' در0 Z"R <5ا4 Pاش.ا ;+>ت و ه"اورم
ه' اBA زا و دمA 1اش ه' زا' در' ها5 زا ا5 (>%8 اBA 5د و داC <و5
ه' 1ا د%حم وا ر&R وا زا د>' دش jحلم 5دR ه' و دو% \>8ارم هر+'
?Hع و ها8 اBA 5د و د5وA <و5 $"مز :رvم ه'
)
iوا \&ش 5دR 1اقم
$.ا ا' 5ا"&' 1درم .1دوعوم <دCم $م ه4 در4 اوعد و دوHKا وا 5د9 و
د2' رW.د و ه"ق.رKا ر' و دد.HD وا \>'اتم و هتK5 ا8 زا وا ;.رK
ا5 ه.ودCم زا' در4 ;قلم ه.ودCم ه' ا5 دو, [ا0تا و د.درD yل&م :رvم
هfA Z003 ددش ه9رK ود داتKا cارتKا و L2ت,ا (تدم !ه ا'
دو' :رvم و ر+م Pا-ل3 5و4/م <دCم د%حم دiوا زا ه4 ر+نت&م
و دو% k دو, زا د>' \شاد 1ا 5اH ه4 دو, 5دار' \ماما ر'
)
iوا
19
I 19 G
(>%8 و دو% رW.د k H" دو' (ل>ت&م ه4 دو, ر&R \ماما ر'
)
ا"اث
(اث k ه4 دنتفD و دنت&اد 1اما ا5 5اH و دنتK5 gوا k <ا6تق%'
(اث k رW.د (>%8 و دو' هدر4 دو, 5ا4 gوا k ه4 ار.ز \3ا وvل
gوا k N3ا ا5 ل>ت&م و دداد 5ار9 ( زا' دداد 5ار9 j# ه' 1اما ا5
لع $' د%حم ه4 ‰+Vش ه"ل"عا%3ا ه9رK زا ( >9ر' ( م هتفD ( 5د دش
ه.ولع ه' ا5 دو, و hنR و هاBنR و د*ود هن3 5د در4 _ور, زاوها
اوعد و هت,ا3 :و&نم < و هfA gا# و داC زاFA \ماما < Pا.ولع زا
6>' هfA رWم دو0 ( هار%ه وا و دو' هدر4 `اf ا5 وا 5دام Pا.ولع زا
ولع PA ها, 5د 5دام < ولع PA ه' ا5 دو, و دو' هتKا. z5ورR <
لوت&م زاوها و هر+' Pات3زو, ر' و در4 :و&نم ( 5ا"&' ‰قل, و دش
3ا0ع د6ت>م در4 ;قلم ه">9ر' ا5 دو, ه9رK و در4 هار%D ا5 (
رfشل < زا' در4 z5وش زا' داد \&fش ا5 وا دات3رK وا ر3 ر'
ود هن3 5د ر,A د"ا5/D gا3 هدHاR د5و, و دز $"%ه 5د د5و, \&fش
رfشل داتفه و د* < 1ا%ت د8 زا د>' وا [ا0تا و وا و دمA وا ر3 ر' PارD
>9ر' و دنتKا. Z#اK \%.Hه gاد8 و gات9 5د ( دادv' ه' و هدش ر"3ا
و داتفه و د*ود هن3 5د زا' د"ش4 5اد ر' و \شf' ا5 وا د6ت>م \K5
f. \شه ( ا5 وا ه4 !شاه $' !f# وا 1ا دش اد"R ه"ل"عا%3ا زا رW.د
درم ددو' هدر4 ;قل lنقم ه' < \>ن* ره 5د رهام و Lو&ل"K
ر" و رح3 و ?ا%&لb و ]"# و هد0>ش !لع و \F2' $K 5د
)
ا*و+,
وا زا 5ا"&' ;.ارF و \&اد ‰م d" ا5 هف32K 1ولع رe4ا و ?اB
م رهاQ ( هاn هfA ات دش ( هاn PA زا و دو' هت,ا3 ف& رCش 5د
هام :رvم \9و ( مر' ( دم $شو5 uن3رK hنR [ا>ش ه' ه4 دمA و دش
م ;.اF رBK [ولb زا ]09 ( م ه>'5ا هCلA 15اCn ا5 دو, وا و \شD (
م Zق.د+ت وا ه>"ش و \فD ( د# ه' دش 5ا"&' وا \">%8 و ددو% <
و دادv' هف"ل, ر,A ددمA H8اع وا \3د زا رCنلا qا5وام ^ولم ه4
ارما < اهرfشل رCنلا qا5وام ^ولم و Pا3ار, < وا ر3 ر' PارD
اR وا و ددات3رK < ره زا \%.Hه Pوn داد هلتاقم داد هدرشKا ?ا0ث
Šار' ه4 هن"+# ه>ل9 5د دو, رfشل زا Pا5ا. ا' در4 هbا#ا وا ر' Lرb
$"%ل&م دش $+حتم دو' هت,ادرR و هت,ا3 ‰هو4 هل9 ر' ها"3 زو5 $.ا
gوا دنت,ا3 دود&م ا5 هاد و فلع و ددر4 هر*احم ه>ل9 PA 5د ا5 وا
:ارش ا5 اCA ه%ه زا' دنت,ورKار' !"mع ZتA ه4 دومرK ا5 دو, [ا0تا
اهرت&4ا, و \,و3 ZتA 5د ا5 اCA هe8 و در4 ^2ه هد"ا5و, دولAرهز
20
I 20 G
هت,ا3 cو5اK :اH"ت PA 5د ه4 ‰%, 5د دو, PA زا د>' د"ارR اوه 5د ا5
‰اK و دمA5د دوش :A دزادا وا 5د هn ره ه4 دو' PA Zت"*ا, و دو'
‰ز \3ا !rا9 ه>ل9 5د وا هfA Pا%D ا5 5ا+# 1درم زونه و دش
دو' هداتKا zوC"' و M.رم ه>ل9 ياهzوD زا ŠاهشوD 5د ‰او8و
ه' دن"' ‰م 5ا"Fا و 5ا. زا ‰لا, ا5 ه>ل9 دمA zوه ه' ه4 زو5 ود د>'
ه>ل9 5د ه4 دن4 ‰م دا.رK هدمA ه>ل9 هزاو5د ر' ‰.اCنت \ش#و \C8
ددر4 kحفت دنn ره ددمA5د _ر' Šiا' 1درم \&" ‰&4 $م H8
\%.Hه gوا 5د ه4 وا [ا0تا زا د6>' دنتKا" Pا5و+حم هe8 زا Šرثا
ر' cدا* دهاش ا5 ه>9او $.ا ددو' هدش ‰فتVم ?اC.د 5د هدش cرفتم
ا' دو' هلا ه0ش2' وا ه4 ددو% Šداش و \#رK gا%4 هت&اد \"هولا
ه' و !"تK5 ‰م وا هار%ه H" ام zا4 يا \K5 Pا%3A ر' دو, Pا5ا.
ه0لF 5د ه4 ه6.رم Pز PA Pا'ز زا اهر,A !"تشDيم HrاK ي9رت $.ا
‰م lل-م زاوA و اد* ه' Pا"و5د gاو#ا ر' هاD هاD و دو' zوC"' aرم
\9و $"ع 5د }"0, PA Šزا3 هل"# و \شD رهاQ ‰>9او ه+9 دش
دCع 5د H" و \شD رهاQ PاDدام 7R Pدر4 هار%D Šار' ?وم
$' د">3و'ا ا5 وا ه4 دمAر' ه"ل"عا%3ا ه9رK $"%ه زا Šدرم د6ت>م
زا د>' دو' $.رح' 5د وا _ور, gوا دنتفD ‰م ‰'ان8 1ارC' $' $&حلا
:ا. \3د $.رح' د2' ر.ا3 و ف"-9 و ا&حل و رBه ر' هتK5 هتK5 PA
ه' ا5 دو, Pا>'ات و داC زاFA Pداو, ه"نbا' ;ه/م ه' ا5 1درم و دش
و دو' ور4 PاCf3 $"rA $"ع هورD $.ا $"rA و \,ا3 ;قلم ه"'ان8
1درم ‰شاوم Pدر4 ‰# و ?اC.د Pدر4 ?5اF Pاش.ا ;&fم و zا>م
5د ا5 وا Pا5اWتمد, زا ‰f. اهر,A دو' $"%ل&م ]ت9 و ]Kاو9 $ت,ات و
Šو زا 7R دش l9او d. و د+"3 هن3 5د ه>9او $.ا و \ش4 1ا%#
اد"R 5ا"&' \نfم و ?و9 و دش وا 1اقم !rا9 دو' رهاbو'ا ه4 Šو ر&R
;ه/م و د5وA \,ات هدفه و د+"3 هن3 5د ه0>4 Pا"8ا# ر3 ر' و در4
و ^ولم \>Kادم ه' هل%Bلا ‰K وا \لو* Pوn داد _او5 ا5 ه"نbا'
Pاد%# Zما ه4 دمAر' ه-مار9 زا رW.د ‰+Vش دش هت&fش qافل,
\شD ‰عاد ا5 1درم 5د+لا 5و4/م ]"عا%3ا $' د%حم \ماما ه' دو'
ا"د ه4 دوعوم ŠدCم \3وا و ?و%. i و \%. !ل ي# ها ه4 \فD و
ه' ا5 دو, [ا0تا و دمAر' دهاو, و \,ا3 دهاو, داد و gدع زا رR ا5
زا د>' ه4 دمA ;لاF Šد# ه' وا [ا0تا ر' ;قل $.ا و در4 ;قلم ه-مار9
;قل $.ا ه' ا5 وا [ا0تا Mحم \فD ‰% ه-مار9 ا5 ه"45ا0م ‰&4 Šو
21
I 21 G
هYانn \3ا ه"45ا0م ر.ا3 ;قل ه-مار9 ]*ا 5د iا و ددر4 ‰م دا.
‰'ا $'ا Pاد%# زا د>' و ‰لا>ت هللاqاش Pا دوش 5و4/م دو, ]حم 5د
]"عا%3ا زا د>' \فD و دو% Pاد%# \فلاVم و \3ا,ر' y%شلا
ه4 وا 5دار' ه' وا زا د>' و د"35 دو' د%حم وا ه4 5دار' ه' \ماما
رف>8 ر&R {-Kا هللاد0ع ه4 وا 5دار' ه' وا زا د>' و دو' !Qاfلا ي3وم
5اfا و \3ا رف>8 $' cاح3ا ه4 وا 5دار' ه' وا زا د>' و \3ا cدا*
و ?ا"# رfنم هfل' دو% ‰% ه"لfلا' !ه ]"عا%3ا $' د%حم \ماما
هو%"م ه9رK 7R در4 ;قلم ه"-%ش ه' ا5 دو, Pا5ا. و دو' وا \>85
Šاهه,اش ه%ه ه"-مر9 و ه"'ان8 و ه">نقم و ه">9ر' و ه"فل, و
[ورK ي6>' 5د رWم د5اد ‰K2ت,ا !ه ا' د.اقع gو*ا 5د و داه"نbا'.
aرK Uو+ $bاو0' ]%ع ه4 \&AGه"نbا' ه"ل4 داقتعاI ]*او
هل%8 زا هfA رWم دا هدش ه"نbا0' ;قلم ا/Cل و PA رهاوQ ه' ه \3ا
]ها و دا هدش lنقم \"هولا' ].ا9 ه4 دا هدر4 ‰ل4 L2, ه">نقم اCA
].ا35 و ]35 ‰-مر9 و lنقم و ‰>9ر' Pا"م 5د ه4 دن.وD $"نn N.5ات
د+قم ه4 ار.ز د+قم و aرF 5د ددو' jKاوم !ه ا' و دش ‰م PاCنR
و 123ا ]ها gا+"ت3ا و l.ارش Pدز !ه ر' و $"%ل&م ]ت9 Pاش.ا ه%ه
رC' و دوش $f%م ه4 ‰W5 رC' دو' $.د zو5 زا 1درم Pد"ادرD ر'
`اد9 دو% ه"نbا' ;ها/م xاد#ا ه4 ‰&4 gوا دمA ر&"م ه4 Šوعد
5اCQا 2م ر' هرهاBم هدر4 ^رت ا5 ه"قت ه4 ‰&4 gوا و \3ا يزاوها
زا $&# زا' ‰'ان8 و lنقم PA زا د>' \3ا ‰>9ر' دو% ;ه/م $.ا
دنnره دش 5و4/م j'ا3 اCA Pوfت qادت'ا ه4 ه.ودCم و وا دiوا و ه.5اH
5د ه4 :رvم و ر+م \.iو $f"ل ددو' ه"ل"عا%3ا زا هد"قع ]*ا 5د
رهاوQ 5د ه4 5ا.د Pا 1درم :ول9 ف"لSت ر'ان' داتKا Pاش.ا \3د
‰م 1ا%ت هvلا0م \>.رش 1اf#ا qار8ا 5د د5اد 5ا"&' د"قت \>.رش
\لiد H" ه"نbا' j.ر-' ?ول, 5د ا5 دو, kل, ه>"ش و ددو%
.ددرf"م
ا5 !"قت&م $ه@ :ا'5ا و !"CK Pا>ما3 دش 5و4/م ه4 ?ا.اf# $.زا
: دوش يم ]*ا# هد.اK دنn
22
I 22 G
ه4 دو' 123ا ‰ن%شد و cاف ادت'ا 5د l"شت xود# }عا' هfA gوا
PAر' 5اع و \ل/م cوحل و \"لها8 \"%# ا5وا Pاو,ا و ا03 $' هللاد0ع
و دمA Z"R 5د ا5 Pا&"4 و 5اتVم ه4 \3ا.5 و dلم ;لb ا"اث د5وA
cافتا ا5 اCA PAر9ا و $"ماشه ه4 د"Cش د.ز هداز 1اما ا' \فلاVم اeلاث
Pو%"م $' هللاد0ع ه4 ه"عرش ف"لاfت lK5 و ه9دزو داحلا ا>'ا5 و داتKا
.د"ش.دا `اد9
و =‰لوا ه>"ش :دنت&" Z"' hنR زا l"شت ;ها/م gو*ا هfA 1ود
دننf"م 5ا0تعا ه9رK ود ا5 ‰لوا ه>"ش ه"ماما و ه.د.ز و ه"ا&"4 و O2F
ه4 $">'ات و ه'اح* زا دا \عا%8و \ن3 ]ها ه4 $"+لVم gوا ه9رK
5ا",ا زا ددو' وا \K2, Pار*ا و ‰6ترم ?ر6# \0ح* 1ز2م
1اما ‰6ترم ?ر6# هfA Pاش.ا ;ه/م !هر"F و 5ا+ا و Pار8اCم
1اا هKا4 ر' وا \عاb و Pا%eع ?ر6# ?داCش زا د>' \3ا j#
5د دو% \K2, وا ا' ه4 ره و دو' دو, Pامز ]6Kا وا و \3ا aرK
\&اد \K2, j.i ا5وا ه4 ره و دو' يFا' و ي-Vم \K2, رما
\K2, رما 5د وا ا' ر"'ز و هحلb و $"نمؤ%لا 1‹ و gاX و ]-0م
[اH PA ر",Sت و Pا%eع هلت9 Uا+9 !.دقت 5د دا هدرf هش9انم
وا gاeما و S03 $' هللاد0ع $"%ه دماBا {ل+' ه4 دو' ;.ر9 و دنتشاد
ا/Cل و دش هYA دش و ددر4 زاFA gات9 و uن8 $"Kرb Šا3ˆ5 ‰Xر%"'
ددو0 دقت>م 2*ا ا5 \K2, رم ‰6ترم \9ا"ل 1دع Pا5اوD5H' ه%ه
ر' ا5 :انBA ;9انم و {.ادم و دنت&اد ‰م دو, ر+ع ]ها $.رتC' هfل'
?ا0"b ?ا%ل4 ه4 \&A ه9رK $.ا ;ه/م و ددو% ‰م \.او5 2م
‰rا% \K2, و ه"قت ر' ه \شاد د.ا' PA رهاوQ ر' gو%حم ا5 ‰6ترم
هn در4 د.ا' ]%# PA رهاوQ ر' H" ا5 gو3رلا 124 و هللا 124 هYانn
رهاQ ر' gو%حم ه%ه ر0%v"R Uو+ و \3ا ر0%v"R ;.ا jح' 1اما
و {.ادم و دو, ر' :اح*ا M>' ]"6فت زا ‰6ترم هYA 7R \3ا
‰' د.امرK Pا"' دنشا' وا P2تاقم و PافلاVم ه4 :اح*ا رrا3 ;9انم
ا5 ه.وف-+م \ن3 ]%ع و داقتعا /,Sم و در4 د.ا' $"ق. dش"' و هC0ش
ه%ه ‰6ترم ه4 \&اد د.ا' \3ا هدش \'اث ه'اح* l"%8 \.اور' ه4
ŒB"3 ا%4 هدوت3 ه.ا•' ه.اR ا5 1ار4 ه'اح* l"%8 و هدومرK ;.و+ت ا5
\عا%8 و \ن3 ]ها ه' ;قلم ه9رفA ا/Cل و ‰لا>ت هللاqاش Pا هل"+فت
23
I 23 G
‰6ترم ?ا%ل4 رهاوQ jKاوم ه'اح* j# 5د هف.اb $.ا ا/Cل و دش
.ددقت>م ه0ترم ه' ه0ترم ا5 ه%ه ره و دور"م
\&" ‰لوا ه>"ش ],اد ه9رK $.ا دنn ره ه"ل"6فت G1ود ه9رKI
/,|م و دا \عا%8 و \ن3 ]ها ا' jKاوم ]rا&م l"%8 5د Pوn $f"ل
رWم \3ا ه'اح* هعا%8 زا ه.ورم \ن3 H" Pاش.ا ]%ع و داقتعا
و 5اe42ل
)
2"لقت د.ا% ‰% ‰لوا ه>"ش ],اد ا5 اCن.ا yقK ]"6فت هل•&م
j#ا وا دiوا و ‰6ترم :ان8 ه4 \&ن.ا Pاش.ا ;ه/م 5اشت2ل
)
ا-0X
و $"V"ش هYانn دن.ا% M.وفت PارW.د' Pاش.ا هf"ت9و ات داهK2Vلا'
دو, هاDره و دشا' \35د Pاش.ا \K2, داتKا cافتا ا5 $.5ونلا ي@
د.ا% \ل,ادم 5ا4 $.5د ه4 د35 ‰% ا5 ŠرW.د دوش 5ا4 $.ا Šد+تم
دا. ر"V' ا5 1ار4 ه'اح* و \3ا gو3رلا د>' oانلا ]6Kا ‰6ترم و
هل•&م €"ه 5د و دن.ا% ‰% g2X و ;+F و !لm' \0& و دننf"م
ره ا5 ه"ل"عا%3ا و yقK ]"6فت 5د رWم دوش ‰% gوا ه9رK فلاVم
.5اشتا ]"لقت \CB' دا هدر4 ],اد ه"ماما 5د د5اد رW.د ;ه/م دنn
5د دا ه"ل"6فت و ه"ن3 ه9رK ه4 ‰لوا ه>"ش ه4 \&اد د.ا' H" و
و Pا.د.ز و MKاو5 و O2F Pوn و ددو' ;قلم ه>"ش' j'ا3 Pامز
5ورش و {.ا09 5د+م و ددر4 ;قلم ا5 دو, ;قل $.ا' ه"ل"عا%3ا
و ه"ن3 ه9رK ]bا0لا' jحلا oا0تلا $ع
)
اKو, دد.درD ‰ل%ع و Šداقتعا
و \ن3 ]هاI ه' ا5 دو, و دد.دن&• دو, ر' ا5 ;قل $.ا ه"ل"6فت
ه%.د9 N.5ات ;ت4 5د هYA ه4 دش {Xاو iا# ددر4 ;قلم G\عا%8
زا وا هfA gا# ‰لع ه>"ش $م وا ه>"شلا $م P2K ه4 دوش"م l9او
GŠد9اولا N.5اتI يK و \3ا \3ا5 \3ا \عا%8 و \ن3 ]ها Šا3ˆ5
ه4 دش 1ول>م H" و هل ه0نت"لK 7نBلا ا/ه $م ر"e4 Œش G:ا>"ت3iاI و
و O2F gا# ر' \3ا j0-نم L2ت,ا 2' ه>"ش دادت5ا' !f# و ر"فfت
دن.وD يم ه"ماما ا5 دو, ه4 MKاو5 و ه.د.ز اما ه"ل"عا%3ا و ه"ا&"4
هللاqاش Pا qيB"3 و ]"+فتلا jحلا و \3ا L2ت,ا اCA ر"فfت 5د
دا ه9رفتم H" ه"ماما ‰ن>. MKاو5 و ه.د.ز و ه"ا&"4 و O2F و ‰لا>ت
رW.د و G]ح و ]لمI 5د اCA ;ها/م و ‰ما3ا داد>ت ه4 5ا"&' cرف'
\Kر>م ه4 ار.ز \&" gو6K زا ‰لا, و دوش"م هتKا. هbو&0م ;ت4
1Hلت&م ]*ا دا&K و [ورK gا# \Kر>م زا \3ا ينvم gو*ا gا#
24
I 24 G
j.ر-' Pا>ما3 †ا&0ا و Pاه@ا y"شنت \CB' اما \3ا [رK دا&K
.\&" هد.اK زا ‰لا, ا5 ف+نم و !ن4 ر3 ]"+فت زا Š/0 gا%8ا
:داه9رK 5اCn و \&"' 7R GO2FI اما
اق# هل iا وه ا"لع Pا اولا9 S03 $' هللاد0ع :اح*ا Gه"rا
w
03I اCA gوا
‰ا-"ش !Bلم $'ا هfل' \3ا هدش د"Cش ‰6ترم ?ر6# دن.وW"م و
Pا-"ش ه4 هللا@ا>م دو' هدش :انBA ?5و+' 5و+تم ه4 \ش4 ا5
ر'ا 5د :انBA ه4 دن.وW"م و دش داوت ]e%تم وا هرC-م ?5و+' $">ل
هاD ره و \3وا d'اn cر' و \3وا زاوA دع5 زاوA و دام يم ‰فتVم
ا. d"لع 12&لاو Oول+لا دن.وW"م :او8 5د دونش ‰م دع5 زاوA
و دومرK دنهاو, gوH ‰تدم زا د>' :انBA ه4 دن.وW"م و $"نمؤ%لار"ما
M9انت Pاش.ا ?ا%ل4 $.5د و در4 دهاو, ر'ز و ر.ز ا5 دو, Pان%شد
‰%لاع cر' Šاق'ا و دع5 دنت زاوA ا' ه4 ار.ز \3ا رهاQ \KاCت و {.ر*
.دشf"م 5اmتا هn و د.امرف"م هKر* ارn qادعا j# 5د \ش4 داوت ا5
;0&' ه4 يKر"* ]6فم :اح*ا دا Gه"ل6فمI O2F زا 1ود ه9رK
\0& ه4 دنتفD و دنتKرD رW.د 5وb ه"rا03 ;ه/م ر' l.انش 1وHل
jKاوم ‰لا>ت وا ا' \3ا {"&م \0& ‰لا>ت j# ا' Šو6ترم :ان8
و دش H"n d. هتشD دحتم ?و3ا ا' ?وهi ه4 ‰ن>م $.ا' Š5ا+ gو9
ا5 ه4 ره دوش ‰% l-قنم \لا35 و ?و0 ه4 \&A Pاش.ا ;ه/م
$"لاX \.اده و !لاع داش5ا رDا و \3ا ‰0 دش ]*ا# ?وهi ا' داحتا
و ?و0 Pا"عدم Pاش.ا Pا"م 5د ا/Cل و \3ا gو35 \KرD هش"R
.داهتش/D 5ا"&' \لا35
ر&4 و $"3 {تف' Ž.ر3 :اح*ا دا Gه"v.ر3I O2F زا 1و3 ه9رK
\3ا ه"ل6فم ;ه/م ]eم Pاش.ا ;ها/م ه%B>م $"F هر,A هل%Cم qا5
دننf"م داقتعا kVش hنR j# 5د ?و3ا 5د ?وهi gول# هfA رWم
.]"قع و رف>8 و ‰لع و oا0ع و ر0%v"R $">ت'
\"هولا' ه4 7و. $' Ž.H' :اح*ا دا Gه"v.H' I O2F زا 15اCn ه9رK
‰% رmن' cدا* رف>8 \ق"ق# 5د ه4 دن.وW"م و دا ]rا9 cدا* رف>8
و دو' هدش {0شتم دنتفW"م cدا* رف>8 ا5 وا 1درم ه4 ‰ت5و+' و دمA
25
I 25 G
يم Pاش.ا Šو&' ‰#و $f"ل د5اد \"هولا رW.د ه%rا ه4 دا هتفD
.دو' ]*ا# ا5 ه%rا l"%8 ?وfلم ه' دو>* و _ار>م و دوش
`او5ا ه4 دن.وW"م ]ما4 :اح*ا داGه"لما4I O2F زا !BنR ه9رK
gوا يCلا `و5 و ‰د' ه' ‰د' زا دننf"م gاقتا ‰ن>. دوش يم N3انتم
ه%r‹ و qا"0ا رrا3 5د
)
ار8 !
w
له و دمA 5د }"ش 5د PA زا 7R 1دA Pد' 5د
هورD $.ا و دننf"م N3انت اهدو, Pا"م 5د H" 1دA ‰ن' `او5ا و دو% ]ق
ر"فfت H" ا5 ‰لع و ‰لع \">0ت ^رت' دننf"م ر"فfت ا5 ه'اح* l"%8
Pد' 5د ‰Cلا `و5 gول# ه4 دش 1ول>م اBن.ا زا =j# ;لb ^رت' دننf"م
:ان8 ر"فfت iا و Pاش.ا دH \&" Pا%.ا' †ورشم وا \ماما و kVش
.\شاد Pاfما هn هC8و هللا 1ر4 ‰لع
‰لBع د">3 $' هر"vم :اح*ا دا Gه.ر"vمI O2F زا !شش ه9رK
‰8ات وا ر3 ر' و ‰ا5و \3ا Šدرم ?5و* ر' ‰لا>ت j# ه4 دن.وW"م
.\3اه\%f# ه%شn وا gد و 5و زا \3ا
`و5 و دا ]rا9 `او5ا N3انت' ه4 دا Gه"#ان8I O2F زا !تفه ه9رK
زا د>' و دناد"م ]قتنم qا"0ا l"%8 و }"ش و 1دA Pد' 5د ا5 ‰Cلا
$' د%حم و $"ن&# و ‰6ترم Pد' 5د ا5 `و5 PA Pامز ر,A ر0%v"R
رف>8 $' هللاد0ع $' ه.وا>م $' هللاد0ع Pد' 5د PA زا د>' و هف"نحلا
هfل' دننf"م داقتعا ;"ترت $"%ه ه' H" ا5 \ماما و د5اWا ‰م gا#
\3ا kVش Pد' 5د ‰Cلا `و5 gول# Pاش.ا دH \ماما و ?و0 ‰ن>م
.دناد"م g2# ا5 ?امرحم و دننf"م 5اfا ا5 دا>م و
Šاد, ي/C' Pا>%3 $' Pا"' :اح*ا دا Gه"ا"'I O2F زا !تشه ه9رK
‰لا>ت j# gولح' دا ]rا9 و دناد"م Lو*وم ]fش و ?5و+' ا5 ‰لا>ت
Pد' 5د زا' هف"نحلا $' د%حم Pد' 5د زا' ‰لع Pد' 5د زا' د%حم Pد' 5د
ه4 دن.وD و Pا>%3 $' Pا"' Pد' 5د زا' هف"نحلا $' د%حم $' !شاهو'ا
دمA 5د وا \3وR و ‡5 5د ه4 ‰>Xو ه' وا ?و3ا ا' دش دحتم ?وهi
.]D 5د :2D Pوn و \شWا 5د ‰شتA Pوn
ه4 دن.وD ‰لBع 5و+نم و'ا :اح*ا دا Gه.5و+نمI O2F زا !C ه9رK
ه%ه \>.رش 1اf#ا و \3ا !.د9 !لاع و دوش ‰% l-قنم \لا35
26
I 26 G
د%حم 1اما زا د>' و \&" €"ه ~زود و \شC' و \&ا.2م ?اعرتVم
.دوش 5و+نمو'ا \ماما ه' ]rا9 ر9ا'
داقتعا دن.وD H" ه>"'5 ا5 اCن.ا و دا Gه"ما%FI O2F زا !هد ه9رK
gوH $"مز Šو&' ر'ا هدرR 5د 5اC' !3وم 5د !لاع 5اDد5ورR ه4 د5اد
رثا و Pا%3A ه' د.ا% ‰م دو>* زا' و دنf"م Lاوb ا"د 5د و د.امرف"م
.\3ا PAزا هH03 و هلF و هو"م و Pاح.5 و ]D و هKوWش زا 5اC'
5د دو' ر0%v"R d.رش ‰6ترم ه4 دن.وD دا Gه.وماI !هدزا. ه9رK
.\لا35 و ?و0
Z.اد"R زا د>' يلا>ت j# دن.وD دا Gه"6.وفتI O2F زا !هدزاود ه9رK
وا Šار' \3ا"د 5د هn ره و ر0%v"R ه' دومرK M.وفت ا5 ا"د 5وما ا"د
و دومرK M.وفت ‰6تر%' ه4 دا ]rا9 Pاش.ازا هف.اb و \,ا3 `ا0م
.ود رC' ‰6>'
$' د%حم :ا-Vلاو'ا :اح*ا دا Gه"'ا-,I O2F زا !هدH"3 ه9رK
‰6ترم و دن.اد, Pار&R Pاماما l"%8 ه4 دن.وD Šد3iا [د,iا ;"'5
cدا* رف>8 ر04ا هلا ا5 ‰6ترم \3ا هلا H" cدا* رف>8 و \3ا هلا
l"%8 ه4 دن.وD و د5اWا ر0%v"R ا5 :ا-Vلاو'ا و دناد رv*ا هلا ا5
وا \عاb و دا هدو% :ا-Vلاو'ا ه' M.وفت ا5 دو, ?و0 $"Xام qا"0ا
‰م \"*و ا5 دو, Pا5ا. :ا-Vلاو'ا $.ا و هدو% aرK 1اا هKا4 ر' ا5
هقK ;ت4 5د ا/Cل دنهد' sو5د ?داCش دو, ;ه/م jKاوم Šار' ه4 دو%
.ه"'ا-Vلا هداCش زوB. i ه4 دن&.و ‰م
ه' دا ]rا9 ر%>%' :و&نم دا Gه.ر%>مI O2F زا !هد5اCn ه9رK
PA زا د>' دناد ‰0 ا5 :ا-Vلاو'ا PA زا د>' cدا* رف>8 1اما ?و0
ه4 ر%>م ه4 دن.وD و دناد ر%>م ه' aوفم ا5 [رش 1اf#ا و ا5 ر%>م
‰هورD اCن.ا و دو% ف"لاfت lK5 و در4 y9ا3 ا5 1اf#ا دو' qا"0ا ر,A
.دا ه"'ا-, زا
‰#و ه' ‰لا>ت j# ا5 ]"rر08 ه4 دن.وD دا Gه"'ارFI !هدHاR ه9رK
د"ا35 د%حم ه' و در4 ‰-لF PA Ž"ل0ت 5د دو' هدات3رK ‰لع Šار'
27
I 27 G
:ارv' :ارFزا دو' 1ا%ت \C'اشم د%حم ا' ?5و* 5د ا5 ‰لع ه4 دن.وD
Pاش.ا رعاش دش $f%م زا"تما ا5 ]"rر08 ددو' ه0تشم رت هدا.ز !ه
:د.وD ‰'ر>'
:\"'
ان"م‹ $"م•ا Pا4 ام هللا ات ƒ ه5د"# $ع اهزاBK $"م•ا yلF
د.وD ي35اK ه' و
:\"'
دو+قم و دش د%حم Z"R 5د ƒ PوY"' jلا, ر'ز دمA ه4 ]"rار08
دو' ‰لع
\ن>ل {.ر* دو, P2ها8 و \3ا Pاش.ا Pافن+م 124 5د9 $.ا و
.Z.رلا ;#ا* ‰لع هللاTن>ل ه4 Jفل $.ا ا' دن.ا% ]"rر08
ا5 ‰لع و د5اWا ‰0 ا5 د%حم Pاش.ا و دا Gه"'ا'@I !هدHاش ه9رK
و دو' 1ا%ت \C'اشم ‰0 و اد, ود ره Pا"م 5د ه4 دن.وD H" و دن.وD هلا
ه4 داه"'ارF زا هف.اb اCن.ا و :ا'/لا' :ا'/لا $م ‰ل>' ه0شا د%حم Pا4
.دا هدو% [و85 هد"قع $.ا' هق'ا3 هد"قع زا
Šار' ا5 د%حم و \3ا هلا ‰لع ه4 دن.وD دا Gه"م@I !هدفه ه9رK
دو, Šو&' ا5 1درم د%حم 7R دو' هدات3رK دو, Šو&' 1درم ?وعد
ه"م/' ا/Cل و دنن4 \م/م ا5 د%حم \C8 $.ا ه' و ‰ل>' ه دو% ?وعد
.داهدش ;قلم
ا' و دا هلا ود ره ‰لع و د%حم دن.وD دا Gه"ن"نثاI !هدBه ه9رK و
و دنهد {"8رت و !.دقت ا5 د%حم ‰rاد, ‰6>' دا هدش هورD ود !ه
دا ه"م@ زا هف.اb اCن.ا و دناد Šو9 و ;لاF ا5 ‰لع ‰rاد, رW•د ه9رK
]rا9 \"هولا 5د ‰لع و د%حم \4رش' هدر4 [و85 د%حم \م/م زا ه4
.دا هدش
28
I 28 G
qات cاحلا زا و دن.وD هلا ا5 $ت hنR ه%ه دا Gه"&%,I !هدزو ه9رK
\ق"ق# 5د $ت hنR $.ا ه4 دن.وD و دنن4 زارت#ا ه%bاK Jفل 5د }"ات
ŠرW.د ر' ا5 ‰f. و هدر4 gول# Pاش.ا 5د `و5 d. ه4 دد#او kVش
.دنهد {"8رت
Pاش.ا دiوا و ‰لع ?ر6# 5د هلا gولح' دا Gه.ر"+I !ت&"' ه9رK
‰لع ?ر6# ر' H" هلا Jفل ‰هاD و ه%rا ه' دننf"م Uا, اما دا ]rا9
.]حم ر' gا# !3ا c2bا j.ر-'
)
ازاBم دنن4 c2bا
ر0%v"R زا ‰لا, ‰هاD $"مز دن.وD دا Gه"9اح3اI !f. و \&"' ه9رK
!ه ا' و دا ]rا9 ه%rا و ‰لع ?ر6# 5د ‰لا>ت Š5ا' gولح' و دام ‰%
.دو% gول# 74 1اد4 5د ‰لع ?ر6# زا د>' ه4 د5اد L2ت,ا $.ا 5د
]"9 و Šد3ا [و5ا $' qا0لF :اح*ا دا Gه"rا0لFI 1ود و \&"' ه9رK
]6Kا ‰لع دن.وD و \3ا ‰لع ?ر6# \"هولا Pاش.ا ;ه/م ‰3وا
.\3ا هتKرD 1زi وا \>'اتم و هدر4 \>"' وا ا' د%حم و د%حم زا \3ا
‰لع زاا5 \ماما هل&ل3 اCن.ا داGه"ما5زI 1و3 و \&"' ه9رK
زا د>' و وا ر&R !شاهو'ا ه' وا زا د>' و ه"فنحلا $' د%حم ه' ‰6ترم
وا زا د>' وا Šار' !شاهو'ا \"*و ه' oا0ع $' هللاد0ع $' ‰لع ه' وا
‰ق"اود 5و+نم ات ار8 !له و oا0ع $' هللاد0ع $' ‰لع $' د%حم ه'
gول# دو' ه"3ا0ع ?وعد ;#ا* ه4 Šزورم !ل&م و'ا 5د و دنا35
^رت اCن.ا و ددش دود>م O2F 5د ا/Cل و دنن4 داقتعا ا5 ‰لا>ت Š5ا'
.دن.ا% ?امرحم g2حت3ا و دنن4 M.ارK
هلا ا5 lنقم $"&# 1اما زا د>' دا Gه">نقمI 15اCn و \&"' ه9رK
]*ا 5د وا و \ش/D j'ا3 lنقم gا# ر4@ و ه>'5ا هCل‚ا دن.وD و دناد
;"0ل ر' و دش دود>م O2F 5د در4 \"هولا Šاوعد Pوn دو' ‰ل"عا%3ا
ا. \"هولا داقتعا ر' ‰نت0م O2F ;ه/م \ق"ق# 5د ه4 \&" هد"شوR
‰ن>. هث2ث ;ها/م Pا%ه 1اما $">ت 5د و 1اما و ‰0 5د \3ا هلا gول#
و دا ه"ا&"4 ه2F ‰6>' 7R درmدم ه"ماما و ه.د.ز و ه"ا&"4
$.ا 5د ا/Cل هدش هد"نش gا# ه' ات ه.د.ز O2F و ه"ماما O2F ‰,ر'
29
I 29 G
ا. gول# ه' ].ا9 ه4 \&" 5و4/م ه9رK 5اCn و \&"' ياه ه9رK
.دشا' هدش وا دiوا و د"Cش د.ز \"هولا
Pا&"4 j"قحت 5د ه4 \&اد د.ا' gوا 7R Gه"ا&"4 cرKI اما
ه4 \3ا هتفD Šرهو8 ‰ن>. هvللا `اح* ;#ا* \3ا5ا"&' L2ت,ا
ه' هر"F و oوما9 ;#ا* ]eم Pا.وvل رe4ا و \3ا 5اتVم 1ا Pا&"4
:ا'5ا Pاد%ت>م و ?اقث دH $f"ل دا هتK5 $"%ه ه' Šرهو8 \">0ت
د%حم /"%لت و دو' ‰0تBم $&# ?ر6# هل"n وا ه4 \&A {"ح* N.5ات
Zش ه"ا&"4 [و%Bم و دو' هدر4 /,ا ه0.رF 1ولع يو زا ه"فنحلا $'
‰6ترم ?ر6# زا د>' ر.رX ;.ر4و'ا :اح*ا ه"0.ر4 :دا ه9رK
d&%ت و دا ].ا9 \3وا \"ن4 !3اقلاو'ا ه4 ه"فنحلا $' د%حم \ماما'
و دو% M.وفت وا ه' هر+' 5د رfشل Pاش ‰6ترم ?ر6# ه4 دنن4
?و%.i ي# ه"فنحلا $' د%حم ه4 دن.وD و دناد \ماما ر' k ا5 $.ا
;#ا* و \3ا ‰فتVم ŠوX5 هو4 Šاهه5د زا Šاه5د 5د و \3ا
هدش !"قم و هدمA هو4 PA 5د دو, Pا5ا. زا 74 ]Cn ا' \3وا PامHلا
‰م اCA زا :A و دCش ه4 هد"شو8 ‰Cلا ?5د9 زا ه%شn ود وا دH و
$.ا هYانn دو' ه9رK $.زا H" \3ا 5وCشم رعاش ه4 هHع ر"e4 دfn
.د5اد $.ر' \لiد وا ?ا"'ا
:ر>ش
qاوللا اCمدق. ]"Vلا دوق. ƒ ‰ت# ?و%لا cو/. i y03 و
وXر' ƒ اامز !C"K ير. 2K ;"v. ي qام و ]&ع هدنع
;#ا* qافت,ا ه' ]rا9 ه4 ه>"ش زا \3ا ‰&4 gوا ;.ر4و'ا $.ا و
زا' و دوش ‰م PاCنR qادعا Lو, \C8 ه' 1اما ه4 هتفD و هدش PامHلا
ا5 دو, رbا, ‰ل&ت $.ا ه>"ش cرK l"%8 و دن4 ‰م 5وCQ ‰تدم زا د>'
ه' ]rا9 اB'ا8 و دا هت,ومA ;.ر4و'ا $"%ه زا دوقفم 1اما :ا' 5د
زا ا5 \ماما Pاش.ا =ر%ع $' cاح3ا :اح*ا ه"9اح3ا .دا هدش qافت,ا
ا5 ه"فنحلا $' د%حم و دناد"م ]قتنم !شاهو'ا ه' ه"فنحلا $' د%حم
qا'‚ا \"*و ه' دنا3ر"م وا دiوا ه' !شاهو'ا زا د>' و دنن4 داقتعا \"م
Šدن4 :ر# $' هللاد0ع :اح*ا دن.وD H" ه.دن4 ا5 اCن.ا و ه"'ر# .qان'2ل
30
I 30 G
!شاهو'ا \"*و' دناد 1اما ا5 :ر# $' هللاد0ع !شاهو'ا زا د>'
د>' و دناد 1اما !شاهو'ا \"*و' ا5 oا0ع $' هللاد0ع $' ‰لع ه"3ا0ع
ه.5ا"b .دنن4 داقتعا ي3ا0ع 5و+نم ات وا دiوا 5د \ماما gاقتا يلع زا
$' رف>8 $' هللاد0ع $' ه.وا>م $' هللاد0ع !شاه و'ا زا د>' ه4 دن.وD
$"ن&# \ماما 5د ه"ا&"4 ا' ه.5اتVم .دش 1اما وا \"*و' ;لاb ‰'ا
زا د>' و دنتKا. \ماما $"ن&# ‰6ترم زا د>' ه4 دن.وD و د5اد L2,
.دش 5و4/م j'ا3 L2ت,ا و L2, $.ا ;03 و ه"فنحلا $' د%حم PA
‰'ا $'ا ‰لع $' $"&حلا $' ‰لع $' د.ز ه' ا5 دو, 7R Gه.د.زI اما
ه9رK ه هدو% cارتKا !ها' و دنن4 \0& !Cنع ‰لا>ت هللا يX5 ;لاb
\>"' Šو ا' و ددو' ‰لع $' د.ز :اح*ا ه4 Lر* ه.د.ز :gوا . ددش
Šو زا ;ه/م gو*ا و Pاورم $' dل%لاد0ع دiوا ر' _ور, 5د ددر4
ه'اح* زا ار0ت و دنن4 \.او5 Šو زا H" [ورK زا ‰6>' هfل' دنت,ومA
ه%ه و دن.ا% ]ق اعدم $.ر' د.ز زا هرتاوتم Uو+ و د5اد H.ا8 5ا04
Šار' دو, وا و دو' ‰6ترم j# \ماما ه4 دن.وD و دنن4 دا. ‰f" ه' ا5
ا-, هث2ث qافل, \>"' ه4 دن.وD H" و \شا/D $.5ونلا ي@ و $"V"ش
‰Xا5 ]bا' و ا-, ه' 1و+>م و دو' ‰Xا5 PA ه' ‰6ترم ه4 ار.ز دو0
]rا&م l"%8 5د دو' \ن3 ]ها ;ه/م jKاوم Pاش.ا ;ه/م و دوش
و دناد †رش ا5 1اما Pدو' ‰%bاK Pاش.ا ه4 5د9 $"%ه 5د iا \ماما
ه"اث ه9رK ه.د.ز ]*ا ا.وD و دنهد 5ار9 1اما ا5 ŠرW.د وا M.وفت'
و هلHت>م ا' †2ت,ا ;0&' Pاش.ا $.ر,Sتم $f"ل ‰لوا ه>"ش زا \3ا
ه4 دن.وD دداتKا 5ود \.اC و ددر4 دو, ;ه/م ف.رحت رW.د ه>"ش
$' د.ز \ماما \ح+' H" ه"لع هللاT%#5 ‰Kو4 هف"ن#و'ا !mعا 1اما
ه' ا5 1درم و دو% يم ;.و+ت _ور, $.ا 5د ا5 وا و دو' ].ا9 ‰لع
;ه/م jKاوم [ورK 5د ه.د.ز رe4ا ا/Cل و درf"م M.رحت وا \9اK5
Pا5ا. ه.دو5ا8 :1ود .دا هلHت>م داقتعا j'ا-م gو*ا 5د و دا ه"فن#
دو' ‰6ترم ر0%v"R زا د>' 1اما ه4 دن.وD دا.ز و'ا $' دا.ز دو5اBلاو'ا
qادت9ا ^رت' دنن4 ر"فfت ا5 ه'اح* و =1ا $">ت ه' ه ‰ف*و kن'
د>' و دناد 1اما ;"ترت' H" ا5 $"ن&# ‰6ترم زا د>' و ‰6ترم
زا ه4 ره 7R دنن4 داقتعا $"ن&# ه.5@ 5د Š5وش ا5 \ماما $"ن&حلا
دو, Pامز 1اما دشا' [اBش و !لاع و دن4 _ور, ر"ش%ش ه' Pاش.ا
و دناد 1اما H" ا5 د.ز $' ‰"ح. و دناد 1اما ا5 ‰لع $' د.ز 7R \3ا
31
I 31 G
$' $"&حلا $' هللاد0ع $' د%حم دن.وD ‰6>' د5اد L2ت,ا رmتنم 5د
\شD gوتقم هدش \ماما ‰عدم 5و+نم 1ا.ا 5د ه4 \3ا $&حلا
$' د%حم ه4 دن.وD ‰6>' و هدش gوتقم \3ا هدز وا ه4 دن.وD
زا د>' !+ت>م 1ا.ا 5د ه4 \3ا Pاقلاb ;#ا* $&حلا $' !3اقلا
?وم \ش/D5د 70# 5د !ه و دام 70# 5د هدش ر"3ا gات9 و _ور,
زا \3ا ر%ع $' ‰"ح. ه4 دن.وD اه $.ا زا ‰تعا%8 و دنن4 5اfا ا5 وا
1ا.ا 5د دن.وD هKوfلا ;#ا* ا5 وا و $"&# $' ‰لع $' د.ز داف#ا
و ه.ر.ر8 :1و3 .دنن4 5اfا ا5 وا ]ت9 د"35 ]تق' و در4 _ور, $">ت&م
Š5وش \ماما دن.وD ر.ر8 $' Pا%"ل3 [ا0تا دن.وD H" ه"ا%"ل3 ا5 اCن.ا
زا دوش"م 74 ود ŠدنماX5 ه' \ماما داق>ا و jلVلا $"' ا%"K \3ا
ا' \>"' 5د ا5 1درم و دناد 1اما ا5 ر%ع و رf'و'ا و $"%ل&م qاحل*
ا5 هش.اع و ر"'ز و هحلb و Pا%eع و دنن4 ه"-Vت ‰6ترم دو8و ا' اCA
$' هر"vم Pا5ا. \3ا اCA ;قل H" ه"موت و ه.ر0ت :15اCn .دنن4 ر"فfت
ه4 ار.ز دو0 ا-, ر' ر%ع و رf'و'ا \>"' دن.وD دو' ر0تا' ;قلم ه4 د>3
5د و j# وCK 1و+>%لا ه"لع \f3 ام و در4 ?وf3 Pار' ‰6ترم
Pاش.ا هاو, رbا, ‰6ترم ?وf3 و اX5 ه4 ار.ز دن.ا% ف9وت Pا%eع
Pا5ا. :!BنR .دناد 1اما \>"' \9و زا ا5 ‰6ترم و هدش \'اث Pار'
Pا%eع هfA رWم \3ا ه.ر0ت ;ه/م ]eم Pاش.ا ;ه/م Pا%"لا $' !">
.دنن4 دا. ر"V' ا5 ه'اح* رW.د و دن.ا% Šر0ت Šو زا و دنن4 ر"فfت ا5
ه.دو5ا8 ;ه/م دنام Pاش.ا ;ه/م $"4د $' ]6K Pا5ا. ه"ن4د :!شش
ا5 ه'اح* ه"ق' و دنن4 ر"فfت ا5 هش.اع و ر"'ز و هحلb هfA رWم \3ا
\ماما دن.وD د%+لاد0ع $' فل, :اح*ا ه"0ش, :!تفه .دنن4 دا. ر"V'
ŠرW.د ا5 \K2, هما8 رDا 12&لااC"لع ه%bاK دiوا 5د \3ا Š5وش
ر' ه4 دن.وD PA زا ه"0ش, ا5 اCن.ا و \3ا ;8او Šور' _ور, دشو•'
و :وn رWم دنتشاد ‰#23 و ددر4 _ور, :ا03ا2' \9و Pا-ل3
Pا5ا. ه"'وق>. :!تشه .دن.وD ا5 :وn :رع \vل 5د ;ش, و =ا+ع
هfل' دنن4 5اfا ا5 ر%ع و رf'و'ا \ماما و دا ].ا9 \>8ر' :وق>.
{لا* $' $"&# :اح*ا ه"حلا* :!C .دن.ا% ار0ت Pاش.ا زا ‰6>'
زا ه4ره دنن4 داقتعا 12&لااC"لع ه%bاK دiوا 5د Š5وش ا5 \ماما
د.ا% _ور, و دشا' ف+تم ?واV3 و \عاBش و !لع \ف+' $""%bاK
ه.د.ز رe4ا دH H" dلم d. 5د هfل' Pامز d. 5د ه%rا دد>ت و \3ا 1اما
.\3ا H.ا8
32
I 32 G
د.اقع 5د ^رتشم 5د9 و Pاش.ا ;ه/م 5ادم 7R Gه"ماماI اما و
1اما زا دشا' ‰% ‰لا, ف"لfت Pامز ه4 \&A Pاش.ا cرK l"%8
زا د>' ا5 \ماما ه"ن&# :gوا دا ه9رK ه و ‰3 اCن.ا [و%Bم و !bاK
\"*و' ‰نeم $&ح' PA زا د>' و دناد jل>تم ‰0تBم $&ح' ‰6ترم
ه4 ا5 وا ر&R PA زا د>' دن.وD د%حم gA $م اX5 ا5 واو وا Šار' 5دR
و دنن‘ د5 ا5وا ا' cدا* رف>8 1اما هش9انم و دناد 1اما دو' هللاد0ع
و \3ا دو8وم H" ه.رشع انثا ;ت4 5د دش l9او ا%Cن"' ا%"K ه4 ‰لدت
]ق ‰ن"ل4 زا PانBلا :او'ا 5د Pاش.ا Jعاو l"K5 د%حم 2م ‰0.رقت'
\3ا ه"4ز 7فن' ;قل ه4 د%حم ا5 وا ر&R وا زا د>' و =\3ا هدو%
1ا.ا 5د 5دار' ود ره $.ا دو' هللاد0ع $' !"هار'ا ه4 ا5 وا 5دار' وا زا د>'
و ددر4 ?وعد دو, Šو&' ا5 1درم و ددر4 _ور, ‰قاود 5و+نم
\3د زا gات9 و uن8 زا د>' و ددش l%8 Pاش.ا درD 5ا"&' j.2,
زا هف.اb اCن.ا و ه"&ف :1ود .دد"شn ?داCش \'رش 5و+نم qارما
و \3ا ‰فتVم و ;.اF هfل' هدش هتش4 ه"4ز 7ف دن.وD دا ه"ن&#
H" ه"ماشه ا5 Pاش.ا و داه%"f# :1و3 .دش دهاو, رهاQ Šدنn د>'
\ماما $&# 1اما زا د>' ه4 دن.وD !fحلا $' 1اشه :اح*ا دن.وD
ر' cدا* رف>8 1اما ات و \KرD Pاش.ا دiوا و $"&# 1اما ه' jل>ت
{.ر* !&Bت ه' ].ا9 ‰لا>ت Š5ا' j# 5د $f"ل دا \ماما دقت>م ;"ترت
M.رع و ].وb \3ا ‰%&8 ?5و+' Pاش.ا دو0>م دن.وD و دوش ‰م
هK5ا>تم 5و* زا ‰ت5و* و دا Šوا&تم !ه ا' وا هث2ث دا>'ا و j"%ع و
:اح*ا دن.وD H" ه"قلاو8 ا5 اCن.ا و دا ه"%لا3 :15اCn .د5اد 1ا&8ا
رWم دا ه"%f# ا' jKاوم !"&Bت و \ماما 5د ‰ق"لاو8 !لا3 $' 1اشه
و دا ه"ا-"ش :!BنR .دنن4 داقتعا Pا&ا ?5و+' ا5 دو, دو0>م هfA
;قلم ه4 ‰Kر"* Pا%> $' د%حم :اح*ا دن.وD H" ه"ا%> ا5 Pاش.ا
و دن.ا% داقتعا !Qا4 ‰3وم 1اما ه' ات \ماما \3ا cا-لا Pا-"ش'
ه.5ا5ز :!شش .دنن4 \'اث qا6عا ا5 وا و د5اWا !&8 ا5 ‰لا>ت Šاد,
ا5 \ماما cدا* رف>8 1اما ات يKو4 $"عا $' ه5ا5ز :اح*ا دا
ه gزا 5د ‰لا>ت Š5ا' و دا xدا# ‰Cلا ?اف* ه4 دن.وD و ددقت>م
دا ه"&و. :!تفه .ر+' ه l%3 ه ?5د9 ه !لع ه \شاد ?ا"#
zرع ر' ‰لا>ت Š5ا' ه4 دن.وD ‰%9 $%#رلاد0ع $' 7و. :اح*ا
دن.ا% H.وBت اد,ر' ا5اد' ه"rاد' :!تشه .د5اد"مر' هfr2م ا5 وا و \3ا
ه4 دوش"م 1دا و دنf"م هدا5ا ا5 ا"شا M>' ‰لا>ت Š5ا' ه4 دن.وD و
33
I 33 G
Pاش.ا \0قنم و `دم ?ا.A و هث2ث qافل, \K2, و دو' \حل+م L2,
ا"د \قل, ‰لا>ت Š5ا' دن.وD هXوفم :!C .دن.ا% ‰م ]%# $"%هر' ا5
و \3ا د%حم Šا هدر4 اد"R اC"K ا%' ا"د 7R دو% M.وفت د%حم ه' ا5
دن.وD ŠرW.د هف.اb و دو% M.وفت ‰لع ه' ه4 دن.وD اCن.ا زا ياهف.اb
اCن.ا ه%ه و دا ه"ماما O2F دش5و4/م ه4 ه9رK \فه $.ا و ود ره ه'
\ماما ر' \3ا cافتا Pاش.ا ;ها/م 5د ^رتشم 5د9 و د5اف4 cافتا'
و ?و%.i ي# وه و \3ا هدر% ر9ا' 1اما دن.وD ه.ر9ا' :!هد.هت3 ه%rا
دش 1اما ا.ر4ز وا ر&R ر9ا' زا د>' دن.وD ه.ر*ا# :!هدزا. .رmتن%لا وه
ه' ;"F ;ا8 زا _ور, P@ا هf"ت9و ات ر*ا# هو4 5د \3ا ‰فتVم وا و
دن.وD دا Šر+' oˆا $' هللاد0ع :اح*ا ه"3ˆا :!هدزاود .د3ر' وا
وه و هدش ]*ا# \0"F ا5 وا و \3ا هدز cدا* رف>8 1اما ه4
\0"F رfنم اCن.ا زا Šاهف.اb و رmتن%لا !rاقلا و دوعو%لا يدC%لا
.دنن"' ‰م ا5 وا ?ول, 5د ?ا9وا ‰6>' 5د وا qا"لوا ه4 داه"ل4
زا د>' و درم cدا* رف>8 ه4 دن.وD 5ا%ع :اح*ا دا ه.5ا%ع :!هدH"3
.\3ا 1اما د%حم وا ر&R وا
^رتشم 5د9 دن.وD Gه"ل"عا%3اI ا5 اCA ه4 دا ه"ماما ه9رK \شه و
]"عا%3ا وا PادزرK $.رت24 cدا* رف>8 زا د>' ه4 \&A !Cن"' ا%"K
ر04iا يK رمiا ا/ه P… ه4 cدا* رف>8 1اما k ;8و%' \3ا 1اما
وا 5دام ه4 ار.ز \3ا رف>8 دiوا ;Bا وا H" و ههاع ه' $f. !لام
دا ه"45ا0م ‰لوا ه9رK \3ا يلع $' $&حلا $' $&حلا \ن' ه%bاK
]"عا%3ا زا د>' دش 5و4/م j'ا3 وا gا# زا ه%ش ه4 ^5ا0م :اح*ا
وه دن.وD و د5اWا ه%riا !تا, ا5 وا و دناد 1اما ا5 ]"عا%3ا $' د%حم
]"عا%3ا زا د>' ه4 دا ه"نbا' :1ود .دوعو%لا يدC%لا و رmتن%لا !rاقلا
ه' ]%ع ه4 دن.وD و د5اد Š5ا8 ا5 \ماما j# j'ا3 kن' وا دiوا 5د
$.ا j"قحت 5د و ه"-مر9 :1و3 .PA رهاm' ه \3ا ;8او :ات4 $bا'
\3ا ^5ا0م 1ا yمر9 دن.وD ‰6>' \3ا L2ت,ا ا5 \vل ]ها \0&
ه4 هKو4 داو3 زا \3ا رW.د Šدرم 1ا دن.وD ‰6>' و \ش/D هYانn
و \3ا yمر9 $' Pاد%# وا 1ا دن.وD ‰6>' و دش ;ه/م $.ا ‰ا'
$4ا3 Pاد%# ه4 y3او ?اC.د زا \3ا ‰C.د 1ا yمر9 دن.وD ‰6>'
gا# يا ‰لع ه-مار9 وا [ا0تا و \3ا ‰-مر9 وا 7R دو' ه.د PA
وا و \3ا ه%riا !تا, رف>8 $' ]"عا%3ا ه4 \3ا PA Pاش.ا ;ه/م
34
I 34 G
:اح*ا ه"-%ش :15اCn .?امرحم ه#ا'ا ه' دا ].ا9 \3ا ?و%.i ي#
ر&R hنR ره ه' \ماما cدا* رف>8 زا د>' دن.وD y%شلا ي'ا $' ي"ح.
{-Kا هللاد0ع و !Qا4 ‰3وم و د%حم و ]"عا%3ا ;"ترت $.ا' د"35 وا
Šزاوها `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع :اح*ا ه"و%"م :!BنR .cاح3ا و
.دن.ا% دا>م 5اfا و \3ا 1ار# \ن3 و :ات4 رهاوQ ه' ]%ع ه4 دن.وD
و O2* زا \3ا هدش د5او }.دا#ا و :ات4 5د هYA دن.وD ه"فل, :!شش
و \3ا Šوvل ‰ا>م ر' gو%حم ه%ه PA gاeما و h# و ?ا4ز و 1و*
:!تفه .دنن4 5اfا ا5 ~زود و \شC' و \ما"9 و د5اد رW.د ‰ن>م
5اfا ا5 l.ارش 1اf#ا و دا>م ‰>9ر' ‰لع $' د%حم :اح*ا دا ه">9ر'
و دوش رfنم ا5 qا"0ا ‰6>' ?و0 و دن.ا% ].وSت ا5 Uو+ و دنن4
ا5 Pاش.ا ‰'ان8 رهاbو'ا [ا0تا ه"'ان8 :!تشه .دناد ;8او Pاش.ا $>ل
ه' ]%ع ه4 ره و دا 1اf#ا و دا>م رfنم \3ا د.از ولF ;ه/م $.ا 5د
رB# و ددر4 ]ت9 ا5 Pا"8ا# ا/Cل و دناد ;8او ا5 وا ]ت9 د.ا% 1اf#ا
و ها, $.ا د+9 رW.د و دوش داقتعا د' 1درم ات ددر' هدن4ر' ا5 دو3ا
و ه"فل, و ه"و%"م و ه"-%ش ين>. ه9رK hنR $.ا و دن.ا%ن PA Lاوb
دوش"م هدر%ش Pاش.ا 5د و دا ],اد ه-مار9 دادع 5د ه"'ان8 و ه">9ر'
هدا.ز iا و دا هتفD \شه ا5 ه"ل"عا%3ا Šاه ه9رK :ا&# $.ا' و
qا"0ا ه4 دن.وD دا ه">03 ه"ل"عا%3ا gو*ا زا :!C ه9رK .دوش"م
‰3وم و !"هار'ا و `و و 1دA دا \فه دا ]35 ه4 l.ارش ه' $"قbا
‰م ŠرW.د 74 \فه gو35 ود $"' ام و يدCم و د%حم و ‰&"ع و
$' ]"عا%3ا و د5اد !.ا9 j#i xود# ات ا5 j'ا3 \>.رش ه4 دنشا'
\>.رش \ما9ا يدCم و د%حم $"'ا%"K ه4 دو' \فه $.ا هل%8 زا رف>8
و ادت9ا ]'ا9 ه4 74 \فه زا \3ا د'i ر+ع ره 5د دن.وD H" و ددو%
\3ا ه.ودCم ه"ل"عا%3ا gو*ا زا :!هد ه9رK و =دو' دناوت ادتها /,Sم
PA 5د ف"لاوت و ف"ا+ت :ا'5ا و در4 اد"R 5ا"&' aرع و gوb ه4
ه9رK $"%ه 5د $"مز :رvم $"b23 و ?وfلم و دا هد"35 !C' ه9رK
ا5 \ماما Pاش.ا دش Pاش.ا ;"+ ‰>9او yل&ت و ه0لF و داهتش/D
ه4 ‰ود%# ا' PA زا د>' و وا ر&R ي*و د%حم ه' ]"عا%3ا زا د>'
ه' PA زا د>' \3وا ر&R ه4 ‰قت د%حم ه' PA زا د>' و \3وا ر&R
ر&R ه4 هللاد0ع !3اقلاو'ا ه' PA زا د>' \3وا ر&R ه4 يX5 هللاد"0ع
در4 ;قل يدCم د%حم ا5 دو, ه4 وا ر&R د%حم ه' PA زا د>' \3وا
د%#ا $' ]"عا%3ا ه' زا' هللا رما' !.ا9 د%#ا وا ر&R ه' PA زا د>'
35
I 35 G
زا د>' هللا $.دل H>م ]"عا%3ا $' د>م ه' PA زا د>' هللا هوق' 5و+نم
5و+نم يلعو'ا ه' PA زا د>' هللا' H.Hع د>م $' 5اH 5و+نم ي'ا ه' PA
$.دل رهاQ 5و+نم $' يلع $&حلاو'ا ه' زا' هللا رما' !4ا# 5اH $'
\'اث qان'ا ر' qا'A kن' هللا' ر+نت&م 5و+نم يلع $' د>%' زا' هللا
$"مز :رvم 5د ا5 دو, رما د"35 ŠدCم \ماما ه' \'و Pوn و دننf"م
7R ددش l%8 Šو ا' 5ا"&' j.2, و در4 ‰هاشداR ;لb و داد _او5
H" ر+م د2' ر' هت&هA هت&هA و دش ‰لوت&م ه"ق.رKا د2' ر' gوا
زا ‰6>' هfل' دام :رvم و ر+م dلم وا دiوا \3د 5د و \Kا. \3د
?وعد ه"0لت H" $%. ]ها و ددش Lر+تم H" 1اش 5ا.د ر' وا دiوا
ا5 اCن.ا ر+نت&م زا د>' ددش ;ه/%تم Pاش.ا ;ه/%' و ددو% Pاش.ا
\ماما ر' gوا ر+نت&م هfA Z003 و \3ا L2ت,ا 1اما $"">ت 5د
د%#ا !3اقلاو'ا دو, ر&R \ماما ر'
)
ا"اث و در4 k دو, 5دار' 5اH
ه' و دنت&اد ~و&نم ‰اث k ه' ا5 gوا k ‰6>' 7R هللا' ‰ل>ت&م
زا د>' و دن.وD ه.ول>ت&م ا5 اCن.ا و ددش ].ا9 ‰ل>ت&م \ماما
وا زا د>' و ا5 هللا 1اf#ا ه' رمA د%#ا $' 5و+نم وا ر&R ‰ل>ت&م
دو' هللا $.دل JKا# د%#ا $' Pو%"مو'ا د"%حلاد0ع ه4 ا5 zرW.د 5دار'
رKاQ د"%حلاد0ع $' د%حم 5و+نم و'ا ه4 ا5 zر&R وا زا د>' و
ه' HrاK د%حم $' يلع !3اقلاو'ا ه4 ا5 zر&R وا زا د>' و دو' هللارما'
هللا $.دل دXاع يلع $' د%حم ه4 ا5 zر&R وا زا د>' و دو' هللار+
1اش ^ولم و ارما د"35 دXاع ه' \ماما \'و Pوn و دناد 1اما دو'
\ش/D 5د $B3 5د و ددو% 70# هتKرD ا5 وا و ددر4 _ور, Šو ر'
رW.د هف.اb و .درf"م \ماما ?وعد ه4 دا% ‰&4 ŠدCم دiوا زا و
k زا د>' ه4 ددو% †اق3ا و اvلا ا5 ياث k و دنت&اد 1اما ا5 5اH
وا زا د>' دو' Šداه ه4 ا5 وا ر&R 5اH زا د>' و دو' هتKا. 5ود* gوا
Pاش.ا ;.@ا4ا ه%ه $.ا $f"ل دناد 1اما \شاد 1ا $&# ه4 ا5 وا ر&R
د%#ا ه4 دا هدو% j"قحت و دا هتشو $.ا L2, $",5وم \3ا
70حم 5د وا ر"v* ر&R ود ا' ا5 5اH دش هاشداR Pوn ‰ل>ت&م
و دا% ‰9ا' وا زا ‰ل& دداد Pا8 70حم 5د 74 ه3 ره و \,ادا
ه"%&ت $.ا ه8و ;.ر9 $ع و دن.وD H" ه.ر"%, و ه"#ا0* ا5 ه.5اH
ه4 ار.ز دن.وD H" ه"-ق3 و ه"-ق&م ا5 ه.5اH H" و دوش 1ول>م
ه4 د3ر"م ا5 وا و \&" [ورف' فلfم 1اما ه4 \&A Pاش.ا ;ه/م
?اKار, زا و دن4 y9ا3 1درم زا ا5 ف"لاfت l"%8 ا. ف"لاfت M>'
36
I 36 G
زا ‰6>' ا' و دمA ر+م 5د Šر"%, `ا0* $' $&# ه4 \&A Pاش.ا
d. و دش ‰92م دو' oو0حم دو, هداز5دار' \3د 5د ه4 5اH Pاز
ر&R ]فb $.ا ه4 \فD و د5وA \3د' Pز PA دH زا ا5 ر"v* ]فb
و ددر4 1ا Šداه ا5 وا و د"ا35 Š5 رCش ه' هتKرD ا5 وا \3ا 5اH
دش 5ا"&' هو0ا و ددمA !هارK وا درD 1درم و داC زاFA ?وعد وا 1ان'
و gا"ع و ]ها و دش ‰لوت&م Pات3ر0b [29 رW.د و ?و%لا T>ل9 ر' و
‡رم هfA ات \شاد"م هاW يداه هار%ه ?و%لا T>ل9 5د ا5 دو, gاوما
دو, هف"ل, ا5 ‰+Vش 1ا ا"4 دو' ]فb Šداه زونه و د"35 5د ا5 وا
Pوn دو% هvلا' \"*و وا ر"9وت و 1ار4ا و Šداه ;"ترت' ا5 وا و \,ا3
;.ا \شاد 1ا ا"4 $' د%حم ه4 ا5 دو, ر&R دش $"&Rاو 1د ا5 ا"4
Šداه ر"9وت و \مد, ه' `ا0* $&# 5وت3د ه' ا5 وا و \,ا3 دو,
ه8وز دو' هدر4 ه0لF pو> و cوش ا5 Šداه $.ا Šزو5 در4 1ا%ت 1ا%تها
Šار' ?امرحم l"%8 اCA !عH' ه4 ار.ز در4 ‰b و هد"0لb ا5 ا"4 $'ا
I دنf' دهاو, هn ره ه4 د3ر"م ا5 وا و دا g2# 1اما ْمُHَ& ُ`َ ;ْ#َ ي اGFَ ع ُ لَ fْ(ُي اَ ل
6 َنوُ لَfْ(ُي Wg h? D 5اد5ا' يbو PA زا ا"4 $'ا ه8وز
)
ا9افتا \3وا Pاش Gqا"0
5د انثا $.ا 5د Šداه و ددر4 1ا $&# ا5 وا ه4 د5وA Šر&R و دش
ا5 $.ا Šداه [ا0تا رe4ا \3ا"4 $'ا ه8وز 5اCQا ه%ه $.ا دو' هتش/D
رW.د Pز Šداه هrوbوم ه4 دنتفD و ددو% dش هف.اb و دنتشاد gو09
دو' هدش 5اد5ا' دو, رهوش زا gا# $.ا P5اقم H" ا"4 $'ا ه8وز و دو'
ا5 Pز PA ر&R ا"4 $'ا ه8وز دش \عا3 d. 5د Pز ود ره ?دiو cافتا
‰لع و داC 1ا $&# ا5 وا و در4 gد' دو, ر&R ه' دو' Šداه هف- ه4
ر&R و دو%او 5اH دiوا زا ا5 دو, $&# ا"4 $'ا Pدرم زا د>' gا# يا
و Ž"ل' و ]9اع درم ‰ل", و داC زاFA \ماما Šاوعد و داد 5ار9 Šداه
;-, PA 5د و \فW"م 5ا"&' ;-, دو' ه5واحم zو, و :او8 رXا#
ه4 د3ر"م ا5 1اما ه4 درf"م Pا"' ر.رقت و د"4Sت ه' ا5 Pو%6م $"%ه
$"نn يCلا رما ارم و د.ا% ه"عرش ف"لاfت †اق3ا و دنf' دهاو, هnره
l"%8 و !ن4 y9ا3 ه"عرش ف"لاfت l"%8 ا%ش زا ه4 د3ر"م ;"F زا
!ه ا' ه4 ‰bرش' د"شا' هدر4 د"هاو, هnره 1زا3 `ا0م ا5 ?امرحم
ر&R Šو زا د>' د.ور Pور"' دو, 1اما \عاbا زا و د"نf [زانت و ]تاقت
g28 $' د%حم $.دلا q2عا وا هر"0 وا زا د>' و $&# $' د%حم وا
$.دلا g28 اما ددو' zو5 $"%ه ر' $&حلا $' د%حم $&# $.دلا
37
I 37 G
\شD دو, qا'A ;ه/م رfنم دو' $&# $' د%حم ‰0ل* ر&R ه4 $&#
Lور>م و 5وCشم N.5اوت 5د وا 123ا $&# و دش ^اR Pا%ل&م و
و ;.@ا4ا ه' دو' Pوحشم و qول%م ه4 ا5 دو, qا'A هاV'ات4 هfA ات \3ا
و دو% يم هvلا0م دو, L23ا $>b 5د و دو% cار#ا داحلا و ه9دز
و Lور>%' رما ا5 دو, Šا.اع5 و [ا0تا و دن4ر' ا5 ه"نbا' ;ه/م oا3ا
Pادا'A دو, Pو+# و [29 5د ه"لاع د8ا&م و در4 [ورش رfنم زا يC
5دام و در4 هاDA دو, 123ا $&# ر' ا5 دادv' ]ها و هف"ل, و \,ا3
$.دلا q2ع اما دومرK Pاو5 ا.اده و فحت ا' ه0>4 ها, h# Šار' ا5 دو,
q2ع ر&R و دش دحلم دو, L23ا jKاوم z5دR zو5 L2,ر' وا ر&R
وا \9و 5د و دو' هد#2م zو5 ر' H" \شاد ;قل $.دلا $45 ه4 $.دلا
:A ‰' ا5 وا 5د9 و :ار, ا5 وا \fل%م ه.H"Wنn ‰ن>. 5اتت Pا4رت
Pاش.ا \عاbا هقل# ر,A و د.HD $+حت ?و%لا T>ل9 5د Šدنn دنت,ا3
دو, Pاbوا ه' هتKرD هار%ه ا5 وا دش Pاش.ا هار%ه و د"ش4 zوD 5د
?و%لا T>ل9 5د ه4 وا ر&R وا Pدرم د>' و درم ها5 qانثا 5د ددر4 [و85
qا3ˆ5 Pوn \,ا3 ;قلم هلودلا د.د8 ا5 دو, و در4 _ور, دو' هدام
ها0ت ا5 وا و ددات3رK وا ر3 ر' اهرfشل ددش 5ادر0, وا gا# زا 5اتت
درم افت,ا gاح' Pات3ر0b Šر9 5د و \شD cرفتم وا \">%8 و ددر4
و ه"نbا' ه"ل"عا%3ا cرK زا دا% \ماما ‰عدم ‰&4 Šو زا د>' و
\>.رش 1اf#ا رهاm' ه.ودCم و دا هد#2م ه.ر"%# و ه">03 و ه-مار9
ه4 دش 1ول>م ]"+فت $.ا زا و دا ه.ر"%# اCن.ا رف4ا و دا هدو' دقت>م
j'ا3 ه"ل"عا%3ا qا5و ه"ماما زا ه9رK هدH"3 و دا ه9رK هد ه"ل"عا%3ا
و \&"' ه9رK ددش 5و4/م ه"ماما زا ه9رK ه3 و \&"' دش هدر%ش
هللاد0ع :اح*ا ه4 ار.ز دن.وD H" ه"rا%ع ا5 اCA ه4 دا ه"ح-Kا 15اCn
ه' ;قلم ه4 دا cدا* رف>8 $' هللاد0ع \ماما ه' ]rا9 دا qا%ع $'
رف>8 $' ]"عا%3ا ‰ق"ق# 5دار' و $"ل8رلا {-Kا Pا4 هi دو' {-Kا
ات \شا/D ه ‰فل, وا ه4 ار.ز دن.وا \>85 و ?وم دقت>م و دو'
ه"9اح3ا !BنR و \&"' ه9رK دش"م Š5ا8 وا ]& 5د \ماما هل&ل3
يK رف>8 $' cاح3ا و د5اد داقتعا رف>8 $' cاح3ا \ماما' دا
5ادقم ‰لاع 5اوD5H' 5دR ه' ه"0ش دهز و [5و و Šوقت و !لع 5د l9اولا
زا \ن3 ]ها $"ثدحم ?اقث زا رW.د ‰>%8 و هن""ع $' Pا"ف3 دو' دو,
$' ]6فم :اح*ا دا ه">-9 !شش و \&"' ه9رK د5اد ?ا.او5 Šو
!Qا4 ‰3وم \ماما ه' ].ا9 دن.وD H" ه"ل6فم ا5 اCن.ا ا/Cل و ور%ع
38
I 38 G
5د ه4 دا ه.و3وم !تفه و \&"' ه9رK و وا ?وم ه' دننf"م l-9 و دا
‰م ف9وت ;03 $.ا' و د5اد ددرت !Qا4 ‰3وم 1اما ?ا"# و ?وم
Š5ا8 ا5 \ماما هل&ل3 Šو زا د>' و !Qا4 ‰3وم \ماما ر' دنن4
!Qا4 ‰3وم ?ا"# ه' ].ا9 دا ه.5و-%م !تشه و \&"' ه9رK دن.ا%ن
d&%ت و رmتنم دوعوم ŠدCم \3وا و \3ا ?و%.i ي# وا دن.وD و
و Gه.5وتلا ;#ا* ي%3 !C%rا9 !C>'ا3I ه4 Šو6ترم }.دح' دنن4
7"r5 ددر4 هرQانم ه">-9 ا' ‰ت'و ه4 دن.وD PA زا ه.5و-%م ا5 اCن.ا
$م ادنع Pوها !تا ه4 \فD ا5 اCن.ا $%#رلاد0ع $' 7و. ه">-9
!C و \&"' ه9رK دام Pاش.ا ر' ;قل $.ا زا' PA زا ه5و-%%لا :اتfلا
و دارmتنم ا5 وا \>85 $f"ل !Qا4 ‰3وم ?و%' دا ].ا9 دا ه">85
‰3وم ر' ا5 \ماما ه4 ار.ز دن.وD H" ه"ف9او ا5 ه9رK ه3 ره $.ا
د%#ا \ماما ه' ].ا9 دا ه.د%#ا 1ا ‰3 ه9رK د5اد"م Lو9وم !Qا4
زا !f. و ‰3 ه9رK !Qا4 ‰3وم ?وم زا د>' !Qاfلا ‰3وم $'
ه"ماما Jفل زا c2biا دنع و \3ا اCA ]ما4 درK ا.وD ه4 ه"ماما
‰3وم $' ‰لع \ماما ه' دا ].ا9 داGه.رشعانثاI دوش ‰م 5دا0تم
قت د%حم وا ر&R \ماما ه' وا زا د>' اXرلا ي وا زا د>' و داوB' Lور>م
وا ر&R \ماما ه' وا زا د>' ŠداC' Lور>م يق ‰لع وا ر&R \ماما ه'
!.ا9 ا5 وا و ŠدCم د%حم وا ر&R \ماما ه' وا زا د>' Šرf&ع $&#
$3 و وا \0"F \9و 5د !ه ا' و دنشا' وا _ور, l9وتم و دناد"م رmتنم
\>85 و ?و%' ي6>' هfل' دا هدش ه9رK دنn هدر4 L2ت,ا وا gا3 و
د3ر"م ه و ‰3 ات ه"ماما Šاهه9رK ددع :ا&# $.ا' دا].ا9 H" وا
$' رف>8 \ماما ه' Šرf&ع $&# زا د>' دا ه.رف>8 1ود و ‰3 ه9رK
و \شا/W دiوا Šرf&ع $&# ه4 دن.وD دا ].ا9 دو' وا 5دار' ه4 ‰لع
.دا ŠدCم دلوت رfنم
ا5 zوD در.رحتلا ;8او :ا' $.ا ]"./ت و !"%تت 5د دنn هدrاK
ه>"ش ه' ه4 ‰&4 :gوا هدrاK \شاد د.ا' ه.5ورX د.اوK PA ه8وتم
ه4 دا Pا&#ا' Pاش.ا $">'ات و 5ا+ا و $.ر8اCم زا هعا%8 دش ;قلم
Pاش.ا :ان8 هf"ت9و 5د و ددو% ‰6ترم ?ر6# \>'اتم و \>.اشم
Pاش.ا $"'5احم ا' و ددر4 5ا"ت,ا Pاش.ا \0ح* \مز2م و ددش هف"ل,
ه>"ش ا5 اCن.ا و ددام Pاش.ا ‰هاو و رماوا l"-م و ددو% uن8
زا' ?رBه زا دو' \فه و ‰3 هن3 5د ;قل $.ا qادت'ا و دن.وD $"+لVم
39
I 39 G
دو3iاو'ا اCA هل%8 زا و ددش رهاQ ه"ل6فت ه>"ش gا3 ه3 ود زا د>'
وا !"ل>ت و رما ه' و دو' $"نمؤ%لا ر"ما /"%لت وا و وح lXاو \3ا يلrد
$' ‰"ح. د">3 و'ا اCA هل%8 زا و دو% وح دعاو9 ف"لSت ه' gاvتشا
‰اودع د.و3 $' هللاد0ع ا' و دو' ‰>'ات وا و \3ا ‰اودع ر%>.
‰f. :رع \vل و وح و ر"&فت و \rار9 ه' دو' !لاع و \شاد ?ا92م
‰Xا9 .\3ا 5و4/م دو3iو'ا درDاش وح 5د و \3ا هر+' qار9 زا
$' ‰"ح. Pا4 د.وD GPا"عiا ?ا"KوI 5د Pاfل, $' د%#ا $.دلا 7%ش
ر"F $م \"0لا ]ها ]"6فت' $"لrاقلا ‰لوiا ه>"شلا $م ا">"ش ر%>.
\3ا ه+ف# ‰'ا $' !لا3 اCA هل%8 زا و !هر"F $م ]6Kا ا/ل k"قنت
cدا* رف>8 1اما و ر9ا' د%حم 1اما زا \3ا }.د# Šوا5 ه4
ه4 فن+م ;#ا* \3ا cازرلاد0ع اCA هل%8 زا و 12&لاا%C"لع
ف3و. و'ا اCA هل%8 زا و \عا%8 و \ن3 ]ها 5د \3ا 5وCشم xدحم
`2*اI :ات4 ;#ا* \"f3 $'ا ه' Lور>م \3ا cاح3ا $'ا :وق>.
?اCما و ه'اح* !Qاعا ه4 ه"03 ه>"ش دش رهاQ PA زا د>' Gj-ن%لا
هر"e4 cرف' ددش cرفتم اCن.ا و ددرf"م $>b و ;3 ا5 $"نمؤ%لا
اCن.ا xود# iا و \3ا ;ه/م 5وCQ ر'ان' ;"ترت $.ا و \ش/D هYانn
5د ه"ا&"4 و ا03 $' هللاد0ع qاوFا ه' دو' $"نمؤ%لا ر"ما دCع 5د ه%ه
I 5اCn و \+ش هن3 64 و \+ش هن3 5د ه.5اتVم و ددش رهاQ G
IZش 66 I ه ود+f. هن3 5د ه"ماشه و G 109 و د+f. هن3 5د ه.د.ز و G
I هدزاود 112 I هدH"3 و د+f. هن3 5د ه"ا-"ش و ه"ق"لاو8 و G 113 و G
و ]Cn و د+f. هن3 5د ه"rا%ع و ه"3ˆا و ه"rاد' و هXوفم و ه.5ا5ز
I hنR 145 I hنR و هاBنR و د+f. هن3 5د ه"ل"عا%3ا و G 155 زا ه"45ا0م و G
I ه و هاBنR و د+f. هن3 5د اCن.ا 159 هن3 5د ه"ماما زا ه"ف9او و G
I ه3 و داتشه و د+f. 183 I hنR و دو و د+f. هن3 5د ه"ن&# و G 195 G
I hنR و هاBنR و \&.ود هن3 5د ه"ماما زا ه.رشع انثا و 255 ه.ودCم و G
$' هللاد0ع $' د%حم \ماما ه' دا ].ا9 ه4 هل"ل"عا%3ا cرK زا
و دو و \&.ود هن3 5د ŠدCم ه' Pاش.ا دH \3ا ;قلم ه4 هللاد"0ع
I ه 299 و \KرW"م رف>8 $' ]"عا%3ا دiوا زا ا5 دو, ŠدCم $.ا و G
و در4 _ور, :رvم ‰#او 5د 5و4/م هن3 5د دو% ‰م \ماما Šاوعد
j.رb $.ا ه' ا5 دو, \0& و دش ‰لوت&م د* ه3 هن3 5د ه"ق.رKا ر'
$' د%#ا $' !3ا9 $' هللاد"0ع $' هللاد0ع $' د%حم وه ه4 د"ا3ر"م
;./fت Šوعد $.ا 5د ا5 وا ;& qا%لع و رف>8 $' ]"عا%3ا $' د%حم
40
I 40 G
و \Kا. ?اKو دو, 5دR زا ]09 رف>8 $' ]"عا%3ا ه4 دنتفD و ددو%
هYانn درم دلو 2' دادv' 5د د%حم $.ا و \شا/W دiوا د%حم Šاو3
5د ا5 ;& qا%لع و دن.وا ;& رfنم H" ه>"ش ر.ا3 و \ش/D j'ا3
هللاد0ع دiوا زا ه4 دن.وD :رvم ه'ا& \3ا L2ت,ا Šو 5ا4 \ق"ق#
دن.وD cارع ه'ا& و دو' اوا هر+' 5د وا 5دR و \3ا Šر+' !لا3 $'
j'ا3 هYانn \3ا Šزاوها `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع ]& زا وا ه4
5و4/م هللاد0ع $' د%حم ه4 دو' PA ه.ودCم داقتعا gا# رC' دش 5و4/م
}لث o‹5 ‰لعI ه4 دنن4 \.او5 ر0%v"R }.دا#ا زا و \3ا دوعوم ŠدCم
زا و \3ا ŠدCم 7%ش زا دارم و GاC'رvم $م 7%شلا lل-ت هrام
].وات و \3ا Pاش.ا ?ا.رتفم زا !ه }.د# ]*او :رvم dلم :رvم
هد"قع ]*ا !"ن4 ]مSت d" رDا و هدو' Pاش.ا ?اعرتVم زا 5و4/م
زا ‰f. ه4 !4ا# و \3ا $.د Pدز !ه ر' و l.ارش 5اfا ه"ل"عا%3ا
5د وا 1ا هاDره ه4 دو' هدر4 !f# ر+م 5د دو' ه.ودCم ه%rا و $"b23
‰لا>ت j# ه4 درf"م Šوعد و دن.ا% هدB3 1درم دوش 5و4/م ‰&لBم
ا5 وا هرfنم ]"عاKا و \3ا ]*ا# ;"F !لع ارم و دن4 يم 124 $م ا'
و دنتشاد ه9دز و داحلا $bا' 5د ه.ودCم qامد9 و د.د د.ا' N.5اوت 5د
يم \>.رش 1اf#ا qار8ا و \عاb ?رe4 و دهز 5د هvلا0م رهاm'
دو, zو"8 داو3 ر"efت و دن.ا% \لا%ت3ا ا5 1درم :ول9 ه4 ددو%
داحلا و ه9دز 5اCQا =د5وA يم ]%>' H" ه.ر"%, :ول3ا $"%C' و دنن4
‰6>' و ددر4 _ور, ‰3ا0ع 5دتقم ر' و ددو% xاد#ا ه-مار9 gوا
هو0ا' ه%m>م هf%' h# !35 5د و ددش Lر+تم ا5 Pادل' و ?اC.د
د"Cش Ž.5د"' Ž"ت ه' ا5 74 5اHه ه3 اد, ها, Pا"8ا# زا و ددمA 5ا"&'
I هدزو و د* ه3 هن3 5د ه>9او $.ا و دنت,ا3 319 Pاش.ا 7"r5 و دو' G
H" ‰-مر9 رهاbو'ا وا ر&R وا زا د>' و دو' ‰-مر9 ‰'ان8 د">3و'ا
5د و دمA 5ا"&' j.2, ا' ه%m>م هfم ه' h# !3وم 5د 5دR 5وت3د ه'
\شاد \3د 5د :ارش هلا"R و دش ],اد 5او3 ;3ا ر' 1ارحلا دB&م
ر"v* ا5 دو, ;3ا درf"م 1ا%ت هvلا0م Pا"8ا# ]ت9 5د و د"ماشA ‰م و
زا ا5 دو3ارB# ات دومرK ا5 دو, Pا.رfشل و دB&م $"ع 5د ات در4
ر' زا' دنت,ادا هل'Hم و ه3ان4 ر' هKو4 5د ا5 وا و ددن4 ر' دو, 1اقم
هن3 5د هfA ات دو' $">ل PA دH gا3 \&"' ات \شاد دو, دH هتشاد
I ه و ي3 و د* ه3 339 !3اقلاو'ا هللارمi l"-م ‰3ا0ع هف"ل, G
و'ا $'ا رهاbو'ا و د.ر, Pاش.ا زا 5ان.د 5اHه ‰&' 5دتق%لا $' ]6K
41
I 41 G
زا ‰وت3 5د ا5 وا و دمA 5د هKو4 دB&م 5د هتKرD ا5 رB# د">3
رB# اCA 5و6ح' و در4 رXا# ا5 رCش Pا"عا و \V.وA دB&م ŠاCوت3
‰e.د# دو' رXا# xدحم !"f# $.ا \0ح* PA5د در•3 هف"ل, ]"4و' ا5
هلو9 وه و \3ا 5و4/م Pا5د رB# ?ام2ع زا ‰6>' ه4 در4 \.او5
ه' !لfت. Pا&ل و ا%C' ر+0. Pان"ع هل و هما"قلا 1و. رBحلا ا/ه رشح.
5انلا' cرتح. i و qا%لا يلع وف-. رB# ها و jح' ه%لت3ا $%ل دCش.
ZتA و در4 هدن, اHCت3ا j.ر-' د"نش Pو%6م $.ا Pوn رهاb و'ا
:A 5د و د"0لb :A زا' دش cرتحم \,ادا ZتA 5د ا5 وا و د"0لb
و دش ر"حتم Pاحتما زا د>' دام :A Šو5 ر' و \&شن :A 5د \,ادا
ه4 در4 1ول>م و دش \'اث $م دH 123ا $.د iا# ه4 \فD Pا'H'
و \شا/W دو, ;ه/م $f"ل \&" $f%م $.د $.ا oا3ا 1ادCا
]"+فت j'ا3 و دن.وD H" ه"تو%لا ا5 اCن.ا ه4 ه.ودCم زا ه.ر"%# 5وCQ
I ه3 وداتشه ود* 5اCn هن3 5د دش 1و9رم Pاش.ا gا# 483 و دو' G
7R 5اتت هنتK [ورش زا د>' دا هدش رهاQ رت 7R !ه اCن.ا زا ه"-ق&م
.5وCQ يو5 زا دا ه6Kا5 ر,ا ه"-ق&م
ره 5د و رCش ره 5د ه>"ش cارتKا زا د>' ه4 \&اد د.ا' :1ود هدrاK
$">'ات رefت و \3ا.5 و dلم ;لb Šار' و دنتشW"م Pاش.ا Oاعد !"ل9ا
5د9 $.ا ه9رK €"ه و ;ه/م €"ه 5د و ددرf"م اه zاfن4 و اC">3
ه4 هدش l9او دو, Šو&' 1درم ?وعد و ;ه/م h.ورت 5د Zشو4
\ماما ر' دش"م ‰نت0م Pاش.ا ;ه/م ]*ا هfA Z003 ددرf"م اCن.ا
‰لعا \3ا.5 هfل' \3ا \3ا.5 هv"* Pوn \ماما و UاVشا ‰6>'
وا Šو&' و $ت,ا3 وا دقت>م ا5 1درم و 1اما PA gا# h.ورت 5اnا \3ا
L2V' د35 !C' ‰ت3ا.5 ?5و* ات داتKا ‰م 5ورX Pدر4 ;Fا5
دشا' \3ا.5 ه' jل>تم ه4 ŠH"n Pاش ;ه/م ]*ا ه4 رW.د ;ها/م
‰تورث و داتKا ر"'دت jKاوم ر.دقت اه ه9رK $.ا زا ا5 ‰6>' 7R \&"
زا د>' زا' دداد Pا8 ر3ا, و ;.ا, ‰6>' و ددر4 ]*ا# ‰ها8 و
5دقم \شR ه3 ود 5د \لود 5ار%ت3ا ا5 ‰6>' ها8 و ?ورث gو+#
\C8 $.ا ه' \شD ]ح%6م زا' داد هول8 ]bا' Šدنn ا5 ‰6>' و دش
5د ه"3وˆا ه4 دن.وD N.5ات ]ها =داتKا فلتVم ه9رK ره 1ا.ا دادتما
ه>"ش cرK رe4ا و هrا%&%, هن3 5د
)
ا*و+, ددو' 1ا%ت ?رef' دادv'
ات ددو' رشتنم Pا3ار, و o5اK و PاB"'5@ا و cارع و 1اش و ر+م 5د
42
I 42 G
و Lارbا ه' هدر4 5ارK دو, د2' زا اCن.ا و دمA [و9و' 5اتت هنتK هfA
ه' 1درم و دش l.اش ه"ل' $.ا رW.د Pادل' 5د و دداتKا \3د 5ود ;او8
دنتشD دوقفم ه>"ش cرK رe4ا 5اتت هنتK 5د $f"ل دنتK5 ا8 زا اCن.ا ŠاوFا
ل"ل9 iا دا% ه>"ش زا ‰&4 PA زا د>' ددش دو'ا و ي ه"نbا' و O2F زا
.ه.ودCم و ه.رشع انثا ه"ماما و ه.د.ز زا Šرe4ا و
:ان8 \"هولا ه' ]rا9 ه4 دا ه"rا03 Pاش.ا !mعا 7R O2F اما
دادو8وم هل%Bلا يK PاB.ا'5@A ŠاهرCش رW.د و ]"'د5ا 5د و دا Šولع
و در"W"م هزو5 زو5 ه3 ‰لا3 5د هfA رWم د5اد ?دا0ع €"ه و
‰هاشداR و دنت&ه هعا%BA H" ^رت د2' زا ارv' رCش 5د ه4 دن.وW"م
1ا $"&حلا $' ‰لع $' د.ز $' ‰"ح. ]& زا ه4 دننf"م Šوعد اBA
يم Zق ه3و4 و درما ه%ه رCش PA 1درم هfA ;.ارF زاو =\3ا
زا5د Z.5 Pاش.ا هاشداR رWم د•ار' ‰% Z.5 74 €"ه 5د و دنشا'
Pاش ا5 هعا%8 $.ا زا Šاه5اR H" Pات&ل'از ?اC.د M>' 5د و د5اد
Šولع Pد' 5د ‰لا>ت Š5ا' gولح' ].ا9 ه4 O2F زا ه9رK رW.د و دنهد"م
$.ا ات دش 5ا"&' ‰امز دادتما ا5 Gه"ل6فمI دا ه.ر"+ و ه"ل6فم دا
5د دش ].وb ر%ع H" ا5 Gه.ر"+I و دادو8وم هBن4 د2' 5د \9و
H" Pا3ار, ŠاهرCش 5د هت&8 هت&8 و دنت&ه Pا3ار, Pات&هو4
د%حم \ن-ل3 دCع 5د H" Pات3ودنه 5د اCA زا ‰6>' و دوش"م هتKا.
دنn هدر4 Z4 ورK Pا, ر"ما ها, 5د و ددو' هدمA ‰Cلد هاشداR هاش
Pات&هو4 5د ه4 دادر0, وا ددو% ?ا92م وا ا' ر0ت>م 1درم زا 74
و دا ه.ر"+ و O2F ه%ه اBA هنf3 ه4 \3ا ‰C.د 1ا Pا"ح.ا Pا3ار,
زا رCش ره 5د و در"W"م Pا.ولع زا ا5 دو, ه4 \3ا ‰ماما ه.د PA 5د
5د و دنf"م $">م ‰&.و ه>9او و دت3رK ‰م ‰0.ا Pا3ار, ŠاهرCش
ر' ]"rر08 Jفل و وا ;.ا ر' gو35 1اما ر' هلا Jفل اCA `2-*ا
?دا0ع €"ه و د5اد 5ا4 \>.رش ا' 2*ا دننf"م c2bا 7.و ه>9او
5د رW.د ?اC.د و دننf"م 5و4/م 1اما Šو&' 7%, Šادا رWم دناد
Pاش.ا ?اKار, زا و دا ;ه/%تم ;ه/م $"%C' H" Pا"ح.ا 5او8 و :ر9
دنf"م !f# 7R د.A ‰م هوت&' $"مز zا' و دو' زا هلا ‰هاD ه4 \&A
Pا%3A ر"3 و د.Aر' ‰م وا Šiا' و ددرD ه.اR هن.ز Pا&' ه4 ا5 ر'ا
ه4 \&A Pاش.ا د.اقع زا و .دنf"م gوH $"مز ه' زا' و د.امرف"م
5د `او5ا N3انت ه' ].ا9 و ددا>م رfنم و \3ا ‰لع هدات3رK د%حم
43
I 43 G
و دن.ا% ‰م gاقتا ‰د' ه' ‰د' زا هش"%ه `او5ا ه4 دن.وD و داPاد'ا
و دشا' \%> و ?ورث ;#ا* ه4 \3ا ‰ا&ا Pد' زا ?5ا0ع \ن8
5د ه.د.ز و دشا' \نf&م و رقK ;#ا* ه4 ‰ا&ا Pد' زا \.ان4 ~زود
;ه/م 5د ه4 ه"ن&# qاKرش زا ‰6>' هfA ات ددو' رشتنم :رع د2'
دو% l%8 $%. 5د ا5 ه.د.ز رe4ا 7R \Kا. yل&ت $%. د2' ر' دو' Šد.ز
\3ا $%. دB ه4 $%. dلم ف+ دا l%8 ه.د.ز د2' PA 5د gا# ات و
;ا8 ه4 رW.د ف+ و ;ه/م يد.ز \3ا Pات&هو4 و دنل' ;ا8 ‰ن>.
زا ه"نbا' و \3ا ;ه/م ‰>Kاش \3ا.5د ]#او3 ر' و \3ا ;"ش
]#او3 ر' و Pاش,د' Pات&هو4 و Pا3ار, د2' M>' 5د H" ه"ل"عا%3ا
اCA Pا3ار, ]ها `2-*ا 5د و ددو8وم دنه ?ارBD 5دو 5وش Šا.5د
5و%>م رCش د5A اBا زا :و, ;3ا ه4 Pان%"م dY"n و دن.وD $%"م ا5
و دش زا5د ‰ل", Pاش.ا ?دم هل"عا%3ا زا ه.ودCم و \3ا Pاش.ا
$' د%حم gاو#ا 5د j'ا3 هYانn د"35 gا%f' Pاش.ا ?و9 و \نfم
د*ود هن3 5د :رvم د2' ر' و دو' هدر4 ;قل ŠدCم ا5 دو, ه4 هللاد0ع
PA 5اد ه'و* ه4 ‰3ا0ع 5دتقم qارما ا' هدر4 _ور, Zش و دو و
و \ش/D دش Lر+تم ا5 ه"ق.رKا هدمA ;لاF هدو% uن8 ددو' ‰#او
اCA ;ه/م هتK5 هتK5 و دام اCتدم ات وا دiوا \3د 5د :رvم و ر+م
qادت'ا زا gا3 \+ش و د*ود ?دم ات و ددر4 gو09 H" $%. ]ها ا5
هfA ات ددو' هق.رb d. ر' و \ش/D اCA ه5ود aارقا ات اCA \ن-ل3
Pات&هو4 زا دو% اعدا ه4 5اH ر&R \0& هل"3و' Šر"%# `ا0* $&#
ه+9 $.ا و \KرD 5ار9 ?و%لا $+# 5د و در4 _ور, ]08 و Pات3ر0b
Pور"' yل&ت زا د>' دمA [و9و' ه3 و داتشه و د* 5اCn هن3 دود# 5د
و دش gوvشم ه9اش ?اXا.5 ه' PA 5د و \,ا3 ه>مو* ?و%لا $+#
و ه.ر0b و $.وH9 1درم رe4ا ات دو% او 1درم ه' [5و و دهز gا%4
ا5 ه.5اH ;ه/م PA زا د>' ددش وا دقت>م هد5و, ;.رK Pات&هو4
و داتKا \عا%8 و \ن3 ]ها $"%ل&م qا/.ا يR 5د و \,ا3 ا5اfشA
123ا ŠاهرCش ه' ا5 Pا4اتK دو, [ا0تا زا ه4 دو' $.ا وا رfم !mعا
ا5 \ن3 ]ها Pا"عا و qارما و qا%لع ه4 \فD ‰م ا5 اCA و دات3رف"م
دH !لع ه0لb ?5و+' Pاش.ا زا ‰6>' 7R دنشf' رfم و هل"ح'
زاCتا هدو' ;#ا+م Šو ا' ?ول8 و ?ول, 5د و ددش"م /%لتم ‰%لاع
Pا5اWتمد, ]fش 5د ‰6>' و دد"ا35 ‰م ]تق' ا5 وا هدر4 \*رK
هل"# $.ا ه' و ددرf"م دو, 5ا4 وRا9 \9و و ددش"م ر4و Šر"ما دH
44
I 44 G
و =ددر4 ]ت9 ا5 \ن3 ]ها qاحل* و qارما و qا%لع زا ا5 هر"e4 \عا%8
و در4 ?ا'5احم qارما و PاهاشداR ا' د"ا35 !C' 5ا"&' ?و9 Pوn
$.ر' د"35 5د ]8ا ا5 `ا0* $&# Pوn ه4 \ش/D j'ا3 و دمA ;لاF
ه4 ا5 دو, ر&R دو, ‡رم \9و 5د وا و \,ا3 دو, هف"ل, ا5 ا"4 5ا4
qاعدا و دو' $&# ه4 ا5 دو, ر&R وا و \شا/D ;.ا دو' ا"4 $' د%حم
\.اC 5د $&# $.ا و در4 هف"ل, درf"م 5اH $' Šداه ه' دو, ;&
5اCQا •م ر' دد"شوR ‰م وا L23ا هYA و دو' \"ق.دز و داحلا ه0ترم
و د"ش4 Šزا5د gا3 d. و داتفه و د+f. هورD $.ا ‰هاشداR و درf"م
هنتK ا.وD دا% اCA زا ‰اش و 1ا ه4 ددش ^2ه ‰%&9 5اتت هنتK 5د
‰هاشداR زا 7R ه.ول>ت&م اما دو' هدش 5دتقم اCن.ا gا+"ت3ا Šار' 5اتت
d. €"ه cرK $.ا زا iا# و دام gا3 \+ش و د+اR ه' ;.ر9 Pاش.ا
و $%. ‰*ا9ا 5د ا5 هل"ل9 هف.اb ه.ول>ت&م ه.ودCم زا رWم هدا%
.!لعا هللا و دنهد"م Pاش دن3 Šا.5د ه5ان4
ا5 دو, ه4 دا ŠرW.د هعا%8 دنه dلم 5د ه4 \&اد د.ا' H" و
و \ش/D و دمA ŠدCم ه4 \&ن.ا Pاش.ا 5ا>ش و دا هدر4 1ا Gه.ودCمI
ه0تشم ه.ودCم PA ا' ا5 ه.ودCم $.ا د5ا"&' هاتو•8ا5و $C4د د2' 5د
M>' 5د و د5اد ‰ل,د \ماما }ح' 5د دا اد8 ه9رK اCن.ا ه4 د.زا&
!"&قت و اعد 5د $.د. lK5 ]eم دننf"م L2, \ن3 ]ها ا' رW.د ]rا&م
ŠدCم ا5 دو, ه4 دا Š5و•و8 د%حم د"3 [ا0تا اCن.ا و هر"F و xار"م
هلا35 وا gا", $.ا د5 5د Š5اقلا ‰لع 2م و دو' هدر4 gا", دوعوم
ا5 دوعوم ŠدCم ?ام2ع و \3ا هتشو هح"ح* }.دا#ا زا yقتلم
.\3ا هدو% Pا"' ]"+فت'
‰#او 5د ددو' ه9رفتم ?اعا%8 qادت'ا 5د 7R Gه.رشع انثاI اما و
و ه"قت 5د و ددر%ش ‰م \ن3 ]ها دادعا 5د ا5 دو, رe4ا و cارع
د2' ر' ددش ‰لوت&م ه.و' gA ه%لا.د هfA ات دنتKر"م 5ود ا5ود qافت,ا
و در4 ه0لF دو, ه>لX هاشداR ر' ه4 دو' هلودلا دا%ع اCA gوا و cارع
^ولم ا' ه%"mع ?ا'5احم ‰3ا0ع 5دتقم \K2, 5د و دو% وا dلم [H
ه9رK زا وا Pا5دار' و 5دR و وا ]*ا 5د و هدمA ;لاF هدو% ‰#او
و ددرf"م 5اfش هر"F و ‰هام و هدرR Pا5وا8 ه4 ددو' Pادا"*
cارع ه' !ل.د Pات&هو4 زا gا# $"%ه 5د دنت,ا&"م ?و9 و دنت,ورف"م
45
I 45 G
ر' 5د هت&ش ŠاCما8 اBA ŠاهرCش زا ŠرCش 5د و ددش ه8وتم !Bع
و 1ا&8ا ?و9 ا5 وا دنتK5 Šر"ما دH هت,ا3 \35د oا0ل ;"ترت هدر4
ر4و Pا.رfشل 5د و در' \9و هاشداR دH =\ف.رK اCن.ا 124 ?و2#
ه0تر%' ات ددر4 ]*ا# ;+نم ‰9رت Pا.ا% ?اددرت ه' هتK5 هتK5 ددش
Šو5 زا ه4 هلودلادا%ع هاشداR ?وK زا د>' و دد"35 ‰%mع ?5اما
5د Pاش.ا \هاشداR و دش هاشداR دو' دو, ها, دمار3 ر"'دت و ]قع
Pا4 و \Kر./R 1اfحت3ا و 5ارقت3ا !ل.د و !Bع و cارع و o5اK د2'
I هrا%eلث و $.رشع و Šد#ا هن3 dل@ 321 د+f. ات Pاش.ا \هاشداR و G
I \فه و \&"' و 127 انثا O2F زا ه%ه Pادا, $.ا و \Kا. دادتما gا3 G
!هارK ه.رشع انثا دش 5و4/م ه4 د2' $.5د ;03 $"%C' ددو' ه.رشع
gا08 و P2"n و Pا5دزام و Pا8ر8 و Pا3ار, و PاB.ا'5@A و ددمA
qا%لع و دش ;ه/م $.ا ه0لF دو' هدمA ه%لا.د ور%ل9 5د اهر,A ه4 !ل.د
$f"ل دنت,ادرR هر"e4 ف"لاوت و ف"ا+ت ه' و ددش 5ا"&' ;ه/م $.ا
ه9رK $.ا رe4ا و دداد ‰% \3د زا ا5 ه"قت ه0لF و ?5د9 $.ا ف*وا'
$' ;#ا* ه4 ه%لا.د !mعا ر.زو ‰ت# ددو' ‰م رتت&م هلHت>م Šز 5د
د.دش ‰6Kا5 $bا' 5د هfA ا' دو% ‰م او ‰لHت>م ا5 دو, دو' دا0ع
انثا رe4ا ددش دو'ا و \&" و داتKا اR زا ه%لا.د \لود Pوn دو' دان>لا
\ن3 ]ها و هلHت>م 5د ا5 دو, و دداC qافت,ا و رت&ت ه'و5 ه.رشع
ا5 dش, و رت و \3ا,ر' 5اتت هنتK هfA ات ددر4 اف,ا 1ا%ت ?دش'
5اتت ا' ه"ف, دو' ه9رK $.زا ه4 ‰3ا0ع هف"ل, ر.زو ‰%قلع \,و&'
Pاش.ا ŠاCلد زا $f"ل دش ها0ت
)
ار,A و دو% هول8 iوا \شاد ‰Wت,ا3
ودش ه9رفن.ا ?و9 ;8وم 123ا ف>X و \شD ]'از \ن3 ]ها Lو,
$' PازاF Pا-ل3 هfA ات دداC زاFA دو, ;ه/م 5اCQا د2' $.5د
123ا Lرش ه' Pا,H"Wنn $' PاV"لوت $' و42ه $' اv'ا $' PوF5ا
I 5اCn و دو و د+شش هن3 5د ه0"Bع ه>9او $.ا و دش Lرشم 694 G
ه' وا دون8 و [ا0تا و ]ها زا 5اHه Pا5اHه وا ?وعد ه' و داتKا cافتا
وا و داC 1ا دو%حم Pا-ل3 ا5 دو, وا و ددش Lرشم 123ا Lرش
Pا-ل3 وا 5دار' Šو زا د>' و د"ا5/D ‰'و, gا%f' \ن3 ]ها zو5 ر'
و Lور+م اشا%ت و ?5ا%ع رما 5د و دش وا 1اقم !.ا9 هدن'اد, وت.اBلا
انثا ه6Kا5 زا ‰+Vش Šوا' هاDا دو' Lوvشم ‰ه2م و ;>ل ه'
$.5د ا5 Pا-ل3 و دنتفD ‰م $.دلا _ات ا5 وا ه4 در4 ?ا92م ه.رشع
_ات و \,ا' 5د ا5 دو, $.د وا ŠاوFا ه' Pا-ل3 و دو% ;"Fرت ;ه/م
46
I 46 G
qا%لع و \شاد 1ا%ت هvلا0م ;ه/م $.ا ه' ?وعد 5د 5و4/م $.دلا
gا%4 ا5 ‰ل# رC-م $'ا
)
ا*و+, د5وA l%8 Pا-ل3 دH ا5 ه9رفن.ا
123ا cرK 5د ه4 در4 \'اث Pا-ل3 دH هت&هA هت&هA و داد jو5
زا و دو' !ل&م و Pا-ل3 Pوn \&" ه.رشعانثا زا ر"F ه"8ا ه9رK
Z"R وا هل"# \شاد [2bا 123ا N.5اوت' و دو0 هاDA $.د \ق"ق#
ف"ا+ت و د5وA ;ه/م $.5د وا [ا0تا و ]ها l"%8 ا' ا5 Pا-ل3 و \K5
\3ا اCA gاeما و Gهمارfلا hCنمI و Gjحلا hCI ه4 ‰ل# رC-م $'ا
ولF Pامز $.5د و \3وا [ا0تا و qارما و 5و4/م Pا-ل3 ?وعد Šار'
و د.رBت `رش و $"فلا رC-م $'ا و دش هدا.ز د# زا ه.رشع انثا
و \,ادرR ه9رK $.ا Šار' gو*ا 5د Šدا0م و ه*2, و ه.اC و 5ا+0ت3ا
ه'وت MK5 زا هد و د+تفه هن3 5د وا ر&R 5و4/م Pا-ل3 ?اKو زا د>'
ا5 ه6Kا5 و \شDر' هد"قع $.زا \ن3 ]ها 12عا داش5ا ه' و در4
افت,ا ه' و5 Pاش.ا qا%لع رrا3 و \شD زا' هل# ه' ‰ل# دو% _ار,ا
5د ددو' ه.رشع انثا ه9رK زا ]*ا 5د ه4 ه%4ارت \لود هfA ات دد5وA
و $"ت3 هن3 يK dل@ و د"35 !C' ‰#او PA Z"R و در4 و رf' 5ا.د
I هrام Pا%ث 860 ددمA !هارK 5ا.د Pا5د ه9رK $.ا Pا5اfم و qا%لع زا' G
PA ا د>' دداد ار0ت و ;3 و ولF داد ه%4ارت \لود 5د gا3 هاBنR ;.ر9
هfA ات \KرD ‰%4 ;ه/م $.ا _او5 و \Kر./R †ا-حا ه%4ارت \لود
و \'ار9 ;0&' ددر4 ;قلم Gه.وف*I ا5 دو, ه4 ه.5د"# $"b23
هrا%>&ت و رشع هن3 يK dل@ و دنتKا. \3د dلم ر' ه%4ارت ?رها+م
I 910 و Pا3ار, و PاB"'5@A و Pا5دزام Pامر4 و !Bع cارع ر' و G
ه0لF و 5وCQ gا%f' ه9رفن.ا qا%لع و ددش ;لvتم [زانم 2' H.ر0ت
ا5 ه9رفن.ا PاهاشداR زا ‰6>' هورD $.ا qا%لع زا ‰f. دنتشD l%تBم
دماشو, $.ا' د5وA اB' هدB3 !35 و داد 5ار9 PامHلا ;#ا* ;.ا
;ه/م $.ر' ا5 1درم ه4 در4 ;"Fرت ا5 هاشداR و \Kا. :رقت gا%4
و ه>%8 زا ا5 1درم و د5A ]تق' ا5 وا د'ات زا'ر3 ه4ره و د.ا% هار4ا
رما ا5 ا0-, و دزا3 Lرحنم ’n \%&' ا5 هل09 و د.ا% lنم \عا%8
هnو4 5د و ه'اح* Šار04 و ه+ف# و هش.اع ;3 ر'انم ر3 ر' ه4 د.ا%
ه' هاشداR و \شو ].ا35 ار0ت و $>ل :و8و 5د و دن.ا% l.اش 5ازا'
]تق' \ن3 qا%لع زا ر"e4 هعا%8 و دش ر./R PامرK وا gاو9ا ه%ه
zو0نم $"حلا* زا ر"e4 ‰>%8 5و09 و ددش :ار, د8ا&م و دد“35
‰Xا9 و ‰اد%ه Oا6قلا $"ع ]eم دنت,و3 ا5 اCA ياCاوVت3ا و د.درD
47
I 47 G
\ن3 ]ها $.5و0قم زا ر"e4 ‰>%8 و ا%ه ر"F و Šوا6"' $.دلار*ا
د%#ا 123iا N"ش ]eم ددام pوفحم هنتK $.زا ŠدH.ا \.ا%ح' Mحم
123iا N"ش و ‰ما-&' د.H.و'ا و ‰ا9ر, $&حلاو'ا N"ش و ‰ما8
و SBلم هنتK $.ا دادتما 5د و ?اره N.اشم ر.ا3 هfل' Š5ا+ا هللاد0ع
\3د زا ه4ره دو0 ‰•ا8 رW“n رCنلا qا5وام د2' زا ر"F \ن3 ]ها @2م
دH ‰ن>م $.ا و دH"م ا5 دو, $"مز Pا5وت ه' \Kا. ‰م ‰rاه5 Pاش
هداز2م زا ‰6>' هfA ات دش ‰م aور>م ‰R 5د ‰R رCنلا qا5وام ^ولم
Pا9ا, دH هد"ش4 5ا"&' \.@ا و هدش 5اتKرD 2' $"%C' ?اره Šاه
يK وا دد5وA zوB' ا5 وا \"%# cرع و دنتK5 Pا, هللاد"0ع !mعا
ا5 Pا3ار, د2' و \KرD ‰08او 1اقتا و دش Pا3ار, ه8وتم 5وفلا
‰ن>. ه.5د"# $"b23 زا' Pا, هللاد"0ع ?وK زا د>' و دش Lر+تم
Pاش.ا ا' Nل' و ا5اV' ^ولم $f"ل دنتKا. \3د Pا3ار, ر' ه.وف*
‰م ‰R 5د ‰R ?اوHF Pا4رت و Pاf'زا gا3 ره و دنتشاد اه \عزانم
ŠاHF و داC8 gوvشم هر"ت و $"%C' H" 1ز5او, qارما و ^ولم و ددو%
ددرf \شا/D ورK اCن.ا ;C و ]ت9 و دن' و ر3ا 5د و ددش ه9رK $.ا
اCن.ا 5ا'دا 5د ‰'و4 N"م ]"'د5ا و H.ر0ت Lرb زا H" 1و5 هر*ا"9 و
$f"ل دو' اCن.ا ‰هاشداR Pامز ه4 gا3 د* ود زا د>' هfA ات ددرf"م
5اهدن9 هنFاKا ‰ن>. ا.ار' g@ا و ا.اع5 ]9ا \3د' ‰ق& ‰' و ‰'ارV'
زا د>' و ددر4 5و+حم ا5 \9و هاشداR PاCف*ا 5د و ددش gا%.اR
رCش 5د هنFاKا 7"r5 دو% !"ل&ت و دا"قا [و8 gوb و 5ا+# \قشم
\fل%م ر' دو, و \,ادا دن' 5د ا5 وا ]ها و هاشداR و دش ],اد
;ه/%تم ه4 5ا.د PA 1درم زا _وK _وK \9و PA 5د \شD Lر+تم
1وBه هتKا. ا5 دن3 و دنه `او دو, رفم و SBلم ددو' ;ه/م $.ا'
و ددر4 ور,ر3 5اBت و ^ولم و qارما دH ا5 دو, هل"3و رC' و دد5وA
اهر,A و در4 اد"R 1ا%ت _او5 دن3 و دنه 5د Pاش.ا ;ه/م هتK5 هتK5
هورD $.ا !“ل&ت Pات3ودنه و دنه Šاه Š5اد ه'و* و ?5اما و ?5ازو
و دنه د2' رe4ا 5د ه.5و%"ت ^ولم \نهادم Pاش.ا \3ا.5 ;0&' و دش
.داد و5 Pا3ار, و cارع u5 5د Pاش.ا ~و35 دن3
;ه/%' ه4 دا هدو' Pا"عاد ه>"ش cرK زا ا5 ه9رK ره :1و3 هدrاK
و دن.وD Oاعد Pاش `2-*ا 5د اCA و ددرf"م ?وعد ا5 1درم ه9رK PA
!لع اما ف"3 ا. Pا'ز ا. gام ا. \3ا !لع ا. Pاش.ا دH ?وعد j.رb
48
I 48 G
1اوع و Uاو, $"ش رbا, ه4 ‰BCن' PA ر.رقت و ?اC0ش h.ورت 7R
ر' و $تفD وعدم ?داع و فلا و داد>ت3ا jKاوم ا5 $V3 و دش داوت
اما و ر"F ;ه/م 1@ و دو, ;ه/م `دم و \ن3 ]ها ].iد Pدز !ه
و د.A 5د ;ه/م $.5د ه‘ ا5 ‰&4 و ?اما>ا و ا.ا-ع Pداد 7R gام
1ا>ا و 1ار4ا د.H%' ا5 وا و Pدو% رKاو !"m>ت دشا' Pا%.iا د.د8
ا5 ;ه/م PافلاVم و Pداد ;ه/م ]ها ا' ا5 ;*انم و ?امد, و $ت,او
;ا8 ?امو+, ]+"K و !f# 5د و $ت,ا3 رقحم و PاCم و gوH>م
7R Pا'ز اما و Pداد \&fش ا5 فلاVم و Pدو% ;ه/م !ه Š5اد
و H"مA \قفش pافلا و ;ه/م 5د gو,د †رش' Pدو% هن&# د"عاوم
و فنع و =د5اد وا ;ه/م ه' P2"م ه4 ‰&4 ا' $تفD H"Wا رCم ?ا%ل4
]ت9 7R ف"3 اما و \3وا ;ه/م فلاVم ه4 ‰&4 ا' Pدو% \وش,
وا ;ه/م دنن‘ gو09 ات ا5 1درم Pدو% هار4ا و ;ه/م PافلاVم L2تا و
]ح%6م اCا \4وش ات $"فلاVم qا3ˆ5 ا' Pدو% gاد8 و gات9 و ا5
وا و دنشا' lما8 ا5 رما 5اCn ره ه4 دنشا' Oاعد زا Šاهف.اb 7R ددرD
و دنن4 ?وعد ه8و ود ر' ‰,ر' و دو8ولا 5دا 5ا"&' \3ا Oاعد ]%4ا
]"ل6ت gوا دشا' ‰م H"n دنn H" ?وعد ر' }عا' و ه8و ه3 ر' ‰,ر'
\'اf زا ات اCA Pا"م 5د L2, [اق.ا و Pاش.ا ه%ل4 j.رفت و \لم ]ها
S03 $' هللاد0ع هYانn دنام pوفحم ا5 دو, ;ه/م ]ها و دو, اCA
زا Š5ا4 \">%8 ر"Kوت' ات دو, رfشل داو3 ر"efت 1ود .دو' Pاو,اا5
\3د' و \3ا.5 و ها8 ;# 1و3 .دو' ا5 Pا&"4 هYانn در' Z"R
:ار' ه9رK $.زا ر"e4 ‰>%8 و دو' ا5 5اتVم هYانn gام و dلم Pد5وA
)
ا*و+, ه"ماما و ه%rا Pا"م دا هدش ?5اف3 ‰عدم gام و ها8 ;#
دن'رm ه%rا رe4ا ه4 ه"3ا0ع Pامز 5د و PامHلا ;#ا* \0"F Pامز 5د
رهاQ ه5وHم ?ا>95 و ‰ل>8 ?ا0تاfم و دادv' و ŠA5 $م ر3 5د ددو'
و ددرf"م اه PA رbا, ‰ل&ت و دداد"م Pاش ا5 ه"ماما و دنت,ا&"م
دو, هود9 ا5 اCA ه>"ش l"%8 ات دد5وA ‰م ه%rا زا sو5د ?ا.او5
و ا5 دو, دiوا ?اCما و د5ا•3 اCA \3د' دو, gاوما 7%, و د5اWا
!.دقت 5و/ و اCتKا"X و دزا3 g2# اCن.ا Šار' ا5 دو,5اf'ا Š5او8
:ار, ه>"ش [ورK رe4ا و دناو, ارف3 و q24و ا5 هعا%8 $.ا و دن•ا%
ه4 ‰تلود dلام ا. ?ورث ;#ا* دماشو, 15اCn .\3اCA هدش هدر4
‰'اوث $تشاد l9وت !BنR .دشا' ;ه/م $.ا ]ها و ;ه/م $.ا 5ادت3ود
!شش .\3ا هدو% ?وعد }عا' $.ا' هف.اb $.ا زا ‰&4 !4 و اد, زا
49
I 49 G
\0ح* ات ;ه/م 5د دو, ا' دو, Pات3ود و :5ا9ا Pدو% jKاوم
و دiوا و ه8وز و _وز ]eم دوش اد"R ها, 5د L2ت,ا و دام \35د
زا دو, ‰عو Pا5دار' Pداد U2, !تفه .1ا%عا ‰ن' و Pاو,ا و ر.اشع
?وعد !ه \" $.ا' هف.اb $.ا زا Pا#ول Lا* و PاDدا3 ‰6>' =~زود
$ح* 5د PاCف*ا 5د دCشم ]ها زا ه8او, ه4 دنن4 ]ق دا هدر4
‰م 1اع Šار' 5اC' 1ا.ا 5د و دو' هدر4 ;"ترت ;"Bع ‰Fا' دو, Šار3
هاD ره و دنن"Y' وا هو"م زا و دن.ا% sا' PA ه5اm 1اع و Uا, ات داد
Šاه Šاه ه8او, PA دمA 5د ‰م sا' PA 5د \ن3 ]ها زا ‰&4
‰ن' ر' \3ا \قفش $م ه.رD }عا' \فD :دد"3رR 1درم =\&.رW"م
5د Mv' و ?وادع qاقلا !تشه .\,و3 دنهاو, ~زود 5د ه4 دو, [و
زا هاVf. ]ها $"' ا%"K $>ل و وWتفD هل&ل3 d.رحت و \ن3 ]ها Pا"م
.دوش Nلت اCA ‰Dدز و :ار, اCA zا>م ات اCA ها,
PA ;ه/م [دت0م ه9رK ره Oاعد gوا ه4 دش 1ول>م j'ا3 ر.رحت زا و
ر' ]ما# و \3ا S03 $' هللاد0ع c2biا ‰لع Oاعد gوا و \3ا ه9رK
$"%ل&%لا $"' ا%"K L2, qاقلا و 123ا 5د هن,5 [اق.ا ا5 وا رم ?وعد
!8رتم ه4 GŠر0b N.5ات ه%8رتI 5د اCما%ت' وا ?وعد ه+9 هYانn دو'
زا !BنR و ‰3 gا3 7R :د.وD ‰م \3ا 1و9رم \3ا ‰>"ش PA
\3ا,ر' اه هنتK و دمA د.دR \>85 ;ه/م gا3 $.5دو دما 5د ?رBه
دوC8 دو' Šدرم وا و د5وA \>85 ;ه/م gوا ا03 $' هللاد0ع =Pا%eع ر'
$م \فD و دما"' دو' هداو, 5ا"&' $"ش"R ياC'ات4 و =$%. $"مز زا
Pا%ل&م Pوn ه4 \شاد l%b Pانn و 1وش Pا%ل&م Pا%eع \3در'
HDره ا5 وا Pا%eع دش Pا%ل&م Pوn و د5اد وf" ا5 وا Pا%eع دوش
ه' ر0, و \فD ‰م Pا%eع ;"ع \&شن“م ه‘ اB4 ره وا درf ?افتلا
رCش زا ا5 وا ات دومرف' و \&"4 Šر' دوC8 $.ا :\فD و =د“35 Pا%eع
ا5 Šو ددش l%8 Šو ر' 5ا"&' ‰قل, و \K5 ر+م ه' ددر4 Pور"'
$.ا دونش"م وا $V3 ه4 \&اد Pوn !لع رC' زا دنتشاد ‡5H'
د.A PاC8 $.ا ا' ‰&"ع ه4 دن.وD ‰%ه Pا“rا&“ع \فD و داC ;ه/م
د.A زا' ”!ل3و ه"لع هللا يل*• د%حم دن.وD ه4 دارتق#ا Pاا%ل&م
I د.امرK ‰م ‰لا>ت Šاد, هfانn -./َر ْ`ُ ق _iاَ ;َ !َلِإ َ jki?َ Rَ ل َنَ Nْ Rُ 9=ل? َlْ 3َ4َ ع َmَ Rَ : n,Mّل? ّنِ إ
6 oSِ Tُ _لاَ4َ Y -, : َوُH ْ 0ََ& pَدُه= لاِ/ َ ZاَQ ْ 0َ ُمَ4ْ عَ أ CO D $.ا ‰هورD Pامدرم زا G:k+قلا
و \&"' و د* $"مز ر' ا5 Šاد, \فD دش !fحم $.ا Pوn و دنتKر./R
50
I 50 G
ام ر0%v"R ر.زو و دو' Šر.زو ا5 Šر0%v"R ره و دو' ر0%v"R 5اHه 5اCn
هتKرD !ت3 و 5و8 ه' ا5 PA Pا%eع و \3ا5 وا \K2, j# و دو' ‰لع
و ‰لعر' ددر4 cافتا ه%ه دنWKا Š5وش ه' 5ا4 ‰ت9و ر%ع Pوn \3ا
ه4 دن4 \>"' Šوا' ه4 \KرD ا5 ‰لع \3د Lوع $' $%#رلاد0ع
Pا%eع و د"ادرD Pا%eع ه' ا5 \>"' ات \ف.رف' ا5 وا Uا>لا $'اور%ع
$.ا Pوn 7R ددش l'اتم ا5 وا ‰قل, $.ر' و .\KرD j#ان' ا5 5ا4 $.ا
Pدر4 Lور>م ه' رما \فD هاWA در4 $.ر"ش Pامدرم gد 5د 5ا4 ود
هدر4 دا. 5دا PAر9 5د ‰لا>ت Šاد, و هزو5 و زا% وY%ه \3ا ه6.رK
I :هدومرK \3ا َنوُن,ْ Kُ8َ& ِRَ "ْ نُF= ل? ِ0َع َ نْ وَهْ نَ8َ& $q&ُRْ ;َ F= لاِ/ َن&ُ Rُ ْfَ8 $ rاّن4,ل ْ 5َQِRْ %ُ أ 12Gُأ َ Rْ 3َ% ْ مُتْنُك
6 َنوُ 9$>اَ #=ل? ُمُHُRَ sْ كَ أَ& َنوُن,ْ KُF= ل? ُمُهْ ن, ْمُهَ ل ?'Rْ 3َ% َناَ"َ ل $ tاَ ت,"= ل? ُ`ْ Hَ أ َ 0ََN ْ وَلَ& ,هّ4لاِ / VVu D و GPار%ع gA
Š5ادر' PامرK ه4 د•ا' رWم !“هد' 1اBا !“اوت €"ه Pا%eع ه' Pون4ا ام
هللاد0ع $.ا و !.5اد زا' $تش.و, زا Pاش.ا 5و8 و !نf ا5 Šو 5ا4 و Šو
دادرD ر"لد Pا%eع ر' ا5 Pامدرم ه4 \3او, PA و $.ا Pا"' زا S03 $'
و ددمA رقم ر0%v"R \>85 ه' و دمA zو, ;ه/م $.ا ا5 Pامدرم و
رما رهاQ ه' و دنتشاد ‰%ه PاCنR \لاقم $.ا و دداو, رKا4 ا5 Pا%eع
lل, ا5 Pا%eع ددش jفتم jل, ه%ه Pا5اد 5اf' و ددر4 ‰%ه Lور>م
5د زو5 P2K ه4 دداCن' هدعو و دناشن' \K2V' ا5 ŠرW.د ‰f. و دنن4
هدمA درD اهرCش ه' Pامدرم ه4 د“35 Pا%eع ه' ر0, و !"rA درD هن.دم
S03 $'ا 5ا4 هل%Bلا' gا9 ام ر,A ‰لا دنن4 lل, ا5 وت ه4 دن.A ‰%ه و دا
‰م `2*ا ه' همدقم هاD ره ه4 دو' PA k"' k"# $.5د وا :اح*ا و
هدر4ا ا5 هدر4 H"مA \ثا0, ?iا%ت#ا و H"Wا \ش#و ?ا%ل4 ه' دمA
دارم ر' وا Zق و د"شV' 1ا%ت gا>تشا ا5 هنتK هرrا ات \,ا&"م
\>"' Pوn و دنت,ا3 د"Cش ا5 هف"ل, ر+م Šاه zا'وا و \&ش
/Kا داC8 و دوش 5ار9 ر' 123ا 5ا4 زا' ه4 د"3رت' دش l9او ‰6ترم
1و9 qاCف3 g2Xا 5د و در4 ],اد ‰6ترم ه>"ش هرمز 5د ا5 دو, ددرD
.داC دا"ن' و ر3 زا ا5 \ن-"ش و داد ‰&"ل'ا داد
?وعد ه+9 و داG5اتVمI و GPا&"4I ه9رK $.ا ‰عادو زا د>' و
\3د زا اد"Cشلاد"3 $"&# 1اما ?ر6# Pوn ه4 \&A Pاش.ا
وا gا# j'ا3 ه4 Pا&"4 \Kا. ?داCش ;+نم cارع و 1اش qا"قشا
$' د%حم 1اما ‰6ترم زا د>' ]*ا 5د ه4 دو% اعدا دش 5و4/م
1اش ]ها و ه.وا>م ا' ه4 ار.ز ددو0 1اما $"ن&# و \3ا ه"فنحلا
51
I 51 G
ه"فنحلا $' د%حم Šو&' ا5 1درم و ددر4 Šزا3 هامز و هنهادم
هKو4 \.iو ا5 5اتVم Pوn و دش وا [ا0تا هل%8 زا 5اتVم و دو% ?وعد
ف"لSت Šار' و داو, دو, ;ه/م Šو&' ا5 1درم داد \3د PA `او و
د%حم $"-03 د>' و هدش $"-03 \ماما ه' ].ا9 هKو4 ه>"ش ر"ها%8
ددو% وا \>'اتم هKو4 ه>"ش 1ا%ت \C8 $.ا' \فD 1اما ا5 ه"فنحلا $'
$تKرD Šار' \3ا هدر4 هف"ل, ه"فنحلا $' د%حم ارم ه4 دو% 5اCQا و
$%' ه#وتفم د2' ?5اما و ه"اورم ;*او و $"&# 1اما P2تا9 زا $"4
‰لع ا5 PA ه4 دو% هلاو# رC%' ر3 هما ه>"ش qا3ˆ5 ه' و \3ا هداد
ه>"ش ه' ‰لع $' د%حم زا :دو' 1و9رم Šو 5د دناوV' داCشiا oˆ5
$م ه4 دا' 12عا P2K $' P2K و P2K $' P2K اCA qا3ˆ5 و هKو4
اB' وا رما \عاbا 7R 1ا هدر4 دو, هف"ل, ا5 يفقeلا Oد"0ع $' 5اتVم
Pاور"R و Pا>'ات و Pا8 و gا%' دن.ا% دادعا داC8 Šو :ا45 5د و د5A
$.ا Pوn و دن.ا% د"قت 5و4/م 5اتVم \عاbا و دادعا هلتاقم ر' ا5 دو,
P2تا9 هKو4 5د gوا ددمA 5د وا \عاbا ه095 5د ه%ه دداو, هما
و \K5 هتV.رD هKو4 ر"ما و ددا35 ]ت9 ه' هدو% kحفت ا5 1اما
داC8 Šار' ا5 رتشا dلام $' !"هار'ا Pا زا د>' دش ر"ما 5اتVم وا ŠاB'
در4 دHما اCA $.ر*ا و ه"اورم [ا0تا زا ددو' cارع 5د ه4 ‰ا&4
د2' و \ش4 \Kا. اCA زا ه‘ ا5 ‰4 ره و در4 –و4 هKو4 زا !"هار'ا 7R
دوV' H" ا5 PاB.ا'5@A و رf' 5ا.د و د5وA Lر+ت 5د ا5 زاوها و cارع
dل%لاد0ع ه' ر0, $.ا Pوn دو% jشمد و 1اش د+9 زا' \,ا3 jل>تم
\+,5 5او3 5اHه د* 5ا' د* ا' ا5 دا.ز $' هللاد"0ع د"35 Pاورم $'
\Kاتش وا هل'اق%' 5او3 5اHه هدزاود ا' رتشا dلام $' !"هار'ا و دو%
هنع هللا يX5 $"&# 1اما 1ا \4ر' ه' و دمA Z"R 5د \V3 هلتاقم
5د 5اتVم 5د9 \C8 $.ا' دش gوتقم $">ل دا.ز $'ا و \Kا. ه0لF !"هار'ا
‰ت# دداش4 وا qانث و Z.ات3 ه' Pا'ز و دش دنل' ‰ل", Pا">"ش $ه@
zو"8 1اHCا ر' H" ددو' \عا%8 و \ن3 ]ها ه4 $"+لVم ه>"ش ه4
]>K و دد5وA اB' يCلا د%# $">ل دا.ز $'ا Pدش gوتقم و ه"اورم
ره زا و دد.دن&R دو' هدر4 \3ا.5 و dلم ;لb \" ه' ه4 ا5 5اتVم
N.5اوت 5د هYانn =ددو% gا09ا و ددش 5اتVم ه' ه8وتم ه>"ش ;ا8
و دو, دH ]"rر08 PدمA ]eم دش دنل' Šواعد Pا زا د>' \3ا 1و9رم
زا هKو4 ه>"ش رe4ا هfA ات \KرD $تفD 2م ر' ا5 دو, ;"F !لع gو+#
\KرD Pدش l9او ?ارQانم و ?ار8اشم !ه ا' و ددش رفنتم Šو
52
I 52 G
ددو% Pا"' ار8ام $.ا ه%ه و دد5وA اBتلا ر"'Hلا $' هللاد0ع ه' 5اnا
و $"&حلا \ن' هن"f3 _وز ه4 ر"'Hلا $' ;>+م ر"'Hلا $' هللاد0ع
ا5 وا هKو4 ه>"ش ات ددر4 دHما 5اتVم lKد Šار' دو' د"Cش 1اما داماد
ر"'Hلا $' ;>+م دن.ا% gا%ها ا5 5اتVم ;ا8 هت&اد \3ا.ر' j#ا
هKو4 ه>"ش و \,ا3 هد.ورD دو, ا' ا5 اBA 1درم و \K5 هر+' 5د gوا
و دو% هت3و"R دو, ا' و هت&fش 5اتVم زا ]rا35 و ]3ر' H" ا5
]*وم \.iو ه' دو' 5اتVم Pار' ر"ش%ش ه4 ا5 رتشا dلام $' !"هار'ا
[ا0تا و دو% ]ت9 ا5 وا و دومرK gات9 5اتVم ا' هدر4 l"%-ت رf' 5ا.د و
ŠاB' ددو' \ن3 ]ها ه4 ا5 $"+لVم ه>"ش و \,ا3 cرفتم ا5 وا
ه“ا&“‘ ;ه/م زا ه"ا&"4 رe4ا و دومرK زارKر3 ه"ا&"4 و ه.5اتVم
Pاش.ا ه%ل4 و ددو' ف.ا, و ‰فتVم ددام ه4 ‰,ر' و ددو% [و85
1اشه هfA ات دش هتشو j'ا3 هYانn داتKا فلتVم 1اما $">ت 5د
ه9رK Oاعد و دنت3ا,ر' cا-لا Pا-"ش و !لا3 $' 1اشه و gو#ا
و ددر4 وا دiوا و $.د'ا>لا $.ز 1اما ه' :و&نم ا5 دو, و ددش ه"ماما
و ه"ل6فت زا ‰>%8 و دداC زاFA ار0ت وا دiوا و هف"نحلا $' د%حم زا
ه"ماما ;ه/م ?5و* اBن.ا زا ددمA5د Pاش.ا ;ه/م 5د ه.5اتVم Šا.اق'
Pا.اوش"R و L23ا و ه"ماما ;ه/م Oاعد دا هعا%8 $"%ه و د"35 !C'
ارK Pاش.ا زا ا5 دو, Pا%.ا و $.د ه4 Pاش.ا 5ا0,ا Pا.وا5 و Pاش.ا
gا# ;.رقنع و .د5اد ‰ل4 دا%تعا اCن.ا ]>K و gو9 ر' و دا هتKرD
دا ه#ر+م ه%&Bم Pاش.ا ه4 دش دهاو, $"0م هلا35 $.ا 5د Pاش.ا
‰م وا $ماد' {.ا09 Pا5اHه هد"شارت $ه@ 5د ا5 دو, 1وهوم دو0>م ه4
‰م Š5اH"' و ار0ت اCن.ا زا دنهد ‰م ;& اCA ه' ا5 دو, ه4 ه%r‹ و ددن'
Pاش.ا ?واقش و \ل2X ه' !f# و ددومرK ‰م $>ل و ددو%
.ددرf"م
Šو5 ر' ;ه/م PA Oاعد و دش xدا# ه.د.ز ;ه/م qانثا $.5د !ه و
_ور, ه"اورم ر' $"&# $' يلع $' د.ز هfA Z003 و ددمA 5ا4
دوV' ?وعد ا5 هKو4 ]ها رrا3 و ه"ل6فت و $"+لVم ه>"ش و دومرK
1اماI $"+لVم ه>"ش زا و ددش j"K5 Šو ا' ر"e4 ‰>%8 و دو%
1درم و دو% ‰م د.ز يا5 ;.و+ت H" ه"لع هللاT%#5 GيKو4 هف"ن#و'ا
و l.ادو $م دH رDا \فW"م و درf"م د.ز \>'اتم ر' M.رحت ا5 هKو4
زا ŠرW.د ر' و 1ا هد"ا3ر Pاfلام ه' زونه ه4 دو' ‰% 1درم ?ااما
53
I 53 G
=دا35 وا ه' ا5 يf. ره j# j"قحت ه' ه4 15اد دا%تعا دو, L2,ا
هل'اقم ه"اورم _وK ا' ا5 د.ز ه+قلا .1دو% ‰م ادعا داC8 د.ز هار%ه
5ا04 :اح*ا Šار0ت و ;3 ه4 هKو4 ه>"ش زا 74 5اHه ‰3 داد و5
\قKاوم 1دع هاC' ه' دومرK ‰م N"'وت و ر8ز ا5 اCA د.ز و ددرf"م
ددمA 5د هKو4 ه' هتV.رD هتشا/D ;*او \3د 5د ا5 وا ;ه/م 5د د.ز
ددام هداز 1اما PA هار%ه ه4 ه.د.ز Šا.اق' =دش ]•ا ?داCش ه' د.ز و
هد%ع زا و ددر4 اRر' اد8 ‰0ه/م هدر4 :و&نم هداHماما PA ه' ا5 دو,
$' ‰"ح. و \3ا $"&حلا $' ‰لع $' د.ز $' ‰"ح. Pاش.ا Oاعد
‰لع $' $&# $' $&# ]& زا ه4 \3ا ‰ن&# !شاه $' $"&حلا
و دو% _ور, \شه و د*ود هن3 5د هدر4 ŠداC' ;قلم ا5 دو, و دو'
‰'ات4 ه.د.ز هقK 5د و \Kا. 2"ت3ا H" زاB# د2' ر' زا' و $%. د2' ر'
زا H" ‰6ترم وا ر&R و \3ا G1اf#اI وا 1ا ه4 \3ا هتشا/D 5اDدا.
د%#ا $' ‰"ح. و ‰"ح. $' د%#ا $' $&# وا Šاههر"0 و \3اCن.ا Oاعد
ف.رحت ا5 ;ه/م ه.د.ز زا ‰6>' و دا ه.د.ز Oاعد زا H" ‰"ح. $'
هدوHKا ;ه/م PA5د هتKرD ه"ل"عا%3ا و ه"ماما زا رW.د ŠاهH"n هدر4
هYانn ددش ه9رK ;#ا* هدو% ],اد ه.د.ز Oاعد 5د ا5 دو,
!"> و {لا* $' $"&# و ‰موترت0 و ر.ر# $' Pا%"ل3 و دو5اBلاو'ا
ا%4 دوش ‰م هدر%ش ه.د.ز 5د اCA ه%ه iا# و =:وق>. و Pا%"لا $'ا
دن.اCن.ا Pار9ا و cا-لا Pا-"ش و $"ماشه ]*ا 5د ه"ماما Oاعد و 1دقت
$.ا ه' \3ا gا8د ر"حم و 7"ل'ا ]BVم اوFا و ?وعد 5د Pاش.ا د"4 و
ا' ا5 ه"ماما Pوn و دا ه>"ش cرK رrا3 زا رتش"' ه"ماما ه9رK \C8
1اما ره ?وK زا د>' و د"35 !C' اد8 Oاعد ا5 ه9رK ره دش cارتKا !ه
زا د>' ‰>%8 و ددش"م ].ا9 وا ?ا"# ه' ه5اR و ددو% ‰م cارتKا
ر&R ‰>%8 و ددرf"م \ماما دHما وا Pار&R زا ا5 Šر&R وا ?وK
ر' L2ت,ا ه%rا ر,A ات :ول3ا $"%ه ه' ا5 وا 5دار' ‰>%8 و ا5 رW.د
I \.A cاد+م و دوHKا L2ت,ا اَFG نِإ _Zْ-َ v -, : ْمُهْ ن, َ5ْ(َل ا';َ 3,v ?وُناَكَ & ْمُهَ ني,i ?وُقGRَ : َ0ي,Mّل? ّنِ إ
6 َ نوُ4َ ;ْ #َي ?وُناَك اَ Fِ / ْمُهُ w.Tَنُي G مُx , هّ4ل? !َ لِإ ْ مُHُRْ َ أ VOe D دوشD ‰م هرCn Pاش.ا 5د G1ا>iا
فلتVم Pاش.ا ?اKو زا د>' و د"35 Šرf&ع 1اما ه' \'و هfA ات
‰لع $' رف>8 زا د>' 1اما و \شا/W ‰فل, وا ه4 دنتفD ‰>%8 ددش
دوعوم ŠدCم د%حم ه4 \شا/D Šدلو وا دنتفD ‰,ر' و \3وا 5دار'
و qادعازا Lو, ;0&' دش ‰فتVم $f"ل و \3ا ه%riا !تا, و \3ا
54
I 54 G
ه' ;قلم ا/Cل و 1اما هدزاود 5ا+حا ر' دش jفتم Pاش.ا qا5A
5و4 و ]4 ره و دش `وتفم Oاعد :ا' \9و $.5د و ددش ه.رشعانثا
Pا4 و ه"ماما و ;.اF 1اما Pا"م 5د !نf"م ?5اف3 $م ه4 دش ‰عدم
هف"ل, ?وم ره زا د>' و .$"تrام و $"ت3 و \3 هن3 يK dل@
?5اف3 \'و هfA ات ددرf"م M.وفت وا' ا5 ?5اف3 هدCع و دنت,ا&"م
ارف&لا !تا, وا و د"35 د%حم $' ‰لع ه' هدHاش و د+"3 هن3 5د
\شه و \&"' و د+"3 هن3 5د د%حم $' ‰لع ?اKو ه4 دن.وD دش
]*ا# Šر04 \0"F و دما" Šر"ف3 1اما Lرb زا د>' ه' Pا زا و \3ا
$"ق'ا3 هYانn دا \'ات4 :اح*ا Pاش.ا Oاعد زا ‰6>' و \شD
ه>"ش دH و دن.ا% ‰م 1اما ا' ه0تاfم Šاوعد ددو' ?5اف3 :اح*ا
ام M.ارع :او8 5د ه4 \3ا 1اما y, ه' اCن.ا ه4 دد5وA 5وHم ?ا>95
5د ;ت4 ف"ن+ت' ه4 دا Pاش.اqا%لع Pاش.ا Oاعد و \3ا هتشو
gا# و دا هدش 5د+تم 124 و هقK !"ل>ت Šار' و دا هت,ادرR ;ه/م
Pا دش دهاو, هتشو هلا35 $.5د رتما%ت هn ره ]"6فت ه' Pاش.ا
زا و ه%rا زا د5ا0,ا Pا.وا5 Pاش.ا Oاعد $“نY%ه و ‰لا>ت هللاqاش
].ا6K و [ورK و gو*ا 5د ه-3او ر"v' و ه-3او' ه%rا :اح*ا
Pاش.ا Oاعد زاو ‰لا>ت هللا qاش Pا د.A !لق' H" Pاش.ا gا# و gا%عا
5د ;"Fرت و Pان3 و ف"3 Lو, ه' ا5 1درم ه4 دناش.ا PاهاشداR
gاو#ا Pا"' ه' N.5ات !لع و دا هد5وA ;ه/م $.5د =Pا&#ا و 1ا>ا
‰3وم 1اما \ماما رfنم ه4 ه"ل"عا%3ا و ه"3ˆا .\3ا ]Kا4 Pاش.ا
و دش ‰فتVم رف>8 1اما ه4 دن.وD ه"3ˆا .دا فلتVم !ها' =دا !Qا4
Pاش.ا ‰عاد دش دهاو, رهاQ Šدنn د>' \3ا \>85 ا5 وا و درم ه
.\3ا oˆا $' هللاد0ع
]"عا%3ا وا زا د>' 1اما و درم رف>8 1اما ه4 دن.وD Gه"ل"عا%3ا وI
5د ]"عا%3ا 5ا0,ا ]ها و $",5ؤم [ا%8ا ه' هfA gا# \3ا رف>8 $'
دش PوKدم د9رvلا l"ق' 5د و \Kا. ?اKو هن.دم 5د رف>8 1اما 5و6#
دوعوم و رmتنم ا5 وا و د5اWا هدز هف.اb ا5 ]"عا%3ا زا' $—ل
1اقم !.ا9 ;+نم $.5د وا qافل, زا' \3ا ^5ا0م Pاش.ا ‰عاد د5ا%ش
$' ]"عا%3ا $' د%حم =رف>8 1اما زا د>' ه"ل"عا%3ا 5وC%8 و ددش وا
‰عاد و دنن4 \.او5 وا j# 5د cدا* 1اما k و دناد 1اما ا5 رف>8
1اما زا د>' ]"عا%3ا ه4 دن.وD ‰6>' و \3ا yمر9 $' Pاد%# Pاش.ا
55
I 55 G
‰لع j'ا3 k ه' \3ا Šو دiوا و Šو 5د \ماما و \Kا. ?اKو رف>8
و \3ا Šزاوها `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع Pاش.ا ‰عادو j#2لا
د%حم ات ا5 \ماما دش 5و4/م ]+فم j'ا3 Pاش.ا gا# ه4 Gه.ودCمI
ه‘ د5A ‰م هد"ش4 \3ا ŠدCم ه' ;قلم ه4 هللاد"0ع $' هللاد0ع $'
1اش و ر+%' ا5 دو, Oاعد و دنتKا. yل&ت وا دiوا و وا $"مز :رvم 5د
\4وش Š@ qارما Pاشتاعد رe4ا و دنت,ا3 رشتنم 123ا د2' رW.د و
gام l%-' qو3 qا%لع و دمA Pاش.ا \3د 5د ر+م هfA ات ددو'
Oاعد و ددش ].ام Pاش.ا ;ه/%' و ددو% 5ا"ت,ا Pاش.ا \0#ا+م
$' د%حم $' Pا%> !Cنم دد"35 !C' H" Pاش.ا Pادا, 5د qا%لع
$' د%حم و H.H>لاد0ع و Pا%> $' د%حم و Pا%> $' ‰لع و 5و+نم
$' د%حم و Pاو85 `وتفلاو'ا و ‰ل"+>لا ;"&%لا $' دلق%لا و ;"&%لا
5د و ددش ;ه/%تم ه.ودCم ;ه/م ه' $%. ]ها رe4ا و ‰اتfلا 5ا%ع
د+f. ه4 5او3 5اHه ود ا' و دو% h# د+9 ه3 و داتفه و د*5اCn هن3
ه' Pوn دش Pاو5 ددو' وا ]ها و :5ا9ا زا هل%8 PA زا 5او3 \+ش و
وا ه4 هماCت ;#ا* `اB Pار&R دن.وD د0>م 1ار•' ا5 وا ه4 د"35 ‰C.د
ددو' ‰فتVم د"'ز رCش 5د z5دار' و 1ا د">3 دو' هتش4 رهز ه' ا5
وا دH \9و PA ]"ل9 1درم دو' ر0V"' وا و دد"35 وا \9و ر3 ر' هاDا
وا gا# $.ا 5د ددو' هتK5 دو, h.اوح' هدش cرفتم وا _وK رe4ا و ددو'
H" $"حلا* ه"ق' lم ا5 وا 5دار' و ددر' هد.ر' ا5 وار3 و دنتش4 ا5
ه.ودCم Oاعد !Qاعا زا و دش lلقنم ه"لfلا' وا هنتK و دنتش4 وا هار%ه
Pا5اHه =دو' Šد"0ع رKاQ $' HrاK ر.زو ه4 \3ا ‰نم5ا d.5ز $' {لا*
هل%8 زا و دو% ],اد l"شت ;ه/م 5د ;*انم l%b و gام 5وH' ا5
5وCشم رعاش و $%. N.5ات ;#ا* دو' ‰ن%. ه5ا%ع ه"قK Pاش.ا Oاعد
;ه/م gام l%b ه' و دو' ;ه/م ‰>Kاش ]*ا 5د و \3ا وWشو,
5د 1د ر,A ات ه%Cن.ا ف*و ا' دو' هدش ‰عاد هدر4 gو09 ا5 Pاش.ا
ه4 ‰ت9و 5د ه5ا%ع ه"قK $.ا ه4 \&A ;Bع و دو' ‰>Kاش $bا'
ر+م ر' و دز !ه ر' ا5 ه.د"0ع \لود ‰'و.ا $.دلا `2* Pا-ل3
ه4 ‰ا&#ا ر'ان' دو% ‰م l%9و lل9 ا5 Pاش.ا Šا.اق' و دش Lر+تم
5ورR d% و دو' هتKا. ه.د"0ع \لود Šافل, و qا5زو زا Gه5ا%ع ه“قKI
;+>ت ه' \شاد Š5اH"' Pاش.ا ;ه/م زا \"نbا' 5د هfA ا' دو' اCA
!.ا9 ر3 زا ه.د"0ع \لود زا' ه4 دو% z2ت و اه ‰>3 و \3ا,ر'
ه%لfلا jفتم \لود PA Pا"عا زا ا5 رW.د 74 \فه و وا هYانn دوش
56
I 56 G
Šاه زاC8 و ددو% ?23ارم و ?ا0تاfم ]#او3 Pا"WرK ه' هدش
ات دناشن' \Vت ر' ا5 دXاع ر&R ه4 دد"0لb uن8 :ا03ا ا' ا5 Pاش.ا
د"ش4 5اد ر' ا5 ه%ه و \Kا. [2bا gا# $.ر' $.دلا `2* Pا-ل3 هfا
;ه/م PA ]ها زا و دش l-قنم و 1دCنم ه"لfلا' ه.ودCم ;ه/م د>' زا
و lل9 5د ه"'و.ا $"b23 ه4 ار.ز دا% ‰#او PA و ر+م 5د 74 €"ه
زا ‰>%8 هfA رWم دنتشا/W اCA زا ياش و 1ا و دداتKا اCA l%9
ر.اH8 و $%. و دنه د2' د+9 ه' هت&ش ;4ارم و $ف3 5د Pاش.ا
]"+فت' j'ا3 124 5د ه.5اH و ه-مار9 Oاعد gاو#ا زا Pوn و دداتKا
هYA و !.دو% Lو9وم هتشاد PاW.ا5 PA هداعا اBن.ا 5د !.ا هدش s5اK
ياو, ه+9 و Mحم ها&Kا رهاm' هn رDا \3ا هتش/D :ا' $.5د
ه%ه ره و د5ا%ش ].اbi ا5 PA ه4 د.ا' ا5 ]9اع $f"ل د.ا%ن"م Lر*
ره 5د و 5اf' \&.ا هتf وا Jفل ره 5د ه4 د5اد هاW دو, هmKا# 5د ا5
دهاو, هدر4 ه"0نت Pار' هدن.A :او'ا 5د ه4 5اfشA \3ا ‰ت%f# وا ه+9
.دش
ياث :ا'
ا5 1درم و اوFا و 7"0لت و اه هل"# و g2Xا cرb و ه>"ش د.اfم 5د
\3ا 7"ل'ا زا وا ]*ا ه4 \3ا ‰%لع $.ا و Pدر4 ].ام دو, ;ه/%'
$.ا ?ا"ل4 و gو*ا زا gوا ه4 \3ا د'i ا5 ام 7R د5اد 5ا%ش"' [ورK و
i !"ن4 124 Pاش.ا ه"rH8 د.اfم 5د PA زا د>' !"rا% هاDA ا5 Z•و, $K
.دش ;ترم ]+K ود ر' :ا' $.ا 1ر8
Pاش.ا دH ه4 \&اد د.ا' :7"0لت و g2Xا ه"ل4 دعاو9 5د gوا ]+K
:\3ا Šد'i ;ه/م Šان' 5د 1درم !&9 \فه زا
\.اC وا و ه-3او"' د3ر' !لع وا ه' ;"F ;ا8 زا ه4 1اما :gوا
.\3ا !لع /,ا هل&ل3
\'ا-, و Pاهر0' $"0bاVم cا/م jKاوم ا5 1اما !لع ه4 \B# :1ود
.د.ا% ر.رقت
57
I 57 G
\vل 5د kم و دf%' و دن4 kم ا5 !لع \B# زا ه4 ه+م و@ :1و3
.Pات&R زا \3ا ر"ش Pد"fم
Oاعد ر04ا دا ;تارم ا5 اCن.ا دناو, Oاعد ا5 اCA ه4 :او'ا :15اCn
و 1اما دH ا5 اCA دشV' ‰9رت و ا5 $"نمؤم ?ا85د دن4 lK5 ه4 \&A
.\B#
و $.ا ه' و در"W' 1درم زا Pا%"R و دوCع ه4 \3ا Pو@Sم ‰عاد :!BنR
.د.اشW' اCن.ا Šو5 ر' \Kر>م و !لع 5د و دن4 ],اد ;ه/م 5د هل"3
P@ا ا5 وا $f"ل \3ا ه85دلا lفترم درم ه4 \3ا ;لfم :!شش
ه4 د'ا. يم ا5 وا و 1درم ر' \3ا _اBت#ا و }ح' وا 5ا4 \&" ?وعد
u3 ه' دنهد ه"0شت ا5 وا و ‰عاد \0ح* ه' ا5 1درم دن4 ;"Fرت
5اfش درم دH هدر4 uنت ور' Lرb ره زا و هدا5 ا5 5اfش ه4 Š5اfش
ره و دنfش' ?داCش' ا5 kVش ;ه/م ;لfم $.ا $"نY%ه و د5ا"' Š
وا gد 5د j# ;لb و ددرD ر"حتم Pوn و دهد :او8 ا5 وا gا%ت#ا
PA و د.ا% \لiد Pو@Sم ‰عاد ر' PA \Kا.5د ه' دوش ;Fا5 و دن"ش
رDا و دن4 هلاو# ه+م و@ ه' cاe"م و دوCع /,ا د>' Pو@ام ‰عاد
\B# ه' ا5 PA ه+مو@ داتKا رتدنل' ه+م و@ !لع 5ادقم زا وا داد>ت3ا
.دشا0 دوقفم رDا 1اما ه' \B# oا"قلا ا/ه ‰لع و دا35
و د5A 1اما ه' j.د+ت ‰عاد و ;لfم ‰>3 ه' ه4 l0تم $مؤم :!تفه
.دن4 !%+م 1اما [ا0تا 1Hع دو, gد 5د
:\3ا \فه H" ?وعد ;تارم دا هتفD H" و
ا.A ه4 وعدم gا# $تKا.5د ]قع و \3ارK ه' ‰ن>. \3ا c5ز :gوا
زا و ه ا. دش دهاو, رثؤم Šو 5د ?وعد و ه ا. \&ه ?وعد ]'ا9
‰&4 ‰ن>. دنWKا د.ا0 $"مز ه5وش 5د ا5 !Vت ه4 \3ا Pاش.ا ?ا%ل4
ه4 ها, 5د دا هتفD H" و در4 د.ا0 ?وعد ا5 وا دشا0 ?وعد ]'ا9 ه4
\ن3 ]ها ‰لو*ا و !لfتم هf"rا8 5د ‰ن>. دز د.ا0 1د دشا' sارn
.\فD د.ا0 $V3 دشا'
58
I 58 G
ا5 74ره Pدو% هلا%ت3ا و Pداد 7ا ‰ن>. \3ا 7"ات :1ود
\عاb و دهH' ;Fا5 ه4 \3ا ‰+Vش رDا وا l0b Šا6تقم jKاوم
دهز gاو#ا 1ار4 ه%rا زا و Pدو% l"-م و دهاز H" ا5 دو, وا دH \3ا
Pا"' 5ا"&' ا5 \عاb و دهز :اوث و Pدر4 \.او5 1ا%ت ولF ه' Pاش.ا
وا دH \3ا ;Fا5 ?iA 5و.ز و رهاوB' ه4 \3ا ‰+Vش رDا و Pدر4
!"mع :اوث و Pدو% \.او5 ه%rازاا5 _زور"K و ?و9ا. و j"قع ].ا6K
5وما l"%8 5د oا"قلا ا/ه ‰لع و Pدر4 دوعوم اCA gا%>ت3ا ر'
jKاوم dل@ ر"F و Pا•3ا و $"تا&' و Pاز و دiواو ه%>bا 5د ا*و+,
.Pدر4 $V3 ;bاVم l0b
ه+9 زا ر‘@ 2eم $"فلاVم gا%عا و د.اقع 5د \3ا d"fشت :1و3
N.5ات $">ت 1دع و Pد5وA Pا"م 5د ا5 oاbر9 }.د# و Pدو% ^دK
ه4 5ور3 PA d& $">ت 1دع و !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* 5ور3 PA \ل#5
1دع و $.د. lK5 زا \ن3 ]ها ?ا.او5 L2ت,ا و lت%ت ا. PAر9 ا. دو' h#
هو8و L2ت,ا و ‰Aر9 ?ا>-قم ر4@ و PA 1دع و هللا !&' رC8 و PA
lما3 ددرت و dش ;8وم ه4 5وما $.ا gاeما و ?اC'اشتم ?ا.A ر"3افت
cاتشم Pا>ما3 ŠاCلد ات Pدو% ;B>ت و $تفD 5ا'5ا' =دشا' داوت ‰م
هدش oو.Sم \ن3 ]ها Lرb زا و ددرD 5وما $.5د j# j"قحت
.ددر4 ].ام رW.د ;ه/%'
داقتعا ;&# ه' ‰f. ره زا و $تKرD Pا%"R و دCع ‰ن>. y'5 :15اCn
5اCQا •مر' و دنf 5ار3ا ŠاشKا ات Pدر4 5اوت3ا 5ار9 و gو9 Šو
هلاو# 15اCn ه0ترم 5د d"fشت زا د>' هف.اb $.ا زا ‰,ر' و د.ا%ن
دوش {قنم 5وما زا هnره ه4 \&ن.ا Pاش.ا `2-*ا 5د هلاو# و دن.ا%
5د ها"3 زو5 $"%ه Šار' 1اما ه4 \فD د.ا' و د"0لb د.ا' 1اما دH ا5 وا
و دا3ر"م \ما ه' و در"W"م ا5 1ولع ;"F زا ه-3او"' ه4 \3ا 5ا4
دنتKرW"م 1اما زا ا5 دو, 1ولع \ن3 ]ها رDا دنf"م ].از ا5 L2ت,ا
.دنتKر“% و ددز ‰% \3ا5 و ’n و دداتKا ‰% hم h4 $.5د
;ه/م 5د \3ا $.د ر'ا4ا \قKاوم Šاوعد PA و \3ا 7"لدت :!BنR
qا"لوا 5ا",ا زا ا. qا%لع ]8ا زا jKاوم و فلاVم [ا%8ا ه' ه4 دو, ا'
و Šدن4 دادقم و Š5افF 5@و'ا و ‰35اK Pا%ل3 ه4 $تفD 2eم دنشا'
59
I 59 G
$.ر' ]"لد ا5 Pاش.ا pافلا ‰6>' و ددو' ه>"ش ;ه/م ر' ر3ا. 5ا%ع
و ‰ر9 7.وا و oا0ع $' هللاد0ع و \'اث $' Pا&# و دد5وA اعدم
\3ا 123iا \B# ه' ;قلم ه4 ‰لاHF 1اما و $">'ات زا Šر+' $&#
\3ا Mحم ŠارتKا ه4 ا5 $"%لا>لار3 :ات4 و دو' ه>"ش هف.اb زا H"
و 1و5 Šاiوم و ‰rان3 !"f# و $ت,ا3 اعدم $.ا دهاش =‡5H' PA ر'
و ددو' هف.اb $.ا زا PاCنR 5د H" زار"ش JKا# ه8او, و H.ر0ت 7%ش
و ?ا.ونeم ه' jحلم ا. \3ا Pاش.ا ه' :و&نم ه4 ا5 ?ا"'ا زا ‰6>'
PA ه4 دوش رتش"' lما3 ]"م ات $تKرD هاوD \3ا Pاش.ا $. واود
Šر3 زا ‰لا, هت0لا دا هتشاد PاCنR و دا هدو% 5ا"ت,ا ر'ا4ا ه‘ !&9
.\&"
$ه@ 5د هت&هA هت&هA ا5 دو, دعاو9 ين>. \3ا 7"3ات :!شش
رbا, 5د \3ا oا3ا هلHن%' ه4 ارA Šدا0م و gو*ا و $ت,ادا lما3
Šا8 و د.ا% gو09 دنن4 اقلا ور' ا5 h.ات Pوn ه4 ‰BCن' Pداد ا8 وا
123ا ]ها l"%8 Pا%.ا و $.د ف.رش PAر9 ه4 دن.وD 2eم دا% z5اfا
‰لا>ت Šاد, Šو 5د هYA 7R \&" ‰'اتر3 وا زا ا5 74 €"ه \3ا
I ه.A ه4 دن.وD Pا زا د>' \3ا gو0قلا ;8او \3ا هدات3رK !f# َl, لَb
ْ0ََ & !َ /ْRُ 9=ل? -, : َIGiَ وَF= ل? اّلِإ ?'Rْ Qَ أ , هْ 3َ4َ ع ْمُ"ُ لَfْ>َ أ اَ ل ْ`ُ ق $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُنَ َN َ 0ي,Mّل? ُyَiاَ T,ع ُهّ4ل? ُ R. zَTُي n, Mّل?
6 ] روُ"َ v ] روُ #َ^ َ هّ4ل? ّ نِ إ ا' نْ(ُ) اَه3, : ُهَل ْ iِ Jَ ن * 2َنَ(َ) ْ qِRَ تْ9َ ي Wg D و د5اد ‰ن>م هn GŠ5وشلا
I Jفل َ0ي,Mّل? $ZاَلُKَ H ُiاَ هْ vَ f=ل? ُلوُ9َ يَ& ْمِه. /َر !َ4َ ع َ نوُYَ Rْ ;ُي َ l, wَل&ُأ ا'/,Mَك , هّ4ل? !َ 4َ ع pَRَ ت=:? ِ 0GF, ُمَ4ْ {َأ ْ 0ََ &
6 َ S,F$ لاّ|ل? !َ4َ ع , هّ4ل? ُ 2َ نْ;َل اَ لَأ ْ مِه. /َر !َ4َ ع ?وُ /َMَك VC D \rار9 دارم و دن.امرف"م هn Gدوه
I هرتاوتم ?وُaَ (=?َ& ِ}$:?َRَ F= ل? !َ لِإ ْ مُ"َ ي,دْيَأَ& ْمُ"َ HوُQُ & ?وُ4$ (=^اَ : $Iاَ4G Lل? !َلِإ ْ مُتْFُ ق ?َbِ إ ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
cدَ)َ أ َZاَQ ْ &َأ oRَ #َ> !َ 4َ ع ْ&َ أ !َYْ Rَ ْمُتْنُ ك ْنِ إَ& ?&ُRG هّ ~اَ: ا'TُنُQ ْ مُتْنُك ْ نِ إَ& ِ0ْ 3َTْ;َ"= ل? !َ لِإ ْ مُ"َ4ُ Qْ رَ أَ& ْمُ"$ >&ُZُRِ /
ُهْ ن, ْمُ"ي, دْيَأَ& ْمُ"$ HوُQُ وِ/ ?وُaَ (=اَ: ا'T.3َ~ ?• د3,;َA ?وُFG Fَ 3َتَ: •Zاَ ?&ُدِXَ 8 ْ مَ4َ : َZاَ(.نل? ُمُتْ(َاَل ْ &َأ , €$•اَ‚= ل? َ0, ْمُ"ْ ن,
6 َ ن&ُRُ "ْ zَ8 ْمُ"ّ 4َ ;َ ل ْمُ"ْ 3َ4َ ع ُ هَ تَFْ ;ِن G م,تُ3, لَ& ْمُكَ R. هَ <ُ 3, ل ُديِRُ ي ْ 0,"َ لَ& odَRَ ) ْ 0, ْمُ"ْ 3َ4َ ع َ `َ ;ْXَ 3,ل ُ هّ4ل? ُديِRُ ي اَ
ƒ D I ه@اش \rار9 و دوش"م هn رBلا' Gهدrا%لا ... !fل85ا َ0, ُUاَ نَLْaُ F= ل?َ&
َRْ 3َ^ َ Sِن, Lْaُ ْمُ"$ ل?َوَْ fِ/ ?وُ‚َتْ Tَ8 ْ نَ أ ْمُ", لَb َ Z?َرَ & اَ ْمُ"َ ل ّ`, )ُ أَ& ْمُ"ْ 3َ4َ ع , هّ4ل? َ tاَ ت,ك ْمُ"ُ ناَFْ يَأ ْ 5َ"َ 4َ اَ اّلِإ $Zاَ(.نل?
,دْ;َ/ ْ 0, , هِ/ ْ مُتْ3َY?َ Rَ 8 اَ F3,: ْمُ"ْ 3َ4َ ع َ@اَنُQ اَلَ& * 2َ[يِRَ : G0ُ HَروُQُ أ G 0ُ Hوُ8َ„َ: G0ُهْ ن, ,هِ / ْمُتْ ;َتْFَ ت=>? اَ Fَ : َS,a$ :اَ(ُ
60
I 60 G
6 ا• F3,"َ ) ا•F3,4َ ع َ ناَك َهّ4ل? ّ نِ إ , 2َ[يِRَ #= ل? W… D I Gqا&نلا . ه.iا $Cنم ه' !ت>ت%ت3ا ا%K ,نَ أَ&
?ْوّلَوَ8 ْ نِ إَ& ُهَ4ْ [َ : o`ْ [َ : n,b ّ `ُ ك ,Uْ Kُ يَ& !†Fَ (ُ o`َ Qَ أ !َ لِإ ا' نَ(َ) ا•عاَ تَ ْمُ"ْ ;.تَFُ ي , هْ 3َلِإ ?وُ/وُ 8 G مُx ْمُ"G /َر ?&ُR, #ْ‚َ ت=>?
6 o‡ِ Tَك o مْوَي َ t?َ Mَع ْمُ"ْ 3َ4َ ع ُ qاَ%َ أ -.نِBَ: g D Pو%6م هn Gدوه ˜ه.iا ‰%&م ]8ا يلا
.د5اد
و !لQ \0& هدرR ‰' و PدنWKا و5 زا هدرR ‰ن>. \3ا lل, :!تفه
$تفD 5اfشا و اعورK و iو*ا ا5 دو, ;ه/م و Pدو% ه'اح* ه' ;+F
اعدم دش ]%حتم ا5 ه%ه $.ا ه4 د"35 اBن.ا ه' ات وعدم gا# Pوn و
و دن.اHKا lل, زا د>' رW.د ه0ترم ه9رK $.ا زا ‰6>' و د.درD ]*ا#
و Pداد ار0ت وا هق'ا3 ?ادقت>م l"%8 زا ا5 وعدم ‰ن>. دنما Nل3 ارA
:5ا9ا دiوا زا و $ت,ا3 5اH"' ددو' ;ه/م PAر' ه4 zداد8ا و qا'A زا
ه0ترم gو09 زا د>' ‰ن>م $.ا ه4 \&ن.ا ;لاF و Pدر4 ه92ع ‰' دو,
.\&" ‰عاد ?وعد ه' \8ا# دوش"م ]*ا# دوV' دو, !تفه
ه4 \&اد د.ا' :]"6فتلا ‰لع MKاو5 ه"rH8 د.اfم 5د 1ود ]+K
ه4 \3ا Mحم qارتKا ا. \&" Pور"' !&9 ه3 زا Pاش.ا ه"rH8 د.اfم
ا5 ‰>9او رما ه4 \3ا ر.رقت ].د0ت و N&م ا. دننf"م \ن3 ]ها ر'
]ها ;ه/م l9اولا يK ا. دتKا Z#وم 1اوع دH ه4 دنن4 ر"0>ت hCن'
$>ل و $>b ;8وم j"قحتلا دنع اما ].د0ت و ر""vت ‰' \3ا \ن3
هلا35 $.5د ام و دا هداد 5ار9 $>b ;8وم ا5 وا اCن.ا و دوش"%
‰م دع ا5 Pاش.ا ه"rH8 د.اfم زا Šدنn \*رK \ل9 و \لBع ;0&'
ا5 هث2ث 1ا&9ا H"%ت هدو% دار.ا !ه ا' †ولVم ا5 هث2ث 1ا&9ا و !"rا%
!CK ر' هلاو# ه5و4/م د.اfم ر' ا5 ه4ورتم د.اfم oا"9 و اCن"' ا%"K
د.ا' H" و Gهل4 ^رت. i هل4 ^5د. i امI ه4 !"rا% ‰م ‰4@ lما3
و دا ه"ماما ه9رK $عا-م و د.اfم Šو5 زا ه>"ش cرK دشا ه4 \&اد
ر"F ?وعد هfA gا# \3ا 1ا%ت هvلا0م دو, ;ه/%' ?وعد ا5 Pاش.ا
jKاوم 5ا4 $.5د 7R \3ا هنع ‰Cنم و 1ار# Pاش.ا دH دو, ;ه/%'
رف>8 هللاد0عو'ا 1اما زا ‰ن"ل4 دوش"م 5ا4 هH' و !ثA H" دو, داقتعا
i و oانلا $ع اوف4 دومرK ه4 دنf"م \.او5 هنع هللا يX5 cدا*
د"اوVم ا5 7fY"ه و 1درم زا د"ام زا' ‰ن>. !4رما ‰ل…
)
اد#ااوعدت
دشا' هدومرK lنم ?وعد زا 1و+>م 1اما ه4 ‰ت9و دو, ;ه/م Šو&'
61
I 61 G
{.ر* $ت&اد ?دا0ع ارA هfل' 1ار# :اfت5ا و دو' دهاو, 1ار# ?وعد
.dل@ $م هللا @ا>م \3ا 1و+>م \فلاVم
هم@ ر' ه4 ا5 ŠH"n يلا>ت Š5ا' \ن3 ]ها دH دن.وW"م هfA :gوا د"4
\"هولا ه0ترم j.i هYA و د.امرK ‰م 1ا%ها و g2,ا \3ا ;8او وا
]ها {.ر* ه ه4 \3ا Mحم qارتKا $>b $.ا و دنf"م ^رت \3ا
ه4 ار.ز د.A يم 1زi Pاش.ا دعاو9 و gو*ا زا ه و دا ].ا9 P|' \ن3
و \&" ;8او ‰لا>ت Š5ا' ر' H"n €"ه ه4 \&A \ن3 ]ها هدعا9
Pوn و دوش ‰% gوق>م و 5و+تم وا ^اR ?ا/' \0& :و8و ‰ن>م
gو*ا زا Š5A د5اد ‰ن>م هn PA gا%ها و ;8او' g2,ا دشا' $"نn
و دن4 ^رت ا5 \"هولا ه0ترم j.i ‰لا>ت Š5ا' ه4 د.A ‰م 1زi ه>"ش
Pو>-م و 12م 7R د.ا%ن ادا \3ا aرK و ;8او وا هم@ ر' هYA
.
)
ار"04
)
اولع Pو%لاmلا gوق. ا%ع هللا ‰لا>ت دوش
ات ا5 وا زا' و در4 اد"R ا5 7"ل'ا ‰لا>ت Š5ا' :هfA gا%8ا $.ا `رش
ر' و د"شV' Šو ه' Pدر4 هار%D و اوFا ?5د9 و داد \لCم 1ول>م \9و
\*رK اوFا و g2Xا د+9 زا د>' ا5 وا ه4 دو' ;8او ‰لا>ت Š5ا' هم@
ه' gا0لا s5اK وا $"فلfم PاDدن' ات دات&' ا5 وا Pا8 و دهد هح%ل d.
ا5 وا ه4 ‰ت&.ا' داد"م \لCم رDا و ددش"م gوvشم ?اعاb و ?ادا0ع
{ل*ا هnره ه4 \&ن.ا ه>"ش هدعا9 و د"شV' ‰% Pدر4 هار%D ?5د9
اB' \3ا aرK و ;8او ‰لا>ت Š5ا' هم@ ر' PاDدن' j# 5د \3ا
]*ا زا \ن3 ]ها و هدر4 ^رت ا5 aرK $.ا ‰لا>ت Š5ا' 7R PA Pد5وA
I دن.وD و .درfنم :و8و 6 َنوُ لَfْ(ُي ْ مُHَ& ُ`َ ;ْ#َ ي اGFَ ع ُ لَ fْ(ُي اَ ل Wg D ŠH"n رDا G:qا"0•ا
PامرK و !f# ر.ز ?ا9ولVم ]eم !ه وا دشا' aرK و ;8او وا هم@ ر'
;#ا* هاو, و ]قع هاو, دو, Šاو3ام ]4 ر' رها9 وا و دشا' ‰&4
$&حلا $' د%حم ‰لا>ت Š5ا' ه4 دن.وW"م ه>"ش H" و دشا0 ]قع
دوش PاCنR 1درم زا ه4 دومرK !f# \3ا PامHلا ;#ا* ه4 ا5 ŠدC%لا
\3ا ;ه@ !"تاوV' 1وتVم ه4 ‰'ات4 5د !f# $.ا و در./R افت,ا و
وا داش5ا و M"K و 1اما ف-ل زا ا5 PاDدن' هماع 7R هدات3رK هتشو
5د وا qادعا زا Lو, ;0&' ه%ه $.ا ه4 دن.وD رDا و \,ا3 1ورحم
اCA ددش هد.رKA رDا و د.رKA ‰ت&.ا' ارn ادعا gوا !"rوD \3وا j#
?و9 ا5 1اما ارn دداد رDا و دداد ارn 1اما ه' هورfم gا+.ا ?و9 ا5
62
I 62 G
يم PارW.د ر' ا5 دو, :و"ع هورD $.ا aرvلا .دداد اCA ه>Kادم
ر' :و8و رfنم gوا زا \ن3 ]ها ه4 \&A 1اقم $.ا j"قحت و ددن'
cرK و .دننf !D اR و \3د ?اC0ش !&9 $.5د ات ددش ‰لا>ت Š5ا'
و دنتشD ف-ل و {ل*ا :و8و' ].ا9 gوا هلHت>م و ه>"ش ه—A رW.د
].ا3 رbا, ‰فشت ه4 هد5او ?افلfت' دد.د PA L2, l9او 5د Pوn
د>' دش ]*ا# د+قم Pوn ددر4 د+9 ?اC0ش $.ا lKد دش داوت ‰%
;8او ام ه4 ا5 ŠH"n Pاش.ا ه4 ددو% $>b \ن3 ]ها ر' \لاB, زا
ر' ;.اF oا"9 ه' ‰لا>ت Š5ا' ر' PA :و8و' !f# ام ]قع و !"اد ‰م
ارA ^رت و دناد ‰% 5ود+لا ;8او ‰لا>ت Š5ا' زا د.ا% ‰م دهاش
و هدمA Z"R 5د ه.Hنت ].ا&م رe4ا 5د \&.ا ه-لvم $.ا و دن.وW"م H.ا8
5د د"اد"م وا ر' ;8او ا5 وا ا%ش هYA ه4 \3ا رهاQ ر' Z'او8
Pاد' ه+9 $.ا و دشا0 ;8او ^رت وا ^رت 7R \&" ;8او \ق"ق#
دوش"م Pز Pز 5دام ه4 د"3رR و دمA ‰تفم Z"R ]ها8 ‰لvم ه4 دام
5د ه%ه $.ا ف*و ا' و دش !&9 هn =1در4 $م :\فD =ه :\فD ‰تفم
\لاB, و HBع زا د>' و دنن4 ‰م !D اR و \3د هد#2م ?اC0ش lKد
5د و دن.ا% ‰م هلاو# ‰لا>ت وا !لع ه' ا5 gا>Kا $.ا \حل+م و \%f#
:ه4 د.A ‰م cدا* 5وCشم ]eم \ن3 ]ها و Pاش.ا j#
:\"'
5ا"&' \ح"6K زا د>' d"ل ƒ Pادا دن4 ااد هYA
زا {.ا09 5ود* \ن3 ]ها ه4 دن.وD \3ا ]"09 $.زا H" :1ود د"4
وا هدا5ا و jل, ه' ا5 ه9ر3 و از ‰ن>. دن.ا% يم H.وBت ‰لا>ت Š5ا'
qو3 gا%4 H.وBت $.5د و دنن4 ‰% هلاو# Pا&ا و Pا-"ش ه' و دناد"م
]ها ;ه/م ه4 دن%CK ‰% و =‰لا>ت وا Šا.ر04 :انB' \0& \3ا :دا
و Pا&ا ه' \0& ه4 5وما ‰ن>. ‰لا>ت هنم {"09 i ه4 \3ا PA \ن3
‰ح09 ‰لا>ت Š5ا' ه' \0& دوش"م ه/,اؤم PA ر' و \3ا {"09 Pا-"ش
فلتVم دا $""KاXا $•رما {09 و $&# ه4 \3ا رهاQ و د5اد
‰لا>ت Š5ا' زا ه4 \&ن.ا \#ا09 ]*ا =ه"لا :و&نم L2ت,ا ا' دوش"م
!"تKا gاfشا هb5و 5د و !"اد $&# ا5 M>' و {"09 ا5 qا"شا M>'
‰لا>ت Š5ا' gا>Kا 5د {09 و $&# هاD ره ه>"ش gو*ا ر' ه4 ار.ز
63
I 63 G
و ?5د9 $f"ل دن.ا%ن ‰لا>ت وا ه' {.ا09 jل, \0& دنnره دش Š5ا8
PA زا !ه Pاش.ا دH \3وا 5ا4 Pد"شV' هدن' ه' {.ا09 ]>K زا $"f%ت
?5د9 و $"f%ت و دمA 1زi ه-3او' {.ا09 5ود* 7R \&" ر.HD
هاDره ه4 !"اد $"ق. ه' ا5 ‰+Vش رDا \3ا {09 H" {"09 ر' Pد"شV'
هت0لا !.داد د5ا4 ا5 وا و در4 دهاو, ^اn ا5 دو, !fش \Kا. دهاو, د5ا4
\3د' ه4 \فD دنهاو, ا5 ام وا هدنش4 و دو' !"هاو, 1وم/م 2قع دH
\&" ‰9رK ]fش ود ره $.5د !"ار د5ا4 و !"نf ^اn Z%fش دو,
$.ا gو*ا lل9 \ن3 ]ها و \3ا Pاش.ا ر' 7f>نم !ه $>b $.ا 7R
ا' {.ا09 5ود* زا ا5 ‰لا>ت وا ه.Hنت 1ا%ت ‰Dدو3A ه' هدو% $عا-م
dل@ و ددقت>م هو8ولا $م ه8و' ^ارتشا 2' ‰ل>K د"#وت داقتعا ف*و
Šار' ا5 ?ااو"# \شوD [ا%8ا' ‰لا>ت Š5ا' H" و !C"لع هللا ]6K $م
در"W"م 7R هت,ا3 yل&م ?ااو"# ر' ا5 Pا&ا و هدر4 g2# Pا&ا
دارKا 5د و دا Oا+ع ارe4ا Pا&ا دارKا 5د و دننf"م Nل3 و {'@ و
$.ا' l"-م ر' ا5 ‰*اع 7R {0&م و داقنم و l"-م ه%ه ?ااو"#
هn دشا0 {"09 رDا Pداد P@… وا Nل3 و ]تق' و Pدر4 yل&م ه0ترم
5د د3ر"م ?ااو"# ه' ه4 1iA ه%ه $.ا ه4 دن.وD رDا و دو' دهاو,
و ه>"ش ;ه/م هYانn \Kا. دنهاو, ?ر,A 5د هر"e4 aاوعا PA هل'اقم
!"rوD \&" PاW.ا5 دشا' ر"e4 aوع ;8وم ه4 ‰%لا و \3ا هلHت>م
!ه !لا ادت'ا زا هfA ر' د5اد {"8رت هn Pداد aوع زا' !لا Pد"ا35 ه4
$.ا و \3ا {85ا ‰اث jش 2قع رe4ا دH هfل' دنهد !ه aوع و دنهد
ه4 دن.وD و دنهد ه.د ا5 وا و دنشf' ا5 ‰+Vش 5دR ه4 \&A ه'اe%'
™Pزو د"35 ا5 وا ه4 Žل0م $.ا' دو' kVش $.ا o2Kا lKد ام 5وmنم
رe4ا ه' رKاو cز5 ‰لا>ت Š5ا' H" و د"Bن3 د.ا' ]قع دH ا5 \4ر# $.ا
PاDدن' PA j# 5د cز5 5وKو هfA gا# دشV' ‰م دو, 5اfCنD PاDدن'
ها0ت و دا&K $"مز 5د PA ;03 ه' ه4 دشا' ‰م dلCم !3 زا رتر6م
و از و ŠH.رو, و دز5و ‰م ‰v' و ر0fت و 5وBK و j&K و Š5ا4
Šاوعد Pاش.ا زا ‰6>' هfل' د5A ‰م ]%>' ر%, :رش و هbاول
]ت9 ‰6>' و اCن.ا gاeما و lنقم و PوعرK و دور% ]eم دننf"م \"هولا
5د 5وما $.ا و وا Pاو,ا و د.H. ]eم دن.ا% يم اههداز ر0%v"R و qا"0‹
$.ر' Pداد ?5د9 و \3ا ].ا9 PA {0ق' ]9اع ره ه4 دا {09 \.اF
ر3ا و ]ت9 \0"+م دن.وD ه>"ش رDا و \3ا gا>Kا PA زا رتح"09 gا>Kا
Pوn دش l9او اههداز ر0%v"R و Pار0%v"R زا ‰6>' ر' ه4 \ل@ و
64
I 64 G
{09 ه د5اد `2* و $&# ر3ار3 ‰0قع 5د \3ا ].H8 :اوث 1Hلت&م
5اتKرD ;.ا+م $.ا' ه4 رW.د ياههدازر0%v"R و Pار0%v"R !"rوD دا&K و
رDا ه ا. دنتKا. 1iA $.ا Pد"شn Pود' ].H8 :اوث $.ا زا دا هدش
]>K و {ل*ا ^رت $"&# 1اما ?ر6# و ‰"ح. ?ر6# j# 5د دنتKا.
.ددام 1ورحم !"mع :اوث $.زا ه4 ار.ز دش l9او {"09
:\3ا !&9 ه3 :و8و ه4 \&A هل•&م ود ره $.5د j# j"قحت و
د"%CK د.ا' ا5 {09 و $&# oا"قلا ا/ه ‰لع و ‰لقع و ‰عرش و ‰>0b
‰لا>ت 5ا' j# 5د ‰عرش و ‰>0b :و8و ه4 \3ا \'اث [ا%8ا ه' و
‰اث و \3ا ‰D5اnا و Š5ا"ت,ا ‰' 1Hلت&م gوا ه4 ار.ز \&" \'اث
رDا ه4 ار.ز ‰لقع :و8و ر' !.دمA .Pدو' فلfم و 1وfحم 1Hلت&م
ه>9او ره 5د ا5 وا 2قع ]قع هYA ه4 \&ن.ا ‰لقع :و8و ‰ن>م
7R دشا0 H.ا8 Pدر4 L2, PAزا ا5 ‰لا>ت ي5ا' دن4 اXاقت Uو+Vلا'
و \3ا ‰ن>م $"%ه 5د !ه }ح' و \3ا \"هولا ‰ن>م ‰Kانم دو, $.ا
و دننf"م \'اث
)
ا>"%8 ا"د ا. $.د 5د ا5 ‰ن>م $"%ه هلHت>م و ه>"ش
و 5دنf3 ا. Pوb2Kا و و-35ا ]eم دو, Pاه@ا 5د ا5 ‰لا>ت Š5ا' :ان8
2قع gوقع و 2قع Pوn ه4 \3ا رهاQ رR و دنهد"م 5ار9 ;.ز u5وا
و ?ا9ولVم PامرK ر.ز ا5 وا دنشا' وا 5وCقم و cولVم و xدا# ه%ه
‰لقع :و8و ‰ن>م رDا و \3ا ‰لقع ‰' 2ما‘ Pد"ادرD دو, xداو#
دنf"م اXاقت !لاع ه"ل4 {لا+م ه' رm ‰لا>ت وا \%f# هYA ه4 \&ن.ا
!ل&م H" \ن3 ]ها دH ‰ن>م $.ا 7R دوش"م 5دا* وزا PA j0b ر'
رW.د و ه.د6ع د.اقع 5د رما و jل, ا%"K T%fحلا يعار. \3ا ?و0eلا
{لا+%' رm ه4 ه"Cلا \%f# Pوn $f"ل \3ا l9او Pاش.ا ه"م24 ;ت4
\3ا :و"vلا 12ع ه4 ا5 ‰لا>ت وا ر"F Pار' هbا#ا \3ا !لاع ه"ل4
!f# ه"rH8 ه>9او ره 5د و Uو+Vلا' ŠدرK ره 5د \&" $f%م
‰WKر* ‰' و ‰'دا ‰' gا%4 Pدو% ‰لا>ت وا ر' وا :و8و و {ل*ا'
هدعا9 $.ا \عا%8 و \ن3 ]ها ا/Cل و د5اد !ه Pاfما ا/ه lم و \3ا
ه4 در4 د.ا' داقتعا iا%8ا دوش 5دا* ‰لا>ت Š5ا' زا هn ره ه4 دداC
د.ا' داقتعا iا%8ا دوش 5دا* ‰لا>ت وا زا هYA و \3ا \%f# jKاوم
وا \%f# ر' ]"لد ا5 ‰لا>ت Š5ا' gا>Kا 7R دو0 \%f# jKاوم ه4 در4
Pاه@ا 5د 2قع زا ‰>%8 ه4 ا5 ه"rH8 ر*ا9 \%f# هfA ه \,ا3 د.ا'
ا/Cل و دو% د.ا' !4ا# ‰لا>ت وا :ان8 ر' دا هداد 5ار9 و هد"شارت دو,
65
I 65 G
1اC.ا $ع
)
ا"شاحت دننf gا%>ت3ا !ه اBن.5د ا5 :و8 و Jفل \ن3 ]ها
ه5و4/م ?اC0ش زا ا5 Pاش.ا gاeما و ه>"ش =Tل%Bلا' دو+ق%لا L2,
و دن.ا% \ن3 ]ها ;ه/م ه' [و85 ه4 i… \&" $f%م :او8 €"ه
I دن.وD 6 َنوُ لَfْ(ُي ْ مُHَ& ُ`َ ;ْ#َ ي اGFَ ع ُ لَ fْ(ُي اَ ل Wg D Gqا"0•ا
ار.ز ‰لا>ت Š5ا' ر' دنن4 !لQ H.وBت \ن3 ]ها دن.وD هfA :1و3 د"4
ه' ا5 l"-م $مؤم هfل' ا5 هانW"' ‰لا>ت j# رDا ه4 د5اد داقتعا ه4
د"4 $.ا :او8 و \3ا H.ا8 د.ا% Šد'ا :ا/ع ا5 وا و دزادا ~زود
\&" $f%م !لQ \ن3 ]ها دH ‰لا>ت Š5ا' زا ه4 دش 1ول>م
)
اق'ا3
dل@ lم و دن4 دهاو, هn ره دن.وا dلم و jل, ?ا9ولVم ه%ه ه4 ار.ز
\ق"ق# 5د هfل' رW.د H"n PA [و9و و \3ا رW.د ŠH"n ;./>ت H.وBت
و ‰لا>ت Š5ا' زا \3ا 5و+تم !ه !لQ ه>"ش دH ه4 \3ا 7f>لا' رما
5انلا يK 5افfلا دiوا Pا ه%riا $م هر"F و ه.و'ا' $'ا يو5 .l9او !ه
هانD ‰' gافbا ه4 \3ا رهاQ و دا ~زود 5د ه%ه PارKا4 دiوا ‰ن>.
L2, $تشاد :/>م Šد'ا :ا/ع 5د و $تKرD 5دام و 5دR هانD ه' ا5
\شوD ا5اCA ?و9 و هد.رKA ا5 هد5د و [ا03 ا"د 5د H" و \3ا gدع
=د5اد هانD €"ه هف">X ?ااو"# ‰ن>. اCA و هت,ا3 هف">X ?ااو"#
Pا زا رتiا' ه4 \3ا ‰%لQ Pدر4 yل&م هانW"' ف">X ر' ا5 Šو9
د.رKA ?وCش Pا&ا 5د و در4 اد"R ا5 Pا&ا هfA رW.د و دشا0 ‰%لQ
و دومرK lنم ?ا%r2م و ?ا@/لت و \,ا3 ;لاF ا5 ‰اوCش 7ف و
ه3و3و ه4 \,ا3 yل&م Šو ر' دن"' ‰% ا5 وا ه4 ا5 ‰اCنR $%شد
5ا"ت,ا ‰' ه4 دو% Lر+تم gد ر' و داد ه3و3و ?5د9 ا5 وا و د.ا%
رش lKد هل%Bلا ‰K ه4 ا5 1اما و داد lKد ?5د9 ا5 وا و دوش وا l'ات
هfA u5 5د \3ا {.ر* !لQ ه%Cن.ا و دومرK ‰فVم دو' 5و+تم وزا
Pوn و !.زا3 oو0حم ‰اfم 5د هنشت و هن3رD زو5 دنn ا5 Šر"قK
و ه/./ل ه%>bا u5اW5 دوش \9اb ‰' ‰Wنشت و ‰Wن3رD gا%f'
5ا' ه4 !"rا% 5رقم وا ر'ار' ‰0#ا+م و هداC وا ر'ار' 5د هف"-ل ه'رشا
$.Hم وا رbا, 5د و دن4 رما /.ا/ل PA Pد"ماشA و Pد5وV' ا5 وا 5ا'
داو8 ه'رشا و ه%>bا $.ا dلام ه4 د.وW' ا5 وا ;#ا+م PA و د.ا%
\3وا \ل08 5/D 5د و وفع و \&ت 5دام و 5دR زا رتا'رCم و !.ر4
وفع د"ما و 5وV' ]*ا# هn ‰هد"م Pا8 ‰Wنشت و ‰Wن3رW' ه4 iا#
رDا 5اد ر0, 2ه دن.وD ا5 ر"قK $"f&م PA ه%ه $.ا ف*و ا' و 5اد' وزا
66
I 66 G
و $"نn ارت يدنWKا رm اCA ر' ا. Šد"ا35 \3د ه'رشا و ه%>bا $.ا'
\3ا {.ر* !لQ $.ا ه4 \3ا رهاQ رR و در4 !"هاو, :ا/ع Pانn
\"' ]ها ;ه/م ه4 ŠH"n ه%ه $.زا رm l-9 ا' و $"f&م PA j# 5د
و دا'ادا' هn ره \3ا ‰در4 gو09 دشا' ه>"ش ;ت4 5د اCA زا gوقنم و
$.د'ا>لا $.ز داB3 ?ر6# زا ?ا"Cلا }ح' 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا
Pدر4 12.ا ا5 هانW"' ه4 !"ن4 ‰م \.او5 ه>"ش ;ت4 زا هح.ر* ?ا.او5
.‰لا>ت هللاqاش Pا ŒB"3 ا%4 \3ا H.ا8 12.ا PAر' ‰Xوع ‰'
و qا"0ا داقتعا 5د \ن3 ]ها ه4 دن.وW"م ه4 \&A :15اCn د"4
و دن.ا% ‰م H.وBت qا"0ا زا هانD 5ود* و دننf"م 5و+9 qا"0ا \%+ع
ه و هر"v* ه د5اد ?5اCb و \هاH gا%4 داقتعا qا"0ا j# 5د ه>"ش
H.وBت Pاش.ا زا اد%ع ه اوC3 ه PA زا د>' ه و ?و0 زا ]09 ه هر"04
]ها ;ه/م ه' \0& \3ا :داا' :ر9ا ه>"ش ;ه/م 7R دننf"م
و gاو9ا ر' دا%تعا دشا' H.ا8 qا"0ا زا هانD 5ود* Pوn H" و \ن3
و PاتC' و ارتKا ه%ه $.ا و دوش ]bا' \e>' aرF و دا% Pاش.ا gا>Kا
?و0نلا د>' اوC3 و اد%ع رrا04 \ن3 ]ها ;ه/م .\3ا N&م و ف.رحت
5ار*ا ه4 ‰bرش ه' دنن4 يم H.وBت
)
اوC3 ا5 ر.اv* و دنن4 ي% H.وBت
اهد>' i و هو0نلا ]09 i اوC3 i و اد%عi 2*ا ا5 :/4 و دوش PA ر'
و دوش lفترم Pاش.ا gا>Kا و gاو9ا زا ارn دا%تعا 7R دنن4 ي% H.وBت
‰لعا و دننf"م ولF ]rا&م رe4ا 5د ه>"ش ه4 \&اد د.ا' هق"9د اBن.ا 5د
‰% رمiا 7ف و l9او' رm و در"W"م دو, ;ه/م ا5 H"n ره ?ا85د
\ن3 ]ها L2V' و دوش"م l9او ر"F 1وهوم Pاش.ا ;ه/م 7R دن.ا%
Pاش.ا :/fم رمiا 7ف و l9او و دنC ‰م 1د9 هد"Bن3 و هد.د ه4
و5 ه.داقتعا ].ا&م رe4ا 5د ا5 Gه>“شI Pاش.ا ه"لاF $"%ه و دوش ي%
رمiا 7ف و l9او ا' دو, 1وهوم هد"قع PA j"0-ت 5د ر,A و هداد
Pاش.ا زا هح%3 و هد5ا' ?ا%ل4 و دنا%"م Pار"# و دوش"م هnاR \3د
و ?ا.A ه4 ار.ز \3ا ].ا&م PA هل%8 زا !ه هد"قع $.ا و دH"م ر' ر3
‰Cلا :اتع و qا"0ا زا ?iز 5ود+' دا `ر+م و jbا 5ا%ش"' }.دا#ا
5د رDا دو, \ل@ 5اCQا و \ماد و qاf' و Pاش.ا ه'وت و ا5 Pاش.ا
H.ا8 Pاش.ا زا ا5 jل-م هانD 5ود* و !“rA هدو% ولF Pاش.ا \%+ع
هح%3 هد5ا' ?ا%ل4 زا ر"F Uو+ $.ا ه"8وت و ].وات 5د !"rوW
ه' ا5 \%+ع ‰ن>م ادت'ا زا 7R دام دهاوV ŠH“n رW•د ام \3د'
67
I 67 G
\&A :اB>لا ;Bعا و !.وش Pار"# هb5و $.5د ه4 د"%CK د.ا' ‰عو
ه%rا زا دو, ;ت4 5د زا5د و 5ود داقتعا $.ا ف*و ا' ه>"ش ه4
زا هر"04 PاهانD 5ود* ر' \لiد ه4 Š5ا0,ا دننf"م \.او5 $"مو+>م
5وف>. ي'ا $ع {"ح* دان3ا' ‰ن"لfلا Šو5 =?و0 زا د>' دن4 يم qا"0ا
12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع أ Pا4 ا0@ ‰تا د9 12&لا ه"لع 7و. P
\3ا Pاش.ا $.ر0ت>م و $.دCتBم زا ه4 ‰6ترم و .ا42ه ه"لع ?و%لا
ف3و. Pا5دار' هلما>م و هدر4 H.وBت sول0لا ]09 ا5qا"0ا زا هانD 5ود*
هد"شوR 124 $.ا ف&>ت و هدو% ]%# اCA $3 رv* ر' ف3و. ا' ا5
ر"v* Pا"0* ه4 \3ا Pاfما هn دش Pاش.ا زا ه4 ‰.اه5ا4 \&"
.در4 دناوت $&لا
ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R دن•وW“م \ن3 ]ها ه‘ دن.وW"م هfA :!BنR د"4
.داد 123 و هدو% ادا \>45 ود و در4 وC3 ‰اD5اCn زا% 5د !ل3 و
زا gا>Kا 5د اوC3 ه4 ار.ز دوش ‰% 1ول>م رما $.5د $>b ه8و €"ه
دا oا رrا3 d.رش ه.رش' 5وما 5د qا"0ا و \3ا ه.رش' Uاو,
1دšD و 5ام دوش"م Š5ا8 !ه Pاش.ا ر' ]ت9 و !,ز و [اد* و aرم
و 1و و د3ر"م !C' !ه ا5 Pاش.ا l8و و د5د و دHW"م !ه ا5 Pاش.ا
رتiا' 5وما $.زا وC3 ه0ترم دوش"م t5اb !ه ا5 Pاش.ا Pا"& و \لفF
H.ا8 ه"v"ل0ت 5وما 5د وC3 =دشا0 ‰ا+ق زا Š5اع cوحل 5د ه4 \&"
]ها $"ققحم ي6>' و رما يC ياB' و دن.ا% يC رما ŠاB' ه4 \&"
و 5و6# 5د cارvت3ا gا%4 ها5 زا qا"0ا وC3 ه4 دا هتشو \ن3
5وما ه' رbا, \تشت ;0&' \ما 1اوع وC3 و دشا' ‰م هدهاشم
ا/Cل و \3وا \"%ل 5د ?وافت و \3ا ^رتشم وC3 ?5و* 7R Šو"د
:دا هتفD
  :\"'
ر"3 و ر"ش $تشو 5د دام هn رD ƒ ر"Wم دو, زا oا"9 ا5 Pا4اR 5ا4
\3ا هدر%ش \ن3 ]ها $عا-م هد%ع هل%8 زا Pاش.ا ‰ل# N"ش و
‰ن>b €"ه j# رما \.او5 و l9او Pا"' 5د و ا5 $.د"لاو@ ه+9 \.او5
دا% دا. ا5 Pاش.ا N"ش دشا' ‰% هmKا# ا5 وWFو5د ا/C>م و \&"
ا5 $.د"لاو@ ه+9 هح"ح* د"ا3اا' ;./Cت 5د ‰3وb رف>8 و'ا و ‰ن"ل4
68
I 68 G
P|„' ه4 ŠH"n 7R \3ا دو8وم ;ت4 $.5د هYانn دا هدر4 \.او5
ار.ز دش دنهاو, Pو>-م PA ه' رت هدا.ز ه>"ش دا Pو>-م \ن3 ]ها
ه>"ش و دننf"م \.او5 و دناد ي% Pا+ق ا5 وC3 \ن3 ]ها ه4
.دننf"م \.او5 و دناد"م Pا+ق
:[ر+م
$&# PA ات $&# $.ز ‰9رK \&ه
H.وBت ر0%v"R ر' ا5 رف4 ?ا%ل4 \ن3 ]ها دن.وD هfA :!شش د"4
$>b $.ا و دنن4 ‰م \.او5 ŠHع و ?i `دم ر0%v"R Pا'ز زا و دا هدر4
\ن3 ]ها ر"&فت ;ت4 5د ه4 ار.ز \3ا N&م و ف.رحت :ا' زا !ه
Pا-"ش G!Bنلا وI ه5و3 Pداو, qانثا 5د ه4 هدمA هف">X ?ا.اور'
ه4 ?ا%ل4 زا Šدنn =دو% ر0%v"R ?و* ه'اشم ا5 دو, ?و* !"85
ا5 1ان*ا و هfr2م \3ا ]%تحم Jفل ه4 2ع j"ارF `دم ر' \لiد
]%# Pات' `دم ر' هد"نش ا5 PA 5اف4 ه4 ‰>Xو ه' داو, دنل' درf"م
PA $"%ل&م ه4 دو% \.او5 ه0قع $' ‰3وم و ددش ‰Xا5 و ددو%
هثدا# $.ا ر' ا5 ر0ماv"R و دمA ]"rر08 Pا زا د>' هد"نش
)
2*ا ا5 ?ا%ل4
PA ‰ل&ت Šار' دش j#i هودا و PH# gا%4 ا5 ر0%v"R \,ا3 [2bا
I دمA دورK \.A $.ا :ان8 ُناَ<ْ 3Gzل? !َ9ْلَأ !G نَFَ 8 ?َbِ إ اّ لِإ ˆ-ِ Tَ ن اَ لَ& _لوُ>َ ر ْ0, َl, 4ْ Tَق ْ0, اَنْ4َ >ْ رَأ اَ َ&
6 ] م3,"َ ) ] م3,4َ ع ُهّ4ل?َ& ,ه$8اَيَN ُ هّ4ل? ُم,"ْ aُ ي G مُx ُ ناَ<ْ 3Gzل? -,9ْ4ُ ي اَ ُهّ4ل? ُ‰َ (ْنَ 3َ: ,ه, تG3ِنُْ أ -,: OW -, 9ْ4ُ ي اَ َ`َ ;ْXَ 3,ل D
6 _ د3,;َ/ _ Šاَ 9,v -, #َل َ S,F$ لاّ|ل? ّنِ إَ& ْمُهُ /وُ4ُ ق ,2َ 3$>اَ 9=ل?َ& cmَ Rَ ْمِه$ /وُ4ُ ق -, : َ0ي,Mّ4, ل *2َ نْت,: ُناَ<ْ 3Gzل? Og D Ghحلا.
هn ه+9 $.ا ا' ه4 در4 ]مات د.ا' ه.A $.ا cا"3 5د Lا+ا رmن' iا#
در4 د.ا' رm ه+9 $.5د زا' و د5اد رW.د ‰ن>م ا.وD \3ا Pا0&n 5د9
Pا'ز ر' رف4 ?ا%ل4 اB4 زا و داد Šو5 ه>9او $.5د \عانش 1اد4 ه4
هn ا5 ?ا%v و gو*ا وا \.اf# و ‰ا-"ش ?ا&"0لت دش Š5ا8 ر0%v"R
?ا%ل4 ا' ‰ا-"ش ?ا%ل4 ه4 \3ا $.5د \&ه Šد>' رDا \3ا د">'
\3ا Lو*وم زاBعا ا' $.ا ه4 دوش 70تلم ارn !ه 5اف4 دH ‰ا9رK
{Xاو ه>9او \"ف"4 5د رm Pا>ما د>' $f"ل ‰لا, زاBعا زا PA و
رما و زاBعا هو8و 5د ]مات gاBم !ه ا5 5اف4 \لBع Pا5د ه4 ددرW"م
‰' دد"%CK دو, داقتعا jKاوم ا5 ;ل-م Pوn و دش ر&"م \F2'
69
I 69 G
\3ا ‰ا9رK ?ا%ل4 ه%ه $.ا ه4 ددر4 Pار' ]%# ]مات و هKر*
و دو, ه9رK jKاوم ه4 ا5 ه%rا ف">X }.د# ه>"ش ر"ها%8 هYانn
يم gو%>م هداC دو, $">لا و o‹رلا ‰لع دشا' \ن3 ]ها فلاVم
124 هfA gا# و دزادا ‰م \شR 7R ا5 هح"ح* }.دا#ا و دزا3
\"%# و ;+>ت هدرR اما دوش ‰% ه0تشم Pاش.ا ر"F 124 ا' !ه ه%rا
]ها رDا و دهد ‰% ]bا' زا j# H"%ت \*رK و دنت ‰م ]قع هد.د ر'
?ا.رف4 دو, هح"ح* ;ت4 5د ه4 ه"ماما دوش Pو>-م 5د9 $.ر' \ن3
Pا"' 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا هYانn دا هدر4 \.او5 ا5 ]35 و qا"0ا
و Pو>-م Pا"م 5د \3ا cرK و دش دنهاو, Pو>لم د.ا"م Pاش.ا د.اقع
. Pو>لم
=74 Zش hنR زا ر"F =ه0bا9 ه'اح* ه4 دن.وD هfA :!تفه د"4
{.ر* ه4 \&"rارتKا $.ا و ددو' Pاش.ا Mv0م و \"' ]ها $%شد
]ها $"0+>ت%لا 7"r5 و 1اش ]ها j"K5 ه4 ا5 هر.رهو'ا \3ا P2-0لا
ه'اح* و د.H. و ه.وا>م ŠاX5 ر' 1دقم $"&# 1اما ŠاX5 دناد"م \"'
و gا%8 و $&ح' 5وCشم دو' ‰ز ه4 دلا, 1ا ه0-, 5د ه4 د•د رW.د
هر.ره و'ا و دو% Š5اWت3او, ا5 PA د.H. Šار' Pا"ف3 ‰'ا $'ا ه.وا>م
و ر"'ز $' هللاد0ع دات3رK ه5ونم هن.د%' 1اش زا 5اfن.ا Šار' Mحم ا5
1اv"R وا \3د' H" دو3iا $' l"-م $'ا هللاد0ع و رف>8 $' هللاد0ع
هر.رهو'ا دو% ه5وشم هر.رهو'ا ا' دلا, 1ا هاD ره و ددات3رK ه0-,
  ‰% ا5 ‰&4 gوت0لا $"ع هر9 و gو35 y03ا' ه4 \فD دنل' زاوA ه'
?رها+م و 5ا"م رm دم ا5 ا"د gاوما ]ق>لا k9ا Pز Šا !"اد
ه>تما و gاوما هر.رهو'ا هتفD ه' Pز PA هYانn 5ا%ش \%"نF ا5 gو35
5د هنع هللا يX5 $"&# 1اما `اf هلا0# 5د ا5 دو, و در4 د5 ا5 د.H.
k+9 Pا%&لا $'ا هقKاو%لا :ات4 5د دش Lرشم Lرش $.ا' و د5وA
.د.د د.ا' \"0لا ]ها ا' ا5 ه'اح* هاKا+م و \0حم
وXو 5د دننf"م PAر9 \فلاVم \ن3 ]ها دن.وD هfA :!تشه د"4
و دنf"م {&م ر' \لiد {.ر* ‰Aر9 k و دننf"م ]&F اR {&م ŠاB'
و وح زا Š5د9 ه4 \3ا هدز P2ها8 زا Š5ا"&' ها5 Pاش.ا $>-م $.ا
‰م !لاع ا5 دو, و دنC يم 1د9 ‰Cلا 1اf#ا j"قحت 5د هت,ومA ه"'رع
.د5اد هرC' ?افلتVم j"0-ت و داCت8ا و gو*ا دعاو9 زا و د5ادنR
70
I 70 G
$"ق.رK [ا%8ا' وXو \.A 5د د"Bم PAر9 5د :هfA gا%8ا $.ا `رش
PA ر8 و G!fل85اI ;+ هدمA \35د و {"ح* و رتاوتم \rار9 ود ره
!ه ا' Pوn هرتاوتم \rار9 ود ه4 \3ا $"ق.رK ه"لو*ا هدعا9 و
د.ا' j"0-ت 5د $fما ا%Cم iوا 7R د5اد ه.A ود !f# دوش a5ا>تم
†اق3ا ا5 ود ره PA زا د>' در4 د.ا' رm {"8رت 5د PA زا د>' د"شو4
د5وA د.ا' [و85 دنشا' $"X5ا>تم Pا ه0ترم Pود ه4 رW.د ].iد' هدر4
;0&' ه4 ار.ز در4 د.ا' [و85 }.دح' دوش a5ا>تم ?ا.A رDا 2eم
}.دا#ا رDا و ددر4 اد"R 1دع !f# دش $f%م اC|' ]%ع Pوn a5ا>ت
دنع ا. در4 د.ا' [و85 \"' ]ها و ه'اح* gاو9ا ه' دوش a5ا>تم
!f# 5د Pوn 7R در4 د.ا' ]%ع $.دCتBم oا"9 ه' oا"قلا' $"لrاقلا
ود' ود ره Pا"م 5د j"0-ت \ن3 ]ها دH !.در4 ]مات \rار9 ود $.ا
د.ز و'ا هYانn دنن4 ]%# ]&F ر' ا5 {&م هfA ‰f. !"تKا. ه8و
:ر>لا 124 يK {&%لا ه4 دا هدر4 {.ر+ت Pا.وvل رW.د و Š5ا+ا
Šا d' ام هللا {&م gاق. و {&%ت اXوت ا@ا ]8رلل gاق. 2&F Pوf.
هn رDا ه8و $.5د و ر-%لا a5iا {&م gاق. و aر%لا dنع gاز‹
5د و \3ا ‰ق"ق# ‰ن>%' {&م G!f3ˆر'I 5د ه4 دنن4 `د9 ه>"ش
lنت%م و 5و/حم زاBم و ه"ق"ق# [ا%ت8ا و ]&F ين>%' {&م G!fل85اI
زا ]09 !"نf"م 5دقم Gاوح&ماI Jفل !"rوD
`5اش و د5اد هق.ا6م ‰ن>م دد>ت دش دد>تم Jفل هاD ره و G!fل85S'I
!&9 $.ا ه4 ه"'رع Pارهام زا \3ا هدر4 ]ق ه"ماما زا gو*iا Oد'ز
و دشا' ‰ق"ق# ‰ن>%' Jفل Pا%ه ه"لع Lو->م 5د ه4 \3ا H.ا8 l%8
I ه.A 5د هYانn ŠزاBم ‰ن>%' Lو->م 5د ْمُتْنَ أَ& َIاَ4G Lل? ?وُ/َRْ 9َ8 اَل ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
ْ&َأ o Rَ #َ> !َ4َ ع ْ &َأ !َ YْRَ ْ مُتْنُك ْ نِ إَ& ?وُ4$ (َ تْ‚َ8 !G تَ) _`3ِ Tَ> nِR$ /اَع اّ لِإ ا' TُنُQ اَ لَ& َنوُلوُ9َ 8 اَ ?وُFَ 4ْ ;َ 8 !Gتَ) pَ راَ"ُ >
ْمُ"$ Hوُ Qُ وِ/ ?وُaَ (=اَ: ا'T.3َ~ ?•د3, ;َA ?وُFG Fَ 3َتَ: •Zاَ ?&ُدِXَ 8 ْ مَ4َ : َZاَ(.نل? ُمُتْ(َاَل ْ &َأ , €$•اَ‚= ل? َ0, ْمُ"ْ ن, cدَ)َ أ َ ZاَQ
6 ?•روُ#َ^ ?† وُ #َع َناَك َ هّ4ل? ّ نِ إ ْمُ"ي, دْيَأَ& …g D ه"لع Lو->م 5د O2* ه4 دا هتفD Gqا&نلا
Lو->م 5د و ه*و+Vم Pا45ا ‰ن>. \3ا ‰عرش ‰ق"ق# ‰ن>%'
ه4 د.وD هد'ز `5اش \3ا زا% ]حم ه4 دB&م ‰ن>. ŠزاBم ‰ن>%'
زا ‰>%8 ا5 ه.A داهدر4 ر"&فت $"%C' و 1ادVت3ا زا \3ا ‰عو $.ا
]"09 $.زا H" ه"K $ح ام 5د 7R Pاش.ا qاCقK و ه"ماما $.ر&فم
و دشا' دو, ‰ق"ق# ‰ن>%' \3ا oˆر' jل>تم ه4 ‰ح&م ه4 دشا'
71
I 71 G
ه.A و دشا' ]&F ‰ن>. ŠزاBم ‰ن>%' \3ا ]85ا' jل>تم ه4 ‰ح&م
\e>' qادت'ا 5د ه4 ]"rار08 ه-3او' PA !"ل>ت و وXو \"XرK زا د>'
gا%>ت3ا اBن.ا 5د ا5 1اC'ا !&9 $.ا 7R هدش gزا اCلا3 زا د>' دو'
‰م ا5 وXو ;"ترت \"ف"4 $"0bاVم ه4 ار.ز د5اد هق.ا6م Pدر4
\Kر>م ددرf"م gا%>ت3ا \9و hنR ;ش و زو5 ره 5د هfل' دنت,انش
ارهاQ ه.A cو3 هfل' دو0 ه.A $.زا †ا0نت3ا ر' Lو9وم ا5 وXو Pاش.ا
و د"C%ت اBن.ا وXو ر4@ و ]&F و وXو زا \3ا !%"ت gاد'ا Šار'
l0شم Pا"' ه' \8ا# دوش 5و4/م ;.رقت و د"C%ت' هYA و \3ا ;.رقت
ه4 دشا' 5ورBم 5او8 \CB' ر8 هqار9 5د ]85ا ر8 هfA 1ود د5اد
و Zف,ا و ه.و0"3ا5 5او8 ر8 و دشا' ;+ ر' ‰ن>م و \3ا oˆ5
5د !ه و \> 5د !ه دا هتشاد H.ا8 هاح زا ‰ن.ر0ت>م l"%8 و اق0لاو'ا
I هلوقK \> ر8 اما هدش l9او H" د"Bم PAر9 5د و ف-ع ُt?َ Jْ )َ f=ل? َ‹َ4َ ت=%اَ :
6 _ م3,لَأ o مْوَي $t?َ Mَع ْ 0, ?وُFَ 4َ { َ 0ي,Mّ4, ل Œ`ْ يَوَ : ْمِهِ نْ3َ/ ْ 0, ƒO D رB' GLر,Hلا ƒ !"لا 1و. :ا/ع
5د اما و .هدش 5ورBم G1و.I 5اوB' و \3ا G:ا/عI \ف* ه4 G!"لاI
I هلوقK ف-ع 6 c S,ع ]روُ)َ & WW 6 $ نوُنْ"َ F= ل? ِKُلْ Kk4ل? $لاَ sْ َfَك D Wg D \rار9 ر' Gه>9اولا
5اوB' \3ا 5ورBم ه4 !*اع زا ]6فم \.او5 و ‰rا&4 و هH%#
I ر' \3ا Lو->م و Gj.5ا'ا و :او4اI 6 َن&ُدّ4َ Pُ ] ن?َدْلِ& ْمِهْ 3َ4َ ع ُqوُ <َ ي V• _t?َ وْكَ fِ/ D
6 o S,;َ ْ 0, orْfَكَ & َ }ي$راَ/َأَ& VC D هف->ل ‰ن>م i @ا Gه>9اولا ƒ PودلVم Pادلو ...
5ا"&' H" ا'رع :رعا ر>ش !m و رe 5د و Gj.5ا'ا و :او4اI ‰لع
:هv'انلا gو9 dل@ $م هدش l9او
:\"'
gو0fم ر3iا gاقع يK jثوم و ƒ \لفنم ر"F ر"3ا iا j0. !ل
هfA gا# \3ا 5ورBم هد"+9 Šو5 ه4 gو0fم و jثوم رB'
هدش 5ورBم \لفنم 5اوB' ف-ع Lر# دو8و ا' و ر"3ا ر' \&Kو->م
5ا0تعا ف-ع Lر# دو8و ا' ا5 5او8 ر8 دشا' هدر4 5اfا _ا8ز رDا و
PAر9 5د و دا هدر4 H.وBت Pاش.ا ه%rا و \"'رع Pارهام ه4 د.اش
l0تت 5و+9 ر' ‰ن0م _ا8ز ?داCش 7R هتKا. [و9و اvل' 124 و د"Bم
gو0قم ر"F ‰ف ر' ?داCش و \3ا ‰ف ر' ?داCش ا/ه lم و \3ا
72
I 72 G
ه4 دنن4 ر4@ H" j"0-ت زا رW.د ‰C8 و \ن3 ]ها M>' اBن.5د و \3ا
;+ هqار9 و دنن4 ]%# ف, 70ل ‰ن>. ففVت \لا# ر' ا5 ر8 هqار9
زا 5ود ه4 دهاوV"م ا5 Š5ا%Xا ه8و $.ا و ف, زا ]85 ول, \لا# ر' ا5
دش هتKا. ه8و ود' هqار9 ود $.5د j"0-ت H" ه>"ش دH و \3ا l0b
]&F 5د رهاQ ه4 ا5 ;+ هqار9 \ن3 ]ها ه4 \3ا 5د9 $"%ه cرK
ه>"ش و دا هت,ا3 l8ا5 PA ه' ا5 ر8 هqار9 و داهداد 5ار9 ]*ا \3ا
7R !f3ˆر' ]حم ر' \3ا ف-ع ;+ هqار9 هfA gوا .7f>لا'
ف-ع :و+نم ر' رDا ه4 ار.ز دشا' {&م ود ره ]85ا و oˆ5 !f#
د.A 1زi ه"0ن8ا هل%B' ]+K ه"لع Lو->م و Lو->م Pا"م 5د !"ن4
$.5د و ه0شVلا و qا%لا Šوت3ا ]"09 زا \3ا lم ‰ن>%' واو هfA 1ود
L2, ]حم ر' ف-ع هfA gوا د5اد اه }ح' \ن3 ]ها ه8و ود ره
?iو&vم ر' ف-ع ه4 \&A رهاQ و $"ق.رفلا [ا%8ا ه' \3ا رهاQ
رDا و \&" H.ا8 ]"لد ‰' \3ا رهاQ ر"v' رهاQ زا gودع و \3ا
هqار9 jKاوم ه4 دش 1ول>م j'ا3 PA \لا# د5A ]"لد ا5 ر8 هqار9
وI ه4 د.A ‰م 1زi ‰ت9و ه"0ن8ا هل%B' ]+K و دش داوت"م ;+
$"نn ‰ن>م رDا و دشا0 ?iو&vم هل%B' jل>تمG!f3ˆر' اوح&ما
ارn ‰0ن8 iا' ]+K 7R !f3ˆر' ]&vلا د>' Šد.iا اوح&ما و دشا'
Pاوت {&م ]&F ه"ق' ه4 \3ا $"%ه \ن3 ]ها رe4ا ;ه/م و دشا'
ه"لع Lو->م 5د ا. و $"تفbا>تم $"تل%8 5د ]+K [انتما ا/ه lم و در4
PA زاوB' {.ر+ت اCن.ا ه%rا هfل' هتKر P|' \"'رع ]ها زا 74 €"ه
5د Š5A هدر4 ]ق PA زاو8 ر' هاح [ا%8ا Šوح qاق0لاو'ا هfل' دا هدر4
هتf اBن.ا 5د ;"ترت هداKا د.ا' ‰م هتf ا5 ‰0ن8ا y"3وت اvل' 124
]حم ر' Lو->م G!fل85ا وI رDا هfA 1ود هد%ع 7R \&.ا
زا ه4 ار.ز !"rا% ]&F ‰ن>م !CK ه4 د35 ‰م ا5 ام دشا' G!f3ˆر'I
و ‰ن>%لا يK Pا'5اقتم P2>K l%ت8ا ا@ا ه4 \3ا ه"'رع ه5رقم دعاو9
‰لع Lو/ح%لا jل>تم ف-ع و ا%هد#ا L/# زا8 jل>تم ا%Cنم ]fل
.يرما>لا ه>"'5 $' د"0ل gو9 هنم و هقل>تم ها4 5و4/%لا
:\"'
اCما> و اهˆا0Q $"تل0Bلا' ƒ \لفbا و PافC.iا [ورK ‰ل>K
73
I 73 G
ر,‚ا gو9 هنم و M"0ت ا%ا و دلت i 1ا>نلا PاK اCما> \Xا' يا
:\"'
رK و هل Pا4 هiوم Pا ه"ن"ع و ƒ هفا [دB. هiوم Pا4 هارت
ر,‚ا gو9 و ه"ن"ع يقف. يا
:\"'
او">لا و ;8اوحلا $B8ز و ƒ امو. Pزر' ?ا"اvلا ام ا@ا
ي'ارعiا gو9 و Pو">لا $لح4 يا
اد5ا' qام و ان0ت اCتفلع
اCت"ق3 يا
و \&" H.ا8 هن.ر9 Pود' Pدر4 ]%# lم ‰ن>%' ا5 واو هfA 1و3
هل%Bلا' و \3ا رهاQ وا L2, هن.ر9 هfل' \3ا دوقفم هن.ر9 اBن.ا
داتKا l"8رت 5د 124 و د.درD اد"R j"0-ت هو8و ;ا8 ود ره زا Pوn
ه4 Š5ولا ر", }.دا#ا' [و85 {"8رت Šار' زا \ن3 ]ها $"ققحم 1ر8i
‰ل* ر0%v"R :ان8 ه4 \&.ا ه>9او $.ا و دد5وA \&Aر9 ‰ا>م $"0م
!"ل>ت Šار' و دد5وA ‰م ]%>' 5ا' hنR ;ش و زو5 ره !ل3و ه"لع هللا
و ددومرK ‰م ر"Cشت داCشiا oˆ5 ‰لع 123ا l.ارش PاWت,ومA و
y.ارش زا و ا5 زا%
)
iوا دش ‰م Lرشم 123ا Lرش' ه4 Pا%ل&م ره
$"ل85 {&م j.رb €"ه ه' 74 €"ه و \Kا. ‰م $"قلت ا5 وXو iوا وا
ه>"ش هYانn هدو%ن \.اf# ]&F زا ر"F و هدرf \.او5 :انBA زا ا5
‰Cتنم هدش Šورم ]&F زا ر"F ر0%v"R :ان8 زا ه4 دنKرت>م $.ا ه' H"
ه4 \3ا هدمA ه%rا زا هح"ح* ?ا.او5 ا5 ام ه4 \&ن.ا Pاش.ا $V3
]&F ه4 دننf"م \.او5 ه%rا زا \ن3 ]ها هYA و ددرf"م {&م
;ت4 5د ه4 دن.وW"م \ن3 ]ها iا# \3ا ه"قت ر' gو%حم ددرf"م
‰لحم 5د 5اCbا ه%rا زا $"ل85 ]&v' هقbا ?ا.او5 H" ه"ماما هح"ح*
74
I 74 G
]&F \.او5 ه4 دش 1ول>م 7R هدش \'اث د5اد ه"قت Z.اBنD ه4
ارA ه>"ش gا85 ‰6>' ه4 ه"K فلتVم {&م \.او5 و \3ا ه"لع jفتم
و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 ]>K و دننf"% ‰6>' و دننf"م \.او5
هدرf \.او5 {&م ‰&4 اBن.5د a5ا>م زا \3ا !لا3 [ا%8iا' !ل3
و ه"لع هللا ‰ل* gو35 زا رتC' PAر9 ‰ا>م !CK ه4 \3ا رهاQ و
زا !.ا هد"%CK ام هYA ه4 دش 1ول>م 7R \&" ر&"م ا5 ‰&4 !ل3
و دش 7f>نم $>b اBن.زا \3ا gو35 !CK j'ا-م د"Bم PAر9
i ار•' رف# $م دمA 1زi ه>"ش ر' gو35 !CK ;8و%' PAر9 \فلاVم
]&F \.او5 Pاش.ا qا%لع ه4 \&A ;.اBع ;Bعا و ه"K l9و ه",
و دن&.و ‰% PAزا :او8 €"ه و دننf"م \.او5 دو, ;ت4 5د ا5 $"ل85
5/ع دا هد5وA ا5 ?ا.او5 $.ا ارn ه4 دننf"% Pا"' H" دو, Pا.وا5 5/ع
‰% هmKا# ا5 وWFو5د !"rوD ه4 \3ا $"%ه Pاش.ا Lرb زا رتC'
$ع يشا">لا Šو5 ام dل@ $%K [ا%8 iا' ‰عرش 5/ع Pا"&نلا و دشا'
$"مدقلا $ع ”!Qاfلا ه"ن4• !"هار'ا ا'ا \لS3 gا9 هH%# ‰'ا $'ا يلع
ي'ا $ع ر"+' ي'ا $ع Pا%>نلا $' د%حم يو5 و .2&F P2&vت gاقK
‰ت# d3‹5 {&م \"& ا@ا gا9 12&لا ه"لع ”cدا* رف>8• هللاد0ع
و ‰ن"ل4 ا5 }.د# $.ا و d"ل85 ]&Fا !ث d3‹5 {&ماK d"ل85 ]&vت
و ف">6ت Pاfما دا هدر4 \.او5 هح"ح* د"ا3ا' H" ي3وb رف>8 و'ا
د%حم يو5 و دو' kلVم ‰>"ش ;bاVم ه4 ار.ز \&" ه"قت ر' ]%#
ر"ما $ع هد8 $ع ه"'ا $ع يلع $' د.ز $ع 5اv+لا $&حلا $'
!ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 ]09اK SXوتا \&ل8 gا9 $"نمؤ%لا
$م dل@ ر"F ‰لا Gl'ا*iا $"' ]ل, يلع ا.I gا9 يمد9 \ل&F ا%لK
دش 1ول>م هد.اK ود اBن.ا زا 7R هح"ح+لا !C0ت4 يK هدو8و%لا 5ا0,iا
ا5 ود ره {&م و ]&F gو*ا هدعا9 jKاوم د.ا' ا5 ه>"ش هfA gوا
]%ع \ن3 ]ها رDا هfA 1ود دنن4 افت4ا {&م ر' هfA ه د5ا%ش H.ا8
در"W' \3ا $"ق.رK ه"لع jفتم zدن3 ه4 ا5 ]&F هدو% †ا"ت#ا ه'
و $>b د5وم هت0لا دنن4 `رb \3ا فلتVم zدن3 ه4 ا5 {&م و
زا ‰X5 ف.رش هF20لا hC 5د ه4 Uو+Vلا يلع دو' دنهاوV l"نشت
هد5وA !ل3و ه"لع هللا ‰ل* gو35 qوXو \.اf# و ]ق $"نمؤ%لا ر"ما
qوXو \"ف"4 5د ه'اح* l"%8 و هدر4 ر4@ $"ل85 ]&F اBA 5د و
5د ه%ع $ع !"%ت $' دا0ع زا هYA و دا هدرf ]ق ]&F زا ر"F :انBA
7R ه"مد9 ‰لع {&م و SXوت ه4 هدش د5او هف">X ?ا.او5 ‰6>'
75
I 75 G
ها0تشا gا%ت#ا و Oاو5 5وC%8 \فلاVم و Šوا5 درفت' \3ا 1ول>م
\&.ورم $"نمؤ%لار"ما زا هYA و زاBم gا%ت#ا دو5و زا $"فV' $"مد9
]6K :رش و ه"ل85 و ه3ا5 ‰لع {&م و ه.د. و هC8و {&م ه4
د9 و زوB. i
)
ا%rا9 :رشلا Pا Pو%عH. oانلا Pا gا9 و
)
ا%rا9 ه5وCb
ا/ه و \>ن* ام ]eم lن* !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 \.‹5
5د 124 ه4 ار.ز دش داوت ‰% ه>"ش d&%تم 7R xدح. !ل $م qوXو
دش داوت ]*ا# !ه {&%' Lارbا ف"mنت درBم و \3ا xدحم qوXو
و \3ا د5او \.او5 $.5د H" $.د.و ه8و {&م هfA $.ر' ]"لد gوا
‰م اعدا ه9رK $.زا ‰6>' و دنت&" $.د.و ه8و {&%' ]rا9 H" ه>"ش
و oا0ع $' هللاد0ع ]eم دو' ه'اح* زا ‰>%8 ;ه/م {&م ه4 دنن4
زا \3ارتKا ه%ه $.ا و dلام $' 7ا و 5@و'ا و دو>&م $' هللاد0ع
دشا' هدر4 H.وBت ا5 {&م ه4 {"ح* j.ر-' هدش Šورم 74 €"ه
هللا :ات4 يK دB i \فW"م ;B>ت و هC0ش j.ر-' ه4 oا0ع $'ا رWم
oا0ع $'ا \rار9 ه4 \rار9 ر' ‰ن>. ]&vلا iا او'ا !Cنfل و {&%لا iا
HDره :اح*ا و ر0%v"R $f"ل د.ا% ‰م {&م :اB.ا :ات4 رهاQ دو'
]"لد oا0ع $'ا gو9 7R دا هدرf ]&F زا ر"F و دا هد5وا" ]%>'
]%>' \3ا رهاmلا ^ورتم و gوؤم ر8 \rار9 هfA ر' \3ا {.ر*
ه4 دنن4 \.او5 ‰0>ش و همرfع و ه"لا>لاو'ا زا هYA و ه'اح* و gو35
$&ح' \0& $"نY%ه و \3ا PاتC' وارتKا H" دا هتشاد H.ا8 ا5 {&م
;ه/م وه ا%4 {&%لا و ]&vلا $"' l%B' دو' ].ا9 ه4 دننf"م Šر+'
د%حم ه4 دن.وD $"نY%ه و \3ا PاتC' و ارتKا H" ه.د.Hلا $م ر*انلا
H" $.ا و ]&vلا و {&%لا $"' ر"Vت ه' \3ا ]rا9 Šر0b ر.ر8 $'
دا هت,ا3 رشتنم هت&' ر' ا5 ;.@ا4ا $.ا ه>"ش 5ا0,ا Oاو5 \3ا sو5د
‰' PA !"ق3 و 5ا0,ا {"ح* 5د دنن4 ‰% H"%ت ه4 \ن3 ]ها M>' و
]ها !لعا ه4 Šواحb دا هد5وA دن3 ‰' و دا هدر4 \.او5 j"قحت
$' dل%لاد0ع $ع دننf"م \.او5 $">'ات و ه'اح* 5اثA ه' \3ا \ن3
‰لع {&م ه‹ T'اح+لا $م د#ا $ع dvل'‹ qا->ل \ل9 gا9 ه‹ Pا%"ل3
دو' د.ا' 5ادر0, دا 74ود Šر0b ر.ر8 $' د%حم و i gا9 $"مدقلا
:ات4 ;#ا* \3ا ‰>"ش ‰لمA !ت35 $'ا ر.ر8 $' د%حم ‰f.
Šر0b ;لاF $' ر.ر8 $' د%حم 1ود \ماما 5د Gدشرت&%لا و `ا6.iاI
و \3ا \ن3 ]ها زا وا و ر"04 N.5ات و ر"&فت ;#ا* \3ا رف>8و'ا
ا5 PAر9 ‰'ارعا ه"8وت هل%Bلا' هدرf ر4@ ]&F زا ر"F دو, ر"&فت 5د
76
I 76 G
د.A ‰% \3ا5 د5اد ]قع زا هرC' ه4 ‰&4 زا $تفD PAر9 \فلاVم
هYانn دنن4 5اfا ا5 وا ?ا%ل4 و pافلا ه4 \&A PAر9 \فلاVم Š5A
و \3ا jKار%لا $م \&" PAر9 Jفل jKار%لا ‰ل… ه4 دن.وD ه>"ش
Pدر4 Uا, ا5 وا !f# ]"لد ‰' و Pدو% PAر9 !f# 5اfا $"نY%ه
xار"م زا ا5 P24 ر&R ه4 دن.وD ‰م ه>"ش هYانn \3ا PAر9 \فلاVم
وا ‰د' ^اشوR و !تا, و فح+م و ر"ش%ش ه' و دننf"م k"+Vت 5دR
در"W' \فم P24 ر&R ا5 اهH"n $.ا دشا' هتشا/D ‰لام اCن.ا Šاو3 رDا
و Pا5وا8 و ها, و 5اقع و $"مز 5د و دناد ‰% _وز x5او ا5 ه8وز و
‰' x5اوت ر' \3ا ‰*ا {.ر* د"Bم PAر9 هfA gا# و ?اFا' و `23
?ا.A $"نY%ه و هدو% Lارتعا P|' ‰ل# رC-م $'ا هYانn k"+Vت
Pدر4 Uا, دود>م UاVشا و $">م PامH' ا5 5ا+ا و $.ر8اCم `دم
.dل@ $م هللا ا@اعا \3ا PAر9 \فلاVم
\3ا }.د# \فلاVم \ن3 ]ها ;ه/م 5د دن.وD ه4 \&A :!C د"4
ا5 ‰حX O2* و :ا-Vلا $' ر%ع هتفW' دناد"م 1ار# ا5 ه>تم ه4 ار.ز
و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 اC"ل* ام ه4 هش.اع هتفW' دناد ‰م 1ار#
و !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R Pامز 5د دو' `ا0م ه>تم هfA gا# !ل3
\3ا gوقنم ه%rا زا هYانn دداو, ‰م :انBA ا5 ‰ح6لا O2*
و 123ا qادت'ا 5د ا5 وا \#ا'ا \ن3 ]ها ه4 \&A $>b $.زا :او8
دنن4 ‰% 5اfا ?5ورX ر'ان' ?اوHF M>' 5د gوا !.رحت زا د>' !ه
دH PA د.ؤم !.رحت PA زا يC و دنن4 ‰م 5اfا ا5 \#ا'ا و اق' $f"ل
و !.رحت _ورم ا5 :ا-Vلا $'ا ر%ع و هدش \'اث {"ح* j.ر-' Pاش.ا
دن&م 5د دناد"م Pون&م ا5 ‰حX O2* $"نY%ه و دناد"م PA د4ؤم
oا0ع $'ا زا ‰ار0b qاعدلا :ات4 5د و {"ح* j.ر-' د%#ا 1اما
5د و G‰ح6لا O2+' ?رماI دومرK :انBA ه4 هدش {"ح* \.او5
\.او5 ه.ودع ه@ا>م زا ه8ام $'ا $ن3 و د%#ا دن&م و !ل&م {"ح*
يل+. !ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا Pا4 !4 هشrاع \لS3I ه4 \3ا
5اfا ه4 دش 1ول>م 7R Gqاش. ام د.H. و l'5‹ \لاقK ‰ح6لا O2*
\3ا PاتC' و ارتKا Mحم Pدو% \ن3 ]ها ه' \0& ا5 يح6لاO2*
يف ا. \0Qاوم يف ر' gو%حم Pاش.ا دH هش.اع زا يف \.او5 و
هق.د* هش.اع 5اfا Pامز 5د ه4 د8ا&م 5د ‰ح6لا O2* يار' [ا%ت8ا
j"قحت و دداو, ‰% :انBا [ا%ت8ا و \•"ه $.ا' ‰ن>. دو' هدش h.ا5
77
I 77 G
{"8رت هل%Bلا' دمA دهاو, دو, 1اقم 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا ه>تم gا#
;+>ت ا' و 5ود ]قع زا Pداد 5ار9 \فلاVم ا5 M>' ر' M>' ?ا.او5
و ه>%8 ^رت 5د ه>"ش ه4 \&A }.د# \فلاVم Š5A \3ا d.دH
و PA _ور, زا qوXو aاقتا 1دع و ي/م و يدو ?5اCb و \عا%8
_ور, دو8و ا' زا% زاو8 و 5ا' ه3 ;"69 PداشKا زا د>' gو' ?5اCb
:ا' 5د ].ا&م $.زا Š/0 هYانn دننf"م :اfت5ا PA Pاد"3 هfل' PA
.‰لا>ت هللاqاش Pا دش دهاو, هدر4 Pا"' [ورK
ŠH"n و دناد"م [5اش ا5 دو, \ن3 ]ها دن.وD ه4 \&A :!هد د"4
oا"9 ين>. دزا3 ‰م [ورشم دو, ]قع ه' \3ا هداد P@ا اد, ه4 ا5
$.ا و دنن4 ‰م 1اf#ا ?ا0ثا Pاد' و دناد ‰م ‰عرش !f# ]"لد !ه ا5
ه.د.ز ه4 ار.ز دوش"م l8ا5 \"' ]ها ه%rا ه' \ق"ق# 5د Pاش.ا $>-م
j.رb هfل' دننf"م \.او5 \"' ]ها زا ا5 oا"9 ه0bا9 \ن3 ]ها و
زا oا"9 ?ا.او5 \ح* \C8 ه' و دا هت,ومA Pاش.ا :ان8 زا ا5 oا"9
\3ا ه"ماما زا ه4 د%حم $' د%#ا $' هللاT0ه ر+ و'ا \"' ]ها
انثا 5وC%8 و دا هتK5 $"%C' H" وا [ا0تا و هدش ].ا9 oا"9 \"Bح'
;Bع هfل' دن.وD ه.رشع هث2ث ا5 وا [ا0تا و ا5 وا $>b 1اقم 5د ه.رشع
هح"ح* j.ر-' H" ه.رشعانثا هح"ح* ;ت4 5د oا"9 ?ا.او5 ه4 \&A
ي'ا $ع ;./Cتلا يK ي3و-لا رف>8 و'ا يو5 ام dل@ $م \3ا دو8وم
:اح*ا :ا-Vلا $' ر%ع l%8 gا9 ه‹ ر9ا0لا يلع $' د%حم رف>8
i و هلها يتS. ]8رلا يK Pولوقت ام gاقK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ي0نلا
‰قتلا ا@ا Pور8اC%لا gا9 و qا%لا $م qا%لا 5ا+iا \لاقK gHن.
gاقK $&حلا ا'ا ا. gوقت ام يل>ل ر%ع gاقK ]&vلا ;8و PااتVلا
{.ر* اBن.5د qام $م اعا* ه"لع Pو08وت i و دلBلا ه"لع Pو08وتا
دنهد"م :او8 oا"9 $.زا ه>"ش Pادن%شاد و د# ر' \3ا ]&F oا"9
ه"فن# Lرع 5د ا5 PA ه4 \3ا ه.ولوا' giدت3ا \&" oا"9 $.ا ه4
I \لiد ]eم دن.وD kنلا \لiد G0َ‚ُ4ْ Tَي اG ِ إ ا•ناَ(ْ)ِ إ ِ 0ْ يَد$ل?َو=لاِ/َ& ُyاGيِإ اّ لِإ ?&ُ دُTْ;َ8 اّ لَأ َ lE /َر !َ[َقَ&
6 ا'ŽِRَ ك ا* لْوَ ق اَFُ هَ ل ْ `ُ قَ& اَFُ HْRَ هْ نَ8 اَ لَ& ˆqُأ اَ Fُ هَ ل ْ`ُ 9َ 8 اَ4َ : اَFُ Hاَ4, ك ْ &َأ اَ Fُ Hُدَ)َ أ َ Rَ T,"= ل? َjَدْن,ع Wg D ]قت 2K ...
ر"F و دCتBم PA !CK 5د و :رX \مر# ر' Gqار3iا ƒ ... L‹ ا%Cل
2' \>ماBم Pوn ه4 \&A ه>"ش ر.رقت ]*ا# و \3ا ر'ار' دCتBم
ف>Xا 5د \3اد# ه4 $"تقش%لا Šو9ا 5د دش \'اث ر"ثات ا5 gاHا
ر.رقت $.5د و در4 دهاو, ر"ثات ‰لوا j.ر-' \3ا ]&F ه4 $"تقشم
78
I 78 G
و \ن3 ]ها دH \3ا ر.H>ت ;8وم cاح3ا ه4 ار.ز \3ا رهاQ y0,
\bاول و [ا%8iا' \&" ]&F ;8وم و ه"ماما دH \3ا د# ;8وم
\3اد# ;8وم ه"ماما و \ن3 ]ها M>' دH دشا' :اق.ا j.ر-' رDا
دH \&" ;8او ]&F Šو ر' و \3ا ر.H>ت ;8وم Pاش.ا دH و
;8وم و \3ا ر.H>ت ;8وم ه"0ن8iا lم هش#اK ?رشا0م و ه"ماما
†رK ف*و ا' يل# Ggو*iا يدا0مI `5اش و cافتiا' \&" ]&F
ر9ا' ?زا8ا و دو' Š5ا8 oا"9 ه'اح* Pامز 5د ه4 هدو% Lارتعا l"شت
gوقنم ‰لا>ت هللاqاش Pا oا"9 ه' ا5 هف"ن#و'ا د"Cش د.ز و cدا* و
;ت4 5د وا $.رfنم gاو9ا gا-'ا و oا"9 H.وBت ].iد و دش دهاو,
.د.د د.ا' \ن3 ]ها gو*ا
]ها ;ه/م و \3ا j# ه.رشعانثا ;ه/م دن.وD هfA :!هدزا. د"4
]"ل@ و ]"ل9 Pادل' رe4ا و ?ا9وا رe4ا 5د ه.رشعانثا ه4ار.ز ]bا' \ن3
j# ]ها j# 5د ‰لا>ت Šاد, و H.Hع و ر"e4 \ن3 ]ها و دا هدام
:U . ه.iا ƒ... !ه ام ]"ل9 و ...I د.امرK 24 و ...I د.امرK ‰م H" و G
:S03 ƒ 5وfشلا يدا0ع $م ]"ل9 13 هللا 124 ف.رحت ر.رقت $.5د و G
$.ا $"%"لا :اح*ا j# 5د يلا>ت j# ه4 ار.ز PA gولدم y"لvت و \3ا
:ه>9اولا ƒ $.ر,iا $م Tلث و ƒ $"لوiا $م TلثI \3ا هدومرK \ما
39 ˜ 40 ف*و ا5 Pا5ا/D رfش \3ا هدر4 ف*و \لق' ه4 ‰rا8 و G
:Lارعiا ƒ $.ر4اش !هرe4ا دBت i و ...I gا9 ا%4 \3ا هدر4 17 و G
jل, ام ‰لا ه"لع هللا !>ا ام l"%8 د0>لا Lر* ه4 رfش ه4 l9اولا يK
P2-' و \ق"ق# Pا"' اBن.5د دو8ولا H.Hع \&.ا ه0ترم \3ا هل8i
5د $"نY%ه و \3اCA ر"F ?رe4 و $.ر4اش \ل9 Pا"' \&" ;ها/م
:ا"%4 هحلا* gا%عا l"%B' ]ماع ه4 \&A Pا"' G!هام ]"ل9I ه.A
. ه.iا ƒ ...!ه ام ]"ل9 و ?احلا+لا اول%ع و اونما $./لا iا ...I \3ا
:U 24 و \ل9 رDا و \&" هق# ر"F و هق# د.اقع ر4@ !ه ه.A $.5د G
و ه"ح-Kا و ه.د.ز و _5او, و ;*او ه4 د.ا' دوش هق"ق# ;8وم \ل@
]"ل9 5ا"&' ه4 ه.رشعانثا ه"ماما زا دنشا' jح' ‰لوا و j#ا و ه"3وا
و ه0لF و 5وCQ اB'ا8 دو, H.Hع :ات4 5د ‰لا>ت j# هfل' دا ]"ل@ و
I د.امرف"م هدعو j# ]ها Pاش 5د yل&ت 6 َS,4َ >ْ Rُ F= ل? اَن$iاَ T,;,ل اَ نُتَF, 4َ ك ْ 5َ9َ Tَ> ْدَ9َ لَ&
V•V 6 َ ن&ُروُLْنَF= ل? ُمُهَ ل ْ مُهG نِإ D V•W 6 َ نوُT$لاَ‚= ل? ُمُهَ ل اَ نَدْنُQ ّ نِ إَ& D V•g D رW.د يا8 و G?اKا+لا
79
I 79 G
I هدومرK 6 َ نوُa$ لاGLل? َn$ iاَ T,ع اَهُ xِRَ ي َ mْ رَf=ل? ّنَ أ ِRْ ك• Mل? ,دْ;َ / ْ 0, $روُ/GJل? -, : اَنْTَتَ ك ْدَ9َ لَ& VuO DZا3Tنh? 6D G
I رW.د Šا8 و َ‹َ4ْ Pَ ت=>? اَ Fَ ك ِmْ رَ f=ل? -,: ْمُهG نَ#, 4ْ Pَ تْ(َ3َل $ Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4,Fَ عَ & ْمُ"ْ ن, ?وُنَ َN َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? َ دَعَ &
اَل -ِنَ ن&ُدُTْ;َ ي ا' نَْأ ْ مِه, :ْوَ% , دْ;َ / ْ 0, ْمُهG نَل.دَTُ 3َلَ& ْمُهَ ل !َ[َ 8=ر? n,Mّل? ُمُهَ ني,i ْمُهَ ل G 0َن•"َ Fُ 3َلَ & ْمِه, 4ْ Tَ ق ْ0, َ0ي,Mّل?
6 َ نوُ9$>اَ #= ل? ُمُH َl, wَل&ُfَ: َl, لَb َ دْ;َ/ َ Rَ #َك ْ 0ََ & ا*wْ3َv -ِ / َ نوُكِ Rْ zُي OO D $م dل@ ر"F ‰لا G5ونلا
\قKاوم و \ما زا !mعا داو3 [ا0تا' اB'ا8 }.دا#ا 5د و ?ا.‚ا
دا هدوت3 }.دا#ا و PAر9 5د ا5 $.دهاBم و دا هدومرK د"4ات هعا%8ا'
G!Cفلا, $م !هر6. i هللا رما' ه%rا9 Tما يتما $م gاH.iI داهتفD و
هت&' ه ر%4 داCB' 7fY"ه ه>"ش زا هfA ر' \3ا N.5ات ]ها [ا%8ا و
هت,ا3 ه 123iا 5اد و هد5وA ه \3د' 5اف4 5ا ا5 ه"#ا و dلم €"ه و
ا' هدمA \3د' 1اش و ر+م ]eم ه"#ا \3ا.5 ا5 Pاش.ا ‰هاD رDا هfل'
5اد ا5 123iا 5اد و هت,ورK ا"د' ا5 $.د و هدو% \نهادم uرK 5اف4
د5اد _او5 l"نش ;ه/م $.ا ه4 Šد2' 5د ا/Cل و دا هت,ا3 رفfلا
هYانn دا هدام ?Hع ه' و \4وش Š@ و ;لاF د2' PA 1درم هش"%ه
gا%f' ه>"ش †2ت,ا زا ]09 Pات3ودنه و 1و5 و Pات&4رت و Pا5وت
l"شت يfلم 5د هاD ره و دا هد"ا5/D اBن.ا $"b23 ?Hع و \4وش
ه.ام ر"%, ه4 $"' ا%"K cاف و g@ و \0f و دا&K و هنتK دش h.ا5
ه ر./R `2*ا HDره و هد.5ا' _وK _وK Pا%3A زا \3ا \لود gاوز
و :رع dلم \لا# و د.د د.ا' Pات3ودنه و $C4د و Pار.ا \لا# هتشD
ه'رBت ه' H" و د"Bن3 د.ا' Šوا' ا5 Pات&4رت و Pا5وت و 1و5 و 1اش
5د 5اف4 ه0لF داتKا cافتا Šر-9 5د ه>"ش yل&ت هاD ره ه4 هد"35
yل&ت' دوش ‰م 5/نم Pاش.ا yل&ت ا.وD \3ا ?ا5رقم زا PA ;قع
5د و :5وR و $C4د و هلاWن' 5د دا هرف4 gاد'ا dnو4 اCن.ا و هرف4
ها"3و5 Pا5ا4 ه"3 $.ا 1وش ه' :اBنR و 5وهi 5د و PA `او و ‰Cلد
]ها 1ا%ت ]ت9 و 5اتت هنتK ;8وم j'ا3 و دنت,ا3 yل&م ا5 PارKا4
5د ه6"K5 cرK 5اشتا و \3ا هدو' ه"ل"عا%3ا و ه-مار9 ه0لF 123ا
I !fح' و ~ر4 و هل# و دادv' و $"9ارع *2ّAاَ % ْمُ"ْ ن, ?وُFَ 4َ { َ0ي, Mّل? G0َT3,Lُ8 اَل * 2َ نْت,: ?وُ 9ّ8?َ&
6 $ tاَ 9,;= ل? ُدي,دَv َهّ4ل? ّ نَ أ ?وُFَ4= ع?َ & WO D دور"م فلت' Pاش.ا هار%ه د' و d" gافiا
.انلا%عا ?ا•"3 $م و ان&فا 5ورش $م هللا' @و>
80
I 80 G
دا هت,ادرR اه هلا35 و اC'ات4 Pاش.ا qا%لع ه4 \&A :!هدزاود د"4
1ار4 ه'اح* زا Pاش.ا L23ا ;لاeم و \ن3 ]ها $عا-م Šار' Mحم
sو5د و :/4 و PاتC' و ارتKا داد ].ا35 و ;ت4 PA5د و 1اmع $">'ات و
Pاش.ا هل%8 زا دا هت,ا3 داش ا5 :ا/4 ه%ل"&م `و5 و دا هداد
د%حم و د5اد ?رCش jقح%' ه4 وا ر&R و يل# رC-م $'ا و ‰6ترم
رCش $'ا و 5وCشم oواb $'ا' ه4 وا ه3او و ي3وb $&حلا $'ا
يل# رC-م $'ا 1د9 Z"R ه%ه زا و \3ا ‰ا5دزام Šدر3 :وشا
د5اد [2bا يv0ن. ا%4 هن3 ]ها L23ا gا# زا ه4 ره 7R \3ا
دوش"م داقتعا د' و دو5 يم ا8 زا هد"نش ا5 Pاش.ا ?ااتC' و ?اqارتKا
.د.ا% ‰م ]"م Pاش.ا ;ه/م P2-' ه' و
و رf'و'ا PانY%ه Pافع $' Pا%eع دن.وD ه4 \&A :!هدH"3 د"4
و 1اf#ا 5د ه4 ا5 5ا"&' 5و3 و ?ا.A و ددر4 ف.رحت ا5 PAر9 H" ر%ع
و 5و3 PA 5د ه4 ار.ز ددو% †اق3ا دو' هتKا. gوH \"' ]ها ].ا6K
:اB.ا و اCن.ا \فلاVم زا دو' يC و \"' ]ها [ا0تا' دو' رما ?ا.A
و اCن.ا $>ل و $>b و Pاش.ا PافلاVم و Pان%شد qا%3ا و Pاش.ا \0حم
].ا6K M>' 5د و دمA PارD و cاش Pا%eع و $"V"ش ه' ‰ن>م $.ا
ا"لع انل>8 وI هل%BA زا ددر4 Lو9وم دمA zوB' Pاش.ا د&# cرع
‰6ترم :ان8 k"+Vت و دو' Gƒ `رش !لاI ?ا.A g2, 5د ه4 G^رC*
و دو' هل.وb ه5و3 ه4 ه.iولا ه5و3 هل%BA زا و ددو% ‰م ه.رC+'
;9انم و {rادم و دوش اد"R اCن.زا ه4 ه%rا و \"' ]ها ].ا6K Mحم
دو, ‰لا>ت j# ا5 $>-م $.ا :او8 ه—“لا# 5د دو' 5و4/م Pا5د ه%rا
I هدومرK هf"rا8 هدش ]فfتم 6 َ نوُ|$ :اَaَ ل ُ هَل اGنِإَ& َRْ ك• Mل? اَنْلGJَ ن ُ 0ْaَ ن اG نِإ e D ƒ PوmKاحل
:رBحلا 9 ه4 Pاfما هn ا5 رش' دشا' يCلا \.24 و \.ا%# 5د هn ره G
ا5 $"V"ش و Pا%eع 5ادت9ا ه>"ش رDا و دهد ها5 ا5 ‰%4 و kق Pا5د
ها,5ا4 ;لاF d.رش ا5 Pاش.ا و دوش دقت>م ‰Cلا 5ادت9ا زا هدا.ز
اB4 \3ا Pا%eع و $"V"ش ر"قحت ه4 ا5 دو, ;ه/م دنهد 5ار9 \"هولا
.\,ادا دنهاو,
هلiد ه4 ‰e.دا#ا \.اور' دا هداد ;.رK ا5 1اوع هfA :!هد5اCn د"4
زا ?اB 5د Pاش.ا ه.5@ و $"نمؤ%لا ر"ما :ان8 \0حم \.اف4 ر' د5اد
‰ل,د ا5 ‰*ا>م زا :انت8ا و \عاb Pد5وA اB' هfA ‰' ?ر,A :ا/ع
81
I 81 G
$'ا $ع ه.و'ا' ينعا cود+لا' !هدنع Lور>%لا يو5 ام dل@ $م دشا'
Gا"لع ‰لاو $م 5انلا' هللا :/>. iI gا9 12&لا ه"لع ه‹ هر"F و oا0ع
و ه#ا'ا و c2bا' \3ا Lوvشم ?اوCش :ا'5ا و 1اوع oوف Pوn و
زا و Pدو% ?امرحم و ‰*ا>م :اfت5ا و Pداد هKرت و Z">ت داد
هل8اع ?5اش' $.ا Pدر4 PA 5د gا%ها و ]3اfت و Pد.دزد gد ?ادا0ع
هfiا# دن.ارW"م ;ه/م $.ا' و دنf"م اد"R ~و35 gا%4 Pاش.ا $ه@ 5د
و ر0%v"R :ان8 ه4 \3ا gوقنم و يورم اCن.ا هح"ح* ;ت4 5د
ا%ش ه4 دن.امرف"م 5ا' 5ا' دو, ه.5@ و دiوا زا ا5 ه%ه ره $"نمؤ%لار"ما
Pوn د"rا% 1ا"9 دواد, ?اعاb و يDدن' ه' و د"ن4 ه ام ;& ر' ه"fت
اCن.ا \0حم ر' ا5 PارW.د دشا' $"نn oاره و Lو, 5د \"' ]ها gا#
و دشا' او5 !&9 هn Pدو% ?امرحم و ‰*ا>م :اfت5ا و Pدر4 ه"fت
Pاش.ا zو5 5ا"ت,ا Pود' \"' ]ها ا' ‰ق"ق# \0حم ه4 \&A j"قحت
و دوش ]*ا# ه4 \&" $f%م Šوقت و دهز و ‰Dدن' و ?اعاb 5د
PA $%X 5د ?iا%4 ه%ه دش ]*ا# 5اCbا PA ‰ق"ق# \0حم Pوn
cدا* Gا"لع ‰لاو $م 5انلا' هللا :/>. iI ه%ل4 $.ا 7R دمA ]*ا#
‰ن.د ?iا%4 l"%8 $%6تم \ق"ق# 5د يلع هiوم ه4 ‰ن>م $.ا' \3ا
5د و دن.ا% Š5ا8 \0حم Lر# Pا'H' yقK ه4 ‰ن>م P|' ه \3ا
:اح*ا و :5ا9ا و دنن4 ه اد"R ‰ت03انم :انB|'
)
2*ا gاو9ا و gا>Kا
و دن.ا% Pاش.ا Uو+ \فلاVم :ا' ره 5د و دن.وD د' ا5 Pاش.ا
.دوش ه>-9 $.ا Pو%6م cاد+م
:ر>ش
l.د' oا"قلا يK ير%>ل ا/ه ƒ ه0# رCmت \ا و هل iا ي+>ت
l"-م ;ح. $%ل ;ح%لا Pا ƒ هت>b i ا9دا* d0# Pا4ول
PA 5د ‰لا>ت Š5ا' ه4 دنن4 ]ق ?ا5وت زا هfA :!هدHاR د"4
دنشا' وا qافل, ه4 1ا هدر4 5رقم ‰*و هدزاود ا5 دامدام ه4 دن.امرف"م
:و>شم 15اCn ]"rار'ا 1و3 زار"9 1ود \3ا"ل.ا Pاش.ا gوا وزا د>'
!هد 5و%"ت !C دارها !تشه ارمو@ !تفه †و%&م !شش 5وC&م !BنR
يW%ه ?ا5وت N& هfiا# ا"و%.د9 !هدزاود 79و !هدزا. 5و-&
هV& d. و $""ا'5 دH هV& d. و $""'ار9 دH هV& d. \3ا 5اCn
82
I 82 G
d. و دا هدر4 ه%8رت دو, \vل ه' ‰ار0ع زا ه4 \3ا Š5ا+ دH
رW.د Šاه هV& ه' \0& Pا.رما3 هV& و \3ا $".رما3 دH هV&
و دوش ‰% هتKا. Pاش.ا qارتKا $.زا ‰اش هV& €"ه 5د د5اد ?دا.ز
ه+9 PA5د و \3ا هتشو ‰'ات4 Pاش.ا qا%لع زا ‰%لاع هfA رت هKرb
دش رbا, ر"Wنماد ‰تا5وت k $.ا j"قحت cوش ارم ه4 هت&' ر' sو5د
دH ر,A دداد Pاش €"ه 1دو% 5ا"&' ?ا#5ا-م :ات4 ]ها ا' و
و `رش و هتشو 7fA 1ا و !تKا. $.ا sار3 $"'ات4 qا%لع زا ‰6>'
]ها !لاع رW.د \%Cت ]حم ‰>"ش $.ا \.او5 gوا .هداد 5ا"&' y&'
و \3ا Pاش.ا هو"ش 123ا ]ها ?وادع و Mv' ر3ار3 ه4 $"'ات4
123ا ]ها ف.اوb $"' ا%"K دانع و Mv' Šاقلا و $"%ل&م ه%ل4 j.رفت
و PAر9 ه4 دن4 ه هار%D ا5 `ول هدا3 $.ا ارn Pاش Šوز5A و دارم
هدر' اBتلا ه,و&نم هKرحم ;ت4 Uو+ن' هتشا/D ا5 دو, $.د }.د#
7"0لت و اوFا ]"فb ه' l"شت ;ه/م ادت'ا 5د هدش \ل2X ه"ت Pار"#
رDا هدمA دو8و ه' ‰ا>ن* ŠدوC. S03 $' هللاد0ع ‰ن>. :ات4 ]ها
دزا3 هزات و دهد :A ا5 دو, PاD5H' هداش gاC Pاش.ا زا !ه ŠرW.د
.دشا' هدر4 Šد' هn
:\"'
هدوHKا zا وت د.اHف"' رD ƒ هدو' اد0م وت Pوn ا5 $V3 $.ا
€"ه ه>"ش ;ل-م ا' هدزاود ددع زا ر"F k $.ا !"ل&ت ر.دقت ر' و
رW.د و دنشا' \"' ]ها زا هfA و UاVشا PA $"">ت دتKا ‰% jKاوم
TلوCBم ه"ار0ع qا%3ا $.ا و \3ا 5و4/م اB4 k $.5د \ماما 1زاول
k $.ا رDا ا5 ;*او دنن4 ه%8رت دنهاو, هn رC' ا5 ‰ن>%لا و Jفللا
دنهاو, j0-نم د"لو و _اB# و Pاورم و دH.ر' ا5 ا%3‹ $.ا دتKا \3د'
دن3ر, ا5 دو, ?iا", $.ا' ه4 \3ا Pاش.ا qا%لع زا ;Bع و \,ا3
و دوش"م هتف.رK PاDدو‘ u5 ه' ‰ا-"ش H.وم و زو8 ه' و دزا3 ‰"م
I د5ا%ش ‰"م دو, ;ه/م ه"ق# ].iد jثوا زا اَFِ / o \ْ#َ ن •`ُ ك !َ4َ ع c م$•اَق َوُ H ْ0َFَ :َأ
َ0ي,Mّ4, ل َ 0.يُ+ ْ`َ / ِلْ وَ 9=ل? َ0, oR$ Hاَ|ِ / ْ مَأ ِmْ رَf=ل? -, : ُمَ4ْ ;َ ي اَ ل اَFِ / ُ هَ نوُw.Tَنُ 8 ْ مَأ ْ مُHوEFَ > ْ`ُ ق َZاَكَ Rُ v , هّ4, ل ?وُ4َ ;َQَ & ْ5َ Tَ(َك
6 _ iاَ H ْ0, ُ هَل اَ Fَ : ُهّ4ل? ِ `, 4ْ [ُي ْ 0ََ & $`3ِ TG(ل? ِ0َع ?&EدُAَ & ْمُHُRْ "َ ?&ُRَ #َ ك gg .GدعرلاIG
83
I 83 G
]ها $"ثدحم زا ا5 دو, Pاش.ا qا%لع زا هعا%8 هfA :!هدHاش د"4
$"ثدحم ?اقث زا و ددش gوvشم }.د# !لع ه' و هدو% دو%او \ن3
دا. ا5 اCA هح"ح* د"ا3ا و ددر4 ]*ا# }.د# [ا%3 \ن3 ]ها
داقتعا ا5 Pا0لاb ات دنتشD ‰لحتم [5و و Šوقت ه"لح' رهاm' و دنتKرD
ددو% [ورش اCA زا }.د# !لع /,ا و د"35 !ه ه' اCA j# 5د cدا*
Pا%ه ه' \.او5 Šانثا 5د و ددر4 \.او5 Pا&# و `اح* }.دا#ا و
5د H" دنت,ا3 دو, ;ه/م j'ا-م ه4 ا5 ?اعوXوم هح"ح* د"ا3ا
Uاو, زا Š5ا"&' ها5 Pاش.ا د"4 $.5د ددو% _5د دو, ?ا.ورم هل%8
}.دا#ا Pا"م 5د H"%ت ه4 ار.ز 1اوع Šا8 هn \3ا هدز ا5 \ن3 ]ها
و ]Fد $.ا ;03 gا85 Pوn و \3ا دن3 gا85 ه' هح"ح* و هعوXوم
اما \شD دوقفم زا"تماام ه' و داتKا ]fشم H"%ت ددش دحتم 7"0لت
زا د>' $K $.ا ه%rا هدو' \ن3 ]ها 1ولع ]ماش ‰Cلا \.انع Pوn
Lاشfا زا د>' و ددش ه0نتم و دنتKا.5د ا5 ]Fد $.ا Z"تفت و j"قحت
ه 5ار9ا {.ر* هف.اb و ددو% 5ار9ا lXو' Pاش.زا هف.اb gا# ه"ل#
5د }.دا#ا PA gا# ات و دش !.ا9 اCA 5د 5ار9ا ?ا5اما $f"ل ددو%
$">"شتم و ه"ل6فت رe4ا و \3ا ر.ا3 و ر.اد اH8ا و ?افن+م و !8ا>م
ر'ا8 دش د8وم ا5 ]Fد $.ا ه4 ‰&4 gوا دنن4 d&%ت }.دا#ا Pاد'
†ا"ت#ا ر'ان' !ل&م و Š5اV' وا gا# j"قحت زا د>' ه4 \3ا ‰ف>8
Š/مرت و دنت,ا3 `ور-م و y9ا3 5ا0تعا ه85د زا ا5 وا ?ا.ورم jل-م
Pاد' وا هYA و دنن4 gو09 دهاوش و ?ا>'اتم ا' ‰rا& و دوادو'ا و
فل, ‰'ا $' هللاد0ع $' د>3 !3اقلاو'ا و د.ا% د5 \3ا درفتم
\ن3 ]ها Pاف9اوا رe4ا \3ا 5ا4رR دات3ا :ا' $.5د H" ‰%9 Šر>شا
هfiا# \3ام $.ر0ت>م gا85 زا ه4 در' Pا%D وا د"ا3ا 7"0لت \CB'
ه"قK ا5 وا \3ا ه>"ش gا85 دق ;#ا* ه4 ‰شاB \&" $"نn
.\3ا هداد 5ار9 هف.اb ه8و و هف.اb
د5اد \لiد ه4 دنن4 \.او5 5ا0,ا و 5اثA \"' ]ها زا هfA :!هدفه د"4
‰6>' و Pاش.ا Šد>ت \3د زا \.اfش 5اCQا !لmت و ه'اح* \م/م ر'
;*اF اCن.ا هfA و $.د زا Pاش.ا دادت5ا ر' دن4 \لiد ه4 د5A 5اثA
زو5 ا'ا/ع oانلا دشا \"' ]ها j# ;*اF هfA و دا \"' ]ها cوق#
دنهاو, ~زود 5د Pاش.ا هار%ه Pاش.ا Pا0حم و دو' دهاو, \ما"9
و دمA 5د دنهاو, \شC' 5د Pاش.ا ه>"ش و \"' ]ها Pا0حم و \,و3
84
I 84 G
زا \3ا دو8وم \ن3 ]ها ;ت4 5د هY|' دنن4 د".Sت ا5 5ا0,ا و 5اثA $.ا
د"4 $.ا ]# و =Pاش.ا Pا6v0م gا# \عانش و \"' ]ها \0حم \ل"6K
$">'ات Pر9 5د ا"قشا \3د زا ر0%v"R هرهاb ه.5@ ر' ;.52' ه4 \&A
و \3ا هتش/D \اها و ر"قحت و !لQ ددو' ;*او ه4 $">'ات l0ت 5د و
هماع Lا*وا $%X 5د هورD PA Zهوf ?ا9وا M>' 5د \"' ]ها ه%rا
هعا%8 $.ا و ددومرف"م Pا"' \3ا Pاش.ا $"ث5او qا%لع و qا"0ا Pاش
ا5 ?ا%ل4 PA ه%ه دنتشاد ا5 ه'اح* دانع و Mv' زا ول%م Šاه هن"3 ه4
ر,A 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا ]# $.ا دهاوش و دد5وA دورK ه'اح* j# 5د
.دش دهاو, هدو% ]ق ه>"ش ;ت4 زا $عا-م :ا'
lXو 12&لا ه"لع gو35 ر' هعوKرم }.دا#ا هfA :!هدBه د"4
Pاش.ا ?اعوXوم رe4ا و دنن4 h.ورت ا5 PA و دو, ;ه/م jKاوم دن.ا%
5د اه هv"* ‰6>' \3ا ?ازاBم و ?ا4احم :ا' زا ه4 دش هد.د
دشا' ‰م دو, ;ه/م د.ؤم هYA PA 5وb ر' و دا هد.د هح"ح* }.دا#ا
 qا"0ا ه4 PA ]eم ه4 د5A هعرتVم Ž"* اها8 ‰6>' 5د و دن.ا% ‰م ادا
gاeما و دوش 5وشحم ‰لع ه>"ش 5د ه4 دنتشاد وز5A ه%ه 1H>لاولوا
.dل@
رm \ن3 ]ها $.ر0ت>م gا85 :اقلا و ا%3ا 5د هfA :!هدزو د"4
و ا5 وا }.د# دن'ا. وا ;قل و 1ا d.رش دو, gا85 زا ا5 ه4 ره و دنن4
5د زا"تما ;قل و 1ا داحتا \CB' و دنهد \0& ‰ن3 P|' ا5 وا \.او5
دو, ه%rا زا ‰ماما ا5 وا ف9اوا Pا"ن3 7R دوش ]*ا# ود ره Pا"م
74ود ه4 Šد3 ]eم د5ا%ش 5ا0تعا ]حم 5د ا5 وا \.او5 و دنن4 داقتعا
\3ا \ن3 ]ها ?اقث و $.ر0ت>م زا ر"04 =ر"v* Šد3 و ر"04 Šد3 دا
$'ا ]eم و \3ا ‰لاF ‰6Kا5 و \3ا $"'ا/4 و $"عاXو زا ر"v* و
هللاد0ع و \3ا ‰لاF ‰6Kا5 ه0"ت9 $' !"هار'ا دا 74 ود H" ه4 ه0"ت9
5د L5ا>%لا :ات4 و دوش"م دود>م \ن3 ]ها 5د ه4 ه0"ت9 $' !ل&م $'
ا5 دو, :ات4 H" ‰6Kا5 PA اما \3ا ر",ا $"%ه ف"ا+ت زا ]*ا
.دوش ]*ا# ها0تشا ات هدر4 1ا L5ا>م
\لiد Pود' دو, Zهاو, jKاوم ا5 ‰Aر9 ?ا%ل4 هfA :!ت&"' د"4
دنن4 \"' ]ها ه' \0& ا5 ر"&فت PA و دن.ا% ر"&فت ‰Kرع و Šوvل
85
I 85 G
Lا6م :5 Jفل ه4 ا8 ره 5د ‰ل>' :5 ر"&فت ]eم 5ا0تعا د.Hم Šار'
ره يلع ه>"ش' $"نمؤم و $مؤم ر"&فت و \3ا ر0%v"R :ا-, ر"%6'
و jKانم ر"&فت و \ن3 ]ها' $.رKا4 و رKا4 ر"&فت و دوش l9او ه4 ا8
.ه'اح* 5ا04 ه' $"قKانم
]ها qار04 زا ‰f"' دنن4 \0& ا5 ‰'ات4 هfA :!f. و \&"' د"4
و دن.ا% _5د \ن3 ]ها ;ه/م P2-' و ه'اح* $عا-م PA 5د و \ن3
و ر3 Pا%ت4 ه' دشا' \"*و Šو 5د ه4 دن&.و ه0-, :ات4 PA gوا 5د
\3ا ام ‰اCنR هد"قع دوش 5و4/م :ات4 $.5د هYA هfA و \اما Jف#
\3ا Šزا3 هامز و Š5اد هدرR Mحم !.ا هتشو رW.د ;ت4 5د هYA و
و دنن4 \0& ‰لاHF د%حم 1اما ه' ا5 PA ه4 G$"%لا>لا ر3I :ات4 ]eم
$.ر0ت>م زا d. ره ه' و دا هدر4 ف"ن+ت 5ا"&' ;ت4 oا"قلا ا/ه ‰لع
cادم و انشA ‡5H' PA 124 ا' ه4 ‰&4 و هدو% \0& \ن3 ]ها
‰م :ا"%4 د.ا% ه9رفت و زا"تما وا ر"F $V3 cا/م زا ا5 وا $V3
و ه%"3ار3 ‰ل", و د5و, هbوF رfم $.5د ه0لb 1اوع 5اnا دشا'
.دوش Pار"#
\ن3 ]ها ;ه/م ?2-0م و ه'اح* $عا-م هfA :1ود و \&"' د"4
;ت4 Pا5د هfA gا# و دن.ا% ]ق Pاش.ا :ا"%4 دو8ولا 5دا ;ت4 زا
و \9و ره 5د و 74 ره Z"R ;ت4 PA هfA ;0&' و دشا0 PAزا Šرثا
ه' و دنتKا dش و هC0ش 5د PارQا رe4ا و دوش ‰% دو8وم Pاfم ره
رW.د و وا Pا"م 5د j"0-ت دشا' {"ح* ]ق $.ا رDا ه4 د35 Pاشرbا,
}0ع اه ه5اY"' $.ا هfA gا# دو' دهاو, !&9 هn \ن3 ]ها ?ا.او5
دشا' !ه {"ح* ]ق aرفلا' رDا ه4 دن%CK ‰% و دنشf"م ر3د5د
زا دنشا' ه85د d. 5د \.او5 ره ه4 دش !"هاو, ‰ت9و j"0-ت ه' _اتحم
$.ا Pوn هاو5 5د \"%4 و \لiد و \#ار* و /,|م \ح* و ?رCش
ه5وCشم ?ا.او5 ]'اقم \3ا دوقفم 5وت&م ‰فVم ]ق Pا5د 5وما
ه9رK PA زا ه4 ‰.اC'ات4 و در4 د.ا' ارn هلiدلا Tح.ر* /,|%لا Tح"ح*
5دا ه4 \3ا ]"09 $.زا ه%ه دنن4 ‰م ]ق \ن3 ]ها 1اHلا Šار' ه>"ش
;ت4 PA $"فن+م Pاد8ولا ر.دقت ‰لع و دشا' ‰م :ا"%4 و دو8ولا
و ;b5 aا"' j.ر-' هfل' دا هدر4 ه اC"K ام l"%8 \ح* 1اHتلا
;#ا* ‰ل"'د5ا دا هتشا/D ‰اث رm _اتحم هدو% l%8 Pا5د 7'ا.
86
I 86 G
رتKد ;ت4 ]"09 $"%ه زا ”_اCنم• $"فلا ;#ا* ‰ل# و Gه%vلا فش4I
H" oˆاb $'ا و در' هرQانم Pاد"م زا ŠوD دو, !عز ه' و دنن4 ]ق
]ها دو, داقتعا ه' و هدر4 رR اه5ادر, 7ن8 $"%ه زا دو, ?افلؤم 5د
.\3ا هداد 1اHلا ا5 \ن3
cرK ‰6>' و ه.د.ز qا%لع زا ا5 ‰+Vش هfA :1و3 و \&"' د"4
ه4 دن.ا% هvلا0م وا gا# 5د gوا و در' 1ا ه.رشعانثا ه"ماما ر"F ه>"ش
زا وا ه4 دن.وD Pاش.ا زا ‰6>' هfل' دو' \ن3 ]ها Pا0+>تم زا Šو
;ه/م P2-' ر' \لiد ه4 دنن4 ‰لق Šو زا Pا زا د>' دو' ;*او دشا
Pا%D و دتKا yلv' رQا ات د.ا% ه.رشعانثا ه"ماما ;ه/م د".Sت و Pا"ن3
\ح* Pود' ;+>ت هدش ف*و وا ه' ه4 ;+>تم ‰ن3 $.ا ه4 در'
]eم درf"م ارn ?وf3 Pار' و د5وA ‰م ارn ا5 ?ا.او5 $.ا ]ق
;-,ا و \3ا ‰لHت>م و ‰ل"6فت ه4 Lاش4 ;#ا* ŠرشVمز
‰6Kا5 ه4 GL5ا>%لاI ;#ا* ه0"ت9 $'ا و \3ا ‰لاF Šد.ز ه4 1ز5او,
gاHتعا ا' ا5 l"شت ه4GهF20لا hCI `5اش د.دحلا ‰'ا $'ا و \&.5رقم
Šدو>&م و \3ا ‰لاF ‰6Kا5 ه4 ر&فم ‰Kو4 1اشه و هدو% l%8
وG‰اFiا :ات4I ;#ا* ‰اCف*ا _رفلاو'ا و G;ه/لا _ورمI ;#ا*
],اد \ن3 ]ها دادعا 5د ه9رK $.ا ا5 اCن.ا gاeما oا"قلا ا/ه ‰لع
.دنهاو, \ن3 ]ها 1اHلا Pاش.ا ?iوقنم و ?iوق%' و دنن4
زا و دا \"' ]ها $%شد \ن3 ]ها دن.وD هfA :15اCn و \&"' د"4
7R دنن4 \.اf# دشا' \0& $.ا د.ؤم ه4 ‰تا.اf# PاC"ف3 ‰6>'
\ن3 ]ها ;ه/م زا و دو5 ا8 زا هش#وم ه%ل4 $.ا [ا%3 درB%' ]ها8
\ن3 ]ها ه4 ار.ز \3ا رهاQ PاتC' و {.ر*qارتKا $.ا و دوش 5اH"'
ه%ل&م و !ل&م ره ر' !Cل4 \"' ]ها \0حم ه4 Pار' د5اد [ا%8ا
ا>%8 \"' ]ها ].ا6K 5د و \3ا Pا%.ا Pا45ا 5د ],اد و 1زi و aرK
اهر%ع و هدو% \.او5 ا5 Pاش.ا ;9انم و دا هت,ادرR ف"ا+ت ŠدارK و
Pاش.زا هف.اb هدر4 zا,رR همدقم $.5د ه"3ا0ع و ه"اورم ;*او ا'
5ا"&' h5 و \.@ا هف.اb و ددش د"Cش ‰rا& و ر"08 $' د>3 ]eم
],اد ;*او هرمز 5د ه"قت ه' ا5 دو, ه>"ش ?ا9وا Pا5د دد"ش4
]ها .دداو, ‰م ;*او ه%ل4 ;*انم و gام l%b ه' و ددرf"م
Pاش.ار' زا% ره 5د و دا هدو' \"' ]ها ر*ا هش"%ه ه4 دا \ن3
87
I 87 G
L2, ر' دنشا' ‰م ;لقلا !"ل3 Pاش.ا زا d. ره ا' و دنت3رف"م دو5د
هدر4 ر"فfت ا5 وا Pادواش.و, و Pا5دار' 1اما ره ?وم زا د>' ه4 ه>"ش
و $>ل Pا'ز PارW.د ر' هد.HDر' \ماما ه' ا5 وا PادزرK ‰6>' و دا
ر*ا و ;حم \ن3 ]ها زا ر"F ا5 \"' ]ها l"%8 دا هدو% زا5د $>b
و هللا :ات4 $"لقeلا !f"K ^5ات ي…I ه4 يو0 }.د# ه5اشا و \&"
و PAر9 M>' ه' Pا%.ا ه4 PانY%ه ه4 د.امرف"م Pا"' Gيت"' ]ها يترتع
\"' ]ها M>' \0حم و داقتعا PانY%ه دنf"% هد.اK PA M>' ه' رف4
1ا%ت ا' هfانn داد دهاوV هر%ث ?ر,A 5د رW.د M>' $>b و $>ل ا'
$.ا و \شاد د.ا' \3ود H" ا5 \"' ]ها 1ا%ت د5وA د.ا' Pا%.ا PAر9
ار.ز هدش ;"+ \ن3 ]ها زا ر"F ا5 7fY"ه ‰لا>ت هللا ]6ف' ‰ن>م
Šار' ?واقش ه.ام وا هرهاb ه.5@ و ر"ما :ان8 ‰ن%شد ه' ;*او ه4
و هق.د* هش.اع $"نمو%لا ?اCما ?واد>' ه0bا9 ه>"ش و دنت,ودا دو,
هللا ‰ل* gو35 ه%ع $'ا ه4 1او>لا $' ر"'ز ?ر6# و ه%m>م ه+ف#
ه' ه"ا&"4 Pا زا د>' دنت,ود دو, Šار' \ن>ل Šا09 دو' !ل3 و ه"لع
و $.د'ا>لا $.ز 1اما \ماما 5اfا' ه.5اتVم و $"ن&# \ماما 5اfا
‰لع و !Qا4 ‰3وم 1اما 5اfا' ه"ل"عا%3ا و د"Cش د.ز Pi/V' ه"ماما
.‰لا>ت هللاqاش Pا 2+فم ŒB"3 و ا#ورشم رم ا%4 oا"قلا ا/ه
ها, هنع هللا يX5 :ا-Vلا $' ر%ع دن.وD هfA:!BنR و \&"' د"4
l%8 !شاه ين' ?ادا3 و ر"ما و $"ن&# PA5د ه4 ا5 qا&نلا Oد"3
5اfا €"ه و ددش ‰Xا5 Pاد' ه'اح* ر.ا3 و رf'و'ا و \,و3 ددو'
همد* و :رX ارهز :ان8 ŠولCR ر' دو, ر"ش%ش ه609 ه' و ددرf
و ?ا.رتفم زا ه%ه $.ا و د.درD ]%# †اق3ا ;8وم ه4 د"ا35
دنf"% 5وا' ا5 $.ا و د5اد ‰ل*ا €"ه ه4 \3ا ه9رK $.ا ?اعرتVم
?ا.او5 ه' \3ا M9انم و ]قع زا دشا' Mحم هرC' ‰' ه4 ‰&4 رWم
Pا د.ا"م ]"+فت ه' ه"قت }ح0م 5د و $عا-م :ا' 5د هYانn ه>"ش
.‰لا>ت هللاqاش
ار.ز \3ا [ا0تiا' j#ا ه>"ش ;ه/م دن.وD هfA :!شش و \&"' د"4
\3ا هدومرK Pاش PSش 5د ‰لا>ت j# ه4 دا \"' ]ها l'ات Pاش.ا ه4
I اَFG نِإ ُ هَ لوُ>َ رَ& َ هّ4ل? َ 0ْ;, ~َأَ& َIاَكG Jل? َ S,8َNَ & َIاَ4G Lل? َ0ْF, قَأَ& !َ ل&ُf=ل? ,2G3,4$ HاَX= ل? َdERَ Tَ8 َ0ْQG Rَ Tَ8 اَ لَ& G0ُ"$ 8وُ3ُ/ -, : َنْ Rَ قَ&
6 ?'‡ِ هْ <َ 8 ْمُكَ R. هَ <ُ يَ& ,5ْ3َ T=ل? َ`ْ Hَأ َ\ْQ. Rل? ُمُ"ْ نَع َ 7,HْMُ3, ل ُ هّ4ل? ُ ديِRُ ي gg D d&%ت و G:اH#iاI
88
I 88 G
l'ات اه ه9رK ه%ه ه>"ش زا ر"F و Pا4اR $.ا gا>Kا و gاو9ا ه' دننf"م
ه>"ش 7R \"' ]ها gا>Kا و gاو9ا زا دننf"م فلVت و دا \"' ]ها ر"F
$.ا و ر-, و Lو, 5د PارW.د و دنشا' $"ق. ه' ‰8ا ه4 د.ا' ‰م
]eم !f"K ‰ت"' ]ها ]eمI ‰ن>. هن"ف3 }.دح' دن.ا% د".Sت ا5 Pو%6م
Pاش.ا ر.رقت $.ا 5د و GcرF اCنع فلVت $م و اB اC045 $م `و Tن"ف3
$f"ل \3ا ?اB ;8وم هت0لا \"' ]ها [ا0تا \3ا ]bا0' j# _Hم
ه4 ه&لا'ا و Pا.وvم [ا0تا و دا ه9رK 1اد4 \"' ]ها [ا0تا ه4 د.د د.ا'
و !35 زا و دنت&' ‰م \"' ]ها $ماد ر' هد3اK aارFا ر'ان' ا5 دو,
\3ا }ح' رDا ه9رK 1اد4 ددو' هداتKا 5ود $"9رش%لا د>' Pاش.ا $"rA
‰% ?5و* ه8و €"C' دا \"' ]ها l'ات ه>"ش هfن.ا ?ا0ثا و \3ا $.5د
ا5 دو, هfم $"4رشم رW.د H"n Pدر4 و \3ا رW.د H"n $تفD ددن'
هداد 5ار9 \لم PA فلاVم ا5 $"%ل&م و دنتفW"م ه"%"هار'ا \لم [ا0تا
‰3وم [ا0تا زا ا5 دو, Š5ا+ و دوC. و ددو' هداد ;قل ها0* و ‰'ا*
:ارXا و ‰شاB و 123 $' هللاد0ع هتفD 12&لا ا%C"لع ‰&"ع و
Pدر•3 وا j.رb L2, و Pدر' ‰&4 1ا دنت&اد"م فلاVم ا5 Pاش.ا
و ه.5دا9 ا5 دو, H" هد#2م و Pاد"ق"' \3ا ‰rا"ح"' و ‰rاو35
ا5 دو, Pا5ادوم Pار3 هنهر' ه9رK و دنما ‰م ه"تشn و ه.د5ورC3
هfل' د.اشW"م هn :ا&تا و \0& $.ا' ا5 اCن.ا دن.وW"م ه.5ادم
$.ا 1ا zا4 دنن4 ‰م ;&4 دو, Šار' د.از ‰rاو35 و \ح"6K
H" Pا5اوD5H' $.ا j.ارb و 1و35 ‰&4 ات دنتKرD ‰% Pا5اوD5H'
ه4 \3ا \ن3 ]ها ;ه/م [ا0تا' j#ا هfل' درf"% \3او,5د Pاش.زا
و $bا' و رهاQ 5د ددو' ;ه/م Pار' 5اCbا ه%rا رW.د و ر"ما :ان8
‰م 28ا و ددر—“م 5ود ‰م دو, رfشل و 7لاBم زا ا5 ه9رفن.ا فلاVم
و o5د ?زا8ا و دنتشاد ?افb2م dلام و هف"نحلا و'ا ه' و ددومرK
و دا هدو% \"' ]ها ه%rا Š/“%لت \ن3 ]ها Šا3ˆ5 و دد"شV' ŠوتK
اCA jKاوم !ه ا5 PارW.د Pوn هدو% /,ا ;ه/م gو*ا Pاش.زا
ه%ه ره زا ددو% PارW.د هق.رb ;.و+ت !ه Pاش.ا و دنت&اد
]ها ه' :ا&تا درBم رDا هل%Bلا' و ددو% j"قحت ا5 $.د ?امدقم
و ه.5اتVم و ه"ا&"4 و O2F دشا' ;ه/م \ق"ق# 5د ‰Kا4 \"'
ه>"ش cرK رW.د و ه-مار9 و ه.ر"%# و ه"ماما و ه.د.ز و ه"ل"عا%3ا
و ر,افت k"Vشتلا و $"">تلا ‰لع ا5 74 €"ه و دنشا' j# ر' ه%ه
.دن.ا% يم ]"ل6ت و ر"فfت رW.د%ه ا' هfا gا# د3ر _اCت'ا
89
I 89 G
ŠH"ن4 ه4 دا هدو% sو5د \.اf# هعاشا هfA :!تفه و \&"' د"4
و د5وA Pا"م 5د ;ها/م }ح' و د"35 د"ش5 Pو5اه 7لBم 5د ها"3
].iد ه' و دوت3 ا5 ه>"ش ;ه/م و در%شر' ;ه/م ره {.ا09 و {.ا6K
زا دو' ول%م د"ش5 Pو5اه 7لBم و دو% \'اث ا5 وا \ق"ق# ه>bا9
]ها زا ‰&4 ه و درf ا5 74 €"ه ŠاورR H"ن4 PA و \ن3 ]ها qا%لع
qا%لع ه%ه $.ا ه4 دش $f%م و دمA ر' PA :او8 هدCع زا 7لBم
‰'او8 ا• دنن‘ د5 ا5 وا ].iد زا ‰ل"لد d. gا-'ا 5اد هل%ش و دن' هما%ع
دو% هدهاشم $.رXا# ?وf3 و HBع Pوn د"ش5 Pو5اه 7R دنهد'
اCA هل%Bنم دو% رXا# ا5 ه%ه و داد 5د 2* ا5 رCش qا%لع gوحK
و ددمA l%8 H" وا gاeما و !mعا 1اما درDاش ف3و. و'ا ‰Xا9
1اHلا رW.د 5ا' ا5 ه%ه ره 7R دنتشD ها"3 H"ن4 PA هرQانم Šد+تم
\ن3 ]ها ;ه/م هfA \.اf# $.ا lXو زا aرF در4 \4ا3 و داد
kقا ه4 ها"3 PاH"ن4 ه4 \3ا \&3 و $هاو و ف">X ه0تر%' ا%ش
]bا' ارA ه9ا%# و هد20' دا oا رCشا و !CK و ]قع 5د دنتا9ولVم
اما دن•Aر' دناوت ‰% اCA :او8 هدCع زا Pاش.ا qا%لع gوحK و دننf"م
ه4 دوش"م د.اع ه>"ش qا%لع هل8ا gاح' !"mع ‰ا+ق \.اf# $.5د
رش>' و دا هدر4 Š زادرR ر.رقت و Šزا3 $V3 jشم اهر%ع و اCلا3
زا ‰&4 زا5د ?دم $.5د ه4 ار.ز دا هد"3ر ها"3 H"ن4 PA ر"شع
هfل' هداد 1اHلا ا5 \ن3 ]ها 7لاBم زا ‰&لBم 5د Pاش.ا qا%لع
$.ا زا و دنت,ومA ‰م ا5 ها"3 H"ن4 PA zو5 zا4 هد5و, 1اHلا دو,
Pاو5د ها"3 $.ا ;ه/م jحلا و دنتKا. يم ‰rاه5 هر%ت&م \لاB#
ه4 \3ا $"%ه j.i \3ا دنn qاCف3 و اق%# xدحت&م ه4 $bا' هر"ت
]ها qا%لع gوحK رDا و دشا' ها"3 H"ن4 PA دCتBم رQانم و !لfتم
ا5 :او8 ه4 ار.ز دشا0 د">' دوش H8اع وا ?اا./ه :او8 زا \ن3
I :$"حلا+لا هدا0ع ‰لا>ت `دم و \3ا †رش :ا-, !CK ِ0َFْ)G Rل? ُ iاَ T,عَ &
6 ا• اَ4َ > ?وُلاَق َ نوُ4$ HاَX= ل? ُمُهَ Tَ~اَ% ?َ bِ إَ& ا'نْوَH ِmْ رَf=ل? !َ4َ ع َ نوُzْFَ ي َ 0ي,Mّل? ƒg D GPا9رفلاI
:[ر+م
. يشو%, دشا' P2ها8 :او8
90
I 90 G
دنن4 ف"ن+ت ‰'ات4 Pاش.ا qا%لع زا ‰6>' هfA :!تشه و \&"' د"4
ا5 :ات4 PA $"ما6م و Pا"ن3 ;ه/م gا-'ا و ه6Kا5 ;ه/م ?ا0ثا 5د
Pا"ن3 qا%لع ه4 دنن4 l.اش و ‰لقع !4 ‰ز ا. ŠH"ن4 ه' دنهد \0&
:ات4 هل%8 PA زا ددش PA lK5 ر' 5دا9 و ددر4 ه>لا-م ا5 :ات4 $.ا
ه' \3ا هدر4 \0& ا5 PA ه4 \3ا ‰6ترم ف.رش ف"لات ه"ن&حلا
.12&لا !C"لع و ه"لع Šو0 \"' ]ها PاH"ن4 زا ŠH"ن4
و دو, ;ه/م ?ا0ثا 5د دنن4 رهاQ ‰'ات4 هfA :!C و \&"' د"4
5د و Pا"م@ زا ‰f"' دنن4 \0& ا5 :ات4 PA و Pا"ن3 ;ه/م gا-'ا
sول' $&' Pوn ه4 دن.ا% Pا"' 1وهوم ‰م@ PA Pا'ز زا :ات4 PA {تفم
5ا%ش"' 1رDو در3و 1د"ش4 5ا"&' h5 j# $.د ;لb 5د 1د"35
د"ا35 123iا 5اد' و دش Z4 \3د ‰Cلا j"Kوت د.ا9 هfA ات 1د"شn
زا د>' 1در4 gو09 gد و PاB' و !ت&اد j# ه>bا9 hBح' 123ا $.د و
1د"نش هفلتVم ].وا9ا و 1د.د 5ا"&' L2ت,ا 1دش ],اد 123ا 5د هfA
ه>bا9 ].iد 5ون' Pا زا د>' !تشD ه%"3ار3 و د.رR $م ر3 زا zوه
و \3ا ‰>9او و j# ه>"ش ;ه/م 123ا ;ها/م هل%8 زا ه4 !تKا.5د
ا5 \ن3 ]ها qا%لع gوحK ].iد PA ه' و Lرحم و _رVم رW.د ;ها/م
;ه/%' $م داقتعا 1د.د PA gا-'ا ر' ?5د9 ا5 74 €"ه و 1داد 1اHلا
ات 1زا3 د"قم \'ات4 د"ق' ه4 !ت3او, ا5 ].iد PA دش رتش"' ه>"ش
ان#و. :ات4 \3ا ]"09 $.ا زا و !شا' هد5وA \.اده هار' !ه ا5 PارW.د
\0& ا5 PA و \3ا ‰6ترم ف.رش ?افلؤم 5د ه4 ‰م@ ]"rار3ا $'
5د gوا ه4 هدر4 ر4@ PA qادت'ا 5د و هدو% gوCBم 1وهوم ‰م@ ه'
و 1د.د Lا+ا رmن' ا5 ه9رK ره ;ت4 و 1دو' 1رDر3 j# ;لb
ر"F 1دو% j"قحت ;ه/م PA $.ر0ت>م qا%لع زا ا5 ;ه/م ره ?2fشم
يت.اf# ;"ترت $.ا ه' و .دش \'اث ŠرW.د ه"ق# $م ر' ه>"ش ;ه/م زا
PA5د و 1د"35 دادv' ه"ماm ه35دم 5د N.5ات P2K 5د ه4 هد5وA
PA5د دادv' qا%لع gوحK و !"VK و !"mع 7' 1د.د ‰لفحم ه35دم
$م ه4 1دو% aرع Pاش.ا \مد, 5د ‰2K و ‰2K ددو' l%تBم
و 1ا هتKا. 123ا \ق"قح' ها5 ‰Cلا j"Kوت 5ون' ه4 ‰ار+ 1ا Šدرم
5ا"&' L2ت,ا 123ا ]ها 5د $f"ل هتشD هلم $.ا ;Fا5 Pا8 و gد'
‰rا8 5د ه4 1دو' دنموز5A اCلا3 زا و 1د"نش ه69انتم ?ا%ل4 و 1د.د
?دا>3 ارم \9و $.ا !'ا. l%Bم ا5 ه"م23ا ;ها/م Pا.اوش"R ه%ه ره
91
I 91 G
\.انع $م ر' iا# 1دش ],اد ^ر0تم !"mع ]فحم $.5د و دش Pو%نه5
cرK زا ه9رK ره 7R دن.ا% اقلا $م ر' ا5 j# ;ه/م ].iد' و دن.امرK
?ا0ثا يار' ه9رK ره qا%لع و دد"ش4 دوV' ا5 \ق"ق# \ن3 ]ها ه>'5ا
;3 و هنع2م و هنعا-م و دنت3ا,ر' رW.د ;ه/م gا-'ا و دو, ;ه/م
7R د"35 \شم و د—ل ه' \'و هfA ات دش 5ا"&' ;ا8 ره زا !تش و
$.ا Šا5و j# ;ه/م ها5 h4 PاKا+اا Šا ه4 !تفD و !ت3ا,ر' $م
هدر4 MKر' \0& و د.ا هدو% MK5 ا5 وا ه4 \3ا%ش ;ه/م 5اCn
ا5 ;ه/م $.ا $"هار' 7R د.5اد"م ]"ل@ ا5 وا ]ها و ر"ق# ا5 وا و د.ا
PوWر3 و دH 1د ه>'5ا ;ها/م qا%لع زا 7fY"ه و 1در4 زاFA ر.رقت
:اوث د"ما ه' !"rا% y0X :ات4 5د ا5 $"هار' PA ه4 !ت3او, ددش
و 1دو% :ات4 $.ا ر.رحت :او* هار' Pاهار%D ه.اده و :ا&# زو5
\0& L2ت,ا ?رe4 \.اf# $.5د ه4 ‰6ترم ف.رش زا \3ا ;Bع
gا%عا و د.اقع gو*ا 5د ا5 \ن3 ]ها هfiا# هدر4 \ن3 ]ها ه'
ر"فfت' رBنم !CA و \3ا [ورK 5د \&ه ‰K2ت,ا رDا \&" ‰K2ت,ا
\3ا رت%4 5ا"&' L2ت,ا زا cافتا ا/ه lم دوش"% رW.د%ه ]"ل6ت و
ه>'5ا ;ها/م 5د اC"K فلتVم ]rا&م [و%Bم qارقت3ا و kحفت زا د>'
دو8وم {.ر* k PA 5د ه4 دا هتKا. ‰عورK هل•&م دنn و د+"3
ه9رK ره و د5اد Z#اK L2ت,ا gو*ا 5د ه4 ه>"ش L2, ر' \&"
انثا !"ن4 kحفت رDا ا5 ه"ماما و دنf"م ]"ل6ت و ر"فfت ا5 دو, ر"F
دو8و ا' دا هدش فلتVم !ها' ‰عورK هل•&م 5اHه 5د yقK ه.رشع
ر' و ].ا&م $.ا دنام و PA \3اB و ر%, ?5اCb ]eم PAر' 1اما k
هد"شوR رما $.ا د5اد [2bا اCن.ا هد.د8 و ه%.د9 ;ت4 ر' ه4 ‰&4
‰ا' و ;ه/م دCتBم و ŠدCلا !ل>' ;قلم ه4 ‰6ترم ف.رش ر' \&"
دانع هواشF ;+>ت هدرR $f"ل دو' دهاو, هد"شوR ارn \&A ‰ا0م
P|' \0& ه4 ا5 ‰ن"هار' و ].iد و \3ا هد"شوR ا5 وا ?ر"+' ر+'
cر, و هل/ت0م $"ما6م Pا%ه هدر' Pا%D 7"ف jلع و هدر4 ‰م@
و د.وش ‰م 5ا' 5ا' ه4 \3ا ه35دنم ]'اHم زا ه-قتلم ه4 هنC4 M"#
$م $هوا \ن3 ]ها دH و دزود"م PAزا ه>"ش Šار' هر,اK Šاه \>ل,
Pاش ;تfم gافbا ه4 \3ا ?وتلا c5و $م فVت3ا و ?و0fن>لا h"&
.دا هدو3رK \شWا $,ان' و هدو% gا%.اR
92
I 92 G
;ها/م gا-'ا 5د دنن4 Ž"ل' ‰>3 Pاش.ا qا%لع ‰6>' :1ا ‰3 د"4
;ه/م ه3 و دنن4 ]bا' ار3 ا5 ;ه/م d. ه4 j.رb $.ا' ه>'5ا qاCقK
هتشو ه9رK $.ا qا%لع زا ‰f. ه4 دش هد.د ‰'ات4 هYانn ارC8 ا5 رW.د
].iد `د9 و د5 و هداد 5ار9 ‰>Kاش :ات4 PA 5د ا5 دو, و \3ا
اBA 5د هد"35 ‰>Kاش ;ه/م ?ا0ثا ه' Pوn و هداC دا"ن' هث2ث ;ها/م
5ا"ت,ا هد">' ?2.وSتو هت&8 d&%ت هدودرم ?ا3ا"9 و هف">X ].iد ه'
درb oا"9 ]eم د5اد !ل&م ا5 ?ا3ا"9 و ].iد PA PارW.د ه4 هدو%
زا' دنت&" ر0ت>م 2eم ه"فنحلا دنع ه4 ;3انم oا"9 و ه0ش oا"9 و
}.د# $.ا ه4 دهد ‰م :او8 و oا"9 PA فلاVم د5A ‰م ‰e.د#
رهاmلا ^ورتم دشا' oا"9 فلاVم ه4 }.د# ره و \3ا oا"9 فلاVم
oا"9 Pا"ن3 ه4 \3ا $"%ه Šار' Mحم :ات4 $.ا ف"ن+ت ا.وD \3ا
].iد ه' هث2ث ;ها/م gا-'ا هfA Šار' و دنن4 !.دقت }.د# ر' ا5
و lما3 ره ه4 دنن4 \'اث ‰ل.iد ه' ا5 ‰>Kاش ;ه/م و د.ا% ه">Kاش
ه%ه وا رm 5د 7R و در' ‰R اCA $هو و ف>X و ‰ت&&R رQا
\3ا ‰فVم 5ا"&' Pاش.ا د"4 $.ا و دوش !هر' \ن3 ]ها ;ها/م
.دوش ه%"3ار3 و Pار"# و د5و, اFد Pا"ن3qا%لع
دنن4 ف"ن+ت ‰'ات4 ه9رK $.ا qا%لع زا ‰6>' هfA :!f. و ‰3 د"4
دن.ا% _5د دشا' \ن3 ]ها $>b و `د9 ;8وم هYA Šو 5د و هقK 5د
ا5 وا ه4 ر+تVم ]eم دنن4 \0& \ن3 ]ها ه%rا زا ‰f"' ا5 :ات4 PA و
_5د :ات4 PA5د و هدو% \0& dلام 1اما ه' و هدر4 ف"ن+ت ‰>"ش
يلا>ت هلو9 1و%>ل \3ا H.ا8 هbاول دو, ^ول%%' ا5 dلام ه4 هت,ا3
I n, b $ راَX= ل?َ& ِS$كاَ(َF= ل?َ& !َاَتَ3=ل?َ& !َ/ْRُ 9= ل? n,Mِ/َ & ا•ناَ(ْ)ِ إ ِ0ْ يَد$ل?َو=لاِ/َ& ا*wْ 3َv ,هِ / ?وُكِ Rْ zُ8 اَ لَ& َهّ4ل? ?&ُدُT=ع?َ &
َناَك ْ 0َ E 7,aُ ي اَ ل َهّ4ل? ّ نِ إ ْمُ"ُ ناَFْ يَأ ْ 5َ"َ 4َ اََ & $`3ِ TG(ل? ِ0=/?َ& ِ 7ْنَX= لاِ/ ِ7$)اG Lل?َ& ِ7ُنُX= ل? $راَX= ل?َ& !َ/ْRُ 9= ل?
6 ?• روُPَ : ا•لاَتْPُ gƒ D $"%ه $م ه4 در4 ]ق Pار0ت>م زا ‰+Vش و Gqا&نلاI
و دنن4 هف"ن#و'ا 1اما ه' \0& ه4 1ا هد.د PاCف*ا 5د ‰'ات4 !&9
?5و* $.ا' Pاش.ا د"4 $.ا ا0لاF و \3ا _5دنم PA 5د هح"09 ].ا&م
\0& ‰'ات4 دنام ‰م Pا"fلام ه4 $"مز :رvم 5د ه4 دو5 ‰م Z"R
\0& ‰'ات4 $"مز Pا5وت و Pات3ودنه 5د و هف"ن# ‰'ا 1اما ه' دنن4
ه8و' دو, 1اما ?ا.او5 ا5 ;ه/م ]ها ه4 ار.ز dلام 1اما ه' دنن4
Z"تفت و {"تفت ه' Pادنn ا5 1اما PA ر"F ?ا.او5 و \3ا 1ول>م $&#ا
93
I 93 G
!Qاعا !ه د"4 $.5د دن"ش ‰م Pاش gد 5د cد* gا%ت#ا و دنن4 ‰%
ه' ا5 ه>تم ]# ه4 ه.اده ;#ا* ]eم دا هدش 5اتKرD \ن3 ]ها qا%لع
داد يم ;8او د# ه>تم ر' dلام 1اما هfiا# هدر4 \0& dلام 1اما
.!mعا 1اما L2, ه'
هدو% Ž"ل' ‰>3 Pاش.اqا%لع زا ر"e4 ‰>%8 هfA :1ود و ‰3 د"4
gا%ت3د رتش"' ه4 ر"3 و ر"3افت ا*و+, \ن3 ]ها ;ت4 5د و دا
و د5اد ?رCش ه4 }.دا#ا ;ت4 زا ‰6>' و دنشا' ‰% ا0لb و qا%لع
;ه/م د.ؤم ه4 هعوXوم ;.@ا4ا د.A ‰% \3د' دد>تم ;ت4 PA N&
^دK ه0ه ه+9 هYانn دن.ا% cاحلا دشا' Pا"ن3 ;ه/م ]-0م و ه>"ش
هدو% \.او5 $"نn }.د# PA cا"3 و دا هدو% ],اد ر"3افت M>' 5د
I \لH ا%ل ه4 6 ?•Rي, MْTَ8 ْ ر•MَTُ8 اَ لَ& $`3ِTG(ل? َ0=/?َ& َS,"ْ (,F= ل?َ& ُهّ9َ) !َ /ْRُ 9=ل? ?َb ,Uَ Nَ & Wƒ D Gqار3iاI
!fح' اما ^دK اها-عا و T%bاK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 اعد
‰fم \.A $.ا ه4 دا% Pاش دا"' دشا' ‰% هmKا# ا5 وWFو5د هfA
$'ا و $"4ا&م Šار' ه4 ‰ت&.ا' H" و دو' اB4 ^دK هfم 5د و \3ا
H" و دش"م ر&"م \.A 1ا%ت ر' ]%ع ات درf"م ف9و يH"n H" ]"0&لا
و دنشf"م Z.وشت و دننf"% d"ل%ت و ه0ه ر' {.ر* \لiد ^دK اها-عا
$.ا qارما زا ددو' 74 ود هاش د%حم هاشداR دCع 5د ‰Cلد رCش 5د
‰6>' و GOاfشمI و Gهت3 `اح*I ]eم ا5 \ن3 ]ها ;ت4 ه4 ه9رK
;ت4 زا دو, ;ل-م }.د# PA5د و دد"&.و ‰م zو, yV' ر"3افت
;ه/م و 2-م و gودBم ا5 N& PA و ددو% ‰م ],اد هد5وAر' ه"ماما
!"هار'ا اFA PاCف*ا 5د و دنت,ورK ‰م Š5/D 5د ]C3 \%"9 ه' هدو%
:ول3ا $"%C' دو' ه.وف* $"b23 5ا04 qارما زا ‰f. ه4 هاش ‰لع $'
ه5وCشم ;ت4 ه4 ار.ز دش ‰ل*ا# Pاش.ا د"4 $.ا' $f"ل هدر4 ]%ع
و دنت&" ف.رحت ]'ا9 N& ?رe4 و ?رCش gا%4 \CB' \ن3 ]ها
ر"F زا \ن3 ]ها $"ققحم ا/Cل و هدو0 Š5ا0تعا ا5 ه5وCشم ر"F ;ت4
5د و ;"هرت و ;"Fرت 5د رWم دا هتشاد H.ا8 ا5 ]ق ه5وCشم ;ت4
PAزا ا5 ]%ع و هد"قع €"ه ه4 د5ا%ش ‰م $"ش"R qا"0ا ف.اح* !f#
.ف.رحت gا%ت#ا \CB' در4 Pاوت /,ا
;ت4 زا و در' ‰م 5اf' ]ق 5د \ا", هfA :1و3و ي3 د"4
د%م Jفل ود d. و دنن4 ‰م ]ق دو, ?اف"لات 5د \ن3 ]ها ه5وCشم
94
I 94 G
Jفل Pازا اCنع gوقنم ;ت4 PA5د هfiا# دن.اHKا ‰م PA5د دو, qاعدم
رm ]ق PA5د j%>ت ‰' ه4 \ن3 ]ها ‰6>' و \&" اد"R Šرثا د.از
دا"' و دا هد.د هنع gوقنم :ات4 5د ا5 \.او5 ا. }.د# ]*ا و دننf"م
و دنتKا ‰م ر"حت هb5و 5د هدش ر0V"' د.از Jفل PAزا \3ا Pاش.ا
  Gه%vلا فش4I :ات4 5د يل"'د5ا ي&"ع $' يلع دنز ‰م اR و \3د
hCنمI و G$"فلاI 5د يل# رC-م $'ا هYA و د5اد 5ا"&' 7ن8 :ا' $.زا
.دو' د.ا' 5اد ر0, \3ا ]"09 $.زا H" دنf"م ]قGjحلا hCI و Gهمارfلا
و دن.ا% ف"لSت ه>'5ا qافل, ].ا6K 5د ‰'ات4 هfA :15اCn و ‰3 د"4
!8ا>م و qاH8ا و د"ا&م و $ن3 زا \ن3 ]ها هح"ح* }.دا#ا Šو 5د
5د د35 $"نمؤ%لا ر"ما ].ا6K ر4@ ه' \'و Pوn و دنن4 دار.ا Pاش.ا
ا. هدو% lXو دشا' `د9 ;8وم هث2ث qافل, j# 5د ه4 ŠH"n PA $%X
\"ق#ا 5د هح.ر* Uو+ ‰6>' و دن.ا% ],اد هد5وA ه"ماما ;ت4 زا
و $"نn دن4 \K2, ه4 ره Pاش.ا :ان8 دو8و ا' هfA و \K2V' :انBA
].ا6K دار.ا ;03 و دتKا yلv' رQا و lما3 ات دن.ا% _5د \3ا Pانn
و \3ا هد"قع ^اR ‰ن3 :ات4 $.ا ف+نم ه4 دن4 $"ق. هث2ث qافل,
دو8وم هث2ث qافل, 5د ه#دا9 }.دا#ا H" \ن3 ]ها ف"ا+ت 5د ه4 د.وD
$.ا' ‰24 ‰'ات4 و در./R هن,5 وا $.د و د5و, !هر' وا $"ق. 7R \3ا
H" PA _رVم و Šوا5 1ا }.د# ره gوا :ات4 PA5د و دش هد.د \ف*
5د و هدش ر&"م H"%ت ا5 }.د# qا%لع هل8ا زا ‰6>' و دو' 1و9رم
;#ا* دا هدر0 ‰R ‰&"ل'ا 7"0لت $.ا' دا هداتKا y"لVت هb5و
:ات4 5د }.دا#ا ]"09 $.زا H" Gهرش>لا ;9انم يK هر6نلا aا.5I
‰&4 $f"ل هد5و, اFد و هد5وA ه>'5ا qافل, ].ا6K ?اعو%Bم زا دو,
\CB' دوش ‰% 70تلم ]Fد $.ا5د د5اد ‰ا>ما }.د# $K 5د ه4 ا5
;#ا* و ?اعرتVم PA ‰ا>م \KاV3 و ?اعوXوم PA pافلا \4ا45
هت,ادرR و هت,ا3 ه%ه $.ا ه4 دوش"م \Kا.5د رm Šدا' 5د ا5 هق"ل3
.\3ا ŠدB N"ش
].ا&م ‰6>' ه' ا5 ه>"ش \ن3 ]ها j'ا3 هfA :!BنR و ‰3 د"4
PA lKد ر"'دت Pاش.ا ;ه/م qا%لع زا ‰>%8 ددر4 ‰م $>b هح"09
ددو% وحم ا5 ].ا&م PA دو, ;ت4 زا ه4 دا هدر4 ?5و* $.ا' $>b
ه%rا ه' ددر4 \0& ا5 ].ا&م PAو دنت,ا3 ‰فVم ا5 ه%.د9 ;ت4 و
95
I 95 G
5دام ا' و دنن4 dلام 1اما ه' \0& ه4 ^ول%م ا' هbاول ]eم \ن3 ]ها
$.زا و دن.ا% هف"ن#و'ا 1اما ه' \0& ا5 ر.ر# فل هل•&م رهاو, و
و oˆاb $'ا و ‰ل# رC-م $'ا و ‰6ترم د"3 qارتKا ].ا&م 7ن8
و دو, gا# qاف,ا Pاش.ا aرF و دا هد5وA 5ا"&' ‰ل# رC-م $'ا ر&R
دو, زا $>b $.ا lKد ا5 \ن3 ]ها د>' $م ه4 \3ا دو, زا $>b lKد
.د5ا/W' ه>"ش gا0د و دتKا !Cم
cاحلا Pا"ن3 qار04 5ا>شا 5د \"' ود d. هfA :!شش و ‰3 د"4
و \ن3 ]ها ;ه/م فلاVم و دشا' l"شت 5د {.ر* ه4 ‰و%6%' دن.ا%
\ن3 ]ها دن.وD و دزا3 ?وحنم و [ون+م \vل و ه"Kا9 و Pزو Pا%C'
$.ا و دا هدو% †اق3ا و L/# ا5 ?ا"'ا $.ا دو, \لاB, و \ف, ر'ان'
N"ش و 5ا-ع د.رK N"ش ]eم \ن3 ]ها Piو0ق%' \0& رe4ا ار8ام
JKا# و 1و5 qاiوم و ‰rان3 !"f# و ŠH.ر0ت 7%ش و Šد#وا
و هداد و5 Pاش.ا gاeماو Šولهد $.دلا ;-9 ه8او, ?ر6# Šزار"ش
5ا>شا دا هدر4 cاحلا \"' ه3 Pاش.ا Šامد9 H" ‰>Kاش 1اما 5ا>شاا'
.\&ن.ا ‰>Kاش 1اما
:ر>ش
Mهانلا و اCف"ف, $4ا&' فتهاو ƒ ‰نم $م ;+ح%لا' ف9 ا04ا5 ا.
Mrافلا ?ارفلا !-تل%4 ا6"K ƒ ‰نم يلا h"Bحلا aاK ا@ا ارح3
ي6Kا5 ي… P2قeلا دCش"لK ƒ د%حم gA ;# ا6K5 Pا4 Pا
;0&' ه4 \3ا ;*او هل'اقم ?ا"'ا $.زا ‰>Kاش 1اما aرF و
;ت4 M>' 5د iا# و ددرf"م MKر' \0& ا5 1درم \"' ]ها ;#
هت,ا3 jحلم اCA ا' H" دا l"شت 5د {.ر* ه4 رW.د \"' ه3 $.ا ه>"ش
.هت&8 d&%ت ‰>Kاش 1اما l"شت ر' Pاد' و دا هدر4 ]ق
:ر>ش
MFا0' \&ل ه"ن' و ه"*و و ƒ د%ح%ل ينا' دا !ث ف9
96
I 96 G
M9ان' 7"ل \"0لا ]ها qiؤل ƒ ي/لا رفنلا $م ي… !هر0,ا
يX5 ام يلع ‰لع هو%تمد9 ƒ ي/لا !.دقت' 7.5دا $'ا ]9 و
ه"'رع Pارهام دH ‰>Kاش 1اما ?ا"'ا و ?ا"'ا $.ا \vل 5د cرK و
ه4 ار.ز \3ا –وR \.اv' Pاش.ا د"4 $.ا و \3ا 7%شلا $م رCQا
ات ر3 زا Pا5ادما $.ا \ق.رb و \>.رش و Pا5اوD5H' $.ا 5ا4 Šان'
‰>"ش ا5 Pاش.ا ‰rا/4 ر>ش و د"f' \3ا \ن3 ]ها ;ه/م ر' 1د9
ا5 Pاش.ا ار>ش ‰6>' و د.A ‰% !ه ;تfم gافbا زا Pدر4 Pا%D
دن.ا% \ن3 ]ها qار04 زا ‰f"' \0& هما%ت' ا5 PA و دن.وD Šر>ش
هتفD ‰>Kاش 1اما ه4 دش هد.د Pاش.ا ;ت4 5د هYA ]eم cاحلا Pود'
.\3ا
:ر>ش
يدB%لا ر9ا0لا و داB&لا و ها-03 و ƒ 5د"# و gوت0لا و ي0 ي>"فش
يدC%لا و Pا.رf&>لا و هت/لK و ƒ اXرلا و دادv0' يواeلا و رف>8 و
رهاQ رR N.5ات Šو5 زا 5ا>شا $.ا :/4 ه4 \&ن.ا ‰Cلا Pاهر' و
و \3ا هد5اCn و \&.ود هن3 5د يق يلع 1اما دلوت ه4 ار.ز \3ا
5د ‰>Kاش 1اما ?اKو و PAزا ر,Sتم 5ا"&' Šرf&ع $&# 1اما دلوت
د%حم 1اما ?اKو و ‰3ا0ع Pومام دCع 5د \3ا 5اCn و \&.ود هن3
1اما دا هدش PوKدم ~ر4 5د و \3ا \&"' و \&.ود هن3 5د ‰قت
$م ر3 5د Šرf&ع $&# 1اما و دش Pاش.ا ه>9او رXا# اB4 ‰>Kاش
و دن.وD ارما3 ا5 رCش PA P‚ا و دو' $4ا3 \3ا !+ت>م Šان' ه4 Šا5
].ا6K ‰>Kاش 1اما Š5A هدو%ن ^ا5دا ا5 !+ت>م Pامز ‰>Kاش 1اما
ه' Uو+Vم $.ا و دا هدر4 ر4@ دا هتKا.5د \"' ]ها زا ه4 ا5 ‰ا&4
و دن.ا% ‰م 1ا"9 ?دا0ع $.ا' \ن3 ]ها l"%8 \&" ‰>Kاش 1اما
و \3ا 5ا"&' \ن3 ]ها ;ت4 5د \"' ]ها ه%rا زا }.د# \.او5
.دا هد"ما ;ه/لا هل&ل&' ا5 \"' ]ها Šا'A هل&ل3
97
I 97 G
زا ‰6>' ه4 دا هد.د N.5اوت و ر"3 ;ت4 5د هfA :!تفه و ‰3 د"4
!لع ها>ت3ا ه' ا. :ات4 ]ها زا [ا%3 ه' Pاش.ا Š2قع و :رع هنC4
l%3 cارت3ا زا $"bا"ش و \شاد ‰تح* هل%Bلا ‰K زونه ه4 \اC4
دد"ش4 ‰م دوعوم ‰0 5اmتا هتشا/D ‰ت3رR \' ددو' هدش [ون%م
^ا5دا ر' ا5 1درم و ددو% ‰م ?ر6# PA دو8وا' :و8و' 5ا0,ا و
k+9 PA $%X 5د ددر4 ‰م د"4ات و M.رحت و \>'اتم ?دا>3
ر' H" ارA و د.ا% MK5 ;ه/م ه"ق# ر' \لiد ه4 ددوHKا دنn ‰Kر#
زا ه4 وا gاقم j.د+ت و د".Sت اها8 M>' 5د و دنت&' ر' ‰لها8 درم PA
?ا.اf# و ?ا.او5 $.ا' و دزا3 PA ه%"%X H" دنن4 \.او5 ر0%v"R
5د ه4 \3ا Šد0ع دو5ا8 ه+9 هل%BA زا دنن4 ر,افت و _اCت'ا \.اv'
‰ل", Pاش.ا ه.5ا0,ا ?افن+م 5د و \3ا l.ا@ و l.اش اCن.ا ;ت4
5/نم $' دو5ا8 هfA Zل*ا# \3ا 5و4/م \ن.ز و ;.ز و cار-%-'
j# 5د و دش Lرشم 123ا ه' ه"0.د# gا3 5د ه4 دو' ‰ار+ Šد0ع
.\&ه !ه ر>ش $.ا هل%8 PA زا ه4 دو% داشا دنn Šر>ش ر0%v"R
:\"'
1ارfلا drا"*وا !3ا' و ƒ ان"K d%3ا' Pولوiا Sا0ا
ا%ش 5د \&ه ا.A ه4 دومرK !ل3و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6# PA 7R
‰f. ره gو35 ا. ه4 \فD دو5ا8 د3انش' ا5 هدعا3 $' 79 ه4 ‰&4
5ا0,ا ر' يv0ن. ا%4 Pاش.ا هل%8 زا $م هfA رWم د3انش ‰م ا5 وا ام زا
هدر0, دو5ا8 Šا \فD دو' رXا# ‰35اK Pا%ل3 1اlل-م وا 5ار3ا و
Š5A دومرK ر0%v"R وا gاقم زا ‰6>' ام ر' PاوV' و وا gا# زا ا5 ام
هت.د $م يدا $م _ر, د9 و ا&9 ?دCش ي… هللا gو35 ا. \فD وW'
يK ف9وK داB ]%تشم وه و داتع و ر%ث و دات9 ي@ {+ح* يلا دا.ا
هنم ?ودK ه>0*ا و هC8و qا%&لا يلا ا>Kا5 7%شلا4 ]"ل Pا"حXا
jح' هعر%%لا $"X5 iا و ه>K5iا ?او%&لا :5 !Cللا gوق. هت>%&K
$"ن&حلا و ه%bاK و ه>'5iا $""ل>لا و ه>م د"ماح%لا هث2eلا و د%حم
qا0قنلا d•لوا هعر6لا !"لfلا ي%3 ه>0تلا ‰3وم و رف>8 و ه>'5iا
او9دا+لا و ]"bا'iا هاف و ]"8اiا ه35د ه>"C%لا cر-لا و ه>فشلا
gوقت !C"لع و ه.اد0لا gوا !CK ]"rار3ا ين' $م qا0قنلا ددع ]"قلا
98
I 98 G
اe"F انق3ا هعا-لا aرK هللا $م !Cل و هعافشلا gانت !C' و هعا&لا
gوق. اشا !ث يا"حم و ير%ع يi د>' ول و !C45دا ينت"ل gا9 !ث اe"vم
!Cنم $f. !ل هن3 يفلا zاع ول ا%تfم ه' 7"ل ا%&9 79 !&9ا
$م ]6Kا د%#ا qا"*وا !ه qا%fحلا qا0Bنلا و اد%حم ي92. ‰ت# اما3
!ه ر4@ ي3ان' \&ل ‰%>للqا"X !ه و !Cنع 1اiا ي%>. qا%&لا \حت
ه/ه ر"V' ان•0ا هللا gو35 ا. \ل9 دو5اBلا gا9 qاXرلا ]#ا ‰ت#
‰ل* هللا gو35 gاقK اهر4@ 79 ادCشا و اهدCش !ل ‰تلا qا%3iا
‰لا>ت هللا ‰#وا qا%&لا يلا ي' ير3ا Tل"ل دو5ا8 ا. !ل3 و ه"لع هللا
اوe>' ام ‰لع \ل9 اوe>' ام ‰لع انل35 $م dل09 انل35 $م ]3 Pا ‰لا
!ث ا%fنم T%riاو ;لاb ي'ا $' يلع T.iو و dتو0 ‰لع !Cتe>' gا9
!ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 ر4@ !ث !Crا%3S' ‰لا>ت هللا ينKرع
qiؤه ‰لا>ت هللا gا9 gا9 !ث ŠدC%لا ‰لا د#او د>' اد#او !هqا%3‹
ارتKا و lXو 5اثA و يدC%لا ين>. يrادعا $م !قتن%لا ا/ه و ‰rا"لوا
5د ه4 ‰e.د# pافلا \4ا45 ا*و+, \3اد.وه و رهاQ \.او5 $.ر'
gو35 124 ا' 2*ا و \&" هد"شوR ه"'رع رهام ر' \3ا PA ر,A
]ماع و \شاد 1ا 5/نم ه4 دو5ا8 $.ا ر&R H" و د5اد \03انم
ا5 دو, هلو%>م 1ا%ت _ار, :انBA \K2, 5د دو' $"نمؤ%لار"ما ?ر6#
و دش jحلم :انBA Šادعا ه' هتV.رD هد5وA دو, Lر+ت و M09 5د
7R دش ه0نتم 2*ا وا و د5وA !لق' Zزر3 Šاه هما وا Šار' :انBA
وا هرهاb ه.5@ و $"نمو%لار"ما ?ر6# gا# \ق"ق# ا5 وا 5دR رDا
PA و دنf 5ادر0, ا5 دو, ر&R ه4 \شاد Pاfما هn دش"م رهاQ $"نn
دو5اBلا 5/ن%لا $' دو5ا8 وا هر"0 H" و د.ا% ‰rاB"' 5د9 $.ا ر&R
5د ا5 }.د# $.ا رDا \3وا Pا0#ا+م هد%ع زا و dلام $' 7ا درDاش
دو% ‰% 5اCbا ه%rا زا !لع ]"+حت ارn دو' ‰م ‰ل*ا Pاش.ا Pادا,
gا# زا هح"ح* ;ت4 5د هYA و در4 ‰"م \عان9 dلام $' 7‹ ر' و
اد8و دقل jحلا' de>' ي/لا و \فD وا ه4 \3ا 5د9 $"%ه \3ا دو5ا8
هدعا3 $' 79 gا# زا و gوت0لا $'ا d' رش' دقل و ]"Biا يK dف*و
$' رf' دKو P… gا9 \3ا هدو% \.او5 oا0ع $'ا ه4 5دقن.ا يدا.iا
!CBrاو# $م اوFرK ا%لK !ل3و هللا ‰ل* هللا gو35 ‰لع اومد9 ]rاو
$' 79 Lر>. د#ا !f"K ]هI !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 gا9
gو35 gاقK dله اولا9 G]>K امI gا9 هKر> انل4 اولا9 Gيدا.iا هدعا3
اC.ا gوق. ا%rا9 pاf>' ر%#ا ]%8 ‰لع ه' يS4I !ل3 و هللا ‰ل* هللا
99
I 99 G
?ام $م ]4 و ?ام zاع $م ]fK اوعو او>%3ا و او>%ت8ا oانلا
ار0>ل a5iا يK Pا و ار0Vل qا%&لا يK P… ?A ?Aوه ام ]4 و ?اK
و _اد ]"ل 5و0ت $ل O5اBت و 5و%ت 5اح' و هعوKرم فق3 و [وXوم دا%ع
$وf"ل ‰X5 رمiا يK Pا4 $•ل اق# 79 !&9‹ و _ار'ا ?ا@ qا%3
ي/لا !fن.د $م ه"لا ;#‹ وه ان.د هت5د9 ?Hع هلل P… و yV3 هد>'
1ا اوما9اK اوX5‹ Pو>8ر. 2K Pو0ه/. oانلا Š5‹ يل ام ه"لع !ت‹
.هmفح. Pا4 هل ار>ش رf'و'ا دشا !ث GاومانK او4رت
:ر>ش
?و%لل د5اوم \.‹5 ا%ل ƒ رrا+' انل Pورقلا $م $"لوiا $"0ها/لا يK
5دا+م اCل 7"ل
يلا يXا%لا l8ر.i ƒ ر'ا4iا و رFا*iا ‰>&. اهوح يمو9 \.‹5 و
رrا* 1وقلا 5ا* }"# Tلاحم i ي… \نق.ا ر'اF $"9ا0لا $م i و
هدر4 \0& 79 Šو3 ه' ه4 j'ا3 ?5ا0ع و ?5ا0ع $.ا Pا"م 5د و
]*ا# \F2' ه"ش#و ه"'رع Oاvل l%B' \3ا $"مز و Pا%3A cرK دا
\F2' زا ‰rو' هق'ا3 ?5ا0ع دو' :رع qاvل' Žل'ا زا 79 و دوش ‰%
$K ااد ر' هYانn ددو% l%8 Pا5د ه"3وما9 ?اvل هfA زا ر"F د5اد
رDا ه4 \&A ه+9 $.ا :/4 ر' ].iد gوا و دو' دهاوV هد"شوR \F2'
5ار9 _ار>م ;ش 5د Pاش.ا ه.5@ زا ه%rا \ماما و ر"ما ?ر6# \.iو
‰م رتاوتم و داد"م ر0, 1درم زا ا5 رتاوت دو, ر0%v"R هت0لا \Kا. ‰م
Ž"ل0ت !&9 $"%ه ا5 اBA l.ا9و رW.د و ?اول* \"XرK هYانn دش
Pاش.ا Pادا, و ر"ما ?ر6# ]9اi و ددش gوقنم رتاوت' و هدومرK
\ماما Šاوعد \'ا' رW.د !ه ا' و دنتشاد"م [2bا ار8ام $.ر' هت0لا
و دوC. هت0لا دو' ‰م هق'ا3 ;ت4 5د رDا و ددر4 ‰% :@اBت و [زانت
‰م lل-م PAر' ‰لوا \"لها8 ]ها !ه :رع زا و دداد"م ر0, Š5ا+
و ددرf"م \.او5 ا5 PA ه>"ش cرK ر.ا3 و دداد"م ر0, و ددو'
‰م ه.رشعانثا ;ه/م jKاوم ه.د.ز و ه"ف9او و ه"ل"عا%3ا و ه"ا&"4
\3ا هدو% ف*و ا5 ه%rا 7ق' :و&نم 124 5د هfA رW.د و ددش
?ر6# ه4 ار.ز \3ا l9او L2, ف*و $.ا و دا ]"bا'iا Oاف هf|'
انثا ه>"ش !عز ه' هش"%ه دش ر&"م ]bا' يف ?5د9 هاWY"ه ا5 ه%rا
100
I 100 G
]"bا'ا Pاش.ا Pامز 5د و دد"ا5/D qادعا Lو, و ه"قت 5د ه.رشع
ه>"ش دH oا"قلا ا/ه ‰لع و دام 1و3رم و h.ا5 ه"3ا0ع و ه"اورم
ر&"م cد* ا5 Pاش.ا اهر%ع ه"قت \CB' ه4 ددو0 H" ]"قلا او9دا*
.هدش gوقنم ه%rا زا ‰f. €"ه زا ]"Bا5د و دش ‰%
ر0%v"R :انB' دنن4 \0& ا5 هعوXوم }.د# هfA :!تشه و ي3 د"4
زا دو' دهاوV gاو3 ا5 يلع ه>"ش دومرK ه4 !ل3و ه"لع هللا ‰ل*
و دوش ?ان&ح' gد0م Pاش.ا ?ا•"3 هfل' هر"04 و هر"v* هانD €"ه
\.او5 ‰لا>ت Š5ا' ?ر6# زا !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R :ان8 هfA
ها5 ?ا.رتفم $.ا و Gيا+ع Pا و ا"لع ‰لاو اد#ا :/عا iI ه4 هدومرK
و \3ا هدو% زا' Z#اوK \#ا'ا ه' ا5 Pات3رR ?اوCش زا Š5ا"&'
و دنهد"م Z#اوK :اfت5ا و ‰rا"# ‰' داد ?اعوXوم $.ا H.وA \3د'
\0حم هل"3و' هاD ره ه4 دن%CK ‰% 5د9 $.ا د5اد"% ر' ‰'ا&# 2*ا
?او@ و دوش ?ان&ح' gد0م ?ا•"3 و دنf 5رX هانD €"ه Pاش.ا
و Lو, 5د ا%.اد و د"ش4 ‰ت&.ا' \عاb ?اف"لfت ارn Pاش.ا ?ا"لاع
و M.رحت ا5 1اد, و [ا0تا و رrاشع و :5ا9ا و د"ا5/D ‰ت&.ا' oاره
‰ت&.ا' ?امرحم و ‰*ا>م :اfت5ا زا د.دشت و د.دCت و \عاb ر' د"4ات
اه \قشم رW.د و h# و داC8 و هزو5 و زا% ?وعد gوا زا ارn و در4
هfل' ددش ‰م }عا' ?اداع و ?اKولام ^رت' و ددو% ‰م ا5 1درم
5ادم ا5 رما $"%ه و دداد"م Pاش دو' \0حم ه4 :ر9ا و ]C3ا ها5
دو8و ا' ;>* j.رb ^ول3 ات ددرf"م 5رقم هوعدلا ه"لا ام و ?اB
‰% !ه ر' {ل*ا و ف-ل $"فلfم j# 5د و دمA ‰% 1زi ]C3ا j.رb
j.رb $.زا ‰Cلا \%#5 و \K‹5 gا%4 ف*و ا' د"Bم PAر9 5د و دش
ا5 ?وعد ارn ?5اCb و Šوقت و ?اعاb و gا%عا ا' و دداد Pاش ارn
Pدز !ه ر' ?ا.رتفم $.زا Pاش.ا دو+قم هل%Bلا' دنت,ا3 ر+حنم
.\3ا ه9دز و \#ا'ا ه' 1درم ;"Fرت و \>.رش 1اf#ا
ر"ما \ماما 5د هYA و \"' ]ها ].ا6K دن.وD هfA :!C و ي3 د"4
}.دا#ا و ?ا.A زا هدش د5او Uو+Vلا' Pاش.ا ].ا6K و $"نمؤ%لا
و هث2ث qافل, ‰ن>. PارW.د ].ا6K و $"ق.رفلا $"' \3ا ه"لع jفتم
5ا4 و \3ا ه"K فلتVم هدش د5او Pاش \K2, 5د هYA و Pاش.ا Pاوعا
زا ات دن.ا% `رb ا5 ه"K فلتVم و در"W' ا5 ه"لع jفتم ه4 \&A 2قع
101
I 101 G
iام يلا d0.ر.ام [دI Šا6تقم ه' و دنشا' هدام 5ود ددرت و dش 1اقم
و دوC. هC0ش u5 5د Pاش.ا هC0ش $.ا و دنشا' هدر4 ]%ع Gd0.ر.
jفتم 12&لا ا%C"لع ‰&"ع و ‰3وم ?و0 دن.وD ه4 \3ا Š5ا+
?و0 و \3ا هث2ث ]لم ه"لع l%Bم Pاش.ا ;9انم و ].ا6K و ه"لع
فلتVم !ل3و ه"لع هللا ‰ل* وا ;9انم و ].ا6K و Pامز ر,A ر0%v"R
`رb ا5 ه"K فلتVم و در"W' ا5 ه"لع jفتم ه4 \&A 2قع 5ا4 و ه"K
Pاش.ا ;9انم و $"V"ش \K2, دن.وD ه4 _5او, هC0ش u5 5د ا. دن.ا%
ها5 Pاش.ا ا' ه'اح* زا 7fY"ه دو' ه"لع jفتم Pاش.ا Pامز 5د
5ورم د>' ه9رK رDا و هدرf دا. `د9 و $>b ه' و هتKر ‰v' و \فلاVم
5ا0تعا دنشا' هت&' Pاش.ا ر' \%Cت sو5د _او5 و Pامز د>' و 5وهد
ددش داقتعا د' هد"نش ?ا.رتفم ه' و دد.د ا5 Pامز PA ه4 د5اد
?ار8اشم و PافلاVم ?ا5ود4 ه' 5دfم Pاش.ا Pامز 5د $"نت, \K2,
Pاش.ا ر.اشع و :5ا9ا هfل' Pاش.ا gاeما و PAر9ا و دام ?اعزانم و
ه4 \&A 2قع 5ا4 و ددش Pاش.ا ‰D5H' 5د $عاb و \K2, رfنم
ه%ه $.ا :او8 دن.ا% `رb ا5 ه"K فلتVم و در"W' ا5 ه"لع jفتم
‰ت9و ه"K فلتVم ^رت و ه"لع jفت%' /,ا ه4 \3ا $V3 d. ?اC0ش
L2ت,ا و cافتا Šاو3 رW.د ‰ل"لد ود ره PA5د ه4 \3ا ]قع Šا6تقم
و cافتا ا' دداتKا ;ا8 d. {8رم رW.د ه.و9 ].iد رDا و دوش هتKا.
و j# jحلاI ه4 در%ش د.ا' 1زi ]"لد [ا0تا و \شاد د.ا0 5ا4 L2ت,ا
ه>"ش ه9رK zا4 و Gهول9ا رe4 Pا و ]bا' ]bا0لا و هور*ا ]9 Pا
  ‰% gودع ه"K فلتVم ه' ه"لع jفتم زا و ددام 5اوت3ا هدعا9 $.ر'
I !fح' $f"ل ددر4 6 َ نوُ4َ ;ْ#َ ي اَ ل اَ َنوُلوُ 9َي ْ مُهG نَأَ& WWƒ D ه5رقم دعاو9 زا Gqار>شلاI
فلاVم ‰f. دوش د5او ه%rا زا \.او5 ود هاDره ه4 \3ا Pاش.ا ه"CقK
^رت ا5 jKاوم و در4 د.ا' d&%ت فلاVم ه' اCA jKاوم رW.د و هماع
ا' ا5 هدعا9 $.ا \3ا هماع \فلاVم ر' ه"ق# 5ادم ه4 ار.ز دو% د.ا'
د"%CK د.ا' ا5 PاD5H' $.ا Zاد و ]قع و د"Bن3 د.ا' 5و4/م ر.رقت $.ا
دهاو, {Xاو $عا-م :ا' 5د و \ماما :ا' 5د ‰لا>ت هللا qاش Pا و
و ه>"ش ?ا.او5 5د ه'اح* l"%8 ]' هث2ث qافل, ;9انم و ].ا6K ه4 دش
5د Uا, Pا5اوD5H' $.ا {.ا09 و $عا-م و دد5او cافتا ه' ود ره ‰ن3
.در4 د.ا' هn ه4 \3ا 1ول>م 2قع 5ا4 و ه>"ش ?ا.او5 M>'
102
I 102 G
P2-' و ه>"ش ;ه/م ه"ق# ر' دنن4 ‰م giدت3ا هfA :!لCn د"4
5د دو, gو,د' دننf"م 1H8 ه>"ش ه4 zو5 $.ا' \ن3 ]ها ;ه/م
$.زا ŠH"n ه' دننf"م ه 1H8 \ن3 ]ها و ~زود زا دو, ?اB و \شC'
giدت3ا $.ا و دو, رما 5د ^اش زا [ا0تا' \3ا j#ا 1زا8 و رما ود ره
ره هfA 5د د5اد ددرت و dش \ن3 ]ها ه4 ار.ز \3ا P2-0لا {.ر*
زا ?اB و \شC' ],اد در"%' هحلا* gا%عا و {"ح* Pا%.ا ر' ه4
?5و* $.5د هfل' \3ا ‰ن>م ‰' Uو+Vلا' ŠدرK ره j# 5د ~زود
I‰Cلا رfم زا \3ا $ما Pدو0 ف.ا, و Pدر4 1H8 ُ0َْfَي اَ 4َ : ,هّ4ل? َRْ "َ ?وُ ن,َfَ:َ أ
6 َ ن&ُR$ >اَ P= ل? ُمْوَ9= ل? اّلِ إ ,هّ4ل? َRْ "َ ee D دننf"م :و&نم ه4 Šر"&فت 5د و GLارعiاI
دو, \09اع زا ه4 ره ه4 د.امرK ‰م {.ر* Šرf&ع $&# 1اما ه'
?ر6# زا ه>"ش دH ه4 هلما4 هف"ح* ه"عدا 5د و د5اد Pا%.ا د3رت
Pا"' 5ا4 \09اع زا oاره و Lو, اB'ا8 \&.ورم رتاوت' داB3 1اما
و Š5ا+ و دوC. 1HB' \3ا Uوقنم giدت3ا $.ا ا/C>م د.امرK ‰م
و د5اد $"ق. دو, ?اB ه' ه4 ه"ل"عا%3ا و ه.ر"%# و ه-مار9 و O2F
و gولح' هف.اb و دن.وD ‰م هللاqا0#ا و هللاqان'ا ا5 دو, اه $.زا هف.اb
زا ف"لاfت lK5 هف.اb و دوش ].ا9 دو, ا' و دو, 5د ‰لا>ت Š5ا' داحتا
]bا' وه و دشا' j"لا و ‰لوا اCA [ا0تا ه4 د.ا' 7R دنن4 داقتعا دو,
.cافتiا'
دو, $.د 5د Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!f. و ]Cn د"4
ŠدتCم $"ق"لا' دوV' Pوn 1و+>م ر"F و $"مو+>م ر"v' دننf"م ادت9ا
I‰لا>ت هللا gا9 دن4 \.اده !&9 هn ا5 ر"F 7R \&" ْمُ"$ •اَكَ Rُ v ْ 0, ْ`َ H ْ`ُ ق
pَ دْهُ ي ْنَ أ اّ لِإ n. دِهَ ي اَ ل ْ 0َ ْمَأ َ •َTGتُي ْ نَ أ E }َ)َ أ . }َa= ل? !َلِ إ n, دْهَ ي ْ 0َFَ :َأ . }َaْ 4, ل n, دْهَ ي ُ هّ4ل? ِ `ُ ق .}َa= ل? !َ لِإ n,دْهَ ي ْ 0َ
6 َ نوُFُ "ْ aَ 8 َ‹ْ 3َك ْ مُ"َ ل اَFَ : gO D \3ا Š5و4 gاeم \ن3 ]ها gاeم 7R G7و.I
ها5 5د و د3ر' دو, هاV' ه4 دهاو, ‰م و دشا0 Z4 \3د ا5 وا ه4
هاDA وا ها, زا ه4 دوش اد"R ‰+Vش ددرت و ر.رحت qانثا 5د و دن4 y0,
$.ا و د5ا%ش 1زi وا qادت9ا و د5ا•3 وا \3د 5د ا5 دو, \3د \&"
?ارش# و [ا03 ه4 هfلCم 5اد5ا, Pا"' ه' هد"ش4 ا5 ف9اوا ‰+Vش
;ل-%' ه4 د5ا/D او ا5 وا \3د هد"ا35 دا l%8 Pا'ا"' Pا5د ه.@وم
\&" ‰&f' ادت9ا ا5 \ن3 ]ها ه4 \&A $>b $.ا :او8 و .يد"35
د"Bم PAر9 و !ل3و ه"لع هللا ‰ل* $"ل3ر%لا د"3 و $""0نلا !تاV' H8
103
I 103 G
gو35 }.دا#ا ]ق 5د $f"ل \3ا $"ت%لا هللا ]0# ه4 د"%# Pا9رK و
زا \.اور' دوش ‰م _اتحم PAر9 ‰ن>م !CK و !ل3 و ه"لع هللا ‰ل*
j# 5د !ل3و ه"لع هللا ‰ل* gو35 ه4 1اmع \"' ]ها و 1ار4 ه'اح*
j# 5د اCن.ا و دا هداد `2K و ?اB و `2* و cد+' ?داCش Pاش.ا
ا/fه و دا هداد ?داCش !&9 $"%ه دو, 5ار'ا Pا0#ا+م و 5ا",ا ه/م2ت
دزا3 ‰م ه-3او ه%rا Pا"م 5د و دو, Pا"م 5د ه4 ه>"ش L2V' ار9
;ت4 5د ه4 \&A ;Bع و ا5 Pا0لاb ا"د و Pا.رتفم و Pا.وD sو5د
هورD Pا زا 1اmع ه%rا ه4 \3ا 5و4/م و Šورم Pاش.ا هح"ح*
هدو% \ن>ل و دا هدومرK Šر0ت و Š5از ‰' Pا'ز 5اHه ه' هوšR ?واقش
7R دا هتشا/D ه"لول# و ه"#ا'ا و هC0شم و ه%&Bم اCن.ا رe4ا و دا
gد 5د هاشداR \مز2م هدا5ا ه4 \3ا ‰+Vش gاeم \ن3 ]ها gاeم
وا ;&تنم PA و د"ا35 وا 5ا4 ر3 Pا0&تنم زا ‰f"' ا5 دو, gوا در4
و ر.ز و PA و داد ‰9رت qا5زو زا ‰f"' ا5 وا ر"ما PA و ارما زا ‰f"' ا5
Lا-لا و دنشا' وا ]3وت و هاشداR ;.رقت' 5وCشم ه%ه ;&تنم و ر"ما
و \3ا dلم PA 1اوع و Uاو, دز Pا'ز اCA j# 5د وا ?ا.انع و هاشداR
[2bا ‰' هاشداR زا ها0.اF دهاوV"م ه4 \3ا ‰&4 دنام ه>"ش gاeم
Pان4 رCم و Pا"3ا0ل و Pا"ل>8 ا' و دن4 ]*ا# ير"Dا8 ا. [ا-9ا دن3 وا
زو5 ره هاشداR و Pا3رت و ‰فVم هاشداR زا اCA ه%ه هت,ا3 زا' اFد
I اCA Pد.ر' ‰ن"' و Pد.ر' \3د' دهد"م Šدانم o`َ TَQ !َ 4َ ع َنَ Nْ Rُ 9=ل? ?َMَH اَنْلَJْ نَأ ْوَ ل
6 َ ن&ُRّ "َ #َ تَي ْمُهّ 4َ ;َ ل $ rاّن4,ل اَهُ /ِRْ [َ ن ُلاَ sَْ f=ل? َlْ 4, 8َ& , هّ4ل? , 2َ3ْ zَ% ْ0, ا'ع. دَLَتُ ا';$vاَ % ُ هَ تْيَأَRَ ل WV .GرشحلاIG
†اق3ا و PAر9 ف.رحت' ه'اح* ر' دنن4 ارتKا هfA :1ود و ]Cn د"4
k.رحت و هدش gزا \"' ]ها و $"نمؤ%لار"ما ].ا6K 5د ه4 ‰تا.A
ر' Pاش.ا \عاb :اB.ا و Pاش.ا [ا0تا و \"' ]ها \اعا ر' درf"م
‰ل* gو35 \"*و /0 ر' ددر4 cافتا ه'اح* l"%8 هfA و 1اا هKا4
و Pاش.ا ر' 5و8 و !لQ و \"' ]ها j# ;+F و !ل3 و ه"لع هللا
I يلا>ت هلو9 \3ا دو8وم د"Bم PAر9 5د $>b $.ا :او8 َRْ ك• Mل? اَنْلGJَ ن ُ 0ْaَ ن اG نِإ
6 َ نوُ|$ :اَaَ ل ُهَ ل اG نِإَ& e D I‰لا>ت هلو9 و GرBحلاI $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4,Fَ عَ & ْمُ"ْ ن, ?وُنَ َN َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? َ دَعَ &
ْمُهG نَل.دَTُ 3َلَ& ْمُهَ ل !َ[َ 8=ر? n,Mّل? ُمُهَ ني,i ْمُهَ ل G 0َن•"َ Fُ 3َلَ & ْمِه, 4ْ Tَ ق ْ0, َ0ي,Mّل? َ‹َ 4ْ Pَ ت=>? اَFَ ك ِ mْ رَf=ل? -, : ْمُهG نَ#,4ْ Pَ تْ(َ3َ ل
6 َنوُ 9$>اَ #=ل? ُمُH َl, wَل&ُ fَ: َl, لَb َ دْ;َ / َRَ #َ ك ْ 0ََ& ا*wْ 3َv -ِ/ َ نوُكِ Rْ zُي اَ ل -ِ نَن&ُدُTْ ;َي ا' نَْ أ ْمِه, :ْ وَ% , دْ;َ/ ْ 0,
104
I 104 G
OO D I ‰لا>ت هلو9 و G5ونلاI 6 ] Rي, دَ9َل ْ م,HِRْ Lَن !َ 4َ ع َ هّ4ل? ّ نِ إَ& ?وُF, 4ُ { ْمُهG نَfِ/ َ نوُ4َ 8اَ9ُ ي َ0ي,Mّ4, ل َن, bُ أ ge D
ْ5َ.دُهَ ل o‘ْ;َ Tِ/ ْ مُهَ [ْ;َ / َrاGنل? ,هّ4ل? ُ •ْ :َi اَ لْوَلَ& ُهّ4ل? اَنE/َر ?وُلوُ9َي ْ نَ أ اّ لِإ ˆ }َ) ِ Rْ 3َ‚ِ/ ْ م,H$ راَي,i ْ 0, ?وُQِ Rْ %ُ أ َ 0ي,Mّل?
6 ]Jيِ Jَ ع ’ nِ وَ9َ ل َ هّ4ل? ّ نِ إ ُyُRُ Lْ نَي ْ 0َ ُهّ4ل? ّنَ Rُ Lْ نَ3َلَ& ?'‡, sَك , هّ4ل? ُم=>? اَ ه3,: ُRَ كْ Mُي ُد$Qاَ (ََ & ]U?َ وَ4َ Aَ & c•َ3ِ /َ& ُ•$?َوَA
…u ,هّ4, لَ& ِRَ "ْ نُF= ل? ِ0َع ?ْ وَهَ نَ& $q&ُRْ ;َ F= لاِ/ ?&ُRَ َأَ& َIاَكG Jل? ?ُوَ8َNَ & َIاَ4G Lل? ?وُ اَقَأ ِ mْ رَf=ل? -, : ْمُHاGنّ"َ ْ نِ إ َ0ي,Mّل? D
6 $ روُ ُf=ل? ُ2َ T$قاَع …V D I‰لا>ت هلو9 و GhحلاI $راّ#ُ"= ل? !َ 4َ ع ُZ?Gد,vَ أ ُ هَ ;َ َ 0ي,Mّل?َ& ,هّ4ل? ُلوُ>َ ر cدGFَ aُ
$iوُXE (ل? ِRَ xَأ ْ 0, ْمِه$ HوُQُ & -,: ْمُHاَF3,> ا• ن?َوْYِ رَ & ,هّ4ل? َ 0, ا*4ْ [َ: َنوُ‚َ تْTَي ?'دGXُ > ا' ;ّكُ ر ْمُH?َRَ 8 ْ مُهَ نْ3َ / ُZاَFَ )ُ ر
ُ7ِXْ ;ُ ي , ه$قوُ> !َ4َ ع pَ وَت=>اَ : َ“َ4ْ ‚َت=>اَ : ُ yَرَ+َ„َ: ُyَfْ<َ v َ dَRْ %َ أ o ”ْ رَJَ ك $`3ِXْ نِB=ل? -, : ْمُهُ 4َ sََ& $ I?َرْوGتل? -,: ْمُهُ 4َ sَ َl, لَb
Dا•F3,|َ ع ?'Rْ Qَ أَ& *IَR, #ْ ‚َ ْمُهْ ن, $Uاَa$ لاGLل? ?وُ4,Fَ عَ & ?وُنََN َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? َ دَعَ & َراّ#ُ"= ل? ُمِهِ / َ “3,‚َ 3,ل َ ”?GرEJل?
We I {تفلا )
ا#ا0* Pاش.ا ]35 زا 1H>لاولوا ر' دنن4 ارتKا هfA :1و3 و ]Cn د"4
ه4 دا هت3اوV"م اد, زا دو, 5ا4@ا و ه"عدا 5د ا#او5 و اودF و qا&م و
ارتKا $.5د ه4 دن%CK ‰% و د.امرK ],اد ‰لع ه>"ش 5د ا5 Pاش.ا
$.ا ‰لا>ت Š5ا' ه4 د'ا. ‰م ها5 1H>لاولوا qا"0ا gاح' !"mع Pا+ق
ا5 Pاش.ا ه و هدومرK ه gو09 HDره ا5 Pاش.ا ه%rا و هرتاوتم ه"عدا
Zهاو, ف"لfت ارn ا%ش هد"3ر ‰لع ه>"ش 5ود زونه ه4 داد [2bا
ه"هاو }.دا#ا زا هYA 1اقم $"%ه 5د و د"ش4 ‰م ]حم ‰' و \9و ‰'
PA {"ح+ت gوا دنن4 ر4@ هدش د5او ه>"ش `دم 5د \ن3 ]ها هف">X
و دو, ر' ه>"ش Jفل ]%# 1ود \&" ‰دش ه4 \&.رما ?ا.او5
]ها يلع ‰6ترم ‰ق"ق# ه>"ش هfل' \3ا Mحم Šاعدا دو, gاeما
دنت&" د' ‰&4 ا' و دو5 ‰م :انBA zو5 ر' ه4 دا \عا%8 و \ن3
}.د# و PAر9 [ا0تا gا%عا و د.اقع 5د و دننf"م دا. ‰f" ه' ا5 d. ره و
Uا, ;قل $.ا ]*ا 5د ه4 \ش/D j'ا3 و دن.ا% ‰م :انBA ?ر"3 و
هتK5 هتK5 و دا \عا%8 و \ن3 ]ها Pا.اوش"R ه4 دو' ‰لوا ه>"ش ه'
و دش ^ورتم Pاش.زا ;قل $.ا $"0ل-م gو,د و $"لحتنم gاحتا ;0&'
$.ا ه"لاF qا%3ا زا و \Kا. Uا+ت,ا ه9دز و ه#ا'ا و MK5 ]ها ه'
cد+ت ه' ‰ل+م و ههiوB' $مؤم Jفل هYانn دش 7“&, Šاه ه9رK
\ن3 ]ها رDا iا# Z4 \3اBن' 5و, g2# و ‰ش0ح' Šد"3 و 5و,
.\3ا \3اB و \3ا&, !هوم ه4 د5اد ‰4ا' دنن4 زارت#ا ;قل $.زا
105
I 105 G
و ا"0ا رrا3 ر' دنهد ]"6فت ا5 ر"ما :ان8 هfA :15اCn و ]Cn د"4
و دناد ر&%ه و يوا&م :انB|' و $.ر,A ر0%v"R :ان8 زا ر"F و ]35
ولF و دنهد ]"6فت ي3رfلا TH, و zر>لا Tل%# و هfr2م l"%8 ر'
$.ا lما3 هاD ره ه4 \&A ر'ان' ه%ه $.ا و دن.ا% :ا' $.5د !"mع
رما Pاش.ا دو8و ا' ه4 داد $"ق"' دوش دقت>م اراش.ا ‰D5H' 5د9
‰% Pدر4 ],اد PA5د ا5 ŠرW.د و دو' Pاش.ا Šار' $">تم \K2,
دو8و ا' \&" \"ل6Kا ر' Lو9وم \K2, رما ه4 دن%CK ‰% و د"35
ا' هfل' ددر4 5رقم هف"ل, ;"F زا ا5 sا'د ?ولاb ]"rاf"م و ]"rار08
I دنت,او \K2, ;+ن%' ا5 وا ر0%v"R ].و%ش دو8و ْدَق َهّ4ل? ّ نِ إ ْ مُهE 3ِTَن ْ مُهَ ل َ لاَ قَ&
$لاَ F= ل? َ0, *2َ ;َ> َ Uْ Kُي ْ مَلَ& ُهْ ن, ,lْ4ُ F= لاِ/ E}َ)َ أ ُ 0ْaَ نَ& اَ نْ3َ4َ ع ُlْ 4ُ F= ل? ُهَل ُ نوُ"َ ي !G نَأ ?وُلاَق ا*", 4َ َUوُلاَ~ ْمُ"َ ل َ •َ;َ /
6 ]م3,4َ ع c •$>?َ & ُ هّ4ل?َ& ُZاَzَي ْ 0َ ُ هَ"ْ 4ُ -,8ْKُي ُ هّ4ل?َ& ِمْ(ِX= ل?َ& ِمْ4, ;= ل? -,: *2َ <ْ (َ/ ُ yَi?َ +َ& ْمُ"ْ 3َ4َ ع ُ yاَ#َ<= A? َ هّ4ل? ّ نِ إ َلاَ ق
W…• D 5وش4 ?ا%Cم 1اBار3 ددومرK داش5ا وا j# 5د Gهرق0لاI
\ن-ل3 {او3 Mق و 1ار'ا و \fل%م 5وما دقع و ]# و ‰rاشD
Šرما $ه@ ‰rا35 و !لع \9د و ;& \"Kرشا و \3ا رW.د ŠH"n
.رW.د
Pاش.ا ;ت4 5د و l.از و l.اش Pاش.ا Pا"م 5د هfA :!BنR و ]Cn د"4
?ارC-م _اوزا و $.دشا5 qافل, ;3 ه4 \3ا 5رحم و 5و-&م
و ?ادا0>لا ]6Kا داه%m>م ه+ف# و هق.د* هشrاع ه4 $"ل3ر%لاد"3
و ر04iا هللا ر4@ $م \3ا ]6Kا ر%ع ;3 و \3ا ?ا'رقلا ]%4ا
زا Š5ا"&' هد5و, ;.رK دو, هد"قع $.ا' Pاش.ا qاق%# و qاCف3
دن.ا% \موادم ?ادا0>لا ]6Kا $.ر' و دنهد ^رت ا5 هXورفم ?ادا0ع
qاوFا ه' هدو% Š5ا4د' و دش هار%D رش' زا ه4 ره ه4 دن%CK ‰%
Pد"35 ه4 \3ا ‰لعا ه0تر%' وا Š5ا4 د' و ‰هار%D 7R هدش 7"ل'ا
€"ه 5د ا5 7"ل'ا $>ل و \&" Šرش' درK €"ه 5ودقم ه0ترم P|'
Šا8 هn هدر%ش ه ?ادا0ع زا و دا هتفD ه \'ر9 ‰تلم و ‰ت>.رش
زا ^زا Šاه ه92ع و د5اد رش0لا ر", \0ح* j# اCلا3 هfاA
زا ر"e4 ‰>%8 و \3ا !fحت&م ا5 Pاش.ا :انBA ا' \'ار9 و هرها+م
ه"م23ا cرK زا Pاش.ا ر"F هfل' دا \عا%8 و \ن3 ]ها ه4 $"%ل&م
Pا5اوD5H' $.ا ر"9وت و !"m>ت هش"%ه ه.5اB و ه"مار4 و هلHت>م H"
cرK رe4ا هش"%ه Pاش.ا ه4 \3ا 1ول>م \ن3 ]ها gا# و دا هدو%
106
I 106 G
gاو#ا زا داق دا هتش/D هعا%8 Pاش.ا هرمز 5د و دا هدو' ه"م23ا
]ق 5د †اتحم و `ودقم `د9 و `ود%م `د%' $.ر"هاBم و gا85
\3ا ]e%لا :رX Pاش.ا ه%"ل3 1اCKا و ه09اث Pاه@ا و ه.و0 }.دا#ا
و ?ا"Xا.5 ].ا&م و ?ا"ف&لK 5د \&اش.ا aو, PA دهاش هYانn
ŠاC"KاWشوم 1ولع $.ا $">Xاو رDا ه4 ‰C8و' ?ا"Cلا و ?ا">"0b
و gو*ا ]eم Š5ا"&' 1ولع و دد"شf"م دو,ر' اCتنم دد.د"م اراش.ا
5د ه4 هعا%8 !&9 $.ا \&اش.ا _رVت&م و [رتVم ه%ه ه"'دا PونK
5د هC0ش ]9اi دن.ا% [ا%8ا اCA ر"9وت و !"m>ت و دنn UاVشا `دم
]9اع 5ا4 $"تC8 Š@ رما ر' ?‹ر8 دوش"م اد"R Pاش.ا `د9 و $>b
دهاو, 1ول>م ;.رقنع Pاش.ا gا# ه4 دو, Pا.اوش"R \.اور' و \&"
رfK 5د †ا"ت#او 1H# زا 5ود Pدو' 5ورvم و Pد5و, ;.رK 5دقن.ا دش
.\3ا ?ر,A
\.او5 دنn ?اعوXوم دو, }.دا#ا ;ت4 5د هfA :!شش و ]Cn د"4
ر0%v"R Šو&' دات3رف"م ي#و هش"%ه ‰لا>ت Š5ا' ه4 Pو%6م $.ا' دنن4
ي'ا $' يلع ;ح' !ن4 \.اده ارت ات $م زا $4 gاو3 ه4 12&لا ه"لع
دن%CK ‰% دنن4 ر"Cشت و h.ورت ا5 5ا0,ا $.ا Pاش.ا $.ر,Sتم و ;لاb
و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R :انB' !"mع Š5و+9 ارتKا و lXو $.5د ه4
و Pا%.ا aرK ه4 يلع \0حم هfA gوا ه8و دنn ه' دوش"م j# i !ل3
Š5ورX رما $.ا ]"+حت 5د هfA 1ود دو0 ]*ا# ا5 وا \3ا $.د $45
5و6# زا ‰ن>م $.ا د"4Sت 5ا' 5ا' ه4 \شاد gا%ها و ]Kاvت و 5و+9
_اتحم Š5ورX رما $.5د ا5 وا ‰لا>ت Š5ا' هfA 1و3 د"35 ‰م oد9ا
ا5 qا"0‹ l"%8 هfA gا# داد وا ;لb ‰' دوV' دو, و \شاد gاو3 ه'
هورD $.ا ه4 aرF دشا' ‰م ]*ا# \قل, qادت'ا زا ‰ا%.ا ?ا.5ورX
هتفD ‰لKاF j# 5د ‰ل9اع ه4 دنن4 ‰م ]eم Pا%ه ?ا.او5 lXو 5د
:\3ا
.ار+م 1ده و ار+9 ‰ن'
زا ‰0ه/م 5د رهاm' Pاش.ا qا%لع زا هفrاb هfA :!تفه و ]Cn د"4
N3ا5 5دقA ;ه/م PA5د ا5 دو, و ددش ],اد \ن3 ]ها ه>'5ا ;ها/م
و ?ااحتماا' انbا' و ارهاQ ;ه/م PA 1درم ه4 دنت,ا3 5اوت3ا و
107
I 107 G
7.5دت ‰لوتم و ددر' Pا%D دو, ;ه/م Šادتقم اراش.ا :5اBت
\شD aوفم Pاش.د' ;ه/م PA ŠاتKا و ددش ;ه/م PA o5ادم
ددر4 5اCQا دد"نش ?و%لا dلم دمA دمA و دد"35 ‡ر%' d.دH Pوn
]&F ‰لوتم ه4 ددر4 \"*و و دش 5ادو% j# ه>"ش ;ه/م ا5 ام ه4
Pاش.ا ر'اقم و $Kادم 5د ا5 ام و دنشا' ه9رK $.ا ام $"فfت و H"CBت و
ا5 Pاش qا9د*ا و ا0#ا و $.دقت>م و ه/م2ت ات دنن4 5و0قم و دن.ا% $Kد
و دش ‰م ;Fا5 ارn د.د ‰% \35د و دوش a5اع هC0ش و dش
gا9 در4 ‰م gودع ارn د"%CK ‰% ]bا' رDا ا5 \ن3 ]ها ;ها/م
ي35دم رe4ا Pا4 Gهمارfلا hCنمI :ات4 يK يلحلا رC-%لا $'ا
و هل&F يK هرما ‰لوت. PS' ‰*وا يKوت }"# انامز يK ه">Kاشلا
.12&لا ه"لع !Qاfلا دCش%' $Kد. Pا و $"نمؤ%لا M>' هH"CBت
ف"ن+ت ‰'ات4 Pاش.ا qا%لع ر"هاشم زا M>' هfA :!تشه و ]Cn د"4
Pاش.ا qا%لع و \ن3 ]ها N.اشم رe4ا ه4 دا هتشو Šو 5د و دا هدر4
\3ا ]"09 $.زا ددر4 ‰م Š5اد هدرR رهاm' و ددو' ه"ماما ;ه/م ر'
5د و \3ا cارع qا%لع زا ‰f. ف"لSت ه4 ه>"ش GPا"عiا ?ا"KوI :ات4
$' ]C3 و يVل' j"قش و ي,ر4 Lور>م و يما-&' د.H.ا' Šو
5د \ن3 ]ها $.5وCشم N.اشم زا ا5 Pاش.ا ر"F و يرت&ت هللاد0ع
]ق ŠH"n PاتC' و ارتKاا' d. ره ?ا%ل4 و gاو9ا زا و هدر%ش ه"ماما
و ;9انم و ه9رK $.زا Pاش.ا Pدو' ر' دنf"م {.ر* \لiد ه4 هدر4
:ات4 5د 7ن8 $.زا و هتشو :ا>"ت3ا ه' ا5 Pاش.ا c5او, و $3احم
اه5ا0ا و اه5ادر, Šرتشوش هللا5و ‰Xا9 ف"لSت $"نمؤ%لا 7لاBم
Šو ا' دو' وا ;ه/م !ه ه4 ?اره qا%لع زا ‰+Vش \3ا دو8وم
gاو9ا و ?ا.اf# و ?ا.او5 زا :ات4 $.5د هYA ه4 \فD \ح"+ j.ر-'
\ن3 ]ها و ه>"ش ?اقث دH و l9او فلاVم \3ا هدش _5دنم 5ا0,ا و
PAزا Šرثا 2*ا 5ا0,ا و N.5ات ;ت4 5د و \3ا ]*ا ‰' و ]bا' ود ره
$f"ل !اد"م ا5 $.ا !ه $م ه4 دومرK :او8 5د ‰Xا9 \&" دو8وم
دهاو, ا5 ?ا.اf# و ?ا.او5 $.ا :ات4 $.5د ه4 ره ه4 \&A $م aرF
]ق 1درم Z"R هت0لا د"نش دنهاو, هد.د :ات4 $.5د ه4 Šر0Vم زا ا. د.د
5د هتK5 هتK5 و دش دنهاو, l.اش ه5د و ه'ارF \CB' و در4 دنهاو,
داو3 ر"efت و \KرD دنهاو, هرCش و \شD دنهاو, ],اد ?ا.ورم
داتKا دهاو, \ن3 ]ها Pاه@ا 5د هC0ش و دش دهاو, ]*ا# ه>"ش ه9رK
108
I 108 G
]9اi دومرK دنهاوV اv*ا gو09 zوW' \ن3 ]ها $"ققحم رDا و
$.ر,Sتم و \,ا3 دنهاو, gو%حم دو, ?ا.او5 L2ت,ا ر' Pاش.ا 1اوع
5د هYA هfA ر' د5اد [ا%8ا Pا3ار, و cارع ]ها زا ه>"ش qا%لع
.\3ا ‰Xا9 ?اعرتVم زا ه%ه \3ا $"نمؤ%لا 7لاBم
1اmع ه%rا ر' !"mع ‰اتC' Pاش.ا Oاو5 ‰6>' هfA :!C و ]Cn د"4
\.و5 Lرش ه' :او, 5د ه%rا زا ‰6>' ه4 دننf"م ]ق و دنت&' ر'
Šرعاش :انBA و ددش Lرشم !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* \لا35 :ان8
دو%ن"م Šو j# 5د ر", Šاعدو دومرف"م Z.ات3 ه>"ش qار>ش زا ا5
ه'اح* رW.د و هث2ث qافل, qار0ت و \"' ]ها Šiوت 5د ه4 هد"+9 \CB'
ر' @ا/تلا و دناوV"م 5ا'5ا' \لا35 :ان8 ا5 هد"+9 PA و \3ا هتفD
Šزو5 ه4 دنf"م \.او5 5ان.د $' ]C3 هYA \3ا 7ن8 $.زا د5اد"م
?ول, 5د 1اما 1دش Lرشم ه>"ش ه%ه زا Z"R اX5 1اما \مد, 5د
ŠدمA zو, 5ان.د $'ا ا. ا0#رم دومرK ه رXا# $م H8 ‰&4و دو'
دو, دH ارت و !ت3رف' ‰&4 وت ;لb ه' ه4 !ت3او, ‰م \عا3 $"%ه
5وb رfفتم هداC $"مز ه' ا5 دو, \شWا 1اما \لا# $.5د و !او,
دا. aرF هn Šار' ارم هللا gو35 $'ا ا. ه4 1در4 aرع 7R دو%ن"م
:او, ‰' و هد5وA jلق' ارم ه4 1ا هد.د ‰'او, دومرK Šدو' هدومرK
هن.ز $م Šار' ا.وD ه4 !ن"' ‰م دومرK \&"n دشا' ر", !تفD هتشاد
دشا' ^5ا0م !تفD 1ا هدمA ر' PA Šiا' $م و د5اد ه.اR د* ه4 دا هداC
ه' $م ه4 !ن"' ‰م دومرK \&.ز ‰هاو, gا3 د* ر%ع gوb ارت
رهاQ زا PA $bا' و $bا' زا PA رهاQ ه4 1ا هد"35 u5 H03 ‰8ر'
ه09 PA5د !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ا5 اد, gو35 و دوش ‰م 5ادو%
zو, دا Pاو8و ود :انBA \3ا5 ;ا8 ه4 1د.د H" و 1د.د هت&ش
و ‰نحنم Šد# ه' ر"R PA و هدز ه"fت Šر"R ŠواH' اCA زا ‰f. هرCn
ارم 7R \3ا هد"35 !شn ر' وا Šور'ا Šوم ه4 \3ا $&لا ر"04
د8 ود ره ر' $4 123 ه4 د.امرف"م !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* اد, gو35
دومرK زا' 1در4 :ان8 ود ره ر' 123 7R دا $"&# و $&# ه4 دو,
]"عا%3ا ?ر,A و ا"د 5د ام 5ا. و ام !.د و ام رعاش ر' $4 123 ه4
د"نش و \فD $.زا د>' 1در4 123 H" Šو ر' 7R Šر"%# د%حم $'
هYA 5ا"' Pاه ه4 دومرK رعاش ر"R P|' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35
109
I 109 G
داو, ر' زا5د هد"+9 و دو% داشا زاFA رعاش ر"R !.دو' gوvشم Pاد'
د"35 \"' $.ا' Pوn
:\"'
[Hف%لا و ه.اvلا $م ‰لا ƒ انت%لعا \•ش ول هل اولا9
ف9وت ‰4دا ]"عا%3ا Šا ه4 دومرK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35
Šد"3 و ‰Cلا \فD و \شاد ر' Pا%3|' ا5 دو, \3د ود ره 7R $4
و ه.اF ه4 Šو&' 1ا هدر4 12عا ا5 Pاش.ا $م ه4 Pاش.ا ر' ‰هاوD وت
زا' د.امرف"م $"نمؤ%لار"ما ?ر6# Šو&' \3د ه5اشا و دن.و8 [Hفم
ا5 ام ه>"ش و ر"D دا. هد"+9 $.ا يلع Šا ه4 ددومرK هد5وA و5 $%'
وا يار' $م در"D دا. ا5 هد"+9 $.ا ه4 ره در"D دا. ا5 $.ا ه4 امرف'
‰ل* هللا gو35 $م د8 ه4 د.امرف"م اX5 1اما 1وش"م \شC' $ماX
!تKرD دا. ات داد $م دا"' ا5 هد"+9 $.ا ?ا"'ا 5ا' 5ا' !ل3 و ه"لع هللا
5د {"09 !تش $%6تم هد"+9 $.زا \"' 5اCn و \&ن.ا هد"+9 1ا%ت
دو, !ل9 و Pا'ز ه4 \&" او5 ا5 Pا%ل&م €"ه و \3ا 5ا04 ه'اح* j#
?ا"'ا PA $تشو زا ام aرF و دزا3 xولم اCA ر.رحت و داش ا' ا5
$.زا اCA \rار' ه' ].ا9 ه4 هورD $.ا Pا5اد ;ا8 M>' ه4 \&ن.ا
?ورم ]ها و 2قع دH Pاماه و PوعرK j# 5د Pدر4 !لfت {"09 !تش
و دننf"م \.او5 \شC' Pا%X l"نش رما $.ر' اCن.ا و \3ا l"نش \.اv'
PارKا4 Pا'ز زا ه9دز و رف4 ?ا%ل4 اCت%f# ر'ان' H" د"Bم PAر9 5د
Iدا هدومرK \.او5 و ]ق ُy?َدَي ْ`َ / ?وُ لاَق اَFِ / ?وُ ن,;ُ لَ& ْم$هي, دْيَأ ْ5ّ4ُ ^ Œ 2َ لوُ4ْ ‚َ , هّ4ل? ُ دَي ُ iوُهَ 3=ل? ,5َلاَقَ&
َIَ&?َدَ;=ل? ُمُهَ نْ3َ / اَنْ 3َ9ْلَ أَ& ?'Rْ #ُكَ & ا•ناَ3ْ‚ُ ~ َl. /َر ْ0, َlْ 3َ لِإ َلِ Jْ نُأ اَ ْمُهْ ن, ?'‡, sَ ك ّنَ ديِJَ 3َلَ & ُZاَzَي َ‹ْ 3َك ُ },#ْ نُي $ ناَتَ~وُ(ْTَ
E7,aُ ي اَل ُهّ4ل?َ& ?•iاَ (َ: ِmْ رَf=ل? -, : َنْ وَ;ْ (َيَ& ُهّ4ل? اَ Hَfَ#ْ ~َأ ِ tْRَ aْ 4, ل ?•راَن ?&ُدَقْ&َ أ اَFّ 4ُ ك , 2َاَ3,9=ل? ِمْوَ ي !َلِ إ َZاَ[ْ ‚َT=ل?َ&
6 َ 0ي,د$(ْ#ُ F= ل? ƒ… D I I و GOدrا%لا 6 ]t?ّ Mَك c R$ )اَ> ?َ MَH َن&ُ R$ :اَ"= ل? َلاَ قَ & ْمُهْ ن, cر,Mْنُ ْمُHَZاَQ ْ نَ أ ?وُTِXَ عَ &
… D I GUI ْمِه$ H?َوْ:َfِ/ ْمُهُ لْوَ ق َl, لَb , هّ4ل? ُ0= /? ُ–3$ (َF= ل? pَراَLGنل? ,5َلاَقَ & ,هّ4ل? ُ 0=/? cRْ يَJُ ع ُiوُهَ 3= ل? ,5َلاَقَ&
6 َ نوُ"َ :ْKُي !G نَأ ُ هّ4ل? ُمُهَ 4َ 8اَق ُ`ْ Tَق ْ0, ?&ُRَ #َك َ 0ي, Mّل? َلْ وَ ق َنوُw$Hاَ[ُي gu D I دار.ا :ا' $"%ه زا GT'وتلا
:هد"+9 :\شاد د.ا' 5و/>م و در%ش د.ا' همو•شم ?ا"'ا $.ا
lقل' هم2عا ه&ماb ƒ l'رم يوللا' و ر%ع 1•
110
I 110 G
lمدت هاKرع $م $">لا و ƒ اC%35 يK 7">لا \ف9و ا%ل
l8وم يBش ;لقلا و \0K ƒ ه"وCلا \ن4 $م ?ر4@
[/لت يد04 يو5ا ;# $م ƒ ينفش ا%ل 5انلا' Pا4
lXوم اCل 7"ل ه-V' ƒ اد%#ا اوتا 1و9 $م \0Bع
[Hف%لا و ه.اvلا $م يلا ƒ انت%لعا \•ش ول هل اولا9
l%-. $م dل%لا يK !C"K و ƒ انت95اK و \"Kوت ا@ا
او>ن+ت Pا ه"K !ت"&ع !تن4 ƒ اعHفم !fت%لعا ول gا9 و
[5وا هل ^رتلاK Pو5اه ƒ او95اK @ا ]B>لا ]ها lن*
l%&. وا ]ق>. ا@ Pا4 ƒ $%ل Pا"' gا9 ي/لا يK و
lKدم اCل 7"ل ه'5 $م ƒ همHع هد>' هتتا !ث
lت%. !*اع !Cنم هللا و ƒ اvل0م $fت !ل iا و Žل'ا
[د+. هرما. ا%' Pا4 ƒ ي/لا ي0نلا gا9 اهدن>K
l%ل. رهاQ يلع ف4 ƒ هف4 يK و ا5ومSم ;-V.
lKر. ي/لا فfلا و lKر. ƒ ي/لا فf' 1ار4ا اC>Kا5
او>نق. !ل و اوXر. !لK ‰لوم ƒ هل ا/CK هiوم \ن4 $م
[دBت !CK اا ا%ا4 ƒ هل>K !CQاF 1و9 ]Q و
او>"X هنKد $ع اوKر+ا و ƒ هدحل يK اد5او ا@ا يت#
111
I 111 G
lفن. ا%' ر6لا او ورتشاو ƒ ه' ‰*وا و 7مiا' gا9 ام
او>-9 ا%' PوHح. Lو&K ƒ هد>' !Cما#5ا او>-9 و
او>مزا ه' اوا4 ا%ل ا0ت ƒ !هiو%' ارfم او>مزا و
lفش. !Cل وه i و ادF ƒ هXو# اودر. ه"لع !ه i
l3وا هنم aر>لا gوb و ƒ هل.ا ‰لا qا>ن* $"'ام هل aو#
[رتم هل qام $م aوحلا و ƒ ŠدCلل !لع ه"K ;+ن.
l0*ا هنV. !ل ؤلؤل و ƒ ها8رم و ?و9ا. ها0+#
[Hعز ه' \0ه د9 و ^ا@ ƒ هعاوا Pاح.رلا و ر->لاو
l8رم اCل 7"ل ه0ها@ ƒ ه5ومSم هنBلا $م {.5
او>85اK !fل ا0ت !Cل ]"9 ƒ او'رش. يfل هنم اود ا@ا
l0ش. ا%>-م وا !f.ور. ƒ 2Cنم او&%تلاK !fود و
l0ت. !ه ر"F $f. !ل و ƒ د%#ا ين' ‰لا و $%ل ا/ه
lن%. $%ل ].ولا و ].ولا و ƒ هXو# $م :5اشلل زوفلاK
l'5ا dلاه اCن%K 7%, ƒ !Cتا.ا5 رشحلا 1و. oانلا و
lنش%لا Tمiا يرما&ل ƒ اCوعرK و ]B>لا ه.ارK
lB6م هل هللا و در. i ƒ رت08 اCمدق. T.ا5 و
lmفم هل>K ;ل4 $' ;ل4 ƒ ]e>ت اCمدق. T.ا5 و
112
I 112 G
lfلا lfل !Cل د0ع ƒ !f'ا اCمدق. T.ا5 و
lل-. ا@ا 5د0لا ها4 ƒ 5د"# اCمدق. T.ا5 و
او>ن%. !ل و aوحلا $ع اوو5 ƒ ه>"ش هلو cد* 1اما
اوعHBت 2K jحلا T>"ش ا. ƒ ان'5 $ع ي#ولا dل/'
ر' gوا دوش"م \'اث 5اوD5H' ود ر' qارتKا ه+9 $.5د ه4 \&اد د.ا'
1اما ?ر6# ر' 1ود !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* :|م \لا35 ^اR :ان8
cد* و j# !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6حA Šا.ˆ5 ه4 ار.ز اX5 ‰لع
7R دشا' ‰% يا-"ش و ‰ا&ف H" 1و+>م 1اما :او, و \3ا
$.ا د'i دش _5دنم $.د ?ا.5ورX 5اfا و ?ا.رف4 :او, $.5د Pوn
د0ع ]' 5ان.د $'ا ه4 ]C3 درم $.ا ه&"4 زا ;ل9 ]R و ]F و دق
ره زا ا5 ]9اع ه>9او $.ا qارتKا ].iد و هدمA ر' \3ا 5ان.دلا و !ه5دلا
انثا ه%rا دد>' ا4ر0ت اBن.ا 5د ام $f"ل دوش"م رهاQ وا [ار+م ره و Jفل
و PAر9 \فلاVم و ]قع \فلاVم ه4 !"rا% Pا"' ه8و هدزاود رشع
yلF هللا !&' gوا دوش \'اث ه+9 Pا5د l9او \فلاVم و $.د \فلاVم
دش \3ا5 ر%ع gا3د* ه' ا5 ه.اR د* ‰>"ش $.ا ر"0>ت ه4 \&ن.ا
$",5ؤم [ا%8ا ه' هد"3ر د# $.ا ه' اX5 1اما ?ر6# ر%ع ه4 ار.ز
$f"ل دوش ‰% :او, :/4 1Hلت&م دنn ره ر"0>ت Šا-, و $"ق.رK
و 1در4 aرع 1اما \مدV' ه4 د.وW"م ا5 ر"0>ت $.ا Šوا5 $.ا Pوn
H.ا8 ا-, ر' ه"قت ]حم ر"F 5د 1و+>م ?وf3 و در4 ?وf3 1اما
:ان8 :او, $.5د هfA 1ود دو% ه+9 :/4 ر' \لiد د'i \&"
رعاش ه4 دومرK رما ا5 هعا-لا aرتفم 1و+>م 1اما :|م \لا35
ه4 \3ا 1ول>م رعاش $.ا gا# N.5اوت Šو5 زا و دن4 123 ا5 5و4/م
و ر"قحت 1و+>م 1اما j# 5د 7R دو' ر%Vلا :5اش j3اK ر8اK درم
دمA 1زi [وXوم ;ل9 و [ورشم L2, :|م \لا35 ?ر6# j# 5د
Pا"' ‰'اوV"' و jل9 و ا.ˆ5 $.ا ;0&' 1اما رfفت ه+9 $.5د 1و3
زا هث2ث qافل, qار0ت و ;3ا زاو8 ا5 1اما ه4 دش 1ول>م 7R هدو%
و هد.د :او, $.5د ه4 دنت&اد"م هر"04 و 1ار# هfل' دو0 1ول>م j'ا3
:و8و' !لع ا5 1اما و ددش zوشم و ددرتم د# $.ا ه' هد"نش
5د و \3ا ?ا.5ورX زا ?اHrا8 زاو8 و ?امرحم \مر# و ?ا08او
113
I 113 G
ه+9 $.ا رDا 7R دتKا ‰م \ماما \9ا"ل زا !لع $.ا PادقK ?5و*
‰Kا4 5د هfل' ددرD \مامiا :ول&م اX5 1اما ?ر6# دشا' {"ح*
ام و Pا4 ام !لع ا5 1اما هfA ?ا0ثا Šار' \3ا هدو% دقع ‰'ا' ين"ل4
$.ا gا# ر' ا5 1اما ه4 دو' Pوn 7R دشا' ]*ا# ه4 د.ا' ‰م Pوf.
ه' ه4 H"n $.ا ]e%' و دو0 ]*ا# !لع وا هلو0قم هد"+9 gاح' و رعاش
?ا'رقم gا%4 زا و دوش ]*ا# \شC' Pا%X PA Pداو, 5ا' d.
Mحم 1اما }>' هfA gا# دو' ]ها8 Pامز $.ا ات 1اما دشا' Šدواد,
H" j'ا3 ه%rا 5د gاfشا $.ر' و \3ا ?اد>0م و ?ا'رقم Pا"' Šار'
رDا و دنتK5 PاC8 زا !"mع رما $.زا ر0V"' Pاش.ا ه4 دوش"م د5او
15اCn ددو%ن اX5 يلع 1اما ه' Ž"ل0ت ارn 7R دو' 1ول>م ا5 Pاش.ا
و $",5ؤم زا d. €"ه ه4 ار.ز \3ا l9او {.ر* sو5د هد"+9 $.5د هfA
‰عو%Bم \•"ه ه' ه'اح* هاWY"ه ه4 هتشون و هتفW $"Kرb ر"3 ]ها
1اما $">ت \3او,5د و دنشا' هدمA !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R دH
\شC' Pا%X و sو5د !&9 $.ا Pدر4 دن&R و دنشا' هدو% :ان8 PAزا
Pومو+>م qا"0•اI ه4 \3ا \لا35 و ?و0 ‰Kانم Pداد PA 5ارfت ر'
\لا35 :انB' \0& ه+9 $.5د {.ر* sو5د هfA !BنR G:/fلا $ع
ه4 5و4/م رعاش j# 5د هدو% ]ق :ان8 PA Pا'ز زا ه4 Šا8 هدو%
Šر"%# رعاش $.ا ه4 ار.ز هر,‚ا و ا"دلا يK ان%.د و ان0#ا* و ارعاش
5د \3ا هدو' :انBA !.د ه و \3ا هتKا.5د ا5 ?ر6حA \0ح* ه
هد"+9 $.5د هfA !شش \3ا ?و0 ‰Kانم $تفD sو5د و ههاد0لا' ا"د
\0& ‰ش.دا \09اعا و \هاف3 و ]C8 ه4 ار.ز \3ا {.ر* رف4
زا رت !"قت&م و رت ]ما4 ا5 ر0%v"R ]قع و هدر4 ‰لا>ت Š5ا' :انB'
5و-Vم 1اما $">ت 5د ا5 ر0%v"R ه4 Šد3افم ه4 ار.ز هت,ا3 ‰Cلا !لع
و :ات4 ف.رحت و د5و, !ه ر' $.د رما و ددش l9او ه%ه دو' pوحلم و
دو' 5و+تم ‰Cلا 1اf#ا h.ورت اCA ?و9 ه' ه4 $"%ل&م هعا%8 دادت5ا
زا اهر4 و ار08 ‰ا5 !f# ر' ان' Mحم ‰لا>ت Š5ا' :ان8 و داد و5
ا. دو0 ‰لا>ت وا 1ول>م دش l9او ه4 Šد3افم و د"ان4 1اما $">ت ر0%v"R
ر0%v"R هت,ادرR و هت,ا3 و دومرف د+9 اCA ه' !لع دو8و ا' ا5 PA lKد
d. 5اCQا ه' !ل9 d. ا5 دو, ?اق"Kوت و ?اد".ات هfل' ?دم $.ا 5د ا5
رتد' PA زا دو' ‰لوا \"لها8 5د ه4 ‰تلا# و دو% jل-م وحم Lر#
ر' ود ره PA ?اعارم ه4 ف-ل ^رت و {ل*ا ^رت هfA !تفه دش اد"R
$.ا \#ا09 و دمA 1زi \3ا ه>"ش $.د ?ا.5ورX زا ‰لا>ت Šاد, هم@
114
I 114 G
]ها اB'ا8 و د5اد ه0ترم هn ه4 \3ا 1ول>م ه>"ش دH ^رت ود ره
هد"+9 $.ا ;#ا* هfA !تشه دنهد"م 1اHلا ^رت ود $"%ه ه' ا5 \ن3
و Š5ا+ و دوC. هfA gا# Pاش hنR 5د \3ا هت,ا3 ر+حنم ا5 1درم
و _و8ام و _و8ا. و Z0# ]ها و ا-, ]ها و $"•'ا* و دونه و oوBم
و ههاد0لا' دنت&" ],اد ه&%, ŠاCاش $.زا d. €"ه 5د Pاش.ا ر"F
ر' @ا/تلا و د5A Pا'ز ر' 5ا'5ا' Pا3 هn ر0%v"R ا5 {.ر* sو5د !&9 $.ا
\3ا ]قع L2, Pدر4 اد8 اد8 ا5 هث2ث qافل, ?ا.ا5 هfA !C د5اد
[ا0تا ه و ددو0 فلاVم ]%ع و هد"قع €"ه 5د !ها' Pاش.ا ه ه4 ار.ز
d. ر.ز 5د ه4 UاVشا Pا%ه رDا 7R د5اد \فلاVم !ه ا' Pاش.ا
d. 5د $">م UاVشا دو8و دنشا' !ه رW.د Pاش ر.ز 5د دنشا' Pاش
ه9رK Pا زا ا5 UاVشا ‰6>' رDا و د.A 1زi هدد>تم هنfما 5د د#او PA
و {8رم 2' {"8رت دنادرD رW.د Pاش ر.ز ا5 ‰6>' و ‰اش d. ر.ز
$.ا 124 ه"8وت \.اF و داد"م gاحم ]قع ههاد' ا5 5و/حم ود ره $.ا
Pاش.ا ر"F ه4 ار.ز دنشا' ه>"ش Mحم oا زا دارم ه4 \&A رعاش
Pاش hنR 5د ا5 اCA و دا_5ا, oا هر.اد زا ‰تا.دي' gا%4 ;0&'
1ود Pاش ر.ز ه"ا&"4 و Š5د"# Pاش ر.ز ‰لوا ه>"ش دزا3 ر+حنم
Pاش ر.ز O2F و 15اCn Pاش ر.ز ه.د.ز و 1و3 Pاش ر.ز ه"ماما و
و [ا0تا 5د ه4 ار.ز دوش"م gوق>م H" اCاش دد>ت ?5و* $.5د !BنR
!ه ر' H" ر+# و 2%ع و هد"قع \3ا همات \فلاVم cرK $.ا Pاعو0تم
 I د.امرK ‰"م د"Bم PAر9 5د ‰لا>ت j# هfA !هد د5و, ‰% ُyاَنْFّ 4َ ع اََ &
6 c SِTُ Œنَ Nْ Rُ قَ& cRْ ك, b اّلِإ َ وُ H ْنِ إ ُ هَل -, ‚َTْ نَي اَ َ& َRْ ;.zل? ƒe D cافتا $"Kرbزار"3 ]هاو G7.I
!ه ا5 ر>ش d. !ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R ^اR :ان8 هfA ر' د5اد
1ا%ت ه4 \&اfما هn داو, \&اوت ‰% \35د PA ه"Kا9 و Pزو ه'
gا# هfA !هدزا. دهد !"ل>ت اX5 1اما ه' 5ا' 5ا' و در"D دا. ا5 هد"+9
و j3اK و }"0, ه0ترم هn ه4 د.د د.ا' N.5اوت 5د Šر"%# رعاش $.ا
oد9 !لاع 5د ا5 74 $"نn $.ا ه4 Pاfما هn دو' ر%Vلا :5اش
I د.امرف"م ‰لا>ت Šاد, هfA !هدزاود دشا' :انB|' ‰rا35 ُمُهُ ;ِTGتَي ُ Z?َRَ ;Ezل?َ&
6 َ ن&ُ&اَ‚= ل? WW… 6 َ نوُF3ِهَ ي _ i?َ & •`ُ ك -, : ْمُهG نَأ َ Rَ 8 ْ مَلَأ D WWO 6 َ نوُ4َ ;ْ #َي اَ ل اَ َنوُلوُ 9َي ْ مُهG نَأَ& D WWƒ َ0ي,Mّل? اّلِإ D
o7َ4َ 9ْ نُ Gnَ أ ?وُFَ 4َ { َ0ي, Mّل? ُمَ4ْ ;َ 3َ>َ & ?وُF, 4ُ { اَ , دْ;َ/ ْ 0, ?&ُRَ Lَت=ن?َ& ?'‡, sَك َ هّ4ل? ?&ُRَ كَ bَ & $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُنَ َN
6 َ نوُT,4َ 9ْنَ ي WW• D و `2* ]ها زا $",5وم [ا%8ا ه' Šر"%# $.ا و Gqار>شلاI
115
I 115 G
زا وا [ا0تا ه' رما و دشا' ‰هار%D ]"لد 74 $.ا [ا0تا 7R دو0 ر4@
.lنت%م و gاحم !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35 :ان8
?اقث زا ‰6>' \0ح* 5د Pاش.ا Pا5اfم ‰6>' هfA :!هاBنR د"4
;ه/م زا و دننf"م 5ا"ت,ا Pاش.ا \مز2م و دوش ‰م ],اد $"ثدحم
و دن.وW"م د' ا5 ;ه/م PA L23ا و دن.ا% ‰م رهاQ Š5اH"' دو,
و ه'وت و Šوقت 5اCQا و دنن4 ر4@ •م ر' ا5 ;ه/م PA $عا-م و د3افم
\0F5 ?دش ?اقث زا }.د# /,ا 5د و دن.ا% ‰م ?ر"3 $&# و \ا.د
gد>م و cوثوم ا5 اCA \ن3 ]ها qا%لع و ه0لb هfA ات دننf"م 5ادو%
5د هاWA دوش"م ]*ا# 1ات Pان"%bا Pاش.ا Lافع و cد* ر' و دناد"م
ا. دننf"م oو3دم دو, ;ه/م د.ؤم ?اعوXوم M>' ?اقث ?ا.ورم
و دنتKا yلF ه' 1درم ات دن.ا% ‰م \.او5 هدر4 ف.رحت ا5 ?ا%ل4 M>'
$.ا' gوا اCن.زا ‰+Vش 1ا {ل8ا \3ا Pاش.ا دو"4 !mعا !ه د"4 $.ا
\3ا \ن3 ]ها qا%لع jثوا ه4 $">م $' ‰"ح. هfA ات هدو% 1ا"9 د"4
[2bا z5ا4 \ق"ق# ر' و دو% j"ثوت ا5 وا ].د>ت و `ر8 :ا' 5د
qا%لع اما در' Pا%D $"0rات Pا9دا* زا ا5 وا ه"قت †رK ;0&' \Kا"
ا5 دو, و \3ا 5اfم درم $.ا ه4 دش فشfنم \ن3 ]ها زا ا5 رW.د
\3ا درفتم P|' وا ه4 ‰تا.او5 زا و هدو% او $"نn ر.وHت و هل"ح'
$م !f"ل و ا"لع Pا اعوKرم هد.ر' $ع هاو5 ام dل@ $م ددر4 زارت#ا
.Šد>'
Pا,5وم ا' دننf"م هعداVم Pاش.ا زا ‰>%8 هfA :!f. و هاBنR د"4
k+9 و 5ا0,ا زا و دنن4 ‰م ف"لات N.5ات 5د ‰'ات4 7R \ن3 ]ها
‰% _5د \3ا \ن3 ]ها زا _5ا, :ات4 $.ا فلؤم هfA !هوم ŠH"n
ŠH"n Pاش.ا ?ا'5احم و ه'اح* gاو#ا و افل, ر"3 5د $f"ل و دن.ا%
PA زا \ن3 ]ها $",5وم ‰6>' و دننf"م ],اد دو, ;ه/م زا ‰ل"ل9
yلF ه' و دن.ا% ]ق \3ا \ن3 ]ها زا PA فلؤم هfA Pا%W' :ات4
$.ا Zق و دوش j"قحت ‰' PارQا \ل2X ;8وم هتK5 هتK5 و دنتKا
yلF هb5و 5د N.5اوت $"فن+م زا ا5 ‰%لاع هت&ش Pاش.ا دارم ر' د"4
د"3 دت# هد"ش4 \ل2X هق'5 5د ا5 N.5اوت PA PارQا و دا هت,ادا
$.زا اها8 ‰6>' 5د H" G:ا0#•ا TXو5I ;#ا* xدحم $.دلا gا%8
هللا ‰X5 j.د* رf'و'ا \>"' ه+9 5د ا*و+, هد5وA ]ق N.5اوت ]"09
116
I 116 G
?ر6# ]ت9 ه+9 5د و هC8و هللا 1ر4 ر"ما ?ر6# ف9وت و هنع
ه4 \&A وا :ات4 5د gوق !&9 $.ا \م2ع و هنع هللا يX5 Pا%eع
5د رm زا \ن3 ]ها $"ققحم اما هدمA $"نn ?ا.او5 M>' 5د د.وW"م
.داهت&اد ;8او 1ا%ت زارت#ا ]"هاBم هفن+م N.5اوت
‰BC ه' \ن3 ]ها $",5وم ا' دننf"م هعداVم هfA :1ود و هاBنR د"4
]ها هر0ت>م N.5اوت زا :ات4 PA5د و دن&.و N.5ات 5د ‰'ات4 2eم رW.د
ر4/' \'و Pوn $f"ل دننf ]ق 5د \ا", 2*ا و دن.ا% ]ق \ن3
$' د%حم :ات4 زا Pاش.ا ?ا"#د9 ‰6>' د35 اCA ?ر8اشم و ه'اح*
ه4 وا :ات4 زا ا. هدر4 ف"ن+ت ه'اح* ;لاeم 5د ه4 ‰>"ش ير0b ر.ر8
1ا و دن.ا% ]ق هداC وا 1ا Gدشرت&%لا `ا6.اI و هتشو \ماما 5د
دارم د.اش ه4 دتKا yلF ا5 $.رQا اBن.5د 7R دن.وW {.ر* :ات4 PA
\3ا 5وCشم ر"04 N.5ات' ه4 \3ا ‰>Kاش ير0b ر.ر8 $' د%حم :ات4
ر"حت ;8وم و دن.ا% ]ق 5د ]ق Pا,5وم 7R \3ا N.5اوتلا {*ا و
:ات4 $.ا و دوش 5اتKرD \ل2X هb5و 5د ]ق PA $">0تم و دوش ‰م
ر&"م وا هV& ا5 ‰&4 !4 \3ا دو8ولا H.Hع 5ا"&' ر"04 N.5ات ‰ن>.
?اKرحم زا ه4 \3وا ر+تVم \3ا 5وCشم 1درم دH هYA هدمA
$"%8رتم و ‰لا>ت هللاqاش Pا هلا# ŒB"3 و \3ا ‰>"شلا ‰bاش%ش
ها5 PA 5د ف.رحت 5د ف.رحت 7R دا هتش/D ه>"ش رe4ا H" ر+تVم PA
.\3ا هتKا.
5د دن&.و ‰'ات4 Pاش.ا $",5وم ‰6>' هfA :1و3 و هاBنR د"4
زا ]ق ‰' ه'اح* هش#وم `داو9 و هح.ر* ;.@ا4ا :ات4 PA5د و N.5ات
و در"D ر' ]ق Šو زا PA H"%ت ‰' ‰6>' ات دن.ا% ر4@ دن3 ‰' و ‰&4
و د'ا. ?رCش هتK5 هتK5 و در' 5اf' دو, ?ا5واحم و دو, ف"ا+ت 5د
زا ا5 5ا4 $.ا gوا و دوش d"fشت ;8وم ?ا.او5 L2ت,ا ا5 1درم
k+9 رe4ا و \3ا هدر4 ‰>"ش يدزا $' †ول فنVم و'ا Pاش.ا
?اعرتVم و ?اعوXوم زا \3ا _5دنم وا :ات4 5د ه4 ه'اح* Lور#
.\3وا
:ا' ه"م24 ;ت4 5د Pاش.ا qا%لع زا ‰>%8 هfA :15اCn و هاBنR د"4
Lا>X و Pا&# و `اح* }.دا#ا زا و دن&.و اد8 ا5 ه'اح* $عا-م
117
I 117 G
Jفل 5د ف.رحت ‰دا ه' دن.و8 d&%ت $عا-م PA ?ا0ثا 5د \ن3 ]ها
ه4 ŠH"n دوش هدر4 ]مSت d" رDا }.دا#ا PA5د هfA gا# ‰ن>م 5د ا.
  ‰م رهاQ PA L2, هfل' \&" دو8وم دشا' Pاش.ا qاعدم jKاوم
ر3 ر' Šزو5 ‰اث هف"ل, هfA Zلاeم \3ا Pاش.ا ف.رحت ه%Cن.ا دوش
اهرCم ه4 دومرف"م و داد"م دنR ا5 1درم اهرCم Pدر4 PارD :ا' 5د ر0نم
5د ا. ا"د 5د دش"م رVK ;8وم رCم ‰ارD رDا ه4 د.دن0م PارD ا5
د"اد"م ا%ش و دو' ‰م ‰لوا و j#ا رVK $.ا' ر0%v"R ه4 ‰ت&.ا' ?ر,A
‰ز دا هتشاد رCم !ه5د د+اR ر' هدا.ز وا Pارت,د و ر0%v"R Pاز ه4
H.وBت ا5 PارD رCم ‰لا>ت Šاد, ه4 \فD دو' رXا# 7لBم PA5د
I يلا>ت هلو9 د"Bم PAر9 5د \3ا هدومرK odْ&َ + َناَ"َ odْ&َ + َل?َ دْT,ت=>? ُ مُ8ْiَ رَأ ْ نِ إَ&
6 ا• ن3ِTُ ا'Fْ xِ إَ& ا•ناَتْهُ / ُ هَن&ُMُ%ْ fَ8َأ ا* wْ3َv ُ هْ ن, ?&ُMُ%ْ fَ8 اَ 4َ : ?•راَ<ْ ن,ق G0ُH?َدْ)ِ إ ْ مُتْ3َ8َNَ & Wu D I ارn وت 7R Gqا&نلا
ه4 دومرK lXاوت و ‰Cلا 12f' :دSت ها5 زا ‰اث هف"ل, ‰ن4 ‰م lنم
ه%ل4 $.ا Pاش.ا =gاBحلا يK ?ا5دV%لا ‰ت# ر%ع $م هقKا oانلا ]4
هدر%ش $عا-م :ا' 5د و دا هدر4 Pز PA :او8 زا HBع ر' ]%# ا5 وا
.‰لا>ت هللاqاش Pا ŒB"3 ا%4
‰م24 دنن4 \0& ه4 \&A \3ا دو"4 !mعا ه4 :!BنR و هاBنR د"4
^اR :ان8 هfiا# دشا' دو, ;ه/م jKاوم ه4 $"نمؤ%لار"ما ا' ا5
و qارقت3ا زا د>' Pاش.ا \>ن* $.ا و \3ا tر' PAزا $"نمؤ%لار"ما
ف.رحت هfA 1ود دن.ا% {.ر* lXو هfA gوا دش هتKا. j.رb دنY' l0تت
ا5 :انBA Jفل و دنن4 ‰ن>%لا' \.او5 هfA 1و3 در' 5اf' ه%ل4 ود d.
زا دو, !عH' و دا هد"شارت دو, ه4 ا5 ‰ن>م PA دو, Jفل' هدر4 ^رت
هYA \3ا 7ن8 $.ا زا و دن.ا% ر"0>ت دا هد"%CK Pاش.ا oدقم Jفل
هدا.ز Šو 5د هدو% l%8 ا5 :انBA {.ا+ و Jعاوم و اC0-, و اCما زا
هد5وA ]%>' ر",ات و !.دقت و اC>Xاوم $ع !لfلا ف.رحت و Pا+ق و
زا دن.وD هداC 1اGهF20لا hCI :ات4 و دا هت,ا3 دو, ;ه/م jKاوم
و \3ا ‰6ترم وا 5دار' زا دن.وD و {"ح+لا 5وCش%لا وه و \3ا اX5
†اق3ا و هدو% رت'ا ا5 $"نمؤ%لار"ما 124 ه4 دش"م 1ول>م {.ر*
اها8 ‰6>' و هدر' 5اf' ]حم ‰' ر",ات و !.دقت و هدر4 Lور# ‰6>'
وا ŠاB' و هدو% L/# ا5 PA دو' l9او :انBA Jفل 5د ه4 ‰ما ه4
و دوش ]*ا# ها0تشا دارم $"">ت 5د ات هد5وA 1اC'ا j.ر-' P2K Jفل
118
I 118 G
:ات4 ه4 \3ا 7ن8 $.زا H" و در4 دناوت d&%ت Pاد' \ن3 ]ها
.PA ر"F و يلحلا ي3ر0لا ;85 $' د%حم $' ;85
و دنن4 ف"ن+ت ‰'ات4 Pاش.ا qا%لع زا ‰6>' هfA :!شش و هاBنR د"4
gاو9ا :ات4 PA ].اوا 5د و دن.ا% \0& $.رهاb ه%rا زا ‰f"' ا5 PA
\ح* داقتعا ا5 رQا ات دنن4 د5او 1اما PA هر0ت>م ?ا.او5 و هح"ح*
ه4 هعوXوم هKر,Hم ?ا.او5 :ات4 $.ا qانثا 5د و دوش اد"R \0& $.ا
ه4 Šر"&فت \3ا 7ن8 $.زا دن.ا% د.از دنشا' دو, qاعدم jKاوم
ه"لع Šرf&ع ‰لع $' $&# د%حم و'ا 5اوD5H' 1اما ه' \3ا :و&نم
.\3ا هدر4 l%8 ه.و'ا' $'ا ا5 وا ه4 12&لا
دا هدر4 lXو ‰rاعد Pاش.ا qاح+K زا ‰6>' هfA :!تفهو هاBنR د"4
و دن.ا% $"نمؤ%لار"ما ه' \0& ا5 اعد PA و هث2ث qافل, $>b و $>ل 5د
ه' Pاش.ا دH 5وCشم \&"rاعد PA و دو' :انBA ?ون9 Šاعد دن.وD
دا. Z.ر9 ي%ن+' ا5 $"V"ش اعد Pا5د ه4 ار.ز Z.ر9 ي%ن* qاعد
ا%C"توFاb و ا%C"ت08و Z.ر9 ي%ن* $>لا !Cللا د.وW"م \3ا هدر4
ا0ل9 و dلو35 ا"+ع و dما>ا ادح8 و d"#و ارfا و ^رما افلا, $./لا
€"ه \0& $.ا PاتC' و :/4 5د و Pا./Cلا ر,A ‰لا d'ات4 اKر# و dن.د
رWم \&" Šدو8و ا5 Z.ر9 ي%ن* ود ره $.ا و \&" dش و هC0ش
.ه>"ش !هو 5د
و $"نمؤ%لار"ما `دم و دنن4 اشا دنn Šر>ش هfA :!تشهو هاBنR د"4
PA5د ه>"ش ;ه/م \"ق# و وا \ماما $"">ت و ر0%v"R د>' وا \"ل6Kا
\0& Š5ا+ و دوC. زا هم@ ]ها ‰6>' ه' ا5 وا و دن.ا% Pا"' 5ا>شا
‰م@ $.ا هYA ه4 در' Pا%D و دنتKا yلF ه' \ن3 ]ها P2ها8 ات دنهد
فح* رW.د ا. ]"Bا ا. ?ا5وت زا 70تقم د'i \3ا هتفD دو, 5ا>شا 5د
$">%8ا !C"لع هم23 و هللا ?اول* $"ق'ا3 qا"0ا ر' هلHنم همرfم
\0& ŠدوC. Pول6K $'ا ه' ه4 Š5ا>شا \3ا 7ن8 $.زا دو' دهاو,
.دنن4
:ر>ش
l%-م هK2Vلا يK هاو&ل ام و ƒ ه%.Hع $"نمؤ%لار"ما يلع
119
I 119 G
l%8ا ].ا6فلا ه"K ]' 1دقت ƒ ي/لا هم23ا و يلا>لا ;&نلا هل
l"شتا ا%ل&م iا \ن4 ا%ل ƒ يتلم ر"F Tلم Šوها \ن4 ول و
.ا5 5ا>شا $.ا دنن4 \0& وا ه' H" و
:ر>ش
ي5ازوا :5 ا. اC' {ماK ƒ هن8 Š5ولا يK يلع ;#
5انلا $م 5انلا يK $+# ƒ ه0# Šو ا"م@ Pا ولK
.دوش ‰م هتKا. Pاش.ا ;ت4 5د 5ا"&' 7ن8 $.زا و
هدومرK ه4 $"نمؤ%لار"ما ه' دنن4 \0& هfA :!C و هاBنR د"4
اCل*ا ا‹ OرBش $ح gوق. !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 \>%3
ه>"شلا و اCتر%ث $"&حلا و $&حلا و اC#اقل \‹ و اCعرK T%bاK و
!m ه' ا5 Pو%6م $.ا Pاش.ا qار>ش ‰6>' و هنBلا يK انل4 و اC95و
.د.وW"م هد5وA
:ر>ش
رBش $م a5iا يK \ت0 اCلeم ام ƒ هت'ا دلVلا يK OرBش ا/0# ا.
رش0لا د"3 يلع `اقللا !ث ƒ T%bاK [رفلا و اCل*ا ‰ف-+%لا
رBشلا' فتل%لا c5ولا ه>"شلا و ƒ ر%ث اCل ها-03 Pا"%شاCلا و
ر0Vلا $م gاع يK ه.اورلا ]ها ƒ ه' qا8 هللا gو35 gاقم ا/ه
رمHلا ]6Kا $م Oرمز يK زوفلاو ƒ !C' OاBنلا و85ا !C0ح' يا
Pاش.ا qاعدم ر' د5اد \ح* ه8و 2*ا ه4 Šدو8و ا' ر0, $.ا و
دا \عا%8 و \ن3 ]ها \ق"ق# 5د يلع ه>"ش ه4 ار.ز دن4 ‰% \لiد
120
I 120 G
$.ا MKاو5 Pوn دا هدو' ;قلم ‰لوا ه>"ش ه' j'ا3 Pامز 5د ه4
ددر%ش 1زi زارت#ا ;قل $.زا \ن3 ]ها دا هداد 5ار9 دو, ا5 ;قل
دن4 \.او5 ه%ل3 1ا $"نمؤ%لا1ا زا ين-9 5اد و \ش/D 5ا' دنn هYانn
يK dت>"ش و \اI يل>ل !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 gا9 ه4
هوmفل. 123iا Pورv+. 1او9ا d0ح. ها !عH. $%م P‹ iا هنBلا
!هدهاBK ه6Kارلا !Cل gاق. H0 !Cل !C"9ارت زواB. i PAرقلا Pˆرق.
iI gا9 !C"K Tم2>لا ام هللا gو35 ا. يلع gا9 GPو4رشم !CاK
$'ا ‰3وم زا و Gفل&لا ‰لع Pون>-. و Tعا%8 i و T>%8 PودCش.
دو' \"' ]ها ]XاKا زا ه4 ;لاb ي'ا $'ا يلع $'ا $"&حلا $' يلع
[اb‹ $م انت>"ش ا%ا gوق. Pا4 ها هد8 $ع ه"'ا $ع \3ا هدمA \.او5
.انلا%ع‹ ]%ع و هللا
5وCشم و l.اش ا5 ?ا.او5 PA و دنن4 \.او5 ه%rا زا هfA :!ت+ش د"4
ر"F \شC' 5د و \&" :ا&# \ما"9 زو5 ا5 يلع ه>"ش ه4 دزا3
دارم 1ود \3ا ارتفم و [وXوم \.او5 $.ا gوا دمA دهاوV 5د Pاش.ا
.MKاو5 ه دا Pاش.ا [ا0تا و ‰لوا ه>"ش يلع ه>"ش زا
ددومرف"م ه4 ه%rا ه' دنن4 \0& ا5 ‰e.د# هfA :!f. و \+ش د"4
و [وXوم H" }.د# $.ا و هما"قلا 1و. ]3رلا !C-0v. يلع T>"ش P…
و \ن3 ]ها qا"لوا يلع ه>"ش زا دارم \ح* ر.دقت ر' و \3ا ارتفم
Jفل $.ا ه' دا هدو% ر"0>ت Pاش.زا ي3د9 }.د# 5د ه4 دا \عا%8
و GqادCشلا و Pو"0نلا !C-0v. 5و $م ر'انم !Cل يل28 يK Pو'احت%لاI
ه4 دنت&ه ‰ا&4 يلع ه>"ش ه4 دوش"م دافت&م {.ر* Jفل $.زا
داش5ا M"K gو*و Šار' و هللا يK و هلل Mحم ا5 يلع :ان8
و \ن3 ]ها qا"لوا H8 ‰ن>م $.ا و د5اد \3ود Pاش.ا \bا3و'
aارFا \CB' Pاش.ا ].اوا ه4 MKاو5 L2V' \&" ]*ا# ا5 \عا%8
Pدز !ه ر' و \%ش# و ها8 و \3ا.5 و dلم gو+# زا Šو"د هد3اK
Pاش.ا ر,اوا و دنت,ا3 :انB|' :و&نم ا5 دو, اCتن-ل3 و اCتلود
I هدمA ه%.ر4 ه.A $.ا cاد+م 6 َ S•لاَY ْ مُHَZاَ/َN ?ْ وَ#ْلَأ ْمُهG نِإ ƒe 6 َنوُعَ Rْ هُ ي ْ م,H$راَxَN !َ 4َ ع ْمُهَ : D
•u D G?اKا+لا
121
I 121 G
د# زا هدا.ز ه>"ش ف"*وت و ف.ر>ت 5د هfA :1ود و \+ش د"4
1H>لاولوا qا"0ا ه4 دنن4 ]ق دو, ر"3افت 5د و دن.ا% qارbا و هvلا0م
و !.وش 5وشحم يلع ه>"ش 5د zا4 ه4 ددرf"م رما $.ا Šوز5A
و ددش 5ادو% يلع ه>"ش _ار>م ;ش 5د ه4 ‰ت9و ا5 ]"ل, ?ر6#
زا ان%ت gا%f' د.د !هد5اCn ;ش هام ]eم ‰ا5و ا5 Pاش.ا qاهرCn
و د.امرK ],اد يلع ه>"ش 5د H" ا5 وا ه4 در4 \3او, 5د ‰Cلا :ان8
Iدش :اBت&م وا qاعد 6 َ م3$H?َRْ /ِBَل , ه,تَ ;3,v ْ 0, ّ نِ إَ& Cg D $"%C' ?5اشا G?اKا+لاI
1Hلت&م ه4 ار.ز \&" هد"شوR ارتKا $.ا \عانش و {09 و \3ا ه+9
H" و \3ا ]"ل, ?ر6# ر' و 1H>لاولوا qا"0ا ر' ه>"ش \"ل6Kا
هت>"ش $م Pا وI ه.A H" و Pا"تما زا ا"0ا ه85د Pا+ق 1Hلت&م
ه4 ار.ز \3ا d"45 \.اF ه' Pدو% ]%# ‰ن>م $.ر' ا5 G!"هار'i
ه4 دو+قم L2, 1اC'ا و ر4/لا ]09 5ا%Xا و !m رت' و رهاQ ف.رحت
1اm HB>م 124 5د د.A يم 1زi \3ا :و">م Pا"9و3 124 5د
.dل@ $م هللا @ا>م ‰لا>ت Š5ا' ?ر6#
ر' ا5 يلع ‰6ترم ?ر6# ه4 دنن4 داقتعا هfA :1و3 و \+ش د"4
Pوهرم 1د ر,A ات دو8و qادت'ا زا ]"rار08 و دو' ‰ق# !ه ]"rار08
{09ا ه4 !"mع \&.ولF $.ا و \3ا Pاش.ا 1ا>ا Pون%م و Pا&#ا
ه"لاF ه9رK $.ا ;ت4 5د 5ا"&' ?ا.او5 :ا' $.5د و \3ا رف4 هو8و
Pاش.ا هد%ع $".5ا0,ا رe4ا ه4 \3ا \.او5 $.ا هل%8 PA زا ددو8وم
ر"ما هاDا دو' هت&ش ر0%v"R دH ]"rار08 Šزو5 ه4 دا هد5وA ا5 PA
ر0%v"R د5وA اB' !"m>ت gا%4 و \3او,ر' ]"rار08 دمA 5د $"نمؤ%لا
1ا هدز ات ه4 \&"ق# $م ر' ا5 وا ه4 \فD ]"rار08 د"3رR gا# $.زا
\3ا هدو' هوWn دومرK ر0%v"R دمA !اوت ‰% 5د' PA رfش هدCع زا
$م زا د.رKا"' دو, ?5د9 د"' ‰لا>ت j# ارم Pوn ه4 \فD ]"rار08
ر"حتم :او8 5د $م \&"n وت 1ا و ‰ت&"4 وت و !ت&"4 $م ه4 د"3رR
ارم و د"35 5د $م \9و ر3 ر' Pاو8 $.ا هاDا 1دش zوما, و 1دام
و ]"ل/لا د0>لا ا‹ و ]"لBلا :رلا \‹I ه4 oرتم و وW' Pاه \فD
و !ت3او,ر' $م Pا&#ا PA j# Šادا Šار' 7R G]"rار08 ي%3ا
هn وت ر%ع ه4 د"3رR ]"rار08 زا ?ر6حA 7R 1د5وA اB' وا !"m>ت
[ولb gا3 5اHه ‰3 زا د>' ه4 \&.ا ه5ات3 \فD ]"rار08 \3ا 5د9
زا ه+9 $.ا 1ا%ت و 1ا هد.د 5ا' 5اHه ‰3 ا5 وا [ولb $م و دن4 ‰م
122
I 122 G
!"ل>ت ر'ار' Lر# ه3 ود $.ا !"ل>ت ه4 ار.ز \3ا ه9رK $.ا ;.@ا4ا
و ر0%v"R ه' ]"rار08 زا ‰Aر9 k ;8وم ه' هC0ش ‰"' ه4 PAر9 1ا%ت
\%> PA ر'ار' 5د دش داوت ‰% هدش l9او يلع ‰6ترم ه' ر0%v"R زا
PAر9 JKا# زا ‰+Vش هfA دنام دشا' ‰% ‰ق# ا5 5د9 $.ا ه%"mع
Pداد ه%قل $.ا دهد ه%قل و د.ا% {تK JKا# Pار' {.وارت 5د و در"D دا.
ه0ترم هn هدش l9او وا' \0& JKا# زا ه4 PAر9 !"ل>ت ر'ار' 5د وا
\3ا l9او ]"rار08 ?ر6# ر%ع 5د ه4 }.د# $.ا ر,A H" و د5اد
دن4 [ولb gا3 5اHه ‰3 زا د>' ه4 ه5ات3 ه4 ار.ز \3ا 7# فلاVم
ه5و%>م !"لا9ا رe4ا 5د ;4او4 :ورF و [ولb هn \3ا ?iاحم زا
ه5ود ;ش و زو5 5د ه4 \3ا ?ا4ر# [ر3ا PA و \3ا ‰لوا \4رح'
هت'اث ;4او4 H4رم ه4 !تشه Pا%3A Šiا' ا5 ]"rار08 و دوش"م 1ا%ت وا
]"rارB' \0& 7R دوش"م 5و0ع و 5ورم ;ش زو5 5د ه0ترم دنn \3ا
ŠداCش دو8و ا/C>م و دوش ‰% gوق>م ;4او4 :ورF و [ولb
دو8و $.5د \3ا ر,Sتم gا3 Pا5اHه ه' ]"rار08 دو8و زا ر"ما ?ر6#
‰#و 5د ‰لاeم دو8و' و \&" $f%م 2قع ا5 ]"rار08 Pاش.ا !"ل>ت
ه.5ا"ت,ا gا>Kا 5ادم ه4 هقbا 7ف دو8و PA 5د ه4 ار.ز د5اد ‰%f#
\3ا دوقفم \3ا cوق# ?و0ث و :اقع و :اوث و 1@ و `دم yحم و
وا ^اR ?ا@ اCا 1و"9 ه4 ‰Cلا ?اف* و ا%3ا u5 5د ?ادو8و PA هfل'
5دا* ?ادو8و PA5د ه4 ‰لا>Kا و دا :انB|' :و&نم ه%ه \3ا ‰لا>ت
?و0ث 5ادم و 1@ و `دم د5وم و ددرW"% kVش $.ا' :و&نم دوش"م
.د"4 $.ا ]# زا و \3ا \'اث دو, 1اقم5د هYانn دنشا' ‰% cوق#
;ت4 5د ه4 \&A PA و \K5 هد"شاR H" :15اCn و \+ش د"4
و {"0&ت !"ل>ت ا5 هfr2م $"نمؤ%لار"ما :ان8 ه4 \3ا 5و4/م Pاش.ا
‰"' Pا"لاF $.ا ?اKر,Hم و ولF :ا' زا !ه $.ا و دا هدو% ]"لCت
kن' 1دA دو8و زا ]09 هfr2م 7.دقت و {"0&ت ه4 ار.ز \3ا \ق"ق#
.I ‰لا>ت هلو9 \3ا \'اث ‰Aر9 ?وُلاَق *2َ #3,4َ % ِmْ رَ f=ل? -,: Œ`$ عاَ Q -. نِإ , 2َ"$ •اَ4َ Fْ 4, ل َlE /َ ر َلاَ ق ْbِ إَ&
6 َ نوُFَ 4ْ ;َ 8 اَل اَ ُمَ4ْ عَ أ -. نِإ َ لاَ ق َlَ ل ُ r.دَ9ُنَ& َj,دْFَ aِ / ُ –. Tَ(ُن ُ 0ْaَ نَ& َZاَ.دل? ُl, #ْ(َيَ& اَه3,: ُد$(ْ #ُي ْ 0َ اَه3,: ُ`َ ;ْ Xَ 8َأ
gu D I ه.5ا"ت,ا gا>Kا 5د+م ه4 $"نمؤ%لار"ما ŠداCش دو8وو Gهرق0لا
.5ا"&' Pامز ه' 12&لا ه"لع 1دA دو8و زا \3ا ر,Sتم \3ا
123
I 123 G
H"مA ولF ?ا%ل4 $"نمؤ%لار"ما j# 5د هfA :!BنR و \+ش د"4
1اوع هن&لا ر' ه5وCشم ?اvلا0م زا ر0%v"R j# 5د هYA زا دنن4 \.او5
ا%ل ^iولI ]eم و د5اد ]*ا €"ه $"ثدح%لا دنع و \3ا رrا3 و رrاد
دناد ‰>-9 و {"ح* ا5 PA دنام $"نمؤ%لا ر"ما j# 5د G^2Kiا \قل,
و $""0نلا هللا jل, ا%ل يلع iول اعوKرم ه.و'ا' $'ا هاو5 ام dل@ $م
.هfr2%لا
دنع ا5 ر8اK و $مؤم ره ه4 دنن4 داقتعا هfA :!شش و \+ش د"4
زا ا5 دو, ه>"ش 7R دهد ‰م و5 $"نمؤ%لار"ما :ان8 هن.ا>م ?و%لا
و دشV' ‰م ‰*2, :ا/ع هfr2م و ?و%لا dلم Pاوعا و ~زود :ا/ع
ه4 دنن4 ‰م !f# ا5 ~زود و داشو ‰م وا' 5اوWشو, در3 \'رش
;ه/م فلاVم Pاش.ا !عH' ه4 ا5 ر8اK و دا3ر وا ه>"ش ه' ‰Xر>ت
ه%ه :ا/ع و :اوث هfr2م و د.امرف"م ا/.ا و ;./>ت' !f# \&اش.ا
`او5ا ه4 \3ا Š5ا+ داقتعا' ه'اشم Pاش.ا داقتعا $.ا و دن.وا l'ات
و \3ا !.رم $' ‰&"ع ‰ن>. هللا `و5 :|م و l8رم ا5 1دA ‰ن'
Pدر4 ر"D و \KرD و Pد"شV' و !">نت و ;./>ت و ?ازاBم و ه03احم
داقتعا $.ا ا5 Š5ا+ ه4 \&ه 5دقن.ا \3وا 5ا"ت,ا و 5و-' aوفم
يلو ر&R ره و دن.وD ‰م هللا $'ا ا5 ‰&"ع ?ر6# ه4 ار.ز د0.ز ‰م
و دنf"م yVت3د وا ŠاB' و دشا0"م ?ا%Cم 1ار'ا 5د وا ;rا و 5دR دCع
;rا و gو35 ‰*و ا5 $"نمؤ%لار"ما ه4 MKاو5 L2V' در"W"م ارBم
وا هدات3رK هدن' ا5 ر0%v"R و دناد"م !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R
ر"ما ه' ا5 ه0ترم $.ا ها5 هn زا ه4 \&" 1ول>م €"ه دنن4 ‰م داقتعا
دنن4 \0& ا5 ‰تا"'ا Pاش.زا ‰6>' و دن.ا% ‰م \'اث $"نمؤ%لا
و \3ا هدومرK ‰اد%ه 5وعا x5ا# ه0bاVم 5د ه4 ر"ما ?ر6ح'
!لاع 5وCشم Pا'ا/4 زا ‰f. 5وعا x5ا# و دنf"م ه0ترم $.ر' \لiد
\ل2X ;03 هدر4 :انB|' \0& ا5 دو, l0b داز \"' دنn رDا \3ا
Lا6م Šدانم !",رت ?ا"'ا PA gوا 5د و ;Bع هn دشا' هدش ‰%لاع
دهاش $.ا و \3ا-, و yلF \"'رع ]ها [ا%8ا ه' ه4 \3ا l9او
\&ن.ا ?ا"'ا PA و \&" ر"ما ?ر6# 124 هfA ر' \3ا cدا*
:ر>ش
124
I 124 G
209 jKانم وا $مؤم $م ƒ ير. \%. $م Pاد%ه 5ا8 ا.
2>K ام و ه%3ا و هت>ن' ƒ هKرعا و هmحل ينKر>.
28رلا ي'رقت i ه.5@ د ƒ „0>لل aر>ت $"# 5انلل gو9ا
2+تم ي*ولا ]0ح' i ƒ „0# هل Pا ه"'رقت i ه.5@
2&ع Oو2# يK هلاVت ƒ S%Q ‰لع د5ا' $م ه"ق3ا
2eم هل T'وBعا !ث !4 ƒ ;Bع x5احل يلع gو9
و \اعا درBم اCA دافم دنشا' {"ح* 5ا>شا $.ا aرفلا' رDا و
;8وم PA و \3ا دو, Pا+لVم ه' $"نمؤ%لا ر"ما :ان8 \عافش
و ولF $.ا \3ا \عا%8 و \ن3 ]ها ‰ن>. ‰لوا ه>"ش !شn ‰Wن,
.\3وا 5ا"ت,ا' هت&'او qاHBلا 5اد ها,5ا4 1ا%ت ه4 اB4 زا هvلا0م
\.او5 Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!تفه و \+ش د"4
P…I يل>ل gا9 !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ي0نلا P‹ oا0ع $'ا زا دنن4 ‰م
$"نn $.ا gا# Pوn و GاC9اد* a5iا ]>8 و T%bاK d8وز د9 هللا
\ن3 ]ها و داد ه%bاK ه' و دو% ^دK lنم ارn gوا هف"ل, 7R دشا'
;ه/م 5د \3ا {.ر* M9انت $.ا 7R دننf"م ;.و+ت ا5 وا ]>K
دو8وم \ن3 ]ها ;ت4 5د 2*ا \.او5 $.ا هfA $>b $.ا :او8 Pاش.ا
هلاWن' gاC8 5د Š5A ف">X j.ر-' ه و {"ح* j.ر-' ه \&"
H"C8 5د \3ا دنCلا هلاف3 ه4 هلاWن' dلم ه4 \3ا هتKا. ?رCش
1ول>م €"ه ?رCش $.ا ه8و و \3ا اCنع هللا يX5 ه%bاK ?ر6#
]*ا ‰' ه4 \3ا 5ا"&' ?ا5وCشم 7ن8 $.زا ا5 gاC8 و \&"
gاح' \&" l9او هلاWن' dلم 5د ه4 ^دK ه+9 !ه زا' دشا' يم Mحم
\.او5 $.ا Pدو' ارتKا و [ارت,ا !"rامرK 5ا4 ا5 ]قع رDا و \3ا دو,
x5ا Šاوعد ا. ين3 و ه>"ش ;ت4 5د ه4 ار.ز دوش ‰م 1ول>م ههاد'
و x5ا qاعدا \8ا# ?5و* $.ا 5د و PA ه0ه Šاوعد ا. \&لوقنم ^دK
74 €"ه H" و دومرف"م دو, dلم زا ا5 $"مز 1ا%ت هfل' دو0 Uا, ه0ه
هfA Pود' $"مز زا ه>-9 €"ه dلم ‰قلت ا%ه ر"F و ‰ن3 و ه>"ش زا ا5
125
I 125 G
د.A ‰م 1زi H" و دش ‰% او5 در"W' Pاش.ا دiوا و ارهز ?ر6# زا
زا د>' همونvم ‰Xا5ا رW.د و ر0", 5د :|م \لا35 :ان8 ?اKر+ت ه4
]bا' ه%ه $"%اF 5د !"&قت و 1ا>ا و [ا-9 ه' ه%bاK ?ر6# h.وHت
د3افم هل%Bلا' دو% ‰م وا دiوا و qارهز j# L2تا ه4 دشا' !لQ و
ا5 ]bا' \.او5 $.ا و د.A 5د ا+#ا' ه4 \&ا زا هدا.ز د3اK gا", $.ا
.\&"rارتKا هKرb Pدر4 \ن3 ]ها ه' \0&
5د Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!تشه و \+ش د"4
زا د>' ه4 ار.ز $"+لVم و $"قKانم 5د دنن4 ‰% H"%ت }.دا#ا \.او5
‰% H"%تم $"+لVم زا jKانم !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6# PA ?اKو
L2V' د5اد \.او5 ي'اح* ره زا Pاش.ا و ‰#و [ا-قا \CB' دش
?5اCb و ‰4اR و دنن4 ‰% \.او5 \"' ]ها ر"F زا Pاش.ا ه4 ه>"ش
\3ا Uو+نم PAر9 5د و ‰>-9 Pاش.زا 785 :اه@ و \"' ]ها
ه-3او و دا هد"نش €"ه ه-3او"' ه%rا زا ه>"ش هfA $>b $.ا :او8
اCA ه%rا ه4 ددو' Pا'ا/4 و Pا.رتفم و Pا.وWFو5د ه%ه Pاش.ا \.او5
ه5ا5ز و $"ماشه ]eم اCA رe4ا و ددرf"م ;./fت و ددومرف"م $>ل ا5
1و3 :ا' 5د هYانn دا هتشا/D j.دز و !&Bم و داقتعا د' $"عا $'
دنf"م \.او5 ه>"ش 7R دش دهاو, هدر4 ]ق ه>"ش ;ت4 زا 15اCn و
?و0ث ه' l-قلا' $"مو+>م ه%rا ?داCش' اCA cاف ه4 ‰ا&4 زا
ا5 دو, !لع ه-3او 2' Pاش.ا $.دCتBم ه4 \ن3 ]ها L2V' هت3و"R
ŠوتK Pاش.ا ?زا8ا ه' و Pاش.ا ?داCش' و دا هدو% /,ا 1ار4 ه%rا زا
PادرDاش ه4 dلام 1اما و هف"ن# ي'ا 1اما ]eم هدر4 داCت8ا و هداد
ود ره $.ا j# 5د cدا* 1اما ?ر6# و دا cدا* رف>8 1اما ?ر6#
\.او5 هfA رW.د دوش 5و4/م دو, 1اقم 5د هYانn دا هدومرK اCت5اش'
Pوn و دشا' درفتم \.او5 P|' اCنت ه4 دوش ‰م ر6م $.د ‰' و jKانم
يAر9 Uو+ن' Pا%.ا 5د Pاش.ا ه85د ولع ه4 ه'اح* qار04 و \"' ]ها
cاف زونه ه4 PارW.د زا PA د.ؤم و دن.ا% ادا ا5 ‰ت.او5 \3ا \'اث
د5اد Šد' هn \.او5 P|' /,ا دوش Šورم هد"3ر ?و0ث ه' !ه Pاش.ا
?ر6# ه%riا 1اما ?داCش' ه4 $">'ات و ه'اح* Pر9 Uو+Vلا ‰لع
$./لا !ث ير9 Pورقلا ر",I }.د# 5د !ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R
5اCbا ه%rا و $"نمؤ%لا ر"ما و هتشD \'اث اCA `2* و cد* G!Cول.
?ا.او5 Š5ا+ا هللاد0ع $' ر'ا8 و افل, رW.د و j.د* رf'و'ا زا H"
126
I 126 G
PA ?ا"# ر,A 5د هfA رW.د هدر4 j.د+ت ?ا.او5 5د و دا هدو%
د>' و دو' هدش H"%تم jKانم زا $مؤم !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6#
هدز PاقKانم زا 7fY"ه !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6# PA ?اKو زا
ه.A هYانn دو' هدا% َ0, َ•3ِ TَP= ل? َJ3,Fَ ي !G تَ) , هْ3َ4َ ع ْ مُتْنَ أ اَ !َ4َ ع َ Sِن,ْ KُF= ل? َرَMَ3, ل ُهّ4ل? َ ناَك اَ
ْنِ إَ& ,ه, 4ُ >ُ رَ& ,هّ4لاِ / ?وُ ن,َ „َ: ُZاَzَي ْ 0َ ,ه,4ُ >ُ ر ْ 0, -ِTَتْXَ ي َ هّ4ل? G0,"َ لَ & ِ7ْ3َ‚= ل? !َ4َ ع ْمُ"َ ;, 4ْ <ُ 3,ل ُ هّ4ل? َ ناَك اَ َ& ِ7.3ّ<ل?
6 ] م3,|َ ع cRْ Qَ أ ْ مُ"َ 4َ : ?وُ9Gتَ8َ& ?وُ ن,ْKُ 8 V•e D يفنت هن.د%لا Pا iاI }.د# و GPار%ع gAI
زا ‰&4 رDا و دهد"م ر0, PA زا Gد.دحلا }0, ر"fلا يفن. ا%4 oانلا
ه'اح* \4وش ;0&' دو' دهاو, Pامز Pا 5د ?5د j.ر-' PاقKانم
Pاش.ا ه/,اؤم و Pاش رfن%لا $ع يC و Lور>%' رما \لو* و 1ار4
ه4 \شاد Pاfما هn هدش Pا3اره و فrا, ?ا.او5 5د ]ها&ت ر'
$.ا افل, ر"3 l0تتم ر' هYانn دنن4 \.او5 l9او L2, ا. و $.د فلاVم
.\3ا 7مiا $م $"'ا و 7%شلا $م رCQا ‰ن>م
:\"'
هانD هn ا5 :اتKA ه%شn ƒ !شn هر•0ش زور' دن"' ه 5و
$.زا PA ;0&' ه4 دا هداد 5ار9 هدعا9 دو, gو*ا 5د \ن3 ]ها و
‰ت.او5 G!mعiا داو&لا او>0تاI qا6تقم ه' دا $%.ا ‰Cلا ]6ف' هلrاF
$.ا ه0>ل Pاش.ا ه4 ه>"ش L2V' دنهد ^رت دشا' 5وC%8 فلاVم ه4
هداC 5وC%8 فلاVم ر' ‰ن0م ا5 دو, Pا%.ا و $.د و دا هدش $"قKانم
],د 7R دن.ا% ]%ع Pاد' و دنن4 7&Bت ا5 ه5دا و ه@اش ?ا.او5
l9او هYانn دو' دهاو, ر+حنم هfل' رتش"' Pاش.ا ?ا.او5 5د $"قKانم
.\3ا
ر' و gا%عا Pزو و \ما"9 gاوها زا هYA دن.وD هfA :!C و \+ش د"4
\3ا gوقنم و Šورم Pداد اH8 د' gا%عا ر' و gا%عا Šاه هما Pد5وA
و pوفحم دrادش $.ا ه%ه زا ه>"ش و دو' دهاو, ا5 ه>"ش ر"F ه%ه
هد"قع $.ا و دن.ا% ‰م 1اmع ه%rا ه' \0& ا5 PاتC' $.ا و داPو+م
و دنت&اد"م ي8ا 1HBلا' ا5 دو, ه4 \3ا دوC. هد"قع ه'اشم Pاش.ا
I دنتفW"م ْ0GF, cRَ zَ / ْمُتْ نَأ ْ`َ / ْ مُ"$ /وُنُ Mِ/ ْمُ"ُ /•Mَ;ُ ي َ م,4َ : ْ`ُ ق ُ yُ—اGT,)َ أَ& ,هّ4ل? ُZاَنْ /َأ ُ 0ْaَ ن pَراَLGنل?َ& ُiوُهَ 3= ل? ,5َلاَقَ&
127
I 127 G
6 ُ ‡, LَF= ل? ,هْ3َلِإَ & اَFُ هَ نْ3َ / اََ & ِmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُlْ 4ُ ,هّ4, لَ& ُZاَzَ ي ْ0َ ُt• Mَ;ُيَ& ُZاَzَي ْ0َF, ل ُ R, #ْ ‚َي َ }َ4َ %
VC D I I و Gهدrا%لا ?وُناَك اَ ْمِه$ ني,i -,: ْمُHGRَ ^َ & _U?َ i&ُدْ;َ ا•اGيَ أ اّلِإ ُراGنل? اَنG(َFَ 8 ْ 0َل ?وُلاَق ْمُهG نَfِ/ َ l, لَb
6 َ ن&ُRَ تْ#َ ي W… I و ه4 ا5 ه">-9 Uو+ \3ا فلاVم GPار%ع gAIG ْمُ". 3$ناََ fِ/ َ\ْ3َ ل
6 ?'‡, Lَن اَ لَ& ا†3,لَ& ,هّ4ل? $ ن&ُi ْ 0, ُهَ ل ْدِXَ ي اَ لَ& ,هِ / َJْ Xُ ي ?•Zوُ > ْ`َ Fْ ;َي ْ 0َ $tاَ ت,"= ل? ِ`ْ Hَأ . -$ ناََ أ اَلَ&
VWg D I I Gqا&نلا 6 ُyَRَ ي ?†Rَ v 1 IGرَb َلاَ 9ْ s, ْ`َ Fْ ;َي ْ 0ََ & C $م dل@ ر"F ‰لا GTلHلHلاIG
$"ق.رفلا $"' اC"لع jفت%لا }.دا#iا و ?ا.‚ا.
ه4 دن.وW"م Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 ارتKا هfA :1داتفه د"4
Pا"4ام ا. d04 ه6"' 5دق' وا gد 5د هfA ات دوش ‰% ‰ن3 ‰+Vش
qا%لع ‰6>' ه4 \&ن.ا ارتKا $.ا ]*ا و در"D ا8 $"نمؤ%لا ر"ما Mv'
\.او5 يشرقلا !CBلا $' 5د' $' !CBلا $'ا يلع زا ا5 Jفل $.ا Pاش.ا
رهاQ $ن&ت \حل+م ر'ان' ه4 دو' ;*او 5ارشا زا وا و دا هدر4
ر"ما زا 1درم ف.رحت دو' ات وا د+قم و دو% ‰م رت&ت و درf"م
‰' ‰ل", ه4 Pاش.ا $.ر,Sتم و \&" 5ود دشا' هتفD رDا دو' $"نمؤ%لا
]ها j# 5د هدو% gو0قلا' ‰قلت ا5 وا \.او5 $.ا دا j"قحت ‰' و H"%ت
:ات4 5د $"نمؤ%لا 7لاBم ;#ا* ا%"3i دننf"م ‰rار3 Pا./ه \ن3
dش2' و هC0ش 2' $"نمؤ%لار"ما Mv' هfA ا' \3ا هدر4 1H8 5و4/م
LوV' ا5 :ان8 PA ].ا6K ‰6>' هfA رWم دشا' ‰م \ن3 ]ها gد 5د
]9اع ا5 دو, ه4 درم $.زا \3ا ;Bع و دنن4 5و4/م دو, $"فلاVم
qر%لا !fح' و د.ا% يم \3اد, ه*ا, ه4 :ول9 !لع qاعدا و داد"م
5د و دن4 ‰م \0& \ن3 ]ها ر' ا5 ه"قت و Lو, ه&ف ‰لع 7"ق.
ه%لQ و ^اف3 qارما ا' \ن3 ]ها qا%لع ه4 دشا' هد.د ا8 5اHه N.5اوت
Pا8 و دا هدو% 5اfا ه' هرهاBم د"لو و _اB# ]eم ;*او ^ا' ‰'
هد%ع زا ه4 ‰rا& دا هداد $تش4 ه' $ت هدر4 ‰0 Pادا, 5اe ا5 دو,
زا $"نمؤ%لار"ما ;9انم هلا35 ر.رحت \CB' \3ا \ن3 ]ها $"ثدحم
ا5 $"ن&# ه4 ر"08 $' د">3 و هد"شn ?داCش \'رش 1اش ]ها \3د
I ه.A زا و داد 1اHلا هل•&م $.5د ا5 _اB# و \فW"م gو35 ه.5@ َlْ 4, 8َ&
6 ] م3,4َ ع ] م3,"َ ) َlG /َر ّنِ إ ُ Zاَzَن ْ 0َ _Uاَ Qَ رَi ُ •َ :ْRَ ن , ه,ْ وَق !َ4َ ع َ م3$H?َRْ /ِإ اَ Hاَنْ3َ8َN اَ نُتGXُ ) Cg D G1ا>iا
;+>ت 2' هn هد.درD ور,ر3 ?داCش هوWلW' دو% ‰ن>م $.ا †ا0نت3ا
\ن3 ]ها رDا و Pدر4 هد"نشا ا5 هد"نش و هد.دا ا5 هد.د \3اB"'
128
I 128 G
LوV' ارn دن.ا% ‰م $"نمؤ%لار"ما ].ا6K ر4@ $"فلاVم LوV'
$"فلاVم ه4 دنن4 ‰% Pا"' ا5 ر%ع و رf'و'ا ;لاeم و $عا-م $"فلاVم
وا هار%ه ه%"م@ ه%"%X $.ا ات د5اد \عان9 ر"ما ].ا6K ر4/' Pاش.ا
.دشا0
?اعاb و gا%عا \ما"9 زو5 ‰لا>ت Š5ا' دن.وD هfA :!f. و داتفه د"4
‰Aر9 k د"4 $.ا :او8 و \,ا3 دهاو, Gا5وeنم qا0هI ا5 \ن3 ]ها
I يلا>ت هلو9 \3ا 7' 6 ا* 4َ Fَ ع َ0َ(ْ)َ أ ْ0َ َRْ Qَ أ ُ•3,[ُن اَ ل اG نِإ $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? ّنِ إ
gu D I I يلا>ت هلو9 و GفCfلا 6 ُyَRَ ي ?'Rْ 3َ% 1 IGرَb َ لاَ 9ْs, ْ`َ Fْ ;َ ي ْ0َFَ : • D H" و GTلHلHلاI
اد, ?دا0ع gا3 5اHه هfل' ر%ع 1ا%ت ‰&4 MKاو5 ر"F رDا ه4 دن.وD
:ا/ع زا و دنf هدrاK ا5 وا HDره در"D 5ا>ش Šوقت و دهز و د5A اB'
$"4رشم ه0bاVم 5د د"Bم PAر9 5د ‰لا>ت j# هfiا# دشV0 ?اB
I د.امرف"م دا هتشاد داقتعا $"%ه ه4 :رع ْ0َ $tاَ ت,"= ل? ِ`ْ Hَأ . -$ ناََ أ اَلَ& ْمُ". 3$ ناََfِ/ َ \ْ3َل
6 ?'‡, Lَن اَ لَ& ا†3, لَ& ,هّ4ل? $ ن&ُi ْ 0, ُ هَل ْ دِXَ ي اَ لَ& ,هِ/ َ Jْ Xُ ي ?•Zوُ> ْ`َ Fْ ;َ ي VWg ْ&َأ o Rَكَ b ْ 0, $Uاَ a$ لاGLل? َ0, ْ`َFْ ;َ ي ْ 0ََ & D
6 ?'‡, 9َ ن َ نوُFَ 4ْ |ُ ي اَلَ& َ 2GنَX= ل? َنوُ4ُ %ْ دَي َ l, wَل&ُfَ: c0, ْKُ َ وُHَ& !َsْ نُأ VW… D I دن.وD ه>"ش رDاو Gqا&نلا
Pا%.ا ددو% $"نمؤ%لار"ما :ان8 \ماما 5اfا \ن3 ]ها Pوn ه4
زا ?و0 داقتعا ]eم \ماما داقتعا ه4 ار.ز دش !ه ر' Pاش.ا
\ماما cاقحت3ا \ن3 ]ها ه4 24 و اشا# !"rوD \&ا%.ا ?ا.5ورX
]ها هfA \.اC دن.ا% 5اfا ا5 $.رهاb ه%rا زا ‰&4 ا. ر"ما :ان8
Pوn ه4 دن.وW"م و دناد"م \ماما jحت&م H" ا5 ر%ع و رf'و'ا \ن3
1اما دوش دق>نم \ماما $"قحت&م هعا%8 زا 74 d. $"">ت ر' [ا%8ا
:ان8 ا' دقع و ]# ]ها \>"' داق>ا \9و 5د ا/Cل و \3وا ]>فلا'
دH \ماما cاقحت3ا هfA 124 kل, دناد"م ]>فلا' 1اما H" ا5 وا ر"ما
]ق>' رDا و دن.وD هدشا5 \K2, ا5 PA دوش \'اث kن' رDا \ن3 ]ها
cاقحت3ا Pود' رDا و دنما هلداع \K2, ارA دوش \'اث ه"نQ $.ار9 و
و دناد aو6ع dلم و هرrا8 \K2, ا5 PA ددرD ;لvتم ‰+Vش
cاقحت3ا 7R \3ا هدشا5 \K2, Pاش.ا دH ه>'5ا qافل, \K2,
]>فلا' \ماما داقتعا رDا و \3ا \'اث kن' Pاش.ا زا ‰f. ره \ماما
ه>"ش Pا%.ا ه4 د.A 1زi دشا' Pا%.ا ?ا.5ورX زا \9و ره 5د 1اما ره
دقت>م $&# 1اما ?ر6# ?ا"# $"# 5د ه4 ار.ز دوش !هر' H"
Pامز 5د ا5 1اما ره \ماما هfل' دنت&" $"&# 1اما ?ر6# \ماما
129
I 129 G
H" ه>"ش ?5و* $.5د 7R دنت&" دقت>م وا j#i 1اما و j'ا3 1اما
ر0%v"R ?ا"# 5د H" ر"ما ?ر6# ه4 ار.ز دنشا' ه%rا l"%8 \ماما رfنم
‰م هn ه>"ش و Pاش.ا دH دو0 ]>فلا' 1اما !ل3 و ه"لع هللا ‰ل*
gاeما و Pاش.ا ه4 د"Cش د.ز و ه"فنحلا $' د%حم j# 5د \فD دناوت
‡5H' ود PA ا5 ‡5H' ود ره $.ا و دا هدو% ر9ا' د%حم 1اما زا Pاش.ا
د"Cش د.ز و ه"فنحلا $' د%حم Pا%.ا رDا 7R هت&اد 1اما هاWY"ه
Pاش.ا ه4 دو' دهاو, {"ح* ‰لوiا' \ن3 ]ها Pا%.ا دشا' {"ح*
5د H" ]>فلا' 1اما و دادقت>م gا# 5د ا5 ر"ما :ان8 \ماما cاقحت3ا
ف*و ا' ه9رK $.ا ;ت4 5د ه4 \&A هKرb و دناد ‰م دو, \9و
ه%rا زا هح"ح* ?ا.او5 د5اد \ن3 ]ها ا' ه4 ‰توادع و Mv' gا%4
Pا هYانn د.ا% ‰م \ن3 ]ها ?اB ر' \لiد ه4 \3ا دو8وم
و ولF ه%ه $.ا و دش دهاو, هدر4 ]ق دا>م :ا' 5د ‰لا>ت هللاqاش
]ها و ;*او Pا"م 5د ه4 هدش ‰شا ŠH"%ت ‰' زا Pاش.ا ;+>ت
دنهد يم \0& \ن3 ]ها ا' ا5 ;*او دrاقع و دنن4 ‰% cرK \ن3
ا5 ŠH"%ت ‰' $.ا هت&اد و هد.د Pاش.ا ر,اوا و هت&ادا Pاش.ا ].اوا
Pاش.ا ;ت4 5د هYA \3ا 7ن8 $.زا و دا هتKرD 1زi دو,ر'
و دنا5/W' ‰Cلا Pا"+ع 5د 5ا%ش"' ياCلا3 MKاو5 رDا ه4 \&.ورم
ر"v' و دش دنهاوV ه/,اؤم Pاش.زا 2*ا دن.ا% هح"09 ?امرحم :اfت5ا
ره هل'اقم 5د ا5 ه>"ش زا ‰6>' هfل' \K5 دنهاو, \شC' ه' :ا&#
M>' ه4 \&.ورم Pاش.ا ;ت4 5د H" و داد دنهاو, ?دا&# هانD
و \3ا"0ا زا Š5ا"&' gا%عا Šزاوم فل3 $>ل ا*و+, ه>"ش gا%عا
?دا0ع زا \3ا ]6Kا ‰>"ش هانD ه4 \3ا 5و4/م Pاش.ا ;ت4 5د H"
ŠاH8 و دش دهاو, gد0م ‰f" ه' \ما"9 زو5 ‰>"ش هانD ه4 ار.ز ‰ن3
5وeنم qا0ه و دش دهاو, y0# ‰ن3 ?دا0ع و \Kا. دهاو, PAر' ر",
.\شD دهاو,
`اح* 5د Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دننf"م $>b هfA :1ودوداتفه د"4
5اCn ŠاB' و داد و5 زا% 5د وC3 ا5 ر0%v"R ه4 دا هدر4 \.او5 دو,
]eم ه>"ش `اح* 5د }.د# $"%ه هfA gا# دومرK ادا \>45 ود \>45
و \&.ورم هح"ح* د"ا3اا' ي3وb رف>8و'ا ;./Cت و ين"ل4 يKا4
PAزا ا5 ا"0ا ه4 د5اد Š5و+9 ه.رش' gا>Kا 5د وC3 ه4 \ش/D j'ا3
130
I 130 G
و \&" او5 ا"0ا ر' ‰Cلا 1اf#ا زا ‰%f# Ž"ل0ت 5د وC3 Š5A د5اد 5ود
.هدش !ه l9او
ه4 دنن4 ]ق دو, }.دا#ا 5د \ن3 ]ها دن.وD هfA :1و3 و داتفه د"4
و دش ا69 {0* زا% 7.ر>تلا Tل"ل ا5 !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6حA
7R \,ادا \لفF 1درم ر' ه4 دو' yل&م ‰ا-"ش Šداو PA5د
Z"R Pاش.ا $>b $.ا و دننf"م \'اث ‰-ل&ت H" :انBA ر' ا5 Pا-"ش
ين"ل4 دشا' هتشاد ‰ع2bا اCن.ا ;ت4 ر' ه4 دوش يم H03 ر3 ‰&4
و هعونتم د"ا3اا' ا5 7.ر>تلا هل"ل ه+9 ;./Cت 5د رف>8و'ا و يKا4 5د
.دا هدر4 \.او5 هدد>تم j.رb
و _5او, Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 ارتKا :15اCn و داتفه د"4
دو, }.دا#ا ;ت4 5د اCA زا و دن.ا% ‰م ].د>ت و j"ثوت ا5 ه.ور#
\.او5 !Bلم $'ا زا دو, {"ح* 5د Š5اV' ه4 دن.وD هfل' دنن4 \.او5
:او8 _ا"ت#ا \3ا Lر* PاتC' و \ح' qارتKا دو, $>b $.ا و هد5وA
دا $شو5 :اتKA ]eم ‰لا>ت هل6ف' \ن3 ]ها ;ت4 ه4 ار.ز د5اد
\3ا دو8وم :رF ات cرش زا 1درم \3د 5د :ات4 ره هV& Pا5اHه
دH و دوش ‰م هتKا. ;ت4 PA5د اB4 رW.د _5او, و !Bلم $'ا \.او5
\3ا \.او5 \ح* `داو9 زا $"نمؤ%لار"ما و \"' ]ها Mv' \ن3 ]ها
ه4 ا5 ‰&4 Pار'ان' و دشا' ]%>لا {لا* و gوقلا cدا* PA ;#ا* ه4
وا ه4 دا هتفD و دا هدو% ه"-Vت \3ا هدر4 j"ثوت ا5 Pا%eع $' H.ر#
[2bا وا ‰نbا' هد"قع ر' و هد5و, ;.رK وا gاقم cد* و gا# رهاQ
$'ا ;قل \ن3 ]ها ;ت4 5د و دو' $"نمؤ%لار"ما Pا6v0م زا ه4 هتشاد
ا5 $"نمؤ%لار"ما ]تا9 ه4 يو0 }.د# !fح' \3ا $.ر,iا يقشا !Bلم
ه4 ‰ت9و و هدومرK $"لوiا ‰قشا ا5 {لا* ه9ا ر9اع و $.ر,iا ‰قشا
~زود هدن4 Pا زا د>' دو, و در4 د"Cش ا5 $"نمؤ%لار"ما !Bلم $'ا
ا5 وا و ددر4 اشا دrا+9 و ?ا"'ا وا `دم 5د ه.5ور# زا ‰6>' د.درD
اCA هل'اقم 5د \ن3 ]ها qار>ش ددو% $.رKA و Z.ات3 5ا4 $.ر'
5د دrا+9 و ?ا"'ا PA ه%ه هداد $fش Pادد :او8 و دنت,ادرR دrا+9
ا' \3ا هدمA Pاورم زا \.او5 Š5اV' 5د Š5A \3ا دو8وم :ا>"ت3ا
هوšR ?واقش هورD PA 7"r5 هfل' ;*او هل%8 زا H" وا ه4 Šدو8و
وا دن3 و \3ا $.د'ا>لا $.ز 1اما ر' Š5اV' \.او5 5ادم $f"ل دو'
131
I 131 G
زارت#ا Pا زا ا5 Š5اV' دنن4 \.او5 Pاورم زا Pاش.ا رDا Pاش.ا' ‰Cتنم
هدر4 ه \.او5 ا8 €"ه Pاورم زا اCنت Š5اV' H" و j.i هn Pدر4
رDا ه4 \ش/D j'ا3 و هد5وA وا هار%ه ا5 ŠرW.د ا. همHحم $' 5و&م
Šو زا دوش 5ا0,ا ‰6>' ]ق 5د j# ]ها d.رش ‰عدت0م ا. ‰قKانم
$.ا' Š5اV' 5د Pاورم ?ا.ورم Uو+Vلا ‰لع د5اد هق.ا6م $تKرD
03 ه+9 1ود و ه"0.د# ه+9 ‰f. \&" ا8 ود زا Z"' !ه \ف* ي
‰ل%ع و هد"قع ه' ا8 ود ره $.ا ه4 \3ا رهاQ و ف"قث ين' و فrاb
\.او5 \ف* $"%C' و 5د9 $"%ه H" رW.د `اح* 5د و د5اد jل>ت
د"ش5 درDاش و oا0ع $'ا Uا, هل"n ه4 همرfع و \3ا د5او Pاورم
Pاف9اوا ‰6>' و د5اد \ن3 ]ها ;ت4 5د 5ا"&' \.او5 \&اش.ا
\3ا د">' 5ا"&' Lا+ا زا $f"ل دا هدر4 Šور' _ور, و ;+ \%Cت
د"ش5 درDاش و oا0ع $'ا د5ورR ها, و Uا, ‰لاوم زا Šو ه4 ار.ز
‰لوا ه>"ش زا [ا%8iا' oا0ع $'ا و دو' Pاش.ا \0ح* 1ز2م و Pاش.ا
هللا5و يXا9 هYانn \3ا $"نمؤ%لار"ما Pار*ا و Pا0حم زا و
!&9 $.ا ه4 د5اد Pاfما هn 7R هدر%ش ه>"ش زا ا5 وا H" Šرتشوش
5ود 5د9 $.ا وا هد"قع زا دشا' وا :رشم !ه و \0ح* !ه ه4 وا ‰لوم
هد"شوR اCت0ح* !&9 $.5د ه4 gا# \Kا.5د ف*و ا' oا0ع $'ا و دتKا
\0ح* زا و دن4 ه 5ود دو, زا ا5 وا \3ا ه.داع ?iاحم زا 7R دام
.دار دو,
^ا, هرCم ر' دو, زا% 5د \ن3 ]ها دن.وD هfA :!BنR و داتفه د"4
^ا, هدB3 زا ه4 د5اد Pا-"ش ه' \C'اشم Pاش.ا 7R دنن4 ه هدB3
I يلا>ت هلو9 د.درD Pو>لم و د.ز5و ر0fت ْ0, ُهَ تْ9َ4َ %َ & _راَن ْ0, -ِنَتْ9َ4َ % ُ هْ ن, cRْ 3َ% اَ نَأ َلاَ ق
6 o S,~ •ƒ D و هد5وA !mن' ا5 Pو%6م $.ا Pاش.ا qار>ش ي6>' GLارعiاI
.هتفD
:ر>ش
ه ^iول هش j.د+ت dش ي' ƒ درf ^اR يلع Mv' زا gد ه4 7fA
در4
در4 ه ^ا, ر' دوB3 gزا ز Pا-"ش ƒ ‰ن3 د5اHD ي4 زا% رCم ر'
132
I 132 G
زارت#ا ^ا, ر' Pدر4 هدB3 زا \ن3 ]ها هfA $>b $.ا :او8
هدB3 H" ?ااو"# \3وR و هما8 ]eم رW.د ŠاهH"n ر' اما د5اد
Pو>لم زا ]09 Pا-"ش ه4 \3ا l9او ه5وCشم 5ا0,ا 5د و د5ا%ش Hrا8
دو' هدرf هدB3 Pار' ه4 دو' هتشا/W Pا%3A و $"مز زا ا8 €"ه Pدش
Šو&' ه4 هدB3 d. زا Pوn داتKا gو0قما وا Šاه هدB3 ه%ه PA و
1ول>م 7R د5وا" اB' \شاد \شوD و \3وR ?5و* ه4 ‰4ا, 1دA
ه4 PA دنام و \3وR هدB3 زا و Pدر4 هدB3 Lر* ^ا, ر' ه4 دش
1اBا $.ا Pدر4 زارت#ا دا35 !C' رW.د ?5و* و دوش اد"R ^ا, زا
\"' ]ها ا' وا د&# و Mv' و 1دA ر"قحت زا ه>"ش ;ت4 5د هYA و د5اد
:ا' 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا \3ا gوقنم و Šورم وا ?و0 5اfا و Šو0
ا5 Pا-"ش وا !"m>ت ^رت ه4 ‰+Vش 7R دش دهاو, هدر4 ر4@ ?و0
در4 دهاو, هn ا5 ه>"ش ه9رK $.ا وا ]"ل/ت ر"قحت د"ا35 ه0ترم $.ا'
Pا-"ش ه'اشم و \&"n Pا-"ش \C'اشم ه4 داد د.ا' Lا+ا iا#
\3ا \ن3 ]ها هد"قع $"ع Zلوا \"' دش 5و4/م ه4 Šر>ش و \&"4
ر' دوB3 زا Pا-"ش ه4 ار.ز هداتKا Pو%6%لا k9ا Z%.ود \"' و
ر0fت ‰4ا, 1دA Šار' دوB3 زا هfل' هدر4 ه زارت#ا هاD €"ه ^ا,
‰% هدB3 ^ا, Šار' ود ره ‰ن3 و ه>"ش ه4 \3ا رهاQ و هد.ز5و
i… و \3ا Hrا8 ?5ورX ر'ان' ^ا, ر' هدB3 ه4 \&ن.ا Lا+ا و دنن4
ه4 ^اRا د>قم \#ا5 يار' ا5 دو, هاWت&ش ه4 \3ا ;3انم هn
و Šزود5ز و ‰ش"قم Šاهدن&%' \3ا \3اB Pد>م و qا6عا 7,ا
?ا8انم و 5و6# ه' \'و Pوn و دن.ا5ا"' PوWلD اه $"لا9 و اهد%
و ر3 ه4 ا5 دو, qا6عا $.رتC' و د5ا"' ‰4ا, د35 5اDد5ورR ?ر6#
رCmم Gهت5و* يلع 1دA jل, هللا PاI }.د# qا6تق%' و \3ا هرCn
و دنC Pار' 124 و ر+' و l%3 و ?5د9 و !لع زا \3ا ه"'و8و ?اف*
ه4 \"لها8 $"4رشم ]>ف' \3ا ه'اشم ه>"ش gو9 $.ا \ق"ق# 5د
$.ا و ددو% ‰م ه0>4 ها, Lاوb هت,ا3 هنهر' ?ااو"# دنام ا5 دو,
ه' $f"ل \3ا دو+قم !"m>ت و ?دا0ع Pا&ا زا ه4 دد"%CK ‰% 5د9
و دوش هنهر' ا. دنتف"' ^ا, ر' ?ااو"# دنام هfA ه \"ا&ا ف*و
هد"ادرD زا% y.ارش زا ا5 هما8 و دا هدر4 ;8او ا5 ?5وع رت3 ا/Cل
I يلا>ت هللا gا9 E7,aُ ي اَ ل ُ هGنِإ ?وُ :ِRْ (ُ8 اَ لَ& ?وُ/َR= v?َ & ?وُ4ُ كَ & 1دِXْ (َ •`ُ ك َ دْن,ع ْ مُ"َ تَنيِ+ ?&ُMُ% َمَiَ N -ِ نَ/ اَ ي
6 َ S,:ِRْ (ُF= ل? gV D 1اهوا هدB3 1اقم 5د ^ا, رC%' PداC 5د و GLارعiاI
133
I 133 G
\3ا $"قKانم و 5اف4 ه*ا, PداC رCم هfA gوا د'ا. ‰م ها5 5ا"&'
هfA 1و3 ]%ع y0ح' ر>شم \3اد' gاK PداC ^ا, ر' ر3 هfا 1ود
د5اد و5 Z"R ?دا0ع \9و 5د ا5 ŠH"n ه4 Pات3رR \' ه' \3ا ه'اشم
!mن' ا5 $"ما6م $.ا \ن3 ]ها qار>ش هYانn oا"قلا ا/ه ‰لع و
:\3ا هتفD ي+Vش دا هد5وA
:‰عا'5
ه زا Lا* هش"ش $.و ƒ \3ا ه' ^اR gد 1ادم د&# و Mv' زا
\3ا ه' ^2Kا
ه' ^ا, زا رR u3 Pاهد ه4 ‰ن>. ƒ ‰>"ش د5اHW"م زا% رCم ر'
\3ا
:ر>ش هتفD يرW.د و
دماBا 5وH' Z>ن+ت و 7"0لت ƒ دماBا 5و6ح' jKانم 5ا4 Pوn
5وCQ ه' اف,ا هدرR زا ƒ زا% \9و 5د ه4 \3ا ‰>"ش gد رCم
د"ماBا
:‰عا'5 هتفD يرW.د و
]F رR ‰لد ا' دهز و \عاb ].اb i و –وR و \&Y"ه ه%ه ƒ
ƒ دوB3 ه' ŠرWن' وn ا5 ‰6Kا5 ]*ا# وزا دو' ر3 ر' ^ا,
:‰عا'5 هتفD ŠرW.د و
^2Kا ه ر' هn رDا \3ا ‰لف3 ƒ دو' ^اRا Mv' xول زا ه4 ره
دو'
دو' ^ا, زا هرCم zرm Šدم ƒ زا% _ار>م _وا $"ع 5د ‰>"ش
134
I 134 G
د* ه%ه ا5 d" 5ادر4 ƒ Mv' و cاف 1وشز ه4 ‰&4 ر' Šاو يا
در4 ^اn ه5اR
ر'ار' Z.و, زا% ‰ن>. ƒ \&"n رC%' ‰>"ش Pدر4 هدB3 ه4 ‰اد
در4 ^اV'
:‰عا'5 هتفD ŠرW.د و
دن4 هت&, 5و, و ZتA ‰R ز رKا4 ƒ دن4 هت35 j# دا"' ا5 gد ‰ن3
دن4 هت&'او ^ا, ~ولf' ا5 gد ƒ زا% \9و دو' رت 7"&, ه4 ‰>"ش
:‰عا'5 هتفD ŠرW.د و
د5A \عا-' Šو5 yلv' ‰ت9و ƒ د5ا4 \ن>ل !Vت هش"%ه ه4 ‰>"ش
\لiد هKرb ]%ع y0# ر' ƒ دC هدB3 5د رCم ]fش' ه4 ‰4ا,
د5اد
:‰عا'5 هتفD ŠرW.د و
دن'5د 7' ارت هتf $.ا ‰ل9اع رD ƒ دنn ات !.وW' وت' ‰>"ش j%#
دننf' Šور' هدB3 و در0' اCن.ا ƒ اBنت3ا وزا ‰ن3 دن4 ه4 ‰4ا,
:‰عا'5 هتفD ŠرW.د و
دنن4 هدB3 وت' Pا">"ش ه4 zا' zو, ƒ ا5 اBنت3ا ~ول4 !تفD Šزو5
هورD $.ا وت gو' H4 ƒ \3ا رVK Šا8 هn $.ا zوما, اتفD
دارت4اRا
ه4 ?اعرتVم ?ا.او5 و ?ا.رتفم ?ا.اf# هfA :!شش و داتفه د"4
ره هfA و دنشا' \ن3 ]ها ;ه/م P2-' و دو, ;ه/م \ق"ق# ر' gاد
135
I 135 G
5وفلا يK هدر4 \لها0م Pاش.ا' و هدو% 5اfا ا5 ه"ماما ;ه/م ه4
ه4 \3ا هدر4 ر4@ ‰شاB هل%BA زا دنن4 5وCشم و l.اش هدش ^2ه
هللاد0ع و'ا gا%# PارCم $' هعا69 $' هللاد0ع $' د%#ا $' د%حم
Šور'و5 \ماما همدقم 5د ]*وم يXا9 ا' در4 هرQانم هفrا-لا N"ش
‰Xا9 ه4 د"ماBا P|' $V3 هتK5 هتK5 دو' 5ا.د PA ر"ما ه4 Pاد%# $'ا
رXا# $"Kرb \3ا ادرK $م دعوم 7R ‰ن4 هلها0م $م ا' رDا \فD
داد PارCم $'ا \3د 5د ا5 دو, \3د ‰Xا9 و ددو% هلها0م و ددش
5د ه4 دو' ‰Xا9 gو%>م دنتK5 7لBم زا هت3ا, ر' ود ره PAزا د>'
اد"R ‰Xا9 و \ش/D زو5 ود Pوn دش ‰م رXا# زو5 ره ر"ما هاVتلود
دات3رK ‰Xا9 gا# \Kا.5د ه' دو, Pاد%ت>م زا ا5 Šد%ت>م ر"ما دش
’ت ا5 وا \3ا,ر' هلها0م 7لBم زا ه4 1اWنه PAزا ه4 دش 1ول>م
و دش ها"3 و د"3امA دو' هدر4 زا5د هلها0م \9و 5د ه4 ‰ت3د و \KرD
و Pاش.ا دH \3ا 5ا"&' ?ا.اf# \.اf# $.ا ]eم و درم Zمود زو5
هfل' د5اد ه !ل&م !ه ا5 ه+9 $.ا \ن3 ]ها و \3ا ارتKا ه%ه
هق"قح' !لعا هللاو دو' gا%# ‰ارCم dلاه 1و%حم $.ا ه4 دنن4 \.اf#
Šدرم gا%# ‰ارCم $.ا ه4 \3ا 1ول>م N.5اوت Šو5 زا 5دقن.ا gاحلا
$.ا رDا \شاد ارتKا و :/4 ŠاورR 2*ا ه4 Pز sو5د ;لb ا"د دو'
و \&" وزا 5ود دشا' هدو% \.او5 دو, ه>"ش دH هدر4 lXو ا5 ه+9
ه4 دشا' هدش رfنم ا5 ر"ما ?ر6# \ماما اقل-م ]*وم ‰Xا9 د.اش
]*ا ?ا0ثا 5د ه>"ش ا' و \3ا \عا%8 و \ن3 ]ها ;ه/م فلاVم
7R \3ا ر",Sت و !.دقت 5د }ح0م دا jفتم ر"ما ?ر6# \ماما
\ن3 ]ها !شn ‰fن, هلها0م 5د ‰Xا9 PA Pدش ^2ه ?5و+ن.5د
].ام 1اش ]ها يW.ا&%ه ;0&' PامHA 5د ]*وم 1درم و \3ا
.\&" 5ود gا%ت#ا $.ا 7R ددو' هدش ;*او ;ه/%'
5وCشم 1اmع ه%rا زا ?ا.رتفم ?ا.او5 هfA :!تفه و داتفه د"4
?ا.او5 $.ا {"ح+ت 5د و د35 ‰% ~زود ZتA ا5 ه>"ش ه4 دزا3
ه4 هتفD و هدر4 \.او5 ?وم \9و 5د Šوا5 ه4 دن.وD و دن.ا% هvلا0م
$' $&حلا $ع يشاBنلا هاو5 ام dل@ $م \&" $تفD sو5د \9و $.ا
و هفrا-لا Pو"ع $م ان"ع Pا4 و يKوfلا يلB0لا هتاشولا دا.ز $' يلع
:اح*ا $م زارVلا يKر"+لا oا"لا \ن' $'ا وه و !Cهو8و $م اC8و
gا9 هاKولا هتر6# ا%ل gا9 oا"لا هد8 $ع يو5 ها 12&لا ه"لع اXرلا
136
I 136 G
هللاد0عا'ا \>%3 هعا&لا ه/ه :/fلا هعا3 \&"ل و يلع اودCشا انل
ه%riا ‰لوت. و هلو35 و هللا ;ح. د0ع ?و%.i هللا و gوق. 12&لا ه"لع
\ن3 ]ها qا"لوا qا%mع هYانn \ق.رb و zو5 5د \&اش.ا [ا0تا
l"%8 ه%rا زا دارم ه4 ار.ز \&" اعدم 5د k ا/ه lم و \3ا5
. دا ],اد PA5د !ه هث2ث qافل, 7R دا $.د Pا.اوش"R
دنن4 ف"لSت ‰'ات4 Pاش.ا Pاز sو5د ‰6>' هfA :!تشه و داتفه د"4
\0& ا5 :ات4 PA و دن.ا% Pا"' [ورK و gو*ا PA5د و دو, ;ه/م 5د
:اح*ا ه' دنن4 \0& ا5 دو, ].ا35 ‰6>' و cدا* ?ر6ح' دنن4
gو09 ا5 ;ه/م $.ا و د5اد 5وا' P2ها8 ات cدا* :اح*ا ه' و ر9ا'
ف"لSت' ه%rا زا 7fY"ه ه4 \3ا 1ول>م N.5ات زا l-قلا' هfiا# دن.ا%
]eم i… و دهاوV"م ا5 $"%ه !ه \ماما هوfش و هت,ادر• ف"ن+ت و
ددش ‰م 5اDزو5 Pادن%شاد !ل& i و !ل 1اC3 Lده Pافن+م رW.د
.LدCت3ا دقK فن* $م ه4
زا ه4 Šو0 5ا4ر3 هل"n lKا5 و'ا دن.وD هfA :!C و داتفه د"4
5و6# :انBA :ا45 5د ?اوHF دهاشم 5د و دو' $"ق'ا3 $.ر8اCم
\>"' و دو' ه"ماما زا دش"م 5ور&A هاWن' هFو5اد رe4ا و \شاد
هKو4 5د و هدو' رXا# :ور# l"%8 5د و هدو% $"نمؤ%لار"ماا'
;#ا* يشاBنلا يلع $' د%#ا هر4@ ا/4 \شاد gا%لا \""' ‰WFو5اد
\.اF ه' \&"rارتKا $.ا و !Crا%لع $م هر"F و Gه>"شلا gا85 دقI
]ت9 زا ]09 $",5وم [ا%8ا ه' lKا5 و'ا ?وم ه4 ار.ز هدنن4 \ح"6K
ود ره ه4 \3ا {"ح* 5دقن.ا Š5A ]"ل9 ?د%' \3ا Pا%eع ?ر6#
هللاد"0ع و ددو' $"نمؤ%لار"ما :ا45 !ه يلع و هللاد"0ع lKا5 و'ا ر&R
;ت4 5د ر"ما :ان8 زا وا \.او5 و \شاد !ه qاشا و \'ات4 \مد,
1ول>م €"ه يلع z5دار' gاو#ا زا و \3ا دو8وم 5ا"&' \ن3 ]ها
يلع هدو% اهارتKا هKرb ر&R و 5دR ه3 ره j# 5د يشاB و \&"
5د ا5 ‰'ات4 و هداد 5ار9 $"نمؤ%لار"ما ه/م2ت 5ا04 زا ا5 lKا5 ي'ا $'
lKا5 و'ا و هدو% وا' \0& \3ا 1و9 ;ه/م ه' jKاوم ه4 هقK PونK
jKاوم ه4 ا.ا69 و 1اf#ا و $ن3 5د ا5 ‰'ات4 و هدر%ش ه"ماما زا ا5
!لاع 1ا%ت Pااد N.5ات هfA gا# هدر4 \0& وا ه' \3ا ه"ماما ;ه/م
137
I 137 G
l9او 123ا 5د ‰ف"ن+ت €"ه ?رBه زا gا3 د* ات هf|' د5اد [ا%8ا
.د"%CK Pاوت Pاش.ا qا%لع هل8ا ‰اد N.5ات اBن.زا هدش
$' يلع N.5ات زا ;ه/م jKاوم ?ا.او5 ‰6>' هfA :1داتشه د"4
ر+تVم ا5 ير0b N.5ات ه4 ‰>"ش يbاش%ش $&حلاو'ا يودع د%حم
h.ا5 و 5وCشم ?5ا0ع \لوC3 ;0&' و هدوHKا اC.H"n Šو 5د و هدو%
هfiا# \3ا ير0b N.5ات 5د ?ا.او5 $.ا ه4 دن.وD و دن.ا% ]ق هتشD
ره Pاش.ا ه4 ار.ز \&" اد"R ‰اش و 1ا ?ا.او5 PAزا N.5ات ]*ا 5د
.دن.ا% ]*ا' \0& دنن"' ر+تVم Pا5د هn
:ات4 زا دو, ;ه/م jKاوم ?ا.او5 ‰6>' هfA :!f. و داتشه د"4
يK هfA gا# د.ا%ن"م \ن3 ]ها زا 1درم gا", 5د ه4 دن.ا% ]ق Šدرم
$'ا و دو' ‰6Kا5 Šدو5ا8 ه4 هدقع $'ا هYانn \&" $"نn l9اولا
‰6>' و دو' ‰لاF Šد.ز ه4 1ز5او, ;-,ا و دو' J"لF ‰>"ش ه4 ه0"ت9
gا# و دناد"م دو, زا ا5 وا \ن3 ]ها رe4ا ه4 د5A Šدرم زا ?ا.او5
زا ا5 وا \ن3 ]ها رe4ا ه4 ‰0ل4 1اشه ]eم \3ا ه"ماما زا وا هfA
يK و هدر4 ر4@ دو, gا85 5د ا5 وا ‰شاB هfA gا# و د5ا%ش دو,
.\3ا $"نn !ه l9اولا
ه4 دن.ا% ارتKا \ن3 ]ها qا%لع زا ‰6>' ر' هfA :1ود و داتشه د"4
اما ددو' هدو% \"' ]ها 1اmع ه%rا ‰6>' Pداد 1اHلا هدا5ا Pاش.ا
زا هfل' !لاع PA زا ا5 1درم ات ددش 1Hلم و ف"ف, دو, و \Kر Z"R
5اع ا5 Pاش.ا /%لت و [ا0تا و دوش ]*ا# رفنت \ن3 ]ها qا%لع l"%8
ه4 دو, دان3اا' \3ا هد5وA ‰شا"ع هYA \3ا 7ن8 $.زا دناد
$"' $م دهدCلا Pا%"ل3 دقفت ف"4 ه4 \فD ا5 هللاد0ع و'ا هف"ن#و'ا
Šر. ا%4 a5iا $-' يK ام Šر. دهدCلا Pi \فD هللاد0ع و'ا ر"-لا
gاقK dح6K ه'اح*ا ‰لا هف"ن#و'ا رmنK ه5و5اقلا يK $هدلا !4د#ا
$-' يK ام Šر. ي/لا gا9 d' ?رفQ gا9 dfح6. ام هللاد0ع و'ا
ا. هللاد0ع و'ا gا9 هقن>' /,S. ‰ت# :ارتلا يK Nفلا Šر. i ف"4 a5iا
{.ر* \&"rارتKا $.ا و ر+0لا ي%ع 5دقلا gH ا@ا ه‹ \%لع اما Pا%>
هف"ن#و'ا ه4 ار.ز \&" هC0ش و dش €"ه Šو 5د ه4 {"09 \&.ا هاC' و
هلف3 دو' 5ا9و و $"f%ت ]ها زا و دو0 ]ها8 دو' !لاع !ه ه>"ش دH
138
I 138 G
\KرD PاD5H' و ار04 ر' و اCدز d%شn $.ا و دو0 5اتفD d03 و lXو
‰ل9اع ره و د.A [و9و' $"f%ت ]ها زا ه4 \&" $f%م Pدر4 ر"D و
رDا دوش ‰% وا ?ا.اF و gاو#ا ه' !لع 1Hلت&م H"n Pد.د ه4 داد"م
5ود هn دشا0 5ادر0, دا"* aرF زا و دن"' ه' $"مز ر' ا5 1اد دهده
gا'رF و ]حتنم 5د ه4 ‰rاههاد و \3ا 1اد 5د ه4 ‰rاههاد \3ا
و gا'رF ه"rاF \لع \&" رm 5و+9 \3ا Pا&f. دهده دH \3ا
1Hلت&م H"n Pد.د هfل' \&" Šزا' رm 1زi $ت&اد اد8 اد8 ا5 1اد
هف"ن#و'ا و وا lKانم و ?ا.اF Šا8 هn دوش ‰% وا \ق"ق# ^ا5دا
iول ه%ل4 و دو% ‰م 5اVتKا cدا* ?ر6# \مد, و \0ح+' هش"%ه
$.ا ه4 د5اد Pاfما هn 7R \3ا 5وCشم Šو زا Pا%>نلا dلCل Pاتن&لا
$.ا ا. دن4 5و-, هف"ن#و'ا رbاV' Pاش.ا :انB' \0& ه"عاد !&9
5ان.د 5اHه هدزاود ه' ا5 وا $",5وم [ا%8ا ه' و د.ار' وا Pا'ز زا 124
?ر+ هfA و \"' ]ها {.ادم و ;9انم Pا"' هKو4 5د و دو% ددم ~ر3
\3ا 123ا و $.د ?ر+ ;8وم هامز $.5د يلع $'ا د.ز Pداد
5و+نم دCع 5د ه4 هف"ن#و'ا Pدر4 د"9 }عا' \ق"ق# 5د و در4 [ورش
دو' $"%ه \ش4 رهز ه' ا5 Pاش.ا 5و+نم ه4 دن.وD دش l9او ‰3ا0ع
دiوا Pوn و دو' 5ا"&' \0حم و ~و35 gو35 \"' ]هاا' ا5 Pاش.ا ه4
1درم Pاش.ا ددر4 _ور, 5و+نم ر' Pات&"3 و Pا3ار, `او 5د د.ز
هف"ن#و'ا زا هاDره و ددو% ‰م اCA \>.ا0م و \>'اتم ر' M.رحت ا5
ه4 \فD $"%ه هف"ن#و'ا Pا%> ا. !ل>لا ?/,ا $%م در4 gاو3 5و+نم
oا0ع $'ا oا0ع $' هللاد0ع :اح*ا $م و يلع $ع يلع :اح*ا $م
‰6>' $تKا. \.اده و ;*او و _5او, هرQانم 5د هف"ن#و'ا k+9 و
هاوKا و هن&ل‹ 5د و Lور>م و 5وCشم هف"ن#و'ا ?ار.رقت' Pاش.زا
ه4 هح"ح* ?ا.او5 $.ا \3ا هل%8 PA زا \3ا Lو*وم و 5و4/م
ر"ما :ان8 و \شاد ولF ‰ل", ه4 ;ه/م Š5ور# دو' ه.ا&%ه ا5 Pاش.ا
و داش5ا 1اقم 5د Šو ا' هف"ن#و'ا دنn ره \شاWا ‰م رKا4 ا5 $"نمؤ%لا
ا' Šدنn درf ار./R ددش lام }"0, داقتعا $.زا ا5 وا هدش \ح"+
Pوn د"0لb ?ول, و \K5 Šو دH Šدنn د>' و دو% ?ا92م ^رت Šو
Š5اد 5ا4 هn و ŠدمA Pوn ه4 \فD }"0, ه.ا&%ه PA دش ?ول,
\0& 1اv"R ه' ارم ‰+Vش ه4 1دمA $•ا Šار' $م ه4 \فD هف"ن#و'ا
د5اد gا# هn و \3ا Pوn kVش PA \فD \3ا هدات3رK وت رت,د
5د و ددر4 Pا"' Šو ;&# و ;& و c2,ا و \%ش# و \لود Pاش.ا
139
I 139 G
PA \3ا ŠدوC. ه4 د5اد ;"ع d. اC"'و, ه%ه $.ا ا' ه4 دنتفD ر,A
‰مدA Šدرم ;Bع ه4 \فD و دش \فت ‰ل", و در4 zرت و5 ه.ا&%ه
5دقن.ا و ‰هد يم ŠدوC. ه' Pداد رت,د ف"لfت ا5 Pا%ل&م درم ه4 دو'
هف"ن#و'ا د3ر' !&9 هn ŠدوC. ه' Pا%ل&م رت,د ه4 Š5اد zوه
يلع $"نمؤ%لار"ما ه4 وت وشم \فت Pادنn ه8او, Šا ه4 \فD هت&هA
ه' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ي0 رت,د Pوn ه4 1در' ‰R $م ‰تفD رKا4 ا5
دشا' هتشاد هق.ا6م هn د3ر' ŠدوC. ه' Š5ور# رت,د رDا د3ر' رKا4
;ه/م زا و د"3و' هف"ن#و'ا ŠاR Šر.د د>' و دنWKا PوWر3 Š5ور# PA
‰لا>ت هللاد%ح' دش $"نمؤ%لار"ما Pا+لVم و Pا0حم زا و در4 ه'وت دو,
هدB ].ا3 و هداتKا yلF 5د yلF هد5وA يشا"ع ه4 \.او5 $.5د و
gا9 ه4 \3ا 5د9 $"%ه Šو 5د و oا0ع $'ا هنع gو•&م و دو' Š5ور#
Lرع a5iا ر+'ا ا@ا دهدCلا Pا gوقت d… oا0ع $'i Šورحلا هدB
oا0ع $'ا gاقK Nفلا هر>ش ر+0. i وه و qا%لا $"' و هن"' ام ه#ا&م
5د ير0b هYA \3ا ]"09 $"%ه زا H" و ر+0لا يشF qا6قلا qا8 ا@ا
ه%ل&م $' هللاد0ع ه>م و هن.د%لا هف"ن#و'ا ],د ها هد5وA _اBت#ا
د%حم gA qا%لع $م د%حم $' رف>8 انCه Pا هف"ن#ا'ا ا. هل gاقK
هت>"ش $م Tعا%B' ا%ه ا@ا ا"تا ا%لK ا%لع هنم 70تق ان' ;ه@اK
T0"ه oانلا gاقK xد# 12F _ر, @ا dل/4 !ه ا%ن"0K ه8ور, Pورmتن.
‰3وم هن'ا ا/ه gاقK 12vلا ا/ه $م ه%ل&م $'i هف"ن#و'ا gاقK هل
• هللا و gاقK dل@ ‰لع 5دقت i هم gا9 هت>"ش يد.ا $"' هن0"08i gاقK
يK هت8ا# ]8رلا l6. $.ا 12F ا. gاقK ‰3وم ‰لا \فتلا !ث هنل>K
†و-ش و 5اBلا $"ع ي9وت. و 5ادBلا فل, Š5اوت. gا9 ه/ه !fتن.دم
$.ا و qاش }"# l6. /•ن"حK اهر'دت&. i و 5ا%eلا يK y9ا&م و 5اCiا
ه4 \3ا 5دقA {"ح* و \3ا MKاو5 Pا0+>تم ;.@ا4ا زا !ه \.او5
دا هد5وA H" \ن3 ]ها و هدر4 \.او5 دو, ;ت4 5د ه>"ش qا%لع رW.د
!ث !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ي0نلا ر09 5از هن.د%لا هف"ن#و'ا ],د ا%ل ه4
ر"v* وه و ‰3وم هن'ا _رVK ه8ور, رmتن. 7لBK cدا+لا 5اد ‰تا
ا%' :ا8اK !4 دل' يK هت8ا# ;.رvلا l6. $.ا gا9 !ث هر9و و 1اقK
.I هف"ن#و'ا gاقK اق'ا3 ر4@ ,هّ4ل? ُ `ُ>ُ ر َ-$ 8&ُأ اَ َ`ْ s, !َ8ْKُن !G تَ) َ 0,ْ Kُن ْ 0َل ?وُ لاَق Œ2َيَN ْمُهْ 8َZاَQ ?َ bِ إَ&
6 َ ن&ُRُ "ْ Fَ ي ?وُناَك اَFِ / ]دي,دَv ] t?َ Mَعَ & ,هّ4ل? َ دْن,ع ] راَ‚َA ?وُ َRْ Qَ أ َ 0ي,Mّل? ُ73,Lُ3َ> ُ هَ تَلاَ>ِ ر ُ`َ ;ْXَ ي ُ •ْ3َ) ُمَ4ْ عَ أ ُ هّ4ل?
VW… D I j.ر-' هف"ن#و'ا ه4 دش 1ول>م هح"ح* \.او5 $.زا G1ا>iا
140
I 140 G
دو% gاؤ3 $.ا \لا35 \"' ]ها gافbا qا4@ و !CK زا :اB>ت3ا
‰لاع Pادا, زا Pوn ات*ا, ا5 !CK H"ت و zوه ي@ gافbا هYانn
5وmنم \ق"ق# 5د و دن.ا% ‰م gاؤ&' Pاحتما !ه Pامز $.5د دشا'
ا. دو, Šار' Pادا, PA ‰D5H' داقتعا د"4Sت ا. 1اقم $.ا gاeما 5د ].ا3
و 1احKا د+9 ه دشا' ‰م دو, ر"F دH Pادا, PA ه85د ولع ?ا0ثا
.dل@ $م هللا @ا>م 1اHلا
\ق"قح' \ن3 ]ها ه4 gوا هف"ل, دن.وD هfA :1و3 و داتشه د"4
L2V' \شاد ددرت و dش دو, \ماما \ح* 5د دنلrا9 وا \K2,
?ر"+' و $"ق. ر' و \شاد ددرت 2*ا دو, \ماما 5د ه4 $"نمؤ%لار"ما
dش ?ا0ثا Šار' و dش [ا0تا زا \3ا رتC' $"ق. [ا0تا و دو, gا# زا دو'
Jفل $.ا' دو, $"&Rاو 1د 5د ه4 دا هدو% lXو ‰ت.او5 gوا هف"ل,
]ه !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 \لS3 \ن4 ينت"ل \فW"م
$.ا \.او5 زا د>' يل# رC-م $'ا N"ش و يش رمiا ا/ه يK 5ا+•ل
:ا&ح' و هدر4 [ورش ‰WنهA دنل' و Šزا5د Pا'ز ‰ل", [وXوم 124
Pدو' ارتKا ]"لد ه4 دن.وD \ن3 ]ها هدر' هرQانم Pاد"م زا ‰•وD دو,
k دو' Šددرت 5ا+ا همدقم 5د ا5 gوا هف"ل, رDا ه4 \&A \.او5 $.ا
i و درf"م ارn \3ا :ا-Vلا $' ر%ع ه4 ر8اC%' دو, زا د>' \ماما
رDا و دو% ‰م !"C&ت و d.رشت رW.د 5وما و ?5ازو 5د ا5 5ا+ا ]9ا
\&A وا qاعدم ه4 !تفD ‰م دش ‰م {"ح* gوا هف"ل, زا \.او5 $.ا
:او8 H" Pاش.ا ات 1دو% ‰م gاؤ3 :انBA زا 5ا+ا 5و6ح' zا4 ه4
و دنتشاد ‰% رbا, ?5ود4 $م ا' و دد"نش ‰م ا5 :انBA :او* ا'
!"fحت زا رتiا' دشا' هتKا. 5ود* gوا هف"ل, زا 124 $.ا رDا aرفلا'
$"%ه ه' و دو' دهاوV دمA [و9و' $"نمؤ%لار"ما :ان8 زا ه4 $"%f#
ه4 دا هتفD و دنتشDر' داقتعا زا و ددر4 _ور, ه.5ور# و _5او, ;03
ه4 دش 1ول>م درf"م ارn !"fحت دو' ‰م $"ق. دو, 5اf' ا5 درم $.ا رDا
Z"R ه4 د.د Pوn دو' هدش ر"-, رما $.ا ‰عدم cاقحت3ا و k ‰'
5ود* ه4 \3ا 1ول>م و دو% \.اBنR \شD ‰Xا5 {ل* ه' دو5 ‰%
]ق MKا5 Pا'ا/4 ‰6>' زا ر"F ‰&4 gا# ات gوا هف"ل, زا gو9 $.ا
H" و د"شوR Pاوت ه4 \&.H"n $"نمؤ%لا ر"ما زا !"fحت 5ود* و هدرf
d&%ت $.ا' 5ا+ا ه4 ار.ز دش jقحتم هد&فم gوا هف"ل, gو9 $.ر'
;ترتم 5ا%ش ‰' د3افم !"fحت 5ود* ر' و ددرf \K2, Šاوعد زا'
141
I 141 G
ر' Šو0 \"' ]ها Pادا, زا \ماما و \K2, ه4 PA هل%BA زا \شD
ه' \شا/W Pاش.ا Šار' ا5 رما $.ا د>' $م 74 €"ه و \K5 هدمA
:ان8 دو' ‰م ‰ق# 5ا4 $.5د ا5 Pاش.ا رDا ه4 دن3 $"%ه
\3ا هل%BA زا و دش ‰م ‰Xا5 \.اBنR و !"fحت' ارn $"نمؤ%لار"ما
د2' ر' Pا"اورم و ;*او yل&ت \3ا هل%BA زا و ه.5ور# _ور,
.dل@ ر"F ‰لا Pاش.ا \موfح' 1درم Pداد $ت و 123ا
ه0ترم $.ا' $"نمؤ%لار"ما ‰D5H' دن.وD هfA :15اCn و داتشه د"4
5د داقتعا ولF $.ا و ددش :انBA \"هولا' ].ا9 1درم ه4 \3ا هد"35
j"لا و ]6Kا ر"ما :ان8 7R هدش l9او هث2ث qافل, زا ‰f. €"ه j#
و ?اداع c5او, 5وCQ ?رe4 H" و Pاش.زا دشا' \ماما و \K2V'
و \K2, ه4 دنf"م \لiد هث2ث Šافل, ه $"نمؤ%لار"ما زا ?اHB>م
ه4 \3ا ي•5ا+ ر.رقت ه'اشم ر.رقت $.ا و دو' Pاش.ا j# \ماما
j# 5د و \3ا 1ول>م {"&م ?ر6# j# 5د 1درم داقتعا ولF دن.وD
c5او, H" و هدش ]*ا# ا5 1درم ولF 5د9 PA Pامز ر,A ر0%v"R
ه' {"&م ?ر6# زا Uر'ا و ه%4ا qار'ا و ‰توم qا"#ا زا ه%"mع
5دا* اهH"n !&9 $.ا Pامز ر,A ر0%v"R زا و \Kا. ‰م 5ود* 5ار%ت3ا
$.د 7R هتKا" رتاوت و ?رCش هدش l9او 5ا' ود d. رDا و هدش
$.ا Pد"نش زا ا5 ]9اع و دشا' [ا0تiا' ‰لوا و j#ا {"&م ?ر6#
ه4 \"هولا داقتعا ;0&' ه4 د35 ‰م !ه ه' ‰تر"# هKرb ?ار.رقت
ه' ر"ما ?ر6# j# 5د ا. {"&م ?ر6# j# 5د l9او L2, ا5 1درم
5د :رع L28ا ه4 ار.ز دش ]*ا# \ل"6K و ‰D5H' هn هد"35 !ه
\"هولا pافلا و دنتشاد داقتعا $"%ه H" ?انم و ?i و ŠHع j#
ه' اCA gاeما و L28ا ا. !CK ‰' P2ها8 Pا%ه رDا ددرf"م c2bا
PA و دنن4 اد"R داقتعا PA !ه $"نمؤ%لار"ما j# 5د ا03 $' هللاد0ع qاوFا
‰D5H' 5ا4 5ادم رDا و دوش ‰D5H' ;8وم ارn دن.ا% gا%>ت3ا pافلا
gاeما و PاVن.ز و دد3 N"ش ه4 د.ا' د.A هتشا/D 1ا>iا4 1اوع داقتعا ر'
ي' gا%4 1اقم $.5د اCA qا%3ا ر4@ ه4 j03 ام PاD5H' l"%8 زا اCA
زا \3ا ;Bع و dل@ $م هللا @ا>م دنشا' j#ا و ]6Kا \3ا ‰'دا
;لا-م !&9 $.ا ]"لد ا5 د3اK داقتعا !&9 $.ا ه4 ه>"ش qا%لع
و \3ا هتفD Šر>ش :ا' $.5د اCA زا يf. هYانn دزا&"م ه"لو*ا
.هدو% ‰>Kاش ر' ارتKا ر>ش PA5د
142
I 142 G
:ر>ش
هللا ه‹ ه"K dشلا [و9و ƒ يلع ان"لوم ]6K يK ‰ف4
لع ƒ ي5د. 7"ل و ‰>Kاشلا ?ام و ي هللا ه'5 1‹ ه'5
دH $ت,ا3 \"ل6Kا ر' ]"لد ا5 ?اHB>م 5ود* ?رe4 $"نY%ه و
5دقA ŠدCم ?ر6# زا ?اHB>م 5ود* ه4 ار.ز د.A ‰% \3ا5 ه>"ش
;8وم ‰ن>م $.ا و \3ا هدش z5اوD5H' داد8ا زا \3ا ‰دش
زا دشا' ]6Kا وا ه4 د.A 1زi iا و دش داوت ‰% وا داد8ا ر' وا ]"6فت
و ‰ن3 و ه>"ش [ا%8ا ه' \3ا ]bا' $.ا و $"نمؤ%لار"ما ?ر6#
زا ‰شاحت gا%4 دو8و ا' ه.رشع ينثا ه>"ش ه4 \&A ;.اBع ;Bعا
د5اد PA gاeما و ?ار.رقت $.ا' رbا, P2"م رهاQ ;&ح' O2F داقتعا
و هدرf ه#ار* ا5 gول# داقتعا و هلا Jفل c2bا Pاش.ا زا ‰6>' و
ره دن.وD و دا هد"ما ‰ف, ر3 ا5 $"نمؤ%لار"ما :ان8 هت&اد Z#وم
زا ‰6>' هYانn \3ا 5ده وا Pو, د.ا% رهاQ ا5 ‰ف, ر3 $.ا ه4
.د.وD يم هد5وA !mن' ا5 Pو%6م $.ا Pاش.ا qار>ش
:ر>ش
ي0&نلا يو@ $م ه2ع و ه%ل>ل ƒ ه5د"# رC-لا \.وه يو0&حتi
يلزا $م ?انBلا يK @/لتلا iو ƒ ه4ر>م ]4 يK هتعاBش i و
ي' lفش. 5انلا :ا/ع $م هتو85 ƒ i و !"حBلا 5ا $م ير0تلا i و
ي'5 Hع و يلت9 اولل# هتع@ا ƒ PاK يفVلا ر&لا وه \Kرع $fل
;لfلا ;#ا* هنع aر>. qا%لا4 ƒ هل qاود i qاد هنع !هد+.
:ان8 ه4 دنن4 د5او هلاقم $.ا ?اد.ؤم 5د Pاش.ا qا%لع ‰6>' و
$"نn ا5 ه+9 $.ا و \شاد ر"ما ?ر6# 1د9 ر.ز ا5 دو, هاش ر0%v"R
هfم {تK زو5 Pوn !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R :ان8 ه4 دنن4 \.او5
143
I 143 G
ا5 ه%ه 7R دداC ها, Pا5د 5ا"&' Pات' ه4 د.د دش ه0>4 ],اد
ددو' هداC دنل' cاb ر' ا5 وا ه4 !ن* d. رWم \,ادا و \&fش
هاش ر' ه4 دومرK يلع $"نمؤ%لار"ما 7R د"3ر P|' Z45ا0م \3د
:دا ها5 زا $"نمؤ%لار"ما $fش' ا5 \' PA هدمA ر' iا' هتشا/D 1د9 $م
$م هاش Šiا' ه4 د.ا' ارت !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 ا. \فD
دومرK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R ‰نfش' ا5 \' هدمA ر' و ‰C 1د9
ه4 دش 1ول>م اBن.زا و دو' دهاوV ?و0 5ا' $تشاد ر' \9اb ارت ه4
ر3 1اد4 و دو' هn :ان8 PA هاش ر' $"نمؤ%لار"ما PدمA ر' iا' ه8و
ه4 هدش د5او ?رBه }.د# 5د H" و \3ا 5ا4 5د l9او $.5د ‰ف,
هورD دنn ?رBه ;ش 5د هنع هللا يX5 j.د* رf'و'ا gوا هف"ل,
ها5 دو, ŠاR PاتشWا ر' و هتشاد ر' دو, \شR ر' ا5 ر0%v"R :ان8
هد"ا3ر $"مH' ا5 اR ف4 اR Zق Pدش اد"R زا زارت#ا Šار' و هتK5
‰م ?و0ث ه' اBن.ا زا ا5 ?و0 5ا' وا ]%حت و رf'و'ا ?و9 gا%4 7R
\.او5 ه4 Šو0 :انBA هاش ر' ا5 $"نمؤ%لار"ما PدمA ر' ه+9 و د35
]ها هح"ح* }.دا#ا 5د $f"ل \3ا 1اوع دز Pا'ز دنnره دا هدر4
`اح* 5د هYA دشا' Pاش.ا Pداد 1اHلا ]'ا9 ات دوش ‰% هتKا. \ن3
!ل3 و ه"لع هللا ;ل* ه‹ ه4 \3ا 5د9 $"%ه \3ا دو8وم Pاش.ا
]>BK ا0+ Pوت3 و هثا%ث2ث \"0لا gو# و {تفلا 1و. ه0>fلا ],د
I gوق. و هد. يK دو>' اCن>-. 6 ا• قوُ Hَ+ َناَك َ `$ ~اَT=ل? ّنِ إ ُ `$ ~اَT=ل? َ}َHَ +َ& E}َa= ل? َZاَQ ْ `ُ قَ&
CV D دوش ‰م 1ول>م \.او5 $.زا و هد. ه5اش›' yق&ت \اfK Gqار3iاI
PدمAر' iا' \8ا# و دداتKا ‰م Pات' ^5ا0م \3د ه5اشا درB%' ه4
5د ا5 ه0>4 Pو5د Pات' و دشا' ه0>4 درD ادرD Pات' ه+9 $.ا د.اش دو0
;ت4 5د $f"ل دنشا' هت&fش دا هدر4 \.او5 ه4 ‰عون' رW.د \0ح*
ه0>4 qاه5او.د ر' ه4 Šر.وا+ت ه4 \3ا 5و4/م 5د9 $"%ه \ن3 ]ها
ر0%v"R :ان8 هداز ‰ن0تم ه4 د.ز $' هما3ا و دنت&ش :|' ددو' هدر4
هللا ‰ل* ر0%v"R و د5وA ‰م 1Hمز زا :A دو' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل*
ر.وا+ت ه' \'و Pوn و \&ش ‰م ^5ا0م \3د' دو, !ل3 و ه"لع
Pور"' ه0>4 ها, زا ه4 دومرK !f# د"35 دن.وD Pات' ا5 اCA ه4 ه%&Bم
H" ا5 !"هار'ا ?ر6# و ]"عا%3ا ?ر6# ?5و* هYانn در'
ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R 7R دو' gاK ياههعر9 اCA \3د 5د و دد5وAر'
ود ره $.ا ه4 دناد ‰م PارKا4 $.ر' دا' اد, \ن>ل ه4 دومرK !ل3 و
144
I 144 G
اههعر9 $.ا اCن.ا \3د 5د sو5د ه' و دا هدرf 5ا4 $.ا ‰هاD ‡5H'
.دا هداد
ه4 \عا%8 و \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!BنR و داتشه د"4
و دننf"م 5ا"ت,ا د%#ا و dلام و ي>Kاش و هف"ن#و'ا ;ه/م Pاش.ا
دنn ه' [ا0تا ه' دا j#ا ه%rا هfA gا# دننf"% 5ا"ت,ا ا5 ه%rا ;ه/م
z5ورR gو35 ها, 5د و دا gو35 Šاه ه5اR رW8 اCن.ا هfA gوا ه8و
5وCشم ]eم و \KرD دا. ‰لفb زا ا5 \>.رش 1و35 و $".A و هتKا.
دH ه4 {"ح* }.د# 5د هfA 1ود ه"K ا%' Š5دا \"0لا ]ها ه4 \3ا
gو35 gا9 هدش د5او Pاش.ا [ا0تا ه' رما \3ا ر0ت>م H" \ن3 ]ها
ا%C' !تf&%ت P… ام $"لقeلا !f"K ^5ات ياI !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا
‰ل* هللا gو35 gا9 و Gيت"' ]ه‹ يترتع و هللا :ات4 يد>' اول6ت $ل
و اB اC045 $م `و Tن"ف3 ]eم !f"K يت"' ]ها ]eمI !ل3 و ه"لع هللا
و ?دا0ع و Šوقت و !لع و ه%rا ‰D5H' هfA 1و3 GcرF اCنع فلVت $م
L2V' دا ].ا9 ود ره ه>"ش و ‰ن3 \3ا ه"لع jفتم Pاش.ا دهز
ه' j"لا و ‰لوا دشا' Lو*وم اه ‰D5H' $.ا' cافتiا' ه4 ره و PارW.د
هfA د"4 $.ا :او8 دشا' L2ت,ا وا ‰D5H' 5د ه4 ‰&4 زا \3ا [ا0تا
;#ا* ه \3ا \>.رش ;#ا* ‰0 ;rا و \3ا ‰0 ;rا 1اما
!CK 5د ا5 Pا"تما ‰6>' ه4 \3ا ‰ها5 1ا ;ه/م ه4 ار.ز ;ه/م
PA jKاوم ه4 دهد 5ار9 هدعا9 دنn دو, ]ق>' و دوش هداش4 \>.رش
]%تحم ا/Cل و د.ا% PA /,اوم زا ه"عرش ].ا&م †ا0نت3ا دعاو9
‰0 !f# و \3ا-, زا 1و+>م 1اما Pوn و دشا' ‰م ا-, و :او*
‰% ;ه/م ا/Cل و دوش ‰% gوق>م €"ه Pدو% وا' ;ه/م \0& د5اد
د5ا%ش ‰م 1اf#ا ].iد و هقK /,اوم ا5 اCA gاو9ا و gا>Kا هfل' دناد
H" و د5اWا ‰م ;"F ;ا8 زا ‰عرش 1ولع gو*و y.ا3و ا5 اCA و
دعاو9 و ;ه/م و هقK Pاش.ا ه4 \3ا ه%rا [ا0تا $.5و4/م qاCقK [ا0تا
$.ا' ا5 دو, /%لت هل&ل3 و دا هتKرD ارK ه%rا ?ر6# زا ا5 †ا0نت3ا
ه'اح* و ر0%v"R ه0ت5 \ن3 ]ها دH ه%rا ه0ت5 7R هد"ا35 Pا5اوD5H'
‰% اC|' ;ها/م \0& $f"ل د5اد دو+قم اCA [ا0تا ه4 \3ا 5ا04
دننf"م ‰ا&4 [ا0تا !ه Pاش.ا !"KاWش' d" ه>"ش gا# زا رDا و دن.ا%
ه دنن4 ‰م Pاش.زا !لع /,ا دزا3 ‰م :و&نم ه%rا ه' ا5 دو, ه4
5د \ن3 ]ها Pاعو0تم ه4 \3ا ?وافت 5د9 $.ا ه-3او 2' ه%rا [ا0تا
145
I 145 G
دا هداد اCت5اش' اCA j# 5د ه%rا و دا هدو0 ه%rا فلاVم د.اقع gو*ا
gاeما و $"عا $'ا و cاb gاو#ا و $"ماشه ]eم ه>"ش Pاعو0تم L2V'
\"%&B' و دا هتشا/D ه%rا فلاVم ه"ل*ا د.اقع 5د {.ر* ه4 اCن.ا
Šر0ت Pاش.ا زا ه%rا ?ر6# و دنل.ا9 dل@ ر"F و اد' و ‰لا>ت ي5ا'
ارتKا و ‰rوWFو5د' و هداد Pاش.ا د.اقع P2-' ر' ?داCش و دا هدو%
Šو5 زا 15اCn و 1و3 :ا' 5د ;لا-م $.ا ه%ه هYانn هدر4 \0&
ه4 \&ن.ا رمiا \ق"ق# و دش دهاو, هدر4 ]ق ه>"ش هر0ت>م ?ا.او5
5و+9 ه4 $K ره 5د 7R دا&K هلازا و \3ا !لاع `2*ا 1اما ;+نم
دو, gا# ر' دشا' :او* zو5 ر' هYA و د.امرK ]"%fت ا5 PA د'ا.
?ار6# 7R د.ا" 1زi ?ا.5ورX gا%#ا و ]*ا# ]"+حت ات د5ا/W'
و دا هت,ا3 ا5 \ق.رb و ^ول3 همدقم ?ا%Cم !ها دو, Pامز 5د ه%rا
هلاو# دو, د"%# Pا0#ا+م و د"ش5 Pا5ا. هم@ ر' ا5 \>.رش همدقم
$"">ت و $bا' \"'رت و \Xا.5 و ?دا0>' ه8وتم دو, و دا هدومرK
دrاوK Šاقلا و c2,ا ;./Cت و O2* و ه"عدا !"ل>ت و دا5وا و 5ا4@ا
124 زا Lر>م و j.اق# $تKرD j.رb ر' داش5ا و $"0لاb ر' ^ول3
ه4 ?ول, ;# و \لHع ;0&' و دا هدو' gوvشم gو3رلا 124 و هللا
و دا هتشاد داCت8ا و †ا0نت3ا ه' ‰تافتلا \3ا ف.رش ]vش $.ا 1زi
5ا"&' Pاش.ا زا \Kر>م و \ق"ق# MماوF و \ق.رb !لع j.ا9د ا/Cل
?ا"لاع ?او@ 5د ر+حنم ا5 \.iو ]323 \ن3 ]ها و هدش gوقنم
ار.ز د.امرK ‰م ه5اشا j.رb $"%C' H" $"لقث }.د# و د5اد Pاش.ا
داش5ا' \8ا# \3ا هدن&' \>.رش رهاQ !"ل>ت يار' هللا :ات4 ه4
\ق.رb ^ول3 j.ا9د \3ا 1اما !"ل>ت' _اتحم هYA و \&" ‰ماما
$.ا H" ه%rا ?ار6# و دوش ‰% 1وCفم هللا :ات4 زا ه#ار* ه4 \3ا
Š5ورX رما $"%ه Lور+م ا5 دو, \.انع Pانع د"%CK ا5 ه5اشا
]قع و !لع ه' هدومرK اقلا gا%8ا j.ر-' ا5 gوا رما و دا هت,ا3
ه%rا زا ‰&4 ‰ن3 و ه>"ش [ا%8ا ه' ا/Cل و دا هتشا/D او $.دCتBم
هدرf ‰ل%ع €"ه [ورK l.رفت و gو*ا ]"*Sت و ‰'ات4 ف"ن+ت و ف"لSت
و ]rا&م ?ا.او5 هfل' دوش l9او انvت3ا وا Pودم $K و وا :اتf' ات
?ا"rH8 5د †ا0نت3ا دعاو9 و دا هدو' رشتنم ه%rا Pا5ا. 5د 1اf#ا
l%8 ا5 ?ا.او5 ه%ه PA ه4 د.ا' ‰م ‰+Vش د'i هدام 5وت&م و ‰فVم
دا"ن' ا5 داCت8ا !35 و $"rA و د&.و اد8 هدو% l0تت ا5 دعاو9 و دزا3
د5اد ‰ن">م ‰ماما ه' ‰0ه/م \0& هYانn ه4 دش 1ول>م 7R دC
146
I 146 G
دلقم ا/Cل و د5اد Pاfما ا5 دCتBم ر"F H" ه-3او2' 1اما [ا0تا PانY%ه
ره ه>"ش و \3ا ر.HDا دCتBم y"3وت زا ر0%v"R \>.رش [ا0تا 5د ا5
ر"F ].ا&م 5د $f"ل دن.ا% ‰م اعدا ا5 ه%rا [ا0تا رما gوا 5د دنn
و ير.ا6ع و ]"قع $'ا ]eم ا5 دو, $.دCتBم qا%لع ه%rا زا ه*و+نم
فلاVم ه4 اCA gاو9ا ر' و دزا3 ‰م [و0تم د"Cش N"ش و ‰6ترم د"3
[ورK :ا' 5د هYانn دنهد ŠوتK دشا' ه%rا زا $".5ا0,ا هح"ح* ?ا.او5
و دش دنهاو, 5و4/م ].ا&م Pازا ي/0 يلا>ت هللاqاش Pا هو% j.ر-'
هدو' ه%rا ?ا.او5 زا ‰6>' فلاVم وا gاو9ا ه4 ŠدCتBم د"لقت Pوn
]ها 7R د.درW ه%rا [ا0تا زا lام و دش H.ا8 !ه Pاش.ا دH دنشا'
$.زا Z"' دمA 1زi هانD هn ‰>Kاش و هف"ن#و'ا [ا0تا 5د ا5 \ن3
يK و دا ه%rا ?ا.او5 زا ‰6>' فلاVم Pاش.ا 1او9ا ‰6>' ه4 \&"
دن4 ‰% Š5ورX دعاو9 و gو*ا 5د cافتا ف*و ا' \فلاVم $.ا l9اولا
‰Xا9 و ‰ا0"ش $&حلا $' د%حم هfانn د5Aر' ‰% [ا0تا H"# زا و
5ا"ت,ا وا فلاVم اها8 و دن.وا Pا>'ات و هف"ن#و'ا PادرDاش ف3و.و'ا
Š5H8 ر"ثiا $'ا و ;ها/م l"%8 5د oا"قلا ا/ه ‰لع و دا هدر4
ددBم ا5 ‰Xرلا ‰3وم $' يلع 1اما ?ر6# ه4 gو*iا lما8 ;#ا*
ه"ماما ه4 \&A zدارم 7R \3ا هتفD }لاث Pر9 5د ه"ماما ;ه/م
ا5 وا دو, ;ه/م /,ام \9و Pا5د و دنا3ر"م وا' ا5 دو, Pودم ;ه/م
ه'اح* 5د دو>&م $' هللاد0ع و $">'ات 5د ه%قلع ه4 دن.وD هYانn دناد
Pر9 5د يرهز و lKا ه4 دن.وD ا. دا هدو' يفن# ;ه/م يا0م ‰ا'
دا هدو' ه"fلام ;ه/م ‰ا' ه'اح* Pر9 5د ر%ع $' هللاد0ع و $"">'ات
هتشو Pاش.ا دقت>م و ه"ماما !عز ر'ان' هتشو ر"ثiا $'ا !ه $.ا و
;ه/م PA :اح*ا !عز و داقتعا ر' ان' ا5 ;ه/م ره اددBم هYانn
.دو' $"نn l9اولا يK هfA ه هتشو
]ها ;ت4 زا دو, ?افلؤم 5د Pاش.ا qا%لع هfA :!شش و داتشه د"4
و دنن4 ]ق \3ا ه'اح* 5د $>b !هوم ه4 ‰تا.او5 \عا%8 و \ن3
ه' Pاش.ا د"4 $.ا و ا5 \K2, Pاش.ا \9ا"ل 1دع ر' دن.ا% giدت3ا P|'
هدا8 زا ا5 Š5ا"&' هل"# $.ا' l9اولا يK و \3ا د.اfم !mعا دو, !عز
:ا' 5د يلا>ت هللا qاش Pا ?ا.او5 و 5ا0,ا PA ]"+فت و دناHvل' j#
ا' 2*ا ?ا.او5 و 5ا0,ا PA ه4 دوش 1ول>م اBA 5د و د.ا"' $عا-م
و دوش ‰% ]*ا# PA زا Pاش.ا aرF و د5اد oا&م Pاش.ا Šاعدم
147
I 147 G
\&A 5ا0,ا و ?ا.او5 PA زا \3ا 1اقم $.ا qا6تقم ه4 ‰لا%8ا :او8
هح"ح* ?ا.ورم l"%8 د'i 7R دنهاو, ‰م \ن3 ]ها 1اHلا رDا ه4
دH افل, و ه'اح* {.ادم و ;9انم زا هYA و دنن4 5ا0تعا ا5 Pاش.ا
$"%&قلا a5ا>ت دنع و د5اد رm Z"R H" \&لوقنم رتاوت' Pاش.ا
ر' ا5 رe4ا و دن.ا% PA lKد \3ا 5رقم gو*ا !لع 5د ه4 {"8رت هو8و'
PA فلاVم ر' ا5 Šوا5 داقتعا و ]%ع jKاوم و يف,ا ر' ا5 رCQا و ]9ا
و دوش hتنت&م هn ;.و+ت و {"8رت و j"فلت و l%8 زا د>' دزا3 !4ا#
ه4 ا5 ه#دا9 ?ا.او5 yقK هfA ه دو' دهاو, \ن3 ]ها ;ه/م $"ع PA
?ا.او5 فلاVم دا#ا 5ا0,ا ‰,ر' و دا Lا>X و ?اعوXوم اCA رe4ا
زا و دن.ا% 5وmنم هح"ح* ]ماحم ر' gو%حم و gد ام ا/ه lم و 5وC%8
\3ا ه9رK $.ا gو%>م هYانn دنن4 رm aا%Fا ?ا">-9 و ?ارتاوتم
و Oول+لا !C"لع ا5 ا"0‹ ?iز kVش ه4 دام Pاد' Pاش.ا lن* $.ا و
I ]eم د.ا% †اقتلا د"Bم PAر9 زا 12&لا اَ9, #َ~َ & اَFُ هُ 8َNْ وَ> اَFُ هَ ل ْ Uَ دَTَ: اَهْ ن, اَ4َ كَ fَ:
6 pَ وَ‚َ : ُهG/َر ُمَiَ N !َ Lَعَ & ,2GنَX= ل? ِŠَ رَ & ْ0, اَFِ هْ 3َ4َ ع $ناَ#, LْPَ ي VWV D `و ?ر6# gاؤ3و GهbI
\&fش sو5د ه' و $تفD دو, 5اDد5ورR ا5 ;4او4 و دو, ر&R j# 5د
هدو%او 5ا%"' l9او L2, ا5 دو, و Pدر4 ‡5H' !ن* ه' \0& ا5 Pات'
و ‰3وم ?ر6# زا ي-09 ]ت9 و هتKا. 5ود* !"هار'ا ?ر6# زا ه4
و ]مSت ي' ددو' ر0%v"R و P24 5دار' ه4 Pو5اه ?ر6# Z.5 Pد"ش4
5د دواد ?ر6# هانD و هدمA [و9و ه' H" ‰3وم ?ر6# زا ه4 j"قحت
$عا-م د"Bم PAر9 5د ه4 د.وD و oا"قلا ا/ه ‰لع و ا.5وا Pز همدقم
?و0 jحت&م اCن.ا 7R هدش \'اث \">-9 و رتاوت' ا"0‹ ;لاeم و
ي' kVش $.ا \3ا Pدر4 PAر9 L2, $ت&اد d" ا5 Pاش.ا و ددو0
ه4 د"نت وا ]قع هد.د ر' ?واقش هدرR و د"%CK ا. د"%CK ه 5دقن.ا H"%ت
gا# ŠاC"'و, Pا"' و {.ادم 5د PAر9 زا 5ا%ش"' هرتاوتم ه">-9 Uو+
ا. ه+9 5د رDا \3ا l9او اCن.ا qانث اB'ا8 و Pا5اوD5H' $.ا gام و
ا5 Pاش.ا و دنشا' هدر4 PارW.د ?ر0ع Šار' Pاش.ا ر' :اتع ‰%f#
‰% هر"e4 ?ا">-9 PA M9انم و a5ا>م داش' هدو% داش5ا و ;.دات
ه4 Pاش.ا ه0ترم زا 5ود ه4 d" \3ا ‰ل%حم ا5 PA د'i و دش داوت
ه4 ?اC'اشتم ?ا.A دهاو, ‰&4 رDا هfل' دشا0 \3ا \'اث l-قلا'
cا3 ات ه8و زا و دنشا' ‰لا>ت Š5ا' \"%&8 1زاول و \"%&8 ر' gاد
j# 5د و د5ا"' ف.رش PAر9 زا دن.ا% ‰لا>ت وا Šار' اH8ا و ا6عا ?ا0ثا
148
I 148 G
?اف* $.ا' Lو*وم ه4 د.وD و د.ا% \'اث ?اا+ق l"%8 ‰لا>ت وا
Lر# d. Pا%ه ?اC0ش $.ا :او8 \&" ‰rاد, Pا.اش و \"هولا j.i
د"4 $.ا و qا"ش‹ dنع \.اF و ا•"ش \mف# دمA ر.رحت ه' ه4 \3ا
زا% 5اfا 1اقم 5د ه4 Šدحلم \.اf# ه' \3ان>م ‰' 5د9 هn ه>"ش
I در4 ‰م d&%ت ه%ل4 $.ا' َ Iاَ4G Lل? ?وُ/َRْ 9َ8 اَل ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي :qا&نلا .ه.iا ƒ ...
43 ]eم ا5 رW.د ?ا.A و PاوV' ا5 \.A $.ا cا"3 ه4 دنتفD ا5 وا Pوn G
I َIاَ4G Lل? ?وُF3, قَأَ& :هرق0لا .ه.iا ƒ 43 I و G َS•4َ LُF= ل? َ0, ُlَ ن ْ مَل ?وُلاَق :رثد%لاI 43 H" G
œ\3ا هدر4 ]%ع ه4 PAر9 1ا%ت ر' ا'ا' ه4 \فD :او8 5د $4 هm#2م
.\3ا \%"نF !"rا% ]%ع وا ه%ل4 ود d"' رDا
‰اد N.5ات qاعدا دو8و ا' Pاش.ا qا%لع هfA :!تفه و داتشه د"4
دا PاتC' و :/4 N.5ات !لع jKاوم {.ر* ه4 هارتفم هعوXوم ?ا.اf#
ه.داقتعا ].ا&م ?اCما M>' ?ا0ثا و دن.ا% \0ث دو, هد%ت>م ;ت4 5د
ه4 \3ا يت.اf# ?ا.اf# $.ا :/4ا و دنن4 ‰rا/4 \.اf# Pاد' دو,
$&# ;0&' Pاش.ا qا%لع و دا هدو% lXو Pاش.ا ر"3 و 5ا0,ا ]ها
و هدو% gو0قلا' ‰قلت ا5 PA د5اد دو, $".5ا0,ا j# 5د ه4 ينQ
qا"0‹ رrا3 ر' $"نمؤ%لار"ما \"ل6Kا ?ا0ثا و هدر4 PA {"ح+ت
]لم فلاVم و \3ا ?او0 ].ا&م ?اCما زا ه4 !ه ر"F و 1H>لاولو‹
ي'ا \ن' ه%"ل# \.اf# PA و هدو% Pاد' $"%ل&م و Š5ا+ و دوC. هث2ث
‰ل* ر0%v"R :ان8 ه>Xرم ه4 \3ا ه.د>3 xارحلا $' هللاد0ع ;.و@
دوKو ‰فقث ف3و. $' _اB# ر' cارع 5د ه4 دن.وD دو' !ل3 و ه"لع هللا
‰م $م و د5وA $م دH ارت اد, ه%"ل# Šا ه4 \فD ا5 وا _اB# و دومرK
\فD ه%"ل# 1ر"W' 1اقتا وت زا و !هد 5و6# ف"لfت ارت ه4 !ت3او,
وت ه4 1ا هد"نش \فD \&"n \وش, $.ا ;8وم و z5وش $.ا }عا'
دنWKا ورK ر3 ‰تعا3 ه%"ل# ‰هد ‰م ]"6فت ر%ع و رf'و'ا ر' ا5 يلع
1اما $م ه4 !&9 ادV' _اB# Šا ه4 \فD و \شاد ر' ر3 Šر.د د>' و
هn ا5 ر%ع و رf'و'ا و !هد ‰% {"8رت ر%ع و رf'و'ا ر' اCنت ا5 دو,
ا5 :انBA $م دوش هد"Bن3 PاH"م d. 5د وا :ان8 ا' ه4 \&A \9ا"ل
!هد ‰م ]"6فت ‰&"ع و ‰3وم و Pا%"ل3 و !"هار'ا و `و و 1دA ر'
درم $.ا وت ه4 !تشاد zو,ا gد وت زا $م ه4 \فD و \فشA ر' _اB#
qا"0‹ ر' ه4 iا# ‰هد يم {"8رت gو35 ه'اح* زا 74 ود ر' ا5
دCع زا رDا \3ا هت3ا,ر' $م داC زا دود Šداد ]"6فت ا5 وا 1H>لاولو‹
149
I 149 G
PارW.د ?ر0ع و !ن4 ه5اR ه5اR ارت iا و اC0K ŠدمA ر' اوعد $.ا ?ا0ثا
‰م و Š5اد 5وmنم اف8 $م ا' رDا \&"n وت هدا5ا \فD ه%"ل# 1زا3
زا رDا و \شb و ر3 dن.ا ‰شf' ارم Šد>ت و !لQ ها5 زا ه4 يهاو,
ونش' و $4 ه8وتم ا5 دو, zوD ‰هاوV"م Šوعد $.ا ر' ]"لد $م
‰هد"م ]"6فت ]"لد 1ادf' 1دA ر' ا5 ‰لع ه4 وW' Š5A ه4 \فD _اB#
ر' `ا0* ]Cn ات و \,ا3 ر"%, دو, \3د' ‰لا>ت j# ا5 1دA هfiا#
5د و د"مد وا د0لا4 5د دو, Uا, `و5 PAزا د>' دومرK gزا \%#5 Šو
ه%"ل# \,ا3 5ومSم وا دوB&' ا5 هf.2م و دومرK $4ا3 دو, \شC'
I دومرK وا j# 5د ه4 ]"لد $.ا' \فD $ناَ#,LْPَ ي اَ 9, #َ~َ & اَFُ هُ 8َNْ وَ> اَFُ هَ ل ْ Uَ دَTَ: اَهْ ن, اَ4َ كَ fَ:
6 pَ وَ‚َ : ُهG/َر ُمَiَ N !َ Lَعَ & ,2Gنَ X= ل? ِŠَ رَ & ْ0, اَFِ هْ 3َ4َ ع VWV D I ]هI ه5و3 5د ا5 يلع و Gهb
I ه.A 5د و دو% ف*و اه ‰"Dدن' و \عاb ه' Gيتا َ0ي,Mّل?َ& ُ هُلوُ>َ رَ & ُهّ4ل? ُ مُ"E 3,لَ& اَFG نِإ
6 َ نوُ;$ ك?َر ْمُHَ& َIاَكG Jل? َ نوُ8ْ Kُيَ& َIاَ4G Lل? َنوُF3,9ُ ي َ 0ي,Mّل? ?وُنَ َN OO 6D Šادا ه' ا5 وا H" GOدrا%لا
$"ع 5د ه4 هتش/W ‰&4 1د $.ا ات 1دA دCع زا و دوت3 Oو4ز و Oول*
زا' ‰تفD \3ا5 \فD _اB# دهد ه9د* ر"قف' ا5 دو, ŠرتشWا زا%
Šداد {"8رت و Šد.HDر' ]"لد هn ه' `و ر' ا5 ‰لع وW' Š5ا' ه4 \فD
وا `اf ه4 دو' $"%لا>لا qا& Oد"3 ارهز ه%bاK ‰لع ه8وز ه4 \فD
$"ما ]"rار08 ?5اف3 و هf.2م يهاوD و ‰Cتن%لا O5د3 \,5د ر.ز
PAر9 k 5د هYانn دو' هقKانم و هرKا4 `و ه8وز و هتKا. داق>ا
;B>تم ‰ل", ه%"ل# :او8 \عر3 زا _اB# 7R \3ا 5و4/م ف.رش
هn ه' !"هار'ا ر' ا5 ‰لع ه4 د"3رR زا' و در4 $.رKA د* Šو ر' و دش
ه4 در4 aرع ‰لا>ت Š5ا' :ان8 5د !"هار'ا \فD Šداد ]"6فت ]"لد
I ْMُPَ : َلاَ ق -ِ Tْ4َ ق G0, wَFْ <َ 3,ل ْ 0,"َ لَ& !َ 4َ / َلاَ ق ْ0, ْKُ8 ْمَلَ&َ أ َلاَ ق !َ8ْوَF= ل? -ِ 3ْaُ 8 َ ‹ْ 3َك -ِ نِرَأ . tَ ر ُم3$H?َRْ /ِإ َ لاَ ق ْbِ إَ&
َهّ4ل? ّ نَ أ ْمَ4= ع?َ & ا' 3ْ;َ> َ lَ ن3,8ْfَي G 0ُهُ ع= i? Gمُx ?•ZْJُ Q G 0ُهْ ن, o`َ TَQ •`ُ ك !َ 4َ ع ْ`َ ;=Q? G مُx َ lْ 3َلِإ G 0ُHْRُ Lَ : ِRْ 3ّ<ل? َ0, *2َ ;َ/ْرَ أ
6 ] م3,"َ ) ]Jيِ Jَ ع Wƒu D .‰0ل9 $•%-“ل ‰م ر0نم ر3 ر' ‰لع و Gهرق0لاIه.iا
$م ه4 \فD ه%"ل# زا' ان"ق. ?ددزا ام qا-vلا فش4 ول ه4 دومرK
\عا%8 وا درD ادرD و دو' هت&ش Šزو5 ه4 اد, ر0%v"R زا 1د"نش
_ار>م ;ش Pانمؤم هورD Šا ه4 دومرK 7R ددو' $"قKانم و $"نمؤم
دمA !"هار'ا $م 5دR و !ت&ش Šو ر' 7R ددر4 ;+ Šر0نم $م Šار'
cو8 cو8 و \&ش ر0نم PAر' ه.اR d"' $م رتورK و دمA ر0نم Šiا' و
ه4 ارم !ع $'ا هfA ات ددر4 ‰م 123 $م ر' و ددمA ‰م Pار0%v"R
150
I 150 G
\ن8 Pارتش هدام زا Šرتش هدام ر' دد5وA \3ا ;لاb ي'ا $' يلع
ه4 دا هدو' ‰مو9 وا درDادرD و د%حلا qاول وا \3د' و دو' 5او3
7R د"ش,5د ‰م !هد5اCn ;ش هام ]eم Pاش.ا ‰ا5و Šاه هرCn
$'ا \&" ر0%v"R !تفD \3ا ر0%v"R 1اد4 Pاو8 $.ا ه4 د"3رR !"هار'ا
دنت&"4 وا درDارD 1و9 $.ا \فD 7R \3ا ;لاb ي'ا $' يلع $م !ع
هل%8 زا !ه ارم اد, 5ا' \فD !"هار'ا دن.وا $"0حم و ه>"ش اCن.ا !تفD
I ?اKا+لا ه5و3 $م ‰لا>ت هلو9 dل/K PادرD يلع ه>"ش ,ه, تَ;3,v ْ0, ّنِ إَ&
6 َ م3$ H?َRْ /ِBَل Cg 6 _ م3,4َ > o 7ْ4َ 9ِ/ ُ هG/َر َZاَQ ْbِ إ D C… D iا# ‰تفD \3ا5 \فD _اB# G?اKا+لاI
‰هاشداR Pا%"ل3 ه4 \فD ه%"ل# $4 Pا"' Pا%"ل3 ر' وا ]"6فت ه8و
I ه4 در4 \3او,5د اد, زا ها8 و ا"د 1دَ)َ f,ل -,‚َ Tْنَي اَل ا* "ْ 4ُ -,ل ْ 7َHَ& -, ل ْ R, #=^? . tَ ر َلاَ ق
6 ُtاG Hَ و=ل? َ5ْنَأ َ lG نِإ n, دْ;َ/ ْ 0, gO D c2b ه3 ه' ا5 ا"د $"نمؤ%لار"ما و GUI
اهد>' ه>85 i هث2ث dتقلb ا"د ا. ينع d"لاI \فD و \,ا3 هقل-م
\3ا5 \فD _اB# Gd"K يل ه8ا# i ير"F يرF d' 5اF ‰لع dل0#
يت9و ‰3وم \فD ‰هد ‰م Zل"6فت ]"لد هY' ‰3وم ر' 7R ‰تفD
I ‰لا>ت هلو9 دو' Pا3اره و ف.ا, \Kاتش $.د%' ر+م زا ه4 اَهْ ن, َdَRَ Pَ :
6 َS,F$ لاّ|ل? ِمْوَ 9=ل? َ0, -ِ ن.Xَ ن .tَ ر َلاَ ق ُ7ّقَRَ تَ ي ا* #$•اَ% WV D ;ش $"نمؤ%لار"ما وGk+قلاI
‰م :او, gد sارف' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 رت&' ر' ?رBه
در' ‰% Z'او, دو' ‰م gد 5د ‰3رت و ‰Kو, ^دا ا5 وا رDا در4
Zل"6فت ]"لد هn ر' ‰&"ع ر' ه4 د"3رR زا' ‰تفD \3ا5 \فD _اB#
Šو زا و دنن4 هدات3ا :ا&# ف9وم 5د ا5 ‰&"ع هfA ]"لد' \فD Šداد
Pاش.ا وت و ددر4 ?دا0ع وت هدومرف' ارت Š5ا+ ا.A ه4 دن.ا% oرR زا'
هللا gا9 ا%4 دوش ه'وت و 5ا/تعا ه' _اتحم ‰&"ع و ‰تشاد $.ا ر' ا5
I ‰لا>ت َلاَ ق ,هّ4ل? $ن&ُi ْ 0, ِ 0ْ3َهَ لِإ َ -. ُأَ& -$ن&ُ M,Pّ 8? $rاّن4,ل َ 5ْ4ُ ق َ5ْنَأَأ َ مَيْRَ َ0=/? !َ (3,ع اَ ي ُ هّ4ل? َ لاَ ق ْbِ إَ&
-, : اَ ُمَ4ْ عَ أ اَ لَ& -$ (ْ#َ ن -,: اَ ُ مَ4ْ ;َ8 ُ هَتْF, 4َ ع ْ دَ9َ: ُ هُتْ4ُ ق ُ5ْنُ ك ْنِ إ ˆ }َaِ / -, ل َ \ْ3َل اَ َلوُقَ أ ْ نَ أ -, ل ُ نوُ"َ ي اَ َlَ ناَaْ Tُ>
6 $tوُ 3ُ‚=ل? ُماّ4َ ع َ 5ْنَأ َlG نِ إ َl$ (ْ#َ ن VVƒ D I ه"rا03 Pوn ا5 $"نمؤ%لا ر"ما و .Gهدrا%لا
5د ه4 دو% \3ا"3 و دومرK 28ا ا5 اCA و \فشA ر' دداو, اد,
\فD _اB# دش رهاQ وا \م@ ?qار' و \Kا. ?رCش :رvم و cرشم
وا Šار' gا3 ره 5د و \,ا3 دونشو, 5ان.د 5اHC' ا5 وا و ‰تفD \3ا5
!.رم ونش' رW.د هتf _اB# Šا ه4 \فD ه%"ل# زا' در4 $">م ‰مو35
151
I 151 G
ا5 وا دو' oدق%لا \"' Pا"م 5د \KرD هز د5د Pوn ا5 Pار%ع \ن'
dش, \,5د هنت ر.ز و و5 ارح+' و وش Pور"' دوز ه4 د"35 ‰Cلا !f#
5دام و دوش ^اRا وت oاف xول زا oدق%لا \"' ات هن' دو, 5ا' امر,
دمA وا' ‰Cلا ي#و \KرD هز د5د Pوn دو' د3ا \ن' ه%bاK ه4 ا5 ‰لع
7R $4 Lرشم دولوم $.ا دلوت' ارم ها, و وش ],اد ه0>4 5د Pاه ه4
5د _اB# \3ا Lرشا و ]6Kا دولوم ود $.زا d. 1اد4 ه4 هد' Lا+ا
\&اد د.ا' دو% [ادو 1رتحم و زH>م ا5 وا و در4 ر", qاعد ه%"ل# j#
رهاQ PاتC' و {.ر* :/4 و ارتفم و [وXوم اR ات ر3 زا \.اf# $.ا ه4
ات رDا و هت&.H افل, Pامز ات $",5ؤم [ا%8ا ه' ه%"ل# ه4 ار.ز \3ا
gا3 ]Cn و د* d. ;.ر9 وا ر%ع ]9اi Šدو' هدز _اB# Pامز
\e>' \9و ه%"ل# ه4 \&A 5د L2ت,ا ا5 N.5ات qا%لع هfل' دو' ‰ت&.ا'
رW.د ه ا. \3ا هد5وA !ه Pا%.ا و ه ا. \3ا هدر4 \Kا. 5د !ه ا5
$تV.5 Pو, و j#ا ]ت9 و qامد dف3 5د \3ا !لاع هرCش _اB# هfA
زا و ا5 \"' ]ها Pادا, P23وتم و ?ادا3 و اKرش Uو+Vلا ‰لع
دHا'ز وا ه.5@ و $"نمؤ%لار"ما j# 5د وا ?وادع و دو' ;*او $.رتد'
\لع $"%C' \ن3 ]ها زا ا5 ‰تعا%8 هYانn \3ا 1اوع و Uاو,
ه4 ره و دمA 5د ‰% وا 5ا6حت3ا ‰' ‰&4 وا 7لBم 5د و در4 د"Cش
Pا3رت دو, Šور'A و Pا8 ر' \K5 ‰م وا Šور' و5 وا Pار4و و امد زا
‰ل* هللا gو35 Uا, 1دا, ه4 ا5 dلام $' 7ا و دو' ‰م Pازرل و
و درf"م ]"ل/ت و \اها ا5 هد%ع Pا"'اح* رW.د و دو' !ل3 و ه"لع هللا
ه4 ŠاCش2ت هn ر+ع PA PاD5H' رW.د و Šر+' $&# $تش4 ‰R 5د
$.ا وا ا' دشا' هدمA }"0, PA دH ه%"ل# ه4 \3ا Pاfما هn درf
دوش ‰% 1ول>م €"ه _اB# دH ه%"ل# PدمA ه8و و دشا' هدو% وWتفD
‰ن>. دو, 1و9 $f&م زا ه%"ل# ه4 دو0 امر4 و ا"V3ا زا _اB# ه4 ار.ز
د+9 وا gاو و ا-ع د"ما ه' دو' ف.اb ‰لاو# 5د زاB# 5د ه4 د>3 ين'
$.ر' ا5 ه%"ل# ه4 در4 Pاوت 5و+ت !&9 هn _اB# زا و درf"م cارع
}"0, PA ه4 ار.ز د.ا% 5رقم ها"لا3 وا Šار' و دهد' 5ان.د 5اHه ر.رقت
$"%ه 5د دو, \ن-ل3 و \لود 1ا"9 ;*او زا و دو' ;*او $.رتد' زا
ا/ه lم و دنن4 ها"3 ا5 دو, Šو5 $"نمؤ%لار"ما :ان8 5د ه4 دنت&اد"م
‰ت9و 5د _اB# ه4 هدش gوقنم HDره ‰ن3 و ه>"ش $",5وم [ا%8ا ه'
دشا' هدر4 \نهادم و ‰ت&3 هد3اK هد"قع $.5د دو, ?ا"# ?ا9وا زا
?وادع ر' دو, ر%ع ر,A ات cافتiا' و دشا' هدو% ه'وت و [و85 ا'
152
I 152 G
ر' !.دمA دو' ر+م ‰ش4 ?ادا3 وا هرهاb ه.5@ و $"نمؤ%لار"ما
5د و دا هدر4 Pا"' :ات و :ا' ‰ل", وا ?iiدت3ا و ه%"ل# ?ا8اBت#ا
ام و دهاوV"م ‰لوb اCA داد>ت ه4 5ا"&' هو8و' د5اد ŠHvم \ق"ق#
!"ن4 دا. ه8و هدزاود 12&لا !C"لع رشعانثا ه%rا دد>' ا4ر0ت ا8 $.5د
H" Š5ا+ و دوC. هfل' \3ا 123ا ]ها ه5رقم هد"قع L2, هfA gوا
ا"0‹ ه4 ه"Aر9 Uو+ L2, هfA 1ود د3ر ي0 ه0تر%' ‰لو €"ه ه4
5ا"ت,ا و Pد.HDر' و احل* ا' و هداد ?ا9ولVم l"%8 ر' ]"6فت اB'ا8 ا5
و هدر%ش ا5 ا"0‹ ?iز ?ا8اBت#ا $.5د هfA 1و3 هدومرK دا. PدومرK
?2ما>م و ?ادهاBم زا و هدو% ه&.اقم $"نمؤ%لار"ما ;9انم ا'
qاC"D5H' ا' ا5 ا"0‹ qاC"D5H' و ;9انم رDا هد.ز5و ?وf3 ا"0‹ ه"اق#
د•داد"م {"8رت ŠرW.د ر' ا5 ‰f. و د"Bن3 ‰م $"نمؤ%لار"ما ;9انم
Š5ا8 ا8 ره 5د _اBت#ا j.رb $.ا iا و دوش [و%&م ه4 دو' PA ]'ا9
و 70عI 5د ‰لا>ت j# ا5 Pامز ر,A ر0%v"R ه4 \فD Pاوت"م H" دوش"م
هزان8 زا% 5د و انeت3ا ^رت 5د و 5د' Pار“3ا qادK /,ا 5د و Gيلوت
Š5اد ;ا8 5د و ^و0ت هوHF 5د $"قKانم Pداد \+,5 5د و jKانم
دنتشاد هش,ر, Šدزد همدقم 5د ŠدوC. ا' ه4 وا Pا5دار' و ه%">b
ا5 دادقم و Pا%ل3 و 5ا%ع و 5@و'ا هfل' $"نمؤ%لار"ما و دومرK :اتع
Pامز ر,A ر0%v"R زا دنشا' ]6Kا اCن.ا 7R دوت3 ه.A P2K P2K 5د
‰ا&ا [و ]*ا و رش0لاو'ا 1دA ?ر6# هfA 15اCn dل@ $م هللا@ا>م
!fح' دوش"م رهاQ وا ]& و دiوا 5د ‰'و, و ‰f" زا هn ره \3ا
gا%عا ه4 \3ا 5رقم هYانn دوش"م هتشو وا gا%عا هد.ر8 5د ?و0
7R دوش"م \0ث Pا%.ا †رش' $.دلاو gا%عا هد.ر8 ر' دiوا ر",
و Pاش j# 5د G‰تا ]هI ه5و3 gوH و $"نمؤ%لار"ما ?ر6# ‰D5H'
زا \&ن.ا هتf d. زا% qانثا 5د ر"قف' دو, ŠرتشWا Pداد ه9د*
و ه%rا و qا"لوا و qا"0‹ l"%8 ر", gا%عا رDا و 1دA ?ر6# ‰D5H'
و _5دنم 1دA ?ر6# gا%عا هف"ح* 5د ا5 ه%ه ره !.5ا%ش ر' ا5 ا"*وا
و ‰Dدن' و \عاb !35 ]*ا 5د ه4 !"'ا. hمدنم وا 7"ف 7ف 5د
Tن&# Tن3 123iا يK $3 $م وI \3وا هد5وA ‰DدنWKا ر3 و ه'وت
1اقم 5د هfA !BنR Gهما"قلا 1و. ‰لا اC' ]%ع $م ر8ا و اهر8ا هلK
Pاش.ا ŠاC8وز gاح' d&%ت $"نمؤ%لار"ما و `و ?ر6# هلXافم
رW.د kVش ه8وز ر' kVش ه8وز ]"6فت ه4 \3ا رهاQ رR و هدو%
ه8وز ه4 ار.ز دوش ‰% رW.د kVش $.ر' kVش PA ]"6فت 1Hلت&م
153
I 153 G
و [ا%8iا' †ول ?ر6# و `و ?ر6# ه8وز زا دو' ]6Kا PوعرK
ه>"ش دH ر0%v"R ?ا8وز زا دو' ]6Kا l-قلا' $"نمؤ%لار"ما ه8وز
[وXوم \&.ر0, Gان"ق. ?ددزا ام qا-vلا فش4 ولI }.د# هfA !شش
ر.دقت ر' و \&" 5و4/م دن&' Pا"ن3 و ه>"ش ;ت4 زا :ات4 €"ه 5د
$"ق. ?دا.ز ‰ف $"نمؤ%لار"ما ه4 ار.ز دوش ‰% ]"6فت د"فم !"ل&ت
زا Pان"%bا و هدومرK Pان"%bا ;لb !"هار'ا ?ر6# و \3ا هدو%
‰تلا# هfل' د.A 1زi $"ق. ?دا.ز وا gو+# زا ات \&" $"ق. 7ن8
Pا د'i دrاHلاI ه4 \3ا ه5رقم gوق>م هدعا9 و Pا">' ه"0ش \&ه
:ان8 Pدش رXا# زا هYA !تفه .Gه"لع د.H%لا 7ن8 $م Pوf.
هfل' \&" {قنم ه>"ش دH هدر4 \.او5 _ار>م ;ش 5د $"نمؤ%لار"ما
}.د# $%X 5د _ار>%لا :ات4 5د ي%9 ه.و'ا' $'ا \3ا ه"K فلتVم
ه4 دنتفW"م ر0%v"R ه' Pا%3A ر' هfr2م ه4 دنf"م \.او5 5@و'ا زا ].وb
$"%ه 5د ه.و'ا' $'ا H" و G12&لا انم ا"لع ‹ر9اK a5iا يلا \>85 ا@اI
_ار>م ;ش 5د $"نمؤ%لار"ما ه4 \&A {"ح* ه4 هدر4 ر4@ :ات4
دو' هدام $"مز 5د و دو0 !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6# PA هار%ه
?ر6# PA هYA و ددو' هتشاد ر' وا رm Z"R زا :اB# و هدرR $f"ل
;#ا* و در4 هدهاشم $"مز 5د ر"ما :ان8 د.د اCا%3A ?وfلم زا
اعوKرم هد.ر' زا Šدوا5 ;-9 و ر3ا. $' 5ا%ع زا Gه%fحلا 5داوI
هل"ل !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ‰0نلا lم Pا4 ا"لع P… ه4 دا هدر4 \.او5
ود ره و !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ‰0نلا ها5 ا%ل4 Šا5 ها و qار3iا
هfA !تشه \KاCتم و M9انتم !ه ا' و دا {"ح* Pاش.ا دH \.او5
‰لع \.iو ه' ا"0‹ ه%ه ه4 دش 5و4/م Šد0ع دو5ا8 }.د# 5د j'ا3
رW.د Šرما يلع \.iو' gو9 رثا 5د l"شت ‰ن>م و دا هدش xو>0م
?ر6# 7R هدو% {.ر+ت Pا' Šرتشوش هللا5و ‰Xا9 هYانn \&"
_ار>م ;ش 5د 7R دو' ]*ا# دو, ?و0 qادت'ا زا ‰ن>م $.ا ا5 !"هار'ا
زا \3ا دو8وم دو, دH هYA \3او, 5د و Pدو% ]*ا# ]"+حت
و ‰3وم ?ر6# Lو, 5د هYA !C د5اد ‰ن>م ‰لا>ت Š5ا' :ان8
ه4 ار.ز \&" Z"' ه-لاvم H" هدر4 ر4@ ر"ما ?ر6# ‰لد s5اK
ا' 1ار0%v"R l'ات و $&لا ر"v* درم $م ه4 دو' 1ول>م ا5 ر"ما ?ر6#
Lو, ه8و 7R \ش4 دنهاو, ارn ارم د5اد ‰توادع g2قت3iا' $م
هدومرK $"f&ت ا5 Pاش.ا ر0%v"R :ان8 H" و دو0 2*ا Pاش.ا j# 5د
I !Cا ه4 هدو% داش5ا و ددو' ْمُهَ نْ3َ/ ْ مُ"= )اَ : َj&ُZاَQ ْ نِ Bَ: ,5ْak (4,ل َ نوُلاّكَ أ ِt, Mَ"ْ 4, ل َ نوُعاGFَ >
154
I 154 G
E7,aُ ي َ هّ4ل? ّ نِ إ , €ْ(,9= لاِ/ ْ مُهَ نْ3َ/ ْمُ"= )اَ : َ5ْFَ "َ ) ْ نِ إَ& ا*wْ3َv َ j&ERُ [َي ْ 0َ4َ : ْمُهْ نَع ْ mِRْ ;ُ 8 ْ نِ إَ& ْمُهْ نَع ْmِRْ عَ أ ْ&َ أ
6 َ S,<$ (ْ9ُ F= ل? …W D ه4 \شاد PA ر' ا5 Pاش.ا ر0%v"R gوق' Pا%.ا 7R GOدrا%لاI
gات9 و ]ت9 و ‰ش4اش4 ه4 ?وادع :ا03ا زونه و ددام gد s5اK
oاR و ه0.ر9 qاCت'ار9 ه4 \0حم :ا03ا و دو0 jقحتم $"' ا%"K \3ا
1اقتا Lو, و 5ار9ر' دو, gاح' H" \3ا ;لاbو'ا \3ا.5 Š5اد
دو8وم H" Pاش.ا Pاو,ا و gا%عا رW.د و oا0ع و هH%# زا Pد"ش4
]*ا# €"ه اCت'ا' $.زا \9و PA ات ا5 Pاش.ا ه4 ي3وم ?ر6# L2V'
و \ش4 دنهاو, ارم ي-09 gد' 5د ه4 دنتشاد ;لاF $Q هfل' دو0
l%&' Pار0ت>م \.اور' 5ا4 $.ا هل"# و ر"'دت 5د y09 qا3ˆ5 Šاه5وشم
زونه Pا"وعرK رش زا ا5 Pاش.ا ‰Cلا \.ا%# هدعو و هد"35 Pاش.ا
و ددش رbاVلا $•%-م ‰Cلا هدعو ه' ه4 PA زا د>' هYانn هدش l9او
I دومرK ‰لا>ت j# 6 pَ رَ أَ& ُ•َFْ >َ أ اَFُ "َ ;َ -ِنGنِإ اَ :اَPَ 8 اَ ل َلاَ ق …ƒ 6D I دومرK H"وGهb َلاَ ق
6 َنوُ T$لاَ‚= ل? اَFُ "َ ;َTّ8? ِ0ََ& اَFُ تْ نَأ اَن$ 8اَيَ„ِ/ اَFُ "ْ 3َلِإ َنوُ4, Lَ ي اَ4َ : ا•ناَ<ْ 4ُ > اَFُ "َ ل ُ `َ ;ْXَ نَ& َl3,%َ fِ/ َ jَدُ[َع E دُzَنَ>
gO D I \3ا 1ول>م وا ?او-3 و وا اهرfشل ه4 PوعرK هل'اق%' Gk+قلا
ددو% 1ا"9 5دار' d. ا' اCنت $ت هو4 و ها4 \0& وا' ا5 Z.ر9 5اف4 و
ددر4 \وf3 رCش d. 5د فلاVم هاشداR وY%ه ا' gا3 ]Cn ات و
زا \K2, ;+F 1اWنه 5د ه>"ش دH ا5 Pاش.ا ه4 $"نمؤ%لار"ما L2V'
و oرت ‰%&9 دو' Pا08 ف">X درم Pاش.ا دH ه4 رf'و'ا Pاش.ا
\ماما هfiا# دداد \3د زا ا5 \ماما 5ا4 ه4 \&ش gد 5د Lو,
\CB' و دو' 5رقم اد, ;ا8 زا ‰3وم ?ر6# ?و0 ]eم Pاش.ا
و ددو% ^رت ا5 $.د ?ا08او و M.ارK زا Š5ا"&' †رفم ه"قت و Lو,
دCع 5د H" و ددش يXا5 \>.رش 1اf#ا ].د0ت و PAر9 ف.رحت ه'
oاره gا%4 ;0&' دو% ;+F ا5 Pاش.ا رت,د Pوn :ا-Vلا $' ر%ع
oاره و Lو, ه%ه $.ا هfA ف*و ا' دداد 5د $ت l"نش 5اع $.ا'
و ?ا5رقم زا ه>"ش دH ه4 ار.ز Pا8 ر-, ه دو' Š5رX !هوت درB%'
و دشا' ‰م 1ول>م دو, ?وم \9و' ا5 1اما ره ه4 \3ا ?ا%ل&م
ه4 \3ا {"ح* و \'اث H" \ن3 ]ها دH و در"م ‰م دو, 5ا"ت,ا'
Šار' ه'اح* ه4 دش 5ا%"' l0ن. ه0+9 5د Pوn ر"ما ?ر6# :ان8
زا ر"F ه0+9 $.5د ه4 ددر4 aرع و دنتK5 ا8 Pا 5د Pاش.ا ?دا"ع
ه5ونم هن.دم 5د ه4 \&A `2* \&" ‰&4 Pاع5اHم و $"9اهد
155
I 155 G
‰08او' H"CBت و $"فfت رما دوش l9او رW.د [و رDا ات دن.امرK ف.رشت
هللا ‰ل* اد, ر0%v"R ارم ه4 ددومرK :او8 5د Pاش.ا و در"D ?5و*
PA هf"ت9و ات \3ا هدر4 هاDA $م ]ت9 gا# \ق"ق# زا !ل3 و ه"لع
Pاش.ا زا اه5ا' oا"قلا ا/ه ‰لع و درم !هاو, ه $م د3ر 1اWنه
هدش gوقنم و Šورم H" ]تا9 $"">ت هfل' ]"+فت' دو, ?داCش ?5و*
دشا' oاره و Lو, ارn ا5 Pاش.ا ?امول>م $.ا دو8و ا' 7R \3ا
Pاش.ا ه4 اشا# 7R هدر4 Pا"' Pا%"ل3 ?ر6# ر4@ 5د هYA !هد
و دننf"م `د9 ?و0 ]*ا 5د ‰ن>م $.ا ه4 دنشا' \%ش# و ها8 ;لاb
در4 دنهاوV ا5اوD !ه ه>"ش ه4 ;لاF ا5 Pا%"ل3 ?ر6# ?و0 5اfا
5د iا# دو' دهاو, {"ح* aرF ;لb و اعد $.5د ا5 Pاش.ا د'i 7R
‰6ترم د"3 ف"ن+ت و ه>"ش ر0ت>م :ات4 ه4 Gه%rا و qا"0iا ه.HنتI
5و4/م Šو 5د هYA ]*ا# و د"%CK د.ا' ا5 وا ?اC"8وت و د.د د.ا' \3ا
ات ددر4 ‰rا/4 dلم ;لb Pاش.ا هfA gوا \3ا ه"8وت دنn \3ا
Pار' ŠرW.د ه4 \&A هHB>م †رش و Pاش.ا ?و0 ر' دشا' هHB>م
Lا+ا و gدع \ما9ا dلم ;لb زا Pاش.ا aرF هfA 1ود دوش 5دا9
5ادت9ا ?5و* 5د اعدم $.ا ه4 دو' هللا jل, \.اده و داش5ا و
د%م دشا' د.از 5ادت9ا 5د9 ره و د.A يم ر&"م هو8و ]C3ا' يهاشداR
\ما دارم Gيد>' $م د#ا iI ه%ل4 زا هfA 1و3 \3ا ;ل-م $.ا
و \3ا \ما زا ‰0 زا"تما Šار' ;ل-م $.ا \3او,5د و Uا, \3وا
1و%ع دهاش هح"ح* }.دا#ا ه4 ار.ز \3ا رهاQ هشد, ه"8وت $.5د
dلم ;لb 5د ه"8وت $.ا H" و cارvت3ا 5د \3ا k !ه Jفل و دا
رهاQ رR هn dلم ]*ا ;لb 5د ه د.A ‰م 5اf' \ف* $.ا' Lو*وم
;لb دش داوت ‰م 5ا"&' ŠاهH"n ه' \ما زا ‰0 زا"تما ه4 \3ا
هدر4 هاDA ا5 Pاش.ا ‰لا>ت j# هfA 15اCn دو' 5ورX هn \هاشداR
]*ا# $.د 5د {ل*ا ا5 Pاش.ا ‰rا/4 dلم gو+# ?5و* 5د ه4 دشا'
ŠرW.د و دو% دنهاو, ?ار", و ?ار0م و ?اعاb 5اefت3ا و دش دهاو,
دو' دهاوV {ل*ا وا j# 5د دش دهاو, ]*ا# dلم !&9 $.ا رDا ا5
و د.درD دهاو, ?ار", و ?اعاb ه' gاvتشا و jح' ه"8وت زا lام هfل'
$.ا gا# رC' و د5و4/م :ات4 PA5د !ه رW.د PانV3 zا%9 $"%ه زا
‰% ر"ما ?ر6# \"ل6Kا و Pا%"ل3 ?ر6# \"لو6فم ;8وم رما
;لb ا"د Pداد c2b دو8و ا' H" ر"ما ?ر6# ه4 ار.ز دش داوت
gات9 و ]ت9 هfA ات دو% 5ا"&' ‰>3 و Zشو4 و دومرK \K2,
156
I 156 G
ا"د j"0-ت ا5 UاVشا ‰6>' ه4 !.در4 1ول>م 7R دش l9او $"%ل&م
;# ا5 Pاش.ا 5وما $.ا ;لb 5د ه4 ار.ز دتKا ‰% dلم ;لb ‰Kانم
و هللا qادعا داC8 ر' ?5د9 هfل' دشا' ‰% دو+قم ها8 و gام
Lر* و gا%لا \"' Jف# و ارF \>.رش 1اf#ا h.ورت و 5اف4 gا+"ت3ا
5د ر"ما ?ر6# و Pا%"ل3 ?ر6# و دوش ‰م 5وmنم Pاقحت&%' PA
ه4 \3ا cرK 5دقن.ا دا d.رش d" \" $.ا' \K2, و dلم ;لb
ا5 وا رهاQ :ا03ا ‰' ات \3او, اد, زا ا5 ‰ن>م $.ا Pا%"ل3 ?ر6#
I ‰لا>ت هلو9 دمA [و9و' هYانn د.امرK ?ا9ولVم ر"V&ت َ–ي.Rل? ُهَ ل اَنْRG Pَ (َ:
6 َ tاَAَ أ ُ•ْ3َ) • Zاَ%ُ ر ,yِRْ َfِ/ nِ Rْ Xَ 8 gƒ D I I هلو9 و GU 6 _ ˜?Gوَ^َ & _ZاGنَ / ّ`ُ ك َ S$~اَ3Gzل?َ& g• D و GUI
;لb gات9 و uن8 و gا85 l%8 زا رهاQ :ا03ا هدرR 5د ر"ما ?ر6#
‰>9او و Š5د9 ا5 رهاQ :ا03ا Pاش.ا رm 5د ات دش ر&"م اما دومرK
ره 5د ا5 Pاش.ا ه4 دو, Pا*ا, ا' Šدواد, ^ول3 \3ا $"%ه و دا%
ه4 \&A Lا+ا و د.امرف"م داش5ا و ;.دSت ?2ما>م j.ا9د زا هق"9د
^رت' رDا و \&" دو+قم و :ول-م Šد%حم $.د 5د اقل-م ا"د ^رت
و ر"%ش4 Pا"ش.5 و دنه Pا"Dو8 ه4 د.A 1زi دوش ]*ا# ]"6فت ا"د
و دهز دا هداد Pا' c2b ا5 ا"د ه4 $"n qاه هن'i و Š5ا+ $"'اه5
و Pا%"ل3 ?ر6# زا دنشا' ]6Kا هت,ا3 دو, 5ا>ش ا5 يشا>م dش,
ر"ما ?ر6# ]"6فت 5د هYA !هدزا. dل@ $م هللا @ا>م ف3و. ?ر6#
?ر6# هfA ‰f. \3ا H"n ود zا kVلم هد5وA ‰&"ع ?ر6# ر'
دومرف ‰&"ع ?ر6# و دومرK ر.H>ت و 28ا ا5 دو, \0حم Pا"لاF ر"ما
Pا"' _اتحم Pاش.ا و دش دهاو, oرRزا' ا5 ‰&"ع ?ر6# هfA 1ود
\8ا# ه و \3ا oرRزا' ه ا5 ر"ما ?ر6# و د.درD دنهاو, دو, 5/ع
;8وم H"n ود ره $.ا ه4 ار.ز \3ا $V3 H"n ود ره 5د و 5/ع
7R ر.H>ت 1دع و ر.H>ت اما دوش ‰% ‰&"ع ?ر6# ر' ر"ما ]"6فت
?اا./ه و رف4 ه%ل4 $.ا :انBA 5و6ح' ر"ما \0حم Pا"لاF هfA ر'ان'
زا د>' ‰&"ع ?ر6# \0حم Pا"لاF و ددو' هت,ا3 5وCشم و l.اش
$f%م اCA ر.H>ت ا5 ي&"ع ?ر6# 7R Pا%3|' $"مز زا Pاش.ا $تK5
دومرK يم ]ت9 ر"ما ?ر6# رDا هfل' دو' $f%م ا5 ر"ما ?ر6# و دو0
و دش ‰م ‰فتنم ‰لf' اCA هلrاF ]ت9 ?5و* 5د و \شاد PA ?5د9 H"
هح"09 ?اا./ه و هe"0, ?ا%ل4 Pا%ه زا' 28ا ;0&' دو0 5دقم Pوn
زا oرRزا' هfA اما و ددر4 h.ا5 H.ر0ت و cارع و $.ادم 5د ا5 دو,
157
I 157 G
oرRزا' دومرK PA ر4@ د"Bم PAر9 5د 7R دوش l9او ‰&"ع ?ر6#
رW.د H"n Pدو0 و \&.H"n $ت&اد و \&" 1ول>م €"ه ر"ما ?ر6#
gزا ‰Aر9 و دش ‰م xو>0م Šر0%v"R ر"ما ?ر6# زا د>' رDا Š5A
\Kا. ‰"م gوH ر"ما ?ر6# oرRزا' ‰ف اح.ر* Pا5د و د.درW"م
\لiد ?ا.A ‰6>' 1و%ع دو, PAر9 $.5د و دش"م \'اث ه9رفت هت0لا
I ‰لا>ت هلو9 دوش l9او oرRزا' H" ر"ما ?ر6# زا ه4 دنf"م ْمُHُRُ zْaَ ي َ مْوَيَ&
6 َ`3ِ TG(ل? ?وk4َ Y ْ مُH ْمَأ $ ZاَلُKَH n$iاَ T,ع ْمُتْ4َ 4ْ Yَ أ ْ مُتْنَأَأ ُلوُ9َ 3َ: ,هّ4ل? $ ن&ُi ْ 0, َن&ُدُTْ ;َي اَ َ& V• 6D و GPا9رفلا
I دنن4 Pا"' 5/ع H" Pاش.ا َZاَ3,لْ&َ أ ْ0, َl$ ن&ُi ْ 0, َM,PG تَن ْ نَ أ اَ نَل -, ‚َTْ نَي َ ناَك اَ َlَ ناَaْ Tُ> ?وُلاَق
6 ?•روُ/ ا' ْ وَق ?وُناَكَ & َRْ ك• Mل? ?وُ (َن !Gتَ) ْ مُHَZاَ/َNَ & ْمُهَ تْ;Gتَ ْ0,"َ لَ& VC D !&9 $. 5د و GPا9رفلاI
و N"'وت 5وmنم اCلاؤ3 !&9 $.5د ه4 ار.ز \&" Š5و+9 oرRزا'
اCA دو0>م Pا'ز زا اCA ;ه/م P2-' ات \3ا Pاش.ا PاDدنت3رR ه"0نت
‰دش l9او oرRزا' !&9 $.ا H" هfr2م زا هfA ]"لد' دوش \'اث
I ‰لا>ت هلو9 \3ا 6 َ ن&ُدُTْ ;َي ?وُناَك ْ مُكاGيِإ $ ZاَلُKَHَ أ , 2َ"$•اَ4َ Fْ 4, ل ُ لوُ9َ ي G مُx ا• ;3,Fَ Q ْ مُHُRُ zْaَ ي َ مْوَيَ&
…u D و :اتع ]'ا9 دا فلfم ر"F و 1و+>م [ا%8iا' هfr2م و GS03I
?ر6# زا و دوش oرRزا' ر"ما ?ر6# زا رDا و دنت&" ه/,اوم
هتفD و دو' ر0%v"R ‰&"ع ?ر6# ه4 ار.ز د5اد PA Šا8 دوش ‰&"ع
Š5/ع هللا دنع \B# P|' d&%ت ;0&' ه4 \3ا lbا9 \B# ر0%v"R
ر0%v"R ه ددو' qا"لو•ا د"3 Pاش.ا ه4 ر"ما ?ر6# L2V' د3ر"م !C'
ه' \ما j# 5د ر0%v"R ?داCش H" و \&" ه>bا9 \B# ‰لو هتفD و
I يلا>ت هلو9 \3ا 5ورX Šد' و ‰f" َ0ي,Mّ4, ل ُنَ bْ Kُ ي اَل G مُx ?•د3ِهَ v 1 2Gُ أ •`ُ ك ْ 0, ُ •َ;ْTَ ن َ مْوَيَ&
6 َنوُ Tَتْ;َ تْ(ُي ْ مُH اَلَ& ?&ُRَ #َ ك C… 6D I G]حنلا $ZاَلُKَH !َ4َ ع َ lِ / اَ نْwِQَ & _د3ِهَ zِ/ 1 2Gُأ • `ُ ك ْ 0, اَنْwِQ ?َ bِ إ َ‹ْ 3َ"َ :
6 ?•د3ِهَ v …V D I ر' ‰لو و 1اما ?داCش و ?ا.‚ا $م dل@ ر"F ‰لا Gqا&نلا
زا gاؤ3 [و9و ه4 دش 1ول>م اBA زا 7R \&" 5ورX \ما l"%8
ر' \3ا {.ر* ]"لد ر"ما ?ر6# زا PA [و9و 1دع و ‰&"ع ?ر6#
ه+9 5د هYA هfA !هدزاود ر"ما ?ر6# زا ‰&"ع ?ر6# \"ل6Kا
\3ا N.5اوت فلاVم و Mحم ‰هاو هدر4 ر4@ ‰&"ع ?ر6# ?دiو
ه4 \&A 5وCشم \3ا 5ا"&' L2ت,ا ‰&"ع ?ر6# دلوت 5د ه4 ار.ز
‰6>' و $"-&لف' دن.وD ‰6>' و \3ا !حللا \"' 5د Pاش.ا دلوت
ه4 هتفW $.ا $",5وم زا ‰&4 و jشمد' دن.وD ‰6>' و ر+%' دن.وD
158
I 158 G
رDا و دو' هدش j#i oدق%لا \"' دB&م 5د هز د5د ا5 !.رم ?ر6#
Pور"' دB&م زا ا5 Pاش.ا ه4 اB4 $.زا 7R دشا' هدو' !ه $.ا aرف'
ر' د5د 5ار-Xا ا5 Pاش.ا ه4 دنf"م {.ر* \لiد ‰Aر9 k هfل' ددر4
‰&"ع ?ر6# cولع هfA ;0&' و دن.ا% ه"fت ŠH"n ر' ه4 د5وA PA
ارح+' 5اni دنتشاد 5اع 1درم 5د رما $.ا 5اCQا زا دو' هدش 5دR ‰'
$.5د Pوn و دنت,ا3 هاD ه"fت ا5 \,5د هنت و دنت&8 هار.و و ددز
‰ل", Pدو% ]%# lXو ‰&4 ه' \ا>ت3ا ‰' و $تK5 ارح+' \لا#
I يلا>ت هلو9 ددو% ?وم Šوز5A 5ا"ت,ا ‰' دمA 5اوشد !َ لِإ ُmاَ Pَ F= ل? اَHَZاَQَ fَ:
6 ا† 3$(ْنَ ا'3ْ(َن ُ 5ْنُكَ & ?َ MَH َ`ْ Tَ ق E5, -ِنَتْ 3َل اَ ي ْ 5َلاَق ,2َ4ْ PG نل? ِ”ْ MِQ Wg D I \3ا هتفD هYA و G!.رم
]%# lXو و دور' ه0>4 ها, 5د ه4 دمA ‰#و ا5 د3ا \ن' ه%bاK ه4
ر"F و ه"م23ا cرK زا ‰&4 ه4 ار.ز هH%"' رR \3ا ‰Fو5د د.ا%
ا5 $.ا !&9 هn _اB# هدش د3ا \ن' ه%bاK ?و0 ه' ].ا9 ه"م23ا
\"لها8 ]ها gو%>م ه4 \3ا $"نn 5وCشم \.او5 و \شاد"م !ل&م
Pو5د ?5ا.ز Šار' و دداشD ‰م ا5 ه0>4 5د ;85 !هدHاR زو5 ه4 دو'
N.5ات Pا%ه 5د H" ‰&"ع ?ر6# دلوت و ددمA 5د ‰م ^5ا0م ها, PA
H" هزو5 !.رم و دن.وD `اتفت3iا 1و. ا5 زو5 PA ا/Cل و هدش l9او
gو%>م و داهدر4 5رقم 5ا4@ا ود ا5 وا زو5 PA Šار' N.اشم و دناو,
?5ا.ز زو5 ا9افتا ددر4 ‰م ?5ا.ز Pاز زو5 ود d"' PA زا ]09 ه4 دو'
Šار' دو' هدر4 1ا%ت ]%# ?دم هfA دو8و ا' H" د3ا \ن' ه%bاK Pاز
ا' داتKا ‰م cافتا 5ا0f. gا3 1ا%ت 5د زو5 $.ا Pوn و دو% د+9 ?5ا.ز
هد"ا35 ه0>4 5د ات \قشم و h5 gا%f' ا5 دو, \4ر# Š5اوشد ف*و
!ه iا# هYانn دو' دنل' 1دA د9 d. 5ادق%' Pامز PA 5د ه0>4 هزاو5د و
Pادرم ا5 Pاز و \شاد ه.اR هن.ز Pامز Pا5د $f"ل \3ا !&9 $"%ه
?5و+' :وn زا ه.اR هن.ز iا# و دد5وAر' ‰م ف"نع \4رح' اCA
ا5 PA \8ا# \9و 5د و دا هتشا/D هدر4 \35د gافbا dادر4
اد"R هز د5د ا5 وا ف"نع \4ر# $.5د دنC ‰م ه0>4 5د ]+تم هد"ش4
?5ا.ز زا \Kر./R دهاو, $"f&ت د5د $.ا ‰تعا3 د>' ه4 \شادنR دش
د5د ‰R د5د jلb ر' jلb دمA5د ه0>4 5د ه4 $"%ه دوش 1ورحم ارn
5و-' ه>"ش ?ا.او5 5د و دش l9او ر"ما ?ر6# دلوت و \KرD PدمA
دلوت 1دع و Pامز دادتما د5د ?دش \CB' ;لاbو'ا ه4 هدش هد.د رW.د
دو, ]6K ‰لا>ت هللا در4 ],اد ه0>4 Pو5د افشت3ا Šار' هدش oو.ام
159
I 159 G
1اما ?ر6# زا ا5 \.او5 $.ا ه>"ش ;ت4 5د دش دلوت دوز ه4 دومرK
T.دعا&لا P2Bع \ن' Oد'ز ينتر0,ا دومرK ه4 دا هد5وA $.د'ا>لا $.ز
qا& يK 1و. ?ا@ \ن4 \لا9 اC‹ T.دعا&لا دا0ع \ن' O5ا%ع 1‹ $ع
T%bاK P… gا9 dاش ام هل \لقK ا0"•4 ;لاbو'ا ]09‹ ا@… :ر>لا $م
اC' qا8 و اهد"' /,‹ ه… !ث l6ت i اC… و jل-لا $م Oدش يK د3ا \ن'
\قلb و \&لBK هللا !3ا ‰لع ‰&ل8ا gا9 و اC' ],دK T0>fلا ‰ل…
دلوت و lXو رDا هل%Bلا' ا"لع ;لاbو'ا ا%&K اف"m ام2F ?دلوK Tقلb
ر' دشا' ‰&"ع ?ر6# ر' ر"ما ?ر6# ]"6فت ;8وم ه0>4 ها, 5د
و ‰ن3 زا 74 €"ه و دو' دهاو, H" !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* دو, ر0%v"R
!"f# ه4 \3ا \'اث هح"ح* N.5اوت 5د ا6.ا و \&" ].ا9 $.ا' ه>"ش
دو' ير04 هB.د, ?ر6# $"نمؤ%لا 1ا هداز5دار' ه4 دل.و, $' 1اH# $'
زا دشا' ]6Kا H" 1اH# $' !"f# ه4 د.ا' 7R هدش دلوتم ه0>4 5د
هد"شوR 1زi $.ا \عانش و Pار0%v"R l"%8 زا هfل' ي&"ع ?ر6#
.\&"
l.ارش ه4 دنن4 ]ق ه%m>م \.5وت زا هfA :!تشه و داتشه د"4
7R ددو' ي*و هدزاود ا5 \>.رش ;#ا* ي0 ره و دا Zش ‰W%ه
1و3 و `و ?ر6# \>.رش 1ود و \3ا 1دA \>.رش ‰لوا \>.رش
!BنR و ‰3وم ?ر6# \>.رش 15اCn و !"هار'ا ?ر6# \>.رش
هللا ‰ل* ‰ف-+م ?ر6# \>.رش !شش و ‰&"ع ?ر6# \>.رش
ه' d. ره qا"*وا ‰ما3ا !mعا y"حم 5د يلمA 5د"#2م و .!ل3 و ه"لع
دا :ارعiا †و06م ر"F ‰ن>%لا و Jفللا gوCBم ه4 هدر%ش ر' ]"+فت
Šرثا ه%m>م \.5وت 5د \3ا \ح' qارتKا و Mحم :/4 ]ق $.ا و
ر' $"ق'ا3 qا"0‹ ه4 \3ا PA ارتKا $.ر' ‰لقع ]"لد و \&" اد"R Pازا
\&" ‰C8و ا5 l.ارش 5ا+حا 7R ددو0 xو>0م $"مز ]ها l"%8
1دA ?ر6# زا د>' دو' هدش l-قنم ?و0 ها,5ا4 زونه هfA رW.د
?ر6# زا د>' و 7.5دا ?ر6# وزا د>' و }"ش ?ر6# وا ر&R
زا د>' و ف3و. ?ر6# زا' :وق>. ?ر6# زا' cاح3ا ?ر6# !"هار'ا
qا"0‹ دو8و' $.د رما 1ا"9 7R ددو' ‰0 lشو. ?ر6# ‰3وم ?ر6#
ا"0ا ا"*وا زا دارم رDا و دو' هn ا"*وا ;+ن' \8ا# دش ‰م ]*ا#
‰لع و دش داوت 5و+تم !&9 هn ا"0ا دو8و ام ر0%v"R زا د>' دنشا'
\3د' هدزاود ددع زا ر"F ]ق $.زا ]*ا# هل4 dل@ $ع gHنتلا ر.دقت
160
I 160 G
Pاش.ا هfل' دنشا' ],اد ا"*وا 5د !ه هث2ث qافل, ه4 ]%تح. د.|“% ام
و د8ا&م qان' و رف4 هلازا و Pادل' {تK و داC8 ه4 دا \.ا*و' j"لا
1اBار3 Pاش \3د زا هو8و ]%4ا' \>.رش h.ورت و ر'انم ;+
\لHع و gو%, 5د ر%ع 1ا%ت Pاش.ا رe4ا ه4 ه%rا ?ار6# L2V' \Kا.
.دد"ا5/D ?ول, و
دوش ‰م ه"لوا ?ا"هد' رfنم \ن3 ]ها دن.وD هfA :!Cوداتشهد"4
‰C.د' ‰لا>ت وا \.و5 هfA gا# دا ].ا9 ‰لا>ت Š5ا' \.و5 \ح+' و
†ورش PA Pود' ه4 \3ا †رش دنn ا5 Pد.د ه4 ار.ز \3ا هلاحت3iا
ا. دشا' ‰rا5 ]'اقم يrرم هfA gوا ;8او †ورش PA ا' و \3ا gاحم
هfA 1و3 دشا0 d.دH رR هfA 1ود هن"rA 5د هYانn ]'اقم !f# 5د
!BنR دشا0 Pا"م 5د ‰ل.ا# و ‰'اB# هfA 15اCn دشا0 !ه 5ود 5ا"&'
!شش \%لQ و ‰f.5ات 5د ه د3ر' وا' [ا>ش ه4 دشا' ‰rا8 5د هfA
ا/Cل و دشا' هتشاد ‰تKاe4 هل%Bلا يK دشا0 !ه \Kا-ل \.اF 5د هfA
;ش و Š5و4 زا دشا' !لا3 هدنن"' ‰rان"' هfA !تفه د.د Pاوت ا5 اوه
و دنf' !ه \Kا.5د د+9 هدنن"' هfA !تشه ر+' aارما رW.د Š5و4
[ا%8iا' ‰لا>ت Š5ا' j# 5د †ورش $.ا [و%Bم ه4 \3ا رهاQ
l9اولا يK 5وما $.ا ه4 \&A \ن3 ]ها Lرb زا :او8 ددوقفم
$.ا Pود' يH"n Pد.د ه4 ‰ن>م P|' ?داع 5د $f"ل دا \.و5 †ورش
$.ا Pود' ?داع cر, j.ر-' اما \&" ر%ت&م و Šداع †ورش
هfA ر' \3ا هدش !.ا9 ]"لد 1اد4 و د.د Pاوت ا5 اC.H"n !ه †ورش
7R دن4 ‰% H.وBت ]قع ا5 Pد.د اCA Pود' و دا ه"لقع †ورش $.ا
‰% ه9رفت و دا هدش ه0تشم ?ا"لوا ا' ?ا.داع ه>"ش ر' ه4 دش 1ول>م
]ها زا Šرe4ا Pاققحم و Pا%لاع ه \3ا P2ها8 5ا4 رما $.ا و دنن4
\3ا ?داع L2, ه4 دنن4 5اfا ا5 Lر' Pد.5ا' ه4 1د.د ا5 Pات3ودنه
هدا.ز ه4 uن3 ]eم د%Bنم H"n ه4 دن.وD و دن.ا% ‰م Pا"' ?iاحت3ا و
jل>م $"مز و Pا%3A Pا"م 5د !&9 هn دشا' ‰ات&هو4 \#ا&م ر'
5اfا l"'5 5د ا5 hر' \عا5ز و د.ا دورK PAزا هH.5 هH.5 و دام هدات3ا
y, 5د هfA \3ا L5ا>تم و h.ا5 ر"3 در3 \.iو 5د هfiا# دنن4
$"نY%ه و \3ا ?iاحم زا Pاش.ا دH H" دشا' ‰م ]+K \شه اوت3ا
ره P2ها8 رe4ا دH دو, dلم دات>م !3وم L2, 5د اه هو"م xود#
?داع $"نn ا5 ‰+Vش !ن4 aرK رDا و \3ا ]"09 $"%ه زا dلم
161
I 161 G
دوش 5اد"' :ورF زا د>' و دو5 :اوV' :اتKA [ولb زا ]09 ه4 دشا'
و ]>شم ر.ز ه4 5د9 PA رWم در4 دهاوV H.وBت ا5 ا"شا Pد.د HDره
و زو5 \ق"ق# زا ه4 ار.ز \3ا هدر4 ^ا5دا ر%9 5و 5د ا. l%ش و sارn
ه' ا5 :اتKA [ا>ش ه4 \3ا هت&اد و \&" انشA :اتKA [ا>ش \"ف"4
زا ه4 ا5 ŠH"n :اتKA [ا>ش ه' \&" \0& €"ه وا همول>م ه>شا $.ا
زادا ر"ت d. زا ا5 H"n Pا%ه sارn و ]>شم [ا>ش' د.د Pاوت هورD d.
هد.د :اتKA [ا>ش 5د ه4 Pاد'ا 1ا&م و ?ا"rرم j.ا9د رW.د و د.د Pاوت
و زو5 L2ت,ا Pوn و \3ا lنت%م PA Pد.د رW.د ه>شا 5د دوش"م
ود L2ت,ا دشا' هد"35 دحن.ا' qاش d. Pادل' و !"لا9ا و ا"د ;ش
زا !&9 هn رW.د ‰اfم و رW.د ‰امز و \3ا رW.د ‰%لاع ه4 ا5 qاش
I [ا>ش ه4 Šزو5 \,ادا د.ا' رm َZ-ِ Qَ & ُtاَ ت,"= ل? َ•,Yُ &َ& اَه. /َر $روُنِ/ ُ mْ رَf=ل? ,5َقَRْ vَ أَ&
6 َ نوُFَ 4ْ |ُ ي اَ ل ْمُHَ & .}َa= لاِ/ ْ مُهَ نْ3َ/ َ -, [ُقَ& $Z?َدَهE zل?َ& َS.3ِTGنلاِ/ ƒe D ا' ه4 ا5 ?ر,A !لاع GرمHلاI
I cاد+م و ‰ا5و ?ا/ل 6 ُ R$ •?َRG (ل? !َ4ْ Tُ8 َمْوَ ي e D \3ا ]+فلا 1و. و Gc5ا-لاI
و دوش 1ول>م ‰ات&0ش زو5 PA ;ن8 5د !لاع $.ا Šاهزو5 دزا3 5ونم
دن4 اد"R Š5اد"' ه' :او, !f# !لاع PA ?ا"# ر'ار' 5د !لاع $.ا ?ا"#
gا%عا و هنما4 c2,ا ]eم اBن.ا ‰د.دا ŠاهH"n و `او5ا و هfr2م و
‰bا&0ا qاش gد0ت ;0&' ‰او"# `و5 و دوش ر+0م و ‰rرم ه"فVم
و رت.و9 ;تارم Pا5اHه ه' ددو' هYA زا وا oاو# l"%8 ه4 دن4 اد"R
I يلا>ت هلو9 ددر4 رت3ا&# َ-ِ هَ ل َIَR, %َ „=ل? َر?Gدل? ّنِ إَ& c7,;َلَ & cوْهَ ل اّ لِإ اَ 3ْنEدل? ُIاَ3َa= ل? ,y,MَH اََ&
6 َنوُFَ 4ْ ;َ ي ?وُناَك ْ وَل ُ ن?َوَ 3َa= ل? ƒ… D I I ‰لا>ت هلو9 وG?و0fن>لا ِ0,"َ ل اَ نَنوُ8ْfَي َ مْوَي ْR, Lْ/َأَ& ْمِهِ / ْ •,Fْ >َ أ
6 oSِ Tُ _لاَ4َ Y -, : َمْوَ3= ل? َنوُF$ لاّ|ل? gC D I يلا>ت هلو9 و G!.رمI اَنْ#َzَ"َ : ?َ MَH ْ0, 12َ 4ْ #َ^ -,: َ 5ْنُك ْ دَ9َل
6 ] دي,دَ) َمْوَ 3=ل? َjُRَ LَTَ: َjَZاَ<, ^ َ lْ نَع WW 6D †ورش 5وما $.ا هfA ر' ]"لد gواو Gc
jbا ا8 5اHه زا Z"' ‰Aر9 Uو+ ه4 \3ا PA دنت&" \.و5 ه"لقع
H" ه>"ش و دن"' ‰م و دونش ‰م \3ان"' و اونش ‰لا>ت j# هf|' دا
[و%Bم ه4 \3ا رهاQ و دن.وW"م ان"' و اونش و ر"+' و l"%3 ا5 اد,
ه9د# 5د ‰rرم ?5و* [ا0-ا و دا دوقفم ‰لا>ت وا ‰rان"' 5د 5وما $.ا
H" و \&" ]"Vتم و 5و+تم :انBA 5د HDره [ا>ش _ور, و ‰rا5
†رش ا5 5وما $.ا H" دا ?ا"لقع دن0.اR و ?اداع 5اتKرD ه4 هف32K
اCA ا' ه0bاVم و هدهاشم و ?ا"ا#و5 Pد.د هf"rا8 دا هت&اد \.و5
و ‰لا+تا $م ا' ا5 gا#ز `و5 ه4 د.وD ‰ار# هر9 $' \'اث هدر4 H.وBت
162
I 162 G
هحا3 Šزو5 در4 ‰م ددم و \اعا $م Pان%شد ر' ارم و دو' ‰تفلا
$م \.اfش هللا' jKوم \9و هف"ل, دH $م Pاد3ا# M>' ه4 دش
}عا' l"نش ‰ل>K ر' و دن4 ‰م اوFا \3ا د6ت>م ه4 ارت ر&R ه4 ددر4
\9و PA 5د $م و در4 $م ]ت9 هدا5ا و \فشAر' $م ر' هف"ل, دوش ‰م
و دمA $م \"ا#و5 هاDا d"' ه4 1دو' هد"'او, دو, رت&' ر' ر0, ‰'
$م دومرK رما $تV.رW' و در4 5ادر0, ه>9او ?5و+' و در4 5اد"' ارم
$.زا د>' 1دمA5د Pات3ود M>' ها, 5د و 1دمAر' Pا3اره دو, ها, زا
و دنت&8 ارم و دات3رK $م هاV' ‰4وn !3ر' ا5 هعا%8 jKوم ر0,
ه4 $م ر&R و دش اد"R sار3 €"ه ددر4 ددشت اه ه.ا&%ه ر' و دنتKا"
و دنت&8 !ه ا5 وا هدمAر' ه $م هار%ه و دو' هدام ها, 5د دو' Pان3
زو5 دد.د‰% ا5 وا Pاش.ا و \شW"م Pاش.ا هار%ه وا هfA gا# دنتKا"
ه4 !تفD $م داد ر0, ار8ام $.زا ارم دمA $م دH \"ا#و5 PA رW.د
دو, ها, 5د ات دد.د"% !ه ارم ه4 Šدرf ارn $م ر&R وY%ه H" ارم
هل'اقم 5د وت _2"ه \فD 1د"ش4 ‰% Pات3ود \نم 5ا' و 1دام ‰م
oوح زا !لا3 وت ر&R _2"ه و دو0 l%8 ام رbا, وت ر' 7R دو' N.رم
ه4 \3ا هتفD هر9 $' \'اث H" و !تشاد رbا, Pان"%bا Šو ر' دو'
ر+' Šوقم \.اC ه4 دا هدر4 ;4رم ‰لح4 هف32K qامد9 زا ‰6>'
Pانn \3د 5ود ŠاهH"n و دن.ا% ‰م اه5ات3 هازو5 ه4 Šدح' \3ا
ه'رBت Šار' ا5 ]ح4 PA $م و دا هداC و5 Z"R ا.وD ه4 دن.A ‰م رmن'
l"%8 ارم ه4 در4 ]ق kVش PA 1د"ش4 ]'ا' ]ها زا ‰+Vش !شn 5د
!شn 5و و دوش"م 1ول>م دو, ?ااfم 5د ?ا5ا"3 و \'اوث زا اه5ات3
و $م 7R !ن"' ‰م ا5 اCA qا5وام و دنf"م @وف هف"e4 1ا&8ا 5د $م
PA و !.دش ],اد ها, 5د Pاحتما j.ر-' ‰f0ل>' ا9ول $' ا-&9
‰'ات4 $تشو ها, Pو5دا و !"تشا/D ها, Pور"' ا5 ‰ل'ا' kVش
داوV"م ام ر' ا5 :ات4 PA ها, Pور"' زا kVش PA و !.در4 [ورش
و $.ا Zمود ر-3 و \&ن.ا Zلوا ر-3 ه4 داد"م Pاش و Jفل' Jفل
Š/Fا4 H" ها, Pور"' وا و !"تشون"م ŠH"n و !"تKرW"م /Fا4 ام H"
‰م j'ا-م !.درf"م هل'اقم ا5 ود ره زا' درf"م ام هتشو ]ق هتKرD
دو' d0ل>' 5د ه4 دو, 5دار' gا# زا y&9 Š5ا' ا5 kVش PA و دش
\9و $.ا ا5 وا و \3ا M.رم ه4 \فD و دنWKا Šرm وا در4 gاو3
kحفت زا د>' \3ا 5وث زا 1و3 ه85د Z>لاb ه4 هدمA دو8و' Šر&R
ا5 ?ر,A و ا"د 1اf#ا L2ت,ا ه4 ره هل%Bلا' دمA ر' PانY%ه j"قحت و
163
I 163 G
5د ه4 Š5وما زا رما €"ه دنf"م داقتعا ا5 ‰Cلا ?5د9 1و%ع و داد"م
دو, 5د9 $.ا و د.ا% ‰% د">' ا5 وا داهدر4 هدعو ~زود و \شC'
?ر,A 5د ه4 \3ا \لم ه3 ره هfل' 123ا ]ها l"%8 ه"لع l%Bم
ر,A و دش دنهاو, ‰rرم Pادلو و 5و# و PاWتشرK ا5 رKا4 و $مؤم
ا' دن"' ‰م ا5 Zلوا ه4 د.د دهاو, Pانn ‰تشC' ا5 دو, !ش# و dلم
$'ا \.او5 زا j'ا3 H" و دو' دهاو, l9او $"'ام ه4 ‰تKا&م د>' ف*و
د.د"م $"مز 5د ر"ما ?ر6# ه4 هتش/D G_ار>%لاI :ات4 5د ‰%9 ه.و'ا'
5د ه.و'ا' $'ا H" و د.د"م Pا%3A ر' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R هYA
5د ‰3وb رف>8 و'ا و هر0ت>م د"ا3ا و هدد>تم j.ر-' GهXو5I :ات4
و ر"ما و ر0%v"R :ان8 ر6تحم $موم ره ه4 دا هدر4 \.او5 G‰لاماI
?ر6# Pوn ه4 هدر4 \.او5 Šدوا5 ;-9 H" و دن"' ‰م ا5 $"-03
d.دH ه%bاK ?ر6# ?دiو \9و و دش 1ا%ت ]%# ?دم ا5 هB.د,
و ه5ا3 ?ر6# و او# ?ر6# ‰لا>ت j# دش اد"R هز د5د و د"35
\مد, ات دات3رK Pاش.ا دH ا5 PوعرK Pز ه"3A و !.رم ?ر6#
7R دننf"م \مد, ا5 هدز Pاز رم هدز Pاز هfA دنام دن.ا% Pاش.ا
:ات4 5د 5اف* H" و دش ‰م 124 !ه و د.د"م ا5 اCA هB.د, ?ر6#
دو, ^5ا0م \3د رf'و'ا !شn ر' ر0%v"R :ان8 ه4 هد5وA Gرrا+0لاI
5د ‰شاB دH ه4 هن"ف3 5د ا5 وا Pا5ا. و 5ا"b رف>8 رf'و'ا و د"لام
د%حم هف.ا-لا N"ش و دو% هm#2م PاW. PاW. ددمA ‰م هش0# Šا.5د
5ا0,ا و ه5و4/م 5اثA ه4 هدو% اعدا G?iاق%لاI :ات4 5د Pا%>نلا $'
5د د"نش و \فD $.ا و دا هد"35 رتاوت دح' ه>"ش دH ه5و-&م
d. زا ا5 jلا, \.و5 و ?ا9ولVم \.و5 \ن3 ]ها ه4 \&"ت5و*
Pاش.ا Pاققحم 124 5د $f"ل د5اWا \"ها%لا دحتم و د5ا%ش 7ن8
5ا' ود d. زا ر"F ا"د 5د ه4 اد8 \&"عو jلا, \.و5 ه4 \3ا 5و4/م
يلع \&"عو ?ا9ولVم \.و5 و هدش ]*ا# ا5 ا"0iا !تا, !CA و
[و d. رDا ه4 ار.ز دش ].از ه"لfلا' gاfشا ?5و* $.5د 7R هد#
PA ه' †ورشم H" رW.د [و ه4 د.A ‰% 1زi ‰bورش' دشا' †ورشم
.اد8 يC.د' وه و دشا' †ورش
ه9رK رW.د و \ن3 ]ها Šار' Uا, ر09 :ا/ع دن.وD هfA 1دو د"4
H"n ?/ل و \%> زا ر"F ر09 !لاع 5د ا5 ه"ماما و \3ا 123ا Šاه
Pاش.ا داقتعا $.ا و دنشا' cا&K و ها+ع هn رDا د.A ‰% Z"R رW.د
164
I 164 G
;ت4 5د ه4 هح.ر* 5اثA و هح"ح* ?ا.او5 ]"لد' \3ا Mحم ]bا'
زا ‰*اع ره j# 5د دا 1اع و دا \'اث و Šورم ه>"ش هر0ت>م
د.ز $' Pار%ع زا ي%9 ه.و'ا' $'ا ه>"ش j# 5د Uو+Vلا' و Pاا%ل&م
gوقت \‹ و dت>%3 ي… 12&لا ه"لع هللاد0ع ي' i \ل9 ه4 دن4 \.او5
يK !Cل4 هللا و dت9د* gا9 !Cنم Pا4 ام يلع هنBلا يK انت>"ش ]4
اما gاقK 5ا04 و 5اv* هر"e4 :و/لا Pا ^ادK \ل>8 \ل9 gا9 هنBلا
!ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا Tعافش' TنBلا يK !fلfK Tما"قلا يK
و \ل9 ~زر0لا يK !f"لع LوVتا هللا و ينfل و ي0نلا ي*و وا [ا-%لا
.Tما"قلا 1و. ‰لا هتوم $"# $م ر0قلا gا9 ~زر0لا ام
د5اد \3ود ا5 \"' ]ها Pان%شد \ن3 ]ها دن.وD هfA :!f. و دو د"4
ه4 دا هتفD ا%f# ه4 ار.ز \3ا $%شد دشا' $%شد \3ود ه4 ره و
\3ود و دو, \3ود $%شد و دو, $%شد دشا' ‰م !&9 ه3 $%شد
\3ود و دو, \3ود دشا' يم !&9 ه3 !ه \3ود و دو, $%شد
\"' ]ها $%شد H" \ن3 ]ها 7R دو, $%شد $%شد و دو, \3ود
5رقم [رش ]ها و ]قع ]ها دH ه4 \&.ا هدعا9 ر'ان' $.ا و دنشا'
و ه6v0%ل Mv0م و ه'و0حم و ه0ح%ل ;حم qيشلل ;ح%لا ه4 \3ا
و ه0ح%ل Mv0م و هXوv0م و ه6v0%ل ;حم Œشلا Mv0م و هXوv0م
هد5اد \3ود زا \3ا 1اع \3ود ه4 دش 1ول>م اBA زا 7R ه'و0حم
و هد5اد $%شد زا \3ا 1اع H" $%شد و هدش هتشاد \3ود و
ه4 \&A gد8 j.ر-' gوا :$>b $.ا :او8 و هدش هتشاد $%شد
]ها $%شد ;*او و _5او, و دا ;*او و _5او, $%شد \ن3 ]ها
$%شد $%شد و دا \"' ]ها $%شد $%شد \ن3 ]ها 7R \"'
ه>"ش H" و دنشا' \"' ]ها \3ود \ن3 ]ها 7R \3ا \3ود
7R دا ر0%v"R \3ود ;*او و _5او, و دا ;*او و _5او, $%شد
7R \3ا $%شد \3ود $%شد و دنشا' ر0%v"R \3ود $%شد ه>"ش
\فD Pاوت 5ا"&' PانV3 zا%9 $"%ه ر' و دنشا' ر0%v"R $%شد ه>"ش
هل'اقم 5د دشا' ?ا/ل ا' و \لا*iا' هf"ت9و ‰ن%شد و ‰ت3ود هfA 1ود
5د هYانn \&" ر0ت>م aر>لا' و ه-3اولا' ‰ن%شد و ‰ت3ود PA
هYA و دشا' ‰م ر0ت>م \3ا ?ا/لا' هYA اCت0& و اC92ع l"%8
‰ق"ق# 5دار' ‰+Vش 2eم د5اد 5ا0تعا PA ;ن8 5د \3ا aر>لا'
PA $%شد ا5 ‰ق"ق# 5دار' $.ا 7R وا $%شد فلH%ه و \3ا ‰+Vش
165
I 165 G
وا $%شد ر4و 5دار' ‰+Vش ر4و رDا $"نY%ه و \فD Pاوت kVش
]ها 7R oا"قلا ا/ه ‰لع و \فD Pاوت وا $%شد ر4و ا5 وا دشا'
Pاش.ا ‰ت3ود رم 5ا0تعا دا \"' ]ها \3ود ?ا/لا' Pوn \ن3
د.A ‰م 1زi Pاش.ا Pان%شد ‰ت3ود ;0&' ه4 ‰ن%شد و \3ا5
\&A ]*ا# و د5اد Š5ا0تعا PA ;ن8 5د \3ا aر>لا' و ه-3اولا'
?ا/لا' ه4 در4 Pاوت ‰م 5ا0تعا ‰ت9و ا5 aر>لا' هت'اث Lا*وا ه4
5ا0تعا ا5 aر>لا' دشا' jقحتم ?ا/لا' ‰ف*و Pوn و دو0 jقحتم
aر>لا' ام $م ‰لوا و Šو9ا ?ا/ل ا' ام ه4 \3ا gوق>م ر"F Pدر4
ر"F يه يه }"# $م ?او@ ‰ن%شد و ‰ت3ود j"قحتلا وه و هfA 1و3
و ?اف* رWم دشا' ‰% ‰ن%شد و ‰ت3ود qاشنم 7R \3ا gوق>م
‰ن%شد و ‰ت3ود gاقتا و د5اد \3ود ا5 وا Lا*وا و ?ا"e"#
د5اد $%شد و \3ود ا5 وا \"e"# Pا%C' ه4 دوش"م ‰ت9و ه-3اولا'
‰ن%شد \"e"ح' د5اد \3ود ا5 \"' ]ها Pان%شد ه4 \ن3 ]ها 7R
H" PA و هfA 15اCn د.A 1زi Š5و/حم ات د5اد \3ود \"' ]ها
ا5 اCA ه4 د5اد"م \3ود ا5 ‰تعا%8 \ن3 ]ها ه4 \3ا j"قحت
5د و دنن4 ‰م داقتعا jKاوم و \3ود هfل' دناد"% \"' ]ها $%شد
Pاو,انث و `ادم هش"%ه هعا%8 PA ه4 هدش \'اث رتاوت' Pاش.ا ?ا.او5
?اول* 5د و دا هدو' Pاش.ا \>.رش و $.د د%م و ر*ا و \"' ]ها
ه>"ش Š5A ددات3رف"م دو5د Pاش.ا ر' ه"عدا رW.د و اC0-, و 7%,
ه>"ش داقتعا زا و دا هداد 5ار9 فلاVم و $%شد ا5 اCA دو, !عH'
Pان%شد !&9 هn \ن3 ]ها و د.A ‰% 1زi l9اولا يK Pاش.ا ‰ن%شد
هح.ر* ?ا.او5 Pاش.ا ŠاC'ات4 5د هfA gا# د5اد \3ود ا5 \"' ]ها
5انلا ],د د%حم gi Mv0م وه و ?ام $م ه4 دا دو8وم Pو%6م $.ا'
5د H" و دا هد5وA !4ا# و ‰ار0b ا5 \.او5 $.ا و 1ا* و ‰ل* Pا و
‰ار0b 5د H" و jKانم وCK \"0لا ]ها Mv'ا $م ه4 \3ا ‰ار0b
هما"قلا 1و. د.ز iا د#ا اد&ح. i و د#ا G\"0لا ]هاI ان6v0. i ه4 \3ا
5ا0,ا يK gو*iا 5داوI 5د Š/مرت !"f# و 5ا $م †ا"&' aوحلا $ع
د%حم gA هKر>م دومرK ه4 د5اد \.او5 دو3ا $' دادقم زا Ggو3رلا
د%حم g‚ ه.iولا و †ار+لا ‰لع زاو8 د%حم gA ;# و 5انلا $م هqار'
ه"ماما ه>"ش 5ادما q26K زا ه4 ‰شا4 ]XاK و :ا/>لا $م Pاما
!f# و هتشاد 5و/>م 5ا04 ه'اح* \0حم 5د ا5 \ن3 ]ها H" \3ا
l9وتم 5ا04 ه'اح* \0حم ر' ا5 Pاش.ا هfل' هدو% \ن3 ]ها ?اBن'
166
I 166 G
;لا-م $.ا ه%rا ?ر6# ?ا.او5 و ].iد و هت,ا3 ‰Cلا :ان8 زا :اوث
د"4 $.ا ات !"ن4 ]ق ا5 وا 124 ]*ا# ا8 PA 5د هد"ا35 ?ا0ثا ه' ا5
و ه0ح%لا \3ا هتفD و در4 ].از ه>"ش هد%ع q26K ?داCش' ه"لfلا'
و 5انلا ]ها $م :و0ح%لا Pا4 Pا و ا%C0#ا* ر8ؤ. هلل اتا4 ا@ا ه6v0%لا
Pا و ياeلا يKرشلاو gوiا يK ر"Vلا داقتعi هنBلا ]ها $م aوv0%لا
ي'ا $ع هدان3ا' يKاfلا يK هاو5 ام dل@ ‰لع gد. هداقتعا يK S-,ا
ه0# ‰لع هللا ه'ات i هلل 285 ;#‹ 285 P‹ ول gا9 12&لا ه"لع رف>8
Mv'‹ 285 P‹ ول و 5انلا ]ه‹ $م هللا !لع يK :و0ح%لا Pا4 P… و ها.…
$م هللا !لع يK aوv0%لا Pا4 Pا و ها.… ه6v' ‰لع هللا ه'اث‹ هلل 285
1اق%لا ه0حم يلا l8ر. Mv0لا و ;حلا ا/ه Pا ‰فV. i و هنBلا ]ها
ر. !ل ا@ا ا*و+, ه6v0%لا ا/4 و يrHBلا kVشلا Pود هق"قحلاو
و ه92,ا و هتاف+' l%3 ا%ا و هXوv0م و ه'و0حم Mv0%لا و ;ح%لا
$">9اولا ا%"3 $"ف>6ت&%لا $"فلاV%لا $م ر"e4 OاBن' !fح اCه $م
!ل P… و !C"لع هللا Oاول* انت%ri $"0ح%لا jحلا 1امiا qاف, ر+ع يK
هدان3ا' يKاfلا يK هاو5 ام ه"لع gد. ا%4 !Cتماما و !ه5د9 اوKر>.
هللا dحل*ا \ل9 gا9 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع ه5ا5ز $ع {"ح+لا
;+ن. i $%م هع5و $&# و 15اح%لا ;نت8ا و 1ا* و ‰ل* $م \.‹5‹
G_اBت#اI يK و هت%#ر' TنBلا d•لو‹ ],د. هللا P… gاقK Lر>. i و
$%K هل 124 يK gا9 ه‹ 12&لا ه"لع يلع $' $&حلا $ع ي3ر0-لا
اوفلت,ا ام !لع د5 و L2ت,ا ه"K 7"ل ي/لا هل0قلا ]ها ه"لع ا%' /,‹
هللا هقKو $م و هنBلا ],د و 5انلا $م ه' اB و !ل3 هللا ‰ل… ه"K
$م رمiا هi و هKر>%' ه0ل9 5و PS' ه"لع hت#ا و ه"لع $م و ‰لا>ت
د>' gا9 !ث يلو هلل و د">3 هللا دنع وCK وه ي‹ !ل>لا Pد>م و !Cت%r‹
_ا dل/K ان' !تS. و انل !ل&. و انق# Lر>. $مؤم هث2ث oانلا ا%… 124
اqامد ]حت&. و انن>ل. و انم ‹ر0ت. هواد>لا انل ;*ا و هل يلو هلل ;حم
و j3اK ^رشم رKا4 وCK انم Oqار0لا' ‰لا>ت هللا $.د. و انق# دحB. و
dل/4 و ر"v' اودع هللا ;&. ا%4 !ل>.i }"# $م ^رشا و رف4 ا%…
ه"لع ]fشا ام !لع د5 و ه"K فلتV.i ا%' /,‹ ]85 و !لع ر"v' ^رش.
$حنK انق# Lر>.i و ان.دا>.i و ان' !تS. i و انت.i و lم ‰لا>ت هللا ‰لا
124 $.ا و .يCتا ف">X !ل&م ا/CK هنBلا ],د. و هللا رفv. Pا او8ر
د.ا% ‰"م HvمرR و 7"ف ‰ل", رm Šدا' 5د دنn ره ‰شا4 ]XاK
  ‰م ‰#2*ا و دوش"م هتKا. Š5و+9 PA5د j%>ت و Pا>ما زا د>' $f"ل
167
I 167 G
ه%rا ?ار6# داش5ا j'ا-م هfA \CB' 7R z5و+9 اما دهاو,
هدومرK j&K و رف4 و ~زود' !f# ا5 ;*او Pاش.ا ه4 ار.ز \&"
Mv' H" ;*او هfA gا# \3ا هدر4 ]ق يKا4 زا zدو, هYانn دا
انم Oqار0لا' هللا $.د. ه4 1اما gو9 ]"لد' ددرf"م اعدا هلل ا5 \"' ]ها
:اوث هfل' ?اB ;8وم دشا' l9او فلاVم هn رDا هلل Mv' هاDره و
5د H" و دشا' داوت {"ح* ها5 هn زا ;*او j&K و رفf' !f# دشا'
ه4 ‰&4 5د دا هدومرK cرK 12&لا ه"لع $&# 1اما ?ر6# 124
ا5 Pاش.ا ‰>9او 5د9 و ?و0 PاداV' \0& د5اد ف">X و ]"ل9 \0حم
7R د5اد \0حم زا ‰rو' 2*ا و دنf"م ?وادع ه4 ‰&4 و د3انش ‰%
?وادع ه4 دش 1ول>م اBن.زا دا هداد 5ار9 dلاه ا5 ياث و ي8ا ا5 gوا
!"m>ت و \0حم ;تارم Š5A \&" ر./R 5/ع ه8و €"ه ه' اد, Pا'و0حم
Š2عا ه85د زا 5و+9 5و/>م و ي8ا ‰لعا ات ‰دا زا و دا gو0قم ه%ه
وا ;#ا* و د5/D5د 5و+9 زا رDا رW.د H"n ?وادع و \&.H"n \0حم
124 $.ا `2*ا اما و ?وادع L2V' \&ه PA Šا8 د5اد 5و/>م ا5
ه' \3ا ار0ت و iوت 5د ه4 !هدزاود :ا' 5د ‰لا>ت هللا qاش Pا 7R
ا5 lما3 5اmتا ه4 Š5دق' ا8 $.5د و دش دهاو, 5و4/م 1ا%ت [ا0شا
Pا"م 5د ه4 \&ن.ا Zل*ا د"نش د.ا' 5وv' دو5 ‰م افت4ا دشV' $"f&ت
\"Xوv0م و \"'و0حم cاقحت3ا و دو% د.ا' cرK PاXوv0م و Pا'و0حم
\'اث رتاوت و l-ق' \>.رش ;#ا* زا هfA ‰f. د"%CK د.ا' !&9 ود ا5
l9او L2, داقتعا !&9 $.5د و هزو5 و زا% \"XرK ]eم دشا' هدش
و \&اد د.ا0 وف>م دزا3 7f>لا' و aوv0م ا5 ‰عرش :و0حم ه4 ا5
ا"0‹ ه4 ره iا و \شاد د.ا0 [و%&م ا5 وا هد3اK هC0ش و ]bا' ].وSت
و 7"ل'ا ا. و د5اد aوv0م هلل هدش 5دا* Pاش.ا زا ه4 ‰تiز \CB' ا5
و دن.وا ?ا9ولVم و اد, Šاه هدن' هfA \CB' ا5 رفfلا T%rا و هنعارK
$م هللا@ا>م دشا' 5و8Sم هfل' 5و/>م دزا3 :و0حم وا ?اف* رهاmم
$.ر' و دشا' هد"3ر ?و0e' [و $.ا' \>.رش ;#ا* زا هfA 1ود dل@
124 5د ‰92bا و دو% د.ا' gو%حم ا5 رف>8و'ا ?ر6# 124 !&9
دشا' هلل Pوn Mv' و \0حم ه4 \&A ر'ان' \3ا Pاش.ا 1ا"تلا داش5ا
]مSت رDا و دو' دهاوV P5اقم $.د ?ا.5ورX L2, داقتعا ا' هت0لا
ه4 ‰rا8 ددرD ‰م رهاQ !ه c2bا $.ا د""قت Pاش.ا 124 زا دوش هدر4
ر' هلاو# ه4 ار.ز هداقتعا L2, هللا !لع يK Pا4 Pا و دا هدومرK
l-قلا' \>.رش ;#ا* زا ه4 د.A ‰م \3ا5 اBا%ه ‰Cلا Pونfم !لع
168
I 168 G
هلو9 دا Šو0 \"' ]ها $"'و0حم زا gوا !&9 gاeم دشا' هدش \'اث
I يلا>ت َIGiَ وَF= ل? اّلِإ ?'Rْ Qَ أ ,هْ 3َ4َ ع ْمُ"ُ لَfْ>َ أ اَ ل ْ `ُ ق $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? ُyَiاَ T,ع ُ هّ4ل? ُ R. zَTُي n, Mّل? َl, لَb
6 ]روُ"َ v ] روُ#َ ^ َهّ4ل? ّ نِ إ ا'نْ (ُ) اَه3,: ُهَ ل ْiِ Jَ ن * 2َ نَ(َ) ْ qِRَ تْ9َي ْ 0ََ & !َ /ْRُ 9=ل? -, : Wg D I هلو9 و GŠ5وشلا
I ‰لا>ت َهّ4ل? َ0ْ ;,~َ أَ& َIاَكG Jل? َS,8َNَ & َIاَ4G Lل? َ0ْF, قَ أَ& !َ ل&ُf=ل? ,2G3, 4$ HاَX= ل? َdERَ Tَ8 َ 0ْQG Rَ Tَ8 اَ لَ& G0ُ"$ 8وُ3ُ / -,: َنْ Rَ قَ&
6 ?'‡ِ هْ <َ 8 ْمُكَ R. هَ <ُ يَ& ,5ْ 3َT=ل? َ`ْ Hَأ َ\ْQ. Rل? ُمُ"ْ نَع َ 7,HْMُ3, ل ُ هّ4ل? ُ ديِRُ ي اَFG نِإ ُهَ لوُ>َ رَ& gg D I و G:اH#iا
‰ل* ر0%v"R ?ر+ و ?رBه و ددو% PاوXرلا \>"' ه4 1ار4 ه'اح*
1ا"9 $.دترم gاتق' ر0%v"R \ل#5 زا د>' و دد5وA اB' !ل3 و ه"لع هللا
I‰لا>ت هلو9 دد.ز5و ْمُهE T,aُ ي o مْوَ9ِ / ُ هّ4ل? -, 8ْfَي َ qْوَ(َ: ,ه$ ني,i ْ 0َع ْمُ"ْ ن, Gدَ8ْRَ ي ْ 0َ ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
ُ`ْ [َ: َl, لَb oم$•اَل َ2َ ْوَ ل َ نوُ:اَPَ ي اَ لَ& ,هّ4ل? $`3ِTَ> -, : َن&ُد$HاَXُ ي َ 0يِR$ :اَ"= ل? !َ 4َ ع 1IGJ, عَ أ َ Sِن,ْ KُF= ل? !َ4َ ع 1 2ّل,bَ أ ُهَ نوET,aُ يَ&
6 ] م3,4َ ع c •$>?َ & ُهّ4ل?َ & ُZاَzَي ْ 0َ $ه3,8ْKُي , هّ4ل? O… D I ‰لا>ت هلو9 و GOدrا%لاI َر?Gدل? ?&ُZGوَTَ 8 َ0ي,Mّل?َ&
ْمِه$ (ُ#ْ نَأ !َ4َ ع َ ن&ُR, xْKُيَ& ?وُ8&ُأ اG F, *2َQاَ ) ْ م,H$ر&ُدُA -,: َن&ُ دِXَ ي اَلَ& ْمِهْ 3َ لِإ َRَ Qاَ H ْ0َ َ نوET,aُ ي ْ مِه, 4ْ Tَق ْ0, َناَŽِ B=ل?َ&
6 َ نوُa, 4ْ #ُF= ل? ُمُH َl, wَ ل&ُfَ: ,ه$ (ْ#َن G –ُ v َŠوُ ي ْ 0ََ& Œ2َAاَ Lَ% ْ مِهِ / َ ناَك ْ وَلَ& e D رشحلاI 9 ‰لا>ت هلو9 و G
I ْ&َ أ ْ مُHَZاَنْ/َأ ْ &َ أ ْمُHَZاَ/َN ?وُ ناَك ْوَ لَ& ُهَلوُ>َ رَ& َهّ4ل? ّiاَ ) ْ 0َ َن&ki?َ وُ ي ِR, %َ „=ل? ِمْوَ 3=ل?َ& ,هّ4لاِ / َنوُ ن,ْKُ ي ا' ْوَق ُدِXَ 8 اَ ل
اَه, تْaَ 8 ْ 0, nِRْ Xَ 8 _UاG نَQ ْ مُهُ4, %ْ دُيَ& ُ هْن, _ @&ُRِ / ْ مُHَدGيَأَ & َناَŽِB=ل? ُمِه$ /وُ4ُ ق -,: َ7َتَك َ l, wَل&ُأ ْ مُهَ 8َ‡, zَع ْ&َ أ ْمُهَ ن?َوْ%ِ إ
6 َنوُa, 4ْ #ُ F= ل? ُمُH ,هّ4ل? َ tْJ, ) ّ نِ إ اَ لَأ , هّ4ل? ُ tْJ, ) َ l, wَل&ُ أ ُهْ نَع ?وُYَ رَ& ْمُهْ نَع ُ هّ4ل? َ-, Yَ ر اَه3,: َ0ي,د$لاَ% ُ راَهْ نَf=ل?
WW 2لiاX™?6D 6
I ‰لا>ت هلو9 و اَلَ& $ناَŽِ B=لاِ/ اَنوُ9َTَ> َ 0ي, Mّل? اَن$ ن?َوْ%ِ B,لَ& اَنَل ْ R, #=^? اَ نG/َر َ نوُلوُ9َ ي ْ م,H,دْ;َ / ْ0, ?&ُZاَQ َ 0ي,Mّل?َ&
6 ] م3,)َ ر ]q&ُ Zَر َlG نِإ اَ نG/َر ?وُ نََN َ 0ي,Mّ4, ل اš4, ^ اَ ن$/وُ 4ُ ق -,: ْ`َ ;ْ Xَ 8 Vu D GرشحلاI 7"ل'ا $"Xوv0م زاو
I يلا>ت هلو9 $.دا>م هرف4 l"%8 و $">ل اَFG نِإ ?†&ُدَع ُ y&ُM,Pّ 8اَ: ’&ُدَع ْ مُ"َ ل َناَ<ْ 3Gzل? ّنِ إ
6 ِ ‡, ;G(ل? $tاَaْ Aَ أ ْ0, ?وُنوُ "َ 3,ل ُ هَ/ْJ, ) وُ عْ دَي ƒ D I ‰لا>ت هلو9 و GرbاKI َنوُن,ْ KُF= ل? ,M,PG تَي اَ ل
•Iاَ9ُ8 ْ مُهْ ن, ?وُ9Gتَ 8 ْ نَ أ اّلِإ _Zْ-َ v -,: , هّ4ل? َ 0, َ \ْ3َ4َ : َl, لَb ْ `َ ;ْ#َ ي ْ 0ََ& َ Sِن,ْ KُF= ل? $ن&ُi ْ0, َZاَ3,لْ&َ أ َ 0يِR$ :اَ"= ل?
6 ُ‡, LَF= ل? ,هّ4ل? !َ لِإَ& ُهَ(ْ#َ ن ُ هّ4ل? ُ مُكُ ر•Mَaُ يَ& WC 6D I ‰لا>ت هلو9 و GPار%عgA َنوُن,ْ Kُي ا' ْ وَق ُدِXَ 8 اَ ل
ْمُهَ 8َ‡, zَع ْ &َأ ْ مُهَ ن?َوْ%ِ إ ْ &َأ ْ مُHَZاَنْ/َ أ ْ&َ أ ْ مُHَZاَ/َN ?وُناَك ْ وَلَ& ُهَ لوُ>َ رَ& َهّ4ل? ّiاَ ) ْ 0َ َ ن&ki?َ وُي ِR, %َ „=ل? ِمْوَ 3=ل?َ& ,هّ4لاِ /
اَه3,: َ0ي,د$لاَ% ُ راَهْ نَf=ل? اَه, تْaَ 8 ْ 0, nِRْ Xَ 8 _ UاG نَQ ْمُهُ 4, %ْ دُيَ& ُهْن, _@&ُRِ / ْمُHَ دGيَأَ& َناَŽِB=ل? ُمِه$ /وُ4ُ ق -, : َ7َتَ ك َl, wَل&ُ أ
169
I 169 G
6َنوُa, 4ْ #ُF= ل? ُمُH ,هّ4ل? َtْ J, ) ّ نِ إ اَلَ أ ,هّ4ل? ُtْ J, ) َl, wَ ل&ُأ ُ هْ نَع ?وُYَ رَ & ْمُهْ نَع ُ هّ4ل? َ-, Yَ ر WW 6 D GTلداB%لا
ا*و+, ه'اح* ?وادع 5د MKاو5 و \"' ]ها ?وادع 5د ;*او 7R
Pادترم $"لتا9 و PاوX5 \>"' ]ها و $"ق'ا3 5ا+ا و $"لوا $.ر8اCم
و د# زا ه9رK رDا ا5 !&9 $.ا Pا'و0حم Š5A دشا0 5و/>م هت0لا
ها5 زا ا5 Pاش.ا ;تارم و ;3انم زا ي6>' ا. دناد رت%4 Pاش5ادقم
هت0لا \0حم ]ها ف*و ا' دن.ا% 5اfا ].وات و ه0ش زا ا. ‰ادا و ]C8
\ماما رfنم ه4 ‰ا&4 ا. ه"ل"6فت ه>"ش ]eم دو' دنهاو, 5و/>م
$' د%حم دنام Pاش.ا Pات3ود و Pا0حم زادا هتشا/D ه%rا ?ار6#
$"%ه $&# 1اما ?ر6# 124 5د و $"&حلا $' يلع $' د.ز و هف"نحلا
ر"ها%8 $"'و0حم زا ‰اث !&9 gاeم دا هدومرK 5و/>م ا5 1درم !&9
زا و Z.ر9 و :رع و ه'اح* هماع Uو+Vلا ‰لع $"نمؤم qاحل*
و \0حم ه4 dل@ ر"F ‰لا $"'@ا4 و $"%لاQ و Oا+ع و cا&K $"Xوv0م
$%X 5د و \3ا هدش 1ول>م هماع Lا*وا ه' \>.رش زا اCن.ا Mv'
I يلا>ت هلو9 هد"35 ?و0e' ه"ل4 ?اموCفم !َ لِإ ْ مُ"ي, دْيَfِ/ ?وُ9ْ4ُ 8 اَ لَ& ,هّ4ل? $`3ِ Tَ> -, : ?وُ 9,#ْ نَأَ&
6 َ Sِن$(ْaُ F= ل? E7,aُ ي َ هّ4ل? ّ نِ إ ?وُن$(ْ)َ أَ& , 2َ"ُ4ْ هG تل? VeO D I ‰لا>ت هلو9 و Gهرق0لاI َ`َ 8اَق ˆ-ِ Tَن ْ 0, ْ 0.يَfَكَ &
6 َ 0يِR$ /اGLل? E7,aُ ي ُ هّ4ل?َ & ?وُناَ"َ ت=>? اَ َ& ?وُ #ُ;َY اَ َ & ,هّ4ل? $ `3ِTَ> -, : ْمُهَ /اَAَ أ اَ F, ل ?وُنَHَ & اَFَ : c‡, sَ ك َنوE3./ِر ُهَ ;َ
V…ƒ D I I ‰لا>ت هلو9 و GPار%ع gA ]ناَ3ْنُ / ْمُهG نَfَك اš #َA , ه$43ِ Tَ> -, : َنوُ4$ 8اَ9ُ ي َ 0ي,Mّل? E7,aُ ي َ هّ4ل? ّ نِ إ
6 ]˜وُAْ Rَ … 6D I ‰لا>ت هلو9 و Gف+لا oمْوَ ي ِلG &َ أ ْ0, pَوْ9Gتل? !َ4َ ع َ \.>ُ أ cدِXْ (َFَ ل ?'دَ/َ أ $ه3,: ْمُ9َ 8 اَ ل
6 َ0يِR. هّ <ُ F= ل? E7,aُ ي ُ هّ4ل?َ& ?&ُRG هَ <َ تَ ي ْنَ أ َنوET,aُ ي ]لاَ Qِ ر $ه3,: $ه3,: َموُ9َ 8 ْ نَ أ E }َ)َ أ VuC D I هلو9 و GT'وتلا
I ‰لا>ت َنْ Rُ هْ <َ ي !G تَ) G0ُ Hوُ/َRْ 9َ 8 اَلَ & $‘3,aَ F= ل? -,: َZاَ(.نل? ?وُلِJَ ت=عاَ : p*bَ أ َ وُH ْ`ُ ق $‘3,aَ F= ل? ِ0َع َlَ نوُ لَfْ(َيَ&
6 َ0يِR. هَ <َ تُF= ل? E7,aُ يَ& َ S$/?GوGتل? E7,aُ ي َ هّ4ل? ّ نِ إ ُهّ4ل? ُمُكَ Rَ َ أ ُ •ْ3َ) ْ 0, G0ُ Hوُ8ْfَ: َنْ RG هَ <َ 8 ?َbِ Bَ: WWW D I و Gهرق0لا
I ‰لا>ت هلو9 6 َ Sِن$•اَP= ل? E7,aُ ي اَ ل َ هّ4ل? ّ نِ إ _ Z?َوَ> !َ4َ ع ْ مِهْ 3َلِإ ْ MِT=ناَ: *2َ ناَ3,% o مْوَق ْ0, G 0َ:اَPَ 8 اG ِإَ&
OC 6D و ي'رع ي… هث2eل :ر>لا او0#اI 12&لا ه"لع هلو9 و Ggاف•ا
Pاه‹ $مI 12&لا ه"لع هلو9 و Gي'رع TنBلا ]ه‹ Pا&ل و ي'رع PAرقلا
I ‰لا>ت هلو9 و Gهللا ه04‹ اش.ر9 Šداع $م و هللا هاه‹ اش.ر9 َ0ي,Mّل? اGَ أَ&
6 َS,F$ لاّ|ل? E7,aُ ي اَ ل ُ هّ4ل?َ & ْمُHَروُ Qُ أ ْم$ه3•:َ وُ3َ: $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُنَ َN O• D هلو9 و GPار%ع gAI
I ‰لا>ت َ0ي,Mّل? $ZاَلُKَ H ُiاَ هْ vَ f=ل? ُلوُ9َ يَ& ْمِه. /َر !َ4َ ع َ نوُYَ Rْ ;ُي َ l, wَل&ُأ ا'/,Mَك , هّ4ل? !َ 4َ ع pَRَ ت=:? ِ 0GF, ُمَ4ْ {َأ ْ 0ََ &
170
I 170 G
6 َ S,F$ لاّ|ل? !َ4َ ع , هّ4ل? ُ 2َ نْ;َل اَ لَأ ْ مِه. /َر !َ4َ ع ?وُ /َMَك VC D I I ‰لا>ت هلو9 و Gدوه ?وُ/وُ 8 ?وُنََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
اَل َ مْوَي ُ راَهْ نَf=ل? اَه, تْaَ 8 ْ 0, nِRْ Xَ 8 _ UاG نَQ ْمُ"َ 4, %ْ دُيَ& ْمُ"$ 8اَw.3َ> ْ مُ"ْ نَع َR• #َ"ُ ي ْ نَ أ ْ مُ"E /َر !َ(َع ا•)وُ Lَن * 2َ/ْوَ 8 , هّ4ل? !َ لِإ
اَنَ ل ْR, #= ^?َ & اَنَروُ ن اَنَ ل ْم,Fْ 8َأ اَ نG/َ ر َنوُلوُ9َ ي ْمِه$ ناَFْ يَfِ/َ& ْم$هي, دْيَ أ َ0ْ 3َ/ !َ ;ْ(َي ْ مُHُروُن ُ هَ ;َ ?وُنََN َ 0ي,Mّل?َ & G-ِ TGنل? ُهّ4ل? nِ Jْ Pُ ي
6 ] Rي, دَق _Zْ-َ v •`ُ ك !َ4َ ع َ lG نِإ C D يK هللا هللاI 12&لا ه"لع هلو9 و G!.رحتلاI
$م و !C0#‹ ي0ح0K !C0#‹ $م يد>' $م اXرF !هو/Vتت i ي'اح*‹
Pاش.ا دارKا زا ŠدرK ره Mv' و ;# و G!C6v'‹ ي6v00K !C6v'‹
ه"rH8 ?او@ 5د !"هافم PA jقحت gوا ه8و ود ه' هدش \'اث l-قلا'
5د ‰Kا4 yقK ‰6تقم دو8و 1ود \3ا 5دا Pدش \'اث l-قلا' Pاش.ا
lاوم [افت5ا و دنشا0 lفترم ه"لfلا' lاوم ات دوش ‰% !f# jقحت
زا Mv' lاوم $"نY%ه و هد3اK ?ا" و ينbا' }0, و cاف زا ;#
و ?و0 !ت, زا د>' ه4 \&.H"n \" `2* و $bا' ياف* Pا%.ا \ح*
5د ا/Cل و \3ا ?iاحم زا l-قلا' PA ^ا5دا ]"+حت ي#و [ا-قا
ر' و \شاد 1ا Pا%"> ه4 ي'اح* $تفD د' و $>ل زا هح"ح* }.دا#ا
ه…I ه4 داهدومرK داش5ا و هدش l9او ر8ز در4 يم 5ار*ا ر%, :رش
\&ش PاقKانم ا' ه4 Z",دلا $' dلام j# 5د و Gهلو35 و هللا ;ح.
رهاm' رm 1درم ‰6>' و ‰ت3او, اCA ر", و Šدو% \3ا,ر' و
j# 5د و دش \.انع Pا%.ا \ح* ?داCش دنتفD jKانم H" ا5 وا Zلا#
}"0, ه…I ه4 دش داش5ا ‰تفD ZحK و Šدر4 5ا"&' `اHم ه4 يرW.د
و ?ا.او5 H" ;# ;ا8 5د oا"قلا ا/ه ‰لع و G;لقلا ;"b و Pا&للا
\ق"ق# ات و دن.ا%ن افت4ا ه"نQ $.ار9 درB%' ه4 هتKا. دو5و 5ا%ش"' 5اثA
دنهد وا ?ا85د و ?اBن' ?داCش و دوش فشfنم ‰08او' Zلا#
زا اCA ه"rH8 ?او@ \"Xوv0م و \"'و0حم Pوn ه4 gوا !&9 L2V'
ه%ه lاوم [افت5ا و ‰6تقم دو8و د"35 ?و0e' رتاوتم ي>-9 k Šو5
!C"لع هم23 و هللا ?اول* ا"0ا gا# 5وت3د ه' دش 1ول>م l-قلا'
.$">%8ا
همدقم 5د [اBش ر' ا5 Pا08 \ن3 ]ها دن.وD هfA 1ودودو د"4
و uن8 و \3ا ير"لد و \عاBش ر' PA 5ا4 qان' ه4 \ماما و \K2,
`ا6.ا دنهد {"8رت \3ا ;+نم PA همزi zو"8 H"CBت و 5اف4 ا' gات9
:رX !لاع 1ا%ت 5د ه4 \&.H"n ر"ما ?ر6# \عاBش هfA !C0م $.ا
دو' Pا08 j.د* رf'و'ا و \3ا !لع و هرCش cاKA l"%8 5د و ]e%لا
171
I 171 G
I ه4 ‰لا>ت Šاد, gو9 ]"لد' ْbِ إ ِ0ْ 3َن=x? َ-$ ناَx ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? ُهَQَRْ %َ أ ْ bِ إ ُ هّ4ل? ُ yَRَ Lَن ْ دَ9َ : ُy&ُRُ Lْنَ8 اّ لِإ
َ`َ ;َQَ & اَ Hْ&َRَ 8 ْ مَل _ iوُنُXِ / ُ yَدGيَأَ& ,هْ 3َ4َ ع ُهَ تَن3,"َ > ُ هّ4ل? َ لَ Jْ نَfَ: اَنَ;َ َهّ4ل? ّ نِ إ ْ نَ Jْ aَ 8 اَل ,هِ T$)اَ L,ل ُ لوُ9َي ْbِ إ $ راَ‚= ل? -, : اَFُ H
6 ]م3,"َ ) ] JيِJَ ع ُ هّ4ل?َ& اَ3ْ4ُ ;=ل? َ-, H ,هّ4ل? ُ 2َF, 4َ كَ & !َ4ْ #E(ل? ?&ُRَ #َ ك َ0ي,Mّل? َ2َF, 4َ ك …u D دش 1ول>م Gه'وتلاI
]"لد ه"احتما ^5ا>م !&9 $.5د PH# دو' PوHحم 5اF 5د رf'و'ا ه4
Pدر4 يC هfA gوا دا هداد ه8و دنn ه' $>b $.ا :او8 \3ا $08
هn دوش ‰م j#i PH# !ه ا5 [اBش ه4 ار.ز \&" $08 ]"لد PH# زا
و \3ا هورfم gو*و ا. :و0حم Pدش ?وK ر' oو&Kا PH# ‰ن>م
ه4 ‰H# :ارC3 ]ت9 ر' ا5 !ت35 \&" \عاBش ‰Kانم ‰ن>م $.ا
دو% ^اn Pا0.رD و \KرD !تام و در4 ها"3 ا5 دو, هما8 و دش j#i
Šا8 هت0لا دش ‰م l9او ‰C Lو, زا رDا \3ا Lور>م و 5وCشم
?ر6# د.A 1زi دشا' $08 ]"لد PH# زا ‰C رDا هfA 1ود دو' وWتفD
PH# زا ‰C ا5 ود ره $.ا ه4 ار.ز دنشا' Pا08 †ول ?ر6# و ‰3وم
I ‰لا>ت هلو9 هدش l9او H" Lو, زا هfل' َŠاَ Yَ & ْمِهِ / َZ-, > ا• ~وُ ل اَنُ4ُ >ُ ر ْUَ ZاَQ ْ نَ أ اGFَ لَ&
6 َ 0يِR$ /اَ‚=ل? َ0, ْ5َناَك َlَ 8َأَR= ? اّ لِإ َlَ 4ْ Hَ أَ& َjوEXَ نُ اG نِإ ْنَ Jْ aَ 8 اَ لَ& ْ‹َ Pَ 8 اَل ?وُ لاَقَ& ا'عْ رَb ْ مِهِ /
gg D I I ‰لا>ت هلو9 و G?و0fن>لا ْ7•9َ;ُ ي ْمَلَ & ?'Rِ /ْدُ !ّلَ& ›ناَQ اَهG نَfَك E Jَ تْهَ 8 اَHَNَ ر اGFَ 4َ : َjاَLَع ِ }ْلَأَ&
6 َ نوُ4َ >ْRُ F= ل? Gnَ دَل ُ qاَPَ ي اَ ل -.نِ إ ْ‹َ Pَ 8 اَ ل !َ>وُ اَ ي Vu D I ‰لا>ت هلو9 و G]%نلاI َlG نِإ ْ ‹َ Pَ 8 اَ ل اَنْ4ُ ق
6 !َ 4ْ عَ f=ل? َ5ْنَأ ƒC D Lو, cوحل ر' دنf"م \لiد {.ر* يAر9 k هfل' GهbI
I يلا>ت هلو9 ا5 ي3وم ?ر6# 6 !َ >وُ *2َ #3,% , ه$ (ْ#َن -, : َ\َQْ &َfَ: ƒ• D 1و3 Gهb I
PارKا4 ه4 ‰ت9و 5د ?ر6# PA دادما و \اعا 5د رf'و'ا زا هYA هfA
Pا%شn هfA ات ددر4 هف, هت,ادا zا^5ا0م ŠولD 5د 5داn هfم
Pا5ا. زا 74 €"ه \9و PA 5د و د"35 5ا"&' h5 و ددش ~ر3 ^5ا0م
:ان8 P|' d.دH $"ع2م PA Lو, ;0&' :انBA :5ا9ا و Pات3ود و
ه4 ‰ت9و 5د و \3ا 5و-&م و 5وCشم N.5اوت 5د هدش l9او دش ‰%
Z.ر9 5اف4 ه0لF زا و د"ش4 \3د \.ا%# زا ا5 رf'و'ا هنFدلا $'ا
ه' هدر4 ان' ŠدB&م دو, هزاو5د Pور"' Šر"لد gا%f' رf'و'ا و د"ا3رت
Lو, و $.دترم gات9 \9و 5د و دو% [ورش PAر9 Pداو, دنل' زاوA
هدمA 5وCm' وا زا هYA 5ور3 PA \ل#5 زا د>' :ارعا زا ه'اح* l"%8
PA ا5 ر"ما ?ر6# هfA 15اCn \3ا !لاع Pار"لد l"%8 ŠاHKا ?ر"#
ه4 ددو' هداد ر0, _ار>م ;ش زا د>' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6#
172
I 172 G
هت,ا3 $م زا د>' $م هف"ل, و $م ر.زو و $م ‰*و ارت ‰لا>ت j#
هدر4 \.او5 GيلاماI 5د ي3وb رف>8و'ا ه>"شلا N"ش هYانn \3ا
هللا ‰ل* ?ر6# PA هار%ه _ار>م ;ش 5د ر"ما ?ر6# هfA ا' \3ا
5داوI ;#ا* هYانn دو% ه>لا-م ا5 pوفحم `ول و دو' !ل3 و ه"لع
زا يدوا5 ;-9 و ر3ا. 5ا%ع زا \3ا هدر4 \.او5 ه>"ش زا Gه%fحلا
زا د>' ات \3ا دت%م $م ?ا"# ه4 \&اد ‰م $"ق. ه' و ي%ل3ا Oد.ر'
وا هف"ل, و 1اما gا3 ‰3 5دق' !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R ?اKو
ا5 ر"ما ?ر6# 7R \ش4 دهاو, ارم Šدارم !Bلم $'ا و دش !هاو,
ه' 1اما ه4 \3ا 5رقم ه>"ش دH هfA !BنR دشا' ارn ^5ا>م زا oرت
$%شد ا' و در' ‰م ف.رشت ه4ر>م 5د Pوn 7R در"م ‰م دو, 5ا"ت,ا
?وم وا 5ا"ت,ا Pود' و دومرK ‰% 5ا"ت,ا ا5 دو, ?وم دش ‰م ]'اقم
$.ا و \شاد ه85د $.ا [ا%8iا' ه4 j.د* رf'و'ا L2V' دو' gاحم وا
5د دو, Pا8 زا ه4 ‰+Vش ه4 \3ا رهاQ رR و دو0 ]*ا# ا5 وا !لع
‰+Vش و دن4 ‰م Z"R و 7R ه4ر>م و uن8 دمA5د زا هت0لا دشا' ر-,
$.ا ف*و ا' 7R دشا' ‰% ‰.اورR ا5 وا د5اد $"ق. دو, ?ا"ح' ه4
و $.د ?ر+ و Šزا' Pا8 و Š5اe Pا8 5د رf'و'ا زا هYA ر-, و Lو,
و Šر"لد gا%4 ر' \لiد و \3ا ;"Bع 5ا"&' دش l9او $.دترم gات9
رf'و'ا Šار' ر"ما ?ر6# هاDره هfA !شش دنf"م وا ;ل9 ?ا0ث
رbاV' وا $08 gا%ت#ا رW.د دشا' هداد Šر"لد و \عاBش ?داCش
$' د%حم Šو5 \3ا Pدر4 gو0قما ا5 ر"ما ?ر6# ‰هاوD Pد5وA
oانلا lBشا $م oانلا اC.‹ ا. gاقK يلع ان0-, ;لاb ‰'ا $' ]"قع
1و. Pا4 ا%ل ه… j.د+لا رf'و'ا ^ا@ gاقK $"نمؤ%لار"ما ا. \‹ \لقK
1وق. $م انلقK Z.ر>لا !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو3رل ان>Xو 5د'
ه‹ و رf'و'ا iا ه"لع gا9 ا%K $"4رش%لا $م د#‹ ه"لا ود. i ي4 هدنع
رf'و'‹ ه"ل… Šوها د#‹ ه"ل… ‰د ا%لfK ه3‹5 ‰لع ف"&لا رهاش Pا4
و Pار"لد و PاعاBش ?2ما>م ‰+Vش زا ه4 PA زا د>' !تفه ف"&لا'
دشا' هدش رهاQ و $شو5 :اتKA ]eم \ماما و \K2, ?امدقم `2*ا
و –وR رR دو0 \3ا.5 ]'ا9 درم $.ا ه4 PA و وا j# 5د $08 gا%ت#ا زا'
وا [ا>ش ه' و دن"شن' :اتKA $"ع 5د ‰+Vش هfA دنام \3ا ين>مي'
و [ا>ش $.ا و \3ا ‰ا%لQ :اتKA 1ر8 هfA gا%ت#ا زا' دن"0' اهH"n
هدش l9او :اتKA [ولb P5اقم ‰9افتا \&.رما !ن"' ‰م ه4 Š5و
و ?اوHF و ر"3 زا ه4 ره و دن4 اد"R \&" ‰ل,د و5د ا5 :اتKA
173
I 173 G
و 1Hع gا%4 5د ه4 داد ‰م $"ق"' د5اد [2bا 1اش و cارع ?ا#وتK
\'اث دو, 1Hع ر' و Pدش Pا8 ‰' !"mع :2قا \9و 5د ;ل9 ?ا0ث
].ا35 5د ]XاK ‰Xا9 هYانn دو0 ŠرW.د j.د* رf'و'ا ]eم Pدام
زا ]"ل9 ه*رع 5د ا5 1اش dلم 1ا%ت ه4 دو, \9و هاشداR `دم 5د دو,
هت&fش اC>ل9 و هت3ا5A اه ه4ر>م و دو' هدر4 U2, Pا"WرK \3د
و T.ر%>لا ?ا#وتفلا و T"ق.د+لا امH>لا هل \3ا هتشو ?5ا0ع $.ا
]*ا ر' هدا.ز ر"ما ?ر6# زا Š5A T.5د"حلا OاBCلا و T"ا%e>لا zو"Bلا
$"مز ر' ا5 PااولCR و Šزا' هH" و ‰ز ر"ش%ش و وزا' ?و9 \عاBش
5د Pان%شد ŠاCلوF 5د و Pدو% `ر8 و ]ت9 دو, \3د' و $ت,ادا
‰ا>م $.ا Pوn و \&" gوقنم 74 €"ه زا ه4 \&لوقنم 5دقA PدمA
و :ور# \35ا%م و Šزا' هH" و Š5ا4 5او3 و `23 H"C' jل>تم
\3ا ه"0ل9 ف* ه4 \عاBش ]*ا ا' \3ا $.دا"م و ه45ا>م ه'رBت
1اما ?ر6# ه4 ار.ز \&" !ه 5ورX Šر04 \3ا.5 5د و د5اد ‰قل>ت
هfiا# دا هدش انشA اهH"n $.ا' ‰هاD ه%riا $م هد>' $م داB3
و gد [اBش PاهاشداR ا&' و دا هدو' ار04 \ماما jحت&م [ا%8iا'
Pاد"م 5د ‰هاD ه4 ;.ز u5وا و 5دنf3 ]eم دا هتش/D 5اfش ر"ش
ه و هداتف" cافتا Pاش.ا زا PااولCR ا' \ع5ا+م و PAر9ا \لزانم uن8
cرK و \&" ‰fش Pاش \عاBش 5د ا/C>م و ددو' هد.ز5و ا5 5ا4 $.ا
$.ا و \3ا ‰0ل9 \ف* \عاBش ه4 \&A \ف* ود ره $.ا Pا"م 5د
‰0&4 ]%ع رما $.ا و \3ا ‰ل08 jل, \عاBش و ‰د' \ف* رما
ا5 \عاBش و دن.وD ŠرD ها•3 ا5 رما $.ا !ه Lرع 5د ا/Cل و \3ا
.دناد اد8 رما $.زا
و ‰ل# رC-م $'ا ]eم ه>"ش qا%لع زا هف.اb هfA :1و3 و دو د"4
و دا هر0Bم و ه%&Bم Pاش.ا ه4 دنن4 $>b \ن3 ]ها ر' وا Pا>'ات
و ه%&Bم \ن3 ]ها \3ا PاتC' Lر* و ارتKا Mحم $>b $.ا
ر.رحت اCA ?iاقم د5 5د ;ت4 و ].ا35 و دا هدر4 ر"فfت ا5 هر0Bم
Pاش.ا 5ا0,ا Pا.وا5 و Pا.اوش"R و ه>"ش هفrاb Pو"ع Š5A هدو%
‰لا>ت هللاqاش Pا د.ا"' ]"+فت ه' هYانn دا هتشا/D ه%&Bم هC0ش2'
\.او5 G‰Kا4I 5د ‰ن"ل4 هYانn دا هدو' هر0Bم ه9رK $.زا ر"فF !8 و
ا5 \ن3 ]ها زا ا5 ‰>%8 وا ه4 Pدر4 ‰ات3رCش هتفW' d&%ت و هدر4
Pاشدارم ه4 \&" 5ود Pادنn l9او و j# زا اما \3ا هتشو ه%&Bم
174
I 174 G
ا' \3ا !&8 Jفل c2bا 5د ا-, 7R \3ا ]قت&م دو8وم !&8 زا
5وC%8 هYانn ه"%&8 1زاول رW.د و هث2ث دا>'ا زا ه.Hنت داقتعا ف*و
و اH8ا و ا6عا هfA ‰' دا هتشاد H.ا8 $"ع و د. و ه8و c2bا Pاش.ا
ا5 !&8 ه>"ش ه%&Bم و دنن4 داقتعا ا5 ه.HBت و M>0ت و {.5او8
داقتعا و دن.ا% c2bا ‰لا>ت Š5ا' ?ا@ ر' هث2eلا دا>'iاو@ ‰ن>%'
دنن4 Pا"' H" ]fش و ?5و* Pاش.ا زا ‰6>' و د5اد \"%&8 \ق"ق#
ا%4 \3ا j# $"ع ه4 \3ا y3وتم ر08 \ن3 ]ها ;ه/م $"نY%ه و
$fل و M.وفت i و ر08 i gا9 ه‹ 12&لا ه"لع هللا د0ع ي'‹ $ع يو5
.$.رما $"' رما
\.او5 دو, هح"ح* ;ت4 5د \ن3 ]ها دن.وD هfA :15اCn و دو د"4
هللا ‰ل* ي0نلا \"' يK ?ان0لا T0>ل' ;>لت Tشrاع \ا4 ه4 دا هدر4
!ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6# PA هاV' رما $.ا \0& و !ل3 و ه"لع
هاD ?دا0ع ه4 ها, PA 5د و \,ا3 ‰م همرحم ?5و* ه4 وا ه8وH' و
ره 5د دو' $"م•ا `و5 و هfr2م و ‰#و y0Cم و دشا' ر0%v"R !&9 $.ا
\.او5 \ن3 ]ها دو, هfiا# \3ا {"09 \.اv' \شا/D ‰م \9و
و \&" H.ا8 زا% دشا' gاe%ت ا. ?5و* ه4 ها, 5د ه4 دا هدر4
?ر6# PA ه4 دا هدر4 \.او5 H" و د.A5د ‰% ها, PA 5د هتشرK
]"عا%3ا ?ر6# و !"هار'ا ?ر6# ?5و* دمA5د ه0>4 ها, 5د Pوn
l"نشت $.ا ه4 \&A $>b $.زا :او8 دومرK اCA _ار,ا ه' رما د.د ا5
?5و* ا. gاe%ت ا. ر.و+ت Jفل \ن3 ]ها ه4 دوش"م ه8وتم ‰ت9و
ر' و در4 د.ا' ]%# ?5و* ر' ارn ا5 ?ان' Jفل دنشا' هدر4 \.او5
PA 5د ه4 ‰تان' دو% د.ا' oا"9 \3ا _ورم و Lور>م \9و $.5د هYA
هرrاد ]eم gوا ا5 هما8 زا ه>-9 ه4 ددو' 5د9 $"%ه ددو' h.ا5 \9و
‰م هدر4 Lوفلم ه9دن' ]eم رW.د هn5اR PA y3و 5د و ددرf"م 5وقم
هتشر' ه9دن' ر.ز هد"ش4 \3ا5 و ’n زا ا5 هر.اد PA Lارbا و دداC
ر' وا $"rاR و دش"م Pاش.ار3 gاeم ر' ه9دن' PA ه4 ددر4 ‰م †و06م
PA 5د ا6عا رW.د و اR و \3د ?5و* هfA ‰' ‰ا&ا د&8 gاeم
!&9 $.ا و دد"اشوR ‰م هتر4 و 5ا%, Šو ر' د>' $م دوش رهاQ
ا*و+, هامز $.5د هYA و ددرf"م 1ا ?ان' ‰Cلت ر'ان' ا5 ?اعون+م
و دننf"م ?اعارم رما $.ا 5د ا5 ر.و+ت j.ا9د ه4 \3ا h.ا5 dلم $.5د
!ه iا# dلم PA 5د و دو0 Pامز PA 5د HDره دن.ا% ‰م اه Š5ا4دات3ا
175
I 175 G
و oو0لم و :ورشم و gو4Sم دنام ?ا9افت5ا l"%8 5د هYانn \&"
\9و $.ا ف"لfت و Pامز PA ‰Dدا3 zورK و ?iA 5و.ز و $f&م
هت0لا \ن3 ]ها qاCقK دH ŠرD5و+م $.ا د5اد $"مز و Pا%3A ?وافت
‰ت%f# هداKا ر'ان' H" ر0%v"R :ان8 زا 1ا%تا ر.و+ت و \3ا [ون%م
ا5 ]ما و ]8ا و دا هدر4 ر.و+ت ‰-V' ا5 Pاش.ا ه4 ‰rا8 هدش gوقنم
د5و, Pاز Šار' ;>ل H.وBت زا اعدم و هدومرK ]"e%ت رW.د ‰-, ود'
و $ت,ومA و Š5اد ها, 5وما ر' \&اش.ا $.ر%ت ?ان' $.ا' gا3
هYانn 7لBم Pداد \ن.ز ;.ز و zرK $ت3ا5A و Pدر4 l-9 و $ت,ود
و Pا%4 و ر"ت و $"'وn ر"ش%ش و $"'وn ’3ا ه' ;>ل ا5 5و4@ gافbا
$.ا ا/C>م و دا هدر4 H.وBت اCت%f# ر'ان' H" دشا' 7ن8 $.زا ه4 هH"
هاW و ر.و+ت !.رحت زا د>' ه>9او $.ا ه4 دش"م ه8وتم ‰ت9و $>b
PA 5د ه4 ها, 5د هfr2م gو,د [انتما ه' !لع زا د>' و اCت5و* $تشاد
و \3ا ?رBه ه' ]+تم ه+9 $.ا ه4 \3ا رهاQ و دشا' \3ا ر.و+ت
l9او gا3 \شC' PA زا د>' ه0>4 زا اCت5و* Pد5وAر' و ر.وا+ت وحم
Pد5و, :ارش ]eم دو' h.ا5 !.رحت زا ]09 ه4 Š5وما ر' و هدش
دش داوت ‰% $>b ]حم oا0ع ?ر6# $تKرD ا'5 و هH%# ?ر6#
\شاد ر%ع gا3 ه \9و PA 5د H" هق.د* هش.اع ه4 Uو+Vلا ‰لع
ها, و gو35 ه8وز \.ا%# ا8 $.5د ه4 \&A ;Bع و دو0 فلfم و
و هش.اع j# 5د هYA دو, و دا هت,ا3 $>b H.وA \3د ا5 Z45ا0م
دنا35 اCA دادت5ا و رف4 ه' \'و و دنن4 \.او5 ?ا.رتفم زا ه+ف#
و دا. ارم ه4 \3ا ]eم Pا%ه $f"ل هتشD Lا+اا $.ا رbا, zومارK
?اوفه :ا' 5د و $عا-م :ا' 5د ‰لا>ت هللاqاش Pا و zومارK ارت
دهاو, هد5وA ?ا0ثا aر>م 5د Pاش.ا د3ا4 7ن8 PA زا ر"e4 ‰vل0م
.دش
و ‰تر"F ‰' اCن.ا ه4 دن.ا% $>b \ن3 ]ها ر' هfA :!BنR و دو د"4
هللا ‰ل* ر0%v"R ه' PA :اfت5ا ر' ر.رقت و رfنم يC ^رت و ‰Qاف#ا
\.او5 اCنع هللا يX5 هش.اع زا ه4 ‰rا8 دا هدر4 \0& !ل3 و ه"لع
يرت&. !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* هللا gو35 \.‹5 \لا9 اC‹ دا هد5وA
7R د">لا 1و. :ارحلا و c5دلا' Pو0>ل. Tش0حلا ‰لا رmا ا‹ و هrادر'
رm و دB&م $"ع 5د Pار' هش0# ر.رقت و ;>ل Pد.د \.او5 $.5د
و دوش ‰م \'اث !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35 ر' 15احم ر"v' ه8وز
176
I 176 G
]ها دو, هfiا# دا ?ر"F ‰Kانم و [ورشم L2, 5وما $.ا ه%ه
Pو0B>تاI دومرK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35 ه4 دنن4 \.او5 \ن3
$.ا ه' oا ‰دا iا# Gينم ر"F‹ هللا و هنم ر"F‹ ا‹ و د>3 Oر"F $م
ا. دن.ا% ;ا8ا ه' رm Pاش.ا ?ا8وز ه4 دوش ‰% ‰Xا5 gا#
$>b $.زا :او8 ر0%v"R Šا8 هn دنن"' Pادرم ;>ل و وCل Šاشا%ت
\3ا Pامز2م ]C8 ر'ان' ‰WنهA دنل' و ‰rار3 iا' ه%ه $.ا ه4 \&A
:اB# \.A gوH زا ]09 ه+9 $.ا ه4 ار.ز 123ا Šادت'ا gا# و N.5ات'
\9و Pا5د :انBA ?ان' هn و _اوزا هn ?انمؤم qا& l"%8 و \3ا
ددو% ‰م ;ا8ا 5و6ح' دو, Pادرم \مد, و ددمAر' ‰م Pور"'
ه4 \3ا دو8وم ‰ن&لا و ه>"شلا $"' ا%C"لع jفتم ?ا.او5 5د هYانn
دو' هد"35 د#‹ uن8 5د ه4 ا5 ?ر6# PA !,ز ارهز ه%bاK ?ر6#
و دد.د Pا"'اح* رW.د و د>3 $' ]C3 و در4 ‰م اود و \&ش ‰م
gو35 ه8وز ا. gو35 زا PA !.رحتلا ]09 ه4 ŠH"n 7R ددر4 ]ق
و Pدش \&م و :ارش Pد5و, dن.ا دوش $>b }عا' ارn دنن4 \.او5
و Š5ا+ا هحلb و'ا و هH%# ?ر6# زا {"ح* j.ر-' Pدو% هد'رع
?ر6# PA و \3ا \'اث و يورم $"ق.رفلادنع gو35 :اح*ا رW.د
‰ت9و رfنم ر.رقت ددومرK ?وf3 و دد.د !ه !ل3 و ه"لع هللا ‰ل*
PA5د هشrاع هfA رW.د ددرD ?ارfنم ],اد H"n PA ه4 د.A ‰م 1زi
5د Pادرم ياشا%ت رDا فلfم ر"F ه"0* و دو' فلfم ر"F ه"0* \9و
Šو3 ه' Pادرم و دشا' !ه 5وت&م Pوn ه*ا, دن"' ;>ل و وCل \لا#
و ر•3 ه' هش0# ;>ل و وCل هfA رW.د د.A ‰م Z"R رfنم هn دنن"' ه وا
داCBلا ?iA دادعا j.ر-' و 5اف4 :ر# \35ا%م Šار' ه4 دو' اه هH"
‰ن>%' و دو' Šزا' و ;>ل ?5و+' 7R ددر4 ‰م رنه $.ا jشم
PA هC0ش2' و Šزادار"ت و Pا03ا Pد"اود u5 5د \%f# ر3ار3
هfل' دا هدش رXا# ;>ل !&9 $.5د !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6#
!&9 $.5د H" هfr2م ه4 هدومرK و هدش !ه d.رش ?ا9وا ‰6>' 5د
Pا"ش0# :ا-Vلا $' ر%ع ه4 \&لوقنم هYA و دوش ‰م رXا# اC.زا'
ا5 d03 ?ا4ر# $.ا ه4 دو' PA ر'ان' 7R در4 ر8ز ;>ل $.ا زا ا5
;>ل 5د هn رDا !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R ?ر6# هC8او%لا'
ر' ]%# ا5 :انBA ?وf3 و د"%CK :دا qو3 زا ‰عو دنشا' [ورشم
ا. انم‹ و ر%ع ا. !Cعد :ا-, Pوn دو% cاKA هاW. PA c2,ا \>3و
PA5د !ه دو, و د"ش4 زا' 5اfا Pا زا \3د د"35 ZشوW' OدK5‹ ين'
177
I 177 G
رتC' \3ا gو35 ^5ا0م ‰Xرم Pوn ه4 \&اد و د.درD d.رش اشا%ت
.\3ا gو6K ]ها 5ا9و و $"f%ت زا
:[ر+م
\3ا رنه ددن&•' Pا-ل3 ه4 ;"ع ره
!.رحت زا ]09 ه4 ا5 5د9 $.ا ه4 Lا+اا هورD $.زا \3ا ;Bع و
دو, هfiا# دن.ا% ‰م رfنم ر.رقت و ‰تر"F ‰' ر' ]%# دو' هدش l9او
5د و دا !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35 Šاه5اR رW8 ه4 5اCbا ه%rا زا
اهH"n هعا-لا aرتفم و 1و+>م Pاش.ا دو, دH و دا gو35 !f#
زا و دزرل ‰م PA \.اf# و ]ق زا cدا* Pا0حم Pا'ز ه4 دنن4 \.او5
هل%8 Pا زا دH", ‰م Pد' ر' Šوم ا5 Pا%.ا ا' Pا%ل&م ره PA Pد"نش
?ر6# ه4 هدمA هح"ح* ?ا.اور' Pاش.ا هر0ت>م ;ت4 5د هYA \3ا
ان.5او8 Tمد, P… دومرK ا5 دو, ه>"ش و Pا5ا. 12&لا ه"لع هللاد0عو'ا
qا%لع هدر4 ان' هد3اK \.او5 $"%ه ر' و g2# !fل $C8ورK و انل
‰% اد8 7%, و دوش ‰م د3اK داC8 ه4 1اما \0"F Pامز 5د Pاش.ا
ا5 ه%ه هدش yلتVم \%"نF ه"ق' ام و د35 ‰% PA L5ا+%' و دوش
هد.د iا# دا هداد ŠوتK ه>"ش Šار' Š5او8 ]ح' دن4 ‰م ^وfشم
5د9 هn ?ر"F زا ه4 دو% د.ا' ]مSت l"نش Jفل $.5د در4 د.ا' او ?ر0ع
هل8 زا ه4 GPAرقلا 1اf#‹ يK PاKر>لا Hن4I ;#ا* دادقم و هداتKا 5ود
I ه.A ر"&فت 5د \3ا ه9رK $.ا Pار&فم 6 َ S,4$ عاَ : ْمُتْنُك ْ نِ إ -$ 8اَنَ/ $ ZاَلُKَH َلاَ ق
•V D j.ر-لا ر"F $م Pا"تiا دا5ا ه4 هدو% ر.رقت و هتشو GرBحلاI
ه4 Pار0%v"R زا Šر0%v"R ه' ا5 l"نش رما $.ا و oانلا $"' دوC>%لا
$.زا zا'وا و g@ا5ا و هدر4 \0& 12&لا ه"لع \3ا †ول ?ر6#
Uو+Vلا ‰لع اKرش ‰•ا8 هn د5اد 1ا%ت Lاfنت3ا و 5اع 5وما
رm هn رDا ه4 د35 رbاV' ا5 ‰&4 رDا و ا5 اههدازر0%v"R و Pار0%v"R
‰ل08 PAزا 5اع cوحل و Lاfنت3ا اما دو0 1ار# ;ا8ا gا8ر' ا&
ه4 ‰ت&.ا' H" [ورش دو5و زا ]09 7R \3ا ه%"ل3 l.ا0b :اح*ا
\3ا !ل&م ر"F !"rوD در4 ‰% H.وBت و دومرK ‰م يC Pازا ر0%v"R
دشا' gو0Bم ‰عرش ‰C زا ]09 ه%"ل3 Pاه@ا 5د رما $.ا {09 ه4
\حت 5د ه>"ش ر"3افت رW.د و ي3ر0b GPا"0لا l%BمI 5د هfA ]"لد'
178
I 178 G
I ه.A 6 َtوُ 9ْ;َ ي َŠاَ aْ >ِ إ $ Z?َرَ& ْ0, َ& َŠاَ aْ >ِ Bِ/ اَHاَنْRG zَTَ: ْ5َ", aَ [َ: Œ2َF$ •اَق ُهُ 8َأَR= ?َ& •V D دو8وم GدوهI
!"ل&تلا و Oول+لا ه"لع !"هار'ا ?ر6# ه8وز ه5ا3 ?ر6# ه4 \3ا
5د ر,اK ŠاC3ا0ل ا' ]fش zو, Pادرم ?5و+' هfr2م ه4 ‰ت9و
اCA Pدو' هfr2م زونه و ددمA !"هار'ا ?ر6# دH Lا"Xا ?و&4
?ا%ل4 Pد"نش' و دات&.ا اCA \مد, Šار' هدمA دو, دو' هدش {Xاو
و dحX و ;ا8ا gا85 دH Pز 5و6# و دومرK !&0ت و dحX Pاش.ا
دش 1ول>م 7R \3ا ?ر"F زا 5ود 5د9 هn iا# اCA 124 ر' وا !&0ت
$.ا و Pاه@ا 5د \3ا رما $.ا {09 ~و35 زا د>' رما $.زا 5اع cوحل ه4
‰م هn و دشا' ارn !ه 5اع cوحل 7R دو0 [رش دو5و زا ]09 {09
Pا'رع و دونه و oوBم و Š5ا+ و دوC. !35 5د ‰&4 \فD داوت
و Pا"ش0# و Pات&4رت و $ت, و ا-, ]ها و Pا"ا3ا3 و Pا"4 و \"لها8
Pادل' و هفلتVم !"لا9ا 5د Pا"مدA ف.اوb رW.د و Pا.ر'ر' و Pا"Wز
2*ا Pادرم Šو&' اCA Pدرf رm و gا85 زا Pاز رت&ت ه4 ه'5اقتم
اCا 5د ه%"ل3 l.ا0b :ا'5ا \&" !ه زونه و دو0 gو%>م cرK PA5د
ر' هدا.ز Pاش.ا qا"نFا و 5اBت و ارما و $"b23 و ^ولم و دادو8وم !ه
و ?ر"F همدقم 5د ا5 دو, و د5اد 5ادت9ا و ?وV و ر0fت $"%ل&م
?و•8ا5 ه9رK Uو+Vلا ‰لع دنشf"م 5ود 5ود Š5اد oوما
و $ت&اد ?ر"F يKانم [رش دو5و زا ]09 ا5 رما $.ا 7R Pات3ودنه
وه و ?ا"ل0B' \3ا ه*ا, ?ا.داع ها0تشا ]"09 زا $تشاWا يQاف#ا
qارما و ^ولم دافلتVم ?اداع !ه $"%ل&م 5د H" و y"لاFiا هدام
‰م اعدا ه4 ‰تر"F †رK و د5اد ه4 ي5ادت9ا gا%4 ف*و ا' Pاش.ا
و ا.5د و ارح* Šاشا%ت و دناشن' LرF و ‰ل2ع 5د ا5 دو, Pاز دن.ا%
5ا4 \.اC دنن4 H.وBت Pادرم ;ع2م رW.د و Šزادا •وت و ياWن8 ]"K
H" و دتف" اCAر' Pادرم رm ه4 د5A ]%>' ‰>Xو' ا5 5ا4 $.ا اCA
!ه زونه دشا0 Lوشfم Pاشت5وع ه4 ‰0ن8ا Pادر%' Pز رm !.رحت
!f# ه4 دن.وD M>' \3ا L2ت,ا \&" \'اث [ا%8iا' \>.رش 5د
].iد رe4ا و ه ه4 دن.وD ‰6>' و د5اد ‰0ن8ا Pاز ه' Pادرم رm
_ور, H.وBت و ه"3ا0ع qافل, Pامز ات هق'ا3 Pور9 ?2ما>م و ه"عرش
ر",ا gو9 $"%ه د.وم هداع ‰0ن8ا Pادر%' \3ا رm 1Hلت&م ه4 Pاز
ر.دقت ر' و \3ا ه"K فلتVم PA \مر# و ]# زونه ه4 Šرما 7R دا
و ;>ل Pد.د !ه 5وmنم و هدش !.رحتلا ]09 l9او \مر# !"ل&ت
ر"F ه"0* !ه هدنن"' و اCA UاVشا و ?او@ ه دو' Pادرم ?ا4ر#
179
I 179 G
دا>0ت3ا و 5اfا ]حم !&9 هn دو%حم ;>ل 7ن8 زا !ه ;>ل و فلfم
و دناد 5اع ا5 PA 1اا ف.اوb ه4 دو, ?ا4ول%م _ورK ]"لحت و دشا'
.دتKا !"ل&ت و gو09 ]حم ارn د5ا%ش Z#اوK و l.انش دشا
`اح* 5د Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!شش و دو د"4
و `و5 M09 يار' 12&لا ه"لع ‰3وم دH ?و%لا dلم PدمA ه+9 دو,
\.او5 Pدر4 5و4 ا5 وا !شn و وا Šو5 ه' ي3وم ?ر6# Pدز هYا•b
هfA gوا د.A ‰م 1زi 5ا"&' ?ا5و/حم ه+9 $.5د هfiا# دا هدر4
qاقل ‰3وم ?ر6# هfA 1ود دش j# qا6ق' ‰Xا5 ‰3وم ?ر6#
$م ه4 دا هدر4 \.او5 \ن3 ]ها دو, هfiا# \شاد هورfم ا5 هللا
و ]"ل@ ه0ترم $.ا' ?و%لا dلم هfA 1و3 هrاقل هللا هر4 هللا qاقل هر4
زا و دش 5و4 وا !شn و د5و, Pاش.ا هYا•b ه4 دش Pو'ز و H8اع
;ل-م ]" ‰' 5اnا درf"م M09 ا5 Pاش.ا `و5 ه4 دمAر' ه وا \3د
$.ا ه%ه هدر' ?ا"حلا و ?و%لا jلا, Z"R رما $.ا \.اfش و \شD زا'
5د ا5 ?و%لا dلم هfA $>b $.زا :او8 دا \>.رش 5وما L2, 5وما
jل, 1اوعا' ه4 هق.رb gوا \3ا هق.رb ود 1دA ‰ن' `او5ا M09
د.وD ‰% و دنf"م `و5 M09 Z3رR ‰' و ر"Vت ‰' ه4 د5اد ^ول&م
هق.رb رW.د و !نf' دشا' 5ا4 $.ا P@ا ارم رDا 1ا ?و%لا dلم $م ه4
و د.ا% ‰م او ?و%لا dلم ا5 دو, ه4 د5A ‰م ]%>' Pار0%v"R ا' ه4
I Šاد و Pدام و $تK5 5د دنf"م 5اتVم 6 * 2G3,YْRَ * 2َ3$Y?َ ر ,l. /َر !َلِإ -, ;ِQ= ر?
WC D ر' ا5 ?وم هللا qاقل cا"تشا gا%f' ا"0ا Pوn و دا3ر"م GرBفلاI
gو+# زا د>' و دهاوV"م Pاش.زا `و5 M09 P@ا دنهد ‰م {"8رت ?ا"#
‰3وم ?ر6# دH ?و%لا dلم هلهو gوا 5د 7R دنf"م دو, 5ا4 P@ا
`و5 M09 Šار' و \3ا ?و%لا dلم وا ه4 دنت&اد دمA gوا هق.رb ر'
ه4 در' Pا%D د.د Šرش' ?5و* 5د ا5 وا Pوn هfل' \3ا هدمA $م
H" دواد ?ر6# هYانn و د5اد $م ]ت9 هدا5ا و دشا' ‰ن%شد ادا0م
Pاش.ا :ارحم 5او.د Šiا' زا $"%*احتم ?5و* 5د ه4 ا5 هfr2م
ه+9 و هدو% [HK و Lو, و دو' هتشادنR Pان%شد ددش ],اد هدمAر'
!ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ر0%v"R :ان8 و \3ا 5و4/م د"Bم PAر9 5د zا
:ان8 PA ه4 Šدو8و ا' دنت,انش ].ا3 ي'ارعا ?5و+' ا5 ]"rر08 H"
dلم ا' ا5 ‰3وم ?ر6# و دو' ف*و زا د.از †2ت,ا ]"rار08 ا' ا5
دش $f%م هn رC' \3ا ;8او $%شد lKد و ه PA ر"شع رشع ?و%لا
180
I 180 G
و ?و0 و ‰3وم ?ر6# ه0ت5 Pوn ا5 ?و%لا dلم و ددر4 lKد ا5 وا
$ت \شاد ه4 Š5ادت9ا ف*و ا' دو' 1ول>م ‰Cلا :ان8 5د Pاش.ا :ر9
ار8ام $.ا و دو% [و85 Šدواد, ?ر6ح' و درf ‰rاRات3د و داد 5د
ددات3رK \3ا"0ا gو%>م ه4 رW.د $"r|' ا5 وا ه4 رW.د 5ا' در4 aرع
\3او,5د ‰تلCم و داد اX5 و دو% gو09 ‰3وم ?ر6# ددر4 ر"Vت و
$.5د ه4 د.د د.ا' Lا+ا رmن' iا# دن4 d.دH oدقم $"مH' ا5 دو, ه4
‰3وم ?ر6# ?وم \9و د.A ‰م 1زi ‰عرش 5و/حم 1اد4 ه+9
dلم و هدش l9او دو, \9و زا ?وم فلVت دو' ر",ا \9و $"%ه
و د.A Z"R !"m>ت' و دزادا ‰م ر•3 اها8 ‰fلم 5ادت9ا ف*و ا' ?و%لا
1اما ?ر6# زا ه4 ف.رش ?اKو ه+9 5د هYانn د"0لb ‰م ‰WاورR
ام !>نل و \3ا \'اث \&.ورم ود ره ‰ن3 و ه>"ش دH cدا* رف>8
:]"9
ه0#iا دنع HB>لا iا {0ق. و ƒ يد>لل دلBتلا 5اCQا $&ح. و
M09 Šار' ?و%لا dلم ه4 دش 1ول>م Pوn ا5 ‰3وم ?ر6# و
qاقل \"هار4 و ‰Cلا qا6ق' Šدونش,ا هدمA 5اDد5ورR !fح' $م `و5
ا5 ?و%لا dلم gوا ارn ‰لا>ت j# هfن.ا ر' !.دمA دمA 1زi اB4 زا هللا
M09 Šار' ه4 ددر4 ‰م \Kا.5د ‰3وم ?ر6# ه4 دات3رف ‰>Xو'
Pا"م 5د ?ا.اf# و Lر# $.ا و 5اDد5ورR !fح' \3ا هدمA $م `و5
ه4 ?2ما>م $.ا 5ار3ا 7R \Kا. ‰% [و9و دز و :رX و دمA ‰%
رW.د uر' Pاش.زا يf. ره ا' و د.امرف"م دو, Pا*ا, ا' ‰لا>ت j#
د35 ‰% اC|' 74 ره $ه@ ه4 دا d.5ا' و j"9د 5ا"&' دننf"م ^ول3
و \%f# زا دو, :رشم و cا/م jKاوم ‰&4 هتf ود d. ه' رDا و
و gاHتعا و $ن&ت زا دو, gو*ا ر' ‰ن0م ا. \هاقK و Lو+ت و 124
هر-9 !f# رمiا 7ف و l9او' \0& هد5وA Pا'ز ر' و هدر' ‰R l"شت
!ل>' هلاو# ا5 5ار3ا !&9 $.ا $"ققحم ا/Cل و د5اد ارح+' ه5@ و ا.5د'
‰م ]قع gا%8iا' 5دقن.ا دنC Pاهد ر' ‰شوما, رCم و دن.ا% ‰Cلا
\&ه ‰003 PاDدن' M>' ا' ا5 ?2ما>م M>' k"+Vت ه4 دن%CK
ف.ا-ل _اHم ه85د زا \&ه ‰003 و هدن' PA :ر9 ه0ترم زا ‰شا
qا%3ا \C8 زا \&ه ‰003 و ه5ود qا69 زا \&ه ‰003 و وا ه"#و5
PانY%ه oا"قلا ا/ه ‰لع و دا 74 $.ا ‰'رم ه4 ‰Cلا ?اف* و
181
I 181 G
و cز5 j"X ا. \>3و و gاfشا و Pاولا M>' ه' PاDدن' M>' k"+Vت
ا0bا و l.ا0b ]ها رm ا5 ‰6>' ه4 د5اد :ا03ا PA ر+9 ا. ]8ا gوb
Šاهها,5ا4 هbا#ا و دنf"م \Kا.5د 1اf#ا و 1وB ]ها 5وF ا5 ‰,ر' و
ه+9 $.ا :ا03ا رDا و \&" $f%م ا5 ^اR ?ا@ d. زا ر"F ا5 يrاد,
j"9د \.اv' \3ا ‰%لع PA و \3ا }.دا#iا ].وSت !لع زا ه4 ا5
PA cا/م و هلا35 $.ا lXو زا !"ن4 ر3 ا8 $.5د d.5ا' gو*ا ر' ‰نت0م
.ددرD lما3 g2ما و ].و-ت ;8وم و دتKا 5ود
`اح* 5د Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!تفه و دو د"4
ر0%v"R Šو&' dش دان3ا ر' د5اد \لiد ه4 دا هدر4 \.او5 ‰e.د# دو,
ه4 \3ا $.ا }.د# PA و 12&لا ا%C"لع !"هار'ا ?ر6# Šو&' و Pامز
ا@ا !"هار'ا $م dشلا' j#ا $حI دومرK !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35
I gا9 َلاَ ق -ِ Tْ4َ ق G0, wَFْ <َ 3,ل ْ 0,"َ لَ& !َ 4َ / َلاَ ق ْ0, ْKُ8 ْمَلَ&َ أ َلاَ ق !َ8ْوَF= ل? -ِ 3ْaُ 8 َ ‹ْ 3َك -ِ نِرَأ . tَ ر ُم3$H?َRْ /ِإ َ لاَ ق ْbِ إَ&
ّنَ أ ْمَ4= ع?َ & ا' 3ْ;َ> َ lَ ن3,8ْfَي G 0ُهُ ع= i? Gمُx ?•ZْJُ Q G 0ُهْ ن, o`َ TَQ •`ُ ك !َ 4َ ع ْ`َ ;=Q? G مُx َ lْ 3َلِإ G 0ُHْRُ Lَ : ِRْ 3ّ<ل? َ0, *2َ ;َ/ْرَ أ ْMُPَ :
6 ]م3,"َ ) ] JيِJَ ع َ هّ4ل? Wƒu D I ه+9 5د H" ه>"ش هfA iوا $>b $.ا :او8 Gهرق0لا
!"هار'ا ?ر6ح' dش \0& _اB# ا' وا هرQانم و ه.د>3 ه%"ل#
5د ر0%v"R d"' dش \0& و \ش/D j'ا3 هYانn دا هدر4 \.او5
]ها' Uا+ت,ا دش ^رتشم $>b 7R دن4 ‰م \.اف4 l"نشت و $>b
5د ه4 \3ا ‰rانeت3ا oا"9 ]"09 زا }.د# ‰ن>م هfA ا"اث د5اد \ن3
و دنن4 _اتنت3ا ا5 1دقم M"ق ات دا هدر4 انeت3ا ا5 ‰لات M"ق Šو
5د هYA ه4 \&A ر.رقت $.زا !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* gو35 aرF
I ه4 هدش l9او د"Bم PAر9 -ِ Tْ4َ ق G0,wَFْ <َ 3,ل ْ0,"َ لَ& dش ر' \لiد ه4 د"%CK د.ا0 G
‰fش ا5 !"هار'ا رDا هfA zر.رقت ]*ا# و دنf"م $"ق. gو+# 1دع و
و !"هار'ا زا dش' !"ق#ا ام ه4 ار.ز دو' ‰م ‰fش هت0لا ا5 ام دو' ‰م
وا gاؤ3 7R دو' دهاوV dش هت0لا ا5 !"هار'ا \&" ‰fش ا5 ام Pوn
ر' ا5 124 رDا و $"ق"لا $">' $"ق"لا !لع زا دو' ‰9رت Šار' درBم
$"ق. ]'اقم dش ه4 ار.ز د.A ‰م \3ا5 H" !"rا% ]%# zرهاQ
j# و $"ق"لا $"ع و $"ق"لا !لع \3ا ه0ترم ه3 ا5 $"ق. Pوn و \3ا
ه0ترم $"ق. زا ه0ترم ره qازا ات د.ا' ‰م هث2ث ;تارم H" ا5 dش $"ق"لا
ا' $"ق"لا $"ع gو+# 1دع اBن.ا dش زا دارم 7R دوش l9او dش زا
‰ا+ق $"ق"لا $"ع gو+# 1دع و \3ا $"ق"لا !لع gو+# دو8و
182
I 182 G
هدهاشم ر3 !شY' ا5 ه"0"F 5وما ه%ه ا"0ا ه4 \3ا 5ورX هn و د5اد
;ل-م $.ا و \&" ].ا9 PA :و8و' ‰ن3 و ه>"ش زا 74 €"ه و دنن4
هYA و دا هد"ادرD $>b ]حم د5اد زواBت j# هدا8 زا 2*ا ا5 {"ح*
دا هدو% zومارK دننf"م \.او5 ]35 و ا"0ا j# 5د هورD $.ا دو,
و دوش 5و4/م ‰لا>ت هللاqاش Pا ?او0 :ا' 5د PAزا Š/0 هYانn
.ددرD {Xاو ا"0ا j# 5د ه9رK $.ا داقتعا \"ف"4
?ر6# ه4 دا هدر4 \.او5 \ن3 ]ها دن.وD هfA :!تشه و دو د"4
cافتiا' sو5د زا \%+ع ا5 ا"0ا هfiا# \3ا هتفD sو5د ه3 !"هار'ا
aرF Mق و د.A 1زi Pاش.ا Ž"ل0ت زا Pاما [افت5ا iا و \3ا ;8او
ين>%' \.او5 $.5د :/4 هfA $>b $.زا :او8 ددرD jقحتم \e>'
cد* \ق"ق# 5د و د.ا% ‰م sو5د رهاQ ;&ح' ه4 \3ا M.ر>ت
دومرK ه4 \3ا gوقنم H" Pامز ر0%v"R ?ا0.ا-م 5د هYانn \3ا
ين"ع يK P… و ه9ا دلو ‰لع dلما# ي… و TنBلا $ل,د.i HrاB>لا
?ا6.ر>ت !&9 $.ا H" ر"ما ?ر6# زا و dل@ gاeما و اXا"' d8وز
دو' ]"09 $"%ه زا H" !"هار'ا ?ر6# هث2ث ?ا'/4 و \&.ورم 5ا"&'
و دنتفD دو, رهاو, Š5ا08 Lو, \CB' ا5 دو, ه8وز Pاش.ا ه4 ار.ز
?5ود4 و ‰DH%"' دارم و دنتفD !"ق3 ي… و دنتشاد ‰م23ا هو,ا دارم
I و ددومرK هدا5ا \3ا ‰ا%&8 aرم زا رتiا' ه4 ‰ا#و5 ُهَ4َ ;َ : ْ`َ / َ لاَ ق
6 َ نوُ9, <ْ نَي ?وُناَك ْ نِ إ ْ مُHوُلَf=>اَ : ?َMَH ْ مُHُ‡ِ Tَك ƒg D aرK j.ر-' 5اف4 1اHلا Šار' Gqا"0•اI
و هل4اشم ر'ان' Mحم 5وما $.ر' :/4 c2bا 7R دا هدر4 ر4@
lKد رDا هn دو' ي5ورX \حل+م ر'ان' !ه 5د9 $.ا \3ا هC'اشم
H" PA دوش {.ر* :/f' رBنم دو, oوما و Pا8 و gام زا ي5ا08
Pداد 1اHلا $"نY%ه و ?ا6.ر>ت Šا8 هn ددرW"م g2# \9و Pا5د
?ا.او5 $.ا هل%Bلا' 1ان*ا ?دا0ع هدهاشم زا $تKرD ه5ان4 و PارKا4
{.ر* ه4 ا5 دو, ?ا.او5 و $تKرD $>b ]حم ا5 $"ما6%لا هح"ح*
Pدر4 zومارK دن.ا% ‰م ]35 و ا"0ا j# 5د {.ا09 و l.انش ر' \لiد
‰6>' اCن.ا ه4 دش دهاو, 1ول>م ?او0 :ا' 5د و \3ا"# زا 5ود ‰ل",
ف*و دانع و Mv' و د&ح' ‰6>' و دن.وD ‰Cلا ‰#و رfنم ا5 ا"0‹
دن.ا% \0& دشا' ^2ه Pار' ?وم ه4 هر"04 PاهانW' ا5 ‰6>' و دنن4
;8او ه"قت ا"0‹ ر' رف4 5اCQا ه4 \3ا دو8وم ه9رK $.ا د.اقع 5د و
183
I 183 G
هزاوم هث2ث ?ا6.ر>ت $.ا \.او5 ا' ا5 دو, د.اقع و ?ا.او5 $.ا \3ا
. داد د.ا' Lا+ا و در4 د.ا'
دا هدر4 \.او5 دو, `اح* 5د \ن3 ]ها دن.وD هfA :!C و دو د"4
\لiد 124 $.ا و هنع هللا يX5 ر%ع ]Q $م رف. Pا-"شلا Pا ه4
pوفحم Pا-"ش زا ا"0‹ ه4 ار.ز ]35 و ا"0‹ ر' ر%ع ]"6فت ر' دنf"م
I دومرK 1دA ?ر6# j# 5د ه4 ‰Aر9 Uو+ ]"لد' دا هدا% َrَوْ>َ وَ:
6 !َ 4ْ Tَي اَ ل 1lْ 4ُ َ & ,دْ4ُ P= ل? ,IَRَ Xَ v !َ4َ ع َlk لُiَ أ ْ `َ H ُمَiَ N اَ ي َ لاَ ق ُناَ<ْ 3Gzل? ,هْ3َ لِإ VWu D I j# 5د و Gهb
I ‰3وم ?ر6# ,ه,تَ ;3,v ْ 0, ?َ MَH $ناَ4, تَ تْ9َي ِ0ْ3َ4ُ Qَ ر اَه3, : َدَQَ وَ: اَه, 4ْ Hَأ ْ 0, 12َ 4ْ #َ^ ِ S,) !َ4َ ع َ 2َني,دَF= ل? َ`َ%َ iَ &
ِ`َ Fَ ع ْ 0, ?َMَH َلاَ ق ,هْ 3َ4َ ع !َ[َ9َ : !َ>وُ ُyَJَ كَ وَ: ,y.&ُ دَع ْ0, n,Mّل? !َ4َ ع , ه,تَ ;3,v ْ 0, n,Mّل? ُهَ xاَ‚َت=>اَ : , y.&ُدَع ْ0, ?َMَHَ&
6 c SِTُ ›`, [ُ ’&ُدَع ُ هGنِإ $ناَ<ْ 3Gzل? VO D I I :و.ا ?ر6# j# 5د و Gk+قلا اَنَدْTَع ْRُ ك= b?َ &
6 _t?َ Mَعَ & o7ْLُنِ / ُناَ<ْ 3Gzل? َ-ِ نG(َ -.نَأ ُ هG/َر pَiاَ ن ْ bِ إ َtوEيَأ …V D I و ا"0ا l"%8 j# 5د و GU
I امو%ع Piو35 ,ه, تG3ِنْ ُأ -, : ُناَ<ْ 3Gzل? !َ9ْلَأ !G نَFَ 8 ?َbِ إ اّ لِإ ˆ-ِ Tَ ن اَ لَ& _لوُ>َ ر ْ0, َl, 4ْ Tَق ْ0, اَنْ4َ >ْ رَأ اَ َ&
6 ]م3,"َ ) ] م3,4َ ع ُ هّ4ل?َ& , ه$8اَيَN ُ هّ4ل? ُ م,"ْ aُ ي Gمُx ُناَ<ْ 3Gzل? -, 9ْ 4ُ ي اَ ُ هّ4ل? ُ ‰َ (ْنَ3َ: OW D I dل@ ر"F ‰لا Ghحلا
5ارK ر%ع ه.ا3 زا هfل' ر%ع زا Pا-"ش Pوn و }.دا#iا و ?ا.‚ا $م
و دن4 Lر+ت Pاش.ا gد 5د هfل' د5اد ر' ‰'ا&# ]35 و ا"0ا زا و دن4
[ا%8iا' ]bا' وه و ا"0ا زا دشا' ]6Kا ر%ع هت0لا د.ا% ه3و3و Šاقلا
Pاش.ا Pادن%شاد و د5ا%ش \ن3 ]ها $عا-م ر04ا زا ا5 $>b $.ا و
$.ا زا \ن3 ]ها و دنن4 ر,افت و {B0ت gا%4 هC0ش $.ا ر.رقت زا د>'
\&A \3ا $fش Pادد ‰ل", ه4 gوا :دداد :او8 ه8و دنn ه' $>b
ر' $"bا"ش yل&ت' و ?ا.A $.ا رهاوm' ا%ش ا.A !"3رR ‰م ه>"ش زا ه4
و ا"0ا \%+ع ه4 ا5 دو, ;ه/م 7R د.دش ].ا9 رDا ه ا. د.ا ].ا9 ا"0ا
].وSت ا5 اCA gاeما و ?ا.A $.ا و د.دش ].ا9 رDا و د"تشا/D \3ا ه%rا
ا"0ا ه' ‰ا+ق €"ه د"تشاد 5ار9ر' Pا-"ش زا ا5 ا"0ا \%+ع و د.در4
d.رش ه*ا, $.5د ا"0ا ا' !ه ر%ع ه4 \3ا $.ا 5ا4 \.اC \شW د.اع
€"ه و دش دناوت ‰م ا"0ا d.رش ].ا6K ‰6>' 5د qا"لوا ‰6>' و دش
lنت%م ا"0ا ر' Pا-"ش yل&ت ه4 \&ن.ا cرK د.A ‰% 1زi Š5و/حم
$.ا و l9او ر"F $f%م ا"لوا ر' و دنما \%+ع ا5 Pاش.ا ه0ترم و \3ا
ه4 دن4 ‰م \لiد {.ر* ‰Aر9 k و دن.وD \"Qوفحم ا5 ه0ترم
ه' k"+Vت هfA ‰' دا pوفحم Pا-"ش yل&ت زا اد, PاDدن' ‰6>'
184
I 184 G
I ‰لا>ت هلو9 دنشا' هدر4 ا"0ا 6 َ 0ي$&اَ‚= ل? َ0, َlَ ;َTّ8? ِ0َ اّلِإ ] ناَ<ْ 4ُ > ْ مِهْ 3َ4َ ع َlَ ل َ \ْ3َ ل n$ iاَ T,ع ّ نِ إ
…W D I‰لا>ت هلو9 و GرBحلاI 6 َ S,Lَ4ْ Pُ F= ل? ُمُهْ ن, َjَiاَ T,ع اّ لِإ …u D H" ر%ع رDا GرBحلاI
$.ا و د.A ‰% 1زi ‰عرش و ‰لقع 5و/حم 1اد4 دشا' ],اد دا0ع PA5د
\&" 5ورX \3ا ]"e%ت دH.رD ‰م ‰2K ه.ا3 زا ‰2K ه4 ?5ا0ع
ه4 \&A اعدم د35 !C' دا>0ت3ا ات !"rا% ]%# Zتق"ق# ‰ن>م ر' ه4
I يلا>ت هلو9 Zلاeم د5اد وا qاوFا ر' ?5د9 Pا-"ش َن&ER, #َ8 n, Mّل? َUْ وَF= ل? ّنِ إ ْ`ُ ق
6 َ نوُ4َ Fْ ;َ8 ْ مُتْنُ ك اَFِ / ْ مُ"ُ w.Tَنُ3َ : ,Iَiاَ هG zل?َ & ِ7ْ3َ‚= ل? ِم$لاَع !َ لِإ َ ن&Eiَ Rُ 8 G مُx ْمُ"3$قاَ4ُ ُهGنِBَ: ُ هْن, C D و Gه>%BلاI
I ‰لا>ت هلو9 ?• ر?َدِQ اَه3, : ?َدَQَ وَ: اَFُ Hوُ#.3َ[ُي ْ نَ أ ?ْوَ/َfَ: اَهَ 4ْ Hَأ اَFَ ;ْ<َ ت= >? 12َ يْRَ ق َ`ْ Hَأ اَ 3َ8َأ ?َbِ إ !Gتَ) اَ 9َ4َ <= ناَ:
6 ?'Rْ Qَ أ ,هْ 3َ4َ ع َUْ MَPّ 8اَل َ 5ْw,v ْ وَل َ لاَ ق ُهَاَقَfَ: G‘َ9ْ نَي ْ نَ أ ُ ديِRُ ي •• D 5ارK هfA 1ود G:فCfلاI
\"ل6Kا 1Hلت&م ]35 و ا"0ا زا وا Pد"3رت و ر%ع ]Q زا Pا-"ش
زا j.ر-لا [ا-9 و Pا03اR و gاوتو4 زا Pادزد ه4 ار.ز دوش ‰% ر%ع
دن3رت ‰% \9و هاشداR زا ه4 دن3رت ‰م 5دقA Pا5اد"4وn و 5اد8وK
ه>Kادم زا ر"F و Pاد&فم ه>Kادم Šار' دا :و+نم اCن.ا هfA \CB'
ا5 اCA $ماfم و د.اfم 7R \&" ‰ما%تها و ‰لvش ا5 Pاش.ا Pاد&فم
و د5اد 5ا"&' gاvشا ه4 ا5 \9و هاشداR دن3انش ‰م Pاش.ا ه4 ‰%&9
ا5 ر%ع Pوn و دوش ‰% ]*ا# د.ا% ‰م 1ا%تها هر"e4 5وما ه'
وا زا دا Pا-"ش [ا0تا ه4 ‰هانم و ?ارfنم :ا'5ا دو' :ا&ت#ا ;+نم
و هدر4 gو09 H" ]" Šا.5د ا5 وا :ا&ت#ا هfل' دن3رت ‰م \.اv'
هدام زا' هلHلز زا وا ه5د PدH' $"مز و هو4 و هدش Š5ا8 وا Pامرف'
PA ]"6فت 1Hلت&م ŠH"n ا. ‰+Vش زا Pا-"ش Pد"3رت هل%Bلا'
دوش ‰% \3ا \'اث l-قلا' وا \"ل6Kا هYA ر' H"n PA ا. kVش
ه4 \3ا {"ح* و Šورم $"ق.رK [ا%8ا ه' ه4 زا% و Pا@‹ هYانn
‰م رXا# زا% 5د و دH.رW"م Pان4 xد# Pا@ا زاوA Pد"نش' Pا-"ش
l"%8 ]6Kا زا% ه4 \3ا \'اث [ا%8iا' و دنf"م ه3و3و و دوش
\ن3 و زا% ].ا3و زا \&.ا هل"3و ه4 Pا@ا و \3ا هدو+قم ?ادا0ع
oا"9 $"%ه ر' در4 داوت Šر'ار' Pا&n زا% ا' \&" aرK \3ا
Pا-"ش د.اfم ‰ل4 ه8و' ا"0ا هfA 1و3 د"%CK د.ا' ا5 ا"0ا و ر%ع gا#
ه8و' :ا' $.5د ر%ع و دن.امرف"م دن' ا5 وا ],ادم و دننf"م Pا"' ا5
و د5وA ‰م ]%>' اC"3انش هد5و, و اC.5ا4 هH.5 و درf"م رm ‰rH8
و دو% ‰م Z"تفت و kحفت Pاf. Pاf. ا5 g2Xا و اوFا l.ا5@ و ].ا3و
185
I 185 G
?ا"rH8 زا هعHنتم ‰ا>م ^5دم و \3ا ]قع ?ا"ل4 1اf#ا ^5دم Pوn
رe4ا 5د و \3ا ‰ا&ا دو8و !4ا# و Šوقلا Pا-ل3 !هو و !هو
ر' ‰'ا&# ‰لقع oرت و Lو, زا و د.A ‰م ;لاF ]قع ر' ?ا9وا
و رماوا qار8ا و 1اf#ا @افا زا oرت و Lو, PA ;0&' و د5اد"%
دو, ه4 ‰ت9و ات دت&.ا ‰% زا' `5او8 و ا6عا \fل%م 5د دو, ‰هاو
?دعا&م و \قKاوم ‰' H" Pا-"ش و دوش Pا3رت و ف.ا, ŠH"n زا
وا \>ن* \لA دوش j"K5 وا ا' !ه وا رDا در' ‰% Z"R Š5اf%ه و
و ر%ع زا Pا-"ش Lو, 1ر8i دام او Lد ‰' H"# دنام و ددرD دوقفم
]"6فت ;8وم ‰ن>م $.ا و ]35 و ا"0ا Lو, زا دشا' رتش"' وا gاeما
\&اش.ا ه"rH8 \عان* و ]%ع زا ‰شا هfل' \&" Pا.ر%ع و ر%ع
هfA 15اCn .12&لا !C"لع \3ا"0ا 5اوا زا @و,Sم و 70تقم ه4
ر8ز ‰*ا>م زا و دن.امرK ‰م ?وعد ?اعا-' ا5 1درم ا"0ا ?ار6#
و ~زود د.ادش و \ن8 !"> زا ?ر,A 5وما ;"هرت و ;"Fرت' دن.ا% ‰م
]8A و دوعوم 1ود د">' H" ]قع زا هfل' دا ;.اF رm زا gوا 5وما PA
و دن"' ‰م $">لا Š‹5 ه4 ا5 5وما PA و د5اد Šو9 Pا%.ا ه4 ‰&4 و دا
و \3ا دو8ولا 5دا و :ا"%4 د5اد 1ا%ت cوثو ا"0ا د"عاوم ر' و داد ‰م
و \عاb ر' }عا' Šو"د ;"هرت و ;"Fرت' ا5 1درم وا gاeما و ر%ع
رe4ا و دد"ا3رت ‰م †و3 و ه5د :ر6' و دا هدو' ‰*ا>م زا lام
5د l%b و Lو, و د5اد ‰م ر' 5ا"&' :ا&# ]8اع و دو8وم زا jل,
Šر%ع \0"ه و \لو* زا وا [ا0تا و $"bا"ش دون8 1ر8 i دن.ا% ‰م PA
و دد.زرل ‰م دو, ر' وا 1ا زا و دد"3رت ‰م ]35 و ا"0ا زا هدا.ز
PAرقلا [H. ا%م رe4ا [H. Pا-ل&لا ه4 \3ا هدومرK ر"ما ?ر6# ا/Cل
ه4 ‰ن8 ‰ن>. ي4اC' ?وC' ي4A ي45ام ه4 \3ا Šدنه 5وCشم ]eم و
د3رت ‰% 5دقA ?ارXا# و !.اHع زا د.ا% ‰م Lر+ت هدز ;"3A ر'
هح"ح* \.اور' \3ا aوقنم $>b $.ا هfA !BنR Š5ا4 Zف4 زا ه4
ه4 ر"ما ?ر6# زا \3ا دو8وم ود ره ‰ن3 و ه>"ش ;ت4 5د ه4
\ل"6K و \0قنم Pاش.ا و ددر4 gاو3 Pاش.ا Pا5ا. ;تارم زا اراش.ا
dل@ ه4 ددومرK د"35 5ا%ع gاح' \'و Pوn ددو% داش5ا ا5 d. ره
Pدو' pوفحم 7R !f"0 Pا&ل ‰لع Pا-"شلا $ع هللا ه5ا8‹ ي/لا
دش 1و9رم $>b 5د j'ا3 ه4 Šر.رقت و دش \'اث Pا-"ش زا H" 5ا%ع
ه4 ار.ز داد د.ا' ]"6فت ا"0ا ر' H" ا5 5ا%ع و در4 د.ا' Š5ا8 اBن.5د
و دا3رت ‰م ا5 Pا-"ش Pدو' pوفحم دو8و ا' ر%ع و \3ا د#او هدام
186
I 186 G
]*ا# !ه 5ا%ع ه0ت5 $عاb !عH' ا5 ا"0‹ Pوn $f"ل داH.رD ‰م
.دمA 1زi 5ا%ع ]"6فت هت0لا \&"
PA ا5 g2' ه4 هدمA \.او5 \ن3 ]ها `اح* 5د دن.وD هfA 1د* د"4
$"ل> زاوA و دد.د \شC' 5د دو, Z"R !ل3 و ه"لع هللا ‰ل* ?ر6#
هللا ‰ل* ر0%v"R :ان8 ر' رf'و'ا 12F ]"6فت \.او5 $.5د و دد"نش وا
;Bع $>b $.ا 5د و \3ا ولF \.اC $.ا و د.A ‰م 1زi !ل3 و ه"لع
هللا ‰ل* ?ر6# PAر' g2' 1دقت ه4 ار.ز \3ا هتK5 ‰0+>ت و Š5و8
$تK5 1اWنه ه4 ا"د 5د دو' وا 1دقت ]"09 زا \شC' 5د !ل3 و ه"لع
‰م 5ود ها5 زا ا5 \ش, و 5ا, و uن3 و دش ‰م Z"R Z"R :انBA
دو5 ‰م PامودVم Z"R Z"R ه4 \3ا Pامدا, gو%>م هش"%ه و در4
:دا gا%4 ا5 $.ا و دن.ا% ‰م lKد ا5 Pا5وا8 و PاDد5/D 1ا#دزا و
دو, هf|' دنن4 _اتحم ا5 1ودVم ه4 \&A :دا qو3 هfل' دناد"م
j.رb زا ^اR و dش, j.رb 5ا"ت,ا و ها5 ه"ف+ت و $"%#اHم ه>Kاد%'
و د5اد 1و3رم $"%ه ا"نFا و ارما و ^ولم l"%8 و زادرR ^اRا و ;b5
دنت,انش ‰م ا5 :دا $.ا H" دنتشاد ه4 ‰rاف8 ف*و ا' \"لها8 Pا'رع
رFا*iا اC"K 1دقت. x2ث ه4 دو' 5وCشم Pاش.5د ]eم j.ر-' ا/Cل و
ه 1دقت $.ا و 2", اوKدا* وا 2"3 اوXا, وا 2"ل او5ا3 ا@ا ر'ا4iا ‰لع
ه4 اBA ?ا85د و ;تارم 5د 1دقت ه و \3ا \ن8 gو,د 5د 1دقت
دو' ‰م j'ا3 !ه \شC' gو,د aرفلا' رDا و دوش ]"6فت ;8وم
5د ه4 دوش ‰م يت9و يD5H' و ]"6فت ;8وم gو,د \"ق'ا3 7R
],اد Pار0%v"R زا ]09 PاWتشرK iا و دشا' ?ازاBم و gا%عا :اوث
دا هدش ],اد ام ر0%v"R زا ]09 7.5دا ?ر6# و دوش ‰م \شC'
\ل"6K و ‰D5H' H" و دش ‰م ],اد 1دA \قل, زا ]09 H" 7"ل'ا هfل'
هYانn دوش ],اد هmق. 5د دو, د&B' \شC' 5د ه4 \&A 5د ‰%mع
cارvت3ا 5د ا. :او, 5د دوش ],اد وا `و5 هfA ه دو' ا5 ر0%v"R :ان8
و ه"لع هللا يل* ?ر6# PA Pوn و دشا0 ار8ام $.زا ير0, ا5 وا و
ددو% يم Pا"تما ?ا85د و :اوث 5ادقم و دو, \ما ;تارم ا5 !ل3
دداد يم Pاش و دنت,ا3 يم رXا# ا5 ?ا85د PA :ا'5ا ه"لاeم 5و*
?ر6# PA ات \3ا هتKا. ه85د $.ا ]%ع $.ا' وت \ما زا ي2K ه4
و دن.امرK lل-م gا%عا PA UاوV' ا5 1درم !ل3 و ه"لع هللا يل*
هد.د ه0ترم $.ا' ارت ه4 دد"3رR يم ]%ع PA ;#ا* زا ?ا9وا ي6>'
187
I 187 G
و ]%ع PA \موادم ر' دشا' د"4Sت ا5 وا ات هد"35 ]%ع 1اد4 هل"3و' 1ا
ي% ر0, 2*ا ا5 UاVشا PA و دوش ;"Fرت و M.رحت H" ا5 PارW.د
Z"R g2' Pد.د \3ا ]"09 $"%ه زا دد.د ي% \شC' 5د ا5 دو, و دش
ه"حت \ل"6K gاحلا هق"ق# Lاشfت3ا و gاؤ3 ;0&' ه4 دو, Z"R
ا5 5ا"&' Pا"'اح* و :اح*ا oا"قلا ا/ه يلع و د.درD {Xاو qوXولا
و 1د.د $"نn \شC' 5د ا5 ي2K ه4 داهدر' 1ا هدد>تم }.دا#ا 5د
\3ا هل%BA زا دا هد"35 ه0ترم $.ا' ]%ع P2K ه' و Pانn ا5 ي2K
Pا%>نلا $' هث5ا# \3ا هل%BA زا و ي5ا+ا هحلbو'ا Pز qا+"م5
ه0ترم $.ا ه4 دش 1ول>م و دد"نش \شC' 5د ا5 وا \rار9 ه4 ي5ا+ا
}.د# ه%تت 5د يار0b و هتشD ]*ا# 5دام ر' و \مد, ;0&' ا5 وا
l-9 ا5 gاfشا هدام و هدر4 \.او5 H" Pاش.ا دiوا و ارقK ر4@ g2'
هنBلا \ل,دI gا9 !ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا Pا هماما ي'ا $ع هدو%
ا@اK اه2عا يلا ?رm و g2' ا@اK ?رmنK يماما ه4ر# \>%&K
ر.رقت 5د و Gqا"نFiا !ه ا@اK اCلف3ا يK ?رm و !هدiوا و يتما qارقK
يم Pازا دانع و ;+>ت 2' هn دا هد5وA رf'و'ا 12F Jفل ه4 هC0ش $.ا
\ن3 ]ها وا ه92ع و رf'و'ا ه' :ا&تا رDا ه4 دنن4 ي% Lا+ا دوارت
$' د%حم ه' دش يم وا يf" داقتعا و g2' ].ا6K دار.ا ر' }عا' ا5
ر&R ه4 ددر4 ي% Z.ات3 ارn ا5 وا و دد.درDي% ارn رf'و'ا
\ن3 ]ها دH ه4 دن%CK ي% ههاد0لا' 12F زا وا' \3ا :ر9ا kVش
U2,ا cد* و Pا%.ا ?و9 و ر0%v"R \مد, \4ر' ه' ه0ترم $.ا ا5 g2'
ر' M.رحت 5د ا5 \.او5 $.ا ا/Cل و هدش ]*ا# ?اعاb ر' \0Qاوم و
.رf'و'ا ].ا6K 5د ه دا هدر4 د5او qوXولا T"حت
ه4 \3ا 5و4/م \ن3 ]ها ;ت4 5د دن.وD هfA :!f. و د* د"4
1و. ه"شع رm يلا>ت هللا P…I دومرK !ل3 و ه"لع هللا يل* ?ر6حA
;8وم \.او5 $.ا و Gه*ا, ر%>' و هماع oانلا' اها0K هدا0ع يلا هKرع
و ه"لع هللا يل* ر0%v"R :ان8 ر"قحت و دوش يم ر0%v"R ر' ر%ع ]"6فت
هداد 5ار9 Uا, ا5 ر%ع و دا هدر4 ],اد oا هماع 5د ا5 وا ه4 !ل3
]%# و هتش/D د# زا دانع و ;+>ت و اف8 و 5و8 $>b $.5د و دا
\3ا ]"لد 1اد4 124 $.5د gوا هد"35 \.اCن' هل%حم ر"F يلع 12fلا
زا دارم ه4 ار.ز دو' هماع 5د !ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R هfA ر'
1و%ع زا !لfتم ه4 \3ا ه"لو*ا هدعا9 و دا $.رXا# Pا"8ا# oا
188
I 188 G
jKاوم Uو+, و 1و%ع د"%CK هfA 1ود دشا' يم _5ا, دو, 124
5د ي2K و \3ا هماع 5د ي2K دن.وD ه4 Pامز $.ا 1درم L5ا>تم
يم ا5 $.ا ي&4 د.A ي% \3ا5 \"'رع يو5 زا 2*ا Jفل $.زا ه*ا,
ه4 \&A zا ين>م هfل' دشا' :رع 124 ا' انشAا jل-م ه4 د%CK
يلع دومرK ر4@ Pا"8ا# \ل"6K PاWتشرK ه' زو5 PA 5د يلا>ت j#
\ل"6K }.د# $.5د 7R k"+Vت' در4 Pا"' ا5 ر%ع \ل"6K 1و%>لا
?اها0%' دومرK k"+Vت ا5 ر%ع ي5A \3ا [ادولا هB# 5ا6# l"%8
يلعا •م 5د :انBA \ل"6K ه4 يلع•ا•م دH وا Lرش 5اCQا يار'
ا5 Pاش.ا \9و $.5د ددو' Pاش.ا يD5H' دقت>م و دو' هتKا. ?رCش
ه4 \3ا kVش $.ا وا Pا5ا. زا يf. ه4 ددر4 lل-م H" ر%ع gاح'
ه4 \3ا ر0%v"R يD5H' ه' ?اها0م \ق"ق# 5د 7R د5اد ه0ترم $.ا
.د5اد ه0ترم $.ا وا Pا5ا. و وا Pاق"K5
و \&, Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :1ود و د* د"4
!ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R ه' \0& دو, \.او5 5د ا5 اف8 و \rاد
يتا !ل3 و ه"لع هللا يل* ها هف./# زا دا هد5وA ه4 يrا8 دا هدر4
H" \ن3 ]ها ;ت4 5د هfA $>b $.ا :او8 ا%rا9 gا0K 1و9 هbا03
!ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا Pا !fثد# $مI ه4 هش.اع زا \3ا يورم
ه4 دش 1ول>م 7R Gادعا9 iا gو0. Pا4 ام هو9د+ت 2K ا%rا9 gو0. Pا4
يم lل-م \"' ]ها و ?ارC-م _اوزا iا و دو0 $.ا ف.رش ?داع
?ا.او5 ه' !.در4 [و85 \3ا {"ح* H" هف./# \.او5 Pوn و ددش
lKدنم gاfشا و !"تKا. ر&فم ا5 }.د# $.ا هر.رهو'ا زا رW.د ه'اح*
ا%rا9 gا' ا%اI gا9 ها هر.ره ي'ا $ع يقC"0لا و !4احلا _ر,ا دش
]9اع ره و دش 1ول>م 1ا"9 ه8و اBن.ا زا 7R Gه6'ا يK Pا4 `رBل
$"مز و Pا%3A ?وافت !ه ا' aرم \لا# و \ح* \لا# ه4 داد"م
aرم \لا# 5د دناد"م ?ورم L2, و 5اع \ح* 5د ه4 يH"n د5اد
و 1درم :رق' \شb و ي4وn ر' زار' \8ا# qا69 ]eم دننf"م H.وBت
\3ا د5او PAر9 k 5د ا/Cل و ر'ا4ا 7لBم $"ع 5د اR Pدر4 زا5د ]eم
I ُهْ4, %ْ دُي ُ هَلوُ>َ رَ & َهّ4ل? ِ•, <ُ ي ْ 0ََ& cdَRَ ) $ ‘يِRَ F= ل? !َ4َ ع اَ لَ& cdَRَ ) ِ dَRْ عَ f=ل? !َ4َ ع اَ لَ& cdَRَ ) !َFْ عَ f=ل? !َ4َ ع َ \ْ3َل
6 ا•F3, لَأ ا• /?َMَع ُهْ /•Mَ;ُي ّلَ وَتَ ي ْ 0ََ& ُ راَهْ نَf=ل? اَه, تْaَ 8 ْ 0, nِRْ Xَ 8 _ UاG نَQ V• D زا \3ا ;Bع و G{تفلاI
ه4 هح"ح* ]ماحم دو8و ا' ا5 \ن3 ]ها ?ا.او5 ه4 هورD $.ا ;+>ت
$>b هد5وA يKاش ر.رقت و Pا"' {Xو ا' ا5 ]ماحم PA \ن3 ]ها دو,
189
I 189 G
د5اد هدعا9 دو, gو*ا 5د ه"ماما qا%لع رW.د و ي6ترم د"3 و دنن4
cدا* ?ر6# زا دو, و در. i {"ح* ]%حم هل د8و يتم ر0Vلا Pا ه4
ا"# و !fل $C8ورK و انل ان.5او8 همد, ه4 دنن4 \.او5 ه%rا رW.د و
5د دنشا0 ?ر"F يKانم و ?ورم 15ا, ه4 {"ح* ]%حم €"ه و دننf"%
دن.ا% يم H.وBت ه"قت ه%rا و qا"0ا ر' ا5 sو5د و :/4 و د5A ي% Pا"م
.دوش lفترم PاD5H' $.ا gا>Kا و gاو9ا زا دا%تعا ات
\3وR ر' Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :1و3 و د* د"4
زا% هف"ن# دH ي5A هfA $>b $.ا :او8 دا هتشاد Hrا8 ا5 زا% u3
ه"لfلا' {لا+م و ه.ودا gا%>ت3اا' PA \'وb5 ه4 ;ل4 sو'دم \3وR ر'
\3ا $"ق.رK ه"لع jفتم ه4 {"ح* }.د# ر'ان' \3ا Hrا8 دشا' هتK5
ر' ]قع و GرCb دقK Ž'د :اها ا%.اI دومرK H" و Gه5وCb دلBلا sا'دI
1ار# Pا5وا8 \3وR Pد"ا35 \3د زا ه4 ار.ز دنf"م \لiد $"%ه
\'وb5 Pوn Uو+Vلا ]ع يDدز \لا# 5د ه'رD و ‡رD و ر"ش ]eم
:ان8 زا هfل' دوش ي% \3اB دشا0 Pاش \3وR ر' PA دنام و cرع
!&9 $.ا' Pد"ا35 \3د 5اCbا ه%rا و !ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R
7R \&.ورم رتاوت' رتشا و ر, ي5او3 و \3ا هدش \'اث Pا5وا8
ر'ان' Mحم دا هدر4 اCن.ا \3وR \3اBن' !f# ه4 Pدرم زا د>'
P وn \3ا هدو' \شوD و ي'رn و Pو, زا ه‘ يد' \'وb5 †2ت,ا
ددرD dش, و دوش هدر4 Lا* ه.ودا و {لا+%' \'وb5 $.زا ا5 \3وR
ا. gو' يور' ه4 هما8 u5 5د دن4 دوع دو, يل*ا \لا# Pا%ه ه'
\3وR ي5A هدر4 dش, و هت&ش زا' و دنشا' هتV.5 رW.د \3اB
l"%B' د"Bم PAر9 5د ا5 وا هfA ]"لد' \3ا _5ا, 1و%ع $.زا ر.Hن,
I يلا>ت هلو9 دا هتفD ^اRا هrاH8ا ُهُFَ ;ْ<َ ي o م$عاَ ~ !َ4َ ع ا' GRَ aُ G-َ لِإ َ-$ )&ُأ اَ -, : ُدِQَ أ اَ ل ْ`ُ ق
_œاَ / َRْ 3َ^ GRُ <= Y? ِ 0َFَ : ,هِ / , هّ4ل? ِ Rْ 3َ‚, ل ّ`, Hُ أ ا*9ْ (,: ْ&َأ c\ْQِ ر ُهGنِBَ: _Rيِ Jْ ن,% َمْaَ ل ْ &َ أ ا•)وُ#ْ (َ ا'َ i ْ&َ أ * 2َتْ3َ َنوُ"َ ي ْ نَ أ اّ لِإ
6 ] م3,)َ ر ]روُ#َ^ َ lG /َر ّنِ Bَ: _iاَ ع اَلَ& V…O D \3اB H" وا PاوVت3ا و وم ا/Cل و G1ا>iاI
هfل' هدش \'اث يعرش ]"لد €"ه ه' Pداد ر.Hن, !f# ا5 u3 و د5اد
و ه>"ش و دا هت,ا3 g2# دن‘ ‰م u3 ه‘ ا5 5اfش د"Bم PAر9 5د
ه4 وا Pاهد 5اfش \لا# 5د ه4 \3ا رهاQ و د5و, يم cافتاا' ين3
7R ا6عا رW.د و \3وR يا8 هn د35 يم 5اfش' \3ا :ا>ل ]حم
1ول>م 7R ددر4 يم g2# ارn ا5 وا 5اfش \شاد يم ر.Hن, !f# رDا
190
I 190 G
}.د# و PAر9 L2, Pدر4 $>b هل•&م $.ا ر' \ن3 ]ها ر' ه4 دش
7B [ا%8iا' ه4 Pا&ا dش, GهوDIهD ر' ه"ماما دH ي5A \3ا
و دشا' zورفم يا8 رDا دوش ي% ^اR ر"'دت €"ه ه' و \3ا $">لا
و Gداش5اI 5د يل# N"ش هYانn \3ا Hrا8 زا% هد.درD dش,
و دا هدر4 $.ا' {.ر+ت ي3وb رف>8 و'ا و Gl.ارشI 5د !3اقلاو'ا
Pا"م 5د iا# د5اد !Cن"' ا%"K هل•&م $.5د L2, \3اCن.ا [ا%8ا
.در4 د.ا' ه&.اقم 1دA هوD و ;لfلا sو'دم \3وR
هتشاد Hrا8 ا5 hر-ش ;>ل \ن3 ]ها دن.وD هfA :15اCn و د* د"4
د"Bم PAر9 Uو+ زا و \3ا 1وم/م [رش 5د وCل و ;>ل هfiا# و دا
].ا9 هل'ان# و ه"fلام و هف"ن# هfA $>b $.زا :او8 1ول>م PA Zهوf
و دنن4 \.او5 PA \مر# ر' هلاد 5اثA و دا hر-ش ;>ل \مرح'
gوا †رش دنY' \3ا هورfم gوا gو9 5د \3ا gو9 ود ا5 ي>Kاش
^رت و \لBع PA يادا 5د و دنf ر",Sت دو, 5اتVم \9و ا5 زا% هfA
?ا08او هfA 1و3 دشا0 Pا"م 5د 5ا%9 هfA 1ود د.ا% ه :ادA و $ن3
دقفت و $.دلاو ي5ورX \مد, ]eم دنf ^رت ]vش $.ا ;0&' ا5 رW.د
هfA 15اCn Hrان8 [ا0تا و يXرم ?دا"ع و :5ا9ا ?5ا.ز و gا"ع و ]ها
!BنR د.ا" Pا"م 5د sو5د !&9 و sو5د و gاد8 و [اH ]vش $"ع 5د
$.ا زا !ه يf. رDا 7R دشا0 ?ااو"# ?5و+' 5و+م وا ?iA هfA
يK ا/4 دوش هر"04 5ار*ا ه' و ددرD 1ار# دوش دوقفم هاWYنR †ورش
ها ي>Kاشلا $ع {* د9 و \3ا 5وC%8 jKاوم رW.د gو9 و Gqا"#iاI
hر-ش' ;>ل !"ل&ت ر.دقت ر' و يلاHvلا دما#و'ا ه"لع k ه"لا l85
د.اfم زا \mKاحم و uن8 يوRا9 \Kا.5د و $ه@ /"حشت 5د Pوn
ر"ت و oرK ;.دSت ]eم `ا0م ;>ل !f# 5د د5اد 1ا%ت يل,د Pان%شد
يلا, ه4 \&A \3ا 1وم/م ه4 ي0>ل دش ],اد يزا' هH" و يزادا
دنن4 ه H.وBت \ن3 ]ها ا5 ;>ل €"ه ]"09 PA زا و ين.د د.اوK زا دشا'
jلا, ?ا8انم \9و ه4 زا% \لا# $"ع 5د Pاش.ا ه4 ه"ماما L2V'
ر4@ ه' \3ا ?اعاb oا5 و \3ا ?ادا0ع ]6Kا و ?او%&لا و a5iا
5د وا ر"F و ي3وb رف>8و'ا هYانn دا هدر4 H.وBت ا5 يزا' $"ت"+, و
Pا دوش هدر4 اBا زا ]ق هYانn دا هدر4 ر4@ ;ت4 رW.د و G;./CتI
.يلا>ت هللاqاش
191
I 191 G
انF و دور3 Pاش.ا ه4 \ن3 ]ها ر' دنن4 $>b هfA :!BنR و د* د"4
5ا%ش ي' 5اثA و }.دا#ا PA Zهوf 5د هfiا# دا هدر4 H.وBت ا5
و وCل ?iا ه' Pورقم انF ه4 ار.ز \3ارتKا Mحم $>b $.ا و دد5او
qار04 و 1اmع N.اشم و \3ا 1ار# ه>'5ا qاCقK [ا%8ا ه' ر"ماHم
هفrا-لا د"3 هfل' هدرf \0F5 P|' و هد"نش ا5 1ورحم qانF ه"Kو*
[ا%&لا ه4 د.وD ي3اK cوزرم N"ش و هلا-' ها ه4 د.وD يدادv' د"ن8
ا' gاو9 :و, زاوA دا هد"نش \ن3 ]ها PاD5H' هYA و هت"%لا4 1ار#
زا ه \3ا هدو' دشا0 وزا هنتK Lو, ه4 ي&4 زا jKاوم Pو%6م
رe4ا و دوش ?وCش }عا' Zد.د ه4 ي0ن8ا Pز ه و ]fش zو, درما
رBه ر4@ ا. ?اعاb ه' j.وشت و 5ا و \ن8 ر4@ 7ن8 زا Pاش.ا [ا%3
دو' \0حم ياولF 5د $"0حم ?iا# ر' \3ا cا0-iا ;.ر9 ه4 ]*و و
دو, ;ه/م فلاVم هfل' [رش فلاVم $تفD 1ار# ا5 انF !&9 $.ا و
هدر4 ر4@ Goو5دلاI :ات4 5د Pاش.ا gوتقم N"ش \&ه H" Pاش.ا
زا ه4 \3ا $.ا ;rاBع و oر>لا يK هbورش' qانvلا زوB. ه4 \3ا
ر"%, و دا&K ه.ام ر3ار3 ه4 \&.H"n ه"ماما دH [ا%3 †ورش
Pوf.i و 285 Pوf. i و ه‹رما l%&%لا Pوf. Pا وه و \3ا j&K
]مSت اBن.5د Gدعاوقلا `رشI يK ا/4 ا'/4 Pوf. i و qاBCلا يK ر>شلا
.درم زا [ا%3 ر' د5اد ?دا.ز {09 5د 5د9 هn Pز زا [ا%3 ه4 در4 د.ا'
دداد يم ;.رK Pاش.ا L23ا زا ي>%8 هfA :!شش و د* د"4
PاD5H' رW.د و 5اCbا ه%rا دH دو, \K5 و دمA ?رef' ا5 اCف3 و اق%#
ه4 در' Pا%D 1درم 1اوع ات Pاش.ا ياهها, زا _ور, و gو,د و $.د
$.د ?امدقم و دناD5H' $.ا Uا+ت,ا ا' :اح*ا و Uا, ه/م2ت زا اCن.ا
ر0ت>م ?ار6# زا ا5 Pاش.ا ?ا.او5 و دن.ا% j"قحت Pاش.زا ا5 دو,
رشتنم و _5دنم ?ا.او5 Pا5د ا5 دو, ]"bا'ا و ;.@ا4ا 7R دن3انش
ر3 و دداد انK دا' ر' هل"# $.ا' ا5 1اوع زا يرe4ا Pا%.ا و $.د هت,ا3
و ر9ا' ?ر6# و داB3 ?ر6# Pامز 5د Pازا' اFد و Pا5اfم $.ا هورD
و !لا3 $' 1اشه و !fحلا $' 1اشه 12&لا !C"لع cدا* ?ر6#
$' !f# و $"عا $' ه5ا5ز و يل2ه !C8 $' د.ز و ي%e"م و cاb gاو#ا
1اقم يلاع 1اما ه3 ره $.زا \.او5 qاعدا ه4 دا ي%", هورع و ه0تع
هل"# $.ا ها5 هر"e4 ?ا>%8 هورD $.زا Pر9 د>' ار9 $"نY%ه و د5اد
\'و هfA ات ددو% يم j.2, Pا%.ا و $.د ?5اF و دا هدو%"R يم
192
I 192 G
و ددش دلوتم Pاش.ا و د"35 يدC%لا $&حلا $' د%حم 1اما ?ر6#
د>' رfم و ر.وHت :ا' و ددر‘ ?اKو 5د $3 رv* و \"لوفb \لا# 5د
5ا0,ا و [ورK و gو*ا 5د 5ا"&' ;.@ا4ا و دش رت`وتفم Pاش.ا :ا"F زا
]ها 1@ و ه>"ش `دم و $"نمؤ%لا ?اCما و افل, و ه'اح* $عا-م و
اهورD $.زا \9و ره 5د ه%rا ?ار6# و ددو% \.او5 رتKد رتKد \ن3
و ددر4 يم د5 ا5 Pاش.ا د.اقع و ددومرK يم 5اCQا ي5اH"' و ?qار'
رهاQ 1درم دH اCن.ا و ددو% يم 5اfا و ;./fت ا5 Pاش.ا ?ا.او5
و يت"*و+, ا5 ام iا و \3اف,ا و ه"قت ر'ان' ه%ه $.ا ه4 ددرf"م
زا هل"3و $.ا' و \&" ا5 PارW.د ه4 \3ا jقحتم Pاش.ا :انB' ي'ر9
هدش l9او ه5ونم هن.دم زا 5ود د2' 5د ه4 يا&4 ا*و+, 1اوع 1درم
اهرCش $.ا دنام و Pاشا4 و !9 و o5اK ]ها و cارع ]ها ]eم ددو'
يل>8 ?ا>95 و دنتKرW"م ?ار6# 1ان' زا" و 5/ هو8و رW.د و 7%,
ا5 دو, $.د و دداد يم Pاش اC|' ?ار6# ;ا8 زا ي3ا0ل ياهرCم و
\KرD يت5و* و د"35 !C' ي0ه/م هfA ات دنت,ورK يم ا"د ]"ل9 $%e'
ه%rا زا دو, هح"ح* ;ت4 5د ه"ماما رW.د و ين"ل4 ه4 \&A ;Bع و
ا5 UاVشا $"%ه ?ا.او5 زا' و دنن4 يم ]ق هورD $.ا \م/م 5اCbا
د.اقع 5اfا هرهاBم د"Cش د.ز ?ر6# و دا هت,ا3 دو, ه0>4 و هل09
يزو5 هfA ات هدو% ي>9او N"'وت و ر8ز ا5 اCن.ا و ددومرK هورD $.ا
هنع ير' وه و ي'ا $ع gوقت ا%"K ي"حت&ت iا ه4 \فD ا5 gو#ا 1اشه
^و,ا d"'ا د>' 1امiا ا%ا و 1اما' \&ل dا امو. هل gو#iا gا9 هت0لا
]rا&م d%ل>. ي'ا Pا gوقت ا%"K ي"حت&ت iا gو#ا ا. gاقK د%حم
اCل>B"K !قللا در0. Pا4 و اد.دش ا0# ين0ح. Pا4 ها و ين%ل>. i و $.دلا
ين"لfلا هاو5 اد'ا Pوf.i ا/ه 5انلا ينل,د. ا%ع ينفf. i ف"fK يK يK
?ر6# ه' ا5 دو, ه4 ه"ماما ;ه/م هاعد زا و ه"مامiا $م هر"F و
Pامز 5د دو' ه9داز }0,ا \ق"ق# 5د و درf"م :و&نم !Qا4 ي3وم
$Bلا d.د' دو' ;قلم ه4 \3ا رعاش !"هار'ا $' cاح3ا د"ش5 Pو5اه
N.5اوت l"%8 5د وا {.ا09 $.ا و }>' رfنم و ?او0 رfنم و lا* رfنم
$' د%حم $' د%حم هف.ا-لا N"ش ا/ه lم و \3ا 5وCشم و Lور>م
و ي6ترم د"3 دات3ا و د5اد ?رCش د"فم N"ش' Pاش.ا دH ه4 Pا%>نلا
:ات4 5د \3ا ي%9 ه.و'ا' $' د%حم درDاش و ي3وb رف>8 و'ا
ي6>' و هدر%ش دو, Pا.اوش"R و اCقK زا ا5 وا ;9ان%لا و ;لاe%لا
و ر9ا' ?ر6ح' و دا هت,ادرR 5وHم qاC'ات4 و يل>8 Šاه هV& اCن.زا
193
I 193 G
$.ا Pاش.ا ه4 دا هدر4 ]ق و دا هدو% \0& ه%rا رW.د و cدا*
\9ولا دنع PA ر"Cشت و Jفح' ي*و ا5 ام و ددرf"م اف,ا ا5 ;ت4
!شn و ر3 ر' ا5 ه%ه د"35 ه>"ش دH ;ت4 PA Pوn و دا هدو%
ين"لfلا هاو5 ا%4 دداC زاFA ا'احم ي' ?ا"ل>8 PA ?ا.او5 و دا هتشا/D
ه0.ر9 :5ا9ا ي6>' ه' ا5 ي'ات4 Pاش.زا هف.اb و هلو0نش دلا, ي'ا $ع
زا ي6>' و ه"ماما Gدات3iا :ر9I :ات4 ]eم دا هداد \0& ه%rا
5د ا5 دو, هدو% \"' ]ها \0حم ياوعد ه4 دا هدو' يار+ Pاش.ا
5د هfiا# !"ماما P2K :اح*ا زا ام ه4 دنتفD و دا هدر4 ],اد ه>"ش
و ?ادا0ع و هزو5 و زا% 5د و ددرf رهاQ 123ا دو, هل"09 و 1و9
gوb و ددش اد8 و زات%م و ددام Pاش.ا d.رش 1و35 و [اXوا
و دد5وA يم ]%>' Pا"ار+ 5و-' ?2ما>م رW.د و :رش و ]4ا ر%>لا
PAزا دو, Pا%.ا و $.د \.او5 هتشاد 5وا' اCA زا ا5 ه%ه $.ا ه>"ش
رف>8و'ا ه4 يار+ !"هار'ا $' ا.ر4ز ]eم دنتKرD يم ا'احم ي' هعا%8
.oا"قلا ا/ه يلع و دنf"م \.او5 يو زا G;./CتI 5د ي3وb
ه"قت :ا0لا ه%تا, و Pاش.ا دو"4 !Qاعا زا هfA :!تفه و د* د"4
PA aرF و :ا0ل :ا'5ا و 2قع زا دو, ]bا' ;ه/م qاف,ا ين>. \3ا
;.@ا4ا و \ل2X ر' ]قع ]ها ات Pاو& و Pا"0* و اCف3 ر' ;ه/م
5د ه4 دوش هتKرD ا5 Pاش.ا هاDره و دنH !ه ر' و دوش lل-م Pاش.ا
و ا%ش \.او5 فلاVم و \3ا د5او \.او5 $"نn ه%rا زا :ات4 P2K
$.ا و \3ا ه"قت ر' ]%# Pاش.ا ه'و8ا $.رتC' \3ا%ش هد"قع :/fم
HDره دو' ي% ]*ا $.ا رDا Pاش.ا gو*ا زا !"mع \3ا يل*ا ه"قت
Pوn و \Kا. ي% _او5 ?5و* !ه اق%# و اCف3 دH Pاش.ا ;ه/م
ه%rا زا ا5 دو, ;ه/م ام ه4 \&اد' ه9رK $.ا _اCت'ا و ر,افت رتش"'
Pادا, Uا, ه/م2ت ام و !.ا هتKرD ارK 5ار'ا \"' ]ها و 5اCbا
?ا92م ه-3او 2' ا5 Pاش.ا Pافن+م ه4 \3ا 1ول>م $"ق"' و !"لو35
ه%rا ?ار6# و Pاش.ا Pا"م 5د د'i 7R هدش ]*ا# ه%rا ?ار6#
:و&نم ه%rا' ا5 دو, ه4 د5اد Pا.اوش"R و دا l9او \.او5 و y.ا3و
ه4 دو% ;3انم iا# ددرf"م ;ه/م ]ق :ان8 Pازا و دنت,ا3 يم
و cوثو \ق"ق# ات د.A !لق' هلا35 $.5د Pاش.ا L23ا gاو#ا زا ه5اR
ا/ه ددرD {Xاو \3ا يrا/4 PاD5H' زا @و,Sم ه4 Pاش.ا ;ه/م ?و9
.دش هد5وA هدح"لع ي'ا' !Cم ;ل-م $.ا Pا"' يار'
194
I 194 G
1و3 :ا'
ه>"ش L23ا gاو#ا ر4@ 5د
و ه>"ش ;ه/م xود# qادت'ا ه4 gوا :ا' 5د }ح0م $.ا دنn ره
اما \3ا هتش/D gا%8iا' هدش $"0م Pا5د Pاش.ا ياه ه9رK :ا>شا
‰م هدر4 دا. اCA ŠاC"D5H' و اC"'و, و gاو#ا زا ]"+فت ه' :ا' $.5د
يد+9 رm ه4 دوش ‰م ;ل-م $.ا' ه8وتم }ح' و رm اد+9 و دوش
يلا%8ا }ح' زا يل"+فت }ح' و د5اد 5ا"&' Pاح85 ين%X رm زا
.5ا%ش ي' ?وافت
:دا هدو' هق0b دنn ه>"ش L23ا ه4 \&اد د.ا'
$"ل6%لا 7"r5 زا ه-3او 2' ا5 ;ه/م $.ا ه4 يا&4 يلوا هق0b
$bا' 5د ه4 دا $"قKانم هق0b $.ا و ددو% هدافت3ا $">ل 7"ل'ا
ات ددش !لfتم 123ا ه%لf' رهاm' و دنتشاد ر%6م 123ا ]ها ?وادع
و \فلاVم [اق.ا و Pاش.ا ياوFا و 123ا ]ها هرمز 5د دمA 5د ها5
ا03 $' هللاد0ع Pاش.ا يادتقم و در4 هداش4 !Cن"' ا%"K دانع و Mv'
gوقنم gوا :ا' 5د ير0b N.5ات زا وا gا# يادت'ا ه4 \&"ا>ن* يدوC.
و افل, و ه'اح* ر"فfت ه' ا"اث و ر"ما ?ر6# ]"6فت' gوا وا و هدش
?وعد ا5 1درم ر"ما ?ر6# \"هولا ه' اeلاث و Pاش.ا دادت5ا ه' !f#
g2Xا و اوFا هلا0# 5د دو, [ا0تا زا ا5 d. ره داد>ت3ا ;&#ر' و دو%
$"rA $.ا ه4 \3ا ه6Kا5 cرK l"%8 c2biا يلع هود9 وا 7R د5وA5د
رDا \3وا هد5وA $"مز ]ها :ول9 5د $">ل 7"ل'ا هن"3 زا $"DA \ثا0,
ر'ان' دنن4 دا. يد' ه' ا5 وا و دن.ا% وا \%> Pارف4 Pاش.ا زا يرe4ا هn
ه2F qادتقم ا5 وا ا/Cل و دو' هدش ].ا9 ر"ما ?ر6# \"هولا ه' ه4 PA
زا ه%ش Pا6"فت&م وا PادرDاش ه%ه ره \ق"ق# 5د $fل 7' و دناد
دهاشم \.دوC. ين>م Pاش.ا cرK l"%8 5د ه4 \3ا $.زا و دن.وا M"K
ارتKا و :/4 زا oو3دم و يفVم Pا.دوC. c2,ا و \3ا oو&حم و
و هللا 124 ]%# و دو, gو35 Pا5ا. $>ل و PاD5H' ;3 و PاتC' و
و gد 5د j# ]ها ?وادع 5ا%Xا و وا ]%حم ر"F ر' gو3رلا 124
و $تKرD هش"R cاف و l%b و Lو, ها5 زا jل%ت و ي3ولRاn 5اCQا
195
I 195 G
يل>8 ?ا0تاfم و ه5وHم ?ا>95 و Pدر%ش $.د Pا45ا زا ا5 ه"قت
cاق#ا و j# gا-'ا و Pدو% \0& ه%rا و ر0%v"R ه' ا5 اCA و $ت,ا3
دش 5و4/م ه4 5دقن.ا و Pدر4 دو, يو"د هد3اK aارFا يار' ]bا'
ا5 ي&4 رDا و ي5اور, زا \&.ا هو% و ي5ا"&' زا \3ا ي4دا
gافا ه5و3 ات هتKرD هرق' ه5و3 زا ه4 د.ا' دتKا 5وmنم يل"+فت [2bا
gا%عا و ?اف* زا Pا.دوC. ر4@ 5د هYA و د.ا% ه>لا-م رfK و 5وF ه'
و gا%عا و ?اف* زا' د5اد pوفحم دو, $ه@ 5د \3ا دو8وم c2,ا و
ه4 \3ا $"ق. دهد هق'ا-م دو, pوفحم PA ا' ا5 ه9رK $.ا c2,ا
.د.Aر' وا Pا'ز زا ]>نلا' ]>نلا j'اb و د.A 5د وا gد 5د gاقم $.ا cد*
?ر6# P2تا9 و PاقKانم و Pاا%.iا ف">X زا يتعا%8 :1ود هق0b
5د+م Pوn و 5ا04 ه'اح* Pا.وD د' ه4 ا03 $' هللاد0ع Pا>'ات و Pا%eع
د2' 5د ه4 دنتشاد PA يو5 و ددو' هدش 123ا 5د ه%"mع \ثا0,
رfشل 5د 5اnا و 5اn د"ا5/D دناوت ي'ان8 يلاع ه' ]3وت ي' 123ا
و ددر%ش يم :ان8 PA ه>"ش زا ا5 دو, و دد.H, يم ر"ما ?ر6#
و ?امد, l%-' Pاش.ا زا ي,ر' و دد"ا.وD يم $"9دا* و $"+لVم
gا%لا \"' gاvشا و gا%عا رW.د و اC.5اد8وK و اC.5اد ه'و* زا ;*انم
\ثا0, ه%ه $.ا ا' و دداد ي% \3د زا ا5 ر"ما ?ر6# ^5ا0م $ماد
و دو% يم هول8 5وCQ ه+نم ر' Pو%4 هدرR زا \9ولا دنع اCA ينbا'
ا5 :ان8 PA 1اm داش5ا 124 HDره و دد.ز5و يم ر"ما :ان8 يامرKا
و ددو% ي% \'ا8ا ا5 وا ?وعد و ددر4 ي% zوD اv*ا l%&'
?امد, ر' هاDره و دد5وA يم ]%>' jح' 1اما يهاو و رما وا L2,
gام و اد, PاDدن' ر' \ا", و !لQ \3د ددش يم :و+نم و $">م
Pا'ز دو, ي5ازا' 1رD يار' 5ا04 ه'اح* j# 5د و دنت,ا3 يم زا5د هللا
Pاش.ا L23ا و MKاو5 Pا.اوش"R دا هعا%8 $.ا و دداش4 يم $>b
ر' هق0b PA 5د دو, Pا%.ا و $.د يان' ه4 اCA دH ?و0eلا !ل&م و
?ا.او5 رe4ا و دا هداC $"قKانم و cا&K $.ا ?iوقنم و ?ا.او5
دما5د ;03 و \3ا UاVشا $"%ه \bا3و' ر"ما :ان8 زا ه9رفن.ا
هت3و"R `وXو ه' Pانn N.5اوت يو5 زا :ا' $.5د $"قKانم و cا&K $.ا
و $.ر8اCم زا يلوا ه>"ش ه0لF و ?رe4 ;0&' !"fحت ه>9او زا ]09 ه4
Pوn ددو' هدام ]->م و :ولvم اCن.ا ر"ما ?ر6# رfشل 5د 5ا+ا
?دم و دش ]*ا# oS. L2, 5وما 1اmتا زا و داد و5 !"fحت ه>9او
196
I 196 G
d.دH aو6ع dلم ه5ود و د"35 qا6قا ه' ;.ر9 H" \K2, هدوعوم
?ر+ [و $.زا دو' !"fحت ]حم ه4 gدنBلا همود زا يلوا ه>"ش دمA
رW.د و ه%m>م هfم و ه5ونم هن.دم ه4 دو, Pاbوا ه' هدش oو.Sم $.د
رW.د u5 5د و ددو% ?دوا>م دو' ف.رش زاB# ير9 و ?ا0+9
:ادA داش5ا و \>.رش 1اf#ا h.ورت زا ددو% [ورش $.د ?ر+
?ر6# هYانn د"Bم PAر9 ر"&فت Pا"' و }.دا#ا \.او5 و \ق.رb
رv*ا داC8 زا و دومرK gاvتشا 5وما $"%C' و دش ],اد هKوf' H" ر"ما
5د :انBA هار%ه يلوا ه>"ش زا \9وA 5د و دو% [و85 ر04ا داCB'
$.ا دا% ددو' 5اد ها, هKو4 5د اCA رe4ا ه4 ]"ل9 هعا%8 زا ر"F هKو4
اC"'دا ي' و ?ا%fحت و اC"امرKا داد و دد.د يلا, ا5 Pاد"م هورD
qا"#ا زا وا Pا5ا. j# 5د l"نشت و $>b و اC"rوDد' و ر"ما :انB' \0&
يrاد8 يو5 ددو' هدش PA 5د+م ه4 يد3افم \CB' و دداد ?اوما و
يK !ه ?امد, و ;*انم l%b زونه و دنتشاد !ه ر"ما ?ر6# زا
Lرb $.ا Pادل' رW.د و o5اK و Pا3ار, و cارع ه4 دو' ي9ا' هل%Bلا
\CB' !ه ر"ما ?ر6# ه4 دنت&اد"م H" و دو' ر"ما ?ر6# Lر+ت 5د
و دش دهاوV 5ادر' \3د ام زا 5ا+ا و Pاوعا \ل9 و ادعا ه0لF
ر' ه4 يتلا# \9وA 5د رDا هل%Bلا' دومرK دهاو, ]%حت ا5 ام ?ا%fحت
و 5اداKو Pا5ا. ي.اد8 و يrا/4 Pا&ن8ا \0ح* زا دو' ر"ما :ان8
ه>لا-م N.5اوت 5د ي&4 :رع د2' رW.د و ر+م و 1اش ر' ادعا yل&ت
!ل3 و ه"لع هللا يل* $"ل3ر%لا !تا, }.د# Pو%6%' $"ق"لا' د.ا%
?2ما>م و G]eمiاK ]eمiا !ث qا"0iا يلع q20لا دشاI ه4 د.ا% j.د+ت
اCن">' :انBA ا' هورD $.ا ?2ما>م و هورD $.ا ا' ر"ما ?ر6#
:ان8 ا' $"قKانم ?2ما>م و ي3وم ?ر6# ا' Pا.دوC. ?2ما>م
ه و ددش يم اد8 رfشل زا ه ه4 و/ح' او/# \3ا :|م \لا35
g2م و رbا, ?5ود4 و h5 }عا' هش"%ه هfل' دنتشاد دا"قا و \عاbا
$.5د ا5 \ن3 ]ها ?ا.او5 Pوn و ددو' يم \3ا `و5 Pاهو3 ه4 gد
]قن' 5اnا \&" 5ا0تعا د5اد ه>"ش ا' ه4 يتوادع \%Cت ;0&' :ا'
$"فن+م رتش"' و دزادرR يم ه>"ش هر0ت>م ;ت4 زا ر"ما ?ر6# ?ا%ل4
د5A يم ]ق ود ره زا دا هتش/D ه"ماما و ه.د.ز 5د ف"لSت :ا'5ا و
يد.ز هH%# $' ي"ح. هللا' د.وم 1اما د"نش د.ا' Lا+ا و ]مات zوW'
\3ا Gهمامiا }#ا0م يK هما%حلا cاوbاI ه4 دو, :ات4 ر,A 5د
رf'ا'ا Pو+قتن. 1وق' ?5رم gا9 ه‹ هلفF $' د.و3 $ع هدو% \.او5
197
I 197 G
ام اونلعا ام ر%6ت dا Pور. !Cا iول \ل9 و ا"لع ?ر0,اK ر%ع و
gاقK dل@ رCQا $م gوا Pا4و ا03 $' هللاد0ع !Cنم dل@ يلع اˆرت8ا
دB&%لا ينل,دا و يد"' /,ا و MC !ث هللا ا%C%#5 هللا' @وعا يلع
5داحتت هعومد \ل>BK qا6"' يه و هت"حل يلع M09 !ث ر0ن%لا د>+K
امI gاقK ;-, !ث oانلا l%ت8ا يت# [اق0لل رmن. ]>8 و هت"حل يلع
و ه.ر.زو و !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 يو,ا Pور4/. 1او9ا gا'
ه"لع و Pور4/.ا%م ير' اا و $"%ل&%لا يو'ا و Z.ر9 يد"3 و ه"0#ا*
دBلا و qاKولا و ;حلا' !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 ا0ح* ;9ا>م
هللا gو35 ير. i Pا09ا>. و Pا"6ق. و Pا"Cن. و PارمS. هللا رم‹ يK
$م ير. ا%4 ا0# ا%C0ح4 ;ح.i و ا.‹5 ا%C.‹ر4 !ل3 و ه"لع هللا يل*
ا%K PوXا5 Pو%ل&%لا و aا5 ا%Cنع وه و M0قK هللا رم‹ يK ا%CمHع
و !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 ي‹5 ا%Cتر"3 و ا%هرم‹ يK ازواBت
jلK ي/لا وK هللا ا%C%#5 dل@ يلع ا60قK هتوم د>' و هتا"# يK هرما
يقش iا ا%C6v0. i و ]XاK $موم iا ا%C0ح. i ه%&نلا ير' و ه0حلا
ه.او5 يK و .}.دحلا ر,A يلا Gcورم ا%C6v' و ه'ر9 ا%C0# و c5ام
هللا qاش Pا dل@ يرت3 و G]"%Bلا $&حلا iا ا%Cل ر%Xا $م هللا $>لI
يK ين4ا&ت iI gا9 و $.اد%لا يلا هر"&K ا03 $'ا يلا ]35ا !ث يلا>ت
ر"ما ?ر6ح' ر+م 5د رf' ي'ا $' د%حم ]ت9 ر0, Pوn و Gاد'ا هدل'
;ا8 زا دو' هر+' 5اد ه'و* ه4 oا0ع $' هللاد0ع يو&' د"35
Pا5د هوšR ?واقش هورD $.ا \.اfش رتKد و \شو هما ر"ما ?ر6#
hC :ات4I زا اCن">' ا5 هما%ش \مار4 هما PA iا# و دومرK _5د
]ق \3ا رتاوتم و ه>"ش دH هللا :ات4 د>' ;تfلا {*ا ه4 GهF20لا
{Xوا 1و+>م 1اما ?داCش' ه9رK $.ا L23ا يD5H' و ي'و, ات !ن4
PاK د>' اماI \&ن.ا هما ?5ا0ع ددرD 7مiا $م $"'ا و 7%شلا $م
ه0&تح هللا دن>K دCشت3ا دقK رf' ي'ا $' د%حم و \حتK د9 ر+م
\ee# د9 \ن4 و ا>Kاد ان45 و ا>bا9 اف"3 و ا#دا4 2ماع و اح*ا ادلو
و ارC8 و ار3 !Cتوعد و ه>9ولا ]09 هثا"v' !Cترما و ه9احل يلع oانلا
دعاقلا !Cنم و ا'@ا4 ]ت>%لا !Cنم و اه5ا4 يتiا !Cن%K اqد' و ادوع
i ول هللا وK 28اع ا8رK !Cنم يل ]>B. Pا يلا>ت هللا gS3ا i@ا,
i ه"ن%لا يلع ي&ف ه•bوت و هداCشلا يK ود>لا qاقل دنع ي>%b
يت9و H" و Gاد'ا !C' يقتلا i و د#او امو. qiؤه lم يقلا i Pا \00#
qارما زا و دماF ين' هل"09 زا ه4 Lوع $' Pا"ف3 ه4 د"35 ر0, ه4
198
I 198 G
]تق' ا5 اBA \"ع5 و دا هد"35 5ا0ا رCش ه' وا Pا5او3 دو' ه.وا>م
داش5ا ?5ا0ع $.ا ه0-, Pا 5د و دومرK ه0-, ر"ما ?ر6# دد"ا35
$م يرت ام !Cلا ;لB. و ;لقلا \"%. هللا وI \3ا _5دنم ?5اشا
$"# ا#رت و !fل اح0قK !fق# $ع !f9رفت و !Cلbا' يلع qiؤه [ا%ت8ا
و PوHvت i و PوHvت و Pور"vت i و !f"لع 5اv. يمر. اXرF !تر*
ه/ه !تل9 رحلا 1ا.ا يK !C"لا ر"&لا' !fترما ا@اK PوXرت و هللا ي+>.
!C"لا ر"&لا' !fترما ا@ا و رحلا انع Nل&ن. يت# انلCم‹ J"قلا ه5ا%8
ا5ارK ا/ه ]4 و در0لا انع Nل&ن. يت# انلCما رقلا ه5ا0* ه/ه !تل9 qاتش
$م هللا و !تاK Pورفت رقلا و رحلا $م !تن4 ا@اK رقلا و رحلا $م
gوقع و gافbiا 1ول# !fل gا85 i و gا8رلا ها0شا ا. ارKا ف"&لا
$"%ه 5د H" و GهKر>م !fKرعا !ل و !45ا !ل يا ?ددول gاBحلا ?ا'5
ي5د* !تنحش و اح"9 ي0ل9 !ت2م دقل هللا !fلتا9I د.امرف"م ه0-,
و Pi/Vلا' ي.‹5 يلع !تد&KاK ا3افا 1ا%Cتلا ;v يو%تعر8 و اm"F
هل !لع i $fل و [اBش ]85 ;لاb ي'ا Pا Z.ر9 \لا9 يت# Pا"+>لا
ينم اماقم اC"K 1اد9ا و ا3ارم اCل دشا د#ا ]ه و !هو'ا هلل :رحلا'
و $"ت&لا يلع \K5@ اا اه و $.رش>لا \vل' ام و اC"K \6, دقل يت#
oانلا اC.اI د.امرف"م رW.د ه0-, 5د و G[ا-. i $%ل ي‹5 i $fل
و :2+لا !+لا يهو. !fم24 =!هqاوها هفلتV%لا =!Cاد'ا ه>%تB%لا
ا@اK \"4 و \"4 7لاB%لا يK Pولوقت =qادعiا !f"K l%-. !fل>K
`ارت3ا i و =!4اعد $م هوعد ?Hع ام =دا"# يد"# !تاK gاتقلا ر+#
ه0-, 5د و Ggو-%لا $.دلا ي@ [ادو ]"لاXS' ]"لاعا =!4ا3ا9 $م ;ل9
!C&لا' زاK !f' زاK $م و هو%ت5رF $م هللا و 5ورv%لاI د.امرK رW.د
i هللا و \ح0*ا ]Xا cوK ام يم5 دقK !f' يم5 $م و 7,ا0لا
5د H" و G!f' ود>لا دعوا i و !4ر+ يK l%bا i و !fلو9 cد*ا
LاI دومرK درf"م 1اش ]ها يو&' 1درم 5افنت3ا هf"ت9و رW.د ه0-,
I =!f'اتع \%•3 دقل !fل ْمُتْ4َ قاّx? ,هّ4ل? $`3ِTَ> -, : ?&ُR, #= ن? ُمُ"َ ل َ`3,ق ?َbِ إ ْ مُ"َ ل اَ ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
6 ]`3,4َ ق اّلِ إ ,IَR, %َ „=ل? -, : اَ3ْنEدل? $Iاَ3َa= ل? ُ”اَ تَ اَFَ : ,IَR, %َ „=ل? َ0, اَ3ْ نEدل? $Iاَ3َa= لاِ/ ْ مُت3,Yَ رَأ ِ mْ رَf=ل? !َ لِإ gC D Gه'وتلاI
?5اد !frادعا داC8 يلا !fتوعد ا@ا œاقل, H>لا $م g/لا' و =اXوع
hتر. هرf3 يK cوهHلا $م و هر%F يK ?و%لا $م !fا4 !fن"عا
!تا ام Pولق>ت i !تاK ه3ولSم !f'ول9 Pا4 و PوC%>تK ي5او# !f"لع
Hع و رKو و@ i و !f' gا%. $4ر' !تا ام و يلا"للا $شVت&"ل ه>نم يK
199
I 199 G
;ا8 $م \>%8 ا%لfK اCتاع5 ]X ]'ا4 iا !تا ام !f"لا رقتف.
Pوداfت !تا :رحلا 5ا ر>&م هللا ر%>ل 7•' و ر,A ;ا8 $م ?رشتا
يK !تا و !fنع 1ان.i و Pو6>ت%تi و !fKارbا kقنت و Pود"fتi و
ا@ا l"-.i $%' \"نمI د.امرف"م رW.د ه0-, 5د H" و GPوها3 هلفF
$.د اما œ!f'5 !4ر+ن' Pورmتنتام !fل ا'اi ?وعد ا@ا ;"B.i و ?رما
اثوvتم !f.داا و ا,ر+ت&م !f"K 1و9ا !f"%حت ه"%#i و !f>%B.
$ع 5ومiا فشf. يت# ارما يل Pو>"-تi و iو9 يل Pو>%&ت2K
يلا !fتوعد 1ارم !fنم Žل0.i و 5اث !f' ^5د. ا%K هqا&%لا ;9اوع
و6نلا ]9اeت !تل9اeت و رشiا ]%Bلا ?ر8ر8 !تر8رBK !fاو,ا ر+
I ف">X ;.ا/تم دن8 !fنم يلا _ر, !ث ر'دiا اَFG نَfَك َ 0G3َ Tَ8 اَ َدْ;َ / . }َa= ل? -,: َlَ نوُل$iاَ Xُ ي
6 َ ن&ُRُ |ْ نَي ْ مُHَ& ,Uْ وَF= ل? !َ لِإ َ نوُقاَ(ُي ƒ D يrا/4 Pا5ا. $>b و 1@ 5د H" و GgافiاI
ا%ل4 ه"عادت%لا :ا"eلا و هد"ن>لا qاf0لا ي5اد. ا%4 ي5ادا !4I د.امرK
$م ر&نم !f"لع ]Qا ا%ل4 و ر,A ;ا8 $م \fتCت ;ا8 $م \-",
يK ه06لا 5احBا رحBا و ه'ا' !fنم ]85 ]4 jلFا 1اشلا ر3انم
!f' يم5 $مI د.امرK رW.د ه0-, 5د H" و اه5ا8و يK l06لا و اهرB#
\حت ]"ل9 ?ا#ا0لا يK ر"efل هللا و !fا ]*ا cوKا' يم5 دقK
و هدر4 ر4@ GهF20لا hCI 5د يX5 اCما%ت' ا5 ;-, $.ا و G?ا.ارلا
$' يلع و دا هدر4 \.او5 دو, ;ت4 5د H" ه"ماما رW.د وا ياو3
هتفD هف.ا-لا N"ش ي3وb $&حلا $' د%حم y03 oواb $' ي3وم
gات9 يلا هKوfلا ر0نم يلع oانلا وعد. Pا4 $"نمؤ%لار"ما PA ه4 \3ا
$'ا زا' Pا>ق. $'ا gا9و qاد>+لا 7فنتK P285 iا ه'ا8ا ا%K هاv0لا
هعاb aرفل !ه5اCQا و !هداقتعا lم هول/, qiؤه ه4 د.وW"م oواb
ه"لع Pا4 و ]bا0لا يلع هوعزان. $./لا Pا و jحلا ;#ا* ها و
qiؤه $م امو9 l%3 د9 و ا>ف ها5اد%لا ه.دBت i $fل و !C.5اد. 12&لا
و :ا0لا يتدا6>' /,اK ه' PوفVت&. و هKوfلا دB&م يK هنم Pولان.
.2e%تم دشا
:\"'
\لحت3ا ام انXارعا $م هH>ل ƒ رماVم qاد ر"F ا•.رم ا•"نه
200
I 200 G
\.او5 و اهه0-, $.ا [و%Bم زا و .!C"لع اعد و !Cل4 !Cنم 7•"K
Pا"عدم ه4 ه9رK $.ا j# 5د ر"ما ?ر6# ه4 دش \'اث oواb $'ا
داش5ا ا#رت و !fل اح09 و هللا !fلتا9 ه%ل4 ددو' :انBA \">"ش
j.د+ت ا5 Pاش.ا هتفD HDره هfA ر' هدومرK دا. !&9 H" و هدومرK
ف*و دو, 124 Pد"نش و دو, رماوا Pا"+>' اB'ا8 و دومرK دهاوV
Pi/, زا ر"F اCن.ا و دو' 5اH"' Pاش.ا $ت,انش و Pاش.ا Pد.د زا و دو%
7R هfل' Pدر4 ;6F و ه+F زا رR ا5 :انBA gد و%ه l.رBت و :انBA
هو"ش :انBA Pدو% LافVت3ا و $تفD د' هت&ش دB&م 5د \شR
d.رش ]%ع $.5د \9و PA ه>"ش l"%8 ه4 دش 1ول>م H" و دا هتشاد
gا# Pوn 7R 74 ود ياو3 ددو' ],اد $.رف و Zهوf $.5د و
دا ه9رK $.ا H03ر3 ]D و 7Dر يو5 ر" ه4 ]6Kا Pر9 و gوا 5د*
.PارW.د gا# ر' ياو دشا' $"نn
y03 ي0تBم د"3 ه4 ددو' هعا%8 ه>"ش L23ا زا :1و3 هق0b
?داCش زا د>' ا5 12&لا ه"لع $&# 1اما qارهز د04 ه/لK يف-+م
\>"' ?وم ر' 74 5اHه ]Cn و ددش }عا' 12&لا ه"لع ر"ما ?ر6#
\" و دد5وA ر' هKو4 Pور"' هدو% ;"Fرت ه.وا>م gات9 ر' و ددر4
دزادا ^2ه هb5و 5د ا5 :انBA ه4 دو' هتKا. !"%+ت Pاش.ا هد3اK
و دنت,ا3 رbا, هد5زA ا5 :انBA هاوVنت ;03 ه' ها5 يانثا 5د هYانn
دو, ه4 يفقث 5اتVم هfA ات دد5وA ]%>' اC"'دا ي' وا ا' ]>K و gو9 ه'
دو'5 Z45ا0م 1د9 ر.ز زا ا5 زا% يل+م داد"م 5ار9 Uا, ه>"ش زا ا5
هلتاقم و هل'اق%' \'و Pوn و دز Z45ا0م ياR ر' دنل4 رW.د ين">ل و
هدو% jح' 1اما PA ?ر+ ^رت هدش ;Fا5 ه.وا>م يا"د' د"35
Pا*و+Vم زا دو, هfا gا# دنت,ودا دو, يار' ?ر,A و ا"د Pار&,
l"شت ;ه/م و دنتفW"م z5ادقم يلاع دلاو ه>"ش و :انBA ه>"ش
ي6ترم د03 ا5 هعا%8 $.ا gاو#ا \3اCA هداC دا"ن' و هدر4 xاد#ا
5/ع 1اقم 5د هدر4 ر4@ ]"+فت $"%C' Gه%riا و ا"0iا ه.HنتI :ات4 5د
lلV' و ددو% ه.وا>م ا' ه4 هحلا+م 5د $&# 1اما ?ر6# ;ا8 زا
ه4 \3ا 5و-&م ه"ماما Ggو+فلا :ات4I 5د H" و داد 5د $ت \K2,
ر' ا5 وا و دنتشاد ?23ارم و ?ا0تاfم ه.وا>م ا' PاCنR اCن.ا qا3ˆ5
وت' ا5 1اما ات وش دوز Pاه ه4 دنتشو يم و دد"2v"م ر' \4ر#
هfل' !"ات&' ^اRا هرCمر, دنY' ?ر,A و ا"د يها"3و5 و !.5ا•3
201
I 201 G
1اما دH و دنتشاد رbا, 5د H" 1اما ا' اFد و dتK هدا5ا اCن.ا زا ي6>'
هد"ماBا $"ق. دح' و هد"35 ?و0e' Pاش.ا ?ادا5ا و ?ادا&K ه%ه $.ا
هدش يXا5 \K2, lلV' 5اnا و داد 5د هحلا+%' $ت Pار'ان' دو'
.\3ا ه"ماما هر0ت>م ;ت4 زا ه4 gو+K ?5ا0ع kل, ه%8رت \&ن.ا
y03 ?ر6# ا' ه4 دا Pا"Kو4 رe4ا ه>"ش L23ا زا :15اCn هق0b
1ا%ت `احلا' gوتقم $"&# gوت0لا د04 ه/لK gو35 $"ع هر9 د"Cش
دB' ا5 :انBA gوا و دنت,ا' اFد در هدات3رK اCما U2,ا و M.ارع
د.امرK \4ر# هKو4 ;اB' هfم $مA 1ار# زا ه4 ددش }عا' 1ا%ت
Pاحتما و ادعا هلتاقم و هل'اق%' \'و و د"35 d.دH :انBA Pوn
?رe4 دو8و ا' و ددو%"R Pi/, ها5 ه%ه ره د"ماBا U2,ا و cد*
ي,ر' هfل' ددو% دعاقت 1ولmم PA ?ر+ و دادما زا ددع و ددع
?داCش }عا' هدش j"K5 ا>%b و اKو, :انBA Pان%شد ا' Pاش.زا
دا.رف' \"' ]ها ه5او, ر"ش gافbا هfA ات دنتشD وا qاقK5 و :انBA
هنهر' و Pا.رع \"' ]ها ?ا5وت&م و ?ا5دVم و دداد Pا8 Z->لا
هورD $.ا يزا' اFد و يrاKوي' \لع ه' ه%ه $.ا و ددش !لاع هرCش
.دش l9او
yل&ت \9و 5د ه4 دا هدو' يا&4 ه>"ش L23ا زا :!BنR هق0b
$.د'ا>لا $.ز 1اما ?ر6# زا ه>لX PA د2' رW.د و cارع ر' 5اتVم
وا و دداو, يم هف"نحلا $' د%حم ه%ل4 5اتVم \قKاوم \CB' هتشDر'
و ه"لع هللا يل* gو35 ]& زا وا هfA gا# دنت&اد يم دو, 1اما ا5
]"+فت ه' j'ا3 ه9رK $.ا gاو#ا و د5اد يC8و وا \ماما و دو0 !ل3
PدمA و 5اتVم ?و0 ه' هدر4 _ور, $.د هر.اد زا اهر,A ه4 دش 5و4/م
.ددو' هدش ].ا9 وا يو&' ي#و
?ر6# gوا ه4 دا هتش/D يا&4 ه>"ش L23ا زا :!شش هق0b
\'و Pوn ددر4 \9اK5 يو ا' و _ور, ر' ددش }عا' ا5 د"Cش د.ز
هث2ث qافل, زا وا هfA هاC' ه' و ددو% وا \ماما 5اfا د"35 هل'اق%'
5د ا5 1ولmم هداز 1اما PA و دد.H, هKوf' هتشا/D ا5 وا دنf"% ير0ت
زا $"&# 1اما ه>9او و دش د"Cش هfA ات دنتشا/D وا Pان%شد \3د
رDا و دو' و, هداز 1اما دو0 1اما وا رDا aرفلا' ي5A \شD هزات ر3
202
I 202 G
]XاK 124 5د j'ا3 \شاد 5و+9 هn درf"% ار0ت هث2ث qافل, زا وا
5د افل, $تفD د' ه4 \3ا هتش/D هح"ح* ?ا.او5 1اmع ه%rا زا يشا4
د%حم 1اما \ماما ه' 5ار9ا وا رDا و \&" 5ورX \ن8 gو,د و ?اB
1وCفم ?ا.او5 Pا%ه زا هYانn دو0 Pور"' Pا%.ا هر.اد زا H" \شاد
l"%8 qادعا ه4 ;*او \3د 5د دو' 1ولmم ر,A ه%Cن.ا ا' و دوش"م
\3د 5د Pوn ه*ا, دشا' رKا4 هn رDا 1ولmم \اعا و دا \"' ]ها
.\3ا ي>-9 aرK ?5د9 ف*و ا' و دوش 5اتKرD PارKا4
/%لت و ه%rا \0ح* ه4 دا هدو' يا&4 ه>"ش L23ا زا :!تفه هق0b
و ددومرف"م ;./fت و ر"فfت ا5 اCA ه%rا و ددو% يم اعدا ا5 Pاش.ا
j# 5د ا5 ه%rا ياهدومرK و !.5A ر.رحت' 1ان' 1ا ا5 هعا%8 $.ا رDا
زا5د د.ا' ي'ات4 و ].وb د.ا' يرتKد !.5اWر' ه"ماما ;ت4 زا Pاش.ا
زا ي/0 $—ل !•5ا“' ر.رحت' Gهل4 ^رت.i هل4 ^5د.i امI !fح' $f"ل
;8او و 5ورX Pاش.ا د.اقع زا ي,ر' و PاD5H' $.ا ;9انم و ].ا6K
l"شت 5ادم ه4 \&اد د.ا' ه‘ هدو% !•دقت ا%ش \مد, هت&اد
ي@ !&8 ا5 يلا>ت j# ه4 \&.ا هعا%8 ر' ه"ماما ;ه/م ا*و+,
و ي%e"م و cا-لا Pا-"ش و $"ماشه ]eم ددرf"م داقتعا هث2ث دا>'iا
يا8 ا5 74 €"ه \3ا 5و4/م ين"ل4 GيKا4I 5د Pاش.ا هد"قع $.ا
ددرf"م \'اث يلا>ت j# يار' !ه ?5و* Pاش.زا هف.اb و \&" 5اfا
^اوا4 و Lو8ا Lا ات هف.اb و cا-لا Pا-"ش و !fحلا $' 1اشه ]eم
و !لا3 $' 1اشه ]eم ددر4 يم داقتعا هدن4 و د%* Lا $"rاR و
]eم دنت&اد"م ]ها8 gزا 5د ا5 يلا>ت j# Pاش.زا ي6>' و ي%e"م
و !ل&م $' د%حم و يرف>8 Pا%"ل3 و $"عا $' ر"f' و $"عا $' ه5ا5ز
Pا.اوش"R زا ي6>' دنن4 \'اث H" \C8 و Pاfم Pاش.ا رe4ا و !هر"F
داقتعا 2*ا ه4 داهدو' Mحم $.د ي' هر"F و رعاش $Bلا d.د Pاش.ا
ه4 دا هدو' يار+ ي6>' و دا هتشاد دا>م و }>' و ا"0ا و lا+'
اCA ا' و ددرf دو, 1او9ا ?رشا>م ^رت و oا0ل و يز ر"vت 2*ا
رف>8و'ا هف.ا-لا N"ش ه4 يار+ !"هار'ا $' ا.ر4ز ]eم ددو' 5وشحم
هتش/D Pاش.ا L23ا زا هعا%8 و د5اد \.او5 وزا G;./CتI 5د ي3وb
و ;.@ا4 iا انع يور. ه4 هدومرK Pاش.ا j# 5د cدا* ?ر6# ه4 دا
هعا%8 و \3ا د%#ا و'ا وا \"ن4 ه4 Pان' ]eم \"0لا ]ها ان"لع يرتف.
و ددومرK ر./حت ا5 1درم ه%rا ?ار6# Pاش.ا د.اقع زا ه4 دا هتشا/D
203
I 203 G
يو5 دا \عا%8 $"%ه ه"ماما دH ?ار6# زا 5اثA هلق و 5ا0,ا هاو5
انل,د iا9 $"&حلا $' د%حم و 5اHVلا $' د%حم $' !"هار'ا $ع ين"لfلا
و !لا3 $' 1اشه Pا انلقK 12&لا ه"لع يXرلا $&حلا ي'ا يلع
يلا o‹رلا $م Lو8ا يلا>ت هللا Pا Pولوق. cا-لا ;#ا* و ي%e"%لا
i و ^وKرع ام dاح03 gا9 !ث اد8ا3 هللرVK د%* ي9ا0لا و هر&لا
و $.5و4/م هعا%8 $"%ه j# 5د و ^وف* و dل@ ]8ا $%K ^ود#و
\3ا هتفD و \3ا هدومرK د' qاعد cدا* ?ر6# H" $"عا $' ه5ا5ز
يو5 ا6.ا و يلا>ت هللاqاش Pا د.ا"' دو, 1اقم 5د هYانn هللا !هاH,ا
\>%3 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'i \ل9 gا9 هH%# $' يلع $ع ين"لfلا
هتKر>م ي5و يد%* !&8 هللا Pا !fنع يور. !fحلا $' 1اشه
د#ا !ل>.i $م Pاح03 gاقK هدا0ع $م qاش. $م يلع اC' $%. ي5ورX
I وه iا وه ف"4 ا•Q?َ &ْ+َ أ $ ماَ;ْنَf=ل? َ0,َ & ا•Q?َ &ْ+َ أ ْمُ"$ (ُ#ْ نَأ ْ 0, ْمُ"َ ل َ `َ ;َQ ِmْ رَ f=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُR$ ~اَ:
6 ُ ‡, LَT=ل? ُ•3,FG (ل? َوُHَ& ]Zْ-َ v , ه,4ْ s,Fَ ك َ \ْ3َل $ ه3,: ْمُكُ —َرْ Mَي VV D i و 7ح. i و دح. i GŠ5وشلاI
هعا%8 و د.دحت iو y"-Vت i و ه5و* i و !&8 i و qيش ه' y"ح.
و دا cدا* رف>8 ?ر6# ?وم رfنم ه4 دا ه"3ˆا Pاش.ا L23ا زا
دن.ا% 5اfا ا5 ه"9ا' ه%rا \ماما و دنن4 داقتعا دوعوم يدCم ا5 Pاش.ا
هد.د Pاش.ا gا8رلا qا%3ا 5د اB'ا8 و دا ه"ف9او Pاش.ا هاو5 رe4ا و
$">ت و ه%rا ددع ه9رK ودره $.ا و ه"ف9اولا $م P2K Pا4 ه4 دوش"م
دH \ماما رfنم و \ش/D gوا :ا' 5د هYانn درfنم ا5 اCA UاVشا
?ا.او5 ه9رK ود ره $.زا ا'احم ي' اCن.ا و \3ا ?و0 رfنم ]eم ه>"ش
ا5 دو, ;ه/م ه9رK ود ره هfA gا# دنن4 د5او دو, `اح* 5د 5ا"&'
و هدش \'اث {.ر* اCA :/4 7R دا هدر4 \.او5 ?ار6# زا H"
ددرت 5د ر%ع 1ا%ت و دا هت&اد ا5 \9و 1اما Pاش.ا L23ا زا هعا%8
هت"م ?ام هامز 1اما Lر>. !ل و ?ام $مI د"عو 5د هد"ا5/D ر"حت و
$' ر%ع و gا6K ين' و هعا%3 $' $&# ]eم هد.درD ],اد Gه"لها8
هح"ح* ;ت4 5د H" ه.دو5ا8 زا و 5ا0,iا هاو5 $م !هر"F و د">3
و \3ا 1ول>م ه.دو5ا8 ;ه/م هfA gا# \3ا دو8وم ?ا.او5 Pاش.ا
دا هتشاد Pار' 5ار*ا و هدو% :/4 [ارت,ا Pاش.ا L23ا زا هعا%8
?ر6# ا5 Pاش.زا ي6>' و ير"-نلا و هر>%لا $'ا و ر"%ع ي'ا ]eم
]eم هداد دو, دH PدمA يWاورR HDره و هدا5 دو, 7لBم زا cدا*
و ر"+'و'ا ]eم دا هدر4 5ار9ا دو, sو5د ه' Pاش.زا ي6>' و Pاfم $'ا
204
I 204 G
]bا'ا د' [و PA ه>"ش 5وC%8 دH ه4 دا ه"لاF ه"rاد' Pاش.زا ي6>'
و ي%C8 g2ه $'ا و \ل+لا $'ا Pا.5 و !fحلا $' 15اد ]eم \3ا
5د دا هدو% ;./fت ا5 ي6>' Pاش.ا هاو5 ي6>' و !لا3 $'ا و ه5ا5ز
هتشاد ;.@اfت !ه ا' ه4 ي%e"م و cاb ;#ا* و $"ماشه ]eم ?ا.او5
gا85 5د ا5 وا ه4 \3ا zا"ع $'ا Pاش.ا 5اثA و 5ا0,ا هاو5 زا H" و دا
;./fت ا5 وا ه4 دنن4 يم \.او5 ه%rا زا و دن&.و يم :ا/4 دو,
ف.رش و $"مدقتم زا ه5وHم ه>95 ;#ا* ه.و'ا' $'ا و ددومرK
ه4 يواعد $.ا و دا :ا/4 ه%ل"&م 5اDدا. H" $.ر,Sتم زا ي6ترم
دهاو, gوقنم اCن.ا هر0ت>م ;ت4 زا هدن.A :ا' 5د اCA ].iد دش 5و4/م
gاو#ا و دو, gا8رلا qا%3ا ;ت4 ر' ه4 Pاش.ا qا%لع ا/ه lم و دش
رDا و دن.ا% يواعد $.ا 5اfا ه4 \&" $f%م د5اد [2bا دو, L23ا
وا ددرت هدن.A :ا' 5د ه4 \&" \.اfش وزا دن4 ددرت يف9اوا ا. يلها8
ه4 هد%ع 7' \&.ا هتf اBن.5د يلا>ت هللا qاش Pا دش دهاو, ].از
.د"نش د.ا' 5وF gا%f' ا5 PA
]ها زا دو, 1ولع /,ا ياوعد ه>"ش ياه ه9رK l"%8 ه4 \&اد د.ا'
يم \0& ا5 دو, هداز 1اما ا. يماما ه' اCن.زا d. ره و دن.ا% يم \"'
ي6>' و دن.ا% يم \.او5 ا5 دو, ;ه/م [ورK و gو*ا يو زا و دن4
gو*ا 5د و دنن4 يم ر"فfت و ]"ل6ت و ;./fت ا5 رW.د ي6>' اه ه9رK
و L2ت,ا $.ا 7R د5اد {.ر* M9انت !ه ا' \ماما 5د ا*و+, د.اقع
ار.ز \3ا 7' اه ه9رK ه%ه يrوWFو5د ]"لد ا5 ]9اع Pاش.ا M9انت
داوت ي% M9انتم ياCت.او5 و فلتVم qاC"bوت ه%ه $.ا ها, d. زا ه4
jل, هدنن4 هار%D و وWFو5د و :ا/4 ها, PA ]ها ي6>' iا و دمAر'
I يلا>ت هلو9 دن4 يم ]bا' يAر9 k ا5 $.ا و دنشا' هللا G0ُ"$ 8وُ3ُ / -,: َنْ Rَ قَ&
َ7,Hْ Mُ3,ل ُ هّ4ل? ُ ديِRُ ي اَFG نِ إ ُهَ لوُ>َ رَ & َهّ4ل? َ 0ْ;, ~َأَ& َIاَكG Jل? َ S,8َNَ & َIاَ4G Lل? َ0ْF, قَأَ& !َل&ُ f=ل? ,2G3,4$ HاَX= ل? َdERَ Tَ 8 َ0ْQG Rَ Tَ 8 اَلَ&
6 ?'‡ِ هْ <َ 8 ْمُكَ R. هَ <ُ يَ& ,5ْ3َT= ل? َ`ْ Hَ أ َ\ْQ. Rل? ُ مُ"ْ نَع gg D ]ها PاD5H' gاو#ا H" و G:اH#iاI
$.رتC' زا ه4 \3ا 1ول>م $"ق"لا' N.5اوت ?ا.او5 زا ه%rا ا*و+, \"'
sو5د دا هدو' دو, د8 $"rA و $.د l'ات و \3رR j# و اد, PاDدن'
د5اد Pاfما Pاش.ا زا Pداد ;.رK ا5 1درم دو, \3ا.5 يار' و $تفD
و ير' ?ا.اf# و ?ا.او5 ه%ه $.زا \"' ]ها ه4 دش 1ول>م 7R
دا هت,ا3 iا' iا' دو, ;ه/م ?ا.او5 فلتVم qاه ه9رK $.ا و دار0V"'
205
I 205 G
I يلا>ت هلو9 د5اد يل*ا ه4 $ه3,: ?&ُدَQَ وَ ل , هّ4ل? ِ Rْ 3َ^ , دْن,ع ْ0, َناَك ْ وَلَ& َنَ NْRُ 9= ل? َن&ُRG /َدَتَي اَ 4َ :َأ
6 ?'‡, sَك ا• :اَ4, ت=%? CW D I L2ت,ا gوا \3ا \ن3 ]ها 5د ه4 يK2ت,ا و Gqا&نلا
ه>'5ا qاCقK \9و ات هتKرD ه'اح* Pر9 زا Pاش.ا ه4 \3ا يداCت8ا
يل08 ا5A L2ت,ا و دنf"م ]%ع دو, يار' دCتBم و دناد دCتBم ا5 ه%ه
داوت ارتKا و sو5د دهاش ه4 \&" \.او5 L2ت,ا \3ا Pا&ا [و
gو*ا 5د ه \3ا هقK [ورK 5د ه%ه \ن3 ]ها L2ت,ا هfA 1ود دش
دش داوت ي% ;ه/م P2-' ]"لد داCت8ا ر' ان' يعورK L2ت,ا و د.اقع
ي4اRا و ي4اR ]eم ه"CقK ]rا&م 5د ه"ماما $.دCتBم L2ت,ا دنام
.:2W' وXو H.وBت 1دع و H.وBت و :ارش
$.ا gوا :ا' 5د دنn ره د"نش د.ا' \"' ]ها زا ه>"ش 1ولع /,Sم iا#
ه2F د5اد رW.د u5 ]"+فت اما \3ا هتشا/D gا%8ا j.رb ه' }ح0م
ا03 $' هللاد0ع PادرDاش ]*ا 5د ه%ه دا اهه9رK ه%ه هورD ر3 ه4
ر"ما ?ر6# Uا+ت,ا ا' 1ورحم و Uا, /"%لت ا5 دو, وا و دا
$' د%حم و $"ن&# و ر"ما ?ر6# زا ه"ا&"4 و ه.5اتVم و \&اد"م
ه.د.ز و دنن4 \.او5 ا5 دو, ;ه/م يلع $' د%حم $' !شاه و'ا و يلع
$' يلع $' د.ز و $.د'ا>لا $.ز 1اما و $"ن&# و ر"ما ?ر6# زا
ات ر"ما ?ر6# زا ين>. 74 hنR زا ه.ر9ا' و د.ز $' ي"ح. و $"&حلا
و cدا* 1اما ?ر6# و hنR $.زا 74 Zش زا ه"3ˆا و ر9ا' 1اما
زا ه-مار9 و رف>8 $' ]"عا%3ا و Zش $.ا 74 \فه زا ه"45ا0م
74 هدزاود زا ه"-%ش و ]"عا%3ا $' د%حم و \فه $.ا 74 \شه
و رف>8 $' هللاد0ع و رف>8 $' ي3وم و رف>8 $' د%حم و \شه $.ا
gوا :ا' 5د اCA 1ا ه4 74ود و \&"'زا ه.ودCم و رف>8 $' jح3ا
]& زا ه4 ا5 :رvم و ر+م PاهاشداR l"%8 Pاش.ا و دش 5و4/م
5د y"ح%م !لع و \%+ع داقتعا و دناد 1اما دا هتش/D يدCم د%حم
د.ز $' يلع $' ه5ا%ع $.دلا !B د%حم و'ا هYانn دن.ا% اCA
$' H.اK `دم 5د ه4 دو, ه"%"م هد"+9 5د 5وCشم رعاش يB#/%لا
د.وW"م دو' d.5ز $' {لا* ه4 وا ر.زو و رKاQ
: \"'
!&قلا يK ر0لا ر8ا و هاBنلا زوK ƒ ادقت>م 1و+>%لا Hrافلا' \%&9ا
206
I 206 G
1ولع و ;"F !ل>' !لاع و 1و+>م ا5 دو, H" $.5و4/م PاهاشداR و
PA ر' :رvم و ر+م N.5اوت هYانn دنتفW"م ا"%"3 و ا"%"4 زا ه0.رF
ر,A و $"نمؤ%لار"ما Pاش.ا gوا ه4 74 هدšه زا ه.5اH و ددهاش
gوا ه4 74 هدزاود زا ه.رشع انثا ه"ماما و \3ا ر+نت&م Pاش.ا
رDا 7R \3ا يدCم د%حم 1اما Pاش.ا ر,A و $"نمؤ%لار"ما Pاش.ا
يلع ارn يلع $' د.ز ?ر6# دو' يم يل*ا ا5 ه"ماما ?ادقت>م 2eم
زا ا5 وا و دو% يم 5اfا gاو#ا ر' ;6F و ?دش $.ا' داCشiا oˆ5
د.ا' H" ا5 cرK رW.د ?ادقت>م oا"قلا ا/ه يلع و دار"م دو, 7لBم
يار' اCن.ا l"%8 دنn ره ه4 \&A اه ه9رK $.ا sو5د د.وم و د"%CK
26K و qا%لع اCن.ا ه%ه 5د و هت,ادرR اهرتKد و دا هت,ا3 اC'ات4 دو,
هد.د ه"ماما ŠاC'ات4 dلم $.5د اما دا هتش/D ر.رحت و ر.رقت Pا0#ا*
اCا qا%لع gا# و \3ا دو8ولا 5دا و :ا"%4 PارW.د ŠاC'ات4و دوش"م
5ا0,ا هاو5 و ه"ماما qا%لع gا# و \Kا.5د Pاوت ه"ماما qا%لع gا# زا
]eم دا هر"04 ;fترم Pاش.زا ي6>' ه4 دش 5و4/م j'ا3 Pاش.ا
د3اK ي6>' و دومرK يم \.اf# Pاش.زا ر"ما ?ر6# هf"ا&4
و اف>X و ]"هاBم ي6>' و هC0شم و ه%&Bم و ها.دلاو ;ه/%لا
].د>ت و `ر8 5د Pاش.ا دو, هfاA ي6>' و $"عاXو و $"'ا/4 ي6>'
زا يوا5 ي6>' و هدش ه {8رم $"Kر-لا د#او دا فلتVم Pاش
ا5 دو, y, ه4 ار.ز \&" دا%تعا ]حم 2*ا ه4 ?ا>95 و †و-,
يلع \&.5ا4 ]C3 \>ن* $.ا Pارهام دH Pدر4 رW.د yV' هC'اشم
و هت,انش و هد.د ي&4 ا5 PA gا# ات ه4 ;.اF 1اما y, Uو+Vلا
5د 1اWنه ;ش و \شو يم ه>95 5د هل•&م Pاش.ا هاو5 زا ي6>'
ه4 د5وA يم ه>"ش دH ا5 ه>95 PA `ا0* و \شا/W"م يت,5د ~ا5و3
\فD يم و دو' يم 1و9رم هل•&م PA :او8 ه>95 PA 5و-3 qانثا 5د
.دنتشاد"م 5وا' يو زا ه"ماما ه%ه و \3ا 1اما y, $.ا ه4
!ها زا هلا35 $.5د ه4 ه9رK ره ŠاC'ات4 و ا%لع ر4@ ر' !.دمA
دتف" ها0تشا ا5 lما3 ي%لاع ا. ي'ات4 زا ]ق \9و 5د ات \3ا ?ا%Cم
د5اد ه0ت5 هn ه>"ش دH و \3ا ه9رK 1اد4 زا !لاع ا. :ات4 $.ا ه4
!لاع 7R ه2F اما .\&" ا. \&ه 5ا0تعا Pا.اش وا \.او5 ا. وا هلوقم
هر"vم و Pان' ]ما4 و'ا Pا زا د>' \3اا03 $' هللاد0ع Pاش.ا gوا
و هدو% ;./fت و هدومرK $.رف cدا* ?ر6# ا5 ود ره $.ا و يلBع
207
I 207 G
و ر"+ و ;.@ا4iا انع Pا.ور. و \"0لا ]ها ان"لع Pا.رتف. ا%Cا هتفD
$' د%حم و Ž.H. و l.ر3 و يKر"* ]6فم و 1ا5ز و qا0لع و jح3ا
و $تفD ]'ا9 \3ا ?اKار, ه%ه Pاش.ا ?iاقم و !هر"F و 5وف>.
ه4 \3ا Pا&"4 Pاش.ا qا%لع !لعا 7R ه"ا&"4 اما و \&" Pد"نش
jح3ا و ر.رX ;.ر4و'ا Pا زا د>' \فW"م يلع $' د%حم /"%لت ا5 دو,
qا%لع !لعا 7R ه.د.ز اما و !هر"F و :ر# $' هللاد0ع و ر%ع $'
ا5 Pاش.ا و يلع $' د.ز Pا5ا. رW.د و \3ا د.ز $' ي"ح. Pاش.ا
و د"Cش د.ز و داB3 و $"-03 و $"نمؤ%لار"ما زا \3ا 5ا"&' ?ا.او5
$"ل85 ه4 \3ا 5وCشم وا ;ه/م ه4 \3ا ر*ا Pاش.ا ه%rا زا يf.
ه4 \3ا يداه Pاش.ا qا%لع هل8ا زا و در4 د.ا' ود ره {&م و ]&F ا5
H" ي6ترم وا ر&R و دو% ;ه/م $.ا h.ورت داتشه و \&.ود هن3 د>'
ا5 دو, و ددو' ه"ن&# ?ادا3 زا ود ره $.ا و \3اCن.ا ‡5H' !لاع
ه.د.ز ا5 دو, ه4 درW.د هعا%8 kلا, ر"F ه.د.ز و دن.وD kلا, ه.د.ز
د%حم $' د%#ا $' دو5ا8 Pاش.ا qا%لع د5اد ?وافت ;ه/م 5د و دن.وD
و يموترت' و Pا%"ل3 و هدقع $'ا و \3ا ياد%ه ي>"03 د">3 $'
و {لا* $'ا $"&# و :وق>. و Pا%"لا $' !"> و د%+لاد0ع $' فل,
و \3ا ه.د.ز زا H" $"نمؤ%لار"ما ;9انم ;#ا* يمز5او, ;-,ا
5د kلا, ه.د.ز زا ر"F ه.د.ز رe4ا و oا"4iا د.اقع ;#ا* $"نY%ه
;#ا* و \ماما ]eم هدود>م ]rا&م 5د رWم دا هلHت>م l'ات gو*ا
l'ات ي,ر' و دا هف"ن#و'ا l'ات [ورK 5د و j3اK ه%> رKا4 هر"0fلا
ه"ل"عا%3ا اما و $"ف, {&م 5اfا 2eم ].ا&م ي6>' 5د رWم ي>Kاش
;#ا* xا"F و `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع و ^5ا0م Pاش.ا qا%لع 7R
ه0>ش ه4 ا5 ه.ودCم و lنقم و ي>9ر' يلع $' د%حم و Pا"0لا :ات4
7"r5 ه4 ار.ز ددو0 اC'ات4 و Pا%لاع رما gوا 5د ه"ل"عا%3ا زا \&.ا
زا زاB# و cارع ]ها رe4ا يدC%' ;قل%لا هللاد0ع $' د%حم ا5 Pاش.ا
دiوا زا ه4 H.Hع ه4 يت# دد.ورW"% هش"R يها•3 PاتشR5وش و L28ا
5د داوV' ه0-, ات هدمA ر0نم ر3 ر' ه>%8 زو5 دو' هد"35 \K2V' وا
.دو' 1و9رم ?ا"'ا $.ا يو 5د ه4 \Kا. ه>95 اBA
:ر>ش
lماBلا يK ر0ن%لا يلع يلت. ƒ ارfنم ا0& ان>%3 اا
208
I 208 G
l'ارلا :iا د>' ا'ا ر4@اK ƒ ا9دا* يعدت ا%"K \ن4 Pا
lrا-لا4 d&ف انل ;&اK ƒ هتل9 ام j"قحت درت Pا و
l3اولا ;&نلا يK ان' ],دا و ƒ ه5وت&م :ا&iا [د iوا
lما-لا l%b اCنع ر+ق. ƒ !شه ين' :ا&ا PاK
ه+9 $.ا ه4 \&A يار' ?ا"'ا $.5د ي3ا0ع هف"ل, هللا' l.اb ر4@ و
5اCتشا 5د وا ;& و 123ا د2' رW.د و دادv' 5د دو' وا \K2, 1ا.ا 5د
و هدر4 }ح' ه4 وا 15اCn 5دR 5د و \3ا 5اCنلا ه>'ا5 يK 7%شلا4
\&.دCم 5دR وا 15اCn 5دR ه4 \&A زا l'ارلا :iا د>' ا'ا ر4@اK هتفD
Pوn و دن.وD $".د"0ع ا5 اCن.ا \0& $"%ه ه' و هللاد0ع $' هللاد"0ع
1ا \قKاوم ي' يوعد $.ا و \KرD ر3 5د ه.ودCم ياوعد ا5 يدCم
?5و* !ل3 و ه"لع هللا يل* ?ر6# PA ف.رش 5دR 1ا ا' دو, 5دR
دو, ;& j& $.ا' و د"ادرD 5دR ا5 د8 و د8 ا5 5دR 5اnا \&' ي%
$' !3اقلا $' هللاد"0ع $' هللاد0ع $' د%حم وه ه4 درf"م Pا"' ا5
yل&ت هfا زا د>' و cدا+لا رف>8 $' ]"عا%3ا $' د%حم $' د%#ا
5ا"&' 1درم و د"ش4 ر.د و دش !fحت&م ر+م و :رvم 5ا.د 5د Pاش.ا
H" ا'دا و 26K و ا%لع ددمA 5د Pاش.ا ;ه/م 5د ;3انم و gام l%-'
Pا%>نلا $' يلع $&حلا و'ا Pاش.ا qا%لع دمار3 زا ددش اد"R اCن.ا 5د
و دا هتشD H.Hع و H>م 1ا.ا 5د Pا%>نلا $' د%حم هللاد0ع و'ا و
يلع و ي#او5 هللاد0ع $' رماع و !4ا# Pامز 5د H.H>لاد0ع !3اقلاو'ا
ه4 يا&4 هل%8 زا و هر+نت&م Pامز 5د يح"ل* يلع $' د%# $'
ه4 \3ا ين%. ه5ا%ع ه"قK دمA 5د Pاش.ا ;ه/م 5د ها8 و gام l%-'
;0&' و دو' ]6K و !لع \.اF 5د و دش اد"R وا ]eم $".د"0ع \لود 5د
و ددش هار%D وا ه/م2ت و [ا0تا زا ر"e4 ي>%8 ;ه/م $.5د وا PدمA 5د
ه4 دمA cدا* 5وCشم ]eم
:ر>ش
ا>"X و [ا6K ه>م ووF 1و9 ƒ هعاbا و يوF ا@ا ه"قفلا Pا
209
I 209 G
ا>%8ا dلانه ام cرv. و \9رF ƒ هBل يK ?وه @ا هن"ف&لا ]eم
ه4 هللا' H.Hع ]eم دا هدو' ا%لع ي6>' H" 5و4/م يدCم دiوا زا و
اCن.ا رe4ا و H>%لا $' !4ا#و H>م و دو' رعاش و ]XاK و ;.دا درم
$م ا' 5وb 5د \فW"م ه4 !4ا# ا*و+, ددرf"م ;"F !لع qاعدا
5ا' 5ا' و دو' هدش ي3وم ?ر6# ا' هYانn دوش"م ه%لاfم و ها8انم
ا"%"4 $K 5د !4احلا /.و>ت و \&اد"م H" ا5 ا"%"4 !لع و \Kر"م 5و-'
هل%Bلا' \3ا ;ت4 ر"هاشم زا H" وا ]4ا"Cلا :ات4 و \3ا 5وCشم
و 5و4/م $",5وم هن&لا ر' ي3انش ;"F و ياد ه%ه 5د Pاش.ا 5ا0,ا
ر0نم ر3 ر' H.Hع يزو5 ه4 دا هتشو \3ا 5و-&م N.5اوت ;ت4 5د
دو' 1و9رم ه>-9 $.ا يو 5د ه4 د.د ي/Fا4 ا8 $.5د دمA
:ر>ش
ه9ا%حلا و رفfلا' 7"ل و ƒ ان"X5 د9 5وBلا و !لmلا'
ه9ا-0لا ;تا4 انل ]قK ƒ ;"F !لع \"-عا \ن4 Pا
ه"فV' ا5 74 دنn \شاد MK5 ولF يل", اCن.ا هل%8 زا !4ا# و
هللا يل* $"ل3ر%لاد"3 5او8 زا ا5 $"V"ش دا&8ا ه4 دو' هدات3رK
Pا.ولع زا ا5 يf. دد"35 ه5ونم هن.د%' Pوn 7R د5A ر' !ل3 و ه"لع
وا ها, 5د هداد ;.رK \شاد ها, هرC-م هXو5 و دB&م :ر9 5د ه4
هfA ات ددش يم gوvشم $تKا4 و Pدز ;قن' 1اWنه ;ش دنتKرD ا8
و دش اد"R !"mع يf.5ات هن.دم 5د هاDا د"35 ^5ا0م د&8 :رق' ;ق
ف*اوع `ا.5 :و0ه و فbاو, cور' Pا>%ل و \3ا,ر' د.دش ي5ا0F
U2, و ?اB زا و ددو% $"ق. دو, ^2C' 1درم هfA ات دش [ورش
PA يزادرR 5اf' ا5 هن.دم ر"ما وا ر.اشع و يولع PA 5اnا ددش oو.Sم
5وفلا يK و د"ا35 ]تق' هتKرD ا5 اCA ر"ما 7R داد [2bا 1درم
هللاد0عو'ا ]Xافلا يXاقلا هر4@ ا/4 \Kر./R $"f&ت jعاو* و يf.5ات
qا%لع !لعا 7R ه.5اH اما و 5ا+نت3iا :ات4 يK يان%&لا 5و+نم
$' Pا%"ل3 $&حلاو'ا PA زا د>' دو' ير"%# `ا0* $' $&# Pاش.ا
درم وا و ه"ل"عا%3ا [29 ;#ا* \3ا $.دلا دشا5 ه' ;قلم ه4 د%حم
هل%BA زا qاشا $K 5د د5اد ه>.د' ].ا35 و دو' رعاش ;.دا ]XاK
210
I 210 G
$.دلا q2ع Pا-ل3 $' دو%حم $.دلا5و Pا-ل3 يار' وا هما \3ا
زا :و.ا $'ا $.دلا `2* ه4 يت9و ;ل# و 1اش هاشداR يWز د"Cش
Pا-ل3 و در4 [اHتا ه.ودCم \3د زا و دو% ر+م {تK وا Lرb
\فW"م Pا.د"0ع يا.اق' زا ا5 دو, ه4 5و4/م $.دلا دشا5 يار' $.دلا5و
.د&.و يم Pا-ل3 هما :او8 5د \شو H"مA د.دCت هما H"
:!m
ه>9وت ي>%3 يلع y9رت ام ƒ ه>-قنم gاه رمi gا8رلل ا.
هعر+ت $"# ي0ن8 !rا9 1ا9i ƒ ادده ف"&لا [ارق' ي/لا ا@ ا.
ه>0Xا د3iا [ارقل ?ر%ش و ƒ هددC. يزا0لا يلا 1ا%حلا 1ا9
ه>0*ا هنم ي92. ا@ ام ه"فf. ƒ ه>0*ا' ي>Kiا !K د&. يحXا
ا"K هل>K و هلو9 $م ه' ادده ام ان%لع و هل%8 و هل"*افت يلع انف9و
د9 و ]"ثا%تلا يK د>ت هXو>' و ]"9 P@S' $-ت ه'ا'@ $م ;B>لا هلل
jحلل 1ا Pور*ا !Cل Pا4 ام و !هارمدK Pور,A 1و9 dل09 اCلا9
I Pور+نت ]bا0لل و Pو6#دت ?'‡, sَ ك َهّ4ل? ?&ُRَ كَ bَ & $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اّلِإ
6 َنوُ T,4َ 9ْنَي o7َ4َ 9ْ نُ Gnَ أ ?وُFَ 4َ { َ0ي,Mّل? ُمَ4ْ ;َ3َ>َ & ?وُF, 4ُ { اَ , دْ;َ/ ْ 0, ?&ُRَ Lَت=ن?َ& WW• D ام اما Gqار>شلاI
ي3اورلا gا0Bلا يK يع2قل d>ل9 و ي3ا5 l-9 $م dلو9 ه' ?5د*
aارعiا' gوHت i رهاوBلا PاK ه0rا* ر"F ?iا", و ه'@ا4 ياما dلتK
و يد و ف">X و يو9 $"' !4 aارمiا' ]ح%6ت i `او5iا Pا ا%4
و $bاو0لا $ع انلدع و ?ا3و&ح%لا و يلا ادع Pا و ف.رش
امI هلو9 يK !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو3ر' هو3ا انل9 ?iوق>%لا
و هت"' ]ها و هترتع يK ير8ام !ت%لع د9 و G\.@وا ام ]eم ي0 ي@وا
يلوiا و هر,‚ا يK د%حلا هلل و gاز ام رمiا و gا# ام gاحلا و هت>"ش
I Pو0*اFi Pو'و+vم و Pو%لاQi Pومولmم $ح @ا َ}َHَ +َ& E}َa= ل? َZاَQ ْ `ُ قَ&
6 ا•قوُHَ+ َناَك َ `$ ~اَT= ل? ّنِ إ ُ`$ ~اَT= ل? CV D I gات9 ف"4 و انلا# رهاQ !ت%لع د9 و Gqار3iا
I ?و%لا aا"# يلا Pو'رقت. و ?وفلا $م Pون%ت. ام و انلا85 ْ5َناَك ْنِ إ ْ `ُ ق
211
I 211 G
6 َ S,ق$iاَ A ْ مُتْنُك ْ نِ إ َ Uْ وَF= ل? ?ُوGنَFَ تَ: $ rاGنل? $ن&ُi ْ 0, * 2َL$لاَ% , هّ4ل? َ دْن,ع ُIَR, %َ „=ل? ُر?Gدل? ُمُ"َ ل e… ?'دَ/َأ ُ yْوGنَFَ تَي ْ 0َلَ& D
6 َS,F$ لاّ|لاِ/ ] م3,4َ ع ُ هّ4ل?َ& ْم$هي, دْيَأ ْ 5َGدَق اَFِ / eO D وا هرrا&لا gاeمiا يK و Gهرق0لاI
i و ا'اوثا ا.ازرلل [5دت و ا'ا0ل8 q20لل يCK yشلا' PوددCت ]bا0لل
\ف9و ا@ا و هفf' هفا P5ام [داBلا و هفلm' هفت# $ع }#ا0لا4 $وfت
ار9ا !ث دا+ت9ا يلع dتل"# $م و دا*ر%لا' ارما $م $fK ان'ات4 يلع
.دا+لا هر,A و ]حنلا gوا
:ر>ش
اهدو%ع رV%شا و ه"K dتو"' ƒ \لثSت يت# dل%لا ا/ه \ل ان'
اهد.ر8 ان"K و ان"K اC3رvم ƒ يوت3ا د9 ]0ن' ان"مرت \ح0*اK
د5اد يد# ?رe4 5د اCن.ا qا%لع 7R ه.رشعانثا ا*و+, ه"ماما اما
و Pا'ا و \&"ل2ه 7"9 $' !"ل3 $' 7"9 Pاش.ا qامد9 ر"هاشم و
و Uو#iو'ا و cا-لا ;#ا* و !لا3 $'ا 1اشه و !fحلا $'ا 1اشه
و'ا وا \"ن4 ه4 Pا>%3 $' Pان' و رف>8 $' يلع و 5و+نم $' يلع
و [ر"vم $' هللاد0ع و ر"%ع ي'ا $'ا و \&.5HB' 5وCشم \3ا د%#ا
و يV8رلا _رفلا $' د%حم و !fحلا $' د%حم و ر"+' و'ا و ير"-
$' د%حم و يرف>8 Pا%"ل3 و $"&حلا $' د%حم و 5اH, !"هار'ا
$'ا هعا%3 و ود $.ا Pار&R و $"عا $' ه5ا5ز و $"عا $' ر"f' و !ل&م
ين' ه3ره يلع و Pا%eع و ي&"ع و هH%# ي'ا $' يلع و PارCم
$' 7و. و ي-ر0لا هر6و'ا هللاد0ع $' د%حم $' د%#ا و gا6K
يلع و Z.رحلا $' zا"ع $' $&# و `و $' :و.ا و ي%قلا هللاد0ع
$' د%حم و يف>8 ر'ا8 و cاح3ا $' د%#ا و ي-3او رهاmم $'
Pار%ع و د%حم و هللاد"0ع و هللاد0ع و د">3 $' $"&# و ي%9 5وC%8
Pاش.ا د8 و Pاش.ا دiوا و ه>"شلا ي'ا $'ا يلع ون' !Cل4 يلعiاد0ع و
$' د%حم و $"ققح%لا رVK gو*iا !لا>م ;#ا* ه.رشعانثا $"فن+م و
و يf8ار4 {تفلاو'ا و يعا"Bلا يلع $' د%حم و يزار-لا يلع
$'ا د%حم و gوتقم N"ش N"ش د%#ا $'ا $&# $.دلا g28 و ي%>فfلا
و ي%>e, $%#رلاد0ع $' د"0ع و gاv0لا رش' $' Pا'ا و 5اف+لا $&#
$' يلع و يزارلا ين"لfلا :وق>. $' د%حم و ي%9 Pاداش $' ]6K
212
I 212 G
ه.و'ا' $' يلع $' د%حم و ي%9 ه.و'ا' $' يلع $' $"&# و ي%9 ه.و'ا'
هدر4 داCشت3ا يو ه' ي5اV' ه4 \3ا ي%9 PA ر"F ي%9 $.ا و ي%9
]&ع ه'رش و !Bحم هbرش x2ث يK qافشلاI }.د# \.او5 5د \3ا
$ع ي%قلا هاو5 و \3ا هتفD دو, {"ح* زا ;-لا :ات4 5د G5ان' ه"4 و
}"ل و \3ا l'ا5 Pر9 ]ها زا ي%9 ه.و'ا' $'ا ه4 ار.ز دهاBم $ع }"ل
\.او5 يو زا و دشا' هد.د ا5 }"ل ه4 \&" Pاfما ياث ير9 ]ها زا
!"ن4 ]%# ه-3اولا' \.او5 و gا35ا ر' ا5 }"ل $ع هاو5 رDا و هدر4
\35د H" ?اماقم $.ا gاeما 5د \3ا ي5اV' L5ا>تم L2, هfiا#
ه.و'ا' $'ا 7R \3ا هeلاث هrام y3و 5د ي5اV' ?اKو ه4 ار.ز دوش"%
و در4 داوت داCشت3ا !&9 هn يو' 5ا"&' PامH' \3ا ر,Sتم يو زا
I cد* يK دلو هر%ع ين3 و هتاKو و ي5اV0لا د2"م يK ]"9 ام !>نل
194 I اد"%# zاع و G 62 I 5و يK ?ام و G 256 زا ي6>' 1اقم $.5د و G
هدر' Pا%D Pانn هداتKا yلF يا>%3 ?5ا0ع !CK 5د ا5 ر,Sتم PاD5H'
هدو% داCشت3ا يو' ي5اV' ه4 \3ا ي%9 Pا%ه ي%9 $.ا ه4 دا
د.A هدر4 Pا"' yلF qاشنم و دوش هدر4 يا>%3 ?5ا0ع ]ق اBن.5د
$"&حلا $' يلع $' د%حم رف>8و'ا و !9 يلا $"'و&ن%لا يK gا9
و ه>"شلا ~و"ش $م Pا4 و ه"'ا $ع اC' xد# و دادv' gH ي%قلا ه.و'ا'
$' :وق>. و يلا%>نلا هحلb $' د%حم هنع يو5 ه6Kارلا يK 5وCشم
:ات4 يK هح"ح* يK ي5اV0لا ه' دCشت3ا ي%قلا د>3 $' هللاد0ع
]&ع T'رش و !Bحم Tbرش هث2ث يK qافشلاI }.د# يK gاقK ;-لا
@ات3iا و oا0ع $'ا $ع دهاBم $ع }"ل $ع ي%قلا هاو5 G5ان' ه"4 و
Pا-&ل ار.زو 5ا* ي%قلا ين"ع $' يلع $' د>3 رهاbو'ا د"%>لا
`ارش `ر* و :ا&iا ه5ا0ع ه/ه gا9 ام ر,A يلا هاش dلم $' رBن3
$' هللاد0ع $' :وق>. وه ي5اV0لا ه' دCشت3ا ي/لا ي%قلا Pا' ي5اV0لا
د#ا ف->. Pا :ا&iا :ات4 يK ه-'اmلا و ه.و'ا' $'i ي%قلا د>3
]>لK هر%حلا' ه'وتfم ف-ع واو' ر,A يلع د#او ه0&ن' $"'و&ن%لا
$م $Q يت# داو&لا' واولا dلت ;تfK اC0ش M>0لا dل@ هV& N3ا
jل>ت. ا%م ي5اV0لا ه' دCشت3ا هلو9 وه و هد>' ام Pا و ه.و'ا' $'ا هاو5
يلا ه.و'ا' $'ا ه%8رت \%ت ]' dل/4 7"ل l9اولاو ه.و'ا' $'ا gاح'
$' :وق>. و هلوق' ‹دت'ا و يلا>نلا هحلb $' د%حم هنع يو5 هلو9
]4 و ير,ا ه%8رت يK ي5اV0لا ه' دCشت3ا ي%قلا د>3 $' هللاد0ع
5دقلا ا/ه $م ا-"لvت دشا ~ا&نلا Lر+ت و N3انلا yلF $م qاشا ا/ه
213
I 213 G
qا%لع رW.د زا ه4 $V3 ]*ا ر' !.دمA ]لز ]4 $م !*ا>لا هللا و
$' يلع و \3ا ي0ل# يلع $' هللاد"0ع Pاش.ا $"فن+م و ه.رشعانثا
و هرهز $'ا و `ار' $'ا و ي%9 !"هار'ا $' يلع 5iا3 و يزاوها 5ا.رCم
1ود :ا' 5د ه"لع هللا ه%#5 ي>Kاش ر' وا qارتKا ?ا"'ا ه4 7.5دا $'ا
زا دو, !عH' و هت,ا3 ر"لد ارتKا $.ر' ا5 وا \"ن4 \45اشم و هتش/D
$&# Pاش.ا $"فن+م و qا%لع زا H" و هدو% :انت8ا {.ر* :/4
و `2+لا و'ا و هH%# و د"ن8 $'ا و ير+م $.دلا $">م و \3ا ي5د"4
2م و يشاB و يش4 و ير.ا6ع و ]"قع $'ا و ي-3ولا هعرش%لا $'ا
و ي%ل.د 1اشه $'ا و يلمA ير0b ر.ر8 $' د%حم و ي9ر' و يلمA 5د"#
يور3 :وشا رCش $'ا و يلحلا ي3ر0لا د%حم $' ;85 $' ;85
hنR ه' ه4 هللاد0ع $' يلع $&حلاو'ا $.دلا ;Vتنم و يا5دزام
د%حم و ي3ر0b و \3ا ي%9 ه.و'ا' $' $&# $' يلع هر"0 ه-3او
N"ش و ه%fحلا 5داو ;#ا* ير>شا Pار%ع $' ي"ح. $' د%#ا $'
:ات4I ;#ا* هللاد0ع $' د>3 و يfم $' د%حم Pاش.ا gوتقم
دCK $' د%#ا و ه.و'ا' $'ا N"ش د"لولا $' $&حلا $' د%حم و Gه%#رلا
ي&"عو'ا و يا%> يف"* $' د#اولاد0ع و يارح0لا !e"م $' !e"م و
;قلم Pا%>نلا $' د%حم هللاد0عو'ا و يح"&مو يدوارلا $'ا و Pازولا
و'ا و يX5 د"3 و ي6ترم د"3 و !ل>%لا $'ا ا'ا' د0ع و د"فم N"ش ه'
يلع وا y03 و هف.ا-لا N"ش' ;قلم ي3وb $&حلا $' د%حم رف>8
$' يلعو'ا $.دلا gا%8 و oˆاb $' د%#ا و oˆاb $'ا ي3وم $'
رVK وا ر&R و يل# هم2>' رCتشم يلحلا رC-م $' ف3و. $'ا $&#
ي3وb د%حم $' $.دلا ر"+ و \3ا يل# jقح%' ;قلم ه4 $.دلا
l.ارش ;#ا* د">3 $' $.دلا !B !3اقلاو'ا و ر"+ ه8اوV' 5وCشم
و ي+%# دو%حم $.دلا د.د3 و دواد $' $.دلا يقت و jقح%' ;قلم
$.دلا xا"F وا ر&R و oˆاb $' $.دلا gا%8 و oˆاb $' $.دلا يX5
و gوتقم $.دلا $.ز و ر9ا'ر"م وا داماد و gا>لاد0ع $' يلع و دادقم و
يق و هدع `5اش ين.وH9 ]"ل, و يلماع د%حم $.دلا qاC' وا /%لت
;#ا* ي&لBم ر9ا' وا ر&R و ه"قفلا هر6ح. i $م `5اش ي&لBم
هفrاb $.ا ه"لع د%ت>م و \3ا ه9رK $.ا $"فلؤم !تا, وا و 5اوiا5اح'
هت,ا3 5ا">لا ]ما4 و هدز Pاحتما dحم ر' وا j'ا3 ?ا.او5 زا هYA ه4
;ه/م رDا ]>فلا' هfل' د5اد qا%&لا $م gHنم ي#و !f# Pاش.ا دH
امدق' هfA زا دشا' رت \3ا5 دوش هتفD ي&لBم ر9ا' ;ه/م ا5 Pاش.ا
214
I 214 G
5د ه4 درW.د qا%لع $.5و4/م $.ا qا5و و د.A هدر4 \0& $"ق'ا3 و
Pا9ا و يزار"ش $.دلا 5د* ]eم دا هدر4 ه !لfت Pادنn ين.د 1ولع
دات3ا يf35دنK !3اقلاو'ا و يدCشم هللا ;"0# و ي5ا&او, $"&#
5د Pاش.ا زا ي6>' رWم هFزا' 7%ش ;#ا* ي5و0وn دو%حم 2م
اد"R ي5ا0تعا ه9رفن.ا 1اوع دH و د5اد يد"نش و \فD 124 و ;ه/م
;#ا* يدCشم هللاد0ع 2م و يرتشوش هللا5و يXا9 ]eم دا هدر4
داد>ت زا Pوn PانBلا :او'ا ;#ا* Jعاو l"K5 2م و jحلا 5اCQا
و هد%ت>م qاC'ات4 ه4 دمA 1زi !.دش s5اK Pاش.ا qا%لع يما3ا
;ت4 Pا%ه 5د ا%لع $.ا !لع ه4 !.5ا%ش ر' H" ا5 Pاش.ا ه5وCشم
\&" 5و+تم Pاش.ا ;ت4 \>8ارم Pود' Pاش.ا زا /,ا و ]ق و \3ا
$' !"ل3 \3ا هدر4 ف"ن+ت 5ا0,ا 5د ه9رK $.زا ه4 ي&4 gوا 7R
و \3ا ه>"ش ف.اوb l"%8 ه"لع د%ت>م وا :ات4 و \3ا يل2ه 7"9
و دنن4 ي5اد.ر, يلاF $%e' Zهاو, gا%f' و دناد 7"ف jلع ا5 وا
`دم 5د Pاش.ا qاCف3 زا ي6>' هYA رWم \&" ي'ات4 ا5 ه"rا03
وا هfA و ?اداع c5او, زا وا \"هولا ?ام2ع Pا"' و $"نمؤ%لار"ما
l%8 دومرK دهاو, gوH و هدر' ف.رشت هدز Pا%3A ر' و هدش د"Cش
5د Pاش.ا ر.رقت ه*2, و د5اد ف"ن+ت هل%Bلا يK ه"لول# و دا هدر4
5د gوا 7R دو' ي#و5 Pا%3A 5د يلا>ت j# ه4 \&ن.ا دو, ف"ا+ت
I در4 gول# 1دA ;لا9 6 َ0ي,د$Qاَ > ُ هَ ل ?وُ;َ 9َ: -$)&ُر ْ0, $ه3, : ُ5ْPَ #َنَ& ُهُ تْيGوَ> ?َ bِ Bَ: •W D ا5 GUI
5د $-' د>' ان-' و Pر9 د>' ار9 PA زا د>' دن.ا% ين>م $.ر' ]%#
ه.5@ و ر"ما ?ر6ح' \'و هfA ات د.امرف"م gول# ا"*وا و ا"0ا دا&8ا
gا# زا دنn يFو5د رWم د5اد ي'ات4 H" ه"ا&"4 و د35 وا هرهاb
و Pاو.د ا' وا ?ادهاBم و وا ?امار4 و c5او, و هف"نحلا $' د%حم
ها&Kا دز Pا'ز ه4 هH%# ر"ما ه+9 5و-' ا5 Pا"ن8 وا ر"V&ت و Pا.رR
Uو+ $%X $.5د و دا هدر4 l%8 \3ا Pااو, ه+9 و Pا.وD
5و4/م H" وا دiوا \K2, ر' وا Uو+ و وا \K2, ر' ر"ما ?ر6#
هلHت>م $"n هشو, gو*ا 5د دو0 ي'ات4 رما gوا 5د ا5 ه.د.ز و دنن4
5د دو, ه%rا زا هن"&' هن"3 ?ا.او5 و هف"ن# 5ادر' هل@ [ورK 5د و ددو'
و gو*ا 5د دو' ;ه/م ود ره $.ا فلاVم ه4 دد5وA يم هل•&م دنn
5د داCت8ا Pاش.ا qا%لع زا ي6>' Pازا د>' ]"ل9 \.اv' اما [ورK
هدر4 ه"فن# L2, 5ا"&' ]rا&م 5د و ددو% [ورش ه"CقK ]rا&م
h.ا5 !ه Pاش.ا 5د ;ت4 ف"ن+ت زا' Pازا ددر4 l%8 ا5 دو, ?ادCتBم
215
I 215 G
هل%8 زا دنت,ادرR 5ا"&' ف"ا+ت [ورK و gو*ا 5د هتK5 هتK5 و دش
دH زاB# و $%. د2' 5د ه4 \3ا 1اf#iا :ات4 Pاش.ا [ورK ;ت4
oا"لiا هد"قع Pاش.ا gو*ا ;ت4 هل%8 زا و دوش"م هتKا. اBA qاKرش
!"هار'ا N"ش و \3ا هتشو ]+فم و :و0م و ]لدم يل", ه4 \3ا
oار0 وا 1ا ه4 †و&0م د5اد ي#رش `ر8 j.ر-' يور' يدم يدر4
.دا هد"ا35 !C' H" 5ا0,ا و }.د# ;ت4 و \3ا
Pا"0لا :ات4 رWم دو0 ي'ات4 $".د"0ع \لود زا ]09 ا5 ه"ل"عا%3ا و
1ا"9 و يدCم _ور, زا د>' و دش 5و4/م وا gا# gوا :ا' 5د ه4 ه"نbا'
ددش ف"ن+ت 5ا"&' qاC'ات4 :رvم و ر+م ر' وا دiوا yل&ت و وا \لود
زا \3ا يXا9 5و+نم $' د%حم $' Pا%> اCA $"فن+م هد%ع و
:ات4 و هقفلا يK 5ا0,iا :ات4 و ;ها/%لا gو*ا :ات4 \3ا هل%BA
ي>Kاش و هف"ن#و'ا هدر4 د5 ه"قK 5اCn ر' Pا5د ه4 $"فلاV%لا يلع درلا
دو, !عH' :ات4 Pا5د و اCقفلا L2ت,ا :ات4 و {.رش $'ا و dلام و
H" Pا5د هقفلا يK 5ا+تiا :ات4 و هدو% \"' ]ها ;ه/م ?ر+
qادت'ا :ات4 و ;لاe%لا و ;9ان%لا :ات4 و د5اد 5وmنم Pو%6م $"%ه
Pاش.ا yل&ت و دش aرقنم Pاش.ا \لود هfA زا د>' و ه.د"0>لا هوعدلا
دوش"% هتKا. اCA زا ياش gا# و ددش l.اX اC'ات4 ه%ه $.ا \K5
اBA 5د ;ه/م $.ا ]ها ه4 $%. ي#او ي6>' و Pدع د2' 5د رWم
و gو*ا 5د ا5 Pاش.ا ;ه/م ]rا&م ي6>' \ن3 ]ها qا%لع و دنت&ه
Pازا ي,ر' دا هدر4 ]ق دو, ف"ا+ت 5د Pاش.ا هر0ت>م ;ت4 زا [ورK
اCA $V3 zا%9 ه4 دشا' هو% ات د.A يم هدر4 \0ث اBن.5د ]rا&م
ي*ا>%لا $ع امو+>م 1امiا Pوf. Pا ;B. دن.وD \Kا.5د Pاوت Pازا
k Pا ه4 دن.وD H" و ا6.ا اCل09 !C6>' gا9 و اCل09 i ه.iولا دنع
و ه.ودC%لا دنع gو2ل N3ا ياeلاK ه6"ق يلع !ث Œش يلع 1امiا
ه4 دن.وD H" و ياeلا يvل. و gوiا' ]%>. ه.5اHنلا \لا9 و qامدقلا
دوش 1زi وا [ا0تا ا5 هنمؤم ره و $مؤم ره د.امرK ي%f# 1اما Pوn
ر' دقع $.ا دهد يز ه' يدر%' ا5 يز رDا 7R دشا' يXرم L2, وD
l"%8 oا"قلا ا/ه يلع و دو% دناوت N&K و ددرD 1زi ود ره
5وCشم رعاش ه4 ين%. ه5ا%ع ه"قK dل@ ر"F و ه5ا8ا و l"'زا ?2ما>م
gا%f' ه"ح"ل* د%#ا $' رف>8 $' د%#ا \ن' هد"3 ه4 \3ا هتفD \3ا
Lور>م و 5وCشم \KارQ و \4اH و :ادA و \"ل'ا9 و gا%8 و $&#
216
I 216 G
1رfم وا رهوش و دنتفW"م 123iا 7"قل' $%. ]ها ا5 وا هf.دح' دو'
\3وا qان' هل0# ي@ رCش 5د هH>لا 5اد و دو' $%. هاشداR يح"ل*
$%. dلم ر' وا ?اKو زا د>' يح"ل* رفmم $' د%#ا $' ا03 ا9افتا
وا \هاشداR g2قت3ا ه4 در"D يH' ا5 هد"3 ات \3او, و دش yل&م
ه"Cت' رBنم هfA ات درf"م ا'ا و [انتما وا و دو' $.5د وا yل&ت gا%4 و
ا03 Pا0#ا+م دش هدامA uن8 :ا03ا $"Kرb زا و \شD gاد8 و gات9
\&A 5ا4 $.ا ]C3 ر"'دت \3ا ر-, uن8 5د ه4 دداد ه5وشم ا5 وا
]ها و دو' ر+م ;#ا* ه4 يد"0ع ر+نت&م ه' ه6.رع :ا' $.5د ه4
ود و در4 PانY%ه ا03 يت&.رف' ددو' !.ا9 وا ?وعد' Pامز Pا5د $%.
و در4 هاو5 ر+نت&م دH j.i Zfش"R ا' دو, Pاد%ت>م زا ا5 74
دو, د%ت>م Pا.ار3 ه8او, زا يf. ر+نت&م دو% زا' وا' ا5 ه+9 1ا%ت
يارما و Pا5ادر3 l"%8 ار3 ه8او, PA دات3رK gو35 ود PA هار%ه ا5
5د ر' ا5 ه%ه ره و \K5 5و4/م هد"3 دH هتKرD دو, هار%ه ا5 $%.
ارت ر+نت&م $"نمؤ%لا ر"ما ه4 \فD ا5 هد"3 و هدر4 هدات3ا وا يار3
ر' رفmم $' د%#ا $'ا ا03 ر"%#و'ا qارمiا ر"ما ه' \3ا هداد يH'
5اHه هاBنR \%"ق' و دق 5ان.د 5اHه د* PA و \3ا هد5وA رXا# هYA
هدومرK H" و ا.اده و فحت و ?iA5و.ز و ^اشوR زا دو' 7ن8 5ان.د
I ه4 \3ا ْ0ََ& ْ م,HِRْ َأ ْ 0, ُIَRَ 3, P= ل? ُمُهَ ل َ نوُ"َ ي ْ نَ أ ?'Rْ َأ ُ هُ لوُ>َ رَ& ُهّ4ل? !َ [َق ?َbِ إ 1 2َن,ْ Kُ اَلَ & o0,ْKُ F, ل َناَك اَ َ&
6 ا•ن3ِTُ ا•لاَ4َ Y ّ`َ Y ْ دَ9َ: ُ هَلوُ>َ رَ & َهّ4ل? ِ •ْ;َ ي gƒ D ان' 5اnا و 5اn 5و4/م هد"3 G:اH#iاI
و دش \قKاوم !ه ا' $f"ل دو% دقع $.ا gو09 دو, ;ه/م oاR ر'
ه4 دن.وD H" و \3ا 5و4/م N.5اوت 5د هYانn دام Pا"م 5د اCت5ود4
ي3وم ?ر6# ]eم يلا>ت ي5ا' :ان8 ا' دوش 124 !ه ه4 د.ا' ا5 1اما
5وb هوf' رe4ا و درf"م دنل' يواعد دو, يار' رما $.5د يد"0ع !4ا# و
ه.رشعانثا هYانn \3ا 1زi ;"F !لع ا5 1اما ه4 دن.وD H" و \Kر"م
هول* 5د gAر' يلع Jفل ه4 \&ن.ا Pاش.ا [ورK ]rا&م زا و دن.وD
يل>' يلA $"' و ين"' ]+K $مI ه4 دنن4 \.او5 \3ا 1ار# هدر4 ],اد
`اf و \3ا PاتC' و ارتKا ر3ار3 \.او5 $.ا و Gيتعافش ]ن. !ل
I دن.ا% \.A $.ا' d&%ت و د5ا%ش H.ا8 ا5 درم ž• ه' Pز هدšه ْمُتْ#,% ْ نِ إَ&
*Iَد$)?َ وَ : ?وُل,دْ;َ 8 اّ لَأ ْ مُتْ#,% ْ نِ Bَ: َ”اَ /ُرَ& َžاَ 4ُ xَ& !َ نْsَ $Zاَ(.نل? َ0, ْمُ"َ ل َ tاَ ~ اَ ?وُa, "= ناَ: !َاَتَ 3=ل? -, : ?وُ<$ (ْ9ُ 8 اّ لَأ
6 ?وُلوُ;َ 8 اّ لَأ !َنْiَ أ َ l, لَb ْمُ"ُ ناَFْ يَأ ْ 5َ"َ 4َ اَ ْ&َ أ g D $"نثا $"نثا ينeم ين>م دن.وD و Gqا&نلاI
217
I 217 G
$.ا [و%Bم و ه>'5ا ه>'5ا [ا'5 ين>م و هث2ث هث2ث }لث ين>م و \3ا
ه4 \3ا هتفD :او8 5د \ن3 ]ها زا ي+Vش دوش يم هدšه دادعا
124 ]*ا و \3ا ر.رقت 124 5د 7R \&" هC0ش و, Pز d. `اf 5د
د.ا' يم 7R ينeم و دا#A Gqا&نلا $م !fل :اb ام اوحfاKI \&ن.ا
Pد"%CK ين>م $.ا ه4 \&A Lا+ا و هدšه ه دشا' Pز \&"' ه4
هY.زا' ا5 هللا :ات4 و \3ا Pدر4 هللا 124 ف.رحت هدرR ي' ه.A $.زا
\vل فلاVم !ه و Lرع فلاVم !ه ين>م $.ا ه4 ار.ز $ت,ا3 P2فb
\C8 Pا زا 7R Lرع اما \3ا ]قع فلاVم !ه و [رش فلاVم !ه و
د.وD و دن4 هلاو# Pا زا رR و داو, ا5 دو, 5ا—تمد, ي+Vش رDا ه4
PاD5اCn و PاD ه3 PاD ه3 و PاDود PاDود هد' ارقK ه' ا5 اCا $.ا
Pا هدšه و ر"قK d"' Pا هدšه هدمA ر' Pور"' 5اfتمد, $.ا و PاD5اCn
دن4 :اتع 5و4/م 5ا—تمد, ر' kVش PA هت0لا د.ا% ا-ع رW.د ر"قK ه'
$.5د ا5 وا !CK ]ها و 2قع ر.ا3 و يدر4 ارn $م رما L2, ه4 د.وD و
ه4 \C8 Pا زا 7R \vل اما و دناد ;"+م هfل' دننf ه"-Vت :اتع
و $"نثا زا ه ف-ع Lر# Pود' \3ا $"نثا $"نثا زا gود>م ينeم Jفل
زا aرF و هن">' \3ا gوا ر.رfت 1ود 5ا' 7R ف-ع Lر# ا' $"نثا
ف-ع Lر# و ددع $.5د \3ا l%8 d.رشت !هوت lKد اBن. 5د ر.رfت
و Lو->م d.رشت يار' \3ا l9او G}لث و ينeمI $"' ا%"K ه4
ددع $.ا ه4 \&A 124 ين>م 7R `اf ]# 5د \3ا ه"لع Lو->م
?اKو->م l"%8 5د هYانn \3ا g2# !ه ددع $.ا و \3ا g2# !ه
lم Jفل ين>م PA ه4 j"فلت و l%8 ه دوش"م هد"%CK ين>م $"%ه
دوش هد"%CK lم ين>م اBن.ا رDا و هفbاع Lور# رW.د و واو ه \3ا
ه4 ار.ز دوش ي% ]*ا# اعدم H" \3ا \"'رع هدعا9 L2, هn رDا
5د هYانn ددرW"م y9ا3 رe4ا زا ]9ا $"عو%Bم ],ادت ?5و* 5د
H.ا8 د.وD ي&4 رDا ار6م lم هان4 lم Z.ر9 lم !شاه ين' \.ا5
L/# Jفل 5د و دشا' 5وmنم ف-ع Lر# $"نثا $"نثا 5د ه4 \3ا
يرشعانثا رعاش هYانn \3ا H.ا8 ف-ع Lور# L/# و دنشا' هدر4
.\3ا هتفD
  :ر>ش
ه>f>4 i هن&لا ي0ه/م ƒ ي0ه/م $ع ]rا&لا اC.ا
218
I 218 G
ه>%ق%لا hBحلا' اد"3 ƒ ي0نلا ي6م د>' $%K gا9
ه>Xر%لا هتن'ا هت"' يK ƒ هن"ع ه' ?ر9 $م \ل9
ه>%3ا يfل gوقلا يل ?اه ƒ !Cم2عا هدع ا%K gا9
ه>'5ا ه>'5ا ه>'5ا ƒ !Cم2عا هدع هل \ل9
:/fم \vل ]ها !CK !.وD ف->لا Lر# L/حK رشع انثا دا5ا و
;ه/م ?ا0ثا يار' ا5 يرشعانثا رعاش هتفD و \3ا هدا5ا $.ا
ا/ه lم و \3ا gاvش 5دار' د5ز u3 هn ا-, {.ر* Pد5وA ه"ل"عا%3ا
زا ر"F ه"'رع 5د و \3ا $.دلوم qار>ش زا ه4 د.اش ا5 5ا0تعا وا هتفD
دو, 1اقم 5د هYانn دوش ي% دن3 $"مر6Vم و $"لها8 ?iوقم
5د ه4 دنن4 :اfت5ا ا5 ŠاهH"n ار>ش ?5ورX 5د ا/ه lم و \3ا 5رقم
ر' 124 يان' 5ا>شا $.5د يرشعانثا $.ا H" و \&" H.ا8 124 ه>3
{.ر* \لiد Pار' هتن'ا هت"' يK و هن&لا ي0ه/م هYانn هتشا/D ه"قت
;ه/م Z.وvل gولدم ه4 هد5وA يC8و ر' !ه ا5 124 $.ا 7R د5اد
يار' ه>'5ا ر.رfت 7R ه>'5ا qافل, \K2V' gو9 ين>. دشا' \ن3 ]ها
$.ا رDا ه4 \C8 Pا زا 7R [رش اما و H" وا 124 5د \3ا د"4Sت
ه4 ار.ز دشا0 H.ا8 `اf ددع $.زا رت%4 ه4 د.A 1زi دشا' 5وmنم ين>م
]ها [ا%8ا ه' gا# و دا هدش l9او gا# وا ?اKو->م ا' ينeم Jفل
ر"F هلا# 5د ا04ا5 اد.ز :رXا 5د هYانn دوش يم ]ماع د"9 ه"'رع
?اKو->م j"فلت و l%8 ين>%' واو Pوnو \&" H.ا8 وا Pدز :و45
j"فلت و l%B' دشا' د"قم `اf ]# 7R !f# 5د اCA d.رشت ه دشا'
هدšه زا !4 هتشرK €"ه ه4 د.ا0"م H" و [ا%8iا' ]bا' وه و دادعا $.ا
I يلا>ت هلوقل دشا' هتشاد رR ا*4ُ >ُ ر ,2َ"$ •اَ4َ F= ل? ِ`$ عاَ Q ِmْ رَf=ل?َ & $U?َ &اَFG (ل? ِR$ ~اَ: ,هّ4, ل ُ دْFَ a= ل?
6 ] Rي, دَق _Zْ-َ v • `ُ ك !َ4َ ع َ هّ4ل? ّ نِ إ ُ Zاَzَي اَ ِ}ْ4َ P= ل? -, : ُديِJَ ي َ”اَ /ُرَ & َžاَ4ُ xَ & !َنْ sَ 12َ aِ نْQَ أ -$ل&ُ أ V D GرbاKI
د"ف. 12لا' يلح%لا l%Bلا و \3ا 12لا' يلحم l%8 هfr2%لاو
دو' PA ين>م $.5د رهاQ Jفل ه4 \CBA زا 7R ]قع اما و cارvت3iا
I ددومرف"م ه4 َžاَ 4ُ xَ& !َ نْsَ $Zاَ(.نل? َ0, ْمُ"َ ل َtاَ ~ اَ ?وُa, "= ناَ: !َاَتَ3=ل? -, : ?وُ <$ (ْ9ُ8 اّ لَأ ْ مُتْ#, % ْنِ إَ&
6 ?وُلوُ ;َ8 اّ لَأ !َنْiَ أ َl, لَb ْمُ"ُ ناَFْ يَأ ْ 5َ"َ 4َ اَ ْ&َ أ *Iَد$)?َ وَ: ?وُل, دْ;َ8 اّ لَأ ْ مُتْ#,% ْ نِ Bَ: َ”اَ /ُرَ& g D ه"ا%ث Gqا&نلاI
219
I 219 G
Pد5وA ا5 زا5د و رهاQ ر"F و $تشا/D ا5 ر+تVم رهاQ Jفل $.ا رشع
\3ا ه"0ش و دن.ا% اHCت3ا Pاد' !ه ;تfم Pا"0* ه4 \3ا يت4ر#
7R ا5 دو, \3د \3اB4 ه4 دد"3رR وا ين"' زا ا5 يل"عا%3ا هf|'
و داC ين"' ر' هد5وA ر' رW.د Lرb زا 5ا"&' h5 و \قش%' هدر' \شR
يلا>ت ي5ا' ^اR :انB' \0& ا5 ه>"نش \4ر# $.ا و \&ن.ا ه4 \فD
]%>' هدومرK gزا 1اا \.اده يار' ه4 دو, gHنم 124 5د ه4 Pدو%
زا 1اوع 7لBم 5د رDا و \3ا \9ا%# زا ه0ترم هn 5د \3ا هد5وA
ه4 د.وW' و دشا' هلا3 هدšه وا و \3ا دنn وت ر%ع ه4 دن3رR ي+Vش
و دش دهاو, 7لBم 1ا%ت هfحX ه4 \3ا $"ق. 5اn 5اn ه3 ه3 ود ود
5دقن.ا اCن.ا و \3ا H.ا8 Pز ه ات `اf ه4 دن.وD ه"ل"عا%3ا زا ي6>'
pوحلم ف-ع Lر# ين>م [ا'5 و }لث و ينeم gولدم 5د ه4 دد"%CK
. دا هدر4 ه ه9رفت l%8 Lر# و ف-ع Lر# Pا"م 5د $f"ل \&"
هل%Bا زا \3ا 5ا"&' Pاش.ا ;ت4 7R ه"ل"عا%3ا زا ه"نbا' اما و
:ات4 و دش 5و4/م j'ا3 وا gا# ه4 xا"F ف"ن+ت Pا"0لا :ات4 \3ا
H" ا5 ه.5اH و ور&, ر*ان' :و&نم ?2.وSتلا :ات4 و 5ا0,iا ].وSت
ي3وb $.دلا ر+ و \3ا `ا0* $'ا اCA فن+م و \3ا 5ا"&' اC'ات4
ي6>' هدومرف' \3ا ه.رشع انثا زا ه4 يدو8و ا' د.رBت ;#ا*
7' زا و \3ا هدر4 ف"ن+ت Pاش.ا ;ه/م 5د ي'ات4 ه.5اH $"b23
دو, qا'A ;تfلا هاH, و دو0 دو, qا'A ;ه/م ر' $.دلا g28 Pا-ل3 ه4
cرK $.ا رe4ا H"Wنn هنتK 5د و دش l.اX Pاش.ا ;ت4 دومرK cار#ا ا5
5ا4 ر3 5د Pاش.ا ه4 ه"ماما رWم هد.درD دو'ا و \&" اCن.ا ŠاC'ات4 و
ا% و وش ا5 Pاش.ا اCA ه5ود 5د ا/Cل و دنتشاد :و, دمA5د Pا.H"Wنn
?و9 ;8وم 123ا ف>X و \KرD _او5 Pاش.ا ;ه/م و دش ]*ا#
. د.درD اCن.ا
و ر"&فت و 124 زا هعونتم PونK 5د ه4 ه"ماما ياC'ات4 ر4@ ر' !.دمA
د5اد 5ا%ش"' ;ت4 و 5ا"&' ف"ا+ت هقK [ورK و هقK gو*ا و }.د#
$' 1اشه Pافن+م \3ا هل%Bا زا 7R Pاش.ا 124 و ;ه/م ;ت4 اما
$' 1اشه ?افلؤم و \3ا Pاش.ا ه"م24 ;ت4 gوا وا ف"ا+ت و !fحلا
Pافن+م و cا-لا ;#ا* يKر"* Pا%>نلا $' د%حم ?افلؤم و !لا3
?افلؤم و 5و+نم $' يلع Uو#iاو'ا ?افن+م و يل2ه !C8 $'ا
220
I 220 G
زا !.اقلا :ات4 و ي%9 Pاداش $' ]6K ŠاC'ات4 و د">3 $' $"&#
و Pازولا ي&"ع و'ا ;ت4و د5اد 5ا0تعا و ?رCش د.Hم وا ;ت4 هل%8
$&حلا $'ا د%حم ;ت4و ?و9ا"لا :ات4 و يح"&م و يدوا5 $'ا ;ت4
ي-3او رها-م $' يلع :ات4 و هر"F و ?ا85دلا رrا+' دنام 5اف+لا
ه.و'ا' $' يلع $' د%حم د"#وتلا :ات4 و ه.و'ا' $' يلع د"#وتلا :ات4 و
د"#وتلا :ات4 و د5اد ?رCش cد* ?اداقتعا ا' ه4 وا ?اداقتعا و
و همامiا يK ي6تر%لل يKاشلا :ات4 و ه.و'ا' $' يلع $' $"&#
و دشرت&%لا `ا6.ا' ي%&م همامiا يK ير0-لا ر.ر# $' د%حم :ات4
:ات4 و يلحلا رC-%لا $'i ه#رش و ي3و-لل دrاق>لا د.رBت :ات4
و هل اCل4 رشع يداحلا :ا0لا و همارfلا hCنم و jحلا hC و هل $"فلiا
و ه#رش و $"هار0لا !m و دعاوقلا و دادق%لل رشع يداحلا :ا0لا `رش
و داقتعiا ;8او و ه#رش و $.دشرت&%لا hC و ه#رش و $"هار0لا hC
ر"3افت اما و اهر"F و !.وقتلا و يارح0لا !e"م $' !e"م :ات4 و ه#رش
$&# 1اما ?ر6ح' دننf"م :و&نم ه4 ير"&فت \3ا هل%8 Pازا 7R
هر"F هنع هاو5 و هدان3ا' ه.و'ا' $'ا هنع هاو5 12&لا ه"لع يرf&ع
1اما ?ر6# زا H" \ن3 ]ها و Pا+قو هدا.ز lم هدان3ا' ا6.ا
5وeنم 5د 5د هYانn د5اد ?ا.او5 ر"&فت 5د ه%rا رW.د و Lو*وم
زا ه>"ش هYA اما †و06م و [و%Bم يهاش ر"&فت 5د و دا †و&0م
هل%Bا زا و دوش ي% j'ا-م PA ا' HDره دننf"م \.او5 ه%rا :ان8
ر"&فت و ير0-لل Pا"0لا l%Bم ر"&فت و !"هار'ا $' يلع ر"&فت \3ا
يشا">لا ر"&فت و Pا%>نلا ر"&فت و ي3و-لا $&حلا $' د%ح%ل Pا"0لا
Hن4 ر"&فت و يلمiا 5د"حل 1رf%لا PAرقلار"&فت يK !mعiا y"ح%لا و
;ت4 اما و هر"vل 1اf#iا ر"&فت و دادق%لل PAرقلا 1اf#ا يK PاKر>لا
يK هدC>لا و دن.وW"م $"نn 7R ه%rا و ر0%v"R }.دا#ا ين>. 5ا0,ا
ا5 اCA ه4 فن+م د* 5اCn زا دو' هV& د* 5اCn ه4 !C"لع ه.اورلا
هعا%8 و دش l.اX اه هV& ه%ه PA هتK5 هتK5 و دنتفW"م gو*ا
\3ا هل%BA زا 7R دا هت,ادرR هV& دنn هدو% اه هV& PA k"Vلت
$' د%حم رف>8 ي'i ;./Cتلا و ين"لfلا :وق>. $' د%ح%ل يKا4
و ا6.ا هل 5ا0,iا $م ه"K فلت,ا ام يK 5ا+0ت3iا و ي3و-لا $&حلا
Lور>%لا ي%قلا ه.و'ا' $' يلع $' د%ح%ل ه"قفلا هر6ح. i $م :ات4
:ر9 و ي%ل.دلل :ولقلا داش5ا و رrار&لا و ر0ت>%لا و cود+لا' !هدنع
و ي%قلا $"&حلل 5داو و رف>8 $' يل>ل ]rا&%لا :ات4 و دان3iا
221
I 221 G
:ات4 و ]rا&%لا :ات4 و ي9ر0لل $3اح%لا :ات4 و ي-ر0لل lماBلا
و 15اf%لا و lنق%لا و هفش4 و 123iا qاعد و ه.و'ا' $'i ]ل>لا
رCش $'i ;9ان%لا :ات4 و ]rا&لا `2K و يشا">لا :ات4 و LوCل%لا
و !ل>%لا $'i 7لاB%لا و 5ا0,iا يا>م و يا5دزا%لا يدر&لا :وشا
رف>8 ي'ا $' يلع ي'i 7لاB%لا :ات4 و هXورلا :ات4 و هل داش5iا
:ات4 و oواb $'i Lر-لا :ات4 و دCK $'i يعادلا هدع و ي3و-لا
رC-%لا $'i 5ا+نت3iا و هل 7لاB%لا و ه"قفلا و ه.و'ا' $'i 7لاB%لا
gا+Vلا :ات4 و zا"ع $'i G5دقلا هل"ل يK هانلHا ااI :ات4 و يلحلا
و ي%ل.دلل $.دلا 12عا و هللاد0ع $' د>&ل رrا+0لا :ات4 و ي9ر0لل
و يداورلا $'i 5داونلا :ات4 و lماBلا و 5اف+لل رrا+0لا و Pا"0لا l%Bم
يدوارلا $'i hrاوحلا و {rارBلا :ات4 و Pا%Bلا يقتنم و Pا"0لا l%Bم
5داو و هل 5ا0,iا يا>م و ي3و-لا رف>8 ي'i $3اح%لا :ات4 و ا6.ا
:ات4 و ه.و'ا' $'i gا+Vلا و gا%عiا :اوث و ه%#رلا :ات4 و ه%fحلا
ي3و-لل L2Vلا و 5ا0,iا lما8 و هل يXرلا 5ا0,ا Pو"ع و هل _ار>%لا
و يامiا و gامiا :اقع و Pو">لا و $.دلا gا%4ا و هل `ا0+%لا و
يK $"ق"لا 5اوا c5اشم و _اBت#iا و 1اf#iا و lrارشلا ]لع و ه.ادCلا
ي-3اولا هف.رش $'i :ا0للا :ات4 و $"نمؤ%لا ر"ما 5ار3ا فش4
ه و دو0 ي'ات4 ا5 ه9رK $.ا }.د# gو*ا 5د ه4 \&اد د.ا' اBن.5د
Pاحتما dحم ر' ا5 ?ا.او5 ه و ددرf"م gا%عا ا5 $K $.ا دعاو9
5د هYA Pاش.ا $"مدقتم و دنتشاد :ا' $.5د !"mع ]ها&ت و ددH"م
gو09 ا5 PA Z"تفت و kحفت ي' دنتKا. يم هتشو $"ق'ا3 رتاKد
و ا-, و :/4 و !هو ا5 ام 5ا0,ا هاو5 ه4 دو' PA Pاش.ا $Q و ددرf"م
و M9انت ر' Pاش.ا $.ر,Sتم Pوn \3ا ?iاحم زا ها0تشا و Pا“&
ا5 }.د# gو*ا !لع \ن3 ]ها زا ددش lل-م دو, ?ا.او5 \KاCت
دور \3د زا دو, $"rA و lXو ه4 دعاو9 ي6>' Pا+ق و هدا.H' هتKرD
!لع يK ه.اد' \3ا هل%Bا زا دنت,ادرR دو, يار' $K $.5د اC'ات4
و $"ثدح%لا `2-*ا هKر>م يK $.د*اقلا هفحت و PA `رش و ه.ا5دلا
ف"لاوت gوا دو0 ي'ات4 !ه ].د>تو `ر8 5د ا5 Pاش.ا $"مدقتم $"نY%ه
:ات4 PA زا د>' \3ا ر+تVم \.اF ه' و \3ا يش4 :ات4 $K $.ا
و oˆاb $' $.دلا gا%8 و ي3وb رف>8و'ا و يشاB و ير' ا6ع
$&# $.دلا يقت :ات4 و يل# هم2ع `ا6.ا و يل# هم2ع ه*2, :ات4
هقفلا gو*ا ;ت4 5وCشم و دا هدش l9او †و&0م $K $.5د دواد $'
222
I 222 G
و PA `رش و يل# هم2ع يدا0م و ود ره $.ا `ورش و دا هدع و د%ت>م
و PA `ورش و gو*iا هد'ز و دادقم زا PA `رش و gوتقم N"ش دعاو9
5د و \3ا يا5دزام `رش Pا3ار, و cارع 5د PA `ورش ]6Kا
:رقت و ]3وت يار' ه4 يل.دن3 هللا د%#ا يولوم `رش Pات3ودنه
gوا 7R Pاش.ا ه"CقK ;ت4 اما و هتشو Pا, 5و+ن%لاو'ا uن8 5دف*
و †و&0م و ]rا&%لا :ر9 رW.د و 12&لا ه"لع \3ا اXرلا هقK ه%ه
رC-%لا $'i اCل4 qاCقفلا هر4/ت و ر.رحت و ;ل-لا يCتنم و دان3ا
و هل Lارشiا :ات4 و !ل>%لا $'i ه>نقم و ه.و'ا' $'i ه>نقم و يلحلا
$'ا يلع $' د%ح%ل ]ل>لا :ات4 و c2,iا 15اfم و ر0ت>م و lنقم
$'i !ل>لا هن.دم و gا>Kiا :ات4 و يf8ارfلل دrاوفلا Hن4 و !"هار'ا
و ه>%للا و ي%>فfلا Pامiا هن8 و ]rا&لا `2K و هل 7لB%لا و ه.و'ا'
و ه#رش و lKانلا و داش5iا و ر.رحتلا و L2Vلا و `ا6.iا و اC#رش
و jقحم ياواتK و د"ن8 $'ا ر+تVم و `ا0+%لا و دعاوقلا و ه.اCنلا
PA `ورش و l.ارش و يCتن%لا و دعاوقلا `ا6.ا و دCK $'ا :/Cم
$'i 7لاBم و !لا>م و فلتVم و ه*2, و PA ر"F و dلا&م و ^5ادم
ر9ا0لل 5اوiا 5اح' و gوتق%لا N"شلل Pا"' و ير4@ و oو5د و ه.و'ا'
Pا"' 5د يشاB و دو, ~و"ش gا# 5د ه.و'ا' $'ا ه4 qاC'ات4 و ي&لB%لا
ه4 :ات4 $.ا اما \&" اد"R يرثا اCA زا دا هدر4 ر4@ دو, gا85
N& رe4ا و دا ]%>ت&م و h.ا5 Pار.ا د2' 5د دش 5و4/م اCA يما3ا
l"%8 ه4 \&اد د.ا' هد.اK دوش يم و دا هدش هتKا. !ه اBن.ا5د
5ادم و 5ا0,ا زا \3ا د%ت&م ر"&فت و د.اقع و 124 زا Pاش.ا PونK
ه.رشعانثا [ا%8ا ه' 5ا0,ا $K زا ]>فلا' و \3ا $".5ا0,ا ر' Pاش.ا
ه4 يKا4 دن.وD ه>'5ا gو*ا ا5 اCA ه4 \3ا هV& 5اCn ;تfلا {*ا
و 5ا+0ت3ا و ;./Cت و ه"قفلا هر6ح.i $م و \3ا ين"لf' 5وCشم
و \3ا ;8او \3ا :ات4 5اCn $.5د هY|' ]%ع ه4 دا هدر4 {.ر+ت
وا Pود ه4 يbرش' يماما \.اور' ]%ع ه4 دا هدر4 {.ر+ت $"نY%ه
و ي3وb رف>8و'ا هYانn \3ا ;8او H" دنشا' 5ا0,iا :اح*ا
هدو% k ين>م $.ر' يل# jقح%' ;قلم $.دلارVK و ي6ترم ف.رش
5اf' 5ا"&' ه4 \شاد د.ا' pوفحم دو, $ه@ 5د ا5 هدعا9 ود ره $.ا
فلتVم ه.رشعانثا qا%لع اCن"' ا%"K ه>'5ا ;ت4 ]"6فت 5د و دمA دنهاو,
ي6>' و ا5 ه"قفلا هر6ح. i $م هف.اb و دناد {*ا ا5 يKا4 ي6>' دا
هدر4 ه%4احم د5اد يلوb د. $"مدقتم 124 دق 5د ه4 Pاش.ا $.ر,Sتم
223
I 223 G
و ين"لfلل يKاfلا :ات4 gو*iا $م l%8 ام $&#ا ه4 دا هتفD
هل%Bلا' 7R $&# ه"قفلا هر6ح.i $م :ات4 و 5ا+0ت3iا و ;./Cتلا
gو*ا و ه"CقK ].ا&م \3ا :ات4 5اCn $.ر' Pاش.ا ;ه/م 1ا%ت 5ادم
يم [و85 ;ت4 $"%C' و در"W"م ;ت4 $"%ه زا \ماما }#ا0م و د.اقع
;ت4 $.5د هC0ش ي' در4 د.ا' رm ;ت4 $.ا 5ا0,ا دان3ا 5د iا# دن.ا%
\.او5 و cا-لا ;#ا* و $"ماشه ]eم ه#ر+م ه%&Bم \.او5
ر"f' و $"عا $' ه5ا5ز ]eم دناد ]ها8 gزا 5د ا5 يلا>ت j# ه4 يا&4
و !هر"F و !ل&م $' د%حم و يرف>8 Pا%"ل3 و $"لو#ا و $"عا $'
رfنم ا. و ددو0 1اما €"ه دقت>م ه4 ;ه/%لا د3اK gا85 ي6>' \.او5
$'ا و PارCم $'ا و gا6K ين' ]eم دا هدو' دو, \9و 1اما \ماما
[اXو ا5 اCA Pاش.ا دو, ه4 $"عاXو ي6>' \.او5 و !هر"F و ر"f'
Pاش.ا دو, دH $"'ا/4 ي6>' و zا"ع $'ا و يوارK رف>8 ]eم دناد
$'ا و 5ا%ع $'ا ]eم ]"هاBم و اف>X ي6>' و ي&"ع $' د%حم ]eم
و ي&لفت ]eم gاحلا 5وت&م ي6>' و يما%. د.ز و رf3 $'ا و Pاf&م
Pاش.ا دن3 ر,A و \3ا دو8وم !ه ر"F و د9رK $'ا و 5اH, !3ا9
دو, \9و 1اما :و6vم و هر"04 ;fترم ه4 يا&f' دوش يم يCتنم
?ر6# Pا.رfشل و 12&لا ه"لع ر"ما ?ر6# Pا.رfشل ]eم ددو'
و 12&لا ه"لع د"Cش y03 ?ر6# Pi@ا, و 12&لا ه"لع ي0تBم y03
و [اXو ه9رK [ا%8ا' ه4 zا"ع $'ا \.او5 زا \3ا ول%م ين"ل4 :ات4
\0ح* qاعدا ه4 ي&4 زا دنf"م \.او5 ي3وb رف>8و'ا و \3ا :ا/4
;./fت ا5 وا 1اما Pا5ا. رW.د و د5اد 1اقم يلاع Pازا \.او5 و 1اما
$'ا ]eم هدر4 ه ?ا92م 1اما ا' هاD €"ه ه4 دا هتفD و دا هدر4
?ر6# Pا5ا. رW.د و د5اد cدا* ?ر6# زا \.او5 Šاوعد ه4 Pاf&م
\.او5 !ل>%لا $'ا زا ي3وb رف>8و'ا H" و دننf"م ;./fت ا5 وا cدا*
زا \3ا ;Bع و ه5وH%لا ه>9رلا ;#ا* ه.و'ا' $'ا زا وا و دنf"م
5ا0,ا ه4 \3ا هدر4 اعدا ]قع و Zاد ه%ه $.ا ا' ه4 ي6ترم ف.رش
دو, ;ت4 l"%8 5د ه9رK $.ا qا%لع هfiا# هد"35 رتاوت دح' ام ه9رK
$م هد>قم او0ت"لK اد%>تم يلع :/4 $مI ياو3 ه4 دا هدر4 {.ر+ت
رDا و ه.اد0لا يK gوتق%لا N"شلا ه"لع k هدش هرتاوتم ير0, G5انلا
زا ير0, €"ه ه4 دوش رهاQ يو ر' د.ا% Pاش.ا ;ت4 {ف+ت ي&4
اا"#ا رDا و هدرf زواBت دا#A زا و هد"3ر ?رCش دح' Pاش.ا 5ا0,ا
ه'5اقتم pافلا ا. Jفل d. ه' دش د5او ي>%8 \.اور' Pاش.ا زا ير0,
224
I 224 G
j"0-ت و l%8 ه4 د.A يم يBCن' PA :ار-Xا و pافلا L2ت,ا \&"
ه+9 5د يf. ره ه4 دشا' u5 $.ا' Pوn هاو5 دد>ت و دتKا يم 5اوشد
ه دوش"م ر0, هح* `دا9 دشا' رW.د فلاVم ه4 دن4 \.او5 ير0, د#او
فلتVم Šاهدن3 ر,A :ار-Xا و L2ت,ا ه%Cن.ا ا' و ?رCش د"فم
ه%Cت و `رB' ا5 اCA Pاش.ا دو, ه4 $.دود>م gا85 ه' دوش يم يCتنم
Pاش.ا ?اقث زا ي>%8 ه4 \&A رW.د ;.اBع و دا هدر4 $>b :/4
ه4 ?اقث رW.د و هدو% PA \ح+' !f# و دا هدر4 \.او5 ير0,
5د 5ا0,ا PA ه%ه و هتفD يرتفم و [وXوم ا5 PA دا $"لوا ه85د%ه
lXو' \3ا هدر4 !f# ه.و'ا' $'ا هfA ]eم \3ا \'اث Pاش.ا `اح*
?ا.او5 PA هfiا# دنن4 \.او5 وا ?ا.A †اق3ا و PAر9 ف.رحت 5د هYA
$'ا و \3ا دو8وم Pاش.ا !عH' هح"ح* د"ا3ا ه' ين"ل4 يKا4 5د
ي@ ر0, و 7.ر>تلا هل"ل ر0, lXو' \3ا هدر4 !f# H" يل# رC-م
د.ا% يم هvلا0م ي6ترم ف.رش و دادو8وم ين"ل4 يKا4 5د ه4 $.د"لا
\.او5 5اف+لا $&# $'ا د%حم و ه.و'ا' $'ا وا N"ش N"ش هYA lXو'
\3ا {"ح* Pاش.ا !عH' يf. ره دان3ا هfiا# cاe"م ر0, زا دا هدر4
5ادم \ق"ق# 5د ه4 Pاش.ا 5ا0,ا و Pاش.ا ?ا.او5 gاح' \'و Pوn و
Pاش.ا' ه4 ا5 يتاماHلا و \3ا Pا%ه Pاش.ا :رشم دا%ع و ;ه/م
ه4 \3ا $.ا زا و دزا3 يم lKد 5ا0,ا ر' هلاوح' دوش يم د.اع
د"35 دن.ا% يم رW.د qا%لع ر' دrاز ر,افت و _اCت'ا Pاش.ا $".5ا0,ا
Pاش.ا هاو5 و Pاش.ا 5ا0,ا gا# يار' هدح"لع :ا' ه4 دمA 1زi
$"f&ت ?اماقم !&9 $.5د يلا%8ا و ين%X 124 ه4 د.A هد"ادرD
ها>ت3iا هللا' و دماBا ه ]"6فت و g2قت3ا ه' ات دنf"% lما3 رbا,
. j"Kوتلا هنم و
225
I 225 G
15اCn :ا'
Pاش.ا د"ا3ا gا85 gاو#ا و ه>"ش 5ا0,ا 1ا&9ا 5د
و jثوم و $&# و {"ح* \3ا 5اCn اCن.ا دH ر0, 1ا&9ا gو*ا
هbا3و ه' 1و+>%' دوش ]+تم وا \.او5 ه4 \&A {"ح* ف">X
و ]3رم دا هدر4 Pاش.ا دو, ه4 ف.ر>ت $.ا jKاوم و يماما gدع
?ا92bا 5د هfiا# د5اد gا+تا ه4 ار.ز \&" {"ح* ],اد l-قنم
ر"%ع ي'ا $'ا يو5 دن.وD هYانn دناو, {"ح* ا5 l-قنم و ]3رم دو,
5د H" ا5 \لادع و ا/4 ر"%ع ي'ا $'ا هح"ح* يK و ا/4 {"ح+لا يK
7R \3ا @و,Sم ف.ر>ت $.5د هfiا# دننf"% 5ا0تعا {"ح* c2bا
Pا'ا $' $&حلا $' $"&# ]eم دن.وW"م {"ح* ا5 gاحلا gوCBم \.او5
$.دلا يقت و يCتن%لا يK يلحلا ه"لع k \3ا gاحلا gوCBم وا ه4
هر&"م $' ه.وا>م يلا ه"قفلا j.رb ه4 \3ا هتفD ه*2, 5د دواد $'
هح"ح* يلعiا د0ع يلا و {"B $' دلا, يلا و ي&%#iا دrاع يلاو
ا5 15اCn و هدر4 ه دا. `ر8 و j"ثوت' ي&4 ا5 gوا 74 ه3 هfiا#
c2bا 5د H" ا5 يوا5 Pدو' يماما هfل' دا هدرf j"ثوت هت0لا دو,
و gافFا ا5 ف.ر>ت دو"9 l"%8 7R \&" 5ا0تعا Pاش.ا دH {"ح*
هتفD {"ح* ا5 هعا%3 $' 7# \.او5 هfا Zل"6فت دا هدو% gا%ها
ف9و 1اما ;./fت 5د و \شاد 1ا%ت ;+>ت و دو' ه"ف9او زا وا و دا
$' Pا'ا \.او5 دننf"م {"ح+ت H" و \ماما ياوعد 5د دو% يم \9و
H" و وا ر"F \ماما ه' ]rا9 و \9و 1اما رfنم دو' يح-9 ه4 ا5 Pا%eع
ره هfiا# ا5 ر"f' $' هللاد0ع و gا6K $' يلع \.او5 دننf"م {"ح+ت
5د Pاش.ا qا%لع ا5 5وما $.ا ه4 \&A ;Bع و دا ;ه/%لا د3اK ود
j"ثوت ا5 UاVشا !&9 $.ا ?ا.او5 زا' و دن&.و يم دو, gا85 gاو#ا
gاو9iا ه*2, 5د يل# رC-م $'ا cافتا ه' دن.ا% يم !ه {"ح+ت و
!CK5اع و !Cتقث و !CC8 و هKوfلا' اC"قK Pا4 gا6K $' يلع د.وD
هعا%8 $.ا 5ا0,ا 7R هلد يلع هلHتعا !ل د.وD يشاB و }.دحلا'
{"ح* 5د ه4 ار.ز `اح* ه دنشا' jثوم ه4 د.ا' Pاش.ا هدعا9 jKاوم
!f# H" و دنf"% \.اف4 \لادع Mحم \3ا †رش يوا5 Pدو' يماما
$>ل و د' ياعد وا j# 5د 1و+>م ه4 ي&4 }.د# \ح* ه' دنن4
226
I 226 G
و هدو% داش5ا ?ا%ل4 $.ا gاeما و هللا هلتا9 و هللا هاH,ا ا. هدومرK
H" و هدر4 وزا \rار' و ي5اH"' 5اCQا و وا هد"قع دا&K ه' !f#
وا 1اما و هت&' sو5د \9و 1اما ر' ه4 ا5 ي&4 \.او5 دننf"م {"ح+ت
دو, :/f' Lارتعا !ه دو, هfل' هدو% ;./fت دو, زا \.او5 5د ا5
ه4 ا5 ه#ر+م هC0شم و ه%&Bم ?ا.او5 دننf"م {"ح+ت H" و هدو%
ا5 وا و دن.ا% وا يار' هC8 و Pاfم ?ا0ثا و يلا>ت j# \"%&8 داقتعا
H.وBت و دنن4 gزا 5د يلا>ت وا ?اف* 5اfا و دناد ه5و* و ]fش ي@
\.او5 و [ا%8iا' \3ا رف4 ;8وم ه%ه $.ا و دن.ا% يم وا ر' اد'
هYA ر' دنن4 c2bا }.د# H" و \ح* يا8 هn \&" [و%&م رKا4
\.او5 H" و هدو% 5اCQا ي%9 ه.و'ا' $'ا ا5 PA ه4 دا هتKا. [ا95 5د
{"8رت ا5 \.او5 $.ا و دناد ه%rا †و-, ا5 PA ه4 يbو-, زا دنن4
ين>م $.ر' ه.و'ا' $'ا ]%ع 5د دو, دان3iا هح"ح* ?ا.او5 ر' دنهد
ر' دنن4 c2bا {"ح* H" و يلا>ت هللاqاش Pا د.ا"' هYانn هدو% k
5اf' وا \اما 5د \ا", و هدو% 1اما ر3 qاشKا ه4 7fA ?ا.او5
دنن4 c2bا H" و يلا>ت هللاqاش Pا هلا# ŒB"3 و ر"+' ي'ا ]eم هدر'
\0& و د5اد ي+Vش زا ر0, PA [ا%3 يوا5 ه4 دان3iا :@ا4 ر0, ر'
[ا%8ا ه4 ي&4 ر0, ر' دنن4 c2bا H" و وا د8 ا. وا 5دR ه' ا5 وا دنf"م
5د رC-م $'ا ه4 Pا'ا $' $&# ]eم \3ا gاحلا gوCBم هfA ر' د5اد
و دا هتفD {"ح* ا5 وا ر0, oو5د 5د gوتقم N"ش و فلتVم و يCتنم
ا5 وا ه4 Pان3 $'ا ر0Vم ]eم دا هدر4 ف">6ت ا5 وا ه4 ي&4 ر0, ر'
{"ح* H" و دننf"م دا%تعا وا 5ا0,ا ر' ا/ه lم و دناد"م ف">X ?دش'
ه>"ش و 1اما Pا"م 5د دشا' ه5اف3 يعدم ه4 ا5 ي&4 \.او5 دناد"م
يماما و دن4 رمiا ;#ا* \.و5 ياوعد ه4 ره هfل' ]"لد و دهاش 2' وا
$'ا ]eم دناد {"ح* H" ا5 وا ر0, دوش ه5اف3 يعدم ه4 دشا' gدع
و او9ا ه4 Pاش.ا {"ح* }.د# gا# \3ا $.ا يرف>8 دواد و 5ا.رCم
]+تا ام وه ه4 دا هدر4 ف.ر>ت ا5 وا 7R $&# اما \3ا 1ا&9ا q2عا
7R هتلادع يلع k ر"F $م `ود%م يماما' 1و+>م يلا هت.او5
]3رم ر' هfiا# دشا0 $&# l-قنم و ]3رم ه4 د.ا' يم !ه اBن.5د
اCن.ا qاCقK هYانn \3ا l.ا@ و l.اش Pاش.ا دH $&# c2bا l-قنم و
ا5 وا دن4 ا69 Pوn h# د&فم 5د ه5ا5ز \.او5 ه4 دا هدر4 {.ر+ت
ي' رR Pاش.ا 5ا0,ا 5د هثدا# $.ا و \3ا l-قنم هfA ا' \3ا $&#
5و4/م `د%' ه4 يا&4 ?ا.اور' دنن4 $&# c2bا H" و \3ا \.اC
227
I 227 G
$&# ر08 $' 5/نم يلا ه"قفلا j.رb د.وD رC-م $'ا دا هدش
j.رb هلeم و هدر4 ه `دم ه9رK $.زا ي&4 ا5 ر08 $'5/نم هfiا#
Pاش.ا Pدو0 يماما ه4 ا5 ه"ف9او ?ا.او5 و د.ز $' 7.5دا يلا ه"قفلا
يلا ه"قفلا j.رb ]eم دن.وD $&# H" \3ا 7%شلا $م رCQا
دن.وD H" يو9 ارA ه4 jثوم اما و يف9او ها lم PارCم $'ا هعا%3
يلع :اح+لا k $م هق.رb يK ],د ام ه4 \&ن.ا وا ف.ر>ت 7R
اBن.5د و ف">6لا $ع j.ر-لا ي9ا' هم23 lم هتد"قع دا&K lم هق"ثوت
ف">X j.رb ر' دنن4 jثوم c2bا 7R هدش l9او y0, ا5 Pاش.ا H"
\.او5 $"نمؤ%لا ر"ما $ع هللاد0ع ي'ا زا يوf3 ا5 وا ه4 ير0, 7R
\3ا ف">X هfiا# دا هتفD jثوم ا5 وا دمA دهاو, ;.رقنع و هدر4
يواد"* ه5ا%ع $' ه"#ا و _ا5د $' `و \.او5 ه' و ه9رفن.ا [ا%8ا ه'
اCن.ا هfiا# دننf"م يو9 c2bا ير"%# رف>8 $' هللاد0ع $' د%#ا و
\&A وا ف.ر>ت 7R ف">X اما و 1وم/م ه و `ود%م ه دا Pا"ماما
و gاحلا gوCBم وا هوح و j&فلا' `ورBم يلع هق.رb ]%تشا ام ه4
5د هfiا# L2ت,ا ر"F $م \3ا ;8او {"ح+' ]%ع Pاش.ا دH H"
@و/ش' دنن4 ه ]%ع PA ر' و دنن4 \.او5 {"ح* دو, !عH' اها8 ي6>'
د>3 هاو5 ام ]eم دا {"ح* ه4 رW.د5ا0,ا : \3ا د.ؤم وا هfiا# PA
هن'ا $ع هتلS3 gا9 12&لا ه"لع !Qاfلا $&حلا ي'ا $ع فل, ي'ا $'ا
{"ح* ر0, $.ا و هن'iا ?ان0ل ي9ا0لا و oد&لا دBلل gاقK د8 و هن'iا
هدر4 \.او5 هفلتVم j.ر-' ه"ماما زا ر"e4 هعا%8 و Pاش.ا دH \3ا
ي'ا يلا ه>K5 †ا95 $' $"&حلا $' يلع يو5 ام اCنم ا5 PA د.ؤم دا
يو5 ام اCنم و اCتن'ا هن'ا lم و اCتن'ا lم oد&لا اCل هدBلا gا9 هللاد0ع
!>bا !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 Pا gا9 رف>8 ي'ا $ع ه5ا5ز
ام اCنم و jثوم ر0, ا/ه و ا•"ش هللا اCل aرف. !ل و oد&لا هدBلا
12ل gا9 1i هد8 و $.و'ا يK هللاد0ع ي'ا $ع 5ا%ع $'ا cاح3ا هاو5
:و8و 5د و :2ل Pاeلeلا وه و يق' ام و oد&لا هدBلل و oد&لا
اقل-م P|' ]%ع ي6>' \3ا L2ت,ا Pاش.ا Pا"م 5د $&ح' ]%ع
و هدو% 5ا"ت,ا ا5 ;ه/م $"%ه هفrا-لا N"ش {"ح* دنام دنن4 ;8او
رDا دن.وD و دنن4 ]"+فت ي6>' و Pورe4iا !ه و jل-م دنن4 lنم ي6>'
iا و \3ا ;8او P|' ]%ع :اح*iا $"' دشا' 5وCشم ر0, PA Pو%6م
gا%8 $' $.دلارVK دنن4 ],اد !f# $.5د H" ا5 ف">X و jثوم و ه
N"ش و هدر4 k"+نت ر0ت>م 5د هYانn هتK5 $"%C' رC-م $' $.دلا
228
I 228 G
و \3ا هدو% {.ر+ت $"%C' H" \3وا /"%لت ه4 يfم $' د%حم gوتقم
?ا.او5 هfA ف*و ا' دا هتشاد H.ا8 jثو%' ا5 ]%ع Pاش.ا qا%لع رe4ا
ا%4 دن3انش ]%>لا ;8او و دناد {"ح* ا5 gا6K $'ا و ر"f' $'ا ]eم
دناد ;8او H" P|' ا5 ]%ع وا /"%لت و 5و4/م $.دلا رVK و فل3
د#او Jفل' وا \.او5 و $.ودت و دشا' هدش ?رCش' د6ت>م هf"bرش'
5د H" PA Pو%6%' يوتK و دشا' ر"e4 و h.ا5 ه'5اقتم pافلا ا.
Pاش.ا ;ت4 5د ه4 \ن3 ]ها }.دا#ا رe4ا 7R دشا' هتKا. _او5qا%لع
$.ر,Sتم و دو' دهاو, ]%>لا ;8او ه' يتفم و 5وCشم و \3ا Pودم
و دشا' هدش ?رCش' د6ت>م Pوn د5اد H.ا8 H" ف">6' ]%ع Pاش.ا
دا6تعا و داد ]%ع ]'ا9 ا5 `5او8 ]%ع cا&K \.او5 هفrا-لا N"ش
زا ا5 وا ه4 يا&4 ي6>' \.او5 ين"ل4 و دنf †رش H" ا5 ?رCش
]%ع ]'ا9 دشا' 1اما PA \مامار—نم ه4 د5ا%ش يم ه%rا :اح*ا
?وعد 1اما ا5 وا Pوn ا*و+, \3ا رKا4 Pاش.ا دHوا هfiا# داد"م
رe4ا ه4 \&اد د.ا' اBن.5د هدرf gو09 و هد5وA ا'ا وا و دشا' هدو%
و j"قحت Pود' دو, :اح*ا ?ا.ور%' j'ا3 Pامز 5د ه>"ش qا%لع
ي'ات4 و دو0 Pاش.ا 5د 2*ا دان3ا gا85 H"%ت و ددر4 يم ]%ع Z"تفت
ر%ت&م Pاش.ا \لا# $.ا و دنتشاد ].د>تو `ر8 و gا85 gاو#ا ر4@ 5د
و gا8رلا qا%3ا 5د ي'ات4 ا0.رقت د* 5اCn هن3 5د يش4 هfA ات دام
?ر"# زا ر"F و دو' ر+تVم \.اv' :ات4 PA و در4 ف"ن+ت هاو5 gاو#ا
د5او ].د>ت و `ر8 5د هX5ا>تم 5ا0,ا ه4 ار.ز دوHKا ي% Z.وشت و
gا85 gا# 7R هدما" ر&"م ا5 وا يرW.د ر' يf. {"8رت و هدو%
و يشاB و در4 !لfت اف>X 5د يرrا6F يوزا د>' و دش ه0تشم Pاش.ا
$' $.دلا gا%8 و دنتشو اC'ات4 ].د>ت و `ر8 5د ي3وb رف>8و'ا
ها"3 رتاKد :ا' $.5د H" دواد $' $.دلا يقت و رC-م $'ا و oˆاb
gافFا و gا%ها ا5 `د9 و `دم aر>ت ه"8وت اCن.ا ه%ه $f"ل ددر4
ا/Cل هدما" ر&"م ا5 Pاش.ا يو9 ]"لد' $"Kر-لا د#ا {"8رت و هدو%
lنم ].د>ت و `ر8 :ا' 5د ا5 اCن.ا د"لقت هداد Lا+ا ه.ا5د ;#ا*
و دوش"م ]*ا# ].د>ت اCن.ا دH lXاوم رe4ا 5د ه4 هتفD و هدو%
اCن.ا ;ت4 ه>لا-م زا د>' هYانn \&" ].د>ت ]'ا9 2*ا هf.H"Y'
!لع 5د \3ا Pاش.ا هbو&0م رتاKد 1ا%ت ه*2, ه4 gاو9iا ا*و+,
{قنم دو, gا85 gاو#ا Pاش.ا دH !ه زونه 7R دوش"م رهاQ gا85
Pاش.ا gا85 qا%لع ه4 \&A ;Bع و هدش lفترم ها0تشا و \&"
229
I 229 G
ها0تشا ه' ;03 $•ا ه' ر0, gا# و ددو% ف"ح+ت ا5 ا%3ا رe4ا
!"8 و ار' !8ارم و هد#وم qا0' ر"+و' ا. Pون' ر"+ و'ا ]eم هد"ماBا
Pاش.ا دH ه.اورلا gو0قم ر"F زا ه.اورلا gو0قم 7R ا# و اH' !#اH%'
ا5 5ا"&' qا%3ا \3ا $"فح+%لا 7"r5 رC-%لا $'ا و دوش ي% H"%تم
Pاهاو, ا5 gا# $.ا دهاش و gاقم $.ا cد* ه4 ره و هدو% ف"ح+ت
`ا6.ا و د5ا/W' ;اBf. رC-م $'ا gاو9iا ه*2, ه4 د.ا' دشا'
;.اBع ات دن"' ه' \3ا l9او ا%Cن"' ا%"K ه4 يK2ت,ا و ;اBf. ها0تشiا
ها0تشا و y0, $.ر' دواد $' $.دلا يقت و د.ا% اشا%ت ا5 يCلا ?5د9
`2*ا دو, !عH' و هدو% ه"-Vت Šاها85د ا5 د#او ره و هدش ه0نتم
]*ا و \3ا ي9ا' 5ا"&' lXاوم 5د ر"D و \KرD يا8 !ه زونه و هداد
. دا هدو' ]ها&تم و ]فvم يل", Pاش.ا $".5ا0,ا ه4 \&ن.ا
: [ر+م
رهدلا د&Kا ام 5ا->لا {ل+. $ل و
d. ه4 ا&' \شاد _او5 2*ا Pاش.ا Pا"م 5د jفتم و cرتفم $">ت
دو, 5دR !3ا و دو, !3ا 5د cافتا و \4رش رW.د يوا5 ا' ا5 يوا5
H"%ت ي' \.او5 5د ه4رتشم qا%3ا Pا%ه Pاش.ا $".5ا0,ا و هدش l9او
هقث ر"F ا' هقث 7R دن.ا% ر4@ ود ره Pا"م دشا' c5اK ه4 يتم2>'
2eم د.A ر' ?و&4 d. 5د ه.اورلا دودرما' ه.اورلا gو0قم و دوش ه0تشم
1ا $.ا و دننf"م \.او5 اقل-م 7"9 $' د%حم زا Pاش.ا $".5ا0,ا l"%8
دا هقث Pاش.ا دH اCA زا 74 ود 74 5اCn Pا"م 5د \3ا ^رتشم
يلB0لا 7"9 $' د%حم و ر+ ي'ا' ينf%لا يد3iا 7"9 $' د%حم
$' د%حم وه و j"ثوت ر"F $م `ود%م 74 d. و هللاد0ع ي'ا' ينf%لا
د%حم وه و اد8 \3ا ف">X 74 d. و ر+ ين' iوم يد3iا 7"9
5ا"&' ر",ا kVش $"%ه زا ه.و'ا' $'ا و د%#ا ي'ا' ينf%لا 7"9 $'
N"ش و دوش l9او oا0تلا ا5 1درم 7R H"%ت ي' د5A jل-م و دن4 \.او5
\3ا $"لفv%لا N"ش gا%ها و gافFا $.5د H" ي3وb رف>8و'ا هفrا-لا
Pاش.ا ?ا.او5 :ا03ا $.ا' و دن.ا% يم ]%ع 5وت3د ه' H" PارW.د و
د5او jثوم ير0, يهاD H" و هدا% دا%تعا ]'ا9 !ه Pاش.ا دو, دH
هYA ]eم \3ا jثوم هfA \ل>' دننf"% ]%ع يور' و دوش يم
230
I 230 G
gا9 gا9 هدر4 \.او5 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا زا يتوf3
!ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 ينe>' 12&لا ه"لع $"نمؤ%لار"ما
يلع هللا يدC. Pi هللا !.ا و هوعدت يت# اد#ا $لتاقت i يلع ا.I gاقK
ا. هˆiو dل و \'رF و 7%شلا ه"لع \>لb ا%م dل ر", 285 d.د.
jثوم هfA زا دننf"% ]%ع Pار' و \3ا jثوم ر0, $.ا 7R Gيلع
رت $"rاR ه85د 5د ف">X هfiا# دننf"م ]%ع ف">X \.او5 ر' و \3ا
$' د"0ع يو5 \3ا $.ا ر0, $.ا gاeم اCن.ا [ا%8ا ه' jثوم زا \3ا
ه"0+لا _وH. ي0+لا $ع ]•3 ها 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع ه5ا5ز
ه' ر0, $.ا و ا%ها8وز ا8وز ا%هاو'ا Pا4 ا@ا !> gاقK Pاث5اوت. ]ه
وه و Pا%"ل3 $' !3اقلا هق.رb يK Pi \3ا ف">X ه9رK [ا%8ا
N"ش ه4 \ش/D j'ا3 و !Cل4 :اح*iا ه' ]%ع د9 و هلاد>لا gوCBم
H.ا8 ف">X }.د# رC' ]%ع و دو% 5ا"&' ه>3وت :ا' $.5د هفrا-لا
يK هلmن# $' ور%ع ر0, ه4 هد5وA ]"لد و هدر%ش ;8او هfل' 5ا/W'
ه' gو%>م !Cنم ]85 يلا [و8رلا' ا%هرما و !C'اح*ا $م $"%*اVت%لا
هق.رb يK Pi \3ا ف>6لا د.دش ر0, PA و ه9رK l"%8 دH \3ا
$' ور%ع و اد8 Pاف">X ا%ه و $"+حلا $' دواد و ي&"ع $' د%حم
$ت%لا gو0قم ا5 ر0, $.ا ]eم و `رBلا و ].د>تلا' ه"K kن. !ل هلmن#
ا+#ا ه' هfA زا \3ا رe4ا Pاش.ا دH 5ا0,ا !&9 $.ا و دا هداC 1ا
و دشا' ه8و هn ا5 jثو%' ]%ع ^رت ه>3وت $.ا ف*و ا' 7R د.A 5د
و'ا ?ر6# زا \3ا دو8وم {.ر* \.او5 ين"ل4 5د هfA رت ;Bع
دو8و يلا>ت هللاqاش Pا هلق ŒB"3 ا%4 ]"3ار%' ]%ع 5د هللاد0ع
زا' دا هدر4 †رش دن3 gا+تا $&# و {"ح* ف.ر>ت 5د H" Pاش.ا
ر"%ع ي'ا $'ا هfA qاعدا و دناد ;8او ]%ع ر"%ع ي'ا $'ا ]"3ار%'
;#ا* هYانn \3ا ]"لد ي' ياوعد ?اقث زا رWم دن4 ي% gا35ا
ه' و هدو% \عزانم Pاش.ا 5وC%8 ا' رما $.5د ير4@ `رش يرش'
$.ا gا# و دناد ;8او ]%ع H" هر"v%لا $' هللاد0ع و يرm ]"3ارم
$م ه>0ت $م و هفrا-لا N"ش H" و دش دهاو, 1ول>م ;.ر9 $ع 74 ود
فلت,ا ام وه و د5ا%ش ر0, ه' ]%ع 5د `دا9 ا5 :ار-Xا $.ر,Sت%لا
يلع هرم و ه8و يلع هرم يورK ادان3ا وا انتم د#اولا يوارلا و هتاو5
هfiا# ر,iا يلع ا%هد#ا {"8رت ر"F $م هل فلاVم ر,A ه8و
$"Kر-' ]%ع ه4 ار.ز ه"لق>لا ههاد0لا' \3ا ]%ع lام :ار-Xا
رe4ا و gاحم H" {8رم 2' {"8رت و \&" $f%م ا>م $"فلاVتم
231
I 231 G
$".5ا0,ا H" و :ار-Xا ه">ا%' د5اد Lارتعا H" Pاش.ا $""لو*ا
ر' دشا' دو8وم ه%rا yV' ه4 يH"n {"8رت ر' د5اد [ا%8ا Pاش.ا
ه"لع k دوش a5ا>تم !ه رDا دشا' يورم {"ح* دان3ا ه' ه4 يH"n
هfiا# {"ح+لا هدان3ا' ين"لfلا هاو5 ام Pود yVلا' ]%ع و ه.و'ا' $'ا
ه4 ا5 ه"عرش 1اf#ا \3ا 5اوشد يل", \3ا 1اما y, هfA ?ا0ثا
]قع زا 5ود Pدو% \'اث ?اC0ش !&9 $.ا' \3ا Pا%.ا و $.د همدقم
هت&اد H.ا8 ا5 }.دا#ا lXو ر"e4 هعا%8 ه2F هل%8 زا و \3ا \ا.د و
]eم هدو% lXو دو, ;ه/م ?ر+ يار' 5ا%ش ي' 5ا0,ا و دا
;#ا* dل/' `ر* Žrا+لا $' د.H. و Pا"0Q $' 7و. و :ا-Vلاو'ا
Pا>Xاو و ه2F هل%8 زا و $"ثدح%لا `2-*ا يK $.د*اقلا هفحت
Pاش.ا دCتBم و \3ا ه"ماما ~و"ش وا ه4 \3ا يدC Pا"' }.د#
ا'ا/4 ار#ا3 هKوfلا' Pا4 يV03 د">3 $' هر"vم و دو' Lر* j.دز
ا.‹5 ا.‹5 ا@ا اا4 و 5انلا' ا%C9ر#ا و ير&قلا هللاد0ع $' دلا, ا%Cلت9
\.او5 Pاش.ا ;تfم H" `اد9 Pو%"م $' هللاد0ع زا و اe.د# هل 2>8
هد5وA وا \.اور' }.د# دنn ا4ر0ت gو*iا !لا>م gوا \3ا 5ا"&'
5د و دو' \ح' :ا/4 و Lر* j.دز ه4 \ش/D ]+فم j'ا3 وا gاو#ا
و دوش"م هتKا. 5ا"&' ه-مار9 و ه"ل"عا%3ا و ه"نbا' Pاش.ا gا85
Pاش.ا ?iا# ]"+فت' رDا دا Pاش.ا Pا.دتقم و Pا.اوش"R ه4 يا&4
يH"n هو% j.ر-' ا8 $.5د دوش زا' د•ا' ].وb يرتKد دوش هت,ادرR
$"عا $' ه5ا5ز gاو#ا 5د يرتشوش هللا5و يXا9 دوش"م هدر4 ر4@
د.ا% يم ?وf3 Pار' و دن4 يم ي0ه@ PاH"م زا يKوfلا يا0"شلا
يK يل"ق>لا gا9 MKرت. Pار%# و,ا يKوfلا يا0"شلا $"عا $' ه5ا5ز
gا9 يفقeلا دلا, $' د.H. انثد# gا9 ]">%3ا $' ي"ح. انثد# qاف>6لا
$ع $"عا $'ا ه5ا5ز $ع `ا0+لا ي'ا $ع يد"+لا دلا, $' هللاد0ع انثد#
يلع ا.I !ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا gا9 gا9 oا0ع $' يلع $' د%حم
$' د>3 انثد# gا9 ي'ا انثد# gا9 ي"ح. انثد# G^ر"F د#ا ينل&v. i
$"عا $' ه5ا5ز ين"قلK \BB# gا9 Pا%&لا $'ا انثد# gا9 5و+نم
ا@ا gاقK يه ام \لقK اC%mع و ه8ا# d"لا يل Pا gاقK ه"3داقلا'
]ها $م اا ير0V. Pا هل3و 12&لا ينم ه‹ر9اK د%حم $' رف>8 \"قل
ا%لK dل@ !ل>. ها يل gاقK ه"لع dل@ ?رfاK هنBلا ]ها $م 1ا 5انلا
5انلا ]ها $م وه gاقK هنم Pا4 ي/لا' هتر0,ا د%حم $' رف>8 \"قل
يCتا ]bا0لا هداقتعا $م gاقK 5انلا ]ها $م ها \%لع $.ا $م \لقK
232
I 232 G
\شاد 5دار' 5اCn ه5ا5ز ه4 \3ا هتشو يرتشوش هللا5و يXا9 و .
$&# \شاد ر&R ود ه5ا5ز و $%#رلاد0ع و ر"f' و dل%لاد0ع و Pار%#
ر&R d. dل%لاد0ع و د%حم و هH%# \شاد ر&R ود Pار%# و $"&# و
و د"B%لاد0ع و !C8 و هللاد0ع \شاد ر&R hنR ر"f' و Z.ر# \شاد
H" و دنتشاد ه5ا5ز داقتعا !Cل4 يXا9 gو9 ر' و ر%ع و يلعiاد0ع
]ق رrا6ع زا يKوfلا يف>Bلا د.H. $' ر'ا8 gا# 5د هللا5و يXا9
و زا ه4 اCA رe4ا اما ه&ف يK \3ا هقث ر'ا8 \فD وا ه4 \3ا هدر4
وا ه4 هتشو وا gاو#ا 5د يXا9 H" و \3ا ف">X دا هدر4 \.او5
?ر6# ه4 در4 رهاQ 1درم ر' ر9ا' د%حم 1اما ?ر6# ?داCش زا د>'
ات ه4 هدومرK ا5 يf. دو' هداد $%' }.د# :ات4 ود ?ا"# $"# 5د 1اما
يت,ا3 رهاQ ه"ما ين' Pامز 5د رDا و $fم \.او5 ه"ما ين' Pامز
وا \.او5 1در%' Pاش.ا دCع qا6قا زا د>' و دا' وت ر' اد, \ن>ل
\.او5 ي&4 ه' HD ره ا5 $.ا ه4 ددومرK رW.د :ات4 5د و در4 يهاو,
!fش !ت&اوت وا y0X و ]%حت و !تشاد يفVما5 $.ا هf&' زا و $fم
\.او5 7R دو0 اBA 5د 7fY"ه 5و0ع ه4 !تK5 يا'ا"' 5د دمA د5د' $م
ه4 ا5 1ود :ات4 PA Pون4ا 1دش U2, aرم Pازا ات 1دو% :ات4 PA
د&.و يم يXا9 H" و 1زا&"م رهاQ 1درم ر' 15اد P@ا وا \.او5 5د
ر'ا8 دو' ي9ا' ه"ما ين' يامز زونه ه4 د"لR د"لو Pدش هتش4 زا د>' ه4
1اما رما L2, 7R در4 \.او5 5د [ورش و \K5 دB&م 5د 5و4/م
دش رBنم 124 $.ا Pوn و دشا' هدش اد, \ن>ل jحت&م و دشا' هدو%
زا ي6>' gاو#ا Pاش.ا ;ت4 زا ه4 دمA 1زi Pاش.ا gا85 gاو#ا ر4/'
ه>"ش زا ه9رK ره ه4 \&اد د.ا' gوا دوش هدر4 ]ق Pاش.ا هاو5
ر0ت>م و {"ح* \"' ]ها ?ا.او5 زا \3ام دH هYA ه4 دننf"م ياوعد
Pا"م 5د ;.@اfت $.ا و \3ارتKا و ]bا' \3ام ر"F دH هYA و \3ا
l"%8 زا دش lفترم Pاما 7R \3ا ر%ت&م qاCتا ات ادت'ا زا اCن.ا
ه‘ د5اد يتاعزانم !ه ا' ه"ماما و ه"ل"عا%3ا و ه.د.ز و Pاش.ا ?ا.او5
Pا.ادتقم و ه"ماما qامد9 ه4 \&A ;Bع \3ا Lور>م و 5وCشم
1اشه ]eم دوش يم يCتنم اC|' $". 5ا0,ا د"ا3ا ]323 ه4 Pاش.ا
و :@اfت !ها' cا-لا ;#ا* و يق"لاوBلا !لا3 $' 1اشه و !fحلا $'
و ر9ا' و داB3 هث2ث ه%rا زا ا5 رW.دf. ?ا.او5 و دا هتشاد د.دش دهاBت
ر"فfت و ]"ل6ت رW.د !ها' و ددو% يم ;./fت 12&لا !C"لع cدا*
يق"لاوBلا يلع درلا يK د5اد يف"ن+ت !fحلا $' 1اشه هYانn ددرf"م
233
I 233 G
H"# زا Pاش.ا l"%8 5ا0,ا 7R يشاBنلا dل@ ر4@ cا-لا ;#ا* و
ر"ما ه>"ش gا# j'ا3 و \Kر./R y9ا&ت a5ا>ت' و دمA ر' 5ا0تعا
ر' و دا هدو' هر"04 ;fترم !Cل4 Pاش.ا ه4 \ش/D ]+فم $"نمؤ%لا
هد"ا35 h5 1ا&9ا ا5 وا :ان8 و دنتشاد 5ار*ا \9و 1اما يامرKا
اCA gو9 j.د+ت HDره و در%ش يم :@ا4 ا5 اCA !ه :انBA و دا
د.H. و ه.وا>م ا' و ددر4 $"-03 ?ر+ ^رت اCA زا ي6>' و دومرف"%
$.ا دو, ه%rا ا' ه4 ره و دد.درD ر, ا"د zورK $.د هدو% ?ا0تاfم
ا5 وا \.او5 و $ت,ا3 123ا ياوش"R و $.د /,Sم ا5 وا دشا' !&9
و فلاVت و a5ا>ت H" و در4 Pاوت ]%# H"n هn ر' Pدر4 5ا0تعا
دوش ي% اد"R zر3 PA ه4 \&.دح' Pاش.ا 5ا0,ا 5د \.او5 :ار-Xا
ره و ددرW"م {Xاو 5ا+0ت3ا و ه"قفلا هر6ح. i $م ه>لا-%' هYانn
]%ع $"Kر-لا د#ا' :ار-Xا و a5ا>ت و فلاVت !&9 $.5د ]9اع HD
ه4 ي5ا0,ا 5د ه4 هدو% Lارتعا Pاش.ا هف.ا-لا N"ش و دن4 داوت ي%
دا دو8وم $"'ا/4 و $"عاXو هfل' ]"هاBم و اف>X دننf"م d&%ت P|'
$' رف>8 داد د.ا' zوD ]"+فت ه' iا# هدش $"ش $ه@ 5دقن.ا Pوn
و [اXو هللاد0ع ي'ا' ينf%لا ير.5اوقلا 5وRاش $' ي&"ع $' د%حم
يK اف">X هللاد0ع و'ا Pا4 يشاBنلا gا9 !Cتاقث هنع يو5 :ا/4
$ع يور. Lاو* و }.دحلا l6. $"&حلا $'ا د%#ا gا9 و }.دحلا
رف>8 و'ا هنع يو5 د9 و ;ه/%لا د3اK gا9 $م \>%3 و ]"هاB%لا
$' zا"ع $' $&حلا و هت.او5 يلع د%تعا و هف.ا-لا N"ش ي3و-لا
ااI :ات4 هل اد8 ف">X ياeلا رف>8 ي'ا $ع يو5 يزارلا Z.رحلا
pافلiا :ر-6م }.دحلا ه"K يو5 :ات4 وه و G5دقلا Tل"ل يK هانلHا
و `اح+لا {*ا $م !هدنع ه'ات4 و }.دا#ا هدع ين"لfلا هنع يو5د9 و
M>' هر4@ اد8 ف">X يشاBنلا gا9 [اXو وه و Pا&# $'ا يلع
و هل4 y"لVت $bا0لا ر"&فت :ات4 هل داقتعiا د3اK ه2vلا يK ان'اح*ا
`ا0* $'ر+ gا9 ي&"ع $' د%حم و هح"ح* يK ين"لfلا هنع يو5 د9
ر"efلا $' $%#رلاد0ع هر"F و يشfلاو ر%عو'ا هنع يو5 :ا/4 وه
يو5 د9 و }.دحلا l6. ها' ه"لع ان'اح*ا هH%F يشاBنلا gا9 ي%شاCلا
و ين"لfلا !Cنع يو5 و هر"F و gا6K $'ا يل>4 $&حلا $'ا !Cتاقث هنع
PAر9ا و $"ماشه gا# 5د و ي3و-لا $&حلا $' د%حم و ه.و'ا' $'ا
ه%rا ر' {.ر* qارتKا ?5و* و !"&Bت هد"قع 5د ه4 \ش/D اCA
و l8رم و دا هداد يهاوD ارتKا $.ا' اX5 يلع 1اما ?ر6# و ددرf"م
234
I 234 G
5ا0,ا د"ا3ا 5د ه4 اف>X و ]"هاBم اما دا هعا%8 $"%ه $".5ا0,ا :|م
د5اد يت.اC و ر+# 7R دا l9او ه"CقK ]rا&م 5د Pاش.ا اC' d&%تم
!Cن%K اف>X اما و !•ر0“م 1ا ا5 يدنn !&9 ود ره زا هو% j.ر-'
و يلKونلا ]C&لا $' $&# و cاح3ا و'ا يbا%iا {لا* $' !"هار'ا
و ين"لfلا Pا'ا $' ر%ع $' ]"عا%3ا و يواv-لا دشا5 $' $&حلا
$' هعا%8 و يرقن%لا د%#ا $' $"&حلا و ي%شاCلا 5ا&. $' ]"عا%3ا
Pا%eع و ين"لfلا هنع يو5 د9 و د3اK ف>6لا lم وه و ي%>eVلا د">3
يو5 ي/لا ر%ش $'ا ور%ع و هر"F و هفrا-لا N"ش هنع يو5 ي&"ع $'
رف>8 و'ا هنع يو5 دا.ز $' ]"C3 و هر"F و ي3و-لا4 هعا%Bلا هنع
اود%تعا و هر"F و رف>8و'ا هنع يو5 Pان3 $' د%حم و ا6.ا ي3و-لا
و يما%"لا و ر%ع $' !"هار'ا و هف">6ت يلع l%Bم ها lم هت.او5 يلع
يK ي3و-لا يو5 د9 و د3اK هف>X lم وه و ي9رلا ر&. $' دواد
ي'ا' ينf%لا ه"ما و دا%# $' {لا* و هر"F و هنع 5ا+0ت3iا و ;./Cتلا
د%حم و {"B $' دلا, و ي&%# iا /rاع و هر&"م $' ه.وا>م و هB.د,
$' يلع و $"+حلا $' دواد و ي&"ع $' د%حم و د%#ا و'ا 7"ل $'
$' ]"عا%3ا و ي9ر0لا د.H. $' $"&حل و هلق+م $' ه"95 و هH%#
\عا%8 رW.د و د"0ع $' $"&حلا و ;هو $' ;هو و يوf&لا Pدا.ز
]eم ].د>ت و `ر8 ]ها ا*و+, Pاش.ا زا ر0, qا%لع ه4 5ا%ش ي'
د5اد [ا%8ا دواد $' $.دلا يقت و ه*2, 5د يل# و يرrا6ع و يشاB
ا5 اCن.ا ?ا.او5 دو, `اح* 5د $".5ا0,ا و اCن.ا $"هوت و ف">6ت ر'
و دن.ا% _اBت#ا ?ا.او5 Pا%C' Pاش.ا qاCقK و دا هدر4 Pوحشم
دنن4 \'اث ?ا.او5 Pا%ه ?و9 ه' H" ا5 ه.داقتعا هfل' ا5 ه"CقK ].ا&م
وا ر0, ه4 Pا'ا $' $&# ]eم د5اد يد# ?رe4 5د 7R ]"هاBم اما و
يCتنم و فلتVم 5د رC-م $'ا وا \لاC8 ر' و دا هدر%ش `اح* 5د ا5
$' ور%ع و Pا%"ل3 $' !3ا9 و دا هدر4 k oو5د 5د gوتقم N"ش و
و q2>لا $' $"&# و Pا'ا $' ر%ع و فل3 ا%4 PiوCBم ا%ه24 هلmن#
ي%>قفلا ور%>لا $' oا0>لا و ي%&%لا و !3iا gوCBم q2>لا ي'ا $'ا
$'ا !شاه و Pا>%3 $' 7"9 $' ه0قع $' يلع و $f&لا $' ]6فلا و
و رف>8 $' ي3وم و ي5ا&"لا 5ا&. $' ر"ش' و ين"&حلا 5ا%ع ي'ا
ي'ا $' $%#رلاد0ع و د.ز $' د">3 و يما%"لا د.زو هرf3 $' ]6K
هللاد0ع و ]"C3 $' د%حم و د.ز $' {"لK و رf' ي'ا $'ا 5اf' و !شاه
و ي5اf%لا د">3 ي'ا و يد3iا ;"0# ي'ا و Pا%eع $' ;لاF و د.H. $'
235
I 235 G
و د>&لا {لا* و 5اHVلا $' !3ا9 و ي&"لفتلا $&حلا و د9رK $' زا45
و د%حم $' !"هار'ا و !"هار'ا $' يلع $' $&# و ].ود $' يلع
Pا%eع و dل%لاد0ع $' Pا%eع و يوحنلا cاح3ا $'ا و يلع $' $&حلا
ي%"ل&لا د%حم $'ا l"'5 و 5ا+iا يلوم ور%ع !' ي&"ع و هللاد0ع $'
$' دو%حم و !"هار'ا $'ا ف3و. $' د%حم و يد>&لا د>3 $' يلع و
lم ]"هاBم !Cل4 qiؤCK :24 $' رف>8 $'ا د.و3 $'ا رف>8 و Pو%"م
!"هار'ا $' يل>4 !C,و"ش !Cنع يو5 د9 و ي+حت داfتi ير,ا هعا%8
رف>8 ي'ا و ه.و'ا' $'ا و ين"لfلا :وق>. $' د%حم و !"هار'ا هن'ا و
يتلا !C#اح* يK د"ف%لا' ;قل%لا هللاد0ع ي'ا هV"ش و ي3و-لا
ي>-قلا !ل>لا ;8وت اCا او%عز و !هودCتBم اC"K ا%' ]%>لا ;8وا
ه4 \&A ;Bع و يلحلا و ي3و-لا و ي6تر%لا dل@ يلع k
ا5 اCA Pاش.ا gا85 qا%لع ه4 دنن4 \.او5 هعا%8 زا Pاش.ا $".5ا0,ا
Pاf&م $'ا هللاد0ع ]eم N.5اوت يو5 زا \.او5 5د دا هدر4 ;./fت
يK :وق>. $' د%حم اهد5وا }.دا#ا هدع هللاد0ع ي'ا $ع يو5 ي/لا
gا9 !هر"F و ;./Cتلا يK رف>8و'ا و ه"قفلا يK ه.و'ا' $'ا و يKاfلا
5ومiا $م ا/ه و ا•"ش هللاد0ع ي'ا $ع يو5 ها \0e. !ل يشاBنلا
يور. ي/لا ي&"ع $' د%حم ]"0قلا ا/ه $م و ه"مامiا دنع ه5وCش%لا
gوق. `ا0* $' ر+ يشfلاور%عو'ا ولا9 هر"F و :و0حم $' د%حم $ع
$' د%حم $ع يور. Pا $م $&لا يK رv*ا ي&"ع $'ا د%حم Pا
$' د%حم يf# $"-ق. $' د"0ع $' ي&"ع $' د%حم ا/ه ]eم و :و0حم
$م ي&"ع $' د%حم ه' درفت ام gا9 ها د"لولا $'ا $ع ي%قلا ه.و'ا'
ي"ح. $' د%#ا $' د%حم ا/ه ]eم و ه"لع د%ت>. i ه0ت4 و 7و. }.د#
ها اولا9 و هر"F و يشاBنلا ه"K $>b ي%قلا ير>شiا Pار%ع $'ا
ي6>' H" و ]"3ار%لا د%ت>. و /,ا $%ع يلا0. i و qاف>6لا $ع يور.
و ر"%ع ي'ا $'ا ]eم دان3ا 5د دنن4 gا35ا Pاش.ا $.ر0ت>م هاو5 زا
$&حلا ي'ا د">3 $'ور%ع و يا0"شلا $"عا ر"f' $' هللاد0ع و ير"m
\3ا دو8وم \.او5 Pاش.ا `اح* 5د اCن.ا ه%ه زا و !ه ر"F و ينrاد%لا
ا5 Pاf&م $' هللاد0ع cدا* ?ر6# ه4 هد5وA ير4@ 5د gوتقم N"ش و
و د5اد"% ر' \3د وا \.او5 زا اCن.ا و دومرK lنم دو, دH PدمA زا
7"ل `5اوBلا gا%عا' j&فلا ه4 د&.و يم هدع 5د ي3وb رف>8 و'ا
يار+ PارKا4 ي6>' زا ه4 \&A ;Bع و ه.اورلا gو09 $م lا%'
يم ه%rا Pا5ا. زا ا5 وا و دنن4 يم }.دا#ا \.او5 H" ;ه/م $•ا
236
I 236 G
H" و هر"F و ي3و-لا هنع يو5 يار+ !"هار'ا $' ا.ر4ز ]eم د5ا%ش
PA \0& ;ت4 PA 5د و دنن4 \.او5 دو, ~و"ش ;ت4 زا Pاش.ا $".5ا0,ا
ه' ?ا.او5 $.ا \0& ه4 دن.وW"م اCن.ا و \&" دو8وم ه%rا' \.او5
ام ~و"ش $f"ل \3ا \35د و \'اث هللاد0عو'ا 1اما و رف>8 و'ا 1اما
د>' و \9و PA5د ه"قت ?دش \CB' دنتشون ه%rا 1ا و دنتشاد هد"شوR
$.ا ه4 !"تKا.5د $rارق' و هد"35 ام دH اC'ات4 $.ا ~و"ش PA Pدرم زا
$.ا cوثو و دومرK د.ا' 5ا4 ا5 ]قع اBن.5د دا ه%rا }.دا#ا ه%ه
ه'اح*ا $م هدع $ع ين"لfلا هاو5 ام هلاeم دو% د.ا' \Kا.5د ا5 ?ا.او5
5ا0,ا ف+ هf.دح' د5اد هرe4ا و هر"F و هلو0نش دلا, $' د%حم $ع
]eم د5ا%ش دو, هاقث و gا85 Pو"ع زا ا5 اCA و \فD Pاوت Pاش.ا
\.او5 وازا ين"ل4 دو, و وا ?ا.اور' \3ا ول%م ين"ل4 l'5 ه4 ر"+'و'ا
و ه"'ا $ع ه.و5ا و cدا+لا $م }.دحلا l%3ا \ن4 gا9 ها دنf"م
ر3 ه4 \3ا Pا%ه ر"+' و'ا $.ا و هنع ه.و5ا و ه"'ا $ع ه>%3ا
PA 5اCQا زا 1اما Pدو% lنم دو8و ا' و هدو% اشKا ا5 1اما ?ر6#
ه4 اCن.ا j.iا ŠاCا'ز ر' و Pودم ه>"ش ;ت4 5د ه4 هدر4 ر"Cشت يدح'
هنع ه.و'ا' $'ا يو5 \شD l.ا@ و l.اش دو0 5ار3ا PA ر4@ ]'ا9 2*ا
1و. Pونمؤ%لا هار. ]ه ]8 و Hع هللا $ع ير0,ا هللاد0ع ي'i gا9
gا9 $"# gا9 يتم \ل9 هما"قلا 1و. ]09 هوا5 د9 و !> gا9 هما"قلا
I اَنْدِهَ v !َ4َ / ?وُ لاَق ْمُ". /َRِ / ُ 5ْ(َلَ أ ْمِه$ (ُ#ْ نَأ !َ4َ ع ْ مُHَدَهْ vَ أَ& ْمُهَ تGي.رُb ْ م,H$روُهُ { ْ0, َمَiَ N -ِ نَ/ ْ 0, َlE /َر َMَ%َ أ ْ bِ إَ&
6 َ S,4$ :اَ^ ?َ MَH ْ0َع اG نُك اG نِإ , 2َاَ3,9=ل? َمْوَ ي ?وُلوُ9َ 8 ْ نَ أ V•W D gا9 !ث هعا3 \f3 !ث GLارعiاI
dت9و يK هارت \&لا هما"قلا 1و. ]09 ا"دلا يK هور. $"نمؤ%لا Pا
و i gاقK dنع ا/C' xد#اK‹ ^ادK \ل>8 هل \ل9 ر"+'و'ا gا9 ا/ه
5دR د"ش5 فل, ه%rا يامرKا 5د \3ا ر"+' ي'ا $' د%حم ه4 وا ر&R
$&حلاو'ا يلا lKد gا9 ها هنع ين"لfلا يو5 \3ا دو, 5اوD5H'
?د8وK G$f. !لI ه5و3 ه"K ?‹ر9 و هتحتفK ه"K رmنتi gا9 و افح+م
j'ا3 هYانn H" و !Crا'A qا%3ا و !Crا%3ا' Z.ر9 $م $">03 ه"K
5ا0,ا رe4ا ه4 دوش يم 1ول>م Pاش.ا 5ا0,ا ;ت4 l0تت زا د>' \ش/D
رe4ا !ه دا#A PA زا' دوش ي% هتKا. 5وCشم و رتاوتم دا دا#A اCن.ا
oا"قلا ا/ه يلع و jثوم ي,ر' و د5اWا `اح* ا5 اCA ه4 دا Lا>X
$&# و {"ح* 7R Pاش.ا دو, !عH' دا Lا>X رe4ا !ه Pاش.ا Pا&#
Mحم $&# و {"ح* و \&" دو8وم Pاش.ا ;ت4 5د !ه Pاش.ا !عH'
237
I 237 G
يلع k دوش ي% اد"R _5ا, 5د Z9د* ام ه4 دا ه"لقع ?اموCفم
و a5ا>تم !ه ا' H" jثوم و Lا>X PA زا' ه.اد0لا ;#ا* !Cنم dل@
و l%8 ه4 يC8و' رف>8 و'ا N"ش و $ت%لا و دان3iا :ر-6م و فلاVتم
j.ر-' \3ا j"9دت و j"قحت ]ها هfحX هدو% {"8رت زا' هداد j"0-ت
5ا"&' ?ا.او5 5د در4 د.ا' Pار' oا"9 !نf"م ر4@ ا5 هتf d. هو%
?ا.او5 5د و \3ا \35د :2D ين>. د5ولا qا%' qوXو ه4 هدش د5او
{"ح* ه4 د.وW"م رف>8 و'ا N"ش \&" \35د ه4 هدش د5او 5ا"&'
زا دارم دا هتفD \35د ه4 يت.او5 5د و \&" \35د ه4 \3ا $"%ه
{ل-+م :2D ه دنشا' هت,ادا اCلD يو 5د ه4 \3ا ي'A د5ولاqام
!ه Pاش.ا دو, !عH' Pاش.ا ?ا.او5 دش 5و4/م ه4 :ا03ا $.ا' هل%Bلا'
ر' ير3 $"فلاVم هل'اقم 5د هfA يا8 هn هدا% 5ا0تعا و d&%ت ]'ا9
$.رهاb ه%rا زا Lوشfم رهاQ دن&' ه4 ?ا.او5 PA gا# \&ن.ا د5A
ي' و ه"K فلتVم ر"F Pاش.ا ?ا"لاع ?او@ دو8و 5د ه4 $"Kوشfم
و دد.د يم ا5 Pاش.ا و ددرf"م ?ا92م Pاش.ا ا' 1درم و دو' هC0ش
. دد"نش يم ا5 Pاش.ا 124
cافتا ه' Pاش.ا دلوت gوا ه4 PامHلا ;#ا* زا Pاش.ا ?ا.او5 اما
?ر6# ه4 دن.وD و دا دلوت رfنم Pاش.ا زا ي6>' \&" \'اث ه"ماما
Pولوق. !Ci Gه.رف>BلاI !ه و دنتشا/D ه ي0قع يرf&ع $&# 1اما
و يرf&>لا يلع $' $&حلا ?اKو د>' يداCلا يلع $' رف>8 هماما'
?ا"# و qاق' Pاش.ارe4ا دننf"م Lارتعا 5اوD5H' PA دو8و' ه4 هف.اb
زا' دا هتKا. ?اKو $3 رv* \لا# 5د ه4 دن.وD و دنن4 5اfا ا5 Pاش.ا
]"قK د5اد L2ت,ا !ها' H" دا هد"ا35 sول' دح' ا5 Pاش.ا ه4 يا&4
د5اWا هدز ا5 Pاش.ا ه4 يا&4 و ]ت9 ]"9 و هSBK هول+لا يK ?ام
Zش و هاBنR و \&.ود ي6>' د5اد L2ت,ا Pاش.ا \0"F \9و 5د
Pاش.ا Pاfم 5د زا' Zش ا. hنR و \+ش و \&.ود ي6>' و دا هتفD
$' د%حم ]eم Pاش.ا ?اقث \3ا Z#اK L2ت,ا H" \0"F \لا# 5د
dل@ !ل>. i ه4 دن.وD $"مدقت%لا ه>"شلا ر"ها%8 ه>0ت و ين"لfلا :وق>.
و l-قم ه4 ار.ز \3ا يها0ت و ياش.رR \.اC 5د 7R ه>"شلا دا#A iا
5د دا هداد 5ار9 qارف3 ا5 دو, ه4 دنت&ه هعا%8 Pاش.ا دن3 ياCنتم
و'ا qارف3 gوا و \3ا gا3 5اCn و داتفه PA ?دم ه4 يرv* \0"F
ه4 Pا%eع $' د%حم رف>8 و'ا وا ر&R زا' \3ا د">3 $' Pا%eع و ر%ع
238
I 238 G
!3اقلاو'ا يوزا د>' زا' \3ا هدرم \شه و \&"' ود+"3 هن3 5د
د>' و درم \شه و ي3ود+"3 هن3 Pا0>ش 5د ه4 `و5 $' $"&حلا
د>' $م ه4 دن.وD و د5اWا qارف&لا !تا, ا5 وا ه4 د%حم $' يلع يوزا
\3ا رهاQ و \شD l-قنم !ه ?5اف3 هل&ل3 و داد و5 ير04 \0"F
و هداد يهاوD وا ?5اف3 ر' يرW.د هدش ?5اف3 يعدم ه4 ره ه4
ه4 \3اد"R l"شت ]ها [ا%8ا ه' هد5وا" يدهاش دو, ياوعد زا ر"F
5د يل"لد هاD ره و \3ا يوعد $.ا ي6تقم ه.رش' oوف 5د ها8 ;#
5د H" و هد.درD رت ~ارK يوعد :ا' و دش lفترم !ه lام دشا0 5ا4
ه4 ره هfل' دننf"% \عان9 qارف3 هbا3و' رمiا ;#ا* زا \.او5
وا \.او5 دشا' هتشاد ?5اف3 ;+نم ه4 دوش :ان8 $.ا \.و5 يعدم
$' دواد !شاهو'ا زا هYانn د5اWا gو0قلا ;8او و د3انش ر0ت>م ا5
و cاح3ا $' د%#ا و د2' $' يلع $' د%حم و يرف>8 !3اقلا ي'ا
\.و5 qاعدا ه4 رW.د هعا%8 و !"هار'ا $' د%حم و 5ا.رCم $' !"هار'ا
Pاش.ا دد5وA :انBA زا ه0.رF و ه0"Bع ?ا.او5 هدو% رمiا ;#ا*
و دداC $">لا و o‹رلا يلع ا5 ?ا.او5 ه%CA هداد ها5 ا5 رW.د gا%ت#ا
رما gوا 5د \&.زاورR دنل' :اح*ا و يوعد ]ها هاD ?ر0ع ه+9 $.ا
;+ و دا هدو% sو5د و ا-, زا $ما ]"+حت و †ا"ت#ا qاعدا 5دقn
و \%+ع و هت&اد ;8او اد, هم@ ر' ?اKA $"%ه يار' ا5 1اما
$.ا' اهر,A و ددر4 †رش وا \ماما ر' رتاوتم يل8 k و \"ل6Kا
$.د هد%ع ?امدقم 5د ?iا%ها و ?2ها&م و هموهوم ?iا%ت#ا
ره j"C و :ارF ره j"> ر' ]"لد ي' و j"قحت ي' و ددر4 d&%ت
$م رK ه4 دمA cدا* Pاش.ا j# 5د 5وCشم ]eم و ددش هتف.رK 5ا%#
;#ا* زا \.او5 5د هfA رت ;Bع و :اH"%لا \حت ف9و و ر-%لا
[ا95 \.او5 Pاش.ا ?اقث هfل' دنن4 ي% \عان9 !ه 5د9 $.ر' رمiا
و دمA :او8 و ددات3رK ]rا&م [ا95 ارف3 ه-3او' ي,ر' دا هدو%
\3ا رتو04 gا' ر' ارف3 ?5اف3 زونه Pوn و ارف3 ه-3او"' ي6>'
و دو' دهاو, دا%تعا ]حم !&9 هn د.ا"' اCA \3د' ه4 ه>95 :او8
. \3ا رتد' !ه $.زا وا gا# \3ا ارف3 ه-3او"' هYA
Pاش.ا دH 7R هد"35 اCA :او8 ارف3 ه-3او' ه4 يعا95 اما
.د5ا"&'
239
I 239 G
$' يلع د. يلع هرف&لا $م `و5 $' $"&حلا $' يلع ه>Kد ام اCنم
ه>95 ه"لا ]35اK رمiا ;#ا* يلا ه>95 هل ]*و. Pا دو3iا $' رف>8
. هل رمiا ;#ا* :او8 اCA !عز
$' lما8 $' $"&حلا $' رف>8 $' هللاد0ع $' د%حم [ا95 اCنم و
;تا4 ي%قلا رف>8 و'ا يشاBنلا gا9 ي%قلا رف>8 ي'ا ير"%حلا dلام
د%#ا انل gا9 gا9 و ه>.رشلا :او'ا يK ]rا&م هلS3 و رمiا ;#ا*
$"' ?ا>"9وتلا و اCل*ا يK ]rا&%لا ه/ه يلع \ف9و $"&حلا $'
ه0"vلا :ات4 يK ي3و-لا $&حلا $' د%حم ه'و8iا dلت ر4@ و 5و-&لا
._اBت#iا :ات4 و
ي%قلا ير"%حلا رف>8 $' هللاد0ع $' رف>8 oا0>لا ي'ا [ا95 اCنم و
.!CC8و و $""%قلا N"ش
ا5 5دار' ه3 ره $.ا د%#ا ه",ا [ا95 و $"&حلا ه",ا [ا95 اCنم و
زا \>.رش ].ا&م j"قحت و د5اد رمiا ;#ا* ا' ه0تاfم ه4 دو' اعدا
ا%4 د3ر"م Lرb Pا زا Pاش.ا ].ا&م :او8 و دن.ا% يم :انBA
هدو% l%8 [ا95 $.زا ي'ات4 5و4/م oا0>لاو'ا و هر"F و يشاBنلا هر4@
. هداC 1ا رمiا ;#ا* يلا دان3iا :ر9 ا5وا و
$"عا $' ر"f' $' !CBلا $' $"&حلا $' Pا%"ل3 $' يلع [ا95 اCنم و
و رمiا ;#ا+' gا+تا هل Pا4 يشاBنلا gا9 يزارلا $"&حلا و'ا
د%حم [ا95 دا هدات3رK ي&4 ه-3او"' هYA و ?ا>"9وت ه"لا \8ر,
\B# yV' ه4 \3ا ي%قلا ه.و'ا' $' ي3وم $' $"&حلا $' يلع $'
5د و !تشو يم ].ا&م زا هل•&م $م ه4 هتفD و \3ا هدو% 5اCQا
5د !تشا/D يزو5 ها0ش d. \3ا !9 رCش Pور"' ه4 يت,5د ~ا5و3
!f# و 1د5وAر' يم رW.د زو5 دش يم :وتfم PA :او8 PA $%X
ه>"ش ?iاؤ3 :او8 5د ه4 $""Xام ه%rا رW.د و رمiا ;#ا* ?ا>"9وت
{8رم هدش هتKا. ه9رفن.ا !عH' Pاش.ا †و-V' و دا هدومرK !95
$'ا gا9 \ش/D !ه j'ا3 هYانn د"ا3iا هح"ح* ?ا.ورم ر' \3ا
ه"#انلا $م هد5اولا ?ا>"9وتلا $م ?ا>"9وت ر4@ ام د>' ه"قفلا يK ه.و'ا'
ي'ا yV' يدنع l"9وتلا ا/ه $"ل85 يلا ي*و. ]8رلا :ا' يK ه3دق%لا
ه.او5 ين"لfلا :وق>. $' د%حم :ات4 يK و يلع $' $&حلا د%حم
240
I 240 G
i gا9 !ث }.دحلا ر4@ و 12&لا ه"لع cدا+لا $ع l"9وتلا dل@ L2,
اBن.5د يلع $' $&حلا yV' يدنع ا%' يتKا ]' }.دحلا ا/C' يتKا
$f%م !&9 هn \3ا 1اما y, $.ا هfA ?ا0ثا ه4 در4 د.ا' 5وF ]9اع
h.ا5 يدح' y, 5د 7"0لت و ]>8 و yVلا ه0ش. yVلا Pا lم دوش
PAر' هدو% ي+Vش y, \.اf# Pا"ل>8 و Pا&0لم ي6>' ه4 \3ا
ا*و+, هتشاWا دو, y, و هدر4 ه H"%ت وا و دا هدر4 aرع kVش
ي&4 رDا ا5 هتشا/D PاD5H' !&9 $.ا †و-, ه4 Pامز د>' ?5و* 5د
PA زا"تما و y, PA \Kر>م Pد.د 5ا' ود d. d.ر0ت j.ر-' دو, ر%ع 5د
هتKا. يKو4 y, ا8 ره iا# دش داوت ]*ا# 5وb هn رW.د †و-, زا
و زا"تما ه8و €"ه و \3ا $"نمؤ%لار"ما y, ه4 دن.وD يم 1درم دوش"م
وا ي&4 ه4 رمiا ;#ا* y, Uو+Vلا' !ث دوش ي% ]*ا# \Kر>م
\,انش و \Kر>م 5ادم ه4 y, PA \لواHم و \35ا%م و هد.د ا5
زا 5ود هد">' ?iا%ت#ا $.ا' هل%Bلا' \3ا دوقفم هر%لا' اBن.5د \3ا
$.ا و \&.درV"' و \هاف3 gا%4 Pدو% \'اث ا5 دو, $.د 1اf#ا 5ا4
ه4 ?دم $.ا ات هfل' \3ا oاو3و و Pون8 ?ا4ر# زا هC0ش 2' \4ر#
زا H" Pدو' وا ?ا"# دقت>م هتش/D 1اما \0"F زا gا3 5اHه ;.ر9
$.ا' يا&ا UاVشا ر%ع gوb Pامز $.5د ه4 ار.ز \&.داو $"%ه
$' Pا%قل و `و ?ر6# ر%ع gوb و \3ا ه.داع ?iاحم زا يزا5د
يدن%شادا gا%4 زا Pدر4 !f# $.ا ه"لع 7"قم ا5 اCن.ا gاeما و ا.داع
\ح* و Pاfما Pا"' oا"9 $.زا aرF رDا ه4 ار.ز \3ا ه9رK $.ا
ي% و هدرf 5اfا ا5 Pاfما ي&4 هn \3ا د"فم ر"F 7R \3ا يلقع
ر' هn {"ح* ر"F 7R \3ا ر%ع gوb $.ا Pدو' دات>م Pا"' رDا و دن4
$“' L2ت,ا Pوn ات*ا, در4 Pاوت oا"9 ه5دا 5وما و ?اداع c5او,
ا5 ر"3 1رD \.iو ه4 دام Pاد' $.ا و دشا' ],د H" ا5 Pاfم و Pامز
oا"9 داع 1و9 ر' \9و $.ا UاVشا ا. دنن4 oا"9 ر"3 در3 \.iو ر'
5اودا Pا5د ه4 \3اد"R و Pات&'ات !3وم ر' ا5 Pات&مز !3وم ا. دنن4
l9او دادتما رتهدا.ز ?5د j.ر-' ا5 `و ?ر6# دو' يداع ر%ع gوb
و د5اد `و ?ر6# ر%ع !f# gا3 \&"' و د* و gا3 د* iا# دش
1زi و \Kا. [و9و ?داع cر, وا ياعد \'اBت3ا ه' ا5 ا.دع $' Pا%قل
هدمA 5وCm' يا%ل&م رW.د ا. ير0%v"R زا ه4 ?داع cر, ره ه4 \&"
ر0%v"R ر%ع iا و د35 5وCm' !ه \ما $.ا ه%rا زا ا. ام ر0%v"R زا دشا'
?ر6# و دش ي% !4 ا.داع $' Pا%قل و `و ?ر6# ر%ع زا H" ام
241
I 241 G
$.زا H" دشا' {"ح* Pاش.ا ر%ع gوb رDا oا"لا ?ر6# و ر6,
Pاش.ا ا' و دا هتKرD هfr2م !f# ا/ه lم و دا _5ا, ه5ود $.زا و \ما
Pاش.ا زا ا5 \>.رش gو*ا و $.د 1اf#ا \&" ي5ا4 ور3 ا5 ي&4
1زi و 5ورX Pد5وA [و85 Pاش.ا يو&' }.داو# و l.ا9و 5د و $تKرD
5ا' و 5ا4 ه4 \9و 1اما L2V' ^ا' هn دنا5/W' افت,ا ه' رDا \&"
و دود# \ما9ا و يهاو و رماوا /"فنت و \>.رش 1اf#ا Jف# و \ما
gاد8 و gات9 و ر4ا&ع و zو"8 H"CBت و ?اعا%8 و ه>%8 و ?ار.H>ت
رm 5د 2*ا وا و دشا' وا داش5ا و ر"'دت ه' هت&'او $.دا>م و هرف4 ا'
1درم ات دونش' ا5 وا زاوA و د3انش ا5 وا يا8 ي&4 ه و د.ا" ي&4
ارتKا وا ;ا8 زا ي3ا0ل ?ا>"9وت و يل>8 ?ا0تاfم و ددن' sو5د يور'
$.ا و !Cفلا qو3 $م هللا @ا>م دوش l9او يها0ت و \ل2X 5د و دن.ا%
رCش يXا9 هاشداR ا5 ي2K دن.وD ه4 \&A دنام هن">' د3اK داقتعا
و دشا' يفتVم 1درم رm زا ه4 هدومرK !f# واا' و \3ا هد"ادرD
زا و دا3ر ي&4 zوW' ا5 دو, زاوA و د. ا%ن ي&4 ه' ا5 دو, يو5
وا' و دناد ا5 وا 1درم ات دن4 ه هاDA ا5 ي&4 دو, \وf3 Pاfم
d.دH و ]قع زا 5ود 5دقn هلما>م $.ا ه4 در4 د.ا' 5وF د"35 دناوت
و يVل' رش>مو'ا هYA ه' :ا' $.5د ه9رفن.ا d&%ت و \3ا ]CB'
رW.د و يح"&م و Pاداش $'ا و ير+م هللاqاشام و يور"' Pاح.5و'ا
ر04ا PAر9 ].وحت d.دH د"لاوم زا يد2"م رDا ه4 دا هتفD 1وB ]ها
:اتKA _2"ه و يرتشم ا. دشا' ]#ز ها,ود زا يf. lلاb و دوش l9او
5د gاحلا ه.و9 هر"حتم ه&%, و ;ش 5د دشا' :اتهام و زو5 5د دشا'
دولوم $.ا ه4 \3ا $f%م ددوت رmن' اد,د4 ا' _2"C' دنشا' رQا داتوا
ي&%ش gا3 داتشه و د+C PA و دام هدز ر04ا PAر9 ?اون3 5دق'
!4 ا. هدا.ز ?دم $.زا دنن4 $.ا ر"F ر' \لiد ه"fلK :ا03ا رDا و \3ا
يrار3 Pا./ه gوا ه4 ار.ز \3ا هد.اف"' و Mحم ]bا' دام هدز
\3ا يتا.د ي' gا%4 Pداد ],د \>.رش ه.داقتعا 5وما 5د ا5 $"%Bنم
و دا هدر4 \'اث ?5و* $.5د Lر* Pاfما !ه $"%Bنم $.ا 1ود
j'ا3 و هتشاد ]%تحم رW.د ه"fلK :ا03ا' رm !ه ا5 ي%4 و يتدا.ز
l9او ا5 $f%م ره اما دنf"% 5اfا ي&4 ا5 Pاfما ه4 دش 5و4/م
5وما $.ا ه%ه !"ل&ت ر.دقت ر' 1و3 \3ا يلو—"لام هدام ]*ا $ت&اد
[ا%8ا ه' هدش l9او \9و $.5د رمiا ;#ا* 1اما ?ر6# ?دiو
12عiا :ات4 ]eم ه%riا د"لاوم ;ت4 ?داCش ه' و $"%Bنم و $",5وم
242
I 242 G
. هر"F و ي5ولا
ود \3ا L2ت,ا يدCم 1اما ?دiو \9و 5د هfA [ا%8ا ?2"+فت
و \&.ود هن3 ?ار' ;ش 5د Pاش.ا دلوت هfA يf. دا هتشو gو9
PAر9 زا دو' l'ا5 ه4 رv*ا PAر9 زا هام دنn $تش/D زا د>' hنR و هاBنR
5د ]#ز و Pاbر3 زا دو' hنR و \&"' lلاb و هدش l9او oو9 5د ر04ا
\>85 5د يرتشم $"نY%ه و دو' oو9 !تشه ه85د زا !هدزاود هق"9د
5د 7%ش و ازو8 Pورشع ه85د زا 15اCn و ي3 هق"9د 5د N.رم و دو'
و \&"' هق"9د 5د هرهز و د3ا ه>'ا5 ه85د زا !تشه و \&"' هق"9د
و د3ا ه>'ا5 ه85د زا !تشه و ي3 هق"9د 5د د5ا-ع و ازو8 زا !BنR
و هاBنR هق"9د 5د oا5 و ولد 1ا ي3 ه85د زا !هدH"3 هق"9د 5د ر%9
ه85د زا !C و هاBنR هق"9د 5د ;@ و ]%# !C و \&"' ه85د زا !C
و \&"' زا {0* \9و Pاش.ا ?دiو هfA 1ود PاH"م !تشه و \&"'
و \&"' زا هق"9د !تفه و ي3 lلاb و دو' 5و4/م هن3 5د Pا0>ش 1و3
!ت&"' ه85د زا !هدBه هق"9د 5د ]#ز و دو' Pاbر3 ه85د !BنR
ه85د زا 15اCn و ي3 هق"9د 5د N.رم و يرتشم $"نY%ه و :رقع
!f. و \&"' ه85د زا !تشه و ي3 هق"9د 5د 7%ش و ]%# !تشه
ر%9 و ازو8 !BنR و \&"' ه85د زا !هدفه هق"9د 5د هرهز و د3ا
gوb ر' ه"fلK ].iد ه4 دش 1ول>م 7R ولد 1ا ي3 ه85د زا !هدH"3
1اf#ا Pارهام ر' هYانn PA L2, ر' هfل' درf"% \لiد Pاش.ا qاق'
].وحت d.دH Pاش.ا د2"م ه و \3ا $شو5 هY.از ود ره $.زا 1وB
رمiا ;#ا* 1اما د2"م 5د gو9 ود $.زا ر"F و هدش l9او ر04ا PAر9
$"' [ا%8iا' Pاش.ا دلوت ه4 `و ?ر6# L2V' \&" يورم و gوقنم
ه"fلK ].iد و \3ا ر04ا PAر9 ].وحت d.دH $"%Bن%لا $م $",5و%لا
`رش 5د $"%Bنم هYانn ددرf"م هحXاو \لiد Pاش.ا qاق' gوb ر'
ر' ا*و+, ه"لقع ه">-9 ].iد H" و دا هدر4 ر4@ Pاش.ا \لiد هY.از
رDا ه4 ار.ز Pاش.ا qاق' gوb داقتعا P2-' ر' دا !.ا9 ه>"ش gو*ا
ا5 Pاش.ا ه4 ار.ز دشا' ;8او ^5ات يلا>ت ي5ا' ه4 د.A 1زi دنشا' هدز
ا"د ]ها gو0قم ددو' \ما 5وما 5د Lر+ت و \3ا.5 ه' j"لا ه4
\.@ا و ]ت9 يR 5د ه4 در4 رفنتم Pاش.ا زا 5دقA ا5 اCلد و \,ا&
هرف4 و ه%لQ و دش ير04 \0"F و qافت,ا ه' رBنم هf.دح' ددش Pاش.ا
7R \,ا3 yل&م $"مز يو5 ر' Pاش.ا Pدو' دو8و ا' ا5 هرBK و
243
I 243 G
j# ه4 دمA 1زi H" و دومرK ^رت دو' ;8او وا هم@ ر' ه4 ا5 {ل*ا
و \3ا.5 \"ل'ا9 ه4 ي+Vش دو8و ا' ه4 ار.ز دشا' {"09 ]عاK يلا>ت
dلم د5اد \"ل'ا9 زا يو' 2*ا ه4 ا5 يرW.د دشا' هتشاد ير04 \ماعز
\ماما ا5 ي+Vش H" و \3ا {"09 \.اF ه' Pداد Lر+ت و \ن-ل3 و
ه4 Pداد ف"لfت ا5 1درم و Pدر4 !f# افت,ا و \0"v' ا5 وا زا' و Pداد
دو, $.د 1اf#ا دن3انش ي% وا 1ا H8 2*ا ه4 يفتVم و \.اF PAزا
!.انF و dلم !"&قت و د5A [و85 يو' يو"د ?ا%Cم 5د و دن.ا% j"قحت
دنن4 وا د.د'او+' ه%ه {ل* و uن8 و Pادل' {تK و zو"8 H"CBت و
!.در4 ا%ش 1اما ا5 ]"rار08 دن.وD هfA دنام \3ا cا-. i ام ف"لfت
ي' ا5 ه.و"د {لا+م و د"rا% 5ا&فت3ا وا زا ا5 ه"عرش ].ا&م ه4 د.ا'
و دن4 ي% \Kا.5د ف"لfت ود ره $.5د cرK €"ه ]9اع و د“نf وا !f#
[ا%8iا' cا-. i ام ف"لfت [و9و و داد"م cا-. i ام ف"لfت ا5ود ره
د.اوK ه4 ار.ز دو' دهاو, }0ع 1اما $"نn ;+ H" و \3ا gاحم
;قل ه"rاقنع ا5 دو, ه9رK رDا و \&" ]*ا# وا دو8و 5د 2*ا \ماما
Pاوت Pاش ;ه/م gا-'ا ه8و 1ادf' دوش ].ا9 اقنع \ماما ه' و دنن4
].iد هل%Bلا' ه>"شلا دنع ي5ا0لا $ع ه"ف ;B. {"09 }0>لا و دو%
Pوn د.A 5ا%ش ي' ه4 \&A زا Z"' Pاش.ا د3اK gا", $.ا gا-'ا
هتشاد Lور+م ا5 !ل9 \"%4 Pانع Pاد"م $.زا \3ا يلف-ت 1اقم
يH"n Pاش.ا هاو5 زا ي6>' ه4 \&ن.ا رW.د !.زادرR :ا' ;ل-%'
$.ا و دا !.ا9 PA هلاحت3ا ر' ه">-9 ه"لقع $"هار' ه4 دا هدر4 \.او5
]eم د5اد"م gو0قم ا5 وا ?ا.او5 هfل' دنن4 ي% `د9 ا5 يوا5 !&9
زا Pوn و دنf"م \.او5 \"هولا ياوعد cدا* ?ر6# زا ه4 ر"+' ي'ا
ه"ق' 5د ه4 دمA 1زi !.دش s5اK هو% j.ر-' ه>"ش gا85 و 5ا0,ا gا#
Pاش.ا ].iد 5د ا5 رQا ات !ن4 ر3 يلا%8ا يم24 H" Pاش.ا ].iد
5د ا5 Pاش.ا ?iiدت3ا l"%8 دا&K يل4 ه8و' و دوش ]*ا# يتر"+'
$.ا 7R و د.ا% d# يل4 $.ا 5ا">م ر' ا5 Pاش.ا ].iد ?ا"rH8 و د'ا.
. دش هد"ادرD :ا&حلا dل/K و :ا0لا ه%تا, ا5 ;ل-م
Pاش.ا دH ]"لد 1ا&9ا ه4 \&اد د.ا' ه>"ش ].iد 5د :ا0لا ه%تت
\3ا د"Bم PAر9 ه4 :ات4 ]قع و [ا%8ا و ر0, و :ات4 \3ا 5اCn
]*ا# وا \"Aر9 ر' دا%تعا ه4 ار.ز \&" giدت3ا ]'ا9 Pاش.ا !عH'
ه4 يAر9 و 1و+>م 1اما ه-3او' دشا' @و,Sم ه4 يت9و iا دوش ي%
244
I 244 G
ه%rا ا5 PAر9 $.ا و \&" دو8وم Pاش.ا \3د 5د \3ا ه%rا زا @و,Sم
هدر%ش d&%ت و giدت3ا ]'ا9 و دا هت&اد ر0ت>م Pاش.ا !عH'
$.ا و دش دهاو, gوقنم Pاش.ا هر0ت>م ;ت4 هر"F و ين"ل4 زا هYانn
ه%rا زا ه"ماما زا ر"e4 هعا%8 هfA gوا \3ا \'اث ه8و دنn ه' ;ل-م
و PA lXاومزا ?ا%ل4 ف.رحت ا5 gHنم PAر9 ه4 دا هدر4 \.او5 دو,
iا# و هدش ر"vتم !ه ;"ترت و هدمA [و9و' H" 5و3 هfل' ?ا.A †اق3ا
هتشو ا5 PA هV& \فه ه4 \3ا Pا%eع فح+م \3ا دو8وم هYA
و ;"ترت ]*ا ر' gHنم PAر9 ه4 ا5 ي&4 و داد ?رCش !لاع Lان4ا ه'
$.ر' cاKA ه%ه اهر4 و اعوb هfA ات دو% c2ش و :رX داوV"م lXو
و دشا0 giدت3ا و d&%ت ]'ا9 فح+م $.ا 7R ددر4 [ا%8ا فح+م
ه4 \3ا H.ا8 هn دشا0 دا%تعا ]حم وا Uا, و 1اع و وا pافلا و !m
~و&نم اCن.ا رe4ا ا' اCن.ا ه%ه دادو8وم PAر9 $.5د ه4 1اf#ا $.ا
?ا.A ه' دنشا' Uو+Vم ا. دا هدر4 †اق3ا ه4 ي5و3 و يتا.A ا. دنشا'
P29ا ]eم ه"0شت 2' PAر9 $.ا P29ا هfA 1ود ه8و ه-ق&م 5و3 و
qا%mع ]eم ددو' cاف ]ها Pاش.ا زا ي6>' ه4 دا ]"Bا و ?ا5وت
$.د ;لb ا"د و $هادم Pاش.ا زا ي6>' و Pاش.ا qار04 و ه'اح*
دو, Pا&"r5 [ا0تا ;*انم و gام l%b ه' ه4 ه'اح* 1اوع ]eم zورK
ر0%v"R \ن3 74 Zش ا. 74 5اCn رWم ددش دترم $.د زا و ددر4
و دنتKرD Z"R ?وادع و ين%شد وا Pادا, ا' ‰9ا0لا و .دداد :او8 ا5
jKار%لا $م ياB' 2eم ددر4 ر"vت ا5 وا :ا-, و ف.رحت ا5 وا :ات4
ي'5ا يه هما !fت%rا $م ي4زا يه ه%rا ياB' و دنت,ا3 jKار%لا يلا
ا5 وا ه4 Z.ر9 ي%ن* ياعد 5د هYانn oا"قلا ا/ه و دنتشو هتما $م
5د اعد PA ي6>' و \3ا 5و4/م د5اWا رتاوتم و $"نمؤ%لا ر"ما ?ون9
و در4 Pاوت دا%تعا ]"Bا و ?ا5وت ر' هfانn 7R \ش/D ياث :ا'
d&%ت دو8وم PAر9 $.ا' $"نY%ه \KرD Pاوت PAزا ا5 ]%ع و هد"قع
د"Bم PAر9 ه' دا هدش ~و&نم اCA 1اf#ا هfانY%ه و در4 د.ا0
ه%rا ر"F زا ا5 N3ا و هدش N& 5ا"&' يH"n !ه PAر9 $.زا $"نY%ه
?و0 ?و0ث هfل' وا زاBعا و PAر9 gوH ?و0ث هfA 1و3 داد"% ي&4
?و0 $"ل9ا Pوn و $"ل9ا cد* ?و0ث ر' \3ا Lو9وم H" ر0%v"R
5و6ح' ه4 ا5 k دو, د3اK aرF ;0&' ه4 دنشا' هعا%BA ر0%v"R
Pا%ت4 و اف,ا دو' هدومرK ر0%v"R 74 5اHه 5اCn و \&"' و هCfل d.
?و0 Pادا, j# هfA ات \,ا& 5اCQا \8احلا دنع 7fY"ه و ددو%
245
I 245 G
ر' \ماما ين>. \3ا ?و0 ;ن8 !ه ه4 $.د !"mع ]*ا و دش فلت
ه%Cن.ا يد3اK aرF ر' ان' د.اش ™دا%تعا هn اCن.ا ]ق ر' \شD !ه
ر' PAر9 و د5وA اه هHB>م دو' ي0 ي2K ه4 دنشا' هت&' ر' اه ه"bوت
دشا0 €"ه l9او 5د و ددش H8اع وا هX5ا>م زا اvل' ه%ه و دش gزا وا
ه4 \&ن.ا هزات و \ش/D ]"+فت ه' :ا' $.ا5د PA gا# 7R ر0, اما و
ه>"ش ر"F ا. دا ه>"ش ا. ر0, ]9ا 7R دشا' يل9ا ه4 د.ا' يم ا5 ر0,
ه4 Pاش.ا gوا 5د* ه4 ار.ز \&" 5ا0تعا دو, 2*ا ا5 ه>"ش ر"F و
$.دا>م و هللا :ات4 $"Kرحم و $"قKانم و $.دترم داد"ا3iا lbاقم
و ه%rا $">ت و \ماما ]*ا 5د !ه ا' ه>"ش و دا هدو' gو35 Pادا,
Pاش.ا gاو9ا زا gو9 d. ?ا0ثا و د5اد Z#اK L2ت,ا Pاش.ا دادعا
1اHلا ه4 يBC ه' ?ا5و4/م $.زا :ات4 ه4 ار.ز ر0V' iا دوش ي%
ر' Lو9وم PA ه"B# و ر0, ?و0ث رDا 7R \3ا \4ا3 د.ا% فلاVم
;0&' ر0, Pدو' هB# H" و د.A 1زi {.ر* 5ود دو' gو9 PA ?و0ث
رW.د 1و+>م زا 1و+>م ه-3او' ا. \3ا 1و+>م gو9 ه4 \&A
ه4 ار.ز ر0V' iا دش داوت ي% \'اث $">م kVش \%+ع و هد"35
Lو9وم H" 5ود* ر.دقت ر' هHB>م و H8اع ]قع و \3ا \4ا3 :ات4
و دتKا ي% cافتا ا5 74 ره هHB>م و يدحت هدهاشم ه4 ار.ز ر0, ر'
[ا%8ا ]ق 5د زا' و \3ا \B# Pا5د 1و+>م gو,د ;0&' H" [ا%8ا
ه' ا. وا ر0, ه' ا5 $">م kVش \%+ع و \3ا 5ا4 5د ر0, $"0rاF ه'
\3ا {.ر* 5ود Pدر4 \'اث هد"35 وا ه-3او' ه4 رW.د يمو+>م ر0,
]*ا Pوn و \3ا 1اما \ماما و ي0 ?و0 ر' Lو9وم ر0, ه"B# H" و
H"# زا دو, رتاوت ه>"ش دH هل%Bلا' دوش \'اث هوWn [رK دش \'اث
ر"F 5اCQا و دمA 5وCQ ه' رتاوت ددع زا l9او Pا%ت4 ه4 ار.ز داتKا 5ا0تعا
;لا-م !&9 $.5د [ا%8iا' دو, دا#A 5ا0,ا و \3وا !f# 5د l9او
P2-' 7R [ا%8ا اما و \&" $f%م ر0V' giدت3ا 7R دنت&" ر0ت>م
Pوn و \3ا [رش و ?و0 ?و0ث د>' [ا%8ا ه4 ار.ز \3ا رCQا PA
هB# H" و دوش \"'اث هوWn [ا%8ا دش داوت ي% \'اث [رش و ?و0
1و+>م gو9 ه4 \3ا PAر'ان' هfل' \&" هلا*iا' Pاش.ا دH [ا%8ا
1اد4 هfA $">ت و 1و+>م Pدو' 5د زونه و دشا' يم PA $%X 5د H"
و gوا 5د* [ا%8اH" و دور"م Z"تفت و }ح' وا gو9 ]ق و \3ا 74
ه4 ار.ز \&" ر0ت>م دو, \ما 5د L2ت,ا xود# زا ]09 ين>. ياث
:ات4 ف.رحت ر' و ه>تم \مر# و ر%ع و رf'و'ا \K2, ر' ددر4 [ا%8ا
246
I 246 G
Pادا, ?اقل>ت ;+F و دو, j# ر' 1اما lKد و ر0%v"R xار"م lنم و
هفلتVم cرK ه' Pاش.ا cرفت و \ما 5د L2ت,ا xود# زا د>' و gو35
ه' _ا"ت#ا ه4 ه"K2, ].ا&م 5د ا*و+, دوش 5و+تم !&9 هn [ا%8ا
5د 1و+>م gو,د H" و \3اCA 5د ر+حنم \Bح' ?ا0ثا و giدت3ا
رWم دوش ي% \'اث \ما ر.ا3 gو9 ا' وا gو9 \قKاوم و [ا%8ا
ه4 ي%&9 $هو و ف>X و y9ا&ت و a5ا>ت 5د 5ا0,ا gا# و 5ا0,اا'
Uو+Vلا' ه"K2, هل•&م ره 5د [ا%8ا ]ق H" و \3ا $شو5 \&ه
ا5 ه.رشعانثا هfل' ا5 ه>"ش qا%لع و \&" يدش ه4 \3ا يرما
اCن.زا ي6>' \3ا l9او د#اBت و ;.@اfت !ها' ]ق $.5د Uو+Vلا'
يم 5اfا و دن.ا% يم ;./fت PارW.د و دنن4 يم دو, ه9رK [ا%8ا ]ق
d. ه4 دا ه>"ش زا ه9رK d. ه4 ه"ماما زا ه9رK d. [ا%8ا Pوn و دنن4
\'اث ا5 \ما l"%8 [ا%8ا دوش \'اث Pاش.ا دو, ]قن' دا \ما و ه9رK
;#ا* !ن4 $شو5 gاeم دنY' ا5 $.ا و دشا' 5و+تم !&9 هn Pدر4
5د \3ا ه.رشعانثا qا%لع هد%ع زا ه4 123iا !لا>م يلا 12&لا ]03
{تفلا ي'ا N"شلا 124 ه4 د.وW"م ي0.رقت ه' ]قع }.د# `رش
$م ها و اد0لا يلع ه"مامiا [ا%8ا يلع gد. د.اوفلا Hن4 يK يf8ارfلا
و ه.اCنلا يK يلحلا هم2>لا 124 و cرفلا رrا3 هرfا و !C+rا+,
د"Cش N"ش H" و 5اfiا يK ر*iا يلع gد. jحلا فش4 و ;./Cتلا
[ا%8ا يعدم اها8 5د Pاش.ا N"ش ه4 Pا5د د5اد ]+تم ]+K Pاش.ا
يلق هتفD PA فلاVم رW.د Šاها8 5د وا دو, هfiا# \3ا هدش ه9رK
N"شلا يعدا ]rا&م يلع ]%تش. ا%"K ]+K gا9 !.5Aيم ]+K PAزا
ه"K [ا%8iا يعدا ام !f# يK فلا, ه&ف ها lم اC"K [ا%8iا
ه"K l9و دقK [ا%8iا يوعد' ه"قفلا ر0ت>. i Pا يلع ه"0نتلل اهادرKا
و N"شلا $م ا%"3i qاCقفلا $م د#او ]4 $م ار"e4 زاB%لا و ا-Vلا
L2Vلا يK هاوعد `اfنلا :ات4 $م [ا%8 iا ه"K يعدا ا%م ي6تر%لا
!ل&. Pا ]09 اCتدع \6قا و \%ل3ا ا@ا ه"'اتfلا Pا يلع [ا%8iا
N&فن. i 5ا0,iا :ات4 يK و ه.اCنلا يK gا9 و `اfنلا N&فن. _وHلا
N"ش ;./fت هقK :او'ا زا :ا' ره 5د !&9 $"%ه و يCتا ا%Cن"' `اfنلا
هfل' هل•&م د* ;.ر9 \3ا زا5د 7' هلا35 $.ا و د.ا% يم د"3 و
\3ا ?ا"عرش 5د ا. P|' d&%ت 7R ]قع اما و \3ا _5دنم Pا5د د.از
]'ا9 2*ا ه9رK $.ا دH 7R ?ا"عرش 5د اما ?ا"عرش ر"F 5د ا.
و دناد"% \B# ا5 وا و دا oا"9 رfنم ]*ا زا ه4 ار.ز \&" d&%ت
247
I 247 G
و !هو ;rاوش زا PA د.رBت ر' \3ا Lو9وم 7R ?ا"عرش ر"F 5د اما
ين>م $.ا و gاfشا ?5و* و ;"ترت 5د ا-, زا زار#ا و ?داع و فلا
ف.اوb زا ه9رK ره ه4 ار.ز دش داوت ي% ]*ا# 1اما داش5ا Pود'
!ها' و دوش رfنم ا5 اهH"n و دنن4 \'اث ا5 اهر0, دو, ]قع ه' Pا"مدA
iا و داد Pاوت ي% {"8رت ]قع ه' و دن.ا% فلاVت [ورK و gو*ا 5د
qا5و د'i 7R دش دهاو, jقحتم !ه {"8رت 5د !#اHت و فلاVت Pا%ه
ا-, ا5 رW.د و :او* ا5 $"0اBلا د#ا ه4 د.ا' يح8رم و ي%4ا# ]قع
و دش داوت ي% 1اما و ي0 زا ر"F {8رم و !4ا# !&9 $.ا و دهد 5ار9
ف9وت H"# 5د \3ا ]قع ه"لع Lو9وم ه4 \ماما و ?و0 ?و0ث Pوn
].iد 5د 124 ا/C>م و دشا0 دا%تعا ]حم H" ]قع ه' d&%ت \3ا
ه4 ار.ز در4 Pاوت"% \'اث Lر* ]قع ه' ا5 [رش 5وما و \3ا ه"عرش
ه4 يلقع ي5A [ا%8iا' \3ا H8اع ]"+فتلا' اCA \Kر>م زا ]قع
دشا' هتKرD [5اش زا ا5 !f# PA ]*ا و دشا' \>.رش زا د%ت&م
ه9رK $.ا دH oا"9 Pوn $f"ل در4 PAر' PارW.د ر0, oا"9 داوت"م
Pوn ه*ا, دا% ],د ه"عرش 5وما 5د اقل-م ا5 ]قع 7R \3ا ]bا'
هn 5د ا5 ]قع \3ا :ار-Xا و ددرت زونه [رش ?ا"ل4 و دعاو9 5د
. Zقا !ث iوا zر>لا \0ث در' دنهاو, 5اf' H"n
داقتعا ه' ه"لقع $"هار' l"%8 1ا"9 ه4 \&اد د.ا' : هل"ل8 هدrاK
]eم در"D Z"R ?ا"C.د' 5اfا ي>%8 رDا 7R \3ا ?ا"C.د'
i و Pا>%تB. i ?ا0ثiا و يفنلا و $"نثiا ف+ د#اولا ه4 ه"rا-&Kو3
;rاvلا و $"اfم يK د#او PA يK Pوf. i د#اولا !&Bلا و Pا>فتر.
$ع Pوf.i يشلا !3ا' ي%&. ام و رXاحلا !f# هل 7"ل oاوحلا $ع
دH ا5 ي0ل-م €"ه ?ا0ثا دنن4 5اfا ا5 ا.ا69 $.ا gاeما و يشلا dل@
و ه"عرش ].iد l"%8 1ا"9 $"نY%ه و دو% Pاوت ه"لقع $"هار0' Pاش.ا
!"هار'ا ?ر6# Pامز زا ه4 \3ا ه"ف"ن# \لم ?ا0ثا ر' ه"ن.د ?امدقم
jفتم PA gو*ا و \3ا !ل&م Pا.دا l"%8 5د \9و $.ا ات هللا ]"ل,
رCm. و ]3رلا ]3ر. ها و د#او دو0>%لا Pا ]eم ]لم l"%8 ه"لع
و :/fلا $ع Pومو+>م jلVلا يلا هللا ]35 هfr2%لا Pا و هHB>%لا
اC' يزاB. هدا0ع يلع ه"ف"لfت اماf#ا يلا>ت هلل Pا و Ž"ل0تلا يK ها"Vلا
\لم دعاو9 و gو*ا ?ا0ثاو 5انلا و هنBلا' 5وشنلا و }>0لا 1و. اC"لع و
;لا-م زا ي0ل-م €"ه ?ا0ثا 7R \&" $f%م ه>"ش 5وb ر' ه"ف"ن#
248
I 248 G
$.د ه"rا-&Kو3 ه9رK $.ا 7R \&" $f%م Pاش.ا دH ].iد' ه"ن.د
?ر6# ?و0 Pاش.ا هfا 1اC'ا $.ا `ا6.ا و gا%8ا $.ا ]"+فت دا
زا \ما $.ا ه' \0& \3ا دعاو9 و gو*ا $.ا /,|م ه4 ا5 ا"0iا !تا,
ه4 \3ا l-قلا' 1ول>م و دنن4 \.او5 5اCbا ه%rا و $"نمؤ%لار"ما
رWم د5اد \.او5 5اCbا ه%rا و $"نمؤ%لار"ما زا ه-3او 2' Pاش.ا
ا5 اCA Pاش.ا دو, ه4 \3ا 1ول>م gا# ا5 Pاش.ا y.ا3و و y.ا3و'
Pاش.ا y.ا3و !ه l9اولا يK و د5اد"م !Cتم و دن.ا% يم ;./fت
?5و* و \"%&8 PانY%ه دا هدر4 \.او5 ا"0iا !تا, ?و0 هYانn
y.ا3و H" و هت&' ر' {.ر* sو5د و دا هدر4 \.او5 H" ا5 يلا>ت j#
هf.دح' د5اد a5ا>ت و فلاVت ه%rا $">ت و \ماما y.ارش \.او5 5د
$">تلا يلعi Pاش.زا ي6>' :/4 7R \&" $f%م 2*ا j"0-ت
يد3اK aرF \CB' ه4 ا5 Pا.وD sو5د و Pا'@ا4 رتاوت و دش $">تم
]%>' gوا Pر9 5د \K2, همدقم 5د هYانn دنشا' هدو% ارتKا ر"Cشت
$•رrا3 ي'اح* Zش ا. ي'اح* 5اCn ياو3 و \&" ي5ا0تعا دد5وA
ا. 74 5اCn Pا زا ?ا.او5 $.ا رتاوت و دنت&" دا%تعا ]'ا9 Pاش.ا دH
!ه رتاوت اCA زا aرفلا' رDا و \3ا افتiا 1ول>م l-قلا' 74 Zش
1اوع رe4ا ]قع ه4 5وما !&9 $.5د 74 Zش ا. 5اCn ر0, دشا' هدش
هداKا !&9 هn دنf"م !ه هلاحت3iا' !f# اها8 ي6>' 5د هfل' دا>0ت3ا
و $.د زا _5ا, و دترم Pاش.ا دH ه%ه رW.د ه'اح* و د.ا% $"ق.
ا/C>م و دا هدو' Pا'ا/4 و Pا.وD sو5د و هد3افلا aارFiا ;#ا*
?اKو :ات4 يK يل2Cلا 7"9 $' !"ل3 يو5 د5اد \.او5 اCا زا ه>"ش
ر"F و $"نمؤ%لا ر"ما $ع oا0ع $'ا $ع !ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا
!ل3 و ه"لع هللا يل* ي0نلا د>' اودت5ا ه'اح+لا Pا cدا+لا $ع د#او
هورD $.ا هYA 7R هت3iا cدا+لا $ع ه.او5 يK و 7فا ه>'5ا iا
jKو يلع هHB>م 5اCQا و \لا35 ياعدا زا Pاش.ا !عH' $.دترم
و 5ا و \ن8 gاو#ا و Pا هX5ا>م زا اvل' HBع و PAر9 gوH و يوعدلا
و $""Xام qا"0ا ?و0 هfل' هfr2م و ي#و gوH و ه"عرش ?اف"لfت
دنن4 \.او5 Pا5د ^ارشا زا يC و هدا0>لا يK د"#وت ه' Pاش.ا ?وعد
\"*و L2, ر' ددر4 [ا%8ا ه4 \3ا ي>%8 ر0, ه4 ار.ز دشا' دودرم
هدومرK 1ا%ت ?اد"4Sت' 74 5اHه و \&"' و هCfل d. 5و6ح' ه4 ر0%v"R
هرتاوتم ه>"ش دو, دH !ه هعا%8 $.ا \.او5 ه4 Uو+Vلا يلع دو'
رDا و هدش رتاوتم دا هعا%8 Pا uر%ه ه4 رW.د cرK دH هدش
249
I 249 G
دوش هدر4 افت4ا Pر9 PA د>'ام و Pر9 Pا5د [و"ش و ?رCش درB%'
$م هد>' ام و Pر9 ه4 ار.ز د.A 1زi $.د 5د يbا"ت#ا ي' gا%4 7R
ا5 PAر9 و دا هت&' ر%4 ر0%v"R يهاو و رماوا \فلاVم ر' ه%ه Pورقلا
يدح' Pور9 Pا5د هللا gHا ام L2, 5ا"&' 1اf#ا و هدر4 ف.رحت
]eم هد.درD رت5وCشم ه%ه \>.رش ]*ا زا ه4 هتشD 5وCشم و l.اش
hنR ره و [و9ولا هر"e4 \.اF ه' \&.ا هثدا# ه4 qوXو 5د $"ل85 ]&F
و هدر4 \.او5 yلF ر' ه%ه و دا هد.د ي+حت i و د>ت i UاVشا \9و
Pور9 PA Pا&"r5 ه4 ا5 \عد' !&9 $.ا و $"فVلا يلع {&م $"نn !ه
\>.رش ه"ل*ا 1اf#ا ر'ار' دا هداد _او5 هدر4 xاد#ا دو, Lرb زا
$.زا 7R dل@ ر"F و ه>تم \مر# و {.وارت \ن3 ]eم دا هت&اد
رما ر' دنشا' هدو% cافتا ه4 \3ا د">' هn ^ا' ي' و $.د ي' هعا%8
ف.وVت يار' ~زود و \شC' ر4@ و هfr2م و ي#و gوH و ?و0
رتاوت ]ها ه4 دوش"م $"ق. د"فم يت9و رتاوت و Pاش.ا ;"Fرت و Pامدرم
5ا%ش"' و دع ي' aارFا اBن.ا و دشا0 Pا"م 5د د3اK يXرF ا5
$.ا \.او5 Sشنم اCن.ا زا 74 دنn ه4 \3ا gا%ت#ا هn دادو8وم
\CB' Pاش.ا رrا3 و دنشا' هدش يXرF يار' هHB>م 5ود* و يوعد
هدر4 ر"Cشت هدو% gو09 Pاش.ا زا هدر4 \نهادم و \قKاوم l%b
ددو' هد"نش $"ش"R Pا%Bنم و Pانها4 زا ه4 \3ا gا%ت#ا H" و دنشا'
$.اH, و $"مز يو5 dلم وا \3د' و دوش اد"R Z.ر9 5د ي+Vش ه4
ره 7R P2K z5دR 1ا و P2K Zما Lانمد0ع دiوا زا دتKا 5ا%ش"'
ره و دشا' هداتKا ر3 5د وا \>'ات%' ينfش ه9اK gا", ا5 ي&لفم
Pد' ^زا و \3وR د"ف3 ه4 $"مز Pار.ا PاH' @/لت ا5 j0ش ;#ا*
$"تا&' ر"3 ا5 \3رR ا"د ره و دشا' هدر4 5و-, رbا, 5د دنشا' يم
l0b ر+"9 5و+9 5د \وf3 و زار"ش و $.وH9 \شWلD و ير&4
$.ا دو, ه%.د9 ;ت4 و 5ا0,ا ;8و%' ي>%8 H" دوC. زا و دشا' هداتKا
و k+9 و هد5وA ر' وا qاعدم jKاوم ?ا5وت زا ي+ هت&اد ا5 ار8ام
ا/ه lم و دشا' هداد هدر4 \35د وا يار' ه"vل' ?5ا0ع ه' ا5 اBA 5ا0,ا
ر"D و5اد و ?امودر' 5د !ه ا"0ا k+9 [و9و ?ا5وت gوH ?و0ث زونه
دو5 يم هn و د.اش4 يم هn \قKاوم ا و اCA \قKاوم ا' \3ا
ا5 1درم زا' دشا' هدو% [ا0تا aارFا $.ا' :رع P2ها8 gوا هل%Bلا'
5د يR يا&ف و يو"د ?ا/لت&م و ;لا-م ر' ان' هداتKا yلF ر' yلF
ي0ه/م رW.د ?5و* هتK5 هتK5 و ددر%ش 1زi ر"فF !8 $.ا [ا0تا يR
250
I 250 G
و5 !&9 $"%ه ه>"ش !عز ه' ه"عرش 5وما رe4ا 5د هYانn \KرD 5ار9
$"%ه دن.وD يم ه>"ش $"ل85 ]&F رتاوت 5د هYA 2eم \3ا l9او داد
هدا.ز اBن.5د هfل' و/ح' او/# دش 5و4/م ه4 \3ا ?iاfت#ا و ?اق"قشت
يتفل4 و يقتشم $"ل85 {&%' \0& $"ل85 ]&F ه4 ار.ز رت.و9 و رت
يو"د هدrاK رهاQ ;&# ه' PA ر"Cشت و h5 و \قشم gو09 5د و د5اد
ه4 \3ا هماع \3ا.5 همدقم ه4 ?و0 رما L2V' دوش ي% هتKا.5د
$.ا يار' Uر# و l%b ]حم و \3ا $"ش رbا, و ;&Yلد يل",
d"' [ا%ت8ا رDا دنهد"م دا' ر' ا5 دو, Pا8 ^وfل هfل' Pا5اHه 5وما
!ه $.ا Pاش.ا sو5د د%م و دشا' ;Bع هn دن.ا% \.او5 d. و ه%ل4
ر' ه' 5اح%' و دو% ?اعزانم Pاش.ا ا' ي&4 هاD ره ه4 دشا' هدش
5د ه4 يا&4 ا*و+, ا5 1اوع دش ها0ت و :ار, و د"ش4 \0f \3ا,
هYانn دش يو9 ]rاوا \.او5 \ق"ق# داقتعا ددش اد"R $.ر,Sتم Pامز
و Pامز PA 1درم 5د PA ?رCش و هث2ث qافل, \K2, رما 5د ه>"ش
رDا و د5اد ?iا%ت#ا !&9 $"%ه \ن3 ]ها $.ر,Sتم داقتعا ?و9
H" دوC. رتاوت ه4 د.ا' دوش ي>-9 !لع د"فم UاVشا !&9 $.ا رتاوت
و ;./fت و هللا :ات4 ف.رحت 5د $.5و4/م UاVشا $.زا رتiا' ه4
12&لا ه"لع ي3وم $.د د"'ات 5د ددو0 اCA يا.ا*و /0 و ا"0ا \فلاVم
]ق رتاوت' ي3وم ?ر6# {.ر* k H" دوC. ه4 ار.ز دوش $"ق. د"فم
!"m>ت و a5iا و ?او%&لا \ماد ام هد'ؤم يت>.رش دومرK ه4 دننf"م
k ه4 ي5ا+ رتاوت $"نY%ه و a5iا و ?او%&لا \ماد امد'ؤم \03
رش0لا $'ا هلا35 Pا و \3ا هللا $'ا وا هfA ر' ي&"ع ?ر6# {.ر*
$.ا \3د' ه4 يKرحم PAر9 و دنن4 \.او5 ه•"Bم ]09 \%ت, د9
5ا"&' ŠاCت.A يو زا ه4 د5اد Lرحم ]"Bا و ?ا5وت !f# \3ا هعا%8
و هدو% ].د0ت ا5 وا ?ا%ل4 و دا هدر4 y9ا3 5ا%ش"' ياه ه5و3 و
ه' دشا' H.ا8 d&%ت يrا/4 رتاوتم PAر9 $.ا' رDا هداد ر"vت ا5 ;"ترت
`اح* 5د \3ا ياث ]"Bا ه4 79رم ]"Bا 5د و دشا' H.ا8 H" ]"Bا
دا رتاوتم Pاش.ا دH ه>'5ا ]"8اا و \3ا دو8وم ياث k $.ا ياث
اC"Kرف# و Pا5دBلا اC"لاو# ين' و هX5ا يK ا5اBشا ]85 oرF gا9
و [ا5Hلا دنع هعدوا Pات&0لا ه5ا%ع \ل%4 ا%لK اتو"' اC"لع ين' و ار•'
$م اد0ع ]35ا 5ا%eلا h6ن. Pا Pا# ا%لK اC' 1ا9ا و ر,A دل' يلا رKا3
و هو' رX /,S. Pا دا5ا و qا8 ا%لK ه5ا%ثا /,ا"ل [ا5Hلا يلا هد"0ع
ه3‹5 اوBش هومداو هو' رX و هو@اK ر,A اد0ع ]35ا !ث ا0rا, هول35ا
251
I 251 G
و !C6>' Pو'ر6"K !C"لا هد"0ع ]3ر. PاfK هولتقK ر,A ]35ا !ث
هل35اK هاو3 دلو هل $f. !ل و ه0ح. د#او $'ا هل Pا4 و !C6>' Pولتق.
هنBلا هد>' xر. ي/لا ا/ه M>0ل !C6>' gا9 5افfلا ها5 ا%لK !C"لا
ه"لع ;6v• 1ر8 2K هولتقK ه"لع او0ثوK Pات&0لا xر و هلتق او%لCK
دنع ه>6. و !C.در. و !C.د.ا $م هعHن. و !C"لا l8ر. و yrاحلا ;#ا*
gو9 PA ]"03 ه4 ه"ف"ن# \لم ?ا0ثا ه4 دش 1ول>م اBن.زا 7R $.ر,A
;ه/م gو*ا 5د \ن3 ]ها [ا0تا Pود' \3ا ا"0iا !تا, ?و0 ه'
هعا%8 زا دا هدر4 /,ا ا5 دو, $.د gو*ا Pاش.ا ه4 ار.ز دش داوت"%
]ها رW.د و $.رefم و ه>'5ا هلدا0ع و هرش0م هرشع ]eم 5ا04 ه'اح*
:ات4 5د يلا>ت j# ه4 $"لوا $.ر8اCم و PاوXرلا \>"' ]ها و 5د'
I يلا>ت هلو9 هداد يهاوD Pاش.ا `2* و cد* ر' دو, َ0ي,Mّل? َنوُ ن,ْKُF= ل? اَFG نِإ
6 َ نوُق$iاG Lل? ُمُH َl, wَل&ُ أ , هّ4ل? $ `3ِTَ> -, : ْمِه$ (ُ #ْنَأَ& ْمِه$ ل?َوْ َfِ/ ?&ُدَHاَQَ & ?وُ/اَ8ْRَ ي ْ مَل G مُx , ه$لوُ>َ رَ & ,هّ4لاِ / ?وُنَ َN
VO D I يلا>ت هلو9 و G?ارBحلاI ُZاَFَ )ُ ر $راّ#ُ"= ل? !َ 4َ ع ُZ?Gد,vَ أ ُ هَ ;َ َ 0ي,Mّل?َ& ,هّ4ل? ُلوُ>َ ر cدGFَ aُ
ْمُهُ 4َ sَ َl, لَb $iوُXE (ل? ِRَ xَأ ْ 0, ْمِه$ HوُQُ & -, : ْمُHاَF3,> ا• ن?َوْYِ رَ& , هّ4ل? َ 0, ا*4ْ [َ: َ نوُ‚َتْ Tَي ?'دGXُ > ا' ;ّكُ ر ْمُH?َRَ 8 ْ مُهَ نْ3َ/
َ”?GرEJل? ُ 7ِXْ ;ُي , ه$ قوُ> !َ4َ ع pَ وَت=>اَ : َ“َ4ْ ‚َ ت=>اَ : ُyَرَ+َ „َ: ُyَfْ<َ v َdَRْ %َ أ o ”ْ رَJَ ك $ `3ِXْ نِB=ل? -,: ْمُهُ 4َ sََ & $I?َرْ وGتل? -,:
6 ا•F3,|َ ع ?'Rْ Qَ أَ & *IَR, #ْ ‚َ ْ مُهْ ن, $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4,Fَ عَ & ?وُنََN َ 0ي, Mّل? ُهّ4ل? َ دَعَ & َراّ#ُ"= ل? ُمِهِ / َ “3,‚َ 3,ل We D G{تفلاI
داش5ا يدنماX5 و يدونش, ?ا%ل4 Pاش.ا j# 5د 5ا"&' ?ا.A 5دو
I يلا>ت هلو9 هدومرK ْمِه$ /وُ4ُ ق -,: اَ َم,4َ ;َ : ,IَRَ XG zل? َ5ْaَ 8 َlَ نوُ ;$ياَTُي ْ bِ إ َ Sِن,ْ KُF= ل? ِ0َع ُ هّ4ل? َ -,Yَ ر ْ دَ9َل
6 ا• TيِRَ ق ا'aْ تَ: ْمُهَ /اَxَأَ& ْمِهْ 3َ4َ ع َ 2َن3,"G (ل? َلَ Jْ نَfَ: VC D ].اوا ?ا.iا $م dل@ ر"F يلا G{تفلا I
Pاش.ا gا# زا هد"نش }.دا#ا و PAر9 5د ا5 Uو+ $.ا \ن3 ]ها
داقتعiا cدا* Pاش.ا ه%ه ره ه4 ددر4 1ول>م ددو% ي08او kحفت
€"ه ه' ارF \>.رش 12عا q2عا 5د و دا هدو' ~و3رلا و ه0ح%لا د.دش
يعون' ا6"' ه"ف"ن# \لم 1اf#ا Jف# 5د و دا هدر4 ه 5و+9 ه8و
يم H.Hع دو, Pا8 زا رتC' ا5 اد, :ات4 و دا هتشاد او5 \نهادم
يم hC%لا و 7فiا cوK \.ا%# و \mKاحم 5د ا5 يCلا $.د و دنتشاد
$fما ا%Cم ?ادا0>لا $ع 26K ?اداع 5د ا5 gو35 $ن3 و دنتشاWا
\4ر' ه' و \3ا"3 Lو, \C8 ه' ه'اح* 1اوع و ددر4 يم \.وقت
ه' H" Pا&#ا' Pاش.ا $">'ات و دنتشاد هر"ت و $"%ه H" Pاش.ا \0ح*
$"%ه ^ول3 Pاش.ا 5اوا ه>شا oاf>ا ه' و Pاش.ا \0ح* ر"ثSت
252
I 252 G
رم هعا%8 $.ا دا"قا و [ا0تا و ارقK ار9 ا/fه و دا هتKرD 1زi j.رb
ي5رX lKد و ي>ف ;ل8 يار' ه دو' j# lXو ه' Mحم ا5 ر0%v"R
ه4 دو' هدش !&تم :ولقلا هفلؤم sاد' :رع ر"ها%8 زا ه4 ره هfل'
]eم ددو% يم \اها و ر"قحت ا5 وا دشا' هر"شع د.دان* و 1و9 7"r5
ف*و ا' ياث هف"ل, 7لBم 5د ه4 7'ا# $' [ر9ا و Pا"ف3 و'ا
هتKا. ا8 gا>نلا ف*و 5د و دا هد"ش4 اC.5او, دا هتشاد ه4 يت3ا.5
]eم اCن.ا P2*ا !4 و Pام2F و Pا%.ا ]ها $"4ا&م و ارقK و دا
ه' ا5 \ن-ل3 و dلم 5ادت9iا دنع و ددو' 7لBم 5د* 5ا%ع و ;"C*
و ر0%v"R \0ح* ?رe4 و 123ا 1د9 و دداد دو, :5ا9او Pادواش.و,
Pاش.ا رe4ا و ددر4 هm#2م ;*انم $.ا !"&قت 5د ا5 وا \9اK5 ?دش
دو, :5ا9ا و PاD5H' Pدش هتش4 و gاد8 و uن8 و gات9 و ]ت9 زا د>'
رDا و دا هد5وA Pا%.ا ه.و9 ?اHB>م \.و5 زا د>' و رف4 ر' 5ار*ا و
دد.درW"م ;*انم و gام l%b ه' :ات4 ]ها و $"%Bنم و هنC4 gوق'
ر' 5د زا5د Pامز و ددو% يم Pا%.ا 5اCQا هلهو gوا 5د ه4 يت&.ا'
\.او5 و ]ق ه' Pوn و دد"ا5/W"% وا ?وادع و ر0%v"R 5وما يH%ه
HBع و PAر9 gوH و ?اHB>م 5وCQ و ?و0 ياوعد دش \'اث Pاش.ا
?و0ث و دو' $"نn l9اولا يK ه4 دش ]*ا# $"ق. PA هX5ا>م زا اvل'
ات \&" رrاد ه8و ر' gو35 و PAر9 ?داCش ه' Pاش.ا `2* و cد*
iا و \3ا $"ق. د.Hم و داقتعا د"4Sت ه8و ر' هfل' د.A 1زi ي5و/حم
cد* و Pاش.ا ر0, \ح* داقتعا 5د \3ا يKا4 Pاش.ا gا# kحفت
رDا 7R Pاش.ا هق.رb 1وHل و Pاش.ا ]03 [ا0تا و Pاش.ا ?ارتاوتم
هدر4 gHنت د'i دنن4 d&%ت [ا%8ا ا. gو35 ر0, ا. PAر9 ه' ه>"ش
1زi دو, ر' \ن3 ]ها ;ه/م زا ي'وشو دو, ه">"ش Lر* زا دنشا'
ي' و :A ر' Zق و :ار3 lمi ]eم Pاش.ا ?اf&%ت $.ا iا و هتKرD
€"ه \">"ش ]*ا ر'ان' ه4 دش {Xاو 7R دو' دهاو, ?ا0ث ي' و \ق"ق#
\ن3 ]ها $ماد' \3د Pوn و دوش ي% \3ا5 Pاش.ا ].iد زا يل"لد
5وما l"%8 ه' د'i ددش ].ا9 ه"ف"ن# \لم gو*ا و PAر9 $.ا' و ددز
و ].ا6K و j.د* رf'و'ا ه' زا% رما M.وفت ]eم Pاش.ا هرتاوتم
رتاوت' gو*ا و PAر9 دنام ه4 $"ف, {&م و $"ل85 ]&F و وا ;9انم
Pا دمA دهاو, 1زi ]*ا ي' !fحت iا و دش د.ا' ].ا9 دا هدش \'اث
د5اد يف-ل Pد5وA اB' رW.د رfش و Pد5و, ي&4.
253
I 253 G
: \"'
\3ا يت%> رKا4 هn دهاز يا هدا' lنم و د8و
$ت&.ز Pات&م uر%ه و Pدو' يم $%شد
زا H" و \3ا د"فم ي&' ه4 يهد \3د زا ه4 د.ا' ا5 هد.اK $.ا و
ه%rا :اح*ا ?ا.او5 ر' l"شت ;ه/م qان' ه4 دش 1ول>م هق'ا3 :او'ا
وD sو5د اCA رe4ا ه4 دش 1ول>م H" :اح*ا PA gاو#ا و ه%rا زا \3ا
\3ا هدو0 يماما €"ه و دا هدومرK ;./fت ا5 اCA ه%rا دو, و ددو'
M>' PA هfA ]"لد ه' هدو% ;./fت j#i 1اما ا5 وا :اح*ا ي6>' iا
].ا9 ا. رW.د ي+Vش \ماما ه' دقت>م و ددو' ه ].ا9 وا \ماما ه'
ه' ه4 $Q $&# ;0&' ا/ه lم و ددو' \ماما [ا-قا و ف9وت'
رr ا5 1اما PA دو, ;./fت هfل' j#i 1اما ;./fت د5اد ه%rا :اح*ا
و Pا5ا"' ارn 7R د5اد يل4 دا%تعا اCA ه%ه ?ا.او5 ر' هتKرW رm
\0ح* ر"ثات 5د 1اما زا رت%4 ه4 !ل3 و ه"لع هللا يل* gو35 :اح*ا
دزا3 ي% gو0قم ا5 اCA ?ا.او5 و دنن4 ي% $Q $&# دو' دهاو, ه
ه'اح* ?ا.او5 فلاVم ه%rا زا ?ا.او5 ي6>' هfA :ا0لا يK ام ه.اF
Pاش.ا دH \ماما ه' هقل>تم ?امدقم 5د ا*و+, !Cنع هللا يX5
$f"ل دشا' هدش اد"R ا5 Pاش.ا ه'اح* cد* 5د هC0ش و دشا' هد"35
ه%ه 5د هC0ش $.ا و \3ا ي5ا8 1اما ره :اح*ا 5د \فلاVم $.ا Pوn
:اح*ا j# 5د 7R هدش \.او5 gو09 lام ا/ه lم \3ا ي5ا3 اCA
دان>لا و Mح%لا ;+>تلا iا ا/ه ام و دوش \.او5 gو09 lام ارn
ر"ثات' هاه iا و !ل3 و ه"لع هللا يل* gو3رلا :ان8 ر"قحت و \ح0لا
ا5 \فلاVم $.ا 5/ع ه%rا دو, هfiا# هللا' iا هو9i و gو# i هت0ح*
Pاش.ا `اح* 5د و هدو% ف*و cد+' ا5 :اح*ا و دا هدومرK Pا"'
zوD و 5و4 ا5 Pاش.ا !شn ;+>تلا هواشF $f"ل \3ا \'اث و يورم
L2ت,ا :ا' يK ين"لfلل يKاfلا :ات4 $م \3ا هت,ا3 ر4 ا5 Pاش.ا
هللاد0ع ي'i \ل9 gا9 1زا# $' 5و+نم $ع دان3iا L/ح' }.دحلا
!ث :اوBلا' اC"K ين0"BتK هل•&%لا $ع dل•3ا يلا' ام 12&لا ه"لع
هدا.Hلا يلع oانلا ;"B اا gاقK ر,A :اوB' اC"K ه0"BتK ير"F d•“B.
ه"لع هللا يل* هللا gو35 :اح*ا $ع ير0,اK \ل9 gا9 Pا+قنلا و
254
I 254 G
]' gا9 او'/4 1ا !ل3 و ه"لع هللا يل* د%حم يلع او9د* !ل3 و
يتS. Pا4 ]8رلا Pا !ل>ت اما gاقK اوفلت,ا !Cلا' ا%K \ل9 gا9 او9د*
ه0"B"K هل•&%لا $ع هل•&"K !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35 يلع
}.دا# iا \V&نK dل@ N&ن. ا%' dل@ د>' ه0"B. !ث :اوBلا' اC"K
هللاد0ع ي'ا $ع !ل&م $' د%حم $ع دان3iا L/ح' ا6.ا ا6>' اC6>'
$ع P2K و P2K $ع Pوور. 1او9ا gا' ام هل \ل9 gا9 12&لا ه"لع
!fنم ين0"B"K :/fلا' Pو%Cت.i و !ل3 و ه"لع هللا يل* هللا gو35
. PAرقلا N&ن. ا%4 N&ن. }.دحلا Pا gا9 هK2,
`رش يK $.5ادلا هدا>&' اهان0قل و يلوiا $م ]8ا ير,iا هد.اK
اهد>' يتلا ه&%Vلا :او'iا lم اCل>B"لK qاش $%K $"لقeلا }.د#
\'اث }.د# $.ا ين3 و ه>"ش cافتا ه' ه4 \&اد د.ا' هدح"لع هلا35
$"لقeلا !f"K ^5ات ياI دومرK !ل3و ه"لع هللا يل* ر0%v"R ه4 \3ا
هللا :ات4 ر,iا $م !mعا ا%هد#ا يد>' اول6ت $ل ا%C' !تf&%ت Pا ام
1اf#ا و ين.د ?امدقم 5د ه4 دش 1ول>م 7R Gيت"' ]ها يترتع و
7R \3ا هدومرK 5دقلا !"mع H"n ود $.ا' هلاو# ر0%v"R ا5 ام يعرش
و ]bا' 2%ع و هد"قع ه"عرش 5وما 5د دشا' ود $.ا فلاVم ه4 ي0ه/م
$.د زا _5ا, و هار%D د.ا% ‡5H' ود $.ا 5اfا ه4 ره و \3ا ر0ت>ما
d. 1اد4 ين3 و ه>"ش ين>. ه9رK ود $.زا ه4 داتKا د.ا' j"قحت 5د iا#
H"n ود $.ا LافVت3ا d. 1اد4 و \3ا $"تم ]0# ود $.ا' d&%تم
و د5اWا يم y9ا3 5ا0تعا ه85د زا و د.ا% يم \اها و دنf"م 5دق"لاع
و ]مات رmن' ا5 }ح' $.ا اد, يار' در"W"م Z"R ود ره 5د $>b
}ح' $.5د و \3ا يار8ام ;Bع و ي5ا4 هKرb ه4 د.د د.ا' Lا+ا
1ا%ت 5د هYانn دو' دهاوV هنع gوقنم ه>"ش هر0ت>م ;ت4 زا ر"F
5ا0تعا ه85د زا ه>"ش دH 7R هللا :ات4 اما \3ا ?امHتلم زا هلا35
ف.رحت ه4 ار.ز هدا% d&%ت ]'ا9 ]"Bا و ?ا5وت ]eم و هدش y9ا3
و ?ا.A و هدش ~و&نم PA زا 5ا"&' 1اf#ا و هتKا. ها5 PA 5د 5ا"&'
و هتK5 يدزد' ددو' ?امو%ع k+Vم 1اf#ا N3ا ه4 5ا"&' 5و3
k9ا ي6>' و د.از ي6>' و gد0م وا pافلا ي6>' \3ا ي9ا' هYA
qا8 ي/لا PAرقلا Pا هللاد0ع ي'ا $ع !لا3 $' 1اشه $ع ين"لfلا يو5
يو5و ه.A فلا رشع ه>03 !ل3 و ه"لع هللا يل* د%حم يلا ]"rر08 ه'
$م 285 $">03 !3ا G$f. !لI ه5و3 يK Pا4 gا9 هنع ر+ $' د%حم
255
I 255 G
‹ر9 gا9 ه%"ل3 $' !لا3 $ع يو5 و !Crا'A qا%3ا و !Crا%3ا' Z.ر9
هارق. ام 7"ل PAرقلا $م اKور# ه>%3ا اا و هللاد0ع ي'ا يلع ]85
هارق. ا%4 ار9ا و ?اqارقلا ه/ه $ع فن4ا هم هللاد0عو'ا gاقK oانلا
يو5 و هد# يلع هللا :ات4 ار9 !rاقلا 1ا9 ا@اK !rاقلا 1وق. يت# oانلا
I $"&حلا $' يلع ار9 gا9 ها ه0تع $' !fحلا $ع هر"F و ين"لfلا اََ &
Gمُx ُ ناَ<ْ 3Gzل? -,9ْ4ُ ي اَ ُهّ4ل? ُ‰َ (ْنَ 3َ: ,ه, تG3ِنُْ أ -,: ُناَ<ْ 3Gzل? !َ9ْ لَأ !G نَFَ 8 ?َbِ إ اّلِإ ˆ -ِ Tَن اَ لَ& _لوُ>َ ر ْ0, َl, 4ْ Tَق ْ0, اَنْ4َ >ْ رَ أ
6 ] م3,"َ ) ]م3,4َ ع ُ هّ4ل?َ& ,ه$8اَيَN ُ هّ4ل? ُ م,"ْ aُ ي OW D ي'ا $'ا يلع Pا4 و gا9 xدحم i و GhحلاI
ي'ا $ع هر"F و يل2Cلا !نCBلا $' د%حم $ع يو5 و اثدحم ;لاb
Iهللاد0ع Œ2Gُ أ َنوُ "َ 8 ْنَ أ ْ مُ"َ نْ3َ / ا*4َ %َ i ْمُ"َ ناَFْ يَأ َ ن&ُM,PG تَ8 ا• xاَ"ْ نَأ 1 IGوُق ,دْ;َ / ْ 0, اَهَ لْJَ ^ ْ 5َ[َ9َن -, تّلاَك ?وُنوُ "َ 8 اَلَ&
6 َ نوُ #,4َ تْPَ 8 $ ه3, : ْمُتْنُك اَ ,2َ اَ3,9= ل? َمْوَي ْ مُ"َ ل G 0َن.3َ Tُ3َلَ& ,هِ / ُ هّ4ل? ُ مُكوُ4ْ Tَي اَFG نِإ 1 2Gُأ ْ 0, !َ/ْرَ أ َ-, H eW D G]حنلاI
$م ي4زا يه ه%rا gHن%لا و ه>Xوم $ع Lرحم ]' هللا 124 7"ل
5و3 ي6>' ه4 \3ا 5وCشم و 5رقم و \'اث Pاش.ا دH H" و !fت%rا
]eم اهرe4ا' 5و3 ي6>' و ه.iولا ه5و3 ]eم هدش y9ا3 اCما%ت'
5د هYA 5و3 $.زا 7R 1ا>iا ه5و3 ]eم \ا4 اCاK :اH#iا ه5و3
Jفل و دا هدر4 y9ا3 هدو' Pاش.ا \ماما 1اf#ا و \"' ]ها ].ا6K
I ]09 dل. و ُلوُ 9َي ْ bِ إ $ راَ‚= ل? -,: اَFُ H ْbِ إ ِ 0ْ3َن= x? َ-$ ناَx ?&ُ Rَ #َك َ 0ي,Mّل? ُهَQَ Rْ %َ أ ْ bِ إ ُهّ4ل? ُ yَRَ Lَن ْ دَ9َ: ُy&ُRُ Lْ نَ8 اّ لِإ
?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? َ2َF, 4َ ك َ `َ ;َQَ & اَHْ &َRَ 8 ْ مَل _iوُ نُXِ / ُ yَدGيَأَ& ,هْ3َ4َ ع ُ هَ تَن3,"َ > ُ هّ4ل? َ لَ Jْ نَfَ: اَنَ;َ َ هّ4ل? ّ نِ إ ْنَ Jْ aَ 8 اَ ل , هِ T$)اَ L,ل
6 ] م3,"َ ) ]Jيِ Jَ ع ُ هّ4ل?َ& اَ3ْ 4ُ ;=ل? َ-, H ,هّ4ل? ُ 2َF, 4َ كَ & !َ 4ْ #E(ل? …u D Jفل و ددر4 y9ا3 H" Gه'وتلاI
I ه.A $.زا د>' يلع ه.iو $ع 6 َ نوُلوُ wْ(َ ْمُهG نِإ ْ مُHوُ #,قَ& W… D I هfل%.و G?اKا+لا
I ه.A $.زا د>' ه"ماون' 6 oRْ هَ v , ‹ْ لَأ ْ 0, cRْ 3َ% ِ رْدَ9= ل? ُ2َ4ْ 3َل g D ي'ا $' يلع ه' و G5دقلاI
I Jفل $.زا د>' ;لاb َلاَ ت,9= ل? َSِن,ْKُ F= ل? ُهّ4ل? !َ #َكَ & ?'Rْ 3َ% ?وُلاَنَ ي ْمَل ْمِه, |ْ 3َ‚ِ / ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? G iَ رَ&
6 ?•Jيِ Jَ ع ا† يِوَق ُهّ4ل? َناَكَ & WO D I Jفل $.زا د%حم gA و G:اH#iاI ?وُ4, Fَ عَ & ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اّلِإ
?وُFَ 4َ { َ 0ي,Mّل? ُمَ4ْ ;َ3َ>َ & ?وُF, 4ُ { اَ ,دْ;َ / ْ0, ?&ُRَ Lَت= ن?َ& ?'‡, sَك َ هّ4ل? ?&ُRَ كَ bَ & $Uاَa$ لاGLل? د%حم gA Šا...
I 6 َنوُ T,4َ 9ْنَي o7َ4َ 9ْ نُ Gnَ أ WW• D I I زا د>' يلع Jفل و Gqار>شلا َلِ Jْ نُأ اَ لْوَ ل ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? ُلوُ9َ يَ&
6 _ iاَ H oمْوَق •`ُ ", لَ& cر, Mْنُ َ5ْنَأ اَFG نِإ , ه./َر ْ0, Œ2َ يَN ,هْ 3َ4َ ع • D رCش $'ا dل@ ]4 ر4@ GدعرلاI
?ا%ل4 oا"قلا ا/ه يلع و هل G;لاe%لا :ات4I يK يا5دزا%لا :وشا
PAر9 Pا"م 5د Pاش.ا دH iا# 7R دا هدر%ش ا5 5ا%ش"' ?ا.A و 5ا"&'
256
I 256 G
ره $.ا' d&%ت هدا% ي9رK ]"Bا و ?ا5وت Pا"م 5د و pوفحم د"Bم
اما و دا gوCBم N3ان' ~و&نم و gد0م و Lرحم ه4 د5اد يC8و ه3
دن.وD ا5 وا :5ا9ا kVش ?رتع \vل ]ها [ا%8ا ه' 7R gو35 ?رتع
1ا ?ر6# و ه"95 ?ر6# ]eم دنن4 5اfا ا5 ?رتع M>' ;& اCن.ا و
?رتع ],اد ا5 ي6>' و !ل3 و ه"لع هللا يل* ?ر6# PA ?ان' 1وeل4
و !ل3 و ه"لع هللا يل* gو35 !ع oا0ع ?ر6# ]eم د5ا%ش ي%
ه"لع هللا يل* هللا gو35 ه%ع ه"ف* $'ا ر"'ز ?ر6# ]eم و وا دiوا
‰م $%شد H" ا5 اCنع هللا يX5 ارهز ?ر6# دiوا رe4ا و !ل3 و
و !لاع يل", ه4 $"&حلا $'ا يلع $'د.ز ]eم دن.وD ‰م د' و د5ادنR
$'ا ي"ح. وا ر&R و دش د"Cش Pا"اورم \3د زا و دو' [5وتم و يقتم
و ا5 !Qا4 ي3وم $'ا !"هار'ا $"نY%ه و د5اد $%شد H" ا5 د.ز
دا هدر4 :ا/f' ;قلم ا5 وا و ا5 !Qا4 ي3وم $'ا رف>8 $"نY%ه
\ق.رb /,ا وازا يما-&' د.H.ا' و دو' هللا qا"لوا 5ا04 زا وا هfiا#
cدا* رف>8 د.رم يما-&' د.H. ا' ه4 \3ا هتKا. ?رCش و هدر4
H" دو' يرf&ع $&# 1اما ?ر6# 5دار' ه4 ا5 يلع $' رف>8 و \3ا
هللاد0ع وا 7R و ا5 ينe%لا $&حلا $' $&# و دا هدو% :ا/f' ;قلم
رKا4 و دترم \3ا ه"4ز 7فن' ;قلم ه4 ا5 د%حم وا 7R و ا5 Mحم
$' د%حم و ا5 ر9ا' د%حم $' ا.ر4ز و ا5 هللاد0ع $' !"هار'ا و د5ا%ش
ي"ح. و $&حلا $' !3اقلا $' د%حم و $&حلا $' $"&حلا $' هللاد0ع
دترم و رKا4 H" \3ا $"&حلا $' يلع $' د.ز داف#ا زا ه4 ا5 ر%ع $'
يD5H' و \ماما ه' ].ا9 ه4 ا5 ه"ن"&# و ه"ن&# ?ادا3 هعا%8 و دناد
و :ا&ا ;ت4 هfiا# دن3انش هار%D و gاX دا هدو' يلع $' د.ز
و Pا"ن&# \"' ]ها رe4ا هfA ر' دنن4 يم {.ر* \لiد ?ادا3 N.5اوت
و دا هدو' 5اوD5H' PA \ل"6K و يلع $' د.ز \ماما ه' دقت>م Pا"ن"&#
دول, و دادت5ا ورف4 داقتعا Pا5اوD5H' $.ا j# 5د ه.رشع انثا ر"ها%8
و دش دهاو, gوقنم Pاش.ا ;ت4 زا دا>م :ا' 5د هYانn د5اد 5ا 5د
]eم Pاش.ا دH 1اما d. \ماما رfنم ه4 ار.ز \3ا رهاQ !ه ZC8و
ه%ه $.ا و 5انلا يK دلVم رKاfلا و \3ا رKا4 ي0 d. ?و0 رfنم
ه%rا زا ي6>' \ماما هfل' دو, \9و 1اما \ماما رfنم Pا5اوD5H'
ه4 دا هتK5 PA ر' ه.رشعانثا زا هل"ل9 هف.اb و دا هدو' H" $""Xام
هللا يل* gو35 !ع oا0ع ?ر6# ]eم دو' دنهاو, Lارعا 5د اCن.ا
داد8ا \عافش ه' د.دش :ا/ع زا د>' ه4 دن.وD ي6>' و !ل3 و ه"لع
257
I 257 G
jKاوم و ددودرم و d"45 gو9 ود ره $.ا و \Kا. دنهاو, ?اB دو,
j# 5د \عافش ه4 ار.ز \3ا gوا gو9 Pا%ه Pاش.ا gو*ا و دعاو9
Pدو' ا/ه lم و \&" دلVلا 5اد Lارعا و \&" gو0قم [ا%8iا' 5اف4
Pارfنم و Pدو' \ماما رfنم اCن.ا ه4 \&" يC8و Lارعا 5د ا5 Pاش.ا
i يلع ;حم ه4 دننf"م \.او5 ه%ه $.ا ف*و ا' و دا5اف4 \ماما
iا# \&" هC0ش €"ه $"نمؤ%لار"ما ا' Pاش.ا \0حم 5د و 5انلا ],د.
ه5اR رW8 ه4 ا5 PاD5H' 5دقn ه4 در4 د.ا' اشا%ت ا5 ه9رK $.ا ;*ا
يم LافVت3ا و \اها ه0ترم هn ه' ددو' ه%rا Pا5دار' و ه%rا ياه
M>' و رشعانثا ه%rا ه4 \"' ]ها زا دود>م 74 دنn j# 5د و دن.ا%
دنن4 \0& {.ا09 و :و"ع Pا5اHه \0حم هدرR 5د دنشا' Pاش.ا :5ا9ا
ي5A ;*او و _5او, زا رتiا' دن.ا% د# زا د.از \اها و LافVت3ا و
Pاش.ا ?ا.او5 و ;ت4 l0تت زا د>' و \3ود Pادا زا ه' ااد $%شد
ددرW"م اد.وه 5اCنلا ف+ يK 7%شلا4 :و"ع و {.ا09 PA ]"+فت
:$f"ل
يم \0ث 5اور, هو% \شم j.ر-' Pاش.ا ?ا.رف4 زا يدنn اBن.5د
:دتKا
و Pا08 ه0ترم P|' Pامز و ر+ع ;#ا* \9و 1اما دن.وD هfA gوا
هعا%8 LوV' gا3 5اHه ?دم زا ه4 \3ا gدH' و ف.ا, و Pا3اره
و ه"3ا0ع Pدش%ه ر' و gود :2قا دو8و ا' HDره و هدش يفتVم هل"ل9
و دنتفW"م \"' ]ها ;حم ا5 دو, 123ا gو09 زا د>' ه4 ه.H"Wن8 yل&ت
ه.وف* yل&ت زا د>' و ددو' هدر4 5ا"ت,ا l"شت ;ه/م Pاش.ا زا ي6>'
و \3ا هورD $.ا H", 1درم و ه>"ش Pدا>م ه4 Pا3ار, و $"9ارع ر'
و ?5اما و :5وR و هلاWن' و $C4د $"b23 5د ;ه/م $.ا _او5 زا د>'
Pان"%bا ا5 وا و د.A ي% ر' HD ره دن3 و دنه 5د ه9رK $.ا ?5ازو
. دوش ي% ]*ا#
ه4 \3ا \.او5 Pاش.ا ;ت4 l"%8 5د cدا* ?ر6# زا هfA 1ود
هللا هللا !fل $C8ورK و انل ان.5او8 همد, ه>"شلا رشا>م ا. دومرK
$.ا' و هت&اد ]C3 ا5 !"mع PاتC' $.ا !&9 هn Pاش.ا هe"0, oوف
.هدر4 \0& ^اR :ان8
258
I 258 G
1ا ?ر6# j# 5د ددومرف"م ه4 دننf"م \0& ?ار6ح' هfA 1و3
هللا Pاح03 انم ;+F _رK gوا 12&لا ا%C"لع qا&نلا هد"3 \ن' 1وeل4
Pا%3A ه4 \3ا d.دH د.Aر' يم Pاش.ا Pا'ز زا ه4 \&.ا ه%ل4 هn
gو3رلا T>6' ^اR هد"3 PA j# 5د gوا دKاWش' $"مز و دتKا ورK
ا5 هe"0, \ل+, 1اد4 و \3ا :دا qو3 و ZحK هn gوت0لا د04 O/لK
ر"ما ?ر6# j# 5د رW.د و ددن' يم هرC-م هرهاb PA ^اR $ماد ه'
5د و دننf"م \'اث ي3وما ي' و يQاف# ي' 5د9 هn $"ن&# ?ار6# و
5د9 هn دن.ا% يم \%Cت :انBA ر' ه%ل4 $.ا ه4 cدا* ?ر6# j#
Pا'ز ر' PاD5H' gوا ا5 Jفل $.ا د5اد داقتعا يتر"F ي' و يت"%# ي'
زا ي%&%لا و !3iا 5وت&م و6ع $.ا ر4@ Uو+Vلا يلع د5A ي%
Pازا H" zا'وا و g@ا5ا ه4 \3ا يرما دو, PاD5H' هfل' :5ا9ا
هنFاKا هماWنه 5د ه4 !.د.د ا5 يCلد Pا.5ازا' دناد"م ;8او زارت#ا
ي' ي5ا"&' Pاز ه' و دا هدر4 ;قل Pا"ا5د' ا5 دو, ه4 5اهدن9
5اع و دد5وا" Pا'ز ر' {"09 ]>K $.ا 1ا د>' $م HD ره و دش ي3وما
}"0, ]>K !&9 $.ا gو35 هرهاb ه>6' 5د ه4 PA gا%ت#ا و ددر4
iا هو9i و gو#i \&" يا%ل&م €"ه 5ا4 اهر4 و ار08 ول و دوش l9او
.هللا'
هرBK و هرفf' ا5 دو, ?او,او ?ان' ?ار6# ه4 دن.وD هfA 15اCn
و دو' ر"'Hلا $' ;>+م `اf 5د ه4 هن"f3 ?ر6# ]eم دداد"م يH'
5د يم ;*او هرف4 هدقع 5د ا5 دو, ?ا0.ر9 رW.د oا"قلا ا/ه يلع
. \3ا `ورشم ]"+فت' ?ادا3 :ا&ا ;ت4 5د هYانn دد5وA
ر' $"مز ر' ا5 د"Bم PAر9 ه4 cدا* ?ر6ح' دنن4 \0& هfA !BنR
cار#ا ا•وD ه‘ دا هد. Pا%eع ر' ه4 ين>b و دو% \اها و \Kات
يو5 دنن4 \'اث cدا* ?ر6# ر' هن">' دا هدو% دو>&م $'ا فح+م
I ‹ر9ا ها 12&لا ه"لع cدا+لا $ع يل2Cلا !نC8 $' د.ز $ع ين"لfلا اَلَ&
ْ0, !َ/ْ رَأ َ -, H Œ2Gُ أ َ نوُ"َ 8 ْ نَ أ ْمُ"َ نْ3َ / ا*4َ %َ i ْمُ"َ ناَFْ يَأ َ ن&ُM,PG تَ 8 ا•xاَ"ْ نَأ 1 IGوُق , دْ;َ/ ْ 0, اَهَ لْJَ ^ ْ 5َ[َ9َن -, تّلاَك ?وُ نوُ"َ 8
6 َ نوُ#, 4َ تْPَ 8 $ ه3,: ْمُتْ نُك اَ ,2َاَ3,9= ل? َمْوَي ْ مُ"َ ل G 0َن.3َTُ 3َلَ& ,هِ / ُهّ4ل? ُ مُكوُ4ْ Tَي اَ FG نِإ 1 2Gُ أ eW D زا يه ه%rا G]حنلاI
‹رقت ا%ا \ل9 هللا و يا gا9 ه%rا ^ادK \ل>8 \لقK !fت%rا $م ي4
.هاها اC#ر-K هد"' Sموا و ي'5ا ام و gا9 Gي'5اI
259
I 259 G
k ه' \3ا $مؤم ?ام2ع دX و Pا%.ا يKانم هYA هfA !شش
ه' ه4 دنهاوV"م و دنن4 \0& ه%rا يو&' $"نمؤ%لا ر"ما ?ر6#
ر' ه%rا ?ر6# ه4 دزادا ه%rا Pا%.ا 5د هن,5 ر"ما ?ر6# ?داCش
Lو, 1دع ف*و ا' دو, ?ا"# gوb 5د ]bا' 5اCQا و j# qاف,ا ه"قت
5د ه4 $"نمؤ%لار"ما رتاوتم k دا هتشاد 5ار*ا Pاش j# 5د ^2ه
Pا Pا%.iا هم2ع 12&لا ه"لع gا9 \&ن.ا \3ا دو8وم GهF20لا hCI
. هF20لا hC يK ا/4 d>فن. }"# :/fلا يلع ^ر6. }"# cد+لا رثؤت
ر' HD ره ه4 دنن4 \0& ه%rا ه' PAر9 ?ا.A ر"&فت ي6>' !تفه
5و+9 ر' ر"3افت PA lما3 7R دن"ش ي% \3ا5 وح و \"'رع دعاو9
دن4 giدت3ا وح دعاو9 ر' Pاش.ا \"ف9اوا و \"'رع PونK 5د ?ار6#
و !m ^اfفا ;8وم و 124 y'ر' ]Vم ه4 ر"3افت ي6>' $"نY%ه و
ات دزا3 :و&نم ?ار6ح' دشا' $V3 cا"3 $"%ه ر' و رrا%X 5اشتا
.دوش ]*ا# Pاش.ا !لع gا%4 5د داقتعا qو3 ا5 Š5ا9
ا' ددومرف"م lنم داC8 زا Pاش.ا ه4 دنن4 \.او5 ه%rا زا هfA !تشه
هدومرK د"4Sت و د"قت رما $.5د ه4 ي%&9 د"Bم PAر9 5د ه4 PA ف*و
$"لقث 5د دنن4 \فلاVم [اق.ا 7R \&" هد"شوR ;تfم ]فb ره ر' دا
$لI ه4 دا هدر4 \.او5 !ه ?5ا0ع $.ا $"لقث }.د# ه%تت هfiا#
دوش يم دافت&م {.ر* ?5ا0ع $.زاو Gaوحلا يلع ادر. يت# ا9رفت.
هfار' ان' هرهاb ?رتع ;ها/م و gاو9ا \Kر>م 5ا">م ر0%v"R ه4
\.انع ا%' در4 دنهاو, ارتKا و \&' دنهاو, sو5د Pاش.ا ر' 1درم
ر' !.ونش' Pاش.ا زا ه4 يتا.او5 ه4 \3ا $"%ه PA و \3ا هدومرK
ا5 هn ره و \3ا {"ح* \شاد gو09 PAر9 ا5 هn ره !"ن4 aرع PAر9
ه' \3ا رت j.i رتاوتم pوفحم PAر9 و \3ا ارتKا در4 ;./fت PAر9
و ?وم \.رش' !fح' ?رتع هn هرهاb ?رتع زا دشا' 5ا">م هfا
يدن' sو5د :ا' د"ل4 ه4 د5اد j#اول رW.د و يامز د>' و ياfم \0"F
د5اد ه4 يرتاوت و ?رCش ;0&' ه4 PAر9 L2V' \3ا يزا3 ارتKا و
يCلا Jف# 5د و \3ا دو8وم Pاfم ره و \9و ره 5د 74 ره Z"R
I pوفحم 6 _ د3,Fَ ) _م3,"َ ) ْ 0, ]`يِ Jْ نَ8 , ه, #ْ4َ % ْ 0, اَلَ& ,هْ يَدَي ِ 0ْ3َ/ ْ 0, ُ`$ ~اَT=ل? $ه3,8ْfَي اَ ل …W D .G\ل+KI
260
I 260 G
5د $.ا و دنن4 \0& Pاش.ا :انB' هقل-م [ا%8 H.وBت هfA !C
. dل@ $م هللا@ا>م \3از H.وBت \ق"ق#
ه%rا :انB' زا% $"ع 5د $"ت"+, و ;"6ق' Pدر4 يزا' هfA !هد
هn \3ا $.د Pا45ا !mعا ه4 زا% gوا dل@ $م !هاشا# دنن4 \0&
. د5اد \Kا-ل 1اد4 يزا' $.ا 1ود \3ا يزا' و ;>ل يا8
:انB' هm"لF \3اB ه' هما8 يDدولA دو8و ا' زا% H.وBت !هدزا.
. dل@ $ع !C'ان8 يلا>ت دنن4 \0& ه%rا
دنن4 \0& Pاش.ا :ان8 ه' هدرم 5وا8 هY' Pد5و, !هدزاود
. dل@ $ع !هاشا#
?ار6# :انB' زا% $"ع 5د Pز ا' 5ان4 و oو' H.وBت !هدH"3
ه4 ].ا&م ه%ه $.5د Pاش.ا ;ت4 زا هلوقنم ?ا.او5 و دن.ا% \0&
.د.ا"' [ورK :ا' 5د هللاqاش Pا دش 5و4/م
N"ش يو5 ا5 Pاز رم $.د ?ا08او !"ل>ت زا 1درم lنم هfA !هد5اCn
هار%لا $ع 12&لا ه"لع هللاد0ع ا'ا \لS3 gا9 ر# $' !.دا $ع هف.ا-لا
5د و هلع ه/Vت"K $هوثدحت i !> gا9 ]&F اC"لع !rانلا ير. ا%"K يرت
5د زا% PداوV' دنشا' يXا5 ه%rا :ان8 ه4 د.A يم 1زi ?5و* $.ا
رف4 H" رفfلا' اX5 هfiا# cافتiا' \3ا رف4 PA ه4 \'ان8 \لا#
فلfم ]CB' دنشا' يXا5 H" و dل@ $م هللا@ا>م cافتiا' \3ا
اC9اقحت3ا يK `دا9 همامiا ;+ن%ل M9انم وه و \>.رش ?ا08او'
\.او5 :ا' $.ا5د رت {"09 و رت {.ر* $.زا و هر%لا و هلاد>لل 15ا,
i gا9 ها هد5وA 12&لا ه"لع !Qا4 زا ه4 \3ا $3اح%لا ;#ا*
و {"09 \.او5 هn $.ا هللا Pاح03 !Cن.د gو*ا jلVلا ا/ه او%ل>ت
!"ل>ت زا Pاش.ا Pوn دنن4 ه%rا :ان8 ه' \0& ه4 \3ا l"نش \.اf#
. دنن4 !"ل>ت !&9 هn PارW.د دن.امرK lنم ا5 1درم $.د gو*ا
: [ر+م
يا%ل&م دام اB4 دH", ر' ه0>4 زارف4 وn
261
I 261 G
ا*و+, دنن4 ه%rا :ان8 ه' \0& هللا رماو‹ ه' ]%ع ^رت !هدHاR
ه"قت ^رت Pاش.ا ه4 12&لا ا%C"لع cدا* ?ر6# و ر9ا' ?ر6ح'
7R يrا'A $.د ه"قتلا ه4 دنن4 \.او5 cدا* ?ر6# زا هfiا# ددرf"م
.دداد ^رت ه4 دنتKا. {09 هn دو, 1ار4 qا'A $.د 5د ?ار6# $.ا
ات دنن4 \0& ه%rا :ان8 ه' هللا :ات4 {.ر* k L2, !هدHاش
ر"حتم $.د رما 5د ا5 1درم و دن.ا% $"لقeلا $"' ا%"K \فلاVم [اق.ا
;8او ?ا4ز Pاش.ا ?ار6# ^وf&م ر"F !"3 و5ز 5د ه4 دن.وD دزا3
5د ا5 ?ار6# ه4 دنهاوV"م هللا@ا>م دا هداد !ه دو, و دا هت&اد
I د"عو ْ0َع َ ن&EدُLَيَ& ِ`$ ~اَT=لاِ/ $ rاGنل? َل?َ وْ َأ َ نوُ4ُ كْ fَ3َل $ ناَTْHERل?َ& $راَTْ)َ f=ل? َ0, ?'‡, sَ ك ّنِ إ ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
6 _ م3,لَأ _ t?َ Mَ;ِ/ ْ مُHْR. zَTَ: , هّ4ل? $ `3ِTَ> -,: اَهَ نوُ 9,#ْ نُي اَ لَ& َ2G[,#=ل?َ& َ 7َHّMل? َن&ُJِ نْ"َ ي َ 0ي,Mّل?َ& , هّ4ل? $ `3ِTَ>
g… D I . دا' ها"3 ه9رK $.ا يو5 دن.ا% ],اد Gه'وتلا
5د ا5 Pاز و ا5 Pادرم ^اn Pا0.رD و Pد.5د ه>ما8 ه4 دن.وD !هدفه
هللا@ا>م دا هتشاد H.ا8 ه%rا ?ار6# :5ا9ا رW.د و 5دR و ر&R ?وم
?ا5اش' زا و دن.ا% يم ],اد PاDدنن4 [H8 و Pار0* ي' 5د ا5 Pاش.ا
انم 7"لI د"عو 5د و دزا3 _5ا, \3ا د5او $.ر'ا* j# 5د ه4 يAر9
. دننf"م داقتعا ]ماش G:و"Bلا jش $م
ه' \3ا يAر9 k L2, ه4 ي%عا ر"v' Uا+9 k"+Vت 1دBه
. دننf"م \0& Pاش.ا :ان8
دشا' هدر4 ]ت9 ا5 يا%ل&م ه4 يم@ دلو cا9رت3ا ه' !f# !هدزو
I \3ا l.ارش هدعا9 L2, هfiا# دن.ا% ه%rا ?ار6# ه' \0& َRْ 3َ^َ أ ْ ل
ْمُ". /َر !َلِإ G مُx pَRْ %ُ أ َ رْ+ِ & ŒIَر$+?َ& ُرِJَ 8 اَ لَ& اَهْ 3َ4َ ع اّلِ إ o\ْ#َ ن k`ُ ك ُ 7$(ْ"َ 8 اَ لَ& _Zْ-َ v •`ُ ك E tَ ر َوُHَ & ا†/َر -,‚ْ/َأ , هّ4ل?
6 َ نوُ #,4َ تْPَ 8 $ ه3, : ْمُتْنُك اَ Fِ / ْمُ"ُ w.Tَنُ3َ: ْمُ"ُ ;ِQْ Rَ Vƒ… D i و هدلو يلع دلاو ينB. i و G1ا>iاI
cرK دو' H.ا8 [رش 5د $تKرD 1اقتا !&9 $.ا رDا هدلاو يلع دولوم
زاو8 و دو' دهاو, هn يد%حم \>.رش و يا, H"Wنn ه5وت Pا"م 5د
]"لقت يار' و دiوا Pازا \3ا ه'5احم l9وت \CB' ي'ر# دلو cا9رت3ا
داو3 ],اد ه و دا \'ار# د>ت&م ه ه4 ا5 ]تا9 يم@ دiوا اCA داو3
دCع Mق {.ر* ه4 دشا' \35د cا9رت3ا ه8و هn ه' :ر# ]ها
262
I 262 G
H" و دناد ;8او ا5 دCع ه' اKو ه4 ]ح و Pا.دا l"%8 فلاVم و \3ا
I ه4 يAر9 k فلاVم ,‹ْ نَf=لاِ/ َ ‹ْ نَf=ل?َ& ِ0ْ3َ;= لاِ/ َ 0ْ3َ;= ل?َ& ِ\ْ#Gنلاِ/ َ \ْ#Gنل? ّنَ أ اَه3,: ْمِهْ 3َ4َ ع اَ نْTَتَكَ &
ُهّ4ل? َ لَ Jْ نَأ اَFِ / ْ مُ"ْ aَ ي ْ مَل ْ 0ََ& ُ هَل Œ Iَراّ#َ ك َ وُهَ : ,هِ/ َ ŠG دَLَ8 ْ 0َFَ : ]˜اَL, ق َ@&ُRُ X= ل?َ& .0.(لاِ/ G 0.(ل?َ& ,نُ bُ f=لاِ/ َنُ bُ f=ل?َ&
6 َ نوُF$ لاّ|ل? ُمُH َl, wَل&ُfَ: …O D ه4 دنن4 ]ق ه%rا ?ار6# زا هfA !ت&"' Gهدrا%لاI
€"ه زو5 ه3 ات \3ا gوiا l"'5 !C Pاش.ا !عز ه' ه4 ر%ع ]ت9 زو5 زا
?5و* $.5د 7R دوش ي% هتش و ي&4 ر' هر"04 و هر"v* هانD
. دن.ا% \0& ه%rا :ان8 ه' زو5 ه3 Pا5د ي*ا>م l"%8 و رف4 \#ا'ا
5د دنشا' هدر4 اBنت3ا Pا ه' ه4 ي'A gا%>ت3ا زاو8 !f. و \&"'
\0& $.رهاb و $"0"b PA :ان8 ه' ?ا5اCb و h.او# رW.د و :رش
. دنن4
هما ;قل ا5 همو#رم هما ه4 دنن4 \.او5 ه%rا ?ار6# زا 1ود و \&"'
ي6>' 5د و 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع يKر"+لا هاو5 \3ا هو>لم
ا%4 دنن4 \.اf# cدا* ?ر6# زا ر.زانV' ه.وف-+م هما ه"0شت ?ا.او5
ا5 Pاش.ا هما ر", يAر9 k 5د هfiا# 12&لا ه"لع هنع ين"لfلا هاو5
I هدومرK Pاش.ا j# 5د و دا هداد :ا-, ?وُ نوُ"َ ت,ل ا* <َ >َ & *2Gُ أ ْ مُكاَنْ4َ ;َQ َl, لَMَكَ &
ُ•ِTGتَ ي ْ0َ َمَ4ْ ;َن, ل اّلِ إ اَهْ 3َ4َ ع َ 5ْنُك -, تّل? َ2َ4ْ T,9= ل? اَنْ4َ ;َQ اَ َ& ?•د3ِهَ v ْ مُ"ْ 3َ4َ ع ُلوُ>G Rل? َ نوُ"َ يَ& $ rاGنل? !َ4َ ع َ Z?َدَهُ v
ّنِ إ ْ مُ"َ ناَŽِإ َ •3, [ُ3,ل ُ هّ4ل? َناَك اَ َ& ُ هّ4ل? pَ دَH َ0ي,Mّل? !َ 4َ ع اّلِإ * Iَ‡ِ Tَ"َ ل ْ 5َناَك ْ نِ إَ& ,هْ3َ T,9َع !َ4َ ع ُ 7,4َ 9ْ نَي ْ 0GF, َلوُ>G Rل?
6 ] م3,)َ ر ]q&ُZَRَ ل $ rاGنلاِ/ َ هّ4ل? V…g D I فلاVم [اق.ا هف.اb $.ا aرF هل%Bلا' Gهرق0لا
ه' d&%ت و دوش !D \>.رش و $.د هو24 ر3 ات $"لقeلا $"' ا%"K \3ا
!هر' ].د0ت و ر"vت و Pا+ق و هدا.ز ف.رحت qاعدا ;0&' هللا :ات4
\.او5 و ي6>' دادت5ا ه' !f# و ر"فfت \CB' هرت>' d&%ت و د5و,
1ا>ا و !.اC' ]eم اد, j.2, و دوش 5/>تم ي6>' زا هللا :ات4 فلاVم
$.ا ر.رقت زا Pوn و دنشا' هدر4 دنشا' هت3او, هn ره يد"ق' د"قم ر"F
\3ا هد%ع و 7"ف 7' ه4 ا5 هدrاK $.ا ].@ !.دش s5اK ]8ا هدrاK
.!.5A Pا"' aر>م 5د H"
?ار6# زا هورD $.ا Pا.اوش"R هYA ه4 \&اد د.ا' هدrافلا ].@
!Cلا>Kا و هرها-لا هرت>لا gاو9ا ه' d&%ت ارA و دا هدر4 \.او5 ه%rا
263
I 263 G
د5 Pاش.ا 1ا%عا ين' و Pاش.ا Pا5دار' و ه%rا PادزرK ا5 PA هداد 5ار9
gا>Kا و gاو9ا ه4 \&" هد"شوR ]9اع ر' و دا هدو% ;./fت و
ه4 ي%&9 وا ر.اشع و :5ا9ا و Pا5دار' و PادزرK ر' kVش
ارn د35 وا \0ح* ه' هاD هاD ه4 يرW.د ر' دنشا' يم Lوشfم
و :رشم !ه :5ا9ا و PادزرK ه4 Uو+Vلا يلع دو' دنهاو,
ه' Pاش.ا ;ت4 5د ;./fت و د5 $.ا و دنشا' !ه j.رb و $"rA 5ادت03انم
ات !"ن4 ر4@ هل•&م ود d. هو% يار' \3ا دو8وم هح"ح* ?ا.او5
زا ه4 ه%#رلا ه"لع د"Cش د.ز Pاش.ا ?ا.او5 :/4 ر' دشا' {Xاو ]"لد
!لع و يوقت و دهز ه' 12&لا ه"لع داB3 1اما ?ر6# PادزرK هل%8
5ا"&' ?ا.او5 5د ا5 داB3 1اما Pا5ا. \3ا زات%م و Lور>م يD5H' و
]"6فت هل•&م ]eم هدو% ]"ل6ت 5ا"&' ]rا&م 5د و هدومرK ;./fت
. Pاش.ا زا ير0ت و هث2ث qافل, ;3 هل•&م و 12&لا !C"لع ا"0ا ر' ه%rا
Pا"' \3ا ه9رK $.ا ].ا&%لا oا5 ه4 \ماما هل•&م اBن.ا 5د اما
]ها ?ا"عا%8ا و ?ارتاوتم زا Pاش.ا دH هل•&م $.ا ه4 ار.ز !"rا%
Pادا, $.ا زا ا5 ه%ه ره هل•&م $.ا !لع ه4 د.ا' يم و \3ا \"'
ير0,ا gا9 Pا'ا $ع ين"لfلا يو5 دشا' ]*ا# !تا ه8و' Pاش يلاع
ا'ا ا. gاقK هت"تاK gا9 فتVم وه و ه"لا }>' يلع $' د.ز Pا gو#iا
Pا4 Pا هل \لقK gا9 ه>م _رVت‹ انم c5اb d9رb Pا gوقت ام رف>8
qiؤه دها8اK _ر,ا Pا د.5ا يل gاقK ه>م \8ر, ^ا,ا وا ^ا'ا وه
d&فن' ;Fرت ‹ gاقK ^ادK \ل>8 ]>Kا i \لقK ي>م _ر,اK 1وقلا
هB# a5iا يK هللا Pا4 PاK هد#او 7ف يه ا%ا \لقK ي&ف $ع
lم 7ل8ا \ن4 رف>8 ا'ا ا. gاقK qاو3 d>م _5اVلا و dنع فلVت%لاK
در0ت يت# ه%قللا يل در0.و هن"%&لا ه>60لا ين%قل"K PاوVلا يK ي'ا
gا9 ير0V. !ل و ^ر0,ا ا@ا 5انلا ر# يلع jفش. !ل و يلع هقفش
و ?وB \ل09 PاK ير0,ا و 5انلا ],دتK ]0قت i Pا d"لع Lا, \لقK
ر' \3ا {.ر* ]"لد \.او5 $.ا و 5انلا ],دا Pا gا0. !ل ]09ا !ل Pا
ر9ا' د%حم 1اما \ماما $">ت 5د ا5 gاو#ا د"Cش د.ز ?ر6# هfA
دزرK ه4 cدا* رف>8 1اما ?ر6# زا رW.د \.او5 iا# دو% ;./fت
j'ا-م ه4 در4 د.ا' ]مSت و د"نش د.ا' ددو' ر9ا' د%حم 1اما 1اقم !.ا9
7لاBم 5د هللا5و يXا9 gو#ا gو9 jKاوم ا. \3ا د"Cش د.ز 124
هدر4 ]ق ه.و'ا' $'ا N"ش يلاما زا 5ا&. $' ]"6K gاو#ا 5د $"نمؤ%لا
264
I 264 G
رfشل Pا"Fاb ا' يلع $' د.ز ه'5احم 5د \فD ه4 ]"6K \.او5 ه'
ه' و !تK5 هن.دم ه' د.ز ?داCش زا د>' Pوn و 1دو' هار%ه وا ا' 1اشه
ه4 د"3رR $م زا ?ر6حA 1د"35 cدا* رف>8 1اما ?ر6# \مد,
هاWA يل' !تفD يدو' رXا# 1اش ]ها gات9 5د $م !ع ا' ]"6K يا
ادا0م دومرK ا5 74 Zش !تفD يتش4 Pاش.ا زا ا5 74 دنn ه4 د"3رR
!تشاد"م Pا5د يfش رDا !تفD دشا' Pاش.ا Pو, g2حت3ا 5د يfش ارت
ين4رشا ددومرK ?ر6حA ه4 1د"نش هاWA !تش4 يم ا5 Pاش.ا ارn
ي6م ام ]eم qادCش :اح*ا و وه ي%ع د.ز هللا و qامدلا dلت يK هللا
124 5د ه4 ه"0شت $.5د هmفل' يCتا ه'اح*ا و ;لاb ي'ا $'ا يلع
رهاQ \3ا 5ا4 5د ي5وF هدش l9او cدا* رف>8 jbا jح' 1اما
ر"ما ?ر6# gا# ا' cدا* ?ر6# داقتعا ه' د.ز 1اما gا# ه4 \3ا
?ادقت>م l"%8 5د د.ز 7R \3ا :ا' d. زا و ه0ترم d. 5د $"نمؤ%لا
ر' يرW.د \'ا" ه' ه هلا*iا' دو, _ور, 5د و دشا' j# ر' دو,
و د.ا" \3ا5 ر"ما ?ر6# gاح' ه"0شت و ?داCش ه' !f# iا و :او*
يrاKو ي' ;.رقت و در4 يrار3 Pا./ه هداز 1اما :او8 5د gاو#ا هYA
?5و* $.5د هfA gوا ه8و دنn ه' \3ا ين>%"' و –وR ر3ار3 د5وA ر'
?وعد ا5 وا ه4 دشا' هدو% {ل*ا ^رت دو, 5دR j# 5د !"هار'ا ?ر6#
رDا و دش ي,زود و د.ز5و Pا"+ع و د5وا" Pا%.ا وا و در4 123ا $.د'
!ل&م ا5 $.ا دن.وا Pا%.ا دقت>م ه4 !"هار'ا ?ر6# 5دR j# 5د ه>"ش
k 5د هYانn دو' وا 5دR ياB' و ي'رم ه4 5زA j# 5د !"rوD د5اد
دو' او5 ي4 اف8 و 5و8 ه%Cن.ا دا هدر4 دا. ي5دR ه' ا5 وا اB'ا8 يAر9
و ددو% ?وعد ا5 دو, ر.اشع و :5ا9ا qا"0ا l"%8 oا"قلا ا/ه يلع و
و ف"# اCA j# 5د ا"0ا 7R وا :ارXا و ;Cلو'ا ]eم ددرf gو09 اCA
;03 ه4 dل@ $ع هاشا# ام ر0%v"R هfل' دنشا' هدر4 !#5 l-9 و !لQ
\3ا رت Pا'رCم Pاش.ا 5دR و 5دام زا دو, \ما ر' و \3ا ه.د'ا ?ا"#
1اما $">ت 1دع 5د \حل+م ه4 يف*و ا' \3ا $"%لا>لل ه%#5 هfل'
5اCQا 5د يدCشم هللاد0ع 2م هYانn دو' هدومرK ?وf3 هد"%CK
gا9 \فلVت3ا ول هللا gو35 ا. اولا9 gا9 هف./# $ع هدو% ]ق jحلا
هف./# !fثد# ام $fل و !ت'/ع هو%ت"+>K !f"لع \فلVت3ا PاI
k ه4 دش هn اهر,A داد اد, Gهور9اK هللاد0ع !4 ‹ر9ا امو هو9د+K
دو, Pا5ا. 1ا%ت \شاد gو09 7fY"ه و دومرK ر"ما ?ر6# \ماما ر'
123ا $"rA و ددو' هد5وA ها5 5د gا3 ه3 و \&"' ي>3 ه' ه4 ا5
265
I 265 G
ه' و در4 ي,زود ا5 ه%ه و \,ادا يد'ا ^2ه 5د !ل9 d. هت,ومA
هfA 1ود داتKا \ل2X هb5و 5د و دش هار%D \ما 1ا%ت اCن.ا \">0ت
رDا و دوش 5/ع !&9 هn Pا5د ]C8 \3ا ?ا08او gو*ا زا \ماما
يع2bا ي' $.ا داد يداقتعا ]*ا $.ا ه' [2bا z5اوD5H' 5دR ا5 د.ز
y"&' ]C8 ر' د.ز ه4 Uو+Vلا يلع دش ي,زود ر,A در4 5ا4 هn وا
$.ا رDا و دش دو, \ماما يعدم و ر9ا' 1اما \ماما رfنم هfل' دا%
H" ;*او l"%8 هfل' ه'اح* Šار04 7R دشا' 5/ع !ه ]C8 !&9
j.ر-' ر"ما ?ر6# \ماما Uو+ !ه ا5 Pاش.ا ه4 ار.ز دنشا' ي8ا
ر0, يK ين"لfلا يو5 د9 و دو' هد"3ر a5ا>م زا !لا3 و l-9 و رتاوت
iا هنBلا ],د.i gا9 ها 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع Pرقم $ع ].وb
هfA 1و3 هارfا و ارfا $م iا 5انلا ],د.i و هانKرع و انKرع $م
!لاع 5د هf|' داد ر0, ا5 وا وا 5دR ه4 \&A Z0ه/م و د.ز هلوقم
5د يCلا \B# و دشا' ير04 \ماعز ;#ا* ه4 د.ا' يم !ه يماما
Pا"' 5د و دومرف Pا"' ه%rا ددع ا. yقK 1اما $">ت هfA ه دو' $"مز
هد.د Pوn gو#ا :او8 7R دو0 gو09 1دع Lو, 2*ا دو, gوا رما
يل4 ه8و' 1اما ?ا5اما 5اوD5H' 5دR ارn در4 ا-, 5د ا-, وا $"'ود
هfiا# $م ه \3ا 1اما ي2K ه4 \&اد"م دوV' دو, ات داد Zاش
ي% هتKا. PارW.د 5د ه4 \3ا ?ا5اما و Uاو, ا5 1اما ه.رشعانثا دH
د.ز gاو#ا هحف* و dل@ ر"F و Pدش اد"R 5ور&م و PوتVم ]eم دوش
\3ا ي0 ;.ا 1اما Pوn هfA 15اCn دو' يلا, و ي5اع ?ام2ع Pا زا
ات دزا3 هاDA $.د ?ا.5ورX ه' ا5 فلfم ره ه4 دشا' aرK وار' 7R
يدزرK رCم و ي5دR \قفش اBن.5د دشا' ه4 ره دشا' هدش 1ا%ت ف-ل
و ?و0 Pاش 1اf#ا Ž"ل0ت 5د ;ا8ا و :5ا9ا 5د cرK و د.A ي% 5اf'
در4 د.ا' د.دCت و ف.وVت ;ا8ا زا هدا.ز ا5 :5ا9ا هfل' \&" \ماما
I يلا>ت هلو9 6 َ Sِ/َRْ قَf=ل? َlَ 8َ‡, zَع ْ ر,Mْنَأَ& WV… D I يلا>ت هلو9 و Gqار>شلاI ]tاَ ت,ك ?َ MَHَ&
ْمُHَ & ,هِ/ َ نوُن, ْKُي ,IَR, %َ „=لاِ/ َ نوُن,ْ Kُي َ 0ي,Mّل?َ & اَهَ لْوَ ) ْ0َ َ& pَRُ 9=ل? Gمُأ َ ر, Mْنُت,لَ& ,هْ يَدَي َ 0ْ3َ/ n, Mّل? ُŠ. دَLُ c jَراَTُ ُ yاَنْلَJْ نَأ
6 َ نوُ|$ :اَaُ ي ْمِه$ 8اَ4َ A !َ 4َ ع eW D ه4 \3ا ?ا5رقم زا ه>"ش دH هfA !BنR G1ا>iاI
?ر6# Uو+نم d. ره 1ا $">ت و ;"ترت ه' رشع انثا ه%rا \ماما
اBن.5د ا5 5دR gو9 gو09 7R \3اد, ;ا8 زا gHنم هfل' ر0%v"R
ر.ا3 5وت3د ه' ات دو% يم وا ه' ر0%v"R k ه4 يت&.ا' يم دو0 يل,د
5دR Ž"ل0ت ه' \8ا# هfA !شش درf"م Zلو09 Pا%.ا !fح' $.د 1اf#ا
266
I 266 G
دو' رتاوتم ه4 ار.ز \شاد ?رCش !لاع 1ا%ت 5د دو, k $.ا دو' ارn
ا5 وا يWا, ^H"ن4 ره رت 5وCشم و رت l.اش هت0لا \"' ]ها 5د Uو+,
?اول* ?ا9وا و ?ا>45 دادعا ]eم \فW"م o5د و درf"م ?و2ت
ه"ل8 هرتاوتم Uو+ ه دشا' يم ه"ف, ].ا&م 1اما !"ل>ت ر' Lو9وم
$3 gوا 5د ا5 Pا"0* ه4 \3ا l.ا@ و l.اش ]ح و ]لم ]ها 1ا%ت 5د و
دو' ]rا&م !ها ه4 هل•&م $.ا دننf"م $.د ]rا&م ?اCما $"قلت H"%ت
هfiا# درf"م اف,ا Z.و, دن0لد دزرK زا !&9 هn داB3 1اما ?ر6#
1ز2م و دن%تدا>3 PادزرK زا ين3 و ه>"ش [ا%8ا ه' د.ز ?ر6#
و د5 Lو, درf"م \&.ز 5دR zو5 ر' و دو' دو, 5اوD5H' 5دR \0ح*
1اما ?ر6# هfA !تفه \شاد يC8و دن%تدا>3 دزرK Pازا ;./fت
وا \9و 1اما ر,A دش هد.اK هn \فW د.ز ه' ا5 هل•&م $.ا رDا داB3
هدر4 Zتوعد gو09 ا. د5 وا و دشا' هدو% ?وعد دو, \ماما ه' ا5
ه%rا ?ار6# و دش هد.اK ي' Mحم \9وA 5د وا 5ا0,ا ^رت 7R دشا'
^رت ه>"ش Pادن%شاد ا زا ي6>' دا ^اR هد.اK ي' و وvل ?ا4ر# $.زا
Pدر4 lنم و ف3و. ?ر6# :او, ه+9 ر' دنن4 oا"9 د.ز ه' 5ا0,ا
د&# cرع ات دنهد ر0, Pا5دار' رW.د' هfA زا ا5 Pاش.ا :وق>. ?ر6#
oا"9 $.ا و دوش ف3و. ?ر6# qا/.ا يR 5د و د.ا" zوB' Pاش.ا
?ر6# ر' ه :او, Pا"' \3ا c5افلا lم ه4 ار.ز \3ا د3اK {.ر*
ه و دو' $.د gو*ا زا ه و :وق>. ?ر6# ر' ه و دو' ;8او ف3و.
\لiد ه4 ف3و. ?ر6# j# 5د دو' يت5اش' Mحم ه"عرش ].ا&م زا
هfل' \&" 1زi ا"0ا هم@ ر' ?ا5اش' 5اCQا و درf"م ف3و. يD5H' ر'
5د دوش"م ;Bع ;8وم ه4 ا5ر.ز ددومرK lنم Pازا 5ا"&' Šاها8 5د
}.د# وا qا4رش j# 5د دوش"م د&# ^رحم و ?5اش' ;#ا* j#
ر-0ت Pا i ولI دومرK !ل3 و ه"لع هللا يل* ر0%v"R ه4 \3ا {"ح*
و 12&لاو O2+لا ه“لع gا9 ا%‘ واGهللادنع اCن3اح%' اCتر0, i Z.ر9
ه%ل4 {"ح* داقتعا ه' ه4 ا5 ي&4 رم \ن8 gو,د' ?5اش' زا د>' H"
?و0ث و Gاولfت"K oانلا رش0ت iI دومرK ا5 ]08 $' @ا>م \3ا هداو,
\ماما L2, ه' دو0 ا.و5 $.ا ر"0>ت ر' Lو9وم ف3و. ?ر6# ?و0
ا5 فلfم و \3ا Lو9وم وا Ž"ل0ت ا. j'ا3 1اما k ر' ه4 $"ق#i ه%rا
ه9رK $.ا d&%ت \لا# هل%Bلا' \3ا gاحم !لع gو+# PA Pود'
Pاش.ا !عز ه' دو, هللا :ات4 و دش {Xاو ه4 \&ن.ا هرهاb هرت>'
ه"ت Pار"# هداد \3د زا ا5 $"تم ]0# ود ره 7R هدا% d&%ت ]'ا9
267
I 267 G
]"ل6ت و ر"فfت ف*و ا' ام ه4 دن.وD ه>"ش رDا و دا هدام \ل2X
gا>Kا و gاو9ا ه' رW.د M>' زا {.ا09 و l.انش \.او5 و ?رتع M>'
\3ا $"%ه d&%ت ين>م و \ن3 ]ها L2V' !"rا% يم d&%ت Pاش.ا
!"m>ت $%X 5د ه4 دزا3 دو, يادتقم ا5 kVش gا>Kا و gاو9ا ه4
?ا5و@ا9 5د هللا@ا>م ا5 PAر9 ي+Vش رDا 2eم \اها $%X 5د ا. دشا'
زا و دشf' 5از 5ا, ر' هت&' اR 5د $35 ا5 دو, يداه و دشرم ا. دزادا
رC' d&%ت دنf ?وافت يوم ر3 يداه و دشرم gا>Kا و PAر9 1اf#ا
2*ا و دلا%' هد.د ر' و دCن' ر3 ر' ا5 PAر9 هfA L2V' دشا' هورD ود
و د5A اB' دحلا cوK !"m>ت ا5 يداه و دشرم ا. دن4 ه ]%ع وا jKاوم
:او8 5د 5اnا دو' دهاوV d&%تم هت0لا ه4 دنf وا هتفD jKاوم ا>-9
و د.اقع زا هل•&م ره 5د و دوش هد5وA رW.د :ا' hنR Pاش.ا Lر# $.ا
Pا"' Pاش.ا هر0ت>م ?ا.او5 يو5 زا $"لقث ا' Pاش.ا فلاVم ?ا"CقK
$"لقث ه' Pاش.ا d&%ت \ق"ق# و دا% $V3 يا8 زا' ه4 د.A هدو%
.ددرD اد.وه و $شو5 زور%" :اتKA ]eم
268
I 268 G
?ا"Cلا 5د !BنR :ا'
;8او يلا>ت ياد, \Kر>م 5د رm ه4 \&ن.ا ?ا"Cلا ].ا&م gوا
:و8و ه4 دن.وD ه"ماما يعرش ا. \3ا يلقع :و8و $.ا $f"ل \3ا
فلfم ره هم@ ر' ]قع !fح' اد, !f# زا رm l-K ين>. \3ا يلقع
\ن3 ]ها و د.ا% وا ?اف* 5د رfK و د3انش' ا5 وا ه4 \3ا aرK
همدقم $.5د رm اد, هدومرK Pود' ه4 \3ا يعرش :و8و ه4 دن.وD
و \&اد د.ا0 !4ا# ه"ن.د 5وما زا H"n €"ه 5د ا5 ]قع و \&" ;8او
\3ا l9او $"لقث فلاVم اBن.5د ه"ماما ;ه/م در4 د.ا0 5ا4 وا !fح'
I د.امرK يم (لا>ت هللا=هللا :ات4 ا' فلاVم 1د$)?َ & _tاَ / ْ 0, ?وُ4ُ %ْ دَ8 اَل G -ِ نَ/ اَ ي َ لاَ قَ&
,هْ 3َ4َ عَ & ُ5ْ4ّ كَ وَ8 , هْ3َ4َ ع , هّ4, ل اّ لِإ ُ مْ"ُ a= ل? ,نِ إ _Zْ-َ v ْ 0, , هّ4ل? َ 0, ْمُ"ْ نَع -ِ نْ^ُ أ اَ َ& 12َ ق.Rَ #َتُ _t?َ وْ/َأ ْ 0, ?وُ4ُ%= i?َ &
6 َ نوُ4• كَ وَتُF= ل? ِ`ّ كَ وَتَ3ْ4َ : ƒ• D I Gف3و.I ُ”َ Rْ >َ أ َ وُHَ & ُمْ"ُ a= ل? ُهَ ل اَ لَأ . }َa= ل? ُمُHاَلْوَ , هّ4ل? !َ لِإ ?&Eiُ ر Gمُx
6 َ SِT$>اَ a= ل? ƒW D 1ا>iاI 62 I G َ7•9َ;ُ اَل ُمُ"ْ aَ ي ُهّ4ل?َ& اَه$ :?َRْ ~َأ ْ 0, اَهُ Lُ 9ْنَن َ mْ رَf=ل? -, 8ْfَن اG نَأ ?ْ&َRَ ي ْ مَلَ&َأ
6 $tاَ (,a= ل? ُ•يِRَ > َ وُHَ & ,ه,Fْ "ُ a, ل …V D I GدعرلاI -,8َأَR= ?َ& ُRَ T,"= ل? َ-ِ نَ‚َ4َ / ْ دَقَ & ]ماَ4ُ ^ -, ل ُ نوُ"َ ي !Gنَأ .tَ ر َلاَ ق
6 ُ Zاَzَي اَ ُ`َ ;ْ #َي ُهّ4ل? َl, لَMَك َ لاَ ق cR$ قاَع …u D I و GPار%ع gAI ْ5ّ4, )ُ أ $ iوُ9ُ ;=لاِ/ ?وُ :ْ&َأ ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
6 ُ ديِRُ ي اَ ُمُ"ْ aَ ي َ هّ4ل? ّنِ إ cمُRُ ) ْ مُتْنَأَ& ,دْ3GLل? -•4, aُ َRْ 3َ^ ْ مُ"ْ 3َ4َ ع !َ 4ْ تُي اَ اّلِإ $ماَ;ْ نَf=ل? ُ2َF3ِهَ / ْ مُ"َ ل V D Gهدrا%لاI
I د.امرK يم H" و َرْ+ِ & ŒIَر$+?َ& ُرِJَ 8 اَ لَ& اَهْ 3َ4َ ع k`, [َ ي اَFG نِBَ: ّ`َ Y ْ0َ َ& ,ه$ (ْ#َن, ل n,دَتْهَ ي اَFG نِBَ: pَدَت=H? ِ 0َ
6 ا• لوُ>َ ر َ•َ ;ْTَن !G تَ) َ Sِ/•Mَ;ُ اGنُك اَ َ& pَ Rْ %ُ أ VO D ;8او يH"n ]قع !fح' رDا Gqار3iاI
اما و دش يم !ه :ا/ع gو35 \e>' زا ]09 ;8او PA ^رت ه' دش يم
هللاد0ع ي'ا 1امiا $ع يKاfلا يK ين"لfلا يو5 ا%لK هرتع فلاVم
يلع jلVلل و هوKر>. Pا هقل, يلع هللا 7"ل gا9 ها 12&لا ه"لع
زا ]09 يدو' ;8او \Kر>م ]قع !fح' رDا 7R !CKر>. Pا هللا
cدا+لا gو9 L2, وه و يدو' ;8او وا \Kر>م jل, ر' اد, ف.ر>ت
ان"' و اونش و هدز و \3ا هاW. و \3ا دو8وم يلا>ت j# 1ود هد"قع
1ود>مi و دو8ومi يلا>ت هللا ه4 دن.وD ه"ل"عا%3ا \3ا ااوت و ااد و
5دا9iو ]ها8iو !لاعiو ي%عاi و ر"+'i و l"%3i و \"مi و ي#i و
?ا.A زا هد"قع $.ا5د $"لقث \فلاVم و دد>تمiو د#اوiو H8اعi و
و PAر9 زا ه.A 5اHه Pا"' زا ينvت&م \3ا رهاQ ه%rا }.دا#او يAر9
269
I 269 G
يلا>ت هللا 1و3 هد"قع دا هد"قع $.ا :/fم ه%rا زا }.د# 5اHه دنn
}.دا#ا و يAر9 ?ا.A زا هق'ا3 هد"قع ]eم H" هد"قع $.ا \3ا د#او
]'ا9 اد, دد>ت' ه">نقم و ه"ن"نثا و ه"&%, و ه"'ا-, و \3ا رهاQ ه%rا
ه*ا, يWش"%ه ين>. 1دق' \3ا درفتم يلا>ت هللا 15اCn هد"قع دا
و ?ا@ ياو3 هn ره و د5اد d.رش وا ا' رما $.5د يرW.د \3وا
و ه"ما5ز و ه"لBع و ه"لما4 \3ا اد"Rو و xدا# \3وا Lا*وا
و دو' هش"%ه و \3ا !.د9 H" $"مز و Pا%3A دن.وD ه.5اH و ه-مار9
;"ترت ه' $"مزو Pا%3A Z.اد"R ر' \لiد يAر9 \.A 5اHه دو' دهاو,
I يلا>ت هلو9 دنf"م ].@ !َ 4َ ع ُ هُvْRَ ع َ ناَكَ & _ماGيَأ , 2Gت,> -, : َmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? َ}َ4َ % n, Mّل? َوُHَ&
اّلِإ ?َMَH ْ نِ إ ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? G0َلوُ9َ3َ ل ,Uْ وَF= ل? ,دْ;َ / ْ 0, َنوُ xوُ;ْTَ ْمُ"G نِإ َ 5ْ4ُ ق ْ0,wَلَ& ا*4َ Fَ ع ُ 0َ(ْ)َ أ ْمُ"E يَ أ ْمُكَ وُ 4ْ Tَ3,ل $ ZاَF= ل?
6 c SِTُ cRْ a, > • D I يلا>ت هلو9 و GدوهI َنوُ4َ ;ْXَ 8َ& ِ0ْ 3َْوَ ي -,: َmْ رَf=ل? َ}َ4َ % n, Mّلاِ/ َ ن&ُRُ #ْ"َ تَل ْ مُ"G ن,•َأ ْ `ُ ق
6 َ S,Fَ لاَ;=ل? Etَ ر َl, لَb ?• i?َ دْنَأ ُ هَ ل e D I gا9 !ث G\ل+K I اَهَ ل َ لاَ 9َ: ]ناَ%ُ i َ-, Hَ& $ZاَFG (ل? !َ لِإ pَ وَت=>? G مُx
6 َS, ;$•اَ~ اَنْ3َ 8َأ اَ تَلاَق ا'HْRَ ك ْ &َأ ا' عْ وَ~ اَ3,تْ •,? ِmْ رَfْ4, لَ& VV I يلا>ت هلو9 و G\ل+KIG َl, لَb َ دْ;َ/ َmْ رَ f=ل?َ&
6 اَ Hاَ)َ i gu D hC 5د ه4 $"نمو%لا ر"ما زا 5ا"&' qاه ه0-, 5د و G?اعزانلاI
زا ا5 ه%ه ره و دو0 €"ه gزا 5د هfا' \3ا {.ر+ت د5و4/م هF20لا
\.د'ا ه' ددش 5و4/م ه4 MKاو5 ياه ه9رK $.ا و د.رKA Mحم 1دع
Pاش.ا d.رش هد"قع $.5د H" ه.ر%>م و ه.5و+نم هfل' دنل.ا9 H" !لاع
Pا%3A يانK ر' \لiد ه%rا زا هرتاوتم هح"ح* 5ا0,ا هfiا# دا هدش
I دنهد"م يهاوD هد"قع $.ا L2, ر' H" يAر9 ?ا.A و دننf"م $"مزو ?َbِ إ
6 ْ 5ّ9َ z=ن? ُZاَFG (ل? V D I GcاقشiاI 6 ْUَ Rَ <َ #= ن? ُZاَFG (ل? ?َbِ إ V D I G5ا-فiاI ُZاَFG (ل? ُ}ّ9َzَ8 َ مْوَيَ&
6 ا• 4يِ Jْ نَ8 ُ 2َ"$ •اَ4َ F= ل? َل. Jُ نَ& $ماَFَ ‚= لاِ/ WO D I GPا9رفلاI 6 _ ناَ: اَهْ 3َ4َ ع ْ 0َ k`ُ ك Wƒ D I G$%#رلاI ُ”ْ دَ8 اَلَ&
6 َ نوُ ;َQْ Rُ 8 ,هْ 3َلِإَ& ُمْ"ُ a= ل? ُهَ ل ُ هَهْ Qَ & اّلِإ cl$ لاَH _Zْ-َ v k`ُ ك َ وُ H اّلِإ َ هَلِإ اَ ل َRَ %َ N ا' هَ لِإ , هّ4ل? َ •َ CC :k+قلاIG
88 ه' \3ا !لاع و ?ا"# ه' \3ا هدز يلا>ت هللا هfA !BنR هد"قع G
\'اث ا5 وا رم ?اف* oا"قلا ا/ه يلع و ?5د9 ه' \3ا 5دا9 و !لع
وا ه4 دن.وD ه"ماما l"%8 و دننf"م c2bا ?ا@ Pار' qا%3ا هYانn دا
يلا>ت وا ?ا@ ر' ?اف* $.زا هقتشم qا%3ا ي5A د5اد ?اف* يلا>ت
و \3ا !لاع و \3ا ي# يلا>ت وا \فD Pاوت 7R در4 Pاوت c2bا
\فD Pاوت"% و \3ا يو9 و \3ا ر.د9 و \3ا ر"+' و \3ا l"%3
و \3ا ر+' و l%3و \3ا ?5د9 و !لع و \3ا ?ا"# ا5 وا ه4
270
I 270 G
اما د5اد H" $"قلث \فلاVم gوق>م L2, هد"قع $.ا Pدو' ف*وا'
I يلا>ت هلو9 دنن4 ?ا0ثا ا5 ?اف* $.ا 5ا"&' ?ا.A 7R :ات4 َوُH اّلِإ َ هَلِ إ اَل ُ هّ4ل?
,هِنْbِ Bِ/ اّ لِإ ُ yَدْن,ع ُ •َ#ْ zَي n, Mّل? ?َb ْ0َ ِmْ رَf=ل? -, : اََ& $U?َ &اَFG (ل? -,: اَ ُهَ ل c مْوَن اَ لَ& Œ2َ ن,> ُyُMُ%ْ fَ8 اَ ل ُ موE3َ 9=ل? E-َ a= ل?
َmْ رَ f=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُهE3,>ْ Rُ ك َ •,>َ & َZاَv اَFِ / اّلِإ , ه,Fْ 4, ع ْ 0, _Zْ-َ zِ/ َ نوُ<3, aُ ي اَلَ& ْمُهَ #ْ4َ % اَ َ & ْم$هي, دْيَأ َ 0ْ3َ/ اَ ُمَ4ْ ;َ ي
6 ُ م3,|َ ;= ل? E-, 4َ ;= ل? َوُHَ & اَFُ هُ |ْ #,) ُ yُiوُwَ ي اَلَ& WOO D و Gهرق0لاIƒ.ه%لع $م Œش' Pو-"ح.iو
I يلا>ت هلو9 6 ?•د3ِهَ v , هّ4لاِ / !َ #َكَ & َ ن&ُدَهْ zَي ُ 2َ"$•اَ4َ F= ل?َ& ,ه,Fْ 4, ;ِ/ ُ هَ لَJْ نَأ َlْ 3َ لِإ َلَ Jْ نَأ اَ Fِ / ُدَهْ zَي ُهّ4ل? ِ 0,"َ ل
Vƒƒ D :qا&نلاI.ه%ل>' هلHاI.. 166 5د هF20لا hC 5د 7R ?رتع اما و G
و هت5د9 ?Hع ]eم \3ا ?اف* $.ا ر4@ اB'ا8 ر"ما ?ر6# ;-,
هدش يورم ?اف* ?ا0ثا رتاوت ه' H" ه%rا زا و ?او*iا ه>%3 l3و
Pا ه' هش"%ه دا !.د9 يلا>ت j# ه"تا@ ?اف* هfا !شش هد"قع
$"عا $' ه5ا5ز هدو0 H8اع و ]ها8 هاWY"ه 7R هدو' Lو*وم ?اف*
و Pا.اوش"R ه4 !ل&م $'د%حم و يرف>8 Pا%"ل3 و $"عا $'ر"f' و
هف.ا-لا Pو"ع ا5 Pاش.ا و دا Pاش.ا 5ا0,ا هاو5 و دا ه"ماما Pا.ادتقم
ه gوا 5د يلا>ت j# ه4 \&ن.ا Pاشداقتعا دن.وD هف.ا-لا هو8و و
و !لع ?ا9ولVم ر.ا3 5وت3د ه' هfا ات ر"+' ه و l"%3 ه و دو' !لاع
\فلاVم دش ر"+' و l"%3 و !لاعو در4 اد"R دو, يار' ير+' و l%3
...I اB'ا8 ه4 \3ا 7%شلا $م رCQا دو, هللا :ات4 ا' هد"قع $.ا َناَكَ &
6 ا•F3,"َ ) ا•F3,4َ ع ُ هّ4ل? eW D اما \3ا l9او ار"+' ا>"%3 و ا%"f# اH.Hع و Gqا&نلاI
ه"لع رف>8 ي'ا $ع ين"لfلا هاو5 ا%لK هرهاb ?رتع ا' zا \فلاVم
يو5 و ا%لاع gH. !لو هر"F يش $f. !ل و هللا Pا4 gا9 ها 12&لا
12&لا !C"لع ه%riا $ع هدد>تم cر-' ه"مامiا $م ر,A l%8 و ين"لfلا
هد"قع ار"+' ا>"%3 ا%لاع gH. !ل هاح03 هللا Pا Pولوق. اوا4 !Cا
5ا"ت,ا و هدا5ا ه' دنf"م هn ره \3ا 5اتVم 5دا9 يلا>ت هللا هfA !تفه
ا5 يH"n هاDره \&" 5اتVم 5دا9 يلا>ت وا ه4 دن.وD ه"ل"عا%3ا دنf"م
7%ش زا [ا>ش gو+# ]eم دوش"م دو8وم وا 5ا"ت,ا ي' \شاد \3ود
I يلا>ت هلوقK :اتfلا اما \3ا $"لقث فلاVم Pاش.ا هد"قع $.ا و َlE /َرَ&
6 َ نوُكِ Rْ zُي اGFَ ع !َ لاَ;َ 8َ& ,هّ4ل? َ ناَaْ Tُ> ُIَRَ 3,P= ل? ُمُهَ ل َ ناَك اَ ُراَتْPَ يَ& ُ Zاَzَي اَ ُ }ُ4ْ Pَ ي ƒC D وGk+قلاI
I هلو9 6 ُ Zاَzَي اَ ُ`َ ;ْ #َي ُ هّ4ل? َl, لَMَك َ لاَ ق cR$ قاَع -, 8َأَR= ?َ & ُRَ T,"= ل? َ-ِ نَ‚َ 4َ / ْ دَقَ& ]ماَ4ُ ^ -,ل ُ نوُ"َ ي !G نَأ . tَ ر َلاَ ق
271
I 271 G
…u D Iهلو9 و GPار%ع gAI *2َيَN َل. Jَ نُي ْ نَ أ !َ4َ ع c ر$iاَ ق َهّ4ل? ّ نِ إ ْ`ُ ق ,ه./َر ْ0, Œ2َيَN , هْ3َ4َ ع َ ل. Jُ ن اَلْوَ ل ?وُلاَقَ&
6 َ نوُFَ 4ْ ;َي اَل ْ مُHَRَ sْكَ أ G0,"َ لَ& g• D I يلا>ت هلو9 و G1ا>iاI 6 ُ هَناَنَ/ َn. وَ (ُن ْنَ أ !َ 4َ ع َ 0يِر$iاَ ق !َ4َ /
… D ا%لK هرت>لا اما و ي+حتi يتلا ?ا.iا $م dل@ ر"F يلا Gهما"قلاI
iو د.ر. يلا>ت هللا Pا gا9 ها 12&لا ه"لع cدا+لا $ع ه"مامiا ?و5
5د يلا>ت j# \0حم درBم رDا و يلا>ت هللاqاش Pا يB"3 ا%4 ;ح.
دشا' يل,د ا5وا 5ا"ت,ا و هدا5ا هfA ي' دو' يم يKا4 ?ا9ولVم دو8و
Pا&#ا و \عاb و Pا%.ا $"فلfم دارKا زا درK ره 5د ه4 دمA يم 1زi
Lا*وا PA l-قلا' ه4 Lا*وا $.ا دادXا ه دش يم دو8وم gدع و
I يلا>ت هلو9 aوv0م اCA دادXا و دنت&ه يلا>ت وا :و0حم َ0ي,Mّل? !َ 4َ ع َ\ْ3َ ل
Gمُx ?وُ نََNَ & ?ْوَ 9ّ8? Gمُx $ Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4,Fَ عَ & ?وُنََNَ & ?ْ وَ9ّ8? اَ ?َ bِ إ ?وُF, ;َ~ اَF3,: ]@اَنُQ $Uاَ a$ لاGLل? ?وُ4, Fَ عَ & ?وُنَ َN
6 َSِن$(ْaُ F= ل? E7,aُ ي ُ هّ4ل?َ& ?وُنَ(ْ)َ أَ & ?ْوَ9ّ8? eg D I ƒ Gهدrا%لاI $"ن&ح%لا ;ح. هللاو E-, لَ& ُهّ4ل?
!َلِ إ $روEنل? َ0, ْمُهَ نوُQِ Rْ Pُ ي ُUوُ^اّ <ل? ُمُHُ—اَ3,لْ&َأ ?&ُRَ #َ ك َ 0ي,Mّل?َ& $روEنل? !َلِإ $ UاَFُ 4k |ل? َ0, ْمُهُ Qِ Rْ Pُ ي ?وُنََN َ 0ي,Mّل?
6 َ ن&ُد$لاَ% اَه3,: ْ مُH $راGنل? ُtاَaْ Aَ أ َ l, wَل&ُ أ $Uاَ Fُ 4k |ل? WO• D I Gهرق0لاI َنوE3./ِر ُهَ ;َ َ`َ 8اَق ˆ-ِ Tَن ْ 0, ْ 0.يَfَكَ &
6 َ 0يِR$ /اGLل? E7,aُ ي ُ هّ4ل?َ& ?وُناَ"َ ت=>? اَ َ& ?وُ#ُ;َ Y اََ & ,هّ4ل? $`3ِTَ> -, : ْمُهَ/اَAَ أ اَF, ل ?وُنَ Hَ& اَFَ : c‡, sَك V…ƒ D هللاو
يلا>ت j# هfA !تشه هد"قع dل@ ر"F يلا GPار%ع gAI $.ر'ا+لا ;ح.
l%8 و ي6ترم ف.رش و ي3وb رف>8و'ا N"ش \3ا 5دا9 H"n ه%ه ر'
$"ع ر' يلا>ت وا ه4 دن.وD د5اد L2, هد"قع $.5د ه"ماما زا ر"e4
I \&" 5دا9 هدن' 5ودقم ْ&َأ ْ مُ"$ (ُ#ْ نَأ -,: اَ ?&ُدْTُ8 ْنِ إَ& ِmْ رَf=ل? -, : اََ & $U?َ &اَFG (ل? -,: اَ ,هّ4, ل
6 ]Rي, دَق _Zْ-َ v •`ُ ك !َ4َ ع ُ هّ4ل?َ& ُZاَzَي ْ 0َ ُt• Mَ;ُ يَ& ُZاَzَي ْ 0َF, ل ُR, #ْ ‚َ3َ : ُهّ4ل? , هِ / ْمُ"ْ T$>اَ aُ ي ُ yوُ#ْ Pُ 8 WC… D هللاو
هfA !C هد"قع \3ا 7' Pاش.ا :/fم Gهرق0لاIƒر.د9 يش ]4 يلع
\3ا $"%ه و H"n PA دو8و زا ]09 H"n ره ه' \3ا !لاع يلا>ت j#
دشا' Pانn و $"نn ه4 \3ا 5دقم وا !لع 5د H"n ره ين>. ر.دقت يان>م
gو#ا [ا0تا ه4 ه"ا-"ش دوش"م دو8وم دو, \9و ر' PA jKاوم و
انثا زا هف.اb و ه"%f# و اCو4 ]09 qا"شiا !ل>.i ه4 دن.وD داه9اb
Hن4 ;#ا* دادقم هYانn Pاش.ا $.ر,اتم و $"مدقتم زا ه.وشع
اCA [و9و زا ]09 ا5 ?ا"rH8 ه4 دن.وD \3ا هل%Bا زا H" PاKر>لا
I \3ا PAر9 1ا%ت فلاVم هد"قع $.ا و داد"% ُ`َ sَ ِmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُروُن ُ هّ4ل?
12َ كَ راَTُ 1IَRَ Xَ v ْ 0, ُ دَقوُي ’ n. رُi c 7َكْ وَك اَ هG نَfَك ُ2َQاَ QE Jل? 1 2َQاَ Qُ + -,: ُ@اَTْ L,F= ل? ]@اَTْL, اَه3, : _Iاَ"ْ z,Fَ ك , y$روُ ن
272
I 272 G
ُZاَzَي ْ 0َ , y$روُ ن,ل ُ هّ4ل? n, دْهَ ي _ روُن !َ 4َ ع ]روُن ] راَن ُ هْ (َ(ْFَ 8 ْ مَل ْ وَلَ& ُZ-, [ُي اَ هُ تْيَ+ ُiاَ "َ ي 1 2G3ِ/ْRَ ^ اَ لَ& 12G3,قْRَ v اَ ل 1 2َ نوُتْيَ+
6 ] م3,4َ ع _Zْ-َ v •`ُ "ِ / ُ هّ4ل?َ& $rاّن4,ل َ لاَ sَْf=ل? ُهّ4ل? ُtِ Rْ [َيَ& gO D ƒ G5ونلاI ƒ !"لع يش ]f' هللاو
I ]Rي, دَق _Zْ-َ v •`ُ ك !َ4َ ع َ هّ4ل? ّنَ أ ?وُFَ 4ْ ;َ ت,ل G 0ُهَ نْ3َ/ ُRْ َ f=ل? ُلG Jَ نَتَ ي G0ُهَ 4ْ s, ِmْ رَ f=ل? َ0,َ& _U?َ وَFَ > َ •ْTَ> َ }َ4َ % n, Mّل? ُهّ4ل?
6 ا'Fْ 4, ع _Zْ-َ v • `ُ "ِ / َŸاَ )َ أ ْ دَق َهّ4ل? ّنَ أَ& VW D I ƒ Gc2-لاIا%لع يش ]f' †ا#ا د9 َtاَAَ أ اَ
6 c ‡$ (َي , هّ4ل? !َ4َ ع َ l, لَb ّنِ إ اَ HَأَRْ Tَ ن ْنَ أ ِ `ْ Tَق ْ0, _tاَ ت,ك -,: اّلِإ ْمُ"$ (ُ#ْ نَأ -,: اَ لَ& ِmْ رَ f=ل? -,: 1 2َT3, Lُ ْ0,
WW D I Gد.دحلاI 6 o رَدَ9ِ / ُ yاَنْ9َ4َ % _Zْ-َ v ّ `ُ ك اG نِإ …e D I Gر%قلاI ا•اَ3, ق َم?َRَ a= ل? َ5ْ 3َT=ل? َ2َ Tْ;َ"= ل? ُهّ4ل? َ`َ ;َQ
ّنَ أَ& ِmْ رَf=ل? -, : اََ & $U?َ &اَFG (ل? -,: اَ ُ مَ4ْ ;َي َ هّ4ل? ّنَ أ ?وُFَ 4ْ ;َ ت,ل َl, لَb َ د$•اَ4َ 9= ل?َ& َnْ دَه= ل?َ& َم?َRَ a= ل? َRْ هG zل?َ& $rاّن4,ل
6 ] م3,4َ ع _Zْ-َ v •`ُ "ِ / َ هّ4ل? e• D يده و 1ار# رCشو ه0>4 يلا>ت j# ين>. Gهدrا%لاI
ا%ش زا 5ا6م lKد و ا%ش {لا+م ;ل8 ات \,ا3 دو, رrا>ش ا5 دr29 و
I دو' 1ول>م [و9و زا ]09 ا5وا 5ا6م و {لا+م PA و د.ا% ِ7ْ3َ‚= ل? ُ–$ 8اَ#َ ُyَدْن,عَ &
اَلَ& ِmْ رَf=ل? $UاَFُ 4ُ { -,: 12GTَ) اَ لَ& اَهُ Fَ 4ْ ;َ ي اّ لِإ 1 2َقَرَ & ْ0, ُ €ُ9ْ(َ8 اَ َ & ِRْ aَ T= ل?َ& .Rَ T=ل? -, : اَ ُمَ4ْ ;َيَ & َوُH اّلِإ اَ هُFَ 4ْ ;َ ي اَ ل
6 o SِTُ _tاَ ت,ك -, : اّلِإ o \$/اَي اَ لَ& o7ْ~َر Oe D IƒG1ا>iاI 6 ? V 6 ُ م&ERل? , 5َT,4ُ ^ D W ْمُHَ& ِmْ رَf=ل? !َنْiَ أ -, : D
6 َنوُ T,4ْ ‚َ3َ> ْ مِهِ Tَ4َ ^ , دْ;َ/ ْ 0, g 6 َ نوُن, ْKُF= ل? ُ@َRْ #َ ي 1 M,wَْوَ يَ& ُدْ;َ/ ْ0, َ& ُ`ْ Tَق ْ0, ُRْ َf=ل? ,هّ4, ل َSِ ن,> ِ•ْ [ِ/ -, : D … D
I دو' ه>9او [و9و زا ]09 o5اK ر' 1و5 ه0لF زا ر0, $.ا و G1ورلاI pَ iاَ نَ&
ْمَ;َ ن ?وُلاَق اš9َ) ْ مُ"E /َر َدَعَ & اَ ْمُ8ْدَQَ & ْ`َ هَ : اš9َ) اَ نE/َر اَنَدَعَ & اَ اَنْدَQَ & ْدَق ْ نَ أ $راGنل? َtاَaْ Aَ أ , 2GنَX= ل? ُtاَ aْ Aَ أ
6 َ S,F$ لاّ|ل? !َ4َ ع , هّ4ل? ُ2َ نْ;َ ل ْنَ أ ْمُهَ نْ3َ / Œن• bَ Kُ َنّ bَ fَ: …… D :LارعiاI 44 I G َtاَ aْ Aَ أ $ راGنل? ُtاَaْ Aَ أ pَ iاَ نَ&
6 َ0يِR$ :اَ"= ل? !َ4َ ع اَFُ هَ GRَ ) َ هّ4ل? ّ نِ إ ?وُ لاَق ُهّ4ل? ُ مُ"َ قَ+َ ر اGF, ْ &َأ $ ZاَF= ل? َ0, اَنْ3َ4َ ع ?وُ [3,:َأ ْ نَ أ , 2GنَX= ل? Ou D
و 5ا ]ها و \ن8 ]ها 124 زا \3ا 5ا0,ا PAر9 5د اB'ا8 و GLارعiاI
5ا0,ا زا \3ا Pوحشم و ول%م ه%bاK فح+م H" و Pاش.ا ?iا#
دا هداد ر0, Pاش.ا ه4 هد"35 رتاوت' \"' ]ها و ر0%v"R زا و ه"تA 5وما'
ي#و زا @و,ام Pاش.ا !لع ه4 \3ا رهاQ و ه"تA $تK و هدن.A l.ا9و زا
دنن4 d&%ت د"Bم PAر9 زا هورD $.ا هYAو اد, ;ا8 زا \3ا 1اCلا و
qا"شiا xود# دنع د.ا% يم يCلا !لع xود# ر' \لiد ه4 يتا.ا ه'
I ]eم 6 َ0يِR$ /اGLل? َمَ4ْ ;َيَ& ْمُ"ْ ن, ?&ُدَHاَQ َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? ِمَ4ْ ;َ ي اGFَ لَ & َ2GنَX= ل? ?وُ4ُ %ْ دَ8 ْ نَ أ ْ مُتْT$(َ) ْ مَأ V…W D و
يم 5ا"ت,او Pاحتما ر' \لiد ا. dل@ gاeماوGPار%ع gAI$.ر'ا+لا !ل>.
I ]eم د.ا% اَ -,: ْمُكَ وُ4ْ Tَ3, ل _Uاَ Qَ رَi o ‘ْ;َ / َŠْ وَ : ْمُ"َ [ْ;َ/ َ •َ :َرَ& ِmْ رَf=ل? َ‹$•اَ4َ % ْ مُ"َ 4َ ;َQ n, Mّل? َوُHَ&
273
I 273 G
6 ] م3,)َ ر ] روُ#َ ‚َل ُ هGنِإَ& $tاَ 9,;= ل? ُ•يِRَ > َlG /َر ّنِ إ ْ مُكاَ8َN VƒO D IƒG1ا>iا ْمُكَ وُ4ْ Tَ3, ل َIاَ3َ a= ل?َ& َUْ وَF= ل? َ}َ4َ % n, Mّل?
6 ُ روُ#َ‚= ل? ُJيِ Jَ ;= ل? َوُHَ & ا*4َ Fَ ع ُ 0َ(ْ)َ أ ْ مُ"E يَأ W D دارم ه4ار.ز \3ا د3اK 7R Gdل%لاI
]"لد ه' يق"ق# ين>م ه \3ا _5ا, 5د H"%ت و gا# فش4 !لع $.زا
يلا>ت هلو9 \3ا ه"لقع ياCلاحم زا يش Pا !لع Pود' يش داB.ا هfA
I 6 ُ‡ِ TَP= ل? ُ‹3, <ّ 4ل? َ وُHَ & َ}َ4َ % ْ0َ ُمَ4ْ ;َي اَ لَأ V… D يو5 ا%لK ?رتع \فلاVم اما و Gdل%لاI
]CB. !ل هللاو gا9 ها $"نمو%لار"ما $ع ه>"شلاو هن&لا ]ها Pاق.رفلا
Pا ]09 اC' ه%لع ا%لع اCوf' دH. !لK ا%لع qا"شiا' †ا#ا !ل>ت. !ل و
$م ي%قلا !"هار'ا $' يلع يو5 و اCن.وfت د>' اC' ه%ل>4 اCوf.
gا9 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع 1زا# $'5و+نم $ع ه.رشعانثiا
gا9 $م i gا9 7مiا' هللا يK $f. !ل 1و"لا يشلا Pوf. ]ه هتلا3
هما"قلا 1و. يلا $rا4 وه ام و Pا4 ام \.ا5ا \ل9 هللا هاH,اK ا/ه
dل@ ر"F يلا jلVلا jلV. Pا ]09 يل' gا9 7مiا' هللا !لع يK 7"لا
ه4 در4 د.ا' oا"9 ا5 هللا هاH,ا Jفل }.د# $.ا5د و 5ا0,iا `اح* $م
د' qاعد $.زا Pاش.ا $.ر0ت>م qا%لع و \3ا ].اه و LوVم 5د9 هn
زا' دد.دن&R دو, يار' ا5 هe"0, هد"قع $.ا و دد"3رت ه 1و+>م
Iدنن4 يم !ه ?رتع gاو9 ا' d&%ت ياوعد *2َF, 4َ ك ْUَ Rُ Tَك ْ مِه$ •اَ/َ„,ل اَ لَ& oمْ4, ع ْ 0, , هِ/ ْ مُهَ ل اَ
6 ا' /,Mَك اّ لِإ َنوُ لوُ9َ ي ْ نِ إ ْمِه$ H?َوْ:َأ ْ 0, ُ dُRْ Pَ 8 O D د"Bم PAر9 هfA !هد هد"قع GفCfلاI
د'ا. ي% و هتKا" ها5 Pا+ق و هدا.ز و ف.رحت PA 5د و \3ا هللا 124
دو8وم $"%ل&م \3د 5د 1و"لا هYA ه4 دن.وD ه"ماما زا ه.رشع انثا
هدر4 ],اد 1درم ا5 د.از pافلا ي6>' هfل' \&" 124 PA 1ا%ت \3ا
?ا"# $"# ات و دو' هدش gزا ر0%v"R ر' ه4 \3ا PAر9 1ا%ت ه و دا
?ا.او5 دا هدر4 y9ا3 Pازا 5ا"&' ?ا.A و 5و3 هfل' دو' ي9ا' ر0%v"R
دش 5و4/م j'ا3 يل2ه !CBلا $'د%حم زا و !لا3 $' 1اشه زا ين"ل4
هلو9 هدر4 Pا"' هfازا \3ا `ر*ا هللا :ات4 \فلاVم هد"قع $.5د و
I يلا>ت 6 _ د3,Fَ ) _ م3,"َ ) ْ0, ]`يِ Jْ نَ8 , ه,#ْ4َ % ْ 0, اَ لَ& ,هْيَدَي ِ0ْ 3َ/ ْ 0, ُ`$ ~اَT= ل? $ه3,8ْfَي اَ ل …W D IƒG\ل+KI اGنِإ
6 َ نوُ|$ :اَaَ ل ُهَ ل اG نِإَ& َRْ ك• Mل? اَنْلGJَ ن ُ 0ْaَ ن e D و ر"vت دشا' JKا# اد, ا5 هn ره وGرBحلاI
هم@ ر' gوH jKاوم PAر9 Ž"ل0ت H" و دوش $f%م !&9 هn PA ].د0ت
I دو' ;8او ر0%v"R ُهَ تَلاَ>ِ ر َ5ْ‚ّ4َ / اَ Fَ : ْ`َ ;ْ#َ 8 ْ مَل ْنِ إَ& َl. /َر ْ 0, َlْ 3َلِإ َ لِ Jْ نُأ اَ ْ¡•4َ / ُ لوُ>G Rل? اَهE يَأ اَ ي
6 َ0يِR$ :اَ"= ل? َمْوَ9=ل? n, دْهَ ي اَ ل َ هّ4ل? ّ نِ إ $ rاGنل? َ0, َlُ F, Lْ ;َي ُ هّ4ل?َ& ƒ• 6D :هدrا%لا 67 $"ق. ه' و G
274
I 274 G
Lرشم 123ا ه' ه4 ي&4 ره 5ور3 PA Pامز 5د ه4 \3ا 1ول>م
5د هfA ات دو% يم gاvتشا وا !"ل>ت ه' زا' PAر9 !"ل>ت ه' gوا دش"م
هت,ومA ا5 PAر9 74 Pا5اHه !ل3و ه"لع هللا يل* ?ر6حA 5و6#
و ددش د"Cش ار9 هل%8 زا 74 داتفه ?اوHF ي6>' 5د هYانn ددو'
?اC.د داو3 ه4 يت# د2' l"%8 5د $"%ل&م ا/ه انمو. يلا Pازاد>'
?اول* 5د 5اCنلا Lارbاو ]"للا qاA و دناد ?ا'ر9 !mعا ا5 $.ا ?و2ت
gوا 5د ا5 ]فb ره و دوش gوvشم PA ه' و PداوV' ?اول* _5ا, و
gوvشم PA Pدر4 دا. ه' ه%ه زا ]09 دنن4 ]ماش ;تfم 5د ه4 H"%ت $3
5د ها, hن4 5د ه4 \&" ;./Cت و ين"ل4 :ات4 د"Bم PAر9 دنن4
5ا"Fا زا ?ول, \9و 5د و دنشا' هتشا/D ه"قت ها5 زا ]فقم cودن*
ه>لا-م Pازا هحف* ود d. دوش اد"R يا5وت ادا0م ه4 Pازرل و Pا3رت
\فلاVم اما و دو5 ي% Z"R ر"vت و cاحلا !ه ;ت4 $.5د Pوn دن.ا%
ه%ه ه4 \3ا دو8وم ه"ماما ?ا.او5 l"%8 5د 7R ?رتع ا' هد"قع $.ا
!m هو8و رW.د و Uا, و 1اع ه' و دداوV"م ا5 PAر9 $"%ه \"' ]ها
ر"&فت ا5وا ?ا.A و دد5وA يم داCشت3ا j.رb ه' و ددرf"م d&%ت وا
ي&فت يرf&ع $&# 1اما ه' \3ا :و&نم ه4 ير"&فت و ددرf"م
gا"ع و ]ها و 1د, و ي5او8 و Pا"0* و Jفل' اmفل \3ا PAر9 $"%ه
رما زا% 5د PA PداوV' و ددومرف"م !"ل>ت PAر9 $"%ه ا5 دو,
$.زا دو, ?اداقتعiا :ات4 5د ه.و'ا' $'ا N"ش 5وما $.ر'ان' و ددرf"م
ا5وا رDا \C8 $.زا هداد ي-, s5اK و هدش 5ادر' \3د ه'@ا4 هد"قع
\3ا هدا5ا ;#ا* يلا>ت هللا هfA !هدزا. هد"قع \3اB' دنما cود*
\9و' ارA و هدومرK هدا5ا ا5 H"n ره gزا 5د \3ا !.د9 وا هدا5ا و
H"nره 7R \&" Z.اBنD Pا5د ا5 7R و Z"R ه4 هت,ا3 $">م دو,
ه4 \ش/D j'ا3 و دوش"م اد"R هدا5ا Pا jKاوم دو, \9و 5د
5دا* يلا>ت وازا هYA دن.وW"م و دا Mحم رfنم ا5 وا هدا5ا ه"ل"عا%3ا
PAر9 1ا%ت و :اتKA ينشو5 و ZتA يمرD ]eم \3وا ?ا@ 1زi دوش"م
زا ه"ا%ث cرK و ه"ماما l"%8 و دنf"م \.اف4 هد3اK هد"قع $.ا د5 5د
xدا# ا5 يلا>ت ياد, هدا5ا دش 5و4/م gوا :ا' 5د اCA :اقلا ه4 ه.دز
زا ي5ا"&' و \&" 1اع ?انrا4 l"%8 ر' وا هدا5ا ه4 دن.وD H" و داد
و رف4 و \KA ورش ]eم دوش"م دو8وم يلا>ت وا هدا5ا Pود' ?ادو8وم
I \3ا دو8وم يAر9 دا.ز ياCت.A !ه هد"قع $.ا د5 5د و \"+>م اَهE يَأ اَ ي
275
I 275 G
َ0ي,Mّل? َ0,َ & ْمُهُ /وُ4ُ ق ْ0,ْ Kُ8 ْ مَلَ& ْمِه$ H?َوْ :َfِ/ اG نََN ?وُ لاَق َ0ي,Mّل? َ0, ِRْ #ُ"= ل? -, : َنوُع$ راَ(ُي َ 0ي,Mّل? َlْ نُJْ aَ ي اَ ل ُ لوُ>G Rل?
ْمُت3$8&ُأ ْنِ إ َ نوُلوُ9َي , ه, ;$Y?َ وَ , دْ;َ/ ْ 0, َم,4َ "= ل? َنوُ:.Rَ aُ ي َjوُ8ْfَي ْ مَل َ 0يِRَ%َ N o مْوَ9, ل َنوُعاG Fَ > ِt, Mَ"ْ 4, ل َ نوُعاG Fَ > ?&ُiاَ H
ُهّ4ل? ,iِ Rُ ي ْ مَل َ 0ي, Mّل? َl, wَل&ُأ ا* wْ3َv , هّ4ل? َ 0, ُ هَل َ l,4ْ Fَ 8 ْ 0َ4َ : ُ هَتَنْ ت,: ُهّ4ل? , iِ Rُ ي ْ 0ََ& ?&ُرَM=)اَ : ُyْوَ 8ْKُ8 ْ مَل ْ نِ إَ& ُy&ُMُPَ : ?َMَH
6 ] م3,|َ ع ]t?َ Mَع ,IَR, %َ „=ل? -, : ْمُهَ لَ& cnْ J, % اَ3ْ نEدل? -,: ْمُهَ ل ْ مُهَ /وُ4ُ ق َR. هَ <ُ ي ْ نَ أ …V D ƒGهدrا%لاI ُهّ4ل? ,iِ Rُ ي ْ 0ََ &
ْمُهَ /وُ4ُ ق َR.هَ <ُ ي ْنَ أ ُ هّ4ل? ,iِ Rُ ي ْ مَل َ 0ي,Mّل? َl, wَل&ُ أ ا*wْ 3َv ,هّ4ل? َ 0, ُهَ ل َl, 4ْ Fَ 8 ْ 0َ4َ : ُهَ تَنْت,: 1Hل !Cا%.ا دا5ا ولK
I M9انتلا ا'Qَ Rَ ) ا*9.3َY ُ yَرْدَA ْ`َ ;ْXَ ي ُهّ4, [ُي ْ نَ أ ْiِ Rُ ي ْ 0ََ & $ماَ4ْ >ِ Bْ4, ل ُ yَرْدَA ْ @َRْ zَي ُ هَي$دهَ ي ْنَ أ ُ هّ4ل? ,iِ Rُ ي ْ 0َFَ :
6 َ نوُن, ْKُي اَل َ 0ي, Mّل? !َ4َ ع َ\ْQ. Rل? ُ هّ4ل? ُ`َ ;ْ Xَ ي َl, لَMَك $ ZاَFG (ل? -,: ُ دG;GLَي اَ FG نَfَك VWO D $م و G1ا>iاI
:دوه .ه.iا ...!f.وv. Pا د.ر. هللا Pا4 Pا ...Iƒهل6. Pا در. 34 I G اَلَ&
6 َ نوُ;َQْ Rُ 8 ,هْ 3َلِإَ& ْمُ"E /َر َ وُH ْمُ"َ يِوْ‚ُ ي ْ نَ أ ُديِRُ ي ُ هّ4ل? َناَك ْ نِ إ ْ مُ"َ ل َ–َ Lْ نَأ ْ نَ أ ُUْ iَ رَأ ْ نِ إ -, aْ Lُن ْمُ"ُ ;َ #ْنَ ي
g… D I Gه'وتلاI 6 ?'‡, ْدَ8 اَ HاَنْRG َ دَ: ُلْ وَ9=ل? اَهْ 3َ4َ ع G }َaَ : اَه3,: ?وُ9َ (َ#َ : اَه3, :َRْ تُ اَنْRَ َ أ *2َ يْRَ ق َl, 4ْ هُ ن ْ نَ أ اَ نْiَ رَأ ?َbِ إَ&
Vƒ D I و Gqار3iاI ُهْ4َ ;ْ Xَ ي ْ fَzَي ْ 0ََ& ُهْ 4, 4ْ [ُي ُ هّ4ل? , fَzَي ْ 0َ $Uاَ Fُ 4k |ل? -,: cمْ"ُ /َ& ’مُA اَ ن$8اَيَ„ِ/ ?وُ /ّMَك َ0ي,Mّل?َ&
6 _ م3,9َ تْ(ُ _Ÿ?َR, A !َ 4َ ع ge D IƒG1ا>iاI اَF, ل ْمُكاَعَ i ?َ bِ إ $لوُ>ّ R4, لَ& ,هّ4, ل ?وُT3ِXَ ت= >? ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
6 َ ن&ُRَ zْaُ 8 , هْ 3َلِإ ُ هGنَأَ& , هِTْ4َ قَ & $ZْRَ F= ل? َ0ْ3َ / ُلوُ aَ ي َهّ4ل? ّ نَ أ ?وُFَ4= ع?َ & ْمُ"3ِ 3ْaُ ي W… D dل@ ر"F يلا GgافiاI
;./fت H" ?رتع gاو9ا $"نY%ه و اهوا+#ا $f%. i يتلا ?ا.iا $م
\ل9 gا9 ر"+' ي'ا $'د%حم $ع ين"لfلا يو5 دن.ا% يم هد"قع $.ا
gوق. !C6>' و ر0Bلا' gوق. ان'اح*ا M>' Pا اXرلا $&حلا ي'i
$' يلع gا9 !"#رلا $%#رلا هللا !&' ;ت4ا يل gاقK هعا-ت3iا'
يو5 و }.دحلا ر,A يلا G...\ا \ن4 يت"ش%'I يلا>ت هللا gا9 $"&حلا
هللا Pا 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع دلا, $' Pا%"ل3 $ع ين"لfلا
ه0ل9 lما&م {تK و 5و $م هتf ه0ل9 يK \f ار", د0>' دا5ا ا@ا يلا>ت
هتf ه0ل9 يK \f اqو3 د0>' هللا دا5ا ا@ا و هدد&. اfلم ه' ]4و و
I ه.iا 2ت !ث هل6. اا-"ش ه' ]4و و ه0ل9 lما&م د3و qادو3 ُهّ4ل? ,iِ Rُ ي ْ 0َFَ :
$ZاَFG (ل? -,: ُدG;GLَي اَFG نَfَك ا'Qَ Rَ ) ا* 9.3َY ُ yَرْدَA ْ `َ ;ْXَ ي ُ هّ4, [ُي ْ نَ أ ْ iِ Rُ ي ْ0َ َ& $ماَ4ْ >ِ Bْ4, ل ُ yَرْدَA ْ@َ Rْ zَي ُ هَي$دهَ ي ْ نَ أ
6 َ نوُن,ْ Kُي اَ ل َ 0ي,Mّل? !َ 4َ ع َ\ْQ. Rل? ُ هّ4ل? ُ `َ ;ْXَ ي َ l, لَMَك VWO D و ين"لfلا يو5 و G1ا>iاI
ا'ا \>%3 gا9 ي%شاCلا !"هار'ا $'ا يلع $ع $3اح%لا ;#ا*
و دا5او هللاqاش ام iا يش Pوf. i gوق. 12&لا ه"لع ي3وم $&حلا
يلع kن. ام $&حلا ي'ا $ع يا8رBلاد.ز $' {تفلا $ع ين"لfلا يو5
276
I 276 G
و !ت# هدا5ا وا 1Hع هدا5ا \ا4 qاو3 هللا هدا5ا ;لv.i د0>لا هدا5ا Pا
ام 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع هللاد0ع $' \'اث $ع ين"لfلا يو5 ا6.ا
يB"3 ا%4 !ت# هدا5ا هدا0ع M>' هل2X د.ر. يلا>ت هللا Pا يلع kن.
ا5 ]*ا $.ا و dل@ ]eم د">3 $' \'اث $ع يو5 و يلا>ت هللاqاش Pا
ه.د.ز ه"ا%ث cرK و ه0bا9 ه"ماما هfA هل%BAزا \3ا 5ا"&' [ورK
و دنf"م PA هدا5ا ه4 هYا ه' رWم د.امرK ي% رما يلا>ت ي5ا' ه4 دن.وD
\3ا $"لقث فلاVم H" $.ا و د5اد PA هدا5ا هYازا رWم دنf"% يC
I يلا>ت هلوقK هللا :ات4 اما ْمُهَ xاَ;ِT= ن? ُهّ4ل? َ yِRَ ك ْ0,"َ لَ & *IGدُع ُ هَ ل ?&Eدَعَ fَل َ d&ُRُ P= ل? ?&ُi?َ رَ أ ْ وَلَ&
6 َ0ي,د$عاَ 9= ل? َ•َ ?&ُدُ;= ق? َ`3,قَ& ْمُهَ <G Tَsَ: …ƒ 6D دو0 هعا%8 $.ا _ور, هدا5ا 7R Gه'وتلا
iا و ددو' _ورV' 5ومام هC0ش 2'و \3ا هدا5ا دX \"هار4 ه4 ار.ز
I يلا>ت هلو9 و \شاد يC8و :اتعو \م2م ِRْ #ُ"= ل? -, : َنوُع$ راَ(ُي َ0ي,Mّل? َlْ نُJْ aَ ي اَ لَ&
6 ] م3,|َ ع ]t?َ Mَع ْمُهَ لَ & ,IَR, %َ „=ل? -, : اš|َ ) ْمُهَ ل َ `َ ;ْXَ ي اّ لَأ ُ هّ4ل? ُديِRُ ي ا* wْ3َv َ هّ4ل? ?&ERُ [َي ْ 0َل ْ مُهG نِإ V•ƒ D gAI
PارKا4 Pا%.ا \"شم 1دع 5د و ددو' Pا%.ا ه' 5ومام هfiا# GPار%ع
?رتع اما و ددو' Pا%.ا ه' 5ومام dل@ lم دوش"م هتKا. PAر9 ه.A د*
gاحم i }"ح' هفلاV. و dل@ دا6. ام ه>"شلا ?ا.اور' !Cنع رتاوت دقK
و $3اح%لا يK ي9ر0لا يو5 ام dل@ $%K 5اf2ل iو ه"K ].واتلل
و هلق j03 د9 و ي%شاCلا !"هار'ا $' يلع $ع يKاfلا يK ين"لfلا
ي'ا $ع يا%حلا $%#رلاد0ع $' $&حلا $ع ين"لfلا هاو5 ام اCنم
و هت"شم و هتدا5ا' qا"شiا Pوf. ا%ا gا9 ها رف>8 $' ي3وم $&حلا
ها هللاد0ع ي'ا $ع Pان3 $' هللاد0ع $ع هر"F و ين"لfلا هاو5 ام اCنم
qاش و 1دi دوB&لا' 7"ل'ا رما رما. !لو qاشو qاش. !ل و هللارما gا9
]4ا. Pا qاش و هرBشلا ]4ا $ع 1دA يCو دB&ل qاش ول و دB&.i Pا
ه.د.ز ه"ا%ث cرK و ه"ماما ه4 \&A هل%Bازاو ]4ا. !لاش. !لولو
رW.د و Pا-"ش ?ادارم و دوش"% l9او يCلا ?ادارم M>' ه4 دن.وD
دا d.رش هد"قع $.5د اCن.ا ا' H" ه4 يا&4 و دوش يم l9او PارKا4
j# هدا5ا فلاVم و هللا P@ا' iا ه5@ ^رحتت i ه4 دن.وD \ن3 ]ها و
qاش ام و در./R ي% [و9و ?5و* و دور"% Z"R ي&4 هدا5ا يلا>ت
زا @و,ام اBن.5د ه.د.ز و ه"ماما ;ه/م و $f. !ل اش. !ل ام و Pا4 هللا
$مرها و دا ?ار", jلا,و 5ورش jلاV' ].ا9 ه4 \3ا oوBم ه9دز
يهاD و دن.ا% دانت3ا d. رC' l.زوت ه' ا5 !لاع l.ا9وو دنما PادH. و
اولع dل@ $ع هللا يلا>ت دنن4 داقتعا :ولvم ا5 يرW.د و ;لاF ا5 يf.
277
I 277 G
j# ه4 دن.وD ه.د.ز ه"ا%ث cرK و ه"ماما ه4 \&A هل%Bازا و ار"04
$.ا و \&" يدش l9او ه4 داد"م ه4 ا5 يH"n د.امرف"م هدا5ا يلا>ت
ا%ع يلا>ت وا ?ر6# ^اR :ان8 5د \3ا \هاف3 1Hلت&م l"نش داقتعا
ه"ا%ث cرK و ه"ماما ه4 \&A هل%Bا زا و ار"04 اولع Pو%لاmلا gوق.
و ا5 دو, PاDدن' \.اده د.امرف"م هدا5ا يلا>ت j# ه4 دن.وD ه.د.ز
هل'اقم 5د يCلا هدا5ا و دننf"م g2Xا ا5وا 1دA ين' Pا.وvم و Pا-"ش
I :ات4 {.ر*و دور"% Z"R $"ع2م PA هدا5ا َ\ْ3َلَأ ¢ `, [ُ ْ0, ُهَل اَFَ : ُهّ4ل? ,دْهَ ي ْ 0ََ &
6 _ ماَ9, ت=ن? n,b _ Jيِ Jَ ;ِ/ ُ هّ4ل? g• D يو5 ?رتع gاو9ا زا و \3ا Pاش.ا :/fم GرمHلاI
ام \'اث ا. gا9 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع د">3 $' \'اث $ع ين"ل4
Pا ول هللاو !4رما يلا اد#ا اوعدت i و oانلا $ع اوف4 oانلل و !fل
هللا د.ر. اد0ع اودC. Pا يلع او>%ت8ا a5iا ]هاو ?او%&لا ]ها
a5iا ]ها و ?او%&لا ]ها Pا ولو هدوC. Pا اوعا-ت3ا ام هل2X
هول6. Pا اوعا-ت3ا ام هت.اده هللا د.ر. اد0ع اول6. Pا يلع او>%ت8ا
j%ع و aرع و gوb و \&" !&8 يلا>ت ي5ا' هfA !هدزاود هد"قع
و ه"ا-"ش و ه"%لا3و ه"%f# \&" ]fش و ?5و* ي@ و د5اد
يو5 ا%4 \3ا !&8 يلا>ت ي5ا' ه4 دا هتK5 Pا' ه"ماما زا ه"%ش"م
ه"لع ]8رلا يلا \0ت4 gا9 ياد%Cلا د%حم $' !"هار'ا $ع ين"لfلا
$م !Cن%K د"#وتلا يK اوفلت,ا د9 d"لاوم $م هتل09 $م Pا 12&لا
يلا \0ت4 gا9 دا.ز $' ]C3 $ع و ه5و* gوق. $م !Cنم و !&8 gوق.
ان'اح*ا يد"3 ا. فلت,ا د9 $"تrام و $&"%, و 7%, هن3 د%حم ي'ا
]"+فت iا# ه5و* gوق. $م !Cنم و !&8 gوق. $م !Cنم د"#وتلا يK
ي%&8 ه4 دن.وD ه"%f# د"نش د.ا' ه"ماما Pا.ا3رت $.ا ه"هاو ;ها/م
ا5وا و دا يوا&تم !ها' وا هث2ث دا>'ا و j"%ع M.رع ].وb \3ا
Pول هل ;ا8 ]4 $م i2ت. qا6"0لا هf"0&لا4 وه و \&ه !ه يت3د
2' zر>لا oا%م ه&ف ر0ش' ا"شا ه>03 وه و ه&Bم و !>b و {.5و
Pا gوق. !fحلا $' 1اشه Pا هH%# $' يلع $ع ين"لfلا يو5 ?وافت
$'ا د%حم $ع ا6.ا يو5 و ي5ورX هتKر>م يد%* !&8 يلا>ت هللا
يا%حلا $%#رلاد0ع $' $&حلا $ع و Pا"0Q $' 7و. $ع و !fحلا
?5و* ر' \3ا ي%&8 ه4 دن.وD ه"%لا3 و هفلتVم د"ا3ا' هوح
\'اث ه%ه اR و \3د و ين"'و Pاهد و zوD و !شn و هرCn و Pا&ا
دن.ا% Pا"' zوD $' ات ها"3 وا يوم و د5اد H" ه&%, oاو# و دنن4
278
I 278 G
gوق. !fحلا $' 1اشه Pا يB,Hلا `رفلا $' د%حم $ع ين"لfلا يو5
هر&لا يلا Lو8ا ه5و* ها gوق. !لا3 $' 1اشه Pا و !&8 هللا Pا
يو5 دا jKاوم ه"%لا3 ا' H" ه"%ش"م و ها-"ش و د%* ي9ا0لا و
يلا Lو8ا ها gوق. يe"%لا Pا $"&حلا $'ا و زارحلا $'ا $ع ين"لfلا
$.ا و cا-لا ;#ا* و يق"لاوBلا هلوق. ا%4 د%* ي9ا0لا و هر&لا
\فلاVم \3ا Pا"0* هfحX هf.دو8و ا' \3ا ه"ماما qار04 هد"قع
I يلا>ت هلوقK :ات4 اما $"لقث ا' د5اد يل4 ْ0, ْمُ"َ ل َ `َ ;َQ ِmْ رَ f=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُR$ ~اَ:
6 ُ‡, LَT= ل? ُ•3,FG (ل? َوُ Hَ& ]Zْ-َ v ,ه, 4ْ s,Fَ ك َ\ْ3َ ل $ ه3,: ْمُكُ —َ رْMَي ا• Q?َ &ْ+َ أ $ماَ;ْ نَf=ل? َ0,َ & ا•Q?َ &ْ+َأ ْ مُ"$ (ُ#ْ نَأ
VV D ها ه0-, يK $"نمو%لا ر"ما $ع يو5 ا%لK ?رتع اما و Gي5وشلاI
hC يK ا/4 qا6عiا و `5اوBلا' iو qاH8iا $م يش' ف*و. i gا9
$' د%حم و زارحلا د%حم $' !"هار'ا $ع ين"لfلا يو5 ا%لو هF20لا
و !لا3 $' 1اشه Pا انل9 و اXرلا $&حلا ي'ا يلع انل,د iا9 $"&حلا
ي9ا0لا و هر&لا يلا Lو8ا يلا>ت ها Pولوق. ي%e"%لا و cا-لا ;#ا*
Pا !C&فا !Cتعواb ف"4 dاح03 gا9 !ث اد8ا3 هلل رVK د%*
dC0شا iو d&ف ه' \ف*و ا%' iا dف*ا i !Cللا ^ر"v' ^وC0ش
هاو5 ا%لو $"%لاmلا 1وقلا lم ينل>Bت 2K ر", ]fل ]ها \ا dقلV'
ي'i \ل9 gا9 يا%حلا $%#رلاد0ع $' $&حلا $ع ا6.ا ين"لfلا
هللا هلتا9 gا9 !&8 هللا Pا !عH. !fحلا $' 1اشه Pا !Qاfلا $&حلا
ا%لو gوقلا ا/ه $م هللا يلا ار'او هللا@ا>م دودحم !&Bلا Pا !لع ام
`رفلا $' د%حم $ع يKاfلا $م د"#وتلا :ات4 يK ا6.ا ين"لfلا هاو5
!fحلا $' 1اشه gا9 ا%ع هلا3ا $&حلا ي'ا يلا \0ت4 gا9 يB,Hلا
هر"# dنع [د ;تfK ه5و+لا يK !لا3 $' 1اشه و !&Bلا يK
PاماشCلا gا9 ام gوقلا 7"ل Pا-"شلا $م هللا'/>ت3ا و Pار"حلا
و cوK زا يتC8 ا5وا و \&" Pاfم ا5 يلا>ت j# هfA !هدH"3 هد"قع
ه"%f# \عا%8 و \ن3 ]ها ;ه/م \3ا $"%ه و \&" 5و+تم \حت
oا%م ه"%f# دH \3ا zرع وا Pاfم ه4 دن.وD ه"&و. و ه"ماما زا
Pا"م 5د ه8رK ه4 يC8و' دنن4 \Vت ر' ه4 يشرK ]eم \3ا zرع
و دارW.دf. ر'ار' ود ره د5اد ?دا.ز وزا zرعو zرع زا وا و \&"
ه4 ي+Vش ]eم \3ا $f%تم zرع ر' يلا>ت وا ه4 دن.وD ه"&و.
ا5 وا و ه"لع ^رحت. و د>ق. و 1وق. ها و دشا' هت&ش \Vت يiا'
ي4ر4 دنام \3ا هfr2م زا رتD5H' و رت.و9 وا هfiا# د5اد"مر' هfr2م
279
I 279 G
و ه"%لا3 و ا%Cنم يو9ا و !mعا وه و P285 هل%ح. ه4 dنل4 ين>.
\&" $">تم و \3ا Pا%3A 5د وا Pاfم ه4 اولا9 ه"%e"م و ه"ا-"ش
و gوH و يا%3ا ه' يا%3A زا و ياf%' ياfم زا دنf"م gاقتا
ه4 دن.وD ه">"'5 و دا% يم Pوf3 و \4ر# و دو>9 و 1ا"9 و دو>*
هلiو اه5اHلD ر"3 يار' 5اC' 1ا.ا 5د $f"ل \3ا Pا%3A وا $f&م
]eم و دور"م Pا%3A يiا' زا' د.A يم دورK $"مز ر' اه هKوfش و اه5از
ر"3 يار' gا3 ره و دو' هر4ا وا رقت&م ه4 Pات3ودنه هاشداR ر"WاC8
ود ره ?رتع و :ات4 ا' ?اKار, $.ا \فلاVم \K5 يم ر"%ش4 ه' 5اC'
M>' يK $"نمو%لا ر"ما $ع يو5 د9 و Gيش هلe%4 7"لI \3ا رهاQ
ه5دق. i ير,A ه0-, يK gا9 و gاقتiا ه"لع زوB"K Pاfم يK i ه0-,
12&لا ه"لع هل ير,A ه0-, يK ا6.ا و ?ا4رحلا و دودحلا' 1اهوiا
هF20لا hC يK 5و4/م dل@ ]4 Pاfم ه.وح. iو Pاش $ع Pاش هلvش.i
ه"ماما زا ه"%e"م و ه"ا-"ش و ه"%لا3 و ه"%f# H" \C8 هل•&م 5د و
zر>لا PاK دا هدر4 \'اث \CBA Pاfم ه4 ار.ز \3ا \'اث cوK \C8
Pا%3A ه' gوH \9و 5د هfA رWم cوفلا هC8 يK اCل4 ?او%&لا و
Pاf3و ي3رfلا هH, و zر>لا هل%# و يا9وK ?او%3 هfr2م ا"د
ه"%e"م و ه"ا-"ش و ه"%لا3 دH دوش"م وا يiا' Pادلو و 5و# زا \ن8
a5ا Pاf3 ه' \0& اما دتKا يم \حت \C8 5د اCا ه' \0& 7R
يهاD د5اد يتC8 !هر"F و ه">"'5 وا دH و د5اد cوK \C8 هش"%ه
رتاوتم ه>"ش [ا%8ا ه' ه4 هF20لا hC 5د و ددرD يم \حت يهاD و cوK
Pاfم يف 5د هYA H" و $.ا' دح. i \&.ورم $"نمو%لار"ما زا \3ا
اهدود# و هنfمiا Lارbا ?اCBلا Pi دنf"م !ه \C8 يف دش 5و4/م
$fش رR ا5 $"08 يل", ?اKار, $.ا [ا%3 \CB' ه.رشع انثا ه9رK و
5د \3ا دودرم ام دH ;ها/م و gاو9ا $.ا ه4 دن.وD يم و دننf"م
\3ا $"نn l9اولا يK دو% ?اKار, $.ا ر4@ د.ا' ارn ام 1اHلا 1اقم
ه4 دا ه"ماما زا هC0ش2' cرK $.ا و \3ا ه>"ش cرK l"%8 ا' 124 اما
ه.رشع انثا \مد, 5د \ن3 ]ها oا%تلا H" و دنشا0 ه.رشع انثا
همدقم و ه'اح* $عا-م ?ا.او5 5د ا5 ;ها/م $.ا :اح*ا ه4 \&ن.ا
و ]ق ر' ين0م ا5 دو, داقتعا و دا هت,ا3 ه"لع د%ت>م و اوش"R \ماما
يلا>ت ي5ا' د"#وت :ا' 5د ه4 \3ا }عا' هn 7R هدو% اCن.ا \.اf#
و د5A ي% :ا&# 5د و د5ا%ش ي% h"ه ا5 Pا5اوD5H' $.ا ?ا.او5
زا دا هدر4 \.او5 ه%rا :ان8 زا !ه ا5 د.اقع $.ا ;ها/م $.ا :اح*ا
280
I 280 G
و aارعا $.ا رDا و \ش/D j'ا3 هYانn دا هد5وA ر' ه دو, ه&"4
هدومرK ;./fت ه%rا ?ار6# ا5 ?ا.او5 $.ا ه4 \3ا $.ر'ان' Lارحا
ه.اF دا هدومرK ;./fت H" ا5 \ماما همدقم و ه'اح* $عا-م 7R دا
!ه Pا">"ش رW.د ?ا.او5 $.5د ه%rا ?ار6# ;./fت هfA :ا0لا يK ام
$عا-م 5د ا5 ه%rا ?ار6# ;./fت و داهدو% \.او5 :ان8 PA زا
يلقع دو, $.ا و دننf"م \.او5 :انBA زا \ن3 ]ها \ماما و ه'اح*
\.او5 PA ;./fت \3ا هدر4 \.او5 يH"n يD5H' زا ه4 ره ه4 \3ا
?ا.او5 ه"%e"م و ه"%لا3 و ه"%f# 2eم در4 دهاوV \.او5 zدو, ا5
?ا.او5 PA ;./fت زا' دننf"م \.او5 ?ار6# زا ا5 ?5و* و !&8
$.زا ه"ماما هعا%8 1ا%ت $"نY%ه و در4 دنهاو, ه \.او5 HDره
ه'اح* $عا-م ه4 دو, ي%CK yلF ر'ان' ا. دو, aارFا ر'ان' ?ار6#
زا' ه4 $تشاد l9وت Pاش.ا زا دنشا' هدر4 \.او5 \ماما همدقم و
:/4 و cد* Pاحتما رDا \3ا ]قع زا 5ود دنن4 \.او5 ارA ;./fت
هm#2م ا5 رW.د ه9رK ?ا.او5 ه4 دشا' ]قع :ا'5ا رm 5وmنم Pاش.ا
ي5ا8 :ول3ا $"%C' دو, ?2ما>م 5د 2قع هر%ت&م ?داع و دن.ا%
ارA L2, \.او5 وزا دن.ا% يم Pاحتما ا5 ير0Vم ر0, هاDره ه4 \3ا
aرF jل>ت ر'ان' ا. دو, ي5ورR $V3 ر'ان' وا ه4 دنن4 ي% \3او, 5د
j"قحت دا هدو' ه>9او رXا# ه4 PارW.د زا د5اد 5ار*ا PAر' دو,
د.ا0 هلها&م و \شاد د.ا0 ا"د همدقم زا رت ]C3 $.د همدقم دننf"م
$عا-م :ا' 5د هت&8 هت&8 H" Pا">"ش هعا%8 هfA $.ر' هو2ع در4
:ا'5د هYانn دا هدر4 \.او5 دو, ?ا.ورم و ?ادفت>م L2, \ماما و
رDا ه4 \&ا.وD sو5د هدعا9 و دش دهاو, aور>م $عا-م و \ماما
ا'ا !"ن4 \3او,5د Pاش.ا \.او5 L2, هلا*iا و د+قلا' Pاش.زا
ادا ا5 \.او5 Pا%ه رW.د ;.رقت' Pوn و دن.ا% يم Lارحا و دننf"م
PارW.د oا%تلا و دوش"م رهاQ دشا' Pاش.ا :/fم ه4 يH"n دنن4
د# $.ا' و دنشا' هدومرK ;./fت ا5 هعا%8 ه%rا ?ار6# Pوn ه4 \3ا
$"%لاmلا 1وقلا lم يل>Bتiو هللا هاH,ا و هللا هلتا9 ه4 هدو% Zهوf
هدر4 داش5ا Pاش j# 5د dل@ gاeما و Pا-"شلا $م هللا' />ت3ا و
دا%تعا ?ا.او5 PA ر' و Pد5وA Pا%.ا و $.د ;ت4 5د ا5 اCن.ا ?ا.او5 رW.د
ه4 د3ر' ه.رشع انثا رbاV' رDا و د"%CK Pاوت :ا' هn زا Pدو%
ه"ماما ?ا.او5 و \3ا ه"قت ر' gو%حم ?ار6# زا \ن3 ]ها \.او5
5د زونه ه%rا ?ار6# زا ه"قت ?و0ث gوا ه4 !"rوD l9او Pا"' ر' gو%حم
281
I 281 G
هدرf \.او5 UاVشا $.زا ر"F ا5 ه%rا ه"قت ه4ار.ز \3ا Pاحتما 1اقم
ر' هYانn د5اد يف-ل Pاش.ا ?ا.اور' Pاش.ا ?ا.او5 ه"8وت 7R دا
Pاش.ا ا' ه4 داد Pاوت {"8رت ه8و 1ادf' 1ود \3ا رهاQ Pادن%شاد
ه3ا4 5د zA Pا%ه \3ا UاVشا $"%ه \.اور' !ه {"8رت رDا ه"قت
ي0.رقت 1اقم Pوn و در4 د.ا' Pا"' \3ا رW.د يل"لد ه' رDا و \3ا
يم د+قم ]*ا ه' هد.د ;3انم 124 \عاbا $.ر' هدا.ز \3ا
ر' يم 5ا"&' [ورK ه5و4/م هد"قع ود ره $.زا ه4 \&اد د.ا' !.زادرR
ها اCنم دنن4 يم $"لقث \فلاVم [ورK Pازا يf. ره 5د اCن.ا ه4 د.A
هH.ا%تم qاH8ا $م يلا>ت هاو ;4رت. اولا9 !ه و ;4ر%' 7"ل يلا>ت
د9 و jن>لاو aر>لا و gو-لا و ]8رلا و د"لا و oارلا4 _5اVلا يK
qاH8iا $م يش' ف*و.i gا9 ها 12&لا ه"لع $"نمو%لا ر"ما $ع يو5
gاق.iو aا>'iاو ه.ر>لا'iو aارعiا' aر>.iو qا6عiا و `5اوBلا' iو
$ع ين"لfلا يو5و هF20لا hC يK ا/4 ه.اFو [ا-قا iو ه.اC iو د# هل
ها يق"لاوBلا 1اشه gو9 !"هار'ا ي'ا يل ف*و gا9 !fحلا $' د%حم
i هللا Pا gاقK !&8 ها !fحلا $' 1اشه gو9 \"%f# و ه5و*
qا"شiا jلا, ف+. $م gو9 $م !mعا ان,و ZحK يا يش هC0ش.
j# هfA !هد5اCn هد"قع qا6عا و د.دحت و هقلV' وا ه5و* وا !&B'
ه%ه ه>"ش ه2F و د.A 5د ي% يد' 5د و دن4 ي% gول# يH"n 5د يلا>ت
يزورم !ل&مو'ا Pد' 5د يت# ه%rا Pاد'ا 5د يلا>ت وا gولح' دا ].ا9
ه4 \3ا $.ا هKرb و دا هدش ].ا9 Pا' ه"ما5ز ه4 هوعدلا ;#ا*
gو9 jحلا hC :ات4 5د اCن.ا و ه%ه $.ا ف*و ا' يل# رC-م $'ا N"ش
ا5 ه"لول# Pاش.ا هfiا# هدر4 \0& \ن3 ]ها ه"Kو* ه' ا5 gولح'
ا5 دو8و ?د#و هل•&م \3ا 124 ي%CKا زا ه%ه $.ا و دنن4 يم ر"فfت
هق"9د اBن.زا هدو% ]%# gول#ر' و هد"%Cف د5اد ه4 يت9د ;0&'
5د ه4 ا5 ه6ماF ;لا-م !&9 $"%ه \Kا.5د Pاوت Pاش.ا qا%لع ي%CK
].د0ت و N&م ي%CK yلF ;0&' دا هدش l9او ه%rا ?ر6# 124
داحتا ه"9اح3ا و ه.ر+ و ه"ان' ]eم ه2F cرK زا ي6>' و دنشا' هدو%
P2-' و \3ا ]bا' اقل-م داحتا هfiا# دنن4 gا%>ت3ا gول# ياB' ا5
ه' gو9 ي%CK هق"9د gا%4 ر'ان' يل# N"ش و \3ا ?ا"C.د' ي28ا زا وا
Pاش.ا د+قم هfiا# هدر4 :و&نم \ن3 ]ها $"fلا&' H" ا5 داحتا
و cاح%ا gوا يق"ق# داحتا ه \3ا ين>م ود زا يf. داحتا $.زا
ا5 sارn 5و ه4 يتلا# gاeم يلBت 5و 5وCQ d.دH د0ع ه"اا g2ح%Xا
282
I 282 G
يلBت 5و 5وCش و \لا# $.ا aورع و دوش"م :اتKا 5و 5وCQ d.دH
I يلا>ت هلو9 \3ا رهاQ ر' ?رتع gاو9ا و د"Bم PAر9 زا !َ>وُ َZاَQ اG Fَ لَ&
َqْوَ (َ: ُهَناَ"َ GRَ 9َ ت=>? ,نِ Bَ: ِ`َ TَX= ل? !َ لِإ ْ Rُ |= ن? ِ0,"َ لَ& -$ ن?َRَ 8 ْ 0َل َلاَ ق َlْ 3َلِ إ ْRُ |ْ نَأ -ِ نِرَأ . tَ ر َلاَ ق ُهE/َر ُهَFّ 4َ كَ & اَن$8اَ93,F, ل
ُلG &َأ اَنَأَ& َlْ 3َ لِإ ُ 5ْTُ8 َlَ ناَaْ Tُ> َ لاَ ق َŠاَ :َأ اGFَ 4َ : ا* 9,;َA !َ >وُ GRَ %َ & اšكَ i ُ هَ 4َ ;َQ ِ`َ TَXْ 4, ل ُ هE/َر !ّ4َ Xَ 8 اGFَ 4َ : -$ن?َRَ 8
6 َ Sِن,ْ KُF= ل? V…g D I يلا>ت هلو9 و GLارعiاI ْ0ََ& $ راGنل? -,: ْ0َ َ j$روُ / ْنَ أ َn$ iوُن اَ HَZاَQ اGFَ 4َ :
6 َS,Fَ لاَ;= ل? .tَ ر ,هّ4ل? َ ناَaْ Tُ>َ & اَهَ لْوَ) C D cدا* ?ر6# gو9 هرتع gاو9ا زا و G]%نلاI
$"نمو%لا Pا ه4 \ش/D j'ا3 ين"ل4 \.او5 ه' ر"+'و'ا ه0bاVم 5د
ين>م $.ا و ا/ه dت9و يK هارت \&لا هما"قلا 1و. ]09 ا"دلا يK هور.
و هدو% {Xاو دو, ه"rات 5د ه%#رلا ه"لع ير+م a5اK $'ا N"ش ا5
هتفD
:ر>ش
هف">X ر"F ]قنلا يK هت.او5 ƒ \'اث يداحتا يK }.د# qا8و
ه6.رK qادا وا ]فن' ه"لا ƒ :رقت د>' د0>لا ;ح' ر"ش.
هر"Cmلا 5ون4 ا>%3 هل \نf' ƒ {Xاو ه5اشiا ه"0شت lXوم و
يلا :رقت. يد0ع gاH. iI \&ن.ا ي3د9 {"ح* }.د# PA و
هر+'و ه' l%&. ي/لا ه>%3 \ن4 هت00#ا ا@اK هت00#ا يت# ]Kاونلا'
هfA 1ود GاC' يش%. يتلا هل85و اC' Z-0. يتلا هد. و ه'ر+0. ي/لا
ه4 يC8و ه' د3انش وا رهاmم زا يرCmم و داد j# ?Aرم ا5 دو,
ه4 يف*و $f"ل 7f>لا' و ددرD :و&نم رCmم ه' رهاQ 1اf#ا ي6>'
Pاونع ه4 يف*و و دن4 ه ي9رت رCmم زا رهاQ \هاH 5د دشا' `دا9
د"Bم PAر9 زا H" ين>م $.ا و د.امرف gوH رCm%' دشا' رهاQ ه0ترم
I يلا>ت هلو9 \3ا رهاQ ?رتع gاو9ا و هّ4ل? َ”اَ ~َ أ ْ دَ9َ: َلوُ>G Rل? ِ •,<ُ ي ْ 0َ !ّ لَوَ8 ْ 0َ َ& َ
6 ا• |3,#َ) ْ مِهْ 3َ4َ ع َjاَنْ4َ >ْ رَ أ اَFَ : Cu D I Gqا&نلاI ْم$هي, دْيَأ َ Šْ وَ: , هّ4ل? ُ دَي َ هّ4ل? َ نوُ;$ ياَTُي اَ FG نِإ َlَ نوُ ;$ياَTُ ي َ0ي,Mّل? ّنِ إ
6 ا• F3,|َ ع ?'Rْ Qَ أ $ ه3, 8ْKُ3َ(َ: َ هّ4ل? ُ هْ3َ4َ ع َ دَHاَع اَ Fِ / !َ :ْ &َأ ْ 0ََ & ,ه$(ْ#َ ن !َ4َ ع ُ •ُ"ْ نَي اَ FG نِBَ: َ•َ"َ ن ْ0َFَ : Vu D و G{تفلاI
و \3ا 5وCشم و Lور>م ه"ماما ;ت4 5د ر"ما ?ر6# هق"قش ه0-,
283
I 283 G
ه4 د5اد هق.ا6م د.ا% ]هاBت داحتا هح"ح* ين>م $.زا يل# N"ش رDا
دا هد"Bن3 ه"لقع $.زاوم ه' و هد"%CK ا5 ان>%ن.ا ه>"ش q2قع رW.د
?ا5اشا :ات4 زا $"K5ا>لا ?اماقم `رش 5د ي3وb ر"+ ه8او, 124
ي'ا $'ا 124و 5اف3ا و \"'و'رلا دهاوش 5د يزار"ش qا5د* 124و
!ه ا5 UاVشا $.ا رDا و د.د د.ا' ه9رK $.ا $.ر,اتم رW.د و 5وC%8
7R ه>.رشلاو هف&لفلا و Lو+تلا $"' دا yلVم اCن.ا ه4 دشا0 5ا0تعا
`5اش و \3ا ه"ن.د 1ولع 5د Pاش.ا ي5رقم ياوش"R ه4 ا5 دادقم 124
]ق \3ا GPAرقلا 1اf#ا ر"&فت يK PاKر>لا Hن4I ;#ا* و دعاو9
gاو#iا ر4@ يK gو*iا !لع يK gو+فلا `رش يK دادق%لا gا9 !"ن4
Pار"F $م ه"لا iا رmن. i Pا وه داحتiا $م دار%لا dلا&لل هحا&لا
ا@ا ها }"# $م اد#او ]fلا Pوf"K ه' !rا9 هادع ام gوق. و فلfت.
هم24 يCتا يrار%لا iو يrارلاi هتا@iا ر+0.i ه"لB 5ون' ار"+'5ا*
\&" ه3و&حم aارعا ه' ف+تم يلا>ت j# هfA !هدHاR هد"قع
{.5 و !>b ه"ماما زا ه"%f# و د5اد ?ا"ف"4 $.ا دنام و و'و u5 7R
5د يلا>ت وا gولح' ].ا9 ه4 ه>"ش ه2F و دنن4 \'اث ا5وا 7Bم و Pول و
و pو> و Z-عو [و8 هfل' ا5 ?ا"ف"4 $.ا ه%ه H" دا ه%rا Pاد'ا
ها $"نمو%لا ر"ما $ع 1دقت د9 و دن.ا% H.وBت H" زار' و gو' _ا"ت#ا
^اR ?ا@ هfA !هدHاش هد"قع aارعiا $م aر>' ف*و. iو gا9
l"%8 دتف" وا ه.ا3 و دوش 7f>نم يH"n 5د 7.دقت و يلا>ت ي5ا'
هر"vم دتKا وا ه.ا3و دوش 7f>نم :A و OAرم 5د ه4 دن.وD ه>"ش ه2F
يلا>ت هللا دا5ا ا%ل \3ا هتفD \3ا هر"vم ه9رK هدر4 ر3 ه4 يلBع
هلو9 dل@و ه3ا5 يلع ا8ات l9وK 5ا-K !mعiا !3iا' !لfت jلV. Pا
I يلا>ت 6 !َ4ْ عَ f=ل? َl. /َ ر َم=>? ِ–. Tَ> V 6 pG وَ(َ: َ}َ4َ % n, Mّل? D W 6D هف4 يلع ;ت4 !ث Gيلعiا
Pارح' ه9رع $م ]+حK cر>K ي*ا>%لا $م ;6vK دا0>لا gا%عا
ه"K ر+'اK ر"نلا رح0لا يK lلbا !ث ر" ول# ر,iا و !لmم {لم ا%هد#ا
]mلا ي9ا' ينKاو ر%قلا و 7%شلا jلVK هنم ان&لا M>' [HتاK هلQ
$.رح0لا $م jلVلا jل, !ث ر,iا Pوf. Pا يv0ن.i gا9 و d.رشلل ا"ف
رهاQ هد"قع $.ا P2-' و ر"نلا $م $"نمو%لا و !لm%لا $م 5افfلاK
ه2F و \3ا ه"فe4 1ا&8ا Uاو, زا ]Q [و9و و oاf>ا ه4ار.ز \3ا
و !لاو ?/ل ]eم ه"ا&ف ?ا"ف"4 l"%B' هfل' د5اد افت4ا 5د9 $.ار'
ه4ار.ز دناد Lو*وم ا5 وا ^اR ?ا@ يشو, و !F و د&# و دق#
\&" ينV3 ?اف* $.ا' ه%rا Lا+تا 5د و دن.وD ه"Cلا ا5 ه%rا Pاش.ا
284
I 284 G
و :ˆاeت و oا> و 1وو :رشو ]4ا زا ه"او"# ?اف* l"%B' هfل'
ف*و xاد#ا دلوت و [ا%8 و \ثوا و ه5و4@ و yrاF و gو' و oا-ع
ا' هد"قع $.ا \فلاVم و د5اWا ?ا9ولVم رW.د ]ثا%م و ه'اشم و دنن4
I يلا>ت هلو9 \3ا رهاQ G$"لقثI اَ ُ هَل c مْوَ ن اَلَ& Œ 2َن,> ُ yُMُ%ْ fَ8 اَل ُموE3َ9=ل? E-َ a= ل? َوُH اّلِ إ َهَ لِإ اَ ل ُ هّ4ل?
اَلَ& ْمُهَ #ْ4َ % اَ َ & ْم$هي, دْيَأ َ 0ْ3َ/ اَ ُمَ4ْ ;َ ي , هِنْbِ Bِ/ اّ لِإ ُ yَدْن,ع ُ •َ#ْzَ ي n, Mّل? ?َb ْ 0َ ِmْ رَf=ل? -, : اََ & $U?َ &اَFG (ل? -,:
E-, 4َ ;=ل? َوُ Hَ& اَFُ هُ |ْ #,) ُyُiوُ wَي اَ لَ& َmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُهE3,>ْ Rُ ك َ •,>َ & َZاَv اَ Fِ / اّلِ إ ,ه,Fْ 4, ع ْ 0, _Zْ-َ zِ / َنوُ <3,aُ ي
6 ُ م3,|َ ;= ل? WOO D IƒGهرق0لاI ْ`ُ ق ُ مَ;ْ<ُ ي اَ لَ& ُم,;ْ <ُ ي َوُ Hَ& ِmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ِR$ ~اَ: ا†3, لَ& ُM,PG 8َأ , هّ4ل? َ Rْ 3َ^َ أ ْ`ُ ق
6 َ S,كِ Rْ zُF= ل? َ0, G 0َنوُ"َ 8 اَ لَ& َمَ4ْ >َ أ ْ 0َ َلG &َأ َ نوُكَ أ ْ نَ أ ُ UْR, ُ أ -. نِإ V… D I G1ا>iاI اّلِإ َمَيْRَ ُ 0=/? ُ–3$(َF= ل? اَ
!Gنَأ ْ Rُ |= ن? Gمُx $Uاَ يَ „=ل? ُمُهَ ل ُ 0.3َ Tُن َ‹ْ 3َ ك ْRُ |= ن? َماَ;ّ<ل? $ناَ4ُ كْ fَي اَ ناَك Œ 2َ9ي.د,A ُ هEُأَ& ُ`ُ >E Rل? , ه,4ْ Tَق ْ0, ْ5َ4َ % ْدَق ]لوُ>َ ر
6 َ نوُ"َ :ْKُ ي •O D I Gهدrا%لاI ّ`ُ ك َ}َ4َ %َ & Œ2َ T$)اَA ُ هَ ل ْ 0ُ"َ 8 ْ مَلَ& cدَلَ& ُهَ ل ُنوُ "َ ي !G نَأ ِ mْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُ•ي,دَ/
6 ] م3,4َ ع _Zْ-َ v • `ُ "ِ / َوُ Hَ& _Zْ-َ v VuV D I G1ا>iاI ْمَلَ& ?'دَلَ& ْM,PG تَي ْ مَلَ& ِmْ رَf=ل?َ & $U?َ &اَFG (ل? ُlْ 4ُ ُهَ ل n, Mّل?
6 ?•Rي, دْ9َ8 ُ yَرGدَ9َ: _Zْ-َ v ّ`ُ ك َ }َ4َ %َ & ,lْ4ُ F= ل? -, : ]lيِRَ v ُ هَ ل ْ 0ُ"َ ي W D هF20لا hC يK و GPا9رفلاI
و ا45اشم ر"vلل Pوf"K دل. !ل gا9 ها هنع هللا يX5 $"نمو%لار"ما $ع
ف*و.i و $.ا' دح.i و $">' ر+0.i اfلاه اثو5وم Pوf"K دلو. !ل
$ع رCb و qان'iا @اVتا $ع ]8ا6.ا gا9و _2>' jلV.i و _اوزiا'
;#ا* و ي3وb ر"+ ه8او, ه.رشع انثا هل%8 زاو qا&نلا ه&م2م
d&%تم و ه"لقع ?/ل ه' يلا>ت وا Lا+تا ه' دا هدش ].ا9 ?و9ا"لا
اما هرت>لاو :اتfلل فلاVم وه و \3ا دهاش ر' ;.اF oا"9 Pاش.ا
I يلا>ت هلوقK :اتfلا $ماَ;ْ نَf=ل? َ0,َ& ا•Q?َ &ْ +َأ ْ مُ"$ (ُ#ْنَأ ْ0, ْمُ"َ ل َ`َ ;َ Q ِmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? ُR$ ~اَ:
6 ُ‡, Lَ T=ل? ُ•3,FG (ل? َوُ Hَ& ]Zْ-َ v ,ه, 4ْ s,Fَ ك َ \ْ3َل $ ه3,: ْ مُكُ —َرْMَي ا• Q?َ &ْ+َ أ VV D ا%لK هرت>لا اما و Gي5وشلاI
jحلا dل%لا هللاوه gا9 ها هF20لا hC يK $"نمو%لار"ما $ع يو5
1اهوiا ه"لع lق. !لو اC0شم Pوf"K هد.دحت gوق>لا Žل0. !ل $"0%لا
هد#و ام gا9 ها 12&لا ه"لع هنع هF20لا hC يK ا6.او 2e%م Pوf"K
12&لا ه"لع اXرلا $ع ين"لfلا يKو هC0ش $م ينع ها.اi و هف"4 $م
ي'ا $ع ا6.ا ه"K و dقلV' ^وC0ش Pا !C&فا !Cتعواb ف"4 dاح03
هfA !هدفه هد"قع يش هC0ش.i هللا Pا gا9 ها 12&لا ه"لع !"هار'ا
يلا>ت j# ه4 \&A اد' ]*ا# ه4ار.ز \&" H.ا8 اد' ا5 يلا>ت j#
]09 ه4 دوش رهاQ رW.د H"n 5د \حل+م 7R ار.H"n د.امرK هدا5ا
و د.امرف"م ياث هدا5ا و دنf"م N&K ا5 gوا هدا5ا 7R دو0 رهاQ Pازا
285
I 285 G
ه' ]ها8 و Z.دا \09اعا يلا>ت j# ه4 \&A 1Hلت&م ين>م $.ا
و ه"%لا3 و ه.5ا5زا ار"04 اولع dل@ $ع هللا يلا>ت دشا' 5وما ;9اوع
و !fحلا $' 15اد و ينC8 dلام dل@ ]eم ه"ماما ف.اوb رW.د و ه"rاد'
ه%rا ?ار6# زا ا5 PA و دن.ا% اد' H.وBت Pاش.ا ر"Fو \ل+لا $' Pا.5
هللاد0ع ام gا9 ا%هد#ا $ع $"عا $' ه5ا5ز $ع ين"لfلا يK دنن4 \.او5
]e%' هللا !mع ام هللاد0ع ي'ا $ع !لا3 $' 1اشه $ع و qاد0لا ]e%'
ام gوق. 12&لا ه"لع اXرلا \>%3 gا9 \ل+لا $' Pا.رلا $ع و qاد0لا
\.او5 \لا#و qاد0لا' هلرق. Pاو ر%Vلا !.رحت' iا y9 ا"0 هللا }>'
ا5 ?5و* و !"&Bت Pاش.ا ه4 \3ا 1ول>م !لا3 $' 1اشه و ه5ا5ز
ه>"ش رe4ا اد' j"قحت 5د Pوn و دا هدر4 \.او5 ه%rا ?ار6# زا H"
يا8 و د.ا% N& ه' [و85 ه4 دنن4 ر.رقت يC8و ه' ا5 124 ه.رشع انثا
يدنn اد0لا j"قحت يK يدCلا 12عا هلا35 زا 5اnا دا% l"نشت و $>b
رCQ ا@ا هل اد' gاق. ه4 د.وW"م دوش هدر4 د5او 1اقم $.ا ?اقل>تم زا
ي3و-لا رف>8و'ا N"شلا هقق# ي/لا وهو gوiا يارلل فلاVم يا5 هل
ي6تر%لا هقق# ي/لاو دrاوفلا Hن4 يK يf8ارfلا {تفلاو'او هد>لا يK
يلا>ت هلاد' انلو9 ين>م Pاوه ي3ر0-لا 124 ه' ر>ش. و ه>.5/لا يK
12عا ;#ا* زا' ]ق امر,A يلا ارهاQ $f. !لامرمiا $م هل رCQ ها
gدام يلع xدا# xداوحلا' هاح03 ه%لع Pا ]*احلا و د.وW"م يدCلا
و ي6تر%لا ه' `ر* و اهرrاm و ه5و4/%لا ه.iا و }.دا#iا M>' ه"لع
اد' [اوا ]"+فت زا د>' زا' !C#او5ا هللا oد9 دادق%لاو ي3ر0-لا
$ع يKاfلا يK هاو5 ا%4 ار4@ يeiا ].وحت اCتل%8 $م ه4 د.وW"م
$م Pا&iا jل, ه/ه :ا' يK 12&لا ه"لع اXرلا $ع !C8 $' $&حلا
ي3ر0-لا `ر*و 5ا0,iا يK اد0لا ياeلا و د.وW"م زا' هق"ق>لا :ات4
$م $"نمو%لا ر"ما $ع cود+لا يلامiاو يKاfلا يK يو5 ام و ه>ن%'
د.ر. هما"قلا 1و. يلا Pوf. ا%' !fتر0,i هللا :ات4 يK ه.A iول هلو9
I يلا>ت هلو9 ه.iا' 6 $ tاَ ت,"= ل? Eمُأ ُ yَدْن,عَ & ُ5ِTْsُيَ & ُZاَzَي اَ ُهّ4ل? ?وُaْ Fَ ي ge 6D هاو5 ام و Gدعرلا
I يلا>ت هلو9 ر"&فت يK !"هار'ا $' يلع 6 ? V 6 ُ م&ERل? , 5َT,4ُ ^ D W D ام و G1ورلاI
هrا'A $ع ي'ا ير0,ا gا9 ها اXرلا 5ا0,ا Pو"ع يK cود+لا هاو5
هللا Pا gا9 !ل3و ه"لع هللا يل* هللا gو35 Pا 12&لا !C"لع
:ا' يK يKاfلا ;#ا* هاو5 امو Nلا qا"0iا $م ي0 يلا ي#وا ]8وHع
هاو5 ام و يدوC"لا ه+9 يK هو4Hلا :ات4 $م Gq20لا lKدت ه9اد+لا PاI
286
I 286 G
ي&"ع 5ورم ه+9 $م $">0&لاو 7ماVلا 7لB%لا يK يلامiا يK
يK qا"0iا k+9 يK يدوارلا هاو5 ام و $"0حم 1وق' 12&لا ه"لع
يK ~رف. Pا4 ااش5و Pا 12&لا ه"لع cدا+لا $ع ]"rار3ا ين' 5ا0,ا
dل@ يfشK $",رفلا /,ا"K Pا,رفلا ^5دا ا@ا ه"تا. ]85 Pا4و هرBش
qا8و Pاش5ولا ~رKاK gا9 d"ف4ا3 gاقK يلا>ت هللا يلا Pاش5ولا
د#ا ها-عاK ]rا3 هل aرع و هرBشلا د>+K Pاف"F5 ه>مو ]8رلا
gدت ه' cد+ت ا%ل هللا ه%ل&K $",رفلا /,اK د>* !ث $"ف"Fرلا
$.ر,اتم ه4 \&اد د.ا' H" و 5ا0,iا يK اد0لا [و9و يلع اC>%8ا'
PوHVم !ل>' ارA دا هدر4 k"+Vت اد0لا' gو9 هعانش \CB' ه"ماما
]ها يلا !ث هfr2%لا يلا هللا هاقلا ي/لا !ل>لا اما ه4 دا هتفD و يCلا
!لع هلا35 ;#ا*و هrا"لوا :/f"ل هللا Pا4 امو ه"K اد' 2K \"0لا
$.5د ي2"8 $.دلا 1اm ين>. \3ا Pاش.ا jقحم يل", ه4 يدCلا
$ع هانلق ا%ا d"لع يفV. i د.وW"م و دنf"م Pاش.ا ;./fت k"+Vت
يKاfلا $م هانلق ام و Nلا ه.A iول هلو9 $م 12&لا ه"لع $"نمو%لا ر"ما
ام و 12&لا ه"لع ي&"ع ه+9 يK يلامiا $ع و يدوC"لا ه+9 يK
يK †اوللا :ا' يK `اfنلا :ات4 يK يKاfلا ;#ا* ا6.ا هاو5
هنم ه8احلا lXوم ا/ه و رف>8 ي'ا $ع دان3iا' هاو5 }.د# ف"عا6ت
!ه/,ا Pا ارما اولا9 !C"K ي'5 !4رما ا%K ي'5 ]35 ا. †ول !Cل gا9
ياK هعا&لا !هو/,ات gا9 dت8ا# ام و اولا9 ه8ا# !f"لا gا9 رح&لا'
qد' :ا' يK يKاfلا ;#ا* هاو5 ام ا6.او Nلا ي'رل !C"Kود0. Pا Lا,ا
$"K2Vلا $"fل%لل gوق. يلا>ت هللا Pا هق"ق>لا :ات4 $م Pا&iا jل,
Pا0تfت ا%"K qاد0لا يل اbرتشاو يرما ا/Kاو ي5د9و يrا69 ه"لع ا0ت4ا
gا9 هحلb ي'ا $' د%حم $'ا $&حلا $ع دان3iا' cود+لا هاو5 ام و
هK2V' يتات !ث يش' هللا $ع ]3رلا يتاتا 12&لا ه"لع اXرلل \ل9
I هللا :ات4 $م ه' dت"تا \•ش Pا و dتثد# \•ش Pا !> gا9 ?وُ4ُ%= i? ِ مْوَ ق اَي
6 َ 0يِR$>اَ % ?وُT, 4َ 9ْنَتَ : ْمُك$ راَ/ْiَ أ !َ4َ ع ?&Eدَ8ْRَ 8 اَ لَ& ْمُ"َ ل ُ هّ4ل? َ 7َتَك -, تّل? َ2َ >G دَ9ُF= ل? َmْ رَ f=ل? WV D ا%K Gهدrا%لاI
يل ;C. Pا يدع و هللا Pا Pار%ع gا9و !هqا0ا qان'ا ],دو اهاول,د
Lانم !.رم هتارما هتدلوو :اF !ثا/ه يرCش و ا/ه يتن3 يK ام2F
†رش و 12&لا ه"لع ي&"ع و ي0نلا اC"K :/4ا د9 يلا>ت هللا Pi dل/ل
اد' ه4 دش {Xاو ه>"ش ?ا.او5 [و%Bم زا هل%Bلا' اد0لا هfr2%لا يلع
5د اد' و !لع ام L2, هل رCm. Pاوه و !لع 5د اد' \3ا ين>م ه3 ا5
287
I 287 G
Pا وه و رما 5د اد' و دا5ا ام L2, يلع :او* هل رCm. Pاوه و هدا5ا
$.ا ان>م ه3ره ه' و dل@ L2V' هد>' و يش' هرما. !ث يش' رما.
\3ا N&ن' ه0تشم ه4 ا5 ر",ا ين>م و د5اد H.ا8 اد, ر' ا5 اد' ه9رK
gوا ين>م و دا هتشاد H.ا8 H" Pاش.ا ه4 دن.ا% \ن3 ]ها ه' \0&
و Pوfتلا اد' ا5 ياث ين>م و دن.وD 5ا0,iا يK اد' ه>"ش Lرع 5د ا5
PA و d.5ا' \.اC \&.ا هق"9د اBن.5د و ف"لfتلا يK اد' ا5 }لاث ين>م
ين>م Pا و د5اد H.ا8 \ن3 ]ها رe4ا ا5 ف"لfتلا يK اد' ه4 \&ا
N& [انتما y.ارش Pوn ه4 \&A 1اقم j"قحت و \3ا N& ر.اvم
PA و دوش ي% H.ا8 N& هن&لاو ه>"شلا $"' [ا%8iا' دوش l%تBم
داحتا و ه8ولا داحتا و ]>فلا داحتا \3ا 5اCn \ن3 ]ها دH y.ارش
ه+ق' داهدر4 d&%ت N& $.ا $.زوBم هYA و فلf%لا داحتا و \9ولا
ه4ار.ز \3ا دودرم Z0f' ].د0ت و 12&لا ه"لع ]"عا%3ا ?ر6# {'@
?ر6# دش l9او ]*iا $ع HB>لا دنع gد0لا هما9ا دو0 N& اBن.5د
د5وA ]%>' PA /"حشت و $"f3 qاH8ا زا دو' دو, 5ودقم هYA !"هار'ا
اد"R ]"عا%3ا ?ر6# دل8 5د ه4 ?داع ه95ا, \'2* ;0&' Pوn
هد.د ا5وا HBع يلا>ت j# \شD H8اع 1وقل# و _ادوا l-9 زا دو' هدش
N& ]*iا 1اقم ا5 gد' \ما9ا و دات3رK ا5 Z04 ]"عا%3ا gد'
oا"قلا ا/ه يلعو \&" وXو N& وXو gد' 5د !%"ت 2eم \فD Pاوت
يل* ر0%v"R Mحم Pا' ;bاVم ه4 _ار>م ;ش 5د زا% هاBنR N&
Pاش.ا j# 5د ف"لfت 7R هر0, زونه ا5 \ماو دو' !ل3و ه"لع هللا
ف*و ا'و ددوHKا رW.د يbرش ه>"ش $"ققحم و دو0 jقحتم هت0لا
اد' ين>م \3ا $"%ه و د5ا%ش H.ا8 ا5 N& ه>'5ا †ورش $.ا [ا%ت8ا
ف"لfتلا يK اد0لا gوق $ح و يدCلا !لع ;#ا* gا9 ا%4 ف"لfت 5د
وه و 7ما, †رش ه5و4/%لا ه>'5iا †ورشلا lم l%ت8ا ا@ا lنت%. ا%ا
5وما%لا يلا هدrاع هحل+م $ع ا00&م رمiا و ف"لfتلا $&# Pوf. Pا
lنت%. 2K ه&ف رمiا يلا هدrاع هحل+%ل رمiا $&# Pا4 ا@ا اما و ه'
و 7ماVلا Pود ه>'5iا ه"K l%ت8ا ام ادنع زوB%لا اد0لا' دار%لاK اد0لا
$ع هرتاوت%لا Uو+نلا د>' ه4 l9وiا زاBم ه"لع اد0لا c2bا Pو4
;.5 2K ه&%Vلا yrارشلا \>%ت8ا ا@او 12&لا !C"لع هرها-لا هرت>لا
ه4 دش 1ول>م اBن.زا 7R يCتا د"Cشلا $ع هانلق ا%4 اد0لا [انتما يK
هزات يتحل+م رDا ه4ار.ز \3ا هدا5ا 5د اد' 1Hلت&م ف"لfت 5د اد'
هدا5ا 5د اد' و دش دهاو, ارn ف"لfت 5د اد' ا5 رما دشا' هدش دارم
288
I 288 G
7R \3ا gاحم 1ول>م L2, هدا5ا ه4 ار.ز \3ا 1اع 5د اد' 1Hلت&م
رDا 7R دش دهاو, !&9 هn هدا5ا 5د دوش ر"vت !لع 5د ه4 يت9و ات
د5اد !ل&م \3ا هدا5ا 5د اد'و ف"لfت 5د اد' ه4 ا5اد' ين>م ود ه"ماما
Z"R و د.A ي% \3ا5 دنن4 5اfا \3ا !لع 5د اد' ه4 ا5 gوا ين>م و
$.ا' !f# N&ن. اد' ?ا0ثا 5د Pاش.ا d&%ت ه4 دش 1ول>م H" و دور"%
دش رهاQ ه4 \3ا يتحل+م ر'ان' ا. ياث !fح' gوا !f# ].د0ت ه4 [و
ياeلا يلع و \3ا ]*ا# اعدم gوiا يلع و ه ا. دو0 رهاQ j'ا3 و
\3ا $"فلfم {لا+م gد0ت N& 5د ه4ار.ز \3ا –وR }0ع 1وHل
و ر"vت و j# ?ر6# ر' هرهاQ ر"F \حل+م 5وCQ ه ?ا9وا ;&ح'
iاو !.ا د"قم ]C8 ه5و%-م 5د ه4 \3ا%' \0& Mحم !f# ].د0ت
]8ا و دا>"م PA ات ه4 \&ه يل8او يدا>"م ا5 !f# ره يلا>ت وا دH
I ه.A 5د ?ا0ثا و وحم زا دارم و \3ا ي9ا' ْ&َ أ ْمُHُ د,;َن n, Mّل? َ‘ْ;َ / َlG نَيِRُ ن اَ ْنِ إَ&
6 ُtاَ (,a= ل? اَنْ3َ4َ عَ & ُœاَ 4َ T=ل? َlْ 3َ4َ ع اَFG نِBَ: َlG نَ 3ّ:َوَتَ ن …u D ه'وت ?ا0ثا و PاهانD وحم GدعرلاI
5د \3ا ?انrا4 ?ا0ثا و ?اد3اK وحم ا. gا%عا ف.اح* 5د \3ا
ه.A ر,A 5د هfA ]"لد' دو, !لع 5د ?ا0ثاو وحم ه هfr2م فح*
\.او5 :ا' $.5د ه%rا زا ه4 ي5اثا و G:اتfلا 1ا هدنع وI \3ا هدومرK
هل'اقم 5د $"عاXو و $"'ا/4 اCA هاو5 و \&.رتفم [وXوم ه%ه دننf"م
يلع د"نش Pاوت !&9 هn هرتاوتم ه"عرش و ه">-9 ه"لقع ].iد
!لع ?و0ث ر' \لiد H" ه%rا زا هرتاوتم هح.ر* Uو+ ه4 Uو+Vلا
يلع Pوfلا د>' و Pوfلا ]09 ام H"n زا يH"n ه' ]C8 1دع و y"حم
cود* N"ش ه4 \&A هKرb و \ش/D j'ا3 هYانn دننf"م qاو&لا
I ه.A دو, د"#وتلا :ات4 5د Pاش.ا ُهَ ;َ ُ هَ4ْ s,َ & ا•;3,Fَ Q ِmْ رَ f=ل? -,: اَ ?وُFَ 4َ { َ0ي,Mّ4, ل ّ نَ أ ْ وَلَ&
6 َنوُ T$(َتْaَ ي ?وُ نوُ"َ ي ْ مَل اَ , هّ4ل? َ 0, ْمُهَ ل ?َدَ/َ & ,2َاَ3,9=ل? َمْوَ ي $t?َ Mَ;= ل? $Zوُ> ْ 0, ,هِ / ?ْ&َدَت=:اَل …• D $.ر' GرمHلاI
\Kا.5د Pاوت Pاش.ا qا%لع هل8ا ي%CK zو, اBن.زا giدت3ا ;ل-م
!&9 $.ا \3ا oا ف.اوb و 1ودVم ور&فم ه4 هللا :ات4 5د هاDره
cودن* و ه&"4 5د هYA ا*و+, ه%rا 124 5د د5اد اC"%CK yلF
$.5د رDاو در4 دنهاو, اCn دن.ا% ي% ا5 ي&4و \3ا يفتVم Pاش.ا
هد5وA ه%rا زا ه4 ا5 ه>"ش ?ا.او5 ه%Cن.ا ه4 د35 رbاV' ا5 ي&4 1اقم
ي%عا و Uر'ا و [ر9ا }.د# 5د H" ي5اV' {"ح* 5د PA jKاوم و دا
دنن4 يم ]%# H"n هnر' \ن3 ]ها !C"لت0. Pا هللاد' ه4 هدشد5او
?ا.او5 $.ا \ح* و ي5اV' 5د Jفل $.ا Pدو' pوفحم ر.دقت ر' !"rوD
289
I 289 G
5د يCلا gا>Kا ه4ار.ز \3ا يزاBم ين>م ر' gولحم \ن3 ]ها دH
PA qا6ت9ا Lرb ره زاوا Pو4 :ا03ا هfA ي%&9 \3ا !&9 ود !لاع
lاوم هfل' دا هدش jقحتم وا Pو4 :ا03ا هfA ي%&9 و دن.ا% يم
ر'ان' دا هدومرK gا%>ت3ا اد' Jفل ياث ي%&9 5د 7R دادو8وم PA
Jفل d. $.5د و \3ا اد' \لاح' ه"0ش \لا# $.ا ا.وD ه"0شت و ه5ا>ت3ا
!&9 $.ر' gو%حم 5اثA و }.دا#ا 5د Jفلد* هدش د5او زاBم $.ا
اCA هق"ق# يا>م ه4 ددرت و dحX و 2ت'او Pاحتما ]eم \3ا زاBم
و l.ا*او $.د.و ه8و ]eم ?اف* ?ا.A l"%8 و \&" دارم l-قلا'
اد' ه%rا 5اثA ي6>' 5د و دا gو%حم يا>م $"%ه ر' dل@ ر"F و $"%.
]eم \&" اد' هق"قحلا يK و PاDدن' !Cف' \0& دا هدر4 gا%>ت3ا
5رحم ا5 دو, $-0لا يK ام ه4 دو, ه8وز 5/ ر'ان' ه4 Pار%ع ه+9
هللا :ات4I ه.A 5د $"نY%ه و هتفD ام2F ي'5 يدع و Jفل دو' هت,ا3
5دو yقK PارXا# ه دا ]"rار3ا ين' :ا-, Jفل زا دارم G!fل
Jفل 5د $"نY%ه و $"fلم !لع \0& ه' qاد0لا اbرتشاو $"fلم :ا-,
!ه رW.د 5ا0f. دو' \.اف4 هدعو هfل' دا هدومرف $">م يت9و d"ف4ا3
دB&م 5د ه4 ددو% :اوV' ا5 ر0%v"R هfA دنام دش :ا"ت3د درم Pا
gا&ما ه4 دد"%CK ه'اح* رW.د و :انBA و دش دنهاو, ],اد 1ارحلا
d"ف4ا3 Jفل زا !ه Pاش.ا 5د رDا دو0 دارم هfiا# دش دنهاو,
و l9اولا يK ه دش اد' وا !لع 5د 7R ;Bع هn دشا' هد"%CK \0ح%'
\Kا.5د Pاوت ]مات' !ه رW.د ?ا.او5 5د oا"قلا ا/ه يلعو رمiا 7ف
\ل2X و رفf' يXا5 يلا>ت j# هfA !هدšه هد"قع \&"n دارم ه4
I يلا>ت هللا gا9 \&" دو, PاDدن' زا ي&4 اَلَ& ْمُ"ْ نَع ’-ِ نَ^ َ هّ4ل? ّنِ Bَ: ?&ُRُ #ْ"َ 8 ْ نِ إ
اَFِ / ْ مُ"ُ w.Tَ نُ3َ: ْمُ"ُ ;ِQْ Rَ ْمُ". /َر !َ لِإ G مُx pَRْ %ُ أ َ رْ +ِ& ŒIَر$ +?َ& ُرِ Jَ 8 اَلَ& ْمُ"َ ل ُ هَYْ Rَ ي ?&ُRُ "ْ zَ8 ْ نِ إَ& َRْ #ُ"= ل? ,y$iاَ T,;, ل !َYْ Rَ ي
6 $ر&ُدELل? $U?َ Mِ/ ] م3,4َ ع ُ هGنِإ َ نوُ4َ Fْ ;َ8 ْمُتْ نُك • D يلا>ت j# ه4 دن.وD ه.رشع انثا GرمHلاI
ه' H" ه%rا ?ار6# و \3ا يXا5 ه>"ش ر"F يهار%D و \ل2X ه'
1امiا $ع $3اح%لا ;#ا* يو5 دا هدو' يXا5 ه>"ش ر"F \ل2X
jلVلا ا/ه او%ل>ت i ه'اح*i gا9 ها 123i ه"لع !Qاfلا ي3وم
$.ا رDاو g26لا $م !Cل هللا يX5 ا%' !Cل اوX5ا و !Cن.د gو*ا
ه4 د.A يم \3د' ه%"mع ?5اش' ا5 \ن3 ]ها دشا' {"ح* \.او5
يCلا PاوX5 dل@ يلع هللاد%حلا و دننf"م ياDدز اد, يXرم jKاوم
ا5 Pاش.ا ه%rا ?ار6# ?داCش' \3ا $.د ]ها يان%تم \.اC ه4
290
I 290 G
دن.ا% ;./fت ا5 \.او5 $.ا ه4 د.ا' ه>"ش qا%لع اما \3ا ]*ا#
فلاVم ه4 ار.ز دا هدو% ;./fت ا5 ?5و* و !"&Bت \.او5 هYانn
\ماما aرع M9انم ه4ار.ز \3ا Pاش.ا ه"عرش gو*ا و ه">-9 هلدا
ه5رقم هدعا9 oا3ا 1داهو \3ا ف-ل و {ل*ا :و8و يKانم و
ي*ا>%لاو رفfلا و {rا0قلا و 5ورشلا د.ر. i يلا>ت هللا Pا ه4 \3اCن.ا
;ه/م هYانn \&" ;8او €"ه يلا>ت j# هم@ ر' هfA !هدزو هد"قع
ر' 5ا"&' ياهH"n ه4 دا ه%لfلا jفتم ه0bا9 ه>"ش و \3ا \ن3 ]ها
ها,5ا4 ;لاF d.رش ]قع 7R ]قع !fح' \3ا ;8او يلا>توا هم@
$.ا ار"04 اولع dل@ $ع هللا يلا>ت ]قع !fح' 1وfحم اد, و \3ا اد,
ه0ترم Pا+ق Pدو' دو, \"ع5 !fح' 1وfحم ا5 هاشداR ه4 دن%CK ي%
Pدو' دو, ?ا9ولVم !f# ه' 1وfحم ا5 اد, PانY%ه \3ا يهاشداR
و \"'و'5 ه0ترم Pا.اش رما $.ا HDره \3ا يrاد, ه0ترم Pا+ق
;8او يH"n دو, يق"ق# dلام ر' ه4 ا5ا. هn ا5 هدن' \&" \"هولا
وهو وا gدع دهد هn ره و \3وا ]6K دهد هn ره دشا' هتشاد
ه"لع هل ه0-, $م و هF20لا hC يK gا9 هلا>Kا ]4 يK دودح%لا
ه.iو' اق# !f"لع يل هللا ]>8 دقK د>' اما $"ف+' اC0-, 12&لا
l3وا jحلاو !f"لع ي/لا ]eم jحلا $م يلع !fل ]>8 و !4رما
ه"لع ير8iا د#i يرB.i ف*انتلا يK اCق"Xا و ف*اوتلا يK qا"شiا
ه"لع يرB.iو هل يرB. Pا د#i Pا4ولو هل ير8iا د#ا يلع يرB.iو
يK هل د>' و هدا0ع يلع هت5دقل هقل, Pود هاح03 هلل ا+لا, dل@ Pاfل
دا0>لا يلع هق# ]>8 هاح03 هنfلو ه"rا69 LورQ ه"لع ?ر8ام ]4
ا%' ا>3وت و هنم 26فت :اوeلا هفعا6م ه"لع !هqاH8 ]>8و هو>"-. Pا
هم@ ر' هf"تا08او ]"+فت iا# oدق%لا هmفل ه' يCتا هلها د.H%لا وه
l"%8 و ه.د.ز ه"ا%ث cرK و ه"ا&"4 د"نش د.ا' دنن4 يم \'اث 5اDد5ورR
ه4 \3ا ;8او وا هم@ ر' ين>. اد, ر' ف"لfت :و8و' دنلrا9 ه"ماما
و دزا3 5رقم ?امرحم و ?ا08او و د.امرK يC و رما ا5 $"فلfم
ا5 رKا4 ه4 دنf"% اXاقت HDره ]قع هfiا# دهد ر0, Piو35 ه-3او'
j# ف"لfت $.5د ه4ار.ز دوش هداد ف"لfت \عاb ه' ا5 ر8اK و Pا%.ا ه'
و يد'ا ^2ه و Pار&, ر3ار3 هدن' j# 5د و \&" هد.اK ا5 يلا>ت
داد يم ا5 74 ره 5ا4 \09اع يلا>ت j#و \3ا Pا.ز و 5رX Mحم
هدن' هت&اد و هد.د ه ا. در4 دهاو, gاeما و ه ا. در4 دهاو, gو09 ه4
دوش د.اع ي>ف دوV' هfA ي' $ت,ادا ^2ه و فلت aر>م 5د ا5
291
I 291 G
يرW.د' ه4 دن4 ي% 5ا4 HDره ]9اع \3ا Zاد و ]قع 1اد4 qا6تقم
ه4 يا&4 j# 5د Uو+Vلا يلع دوش د.اع ي>ف دوV' و د3ر' 5رX
!>ل' ]eم ددرم رف4 ر' ر,A هد"ا5/D \عاb و Pا%.ا 5د ر%>لا gوb
!ه ه4 \ل+لا $' ه"ما و دهاز يا+"*ر' و ا5وعا' cاشم ا“د 5د
5د ا5 ‰لا>ت j# و ددش ~زود هدن‘ ?ر,A5د !ه و دد“ش‘ ف“لا—ت
‰ت&•ا' دش ‰م ;8او ف“ل—ت رDا H“ و دش هد•اK €“ه Pاش•ا 5ارXا
Pامز و دات3رK ‰م ‰R 5د ‰R ا5 Piو35 ه•د ره و رCش ره 5د ه‘
دام ‰% ‰لا, gو35 زا ه“#ا و ر-9 €“ه و دش ‰% l9او ?رتK
gو35 \8ا# و \&“ ‰Kا‘ ]قع [ا%8iا' ا5 ف“لا—ت \Kر>م ه‘ار•ز
و Pا3ار, و دن3 و دنه زا هر“e‘ د2' ه—iا# \3ا Š5ورX رما $•5د
5ا“&' ŠاCر9 Z0# و $“n و $ت, و ا-, و Pات&‘رت و رCنلاqا5وام
‰&‘ ه‘ \3ا 1و9رم اCا N•5اوت 5د ه و دنت,انش ا5 gو35 1وCفم
?ا•A ا5 واو دو% هHB>م 5اCQاو دمA Pاش•ا Z“R \لا35 !35 ه'
1ا—#ا Ž“ل0ت هFدFد ‰' ات دو% ‰م د“•ات هرها9 ?اHB>م و هرهاQ
gا08 jهاوش Pا—3 و د5اد [رش 1ا—#ا زا ]KاF ا5 $“فل—م و د•امرK
?5د9 HDره ه‘ در•3 ‰% \عا%8 \3د' ا5 \ماما و د•ا% ?وعد ا5
هرف‘ رW•د u5د !ه دو, ه—ل' دنتشاد ه“عرش ه“>9او 1ا—#ا 5اCQا ر'
l“%8 و ه•دن•ز ه“ا%ث cرK و ه“ا&“‘ H“ و دد“ا5/D ه“قت ه' ه%لQ و
Pا“' ف-ل ‰ن>م و ‰لا>ت Šاد, هم@ ر' دناد ;8او ا5 ف-ل ه“ماما
i }“ح' ه“+>%لا $ع هد>0• و هعا-لا ‰لا د0>لا :رق•ام وه ه‘ دنن‘
Šدو' ;8او ف-ل رDا ه‘ار•ز \3ا ]bا' H“ $•ا و qاBلiا ‰لا Šدو•
ا5 \عاb د*ا9 ره و Šدما“ ر&“م Zا“+ع :ا03ا ا5 ‰*اع €"ه
\3ا oو&حم و دهاشم !لاع 5د و ‰تشD !هارK Zتعاb ?ا08وم
اC%لQ وزا' 5وز و ر‘ا&ع ?و9 و gام ?رe‘ ;0&' Pا5ادلام رe‘ا ه‘
?ادا0ع زا o2Kاو ŠH“n ‰' ;0&' ارقK رe‘ا و دن•ا% اC%ت3 و دنن‘
\FارK و \&“ ر&“م ‰%ل>م ا5وا ه‘ !لع ;لاb ا&' دنام 1ورحم
ه‘ Zنم د&فم \3رR ?وCش ا&' و د•A ‰% \3د' ?و9و ه ]*ا#
:ات‘ فلاVم و د3ر“م هدش \35د j&K :ا03ا وا Šار' Lرb ره زا
I ‰لا>ت هلوقK :ات—لا اما و ?رتع و ُلْ وَ9= ل? G}َ) ْ 0,"َ لَ& اَH?َدُH o\ْ#َ ن ّ`ُ ك اَ نْ3َ 8َ„َل اَنْ w,v ْ وَلَ&
6 َ S,;َFْ Qَ أ $ rاGنل?َ& , 2GنِX= ل? َ0, َمGنَهَ Q ّ نَ fَ4ْ َfَل -. ن, Vg D I GهدB&لاI ْ0,"َ لَ& *Iَد$)?َ & *2Gُأ ْمُ"َ 4َ ;َXَ ل ُ هّ4ل? َZاَv ْ وَلَ&
6 َنوُ4َ Fْ ;َ 8 ْ مُتْنُك اGFَ ع G 0ُلَfْ(ُ تَلَ& ُZاَzَي ْ 0َ n,دْهَ يَ& ُZاَzَي ْ 0َ k`, [ُي eg D I G]حنلاI ]Z?َوَ> ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? ّنِ إ
292
I 292 G
6 َ نوُن, ْKُي اَ ل ْ مُHْر, Mْنُ8 ْ مَل ْ مَأ ْ مُهَ 8ْرَMْنَأَأ ْ مِهْ 3َ4َ ع ƒ ŒIَ&اَz,^ ْم,H$ راَLْ/َأ !َ 4َ عَ & ْمِه, ;ْFَ > !َ 4َ عَ & ْمِه$ /وُ4ُ ق !َ4َ ع ُ هّ4ل? َمَتَ% D
6 ]م3,|َ ع ] t?َ Mَع ْمُهَ لَ& • D 5ود و ‰Cلا ر—م و _ا5دت3ا ر' هلاد ?ا•A و Gهرق0لاI
I ]eم \عاb و Pا%•ا زا Pدن—Kا ُهّ4ل? َyِRَ ك ْ 0,"َ لَ& *IGدُع ُ هَل ?&Eدَعَ fَل َ d&ُRُ P= ل? ?&ُi?َ رَأ ْ وَلَ&
6 َ 0ي,د$عاَ 9=ل? َ•َ ?&ُ دُ;=ق? َ`3,قَ & ْمُهَ <G Tَ sَ: ْمُهَ xاَ;ِT= ن? …ƒ D PA ر' هدا•ز žل@ gاeما و Gه'وتلاI
$ع ‰ن“ل—لا ‰K ام j03 دقK هرت>لا اما و د•A5د 5ا%ش' ه‘ \3ا
‰K qادو3 هت— \— qو3 د0>' هللا دا5ا ا@ا gا9 12&لا ه“لع cدا+لا
و ه“ا&“‘ H“و ه•وv• و هل6• اا-“ش ه' ]‘و و ه0ل9 lما&م د3و ه0ل9
و دناد ;8او ‰لا>ت Šاد, ر' ا5 {ل*ا ه•د•ز زا ه“ا%ث cرK و ه“ماما
1دA ‰ن'ر' Šدو' ;8او {ل*ا رDا H“ورم ام ]e%' \3ا ]bا' H“ $•ا
‰% ا5وا Pا&ا و Pا&ا 7ن8 ر“F زا \&•و9 $%شد ه‘ ا5 Pا-“ش
و دن“' ‰م ا5 Pا&ا وا و د•ا% lKد ا5 وا و دن‘ زارت#ا وزا ات دن“'
Pا-“ش Lر+تو وا Pدر‘ هار%D ر' 5دا9 و \3وا ه3و3و زا $—%تم
Pدر‘ اد“R دومرK ‰% yل&م د35 هnرW•د qا6عا ه' ات د3ر“م وا gد'
و وا $تشاد ‰9ا' زا' Pا&او وا Pا“م 5د ?وادع qاقلا زا' Pا-“ش
Pداد Lر+ت و 1دA ‰ن' qاوFا ر' ا5 وا Pد“شV' ?5د9 و وا Pدر‘ gاCما
j# 5د {ل*ا ر“ و دن—“م lل9 ا5 {ل*ا هدام Pاش•ا زا ž• ره gد' ا5 وا
رثا \“*ا, ا5وا و دن“' ه ا5 ]“rر08 Šرما3 ه‘ دو' PA ]“rار3ا ‰ن'
:ارت M09 ر' 5دا9 دش ‰م رDا و دش ‰% 1ول>م Pاش•ا oرK رKا#
$•ا Pوn و ددر—“م l•اX Šو زا :ارت PA دو' هتKرD رDاو \شW“%
رKا‘ j# 5د {ل*ا H“ و دام اB‘ {ل*ا دش l9او L2, ر' ه%ه
cولVم 2*ا ه‘ \3ا PA [ا8وا و 1iA و PاH#ا و رقف' ‰لت0م $“—&م
j# 5د {ل*ا و د'ا. ?اB ?ر,A يد'ا :ا/ع زا ات در"%' ر"v* دوش
هنع هللا ‰X5 ر—'و'ا L2, ر' ه‘ دو' Pا وا \ما و gو35 :اح*ا
k PA jKاوم Pاش•ا ات ر“ما ?ر6# L2, ر' ه دومرف“م {•ر* k
I ه‘ د•امرK ‰م هللا :ات‘ H“ و دنتK5 ‰% PA L2, ر' و ددر—“م َنوEنُFَ ي
6 َ S,ق$iاَ A ْ مُتْنُك ْ نِ إ $ ناَŽِBْ4, ل ْ مُك?َدَH ْنَ أ ْمُ"ْ 3َ4َ ع E 0ُFَ ي ُ هّ4ل? ِ`َ / ْ مُ"َ اَ4ْ >ِ إ G-َ 4َ ع ?وEنُFَ 8 اَ ل ْ `ُ ق ?وُFَ 4ْ >َ أ ْنَ أ َ lْ 3َ4َ ع
V• D \نم Šدو' ;8او ‰لا>ت وا هم@ ر' Pا%•ا ه' \•اده رDا G?ارBحلاI
aر9 qادا ‰+Vش دشا' ‰% ‰تنم ;8او qادا 5د ه‘ار•ز ŠداC ارn
دهاو, j•2, 1ا%ت 12م و Pو>-م دC \نم Šو ر' زا' و د•ا% ‰+Vش
ر' aاوعا ه‘ دن.وD ه•د•ز ه“ا%ث cرK و ه“ا&“‘ و ه“ماما H“ و \شD
293
I 293 G
PاDدن' زا هدن' ر' ‰لا>ت j# Pوn ‰ن>• \3ا ;8او ‰لا>ت j# هم@
زا ‰ت>فنم ا• دا35 وا Pد' و gام 5د ‰ا+ق ا• د•امرK gزا ‰%لا دو,
و ر-فلا ه9د* و هو‘ز ]eم وا \حل+م ر'ان' دن‘ \•وقت ا5وا lKانم
]9اع ر“F $“—%ت ;0&' ا• دنشا0 د0ع ;&—' دنت&م ه‘ ‰مو%F gاHا
ه‘ \3ا 5ورX ‰لا>ت j# هم@ ر' 7R :5اقع و ?ا“# و [ا03 ]eم
زا د>' Pاش•ا هد“قع $•ا و دهد' وا' !“m>ت زا ‰لا, jحت&م ‰>ف
\9و aوع دوش“م Mحم ]bا' \“‘ول%م و \“—لام ه92ع \Kا•5د
ا5 ‰لا>ت وا ر“F و دا% Lر+ت ر“F žلم 5د ه‘ \&اد Pاوت ;8او
]6فت Mحم اBA /•ا/ل Pاولا و \شC' !“> \ق“ق# 5د و \&“ ‰—لم
ž• ر—ش دن‘ Lر* وا ?دا0ع و \عاb 5د ر%ع 1ا%ت ‰&‘ رDا \3ا
وا ر' ا5 ‰Xوع ه—A Šا8 هn د5وA اB' داوت ‰% وا ه“ف, !> زا ‰ت%>
Pات&لD هnا0•د 5د* ه‘ ;ت—م Pا“0* ا5 ‰ن>م $•ا و دش داوت jحت&م
H“ ه%rا }•دا#ا 5د و q26K و qا%لع Šا8 هn دن%CK ‰م دنشا' هداو,
‰%قلا ه•و'ا' $'ا N“شلا Šو5 هد“35 ?و0e' ه>“ش دH رتاوت' ‰ن>م $•ا
ها 12&لا ه“لع $“&حلا $' ‰لع $ع {“ح* j•رb $م ‰لامiا ‰K
/نم ‰اول žت%mع و žل28 و žتHع و ‰Cلا qاعدلا ا/C' وعد• Pا‘
هر>ش ]—' و žت•و' و دول, 1اود žتد0ع رهدلا gوا $م ‰ر-K \عد'ا
\ن—ل $“>%8ا !هر—شو jr2Vلا د“%حت' د'iا دمر3 $“ع هKرb ]‘ ‰K
Pدا>م \'ر‘ ‰اول و ž%> $م هت%> ‰ف,ار—ش sول' ‰K ار+قم
žت“ش, $م \“—' و ‰ن“ع 5افشا' اCX5ا \ثر# و ‰•ا“ا' ا“دلا د•د#
ام رe‘ $م 2“ل9 žل@ Pا—ل اد•د* و امد $“X5iاو ?او%&لا 5وح' ]eم
:ا/>' žل@ د>' ‰نت'/ع ‰Cلا žاول و ‰لع žق# ‰Kو $م ;B•
اC9ا0bاو !نC8 ?2مو ‰%&8و ‰قل, 5انلل \%mع و $“>%8ا jr2Vلا
Šاو3 ;-# !نCBل Pو—• iو Šر“F :/>م 5انلا ‰K Pو—•i ‰ت# ‰نم
hC ‰K و žت'وقع $م \08وت3ا ام ر“e‘ $م 2“ل9 ‰لع žلد>ل Pا—ل
$م همiا ه/ه ر“, $ما• i gا9 12&لا ه“لع $“نمو%لار“ما $ع هF20لا
5دا* رW•د ?ااو“# ا• هدن' زا هn ره ه—A !ت&“' هد“قع هللا :ا/ع
Z•اد“R ه%ه \“+>م و \عاb و Pا%•ا و رف‘ و رش و ر“, زا دوش“م
;&‘ Š5A \&“ وا Z•اد“R ر' ?5د9 ا5 هدن' \3وا داB•ا ه' و اد,
$“%ه د'ا• ‰م اH8 دو, ]%ع و ;&‘ $“%ه ر' و \3ا هدن' ]%عو
فلاVم ه•د•ز ه“ا%ث cرK و ه“ا&“‘ و ه“ماما و \ن3 ]ها ;ه/م \3ا
j# و دن—“م اد“R دو, ا5 دو, gا>Kا هدن' دن•وD دا هق# هد“قع $•ا
294
I 294 G
5و“b gا%عا و gا>Kا l“%8 5د ه—ل' وا ه•دا5ا gا>Kاو gاو9ا 5د ا5 ‰لا>ت
و \&“ ‰ل,د دنن—“م هدا5ا' ه‘ ?ااو“# رrا3 و ?ارش# و !•اC' و
‰لا>ت هلوقK :ات—لا اما \3ا ?رتع و :ات‘ فلاVم Pاش•ا هد“قع $•ا
I 6 َ نوُ4َ Fْ ;َ8 اَ َ & ْمُ"َ 9َ4َ % ُهّ4ل?َ& eƒ D iا هلا i ‰ش ]‘ jلا, ...I هلو9 و G?اKا+لاI
:$مو%لا .ه•iا ƒ ...وه 62 I هلو9 و G اَ $ZاَFG (ل? .وَQ -, : _U?َRG Pَ (ُ ِRْ 3ّ<ل? !َ لِإ ?ْ&َRَ ي ْ مَلَأ
6 َ نوُن, ْKُ ي oمْوَ 9,ل _ Uاَ يَ„َل َl, لَb -, : ّنِ إ ُ هّ4ل? اّ لِإ G 0ُهُ "$ (ْFُ ي •e D I G]حنلاI _Uاّ :اَA ْ مُهَ قْوَ: ِRْ 3ّ<ل? !َ لِإ ?ْ&َRَ ي ْ مَلَ&َ أ
6 c ‡, Lَ/ _Zْ-َ v • `ُ "ِ / ُ هGنِإ ُ 0َFْ )G Rل? اّلِ إ G0ُهُ "$ (ْFُ ي اَ َ0ْ[ِ Tْ9َيَ& Ve D I ?و5 دقK هرت>لا اما و Gžل%لا
žلت ر‘@ ‰لا>ت هلل ه9ولVم دا0>لا gا>Kا Pا ه%riا $م !C>%8ا' ه“مامiا
فلاVم دو, !عH' {•ر* هل•&م $•5د و هر“F و هد>لا `5اش ?ا•اورلا
و ‰rاBلم ا5 Pاش•ا دنn ?داCش ه' ž&%ت زا ر“F و د5اد داقتعا ه%rا
د•A 1زi دشا' ‰لا>ت j# دا0ع gا>Kا jلا, رDا ه‘ دن•وD \&“ Šرفم
gا>Kا 5د ا5 Pاش•ا ه‘ار•ز دوش ]bا' ه%ه اH8 و :اقع و :اوث رما ه‘
دشا0 ],د Pا5د ا5وا ه‘ ‰ل>K ر' ‰+Vش ;•/>ت و \&“ ‰ل,د دو,
ر' ا5 اH8 و :اقع و :اوث رما ه‘ دن•وD \ن3 ]ها \3ا {•ر* !لQ
gا>Kا jلا, ه—A ف*و ا' ه%rا زا Pاش•ا ?ا•او5 jKاوم و ه>“ش gو*ا
ه—A gوا j•رb !“هد“م هدر‘ \'اث j•رb ود ه' دشا' ‰لا>ت j# دا0ع
7‘ ره j# 5د \3ا ‰Cلا ر•دقت و !لع j'ا-م 7‘ ره gا>Kا qاH8
ا5 Pاش•ا gا>Kاو gا%عا رDا ه‘ \3ا \'اث ‰لا>ت j# !لع 5د 2eم
‰2K !•ا% M•وفت Pاش•ا ه' ا5 aارعا $•ا jل, و 15ا/Dاو Pاش•ا'
و رف‘ ‰2Kو Pا%•ا ‰2Kو \“+>م ‰2K و در‘ دهاو, اد“R \عاb
و ]“م PA و \3ا هدر‘ !•ا9 H“ PاDدن' !لع 5د !لع و ر•دقت $•ا دهاش
رف—' $•رKا‘ ]“م و \&ا%•ا ه' $“نموم ]“م 7R \3ا 7ف Zهاو,
j&ف' j&K ]ها ]“م و \3ا \عاb ه' \عاb ]ها ]“م و \3ا
اد“R وا \3د ر' ‰لا>ت j# ه‘ دهد“م {“8رت ا5 Pا%ه دو, gد5د 7‘ره
رDا ا5 Pاش•ا داB•ا \3ا ‰Cلا !لع ر'ان' د' و ž“ qاH8 7R دن‘ ‰م
دشا0 رDا \ق“ق# دو, gا>Kا jلا, Pاش•ا 7R دش ‰م Pاش•ا' M•وفت
gا>Kا jل, ?5د9 ا5 رKا‘ رDا \&“ هC0ش Šر•دقت jل, 5د اما
Pا%•ا دداد“م 5ا‘ $•ا ?5د9 ا5 $موم رDا و در—“م اد“R ا5 رف‘ دداد“م
Pداد اH8 و gاو9ا و gا>Kا l“%8 5د oا“قلا ا/ه ‰لع و در—“م اد“R ا5
gافbا qاH8 ه‘ار•ز \&“ !لQ ه>“ش دH 7‘ ره j# 5د دو, !لع ر'
$ع ه•و'ا' $'ا Šو5 ه“ماما دH ?وافت 2' \3ا هر“ت و $"%C' 5اف‘
295
I 295 G
gافbا $ع 12&لا ه“لع هللاد0ع ا'ا \لا3 gا9 Pان3 $' هللاد0ع
اوا‘ ا%' !لعا هللا gا9 }نحلا اوvل0• Pا ]09 Pوتو%• $“‘رش%لا
$ع ه“'ا $ع ;هو $' ;هو $ع Šو5و !هqا'A ],ادم Pول,د• $“لماع
‰0* :ا/ع Pوn 7R 5انلا ‰K 5اف—لا دiوا gا9 ها ا6•ا هللاد0ع ‰'ا
دهاش ه—A ‰' دو' ‰*اع و رKا‘ ‰Cلا !لع 5د ه—A ;0&' فل—م ر“F
ر' ;•/>ت دشا0 !لQ دوش هتKا• gد Zهاو, و 7ف ]“م زا !لع $•ا
ه—A ;0&' د•امرK ‰م jل, وا هدا5او Zهاو, jKاوم ه‘ د0ع ]>K
?ا•او5 5د و دشا' !لQ ارn در‘ ‰م jل, ا5 ]>K $“%ه ه5دقلا دنع
‰ن“ل—لا Šو5 ه>“ش ;ت‘ 5د \3ا $“0م و `ر+م ه8و $•ا ه%rا ?ار6#
اد“>3 هدا0ع M>' jل, هللا Pا ه%riا $ع !Cنم Pور,A و ه•و'ا' $'ا و
در‘ د•ا' ]مات اوا‘ Jفل 5د Pو%ل>• اوا‘ ا%' ه%ل>' ا“قش هدا0ع M>' و
هر“F و ‰ن“ل—لا Šو5 و د•ا% ‰م ر•دقت و aرK ‰ن>م هداKا {•ر* ه‘
ه“لع هللاد0ع ‰'ا Šد• $“' \ن‘ gا9 ها ر“+' ‰'ا $ع ه“مامiا $م
$م هللا gو35 $'ا ا• ŸادK \ل>8 gاقK ]rا3 هلا&K ا&لا8 12&لا
!Cل%ع ‰لع :ا/>لا' !Cل !—# ‰ت# ه“+>%لا ]ها' qاقشلا jحل $•ا
د#ا هل 1وق•i ]8و Hع هللا !لع ]rا&لا اC•ا هللاد0عو'ا gاقK ه%لع ‰K
و هتعاb ‰لع هوقلا هت0حم ]هi ;هو žل/' !—# ا%لK هقح' هقل, $م
هوقلا ه“+>%لا ]هi ;هو و هلها !ه ام هق“قح' ]%>لا ]قث !Cنع lXو
اوقKاوK هنم gو0قلا ه9اbا !Cح>نم و !C“K ه%لع j0&ل !Cت“+>م ‰لع
Pi ه'ا/ع $م !C“Bنت iا# اوتا• Pا او5دق• !ل و ه%لع ‰K !Cل j03 ام
Šو5 و هر3 وه و qاش ام qاش ‰ن>م وه و j•د+تلا هق“قح' ‰لوا ه%لع
Pا gا9 ها 12&لا ه“لع هللاد0ع ‰'ا $ع 1زا# $' 5و+نم $ع ‰ن“ل—لا
!لا اد“>3 هقل, $%K هقل, Pا ]09 هواقشلا و هدا>&لا jل, هللا
و اد'ا ه0ح• !ل ا“قش هقل, Pاو هل%ع Mv'ا اqو3 ]%ع Pا و اد'ا ه6v0•
jKاوم ه‘ دو, زا ]%ع jل, $•ار' رDاو هل%ع ;#ا احلا* ]%ع Pا
و وا 7ف jل, ر' ه‘ دشا' !لQ Pداد اH8 دوش“م l9او هدن' Zهاو,
5د gو09 ه9اbا و Lا-لا lنم و ور' Pا-“ش y“ل&ت دو8و ا' وا Šاو9
هو9 هل ;هو و ه5و‘/م \•او5 5د ه—iا# د•A 1زi !لQ H“ وا j#
!C“Bنت iا# اوتا• Pا او5دق• !لو gو0قلا ه9اbا هنع lنم و ه“+>%لا
د5او هللاد0عو'ا ?ر6# زا هق'ا3 ?ا•او5 5د H“ و \3ا l9او {•ر*
ه' ]‘و و ه0ل9 lما&م د3 اqو3 د“>' هللا دا5ا ا@ا gا9 ها \3ا
هدن' دا هدر‘ هدن' ا' ه‘ هلما>م $•5د ه‘ \3ا رهاQو هل6• اا-“ش
296
I 296 G
د5اد ‰Dدن' و \عاb ?5د9 \3ا \“+>م ]>ف' ‰Bتلمو ر-6م
دشا' 5ا‘ 5د Pا5د هدن' زا ‰ل,د ات \&“ ]%ع ر' اH8 ه—A 1ود j•رb
دشا' ‰م ]%ع ره P5اقم ه‘ \3ا 7ف Zهاو, و gد ]“م ر' ه‘ ره
دا هتشاد Lا>م ا5 هار‘ا و ا-, و Pا“& و وC3 ا/Cل و رش و ر“, زا
و gد ]“م Pوn دوش“م هدن' زا رش gا>Kا 5ود* ?iا# $•5د هn رDا
]%ع ه‘ دنهد“م اH8 رشور“, \“ ر' ا/Cل و دشا' ‰% 7ف Zهاو,
12&لا ه“لع هللاد0ع ‰'ا $ع ‰و—&لا $ع ‰ن“ل—لل ‰Kا—لا ‰K دشا0
هل%ع $م ر“, $مو%لا ه“I !ل3و ه“لع هللا ‰ل* هللا gو35 gا9 gا9
ه‘ \3ا $“%ه \•رش و \•ر“, ه8و و Gهل%ع $مرش رKا—لا ه“ و
ه“لع هللاد0ع ‰'ا $ع ر“+' ‰'ا $ع ا6•ا ه“K و \3ور' اH8 5ادم
ا/‘ ]>Kا ‰ت# ‰ن9ز5ا :5ا• gوق“ل ر“قفلا $مو%لا د0>لا Pا gا9 12&لا
هت“ cد+ل هنم žل@ ]8وHع هللا !لع ا@اK ر“Vلا هو8و و ر0لا $م ا/‘ و
ا5 ه>%3 و ا•5 ا/Cل و هل%ع ول هل ;ت—• ام ]eم ر8iا $م هل هللا ;ت‘
]+فم ‰ن“ل‘ زا ا•رلا :ا' 5د هYانn دا هد“ادرD ]%ع :اوث y“حم
هللاد0عو'ا gا9 gا9 هف“ل, $' د“0ع $ع Šو5 ام žل@ $م \3ا 5و‘/م
هلل ]%ع $م و oانلل ه'اوث Pا‘ oانلل ]%ع $م ها Ÿرش qا•5 ]‘
هدومرK ه'وت ا5 \ماد ه“لع jفتم }•د#5د H“ و هللا ‰لع ه'اوث Pا‘
5د Pوn \3ا ;ل9 Zهاو, ر' ]%ع ر“ثات 5ادم ه‘ دش 1ول>م 7R دا
و ?دم د>'ول و \K5 H“ PA رثا \K5 ]%ع Zهاو, \ماد \لا#
1دنلا' ‰ف‘ gا9 12&لا ه“لع رف>8 ‰'ا $ع ‰Kا—لا ‰K و ]•وb Pامز
هل,د"K ;/“ل ]8رلا Pا gا9 12&لا ه“لع هللاد0ع ‰'ا $ع ا6•ا و ه'وت
gاH•2K ;/. ها !> gا9 هنBلا ;/لا' هللاهل,د. \ل9 هنBلا ه' هللا
ر' اH8 5ادم Pوn و هنBلا هل,د“K هللا ه%#ر“K ه&فنل ا“Kا افrا, هنم
و هدا5ا jKاوم ‰لا>ت j# رDا \3ا ;ل9 Pا&حت3ا و 7ف ]“مو \“
Š5A دشا' ارn !لQ دهد اH8 Pار' و د•ا% gا>Kا jل, د0ع Zهاو,
Pود' دش ‰م qادت'ا دا0ع gا>Kا jل, ه‘ دوش“م 5و+تم ‰ت9و !لQ
و !&لا ]ت9 و 5انلا cار#ا‘ ?ادا%8 gا>Kا ]eم هدن' هدا5ا و Zهاو,
.ف“&لا l-9
‰ل,د دوش“م Pاش•ا Zهاو, و هدا5ا l'ات PاDدن' gا>Kا jل, Pوn و
‰ن>م \3ا $“%ه و دد“شn اH8 PA ;&ح' و دنتKا• gا%عا $•5د
7ف ]“م و Zهاو, $•ا ه‘ $•ر' !•دمA j“قحتلا دنع G5ا“ت,او ;&‘I
297
I 297 G
j# و \&“ zداB•ا ?5د9 ا5 هدن' ه‘ \3ا رهاQ \&“‘ هدر‘ اد“R
ارn Zهاو, Pار' 7R دن‘ اد“R !ه ا5 Zهاو, دو, Pوn ‰لا>ت
داقتعا دو8و ا' هC0ش $•ا ه‘ \&A Z'او8 دهد اH8 و د•ا% ه/,اوم
PA :او8 ر—K H“ ا5 ه>“ش 7R \3ا د5او H“ دا0ع زا دا0ع gا>Kا jل,
:ا03ا l“%8 ه—ل' ?دا5او ‰عاود [ا%8iاو ههاد0لا' ه‘ ار•ز در‘ د•ا'
ه‘ هدن' ?ا@ دو8و ه—ل' `5او8 و oاو# و ?و9 و ?5د9 زا ]>K 5ود*
ا5 هدن' \3اد, PA هدر4 اد“R \3ا gا%عا و gا>Kا $•ا gو*iا ]*ا
]>K 5د 5ا“ت,ا y3وت PA ه‘ \&A 1اق%لا j“قحت و \&“ ‰ل,د Pا5د
`دم د5وم و دمA ر' اBتلا و 5ار-Xا د# زا و دش Š5ا“ت,ا ]>K PA دمA
5ورX دو, 5ا“ت,ا' 5ا“ت,ا Pدو' و \شD :اقع و :اوث ]حم و 1@ و
ا5 ‰&‘ دهاش 5د Pوn ]&ل&تلا 1وHلل \3ا gاحم ه—ل' \&“
$•ا Pد“%CK oا“9 ه' ا5 ]قع \&“ دو, ر“F 5د 5ا“ت,ا jل, ر' ?5د9
Š5اتKرD و 1اهوا ;•اوش زا ه—A زا د>' اما دتKا ‰م 5اوشد ‰ن>م
ر' ]>K 5ا“ت,ا 5ادم ه‘ دن—“م 1H8 دن—“م ]*ا# اف* دو, ?اKولام
‰&‘ 12F 2eم 5ا“ت,ا داB•ا ر' ه و ]>K داB•ا ر' ه \3ا 5ا“ت,ا دو8و
ر' [2bا رW•د ‰C8و ه' ا• وا رما ه' ا5وا ‰+Vش و دH•رW' ه‘ دهاوV“م
دنع هت0لا $تV.رD $•ا د“ا35 zد+قم ات هتشادر' هتKا• Zلد Zهاو,
و \3ا ŠرW•د زا ]>K ?رشا0م هn رDا \3ا 12F Pا' :و&نم ]ق>لا
ه>“شو \ن3 ]ها داقتعا 5د cرK iا# ŠرW•د زا 12F ‰0ل9 Zهاو,
;ا8 ود رهزا Lوفحم ا5 د0ع 5ا“ت,ا \ن3 ]ها ه‘ \3ا 5د9 $“%ه
]“م و Zهاو, و هدا5ا و 5ا“ت,ا jلV' ‰ا9وK ;ا8 زا دناد ‰Cلا ]>ف'
‰ا9وK ;ا8 زا ا5وا 5ا“ت,ا ه>“ش و ]>K jلV' ‰اتحت ;ا8 زاو 7ف
5ا‘ ]>K jل, ه‘ دن•وD و ‰اتحت ;ا8 زا ه دنن‘ داقتعا ‰Cلا ]>ف'
5د 5ا“ت,ا ‰ا9وK ;ا8 Pوn ه‘ در‘ د•ا' 5وF ا5 ]9اع اBن•5د \3وا
.دش ŠرW•د \3د
qا“شا žنع \'اF و ا•“ش \mف# ƒ هف&لK !ل>لا ‰K ‰عد Š/لل ]9
gا9 د•و3 $' jح3ا $ع ‰>%*iا $ع ‰6تر%لا ف•رشلا Šو5 !ث
همرلا و@ ‰دشا
\“'
298
I 298 G
ر%Vلا ]>ف• ام :ا0لiا' Piو>K ƒ اتا—K او‘ هللا gا9 Pان“ع و
Pان“ع \ل9 ا%ا \V' ول \Vش ول gاقK Pو—لا ر0, $“لو>K \لقK
12—لا ا/C' همرلا و@ زرحت ا%ا ‰6تر%لا gا9 .žل/' ا%Cتف*وK Piو>K
‰6ترم ف•رش زا \3ا ;Bع و هم2‘ ‰Cتا gد>لا L2V' gوقلا $م
همرلاو@ aرF ه—iا# هد“%CK ا5 هد“قع $•ا همرلاو@ 12‘ $•زا ه‘
PA Šار' 12‘ cو3 !“ادرW“م Pا‘ ر0, ا5 $“لو>K Jفل رDا ه‘ \&A
Šا'5 ]قع در‘ ودا8و PاتK ا5 cوش>م !شn ود ‰لا>ت j# ه‘ دش ‰م
ا5 Pا‘ ه‘ ‰ت5و* 5د و \&“ $م دو+قم ‰ن>م $•ا و د•رKA Pاقشاع
Šار' هلا*iا' 12‘ cو3 !“ت,ا3 Pان“ع \ف* ا5 Piو>K و 1د5وA هما
‰ن>م $•ا و دش cوش>م !شn ود ‰rا'5 ]قع و Šر#ا3 و ‰اتK ?ا0ثا
!شn ود ره ه‘ دش \'اث H“ و د5اد ‰لاع ه0ت5 و \3ا $م دو+قم
ه' و دو, Uا, ?5دق' ا5 اCA ‰لا>ت j# ه‘ \3ا 7ن8 Pازا cو>شم
و دو0 ?5و+ن•ا $تKر•/R داد>ت3ا ا5 داوم هد•رKا دو, $•و—ت رما
‰6ترم ف•رش ه‘ د•د د•ا' iا# \شاد Zق $•ا qاقلا ?5د9 ه5و+م
و دوش“م 1ول>م iا' !لاع ‰%CK ر>ش اBن•زا \3ا هداتKا Šداو 1اد‘ 5د
;&ح' H“ د5وA ‰م ;+ن' $“لو>K ه‘ ‰ت5و* 5د gدع L2, زا زرحت
هدر— ‰لا>ت j# ه' \0& ا5 Šر#ا3 و هنتK ه‘ار•ز دو' ]*ا# رهاQ
و ر#ا3 ا5 PاتK و ر#ا&م و هدر‘ \0& cوش>م !شn ود رC' ه—ل'
\3ا gدع L2, رDا \&“ gدع L2, 7—Y“ه دH $ت,ا3 PاتK
?5و* 5د دن•امرK 5ا‘ ا5 رm \9و رDا و \3ا Pدر‘ هنتK و رح3
7‘ €“ه ه‘ ار•ز \3ا Pاش•ا دقت>م gدع L2, ‰ن>م ;&ح' !ه lK5
jلا, cوش>م !شn و \3ا 5ا—3ا jلا, ر%, ه‘ د•وD ‰% 2قع زا
و ر%, ه‘ د•ا' ‰6ترم ف•رش !CK jKاوم و jشاع 5د Pون8 و jشع
?ادو8وم زا \3ا ‰%&9 ه‘ aارعا ‰6>' jلا, H“ cوش>م !شn
?ااو“# 5د Ÿارشا H“ ه“ماما ه—iا# دنشا' 5اDد5ورR ž•رش و !لاع
ه \3ا هvلا0م ر' ‰ن0م Mحم رعاش 12‘ و ?ادا%8 5د ه دنن—“م
]ق اBن•5د ا5 ‰6ترم ف•رش 12‘ $•ا دنn ره و ‰ق“ق# ‰ن>م هدا5ا
aرF $—“ل د•ا% ‰م ‰لو6K رهاQ ه' Pدو% `د9 و د5 Pار' و Pدر‘
$•ا ‰%CK هق“9د و PاD5H' $•ا Šدن%شاد ?و9 ر' \3ا ه“0نت
\3د !&9 هn Šود' رعاش 5ا>شا زا ر>ش ž• ‰ن>م 5د ه‘ Pا5اوD5H'
P2—ت žح6م ه‘ ?ار•رقت $•ا ف*و ا' و دا هدام ]D 5د اR و ر3 ر'
299
I 299 G
;قل ŠدCلا !لع ه“ماما ه>“ش هف•اb l“%8 ا5وا \3ا Pا“0* ه0>لم و
$•ا \ق“ق# 5د و دا هداC وا د•د'او* ر' دو, Pا%•ا و $•د qان' و هداد
ا5 {•ا09 و 5ورش jلا, ه‘ \3ا oوBم ه9دز زا @و,ام Pاش•ا هد“قع
$•ا ددو%‰م \“هولا ž•رش ا5 وا و دنت&اد‰م PادH• ?ا@ Šاو3
و ددر‘ ‰% داقتعا ž•رش ž• ر' هدا•ز Pا“3وBم ه‘ \&ه 5د9
Š5ا' ?5د9 ž•رش ا5 ŸاRا ر, و u3 ره و ف“>X 5وم ره Pاش•ا
ه>“ش زا هXوفم ه9رK و žل@ $م هللا@ا>م دناد داB•ا و jل, 5د ‰لا>ت
gوا :ا' 5د هYانn ا“د \قل, 5د ‰لعو د%حم \‘رش ه' دا ]•ا9
!لاع داB•ا 5د oوف و gوقع y3وت' دا ]•ا9 ه“ل“عا%3ا و \ش/D
‰لا>ت Š5ا' زا ه—A zاه*2, د5اد رW•د ر•رقت $—“ل هف32K ]eم
‰&ف و ]*ا# ]>فلا' ا5 وا وا ?iا%‘ و دو' 1ات ه‘ دش 5دا* ‰لقع
ا5 ‰&ف دو0 ]*ا# ]>فلا' ا5 وا وا ?iا%‘ و دو0 1ات ه‘ دش 5دا*
ا5 دو, ه‘ \3او, \‘رح' و دش gا# ر“Wنماد gا%‘ و 1ا%ت cا"تشا
و دمA \‘رح' 1ر8i ]قع زا \ف* $•ا هدافت3ا ه' دزا3 gا%‘ و 1ا%ت
و در‘ اد“R ا5 ه•ولع 1ار8ا 7R \&' ‰% ?5و* ?iA Pود' \‘ر#
y“&' l•ا0b \‘ر# PA y3وت' \,ا3 Ÿرحتم ه•5ود \‘رح' ا5 اCA
gو*ا و ددمA دو8و' ?ا0‘رم ه-“&' l•ا0b PA y3وت' و ه•ر+نع
و Pاو“# ه%ه $•ا ]6Kا و داPاو“# و ?ا0 و Pدا>م همات ?ا0‘رم
?رتع و :ات‘ فلاVم {•ر* دو, هد“قع $•ا و Pا&ا وا [اوا ]6Kا
I ‰لا>ت هلوقK :ات—لا اما \3ا _ماGيَأ , 2Gت,> -, : اَFُ هَ نْ 3َ/ اَ َ& َmْ رَf=ل?َ& $U?َ &اَFG (ل? َ}َ4َ % n, Mّل? ُهّ4ل?
6 َ ن&ُRّ كَ Mَتَ8 اَ 4َ :َأ _ •3, #َv اَ لَ& ˆ-, لَ& ْ0, ,ه$ ن&ُi ْ 0, ْمُ"َ ل اَ ِ£ْRَ ;= ل? !َ4َ ع pَ وَت=>? G مُx … D I هلو9 و GهدB&لا
I _Zْ-َ v •`ُ "ِ / َ وُHَ& _U?َ وَFَ > َ •ْTَ> G 0ُH?Gوَ(َ: $ZاَFG (ل? !َلِإ pَ وَت=>? G مُx ا• ;3,Fَ Q ِmْ رَ f=ل? -, : اَ ْمُ"َ ل َ}َ4َ % n, Mّل? َوُH
6 ] م3,4َ ع We 6
I هلو9 و Gهرق0لاI َ0, ْمُ"ُ قُ+ْRَ ي , هّ4ل? ُRْ 3َ^ o }$لاَ% ْ 0, ْ`َ H ْمُ"ْ 3َ4َ ع , هّ4ل? َ 2َFْ ;ِ ن ?&ُRُ ك= b? ُ rاGنل? اَهE يَأ اَ ي
6 َنوُ"َ :ْ Kُ8 !G نَfَ: َوُH اّلِإ َهَ لِإ اَ ل ِmْ رَ f=ل?َ& $ZاَFG (ل? g D I هلو9 و GرbاKI •`ُ ك !َ4َ ع َ وُHَ & _Zْ-َ v • `ُ ك ُ}$لاَ% ُ هّ4ل?
6 ] `3,كَ & _Zْ-َ v ƒW D oا0ع $'ا $ع ه“مامiا Šو5 ا%لK ?رت>لا اما و GرمHلاI
هن&لا ]ها $م ا6•ا ه8ام $'ا هاو5 و !ل3 و ه“لع هللا ‰ل* ‰0نلا $ع
‰'و-K رشلاو ر“Vلا \قل, و jلVلا \قل, اا ‰لا>ت هللا gا9I gا9 ها
$•ا رDا و Gرشلا هد• ‰لع ?5د9 ]•و و ر“Vلا هد• ‰لع ?5د9 $م
300
I 300 G
Šو5 ا%لK دشا0 5ا0تعا Pا5د \ن3 ]ها \‘5اشم \CB' ا5 \•او5
‰'ا $ع ;هو $' ه•وا>م $ع ه“مامiا $م هر“F و ‰Kا—لا ‰K ‰ن“ل—لا
و ‰3وم ‰لا ‰لا>ت هللا ‰#وا ا%م gوق• Pا‘ ها 12&لا ه“لع هللاد0ع
\قل, و jلVلا \قل, اا iا هلا i هللا اا ‰اI ها5وتلا ‰K ه“لع gHا
هللا اا و ه•د• ‰لع هت•ر8ا $%ل ‰'و-K ;#ا $م د• ‰لع هت•ر8او ر“Vلا
و د•5ا $م د• ‰لع هت•ر8او رشلا \قل, و jلVلا \قل, اا iا هلا i
!شاه $' !0“هار'ا $' ‰لع Šو5 و Gرشلا هد• ‰لع \•ر8ا $%ل ]•و
Š5ا+iا !3اقلا $' $مو%لاد0ع $ع ر“&فتلا ;#ا* ‰%قلا $&حلاو'ا
اا iا هلا i هللا ااI ]8وHع ان'5 gا9 gا9 12&لا ه“لع هللاد0ع ‰'ا $ع
‰'ا $ع !ل3 $' د%حم $ع ا6•ا ‰ن“ل—لا Šو5 و Gرشلاو ر“Vلا jلا,
i هللا اا ‰اI ه0ت‘ ‰K ‰لا>ت هللا gHا ام M>' ‰K Pا gا9 ها رف>8
و ر“Vلا هد• ‰لع \•ر8ا $%ل ‰'و-K رشلاو ر“Vلا \قل, اا iا هلا
`اح+لا 5ا0,iا $م žل@ ر“F ‰لا Gرشلا هد• ‰لع \•ر8ا $%ل ]•و
?ا•او5 $•5د و ;ت—لا {*ا اCود>• ‰تلا هر0ت>%لا !C0ت‘ ‰K ه•ور%لا
‰م ]ق ‰Cلا 12‘ و Šوا%3 ;ت‘ زا ا5 Pو%6م $•ا ه%rا ?ار6#
دن•وD هدر‘ ‰شوR !شn ه“ا&“‘ و ه“ماما ه9رK ه%ه $•زا و دن•امرK
PاBلا ‰ن' و 1دA ‰ن' و 7“ل'ا cولVم j&K و رف‘ و ‰*ا>م و رش ه‘
و ?اعاb و ?ار“, l“%8 ددر—“م \عان9 5د9 $“%ه ر' zا‘ و دا
دنهد ‰ل,د 5وما $•5د ا5 j# ?ر6# و دنن‘ \0& دوV' H“ ا5 اC“'و,
I 6 ] م3,|َ ع ]ناَتْهُ / ?َMَH َlَ ناَaْ Tُ> ?َ Mَهِ / َمّ4َ "َ تَن ْنَ أ اَ نَل ُ نوُ"َ ي اَ ْمُتْ 4ُ ق ُyوُFُ تْ;,Fَ > ْ bِ إ اَلْ وَلَ& Vƒ D اI و G5ونل
هدز 5ا“&' ŠاRو \3د 5ا0,ا $•ا ]•وات 5د Pاش•ا qا%لع و Pادن%شاد
دا هد“35 ا5 ?رتع و :ات‘ \فلاVم هBل زا U2, ]#ا3 ه' و دا
zو, 5د ?ر“+' ;8وم ات !“ن‘ ]ق Pاش•ا $“ققحم ‰6>' 12‘
زا دارم و \3ا l0b !•2م ر“, زا دارم ه4 د•وW“م دوش Pاش•ا ‰%CK
$•ا gوا !"rوD \“+>م و \عاb و رف‘ و Pا%•ا ه l0b رKانم رش
$%ل ‰'و-KI دا هدومرK ه‘ ار•ز دن—“م د5 12‘ ه“ق' {•ر* ا5 ‰ن>م
و ر“, $•ا Gرشلا هد. ‰لع \•ر8ا $%ل ]•و و ر“Vلا هد• ‰لع \•ر8ا
!ه 5و+تم ار8ا رDاو دش داوت ار8ا !&9 هn PاDدن' \3د ر' ا5 رش
zو, ‰ز رDا د5اد ‰ن>م هn رش و ر“, $•5د ]•و و ‰'وb 7R دش
zو, \لا# داتKا l0b !•2م و دش هد•د ‰+Vش ها, 5د ]—ش
5د ]—ش و•د ‰ش0# رDا و دش ]*ا# ارn ا5 ها, PA ;#ا* هللادنع
;“+ ارn هللادنع \'وقع و Ÿ2ه و ]•و دمA رmن' ‰هاشداR 5ا‘ ر3
301
I 301 G
l0b !•2م دنشا'‰م !&9 ود ره H“ ‰*ا>م ه—A 1ود دوش هاشداR PA
l0b !•2م giد و hنF ا' gا%# ;#ا* ‰ز ا' از 2eم l0b رKانم و
l0b رKانم هل“' رF د' رmن%لا ه•ر‘ ]—ش و•د ‰ش0# ا' \bاول و \3ا
ه' ]&Fو وXو دو' دنهاوV Pور“' !&9 ود $•زا H“ ?اعاb $“نY%ه و
رKانم يدن' N. و Lر' 1ا.ا 5د و \3ا l0b !.2م Pات&'ات 5د در3 :A
يrار3 iا' $.ا زا و درf هد.اK €"ه رش و ر", ر"&فت $.ا 7R l0b
iا# دشيم 1وCفم ر"&فت $.ا زا j'ا3 ه4 ين>م Pا%ه دش ]*ا#
\&ه !ه iا# دو' j#i \.انع $.ا زا ]09 ه4 gاfشا Pا%ه و دوشيم
زا ات \&" Pا%.ا و رف4 و \"+>م و \عاb $"0م ه%ل4 ود $.ا 1وCفم
1اع هدا5ا و \3ا رت 1اع اCA زا هfل' دوش اCA هدا5ا يف PA هدا5ا
1اع ه' jل>تم ه4 ي%f# 5د \3ا Uا, gو,د 1Hلت&م هC0ش2' دو,
\3ا $.ا داهدر4 .Pاش.ا Pادن%شاد و ا%لع ي%CK zو,
هللا ه%#5 يKو4 هف"ن#و'ا \ن3 ]ها ياCقفلا 7"r5 زا هدrاK
$'ا ا. cدا+لا د%حم $' رف>8 هللاد0ع ي'i \ل9 \فD ه4 \&.ورم
Pا $م ]8ا هللا :gاقK دا0>لا يلا رمiا هللا aوK ]ه هللا gو35
gدعا هللا :gاقK dل@ يلع !هر08 ]ه \لقK دا0>لا يلا ه"'و'رلا aوف.
و ر08i $"' $"' gاقK dل@ ف"4 و \لقK dل@ يلع !هر0B. Pا $م
;ه/م يان' \ن3 ]ها \.او5 $"%ه ر' y"ل&تi و هر4i و M.وفتi
j'ا-م Pاش.ا يار' ;&4 ?ا0ثا و دا0ع زا jل, يف 5د و داهداC دو,
;ت4 زا اCن">' ا5 \.او5 $"%ه iا# د5اد داقتعا cدا* ?ر6# داش5ا
ددرD رهاQ \ن3 ]ها :/4 و cد* ات د"نش د.ا' H" ه.رشعانثا ه>"ش
i و ر08 i gا9 ها هللاد0ع ي'ا $ع ين"لfلا :وق>. $' د%حم يو5
i gا9 ها هللاد0ع ي'ا $ع ين"لfلا يو5 و يرما $"' رما $fل و M.وفت
!"هار'ا $ع ا6.ا ين"لfلا يو5 و $.رما $"' رما $fل و M.وفتi و ر08
د%حم $&حلا ي'ا $ع ا6.ا ين"لfلا يو5 و dل@ ]eم هللا د0ع ي'ا $ع
]ها jKاوم {.ر* ه4 ا5 ه5و4/م ?ا.او5 !ه اBن.ا 5د هوح اXرلا $'
رما زا دارم ه4 دن.وD داهداتKا ].وSت يR 5د Pاش.ا يا%لع دا \ن3
داB.ا 5د ],د ه \3ا ]>K ر' $"f%ت و ?5د9 و ?و9 jل, $.رما $"'
ا5 ?ار6# :او8 و دو' هn زا ]rا3 gاؤ3 ه4 دن%CKي% 5د9 $.ا ]>K
1اد4 ]>K ر' ?و9 و ?5د9 jل, M.وفت زا gاؤ3 در'يم هد"ش4 اB4
5د \3ا يعاH و يeح' رDا \3ا P2-0لا يC.د' ه4 دن4يم ]9اع
302
I 302 G
وvل 124 دو, ه"8وت $.ا 5د ا5 ?ار6# :او8 7R \3ا ]>K jل,
و }ح' \لع M.وفت $.ا يف 5د ا/ه lم و dل@ $م هللا @ا>م دزا3يم
dل@ $م gدعا هللا ه4 Z"R 5د Lر# Pا%ه و \3ا دو8وم aارتعا
د5اد وا ]ت9 د+9 ه4 ا5 دو, $%شد ي+Vش رDا ه4 \3ا يC.د'
و g2Fا رW.د ي+Vش و دن4 دن' هرB# 5د هدو% ]&ل&م و gولvم
وا \3د ه' H" يد5ا4 و هداش4 5د ا5 هرB# و هدر4 5ود ا5 وا ]323
\اعا ا5 kVش $.ا ه4 د5ا%D ر' وا ا' ا5 دو, Pام2F زا يf. و د5ا•&'
PA 5ا4 $.ا ر' دن4 M.رحت و gوا kVش ]ت9 ر' د.ا% ددم و دهد
رm l-9 ا' و gوا kVش j# 5د دشا' هدر4 {.ر* !لQ رW.د kVش
5د و هد5وAر' ه>"ش ;ت4 زا هح.ر* ?ا.او5 \ن3 ]ها ه%ه $.ا زا
هل%8 PA زا و دنن4يم l-9 $' و N"' زا ا5 ].وSت هدام ه4 د5اد \3د
و هد5وA gو+K 5د ا5 PA ه"مامiا $م gو+فلا ;#ا* ه4 \3ا يت.او5
ه"لع اXرلا ]85 gS3 gا9 zا"ع $' !"هار'ا $ع هدر4 PA {"ح+ت
gاقK dل@ $م gدعا وه gاقK Pو"ق-.iام دا0>لا هللا فلfت‹ 12&لا
}.د# $.ا 5د dل@ $م HBعا !ه gا9 Pود.ر. !4 ]>فلا يلع Pو5دق.
gS3 \3ا 55دلا رe 5د هل%8 PA زا و دومرK {.ر* ?5د9 يف {"ح*
7لBم يK 12&لا ه"لع اXرلا ي3وم $' يلع ]C3 $' ]6فلا
!ث ر"B. Pا gدعا هللا :gا9 Pور0B. jلVلا $&حلا'ا ا. gاقK Pوما%لا
يلا هلf. و هد0ع ]%C. Pا $م !f#ا هللا gا9 Pوقل-%K gا9 :/>.
ددومرKيم 5ا4 ا5 !"ل3 ]قع زا ه5@ Pاش.ا Pادن%شاد zا4 و ه&ف
!لQ ],د Pار' ;./>ت زا' رش ر' 5اد9ا ه4 دد.ديم j%>ت رm ه' و
ي9رK :ا' $.ا 5د ]>K ر' ?5د9 jل, و ]>K jل, 5د و \&" ا. \3ا
1Hع و \3ا ور%ع ودع د.ز ه4 داد $"ق. ه' ي&4 رDا \&" ا. \&ه
و د'ا.ي% و دهاو,يم 5ا4 $.ا يار' ي#23 و وا ]ت9 ر' د5اد !%+م
دهاو, ا5 وا ف9وتي' داتKا دهاو, وا \3د ه' يد5ا4 ا. ير"ش%ش رDا
\ش4 ا5 ور%ع و داد ير"ش%ش وا \3د' هت&اد ا5 ه%ه $.ا و \ش4
هد"قع $.ا \فلاVم Pوn هC0ش2' دشا' هدر4 {.ر* !لQ ور%ع j# 5د
ه"لع د.Hمi ا%' Pاش.ا هر0ت>م ;ت4 يو5 زا ?ار6# هد"قع ا' Pاش.ا
$.ا ;0&' ?ار6# 5و6# زا ه4 ي'ا-, و ي0قل دش اد.وه و {Xاو
d. و د"نش د.ا' Pاش.ا هر0ت>م ;ت4 زا H" هدش \.انع Pاش.ا' \فلاVم
د.ا' {.ر+ت د.Hم ر'ان' ?ار6# 1ا"تلا داش5ا 124 زا !ه رW.د \.او5 ود
{"ح* دان3ا' د"#وتلا :ات4 يK ي%قلا ه.و'ا' $' د%حم يو5 \Kا.5د
303
I 303 G
اودا5ا همiا ه/ه oوBم ه.5دقلا gا9 ها 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع
I ه.‚ا ه/ه \لH !C"K و ها-ل3 $م هو8ر,اK هل د>' هللا اوف+. Pا َمْوَ ي
6 َRَ 9َ> G \َ ?وُق&ُb ْ مِه$ HوُQُ & !َ4َ ع $ راGنل? -, : َنوُ Tَaْ (ُي …C 6 o رَدَ9ِ / ُyاَنْ 9َ4َ % _Zْ-َ v ّ `ُ ك اGنِإ D …e D و Gر%قلاI
و 5د9 و دا5ا و qاش هللاد0ع ي'i \ل9 gا9 ر"+' ي'ا $ع ين"لfلا يو5
.i gا9 ;#ا و \ل9 !> gا9 ي69
ا' يا%&8 :ر9 و ياfم gا+تا ا5 هدن' هfA !f. و \&"' هد"قع
ه' \3ا 5و+تم ا8 $.ا 5د ه4 ي'ر9 \&" 5و+تم يلا>ت j# ?ر6#
;ه/م \3ا $"%ه و 7' و \3ا يدونش, و يدنماX5 و \لHنم ه85د
ه>"ش ?ا.او5 ه' هرهاb ?رتع زا يورم هح"ح* 5ا0,ا 5د و \ن3 ]ها
cرK رe4ا و داهدر4 :ان8 PA زا gا+تا $.ا و Pاfم يف ه4 \ش/D
L5ا>تم ?ا92م ر' ا5 _ار>م و دا].ا9 ي5و* و ياfم :ر9 ه' ه"ماما
Pار%# $ع _ار>%لا :ات4 يK ه.و'ا' $'ا يو5 و د5اد gو%حم يا%&8
I يلا>ت هلو9 ر"&فت يK gا9 ها 12&لا ه"لع رف>8 ي'ا $ع $"عا $' Gمُx
6 !ّ لَدَتَ: اَنَi C D kف9iا هن"' و هن"' $f. !لK ه"0 ]8 و Hع هللا يدا G!BنلاI
Lر>ت‹ د%حم ا. ]"قK ه5و* ها5اK ;ه@ $م ••ت. zارK ه"K ؤلؤل $م
.;لاbي'ا $'ا يلع ه5و* ه/ه !> gا9 ه5و+لا ه/ه
?ر,A 5د $"نمؤم و د.د Pاوت ا5 يلا>ت j# هfA 1ود و \&"' هد"قع
1ورحم \%> $.ا زا PاقKانم و PارKا4 و دوش Lرشم وا 5اد.د ه'
زا ر"F ه>"ش cرK l"%8 و \ن3 ]ها ;ه/م \3ا $"%ه و دنام
د.د Pاوت ه ا5 يلا>ت وا ه4 دن.وD و \rو5 5اfا ر' د5اد [ا%8ا ه%&Bم
هلوقK :اتfلا اما \3ا ?رتع و :ات4 فلاVم Pاش.ا هد"قع $.ا و
I يلا>ت 6 ŒIَR$ Yاَ ن 1 M,wَْ وَي ] yوُQُ & WW 6 Œ IَR$ {اَن اَ ه. /َر !َلِإ D Wg D I j# يK يلا>ت هلو9 و Gهما"قلا
I 5افfلا 6 َنوُ /وُXْ aَ Fَ ل 1M,wَ ْوَ ي ْمِه. /َر ْ 0َع ْمُهG نِإ اّ 4َ ك VO D I ه4 دش 1ول>م 7R G$"فف-%لا
I يلا>ت هلو9 و دشا0 :اB# ا5 $"نمؤم ا•43,4َ ق ا'نَFَ x ْمِه$ ناَFْ يَأَ& ,هّ4ل? ,دْهَ ;ِ / َ ن&ُRَ تْzَي َ 0ي,Mّل? ّنِ إ
6 ] م3,لَأ ]t?َ Mَع ْ مُهَ لَ& ْم$ه3•كَ Jُ ي اَ لَ& ,2َاَ3,9= ل? َمْوَي ْ مِهْ 3َلِإ ُRُ |ْ نَ ي اَ لَ& ُهّ4ل? ُ مُهُF• 4َ "ُ ي اَ لَ& ,IَR, %َ „=ل? -, : ْمُهَ ل َŠاَ 4َ % اَل َl, wَل&ُ أ
•• D يلا>ت j# ا' 124 و رm ا5 احل* ه4 دش 1ول>م 7R GPار%ع gAI
ه4 \ش/D 1ود :ا' 5د j'ا3 و ?ا.‚ا $م dل@ ر"F يلا دو' دهاو,
304
I 304 G
و دهاش ر' ;.اF oا"9 و دا0>ت3ا زا ر"F \.و5 يف 5د Pاش.ا d&%تم
ه4 \3ا ي'داي' gا%4 \&" رW.د H"n ?ا"C.د' ه' ?ا.داع ها0تشا
$ع Lر* و ].وSت دو, k9ا ]قع دا0>ت3ا درBم ه' ا5 يAر9 ?ا.A
I ه.A 5د و دوش هدر4 PA يا>م 5د رfK و 5وF و د.A هدو% رهاmلا اَل D
6 ُ‡ِ TَP= ل? ُ‹3, <ّ 4ل? َ وُHَ& َ راَLْ/َf=ل? ُjِرْ دُي َ وُHَ& ُراَLْ/َf=ل? ُهُكِ رْ دُ8 Vug D I ه' ه4 ^ا5دا يف G1ا>iا
و \3ا رW.د يH"n ^ا5دا \.و5 يف ه هدش l9او \3ا \Kا.5د ين>م
^اR ?ا@ \Kا.5د j.رb ه4 \3ا $.ا \.A ين>م 7R رW.د H"n \.و5
و ]قع وا \Kا.5د j.رb هfل' \&" ر+' ه3ا# gا%>ت3ا يلا>ت j#
\.و5 يف دشا' !ه \.و5 ين>م ه' ^ا5دا aرفلا' رDا و \3ا ]مSت
ه4 \&" يداع يلا>ت وا Pد.د ه4 \3ا رهاQ و داهدر4 ?داع ر' ان'
يف و د.د Pاوتي% ي&4 د.ا%ن ا5 دو, وا ات دن"' دهاو, 74 ره
I يلا>ت هلو9 ]eم \3ا l9او يCلا 124 5د د""قتي' و c2bا' ?ا.داع اَي
ْمُك?َRَ ي ُ هGنِإ اَFِ ه, 8َNْ وَ> اَFُ هَ يِRُ 3,ل اَFُ هَ >اَ T,ل اَ Fُ هْ نَع ُ”ِ Jْ نَي , 2GنَX= ل? َ0, ْمُ"ْ يَوَ /َأ َdَRْ %َ أ اَ Fَ ك ُناَ<ْ 3Gzل? ُمُ"G نَن,تْ#َ ي اَ ل َمَiَ N -ِنَ /
6 َ نوُن, ْKُي اَل َ 0ي,Mّ4, ل َ Zاَ3,لْ &َأ َ S$~اَ3Gzل? اَنْ4َ ;َQ اG نِإ ْمُهَ نْ&َ Rَ 8 اَل ُ •ْ3َ) ْ 0, ُ هُ43ِTَ قَ& َوُH W• D و GLارعiاI
ا/Cل و دوشيم l9او ?داع cر, j.ر-' $8 و $"bا"ش \.و5 [ا%8iا'
دا0>ت3ا و 1اm>ت3ا ددر4يم \3او,5د 5اف4 ه4 ا5 هfr2م \•و5
هرت>لا اما و دنن"'يم H" ا5 اCA $"نمؤم و احل* و ا"0ا هfA ا' داهدو%
هللاد0ع ا'ا \لS3 gا9 ر"+' ي'ا $ع ه.و'ا' $'ا ه.او5 $م j03 ا%لK
gا9 هما"قلا 1و. Pونمو%لا هار. ]ه ]8 و Hع هللا $ع ير0,ا \لقK
124 5د ا5 \"rو5 ه4 \3ا PA هKرb و 5ا0,iا $م dل@ ر"F يلا !>
هللا :ات4 5د هfA gا# ين"ق. !لع gو+# ر' دنن4 ]%# ه%rا و يCلا
يق"ق# \.و5 زا ر"F HDره ه4 \3ا l9او GيلاI„' يد>تم رm Jفل
\.و5 زا P2rا3 :او8 5د \.و5 Jفل ه%rا 124 5د و د5اد يلا%ت#ا
gاؤ3 ارn ي&4 ين"ق. !لع gو+# زا و \3ا l9او هما"قلا 1و.
ا"د 5د رWم \&"n \ما"9 زو5 ه' ين"ق. !لع \"*و+, و در4يم
]ها دH \&" ]*ا# يلا>ت وا ?اف* و ?ا@ ه' ين"ق. !لع ا5 $"نموم
?ا.5ورX زا يلا>ت وا ?اف* و ?ا/' ين"ق. !لع gو+# دو, \ن3
يلع 7"ق. qر%لا !f# ه' و دشا0 ]*ا# ا5 ه>"ش رDا \3ا Pا%.ا
.\&" ;Bع دنشا' هتشاد د3اK $Q $.ا !ه PارW.د j# 5د ه&ف
305
I 305 G
!شش :ا'
?اول+لا !C"لع ا"0ا ه' Pا%.ا و ?و0 }ح' 5د
?ا08او زا يهاو و رماوا ه' دا0ع ف"لfت ه"مامادH ه4 \ش/D j'ا3
\e>' 7R دوش ي% ا"0ا \e>' Pود' ف"لfت و يلا>ت j# هم@ ر' \3ا
و يلل, هد"قع $.5د و دش ;8او Pاش.ا دH يلا>ت وا هم@ ر' H" ا"0ا
يلا>ت ي5ا' هم@ ر' H"n €"ه هn \3اد.وه و رهاQ \&ه ه4 يدا&K
ف"لfت ي5A د5اد $.ا Pا.اش \"'و'5 و \"هولا ه0ترم و \&" ;8او
1ر4 و ]6K Mح%' اما دوش"م l9او Pدو% Pار0%v"R \e>' و Pداد
و \&" \.اfش يا8 دننf رDا و \3ا \.انع $"ع دنن4 رDا \3ا
هللا دو' يم ;8او Pار0%v"R \e>' رDاو \ن3 ]ها ;ه/م \3ا $"%ه
و 1ا>ا Pا"' و Pانتما 1اقم 5د ا5 Pو%6م $.ا 5ا"&' ?ا.A 5د يلا>ت
دشا' ي% يتنم ;8او qادا 5د ه4ار.ز دومرف"% 5و4/م دو, Pا&#ا
I يلا>ت هلو9 ْم$ه3•كَ Jُ يَ& ,ه$8اَيَN ْمِهْ 3َ4َ ع وُ4ْ تَ ي ْمِه$ (ُ#ْ نَأ ْ 0, ا•لوُ >َ ر ْم$ه3,: َ•َ;َ / ْbِ إ َ Sِن, ْKُF= ل? !َ4َ ع ُ هّ4ل? G 0َ ْدَ9َ ل
6 o SِTُ _لاَ 4َ Y -,#َ ل ُ`ْ Tَ ق ْ0, ?وُناَك ْ نِ إَ& َ2َFْ ", a= ل?َ& َtاَ ت,"= ل? ُمُهُ F• 4َ ;ُيَ& Vƒ… D ?ر6# و GPار%ع gAI
هYا' اعد ه4ار.ز دو, ه.5@ j# 5د \3او, ي% اد, زا ارA !"هار'ا
?اول* ]"لVلا $ع ه.اf# يلا>ت هلو9 د5اد ين>م \3ا [و9ولا ;8او
I ه"لع هللا َlG نِإ ْم$ه3•كَ Jُ يَ& َ 2َFْ", a= ل?َ& َtاَ ت,"= ل? ُمُهُ F• 4َ ;ُيَ& َl$ 8اَيَN ْمِهْ 3َ4َ ع وُ4ْ تَي ْمُهْ ن, ا• لوُ>َ ر ْم$ه3,: ْ•َ;= /?َ& اَنG/َر
6 ُم3,"َ a= ل? ُJيِ Jَ ;= ل? َ5ْنَأ VWe D ه4 د.ا' يم ه"ماما دH ه4 \&اد د.ا' iا# Gهرق0لاI
\e>' و دا% دشا' وا 1اقم !.ا9 ه4 وا ي*و ا. ي0 زا يلا, Pامز €"ه
زا ه">03 و دن3انش ;8او يلا>ت ي5ا' هم@ ر' ا5 ي*و ;+ ا. ي0
Pامز d. 5د دا ود ره ي*و و ي0 دو8و :و8و' ].ا9 ه"ل"عا%3ا
ه"لBع و ه"ل6فم و \ش/D Pاش ;ه/م ر4@ 5د gوا :ا' 5د هYانn
د5اWا ه l-قنم ا5 ?و0 و دناد ;8او ا5 ي0 \e>' Pامز ره5د
;8او 5وما $.ازا ا5 H"n €"ه \ن3 ]ها و \ش/D !ه $.ا هYانn
:اتfلا اما \3ا ?رتع و :ات4 فلاVم H" ه>"ش هد"قع $.ا و دناد
و ?و0 زا يلا, ه4 ?وتK Pامز دو8و ر' دنf"م \لiد 5ا"&' ?ا.A 7R
يK ?و0 !ت, ر' د5اد {.ر* \لiد 5ا"&' ?ا.A H" و \3ا ?و0 5اثA
I PAرقلا _Zْ-َ v •`ُ "ِ / ُ هّ4ل? َ ناَكَ & َS.3ِTGنل? َمَ8اَ%َ & ,هّ4ل? َ لوُ>َ ر ْ0,"َ لَ& ْمُ"$ لاَQِ ر ْ0, 1 دَ)َ أ اَ/َأ cدGFَ aُ َناَك اَ
306
I 306 G
6 ا• F3,4َ ع …u D gا9 رشع l'ارلا `ا+لا يK ان#و. ]"Bا يK و G:اH#iاI
y"ل95اK !f"->. و !fحن%. ي'ا $م !fل ;لbا اا و $".5اوحلل ي&"ع
j# `و5 ين>%' يار0ع \vل 5د y"ل95اK و د'iا يلا ا%rاد !f>م Pوf"ل
دوC. و ا5ا+ زا ر"e4 ي>%8 و \3ام ر0%v"R ين"ق. 1ا و \3ا $"ق. و
يلعو'ا !Cنم دا هداد ?داCش $.ا' دا هدش Lرشم Pا%.ا Lرش' ه4
يK _اCن%لا و !.وقتلا :ات4 ;#ا* ;"0-لا هلH# $' ي&"ع $' ي"ح.
\شو ا5ا+ د5 5د ي'ات4 و د5وA 123ا دو' يار+ ]*ا 5د ه4 ;-لا
وا 5وCQ ر", و ام ر0%v"R \> 5د ه4 ]"Bا ?ا5ا0ع و ?ا5وت ?ا.A و
هدا.ز 7R :ا' $.5د ه%rا 5ا0,ا اما و در4 ر4@ :ات4 Pا5د دو' هداو,
ف-ل ه4 \&ا%ه هل•&م $.5د ه"ماما d&%تم و \3ا ا+#ا د# زا
\ش/D j'ا3 $.ا دا&K و \3ا ف-ل ],د !ه رما $.ا و \3ا ;8او
ه.ر>ش ?اf ه' هل•&م $.5د ه"ل"عا%3ا و \&" هداعا \8ا#
يولع !لاع 5د هfانY%ه دن.وD و دن.ا% d&%ت هف32K زا ه9ور&م
\3ا ?انrا4 5د+م ه4 ه"ل4 ه+9ا \3ا ي&ف و يل4 ]ما4 \&"لقع
و يل4 ]ما4 دشا' يلقع ر" يلف3 !لاع 5د ه4 د.ا' يم 1دقت ا%4
]قع \0& Pوn l.رشت 5د gو35 \0& 7R يل4 k9ا دشا' ي&ف
ه"ل4 ه+9ا 7ف Pوn l.رشت 5د ي*و \0& و داB.ا 5د \&لما4
^رحت \3ا 7ف و ]قع ^رحت' ^2Kا ^رحت هYانn و داB.ا 5د \3ا
ي*و و gو35 d.رحت' ?ا85د gا%fت3ا و ?اB يو&' ه"ا&ا oوف
5د 7ف و ]قع هف"ل, ود $.ا Pامز ره و ر+ع ره 5د ا/ه يلع و دشا'
ه%ه $.ا ه4 \&" هد"شوR ]9اع ر' و دنشا' 1ادم يلف3 !لاع
7ف و ]قع Pدو' iا و \3ا 1ا, هف&لK ?اKر,Hم و 1اهوا ?اKار,
ه%ه ر' يلف3 !لاع gا%تشا زا' \3ا ?و0eلا !ل&م ه4 يولع !لاع 5د
$"نمو%لا ر"ما ?ر6# زا و 1زi و ;8او ي4 \&.ولع !لاع 5د هYA
!Cللا \3ا رتاوتم ?5ا0ع $.ر' !ه ه"ماما ;ت4 5د دو5د \ف* 5د
و dتاول* فrارش ]>8ا ?ا4و%&%لا ي5ا' و !عاد و ?او#د%لا ي#اد
5د H" و j03ا%ل !تاVلا dلو35 و ^د0ع د%حم يلع dتا4ر' يماو
هل35ا \3ا د5او \3ا رتاوتم ه"ماما دH ه4 :انBA ياC0-, ي6>'
$"ما و gا9 Pا يلا !مiا $"' ه>Bه gوb و ]3رلا $م هرتK يلع
ر' هYانn ه0-, $.ا و هت%ق ر./ و هت%#5 ر"&' و هل35 !تا, و ه"#و
ين>م و د5اد \لiد H" هرتK [و9و ر' PانY%ه دننf"م \لiد ?و0 !ت,
ين>م 5د رDاو وا 1اقم !.ا9 ه و دشا' ي0 ه ه4 \3ا $"%ه ?رتK
307
I 307 G
ر"ما ?ر6# Pامز ه4 د.A 1زi د5اد 5وmنم ي0 Pدو0 Mحم ?رتK
.دشا' ?رتK Pامز H" ر0%v"R ?اKو زا د>'
5د ي0 ر'ار' ي0 ر"F و دا ?ا9ولVم $.رتC' ا"0ا هfA 1ود هد"قع
]6Kا وزا هfA يا8 هn دش داوت ي% هللادنع \لHنم و :ر9 و :اوث
ا5 Pاش.ا ه4 ه"ماما ياو3 123ا cرK l"%8 ;ه/م \3ا $"%ه و دوش
ه4 د5اد [ا%8ا دو, 5د9 $.ر' \3ا 5ا"&' 5اشKر, !ها' هل•&م $.5د
]6Kا Pامز ر,A ر0%v"R زا و دا ]6Kا 1H>لا يلوا ر"F ر' ر"ما ?ر6#
رC-م $'ا و دا هدو% ف9وت اCن.زا ي6>' 1H>لا يلوا j# 5د و دنت&"
و دناد اCن.ا ر'ار' ا5 ر"ما ?ر6# ي6>' و \3ا $"ف9وتم زا H" يل#
هرتاوتم ?ا.او5 و دا هدو% ه"ماما ر' l"نش د5 :ا' $.5د ه.د.ز Pوn
زا dلاه وCK qا"0iا $م ]6Kا ه%riا $م اماما Pا gا9 $م هfAر' Uا
]ها دا هد5وA دو, ;ت4 5د $"-03 و ر"ما ?ر6# ين>. هث2ث ه%rا
ر'ان' $f"ل دش lفترم ?رتع gاو9ا زا ;ل-م $.ا ?ا0ثا \8ا# ا5 \ن3
ين"لfلا يو5 دوش gوقنم يH"n H" ه"ماما ;ت4 زا هلا35 $.ا 1اHتلا
Pا و ه%riا $م ]6Kا qا"0iا Pا يلع $' د.ز $ع gو#iا 1اشه $ع
123iا ه"لع cدا+لا $ع ه.و'ا' $'ا يو5و gاX وCK dل@ ر"F gا9 $م
هللا qاش Pا qيB. ا%4 يلع $م هللا يلا ;#ا qا"0iا يلع kن. ام
$م رCQا 7R هللا :ات4 ا' Pاش.ا هد"قع $.ا \فلاVم اما و يلا>ت
5ا"ت,ا و ا"0ا qاف-*ا ر' دنf"م \لiد PAر9 1ا%ت ه4ار.ز \3ا 7%شلا
ي0 ه4 دنf"م \لiد {.ر* H" ]قع و !لاع 1ا%ت ر' Pاش.ا Pد.HDر' و
يها و رمA ا5وا و Pدات3رK وا يو&' ي#و و Pدر4 \عاbiا ;8او ا5
Pود' Pد"ادرD وا l'ات و ;.ا ا5 1اما و $ت,ا3 c2biا يلع !4ا# و
ي0 ره j# 5د يا>م $.ا Pوn و \&" 5و+تم يور' ي0 \"ل6K
ي% ]6Kا ي0 €"ه زا 1اما €"ه دوقفم 1اما ره j# 5د و دا دو8وم
l"%8 زا ه4 \3ا $"%ه ه%.ا l"%8 5د ه"ماما ;ه/م هfiا# دو' داوت
Uو+ 5د $"حلا* و ادCش و $"ق.د* ر' $""0 !.دقت و دا ]6Kا ا"0ا
و د.ا% يم هد3اK هد"قع $.ا L2, ر' {.ر* \لiد اB'ا8 يAر9
ه4 دنن4 يم ولF 5د9 PA [ورK 5د ه4 \3ا $"%ه ه"ماما هدعا9 هش"%ه
5د9 PA PاDدن' ي5اد ;ا8 ?ا"Cلا 5د هYانn دوش يم !هر' gو*ا
و ف-ل :و8و و {ل*ا :و8و' ].ا9 ه4 داتKا Pاش.ا رbا, داC Z"R
و دنتشD {.ا09 و 5ورش jل, و PاDدن' ه' PاDدن' gا>Kا jل, \0&
308
I 308 G
1و%ع و يلا>ت ي5ا' د"#وت و ددز !ه ر' ا5 \"هولا و \"'و'5 ه0ترم
y.ارش 5د PانY%ه ددر4 gا-'ا وا gد>' ا5 وا يزا" ي' gا%4 و ?5د9
ه%rا {.ادم و ;9انم 5د \&A [رK و ?و0 \'ا" [ا%8iا' ه4 \ماما
و دا هت,ا3 ]"ل@ و ر"ق# ا5 ?و0 ;+نم ه4 دا هدو% †ارKا 5د9 PA
;>ش زا \&.ا ه0>ش ه4 وا هرهاb ه.5@ و ر"ما :ان8 Z.ات3 5د
Pاش.ا \3د زا ا"0ا' Pا%.ا ه4 ددر4 ولF 5د9 PA \>.رش و Pا%.ا
ه4 دن.وW"م دو, هfiا# دمA 1زi Pاش.ا ر' ا"0ا ]"ل/ت و ر"قحت و \K5
ه0تر%' HDره \'ا" ه0ترم ه4 \3ا رهاQ رR و \3ا ?و0 \'ا" \ماما
:ا' $.5د Pاش.ا d&%تم و دور"م رتiا' و زا ه و د3ر"% \لا*ا
رتاKد 5د Pاش.ا Pا.اوش"R ه4 دنn ي5ا0,ا زا يشا \3ا دنn يتاC0ش
?ا.او5 PA gا# gوا هدو% Pا ;8و%' !f# و دا هتK5 هدر4 \0ث دو,
Pاش.ا qا%لع زا ه4 5ا0,ا \ح* ه' !f# \"ف"4 و Pاش.ا gا85 gا# و
زا' \3ا هدش 1ول>م ]+فم ا5 هلا35 $.ا PارQا دوش"م 5دا*
ه' ه4ار.ز د.A ي% \3ا ه"لو*ا هدعا9 jKاوم ?ا.او5 Pا' _اBت#ا
PA رهاm' gو9 7R دا a5ا>م فلاV%لا 5وCQ ]09 ي>-9 [ا%8ا
رW.د ?ا.اور' دا a5ا>م H" و در4 د.ا' ].وات د'i ]' دو0 او5 هاو5
رDا د#اور0, و cدا* زا ه.و'ا' $'ا و يلع $' د.ز زا ين"ل4 ?ا.او5 ]eم
د.ا0 d&%ت Pا' ?اداقتعا gو*ا 5د \3ا ينQ دشا' !ه a5ا>م ي'
$'ا و 7.5دا $'ا و هرهز $'ا ]eم ه"ماما ه>"ش $"ققحم دH هfل' در4
و \&" _اBت#ا ]'ا9 Pاش.ا qامد9 رe4ا و ي6ترم ف.رش و `ار0لا
5د ا5 دا#A 5ا0,ا ا/Cل و دا هدر4 5ا"ت,ا ا5 ;ه/م $"%ه Pاش.ا $.ر,اتم
gا9 ?ا.داقتعا 5د
)
ا*و+, هت&اد ;8او ارا د5 هfل' هدر%ش ].iد
د#اولا ر0, Pا gو*iا 1ولع يلا gو*ولا يدا0م يK يلحلا رC-م $'ا
و هد5 ;8و ه"لع gد. ام ه>bاقلا هلدiا يK د8و. !ل و ا%لع ي6ت9ا ا@ا
هfل' \&" دو8وم ه>bا9 ].iد و ?ا.او5 $.ا Pو%6م ه4 \3ا رهاQ
?ا.او5 PA 5وما $.ا ه%ه زا رm l-9 ا' و \3ا دو8وم PA L2,
و ?اC0ش Pازا يدنn هو% j.ر-' هYانn د5اد ام ر' !ه \لiد
يrاف, Pاش.ا qاعدم ر' ?ا.او5 PA \لiد ه8و5د و !"ن4 د5او ?ا.او5
ا"0ا ر' ددو' ]6Kا !لع 5د ه%rا هfA gوا هC0ش !"rا% Pا"' \&ه ه4
I د.امرف"م يلا>ت ياد, ه4ار.ز ه0ترم 5د دنشا' ]6Kا 7R c5$ناَق َوُH ْم,H$ راَي,i
َنوُFَ 4ْ ;َي اَ ل َ 0ي,Mّل?َ& َنوُFَ 4ْ ;َ ي َ 0ي,Mّل? nِ وَتْ(َ ي ْ`َ H ْ`ُ ق ,ه./َر َ2َFْ )َ ر وُQْ Rَ يَ& َIَR, %َ „=ل? ُرَMْaَ ي ا' F$ •اَقَ& ?'د$Qاَ > ِ`ْ 3ّ4ل? َ ZاَنَN
309
I 309 G
6 $tاَ Tْلَf=ل? وُ ل&ُأ ُ Rّ كَ Mَتَي اَ FG نِإ e D ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع يدوارلا يو5 د9 و GرمHلاI
و !ل>لا' qا"0iا يلع ]3رلا $م 1H>لا يلوا ]6K هللا Pا gا9 12&لا
ام !ل3و ه"لع هللا يل* هللا gو35 !لع و !C"لع انل6K و !C%لع انث5و
هلو9 2ت و !ل3و ه"لع هللا يل* هللا gو35 !لع ان%لع و Pول%>. i
I يلا>ت َ0ي,Mّل? nِ وَ تْ(َي ْ `َ H ْ`ُ ق , ه./َر َ2َFْ )َ ر وُQْ Rَ يَ & َIَR, %َ „=ل? ُرَMْaَ ي ا'F$ •اَقَ& ?'د$Qاَ > ِ `ْ 3ّ4ل? َZاَنَN c 5$ناَق َوُ H ْم,H$راَي,i
6 $tاَ Tْلَf=ل? وُ ل&ُأ ُ Rّ كَ Mَتَي اَ FG نِإ َنوُFَ 4ْ ;َ ي اَ ل َ 0ي,Mّل?َ& َنوُFَ 4ْ ;َ ي e D هfA هC0ش $.زا :او8 GرمHلاI
و !لع 5د ه%rا يتدا.ز ر' دنf"م \لiد هح+لا aرK يلع ر0, $.ا
يم lل-م ورQا 1دقتم !لع ر' ر,اتم ه4ار.ز $"ل3رم 1ولع :ا>"ت3ا
!لع هC0ش 2' $"ق'ا3 qا%لع زا ر,اتم Pامز 5د ي+Vش Pوn و دشا'
ه4 1دقتم ا. ر*ا>م qا%لع L2V' دنf"م هbا#ا ا5 ا%لع PA l"%8
$.زا و ددن' ي% ?5و* $.ر,اتم و $.ر*ا>م 1ولع ر' Pاش.ا هbا#ا
يا8 هn دوش ي% ]*ا# !ه !لع 5د يل4 \ل"6K يrH8 \ل"6K
].ا&م ه4 Pامز $.ا يوح !"ن4 $شو5 يلاe%' ا5 $.ا و رW.د ?اف*
و يرهزا و 1اشه $'ا و dلام $'ا ف"ا+ت و ي>9او و :ا0ل و ه"Kا4
وا !لع هC0ش2' د.ا% هbا#ا دا هتش/D j'ا3 ه4 ا5وح qا%لع هر"F
d. ره ه4ار.ز دو' دهاو, $.5و4/م qا%لع $.زا d. ره !لع ر' هدا.ز
و \شاد يع2bا وا يrاز l0b ?اf و رW.د ه8رVت&م ].ا&%' اCن.زا
ر' يوح $.ا و 5اfKiا j#2ت' ]ماfتت ا%ا ?اعان+لا ه4 \3ا 5رقم
€"ه ر'ار' وح 5د وا ه0ت5 ه%Cن.ا ا' و \3ا هدر4 ]*ا# [2bا اCA ه%ه
ه4ار.ز د35 هn \ل"6Kا' ات دو' دهاوV $.5و4/م qا%لع $.زا يf.
PA ].iد' ا5 ].ا&م و رfK و 5وF و رm j%>ت و !لع 5د ~و35
?وق' ه5دا ].ا&م _ارVت3ا و $تKا.5د ا5 هق"9د ره /,ام و $ت,انش
5و0ع و :ا>"ت3ا 2*ا ه4 \3ا يتل"6K هلا*ا :رع 124 l0تت و kحفت
ه4 \فD Pاوت ا5 Pامز $.ا يق-نم oا"قلا ا/ه يلع و د35 ي% Pاد'
هدو'5 \ق'ا&م يوD ان"3 $' يلعو'ا و ي'ا5اK ر+و'ا و و-35ا زا
اCن.زا ا5 d. ره ه4 د5اد [2bا اCن.ا ه%ه ?ا8رVت&م ر' هfiا# \3ا
$' ]"ل, ر' دشا' هداو, يف"3 aورع ه4 يلفb و دو0 ]*ا# هت0لا
1زi :اوث !لع ?رe4 زا $f"ل ان%ل3 دش داوت ي% j.اK و رتر' د%#ا
iا و !لع ?رe4 ر' ه \3ا :اوث ?رe4 ر' هللا دنع ]6K 5ادم و د.ا"
[ا%8iا L2, وه و د.A 1زi ي3وم ?ر6# ر' ر6, ?ر6# ]"6فت
ه4 \3ا !لع PA \3ا :اوث ?رe4 ;8وم ه4 !لع ?رe4 $f"ل ان%ل3
310
I 310 G
5د \3ا دارم !لع Pا%ه و هدrاز 1ولع ه دشا' ]%ع و داقتعا 5ادم
I \.A $tاَ Tْ لَf=ل? وُل&ُأ ُ Rّ كَ Mَتَي اَ FG نِإ َ نوُFَ 4ْ ;َي اَ ل َ 0ي,Mّل?َ& َنوُFَ 4ْ ;َ ي َ 0ي,Mّل? nِ وَتْ(َ ي ْ`َ H ْ`ُ ق ا5 ي0 ره و G
و يتدا.ز رDا دو' ]*ا# !تا ه8و' \3ا ]%ع و داقتعا 5ادم ه4 ي%لع
]"لد دو' دهاو, رW.د 1ولع 5د دشا' ا5 ا%لع رW.د ا. ا5 ه%rا يتل"6K
Ž"ل0ت هدCع زا دشا0 ]*ا# !تا ه8و' ي0 5د !لع PA رDا هfA اعدم $.ا
دماBا gو+ح' هوWn يو زا \e>' aرF و د.A ر' هوWn 1اf#ا Pا"' و
رm gا9 5@ ي'ا $ع Z04 $' $&# \.اور' دنن4 d&%ت 1ود هC0ش
ر", ا/هI gا9 و ;لاb ي'ا $'ا يلع يلا !ل3و ه"لع هللا يل* ي0نلا
$"%ه \.او5 ه' H" و G$"X5iاو ?او%&لا ]ها $م $.ر,iا و $"لوiا
gو35 ينثد# gا9 oا0ع $' هللاد0ع $ع ].او ي'ا $ع Z04 $' $&#
$م رش0لا ر", يلع ]"rار08 يل gا9I gا9 !ل3و ه"لع هللا يل* هللا
ه"ماما ه4 \3ا 7ن8 Pازا ?ا.او5 $.ا هfA :او8 Gرف4 دقK ي'ا
j'ا3 \&ه ه4 ي%&9 اCن.ا هاو5 \لا# و اCA \.اور' دا درفنم
H"# زا ر0, ود ره $.ا !ه ه"ماما دو, دH ا/ه lم و \3ا هدش $شو5
$م و Z04 $' $&# ه4ار.ز د5اد \35د دن3 و دا y9ا3 5ا0تعا
!Cلا85 qا%لع ه"لع k ا%4 دا qاف>X و ]"هاBم ه%ه هاورلا $م هد>'
$.ا ]eم 5د ا"0ا ر"v' k"+Vت ه4ار.ز دن"ش ي% اعدم ر' ه%Cن.ا ا' و
دنشا' هدرf ر4@ اBf. رDا \3ا l.ا@ و l.اش gو35 124 5د ?امو%ع
Uو+Vم 1اع و دو' دهاو, 5وmنم و pوحلم رW.د ياها8 ر' oا"9
ان%ل3 ?ا.داقتعiا يK ه' ا0>.i \3ا ينQ \B# ا. دوش ي% \B#
$.ا ه4ار.ز ?ا9وiا يK 1و%>لا !ل& i $fل UاVشiا يK 1و%>لا
[اH2' و هC0ش2' دو, ر0%v"R :ان8 5د ا5 ر"ما ?ر6# هماع \.ر",
$"لوا و رش' هل%8 5د دو' ]6Kا ر"ما زا ر0%v"R هfA \CB' دو' ]*ا#
$.ر,A و $"لوا زا دارم و \3ا \9و PA ر"F دارم 7R ],اد $.ر,A و
]6Kا هi هن&لا ]ها دنع {"ح* وه و دا \9وA $.ر,A و $"لوا
دنن4 d&%ت 1و3 هC0ش [اH iو ه"K 5و/حم iو هK2, Pامز يKرش0لا
:ات4 5د ي%قلا ير>شiا فل, ي'ا $' هللاد0ع $' د>3 \.او5 ه'
ين"لfلا :وق>. $'د%حم \.اور' و 12&لا ه"لع رف>8 ي'ا $ع Uا+9
هلو9 ر"&فت يK iا9 ا%Cا 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع يKاfلا يK
I يلا>ت 6 ا• 43,4َ ق اّلِإ ِ مْ4, ;=ل? َ0, ْمُت3$8&ُأ اَ َ& -. /َر ِRْ َ أ ْ 0, ُ@&ERل? ِ`ُ ق $@&ERل? ِ 0َع َlَ نوُ لَfْ(َيَ& CO D
$%م د#ا lم $f. !ل ]"rاf"م و ]"rر08 $م !mعا jل, وه Gqار3iاI
311
I 311 G
دن3 5د هfA :او8 !هدد&. و !CقKو. ه%riا lم وه و د%حم ر"F ي6م
ه4 \3ا 1ول>م وا gا# و \3ا l9او !لا3 $' 1اشه gوا }.د#
ر"+'و'ا 1ود }.د# دن3 5د و دو' ه%rا ?ر6# Pو>لم و Mحم !&Bم
qاشKا و ه%rا ?ر6# ر' هدو% دو, :/f' Lارتعا دو, ه4 \3ا
يKانم }.د# $.ا ياوحK $f"ل هتح* ان%ل3 هدر4 Pا5اوD5H' Pا 5ار3ا
\3ا ي&4 :دوم و j"لاتا' _اتحم ه4ار.ز \3ا ه%rا و ر0%v"R \%+ع
دنت&" :دوم و j"لاتا _اتحم PاWتشرK ا/Cل و دشا0 1و+>م دو, ه4
ا5 ه%rا و ر0%v"R :ان8 j03 ام qا"0ا زا رهاQ Pا+ق رما $.5د 7R
و jKوم دوV' دو, و دنتشاد \%+ع gا%4 اCA ه4 دوش"م ]*ا#
ره 5د ه4 دو' يق"لاتا ه' _ا"ت#ا ا5 ه%rا و ر0%v"R :ان8 و ددو' دد&م
$.زا هللا@ا>م د5اد \3ا5 ها5 ر' و دزا3 5اد ر0, ا5 Pاش.ا \9و
وا \%+ع †رش ر0%v"R هار%ه `و5 Pدو' ه4 !"rوD H" و د3اK gا%ت#ا
qا"0ا 7R \&ه رDا در4 د.ا' 5ا"ت,ا ا5 يf. jش ود $.زا ه ا. \&ه
]bا' وه و دنشا' 1و+>م ر"F دو0 اCA هار%ه `و5 ه4 j03 ام
!C&فا د# يK دنشا0 1و+>م ه%rا ور0%v"R 7R \&" رDا و [ا%8iا'
دمA 1زi ه%rا و ر0%v"R ر' qا"0ا ]"6فت و `و5 يق"لاتا' ددش _اتحم ه4
و `و5 \0#ا+%' اCن.ا و ددو' 1و+>م `و5 \0#ا+م Pود' اCA ه4
داقتعiا :ات4 5د ه4 \3ا يدر4 اشا%ت ا5 ه.و'ا' $'ا N"ش 1اقم $.5د
و د%حم $م ]6Kا اقل, jلV. !ل هللا Pا د.A ر&"م دنل' uا0' دو,
Pا و !ه ر"F $م رe4ا !C0ح. هللا Pا و هللاqا0#ا ;#ا qiوه و ه%riا
5د Pاش.ا ?ر6# دو, زا' هت.ر' و هقل, l"%8 $م رe4ا !C0ح. هللا
ه+9 $%6تم ه4 يل.وb ر0, $%X 5د {"ح* \.او5 ه' يلامiا :ات4
!C"لع هrا'A $ع cدا+لا $ع \3ا ر"ما ?ر6# ا' ارهز ?ر6# h.وHت
و هfr2%لا $م هنBلا Pاf&ل gا9 يلا>ت هللا Pا دا هدر4 \.او5 12&لا
;#ا $م يلا qا&نلا ;#ا \8وز يا iا اC"K $م و ]3رلا `او5ا
ا"0ا هfA ر' دنf"م اد {.ر* \.او5 $.او $""0نلا د>' يلا gا8رلا
$.5د ه.و'ا' $'ا 5/ع و ر"ما ?ر6# زا يلا>ت ياد, دH دا رت'و0حم
دشا' ي% هmKا# ا5 وWFو5د هfA ر"F {"09 \KاCت و {.ر* M9انت
و ;ها/م 5د \KاCت و M9انت !&9 $.ا و دوش"% 1ول>م رW.د يH"n
دان3ا \لع $.5د ه.و'ا' $'ا N"ش و \3اR ات ر3 زا ه9رK $.ا ].iد
ات !.5ا"' M9انت $.ا يار' يلاeم ه"K $ح ام هل•&م $"%ه زا \3ا ه%ه
?ر6# ه4 دننf"م يوعد ه"ماما l"%8 2eم دتKا" Pا"م 5د ي0ن8ا 124
312
I 312 G
N"ش و دو, Pامز ر0%v"R ياو3 Pار0%v"R l"%8 زا دو' هللا Lرعا ر"ما
هللا يل* ي0نلا $ع هللاد0ع ي'ا $ع د5اد يت.او5 :ا' $.5د ه.و'ا' $'ا
و ااiا هللا Lرع ام يلع ا.I هنع هللا يX5 يل>ل gا9 ها !ل3 و ه"لع
$'ا ه>"ش دو, زا' Gاا و هللاiا dKرع iو \ا و هللاiا ينKرع i و \ا
يل* ي0نلا $ع 5@و'ا زا يل.وb ر0, $%X 5د _ار>%لا :ات4 5د ه.و'ا'
?او%&لا يلا ي' _رع ا%لI gا9 ها دا هدر4 \.او5 !ل3و ه"لع هللا
a5iا يلا \>85 ا@ا اولا9 و يلع او%ل3 و qا%3 ]4 هfr2م يqا8
هfr2م ا. !Cل \لقK ].وb هل ان9وش Pا ه%لعا و 12&لا انم ا"لع ار9اK
}.دحلا ر,A يلا G!fKر> i !ل اولا9 هKر>%لا j# انوKر>ت ]ه ي'5
هKر>%لا j# ا5 Pا%3A ر' هfr2م ه4 در4 \لiد {.ر* \.او5 $.ا 7R
ه' d&%تم ر0, 5د ه4 ير+# 7R دو' ]*ا# $"نمو%لا ر"ما و ر0%v"R
ا5 ه.و'ا' $'ا N"ش !ه اBن.5د \شD Mحم ]bا' \3ا l9او ا8ود 5د
`ر+م gوا ر0, H" و دوش"% 1اBار3 يH"n ي5رقم 5/ع زا ر"F
j# ا' رهاmلا وه ا%4 اد, \Kر>م ]*ا ا5 ]35 و ا"0ا هfا' \3ا
يv0ن. ا%4 اد, \Kر>م ار4ره و دو0 ]*ا# دار%لا وه ا%4 اد, هKر>م
5و4/م ر0, H" و دو' دهاو, هوWn \لا35 و ?و0 ].ا9 دشا0 ]*ا#
$م و $"ن&# ]eم 5اCbا ه%rا زا \Kر>م j# يف ر' دنf"م \لiد
]"6فت :ا' 5د Pاش.ا ?اC0ش gا# Pوn !C0ه/م L2, وه و ا%هدC'
5د Pاش.ا ولF ه4 دمA 1زi iا# دش 1ول>م هو% j.ر-' ا"0ا و ه%rا
$.ا j.i ه4 يل"+فت ه' ا"0ا j# 5د Pاش.ا \اها و ر"قحت و ه%rا j#
و ه&لاBم ;0&' Pا%.ا ا' درم ات !"rا% Pا"' \3ا ر+تVم هلا35
j# 5د و ددرD ه هدنمرش \ما"9 زو5 5د ا"0ا يو5 زا ه9رفا \0#ا+م
د5اد Pاش.ا يD5H' داقتعا ه4 \ما qاحل* و ا"لوا رW.د و ه%rا ?ار6#
.دور Pور"' gادتعا هدا8 زا
\&A 12&لا !C"لع ا"0ا ر"قحت و ه%rا j# 5د Pاش.ا ولF هل%8 زا
Zن.رKA ?ا/لا' دو+قم و \3ا ه%rا يل"فb ا"0ا Z.اد"R دن.وD ه4
دن.وD و دنن4 5رقم ;.ا يل"فb ا5 ]"*ا ه4 دام Pاد' $.ا و دو' ه%rا
d&%تم ]ق>لا L2, وه و دو' ;.ا ;+ يار' Mحم ]"*ا ;+
ه4 Pا%>نلا $'د%حم ين>. \3ا د"فم N"ش \.او5 :ا' $.5د Pاش.ا
$'د%حم $ع \3ا ي3وb رف>8 و'ا N"ش و ي6ترم ف.رش دات3ا
ه"لع هللا يل* هللا gو35 \>%3 $"نمو%لا ر"ما gا9 gا9 هف"نحلا
313
I 313 G
هللا jلV. !ل اiول qا"*وiا د"3 \ا و qا"0iا د"3 ااI gوق. !ل3و
\3ا 1و9 ?ا.رتفم زا ر0, $.ا و Gqا"0iا iو هfr2%لا i و يلع ا. هنBلا
\3ا هر"F [انتمi يشلا [انتما ه4 iول 1وCفم 5د ه4 ار.ز هC0ش 2'
[انتما ;"ترت iا و \3ا ي5ورX gوا ?ا0ثار' ياث يف _ا"ت#ا و ف9وت
دو8و ف9وت اBن.5د و اد8 يC.د' وه و دوش gوق>م gوا [انتما ر' وا
دشا' يف9وت رDا \3افتiا {.ر* ر"ما و ?ر6حA دو8و ر' ا"0ا l"%8
و دو' دهاو, دا \0& هل&ل3 ],اد ه4 يار0%v"R و 1ار4 qا'|' \0&
دوش اد"R هعا%BA ه4 دو' H.ا8 و ?و0 Pاون>' ه ?و'ا Pاون>' !ه PA
دو, \ن8 و هfr2م j# 5د و دوش ر0%v"R و دوش ي5ا8 اCا ]& ات
Pاش.ا Jفح' ]4وم ه4 هfr2م رWم ا.اد, 5ا' \&" 5و+تم !ه 5دقن.ا
\ن8 زا و Pاش.ا gا%عا \'ات4 و Pاش.ا ?ر+ و دادما' 5ومام ا. دنشا'
ه4 دش 1ول>م 7R دشا' Pاش.ا ?اقل>تم و Pاش.ا $f&م ه4 ي>Xاوم
هfل' دش"% Zتق"ق# ين>م Pازا دارم دو' يم !ه {"ح* ر0, $.ا رDا
j# 5د و دو, j# 5د \3ا j# ?ر6# \.انع Pا"' Mحم aرF
و رهاQ j.رb ود رC' 1اا داش5ا و jل, \.اده هfA و ر"ما ?ر6#
ياث 5د+م و دا :انBA :اح*ا و Pا5ا. l"%8 gوا /,ام ه4 $bا'
ها5 ود ره ياCتنم و ]323 و cرb ;لاF 5د \3ا ر"ما ?ر6# :ان8
و \3ا يدش ا"*وا و ا"0ا l"%8 زا رتش"' ام \3د ر' \3وا ?ر6ح'
دش داوت ي% ا"0ا ر' yقK ر"ما ?ر6# ]"6فت 1Hلت&م ين>م $.ا
]"6فت 1Hلت&م رW.د qا"شا [و%Bم ر' qا"شا [و%Bم ]"6فت ه4ار.ز
.[و%Bم ر' دا#A ]"6فت يا8 هn \&" !ه دا#A ر' دا#ا
ر' \KرD cاe"م ا"0ا و هfr2م زا يلا>ت j# دن.وD هfA 1ود ولF
\3ا ]قع L2, {.ر* !ه ين>م $.ا و Pاش.ا \عاbا و ه%rا \.iو
Pامز 5د Pاش.ا هfا ا' ي>-9 !لع دو8و ا' ا"0ا زا cاe"م $تKرD ه4ار.ز
و ?ر+ cاe"م /,ا زا aرF \3ا Mحم }0ع دو' دنهاوV ه%rا
$.ا دشا0 Pامز داحتا Pوn و \3ا {.ادم رش و ;9انم Pا"'و \اعا
!تا, \> Pا"'ر' cاe"م /,ا زا هYا و د.ا يم 5ا4 هY' cاe"م /,ا
?و0 Uو+ ه4 \3ا \C8 $.ا' 7R هدش l9او د"Bم PAر9 5د qا"0iا
و gزا ه.وا%3 ;ت4 5د :ا09 يلاع PA ]rا%ش و ?و> و :انBA
[و-قم Uو+ PA 5اCQا \8ا# \9و 5د :ات4 ]ها Pدو' و دو' `ر+م
دو, \ما ه' Ž"ل0ت و !"Cفت ا5 Uو+ PA ات دنتKرD cاe"م ا"0ا زا 7R ه'
314
I 314 G
و ر"vت ي' ا5 Uو+ PA Pر9 د>' ار9 ات دنتKرD Pا"تما زا و دن.ا%
ه ه4 ه%rا \ماما L2V' دن.ا% 5اCQا ه8احلا دنع د5اد pوفحم ].د0ت
ه' \8ا# هو \شD h.ا5 j'ا3 !ما 5د ه و دش gزا ا"0ا ;ت4 5د
Pوn دوش"م \'اث \9و ر0%v"R kن' \ماما ه4ار.ز داتKا اCA 5اCQا
هتفD و دش !ه l9او يت>8ارم :ا' PA 5د :ات4 ]ها ا'و \3وا \'ا"
يم 5ورX رما $.5د cاe"م $تKرD رDا دو0 ي5ا0تعا :ا' $.5د ا5 Pاش.ا
دنتKرW"م cاe"م Gا%Cنع هللا يX5I Pا%eع و رf'و'ا زا ه4 يت&.ا' دو'
?اقث !"اوV' 1وتVم هد"ا&.و Pاش.ا زا يوعد iو هماار'ا هfل'
Pو5اه و ي&"ع و ي3وم زا ه ددومرف"م ر"ما ?ر6# هلاو# هدو%
و ر.رقت و ه%rا \ماما ;+F 5د ا5 Pاش.ا [ا0تا ه و Pاش.ا دو, ه ه4
\.او5 ]*اح"' ولF $.5د هورD $.ا d&%تم و دو' يل,د PA !"ل&ت
\>%3 gا9 !ل&م $'د%حم $ع \3ا 5اف+لا $&حلا $'د%حم
$' يلع ه.iو' $""0نلا cاe"م /,ا هللا Pا gوق. 12&لا ه"لع رف>8ا'ا
دواد $ع د"#وتلا :ات4 5د ه.و'ا' $'د%حم \.او5 H" و ;لاb ي'ا
Pا هللا دا5ا ا%ل gا9 ].وb ر0, يK 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا ي9رلا
هللا gو35 j- $م PاfK اا $م gا9 و ه.د. $"' !هرش jلVلا jلV.
!Cل%حK ان'5 \ا اولاقK ه%riاو $"نمو%لا ر"ما و !ل3و ه"لع هللا يل*
$م يتاما و ين.د و ي%لع هل%# qiوه هfr2%لل gا9 !ث $.دلا و !ل>لا
اولاقK هعا-لا' رفنلا qiوCلو ه"'و'رلا' هلل اور9ا 1دA ين0ل gا9 !ث يقل,
هfr2م زا cاe"م /,ا هق'ا3 \.او5 و \.او5 $.5د ا5ر9ا ان'5 !>
$.ا Lرش و ]6K 5اCQا Mحم ه.واث \.او5 5د هfل' \&" 5و4/م
ين>م هfr2م زا cاe"م /,ا ه4 \3ا رهاQ و هfr2م دH \3ا ?ار6#
زا cاe"م /,ا ه4ار.ز \&" ],اد هfr2م cاe"م €"ه 5د ا/Cل و د5اد
]%تحم Pاش j# 5د ود ره Pا0+ع و \عاb ه0ن8 ه4 \3ا $"فلfم
I ه4 هfr2م L2V' \3ا ُrاGنل? اَ Hُiوُقَ& ?• راَن ْ مُ"3,4ْ Hَأَ& ْمُ"َ (ُ#ْ نَأ ?وُق ?وُ نََN َ 0ي,Mّل? اَهE يَأ اَ ي
6D َن&ُRَ ْKُ ي اَ َنوُ4َ ;ْ#َ يَ& ْمُHَRَ َ أ اَ َهّ4ل? َ نوُ Lْ;َي اَ ل 6]i?َ د,v ]¤اَ 4, ^ Œ 2َ"$ •اَ4َ اَهْ 3َ4َ ع ُ IَراَX, a= ل?َ& ƒ D G!.رحتلاI
\.او5 $.5د H" و \8ا# هn Pاش.ا زا cاe"م /,ا \3ا Pاش.ا Pاش
\3ا 1اع ه4 1دA ين' Jفل زا رWم \&" !ه ا"0ا cاe"م ر4@ هر",ا
هنم k, د9و iا 1اع $م ام ه4 \3ا 5وCشم ]eم و دوش هد"%CK
:ان8 5د $"%ه ر+حنم \عاb cاe"م /,ا \.او5 $.5د H" و M>0لا
و 1H>لا ولوا qا"0ا \عاb :اB.ا 7' 7' و \3ا ه%rا و ر"ما و ر0%v"R
315
I 315 G
د.د \حل+م اد' j.ر-' gاحلا ياث \3ا l9او هC0ش 2' ه4 !هر"F
Pان'ا 5د H" \3ا هورD $.ا هاو, رbا, ه4 يت.او5 و دشا' هدش \9و
$ع ].وb ر0, يK ه.و'ا' $'ا يو5 و دوش يم هتKا. ه.و'ا' $'ا N"ش
ا%ل ها !ل3و ه"لع هللا يل* ي0نلا $ع هنع هللا يX5 oا0ع $'ا
ا"لع Pا و يقل, يلا يلو35 dاI 124 د>' gا9 ه'5 ه%ل4و ه' ير3ا
يقل, l"%8 و يتfr2م و $""0نلا cاe"م ?/,ا $"نمو%لار"ما ي"لو
$' د%حم ا*و+, Pاش.ا gا85 و ه.و'ا' $'ا و5اف* gاو#ا و Gهت.iو'
5ا0,ا $.ا pافلا \4ا45 و \3ا $شو5 \&ه ه4 ي%&9 هر"F و !ل&م
ا5 \ن3 ]ها ا/ه lم و \3ا ارتKا و :/4 هfA ر' \3ا gداع هاوD
ه"8وت و ].وات ا. ?ا.او5 $.ا ف">6ت و $"هوت \8ا# يلا>ت هللا ]6ف'
!ل>' ;قلم ه>"ش !عH' ه4 ي6ترم ف.رش ه4ار.ز هدا% ?ا.رتفم $.ا
5د دو, ;قل $.ا {"ح+ت يار' 5رvلا و 55دلا :ات4 5د \3ا يدCلا
هدر4 PA qارتKا و lXو' 1H8 و هدو% 1ا%ت هvلا0م cاe"م ر0, ;./fت
I 6 ?•Jيِ Jَ ع ا†يِوَ ق ُهّ4ل? َ ناَكَ & َلاَ ت,9= ل? َSِن,ْKُ F= ل? ُهّ4ل? !َ #َكَ & ?'Rْ 3َ% ?وُلاَنَ ي ْمَل ْمِه, |ْ 3َ‚ِ / ?&ُRَ #َك َ 0ي,Mّل? ُهّ4ل? G iَ رَ&
WO D .G:اH#iاI
qافت9ا و دا هدر4 ه%rا زا 5اوا oا0ت9ا ا"0ا دن.وD هfا 1و3 ولF
هوWn 1دقتم ه4 دوش ي% gوق>م €"ه و هدو% Pا5اوD5H' $.ا5اثا
Pاش.ا ه%rا gاو#ا رDاو دن4 5اوا oا0ت9ا وزا و د.ا% ر,اتم 5اثA qافت9ا
ددو% ه \ق.رb !"ل>ت Pاش.ا' هلا*ا ارn 7R دش"م 1اCلا و ي#و' ا5
ا%ش در4 دنهاو, !&9 $.ا Pا"2K ه4 دو' 5ورX هn ].اb i ].و-ت
ر' و د.5A اB' \عاb P2Kو P2K ا%ش ه4 دو' $.ا ر+تVم دنن4 اCا [ا0تا
ا5 ي&4 5اوا oا0ت9ا و 5اثA [ا0تا ه4 \3ا رهاQ ]قع ;#ا* ره
\.انع وا' ه-3او"' ?ا85د' gو*وو ?اB ها5 \Kر>م ه4 \3او,5د
و !f# و ;ت4 gوH و ه%لاfم و ي#و Pاش.ا ا' هاD ره دا هت,ا&
دو' 5ا4 5د هn Pدر4 دو, ر"F [ا0تا ا5 Pاش.ا دش يم ه-3او2' 1اf#ا
ي0 €"ه ه4 \3ا \'اث ه"عرش هح"ح* 5ا0,ا و N.5اوت يو5 زا H" و
!B l.ارش j'ا-م ?2ما>م و ?ادا0ع رW.دو h#و هو4ز و زا% و هزو5
و $"rA هورD $.ا !عH' ه4 يلماع ي3ا0ع lما8 ا. !3اقلاو'ا $.دلا
7R هتشاد _او5 j.رb $.ا وا \ما 5د ه و هدر4 ه \3ا ه%rا j.رb
!ه ولF $.5د Pاش.ا d&%تم و د5اد ين>م هn ا"0ا زا ه%rا 5اثA [ا0تا
ه"مامiا $م هر"F و N"شلا يو5 \3ا ه.و'ا' $'ا N"ش GPان'اI Pا%ه
316
I 316 G
هللا' @وعا هت5و* ام يرf&>لا $&حلا د%حم ي'ا yV' د8و ها ا6.ا
ي9ا3 و ي0نلا و :ا'5iا :5 او& و :اتfلا ?ا%fحم اوK/# 1و9 $م
$حنK $"قت%لا 5اد !"> و ير0fلا هما-لا يmل و :ا&حلا 1و. رثوfلا
و يدCلا 5ادم $ح 1ارfلا و ه.iولا و هو0نلا ان"K و !mعiا 1ان&لا
و ا5اثA Pوفتق. و ا5اوا $م Pو&0تق. اوا4 qا"0iا و يقثولا هور%لا
$.ا و jحلا 5اCQi gول&%لا ف"&لا و jلVلا يلع هللا هB# رCm"3
هدر4 اشا دو, ه4 \3ا ه5وHم ه%95 ;#ا* [رتVم ارهاQ ?5ا0ع
دد"نش ا8ره دو, ه9رK $.او هتشو يرf&ع $&# 1اما ?ر6# 1ان'
زا ا5 ه"ن.د 5وما و دننf"م دا%تعا Pار' هKر+"' \3ا 1اما P2K y, ه4
†و-, 5د oا0ل و ]>8 ه4 دنش.دا ي% 5د9 $.ا دن.ا% يم /,ا اBا
Pاش.ا دو, ه ه4 هتش/D PاD5H' ه' \0& ا*و+, \3ا h.ا5
و Pاش.ا †و-, \Kر>م ا5 1درم ه و دن.امرK ;./fت ات دادو8وم
زا ;Bع و \3ا ]*ا# ي'ا"%4 ;0&' †و-, PA \,انش 5د ?5اCم
دا. هmلvم Pا%.ا دو, G?اداقتعiا :ات4I 5د ه4 \3ا ه.و'ا' $'ا N"ش
HDره ام دننf"م ام ر' \ن3 ]ها ه4 هد5و, \V3 ياC%&9 و هدر4
ر0, $.ا زا' !ت&" وزا ?ا.A و 5و3 †اق3ا و هللا :ات4 ف.رحت ]'ا9
هدر4 \.او5 دو, :ات4 5د \3ا Pو%6م $"%ه Zلوا ه4 ا5 [وXوم
وWFو5د ه4 در4 د.ا' دا. Pاش.ا Lرb زا ي5رقم 5/ع Pا%ه !ه اBن.5د
.دشا' ي% هmKا# ا5
Pاش.ا و دو' دنهاو, ر"ما ?ر6# و5 7R ا"0ا دن.وD هfA 15اCn ولF
\.او5 Pاش.ا d&%تم و \ما"9 زو5 5د \K5 دنهاو, ا"0ا Z"R Z"R
$ع ياولحلا \ما+لا ي'ا $ع يKا4 5د \3ا ين"ل4 :وق>. $' د%حم
ه"لع هللا يل* د%#ا iا ينمدقت. i $"نمو%لا ر"ما gا9 gا9 رف>8 ي'ا
$' {لا* $ع !.اقلا :ات4 5د Pاداش $' ]6K \.او5 H" و !ل3و
$"نمو%لا ر"ما gا9 gا9 هللاد0ع ي'ا $ع هللاد0ع $' $&حلا $ع هH%#
Pا و ه"لع هم23 و هللا ?اول* د%#ا iا يمدقت. ام و هKوfلا ر0نم يلع
?ا.او5 H" رثا ود $.ا ر"F و انفل, `ورلا و ]3رلا و هfr2%لا l"%8
ي&4 رDا يرتفم و [رتVم ه%ه $f"ل دا هت,ا3 Pو%6م $.5د 5ا"&'
و وا ر"9وت و وا !"m>ت د"Bم PAر9 5د د'i دو' يم ه85د ا"0ا Z"R ا5
j# 5د هYانn دومرK يم ?وعد \#ار* j.ر-' وا ;+ن%' Pا%.ا
$"فلfم ه4 دمA يم 1زi ف-ل ^رت iا و هدمA ]%ع ه' !&9 $"%ه ا"0ا
317
I 317 G
اه $.ا و دنهد 2*ا دشا' هتشاد ه85د $.ا ه4 ي+Vش gا# زا ر0, ا5
5و+9 وا و ر"9وت و !"m>ت 5د و د5ا" وا ه0ترم ه' Pا%.ا ير0, ي' 5د
دناد ي% ي&4 ا5 اه PA دنn ه4 :ا/4 ر"F ه4 دا#ا 5ا0,ا $.ا و دن.ا%
و در4 دناوت \.اف4 هوWn دد.اقع ?اCما ه4 هد%ع ;لا-م $.ا 5د
.دش داوت !&9 هn ها, \3وR ياه ’4 $.ا ا' $"فلfم ر' \B# 1اHلا
?ا85د زا رتiا' ه%ع و ر"ما ?ر6# ه85د دن.وD هfA !BنR ولF
:ا' $.ا 5د ه.و' ا' $'ا N"ش $""0نلا !تا, ياو3 \ما"9 زو5 \3ا"0ا
$"نمو%لا ر"ما $ع د.H. $'دلا, $ع 5ا0,iا يا>م يK د5اد ?ا.او5 !ه
و qا"0iا اما و ي0نلا ه85د Pود ه>"Kرلا ه85د يلع ه%"قلا 1و. اا gا9
هد8 $ع هللاد0ع ي'ا $ع يلامiا يK و ي9ار%لا يلع انودK ]3رلا
يلع ا.I !ل3و ه"لع هللا يل* هللا gو35 يل gا9 gا9 $"نمو%لا ر"ما
يK هما"قلا 1و. يلا jr2Vلا :ر9ا \ا و هر,iا و ا"دلا يK ي,ا \ا
$ع {لا* ي'ا $ع $">'5iا يK د>3 يو5 و G5ا0Bلا يد. $"' ف9و%لا
هل gا9 ]"rار08 Pا !ل3و ه"لع هللا يل* ي0نلا $ع ي35افلا Pا%ل3
$ع !Cل4 $""0نلل و zر>لا $"%. $ع ر0نم dل ;+ ه%"قلا 1و. Pا4 ا@ا
ر"F يلا امار4ا d0ا8 يلا ي3ر4 يل>ل ;+ن. ه.د. $"' و zر>لا 5ا&.
!ه {"ح* 5ا0,ا $.ا رDا aرفلا'و !C0ت4 يK هعون+%لا 5ا0,iا $م dل@
دافم ه4ار.ز دوش ي% \3ا ا"0ا ر' ه%rا ]"6فت ه4 اعدم د"فم دنشا'
M>' 5د ا5وا 5اCbا gA M>' qا"0iا !تا, \">0ت ه' ه4 \&A 5ا0,ا $.ا
ي>0ت 1دقت $.زاو دش دهاو, jل, l"%8 ر' 1دقت lXاوم و ف9اوم
!ما ه%ه زا Z"R [ا%8iا' ه.وف-+م \ما ه4ار.ز د.A ي% 1زi ]"+فت
زا ات دو' دهاو, دو, \ما هار%ه ي0 ره و دش دهاو, ],اد \شC' 5د
ه' ا"0ا زا Z"R ا5 \ما $.ا 7R دا5/W' ا5 اCA †ار* ]R uنت هاD5/D
$.ا 1ا%ت [ا%8iا' و دش دهاو, ;"+ \شC' gو,د دو, ر0%v"R \">0ت
L2, $ت&اد ]"6فت ;8وم ين>م $.ا و \&" ]6Kا ا"0ا زا \ما
يهاشداR ^زا هزاو5د و هاD5/D 5د \3ا Lرع و [رش و ]قع
يم 1دقم gوا ر"ما \">0ت ه' ير"ما ر' ير"ما 1اش#ا و Pا5اfتمد,
.ددرD ي% ر"ما Pا ر' اCA ]"6فت ;8وم و دوش
;ه/م \3ا $"%ه و دا 1و+>م PاهانD زا ا"0ا هfا 1و3 هد"قع
1وCفم هح"ح* 5ا0,او :ات4 زا ه4 د5اد يل"+فت $f"ل \ن3 ]ها
318
I 318 G
Pاش.ا زا رrاv* ي6>' و دا 1و+>م اد%ع رrاv* رrا04 زا دوش"م
ا5 1د9 zHvل \vل 5د هلز و دنما هلز ا5 Pا ه4 دوش"م 5دا* اوC3
د+9 ه4 دوش"م 5دا* ?5و* $.ا' Pار0%v"R زا هانD Pوn و دن.وD
ه' `ا0م ا. \عاb PA ?5واBم و :ر9 ;0&' و دننf"م ي#ا0م ا. يتعاb
يوره5 \لا# ه' \3ا ه"0ش \لا# $.ا و دوش"م l9او هانD Pا5د يهانD
]D ا. uن3 ا' ها5 ?5واBم و :ر9 ;0&' و دنf"م $تK5 ها5 د+9 ه4
داهد"ما هلز ا5 Pار0%v"R هانD \C8 $.زا د5وV"م zHvل وا ياR يiو
l0b ?qاد و \&, ر' \لiد ه4 ير.اv* ه4 داهتفD \ن3 ]ها H"و
ي&4 j# زا هاد d. Pدر4 !4 ا. ه0# d. Pد.دزد ]eم دننf"م
رفنت ;8وم ه4 ار.ز دوش ي% 5دا* H" وC3 j.ر-' Pار0%v"Rزا
jحلا و د.A يم 1زi \e>' aرF Mق و اCن.ا [ا0تا زا ا5 1اوع ددرW"م
دنY' \3ا Pا5اوD5H' $.ا \%+ع ي6تقم \e>' هدrاK و ?و0 ه0ترم
\3ا 5ومام \ما و دوش 5دا*
)
اد%ع PاهانD ا"0ا زا رDا هfA gوا ه8و
I Pاش.ا [ا0تا' 6 ]م3,)َ ر ] روُ#َ ^ ُ هّ4ل?َ& ْمُ"َ /وُنُb ْ مُ"َ ل ْR, #ْ ‚َيَ & ُهّ4ل? ُ مُ"ْ TِTْaُ ي -$ نوُ;ِ Tّ8اَ: َهّ4ل? َنوET,aُ 8 ْ مُتْنُك ْ نِ إ ْ`ُ ق
gV 6D د5اد"م زا' ا5 1درم PاهانD و ي*ا>م زا Pاش.ا دو, و GPار%ع gA
1ود د.A 1زi يل>K و يلو9 ?وعد Pا"م 5د M9انت 7R دننf"م يC و
I يلا>ت هلوقل دوش :/>م :ا/ع دشا' ه4 د.ا' دنن4 هانD رDا هfA ?*bِ إ
6 ?'‡, Lَن اَ نْ3َ4َ ع َlَ ل ُ دِXَ 8 اَ ل G مُx $Uاَ Fَ F= ل? َ‹ْ ;, Yَ & $Iاَ3َa= ل? َ‹ْ ;, Y َjاَنْ قَbَ fَل •O D I هلوقل و Gqار3iاI اَي
6 ?'‡$ (َي , هّ4ل? !َ4َ ع َ l, لَb َناَكَ & ِ0ْ 3َ#ْ;, Y ُt?َ Mَ;= ل? اَهَ ل ْ ‹َعاَ [ُ ي 1 2َن.3َ Tُ 12َz$)اَ #ِ / G 0ُ"ْ ن, ,Uْ fَي ْ 0َ .-ِ TGنل? َ Zاَ(ِن
gu D \فلاVم و يKانم :ا/ع دشا' ه*ا, Pدش :/>م وG:اH#iاI
يد' و يf" دهاش و \ما l"فش ي0 ه4 ار.ز \3ا ?و0 ;+نم
و دن4 ه4 \عافش دشا' هدام5د دو, 5ا4 5د دو, Pوnو \&اش.ا
ر'ا8 $"b23 ]eم ددرf"م هانD رDا هfA 1و3 د.ا% ادا ه4 ?داCش
1و35 ر' دن.ا% يم \3ا"3 و دننf"م ر8ز ا5 1درم ه4 ددشيم
زا ا"0ا zو5 د'i و د5A يم ]%>' دو, و Z#اوK :اfت5ا و هد3اK
رDا هfA 15اCn د.ا' يم $.ا0م و زات%م !لاQ $"b23 و ر'ا8 ^ولم
يلا>ت هللا gا9 د9و ددرD \'وقع و \اها و ا/.ا ;8وت&م دنن4 هانD
I 6 ا•ن3ِهُ ا•/?َMَع ْمُهَ ل Gدَعَ أَ& ,IَR, %َ „=ل?َ& اَ3ْنEدل? -, : ُهّ4ل? ُمُهَ نَ ;َل ُ هَ لوُ>َ رَ& َهّ4ل? َ ن&ُbْ Kُي َ 0ي,Mّل? ّنِ إ O• D G:اH#iاI
زا دن.ا% Lاfنت3ا دوش رهاQ \ما ر' Pاش.ا هانD رDا هfA !BنR
و دنن4 ه j.د+ت د>' $م هfل' دنتف"' Pاشرm زا و Pاش.ا \عاbا
319
I 319 G
يم \3ا5 دو, د"عاوم و 5ا0,ا 5د Pاش.ا رDا ه4 دن.وD و دن.ا% ;./fت
زا ه"ماما زا ه.5وف>. ه9رK ددش"م اه5ا4 $.ا ;fترم ارn دو, دنتفD
ه"ق' دن.وW"م ه#ار* ه9رK $.ا هYA و ا5 :و@ 5ود* دنن4 H.وBت ا"0ا
دو, ;ت4 5د هح"09 PاهانDو ه>"نش 5وما ه4 دن.ار3 يم هدرR 5د ه"ماما
هللاqاش Pا د3ر"م zوW' ;.ر9 $ع هYانn دا هدر4 \.او5 ا"0ا زا
.يلا>ت
1و+>م اقل-م Pدو% PاتC' و $تفD sو5د زا ا"0ا هfA 15اCn هد"قع
و Pازا د>' هاو, ?و0 زا Z"R هاو, اوC3 هاو, دشا' اد%ع هاو, دا
و ه"قت يو5 زا ا"0ا ر' \3ا ;8او هfل' H.ا8 :/4 ه4 دن.وD ه"ماما
دنن4 ]%# $"%ه ر' دومرK G!"ق3 ياI ه4 ا5 !"هار'ا ?ر6# gو9
ه' دا%تعا و cوثو ه"قت يو5 زا و4 ا"0ا ر' دشا' H.ا8 :/4 رDا هfiا#
H.ا8 ا5 ا"0ا ه"قت و ددرD Mقتنم \e>' aرF و دا% Pاش.ا gاو9ا
ه4 رما gوا 5د ه4 ار.ز ددن' ه ?5و* يCلا 1اf#ا Ž"ل0ت iا و \&"
5د Pوn و دشا0"م رتش"' ه"قت _ا"ت#ا دشا' ي% ير*ا و د%م زونه
دن3رت' 1و9 يا/.ا زا و دن.ا% رهاQ يCلا !f# L2, Pاش.ا \9وA
هل•&م $.ا j"قحت ;.ر9 $ع و دوش 1ول>م !&9 هn يCلا !f# رW.د
:/f. !لI ه4 \3ا هدش د5او }.د# 5د هYA و يلا>ت هللا qاش Pا د.ا"'
هfل' \&" PA يق"ق# ين>م :/4 زا دارم 7R G?ا'/4 }لث iا !"هار'ا
دنشا' يم :/f' ه'اشم lما3 ير3ر3 !Cف' \0& ه4 ا5 ?ا6.ر>ت
.\ش/D $.ا j"قحت 1ود :ا' 5د و دا هدر4 1ا :/f' هل4اشم j.ر-'
د>' و \e>' زا ]09 Pا%.ا ?ا08او \Kر>م ا5 ا"0ا هfA !BنR هد"قع
و \3ا ه9دز رف4 ;8وم د.اقع 5د ]C8 ه4ار.ز \3ا 5ورX Pازا
دو5و Pود' ه"عرش 1اf#ا 5د ي5A دشا' ]C8 $.ا ا5 ا"0ا ه4 هللا @ا>م
هلو9 \3ا د5او !لع $"%ه 5د و دوش"% ]*ا# !لع ا5 Pاش.ا ي#و
I يلا>ت اََ & ْمُهَ (ُ #ْنَأ اّ لِإ َ نوk4, [ُي اَ َ & َjوk4, [ُي ْ نَ أ ْ مُهْ ن, Œ2َ #$•اَ~ ْ5GFَ هَ ل ُ هُتَFْ )َ رَ & َlْ 3َ4َ ع , هّ4ل? ُ`ْ [َ: اَلْ وَلَ&
َlْ 3َ4َ ع , هّ4ل? ُ `ْ [َ: َناَكَ & ُمَ4ْ ;َ8 ْ 0ُ"َ 8 ْ مَل اَ َlَ Fّ4َ عَ & َ 2َFْ", a= ل?َ & َtاَ ت,"= ل? َlْ 3َ4َ ع ُ هّ4ل? َلَ Jْ نَ أَ& _Zْ-َ v ْ 0, َlَ ن&ERُ [َي
6 ا• F3,|َ ع VVg D هد"قع $.ر' ي5ا+ و دوC. و $"%ل&م ر"ها%8 Gqا&نلاI
I يAر9 Uو+ 5د ا"0ا j# 5د اB'ا8 و د5اد [ا%8ا اَنْ 3َ8َN اš4ُ كَ & َناَFْ 3َ4ُ > اَHاَنْFG هَ #َ :
6 َS,4$ عاَ : اGنُكَ & َRْ 3ّ<ل?َ& َ0ْa. Tَ(ُي َ لاَ TِX= ل? َi&ُ&?َi َ •َ اَنْRG Pَ >َ & ا'Fْ4, عَ & ا'Fْ "ُ ) •e D IƒGqا"0iا ,Mُ% !َ 3ْaَ ي اَ ي
320
I 320 G
6 ا†3ِ TَA َمْ"ُ a= ل? ُyاَنْ3َ8َNَ & 1IGوُ 9ِ/ َ tاَ ت,"= ل? VW D IƒG!.رمI 6 $tاَ <, P= ل? َ`ْ Lَ:َ& َ 2َFْ", a= ل? ُyاَنْ 3َ8َNَ & ُهَ"ْ 4ُ اَنْiَ دَvَ &
Wu D lXاوم ي6>' 5د و \3ا ]"لد اعدم $.ر' {.ر* dل@ ر"F و GUI
هدش l9او Pو%6م $.زا د>' :ات4 gاHا و ي#و و gا35ا و \e>' ر4@
ه%f# Jفل دشا' هتشاد ?و0 و ي#و هfA ي' Pا%قل j# 5د H" و
!ه ي#و و ?و0 زا ]09 !لع $.ا ه4 دش 1ول>م 7R دا هدومرK
5د د.اقع gو*ا \Kر>م ا5 ا"0ا ه4 دن.وD ه"ماما و دوش يم ]*ا#
يرش' :ر9 ;تارم q2عا ه4 ه%لاfم و ?ا8انم $"ع 5د هfل' \e>' $"#
داقتعiا ا/ه $م هللا@ا>م دوش ي% ]*ا# \3ا يدواد, :ان8 ا'
5ا0,ا Pو"ع يK ي%قلا ه.و'ا' $'د%حم هاو5 ام dل@ يلع gد. ]bا0لا
$ع اXرلا ي3وم $' يلع $ع د"#وتلا :ات4 يK و 12&لا ه"لع اXرلا
$ع ين"لfلا :وق>. $'د%حم و $"نمو%لا ر"ما يلا 12&لا !C"لع هrا'ا
ه"لع هم23 و هللا ?اول* Pار%ع $' ي3وم Pا يKاfلا يK رف>8 ي'ا
و d"8ااK ;.ر9 1ا d.دااK ينم \ا د">'ا :5ا. gاقK يلا>ت هللا gا3
\لا# ه4 \9و $.ا ات ا5 ي3وم ?ر6# ه4 دنf"م \لiد {.ر* ر0, $.ا
يلا>ت ي5ا' Pدو' هHنم ياfم د>' و :ر9 زا دو' ه%لاfم و ?ا8انم
:|م \لا35 :ان8 5و6# 5د ه4 \&A ر0, $.ا \ق"ق# و دو0 1ول>م
1ا ه.دان"K ان'5 د">'ا د%حم ا. ه4 دو' هدر4 gاو3 هدمA ]ها8 ي'ارعا
]مات !CK ي' ي'ارعا PA :او8 5د \لا35 :ان8 ه"8ان"K ;.ر9
يود' $.ا !نf"م يف ا5 ياfم :ر9 و د>' jش ود ره رDا ه4 ددومرK
ي5ا' دو8و يف ر' \3ا دو, oاو# دن'اR و 1اهوا 5اتKرD ه4 ]ها8
دو8وم ]4 ه4 دنf"م !f# $"%ه !ه و ه4ار.ز در4 دهاو, gو%حم يلا>ت
زا ا5 دو8وم درBت و ;.ر9 وا هنم د">' اماK ر,A دو8وم يلا 7"9 ا@ا
j# انثا $.5د دنf"% 5وا' و د%Cف"% يا/4 د>' و :ر9 و \C8 و Pاfم
I ه.A و دش :او8 ]فfتم دو, يلا>ت َIَوْعَ i ُ 73ِQُ أ ] 7يِRَ ق -.نِBَ: -.نَع n$ iاَ T,ع َlَ لَfَ> ?َ bِ إَ&
6 َن&ُدُvْ Rَ ي ْ مُهّ 4َ ;َل -ِ / ?وُن,ْ Kُ3ْ لَ& -, ل ?وُT3ِXَ تْ(َ 3ْ4َ : $ناَعَ i ?َ bِ إ $ ”?Gدل? VCƒ D ه.A $.5د و Gهرق0لاI
دش ]*ا# :ر9 دش يفتنم ياfم د>' Pوn ه4 دش هق"9د ه' ه5اشا
دوش"م ]*ا# ياfم :ر9 زا هYA ه4ار.ز دشا0 ياfم :ر9 و4
I هfA ]"لد' \3ا ]*ا# !ه اBن.5د ياfم د>' qافتا ;0&' َIَوْعَ i ُ 73ِQُ أ
$ناَعَ i ?َ bِ إ $ ”?Gدل? و gا%4 ?اف* l"%8 5ود+م 1اm \.اده داش5ا $.ا وG
Pدر4 c2bا يلا>ت وا :ان8 5د ?5و4@ pافلا هل%Bا زا دمA kق
321
I 321 G
qافتا ;0&' `رK و Zش0ت و dحX هل%Bازا و \ثوا qافتا ;0&'
ر0* هل%Bازا و \#ا9و qافتا ;0&' ا"# \3ا هل%Bازا و اf' و PH#
هn رDا oا"قلا ا/ه يلع و ير0+"' و [H8 qافتا ;0&' يrا0"fش و
j.رb \3ا $"%ه و \&" jقحتم اBا5د !ه pافلا $.ا هق"ق# ين>م
و ?امول>م jKاوم H" ا5 1اهوا Pا5اتKرD ه4 يدواد, \.اده
?iوق>م Lر+' ي9رت ف"لfت و دنشV' يم يل&ت Pاش.ا ?اموهوم
ددر4 \عان9 يلاع Pاfم ?ا0ثا ر' ]قع ي' يH"ن4 زا هfA ات دنهد"%
ي'ارعا ه+9 $"%ه qا%&لا يK \لاقK هللا $.ا ه4 دد"3رR ه4 يت9و
\3ا ه9رK $.ا gا85 Jف# هو9 دا هدومرK Pا"' !ه ه%rا ?ر6# ا5
هb5و 5دو دنتKرD 1H>لاولوا Pار0%v"R زا ير0%v"R 1ا ي'ارعا ياB' ه4
و دنتشاد دا. ا5 ه+9 $.ا $ع و $م \ن3 ]ها gا85 و دداتKا \ل2X
]ها ?ا.او5 و Pاش.ا ?ا.او5 5د ?وافت \3ا $"%ه و ددر4 \.او5
رW.د Z.ر9 ي%ن* qاعد 5د ه4 در' د.ا' يR {"09 ي-لF $.زا و \ن3
و ]rا%ش ف.رحت و :اقلا و qا%3ا ].د0ت !&9 $"%ه !ه ه'اح* ;لاeم
و \لها&م ;0&' ه%ه $.ا و هد"ا35 اB4 ه' \'و هدمA [و9و' ?اف*
/,ا 74او 74 ره زا ه4 $.د ?ا.او5 5د \3ا ه9رفن.ا يتiا0م ي'
هر3ا زا هر3 ات ددز ه Pاحتما dحم ر' HDره و ددر4 ين.د 1ولع
j# 5د :ا' $"%ه زا رW.د \.او5 و دش يم اد8 kلا, زا ;ل9 زات%م
PاI 12&لا ه"لع هللاد0ع ي'ا $ع ين"لfلا يو5 د5اد !ه 7و. ?ر6#
:ارتلا يK dل ?رفع د9 و ي'/>م ^ارتا هدوB3 يK gوق. Pا4 7و.
د9 و ي'/>م ^ارتا ير8اوه dل ?ا%Qا د9و ي'/>م ^ارتا يC8و
ي#واK gا9 ي*ا>%لا dل \0نت8ا د9و ي'/>م ^ارتا يل"ل dل ?رC3ا
!ث d'/عا i \ل9 Pا gاقK d'/>م ر"F ياK d3ا5 lK5ا ه"لا هللا
ه"لا ]8و Hع هللا ي#واK ي'5 \ا و ^د0ع \&لا ا@ام Pا4 ينت'/ع
$.5د و G\"Kوا ادعو ?دعو ا@ا يا و d'/>م ر"F ياK d3ا5 lK5ا
دو0 1ول>م ا5 7و. ?ر6# هfA يf. دش 1ول>م H"n ود {"ح* ر0,
{.ا09 زا يلا>ت ي5ا' و cاف ?ام2ع زا \3ا {"09 Pدر4 هدعو فل, ه4
]bا' ي*اع ر"F ;./>ت ^رت ين>. gدع :و8و هfA 1ود \3ا هHنم
7و. ?ر6# رDاو درf"م ;./>ت Lو, ارn 7و. ?ر6# iا و \3ا
زا 7R يلوا هل•&م ]eم دو' يم ]ها8 !ه يداقتعا هل•&م $.ا ه'
\&" H.ا8 l"-م ;./>تارم ه4 دمA يم :او8 يلا>ت ي5ا' :ان8
?ا.رتفم زا هC0ش2' ر0, $.ا هل%Bلا' دومرKي% هلاو# هدعو ر' Mحم
322
I 322 G
ه">-9 هلداا' Zو%6م Pاش.ا دو, !عH' ه4 \3ا ه9رفن.ا gا85
اC2-0ل ه4 ه9رفن.ا ?ا.او5 gا# \3ا $"%ه و \3ا [و%&ما و ]bا'
.دهاوش اC"لع اCنم
PAر' ?وم ه4 يهانD 5ود* زا دا 1و+>م ا"0ا هfA !شش هد"قع
ا5 $.ا ا"0ا ي6>' j#5د و د5اد L2, هد"قع $.5د ه"ماما دشا' ^2ه
هللاد0ع ا'ا \>%3 gا9 5وف>. ي'ا $'ا $ع ين"لfلا يو5 دنن4 \.او5
$"ع هKرb ي&ف يلا ينلfت i :5 qا%&لا يلا هد. lKا5 وه و gوق.
;او8 $م lمدلا 5دحت Pا $م [ر3ا' Pا4 ا%K dل@ $م ]9ا iو اد'ا
هللا هل4و يتم $' 7و. Pا 5وف>. ي'ا $'ا gاقK يلع ]09ا !ث هت"حل
ه' Žل0K :\ل9 dل@ xد#اK $"ع هKرb $م ]9ا ه&ف يلا ]8و Hع
د.ا' ا42ه Pا4 gاحلا dلت يلع ?و%لا $fلو i gاقK هللا dحل*ا ارف4
دوش"م رهاQ 7و. ?ر6# همدقم 5د PAر9 k زا هYا ه4 \&اد
ا5 دو, 1و9 5اDد5ورR P@ا ي' 7و. ?ر6# ه4 \3ا 5د9 $"%ه
1و9 ر' Pدر4 د' ياعد 5د H" و دش ;تا>م رما $.ر' و \K5 هتشا/D
رهاQ و دو% ه اCA ;./fت و ا/.ا د.ادش ر' ]%حت و دومرK \لBع دو,
دH ه4ار.ز دنشا' ارn هر"04 دنت&" هانD رما ود ره $.ا ه4 \3ا
دنهاوV Pا%.ا Pاش.ا هfA ر' ددش !.ا9 ه.و9 $.ار9 7و. ?ر6#
د"3رت Pاش.ا زا :ا/ع Lاشfا زا د>' H" و دومرK د' ياعد 7R د5وA
ه4 در4 دنهاو, {.ر* ;./fت و د"ا35 دنهاو, د.دش qا/.ا ارم ه4
5اDد5ورR !f# رmتنم و \K5 هتV.رD 5اnا دما" [و9و' هدعو jKاوم
د.دش :اتع ا5وا 5د9 $"%ه ر' \3ا يلاع 7' ا"0ا ;+نم Pوn دا%
دو, ر4و ا. 12F ي+Vش رDا !ه iا# و ددومرK داش5ا و ;.دات و دش
PA Pاع5اHم و Pا5ادن"مز رDا د.وW' و د&.رف' يC.د ر' هدر4 ]ماع ا5
ه4 \شو يهاو, $%' دنهد \عاbا' $ت و دن.ا% يش4ر3 وت ا' ه.د
ا. 12F PA و دات3رK !هاو, ه.د PA \,ات يار' دو, 5و6# زا ي8وK
و ;"Fرت و ا.اع5 \لا%ت3ا 5د دو, 5ودق%' و \K5 ه.د Pا5د ر4و
ا5وا 1اf#ا و دداد وا \عاbا ه' $ت 2*ا اCA و د"شو4 اCA ;"هرت
وا و دنتKرD هرV&م ا5وا و ددش وا ا/.ا يR 5د هfل' دنتشاد gو09
_وK و ددم \3او, 5د يXرع دو, و درf دو, دوا, !f# 5اmتا
دو% \+,5 !"mع _وK دو, هدعو ;8و%' دوا, دات3رK دوعوم
دH ه"ف, 5و-' ا5 يل"4 و ددش lل-م _وK د+9 زا Pوn Pا5ادن"مز
323
I 323 G
ددر4 5اCQا 5ا"&' \ماد و 5افvت3ا و ه'وت و ددو% Pاو5 ه.د دوا,
12F $.ا و در4 دنهاوV زواBت وا !f# زا هدن.A ه4 دداد 5ار9 و gو9 و
\>8ارم ه.د \,ات ي' وا _وK هاDا د5اد يع2bا 5وما $.ر' ر4و و
$.ا Pوn ر4و ا. 12F $.ا \K5 هتشا/D !لا3 و {"ح* ا5 ه.د و در4
!f# هfA ي' \شاد يع2bا gا# \ق"ق# زاو دو% هدهاشم \لا#
هدر4 5ارK ه.د PA `او زا دوز هدش ف.ا, دو, Pا8 ر' د3ر' دوا,
فلاVم و 5ادر' PامرKا و ي*اع ا5 ر4و ا. 12F ?5و* $.5د \K5
ر0* رDا ر4و ا. 12F $.ا ه4 دش 5دقن.ا ي5A \فD Pاوت دو, دوا,
يم 5افvت3ا و ه'وت وا هل"3و' ات \شاد"م اCا Pا"م 5د ا5 دو, و درf"م
ه.ر"&فت ?ا.او5 و N.5اوت يو5 زا و دش يم رتC' 5ا4 :ول3ا ددر4
[و9و' 7و. ?ر6# زا ه4 دوش"% 1ول>م H"n ود $.ا qا5و رما €"ه
I ه4 د"Bم PAر9 5د و دشا' هدمA pَ iاَ نَ: ,هْ3َ4َ ع َ ر, دْ9َن ْ 0َل ْ نَ أ G 0َ|َ : ا'T$Yاَ ‚ُ َ7َHَb ْ bِ إ $ نوEنل? ?َbَ &
6 َ S,F$ لاّ|ل? َ0, ُ5ْنُ ك -. نِإ َ lَ ناَaْ Tُ> َ5ْ نَأ اّلِ إ َهَ لِإ اَ ل ْ نَ أ $Uاَ Fُ 4k |ل? -,: C• D 7R هدش د5او Gqا"0iاI
يلا>ت هلو9 ]"09 $م Pدر4 uنت و j""6ت ين>%' \3ا 5د9 زا jتشم
I 6 ] ”اَ تَ اّ لِإ ,IَR, %َ „=ل? -, : اَ3ْنEدل? ُIاَ3َa= ل? اََ & اَ3ْنEدل? $Iاَ3َa= لاِ/ ?وُ)ِ Rَ :َ& ُر, دْ9َيَ& ُZاَzَ ي ْ0َF, ل َŠْ +.Rل? ُ€ُ (ْTَي ُ هّ4ل? Wƒ D
]"لد دوش \'اث 7و. ?ر6# هد"قع دا&K ات ?5د9 زا ه Gدع5I
و هدومرK G?ا%لmلا يK يدانKI ?5ا0ع $.زا د>' هfA $.ر' {.ر*
ين>م ا' و دوش"% \35د HDره ?5د9 ين>مر' اد و اعد $.ا l.رفت
در4 !"هاوV uنت ا5وا ام ه4 در4 Pا%D ين>. \3ا Pا•&n 5ا"&' رW.د
و gو09 د"ما ه' د5وA 5افvت3ا دو, هدر4 زا و دو% ه'وت 7R :اتع5د
I gا9 }"# !لm' ه.A $.ا ر,A 5د 7و. ?ر6# Lارتعا َ7َHَb ْ bِ إ $ نوEنل? ?َbَ &
6 َ S,F$ لاّ|ل? َ0, ُ5ْ نُك -.نِإ َ lَ ناَaْ Tُ> َ 5ْنَأ اّ لِإ َ هَلِإ اَ ل ْ نَ أ $Uاَ Fُ 4k |ل? -, : pَiاَ نَ : ,هْ3َ4َ ع َ ر,دْ9َ ن ْ 0َل ْ نَ أ G 0َ|َ : ا'T$Yاَ ‚ُ
C• D دواد, :ان8 5د \3ا ي5از و [ر6ت و 7ف !6ه ر'ان' Gqا"0iاI
ر'ان' ا. \3ا l"-م PاDدن' هو"ش هYانn $ت&اد 5ا"&' ا5 ^دا و دو,
1اوع j# 5د د5اد !لQ و \"+>م !f# ا"0ا j# 5د يلوا ^رت هfA
.oانلا
و د&# زاو دو' هللا يف* رش0لاو'ا 1دA ?ر6# هfA !تفه هد"قع
]ها ;ه/م \3ا $"%ه و دو' ^اR اد, يامرKا ر' 5ار*ا و Mv'
I يلا>ت هلو9 هن&لا 6 pَ دَHَ& ,هْ3َ4َ ع َ tاَ تَ: ُهE/َر ُyاَTَت=Q? G مُx VWW D IƒGهbI ,ه./َر ْ 0, ُمَiَN !ّ 9َ4َ تَ :
324
I 324 G
6 ُم3,)G Rل? ُ t?G وGتل? َ وُH ُهGنِإ , هْ3َ4َ ع َtاَ تَ : _Uاَ F, 4َ ك g• D I IƒGهرق0لا َم3$H?َRْ /ِإ َلَ Nَ & ا•)وُنَ & َمَiَ N !َ #َ<= A? َ هّ4ل? ّ نِ إ