P. 1
سیاه دانه داروی شفا بخش

سیاه دانه داروی شفا بخش

|Views: 7,872|Likes:
منشور بواسطةMohaqeq

More info:

Published by: Mohaqeq on Sep 06, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

هناد هايس

شخب افش ىوراد
:فيلأت
ىجات نيسح رتكد یراد هلگ
1
میحرلا نمحرلا لا مسب
انیبن نیلسرملا دیس یلع ملسلاو هلصلاو نیملاعلا بر ل دمحلا
نیعم!" #بح$و #ل" یلعو دمح%
را&'()ی*
ره ،داد تنوکس یکاخ ی هرک نیا رد ار وا و دیرفآ ار ناسنا یماگنه گر¸- دنوادخ
:.--· ¸ا ¸یاه¸ا-ن _فر یار- ا- دو~ن ا== .-= یو ·-و ،دنادر´ ر=سم ¸یار- ار ¸-¡
نیا· ·،ددر´· ·دنم· ·هر+-· ·ا-ی¸· ·ت·--=· ·¸ا..و· ·یرا~--· ·،یگن~-· ·،یگنسر´،نکسم· ·،¸~و,
نامرد ار دوخ -¹-=م یا+یرا~-- ، ناها-´ _اونا ی ·¹-سو- تسناو- ¸ا- رید ¸ا ناسنا
.دنک
یا+هار ¸ا یکی ،ددر´ یم ر- »ید· نا-نانوی ·- نآ ی ·~یر ·ک ی-نس ای یها-´ -=·
،ان-س· ·ی¹=· ·و-· ·.ا`ما· · ·یم`سا· ·نادن~~نادو· ·ا-=ا· ·،د~ا-· ·یم· ·-¹-=م· ·یا+یرا~--· ·نامرد
ا-و· ·،دنداد· ·»ا=نا· ··ن-م¸· ·نیا· ·رد· ·ینیا~· ·-امدخ· · ·،· ·یکا=نا· ·دواد· ·و· ·را=--· ·ن-ا· ·،ی¸ار
،»`سا· ·ن'~¹ا· ·»-==· ·ر-ما-,· ·-ا~یامرفو· ·»یرک· ·نآر·· ·یاه· ·دو~نهرو· ·-اکر-· ·¸ا· ·هدا--سا
·ک دنرا~گ- را´ دای ·- دوخ ¸ ی-نس -= ·ن-م¸ رد یا هدن¸راو ا+-نار´ را`آ دن-سنو-
،دیدرگ-م· ·¸یرد-· ·ییا,ورا· ·یاهرو~ک· ·یا+هاگ~ناد· ·رد· ·نانآ· ·اه· ··-~ونو· ·را`آ· ·اه· ·نر·
·-فر´راک- -¹-=م یا+یرا~-- یاوادم یار- ی¸ارد نا-¹اس نانآ ی-= یاه ·--و-و
،·· ··ییا-~-~·· ··یاهوراد·· ··ندمآ·· ··راک·· ··یورو·· ··ت·ن-و·· ··»¹=·· ··تفر~-,·· ··ا-·· ··اما·· ··،د~-م
را-=و،دیدر´· ·هدر,س· ·ی~ومارف· ··-· ·ور· ·ی-نس· ·-=· ·ای· ·یها-´· ·نامرد· ·¸ور· · ·نیا· ·ا+-دم
ی, نادن~~ناد ·کنیا د·-ر-ا= ر-= رد ی¹و ،دو- هد-نا~و, ار »¹= نیا یور نام¸
یوس ·- ادد=م ،د~ا- یم =انر=خ ¸راو= یاراد ییا-~-~ یاهوراد یخر- ·ک دنر-
یرا~´ ·یامرسو -ا---=- دها~ ند~-م یا-ند ردو،دندروآ یور .ید- ای نی¸گیا= -=
نیون -= ¸ور ·ک تسا رک~- ·- »¸` · .»-~ا- یم ی-نس ای یها-´ -= ی ·ن-م¸ رد
ندرک نک ·~یر --س دراوم یخر- رد ·ک ییا-~-~ یاهوراد ¸ا »¹اس هدا--سا ن-ن¡~هو
_`=و ی=ار= -ا- رد ¸و-=- نیون -= ،تسا نا=~او د-ی'- .-ا· دو~ یم یرا~--
.دنک یم ¸ا==ا ا+یرا~-- ی-·-
نامرد یار- ها-´ نیا ¸او ،هدو- »درم ·=و- دروم ¸-, .اس را¸ه ·س ¸ا ¸-- ·ناد ها-س
ند- ی-م`س =-= یار-و ،نوخ ¸در´ تیو--و ،هد·م یاه ی-=اران ،¸-ن- یا+یرا~--
یم· ·¸ا-· ·نا-سا-· ·ر-م· ··-· ·دیا~· ··ناد· ·ها-س· ·ییوراد· ·در-· ·راک،دندرک· ·یم· ·هدا--سا· ·نآ· ·¸ا
،دنا ·-فای ·ن=ارف هر--م رد · ·ناد ها-س ¸ا یدای¸ ریدا-م ناسان~ نا-سا- ·ک اری¸،ددر´
2
یم «ت-ن~م »نآ ·- ·ک ·ناد ها-س ¸ا ·ن=ارف ¸ا هدنام یا=- یاه ¸ور-,ا, رد ن-ن¡~ه
هدننک »-ه،درد نادند ،درد رس ،ی´دروخامرس نامرد یار- یوراد ناون= ·- · دن--´
یا-مومو یراد ·گنو =-= یار- ·ناد ها-س ن=ور ¸او ، تسا هد~ هدر-مان ..و ،ا~=
.دندرک یم هدا--سا
،تسا ·-~اد ینا¸را ¸نا´دن- ·- ·ک تسا ی+¹ا نارک ی- یا+-~·ن ¸ا ی-~·ن ·ناد ها-س
ت--اخ· ·ی· ·هرا-· ·ردو· ·،دنسان~· ·یم· ·ی-¹-=م· ·یا+مان· ·ا-· ·ار· ··ناد· ·ها-س· ·¸--و· ·»ک· ·»درم
»¹س ·¹آو ·-¹=· -ا ی¹- ی-=-م د~=م · »`سا ر-ما-, ¸ا یدد·-م -ایاور نآ ی=`=
·- را-س- -ا---=-و ¸هو¸, ا- · یم`سا نادن~~ناد ار-خا ن-ن¡~ه ،تسا هد~ تیاور
«نو¹¸-ن· ·»· ·»ان-· ·یا· ·هدام· · ··ناد· ·ها-س· ·¸ناسا· ·¸او· ·،دنا· ·هدر-· ·ی,· ··ناد· ·ها-س· ·ندو-· ·د--م
ار ند- ین~یا »-س-س ·ناد ها-س ·ک دنا هد-سر ·=--ن نیا ·- ن-ن¡~ه،دنا هدرک _ار=-سا
¸-ن· ·یر-کا-· ·د-و· ·یرومو-· ·د-· ·ر`ا· ··ناد· ·ها-س· ··ک· ·دنا· ·هدو~ن· ·-~کو· ·دنک· ·یم· ·تیو--
ی-سیا-· ·،· ·تسا· ··--+ن· ·یرا-س-· ·-یا==و· ·رارسا· ··ناد· ·ها-س· ·رد· ··ک· ·تسا· ·ین--´،دراد
دیاوف· ··-· ·ا-،دنهد· · ·»ا=نا· ·یر-~--· ·یا+~یام¸آو· ·-ا---=-· · ··ن-م¸· ·نیا· ·رد· ·نارگ~هو¸,
.دنر-- ی, ¸-ن نآ رگید یاهرارساو
،د~ا- یو-ن -= ه¸یو-و ی-نس -= یا-=ا یار- یا ·ن¸ور ر-ا= -ا-ک ·ک »راو د-ما
¸یوخ ر-خ یا=د رد ار امو هدیدر´ دنمر+- -ا-ک نیا ¸ا یو-ن -= ناراد تسود و
.دننادرگ- -یر~
»¹سو ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- ر-ما-, ن=س ·- ن--یو ،دا--=ا ا-و ا-کی دنوادخ ر- .کو- ا- ¸,
ا+یرا~-- »ا~- ¸ا دنوادخ »رکو .-ف ·-· -ا -ا~ ن' ،هدرک هدا--سا =را-م ها-´ نیا ¸ا
.د~ »-هاوخ -ای ا-~
ا- -ا-ک نیا ی~¹= ··=ارم ن-ن¡~هو ¸یاریو ·ن-م¸ رد ·ک ینا-سود ·-¹ک ¸ا نایا, رد
.»راد رک~- .ا~ک دنا هدو~ن یراک~ه هدن-
»¹سو ·-=-و ·¹آو د~=م ی¹= -ا ی¹-و
+را, #ل- ی!ا. نیسح ر&/,
#!را0
,ا,ر1 2345 6
7وا +,ام! اب ربارب 2894 :
3
;<سی= #نا, هایس


) ¸ا ی~¹= »ان ·ک ·ناد ها-س Nigella sativa ،تسا (
·- .یام د--س -نر ·- ییا-ی¸ را-س- یا+¹´ ·ک -یر= یا+کرک ¸ا هد-~و, تسا یها-´
نا-یا,-¹¡ ای ناگ¹`آ هداوناخ ·-و،دراد ¸-=~- .-ا· ر~- ی=راخ -`= ا- ، ی-آ ای ¸-س
) Ranunculaceae یاه ·نادو ،دنراد رار· ··اس یا+-نا رد ¸یا+¹´ .دراد ¸¹·- (
-نر ها-س اه ·ناد ،دنراد رار· تسا هدرک ·=ا=ا ار ا+نآ ·ک یف`= رد ·-¹ ·س هد-~خ
.د~ا- یم ر=·مو
·نار-یدم یایرد ی ه¸و= ،دنک یم د~ر -وخ -~خو »ر´ ی~-¹·ا •یار~ رد ·ناد ها-س
ت~ک ،یک~¸, رد نآ -را-م ¸ر-س´ ¸ا ¸, ·ک هدو- ناها-´ ·نو´ نیا ی¹-ا .=م
¸ر-س´· ·¸-ن· ·ناک¹ا-· ·ی· ·ه¸و=· ·یاهرو~ک· ·-ون=و· ·ا,ورا· ·-ون=و· ·ها-سآ· ·-ر=· ·رد· ·نآ
ت~اک ¸-ن ·-کر-و €ار= ،ر-م ،نا-سکا, ،دنه ،ناریا یاهرو~ک رد ن-ن¡~هو ،تفای
.دیور یم ¸=انم ی-·- رد ¸-ن ور دوخ رو=-و ،دو~ یم
>#نا, هایس +ا?%ان
·-= »: نآ ·- ی-ر= نا-¸ رد ،دو~ یم هدناوخو هد-مان ی-¹-=م یا+مان ا- ·ناد ها-س
.دنیو´ یم «دوس•ا نو~ک¹ا»و «¸-نو~ » «-ادوس¹ا ‚-= » «·کر-¹ا
«=را-م ·ناد » «·ناد ها-س » : نآ ·- یسراف نا-¸ ردو «ی=نو¹ک » :ودرا نا-¸ رد
.دو~ یم ·--´ «¸-نو~ »و «¸-ن~»
¸) «ن-·م» یسراف -نهرف رد ƒ„… :تسا ·-~ون ن-ن¡ ·ناد ها-س ی هرا- رد (
¸ا هد-~و, ·ک ا+---رخ ی ·-سد -¸= ناگ¹`آ یاه هر-- ¸ا تسا یها-´ ،·ناد ها-س »
ها-´ نیا ،د~ا- =رک د·اف تسا نک~م نآ یاه ·نو´ ¸ا یخر-و ،تسا -یر= یا+کرک
-ا~-س-- یاراد ¸یا+´ر- ،دیور یم ناریا ·¹~= ¸او †ا-ن ر`کا رد ور دوخ رو= ·-
¸و-=م ییو- یارادو ،·~و´ ·سو -نر هر-- ¸ا ·نادو ،در-نم ¸یا+¹´و -یرا-
ا- نآ _ا--را ،تسا ‡ˆ نایاونان ار ·ناد ها-س ،دنگنر ی-آ ¸یا+¹´و ،دسر یم ر-~--ناس
. دن¸یر یم نآ یور ن-=, _·وم رد نان ی´¸~~وخ یار-

>#نا, هایس ر, ,@!@% یAایمی0 Bابی/ر.و رCD% ,ا@%
،تسا هد~ ·-خان~ ا+نآ ¸ا یخر- نونک ا- ·ک تسا ی-¹-=م .ا·ف داوم یاراد ·ناد ها-س
:یاراد ·ناد ها-س
• 33 »· ·(-ر¡)· ·ت-ا`· ·ن=ور· ·د-· ·رد· ‰iŠe‹ Œil ·یخر-)· ·« ƒ•3Ž د-· ·رد·
.(دنا ·-~ون
• ƒ•1 »رارف ن=ور د- رد •Œlatle Œil .«
• :دننام یرگید ر`•م داوم ·ناد ها-س ن-ن¡~ه
• .د~ا- یم اراد هر-=و ن-رک -ارد-ه ،ن--دراک ،.و¹ان-س ،ن-ن,ا-¹آ ،ن-ن-,اس
• :دننام ییا~= ر-ان= .ما~ ن-ن=~هو
• .. و ،»ی¸-نم ،»-س¹ک ،نهآ ،رو-سف،»-سا-, ،»ویدوس
• .د~ا- یم درد د-و ¸=-مارآو ت-ساس= د- داومو ا+ن-ما-یو
• یم رارف یا+ن=ورو (ت-ا`) -ر¡ یا+ن=ور دو=و ر=اخ ·- نآ ر-~-- ر-`'-
.د~ا-
• ها-س رد ·ک ییوراد ی هدام نیر-ر`•م ·ک دنا هد-سر ·=--ن نیا ·- نا--=م
) «نو¹¸-ن» »ان- رارف ن=ور ی=ون ،دراد دو=و ·ناد NigellŒne ).تسا (
1 (

) 1 ( :د-یامرف _و=ر .ی~ یا+-ا-ک ·- ر-~-- -ا=`=ا یار-
»و`¹او .--¹ا- _`·¹ا ،·کر-¹ا ‚-= ، -ادوس¹ا ‚-= ،-ادوس¹ا ‚-= یف -ا-~¹ا -ا¸=·م
-`ا~ک)-`ا~ک· ·=· ·ی=نو¹ک· ·،ا+-انوکمو· ·ا+-=ار¸· ··--=¹ا· ·-ا-ا-ن¹ا· ·،-ادوس¹ا· ·‚-=و
.(·ناد ها-سو .س= ا- _`=) _`= یس د+~ روا ی=نو¹کو (·ناد ها-س
ƒ
• یاراد· ·،د~· ·رک~· ··¡نآر-· ·هو`=· ··ناد· ·ها-س· ··ک· ·تسا· ·یروآ· ·دای· ·.-ا·
)یا+ن-ما-یو ‘ )و ( ’ )و ( “ .د~ا- یم یسن= یا+نومروه ن-ن¡~ه و (
• :دسیون یم -¸= د~=م ر-کد نامراو´ر¸- دا-سا
:· ·نآ· ·رد،تسا· ·هد~· ·.-ک~-· · ·روآ· ·ت-گ~· ·،_و-=م· ·،.ا·ف· ·ر-ان=· ·¸ا· ··ناد· ·ها-س
¸ار· ··ک· ·دراد· ·دو=و· ·(¸ناسا)· ·ن=ورو· ·،-ارد-هو-رک· ·،ر-سف· ·،نهآ· ·،-ا-سوف
ن=ور ت-سن ا-یر--و ،تسا ·--+ن نآ رد ¸ رارساو 2… .د~ا- یم ”
.د~ا- یم اراد -ورک-م د- .ا·ف --و-- ی-نآ داوم ·ناد ها-س ن-ن¡~ه
)«ن--وراک· ·»· ·ی· ·هدام· ·نآ· ·ردو •a–Œtin ،تسا· ·نا=رس· ·د-· ··ک· ·دراد· ·دو=و· ·(
یناو-انو یرادرا- یار- ·ک دراد دو=و یسن= یو· -انومره نآ رد ن-ن¡~هو
یاراد· ·ن-ن¡~ه· ·،دراد· ·دو=و· ·ار--· ·ردمو· ·،روآ· ·اردا· ·داومو· ·.تسا· ·د--م· ·یسن=
رگید داوم یخر-و ،تسا هد·م ند~ ید-سا د-و،د~ا- یم »-ه یار- -ا~ی¸نآ
).دراد دو=و تسا —امد یو-مو ¸=-مارآ ·ک 1 (
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
) 1 ( ¸) -ا-~¹ا -ا¸=·م 1‡ .(

+@بن EA,احا ر, #نا, هایس
·-¹= -ا ی¹- ادخ .وسر ¸ا یرا-س- ™یدا=ا نآ ی=`= ت--اخو ·ناد ها-س هرا- رد
:»-یا~ن یم رک~ ار ا+نآ ¸ا یخر- ·ک تسا هد~ تیاور »¹سو ·¹آو
1 š ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- ادخ .وسر ·ک دنک یم تیاور ·ن= -ا ی-ر هریرهو-ا
،»اس¹ا `' -اد .› نم -ا-~ ا+-ف نœف -ادوس¹ا ‚-=¹ا ه~+- »•-¹= » :دومرف »¹سو
یرا~-- ره یا-~ ·ک اری¸ ،دیر-گ- »¸` ار ·ناد ها-س نیا »«-و~¹ا »اس¹او
»اس :دیو´ یم ™ید= یوار یره¸ ·«تسا ·--+ن نآ رد (گرم) »اس ¸=-
).تسا ¸-نو~ -ادوس¹ا ‚-=و ،تسا گرم 1 (
2 š ·ک دو- ام هار~ه ر=-ا ن- -¹ا=و، »یدو- -رفاسم رد :دیو´ یم د·س ن- د¹اخ
¸,،دو- را~-- ¸ونه »ید-سر ·نیدم ·- ·ک یماگنهو،د~ را~-- هار ر-سم رد
·- هاگنآ ،دمآ ¸-دا-= ·- (·~یا= -ر-= هدا¸ ردار-) ¸--= ی-ا ن- رک-و-ا
ا- هاگنآ ،د--وک- -وخ ،دیرادر- ·ناد ت-ه ای žن,، ار ·ناد ها-س نیا :ت-´ ام
،تسار ت~س ین-- Ÿاروس رد هر=· -ی ¸,س ،د-نک •¹=م نو-ی¸ ن=ور
-ا· ·ی-ر· ·~یا=· ·-ر-=· ··ک· ·اری¸· ·،د-ناک¡-· ·¸,¡· ·ت~س· رد· ·هر=·· ·-یو
·ک د-ن~ »¹سو ·¹آو ·-¹=· -ا ی¹- ادخ .وسر ¸ا ·ک دو~ن نا-- »یار- ا+ن=
»اس :»د-سر, «»اس ¸=-،تسا یرا~-- ره _`= ·ناد ها-س نیا » :دندومرف
). «گرم» :دومرف ºتس-¡ 2 (
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
) 1 ) یرا=-( ƒ„…… ) »¹سمو ( 221ƒ .دنا هدرک تیاور (
) 2 ) یرا=- _-=- ( ƒ„…Ž .(
Ž
3 š :دومرف »¹سو ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- ادخ .وسر :دیو´ یم ·ن= -ا ی-ر هدیر-
¸-نو~ » :ین·ی « -و~¹ا وه »اس¹ا ،»اس¹ا· `'،-اد .ک نم -اود ¸-نو~¹ا »
).تسا گرم »اس و « »اس ¸=- تسا یرا~-- ره یاود 3 (
‡ š ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- -ا .وسر ·ک دنک یم تیاور ·ن= -ا ی-ر هدیر- ¸-نو
ها-سرد » :ین·ی «-و~¹ا `' -اد .› نم -ا-~ -ادوس¹ا ‚-=¹ا» :دومرف »¹سو
).«تسا ·--+ن گرم ¸=- ، یرا~--ره یا-~ ·ناد ‡ (
ƒ š »¹سو ·¹آو ·-¹=· -ا ی¹- ادخ .وسر:دیو´ یم ·ن=· -ا ی-ر · هریرهو-او
¸= » :ین·ی « »اس¹ا `' ،-ا-~ ·نم -ادوس¹ا ‚-=¹ا ¸ف `' -اد نم ام» :دومرف
).«تسا ·ناد ها-س رد نآ یا-~ ·ک نیا رگم ·تس-ن یرا~-- ¿-ه، گرم ƒ (
) 3 ¸)یو-ن ·-= رد »-·ن ·و-ا( 9„ )-ن-م رد ·--~ ·ی-ا ن-او ·( 23‡‡ˆ تیاور (
هرا~~ ™ید= _ما=¹ا _-=-). دنا هدرک 31„… (
) ‡ .تسا هدرک تیاور «_ا-ی`ا» رد ین·¹ا د-=و یو-ن -= رد ینس¹ا ن-ا (
هرا~~ _ما=¹ا _-=- ) 3Ž3… هرا~~ ینا-¹آ ·=-=-¹ا ™یدا=`ا و 19ˆƒ (
) ƒ ) »¹سم _-=- ( …9•221ƒ (

ملسلا م?یلع <یب FGا #مHا IانJس ر, #نا, هایس
1 š یدرد· ·¿-ه· ·»· ·:دیامرف· ·¸م· ·»`س¹ا· ··-¹=· ·¸¹=· ·ن-نم•~¹ا· ·ر-ما
¸=- ،دراد دو=و ·ناد ها-س رد نآ یا-~ ·ک نیا رگم، تس-ن
)« گرم 1 (
2 š :»درک ¸ر= »`س¹ا ·-¹=· -ا د-=ا-ا تمدخ :دیو´ یم _یر~
¸ا ار¡ » :دندومرف º»نک-م ¸اس=ا یدردو اد- »~ک~رد نم
،تسا یدرد ره یا-~ نآ رد ·ک ·ینک ی~ن هدا--سا ·ناد ها-س
).«گرم ¸=- 2 (
3 š .وسر ن=س ی هرا- رد »`س¹ا ·-¹= د~=م ن- ر-·= »اما ¸ا
ºد~ هد-سر, ·ناد ها-س دروم رد »¹سو ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- ادخ
هدومرف ی¸-¡ ·¡ :د~ .ا•س «دنا هدومرف ن-ن¡ ،·¹-» :دومرف
،»اس ¸=- ·تسا یدرد ره یا-~ نآ رد »:دومرف »اما ºدنا
) «گرم ین·ی 3 (
) 1 ( ¸) €دا-¹ا »ام`ا ·=وسوم 3ˆƒ (
) 2 ( ¸) ·~-`ا -= 3ˆ9 (
) 3 ( _)· ·راون•ا· ·را=- „2 ¸· 231 €دا-· ·»ام`ا· ··=وسومو· ·(
)»`س¹ا ·-¹= 3ˆ‡ (
9
‡ š ها-س » :دومرف ·ک تسا تیاور »`س¹ا ·-¹= €دا- »اما ¸ا
-ا· ·.وسر· ·-و-=م· ··ناد· ·ها-سو· ·،تسا· ·یدرد· ·ره· ·_`=· ··ناد
ار نآ ی-·- :دن--´ نا~یا ·- «تسا »¹سو ·¹آو ·-¹= -ا ی¹-
،تسا ¸-نو~ نآ،ر-خ » :دومرف ºدنرادن, یم (دن,سا ).مر=
-ا ی¹- ادخ .وسر -و-=م :»یوگ-و »ور- ¸نارای د¸ن ر´ا
»یار- ¸-نو~ ا+نآ ·¹-اف`- !دیروا-- »یار- ار »¹سو ·¹آو ·-¹=
).«دنروآ یم ‡ (
ƒ š ی¸ور· ·ک· ·هد~· ·تیاور· ·»`س¹ا· ··-¹=· ·د~=م· ن-· ·ر-·=· »اما· ·¸ا
،دندو- ر-ا= ،·نیدم ر-ما د¹اخ ن- د~=م ¸¹=م رد · نا~یا
یار- ،درک یم ¸اس=ا ¸ا »ک~ ·-=ان رد ·ک یدرد ¸ا د~=م
¸رد, ¸ا ·--´ ™ید= ارم »رد, »:دومرف »اما ،درک نا-- نا~یا
رد ·ک یدرد ¸ا یدرف انا~ه ·ک »`س¹ا ·-¹= ی¹= ¸ا ¸د= ¸ا
»¹سو ·¹آو ·-¹= -ا ی¹- ادخ .وسر ·- ،ت~اد ¸~ک~ ·-=ان
:دومرف »¹سو ·¹آو ·-¹= ·¹¹¹ا ی¹- ادخ .وسر ،دو~ن تیاک~
،¸ادنا-- نآ رد ¸-نو~ ·ناد ت-ه ای žن, ای ·س ،رادر- ار .س=
نآ هاگنآ .یو~ یم -وخ ادخ نامر-- ·ک ¸ون- ار نآ ¸,س
ن-ن¡ ¸-ن و- نیار-ان-،د~ -وخو ،درک ار راک نا~ه ¸=~
¸ار-=ا دو- ر-ا= ¸¹=م رد ·ک ·نیدم ی¹اها ¸ا یکی .«نک
،هد-سر ام ·- ن=س نیا ·ک ی-سار- !-اد-= ا-ا یا :ت-´و درک
!دادن یا هدیاف ی¹و ،»یداد »ه »ا=ناو
نا~یا .ها ا+ن- دنوادخ »:دومرفو ،د~ ن-گ~~خ »`س¹ا ·-¹= -ا د-= و-ا
یم· ·هدیاف· ·نیا· ·ی· ··¹-سو· ··-· ··دننک· ·یم· ·¸ید--· ·ار· ·¸ر-ما-,· ··ک· ·ییا+نآو

،دنر-- راک- ار نآ ر-ما-, ¸ید-- نود- ·ک یناسکو €ا-ن .ها اما ،دناسر
).«دنر-´ ی~ن یا هدیاف ƒ (
) ‡ _)راون•ارا=- ( 22 ¸ 22… ¸) €دا-¹ا ‚=وسومو ( 3ˆƒ (
) ƒ ·_)راون•ا· ·را=-· ·( „2 ·¸ Ž2 ·¸)€دا-¹ا· ·-=· ·‚=وسومو· ·( 3ˆƒ š
3ˆ„ (
„ š رد· ·»:دومرف· ··ک· ·تسا· ·تیاور· ·»`س¹ا· ··-¹=· -ا· ·د-=· ·ی-ا· ·¸ا
،درد رس ،-- یار- نم ،تسا ·--+ن یدرد ره _`= ¸-نو~
یار- ن-ن¡~هو ،»نک یم هدا--سا نآ ¸ا درد »ک~و درد »~¡
.=و¸=· ·دنوادخو· ·،دیآ· ·یم· ·¸-,· ·»یار-· ··ک· ·یدرد· ·_ون· ·ره
).«د~=- یم ا-~ ارم نآ ی ·¹-سو- „ (
Ž š » :دومرف ·ک هد~ تیاور »`س¹ا ·-¹= ر-·= ن- یسوم »اما ¸ا
).«در- یم ن-- ¸ا ار ند- نورد درد ،تسا =را-م ·ناد ها-س
Ž (
11
) „ _) راون•ا را=- ( „2 ¸ 229 ¸) €دا-¹ا -= ‚=وسومو ( 3ˆŽ (
) Ž _ ) راون•ارا=- ( „2 ¸ 22Ž .(
#AK@! میL نبا ما%ا M+@بن NOP با&/ ر, #نا, هایس
-ا ی¹- ادخ .وسر ·ک تسا هدمآ ·ن=· -ا ی-ر هریره ی-ا ™ید= ¸ا ن-=-=- رد
`' ،-اد .ک نم -ا-~ ا+-ف ناف ،-ادوس¹ا ‚-=¹ا ه~+- »ک-¹= » :دومرف »¹سو ·¹آو ·-¹=
«-و~¹ا »اس¹او ،»اس¹ا
،تسا ها-س ی هری¸ نا~هو ،تسا یسراف نا-¸ رد ¸-نو~ نا~ه (·ناد ها-س)-ادوس¹ا ‚-=
.دو~ یم هد-مان ¸-ن یدنه ی هری¸و
·ک هدرک تیاک= یورهو .د~ا- یم دن,سا نآ ·ک دنک یم .-ن (یر--) نس= ¸ا ی-ر=
·ک تسا نیا _-=-و ،تسا (ها--~او) »هو ن=س ود ره نیا ·ک ی¹ا= رد ،تسا ·ن-
-ا ی¹- ر-ما-, ن=سو.تسا یرا-س- دیاوف یارادو.تسا ¸-نو~ نا~ه (-ادوس¹ا ·-=)
·ک تسا دنوادخ »`ک دننام «تسا یرا~-- ره یا-~ ،-اد .ک نم -ا-~ »: »¹سو ·-¹=
··:دومرف 
:-ا-=ا} 25 رو=نم «د··نک ی··م دو-انو ناریو ¸را´درور, نامرف ···- ار ¸··-¡ ···~ه »¦
.د~ا- ·-~اد ار ند~ ناریو ت-¹-ا· ·ک ی¸-¡ ره
یا+یرا~-- یار- ی-نا= رو=-و ،تسا د--م ،درس (هدرا-) یا+یرا~-- »ا~- یار- ·ناد ها-س
،ت·سا دای¸ ¸ر-`'-و ~و-ن ت=ر·س نو¡ ،ت·سا ¸·=- دو·س ¸·-ن -·~خ »ر´ (¸·-ایرا=)
راد-م ر·´ا ¸·, ،د·ننک ی·م ت·کر= نآ یو·س ··- ت=ر·س ··- ،در·س (هدرا-) یاهاود -و·
.دو- دهاوخ د--م ·دو~ هداد رار· اهاود نیا رد نآ ¸ا یکدنا
¸ر· رد نار-=¸ ر·····-`'- ی هرا- رد نارگیدو (ان-·····س ی¹=و-ا) «نونا·» -ا-ک -¹•م
یاه¸-¡ ،دراد دو=و یدای¸ ~و-نو -و· نار-=¸ رد ··ک اری¸ .د·نا هدرک _یر·-- روفاک
.دنناد یم رهام نا---= ·ک دراد دو=و ¸-ن ا+نیا دننا~ه رگید
12
رد ···ک اری¸ ،ت··س-ن ید-·- ¸··-¡ »ر´ ¸ارما رد »ر´ یاود ندو- د··--مو یرا~´ ر··-`'-
»·~¡ یار- نآ -ا-کرمو -ور¸نا :د·ننام ، ی·-ای ی·م ار ت-·-اخ ن·یا ا·هاود ¸ا یرا-·س-
··ک ی¹ا= رد ،دو~ ی·م هدا--·سا درد »·~¡ یار-و ت·سا »ر´ ر·ک~ ن·-ن¡~هو ،(د·مر)درد
··ک یدو=و ا·- ·تیر-·ک ··نو´ ن·-~ه ··- ،ت·سا »ر´ »رو ا·-=ا €ا--ا ··- ،درد »·~¡ (د·مر)
.تسا د--م ¸راخ یرا~-- رد ، تسا »ر´ را-س-
ار ودک »رکو ،در- یم ن-- ¸ا ار _-ن،تسا »وس ·=رد رد -~خو »ر´ ¸=ا¸م ¸-نو~
)(_-ر¹ا ی~=) ·-ون -- ،یس-, یرا~-- یار-و ،دروآ یم نور-- 1 ی~·¹- یا+یرا~--و(
یم -~خ ار هد·م -ا-و=رو ،دنک یم .-¹=- ار _ایرو ،دنک یم ¸ا- ار هدس.تسا د--م
) 1 .دنک یم دو= ·-ن~ را+¡ ره ·ک ی-- (
هد-~ون ·»ر´ -آ· ا- ·هار~هو ·،دن¸اس-· نو=·م· .س= ا-و· ،دو~ ·هد--وک ·»ون ·ر´او ·،د¸اس
روآ· ·هد=ا·· ·،.و-· ·ردم،دنک· ·یم· ·نور--و· ·هدرک· ·ه¸یر· ·ه¸یر· ·ار· ··نا`مو· ··-¹ک· ·-نس· ··دو~
·.دو~ هد-~ون ی, رد ی, ی¸ور دن¡ ·ک ی-رو- رد ،تسا ر-~ ی هدنهد ¸یا¸فاو
یم ار ودک ·ناد »رک ·دو~ ·-~ا~´ »ک~ ر- دا~- دننامو دو~ هدرک »ر´ ·کرس ا- ر´او
هدا~و= -رو- ·- ای ،دو~ هدرک نو=·م (.+=و-ا ·ناودنه) .=ن= -آ ا- ر´او ،د~ک
.دو- دهاوخ ر-د--مو ر-یو· ،»ک~ »رک _ارخا یار- ·دو~ هدا--سا
-وخ ر´او،دنک یم .-¹=- ار _ایرو ،تسا »·¹- _=ا·و ،دهد یم· `= ار هد·م ¸-نو~
(ی ·¹¸ن)»اک¸ ،دیا~ن و- ار نآ ·~-~هو ،دو~ هداد رار· یا ·¡را, ردو دو~ هدرک »رن
.د~=- یم ا-~ ار درس
یم ند- رد .اخو ·ناد د~ر یو¹= ن-ن¡~ه،تسا د--م هروخ وم یار-··ناد ها-س ن=ور
د--م ¸-ن یگن-و »سآ یار- ·دو~ هد-~ون -آ هار~ه نآ ¸ا .ا-`م -ی راد-~- ر´او ،در-´
.تسا
.تسا ¸=- هدیاف ·درس (درا-) _اد- یار- ·ناد ها-س دا~-
نا·ری· ··ک· ·یسک· ·ین--· ·ردو· ·،دو~· ·هدناس-خ· ·ن¸· ·ر-~· ·رد· ·ار· ·نآ· ·ی· ··ناد· ·ت-ه· ·ر´ا
.دو~ یم -ای ا-~ `ماک ،دو~ هدناک¡ (†و·س -رو--)دراد
¸ا ر´او.تسا د--م نادند درد یار- ,دو~ ·-~-م نآ ا-و ،دو~ ·-=, ·کرس ا- ر´او
،تسا د--م »~¡ -آ یار- · دو~ هدا--سا (ین-- رد ندناک¡) †و·س -رو-- ¸ردو,
¸راخ ن-ن¡~هو ،در- یم ن-- ¸ا ا+~و=و اه ·ناد ,دو~ هدا--سا دا~- -رو- ·- ر´او
.ده یم ·~-اخ ار -و=رم
ن-- ¸او دنک یم .-¹=- ار ،ت=س »اروا ن¡~هو نم¸م ی~·¹- »اروا ·ناد ها-س ن=ور
هو-¹ یرا~-- یار- دو~ هدناک¡ ین-- رد (†و·س)-رو- ·- نآ ن=ور ر´او ،در- یم
ی-ار~= )· `--ر ¸-ن یار- ·دو~ هد-~ون .ا-`م · -ی ا- .ا-`م »-ن ر´او.تسا د--م ¸-ن
.تسا د--م (هر-=و -و-کن= ،·~, :دننام هدن¸´
13
هدناس-خ نو-ی¸ تی¸ رد ¸,س ،دو~ هد--وک »رن هاگنآ ·دو~ هدرک Ÿرس ·ناد ها-س ر´ا
·س== ·ک ی´دروخ امرس یار- ·دو~ هدناک¡ ین-- رد هر=· را+¡ ای ·س د·- ،ددر´
.تسا د--م ,د~ا- ·-~اد هار~ه دای¸
†و¹=م ان= ن=ور ای نسوس ن=ور ا- هد~ -و~ _~~ ا-و ،دو~ هدنا¸وس ·ناد ها-س ر´ا
،·کرس ا- ا, ن-س~ ¸ا د·- ،دیآ یم نور-- ا, €اس یور ·ک یا+~خ¸ یار- ،دو~ هدرک
ر-و ، دو~ هد--وک ·کرس ا- ر´او ،در- یم ن--¸او دنک یم دو-+- ار »خ¸و ،تسا د--م
د--م ،دو~ هدرک دا~- ·دراد »خ¸ در¸ ای €ا+- ای (¸ر-) یس-, ·ک یرا~-- ند- یور
.در- یم ن-- ¸ا ار یرا~--و ،د~ا- یم
(·~¹-ک) -و-س -رو-- -آ ا- »هرد ود ی ه¸ادنا ·- ·نا¸ورو ،دو~ هد--وک »رن ر´او
¸ا ار واو ،تسا د--م · د~ا- ·-فر´ نادند ار وا راه -س ·ک یسک یار- ·دو~ .-م
.دهد یم -ا=ن ندرم
ی هدامو تسا د--م ¸ا¸کو .¹~ یار- ،دو~ هدرک †و·س ین-- رد ·ناد ها-س ن=ور ر´او
.دنادر´ یم -~خ ند- رد ار نآ
.دهد یم یرارف ار نا´دن¸´و -ار~= ،دو~ هدا--سا رو=- رو=- ·ناد ها-س ¸ار´او
¸-نو~ هاگنآ ،دو~ هد-¹ام د·-م ی ·-¹= ر- ¸,س ،دو~ هدرک .= -آ ا- ار -ور¸نا ر´او
.د~ا- یم ر-ساو- یار- اود نیر-+- ،ددر´ هد-~ا, نآ ر-
·- نآ ند-~ون راد-م،»یدو~ن رک~ ام ·ک تس نآ ¸ا ر-~-- ·ناد ها-س دیاوفو _فانم ·-`خ
هدن~ک ¸ندروخ دای¸ ·ک دنرادن, یم ن-ن¡ ا-=ا ¸ا ی-·- ،تسا »هرد ود ی ه¸ادنا
).تسا 1 (
) 1 ( ¸) ·--=¹ا -را·~¹ا -و- یف یو-ن¹ا -= _-=- 385 š 388 -=و (
¸) یو-ن¹ا 297 š 300 .(
1‡
#نا, هایسو QیHرلا Rی0 انیس یلع @با
:دسیون یم « -= نونا· » -ا-ک رد ان-س ن-ا
ی اه ·ک¹ _`= ردو هدود¸ ار اه .اخو اه .-´¸ ،تسا -~خ »ر´ _ا¸م رد ·ناد ها-س
یارا- ،دو~ .وان- »ر´ -آو .س= ا- ·ناد ها-س ر´او ،تسا ر`•مو د--م یس-,و د--س
.تسا د--م ·نا`مو ·-¹ک -نس نامرد
رسو· ·ینرگ-م· یاه· ·درد· رس· ·،ن-کر¡· یاه· ·»خ¸· ،اه· ·¸و=و· اه· ·»رو· ·:یار-· ن-ن¡~ه
د--م· ·--·-· ·یاه· ·»~¡· ·یار-و· ··دراد· ·ناوارف· ·· ·-~ا· ··ک· ·یاه· ·»~¡· ·یار-· ·،·¡-´
،¸و´ یار-.تسا د--م ¸-ن یگن-و »سآ یرا~--و ¸-ن- هاگ-سد یار- ن-ن¡~هو.تسا
.تسا د--م ¸-ن ین--و ناهد ،¸¹=
).تسا د--مو ر`•م »و~س ¸ا ند- ی¸اسکا, یار- ن-ن¡~هو -- _اونا یار-و 1 .(
) 1 ( ) -= نونا· -ا-ک ¸ا را--خا رو=- / 1 37 دیاوف ¸ا یخر- ن-ن¡~ه (
.تسا هدروآ نونا· -ا-ک رد ¸-ن هدو~ن رک~ »-· ن-ا ·ک ی·فانمو

Iدب یعاS, م&سیسو #نا, هایس
ها-س ·ک هدیدر´ ت-ا` ،دنا هداد »ا=نا ·ناد ها-س یور ر- نادن~~ناد ·› یر-خا -ا---=-
.وسر ™ید= »و+-م نا~ه دید= -ا~-کا نیاو ،دنک یم تیو-- ار ند- ی=افد »-س-س ·ناد
·ک اری¸ «تسا یرا~-- ره _`= ·ناد ها-س»: ·ک تسا »¹سو ·¹آو ·-¹=· -ا ی¹-· -ا
ی· ··~ه· ·ندر-· ·ن--· ·¸ا· ·یار-· ·ه¸یو· ·_`س· ··ک· ·تسا· ·ی~-س-س· ·ا+ن-· ·ند-· ·ین~یا· · ·»-س-س
.دراد·دننک یم ·¹~= ند- ·- ·ک یا+یرا~--
1„
#نا, هایس Bابی/ر. اب Iاسنا Iدب یAایمی0 Bابی/ر. Tاب.را
-ی¸-ف· هاگ~ناد· دا-سا ·ی¹اد- د~=ا· ر-نم· روسفرو,· •سو- ·هد~ »ا=نا ·¸هو¸,· ¸اسار-
،دراد ¸-~=و =دی¸ن ¸ا--را ناسنا ند- ا- ·ناد ها-س رد دو=وم ر-ان= ،نا-سکا, روه`
.دراد دو=و ¸-ن ناسنا »س= رد ·تسا ·ناد ها-س رد ·ک ییا-~-~ داوم نآ اری¸
>Kا <سا Bرابع #نا, هایس یAایمی0 Bابی/ر.
نی.ور* 4UV9W د$ ر, XYZ[\]^
یبر= 9WV34 د$ر, _]`]ab
<ب@Oر 58V8 د$ر, cZ]b[dY\
ر&س/ا1 3eV8 د$ ر, fbg
ما1 ,ا@% h8Ve د$ر, iYda\ j]k\Y
l#&سا)نmBاردیG@بر/ h8V3e د$ر, inYkZgoaYn[\
>#نا, هایس + #نا, ر, ,@!@% نpور رادq%
رارS نpور UV2 د$ر,
<باC نpور UV3e د$ر,

>#نا, هایس ر, ی.ایح ریp ر$انع نAر&م?%
... »ی¸نگنم ،»-س¹ک ،ر,اک،-ن¸ ،نهآ،رو-سف ،»-سا-و,،»یدوس
ند- یار- ·ک یر-ان= »ا~- ·ک ددر´ یم ن~ور €وف ییا-~-~ -ا--کر- ¸ا نیار-ان-
.وسر ™ید= ی هدننک ¸ید-- نیاو ،دو~ یم تفای ·ناد ها-س رد ·تسا یرور- ناسنا
یم گرم ¸=- یرا~-- ره یا-~ ·ناد ها-س »:·ک تسا »¹سو ·¹آو ·-¹=· -ا ی¹-· -ا
).«د~ا- 1 (
) 1 ( ¸ ،ودرا نا-¸ ·-) (·ناد ها-س -`ا~ک) -`ا~ک = ی=نو¹ک ·- 11 š 12 (
·¸)· ·(.س=و· ··ناد· ·ها-س· ·ا-· ·_`=· ·)_`=· ·¸· ·د+~· ·روا· ·ی=نو¹کو 3Ž (
.د-یامرف _و=ر
1…
+ودن میrح Bاqیqح.
ر-ان= ·ناد ها-س رد ،یودن -ر~ا د-سر »-ک= ییا-~-~ یا+~یام¸آو ·ی¸=- ¸اسا ر-
:دو~ یم تفای .ی~
1 š ن-ن-
2 š ¸وکو¹´
3 š ن-نو,اس
‡ š ·-ن-مآ د-سا
ƒ š )(ی-ا-مان)د-سا 1 .(
19
) 1 ( ¸ ،ودرا) ·ناد ها-س -`ا~ک 12 .(
#نا, هایس + هراب ر, ر(A, یملع +ا?)Gوs*و Bاqیqح.
• اکیرمآ· ·هد=-م· ·-`ایا· ·رد· ·¸ناراک~هو· ·ی-ا·· ·ر-کد· ·روسفر,
-~ک· ··· ··ناد· ·ها-س· ·یور· ·ر-· ·دای¸· ·یا+-سرر-و· ·-ا---=-· ·ی=
ی=افد· ·»-س-س· ·ندرک· ·اناو-و· ·.ا·ف· ·یار-· ··ناد· ·ها-س· ··ک· ·دندو~ن
نا¸-م ·ناد ها-س ا- ·ک یرو=- ،دراد ی¹ا·فو ر`•م ¸-ن ند-
·یوا-~¹ یاه .و¹س T ی=افد -رد· ی··او .ر-نک .و-سم ·ک·
ن-گنا-م ·- دن-سه Ž2 ن-گنا-م ·- ن-ن¡~هو ،د-سر ” Ž‡ ·- ”
·-سو-,و.دیدر´· ·هدو¸فا· ·¸-ن· ·هدننک· ·دو-ان· ·یاه· ·.و¹س· ·ت-¹ا·ف
.دراد ·مادا دروم نیا رد ا+~هو¸,
• «·--اود¹ا· ··=ان~¹ا· ··¹=م»· ·،دننام· ·ی~¹=· ·یاه· ··¹=م· ·یخر-· ·رد
.اس تسو´آ هرا~~ (ییوراد ت-نو-م) 199ƒ رد ،ید`-م
،ناسنا ·یوا-~¹ ·یاه ·.و¹س ·یور· ·ر- ··ناد ·ها-س ·ر-`'- ·ی· هرا-
.اس·· ··ر-ما--س·· ··هرا~~·· ··رد·· ··ن-ن¡~ه.تسا·· ··هد~·· ··¸--=-
2ˆˆˆ د~ر· ·¸ا· ··-اد· ·ها-س· ·ن=ور· ··ک· ·نیا· ·دروم· ·رد· ·،· ·ید`-م
یاه······ ······.و¹س······ ······هدننک······ ······گر¸-······ ······¸ور-ف
•ytŒmegalŒvi–us هد ¸ا ¸-- ،دنک یم یر-´و¹= · · ( · · (
.تسا هد~ ·-~ون ·¹ا-م


• ·ک· تسا· هد~ ت-ا`· ی~¹=· یا+~هو¸,· نیر-دید= ·رد ن-ن¡~ه
نیا· ·رد· ·،دراد· ·ییا¸س· ··-· ·ر`ا· ·žن~-· ·نامرد· ·رد· ··ناد· ·ها-س
»ان- یا هدام دو=و -ا---=-
نومروه -ی هدام نیا ،دنا هدناسر -ا-`ا · ·- ·ناد ها-س رد «نون-کو~-- »
یم ی--= یا+~نکاو »-=ن-و ،»-س¹ک -~=و .دا·- -=وم ·ک تسا یها-´
.دیا~ن یم یر-´و¹= žن~- ¸ور- ¸او ،دو~
نوخ· ·دا-·نا· ·رد· ·.`-خا· ·--س· ·نوخ· ·رد· ·دو=وم· ·»-س¹ک· ·دو-~ک· ··ک· ·تسا· ·ین--´
.ددر´ یم ین`-=و ی--= -``-خاوو
• ¸~~ ن-= یک~¸, »و¹= هاگ~ناد ¸ا یرهاو= _--ر ر-کد روسفر,
نا~¹آ· ·رد· ·یسان~· ·وراد· ·ینا+=· ·¸نار-نک· ·ن-موسو· ·تس--· ·رد· ·ر-م
ها-س :·ک درک ن`=ا
.دروآ یم ن-یا, ار نوخرا~ف ·ناد
• »و¹=· ·هدک~ناد· ·¸ا· ·=و-=م· ·ر-کدو· ·ین-ناخد· ·ر-کد· ·نادا-سا· ·ن-ن¡~ه
¸--=-و ¸هو¸, .اس žن, ی= رد ر-م ·یردنکسا هاگ~ناد یک~¸,
·ناد· ·ها-س· ·:·ک· ·دند-سر· ··=--ن· ·نیا· ··-· ·نو´انو´· ·یا+~یام¸آو· ··-ر=-و
ر`•م یا هدام ·ناد ها-س ¸ا هاگنآو ،د~ا- یم »سآ یار- _`= نیر-+-
ی¸اسوراد تکر~ ·ک ،دندروآ تسد- (»سآ) ¸-ن یگن- _`= یار-
ها-´ ی~¹= »ان ¸ا ·ک ،نو¹=ن) «نو¹¸ن» »ان ·-و ·-خاس ار نآ ر-م
Nigella ).تسا هدو~ن ·-ر= را¸ا- ·- (هد~ ·-فر´ 1 .(
21
• ·ک تسا ·--+ن یدای¸ -یا==و رارسا · ·ناد ها-س رد ·ک تسا ین--´
¸هو¸,و· ·¸--=-· ·ر-~--· ·نآ· ·ی· ·هرا-رد· ·یم`سا· ·نارگ~هو¸,· ·دیا-
.دنر-- ی, ر-~-- نآ دیاوفو رارسا ·-و ،دنیا~ن
) 1 ( š»را+¡· ·هرا~~· ·š»`س`ا· ·-را-=· ·‚¹=م 19Ž3 ‚-=¹ا· ·-ا-›و· ·»
-ادوس¹ا
¸ ) 33 š 3‡ (
ا?Aرامیب Iا%ر, +ارب #نا, هایس +اG,ربراt
1 š ی&س@* +ا?Aرامیب
• >+ر- اA بر!
š هد~ »رن ·ناد ها-س 1 نا=نف
š ) --س ·کرس ƒ (” 2 نا=نف
ار نآ یا ·¡را, ··=· ·¹-سو- هاگنآ،د-هد ناک- -وخو هدرک †و¹=م »ه ا- ار ود نیا
·¸,س· ·،دو~· ·-~خ· ·ا-· ·د-هد· ·رار·· ·-ا-فآ· ·¸ر·م· ·رد· ·¸,س· ·،هدرک· ·-ا- 2 نا=نف
.د-¹ا~- را~-- ند- ·- اود نیا هاگنآ،د-نک ·فا-ا نآ ·- --س ·کرس
22
• >م1K ,رK اA اب@L
:.وا ی ·=سن
š هد~ درخ ·ناد ها-س 1 نا=نف
š --س ·کرس 2 نا=نف
.د-¹ا~- تسو, را~-- ¸=انم یور ر- هاگنآ ،هدرک †و¹=م »ه ا- ود نیا
:»ود ی ·=سن
š ی¸ور 3 .دو~ هد-¹ام تسو, را~-- ¸=انمر- ·ناد ها-س ن=ور ا- را-
• >ا%u/ا
یم تسو, ند~ -~خ ،¸و= ،¸راخ دا=یا ™=ا- ·ک تسا ی-سو, یرا~-- ون · -ی
.د-فا یم €ا--ا ر-~-- ،دن-سه ی¸ر¹آ یاراد ·ک یدارفا ن-- رد `و~·م ام¸کا ،دو~
:.وا ی ·=سن
š هدرک »رن ·ناد ها-س 1 نا=نف
š نو-ی¸ تی¸ 1 نا=نف
ی¸ورو ،د-نک †و¹=م »ه ا- ار ود نیا 2 .د-¹ا~- را~-- تسو, یورر- را-
:»ود ی ·=سن
.د-¹ا~- را~-- تسو, ¸=انم ر- ار ·ناد ها-س ن=ورو ،د-~ون- هدرک »د ·ناد ها-س
• >:ا?بو یسی*
:.وا ی ·=سن
š هدرک »رن ·ناد ها-س 1 نا=نف
š --س ·کرس 2 نا=نف
ی¸ور هاگنآ ،دی¸اس- (»رک) »هرم -رو- ·-و د-نک †و¹=م -وخ »ه ا- ار ود نیا
2 ت~س· نآ ا- دن-~ن- -ا-فآ رد ·ک تسا ر-+-و ،د-¹ا~- را~-- ند- ·- ار »هرم نیا را-
.د~ا- -ا-فآ ¸ر·م رد هد~ €ا+-و یس-, را¡د ·ک ند- ¸ا
:»ود ی ·=سن
هد~ »رن ·ناد ها-س š 1 ¸~ا·
23
--س ·کرس š 1 ¸~ا·
ان= š 1 ¸~ا·
.د-¹ا~- ند--اوخ ¸ا .-· -~و ،دی¸اس- »هرم ار ·س نیا
:»وس ی ·=سن
ر-و هدرک .= -آ رد ¸,س ،د-نک †و¹=م هدرک »رن ی¡-ا- ا- هدرک »رن ·ناد ها-سš
.د-¹ا~- را~-- تسو,
:»را+¡ ی ·=سن
·ناد ها-س š ƒˆ »ر´
ی¡-ا- š ƒˆ »ر´
(دا~ر¹ا -=) یها~ š ƒˆ »ر´
ان= گر- š 1ˆ »ر´
·کرس š 9ˆˆ ر--¹ ی¹م
-دم ·- ، هدرک †و¹=م »ه ا- 1ˆ ها-س ن=ورو ، هدرک -ا- هاگنآ ،د-نا~و=- ·--·د
.د-¹ا~- را~-- تسو, ·-=ان ر-و هدو~ن ·فا-ا نآ ·- ·ناد
:»=ن, ی ·=سن
-ا-سآ· ·-وخو· ·،· ·هدرک· ·†و¹=م· ·یواسم· ·راد-م· ··-· ·یکم· ·انس· ·¹· ·ی¡-ا-· ·¹· ··ناد· ·ها-س
.دیرو=- (·~¹-ک) -و-س -رو- ·- -~و ر+=و _--و هدو~ن
• >#بلعC
¸یر ای رس یوم ¸ا ی-~س· ¸¸یر --س ·ک تسا ی-سو, ,را~-- _ون =ی
.ددر´ یم
š هدرک »ورن ·ناد ها-س 1 نا=نف
š --س ·کرس 1 نا=نف
š ر-س ¸ا-, -آ 1 ¸~ا·
ار را~-- ی ·-=نم ¸,س ،دیروآ رد »هرم -رو- ·- ،هدو~ن †و¹=م »ه ا- ار ا+نیا
ار »هرم نیا هاگنآ ،د-نک دا=یا ¸ارخ _-- ا- ی~ک ·ک تسا نیا ر-+-و ،د-~ار-- _-- ا-
·- ار _`= نیاو ،د-¹ا~- ها-س ن=ور ا- ¸-ن -~و ، -~ ا- _-- ¸ا ،د-¹ا~- نآ ر-
.د-هد ·مادا ·--ه -ی -دم
2‡
• >lvدصلا wا,m QیساAر@س اA #یSد$
هد~ »رن ·ناد ها-س š 1 نا=نف
·کرس š 1 نا=نف
·ناد ها-س ن=ور š 1 ¸~ا·
-دم یار-و ،هدرک †و¹=م »ه ا- ار ا+نیا 2 ،دیرا~گ- ¸-آ ·¹·~ یور ·--·د
¸,س ،د-یا¸فا-- نآ ·- ·ناد ها-س ن=ور ¸~ا· -ی ،ند~ درس ¸ا د·- هاگنآ
را~-- تسو, · ·-=انر- ار -اود نیا هام -ی -دم ·- ،ند--اوخ ¸ا .-· -~
.د-¹ا~-
• >ی&س@* Bابا?&لا
š ·-=ان ·-و د-نک †و¹=م .س= ا- ،ندرک Ÿرس ¸ا د·- ار هد~ -ا-سآ ·ناد ها-س
.د-¹ا~- هدید --سآ
• >#ن/" اA Bر@$ 6@!
:.وا ی ·=سن
هد~ -ا-سآ ·ناد ها-س š 1 نا=نف
د=نک ن=ور š 2 نا=نف
»دن´ درآ š 1 ¸~ا·
نآ ·- ¸-ن »دن´ درآو ،د-نک ر-~خ د=نک ن=ور رد ار هد~ -ا-سآ ی ·ناد ها-س
¸ا یراد-م ·ک تسا ر-+-و ،د-¹ا~- -رو- یا+~و= ·- هاگنآ ،د-یا~ن ·فا-ا
.دو~ .-م ¸-ن ·ناد ها-س ن=ور
:»ود ی ·=سن
هد~ -ا-سآ ·ناد ها-س š 1 نا=نف
هدرک »رن رانا تسو, š 1 نا=نف
نا=نف --ن --س ·کرس š
نا=نف --ن ·ناد ها-س ن=ور š
-دم ·- ¸,س ،د-نک †و¹=م »ه ا- هاگنآ 2 š 3 د·-و ،دیرا~گ- €ا=ا یور ·--·د
نیا· ·هاگنآ· ·،د-یا~ن· ··فا-ا· ·نآ· ··-· ··ناد· ·ها-س· ·ن=ور· ·یراد-م· ·،· ·ند~· ·درس· ·¸ا
ند--اوخ ¸ا .-· -~و ،د-نک یراد ·گن .ا¡=ی رد ار هدمآ تسد ·- نو=·م
.د-¹ا~- -رو- ·-

• >Bر@$ یبا,ا0و یAابAK
:.وا ی ·=سن
هد~ »رن ·ناد ها-س š 1 ¸~ا·
د=نک ن=ور š 1 ¸~ا·
·ناد ها-س ن=ور š 1 ¸~ا·
_--و د-¹ا~- -رو- ر- ند--اوخ ¸ا .-· -~ ،د-ک †و¹=م »ه ا- ار ا+نیا
تسد ·- نو=·م ن-~ه ¸ا ن-ن¡~ه ،د-یو~- نو-ا- ا- ار دوخ -رو-
.-م ،·ناد ها-س ن=ور هر=· دن¡ ندرک ·فا-ا ا- ،را- -ی ی¸ور هدمآ
.د-یامر--
:»ود ی ·=سن
†و¹=م »ه ا- · -وخ ، ¸¹اخ .س= ¹ · -`´ ¹ هد~ هد--وک ·ناد ها-س
·-دم· ··-و· ·،د-¹ا~-· ·-رو-· ··-· ·هاگنآ· ·،د-نک 1ƒ ¸,س· ·،د-نک· ·ر--· ··--·د·
.د-¹ا~- نا--رو- ·- نو-ی¸ ن=ور ، ندرک -~خ ¸ا د·-و ،د-یو~-
:»وس ی ·=سن
¸,س ،هدو~ن †و¹=م -`´ یراد-م ا- ار و~-¹ -آ یراد-م 1ˆ ¸ا هر=·
¸ا د·- هاگنآ،د-¹ا~- نا-رو- ·- ¸,س ،د-نک ·فا-ا نآ ·- ·ناد ها-س ن=ور
.د-یو~- نو-ا-و »ر¹و -آ ا- ار نا--رو- ت=اس ود ای -ی ت~~´
:»را+¡ ی ·=سن
دن¡ هاگنآ ،د-نک .= -آ رد ار (ور-´) Ÿرس .´ ند--اوخ ¸ا .-· -~
_-- ،د-¹ا~- نا--رو- ·-و ،د-یا~ن ·فا-ا نآ ·- ·ناد ها-س ن=ور هر=·
-ادا~و ا-ی¸ -`´ .´ دننام ا~~ ی هر+¡ ،د-یو~- نو-ا-و »ر¹و -آ ا-
.ددر´ یم
• >@% 6uAر
:.وا ی ·=سن
š هد~ »رن ·ناد ها-س 1 نا=نف
š (=¸-- هر-) ر-=ر= هرا-= 1 نا=نف
š --س ·کرس 1 ¸~ا·
š نو-ی¸ ن=ور 1 نا=نف
2„
نآ ·- نو-ی¸ ن=ورو ·کرس ¸,س ،دنک ر-~خ ر-=ر= هرا-= رد ار · · ·ناد ها-س
.د-یو~- ار نا-یاهوم »ر´ -آ ا- _--و ،د-¹ا~- نا-رس ·- -~ رهو ،د-یا~ن ·فا-ا
:»ود ی ·=سن
.دنک یم یر-´و¹= وم ¸¸یر ¸ا ·د-¹ا~- نا-رس ·- ار ·ناد ·-س ن=ور
:»وس ی ·=سن
·- -~و ،د-نک †و¹=م »ه ا- نو-ی¸ ن=ور ¹ —رم »=- ی هدر¸ ¹ ·ناد ها-س ن=ور
.د-یو~- »ر¹و -آ ا- _--و ،د-¹ا~- نا-رس
• >دی'س +اG@%
:.وا ی ·=سن
·- ار نآ ن=ورو د-نک †و¹=م »ه ا- ، ·ناد ها-س ¹ .=ن= »=- ¹ »-ن »=-
وم ند~ د--س ¸ا -ا -ا~ ن' ،د-ن¸- نا-یاهوم ·- ·نا¸ور هاگنآ ،دیروآ تسد
.دنک یم د~ر هرا-ود ها-س یومو ،هدو~ن یر-´و¹=
:»ود ی ·=سن
نا-یاهوم ·-و ،د-یا~ن †و¹=م »ها- ار · ·ناد ها-س ن=ور ¹ —رم »=- ن=ور
.د-¹ا~-
:»وس ی ·=سن
نا-یاهوم ·- ·نا¸ور ،هدرک †و¹=م »ه ا- ، ·ناد ها-س ن=ور ¹ »-ن »=- ن=ور
.د-ای یم ·~-اخ د--س یاهوم یدو¸ ·- ·د-ن¸-
2 š #مxاG ها(&س, +ا?Aرامیب
• >,ر, 7,
:.وا ی ·=سن
ا- هاگنآ ،د-نا~و=- -وخ یواسم راد-م ·- ، _ان·ن ¹ هری¸ ¹ نوسنای
¸,س ،د-نک نیر-~ .س= یراد-م ای -ا-ن Ž نآ رد ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-نک .-م »ر´ »-ن -رو- ·- ا~= ¸ا د·-و ،دی¸یر-

:»ود ی ·=سن
-ا-ن ا-و هدرک »د یواسم راد-م ·- · ·ناد ها-س ¹ ·نای¸ار »=- ¹ _ان·ن
.د-نک .-م ¸,س ،د-یا~ن نیر-~
:»وس ی ·=سن
š ه¸ر-سا ¸و-س 1ˆ »ر´
š تسام 12ƒ »ر´
هاگنآ ،د-نک †و¹=م »ه ا- ƒ ی¸ورو ،د-یا~ن ·فا-ا نآ ·- ·ناد ها-س ن=ور هر=· 3
.د-یامرف .-م را-
• >هدع% <A@q.
هاگنآ ،د-نک »رن -وخ یواسم راد-م ·- ، ها-س -~ن ¹ هری¸ ¹ ها-س .-¹ف
†و¹=م --س -آ ناو-¹ -ی ا- ار ردو, نیا ¸ا ¸~ا· --ن ای ¸~ا· -ی
و ،د-یا~ن 1ˆ .د-~ون-و ،د-نک ·فا-ا نآ ·- ·ناد ها-س ن=ور هر=·
• >#مxاG w@س
»ر´ ر-~ š 1 ناو-¹
ی·--= .س= š 1 ¸~ا·
¸~ا· --ن ·ناد ها-س ن=ور š
.د-یا~ن .-مو ،د-نک †و¹=م »ه ا-
• >مr0 ,ر,
1 ا-و ،د-نک درآ ار ·ناد ها-س ¸~ا· 2 ، هدوم †و¹=م ی·--= .س= ¸~ا·
.د-یامر-- .-م -~و _-- ، را- ود ی¸ور ¸,س ،دی¸اس- نو=·مو
• >هدع% م1Kو 6K@س
:.وا ی ·=سن
2…
·ی·--=· ·.س= 2 ··ناد· ·ها-س· ·ن=ور· ·¹· ·¸~ا·· 1ˆ †و¹=م· ·»ه· ·ا-· ·،هر=··
.دیرو=- ·نا¸ورو،د-نک
:»ود ی ·=سن
ی·--= .س= 1 هد~ هد--وک -~خ رانا تسو, ¹ نا=نف 1 ن=ور ¹¸~ا·
··ناد ها-س 1ˆ -ی نآ ¸ا د·-و ،د-یا~ن .-مو ،د-نک †و¹=م »ه ا- ،هر=··
.د-نک .-م ینیر-~ نود- ر-~ ناو-¹
• >هدع% R'ن
:.وا ی ·=سن
š هداد و- ·ناد ها-س درآ 1ˆˆ -ا-ن ردو, ¹ »ر´ Žƒ رکید »ه ا- -وخ ، »ر´
¸,س ،د-نک †و¹=م 1 .دیرو=- ·--رم ·س ی¸ور یروخ یا¡ ¸~ا·
:»ود ی ·=سن
راد-م ·- ، ها-س -~ن ¹ ها-س .-¹ف ¹د--س هری¸ ¹ ( ) نیاو=ا ¹ ·ناد ها-س š
.دو~ هدروخ (·~¹-ک) -و-س -رو-- ·نا¸ورو ،دو~ هد--وک -وخ ، یواسم
• >7ا?سا
š ··ناد ها-س درآ 1 ·=¸-- هر- -آ ¹ ¸~ا·· 1 .-مو د-نک †و¹=م »ه ا- ،نا=نف·
.دیآ دن- .ا+سا ·کنیا ا- ·د-یا~ن

29
• ><س@بA
،د-نک †و¹=م »ر´ ر-~ ا- ، ·ناد ها-س ن=ور ¹ هدرک »رن یکم انس گر-
.د-یامر-- .-م ند--اوخ ¸ا .-· -~و
• >دب/ با?&لا
:.وا ی ·=سن
»ه· ·ا-· ·،· ·ی·--=· ·.س=· ·¹· ·(ها-س)· ·ی=ر-س· ·ر--· ·¹· ·هد~· ·»رن· ··ناد· ·ها-س
.د-نک .-م ا-~ان هام ود -دم ·- ·نا¸ورو ، هدو~ن †و¹=م
• >ار'$ + #سی/ yنس
:.وا ی ·=سن
.ی·--= .س= ¹ ·¹وارف گر- ¹ ·ناد ها-س
نآ ·- .س= ¸,س ،د-نا~و=- ·ناد ها-س ا- ار ·¹وارف یاه گر- تس=ن
.د-نا~ون- ¸یرم ·- ا-~ان _--و ،د-یا~ن ·فا-ا
:»ود ی ·=سن
هد~ هد--وک »رن ·ناد ها-س 1 .س= ¹ ¸~ا· --ن هد~ »رن رم ¹ ¸~ا·
.د-هد- را~-- ¸=~ ·- -~و _-- ،د-نک †و¹=م »ه ا- ی·--=
3 š یس'ن. ها(&س, +ا?Aرامیب
• >ی-,ر@1 ا%رس
:.وا ی ·=سن

ار نآ را=-و ،دی¸یر- ¸و= -آ نورد ار ·ناد ها-س ن=ور ¸~ا· -ی
.د-یا~ن €ا~ن-سا -~ _--
:»ود ی ·=سن
-ا- هاگنآ ،د-ناس-=- د=نک ن=ور ردو د-نک »رن -وخ ار ·ناد ها-س ·
.د-ناک¡- ین-- رد ار نآ ¸ا هر=· -ی هدرک
:»وس ی ·=سن
ناو-¹ -ی رد هدرک »رن -وخ ·¹-¹-ن~ ¸~ا· --ن ¹ ·ناد ها-س ¸~ا· -ی
.د-یامر-- .-مو د-نک †و¹=م ر-~
• >#Sرس
:.وا ی ·=سن
هد~ »رن ·ناد ها-س 1 نا-- نیر-~ ردو, ¹ ¸~ا· 1 نوسنای ردو, ¹ ¸~ا·
1 žنو-ا- ردو, ¹¸~ا· 1 هاگنآ ،د-نا~و=- ·--·د هد -دم ·- ، -آ ¹ ¸~ا·
·--ه -ی -دم ·-و ،د-نک ·فا-ا نآ ·- ی·--= .س=و د-نار~گ- یفا- ¸ا
.د-~ون- یروخ _وس ¸~ا· -ی ، را- ·س ی¸ور
:»ود ی ·=سن
) نا-ک »=- 1ˆ ¸ا ی~-ن ·ک یماگنه ،د-نا~و=- -آ رد هد--وک »رن (»ر´·
و ،د-هد رو-= یفا- ¸ا ،دنام ی·ا- -آ 1ƒ ودو ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-یامر-- .-م و د-نک ·فا-ا نآ ·- .س= ¸~ا·
• >lنی.K@لm ,ر, @ل-
:ناکدوک یار-
2 د-نک †و¹=م .س= یروخ یا¡ ¸~· -ی ا- ار ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-¹ا~- نا~یو¹´ ·- ار ·ناد ها-س ن=ور ¸ا یراد-مو ،د-هد- نانآ ·-و
:ن`اس´ر¸-
31
ƒ ·ا-· 1ˆ را~--· ··-و· ·هدرک· ·†و¹=م· ·.س=· ·رد· ·ار· ··ناد· ·ها-س· ·ن=ور· ·هر=··
ا-و ·-=یر »ر¹و -آ ناو-¹ -ی رد ار ·ناد ها-س ن=ور هر=· هدو ،د-هد-
.دننک هر=ر= نآ
• >Q'ن ی(ن.و مس"
:.وا ی ·=سن
.دو~ هدروخ ، هدرک »رن ·ناد ها-س یروخ یا¡ ¸~ا· -ی _-- ·نا¸ور
.د-نک -ر¡ ار را~-- ی ·ن-س ·ناد ها-س ن=ور ا- ن-ن¡~ه
:»ود ی ·=سن
.دو~ .-مو ·-=یر .س= ¸~ا· -ی رد ار ·ناد ها-س ن=ور ¸ا هر=· هد
یراد-مو ·ناد ها-س ن=ور ا- را~-- یو¹´و ·ن-س ندرک -ر¡ ن-ن¡~هو
.د~ا- یم د--م را-س- یناو-= ن=ورو -~ن
:»وس ی ·=سن
یراد-م -~ ن-ن¡~هو،دو~ €ا~ن-سا ·ناد ها-س ن=ور را=- »ا~و _--
ا-· ·و¹´و· ··ن-س· ·ندرک· -ر¡· ·ا-· ·هار~ه· ،دو~· ·هدروخ· · هد~· ·»رن· ··ناد· ها-س
.(-اوخ ¸ا .-· -~ ) ·ناد ها-س ن=ور
8 z +رار,ا +را{%و یلسان. ها(&س, +ا?Aرامیب
• >lدنب 6ا0m رار,ا |اب&حا
:.وا ی ·=سن
·--·د· ·هد· ·-دم· ··-و· ·،دی¸یر-· ·-آ· ·ناو-¹· ·-ی· ·رد· ·ار· ··ناد· ·ها-س· ·¸~ا·· ·-ی
ند--اوخ· ·¸ا· ·.-·· ·و· ·.د-نک· ·.-مو· ·هدو~ن· ·نیر-~· ·.س=· ·ا-· ·هاگنآ،د-نا~و=-
.د-یا~ن -ر¡ ·ناد ها-س ن=ور ا- ار ·نا= ی ·-=نم
32
:»ود ی ·=سن
š 1 .د-نک .-م ·ناد ها-س ردو, یروخ یا¡ ¸~ا·
:»وس ی ·=سن
،د-نک »رن -وخ ، یواسم راد-م ·- ، -~=ن´ نا-¸ ¹ ین-¡ ·-ا-ک ¹ ·ناد ها-س
.د-یا~ن .-م ار نآ ¸ا یراد-م ت=اس ·س رهو
• >یسن! ینا@.ان
:.وا ی ·=سن
·.س= -اک¹م یا~= ¹ -¡وک ¸~ا· -ی · هد~ »رن ·ناد ها-س „ ¸~ا··
.د-یامر-- .-م ·نا¸ورو هدرک †و¹=م »ه ا- ،-¡وک
:»ود ی ·=سن
žن, ¹ ی·-- .س= ¸~ا· -ی ¹ هد~ هد--وک او- ¸و= -¡وک ¸~ا· -ی
»ر´ ر-~ ناو-¹ -ی ا- هار~ه ،د-نک †و¹=م »ه ا- ، ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-~ون-
:»وس ی ·=سن
·ناد ها-س 1ˆ نیر-~ •س· ¹ »ر´ 1ˆ نار=¸ ¹ »ر´ 1 ·ناد ها-س ،»ر´
·فا-ا نآ ·-و د--وک- -وخ ار نار-=¸ ¸,س هدرک »رن -وخ ار •س·و
-ی رد· -اوخ· ¸ا .-·· -~ ·هانآ ،دی¸اس-· نو=·م .س=· ا- ·د·-و ،د-یا~ن
·نو=·م ¸ا ¸~ا· 1ˆ ر-~ ناو-¹ -ی ا-و دی¸یر- ·ناد ها-س ن=ور هر=··
.د-نک .-م »ر´
• >یسن! +ورین <A@q.
:.وا ی ·=سن
.د-نک .-مو دی¸یر- ر-~ ای .س= رد ار ها-س ن=ور هر=· هد
:»ود ی ·=سن
هد~ »رن ·ناد ها-س 1 هدو~ن †و¹=م ی¹=م —رم »=- دد= ت-ه ا- ، ¸~ا·
.دیرو=- نا-م رد ¸ور -ی · هام -ی -دم ·-و
33
• I,ا&Sا ری1}. #بو ا?منا1 #نایGا% B,اع Iد0 دنب
>هرو,
:.وا ی ·=سن
··ناد ها-س 1ˆ ·نار-=¸ ¹ »ر´· 1 †و¹=م »ه ا-و هدرک »رن -وخ ، »ر´·
·، را-ود ی¸ور هاگنآ ،د-یا~ن 2 ·ا- نآ ¸ا »ر´ 1ˆ ·ناد ها-س ن=ور هر=··
، دننک ¸-هر, نیا ندروخ ¸ا راد را- نان¸ )د-هد- را~-- ·- هدرک †و¹=م
.(دننک ن-ن= •-س دراد ناکما اری¸
:»ود ی ·=سن
.دو~ .-م را- ود ی¸ور ·--ه -ی -دم یار-و ،دو~ هدنا~و= ·ناد ها-س
• >یAاKان
:.وا ی ·=سن
· هدرک »رن ·ناد ها-س 1 · (دا~ر¹ا -=) یها~ ردو, ¹ نا=نف 1 ¹ نا=نف
·¹-¹-ن~ ردو, 1 نو=·م ی·--= .س= ا- ¸,س د-نک †و¹=م »ه ا- ، نا=نف
.د-یا~ن .-م ¸~ا· -ی ·نا¸ور و ،دی¸اس-
:»ود ی ·=سن
راد-م ·- ،هد~ »رن -ر- »=- ¹ هد~ »رن ·¹-¹-ن~ ¹ هد~ »رن ·ناد ها-س
¸,س ،د-نک .-م ¸~ا· -ی ·نا¸ور و ·هدرک †و¹=م .س= ا- ، یواسم
.د-~ون- ر-~ ر-~ ناو-¹ -ی نآ ¸ا د·-
• >اG #یل/ ,ر,و <ن@'ع
.دو~ .-م · ا-~ان ·--ه -ی -دم ·- ·-اد ها-س ردو, -¡وک ¸~ا· -ی
»ر´· ·ی~کو· ·د-نک· ·†و¹=م· ·نو-ی¸· ·ن=ور· ·ا-· ·هدرک· ·»رن· ··ناد· ·ها-س· ·ن-ن¡~ه
.تسا ر`•مو د--م را-س-،د-نک دا~- اه ·-¹ک یور ر-و هدو~ن
• >#یل/ yنس
3‡
:.وا ی ·=سن
1ˆ رد ¸,س د-نک †و¹=م .س= ¸~ا· -ی ا- ار ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-~ون-و هدرک .= »ر¹و -آ
:»ود ی ·=سن
و ،دی¸اس- نو=·مو د-نک †و¹=م ی·--= .س= ا- ار هد~ »رن ·ناد ها-س
.د-نک .-م ا-~ان ¸~ا· -ی ·نا¸ور
• >Bا&سور* + هدp با?&لا
·هد~ »رن ·ناد ها-س 1 .س= ¹ ¸~ا· --ن هد~ »رن یکم رم ¹ ¸~ا··
· ی·--= 1 .-م »ر¹و -آ ا- ·نا¸ور هاگنآ ،د-نک †و¹=م »ه ا- ، نا=نف·
.د-¹ا~- ·ناد ها-س ن=ور ا- ار اه ·---و ر~ک ن-یا, ت~س· ن-ن¡~ه ،د-یا~ن
• >Iا/,@/ +رار,ا N0
·ناد ها-س ردو, 1 —رم »=- تسو, (هدرک Ÿرس)ردو, ¹ ¸~ا· 1 ،¸~ا·
=دوک ·- ا-~ان _-- »ر¹و ر-~ ناو-¹ -ی ا- هاگنآ ،د-یا~ن †و¹=م »ه ا-
.دو~ هداد
ƒ š I@1 6,ر-و نیAار0و NلL +ا?Aرامیب
• >~اب I@1 را)S
ƒš„ ی¸ورو ،د-نک ·فا-ا »ر´ یند-~ون ·- ار ·ناد ها-س ن=ور هر=··
3 š ‡ .دروآ یم ن-یا, ار را~ف ،د-~ون- را-
.تسا د--م را-س- نوخ را~ف ¸هاک یار- ·ناد ها-س ت-ر~ ن-ن¡~ه

• >NلL <A@q.
:.وا ¸ ·=سن
یراد-م هاگنآ،د-نک †و¹=م ·ناد ها-س ن=ور هر=· دن¡ ا- ار ر-س ¸ا-, -آ
.د-~ون-و،د-یا~ن ·فا-ا نآ ·- -ا-ن
:»ود ی ·=سن
نیر-~ ·~یر ¹ ·یو-=نردا- ¹ ·ناد ها-س ¹ ¸و=ن¸رم ¹ نا-¸وا´ .´
·-دم ·- هاگنآ ،د-نک †و¹=م »ه ا- ، نا-- ƒ ·ا-· 1ˆ ¸,س،د-نا~و=- ·--·د·
.د-یا~ن .-مو هدو~ن -ا-
• >7ر&سل/
··ناد ها-س ردو, 1 ·ناردام و- ردو, ¹ ¸~ا·· 1 ·ی·--= .س= ¹ ¸~ا·· 2
.د-نک .-م ا-~ان _--و هدرک †و¹=م »ها- ، ¸~ا·
• >7احO
_¡ ت~س· ر-و دی¸اس- یمر´ دا~- نو-ی¸ ن=ورو ·ناد ها-س ردو, ا-
ن-ن¡~ه ،دیرا~گ- ¸یاهدند ری¸ ،را~-- ند- 1 ·ناد ها-س هدنا~و= نا=نف
ندو~ن ·فا-ا ا- .س= ا- هار~ه Ž -دم ·- ،نآ رد ·ناد ها-س ن=ور هر=·
.د-هد- را~-- ·- ·--ه -ی
• >I@1 دنL
:.وا ی ·=سن
· هد~ »رن ·ناد ها-س 1 هد~ »رن یکم رم ¹ نا=نف 1 یروخ _وس ¸~ا·
رانا تسو, ردو, ¹ نا=نف --ن (دا~ر¹ا -= ) یها~ ردو, ¹ 1 نا=نف
-~خ ردن·¡ ·~یر ردو, ¹ 1 .نا=نف
-ی ا-~ان _-- ·نا¸ور هاگنآ ،د-نک †و¹=م »ه ا-و د--وک- ار €وف داوم
.د-یامر-- .-م ¸~ا·
3„
:»ود ی ·=سن
·نا¸ور هاگنآ ،د-نک »رن -وخ ار ود ره ، ینساک ·~یر ¹ ·¹-¹-ن~ »=-
ندو~ن ·فا-ا ا- نآ ¸ا ¸~ا· -ی ƒ .د-نک .-م ·ناد ها-س ن=ور هر=·
:»وس ی ·=سن
· ·ناد ها-س 1 --ن ینساک »=- ¹ نا=نف --ن ·¹-¹-ن~ »=- ¹ نا=نف·
-یو· ·_--· ·¸~ا·· ·-ی· ·هاگنآ،دی¸اس-· ·-و-سو· ·هدرک· ·»رن· ·-وخ· ·،نا=نف
ندو~ن ·فا-ا ا- -~ ¸~ا· ƒ š Ž .د-نک .-م ·ناد ها-س ن=ور هر=·
„ š ا?Aرامیب رAاس
• >F$ا'% ,ر,
.د-¹ا~-·دنک یم درد ·ک یاها= ·-و هدو~ن »ر´ ی~ک ار ·ناد ها-س ن=ور
• >مسی.ا%ور

·ن-ن¡~ه،د-¹ا~- ·ناد ها-س ن=ور ا- ار درد ناکم 1 ها-س هدنا~و= نا=نف·
.د-نک .-م -اوخ ¸ا .-· .س= ا- ·ناد
• >باصعا <A@q.
ƒ .د-نک .-مو هدو~ن ·فا-ا .س= ¸~ا· -ی ·- ار ·ناد ها-س ن=ور هر=·
• >l•Jب مار"m باصعا •%ار"
1 .د-یامر-- .-م -اوخ ¸ا .-·و د-نا~و=- ار ·ناد ها-س نا=نف
• >IاOرس Kا +ری- @ل! +ارب
دیا-· ·نیا· ·ر-ان-· ·،دراد· ·اهرومو-· ·نامرد· ·رد· ·ی~+م· ·¸-ن· ··ناد· ·ها-س· ·ن=ور
··نا¸ور 2ˆ ·ا-· 2ƒ هد~ -ا-سآ ·ناد ها-س ·نا¸ور ن-ن¡~ه ،د-~ون · هر=··
ا-· ·د·-و· ·هداد· ·-رار=· ·ی~ک· ·هاگنآ،هدو~ن· ·†و¹=م· ··ناد· ·ها-س· ·ن=ور· ·ا-· ·ار
.د-یامر-- .-م -~و _-- ¸ور رهو د-نک †و¹=م ی·--= .س=
3…

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->