P. 1
جهان در سایه‌ی عقب ماندگی مسلمانان

جهان در سایه‌ی عقب ماندگی مسلمانان

|Views: 317|Likes:
منشور بواسطةMohaqeq

More info:

Published by: Mohaqeq on Oct 02, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

يهیاس رد ناهج

ناناملسم یگدنام بقع
:همجرت
» طاطحناب ملاعلا رسخ اذام
نيملسملا «
:فیلأت
ید!ل" ی!س#ل" یلع $س#ل"%&"
:همجرت
ینام'ع (ی)#ل"د*ع

+سره, بلا-م
. /%0%م #12
ه
3 (جر4م را4156ی7 33
8 دیس (ل9 ه& :ا4; ی,ر<م رد ی!=س
یر%> دجامل"د*ع
3?
? :ا4; @ر5A بلا-م B" ییاCهA%گ 8D
E دید7 +یر6& Fیرات رد ه; ی&Gقن" $یرت@ر5A
دمH
83
I یمGس" یه<ماج 83
J ناهج یر*Cر KGس" 8E
L M+سیN ن"ر#& $ی" OP Q"ر امA رRن ه& 8I
S Qد!سی%ن (ل9 ه& :ا4; +ATگرس 8S
U KراهN VاN را4156ی7 ?S
3
D
(46C VاN را4156ی7 ED
3
3
دا4س" WیمGس" ر56CX7 (ل9 ه& را4156ی7
ب-9 دیس Y
E8
3
8
فس%ی دم#م ر4;د دا4س" (ل9 ه& دمHرد Zی7
یس%م
ES
3
?
$س#ل"%&" Kرد"ر& Wی1ی2%ت یری%[ت II
3
E
هN Oم#4م ناهج Wناناملسم \ا-#ن" ا&
MدA ییاCنایB
JE
3
I
هN Oم#4م ناهج Wناناملسم \ا-#ن" ا&
MدA ییاCنایB
LE
3
J
یلCاج ن"رد :]" :ا& LL
3
L
گرم هناتسآ رد تیرب !"#ا $%& LL
3
S
ایند یاC+لم ناید" ه& یCا5ن LS
3
U
یدGیم (6A نر9 رد +ی#یسم LU
8
D
یمر یاC+لد رد ی!ید یل^"د یاC_!ج SD
8
3
`G)6م یعام4ج" ناماس&ان /ا0"
یدا[49"
S8
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8 ﴾

8
8
ن"رد رد ر[م یدا[49" ی!ید /ا0"
Kر +م%)P
S?
8
?
ه6*P SI
8
E
ا7ر" :ر> ]امA یاC+لم SI
8
I
د%هی SL
8
J
نای#یسم ناید%هی یاCZ!ت SL
8
L
نH یاCZ*!ج ن"ری" SU
8
S
اC"رس; aیدقت U8
8
U
یتاق*b ید"Xن یاC`ا1ت U8
?
D
یسرا7 یی"رگیلم B" دیcمت UE
?
3
یگدنB رد نH راdH ی4سر7ZتH UI
?
8
نH یاCKاRن اC$ییH :$یN UJ
?
?
نH `e%#ت "د%& $ییH UL
?
E
هنایم یایسH یاC+لم UU
?
I
ی9G^" یعام4ج" Wی!ید رRن B" د!C +ی<0 UU
?
J
ی4سر7+& رد \"ر," 3DD
?
L
یس!ج راهمی& `%هA 3D8
?
S
یتاق*b یهناملاf KاRن 3D?
?
U
نا!مCر& یهق*b `"Bای4م" 3DE
E
D
+=&د& یاCacن 3DI
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ? ﴾

E
3
ید!C یه<ماج رد نB Qا5یاج 3DJ
E
8
نا6یاCد"د<4س" `ای2%[^ :اC:رع 3DL
E
?
+یلCاج رد ی4سر7+& 3DL
E
E
+یلCاج رد اC:رع یاC+& 3DS
E
I
اC:رع نای"د^ 3DU
E
J
:رع $یمBرس رد +ی#یسم +ید%هی 33D
E
L
gی^ا4سر ه& نامی" +لاسر 33D
E
S
ی9G^" یعام4ج" یاCیراc!Cان 333
E
U
یلCاج یه<ماج رد نB 33J
I
D
اC:رع $ی& رد ی"هلی*9 $ین%^ `ا*[<ت 33S
I
3
داس, ندAریگ همC 38D
I
8
ی)یرات رد ی>ر, 38D
I
?
رد 0لام # 0سا1س 2ا3ن !2#د $%&
ت1ل4ا) 'ار#د
38E
I
E
hل-م +!-لس 38E
I
I
KاA ر[م رد Kر +م%)P 38I
I
J
ن"ری" رد i"ر^ `ایلام KاRن 38L
I
L
ناCاAدا7 یاCهن"g^ اCه!یc!گ 38L
I
S
ن"ری" یه<ماج رد یتاق*b hیمع یهل2ا, 38L
I
U
ن"ری" رد ن"Bرا6; +ی<0 38S
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ E ﴾

J
D
یسایس د"د*4س" (لf 38U
J
3
یلمcت یگدنB یل<ج ندمت 38U
J
8
اC`ایلام رHKاسرس Zی"g," 3??
J
?
+=&د& یQد%ت 3?E
J
E
jانر-^ رق, ر5نایkb یی"ر"د 3?E
J
I
+یلCاج B" یری%[ت 3?I
J
J
KGس" ه& +یلCاج B" :Kد :ا& 3?L
J
L
5ا16نا ,791: !"#ا $%& l # ;<=ا رد
0ن9>ر>د
3?S
J
S
دم#م ه; یناهج m دA هج"%م نH ا& 3?S
J
U
یگدنB دسا, یاCه*!ج 3?U
L
D
ر*مای7 m د%*ن یلم یر*Cر ای ی"هق-!م یدر, 3E3
L
3
دی"دg& Obا& ا& "ر Obا& ات د6ن n%<*م ر*مای7 3E8
L
8
یر6& +<ی*b دیل; O19 3E?
L
?
ت1ل4ا) ?ا 'املسم ر@س !2#د $%&
2<سا هب
3EI
L
E
دB"در7یم Zی%^ B" /ا,د ه& +یلCاج 3EI
L
I
دیدج $ید Q"ر رد 3EJ
L
J
ی!ید +ی&رت 3ES
L
L
ر*مای7 رهA رد 3EU
L
S
دA Qد%6گ ر%; Qرگ 3ID
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ I ﴾

L
U
اCه4س"%^ oG^" رد pی#2 نامی" ریdأت 3I8
S
D
ن"دج ر5!لت 3IE
S
3
اCه4س"%^ `"%هA ر&"ر& رد `ا*d 3IJ
S
8
ندیلا& د%^ ه& ی6!مگرg& 3IL
S
?
یلا^%ت رCاRم `Gمcت ه& ییا!4ع"ی& 3IL
S
E
ریRنی& +عاcA یگدنB ه& ییا!4ع"ی& 3IS
S
I
ی4سر7"د^ ات ی4سر7د%^ B" 3J3
S
J
`ایهل" :ا& رد $Aر Oیeد `ام)#م 3J8
S
L
0م<سا ,هعما) !29س $%& 3JE
S
S
Oگ ه4سد qی 3JE
S
U
B" دن"%^ "ر, +ی*[ع ه& "ر ن"ر5ید ه; یس;
+سین ام
3JI
U
D
ی%5=سا7 K"د;رC دیلrسم ناتی5مC
نات+یلrسم
3JJ
U
3
ی9%ل=م sیC B" hلا^ +ی[<م رد
+سین gیاج یر"در*نامر,
3JL
U
8
ه<ماج ن"ر tر یه&ا'م ه& ر*مای7 3JL
U
?
یرا;"د, h6ع یاCQردان 3JU
U
E
یر"در*نامر, +عاb" B" ییاCی415A 3L3
U
I
ر6ما1A !2را(B $%& C دا9م هن9DB
,ا4هب9EFا هب $ی.6G ار ت1ل4ا) 2اخ
در- 0ناسنا
3LJ
U
J
+یر6& B" _!CuمC یل)6ت 3LU
U یمGس" ن"رد :K%س :ا& 3S3
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ J ﴾

U
S
0م<سا ,را.مام? 'ار#د !"#ا $%& 3S8
U
U
ناA`ای2%[^ ناملسم ن"ر"دمامB 3S8
3
D
D
pلا2 ندمت qی یهن%من WQدA"ر +,G^ ن"رد 3SS
3
D
3
یم%مع یگدنB رد KGس" یر*Cر `"ریdأت 3UD
3
D
8
ر6& یری54هج رد نH ریdأت KGس" ندمت 3UI
3
D
?
0م<سا 0>.ن? رد طاطحنا !2#د $%& 8DE
3
D
E
ر[ع د O2ا, دP 8DE
3
D
I
KGس" .gی^ Oم"%ع ه& یCا5ن 8DE
3
D
J
یمGس" یر*Cر vی"رA 8DI
3
D
L
ر5ید یCرگ ه& یCرگ B" +مام" ]اق4ن" 8DS
3
D
S
یمGس" یگدنB رد `ا,"ر#ن" ندمHدید7 8DU
3
D
U
+سایس B" $ید یی"دج 8DU
3
3
D
ی4م%)P ن"ر"دمامB یسایس یاCZی"رگ 83D
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ L ﴾

3
3
3
KGس" B" ناA+سردان یگد!یامن 838
3
3
8
یلمع دی1م یاCZن"د ه& $4^"درwن 838
3
3
?
`ا,"ر^ اC+عد& 83E
3
3
E
ناناملسم B" $ید ZC%)ن 83E
3
3
I
رد KGس" ناهج ندمHنری& Bری7 ZیامBH B"
(6A نر9
83J
3
3
J
$یدل" tG2 B" د<& KGس" ناهج رد یر*Cر رق, 88D
3
3
L
ی54سگ(C B" یاCQدس یاCدرا4سد 883
3
3
S
یمGس" `رد9 د!مC%)A یا!& یgیرر, 883
3
3
U
'ا1نامHF ,ر64ر IJن !29س $%& 888
3
8
D
Fیرات یه2رع رد ناینام'ع 888
3
8
3
یماRن ن%!, رد pتا, دم#م یرتر& 888
3
8
8
jرت +لم `ای2%[^ اCیگXی 88?
3
8
رد نانH ییا4سی" oG^" رد اCjرت \ا-#ن"
یماRن ن%!, (لع
88I
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ S ﴾

3
8
E
هی;رت رد یملع د%;ر 88J
3
8
I
یر), یملع یQدر4سگ \ا-#ن" 88U
3
8
J
oرA رد ناینام'ع ن"ر2ا<م 8?D
3
8
L
+<!2 رد نH نا&ا4A +;رP ا7ر" یی"B%ن
ی<ی*b K%لع
8?3
3
8
S
یگدنB ر%م" رد ناناملسم یگدنامa7" 8?E
3
8
U
یماRن ن%!, رد ناناملسم یگدنامa7" 8?E
3
?
D
+A"Tگ یاج ر& ینام'ع یر%ت"رwم" ه; ییx^ 8?I
3
?
3
ا7ر" ر[ع :KراهN :ا& 8?L
3
?
8
,دام ,اA#را !"#ا $%& 8?S
3
?
?
ا7ر" ندمت Fیرات +<ی*b 8?S
3
?
E
نان%ی ندمت یاCیگXی 8?U
3
?
I
Kر ندمت یاCیگXی 8EI
3 Kر یر%همج رد ی9G^" \ا-#ن" 8EU
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ U ﴾

3
?
L
Kر ندAی#یسم 8ID
3
?
S
یر"د+م%)P B" +ی#یسم یاCنایB 8I3
3
?
U
ر5ن"ری +ینا*Cر 8I8
3
E
D
نا*C"ر یاCی415A 8I8
3
E
3
ناییا7ر" oG^" رد +ینا*Cر ریdأت 8IE
3
E
8
راس," +یدام ]ر4!; B" +ینا*Cر ین"%تان
ه4=یسگ
8II
3
E
?
Z;رس +یدام د!ت +ینا*Cر 8IL
3
E
E
ی!ید g;"رم رد داس, 8IL
3
E
I
یر%ت"رwم" (سی7ا7 $ی& +&ا9ر 8IS
3
E
J
ی!ید ن"ر*Cر B" ا7ر" ی4=&د& 8IU
3
E
L
ی!ید یاC:ا4; ر& +یناPر +یا!ج 8JD
3
E
S
(لع ه& +*سن اسیل; (4س 8J3
3 نای"رگ%ن :Gقن" 8J8
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3D ﴾

3
I
D
ناAhیق#ت Kدع ن%ی&Gقن" Qا*4A" 8J8
3
I
3
یرگیدام ی%س ه& :ر> یریگ+هج 8J?
3
I
8
هلPرم $یس7" رد یرگیدام یی"%سر 8JE
3
I
?
نH ن"ر5ت%عد یرگیدام نایCاwس 8JI
3
I
E
ینان%ی ندمت B" $ی4س"ر ی"ه=سن 8JJ
3
I
I
هن +س" یرگیدام Bرم" یا7ر" +ناید
+ی#یسم
8JL
3
I
J
ا7ر" رد یدام +<ی*b رCاRم 8L8
3
I
L
یملع ی%!<م `ا;رP ی"ر& یدام یاC@دC 8LL
3
I
S
دP :ر> یدام @%[ت y یدا[49" د%ج%ل" 8LS
3
I
U
ندمت را)," ر& نH ریdأت $یر"د یهیرRن 8SD
3
J
D
Oما)ت یهیرRن ه& Kدرم یQد%ت ن
z
درHیر 8S8
3
J
3
یرگیدام یاC+یا!ج 8S?
3 0تسرAن(1م # 0یار>0لم !2#د $%& 8SI
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33 ﴾

اA#را رد
3
J
?
Oماع W:ر> یاسیل; +س)A یAا7ر,
ی4سر7$هیم یی"رگیلم ر[!ع +ی%قت
8SI
3
J
E
ا7ر" رد یلم ب[<ت B" ییاCهن%گ 8SJ
3
J
I
یمGس" یاC$یمBرس ه& یی"رگیلم +ی"رس 8SS
3
J
J
_!ج رد یی"رگیلم یه6یدن" 8U8
3
J
L
نH نا;ر" ا7ر" یلم یر"د!ید 8UJ
3
J
S
یریگرد _!ج O)6م ی"ر& یمGس" OP Q"ر
یمدرم
8UU
3
J
U
ر& نا6یاCنایB نای"رگیلم `اkیل*ت
qN%; یاC+لم
?D?
3
L
D
{رg& یاC+لد یاCی*لbQاج ?D?
3
L
3
`"رم<4سم رس ر& ن"رگرام<4س" +&ا9ر
اCر"Bا&
?DI
3
L
8
ا65Cر +م%)P ای ری5جا& +م%)P ?DS
3
L
?
0-د9خ ,9س هب اA#را !29س $%& ?33
3
L
E
یرH%ن ف6; یQرد ?33
3 رد KGس" |0%م اCیرH%ن |یا!2 +یا> ?33
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38 ﴾

ه!یمB $ی"
3
L
J
+سامA ر& ه; +سامA B" ?3I
3
L
L
@"دC" Oیاس ی54=یمH(C ه& ?3J
3
L
S
ا7ر" رد oG^" `رد9 یر&"ر&ان ?3L
3
L
U
نا;د%; در^ نای"د^ `رد9 ?3S
3
S
D
دنB%مHیم +س" رHنایB "ر ه}نH ?3U
3
S
3
ی6;د%^ یهنا4سH رد ا7ر" ?8?
3
S
8
نH jا!46P یاCدمای7 (ت" بم& ?8E
3
S
?
+س" رد ه; د"رت نامC QB%; B" ?8J
3
S
E
,9/عم ,ا4ت61%م !2را(B $%&
اA#را رامعتسا 'ار#د رد ت1ناسنا
??D
3
S
I
ی!ید ر%<A $4,ر$ی& B" ??3
3
S
J
رdأ4م gگرC نHر& Qدر" (^B B" Qدرم
د%Aیمن
??8
3
S
L
ی!ید یه1bاع $4,ر$ی& B" ??J
3 ()A Qدام ن"ر%
~
, ~ ?EE
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3? ﴾

3
S
U
ناهج یر*Cر KGس" :(c!7 :ا& ?J8
3
U
D
2<سا 'ا() KL1خ !"#ا $%& ?J?
3
U
3
+یلCاج ی%س ه& ناهج Kامت در)یر ?J?
3
U
8
ناهج ر& ا7ر" یدام یه1سل, vلست ?JE
3
U
?
ییایسH یاCر%6; اC+لم ?JI
3
U
E
ناهج یاCن"ر#& OP Q"ر اه!ت ?JL
3
U
I
ا7ر" ]ا*ند ه& KGس" ناهج +;رP ?JS
3
U
J
Qا5Cا!7 Wنا6یاCی4سا; Kامت ا& ناناملسم
د!4سC Qد!یH یBرH +یر6&
?JU
3
U
L
KGس" ناهج +لاسر ?L8
3
U
S
یPر یگدامH ?LI
3
U
U
ی)ی!)ت یماRن یگدامH ?LU
8
D
D
hیق#ت (لع رد یر*Cر ?SD
8 دیدج K%لع یCدناماس ?S8
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3E ﴾

8
D
8
دیدج یر*Cر Zقن ?SE
8
D
?
MرF 'ا() ,ر64ر !2#د $%& ?SJ
8
D
E
:رع ناهج +یمC" ?SJ
8
D
I
هلل" ]%سر Wدم#م m :رع ناهج tر ?SJ
8
D
J
:رع ناهج یرین اه!ت Wنامی" ?SS
8
D
L
ی%س"ر, +س" یل7 :رع نان"%ج یرا;"د,
ر6& یما;داA
?SU
8
D
S
یماRن یگدنB یرا;ر"%س ه& هج%ت ?UJ
8
D
U
"ر"د $ی& hیمع `ا1ت @"رس" ا& QBرا*م
ر"دان
?US
8
3
D
`ا•ی<*ت /"%ن" B" ییاCر ?US
8
3
3
+م" رد یCاگH یر"دی& .ر4سگ ED8
8
3
8
ی&رع یاCر%6; یناگرBا& یلام ]Gق4س" EDE
8
3
?
:رع ناهج ه& KGس" ناهج دیم" EDI
8 ناهج ریRنی& یر*Cر EDJ
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3I ﴾

طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3J ﴾

(جر4م را4156ی7
(یPرل" $مPرل" هلل" (س&
7دا6F NلF 2<سلا# O<%لا# N@P# هلل .محلا
!.عب امQ RN@ط=ا نSTلا
!NلاUUUUعG هUUUUللا "اUUUUV ﴿ [ 
 [  ` 
` `  · 
[ `´  ﴾ €
ن"د!م6ن"د (ل9 ه& ه; ییاCهمدقم ه& هج%ت ا&
:ا4; ر& KGس" ناهج ر%ه6م ن"ر5ت%عد ن"ره6یدن" ام
نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذ QدA ه4A%ن
:ا4; (cP ر& $ی" B" Zی& (!ی& یمن یBاین Qد!& W+س"
B" ]ا*ق4س" Wفیلأت یQgی5ن" WQد!سی%ن W:ا4; "ریB •(ی"g1ی&
B" ییاCهA%گ ی4P یمGس" |م"%ج رد نH راdH W:ا4;
رRن B" ه}نH €+س" QدA نای& اCهمدقم $ی" رد نH بلا-م
€+س" همجرت یQgی5ن" W+س" $41گ یه4سیا& (جر4م
`ای&د" یاC:ا4; (4A"د ه; ینامB Zی7 ]اس $ید!N
یمسا9 (سا9 دم#م انe%م Kر"%گرg& دا4س" دgن "ر :رع
"ر ی&رع ن%4م B"ر, ر& نا6ی" WKدن"%^یم هلل" هR1P
Qدن"درگر& یسرا, ه& ی!4م رگ" Wدندر;یم هی2%ت ی,ر<م
$ی" B" ات دیCد hی*-ت ی&رع O2" ا& "ر نH امA W+س" QدA
€دی%A ا!AH همجرت یQ%یA ا& hیرb
"‚ امƒ :ا4; B" یاCهA%گ رRن در%م یاC$4م B" ی)ی
"دی7 ن"دC"B رد :ا4; یهمجرت ام" Wد%& „€€€ (لا<ل" رس^
…امت (9 رد KGس" Kای7 `"را64ن" ا& Kاcن"رس WدAیمن
:ا4; WیBر د!N B" د<& (4,رگ 'ا() Wراسخ د#.X
ن1ملسم طاطحنا # (4سد ه& ینامB ی1-[م یهمجرت
€دیسر
B" W(4^"در7 :ا4; O2" ا& همجرت hی*-ت ه& ه; یما5!C
د%ج%م یاCی4سا; `"رییkت ا

•<& همجرت یاCییاسران
(4A"د BرH Qر"%مC Bر نH B" WKدA فسأ4م همجرت رد
ا& ه; یس; vس%ت Wان"%ت یمل9 ا& ر5ید یرا& :ا4; $ی"
درC رد دAا& :ا4; hP ی"د" دد2 رد %سمC Qد!سی%ن
دAا& ه4A"د "ر KBe ییان"%ت یسرا, ی&رع نا&B – ه}نا!N
یدن دا4س" `ر•P Y ه& ینامB یا9H یهمان Fسا7 رد د%^
+س" Qدر; QراA" \رA $ی" – €د%A Qدن"ردگر& یسرا, ه&
د%^ ه; ییاCیر5نBا& اCهمدقم B" ی^ر& د%ج ی,رb B"
ات د%& نH Kgل4سم W+س" Qد"د Kاcن" اCVاN $یر^H رد
یل<, vی"رA رد QXی ه& Wد%A همجرت :ا4; VاN $یر^H
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3L ﴾

Bاین KGس" +م" ریاس د!نامC نانا&B یسرا, KGس" ناهج
یدن دا4س" ناگدید ا& دنر"د Y +9ایل ی54سیاA در%م رد
ین"%تان ی4یا1;ی& B" دن%A ا!AH ر6& یر*Cر رد KGس"
ناع‚" +قیقP $ی" ر& د!&ای یCاگH ر6& یر*Cر رد :ر>
یدن دا4س" ی!ی&Z7 h*b ه; د!!; Y +یناسن" `دا<س
نان"%ج QXی ه& +م" یرا;"د, ی54ATگد%^ B" ه& \%!م
€دAا&یم :رع
نH راdH :ا4; بلا-م یگBات $4A"درRن رد ا& W$ی"ر&ا!&
هن"ر%سج هن"ر%ه4م یم"د9" ا& Qد!& ین%!; vی"رA رد
ی1!م داه!6ی7 یس; ه; (ی& B" Kدر; Bا>H "ر ." همجرت
Kدر; رRن ]دا*ت یدد#م د"ر," ا& Wدن"درگ (س%یأم دCد
ا& gین :ا4; O2" "ریB W(4,رگ qین ]ا, ه& "ر K"د9" $ی"
€+س" QدمHرد ریر#ت یه4Aر ه& یم"د9" $ی!N
Zی%^ (ل9 رد یدایB یاCی4سا; اCف<0 ه& د!NرC
ه; Qد!سی%ن hP :ا4; hP Kدر; ی<س ام" W(,ر4<م
یدایB ناقAاع نا541یA د!4سC KGس" +م" یهیامرس
رد"ر& B" نایا7 رد €د%A "د" Wدنر"د KGس" ناهج رس"رس رد
ی&رع `ای&د" رد ه; ی‡ران د"د یا9H :ا!ج Kgیgع
Kامت _!س همجرت Zی"ری رد دنر"د Oما; vلست یسرا,
نا6ی" نا!م ی"د^ ه; Kر"دیم" Kر"د ر)6ت ]ام; Wدنداهن
€دن"درگ Zی%^ `اناسP" @ا-ل" ]%م6م "ر
یهمتا^ ری^ یاعد +س"%^رد gین Kر4#م ناگد!ن"%^ B"
€Kر"د (جر4م ی"ر& qین
YينQ هيلZ# تلP9G هيلF هللاب [Z \Jي&9G ام
'ا.4ا? م1Jم 0نامHF م1]حلا.6F
^ Y)ر _`a` Rb R U4
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3S ﴾

یر%> دجامل"د*ع دیس (ل9 ه& :ا4; ی,ر<م رد ی!=س
`ا1یلأت اC:ا4; $یرتر%ه6م B" ی)ی ر0اP :ا4;
یه!م"د رRن B" ه; +س" یدن $س#ل"%&" دیس دا4س"
ه& همجرت رRن B" W$یرتQدر4سگ KGس" ناهج رد را64ن"
رRن VاN رRن B" $یر46ی& ی&ر> ی9رA یاCنا&B
KGس" ناهج یاCهنا=7اN B" ن%!;ات ه; +س" ی&ا4; $یرتeا&
B" Zی& ن%!;ات QدمHرد ID ری> یمسر `ر%2 ه& +&%ن
€+س" QدA VاN یمسر
`ا#12 رد د%^ یدن دا4س" ه}نا!N W:ا4; $ی" +یا)P
Fیرات رد W+س" ریم0 ن"دج +یا)P Wدی%گیم Bا& Qد!یH
ر& ا7ر" •د%& …اسP ی<-قم (CدB%ن یQدس ر^"" یر6&
یاC`دم ه; یمGس" یاC`رد9 •د%& ه4,ای vلست ناهج
داcی" یم)#م دس ییا7ر" یاCرین (جاهت ر&"ر& رد ینe%b
…أی ه& KGس" رمل9 ه& ‚%1ن ی"ر& "ر ناAیاCBرH
\%قس Wدند%& Qدر"Tگ یAا7ر, ه& ر Wدند%& Qدر; Oید*ت
:رأم دس رد @ا)A ن
z
اس ه& ه; نام'ع یمGس" +,G^
ناناملسم gین نH ی7 رد Wدا4," oا1ت" هCر& $ی" رد Wد%&
€در; \%قس نا6یاCه<ل9 $یر^H دندA oر14م
یایاق& B" +A"د ه; یترد9 ی
z
Aا7ر, B" یریگQره& ا7ر"
WKاA Wر[م ه& "ر د%^ +سن"%ت Wدر;یم /ا,د KGس" `
z
رد9
نایCاwس K"gع" یاCQاگدر" G

*9 ه; یقbا!م o"رع
ه; :رع یQریgج ه*A رد دناسر& Wد%& KGس" د!مBری7
یمGس" یاC+م%)P ناسسrم ر5ت%عد یاCQرگ iر^
€د!; "دی7 Zی%^ یسایس ‚%1ن ریdأت +هج ییا7 یاج Wد%&
رد Qد"د نا)ت "ر ناناملسم یاCˆد ه; ر%&gم یه<جا,
a7 ی)ی pی*ست یاCهن"د ن%N یمGس" یاC+م%)P نH رd"
‰ا4سگ KGس" نا!مAد نH ی7 رد دندا4," ر, یر5ید B"
W+,ای رییkت نH رد `eدا<م Kامت ه; د%& ی"ه<جا, WدندA
ناcیC ه& ن"رعاA o‚ WدA ه41AH :ر-•م اC]د
ه& ناناملسم KGس" یه4,ر +سد B" دcم ر& دمHرد
یهن"ری5ل,ا> ر-^ B" "ر نا5مC د!4^"در7 یی"رس هیdرم
ندمت یا!& بیر=ت ناییا7ر" ی
z
ماRن یر), `اcماهت
ر%هf یه[!م ه& KGس" ه; یر6& یناهج ن
z
B%م
€دند"د ر"د6C Wد%& Qدناسر
`رد9 یAا7ر, ی!<ی `"رییkت هن%5!ی" B" ه; یر%[ت
را& WدمHیم دید7 $C‚ رد Wنا!مAد یه*ل> ناناملسم
(لع رد ناA+,ر6ی7 نا#تا, +
z
مRع ه& $4,ریT7
ه4Aا5ن Fیرات B" هCر& نH رد ه; ییاC:ا4; Wد%& ندمت
یگدنامa7" ه& "ر ناناملسم نا6ناگد!سی%ن دAیم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3U ﴾

"ر +ی!C‚ $یمC Wدندر;یم ف2 +,ر6ی7 ه& "ر ن"ر5ید
Wدندر;یم داه!6ی7 بل>" ه; یلP Q"ر دندر;یم +ی%قت
د%& ییاCر"g&" Oیاس ‚ا=ت" ن"ر5ید B" ناناملسم یری7
$ی" Wدند%& Qدر; :ا=4ن" ناA+,ر6ی7 +هج ن"ر5ید ه;
د%*ن یلP Q"ر ام" WدمHیم رRن ه& ی<ی*b هNرگ" OP Q"ر
فلrم WدAا& ه4A"د +ی=!س ناناملسم KGس" tر ا& ه;
ی!<ی •در&یم رس ه& یناماس&ان /ا0" $ی!N رد :ا4; $ی"
ا

قی9د ی €ناناملسم `رد9 +س)A ا7ر" یه*ل> /ا0"
ه0رع ر2ا<م یه6یدن" ه; ییاCرا;Q"ر اCOP Q"ر B"
$ی" اCرا)C"ر هن%5!ی" ی"Qدر6, W+A"د /Gb" +A"دیم
ن"ر5ید ه; ییاCر"g&" B" /ا!4م" Oیلد ه& ناناملسم ه; د%&
•دن" Qدنام a7" یگدنB ن"را; B" دن" ه4س& را; ه&
رای4^" رد ناهج دن" Qد"د +سد B" ناهج رد "ر ناAQا5یاج
ر"g&" ناناملسم ه; ینامB ات +س" ه4,رگ ر"ر9 ن"ر5ید
Qرا&د ه; +سین $)مم Wد!Cدن ر"ر9 Qدا14س" در%م "ر دیدج
€د!&ای +سد Zی%^ +مRع دcم ه&
ن"رد رد ن"ره6یدن" ناگد!سی%ن $ی" ه; ییاcنH B"
Wدند%& ه4,رگ +سد ه& (ل9 ا7ر" ندمت vلست ه*ل>
"ر ZیاCدرا4سد W+A"دگرg& "ر ندمت $ی" Qر"%مC
€دندر;یم دیcمت
mا^ یهیPر WQXی +ی&رت ه& هج%ت ا& :ا4; فلrم ام"
یه6یدن" `"ریdأت B" رد ه& W`ا14م ی"هی"B B" Zتاقیق#ت
ین%!; vی"رA رد ر%&gم یریگهcی4ن ه; در& ی7 Wی&ر>
در%م رد Zی%^ د"BH `اقیق#ت ا& ی W+سین ]%*9 در%م
`اماه&" WاCدر;ر W@"دC" B" (ع" Wییا7ر" ندمت
ندمت ه; +س" Qدیسر هcی4ن $ی" ه& WZیاCیریگ+هج
•دریگ ر"ر9 دیلقت در%م ه; در"دن "ر نH ی54سیاA ر%&gم
€+سین ر6& ی"ر& رH`دا<س QدنBاس یندمت "ریB
$ی& رد ]" یناهج _!ج O)A ه& را& $ی4س=ن یرا& ناهج
Š یاC]اس 3U3E – 3U3S رییkت "ر ناهج یه6قن ه; ‹K
QدA ه4^ر,"ر& ZتH Wدی6N "ر ندمت $ی" Fلت ی Qرمd Wد"د
یر6& +A%نرس نا!}مC د%& Qد6ن .%ما^ B%!C نH ی
Š یاC]اس رد د<& هCد د!N ه; در;یم دیدهت "ر 3UE3 –
3UEI Wد"د ‰ر یر5ید یناسن" یه<جا, Kد را& ی"ر& ‹K
$ی" فیلأت رد "ر فلrم ی1bاع یر), دAر یاC]اس رگ"
ه& \%&رم ه; در& (یC"%^ ی7 (ی!; هRPGم /%0%م
+س" Qد%& OهN +سی& یاCهCد
Š 3 ‹

3
Š ]اŒŒس دŒŒل%4م WفŒŒلrم •‹ 3U3E رد :اŒŒ4; فیلأŒŒت +ŒŒس" یدGیم
]اس 3UEE €+س" ه4,ریT7 Kاcن" یدGیم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8D ﴾

W/%0%م $ی" رد ناگد!سی%ن نا1لrم B" یرایس& دید
یدام ندمت $ی" یهیاس رد KGس" ناهج ه; د%& $ی!N
یر6& یمGس" ندمت ندBرا!; ا& ه; ه4=یسگ نا!ع
Oم#4م "ر ییاCŽنر هN W+س" ه4^"دن" K"د ه& "ر +یناسن"
`ریP "

دیدA ی&ر> ندمت oر& oرB B" نانH ام" Wد%Aیم
یت%>اb ید"د*4س" یاC`رد9 ر&"ر& رد Wدند%& QدA QدB
رRن راهf" $ی!N $ی" +A"دن `•رج یدP" دند%& :%لkم
را!; "ر KGس" یر*Cر ه; ر2ا!ع $ی" vلست ا& ناهج ه; د!;
رد را& $ی4س=ن ی"ر& +یناسن" دیدرگ نایB راNد WدندB
ه& +6گBا& ا& gج +,ای +سد `دا<س ه& KGس" یهیاس
€دیسر دC"%=ن `دا<س ه& gگرC KGس"
ه& \%!م اه!ت QدمH دید7 نایB ه; هناگد …اسP" $ی"
ه; +سین یندمت ی&ر> ندمت +سین ناناملسم
WK"دی& +س" یندمت ه)ل& WدAا& دیلقت دیcمت یه4سیاA
Q"ر ه)ل& W+س" ندمت $ی" B" دیلقت هن یساس" OP Q"ر
ناA+قیقP د%^ ه& ناناملسم +6گBا& رد یساس" OP
:ا4; $ی" ر%#م /%0%م ه; +س" ی4قیقP +س" ه41هن
@ا64;" $ی" +س" Qد%من ف6; "ر نH فلrم +س"
:ا4; ن"%!ع Wدیدرگ ناگد!ن"%^ B" یلی^ ی415A ب*س
B" ه; یناس; m%[^ ه& WیدایB ید"د<ت ی"ر& نا!}مC
$ی" د!4A"د را& Zندمت ا7ر" ه& دند%& رdأ4م :ر>
Qا,ر ه& $4,ای+سد +هج +یناسن" دAرم ی&رم "ر ندمت
ه; ینامB Wد%& gی5ن"ر& ]"rس Wدندر;یم ی,ر<م `دا<س
+مRع `رد9 i" نامB W+[A یهCد Oی"" رد :ا4;
hیمع رایس& فلrم @
z
ا64;" $ی" راdH W+,ای را64ن" ا7ر"
:ا4; /%0%م ن"%!ع ا& Kدرم B" یرایس& د%& ر"ده6یر
€دندA ری5ل,ا>
"ر ر%&gم :ا4; a;رC QرR4!م ری> ن"%!ع $ی" ا&
"ریB Wد!;یم @"ر4ع" د%ج%م +قیقP ه& ریgگان Wدن"%^یم
یملع یهیPر Zی%^ .را5ن یQ%یA رد فلrم
WنH qی رد د!;یم |مج اc)ی "ر ان"%ت ر5ت%عد qی یهیPر
(C +س" ر56Cg7 (C W‰رrم (C +س" بید" (C
فل4=م `اق*b ]د رد hیرb $ید& $ی& |9" (ل<م
یان"%ت hق#م Wدر"Tگیم یاج ر& "ر .ریdأت ن%گان%گ را),"
دیهA WKGس" ناهج YطV .1س Y $ی" ر& ." همدقم رد
رد دد<4م یاCییان"%ت $ی& ریRنی& `دP $ی" ه& W:ا4;
:دی%گیم د!;یم QراA" Wفلrم ید%ج را4^اس
Wد!;یمن ا14;" ی!ید ن"دج qیر#ت ه& ا

,ر2 فلrمƒ
Oقع WaP رRن ر& "ر اهنH :ا=4ن" "ر ی!یع hیاقP ه)ل&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83 ﴾

هن"ر5!Aر هنeداع دیامنیم ه0رع نامgمC ن"دج
دB"در7یم ر0اP `اماه&" ی=یرات یاCد"د^ر یسرر& ه&
h-!م W+ی<9" hP WZی%^ •#& در%م یهی•9 رد
ند& ه; دی"یم رRن ه& $ی!N WدCدیم ر"ر9 (;اP "ر ریم0
WŽیا4ن ای `امدقم رد ریgت ای رB Oیأت هیج%ت /%ن رC
Wد!;یم یر"د*ناج .رRن یهی•9 ی B" دC"%A Kامت
€„:ا4; $ی" یگXی +یgم +س" $ی"
ات Qد%& فلrم فیلأت $ی4س=ن ه; $ی" $م0 :ا4; $ی"
B" د<& W+س" ه4A"دن +^ا!A ی B" ناهج نامB نH
WQرCا9 رد همجرت ر6ن $مcن" vس%ت Z7اN $یس=ن
:ا4; دیcمت ه& :ر> ناهج نا*ید" ناگد!سی%ن $یر4گرg&
ر& Oیلد $یرت{رg& د%^ $ی" Wد!4^"در7 فلrم ی,ر<م
awس W+س" نH ی54سیاA :ا4; /
z
%0%م hیمع ریdأت
B" ه; د&اییم Zی"g," نا!N ین%نا9 ری> ین%نا9 یاCVاN
ه4,ر6ی7 یاCنا&B Kامت ه& درTگیم (C +&%ن Qاc!7 Bرم
ناهج رد اCQا56ن"د دیتاس" Wد%Aیم همجرت ایند یQدنB
رد Wد!Cدیم ر"ر9 هج%ت در%م "ر :ا4; :ر> :رع
€د!!;یم رRن راهf" نH یQرا&
ر4;د دا4س" 0س9م cس9ی .محم یQد)6ن"د دا4س"
:ا4; ر& ." همدقم رد رCB‘" Qا56ن"د رد $ید ]%2"
:دی%گیم
qی B" ر4م; رد WدمH Bا& ه& :ا4; VاN $یل" ه; ینامBƒ
رد ه; KدA نH یه41یA نا!N Kدناسر نایا7 ه& "ر نH Bر
KدA ’را, Zندن"%^ B" ه; $ی" B" د<& نH ینایا7 یه#12
رد ه; یناملسم رC ر& ا4; $ی" ندن"%^ :(4A%ن $ی!N
“ر, Wد!;یم .Gت KGس" +مRع +6گBا& یا4س"ر
€„+س"
ر4;د 2ا(D/]ب ند!ل Qا56ن"د رد هنایمرا^ Z=& aییر
:دی%گیم
هن%من $یر4ه& ناناملسم دیدج Oسن ی"ر& :ا4; $ی"ƒ
€„+س" ی=یرات د!س
ر%س,ر7 ت/)راس B" qیی رد Žیر*م; Qا56ن"د B"
:دسی%نیم یسیل5ن" یاCهلcم
Wد%&یم اC:ا4; VاN B" +<نامم +هج اینا4یر& رد رگ"ƒ
"ریB Wد%A ه4,رگ :ا4; $ی" VاN ی%لج Kدر;یم داه!6ی7
€„در&یم ]"rس ریB "ر :ر> ندمت :ا4; $ی"
WدرTگیم :ا4; VاN B" +ساC]اس ه; $ی" د%ج ا&
د!مدرد د!;یم `رسP …اسP" دن"%^یم "ر نH a;رC
$ید!N ه; د!;یم Bاین …اسP" ]اP $یع رد Wد%Aیم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88 ﴾

درد ا& K•%ت ی
z
541یA $ی" +لع Wدن"%=& "ر :ا4; ه*ترم
+65ن" …اسP یاCه4)ن ر& فلrم ه; +س" $ی" `رسP
+ATگ ا& KGس" ناهج ه; ی"هلPرم نH ی"ر& ه4A"Tگ
ه; ییاCندمت WQدن"رTگ فل4=م یاCندمت یهیاس رد Fیرات
"

ددcم دندیAا7 ر, awس دندی6; ]%b ینایلاس
Wدند%من \%قس Qرا&د دندمH را; یر یر5ید یاCندمت
+یناسن" ی"ر& اCندمت $ی" ه; ی"ی4=&د& ند%منGمر& $م0
یاC.Bر" oG^" ه& "

دیدA Wدند%& QدرH ناkمر" ه&
"ریB Wد!;یم نای& "ر iGع Q"ر درد Wد!4A"د Bاین یناسن"
"

دیدA ناسن" ه; د%Aیم QدCا6م اCندمت هن%5!ی" %تر7 رد
ید"BH Qدیدرگ ]امیا7 Z9%قP Wه4,رگ ر"ر9 (4س در%م
نای"د^ ای W$ید (س" ه& `ا9" اس& +س" QدA بلس ."
نایا9H +مد^ رد ی"Qدر& ناس ه& W$CH ZتH `رد9 ای
Qدیدرگ Kر#م یناسن" Qا5یاج $یرتqN%; B" QدمHرد
راNد نا!N Fیرات OP"رم B" ی^ر& رد ناسن" "ریB W+س"
یه&ا'م ه& "ر .د%^ ه; +س" Qدیدرگ ی6;رس رر>
ه& ید"ر," ای یدر, +#ل[م +هج ه; Qد"د ر"ر9 یی"د^
€دB"در7یم $ین"%9 |یر6ت
یه-لس ریB ناسن" +ATگ یدام4م یاC]اس
ه; O)A رC ه& +9رC " دBیم ا7 +سد Zع%!مC
/%ن $ی" ه; د%& اc!ی" W+,رگیم را; ی B" +س"%^یم
`G)6م د%ج ب*س ه& اC(4سیس اCندمت
ه; یملf ب*س ه& د%& ناAرا4^اس رد ه; ییاCیراc!Cان
یQدAفیرP $ین"%9 B" در;یم Zی%^ رد"ر& ر& ناسن"
\%قس یر5ید B" د<& ی)ی Wد%& ه4,رگ هل2ا, ینامسH
€دندر;
ینامسH $ین"%9 یناسن" $یم"ر, ا& KGس" Kاcن"رس
"د^ ]%سر vس%ت ." ی9G^" ]%2" اC.Bر" m W
Qدر; \%قس نH رد ه; یر"g!cل B" +یر6& یQد!Cد`اcن
€دمH Wد%&
دم#م m W$مrم ینان"%ج "ر " W+^"در7 Zمای7 ر6ن ه&
رد "ر {رم ه; یناس; Wدندر;یم یC"رمC ر%ی> دCاcم
نH ه& ه; ی4لاسر ر6ن Q"ر رد د!4A"د +سد hP Q"ر
ه; یدا*م $!س W(یلا<ت ر6ن Q"ر رد دند%& QدرH نامی"
$ی" W+س" ناسن" دAا& اc;رC ناسن" :د"دیم Kای7 هن%5!ی"
_نر Wن%^ Wدر"دن یتا1ت sیC فیلا)ت o%قP رد نH
KدH ن"دنBر, ی5مC Wدر"دن ر& رد "ر یBای4م" sیC a!ج
"د, "ر ناA]ام ناج W+سC jا^ B" KدH (ی4سC
€دندر;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8? ﴾

.ر4سگ +هج در& ی7 ZABر" ه& ناسن" ه; د%& اc!ی"
.د%^ یا9" ناسن" ه; $ی" (لf $4,ر $ی& B" +ل"دع
." Qدهع ر& نH Kاcن" ه; در; Bا>H "ر ی4لاسر WدAا&
€د%& بج"
W+,ای را64ن" نامی" ا& ینان"%ج یر*Cر ه& یمGس" `%عد
هA%گ رد ]دع را64ن" ا& KGس" Wدیدر%ن رد "ر :ر> oرA
:%لkم ه; ییاC+لم دمHرد +;رP ه& ناهج را!;
ا& دندید KGس" ی%س ه& Wدند%& Qدیدرگ ”#م +یلCاج
€د!4س%ی7 ناناملسم ف2 ه& Qرگ Qرگ "د^ $ید $4,ریT7
+,ای +سد یهج%ت O&ا9 +,ر6ی7 ه& یمGس" ندمت
+#ت یل"%4م یاCنر9 Zی%^ یQدید!س7 ]%2" ا& "ر ناهج
W@ا[ن" +ل"دع W+ی!م" ZیاسH Wد"د ر"ر9 ZA%7
"ر, "ر اج همC "د^ یا0ر رbا^ ه& یرد"ر& یر&"ر&
ه& ه; $Aر p0" @دC qی یا4س"ر رد همC +,رگ
€دندر;یم ه1یf Kاcن" Wد%& KGس" (Nر7 ندرH رد B"g4C"
+س)A +ی1ی; نای& ه& :ا4; $ی" رد فلrم awس
یرا5ن"Oهس ی4سس رd" ر& ه; دB"در7یم ناناملسم
B" دیلقت یمGس" +سرد Žه!م $ید B" $4,رگهل2ا,
هن%5N WیمGس" یدا*م ]%2" $4A"Tگرا!; ن"ر5ید
رمل9 دند"د +سد B" ناهج ر& "ر ناAvلست
€+,ر ZCا; ه& ر نامB ررم ه& ناA+م%)P
یتراس^ نای& ه& B"دگ B%س ا& فلrم نH B" د<&
$ی" ا& WدA نH راNد ناناملسم `%)س ا& ه; دB"در7یم
W+س" ی<ی*b یگدنB رد +;رP \%قس O2" ه; pی0%ت
"ر نH یاج ر5ید ی4م" W+,ر را!; ه!#2 B" ی4م" QاگرC
Zیاج ر5ید یس; Wدر; \%قس یی"رنامر, رگ" دریگیم
ر5ید یندمت دیAا7 ر, یندمت رگ" ر%-!یمC د!;یم ر7 "ر
یمGس" ندمت یAا7ر, ام" Wد!;یم (لع د9 Zیاج ه&
نH B" ا

قی9د +سین ن"ر*ج O&ا9 gگرC ه; +س" ی4*ی[م
نا!}مC +یر6& دA ن"درگرس :ر> ناهج ه; +س" Bر
ب[<ت ب*س ه& ه; +سین دی<& Wدر&یم رس ه& ی4=&د& رد
یاC%5ل" ن"دق, ی9G^" \ا-#ن" ب*س ه& ییا7ر"
رد نا!}مC +یر6& W+A"د د%ج KGس" رد ه; یر6&
ییا7ر" ندمت دCاA ام ن%!;" Wدنام ی9ا& +;G, ی4=&د&
د%^ Z6^رد ا& "ر ناسن" (6N ه; (ی4سC ”#م یدام
`ایPر `ای9G^" د9ا, ن%N ام" W+س" Qدین"درگ Qری^
رگ" ناناملسم :دی"g,"یم فلrم €+س" tر B" یهت W+س"
|&ا!م ه& +6گBا& ه& \ر6م Wد!Aا& ه4A"د +;رP یQد"ر"
ه& +6گBا& Wa1ن ه& دام4ع" W"د^ $ید ه& +6گBا& WOی2"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8E ﴾

دم#م یر*Cر +#ت $ی4س=ن ناما56ی7 `ریس m W
]%سر ن"رای B" د<& دCاcم نا!مrم `ریس ه& +6گBا&
$46ی%^ ه& ی5!Cر, n"ریم W$ید ه& ه; یناس; Wهلل"
ی46گBا& $ی!N ا& ناناملسم Wدندر;یم را=4," Zی%^
نH رد ه; ی<*!م Wدیریم نH رد یQدهع B" دنر"د ییان"%ت
Qر"%مC ه; ی<*!م Wدر"د د%ج Oمع داهج W`gع
دام4ع" W+,ر6ی7 WیرH$, WOمع بP Wیداهج یاCQgی5ن"
WیمGس" {رg& ن"درم `ریس Wی5!Cر, n"ریم د%^ ه&
."رت نH B" WhPر& ن"دCاcم نام;اP WناCدنامر,
€د!;یم
رد یقیقP KGس" راdH B" ییا*یB یاCهA%گ نای& ه& فلrم
WدB"در7یم ناهج Kامت ناناملسم W:ا#2" د%ج
ی%*ن ی!ید +ی&رت ر&"ر& رد ه; +یلCاج B" فلrم ر%-!یمC
€دسی%نیم +^"در7 Zی%^ B" /ا,د ه&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8I ﴾

Mات- dرD: Yلاطم ?ا 0یا4ه:9>
:‹ر1; jرA QرگŠ دA Bا& {رg& Qرگ
$ی4س=ن ر*مای7 WدA Qد%6گ اCQرگ Kامت نH ی7 ردƒ
رم" رC ی"ر& نH B" د<& د"د Kاcن" اهنH ا& "ر .داهج
ر& KGس" ه;ر<م $یل" رد Wد%*ن یدیدج داهج ه& Bاین ییهن
یBری7 اCه!#2 Kامت رد نH B" د<& دیدرگ Bری7 +یلCاج
W$bا& رCاf ا& د%ج Kامت ا& ی5مC اهنH Wد%& KGس" نH B"
W+ی"دC ندA$Aر ا& Wدندیرگ KGس" ه& ناج ]د
رم" ر*مای7 QاگرC Wد!4^"درwن ر*مای7 +1لا=م ه& Qا5}یC
B" د!4A"دن رای4^" د%^ B" نانH Wدر;یم ردا2 "ر ییهن
ییاC+نای^ Wد!4,رگیمن ر"ر9 ا!5!ت رد "د^ ]%سر `ا•9
Wدندر;یم %گBا& ر*مای7 ه& Wدند%& QدA ب)ترم ا

نایP" ه; "ر
Wد%& Qدیدرگ یدP بج%م ه; دندAیم یAgkل ب)ترم رگ"
ه0رع ر*مای7 +مد^ دP ی"رج" +هج "ر نا6یاCند&
gیر*ل یاCKاج Wدیدرگ ]Bان :"رA (یر#ت `ایH Wدند%منیم
gیر*ل یاCKاج $ی& "د^ ر%4سد Wد%& ناAف; رد :"رA B"
OیاP Wه4^ر," یاCر5ج oا46م یاه*ل :"رA B"
ه!یدم یاCهN%; رد دA ه4س)A :"رA یاC(^ Wدیدرگ
€دیدرگ یراج :"رA
ی"ر& ی4P نا-یA ی"ر& ناAد%ج B" ه; یما5!C
ا& ه; دندی6; د"د د%^ B" نا!N دنامن ی"Qره& ناAa1ن
$ی" رد `ر^H ن"درم ایند رد دندر;یم $ی!N ن"ر5ید
همیس"رس "ر نانH ی4*ی[م هن Wدندیدرگ "در, ن"درم Bر
رق, هن W+A"دیم" رر> ه& "ر نانH ی4م<ن هن در;یم
Z;رس "ر نانH یر5ن"%ت هن دین"درگیم ]%k6م "ر نانH
`رد9 هن دین"درگیم O,ا> "ر نانH `راcت هن Wد%منیم
رر> داس, یQد"ر" $یمB رد Wد%منیم q*س "ر نانH
ر"ر9 Zc!س +سرد رای<م نامدرم ی"ر& د!4A"دن
Wدند%& hP ناگد!Cد `داهA ]دع ناگد!!;ا7ر& Wد!4,رگ
ای ن"ردام ن"رد7 هیلع ناAد%^ هیلع هNرگ"
ریB "ر $یمB یا!ه7 ه; د%& Qا5نH WدAیم Kامت ناAنا54س&
+یر6& +م[ع یهیام نانH دین"درگ ر=سم نانH یاCKاگ
دندیدرگ "د^ $ید ی%س ه& ن"ر5ت%عد ناهج +fا1P
د%^ $ی6ناج ." ه1یf Kاcن" +هج "ر نانH "د^ ر*مای7
WZ4لاسر +م" بناج B" $Aر یم6N ا& د%^ دین"درگ
€„+س%ی7 یلع" hی,ر ه&
.مآ .ی.A تیرب eیراG رد ه- 0ب<Jنا نیرGdرD:
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8J ﴾

"د^ ]%سر ه; ی&Gقن" د%ج B" یدن دا4س" m نH رد
:دی%گیم $ی!N WدرH دید7 ه<ماج
رد Wد%& gی5ن"+15A .دا<&" Kامت رد :Gقن" $ی"ƒ
رد ر%-!یمC WZ4<س یریگ"ر, WZقمع WZ4عرس
€„." ی!Aر t%0
oG^" رد "ر pی#2 نامی" `"ریdأت دا4س" awس
B" ییاCهن%من ر%R!م $ی" ه& دCدیم pی0%ت اCZی"رگ
یسا!6ن"ر oG^" (لع `داهA ه& ه; "ر ن"دج ZC%)ن
یناسن" یاCا-^ اC.gkل B" ندمHBا& رد Oماع $یرتی%9
€دیامنیم نای& W+س"
"د^ ]%سر +مد^ هیدما> نB m gعام ر%-!یمC دمH
@"ر4ع" دند%& QدA ب)ترم ه; یCا!گ ه& درC Wیملس"
را4س"%^ Qا!گ n%ل B" ندAjا7 +هج ی)یرC د!4A"د
رد +ماق4س" نای& ه& فلrم awس Wد%& یهل" دP ی"رج"
ه& یهج%تی& Wی6!م {رg& Wیناس1ن ]ایم" `"%هA ر&"ر&
WیگدنB $4A"دریقP ریRنی& +عاcA Wایند •%7 رCاRم
یگد!& ه& یC"%^د%^ B" +سن"%ت ه<ماج $ی" هن%5N ه; $ی"
€دB"در7یم Wددرگ ]%#4م
0م<سا ,هعما)
دی%گیم $=س یمGس" ی"ه<ماج نا!N B" یدن دا4س"
"د^ ]%سر ه; m QدرH دید7 ." هنا)یP +ی&رت ا& "ر نH
+س" Qدر& $ی& B" نا!N ه<ماج $ی" رد "ر یگدنB `ا,"ر#ن"
KدH ناAرد7 Wدندیدرگ Qد"%نا^ qی یا•ع" همC Kدرم ه;
ر& یمcع هن یمcع ر& ی&رع هن W+س" jا^ B" KدH
$ی" رد ر%ه6م ]%2" B" €"%قت ا& gج Wدر"د یرتر& ی&رع
ه; +س" یمGس" یا7%ن یه<ماج ƒ W
f
ام
f
ن
g
م
f
ا/ hم
i
j
f
ي
g
ل
f
k
l
ي
h
6
i
%
f
Ff Nل iFf „ دریم& یم%9 +ی*[ع رbا^ ه& ه; یس;ƒ •
+س" ]rسم یمGس" یه<ماج رد در, رC €„+سین ام B"
+ی[<م +هج رد €+س%5=سا7 Z4یلrسم ر&"ر& رد
دAا& نا-لس (;اP د!NرC ی9%ل=م sیC B" فلا^
ن%!;ات ه; ییاCیی"ر"د ]"%م" W+سین gیاج +عاb"
ن"ر"د هیامرس $ی& رد د%& "رم" j%لم ی"ر"%گ یهمقل
+هج رد gج ه; دیدرگ "د^ ]ام Wد%& Z^رN ]اP رد
Qا5یاج ه<ماج $ی" رد Wدن%Aیمن ه!یgC رگدی یاج /ر6م
فلrم ر%-!یمC €+,رگ ر"ر9 ]د ناج رد ر*مای7
ییاCی415A ی54ATگد%^ B" +*#م B" ردان ییاCهن%من
Kا^ د"%م هن%5N ر*مای7 ه; $ی" یر"در*نامر, +عاb" B"
€د!;یم نای& Wدر; Oید*ت یناسن" بیاcع ه& "ر یلCاج
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8L ﴾

Kا)P یاCیگXی B" یمGس" +ماعB ن"رد B" فلrم
ینامسH ی&ا4; ی"ر"د اهنH ه; دی%گیم $=س ناناملسم
Wد"Xن ن"ر"g54مد^ هج sیC ه& اهنH Wدند%& یهل" ی4<یرA
+#ل[م +هج ا

,ر2 ه; دند%*ن mا^ ی"هق-!م +لم
یهیاس رد Wد!!; .Gت هق-!م +لم د"Xن نH ZیاسH
_!Cر, W(لع W$ید B" د!4سن"%ت اC+لم ه; د%& یما)P $ی!N
ی"ر"د ناسن" :دی"g,"یم فلrم Wدن%A د!مQره& +م%)P
gگرC W+س" tر"%ج فb"%ع Wبل9 Oع Wtر (سج
ه; $ی" ر5م Wدسریمن یلا<ت دAر ه& _!CuمC نB%م
د!&ای +سد ناAد%^ ر
z
%^رد دAر ه& اCرین $ی" Kامت
ی-ی#م ه; د%& دC"%^ $)مم pلا2 یندمت h
z
ق#ت ینامB
ا& ناسن" ه; دیH دید7 ینامسج یلقع Wی9G^" Wی!ید
awس Wدسر& Zی%^ یناسن" ]ام; ه& دن"%4& Kامت +ل%هس
+ماعB ریdأت QدA"ر +,G^ ن"رد نای& ه& Qد!سی%ن
ریdأت یمGس" ندمت نای& ه& ر%-!یمC ی5نB رد یمGس"
Oقع :دی"g,"یم دB"در7یم یر6& `Gیامت رد نH hیمع
KGس" B" ]%#4م هناCاگH ری> هناCاگH نامدرم +Aرس
اC]د oامع" ه& KGس" hیاقP یدا*م WدAیم رdأ4م
Kدرم رRن رد ایA" .Bر" د%منیم ‚%1ن اCناسن" نرد
ه& "ر ناAیاج یمید9 یاCرای<م +6گیم ریk4م
€د"دیم دیدج یاCرای<م
•#& یمGس" `ایP رد \ا-#ن" /%9 B" فلrم awس
یگدنB رد ه; دB"در7یم یتا1یر1#ت pیر6ت ه& د!;یم
W+سایس B" $ید یی"دج هلمج نH B" •دمH دید7 یمGس"
+سردان یگد!یامن Wنان"رم)P د%ج رد یسایس یاCQgی5ن"
Wدی1م ی&رcت %لع ه& هج%ت Kدع WKGس" B" Kا)P
ه& awس Wه<ماج رد |یاA `ا,"ر^ WاC+عد& WاCیC"رمگ
"ر ناماس&ان +ی<0 $ی" ناناملسم $4,ریTwن نای&
نH B" د<& (6A نر9 رد KGس" ناهج /ا0" $4,اید%*ه&
$یدل" tG2 B" د<& KGس" ناهج رد pی#2 یر*Cر Kدع
€دB"در7یم WیمGس" `رد9 ‰ا; یAا7ر, ی&%ی"
یگدنB رد ینام'ع +م%)P Zقن یدن دا4س" awس
هRPGم ه; +ساc!ی" WدCدیم ر"ر9 •#& در%م "ر یمGس"
راdH اC–^اA ندر&$ی& B" +هج رام<4س" (ی!;یم
"ر +م%)P $ی" دد!&یم رم; هن%5N Wینام'ع +م%)P
یرام<4س" ی4م%)P اC:رع m%[^ ه& ناناملسم ی"ر&
Wدیامنیم ی,ر<م ایلا4ی" هسن"ر, Waیل5ن" رام<4س" هی*A
اجرC دB ی!;"ر7 ه<یاA ه& +سد ر%R!م $ی" ه& رام<4س"
یلاP رد $ی" Wدر; `اkیل*ت اC:رع هیلع اCینام'ع (لf B"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8S ﴾

رد دند%& یمGس" +,G^ ر"دمNر7 اCینام'ع ه; د%&
ی^ر& ر^"" رد ه4*ل" Wدندر; /ا,د KGس" B" ینe%b |bاقم
ه; د%& یهید& ام" Wدند%& درH یر (لf ه& ینام'ع Kا)P B"
(لf (C اCjرت ر& ه)ل& Wدند%& (لf +#ت اC:رع اه!ت هن
ینام'ع +م%)P ن"رد B" ه; یما5!C یدن دا4س" €دAیم
+,ر6ی7 B" m%[^ ه& یمGس" یگدنB رد ناAZقن
+لم یاCیگXی یماRن ن%!, رد pتا, دم#م ری5م6N
"ر @ا[ن" +یاهن Wدیامنیم •#& Wد%Aیم نای& G

ی‚ ه; jرت
€د!;یم "د" ناAhP رد
دند%& ی4لم اهنH :دی%گیم اCjرت در%م رد یدن دا4س"
B" (لاس Wیداهج tر ی"ر"د WیسامP .%ج ب!جر7
یاC+م" e

%م<م ه; یعام4ج" ی9G^" یرامی& /%ن رC
نا!N B" اهنH WدندA G4*م نH ه& :ر> oرA رد یمGس"
$ی)مت ن"%ت ا

!یقی ه; دند%& ر"در%^ر& یماRن `رد9
$یر4ه& د!4A"د ناهج ر& "ر KGس" یPر یدام یه-لس
ا7ر" ایسH ر& د!4A"د رای4^" رد "ر یمGس" یر*Cر g;رم
@ا[ن" hP اهنH در%م رد یدن دا4س" Wد!4A"د @"رA" G

ما;
Ke" ناهج ه& +*سن "ر اهنH hیقP Qا5یاج Qدر; "د" "ر
pی0%ت ه& نH ی7 رد یدن دا4س" W+س" Qد%من $Aر ا

قی9د
ا

ساس" +<!2 W(لع WoG^" رد اCjرت \ا-#ن" یهلPرم
یماRن ن%!, یگدنB ر%م" رد ناناملسم یگدنامa7"
€دB"در7یم
ی&ر> ندمت +<ی*b pیر6ت ه& یدن دا4س" awس
\ا-#ن" Wیمر ینان%ی ندمت یاC–^اA WZ=یرات
رد +ی#یسم `راس^ اCیمر یBری7 WKر رد ی9G^"
ریdأت WاCبC"ر بیاcع ه4=یسگ Kا5ل +ینا*Cر WZ4م%)P
داcی" B" +ینا*Cر ییان"%تان WاCییا7ر" oG^" رد +ینا*Cر
Wی!ید g;"رم رد داس, Wرا& د!&ی& +یدام رد `اPG2"
یاملع vس%ت ا7ر" ی4=&د& WاCر%ت"رwم" اCVا7 +&ا9ر
ر& اسیل; (4س Wی!ید یاC:ا4; ر& $ید یاملع +نای^ Wی!ید
یی"%سر ”#م +یدام ه& :ر> Oیامت Wن"د!م6ن"د (لع
Wا7ر" رد یدام +<ی*b رCاRم Wری^" ن"رد رد +یدام
$یر"د یهیرRن Wیملع یPر یاC+;رP یدام @"دC"
رد یلم ید"Xن `ا*[<ت را)," _!Cر, رد نH راdH
+ی%قت ب*س اسیل; +س)A :دی%گیم دB"در7یم ا7ر"
€دA ا7ر" رد یلم ید"Xن `ا*[<ت
•#& یمGس" یاCر%6; ه& یی"رگیلم +ی"رس B" awس
+هج یمGس" OP Q"ر pی0%ت ه& درHیم نایم ه&
دB"در7یم ید"Xن یاCZ!ت _!ج O)6م ندر;@رbر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8U ﴾

•#& یمGس" یاCر%6; رد :ر> یاC+A"دم6N B"
+;رP رد ی6;د%^ ی%س ه& ا7ر" :دی%گیم د!;یم
€+س"
ام" W+,رگ دای "ر `ا,ا64;" `اع"ر4^" ا7ر" WیرH
oG^" `رد9 ا

<-9 +=یمHرد (Cا& "ر @"دC" Oیاس
ییاC`رد9 ی"ر"د ناییا7ر" Wد!4سین _!CامC ا7ر" رد
"ر, "ر یر%م" دنر"د د!4سC هنا;د%; ییاCOقع هن%گ"د^
Wد!مد%س هن +س" را& `راس^ نا6ی"ر& ه; دنریگیم
دCدیم pی0%ت "ر ی"ه4سC یاCبم& —%س یاCدمای7 awس
هن%5نامC gین ." Qرمd دAا& •ی*^ ا

4لا2" ه}نH :دی%گیم
:د%& دC"%^ ƒ ا.
f
m
i
ن f [Z
i
n
o
ر
o
pg S
f
[ qf 6
o
خf rT
i
ل
h
ا '
h
Z
i
„ €
ه& ییا7ر" رام<4س" ه; ییاC+*ی[م B" یدن دا4س"
`اساسP" نH ی7 رد Qدر; در" +ی%!<م +یناسن"
نایkb "ر Zیاج ه4,ر $ی& B" ناناملسم ی!ید فb"%ع
•#& W+س" ه4,رگ oG^" رد یرا& د!&ی& Qد<م Qدام
`اbا*تر" B" "ر .د%^ ین%!; یه<ماج :دی%گیم $;یم
$یg5یاج ا& ی9G^" ]%2" ین%^ یاC+&"ر9 یگد"%نا^
Wیسایس \%-^ ر& ه; یلم یعام4ج" `امیR!ت ندر;
+س" Qدین"درگ Bاینی& W+س" ر"%4س" یدا[49" ی4<!2
د"ر," ه<ماج vس%ت ه; یندم یQری"د رد د"ر," ه; ینامB ات
$ی!N رد د!Aا& ه4A"د ر"ر9 W+س" Qدر; ر%[#م "ر
sیC رC%A ا& نB ای رد7 ا& دنBر, در%^ر& ی5ن%5N ی"ه<ماج
€در"دن ی4یمC"
'ا() ,ر64ر # 2<سا
ی%س ه& یره9 یلم"%ع ر&ا!& ناهج Wیل<, ر[ع رد
ی#یسم یا7ر" ه; $ی" +س=ن •+س" +;رP رد +یلCاج
`امیل<ت /%ن رC B" QدA ”#م یدام +یلCاج ه& Oید*ت
+س" QدمHرد یناسن" ]%2" ی9G^" Oیا•, WZ=*Pر
رB ه& یسایس یگدنB رد Wیدام +<1!م +ل‚ ه& gج
دP B" Zی& ی4سر7د"Xن ه& یعام4ج" یگدنB رد Wه*ل>
ب*س ه& اه!ت د6یدن"یمن ر5ید یgیN ه& هناملاf +یم%9
ه; +س" Qدیدرگ Oید*ت $ی5م6^ یلی, ه& ." یدام `رد9
د%&ان "ر `e%[#م اCناسن" ]امیا7 "ر نا1ی<0
یه!#2 B" ناناملسم $4,ر را!; ا& ی,رb B" Wدن"درگیم
+مام" ناهج یر*Cر B" ناAندر;ر"Tگر, ا& یگدنB
ا7ر" Wایند $ید رم" رد ناAیCات%; ا& ر%-!یمC اC+لم
$ی6ناج ناهج یر*Cر رد ه4,رگ +سد ه& "ر اC+لم راهم
یرا-9 `ر%2 ه& ناهج hیرb $ید& Qدیدرگ ناناملسم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?D ﴾

نH یدام +
z
یلCاج %
z
یت%م%;%ل ه; +س" QدمHرد ریسل" |یرس
+س" QدرHرد +;رP ه& K%ل<مان ید[قم ی%س ه& "ر
B" دنرا-9 $ی" ر& ر"%س ر5ید یاC+لم د!نامC ناناملسم
ییا7ر" یه1سل, O)A $ی" ه& Wدنر"دن یرای4^" sیC د%^
€+س" Qدیدرگ (;اP ناهج O; ر&
sتس1B 'ارحب نیا $X 7ار ام: ر3ن هب
"ر Z=سا7 یدن دا4س" `ر•P ه; +س" ی6سر7
:دCدیم هن%5!ی"
د%ج ن"ر#& $ی" B" ندم"نری& +هج ه; یلP Q"ر اه!ت
یگدنB KامB ندر;Oق4!م یناهج یر*Cر ]%#ت Wدر"د
ه1یf "

دیدA ه; ی4سد Wرا)ه!گ ن"%تان +سد B" W+س"
ی)A €Qا!گی& ان"%ت ی4سد ه& W+س" Qد"د Kاcن" د& "ر ."
(CBا& دنر"د ه; ییاCد%*م; Kامت ا& ناناملسم ه; +سین
"ر " Z!ید ه; ی4م" Wد!4سC Qد!یH +م" +یر6& Qا5Cا!7
"ر اC+لم د!; `راRن ناهج +;رP ر& ات +س" ه4A"د"
ه& "ر اهنH د!; ه*سا#م ناA`Gیامت ]امع" WoG^" ر&
د%A ن%م!Cر `ر^H ایند `دا<س W"%قت W+لی•, @رb
OیاP Wد!4;رPرد " ی%س ه& ریgگان ه; یم!هج اهنH $ی&
€ددرگ
ه; ی4لاسر ا& ر5م W+سا^ دC"%=ن ه& gگرC KGس" ناهج
"د^ ]%سر نH aسrم m نامی" ا& +س" Qدرwس ی ه&
+س" ی4لاسر نH €نH Q"ر رد یرا;"د, +لاسر نH ه&
Wرت]داع ی4لاسر ن%!;ات ناهج Wنا6^رد $Aر Wان"%ت
نH W+س" Qدیدن نایناهج ی"ر& نH B" رتZ=& +ی!م" ر4ه&
Bر ه& نامی" ]%سر "د^ ی%س ه& `%عد W+لاسر
یم4P WیPر Oما; یگدامH ریسم $ی" رد +س" `ر^H
W$مrم `رد9 gمر ه; (ی!; .%م"ر, دیا*ن W+س" یم"gل"
W`"%هA B" :ا!4ج" Wایند $4,رگQدیدان Wنامی" B" $4,رگqم;
€+س" +6ه& ه& h6ع `داهA ه& o%A
"د^ ]%سر `ریس (یر)نHر9 m {رg& یرین د
ناهج رد "ر نامی" هسامP ی هل<A د!ن"%تیم ه; د!4سC
{رg& a& ی&Gقن" یلCاج ر[ع هیلع دنBر,"ر& KGس"
ی4م" Wناملسم یQرد%^ +س)A +م" B" دنرH دید7
+یلCاج ر& $ی5م6^ `ری> هسامP رس"رس Wا7%ن
€دنرH د%ج ه& Wر5م4س یاCKاRن
Wی4<!2 یمBر یگدامH رد ه; +س" KGس" ناهج ر&
ناهج یر*Cر $4,رگ+سد ه& +هج "ر KBe یاCیرتر&
ن"درگرس ناهج $ی" رد Zی%^ +لاسر ندی6=& hق#ت
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3 ﴾

راگBاس Wیملع QBات یهمانر& د%ج W$ی"ر&ا!& €د!; بس;
دAا&یم `امهم B" WیAB%مH ]Gق4س" KGس" +لاسر ا&
Qر"%مC :رع ری> ن
z
اناملسم ه; +س" هRPGم O&ا9
ناناملسم یگدنB رد ناAZقن ی"د" +هج "ر اC:رع
$ی" رد دا4س" €د!ن"%^یم "ر, +س"ر Q"ر ه& ناAییام!C"ر
:د!یامر,یم در%م
ه; +س" ییاC+م" $b%م ه; ییاcنH B" :رع ناهج
{رg& ی4یمC" B" Wد!4A"د ر6& Fیرات رد "ر Zقن $یر4گرg&
دم#م ی,رb B" W+س" ر"در%^ر& ناهج یسایس یه6قن رد
m ی
z
را;"د, :رع ناهج `
z
رد9 نامی" W:رع ناهج tر
`دا<س ه& "ر +یر6& ه; +س" یل7 W:رع نان"%ج
ی!> $ی& hیمع `ا1ت @"رس" ا& QBرا*م €دناسریم
رد یCاگH یر"دی& داcی" W`ا•ی<*ت /"%ن" B" ندمHرد Wریق,
دیا& ریgگان ه; +س" یدر"%م B" Wناملسم +م" د"ر," Kامت
€د!&ای hق#ت
+ی<9%م WاC–^اA اCد"د<4س" ه& هج%ت ا& :رع ناهج
ه; در"د "ر نH ن"%ت ." یسایس +یمC" ییای,"رkج (هم
€دریگ Qدهع ه& "ر KGس" ناهج یر*Cر
+س" $ی" :دیامر,یم یدن دا4س" :ا4; $ی" نایا7 رد
دم#م +'<& ا& ه; ناهج یر*Cر m اC:رع دیدرگ (C"ر,
نH B" ی-ی"رA sیC رد د!!; +R,ا#م نH B" "

دیدA دیا&
اCبل9 ر& ر46ی& یر*Cر $ی" یه-لس Wدنری5ن هل2ا,
رد mG^" د!مBاین د%^ $ی" Kاسج" ر& هن +س" t"ر"
B" نH ند"در"ر9 ا!*م $4,رگ.%>H ه& WیمGس" `%عد
Žه!م pیجرت ر%-!یمC +س" نH Q"ر رد ی54ATگ د%^
$ی" ه; Oما; $یقی ا& K•%ت WیگدنB ŽCا!م Kامت ر& یمGس"
`e%#ت نامB +,ر6ی7 ا& +س" یهل" Žه!م WŽه!م
هج sیC ه& +سین Oید*ت رییkت O&ا9 gگرC یملع
€در"دن Q"ر نH رد یAا7ر, ف<0
:ا4; $ی" ی,ر<م +هج Wاسران د%& یتGمج +ATگ ه}نH
WK" ی&رم دا4س" B" QBاج" بس; B" د<& ه; د!مABر"
یلع $س#ل"%&" دیس دا4س" `ر•P :ا4; $ی" فلrم
•(4A%ن KاA $یمBرس رد VاN ی"ر& ید!ل" ی!س#ل"
$یر4ه& Qد%& دا4س" +*#م در%م Qر"%مC ه; ی!یمBرس
$یمBرس نH رد "ر .رمع Kای" B" اCBر $یرت$یریA
Wدر;یم ری^ ر;‚ Kای" نH B" ه6یمC +س" Qدن"رTگ
دا4س" یاCZA%; B" "ر ناناملسم Kامت Qد!& Wدن"د^
WQد!!;VاN €دن"درگ د!مQره& ردقل" Oیلج ی&رم {رg&
ناناملسم KGس" ه& +مد^ Q"ر رد "ر p#[م رAان
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?8 ﴾

ندAد!مQره& +هج فلrم رمع ]%b ر& دن"درگ h,%م
:دی"g1ی& .راdH `eام; WOیا•, B" ناناملسم KGس"
.محم ان.يس NلF هللا Nل=# k/ملا# .محلا هلل#
نيعم)Q هباح=Q# هلآ NلF# نيي6/لا مGاخ €
#.ن 29لعلاراد $1%حتلا tرا& ,ر9u .)املا.6F O
5املعلا
v 7.عJیذ _`_w RU4
_a هیر9& _www R2
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?? ﴾

Qد!سی%ن (ل9 ه& :ا4; +ATگرس
NلF 2<سلا# O<%لا# نيملاعلا Mر هلل .محلا
نم# نيعم)Q ه6ح=# هلآ NلF# نيمxا هل9سر
نS.لا 29S NلZ 'اسXyب م(ع6G
ه4A"دن /Gb" ناگد!ن"%^ B" یدایB د"د<ت دیاA Wیرا&
یمل9 راdH Bا>H یه-قن فی أت $ی4=ن :ا4; $ی" ه; د!Aا& ۀ
ه; KدB :ا4; $ی" .را5ن ه& +سد ینامB W+س" Qد%& $م
Kد%& ه4A"Tگ رس +67 "ر ی5لاسیس $س QBات
Š 3 ‹

ن%N یدر, ه; د%& نH B" رت(هم بت"رم ه& :ا4; ا

!یقی
`ای&د" g;رم B" رد یر%6; رد Wی!س $ی!N رد $م
رد $م "ریB •دیامن K"د9" نH فیلأت ه& Wی&رع نا&B _!Cر,
رد WKد%& QدمH ایند ه& د!C ./4 رد Kد%& QدA {رg& ./4
sیC ه& +9 نH ات Kد%& Qد%من یرwس "ر (تGی[#ت
B" iرا^ یر1س ./4 ر1س $ی4س=ن €Kد%& Qد6ن h,%م
ر1س Wد%مر, +یا!ع "ر Zقی,%ت $م ه& دن"د^ ه; ی;را*م
رد :ا4; فیلأت B" د<& ]اس هس ه; د%& ŽP یه•یر, ی"د"
]اس 3?JJ Š €ŒC 3UEL فیلأت +قیقP رد €+,رگ Kاcن" ‹K
هن Kد%& نH دgمان هن $م ه; د%& یملع ر%هت qی :ا4; $ی"
$ی!N ه& $م $4^"در7 W(4A"د "ر ." یل*9 یگدامH (C
ا& /%0%م $ی" د%& ه4سیاA د%& `راسج یع%ن یع%0%م
رت|یس ی"ه&رcت ه6یدن" ا& $م (ل9 B" رتاسر یمل9
ه}نH ام" Wد%A یسرر& $م یه&رcت ه6یدن" B" رتینe%b
€د%Aیم نامC ریgگان WدC"%=& ]ا<4م دن"د^ "ر
Kدر;یم …اسP" Žمس (ه*م ی4*>ر (نرد رد
ی"ر& +A"د یدر, یی%گ WK%A QریN نHر& (4سن"%تیمن
Kدر^ B" رگ" €در;یم Kر"د" /%0%م $ی" فیلأت
ییاC+یا1; اCییان"%ت W:راcت ر& Kدر;یم یC"%^رRن
ه& K"د9" B" ا

م4P WKدر;یم دام4ع" دنر"د ناگد!سی%ن ه;
$ی!N B" یل; ه& Kدر;یم یر"دد%^ یلمع $ی!N
ی)ی ا& "ر /%0%م رگ" دیاA WKدAیم @ر[!م ی"ه6یدن"
نایم رد ر"%گرg& ناگد!سی%ن د!م6یدن" یاملع B"
$ی!N رد $4,رر, B" ه; در;یم داه!6ی7 ا

<-9 W(4A"Tگیم
ه; د%& $ی" ری^ ام" W(!; یر"دد%^ یر), یملع یر"Bرا;
]ا*9" همGع €Kدر)ن رRن ]دا*ت یس; ا& Y :دی%گیم
Wی!; `ر%6م +لقع ا& Qر"%مC ه; +سین $ی" رد ری^ƒ
رد Oقع "ریB •ر"T5& را!; "ر Oقع در"%م B" ی•<& رد
3
Š یاC]اس ددP :ا4; •‹ 3?JE – 3?J? Š €ŒC 3UEI – 3UEE ‹K
€+س" QدمHرد .را5ن ه&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?E ﴾

دن"درگیم (سcم "ر @%^ …رت Wjانر-^ یاCه!#2
€„دCدیم :ا!4ج" `ر%6م WFلت :راcت رد
ر"ر9 هج%ت در%م دیا& /%0%م $ی" رد ه; ی&رع |&ا!م
B" هCر& نH "ریB Wدند%& jدن" ردان رایس& Wد!4,رگیم
ا& د!C v&"ر د%& qیدgن Kد یناهج _!ج ا& ا

*یرقت WFیرات
د!C `"در" Wد%& ه4سسگ (C B" یددP ات ی&رع یاCر%6;
یاCر%6; رد د%ج%م ی5!Cر, ی=یرات Wیملع |&ا!م B"
ه& یملع |نام ه4*ل" Wد%& jدن" رایس& Wر[م QXی ه& ی&رع
رد +A"د د%ج ن""ر, در" یسیل5ن" یاCنا&B
ی!> ییاCهنا=&ا4; W_!Cر, (لع رهA W%!ه)ل €د%& Kرای4^"
ی7اN یاCQدر"ر, $یرتدیدج اCهنا=&ا4; $ی" رد W+A"د
ری"د یسیل5ن" y $م Wد%& (C"ر, یملع یاC @را<مل"
:ا4; اهنH B" Kد%& \ا*تر" رد اCهنا=&ا4; $ی" ا& Qر"%مC
ی[=A یاCهنا=&ا4; B" یدایB د"د<ت B" W(4,رگیم هیراع
]ا<4م دن"د^ `اقی,%ت `ایا!ع B" €Kدر;یم Qدا14س" gین
Wیسایس Fیرات یگBات ه& ه; د%& $ی" W:ا4; $ی" فیلأت رد
+9د ا& "ر ا7ر" یندمت ی5!Cر, WoG^" Wی!ید Wیعام4ج"
Kد%& Qدر; ه<لا-م hیمع Qدر4سگ ر%b ه& ن""ر,
Fیرات $ی!}مC را&رد اسیل; W$ید (لع Z!ت /%0%م
ه& "ر ا7ر" ه; یلم"%ع ا7ر" رد نH `e%#ت oG^"
.راNد یدام +A%نرس $ی" ه& درHرد mا^ یل)A
یاCر%6; در)یر یریگ+هج رد ه; ی4A%نرس Wدر;
ه4A"Tگ یاج ر& hیمع Qدر4سگ یراdH ی&ر> ی9رA
Qد"د ر"ر9 یسرر& hیق#ت در%م ی[[=ت ر%b ه& W+س"
€Kد%&
ن%م"ری7 ه; د%& ی<یس `ام%ل<م ر& QGع `اعGb" $ی"
WاCZ*!ج Wناید" :ا& رد oرA رد یمGس" یاCر%6;
KGس" Fیرات ر%-!یمC hbا!م $ی" ر& (;اP یاCه1سل,
یاC:ا4; ]G^ B" W+یلCاج رد :رع Fیرات Wناناملسم
(4A"د W`ای&د" را<A" ]G^ B" /%0%م $ی" m%[=م
Kد%^ ی=یرات ی&د" Wی!ید `Gی[#ت رd" رد QXی ه&
دن {رg& یهنا=&ا4; رد نH |&ا!م ند%&(C"ر, y —امل<ل"
یه4س%ی7 \ا*تر" ه& هج%ت ا& ی[=A یاCهنا=&ا4; ر5ید
(4A"د د!C یQرا9 ه*A رد ر6ن همجرت Z*!ج ا& ه;
ی6CX7 `ایر6ن `Gcم ا& \ا*تر" O2اP ه; یتا<لا-م
€د%& QدA ناسH (ی"ر& را; $ی" ا

4*سن Wد%& Bر یملع
ه& نامی" Wgییام4م یPر یر), را4^اس ر%-!یمC
دم#م یی"%6ی7 `دای9 KGس" +لاسر ند%& هن"داج m
ه& داق4ع" Fیرات ]%b رد یر6& یاCOسن Kامت رد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?I ﴾

+<ی*b :ر> ندمت +^اس رد ریT7ان یی"دج ییاسران
W:ر> یر*Cر رد ییاسران $ی" (سcت QXی ه& ی&ر> |م"%ج
یهcی4ن `"Bای4م" $ی" Kامت Wد%& o%, `ام%ل<م ر& نg,"
یل<ل"د*ع دیسƒ ر4;د WKر"%گرg& رد"ر& `امPB +ی&رت
Oی[#ت ر ه; یس; Wد%& —امل<ل" Qدن ریدم W„$سP
hیمع (ه, WBر ی&ر> K%لع یمGس" K%لع نامB(C
\"ر," /%ن رC B" یرد یر), ]"د4ع" نB"%ت KGس"
€د%& یریRنی& ی%5ل" Wvیر1ت
/%!4م `ام%ل<م B" (ن"%4& ات دA •عا& Oم"%ع $ی" Kامت
ه; نان"%^:ا4; B" یرایس& ی"ر& ه; Zی%^ ”9ا!4م Qاگ
Zی%6ت بج%م دنر&یم رس ه& یر), یهقC"رم ن"رد رد
ی[=6م +*'م Žیا4ن ه& K%A د!مQره& Wد%Aیم ی!C‚
:(&ای +سد
﴿ [  . ´ .´
´  `´
 ﴾ !$ح/لاz {{ | €
ƒ نایم B" ه; (یناA%نیم امA ه& یی"ر"%گ –لا^ ریA
.%^ "ر ناگد!A%ن د"رتیم نری& ن%^ هلا1ت
دیHیم „ €
ه& Kدام4ع" ات دA ب*س ]%م"%ع $ی" ر5ید ی%س B"
اCنامB یهمC رد یر*Cر یی"%6ی7 رد KGس" +یPG2
دم#م ه; $ی" ه& (نامی" د&ای Zی"g," m W$یی*!ل" (تا^
€ددرگ ر"%4س" W+س" Q"ر ر5!Aر نا5مC ی"%6ی7
W/%0%م ند%&ری-^ +یمC" $م ه; +سین دیدرت یاج
Wی,ا; یه&رcت Kدع ین"%ج Wjدن" یملع +عا•&
یگBات +,"رf نا6یدن"(C نا4سد ند%&ردان
+قیقP رد ام" •Kدر;یم …اسP" ا

قیمع "ر :ا4; /%0%م
یرگ"%cن یی%گ WKد%& ر%*cم ه)ل& WKد%*ن د"BH اه!ت هن $م
/%0%م $ی" رد دیا& :+1گیم در;یم همgمB Qر"%مC
€د%A $یدت ی&ا4;
$ی" ه& ناگد!ن"%^ B" یدایB د"د<ت هج%ت بلج Oلع B" ی)ی
WنانH B" یرایس& ی"ر& نH ند%&gی5ن"+15A :ا4;
:د%& نH یرا)4&" QBات /%0%م طاطحنا اب 'ا()
s.: 0یا4'ای? هB $محتم 'اناملسم
+A%نرس ا& hیمع یbا*تر" نا!N ی"ر"د ناناملسم ر5م
:+1گ ن"%4& ه; د!4سC یناهج /ا0" ر6& اب 'ا()
0Gاعیا+ # ا4'ای? هB راBد 'اناملسم طاطحنا
s.: $4,رگ+سد ه& ناناملسم +,ر6ی7 ا& ه; $ی" ای
MدA دC"%^ نایناهج دیاع ید%س هN ر6& یر*Cر
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?J ﴾

Wد!4A"د `داع :ا4; $ی" فیلأت نامB B" O*9 Kدرم
ه; $ی" ای Wدنر5!& ناهج Fیرات ]GP B" "ر ناناملسم
ن%N ی4م" یل%م<م +لم qی ن"%!ع ه& "ر ناناملسم
د%^ ه& :ا4; یQد!سی%ن ام" •د!!; ی&ایBر" ر5ید یاC+م"
رت"ر, $ی6ی7 یQدA(یسرت \%-^ v^ B" ات د"د `•رج
ناگد!سی%ن بل>" ر& QدA Oیم#ت ی4!س یQری"د B" در
B" "ر ناهج ات د%A نHر& دیHرد (cع :رع نا1لrم
ه; +A"د هج%ت دیا& Wد!; یسرر& ناناملسم Fیرات ]G^
@رˆ hیمع +یاهنی& ر5ید)ی ا& .ر5ن د $ی" `ا1ت
B" Wناهج Fیرات ]G^ B" "ر ناناملسم W.ر5ن qی W+س"
ه; یتe%#ت ]G^ B" Qد"د یر ناهج رد ه; یdد"%P ]G^
.ر5ن $ی" رد Wد!;یم یسرر& +س" QدمH دید7 Fیرات رد
ه; د!یHیم رامA ه& ر5ید یاC+لم ناس& ی4لم ناناملسم
e

%م<م €د!4سC یناهج `انایرج |&ات WQدر4سگ ی&%NراN رد
ه& ه4ATگ رد hیق#ت ی56یمC $Aر یر), Kاع د!ی"ر,
ای هdداP نG, ب*س ه& ناناملسم G

'م ه; Qد%& O)A $ی"
$ی" ای MدندA ییاCرر0 هN Oم#4م +م%)P نG, “"رقن"
رر•4م رد9 هN :رع $ی%ن .gی^ ب*س ه& ناناملسم ه;
ناناملسم W:ر> رد {رg& ی4<!2 :Gقن" ا& Mدندیدرگ
ناناملسم ینام'ع +,G^ یAر, ا& Mدندید نایB ردقN
WاCˆد ر';" ر& :ر> ندAQریN ا& MدندA رر•4م ردقN
ا

ساس" Wد!46گ رر•4م ردقN ناناملسم KGس"
Zی%^ یماRن یسایس Wیدا[49" رق, ا& ناناملسم
Mدندید نایB ردقN
Wد!4A"د `داع نH ه& بل>" ه; یدیلقت K%سرم یQ%یA
tرA دA Kر
~
گ
~
Kاهل" ]ا<4م دن"د^ ام" •د%& هن%5!ی"
ب*س ه& ناهج ه; ییاC`راس^ ن%م"ری7 ات د"د Kرد2
هن ناناملسم را5ن" W(سی%!& +س" Qدید ناناملسم \ا-#ن"
یهق-!م qی رد هن ییای,"رkج دد#م یهق-!م qی رد
$ی& رdrم Oماع اه!ت Wناهج p-س رد ه)ل& Wmا^ یسایس
€د!4سC ناهج Kامت یاCد"دیر رد یللمل"
\ا-#ن" ا& ه; +1گ ن"%تیم ا

<9" ایH ه; ه4)ن $ی" ام"
ایH دمH دید7 یتا1لت اCنایB ناهج رد Wناناملسم
درگبقع ا& ه; د!4سC ی#-س $ی!N رد ا

<9" ناناملسم
هج%4م یتراس^ Wناهج یر*Cر یه!#2 B" ناAندنامBا&
B" یرایس& ه; (سرتیم Kر"د (ی& $م Mد%A ناهج
یاCه!ی6ی7 (هم |0"%م ی"ر"د ناملسم ناگد!سی%ن
ه; +سین دیدرت یاج €د!Aا& Qدی6ید!ین $ی!N Wن%گان%گ
ه& _!ت ی"هی"B B" نH یسرر& KGس" Fیرات فیر#ت
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?L ﴾

ات QدA نH B" |نام Wدیدج Oسن ر& (;اP ی54^ا& د%^ QXی
Oیاسم ا& "ر ناناملسم یهی•9 Wن"ر56CX7 B" یرایس&
ه; د!41گ $ی!N هcی4ن رد د!Cد دن%ی7 ر6& O; ناهج
"ر ناهج یر*Cر ییان"%ت ناناملسم در"د نا)م" هن%5N
ر&"ر& رد Wدن" فی<0 Wدن" ریق, ناناملسم MدAا& ه4A"د
QدمHرد %ن"B ه& دیدج `ا&Gقن" ر&"ر& رد دن" K%)#م :ر>
ناهج +A%نرس ه; +س" +سرد ی4ی<0 $ی!N ا& ایH Wدن"
Qرگ ناناملسم +ی<0 +A%نرس ا& Wر6& Kاcن"
€+سین $ی!N Wهن MدAا& Qدر%^
ی"ر"د ناناملسم ه; د!4A"دن را& Kدرم ر';" نامB نH رد
د!4سC ی6CX7 •#& $ی!N ا& بسا!4م یماقم +یمC"
یع%0%م $ی!N رد ات دCد QBاج" د%^ ه& ی"Qد!سی%ن ای
یر6& ناهج `راس^ ن"gیم نH یb دسی%!& ی&ا4;
€د!; ی&ایBر" ناناملسم \ا-#ن" ب*س ه& "ر ر2ا<م ناهج
د%& ر"در%^ر& ی2ا^ +یساسP +یمC" B" /%0%م ا

!یقی
ام" Wد%& یملع ر%هت یی%ج"رجام یع%ن نH :ا& رد .ا;
€د%مر1ن ˜یرد "ر Zتر[ن ]ا<4م دن"د^
رد ه; "رN •KدB :ا4; $ی" فیلأت ه& +سد Qرهلد (ی& ای
Kد%& را;QBات ی&رع نا&B رد m%[^ ه& فیلأت یه!یمB
Š 3 ‹

ه; د%& Qدا4," رد یB%مHZن"د \ا*تر" نا&B $ی" ا& (bا*تر"
Oی2" K%لع ی&رع ندمت g;رم B" دایB یهل2ا, ا&
$م ه& دیدرت (ی& $ی" یCاگ €د%& QدمH ایند ه& یمGس"
ناهج +سد رد O,ا#م رد :ا4; $ی" ایH ه; د"دیم +سد
Mهن ای دA دC"%^ |9" ]%*9 در%م :رع ناملسم
ی"ر& "ر :ا4; `اجرد!م +سره, ن1ما .مXا رت-د
رد فیلأت همجرت $مcن" aی‡B ر%م یQر"د" aی‡ر gین
یاC:ا4; WKدا4سر, ی&رع یاCر%6; یهیدا#ت" ی5!Cر,
یهلسلس QXی ه& ی 2<س}ا 0ح+ # 2<س}ا رE&
بلج د%^ ه& "ر ن"ر56CX7 ناگد!ن"%^ بل>" هج%ت
€د%& ه4,ای یی"gس ه& …ا)<ن" یملع O,ا#م رد د%& Qد%من
Qدر; ه<لا-م "ر اهنH ا

قیمع رdأ4م ZیاC:ا4; B" gین $م
Wی یاCQاگدید B" ی"Qرا7 دقن رRن @G4^" را!; رد WKد%&
q*س QXی ه& Kد%& Qد%من h,"%ت راهf" اهنH بل>" ا&
+#ت "رم +=س W+<ی*b ا& نH BاسمC ن"ر g;رم4م
3
Š ]اŒŒ1bxل $یی*!ل" –[9ƒ یهلسلس Qد!سی%ن $ی" B" Zی7 ه4*ل" •‹
8 – 3 —"رقل"ƒ W„ y دA"رل" y 3 ŒW 8 ŒW ? :د‘" $Œم `"راŒ4=مƒ „
ی&ر<ل" 3 8 یŒŒسرد ییاŒŒC:ا4; اŒŒه!ی" KاŒŒمت ام" Wد%& ه4Aا5ن "ر „
+ŒŒهج دŒŒ!C یŒŒ!ید …ر"دŒŒم رد ناملŒŒسم ن"دŒŒنBر, ی"رŒŒ& ه; دند%&
€دند%& QدمHرد .را5ن ه& Wی&رع نا&B $4,رگ"ر,
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?S ﴾

$ی!N B" (&ا4; Kد"د pیجرت +هج $ید& €د%& Qد"د ر"ر9 ریdأت
هنایمرا^ رد نH B" Qر64!م راdH ه; یملع ی"هسسrم
+هج $ید& د&ای را64ن" W+A"د یملع ن""ر, .Bر"
یملع •Pا*م ه& ه; یناس; Qدر; Oی[#ت نان"%ج
هج%ت در%م "ر :ا4; Wد!4سC د!م9Gع یع%0%م `اقیق#ت
د!N $ی" Kاcن"رس B" $م ه; د%& یلاP رد $ی" Wد!Cد ر"ر9
B" (C نH :ا4; یلامج" `ر%2 ر5نای& ه; ه#12
یرd" ی B" $ی" B" Zی7 هن ه; د%& ه4^ا!Aان ی"Qدس!ی%ن
Wد%& Qدر; "ر ی .را1س یس; هن د%& QدA ر64!م
€Kد%& ر*^ی&
€دیسر (4سد ه& ی"همان ناهگان یBر ن1ما .مXا رت-د
gین $م Wد%& ه4س"%^ "ر :ا4; B" ی"هن%من همان $ی" رد
:ا4; `اع%0%م €Kدا4سر, "ر نH B" ی6=& هل2ا,G&
:ا4; د"%م •Pا*م `ای%4#م ر5نای& ه; نH ی*ناج $یا!ع
ییاcنH B" ام" Wد%& Qد%من بلج د%^ ه& "ر ر4;د هج%ت Wد%&
رد ه& ه; د%& Qدر; ."رت ی!ید یملاع (ل9 B" :ا4; ه;
Qد"د ]ام4P" ر4;د Wد%& Qد%من ی9رت دAر :ر> ناهج B"
QدA بلا> ی%kل ی!ید _نر Qد!سی%ن ر& دیاA ه; د%&
یاملع +ی<0 O'م +سرد •دAا& ر4?[ا g;"رم ر5ید
|&ا!م B" فلrم ایH ه; دیسر7 ی ر%R!م $ی" ه& €ی4!س ی!ید
+*'م Fسا7 ن%N Mری^ ای +س" Qدر; Qدا14س" (C یجرا^
نا!یمb" ر4;د Wدا4سر, "ر |&ا!م +سره, gین فلrم د%&
ه& +*سن Zی%^ یه9Gع راهf" $م0 در; O2اP ی*ل9
KGع" Wی%!<م یه*!ج B" هN ی&د" یه*!ج B" هN W:ا4;
€+س" Qدر; بی%[ت "ر :ا4; VاN $مcن" ه; د%من
B" ی)ی Wدر; +,ایرد "ر ر4;د یهمان $ی" فلrم ه; یBر
ات ه; د%& .رمع یاCBر $یرتZ=& `رسم $یرتداA
€+س" Qدر)ن .%م"ر, "ر نH Bرم"
:ا4; Kاcن" B" $م +ATگ /%0%م $ی" B" یCام د!N
]اس رد `دم $ی" یناd" رد W(4A"دن یعGb" 3?JU ŒC
Š € o€ 3UID WKد%من `ر,اسم BاcP ه& Kد را& ی"ر& ‹K
دا4س" دgن اcنH ~بارم دا9) %•ع هیر%س ری1س
•€مد 0ملF 'اتسD/4ر& :ا4; B" ی7اN ی"ه=سن ا&
B" "ر :ا4; ری1س WKدA هج"%م 7ر4اV د%^ Q"رمC ه&
B" QBات یتر,اسم یb ه; :ا4; ه& دا!4س" ا& ی Wد%& QدرH
ر%م hمع ه& "ر ." ه9Gع Wد%& Qدا4," Z4سد ه&
ه; $ی" ند& W+A"دیم B"ر&" د!C یاملع یه6یدن" +لا2"
hمع Wدی%گیم $=س :ا4; فلrم ا& در"د ه; دAا& هج%4م
ه; "ر @ر<م ری> ن"%ج یQد!سی%ن یلا#A%^ `رسم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?U ﴾

هج"%م Zی%^ ی1یلأت یملع رd" $ی4س=ن ا& ناهگان
را64ن" ر6ن VاN یهسسrم $یر4گرg& B" ه; د%Aیم
€در; jرد ن"%تیم ی&%^ ه& Wه4,ای
B" ی4یراع ر%b ه& ه<لا-م ی"ر& "ر :ا4; WQد!سی%ن
Qاگان ه& ام" Wدن"درگر& ی ه& Qرا&د ات +,رگ ری1س
ر4;د Qات%; یهمدقم ن1ما .مXا ی یر5ید را& :ا4; ر&
فلrم ه; "ر یترد9 tر نH رد ه; "رN Wدر; ری5ل,ا> "ر
p-س رد یمGس" ی"Qد!سی%ن B" ن1ما .مXا راR4ن"
:ا4; ه& +*سن .رRن راهf" رد ی "ریB •دیدیمن W+A"د
Qد%من یر"د$46ی%^ \ای4P" `دA ه& ." Qد!سی%ن
€د%&
یمهم رایس& یهل™سم ام" Wد%& $ی5!س فلrم ر& هNرگ"
Wد!; ی,ر<م "ر ی&ا4; a;رC ه; +سین نا!N ر^H •د%*ن
دC"%^ …اسP"(C "H(C Zتاجرد!م /%0%م ا& ا

مgل
رR!مC %سمC فلrم یه6یدن" ا& ه; یس; ر5م Wد%&
W{رg& ی"Qد!سی%ن یملع hق#م رC ی,رb B" دAا&
ر4;د p-س رد هNرگ" ن1ما .مXا $ی" ر& ا

مgل WدAا& (C
B" ناA$4,ر را!; ناناملسم \ا-#ن" ا& ه; +سین را&
ی4*ی[م ا& +یر6& ناهج یناهج داAر" `دای9 یه!#2
mا^ +A"در& qی $ی" ه)ل& WدAا& QدA راNد {رg&
ناگد!سی%ن Kامت +سین KBe +س" Fیرات B" QXی Oیل#ت
ام" Wد!Aا& ه4A"د رRن oا1ت" هیرRن $ی" رد ن"ر56CX7
ر4;د {رg& +مد^ ن1ما .مXا $ی!N B" :ا4; ر6ن رد
هج%ت دیا& €د%A ه4,رگ Qدیدن دیا*ن W{رg& ی"هسسrم
ر[قم ن"د!N ر4;د W:ا4; ی"همدقم در%م رد ه; +A"د
$ی!N ی B" دیا*ن ه; +س" :ا4; فلrم $ی" +سین
یر), رRن B" ی ه; "ر یgیN دیا*ن +A"دیم یراR4ن"
یلی[#ت ی4ی&رت vی"رA +A"دن "ر نH _یدامH یملع
ی ر& Wد%& Qد%م!ن qم; ر)1ت $ی" ‚ا=ت" ر& "ر ی Z2ا^
ن"دا4س" B" ه; ر4;د (C دیاA €در;یم Oیم#ت
ناگد!سی%ن نا*ید" $یر4گرg& B" دیدج Oسن نات%س)6ی7
ی"ر& ه; د%& Qد"دن QBاج" د%^ ه& Wد%Aیم :%س#م
B%!C ." یملع p-س دسا!Aیمن "ر ی ه; ی"Qد!سی%ن
نا!هیم(C دgن ه}نH B" رتر& یCا5یاج W+سین –=6م G

ما;
ناس$ید& د%A Oیا9 Wدر"د Zی%^ ر%6; ن"د!م6ن"د
ی"هماج ر4;د ه; د!ی%5& دریگ ر"ر9 داق4ن" در%م "در,
QدناA%7 ی ر& WZ4ما9 د9 B" رتد!مABر" رتد!ل&
€+س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ED ﴾

ه& ناگد!ن"%^ فلrم بناج B" درT5& ی B" دن"د^
ه; دA ب*س " ن%N Wدیامر, +یا!ع "ر ."دا7 $یر4ه& ی
یر)1!Aر ی5!Cر, Wیملع O,ا#م B" ه4سد نH ه& :ا4;
`اسسrم B" QدAر64!م یاC:ا4; ه& e

%2" ه; دسر&
€د!!;یمن هج%ت ن"د!N ی!ید
یهی%ن"ˆ رد 3UI3 :ا4; VاN B" ر46ی& ای Qام د €K
Wدا4," oا1ت" ر[م ه& یر1س فلrم ی"ر& ه; د%& ه4AT5ن
O,ا#م رد "ر .ریسم :ا4; ه; در& ی7 اcنH رد فلrم
ه; ه4,رگ ر"ر9 ]%*9 در%م نا!N Qد%6گ ی!ید یملع
ه; در;یمن (C ر), +A"دن "ر .راR4ن" gگرC Qد!سی%ن
ه; یناس; ناگدر; Oی[#ت $ی& هن%5!ی" ی<یس p-س رد
ر"ر9 هج%ت در%م "ر یمGس" +•هن KGس" یایا•9
+;رP نامB نH رد €ددرگ یسرر& د%A Qدن"%^ Wد!Cدیم
ن1ملسملا 'ا9خا ات +,رگیم ناج Qرا&د +A"د
$ی!N رد :ا4; را64ن" Wد%& QدA ه4سا; اCرا6, B" یددP
ه& +سرد :ا4; ای%گ Wد%& ی*لاج oا1ت" $سP Wی-ی"رA
`اساسP" Wفb"%ع ا& "%!مC د%& QدمH ر"Bا& ه& |9%م
+;رP ]G#ن" €د%& Qد%6گ "ر ZC"ر Wن"%^" `%عد
'ا9خا `داهA ا/6لا نسX 2اما • hیمع یم^B
+ی%قت رbا^ $ی)ست •عا& اه!ت هن :ا4; $ی" د%& $ین%^
یPGس یه&ا'م ه& نانH ی"ر& ه)ل& Wدیدرگ ناA یهیPر
ی"ر& دند%منیم /ا,د Zی%^ را)," B" نH ا& ه; د%& یملع
+هج $ید& Wد%& QBات یرا& دیدج ییرین ناA یˆرن" |*!م
ه4ATگ دندن"%^یم اCQا54A"دBا& رد "ر :ا4; نانH ه; د%&
Wدندناc!گ Zی%^ یتا<لا-م ی4ی&رت یاCهمانر& رد $ی" B"
یاCهمانر& رد $ی" B" ه4ATگ دندن"%^یم اCQاگد"د رد
ه& gین اCQاگد"د رد Wدندناc!گ Zی%^ یتا<لا-م ی4ی&رت
یQد!سی%ن B" ه; د%& ی<ی*b Wدندر;یم دا!4س" Zت"را*ع
Wدند%من ]ا*ق4س" دایB +*#م دیدA یه9Gع ا& gین :ا4;
یه!یمB د%& @ر<م $یر4ه& Wنامهم یQد!سی%ن ی"ر& ر&ا4;
€د%& ه4^اس (C"ر, G

ما; "ر ی ا& رRن ]دا*ت دام4ع"
دا4س" WKGس" ناهج {رg& یQد!سی%ن YطV .1س • رد
"ر نH دند%من ]ا*ق4س" :ا4; B" ه; د%& یناس; Zی7ا6ی7
€دند"د ر"ر9 هج%ت در%م YطV .1س نا4سد ه&
یBر Wد!ن"%=& "ر :ا4; ه; در;یم هی2%ت Zن"درگاA
Š 3 ‹
دا4س" B" ی"همان`%عد Qد!سی%ن YطV .1س د%من +,ایرد
ه<مج رC ه; ی"هسلج رد +;رA ی"ر& "ر ی نH یb ه;
3
Š Bر نH •‹ ? $‡ˆ 3UI3 €د%& K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ E3 ﴾

رد Zلg!م رد «'ا9لX» Wد%& Qدن"%^ "ر, دAیم ر"gگر&
یسرر& •#& در%م یمGس" •Pا*م بل>" هسلج $ی" رد
B" ی)ی (ل9 ه& ی&ا4; –ی=لت ه& ه; $ی" ای +,رگیم ر"ر9
در%م /%0%م Bر نH Wدند"دیم "ر, .%گ Wناگد!!;+;رA
:ا4; W•#& «رسخ اذ ام» ’را, B" ی)ی ه; د%&
Qا56ن"د نGی[#4ل" "#ا دا‚& €د%& Qدر; ." ه2G^
یدامن ه; "ر ی!4A"د+سد gیgع `%عد $ی" Qد!سی%ن
رد +,ریT7 Wد%& ." یملع gیNان .Gت +A"دیم"رگ B"
ه& ی B" ه; ییاCZسر7 ه& در; +;رA هسلج $ی"
Fسا7 •#& در%م :ا4; یQد!سی%ن ن"%!ع ه& دمH Oمع
€+1گ
B" ه; دB ه9رج ه!سی%ن بل9 رد ه6یدن" $ی" ه; د%& اc!ی"
دا4س" YطV .1س Zی%^ ینامی" ی%9 (ل9 ا& دC"%=&
€دسی%!& :ا4; ر& ی"همدقم W.د!م@دC یملع q*س
+,ریT7 "ر `%عد $ی" oای4A" Oیم ]ام; ا& gین دا4س"
ه& Wدg," :ا4; `رد9 .Bر" ه& ه; "ر ی%9 یهمدقم ن"
€درHرد ریر#ت یه4Aر
ر4;د W$مrم (لاع ر"%گرg& دا4س" نامB نامC رد
0س9م cس9ی .محم رد $ید ]%2" یQد)6ن"د دا4س"
ن"د!مه9Gع B" فیلأت ر6ن $مcن" aی‡ر رCB‘"
tG2" Kد VاN ه; در; +س"%^رد :ا4; نا541یA
$مcن" B" :ا4; یQدA ر4?xا ]ام; ا& فلrم Wد&ای را64ن"
رد ی Wدر; +ق,"%م Z4س"%^رد ا& `رسم …اwس
ر4;د +ق,"%م $م0 ن1ما .مXا رد د%من بلج gین "ر
WmG^" B" ی;اP ه; +A%ن :ا4; ر& ی"همدقم ]اP نامC
€د%& فلrم ا& یر)1مC +*#م
ر4;د Z4سد ا& ناهگان Qد!سی%ن یBر .مXا
0=ابر: ن"دا4س" املع B" ی)ی ر4?xا €دA هج"%م
0=ابر: W+ی&رت Wvی#م Wن"دنا^ در%م رد یتام%ل<م
نایم $ی" رد €+,رگ ی B" Qد!سی%ن یگدنB Oی[#ت
دC"%^ هN `اعGb" نH ا& ی ه; +سن"دیمن Qد!سی%ن
Qد!سی%ن یQرا& رد ی"هلاقم `ام%ل<م نH B" ی ام" Wدر;
:ن"%!ع +#ت ه; د"د بیترت ƒ «نسحلا9با 2ردارب»
0@1=9G ,ری9%G – فلrم €+^اس Q"رمC :ا4; ا&
]اس رد :ا4; Kد VاN ه; +,ای /Gb" /%0%م B" ینامB
3UI3 دد<4م یاCVاN WVاN $ی" B" د<& €+,ای را64ن" K
+,رگ Kاcن" ی&ر> ی9رA یاCنا&B ه& ییاCهمجرت
ه; +س" :ا4; ین%نا9 VاN $یمCدgیس WVاN $ی" ن%!;"
€دریگیم ر"ر9 ناگد!ن"%^ یر"ر,
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ E8 ﴾

ا& ه; +س" :ا4; یهنا[لا^ هنا9دا2 +ATگرس $ی"
"د4&" رد ناسP" O•, €دA نای& Oما; را[4^" +ی,ا1A
€+س"د^ ن
z
H B" اه4ن"
,#./لا 0/سحلا 0لF نسحلا9با
‚/(]ل •5املعلا 7#.ن
a„ Y)ر _`„_ Rb RU4
av 0م _w^_ R2
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ E? ﴾

KراهN VاN را4156ی7
RN@ط=ا نSTلا 7دا6F NلF 2<سلا# هلل .محلا
\ا-#نا& (لا<ل" رس^ "‚ امƒ :ا4; ]" VاN Wیرا&
]اس رد „$یملسمل" 3?JU Š €ŒC 3UID +,رگ Kاcن" ‹K
gگرC ه; دA |9" ناگد!ن"%^ Kرگ ]ا*ق4س" در%م نا!N
:ا4; یQBات /%0%م ا

,ر2 W+A"دن "ر “راR4ن" Qد!سی%ن
بلج "ر ناگد!ن"%^ هج%ت ه; د%& نH رد iرد!م بلا-م
نامB نH "ریB WQد!سی%ن +ی[=A `رهA هن Wد%& Qدر;
Kدرم د%& ه4,این را64ن" :رع ناهج رد یرd" sیC ی B"
€د!4^ا!Aیمن "ر ی $یمBرس $ی"
هنا[لا^ هج%ت ه; د%& نH /%0%م :ا4; ا

,ر2
نایم $ی" رد د%& Qدر; بلج ن"د& "ر Kدرم یهنا9دا2
W+A"دن یمهس sیC نH رد Qد!سی%ن ی QB"H +ی[=A
$ی" ا& :ا4; ه; د%*ن ر5ید یgیN یهل" O•, ف-ل gج
رد KBe نامB رد +سرد دA هج"%م ریRنی& ]ا*ق4س"
_!گ ی9ای4A" ا& :ا4; €+,رگ ر"ر9 K%مع …ر4سد
د%& BاسمC WدBیم i%م اC]د رد ه; (ه*م ی6ی"رگ
ن"ر)14م B" یرایس& …اسP" ا& $ی" B" ه4ATگ
WاCه6یدن" ا& د%& %سمC :رع ناهج ناگدر;Oی[#ت
€در;یم O2اP ی9Gت ناA`ا<لا-م اCQاگرRن
ی&رع g;"رم رد :ا4; را64ن" یه!م"د بیترت رC ه&
+م" فل4=م یاCفیb د%& Qدر4سگ رایس& یملع O,ا#م
یر نH یسرر& ه<لا-م ه& یر), ن"ر*Cر B" ی^ر&
یه<لا-م ه& "ر نان"%ج Wن"راگB%مH نای&رم دندرH
`gع ه& ه; "ر Oجgع ی"د^ …اwس دندر; هی2%ت :ا4;
€دریگیم Kاcن" qین یاCرا; " ]Gج
"ر :ا4; ]" VاN QرCا9 رد همجرت فیلأت $مcن"
رد نH ‚%1ن :ا4; ییا*یB WVاN رد ا

!یقی د"د Kاcن"
€در; ا1ی" یی"gس ه& Zقن ی&د" یملع O,ا#م
رد Qد!سی%ن نا4سد ه; gین رCB‘" فیلأت ر6ن $مcن"
$م ه; د%& :ا4; VاN دیدcت ه& د!م9Gع Wد!4A"د د%ج نH
Kر4#م Wر"%گرg& دا4س" €Kدر; +ق,"%م gین .مXا رت-د
ن1ما ]اس رد Kد VاN در; KGع" "ر Z4ق,"%م (C
3?LD Š ŒC 3UI3 ر4;د B" ییاCرا4156ی7 ا& ‹K .محم
0س9م cس9ی Qد!سی%ن +سد .مXا e1:
0=ابر: €دg," :ا4; .Bر" ر& ه; +,ای را64ن"
ر1س رد B%!C $م ه; +,ای را64ن" یلاP رد Kد VاN
ه& "ر K" ه6یدن" ه; "ر یتا,ا0" (4سن"%4ن Kد%& هنایمرا^
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ EE ﴾

ا& WKدر;یم Bاین …اسP" اCن"د& د%& Qدر; ]%k6م د%^
€(!; Q"رمC VاN $ی"
(C"ر, "ر K%س VاN :ا*س" ]ا<4م دن"د^ Kاcن"رس
اCQاگرRن ه& دیسر (4سد ه& یدیدج |&ا!م +^اس
WKدg," :ا4; ه& "ر اهنH ه; (4,ای +سد ی"QBات بلا-م
]اس ات یلم"%ع ر&ا!& VاN $ی" 3?LU Š ŒC 3UIU ه& ‹K
Kامت VاN B" د<& یCات%; `دم رد (CBا& ه; دا4," hی%<ت
Kاcن" دیدج Zی"ری `ا,ا0" ا& KراهN VاN ن%!;" دA
€دریگیم
د!نامC gین "ر VاN $ی" WKر"د +لأسم دن"د^ B"
دیدج یر"دی& یهلیس دن"درگ دی1م ه4ATگ یاCVاN
W+س" د!مBاین ن"د& "

دیدA KGس" ناهج ه; ی"QBات نامی"
€+سان"%ت gیNرC ر& دن"د^ انامC šدCد ر"ر9
,#.ن 0/سX 0لF نسحلا9با
‚/(]ل – ./4
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ EI ﴾

(46C VاN را4156ی7
NلF 2<سلا# O<%لا# نيملاعلا Mر هلل .محلا
هلآ NلF# .محم نيي6/لا مGاخ# نيلسرملا .يس
29S NلZ 'اسXyب م(ع6G نم# نيعم)Q ه6ح=#
نS.لا R
دد2 رد ه; یر5ت%عد Qد!سی%ن رC O'م gین $م
$ی" B" Kد!سر^ داA W+س" Zی%^ یه6یدن" .ر4سگ
د<& W(سی%نیم "ر :ا4; $ی" (46C VاN یهمدقم Kر"د ه;
"ر ید<& رر)م VاN همC $ی" دیم" :ا4; +س=ن VاN B"
ناهج ]ا*ق4س" در%م دP $ی" ات Kدر;یمن ر), (4A"دن
ه& +سد +عرس $ید& د%A |9" :رع ناهج KGس"
رد یدد<4م یاCهسسrم ه; (4A"دن راR4ن" Wددرگ +سد
ه& دنB"درw& +&ا9ر ه& ر5ید)ی ا& :ا4; ر6ن VاN
نH B" ی7 رد ی7 یاCVاN د%A همجرت دد<4م یاCنا&B
یهل" دییأت `ر[ن ر& +س" یلیلد د%^ $ی" د&ای را64ن"
ه; ی,دC ه6یدن" ا& یPر ین"%=مC :ا4; +یل%*قم
€+س" نH OماP :ا4;
Qد!سی%ن یاC:ا4; یهیق& @G^ر& ه; +س" هج%ت بلاج
W+س" ی&رع نا&B ه& ی رd" $ی4س=ن ه; $ی" د%ج ا&
رد ه; ی;دن" `ا,ا0" gج ی7 رد ی7 یاCVاN (>ر یلع
ی!ی&Bا& دیاA دیا& ه; ر%-نH W+,رگ Kاcن" K%س VاN
W+,ریTwن Kاcن" KBe `ا,ا0" `اPG2" نH رد د6ن
یتا,ا0" Oید<ت /%ن رC ند& یل"%4م `ر%2 ه& :ا4;
Qد!سی%ن ی"ر& هن WدAیم Kامت +عرس ا& VاN دیدcت
اCQاگرRن ه; دمHیم +سد ه& رRن دیدcت +2ر,
یاCهسسrم هن دناc!5& نH رد "ر ." QBات `ام%ل<م
یاCه=سن Kامت" +عرس نای0اق4م `ر'; +لع ه& VاN
+هج $ید& €دندنامیم Qد!سی%ن رRن دیدcت رR4!م W:ا4;
ا& ر&"ر& ی"ه=سن دP" یری%[ت :ا4; یاCVاN Kامت
€د%& K%س VاN
]اس Kر#م رد ]ا<4م دن"د^ Kاcن"رس 3?SD ŒC
…رامŠ – OیرH 3UJU ه; ینامB ‹K تی9- ملJلاراد
درH (C"ر, "ر ی42ر, W+A"د "ر :ا4; دیدcت د[9
یتدم W|&ا!م m%[ن یسرر& ین"%^Bا& +هج Qد!سی%ن
ه& Wدر; pی#[ت "ر `اCا*4A" B" ی^ر& Wدر; را; :ا4; یر
یتا,ا0" +^"در7 :ا4; رد د%ج%م •یداP" `ایH Žیر=ت
Wد%*ن دایB د!NرC `ا,ا0" $ی" Wدناc!گ نH رد دایB ن"د!N هن
Qد!سی%ن ه; "ر ییx^ دg," :ا4; `رد9 .Bر" ه& ام"
ی49د ا& ین%!; VاN بیترت $یاه& €در; ر7 د%منیم …اسP"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ EJ ﴾

ه0رع رتی!> د"%م رRن B" رتا*یB ی6ی"ری ر46ی&
€د%Aیم
\& .محلا هل# .عب نم# $6V نم رمxا هلل#
ROرخ…ا# Nل#xا
ه6/:را(B a^ 2ارحلا 2رحم _†^w RU4 _{ • ` •
_w{w R2
,#.ن 0/سX 0لF نسحلا9با
5املعلا 7#.ن – ‚/(]ل
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ EL ﴾

ب-9 دیس دا4س" WیمGس" ر56CX7 (ل9 ه& را4156ی7 Y
یس; د!مBاین ردقN ناناملسم Bرم" ه; ی4س"ر ه&
ه& "ر ناAدام4ع" W$46ی%^ ه& "ر ناAرا& ه; د!4سC
د!مBاین ردقN €€€دن"درگ Bا& ه!یH ه& "ر ناAدیم" ه4ATگ
نH B" یمان اه!ت ه; ی!ید ه& "ر ناAنامی" ه; د!4سC یس;
+^ا!A یاج ه& د!ن"دیمن یgیN Z4قیقP B" دنر"د
€دن"درگ Bا& نانH ه& Wدن" Qدیرگ ن"د& یdر" hیرb B" hیق#ت
در"د ر"ر9 (یر Zی7 ن%!;" ه; ی&ا4; ƒ رسخ اذ ام
نيملسملا طاطحناب ملاعلا „ همGع رd" .1س
,#./لا 0/سحلا 0لF نسحلا9با ییاC:ا4; $یر4ه& B"
€K" Qدن"%^ /%0%م $ی" رد ]اP ه4ATگ رد ه; +س"
B" ی)ی W+س" یرتر& o%1ت یQدیقع KGس" ا

!یقی
…اسP" W$مrم tر رد ه; +س" $ی" نH mا^ یاCیگXی
ند& ن
z
ا!یمb" رر> ند& د
z
ام4ع" Wر*)ت B" یراع `
z

ه& +*سن ات در"دیم " "ر ناناملسم دمدیم "ر +ل1>
+یلrسم …اسP" Wدنر"د +یر6& ]ا*9 رد ه; ی"ه1یf
+م%ی9 +لا1; B" +س" `را*ع ه1یf $ی" Wد!!;
یاCQد%ت یر*Cر W$یمB :رkم $یمB oر6م یاCناسن"
$ید ی%س ه& نایمدH ندAن%م!Cر $یمB رد Qدر; (گQر
ه& اCی)یرات B" نانH ندرH نری& +س"ر Q"ر ر"%4س"
:نا9ر, +ی"دC ر%ن ی%س
﴿   `[
   ` Q ´  ·
 ´ · 
´ ´  [·  ﴾ "آz
ƒ ی"ر& ه; دی4سC ی4م" $یر4ه& ‹دم#م ن"ری7 ی"Š امA
نامر, ه4سیاA را; ه& ه; +س" QدA QدرH دید7 Kدرم
نامی" "د^ ه& دیر"دیم Bا& +سیاAان را; B" دیCدیم
دیر"د „ €
﴿ .´  ± ` [
 ´´ 
·   ´ Q  ± · ´
±`  ﴾ !OرJ6لاz _`† R|
ƒ ر& یناC"%گ ات (یدن"درگ هنایم ی4م" "ر امA هن%گ $ید&
دAا& Q"%گ امA ر& ›gینœ ر*مkی7 WدیAا& Kدرم „ €
"ر (یCا1م $ی" Kامت Wدر"د ر"ر9 (یر Zی7 q!ی" ه; ی&ا4;
$ی" Kامت Zلد رد د!;یم داcی" ." Qد!ن"%^ ریم0 رد
`اساسP" $4=ی5ن"ر& ه& ا

,ر2 ه4*ل" €دمدیم "ر `ای2%[^
"ر ی!یع hیاقP ه)ل& Wد!;یمن ا14;" ی!ید +ی*[ع ینرد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ES ﴾

Oقع WQدCا6م WaP ر& دریگیمر& ر"g&" ن"%!ع ه&
یر5!Aر ]ام; ا& ر%-!یمC د!;یم ه0رع ن"دج
ین%!; vی"رA ی=یرات |یا9 یسرر& ه& +ل"دع
W+قیقP “ر<م رد "ر •#& در%م /%0%م دB"در7یم
رC ند& Kاcن"رس در"Tگیم ن"دج h-!م W+ی<9"
رRن ه& $ی!N Žیا4ن `امدقم رد Wی,ا[ن"ی& هیP%ت /%ن
در%م یهی•9 را!; رد ی را!; رد Oیeد Kامت ه; دیHیم
€+س" :ا4; یگXی $ی4س=ن $ی" دنر"د ر"ر9 ی •#&
qN%; د!NرC یری%[ت (سر ا& "ر :ا4; Wفلrم
Z6^رد B" O*9 ناهج B" نا&ات $Aر ام" Wنا&ا4A
ات oرA B" "ر ناهج $ی" ری%[ت " €د!;یم Bا>H KGس"
B" :%!ج ات ]امA W:ر> ./4 ن1B ات ‡را& •2#ر
بلا9 رد را!ه7 یایند $ی" رد "ر ن"د ه<ماج ری%[ت
د!نام ینامسH ناید" ه; ییاC+عامج # تید9(ی
ت1ح1سم د!نام ی;رA ناید" ای •0تGر? •مسید9ب
مس1ی#./4 €د!;یم (یسرت Wدند%& (;اP اهنHر& Qری>
|ماج +س" یری%[ت (ید9 ناهج B" Qد!سی%ن ری%[ت
رRن ر& ی,ا[ن"ی& B" gیCر7 $یع رد فلrم ه; ای%گ G

ما;
ن"ر56CX7 ه)ل& Wدرا6,یمن یا7 gین Zی%^ ی[=A
ا& gین "ر ناملسم ری> ی4P ]اP ه4ATگ ن"را5نFیرات
ه; دنامیمن ی9ا& ی"هه*A یاج a7 WدBاسیم Kا5مC د%^
رRن(C %سمC (ید9 ناهج ری%[ت رد ی ا& (C اهنH
€د!4سC
نH ر& +یلCاج tر ه; د!;یم ف2 "ر یناهج "
W+س%&د& ZPر $1<4م .ریم0 W+س" vلسم
نHر& یگدر& (لf ه4=یر (C ه& نH یاCرای<م اC.Bر"
را*گرم +یمر#م ین"رT5A%^ د!ت i"%م" +س" (;اP
فیر#ت ینامسH ناید" د%ج ا& Wد!;یم $;ه6یر "ر " در"د
ه& Oید*ت q!ی" ه; اCناج ر& vلست د9ا, ن%&B QدA
W+ی#یسم QXی ه& Wدند%& QدA tری& q6^ ید%ج%م
€+س" QدناA%7 "ر نH ی)یرات یC"رمگ Wر1; یاCQدر7
$ی!N ا& ناهج ندی6;ری%[ت ه& B" Qد!سی%ن ه; یما5!C
یگدنB رد KGس" Zقن نای& ه& Wد%A یم ’را, ی4یلCاج
W`ا,"ر^ WKاC" B" ر6& tر `اcن رد KGس" Zقن نایمدH
ی5یامر, ی4س7 W$1<ت Wداس, Wیگد!& Wیگدر&
€دB"در7یم
B" یر6& یه<ماج `اcن رد "ر KGس" Zقن ر%-!یمC
یتاق*b `ا•ی<*ت WیAا7ر, هیgcت Wنایkb (لf
W+,اRن +1ع یاCهیا7 ر& ناهج $4^اس Kا)P د"د*4س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ EU ﴾

W$یقی +^ا!A Wددcت ید"BH Wی6یدن"+*'م یگدنBاس
+هج ه4س%ی7 Oمع +م"ر; +ل"دع Wدام4ع" نامی"
$یی*ت Wر"د hP ه& hP ندیسر یگدنB ی9رت دAر
€د!;یم
KGس" نH B" یر*Cر ه; د%& ی"Qرد رد در"%م $ی" Kامت
یگدنB رد ینامB KGس" ه; +س" یهید& €+A"د +یلا<,
"ریB •دAا& " +سد رد یر*Cر KامB ه; دیHیم دید7 یلمع
ی"ر& +س" یAر Wرتر& +س" ی"Qدیقع ا

<*b KGس"
€ر هلا*ند هن رH%ن +س" ی!ییH یر*Cر
\ا-#ن" بس ه& ه; دسریم "ر, ی"هلPرم awس
+ی6& +م%می9 یر*Cر B" ناAیریگQرا!; ناناملسم
$4,رگ Qدیدان دند%& QدA فل)م ن"د& ی!ید •ا#ل B" ه;
Wد%Aیم \%&رم نانH ه& یگدنB رد ه; یدد<4م فیاf
€دCدیم +سد B" "ر ر%م" KامB KGس"
\ا-#ن" $ی" Oم"%ع یسرر& ه& Qد!سی%ن ه; +ساc!ی"
ن%N ه; دCدیم tرA Qد!سی%ن WدB"در7یم یدام یPر
فیاf B" د!4,رگ Qدیدان "ر د%^ $ید ینا*م ناناملسم
B" ا& ناهج +ATگ هN نانHر& د!4سA +سد د%^
+یلCاج ه& نH $46گر& دیAر یر*Cر $ی" ند"د+سد
]g!ت jا!,%^ v^ ی WدA ر&ر یلیاسم هN ا& Wهیل"
(لع gی5ن"+15A یاCh," نH ا& نامgمC ه; "ر +یناسن"
هن "ر v^ $ی" Qد!سی%ن €د6;یم ری%[ت ه& Wدیدرگ نایامن
ی"ه6یدن" ا& ه)ل& Wد%لH“ر> یت"ری*<ت $ی6تH یتGمج ا&
€د!;یم (یسرت hیمع @رˆ
دیدA Bاین ن"gیم ه& Qد!ن"%^ Wیسرر& $ی" ]G^ رد
|*!م ه& نH ندن"درگBا& ر6& یر*Cر رییkت ه& نایمدH
B" ر%ن ه& اCی)یرات B" "ر نامدرم ات Qدیهج ر& ه; ی4ی"دC
ه; +ساc!ی" در&یم ی7 Wدناسر& +,ر<م ه& +یلCاج
نایB ن"gیم $یمB رد "ر یر*Cر $ی" د%ج یل; .Bر"
اCناسن" Kامت ه)ل& ناناملسم اه!ت هن ه; "ر ی*یسH
QدA راNد نH ا& رد qیدgن یQد!یH رد ]اP ه4ATگرد
€د!;یم jرد Wدن"
+م"دن یهیPر ناملسم ]د رد WZ=& $ی" ررم ا&
ی ه& ه}نH ه& را#4," یهیPر Qد"د +سد B" ه}نHر&
B" یر*Cر ه& ندAQری^ هن"د!مBH +س" QدA +*C%م
€د%Aیم داcی" Wه4,ر +سد
B" Qد!سی%ن ه; دAا& $ی" هج%ت بلاج در"%م B" ی)ی دیاA
یناهج یر*Cر B" ناناملسم یگدنامرد نامB رد ه; ی4*ی[م
„+یلCاجƒ یQˆ" ا& Qر"%مC W+س" ه4ATگ اهناسن" Kامت ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ID ﴾

`ا1ت B" "ر Qد!سی%ن +A"در& ری*<ت $ی" €د!;یم ری*<ت
B" Zی7 ناهج ر& (;اP یدام tر KGس" tر ی"ه6یر
$4,ر را!; B" a7 ناهج ر& (;اP ین%!; tر gین KGس"
€د!;یم نای& +,"رf +9د ا& Wیر*Cر B" KGس"
W+س" Qد%من ر%هf ." یل2" +Aرس رد +یلCاج WیرH
بلا9 _نر ه)ل& W+سین ی[=6م ینامB |-قم +یلCاج
$
z
4=یرر, ”#م ه& ه; +س" ی2ا^ یر), یPر
دن"د^ +س"%^ در%م یر6& یگدنB یساس" یاC.Bر"
ر& ی)4م ی
z
54^اس یاC.Bر" اهنH یاج ه& د!;یم Bر&
رد د"gیمدH Bرم" ه}نH Wد!ی6نیم ی0راع یاC`%هA
+س" $یمC Wدر&یم Žنر نH B" +,ر6ی7 ییاهن +ی<0
gین Wدر&یم Žنر نH B" یلCاج هیل" +ی<0 رد Bرید ه}نH
€د%& $یمC
]%سر "د^ ی%س ه& `%عد KGس" ناهج +لاسر
B" ندمHنری& gین ZA"دا7 W+س" $یس7Bا& Bر ه& نامی"
ی"د^ `دا*ع ه& نامدرم `دا*ع B" Wر%ن ی%س ه& اCی)یرات
+ل"دع ه& ناید" ر%ج B" WنH یا!^"ر, ه& ایند یا!5!ت B" Wا4)ی
€دAا&یم KGس"
:دی%گیم :ا4; نایا7 رد ر"%گرg& یQد!سی%ن ه}نا!N
رد نH jرد +س" QدA نایامن ن%!;" +لاسر $ی" یرتر&
W+س" QدA رتناسH ر5ید نامB رC B" Zی& نامB $ی"
اCبیع W+س" QدرH را& یی"%سر tا•4," +یلCاج
ه& Kدرم ن%!;" +س" QدA نایع نا5مC ر& ZیاCی4سا;
یهنا4سH رد ناهج q!ی" Wدنر"د Q%)A هلگ نH B" ی4=س
W+س" ه4,رگ ر"ر9 KGس" یر*Cر ه& +یلCاج یر*Cر B" ر"Tگ
هنا5ی ه& دgی^ ا7 ه& KGس" ناهج ه; $ی" ر& \ر6م ه4*ل"
`اcن یAا7ر, ید%&ان B" "ر ناهج دن"%تیم ه; ی4لاسر
€درH در, (یلست رس دCد
hیمع jرد :+س" $ی" :ا4; رد Bرا& یگXی نایا7 رد
اه!ت هن Q%یA $ی" WنH Oما; یQری"د رد یمGس" tر `ایل;
:%س#م هن%من یعام4ج" ی!ید •Pا*م یه-یP رد
gین یمGس" یهی"B B" Fیرات یرا5نBا& رد ه)ل& Wد%Aیم
€+س%5ل"
یدام ی ه1سل, _!Cر, B" ندAرdأ4م ا& ناییا7ر"
B" هناCاگHان ای هناCاگH د%^ ی!ید ی&ر> ب[<ت ا& Zی%^
$ید& WدB"در7یم ناهج Fیرات $4A%ن ه& ی&ر> دید یهی"B
ه; یگدنB یاC.Bر B" یرایس& $4,رگQدیدان +لع ه& +هج
اهنH $4A"د رRنرد ند& یگدنB یاCد"د^ر ریس1ت Fیرات
ا7ر" ر& ه; ی2ا^ ب[<ت +لع gین د%& دC"%^ +سردان
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ I3 ﴾

gین د!!ی&یم ا7ر" ر"دم ر& "ر ناهج یهمC دنر"د یر%#م
ر6& Fیرات رد ه; یلم"%ع ر5ید ندر;.%م"ر, ب*س ه&
نH $4,رگ(; +سد رbا^ ه& O9" دP ای +س" Qد%& رdrم
€دندA یتا,"ر#ن" `اCا*4A" ب)ترم Oم"%ع
ا& "ر ر5ید gیNرC ه; هن%5نامC ناناملسم ام هنا1سأ4م
ه& W(ی7ا9یم ناییا7ر" +سد B" _نردی& ZتاCا*4A" Kامت
ه; +A"د +9د دیا& W(یدرH یر نانH B" Fیرات $4,رگ"ر,
Oم"%ع اC.Bر" ه& یهج%تی& +لع ه& `اCا*4A" $ی"
ه& Wی4^ا!A .ر یرا4^اس +س" یتاCا*4A" Wدد<4م
دید7 `اCا*4A" Wر6& یگدنB ه& هی"B qی B" $4سیر5ن +لع
Wندر"TگZیامن ه& (یسرت رد +س" یتاCا*4A" QدمH
Wیمیسرت ی4^ا!A .ر `
z
اCا*4A" د%ج رbا^ ه& ا

4یاهن
€یریگهcی4ن رد QدمH دید7 +س" یتاCا*4A"
ر%م" Kامت ه; ی=یرات +س" ی"هن%من •#& در%م :ا4;
Qد"د ر"ر9 هج%ت در%م "ر `ا14م یاC.Bر" Oم"%ع
€+س"
`رد9 ه& $™م-م W|bا9 ناملسم qی B" Qد!ن"%^ دیاA
KGس" ه& ناهج یر*Cر +6گBا& یه41یA KGس" tر
Wیر*Cر یاC+یل&ا9 B" •#& Kا5!C ه; دAا& ه4A"دن راR4ن"
ی4<!2 یگدامH ر& WیPر یگدامH ند%مننا6نرbا^ $م0
$ی%ن یCدنامBاس یلام یراcت ]Gق4س" یماRن
€دBر دی;أت یملع
یاCه1لrم Kامت ا& (cس!م +س" یساسP" د%^ $ی"
رد _!CامC …اسP" $ی" ا& Qر"%مC Qد!سی%ن یر6&
Qد%من +;رP WKGس" +م" هیج%ت Zی%^ ی=یرات ی&ایBر"
Fیرات یسرر& رد :ا4; $ی" ه; +س" +هج $ید& €+س"
ه; +س" یرر0 +=س Wد%Aیم :%س#م %5ل"
Kدع ]Gق4س" دنریگ +سد ه& "ر :ا4; $ی" ناناملسم
+لدع ی5!CامC د9ا, ی
z
یا7ر" یاهAر B" "ر Zی%^ رdأت
€دنر"د B"ر&" :ا4; .ر رد د%ج%م Z
z
CX7
$ی" B" …اسP" نامC ا& Kر"د ه; $ی" B" Kد!سر^ داA
W(!;یم +*d "ر +ی<9" $ی" (ی%گیم $=س :ا4;
نا&B ه& "ر :ا4; ات دیدرگ (C"ر, ه; ی42ر, B" Kد!سر^
Qدیgگر& Z&ا4; فیلأت ی"ر& Qد!سی%ن ه; ینا&B W(&ای& ی&رع
رد "ر نH Kد را& ی"ر& ر%م €دناسریم VاN ه&
﴿ ž  .´  ±j ´
ž ´ ``  ´ ´
  ﴾ !bz †ˆ R|
z .1(: | YطV .1س •
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ I8 ﴾

یس%م فس%ی دم#م ر4;د دا4س" (ل9 ه& دمHرد Zی7
بناج B" ی4لاسر ی"د" +هج $یمB ا& نامسH \ا*تر"
ه& د!مBاین ناگد!& ه& Zماقم +مRع رد ا4)ی ی"د^
{رg& یاCد"دیر B" +س" ید"دیر WداAر" +ی"دC
ر"دم B" Qا5}یC ه; +<ی*b $ین"%9 رد +س" ی•قن
دیدA Bاین Kا5!C ر5م Wد%Aیمن @ر#!م ." QدA$یی<ت
€دAا& Qدر; ردقم را9 دن"د^ ه; ی,دC یا4س"ر رد
ه; $ی" ر5م WدCدیمن ‰ر ی"هdداP sیC ناهج $ی" رد
رد ی,دC ای دAا& Qدر; ا•49" ی**س "ر .د%ج hق#ت
$یر4گرg& B" ی)ی KGس" ر%هf €دAا& QدA ]ا*ند نH ی7
ریgگان +س" Qد%& نH دCاA ناهج ه; +س" یdد"%P
ی"ر"د QدامH O*9 B" +س" یتامدقم :ا*س" Kgل4سم
€دریم راR4ن" نH B" ه; +س" ی,دC
ه; (ی4سین نH دد2 رد ن%!;" – را[4^" ه& د!NرC – B"
ندAیهت B" a7 ه; (یی%5& $=س یتامدقم اCQا54سا^
$ییH qین یه<ماج B" راگBر نH یQدA ه4^ا!A ن
z
اهج
ر%-!یمC Wدر; (C"ر, KGس" یی"دی7 ی"ر& "ر ه!یمB +سرد
ر*مای7 دمH نH رbا^ ه& KGس" ه; ی,دC نای& دد2 رد
ه& ندیسر +هج QBرا*م داهج ا& +م" $ی" +س=ن ن"درم
د!متدا<س اC`دم "ر ناهج دند%من (لعد9 @دC نH
+س" $Aر بلا-م $ی" "ریB •(ی4سین Wدندر;
ه& ا!& همدقم $ی" رد یر"ر)ت :ا& $ی" رد $41گ$=س
دا4س" نامیم"رگ +سد W:ا4; یQد!سی%ن +س"%^رد
ر"%گرg& نسحلا9با .1س ,#.ن 0/سX 0لF B" ی)ی
Wین%!; ر[ع ]" B"رb یاملع B" KGس" ناهج ن"ر5ت%عد
د%ج o%, •Pا*م ی"ر& ییاج WKر"د "ر نH ریر#ت را=4,"
€در"دن
a)}یC یهمدقم ه& Bاین :ا4; $ی" ه; +س" $ی" +قیقP
Oیلcت ]ا*ق4س" :ا4; $ی" B" نا!N ناگد!ن"%^ "ریB Wدر"دن
یسا!AKGس" :ا& رد ی&ا4; Kای" $ی" رد ه; دندرH Oمع ه&
B" یلاP $ی" ا

!یقی W+س" ه4,این +سد ی4یل%*قم $ی!N ه&
$ی" ه; +س" نامی" ا& یQد!سی%ن یر"%گرg& ی!تر,
یما5!C (Cدیم `داهA $م Wد!;یم $م B" "ر +س"%^رد
Bر qی B" ر4م; `دم رد WدمH ر"Bا& ه& :ا4; ]" VاN ه;
a7 ه; اcنH ات WKدA نH یه41یA "

دیدA Kدن"%^ "ر :ا4;
د%& (یر Zی7 رد ه; ی"ه=سن نایا7 رد :ا4; یه<لا-م B"
+هج ه; یناملسم رC ر& :ا4; $ی" ندن"%^ƒ :(4A%ن
€„+س" “ر, Wد!;یم +یلا<, KGس" +مRع +6گBا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ I? ﴾

یما5!C WKد%& Qد6ن ا!AH Qد!سی%ن ا& B%!C نامB نH ات
ه& ی ا& را& $ید!N KدA .ر"دید ه& h,%م qیدgن B" ه;
Z&ا4; ه& هن%5N "رN ه; Kدیمه, W(4^"در7 %541گ
•Pا*م یگدنریگ"ر, ر& QGع ه; (4,ایرد €K"QدA د!م9Gع
نH +س" ر5ید یgیN +لع hP ی%c4سج :ا4;
یگدنB رد KGس" hی*-ت WKGس" B" Qد!سی%ن ی<9" +^ا!A
€+س" KGس" ه& pی#2 `%عد رد mG^" Zی%^
ن""ر, Qدن" درد hیمع `رسP ا& همC ام "ر ه}نH
gین یدن دا4س" نامد!م6ن"د +سد W(ی!;یم …اسP"
یمGس" یاC+لد ه; $ی" نH W+س" Qدر& ی7 ن"د&
د!!; +;رP ن"را; ر^H رد ه6یمC دیا& ه; دن" ه4,ریT7
یا4س"ر رد ناAیریگ+هج Wد!Aا& :ر> رهلا*ند
ه; "ر ی2ا^ یاCرای<م اC.Bر" دAا& :ر> یریگ+هج
€دنریTw& Wد!!;یم دییأت نای&ر>
ا

م%مع ناناملسم :رع ه; د%& +;رP $ی" یهcی4ن
یاC.Bر" اCرای<م W$ید Wد"Xن W$46ی%^ ه& "ر .دام4ع"
دند"دیم ر"ر9 هج%ت در%م Zن"رد7 د"دج" ه; ییe"
رد دCد& +سد B" Wد%& اهنH رRن رد ی2ا^ Qا5یاج ی"ر"د
Kامت (ی!; Zنامرد دیا& ه; یدرد +س" $ی" |9"
یPر n"ریم Fیرات $ید یا!,رˆ B" دیا& ه; نام`G)6م
اc!ی" W(یAا& نH بسا!م OP Q"ر ]ا*ند نامید&" یلقع
\ا-#نا& (لا<ل" رس^ "‚ امƒ :ا4; یQد!سی%ن €+س" ه41هن
sیC B" Qد"د ر"ر9 هج%ت در%م "ر ه4)ن $ی" „$یملسمل"
€+س" QدیBر%ن ˜یرد ی6A%;
یمGس" ن"ر5ت%عد د
z
%*ن KGس" ناهج O)6م Bرم" ا

!یقی
W+سین ناناملسم QBات د
z
%*ن ای ناملسم ری> |م"%ج رد
ه& KGس" B" ناناملسم @"ر[ن" یساس" O)6م ه)ل&
]%2" W_!Cر, $
z
4,ریT7 :ر> ه& $4^"در7 oرA یاج
"ر اهنH Zی%^ ر%م" Zc!س رد اCی&ر> ه; ییاCرای<م
ه; +س" +هج $ید& €دAا&یم Wد!Cدیم ر"ر9 هج%ت در%م
ییای,"رkج +ی<9%م `دe WKان •ا#ل B" ا

,ر2 ام
ه& W(ی" ه4,اتر& یر KGس" B" G

مع (ی4سC ناملسم
"ر د%^ ه; نامK%سر :"دH $ین"%9 رد ه; ی"هن%گ
$ی" رد €+سین یر*^ KGس" B" W(ین"دیم د!*یا7 اCن"د&
رد ه6یمC ه; ییاC هن%من ر;‚ ه& +سین یBاین در%م
ناگد!یامن ن"درم4لد $ی& رد m%[^ ه& نامیگدنB
هج%ت ا& ه; یناس; :ر> oرA رد یمGس" یاCر%6;
رد د%^ ی!ید یاCKاقم ه& ر%م %5ل" دیا& اCر%6; ر5ید
€(یB"درw& Wد!Aا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ IE ﴾

ه& نایناهج ه& "ر د%^ یاCKای7 KGس" ا& ]ا<4م دن"د^
یدیدج \ا*تر" ا& ات د%& رR4!م دیا*ن W$ی"ر&ا!& €دناسر نایا7
jرA B" (ع" $یمB ریگ"ر, یاCیگد%لH W$یمB ه& نامسH B"
ه; $ی" ای د%A QددB یرا& د!&ی& داس, یC"رمگ
+هج دیدج یمای7 ا& ر5ید یر*مای7 KGس" ]%سر B" د<&
ای د%A n%<*م ر%ن ی%س ه& اCی)یرات B" ناهج ندرHرد
ی%س ه& Wن"درگرس +یناسن" +ی"دC رbا^ ه& دیدج ینHر9
Qد!6=& ]
z
ا<4م دن"د^ ام" •د%A ]Bان +ی"دC `دا<س
ه; +A"Tگ ام $ی& رد ی&ا4; KGس" +;ر& ه& نا&رهم
ی4<یرA د%Aیمن Q"رمگ gگرC د!; یری7 نH B" a;رC
Qا5}یC Wد!; Oمع ن"د& a;رC ه; +A"Tگ ام رای4^" رد
€د%Aیمن +=&ن%5ن
Kامت (C نامد%^ (Cات (یCد Zماcن" دیا& ام ه}نH
د%^ Kا; ه& "ر ام بن"%ج همC B" ه; ی4یلCاج B" "ر ناهج
ه& را& دام4ع" +6گBا& W(یرH نری& +س" Qدر& ر,
$ید نامیگدنB یQد%لاA رد ه; ی"هن%گ ه& W+س" نام$ید
G

ما; $ید $ی" ه& +س=ن د%^ ام ه; ینامB ات WدAا& …اس"
ه& "ر ن"ر5ید ه; +سین gیاج W(ی" Qدر)ن "دی7 داق4ع"
ی%5ل" یه‡"ر" ا& gج داق4ع" $ی" (ین"%^ "ر, نH $4,ریT7
€+,ای دC"%=ن hق#ت Kدرم ه& pلا[م jا7
$ی" W(ی" Qدر; aمل ا7ر" ا& \ا*تر" hیرb B" ه; ی"ه4)ن
یاCه2رع رد "ر ناناملسم +س)A ناهج ه; +س"
ی54سیاA Kدع ر& Oیلد $یر4گرg& یدا[49" یسایس
ام" Wدن"دیم ناهج O; ناناملسم یر*Cر +هج KGس"
ناهج $یمC "ریB Wدن" Qدن"%^ ر%; نانH ت1ح1سم ینامB
ی<9" یا!<م ه& Oمع Qدیقع رRن B" ناناملسم ه;
ریRنی& ری5م6N یاCیBری7 ندید ا& دند%& ناملسم
نای!& ناناملسم ت1ح1سم +9 نH WدمHرد QBرل ه&
." Qدیgگر& ناگد!& gج "د^ رگ" ه; د!4A"د راهf" هنا9دا2
ر& ی<-9 +س" یلیلد ناناملسم یBری7 Wد!;یمن یرای "ر
ناA+یناقP +9"د2
Š 3 ‹

˜یل*ت رد `ریسqین jا7 یاCرین :(یی%گیم ام ه; $ی"
ه; +سین ی!=س Wدنر"د ی,رˆ ریdأت هN KGس" Žیرت
ه)ل& WدAا*ن ی=یرات +سرد دC"%A Oیeد ه& د!4سم
:ا4; یQد!سی%ن 2<س}ا 0لZ O9F.لا :دی%گیم
oG^" ه; دیHیم رRن ه& $ی!Nƒ نی.لا ;<= یگدنB
ن
z
ای#یسم ناC‚" رد Wی ینامره9 هسامP رس"رس
3
Š W…اŒŒم%ت WدŒŒل%نر" :jر :اŒŒ& $ی" رد •‹ 2<UUس}ا 0UUلZ O9F.لا W
m Wن"ر5ید (یC"ر&" $سP ‹ی&رع ه&Š همجرت L €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ II ﴾

ه; اcنH ات W+س" ه4A"Tگ یاج ر& یgیمHر#س راdH ZنامB
یه41یA یرد9 ه& ی#یسم نای%c5!ج ن"رeد B" یرامA
$ییH B" ه; دندA ی ت1ح1سم ناAK%9 Wدندی6; +سد
د%& +ی<0 $یمC Wد!4س%ی7 ناناملسم ه& دندر; jرت "ر
Kان ه& یسیل5ن" نایماRن B" ی)ی ه; ینامB dا Wرب#ر»
«jنا6لا تناس Robert of st Albans ]اس رد 33SI K
ت1ح1سم ی)ی ا& awس +س%ی7 KGس" ه& در; اCر "ر
یاCQ%ن B" نی.لا ;<= د<& ]" …د Wدر; i"دB" ;<=
نی.لا ه& ن1طسل& ه& "ر +ی#یسم Qاwس در; هلمP
یه<9" رد O)A $یرت|یc, ن1طX QاAدا7 Wد"د +س)A
…دقمل" +ی& «,9)» gvy بA رد Wد%& ن"ریس" $ی& رد
ا& دندر; اCر "ر ی WQاAدا7 دراگ B" $ت ZA در*ن
Qاwس ی%س ه& Zی%^ یQد"ر" نی.لا ;<= „د!4=یرگ
Š 3 ‹

ه; +س" ین""ر, رامAی& دC"%A B" ی)ی $ی"
$ی" B" W+س" Qد!;H نH B" دیدج (ید9 یاC:ا4;
رد ی4P اC]د رد jا7 یاC%5ل" ریdأت ه& ه; +ساCد"دیر
([^ $مAد "ر نانH ام ه; یناناملسم ری> یاC]د
رdrم (هم Oم"%ع B" ی)ی (یر&یم ی7 W(ین"دیم Zی%^
رد ری5م6N یاC+یق,%م ب*س ه; "ر یمGس" `اP%4, رد
€(ی!;یم jرد Wد%& ناناملسم `"Bرا*م
Bرید ه; دریگیم ناماس یgیN نH ا& اه!ت KGس" Bرم"
رد ه; ینامی" نامی" +س=ن :دA ی tG2" ب*س
رد یرا;"د, `Tل awس Wدریگ یاج $مrم بل9 یاCه6یر
را=4," ]ام ناج B" (ع" اCیی"ر"د $یرتgیgع ا& KGس" Q"ر
`دا<س یر"دی& +هج بسا!م :"دH ینا*م ]%2" ه&
WQ%4سن یاC%5ل" pلا2 Oمع ا& رم4سم `%عد ناهج
KGس" (ی)#ت ا

4یاهن KGس" ر%4سد gج یر%4سد $4,ریTwن
€یگدنB بن"%ج Kامت رد
یر*Cر رد "ر Zی%^ Qا5یاج Qرا&د (یC"%^یم رگ"
نا!N "ر نامداق4ع" ه; +سام ر& W(یرH +سد ه& +یر6&
ام ر"در; را41گ رد .ریdأت ه; (ی!; ر"ده6یر hیم<ت
KGس" رعاA ه}نا!N Wددرگ $Aر "ا6Vا .محم رت-د
ا& _!CامC ات +س" Qد6ن Qدیر,H ناملسم ه; در"د داق4ع"
رC ه& WدAا& Kا5مC یر6& ن"را; ا& Wد!; ا!A :" نایرج
+;رP +هج نامC رد gین " درH یر ن"را; ه; یی%س
"ر ندمت ه<ماج ناهج ات QدA Qدیر,H ناملسم ه)ل& Wد!;
." Qد"ر" Oیم#ت +یر6& ر& "ر Zی%^ رRن WدCد +هج
3
Š •‹ •ن11A ‰6/م –2 S8 – S? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ IJ ﴾

(لع W+لاسر ی"ر"د ناملسم "ریB Wد!; ه4)ید ی ه& "ر
نH یریگ+هج +;رP ناهج ه& +*سن +س" $یقی
یری7 دیلقت Kاقم رد ناملسم W$ی"ر&ا!& €در"د +یلrسم
ییام!C"ر داAر" یر*Cر +مام" Kاقم ه)ل& W+سین
ای دgی4س& ی ا& نامB QاگرC €+س" نH B" یهن رم"
ی"ر& Wدی"رگ @"ر#ن" ه& د&اتر& یر ی B" ه<ماج
یر +سد د%A (یلست ه; +سین ه4سیاA ناملسم
ر& دیا& ه)ل& WدیHرد +ملاسم رد B" نامB ا& در"T5& +سد
دgی^ ا7 ه& QBرا*م ه& در%6& ه<ماج
Š 3 ‹
را)ی7 ه& نا!N
€د!; یر"د .د%^ ا4)ی دن"د^ ات WدCد هم"د" .gی4س
/ا0" ر&"ر& رد ند"دQ"ر د%^ ه& ی4سس WندA(یلست
ر"ر9 هناه& "ر +A%نرس ریدقت ر"%Aد +=س vی"رA
$مrم هن W+س" هیامر, فی<0 یناسن" ر%^رد Wند"د
ی"د^ ریT7ان+6گر& بلا> رد9 ا•9 د%^ ه; د!مرین
+سا4)ی
Š 8 ‹

هن%گرC B" ن" یQد!سی%ن :ا4; $ی" ه; (ی41گ Bا>H رد
ه; $=س همC $ی" B" a7 Kام" •د!4سC Bاینی& ی,ر<م
هN Wدی6; "B"رد ه& یر"دقم :ا4; یهمدقم (!;یم aP
ه& hل<4م ی&ا4; $م ه; دن"دیم "د^ šM(ی%5& (C"%^یم
ری^ یاP :ا4; $ی" O'م ه; Kر"دن ’"رس ]اP ه4ATگ
دن"درگ ا!AH نامیاCدرد “"رم" ه& "ر ام هن%5!ی" دAا&
– +س" QدمHر& ." Qدهع B" :ا4; $ی" ه; یرا; – (C هن
دAا& ه4,ای +سد KGس" tر ه& هن%5!ی" ه; ی"Qد!سی%ن
Kامت دAا& –ل=م –لا^ $ی!N $ی" KGس" ه& `%عد رد
$ی" یQد!سی%ن د!نام Wدریگ را; ه& ریسم $ی" رد "ر ZAGت
€K" Qدیدن :ا4;
ه; ییاCر"g&" :ا4; $ی" B" ه; +سام ر& W$ی"ر&ا!&
+م"ر; رRن در%م +•هن ه& ندیسر +هج Qد!سی%ن
Oما; یQره& Wد!;یم داه!6ی7 `ر^H ایند رد `gع
€(یری5&
Wvی"رA ه; $ی" ر5م Wد&اییمن hق#ت gین (هم $ی"
Oسن +ی&رت (یCد رییkت "ر نامی4ی&رت @"دC" اC.ر
3
Š •‹
ا& %ت +س" ن"رRن(; •یدP
BاŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒس& هناŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒمB
اŒŒ& %ŒŒت دBاŒŒسن %ŒŒت اŒŒ& هناŒŒمB
gی4ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒس هناŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒمB
8
Š Wیدن :B" ه4,رگر& •‹ "ا6Vا .محم رت-د 2<سا رFا: –2 W
JJ – JS €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ IL ﴾

+•هن (ی!; ]ا*ند یمGس" pی#2 ]%2" ر& "ر دیدج
رد نH یه4سیاA Qا5یاج ه& ندیسر +هج "ر KGس" ناهج
B" ریسم $ی" رد KBe `"gیهcت ه& $4,ای+سد ناهج
€(یCد ر"ر9 +ی&رت (یل<ت @"دC"
+ل1> :"%^ B" KGس" +م" دAا& یهل" +س"%^ رگ"
ن"درگاA Wد%A یلمع (هم $ی" دیH د%^ ه& Wد%A ر"دی&
+م" رم" رگ" ه; ید"ر," •دA د!C"%^ Qد!یH ن"درمر& Bرم"
د!C"%^ ه1یf Kاcن" Q%یA $یر4ه& ه& Wد%A ر"Tگ" نانH ه&
ناA+م" $ید ه& +*سن ر"د4نام" /اcA ید"ر," در;
ناناملسم KGس" +مRع +6گBا& gج ه; د%& د!C"%^
+هج دی1م یاCر"g&" اCرا; Bاس €دنر"دن ر5ید ی"ه6یدن"
€دنر%ه6م دایB +ی&رت (یل<ت یe" @"دC" ه& ندیسر
دا4س" د%^ نا!=س B" ی"هA%گ ا& "ر بل-م $ی" +س" ر4ه&
,#.ن دم#م `ریس نHر9 :دی%گیم ه; (یناسر نایا7 ه&
هلل" ]%سر m رد د!ن"%تیم ه; د!4سC {رg& یرین د
رC رد دنBر,"ر& "ر نامی" هسامP ZتH KGس" ناهج
+م" B" دنرH دید7 +یلCاج هیلع {رg& ی&Gقن" نامB
هسامP B" ه4^ر,"ر& Wن"%ج ی4م" WQدی&"%^ را)ABاس
یاCKاRن B" jا!*•> +یلCاج B" $ی5م6^ W`ری>
€درH د%ج ه& یلاA%7
Wایند یگدنB ه& $4س&]د KGس" ناهج یساس" رد Bرم"
رد دP B" Zی& @"رس" دسا, /ا0" یهیاس رد ندیمرH
هن د!;یم نا6یر7 "ر ی یداس, هن W+س" یگدنB
ه4=ی5ن"ر& یر)!م هن درHیمرد +;رP ه& "ر " ی,"ر#ن"
ر5ید یgیN jاA%7 j"ر%^ یهل™سم gج €د!;یم ."
€در"دن +یمC" Zی"ر&
Q"ر ]د ه& رگ" ی%*ن `ریس نHر9 ریdأت ه; +س" یهید&
رTگدB |,ا!م WqA $یقی Woا1ن نامی" $ی& یدر*ن Wد!&ای
هنانامره9 یگدنB $ت (سج ZیاسH $ی& W`ر^H ایند
یر*مای7 رC "ر در*ن $ی" €د%Aیم Bا>H W`داهA ا& {رم
ه& gین ناهج ا

!یقی W+س" QدرH د%ج ه& Zی%^ نامB رد
رC رد Wد%A $ی!N رگ" WدA دC"%=ن tG2" ر5ید ی"Q%یA
ی"Qد"%نا^ رC رد KGس" ناهج یاCهن"ر; B" ی"هA%گ
:+سا^ د!C"%^ ا7 ه& $ی!N $ی" ید"ر," ناملسم
﴿  [ 
 
 · ` 
[ ´  `
´  ´
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ IS ﴾

 [  ´
´ `   ﴾ !c(]لاz
_† Š _` | €
ƒ ر& ام د!4A"د نامی" ناAراگدر%7 ه& ه; دند%& ینان"%ج
ر"%4س" "ر نا6یاC]د ام W(یدg," ناA+ی"دC › $یقیœ
Wام راگدرر7 :د!41گ د!4سا^ ا7 ه& ه; Qا5نH W(ی4^اس
" B" ری> gگرC ام W+س" $یمB اCنامسH راگدرر7
"ر یس; (یی%5& $ی!N رگ"œ €دی4سر7 (یC"%=ن "ر ید%*<م
رد › @"gگœ ی!=س `ر%2 $ی" رد ›(ین"د& د%*<م " gج
(ی" ه41گ hP B" „ €
Kا6م ه& +6ه& $یگHر-ع ی%& ه; +س" +9 نH
+,رگ دC"%^ ندیB W]" نر9 یاC(یسن دیسر دC"%^
ی4Cا*A sیC (ید9 ناهج ا& ه; هیBات یناهج KGس" $م"د رد
€دA دC"%^ Qد"B در"دن
W(ی" ه4,رگر& نام•#& در%م :ا4; B" ه; o%, `Gمج ا&
ه4)ید فلrم ر& "ر :ا4; $ی" یگرg& tر هN (یر&یم ی7
د!مQره& "ر همC ی راdH ا& ]ا<4م دن"د^ €+س" Qد%من
€دن"درگ
R5اLEلا ريخ هتمQ# 2<س}ا نF هللا 7اL)
0س9م cس9ی .محم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ IU ﴾

ی1ی2%ت یری%[ت
$س#ل"%&" Kرد"ر&
Kرد"ر& نسحلا9با نا4سمB رد را& $ی4س=ن "ر 3UI3
نایا7 B" د<& QرCا9 رد $یملسمل" نا*6ل" $مcن" رد یدGیم
€Kد%من `ا9Gم Wه*!Aهس یاCبA یاCین"ر!=س B" ی)ی
B" ی)ی رد ات د%من +س"%^رد هنا!تر, هنا&دrم ی
ه‡"ر" „یC"رد رس ر& ناهجƒ ن%م"ری7 ی'#& W`اسلج
ی"ر"د WKدید فی<0 K"دن"ر>e یدر, "ر نا6ی" €دCد
W+می9ن"Bر" Qداس یاC…ا*ل ا& Wن%5مد!گ ی!سا#م
ام" Wد%& "ریگ hی9د ینا!=س @رˆ hیمع ییاCQا5ن
.Gت +لع ه& KدA هج%4م "

د<& €"د2 ی54,رگ ا& Q"رمC
Q"رمC ی ا& ه6یمC ی4P"ران $ی" WدایB ی54س^ رم4سم
`%^" یه4Aر "ر"Tگ `ا9Gم $ی4س=ن B" a7 €+س"
"ر Oی‚ بلا-م W$ی"ر&ا!& €+,ای Kا)#4س" ام $ی& رد ی4سد
€(سی%نیم `اعGb" یCاگH یا!*م ر&
W–ل=م ناسن" ر5ت%عد W$مrم د!م6ن"د
$& $سP یهلGس B" یدن ی!سP یلع $س#ل"%&"دیس
یلع  $& ی#ل"د*ع همGع .ر"%گرg& رد7 €دAا&یم
ر4A" هلل"د*ع ه& Z*سن ه; +س" یل<ل"د*ع $& $یدل"ر=,
$& ”#مل" $& هلل"د*ع $& هی;gل" a1!ل" ی‚ دم#م $&
بلاb ی&" $& یلع $& v*سل" $سP $& ی!'مل" $سP
ی^ر& ه; +س" یدد<4م یاC:ا4; ی"ر"د ی €دسریم
€دن" QدA ه4س"ر" |*b ر%یB ه& ی^ر& دن" ی-^
gن Z&ا4; $یرتر%ه6م ŸC رb"%=ل"
Š 3 ‹
W+س" دلج +6C رد
]اس رد نا6ی" 3?E3 €د!4س&ر, ناهج B" (6N ŒC
رد $س#ل"%&" دا4س" 0لیرب ,ار رد |9" هی)ت یهیر9
LD Kر#م رد r!ه)ل یر4م%لی; 3??8 (6N یرم9 یرcC
KGس" د!; ینe%b "ر .رمع دن"د^ Wد%6گ ناهج ه&
šدن"درگ د!مQره& .د%ج B" "ر ناناملسم
Bرم" ات +س" ی&رع ا

4لا2" یدن دا4س" یQد"%نا^
Qد"%نا^ $ی" €+س" Qد%من 1P "ر Zی%^ ی*سن یه4Aر
نا&B ه& د!;یم یگدنB د!C رد ه; +ساCنر9 هNرگ"
د%^ را*ت O2" ا& "ر .دن%ی7 ام" Wدی%گیم $=س ید!C
B" :ا!4ج" W+!س دیP%ت ر& +*f"%م W+س" Qد%من 1P
3
Š رŒŒی"د B" :ا4; $ی" دلج +1C •‹ y راŒŒ64ن" دŒŒ!C دا&HردŒŒیP @راŒŒ<مل"
tر0 یاP :ا4; $ی" W+س" VاN یهنا4سH رد (46C دلج ه4,ای
B" یرŒŒ5ید :اŒŒ4; €دŒŒAا&یم دŒŒ!C ناŒŒگرg& B" $ŒŒت ر"gŒŒC ŽŒŒ!7 ]اŒŒP
ن"%ŒŒ!ع +ŒŒ#ت Qد!سی%ن .UU/(لا \UU& kيم<UUس}ا k&اJHلا VاŒŒN
€+س" ه4,ای را64ن" gین Wh6مد رد ی&ر<ل" یمل<ل" |مcمل"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JD ﴾

B" دن"د^ Q"ر رد داهج "د^ ی%س ه& `%عد WاC+عد&
€+س" Qد"%نا^ $ی" `"Bای4م"
دا4س" نسحلا9با ر4;د Kان ه& د%^ B" ر4گرg& یرد"ر&
0لعلا.6F .1س
Š 3 ‹
+س" qAg7 ه; $ی" ر& QGع ی €در"د
دن K%ل<ل" ر"د B" y ه*تر ا& د!&%ید K%ل<ل"ر"د —امل<ل"
د B" ر"در%^ر& ی €+س" QدA Oی[#4ل" ’را, eا& Bای4م"
دا4س" .B%مH +ی&رت رد +س" یر[ع ی!ید _!Cر,
,#.ن دن ه; $ی" $م0 ه4A"د یمهم Zقن y "ر —امل<ل"
ه; "ر Zمی4ی رد"ر& Wد!;یم Qر"د" .دیق, رد7 ی!ی6ناج ه&
یرد7 ن%N W+س" Qد"د +سد B" "ر .رد7 ی5لاس هن رد
€دCدیم ر"ر9 هج%ت در%م B%سلد نا&رهم
qم; ه& ]g!م رد "ر (یر)نHر9 یریگ"ر, یدن دا4س"
O0ا, نانB B" ی)ی .ردامŠ €در; Bا>H .ر"%گرg& ردام
$ی" ر& QGع Qد%من 1P "ر نHر9 ه; +س" `ریسqین
دی%گیم (C ر<A Wد!;یم فیلأت دسی%نیم ه;
Š 8 ‹
دا4س" ‹
یسیل5ن" نا&B یریگ"ر, ه& نامgمC ی5لاسQدB"د رد
FیA دgن "ر ی&رع نا&B B%مH W+^"در7 ی&رع نب $1لخ
0نامی .محم
Š ? ‹
Oی[#ت رد vق, Oما; ]اس د Wدر; Bا>H
"ر ی&د" یاC:ا4; B" یرایس& دندن"رTگ ی&رع `ای&د"
ه& +*سن د!C رد ه; راگBر نH ]%م<م @G^ر& دندن"%^
"

دیدA نا6ی" Wدند"دیمن نا6ن ی4*>ر :رع `ای&د"
ی"ر"د نا*ید" B" یدایB یاC:ا4; دندA `ای&د" د!م9Gع
دند%من ه<لا-م "ر دیدج (ید9 ˜&"%ن فل4=م یاCq*س
"ر :ا4; راهN دندA ا!AH :رع `ای&د" $ه; |&ا!م ا&
:دند"د ر"ر9 هج%ت در%م "

دیدA _ •ه/مد # ه1ل- ƒ $&" رd"
W|1قم a هu<6لا ‹(ن ƒ Wی0ر فیرA B" † $Œ[د ƒ
•?اEF[ا Wیناجرج ری" ` •هسامX ƒ awس €Kامتی&" رd"
ه& دیدج K%لع Qا56ن"د $ی" رد W+س%ی7 r!ه)ل Qا56ن"د ه&
m%[=م ی6=& نH رد دAیم aیردت یسیل5ن" نا&B
3
Š رد ی •‹ 83 Qد<قی‚ 3?SD ا& ر&"ر& یرcC 3UJ3 `ا, یدGیم
€د%من
8
Š اŒŒعد W`اŒŒجا!م هŒŒمC هŒŒ; ر<A هع%مcم د :ا4; د!N " B" •‹
|ŒŒ9" ناگدŒŒ!ن"%^ ]ا*ق4س" در%م ه4,ای را64ن" W+س" ر*مای7 tدم
یناŒŒ'ل" یدامج (6A رد ی W+س" QدA 3?SS اŒŒ& رŒŒ&"ر& یرŒŒcC
?3 +سگH 3UJS €+ATگرد یدGیم
?
Š $ŒŒس#م $ŒŒ& $یŒŒسP FیŒŒA WردŒŒقل" OŒŒیلج nدŒŒ#م یQ%ن نا6ی" •‹
B" ا

4لاŒŒ2" ن"دŒŒنا^ $ŒŒی" €دAا&یم د!C ]ا,%ه& (یقم ینامی یرا[ن"
`اŒŒی&د" ناŒŒ&B (ŒŒیل<ت رد ی=Œس"ر یه)م ی"ر"د ی Wأ!4ŒŒسC $ŒŒمی
یداŒŒمج (ŒŒهن رد €د%ŒŒ& ر"در%ŒŒ^ر& Oی2" ی&رع o‚ B" د%& ی&رع
ینا'ل" 3?SJ €د%من `ا, یN"ر; رد o € ŒC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ J3 ﴾

ی!س رRن B" Bر نH رد یدن دا4س" Wد%& ی&رع `ای&د"
Zی"ر& دع"%9 …رد +س=ن Wد%& %c6ن"د $یر4)N%;
بقع یر"دقم هیق& B" ات دA ب*س gیN $ی" د%& $ی5!س
Wد"د هم"د" "ر Zلی[#ت Bای4م" o%1ت ا& awس ام" Wد4,"
FیA دgن `ای&د" ی"ه4Aر رد "ر Zی%^ `Gی[#ت ا

4یاهن
0-ارم 0ل<4 نی.لا 0JG
Š 3 ‹
`ای&د" Z=& aی‡ر
دن رد ی&رع y €دناسر نایا7 ه& —امل<ل"
دن ه& awس یدن دا4س" y رد ]اس د +س%ی7 —امل<ل"
B" `دم $ی" رد W+,رگ "ر, "ر •یدP K%لع دنام اcنH
FیA W•ید#ل" FیA 'اخ نسX ر.1X
Š 8 ‹
Qدا14س" G

ما;
رد دیgگ +ما9" د!&%ید K%ل<ل"ر"د رد gین یCام د!N د%من
FیA WQ%4سن دCاcم ر"%گرg& KGع •یدP …رد ن1سX
0ن.م .مXا
Š ? ‹
€د%من +;رA
د%& ی"هلاقم .را5ن O)A ه& دا4س" ی&د" K"د9" $ی4س=ن
Kام" ]اP tرA رد .1(: 'ا&رF نب .مXا .1س Kام"
هلاقم $ی" دا4س" €"د^ Q"ر رد داهج +!س WدیP%ت ه& `%عد
+A%ن یل<ل"د*ع دیس ر4;د Zگرg& رد"ر& .را1س ه& "ر
ر4;د .دا4س" 0ل<4 نی.لا 0JG همGع ی"ر& "ر نH
3
Š را4ŒŒس"%^ هŒŒ; +ŒŒس" د!C رد :رع `ای&د" +•هن ر"دهیGb ی •‹
:رŒŒkم رد Wد%ŒŒ& یŒŒ&رع ناŒŒ&B .%ŒŒمH یاŒŒC.ر رد یتGیدŒŒ<ت
هŒŒ& €+ŒŒ,رگ "رŒŒ, اŒŒcنH رد "ر یی"دŒŒ4&" …رد WدA دل%4م ‹Z;"رمŠ
gیg<ل"دŒ*ع qŒŒلم ناŒŒمB د%ŒŒمن `ر,اŒŒسم ید%<س o"رع Wر[م
یتG)ŒŒ6م ر&اŒŒ!& awس €دA ]%k6م aیردت ه& ید%<س رد یتدم
د%من +میgع د!C ه& WدمH Zی7 ید%<س `اماقم نا6ی" $ی& Q
$مPرل"دŒŒ*ع هŒŒمGع B" "ر •یدŒŒP دŒŒیgگ +ماŒŒ9" ر%w;راŒŒ*م رد
:ا4; بPا2 یر%w;را*م Ÿ1#ت "رŒ, یTŒمرت $!Œس tرŒA ی‚%Œ^e"
]اŒس رد €+Œ,رگ ر"رŒŒ9 ی +*#م در%م "

دیدA +,رگ 3U?D K
یناŒŒمی دم#م $& Oیل^ FیA …را!& رهA ه& ZیاCر1س B" ی)ی رد
یŒŒ7 `اŒŒی&د" K%ŒŒلع رد ی `راŒŒهم KاŒŒقم هŒŒ& دA ا!AH ی ا&
دŒŒن رد ات +س"%^ نا6ی" B" Oیل^ FیA +هج $ید& €در& y —اŒŒمل<ل"
$یدŒŒل" یŒŒقت FیŒŒA Wد!ŒŒAا& +مد^ ]%k6م `ای&د" دا4س" ن"%!ع ه&
دن رد ]اس راهN +,ریT7 "ر `%عد $ی" y ناŒŒ!N دŒŒنام —امل<ل"
نH B" B"رد نایلاŒŒس رد ددŒŒ<4م د"رŒŒ," هŒŒ; +A"Tگ یاج ر& یتامد^
دندŒŒA OیŒŒ[#4ل" ’راŒŒ, نای&د" B" یCرگ نا6ی" ر%•P ا& €دنgجاع
یدŒŒن (fان دم#م دا4س" Wیدن د%<سم دا4س" ناA …•ر رد ه;
€د!Aا&یم یدن $س#ل"%&" دا4س"
8
Š :اŒŒ4; ه& د%A ه<ج"رم نا6ی" ]اP tرA B" Oما; /Gb" +هج •‹
& نمب 2<F[ا \ & 2<F[ا نم ./(لا \ رعلا 'رJلا S ن W
€h6مد Wری'; $&" ر"د VاN
?
Š €$ی6ی7 |*!م :jر •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ J8 ﴾

ا+ر .1:ر ر%ه6م یهلcم بPا2 را/ملا دا4سر,
€در; ر64!م ر%&gم یهلcم رد "ر نH gین ا0ر دیAر
+#ت ی"هلاسر O)A ه& "ر هلاقم $ی" یدن دا4س" awس
رت ن"%!ع Ÿمج رد دیه6ل" نا,رع $& دمP" Kام¡" دیسل"
]اس 3?ID ZA%; $ی4س=ن $ی" Wدناسر VاN ه& o € ŒC
B" .رمع نامB نH رد Wد%& ی&رع نا&B رد دا4س" ی&د"
€در;یمن Bاcت ]اس QدcیC Qد1C
ر%Ce ه& awس یدن دا4س"
Š 3 ‹
ریس1ت د%من `ر,اسم
FیA {رg& یع"د ری*; pل[م دgن "ر 0لF .مXا
Š 8 ‹
W
q*س ه& بل>" یدن دا4س" `Gی[#ت Wدن"%^ ر%ه6م رس1م
ه)ل& W+س" Qد%*ن یلی[#ت jر"دم ا& Q"رمC یCا56ن"د
€+س" Qد%& د"BH یتGی[#ت
رد +6گر& r!ه)ل ه& ZتGی[#ت Kامت" B" د<& دا4س"
aیردت ]%k6م ]اس Qد `دم یدا4س" +مس رد اcنH
یهلcم رد aیردت را!; رد Wد%& فل4=م K%لع 5ا1•لا ه&
دا4س" +یریدم ,#.ن د9عسم
Š ? ‹
دن B" Qر46!م y —امل<ل"
gین در" نا&B ه& :ا4; فیلأت ه& ر%-!یمC €+A%نیم هلاقم
Z&ا4; $ی4س=ن Wد%& ]%k6م .1(: .مXا .1س Wر1س
دا4س" ه; دیسر VاN ه& یلاP رد 8I +A"دن Zی& ]اس
نامB `دم رد ه; +,رگ ر"ر9 ]ا*ق4س" در%م یرد9 ه&
€دA VاN دیدcت ه*ترم راهN یم;
یع"د ا& در; +میgع یلCد ه& awس یدن دا4س"
FیA {رg& ‡ا1لا .محم `ا9Gم $ی" Wد%من `ا9Gم
دم#م FیA "ریB •د%& $س#ل"%&" یگدنB رد یل%#ت یه-قن
Kدرم بل>" ا& یقیمع یه-&"ر `%عد hیرb B" …ایل"
فیلأت hیق#ت ه& $4^"در7 ه& هج%ت ا& یدن دا4س" +A"د
د<& ه& نH B" W+A"دن Kدرم بل>" ا& ین"د!N یه-&"ر
+^"در7 ییا4سر Kدرم ا& \ا*تر" ند%منر"ر9ر& ه& نا6ی"
ه& Wد!C یاCرهA اCا4سر رد `%عد را64ن" د[9 ه&
3
Š VاŒŒN gŒŒ;رم _!Cر, (لع رهA د!C (یسقت B" O*9 ر%Ce •‹
ر'ŒŒ;" ا& در& Qره& د!مABر" +2ر, $ی" B" یدن دا4س" Wد%& ر6ن
m%ŒŒ[^ هŒŒ& ن"رعاŒŒA نا*ید" $یرتر%ه6م ن"دا4س" نامدرم
ZŒŒسلاcم یŒŒ^ر& رد درŒŒ; `اŒŒ9Gم ]اŒŒ*9" دŒŒم#م KGŒŒس" رعاA
KدŒŒع دا4ŒŒس" ند%ŒŒ& ن"%ŒŒج د%ŒŒج اŒŒ& {رgŒŒ& رعاA Wد%من +;رA
pیŒŒ0%ت ی"رŒŒ& €+ŒŒ,رگ aŒŒن" " اŒŒ& دمH ZA%^ ی B" ZترهA
WیدŒŒن دا4س" :jر ر46ی& ‰Œا#ر ر%ŒŒ-!یمC W]اŒŒ*9" نسحلا9با
لF •ري6mلا kيFا.لا رm@ملا 2ام}ا \/سحلا \ $ŒŒ&" ر"د VاN
€h6مد Wری';
8
Š نا•مر رد •‹ 3?S3 €د%من `ا, o € ŒC
?
Š بجر رد •‹ 3?L? Š ŒC 3J …رام 3UEI €د%من `ا, ‹K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ J? ﴾

]%b Qام qی K"د;رC ا

نایP" ه; +^"در7 ییاC`ر,اسم
€دی6;یم
نامی" `%9 ی!ید hیمع +م)P رد …ایل" دم#م FیA
رد"ر& ه}نا!N د%& بلاb ی&" $& یلع W$س#ل" ی&" O'م
B" oدا2 یری%[ت ی :دیامر,یم یدن دا4س" نامر"%گرg&
+ی<0 B" ه; د%& –ل=م ر%ی> یناسن" pلا2 فلس
ه& Z4;رP .Gت دAیم Qدن" درد راNد ناناملسم
Zی%^ یQد!wت ی%9 tر ا& د%& ناناملسم ر%م" رbا^
+^%سیم KGس" Q"ر رد
Š 3 ‹

Oیلج @راع B" "ر Zی%^ یPر +ی&رت یدن دا4س"
FیA {رg& ی&رم یدقل" ,ر9A 0Œار رداJلا.6F
Š 8 ‹
"ر,
€د%من Qدا14س" ی +سلاcم +*#2 B" +,رگ
در" نا&B ه& ه; "ر Qد!ل" یهلcم یری&درس یدن دا4س"
Qا56ن"د €+,رگ Qدهع ه& Wد%& Qدن ناگر" دAیم ر64!م
یمGس" 7رD1لF ی"همانر& ات د%من +س"%^رد دا4س" B" gین
aناسیل |-قم نای%c6ن"د ی"ر& ی!ید K%لع یه4Aر رد
Kان ه& ی&ا4; (C دا4س" ه; دیامن tرb Wا1م<سا فیلأت
€+,رگ ر"ر9 gین Qا56ن"د ]%*9 در%م د%من
]اس رد یلCد یمGس" یلم Qا5!A"د 3?J3 Š o € ŒC
3UE8 Oمع ه& `%عد ین"ر!=س د"ری" +هج دا4س" B" ‹K
„ندمت $یدƒ ن%م"ری7 Qا56ن"د $ی" رد دا4س" WدرH
p-س رد +,رگ ر"ر9 همC ]%*9 در%م د%من ین"ر!=س
€+,ای را64ن" ی<یس
ی&رع …ر"دم :Gb ی"ر& ییاC:ا4; دا4س" `دم $ی" رد
:ا4; د!نام Wد%من فیلأت د!C Mدxا 0& Wاراتpم
0برعلا یاCQا56ن"د B" ی^ر& Qدن K%ل<ل"ر"د ه;
دندناc!گ ناAیسرد یهمانر& رد "ر ر%&gم :ا4; یمGس"
:ا4; ر%-!یمC "ا@Ž<ل ن116/لا •%V دلج هس رد
€ر5ید یاC:ا4;
یهلcم دا4س" ر1معتلا نا&B ه& را& qی ه41C د ه; "ر
+هج ی!مcن" ر%-!یمC +^"دن" Q"ر WدAیم ر64!م در"
3
Š WیدŒŒن دا4ŒŒس" :jر WناŒŒ6ی" ]اŒŒP tرŒŒA B" OŒŒما; /Gb" +هج •‹
ري6UUmلا kUUيFا.لا •.UU/(لا \UU& ا4ر9طG# kيم<س}ا O9F.لا
r9ل4.ناmلا ‡ايلZ .محم eيلا :ا4; \UU& نمب 2<F}ا
•نSرUUعلا 'رJلا \& 2<F}ا نم ./(لا یŒŒسرا, یهمجرŒŒت
(ŒŒسا9 دŒŒم#م اŒŒنe%م ر"%ŒŒگرg& دا4ŒŒس" (ŒŒل9 هŒŒ& +ŒŒس=ن :اŒŒ4; د
€+س" QدA ر64!م ن"ری" رد یمسا9
8
Š :ا4; رد "ر نا6ی" Oما; ]اP tرA •‹ ا ./(لا \& نمب 2<F}
•نSرعلا 'رJلا \& 2<F}ا نم h6مد Wری'; $&" ر"د VاN
€دییامر, هRPGم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JE ﴾

$مcن" $ی" Wد%من aیسأت اCد!C $ی& رد (لاس" .ر4سگ
نا&B ه& "ر یملع •Pا*م هلاسر $ید!N یمGس"
€د%من ر64!م Ke" ن%م"ری7 د!C رد Žی"ر نا&B Wیسیل5ن"
]اس ر^"" رد 3?LS Š ŒC 3UIU یملع $مcن" ‹K –
یاCنا&B ه& $مcن" $ی" Wد%من aیسأت r!ه)ل رد یمGس"
ری5م6N یاC+یلا<, ی"ر"د ی&رع در" Wید!C Wیسیل5ن"
€+س" یABر"ا& یملع Žیا4ن
رد "ر $یملسم \ا-#نا& (لا<ل"رس^ "‚ ام :ا4; دا4س"
]اس 3?JE Š ŒC 3UEI $س رد ‹K ?8 •د%من فیلأت ی5لاس
]اP رد نH رد ه; یتا,ا0" Zی"ری +لع ه& نH VاN ام"
]اس ات Wد%& Kاcن" 3?JU Š ŒC 3UID €دا4," hی%<ت ه& ‹K
B" Qدا14س" :ا4; یر"ده5ن ه& $س#ل"%&" ر"%گرg& رد"ر&
ه; یgیN اه!ت ایند /ا4م $ی& رد W+س" د!م9Gع "

دیدA نH
$یر4ه& +س" دی1م :ا4; W+ساه*ن"رگ gیgع Zی"ر&
." هیTkت در"د Z4سد ه; +س" ی&ا4; " ی"ر& هیدC
Zلg!م $ییgت +هج ا

,ر2 "ر اC:ا4; gگرC ی Wد!;یم
دقن ه<لا-م در%م نا!N "ر :ا4; ه)ل& Wد!!;یمن یرH|مج
د!;یم (•C "ر نH G

ما; ه; دCدیم ر"ر9 یسرر&
$یر4ه& ZیاC:ا4; O^"د ن%گان%گ یاCه4A%ن اC+A"ددای
€+س" /%0%م $ی" ر& Oیلد
ه&رcت ا& Q"رمC |یس `اقیق#ت `ا<لا-م
ی&رع نا&B ه& $41گ$=س ه& "ر ی mا^ یاC+*C%م
رد ه; ی"هن%گ ه& W+س" ه4^اس ردا9 یل*9 یگدامH ند&
ن%N ا*یB ری&ا<ت pی[, ناگˆ" یریگرا; ه& ا& ی&رع نا&B
€دی%گیم $=س ناAر^ یلیس
د!;یم QدامH O*9 B" "ر ZیاCین"ر!=س ر';" یدن دا4س"
ه; +س" ی"هن%گ ه& ی q*س Wد!سی%نیم "ر اهنH بل>"
QاگرC $ی" د%ج ا& W+س" بلا> نHر& "

دیدA ی1bاع ر[!ع
دی14سم G

ما; "ر ناگدن%!A Wدیا6گیم "ر •#& :ا&
(ی"ر& اCرا& Kر"د ’"رس ه; ییاج ات Wدن"درگیم د!مQره&
ند& یع%0%م رد در"دن +سد gگرC دا4س" +س" ه41گ
+عا•& د%*م; +هج یگدامH $ی" ه4*ل" €دی%گ $=س یگدامH
qی ه; +س" hیق#ت +9د رbا^ ه& ه)ل& W+سین یملع
€دAا& ه4A"د دیا& ی!ید (لاع
|*b Qا5}یC +س" بلا> یدن دا4س" ر& یی%گر'ن o‚
یاCه4Aر یدن دا4س" €دی"رس& ر<A ه; Qدر)ن یرای "ر ی
Wا!A W]ا*ت%, د!نام W+س" Qد%من $یرمت "ر .Bر فل4=م
+سد اC.Bر $ی" یهمC B" ا

4یاهن €aی!ت را)A
G4*م ین%گان%گ یاCیرامی& ه& $ی" د%ج ا& W+س" Qدی6;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JI ﴾

m%[^ ه& W+س" Qدنام یرامی& ر4س& رد اC`دم QدA
ا1A نH B" "ر ی ]ا<4م دن"د^ "

ری^" ه; ه!یس ی4P"ران
€د%Aیم راNد ییاCه,رس ا& ا

نایP" vق, د%مر, +یا!ع
+Aد ا& دن"دیم +سردان "ر a)ع /"%ن" Kامت دا4س"
oا1ت" ه& یرا& Wد!;یم (یر#ت .د%^ ر& ی"هRPGم O&ا9
ندید QرCا9 ر6ن VاN {رg& یاCهسسrم B" ی)ی B" ی
+هج یس)ع ه; د%& د!م9Gع هسسrم …ا)ع W(ید%من
دایB ر"ر2" (>ر یلع دا4س" ام" •دB"د!ی& ام B" یراگدای
ناناملسم ه; در; نا6نرbا^ د%من در "ر Z4س"%^رد
€دنر"د رRن oا1ت" a)ع +مرP ر& د!C
اهنH B" ه; ه4ATگ یاC+ی[=A در%م رد ی B" یرا&
O*!P $& دمP" Kام" :د"د Fسا7 هن%5!ی" WKدیسر7 QدA رdأ4م
W+س" ر%ه6م نHر9 hل^ +!#م رد ." یریگ|0%م ه;
ید!Cرس دم" FیA {رg& ددcم Wهیمیت $&" KGسe" FیA
]اس یا,%4مŠ 3?DE رد راگدنام `ا&%4)م بPا2 ‹o € ŒC
یل QاA همGع WاC+عد& ا& QBرا*م رد +قیقP +<یرA
یا,%4مŠ ی%لCد هلل" 33LJ ناهج {رg& hق#م W‹o € ŒC
:ا4; بPا2 KGس" ŸcP ا*ل" هلل" Ÿkل دیهA دمP" دیس
Š 3 ‹
نر9 رد د!C رد یمGس" ی!ید +لد aسrم $ی4س=ن 3?
ا

4یاهن ام" +,ای ر"رم4س" یCام د!N +لد $ی" o € ŒC
"ر Q"ر دندیر%A ی ر& د%^ یاCه™b%ت ا& اCیسیل5ن"
€د!4س& نHر&
رد "ر KGس" ه; +س" $ی" $س#ل"%&" یBرH $یر4گرg&
:T<م "ر رگBاcت یاC+لد د!ی*& (;اP ی4ی یQدر4سگ
ه& د&ای $ی)ست hیرb $ی" B" ات Wد!; QدCا6م :%لkم
"ر یهل" Kاق4ن" ه; در"د BرH ر%-!یمC €دCد `را6& Zی%^
ه& "ر ناناملسم دند%من QBرا*م KGس" ا& ه; یناس; "B
€د!; QدCا6م رس (6N ا& Wدندنا6; +لTم jا^
یهیام Wد!C رد ناملسم +یل9" یاق& +س" دق4<م ی
رد KGس" دیاA W+س" دی1م د!C ی"ر& نH د%ج +س" ری^
€دAا& ه4A"د ینا6^رد یQد!یH د!C
یاC]اس رد ه*ترم د یدن دا4س" 3?JL ŒC 3?JU ŒC
Š 3U EL – 3UID awس د%من +میgع BاcP ه& ‹K
€+س" ه4A"د راید $ی" ه& یدد<4م یاC`ر,اسم
3
Š ن"دŒŒنا^ $ی" د"ر," $یرتر%ه6م B" یدن دا4س" ن"دنا^ B" ی •‹
]اŒŒس رد €+س" د!C راید Kامت 38D3 دŒŒل%4م یŒŒلیر& ی‡"ر رد ŒŒŒC
]اŒŒس رد ین%ŒŒ!; نا4ŒŒس;ا7 رد |ŒŒ9" `%;eاŒŒ& یهق-!م رد دŒŒA
3?EJ €دیسر `داهA ه& ŒC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JJ ﴾

]اس رد 3?LD Š `› 3UI3 بل>" B" WدمH ر[م ه& ‹K
]اس رد €+س" Qد%من ندید KGس" ناهج یاCر%6; 3?LI
Š ŒC 3UIJ €د%من `ر,اسم هی;رت ه& gین ‹K
$یرتر%ه6م هلمج نH B" ا7ر" {رg& یاC+=4یا7 B"
]اس رد را& $ی4س=ن WیمGس" aلدن" یاCرهA 3?S8 ŒC
]اس رد Kد را& د%من ندید 3?S? Š ŒC 3UJ8 – 3UJ?
اC`رایB $ی" Kامت رد Wد%من +میgع اCر%6; $ی" ه& ‹K
د"ری" ه& Qد%من QدCا6م qیدgن B" "ر ی!ید g;"رم
رد ه; +س" هج%ت O&ا9 W+س" ه4^"در7 …رد ین"ر!=س
یcیا4ن اC.Gت اcنH رد +س" ه4A"Tگ Kد9 ی!یمBرس رC
€+س" ه4A"Tگ یاج ه& "ر
]اس رد 3?SD Š ŒC 3UJ8 رد"ر& +ATگرد B" د<& ‹K
ی!سP یل<ل"د*ع دیس ر4;د Zگرg& Y O; ریدم ن"%!ع ه&
دن y نا4س5!Cر, +ی%•ع ه& ر%-!یمC WدA :ا=4ن" —امل<ل"
]اس رد h6مد 3UIL رد نامهم دا4س" ن"%!ع ه& دمHرد
B" یملع •Pا*م ین"ر!=س د"ری" +هج h6مد Qا56ن"د
€دمH Oمع ه& `%عد ی
]اس رد 3?SD Š ŒC 3UJ3 یا•ع" B" ی)ی ن"%!ع ه& ‹K
"ر aسrم ی"ر%A Ÿ-& همر)م یه)م رد یمGسe" (لا<ل"
Qا56ن"د یلاع ی"ر%A +ی%•ع ه& $ی!}مC دA :ا=4ن"
]اس رد دمHرد Qر%!م یه!یدم یمGس" 3UIU ه& K
Wد!C یلامA +یe ی!ید `امیل<ت `أیC aی‡ر ن"%!ع
€دA :ا=4ن"
اCی&%^ B" W+A"د ر%•P ر[م رد دا4س" ه; ینامB
:+1گ $ی!N را[4^" ه& WKدیسر7 ی B" ر[م $سا#م
رگ" m%[^ ه& ناناملسم ا& +*#م W$ید W"د^ ه& نامی"
€یدیل%ت یاCرا; `ر'; Wرد2 tرA Wیلد Kرن WدAا& بیر>
Qر1b "د4&" WKدیسر7 ی B" ر[م بیا<م اCید& B" awس
W+سرد ZA%7 Kدع ی&اcPی& :د"د Fسا7 awس W+,ر
$4,رگ Qدیدان `Gcم اCهمانBر رد ]T4*م یاCa)ع
ر& +R,ا#م Kدع Wاملع ی%س B" `امر#م B" ی•<&
یری7 WدایB دجاسم (>ر یلع دجاسم رد +عامج یاCBامن
€:ر> ندمت B" هناCاگHان
رد W+س" $ی>رد رCاRم $مAد $س#ل"%&" WKرد"ر&
فل)ت Wد!;یم +یاعر "ر یگداس jاA%7 j"ر%^ W…ا*ل
ایند ]ام ه& یگدنB رد Wدر"دن +سد "ر دایB `ا1یر6ت
B" رتeا& راگدرر7 ر& .دام4ع" W+سین Oیا9 یABر" sیC
O'مل" :ر0 اCرا& Q"ر رد ." یر"دیا7 W+س" gیNرC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JL ﴾

mG^" Wدنریم +س)A ن"ر5ید ه; ی-ی"رA رد +س"
€+س" یBری7 gمر hیمع
$س#ل"%&" WKرد"ر& B" B%!C ام" Wدی6; "B"رد ه& $=س
€(415ن "ر اCی!41گ Kامت
0=ابر: .مXا
cیر: ر4?xا داتسا
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JS ﴾

MدA ییاCنایB هN Oم#4م ناهج Wناناملسم \ا-#ن" ا&
Š 3 ‹
NلF 2<سلا# O<%لا# نيملاعلا Mر هلل .محلا
امQ •ملس# •راب# ه6ح=# هلآ NلF# مSرmلا هل9سر
!.عب
ه; $ی" B" Kد!سر^ ]ا#A%^ یم"رگ +*سا!م اc!ی" رد
€(Cد :"%ج Wد%من tر-م نامیم"رگ رد"ر& ه; "ر ی6سر7
QدCا6م "ر Kدرم فلrم qی ه; یما5!C +س" ی<ی*b
Wد!ی%گیم $=س ." یملع .Gت B" :ا4; B" ه; د!;یم
Wدریگیم qین ]ا, ه& "ر رم" $ی" دی%گیم …اwس "ر "د^
{رg& +یلا<, رد ه; gیNان فلrم qی ن"%!ع ه& gین Qد!&
ی42ر, $ی!N ندA(C"ر, B" W+س" Qد%& (یهس یمGس"
+یا!ع m%[^ ه& WK%Aیم ]ا#A%^ ی6سر7 $ی!N tرb
یملع •Pا*م ه& QاگH یاCناسن" ی5!Cر, ر
z
69
یملع g;رم (هنH یملع یهسسrم qی رد نا6ندمHدرگ
رد Qدج رد gیg<ل"د*ع qلم Qا56ن"د د!نام یگرg& ی5!Cر,
K"ید!سر^ |dا& ه; +س" ی<ی*b W…دقم $یمBرس $ی"
€د%Aیم
ه4A"دن /Gb" هسلج $ی" رد ن"ر0اP B" یرایس& دیاA
یس اه!ت Qد%& (تا1یلأت Fیرات Bا>H :ا4; $ی" ه; د!Aا&
B" رت(هم یلی^ /%0%م WKد%& ه4A"Tگ رس +67 "ر ]اس
رد ی!یمBرس رد ی!
¢
س $ی!N رد $م ن%N یدر, ه; د& نH
B" رد ر%-!یمC یمGس" _!Cر, B" رد KGس" g;رم B"
KدمH ایند ه& د!C رد $م WدB"درw& نH یسرر& ه& ی&رع نا&B
W(4A"دن د!C B" iرا^ یر1س sیC WKدA {رg& اج نH رد
Wد%مر, +یا!ع hی,%ت ]ا<4م دن"د^ ه; ی;را*م ر1س $یل"
]اس رد ŽP ر1س 3UEL د<& ا

*یرقت ]اس راهN ای هس ی!<ی
qی |9" رد :ا4; $ی" فیلأت €د%& :ا4; فیلأت B"
ا

4قیقP (4A"دن "ر نH یگدامH ه; د%& یملع یی%ج"رجام
دیا& "ریB •د%& ا

م4P یملع `راسج Wد%*ن یملع +Pا9 رگ"
ی"ه6یدن" ا& $م (ل9 B" ر4گرg& یمل9 ا& یع%0%م $ی!N
رتینe%b ی"ه&رcت ا& $م یه6یدن" B" رت|یس بت"رم ه&
"ر ه}نH ]ا<4م دن"د^ ام" WدAیم ه4A%ن $م یه&رcت B"
€دCدیم Kاcن" "ر نH ریgگان WدCد Kاcن" دAا& ه4س"%^
3
Š …راŒŒم QاŒŒم رد یدندا4س" "ر (هم ین"ر!=س $ی" •‹ 3USL رد K
ن"دا4ŒŒس" نای%cŒŒ6ن"د ر%ŒŒ•P QدŒŒج رد gیg<ل"دŒŒ*ع qلم Qا56ن"د
:اŒŒ4; ن%ŒŒم"ری7 O*9 B" "ر ." ین"ر!=س /%0%م نانH Wد%من د"ری"
W.ر%ه6م ن1ملUUسملا طاUUطحناب ملاعلا رسخ اذ ام $ŒŒیی<ت
اŒ& ین"ر!=Œس $ŒŒی" +,ریT7 "ر ناA`%عد gین دا4س" Wدند%& Qدر;
€د%من د"ری" +س" QدA Qدای7 ر"%ن B" ه; "ر .Bر"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ JU ﴾

(هم $ی" Kاcن" ر& "رم در" یس; Kدر;یم ر), Qر"%مC
(4سن"%4ن ه; (4A"د ر[م Qدی}ی7 …اسP" Wدن"ریم %لج
:راcت Kدر;یم `ر%6م (لقع ا& رگ" W(&ای ه*ل> نH ر&
W(4,رگیم رRن رد "ر ناگد!سی%ن یملع Qا5یاج ن"gیم
اCر "ر ه6یدن" $ی" KدمHیم Bا& را; $ی" B" ا

م4P
{رg& یاملع ا& "ر /%0%م رگ" ی4P WKد%منیم
ا

م4P W(4A"Tگیم نایم رد رRن بPا2 ناگد!سی%ن
$ی!N ه& در B" "ر Qد!& دند"دیم ی1!م `ر%6م
د%& $ی!N ری^ ام" Wد!4A"دیم Bا& یر), یملع یه;ر<م
]ا*9" دم#م ر4;د ه}نا!N Kدر)ن `ر%6م یس; ا& ه;
ا& ه6یمC ه; +سین نH رد ری^ƒ :دی%گیم @ر<م رعاA
را!; "ر Oقع در"%م B" ی•<& رد Wییامن `ر%6م +لقع
(سcم "ر …رت +لقع jانر-^ یاCه!#2 رد "ریB •ر"Tگ
€„دCدیم ی1!م `ر%6م jانر-^ :راcت رد دیامنیم
ا& /%0%م $ی" ن%م"ری7 ه; د%& $ی" رد tG2 (!;یم ر),
€Kدر)ن رRن ]دا*ت د!C {رg& ناگد!سی%ن املع
نامB نH "ریB •د%& jدن" Bاین در%م |&ا!م /%0%م $ی" رد
یاCر%6; ا& د!C \ا*تر" د%& qیدgن Kد یناهج _!ج ا&
B" ی;دن" ر"دقم ه& د%& QدA |-9 یددP ات ی&رع
یاCر%6; رد ه; ی5!Cر, ی=یرات |&ا!م یملع •Pا*م
W+A"د د%ج ر%, ه& ر[م رد m%[^ ه& ی&رع
$ی" ه& K"د9" رد Qد!& ف2 $ی" ا& ام" W+A"د یسر4سد
B" ای%گ Kد%& ر"د" ه)ل& W(4A"دن د%^ B" یرای4^" (هم
ی&ا4; /%0%م $ی" رد دیا& :دAیم ه41گ $م ه& نرد
€د%A ه4A%ن
B" یرایس& یگدB+15A هج%ت بلج Oم"%ع B" ی)ی
:د%& نH یرا)4&" QBات /%0%م W:ا4; $ی" ه& +*سن Kدرم
ایH „Mدید ییاCنایB هN ناهج Wناناملسم \ا-#ن" ا&ƒ
نا!N ی"ر"د یناهج /ا0" +A%نرس رد ناناملسم
رد ناهج :+1گ $ی!N د%6& ه; د!4سC یقیمع \ا*تر"
ای M+س" QدA ییاCرر0 هN Oم#4م ناناملسم \ا-#ن"
+سد یcیا4ن هN ه& ناناملسم +,ر6ی7 ا& ناهج ه; $ی"
Mد&اییم
ناناملسم د!4A"د `داع Kدرم نH B" O*9 نامB نH رد
اC+م" اC+لم ر5ید O'م ی4م" ی4لم ن%N ا

,ر2 "ر
+لاسر ی"ر"د اهنH ه; $ی" $4,ریT7 ا& (C نH Wدنر5!&
$یقق#م ناگد!سی%ن نا^rم یQ%یA "ریB Wد!4سC یت%عد
ر2ا!ع ن%N یر[!ع "ر ناناملسم ه; +س" Qد%& نHر&
د%^ ه& :ا4; $ی" فلrم ام" Wد!ن"د& ر6& /%ن ی!& دد<4م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LD ﴾

B" درT5& "ر, ه4ATگ K
z
%سرم ددP B" ات د"د `•رج
:رع $ی& رد Qد!سی%ن :ا4; ر& ه; یدیلقت :%جراN
ناناملسم ]G^ B" "ر ناهج دیHرد Wد%& QدA Oیم#ت (cع
دید qی Wد!تا14م (Cا& یلی^ هیرRن د $ی" Wدیامن ی&ایBر"
اCد"دیر ]G^ B" Wناهج ]G^ B" ناناملسم ه; +س" نH
$ی" رد Wدن%A ه4سیر5ن WدیHیم دید7 ناهج رد ه; یتe%#ت
Qر"%مC ر5ید یاC+لم ن%N Wد!4سC ی4لم ناناملسم دید
رd" Wد4,"یم oا1ت" ناهج رد ی"Qدر4سگ p-س رد ه}نH B"
ی&ایBر" "ر ناناملسم دید $ی" ا& ه; یناقق#م €دنریT7یم
ه& ناناملسم ه; د!4سC نH ی%c4سج رد Qر"%مC Wد!یامنیم
ا& G

'م MدندA ینایB هN Oم#4م ه'یداP نG, ب*س
+•هن ا& +م%)P نG, “"رقن" ا& W]%#ت نG, ندمHدید7
ناناملسم MدندA ینایB هN Oم#4م نانامسم :ر> دیدج
رر•4م ردقN یماRن یسایس Wیدا[49" رق, ب*س ه&
نH B" ناقق#م Qر"%مC ه; ی4!س K%سرم یQ%یA MدندA
ریقP ه& ]ا<4م دن"د^ ام" Wد%& $ی!N Wدند%منیم Qدا14س"
(سی%!& ی&ا4; ه; $ی" ر& (4,ای رد2 t"ر6ن" د%من Kاهل"
هN Oم#4م ناناملسم \ا-#ن" ا& ناهجƒ ن"%!ع $ی" +#ت
Oماع qی ن"%!ع ه& ناناملسم ای%گ „M+س" QدA ینایB
ه& دد#م هن د!4سC ناهج Kامت ر%م" رد رdrم یناهج
ف6; /%0%م $ی" €یسایس ییای,"رkج mا^ یهق-!م
B" یرایس& هج%ت +سن"%ت ه; ی4لع $م رRن ه& د%& دیدج
بلج فلrم ی5&رcت (; ی4عا•&ی& د%ج ا& "ر Kدرم
فیلأت ه& +سد ه; +س" Qد%& رbا^ $ی" ه& هن Wدیامن
.ریRن ر5ید یاCاج رد ر[م رد ه; +س" QدB ی"QBات
بلج :ا4; +یل%*قم gمر ه)ل& W+س" Qد6ن ه4Aا5ن
"ر /%0%م فل%م ه; +س" Oیلد $ی" ه& ناگد!ن"%^ Kام4C"
•+س" Qد%من یسرر& ر5ید ی"هی"B eا& ی#-س h," B"
ریسم رییkت ه& "ر Fیرات ه; ی4م" WKGس" +م" p-س B"
(لع رد KgیNان +عا•& رق, ه& @"ر4ع" ا& $م €در"دیم"
$ی!N فیلأت ه& "ر Qد!& ه; Kر"g5ساwس "ر "د^ W_!Cر,
ات د%من ف-ل Qد"د hی,%ت ینامB ی!س $ی!N رد ی&ا4;
ناهجƒ ی"QBات q*س ا& یدیدج یهیPان B" "ر /%0%م $ی"
„M+س" QدA ییاCرر0 هN Oم#4م ناناملسم \ا-#ن" رد
€(Cد ر"ر9 •#& در%م
:+1گ $ی!N ن"%4& ه; د!4سC ی4ی<0 رد ناناملسم ایH
ایH دCدیم +سد B" "ر یgیN اهنH \ا-#ن" ا& ناهج
ا& ناهج :+1گ ن"%4& ه; د!4سC ی#-س رد ناناملسم
یه2رع B" ناA$4,رگQرا!; +س)A Wی!ی6نبقع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ L3 ﴾

Kر"د (ی& $م M+س" QدA یتراس^ Oم#4م یناهج یر*Cر
ه; یناس; ناملسم ناگد!سی%ن B" یرایس& ه; (سرتیم
$ی!N Wدند%& یدد<4م h&"%س (هم |0"%م ی"ر"د
ر& KGس" Fیرات /رA ا& ه; ییاC_!ج |9" رد €د!6یدناین
دیدج Oسن ه; ی"یرا&د%^ان QدA Oیم#ت ناناملسم
B" یرایس& W+س" Qدیدرگ نH راNد Qدر)لی[#ت Oسن
یهی•9 ه& "ر ناناملسم یهی•9 Wد%& ه4A"T5ن "ر ناقق#م
ناناملسم ه; د!A"د!7یم $ی!N Wد!یامن v*ترم +یناسن"
Wدن" فی<0 دن" ریق, ناناملسم Wاc; یناهج یر*Cر اc;
رdأ4م دیدج یاC:Gقن" B" Wد!4سC :ر> K%)#م Qر"%مC
+A%نرس ای ناهج +A%نرس در"د نا)م" ر5م Wدن"
ه4A"د \ا*تر" ناناملسم نای; +A%نرس ه& +یر6&
MدAا&
ه; د!4A"دن را& نامB نH رد Kدرم B" یرایس& WیرH
ه; د!Aا& ی54سیاA Kاقم W+یمC" $ی" ی"ر"د ناناملسم
ی"Qد!سی%ن ی"ر& ای د%A ]ا*ند نانH ن%م"ری7 ی'#& $ی!N
+یر6& ناهج `راس^ ن"gیم B" ه; دAا& ه4A"د نا)م"
€دیامن •#& ناناملسم \ا-#ن" ب*س ه& ر2ا<م ناهج
نH رد hیق#ت د%& ر"در%^ر& ی2ا^ +یمC" B" /%0%م
د%من qم; ]ا<4م دن"د^ ام" Wد%& یملع یی%ج"رجام یع%ن
یه!یمB رد "ریB WKد%من فیلأت یلد د @%^ ا& "ر :ا4;
W(4A"دن ین"د!N یه&رcت ی&رع نا&B ه& m%[^ ه& فیلأت
Qد%م!ن ر1س ی&رع ر%6; sیC ه& :ا4; $ی" فیلأت B" O*9
:ا4; $ی" فیلأت B" د<& ]اس Ž!7 ای راهN ه)ل& WKد%&
یه-&"ر ی&رع نا&B ا& K"ه-&"ر WKد%من `ر,اسم
Oی2" K%لع g;رم B" ه; د%& ی"Qد!ی%ج B%مHZن"د
رد ه4A"د هل2ا, یلی^ ی&رع _!Cر, یمGس"
€د%& QدمH ایند ه& +سد رد ی"هق-!م
ی49 ام" Wدن"د^ "ر Z&ا*س" Wدیامن Qد"ر" "ر یgیN Kاcن"
W$ی"ر&ا!& €دیامر,یم +یا!ع `رد9 نHر& د!;یم (C"ر,
€د%& QدمH ایند ه& +سدرد
]%*9 در%م :ا4; ای" WKدAیم ددر4م اC+9 ی•<&
]ا*ق4س" در%م ایH Mری^ ای د%Aیم |9" ناگد!ن"%^
یمGس" +سرد O,ا#م m%[=ل" یلع ی&رع O,ا#م
نH ی,ر<م +هج "ر :ا4; B" ی6=& M+,رگ دC"%^ ر"ر9
رد فیلأت ر6ن $مcن" aی‡ر $یم" دمP" ر4;د +مد^
]%*9 در%م ه; (4A"د BرH "

دیدA WKدا4سر, ر[م
ه; یر[م ر%ه6م ŸCد!سی%ن WیمGس" {رg& یQد!سی%ن
یهلسلس m%[^ ه& ZیاC:ا4; 0ح+ # 2<س}ا رE&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ L8 ﴾

2<س}ا ر"ر9 Wد%& ی2ا^ +یمC" ی"ر"د یملع O,ا#م رد
€دریگ
رد ه; Kد%من +,ایرد نا6ی" B" یس"همان یBر ناهگان
"ر :ا4; B" ی"هن%من ریقP بی>رت hی%6ت $م0 نH
Kدا4سر, "ر :ا4; B" ی"هن%من Wد%& Qد%من +س"%^رد
فیلأت $مcن" vس%ت نH VاN :ا4; ی"%4#م ر& ین نا6ی"
د%من +ق,"%م Wد%& ر9 ¢rم (هم ی!مcن" ه; همجرت
یترد9 نا!N ی"ر"د هنا1سأ4م ه; +A%ن :ا4; ر& ی"هم9دم
{رg& hق#م Kاقم رد Wنا6ی" O'م یدر, B" Qد!& ه;
B" :ا4; ر6ن VاN ام" €د%*ن W(4A"د راR4ن" یمGس"
یملع O,ا#م ه& :ا4; ات دA •عا& همجرت فیلأت $مcن"
دیم" ر%[ت gگرC ه; د%& نا!N نH B" ]ا*ق4س" د&ای Q"ر
€(4A"دن "ر نH
ا& ناهج :دنامیم ی9ا& Zسر7 $ی" :"%ج ن%!;"
M+س" Qدیدرگ ییاCرر0 هN Oم#4م ناناملسم \ا-#ن"
qی ی"ر& O)6م یاCرا; B" ی)ی دین"دیم ه}نا!N
نH ی"ر& Qدر; فیلأت "ر ی&ا4; ه; +س" $ی" Qد!سی%ن
@ر2 نH یر "ر یدیدم +9 Qدی6; یر"دی& اه*A
W+س" Qد"د ر"ر9 هج%ت در%م "ر یگرg& |&ا!م +س" Qد%من
(A%;یم (ن"%ت دP رد Qد!& Wدیامن ه2G^ هقی9د د!N رد
ه; +س" $ی!N (C hP (Cد ه‡"ر" "ر o%, Zسر7 Fسا7
+قیقP رد €دCد Fسا7 Zسر7 $ی" ه& W/%0%م یQد!سی%ن
." یی"ر"د $یر4ه& "ر .رC%ج ناناملسم \ا-#ن" ا& ناهج
B" "ر ZABر" +س" د!مBاین نH ه& "

دیدA ه; ه}نH "ر
ه; د!4سC یناس; اه!ت ناناملسم "ریB •+س" Qد"د +سد
ه& ناهج ه; یمهم @دC اق& یگدنB +9ایل ی%!<م .Bر"
€دند%من ه0رع ناهج $ی" ه& W+س" +;رP رد نH ی%س
Qدیر,H هN ی"ر& ی4سC $ی" M+سیN یگدنB ییاهن @دC
هN ه& دن"د^ "ر دد<4م دایB Oیاس $ی" M+س" QدA
"رN M+س" Qدیر,H Qدین"درگ ر64!م ا•, رد یر%•!م
ه<ید ه& یناسن" Oقع رد "ر {رg& `رد9 $ی" دن"د^
رد "ر یر6& (هم یاCرین $ی" دن"د^ "رN M+س" ه4A"Tگ
اه!ی" Kامت M+س" ه4A"Tگ یاج ه& ناسن" +<ی*b
د!4سC یناس; اه!ت ناناملسم هج%م +س" ییاCZسر7
Oیل#ت ریس1ت د!ن"یم "ر یر6& +یا2%[^ $ی" ه;
+لاسر OماP ه; د!4سC یناس; اه!ت ناناملسم €د!یامن
—ای*ن‘" (تا^ ه; ی4لاسر Wد!4سC یهل" l ناناملسم ه&
$ی" د!ن"%تیم ه; د!4سC ناناملسم ا

!یقی +A"د ین"Bر"
"ر ناهج دن"د^ ه; "ر ریگ"ر, |یس Whی9د tرb
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ L? ﴾

نH B" Qدا14س" +هج "ر ناسن" +س" Qدیر,H نH …اس"ر&
W+س" Qد"د ر"ر9 د%^ $ی6ناج $یمB رد "ر " Qدر; hل^
:د!یامن هیgcت ریس1ت
﴿  ž [ ·
´ 
·´´  ž
` 
[ `  ﴾
ƒ یهمC œ اCQ%; $یمB اCنامسH ر& "ر +نام" ام
.ریT7 B" ›اهنH ی5لمجœ W(ی4A"د ه0رع ›+قل^ ناهج
› ه; $ی" ]اPœ دندیسرت نH B" دندر; یر"دد%^ +نام"
+,ر نH را& ریB ›ناهج یه&%cع" $ی"œ ناسن" „ €
دŒŒن"د^ "رŒŒN MدŒŒیدرگ +ناŒŒم" $ŒŒی" OŒŒماP ناŒŒسن" "رŒŒN
:دŒŒŒŒŒŒŒیامر,یم ]اŒŒŒŒŒŒŒ<4م ﴿ `  
 ` ﴾ "ر نا54ŒŒŒŒŒŒŒŒAر, "رŒŒŒŒŒŒŒŒN
دŒŒند%من “"رع" Wد%من نانH B" ه; یهل" ]"rس ه& ند"دFسا7
﴿ .´  ` ´ 
[ ` . 
 `´ ±' ·
  '
 ` ´
 ﴾ !OرJ6لاz †a Š †† | €
ƒ ی"ه4^%مH ام ه& ه}نH gج یgیN ام š%ت یCg!م
šKدH ی" :د%مر, ›دن"د^œ €یمی)P ان"د %ت W(ین"دیمن
$; QاگH اCQدید7 ›$ی" ر"رس" m"%^ œ اCKان B" "ر نانH „ €
دن"د^ بناج B" ناسن" +,G^ یهل" +,G^ B" @دC
د!4سC یتe"rس Wدنر"رس" همC اه!ی" M+سیN ]ا<4م
Kامت ه& :ا-^ د!4سC یتe"rس (هم یلی^ ی"ه6یر
€نایناهج
دیا& Wنا^رrم نا,%سلی, Wن"د!م6یدن" W{رg& ناقق#م
"ر یی%5=سا7 ن"%ت gگرC ام" Wد!Cد Fسا7 `e"rس $ی" ه&
@دC د!!; jرد "ر ینامسH +لاسر ه; $ی" ر5م Wدنر"دن
:د!مه1& W+س" QدA hل^ نH ی"ر& ناسن" ه; "ر یمهم
﴿ . 
± ` . ±
´   · ﴾
!'9/م‚ملاz __v | €
ƒ ه& (ی" Qدیر,H Qد%هی& "ر امA ام دی"Qدر& نامگ ایH
šMدی%Aیمن Qدن"درگ Bا& ›:ا4; :اسP ی"ر&œ ام ی%س „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LE ﴾

ه; ییام<م Wی4سC یام<م Wیر6& یام<م $ی" ن
z
د%6گ
ا& ر5م W+سین $)مم Wدر"دن د%ج نH B" ر4گرg& رتhی9د
Qدیgگر& نH ی"ر& ناناملسم ه; یتدای9 +لاسر jرد
W(یدر; jرد "ر ناناملسم Z!یر,H B" @دC QاگرC WدندA
QاگرC Wدر; (یC"%^ jرد gین "ر ناهج +قل^ B" @دC
hیرb B" $یمB ه& نامسH ای نامسH ه& $یمB "رN (یدیمه,
"ر ی,دC یناسن" +,G^ gمر W+س" QدA v*ترم یP
نH ی%س ه& دیا& نا)م نامB رC رد یر6& یاCOسن ه;
€دیمه, (یC"%^ WدنرH یر
ی4ی<0 هN ناهج دند%&یمن ناناملسم رگ" Wیر"
|یس یا•, $ی" Wی<ی*b ر"رس" Kامت ناهج $ی" M+A"د
gی5ن"+15A `ا;ر#ت اC+;رP $ی" Wرا&ر7 ی4سC
Kامت Wدند%&یمن ای*ن" یمGس" +لاسر رگ" Wیناهی; `رد9
Wدند%می7 یر6& یاCOسن ن%!;ات ه; یریسم رCاRم $ی"
`ریP همC €د%&یم •%7 ی!=س @دCی& یر1س
$ی" €د%&یم یگد%هی& •*ع Wداس, ین"درگرس WیC"رمگ
یمGس" +لاسر Wدیامنیم ریس1ت "ر ی4سC ه; +س" KGس"
+یا2 +س" QدA ه4A"د ین"Bر" ناناملسم ه& ه;
یgیN اه!ت WدندA :ا=4ن" نH ی"ر& ناناملسم ه; یناهج
ه& ناهج ه; "ر ی,دC یر6& ریسم $ی" دن"یم ه; +س"
ه; یما5!C €دیامن ریس1ت W+س" +;رP رد ن" ی%س
یر*Cر یه2رع B" دند%من ی!ی6نبقع ناناملسم
jرت "ر Zی%^ یداAر" یر*Cر Zقن دندر; یریگQرا!;
B" ه; دیدرگ ی6P یل5!ج ه& Oید*ت ناهج Wدند%من
یاC_!ل7 jانر-^ ن"ریA Wی6P Qدنرد `ان"%یP
€+س" ر7 WراC یاC_س Z; QBB یاC{رگ WQد!6;
$ی" رد اC+م" W+س" (;اP O5!ج ن%نا9 نH رد ه; یل5!ج
نا7%N ه; د!4سC ید!1س%گ یاCهلگ ه& هی*A ناهج
WدنرHیم یر د!Aا& ه4س"%^ اجرC Wدنر"دن ام!C"ر
Wدر"د رای4^" رد ه; یت"gیهcت ا& ناهج $ی" رد +یناسن"
]امیا7 دهC"%=& "ر هNرC ه; $ی5م6^ +س" یلی, د!نامC
د6;یم "ر Qا!گی& ]ا1b" ه4,ر6ی7 `"gیهcت ا& Wدیامنیم
د%&ان "ر یرامAی& یاCناسن" د!;یم بیر=ت "ر اCهیر9
€دن"درگیم
B" ناناملسم ه; یما5!C €در"د ی4ی<0 $ی!N :ر>
یلی, ن%N :ر> Wدند%من یریگQرا!; ناهج یر*Cر
یری6مA ه; .%Cدم یناسن" د!نام Wدیدرگ $ی5م6^
$ی" دن"دیمن در"د +سد رد "ر یgیت ی%9اN ای Qدنر&
ی4سC $ی" ین"دا&H W+یناسن" |1ن +هج رد "ر Qدنر& tGس
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LI ﴾

ی4=&د& $ی" Kامت Mدیامن ]ام<4س" هن%5N W+یر6& +مد^
Zی%^ یر*Cر Zقن B" ناناملسم ه; +س" +هج ن"د&
:د!4,رگ هل2ا, +یر6& ]ا*9 رد ناA(هم +یلrسم
﴿   `[
   ` Q ´  ·
 ´ · 
´ ´  [·  ﴾ "آz
!'ارمF __v | €
ƒ اCناسن" ی"ر& ه; دی4سC ی4م" $یر4ه& ›دم#م ی"œ امA
ر)!م B" یهن @ر<م ه& رم" ›ه; K"دامœ دی" QدA Qدیر,H
دیر"د نامی" "د^ ه& دییامنیم „ €
ا•ع" B" +&این ه& ه; Zی%^ ین"ر!=س رد $م
یمGس" Qا56ن"د رد `%عد aن"ر1!; رد ر0اP ناگد!یامن
qی ی4'<& ه4ATگ ن"ر*مای7 +'<& :(41گ WKدر; د"ری" ه!یدم
"د^ ]%سر +'<& ام" W+س" Qد%& ه*ناج m ه*ناجد ی4'<&
W+س" +'<& ا& نامgمC ر*مای7 +'<& :+س" Qد%& نرقم
:+س" ه4,رگ `ر%2 +'<& د a7 3 ه& ر*مای7 +'<& •
W+م" ی%س 8 €ر5ید یاC+م" ی%س ه& +م" +'<& •
:دیامنیم QراA" ه4)ن $ی" ه& gین ]ا<4م دن"د^
﴿   `[
   ` Q ´  ·
 ´ · 
´ ´  [·  ﴾ €
یgیرهمانر& O*9 B" QدA Qدر"رد ه; +س" ی4م" $ی"
+•هن Qد%*ن ی,دا[ت .د%ج gگرC W@دC ا& QدA
Qد%*ن ”#م ی
z
=یرات د"د^ر qی هج sیC ه& Zجر^
€یهل" +س" یریدقت QدA یgیرهمانر& ه)ل& W+س"
:دیامر,یم ]ا<4م دن"د^
﴿   [
 [  ´ ﴾ !5اس/لاz
_†v | €
ƒ دیBاس ه6ی7 یرگد"د šدی" QدرH نامی" ه; یناس; ی"
دیA%)& د"د ]دع یهما9" رد „ €
رتpیر2 د!4سC +ل"دع ه& $یم‡ا9 ناناملسم W$ی"ر&ا!&
"د^ ]%سر ه; +س" pی#2 •یدP رد ه}نH m ه& :ا-^
B" ی"هلی*9 ی%س ه& ای دا4سر, $می ه& "ر نانH ه; ید"ر,"
:د%مر, Oیا*9 ƒ ن
f

i
س

ع
f
م
o
ا9H oع
f
6
g
G o م
g
ل
f
#
f
ن
f

i
س

ي
f
م
o
م
g
ت oH gعi ب
o

€„ریگ+=س هن دی" QدA Qدا4سر, ریگناسH امAƒ
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LJ ﴾

+'<& :+س" ه*ناجد +'<& اه!ت یدم#م +'<& W$ی"ر&ا!&
ه&ا#2 €+س" +'<& ر*مای7  jرد "ر +قیقP $ی" ا

قیمع
Wد%& یراج نا6یاCنا&B ر& فل)ت ند& دند%& Qدر;
ن%69 Qدنامر, (4سر ه& :ا-^ رماع $& ی<&رع ه}نا!N
:+1گ …را, ƒ ا/ fH fع
f
ت fب
g
ا ه
o
ل

لا „ Qد%من n%<*م "ر ام دن"د^
šری^ W(یدر; Kای9 ای W(یدمH رد ام +15ن +س" ƒ ه
o
ل

لا
O
i
د
f
ا6
f
Fi NلZ
i
د
i
ا6
f
عi لا O
i
د
f
ا6
f
Fi ن
g
م
i
5 f ا:f ن
g
م
f
n
f
ر
i
pg / oل i ا/ fH fع
f
ت fب
g
ا
7
o
.
f
X
g
#
f
ه
i
ل

لا eلQ „ €
W+م" Wد!4سC n%<*م ناناملسم ن%N ف2 $ی" ا&
Wر6& +ی"دC داAر" +هج QدA Qدا4سر, +س" ی4م"
a7 W+س" ری^ ی%س ه& ناهج یر*Cر Z4'<& B" @دC
+یلrسم $ی" WناA+یلrسم B" ناناملسم $4,ر Qر1b
ه4A"د ین"Bر" اهنH ه& دن"د^ @رb B" ه; {رg& (هم
+س" ی"یدˆ"رت W{رg& +س" ی"ه<جا, W+س" QدA
W+سین jرد O&ا9 gگرC ی54^اس یاC…ایقم ا& ه; یناهج
یسایس یاCه[م=م WیC"رمگ رد ناهج ه; +س" Oیلد&
:دنBیم ا7 +سد یgیرهمانر& یندم Wیتدیقع
﴿ .`  
    ´
± i ± [ ´
`  ´  
´ [ ·  ﴾ !ر9/لاz `„ | €
ƒ +سد QاگرC Wه4,رگ یاج یر5ید B"ر,ر& ی)ی ی)یرات
ه; یس; Wد!ی*& "ر نH ه; +سین $)مم WدرHرد ه& "ر د%^
در"دن یر%ن " WدAا& Qد"دن ر"ر9 " ی"ر& یر%ن "د^ „ €
W|*!م qی gج +سین ی<*!م یCاگرین sیC ر%ن ی"ر&
یاC+لاسر یهل" +ی"دC |*!م W+س" یP |*!م نH
اهنH ه& |*!م $ی" ه; د!4سC یناس; اه!ت ناناملسم €ینامسH
Oی2" |&ا!م $ی" ه& "ر نانH ا

,ر2 دن"د^ Wدر"د mا[4^"
B" ناناملسم ه; یما5!C ام" W+س" Qدن"درگ @ر6م ی!ید
دند%من یرا5ن" Oهس دندر; یلا^ هناA ناA یه1یf
د%^ $ی" ه;Š د!یدرگ ]%k6م د%^ ه& دندA ریگرد (Cا&
دند%من +یا)P "ر نH نا^رrم ‹ینe%b +س" ی"ه[9
ر^أت :ا*س"ƒ Kد :ا& رد „رس^ "‚ امƒ :ا4; رد gین Qد!&
نانH B" "ر یر*Cر دن"د^ WKد%من نای& G

[1م „$یملسمل"
W+س"د^ $یم" qین ناگد!& ن
z
H B" $یمB "ریB Wدنا4س
€دیدرگ Bا>H +یر6& ی4=&د& ه; د%& اc!ی"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LL ﴾

دیا*ن Wد!4,اتر& یر یر*Cر B" ناناملسم ه; "ر یBر
W$یرتqیرات ن
z
"%!ع ه& دیا& دیامن .%م"ر, ناهج
€د!; دای نH B" Bر $یرتQایس $یرتa#ن
ا& ناناملسم \ا-#ن" ا& ناهج `راس^ +یا)P د%& $ی"
نا4ی"ر& "ر :ا4; G

ما; (C"%^یمن $م €]امج" را[4^"
امA ات W:ا4; ر& +س" یملf د%^ $ی" ن%N •(یامن ه2G^
$ی" رد (!=س د!NرC €دییامن Qدا14س" :ا4; B" ا

میق4سم
هج sیC ه& ه; +س" یهید& Wدی6; "B"رد ه& •#&
رد +س" ه#12 د2راهN ددP ه; "ر یع%0%م (ن"%تیمن
€(یامن ه2G^ +عاس qی ای هقی9د د!N ین"ر!=س
€:ا4; (C $ی" امA $ی" W$ی"ر&ا!&
\ا-#ن" ا& ناهج `راس^ B" W$=س +یاهن د%& $ی"
+,ر6ی7 رد ناهج د%س ا& (ید%من /رA ناناملسم
در"د `رد9 ]ا<4م دن"د^ W(یدناسر نایا7 ه& ناناملسم
نH B" Kدرم "ر ه}نH دیامنیم $)ممان دی<& "ر ه}نH
€دن"درگ $)مم WدندA دیم"ان دندی6; +سد
$f ي
g
6
i
س
h
لا r.
i
(
g
S
f
9
f
4o #
f

h
ح
f
ل
g
ا "o 9J
o
S
f

f
اع
f
G f ه
o
ل

لا#
f
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LS ﴾

MدA ییاCنایB هN Oم#4م ناهج Wناناملسم \ا-#ن" ا&
awس یر*Cر رد ناناملسم یما;ان "gن"
/%ن B" ی"Qدید7 یگدنB را; یه!#2 BاناA ی!ی6نبقع
اC+لد اC+م%)P “"رقن" اC+م" اC+لم \ا-#ن"
B"ر, اCندمت ندAQدیNر& Wنا#تا, ناCاA +س)A
€+سینWیسایس یاCدر,
oا1ت" `ر'; ه& `e%#ت هن%!ی" ]ا'م" ی4م" رC Fیرات رد
$ی" ام" Wر46ی& بت"رم ه& +یر6& ناهج Fیرات رد د4,"یم
B" یدایB یاCهن%من (>ر یلع ‹ناناملسم \ا-#ن"Š هdداP
€د%& gی5ن"+15A ریRنی& ی"هdداP Wnد"%P /%ن $ی"
(C هن +A"د mا[4^" اC:رع ه& هن Fلت یهdداP $ی"
هNرگ" Wدند%& ه4,ریT7 "ر KGس" ه; ییاC+م" اC+لم ه&
یاC$یمBرس اCر%6; Wیدد<4م یاCOسن اCن"دنا^
یر6& یه<جا, qی هdداP $ی" ام" Wدند"د +سد B" "ر Zی%^
رد gگرC نH B" رتریگ"ر, رتFلت Wرتر"%گان ن%!;ات ه; د%&
€+س" Qد6ن ر"ر)ت Fیرات
نایB ن"gیم Wدر&یم ی7 ه<جا, $ی" +قیقP ه& ناهج رگ"
ر&"ر& B" ب[<ت یQدر7 در;یم jرد "ر +*ی[م
رد هdداP $ی" ه; "ر a#ن Bر $ی" WدAیم رد Zناگدید
هP%ن د%منیم KGع" یر"%گ%س "gع Bر Wد"د ‰ر نH
+یلست ر5ید)ی ه& ایند یاC+لم د"دیم رس هیرگ
€در;یم $ت ر& {%س یهماج ناهج د!41گیم
رد ا

cیردت ه)ل& Wدا41ین oا1ت" Bر qی رد هdداP $ی" ه4*ل"
ر%b ه& ن%!;ات ناهج W+,ای hیق#ت هCد $ید!N `دم
Qد"دن ر"ر9 هج%ت در%م "ر ه<جا, $ی" ه4سیا& ه4سیاA
$4A"د B" Qر"%مC ناهج W+س" Qدر)ن ی&ایBر" "ر نH ا

قی9د
Wدc!س& "ر Z4یمر#م ی4=&د& نH ا& ه; ی4سرد رای<م
€+س" Qد%& Kر#م
را!; ا& ناهج ه; در; .%م"ر, دیا*ن "ر ه4)ن $ی" ه4*ل"
اC$یمBرس Qد%& `رد9 ی"ر"د ینامB ه; ی4م%)P $4,ر
ه& "ر اCناسن" B" ی1ی"%b Qدر; p4, "ر ییاCر%6;
نا1ی<0 +یمر#م یاه& ه& ا

4یاهن WQدنا6; یگدر&
B" "ر یgیN W+س" ه4,ای +سد ZیاسH Qا,ر ه& نا4سد5!ت
Qا,ر +م%)P `رد9 ]اق4ن" ا& +یناسن" WدCدیمن +سد
"B ای a!ج نامC B" ر5ید در, ه& یدر, B" ZیاسH
هی*A د"د*4س" (لf رد ه; ر5ید +عامج ه& ی4عامج
$ی" Wد%Aیمن Qدنا6; ی4=&د& ه& W+س" $ی6ی7 +عامج
ی4سس Qدیدرگ راNد یری7 ه& ه; ی4م" \ا-#ن" ا& ناهج
ه; ی4لد یAا7ر, ا& ای +س" Qدر; ه!^ر نH رد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ LU ﴾

W+س" ه4سسگ (C B" .د!&د!& Qدی)6^ ZیاCه6یر
+!س Wa)عر& ه)ل& Wد%Aیمن QدB +*ی[م (لأ4م
ا

!یقی W+س" یتe%#ت $ی!N ی•4قم "د^ ی4سC ید!مQدعا9
ه; +س" نH B" رت.Bر" ا& بت"رم ه& یناسن" یاCqA"
ه4=یر ی4م%)P ندیAا7ر, ی4!-لس $4,ر ی"ر& BررC
ه; یس; ی"ر& ات W+س" نH B" رتeا& Bاینی& ناسن" د%A
ه& ی"هR#ل ه4A"دنر& Kد9 Zتدا<س ریسم رد یBر
رد نامسH $یمB €د!; یر"%گ%س WQدی6)ن Žنر .د%س
را& ن"ر"gC د4,"یم oا1ت" BررC ه; یdد"%^ $ی!N ر&"ر&
:دن" QدA ]د5!س +=س W+س" Qدا4," oا1ت" Fیرات رد
﴾﴿ :نا^دل"œ 8I – 8U €›
ƒ یاج ه& د%^ B" یدایB یاCراسهم6N اC’ا& هN
ییاه*ن"رگ بلاج یاCQاگ+ما9" اCر"g46; Wأ!4A"Tگ
Bان ا& ن"داA نH رد ه; ›یر5یدœ ن""ر, یاC+م<ن €"ر
›نانH ی"رجامœ د%& $ی!N $ی" Wدندر;یم ی;دنB +م<ن
ند&œ (ید"د یر5ید K%9 ه& "ر اC+م<ن $ی" یهمC ام
هن +سیرگ نانH ر& نامسH هن €›ر5ج ن%^ رسدرد
د!نام& یPا*2 د!N اتœ دA Qد"د ی4لهم نا6ید& هن W$یمB
›دB"درw& اCه4ATگ ن"ر*ج ه& د!!; ه&%ت „ €
W$یمB .د ر& یرا& اC+م" Kا)P $ی" B" یرایس&
فی<0 یاC+م" ر& ی&"Tع Wر6& /%ن ی!& ر& ی4*ی[م
یر6& یه<ماج د*لا; رد یرامی& داس, |*!م qN%;
یمس د"%م Wیر6& یه<ماج یاC{ر :ا[ع" رد Wدند%&
gین (لاس یاCد*لا; hیرb $ی" B" دندر;یم hیرgت "ر
Oمع qی `رر0 ه; د%& اc!ی" €دAیم یرامی& راNد
دسا9 %•ع $ی" |-9 €دAیم …اسP" +=س WیP"رج
$یملا<ل" :ر +ی&%&ر B" ییامن W(لاس (سج B" Zندر;"دج
Wیر6& یQد"%نا^ یا•ع" Kامت د%& ی +مPر ی•4قم
…اwس ه& +&ا& $ی" B" دیا& ا

مgل Wی4سC د"ر," Kامت ه)ل&
:د!4^"در7یم Zیا4س
﴿   ´ 
` '  žž`
` ´  ﴾ !2اعنxاz `v R|
ƒ Zیا4س WدA Qد!;ر& ن"را)م4س Qرگ یه6یر a7
نایناهج راگدرر7 W+س"ر ی"د^ „ €
Wد!ن"ر*مای7 +
z
لاسر نGماP ناناملسم نایم $ی" رد
د*لا; ی"ر& ی4سرد!ت Oماع یه&ا'م ه& ناهج Kامت ی"ر&
نانH \ا-#ن" ه; +س" $ی" Wدنریم رامA ه& ناسن"
\ا-#ن" ا& ناسمC ناA+;%A ییا4سی" `رد9 ]"B
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SD ﴾

Zع%0%م د%& $ی!N رگ" Wد%*ن ر5ید ی4یلم د"Xن W+لم
\ا-#ن" ام" •د%& q*س یس& ." ه&ر0 ناسH رایس&
یه<ماج ی"ر& ه; د%& ی4لاسر \ا-#ن" یا!<م ه& ناناملسم
د"دیم نا6ن "ر ی"هیا7 ید%&ان د%& tر یه&ا'م ه& یر6&
€د%& ر"%4س" نHر& ایند $ید KاRن ه;
یرا!; ر& |9" رد \ا-#ن" ایH ف2 $ی" ا& ن%!;"
ندAیرwس B" a7 دیا& ه; +س" یع%0%م ناناملسم
نHر& W$یمB :رkم $یمB oر6م نامدرم Wنر9 $ید!N
Mدنر%=& فسدت
ا& W+ساC+لم اC+م" B" Qد!;H ه; ناهج ا

<9" ایH
M+س" Qد"د +سد B" "ر یgیN +م" $ی" \ا-#ن"
ایند یاC+لم M+س" Qدیسر ی"هcی4ن هN ه& ن%!;" ایند
اهنH دا4," ناییا7ر" +سد ه& ناAیر*Cر ه; $ی" B" د<&
ر& دند%من را!;ر& یناهج ‚%1ن B" "ر ناناملسم gین
"ر Zی%^ یQدر4سگ +م%)P یمGس" +لد یاCهن"ری
MدندA راNد ی4A%نرس هN ه& Wدندر; aیسأت
هN Wناهج یر*Cر اC+م" `دای9 رد {رg& ]%#ت $ی"
یم%مع یگدنB W+سایس WoG^" W$ید رد یرd"
M+س" ه4A"د +یناسن" +A%نرس
دیHرد +ل1> B" دgی^ ا7 ه& ر5ید را& KGس" ناهج رگ"
MدA دC"%^ هN Wدریگ +سد ه& "ر یگدنB KامB
Qد!یH `ا#12 رد ه; +س" ی'Pا*م اCZسر7 اه!ی"
€(یB"درw& ناAFسا7 یسرر& ه& Wدر; (یC"%^ ZA%;
,#.ن 0/سX 0لF نسحلا9با
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ S3 ﴾

]" :ا&
یلCاج ن"رد
هناتسآ رد تیرب !"#ا $%& “
گرم
# 0سا1س 2ا3ن !2#د $%& “
ت1ل4ا) 'ار#د رد 0لام
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ S8 ﴾

]" O[,
{رم هنا4سH رد +یر6&
$یرت+س7 B" یدGیم (41C (6A نر9 رد دیدرت ند&
\%قس ه& ر +یناسن" Zی7 نر9 $ید!N B" Wد%& Fیرات ر"د"
د%ج ییرین sیC $یمB یر رد د%& Qداهن ]g!ت
یریگ%لج Zندا4,"ر, B" دری5& "ر Z4سد ه; +A"دن
Zb%قس ندAیم4P +ل‚ `دA ر& اCBر +ATگ Wد!;
Qد%من .%م"ر, "ر Zقلا^ ناسن" نر9 $ی" رد €د%& Qدg,"
O,ا> gین Z4A%نرس Zی%^ B" نH یهcی4ن رد د%&
B" "ر د& :%^ رA ری^ –ی=6ت `رد9 د%& QدA
—ای*ن" `%عد ه; د%& اC`دم Wد%& Qد"د +سد l Z;ر,
ا& دند%& Qدر; $Aر اهنH ه; "ر ییاC’"رN €د%& Qد%من
دند%& QدA .%ما^ نانH B" د<& $ی5!س یاCرا&درگ ندیB
%س(; فی<0 رد9 نH Wد%& Qدنام ی9ا& (C یر%ن رگ"
•دیامن $Aر "ر اCبل9 B" ی^ر& +سن"%تیم vق, ه; د%&
+هج $ید ]اجر ن"ر"د!ید €"ر اCرهA اCهنا^ هن
ه& ای ناAtر ندنام(لاس اCه!4, B" د%^ +fا1P
`G)6م B" ر"ر, ن%)س Zم"رH ه& ندیسر رbا^
+سایس $ید $ی& ه; یدر*ن B" …رت +لع ه& ای یگدنB
Qد%من ر"ر, یگدنB یه2رع B" Wد%& QدمH دید7 Qدام tر
€دند%& QدرH یر اCQد)ت%ل^ اCاسیل; WاCرید ه&
یگدنB $ی5مهس i"%م" $ی" ی!& رد اهنH B" (C ی"Qدع رگ"
.Bاس ایند OC" نای"رنامر, ا& د&e Wدند%& Qدنام ی9ا&
]"%م" ندر%^ Bاcت WQا!گ :ا)تر" رد "ر نانH دندر;یم
€دندر;یم یرای hPان ه& Kدرم
ا1ند ,ا4تلم # 'ایدا هب 04اDن
.%=4سد ن"را& د!&ی& یه}یBا& {رg& یاC$ییH
tر ه; اcنH ات Wدند%& QدA ناق,ا!م ن"رگفیر#ت
نا*Pا2 رگ" دند%& Qد"د +سد B" "ر نا6ل)A
B" ا

!یقی Wدندر;یم د!ل& رس اCر*9 B" ناA$ی4س=ن
_!Cر, ندمت g;"رم Wدندنامیم gجاع ناA+^ا!A
Wیرا& د!&ی& Wiرم iرC یه!#2 ه& +سایس +م%)P
Kرگرس د%^ ه& Oید*ت Kا)P (لf یمRنی& W]G4^"
ی"ر& یت%عد هن د!4A"د ناهج ی"ر& یمای7 هن Wدند%& QدA
Wدند%& QدA راNد بل-م رق, ه& ی%!<م •ا#ل B" Wنایناهج
]eB یر%=6&H هن Wد%& Qدی)6^ ناAیگدنB راسهم6N
+م%)P B" +&اd یماRن هن د!4A"د ینامسH $ید B"
€یر6&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ S? ﴾

,د<1م م: 'رV رد ت1ح1سم
t%0 نا!N ی"ر"د +ی#یسم Qا5}یC Fیرات ]%b رد
یترد9 نا!N B" ناسن" `G)6م OP رد د%*ن ی4ی,ا1A
رد ای دریگ ر"ر9 یندمت یا!*م د!ن"%4& ه; د%*ن ر"در%^ر&
یاCQB%م" B" ییایاق& ه4*ل" Wدریگ O)A ی4لد نH %تر7
نH رد یدیP%ت یQداس $ییH B" ینا6ن pیسم `ر•P
aل%& ام" WدAیم Qدید
Š 3 ‹
$ی& B" "ر نH ر%ن د%^ ندمH ا&
د%& QدمHرد نH B" ه; ی4یلCاج `ا,"ر^ ا& "ر نH در&
(C ه}نH €+=یمH (Cرد Wد%& Qدر& رس ه& نH رد ه; ی;رA
ه& +ی#یسم ا

4یاهن در& $ی& B" $ی4نا4س!; Wد%& Qدنام ی9ا&
Wیمر jرA Wینان%ی `ا,"ر^ B" ین%c<م `ر%2
یQداس (یلا<ت ه; دمHرد +ینا*Cر یر[م ین%bG,"
یAG4م ایرد رد ی"Qر-9 د!نامC نH را!; رد pیسم `ر•P
€دA
Oید*ت اC+!س اCرا& B" q6^ ی"ه4,ا& ه& +ی#یسم
"ر ه1bاع Oقع هن در;یم هیTkت "ر tر هن ه; دA
(C هن در;یم OP "ر یگدنB `G)6م هن دن"ر%Aیم
ن"ر51یر#ت یاCهی"ری7 ب*س ه& نH (>ر یلع Wد%& ا6گQ"ر
WدA OیاP ه6یدن" (لع Wناسن" $ی& WنGCاج `Gیأت
€دیدرگ ی;رA $ییH ه& Oید*ت نامB ررم ه&
Š یا9H یسیل5ن" نا&B ه& ن"ر9 (
z
جر4م SALE در%م رد ‹
رد نای#یسم :دی%گیم یدGیم (6A نر9 نای#یسم
دندیBر هkلا*م نا!N pیسم یاCری%[ت اCVا7 Z4سر7
دند%& رت%لج gین Bرم" یاCqیل%تا; B" در%م $ی" رد ه;
Š 8 ‹

0م#ر ,ا4تل#د رد 0/ید 0لخاد ,ا4”/)
`eداcم +ی#یسم $ییH دای!& ن%م"ری7 ه; دییاwن یرید
"ر +م" یه6یدن" Wد%سی& (یقع یاCه-س1س یمG;
." یرایA%C `ا;‚ ه; دین"درگ ]%k6م د%^ ه& نا!N
در"%م رد دی<ل& ر, "ر Zلمع `رد9 Wدر& $ی& B" "ر
هc!)A Wرا46; O49 Wین%^ یاC_!ج ه& Oید*ت یدد<4م
اCهنا^ اCاسیل; W…ر"دم €دA ]اwN `را> ید%&ان
3
Š نا!مŒŒAد $یرت+=ŒŒسرس B" د%ŒŒ& ید%هی ا

4لا2" ]
£
اA aل%& •‹
WیŒŒسیع `رŒŒ•P ندŒŒAدید7ان B" د<& W+,ریم رامA ه& نای#یسم
$ŒŒی" B" د%ŒŒمن KGع" +ی#یŒŒسم هŒŒ& "ر Zی%^ $4س%ی7 ناهگان ی
:jر €د%Œمن داcی" +ی#یسم $ییH رد "ر `ا1یر#ت $یرتhیمع hیرb
Ÿ)!*P W$سP W d9ی? c:ا9- €‹(جر4مŠ €
8
Š •‹ SALE'S TRANSLATION. P. 62 (1!6 ‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SE ﴾

دند"د O)A رییkت ر5ید)ی بی9ر ی!ید یماRن یاCQا5یا7
€د!4,ر ر, یدیدA یل^"د _!ج رد اCرهA Kامت
رد ن"%تیم "ر ی!ید `ا,G4^" $ی" رCاRم $یرتدیدA
qی B" Kر +لد KاA نای#یسم $ی& د%ج%م یاCZ!ت
ه& ای Wد%من QدCا6م ر5ید ی%س B" ر[م نای#یسم %س
$ی& رد رتpی#2 یری*<ت ه1نا]لم ا4تیL1&9ن9م €
Wد%& pیسم `ر•P +<ی*b بی;رت ه& را& هینا)لم را<A
ی"ر"د pیسم `ر•P ه; د!4A"د Qدیقع gین اC+یgی,%ن%م
یر6& +<ی*b ه; +س" یهل" +<ی*b (C نH +<ی*b qی
ی&ایرد رد ه; ه;رس ی"Qر-9 ن%N نH رد pیسم `ر•P
€+س" QدیAا7 (C B" Wد4,"یم i"%م ن"ر)ی&
ه& WQرگ د $ی& یاCZ!ت (41C (6A یاCنر9 رد
رد بی9ر $ییH د $ی& رایع Kامت ی5!ج ای%گ Wدیسر د%^ i"
د%& نای#یسم ناید%هی `ا,G4^" ن%N (C ای Wد%& ه4,رگ
€+Aا5ن"یم sیC "ر یر5ید Qرگ رC ه;
:دی%گیم رل4& €i €در1لH ر4;د
نایر[م $ی& نام"ی& ی QBرا*م نامB Wنر9 د $ی"ƒ
ی!ید ید"Xن `ا,G4^" "ر QBرا*م $ی" ZتH Wد%& نایمر
یر46ی& `دA B" ی!ید `ا,G4^" ام" W+^ر,"یمر&
Bر& یل2" Oماع WنامB نH رد "ریB Wد%& ر"در%^ر&
هینا)لم $ی& ه; د%& ییاC+م%[^ WاCیریگرد
Zمس" B" ه}نا!N W]" Qرگ €+A"د د%ج اC+یgی,%ن%م
Kامت QاAدا7 یر%ت"رwم" +لد بCTم :رP W+س"دی7
بی;رت ر& ی!4*م ی
z
dر%م را& ه& Qرگ $ی" Wد%& +لم
ی!<ی Kد Qرگ ه; یلاP رد Wد%& د!*یا7 pیسم +<ی*b
Qدیقع $ی" B" G

ما; ‹ر[م OC"Š +یgی,%ن%م یاCی-*9
QBرا*م Qدیقع $ی" ا& Kامت +Aد ا& دند%& ر14!م
ه& ندر& ی7 اC+ن%6^ $ی" +قیقP ر%[ت Wدندر;یم
ه& $مrم د!مدر^ ینامدرم در%م رد (C نH WاهنH +یCام
„+س" O)6م ام ی"ر& WOیcن"
Š 3 ‹

Š Kر ر%ت"رwم" W…%یل;"رC J3D – JE3 ه; $ی" B" د<& ‹
]اس رد J8S `دP +هج W+,ای ه*ل> ناین"ری" ر& K
یهیل" O)A Wد%من .Gت +لد ریگرد بC"Tم ندر; ی)ی
\%&رم یاC•#& B" Kدرم ه; دA دییأت هن%5!ید& هما!ق,"%ت
W+12 د ای +س" +12 qی ی"ر"د ه; pیسم `ر•P ه&
qی ی"ر"د .د%^ ]ا<4م دن"د^ ه; $ی" ام" Wد!!; یر"دد%^
رد Wد!Aا& ه4A"د ناع‚" نH ه& دیا& W+س" هل[ی, Qد"ر"
3
Š :jر •‹ •رUU%مل MرUعلا •UUت& دŒŒیر, دŒŒم#م یŒŒ&رع هŒŒ& هŒŒمجرت
–2 WدیدP%&" ?L – ?S €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SI ﴾

]اس ی"د4&" J?3 ر"ر9 همC h,"%ت در%م /%0%م $ی" K
+لد یمسر بC"Tم ن"%!ع ه& یلیت%ن%م بCTم +,رگ
€دA KGع" ." ی#یسم نانامی7 (C
بCTم دیA%; فل4=م یاCر"g&" ه& Oس%ت ا& …%یل;"رC
اCی-*9 ام" Wد!; Oیم#ت ر5ید بC"Tم /ا*ت" ر& "ر دیدج
فیر#ت +عد& $ی" B" دندا4سی" Zل&اقم رد هنا4=سرس
ا& Zی%^ یه!یرید یQدیقع Q"ر رد Wدند%من +‡"ر& راهf"
+هج Kد را& یرا& ر%ت"رwم" Wدندر; +ماق4س" د%ج Kامت
Zی%^ aناA `ا,G4^" ندر; $;ه6یر بC"Tم `دP
ه; $ی" ر& ی!*م WKدرم @"ر4ع" ه& vق, را& $ی" €د%مBH "ر
ام" Wدر; Qد!س& +س" یدP" یQد"ر" ی"ر"د ]ا<4م دن"د^
O<1لا& WQد"ر" $ی" ه; "ر هی•9 ر5ید یه*!ج در%م رد •#&
•#& B" gین "ر Kدرم +^"دن" hی%<ت ه& Wری^ ای +س" T,ان
ین%نا9 ن"%!ع ه& "ر هی•9 $ی" در; |!م /%0%م $ی" رد
$ی" ام" Wدا4سر, راگBر نH oرA ناهج Kامت ه& یمسر
+سا)ن "ر ر[م رد د%ج%م یاC+ن%6^ gین ن%نا9
ر[م رد ]اس Qد `دم ه& یدیدA یاC(4س …ری9 vس%ت
/%9 ه& ی;انر-^ |یاc, WنH ]G^ رد ه; دA ]امع"
ایرد ه& ی<مج +سد Wهc!)A B" د<& "ر ید"ر," W+س%ی7
ه; د!4A"Tگیم ZتH یاCهل<A یر "ر ی^ر& Wد!4=یریم
ناین"دنB €دAیم :H ناAند& یاCی&رN نH `ر"رP B"
ه& دند"دیم ر"ر9 _یر B" ر7 یاCهسی; O^"د "ر +=&د&
€ر5ید رامAی& |یاc, Wد!4^"دن"یم ایرد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SJ ﴾

,دا%تVا W<]م # 0Fامت)ا 'اماسبان *ا+#ا
i" ه& یعام4ج" ناماس&ان +ی<0 ی9رA Kر +لد رد
نH ا& Kدرم یQد%ت ه; یتG)6م (>ر یلع Wد%& Qدیسر د%^
Wد%& QدA ر&"ر& د!N gین اCQ%Aر اC`ایلام Wدند%& راNد
"ر Kدرم ه; د%& ر5ید ی4*ی[م ]"%م" v*0 Qردا[م
ه& Wد%& Qدر; $ی5م6^ ر1!4م اC+م%)P B" "

دیدA
pیجرت اهنHر& "ر ی*!ج" +م%)P رC $4,ریT7 ه; ی"هن%گ
€دند"دیم
Kاcن" ر%R!م $ی" ه& ی"Qدر4سگ `ا&ا[4ع" اCدر%^ر&
]اس رد W+,رگ I?8 رد ر1ن ر"gC هس در%^ دB qی رد K
دندA ه46; +=4یا7
Š 3 ‹

WیگدنB یاCه!یgC رد یی%جه,ر2 ه& دیدA Bاین د%ج ا&
هجرد $یر^H ه& دند%& QدB @"رس" ه& +سد +=س Kدرم
hیرb رC B" ]ام ندرH+سد ه& Wدند%& Qدیسر یجر=ل B"
ین"رت%هA ین"رT5A%^ Q"ر رد نH ندر;iر^ $)مم
€د%& در, رC یBرH هنا5ی
د%&ان ه4,ر $ی& B" ی9G^" ]%2" +لی•, یاCهیا7
یا0ر" رد اCد!& دی9 B" ییاCر @دC ا& Kدرم Wد%& QدA
یگدنB ر& "ر یدرcم یگدنB Zی%^ یس!ج gی"ر>
دند"دیم pیجرت Wیی%AانB
Š 8 ‹

Oیس
~
ه}نا!N
Š ? ‹
:دی%گیم
دAیم .ر, دیر^ ر"Bا& رد ییeا; ن%N +ل"دعƒ
در%م Bر نH یه<ماج @رb B" یر"%^Q%Aر +نای^
€„+,رگیم ر"ر9 hی%6ت
:دی%گیم ن%*یگ
\%قس B" ه-قن $یر^H ر +لد W(6A نر9 ر^"" ردƒ
„د%& Qدیسر
Š E ‹

ه; د%& ی4^ رد ن%N |9" رد ی9رA Kر +لدƒ
دندAیم د!مQره& نH ‰"ر, یهیاس B" Kدرم ین"راگBر
ه; د%& Qدنامن ی9ا& نH B" یgیN Wq6^ ی"ه!ت gج ن%!;"
€„دAیم رتQدرمX7 Bر ه& Bر (C نH
ناگد!سی%ن ن1خر‚ملل ملاعلا eیراG :د!ی%گیم
3
Š •‹ En"ey"lo#ea$%a &r%tan%"a See '(st%n
8
Š •‹ E$)ar$ *%bbon+ T,e -%story Of .e"l%ne An$ /all Of T,e
ro0an E0#%re1 2.3.P 324
?
Š •‹ Sale's Translat%on1P. 42 (1!6 ‹
E
Š •‹ T,e -%story Of .e"l%ne An$ /aal Of T,e Ro0an
E0#%re.2.2. P. 31
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SL ﴾

د!4,ر ی5ن"ری ه& ر +عرس ه& ه; یگرg& یاCر%6;ƒ
دCاA Wد!4,این Bا& gگرC "ر Zی%^ `"رb +مRع
Zی%^ یAا7ر, ن"رد رد Kر +لد ه; دن" Qد%& ی4*ی[م
W`راcت رد \ا-#ن" W$ی5!س یاC`ایلام Oیم#ت +لع ه&
ه& WاCرهA یدا&H ن"رمع رد یCات%; WیBرا6; ]امC"
„دA راNد نH
Š 3 ‹

تم9]X 'ار#د رد ر%م ,دا%تVا # 0/ید *ا+#ا
2#ر
یاC$یمB +;ر&ر7 Oین B" یر"در%^ر& د%ج ا& ر[م
+ی#یسم یهیاس رد (41C نر9 رد Wرا!ه7 g*سرس
+ی#یسم B" Wد%& اCر%6; $یرت+=&د& B" ی)ی Kر +لد
یسیع `ر•P +<ی*b ن%م"ری7 `"ر0ا!م `ا,G4^" gج
ر5ید ی"Qره& Wیهل" یه1سل, ه<ی*-ل" —"رام یه1سل,
O)A $یرتد& ه& `ا,G4^" $ی" (41C نر9 رد €+A"دن
B" "ر Kدرم یلمع یر), یاCییان"%ت Kامت د%& QدمHرد
gج ر[م Kدرم WKر +لد در%م رد ام" Wد%& Qدر& $ی&
یر5ید gیN یسایس pی*9 د"د*4س" ی!ید |یc, +ن%6^
دی6N یما)=لت رد9 نH ]اس Qد یb ر[م +لم €دندیدن
نH ا& دیاقع Zی41ت ن"رد رد WهCد $ید!N یb ا7ر" ه;
€دA ر&ر
B" یگدنB رد Zی%^ یاCه4س"%^ Kامت B" ر[م ا

4یاهن
ه; $ی" د%ج ا& WدA O,ا> ." یPر ی!ید +لاسر
ا& د%*ن ر"در%^ر& یسایس ی
z
د"BH B" Wد%& Kر یQرم<4سم
یر), ی!ید ید"BH B" +A"د ی#یسم Zی; ه; $ی" ف2
€د%& Kر#م
را•P :ا4; رد ن%&%لا4س%گ ر4;د y :دی%گیم :ر<ل"
ه& Oمع $ی" ا& Wد"د +ی#یسم ه& $ت را*ج" ه& ر[مƒ
`اP%4, اه!ت Wدیسر یAا7ر, یهجرد $یرتییاهن
رد ه; ر[م Wد"د Zتاcن +;G, $ی" B" ه; د%& ناناملسم
ی4=&د& B" د%& ی!ید یQدر4سگ `ا,G4^" یه!#2 ر"Bر نH
`ا,G4^" $ی" بج%م ه& Wدر&یم Žنر یدیدA یگرا}ی&
د!N Wدندر;یم $یر1ن د!46;یم "ر ر5ید)ی نایر[م
ر[م یاCرین Kامت ن"ر"دمامB د"د*4س" ی!ید یاCی54سد
ه& +*سن ر[م Kدرم +هج $ید& Wد%& Qدر& Oیل#ت ه& "ر
د!4A"د `ر1ن ه!ی; +=س Zی%^ یمر ن"ر"دمامB
3
Š •‹ -%stor%an1s -%story Of 5orl$ 2. VII #. 146
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SS ﴾

(لاf یاCر[ی9 ]ا5!N B" Zی%^ ید"BH `اR#ل رR4!م
„د%& هی!-!-س9
Š 3 ‹

:ا4; رد ر4& €i €در1لH ر4;د ر%مل Mرعلا •ت&
– :دی%گیم
ی!ید Oیاسم ر[م Kدرم ی"ر& یدGیم (41C نر9 ردƒ
ر"در%^ر& +یساسP +یمC" B" یسایس Oیاسم B" Zی&
اهنH نایم د%ج%م `ا,G4^" اCه4سد :"gP" ه; "رN Wد%&
ر%م" ه)ل& Wد%& ه4,ر5ن O)A ی4م%)P Oیاسم …اس"ر&
ه& Kدرم د%& `ا,G4^" Kامت یا!*م ه; د%& یتدیقع ی!ید
Wدر"د" pلا2 Oمع ه& "ر اهنH ه; یی•د*م ن"%!ع ه& $ید
یل%2" ه& ”#م را& ناAرRن رد $ید ه)ل& Wد!4سیر5نیمن
€د%& –=6م
یتeای^ …اس"ر& WناAد!ت •Pا*م `ا,G4^" Wبل>"
$ی& Wgیر hی9د ییاC`ا1ت B" QدمHر& ه; د%& یرCاf
یر%م" رbا^ ه& "ر ناAیگدنB نانH Wد%& ناA`"دق4<م
یه1سل, $ید O2" رد ه; ییاCQاگدید `ا1ت .Bر"ی&
K%مع ی"ر& Z;رد (ه, +A"د د%ج Ÿ<ی*-ل" —"رام
„د!4^"دن"یم ر-^ ه& Wد%& O)6م یلی^
Š 8 ‹

ید!1س%گ ن"%!ع ه& "ر ر[م Wنایمر ف2 $ی" ا&
ا

مامت "ر ZیاCQدر""ر, ه; دند%& Qدر; :ا=4ن" QدریA
:دی%گیم در1لH Wدندی)میم "ر Zن%^ دندی<ل&یم
ر& "ر ینG; یاC`ایلام $ی5!س یهیgج Kر +لدƒ
ه; +سین ی)A Wد%& Qدر; Oیم#ت ر[م Kدرم
راج" @ا[ن" B" رد اسر,ن"%ت یلی^ Kر یاC`ایلام
„دAیم
Š ? ‹

:ا4; ناگد!سی%ن 0/خر‚ملل ملاعلا eیراG :د!ی%گیم
ینG; (هس Zی%^ یاCQدرHر, `e%[#م B" ر[مƒ
فل4=م `اق*b Wدg,"یم Kر +لد یهجد%& ه&
`رد9 /%ن رC B" +یمر#م د%ج ا& یر[م ن"Bرا6;
ی0"ر" یهی"ر; `ایلام +^"در7 gج W‚%1ن یسایس
نامB $ی" رد دند%& gین +لد ه& i"ر^ +^"در7 ه& ر%*cم
Qداهن ید%&ان ZCا; ه& ر ر[م `ر%d یی"ر"د ه; د%&
€د%&
د"د*4س" ی!ید (4س (لf رd" ر& ر[م hیرb $ید&
`G)6م Kرگرس G

ما; Wیدا[49" ی6;Qره& یسایس
3
Š را•P :jر •‹ y هŒŒمجرت WرŒŒ[م یŒŒ, :ر<ل" WKراهN O[, W:ر<ل"
m Wر4یعB ]داع ی&رع ه& ??J €
8
Š •‹ •ر%مل Mرعلا •ت& m EL €
?
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ SU ﴾

رC B" د%& QدA Qریت یر& یگدنB یا12 د%& Zی%^
„د%& ه46گ O,ا> یABر" /%ن
Š 3 ‹

ه6X
Wد%& +یgی,%ن%م بCTم ی"ر"د gین ر[م یهیاسمC ه6*P
+یر&ر& ن"رد B" ه; "ر دی"B یاC+& ف2 $ی" ا&
ر"ر9 Z4سر7 در%م دند%& ه4,رگ هیراع ه& یرگی6P
ه4,ر6ی7 ی4سر7+& B" یع%ن نانH دgن رد دیP%ت Wدند"دیم
د%^ ر& "ر ی#یسم `اPG-2" (لع …ا*ل ه; د%&
رد هن دند%& هیPر ی"ر"د $ید رد هن نانH €د%& QدناA%7
هیقن …Gج" €نامرH Qد"ر" ی"ر"د ایند
Š 8 ‹
ه6*P در%م رد
Zی%^ ی!ید ر%م" رد ر%; $ی" ه; د%& ه4,رگ (یم[ت
€دAا& هیرد!)س" یسر; |&ات دیا& ه)ل& WدAا*ن Oق4سم
اA#را Mرu # "ام: ,ا4تلم
یاCی)یرات رد :ر> ]امA $;اس ی
z
یا7ر" یاC+لم
+سد $ین%^ یاC_!ج Qدر4سگ ید"%سی& WOما; Oهج
نانH یه<ماج رد (لع ندمت ر%ن نامB نH ات WدندBیم ا7
+لاسر ی"د" +هج Wناناملسم aلدن" B%!C Wد%& Qدی6^ردن
$یمBرس $ی" د%& Qدماین ه!#2 ه& ندمت (لع رد Zی%^
$ید& Wد%& Qد6ن ه4^"دگ nد"%P یاCQ%; رد Kا5!C نH ات
یر*^ ناهج B" هن Wد%& رد ه& یر6& ندمت ن"را; B" +هج
ندم4م ناهج هن +A"د – ی;دن" ر"دقم ه& gج – نH B"
€+A"د ر*^
sیC د"دیم ‰ر :ر> oرA رد ه; یتانایرج رد ا7ر"
دا#ل" دل%ت QBات +ی#یسم $ی& رد ه)ل& W+A"دن ی6قن
هن +A"د ی4لاسر $ید رد هن Wدر&یم رس ه& ا7 ه!یرید
€د%& mا^ ی4سایس ر"دمNر7
:دی%گیم gلی €i€•"
`دP B" ییاCهنا6ن ن"رد نH ی
z
&ر> یا7ر" ردƒ
„+A"دن د%ج Kاcسن"
Š ? ‹

3
Š •‹ -%stot%ans -%story Of T,e 5or$ 2.VIIP. 143
8
Š ددP رد ه; aن"gی& یر%ت"رwم" —gج ینا4سا& یرهA Kان •‹ ?3J
qی4ŒŒسی" رهŒŒA ن%ŒŒ!;" WدA Qداهن دای!& …%ن%5ی4ن" +سد ه& K € o
Kر یر%ŒŒت"رwم" +=4یا7 هی!-!-س9 ه; یما5!C W+س" نH یاج ه&
ی"ر%ŒŒA $ی4ŒŒس=ن €دŒŒA QدgŒŒ," رهŒŒA $ŒŒی" +ŒŒیمC" ر& WدA oرA
]اŒŒس هŒŒ& WهŒŒیقین ی"ر%A ه& @ر<م Wاسیل; ?8I رهŒŒA $ŒŒی" رد K
دŒŒA K%ŒŒ)#م ناŒŒیرH یر"Tگ+عد& ه; د%& "ر%A $ی" رد €دA ا7ر&
‹€ن€دŠ €+,ای را64ن" هیقین یهمانداق4ع"
?
Š •‹ -.*. )ells+ As,rt -%story Of 5or$ #.147
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UD ﴾

Š Robert &r%f /a(lt :دی%گیم ‹
هیاس ا7ر" ر& qیرات ی*A (Cد نر9 ات (c!7 نر9 B"ƒ
Qدg," نH یگریت ی)یرات ر& Bر رC د%& Qد!),"
بت"رم ه& ن"رد نH یرگی6P +یر&ر& WدAیم
(ید9 ن"رد یرگی6P +یر&ر& B" ر4;انر-^ رتدیدA
€د%&
د%& QدA $1<4م q!ی" ه; د%& {رg& ندمت qی B" ی"هAe
ایلا4ی" د!نام یگرg& hbا!م Wد%& Qداهن ]"B ه& ر .راdH
ندمت $ی" د%& ندمت $ی" دAر |*!م ه; هسن"ر,
ید%&ان ه& ر Wد%& Qدیسر i" ه& نH $م"د رد ه4ATگرد
„د%& Qداهن یAا7ر,
Š 3 ‹

یلامA یا7ر" B" رتد& بت"رم ه& ی&ر> یا7ر" /ا0"
:ا4; رد یلیت ر%س,ر7 Wد%& ه@سل& eیراG :دی%گیم
ن"رد $یرتqیرات (46C (41C نر9 دایB ]ام4P" ه&ƒ
+یر&ر& رساترس ن"رد $ی" Wد%& ی&ر> یا7ر" ندمت Fیرات
Kامت هن"را)&"ر^ ]امع" |یاc, Wد%& Oما; +لاهج
+#ت "ر ه4ATگ نامB qیسG; یر!C ی&د" یاCرا4سد
€„د%& Qد"د ر"ر9 /ا<6ل"
+لاهج B" ی"هنا^qیرات ن"رد نH رد ا7ر"
€د%& یگدنامبقع
:دCدیم tرA هن%5!ی" "ر ناماس&ان +ی<0 ر*یرد
یهلPرم Wا7ر" (ید9 نا!;اس ه; $ی" B" $41گ$=سƒ
ر"%Aد Wدن Qدر"Tگ رس +67 "ر یرگی6P +یر&ر&
`eای^ B" %لمم ناAیاCgkم دیل7 ناAKاسج" €+س"
`ام"ر; ه& hل<4م …
z
اس"ی& `ایا)P اCهناس," ه& Wد%&
یQدیقع Wناسید9 •%7 یاCاعد" اCQا5م"رH ناگدرم
€„د!4A"د Fس"ر
د9(ی
•ا#ل B" ه; +A"د د%ج ی4لم ایسH اقیر," Wا7ر" رد
B" ی)ی W$ید (یCا1م `ا#ل-[م jرد ی!ید ی"%4#م
$ی" ا& ه4*ل" Wد%& د%هی +م" W+م" نH Wد%& اC+لم $یرتی!>
+سایس Wندمت رد ر"Tگریdأت Oم"%ع B" ناید%هی ف2
اهنH ر& ن"ر5ید ه; د%& اCنر9 ه)& Wدند%*ن ن"ر5ید $ید
Wیگر"H Wد"د*4س" W(4س “ر<م رد Qر"%مC د!4A"د vلست
`ای2%[^ QXی Fیرات Wدند%& +*ی[م G& یرد&رد
یاC(4س W`دمB"رد یگدر& د!نام WناAد%^ در, ه& ر[#!م
3
Š •‹ Robert &r%ffa(lt+ T,e 8a9%ng Of ,(0an%ty. P.16:
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ U3 ﴾

`%هA mرP Wبسن ه& یAر,ر=, Wیم%9 ر*)ت W|یc,
ه& ین"ر یPر رRن B" "ر نانH Qری> یر"%^ا&ر W]ام
`ا1ت G

ما; ر5ید یاC+لم ا& ه; د%& QدرHرد ی2ا^ O)A
رTگ ا& ه; دند%& ییاCیگXی B" ر"در%^ر& ناید%هی Wأ!4A"د
$ی" Wدند%& QدA اهنH را<A ه& Oید*ت اCOسن اCر[ع
gیمHره9 +,رگ Wف<0 WKا5!C +ل‚ :B" د!ترا*ع اCیگXی
`eاP K%مع رد oا1ن یرا)م Wه*ل> Kا5!C دیدA در%^ر&
Q"ر B" $4A"د"B WhPان ه& Kدرم ]"%م" ندر%^ Wیلد_!س
€"د^
\%قس B" @رˆ hی9د ی1ی2%ت (یر)نHر9
نر9 رد اهنH یعام4ج" داس, یPر \ا-#ن"Wی9G^"
یر"دمامB B" Qر"%مC اهنH ه; Oیلدی& Wدر"د +1C ZA
€دند%& Qدنام رد ه& ناهج یر*Cر
'ا1ح1سم # 'اید9(ی ,ا4I/G
دgن ه; +سی7 /%9 ه& یdد"%P (41C نر9 Oی"" رد
در; gی5ن"`ر1ن +=س "ر د%هی یQرهN نای#یسم
$یر^H رد Wد!4,رگ ر"ر9 د%هی ر1!ت gین نای#یسم a)<لا&
Š …ا;%, یی"رنامر, ]اس J3D Kاع O49 رد د%هی ‹K
نH ]ا*ند ه& Wدندر; یرQدایB "

دیدA Wهی;ا-ن" رد نای#یسم
/ا0" ]ر4!; ی"ر& "ر …%!&" W." Qدنامر, Wر%ت"رwم"
ی4ن%6^ ا& "ر Zی%^ +یر%مأم ر%&gم یQدنامر, Wدا4سر,
ه& $4^"دن" WK"دع" Wری6مA ا& "ر همC در; "رج" ریRنی&
€در& $ی& B" W$4^"دن" ناگدنرد %لج هc!)A Wایرد
اCرا& اCرا& نای#یسم ناید%هی $ی& اCدر%^ر& هن%5!ی"
€+س%ی7یم /%9 ه&
:ا4; رد یgیرقم ~طpلا :دی%گیم
"ر ZنایCاwس ن"ری" QاAدا7 WKر QاAدا7 ا9%, نامB ردƒ
$ی-سل9 W…د9 یاCاسیل; اهنH Wدا4سر, ر[م KاA ه&
Kاع O49 "ر نای#یسم Kامت بیر=ت "ر KاA یاCرهA Kامت
یرامAی& د"د<ت دندمH ر[م ه& ناAبیق<ت رد دندر;
+سدمC ناید%هی ه<جا, $ی" رد Wدندر; ریس" د!46; "ر
یهیر9 Oیلcل" Q%; هیر*b B" Wدند%& ناین"ری" را)مC
…را, $یمBرس ی%س ه& …د9 یاCرهA هیر2ا!ل"
(^B دندر; (4س نای#یسم ه& دP $یر^H ات WدندمH
…د9 رد "ر اسیل; د €د!4^اس در" نانH یQر)ی7 ر& یقیمع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ U8 ﴾

دند%&ر "ر بیل2 Wدندن"B%س "ر ناA]Bا!م Wدندر; بیر=ت
„دندر; ریس" "ر Zن"رای B" یدایB د"د<ت …د9 jر
z
-&
z
Š 3 ‹

+سد ه& ر[م p4, ر;‚ B" د<& دCدیم هم"د" یgیرقم
:دی%گیم ناین"ری"
+هج دندر& .ر%ی ر%2 رهA ه& ناید%هی ا!d" $ی" ردƒ
اc)ی را!; هA%گ B" Wنای#یسم ندر;د%&ان ییاهن یهلمP
نای#یسم ناید%هی $ی& +=س ی5!ج WدندA |مج
یهمC W€دیسریم ر"gC +سی& ه& ناید%هی د"د<ت W+,رگرد
بیر=ت ر%2 رهA B" iرا^ رد "ر نای#یسم یاCاسیل;
دندA +ی%قت نای#یسم ه; +AT5ن یرید ام" Wدند%من
Oم#4م ناید%هی WدA Qدg," ناید%هی ر& ناAد"د<ت
€دندA ه46; اهنH B"ایB د"د<ت دندA ی!ی5!س +س)A
Qد%یسر Kر یی"رنامر, ه& هی!-!-س9 رد …%یل;"رC
ر& د%& ه4سن"%ت ییاCqی4;ات $4,رگرا; ه& ا& ی Wد%&
WKاA یاC$یمBرس ری=ست +هج awس د&ای ه*ل> ناین"ری"
B" Wدند%& Qدر; بیر=ت ناین"ری" ه}نH یBاسBا& ر[م
B" یدایB یای"دC ا& د%هی Wدیدرگ اcنH راwسCر هی!-!-س9
ی B" دندمH نری& Zلا*ق4س" ه& ر5ید hbا!م هیر*b
ر&ا!& gین …%یل;"رC Wدند"د .د!گ%س د!4س"%^ نام"
€+,ریT7 "ر ناA$یمأت اهنH +س"%^رد
WاCOیcن" ا& نای#یسم دA …د9 در" …%یل;"رC
رهA " ام" WدندمH Zلا*ق4س" ه& ر%=& |مA WاCبیل2
+=س QرR!م $ی" €دید "ر QدAبیر=ت یاCه*9 اCاسیل;
در)لمع B" "ر ی نای#یسم €در; +P"ران $ی5م> "ر ی
رد دند%& رت+=سرس gین ناین"ری" ا& ناAیرا)مC د%هی
ه& نانH Wد!4A"د Zقن ر46ی& ناAید%&ان را46;
$4,رگ Kاق4ن" ه& "ر …%یل;"رC ن%گان%گ یاC.ر
…%یل;"رC Wدندر; hی%6ت qیر#ت د%هی B" یC"%=ن%^
د%ج ی4یع%!مم sیC د%هی ه& ه; "ر ی"هماند!گ%س /%0%م
دن" ه4,رگ نام" ی B" هلیP ر)م ا& اهنH "ریB •در"دن
ام :د!41گ W+س" ه4A"دن یعGb" اهنH در)لمع B" QاAدا7
Kgلم "ر نای#یسم Kامت د%^ +مس
~
9 ~ یQرا1; ی"د" ی"ر&
"ر ه<مج Bر qی ]اس رC رد Fیرات ]%b رد ه; (ی!;یم
یه&ر0 +,ریT7 "ر اهنH داه!6ی7 …%یل;"رC Wدنریگ QBر
Wدن"رTگ ˜یت Kد B" "ر ی5مC +^اس در" د%هی ر& ی4=س
د%هی B" یس; WKاA ر[م رد نایمر رمل9 رد ه; اcنH ات
3
Š Wیgیرقم :jر •‹ ~طpلا i W E m W ?U8 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ U? ﴾

QدA ناه!7 ای Qدر; ر"ر, ه; یس; ر5م Wدنامن ی9ا&
€„€€€د%&
ناید%هی یه9Gع hمع ه& ن"%تیم `ای"ر $ی" B"
Kاق4ن" +هج ی*لb+2ر, ناسن" ن%^ $4=یر ه& نای#یسم

¢
سم Wدر& ی7 در"%م $ی" رد ددP +یاعر Kدع $مAد B"
ندرمA .Bر"ی& ر"%^ +س7 oG^" $ی" ا& ه; +س"
WhP +لاسر دن"%تیمن یCرگ +م" sیC ناسن" یگدنB
نH +م%)P یهیاس رد +یر6& د!; "د" "ر pل2 +9"دع
€ددرگ د!متدا<س
'آ ,ا4I6/) # 'اریا
ناهج ر& +م%)P رد Kر ا& نامB نH رد ه; ن"ری"
+یلا<, (ید9 یاCQB%P B" ی)ی Wد%& qیرA ندم4م
ه4^ا!A ناهج نامB نH ه& ات ه; د%& ین"را)&"ر^ $یر4گرg&
]gلg4م نH رد oG^" یاCهیا7 (ید9 یاهنامB B" Wد%&
ناA+Pا*9 +مرP ر& ه; ی*سن Kرا#م Wد%& :ر-•م
اهنH دgن رد Wدنر"د oا1ت" ناهج ]د4<م hbا!م |یا*b Kامت
Kد درگدgی ه; اcنH ات Wد%& رRن ]دا*ت •#& در%م B%!C
ه4س6ن `رد9 د!سم ر& یدGیم (c!7 نر9 vس"" رد ه;
دناسر O49 ه& "ر " awس در; i"دB" .ر4^د ا& Wد%&
Š 3 ‹

ه4س6ن `رد9 یه)یر" ر& (6A نر9 رد ه; ر%گ K"ره&
در; i"دB" .رC"%^ ا& Wد%&
Š 8 ‹

یاCنا&B دا4س" W$یس $ی4سیر; €i€%ترH ر%س,ر7
رد …ا!Aرا; jرامن"د $سگاه!7%; Qا56ن"د رد ی9رA
:ا4; رد ن"ری" Fیرات 'ا1ناساس .(F رد 'اریا :دی%گیم
…ایهتاج د!نام Wنایناساس ن"رد ر2ا<م نا^رrمƒ
دییأت Kرا#م ا& i"دB" در%م رد "ر ناین"ری" `داع Qری>
$ی!N B" ییاCهن%من ن"رد $ی" F
z
یرات رد Wد!!;یم
O*9 بسا46گ $ی&%N K"ره& €د%Aیم +,ای ییاCi"دB"
Kرا#م ا& WدیHرد +ی#یسم $ییH ه& ه; $ی" B"
Š ? ‹
i"دB"
یCا!گ ه; $ی" هن اهنH دgن رد i"دB" /%ن $ی" Wدندر;
ه& :رقت +هج pلا2 یملع "ر نH ه)ل& WدAیمن :%س#م
„_ن%س $‡%Cƒ ی!یN در5ناهج دیاA Wدند"دیم Kاcن" "د^
3
Š •‹ -%storans -%story of t,e )orl$ v.g #.:
8
Š i Wیر*b Fیرات •‹ ? m W 3?S €
?
Š ر4ŒŒ;د Wدر" هŒŒ& هŒŒسن"ر, B" هŒŒمجرت WنایناŒŒساس دŒŒهع رد ن"ری" •‹
m W]ا*9" دم#م E8U €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UE ﴾

ند& ناین"ری"ƒ :در"د QراA" ZمG; رد یج"دB" $ی!N ه&
„د!!;یم i"دB" a;رC ا& ا!'4س"
Š 3 ‹

رد .ر%هf Wد%من ر%هf یدGیم K%س نر9 رد ینام
ی%^ ر&"ر& رد ی<ی*b ری> دیدA ی6!;" |9"
ر%ن یلای^ +&ا9ر یهcی4ن ه<ماج ر& (;اP ی4سر7`%هA
رA داس, یQدام ن
z
در;$;ه6یر +هج ی Wد%& +ملf
نGع" دن"%^ "ر, یدرcم یگدنB ه& "ر Kدرم Wناهج B"
نH B" دیا& ه; +س" یر
¢
A W+ملf ر%ن \G4^" ه; در;
ر& ر%ن یرای …ردB یا!, رbا^ ه& W+سج یرد
]اس رد K"ره& Wد%من (یر#ت "ر tا)ن +ملf 8LU Oیلد ه& K
دیا& دن"%^یم "ر, ناهج بیر=ت ه& "ر Kدرم ینام ه; $ی"
ه& ی ه; $ی" B" O*9 WدAیم د%&ان .د%^ gیNرC B" O*9
ی {رم ا& ام" €دناسر O49 ه& "ر " Wدسر& Z,"دC"
gین یمGس" `اP%4, B" د<& ات ه)ل& W+,رن $ی& B" Zمیلا<ت
€دنام ی9ا&
ینام +=س (یلا<ت ر& ین"ری" +<ی*b tر د<& یتدم
]اس رد ه; "ر jدgم `%عد دیر%A SL QدA دل%4م K
Wدنر&"ر& (Cا& ایند رد Kدرم ه; در; نGع" ی W+,ریT7 Wد%&
Wد!Aا& ر&"ر& (Cا& دیا& gین یگدنB رد دنر"دن یتا1ت sیC
…%1ن e

%م<م ه; د%& یر%م" …•ر رد نB ]ام ن%N
دgن رد Wدنر"د رایس& mرP ." یر"ده5ن 1P ر& یناسن"
اهنH رد دیا& ه; د%& یدر"%م $یرت(هم د $ی" jدgم
€دAیم "رج" `"اسم
دی%گیم ینا4سرهA
 8 ‹
ی €دین"درگ tا*م "ر ]"%م" ]GP "ر نانB jدgمƒ
(Cا& KgیC ZتH W:H B" Qدا14س" رد ه; ر%-نامC "ر Kدرم
€„+سن"د qیرA gین در%م د $ی" رد Wدن" qیرA
ن"ر"دهیامرس نان"%ج @رb B" ن"%^"ر, $ی"
یاج نا6لد رد +,رگ ر"ر9 ]ا*ق4س" در%م نان"رT5A%^
+,رگ ر"ر9 +یامP در%م gین را&رد @رb B" Wدر; Bا&
$ی" رd" رد ن"ری" ه; اcنH ات W+^"در7 نH دییأت ر6ن ه& دا*9
نایkb ی9G^" یرا& د!&ی& B" یر"g!cل رد ن"%^"ر,
:دی%گیم یر*b €+,ر ر, `%هA
یه1یf "ر `%عد $ی" ه& Oمع Wهیامر, یاCناسن"ƒ
jدgم Wدند%من Qدا14س" +2ر, $ی" B" دند"د ر"ر9 Zی%^
Kدرم یاCهنا^ ه& Wدند%من +یامP "

دیدA "ر ZناC"رمC
Wدندر&یم امkی ه& "ر اهنH یی"ر"د نB دندر&یم .ر%ی
3
Š m W$ی6ی7 |!م •‹ E?D €
8
Š i WO#!ل" Oلمل" Wینا4سرهA •‹ 3 m W SJ3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UI ﴾

نا6ن د%^ B" یلم<ل" aل)ع sیC د!ن"%4& نانH ه; نH ند&
د!; +یامP /%0%م $ی" B" ه; د!4A"د" "ر دا*9 نانH Wد!Cد
یCات%; `دم €دA دC"%^ را!;ر& `ر%2 $ی" ری> رد
.رد7 دنBر, +^ا!Aیمن "ر .دنBر, رد7 ه; +AT5ن
€„د%*ن یgیN qلام a)}یC W"ر
:دCدیم هم"د" یر*b
"ر ی jدgم ام" Wد%& ناCاAدا7 $یر4ه& B" ی)ی دا*9ƒ
هA%گ داس, رA ." هcی4ن رد ه; د%من یرم" ه& ر"د"
„+,رگ "ر, "ر +)لمم را!;
Š 3 ‹

ا4ارس- jی.JG
رد ه; د!4A"د اعد" $ی!N ن"ری" ناCاAدا7 WاC"رس;
اهنH ه& gین ناین"ری" در"د نایرج یهل" ن%^ نا6یاC{ر
رد ه; د!4A"د داق4ع" د!4سیر5نیم نای"د^ د!نام
ه& در"د د%ج …دقم ینامسH ی"Qدام ناA+Aرس
(^ ناAر&"ر& رد دندر;یم (یR<ت نانH ه& Oیلد $میC
B" رتeا& ا

ساس" دقن ن%نا9 o%,ام "ر اهنH دندAیم
یر"دد%^ ناAKان ندرH نا&B ه& B" Wد!4س"دیم ر6& a!ج
ه; د!4A"د داق4ع" د!4س6نیمن ناAaلcم رد Wدندر;یم
hP اهنHر& a)}یC دنر"د hP یناسن" رC یهم‚ ر& اهنH
ه& ناAیی"ر"د B" ای نا6یاCQر1س B" نان ه)ت رگ" در"دن
a)}یC ه; +س" ی"ه9د2 ناسP" Wدند"د یس;
gج اهنH ر&"ر& رد Kدرم W+س" ه4A"دن "ر نH oاق#4س"
ین"دنا^ Wدنر"دن یر5ید یه1یf ندر;+عاb" ندی!A
iات ه; دند%& دق4<م دندر; $یی<ت ای;ن"%!ع ا& "ر –=6م
Oسن hP $ی" €+ساهنH m%[=م i"ر^ $4,رگ +=ت
hP a)}یC د&ای ]اق4ن" نانH $ی& رد دیا& Oسن ردن"
یمدH WدB"درw& Z)م6; ه& نH ا& (C a;رC Wدر"دن +لا^د
WدB"درw& +&ا9ر ه& نH ا& a;رC د%& دC"%^ ر5م4س
یdر" ]اق4ن" ه& €د%& دC"%^ هیامر, +س7 ید%ج%م
د!4A"د داق4ع" "

دیدA ی4!-لس یQد"%نا^ رد یناCاAدا7
یCاAدا7 ی"ر& "ر ن"دنا^ $ی" B" یگرg& –=A رگ" ی4P
رگ" Wد!4Aامگیم Zی%^ ر& "ر یلاسدر^ jد%; Wد!4,اییمن
یCاAدا7 ه& "ر ینB Wد!4,اییمن یدرم ن"دنا^ نH B"
"ر ." هلاس +1C دنBر, هیریA B" د<& Wدندیgگیمر&
€"ر gیر7 رس^ دنBر, Wد"B‰ر, ر%-!یمC دندر; QاAدا7
ر‚H " ]ا*ند ه& دندیgگر& یCاAدا7 ه& gین "ر +^د ن"ر%7
رس^ ن"ر4^د +^دیم
Š 8 ‹
ه; دند%*ن $ی" ر), رد BرC €
3
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
8
Š i Wیر*b :jر •‹ 8 €ن"ری" Fیرات W…%یرا)م •
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UJ ﴾

نا&اگ (4سر د!نام —اس¤ر B" یسی‡ر ای {رg& یی"%6ی7
€دند%*ن ی4!-لس ن"دنا^ B" اهنH ن%N Wد!!; :ا=4ن" "ر Qری>
0GاJ6Ž # ,دا—ن ,ا4W#ا@G
$ی!N gین یناPر ی,"رA" یاCن"دنا^ در%م رد نانH
+Aرس رRن B" "ر ییاCن"دنا^ $ی!N $ی" Wد!4A"د ییاCرا&
را4^اس Oقع رد د!4سن"دیم K%مع B" رتeا& +<ی*b
د!4A"د!7یم رتeا& ر5ید K
z
درم p-س B" gین یناسن" aقن
B" ناAر&"ر& رد Wدند%& Oیا9 اهنH ی"ر& دد#مان یترد9
ر%س,ر7 Wدند"دیم نا6ن دP B" Zی& ی!تر, د%^
ف,rم W$یسر%ترH 'ا1ناساس .(F رد 'اریا eیراG
یر"Tگهیا7 ه,رP د"Xن …اس"ر& ین"ری" یه<ماج :دی%گیم
sیC Wد%& دایB یلی^ ه<ماج `اق*b $ی& یهل2ا, Wد%& QدA
+A"دن د%ج \ا*تر" یر"ر9ر& +هج ی"هلیس
Š 3 ‹
+م%)P €
B" ی)ی ه& \%&رم ه; ی!یمB ندیر^ B" "ر Kدرم K%مع
+A"دیم Bا& Wد%& "رم" B" ای {رg& یاCن"دنا^
Š 8 ‹
B" $ی" €
ه*ترم ه& a;رC ه; د%& نایناساس نG; یاC+سایس
B" رتeا& ه& د!; ا14;" دیا& Wدر"د ید"Xن رRن B" ه; یماقم
دBدن (6N نH
Š ? ‹
ه; ی"ه,رP B" ری> Wدر"دن hP a)}یC €
ر5ید ی"ه,رP W+س" Qد%من hل^ نH ی"ر& "ر ی Wدن"د^
دیامن :ا=4ن"
Š E ‹
"ر اC+یلrسم هج sیC ه& ن"ری" ناCاA €
دندرwسیمن ید"Xن رRن B" +س7 د"ر," ه&
Š I ‹

ند%& ر5ید)ی B" gیام4م یتاق*b ی"ر"د gین Kدرم K%مع
د%& ه<ماج نH رد دد#م یت"رای4^" ی"ر"د ی)یرC
Š J ‹

Oم"%ع B" ی)ی +لم `اق*b $ی& ZPا, `ا1ت $ی"
رد نH یهن%من ه; Wد%& +یر6& ی"ر& +ل‚ یر"%^
ه; اcنH Wد%Aیم نایامن G

ما; @"رA" "رم" aلاcم
W+;رPی& ناجی& ییاC:%N د!نامC Kدرم B" ی^ر&
ه; د%& +لع $یمC ه& Wدندا4سی"یم ناCاAدا7 رس یeا&
ه}نH B" Wدر; ZC%)ن "

دیدA "ر +ی<0 $ی" ناناملسم qی7
ناین"ری" ه; ی"یر"%^ +ل‚ +ی<9" د!;یم +ی"ر یر*b
ناAناگرg& ر&"ر& رد Zی%^ `داع (سر بج%م ه&
:د%Aیم $Aر G

ما; Wد!4A"دیم راهf"
3
Š m Wنایناساس دهع رد ن"ری" •‹ IUD €
8
Š m W$ی6ی7 |جرم •‹ ED8 €
?
Š m W$ی6ی7 |جرم •‹ E3S €
E
Š m W$ی6ی7 |جرم •‹ E3S €
I
Š m W$ی6ی7 |جرم •‹ 8? €
J
Š m W$ی6ی7 |جرم •‹ E83 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UL ﴾

:دی%گیم ه; +س" +ی"ر نام'ع ی&" B"
O7 B" …را, $یمBرس ه& در +هج Qریkم ه; یما5!Cƒ
د!4,رگ QBاج" (4سر B" دندنا6ن "ر ی ناین"ری" W+ATگ
Wدند"دن رییkت "ر یgیN Zی%^ K%سر (سر `ا!ی‡gت B"
یاCiات +,ا&رB یاCهNرا7 Wm%[=م …ا*ل اهنH
Qا5یاج …
z
رریت یهل2ا, ات د!4A"د $ت رس ر& ییاه*ن"رگ
Wدند%& Qدر; .ر, +میقن"رگ یاC.ر, B" "ر $یمB ریم"
Qا5یاج ه& +سن"%تیمن د%می7یمن "ر هل2ا, $ی" یس; ات
رد +,ر %لج ه4,ا& (C ه& ی%سیگ راهN ا& Qریkم Wدسر&
+عرس ه& د"ر," €+س6ن ی یا)4م +=ت ر& (4سر را!;
ه; نHی& ام" WدندB دند"د ZلC £ دندیهجر& ی @رb ه&
ام ه& امA B" ییاCای¤ر هN :+1گ Qریkم Wدر5ی& درد
ام WK"Qدیدن امA B" رتن"دان یم%9 ه; یلاP رد Wدیسریم
ه& "ر یر5ید ام B" یس; W(یر&"ر& (Cا& ی5مC اC:رع
ه4A"د _!ج ر
z
س ی ا& ه; "ر aی; ر5م Wد6;یمن یگدر&
ناتK%9 ر"%=م> را;ددم ام O'م (4A"د!7یم $م W(یAا&
امA B" ی^ر& ه; دید"دیم ر*^ $م ه& د%& ر4ه& Wدی4سC
ناماس امA نایم رد را; $ی" Wد!4سC ر5ید ی^ر& :ا&ر"
Wدی" Qدن"%^ "ر, "رم امA WK"Qدماین Kد%^ $م €دریگیمن
ه& دی&%لkم امA +س" ر"B امA را; ه; Kدیمه, Bرم"
ییاCOقع $ی!N ر"در; $ی!N B"ر, ر& ی4م%)P هج sیC
„دنام دC"%=ن ر"%4س"
Š 3 ‹

0سراA 0یار>0لم ?ا .1EمG
یرQدایB یی%گ@"gگ یسرا7 +یم%9 B" دیcمت رد نانH
اC+لم ریاس ر& یرتر& O•, یهیام "ر نH دندر;
ا

2ا[4^" دن"د^ ه; د!4A"د!7یم $ی!N د!4سن"دیم اCد"Xن
ر5ید ه; ه4A"د ین"Bر" K%9 $ی" ه& ی,ا-ل" اC+*C%م
"ر Zی%^ راcم یاC+لم نانH Wدن" Kر#م اهنH B" اC+لم
ا& "ر اهنH بل>" د!4سیر5نیم +1^ ریق#ت یQدید ا&
€دندر;یم "د2 Qد!!;ریق#ت gیمHری=سمت $یا!ع
3
Š i Wیر*b •‹ 8 m W 3DS €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ US ﴾

0>.ن? رد 'آ را˜آ # 0تسرAIGآ
Qدcس Z4سر7 "ر "د^ (ید9 یاCنامB رد ناین"ری"
دیcمت ه& |م"%ج ر5ید د!نامC ه4,ر ه4,ر ام" Wدندر;یم
ینامسH K"رج" ریاس ناگرا4س WQام WدیAر%^ aیدقت
€دندرH یر
+س=ن Wناین"ری" $ییH ر"Tگنای!& W+6ترB ه; +س" Oقن
"ر اC+& Z4سر7 Wدن"%^یم "ر, دیP%ت ی%س ه& "ر Kدرم
Qد!6^رد gیN رC رد "د^ ر%ن :+1گیم +سن"دیم Obا&
د"د ر%4سد ی ر%R!م $ی" ه& Wد&اتیم ناهج رد ین"ر%ن
"ریB WدنرH یر ZتH دیAر%^ @رb ه& Bامن Kا5!C ه;
هناگراهN ر2ا!ع ه; د"د ر%4سد $م0 رد €+س"د^ دامن ر%ن
€د!!)ن Qد%لH "ر ‹:H jا^ W"%C WZتHŠ
]%2" نای46ترB ی"ر& دندمH ید"ر," +6ترB B" a7
$4,رگرا; ه& اهنH بج%م ه& ه; دند%من |0 ی1ل4=م
Oیلد Oی" ه& Wدند%من (یر#ت Wد%& ZتH Kgل4سم ه; "ر ید"%م
WدA دد#م `راcت یBرا6; رم" رد اهنH +یلا<,Qری"د
ی!یع Z4سر7 ه& ZتH یرCاf aیدقت B" Kدرم Žیردت ه&
اCQد)6تH اCد*<م ZتH `دا*ع د[9 ه& دندرH یر نH
ZتH aیدقت یه1سل, O2" +قیقP Kاcن"رس Wد!4^اس
دنام ی9ا& ی4سر7ZتH ا

,ر2 دA Qدرwس یA%م"ر, ه&
Š 3 ‹

$ییH sیC د%^ ن"ر5تدا*ع ی"ر& ZتH ه; اcنH B"
یگدنB ر%م" رد Wدgی5ن"یمنر& یر*مای7 sیC Wد4سر,یمن
WدCدیمن ر1ی; "ر ن"را)ه*ت نامرcم د!;یمن +لا^د
یم%سر اC+!س هع%مcم B" `را*ع $ید نایس%cم ی"ر&
–=6م ییاCهR#ل رد mا^ ییاCاج رد Kدرم ه; دA
اCهنا^ رد WاCد*<م B" نری& رد ام" Wد!4^"در7یم ن"د&
h*b دند%& د"BH Wه<ماج +سایس رد ی4م%)P `"ر"د"
Zی%^ |,ا!م pلا[م …اس"ر& د%^ …%C "%C Oم
– نا)م رC نامB رC نا;ر6م O'م +سرد – +;رP
€دندر;یم
د%ج B" Zی%^ یگدنB رد ین"ری" یه<ماج ناس $ید&
"ر oG^" بیTهت a1ن +ی&رت ه; @رˆ hیمع ی!ید
داcی" Oماع `"%هA ندر&$ی& B" •عا& دAا& ر"دQدهع
د%ج B" ر%-!یمC W.دا& ری^ یاCرا; "%قت
یندم +سایس یگد"%نا^ یگدنB رد یلم<ل"ر%4سد
$ی& دAا& ه4A"د "ر ی"ه<ماج یCدنامBاس ن"%ت ه; ین%نا9
(لf B" "ر (لاf دن"%4& WدAا& OیاP Kا)P (لf Kدرم
3
Š –2 Wن"ری" Fیرات W$یCاA W…%یرا)م :jر •‹ 883 • 88E €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ UU ﴾

Wدنام Kر#م Wدر"د " یسرد"د ه& "ر K%لRم در"د Bا&
ا& ه; دندیسر ی9G^" \ا-#ن" B" ی"هجرد ه& ناین"ری" ا

4یاهن
ر"در; را4,ر رد ی9ر, ن"د!N $یدی& د#لم یاC+لم
€د!4A"دن
'آ ,ا42ا3ن # ا4ن1یآ !ن1B
:+A"د د%ج $یN رد $ییH هس o%, ینامB |-قم رد 3 •
هس4‡e $ییH
Š 3 ‹
€ 8 …%یس%1!; $ییH •
Š 8 ‹
€ ? €یی"د%& $ییH •
Wدیماcن" ی4سر7+& ه& دB $ی" B" ه4ATگ W+س=ن $ییH
+=س یگدنB Zن"ری7 €یلمع ات د%& qیر%™ت ر46ی&
دندر;یمن Qا5ن نB ه& هج sیC ه& Wد!4A"د ییاسر,+9اb
O*9 Wدندر;یمن i"دB" Qا5}یC د!4A"دن ی ا& ی"ه-&"ر
ر"ر9 یملاس یگدنB ای +م%)P یا!*م $ییH $ی" ه; $ی" B"
نH $ی4س=ن aسrم ا& +1لا=م ه& ید<& یاCOسن Wدریگ
…%یس%1!; ام" Wدند%من ی}ی7رس ی Kا)P" B" د!4سا^ر&
ات +A"د Kام4C" ر46ی& یلمع ر%م" ه& O*9 $ییH a)عر&
ری&دت ایند ر%م" رد ر46ی& Zت"ر%4سد Kامت €یرRن ر%م"
یلP"رم رد دAیم ه2G^ یر"د" یسایس Wیدام ر%م"
د!4A"دن داق4ع" G

2" $ی<م یهل" د%ج ه& Zن"ری7 Fیرات B"
3
Š B"Š هŒŒست%‡e نH ر"T5نای!& Kان ا& ا

م%مع ه; ‹(سی‡%‡اتŠ %‡ات $ید •‹
I38 – IDE B" نH ند%&$ید Wد%Aیم ه4^ا!A Bا& ‹دGیم B" Zی7
tرŒŒA یQراŒŒ& رد W+ŒŒس" هŒŒ4,رگ ر"رŒŒ9 دŒŒیدرت در%م ناقق#م بناج
+لاŒŒی" رد ی €+ŒŒس" +ŒŒسد رد یgیNاŒŒن بلاŒŒ-م هŒŒست%‡e یگدنB
Š نان%C -onan ددP رد $یN یg;رم Z=& رد ‹ ID ZŒŒی7 ]اس
ه; +س" ید!س %‡ات $ید ی&د" یQری^‚ €دA دل%4م …%یس%1!; B"
€د!Cدیم +*سن ب4)م $ی" ر"T5نای!& هست%‡e د%^ ه& "ر نH e

%م<م
:اŒŒ4; ن"%!ع 9ŒاG – هUG – ”U/1- ینe%ŒŒb یتدŒŒم ن%ŒŒ!;" €+ŒŒس"
B" ی;اŒŒP اŒŒCدرHر& €+ŒŒس" Qدر"Tگ ]"%," ه& ر %‡ات $ید ه; +س"
رŒŒ1ن ن%ŒŒیلیم Qاc!7 یeا& یم9ر $یN رد "ر نH ن"ری7 ه; +س" نH
‹€ن€دŠ €د!Cدیم Oی)6ت
8
Š B"Š هŒŒست%‡e نH ر"T5نای!& Kان ا& ا

م%مع ه; ‹(سی‡%‡اتŠ %‡ات $ید •‹
I38 – IDE B" نH ند%&$ید Wد%Aیم ه4^ا!A Bا& ‹دGیم B" Zی7
tرŒŒA یQراŒŒ& رد W+ŒŒس" هŒŒ4,رگ ر"رŒŒ9 دŒŒیدرت در%م ناقق#م بناج
+لاŒŒی" رد ی €+ŒŒس" +ŒŒسد رد یgیNاŒŒن بلاŒŒ-م هŒŒست%‡e یگدنB
Š نان%C -onan ددP رد $یN یg;رم Z=& رد ‹ ID ZŒŒی7 ]اس
ه; +س" ید!س %‡ات $ید ی&د" یQری^‚ €دA دل%4م …%یس%1!; B"
€د!Cدیم +*سن ب4)م $ی" ر"T5نای!& هست%‡e د%^ ه& "ر نH e

%م<م
:اŒŒ4; ن"%!ع 9ŒاG – هUG – ”U/1- ینe%ŒŒb یتدŒŒم ن%ŒŒ!;" €+ŒŒس"
B" ی;اŒŒP اŒŒCدرHر& €+ŒŒس" Qدر"Tگ ]"%," ه& ر %‡ات $ید ه; +س"
رŒŒ1ن ن%ŒŒیلیم Qاc!7 یeا& یم9ر $یN رد "ر نH ن"ری7 ه; +س" نH
‹€ن€دŠ €د!Cدیم Oی)6ت
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DD ﴾

اCهنا^در نا4^رد Z4سر7 ه& Zی%^ Oیامت h*b
B" ی4<یرA هن $یقی B" یر%ن هن $ییH $ی" رد Wد!4^"در7یم
…ا!Aرا; qی `ای&رcت vق, €+A"د د%ج نامسH
د!4س"%^یم +9رC ه; د%& د!م6ن"د qی یاCOم<ل"ر%4سد
Bا&رس نH B" د!4س"%^یم +9 رC دندر;یم Oمع نH ه&
€دندBیم
'آ W[9حG # اد9ب ن1یآ
ه& "ر ند%&یسامP یگداس gیNرC B" O*9 W"د%& $ییH
ه; ییامCر& $ییH Kا; رد _نردی& د"د +سد B" +عرس
+,ر ر, Wد%& QدA qیر#ت ه41AHر& +=س نامB $ی" رد
Kد9 اجرC €دA Oید*ت ”#م ی4سر7+& ه& ا

4یاهن
OPر اجرC +A"د Q"رمC ه& د%^ ا& "ر اC+& +A"Tگیم
یاCO)یC اCهمسcم Kاس9" /"%ن" Wد!),"یم +ما9"
"د%&
Š 3 ‹
ی!ید یگدنB اC+& اC]ا'مت $ی" €در;یم ب[ن "ر
ZA%7 +#ت G

ما; "ر یی"د%& $ییH ییا,%)A ن"رد یندم
€د%& Qد"د ر"ر9
B" ی)ی رد د!C ندمت Fیرات دا4س" Wا&%ت "ر"%6ی"
:دی%گیم د!C یاCQا56ن"د
ه& ه; دمH د%ج ه& ی4م%)P "د%& $ییH یهیاس ردƒ
رد د"دیم +یمC" اCهمسcم Z4سر7 نای"د^ رCاRم
دیدرگ رییkت .%=4سد یی"د%& `%^" v&"ر نH یهcی4ن
„+,ای i"ر نH رد اC+عد& Kاس9" /"%ن"
Š 8 ‹

د!C {رg& ن"ر"دم4سایس ر2ا<م ناگد!سی%ن B" ی)ی
:دی%گیم $ی!N " W+س" Qدر& ی7 ه4)ن $ی" ه& gین „رهنƒ
د%^ د"د ر"ر9 نای"د^ رهRم "ر "د%& ییامCر& $ییHƒ
`%^" یه-&"ر Wدندر; دیلقت Q%یA $ی" B" gین نایی"د%&
pلا[م g;رم دA ی415!C یهیامرس qلام یی"د%&
B" "ر Zی%^ Kاcسن" (Rن €دیدرگ ی2ا^ یاC+عامج
یC" ر%م" ر#س نH `دا*ع یاC.ر رد د"د +سد
رد ]اس نر"gC ه; $ییH Kاcن"رس د%من ‰%سر یررایس&
]"B ه& ر Wد%& Qدی6^رد +A"د +یم;اP د!C
€در"Tگ \ا-#ن"
3
Š نا4ŒŒس;ا7 :اŒŒc!7 :رŒŒ> رد |ŒŒ9" GŒŒس)ت یQB%ŒŒم B" هŒŒ; یس; •‹
رŒŒی7 یاCرهA یرا1P B" ه; "د%& یاCهمسcم `ر'; B" Wد!; ندید
$ییH $ی" ه; در&یم ی7 د!;یم بc<ت W+س" QدمH +سد ه& "د%&
€+س" QدA ”#م ی4سر7+& ه& Oید*ت ندمت
8
Š دقل" د!هل" Wا&%ت"ر"%6ی" :jر •‹ Ÿمی €„در"ƒ نا&B ه& W
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3D3 ﴾

Š 8rs. R,ys .av%$s $ییH یرامی& ی4سس `%^ر ‹
نا!6یر; اC"ر ه; یر%b QدA رHدای |-قم نH رد "ر "د%&
:ا4; رد ./4 ,ه@سل& را)," :دی%گیم WQدر; Oقن ی B"
ریdأت +#ت نا!N "ر "د%& ی9G^" `امیل<ت •%7 +سردان
دید7ان `ا,"ر^ `Gی=ت یG&e رد G

ما; ه; +س" Qد"د ر"ر9
یاC]د ر& یتدم +,رگ ر5ید $ییH "ر نH یاج Wدیدرگ
ه& ر دیدج $ییH ه; +AT5ن یرید ام" WدA QریN Kدرم
ا& نا!}مC +,رگ ر5ید ی!ییH "ر Zیاج در"Tگ ]G#م0"
دایB `ا,"ر^ KاC" ر5ید یل)A ندم"دید7 یل)A $4,ر
qیرات یا•, ه; ی"هن%گ ه& Wدیدرگ ه4Aا*ن" (C یر
$یم"ر, `"ر%4سد QدA Qدر4سگ اج همC ر& یCایس
+لع ه& $ییH $ی" +س=ن aسrم یQداس د!مABر"
„+,ر $ی& B" یمG; یاC]ا9 Oی9 اCی,ا)A%م
Š 3 ‹

دنداهن \ا-#ن" ه& ر یی"د%& ییامCر& یاC$ییHƒ
$ییH $4^ا!ABا& €د%من +ی"رس اهنH رد +سردان K%سر
$ییH ه; "رN Wد%& ر"%Aد a& ییامCر& $ییH B" یی"د%&
„د%& QدA :‚ G

ما; ییامCر& $ییH رد یی"د%&
Š 8 ‹

در%م Qر"%مC نH ه& نامی" „هل"ƒ د%ج (سید%& رد
$ییH $ی" aسrم ]اP tرA ناگد!سی%ن نا^رrم @G4^"
د%^ B" یمگردرس ا& ی•<& ه; اcنH ات €+س" Qد%&
ی"هیا7 ر& {رg& $ییH $ی" در"د نا)م" هن%5N :د!سر7یم
د%ج اهنH رد "د^ ه& نامی" ه; QدمH دید7 ی&"دH B" +سس
Mدر"دن
Š ? ‹

Wa1ن +0ایر +هج ییاCQ"ر gج (سید%& W$ی"ر&ا!&
درد B" `اcن WOیا•, ه& ندAه4س"رH W`"%هA :%;رس
€+سین (لع ]%[P Žنر
ه; ی!ید ی4لاسر OماP ناهج ی"ر& اCی!یN W$ی"ر&ا!&
B" ه-قن $یرترد رد اهنH Wدند%*ن دیامن OP "ر نH `G)6م
_!N Zی%^ یملع ی!ید n"ریم ر& ندم4م ناهج oرA
`رd ه& هن دندg,"یم Zی%^ `رd ه& هن WدندBیم
€ن"ر5ید
هنا1م ,ا1سآ ,ا4تلم
نا;رت Wنe%kم د!نام هنایم یایسH oرA ر5ید یاC+لم
ی4سر7بت (سید%& B" \%ل=م $ییH ی"ر"د WاCی!7"ˆ
KاRن ی"ر"د (C هن د!4A"د یملع یترd هن Wدند%&
3
Š •‹ 'a)a,ar lal Ne,r(+ t,e .%s"overy of In$%a #.2711272
8
Š €$ی6ی7 |جرم •‹
?
Š ر‡"د :jر •‹ y €"د%& یهلاقم Wاینا4یر& @را<مل"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3D8 ﴾

ن"رد B" ر"Tگ یهلPرم رد ه)ل& Wدند%& یسایس یه4,ر6ی7
$ی" B" ی^ر& Wدندر&یم رس ه& ندمت ن"ر ه& یرگی6P
"ر یلقع +یل%1b یی"د4&" یهلPرم B%!C اC+لم
€دندن"رTگیم
0V<خا # 0Fامت)ا •0/ید ر3ن ?ا ./4 ت1ع+#
دنر"د رRن oا1ت" Wن"را5نFیرات Kامت د!C Fیرات در%م رد
ی9G^" Wی!ید رRن B" Zن"رد $یرتناماس&ان ه;
یدGیم (6A نر9 Bا>H B" ه; +س" ین"رد یعام4ج"
یAا7ر, رد Zی%^ یه&%ن ه& gین د!C Wد%Aیم /رA
ا& Fیرات B" هCر& نH رد ناهج ر& (;اP یعام4ج" ی9G^"
ی)یرات $ی" B" د%& qیرA Zی%^ ر"%cمC یاCر%6;
د%& Qد"د mا[4^" د%^ ه& jدن" ن"د!N هن ی"Qره& ریگ"ر,
یاC`ا1ت K%سر رCاRم B" ی^ر& رد د!C WنHر& نg,"
–ی=لت "ر اهنH د%Aیم در%م هس رد ه; +A"د ی2ا^
:د%من
3 €نای"د^ ZPا, `ر'; •
8 €یس!ج راهمی& `%هA •
? €یعام4ج" یهناملاf `ا•ی<*ت یتاق*b یاC`ا1ت •
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3D? ﴾

0تسرAتب رد طار&ا
Qدیسر د%^ i" ه& د!C رد ی4سر7+& (6A نر9 رد
„"دƒ رد نای"د^ رامA Wد%&
Š 3 ‹
?? نر9 $یمC رد ه; د%& ات
ه& (9ر $ی" ??D €دیسر ن%یلیم
رد ه}نHرC یل; ر%b ه& :"Tج gی5ن"+15A د!NرC
Z4سر7 در%م "د^ ن"%!ع ه& W+A"د ی6قن یگدنB pلا[م
اC]ا'مت WاC+& د"د<ت ه; ی%#ن ه& W+,رگیم ر"ر9
یاC+ی[=A اهنH B" ی^ر& €+ATگ .رامA B" اCهمسcم
نامگ ه& ه; دند%& ینانامره9 ر5ید ی^ر& دند%& ی=یرات
نانH رد "ر د%^ "د^ –=6م ییاCد"د^ر vی"رA رد نانH
ه; دند%& ییاCQ%; اC+& $ی" B" ی^ر& €د%& Qدنایامن Bا&
ی^ر& €دند%& Qدر; یلcت اهنH رد ناAنای"د^ B" ید"د<ت
نH رد یی"د^ ه; دند%& Qرقن Gb O'م یندا<م (C رگدی
رس B" ه; _!گ در هلمج B" Wد%& Qدر; را)AH "ر د%^
رامA ه& اC+& $ی" B" Wد%& QدمHر& „%یداهمƒ Kان ه& یی"د^
Wیلسا!ت +لH W$4A%ن یاCر"g&" Wی5!ج `eHر"g&" €+,ریم
یQرمB B" gین €€€ ی)ل, K"رج" Wاگ ن%}مC یتان"%یP
€دند%& د!C Kدرم یاC+&
WاCهناس," W`ا,"ر^ B" ین%c<م اCد!C $ییH بیترت $ید&
ا!*م /%نرC د9ا, ه; د%& یت"دا*ع اCرا& WاCQدرس
ر"ر9 (یلس Oقع دییأت در%م Qا5}یC Qد%& ر"%4س" یلیلد
€+,رگیمن
نر9 رد Qد%من ی9رت یA"رت+& +<!2 ن"رد!ی" رد
رد ه; ی"هن%گ ه& €د%& Qدیسر د%^ i" ه& (41C (6A
+سد ی4,ر6ی7 $ی!N ه& Qا5}یC ه4ATگ یاCنامB ]%b
€د%& ه4,این
"ر ی4سر7+& "دگ ات ه4,رگ QاA B" ر%6; `اق*b Kامت
ی!یاج $ییH هن Wدند%& Qدر; $یی<ت Zی%^ یه1یf
Š 8 ‹
نH B"
3
Š یاŒŒC:ا4;ƒ یاŒŒ!<م هŒŒ& Wیید!C $ید …دقم یاC:ا4; Kان "د •‹
"ر د%ŒŒ^ mا^ یاC"د Wیید!C $ید فل4=م بتا)م €+س" „Zن"د
_ŒŒیر اŒŒی رŒŒیم"gم ی"د :B" دŒŒن" `را*ع رتیمید9 ی"د راهN €دنر"د
Š "در%جاŒŒی اŒŒی …دŒŒقم یاŒŒC]%مر, ی"د •"د ;a<(r ve$a ی"د •‹
Š "داماŒس اŒŒی اCB"H sa0a ve$a اŒŒی اCن%ŒŒس," ی"د Kاcن"رŒس •‹
+قیقP رد €+س" رت(هم همC B" :ا4; راهN $ی" $ی4س=ن €"د"راتH
€+Œس" ناŒŒهج یQدŒŒنB ناŒŒید" $ŒŒی& رد یŒŒ!ید $
z
4م $یرت(ی9 "د _یر
‹€ن€دŠ
8
Š •‹ 'a%n%s0 ه& دGیم B" Zی7 (6A یQدس رد ه; +س" ی!ییH Kان
Š "ریاهم +سد I8L – IUU $ی" €دA Qدر"Tگ نای!& ‹دGیم B" Zی7
QدŒŒمH دŒŒید7 نH یاقتر" دAر @دC ا& یید!C $ییH $4م رد $ییH
ه4^ا!ŒŒA ن"د!N ه; +س" ی9رA یC$ییH هلمج B" $ییH $ی" W+س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DE ﴾

(سید%& هن +A"د ی"QراN
Š 3 ‹
هلیس $ید& $ییH د $ی" €
$یم•ت اCر%6; رد "ر Zی%^ یه<س%ت یگدنB د!4سن"%ت
€د!!;
$ی& ی!یN @ر<م در5ناهج W_ن%س ن%C ه; ی*لا-م
یاC]اس J?D JEE QاAدا7 W.رC {رg& $6ج B" K
B"Š د!C JDJ – JEL دAر ن"gیم ر5نای& Wد!;یم Oقن ‹K
:دی%گیم €+س" |-قم نHرد ی4سر7همسcم ی4سر7+&
د"د<ت Wد%من ر"gگر& یگرg& $6ج i%!9 رد QاAدا7ƒ
$6ج $ی" رد Wد!C رد د%ج%م یاC$ییH یاملع B" یدایB
یر "ر "د%& B" یگرg& ییGb ]ا'مت QاAدا7 €دندر; +;رA
ی"ه4سدلگ ID $ی4س=ن B" ر4)N%; ر5ید یلا'مت یر4م
ا& د!C QاAدا7 W.رC €دA QدرH Q%)Aا& ین"را; یb
نامی7(C QاAدا7 W:رما; Wد%& Qدا4سی" .را!; رد ینا*یاس
رد ]ا'مت را!; B" "ر اCa5م د%& Qدا4سی" gین
„در;یم
Š 8 ‹

نایرا&را& رد QاAدا7 ن"دنا^ در%م رد در5ناهج $ی"
:دی%گیم
$ییH ری7 ی^ر& دندی4سر7یم "ر „%Aƒ اهن" "B ی^ر&ƒ
(C ی^ر& دندی4سر7یم "ر دیAر%^ ی^ر& دند%& یی"د%&
ای +A"دیم Oق4سم یی"د^ K"د;رC دیا& €"ر „%!Aƒ
„دی4سر7یم "ر نای"د^ یهمC ه; $ی"
Š ? ‹

0س/) را(م0ب W9(:
رد رد یلی^ یاCنامB B" نH یه<ماج د!C $ییH
(C دیاA Wد%& ر%ه6م یس!ج یی%cما; ین"ر`%هA
رد یس!ج یQد!!;qیر#ت Oم"%ع ه; دAا& Qد%& $ی" Zلیلد
د%& Qدر)ن ‰%سر نا!N ی!یمBرس sیC رد $ییH sیC د%ج
]اŒŒس رد هŒŒ; یراŒŒمH یŒŒb W+ŒŒسین QدŒŒA 3UE3 WQدŒŒA هŒŒ4,رگ K
Oی)ŒŒ6ت "ر دŒŒ!C +ŒŒی<مج دŒŒ2رد (ŒŒین B" ر4ŒŒم; $ŒŒییH $ŒŒی" ن"رŒŒی7
یاŒŒCQB%مH (ŒŒ>ر یŒŒلع $ŒŒییH $ی" ن"ری7 ه; دنامن ه41گان Wد!Cدیم
‹€ن€دŠ د!4^"در7 ZتH `دا*ع ه& ی {رم B" a7 نH ر"T5نای!&
3
Š ی1ŒŒسل, یŒŒ9G^" KاŒŒRن qŒŒی رŒŒ& هŒŒ; +Œس" ین"%ŒŒ!ع (سید%& •‹
QدŒŒA ر"%4ŒŒس" یگدŒŒنB B" ی"هنای&د& .ر5ن یا!*م ر& QدA oGb"
یاC]اسŠ "د%& W+س" IJD – ISD نH دŒŒ[9 د%^ ‹دGیم B" Zی7
B" ی!یاŒج OŒ'م (Œسید%& Wد!; aیسأت دیدج بCTم qی ه; +A"دن
یی%ŒŒس +مŒŒس هŒŒ; +ŒŒس" ییدŒŒ!C $ŒŒییH `ا&ا<ŒŒ6ن" اŒŒی /رŒŒ,
]اŒŒس راŒŒمH .ر"gŒŒگ ه& ا!& €+A"د ردام $ییH $
z
4م رد هنا*لbtG2"
3UI3 €د%ŒŒ& رŒŒ1ن ن%یلیم (ین ه& qیدgن W(سید%& ن"ری7 +ی<مج K
‹€ن€دŠ
8
Š €ی&ر> +لد „ی; ی%;%,ƒ _ن%س $‡%C همانر1س •‹
?
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DI ﴾

ید!C یاC:ا4; Wد%& Qد%من ‰%سر ید!C $ییH رد ه;
{رg& nد"%P /%9 هل" `ا12 یلcت B" نH ی!ید O,ا#م
a!ج د \G4^" B" ییاCنا4س"د اC+ی"ر Wن"%;" هیج%ت
Oقن فیرA یاCQد"%نا^ ر& اهنH B" ی^ر& یهلمP نای"د^
ناسن" ه& "ر اهنH ندی!A یQBاج" ایP KرA ه; دن" Qر;
€دCدیمن
awس –ل=م ن
z
"ر"د!ید $C‚ رد اCنا4س"د هن%5!ی" ریdأت
ی!ید یهسامP نامی" ا& (هنH `ایا)P $ی" Oقن ر"ر)ت
€+س" $Aر G

ما;
ناA{رg& ی"د^ یلسا!ت +لH Z4سر7 نHر& نg,"
+AB یلی^ یل)A ه& نH ری%[ت ندرHرد „%یداهمƒ
ی"ر& ن"ر4^د نا;د%; ن"درم نانB ن
z
دمH(Cدرگ
B" ی•<& ه}نH یه,ا0" ه& یلسا!ت +لH Z4سر7
یاCه9ر, B" ی•<& املع ه; د!!;یم Oقن ن"را5نFیرات
ن"درم نانB دندر;یم Z4سر7 "ر +=ل نانB اهنH ی!ید
"ر ه!Cر&
Š 3 ‹
€در"Tگیم یاج ر& ی4سردان `"ریdأت ا

!یقی W
ر‡"B نانB Qر"%مC WQا5تدا*ع را)4نای^ hسا, نا!Cا;
$ی" B" یرایس& Wدند"دیم ر"ر9 Bاcت در%م رد اCه*C"ر
د"ر," ه; د%& QدA ییاCهنا^ه6Pا, ه& Oید*ت اCQا5تدا*ع
]ا*ند "ر Zی%^ یه4س"%^ %*ل-م اهنH رد رجا, hسا,
€دندر;یم
اCQا5تدا*ع |0 ه; ی49 د%Aیم $Aر pی0%ت $ی" ا&
هن%5!ی" Wدن" QدA ه4^اس $ید `دا*ع +هج ه; ی!;ام"
@"رA" یاCر[9 نایرا&رد |0 ه; +س" (ل
¢
سم WدAا&
`"ر)!م Kاcن" رد اCن"دنا^ $ی" Wد%& دC"%^ هن%5N
ن"درم +;رA ا& یسلاcم Wد!4A"د +&ا9ر (Cا& ZP"%,
رد :"رA یاCKاج ه; یما5!C دیدرگیم ر"gگر& نانB
را!; +م6P :د" یQدر7 WدمHیمرد .درگ ه& aلcم
رد KرBH ایP دی6;یم :اقن رد رس :د" WدAیم QدB
یاC`%هA i"%م" hیرb $ید& WدAیم ناهن Qدر7 a7
د%& ه4,رگ "ر, "ر $یمBرس $ی" Kامت یرا& د!&ی& یس!ج
هیدسر هجرد $یرت$ییا7 ه& ی9G^" رRن B" درم نB
€دند%&
0GاJ6Ž ,هناملا™ 2ا3ن
‹+سا;Š یتاق*b KاRن در%م رد
Š 8 ‹
ه; +A"د ناع‚" دیا&
یرتهناملاf یتاق*b KاRن WاC+لم B" ی4لم sیC Fیرات رد
3
Š m Wد!C یت%سرس د!ناید W.ا;ر& هن"رای4س •‹ ?EE €
8
Š •‹ "aste syste0
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DJ ﴾

Kاقم دAا& +<س $ی" ا& Zتاق*b $ی& یهل2ا, ه;
WدAا& Qد"د ر"ر9 +ناC" در%م هن%5!ی" "ر +یناسن" @رA
(6N ه& W+A"د د%ج د!C یندم ی!ید KاRن رد ه}نا!N
$ت نH ه& $یمBرس $ی" ]اس ن"ر"gC ه; یماRن €در%^یمن
€د!;یم +عاb" نH B" gین ن%!;ات +س" Qد"د رد
ریdدت +#ت "د ن"رد ر^"" رد یتاق*b KاRن `امدقم
+R,ا#م رd" ر& $ی!}مC یdر%م یاC+<!2 اCه,رP
€دمH دید7 ییایرH د"Xن +&اcن +یا2%[^ ر& دیدA
ه& د!C رد ی‡امCر& ندمت pیسم دGیم B" O*9 نر9 هس
ینامر, ندمت نH رد Wدیسر ییا,%)A +,ر6ی7 i"
ن
z
امر, رد €دA ه4,رگ رRن رد ید!C یه<ماج ی"ر& دیدج
دییأت در%م ه; دA $یدت یسایس یندم ین%نا9 ر%&gم
|
z
جرم یمسر ن%نا9 ن"%!ع ه& +,رگ ر"ر9 +لم Kامت
ن%نا9 $ی" €دA ه4,ریT7 ر%6; ندمت یگدنB رد ی!ید
€+س" ر%ه6م „%نامƒ ن"%!ع +#ت gین Bرم"
gیام4م یهق*b راهN ه& "ر ر%6; Kدرم o%, ن%نا9
:د!;یم ید!&(یسقت
8 • €ی!ید ]اجر نا!Cا; یهق*b :نا!مCر& 8 •
اCایرتا6;
 3 ‹
€نای%c5!ج نایماRن ? •
اCهی6ی"
 8 ‹
€ناناگرBا& ن"ر54<!2 ن"Bرا6;
E اCر"د%A •
 ? ‹
$ییا7 یهق*b ه;Š ن"را)4مد^
€‹دند%& د!C یه<ماج
:دی%گیم ن%نا9 $ی" فلrم %نام
B" "ر نا!مCر& ناهج +#ل[م +هج hل-م ردا9 نHƒ
B" "ر هی6ی" Zن"Bا& B" "ر ایرتا6; Wدیر,H ZناCد
ی"ر& ناهج tG2" ی"ر& €ZیاCا7 B" "ر "رد%A ZیاCن"ر
یه1یf €+,رگ رRن رد ی1یاf فیلا)ت K"د;رC
ههللH ی"ر& `"رTن (یدقت ای "د .B%مH نا!مCر&
+fا1P اCایرتا46; یه1یf €+س" `ا9د2 $4,رگOی%#ت
"د ندن"%^ `"رTن `ا9د2 ند"د WKدرم B"
ندین"رN اCهی6ی" یه1یf €+ساC`%هA B" یریگQرا!;
یهق*b €+س" یBا6; `راcت "د `Gت `ان"%یP
یر5ید یه1یf هناگهس `اق*b ندر+مد^ gج "رد%A
„در"دن
Š E ‹

3
Š •‹ 9s,atr%y"es
8
Š •‹ va%syas
?
Š •‹ s($ras
E
Š €]" :ا& Wر4ساA %نام •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DL ﴾

'ا/م4رب ,هJ6Ž Wا?ا1تما
نا!مCر& یهق*b ه& ن%نا9 $ی" ه; ی9%قP `"Bای4م"
رد €دنریگ ر"ر9 نای"د^ فیدر رد نانH ه; QدA ب*س WQد"د
دن"د^ ناگدیgگر& نا!مCر& :+س" QدمH ن%نا9 $ی"
qلم در"د د%ج ناهج رد هNرC Wدن" `ا9%ل=م ناCاA
$یمB یر ن"ررس `ا9%ل=م $یر4ه& اهنH €+ساهنH
د!4سC
Š 3 ‹

B" د!C"%=& ه; ر"دقم رC "رN ن%N ند& د!ن"%تیم اهنH
qلام Qا5}یC KG> "ریB •دنری5& "ر "رد%A یهق*b ]"%م"
+س" یا9H نH B" در"د هNرC +سین یgیN
Š 8 ‹

Wد!;یم یر"دسا7 "د _یر …دقم :ا4; B" ه; ی!مCر&
ناCا!گ ب*س ه& "ر ‹ر5ید +سا; هسŠ ناهج هس رگ"
دA دC"%^ QدیBرمH (CBا& Wد!; د%&ان ZیاCر"در;
Š ? ‹
QاAدا7 €
$یرتی-#9 $یرتر"%Aد vی"رA $یرت+=س رد +9
هج sیC ه& €دری5& `ایلام نا!مCر& B" دن"%تیمن gین /ا0"
ی5!سرگ B" Zی%^ $یمBرس رد ی!مCر& ه; +سین +سرد
دریم&
Š E ‹
QBاج" +9 (;اP دA O49 ب)ترم ی!مCر& رگ" €
WدA"ر4& "ر .رس ه; $ی" ر5م Wدری5& mا[9 ی B" در"دن
د!4سین @ا<م mا[9 B" ن"ر5ید ام"
Š I ‹

رتeا& یماقم "رد%A یهق*b د B" هNرگ" ایرتا6;
%نام €+س" رتر, نا!مCر& B" بت"رم ه& نH Kاقم ام" Wدر"د
یایرتا6; qی B" در"د $س ]اس Qد ه; ی!مCر& :دی%گیم
دنBر, در7 د!نام +سرد Wدر"د رتeا& یماقم هلاسد2
Š J ‹

تpب.ب ,ا4jEن
یندم ن
z
%نا9 …اس"ر& – ‹اCacنŠ اCر"د%A Wo%, ی
z
!ید
Wنا5س B" رتر, Wن"ر%ناج B" ید!C یه<ماج رد
:د!;یم pیر[ت ر%&gم ن%نا9 €دنرتر"%^
ه& ه; +س"رد%A یهق*b ی4=*A%^ `دا<س B"ƒ
یA"دا7 دgم sیC ر5ید نای gج د!یHرد نا!مCر& +مد^
دنر"دن
Š L ‹

3
Š €]" :ا& W$ی6ی7 •‹
8
Š €(46C :ا& W$ی6ی7 •‹
?
Š €(هن :ا& W$ی6ی7 •‹
E
Š €(هن :ا& W$ی6ی7 •‹
I
Š €Kد :ا& W$ی6ی7 •‹
J
Š €(CدBای :ا& W$ی6ی7 •‹
L
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DS ﴾

Wد!!; Qری^‚ یی"ر"د ]ام Zی%^ یرا& دنر"دن hP اهنH
ددرگیم نا!مCر& ید%!6^ان بج%م رم" $ی" ن%N
Š 3 ‹
رگ" €
ای +سد Wی!مCر& ندB +هج ‹اCacنŠ اC"رد%A B" یس;
ا& رگ" د%A |-9 دیا& Z4سد Wد!; B"رد "ر د%^ ی4سد&%N
د%A ه4س)A دیا& Zیا7 دنB د5ل "ر ی (6^ +
z
لاP
Š 8 ‹
رگ" €
aلcم(C نا!مCر& B" ی)ی ا& +س"%^ اCر"د%A B" یدر,
B" ’"د "ر ی $
z
ی6ن ه; +س" QاAدا7 یه1یf Wد%A
ای در; aمل "ر ی!مCر& W+سد ا& رگ" €د!; .دی<*ت رهA
ه; د%من اعد" رگ" د%A Qدیر& Zنا&B Wد"د Zما!Aد
ه4=یر ZقلP ه& ’"د $>ر WدCدیم (یل<ت "ر ی!مCر&
د%A
Š ? ‹

W’G; Wqل%مرام Wه>ا&ر%9 Wه&رگ W_س $46; یQرا1;
ر&"ر& (Cا& ‹acنŠ "رد%A یهق*b B" یدر, دkج
„+س"
Š E ‹

,./4 ,هعما) رد '? 7اDیا)
ه4,ای ]g!ت ن"gی!; Kاقم ه& ه<ماج $ی" رد نB Kاقم
د%&
Š I ‹
اس& +^ا&یم یBا&رام9 رد "ر ZنB درم qی Qاگ €
+A"د رسمC $ید!N نB qی `ا9"
Š J ‹
.رC%A رگ" €
/امH Qر"%مC د!; i"دB" +سن"%تیمن Qرا&د درمیم
یQد"%نا^ g
z
ی!; ه& Oید*ت نB د%& اCنا&B (^B اC+ناC"
نB gین Qاگ WدAیم ی ن
z
ا54س& ر
z
ا)4مد^ ا,%4م رC%A
B" a7 Wایند ی4=&د& یگدنB :"Tع B" Zی%^ `اcن +هج
دBیم ZتH "ر .د%^ رC%A {رم
Š L ‹

3
Š €(Cد :ا& W$ی6ی7 •‹
8
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
?
Š •‹ رتسا:9نام €
E
Š •‹ R.=..(tt. 3:2 > 3:3
I
Š {z رgŒŒ& یهŒŒسامPŠ اŒŒت"راه&اCام +z ATگرس Bا>Hرس Qرا& $ی" رد •‹
€+س" یندن"%^ ‹د!C
J
Š •‹ R.=..(tt
L
Š ی,"رŒŒA" `اŒŒق*b ناŒŒیم |ŒŒی"ر iر" ر7 +z !س qی o%, Oمع •‹
o%ŒŒ, +!ŒŒس WدŒŒAیم QدŒŒیمان „ی4ŒŒسƒ د%& `"ر;%4سیر" |م"%ج
+لاŒŒ^د اŒŒ& €د%ŒŒ& " +z ,"رŒŒA رC%ŒŒA هŒŒ& نB یر"داŒŒ, ر5ناŒŒی&
رامŒŒA B" یمGŒŒس" یاŒŒC+لد یر"TŒŒگریdأت ناملŒŒسم ن
z
"ر"دمامB
در5ناŒهج €دŒA ه4Œسا; WدŒندBیم OŒمع $Œی" هŒ& +Œسد هŒ; یناŒنB
€+ŒŒس" Qدر; ر;‚ "ر بل-م $ی" +P"ر2 ه& Wرینر& ر4;د ی%سن"ر,
رŒŒی> %ŒŒkل یŒŒل; هŒŒ& "ر ر%ŒŒ&gم +!ŒŒس اCیسیل5ن" ری^" یQرد رد
€دندر; KGع" ین%نا9
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3DU ﴾

ه6یدن" B" راAرس gی^O2اP $یمBرس $ی" ناس $ید&
+لم $ی" در^ – :رع ن"را5نFیرات B" ی^ر& ه; ی4لم
+سایس ]دع د"د ر
z
اسهم67 +م)P ند<م "ر ی
دن" ه4سن"د Kر4#م یه6یدن" {رg& در^ بPا2
Š 3 ‹
– رد
ن
z
دAفلت W$ید ]
z
اجر @
z
"ر#ن" Wpی#2 $ید B" یرد رd"
یلای^ ر%م" اCینBهنامگ رد Kدرم $4,رر, WنH |&ا!م
Qا5نe%ج Wین"%هA یاCZ6; ینرد یاC…%C B" یری7
رد ه; ی4ی<0 •د%& QدA /ام4ج" (4س ی4سر7+& WOهج
ه4A"دن ریRن Fیرات B" ی<-قم sیC رد ی4لم sیC $ی&
€+س"
3
Š یاŒ,%4مŠ دعاŒ2 Wیسلدن" :jر •‹ EJ8 m W(Œمe" `اŒق*b W‹ŒŒC
33 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33D ﴾

'ایا4دا.عتسا # Wا1=9%خ !ا4MرF
دند%& اC:رع اه!ت یلCاج ر[ع رد ایند یاC+لم $ی& رد
رد دند%& یدر, ه& ر[#!م یاCد"د<4س" oG^" ی"ر"د ه;
`رد9 W+Pا[, د!نام Wدند%& رتeا& +ما9 qی همC B" |9"
هسامP W+عاcA Wیر"%سهA Wرر> WیC"%^ید"BH Wنای&
WهR,اP `رد9 هcهل +Pرا2 WQدیقع Q"ر رد
€یر"د+نام" دهع ه& ا, WQد"ر" `رد9 Wی*لb`"اسم
ای*ن" `%*ن دهع B" ناAهل2ا, رd" رد ری^" ن"رد رد ام"
ه& دیدA qسمت رd" رد gین Qریgجه*A رد ندنام …%*#م
ه; یق-!م ری> ی4سر7+& ی!ید Wد"دج" ا&H B" یری7
ه& د%Aیم "دی7 ر2ا<م یاC+لم رد ر4م; .ریRن
€دندA G4*م یعام4ج" ی9G^" ن%گان یاC یراc!Cان
یاCیگXی $یرتد& ه; دیH دید7 ن"Bرل +سس +=س
ناید" رد د%ج%م $سا#م B" +A"د ر&رد "ر یلCاج یگدنB
€دAا& رد ه& G

ما;
ت1ل4ا) رد 0تسرAتب
در%م رد Wد%& jرA :رع یم%مع $ییH Žی"ر یQدیقع
Kامت hلا^ W{رg& ی"د^ " ه; دند%& دق4<م ]ا<4م دن"د^
Kامت +س" ینامسH $یمB یQد!ن"درگ `ا!یا;
در%م رد اهنH B" رگ" Wد!ی" `رد9 +#ت `"د%ج%م
Fسا7 دAیم Qدیسر7 $یمB اCنامسH یQد!!یر,H
:+س" Qدیر,H "ر اهنH QاگH ان"%ت دن"د^ :دند"دیم
﴿ ´ ´ [
` ´ ´  
 ± ﴾
Š 3 ‹

ا& "ر ای*ن" دیP%ت +ی,رf ناAیلCاج یه6یدن" ام"
اC`دم ه; ناAناC‚" +A"دن ZC%)A ا12 m%ل^
Wد%& ه4,رگ هل2ا, ی!ید (یCا1م +لاسر `%*ن ن"رد B"
$4,ا)A ن"%ت ناسن" qی یاعد ه; د!; jرد +سن"%تیمن
+<,اA ند& دن"%تیم در"د "ر اCنامسH یاCQB"رد
"ر o%, یلیاسم نانH €ددرگ |9" hP ]%*9 در%م ه-س"
دسا, ی4!-لس KاRن ]"%P" /ا0" دد#م ن
z
اهج $ی" ا&
ی%c4سج رد +هج $ید& €دندیc!سیم نH یاCرا; د
z
نر
اهنH ه& "د^ ه& ندیسر ی"ر& ه; دندمHر& ییاCه-س"
"د^ qیرA Zی%^ یاCاعد رد "ر اهنH دندAیم Oس%4م
3
Š یهیH W@ر^B یQر%س •‹ SL : ƒ یس; هN Wیسرw& نانH B" رگ"
"د^ :د!ی%گ $یقی ه& MQدیر,H "ر نانH „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 333 ﴾

€دند"دیم Kاcن" اهنH ی"ر& "ر `"دا*ع B" ی^ر& دندر;یم
Oید*ت ا

4یاهن دن"د ه6یر نانH را& رد +عا1A یه6یدن"
Wد!4سC رر0 |1ن qلام اCه-س" ه; دیدرگ Qدیقع $ی" ه&
ینای"د^ دنداهن رت"ر, یماگ jرA :ا& رد ررم ه& نانH
$ی" ه; د!4A"د Qدیقع $ی!N د!4,رگ رRنرد Zی%^ ی"ر&
ه& د!ن"%تیم دنر"د +سد ی4سC ندنا^رN رد نای"د^
یس; ه& د!ناسر& رA ری^ نایB د%س ن"ر5ید
€د!!; Zمر#م ای د!6=*&
+ی&%&ر +یC%ل" ه& $ی6ی7 نا;ر6م رگ" بیترت $ی" ه&
+عا1A نH را!; رد د!4A"د داق4ع" ]ا<4م دن"د^ رتر&
نای"د^ اCید<& Wدند%& ه4,ریT7 gین "ر ایل" اCه-س"
در%م رد دند"د ر"ر9 qیرA یلا<ت یرا& `"‚ ا& "ر Zی%^
ی"ر"د gین اهنH ه; د!4,ریT7 "ر را& $ی" Zی%^ نای"د^
د%ج ه& نایB د%س رA ری^ ندناسر ر& یت"‚ یترد9
gین یلا<ت یرا& `"‚ ه& +*سن د!4سC ندر;ا!, ندرH
(Rع• هل" "ر " :G

'م Wدندر; "دی7 @ا1A ری> (ه*م یرا&
دندیمان :ا&ر‘" :ر
Š 3 ‹

ت1ل4ا) رد ا4MرF ,ا4تب
ند%&qیدgن +یلCاج یهbر رد Kدرم $4,رر, ا&
نH یBاسمC `اس%س#م …"%P ه& ی4سر7+& در)یر
eا& Kد Qرگ را; ه4,ر ه4,ر ه6یدن" `%^ر ی4سس ا&
ی!<ی داق4ع" $ی" Kاcن"رس W+,ای `رد9 +,رگ
رامA +,رگ ر"ر9 ه<ماج نH رد Žیر یQدیقع ی4سر7+&
B" دند%& Oیا9 `ا1ت اCه-س" نای"د^ $ی& ه; یناس;
ZCا; +یاهنی& WدندAیم :%#سم Qدر)لی[#ت یهق*b
ی4سر7+& رد O)A $یرتد& ه& +م" بیترت $ی" ه& W+,ای
رC ی4P ی"هق-!م ای یرهA ای هلی*9 رC €+,ر ر,
€+A"د ی2%[=م +& ی"هنا^
Zلg!م رد ی4& ی"Qد"%نا^ رC ه)م رد :دی%گیم ی*ل;
ر1س _!CH a;رC در;یم `دا*ع "ر نH ه; +A"د
Wد"دیم Kاcن" ر1س B" O*9 ه; یرا; $یر^H W+A"د
W+6گیم Bا& ر1س B" +9 رC د%& +& ه& ندی6;+سد
د%& +& ه& ندی6;+سد gین .را; $یل"
Š 8 ‹

ی^ر& Wدند%& jا&ی& +=س اC+& `دا*ع رد اC:رع
ه; (C یس; دند%& Qدر; :ا=4ن" "ر ی4& ی^ر& ی"هنا^
ی%لج "ر ی5!س W+A"دن "ر ی4& ای هنا^ +
z
^اس ییان"%ت
3
Š W`gع دم#م WQBرد :jر •‹ Ÿ™ی& €نHرقل" $م ی*!ل"
8
Š •‹ •2ا/=xا Mات- m ?? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 338 ﴾

]%6م نH @"%b ه& در;یم ب[ن ر5ید یاج ای KرP
د!4A"Tگیم :ا[ن" "ر اC+& /%ن $ی" Kان WدAیم
Š 3 ‹

هنا5ی دن"د^ `دا*ع ی"ر& ه; ی"هنا^Š ه*<; ]د رد
Z!#2 رد ‹د%& QدA ه4^اس ?JD +A"د د%ج +&
Š 8 ‹

`دا*ع ه& اCهمسcم اC+& `دا*ع B" ررم ه& اهنH
€دندرH یر _!س
"ر _!س ام :د!;یم Oقن یدرا-ع —اجر%&" B" یرا=& Kام"
"ر یل" (ی4,اییم ر4ه& ی5!س ن%N (یدر;یم Z4سر7
ه; یما5!C (ی4A"دیمر& "ر یمد (ی4^"دن"یم رد
(یدر;یم |مج jا^ یر"دقم (ی4,اییمن ی5!س sیC
(یدیAدیم "ر ن" اCjا^ نH یر (یدرHیم ید!1س%گ
(ی4^"در7یم نH @"%b ه& awس
Š ? ‹

ییاج +,ریم `ر,اسم ه& یدر, ن%N :دی%گیم ی*ل;
ه& "ر اهنH $یر4ه& +A"دیمر& _!س راهN Wدر;یم ]g!م
ن"%!ع ه& "ر ر5ید _!س هس +,رگیمر& د%^ :ر ن"%!ع
•%; ]g!م نH B" ن%N در;یم Qدا14س" Z5ید یاCهیا7
در;یم اCر اcنH "ر Z&
¢
ر Wدر;یم
Š E ‹

ا4MرF 'ایا.خ
یدد<4م نای"د^ ینامB رد رC نا;ر6م د!نام اC:رع
ه; دند%& دق4<م Wد!4A"د ناگرا4س اC$ج Wنا54Aر, B"
"د^ دgن ه& "ر اهنH W$ی"ر&ا!& €د!4سC "د^ ن"ر4^د WqیGم
دgن دندر;یم Z4سر7 د!4سن"دیم ه-س" |ی1A
ا& gین "ر اC$ج ر%-!یمC Wد!4سجیم Oس%ت اهنH ه& دن"د^
نامی" ناAریdأت `رد9 ه& دند%منیم qیرA "د^
دند"دیم ر"ر9 Z4سر7 در%م "ر اهنH د!4A"د
Š I ‹

"ر اC$ج هع"g^ یه1یاb B" pیلم%!& :دی%گیم ی*ل;
دندر;یم Z4سر7
Š J ‹

Wدندی4سر7یم "ر دیAر%^ ریمP یهلی*9 :دی%گیم دعا2
(=ل W"ر ‹Qام ]Bا!م B" ی)یŠ ن"ر&د (یمت W"ر Qام هنا!;
3
Š •‹ •2ا/=xا Mات- m E? €
8
Š Wیرا=& •‹ ••1ح%لا ‰ماEلا €ه)م p4, :ا& WیBاkمل" :ا4;
?
Š WیراŒŒ=& •‹ ••1حUU%لا ‰ماEلا یŒŒ!& دŒŒ, :اŒŒ& WیBاŒŒkمل" :اŒŒ4;
Ÿ1ی!P €
E
Š •‹ R2ا/=xا Mات-
I
Š •‹ •2ا/=xا Mات- m EE €
J
Š •‹ •2ا/=xا Mات- m ?E €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33? ﴾

"ر یر<A aی9 ی!& "ر Oیهس یb ی!& W"ر یر46م K"Tج
دندی4سر7یم "ر درا-ع دس" ی!&
Š 3 ‹

MرF ن1م?رس رد ت1ح1سم # تید9(ی
QدA Qد!;"ر7 :رع $یمBرس رد +ی#یسم +ید%هی
اهنH Wدندر*ن Qره& ن"د!N اهنH ی!ید (یCا1م B" اC:رع Wدند%&
KاA Kر +ی#یسم KاA د%هی B" ه=سن د |9" رد
یC"رمگ فیر#ت B" ه; دند%& – (ید"د pی0%ت G

*9 ه}نا!N
– €دند%& Qدنامن نام" رد
L1خاتسر هب 'امیا # تلاسر
یری%[ت ر*مای7 ه& +*سن اC:رع +لاسر در%م رد
ه4,ای د%من یسد9 یت"‚ رد "ر ر*مای7 Wد!4A"د یلای^
i"دB" هن WدماAHیم هن Wدر%^یم هن ه; د!4سن"دیم
اCر"Bا& رد هن دیHیم د%ج ه& ی B" دنBر, هن Wد!;یم
jرد ه& ردا9 ناAر2ا9 _!ت یاCOقع €د!;یم +;رP
ه; ایند یگدنB B" د<& $یس7Bا& یگدنB {رم B" د<& ر6P
€د%*ن WدAا& ه4A"د د%ج :اقع :"%d :اسP نH رد
:دŒŒŒŒ!41گیم نHرŒŒŒŒ9 ری*ŒŒŒŒ<ت هŒŒŒŒ& ﴿ [  
·  ´ 
 [ ±` 
 ﴾
Š 8 ‹

:دŒŒ!41گیم ر%ŒŒ-!یمC ﴿   
   .´
`  ﴾
Š ? ‹

Oیا9 دند%& دا<م ر)!م اC:رع K%مع :دی%گیم دعا2
د!NرC ناهج ه; د!4A"د!7یم $ی!N Wدند%*ن "gج Bر ه&
$ی& B" هن د%Aیم :"ر^ هن W+س" دید7%ن ی"Qدیر,H
را& $ی" ر& د!4A"د را& "ر دا<م (C ی^ر& ه4*ل" €دریم
Bر Wد%A ر#ن ناAر*9 رس ر& ناAر4A رگ" ه; دند%&
Qدای7 د%6ن ر#ن رگ" دن%Aیم ر6P Qر"%س +مای9
دن%Aیم ر%6#م
Š E ‹

3
Š Wدا2 :jر •‹ •ممxا WاJ6Ž m E? €
8
Š یهیH Wهیdاج یQر%س •‹ 8E : ƒ ناŒŒهج $ی" یناگدنB gج یگدنB نH
jGC "ر اŒŒم هناŒŒمB gŒŒج (ی%ŒŒAیم QدŒŒنB (ŒŒیریمیم €+سین ام
د!;یمن „ €
?
Š یهیH W—"رس¡" یQر%س •‹ EU : ƒ ›د!Nœ ییاCن"%=4س" ن%N ای"
MدA (یC"%^ ه4=ی5ن"ر& $ی%ن Z!یر,H ه& ایH W(یدA Qدیس%7 „ €
E
Š •‹ •2ا/=xا Mات- m EE €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33E ﴾

0V<خا # 0Fامت)ا ,ا4,راE/4ان
یاCیرامی& اCیراc!Cان راNد ی9G^" •ا#ل B" اC:رع
$ی" یاCQا54سا^ Oم"%ع Wدند%& QدA یر"ده6یر @رˆ
+=س یگر"%^یم W+A"د د%ج اج همC gین اCیرامی&
€د%& ر"ده6یر @رˆ |یس ییا!ه7 رد +A"د i"ر
Qدید7 $ی" Wدن" ه41گ اC$=س یراسگیم O,ا#م B" ن"رعاA
mا[4^" د%^ ه& "ر ناAر<A Fیرات W`ای&د" B" ی4مس9
:رع نا&B رد :رA یاCیگXی اCKان €+س" Qد"د
B" اC:رع $ی& رد نH ند"د vس& tرA ی6یدن"@رˆ
د!;یم ی415A `ریP راNد "ر یمدH Wد%& دایB ه; a&
Š 3 ‹

ا>ƒ Kان ه& یمNر7 ب[ن ا& اCQد)یم Ÿی €د%& Bا& Qر"%C „
.16ل :دی%گیم :رع ر"دمان رعاA
ا4رماس ت
š
ب .V
ر)اG kSاu#
تع&ر ذZ تي&ا#
ا(ما.م L

F#
یما5!C Kدن"رTگ ی!ی6نبA ه& " ا& ه4س%ی7 "ر بAƒ
د%& QدA ه4A"ر,"ر& ZمNر7 ه; Kدیسر یAر,یم ه&
€„د%& QدA ن"رگ " یه!ه; :"رA
`راcت یهمل; ه; د%& |یاA یرد9 ه& :"رA `راcت
ا& o%, ر<A رد دی*ل Wد%& QدA یAر,:"رA ا& @د"ر4م
یQˆ" ƒ # ر)اG kSاu „ €+1گیم Bا& "ر د%[قم $یمC
ه› fم
i
V
f
نب #رمF
Š 8 ‹
:دی%گیم
~Sرلا Yحس اذZ
NلZ ط#رملا#
rراEG \ندQ
ا(مللا œJنا#
ا& "ر Kد%^ › Kد%& ن"%جœ ه; ینامB نH دیHیم Kدایƒ
ا&Š .ر,:"رA $یر4)یدgن ه& (4A"د $ت ه& ه; ییاCرداN
نا)ت (ندرگ +67 یاC%م Kرس +;رP ا& ه; ›ر*)ت رر>
€„Kدناسریم Wدر%^یم
€د%& یلCاج یگدنB `"را=4," B" ی)ی یBا&رام9
3
Š WQدیس $&" :jر ه!یمB $ی" رد •‹ ••%pملا i 33 –2 W S8 –
3D3 €
8
Š •‹ هسامحلا 'ا9ید €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33I ﴾

یلCاج رعاA
Š ? ‹
:دی%گیم
ا(نا6لQ ا/GريFQ
ا(م9حل#
نب اS راF •لذ#
ر4ا™ kطSر
ان5ا@PQ ا(ب \باحن
ا(/ي(ن#
\& Mرن#
رماJن# ا(نام˜Q
ریA +A%گ در%م رد "ر ام šه-ی"ر $&" ی"ƒ
ه; ن"د& MینBیم ه!<b ›(یر"دن `ا=س ه;œ نامن"ر4A
+س" ی"ه!<b $ی" ›(!; نای& "ر نH @ر[م Q%ج رگ"œ
نا4سد ه& "ر ن"ر4A ریA +A%گ ام €ینددB
ه& ›ن"ر4A $46; ندBی7 ا&œ (یCدیم نامنا1یدرمC
@ر2 "ر ناAریA +A%گ ]%7 (ی!;یم +ناC" اهنH
€„(ییامنیم یBا&رام9 یA%ن :"رA
:%س#م بیع یراسگیم O,ا#م رد +;رA Kدع
:دی%گیم رعاA ه}نا!N €دAیم
<& ت
o
mل4 اذZ
ا
ž
L)اF r.SرG
[# ا
ž
مرب [# ا
ž
سu
o
[
ž
اLعم
Š 8 ‹
Wن"%تان یدرم ›ا& i"دB"œ _
z
!CH WKدرم
£
$م QاگرCƒ
+;رA یاسگیم رد ه;œ "ر ریگهA%گ Qدنامرد W+س7
€„š$)م ›د!;یمن
7داتV Kامت در, qی +یلCاج رد `ا9" اس& :دی%گیم
(> ا& awس W+^ا&یم یBا&رام9 رد "ر Zلام OC"
Zترd ه& +,رگیم Ok& (> ی%ن"B یلا^ +سد Qدن"
Oمع $ی" €+سیر5نیم Wد%& ر5ید یس; +سد رد ه;
(C"ر, "ر ی!مAد `"دع :ا*س" اهنH $ی& رد Kاcن"رس
درHیم
Š ? ‹

?
Š •‹ هسامحلا 'ا9ید €
8
Š •‹ هسامحلا 'ا9ید €
?
Š :jر •‹ •,ر6Ž ر1س@G :یهیH OŒŒŒی‚ ﴿  
´    ±
´ .´ ﴾ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33J ﴾

ه& "ر ی%&ر `Gما<م د%هی :رع B" (ع" WBاcP Kدرم
ه& `ا9" اس& ه!یمB $ی" رد دند"دیم Kاcن" `ر';
€دندیسریم gین @ا#ج" یرQدایB
,ر6Ž Kاcن" Q%یA د ه& ا&ر +یلCاج رد :دی%گیم
:+,رگیم 3 رد ری^أت `ر%2 رد $ید
~
ندAر&"ر& د!N •
€نH ی"د" 8 ‹د%&یم ن"%یP W$ید رگ"Š Wن"%یP $س $4,رeا& •
€نH Oی%#ت رد ری^أت ا&
+^"در7 نامB +س"%^یم ]%7 یر5ید B" یس; QاگرC
یر"د +سد :+1گیم .را)Cد& ه& را)*لb Wدیسریم "ر,
Zی"د" رد یC"یم رگ" ای ی!; +^"در7 ن¥" "ر (0ر9
W+A"دیم یgیN را)Cد& رگ" MیCد& ه,ا0" دیا& ی!; ری^أت
+^"در7 +A"دیمن رگ" در;یم +^"در7 "ر ." یCد&
ه; $ی" یاج ه& ]ا'م ن"%!ع ه& •+^"دن"یم ری^أت ه& "ر $ید
~
هلاس د ر4A ه}& د<& ]اس qی Wد"دیم هلاسqی ر4A ه}&
qی دا4,"یم ری^أت ه& ه; یلاسرC ر%-!یمC €+,رگیم
“ر9 رگ" €دیدرگیم ه,ا0" رRن در%م ر4A رمع ر& ]اس
]اس رC ی"B" رد O)A $یمC ه& gین Wد%&یم دقن رRن در%م
(Cرد د2 Z*لb رگ" ]ا'م ن"%!ع ه& •دAیم ر&"ر&د ری^أت
دیا& Wدا4,"یم ری^أت ه& ]اس qی $ی<م `دم B" د%&یم
د2 ری^أت ]اس رC ا& ر%-!یمC د"دیم (Cرد +سید
(Cرد د2راهN د[یس ه& ات دAیم ه,ا0" (Cرد
دیسریم
Š 3 ‹

نایرج یداع ی<ی*b ر%م" ن%N ا&ر یلCاج یه<ماج رد
Oیا9 یتا1ت ا&ر ی<ی*b `راcت $ی& هج sیC ه& +A"د
:دŒŒ!41گیم د%ŒŒ*ن ﴿  .´ `[
´ ﴾
Š 8 ‹

,ر6Ž ی%&ر یهلما<م ه; یناس; +یلCاج رد :دی%گیم
نانH B" ی)ی $ید
~
W+^"در7 `دم ه; یما5!C Wدند%منیم
+لهم ردƒ :+1گیم hP بPا2 ه& را)Cد& Wدیسریم رس
ه; نانH ه& رگ" W„(ی"g1ی& +لام رد ات W"g1ی& +^"ر7 Bا&
ناتOمع $ی" :دAیم ه41گ WدندAیم یلمع $ی!N ب)ترم
رد ه; در"د یتا1ت هN :د!41گیم Fسا7 رد Wgیاجان +سا&ر
ینامB نH یاه4ن" رد ا& (ی!; ه,ا0" "ر ]%7 هلما<م ی"د4&"
دیسریم "ر, +^"در7 Bا& +9 ه;
Š ? ‹

3
Š •‹ •,ر6Ž ر1س@G i E m W IU €
8
Š یهیH WQرق& یQر%س •‹ 8LI : ƒ +سا&ر د!نام |ی& „ €
?
Š •‹ •,ر6Ž ر1س@G m JU €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33L ﴾

در%م دایB د%*ن ردان یلCاج یه<ماج رد gین نانB
د%& $ی" ناAŽی"ر `"داع B" ی)ی W+,رگیمن ر"ر9 ZC%)ن
ی"ر"د Qر"%مC i"دB" :%NراN B" iرا^ ن"درم ه;
ی"ر"د نانB $ی!}مC دند%& نانB B" ییاCه9%6<م
ه& "ر نانB gین در"%م ی^ر& رد Wدند%& ن"درم B" ینا4سد
€دندر;یم را*ج" انB :ا)تر"
‡ا6F نبا  بس; +هج +یلCاج رد :دیامر,یم
دندر;یم را*ج" انB :ا)تر" ه& "ر ناAن"gی!; WدمHرد
Š 3 ‹

ه6یاع `ر•P ] :دی%گیم
:+A"د د%ج Q%یA راهN ه& i"دB" +یلCاج ردƒ
3 یدرم €+س" Žی"ر Kدرم $ی& رد Bرم" ه; یج"دB" •
+^"در7 ا& +,ریم ر4^د یل دgن یرا54س"%^ +هج
€درHیمرد Zی%^ دقع ه& "ر .ر4^د Wهیرهم
8 WدAیم jا7 ." یگدعا9 ن"رد B" نB ه; یما5!C •
+هج ی B" $; بلb "ر ینG, :+1گیم " ه& .رC%A
ZنB B" G

ما; `دم $ی" رد رC%A €ری5& ه1-ن ندAهلماP
$Aر ا

قی9د در, نH B" نB $ی" OمP ات W+سجیم یرد
.رC%A WدAیم +&اd Zند%&هلماP ه; یما5!C €دAیم
رbا^ ه& "ر Oمع $ی" Wد!; یی%cما; ZنB B" +سن"%تیم
€دند"دیم Kاcن" د!س7 در%م بیcن دنBر, $4A"د ه& Oیامت
€د!41گیم „/ا•*4س" tا)نƒ "ر i"دB" /%ن $ی"
? …امت نB qی ا& ن"درم B" ر1ن Qد B" ر4م; یCرگ •
ایند ه& یدنBر, دAیم هلماP QاگرC €د!4,رگیم یس!ج
Wدن"%^یم "ر, "ر همC ی*A د!N +ATگ B" د<& WدرHیم
ه& نB €دBر /ا!4م" ندAر0اP B" +سن"%تیمن K"د)}یC
یدنBر, $م Wدیر"د /Gb" G

ما; /%0%م B" :+1گیم نانH
رای4^" " €ینG, +س%ت نH B" دنBر, $ی" WK" QدرH ایند ه&
+*سن در, نامC ه& gین دنBر, Wدی%5& "ر a;رC Kان +A"د
€دریTwن +سن"%تیمن هج sیC ه& (C " دAیم Qد"د
E …امت نB qی ا& دندAیم |مج یدایB د"ر," •
یریگ%لج a)}یC ندمH B" gین رRن در%م نB €د!4,رگیم
رد رس ر& ه; دند%& اCه6Pا, نامC نانB هن%5!ی" در;یمن
ب[ن د%^ ی,ر<م +هج "ر ییاC(Nر7 ناA]g!م
انB ی"ر& یلBا!م $ی!N رد +سن"%تیم a;رC Wدندر;یم
همC WدمHیم ایند ه& یدنBر, ه; یما5!C €د%A در" ا6#,
ا& نانH Wدندن"%^یم "ر, "ر ناسا!Aه,ای9 دندAیم |ماج
3
Š •‹ •,ر6Ž ر1س@G i 3S m W ED3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33S ﴾

+*سن نانH B" ی)ی ه& "ر دنBر, Wد!4A"د ه; ی[ی=6ت
„+A"دن ندیBر /ا!4م" hP gین " دند"دیم
Š 8 ‹

8
Š Wیرا=& •‹ ••1ح%لا ‰ماEلا €یل%& e¦ tا)ن e :]ا9 $م :ا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 33U ﴾

0ل4ا) ,هعما) رد '?
(4س (لf هن%گرC “ر<م رد یلCاج یه<ماج رد نB
•دAیم ]امیا7 Zل"%م" Oیم فیP ZقP W+A"د ر"ر9
hP رC%A `%, ای oGb B" د<& د%& Kر#م nر" B"
+A"دن i"دB"
Š 3 ‹
nر" ه& `ان"%یP اCeا; ریاس د!نامC €
دمHیمرد ن"ر5ید
Š 8 ‹

‡ا6F نب هللا.6F  ای رد7 یس; رگ" :دیامر,یم
ر"ر9 " رای4^" رد ZنB W+,ریم ایند B" .رد"ر&
"ر ." هیرهم ات در"د ه5ن "ر نH +A"د +سد •+,رگیم
دریم& ه; $ی" ات دCد `ایP یهم"د" نا!}مC ای د6=*& " ه&
€دسر& " ه& Zل"%م"
یس; ی49 +یلCاج رد :دی%گیم tا&ر ی&" $& —ا-ع
نB ا,%4م یQد"%نا^ W+A"Tگیم یاج ه& "ر ینB درمیم
ه5ن Wد%& Qدنام ی9ا& +یم B" ه; ی)N%; یه}& رbا^ ه& "ر
€د!4A"دیم
رس7 ای رد"ر& Wرد7 ه; ی49 +یلCاج رد :دی%گیم یدس
£
B" a;رC W+A"Tگیم یاج ه& ینB درمیم یس;
B" نB W+^"دن"یم رداN ر%&gم نB یر رتدB نB ناdر"
" ی ا& یل*9 رC%A یهیرهم ا& +A"د رای4^" " •د%& " ن
z
H
"ر ." هیرهم درHرد یس; دقع ه& ای دیامن i"دB
." Qد"%نا^ ه& "ر .د%^ ی%#ن ه& نB رگ" €دری5& .د%^
+A"دن vلست ی ر& یس; د%& .د%^ نH B" Wدناسریم
Š ? ‹
ی9%قP B" درم •دAیم ]امیا7 نB o%قP +یلCاج رد €
ی ه& ه; ی"هیرهم W+A"دن یقP نB ام" Wد%& ر"در%^ر&
ر"ر0" رbا^ ه& دAیم ه4,رگ a7 " B" دAیم Qد"د
دAیم ه4A"د ه5ن ZقP ر& ید<ت
Š E ‹

ر"ر9 “"رع" یرهمی& در%م رC%A @رb B"
ه4A"د ه5ن hل<م `ر%2 ه& `ا9" اس& +,رگیم
دAیم
Š I ‹

K"رP نانB ر& د%& ن"درم یQXی اC"T> B" ی•<&
د%&
Š J ‹
$ید!N ا& ی4یدد#م sیC ند& +سن"%تیم درم qی €
دیامن i"دB" نB
Š L ‹

3
Š یهیH WQرق& یQر%س •‹ 8?8 €
8
Š یهیH W—اسن یQر%س •‹ 3U €
?
Š •‹ •,ر6Ž ر1س@G i E m W ?DS €
E
Š یهیH WQرق& یQر%س •‹ 8?3 €
I
Š یهیH —اسن یQر%س •‹ 3?U €
J
Š یهیH WKا<ن" یQر%س •‹ 3ED €
L
Š یهیH W—اسن یQر%س •‹ ? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38D ﴾

اهنH ندر; ر%گ ه& QدنB یهجرد ه& ن"ر4^د B" ر1!ت
€د%& Qدیسر
W+س" Qدر; Oقن " B" ین"دیم ه}نا!N یدع $& (یC
$ی& رد Žی"ر یلمع ن"ر4^د ندر;ر%گ ه& QدنB :دی%گیم
$ی!N ا

م4P ی)ی ر1ن Qد رC B O9"دP Wد%& :رع Oیا*9 Kامت
€د"دیم Kاcن" "ر یلمع
ندر;ر%گ ه& QدنB در%م رد اC:رع WدمH KGس" ه; ینامB
`ری> رbا^ ه& ی^ر& •د!4A"د یتا14م یاCQgی5ن" ن"ر4^د
Wدسر& اهنH ه& ن"ر4^د یهیPان B" دیاA ه; ی5!ن B" …رت
O)A رbا^ ه& (C ی^ر& €دند"دیم Kاcن" "ر Oمع $ی"
ای Wند%& Qایس ای Wند%& _نر Qریت G

'م ن"ر4^د `ر%2
Wند%& Žل, ای ‹mر&Š $4A"د +س%7 یر دی1س یاCه)ل
ه& "ر `ا12 $ی" اهنH ن%N Wدند"دیم Kاcن" "ر Oمع $ی"
€د!4,رگیم د& ]ا,
$ی" ه& +سد ید%&ان رق, B" …رت رbا^ ه& (C ی^ر&
:رع Oیا*9 نا4سد5!ت ن"ریق, "ر Qدع $ی" WدندBیم را;
ن"دنBر, :رع @"رA" ن"رس B" ی^ر& Wدند"دیم Oی)6ت
دندیر^یم "ر نانH
Š 3 ‹
€ Ÿ<[<2 یما5!C :دی%گیم هیجان $&
B" Kد"د اه&رس "ر ر4^د د[یس $م WدمH KGس" ه; ه;
Kد"د `اcن ندAر%گ ه& QدنB
Š 8 ‹

ه& ناAن"دنBر, د"د<ت +9رC دندر;یم رTن (C ی•<&
(C بل-مل"د*ع ه; یرا; Wد!!; ینا&ر9 "ر ی)ی Wدیسر ات Qد
دند"دیم +*سن "د^ ه& "ر ن"ر4^د (C ی^ر& Wد"د Kاcن"
ن"ر4^د €‹هللا& ‚ای<ل"Š د!4سC "د^ ن"ر4^د ه)‡Gم :د!41گیم
ن"ر4^د ه& "د^ ر^H Wدندر;یم h#لم "د^ ه& (C "ر
š+س" رتر""gس
ه& QدنB یریRنی& یلد5!س ا& "ر ن"ر4^د W`ا9" اس&
ای ر1س رbا^ ه& ر4^د د"B%ن $46; اس& هN €دندر;یم ر%گ
ی ینامB دا4,"یم ری^أت ه& W+A"د رد7 ه; ی4یل%k6م
"ر gیN همC د%& QدA {رg& ه; درwسیم jا^ ه& QدنB "ر
هیرگ Fلت یاC+یا)P در"%م Oی*9 $ی" B" Wدر;یم jرد
`ر7 Q%; یهل9 B" "ر ن"ر^د ی•<& Wدن" Qدر; Oقن رH
دندر;یم
Š ? ‹

ا4MرF ن1ب رد ,اهل16V ن1ن9خ Wا6%عG
3
Š WیŒŒس%لH :jر ر46ی& یCاگH ی"ر& •‹ "ا9UUXQ 0UU& Mرxا t9لب
Mرعلا €
8
Š •‹ 0ناuxا €
?
Š €$ی6ی7 |*!م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 383 ﴾

د%ج Kامت `د
¢
P `دA ا& ی"هلی*9 $ین%^ `ا*[<ت
رد ه; د"دیم Oی)6ت ین"دان +لاهج "ر Zساس" €+A"د
:د%Aیم نایامن اهنH B" QدA Oقن یهلمج $ی" ƒ ر
g
%
o
ن gا
ام
ž

o
3
g
م
f
#
g
Q
f
ام
ž
ل iا™
f

f
اخf Q
f
„ دAا& (لاf هN "ر `رد"ر&ƒ
„$; یرای WK%لRم هN
Š 3 ‹

ر5یدمC یرای ه& `ر%2 رC رد نانH ه; د%& $ی"
€Qدیدم4س هN دند%& ر5م4س هN Wد!4سا^یمر&
+*سن ه; دند%& ییاCن"دنا^ `اق*b :رع یه<ماج رد
ه& Wدند%& Oیا9 ییاCیرتر& `"Bای4م" د%^ ی"ر& ن"ر5ید ه&
رد د!4سن"دیم رتeا& "ر د%^ Kدرم K%مع B" Oیلد $ی"
اهنH ا& ŽP qسا!م رد ی4P یاCرا; اC(سر B" یرایس&
B" Wدند%منیمن @%9 `ا,رع رد Wدندر;یمن +;را6م
دندا4,"یم Q"ر ن"ر5ید B" رتدB `ا,رع
Š 8 ‹
"ر K"رP یاCQام €
ن"دنا^ رد (لاع یاCKاقم ب2ا!م Wد!4^"دن"یم ری^أت ه&
Qر"%مC اهنH ی!& رد •+,اییم ]اق4ن" Oسن ه& Oسن اهنH
یر"Bا& یتاق*b ر%-!یمC Wدند%& +سد ر, یتاق*b
ر"در%^ر& ین"د!N +ی<9%م B" ه; د!4A"د د%ج یم%مع
یه<ماج `املسم B" ی)ی یتاق*b `ا1ت ا

ساس" Wدند%*ن
€د%& ی&رع
•د%& ناAی&رع +<ی*b +یا2%[^ B" یریگرد _!ج
ه4Aا; ناAد%ج رد "ر +ی2%[^ $ی" ی!ی6ن"ر#2 یگدنB
یمرگرس یهلیس ه& Oید*ت نا6ی"ر& _!ج ه; اcنH ات •د%&
€د%& QدA
دی%گیم $ی!N اهنH B" ی)ی
 ? ‹
NلF ا
ž
نايXQ#
ا/يخQ رmب
.Eن مل ام اذZ
اناخQ [Z
W(ی%Aیم رهلمP ر)& ی!& Wنامرد"ر& ه& `ا9" ی•<&ƒ
€„(ی&این›gی4س (جاهت ی"ر&œ "ر نامرد"ر& gج یس; رگ"
ه; د%& QدA Oهس نا6ی"ر& نا!N یgیرن%^ _!ج
ی5!ج Bر& بج%م +سن"%تیم (هم ن"د!N هن ی"هdداP
B" Qریت د بلkت ی!& ر)& ی!& ی!& رد €د%A رایع Kامت
3
Š ر%هŒŒ6م :اŒŒ4; رد رŒŒcP $&" ,اP •‹ ,راUU6لا •ت& B" OŒŒقن هŒŒ&
رد "ر هŒŒلمج $ŒŒی" هŒŒ; یŒŒس; $ی4ŒŒس=ن :+ŒŒس" QدرH ی*
¢
ŒŒ0 O•1م
€د%& ر*!ع $& :د!ج W+1گ +یلCاج نامB
8
Š یهیH WQرق& یQر%س •‹ 3UU €
?
Š •‹ هسامحلا 'ا9ید €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 388 ﴾

دیماcن" ]%b ه& ]اس OهN ه; +1گررد ی5!ج O‡"
بیل; ه; د%& $ی" Z4لع WدA ه4=یر یدایB یاCن%^ –
د<م aی‡ر – QدB ریت ا& "ر Tق!م +!& …%س& یه9ان نا4س7
…اسج €د%& Qدیدرگ \%ل=م (Cا& ر4A ریA ن%^ ه; د%&
نH ]ا*ند ه& €+6; "ر بیل; `راسج $ی" رbا^ ه& Qرم $&
هcی4ن +,رگ رد _!ج بلkت $& ر)& ی!& یاCهلی*9 $ی&
"ر د%^ هلی*9 درC :دی%گیم بیل; رد"ر& Oهم ه; دA نا!N
Wدندیدرگ (ی4ی ن"دنBر, •دندA Qدید>"د ن"ردام •دندر; د%&ان
$,د ه; ییاCهAe دی)6=ن Qا5}یC ه; ییاCqA"
دند6ن
Š 3 ‹

د%& $ی" —"ر*> aP"د _!ج $4,رگرد Oماع ر%-!یمC
aی9 ی& ی"هق&اسم رد ه; ریCB $& aی9 بس" WaP"د ه;
€+,رگ +ق*س Wد%& QدA ه4A"Tگ رد& $& ه1یTP ریCB $&
ر"ر9 aی9 ر&"ر& رد دس" ی!& یهلی*9 B" ر1ن qی ا!d" $ی" رد
Kرگرس "ر ی `ر%2 $ید& دB یلیس qی " ه& +,رگ
ه& €دنری5& +ق*س نH B" ر5ید یاCبس" ات دA ب*س در;
`ر[ن ه& هلی*9 د awس دا4," oا1ت" یل49 نH ]ا*ند
هcی4ن رد د!4^"در7 O&اقم @رb B" یریگKاق4ن" ن"دنBر,
دیسر O49 ه& ناسن" ن"ر"gC
Š 8 ‹

ی"ه)*A ه& Oید*ت W:رع یلCاج یه<ماج ی!& رد یگدنB
ه; د%& QدA اCیی%جKاق4ن" اCیC"%=ن%^ B" Qدی!ت (Cرد
ناAن"دنBر, Wن"در7 د%& Qدر4سگ اCهلی*9 Kامت ر& .ر%ت
د%*م; یی"ر#2 یگدنB €دندر;یم .را1س ن"د& "ر
ند%*ن Oیا9 .Bر" اCه!ی; WBH mرP WیگدنB `انا)م"
ند%&ر ندی7اN Wندیرد ه& "ر اهنH Wناسن" یگدنB ه&
ه& Oید*ت Qریgج ه*A $یمBرس ه; ی"هن%گ ه& •د%& ه4A"د"
ی"هR#ل هN رد +سن"دیمن ناسن" ه; د%& QدA یم"د
€د%Aیم ررت ای Qد%&ر
WدندAیم Qد%&ر اCن"را; رد ناAن"دنا^ نایم B" Kدرم
+fا1P +س"رP ه& Bاین د!مترد9 یاC+لد ه; ییاج ات
نام<ن ه& ندیسر +هج رس^ ن"را; €دندر; "دی7 دیدA
€دAیم Qدا4سر, دیدA +س"رP ا& WQریP رد رT!م $&
ه& "ر ن"را; ه<ی&ر ی!& B" ینانا*سا7 qم; ه& gین نام<ن
+#ت gین Q‚%C €درwسیم همامی رد ی1!P یلع $& Q‚%C
نری& هی1!P ی!& $یمBرس B" "ر ن"را; WدیدA +س"رP
یدgم را; gین اCیمیمت ی"ر& درwسیم (یمت ه& در;یم
3
Š :jر •‹ Mرعلا 2ایQ €
8
Š €نامC •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38? ﴾

رس^ ن"ر%مأم ه& +س"رP ا& اهنH ات دAیم ه4,رگ رRن رد
د!Cد Zیل%#ت $می رد
Š ? ‹

داس& '.:ر1> هم4
(لاس +<ی*b ا& ی4م" $یمB یر رد ه; نH $=س Qات%;
یا!*م ر& ی4م%)P +لی•, oG^" …اس"ر& ی"ه<ماج
ی!ید W+م)P (لع یهیا7 ر& یتدای9 +مPر +ل"دع
—ای*ن" B" ]%ق!م pی#2 l €+A"دن د%ج
0]یراG رد 0u#ر&
اCه<م%2 اCاسیل; ی^ر& B" %س(; فی<0 ی>ر,
Kر; هی*A ر46ی& ه; در%^یم (6N ه& ی)یرات $ی" رد
ام" Wد6^ردیم qیرات a& ییاCبA رد ه; د%& ی&اتبA
"ر Q"ر ندر;$Aر ن"%ت هن در&یم $ی& B" "ر ی)یرات هن
€در"د
نری& hP $ید pی#2 (لع بلb رد یس; رگ"
•دAیم ن"درگرس فل4=م یاC$یمBرس رد ریgگان WدمHیم
ه& ا

4یاهن دAیم ر&ر یرایس& یاCدر, B"ر, ا&
Qا!7 |م"%ج اC+لم رد ردان رامA+65ن" یناس;
یاCه4=ت ه& ه; ی"ه4س)A ی46; O'م +سرد •در&یم
€در&یم Qا!7 دنBیم _!N نا,%b رد QدA در^ ی
z
6;
رد ی!ید ر"دهیGb $یر4گرg& یسرا, ناملس ی"رجام
ر5نای& Wد%& ید"ر," $ی!N ی%c4سج رد ه; K (6A نر9
هن +A"Tگ "ر oرA هن ی •+س" نانH `ردن د%*م;
B" ]%[م ه& KاA B" ]اق4ن" Q"ر رد Qر"%مC W"ر :ر>
"ر ی qیی د%& هیر%مع ه& $ی*ی[ن B" $ی*ی[ن ه& O2%م
دیسر در, $یر^H ه& ا

4یاهن د%منیم .را1س یر5ید ه&
ه; د%& ی)یرات $ی" رد €د!; "دی7 "ر یمc!7 در, +سن"%4ن
€دمH Z>"رس ه& KGس"
:Kدیسر7 Kدرم B" KدمH KاA ه& ی49ƒ :دی%گیم ناملس
M+سی; $ید رد در, $یر4ه&
KدمH Z4مد^ €اسیل; رد +س" فقس" نG, :د!41گ
رد %ت ا& Kر"د +سد W(4سC د!م9Gع امA $ید ه& :(41گ
ا& Kری5& "ر, (لع %ت B" •(!; +مد^ "ر %ت (Aا& اسیل;
(C $م Wد"د در یQBاج" ی €KB"درw& Bاین B"ر ه& %ت
ه9د2 ند"د ه& "ر Kدرم €د%& ید& یلی^ د
z
رم WKدA در"
WدAیم یرH|مج ه9د2 یر"دقم ن%N •د"دیم ر%4سد
یgیN $ی;اسم ه& در;یم Qری^‚ .د%^ ی"ر& "ر همC
?
Š •‹ •,ر6Ž eیراG i 8 m W 3?? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38E ﴾

د%^ ی"ر& Qرقن Gb B" یدایB ]"%م" ا

4یاهن Wد"دیمن
ی B" "

دیدA .در)لمع $ی" ب*س ه& €د%من یرH|مج
"ر " ات دندA |مج نای#یسم Wدرم
£
ه; یما5!C €KدA ر1!4م
امA ی ه; (41گ Bا& همC ی"ر& "ر هی•9 Wدنراwس& jا^ ه&
ی"ر& "ر ]"%م" یهمC ام" Wد"دیم ر%4سد ه9د2 ند"د ه& "ر
(C $م Wأ!4س"%^ Oیلد $م B" اهنH Wدر;یم Qری^‚ .د%^
€Kدر; ییام!C"ر ی یاCهن"g^ ه& "ر اهنH ناA:"%ج رد
دندرHرد ." هن"g^ B" Qرقن Gb B" یدایB ]"%م"
ر"د ه& "ر " W(ی!;یمن $,د "ر ی هج sیC ه& :د!41گ
€دندر; ن"را*5!س د!4=یH
"ر یس; $م Wأندر; ی $ی6ناج "ر ر5ید یدرم awس
•Kر"دن ’"رس " B" `ر^H ه& رتد!م9Gع ایند رد رتدC"B
Oیلد $ی" ه& Wدن"رTگیم `دا*ع ه& "ر .Bر بA
WKد%& Z4مد^ رد یتدم €+,رگ یاج (لد رد یلی^ Z4*#م
ا& اC`دم :(41گ " ه& Wدیسر "ر, Zگرم Kا5!C Kاcن"رس
ه; ی!ی&یم ن%!;" W(4A"د +سد "ر %ت یلی^ Kد%& %ت
یس; هN ه& "رم W+س" QدمH +>"رس ه& دن"د^ +س"%^
šKرس7 :+1گ MیCدیم ر%4سد هN ه& ی!;یم .را1س
’"رس WKد%& $م ه; ی"Qدیقع $ییH ر& "ر یس; Bرم"
دند%من Oید*ت "ر gیN همC دندA د%&ان Kدرم •Kر"دن
اCر Wدندر;یم Oمع اCن"د& ه; "ر ییاCgیN B" یرایس&
Zی7 WKر"د ’"رس O2%م رد درم qی vق, ن%!;" €د!4^اس
€+س" Zی;(C $م ا& " €ر& "
O2%م ه& "ر د%^ WدA Qدرwس jا^ ه& درم
£
" ن%N
Zگرم Kا5!C ینG, :(41گ یل2%م فقس" ه& Kدناسر
$ی" €+,ریT7 gین " WKدن%یw& %ت ه& ه; در; .را1س "رم
یلی^ ناسن" •(4,ای یل*9 بC"ر د!نام gین "ر در,
ه& •دیسر "ر, Zگرم ه; +AT5ن یرید €د%& ی"ه4سیاA
B" ییام!C"ر %ت ه& "ر $م Zگرم Kا5!C ینG, :(41گ ی
رم" ا& gین %ت ن%!;" •Kدن%یw& %ت ه& ه; +س"%^یم $م
Mی!;یم .را1س یس; هN ه& "رم Wی4سC هج"%م "د^
WKر"دن ’"رس Zی%^ یQدیقع ر& "ر یس; šKرس7 :+1گ
ه; یما5!C €ناسر& " ه& "ر `د%^ W$ی*ی[ن رد یدر, ر5م
"ر /%0%م WKدناسر $ی*ی[ن ه& "ر Kد%^ Wدیدرگ $,د درم
یتدم €د%من +ق,"%م gین " WKد%من %گBا& اcنH بC"ر ی"ر&
بC"ر د!نامC فیرA یناسن" gین "ر " WKدنام " دgن "ر
"ر, gین ی)ی $ی" {رم ه; +AT5ن یتدم €(4,ای یل*9
.را1س "رم a; نG, :(41گ ی ه& `ا, Kا5!C €دیسر
%ت ه& ه; +س"%^ $م B" gین " WKر& ینG, دgن ه; در;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38I ﴾

$م ه& یر%4سد هN یر"د یAرا1س هN %ت ن%!;" WKدن%ی7
MیCدیم
ام $ییH ر& ه; "ر یس; š"د^ ه& د!گ%س šKرس7 :+1گ "
یر"د +سد رگ" Wهیر%مع رد یدر, gج WKر"دن ’"رس دAا&
€ناسر& " ه& "ر `د%^
"ر Kد%^ WدA Kامت Z!ی1)ت $ی,دت (س"رم ه; یما5!C
نای& gین بC"ر نH ی"ر& "ر نایرج Kدناسر هیر%مع ه&
Qریس رد gین "ر بC"ر $ی" €د%من +ق,"%م gین " WKدر;
Z4مد^ رد ه; `دم $ی" رد W(4,ای اCیل*9 د!نام .ر
ی"ر& د!1س%گ اگ ات د!N (4A"د دمHرد یر"دقم Kد%&
gین ی)ی $ی" Oج" ه; +AT5ن یتدم €KدرH (C"ر, Kد%^
"رم a; نG, :(41گ ی ه& `اR#ل $یر^H رد €دیسر "ر,
نG, ه& ه; در; .را1س "رم gین " €دا4سر, ینG, دgن
Wدر; ییام!C"ر %ت Zی7 "رم (C ی)ی $ی" WKدن%یw& a;
MیCدیم ر%4سد هN $م ه& ی!;یم .را1س هN ن%!;"
دAا& ه4A"د د%ج یس; (!;یمن نامگ šKرس7 :+1گ "
" Zی7 "ر %ت $م ات WدAا& ام O'م Z!ییH Qدیقع ه;
Qدیسر "ر, یر*مای7 +'<& نامB ن%!;" ام" W(!; ییام!C"ر
$یمBرس B" د%Aیم n%*<م (یC"ر&" $ید ر& ه; +س"
د B" ه; د!;یم `رcC ی!یمBرس ه& د!;یم ر%هf :رع
‹$یترPŠ +س" QدA QدیA%7 ینا616تH یاC_!س ا& @رb
یندیA%7 ه; در"د یمیGع ر*مای7 نH Wدر"د نا4سل=ن
د $ی& رد دریT7یمن ه9د2 •د!;یم ]%*9 هیدC •+سین
$ی" ه& "ر د%^ ین"%تیم رگ" €+س" `%*ن رهم Z14;
„$)ن ˜یرد a7 Wیناسر& $یمBرس
Š 3 ‹

3
Š B" …اŒŒ*ع $&" B" ید!س ا& O*!P $& دمP" Kام" "ر o%, بل-م •‹
رد gŒŒین (;اP W+س" Qدر; +ی"ر ناملس Ÿر.تUUسم QدرH "ر نH
B" ZناŒŒی"ر +ل"دŒŒع د!ŒŒس @اŒŒ[ت" •اŒŒ#ل B" +ŒŒی"ر W+ŒŒس"
یŒŒ!ید /
z
اŒŒ0" +یلCاŒŒج یQرا& رد ی=یرات یاCهقیd $یرتpی#2
€+س" نامB نH
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38J ﴾

Kد O[,
+یلCاج ن"رد رد یلام یسایس KاRن
€لطم ت/طلس
هناملاf ید"د*4س" +م%)P B" ییامن +یلCاج ن"رد
+!-لس …اس"ر& ن"رد $ی" رد +سایس •د%&
رد Wد%& QXی یاCن"دنا^ aیدقت hل-م ه4=یسگنا!ع
رد ناAhP ه; دند%& دق4<م یناساس ن"دنا^ ناین"ری" $ی&
نانH ه& دن"د^ بناج B" +س" یی"د^ hP qی +م%)P
+یعر ناC‚" رد را& (ی)#ت +هج نانH W+س" QدA Qد"د
ن"%!ع ه& +یعر ات Wدندر&یم را; ه& "ر Zی%^ .Gت Kامت
W+ساهنH ن
z
H B" ه; یCاAدا7 …دقم hP ه& Qدیقع qی
€د!!; ناع‚"
$ی" ر& د!4سن"دیم نامسH دنBر, "ر اCر%ت"رwم" اCی!یN
B" +س" •ن%م $یمB ر;Tم نامسH ه; دند%& را&
+س" QدمH د%ج ه& `ا!یا; $یمB نامسH i"دB" یهcی4ن
+س" $یجB $ی" دنBر, $ی4س=ن ر%ت"رwم"
Š 3 ‹

QBاج" +لم در7 هنا5ی ن"%!ع ه& ر%ت"رwم" نانH داق4ع" ه&
ه& :ا-^ WدCد Kاcن" "ر یرا;رC Zی%^ Oیم h*b +A"د
یرد7 (C +م" ه& +*سن %تƒ :د!41گیم $ی!N ر%ت"رwم"
€„ردام (C
W+,ای `ا, _ن%ست یات ای ناییل یر%ت"رwم" ه; ینامB
+لم دندر; $ت ر& {%س …ا*ل Kدرم $یN رساترس رد
"ر د%^ یاCQرهN یدایB رامA €+,ر ر, (> رد +=س
(C ی^ر& دند!; "ر د%^ یاC%م ی^ر& Wدندر; $ین%^
€دندنا*سN Z<ن را!; رد "ر ناAیاC.%گ
+لم aیدقت …اس"ر& +سایس اC+لم B" ی^ر& رد
+لم $هیم +A"دگرg& ه; Kر +لد د!نام •د%& $b
gج ر5ید یاC+لم اCر%6; د%& Qد"د ر"ر9 jGم "ر Kر
g;رم ه& "ر ن%^ ه; ییاCنایرA ی pلا[م ر"g54مد^
ا4س"ر $ی" رد €د!4A"دن یر5ید Qا5یاج Wد!Cدیم ]اق4ن"
@رA رC Wد%*ن Oیا9 K"ر4P" یل2" •د*م sیC ه& +لد
"ر "ر یم4س (لf رC Wدر;یم ]امیا7 "ر یABر"
Qدیقع رد j"ر4A" ی6ی;(C "ر یر%6; sیC •+A"دیم
ی6;hP (4س $ی" B" W+لد ه& یر"دا, mG^" ای
ه; دنریTw& دند%*ن ر0اP ی-ی"رA sیC رد Wد"دیمن `اcن
$یمBرس رد د!Aا& ه4A"د "ر Zی%^ ر& +یم;اP hP اهنH
یر4A یه&ا'م ه& اهن" Wدن%A د!مQره& Zی%^ o%قP B" د%^
3
Š •‹ ن1B eیراG €ندر;را; gمیج B"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38L ﴾

Wدریگیم ر"ر9 Qدا14س" در%م یر"%س ی"ر& Qاگ ه; دند%&
یQB"دن" ه& ا

,ر2 د!Aدیم "ر .ریA gین Qاگ
€د%Aیم ه4A"Tگ hلع Zی%لج ند"دریA ندنامQدنB
Š +ل, یر& `ر&ر Robert &r%ffa(lt Kر +لد در%م رد ‹
:دی%گیم
Qری> Q%Aر د!نام ن""ر, یاCیراc!ه&ان دسا1مƒ
ه)ل& Wد%*ن Kر +لد \%قس یAا7ر, یل2" Oماع
د%& یدر"%م +ی<9" ا& یریT7انoا*-ن" `ر"رA داس,
دا<&" Kامت رد +A"د د%ج +لد $ی" ر%هf Bا>H B" ه;
€د%& Qدن"د ه6یر نH
ه41گZی7 در"%م B" +سس یدای!& ر& ه; یر6& یداهن رC
یرایA%C ا& +سن"%ت دC"%=ن ا

<-9 WدAا& ر"%4س"
ه; ییاcنH B" gین Kر +لد €د6=& ییاCر "ر د%^ ZA%;
ر, یBر دیا& ریgگان Wد%& ر"%4س" یدسا1م $ی!N ر&
+هج د%& یر"g&" Kر +لد ر5ید ی,رb B" WدیAا7یم
ه& WqN%; ی"هق*b ی"ر& ZیاسH Qا,ر ندA(C"ر,
دAیم Qدی)م ناAن%^ ه; یناس; W+لم یQد%ت :اسP
رد €دیدرگیم یر"در&Qره& اهنH B" qN%; یهق*b |1ن ه&
Kاcن" ]اP رد Kامت +ل"دع +ی!م" ا& `راcت Kر +لد
ند%&د!من%نا9 یی"رج" `رد9 رد +لد $ی" Wد%&
$سا#م $ی" Kامت ام" Wد%& اCر%6; Kامت دمHرس ی54سیاA
`اCا*4A" اCیناماس&ان ب9"%ع B" "ر نH +سن"%4ن
„دCد `اcن یساس"
Š 3 ‹

2ا: # ر%م رد 2#ر تم9]X
ر[م رد نایمر +م%)P در%م رد رل4& €i €در1لH ر4;د
:دی%گیم
ر5ید یgیN W@دC qی gج ر[م رد نایمر +م%)Pƒ
رای4^" رد +یعر ]"%م" ندی7ا9 نH در;یمن ]ا*ند
B" @دC ه; دی6ید!ین Qا5}یC •د%& ند"در"ر9 ن"ر"دمامB
رد +,ر6ی7 Kدرم +ی<0 د%*ه& +یعر Qا,ر "ر +یم;اP
Kدرم یدا[49" +ی<0 یCدناماس oG^" بیTهت یگدنB
+یم;اP +A"د د%ج ه; ی4یم;اP pی0%ت $ی" ا& €دCد ر"ر9
sیC د%& `رد9 رB ر& ی)4م ا

,ر2 ه; د%& نا5نا5ی&
." ه-لس +#ت +لم ر& یمPرت +ق1A یع%ن
„+A"دن
Š 8 ‹

3
Š •‹ Robert &r%ffa(lt .t,e 0a9%ng of -(00a,%ty. #. 16!
8
Š Wدر1لH Wi Wرل4& :jر •‹ رUU%مل Mرعلا •ت& یŒŒ&رع هŒŒ& هŒŒمجرت W
€دیدP%&" دیر, دم#م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38S ﴾

KاA رد Kر +م%)P در%م رد یماA :رع ‰رrم qی
:دی%گیم
`G)6م د%ج ا& KاA ر& (;اP نایمر در%^ر&ƒ
%)ین هنeداع نایماA ا& Wد!4A"د ه; یل^"د یاCن"ر#&
$یرتد& ه& WدA Qد%سر, ری7 ناA+لد ه; ینامB Wد%&
ه& KاA Kدرم WدندA راNد ین%&B یگدر& B" +ی<0
ن"%!ع ه& ناA$یمBرس یمر ن"دنرهA ن"%!ع
بیر> ی4یعر اهنH ه)ل& WدAیمن یقلت یمر $یمBرس
+^"در7 +هج "ر ناAن"دنBر, `ا9" اس& Wدند%& هنا5ی&
€د!4^ر,یم Wد%منیم ی!ی5!س ناA.د ر& ه; یتایلام
یاCBا& نامC ا& Wد%منیم د"دی& (4س (لf یریگQدر&
"ر یگرg& یاCQاگرا; g;"رم Kر +لد فی<0 ن"%تان
„د%من n"دP" KاA رد
Š 3 ‹

Bا>H ا& Wدندر; +م%)P KاA ر& ]اس د2 +1C نایمرƒ
O49 یC"%^د%^ د"د*4س" یریگرد _!ج ناA+م%)P
هن +[A د[یس gین ناین%ی WدA /رA gین را46;
یاC_!ج gین نانH ن"رد رد Wدندر; +م%)P KاA ر& ]اس
$یر^H ه& ناین%ی BH mرP دسا1م (لاRم B%سنامنا^
$یرتK%A $یرت+=س اهنH ن"رد Wد%& Qدیسر هجرد
„د%& Qدن"رTگ رس +67 "ر نH KاA +لم ه; د%& ین"رد
Š 8 ‹

v
z
سلت +#ت یاC$یمBرس ه; +1گ ن"%تیم را[4^" ه&
ی0"ر نا5نا5ی& +م%)P B" هج sیC ه& ناین"ری" نایمر
g;"رم رد ی4P اهنH یدا[49" یسایس /ا0" دند%*ن
€د%& ناماس&ان gین +لد
3
Š i WKا6ل" v-^ Wیلعدر; :jر •‹ 3 m W 3D3 €
8
Š i W$ی6ی7 •‹ 3 m W 3D? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 38U ﴾

'اریا رد nارخ # Wا1لام 2ا3ن
هنeداع +&اd ن"ری" رد یدا[49" +سایس یلام KاRن
در"%م یرایس& رد ناماس&ان هناملاf "

ر';" ه)ل& Wد%*ن
€د%& یماRن یسایس /ا0" ریگ+یلام یاC+!س |&ات
:ا4; یQد!سی%ن 'ا1ناساس .(F رد 'اریا :دی%گیم
B" `ایلام یه*سا#م رد `ایلام یرH|مج ن
z
"ر"gگرا;ƒ
ه; اcنH B" Wدندر;یمن :ا!4ج" Kدرم ]"%م" ب[> +نای^
Wد%*ن +&اd +لد iر^ O^د در;یم رییkت +یلام ]اس رC
+هج +لد ه; در;یم Bر& یناهگان یاC_!ج یدر"%م رد
"ر اC`ایلام ریgگان +A"دن ی"ه!یgC اهنH یهجد%& $یمأت
ه& ی&ر> gی^O2اP hbا!م ر46ی& د"دیم Zی"g,"
ر"ر9 $ی5!س یاC`ایلام $ی" @دC O&ا& m%[^
„+,رگیم
Š 3 ‹

'ا4ا:داA ,ا4هناLخ # ا4ه/1E/>
ین"دا&H @ر2 gیNان ی"ه!یgC +لد یهجد%& B" ن"ری" رد
`داع ن"ری" ناCاAدا7 $ه; ن"راگBر B" WدAیم ر%6;
د%^ ی"ر& "ر :ایان +میقن"رگ یایA" ی5!یدقن د!4A"د
د!!; Qری^‚
Š 8 ‹

یر[9 ه& "ر ." یی"ر"د $ی"دم رد Kد رس^ ه; ینامB
]اس رد ه; دیدج JDL – JDS Wد"د ]اق4ن" Wد%& ه4^اس K
ه& ZیاCاb یQری^‚ EJS $ی" €دیسریم ]اق'م ن%یلیم
]دا<م (9ر ?LI $یمCدgیس رد W+س" Gb qن"ر, ن%یلیم
." هن"g^ رد Gb ید%ج%م Z4م%)P ]اس SDD ن%یلیم
د%& ]اق'م
Š ? ‹

'اریا ,هعما) رد 0GاJ6Ž €1مF ,هل=ا&
O&اقم رد •د%& یدد<م د"ر," ن
z
H B" یر5ن"%ت هیامرس
€د%& ین"ری" ن"دنرهA ر';" بی[ن ی4=&د& رق,
:ا4; یQد!سی%ن 'ا1ناساس .(F رد 'اریا B"
ی!<ی نH QاAدا7 $یرت]داع B" ن"ری" ن"رد $یرترا&ر7
:دی%گیم ن"ریA%ن" رس^
Wدر; داcی" +)لمم یلام KاRن رد رس^ ه; یتاPG2"ƒ
یQد%ت ه)ل& W+لم هن د%& +لد یلام pلا[م یا4س"ر رد
رس ه& رق, ی4=&د& رد نا!}مC ه4ATگ O'م Kدرم
€دندر&یم
3
Š •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا m W 3DJ €
8
Š •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا m W 3J8 €
?
Š •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا m W J33 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?D ﴾

دایB یاCهل2ا, ه<ماج `اق*b $ی& رد ی*سن `ا•ی<*ت
ه; د%& رHŽنر یرد9 ه& $ییا7 `اق*b Kدرم ی4=&د&
ه; +A"د" "ر نانH در; همیس"رس "ر ینان%ی یه1سG,
:دند%منیم راهf" نانH €دB"درw& ه<ماج B" داق4ن" ه&
ا& ]امیا7 "ر نا1ی<0 Wن"د!مترد9 Wن"ری" یه<ماج رد
„د!!;یم در%^ر& نانH ا& Kامت یلد5!س (لf
Š 3 ‹

د!مترd اCOسن اCن"دنا^ ی•<& ه& ی4لد یاC+س7
€د%& ه4,ای mا[4^" ی4م%)P Qا54سد رد ‚%1ن ا&
Š Robert &r%ffa(lt +لد رد د%ج%م یتاق*b KاRن B" ‹
:دی%گیم Kر
]"B ه& یعام4ج" ی"هسسrم ای +لد رگ" e

%م<مƒ
ای +لد نH ه; $ی" gج رم" نerسم Wد%A راNد یAا7ر,
یر5ید یQراN Wدنر"د Bا& ]%#ت +;رP B" "ر هسسrم
KاRن |&ات Zی%^ \ا-#ن" ن"رد رد gین Kر +لد Wدنر"دن
+A"دن hP a)}یC ه<ماج $ی" رد €د%& یتاق*b یهن"ر‡اج
یه,رP دیا& ریgگان رس7 WدCد رییkت "ر Zی%^ یه,رP
„+,رگیم Zی7 رد "ر .رد7
Š 8 ‹

'اریا رد 'ا?ر#ا- ت1ع+#
+=س Kدرم یQد%ت .د ر& /%!4م دیدج یاC`ایلام
B" ن"Bرا6; B" یرایس& Oیلد $یمC ه& Wدر;یم ی!ی5!س
رbا^ ه& یرایس& دند%& Qدی6; +سد ناAیBرا6;
ه; ی4لد ی"ر& یBا&رس +مد^ B" ر"ر, `ایلام B" ر"ر,
نH ه& G

2" ه; ی,دC د%*ن ناAه9Gع رد%م هج sیC ه&
یرا)ی& Wدند%& Qدر& Qا!7 اCه<م%2 ه& WدندیBریمن h6ع
€د%& QدA Žی"ر `ر'; ه& :‚ا; یاCOkA `ایا!ج
رس ه& ی4=س +;G, ی4=&د& رد ن"Bرا6;ƒ
اس& •دند%& نH ه& ه4س&" $یمB B" ییgج نانH •دندر&یم
یرا;رC ه& دAیم ه4,رگ را; اهنH دgم4سد ند& `ا9"
:دی%گیم …%!یلیسرام نایم" €دندAیم ر%*cم gین
+;رP Qدای7 نایCاwس رس +67 Qرا}ی& ن
z
"Bرا6;
|9%ت Qا5}یC €د%& اهنH بی[ن ید&" یگر& ای%گ •دندر;یم
د!4A"دن "ر hی%6ت ."دا7 ای o%قP دgم +,ایرد
Š ? ‹

یه-&"ر د!نام ی0"ر" نا*Pا2 ا& ن"Bرا6; یه-&"ر
„د%& ناAنایا9H ا& نامG>
Š E ‹

3
Š •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا –2 W ISU W IUD €
8
Š •‹ t,e 8a9%ng of ,(00an%ty . #. 167
?
Š m W$ی6ی7 |*!م •‹ ?8E €
E
Š m W$ی6ی7 |*!م •‹ E8E €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?3 ﴾

0سا1س دا.6تسا # مل™
در%م +=س ر[م رد نای&%ق<ی o"رع KاA رد د%هی
"ر ی;انر-^ د"د*4س" WKا)P Wد!4,رگ ر"ر9 را6, (4س
"ر Kدرم یر&H +ی'یP W]ام Wن%^ €دندر;یم ]امع"
نerسم Wدند%& Qد"د ر"ر9 Zی%^ +سد یه}یBا&
.%گ Kدرم `ایا)A ندی!A ی"ر& Wدقع OP نا*Pا2
"ر راc!ه&ان /ا0" $ی" Kدرم ه; اcنH ات Wد!4A"دن "%!A
اس& Wدندر;یم یقلت راگدنام ی4*ی[م یم4P ی"هل[ی,
€دند"دیم pیجرت یگدنB ر& "ر {رم `ا9"
0لمEG 0>.ن? # 0لع) '.مG
ن"ری" +لد د Kردم ر& ZیاسH Qا,ر ا& K•%ت یگدنB
یل<ج ندمت $ی5مهس i"%م" •د%& QدA QریN +=س Kر
ات ی5مC د%& QدرHرد یا7 B" "ر اهنH oر& oرBر7 یگدنB
Kر ن"ری" ناCاAدا7 •دند%& QدA oر> نH رد %لگ
gج •دندر&یم رس ه& یقیمع +ل1> رد +لد د $ی" ی"رم"
ه& Wد!4A"دن ر5ید ییBرH ایند B" یریگQره& `Tل
دند%& QدرH یر Bرم دP ند*& یAایع ین"رT5A%^
ه4ATگ دP B" اCیجر=ل یگدنB `انا)م" B" Qدا14س" رد
€دند%&
gیر7 رس^ 38 WنB ر"gC ID د"د<ت بس" ر"gC
رCاRم Oلcم یاCر[9 یCا,ر `انا)م" B" یرام6ی&
Q%)A B" یراگد%من ی ‰ا; W+A"د رای4^" رد "ر `رd
د%& `رd
Š 3 ‹

:دی%گیم …%یرا)م
ن"رس^ د!نام یCاAدا7 sیC ه; Qد6ن Oقن Fیرات ردƒ
ه4,رگ رد را^ B" WدAا& Qد%& ن"رT5A%^ .ایع Wن"ری"
+میقن"رگ یاCه1#ت ای"دC اCر%)A Kامت B" qیدgن را^ ات
دAیم Qدا4سر, ن"ری" ن"رس^ ی"ر&
Š 8 ‹
رd" ر& ه; ینامB €
رد WدندA Qدن"ر نری& o"رع B" یمGس" `اP%4,
ی4می9 Oیاس W@رf W…ا*ل ر9 نH ناAیاCهن"g^
یاج ه& ری> ی6ی"رH KB"%ل ی4می9 a;%ل یاCeا; :ایان
€„د%*ن Zc!س درHر& O&ا9 Z4می9 ه; د!4A"Tگ
رهم ه; د!4,ای د*س B" ر7 یییاCه*9 p4, ی7 رد اC:رع
ی;"ر%^ ه; (یدر; نامگ ام :د!ی%گیم Wدند%& QدA K%م
3
Š W$یCاA W…%یرا)م •‹ 'اریا eیراG VاNŠ 3SUS m W‹ UD €
8
Š m W$ی6ی7 •‹ 833 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?8 ﴾

Gb @رf (یدید W(یدر; .Bا& ه; یما5!C ام" W+س"
+س" Qرقن
Š 3 ‹

p4, رد ه; "ر رس^ نا4سراه& .ر, :رع ن"را5نFیرات
:دن" Qدر; فی2%ت هن%5!ی" WدمHرد +می!> ه& $ی"دم
ر%&gم .ر,ƒ JD § JD +Pاسم ه& یAر, •د%& ر4م
ری[ت W$ی5ن ا& Zتا!ییgت WGb B" ." ه!یمB بیرج qی
یاCQ"ر Gb :H •د%& ریرP B" اC{ر& رC"%ج ا& اCQ%یم
اCرا*ی%ج یه&ا'م ه& اC$ی5ن د"دیم نا6ن "ر د!نام ری%[ت
." یA"%P •د%& ه<م%2 هی*A ییا!& نH یهنایم رد دند%&
ی!یمB `ر%2 ه& "ر ." ه!یمB WGb یاCه^اA ریرP B"
$ی" B" اهنH Wدند%& QدرHرد راه& Kای" رد g*سرس یعرgم
Oگ B" ه; یما5!C ن"g^ O[, نا4سمB Kای" رد .ر,
ه; یما5!C €دندر;یم Qدا14س" Wد%*ن یر*^ Qg*س
•دندمHیم .ر, $ی" یر Wد!!; یA%نQدا& د!4س"%^یم
„دن" ه4س6ن g*سرس ’ا& رد یی%گ
Š 8 ‹

ه; +س" ی6یاسH Qا,ر ن"gیم ر5نای& هن%من $ی"
€د%& Qدیسر نH ه& ن"ری" $
z
یمBرس
€+A"د ی4ی<0 $ی!N Kر ی Qر-یس +#ت gین KاA
رد ه; دند%& ی*س" د د!نام Kر ن"ری" ندمت د
•د!4A"د +&ا9ر ر5یدمC ا& ین"رT5A%^ `انا)م" یAایع
یریT7ان ف2 ن"gیم ه& KاA رد ناAناگد!یامن اCر[ی9
O,ا#م اCر[9 Wرا& رد Wدند%& Qدیسر ZیاسH Qا,ر B"
ZیاسH :ا*س" Qا,ر `eH B" یدایB ر"دقم .%ن :رA
رعاA +&اd $& ناسP €د%& Qد"د یاج د%^ رد "ر
یمر•=م
Š ? ‹
ف2 هن%5!ی" "ر یناس> (هی• $& هل*ج O1P
ا& ه; Kدید "ر یمر ن"%^B"H jgی!; Ž!7 :+س" Qد%من
Ž!7 دندن"%^یم B"H یمر یقیس%م ر"g&" ا& یمر $#ل
اCjgی!; $ی" €دندن"%^یم B"H QریP Kدرم $#ل ا& ر5ید یات
"ر یدایB یاCgی!; Wد%& Qدر; "دC" ی ه& ه[ی*9 $& …ای• "ر
ی aلcم ه& gین Z,"رb" ه)م $یمBرس B"
€دندا4سر,یم
"ر Zسلcم W+س6نیم یراس5یم ی"ر& هل
¢
*ج ه; ی49
رد دندر;یم $ییgت Qری> $یمسای W…ای یاCOگ /"%ن" ا&
رد "ر –, نH m%[=م ر*!ع q6م نا4سمB نا4س&ات
€دندنا^رNیم ییGb یاCی!یس
3
Š •‹ ,ر6Ž €
8
Š •‹ ,ر6Ž i W E m W 3LS €
?
Š jرد "ر +یلCاŒج (ŒC KGŒس" (ŒC هŒ; ن"رعاŒA B" ه4Œسد نH •‹
‹€ن€دŠ دن%Aیم هیمان Kر•=م Wد!Aا& Qدر;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?? ﴾

رد ینا4س&ات یاC…ا*ل ZناC"رمC ی نا4س&ات رد
_!ل7 ر^ر%گ +س%7 B" ییاC$ی4س%7 نا4سمB
دندیA%7یم
Š 3 ‹

`اق*b د"ر," @"رA" یاCن"دنا^ Wن"ر"دهیامرس W"رم"
دند%& ناCاA د
z
ر)لمع B" یری7 ی7 رد بل>" vس%4م
B" ناAZیاسH aلاcم Wj"ر%^ W…ا*ل رد دندیA%;یم
اهنH K%سر `داع ر& "ر Zی%^ یگدنB د!!; دیلقت اهنH
ه4,ر eا& رایس& یگدنB p-س Oیلد $یمC ه& Wدند"دیم h,
qی اه!ت `ا9" اس& Wد%& هA Qدی}ی7 +=س ناAندمت د%&
ای در;یم ریس "ر هیر9 qی Kدرم ه; "ر ی"ه!یgC ر1ن
j"ر%^ …ا*ل @ر2 WدناA%7یم "ر هیر9 qی Kدرم
W(قم ی"ر"د فیرA یناسن" رC دیا& Wد%منیم Zی%^
`ر%2 $ی" ری> رد •دBیم ییاCیجر=ل $ی!N ه& +سد
Kاع یامن +65ن" +,رگیم ر"ر9 هیا!; ه!<b در ا

م4P
€دAیم mا^
بسن O2" ن"gیم ه& ن"ری" Kدرم :دی%گیم ی*<A
Wدندیدیم jر"دت QG; د%^ ی"ر& ه1یاb $ی& رد Zی%^
ZCG; +می9 Wدیسریم یلع" دP ه& @رA رد ه; یس;
+می9 Wد%& ه4سد $ی" B" ن%N gمرC Wد%& (Cرد ر"gC د2
د%& (Cرد ر"gC د2 +A"د رC"%ج B" $ی5ن ه; ZCG;
Š 8 ‹

ه& \%!م اهنH یه<ماج رد یگرg& @رA ند%&Oما;
€د%& هناگ+1C یاCن"دنا^ B" ی)ی ه& ند%& hل<4م
ف[ن ه& ی Wد%& QریP ن"رم)P رس^ نامB رد هیر"B"
£
ر"gC Qاc!7 gین ZCG; +هج $یمC ه& د%& Qدیسر @رA
+A"د +می9 (Cرد
Š ? ‹
+A"د $ت ه& (4سر ه; ییاC…ا*ل €
ه& LD ر"gC د2 ZCG; اه!ت دA ه4^ر, (Cرد ر"gC
+A"د +می9 (Cرد
Š E ‹

ه& "ر یگدنB نH دسا, `"داع ه,رم ندمت $ی" ا& Kدرم
ه; ی"هن%گ ه& Wند%& Qدر; ی%^ نH ه& دند%& Qد%من رس
اهنH ی"ر& W$ی"ر&ا!& €د%& ه4,رگ ر"ر9 ناAKد +<ی*b
ر"ر-0" رق, vی"رA $یرت+=س رد ی4P ه; د%& O)6م
هل2ا, یAایع ین"رT5A%^ $ی" B" QدA ه; (C ی"هR#ل
Wد!ن"رT5& یمد ی<ی*b Qداس یگدنB ا& دنری5&
B" ناین"ری" QاAدا7 $یر^H درگدgی ه; یما5!C :د!ی%گیم
B"رC WQد!ن"%^ ر"gC WgwAH ر"gC د%^ ا& W+=یرگ $ی"دم
3
Š Wiر1ل"%&" Wیناه12" :jر •‹ 0ناuxا i W 3 m W 8 €
8
Š •‹ ,ر6Ž i W E m W J €
?
Š m W$ی6ی7 •‹ 33 €
E
Š m W$ی6ی7 •‹ 3?E €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?E ﴾

(CB%!C د%من Q"رمC $یCاA ی&رم ر"gC _!ل7 ی&رم
درمAیم (; "ر د"د<ت $ی"
Š 3 ‹

رمع `ر•P +مد^ رد B"%C" QاAدا7 ن"gمرC  :H
ن%N WدندرH :H Zی"ر& ی&%N ر&B ین"%یل رد •+س"%^
Kریم& ی5!6ت B" رگ" :+1گ Wدا4," ن"%یل ه& Zم6N
ه; ی,رf رد Qرا&د W(A%!& :H ین"%یل $ی!N رد (ن"%تیمن
دندرH :H Zی"ر& د%& .د!س7 درم
Š 8 ‹

ا4Wا1لام ر#آ2اسرس IیاL&ا
د!N اCیAایع اCین"رT5A%^ $ی" ی<ی*b ی هcی4ن
Oیم فیP +هج ه; د%& ی!ین"%9 |0 +یلام ندAر&"ر&
Wن"ره6ی7 ناناگرBا& Wن"ر54<!2 Wن"Bرا6; ]"%م"
ندرHرد Q%4س ه& Bرم ات اC`ایلام $ی" €دAیم ]امع"
در;یم ی!ی5!س Kدرم یاCهناA ر& Wد%& ه4,ر eا& Kدرم
€د%& Qدر; (^ "ر اCرم;
:ا4; یQد!سی%ن 'ا1ناساس .(F رد 'اریا :دی%گیم
+یعر B" ه1#ت هیدC $4,ریT7 ه& ن"ری" ناCاAدا7ƒ
یgیN $ییH Wدندیمانیم $ییH "ر Oمع $ی" Wدند%& Qدر; `داع
ناگرهم $6ج Bر%ن Kای" رد Wد%& یمسر +یلام B" ری>
Wنا4س!مر" رد Gb ن
z
دا<م Wد!4,رگیم هیدC Kدرم B" رB ه&
„د%& ی یQXی یاCه!یgC QاAدا7 ی2%[^ qلم
Š ? ‹

:دی%گیم یماA :رع ‰رrم
+یلام `Wا&%*P ر6ع Wهیgج ه; د%& فf%م KاA +لمƒ
€دB"درw& "ر هن"رس +یلام ]"%م"
W`ا;رمگ Oی*9 B" یمهم یاCدمHرد ی"ر"د Kر +لم
ه; د%& اCQاگ"رN Kد!گ +Aا; یاC$یمB +یلام Wندا<م
Wد"دیم Qراج" „$یرا6عƒ Kان ه& ییاC+;رA ه& "ر اهنH
ی4یe رC رد Wد%منیم دیر^Bا& "ر `ایلام hP (C +لد B"
Oی*9 B" ین"د!مرا; ی"ر"د +;رA رC •د%& +;رA $ید!N
ناگرg& …ا*ل رد ه; د%& +یلام یرH|مج ن"ر%مأم نا*تا;
B" د%& ناAه1یf ه}نH B" ر46ی& بل>" دندAیم رCاf
اCQدر& د!نامC "ر ن"دنرهA `ا9" اس& Wد!4,رگیم Kدرم
€د!4^ر,یم
هن%5!ی" را[4^" ه& "ر Kر یر%ت"رwم" +سایس Wر1ن qی
:+س" Qد%من نای&
B" ه; $ی" هن Wد!یNیم "ر .د!1س%گ (67 :%^ نا7%N
‹د
z
ی"BŠ ندیN ه& Kامت نر9 د Kر ن"ر%ت"رwم" •د!)& ه6یر
3
Š W%ترH W$ی4سیر; :jر •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا m W JS3 €
8
Š •‹ ,ر6Ž eیراG i W E m W 3J3 €
?
Š W%ترH W$ی4سیر; :jر •‹ 'ا1ناساس .(F رد 'اریا m W 3J3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?I ﴾

B" ین""ر, ]"%م" •دندر;یم Qد!س& Zی%^ رمل9 ن
z
ا!;اس
"ر ن"ر%ت"رwم" Qر"%C اهنH G

&اق4م دندر;یم ]%7اN "ر نانH
„دندر;یم +یامP یجرا^ نا!مAد B"
Š 3 ‹

تpب.ب ,7د9G
G

ما; Wیهق*b د ه& +)لمم د ن"دنرهA هن%5!ید&
:دند%& QدA (یسقت `ا14م
3 نایرا&رد Wن"ر"دهیامرس W"رم" WناCاAدا7 یهق*b •
\ا*تر" اهنH ا& ه; یناس; ناAفی"%b اCQد"%نا^
اCر"gلگ $ی& رد ZیاسH Qا,ر ]ام; رد ه4سد $ی" •د!4A"د
Gb B" نا6یاCبس" O<ن •دندر;یم یگدنB اCر"g!مN
€د%& .ر, (6یر&" ا*ید B" نا6یاCهنا^ د%& Qرقن
8 Wنا!گرBا& Qدر^ Wن"ر54<!2 Wن"Bرا6; یهق*b •
•دندر&یم رس ه& Kامت ی4=&د& رد Wن"رگرا; ن"ره6ی7
ناAن"%ت $)Aرم; یاC+یلام یگدنB `G)6م را& ریB
ا7 +سد اCریcنB اCO> رد Wدند%& Qد"د +سد B" "ر
gج یگدنB رد •دندر;یم یگدنB `ان"%یP د!نامC •دندBیم
ندرH(C"ر, رbا^ ه& ی4=&د& ن"ر5ید ی"ر& ندر;را;
$ی" B" +9 رC د!4A"دن ر5ید ی*ی[ن ن"ر5ید ZیاسH
ب<ل %هل ر"g&" `"ر)سم ا& WدندAیم ه4س^ Fلت یگدنB
Wدندی6;یم ی4P"ر a1ن +9رC دندر;یم K"رH "ر د%^
یگدنB $ی" (>ر یلع WدندرHیم یر `امر#م ه&
`اق*b B" یگدنB یاC Q%یA رد دندیA%;یم Wاسر,ن"%ت
ییاCی4=س B" رترHŽنر یلی^ /%0%م $ی" Wد!!; دیلقت eا&
نH Oم#4م W+عا!9 ا& K•%ت Qداس یگدنB Q"ر رد ه; د%&
رات Qریت "ر ناAیگدنB ه; د%& Qدید7 $ی" WدندAیم
]%k6م د%^ ه& "ر ناAرbا^ Qد%لH "ر نا6یا12
€در;یم
Ÿانرطخ رJ& # رDنا1Ž 0یاراد
—ای*ن" +لاسر hیرb $ید& l رد We" یدا*م رتر& oG^"
ر5نایkb یهیامرس Wب-9 د $ی& رد ندم4م دا&H ناهج
€+,ر +سد B" jانر-^ رق,
B" Zی%^ ZیاسH Qا,ر ه& ]اk4A" ا& ر5ن"%ت ناسن"
a7 {رم یQرا& رد ندی6یدن" `ر^H ه& $4^"در7 $ید
رگرا; ای Bرا6; ر%-!یمC Wد%& QدA O,ا> G

ما; W{رم B"
.%م"ر, $ید B" gین یگدنB K%مC `G)6م رbا^ ه&
3
Š Wیلعدر; :ر; •‹ 2الا ~طخ i W I m W EL €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?J ﴾

ریق, یBرH اه!ت اهنH یاCه4س"%^ یگدنB Wد%& QدA
€د%& ر5ن"%ت
$ید ه& Kدرم Wدی^رNیم یمامت `رد9 ا& یگدنB ‰رN
ر%م" ی"ر& ی42ر, G

2" دندر;یمن یهج%ت sیC `ر^H
€د!4A"دن یناسن" یe" (یCا1م بل9 Wtر ه& \%&رم
ت1ل4ا) ?ا ,ری9%G
ری%[ت Oما; `راهم ا& KGس" {رg& ن"د!م6ن"د B" ی)ی
+س" Qد"د +سد ه& +یلCاج B" ی*لاج
 3 ‹
nر" ینe%b یاCنر9 اC(cع نایمر ه; ینامBƒ
ه& "ر `ر^H Wد!4,ر ر, ایند یاC`Tل رد WدندA +,G^
رد Wد%من ه*ل> نانH ر& نا-یA Wدندرwس یA%م"ر,
یی%جر=, ن"د& د!4,ر ر, یگدنB `انا)م" ن
z
درH(C"ر,
i"ر=4س" +هج رد یاC$یمBرس B" ن"د!م6ن"د Wدندر;
ناA’"رس ه& نH `انا)م" یگدنB hی9د یاC Q%یA نای&
د!4س&یم را; ه& "ر `انا)م" نH Qر"%مC نانH WدندمHیم
$ی" Wدندر;یم `اCا*م د%^ ه& دندg,"یم اCن"د&
د!&رم; اس¤ر B" یس; رگ" ه; د%& Qدیسر ییاج ات +ی<0
Wد%& ر4م; (Cرد ر"gCد2 B" Z4می9 ه; دیA%7یم یجات ای
WQ%)Aا& ر[9 رگ" ر%-!یمC Wدندر;یم ZC%)ن "ر ی
نامG> Wqتgیت یاCبس" W/%!4م یاC’ا& Wر=4س" WKامP
/%!4م اCی;"ر%^ +میقن"رگ یاC…ا*ل Wیرا*یB
هج"%م نای,"رb" ر56نBرس یاCQا5ن ا&Š +A"دیمن
€‹دAیم
QدCا6م یر%6; `اماقم یگدنB رد Bرم" ه}نH
رد در"%م $ی" Kامت W+س" ی,ا; هسیاقم ی"ر& Wدی!;یم
B" ینامB اه!ت د%& Qدن"د ه6یر ناAیگدنB دای!&
رd" رد €د%A Qرا7 ناAبل9 ه; در"Tگیم نری& ا7 ناAبل9
K"دن" رس"رس نامردی& یدرد {رg& ی4,H اCQدید7 $ی"
یرهA ییا4سر €د%& ه4,رگ "ر, "ر Bر نH +یندم
QدمHرد +,H $ی" ]ا5!N ریB همC همC W"%!ی& ر5ن"%ت
اCŽنر ا& دند%& QدA Zنا*یرگ ه& +سد دند%&
€دند%& QدA هج"%م ین"ر)ی& `G)6م
یهیامرس ا& gج Wر&gم `انا)م" ه; +س" یهید&
ندمH+سد ه& WدمHیمن +سد ه& gگرC W+15!C
ر& اC`ایلام ند%منر&"ر& د!N ا& gج (C نG; یاCهیامرس
€د%*ن $)مم اهنHر& ندرHرا6, ن"رجات ن"Bرا6;
3
Š یل QاA ه& @ر<م (یPرل"د*ع $& دمP" KGسe" FیA نا6ی" •‹
KŠ ی%لCد هلل" – 33LJ €د!Aا&یم ‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?L ﴾

ر"ر9 O49 هc!)A در%م WدندیBریم /ا!4م" رگ"
یاگ ’e" یهلg!م ه& Wدندر;یم +عاb" رگ" د!4,رگیم
:H ندی6; ندر;رد $4,%; +هج ا

,ر2 ه; دندمHیمرد
Wد&اییم .رر7 gین ر%R!م $ی" ه& د%Aیم ه4,رگ را; ه&
€د!4A"دن ییاCر +مPB Žنر B" ی"هR#ل Qا5نH
Wد!4A"دن یهج%ت sیC یر^" `دا<س ی"ر& اهنH W$ی"ر&ا!&
`ا9" اس& دند%& Qد"د +سد B" gین "ر نH `رد9 ا

ساس"
در%م "ر Z!ید ه; د%*ن (C ر1ن qی W|یس یهق-!م qی رد
„دCد ر"ر9 هج%ت
Š 3 ‹

3
Š •‹ ŸcP ا*ل" هلل" Ÿkل ا9• :ا& W Ÿم K%سرل" tG2" `ا9ا1ترe"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?S ﴾

Kد :ا&
KGس" ه& +یلCاج B"
!"#ا $%& “ ا16نا ,791: ¡ رد
0ن9>ر>د # ;<=ا
?ا 'املسم ر@س !2#د $%& “
2<سا هب ت1ل4ا)
0م<سا ,هعما) !29س $%& “
ر6ما1A !2را(B $%& “ C هن9DB
هب $ی.6G ار ت1ل4ا) 2اخ دا9م
در- 0ناسنا ,ا4هب9EFا
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3?U ﴾

]" O[,
ای*ن" یQ%یA l ین%گرگد tG2" رد
.محم ه- 0نا() C .: ه)ا9م 'آ اب
هلل"د*ع $& دم#م ه; ی-ی"رA رد m ناهج WدA n%<*م
Qدر%^ نا)ت +=س ی%9 ی"هلgلB ا& ه; د%& ییا!& ن%}مC
ZیاCeا; اCنای!& B" ی^ر& •د%*ن Zیاج رس gیN sیC Wد%&
Qا5یاج gین ی^ر& •د%& QدA Qدیم^ ر5ید ی^ر& ه4س)A
ی^ر& •د%& Qدر; ]اkA" "ر یر5ید یاج اCر "ر ." یل2"
€د%& QدA را*!لت ه4Aا*ن" (C
دید "ر یناسن" •د%من B"دن"ر& "ر ناهج ن"ر*مای7 Qا5ن B" "
Wد%& Qد"د +سد B" "ر د%^ +یمC" ی ی"ر& Z4یناسن" ه;
ه; "ر ه}نHرC ایرد W+^رد W_!س ه; دید "ر یناسن" ی
€د4سر7یم Wدر"دن Zی%^ ی"ر& رر0 |1ن ن"%ت
"ر Zلقع QدA ن%گˆ" G

ما; ه; دید "ر یر5ید ناسن"
یهید& ر%م" دن"%تیمن ه; +س" $ی" •+س" Qد"د +سد B"
(Cرد ." ه6یدن" (4سیس €د!; jرد (•C "ر $Aر
یرRن "ر `ایهید& یهید& "ر `ایرRن •+س" +=یر
دیدرت راNد WدAا& ه4A"د Kgج دیا& ه; اcنH €در"د!7یم
د!مرا& W+س" را;رد \ای4P" دیدرت ه; اcنH د%Aیم
"ر Fلت یایA" •+س" QدA دسا, ." هقی"‚ €د%Aیم دق4<م
"ر دیل7 یاCgیN €در"د!7یم Fلت "ر $یریA یایA" $یریA
€درا5ن"یم "ر"%گ "ر (لاسان Qد%لH یاCgیN Qgی;ا7
ر5م4س $مAد ا& •+س" Qد"د +سد B" gین "ر ZساسP"
€د!;یمن +*#م Q"%^ری^ +سد ا& دBریمن ه!ی;
€د%& ناهج O; B" ی"QدA qN%; ]دم ه; دید "ر ی"ه<ماج
د%& Qد"د +سد B" "ر ." یل2" O)A gیNرC نH رد
Wهلگ نا7%N W{رگ ه<ماج نH رد Wد%& Qدر; اCر "ر Zل#م
WKرcم •د%& QدA $یی<ت ی0ا9 ن"%!ع ه& (لاf $مAد
Kر#م pلا2 ناسن" د%& د!متدا<س +=*A%^
رتŽی"ر @ر<م B" رت:ایان gیN sیC ه<ماج نH رد €+=&د&
€د%*ن ر)!م B"
دم#م m +A"د ه; دید "ر یدسا, K%سر (سر
o%س ید%&ان +;GC ی%س ه& Kامت +عرس ا& "ر +یر6&
ات "ر ر%c, a, دای4ع" Bرم ات "ر یراسگQدا& Wد"دیم
Wد%من QدCا6م یند6ن راهم ی54=یسگ نا!ع یهنا4سH
ن"ر5ید یی"ر"د ]اwN ب[> Bرم ات ا&ر ه& د4س د"د
یرا;|مb یهنا4سH ات ی4سر7]ام ید!مBH €د%& ه4,ر Zی7
ی"هن%گ ه& "ر (لf یلد5!س Wد%& Qدیسر یBرmرP
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3ED ﴾

رc!م اهنH ندر;ر%گ ه& QدنB ن"دنBر, $46; ه& ه; دید
€د%& QدA
د!4سن"دیم د%^ qلم "ر "د^ $یمBرس ه; دید "ر یناCاA
اCZی6; Wدند%& ه4,رگ یگدر& ه& "ر "د^ ناگد!&
Kدرم :ر ن"%!ع ه& "ر د%^ "د^ یاج ه& ه; دید "ر ینا*C"ر
ر" نانH دندر%^یم hPان ه& "ر ناA]"%م" دند%& QدB اج
بC"%م ه; دید د%^ نام6N ا& "د!4A"دیم Bا& "د^ Q"ر B"
هC"ری& ه& ای Wدن" QدA فلت ای یر6& یاCد"د<4س"
+سرد هن دن" ه4,رگ ر"ر9 Qدا14س" در%م هن €دنریم
+یناسن" ن
z
درگ ]ا& ه& Oید*ت ه; +س" $ی" €دن" QدA هیج%ت
یگدنرد ه& +عاcA €دن" QدA ناAنا*Pا2
ه& رر> Wیجر=ل @"رس" ه& `ا=س Wیرگی6P
د%& QدA Oید*ت یرا)م +9امP ه& `ا;‚ WیلCاج +میP
یا0ر" یاC.ر /"د&" +یا!ج را)4&" یهلیس Oقع
€د%& QدA `"%هA
B" ه; دید یما^ د"%م ن%N "ر یناسن" یاC`أیC د
z
"ر,"
B" (یRع ندمت qی را4^اس رد ه; رCام یر54<!2 د%ج
ه4=ت اCر"%ل" ن%N "ر اهنH €د!مر#م Wد!; Qدا14س" اهنH
B" ه; یراcن د%ج ه& h,%م ن%!;ات ه; +,ای ییاC:%N
W+,ا)A "ر یگدنB i"%م" نH ا& ن"%4& ات WدBاس& ی46; اهنH
W+,ای نا7%Nی& یاCهلگ ن%N "ر اC+لم €دند%& Qد6ن
`رد9 $ی5م6^ ه4=یسگ راس," یر4A O'م "ر +سایس
د%^ ه; ی4سم ی5نB +سد رد یری6مA د!نامC "ر
€+,ای Wدر;یم tرcم "ر Zن"رد"ر& ن"دنBر,
0>.ن? .سا& ,ا4ه6/)
رگtG2" هج%ت ناماس&ان یگدنB $ی" یاCه*!ج B" qیرC
یدر, رRن در%م pل[م رگ" Wد!;یم بلج Zی%^ ه& "ر
@ر2 "ر .رمع Kامت دیا& Wد%&یم ن"رگtG2" K%مع ن%N
qی ا

,ر2 نامرد یگدنB $ی" بن"%ج B" ه*!ج qی tG2"
€د%منیم ه<ماج نH :%یع B" بیع
hی9د ی4,ا& Qدی}ی7 یرا4^اس ی"ر"د ناسن" ن
z
"ر ا

!یقی
ZندمHرد ندAاCر +س" یدایB یاCT1!م اCهنBر
€+س" ی1=م ناه!7 "

دیدA gین
qی tG2" ا

,ر2 Wد%A Ž; Oیام یر"دقم ]"ر $ی" رگ"
$ی" ر5م W+A"د دC"%=ن ریdأت نH `
z
داع qی رییkت ای بیع
رییkت ی)ین ه& داس, B" ری^ ه& رA B" Z4هج G

ما; ه;
داس, رd" ر& Qاگ ه; ناسن" ن"ر B" داس, یهم%dرج Wد&ای
B" Wدیریم BرC یاCفلع د!نام +سردان +ی&رت ه<ماج
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3E3 ﴾

…رت +لی•, ری^ ]اهن نH یاج ه& د%A Qد!; ه6یر
€د%A ه4Aا; "د^ B"
Wدیری5& رRن رد "ر ر0اP Oسن ین%!; یه<ماج رگ"
qی رمع ی"B"رد ه& ینامB `دم نH –قن بیع رC tG2"
B" ید"د<ت رمع `ا9" اس& د*لbیم "ر ناسن"
QددB –قن بیع ه; نHی& WدAیم @ر2 ن"رگtG2"
€د%A
:"رA هیلع دAا& ه4س"%^ یس; رگ" :]ا'م ن"%!ع ه&
یAایع ه& نH Kدرم ه; ی!یمBرس رد (هنH یراس5یم
دیHیمرد ا7 B" ا

م4P Wد!; QBرا*م Wدن" Qدر; %^ ین"رT5A%^
:"رA ندیA%ن "ریB •دCدیمن ی"هcی4ن ZیاC.Gت
د!NرC WدBریم h6ع +ل‚ ه& ه; +س" ی"هیPر یهcی4ن
B" ی4P "ر یگدیر%A ی4سمرس WدAا& (
¢
س رد `Tل $ی"
W`اkیل*ت درcم ه& ه; +س" (ل
¢
سم €دی%جیم gین Qان hیرb
دسا1م ی*b `"ر•م نای& Wین"ر!=س W:ا4; را64ن"
ه& ر0اP W|bا9 `"Bاcم +=س $ین"%9 |0 ی9G^"
یناسن" $ی!N €دA دC"%=ن نH B" ندی6;+سد ندر;jرت
hیمع یرییkت ه; د%Aیم نH jرت ه& ر0اP یتر%2 رد اه!ت
ه& (C د!NرC `ر%2 $ی" ری> رد Wد%A داcی" یPر
ر5ید یقیرb B" ا

4یاهن Wد%A jرت ه& ر"د" رB را6,
ی"ر& "ر نH Kان رییkت ا& در; دC"%^ "دی7 "ر Z!یg5یاج
در; دC"%^ gی%cت Zی%^
Š 3 ‹

ر6ما1A C د96ن 0ل

م ,ر64ر ای ,اهJط/م ,در&
ر*مای7 رگ" m د!نام .در)لمع ی"هق-!م یدر,
(C"ر, Zی"ر& G

ما; gین ه!یمB Wد%& یل
¢
م یسایس ن"ر*Cر
د!; (لع "ر یمNر7 :رع +لم Kان ه& +سن"%تیم " Wد%&
`رام" qی درH درگ نH ریB "ر :رع Oیا*9 Kامت Zیر9
3
Š KاŒمت ر%ŒŒR!م $Œی" هŒŒ& د%ŒŒمن KGع" /%ŒŒ!مم "ر :"رŒA ا)یرم" •‹
اCa)ع WاCین"ر!=س WاCهمانBر W`Gcم B" (ع" د%ج%م Oیاس
یدرHرŒŒ& رد €در& را; ه& نH دسا1م `"ر•م نای& رد "ر اCام!یس
هŒŒ& W+ŒŒس" QدŒŒA :"رŒŒA اŒŒ& QBراŒŒ*م یه!یgŒŒC B" هŒŒ; JD ن%ŒŒیلیم
`دŒŒم رد €دŒŒسریم 3E ن%ناŒŒ9 ی"رŒŒج" +ŒŒهج هŒŒ; ی"ه!یgŒŒC ]اŒŒس
B" ر4م; WدA @ر2 (یر#ت 8I €د%*ن هی!ج ن%یلیم ?DD $ی" ه& ر1ن
دندA K"دع" ر%R!م I?8??I ˜Œل*م Wدندیدرگ +A"دا& gین ر1ن
ه& اCهمیرج 3S ددŒŒP WدیŒŒسر ن%ŒŒیلیم EDE .Bر" هŒŒی!ج ن%ŒŒیلیم
@اŒŒ2" $ی" Kامت ا& €دیدرگ Qردا[م ر%R!م $ی" ه& ه; د%& ی;Gم"
هŒ; $Œی" اŒت WدŒیدرگ :"رŒA دŒ!م9Gع ه41یŒA ر46ی& ا)یرم" +لم
]اس رد ا)یرم" +لد 3U?? دŒŒ!; %ŒŒkل "ر ن%نا9 $ی" دA ر%*cم K
:اŒŒ4; B" …اŒŒ*49" WدŒŒیامن KGع" د"BH "ر :"رŒŒA WاUUح1J/G رŒŒd"
€یدد%م یلعe"%&" دا4س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3E8 ﴾

ر"ر9 …•ر رد .د%^ دCد Oی)6ت Oق4سم ی%9 ی&رع
ه*4ع Kا6C $& Oهج%&" ن%N ید"ر," ه; د%& یهید& €دریگ
ه<ی&ر $&
Š 3 ‹
(Nر7 $ی" ه& ه; دند%& یناس; Zی7ا6ی7 رد
ه& "ر یر*Cر دندی5!جیم نH ریB د!4س%ی7یم ی%9
€دندر;یم ر"Tگ" دم#م
نH ر5م Mد!A"دن را& Z49"د2 یر"د+نام" ه& ر5م
m%[=م O#م رد "ر د%س‘" رcP $4A"Tگ یر"د ه; نامB
یگدنB د"د^ر $یر4گرg& رد "ر ی Wد!4A"Tگ" " ه& نH
ی ه& "ر .Bر" $یر4گرg& دند%م!ن ر"د Zی%^ ی)
¢
م
یرگ"%>" |یم-ت ا& نانH ه; (ین"دیم Mدند6ن Oیا9
نا&B B" ه; دند%*ن نانامC ر5م Wد!4A"دن ییا!AH یسایس
ینامB ات WیC"%^یم Kاقم +س7 رگ" :د!41گ ی ه& ه*4ع
:ا=4ن" ر"درس aی‡ر ن"%!ع ه& "ر %ت ی4سC QدنB ه;
M(ی!;یم
Š 8 ‹

$)مم Zی"ر& W+,ریT7یم "ر ی4ی<9%م $ی!N رگ" ا

ملسم
ن"ری" +لد ه& :رع نای%c5!ج نانامره9 ا& ه; د%&
دCد +س)A "ر اهنH :رع +یلم Kان ه& در& .ر%ی
Kر ن"ری" $مد +Aد ر& "ر یلم ر=, یBری7 (Nر7
نH رد یسایس Z!ی& رRن B" رگ" O9"دP €درHرد B"g4C" ه&
Wد%&یمن ر%ت"رwم" د B" ی)ی ا& ندAریگرد +#ل[م نامB
ای $می Zی%^ qیدgن رد نا5یاسمC ه& +سن"%تیم
+#ت "ر نH در& .ر%ی ر5ید ی"هیاسمC ای ه6*P
€درHرد ی&رع aیسأت yBات `رام" یQر-یس
اC:رع یگدنB رد یدا[49" یعام4ج" دد<4م یاCه*!ج
Wریدم qی +9ایل Wر"دم4سایس qی +ی"رد ه& ه; +A"د د%ج
د%& د!مBاین هk&ان qی را)4&" ه4^اسد%^ در, qی Kgع
"ر ناAر%م" KامB دAیم ه4Aامگ اهنHر& یدر, $ی!N رگ"
(هم ی4ی<9%م دیدج ی=یرات ا

م4P W+,رگیم +سد ه&
€دAیم +*d Fیرات رد اC:رع ی"ر&
.یادLب $Žاب اب ار $Žاب اG .ن ¢9ع6م ر6ما1A
3
Š ن"ر"دمدرŒŒس $یر4ŒŒگرg& B" هŒŒ<ی&ر $& ه*4ع Kا6C $& Oهج%&" •‹
ی4ŒŒسد ناناملŒŒسم یهc!)ŒŒA ر"BH رد QXŒŒی هŒŒ& ه; دند%& Zیر9
یBررŒŒRن یر),.%ŒŒ^ رد KGŒŒس" B" O*9 Oهج%&" Wد!4A"د B"رد
+ŒŒA"در& +جاŒŒcل ه& رس WدمH KGس" ن%N ام" Wد%& ر"دمان یمدH
هŒŒ& ناناملŒŒسم $ŒŒی& هŒŒ; د%& $ی" €در; ه6ی7 +ی"دC یاج ه& "ر ه!ی;
]اŒŒس رد OŒŒهج%&" €دA @ر<م Oهج%&" 8 ŒŒŒC J8E یQgŒŒ> رد K
دŒŒ!C ردŒŒ7 gین ه*4ع WدA ه46; |یc, ی<0 ه& رد& – هیاŒŒ<م رداŒŒم
نای1س ی&" $& – ‹€ن€دŠ €دA ه4A رد& یQg> رد gین ی €د%&
8
Š •‹ هیا(/لا # هیا.6لا i Wیق6مد ری'; $&" W ? m W E? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3E? ﴾

ای دی"دg& ر5ید یلbا& ا& "ر یلbا& ات n%<*م ر*مای7
ییاج رد "ر یgیN Wد!; ر5ید یBاcت $یg5یاج "ر یBاcت
ا& "ر ی4م" +ینان" W]GP ر5ید ییاج رد دن"درگ K"رP
ریB B" "ر Kدرم دCد ر"ر9 هج%ت ر5ید ی4م" +ینان"
نا-#9 ناندع یه-لس ه& Kر ن"ری" یه-لس
Š 3 ‹
Qدا4سر, +یناسن" Kامت ی%س ه& ه)ل& •د6ن n%<*م WدرHرد
"ر همC "د^ ر%4سد ه& Wدناسر4& دCد QدXم "ر همC ات دA
WدAا& ن"Bر, ی>"رN همC ی"ر& دن"%=& " ی%س ه&
ه& o%ل=م `دا*ع B" "ر "د^ ناگد!& ات دا4سر, "ر " دن"د^
KGس" +ل"دع ه& ناید" ر%ج B" دن"%^ "ر, hلا^ `دا*ع
ه& "ر نانH Wدنا6)& `ر^H ایند ی^"ر, ه& ایند ی5!ت B"
یاCgیN Wدر"دBا& `"ر)!م B" دCد نامر, @ر<م یاCرا;
Kامت د!; K"رP "ر دیل7 یاCgیN ]GP نا6ی"ر& "ر Qgی;ا7
€در"در& "ر نانH ری5نا*یرگ یاCo%b اCریcنB
ه)ل& Wد%*ن ی2ا^ $یمBرس +م" Z&ا-^ درم gگرC
+م" Wد%& Z&ا-^ در%م یر6& ن"دج یناسن" ن"ر
رس ه& نH رد ه; ی"ی4=&د& \ا-#ن" ه& هج%ت ا& ی&رع
{ر4س داهج یPG2" یه1یf ه; د%& رتر""gس Wدر&یم
یQریgج ه*A یرقل" K
¢
" Wد!; Bا>H نH ا& "ر Zی%^
یسایس ]Gق4س" ییای,"رkج +ی<9%م رbا^ ه& نا4س&رع
gیت :رع +م" د%& Z4لاسر ی"ر& g;رم $یر4ه& WZی%^
ه; ی&د" یاCیگXی یPر `ای2%[^ ه& هج%ت ا&
ر[!ع $یرت(هم `%عد ی"ر& O#م $یر4ه& Wد!4A"د
€د%& Z4لاسر ی"ر& یر5ت%عد
,رب تع16Ž .1ل- # $@V
+67 B" بل>" ه; د%*ن ن"ر5PG2" K%مع O'م ر*مای7
دن%Aیم ]g!م در" اCه}یرد B" ای اCر"%ید – یدر B"
ه& دAا& ه4A"د ی<ی*b +لاP ات دن%Aیمن در" یل2"
دسر& @دC – یاCن"ر#& `G)6م B" ی^ر& ا&
ی^ر& ا4س"ر $ی" رد د!!;یم QBرا*م ی9G^" یعام4ج"
د!!;یم بس; یP"%ن B" ی•<& رد ی49 ¢%م یاC+یق,%م
3
Š رامŒŒA هŒŒ& :رŒŒع OŒŒیا*9 KاŒŒمت یلŒŒ2" یاŒŒین ناŒŒ-#9 ناندŒŒع •‹
B" هŒŒ; د!4ŒŒسC :رŒŒع Oیا*9 B" ه4سد نH OماA اCیناندع Wدنریم
نH هŒŒ& gین نا-#9 Wدن%Aیم :%س#م Oیعامس" `ر•P یهلGس
$ŒŒ& بcŒ6ی $ŒŒ& :رŒ<ی را*ت B" ه; د%A یم ه41گ اC:رع B" ه4سد
•ا#ل B" Wدند%& $;اس نH یP"%ن $می رد ر46ی& دند%& نا-#9
یاŒŒC:رع هŒŒ& ه&ر<4سم یاC:رع Wیناندع یاC:رع ه& ی=یرات
‹€ن€دŠ د%Aیم oGb" ه&راع یاC:رع Wنا-#9
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3EE ﴾

jرت "ر ایند ه1یf Kاcن" رد +یق,%م ند& (C ی^ر&
د!!;
Š 8 ‹

"د^ ر*مای7 m ˜یل*ت `%عد Qا5یا7 در" یل2" رد B"
.د%^ دیل; B" یر6& +<ی*b O19 ند%6گ ی"ر& Wدیدرگ
`ر4, نامB رد ه; ی"Qدی}ی7 O19 نامC •د%ن Qدا14س"
ه; "ر یناس; ن"رگtG2" Kامت ‹`%*ن /ا-قن"Š
€د%& Qدر; ه4س^ Wد!یا65& "ر نH .دیل; ند& د!4س"%^یم
اC+& ند%من اCر هنا5ی ی"د^ ه& نامی" ه& "ر Kدرم
ه; ییاCا!<م یهمC ا& `%>اb ه& ر1; هلل" ری> `دا*ع
ا7 ه& Kدرم $ی& رد Wدن"%^ "ر, Wدر"د ر&رد `%>اb یQˆ"
ات هلل" e¦ هل¦ e دیی%5& šKدرم ی" :درHر& دایر, +سا^
`ر^H Zی%^ +لاسر ه& نامی" ه& "ر همC دی%A را54سر
€د%من `%عد
8
Š د Zی%^ یPر یسایس یگدنB رد ید!C {رg& ر*Cر Wدناگ •‹
+یŒŒ[=A یŒŒسایس یر*ŒŒCر •د%& Qد"د ر"ر9 @دC "ر {رg& O2"
hŒŒق#ت یا4ŒŒس"ر رد Wد%& ریRنی& ر[ع $ی" رد ه; "ر Zی%^ یPر
:د%& Qدر; ر[#!م O2" د $ی"
هŒŒ& OŒŒ2" $ŒŒی" هŒŒ& "ر Kدرم W+ماقم Kدع +ن%6^ Kدع :]" O2"
اŒŒ& یل"%ŒŒ4م نایلاŒŒس دŒŒن"%^ "رŒŒ, $ŒŒییH ه1ŒŒسل, qŒŒی ن"%ŒŒ!ع
درŒŒ;یم `%ŒŒعد "ر KدرŒŒم اŒŒCهمانBر `eاŒŒقم WاCین"ر!=ŒŒس
ن%ŒN اŒم" €درŒ&یم راŒ; هŒ& ریسم $ی" رد "ر Zی%^ یاC.G4مامت
رد Wد%ŒŒ*ن یŒ!ید $یداŒŒی!& `%عد یPر رییkت hیرb B" `%عد $ی"
دیدA یاCدر%^ دB W+A"T5ن یاج ه& یقیمع ریdأت Zن"ری7 $ی&
]اس رد یلCد ی9رA :اc!7 رد ه; یم%9 3UEL داŒŒ4," oا1ت"
د%ŒŒ& ه<جاŒŒ, $یر4ŒŒگرg& WدŒŒA ه46; ناملسم ن%یلیم (ین B" Zی&
WKدرم ]"%م" ]ا1b" WنانB Wیندر)ن را& Bرb ه& نH یb رد ه;
.Bر"ی& •%ŒŒ7 "ر ی `%ŒŒعد G

ماŒŒ; W+ŒŒ,رگ ر"رŒŒ9 “رŒŒ<ت در%م
"ر ی ZŒŒن"ری7 هŒŒ; .د%^ ررت ه& ا

4یاهن اCیریگرد $ی" W+^اس
€دیماcن" Wدند%& Qدناسر هل" aیدقت دP ه&
(هم $ی" رد Wد%& اCacن ندر;aمل $4,رگ …امت Fسن :Kد O2"
.ر هŒŒ; +ŒŒس" یŒŒلیلد .د%ŒŒ^ $ی" W+A"دن ی4یق,%م ن"د!N gین
€+س" رییkت tG2" داcی" رد +سرد ی<ی*b .ر ای*ن"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3EI ﴾

Kد O[,
KGس" ه& +یلCاج B" ناملسم ر1س
د?ادرA0م Iی9خ ?ا *ا&د هب ت1ل4ا)
Qا*4A" راNد نH د2اقم `%عد (ه, رد یلCاج یه<ماج
دایر, ه; یما5!C Wدنامن ناه!7 ی B" /%0%م دیدر5ن
jرد G

ما; Wدیسر ه<ماج نH نامدرم .%گ ه& ر*مای7
ه; +س" یریت Wهنا5ی ی"د^ ه& نامی" `%عد ه; دند%من
Qدن"%^ "ر ." ه#تا, ه4,رگ هنا6ن "ر +یلCاج بل9
هNراw)ی +,ر رد Qر%; B" +یلCاج ه; د%& اc!ی" W+س"
رد +^"در7 Zی%^ n"ریم B" /ا,د $یر^H ه& دA ZتH
Kامت ا& د%من QBرا*م هن"را;"د, نH B" +fا1P Q"ر
:درH K%cC "د^ یع"د ه& ZیاCیان"%ت `"gیهcت
﴿ ` ´ [ 
[ ´ ·
±´   ´
  ﴾ !Cz { | €
ƒ ه; ›د!41گ ر5ید)ی ه& œ دندا4," Q"ر نا6ی" ناگدر;رس
›`دا*عœ ر& ›دی*س}& Zی%^ نا4& ه& ()#م œ دیر&
+س" یgیN نامC $ی" WدیAا& ر"%4س" +&اd د%^ نای"د^
د%Aیم ه4س"%^ ه; „ €
دیدهت در%م "ر .د%^ +یلCاج یگدنB …اس" هیا7 رC
ه; د%& اc!ی" Wدیدیم ید%&ان @رA رد "ر ." یگدنB
Qد%من Oقن "ر اهنH Fیرات ه; را6, هc!)A Fلت nد"%P
"د^ ]%سر +یق,%م یهنا6ن $ی" +,ای hق#ت W+س" m
ه&ر0 یل2" {رCاA ر& QدB "ر @دC ا

قی9د "ریB •د%&
ه&ر0 در%م "ر ." یتایP K"دن" Qا5cیگ د%& Qد%من در"
دنام Kد9+&اd نا!N Zی%^ `%عد ر& ر*مای7 Wد%& Qد"د ر"ر9
هن •د!4A"دن یتا*d نا!N gین Qدی6;qل, ه& رس یاCQ%; ه;
ه!ی; هن د%منیم @ر[!م `%عد B" "ر ی هc!)A ر"BH
ه& €در;یم هج%ت یس; یه™b%ت "%>" ه& (C هن ر)م
+سد رد دیAر%^ رگ" šناج %مع :دی%گیم $ی!N Zی%مع
اCر "ر رم" $ی" gگرC W(wN +سد رد Qام ه4A"Tگ (4س"ر
دن"درگ Bری7 QریN "ر نH دن"د^ ه; $ی" ات Wد%من (C"%=ن
K%A jGC ZC"ر رد ه; $ی" ای
Š 3 ‹

.ی.) نید 7ار رد
3
Š •‹ •هیا(/لا # هیا.6لا i ? m W J? €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3EJ ﴾

"د^ ]%سر m ی%س ه& WKامت +P"ر2 ا& ]اس Qدgیس
هن •در; `%عد `ر^H Bر +لاسر ه& نامی" هنا5ی ی"د^
نا6ن Zمرن د%^ B" هن W+1گیم $=س gمر هیا!; ه&
هن د%منیم یر"د*ناج هن Wدر;یم Zنر; هن Wد"دیم
اCیرامی& Kامت iGع "ر را41گ +P"ر2 $ی" €در;یم .Bاس
دایر, .رس ر& %سرC B" Wد!4سا^ ا7 ه& Zیر9 W+سن"دیم
ه& دند"د ر"ر9 @دC در%م "ر ی ی<مج+سد Wدندی6;
اCرهA Kامت Wد!ن"درگ ر1!4م ی B" "ر ن"ر5ید ه; $ی" رbا^
ه& نامی" ه; اcنH ات دند%من رهل<A دندن"ر%A " هیلع "ر
د%& Oمع $یرتر"%Aد ی |مج ه& ندمHرد هلل" ]%سر
رbا^ ه& ه4ATگ Zناج B" ه; یدج –ل=م یناسن" gج
نGیkم یاCرا^ ر& ا7 د41ی& ZتH رد د%& ر0اP ر*مای7
€+سی%7یمن ی ف2 ه& ر5ید یس; Wدر"T5&
اهنH ین"%ج یرسq*س هن ه; Zیر9 نان"%ج B" ی4عامج
Qدر%^ "ر |مb mرP بیر, (C هن Wد%& ه4A"د" "ر
ی,دC +6ه& یBرH `ر^H یه6یدن" gج دند%&
ه& نامی" ه& "ر Kدرم ه; دندی!A "ر یناسن" ی"دن Wد!4A"دن
Kامت ا& +یلCاج یگدنB •دن"%^یم "ر, ناAراگدرر7
WدندA ر"gی& Zی%^ ناج B" WدA _!ت نانHر& Z4<س
نانH Wد!4A"د ر5^" را^ ر& ا7 ای%گ Wدیر7 ناAرس B" :"%^
یر5ید یQراN Zل%سر "د^ ه& نامی" gج ه; دندر; jرد
ناAرهA رد ه; ر*مای7 ه& دنداهن Zی7 ا7 W$ی"ر&ا!& €دنر"دن
نامی" Wدندی!Aیم " B" دندیدیم "ر " Qر"%مC د%&
€دندرH
Qا5نH m%[^ ه& •د%& Zی7 رد ر"%Aد B"رد a& یر1س
Kامت ا& نانH ام" WدندB |ن"%م داcی" ه& +سد Zیر9 ه;
ن"ر tر د!4A"Tگ ر*مای7 +سد رد +سد W`G)6م
ر-^ "ر ناA یگدنB ه; یلاP رد دندر; ی را'ن "ر Zی%^
د%منیم دیدهت – +*ی[م G& راNد ه; د!4A"د $یقی
دA د!C"%^ – :د%مر,یم ه; دندی!A "ر نHر9 B"%!لد ی"دن
﴿ ´ `   ´ Q  
 ´  [  
 ´ 
 [ `´
``    
`´ ±´ ﴾
!W96]/علاz _ Š † | €
ƒ QدرH نامی" د!ی%5& ه; $یمC دندر& نامگ نامدرم ایH
ZیامBH نا6ی" Wدن%Aیم اCر د%^ ]اP ه& W(ی"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3EL ﴾

ا&œ دن" Qد%& نا6ی" B" O*9 ه; "ر یناس; ام Mدندرگیمن
یناس; هN دن"د& "د^ دیا& W(ی" Qدر; ZیامBH ›فیلا)ت /"%ن"
د!ی%گیم ’رد یناس; هN د!ی%گیم +س"ر „ €
:دندی!Aیم "ر یهل" KG; ر%-!یمC
﴿  ´  `·
´ ´ ±· `[
 ` [ ±`´
[ .´ ´
´´  · 
· ´  [
[ [ ž   ±  
ž   ` ﴾ !OرJ6لاz a_` | €
ƒ ه; نH ند& Wدی%A +6ه& در" ه; دی" Qدر& نامگ ایH
امA B" Zی7 ه; یناس; ه& ه; دسر& نامC امA ه&
نانH ه& یناج یلام یاCنایB M+س" Qدیسر دن" ه4ATگرد
ر*مkی7 ه; نH ات دن" ه46گ نا6یر7 +س" Qد"د +سد
:د!41گیم ›"د2(Cœ دند%& QدرH نامی" " ه& ه; یناس;
"د^ یرای نامگی& M+س" ›اc; œ ی; "د^ یرای a7
+س" qیدgن „ €
راR4ن" اهنH B" ه; دند"د نا6ن "ر ی6!;" نامC Zیر9
$یر^H د!4س& را; ه& "ر د%^ `"gیهcت Kامت •+,ریم
دام4ع" Zی"g," gج ام" Wدند%من اCر "ر ناAیاCریت
را6, Fسا7 رد +A"دن نا!مrم ر& ر5ید یریdأت ییا*ی)A
:د!41گ $ی!N اهنH
﴿  [  
  
 [   
 `` ﴾ !MاLUUXxاz
aa | €
ƒ Qدع ام ه& .ر*مkی7 "د^ ه; +س" یgیN نامC $ی"
$ی" €دن" Qد%مر, +س"ر .ر*مkی7 "د^ دند%& Qد%مر,
›ندAرد9 ا•9œ (یلست ›"د^ ه&œ نامی" ر& gج اCی4=س
دی"g,"یمن „ €
Qدیقع رد +نا4م gج W$ید Q"ر رد اCرا6, اCهc!)A
ندAرهل<A نH OC" ر1; B" دیدA ر1!ت $ید ی"ر& +یمP
یر5ید یهcی4ن اC]د Oما; یهی1[ت ی!ید `اساسP"
@ا2 ی"Qرقن ه4^"دگ ییGb د!نامC نانH W+A"دن
ه; دندمHرد نا!N W+*ی[م Žنر یQر%; B" Wدندیدرگ
€دیHیمرد ند"د Oقی2 B" د<& ری6مA
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3ES ﴾

0/ید ت1برG
نHر9 ا& "ر نا6یاCtر +A"د ر*مای7 ر5ید ی%س B"
Wدر;یم +ی&رت نامی" ا& "ر نا6یاCناج د%منیم هیTkت
Wبل9 /%6^ Wند& `راهb ا& $یملا<ل" :ر ر&"ر& رد "ر نانH
ی!تر, ه& ه*ترم Ž!7 هن"Bر W$C‚ ر%•P (سج /%•^
Wtر یلا<ت WBر رC hیرb $ی" ه& €+A"دیم " Zنر;
`ایدام یQر-یس B" ندAد"BH oG^" +;"gن Wبل9 ی;ا7
راگدرر7 ی%س ه& Z6; `"%هA ر&"ر& رد +ماقم
ه& "ر نانH ر*مای7 €+,اییم Zی"g," نانH رد نایناهج
]ایم" :%;رس %)ین +ATگ WاCر"BH ر&"ر& رد ییا*ی)A
ه; دند%& Qدر; ی%^ نا!N _!ج ه& Wد%منیم +ی&رت a1ن
B" نانH "ریB •د%*ن (C دی<& Wدن" QدA Qد"B ری6مA ا& ای%گ
W…%س& ن%N ییاC_!ج Z=یرات رد ه; دند%& یلسن
راc1ل" در*ن د%& ه4ATگ —"ر*> aP"د
Š 3 ‹
رد B%!C
€د%& اCQرbا^
"د^ ]%س رام" m ی&رع رر> هنا*لb_!ج +<ی*b
:در;یم ییام!C"ر هن%5!ی" "ر نانH د%من :%;رس "ر ناA
ƒ Of 9ل%
h
لا ا9م
o
ي
g
Vi Q
f
#
f
م
g
m
o
S
f
.
i
S
g
Q ا9@
š
P
o
„ +سد _!ج B"ƒ
€„دی&ا46& Bامن ی%س ه& دی6;
"د^ ]%سر ر%4سد m +سد _!ج B" د!4,ریT7 "ر
Zیر9 بناج B" یگدنامرد یلدg& ند& دندی6;
ا& €در;یم :H "ر همC ناج ه; دندر; Oم#ت "ر ییاCهc!)A
Fیرات Wی%9 ن""ر, ی<ی*b یاCQgی5ن" Oم"%ع د%ج
یناملسم ه)م رد ه; +س" Qدر)ن +*d "ر ی"هdداP gگرC
i" $ی" €دAا& Qدی6; ری6مA Zی%^ B" /ا,د +
z
هج
€+س" QدA Oقن Fیرات رد ه; +س" ی!تر, +عاb"
رس B" :H در; یرQدایB Zنایkb رد Zیر9 ه; یما5!C
]%سر ه& ]ا<4م دن"د^ W+ATگ m یQBاج" Zن"رای
"ر اcنH رت%لج KGس" ه; ینا)م :ر'ی ه& نانH د"د `رcC
€دندر; `رcC Wد%& Qد%من p4,
3
Š دŒŒم#م `رŒŒ•P ه; د"د ‰ر ینامB راc1ل" در*ن •‹ m هلاŒŒسQدgنا7
رŒŒ5ید @رb رد دند%& هنا!; Zیر9 @رb qی در*ن $ی" رد Wد%&
ZŒŒیر9 QدŒŒنامر, هŒŒیم" $ŒŒ& :رŒŒP راŒŒc1ل" در*ŒŒن رد €نGیع aی9
رد اŒŒم" Wد%ŒŒ& نGیع aŒŒی9 نH B" یBرŒŒی7 در*ŒŒن BاŒŒ>H رد €د%ŒŒ& هنا!;
ر*مای7 €دندA Bری7 د%^ ([^ ر& هنا!; Zیر9 +یاهن m $ی" رد
€درŒŒ; qŒŒم; ZیاŒŒC%مع هŒŒ& یB"دŒŒن"ریت رد +ŒŒسج +;رŒŒA در*ŒŒن
‹€ن€دŠ
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3EU ﴾

ر6ما1A ر(: رد
gج WدندمH (C"ر, اc)ی :ر'ی ناناملسم ا& ه)م Kدرم
ی"ه!#2 $یرتgی5ن"+15A Wد!4A"دن یر5ید دن%ی7 دیدج $ید
€د%& Qدر; QدCا6م $ید ییان"%ت `رد9 B" Fیرات ه; د%&
یاCهماج B" B%!C "ر nا<& _!ج را*> درگ
~
iرg^ …"
Wدی)Nیم ن%^ ناAیاCری6مA B" دند%& Qدنا)4ن د%^
یس; رگ" Wد"د دن%ی7 ر5ید)ی ا& "ر نا6یاC]د ناهگان KGس"
Wدر;یم ه!یgC د[9 $ی" ه& "ر $یمB یاCهیامرس Kامت
Wد!; داcی" نانH یاCبل9 $ی& یدن%ی7 $ی!N $ی" +سن"%تیمن
"د^ ]%سر m ن"رجاهم نانH $ی& رد "ر `%^" یرد"ر&
ی!ت ن"رد"ر& `%^" ه; د%& نا!N `%^" $ی" •د%من ر"ر9ر&
ه; نا4سد یاCی4سرد Kامت د%منیم اه&(; .ر&"ر& رد
(C رد نH ر&"ر& رد W+س" QدA Oقن Fیرات ]%b رد
€دAیم ه41AH +=یریم
را[ن" ه)م ن"رجاهم B" O)64م ر%هf%ن Qرگ $ی"
Oی)6ت "ر یمGس" {رg& +
z
م" +
z
س=ن یه4سC Wه!یدم
رC%ج QدA hل^ Wنامدرم ی"ر& ه; ی4م" •دند"دیم
€+س" KGس" یامنرد
ب*س Fیرات +=س یهCر& نH رد Qر%گ $ی" Zی"دی7
دیدهت "ر ی ه; دA ی"یAا7ر, B" ناهج +ین%[م
ییاCر-^ اCه!4, B" +یناسن" +fا1P بج%م د%منیم
دن"د^ ه; +س" +هج $ید& Wد%& ه4^د (6N ن"د& ه; دA
را[ن" ن"رجاهم $ی& +1ل" `%^" ر& ه; یما5!C ]ا<4م
:دیامر,یم Wدیامنیم دی;أت
﴿  `· ±·
  ž   
.j ﴾ !"ا@نxاz ˆ† | €
ƒ یر ایند رد یمیRع داس, ه!4, Wدی!)ن $ی!N رگ"
دCدیم „ €
.: 7د9> ر9- 7ر>
نHر9 د%& ]%k6م نانH hی9د +ی&رت ه& نا!}مC ر*مای7
ر5^" د"دیم د%<2 eا& `%)لم ه& "ر نانH +A"د نا!}مC
ه& "ر نانH ر*مای7 aلاcم W+^ر,"یمر& "ر ناAیاC]د
Q"ر رد ندAا!, `"%هA B" یریگQرا!; $ید رد یا),رˆ
یریگ"ر, رد |مb mرP +6ه& ه& oای4A" "د^ یا0ر
€د%منیم hی%6ت a1ن یه*سا#م $ید رد +Cاق, (لع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3ID ﴾

+عاb" ر*مای7 B" یر"ر-0" یداع vی"رA رد
نری& را& ن"رگ .د q*س "د^ Q"ر رد دندر;یم
€د!4,ریم
]اس Qد ]%b رد 8L "د^ ]%سر :ا;ر رد را& m ی"ر&
د2 B" Zی& ر*مای7 ر%4سد ه& د!4,ر نری& $مAد ا& _!ج
:ا!4ج" ه; د%& $ی" WدندA K"gع" $مAد ا& _!ج د[9 ه& را&
نانB ه; "ر ی4ق6م Žنر €دیدرگ ناسH نا6ی"ر& ایند B"
Oم#4م نانH ید%&ان ندAه46; `ر%2 رد ناAن"دنBر,
Kا)P" B" یرایس& `ایH ا& Wد!4,ریT7 یناسH ه& WدندAیم
دند%& ه4,ر5ن aن" اهنH ا& Qا5}یC ه; دA Qدا4سر, ر,
Qد"%نا^ ناج ]ام یQرا& رد یما)P" Wدند%& Qدر)ن %^
دA Qدا4سر, ر, Wد%& ر"%Aد رایس& a1ن ر& Zماcن" ه;
د%& اc!ی" Wد!4^"در7 اهنH ]ا'4م" ه& را&q*س \ا6ن ا& نانH
ا& دA Qد%6گ ر1; jرA Qرگ ی!<ی {رg& Qرگ ه;
$یل" ر*مای7 €دA Qد%6گ اCQرگ Kامت نH ندAQد%6گ
رم" رC ی"ر& ن" B" د<& دناسر Kاcن" ه& "ر ." QدCاcم
€د%*ن دیدج یQدCاcم ه& Bاین یهن
نH B" د<& €دA Bری7 +یلCاج ر& KGس" در*ن $ی4س=ن رد
]د ا& نانH Wد%& KGس" نH B" یBری7 اCه!#2 Kامت رد
ه; نH B" د<& €دند%& QدمHرد KGس" ه& $bا& رCاf ناج
یر*مای7 ا& +1لا=م ه& gگرC Wدیدرگ $Aر نا6ی"ر& +ی"دC
Wد%منیم `ا•9 یر"د ر*مای7 ه}نH رد Wدنراین یر
ر*مای7 یهن رم" B" د<& دندر;یمن ید%!6^ان …اسP"
€د!4A"دن د%^ B" یرای4^" sیC
Wدند%& Qد%من Zی%^ یاCناج ر& ه; "ر ی4نای^ (لf
دBیم رس یAgkل نانH B" QاگرC Wد!41گیم Bا& ر*مای7 ی"ر&
“ر<م رد "ر Zی%^ یاCر)ی7 Wد%& دP ی"رج" بج%م ه;
€د!4A"Tگیم یدیدA دP هc!)A /%ن رC
B" gیر*ل یاCKاج WدA ]Bان ه; :"رA (یر#ت `ایH
:"رA یاCKاج $ی& "د^ ر%4سد •د%& نا61; رد :"رA
OیاP ه4^ر,"ر& یاCر5ج :"رA jا!6-ع یاCبل
ه!یدم یاCهN%; رد دA ه4س)A :"رA یاC(^ Wدیدرگ
€دA یراج :"رA
نانH نرد B" نا-یA یQره& P اه!ت هن Kاcن"رس
نری& نانH B" gین ناAa1ن یQره& P ه)ل& WدA iرا^
"ر ›د%^œ hP ن"ر5ید B" ه; هن%5نامC +سرد €دA
رد Wدندنا4سیم "ر ›ن"ر5یدœ h
¨
P gین د%^ B" Wدندنا4سیم
ی4*ی[م هن WدندA "در, ن"درم Bرم" `ر^H ن"درم ایند
Wدین"درگیم ناAررkم ی4م<ن هن Wدر;یم ه41AH "ر نانH
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3I3 ﴾

ه& "ر نانH یBاینی& هن +A"دیم" د%^ ه& "ر نانH رق, هن
هن در;یم ناAO,ا> `راcت هن •+A"دیم " ی6;رس
داس, (یم[ت ایند رد €درHیم ناcیC ه& "ر نانH `رد9
یرای<م ه& Oید*ت نامدرم ی"ر& Wد!4A"دن ییام!گرg&
Wدند"د یC"%گ "د^ ی"ر& د!4سا^ر& د"د ه& WدندA $ی4س"ر
Kامت ناAنا54س& ای $یدل" ای ناAد%^ نایB ه& د!NرC
"ر $یمB یا!ه7 ]ا<4م دن"د^ ه; د%& +9 نH WدAیم
یهیام ناهج +یر6& ی"ر& "ر نانH +^اس ناAQا5مد9
دین"درگ "د^ @رb ه& ر5ت%عد +fا1P +م[ع
"د^ ر*مای7 m +م" B" داA یلد $Aر ینام6N ا&
Zی%^ را; رد "ر نانH +س%ی7 یلع" hی,ر ه& Z4لاسر
€+^اس د%^ $ی6ناج
'ا() eیراG رد 7داد £ر M<Jنا نیرGت@D:
"د^ ]%سر ه; ی&Gقن" m B" ناناملسم نرد رد
$یرتبیcع WدرH دید7 یر6& یه<ماج رد نانH h
z
یرb
Z*ن"%ج Kامت رد :Gقن" $ی" Wد%& ر6& Fیرات رد :Gقن"
+<س رد WZقمع رد WZ4عرس رد •د%& بیcع
@ا1A ند%& ریT7jرد رد ر%-!یمC •." یریگ"ر,
یاCد"د^ر B" یرایس& د!نام €د%& بیcع gین Zند%&
ن%!;" Wد%*ن هن%گام<م Qدی}ی7 Wی<ی*b ری> gی5ن"+15A
"ر ." یر"Tگرd" ن"gیم (یی%جیم ی7 G

مع "ر ]%#ت $ی"
€(ی!;یم یسرر& یناسن" Fیرات یر6& یه<ماج رد
ا4هتسا9خ # b<خا رد •1ح= 'امیا ر1˜¤G
Wد!4A"د یلCاج یگدنB qی (cع :رع B" (ع" Kدرم
Qد"ر" +#ت QدA Qدیر,H نا6ی"ر& ه; "ر یgیNرC
|ی-م ناسن" €دندAیم ب)ترم Wد%& QدمHرد ناAرا4,ر
ZنBرس را)ه!گ ناسن" +,رگیمن ر"ر9 hی%6ت در%م
$ید W+A"دن د%ج نH رد یهن رم" sیC ا

ساس" دAیمن
tر ر& د%& ییgج ی#-س یلی^ ناAیگدgن رد
Zقن sیC ناAیه<ماج oG^" W]د ناج Wن"ر
€+A"دن یریdأت
ه; د!4A"د نامی" یرگ+<!2 دP رد ا

,ر2 دن"د^ ه&
ه& ه4,رگ Qرا!; ن%!;" +س" Qدناسر نایا7 ه& "ر .را;
+ی&%&ر +<ل^ ه4,ر را!; `رد9 B" Kدرم B" یCرگ |1ن
ه& "ر ر%م" KامB gین نانH €+س" QدناA%7 نانH ر& "ر Zی%^
(یسقت ر%م" ر
z
ی&دت +)لمم یQر"د" دن" ه4,رگ +سد
ناAنامی" Wد!Cدیم Kاcن" "ر ر5ید یر"د" pلا[م o"Bر"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3I8 ﴾

$ی" "د^ ه& ناAنامی" €د%& ی=یرات ی4^ا!A دP رد "د^ ه&
Fسا7 ا& یتا1ت ن"د!N W+س" $یمB نامسH hلا^ ه;
Qدیسر7 ی B" رگ" ه; +A"دن Fیرات یه4Aر B%مHZن"د
" M+س" ه4^اس "ر {رg& ر[9 $ی" یس; هN :دAیم
ناCاAدا7 B" ی)ی Kان Fسا7 رد ی!تر, راهf" …رت ند&
€در&یم "ر ه4ATگ
ناA+^ا!A €د%& یهت Zیاین Zنر; B" gین نانH $ید
ی!4A"د +سد نا6ی"ر& " ه; د%*ن یدP رد دن"د^ B"
–9ان +یاهنی& Qدی}ی7 (ه*م ناA+^ا!A €د!;
هن در;یم داcی" ناA ]د رد ی4*یC هن W•%& Oمcم
€ی4*#م
ر%م" رد "ر د%ج%ل" بج" نان%ی یه1سل, ر%-!یمC
B" +*'م ی412 sیC ه1سل, $ی" رد €+س" ه4^ا!A ی*لس
+ق1A +مPر Wند"دن ند"د W+ی&%&ر W`رد9 `
z
ا12
"د^ ی"ر& ر5ید ی412 W+س=ن Z!یر,H gج €دنر"دن د%ج
ی B" `ا12 Kامت Qد"ر" W(لع Wرای4^" •+س" Qد6ن $&اd
B" ی;اP همC ه; QدA +&اd یتایل; +س" QدA بلس
`ای*لس €+س" o%ل=م ا& ی …ای9 hلا^ Kاقم $4سا;
qی ییHرا; دن%A |مج اc)ی ه; ی49 د!Aا& دایB (C د!NرC
یماRن Wی"ه<ماج Wیندمت sیC €دنر"دن (C "ر ی&اcی" +12
QدA ر"%4س" `ای*لس ر& ا

,ر2 ه; در"دن د%ج ییا!&
/%6^ tر B" G

ما; $ید نان%ی ی1سل, O,ا#م رد €دAا&
Kامت ا& ی ا& +*#م nد"%P Bر& Kا5!C رد "د^ ه& /%جر
ناهج ر& (;اP $ییH hیرb $ید& €د%& Qدیدرگ یهت د%ج
`"داع B" ی^ر& ه& Oید*ت د%& Qد"د +سد B" "ر ZPر
€د%& QدA نامی" B" ییاCهیاس K%سر
$ی" B" Wد!4س%ی7 KGس" ه& ه; یناس; اC:رع W$ی"ر&ا!&
@رˆ ی4^ا!A ه& Qدرم Qدی}ی7 Wهن%گرامی& +^ا!A
W+A"د vلست tر"%ج بل9 ن"ر tر ر& ه; @ا1A
ی"ر"د /ام4ج" oG^" ر& ر"Tگرd" ی4^ا!A Wد!4,ای ]اق4ن"
€+A"د \ا*تر" نH ا& ه}نH یگدنB ر& ‚%1ن
]ا'م ی!سP
£
یامس" ی"ر"د ه; دندرH نامی" یی"د^ ه&
نایناهج راگدرر7 ه; دندرH نامی" یت"‚ ه& €+س" رتر&
+س" $مrم W…د9 +س" qل zم
~
€+س" (یPر $مPر
یرا& +س" hلا^ Wر*)4م را*
¢
ج +س" gیgع W$میهم
@¤ر Wدد +س" ر%1> W(ی)P +س" gیgع Wر%
¢

همC `%)لم +س" +سد ه& رم" hل^ W(یPر +س"
(!هج ا& دCدیم ."دا7 +6ه& ا& €+س" رای4^" رد gیN
ر& دن"ر4سگیم "ر Z9Bر دC"%=& a;رC ی"ر& €:"Tع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3I? ﴾

$یمB نامسH رد "ر هNرC WدرHیم ی5!ت دC"%=& a;رC
QاگH اهلد B"ر نام6N +نای^ B" دن"دیم +س" ناهن
"د^ (لع را4,ر W+مد9 :ا& رد ه; یتا12 ر5ید W+س"
€+س" QدمH نHر9 رد
ناAد%ج رد W@ا1A hیمع Wریگ"ر, نامی" $ی" ا&
نامی" "د^ ه& نانH B" ی)ی QاگرC €دمH دید7 @ر5A یل%#ت
." یگدنB Wد"دیم `داهA „هلل" e¦ هل¦ eƒ ه& درHیم
B" در;یم ه!^ر Zنرد رد نامی" •دAیم ن%گرگد G

ما;
د!نامC د%منیم +ی"رس ZیاCK"دن" اC{ر Kامت ه& اcنH
+یلCاج راdH W+,اییم نایرج Zند& رد tر ن%^
Oقع اسH Oیس Wدر;یم $; ه6یر "ر نH یاCهم%dرج
gج یناسن" ی B" د"دیم ر"ر9 ZA%7 +#ت "ر بل9
€+^اسیم ه4ATگ ناسن"
W$یقی Wنامی" یاCی415A یدر, $ی!N B" ه; د%& اc!ی"
یلا<," oG^" نا!N Wد%منیم Bر& +عاcA ر*2
$یی*ت هیج%ت ه; دBیم رس ی B" ید
¢
اع ری> @ر5A
د&" ات در;یم ری#4م "ر oG^" Fیرات ه1سل, WOقع WنH
نامی" gج د%من دC"%^ @ر5A "B`"ریP Zی"ر& gین
ر5ید یریس1ت هیج%ت ن
z
د"د+سد ه& B" (لع @رˆ Oما;
€د%& دC"%^ gجاع Qدنامرد نH B"
'ا.)# رD/لG
Oیا•, €د%& یPر ی4ی&رت Wی9G^" ی*4)م Wنامی"
Wنرد یرین WQد"ر" `رد9 د!نام ی9G^" یاC.Bر"
—اقل" $مrم ر& "ر نH B" ندنا4سhP a1ن یه*سا#م
Fیرات ]اP ه& ات ه; د%& ی"Qgی5ن" $یرتی%9 نامی" Wدر;یم
ی9G^" یاC.gkل در%م رد یسا!6ن"ر K%لع oG^"
€در"د ’"رس یر6& `اCا*4A"
یAgkل ب)ترم ناسن" دریگ i" +یمیه& `دA QاگرC
رگQ"رRن "ر ی یم6N هن ه; ی-ی"رA رد (هنH Wددرگ
Oید*ت نامی" $ی" Wدر"د یسر4سد ی ه& ین%نا9 هن +س"
رگ+مGم $6^ یس1ن ه&
Š 3 ‹
رگ:%;رس Qد!نB ین"دج
اه!ت Z*Pا2 ه; د%Aیم رH…رت Qد!Cد (ی& یلای^
@"ر4ع" ZCا!گ ه& ن%نا9 ر&"ر& رد ه; دریگیم K"رH ینامB
دیامن ه0رع ر1ی; $یرت+=س ی"رج" ی"ر& "ر Zناج د!;
ه& ا

,ر2 Wد!; Oم#ت $™م-م K"رH یلد ا& "ر +&%قع
در%م نا^رrم €`ر^H :"Tع (6^ B" ندیCر رbا^
3
Š €هم"%ل a1ن •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3IE ﴾

دن" Qدر; Oقن ریTwلد بیcع یتایا)P ه!یمB $ی" رد دام4ع"
ه4,این hق#ت ر5ید ییاج KGس" Fیرات رد gج .ریRن ه;
€+س"
iاcP $& (لسم Kام" ه; +س" یدر%م `ایا)P $ی" B"
هلل"د*ع B" O[4م ید!س ا& (لسم pی#2 بPا2 یری69
qلام $& gعام ه; +س" Qدر; Oقن .رد7 B" Qدیر& $&
"د^ ]%سر +مد^ یملس" m ]%سر ی"ƒ :+1گ دمH
"د^ m •K"QدA نB ب)ترم K"Qدر; (لf Kد%^ ر& $م š
"ر " "د^ ]%سر €„ین"درگ jا7 "رم (C"%^یم ن%!;"
]%سر ی"ƒ :+1گ دمH Qرا&د Bر نH ی"در, €دن"درگر&
"ر ی ر*مای7 Qرا&د €„K"Qد%A انB ب)ترم $م š"د^
B" "ر gعام ایH ه; دا4سر, Zم%9 دgن "ر یس; €دندرگر&
:دند"د :"%ج اهنH Mری^ ای د!!;یم دییأت .%C Oقع رRن
W+س" (لاس د"ر," B" در"دن یل)6م Oقع رRن B" gعام
دgن "ر یس; "د^ ر*مای7 gین ه<,د $ی" €دمH K%س را& gعام
pی0%ت ی Oقع در%م رد اهنH B" دا4سر, Zم%9
ر), Oقع رRن B" gعام :دند"د :"%ج اهنH W+س"%^
€در"دن یل)6م
"د^ ]%سر WدمH KراهN یه*ترم ن%N m ات د"د ر%4سد
€دA راس5!س ر*مای7 ر%4سد h*b awس €د!!)
~
& ی"هلاN
]%سر ی" :+1گ دمH هیدما> نB :دی%گیم (لسم Kام"
"د^ m ر*مای7 €ن"درگ jا7 "رم •K"QدA انB ب)ترم $م š
:+1گ Wدیسر "ر, Bر نH ی"در, ن%N €در; در "ر ی "د^
(C "رم یC"%^یم ا

م4P Mیدر; در "رم "رN šر*مای7 ی"
Oمع $ی" B" $م ه; "د^ ه& د!گ%س €ین"درگر& gعام د!نام
€(4سC هلماP
€دیای& ایند ه& `دنBر, ات ر& a7 :د%مر, ر*مای7
"ر .دنBر, WدA دل%4م .دنBر, ن%N :دی%گیم ی"ر
+س" $ی" :+1گ دیسر ر*مای7 +مد^ دی}ی7 ی"هNرا7 رد
€+س" QدمH ایند ه& ن%!;" WKدنBر,
QاگرC €Qد& ریA "ر `دنBر, ر& :+1گ ی ه& ر*مای7
"ر " ند"دریA B" دA Kامت ." یگر"%^ریA ن"رد
Kامت .دنBر, یگر"%^ریA ن"رد ه; ینامB €ای& ی4,رگ
"ر ی Wد%& jد%; +سد رد ینان ه)ت ه; یلاP رد WدA
š"د^ ]%سر ی" +س" $ی" :+1گ درH ر*مای7 +مد^
"T> .د%^ ن%!;" K"ه4,رگ Bا& ریA B" "ر KدنBر,
€در%^یم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3II ﴾

awس درwس ناناملسم B" ی)ی ه& "ر دنBر, ر*مای7
نهی!س یQB"دن" ه& ی"هلاN €د!!; ر1P ی"هلاN ات د"د ر%4سد
€د!!; راس5!س ات د"د ر%4سد "ر Kدرم دA ر1P نB
ینا6ی7 ه& ی5!س %لج +
z
مس9 B" دیل $& دلا^ `ر•P
"ر نB نH دلا^ Wد%من ن"ر%, دلا^ یQرهN ر& ن%^ €دB ."
"د^ ]%سر Wد"د Kا!Aد m :د%مر, دی!A "ر دلا^ Kا!Aد
رد (ناج ه; یت"‚ ه& (س9 €$; ]ر4!; "ر `د%^ šدلا^
رC ه; +س" Qد%من ی"ه&%ت نB $ی" W+س" `رد9 یه•*9
ر"ر9 `ر1kم در%م Wد!; ی"ه&%ت نا!N رگ" یریگiا&
د%A Qدن"%^ Bامن ی ر& ات د"د ر%4سد awس €دریگیم
ددرگ $,د
Š 3 ‹

3
Š •‹ ملسم •1ح= €دد#ل" :ا4; W
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3IJ ﴾

˜ ا4هتسا9خ # Wا9(: ربارب رد Wا6
رد €د%& ناسن" +م"ر; +1ع W+نام" نا*ه5ن Wنامی" $ی"
"ر د%^ :ر=م یاC`%هA اCه4س"%^ ه& Oیامت Kا5!C
د%& ناه!7 همC دید B" ه; ییاه!ت `%ل^ رد €در;یم ]ر4!;
ر& W+A"دن یمی& یس; B" ه; ‚%1ن `رد9 Kا5!C رد
ییاCد"دیر یمGس" `اP%4, Fیرات رد €د%& vلسم د%^
+می!> ]"%م" رد یر"د$46ی%^ +نام" +یاعر B" ی;اP
Fیرات ه; +س" Qد"د ‰ر "د^ ی"ر& mG^" +نام" ی"د"
$ی!N ا

ملسم €+س" gجاع .ریRن یه‡"ر" B" یر6&
را•#4س" +*9"رم نامی" ‰%سر یهcی4ن gج ییاC"رجام
€+سین رگدی یgیN نا)م رC نامB رC رد ی (لع هلل"
:دی%گیم یر*b
"ر (یا!> دندر& .ر%ی $‡"دم ه& ناناملسم ی49ƒ
ر"دلی%#ت ه& درH ی"ه}9د!2 یدرم Wدندر; یرH|مج
$ی!N ]اP ه& ات ام :د!41گ دند%& ر0اP اcنH ه; یناس; €د"د
ا& هج sیC ه& +سام دgن رد ه}نH W(ی" Qدیدن یABر"ا& ]ام
ن" B" یgیN ایH :دندر; ]"rس ی B" Wدر"دن ر&"ر& ]ام $ی"
ر0اP "ر " `"‚ رگ" š"د^ ه& د!گ%س :+1گ " Mی"ه4A"در&
WKدرHیمن امA دgن "ر ]ام $ی" gگرC W(4سن"دیمن رfان
+س" یدر, ا

م4P :د!41گ دندA ا)c!; .در%م رد اهنH
Mی4سی; %ت :دندیسر7 ی B" W$ی"ر&ا!& €Kاقم نأA ی"ر"د
ی,ر<م امA ی"ر& "ر Kد%^ gگرC š"د^ ه& د!گ%س :+1گ "
ن"ر5ید ه& "ر د%^ $ی!}مC دی!; Zیا4س "رم ات W(!;یمن
(یا4سیم "ر "د^ $م €د!!; hی%6ت "رم ات W(!;یمن ی,ر<م
Zلا*ند "ر یس; €K" ی0"ر " ."دا7 :"%d ه&
ی در%م رد نانH B" Wدیسر Zن"رای دgن ن%N Wدندا4سر,
$& رماع W–=A $ی" ه; دA –=6م Wدر; ]"rس
„دAا&یم aی9د*ع
Š 3 ‹

3
Š i Wیر*b Fیرات •‹ E m W 3J €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3IL ﴾

'.1لاب د9خ هب # 0/مگرLب
B"ر, ندرگ د!ل&رس "ر نانH "د^ ه& نامی" $ی" ای%گ
(^ ناAندرگ "د^ ری> ر&"ر& رد gگرC ر5ید Wد%& Qدین"درگ
ر&"ر& رد هن Wن"را*ج B" یرا*ج ر&"ر& رد هن WدA دC"%=ن
ای ی!ید یر"دمامB ر&"ر& رد هن نا6ی6; B" ی6ی6;
€ی%یند
"د^ Q%)A +مRع B" "ر ناA]د (6N نامی"
oر& oرB ]Gج Q%)A رCاRم Wد%& Qدر; راAرس
€+A"دن نا6ی"ر& یABر" ن"د!N o%ل=م یاCQرهN ایند
ZیاسH Qا,ر ناAنایرا&رد ناCاAدا7 ه& ه; یما5!C
اCهمسcم ای%گ Wد!4سیر5نیم ناA{ر& Bاس
QدA QدناA%7 یمدH …ا*ل ه; دندیدیم "ر ییاCqسرع
€دن"
یس%م%&"  ر& ی W(ی4,ر یAاcن دgن :دیامر,یم
+س"ر +مس رد mاع $& رمع د%& ه4س6ن ." یسر;
د رد اCZی6; Wد%& ه4س6ن ZwN +مس رد Qرام
¢
ع
" ه& G

*9 Qرامع رمع €دند%& ه4س6ن Zل&اقم رد ف2
W(یدمH ام ی49 Wد!!;یمن Qدcس "ر %ت اه!ی" :دند%& ه41گ
Qدcس "ر QاAدا7 د!4س"%^ ام B" ن"ر0اP اCZی6;
"د^ gج ام :د%مر, ناA:"%ج رد ر1<ج `ر•P W(ی!;
(ی!;یمن Qدcس "ر یس;
Š 3 ‹

0لاخ9G ر4ا3م # W<مEG هب 0یا/تFا0ب
هیسدا9 _!ج رد ییرایر B" O*9
Š 8 ‹
$& د<س `ر•P
mا9 ی&"  ی Qد!یامن ن"%!ع ه& "ر رماع $& ی<&ر
$& ی<&ر Wدا4سر, …را, ر)6ل Qدنامر, (4سر دgن Zی%^
اC.ر, ا& "ر (4سر Qا5یاج WدA در" (4سر ر& رماع
Kاس9" /"%ن" دند%& ه4س"رH یم6یر&" یاCا)4م
دید “ر<م رد "ر اه*ن"رگ {رg& یاC`%9ای اCدیر"رم
B" د%& Qداهن رس ر& یجات gین .د%^ دند%& Qد"د ر"ر9
ییGb +=ت ر& د%& Qدر; Qدا14س" اه*ن"رگ Oیاس ر5ید
qی W$6^ ر&B ییاC…ا*ل ا& رماع $& ی<&ر Wد%& ه4س6ن
یاCQرا!; Wبس" ر& ر"%س €دA در" Qات%; ی*س" رwس
در, Z*س" B" awس €در; د5ل نH یاC(س ا& "ر .ر,
QG; QرB tGس ا& +س& اCی467 B" ی)ی ه& "ر نH دمH
3
Š •‹ هیا(/لا # هیا.6لا i W ? €
8
Š ]اس رد هیسدا9 _!ج •‹ 3E :اŒŒ-^ $& رمع +,G^ نامB رد ŒC
 ناین"ری" +س)A ا& د"د ‰ر mا9 ی&" $& د<س یCدنامر, ه&
‹€ن€دŠ €+,ای نایا7 ناناملسم یBری7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3IS ﴾

"ر +PGس :دندB دایر, ی ر& ن"ر0اP WدمH %لج .د%^
WK"Qدماین Kد%^ Oیم ه& $م :+1گ Fسا7 رد " Wر"T5& را!;
ی0"ر +ی<0 $یمC ه& رگ" WK"QدمH امA +س"%^رد ه&
€Kدرگیمر& WدیریT7یمن رگ" :%^ Wدی4سC
ه; ی"Qgین رس ر& هی)ت ا& ی<&ر €.دیر"T5& :+1گ (4سر
Wدر;یم Qرا7 نH j%ن ا& "ر اC.ر, ر';" +A"د +سد رد
€دمH %لج
$ی" رد ندمH ه& "ر امA یgیN هN :د!41گ ی ه& :ا-^
Mد%من ر"د" $یمBرس
ه; "ر یس; ات W+س" Qدا4سر, "ر ام دن"د^ :+1گ ی<&ر
ایند یا!5!ت B" هلل" `دا*ع ه& ناگد!& `دا*ع B" دC"%=& "
KGس" +ل"دع ه& ناید" (4س ر%ج B" نH یا!^"ر, ه&
€(یرHرد
ر13ن0ب تFاE: # 0>.ن? هب 0یا/تFا0ب
WریRنی& ی4عاcA ناناملسم :%ل9 رد `ر^H ه& نامی"
ه& هق&اسی& ییا!4ع"ی& +6ه& ه& +15A ی9ای4A"
یگدنB
Š 3 ‹
(سcم ناAناگدید %لج `ر^H €د%من داcی"
نانH دA نایامن نا6ی"ر& ZیاC+م<ن Kامت ا& +6ه&
ی%س ه& Wدر5نیمن "ر Z,"رb" ه; ر&همان یرت%*; د!نامC
€دند%6گ ر7 نH
+س)A ناناملسم WدمH %لج ر•ن $& aن" دP" در*ن رد
ه& :ا-^ €دA ر&ر ی ا& ‚ا<م $& د<س Wدند%& Qدر%^
+6ه& ه; ه*<; راگدرر7 ه& (س9 šد<س ی" :+1گ د<س
aP دP" Q%; @رb B" "ر +6ه& ی%& $م W+ساcنH
د!N ا46C _!ج B" د<& :دی%گیم qلام $& aن" €(!;یم
نا;ر6م W(یدید Zند& ر& Qgینرس رd" ری6مA یه&ر0
B" ه; .رC"%^ gج Wدند%& Qد%من هل'م ه46; "ر ی
3
Š یŒŒ!<م هŒŒ& یگدŒŒنB ه& ییا!4ع"ی& $ی" ه; +س" یرHدای ه& KBe •‹
$4ŒŒسیB فیاŒf هŒŒ& $4^"درwن یgیرگ +یلrسم ه; نH ر
z
دا*4م
هŒŒ)ل& •+ŒŒسین WدناŒŒسریم "ر یگدŒŒنB $4^اŒŒس ی"رŒŒ& ZA%; Kدع
یلŒŒ2" $ŒŒ4م رد هŒŒ; +ناه4ŒŒس" اŒŒیœ ییاŒŒ!4ع"ی& B" Qد!سی%ن د%[قم
W+ŒŒس" +عاcŒŒA یهمBe هŒŒ; یگدŒŒنB هŒŒ& ندŒŒ6ن ه4ŒŒس&" ›QدŒŒمH
هن"د!م4,"رŒŒA {رŒŒم رŒŒ& راŒŒ&+ل‚ یگدنB pیجرت ایند ه& ی54س*لد
ن"رد €دŒŒAا& $ŒŒی!N دŒŒیا& ی"Qد"BH ناŒŒسن" رŒŒC هŒŒ; +س"دی7 €+س"
یاŒŒCهR#ل B" ناناملŒŒسم ه; دCدیم نا6ن KGس" Fیرات ییا,%)A
QرŒه& ناŒŒهج ندر;ن%ŒŒگرگد ندŒŒمت $4^اŒس ی"رŒŒ& هن%5N یگدنB
‹€ن €دŠ €دن" Qد!)," ر6& Fیرات رد {رg& یPرb دن" Qدر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3IU ﴾

ر5ید یس; W+^ا!A "ر " Zنا465ن" یاCد!& hیرb
دسا!6& "ر " +سن"%4ن
Š 3 ‹

ر*مای7 رد& _!ج رد m د&ا46& ی46ه& ی%س ه& :د%مر,
€+س" $یمB اCنامسH یQB"دن" ه& نH یا!ه7 ه;
یرا[ن" KامP $& ریمع  ه; ی46ه& šر*مای7 ی" :+1گ
M+س" $یمB اCنامسH یQB"دن" ه& نH یا!ه7
ر*مای7 m šه&
~
ه&
~
:+1گ ریمع WیرH :د%مر,
ر*مای7 m ی" :+1گ ریمع MهN ی"ر& ه&
~
ه&
~
:د%مر,
ه; $ی" gج W(4A"دن ر5ید ی,دC (س9 "د^ ه& š"د^ ]%سر
OC" B" %ت :د%مر, ر*مای7 Wد%A (*ی[ن +6ه& Kر"د BرH
€ی46ه&
+A"د د%& QدرHرد Z*یج B" امر^ یر"دقم ریمع
اCامر^ ه; ینامB ات دAا& ا!& رگ" :+1گ ناهگان Wدر%^یم
€ینe%b +س" یتایP $ی" a7 W(نام& QدنB WKر%^یم "ر
هلمP $مAد Qاwس ه& +^"دن" رد "ر اCامر^ _نردی&
دیسر `داهA ه& ه; $ی" ات دی5!ج در&
Š 8 ‹

Kرد7 B" $م :دی%گیم یر<A" یس%م ی&" $& ر)&%&"
ه; Kدی!A $مAد ا& ییرایر Kا5!C رد یر<A" یس%م%&"
"د^ ر*مای7 :+1گیم m یهیاس ریB +6ه& یاCرد :د%مر,
ی" :+1گ دA د!ل& .%7 Qدنˆ یدرم €+ساCری6مA
Mیدی!A "ر ی!=س $ی!N ر*مای7 B" `د%^ %ت šیس%م%&"
€یرH :+1گ یس%م%&"
šدا& امA ر& KGس :+1گ +,ر ZناC"رمC دgن درم نH
ف2 ه& awس W+^"دن" رد +س)A "ر .ری6مA Kاین
`داهA ه& Kاcن"رس ه; $ی" ات دی5!ج در& .ر%ی $مAد
دیسر
Š ? ‹

راهN ی"ر"د €دی5!لیم Zیا7 B" "

دیدA t%مج $& رمع
]%سر :ا;ر رد اCQg> رد Qر"%مC ه; د%& ن"%ج دنBر,
"د^ m ر*مای7 ه; ینامB Wدند%& m دP" _!ج ه& +س"%^
"د^ ]%سر :ا;ر رد +,رگ (یم[ت gین رمع Wدر& m رد
"ر %ت دن"د^ :د!41گ ی ه& Zن"دنBر, Wدیامن +;رA _!ج
ر4ه& W+س" Qدر)ن “ر, %ت ر& "ر داهج QدرمA رT<م
€(ی!;یم داهج %ت یاج ه& ام Wینام& هنا^ رد %ت ه; +س"
ی" :+1گ دناسر ر*مای7 ه& "ر .د%^ t%مج $& رمع
"د^ ]%سر m داهج +&ا;ر رد ات دنر"Tگیمن "رم (ن"دنBر, š
رد (5!ل یا7 $ی" ا& K%A دیهA ه; Kر"د BرH $م €(!;
3
Š €هیلع h14م •‹
8
Š €(لسم +ی"ر •‹
?
Š €(لسم +ی"ر •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JD ﴾

"ر داهج دن"د^ ه4*ل" :+1گ ی ه& ر*مای7 W(نg& Kد9 +6ه&
"ر " :+1گ gین Zن"دنBر, ه& €+س" Qدر)ن “ر, %ت ر&
ا& رمع Wد!; Z*ی[ن "ر `داهA دن"د^ دیاA Wدیر"T5&
"د^ ]%سر m ه& دP" _!ج رد د%من +;رA _!ج رد
دیسر `داهA
Š 3 ‹

"د^ ]%سر +مد^ ی&"رع" qی :دی%گیم داهل" $& د"دA
m awس W+^"در7 +عاb" ه& درH نامی" ی ه& WدمH
رد "ر Zن"رای B" ی•<& ر*مای7 W(!;یم `رcC %ت ا& :+1گ
€در; .را1س ی یQرا&
"د^ ]%سر WدمH Zی7 ر*ی^ یQg> m ه& (یا!>
"ر ی&"رع" نH (هس Wد%من (یسقت Zن"رای $ی& "ر QدمH+سد
اهنH ن"د!1س%گ +A"د ی&"رع" Wد"د ن"رای B" ی^ر& +سد ه&
ی ه& "ر Zمهس اهنH WدمH ی&"رع" ن%N €دین"رNیم "ر
ه; +س" یمهس :د!41گ M+سیN $ی" :+1گ " €دند"د
"د^ ]%سر m "ر ]"%م" " €+س" ه4,رگ رRنرد +ی"ر&
"د^ ]%سر +مد^ +A"در& m ]%سر ی" :+1گ دمH
+ی"ر& ه; د%& یمهس :د%مر, ر*مای7 M+سیN $ی" š"د^
%ت B" ر%R!م $ی" ی"ر& :+1گ ی&"رع" WKد%& ه4,رگ رRنرد
یاج $ی" ه& ه; $ی" رbا^ ه& ا

,ر2 ه)ل& WK"Qدر)ن +عاb"
WKریم& د!; +&ا2" یریت ‹د%من QراA" Zی%لگ ه&Š (ند&
€K"ه4,ریT7 "ر +4عاb" WKر +6ه& ه& awس
"ر %ت دن"د^ WیAا& oدا2 "د^ ا& رگ" :د%مر, ر*مای7
_!ج B" د<& Wد!4,ر $مAد _!N ه& awس €در; دC"%^ دییأت
:د%مر, `ر•P WدندرH ر*مای7 ر%•P رد "ر ی&"رع" دسج
oدا2 "د^ ا& :د%مر, WیرH :د!41گ M+س" ی&"رع" نامC $ی"
در; Zقید[ت gین دن"د^ Wد%&
Š 8 ‹

0تسرAا.خ اG 0تسرAد9خ ?ا
Wر"در; WoG^" رRن B" ینامی" $ی!N B" O*9 نانH
iرC رد G

ما; /ام4ج" +سایس Wیهن رم" W`رAا<م
هن دندمHیمرد ی"ه-لس +#ت هن Wدندر&یم رس ه& iرم
ی!Aر ی6م v^ (C هن د!4,ریT7یم "ر یماRن
jرد ند& هن"ر%;ر%; W+;رP د%^ ه& رس Wد!4A"د
€دندر;یم یb "ر ریسم ر%<A
نH B" دن" ه4,رگ ر"ر9 یگد!& نامی" :%NراN رد q!ی"
$ت دن"د^ `رد9 qلم یهن رم" ه& Wد!!;یمن ی-
¢

+عاb" Zی%^ ند%&+یعر یگد!& ه& دن" Qد"د رد
3
Š •‹ داعملا دا? i W ? m W 3?I €
8
Š •‹ داعملا دا? i W ? m W 3UD €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3J3 ﴾

یهل" ر%4سد ر&"ر& رد Wدن" Qدر; ر"ر9" W"رN ن%N ند&
+سد Zی%^ ناCا!گ B" دن" QداC ندرگ ا7"رس G

ما;
ر"Tگ ر, نا6یاC…%C اCیC"%^د%^ B" Wدن" Qدی6;
هن ه; دن" QدA یناگد!& ه& Oید*ت یگدنB رد q!ی" Wدن" Qدر;
ی4;رP $یر4)N%; qلام (C هن ناج qلام هن W]ام qلام
€+س" یهل" رRن ا0ر در%م ه}نH ر5م Wد!4سC یگدنB رد
هن Wد!!;یم pل2 هن د!5!جیم هن "د^ ر%4سد ند&
هن د!Cدیم هن W$ی5م6^ هن دن%Aیم د%!6^
B" €ه-&"ر |-9 هن د!!;یم ر"ر9ر& ه-&"ر هن Wدنر"دیمBا&
ا& ر*مای7 ه; ینا&B نHر9 نا&B B" +عامج $ی" ه; ییاcنH
ه& نH رد ه; ی4یلCاج B" د!4A"د یCاگH +1گیم $=س نH
gین KGس" B" ر%-!یمC د!4A"د /Gb" gین دند%& Qدر& رس
ی!<ی KGس" ه; دند%& Qدر& ی7 Wد!4A"د یلما; +^ا!A
رمل9 ه& ییرمل9 B" ر5ید `ایP ه& یتایP B" ]اق4ن"
$4,ریT7 ه& iرم iرC B" ر5ید ()P ه& یم)P B" ر5ید
ه& ید!س7د%^ B" Wی!تر, (یلست ه& _!ج B" W`رد9
WدندمHرد KGس" یQری"د ه& ن%N ه; دند%& Qدیمه, €+ید%*ع
یهل" ن%نا9 ا& دیا*ن W+سین یر*^ ه6یدن" رد یرqت B"
Wدر"دن د%ج رای4^" رم" رر2 B" د<& WدA ریگرد
$4,ریT7 "د^ gج "ر یس; یر"د W]%سر ا& ندر;+1لا=م
K%سر `داع ه& W+سین gیاج ند"درRن د%^ @رb B"
W+س" /%!مم ندر;+عاb" a1ن B" $4سجqسمت
Kامت ا& یلCاج یگدنB B" Wد!4,ریT7یم "ر KGس" ه; یما5!C
دندی6;یم +سد ZیاC+!س `"داع WاCه[=6م
ZیاC+!س اCهمانر& WاCیگXی Kامت ا& "ر KGس"
$4,ریT7 B" a7 _نردی& W{رg& ]%#ت $ی" €د!4,ریT7یم
€دمHیم دید7 KGس"
"د^ ]%سر +,رگ (یم[ت t%لم $& ریمع $& هلا•, m
qیدgن ر*مای7 ه& ن%N Wدناسر O49 ه& @"%b Kا5!C رد "ر
WیرH :+1گ " š+یسC %ت Wهلا•, :+1گ ی ه& ر*مای7 WدA
€هلا•, (!م š"د^ ]%سر ی"
:+1گ هلا•, Mی4A"د!7یم هN د%^ ا& :+1گ ر*مای7
€Kدر;یم ر;‚ "ر "د^ (4A"د Wد%*ن یgیN
ر*مای7 m "ر Z4سد awس €هلل"ر1k4س" :+1گ دید!^
€+,رگ K"رH هلا•, بل9 W+A"Tگ هلا•, یه!یس ر&
B" "ر Z4سد B%!C š"د^ ه& د!گ%س :+1گیم Qر"%مC
ر"ر9 (*ل9 رد o%ل=م $یرت:%*#م ه; د%& ه4A"دنر& K"ه!یس
رد WKدA راwسCر K"هنا^ ی%س ه& :دی%گیم هلا•, €+,رگ
Qد"رم ی ا& e

%م<م ه; Kدر; در%^ر& ینB ا& ریسم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3J8 ﴾

ی%س ه& "رم در; QراA" $م ه& نB نH W(4A"د %گ%41گ
KGس" "د^ :(41گ Z&"%ج رد $م Wدر; `%عد Zی%^
دنریT7یمن "ر یgیN $ی!N
Š 3 ‹

Wا1(لا Mاب رد ن:#ر $ی[د # Wام]حم
ای*ن" l Bا>H B" یهل" ]ا<," `ا12 `"‚ B" "ر
راNد نH ا& {رم B" a7 ناسن" ه}نH B" ناهج Kاجر,
ن"ر*مای7 hیرb B" ]ا<4م دن"د^ Wدند%& Qد"د ر*^ Wد%Aیم
نانH ه& ی4مPB .Gت هن%5}یC ند& "ر Oیاسم $ی" (لع
رد ZCX7 hیق#ت Žنر B" "ر نانH د%& ه4A"د ین"Bر"
`امدقم B" هن دند%& د!مQره& نH ینا*م B" هن ه; یم%لع
اهنHر& ]%هcم ه& ندیسر +هج "ر ناA•Pا*م ه; K%لع نH
•د%& Qدین"درگ ]ا*ل" ’را, رbا^Qد%سH Wد!یامن یر"Tگهیا7
ناA…"%P Wدند%& +<ی*b aP B" رت"ر, K%لع $ی" "ریB
ییاج ه& "ر اهنH ناAر), Wد%*ن رگرا; K%لع $ی" رد
Kر#م gین نH یهیل" یاCQد"د B" ا

ساس" دناسریمن
€دند%&
"ر را; Wدندراین یاج ه& "ر +م<ن $ی" ر)A نامدرم ام"
Q"رمC sیC ند& Wدندر; /رA %ن B" "ر •#& Bا>H Qرا&د
Bا>H ه4^ا!Aان یاC$یمBرس رد B" "ر ناAر1س ییام!C"ر
ی1Aا; نH B" رتQ"رمگ بت"رم ه& ر1س $ی" رد نانH €دندر;
ای,"رkج در%م رد یناسن" K%لع یاCدرا4سد ه& ه; دند%&
W+س" QدA v*0 +*d اCه6قن رد Fیرات ]%b رد ه}نH
`رد9 ر"g&" د%*م; Qات%; رمع د%ج ا& د%*ن |نا9
اCQ%; /ا1تر" اCایرد hمع ه; دمHر& دد2 رد .gیNان
%ن B" .د%^ Qرا&د "ر ینe%b یاC+,اسم اCری%;
ا7 B" ." یر"%س ه; دی6)ن یل%b ام" Wدیامن یسرر&
یاC+Aد"دای B" ی46م ا& دA هج"%م +س)A ا& دمHرد
€+6گر& K%ه1مان
`ایهل"رد +ی"دC `ری[& ند& ه; یناس; ر%-!یمC
"رTگ یتeای^ Wاسران ییاCQد"د W•%7 یتایرRن ا& Wد!4,ر ر,
دندA Q"رمگ د%^ (C هcی4ن رد Wد!46گBا& هنe%cع یی"رH
€دند%من Q"رمگ "ر ن"ر5ید (C
—ای*ن" $ی!}مC l ه; یر"%4س" ]%2" +&اd یدا*م
رC رد `دا<س ا& K•%ت یگدنB هل0ا, یه!یدم …اس"
نانH ام" •د!4A"د ین"Bر" Kدرم ه& Wد%& نا)م نامB
"ر ناAندمت دندر; Kر#م نامB ررم ه& "ر ناAد%^
3
Š •‹ داعملا دا? i W 8 m W ??8 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3J? ﴾

ن"Bرل +سس
£
ینای!& ر& \%قس Qا5تر7 یه*ل ر&
هcی4ن رد ه; دندر; یgیری7 ن%مBH Zc!س …اس"ر&
ناهگان دA (4=یرر, یQدامH نام4^اس دیم^ …اس"
€دمH در, ناAرس یر فقس
Kامت رد "ریB •دند%& h,%م د!متدا<س ا

!یقی ر*مای7 ن"رای
"د^ ]%سر ه& در"%م $ی" m ند& Wدندر;یم ه<ج"رم
هcی4ن رد €دندAیم هcی4ن بس; ه& h,%م W+مPB Žنر
Zی%^ `ا9" رد Qری^‚ "ر Zی%^ داهج `رد9 W`ا;‚
$ید |1ن ه& ه; ییا4س"ر رد دندر;یم یی%جه,ر2
gkم "ر ه}نH $ید B" دندر;یم Qدا14س" د%& ناAیایند
€د!4,رگیمر& Wد%& +قیقP
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JE ﴾

K%س O[,
یمGس" یه<ماج
$> هتسد ¥ی
(یلست رس `ر^H Bر ر*مای7 W"د^ ه& نامی"
"ر یگدنB یاCZلاN WZ!یم"ر, "د^ ر&"ر& رد ندرHدر,
Qا5یاج ه& یمGس" یه<ماج رد "ر در, رC +^اس ر"%مC
B" (C هن د%منیم اCر "ر نH هن ه; دن"درگ Bا& ." یل2"
یلگ ه4سد ه& Oید*ت یناسن" یه<ماج Wدر;یم Bاcت اcنH
€دیدرگ را^ی&
ناAرد7 WدندA Qد"%نا^ qی یا•ع" ه& Oید*ت همC Kدرم
+A"د یرتر& (cع ر& :رع هن Wjا^ B" gین KدH د%& KدH
€یراگgیCر7 "%قت …اس"ر& ر5م W:رع ر& (cع هن
"دŒŒ^ ر*ماŒŒی7 m :دŒŒیامر,یم ƒ 2
o
د
f
آ#
f
• 2
f
د
f
آ 9UU/ oب
f
م
g
UUm
o
ل
š
P
o
#
g
Q
f
م
g
(
i
Œ iاUUب
f
¦ب
i
'
f

o
pf @
g
S
f
2
§
9
g
V
f
ن
h
ي
f
(
i
ت f/ gي
f
ل
f
• M
l
ار
f
G o ن
g
م
i

f
ل iخo
'
i

g
E
f
ل
g
ا ن
f
م
i
ه
i
للا Nل
f
Ff '
f
9
f
4g Q
f
ن
h
ن f9m
o
ي
f
ل
f

Š 3 ‹

Qدیر,H jا^ B" gین KدH Wدی4سC KدH ن"دنBر, همC امAƒ
ر=, ناAد"دج" —ا&H ه& ه; یم%9 نH W+س" QدA
یم%9 $ی!N $ی" ه; $ی" ای Wد!یHBا& Oمع $ی" B" ای Wد!!;یم
€„د%& د!C"%^ رت.Bر"ی& "د^ دgن gین نا-ل> $یگرس B"
:د%ŒŒمر,یم هŒŒ; دندی!ŒŒAیم ر*ماŒŒی7 B" KدرŒŒم ƒ اUU(
f
S
š
Q
f
اUUS
f
k
i
UUي
h
ل i4
i
اE
f
ل
g
ا kf UUي
h
6

Fo م
g
UUm
o
/ gFf Y
f
UU4f ذ g Q
f
.
g
UUV
f
ه
f
UUل
h
لا '
h
Z
i

o
اUU/ hلا
N
¨
UUJi G f ر
¨
UUب
f
$§ UU)
o
ر
f
'
i
<
f
)
o
ر
f

o
اUU/ hلا&
f
اUU(
f
Œ iاب
f
¦ب
i
اUU(
f
م
f

o
اع
f
G f#
f
ه
i
ل
h
لا Nل
f
Ff ن
§
ي

4f N
¨
Ji :f ر
§
)
i
ا&
f
#
f
ه
i
ل
h
لا Nل
f
Ff م
§

i
P
f

Š 8 ‹

ه& ندیBان +یلCاج یی%جر=, دن"د^ šKدرم ی"ƒ
/%ن د ر& نامدرم €+س" QدیNر& امA |مج B" "ر ن"رد7
:+س" 3 €+س" یم"رگ "د^ دgن ه; راگgیCر7 %)ین KدH •
8 €„+س" Oیل‚ دن"د^ دgن ه; +=&د& رجا, KدH •
:دیامر,یم ر5ید یاج رد ƒ ت
g
UUس
f
ي
g
ل
f
7
i
T
i
UU4f م
g
m
o
ب
f
اس
f
ن gQ
f
'
h
Z
i
م
g

f
*
i
اU%
h
لا cš UŽ
f
2
f
د
f
آ 9UU/ oب
f
م
g
UUm
o
ل
š
P
o
.
l
UUX
f
Q
f
NUUل
f
Ff k
l
6
h
س
f
م
f
ب
i
#
g
Q
f
ن
l
S.
i
UUب
i
[
h
Z
i
$§ UU•g &
f
.
l
UUX
f
Q
f
NUUل
f
Ff .
l
UUX
f
x
f
j
f
UUي
g
ل
f
7
o
‚o UUل
f
م
g
G f
©9
f
J
g
G f „
Š ? ‹

qی}یC ر& د"ری" ه!<b ب*س هج sیC ه& نا4یاCبسنƒ
د!نام ه& Wدی4سC KدH ن"دنBر, همC امA W+سین امA B"
ی)ی ‹دی4سC د%*م; –قن ی"ر"د همC ی!<یŠ Kامتان یلیل;
€„در"دن یرتر& "%قت $ید ه& gج یر5ید ر&
3
Š •‹ ر1H- نبا ر1س@G €`"رcP yر%س W
8
Š €(تاP ی&" $&" +ی"ر •‹
?
Š €دمP" Kام" `"ر •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JI ﴾

"د^ ]%سر ه; دیامر,یم ر‚%&" `ر•P m :د%مر,
ƒ '
g
Q
f
[
h
Z
i
د
f
9
f
س
g
Q
f
[
f
#
f
ر
f
م
f
X
g
Q
f
ن
g
م
i
ر
l
ي
g
pf ب
i
j
f
ي
g
ل
f

f
ن hy
i
&
f
ر
g
3
o
ن gQ
o
©9
f
J
g
ت fب
i
ه
o
ل
f
•o @
g
G f „ €
ی4سین ر4ه& +س%7Qایس +س%7‰رس KدH B" %ت šر5!&ƒ
€„"%قت ا& ر5م
.راگدرر7 ا& بA ر^H …ا7 رد ه; دندی!Aیم Kدرم
:در;یم "%cن $ی!N ƒ م
g
(
o
ل
h
P
o
د
f
ا
f
6عi ل
g
ا '
h
Q .
§
ي
g
(
i
:f ان fQ#
O§ 9
f
خg Z „ €
€„دنرد"ر& (Cا& ناگد!& Kامت ه; (C"%گ $مƒ
ام ?ا •.نا9خ ار& ت16%F هب ار 'ارDید ه- 0س-
تس1ن
"د^ ]%سر m "ر نH یاCهم%dرج +یلCاج یاCه6یر
Kامت در; $;ه6یر "ر ." Qدام د!;
~
ر& $& Fی& B"
€د%من ددسم "ر نH ‚%1ن یاCQ"ر
:د%مر, ƒ اUU/ hم
i
j
f
ي
g
ل
f
#
f
k
l
ي
h
6
i
%
f
Ff Nل
f
Z
i
اFf د
f
ن
g
م
f
ا/ hم
i
j
f
ي
g
ل
f
NUUل
f
Ff W
f
اUUم
f
ن
g
UUم
f
اUU/ hم
i
j
f
UUي
g
ل
f
#
f
k
l
ي
h
6
i
%
f
Ff Nل
f
Ff $f G fاV
f
ن
g
م
f
k
l
ي
h
6
i
%
f
Ff „
Š 3 ‹

ام B" Wدن"%^ "ر, یم%9 `ا*[<ت ه& "ر Kدرم ه; یس;ƒ
ام B" د5!c& یم%9 +ی*[ع Q"ر رد ه; (C یس; W+سین
ام B" دریم& یم%9 +ی*[ع ا& ه; (C یس; +سین
€„+سین
B" یدرم W(ید%& ی"Qg> رد :دی%گیم هلل"د*ع $& ر&اج
+هج یرا[ن" €دB ی"ه&ر0 را[ن" B" یدر, ه& $یرجاهم
ر*مای7 €"ر $یرجاهم Wرجاهم WدB "د2 "ر را[ن" Wqم;
+AB %&د& ی!=س ه; دی!; اCر "ر $=س $ی" :د%مر,
+س"
Š 8 ‹

دŒŒی9 ندŒŒ& +یامP در; KGع" K"رP "ر یلCاج +یمP
`ر%2 ه& +A"د i"ر یلCاج یه<ماج رد ه; "ر یbرA
:د%& QدمHرد یر%ه6م O'مل" :ر0 ƒ اUUم
ž
ل iا™
f

f
اخf Q
f
ر
g
%
o
ن gا
ام
ž

o
3
g
م
f
#
g
Q
f
„ WK%ŒŒلRم هŒŒN دŒŒAا& (لاf هN "ر `رد"ر&ƒ
ر*ماŒŒی7 Wد%ŒŒ& +یلCاŒŒج +&اd ]%2" B" ی)ی €„$; یرای m
:د%مر, د%من دیقم "ر نH ƒ ر
i
UUي
g
u
f
NUUل
f
Ff ه
o
م
f
9
g
V
f
ر
f
%
f
ن f ن
g
م
f
ه
i
6
i
ن fT f ب
i
*o L
f
/ gS
o
9
f
(
o
&
f
©
f
د

ر
o
©T
i
ل
h
ا ر
i
يعi 6
f
ل
g
اP
f
9
f
(
o
&
f


ح
f
ل
g
ا „
Š ? ‹

3
Š €د"د%&" +ی"ر •‹
8
Š •‹ ر1H- نبا ر1س@G €
?
Š €ری'; $&" ریس1ت •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JJ ﴾

یر4A د!نام Wدیامن یرای hPان ه& "ر Zم%9 ه; یس;ƒ
ا& +س" +;GC +لاP رد QاN رد ندا4," +لع ه& ه; +س"
€„د%Aیم QدرH نری& QاN B" Zمد
£
ندی6;
€دA ن%گرگد G

ما; :رع +ی!C‚ هیPر بیترت $ی" ه&
:ر0 نH ناملسم ناسن" ر), Bرb o‚ ریگد a& ن" B"
"د^ ]%سر ه; یما5!C W+,اتیمنر& "ر :رع Žی"ر O'مل"
m :درH نا&B ر& "ر O'مل" :ر0 $ی" را& qی ƒ ر
g
%
o
ن gا
ام
ž

o
3
g
م
f
#
g
Q
f
ام
ž
ل iا™
f

f
اخf Q
f
„ +سن"%4ن :رع ناملسم
š"د^ ]%سر ی" :دیسر7 _نردی& د!; ]ر4!; "ر .د%^
رگ" ام" W(ی!;یم Zتر[ن د%& K%لRم رگ" ه; +سرد $ی"
"د^ ]%سر M(ی!; Zتر[ن هن%5N د%& (لاf m :د%مر,
دیر"د Bا& (لf B" "ر ی ه; +س" هن%5!ید& (لاf `ر[ن
Š 3 ‹

,9DpساA 2ا.-ر4 # .1ل#‚سم 'اG0Dم4
'اGت1ل#‚سم
را)مC فل4=م یاCد"Xن `اق*b یمGس" یه<ماج رد
Wدندر;یمن Bاcت ر5یدمC ه& دندیدرگ ر5ید)ی را;ددم
+یا!ع نانH ه& دن"د^ ه; ی"یرتر& ب*س ه& ن"درم
Zی%^ ]"%م" B" نانB یهق1ن $یمأت +لع ه& gین Qد%مر,
ر"در*نامر, Wpلا2 gین نانB د!4سC اهنH (ی
¢
9 +سر7رس
+سرد Wد!4سC نانH یهنا^ ,ا#م ن"رC%A :ای> رد
hP gین رد9 نامC Wدنر"د فیل)ت +یلrسم ه; رد9 نامC
Z4یلrسم ر&"ر& رد a;رC ه<ماج $ی" رد €دنر"د o%قP
€د%& %5=سا7
رد درم Wد%& Zی%^ +لم ی%5=سا7 ]rسم W"%6ی7
رد نB %5=سا7 Z4یلrسم ر&"ر& رد د%& ]rسم هنا^
Z4یلrسم ر&"ر& رد د%& ]rسم .رC%A یهنا^
د%& ]rسم Zیا9H ]"%م" رد ر"g54مد^ W%5=سا7
Z4یلrسم ی%5=سا7
Š 8 ‹
یمGس" یه<ماج بیترت $ید& €
ZیاCرا; Kامت ر&"ر& رد QاگH Qدیc!س ی"ه<ماج
€د%& %5=سا7 ]rسم
,رادر6نامر& 0V9لpم ª14 ?ا €لاخ ت1%عم رد
تس1ن Lیا)
Kامت دند%& ر5ید)ی را;ددم hP ی"رج" رد ناناملسم
W+,ریT7یم Kاcن" رRن ]دا*ت ر%A ا& ناAیاCرا;
B" نانH |مج رد ی ه; دندر;یم +عاb" ه1یل^ B" یم"دام
hP Wدر;یم ینامر,ان "ر "د^ رگ" Wدر;یم +عاb" "د^
3
Š €هیلع h14م •یدP •‹
8
Š €هیلع h14م •یدP •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JL ﴾

را<A WدAیم بلس ی B" یر"در*نامر, +عاb"
:د%& $ی" ناA+م%)P ƒ k
i
ي
f
%
i
ع
g
م
f
\&i b
l

o
pg م
f
ل i kf Ff اŽ
f
[

i
ل iاpf ل
g
ا „
Š 3 ‹

gیاج +عاb" ی9%ل=م sیC B" hلا^ +ی[<م ردƒ
€„+سین
یا& "ر"%گ ی"همقل $ی" B" O*9 ه; اCیی"ر"د ]"%م"
ن%!;" Wد%& ن"ر"دهیامرس یQراc4ل" ]ام "رم" ناCاAدا7
ر5ید ییاج W"د^ Q"ر رد gج +,ریم رامA ه& "د^ ]ام
اCیی"ر"د $ی" ر& "د^ یه1یل^ ناناملسم €دA یمن @ر[م
€دندمHیم رامA ه&
B" د%& Bاینی& QاگرC •د%& (ی4ی +سر7رس O'م gین ه1یل^
دP رد Wد%& د!مBاین QاگرC Wدر;یم یر"دد%^ Zندر%^
€در;یم Qدا14س" ]%م<م @را<4م
Qدر; ب[> "ر نH "رم" نای"رنامر, G

*9 ه; ی!یمB
دندر;یم ‰"ر, "ر نH د!4س"%^یم a;رC ی"ر& Wدند%&
ن%N دند%منیم Z5!ت Wد!4س"%^یم ه; a;رC ی"ر&
W$یمB $ی" Wدندر;یم (یسقت ناAد%^ $ی& رد ی"هNرا7
ه& "ر نH B" بج qی a;رC ه; ی!یمB •دA "د^ $یمB
B" ی9%b ن%N بج $ی" +مای9 Bر دیامن @ر[ت (لf
€د%Aیم ه4=یH Zندرگ ر& $یمB یهق*b +1C
هعما) 'ا#ر # ;#ر ,هباHم هب ر6ما1A
ی5ن"درم W\ا6ن Wیر6& یه<ماج $ی" B" O*9
ی*لس ی&اcی" ر%م" Kامت رد یگدنB رد "ر یگد!یا6=&
ناق1^ ا& K•%ت ه4س^ ی"ه<ماج Wد%& Qد"د +سد B" Zی%^
ن"دیم ه& "رم" +س"%^ h*b یمر5لد \ا6ن ند& Wد%&
@دC ه& Qر)ن Kامت "ر _!ج B%!C WدAیم Qدنا6; _!ج
ه<ماج $ی" رد €دAیم Oیم#ت ی ر& pل2 ه; د%& Qدیسرن
را'ی" یرا;"د, ه& ن"دج ه1bاع Qد"ر"ی& ن"درم
WاCی4=س ا& ندر; Kرن هc!7 +سد `G)6م Oم#ت
د!4A"د +سد "ر ناAن"ر*Cر نانH هن •دندAیم ه4A"د"
ه; دنر*& نامر, یناس; B" دند%& ر%*cم €"ر اهنH ن"ر*Cر هن
ی"د, "ر ناA]ام ناج دنر"دن +سد "ر اهنH ا

*ل9
€دنر1!4م نانH B" ا

*ل9 ه; د!!; یناس;
د%& Qدیی"رگ یA%ما^ ه& اC]د ZتH یهل<A
ایر Woا1ن WKدرم Wدند%& Qدرم فb"%ع `اساسP"
3
Š €هیلع h14م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JS ﴾

+ل‚ ه& ا

4یاهن دند%& Qدر; Zی%^ یه6ی7 "ر یرا)م
€دند%& ه4,رگ %^ یر"%^ (لf Oم#ت
Fیرات ]%b رد بل>" ه; h6ع ی!<ی ی%9 ی ه1bاع
اCنر9 WدAیم راگدنام راdH راگBر بیاcع Bر& بج%م
"ر نH ه; د%*ن یس; د%& Qدا4," را; B" ن"درگرس ه; د%&
رد ه; د%& $ی" WدرH +سد ه& نH B" یل%[#م دد!& را; ه&
ه4ATگ رد ه; Qد!*یر, ینا, رCاRم ا*یB یاC_نر یG&e
€د%& QدA Qا*ت |یا0 W+س" Qد%& "ر<A هج%ت در%م ]اP
"د^ ]%سر ن"درگرس Qدیدم4س یه<ماج $ی" رد m ه&
tر یه&ا'م ه& awس د%6گ "ر نH د!& دی9 W+سا^ ا7
د%& یناسن" " €دA یقلت ه<ماج نH بل9 (6N ن"ر
$یرتییاهن ]ام; ]امج `ا12 $یرتe" دن"د^ ه;
Wد%& Qد%مر, +یا!ع ی ه& "ر ناسP" $سP (یCا1م
K"دن" ر& QBرل Z4*یC B" دیدیم "ر " یناهگان a;رC
ریس Z4*#م B" W+,رگ K"رH " ا& یمد ن%N دAیم
د<& " B" O*9 :دی%گیم $ی!N ." Qد!!;فی2%ت €دAیمن
ه& $ی4س"ر h6ع ن%N WK"Qدیدن "ر " د!نام gگرC " B"
ی%س ه& :H ه; هن%5نامC +سرد WدA ن"ر " ی%س
ن%N W" ی%س ه& اCن"ر اC]د Wد%Aیم ن"ر ی*یA"رس
اCبل9 $ی" ای%گ Wدیدرگ :Tج aیbا!kم ی%س ه& $CH
ی"هن%گ ه& Z4م" ]اجر Wدند%& .راR4ن" رد O*9 B" اCtر
+عاb" ی B" ی"هن%گ ه& دندیBریم h6ع ی ه&
ه4AT5ن ناگد"دلد oا6¢ ع Fیرات رد .ریRن ه; دندر;یم
€+س"
" B" +عاb" Q"ر رد ی54ATگد%^ ردان یاC+*#م B"
QدمH دید7 یدر"%م دنBر, ]ام WOC" Wناج ر& ی pیجرت
Qد!یH رد هن +س" QدA $ی!N ه4ATگ رد هن ه; +س"
€دA دC"%^
,را-ا.& # €F ,ا47ردان
ه,ا#9 ی&" $& ر)&%&"  QدرH KGس" ه; $ی" B" a7
q4; `دA ه& دA ]امد5ل +=س ه)م رد یBر Wد%&
د%^ یاCZ1; ا& دیر7 ی ر& ه<ی&ر $& ه*4ع €در%^
Zتر%2 B" ." ی!ی& ه; ی%#ن ه& Wدر; هل "ر Zتر%2
رد "ر ی Wر)&%&" K%9 W(یمت%!& €دAیمن Qد"د –ی=6ت
sیC Zگرم رد Wدندناسر Zلg!م ه& د!4A"Tگ یرداN
€دمHرد $=س ه& Bر ر^H رد ر)&%&" Wد!4A"دن یدیدرت
د"ر," M+س" یلاP هN رد ر*مای7 :د%& $ی" ی!=س $ی4س=ن
awس دندر; ZنBرس +مGم "ر " +=س ر0اP
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3JU ﴾

.را1س ری=ل" K" .ردام ه& ]اP نامC رد د!4سا^ر&
€دCد نان :H ی ه& ا

م4P ه; دندر;
"T> ندر%^ ه& ر"ر2" ردام WدA اه!ت ی ا& ردام ن%N
هN رد ر*مای7 :در;یم ]"rس نا!}مC ر)&%&" ام" Wد%منیم
یر*^ +4سد B" $م Wدر%^ د!گ%س .ردام M+س" یلاP
€Kر"دن
رد " B" ر& :ا-^ ر4^د WOیمج K" دgن :+1گ ر)&%&"
€$; ]"rس ر*مای7 یQرا&
رد %ت B" ر)&%&" :+1گ +,ر Oیمج K" دgن ر)&%&" ردام
€د!;یم ]"rس هلل"د*ع $& دم#م در%م
دم#م هن (سا!Aیم "ر ر)&%&" هن $م :+1گ Oیمج K"
`رس7 دgن %ت ا& یر"د +سد رگ" یل €"ر هلل"د*ع $&
K" oا1ت" ه& Oیمج K" €+,ریT7 ر)&%&" ردام €Kر0اP WKر&
دسج ه& Zم6N Qاگان ه; +,ر ر)&%&" ]g!م ه& ری=ل"
دایر, +,ر رت%لج Wدا4," ر)&%&" {
z
رم @رA رد Qدا4,"
:دی6;
Qد%من در%^ر& %ت ا& هن%5!ی" ه; یم%9 نH š"د^ ه& د!گ%س
دن"د^ Kر"دیم" د!قسا, ر,ا; ه; +سین ی)A Wدن"
€دری5& نانH B" "ر +ماق4ن"
M+س" یلاP هN رد ر*مای7 :در; ر"ر)ت "ر ]"rس ر)&%&"
€د%!Aیم در"د +ساc!ی" `ردام :در; QراA" Oیمج K"
:+1گ Oیمج K" W.ا& ه4A"دن (ی& Kردام B" :+1گ ر)&%&"
€+س" (لاس pی#2 ر*مای7
M+ساc; ن¥" :+1گ ر)&%&"
€(9ر" ر"د رد :+1گ Oیمج K"
WK"ه4,رن "د^ ]%سر دgن ات š"د^ ه& د!گ%س :+1گ ر)&%&"
Wدندر; _نرد یتاR#ل اهنH WدB (C"%=ن "T> :H ه& بل
د!4,رگ "ر ر)&%&" یاCهناA WدA (; Kدرم دمH +,ر ن%N
دندرH ر*مای7 دgن
Š 3 ‹

]%سر :ا;ر رد .رC%A رد"ر& Wرد7 ه; را[ن" B" ینB
"د^ m B" ن%N Wدند%& Qدیسر `داهA ه& دP" _!ج رد
:د%& $ی" ]"rس $ی4س=ن Wد%من +;رP دP" ی%س ه& ه!یدم
ر*مای7 m دم#م :د!41گ Z=سا7 رد M+س" یلاP هN رد
m $م ه& "ر ر*مای7 :+1گ " €+س" +ی,اع رد "د^ ر*مای7 W
€(!ی*& ات دیCد نا6ن
3
Š •‹ هیا(/لا # هیا.6لا i W ? m W ?D €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LD ﴾

رد %ت ه; $ی" B" د<& :+1گ Wدید "ر ر*مای7 ه; یما5!C
+س" Oهس ی4*ی[م رC WیAا& +ی,اع
Š 8 ‹

بی*^  .د!گ%س دند"د ر"ر9 ر"د یه&%N یر "ر
Mد%&یم %ت یاج ه& دم#م یر"د +سد ایH ه; دند"د
Zیا7 ه& یرا^ (4سین ی0"ر "د^ ه& (س9 WgگرC :+1گ
دندید!^ Z!=س $ی" B" اهنH Wدر ر,
Š 8 ‹

"د^ ]%سر :دی%گیم +&اd $& دیB m ه& "رم دP" Bر
"ر ی رگ" :+1گ $م ه& دا4سر, |ی&ر $& د<س ی%4سج
]%سر :%5& " ه& ناسر& KGس " ه& $م @رb B" Wیدید
"د^ m Mی4سC یلاP هN رد ن%!;" ه; دیسر7 %ت B"
" ه& ه; یما5!C WKدBیم +6گ ن"دیهA $ی& رد $م
یه&ر0 دا41C Wدی6;یم "ر اCa1ن $یر^H WKدیسر
ی" :(41گ WدAیم Qدید Zند& رد Qری> Qgینرس Wری6مA
رد ه; دسر7یم %ت B" دی%گیم KGس %ت ه& ر*مای7 šد<س
Mی4سC یلاP هN
"د^ ]%سر ر& KGس :+1گ د<س m ی" :%5& ر*مای7 ه& š
"د^ ]%سر m ه& W(!;یم …اسP" "ر +6ه& ی%& Kر"د š
"دی7 یسر4سد ر*مای7 ه& $مAد رگ" :%5& „را[ن"ƒ (م%9
Wدیر"دن یرTع sیC "د^ دgن رد WدیAا& QدنB امA د!;
+ATگرد هR#ل نامC awس
Š ? ‹

هناج%&"  هلل" ]%سر ی"ر& "ر .رم; دمP" _!ج رد
در, .رم; ر& یر5ید B" د<& ی)ی اCریت Wد"د ر"ر9 رwس
در%^یمن ینا)ت sیC " دمHیم
Š E ‹

ه& ر*مای7 Wدی)میم ZناCد ا& "ر ر*مای7 (^B ن%^ qلام
:H š"د^ ه& (س9 :+1گ " €$; فت "ر +ناCد :H :+1گ "
KB"دن"یمن نری& هج sیC ه& "ر (ناCد
Š I ‹

رسمCŠ ه*ی*P K" W.ر4^د دgن :دمH ه!یدم ه& نای1س%&"
"د^ ]%سر m q6ت یر +س"%^ نای1س%&" ن%N €+,ر ‹
ه*ی*P K" Wد!ی6!& ر*مای7 ] ]%سر q6ت Wq6ت $ی" :+1گ
"د^ m ی4سC acن jر6م یدر, %ت W+س"
Š J ‹

ه& W+6گر& هی*یدP B" ه; ی49 ی1قd د%<سم $& Qرع
Wیرس; ناCاA دgن $م W"د^ ه& د!گ%س :+1گ Zن"رای
8
Š €+ŒŒس" QدرŒŒ; رŒŒ;‚ یBاŒŒkم KاŒŒم" Woا#ŒŒس" $&" "ر o%, +ی"ر •‹
€+س" Qدر; +ی"ر "ر نH Oسرم `ر%2 ه& gین یقهی&
8
Š •‹ هیا(/لا # هیا.6لا i W E m W S? €
?
Š •‹ داعملا دا? i W 8 m W 3?E €
E
Š •‹ ن11A ‰6/م m W 3?D €
I
Š •‹ ن11A ‰6/م m W 3?J €
J
Š •‹ سملل k6)9ملا Mا6سxا ر-ذ •2ا4 نبا ي لZ ر N k]م €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3L3 ﴾

ه; K"Qدیدن "ر یCاAدا7 sیC ام" €K"ه4,ر یAاcن ر[ی9
:ا#2" ه; نا!N Wد!!; (یR<ت نا!N "ر " Zن"ر"د"%C
:H ات š"د^ ه& د!گ%س €د!!;یم (یR<ت "ر دم#م Wدم#م
ر"ر9 اهنH B" ی)ی ف; رد _نردی& WدB"دن"یم "ر ZناCد
"ر نانH QاگرC €دلامیم Zند& QرهN ه& "ر نH دریگیم
Wد!!;یم "رج" "ر .ر%4سد _نردی& WدCد ر%4سد یgیN ه&
WZی%0 :H ی"ر& +س" qیدgن Wدریگیم %0 ه; یما5!C
$=س ه& بل ه; یما5!C Wد!Cد $46; ه& "ر ناAد%^
ZمیR<ت ی"ر& دن%Aیم +;اس همC Wدیا6گیم
دنBدیمن (6N ی ه& ا

میق4سم
Š 3 ‹

,رادر6نامر& # تFاŽا ?ا 0یا40ت@D:
+*#م h6ع یهcی4ن Qر"%مC یر"در*نامر, +عاb"
ی ه& ]د (یم2 B" :ا#2" ه; ییاcنH B" W+س" Qد%&
+عاb" "B" gین ن"%ت `رد9 Kامت ا& WدندیBریم h6ع
ن"%تیم "ر +عاb" h6ع $ی" یهن%من $یر4ه& Wدند%منیم
د%^ بناج B" رد& _!ج B" O*9 ‚ا<م $& د<س نا!=س B"
:+,ایرد را[ن"
(C اهنH بناج B" (ی%گیم $=س را[ن" بناج B" $مƒ
یه4Aر W$; ر1س یر"د +سد اجرC :(Cدیم Fسا7
ه; "ر a;رC یه4Aر $; ر"ر9ر& یC"یم ه; "ر a;رC
ر"در& یC"%^یم ه}نH نام]"%م" B" W$; |-9 یC"%^یم
ه}نH š"د^ ه& د!گ%س €ر"T5& نامد%^ ی"ر& یC"%^یم ه}نH
€یر"Tگ یاجر& ه}نH B" +س" رت:%*#م ام "ر& یر"در& "ر
ه& د!گ%س W(ی4سC %ت ر%4سد |&ات ام یCد ر%4سد %ت هNرC
یسر& „ن"دم> jر&ƒ ه& ات یCد هم"د" ر1س ه& رگ" š"د^
ایرد ه& ه; یC"%=& ام B" رگ" د%& (یC"%^ %ت :ا;ر رد ام
„+,ر (یC"%^ ر, نH رد %ت :ا;ر رد (یر&
Š 8 ‹

"د^ ]%سر B" ناAدیدA +عاb" یاCهن%من B" m $ی"
ه; یر1ن هس ا& $41گ$=س B" "ر ه!یدم Kدرم ر*مای7 ه; د%&
j%*ت _!ج B"
Š ? ‹
gین ه!یدم Kدرم €د%مر, یهن Wد%& QدنامBا&
3
Š •‹ داعملا دا? i W ? m W 3?I €
8
Š •‹ ن11A ‰6/م m W 3?D €
?
Š ]اس بجر Qام رد j%*ت یQg> •‹ U @دŒŒC W+س%ی7 /%9 ه& ŒC
یناŒŒهگان (جاŒŒهت B" یریگ%ŒŒلج Kر +ŒŒلد یاŒŒCBرم Qg> $ی" B"
B" ناناملسم Qاwس Wد%& ه!یدم ه& نایمر ?D Oی)6ت %c5!ج ر"gC
یماŒŒRن یاŒŒC{ر& BاŒس `"gŒŒیهcت •اŒŒ#ل B" ا

م%مع ه; دAیم
ر*مای7 Wد!4A"د د%*م; m QgŒŒ> $ی" رد د%& ه4س"%^ Kدرم همC B"
نH h,اŒŒ!م WراŒŒمی& د"رŒŒ," gŒŒج WدŒŒندر; +;رA همC Wد!!; +;رA
هŒŒیم" $& ]GC |ی&ر $& Qر"رم Wqلام $& ب<; یاCKان ه& $ت هس
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3L8 ﴾

ه& Oید*ت ر1ن هس نH ی"ر& ه!یدم Wدند%من +عاb" ر*مای7 B"
.%گ ه& نH رد یی"د2 sیC ه; د%& QدA ناگدرم رهA
یQB%> B" ه; یناس; $ی& B" :دی%گیم ب<; €دیسریمن
ا& $41گ$=س B" ا

,ر2 "ر Kدرم ر*مای7 •د%& QدنامBا& j%*ت
یرد ام B" Kدرم :دی%گیم ی Wد%& Qد%من |!م ر1ن هس ام
.ر رییkت نا!N ام ا& Kدرم :ی4ی"ر ر&ا!& ای Wد!4سج
نH $ی" ای%گ €دیدرگ ا!AHان ام ی"ر& $یمB ه; دند"د
هم"د" W(ی4^ا!Aیم "ر نH ]اP ه& ات ه; د%*ن ی"هق-!م
ه& Wدیماcن" ]%b ه& $م ر& ناناملسم یا1ج ن%N :دCدیم
(4,ر (4A"د Z4سد یلی^ ه; Qدا49%&" (ی%مع رس7 ]g!م
:"%ج š"د^ ه& (س9 :(41گ KGس " ه& €Kدیر7 .ر"%ید B"
"د^ ه& "ر %ت šQدا49%&" ی" :(41گ " ه& Wد"دن "ر (مGس
MKر"د +سد "ر ]%سر "د^ $م ه; ین"دیمن ایH šد!گ%س
را& Wد"دن :"%ج (CBا& WKد"د Zمس9 Qرا&د Wد"دن ی&"%ج "
qA" „(لع" هل%سر هلل"ƒ :+1گ WKد"د د!گ%س "ر " K%س
Kدیر7 ر"%ید B" (46گBا& دA ریB"رس (نام6N B"
(4,ر
Š 3 ‹

رد ی ه; $ی" Wدناسریم "ر ب<; +عاb" `دA ه}نH
ر"ر9 ناناملسم یا1ج ZنBرس در%م ه; یلاP $یع
"د^ ]%سر د2ا9 W+A"د m $ی" ر& ی!*م "ر `ر•P Kای7
ای" :دی%گیم " Wدناسریم " ه& Wری5& هل2ا, +نB B" ه;
B" G

<, :دی%گیم د2ا9 M+س" یر5ید ر%4سد ای (Cد& oGb
€$)ن +&راقم ی ا& ری5& هل2ا, +نB
(!ی*& ات Wدن%یw& `" Qد"%نا^ ه& :دی%گیم ZنB ه& ب<;
Mد!!;یم `ا•9 هن%5N ]%سر "د^
Š 8 ‹

pیجرت "د^ ر*مای7 ه& +*سن ی یهنا6ن /%0%م $ی"
ی ه& +*سن ناس
¢
> ی"رنامر, ه; د%& ن"ر5ید ر& `ر•P
ی ه& ه; دC"%^یم ب<; B" د!;یم +*#م راهf"
€دندن%یw&
ام" Wد%& یگرg& ZیامBH $ی" ZنBرس ا1ج vی"رA رد
Wد!;یم در "ر ناس> ی"رنامر, Oیامت Kامت `دA ه& ب<;
ی)ی ه; (4,ریم Q"ر ه!یدم ر"Bا& رد (4A"د :دی%گیم ب<;
QدمH ه!یدم ه& Zیeا; .ر, +هج ه; KاA یاCی-*9 B"
"رم یس; هN :+1گیم +,رگیم "رم ’"رس +A"د Wد%&
QراA" $م ه& Kدرم Mد!;یم ییام!C"ر qلام $& ب<; ه&
QgŒŒ> $ŒŒی" W+ŒŒس" QدŒŒA QراA" نانH ی"رجام ه& :ا4; $4م رد ه;
‹€ن€دŠ +,ر نایا7 $مAد ا& ییرایر ند&
3
Š €هیلع h14م •‹
8
Š €هیلع h14م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3L? ﴾

$م ه& ناس> QاAدا7 B" یهمان دمH $م دgن " Wدندر;
:د%& QدمH $ی!N نH رد WKدن"%^ "ر همان €د"د
دم#مŠ +4سد ه; +س" هیدسر ر*^ ام ه& Wد<& ام" m ‹
+ل‚ ی"رس رد "ر %ت دن"د^ W+س" Qد%من ا1ج %ت ر&
ب<; W(ی!; یرای "ر %ت ات دن%ی7 ام ه& W+س" ه4A"T5ن ین%&B
$ی" :(41گ Kد%^ ا& Kدن"%^ "ر همان ه; یما5!C :دی%گیم
Kدر; +;رP ر%!ت ی%س ه& awس W+س" ی4*ی[م (C
Kدن"B%س نH رد "ر همان
Š 3 ‹

+عرŒŒŒŒس +عاŒŒŒŒb" gی5ن"+15ŒŒŒŒA /"%ŒŒŒŒن" هŒŒŒŒلمج B"
B" QدŒŒیر&%&" Wد%ŒŒ& :"رA (یر#ت ]gن /%0%م یر"در*نامر,
ه4ŒŒس6ن یŒŒA%نQدا& OŒŒ1#م رد اŒم :دŒŒ!;یم +ŒŒی"ر .ردŒŒ7
اŒŒت (4ŒŒسا^ر& $ŒŒم Wد%ŒŒ& QدŒŒ6ن (ŒŒیر#ت B%!C :"رA (ید%&
"د^ ]%سر +مد^ m هŒŒ; KدA هج%4م W(!; “رع یمGس
:+س" QدA ]Bان :"رA (یر#ت یهیH ﴿ ????? ????
??? ? ????[?? ???? ???? '
?????´ ? ???? 
??´? ????? ??? [
? ` ???? ´
??.??? ?ž ±? `?´
???`?· ???? ?
´ ﴾ :دیامر,یم دن"د^ ه; اcنH ات ﴿ `
? ???  ??? [ ???? ﴾ €
€Kدر; `Gت اهنHر& اc!ی" ات "ر هیH KدمH (ن"رای دgن $م
﴿ `    [ ﴾ €
Wد!4A"د +سد رد "ر :"رA Kاج ن"ر0اP B" ی•<&
:د!41گ همC Wد%& Qدنام ی9ا& (C یر"دقم QدیA%ن یر"دقم
ƒ •ا/ fب
h
ر
f
ا/ fي
g
(
f
ت fن gا i ا/ fب
h
ر
f
ا/ fي
g
(
f
ت fن gا „
Š 8 ‹
W(یدمH Bا& š"راگدرر7ƒ
€„(یدمH Bا& š"راگدرر7
B" +عاb" @ر5A gی5ن"+15A /"%ن" B" ر5ید ی)ی
+س" یی"رجام WQری6ع ن"دنا^ ر& ی pیجرت ]%سر
$&" •+س" QدA Oقن ی&
¢
"
£
$& هلل"د*ع $& هلل"د*ع B" ه;
"د^ ر*مای7 :د!;یم +ی"ر دیB $&" B" ریرج ? $& هلل"د*ع
ی!ی&یمن :+1گ ی ه& دن"%^ "ر, "ر ی&
¢
"
£
$& هلل"د*ع
šدا& +ی"د, Kردام رد7 :+1گ هلل"د*ع Mدی%گیم هN `رد7
ه& QاگرC :دی%گیم `رد7 :د%مر, ر*مای7 Mدی%گیم هN
›رهA B"œ "ر Oیل‚ د"ر," Wgیgع یاCناسن" (ی46گBا& ه!یدم
3
Š €هیلع h14م •‹
8
Š i Wریرج $&" +ی"ر •‹ L :هŒŒیH $ŒŒی" ریس1ت رد ﴿ ????? ???
? ?? ? ? ????[?? ???? ???? ' Fل"€ ﴾ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LE ﴾

د!گ%س š"د^ ]%سر ی" :+1گ هلل"د*ع €در; د!C"%^ نری&
Oیل‚ " ی4سC gیgع %ت €+س" ه41گ +س"ر š"د^ ه&
(سر& ه!یدم ه& ن%N š"د^ ه& د!گ%س €+س" – :ر'ی OC"
رتر"در*نامر, .رد7 ه& +*سن $م د!نام یس; ه; د!ن"دیم
+سین – $ت B" "ر .رس Wد!Aا& ی0"ر Zل%سر "د^ رگ"
€د%من (C"%^ ]%سر "د^ (یدقت در; (C"%^ "دج
€ری^ :د%مر, ر*مای7
ی&"
£
$& هلل"د*ع $& هلل"د*ع Wدندیسر ه!یدم ه& ه; یما5!C
ی در B" |نام دا4سی" .رد7 یهنا^ ر
z
د %لج ری6مA ا&
یاCناسن" (یدگر& ه!یدم ه& QاگرC ی41گ %ت :+1گ دیدرگ
š"د^ ه& د!گ%س Mد!!;یم نری& "ر Oیل‚ یاCناسن" Wgیgع
ن
z
H B" ای W+س%ت ن
z
H B" `gع ه; دA یC"%^ هج%4م ن%!;"
ر*مای7 m €
Qا!7 هنا^ $ی" یهیاس ه& هج sیC ه& š"د^ ه& د!گ%س
€]%سر "د^ یQBاج" ه& ر5م Wدر& یC"%=ن
KدنBر, šiرg^ Kدرم ی" :درHر& دایر, ی&" $&" W.رد7
€€€iرg^ Kدرم ی" •در"دیم Bا& K"هنا^ B" "رم Wدی!ی*& "ر
gگرC ر*مای7 یQBاج" ند& :رد%^ د!گ%س Qرا&د دنBر,
šی%A ]g!م در" ین"%تیمن
هلل"د*ع ام" •دندر; +*#2 هلل"د*ع ا& دندA |مج Kدرم
هج sیC ه& ]%سر "د^ یQBاج" ند& :+1گ (CBا&
"د^ ]%سر +مد^ Kدرم W+سین $)مم m ی دندیسر
€دندر; |ل-م "رجام B" "ر
Zلg!م ه& ات ر"T5& :دیی%5& " ه& دیر& :د%مر, ر*مای7
€دیHرد
:+1گ " €دندناسر هلل"د*ع ه& "ر ر*مای7 ر%4سد دندمH
"د^ ]%سر ر%4سد ه; eاP m W+سین یل)6م Wدیسر
د%A ]g!م در" دن"%تیم
Š 3 ‹

3
Š •‹ ,ر6Ž ر1س@G i W 8S €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LI ﴾

KراهN O[,
ر*مای7 m یاCه&%cع" ه& Oید*ت "ر +یلCاج Kا^ د"%م هن%5N
در; یناسن"
Wی%*ن ر"دیا7 یاCQB%مH Wریگ"ر, hیمع نامی" $ی" ا&
:ا4; ف-ل ه& ریRنی& +ی[=A Wهنامی)P hی9د +ی&رت
+سین یندA Kامت ZیاCی415A ه; ینامسH gیمHBاcع"
ر*مای7 Wدر"دن Q"ر Zت"رb یگBات ه& یگد%سر, ی5!ه;
€دمد& دیدج یتایP W{رم @رA رد +
z
یناسن" رد +سن"%ت
`ر%2 ه& q!ی" ه; +^"در7 یر6& یاCه!یc!گ ه& +س=ن
"ر ناA.Bر" یس; د%& QدمHرد Kا^ د"%م B" ی"Qد%ت
W+یلCاج +A"دن یعGb" gین ناAO#م B" +سن"دیمن
Wد%& Qدر& $ی& B" "ر اهنH ایند یگدنB ه& ی54س&" ر1;
درH دید7 را& نامی" اهنH رد دن"د^ نامر, ه& `ر•P
jا^ ریB B" "ر اCه!یc!گ $ی" Wدیمد اهنH رد ی"QBات tر
awس €+^اس رهل<A "ر نا6یاCد"د<4س" درHرد
نامC ی"ر& یی%گ W+A"Tگ Z*سا!م یاج رد "ر ی)یرC
" راR4ن" ه4س%ی7 یلا^ Qا5یاج یی%گ €QدA Qدیر,H Qا5یاج
را5ن" €+س" ه4سیر5نیم " ه& هن"ا)c!; Qدی6;یم "ر
ام" Wد%& jر
¢
#ت ند& دماج ی"هAe ن%!;ات ناسن" نH
Wدیدرگ Qد"ر" ا& یناسن" ر"دناج یمسج ه& Oید*ت ن%!;"
ن%!;" ام" Wد%& qیر#تی& ناجی& ی"Qدرم ن%!; ات ای%گ
Oیم#ت "ر Zی%^ +س"%^ Qد"ر" ناهج ر& QدA QدنB
ن%!;" ام" Wدیدیمن "ر Q"ر ه; د%& یر%; ن%نات ای%گ Wد!;یم
:د!;یم یر*Cر "ر نایناهج ه; QدA ا!ی& یCدنامر,
﴿ [ ž [
 ž  `
ž ´   ž  
  ´ Q  [ 
`´ ´  j
[ ﴾ !2اعنxاz _aa | €
ƒ یا-ع" ا&œ "ر " ام +س" Qد%& ی"Qدرم ه; یس; ایH
" Q"ر "ر, یر%ن (ی" Qدر; QدنB ›نHر9 %تر7 رد نHر9
د!نام Wدریم Q"ر نامدرم نایم نH %تر7 رد ه; (ی" ه4A"د
نH B" ه4,ر ر, اCی)یرات رد ای%گ ه; +س" یس;
Mدیای& نری& دن"یمن اCی)یرات „ €
:رع +م" ه& `ر•P – ندAQا*ت یهنا4سH رد q!ی" ه;
د%& – B" ه; دییاwن یرید +^"در7 نامدرم ر5ید ه& gین
راگBر بیاcع B" ه; دA یk&"%ن دCاA ناهج نانH نایم
€دند%& Fیرات `ا;ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LJ ﴾

رمع  ا

نایP" دن"رNیم "ر :ا-^ W.رد7 ن
z
"ر4A ه;
رRن B" "

رCاf +,رگیم ر"ر9 gین ZنBرس در%م
Qا5یاج د%& Zیر9 vس%4م `اق*b B" +&G2 یرا&در&
ی4یمC" ن"د!N gین Zنایا4مC Qا5ن B" +A"دن ی2ا^
"ر ناهج ه; د&اییم +سد ی4مRع نا!N ه& ناهگان W+A"دن
یرس; Wد!;یم QدB+15A Zی%^ ری&دت +ی[=A ا&
ی4لد نا!N دنا6;یم $ییا7 `رد9 یه)یر" B" "ر ر[ی9
$
z
4Aد رای4^" رد ر
z
ا!; رد ه; در"Tگیم نای!& یمGس"
+یریدم B" یر"در%^ر& اهنH یاCیی"ر"د `ا,ر[4م
یرگد"د یراگgیCر7 W"%قت Weا& \ا*•ن" یCدنامBاس –
+س" نا5مC دgنا&B ه; یرم" – €در"د د%^ رد gین "ر
دیل $& دلا^ ی5!ج د"د<4س" +یPG2  B" ی)ی ه;
یل
¢
#م دد#م یQری"د ه& Wد%& Zیر9 ن"%ج ن"را;ر"%س
ی B" ی"هلی*9 یاC_!ج رد Zیر9 ناگرg& WدAیم ر[#!م
دام4ع" Zیا4س در%م "ر " O&اقم رد د!4,رگیم را;
یP"%ن رد یری5م6N ن"د!N ه& Qا5}یC دند"دیم ر"ر9
ری6مA ن"%!ع ه& Qاگان ه; د%& ه4,این +سد Qریgج ه*A
دریگیم ر"ر9 .ریسم رد هNرC Wد6^ردیم $یمB رد "د^
در, نایمر ر& ی"هقعا2 ن%N د%Aیم |م9 |ل9
€د!;یم راگدنام Fیرات رد "ر .د%^ Kان دیHیم
Qدی*ع%&"  Wی%^Kرن را)4سرد Wبلbpلا2 د%& یدرم
ی"ر& "ر ناناملسم یم"gع" یاCه4سد بل> KGس" B" د<&
Qاwس O; یCدنامر, ناهگان ه; در;یم یCدنامر, داهج
یاCه!م"د B" "ر O9رC دریگیم +سد ه& "ر KGس"
ه; ی"هن%گ ه& •دن"ریم نری& KاA یا*یB یاCهwت g*سرس
$یمBرس $ی" B" .ر"دید $یر^H رد د%Aیم ر%*cم ی
نH B" a7 ه; یدرد& šهیر%س درد& :دی%5& $ی!N g*سرس
€د%& دC"%=ن یر"دید
mاع $& رمع  د!مدر^ $Aر یاCناسن" B" ی)ی
+هج Zی%^ ری1س ن"%!ع ه& "ر ی Zیر9 Wد%& Zیر9
د4سر,یم ه6*P ه& رجاهم ناناملسم ند%مندر4سم
ر[م pتا, Qاگان ه& KGس" رد ام" •ددرگیمر& h,%مان
€د&اییم +سد {رg& Kاقم $ی" ه& ددرگیم
mا9 ی&" $& د<س در%م رد  Qا5}یC :رع Fیرات رد
Qد%& یر)6ل رeاسهwس Qدنامر, ی ه; (یر"دن ’"رس
ه4=یH " ندرگ ه& $ی"دم یاCدیل; Qاگان ه& ام" •دAا&
+*d Fیرات رد " Kان ه& o"رع ن"ری" p4, د%Aیم
€د%Aیم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LL ﴾

یسرا, ناملس  B" ی)ی رد Wد&%م qی دنBر,
یگدر& ه& یگدر& B" اC`دم Wد%& ن"ری" $یمBرس یاCا4سر
ام" •د%& ]اق4ن" ]اP رد یر5ید یا1ج ه& ا1ج B" ر5ید
ات ه; ن"ری" یر%ت"رwم" +=4یا7 ی"رنامر, ن"%!ع ه& ناهگان
+ساc!ی" +15A €د6^ردیم د%& نH /ا*ت" B" ی)ی Bرید
ی یگداس "%قت B" ی"Qر‚ W(هم +مس $ی" د%ج ا& ه;
ی Kدرم ند%&"رنامر, د%ج ا& +سا)نر, یگدنB رد
یاCرا& د!;یم یگدنB یل%م<م ی"ه*ل; رد ه; دندیدیم "ر
OمP .د%^ ییاج ه& ییاج B" ]اق4ن" +هج "ر Z!ی5!س
€د!;یم
ی6*P ]G&  ه; دسریم یرتر& O•, B" ی"هجرد ه&
رمع W$ی!مrمل"ریم"  €د!;یم دای „دی
¢
سƒ ن"%!ع ه& ی B"
ه1یTP ی&" یe%م (لاس  ه; دسریم یماقم ه&
رمع `ر•P  دن"دیم +,G^ یه4سیاA "ر ی
ن"%!ع ه& "ر " Wد%&یم QدنB (لاس رگ" :دیامر,یم
€Kدر;یم $یی<ت (!ی6ناج
هdراP $& دیB  هتrم @رb ه& "ر KGس" Qاwس
ی&" $& ر1<ج ن%N ید"ر," Qاwس $ی" رد Wد!;یم یCدنامر,
بلاb  دیل $& دلا^  هماس" .دنBر, €دنر"د د%ج
 نH رد ه; دریگیم Qدیقع ه& "ر یCاwس یCدنامر, gین
رمع ر)&%&" ن%N ید"ر," : €دنر"د د%ج
O*ج $& ‚ا<م Wرسای $& رامع W—"درد%&" Wد"دقم Wر‚%&"
ب<; $& ی&
¢
"  اهنHر& KGس" یا*2 B" یمیسن ی49
€دندرگیم Fس"ر یاملع داCB دد<م B" WدBیم
$& دیB Wد%<سم $& هلل"د*ع Wه6یاع Wبلاb ی&" $& یلع
…ا*ع $& هلل"د*ع +&اd  یم
¢
" ر*مای7 .%>H رد m B"
ناAد%ج رس"رس B" ه; دندرگیم ناهج ناملاع $یر4گرg&
W+س" یراج +م)P ناAنا&B B" د!;یم ن"ر%, (لع
Kدرم $یرتفل)تی& $یرتد!م6ن"د W$یرت@رˆ W$یرت]د;ا7
دد!&یم ر, بل نامB Wد!ی%گیم ه; $=س €دند%&
ه& Fیرات (ل9 Wد!ی%گیم ه; ه*-^ د%Aیم .%ما^
€دB"در7یم $4Aا5ن
تیرب ?ا ”/4ام4 0ل]

G
ی"Qد!;"ر7 Kا^ د
¢
"%م Wندم4م ناهج ه; درTگیمن یتدم
د!4A"دن یABر" ن"د!N ر[ع نH Kدرم رRن رد ه; "ر
ه& Wد!4سیر5نیم gیمHریق#ت دید ا& اهنH ه& راcم یاCر%6;
یر6& Fیرات ه; د!ی&یم ییدر" یل)6ت `ر%2
ای%گ •در"دن ’"رس gگرC "ر اهنH B" رت]دا<4م رت_!CامC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LS ﴾

–ی=6ت نH @
z
رb sیC ه; د!4سC ه4س%ی7 (C ه& ی"هقلP
ن"%تیمن ه; د!4سC ین"را& ناس& ای Wد%Aیمن Qد"د
رC رد ه; یل)6ت €Zنایا7 ای +س" ر4ه& .Bا>H WدB …دP
ی54سیاA +9ایل ی"ر"د WیرA یگدنB بن"%ج B" ه*!ج
ن"د& ناهج +س" ناهج B" Bاینی& ه; یل)6ت Wد!4سC
+م%)P ندمت Wی5&رcتی& $یع رد €د!مBاین +=س
یQر"د" +هج Wد6ن ر%*cم gگرC در"Tگنای!& "ر Zی%^
…ا!Aرا; ر5ید یاC+لم اC+م%)P B" Zی%^ +م%)P
€دC"%=&
ر& ." Qدر7 ه; +^"در7 ی4م%)P aیسأت ه& O)6ت $ی"
€د%& QدA Qدن"ر4سگ {رg& یQرا9 د ر
z
ا!ه7 یاC$یمBرس
ی"ر"د ه; یدرم یان"%ت +سد ا& +سن"%ت O¢ )6ت $ی"
رد "ر ی,ا)A رC Wد%& +نام" `رد9 +ناید ی54سیاA
€دیامن ن"ر*ج "ر ید%*م; رC د!; ر7 +م%)P $ی"
QBات +م" $ی" دA aیسأت را!ه7 |یس +م%)P $ی"
د%& ه4AT5ن .رمع B" هCد د!N ه; ی4م" Wه4,ای دل%ت – (هنH
gی4س +ماقم WQBرا*م Wداهج رد ه4س%ی7 – B" یدر, ا&
د"ر," Kامت €+,ا4A نH یرای ه& ." ه4سیاA ن"درا;د"ر,"
W]داع ریم" B" (ع" +م%)P یQر"د" ی"ر& Bاین در%م
یل" Wر"g5تدا*ع یQدنامر, Wرگد"د ی0ا9 W$یم" ر"دهن"g^
€دند%& +م" $ی" $-& B" Wیق4م Bا&رس راگgیCر7
ی!ید رم4سم +ی&رت +;ر& ه& KGس" Fیرات ]%b رد
راسهم6N ید&" رC%گ یمGس" یه4س%ی7 `%عد
Qدرwس ید"ر," ه& یمGس" +م%)P Qر"%مC نH ریT7اننایا7
ی"ر"د دند"دیم pیجرت "ر +ی"دC بناج ه; دAیم
ندمت ه; د%& %#ن $ی" ه& Wدند%& ی54سیاA +یPG2
یگدنB دA نایامن Zی%^ رهRم $یرتpی#2 رد یمGس"
Fیرات B" ی"هCر& sیC رد ه; Z4یا2%[^ Kامت ا& ی!ید
€+,ای ر%ل*ت Wد%& ه4,این Oما)ت %#ن $ی" ه& یر6&
دم#م m W+A"Tگ یر6& +<ی*b O19 ر& "ر `%*ن دیل;
اCد"د<4س" Wب‡اcع اCه!یc!گ O19 $ی" ندAQد%6گ ا&
@دC درم "ر +یلCاج Qا5cیگ WدندA Qد%6گ اCید!من"%ت
یهل" یQ%9 ]%P ه& "ر i%cل رسد%^ ناهج Wد"د ر"ر9
"ر ی"ه4سc^ ن"رد :ا=4ن" یدیدج ریسم ه; +A"د"
یگر& ه; +س" یمGس" ن"رد نامC ن"رد $ی" Wد!; Bا>H
€Fیرات jرات ر& $یر
¢
B +س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3LU ﴾

K%س :ا&
یمGس" ن"رد
,را.مام? 'ار#د !"#ا $%& “
0م<سا
0>.ن? رد طاطحنا !2#د $%& “
0م<سا
,ر64ر IJن !29س $%& “
'ا1نامHF
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SD ﴾

]" O[,
یمGس" یر"دمامB ن"رد
'ا:Wا1=9%خ # 'املسم 'اراد2ام?
+سد ه& "ر ناهج یر*Cر WدندمH ه!#2 ه& ناناملسم
ر6& یی"%6ی7 B" "ر رامی& یاC+لم Wد!4,رگ – B" Qر"%مC ه;
ه& نانH ]ا*9 رد "ر ناAیه1یf دندر;یم ی6;Qره& نH
دند"دیمن Kاcن" ی&%^ – "ر +یناسن" €دندر; را!; ر&
د%^ نانH WدندرHرد +;رP ه& نB%م _!CامC Wنا&ا4A
"ر ناهج یر*Cر ی54سیاA ه; دند%& یتا12 ی"ر"د
"ر نایناهج یرا54سر یما;داA در;یم (C"ر, نا6ی"ر&
:د%منیم $یم•ت ناA`دای9 +#ت
ی!ییH دA Qدا4سر, ر, ی&ا4; ی"ر"د نانH •+س=ن
"ریB •د!4^اسیمنر& $ییH ن%نا9 Wد%^ رس Wدند%& یهل"
$یمC ه& Wدن" (4س Qا*4A" Oهج |
z
*!م د%^ ی<0 $ین"%9
+سایس رد Kدرم ا& ناAدر%^ر& رد نانH +هج
]امر%; ]امر%; Wر%;بA ر4A ن%}مC ناA`رAا<م
ات دی6=& نا&ات ی>ر, نان"د& دن"د^ Wدندر;یمن +;رP
نان"د& gین ی4<یA Wدنر"در& Kاگ نایمدH نایم رد نH %تر7 رد
:د!ن"ر& ()P Kدرم ر& نH …اس"ر& ات +A"د ین"Bر"
﴿ [ ž [
 ž  `
ž ´   ž  
  ´ Q  [ 
`´ ´  j
[ ﴾ !2اعنxاz _aa | €
ƒ یا-ع" ا&œ "ر " ام +س" Qد%& ی"Qدرم ه; یس; ایH
" Q"ر "ر, یر%ن (ی" Qدر; QدنB ›نHر9 %تر7 رد نHر9
د!نام Wدریم Q"ر نامدرم نایم نH %تر7 رد ه; (ی" ه4A"د
نH B" ه4,ر ر, اCی)یرات رد ای%گ ه; +س" یس;
Mدیای& نری& دن"%تیمن اCی)یرات „ €
﴿    [
  [   
ž ´  ž ´[
ž [ ž · 
´· ´  `
±`´ ·    .´
 `· ﴾ !O.Œاملاz ^ | €
ƒ ه4A"د +*0"%م "د^ `ا*ج" ی"د" ر& šنا!مrم ی"
Wیمدرم ی!مAد دیCد یC"%گ یرگد"د یر B" دیAا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3S3 ﴾

یرگد"د Wدی!)ن یرگد"د ›نا6ی" ا&œ ه; در"دن نHر& "ر امA
یراگgیCر7 ه& ›نا!مAد ا& QXی ه&œ یرگد"د ه; دی!;
یgیN نHرC B" QاگH "د^ ه; دیسر4& "د^ B" €+س" رتqیدgن
دیCدیم Kاcن" ه; +س" „ €
ه4ATگ ی
z
سایس ]اجر اC+لم بل>" ن%}مC نانH •Kد
+م%ŒŒ)P WیŒŒنرد یهی;gŒŒت یŒŒ9G^" +ی&رت ند& ]اP
+ŒŒ#ت "ر ینe%ŒŒb یتدŒŒم هŒŒ)ل& Wد!4,ر5ن +سد ه& "ر یر*Cر
"دŒŒ^ ]%ŒŒسر +ŒŒی&رت m WدŒŒندن"رTگ ی hŒŒی9د `راŒŒRن
.B%ŒŒمH ناŒŒنH هŒŒ& "ر :"دH د%منیم هی;gت "ر نانH `ر•P
B" Wیر"د+ناŒŒم" W+ŒŒ1ع W"%ŒŒقت WدŒŒCB هŒŒ& "ر ناŒŒنH €د"دیم
QاŒŒج هŒŒ& +ŒŒA"د(6N KدŒŒع "د^ B" …رت Wی54ATگد%^
:د%ŒŒمر,یم ناŒŒنH هŒŒ& :اŒŒ-^ اŒŒCرا& در;یم hی%6ت Kاقم
ƒ [
f
#
f
ه
o
ل
f
¤
f
UUس
f
ا.
ž
UUX
f
Q
f
$
i
م
f
ع
f
ل
g
ا اT f 4f Nل
f
Ff Nل

9
f
ن o [
f
ه
i
ل
h
لا#
f
ان hZ
i
ه
i
ي
g
ل
f
Ff C
f
ر
f
X
f
ا.
ž
X
f
Q
f

Š 3 ‹

د!; +س"%^رد "ر نH ه; یس; ه& "ر +یلrسم $ی امƒ
€„(یراwسیمن WدAا& ه4A"د mرP نH ه& ای
:دناسریم ناA|مس ه& "ر `ایH $ی" `ر'; ه&
﴿ .`·   
` ´ 
  `  
   .ž ´
ž `´ ﴾ !•%Jلاz ^† | €
ƒ (ین"درگیم یناس; یQره& اه!ت "ر `ر^H ی"رس نH ام
داس, د!4سین را*)4س" ر*)ت ناC"%^ $یمB رد ه;
+س" ن"راگgیCر7 ن
z
H B" +*9اع Wد!ی%جیمن یCا*ت „ €
ر& |مA ر%ن ر& هن"ر7 ن%N نانH ه; د%& Oیلد $ی" ه&
$4,ریT7 رد ه)ل& WدندرHیمن K%cC اCKاقم اC+س7
"ر .د%^ د%منیم @را<ت "ر یر5ید ی)یرC اC+یلrسم
ه& دسر هN WدیBریم /ا!4م" Z!4,ریT7 B" دBیم را!;
د!; Zیا4س د%^ B" د%A ی4یلrسم ی"دیدنا; ه; $ی"
$ی" ه& ی415!C یهیامرس دB"دن" Q"ر ی<یس `اkیل*ت
€د!; ه!یgC ر%R!م
WدAیم Qدرwس نانH ه& Kدرم ر%م" B" ی4یلrسم QاگرC
W:رN ی"همقل ای ییGb +2ر, qی ن"%!ع ه& "ر نH gگرC
$ی" رد ه; ییاC+یلا<, iرا=م ن"ر*ج ی"ر& ی"هیامرس ای
رد ی4نام" "ر نH ه)ل& Wد!4سن"دیمن Wدن" Qد%من ریم
را& دندر;یم یقلت "د^ بناج B" ی6یامBH ناAندرگ
دن%Aیم ر0اP ناAراگدرر7 Qا56ی7 رد یBر ه; د!4A"د
3
Š €هیلع h14م •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3S8 ﴾

ا

می"د "ر هیH $ی" Wد!Cد a7 :اسP دیا& +Aرد gیر B"
:د!4A"د ناA.%گ یQgیH
﴿ ž  ž [ ž ·
[ ž ` ` 
±ž    ´ Q ž
±[ ž ·´ ž 
 ± ž  ± ž  ž
  ﴾ !5اس/لاz v^ | €
ƒ ه; دCدیم ر%4سد ‹نا!مrمŠ امA ه& دن"د^ نامگی&
نایم رد ه; یما5!C Wدیناسر& +نام" نا*Pا2 ه& "ر اC+نام"
Wدی!; یر"د هن"رگد"د ه; $ی" Wدی4س6ن یر"د ه& Kدرم
نامگی& WدCدیم د!7 Bردن" $یر4ه& ه& "ر امA دن"د^
+سC Qد%& ا!ی& "%!A Qر"%مC دن"د^ „ €
﴿   ž ´ž `
ž `  
ž ±ž  ` '
ž `.´  [ ±·[ ﴾
!2اعنxاz _{v | €
ƒ "ر ی^ر& دین"درگ $یمB نا!ی6ناج "ر امA ه; +س"د^
Qد"د امA ه& ه}نH رد "ر امA ات در& رتeا& یتاجرد ی^ر& ر&
دیامBای& +س" „ €
+لم ناگد!یامن mا^ ید"Xن ن"ر"g54مد^ نانH •K%س
+#ل[م Qا,ر $یمأت ه& ا

,ر2 ه; دند%*ن m%[=م ی!هیم
اCد"Xن ریاس ر& "ر نانH د!6یدنای& $b د"Xن نH
د!ن"د& اهنH ن
z
H B" "ر +یم;اP د!Cد pیجرت اC$یمBرس
ه& ات دند%& Qدر)ن Kای9 نانH €ن"ر5ید ن
z
H B" "ر +یم%)#م
ه& نH یهیاس رد ه; دنB"درw& ی&رع یر%ت"رwم" aیسأت
ر=, ه& Z4یامP ا& د!سر& ین"رT5A%^ .%ن Zیع
یه-لس B" "ر نامدرم hیرb $ید& د!&ای +سد رر>
Zی%^ یه-لس +#ت د!6)& نری& Kر ن"ری"
اCناسن" ات د!4سا^ ا7 ه& نانH WدنرHرد ‹اC:رع یه-لسŠ
ه}نا!N €دنرHرد هنا5ی ی"د^ `دا*ع ه& ناگد!& `دا*ع B" "ر
درگدgی aلcم رد ناناملسم یQد!یامن رماع $& ی<&ر
:+1گ ƒ د
i
ا6
f
عi ل
g
ا O
i
د
f
ا6
f
Fi ن
g
م
i

f
ا/ hلا n
f
ر
i
pg / oل i ا/ fH fع
f
ت fب
g
ا ه
o
ل

لا
NلZ
i
اي
f
ن g.
š
لا €
i
ي
g
+f ن
g
م
i
#
f
•7
o
.
f
X
g
#
f
ه
i
ل

لا O
i
د
f
ا6
f
Fi Nل
f
Z
i
2
i

g
}
i
ا "
i
.
g
Ff Nل
f
Z
i
'
i
اS
f
د
g
x
f
ا ر
i
9
g
)
f
ن
g
م
i
#
f
•ا(
f
ت iع
f
س
i

Š 3 ‹

3
Š "د*ل" Wری'; $&" :jر •‹ Ÿی اه!ل" Ÿی €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3S? ﴾

`دا*ع B" "ر نامدرم ات WQدر; n%<*م "ر ام دن"د^ƒ
یا!^"ر, ه& ایند یا!5!ت B" هنا5ی ی"د^ `دا*ع ه& ناگد!&
€„(یرHرد KGس" +ل"دع ه& ناید" ر%ج B" نH
Wدند%& ر&"ر& نانH دgن رد اCناسن" Kامت اC+لم Kامت
ی&رع sیC W+س" jا^ B" gین KدH KدH Oسن B" همC Kدرم
ا& ر5م Wدر"دن یرتر& ی&رع ر& یمcع sیC یمcع ر&
:"%قت
﴿    ´ Q  ± ž `
[ ´ 
ž ± ` 
`.  ´ ž
±[j   ž ±´· ﴾
Š 3 ‹
!WارEحلاz _† | €
ƒ امA (ی" هیدر,H ینB درم B" "ر امA ام šKدرم ی"
"ر ر5یدمC ات (ی" Qدن"درگ ییاCهلی*9 اCQرگ `ر%2 ه& "ر
Wدن"د^ دgن رد امA $یرتیم"رگ انامC Wدیسا!6&
+سامA $یرتراگgیCر7 „ €
:ا-^ $& رمع `ر•P  ا[ع $& رمع ه& :ا-^
ا& د%& QدB یلیس "ر یر[م qی .دنBر, ه; ر[م یل"
ناگرg& @رb B" "ر ه&ر0 $ی"ƒ :د%& ه41گ رر> ر=,
:د%مر, „ری5& ƒ م
g
(
o
G g.
f
ل
f
#
f
.
g
V
f
#
f

f
ا/ hلا م
o
G o.6
i
ع
g
ت fس
g
ا i Nت fم
f
ا
ž
رار
f
X
g
Q م
g
(
o
G oا(
f
م
h
Q
o

Š 8 ‹

یلاP رد Wدی"ه4^اس Zی%^ یQدر& "ر نامدرم ی; B"ƒ
€„دن" QدمH ایند ه& د"BH ناAن"ردام B" ه;
ه& د!4A"د رای4^" رد ه; ی*یTهت (لع W$ید ر6ن B" نانH
د"Xن W_نر WZی%^ یر"دمامB رد دند%م!ن ˜یرد a)}یC
Kامت ه; دند%& ی"ر&" ناس& ه)ل& •د!4,ر5ن رRنرد "ر $b
+Aد رC ر& +A"د ZA%7 +#ت "ر "د^ ناگد!& اCرهA
€د%من د!مQره& "ر ی5مC دیرا& در, B"ر, $مد
ƒ هUUيلF هUUللا NلUU= Š N

UU6
i
/ hلا ن
i
Ff Nس
f

o

i
Q
f
ن
g
Ff
©.
f
UU(
o
ل
g
ا ن
f
UUم
i
ه
i
UUب
i
ه
o
UUل
h
لا NUU/ iH fع
f
ب
f
ام
f
$o H fم
f
!"f اV
f
Š ملس#
ا(
f
/ gم
i
'
f
اm
f
&
f
•ا+ž ر
g
Q
f
M
f
ا=
f
Q
f
ر
i
يH im
f
ل
g
ا q
i
ي
g
f ل
g
ا $
i
H fم
f
P
f
م
i
ل
g
عi ل
g
ا#
f
•ر
f
UUيH im
f
ل
g
ا Y
f
UUg ع
o
ل
g
ا#
f
«
f
m
f
ل
g
ا ت
i
ت f6
f
ن g¤
f
UU&
f
•5 f اUUم
f
ل
g
ا ت
i
ل
f
6
i
V
f
k§ ي
h
Ji ن f
اUU(
f
ب
i
ه
o
UUل
h
لا ‰
f
UU@
f
/ f&
f
•5 f ام
f
ل
g
ا ت
i
m
f
س
f
م
g
Q
f
M
o
د
i
ا)
f
Q
f
ا(
f
/ gم
i
ت
g
ن fاP
f
#
f
اUU(
f
/ gم
i
ت
g
ب
f
اUU=
f
Q
f
#
f
•ا9UUFo ر
f
?
f
#
f
ا9
g
J
f
UUس
f
#
f
ا9ب
o
ر
i
UUf &
f
•‡
f
ا/ hلا
[
f
#
f
•5 ž اUUم
f

o
UUس
i
م
g
G o [
f
'
§
اUUع
f
يVi N
f
4
i
ام
f
ن hZ
i
•©ر
f
خg Q
o
kž @
f
Œ iاŽ
f
3
Š رد ر*مای7 یه*-^ B" •‹ ŸcP €/"د%ل"
8
Š WیB%ŒŒج $ŒŒ&" :jر ر4ŒŒ6ی& یCاŒŒگH ی"رŒŒ& •‹ نUUب رUUمF eUUیراG
Mاطpلا €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SE ﴾

ه
o

f
@
f
ن f#
f
ه
i
ل
h
لا ن
i

i
N&i ه
f
Ji &
f
ن
g
م
f
$o H fم
f

f
ل iT f &
f
•«
ž
P
f
ت
o
6
i
/ gG o

g
UU&
f
ر
g
S
f
م
g
ل
f
ن
g
م
f
$o H fم
f
#
f
•م
f
ل
h
Ff #
f
م
f
ل iع
f
&
f
•ه
i
ب
i
ه
o
ل
h
لا N/ iH fع
f
ب
f
ام
f
ه
i
ب
i
ت
o
ل
g
س
i
ر
g
Q
o
©T
i
ل
h
ا ه
i
ل
h
لا ©.
f
4o $g 6
f
J
g
S
f
م
g
ل
f
#
f
•اس
ž
Q
g
ر
f

f
ل iT f ب
i
„ €
¬ملعلا MاتP ••يح%لا ‰ماEلا \& rراp6لا 7ا#ر-
هن%گ$ی" یر"دمامB %تر7 رد اCناسن" $ی!N یهیاس رد
فل4=م |م"%ج اC+لم ه; د%& ید"ر," – یاC+لم ی4P
(ید9 نامB رد (4س +#ت – بیTهت W(لع W$ید B" ی"Qره& ه&
Wدیدج یناهج $4^اس رد اC:رع ا& د!&ای +سد +م%)P
gین اC:رع B" نانH B" یدایB د"ر," ی4P Wدن%A qیرA
ناهیق, |مج رد ینامام" نانH $ی& B" Wد!4,ای یرتر&
ه)ل& Wدن%& اC:رع iات رس اه!ت هن ه; دندر; ر%هf ناdد#م
ندل^ $&" ه; اcنH ات Wد!4A"د یررس ناناملسم ریاس ر&
:دی%گیم
(ع" W(لع نGماP ر';" KGس" رد ه; +ساc!ی" +15Aƒ
gج ه& Wد!4سC اC(cع Wیلقع K%لع یعرA K%لع B"
:رع بسن •ا#ل B" (C “ر, ر& رگ" jدن" یرامA
رد $ی" €دن" (cع Wن"دا4س" +ی&رت Wنا&B •ا#ل B" Wد!4سC
+<یرA بPا2 +س" ی&رع $ییH O2" ه; +س" یلاP
اC(cع $ی& رد یمGس" یاCQرد رد €+س" :رع gین
ه; دند%من ر%هf ینG0ا, ن"ریB Wنای"رنامر, Wن"ر*Cر
ناگرا4س WOمع $ید W’%*ن Wیدرمن"%ج W+لی•, رRن B"
ناAد"د<ت دند%& ناهج `ا!سP +یناسن" نا*یcن W$یمB
„دن"دیمن یس; "د^ gج gین "ر
Š 3 ‹

Oقع بل9 Wtر (سج ی"ر"د ناسن" •KراهN
W+یق,%م W`دا<س ه& ناسن" $ی" €+س" tر"%ج فb"%ع
ه; $ی" ر5م Wد&اییمن +سد ]دا<4م نB%م ی9رت دAر
بسا!4م _!CامC یدAر .د%ج رد د%ج%م ی"%9 Kامت
$)مم gگرC WدAا& ه4A"د بسا!م j"ر%^ ر%^ رد
Wی!ید ییا•, ه; $ی" ر5م Wد&ای hق#ت pلا2 یندمت +سین
ا& دن"%4& ناسن" ه; دیH دید7 ی<ی*b یر), Wی9G^"
ه&رcت Wد&ای +سد Zی%^ یناسن" ]ام; ه& Kامت +ل%هس
ه; $ی" ر5م Wد%Aیمن (C"ر, (هم $ی" ه; Qدر; +&اd
دAا& ید"ر," +سد ه& ندمت KامB یQر"د" یگدنB یر*Cر
ی!ید یگدنB رد Wد!Aا& ه4A"د نامی" Qدام tر ه& ه;
$ی4م (لاس ییاCدر^ د!Aا& Oما; ییاC%5ل" ی9G^"
رگ" +س" یهید& €د!Aا& ه4A"د دی1م pی#2 ییاCZن"د
$ی" WدAا& ه4A"د د%ج –قن ی4سا; ناA+ی&رت ای Qدیقع
3
Š Wندل^ $&" :jر •‹ هم.Jم m W EUU €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SI ﴾

]ا)A" دد<4م رCاRم رد ددرگیمر& ناAندمت ه& –قن
KامB یCرگ رگ" Wد!;یم Bر& +Aرد _نرر7 ن%گان%گ
اC`Tل `ایدام Z4سر7 gج ه; دنریگ +سد ه& "ر ر%م"
یگدنB $ی" ه& gج دنر"دن یم> (C …%س#م |,ا!م

¢
سم Wدنر"دن نامی" ن"ر5ید یgیN ه& +س" …%س#م ه}نH
|0 رد نH `Gیامت یدا*م W+<ی*b ه; +س"
_نر ه& "ر ر%&gم ندمت در"Tگیم ریdأت ندمت یریگO)A
یگدنB B" یدا<&" ه; +ساc!ی" WدنرHیمرد Zی%^ بلا9
€د%Aیم O4=م رت(هم یدا<&" د&اییم Oما)ت ناسن"
oر WرجH sگ ی ه!یمB رد یندمت $ی!N %س qی B"
نایم رد Qد%من +,ر6ی7 ی9رت هل%لگ $CH WهNرا7
ا6#, %هل aلاcم یسایس O,ا#م Wی6)مدH _!ج
•ا#ل B" ر5ید ی%س B" +س" QدA ]Bان +,ر6ی7 ه&
ا& رد"ر& WدنBر, رد7 WرC%A نB \ا*تر" tر بل9
ندمت +س" Qدرم QدA یهت
£
W+سد ا& +سد رد"ر&
+*یC ه; QدA QدیسامH (ی=0 یمسج یهلg!م ه&
B" Z*ل9 رد د!;یم Qری^ د%^ ه& "ر اC(6N ." ییا*یB
B" +مGس ید%*ه& •ا#ل B" دلانیم اCŽنر اCدرد
€+س" :"Tع رد اCینا6یر7 `ا,"ر#ن"
"ر `ایدام ه; دنریگ +سد ه& "ر ر%م" KامB یCرگ رگ"
tر gج دنریگ Qدیدان "ر یدام دا<&" دنر"Tگ ا7 ریB
یگدنB ا& د!6یدناین ر5ید یgیN ه& +<ی*b aP —"رام
د%Aیم Oید*ت یگدرمX7 ه& یگدنB ی&"داA Wد!یHرد gی4س ه&
Kدرم •دن%Aیم Qدی6; ید%&ان ه& یناسن" یاCید!من"%ت
اCQا5ت%ل^ اCنا&ای& ه& ر"ر, یتدای9 $ی!N B" یسأت ا& gین
pیجرت یی%AانB یگدنB ر& "ر درcت یرهA یگدنB ر& "ر
tر +ی%قت (سج یه-لس فی<•ت د[9 ه& د!Cدیم
هcی4ن رد دنB"در7یم ناAداسج" اCK"دن" یهc!)A
+سد t"ر" (یل9" ه& `ایدام رمل9 B" ]اق4ن" +هج
pیجرت یگدنB ر& "ر {رم ناAرRن در%م `eام; ه& $4,ای
ه& ن"%تیمن یدام ناهج رد نانH یه6یدن" رد "ریB •د!Cدیم
€دیسر ]ام;
دیAا7 دC"%^ ر, ندمت ه; +س" $ی" ر)1ت $ی" دمای7
WدA د!C"%^ Oید*ت هن"ری ه& اCرهA O4=م یگدنB KاRن
یرید +س" دا•ت رد `ر-, ا& Q%یA $ی" ه; ییاcنH B" ام"
ین"%یP ی4یدام ا& در%Aیم نHر& `ر-, ه; `رTگیمن
Kاق4ن" ی B" Wدر"دن oG^" +یناPر ا& یراگBاس sیC ه;
+یمیه& ددرگیم هنر" +یناسن" hیرb $ید& دریگیم
ای Wد%Aیم Z!یg5یاج QدA Fسم +
z
یناسن" +یر&ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SJ ﴾

د!من"%ت یدام ی4عامج W$ی6ن `gع Qرگ $ی" ر& ه; $ی"
ف<0 رbا^ ه& اهنH ه; ی"هن%گ ه& Wدر; د!C"%^ ه*ل>
اهنH (یلست gجاع W+ماقم B" دنر"د ه; ی"ی<ی*b
ییاCZلاN ب*س ه& ییرایر ند& ه; $ی" ای دندرگیم
ی%س ه& qم; +سد Wد!4سC ر&ر اهنH ا& یگدنB رد ه;
اهنH ه& "ر یسایس ر%م" د!یامنیم B"رد نH ]اجر Qدام
Wد!!;یم ا14;" ی!ید (س"رم `"دا*ع ه& د%^ ر"Tگ"
+یناPر د%Aیم "دج +سایس B" $ید ه; +ساc!ی"
Zترد9 د%Aیم |مج (; (; ." هیاس O#م•م oG^"
•دCدیم +سد B" نH یملع `ایP یر6& یه<ماج رد "ر
د9ا, یملع یهیرRن ای یلای^ p*A ه& ا

4یاهن ه; ی%#ن ه&
`ایدام ه& یگدنB ددرگیم Oید*ت یگدنB رد ریdأت هن%گرC
€د%Aیم یه4!م ”#م
Qدهع ه& "ر د%^ ناع%!مC `دای9 بل>" ه; ییاCQرگ
ه4A"دن "ر د%*م; $ی" ه; دن" Qد%& (; یلی^ Wدن" ه4,رگ
د $ی" $ی& Qر"%مC ندمت ه; Qد%& +هج $یمC ه& €د!Aا&
+یناPر ا& ای +یمیه& +یدام ا& ای :Qد%& ب-9
€+ینا*Cر
ر*مای7 ن"رای m W$ید |ماج ه; دند%& Bای4م" $ی" ی"ر"د
Wناهج یر"دمامB رد دند%& +سایس `رد9 WoG^"
دا<&" Kامت OماA ا!<م Kامت ه& ناAد%ج رد +یناسن"
(C"ر, نا6ی"ر& نا)م" $ی" Wد%& نایامن فل4=م بن"%ج
]دا<ت Wد!ل& tر Wی9G^" +ی&رت +;ر& ه& ه; د%& QدمH
|مج Wد4,"یم oا1ت" ناسن" ی"ر& ر4م; ه; یgی5ن"+15A
Wر," Oقع Oما; یدام یگدامH (سج tر pلا2
یدام ی9G^" WیPر یلا<4م @"دC" ه& "ر یر6& |م"%ج
€د!Cد ی9%س
•لا= '.مG ¥ی ,هن9من •7.:ار ت&<خ 'ار#د
WرتOما; "ر ی"Qرد sیC Fیرات ر"د" رد ه; د ب!ی!N $ی"
W(یر"دن ’"رس Qرد $ی" B" دا<&" Kامت رد رتا,%)A رتا*یB
tر `رد9 ه; +س" ین"رد WQدA"ر +,G^ ن"رد
ناسن" +ی&رت +ی"ر& یدام `"gیهcت (لع $ید WoG^"
دید7 ی4م%)P €دند"د (C +سد ه& +سد Wpلا2 ندمت ر%هf
یسایس یترد9 Wناهج یاC+م%)P $یر4گرg& B" دمH
رتر& نامB نH یاC`رد9 Kامت B" ه; +,رگ O)A یدام
یگدنB رد د%& (;اP نHر& ی9G^" یe" یاCنامرH Wد%&
در%م oG^" +لی•, یاCرای<م ی4م%)P (4سیس Kدرم
+<!2 ا& نامgمC +لی•, oG^" W+A"د ر"ر9 هج%ت
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SL ﴾

ه; ین"gیم رC ه& Wد%& ییا,%)A دAر ]اP ]د `راcت
ن"gیم نامC ه& دA یم Qدر4سگ `اP%4, یه!م"د
B" W+,اییم .ر4سگ gین ی9G^" یPر یاC+,ر6ی7
+*سن ه& (ی"رج دیسر O9"دP ه& `ایا!ج ه; د%& ر $ی"
Oم"%ع د%ج ن"دنرهA د"د<ت +)لمم +<س
ر5ید)ی ا& د"ر," \ا*تر" Wدا4," oا1ت" `ردن ه& Zنای•4قم
€د%& %)ین د"ر," ا& +عامج +عامج ا& د"ر,"
"ر .ریRن gگرC Qرا&د ناسن" ه; Oما; د%& ی"Qرد
رتا,%)A ی"هلPرم (C نا,ا*لای^ یهی0ر, رد ی4P دیدن
€د%م!ن ر%-^ نH B"
Z!م `ریس ا& ییGb ن"رد $ی" ه; +س" یهید&
دند%& ه4,رگ +سد ه& "ر ر%م" KامB ه; +,ای hق#ت ید"ر,"
+ی&رت WQدیقع €د!4A"د `راRن @"رA" ندمت ر&
gین Wدند%& Qدیgگر& ناA+سایس +م%)P رد ه; یAر
e" ی9G^" $ید نانH €+A"د Zقن هل%قم $ی" hق#ت رد
W$م"د;ا7 Wد!4A"Tگیم Kد9 ه; ینا)م رC رد د!4A"د
یر"دمامB Kا5!C رد هN •دند%& $تر, ر56نر; W$یم"
Qاwس Kر ناگرg& B" ی)ی €یر"در*نامر, Kا5!C رد هN
:+س" Qدر; فی2%ت هن%5!ی" "ر ناناملسم ƒ م(نZ
.(علاب '9&9S# را(/لا '9م9%S# $يللا '9م9JS
رm/ملا نF '9(/S# d#رعملاب '#رم¤S#
م(/يب '9@=ا/تS# „
Š 3 ‹
ه& Wدنریگیم QBر اCBر Wدنر"دیم QدنB "ر اCبAƒ
ر)!م B" یهن @ر<م ه& رم" Wد!!;یم ا, ناAدهع
€„د!!;یم "رج" ر5ید)ی $ی& رد "ر @ا[ن" د!یامنیم
:+س" ه41گ یر5ید ƒ 'ا64ر •را(/لاب 'اسر& م4
'9لخ.S [# نمHب <u م(تمذ \& '9لP¤S [ •$يللاب
ا9G¤S NتX ا9براX نم NلF '9•JS •2<سب [Z
هيلF „
Š 8 ‹

+^"در7 ا& gج Wدن" بA ن"ر"دQدنB Bر ن"ر"%سهAƒ
دن%Aیمن در" ر5ید)ی ر& KGس Wدنر%^یمن یgیN +می9
€„د!!;یم $;ه6یر Wدنر"د _!ج ر
z
س نانH ا& ه; "ر یناس;
:+س" ه41گ یم%س ƒ را(/لا امQ# '
§
ا64ر& $يللا امQ
'9@JHS# ا(ن#ر6S# $6/لا '9SرS •'اسر@&
امل ••/F هم(& ام اHS.X •سيل) ت˜.X 9ل •ا/Jلا
رPTلا# 'آرJلاب م(Gا9=Q نم <F „
Š ? ‹

3
Š اcمل" :ا4; رد ی)لامل" ن"درم $& دمP" +ی"ر •‹ Ÿسل €
8
Š i Wهیاه!ل" هی"د*ل" •‹ L m W I? €
?
Š i Wهیاه!ل" هی"د*ل" •‹ L m W 3J €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SS ﴾

د!A"رتیم "ر ریت WدنBر ن"ر"%سهA بA ن"ر"دQدنBƒ
ر;‚ `Gت ه& نا!N Wد!ن"درگیم +س"ر "ر اCنام;
$=س Zی%^ $ی6!مC ا& نانH |مج رد رگ" ه; د!ل%k6م
€„د%!Aیمن "ر +!=س Wیی%5&
ر"gC اCد2 ه; "ر یرس; +=ت iات KGس" نایCاwس
sیC در%م ام" Wدنریگیم +می!> ه& +A"د .Bر" را!ید
ندرH_!N ه& |مb ه& a)}یC دریگیمن ر"ر9 یدر*4سد
دgن "ر نH gین ریم" Wدنراwسیم ریم" ه& "ر نH د4,"یمن
:دی%گیم بc<ت B" ه1یل^ Wد4سر,یم ه1یل^ ƒ نSTلا 'Z
5ا/مx اT4 ا#دQ „
Š 3 ‹

یاCناسن" ا

<-9 Wدندناسر "ر gیN $ی" ه; یناس;ƒ
€„د!4سC یرا)4سرد
0م9مF 0>.ن? رد 2<سا ,ر64ر Wار1˜¤G
دم#م ن"ری7 B" ه4سد $ی" m +یر6& ه; دنر"د +9ایل
ییاCKاگ ا& دسر& `دا<س ه& ناA+م%)P ی هیاس رد
ناAیر*Cر +#ت +سرد یریسم pی#2 ی,دC ر"%4س"
دا&H یر*Cر $ی" ن"رد رد ه; د*یBیم "ر ناهج Wد!; +;رP
." ه&%ن ه& gین $یمB د%A g*سرس Wد&ای Zم"رH Wددرگ
ی4یگ ناR,اP نایل%4م $یر4ه& نانH "ریB •دلا*& د%^ ه&
ه; د!4سیر5نیمن $ی!CH یس19 د!نام یگدنB ه& نانH Wدند%&
ی42ر, "ر یگدنB ر%-!یمC Wد!یHر& Z!4س)A .Gت رد
ا& ه; د!4سن"دیمن یAایع ین"رT5A%^ ب<ل %هل ی"ر&
Oیلد $ی" ه& Wدیاین +سد ه& gگرC Qرا&د $4,ر+سد B"
Wد!Cدن +سد B" "ر نامB دنرامA +می!> "ر +2ر,
Zی%^ ی"ر& +&%قع :"Tع یهیام "ر ایند ر%-!یمC
ه& نانH Wد!یHر& نH B" $4,ای ی2G^ دد2 رد ه; د!4سن"دیمن
نH رس ر& ه; د!4سیر5نیمن QدA $ه7 ی"Qر1س ن%N ایند
"ر $یمB `ا;ر& |&ا!م WاC+م<ن Wد!ناسر +;GC ه& "ر د%^
ر5ید)ی نH @ر[ت رد ه; د!4سن"دیمن بPا2ی& یلام gین
€د!ناسر O49 ه& "ر
دندر;یمن ر%[ت یرا)A د!نام "ر فی<0 یاC+لم نانH
"ر یگدنB ه)ل& WدنB"درw& +&ا9ر ه& ر5ید)ی ا& .دی2 رد ه;
ه& نH B" یریگQره& ا& ه; د!4سن"دیم "د^ بناج B" ی4م<ن
`eام; ه& hیرb $ی" B" د!4سجیم :رقت ناAراگدرر7
ر%-!یمC Wد!4,اییم +سد د%& ردقم نا6ی"ر& ه; یناسن"
€د!4سن"دیم Oمع داهج ی"ر& ی42ر, اه!ت "ر یگدنB
3
Š •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3SU ﴾

:دیامر,یم ]ا<4م دن"د^
﴿  ž ` ž ´
ž ' ž `.´
± ž   ﴾ !¥لملاz a | €
ƒ امA ات WدرH دید7 "ر ایP `%م ه; +س" یت"‚ دن"د^
د%& دC"%^ رت%)ین ر4ه& ناترا; WناتK"د; ه; دیامBای& "ر „ €
﴿  ` [ ž · 
 ' `.´
ž  ž   ﴾
!c(]لاz ˆ | €
ƒ W(ید"د ر"ر9 نH +!یB "ر $یمB یر یاCgیN یهمC ام
Kاcن" رت%)ین را; qی K"د; ه; (ییامBای& "ر نا6ی" ات
دCدیم „ €
نH رد "ر نانH ه; د!4سن"دیم "د^ qلم "ر ناهج $ی" نانH
دن"د^ ه; رRن $ی" B" +س=ن ه4*ل" W+س" Qدر; $ی6ناج
:د%من $یی<ت $یمB رد Zی%^ یه1یل^ "ر ناسن" O2" رد
﴿  `   
` ﴾ !OرJ6لاz †„ | €
ƒ (Cدیم ر"ر9 ی!ی6ناج $یمB رد $م „ €
﴿   ž ` ž ±´ [ 
  ﴾ !OرJ6لاz aw | €
ƒ +س" $یمB رد "ر ه}نH Kامت ه; +س" یت"‚ دن"د^
دیر,H امA ی"ر& „ €
﴿ ´ [   
ž `  ´´
.´ ž 
[ .´
`ž ž · ´j
[ ž ` ž· ﴾
ƒ ی)6^ رد "ر نانH (ی4A"د یم"رگ "ر ناگد"gیمدH ام
QدgمA%^ Qgی;ا7 یاCgیN B" (یدر; OمP ایرد
ناAیرتر& د%^ ناگدیر,H B" یرایس& ر& (ید"د ناAیBر
(ید"د „ €
()P ر&"ر& رد ه; +س" یناسن" ی ه; رRن $ی" B" ا

یناd
د%^ $ی6ناج $یمB رد "ر " gین دن"د^ QدA (یلست یهل"
:+س" Qدرwس ی ه& "ر نای!یمB Qدر;
﴿    [
± [ ` ` ´
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UD ﴾

`´ 
 j ž `   [
ž `´ ±´
ž ž ' ž   ·
ž ž ' ž ´.´ [
 ž  [
´  
i  ﴾ !ر9/لاz vv | €
ƒ Oمع دندرH نامی" ه; امA B" یناس; ه& دن"د^
"ر نانH ا

<-9 ه; دCدیم Qدع دند"د Kاcن" ه4سیاA
ه; هن%5نامC Wدر; دC"%^ $یمB رد ›نای!ی6ی7œ $یg5یاج
Qدر; د%^ B" O*9 ›نای>ا&œ $یg5یاج "ر ›رگد"دœ نای!ی6ی7
ا

م4P دد!س7یم نانH ی"ر& ه; "ر نا6ی" $ییH $ی!}مC €+س"
نانH …"رC @%^ gین €+^اس دC"%^ ر"ر9ر& اجر&ا7
د!4سر7یم "رم WدBاسیم ]د*م Zم"رH +ی!م" ه& "ر
د!Cدیمن ر"ر9 qیرA $م ا& "ر یgیN „ €
ند& "ر $یمB `ا;ر& B" Qدا14س" hP ]ا<4م دن"د^
:د%مر, +یا!ع نانH ه& یجر=ل @"رس"
﴿ ž ` ž ±´ [  
 ﴾ !OرJ6لاz aw | €
﴿ `j  
` ž   `
´  ﴾ !dارFxاz †_ | €
﴿ ` [ ž  
ž ´  ž  .´
´´ [ ž ´ `
 ´ [ 
´ ´ ´
 ž ´ ﴾ !dارFxاz †a | €
$یمB یر یاC+م" +یلrسم ]ا<4م دن"د^
+;رP نانH ات Qدرwس نانH ه& "ر یر6& یاCه4سد
رC دنریگ رRنریB "ر اCناسن" `Gیامت oG^" `ریس
tG2" "ر hسا, دسا, رC دنرای& Q"ر ه& "ر Qدر; (گQر
Kاق4ن" Wد!!; ر7 "ر اC@ا)A Wد!ن"درگ +س"ر "ر اCیc; Wد!!;
B" "ر نام%لRم hP Wدنری5& ن"د!مترد9 B" "ر نا1ی<0
"ر +ی!م" د!!; ا7ر& $یمB رد "ر +ل"دع Wد!نا4سBا& ناملاf
:د!ن"درگ (;اP ناهج رد
﴿ ž   `[
   ` Q ´  ·
 ´ · 
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3U3 ﴾

´ ´  [·  ﴾ "آz
!'ارمF __„ | €
﴿   [
 [  ž ´
  ﴾ !5اس/لاz _†v | €
ناملسم qی یاCیگXی WیناملH ناملسم د!م6ن"د qی
:+س" Qد"د tرA هن%5!ی" Whی9د رایس& "ر
ناهج ه& یدد ی)!یع ا& +ی#یسم د!نام KGس"ƒ
ه& ندر"Tگ iر" رد ه; دB%مHیم ام ه& ه)ل& Wدر5نیمن
ر2ا<م ندمت ه; هن%5نH (ی!)ن یر QدایB یایند یگدنB
$ی!N ب)ترم ام WQدر; \"ر," %ل> ایند Oیلcت رد ی&ر>
+مTم "

دیدA "ر ایند یگدنB +ی#یسم W(ی%6ن یb"ر,"
Kام4C" نا!N یگدنB ه& :ر> نH a)عر& د!;یم ZC%)ن
د!م9Gع ندر%^ ه& /ام
¢
b ر%^ر7 ناسن" ه; دBریم
"ر نH Wدر"دن Zی"ر& یABر" ن"د!N ه; یلاP $یع رد €+س"
ه& ی2ا^ K"ر4P" Zم"رH ا& نH @G^ ر& KGس" €د<ل&یم
"ر نH ه)ل& Wد4سر7یمن "ر یگدنB Wدر5نیم یگدنB
ید&" یگدنB ه& ندیسر +هج ه; دن"دیم ی"هلPرم
ایند یگدنB ه; ییاcنH B" Wدر; ر%*ع نH B" دیا& اCناسن"
رس +67 "ر نH دیا& ناسن" ریgگان ه; +س" ی"هلPرم
€دریگ Qدیدان "ر ZABر" دB"درw& .ریق#ت ه& دیا*ن Wدر"Tگ
یرر0 ر1س $ی" رد Wناهج $ی" ه& نامرTگ W$ی"ر&ا!&
+س" +هج $یمC ه& W+س" Qد%& $ی!N یهل" ریدقت +س"
دیا*ن یل •در"د "ر .د%^ یe" .Bر" یر6& یگدنB ه;
Zی& یر"g&" ه-س" یهلg!م ه& ایند ه; در; .%م"ر,
ر"g&" vیاس B" ر46ی& ZABر" Oیلد $ی" ه& +سین
€د%& دC"%=ن
:دی%گیم ه; +سین یدام یهیرRن $ی" ه& Oیا9 KGس"
هیرRن ه& Oیا9 (C هن „Kر"دن ر5ید ی!هیم ناهج $ی" gجƒ
:دی%گیم دریگیم Qدیدان "ر یگدنB ه; +س" ی#یسم ی
د $ی" $ی& رد KGس" ه)ل& W„+سین $م $هیم ناهج $ی"ƒ
رد ام نHر9 €+س" ه4,رگ Zی7 رد "ر هنایم Q"ر هیرRن
:(ی!; اعد هن%5!ی" ه; +س" Qد%من ییام!C"ر اCاعد
﴿  ·[  ´
ž  
ž ﴾ !OرJ6لاz a„_ | €
یاC.Gت Q"ر رد ی<نام هج ŽیC ه& ناهج $ی" B" Oیلcت
ه; یلاP $یع رد یدام +,ر6ی7 W+سین نامیPر را&ر7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3U8 ﴾

Kامت دیا& €:%ل-م +س" یرم" W+سین @دC
ی[=A ]"%P" /ا0" داcی" ی"ر& نامیاCZA%;
یاCید!من"%ت +,ر6ی7 ه; دAا& ی"هن%گ ه& یعام4ج"
$یم•ت WدA نای& ه; یل2" ا& h&ا-م "ر ناسن" ی9G^"
€د!;
+مس ه& {رg& ای qN%; یلمع رC رد "ر Kدرم KGس"
ی!ید KاRن WدBاسیم ن%م!Cر ی9G^" +یلrسم ه& ده<ت
QBاج" +س" Qد"د ر%4سد Oیcن" ه}نH ه& gگرC KGس"
WدیCد& ر[ی9 ه& در"د hل<ت ر[ی9 ه& "ر ه}نHƒ :دCدیمن
€„دیCد& "د^ ه& در"د hل<ت "د^ ه& "ر ه}نH
ی9G^" Bاین ه& "ر اCBاین ه; +سین $ی" ه& Oیا9 KGس"
•در"دن د%ج یر5ید gیN :ا=4ن" gج Wد!; (یسقت یلمع Bاین
د%ج یم%س یه!یgگ Obا& hP gج €Obا& ای hP :ا=4ن"
یا7 Oمع ر& KGس" ه; +س" Oیلد $یمC ه& Wدر"دن
oG^" B" ریT7ان یی"دج ی6=& Oمع ن%N •درا6,یم
ی-ی#م ه& +*سن "ر د%^ ی4سیا& ناملسم در, رC W+س"
hP یهما9" ی"ر& دن"د& ]rسم د!;یم یگدنB نH رد ه;
داهج ه& فf%م "ر .د%^ ی-ی"رA رC رد Obا& ید%&ان
:دیامر,یم نHر9 €دن"د&
﴿ ž   `[
   ` Q ´  ·
 ´ · 
´ ´  [·  ﴾ "آz
!'ارمF __„ | €
ƒ QدA ه4,رگ رRن رد نامدرم ی"ر& +م" $یر4ه& امA
دن"د^ ه& دی!;یم ر)!م B" یهن @ر<م ه& رم" ه; دی"
دیر"د نامی" „ €
`اP%4, یداهج +;رP ی9G^" هیج%ت +س" $ی"
رگ" •ا#ل qی B" WیمGس" رام<4س" KGس" $ی4س=ن
یع%ن gین KGس" W+سین ری*<ت $ی" ندر&را; ه& B" ی"QراN
ی*لbQاج ا& رام<4س" /%ن $ی" ه4*ل" €+س" رام<4س"
W+س" `ا14م G

ما; ید"Xن `ا•ی<*ت یBدن"رB
یگدنB ه& ی&ای4سد یAایع Wین"رT5A%^ یاCQgی5ن"
$ی4س=ن ن"دCاcم هج sیC ه& Kدرم ریاس :اسP ه& ه,رم
€د"دیمن o%س _!ج $یدایم ه& "ر
ند%من (C"ر, Wدر;یم ]ا*ند "ر نH داهج ه; ی,دC اه!ت
رد دن"%4& $سP" %#ن ه& ناسن" qی ه; د%& یناهج ی"ه!یمB
ه& ه}نا!N Wد&ای +سد Zی%^ ی%!<م یPر دAر ه& نH
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3U? ﴾

ه& ر"د" "ر ناسن" دیا& +لی•, jرد WKGس" $یم"ر, بسP
€د!; Oمع
+لی•, :ا& رد ین%bG," (یسقت ا& h,"%م gگرC KGس"
KGس" ه)ل& W+سین در"د یرRن یه*!ج ا

,ر2 ه; +لی‚ر
B" +لی‚ر +لی•, یی"دج ه& vق, ه; "ر ناسن" Z!ی& $ی"
Obا& ید%&ان hP یاقتر" دد2 رد دیامن ا14;" ر5ید)ی
ه)ل& WدرامAیم +Pا9 +یلی‚ر /%ن qی "ر نH WدAا*ن
ه; د%A یم ایP" ینامB +لی•, :دی%گیم KGس" ه}نا!N
نH (ی)#ت ی4یگ یQدر4سگ رد نH .ر4سگ +هج ناسن"
ا7 ه& ." یرای ی"ر& د!; اCر "ر +لی•, رگ" دA%)&
„+,ر دC"%^ $ی& B" +لی•, ریgگان Wدgی=ن
Š 3 ‹

رب ,ر1>ت() رد 'آ ر1˜¤G # 2<سا '.مG
aیسأت .رCاRم tر ا& یمGس" ندمت Zی"دی7
یQدس رد د%^ mا^ KاRن O)A ا& یمGس" +م%)P
دم#م `رcC +س=ن m oG^" ناید" Fیرات رد %ن یل[,
Zی"دی7 ا& •د%& /ام4ج" +سایس ناهج رد دیدج ی"Qدید7
یی%س +مس ه& ناهج دA ن%گرگد ندمت نایرج نH
ه; دن" Qد%& ن"ر*مای7 $ی" Qر"%مC د!NرC WدرH یر دیدج
˜یل*ت "ر نH ن"ر6*م Wدن" ه4^"در7یم یمGس" `%عد ه&
داهج ه& نH Q"ر رد نeد;ا7 نا[ل=م دن" Qدر;یم
Qا5}یC Wد!4سن"%ت را& $ی" ه; هن%5نH ام" Wدن" ه4^"در7یم
د!ن"%4& ه; Qد6ن (C"ر, ه!یمB $ی" Zن"ر5ت%عد ی"ر&
نH ینا*م B" راAرس `%عد .ر دای!& ر& ی4م%)P
ریdأت +#ت ا7"رس ه; د!!; داcی" یندمت د!Cد Oی)6ت
ر"%4س" نH `"ر%4سد اCQB%مH …اس"ر& دAا& `%عد
Q"ر $ی" رد ن"ر6*م ن"ر*مای7 نH .Gت `%عد •دAا&
WدA O2اP " یا1ل^ دم#م نا4سد رد ه; ی4یق,%م
€د%& Qد6ن Oیان Qا5}یC
د%& QBات یلا& +یلCاج ی"ر& KGس" {رg& یBری7 p4,
Q"ر (C هن دند%& QدA راNد نH ریRن ا& ه4ATگ رد هن ه;
B" +یلCاج +^ا!A W+سن"دیم نH B" "ر Zی%^ ییاCر
ه& ناهگان ه; د%& یPر ی!ید یت%عد ن"%!ع ه& KGس"
W`رد9 +یاP WQدام tر `دا<س `اcن Q"ر `ر%2
]%ق<م ی!ید €دمHرد +سایس +م%)P ه<ماج ندمت
W`ا,"ر^ ر&"ر& رد +ی,ا1A +م)P ا& رس"رس "ر"%گ
ر&"ر& رد ینامسH ییP یهل" ین%نا9 •اCهناس," `eای^
3
Š •‹ 8o,a00a$ Asa$1 Leo#ol$1 Isla0 at t,e =ross Roa$s1 f%ft,
e$%t%on1 #.2!
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UE ﴾

()#م WینامرH یندمت •یر6& `ای&رcت اCZc!س
+س" (;اP نHر& +نام" +1ع W"%قت tر ه; ر"%4س"
tر ]ا!م ]ام ات در"د .Bر" ر46ی& نH رد e" oG^"
"%قت ه& gج دنر&"ر& (Cا& Kدرم W+س" •%7 رCاRم B" رتر&
Kام4C" `ر^H ه& نامدرم Wدنر"دن یرتر& ر5ید)ی B"
Wدن" K"رH اCناج |Aا^ اCبل9 هcی4ن رد دنBریم
ZCا; ه& ر یگدنB یeا; :ا*س" ندر;(C"ر, رد +&ا9ر
ر&"ر& رد همC اه!ی" W+س" ه4سا; `"دع ه!ی; B" +س"
رد ریگرد :ر-•م Qgی5ن"ر& ]اc!ج +س" ی4یندم
ی%9 Wد!;یم (4س qN%; ه& {رg& نH رد ه; ید%&ان @رA
]ام ر%c, hس, رد €د!;یم ]امیا7 "ر فی<0 hP
ات Wد!!;یم +&ا9ر ر5ید)ی ا& ZیاسH Qا,ر :ا*س" ]ا!م
+س" یل"%4م یاC_!ج B" راAرس ایند ›Fیراتœ ه; ییاج
:+س" QدA ‰Bد ه& Oید*ت Kدرم ی"ر& ندمت
﴿ ž  ž ´ [
ž `[´   
ž `[´ ´ ž `´
 ﴾ !7.Eسلاz a_ | €
ƒ :"Tع B" Zی7 "ر ‹ایندŠ رتqیدgن :"Tع ا

<-9 ام
دندرگر& دیاA W(ینا6Nیم نا6ید& ‹`ر^HŠ ر4گرg& „ €
"ر `"اسم +لم $ی& رد ه; دمH دید7 رگد"د ی4م%)P
oG^" B" Wدریگیم ی%9 B" "ر فی<0 hP Wد!;یم "رج"
O#م یی"ر"د B" ه; درHیم Oمع ه& +fا1P نا!N Kدرم
ن"ر"gگرا; Wد!;یم +*9"رم ناAن%^ …%مان W+ن%)س
B" ر46ی& ه; a; نH Wد!4سC ناAنا!یر4ه& B" نای"رامر,
یر46ی& `رد9 در"د یسر4سد یگدنB `انا)م" ه& همC
رد همC اه!ی" €+س" ن"در5یر اهنH B" ر46ی& همC B" Wدر"د
W+س" ریگ"ر, نH رد ید<ت (لf ه; +س" ی4م%)P O&اقم
د"ر," دنر"د د%^ یه6ی7 "ر (لf +!یا^ Wیسایس ]اجر
ر&H “رع q4C Kدرم ]"%م" Oیم فیP رد +م%)P
یه‡"ر" ا& Wدنر"د +&ا9ر ر5ید)ی ا& اCناسن" ن%^ $4=یر
Wد!!;یم د%&ان Qا*ت "ر Kدرم oG^" Wی9G^" یی%5ل" $ی!N
ن"ر%4س Wد!4سC ناA$یرتد& Wنای"رنامر, "رم"
€+س" ه!سرگ `اهA+لم ام" Wریس ناAیاCqس
€دن" +=ل ه!Cر& Kدرم ام" W+س" QدیA%7 نا6یاCهنا^
KGس" $4,ریT7 رد ه; د!4,رگ ر"ر9 ی-ی"رA رد Kدرم
O)6م sیC ا& KGس" ]%*9 Q"ر رد دندیدیمن ی<نام sیC
+یلCاج K"دت ی"ر& ر5ید ی%س B" WدندAیمن راNد ی6لاN
KGس" ه& ه; در, qی Wد!4,ای یمن یلیلد B%cم sیC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UI ﴾

B" "ر یgیN ای د%Aیمن ینایB sیC Oم#4م Wدرگیم
`gع Wنامی" `GP W$یقی یا)!^£ ه& QBات •دCدیمن +سد
را[ن" W+س" `gع یهیام ه; ید!مترد9 +لد WKGس"
یس1ن Wد!!;یم Zی"د, "ر د%^ ]د ناج ا& ه; ین"رای
+سد {رم B" د<& یگدنB ه& دام4ع" K"رH $™م-م
Zی%^ :ا=4ن" +س"%^ h*b Kدرم بیترت $ید& Wد&اییم
WدندAیم Oق4!م KGس" یدر" ه& +یلCاج یدر" B"
KGس" دAیم رت_!ت Bر ه& Bر +یلCاج $یمBرس
$ی" ات W+,اییم .ر4سگ ." هیاس در;یم ی9رت +A"د
€دیدرگ "د^ نH B" $ید دA QدیNر& داس, ه!4, \اس& ه;
رد $ی" B" O*9 Wد%& ری5م6N a& ]%#ت $ی" `"ریdأت
+=س "د^ Q"ر ند%می7 +یلCاج +لد KGس" +&ر> نامB
ی4=س ه& ناسن" د%& jانر-^ اسر,ن"%ت Wر"%Aد
ام" Wد!; یگد!& "ر Zی"د^ یلCاج vی#م رد +سن"%تیم
"د^ ینامر,ان دن"%تیم ی4=س ه& یمGس" vی#م رد ن%!;"
(!هج ZتH یس ه& `%عد $ی" B" O*9 WدCد Kاcن" "ر
€+س" Oیل‚ Qدر%^ +س)A q!ی" ام" Wد%& Bری7 بلا>
ام" Wد%& ر," را)AH ی نای[ع "د^ (6^ `ا*ج%م
$یمB رد "د^ ی%س ه& `%عد €+س" ناه!7 ردان ن%!;"
ی1=م `ر%2 ه& دیا& ه; دAیم :%س#م Kرج "د^
رد د"BH Wرا)AH Wی!لع ن%!;" ام" W+,رگیم Kاcن" یرس
+سین هج"%م یدج یر-^ ا& ی4هج sیC B" €+س" نام"
"ر ناق1^ را6, (ی& Qدیقع `%عد Q"ر رد ن"ر5ت%عد
:دنر"دن
﴿  [ ž ž ±
  ´ Q ž ±i ž 
ž   [
´´ ﴾ !"ا@نxاz a{ | €
ƒ "ر امA "د^ یل Wد!یا&ر& "ر امA Kدرم ه; دیدیسرتیم
رین "ر امA Zی%^ یرای +ن%<م ا& د"د "ام Qا!7
دین"درگ امA بی[ن Qgی;ا7 یBر دی6=& „ €
رییkت ه4س"%^ان ه4س"%^ نامدرم +Aرس را),"
ه; هن%5نامC +سرد •+,ریT7یم رd" KGس" B" در;یم
Wد!;یم رییkت ن"راه& رد `ا*ن ناسن" +<ی*b e

%م<م
KGس" یدا*م €دندA |نا9 Kرن Wq6^ ی2اع یاCبل9
اCناسن" نرد رد در; ‚%1ن اC]د oامع" رد ZقیاقP
Wدر; رییkت نامدرم (6N رد ایA" .Bر" W+,رگ یاج
دیدج یاCرای<م دیدرگ ]%#4م (ید9 یاCرای<م
یعاcتر" ی4;رP +یلCاج a7 $ی" B" €دA ناA$ی6ناج
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UJ ﴾

یند%; د%مج یع%ن نHر& +R,ا#م ه; دAیم :%س#م
ه; دمHیم رامA ه& ه4,ر6ی7 یر[ع ی"Qدید7 KGس" Wد%&
یرایA%C یع%ن .رCاRم $4,ریT7 نH ه& :اس4ن"
ه4,ر ه4,ر ناهج ه)ل& اC+لم WدAیم QدرمA ی;ریB
نا!;اس ه; هن%5نامC ام" •دAیم qیدgن KGس" ه& +A"د
gین ناهج Wد!!;یمن …اسP" "ر $یمB Z^رN $یمB یQر;
+;رP $ی" Wدر;یمن …اسP" KGس" ی%س ه& "ر Z4;رP
(6N ه& ناA$ید ندمت ه1سل, رد KGس" ی%س ه&
دنایامنیم "ر /%0%م $یمC Zن"دج نرد €در%^یم
رنH ه& ناناملسم \ا-#ن" B" a7 ه; یPG2" Z*!ج ی4P
€+س" `"ریdأت $یمC B" ی;اP WدندرH ی
نH B" Wدن"%^ "ر ی4سر7+& jرA یه#تا, دمH KGس"
+لTم jا^ ه& دا4," نا;ر6م (6N B" jرA د<& ه& Bر
+‡"ر& راهf" ناAjرA B" jرA نا*Pا2 WدA Qدی6;
یلاP رد $ی" WدندBیم Bا&رس نH ه& @"ر4ع" B" دندر;یم
ه& "ر د%^ نH B" /ا,د jرA راهf" رد $ی" B" O*9 ه; د%&
رCاRم jرA Wناید" Kامت ن"ری7 Wدند"دیم $46;
KاRن رد ه; "ر Zی%^ ی;رA `"داع K%سر ی4سر7+&
دندر;یم Oیأت هیج%ت +A"د د%ج ناAی!ید
ه; د!Cد tرA د!ی%گBا& "ر نH ی"هن%گ ه& دندیA%;یم
O2اP ین%5مC +&"ر9 یمGس" دیP%ت ا& ر46ی& هNرC
€د!;
:دی%گیم $یم" دمP" دا4س"
ریdأت نH رد ه; دمH دید7 ییاCZی"رگ نای#یسم $ی& ردƒ
د رد ی!<ی یدGیم (46C نر9 رد G

'م •د%& نایامن KGس"
„اینامی4wسƒ رد یرcC K%س Kد نر9
Š 3 ‹
Š Se#t%0an%a ‹
در "ر Zی6; ر&"ر& رد @"ر4ع" ه; در; ر%هf ی4;رP
"ر Kدرم د%*ن Oیا9 یقP sیC Zی6; ی"ر& در;یم
ی"د^ ه& vق, ناAناCا!گ `ر1kم +هج ه; در;یم `%عد
را*P" KGس" رد ه; ییاcنH B" +س" ی<ی*b Wد!!; /%جر ا4)ی
€„در"دن د%ج (C ی,"ر4ع" Wدر"دن د%ج Zی6;
یاC]ا'مت ریا[ت ید%&ان +هج ر5ید ی4;رP ر%-!یمC
K%س ای یدGیم (هن (46C نر9 رد Wدر; ر%هf ی!ید
B" Oیلcت ه; دمH دید7 ی#یسم ی*CTم WیرcC KراهN
€در;یم در "

دیدA "ر اC]ا'مت ریا[ت
]اس رد Kر ر%ت"رwم" WK%س یی%ل L8U یر%4سد K
اC]ا'مت ریا[ت B" Oیلcت نH …اس"ر& ه; در; ردا2
3
Š OP"%ŒŒس رد |ŒŒ9" هŒŒسن"ر, یŒŒ&ر> :%ŒŒ!ج رد یمیدŒŒ9 ینا4ŒŒس" •‹
€هن"ر4یدم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UL ﴾

]اس رد Wد%& /%!مم L?D ه; در; ردا2 یر5ید ر%4سد
(c!7 $ی4نا4س!; Wد%منیم :%س#م jرA "ر یلمع $ی!N
€دندر; ردا2 یه&ا6م `"ر%4سد gین KراهN یی%ل
یر%5یرگ Vا7 ه; د%& یلاP رد $ی" ه4*ل"
Š 3 ‹
K%س Kد
ن"ری" aیرت"رwم" هی!-!-س9 qیر-7 W…%ینامرج
Š 8 ‹
B"
€دند%& ریا[ت اC]ا'مت Z4سر7 ناگد!!;دییأت
رد ه; +س%ی7 /%9 ه& دیدA ییاCZ!ت Qرگ د $ی& رد
ی^ر& ه; $ی" هcی4ن W+سین نH `ای‡gج نای& یاج :ا4; $ی"
Z4سر7 (یر#ت یاC+;رP ه; دنرا& $ی" ر& نا^ر%م B"
نا^ر%م Wدند%& ه4,ریT7 رd" KGس" B" اC]ا'مت ریا[ت
Š …%یدG; :دی%گیم =laa$%(s نر%ت فقس" ‹
Š ? ‹
]اس رد ه;Š
S?S ددP K 83? ه; یس; ‹Qدیسر Kاقم $ی" ه& ŒC
ن"رد رد دی6;یم ZتH ه& "ر اC]ا'مت اCبیل2
رد د%^ Wد%منیم |!م "ر اهنH Z4سر7 Zی%^ ی1قس"
ریا[ت ه& +*سن KGس" ر1!ت WدمH ایند ه& یمGس" aلدن"
`ر•P B" (لسم یرا=& €+س" $Aر gین اC]ا'مت
ه6یاع ] :دن" Qدر; +ی"ر
ر*مای7ƒ m اCهنا^ B" ی)ی یه}یرد ر& W+6گر& ر1س B"
ن%N Wد%& QدA QدناA%7 د%& ریا[ت نH رد ه; ی"Qدر7
ر*مای7 (6N m دA ن%گرگد ." QرهN دا4," Qدر7 نHر&
+مای9 Bر رد šه6یاع ی" :د%مر, در; Qرا7 "ر نH
ی"ر& ه; د!!ی&یم :"Tع Kدرم یهمC B" Zی& یناس;
:د%مر, ه6یاع `ر•P Wد!!;یم +سرد هی*A "د^ o%ل=م
نH B" +6لا& ات د ی)ی (ید%من ه<-9 ه<-9 "ر Qدر7
€در"د د%ج `ر'; ه& رد%م $ی" رد •یداP" €„(یدر; +سرد
3
Š یر%ŒŒ5یرگ W+ŒŒس" Qد%ŒŒ& ی#یŒŒسم یاCVا7 B" دایB یرامA Kان •‹
B" Kد L3I ات K L?3 یر%ŒŒ5یرگ €د%ŒŒ& ر"دQدŒŒهع "ر ی7اŒŒ7 Kاقم K
]اس B" K%س L?3 ات K LE3 +ŒŒس" یŒŒ!41گ W+ŒŒA"د ی7ا7 Kاقم K
یهŒŒ6یر هŒŒ& /اجر" ا& "ر o%, ن"%!ع v*0 $ی<م دم#م K%Pرم ه;
‹€ن€دŠ €+س" ه4سن"د ر"%گرگ نH ی%سن"ر,
8
Š Š ی9رŒŒA Kر یر%ŒŒت"رwم" یه)لم Wن"ری" •‹ LSD – LUD Š ‹K
LU8 – SD8 هŒŒ& Zی%ŒŒ^ داق4ع" Q"ر رد یرا;"د, ب*س ه& ی ‹K
]اŒس هŒŒ& ن"ری" W+س" ه4A"د `رهA a;د%تر" SD? دŒŒی<*ت رد K
‹€ن €دŠ €+ATگرد
?
Š اŒیلا4ی" +=4یاŒ7 دŒ<& Wینراس (ید9 +=4یا7 Wایلا4ی" رد یرهA •‹
]اس ات 3SJJ ‹€ن €دŠ €K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3US ﴾

نای#یسم B" یCرگ ر%-!یمC
Š 3 ‹
ه; دندر; ر%هf
دندر;یم |یر6ت دیP%ت ه& qیدgن "ر •یل'ت یQدیقع
„دندر;یم را)ن" +=س "ر pیسم `ر•P +یC%ل"
Š 8 ‹

"ر ی#یسم یاسیل; Fیرات ا7ر" ی!ید Fیرات ه; یس;
یلقع راdH دن"%تیم t%0 ه& دCد ر"ر9 ه<لا-م در%م
KاRن هیلع ن%ی&Gقن" نا#ل[م یاCZی"رگ رد "ر KGس"
رت%ل یPG2" {رg& `%عد Wدیامن jرد (;اP ی6ی6;
Š ? ‹
ا&
B" یریT7رd" B" هن%من $یرتBرا& W+A"د ه; ی*یا<م د%ج
/%0%م $ی" ه& نا^رrم Wد%& یمGس" دیاقع KGس"
€دنر"د @"ر4ع"
رد"ر یمGس" +<یرA یمGس" ر)1ت ریdأت ر%-!یمC
د!C ی#یسم یا7ر" رد د%ج%م $ین"%9 اC+لم oG^"
یمGس" `اP%4, B" د<& +سر7+&
Š E ‹
یاCZی"رگ رد
O2" $4,ریT7 WنH o%قP نB ه& K"ر4P" WیدیP%ت
KGس" `"Bای4م" B" ه; یر6& فل4=م `اق*b $ی& `"اسم
QدCا6م ن"%تیم t%0 ه& W+س" نH ی"ر> +<یرA
€در;
Š ید!C ر56CX7 @.0.#an%99ar رد د!C h&اس ری1س ‹
د!C +لم ر)1ت رد یمGس" دیP%ت یQدیقع ریdأت B" ه; ر[م
:دی%گیم د!;یم +*#2 اهنH یاC$ییH
یQرد رد د!C $ییH رد KGس" ریdأت +س" $Aر G

ما;ƒ
Z4سر7 یه6یدن" W+س" Qد%& hیمع "

دیدA یمGس"
ی!ید ن"ر*Cر W+س" KGس" ن%Cرم اCد!C $ی& رد دن"د^
یاCKان ه& "ر ناAنای"د^ هNرگ" ر[ع $ی" رد یر),
"ر, gین دن"د^ Z4سر7 ه& "ر Kدرم Wدندن"%^یم فل4=م
" اه!ت W+س" ی)ی "د^ ه; دندر;یم pیر[ت Wدندن"%^یم
ه4س"%^ " B" `اcن `دا<س +س" Z4سر7 h#4سم
رد ه; ییاC$ییH اC`%عد رد `"ریdأت $ی" €€د%Aیم
3
Š •‹ -a%ne's =,r%st%an%ty of Isla0 %n S#a%n #. 116
8
Š i WKGس¡" ی#0 •‹ 3 m W JI – 3JE €
?
Š Š یناŒŒملH ی*CTŒŒم بلbtG2" Wرت%ل $یلترام •‹ 3ES? K – 3IEJ
awŒŒس دیŒŒسر یŒŒ6ی6; KاŒŒقم هŒŒ& دŒŒ<& Wد%ŒŒ& Qد"BناقCد ی ‹K
دŒŒیدج $ŒŒییH یناŒŒ& رت%ŒŒل WدŒŒA `ر%ŒŒ, رد Qا5ŒŒ6ن"د یه1سل, دا4س"
B" هŒŒ; یناŒŒ6ی6; VاŒŒ7 اŒŒ& رت%ŒŒل W+س" pیسم $ید رد نا4ستر7
@G^رŒŒ& +سا^ر& +1لا=م ه& Wد!4,رگیم ]%7 @"ر4ع" Kدرم
"ر " ن"رŒŒی7 €درŒŒ; هŒŒمجرت یناŒŒملH ناŒŒ&B ه& "ر Oیcن" Vا7 ر%4سد
ZŒŒیرت" ناملH رد ر46ی& رت%ل $ییH Wد!ی%گیم یرت%ل ای نا4ستر7
‹€ن €دŠ €+س" Žی"ر
E
Š •‹ -a%ne's =,r%st%an%ty of Isla0 %n S#a%n1 #.116
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 3UU ﴾

د!نام W+س" p0" Wدندر; ر%هf د!C رد یمGس" یQرد
Š $ییH &,agt% „Qری*; `%عد W‹
Š 3 ‹

رهن O<ل رC"%ج
Š 8 ‹
:ا4; رد د!C h&اس ریB +س=ن Š of
In$%a .%s"overy ‹ :دی%گیم
KGس" ]%^د د!C :ر> ]امA B" ن"دCاcم درƒ
یه<ماج رد داس, Wدر"د د!C Fیرات رد Qدا<ل" o%, ی4یمC"
دیل7 یهق*b Wید"Xن (یسقت Wد%& Qدیسر i" ه& ید!C
€د%& نایامن W+سیBیم نH رد د!C ه; یناهج B" "gن"
نH ه& ناناملسم ه; یت"اسم یمGس" `%^" یهیرRن
رد Wدندر;یم رس ه& "ر یگدنB نH %تر7 رد د!4A"د را&
ه; یناس; W+A"Tگ یاج ه& یقیمع ریdأت اCد!C ناC‚"
Kر#م یناسن" o%قP `"اسم B" "ر نانH ید!C یه<ماج
€„دند%& ه4,ریT7 "ر KGس" ریdأت ر46ی& Wد%& Qدر;
Š ر2ا<م O0ا, یQد!سی%ن n.". 8e,ta :ا4; رد ‹ '.مG
2<سا # ./4 Š In$%an "%v%l%Aat%on an$ Isla0 :دی%گیم ‹
درH ناkمر" ه& ر%ن B" یل<6م د!C $یمBرس ر& KGس"ƒ
B" Wد%& QدناA%7 "ر یناسن" یگدنB ه; ییاCی)یرات نH ا& ه;
یAا7ر, ه& ر (ید9 یاCندمت ه; ی-ی"رA رد •+,ر $ی&
یرRن یدیاقع `ر%2 ه& vق, یناسن" یe" @"دC" د%&
بت"رم ه& را)," (لاع رد KGس" `اP%4, Wد%& QدمHرد
hق#ت +سایس یQری"د رد ه; د%& یgیN نH B" رت|یس
$یمBرس $ی" رد KGس" Fیرات ه; د%& د& +=& B" W+,ای
hیاقP Oیلد $یمC ه& •د%& Qدر%^ Qرگ +م%)P ا& ‹د!CŠ
B" نH یاCیرتر& اCییا*یB دنام ا1^ یQدر7 رد KGس"
€„دیدرگ ی1=م راRن"
ناهج ین" رد ه; ییاCندمت ناید" B" یندمت $ید sیC
KGس" B" ی ه; د!; اعد" دن"%تیمن Wدر"د د%ج
€+س" ه4,ریTwن رd" دایB (; ناناملسم
Š Robert &r%ffa(lt Š :ا4; رد ‹ t,e 0a9%ng of ,(0an%ty ‹
:دی%گیم
3
Š •‹ As(rvey of In$%an -%story #.1!2
8
Š Š رŒŒهن OŒŒ<ل OŒŒC"%ج +یدنا7 •‹ 3SSU – 3UJE ر"دم4ŒŒسایس ‹K
اŒŒیند هŒŒ& داŒŒ&Hهلل" رد دŒŒ!C $ŒŒمCر& @"رŒŒA" B" ی"Qد"%نا^ رد Wید!C
OیŒŒ[#ت ه& نا4سل5ن" Žیر*م; در"راC یاCQا56ن"د رد رهن WدمH
Kدرم qلس رد $هیم ه& +6گBا& B" a7 ی W+^"در7 o%قP (لع
KرŒŒج هŒŒ& راŒŒ& دŒŒ!N رŒŒهن €دŒŒA ا!ŒŒAH gŒŒین یدŒŒناگ اŒŒ& دمHرد Bرا*م
]اس رد €+,ر ن"دنB ه& یسایس +یلا<, 3U8U :gŒŒP +سایر ه&
]اŒŒس رد ی WدŒŒ!C ]Gق4ŒŒس" B" aŒŒ7 €دA :ا=4ن" Qر5!; 3UEJ K
]اŒŒس رد ی WدA نا4سد!C ریB +س=ن 3UJE هŒŒ; یلاŒŒP رد K
‹€ن€دŠ €+ATگرد Wد%& ریB +س=ن B%!C
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DD ﴾

+,ر6ی7 ه& نH رد ا7ر" ه; ی*ن"%ج B" K"د;رC ردƒ
ی"ر"د نH رد یمGس" ندمت KGس" ا

<-9 Wه4,ای +سد
„+س" (هم hیمع یریdأت
Š 3 ‹

:دی%گیم ر5ید ییاج رد
`امد^ ن%Cرم ه; یم%لعŠ ی<ی*b K%لع اه!تƒ
ه)ل& Wدن"درگBا& ا7ر" ه& "ر یگدنB ه; د%*ن ‹+ساC:رع
ا7ر" ر& Z!ی4س=ن یه<A" ه; Bر نH B" یمGس" ندمت
یاج ه& ین%گان%گ {رg& `"ریdأت ا7ر" یگدنB رد Wدی&ات
„+A"Tگ
Š 8 ‹

یر6& |م"%ج +,اییم K"دت %#ن $ی" ه& Oیاسم رگ"
Wدن" QدA hل^ ناAیی"%6ی7 ی"ر& ه; یCرگ یر*Cر B"
یgیNرC د%A Qدرwس ر"دنام; ه& نام; Wدن%A د!مQره&
ناهج ریgگان WدیHرد +;رP ه& ." ی<ی*b ]"ر h*b
B" ی;اP ه; (ین"%^یم ن%!;" ه}نH B" ری> ی=یرات Wیر6&
+A"د دC"%^ W+س" ناسن" نام"ی& یاCŽنر اC+*ی[م
ه& "ر نا5مC د!; $Aر "ر یم6N رC ه; ا*یB ی=یرات ه&
$ی" @G^ ر& ریدقت ام" W+,ای د!C"%^ +سد Wدر"د " ه-*>
€دA Bا>H ناناملسم \ا-#ن" در%^ (9ر نایرج
3
Š •‹ #.1!7
8
Š •‹ #.272
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8D3 ﴾

Kد O[,
یمGس" یگدنB رد \ا-#ن"
ر%F #د $=ا& .X
د%Aیمن ه; د!4سC در%م د :دی%گیم نا*ید" B" ی)ی
•+,رگ رRنرد "ر ی49 نا6ی"ر& ا

قی9د 3 یگدنB رد :"%^ •
€در, 8 jرد در%م د $ی" €+لم یگدنB رد \ا-#ن" •
€د!&ای ه*ل> hق#ت ه; دن%Aیم
W+س" :"%2 ه& $یر9 $=س $ی" اC+م" ر';" در%م رد
بت"رم ه& KGس" +م" یگدنB رد یAا7ر, \ا-#ن" ام"
ه4س"%^ رگ" Wد%& ر5ید یاC+م" B" رتنایامن رتp0"
W(یر"T5& +65ن" ]"B iرع O2ا, دP یر (یAا&
+ی;%لم B" "ر QدA"ر +,G^ ه; ی=یرات ی-^ یر ا

<-9
(یC"%^ +65ن" د!;یم "دج ناناملسم +!-لس ای ی&رع
€در"Tگ
2<سا KL1خ $ما9F هب 04اDن
+سد ه& ناهج یر*Cر |*لا4& یمGس" یر*Cر KامB
WQدیقع نامی" رRن B" د%^ /%ن رد K"د;رC ه; د%& ید"ر,"
€€€ ]"د4ع" ]ام; Wهی;gت +ی&رت WoG^" Oمع
دم#م `"gc<م B" رگg& ی"Qgc<م m €دند%&
"د^ ]%سر m KGس" بلا9 رد ه4^اس G

ما; "ر نانH
رRن B" gج ه; دند%& QدمH رد ی"هن%گ ه& نانH Wد%& ه4=یر
sیC اCه4س"%^ اC+*>ر اCZ6; ]ایم" رد (سج
"ر ناAیگدنB یس; رگ" Wد!4A"دن د%^ یه4ATگ ا& ی4Cا*A
ناAoG^" `ریس رد Wدر;یم ی,ا)A%م $ی& Qر‚ ا&
+ی[=A KGس" tر ا& ی,ا!م ه; +یلCاج B" یدر%م
ناسن" `ر%2 ه& KGس" رگ" +,اییمن WدAا& یمGس"
Wدر;یم ر%هf نانH B" ی)ی O)A ه& ریgگان WدمHیمرد
|مج B" Oما; ییاCهن%من نانH W(یدر; نای& G

*9 ه; هن%5نامC
Bامن Kدرم ا& ه; دند%& ینامام" %س qی B" Wدند%& ایند $ید
Kدرم یاعد رد ه; دند%& ینایا•9 %س نH B" دندر"gگیم
]"%م" ر& دند%& ین"ر"د4نام" Wدند%منیم `ا9 (لع ]دع ا&
+هج دند%& یناCQدنامر, Wناناملسم یاCیی"ر"د
ه; دند%& یی"رم" داهج _!ج B%مر نایCاwس یCدنامر,
راج" "ر یهل" ددP Qر"د" ا

[=A "ر اCرهA ر%م"
€دندر;یم
دCاcم Wرا;gیCر7 یق4م نH qی رد نانH B" ی)یرC
Qد"ر" ا& ریم" Wده4cم هیق, Qدیمه, ی0ا9 Wنامره9
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8D8 ﴾

ه; دند%& یCرگ ه1یل^ نای,"رb" Wد%& ه&رcت ا& ر"دم4سایس
– دAا& +سرد ری*<ت رگ" – یهسردم ی!<ی هسردم $ی" B"
رد همC Wدند%& QدA Oی[#4ل" ’را, ی%*ن دcسم ای `%*ن
B" Wد!4A"د هیPر qی همC دند%& QدA ه4=یر بلا9 qی
`ر%6م نانH ا& ه1یل^ Wدند%& ر"در%^ر& +ی&رت /%ن qی
W+س&یم را; ه& "ر نا6یاCQاگرRن در;یم .ا)!;
ی<-9 (هم (یم[ت sیC نانH ر%•P رد gج ه1یل^
(4سیس Wندمت رد نانH tر بیترت $ید& W+,رگیمن
W+,ای نایرج ناA oG^" ه<ماج WKدرم یگدنB Wی4م%)P
رRن در%م ندمت رد ناAیاCه4س"%^ `Gیامت Kامت
$ی& هن Wدر; Bر& نH رد ناA+یا2%[^ +,ای :اتBا&
هن Wی6!ت +سایس $ید $ی& هن د%& یدا•ت Qدام tر
]%2" pلا[م $ی& هن د%& "دج (C B" ایند $ید
هن د%& ی6)م6; oG^" @"دC" $ی& هن Wیریگرد
`"%هA رد هن دند%& gی4س رد ر5ید)ی ا& فل4=م `اق*b
€+A"د د%ج +&ا9ر اCین"رT5A%^
0م<سا ,ر64ر ~یار:
Wد*لbیم یقی9د `ا[4=م `ا12 یمGس" یر*Cر
"ر اهنH ن"%تیم ام" W+س" |یس `ا12 $ی" یه!م"د د!NرC
Qˆ" د $ی" Wدر; ه2G^ „داه4ج"ƒ „داهجƒ یQˆ" د رد
|ماج رایس& ام" Wد!4سC vیس& q*س یلی^ ه; $ی" $م0
€دن ن""ر, ینا<م ی"ر"د
دا()
ZA%; +یاهن ن"%ت Kامت @ر2 B" +س" `را*ع داهج
qی Bاین $یرت(هم @دC $یر4گرg& ه& $4,ای+سد ی"ر&
Wی +یا0ر ندرH+سد ه& دن"د^ B" +عاb" ناملسم
رم" ر&"ر& رد ندA(یلست "د^ ()P ر&"ر& رد ی!تر,
ه19ی& یداهج د!مBاین @دC $ی" ه& ندیسر €+س"
یتدیقع |نام نH هN W+س" ی<نام رC O&اقم رد ر"%Aد
اCه4س"%^ ای دAا& @"دC" oG^" Wی4ی&رت ای دAا&
()P ر&"ر& رد ه; یس1ن" ی9ا,H نای"د^ ای اC…%C
€دن" Qدر; (لع د9 یهل" `دا*ع
+س" KBe WدA هج"%م ی<نام $ی!N ا& ناناملسم رگ"
/%ن ی!& ر& ناهج رد ی رم"" "د^ ()P Tی1!ت +هج
ن"%!ع ه& داهج یدر"%م $ی!N رد WدB"درw& داهج ه& ناسن"
"د^ ناگد!& ر& (Pرت +ق1A @دC ا& یهل" یه•یر,
ا& داهج ند& ید"ر1ن" +عاb" ا

نایP" "ریB •دریT7 Kاcن" دیا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8D? ﴾

"ر |ن"%م هن%گ $ی" د%ج نHر9 €د%Aیم هج"%م O)6م
€دمانیم „ه!4,ƒ
:Zت"د%ج%م Kامت ا& ناهج ه; +س" $Aر ی,رb B"
+ی6م ر&"ر& رد اCناسن" `ان"%یP W`اتا*ن W`"دامج
:دن" (یلست دن"د^ ی<ی*b $ین"%9 ی!ی%)ت Kا)P"
﴿  ž ž ` [ 
ž ´  
j ž ´
 ﴾ !'ارمF "آz ^† | €
ƒ B" ای رای4^" یر B" دن" $یمB اCنامسH رد ه; نانH
Qدن"درگ Bا& " ی%س ه& دن" (یلست " ر&"ر& رد را*ج" یر
دن%Aیم „ €
﴿ ´ ·   
ž ´ [  ž ´ [
  ´ ´
 ´ Q  ·.' ´
` j [   ´ Q
 ž ž ž `
`[´ ﴾ !‹حلاz _^ | €
ƒ رد ه; یناس; Kامت ه; ی"ه4سن"دن ی"Qدیدن ایH
دیAر%^ Wدن" $یمB رد ه; یناس; همC د!4سC اCنامسH
B" یرایس& ن"ر%ناج نا4^رد اCQ%; اCQرا4س Qام
نامدرم B"Š یرایس& Wد!!;یم Qدcس "د^ ی"ر& نامدرم
ناA:"Tع ‹د!!;یمن Qدcس "د^ ی"ر& دن" O,ا> ه; (C
+س" یم4P „ €
+هج ا

,ر2 ناناملسم داهج ه; دA $Aر ف2 $ی" ا&
—ای*ن" ه; +س" ی4<یرA ی"رج" l ه& دن" QدرH "ر نH
یم)P sیC W+س"د^ ()P ی"رج" هلل" Ÿمل; یGع" رbا^
ات داهج $ی" W+س" نH B" gیN همC +سین "د^ ()P gج
یماس9" /"%ن" ی"ر"د در"د هم"د" ه4س%ی7 +مای9 Bر
اس& هN /"%ن" نH B" ی)ی ]ا49 €+س" دد#مان رام6ی&
د ایند رد ه; +س" نH ]ا49 @دC €+س" نH $یرتe"
ی%س ه& "ر اCناج اC…%C ه; بی9ر یاسم $مAد
:د!نامن ی9ا& Wد!6)& د%^
﴿ ž ` ž   ±·
  ±   ﴾
!OرJ6لاz _w† | €
ƒ "د^ نH B" $ید دنامن ی9ا& ی"ه!4, ات دی!; را)ی7 نانH ا&
ددرگ „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DE ﴾

ه& +*سن ناسن" ه; +س" نH داهج $ی" `ای•4قم B"
ه& +*سن ر%-!یمC د!;یم داهج نH ی"ر& ه; یمGس"
Oما; یCاگH WدBریم داهج Zل&اقم رد ه; ی4یلCاج ر1;
ر1; دAا& ه4A"د ی4سرد +^ا!A KGس" B" €دAا& ه4A"د
رCاRم بیر, دCد –ی=6ت ا

قی9د gین "ر +یلCاج
€در%=ن "ر نH یرCاf یاC_نر
رمع `ر•P  هقلP هقلP "ر KGس" یناس;ƒ :د%مر,
+یلCاج B" دن" ه4سیB KGس" رد ه; د!لسگیم (C B"
+*سن یناملسم رC ه; +سین KBe ه4*ل" „دنر"دن ی4^ا!A
hی9د +^ا!A نH /"%ن" ]ا)A" +یلCاج ر1; ه&
یCدنامر, KGس" +م" یر*Cر ه; یس; ام" •دAا& ه4A"د
ا

م4P Wدر"د Qدهع ه& +یلCاج ر1; O&اقم رد "ر ناناملسم
+^ا!A B" ر46ی& بت"رم ه& دا#ل" ر1; B" Z4^ا!A دیا&
€دAا& ناناملسم K%مع
ا& ای $CH ا& "ر $CH دیا& Qر"%مC ناناملسم ر%-!یمC
اCنا,%b ا& "ر فلا=م یاCدا& د!&%)& نH B" رتی%9 یgیN
`انا)م" Kامت `رد9 Kامت ا& "ر ر1; ناهج د!Cد Fسا7
رد (لع ناسن" ه; یتا,ا64;" اCه4,ای Kامت ا& د%ج%م
tGس B" (ع" W+س" ه4,ای +سد نH ه& ر0اP ر[ع
ریسم $ی" رد د!Cد Fسا7 یمBر یاCیگدامH `"gیهcت
:د!Cدن نا6ن د%^ B" ین"%تان یCات%; sیC
﴿  ž ´ [
 [ ' [
  `´ .·
ž    ž j ﴾
!"ا@نxاz {„ | €
ƒ یرین دین"%تیم ه; اcنH ات ›نانH ا& QBرا*مœ +هج
WدیBاس QدامH QدیBر یاCبس" هلمج B" ›ی%!<م یدامœ
$مAد "د^ $مAد ›ی5!ج {ر& Bاس یگدامHœ ن"د& ات
دیناسر4& "ر Zی%^ „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DI ﴾

دا(ت)ا
یر*Cر ه; یدر, ه; +س" $ی" داه4ج" B" نامر%R!م
nد"%P O[, OP ییان"%ت دیا& در"د Qدهع ه& "ر ناناملسم
O; رد ناناملسم یگدنB رد QدمH دید7 یاCد"دیر
ای دنر"د د%ج .رمل9 رد ه; ییاC+لم $ی& رد ناهج
رد ه; یلیاسم Wددن%ی7یم /%9 ه& "

دیدج ه; یلیاسم رد
هیهت ی"ا4, ای ]%ق!م ی"هیرRن ندم یهق, اهنH در%م
B" ی4^ا!A نا!N ی"ر"د دAا& ه4A"د Wدر"دن د%ج WQدA
یمGس" $ین"%9 ]%2" +<یرA B%مر ر"رس" KGس"
دAا& ی<مجه4سد ای ید"ر1ن" `ر%2 ه& \ا*!4س" `رد9
`اcن +*ی[م B" "ر +م" د!; OP "ر O)6م دن"%4& ه;
€دCد
+یدج W\ا6ن W`ا;‚ نا!N B" ناملسم ر*Cر دیا&
اCهیامرس ی<ی*b |&ا!م دن"%4& ه; دAا& ر"در%^ر& ی6ن"د
$یمB رد ای Qد%من hل^ ی4سC رد دن"د^ ه; "ر ییاCرین
را; ه& ناناملسم KGس" pلا[م +هج WQداهن ه<ید ه&
ریسم رد "ر |&ا!م $ی" Obا& ن"ری7 در"T5ن دریگ
Wد!!; Qدا14س" $یمB رد یرتر& راهf" Zی%^ یاCه4س"%^
داس, Žیرت د%^ @"دC" hق#ت +هج نا-یA ه; $ی" ای
€دد!& را; ه& "ر اهنH $یمB رد
رDید 04#ر> هب 04#ر> ?ا تماما "اJتنا
B" "ر (هم Kاقم $ی" یر6& ناهج د& +=& B" هنا1سأ4م
هن د!4A"د "ر KBe یگدامH هن ه; د!4,رگ +سد ه& ید"ر,"
یرایس& ن%N هن نای!ی6ی7 ن%N Q Wدند%& Z-ی"رA دج"
ی!ید +ی&رت Wدند%& نانH ر2ا<م نامgمC ه; یناس; B"
ی"ر"د (C هن دند%& Qدر; +,ایرد ی,رˆ ر"%4س" ی9G^"
ی!ید Oیاسم رد یه5ن" Wدند%& KGس" Q"ر رد داهج یهیPر
`رد9 KGس" Q"ر رد داهج یهیPر نا!N B" ی%یند
+,G^ +یلrسم د!ن"%4& ه; دند%*ن ر"در%^ر& داه4ج"
یا1ل^ Kامت OماA ()P $ی" Wدنریگ .د ه& "ر یمGس"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DJ ﴾

هیم" ی!&
Š 3 ‹
…ا*ع ی!&
Š 8 ‹
رمع WدA"ر یه1یل^ یا!'4س" ه&
gیg<ل"د*ع $&
Š ? ‹
€د%Aیم
0م<سا 0>.ن? رد Wا&ارحنا '.مآ.ی.A
دمH دید7 ییاC@ا)A KGس" {رg& دس رد بیترت $ید&
یگدنB رد ر%-!یمC +س" Qد6ن ر"%مC gین Bرم" ات ه;
€دمH د%ج ه& یتا,"ر#ن" یمGس"
تسا1س ?ا نید 0یا.)
نان"رم)P "ریB W+,ای hق#ت +سایس $ید یی"دج G

مع
ه; دند%*ن ی4ی<9%م نا!N رد Zن"د $ید •ا#ل B" ر%&gم
هن"د*4سم نانH Wد!Aا& Bاینی& ن"ر"د!ید املع ر5ید B"
+9 رC Wدند"د mا[4^" د%^ ه& "ر +سایس +م%)P
]اجر اهق, B" در;یم :اcی" ناApلا[م ای د!4س"%^یم
Wدندر;یم Qدا14س" –[=ت OC" را6م ن"%!ع ه& $ید
د!4,رگیم را; ه& Zی%^ pلا[م ی"رج" رد "ر نانH بل>"
3
Š Š ناŒŒی%م" اŒŒی هŒŒیم" یŒŒ!& یاŒŒ1ل^ •‹ ED – 3?8 Y o € ŒŒŒC JJD –
LID یاŒŒ1ل^ B" a7 ه; هیم" ی!& ن"دنا^ B" یمGس" ی"هلسلس ‹K
]اس رد $یدA"ر ED "ر یمGŒŒس" یاCر%6; +م%)P KامB o € ŒC
ی&ا=4ن" .ر هیم" ی!& ندیسر`رد9 ه& B" a7 €د!4,رگ +سد ه&
نای1س ی&" $& هیا<م WدA Oید*ت `رد9 یdر%م ]اق4ن" ه& ه1یل^
Wد%ŒŒ& ناŒŒیل%م" +Œلد رد هŒŒ1یل^ $یر4Œه& ]اŒP $ŒŒیع رد $ی4ŒŒس=ن
:رŒŒ> رد یناŒŒس"ر^ (لŒŒسم%&" +ŒŒسد ه& WKد ن"رم نانH $یر^H
‹€ن €دŠ €دیسر O49 ه& ن"ری"
8
Š B" یمGس" یا1ل^ B" ی"هلسلس نایسا*ع ای …ا*ع ی!& یا1ل^ •‹
هلŒŒسلس $ŒŒی" ر"TŒŒ5نای!& Wد!4ŒŒسC بل-مل"دŒŒ*ع $ŒŒ& …ا*ع ن"دنBر,
]اŒŒس هŒŒ& هŒŒ; +ŒŒس" tا1ŒŒس هلل"دŒŒ*ع 3?8 هŒŒ& ناŒŒین"ری" qŒŒم; هŒŒ&
یŒŒ!& ن"دŒŒنا^ B" €دیŒŒسر +ŒŒ,G^ ه& یناس"ر^ (لسم%&" یCدنامر,
…ا*ع ?J ]اŒŒس B" دندیسر +,G^ ه& $ت 3?8 اŒŒت o € ŒŒŒC JIJ
Š o € ŒC LID – 3?IS $ŒŒی" یه1یل^ $ŒŒیر^H WدŒŒندر; +م%)P ‹K
]اس B" ه; د%& ([<4سم هلسلس JED اŒŒت o € ŒŒŒC JIJ Š o € ŒŒŒC
38E8 – 38IS ‹€ن €دŠ €در; +,G^ ‹K
?
Š ]اس ه& ن"رم $& gیg<ل"د*ع $& رمع •‹ J3 اŒŒی ŒC J? (ŒŒ6N ŒŒŒC
ZŒŒن"د (ŒŒلع ناŒŒمB نH ن"د!مŒŒ6ن"د رŒŒ•#م B" د%6گ ناهج ه&
]اŒس ه& ی W+^%مH UU Y o € ŒŒŒC L3L رد WدیŒسر +Œ,G^ هŒŒ& K
W+ŒŒA"د ی;ا7 `z ریس +!یb د%& فل)تی& |نا9 رایس& یگدنB
]اŒŒس هŒŒ& ی Kاcن"رŒŒس Wد%ŒŒ& QاŒŒم Ž!7 ]" …د " +z ,G^ `دم
3D3 Y o € ŒŒŒC L8D ناŒŒیم رد W+ŒŒس& رŒŒ, ناŒŒهج B" (ŒŒ6N K
هŒ; د%Œ& یŒس; اŒه!ت gیg<ل"دŒ*ع $Œ& رŒمع هŒیم" یŒ!& ناŒی"رنامر,
`رŒŒ^H هŒ& اŒه!ت +سایس +م%)P رد +A"د @ا[ن" یرگد"د
o%ŒŒقP درŒŒ;یم هج%ŒŒت ر4ŒŒ6ی& +ŒŒلم هŒŒ& +هج $ید& Wدی6یدن"یم
‹€ن €دŠ €+^"در7یم "ر اC+یل9"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DL ﴾

یBاینی& راهf" ینامر,ان نانH B" د!4س"%^یم +9 رC
€دندر;یم
در"%م رد دA نری& $ید ]ر4!; B" +سایس $یرتد&
ناس ه& +سد Wدیدرگ هناملاf +ی;%لم ه& Oید*ت یدایB
ZCاگدج
£
ر& "ر راهم ه; د%& ناAر^ +سم یر4A
€دند%& ه4^"دن"
یری5<0%م +,G^ ر&"ر& رد ن"ر"د!ید املع B" ی^ر&
ی,رbی& (C ی^ر& •د!4,ات ر& رس Z4عاb" B" دند%من
ی2%[^ Oیاسم ه& دندر; یریگهA%گ د!4,رگ Zی7 رد
‰ر ناAن%م"ری7 رد ه}نH B" نا!ی" WدندA ]%k6م Zی%^
نH tG2" ه& یدیم" ن%N Wد!4,رگیم ر, (6N د"دیم
Kاcن" ناAناگدید ر&"ر& رد ه}نH B" (C ی^ر& Wد!4A"دن
QدرBH +=س دمHیمنر& ناA+سد B" یرا; +,رگیم
€دندر;یم داق4ن" ا

,ر2 Qدن" `رسP ا& دندAیم
ا& د!4A"د ه; ی[=A ای ی!ید +#ل[م ر&ا!& (C ی^ر&
+سایس B" $ید ه; د%& اc!ی" Wدندر;یم یرا)مC +م%)P
]ا& ر7ی& ه4س& +سد G

ما; $ید %س qی B" €دA "دج
د"BH G

ما; Bا& Z4سد +سایس ر5ید ی%س B" دA
املع ه; د%& Oیلد $ی" ه& €دیدرگ یهن رم" بPا2
ایند ن"ر"دمدرس دند"د Oی)6ت "ر "دج ی"هق*b ن"ر"د!ید
دایB a& هق*b د $ی" $ی& یهل2ا, €"ر ر5ید ی"هق*b
€د%& (;اP ناA$ی& رد یریگرد Z!ت `ا9" اس&
0تم9]X 'ارا.مام? 0سا1س ,ا4Iیار>
رد یلما; یاC%5ل" Wا1ل^ ی4P Wی4م%)P ]"ر B" یرایس&
B%!C نانH B" ی^ر& د%ج رد ه)ل& Wدند%*ن oG^" $ید
tر ه; د%& اc!ی" €+A"د د%ج یلCاج `Gیامت اCهگر
+ی"رس Kرم یعام4ج" یم%مع `ایP رد نانH +<ی*b
Kدرم ی%5ل" ناAیاCZی"رگ `"داع oG^" رد د%من
`راRن ه*سا#م WدA Oی"B oG^" $ید ]ر4!; WدندA
ر)!م B" یهن @ر<م ه& رم" +;رP دA QدیNر&
هن +A"د هی)ت یترد9 ه& هن "ریB •د"د +سد B" "ر Zترد9
ید"ر," ا

,ر2 Wد%& +یامP در%م +م%)P بناج B" (C
رد ر1ی; :اقع ی"رج" هن د!4A"د یترد9 هن ه; بلb"د
€دند"دیم Kاcن" "ر (هم $ی" Wد%& ناA+سد
د9 دی6; ی4P"ر a1ن KGس" $یمBرس رد +یلCاج
یAایع ه& Kدرم B" یرامAی& د"د<ت Wدر; (لع
اC`%هA رد دندرH یر ب<ل %هل ین"رT5A%^
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DS ﴾

:ا4; ه& "رTگ یCا5ن Wد!4,ر ر, "

دیدA اC`Tل 0ناuxا
Š 3 ‹
:ا4; 'ا91حلا
Š 8 ‹
oای4A" هN ه; دCدیم نا6ن WPاج B"
ر& هن%5N Kدرم ه4A"د د%ج ب<ل %لC ه& یدیدA
mرP هN Wدن" Qدر&یم K%cC اCین"رT5A%^ اC`Tل
ه4A"د د%ج `اق*b B" یرایس& رد ایند یگدنB ر& یBH
€+س"
%kل ر%م" رد $4,رر, ا& +س7 oG^" `ریس $ی" ا&
ایند رد دCد Kاcن" "ر Z4لاسر دن"%تیمن ی4م" sیC Qد%هی&
—ای*ن" $ی6ناج l ر;T4م `ر^H "د^ ه& "ر Kدرم •دAا&
oG^" رد د!; hی%6ت $ید "%قت ه& "ر نانH د%A
B" دن"%تیمن ی4م" $ی!N ا

مgل WدAا& ن"ر5ید ی%5ل" Zی%^
ددرگ د!مQره& ینe%b ینامB `دم ید"BH یگدنB
Š ? ‹

3
Š •‹ 0ناuxا ن"رگاŒŒی!^ فیناŒŒ[ت اCدرŒŒس :اŒŒ& رد +س" ی&ا4;
هŒ& هŒ; یرا<ŒA" دیŒAرل" نراŒC یQرد ناŒŒی!kم ا

2%[^ Wا1ل^
فیلأŒت Wن"رعاŒA ن"رگاŒی!^ ]"%ŒP" یهمجرŒت دندن"%^یم B"H
Š یناه1ŒŒ2" iر1ل"%ŒŒ&" 8SE – ?IJ Y o € ŒŒŒC SUL – UJL ‹K
$ŒŒ&" درگاŒŒA :رع `ای&د" رد ی €KراهN یQدس بید" Qد!سی%ن
gج €د%& یر*b ریرج $& دم#م یرا*نe" $&" Wدیرد 0ناuxا راŒŒdH
‹€ن €دŠ €+س" Qدنام یاجر& ی B" gین یر5ید
8
Š فیلأŒŒت WیرŒŒcC K%ŒŒس Kد یQدŒŒس @رŒŒ<م یŒŒ&د" راŒŒdH B" •‹
Š Pاج ه& @ر<م ر#& $& رمع نام'ع%&" 8JD – 8II ‹o € ŒC
ناŒŒمجر4م ناگد!ŒŒسی%ن B" یرایŒس& اŒŒ& +سیBیم Qر[& رد ی
ر1ŒŒس رایŒŒس& د"دŒŒk& هŒŒ& ی €+ŒŒA"د .gŒŒیمH ینایرŒŒس یŒŒسرا,
یŒŒل Wد%ŒŒ& `ر%ŒŒ2د& ه,ای9دŒŒ& O)ŒŒA •اŒŒ#ل B" PاŒŒج Wدر;یم
@رŒŒ<م یه9رŒŒ, +ŒŒسایر ی €د%ŒŒ& $=س%)ین v^.%^ رایس&
]اŒŒس ه& Kاcن"رس Pاج W+A"د "ر هلg4<م یاCه9ر, B" هیRPاج
8II ‹€ن €دŠ €+س& ر, ناهج B" (6N Qر[& رد o € ŒC
?
Š یمGس" یه<ماج :(یی%5& ه; د%& دC"%^ +سردان gیمHهkلا*م •‹
یمGŒŒس" ریا<ŒŒA ی9%ŒŒقP Wی9G^" WیPر یاCیگXی Kامت B"
رŒŒ2ا<م یرŒŒ6& |ŒŒم"%ج ریاŒŒس د!نامC ه46گ یهت Zی%^ ی=یرات
ه& نا!}مC ر%&gم یه<ماج ه; +س" $ی" +ی<9" ه)ل& WدAا& QدA
B" "ر `ایŒŒ2%[^ $ŒŒی" Wد%ŒŒ& دŒŒ!*یا7 Zی%ŒŒ^ یمGŒŒس" `ایŒŒ2%[^
ر"دهŒŒ6یر @رˆ "ر اŒŒهنH $یدA"ر یا1ل^ Wد%& Qدر& nر" ه& KGس"
B" یŒŒهن @رŒŒ<م هŒŒ& رŒŒم" $ŒŒیkل*م ینا&
¢
ر یاملع دند%& Qدر;
در%ŒŒم WQد%ŒŒ*ن یلاŒŒ^ ناŒŒنH د%ŒŒج B" یناŒŒمB ناŒŒ)م sیC ه; ر)!م
Wد%ŒŒ& ه4,اŒŒی ]اŒŒق4ن" OŒŒسن هŒŒ& Oسن اCیگXی $ی" €دند"د ر"ر9 هج%ت
Qد%& رتر& نامB $ی" ر[<م |م"%ج Kامت B" ا

<-9 یمGس" یه<ماج
یمGŒŒس" Kا)P" ر46ی& Qد%*ن Oی-<ت یهل" ددP ر';" "ریB •+س"
ر"رŒŒ9 @"رŒŒ#ن" “رŒŒ<م رد یمGŒŒس" یه<ماŒŒج W+ŒŒس" Qد%ŒŒ& TŒŒ,ان
W+ی#یŒŒسم دŒŒ!نام رŒŒ5ید |ŒŒم"%ج aŒŒ)عر& •فŒŒیر#ت هŒŒن +ŒŒA"د
ر"رŒŒ9 FŒŒسم FŒŒسن فŒŒیر#ت .%=4ŒŒسد هŒŒ; QرŒŒی> +یس%cم
€د!,رگ
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8DU ﴾

﴿      ž ` [
`´ ´ [ ´ 
.· ﴾ !MاLXxاz {a | €
ƒ Qد%& یراج نای!ی6ی7 در%م رد ه; +س" یهل" +!س $ی"
+,ای یC"%=ن ین%گرگد "د^ +!س رد +س" „ €
2<سا ?ا 'ا:تسردان 0>./یامن
هN دند"دیم Kاcن" ه}نH هN ناA]امع" Kامت رد نانH
Wدند%& د%^ +سایس د%^ یQد!یامن Wدند"دیمن Kاcن" ه}نH
/ر6م +سایس هن دند%& Qد!یامن KGس" @رb B" هن
(یلا<ت هن یندم KاRن هن یماRن ن%نا9 هن KGس"
یدر"%م رد `ردن ه& gج Wدندر;یم یگد!یامن "ر KGس"
رد "ر Zی%^ `رد9 ریdأت KGس" +لاسر W$ی"ر&ا!& €mا^
ه& +*سن نانH دام4ع" د"د +سد B" ناناملسم ری> :%ل9
:ییا7ر" ی^رrم یه41گ ه& ان Wدیی"رگ ی4سس ه& KGس"
+9"د2 رد +یر6& "ریB •دیدرگ Bا>H KGس" \ا-#ن"
€د!4A"د qA Wدیدج $ییH نایل%4م
Iناد- 0لمF # .1@م ,ا4Iناد هب نتخادر®ن
¬0برEG
ی&رcت ی<ی*b K%لع ه& Qرد $ی" ن"د!م6یدن" املع
ه& ه; "ر یمام4C" نH د!4^"درwن یلمع دی1م K%لع
B" QدA ه4,رگر& یهل" یه1سل, ی<ی*-ل"د<&ام K%لع
ی1سل, K%لع Wد!4A"دن K%لع $ی" ه& Wد!4A"د اCینان%ی
یاCن%س," نامگ ی4سر7+& jرA gج gین ینان%ی
$ی!N "B "ر ناناملسم دن"د^ Wد%& +قیقP ند& یR1ل
`"‚ ن%م"ری7 اCOیل#ت هیgcت اCی,ا)A%م •Pا*م
+م<ن $ی" ناناملسم ام" Wد%& Qدر; Bاینی& یهل" `ا12
$ی!N ا& یل"%4م یاCنر9 دندر"g5ن …اwس "ر {رg&
رد "ر Zی%^ یاCد"د<4س" دندر; Kرن هc!7 رس یم%لع
ایند رد +A"دن ی<1ن sیC ه; یمG; ی1سل, ی'Pا*م
B" “%ع رد دند%من |یا0 +A"دن ی6قن sیC `ر^H
در;یم ر=سم نا6ی"ر& "ر ی<ی*b یاCرین ه; یم%لع
B" دنر& را; ه& "ر اهنH KGس" pلا[م +هج رد د!4سن"%تیم
Wد!Cد .ر4سگ "ر KGس" یPر یدام یه-لس hیرb نH
یه1سل, Wtر •Pا*م ه& "

دیدA ر%-!یمC €دندنام a7"
o"رA"
Š 3 ‹
دP Oیاسم y Z=& دندA Kرگرس د%ج%ل"
3
Š یه1ŒŒسل, نH أŒŒ6!م هŒŒ; +ŒŒس" ی"ه1ŒŒسل, Wo"رŒŒA" یه1ŒŒسل, •‹
€+Œس" هیرد!)Œس" یŒŒملع یQB%ŒŒP ین%bG,"%ن +م)P ن%bG,"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83D ﴾

نH Q"ر رد "ر Zی%^ د"د<4س" .Gت W+9 B" یمهم
ه}نH ی&رcت ی<ی*b K%لع Z=& رد ام" €دندر; @ر2
یاCQرد ه& +*سن هNرگ" Wد!4,ای +سد نH ه& ناناملسم
رد ناA|یس `اP%4, ه& +*سن ام" Wد%& رترا&ر7 ه4ATگ
m%[^ ه& +A"دن ی*سا!ت ن"د!N یملع ری"د ر5ید
ه& "ر `رد9 Fیرات رد ه; ینe%b ینامB `دم ه& +*سن
اC+ی[=A ر5ید `اع%0%م رد ه; هن%5نH Wد!4A"د +سد
€د%من یر*^ Z=& $ی" رد Wد%من Bر& ییاCgkم
W`ای<ی*b یه!یمB رد ییاC:ا4; ه; +سین دیدرت یاج
د!4A"Tگ یاج ه& د%^ B" یلمع :راcت یسا!Aی4سC
+س& را; ه& "ر اهنH Zی%^ یملع `
z
ایP دیدcت رد gین ا7ر"
$ی" Wف2 $ی" ا& ام" در"د (C @"ر4ع" gیN $ی" ه&
ا7ر" یملع ن""ر, یاCدرا4سد ر&"ر& رد یملع یQری^‚
€دیامنیم gیNان رایس& QدcیC Qد1C نر9 د رد vق,
oرA یام)P aلدن" ن"د!م6ن"د راdH د!NرC
رد :ر> ن""ر, `"دیل%ت ر&"ر& رد ام" WدنgیمHرا=4,"
+یم; •ا#ل B" ZیامBH ه&رcت Wه1سل, W(لع یه!یمB
Wی!, `راهم یملع یا),رˆ Wرا)4&" یرH%ن W+ی1ی;
oرA هج%ت ن"gیم ا

قی9د دیC"%^یم رگ" €+سین یgیN
یه*!ج ا& "ر نH بسا!ت یPر یه*!ج ه& "ر یمGس"
`اP%41ل" :ا4; +س" ی,ا; دی!; jرد ی&رcت یلمع
" Ÿی)مل
Š 3 ‹
ه1سل, :ا4; $یر4گرg& ا& "ر ی&رع $&"
ری5م6N `ا1ت ه; +ساc!ی" Wدی!; هسیاقم `ای<ی*b
ی"ه!یمB هN رد oرA بلا> o‚ ه; د%Aیم $Aر +ی"ر&
M+س" Qد%&
Wا&ارخ # ا4تF.ب
WیC"رمگ +لاهج WjرA یاCQدر7 ه; د%& Qدنامن یgیN
ییاC+عد& ی!ید KاRن رد WدناA%w& "ر KGس" –لا^ دیP%ت
یدر%هس $یدل" :اهA FیA WKGس" رد ه1سل, $ی" iرم رگایP"
یا,%4م J?8 هŒŒ& ]%ŒŒ2 هŒŒقیرb $ی" …اس" €دریم رامA ه& ŒC
‹€ن €دŠ €+س" o"رA" د%هA ف6; Q"ر B" hیاقP
3
Š " `اP%41ل" •‹ Ÿی)مل W+ŒŒس" ناŒŒ,رع یه!یمB رد ی&رع $&" راdH B"
یمتاŒŒP یŒŒلع $ŒŒ& دم#م ر)&%&" $یدل" یی#م :ا4; $ی" یQد!سی%ن
KGŒŒس" ر%هŒŒ6م ناŒŒ,راع B" یŒŒ&رع $ŒŒ&" ه& @ر<م یسلدن" ییاb
]اŒŒس هŒŒ& ی W+ŒŒس" IJD ناŒŒهج هŒŒ& (ŒŒ6N هیŒŒسردم رد o € ŒŒŒC
awŒŒس €+ŒŒ,رگ "رŒŒ, ه4*ŒŒس هیلی*ŒŒA" رد "ر •یدŒŒP هق, Wد%6گ
د در; ر1س oر6م یاCر%6; ه& Qا5نH W+,ر aن%ت ه& یر1س
هŒŒ& دŒŒA (ŒŒیقم hŒŒ6مد رد Kاcن"رŒŒس W+ŒŒ,ر د"دŒŒk& ه)م ه& را&
]اس J?S ‹€ن €دŠ +ATگرد انامC o€ ŒC
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 833 ﴾

+#ت "ر ناناملسم یگدنB B" یگرg& Z=& ه; د%من +ی"رس
ه4A"د Bا& ایند ی4P $ید B" "ر نانH Qد"د ر"ر9 ZA%7
€د%&
ر5ید ر& ناناملسم یرتر& Bای4م" ه; +س" $Aر
دم#م ه; +س" ه41هن ی!ید رد WاC+لم m QدرH "ر نH
ن%[م رد ." یرگBاcع" $ید $ی" Bای4م" W+س"
+<یرA WیP W$ید $ی" "ریB •+س" ه41هن ندنام •%1#م
:+س" یلا<ت یرا& `"‚ gc<م ن%نا9
﴿ ` · [ ·±ž .
﴾ !تل%@لاz `a | €
ƒ Qد%4س +م)P ا& ه; +س" ن"دgی یQدا4سر, نHر9
+س" „ €
]امع" نامدرم را)," QاگرC ه; +س" (لسم
یBای4م" یرتر& ن"د!N Wد!; ]ا^د $ید $ی" رد ناAر"در;
ییاCKاRن دندر; فیر#ت "ر اهنH ناAن"ری7 ه; یناید" ر&
نH رد ر5م Wدر"دن دن" ه4^"در7 ه4^اس اCناسن" ه;
ی!ید $ی!N WدAا& Qدنام ن%[م •%1#م ه; ییاCZ=&
ه; در"دن "ر نH +9ایل +سین `ر^H ایند `دا<س $ما0
€د!; "دی7 Zی"رگ نH ه& نامدرم را),"
'اناملسم ?ا نید I49]ن
فیر#ت B" $ید `دم $ی" ]%b رد ه; +A"د هج%ت دیا&
ه; $ی" B" "ر ناناملسم د%& Qدنام •%1#م نا!}C Oید*ت
د"دیم ر"د6C Qر"%مC Wدن%A @ر#!م ناAریسم رد
Qد%& نا&ات .ر%ن د!ل& ." Qرا!م ه6یمC دAیم ر;T4م
:+س"
﴿  ž   [ .·
ž  `. ž ž `´
ž  [
`´ ž `  ´ Q
ž   ž `
' ´ž [  ﴾ !O.Œاملاz _{ | €
ƒ نام" $م" یاCQ"ر ه& "ر یناس; ›:ا4;œ نH ا& دن"د^
+ی6م ا& د!Aا& " ید%!6^ یای%ج ه; د!;یم +ی"دC
نری& ›Oهج ر1;œ یاCی)یرات B" "ر نانH د%^ نامر,
"ر نا6ی" در&یم ›(لع نامی"œ ر%ن ی%س ه& درHیم
د!;یم +ی"دC +س"ر Q"ر ه& „ €
ی&Gقن" ناگد!ن"%^ ]د رد ی-ی"رA "رC رد +!س :ا4;
یلCاج oG^" WیC"رمگ W+لاهج W+عد& WjرA هیلع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 838 ﴾

د"د*4س" ناAایع یAایع هیلع د!;یم داcی" نH `"داع
رد ه; د%& Oیلد $یمC ه& Wدن"ر%Aیم "ر نانH نای"رنامر,
ناهج B" ی"هA%گ رC رد KGس" Fیرات ر"د" B" ی"Qرد رC
ر& +م" $ی" B" ید"ر," +!س نHر9 B" رdأ4م KGس"
—ای*ن" یهقیرb l دندر;یم دیدcت "ر $ید Wد!4سا^یم ا7 ه&
"ر داه4ج" یاCQB"رد Wدندیمدیم +م" رد "ر داهج tر
.ر h*b یمGس" +م%)P Oی)6ت +هج دند%6گیم
ه& ریسم $ی" رد ی^ر& •د!4^"در7یم داهج ه& دA"ر +,G^
رد د!4سن"%تیم (C ی^ر& د!46گیم Oیان `داهA
یع"دت "ر دA"ر +,G^ دی ه; Qات%; د!NرC ی"Qرد
:د!!; aیسأت یمGس" +م%)P د%منیم
﴿ [ [´ ·
 [   ž ž `
ž  [  ž ´
ž [ [  [
´ .· ﴾ !MاLXxاz a† | €
ƒ دند%& +س"ر "د^ ا& ه; د!4سC ین"درم نا!مrم نایم رد
رس ه& "ر د%^ نامی7 ی^ر& @دن" ه4س& " ا& ه; ینامی7 رد
رد gین ی^ر& ›دندی6; رس `داهA +&رA œ دن" Qر&
د%^ نامی7 دهع رد یلید*ت رییkت هن%5}یC نانH WدنراR4ن"
دن" Qد"دن „ €
:دند%& •یدP $ی" o"د[م نانH ƒ ن
g
UUم
i
k§ UU@
f
Œ iاŽ
f
"o اL
f
UG f [
f
م
g
(
o
ل
f
T f UUخf ن
g
UUم
f
م
g
4o ر
š
UU•o S
f
[
f


UUح
f
ل
g
ا Nل
f
Ff ن
f

i
4
i
ا™
f
Nت iم
h
Q
o

f
ل iT f P
f
م
g
4o #
f
ه
i
ل
h
لا ر
o
م
g
Q
f
N
f
G i¤
g
S
f
Nت hX
f

Š 3 ‹

ندر;اCر ه; د!4&اd hP ر& (4م" B" یCرگ نا!}مCƒ
+ی<0 $ی" ر& نانH Wدن"درگیمن رر•4م "ر اهنH نامدرم
د!C"%^ ی9ا& دسر "ر, یهل" ر%4سد ه; ینامB ات Zی%^
€„دنام
ه4A"د د%ج ه4س%ی7 KGس" رد دیدcت داهج Fیرات
Qر"%مC یPG2" یاCO<6م W+س" Qدیدر5ن |-ق!م
یاCنا,%b Qد%& ه4^ر,"ر& ه4س%ی7
Š 8 ‹
ه4سن"%4ن ن"رد
€دن"درگ .%ما^ "ر اهنH
رد 2<سا 'ا() '
i
.مآ'#ر1ب ?#ر1A Iیام?آ ?ا
م: 'رV
3
Š :ا4; رد (لسم +ی"ر •‹ دا(Eلا €
8
Š %عدŒŒل" رŒŒ1ل" ]اŒŒجر WQدŒŒنرا5ن :jر ر4ŒŒ6ی& یCاگH ی"ر& •‹ y یŒŒ,
€h6مد VاN WKGس¡"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83? ﴾

KGس" ناهج ر& ]ا<4م دن"د^ یرcC (6A یQدس رد
ه& نH رد یری7 ف<0 (یGع Wنای9%cلس ن"رد B"د<& ه;
هA%گ رد "رم" نای"رنامر, $ی& رد در%^یم (6N
{رg& ین"ر*Cر ن
z
در; (C"ر, ا& د%& QدA (یسقت را!;
"ر KGس" @رA `gع نانH ا& دن"د^ Wد%من ناسP"
@رA رد ه; KGس" ناهج ه& "ر `ایP د%من +fا1P
€دن"درگ Bا& Wد%& {رم
…دقم $;ام" ر& $4,ایvلست @دC ا& ی*یل2 یاC_!ج
ه& ناهج p-س رد "ر ناناملسم KGس" Wدیدرگ Bا>H
KGس" g;رم :رع یQریgج ه*A دندی*لb QBرا*م
ییا7ر" نای*یل2 Wدند%من دیدهت "ر KاA راcم یاC+لد
رهA ه& د!4,ای vلست KاA یاCرهA ر';" …د9 ر& G

مع
ر-^ $یر4گرg& +*ی[م $ی" Wد!4^د (6N ‹ه!یدمŠ ر*مای7
€د%& د"دت ر" یهdداP B" د<&
$یدل" دامع Kان ه& ی[=A ]ا<4م دن"د^ ه; د%& اc!ی"
KŠ ی5نB q&ات" IE3 د%& " Wد%من ناناملسم بی[ن "ر ‹ŒC
د<& Wد"د +س)A +=س "ر نای*یل2 دد<4م یاCه!#2 رد ه;
KŠ ی5نB دم#م $یدل"ر%ن Zگرg& رس7 ی B" IJU ه& ‹ŒC
د!; نری& KاA B" "ر نای*یل2 +,رگ (یم[ت +سا^ ا7
ه& ه; $ی" B" O*9 ی Wدن"درگ Bا& ناناملسم ه& "ر …د9
tG2 Kان ه& Zلاجر B" ی)ی +ATگرد دسر& ZیBرH
یدر, نامC " Wدیدرگ " $ی6ناج :%ی" $& فس%ی $یدل"
(هم رم" $ی" Kاcن" ی"ر& "ر ی ]ا<4م دن"د^ ه; د%&
د!نام ییاC+ل[^ دن"د^ Wد%& Qدر; QدامH ‹…د9 `اcنŠ
ر& mرP @دC ی"ر& ند%& %س qی mG^" WQد"ر" Kgع
KGس" یرای رد e" +مC نH Q"ر رد ی54ATگد%^ B" داهج
W+ناید tG2 WQدیc!س یر*Cر Wنایkb ر1; ید%&ان
د%ج رد "ر %)ین oG^" e" +یناسن" Oما; یدرمن"%ج
رد ناهج ریRنی& هن%من یاCناسن" gج Wد%& ه4A"Tگ "
€د%Aیمن |مج یتا12 $ی!N ر5ید یس; د%ج
`"gc<م B" ی)ی $یدل" tG2 نا-لس بیترت $ی" ه&
Qد6ن یرwس KGس" راگBر ه; $ی" ر& د%& یلیلد KGس"
ی"ر& ی W+س" Qد"دن +سد B" "ر Zی%^ \ا6ن دیل%ت
"ر KGس" ناهج +سن"%ت ینe%b یتدم B" د<& را& $ی4س=ن
ر&"ر& رد د!; د#4م Oین ات ه4,رگ `"ر, یهنا^در B"
QدمHرد +;رP ه& ناAیاCر)6ل ه; ناییا7ر"
.ر%ی +هج ناA{رg& ناCدنامر, "رم" نای"رنامر,
€در"د " Kای9 ه& Wدند%& QدمH Zی7 ه& KGس" ناهج ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83E ﴾

اج sیC $ی" B" O*9 ه; ناناملسم B" ی1ل4=م یاCد"Xن
B" د<& WدندمH درگ $یدل" tG2 (Nر7 ریB Wدند%& Qد6ن |مج
یمGس" `ری> داهج یهل<A ر5ید یرا& ینe%b ین"رد
Kامت Zی%^ داهج رد gین $یدل" tG2 •دA ه4^ر,"ر&
یماRن ر"g&" /"ر4^" W(لع B" KGس" ناهج ه; "ر یتانا)م"
€+,رگ را; ه& Wد%& ه4,ای +سد نH ه& Bر نH رد
]اس رد ا

4یاهن IS? +=س "ر نای*یل2 W$ی-P رد
]اس نامC رد دیلام jا^ ه& "ر ناAQB%7 د"د +س)A
$ی-سل, رس"رس ر& $یدل" tG2 Wد%من p4, "ر …د9
€دند%& QدA ر%[#م ر%2 رد vق, نای*یل2 +,ای vلست
ه& Zی%^ Q%*ن" ن"Bا&رس ا& Zتانا)م" Kامت ا& ا7ر"
Š درا}یر یCدنامر, Re",ar$ ر&"ر& رد aیل5ن" ی"رنامر, ‹
نای*یل2 ناناملسم $ی& _!ج •+,رگ ر"ر9 ناناملسم
Š ]اس رد ه; $ی" ات +A"د هم"د" نا!}مC ISS Š ‹ŒC 8
ر*ما4wس 33U8 ناCدنامر, ر';" دA KGع" a& ZتH ‹K
+6گBا& Z!b ه& gین درا}یر د!4,ر $ی-سل, B" ی*یل2
$یدل" tG2 نا-لس د<& ]اس qی Y ناهج B" (6N gین
€+س& ر,
Š یسیل5ن" ‰ر%م یهیرRن ه; +س%)ین هN Stanley lane
#oole tG2 ن%م"ری7 Z&ا4; رد Wر%&gم a& ZتH در%م رد ‹
+#ت نH `دP KGس" ناهج `رد9 ه& ات د%A Oقن $یدل"
:(یر*& ی7 $یدل" tG2 نا-لس `دای9
همتا^ Kاcن"رس دیماcن" ]%b ه& ]اس Ž!7 ه; ی5!جƒ
رد $ی-P یه<9" رد ناAیBری7 B" O*9 ناناملسم W+,ای
Š ]اس یهی‡ˆ 33SS ه<-9 qی ندر" در :ر> رد ‹K
]اس ر*ما4wس رد ام" Wد!4A"دن $یمB 33UU رد ه; ی49
WدندرHرد @ر[ت ه& "ر اCرهA Kامت دیدرگ KGع" pل2 هلمر
$یمBرس نH رد نای#یسم ه; ا,ای ات ر%2 B" ی6=& gج
یگد!),"رس •عا& ه; د%*ن نا!N pل2 $ی" Wد!4A"د +ن%)س
Vا7 qیر#ت ه& رساترس ا7ر" WدAا& $یدل" tG2 فسأت
•دندرH .ر%ی …دقم $یمBرس ه& ی*یل2 یاC_!ج رد
هیلق2 هسن"ر, aیل5ن" نای"رنامر, qیردیر, ر[ی9
یدنG!, +!; ید!گر%7 jد ی6یرت" دل%7%یل
+هج "ر Zی%^ .Gت +یاهن ی5مC اهنH نانامره9
.g;رم ه; ی#یسم +م%)P ی9رت …د9 ر& $4,ای+سد
د%& ه4,رگ ر"ر9 ید%&ان @رA رد ی,رb B" د%& …د9 رد
Mد%& هN .Gت همC $ی" یهcی4ن ا

4یاهن ام" Wد!4س& را; ه&
aیل5ن" نای"رنامر, Wدرم `دم $ی" رد qیردیر, ر[ی9
B" یرایس& Wد!46گر& ناAیاC$یمBرس ه& هسن"ر,
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83I ﴾

$,د ایلی" $یمBرس رد ناCدنامر, "رم" B" ناAناC"رمC
€دنام ی9ا& $یدل" tG2 رای4^" رد نا!}مC …د9 دندیدرگ
ام" Wدندا4سی" ناناملسم ر&"ر& رد هNراw)ی +ی#سم ناهN
ا& WدنرHرد نا)ت ه& "ر $یدل" tG2 د!4سن"%4ن هج sیC ه&
`G)6م ینe%b داهج رd" ر& $یدل" tG2 Qاwس ه; $ی"
یدام4م نایلاس د%& QدA ن""ر, یاCŽنر Oم#4م {رg&
رس ه& (ی"د .ا&QدامH +لاP ه& د!مترد9 ی!مAد ر&"ر& رد
€د6ن Qدی!A ی"هلان +یا)A (C Bا&رس qی B" Wد%& Qدر&
Bر qی دن"%^یم "ر, داهج ه& "ر نانH $یدل" tG2 QاگرC
+سC B" د!4^"دن"یمن ری^أت ه& "ر ناAر%•P (C
B" ی^ر& `ا9" اس& دیاA Wد!4A"Tگیم هیام Zی%^ +سین
K"gع" B" هلجد @"رb" یاC$یمBرس رد $ییا7 Qدر ی"رم"
+یا)A راهf" Wدیسریمن نایا7 ه& Qا5}یC ه; ی)م; یرین
Zی%^ یاCرین Qر"%مC gین |0 $ی" ا& ام" Wد!Aا& Qد%من
€دندا4سر,یم $یدل" tG2 qم; ه& Bاین `ر%2 رد "ر
+ماهA ا& O2%م Qاwس @%سر" رد ری^" _!ج رد
ی)م; یاCرین ه& نا-لس د%& در*ن ]%k6م Kامت را;"د,
K"gع" د%& ا!& یg;رم یلامA KاA o"رع ر[م B" ه;
اC:رع WاC$م;رت €+A"د نا!یمb" G

ما; Wدن%A
tG2 یا,ا& ن"ر"gگ+مد^ دند%& ناملسم اCیر[م
ه& نامG> د!نامC دن"%^یم "ر, "ر اهنH QاگرC Wدن%& $یدل"
فل4=م ر2ا!ع $ی" $یدل" tG2 €دندAیم ر0اP .را&رد
`ا,G4^" یم%9 رد ید"Xن یاC`ا1ت (>ر یلع "ر
qی O'م بیر> بیcع ی"هن%گ ه& ر5ید)ی $ی& یاC+&ا9ر
€د%& Qد%من بی;رت (Cا& ر)ی7
$ی" $ی& `دP داcی" +هج نا-لس `ا9" اس& ه4*ل"
B" ی•<& رد WدAیم (C Žنر Oم#4م یددP ات اCد"Xن
رد یرا& ه}نا!N •دیدرگیم نایامن @G4^" راdH اC+*سا!م
ف2 $ی" ا& ام" Wدر; ی6;رس G

ما; ناناملسم Qاwس ا,ای
]اس gییا7 ات gین 33U8 ر&"ر& رد فل4=م یاC+یلم Kامت K
]اس B" دنداهن ندرگ نا-لس ر%4سد 33SL ه; یلاسŠ K
Kد9+&اd نا!}مC ‹دن"%^ "ر, "ر اهنH داهج ی"ر& نا-لس
هdداP qی Fیرات رد ینe%b نامB `دم $ی" ]G^ رد Wدند%&
ای |&ات یاC`رام" B" ی)ی ای ی4لای" ه; +س" Qد6ن +*d (C
€د!; دهع ”قن در"در& .ر%A ه& رس اس¤ر B" یسی‡ر
•د%من Kای9 ی هیلع Z)یدgن نا54س& B" ی)ی :دن" ه41گ
در, بیترت $ی" ه& د"د ر"ر9 %1ع در%م "ر " نا-لس ام"
ه; ددرگیم $Aر pی0%ت $ی" ا& W+,رگ K"رH ر%&gم
€+س" ه4A"د ‚%1ن ردقN Z4یعر +لد رد نا-لس
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83J ﴾

Kامت ا& Kاcن"رس دیماcن" ]%b ه& ]اس Ž!7 ه; ی5!ج
اه!ت $یدل" tG2 نا-لس Wدیسر نایا7 ه& Z4*ی[م Žنر
ن"ر#2 ات ه4,رگ نا4سدر; یاCQ%; B" ه; د%& یی"رنامر,
QاAدا7 Wدر; $یمBرس QاAدا7 Wدر;یم +م%)P ه&%ن
+67 B" هی!-!-س9 ر[ی9 هین%9 QاAدا7 نا4س!مر"
ا& یرا)مC ی4سد یر"ر9ر& +هج Qر"%مC اCBرم
+س"%=ن +9 sیC نا-لس ام" •دند%& د!م9Gع نا-لس
هن نانH WدAا& ه4A"د ی4!م " ر& نای"رنامر, $ی" B" یس;
ا

,ر2 ه)ل& Wدندماین ." یرای qم; ی"ر& Qا5}یC اه!ت
ی ه& "ر یBری7 د%& QدA Bری7 " ه; دندمH ینامB
€د!41گ qیر*ت
Qری"د $ی" g;رم در*ن $ی" نامره9 $یدل" tG2 نا-لس
یه!#2 رد ه; د%& یمد +ی[=A ]داع W.رد"ر& Wد%&
د%*ن یس; "رم" ای ناCدنامر, B" gگرC Wد%من ر%هf gCرا*م
ه; +A"د یماRن یی"ر%A ی Wد!; ه*ل> $یدل" tG2 ر& ه;
ه& W+^"در7یم رRن ]دا*ت ه& اهنH ا& _!ج ر%م" رد Qر"%مC
رRن ر& aلcم $ی" +سردان رRن ه; دا4,"یم oا1ت" `ردن
oا1ت" ه)ع ر%2 رد ه}نا!N €د%A Oیم#ت نا-لس +سرد
ر& "ر ر5ید یس; ه; د%*ن aلcم یا•ع" B" یدP" €دا4,"
Wن"دنBر, ن"رد"ر& ی5مC WدCد pیجرت $یدل" tG2
ن"د!م6ن"د دیدج نایل" یمید9 ناC"رمC ناگد"Bد"ر&
(لع ناRع" Wف[!م ا,ا& ن"دم4<م .%Cا& نای0ا9
ی"%ل +#ت د!4A"د رRن oا1ت" _!ج یهم"د" ر& همC
Wی54سیاA W`رد9 ا& دندی5!ج هناA ه& هناA نا-لس
دندر; qم; "ر ی د!4A"د رای4^" رد هNرC یC"%^ری^
همC ریم" ررس $یدل" tG2 ه; +A"د را& ی)یرC
€+س"
اC_!ج اسر,+9اb vی"رA فل4=م یاCن"ر#& رد
د!مترد9 بل9 " د%& (;اP Qد"ر" qی بل9 qی همC ر&
€„د%& $یدل" tG2 $ی!CH یQد"ر"
نی.لا ;<= ?ا .عب 2<سا 'ا() رد ,ر64ر رJ&
(6N د"د Kاcن" "ر ." ه1یf ه; $ی" B" د<& $یدل" tG2
"ر KGس" g;رم نای; ه; یدج ر-^ €+س& ر, ناهج B"
رد نای*یل2 ناAر^ O
z
یس €د%& Bر& ]اP رد در;یم دیدهت
ف<0 `ا)ن ه4,رگ "ر, "ر یمید9 یاC…رد ه; یلاP
یا!& دیدcت +هج دند%& Qدر; jرد "ر ناناملسم `%9
B" €دیدرگ ریB"رس Qرا&د WیدGیم (CدB%ن نر9 رد +ی*یل2
Oی*9 B" ناAیل*9 را4,ر ه& gین ناناملسم ی,رb
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83L ﴾

Wدند%& ه46گر& ر5ید)ی ا& gی4س +ل1> W+&ا9ر Wی54سدد
KGس" ی"ر& –ل=م یر*Cر د%ج B" KGس" ناهج را& $ی"
pیجرت Zی%^ یاCه4س"%^ر& "ر KGس" +#ل[م ه; یدر,
همC :%*#م WدAا& داهج ی"ر& Qدیر& gیN همC B" WدCد
دن%A |مج $یدل" tG2 د!نامC Z,"رb" ه& اCبل9 دAا&
+سن"%ت Zی%^ {رg& یاCد"د<4س" `رد9 .Gت ا& ه;
+fا1P "ر KGس" @رA `gع دن"ر بقع "ر ا7ر" Kامت
\ا-#ن " $ی" B" د<& Wد%& Qدیدرگ Kر#م Wدیامن
نامB ررم ه& +,ای .ر4سگ KGس" ناهج رد یAا7ر,
€دA ریگ(6N
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83S ﴾

م4 ?ا ,ا47.س ,ا4در#اتسد 0Dتسس>
Oسع B" یلا^ KGس" ناهج ید!; gین ]G#ن" ر"د" رد
ر%هf ید"ر," j%لم نا#تا, یQرمB B" Qا5هگ Wد%*ن
B" ی"هن%من "%قت $ید WoG^" W`ریس رد ه; دندر;یم
ا7 ه& یلاجر KGس" ناهج رد دند ب#لا2 فلس ه&ا#2
€+س" ه4س"رH ناAKان ا& Fیرات ه; +سا^
$ی4س=ن را4,ر در)لمع B" @"ر#ن" د%ج ا& ناناملسم
د%ج%م یلCاج یاC+لم ه& +*سن Zی%^ یهن%من .ر
ه& Wدند%& "د^ B" +عاb" ای*ن" یQ%یA ه& +لم $یر4)یدgن
رد ()#م یدس ناA+لد د%ج ناAد%ج Oیلد $یمC
اCی4سا; د%ج ا& Wد%& +یلCاج دAر را64ن" ر&"ر&
ه; دند%& ناهج رد `رد9 $یر4گرg& Wد!4A"د ه; ی[یاقن
€دندر&یم :اسP دند%& jا!می& اهنH B" Qر"%مC اC+لد
0م<سا Wر.V ./م49]: ,ا/ب ,Lیر#ر&
+A"د {رg& `رد9 $ی" Wدنر*& ی7 نا5نا5ی& ه; $ی" ند&
+;%A (41C نر9 رد Kاcن"رس ه; $ی" ات WدAیم فی<0
+م%)P نe%kم ه; یما5!C +س)A (Cرد ناناملسم
دند%من ن"ری "ر یمGس" یر%ت"رwم" $یر^H Qا6مBر"%^
+,ر $ی& B" jا!,%^ p*A WدمHرد ناA@ر[ت ه& د"دk&
ر& ناگدنرد ناگدنر7 ه; د%& Qا5نH Wدا4," $یمB ه& qسر4م
ناناملسم هیلع نامدرم دندرH K%cC +ع"رB +6;
€دندA ‰ا4سگ ر%سج
رد دندر; @ر[ت "ر ناناملسم n"ریم نe%kم
یگرا}ی& ی4=&ن%5ن ی"ر& WدندA نانH $ی6ناج یر"دمامB
ی4لم "ر ناهج یر*Cر ه; a& $یمC ناهج یCا*ت ر6&
€دریگ +سد ه& _!Cر, WZن"د W$ید د9ا, ی6P ن"دان
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 83U ﴾

K%س O[,
ناینام'ع یر*Cر Zقن
eیراG ,ه=رF رد 'ا1نامHF
ر%هf Fیرات یه2رع رد ینام'ع نا;رت نامB $ی" رد
$س رد Kد د"رم $& دم#م Wدندر; 8E ی5لاس
Š ]اس رد "ر Kر یاC+لد رد4قم +=4یا7 Wهی!-!-س9
SIL ŒC 3EI? یرا& ناناملسم p4, $ی" ا& Wدر; p4, ‹K
نا;رت WدA QدنB نا6یاC]د رد BرH دندA ر"دیم" رگدی
KGس" +م" یر*Cر رد ناینام'ع ناA…•ر رد
در%م ناهج رد ناناملسم Qا5یاج `رد9 ندن"درگa7Bا&
نر9 +6C ه; اهنH vس%ت هی!-!-س9 p4, Wدند%& دام4ع"
Oما;
Š 3 ‹
Oیلد Wدر;یم ی4=سرس ناناملسم ر&"ر& رد
ن%!, رد داه4ج" یهجرد ه& ندیسر W`رد9 ی54سیاA
`"gیهcت رد یتر& WیماRن pی#2 یCدنامر, یماRن
Oمع (لع یرین B" یریگQره& ر2ا<م یاC+لم ی5!ج
ه; +س" یدر"%م دA ر;‚ ه}نH Kامت €د%& ناAیه1یf رد
€+سین Bاینی& اهنH B" +م" gگرC
0ما3ن '9/& رد •Gا& .محم ,رGرب
ی0ایر K%لع ا& pتا, دم#م :دی%گیم ر*یرد ه}نا!N
ر& "ر اهنH هن%5N ه; +سن"دیم ی&%^ ه& +A"د ییا!AH
"ر KBe یگدامH +هج $یمC ه& Wد!; h*-!م یماRن ن%!,
د%ج%م ی5!ج `"gیهcت Kامت B" دید jر"دت p4, $ی" ی"ر&
€در; Qدا14س" نامB نH رد
Š a;د"را; نرا& &aron "arra $e va(B ]" دلج رد ‹
:ا4; 'املسم 'ار#هی.نا دم#م ]اP tرA Oی‚ رد
:دی%گیم pتا,
+لد ف<0 +لع ه& ای ی9ا1ت" `ر%2 ه& p4, $ی"ƒ
ر%&gم نا-لس ه)ل& W+,ای hق#ت pتا, دم#م ی"ر& WKر
Kامت د%& QدیN نH ی"ر& Oی*9 B" "ر KBe ری&"دت
W+,رگ را; ه& "ر نامB نH رد د%ج%م یملع یاCییان"%ت
ه& ی Wدند%& QدمH ه!#2 ه& QBات نامB نH رد اCB"دن"V%ت
ر%R!م $ی" ه& W+^"در7 اCB"دن"V%ت $یر4گرg& $
z
4^اس
3
Š اŒŒbر" $ŒŒ& رŒŒس&
£
یCدنامر, ه& ی&رع ناگان •‹ y ]اŒŒس رد EE ŒŒŒC
ا& h&ا-م JJE $ŒŒ& دیgی Qد"د ر"ر9 هلمP در%م "ر هی!-!-س9 K
]اس رد هیا<م I8 ا& h&ا-م ŒC L8 Wدر; Qر2ا#م "ر رهA $ی" K
ب*ŒŒس ه& ام" Wدندر; Qر2ا#م "ر نH اC:رع را& راهN د<& ه& نH B"
€دند6ن نH p4, ه& h,%م +A"د ه; یما)#4س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88D ﴾

ه; +^اس یB"دن"V%ت ی Wدر; :ا=4ن" "ر ی%9 یسا!Aرا;
." هل%لگ نB ?DD qی B" Zی& Z&اتر7 +,اسم %لی;
ددP V%ت $ی" ن
z
دنا6; ی"ر& د!ی%گیم Wد%& Oیم LDD ر1ن
gین Zندر;ر7 Wد%& KBe 8 یما5!C W+,رگیم +9 +عاس
WدA راwسCر هی!-!-س9 p4, ه& pتا, دم#م ه; DDDY?DD
Q"رمC "ر ر)ی7]%> B"دن"V%ت د%& Z&ا;ر رد Bا&رس
B" هی!-!-س9 یQر2ا#م +هج ." ییایرد ناگان W+A"د
OماP ایرد hیرb 38D .را)4&" ا& ه; د%& " Wد%& ی46;
$>ر ا& QدA ن"gkل یاCV%N یر ی)6^ رد "ر ی46;
درHرد +;رP ه&
Š 3 ‹

ŸرG تلم Wا1=9%خ # ا40>—ی#
نامB نH رد ناینام'ع یر*Cر +#ت jرت ناملسم +لم
+هج "ر اهنH ه; دند%& در, ه& ر[#!م یتای2%[^ ی"ر"د
:د%& Qدین"درگ gیام4م ن"ر5ید B" ناناملسم یر*Cر
یهیPر ی"ر"د B"ر7د!ل& یسامP WاA%; دند%& ی4لم
ه; یملاس `ر-, ی4سیBQدBاس ب*س ه& ه; داهج
یاC+لم بل>" ی
z
عام4ج" ی9G^" “"رم" B" د!4A"د
یماRن یاCییان"%ت ی"ر"د Wدند%& ن%[م ی9رA ناملسم
یPر یدام یQر-یس د!4سن"%تیم ه; ی"هن%گ ه& Wدند%&
یاC+لم +م%[^ ی!مAد د!Cد .ر4سگ "ر KGس"
Wدنریگ Qدهع ه& "ر ناهج یر*Cر د!!; |,د ر" ر5ید
Qدا14س" ه& gیNرC B" O*9 ناA+م%)P ی"د4&" رد ناینام'ع
د!4^"در7 Kرگ یاCtGس m%[^ ه& ی5!ج `"gیهcت B"
$یرتQBات Wدند"د ر"ر9 هج%ت در%م ر46ی& "ر اCB"دن"V%ت
یماRن ن%!, ه& WدندرH +سد ه& "ر ی5!ج `اع"ر4^"
$ی" رد ه; دند"د +یمC" نا!N Zتر" ر)6ل (یR!ت
Oما; ی%5ل" WیرRن @G4^" هن%5}یC ند& /%0%م
اقیر," ایسH Wا7ر" یQرا9 هس رد €دندیدرگ ناییا7ر"
ات …را, B""ر یمGس" oرA یاCر%6; Wدندر;یم +م%)P
%ن"B ه& gین "ر ریk2 یایسH WدندرHرد @ر[ت ه& Z;"رم
$ی یاCر"%ید ه& ه; اcنH ات دندر; ‚%1ن ا7ر" رد دندرHرد
نانH Wدند%& هن"ر4یدم یایرد /Bا!مG& ی"رنامر, Wدندیسر
sیC ه; ند%& Qدر; ینام'ع ی"هNایرد ه& Oید*ت "ر هن"ر4یدم
€+A"دن ر%•P نH رد ی"هنا5ی&
ینام'ع یلاع :ا& رد ری*; …ر-& یر5ل%س!; یQد!یامن
یایرد نا-لس :ن%م•م $ی" ه& +A%ن ر[ی9 ه& ی"همان
3
Š :ا4; ر& نGسر" بی)A ریم" یاC+A%نا7 B" ه4,رگر& •‹ رUU+اX
0م<س}ا ملاعلا i W 3 m W 88D €Kد VاN W
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 883 ﴾

sیC ه; دن"دیم Zی%^ ی[=A ]g!م د!نام "ر Qایس
€در"دن ددرت hP نH رد ی"هنا5ی&
ا7ر" gگرC ه; دندرH (C"ر, {رg& یلی^ یناگان
Wناگان $ی" ا& هل&اقم ی"ر& Wد!; هل&اقم نH ا& +سن"%تیمن
]اس ردŠ ه-لام ]اkتر7 Wایناwس" Wایلا4ی" WVا7 UEI Y ŒC
3EIL €د!4,ر5ن ی"هcی4ن sیC ام" •د!4سا^ ا7 ه& ‹K
ر& ینام'ع یر%ت"رwم" W{رg& ین%نا9 نامیلس ن"رد رد
"ر یناPر یسایس `رد9 د%& Qدر4سگ ایرد ی)6^
نامیلس نامB رد ینام'ع +لد یاCBرم W+A"د رای4^" رد
B" Wد!C …%نای9" Oین ه& :%!ج B" Waن%ت ه& ]امA B"
یاCQ%; ه& :ر> B" Bاق19 یاCQ%; هلسلس ه& oرA
ر& ˜لا& ی4Pاسم ه; دیسریم aلb" EDD |&رم Oیم ر"gC
B" O)64م ینام'ع ناگان Wد%& 8DDD د%& ی5!ج ی46;
Wرمرم یایرد WqیتایردH یایرد Wدی1س یایرد ی9رA OP"%س
یQر-یس رد …را, رمP" یایرد WQایس یایرد WQˆ" یایرد
€د%& نH
یاCرهA Kامت ه2G^
Š 3 ‹
رد Kر B" ری> (ید9 ر%ه6م
€د%& QدمHرد ینام'ع +م%)P یQB%P
Wد%& K"دن" ر& QBرل ینام'ع +م%)P B" ا7ر" رساترس
ینام'ع ناCاA یQدCا<م رد ناA{رg& نای"رنامر,
نH Kدرم د!4,ریم ی!یمBرس ه& اCjرت QاگرC WدندمHیمرد
"د2 ه& "ر اسیل; یاC…%9ان ناAK"ر4P" ه& هق-!م
ه& "ر pتا, دم#م +ATگرد ر*^ ه; یما5!C WدندرHیمنرد
یما5!C WدندرHیمنرد "د2 ه& "ر اسیل; یاC…%9ان Vا7
ر%4سد Wدندناسر Vا7 ه& "ر pتا, دم#م +ATگرد ر*^ ه;
ی!6ج د!ن"%=& ر)A Bامن Kدرم Bر هس `دم ات د"د
€د!!; ا7ر& {رg&
رد •د!4A"د ر"ر9 +ی<9%م $یر4ه& رد ناهج یر*Cر ی"ر&
ا7ر" ایسH ر& اcنH B" دند%& $;اس نا)لا& یQریgج ه*A
Qایس یایرد د $ی& رد |9" ناA+=4یا7 Wد!4A"د @"رA"
ی"ر& Wد%& ا7ر" ایسH ی)6^ د ه& O[4م دی1س
$ی" +A"د +م%)P اقیر," ایسH ر& ه; ی4لد $یر4گرg&
ه41گ ن%™ل7ان Oیلد $یمC ه& Wد%& +=4یا7 $یر4ه& +ی<9%م
هی!-!-س9 Wد%&یم +لد qی `ر%2 ه& ایند Kامت رگ" :د%&
€د%& نH +=4یا7 ی"ر& نا)م $یر4ه&
(هم یQˆ%س ر-^ $یر4گرg& ا7ر" Wqیدgن یQد!یH رد
.د%ج رد +,ر6ی7 ی9رت Oم"%ع ه; دمHیم رRن ه&
3
Š WOŒŒیمج دŒŒم#م W(ŒŒهی& :jر •‹ 0ناUUمHF eUUیراG ,ه@سل& m W
8SD – 8S3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 888 ﴾

Wد"دیم hی,%ت دن"د^ رگ" "ر اCjرت €دBیم i%م
ی#یسم ناییا7ر" B" (لع ر), ن"دیم رد د!4سن"%تیم
ه& "ر نH دنریگ +سد ه& "ر ناهج یر*Cر دنریگ +ق*س
$ی" ه& ا7ر" ه; $ی" B" O*9 Wد!Cد o%س +ی"دC hP ی%س
€د!Aا; ZتH ید%&ان ی%س ه& "ر ناهج دسر& یر"دمامB
ملF رد 'انآ 0یاتسیا # b<خا رد ا4ŸرG طاطحنا
0ما3ن '9/& #
K%9 $ی" اCjرت د%^ QXی ه& ناناملسم د& +=& B" ام"
یاC+لم یرامی& WدندA راNد \%قس \ا-#ن" ه& gین
Wنای"رنامر, (لf د"د*4س" Wه!ی; دسP ی!<ی ه4ATگ
—"رم" یرا)م +نای^ WناAدسا, oG^" +سردان +ی&رت
ZیاسH Qا,ر ه& +لم ندA راNد W+لم ه& +*سن
رد ه}نا!N ن%&B +س7 K"%9" یاC`داع B" ر5ید یدر"%م
•در; +ی"رس gین نانH ه& +س" +*d اCjرت Fیرات یاC:ا4;
ام" W+سین •Pا*م $ی" Oی[1ت یاج :ا4; $ی" رد هNرگ"
یملع ییا4سی" د%مج دندA راNد نH ه& ه; ی*یع $یرتد&
KG; $ی" Wد%& یر"در)6ل یماRن qی!)ت رد د%;ر
:دیامر,یم ه; دندر; .%م"ر, "ر یهل"
﴿  ž ´ [
 [ ' [
  `´ .·
ž    ž j
  [  
ž ž `· ﴾ !"ا@نxاz {„ | €
ƒ یرین Wدین"%تیم ه; اcنH ات ›نانH ا& QBرا*مœ ی"ر&
QدامH QدیBر یاCبس" ›هلمج B"œ ›ی%!<م یدامœ
دیناسر& "ر Zی%^ $مAد "د^ $مAد ن"د& ات دیBاس&
"ر نا6ی" ه; دیB"دن" …"رC ه& gین "ر نانH gج یر5ید ناس;
دیسا!Aیمن „ €
"دŒŒ^ ]%ŒŒسر $=س ر%-!یمC m :"ر ƒ ko UUم
f
m
g
حi ل
g
ا ko م
f
ل im
f
ل
g
ا
ا(
f
ب
i

š
X
f
Q
f
9
f
(
o
&
f
ا4f .
f
)
f
#
f
qo ي
g
ح
f
&
f
ن
i
م
i
‚g م
o
ل
g
ا ko ل
h
ا+f „ +م)Pƒ
نH هŒŒ& ی دŒŒ&ای& "ر نH اŒŒجرC W+ŒŒس" $مrŒŒم یQدŒŒ6مگ
€„+س" رتh#4سم
+یg;رم ب*س ه& نانH ات +A"د نH یاج ی,رb B"
رد G

ما; ه; $ی" B" د!4A"د ه; ییای,"رkج یسایس
+
z
ی2 $ی" Wد!4A"د ر"ر9 ییا7ر" یاCر%6; یهbاP"
mاع $& رمع KGس" {رg& یQدنامر,  ه& :ا-^ "ر
:دند"دیم ر"ر9 Zی%^ $ی<ل" ب[ن Wر[م ناناملسم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88? ﴾

ƒ OرHmل kمايJلا 29S NلZ طابر \& مmنQ ا9ملFا#
NلZ# مmيلZ م(ب9لV d9G# مmل9X 5ا.Fxا
مPراد „ €
Wدی4سC .ا&Qدام" ]اP رد +مای9 ات امA WدیAا& QاگHƒ
ب*س ه& نات@"رb" رد نا!مAد `ر'; ب*س ه&
€„ناتیاC$یمBرس امA ه& ناA+A"د(6N
a7" نانH W+,ر %لج نامB دندا4سی" Bا& نا;رت ام"
€د!4,رگ +ق*س ناییا7ر" دندنام
ه1-رG رد 0ملF د9-ر
فی2%ت hی9د "ر ه)یرت رد یملع د%;ر بید" Qدلا^ ا!&
:د%A ر;‚ اc!ی" رد ات در"د نH یاج W+س" Qد%من
Wد%& (;اP ایند رد نامل)4م یه1لس, ه; ینامB اتƒ
%#ن $یر4ه& ه& Qر"%مC هی;رت رد KGس" یاملع
هینامیلس یهسردم Wدند"دیم Kاcن" "ر ناAیه1یf
نH رد د%ج%م ن%!, K%لع (هم g;رم د pتا, یهسردم
یهل" یه1سل, د!& B" :ر> ه; ینامB ام" •د%& نامB
K%لع …اس" +^اس اCر "ر د%^ یمG; ی!ید •Pا*م
درH دید7 ایند رد ی&Gقن" W+A"Tگ "ر $ی%ن +م)P دیدج
Bاین ندرHر& (یل<ت یه1یf Kاcن" ن"%ت املع ه;
د!4A"د داق4ع" املع B" ه4سد $ی" Wد!4A"دن "ر ن"B%مHZن"د
Qر"%مC Wد%& یدGیم (Cدgیس نر9 رد ه; یملع نامC ه;
$ی" W+س" ه4,رن رت%لج +س" ی9ا& Zی%^ یاج رد
(CدB%ن نر9 ات نانH یمیل<ت (4سیس رد Qا*4A" +ی!C‚
+ی!C‚ $ی" ه; +A"د هج%ت دیا& W+A"د هم"د" یدGیم
ی!ید دا!4س" یمGس" یاC$یمBرس ریاس هی;رت یاملع
رای4^" رد ه; KG; (لع ا& یهل" یه1سل, W+A"دن
ینان%ی یه1سل, "ر نH نای!& Wد%& نای#یسم ای ناناملسم
ی,%سلی, د%^ ه; %-سر" را)," ر46ی& د%& Qد"د Oی)6ت
€د%& بلا> نHر& د%& ی!ید ری>
یه6یدن" e

امج" WدیHیم رRن ه& بسا!م Z=& $ی" رد
B" (یر)نHر9 :د%A هسیاقم (Cا& یمGس" ی#یسم یاملع
ه415ن $=س Oی[1ت ه& ی<ی*b ناهج Z!یر,H /%0%م
ی9G^" •Pا*م "ر نHر9 `امیل<ت (Rع" Z=& W+س"
نHر9 (هم @دC W+س" Qد"د mا[4^" د%^ ه& یعام4ج"
O; ی"ر& نHر9 W+س" p*9 $سP رA ری^ qی)1ت
—"رام Oیاسم B" QاگرC W+س" QدرH $ییH qی ناهج
ر4م; W+س" QدمH نایم ه& $=س یPر @را<م ای ه<ی*-ل"
…اس" Wدر; QدCا6م یلا)A" ای یگدی}ی7 نH رد ن"%تیم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88E ﴾

Qداس +س" ی!ید KGس" e

%2" W+س" دیP%ت نHر9 `امیل<ت
`ایرRن یQرا& رد .رRن +<س Wبت"رم ه& Qدر4سگ
$ی" ام" Wر5ید ناید" ات +س" ر46ی& W+<ی*b ن%م"ری7 دیدج
رdrم یملع دیدج `اقیق#ت رد ه; یگداس رد2 یه<س
رد Wدیماcناین ]%b ه& ن"د!N ناناملسم یگدنB رد Wد%&
دی9 رد "ر هق, `ایهل" نامل)4م املع یرcC (هن نر9
G

ما; "ر داه4ج" hیق#ت :ا& دندر; ر[#!م _!ت یاCد!&
%-سر" را)," نامB B" هCر& $ی" رد Wدندر; ددسم
Š 3 ‹
رد
€در; ‚%1ن یمGس" یه1سل,
(یی%5& +س" ر4ه& ه; +ی#یسم $ییH WKGس" a)عر&
Waید9 aل%& $ید
Š 8 ‹
+<ی*b ناهج ن%مای7 یل[1م •Pا*م
نامی" نای#یسم ن%N €Zی"دی7 ر1س رد m%[^ ه& Wدر"د
ی4سرد دیا& ریgگان W+س"د^ KG; •Pا*م $ی" ه; د!4A"د
ه&رcت ن%N ی,رb B" ام" •دندر;یم دییأت "ر نH +یناقP
Oیأت ه& ریgگان د%& دا•ت رد •Pا*م نH ا& رم" رCاf
%-سر" $م"د ه& +سد :ا& $ی" رد WدندرH یر هیج%ت
€+A"د ریdأت ر#س د!نام ZتایرRن ن%N •دندA
ZیامBH …اس"ر& +<ی*b hیق#ت ه& :ر> ه; یما5!C
"

دیدA اسیل; ]اجر W+^"در7 یملع Oیل#ت هیgcت ه&رcت
ه& یلمع oرb B" ن"د!م6ن"د ن%N دندA ری#4م
ه; $ی" B" ی#یسم یاملع Wد!4,ای +سد یمهم `ا,ا64;"
Z!ت دندA jان(ی& در& $ی& B" اسیل; `رد9 "دا*م
B" یرایس& دا4," oا1ت" (لع $ید $ی& یدیدA
Zی%^ ZCX7 hیق#ت رد ه; ی<ی*b K%لع ن"د!م6ن"د
€دندیدرگ ناA(لع ینا&ر9 WدندیBر +ماق4س"
3
Š ]اŒŒس هŒŒ& WیناŒŒن%ی ر"دŒŒمان (ŒŒی)P •‹ ?LE رهŒŒA رد دGیم B" ZŒŒی7
ه; %-سر" Wد%& هیندقم QاAدا7 `را7 qAg7 WدA ]%4م "ریگا4س"
هŒŒ& ن%ŒŒbG," ر•#م رد +,ر $تH ه& دنام (ی4ی رد7 B" ی;د%; رد
یاCرهŒŒA رد یتدŒŒم ی Wدا4س" {رم B" a7 W+^"در7 (لع بس;
+ŒŒی&رت +ŒŒ,ر هیندقم ه& Kاcن"رس در; ر"Tگ +6گ فل4=م
ی رد!)!ŒŒس" {رŒŒم B" aŒŒ7 WدŒŒA QدرwŒŒس دŒŒ& یندŒŒقم رد!)ŒŒس"
QاŒŒم دŒŒ!N دŒŒیgگ +ن%)ŒŒس aی)لا^ رد در; jرت "ر اcنH ریgگان
]اس ه& د<& ?8 ‹€ن €دŠ €+ATگرد اcنامC دGیم B" Zی7
8
Š هŒŒ& pیŒŒسم B" aŒŒ7 ی WاŒŒ*cن یر"%ŒŒP هŒŒ& بقلم aید9 aل%& •‹
ی W+ŒŒ^"در7 نH ˜ŒŒیل*ت هŒŒ& +ŒŒس%ی7 pیسم یسیع $ییH ه& رCاf
ی#یŒŒسم `"دق4<م ییاسیل; (Rن ناگدنرHدید7 $ی4س=ن B" ی)ی
رد هŒ; QدŒنام یاŒج رŒ& ی B" یددŒ<4م بیتاŒ)م Wدریم رامA ه&
.UUی.) .UU(F هŒŒ& ددŒŒ<4م یاC`ر,اŒŒسم یŒŒb ی W+ŒŒس" د%ŒŒج%م
+ی#یŒŒسم یدا*م (یلAر" هیندقم W+,ر; Wa," W$تH Wهی;ا-ن"
‹€ن €دŠ €در; Žیرت ˜یل*ت "ر
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88I ﴾

W(لع $ید $ی& $ین%^ یاCدر%^ر& B" د<& Kاcن"رس
نانH ر%R!م $ی" ه& WدریTw& "ر +ی<9" WدA ر%*cم اسیل;
د%^ یاCQا56ن"د …ر"دم یاCهمانر& رد "ر ی<ی*b K%لع
Bرید ات ه; ناAیاCQا56ن"د بیترت $ید& دندناc!گ
Oید*ت ن%!;" W+A"دن ناناملسم …ر"دم ا& یتا1ت ن"د!N
$ی" ا& Wدندیدرگ دیدج یاCه4,ای ی<ی*b K%لع g;"رم ه&
€دندر)ن اCر G

ما; "ر Zی%^ یه1سل, gین ف2
یCرگ ر& +سن"%ت اسیل; ه; د%& $ی" ]%#ت $ی" یهcی4ن
qیل%تا; یاCZی6; €د!; "دی7 vلست ر)1!Aر `اق*b B"
`ا9" اس& د!4A"د +;را6م دیدج K%لع رد نا4ستر7
ه'Pا*م ه& فل4=م `اع%0%م رد دیدج Oسن ا& د!4سن"%تیم
€دنB"درw&
ه}نH ا& یتا14م +ی<0 املع Wینام'ع یهی;رت رد ام"
د!4^"درwن دیدج K%لع یریگ"ر, ه& €د!4A"د WدA نای&
یریگ%لج ناA$یمBرس رد دیدج را)," در B" "

دیدA
+سد ه& "ر KGس" +م" (یل<ت KامB ه; اcنH B" Wدندر;
Wدند"دیمن در یQBاج" یملع یه4,ای sیC ه& د!4A"د
+#ت "ر ناAیAB%مH KاRن Wیملع د%;ر ه; د%& یهید&
€دCد ر"ر9 /ا<6ل"
ه& ناAیسایس O>ا6م W\ا-#ن" ن"رد رد ر%-!یمC
ZیامBH یاCŽنر د!4سن"%تیمن ه; د%& ه4,ای (;"رت یدP
Wدند"دیم نا6ن د%^ B" ه; ی4مC اه!ت Wد!!; Oم#ت "ر ه&رcت
Zی%^ Zن"د ه; $ی" د%& ینان%ی یه1سل, Kgل ر& ر"ر2"
نر9 رد یمGس" …ر"دم WدنBاس ر"%4س" ]eد4س" ر& "ر
نر9 رد ه; د!4A"د "ر +ی<0 نامC WیدGیم (CدB%ن
د!4A"د یدGیم (Cدgیس
Š 3 ‹

,ر]& # 0ملF ,7درتس> طاطحنا
ه)ل& Wد%*ن (;اP هی;رت O,ا#م رد اه!ت یر), یمل
یر),Žل, یملع ی-#9 ه& :ر> ات oرA B" KGس" ناهج
Qد"ر"ی& QدرHرد ا7 B" "ر ی ی-#9 $ی" Wد%& QدA G4*م
€د%& Qدین"درگ +مC +سس
W\ا6ن رRن B" (هن نر9 دیاA (46C نر9 (یی%5ن رگ"
$یر^H +م)P ر<A W:د" W(لع W$ید رد را)4&" دیل%ت
B" +عاb" دیلقت Wد%;ر Bا>H W(Cد نر9 د%& نر9
€د%& ن"ر5ید
3
Š •‹ هUU1-رG رد MرUUu # bرUU: 0ی#راUUی#ر WKد ین"ر!=ŒŒس W
m Wناینام'ع \ا-#ن" ED – E? "onfl%"t of East an$ )east %n
t(r9ey by -al%$e E$%b #.:7>:
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88J ﴾

ی!ید K%لع B" (ع" یملع فل4=م بن"%ج د%;ر $ی"
ŽCا!م Fیرات W—ا6ن" Wیر<A ینا<م Wیسرد ن%!,
\%&رم یاC:ا4; رد Oیلد $ی" ه& Wد%& OماA "ر یAB%مH
ه; دید "ر یس; ن"%تیمن نر9 $ی" رد املع ]اP tرA ه&
ه; $ی" ای •د%A oGb" نHر& hق#م O9"دP ای هk&ان بقل
ه0رع ی"QBات gیN ن%!, B" ی!, رد ه; د!; ر%هf یس
ه& WدAا& QدA Oیان یدیدج یاCه4,ای ه& (لع رد Qد%من
FیA د!نام KGس" ناهج \اقن ی[9" رد یدد#م د"ر," gج
یا,%4مŠ ید!Cرس دPe"د*ع $& دمP" 3D?E ‹o € ŒC
@را<م +<یرA رد .Bر" ا& راگدنام `ا&%4)م بPا2
یا,%4مŠ ی%لCد (یPرل"د*ع $& هلل" یل FیA یهل"
33LJ یاC:ا4; ی Qد!سی%ن ‹o € ŒC ŸcP ا*ل" هلل" Ÿkل W
"B¦ Ÿل .دنBر, W@ا[نe" یهلاسر ری*)ل" B%1ل" W—ا1=ل"
یا,%4مŠ $یدل" |ی,ر 38?? Oیم)ت :ا4; بPا2 ‹ŒC
" ر"رس" ناC‚‘" Ÿ*#مل $& ی!kل"د*ع $& Oیعامس" FیA W
یا,%4مŠ هلل" یل 38E? ب[!م یاC:ا4; بPا2 ‹ŒC
امe" Ÿم (یق4سمل" \"ر[ل" `اق*<ل" W
Š 3 ‹

ه& Qرد $ی" رد ه; یرا<A" (>ر یلع ر<A :ا& رد
"ریگ $ی6ن$C‚ ه; یمRن W+س" QدمHرد ریر#ت یه4Aر
یتای&" بل>" Wدر%^یمن (6N ه& WدAا& ن"ر ه; ییا6ن" ای
WیR1ل یاCZی"رگ رd" ر& ه; درس Qدرم +س"
hلمت Zیا4س Wی%!<م یR1ل یاCهkلا*م Wیی%گر"gگ
Wر<A رد ر;Tم a!ج ه& +*سن یی"رس]g> دP B" Zی&
Wی<ی*b @"دC" هنا4سد یاCهمان رد ی4P `ا1ل)ت
یگدنB Fیرات یاC:ا4; رد ی4P درس یاCید!&|cسم
€+س" Qد"د +سد B" "ر د%^ tر یل; ه& WاCهمان
ن"ر^أ4م یاC:ا4; ه& "ر نا6یاج Wنای!ی6ی7 یاC:ا4;
B" راAرس ه; ییاC:ا4; •Qد%من ر"Tگ" فل)ت OC"
ه& ناAنا1لrم +س" `ا[ی=لت `"ریرقت WیA"%P
(C T>ا; B" Qدا14س" رد W“ام>" دیق<ت ]امع" د[9
یسی%نه2G^ یQ%یA د!4A"د ای%گ Wدندر;یم یی%جه,ر2
B" ی;اP در"%م $ی" Kامت Wدند"دیم Žیرت "ر را[4^"
QدA (;اP KGس" ناهج ر& ه; د%& یملع یر), \ا-#ن"
€د%& Qد%من ‚%1ن Zنرد رد
bر: رد 'ا1نامHF 'ار=اعم
3
Š Wی!ŒŒس#ل" :jر ناگرg& $ی" ]اP tر6A B" ر46ی& /Gb" +هج •‹
gن Wی#ل"د*ع ŸC €(41C (6A W(c!7 i Wرb"%=ل"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88L ﴾

د%ج oرA رد د!مترد9 +لد د ناینام'ع یQرد رد
:+A"د
3 Š یر%میت ر&ا& نH ر
z
"T5نای!& ه; یل%kم +لد • U?? ŒC
3I8J ر& Wد%& ر2ا<م ]" (یلس نا-لس ا& د%& ‹K
ناملسم نای"رنامر, $یر4گرg& +لد $ی" `رد9 یه)یر"
ی)ی رمل9 +<س یماRن `رد9 +ه&" +;%A رRن B"
Wد%& بیB _نر" ناA$یرت(هم ه; د!4س6ن یر5ید B" د<&
ی Wد%& اهنH $یرتد!مترد9 یر%میت ی"رنامر, $یر^H "
رRن B" +A"د "ر رمل9 $یرتQدر4سگ `اP%4, رRن B"
+!س :ا4; B" +^ا!A رRن B" $یرت$ید4م +ناید
]اس Qاc!7 در; رمع ]اس د%ن B" Zی& Wد%& ناA$یرتQاگH
]اس رد ی Wد%& `رد9 یه)یر" ر& 333S Bا>H رد ی!<ی ŒC
نر9 $ی" €+س& ر, ناهج B" (6N یدGیم (CدcیC نر9
نا-لس هنا1سأ4م Wد%& ی2ا^ +یمC" ی"ر"د ا7ر" Fیرات رد
ه}نH ا& یbا*تر" sیC Zنا54ATگ B" K"د)}یC بیB _نر"
Kاcن" ]اP رد ه; یمهم یاCد"دیر +ATگیم ا7ر" رد
i%م ا7ر" بل9 رد ه; ی"ی9رت +,ر6ی7 Oم"%ع د%&
€د!4A"دن WدBیم
ه; ییا7ر" یاC+لد ن"ری1س نا)Ag7 Wراcت ه& نانH
Wدا4,"یم +سدرد $یمBرس $ی" ر& ناAرTگ `ردن ه& (هنH
€د!4سیر5نیم gیمHریق#ت یدید ا&
8 ندم4م ه4,ری67 ی4لد ه; ن"ری" رد ی%12 +لد •
W+A"د ه; ی2ا^ ی*CTم `"داق4ع" ه& هج%ت ا& ام" Wد%&
B" /ا,د ه& ای دیر%Aیم ینام'ع یاC+لد ر& ای بل>"
€+^"در7یم Zی%^
دند%& ر%[#م Zی%^ $یمBرس رد Q"ر%مC +لد د $ی"
Wدند%& ر*^ی& دا4,"یم oا1ت" qیدgن را^ رد ه}نH B" ی4P
رد ه}نH B" Wد%& Kاcن" ]اP رد :ر> رد ه}نH ه& دسر هN
دسر هN Wدند%& ر*^ی& gین د"دیم یر یمGس" یاCر%6;
€د"دیم ‰ر هنا5ی& یاCر%6; رد ه}نH ه&
Wد!!; @G4‡" h,"%ت (Cا& +لد د $ی" ه; $ی" ام"
ای%گ •در;یمن ر%-^ یدP" $C‚ رد G

2" ه; د%& یرم"
یdر%م یاC+م%)P ی9رA یاC+لد +
z
Aرس
ن"د& "ر ر5ید)ی WOسن ردن" Oسن +س" $ی!N ین"دنا^
+ی<0 یسرر& hیق#ت ر%-!یمC Wدن" Qدر; .را1س
نH رد یجرا^ |یا!2 B" Qدا14س" ا7ر" یماRن یملع
€در;یمن ر%-^ یس; $C‚ ه& نامB
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88S ﴾

# تع/= رد 'آ 'ابات: ت-رX # اA#را 0یا?9ن
0ع16Ž 29لF
ر"د" $یرت(هم B" یدGیم (Cد1C (CدgناA یاCQدس
ی2ا^ یاCدمای7 OماP د%^ $
z
-& رد د%& یر6& Fیرات
ر"دی& د%^ ینe%b :"%^ B" ا7ر" Fیرات B" هCر& $ی" رد Wد%&
+^"در7 Z4لاهج +ل1> ن"رد ن"ر*ج ه& ر"هن"%ید دA
+;رP ن"د ن"د ه; $ی" یاج ه& Zی%^ @دC ی%س ه&
+<ی*b یاCییان"%ت WدمHرد B"ر7 ه& Zلا& ر7 Kامت ا& Wد!;
ییاCQرا9 اCایرد Wدر; Gمر& "ر ی4سCر"رس" ری=ست "ر
(لع رC رد Wدند%& Kا!مگ نامB نH ات ه; در; ف6; "ر
یدیدج `اP%4, ه& یگدنB دا<&" B" ید<& رC رد ی!,
فل4=م K%لع رد Qات%; نامB `دم $ی" رد €+,ای +سد
qینرw; د!نام ر)4*م هk&ان ید"ر,"
Š 3 ‹
Š "o#ern%"(s Š %نر& W‹ &
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 88U ﴾

r(noe هلیلاگ W‹
Š 3 ‹
Š gal%ol%o رلw; W‹
Š 8 ‹
Š @e#ler $ت%ین W‹
Š ? ‹
Š Ne
)ton KاRن دندر; ‰%س!م "ر (ید9 KاRن ه; یناس; ‹
ه& ا7 Wدند%6گ (لع B" یناهج دندر"Tگ نای!& "ر یدیدج
]ا'م" ید"ر," ف64)م ن"درگناهج B" Wد!4A"Tگ ه2رع
بمل;
Š E ‹
Š "ol(0b(s اماگد%)س" W‹
Š I ‹
Š (ass"o$aga0a ‹
نeˆام
Š J ‹
Š 0agl%n €دندر; ر%هf ‹
ه& $4,رگO)A ]اP رد اC+لم Fیرات نامB $ی" رد
:ر> ]اP رد ی•<& یQرا4س Wد%& ندمHرد بلا9
]اP ه& ات ه}نH Wد%& /%لb ]اP رد (C ر5ید ی^ر& یQرا4س
3
Š ]اس ه& Wییایلا4ی" ن"دqیgی, ن"دی0ایر •‹ 3IJE هŒŒ& (ŒŒ6N K
ی)ŒŒAg7 K%ŒŒلع +^"در7 Oی[#ت ه& aن"ر%ل, رد Wد%6گ ناهج
$ی4ŒŒس=ن B" یŒŒ)ی WدرH یر K%ŒŒcن هŒŒ& awس +^%مH `ای0ایر
ی"ر"د QاŒŒم یQر; ه; در; +&اd نH ا& در; /"ر4^" " "ر اC$ی&رد
+Œ;رP در%Œم رد qŒینرw; `اŒ<لا-م رŒŒ& +س" دد<4م یاCهA%;
راŒŒهf" +ŒŒس"%^ Kر هŒŒ& "ر " VاŒŒ7 WدgŒŒ," یتاŒعGb" €€€ $یمB
درمŒŒA ر1; :ا4,H رد ه& $یمB +;رP یQرا& رد "ر " یQدیقع
هŒŒ& هلیلاگ Wد!; ه&%ت Qدیقع نH B" دیHرد %ن"B ه& ه; در; .ر%*cم
]اس 3JE8 ‹€ن €دŠ €+س& ر, ناهج B" (6N K
8
Š ]اس ه& یناملH …ا!AQرا4س •‹ 3IL3 رŒŒیق, یرداŒŒم ردŒŒ7 B" K
هŒŒ& رŒŒلw; WدŒŒن"رTگ ی4ŒŒسد5!ت اŒŒ& "ر ی;د%ŒŒ; ن"رد ی WدمH ایند ه&
راŒŒ6, B" WدرŒŒ; i"دB" QاŒŒ5نH WدŒŒA ]%kŒŒ6م `ایŒŒ0ایر aیردŒŒت
KاŒŒمت ناŒŒیم $ŒŒی" رد W+ŒŒ,ریم رŒŒ5ید رهŒŒA ه& یرهA B" ی4سد5!ت
یاCه4ŒŒA%ن یه<لاŒŒ-م ینامŒŒسH یاCیŒŒسرر& هج%ŒŒ4م .رŒŒ),
]اŒŒس هŒŒ& ی Wد%ŒŒ& ن"ر5ید 3JDU `"رایŒŒس +ŒŒ;رP $ین"%ŒŒ9 هŒŒ& K
WدرŒŒ; ZŒŒ=7 VاŒŒN "ر اهنH $ی%ن K%cن :ا4; رد در; "دی7 +سد
]اس رد 3J3S یگدنB نایا7 رد €در; ف6; "ر د%^ K%س ن%نا9 K
]اس ه& یما!مگ ی4=&د& ا& 3J?D ناŒŒهج B" (ŒŒ6N ی"هŒŒA%گ رد
‹€ن €دŠ €+س& ر,
?
Š هŒŒ& یŒŒسیل5ن" @%ŒŒسلی, ن"ی0ایر Wن"د)یgی, W$ت%ین oا#س" •‹
]اس 3JE8 ی €درŒŒ; OیŒŒ[#ت Žیر*م; Qا56ن"د رد WدمH ایند ه& K
$ی!س رد 8? 8E درŒŒ; (یR!ت "ر qینا)م یساس" $ین"%9 ی5لاس
یل2" ن%نا9 ا

!م0 €+س& را; ه& "ر اهنH ینامسH K"رج" در%م رد
درŒŒ; /"دŒŒ&" "ر هلŒŒ0ا, ه<ماŒŒج :اسP .ر ف6; "ر ه&‚اج
]اŒŒس هŒŒ& $ت%ŒŒین WدرŒŒ; یgیری7 "ر اCیسدع (هم `ای16; …اس"
3L8L ‹€ن €دŠ €+س& ر, ناهج B" (6N K
E
Š ]اŒس هŒŒ& اŒŒ)یرم" فŒŒAا; @رŒŒ<م در%نایرد بمل; ف4سیر; •‹
3EI3 دŒŒA hŒŒ,%م OŒŒ&"gی" هŒŒ)لم +یاŒŒمP اŒŒ& ی WدŒŒمH اŒŒیند هŒŒ& K
ر1ŒŒس ر%ŒŒR!م $ی" ی"ر& را& راهN ی €د!; ف6; "ر ا)یرم" یQرا9
]اŒŒس هŒŒ& ی4ŒŒسد5!ت ]اŒŒP رد ی Kاcن"رŒŒس Wدر; ییایرد 3IDJ K
‹€ن €دŠ +ATگرد
I
Š ]اس ه& یلاkتر7 در%نایرد •‹ 3EJU ایرد Q"ر B" ی WدمH ایند ه& K
ییایرد ر1س $ی" Wدیسر نا4سد!C یQرا9 ه*A ه& ‹اقیر," :%!جŠ
$ŒŒیمد رد ی W+A"Tگ ناییا7ر" …ر4سد رد "ر نا4سد!C `رd
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?D ﴾

]اP ه& ات ه}نH د%منیم /%لb +A"د Wد%& Qدر; :ر>
رد +عاس qی €در;یم :ر> +A"د Wد%& /%لb ]اP رد
qی د%& Bر $ید!N ه)ل& Bر qی ا& یاسم Fیرات نH
a;رC •د%& ]اس $ید!N ه)ل& ]اس qی ا& یاسم Bر
€د%& Qدر; |یا0 "ر ینامB |9" رد در;یم فلت "ر ی4عاس
ه& Oس%ت ا& اقیر," OP"%س د!C رد "ر نایلاkتر7 `رد9 د%^ ر1س
]اس ه& ی €+^اس رق4سم رB 3I8E ‹€ن €دŠ €+ATگرد
J
Š ]اŒŒس ددŒŒP یلاŒŒkتر7 در%نایرد •‹ 3ESD هŒŒ& ی WدŒŒمH اŒŒیند هŒŒ& K
ی4ŒŒ6; ŽŒŒ!7 ا& j%لم ری"gج ه& qیدgن ییایرد Q"ر ندر;"دی7 ر%R!م
ر1ŒŒس $ŒŒی" رد ی WداŒŒ4," Q"ر هŒŒ& aŒŒلb" …%ناŒŒی9" رد ]اŒŒkتر7 B"
رد .درŒŒگ $ی4ŒŒس=ن $ŒŒی" دŒŒنg& رد "ر $ŒŒیمB یQر; دA h,%م
نeˆام د%^ Wد%& ایند 3JD $ی& B" ر1س $ی" رد ZناC"رمC B" $ت
‹€ن €دŠ €د!4,ر
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?3 ﴾

0>.ن? ر9ما رد 'اناملسم 0>.نامjAا#
فلت "ر Bر د!N +عاس د!N ه; $ی" هن ناناملسم
Wدندن"درگ |یا0 "ر Oسن $ید!N ]اس $ید!N ه)ل& Wدندر;
رC هقی9د رC ییا7ر" یاCر%6; `دم $ی" رد a)عر&
فل4=م $یدایم رد "ر ناAریسم دندرمA +می!> "ر هیناd
+,اسم W]اس د!N `دم رد دند%می7 +عرس ه& یگدنB
€دندر; یb "ر نر9 $ید!N
"ر هی;رت در; ن"gیم ن"%تیم نH ا& ه; یدر"%م B" ی)ی
ه; +س" $ی" Wد"د –ی=6ت +<!2 (لع یه2رع رد
هی;رت رد یدGیم (CدgناA نر9 رد اه!ت یBاسی46; +<!2
نر9 رد اه!ت ی4A"ده& یاCه!ی-نر9 اCهنا=7اN Wدا4," Q"ر
ر%-!یمC Wدیدرگ Qدا14س" O&ا9 +لد $ی" رد (CدcیC
ری"د نامB $یمC رد ا7ر" یQ%یA ه& یماRن .B%مH g;"رم
+<!2 یه2رع B" هی;رت نر9 $ی" ر^"" رد WدA
رد "ر ین%لا& ه; ینامB ی4P •د%& رد G

ما; `ا,ا64;"
ر#س ا

م4P :د!41گ Wدندید B"ر7 ]اP رد +=4یا7 یا•,
€+س" را;رد یرگایمی;
ندمت `"gیهcت B" …ا*49" رد ییا7ر" qN%; یاC+لد
اcنH ات •دند%& ه4,رگ +ق*س هی;رت B" WKاع Qا,ر :ا*س" %ن
]اس راهN را-9 $CH Q"ر B" Qدا14س" رد gین ر[م ه;
Kا56ی7 هی;رت B" Qام د!N ی4س7 یاCر*مت B" Qدا14س" رد
€د%&
0ما3ن '9/& رد 'اناملسم 0>.نامjAا#
یندم یرRن K%لع رد ا

,ر2 ناناملسم یگدنامa7"
Wد%& Qدر4سگ ریگ"ر, یس& یگدنامبقع $ی" ه)ل& Wد%*ن
هی;رت ر& Zی%^ را)4&" O*9 یتدم ه; یماRن ن%!, رد ا7ر"
]اس رد +,رگ +ق*س 3LLE ن"Bا&رس ناییا7ر" K
یددP ات نH ی7 رد ه; دند"د ی4=س +س)A "ر ینام'ع
ناسد!هم ه; د%& +9 نH دمH د%^ ه& ینام'ع +لد
.B%مH یماRن یاCرین یCدناماس +هج "ر ییا7ر"
نر9 Bا>H رد K%س (یلس نا-لس Wدن"%^ "ر, د%^ ن"رس,"
(لع را&رد B" iرا^ د%& $Aر یدر, د%^ ه; (CدB%ن
$ی" ه& Wد"د ر"ر9 هج%تدر%م "ر `اPG2" Wد%& ه4^%مH
رد ا

[=A .د%^ در aیسأت یدیدج …ر"دم ر%R!م
q*س ه& یCاwس Wد%منیم aیردت هسد!C …ر"دم B" ی)ی
`اPG2" ی^ر& یسایس (4سیس رد د"د Oی)6ت دیدج
د%مج ر& یدایB ر"دقم ه& +لم ن%N Wدر; ]امع" "ر `Gید<ت
نایCاwس Wد%& Qدر; `داع یمید9 gیNرC ر& +R,ا#م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?8 ﴾

Kد دم#م دندر; ررت "ر " دندیر%A ی ر& یمید9
]اس B" دیدرگ $یی<ت ی $ی6ناج 3SDL ]اس ات 3S?U
]" دیcمل"د*ع " B" د<& W+س6ن `رد9 د!سم ر& 3S?U
ات K 3SI3 (یلس نا-لس نا!ی6ناج Wد $ی" Wد%& "رنامر,
ه& هی;رت دندA W+A"د ه; ی4یل%™سم ه1یf رد Kد
یهی;رت ه; ی"هلPرم رگ" W+,ای +سد اC+,ر6ی7 B" ی^ر&
یلP"رم ا& در; یb ی9رت +,ر6ی7 یه2رع رد یمGس"
WQدر; یb (CدB%ن (CدcیC یاCQدس رد ا7ر" ه;
Wدر%^ دC"%^ (6N ه& یقیمع `ا1ت Wد%A هسیاقم
یهق&اسم هی*A ر46ی& ن"دیم $ی" رد ا7ر" هی;رت +;رP
.%گر^ ه; `ا1ت $ی" ا& vق, •د%& .%گر^ +67je
ر& QGع +67je د%& ر"دی& QاگH یلی^ Z4;رP رد
€+,ریم :"%^ ه& `ا9" ی•<& W+A"د د%^ ه; ی"Qد!;
ت:اT> ,ا) رب 0نامHF ,ر9Gار®ما ه- 0ی«خ
+نام" ی"د" +ی<9" نای& ی"ر& ه; ییاCی4سا; د%ج ا&
+لد ه; +سین ی)A WدA نای& ینام'ع +لد B" ی=یرات
|یس {رg& ی"ه<ل9 KGس" ی"ر& یم)#م ˆد ر%&gم
B" (ع" Wهنایمرا^ رد |9" ناملسم :رع یاC+لم ی"ر&
یاCرین +لا^د B" ه; د%& Qری> $ی-سل, BاcP
Bات +^ات ه& ه; $ی" اC$یمBرس $ی" رد ی&ر> یهنا5ی&
ات €در;یم یریگ%لج Wد!!; +ناC" `اسدقم ه& دنB"درw&
نا^ دیم#ل"د*ع نا-لس ن"رد
Š 3 ‹
ی B" ه}نH (>ر یلع W
+ی<0 $ی" WدA ی!;"ر7 ه<یاA " ه& +*سن دA ه41گ
€+A"د هم"د"
د0 ید%هی یاCه™b%ت ی#یسم یاCZA%; Kامت
ه; $ی" ات •دنام Kاجر,ان دیم#ل"د*ع نا-لس نامB رد KGس"
]" یناهج _!ج 3U3S – 3U3E $یق14م €دA Bا>H K
"ر اهنH دنرHرد Zی%^ یدر" ه& "ر اC:رع دندA h,%م
Bر& ی&رع +یم%9 یه6یدن" ا

4یاهن Wد!ن"ر%6& نا;رت هیلع
هل2ا, ینام'ع یر%ت"رwم" B" ی&رع یاCر%6; در;
WدندمHرد {رg& qN%; یاC`رام" O)A ه& د!4,رگ
3
Š هŒŒ& ناŒŒ^ د"رم W.در"ر& |ل^ B" a7 Wناینام'ع نا-لس $یر^H •‹
QاŒA $یدŒل" رŒ1Rم QاŒA $یدل"رŒŒ2ان ا& ن"ری" رد €+س6ن +=ت
]اŒŒس رد €د%& ر2ا<م راجا9 3UDU :Gقن" jرŒŒت ناŒŒن"%ج :gŒŒP K
WدرŒŒ; KGع" یناŒŒم'ع رد هbرŒŒ6م +م%ŒŒ)P +,اŒŒی هŒŒ*ل> در;
رهŒŒA €دŒŒA دŒŒی<*ت qین%لاŒŒس رد ]gŒŒ<م دŒŒیم#ل"د*ع نا-لŒŒس
]اŒŒس رد qین%لاŒŒس 3??D €داŒŒ4," ناŒŒینان%ی +ŒŒسد هŒŒ& o € ŒŒŒC
‹€ن €دŠ €+ATگرد اcنامC +=یرگ ا7ر" ه& دیم#ل"د*ع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?? ﴾

ه& Kاcن"رس دندن"رTگ ن"ر5ید +یامP +#ت "ر یتدم
نانH B" ه; د%*ن د!مترد9 ی4سد ر5ید €دندیسر ]Gق4س"
B" ن"ر5ید ه; +A"دن د%ج یناهج یترد9 د!; +یامP
`رد9ر& هی)ت ا& Oیی"رس" ه; د%& اc!ی" €دنر*& :اسP ی
(لع د9 :رع ناهج بل9 رد Wییا7ر" یاCر%6; +یامP
]اس $‡ˆ رد "

ری^" د%من 3UJL ی هن"ر; +سن"%ت K
درHرد Zی%^ @ر[ت ه& "ر ا!یس یQریgج ه*A ی&ر>
ناهج €د!; ب[> Fیرات رد را& $یل" ی"ر& "ر فیرA …د9
O'مل" :ر0 $ی" W+A"دن "ر ی;ر#ت sیC ییان"%ت ه; :ر>
:در;یم همgمB د%^ ا& "ر ی&رع (ید9 ƒ 2
f
9S
f
ت
o
ل
g
P
i
Q
o
ام
f
ن hZ
i
œ
o
ي
f
ب
g
x
f
ا ر
o
9
g
H hلا $f P
i
Q
o

Š 3 ‹

$م د<& ه& Bر نH B" WدA Qدر%^ دی1س اگ ه; یBرƒ
€„KدA Qدر%^ gین
WoرA رد m%[^ ه& ینام'ع یر%ت"رwم" نایا7
د%& یناهج د%هی ی*یل2 یا7ر" ی"ر& یBری7 $یرت{رg&
€د6ن ر7 gگرC ه; +A"Tگ یاج ر& "ر ییx^
3
Š `رŒ•P B" ]%Œق!م ی!=Œس €+Œس" یناŒم'ع یر%ت"رwم" ر%R!م •‹
یلع  نام'ع `ر•P O49 ه& ه;  Wین"دŒŒیم :jر €در"د QراŒŒA"
"اHمxا ‰مEم m W 8I €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?E ﴾

KراهN :ا&
ا7ر" ر[ع
,دام ,اA#را !"#ا $%& “
# 0یار>0لم !2#د $%& “
اA#را رد 0تسرAن(1م
,9س هب اA#را !29س $%& “
0-د9خ
,ا4ت61%م !2را(B $%& “
'ار#د رد ت1ناسنا ,9/عم
اA#را رامعتسا
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?I ﴾

]" O[,
یدام یا7ر"
اA#را '.مG eیراG # تع16Ž
ه& ناناملسم B" ناهج یر*Cر ]اق4ن" راdH ه; $ی" B" O*9
WاC+لم oG^" Wناهج .ر5ن رد رییkت یاCه!یمB رد ا7ر"
ددرگ یسرر& ر6& یاCنامرH @دC /ام4ج" ندمت
هN ]%#ت $ی" B" نایمدH ی"ر& د%A K%ل<م ه; $ی" B" O*9
ای +س" Qد%& ر46ی& .د%س +س" QدA دیاع gیN
tر ندمت $ی" |0 :ر> ندمت +س" KBe MZنایB
ه; (ین"د& (یسا!6& "ر ییا7ر" یاC+لم یگدنB یه1سل,
M+س" ه4,رگ `أ6ن اc; B"
B" یرایس& یQدیقع @G^ر& :ر> (4سی& نر9 ندمت
B" د<& ه; یری^" یاCنر9 یQدیی"B دیدج یندمت Kدرم
ه& ندمت $ی" Fیرات ه)ل& W+سین QدمH ا7ر" qیرات یاCنر9
یهلGس ندمت $ی" "ریB •ددریمر& Zی7 ]اس ر"gC $ید!N
n"ریم رد د نH $ی6ناج +س" نان%ی Kر ندمت
Kامت رد د نH nر" +س" یندم یلقع Wیسایس
n"ریم یعام4ج" یاCه1سل, Wیسایس KاRن WاCیی"ر"د
€+سC Wد!4A"Tگ یاج ه& ه; ی"ی5!Cر, یملع
ندمت د نH یاCQgی5ن" `Gیامت WاCیگXی WاC+س"%^
ه& Zن%^ رد ه4,رگ یاج ندمت $ی" د%ج رد ه4ATگ
دCدیم نا6ن ام ه& Fیرات ه; اcنH ات W+س" QدمHرد .درگ
نان%ی ندمت ییا7ر" +ینGقع ی"ر& Q%)Aا& رهRم $ی4س=ن
نان%ی ندمت WQدر; +*d Fیرات ه; یر%b ه& €+س" Qد&
د%ج ه& ا7ر" یه1سل, …اس"ر& ه; Qد%& ندمت $ی4س=ن
B"ر, ر& W+س" ه4,ای یلcت نH رد ییا7ر" یهیPر QدمH
ندمت $ی" €+س" ه4,رگ ا7 Kر ندمت Wنان%ی ندمت یاCر"H
یاCنر9 B" a7 Wد%& ییا7ر" tر ی!<ی دP" یPر ی"ر"د
+لم +س" Qدر)ن رییkت …اس" اCیگXی B%!C ینe%b
:"دH WK%لع Wه1سل, WoG^" ,اP nر" نا!}مC ا7ر"
نر9 رد ندمت $ی" Kاcن"رس W+س" نان%ی Kر را),"
هNرگ Wدنایامن "ر د%^ Qد!6^رد یسا*ل رد یدGیم (CدB%ن
داcی" "ر ر"د!7 $ی" W…ا*ل $ی" یاC_نر یگد!6^رد ییا*یB
ه; +سن"د دیا& یل WQدA ه4,ای QBات …ا*ل $ی" ه; د!;یم
€+س" نان%ی Kر یه4Aر B" نH د%7 رات
Kر نان%ی ندمت +س=ن ه; +س" ه4سیاA W$ی"ر&ا!&
WOما; ییا!ی& ا& ات W(ی!; jرد "ر د نH tر +قیقP
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?J ﴾

نر9 رد (ی!; یسرر& دقن "ر :ر> ندمت `eا)A"
€(ی!; `ا•9 نH یQرا& رد (ین%4& یدGیم (4سی&
'ان9ی '.مG ,ا40>—ی#
یاC+لم $یرتبیcن B" د"د<4س" ا& ی4لم نان%ی +لم
(لع Wد"د<4س" W.%C •
z
ا#ل B" €د!4,ریم رامA ه& (لاع
رد ی"هن"داج Zقن ناهج رد Wدند%& نایناهج دمHرس :د"
WنانH ˜&"%ن ام)P Wن"د!م6ن"د راdH Wد!4A"د :د" ه1سل,
`اهج $ی" یر +س" ناهج یاCهنا^:ا4; Z=& +!یB
+یمC" ام ی"ر& •#& $ی" رد هN نH Wدند%& –^اA ی4لم
ه& "ر نH اهنH ه; +س" یندمت +<ی*b +قیقP jرد Wدر"د
یسرر& دقن دید ا& نان%ی ندمت ه& ام رگ" WدندرH د%ج
•ا#ل B" ر5ید یاCندمت ا& نH `ا;ر46م B" (یر5!&
اCیگXی WاCنای!& gین (ی&اتر& یر رC"%f رCاRم
اCیرتر& W(یCد ر"ر9 Oیل#ت هیgcت در%م "ر نH +Aرس
یاCندمت ا

2%[^ ر5ید یاCندمت B" "ر نH ه; ییای"gم
اCیگXی $ی" Wددرگیم –=6م G

ما; Wد!;یم "دج oرA
:B" د!ترا*ع
3 aP ا& ه}نH ه& ندر"T5ن iر" `اس%س#م ه& داق4ع" •
€+سین jرد O&ا9
8 €ا4)ی ی"د^ O&اقم رد ندر)ن Zنر; jدن" یر"د!ید •
? |,ا!م ه& Kام4C" ایند یگدنB ه& دیدA یه9Gع •
€نH یاCیی%cما; اCیما;داA
E €ی4سر7$هیم یلم Zی"رگ •
ی!<ی همل; qی رد "ر Qد!;"ر7 رCاRم $ی" ن"%تیم ه4*ل"
نان%ی ندمت را<A ه; نای& $ی" ا& Wدر; ه2G^ یرگیدام
هلمج B" +A"د د%ج نان%ی رد هNرC Wد%& یرگیدام
یه4!م یرگیدام ه& $ید ر<A Wه1سل, W(لع W_!Cر,
ند& "ر "د^ `رد9 `ا12 د!4سن"%4ن ناین%ی ی4P WدAیم
فل4=م ]ا)A" "د^ `ا12 ی"ر& ه)ل& Wد!!; jرد Qدام
یاCد*<م د!4^اس ییاCهمسcم دندر; (یسرت یدام
+مPر یرا& یی"د^ WoBر ی"ر& Wدندر; ا7ر& ین""ر,
Wد!4,رگیم رRنرد "د^ qی gین (6^ ی"ر& ر5ید یی"د^
یاCیگXی دندیA"رت "دج ی"همسcم K"د;رC ی"ر&
B" ییاC$یNر7 دند"د +*سن نانH ه& "ر یدام Kاسج"
نانH WدندرH (C"ر, اهنH ن%م"ری7 اCهناس," اCQر%-س"
Kاسج" بلا9 رد "ر اهنH دند%من (سcم "ر درcم (یCا1م
د!4^اس یی"د^ h6ع ی"ر& G

'م •دندر; ر%[ت ]ا)A"
šر5ید یی"د^ یا*یB ی"ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?L ﴾

„Qر6ع ]%قعƒ یQرا& رد %-سر" ی1سل, بلا-م
Š 3 ‹

+سین ناین%ی یدام را)," B" ی"Qدی)N gج „ه<ست jG,"ƒ
€+س" نان%ی +Aرس +<ی*b ر5نای& ه;
نان%ی ندمت ر& یرگیدام یگریN ه& ا7ر" ن"د!م6ن"د
ن"د& ناAیملع یاC•#& اC:ا4; رد دن" Qدر; @"ر4ع"
€دن" Qد%من QراA"
Š …اC ر4;د WیناملH د!م6ن"د ,ass $ی" ن%م"ری7 %نˆ رد ‹
ر4;د Wدر; د"ری" ین"ر!=س هس „M+سیN ا7ر" ندمتƒ ه;
B" :ر> ندمت دندق4<م ه; +س" ین"د!م6ن"د B" …اC
ی Qدی)N W+س" یلق4سم ندمت ه)ل& WQد6ن …ا*49" oرA
:(ین"رTگیم امA رRن B" "ر …اC ر4;د نا!=س
ن"درم W+س" :ر> ین%!; ندمت g;رم نان%ی ندمتƒ
Kام4C" نH ییا*یB ند& بسا!ت K"دن" .رر7 ه& ینان%ی
WOما; ی%5ل" نانH ی"ر& ب*س $یمC ه& WدندیBریم یدایB
رایس& +^"در7 ر5نای& gج $ی" د%& بسا!4م ا*یB (سج
یند& یاC.Bر ه& ر $یمC B" W+سین …%س#م ر%م" ه&
د!م9Gع +=س نH ]ا'م" –9ر یABر یاCیBا&
WZیامن WB"H Wر<A OماA ه; $C‚ .رر7 د<&
£
رد دند%&
Kام4C" ی"QB"دن" ه& W+س" ی<ی*b K%لع ه1سل, Wهمسcم
ردŠ $ید Wد!)ن "دی7 یرتر& (سج +ی&رت B" ه; دندیBریم
نان%ی رد Wد%& یلا^ +ی%!<م +یناPر B" ‹اهنH دgن
یCاگ هNرگ W+A"دن د%ج ی!ید ]اجر ای ی!ید `Gی[#ت
„a7B" zƒ یاC+!س رد ی%!<م یPر _نر
Š 8 ‹
ن"ر5ید
بس; oرA B" یPر راdH $ی" ی"ر& یل Wد%Aیم Qدید
نان%ی ندمت ه& بس4!م "ر نH ن"%تیمن د%& QدA
€„+سن"د
نان%ی رد $ید ند%&هیام (; Wا7ر" ن"د!م6ن"د B" یرایس&
اهنH ]امع" رد .Gت د%*م; ی!تر, Zنر; د%*م;
3
Š B" `"د%ŒŒج%م ردŒŒ2 ]ا)ŒŒA" OŒŒP ی"رŒŒ& ZŒŒن"ری7 %-ŒŒسر" •‹
هŒŒ*ترم Qد رد دŒŒن" QدŒŒA Oیا9 ی-یاس o%ل=م hلا^ $ی& Whلا^
هŒ& eاŒ& B" W]%Œقع $ی" B" qیرC Wد!مانیم Qر6ع ]%قع "ر اهنH ه;
هŒŒ& د%ŒŒAیم ه4ŒŒسا; Z4bاŒŒس& +یناŒŒPر B" ŽŒŒیردت هŒŒ& W$ییا7
یداŒم ناŒŒC اŒŒ& هŒŒ; (ŒŒCد Oقع ات Wد%Aیم ر4)یدgن +یدام `ر';
‹€ن €دŠ €در"د +ی=!س
8
Š Š aŒŒ7B" z •‹ ECOPOS یاCQدŒŒس رد یناŒŒن%ی ی%گهناŒŒس," ‹ J L
ا

ŒŒ4یاهن دŒŒA د"BH awŒŒس Qد%ŒŒ& QدرŒŒ& +س=ن ی €دGیم B" Zی7
€+ŒŒس" ی"هناس," همین ی4ی[=A a7B" z Wد!46; "ر " فلد Kدرم
Kان ه& ی"هع%مcم jA#?ا i ,ا4هناس&ا رایŒŒس& یناŒŒن%ی ر'ن ه&
د%ŒŒنG7 ن
z
H B" OŒŒ2" رد :دŒŒ!ی%گیم هŒŒ; +س" :%س!م ی ه& q6^
‹€ن €دŠ €+س" Zی6;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?S ﴾

"ر نانH یگدنB رد یرگQ%6ع ب<ل %هل ین""ر,
€دن" Qدر; ر"ر9" نH ه& هRPGم
:ا4; رد ی)ل z اA#را b<خا eیراG :دسی%نیم
یل Wد%& ی!C‚ یلقع ی4;رP ا

,ر2 ینان%ی +;رPƒ
ی!bا& یPر +;رP qی نH a)عر& نایر[م +;رP
نای"د^ نایر[مƒ :دی%گیم یمر یQد!سی%ن Waیل%&" Wد%&
یل Wدند%منیم (یR<ت یر"B هیرگ Zنر; ا& "ر د%^
€„دندر;یم (یR<ت "ر د%^ نای"د^ B"H –9ر ا& ناینان%ی
:دسی%نیم aیل%&" KG; Oقن B" a7 ی)ل z
"ر aیل%&" یه41گ نان%ی Fیرات ه; +سین $ی" رد ی)Aƒ
رد ناین%ی `"داع ا& ه; (ی" Qدیدن ی!ید ام "ریB •د!;یم دییأت
…رت یرگQر6ع Wین"رT5A%^ Wین"رت%هA Wدایع" `ر';
ناس ه& +سرد ناینان%ی Wد!; یر&"ر& "د^ B" $4A"دن
دیcمت رد Wدندر;یم (یR<ت "ر "د^ Wد%^ ‰%یA ناگرg&
Qد!س& یراج یاC+!س Žی"ر K%سر ه& "د^ (یR<ت
„دندر;یم
Š 3 ‹

دند%& یدیاقع gیاP یسا!A"د^ یه1سل, ی"ر"د ناین%ی
W"د^ ه& ندر&Qا!7 WZیاین W`دا*ع W"د^ ی"ر& Zنر; ه;
•دمHیم رRن ه& بیcع نانH یگدنB رد ZCاگرد ه& /ر•ت
hل^ W]ا<," Wرای4^" Wی1ن "ر "د^ `ا12 ه; یس; "ریB
"ر ناهج $ی" دیامنیم بلس نH B" "ر ی4سC ناهج رد رم"
]ا<, Oقع "ر نH ه; دن"دیم یCا54سد ه& \%&رم
$ی" یهcی4ن رد یدر, $ی!N ا

<*b Wدمانیم jG," `ا;رP
+*سن د%^ یلمع یگدنB رد ی#ی#2 داق4ع" را& Qدیقع
دیم" "د^ ه& $ی!}مC Wدیلقت یر B" ر5م Wدر"دن دن"د^ ه&
ر&"ر& رد Wدر"دن +سد "ر "د^ Wدسرتیمن " B" Wدر"دن
qم; " B" اCی4=س رد Wدیاسیمن jا^ ر& رس " Q%)A
یگدنB یر%b درHیمن یاج ه& "ر Z#ی*ست WدC"%^یمن
W$ی"ر&ا!& €در"دن د%ج یراگدرر7 یی"د^ ای%گ ه; د!;یم
`"دا*ع Wدند%*ن |Aا^ دن"د^ ه& +*سن ناین%ی د!ی%5& رگ"
"ر "د^ د%& tر ند& یاCهAe د!نامC نانH ی!ید ]امع"
نامی"ر& ا

<-9 Wدندر;یم (یR<ت ناAناگرg& ‰%یA د!نام
ه; +س" ینامB +15A ه)ل& Wد%& دC"%=ن بc<ت یاج
ایند ه& ناینان%ی دایB رایس& یه9Gع W(ی%!6& "ر نH a)ع
B"H W]ا)A" WاCهمسcم ه& ناAی54^ا*لد $ی!}مC
ا*یB یاCر!C ی!<ی هیلمج ن%!, "ر اهنH ناینان%ی ه; یقیس%م
ید"BH ه& ناگد!سی%ن "ر<A دایB Kام4C" gین دندیمانیم
3
Š •‹ € ). e. ,. le"9y . ,%story . E(ro#ean . 0arals Lon$on 16! .
vol.I## .3::.6 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8?U ﴾

یدر, – +^ا!Aیمن "ر یدP sیC د%& د!& دی9 ند& ه;
– نانH یه<ماج ناینان%ی oG^" رد ید& یرایس& ریdأت
+,ای .ر4سگ oG^" رد iرم iرC نH ی7 رد €+A"Tگ
درم را<A €دA ه4=ی5ن"ر& اCKاRن Kامت د0 ر& ی&Gقن"
یر%همج – د%& یر)1!Aر ی6یدن" د"BH B" هیا!; ه; –
gین اCیما;داA ندرمA+می!> `"%هA ]ا*ند ه& $4,ر
€د%& –یرP یه!سرگ ن
z
اسن" ]اwN د!نام ایند ]اwN
ن%bG,"
Š 3 ‹
:ا4; رد ر9(م) \"رقس نا&B B"
Š 8 ‹
درم
ن"داقن B" ی)ی ای%گ ه; د!;یم فی2%ت نا!N "ر یر%همج
B" ی)ی رد "ر (4سی& نر9 نان"%ج B" ی)ی در"د نر9 $ی"
:د!;یم فی2%ت :ر> ندمت g;"رم
یاCBرH B" اCیA%^ نG, ه; دی%گ $ی!N یس; رگ" ƒ
یاCBرH B" یAان ر5ید یاCیA%^ نG, %)ین فیرA
]ا*ق4س" ]" Qرگ نH B" دیا& W$ی"ر&ا!& +س" ه4سیاAان
ی Wدر; یریگ%لج gیCر7 Kد Qرگ B" د%من Oیلcت
د%من دC"%^ یقلت ییا!4ع"ی&" ا& "ر نا!=س $ی" یهمC
دندP" /%ن B" همC اCیA%^ $ی" ه; +1گ دC"%^ $ی!N
ه; یس; WیرH :+1گ €+سین یتا1ت اهنH نایم ی&%^ رد
Wدر; دC"%^ را4,ر ر%-!یمC ه4*ل" دAا& ی4ل[^ $ی!N ی"ر"د
Zی7 ه; ییBرH Kاcن" ه& "ر Bر همC ی W$ی"ر&ا!& :(41گ
B" "در, WدA%نیم Qدا& یی"%ن ه& Bرم" @دن"رTگیم دیH
"ر +=س یاC.Bر Bر qی Wد%A ر>e ات دgیCر7یم یم
یر),ی& یل*!ت ه& "ر Kد Bر Wد!;یم ر"%مC د%^ ه&
3
Š ]اس ه& ن%bG," •‹ E8S رد OیŒ2" ی"Qد"%ناŒ^ رد دGیم B" ZŒی7
ی5لاŒŒس+سی& رد W+,ای ی,"رA" ی4ی&رت ی;د%; رد WدA Qد"B $تH
B" awŒŒس Wد%ŒŒ& " KBGم ]اŒŒس QدcیC `دم +س%ی7 \"رقس ه&
رد €درŒŒ; ندŒŒید رŒŒ[م OیŒŒسیس اŒŒیلا4ی" :%!ج `ر; یQریgج
]اŒŒس ?SL (ŒŒیل<ت هŒŒ& د%ŒŒ6گ ی"هŒŒسردم $ŒŒتH رد دGیم B" ZŒŒی7
]اس ه& Kاcن"رس ی €در; /رA ?ES €+ŒŒATگرد دGیم B" ZŒŒی7
هŒلمج نH B" هŒ; ه4ŒA"Tگ یاجر& د%^ B" یدایB یاC:ا4; ن%bG,"
j1ما9ن ر9(م) ‹€ن €دŠ €در& Kان ن"%تیم "ر
8
Š ]اŒŒس هŒŒ& یناŒŒن%ی @رŒŒ<م @%ŒŒسلی, •‹ ELD Qد"B دGیم B" ZŒŒی7
+ŒŒسین +سد رد یعGb" ین"%ج ی;د%; رد " یگدنB B" €دA
B" "ر "دŒŒ^ دŒŒیاقع Qر"%ŒŒمC ی "رŒŒیB W+ŒŒس" QدŒŒنامن gŒŒین " B" راŒŒdH
هŒŒ41گ هŒŒ; +ŒŒس" @رŒŒ<م €در;یم ˜یل*ت %گ +1گ •#& hیرb
"ر @رŒŒ<م یاŒŒعد" یŒŒ!<ی •درH $ŒŒیمB هŒŒ& نامسH B" "ر \"رقس دن"
اŒŒCر "ر یB"ر7دŒŒ!ل& هŒŒ; +^اŒŒس هŒŒ*!4م "ر ناگدŒŒ!ی%ج در; qN%;
Kرج ه& "ر ی Wد!مه1& "ر یگدنB فیل)ت دنر ر, د%^ رد Wد!!;
نای"دŒŒ^ Z4ŒŒسر7 در"دŒŒن داŒŒق4ع" ی4لد یمسر $ییH ه& ه; $ی"
ندیŒŒA%ن اŒŒ& ی €دŒŒندر; K%ŒŒ)#م {رŒŒم ه& Wد!;یم Žیرت "ر دیدج
]اس ه& ن"ر;%A Kاج ?UU ‹€ن €دŠ €+ATگرد دGیم B" Zی7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8ED ﴾

Wددرگیم ن%5نرس ه1سل, یایرد رد K%س Bر Wدن"رTگیم
ه4سا^ر& د%^ یاج B" دB"در7یم یسایس یاCرا; ه& ا

*لا>
ه& ه; یرا; ای Wدی%گیم د!; ر%-^ .رbا^ ه& ه}نH
ه-*> نایر)6ل ]اP ه& Bر qی Wد!;یم دسر& .ر),
hAاع ر5ید Bر •د%Aیم _!ج را; یه4^ا*لد در%^یم
رس رد `راcت ی"د%س ددرگیم ن"ر54<!2 یه6ی7
+سین ی"Qدعا9 (Rن |&ات .را4,ر ه2G^ Wدن"رر7یم
ید"BH $یر9 ریTwلد "ر یگدنB یQ%یA $ی" ن%N
„دیHیمنر& نH رییkت دد2 رد gگرC Wدر"د!7یم یی"رما;
Š 3 ‹

رد ی4سر7$هیم W+سا7ر" +<ی*b KB"%ل B" ی4سر7$هیم
+<ی*b "ریB •+س" رتی%9 رترا)AH ایسH B" ا7ر"
ایسH hbا!م ن%N •د!;یم :اcی" "ر $ی" ا7ر" یای,"رkج
فل4=م یاC"%C :H OماA در"د ین""ر, +<س
رد ر%-!یمC •+ساCناسن" B" یع%!4م یاCهن%گ
ا& W+س" را&ر7 ی!> G

ما; ایس" WیگدنB ر"g&" ند%&(C"ر,
یQدامH ی<ی*b `اهج B" ایسH یQرا9 $یمBرس نای& $ی"
$یرت|یس $یمBرس $ی" رد W+س" .ر4سگ ه<س%ت
Qدر; ر%هf W+س" ه4^ا!A Fیرات ]اP ه& ات ه; ییاC+)لمم
ر%b ه& در&یم رس ه& اق& دیدA /Bا!ت رد ا7ر" €+س"
ا7ر" "ریB •+س" gی4س رد یگدنB اق& ی"ر& رم4سم (ی"د
hbا!م +<س +یدد#م ا& د%^ $یمBرس ن"رمع ی"ر&
اCنا4سC%; €+سر&ر یگدنB یهیل" Oیاس د%*م;
ی<ی*b _!ت \اقن رد ه4س%ی7 "ر ییا7ر" یاCد"Xن اCایرد
:ر> یهنایم Z=& ا

2%[=م •+س" Qدر; ر%[#م
€ا7ر" ی&%!ج +مس9
qی ه& ا7ر" ه; دCدیمن QBاج" +<ی*b –9"%ن هن%5!ی"
Qرا9 $ی" +<ی*b Wد%A Oید*ت {رg& |یس $یمBرس
qN%; یاCر%6; یریگO)A O#م ه; +س" نH Kgل4سم
یسایس یهنامگ ه; د%& ب*س $ید& €دAا& +Pاسم (;
+لد B" (ید9 ییا7ر" – ه; دAیم Oی)6ت ییاCرهA
B" Oما; ر%b ه& +,ریمن رت"ر, Oیم د!N B" اهنH رمل9
هنامگ $ی" یهن%من $یر4گرg& Wد%& ر"در%^ر& ]Gق4س"
qN%; رهA اCQد Fیرات Bا>H B" ه; +س" نان%ی $یمBرس
€+س" Qدید د%^ ه& Oق4سم
ه& ناینان%ی ه; +سین بc<ت یاج ف2 $ی" ا&
ه; +س" ه4,ریT7 د%^ „ی)لƒ €دندرH یر ی4سر7$هیم
یه6یدن" Wد%& نان%ی ر& (;اP ر)1ت اه!ت ی4سر7$هیم ر)1ت
3
Š •‹ Re#(bl%" 1 boo9 VII :ا4; یسرا, یهمجرت B" Z=& $ی"Š
ر9(م) ‹€ن €دŠ €دA Oقن یناPر د"r, (ل9 ه& ن%bG,"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8E3 ﴾

jانH \"رقس د!نام نانH یه1سG, B" ی•<& ه; یناهج
…ر%>
Š 3 ‹
نا*ی467 یماP نان%ی رد دند%& دق4<م نH ه&
B" ینان%ی یی"دج ر& ی!*م ر%-سر" ی9G^" یماRن €+A"دن
Kامت ر& ی4سر7$هیم ی4سد$یهم Wد%& ینان%ی ری>
Wد!4A"د ]%*9 "ر اهنH نان%ی یام)P ه; ی9G^" Oیا•,
ی4سر7$هیم ه& اه!ت هن ر%-سر" ه; یر%b ه& €د%& Kدقم
:+1گ +A"Tگ رت"ر, "ر ا7 ه)ل& Wدر)ن ا14;" ی4سد$هیم
$ی" €د!!; را4,ر `ان"%یP د!نامC ناینان%ی ری> ا& ناین%ی دیا&
"دی7 i"ر ینان%ی O,ا#م رد نا!N ی4سر7$هیم ی
z
رRن _!ت
ی,%سلی, رگ" ه; +,ای ‰%سر نانH د%ج رد در;
mا[4^" ری^ ]امع" ه& "ر (نا!b%مC ا

,ر2 $م :+1گیم
ا& نانH W(Cدیم ر"ر9 @دC "ر ناهج O; ه)ل& W(Cدیمن
€دندر;یم Qا5ن ی ه& `راقP بc<ت
2#ر '.مG ,ا40>—ی#
(Rن W`رد9 رRن B" دندA ناینان%ی $ی6ناج نایمر
نایناین%ی B" یر)6ل +ی2%[^ نH +<س +)لمم
Wه1سل, W(لع •ا#ل B" نایمر یل Wدندر; O2اP یرتر&
نان%ی m%[=م ه; یندمت +;"gن بیTهت Wر<A W:"دH
یرتر& Zی%^ ر2ا<م یاC$یمBرس Kامت ر& نH رد د%&
ر&"ر& رد Qر"%مC نایمر €دندیسرن اهنH ه& Wد!4A"د Kدقت
دند%& نانH د!مBاین دندرHیم در, (یلست رس نانH (لع
€دندر;یم Qدا14س" نانH را)," ه1سل, WK%لع B"
Š ی)ل z le"9y :دی%گیم ‹
رd" رد "ر نH ه; د%& ین""ر, یملع `رd ی"ر"د نان%یƒ
Qدg," نH ر& QدرH +سد ه& اCر[ع اCنر9 +ATگ
د%& Kرگرس یماRن یهلPرم رد نا!}مC Kر یل Wد%&
B" نایمر نا&B ی4P د%& Qره&ی& یملع ی&د" راdH B"
"Tل €د%& ر2ا9 یلاع (یCا1م را)," ی!یر,HBا& یی%گBا&
:%لkم (لع رد ناAیCات%; یگدنامa7" ب*س ه&
رد Zمدرم ه; نان%ی ندمت ر&"ر& رد هنان%&B دندA نان%ی
ن%!;ات دندرH در, (یلست رس Wد!4A"د یرتر& +سایس
€د!4سC نانH ر%#سم (لع Z=& رC رد
Bا>H $یتe نا&B ه& "ر Zی%^ ر
z
ا<A" ن
z
دررس یمر
K"دت فیلأت نا&B (لع نا&B ن
z
"%!ع ه& ینان%ی نا&B Wدندر;
3
Š ددP ه; ینان%ی ب4)م @%سلی, •‹ IDD دŒŒA Qد"B دGیم B" Zی7
E8S أŒŒ6!م OŒŒ2" qŒŒی یهŒŒ6یدن" ی €+ATگرد دGیم B" Zی7
هŒŒمC رŒŒ& (;اP – .%ŒŒC یŒŒ!<ی – aŒŒ)یر7 €درŒŒ; ه1ŒŒسل, در" "ر
‹€ن €دŠ €دن" Qدر; Qدا14س" " ر•#!م B" \"رقس
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8E8 ﴾

Bا>H $یتe نا&B ه& "ر Zی%^ ر
z
ا<A" ن
z
دررس یمر&„+,ای
K"دت فیلأت نا&B (لع نا&B ن
z
"%!ع ه& ینان%ی نا&B Wدندر;
„+,ای
Š 3 ‹

`ای&د" فیلأت یQB%P رد ا

,ر2 ین%&B Zنر; هن%5!ی"
W`رAا<م W+Aرس WoG^" رد نان%ی ندمت ه)ل& Wد%*ن
QریN یمر ندمت ر& W`Gیامت فb"%ع رد ی4P ه<ماج
O2" ی4P ینان%ی _!Cر, ه1سل, هن%5!ید& €دA
دیسر ییاج ه& ‚%1ن $ی" در; ‚%1ن Kر رد ینان%ی +Aرس
دنامن ه41گان €دA یراج نانH د%ج رد tر ن%^ د!نام ه;
•ا#ل ه& ناینان%ی B" Wییا7ر" +<ی*b ه& هج%ت ا& نایمر ه;
+Cا*A QBات دند%*ن `ا14م رایس& یر-, یاCیگXی
درC ه; "رN •+A"د د%ج نانH $ی& gین یدایB رایس&
یگدنB ه& نداهنiر" رد دند%& `اس%س#م ه& دق4<م
$
z
4A"د رد €دندر;یم یرQدایB %ل> W$ید رد ندر;qA
KاRن ندرمAریقP Qدیقع رد :"ر-0" W$یقی رد ف<0
ب[<ت +یم%9 ندرمA{رg& ی!ید .ر :"دH
+Cا*A ر5ید)ی ا& Wی4سد $b رد \"ر," نHر& ندیBر
`رد9 ه& ند%& Oیا9 +یمC" نHر& نg," Wد!4A"د ن""ر,
`دا*ع دP رد ه; د%& نا!N WنH ه& Qدا<ل" o%, K"ر4P"
€د%& Qدیسر aیدقت
رد ی=س"ر نامی" نایمر ه; +س" نایامن Fیرات رد
ر[قم "ر نانH $م در%م $ی" رد Wد!4A"دن ناA$ید
ی4سر7+& ی!ید یماRن +Aرس "ریB •(ن"دیمن
ف<0 دیدرت qA ی•4قم Kر ر& (;اP ی4سر7ه,"ر^
دندر;یم +,ر6ی7 (لع رد نایمر QB"دن" رC د%& نامی"
$ید ه& +*سن نانH @ا1=4س" WدAیم رتBا& ناAرا),"
دق4<م WZی"دی7 Bا>H B" نایمر ی4P W+,اییم Zی"g,"
نانH یایند +سایس ر%م" رد ی4لا^د نای"د^ ه; دند%&
€دنر"دن
Š رسیس "%"ero :دی%گیم ‹
رد "ر یرا<A" Zیامن ن"ر5یBا& ه; ی<9%مƒ
نای"د^ ه; $ی" ر& ی!*م دندرسیم د%^ یاCهنا^اAامت
نH ه& +*>ر Oیم ]ام; ا& Kدر Wدنر"دن ایند رد ی4لا^د
„دند"دیم "ر, .%گ
Š 8 ‹

3
Š •‹ le"9y. o#. "%t. #. 2:3
8
Š m W$ی6ی7 |*!م •‹ 3LS €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8E? ﴾

$ی4س%گ"
Š 3 ‹
Š ADgDOST%Ne Qرا& $ی" رد aید9 ‹
:دی%گیم
`دا*ع د&ا<م رد "ر ناAنای"د^ +سر7+& نایمرƒ
„دندر;یم Qر=سم Zیامن یاC$لاس رد دندر;یم
Š 8 ‹

B" Zن"ری7 ر& "ر Zی%^ یPر `رد9 یمر $ییH "Tل
درس اCناسن" یاCبل9 رد $ید `اساسP" Qد"د +سد
+*سن Kدرم ه; د%& Qدیسر ییاج ه& یدرس $ی" Wد%& QدA
+ناC" اهنH ه& `ا9" ی•<& دندر;یم ی^ا4سگ نای"د^ ه&
ی5!ج ناگان ن%N ه; دی%گیمBا& ه& Fیرات Wدندر;یم
…%4س%گ" ر%ت"رwم"
Š ? ‹
+=س ی WدA oر> ایرد رد
Š ن%4wن یهمسcم دA jا!م6^ ne#tone ‹
Š E ‹
"ر ایرد ی"د^
Š …%)ینامرگ ه; ی<9%م €+س)A *er0an%"(s ایند B" ‹
دندر; ن"را& _!س "ر نای"د^ ینا&ر9 Qا5یاج Kدرم W+,ر
Š I ‹

Kر Kدرم /ام4ج" +سایس WoG^" رد $ید W$ی"ر&ا!&
QریN نانH ]ایم" ر%<A ر& +سن"%تیمن +A"دن یرd"
نH رد "ریB •د!; ]ر4!; "ر نانH `ا;رP oG^" د%A
oامع" B" د!; +م%)P اCtر ر& ه; یقیمع $ید ر[ع
Oمع qی $ید ه)ل& W+A"دن د%ج دریگ همNرس بل9
+
z
س"%^ ه; د%& ر5ید یدیلقت ]امع" د!نامC یدیلقت
€(سر (س" دP رد د!NرC Wد%& نH یاق& +سایس
:دی%گیم Qرا& $ی" رد ی)ل z
د%& ر"%4س" +یم%9 ”ی<*ت ر& نایمر $ید …اس"ƒ
اC+*ی[م B" نانH +مGس د"ر," Qا,ر gج ی,دC
Kر رد ه; +س" $ی" بل-م $ی" دCاA €+A"دن اCی4=س
3
Š ی Wنا4ŒŒسل5ن" ی#یŒŒسم $یاŒŒPر •aید9 $
z
ی4س" ای $ی4س%گ" •‹
ددŒŒP رد داŒŒcی" "ر یر%&ر4ŒŒ!; +یناPر رقم JDI €+ŒŒATگرد K
‹€ن €دŠ
8
Š m W$ی6ی7 |*!م •‹ 3LU €
?
Š WKر ر%ŒŒت"رwم" •…%4ŒŒس%گ" …%ناŒŒیا4;" رgی; …%یل%ی …%یا; •‹
]اŒŒس هŒŒ& J? ]اŒŒس هŒŒ& QدŒŒA Qد"B دGیم B" ZŒŒی7 3E یدGیم
بPاŒŒ2 …%ŒŒین%4نH رŒŒ& هŒŒ*ل> K%ی4ŒŒ;H pŒŒ4, BاŒŒس7 ی W+ŒŒATگرد
Wد"د ZŒŒی"g," Kر رد "ر ی4لد ]امع" د"د<ت ی €دA hل-م رای4^"
€دŒA BرŒی7 اŒC_!ج ر';" یb د"د دیدج یمRن "ر `eای" یQر"د"
Kر FŒŒŒیرات راŒŒŒ[ع" $یرتناŒŒŒ6^رد B" "ر …%4ŒŒŒس%گ" +!-لŒŒŒس
‹€ن €دŠ €د%& نایمر د%*<م یی"د^ د!نام {رم Kا5!C ه& Wد!ن"دیم
E
Š رد"رŒŒ& نر%تاŒŒسر7 رŒŒس7 WاŒŒCایرد ی"دŒŒ^ یŒŒمر ریbاŒŒس" رد •‹
" Wد!;یم یگدنB اCایرد oامع" رد یر[9 رد ه; ن%ت%ل7 ر4ی7ˆ
i"%ŒŒم" یر "ر " ییاŒŒیرد یاCبس" ه; +س" ی"ه)سلا; ر& ر"%س
‹€ن €دŠ €د!6;یم ایرد
I
Š •‹ !اA#را b<خا eیراG -%story of E(ro#ean 0orals (t,e Paga,
e0#%reE. P. 14
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8EE ﴾

ر1ن qی یل WدA +ی&رت O)یC ی%9 ن"%له7 ناسن" اCد2
یگدنB یاC`Tل B" دAا& QدیA%7 (6N ایند B" ه; دC"B
B" Kر Fیرات رد ی"هن%من ی4P €دAیمن "دی7 WدAا& ر"gی&
ه4A"د ریdأت نH رد $ید ه; د%Aیمن Qدی!A را'ی" ینا&ر9
ه)ل& W+سین $ید ب*س ه& د%6& +,ای (C رگ" €دAا&
„+س" Qد"د Oی)6ت ی4سر7$b "ر نH …اس"
Š 3 ‹

یاC+لم ر5ید B" "ر Kر ه; ی[=6م رایس& یگXی
ه& ی4P دBاسیم gیام4م نH B" د<& ر[ع نH رد $یمB
ه4^ا!A نH ا& ه; +س" QدA Zی"ر& یرا<A $ید `ر%2
یگدنB ه& ”#م یدام دید یرگرام<4س" tر Wد%Aیم
B" "ر نH ین%!; یا7ر" ه; +س" یgیN نامC $ی" +س"
€+س" QدA اهنH رهلا*ند Qدر& nر" ه& (ید9 نایمر
ا& :ا4; رد دس" دم#م دا4س" WیناملH ناملسم د!م6ن"د
.Bر" 04ار #د رس رب 2<سا ی&%^ ه& "ر بل-م $ی"
:دی%گیم Qدر; فی2%ت
$ی" Wد%& ه4^"دن" Qر-یس Kر یر%ت"رwم" ر& ه; یر)1تƒ
یاC+لم د!; یرH|مج Zی%^ |1ن ه& "ر `رد9 ه; د%&
€د)6& ریcنB ه& د%^ $b pلا[م |1ن ه& vق, "ر ر5ید
Q"ر رد یلد5!س (لf هن%5}یC Kاcن" B" ن"ر*Cر ن"درم
˜یرد Bا4مم یهق*b ی"ر& +P"ر یگدنB qی ندرH+سد ه&
ه4,ای `رهA Kر +ل"دع در%م رد ه}نH ام" Wدندر;یمن
ه& ا

,ر2 ر%&gم +ل"دع ه; "رN •+سین +سرد W+س"
ه& .ر $ی" ه; +س" یهید& €+A"د mا[4^" نایمر
jرد …اس"ر& ر5م W+سین $)مم هناC"%^+ل"دع رCاf
ا& هNرگ" نانH یرگیدام €_!Cر, یگدنB B" ”#م یدام
یPر .Bر" /%ن رC B" ام" Wد%& QدA ه4س"ری7 یلقع o‚
را!; $ید ا& gگرC pی#2 ر%b ه& Kر ه; "رN •د%& یلا^
یاCهناس," `ا,"ر^ B" Zی& نانH ی4!س نای"د^ دماین
ر& +R,ا#م ی"ر& ا

,ر2 t"ر" $ی" ه& نانH €د%*ن نان%ی
هNراw)ی v*ترم ر5ید)ی ه& "ر نانH ه; یعام4ج" یه-&"ر
gگرC نای"د^ $ی" ه& $ی!}مC €د!4A"د نامی" W+^اسیم
Wد!!!; +لا^د ناAیلمع یگدنB رد ه; دند"دیمن QBاج"
"ر بی> ه; دند"دیم QBاج" اهنH ه& ه4*ل" – اهنH B" ه; ینامB
د!C"%=& – QBاج" gگرC یل Wد!!; یی%56ی7 نا!Cا; نا&B ه&
„د!!; Oیم#ت Kدرم ر& "ر ی9G^" $ین"%9 ه; دند"دیمن
Š 8 ‹

2#ر ,ر9(م) رد 0V<خا طاطحنا
3
Š m W|*!م نامC •‹ 3LL €
8
Š •‹ Isla0 at t,e =ross= Roa$s. P.3 > 3!
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8EI ﴾

ر^"" رد یرگین"%یP ی9G^" \ا-#ن" Oیس
د%& ه4,رگ "ر, "ر نایمر WKر یر%همج ›یه-لسœ
Qدر; ناAر^ +=س "ر ین"رT5A%^ ی4سر7د%^ یایرد
WدندA oر> نH رد هناN ات نایمر ه; یر%b ه& •د%&
اهنH ه& نایمر ه; B"H –9ر O'م ی9G^" یاCرا4^اس
یعام4ج" یا!& دندا4," نایرج ه& نH رد •د!4A"د `رهA
€+,رگ ر"ر9 K"دهن" یهنا4سH رد دمHرد QBرل ه& اهنH
ه& "ر یرا& د!&ی& $ی" Zی"%یA (ل9 ا& ییا)یرم" ر&"رد
:دی%گیم Qدی6; ری%[ت
‚%1ن ی5!ج `رد9 رRن B" Kر +لد ه; یما5!Cƒ
+سد هجرد $یرتر& ه& ندمت رد دیسر i" ه& یسایس
ه& _!Cر, $ید رد \ا-#ن" ی9G^" داس, ه& W+,ای
ه& Zی%^ یگدنB رد نایمر €در; \%قس هجرد $یرت$ییا7
"

دیدA دندA ید!س7د%^ رر> راNد O)A $یرتد&
د%& $ی" نانH یهمان…اس" "ریB •د!4,ر …%C ی%C ]ا*ند
B" دیا& ین"رT5A%^ ی"ر& +س" ی42ر, یگدنB ه;
یQBر دCB Wدر; "ر Qدا14س" ر';" دP اC`Tل اC+م<ن
ه; یی"T> (یˆر ن"%!ع ه& gج Wدند"دیم Kاcن" یCاگ ه; اهنH
]"د4ع" €د%*ن Wد!; دایB "T> ی"ر& "ر اهنH یاC+A"
ناAیاC`Tل ندAینe%b +هج ا

,ر2 gین اهنH یرهنایم
یQرقن Gb یاC@رf ا& نانH یاCQر1س €د%&
رد ن"ر"T54مد^ در;یم ییامند%^ Wنا6نرC"%ج
Wا&رلد ن"gی!; Wدندر;یم +مد^ اهنH ی"ر& ا*یB یاC…ا*ل
ای نایرع ا*یB نانB یمر ییا*یB رایس& ن"%ج
نانH ی"ر& Wدند%& Qدر*ن یی%& +1ع B" ه; QدیA%7
ی4P نانH یاCین"رT5A%^ رد Wدندر;یم یرگQ%6ع
یBا& یاCن"دیم Wد!4A"د Zقن(C رگQ%6ع ن"رت%*;
ا& اهنH رد نان"%له7 +,اییم .ر4سگ یمرگرس
ه; $ی" ات Wد!4,رگیم ی46; `ان"%یP ا& ای د%^ نا1یدرمC
دی4ل>یم Zی%^ ن%^ رد دا4,"یم $یمB ه& نانH B" ی)ی
یgیN رگ" Wدندر;یم ر%[ت نا#تا, نانامره9 هن%5!ی"
$یمC ا& نانH "ریB •+س" `رد9 ا

,ر2 WدAا& Z4سر7 O&ا9
ینا6ی7 oرع ا& ناAنا*Pا2 ه; "ر +لم یاC`رd `رد9
ینامB €د!4,رگیم Wدند%& QدرH +سد ه& Bا& +مPB ا&
ناسن" ر& ر"Bرا; ن"دیم رد Zی%^ یرین `رد9 ا& ه;
jGم" ه; دمHیم Zی7 نا6ی"ر& نا)م" $ی" Wد!4,اییم ه*ل>
د%^ ه& "ر ی<یس یاC$یمB د!!; Qردا[م "ر اهنH ]"%م"
€د!Cد mا[4^"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8EJ ﴾

Wد%& ن"ر)ی& `رد9 $ی" B" یgمر د%^ Kر +م%)P …•ر
$ی" د%ج ا& Wد%& QاAدا7 +مRع ر5نای& Kر یندم KاRن
\ا-#ن" نامB رد ه}نH د!نام +سرد •د%*ن Zی& یدامن ی
„د%Aیم Qدید نان%ی ندمت
Š 3 ‹

2#ر '.:0ح1سم
نH Fیرات ات در"د یاج ه; +سC {رg& ید"د^ر اc!ی" رد
یGی4س" B" `را*ع د"د^ر $ی" •دCد اه& نH ه& د!; +*d "ر
ا& هdداP $ی" €+س" +سر7+& Kر +م%)P ر& +ی#سم
$ی-!-س9 …%لج
Š 8 ‹
]اس رد Qرbا&" +=ت ر& ?DJ یدGیم
+ی#یسم ه; د%& اc!ی" €د"د ‰ر Wدیرگ +ین"ر[ن ه& د%^ ه;
ی!یمBرس ه& +ی#یسم ناهگان دA Bری7 ی4سر7+&
دBیم "ر ر^H @رP ه; ر"ده!م"د رمل9 ا& ی4لد |یس
$ی-!-س9 €+,ای +سد Wدیدیمن "ر نH (C :"%^ رد gگرC
ن"Bا&رس داسج" B" W+!-لس +=ت ه& ندیسر ی"ر&
" qم; ه& ه; یناس; یاCن%^ B" ییاCرا*ی%ج ی#یسم
€د%& ه4سج Qره& Wدند%& Qدر; یرای "ر " دند%& Qدر; Kای9
دA Oیا9 .Bر" ینا*ی467 $ی" ی"ر& $ی-!-س9 "Tل
ه& +سد "ر نایمر درwس نای#یسم +سد ه& "ر +م%)P
اهنH ه& "ر Z4م%)P یاCدیل; +A"Tگ اهنH رای4^" رد ه!یس
€در; ر"Tگ"
3
Š •‹ -%story of t,e =onfl%"t ber)een Rel%g%on an$ S"%n"e1
Lon$on 1!24. #.312
8
Š ]اŒŒس هŒŒ& …%یلر" …%یG, …%یا; W]" $ی-!-س9 •‹ 8LE K
]اŒŒس هŒŒ& €دŒŒA Qد"B ?DJ رŒŒ& ی یŒŒگریN WدیŒŒسر `ردŒŒ9 هŒŒ& K
]اŒŒس هŒŒ& Kر رهŒŒA یاŒŒCر"%ید راŒŒ!; رد aناس;ام ?38 بج%ŒŒم K
رد €دŒŒA یر%ŒŒت"رwم" یمŒŒسر $ŒŒید ن"%ŒŒ!ع ه& pیسم $ید ییاسا!A
]اس ?3? ]اŒŒس هŒŒ& درŒŒ; ر"ر9ر& "ر ی!ید ید"BH نGیم نامر, K
?8? هŒŒ& "ر یر%ŒŒت"رwم" +=4یاŒŒ7 دŒŒیرگ +ی#یŒŒسم هŒŒ& د%ŒŒ^ K
aن"gی& – دA Qدیمان هی!-!-س9 Kان ه& ه; – هŒŒ& ی €درŒŒ; Oق4!م
]اس ??L ‹€ن €دŠ €+ATگرد K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8EL ﴾

,رادتم9]X ?ا ت1ح1سم ,ا4'ای?
ناید" _!ج رد یل WدA Bری7 _!ج ن"دیم رد +ی#یسم
د%س aگرg& یCاAدا7 qی ندرH+سد ه& €در%^ +س)A
ه; "رN •دید بیسH رایس& $ید در%م رد یل Wدر&
دندر; Fسم "ر Zن"ری7 pیسم $ید یمر نا4سر7+&
یماP ه; یس; W$ی-!-س9 فیر#ت Fسم $یر46ی&
€دA •عا& Wد%& نH (Nر7 یQدنB"ر, +ی#یسم +,"رA
:دی%گیم ر&"رد
ه& (C نH WدA +ی#یسم در" jرA ی4سر7+&ƒ
ب2ا!م (هم رایس& فیاf ه; د%& یناق,ا!م ریdأت ب*س
ه& رCاRت د!4A"د Qدهع ر& Kر +لد رد "ر یلاع
دند%*ن Oیا9 +یمC" $ید ی"ر& gگرC دندر;یم +ی#یسم
ی4P دند%& Qدر)ن Oمع هنا[لا^ (C "ر Bر qی ی4P
یرگد"دی& (f رد "ر .رمع ه; $ی-!-س9 –=A
gج Wد%*ن $ید اسیل; رم"" ه& دیقم gگرC د%& Qدر; یرwس
Š .رمع ر^"" رد ??L €دA د!*یا7 یم; ر"دقم ه; ‹یدGیم
دند%& Qدیسر یدP ه& `رد9 •ا#ل B" نای#یسم هNرگ
gگرC یل Wدند%& Qدرwس $ی-!-س9 ه& "ر +!-لس ه;
"ر نH یه6یر O2" د!!; د%&ان "ر ی4سر7+& د!4سن"%4ن
د%& $ی" اCgی4س یاCیریگرد $ی" ی"هcی4ن Wد!!;ر& Fی& B"
B" +=یمH (Cرد اهنH ی
z
4سر7+& +ی#یسم یاCه6یر ه;
ی4سر7+& +ی#یسم ه; +,رگ `أ6ن دیدج $ید qی نH
KGس" ه; +ساc!ی" €در;یم "دی7 یلcت ن"gیم qی ه& نH رد
@G^ر& KGس" "ریB •دن%Aیم "دج (C B" +ی#یسم
G

ما; "ر ‹ی4سر7+& KاRن ی!<یŠ Z*ی9ر W+ی#یسم
هن%5}یC ند& –لا^ :ان "ر .دیاقع در; $;ه6یر
€در; ر64!م ی6> O>
ی!ید دیاقع د%& ایند یQد!& Qدر& ه; یر%ت"رwم" $ی"
د +#ل[م ی[=A +#ل[م رbا^ ه& Wد%& •%7 ."
اهنH ه; د"د –ی=6ت ‹ی4سر7+& +ی#یسمŠ ریگرد :gP
یر%b ه& WدB"دن" +1ل" اهنH $ی& دBاس د#4م ر5ید)ی ا& "ر
یر"دد%^ ی6مv^ $ی" .ریT7 B" gین Fس"ر نای#یسم ه;
ینامB دیدج $ید $ی" ه; د!4A"د داق4ع" اهنH ی4P €دندر)ن
د%Aیم ا,%)A Wد&ای .gیمH (ید9 ی4سر7+& دیاقع ا& ه;
یاC+ساcن اC+,ا'; B" نایا7 رد +ی#یسم $ید
„د%Aیم jا7 Qد%لا7 ی4سر7+&
Š 3 ‹

3
Š m W|!*م نامC •‹ ED E3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8ES ﴾

رDناری# ت1نا64ر
tر ه; ی4سر7+& ا& ه4,ای .gیمH QدA Qا*ت +
z
ی#یسم
Kر .ر Q"ر +سن"%4ن Wد%& Qد"د +سد B" "ر Zلامج
qی نH در دCد رییkت Wد%& Qد"رTگ ]%," ه& ر q!ی" ه; "ر
ن"رد دن"gی5ن"ر& Qد%لا7 jا7 Wر"د!ید W%ن یگدنB
دید7 "ر ی4ینا*Cر ه)ل& Wدیا65& Kر Fیرات رد "ر ییا,%)A
ناسن" ی"ر& Kر ی4سر7+& یرگی6P B" ه; درH
+=س +ی#یسم ناهج رد +ینا*Cر $ی" €د%& رتد& ندمت
ی"ر& ام W+,ر رت"ر, gین …ای9 ددP B" دA ن%!ج راNد
:ا4; B" هن%من اA#را b<خا eیراG B" ی;دن" رایس& ر"دقم
:(ی!;یم نای& "ر نH
eا& نانH +لg!م Kاقم دA دایB رایس& نا*C"ر د"د<تƒ
د%^ ه& "ر اCQا5ن Wدیدرگ ری-^ رایس& نانH ]امع" +,رگ
ن"%تیمن ن%!;" هNرگ" Wدندر; ]%k6م "ر Kدرم د!4^د
نا^رrم ه}نH ر&ا!& یل WدرمAر& +9د ه& "ر نانH د"د<ت
„p[,ƒ دیع Bر رد ه; $ی" ر& ی!*م Wدن" Qدر; +ی"ر
Š 3 ‹
بC"ر رRن ریB اه!ت دند%& QدA |مج بC"ر ر"gC Qاc!7
اهنH `ر'; ه& ن"%تیم WدAیم Qر"د" ر1ن ر"gC Qد $ی&"رس
نا*C"ر رامA ه2G^ Wدر& ی7 +ینا*Cر +;رP .ر4سگ
یلاC" د"د<ت ه& WیدGیم KراهN یQدس نایا7 رد ریگهA%گ
€„دیسریم ن%یلیم +سی& ددP Wر[م
'ا64ار ,ا40ت@D:
ی%5ل" ن"%!ع ه& Qدس د ات oG^" $ید ی"ر& (سج ر"BH
+15A ییاCد"د^ر نH B" نا^رrم €+A"د هم"د" Oما;
Š …%یرا;ام بC"ر B" •دن" Qدر; +ی"ر 0a9ar(%s Oقن ‹
ات Wد"دیم ر"ر9 یر"g!cل رد "ر د%^ Qام ZA " :د!!;یم
د!نg& Zین یمس یاCه67 "ر " یه!Cر& (سج ه; $ی"
hی,ر €در;یم OمP د%^ ا& "ر $CH B" ییاCهلیم ه6یمC
Š aی*یس%ی " بC"ر e(seb%(s OمP "ر $CH را& د ر"دقم ‹
یگدنB یقمع(; د%لHOگ Q
z
اN رد ]اس هس در;یم
Š ا!P%ی بC"ر €د ر;یم st. ',on ا7 qی یر ]اس هس ‹
€+س6!ن gگرC `دم $ی" رد دی&"%^یمن د%& Qدا4سی"
هی)ت ی"Qر=2 ه& "ر Z467 دAیم ه4س^ یلی^ QاگرC
دندیA%7یمن …ا*ل gگرC نا*C"ر B" ی^ر& ی4P Wد"دیم
د!نام دندناA%7یم "ر د%^ ناAد!ل& یاC%م ا& vق,
رد نانH بل>" Wد!4,ریم Q"ر Qا7 +سد راهN `ان"%یP
3
Š +س" ر[م B" Oی"رس" ی!& iر^ د%&دای $6ج ناید%هی دgن رد •‹
یسیع د%<2 د%&دای $6ج نای#یسم دgن  ‹€ن €دŠ €+س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8EU ﴾

اCر%گ ای hمع(; د%لHOگ یاCQاN ناگدنرد یاCرا>
دندر%^یم فلع Qایگ نانH B" یرایس& Wدندر;یم یگدنB
در"د `ا,ا!م tر ی;ا7 ا& (سج ی;ا7 Wدند%& دق4<م gین
$یرتراگgیCر7 $یر4;ا7 WدندرمAیم Qا!گ "ر ند& $4سA
یهل2ا, یگgی;ا7 B" ه; د%& یس; نانH دgن رد اCناسن"
€دAا& ه4,ر ر, اCیگد%لH رد ر46ی& دAا& ه4A"د یر46ی&
:دی%گیم a!یهت" بC"ر
$4سA Qا!گ gگرC .رمع ]%b رد ین%4ن" بC"رƒ
یاCا7 `ر%2 KاC"ر&H بC"ر در)ن ]%*9 "ر د%^ یاCا7
€Kدر)ن "دی7 …امت اهنH ا& :H +س6£ ن ]اس Qاc!7 "ر د%^
فسأت +یاهن ا& اC`دم B" a7 یرد!)س" بC"ر
:+1گیم
K"رP "ر `ر%2 $4سA اC`دم ام š…%س,"ƒ
€„(یریم KامP ه& ن%!;" یل W(ی4سن"دیم
ه& دند%&ریم "ر اCه}& Wد!46گیم اCرهA رد نا*C"ر
.%>H B" "ر نا;د%; Wدندر&یم اCرید اC"ر#2
+ی&رت "ر نانH +ینا*Cر …اس"ر& دند!;یم ناAن"ردام
نانH .ر B" +سن"%تیمن gین +م%)P +لد Wندر;یم
B" ه4سد $ی" دییŒ $م0 K"%ع Kدرم یQد%ت €د!; یریگ%لج
هل2ا, ناAن"ردام ن"رد7 B" ه; "ر یناس; نا*C"ر
€د!!یgگر& "ر +ینا*Cر ات دندر;یم hی%6ت Wد!4,رگیم
یدBد ند%&ر رد +ی#یسم Fیرات ریCا6م {رg& نا*C"ر
Kدرم ه; ینامB :QدA Oقن •د!4A"د یدایB `راهم د"ر,"
Š Bر*م" بC"ر a0brose ناAن"دنBر, ن"ردام Wدندیدیم "ر ‹
ه& +*سن ایل" ن"رد7 Wدندر;یم ناه!7 اCهنا^ رد "ر
ی4سر7رس ‚%1ن د!4A"دن ی-لست sیC ناAن"دنBر,
د%& نایناPر نا*C"ر +سد رد اهنH
Š 3 ‹

'ا1یاA#را b<خا رد ت1نا64ر ر1˜¤G
—gج ه; `رم یدرمن"%ج ه; دA $ی" +ینا*Cر یهcی4ن
نH $ی6ناج اCی4AB Oی"‚ر دA ]gلg4م Wد%& Oیا•,
W+ATگ Wهcهل +P"ر2 W`ا=س Wی&"داA WKدرم €+6گ
نH Žیا4ن $یرت(هم B" Wد!4A"Tگ را!; "ر `•رج +عاcA
یساwسان دیدرگ ]gلg4م یگد"%نا^ یاCن%نا; ه; د%& $ی"
یناس; Wنا*C"ر W+,ای i"ر نا)یدgن ه& +*سن یلد5!س
ناAنام6ج ]امeام +ق1A (Pر B" نا6یاCبل9 ه;
ناAنام6N دA _!س نا6یاCبل9 Wد%& gیر*ل qA" B"
3
Š Wˆی)ل z :jر •‹ اUUUA#را b<خا eUUUیراG € Le"9y+ -%story of
E(ro#ean 0orals ",a#ter I2 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8ID ﴾

ن"دنBر, ن"ردام ن"رد7 ه& +*سن qA" ندنا)Nر, B"
Wر"د>"د "ر ن"ردام B" یرایس& نH ]ا*ند ه& €دی)6^
+هج نا!ی" €دندر; (ی4ی "ر ن"دنBر, نBی& "ر ن"رC%A
B"رد Bاین +سد Kدرم ی%س ه& Zی%^ `ایP یهم"د"
.Gت اه!ت WدندرHیم یر اCنا&ای& ه& دندر;یم
€د!Cد `اcن `ر^H رد "ر ناAد%^ ه; د%& $ی" نانH ZA%;
در%م $ی" رد ی)ل z €د!4A"دن یگدنB ای {رم ه& یهج%ت sیC
بل9 د%لHqA" "ر (6N ه; د!;یم نای& "ر ییاCنا4س"د
دBاسیم jا!م> "ر
Š 3 ‹
ر"ر, نانB یهیاس B" نا*C"ر €
دندرمAیم Qا!گ "ر اهنH ا& ی!ی6!مC ی)یدgن دندر;یم
ه; د!NرC نانB ا& +*#2 $4,رQ"ر ه; دند%& دق4<م
•عا& Wد!Aا& ناسن" یقیقP رC"%^ ای رسمC ای ردام
B" یPر یاC.Gت د%A د%&ان ناسن" ]امع" ه; د%Aیم
jا!م> رHQد!^ یاCنا4س"د Qرا& $ی" رد ی)ل z Wدر& $ی&
€+س" Qدر; +ی"ر یرایس&
3
Š •‹ -%story of E(ro#ea 0orals. Part II ",a#ter I2. /ro0
=onstant%ne to =,arle0eagne €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8I3 ﴾

هتp1س> راس&ا تیدام "رت/- ?ا ت1نا64ر 0نا9Gان
\ر1م +ینا*Cر $ی" ه; د!; ر%[ت $ی!N یس; "دا*م
ی4=یسگ راس," B" د!; رید<ت "ر +یدام `ر"رA +سن"%ت
ن%N •د!; یریگ%لج ین"ر`%هA یرگی6P رد نH
`ر-, دری5& `ر%2 +سین $)مم یل%#ت $ی!N ا

م%مع
Wد!;یم بیT)ت "ر نH gین Fیرات دریT7یمن "ر نH ناسن"
"ر Z;رس +
z
یدام د!; داcی" ]"د4ع" دن"%تیم ه}نH ه)ل&
WدرH د%ج ه& ]د4<م یگدنB qی نH B" دنا6ن ر,
ا& ه; هنامی)P ی9G^" Wی!ید WیPر +س" یماRن
`را*ع gین KاRن $ی" W+س" Kا5مC یناسن" (یلس `ر-,
ه& "ر ناسن" `ر-, دیHیمنر& دد2 رد ه; +س" ی!ید B"
"ر نH ه)ل& W+سین یندAد%&ان `ر-, ن%N •د!; د%&ان یل;
ری^ ی%س ه& رA B" د!;یم هیج%ت دی1م ی"هن%گ ه&
Kر;" ر*مای7 در; Oمع $ی!N KGس" €د!;یم Oیام4م m
رد اC:رع +عاcA ی €د"د Kاcن" یرا; $ی!N gین
اCیی%جKاق4ن" اCرا46; ی"هلی*9 یاC+&ا9ر
یGع" "د^ Q"ر رد داهج ه& "ر یمید9 یاCیB%ته!ی; Ÿمل;
Q"ر رد oا1ن" ه& "ر اC:رع `ا=س ریT*ت €در; Oید*ت هلل"
ه& +یلCاج ه& $4^"در7 یاج ه& "ر اهنH د"د رییkت "د^
$یg5یاج یر5ید gیN ا& "ر gیNرC دن"درگر& $ید @رb
یمرگرس \ا6ن ه& ه; د"د hP gین a1ن ه& €در;
:دی%گیم KGس" ن"د!م6ن"د B" ی)ی WدB"درw& یما;داA
یر5ید gیN ه; د!;یم اCر "ر یgیN ی49 ناسن" a1ن
Qدیر,H Oمع ی"ر& ناسن" a1ن "ریB •دری5& "ر نH یاج
Oمع jرت ی"ر& هن QدA
Š 3 ‹
ای*ن" +'<& ه; +سین دیدرت یاج €
ی"ر& هن •+س" Qد%& نH +ی*'ت ر6& `ر-, Oیم)ت ی"ر&
نH رییkت Oید*ت
Š 8 ‹

"د^ ]%سر ه; یما5!C m ی"ر"د Kدرم دA ه!یدم در"
یما;داA ]%k6م Bر د $ی" رد Wدند%& (هم Bر د
"د^ ]%سر €دندAیم ین"رT5A%^ m :د%مر,
Mد!4سC ییاCBر هN Bر د نH
ب<ل %هل +یلCاج رد Bر د نH رد ام :د!41گ
€(یدر;یم
یر4ه& یgیN Wد نH یاج ه& دن"د^ :د%مر, هلل" ]%سر
ر-, دیع نا&ر9 دیع Bر :+س" Qدیgگر& امA ی"ر& "ر
Š ? ‹

ه6یاع `ر•P B" ] :د%مر, ه; +س" QدA Oقن
3
Š هیمیت $&" ,اP KGسe" FیA را41گ B" •‹ Y KŠ L8S :ا4; رد ‹ŒC
ا=م (یق4سمل" \"ر[ل" —ا•49" Ÿ1ل m W(ی#cل" :ا#2• 3E? €
8
Š Wهیمیت $&" :jر •‹ Wا96/لا €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8I8 ﴾

gی!; د $م دgن €دA $م ]g!م در" ر)&%&" `ر•Pƒ
Wدند%& nا<&
£
_!ج را<A" ندن"%^ ]%k6م ه; دند%& یرا[ن"
ر)&%&" `ر•P €دند%*ن ن"%^QB"H یل  :د%مر,
"د^ ]%سر ]g!م رد ای" m Mدین"%^یم ینا-یA را<A"
€د%& دیع Bر WBر نH
"د^ ]%سر m :د%مر,
رد €+سام دیع Bرم" در"د یدیع ی4لم رC šر)&%&" ی"
ر"T5& "ر د نH :د%مر, `ر•P ه; +س" QدA Oقن ی4ی"ر
„+س" دیع Bرم" ه;
Š 3 ‹

نH ید%&ان `ر-, رییkت ه& +هج ند& Kر +ی#یسم
"ر نH ناسن" `ر-, ه; درH ناkمر" ه& یماRن دیA%;
اسر,+9اb ه; +Aامگ ی1یلا)ت a1ن ر& W+,ریT7یمن
Z!;" ن"%!ع ه& نامدرم …%1ن رم" Bا>H رد Wد%&
"ر نH ه4س"%^ان یلد ا& WZ;رس +یدام ه& ند"دنا6ن
KاRن نH _!N B" "ر د%^ ه; +AT5ن یرید ام" Wد!4,ریT7
د%ج ا& +ین"ر[ن €دندیر%A نH هیلع "

دیدA دند"د `اcن
`ر-, ا& ." ییرایر دCB +ینا*Cر رد .%ل>
tG2" "ر Kدرم دسا, `"داع oG^" +سن"%4ن W+ی<9"
$ی" B" €در"د Bا& ندا4," B" "ر \%قس ]اP رد ندمت دیامن
دCB رد %ل> +;رP +یPا&" داس, +;رP ه; د%& ر
+س" نH pی#2 €دندر;یم +;رP هناA ه& هناA W+ینا*Cر
رد د%& یg!م اCQد;`%ل^ اCنا&ای& رد +ینا*Cر ه;
+;رP نH a)ع +A"دن ی6قن sیC یلمع یگدنB
د%ج `ر'; ه& g;"رم اCرهA رد یرا&د!&ی& +یPا&"
€+A"د
?
Š دŒŒمP" $ŒŒی!}مC WaŒŒن" hیرb B" .د!س ا& د"د%&" +ی"ر ه& •‹
€ییاسن
3
Š €+س" هیلع h14م •یدP •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8I? ﴾

./G ت1نا64ر I-رس تیدام #
$ی& رد ه; نامB نH رد "ر +ین"ر[ن ناهج +<ی0 ی)ل z
:د6;یم ری%[ت ه& هن%5!ی" W+A"د ر"ر9 نای[ع +ینا*Cر
i" ه& ه<ماج Kدرم oG^" رد ی4س7 ین"رT5A%^ƒ
hلمت WییاسH$ت WیAایع Wین"رت%هA €د%& Qدیسر د%^
یجر=ل Wن"د!مترd ناCاAدا7 aلاcم رد یس%ل7اN
+
z
یاهن رد W+!یB …ا*ل ییا*یB رد هق&اسم ناCدنامر,
+ینا*Cر $ی& $یامB هCر& رد ایند دیسر ZتدP `دA
B" ر46ی& ه; ییاCرهA €+A"د ر"ر9 ییاهنداس, دیدA
B" ر46ی& Wدند%& ایند jرات یاCناسن" ی"ر"د gیNرC
ر, +ی[<م Qا!گ WیگBرC داس, رد ر5ید یاCرهA
$مAد د ه; `ا,"ر^ داس, ر[ع $ی" رد €دند%& ه4,ر
|مج ر5ید)ی ا& Wد!4سC +یناسن" +م"ر; @رA ی"ر&
رد یرگ"%سر د& ر"در; B" Kدرم ه; اcنH ات دند%& Qدیدرگ
ه4ATگرد ه; ناسن" $bا& ای%گ €د!4A"دن KرA ن"ر5ید $ی&
ه& را& داق4ع" رbا^ ه& ن%!;" دیسرتیم اCدیع $ی" B"
]امع" Kامت یQرا1; ب*س دن"%تیم ناسن" یاCاعد ه; $ی"
€در&یم رس ه& رbا^ Zم"رH رد G

ما; Wد%A ." ه4سیاAان
ر[ع $ی" ه; ی"هن%گ ه& •د%& ’"د ’رد هلیP ر)م ر"Bا&
هNرگ" €د%& ه4,رگ +ق*س Qر2ای9 ر[ع B" Wدر"%م $ی" رد
ید"BH رد ام" Wد%& QدA (; gین `اس9 ی6;رس W(لf
QدمH د%ج ه& \ا-#ن" Wی4سد $b یهسامP ه6یدن"
„د%&
Š 3 ‹

0/ید L-ارم رد داس&
ندB هم-ل Oماع gج ی1!م ی!ید KاRن +ینا*Cر
دیدج $ییH رd" ر& `ر-, W$ی"ر&ا!& €د%*ن `ر-, ا& QBرا*م
Wدنام ی9ا& ر%هقم ر5ید فل4=م Oم"%ع نH یPر +&G2
+ینا*Cر ر& ناسن" +Aرس `ر-, ه; دییاwن یرید ام"
‚%1ن نا!N ی!ید g;"رم رد @"ر#ن" ف<0 دیدرگ بلا>
g;"رم ا& ر%c, ی9G^" داس, رد g;"رم $ی" ه; د%من
€+,رگ +ق*س اهنH B" +^"در7 +&ا9ر ه& ییایند
ی"ر& ه; "ر ی!ید O,ا#م W+م%)P ه; د%& +هج $ید&
ایل" ن"دیهA B" Oیلcت نای#یسم $ی& یرد"ر& +1ل"
hس, ییاسH$ت +هج ی!;ام" ه& ام" Wدیدرگیم ر"%گرg&
ه& ی*CTم نایناPر دین"درگ /%!مم Wد%& Qدیدرگ داس,
€دندA (ه4م `"ر)!م Qری*; ناCا!گ :ا)تر"
3
Š •‹ -%story of E(ro#ea,n 0orals vol. II. ##. 162 > 3
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8IE ﴾

Š Kرج بC"ر 'ar(0 :دی%گیم ‹
ین"رT5A%^ B" اهنH یAایع ن%یناPر یگدنBƒ
oG^" Wد%& ه4,رگ +ق*س ن"د!مترd —"رم" یس%هل%&
ی*لbایند mرP Wد%& Qداهن یگرg& \ا-#ن" ه& ر اCVا7
Bاc4م د%^ ددP B" "ر اهنH Qدر; ر7 "ر نانH (6N
ه; دیسر ییاج ه& اCVا7 را; ه; یر%b ه& Wد%& ه4^اس
eا; د!نام "ر ›Zی%^œ فیاf +یناPر یاCKاقم
ر"ر9 Qدی"gم “ر<م رد ی!لع ر%b ه& یCاگ د!4^ر,یم
یاCvیل& ا& د!س هقیd ا& "ر +6ه& $یمB دند"دیم
Bاcم "ر ن%نا9 ”قن Wدند"د یم Qراج" ه& Wن"ر1>
ند%&]GP یاCB%cم `اcن یاCjردم Wد!4سن"دیم
Kدرم ه& دقن o"ر" د!نام "ر `اع%!مم `امر#م
:اسPی& ]"%م" Wدندر;یم یر"%^ا&ر Q%Aر Wدند"دیم
@ر[م یرHKاسرس @"رس" `ر%2 ه& "ر :ا4;
رگ"ر $6جات (46C ناس%!ی" Vا7 ه; یر%b ه& Wدندر;یم
ه}نH ی ه; د!!;یم Oقن (Cد %ل Vا7 B" gین د%& ه4A"Tگ
QدمHرد Wد%& Qدنام اج ه& ]ام B" h&اس Vا7 B" ه; "ر
+,رگ "ر ." Qد!یH $ی6ناج `رd Kامت .د%^ (هس
ی"ر& هسن"ر, Kامت ه; دن" Qدر; +ی"ر ی4P €د%من @ر[م
„د%*ن ی,ا; اCVا7 `"%هA یا0ر" iر^
Š 3 ‹

,ر9Gار®ما # مس1AاA ن1ب تباVر
رد W(سیر%ت"رwم" (سی7ا7 $ی& +&ا9ر یریگرد W/"gن
W+=س رایس& /"gن $ی" €دA Bا>H (CدBای یQدس
]"دج $ی" رد €+,رگ `دA jا!46P Qد!!;+P"ران
ر%ت"رwم" ه; ییاج ات Wد%& (سی7ا7 نH B" یBری7 +س=ن
]اس رد دA ریgگان KراهN یر%ناC 3DLL ]ام; ا& یدGیم
اه!ت Vا7 ام" •د&ای Q"ر اس%نا; یه<ل9 رد Vا7 را&رد ه& +ل‚
نایرا&رد B" یدایB رامA ه; د"د در یQBاج" ی ه& ینامB
د"د QBاج" ی ه& Vا7 ه; د%& اc!ی" Wدندر; "ر ی .را1س
ا& ه!Cر& ا7 Kامت +ل‚ ا& ر%ت"رwم" Wد&ای Q"ر را&رد ه& ه;
ه&%ت ی +سد ه& +,ای Q"ر Vا7 را&رد ه& ه!یم67 …ا*ل
(سی7ا7 $ی& `"Bرا*م $ی" €دی6=& "ر ZناCا!گ Vا7 در;
€دA فی<0 (سی7ا7 ا

4یاهن ه; $ی" ات +A"د هم"د" یر%ت"رwم"
ی%یند ی!ید Oماع د $ی& رد Kدرم ینe%b `دم $ی" رد
ا7 B" (سی7ا7 یر%ت"رwم" ’%ی ریB رد دند%& QدA ه4سد د
o%, ‚%1ن `رد9 ی-س نر9 رد Vا7 WدندمHرد
3
Š •‹ =onfl%"t of Rel%g%on an$ S"%en"e. P.237
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8II ﴾

$یN ن"ر%ت"رwم" ناCاAدا7 ه; د%& Qدر; "دی7 ی"Qدا<ل"
ا7ر" W$ید یهیاس ریB رد د!4سن"%تیم نانH Wد!4A"دن یترد9
Oیان یری5م6N pی#2 +,ر6ی7 ه& ندمت (لع رد "ر
یاCر%6; رد نانH ناگد!یامن نا!ی6ناج ه; "رN •د!ن"درگ
Kدرم دgن رد دندر;یم ر"Tگ +6گ رایس& ییا7ر"
ینا*ی467 نانH B" ]د)ی Kدرم Wدند%& K"ر4P" در%م رایس&
رRن ]دا*ت ه& Kدرم ا& دP" نا&B ا& دندر;یم
رد Wدندر;یم +لا^د یسایس (هم ر%م" رد د!4^"در7یم
B" ن""ر, رایس& ن"ر"د,رb یرهA Qد رC ا4سر رC
نا&B ا& نانH ا& ه; د!4A"د ن"ر"دم4سایس ن"ره6یدن"
نانH ه& یر"د" ی4لد ر%م" رد دندر;یم +*#2 یدP"
€دندر;یم qم;
0/ید 'ار64ر ?ا اA#را 0تpب.ب
ه& ه; ییاC+لم یسا!Aد& +ی#یسم یسناAد& B"
vلست B" ی!ید ن"ر*Cر ه; د%& $ی" Wدند%& Qدیرگ +#یسم
رد Wدندر; Qدا14س" هج $یرتد& ه& Zی%^ Qا5یاج ‚%1ن
\ا-#ن" `ا,"ر^ WOهج ید" رد gین ا7ر" نH ی7
gین ندمت نانH +ینا*Cر +م%)P ا& دA ن"درگرس
€دید بیسH +=س
ا7ر" یQرا9 +ی<مج رامA ر& ]اس ر"gC ]%b رد
ه& gین نا4سل5ن" +ی<مج ]اسد[نا7 `دم رد د6ن Qدg,"
B" ی)ی ه; +سین ی)A "ریB •د6ن Qدg," ایند jرت رbا^
i"دB" ه& +*>ر Kدع درcت +ی<مج Zی"g," Kدع Oیeد
:%^ Kدرم ی"ر& "ر Oمع $ی" نا*C"ر نایناPر ه; د%&
نا!Cا; Wدندر;یم بی>رت نH ه& دند"دیم Q%لج
€د!4,ا46ن نا)Ag7 +*9"رم یرای ه& ی!ید نایناPر
ر64!م ا7ر" یQرا9 رس"رس رد ر5ید “"رم" ا& یرامی&
Kد aی‡%7 بقل ه& "

د<& ه; aی‡%لس aیسی!&" €دA
]اس ددP رد دA ر%ه6م 3E?D ری"gج ه& یر1س یدGیم
اcنH رد ی ه; ه}نH یهRPGم B" د"د Kاcن" اینا4یر&
ندمت \ا-#ن" ی4=&د& ه& ن"%تیم W+س" Qدر; QدCا6م
€در& ی7 W+س" ه4A"د د%ج ری"gج $ی" رد ه; qلهم رق,
0/ید ,ا4Mات- رب ت1ناX#ر تیا/)
gین ا7ر" رد اسیل; ن"ر"دمامB Qا*4A" $یر4گرg&
نH B" ه; ی!ید ر& ناAد%^ ر& نانH +یا!ج $یر4گرg&
ا& "ر ی!ید …دقم یاC:ا4; ه; د%& $ی" Wدندر;یم یری7
ای,"رkج WFیرات د!نام یر[ع K%لع یر6& `ام%ل<م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8IJ ﴾

نH رد یملع بلا-م $ی" اس& هN €د!4=یمH ی<ی*b K%لع
دند%& ه4,ای +سد نH ه& ه; د%& ییاCه4,ای $یر^H Wر[ع
دیدرت اهنH رد Kدرم ه; د%& نامB نH د%ج%م hیاقP |9" رد
ه; دند%*ن یملع یاCه4سن"د $یرتر& اهنH ا

!یقی ام" •د!4A"دن
ه; +س" یهید& $ی" €د%& ه4,ای +سد نH ه& یناسن" (لع
د%^ دP $یر^H ه& ر6& (لع WاCQرد B" ی"Qرد رد رگ"
ین%گرگد داcی" B" ید<& یاCQرد رد ا

<-9 Wدسر&
ه& Kاگ یناسن" Zن"د ه; "رN •د%& دC"%=ن نام" رد “را<ت
ن"ر& "ر د%^ $ید a;رC +س" +,ر6ی7 ]اP رد Kاگ
یاCهیا7 ر& ه; د%& دC"%^ ی^ا; د!نام Wدهن نای!& Zن"د
ا& "ر Oمع $ی" ی2ا=A" $ی!N دیاA W+س" هA ا!& ی!A
$یر4گرg& یلمع $ی!N یل Wد!Aا& Qد"د Kاcن" qین +ین
Oمع $ی" ه; "رN •د%& ناA$ید ناAد%^ ر& +یا!ج
ه& ا

4یاهن ه; دیدرگ یملع $ید $ی& یم%A gی4س بج%م
ه; یر6& Zن"د ا& ه; ی!ید •دیماcن" $ید Kاجر,ان +س)A
vل^ +A"د د%ج –لا^ان –لا^ Obا& hP نH رد
دندر; \%قس نا!N ی#یسم ن%یناPر نH B" د<& Wد%& QدA
WنH B" رتK%A رتد& د!4سا=نر& gگرC ر5ید ه;
€دA اCر $ید دی9 B" G

ما; ه; د%& ا7ر" +A%نرس
…دقم یاC:ا4; بلا-م رد vق, ن%یناPر +نای^
ناCد ه& ناCد ه; ی*لا-م نH ه)ل& WدAیمن ه2G^
B" ی•<& د%& ر%ه6م Kدرم $ی& رد +6گیم
ییای,"رkج `ام%ل<م Oیcن" `"ر%ت یاCریس1ت
Oیcن" `"ر%ت ن"رس1م ه; یسا!A+سیB یی=یرات
اهنH ه& WدندرمA …دقم "ر اه!ی" یهمC Wدند%& Qدg," اهنHر&
ه; $ید ]%2" (یلا<ت فیدر رد "ر اهنH دند"د ی!ید _نر
بلا-م هن%گرC دندرمAر& د%& بج" نH ه& داق4ع"
$ی" د!4A%ن اC:ا4; ه!یمB $ی" رد Wدندر; در "ر نH فلا=م
Wد%*ن دن"د^ دییأت در%م gگرC ه; "ر اC:ا4; /%ن
Š ی#یسم یرا5ننا)م =,r%st%an to#ogra#,y دندیمان ‹
را& اهنH ه& ه; "ر a;رC د!4سج qسمت اهنH ه& "

دیدA
€دندر; ری1)ت +A"دن
ملF هب ت6سن اس1ل- متس
Oقع نا616تH ه; د"د ‰ر یر[ع رد +سرد همC اC$ی"
ی<ی*b K%لع ن"د!م6ن"د دA رc1!م ا7ر" یه6یدن"
ییای,"رkج `ایرRن Wد!4س)A "ر $یید دیلقت یاCریcنB
Qدر7ی& +P"ر2 ا& Wد%& نا6یاC:ا4; رد ه; "ر اسیل;
(6N ی*ی> `ر%2 ه& ه; $ی" B" دند"د ر"ر9 داق4ن" در%م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8IL ﴾

دندی*لb .B%7 Wدنر"دن را& نامی" اهنH ه& ه4س&
اc!ی" €دندر; ی!لع "ر Zی%^ `ای&رcت یملع یاCه4,ای
نH ‚%1ن بPا2 ن"درم دA ا7ر& Z4مای9 اسیل; ه; د%&
ن"د!م6ن"د ری1)ت ه& د!4A"د +سد رد "ر ر%م" KامB ه;
]GP pیسم $ید Q"ر رد "ر نانH ]"%م" ن%^ Wد!4^"در7
]%9 ه& ات دندر; ا7ر& "ر دیاقع Zی41ت یاCQاگد"د د!4سن"د
WاCهنا^ WاCرهA رد ه; "ر نا!یدی& ن"د#لم نH Vا7
Wدن" QدA Qد!;"ر7 اCر"g46; اCرا> WاCO5!ج WاC+Aد
ندر;|م9 |ل9 ی"ر& ریسم $ی" رد اسیل; €د!Cد ر1ی;
WدBیم Z•*ن اسیل; د0 ر& +ی#یسم ناهج رد ه; a;رC
€در& را; ه& "ر د%^ ZA%; +یاهن
Qد!;"ر7 ر%6; “رع ]%b رد اسیل; ناس%ساج
]ر4!; دندرمAیمر& "ر اCناسن" یاCa1ن WدندA
€دندر;یم بیق<ت "ر ناA`eای^ را)," دندر;یم
:دی%گیم ی#یسم ید!م6ن"د
{رم ه& دAا& ی#یسم ه; دAیمن +,ای یس;ƒ
€„دریم& ی<ی*b
اCQاگد"د $ی" ه; یناس; رامA ه; د%Aیم QدB$یم=ت
$ی" نایم B" €+س" Qد%& $ت ر"gC د2 یس دندر; ر1ی;
WدندA Qدن"B%س QدنB QدنB $ت ر"gC د یس د"د<ت
Wد%& نانH gج gین W%نر& Wی<ی*b K%لع @ر<م د!م6ن"د
$ی" ه; $ی" Kرج ه& (C نH W+,رگ Kاق4ن" ی B" اسیل;
()P Oیلد $ی" ه& د%& اCناهج `ر'; ه& دق4<م د!م6ن"د
ر& " ن%^ B" ی"Qر-9 ه; د"د ر%4سد در; ردا2 "ر Zل49
€د%A Qدن"B%س QدنB QدنB ه; $ی" ی!<ی Wد)}ن $یمB
Š هلیلاگ Wی<ی*b K%لع ر%ه6م د!م6ن"د $ی!}مC *al%leo ‹
دیAر^ رد ه& $یمB ه; د :دق4<م ن%N •دیسر O49 ه&
€ددرگیم
'ایار>9ن M<Jنا
نای"رگ%ن ر*2 یهسا; ه; د%& ی-ی"رA $ی!N رد
ن%یناPر هیلع د!4سا^ ا7 ه& دA gیر*ل ن"ر)1!Aر
دندر; Kای9 (ید9 ن"را;هR,ا#م اسیل; ناگد!یامن
+*سن اهنH ه& ه; "ر :د" oG^" W(لع W_!Cر, WQدیقع
دA $ی" هcی4ن Wدند"د ر"ر9 ر1!ت در%م "

دیدA WدAیم Qد"د
رد د!4سا^ر& gی4س ه& +ی#یسم ا& +س=ن یهلPرم رد ه;
€دندر; QBرا*م $ید د%^ ا& Kد یه*ترم
هه*ج qی رد یلقع ی<ی*b K%لع ن"د!م6ن"د ن"ر*Cر
ن"ر"دمامB رتpی#2 `را*ع ه& ای pیسم $ید ن"ر*Cر
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8IS ﴾

ه& $ی" ه; دندA O)64م ر5ید ی"هه*ج رد aل%& +ناید
ن%ی&Gقن" €د%& $ید (لع $ی& رایع Kامت ی5!ج hل-م ر%b
qی نB د د!نام $ید (لع ه; دند"د نا6ن ی"هن%گ ه&
ی!ید KاRن Oقع دنر"دن .Bاس (Cا& ه; د!4سC رC%A
a;رC دن%Aیمن |مج ر5ید)ی ا& ه; دنر5ید)ی دا•4م
د!; +67 یر5ید ه& دیا& W`ریTw& "ر د نH B" ی)ی
WدBر ر1; یمد ه& دیا& درH نامی" یل" ه& ه; a;رC
hیق#ت (لع Q"ر رد ه; "ر ی;ا7 یاCن%^ نH ه; ینامB
ب*س ه& ه; "ر یCا!گی& یاCناج نH د%& QدA ه4=یر
دای ه& WدندA ینا&ر9 ن%یناPر یاCهس%س یلد5!س
ه& نانH دgن رد اسیل; ن%یناPر نH ی7 رد WدندرHیم
B" ه; دندAیم Oید*ت ی"Qدی;رN Qریت W…%*ع یاCQرهN
ه1^ _!ت ناAیاCه!یس دیرا&یم ر5^" ناAیاC(6N
ه; د%& اج $ی" Wد%& ر"%^ q*س نا6یاCOقع د%&
دهع د%^ ا& دیدرگیم ر"gی& نانH B" +=س نا6یاCبل9
نانH ه; "ر ه}نH نانH B" ه6یمC ی"ر& ه; د!4س&یم
ه& "ر هی2%ت $ی" د!Aا& ر1!4م Wد!4سC نH یQد!یامن
€د!4A"Tگ ی9ا& ناAناگد!یH یرا& هن"داج ی"همل; `ر%2
'ا:€1JحG 2.F # '91ب<Jنا 7ا6ت:ا
Wه<لا-م یBردر^ یه!یمB رد ر)1!Aر ن%ی&Gقن"
د!مدر^ $ی4م $تر, رد9 نH دند%*ن را)467ا& ر%*2
را[#ن" ن"ر"دمامB B" "ر $ید د!ن"%4& ه; دند%*ن اA%;
ه; ی4یلrسم ده<ت د!سا!ABا& نH بلb`رد9 بلb
یی•رد%^ W+لاهج Wی6یدن"q6^ +س" $ید B" یAان
W+6گیم Bا& اسیل; ن"ر"دمامB ه& ه; ی"یB"در7%5ل"
یه4سC ن%}مC "ر $ید ب*س $ید& Wدن%A Oیا9 `ا1ت
ا& ی!مAد `"دع Wیگدg&ا4A ام" WدنB"دناین رد ه& امر^
رد hیق#ت ی!ید ر%م" رد ه<لا-م +2ر, ی!ید ن%یناPر
اCر[ع رد ن%ی&Gقن" ر';" د!نام "ر نH +لg!م نأA
€+,رگ ناA+سد B" فل4=م یاCرهA
$4سج رد نانH ه; د%& $ی" اسیل; نا1لا=م ر5ید Qا*4A"
د Q"%^ری^ رد9 نH د!4A"دن +9"د2 رد9 نH $4س"%^
KGس" $ید ه& ه; دند%*ن Zیدن"‰"ر, رد9 نH Zی%^ +م"
یری7 نH B" نانH ر[ع (C یاC+لم ه; ی!ید •دنر5!&
:دناCر& ن"ر#& $ی" B" "ر نانH +سن"%تیم دندر;یم
﴿ [  ´
  ´ ´
` ´ ´´
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8IU ﴾

 `
´´ ﴾ !dارFxاz _vˆ | €
ƒ Bا& +AB را; B" دCدیم ر%4سد qین را; ه& "ر نانH
"ر اCی;ا7ان د!;یم ]GP نا6ی"ر& "ر اCQgی;ا7 در"دیم
دBاسیم K"رP نانHر& „ €
$ی& ی*یل2 یاC_!ج ا& ه; ی<ن"%م یلCاج ب[<ت یل
د%& QدمH د%ج ه& oرA رد ناناملسم :ر> رد نای#یسم
KGس" د0 ر& اسیل; ن"درم نا!Cا; `اkیل*ت ر%-!یمC
%ل[ل" هیلع نH +لاسر بPا2 y Oم#ت Kدع WKGسل"
یر^" `اcن ه& oای4A" د%*م; `اقیق#ت اCی4^اس
یاC+یلا<, د%*م; gین {رم B" د<& یگدنB ه& $4^"درwن
Wا7ر" رد KGس" ر6ن یمGس" `اkیل*ت رد ناناملسم
$ید ه& ناییا7ر" $4س%ی7 |نام ه; د%& یلم"%ع اه!ی" یهمC
ناABاین ه; ی-ی"رA رد (C نH •دA نH ه& qسمت KGس"
€د%& رCBدا7 ه& Qدیgگرام ناسن" Bاین د!نام KGس" ه&
,ر>,دام ,9س هب Mرu ,ر1>ت()
ا& :ر> +,ای hق#ت Wد"دیم ‰ر دیا*ن هN نH ]اPرC ه&
WoG^" WOقع Wtر W@دC WQدیقع B" (ع" د%ج Kامت
یرگیدام ی%س ه& +م%)P +سایس W:د" W(لع W/ام4ج"
Wد%& K"رH K"رH یریگ+هج $ی" "د4&" رد د!NرC WدرH یر
@رˆ ر"ده6یر Wی%9 رایس& Wیcیردت +;رP $ی" یل
ه& د!4سا^ ا7 ه& ی<ی*b K%لع ه1سل, ن"د!م6ن"د €د%&
د%ج یر&دم hلا^ sیC ه; د!4سیر5ن ی"هن%گ ه& ناهج
د%ج Qدام +<ی*b ی"رام ییرین :د!41گیم €در"دن
ی<ی*b ناهج ”#م ی)ینا)م یQدید B" ن"د!م6ن"د €در"دن
$ی" Wدندر;یم یی%ج+لع "ر .راdH اCQدید7 ریس1ت "ر
ZCX7 هن%گرC دندن"%^یم یملع ”#م Qا5ن "ر .ر
Wد%& نH ه& نامی" "د^ د%ج ه& دق4<م ه; "ر ی"ه6یدن"
(لع …اس"ر& نانH Qا5ن B" ه; د!4سن"دیم یدیلقت یAر
د!=6یر ه& "ر نH ب*س $ید& €د%*ن ر"%4س" +م)P
هcی4ن رد Wدند"دیم ر"ر9 ر=سمت در%م +=س د!4,رگیم
اCZCX7 دند%& Qدیgگر& نانH ه; یAر ر)1ت
ه; "ر یgیNرC ه; دیسر ییاج ه& نا6ی" یاC.ر5ن
ه& نامی" B" د!4,ریT7یمن د%& Qدام +;رP ی"رام
د%& iرا^ ZیامBH aP یQری"د B" ه; یgیN
€دندBیم $ت Wد%*ن دا<&" ی"ر"د یندرمA WریT7Zc!س
"د^ ه& نامی" WKgل hیرb ه& +<ی*b ()P ر&ا!& a7
Oقع ه; دA د"دمل9 یتای0ر, —gج +<ی*b ی"رام
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JD ﴾

ن"%تان نH یQدCا6م B" (لع د!; رد "ر نH +سن"%تیمن
د%ج یدیدم رایس& یاC`دم ات نانH ه; دنامن ه41گان €د%&
د!4^"درwن $ید ا& ی!مAد ه& ا

!لع دندر)ن را)ن" "ر "د^
یر)1ت .ر یل Wدندر)ن Kای9 $ید O&اقم رد نانH ی5مC
`اقیق#ت اCZCX7 رد ه; ی<0%م دند%& Qدیgگر& ه;
ه; در;یمن (C"ر, "ر نا)م" $ی" Wدند%& Qدر; ‚ا=ت" ناA
ر"%4س" بی> ه& نامی" یهیا7 ر& ه; ی!ید ر)1ت /%ن $ی"
یگدنB Z!=س `%عد `%*ن یP نH …اس" د%&
$ی" B" K"د)}یC €د!!; "دی7 h,"%ت ر5ید)ی ا& Wد%& `ر^H
د!4,رگیمن ر"ر9 ZیامBH aP رمل9 رد در"%م
Oیلد $ی" ه& Wد%*ن +Pاسم ی"ر"د یندرمA WریT7Zc!س
دیدرت qA راNد ی!ید دیاقع رد Qر"%مC نانH ه; د%&
€دند%&
هلXرم ن1سAا# رد ,ر>,دام 0یا9سر
یهیرRن Qدس $ید!N ات ا7ر" یملع +•هن ن"ر*Cر
"ر pیسم $ید K%سر یدام `ایP %جQgی4س یی"رگیدام
+ی#یسم ناهج رد (;اP vی#م B" یریT7 رd" ا& ای دیلقت ا&
یاق& ی•ق4م ه; /ام4ج" Kدرم pلا[م +یاعر ب*س ه& ای
رد €دندر;یم |مج د%& یرCاf `ر%2 ه& د!NرC یند KاRن
:ا4A ب*س ه& دندA "%سر د!6من"د $ی" ری^" ر[ع
اC+!س $ید یگدنامa7" یدام ندمت +;رP
یی"رگیدام $ی& |مج Wندمت ا& یما5مC B" نH یگدنامرد
ییاcنH B" WدA ر"%Aد +=س pیسم ی!ید K%سر ”#م
@Gت" اCیر"%Aد WاC+ق6م Kgل4سم د نH $ی& |مج ه;
Wدند%& یتG)6م $ی!N Oم#ت B" Bاینی& اهنH Wد%& +9
/%نرC B" د!4A"در& ناAیQرهN B" "ر oا1ن :اقن ا

4یاهن
€دندمHرد ی&د" +;"gن
'آ 'ارDG9Fد # ,ر>,دام 'ا14ا®س
ناسا!Aه<ماج Wنامل<م Wنا*ید" Wنا1لrم Wناگد!سی%ن
رد ندیمد ه& د!4سا^ ا7 ه& ا7ر" یمامت رد ن"ر"دم4سایس
+لم بل9 Oقع رد نH رCB ن
z
دناAا7 یرگیدام ر%2
Qاگ دندر; ریس1ت یرگیدام Qا5ن B" "ر oG^" د!4^"در7
یی%ج`Tل یه1س, Qاگ ی*لb +<1!م یه1سل,
‹یر%)ی7"Š
Š 3 ‹
ن%}مC ین"ر"دم4سایس دندر;یم hیرgت "ر
3
Š هŒ& Wیر%Œ)ی7" یهقیرŒb ر"TŒ5نا!ی& یناŒن%ی @%Œسلی, Wر%Œ)ی7" •‹
]اس ?E3 Wد%ŒŒ& aت"ر;%!س;" درگاA ی €دA Qد"B دGیم B" Zی7
`TŒŒل :+ŒŒ1گیم +ŒŒسن"دیم ر6& :%ل-م +یا> "ر `Tل ر%)ی7"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8J3 ﴾

Š یاسنرG, ]ای;ام 3EJU – 3I8L ‹K
Š 8 ‹
ی"ر& "د4&" B"
ی[=A oG^" ه& oG^" (یسقت +سایس B" $ید یی"دج
$ید د%ج رگ" :د!41گیم Wدندر;یم `%عد یعام4ج"
هسیاA دAا& ی[=A یهی•9 qی دیا& W+س" یرر0
Qد"د +لا^د ی4لد یسایس ر%م" رد $ید ه; +سین KBe
د%& یgیNرC B" رت(هم رتر& نانH دgن رد +لد €د%A
$ید4م یاCناسن" د%& `ر^H یگدنB +ی#یسم /%0%م
ی"ر& ناAد%ج ام" Wد!4سC دی1م اسیل; ی"ر& د!NرC pلا2
ی!ید Kا)P" ه& دیقم نانH ه; "رN Wدر"دن ی<1ن sیC +لد
ینامB "ر ی9G^" یدا*م ی!ید Kا)P" د!ن"%تیمن د!4سC
ناCاAدا7 €دنر"T5& را!; Wد!; ا•49" "ر نH gج +#ل[م ه;
رد د!Aا& ناCا&ر oG^" ه& $یgم دیا& نای"رنامر,
دیا*ن Wدر;یم :اcی" +لد +ل#[م $یر4)N%; ه; یتر%2
همC" Woا1ن ر)م W+نای^ W’رد Wی!)Aنامی7 B"
هلمج B" یرایس& Oم"%ع ا

4یاهن €د!Aا& ه4A"د یی"ر7
رد Wد%& (ید9 +ناید n"ریم ه; یی"رگد"Xن ی4سر7$b
نا*Pا2 نا1لrم Wنا*ید" €+A"د ریdأت `%عد $ی" +یق,%م
هسن"ر, :Gقن" رد ا

2%[^ ناA%Cgیت ه#یر9 o‚
دید7 یعام4ج" (Rن (ید9 oG^" د0 ر& ی&Gقن" WنH B" د<&
ی%س ه& `%عد Wدندی6=& +!یB Kدرم ی"ر& "ر Qا!گ WدندرH
د!& دی9 هن%گرC B" اC+Aرس ندمHنری& یرا&د!&ی&
.ر4سگ اج همC "ر ی4یلrسم هن%گرC B" در, ندمHرد
i"رات `"%هA یا0ر" ”#م ین"%یP یگدنB Wدند"د
رد دندر; Žیرت "ر `ا*یb ی%س ه& :ا4A `"رسم
ینH هن%گرC ی"ر& .Gت یدام یگدنB $ی" ه& نداهن .Bر"
یرQدایB دP B" Zی& W…%س#م رCاf یدام |1ن
€دندر;
0نان9ی '.مG ?ا ن1تسار ,اهpسن
ی"هن%من (4سی& (CدB%ن یاCQدس رد ا7ر" یگدنB
+س" یلCاج +سر7+& Kر نان%ی یگدنB B" یقیقP
€دŒŒAا& نH بŒŒس; هج%ŒŒ4م دیا& ام یاCرا; Kامت +س" hل-م ری^
]اس ه& %)ی7" 8LD ای 8L8 ‹€ن €دŠ €+ATگرد دGیم B" Zی7
8
Š ر%ŒŒم" رد ی Wییایلا4ی" ر"دم4سایس ن"دFیرات W]%)ین ]ای;ام •‹
+,رگ رRن رد "ر @دC ه& ندیسر اه!ت دیا& ه; د%& دق4<م یسایس
ه& ی .ر Wدر"دن +یرر0 درم $ی" رد ی9G^" ]%2" +یاعر
یاŒŒCKان هŒŒ& یراŒŒdH ی B" €دŒŒA @رŒŒ<م (ŒŒسیلای;ام Kان •9لت1G
7داL4ا: ”/)ر/4 ‹€ن €دŠ €+س" Qدنام ی9ا&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8J8 ﴾

د%& Qدر; :%لkم "ر نH ی9رA +ی#یسم ه; ا7ر" +Aرس
€دA QBات Qرا&د
ناییا7ر" د%ج ه; در"دن د%ج ه!یمB $ی" رد ی)A sیC
ییا7ر" یاCOسن |9%م نH نایمر ناینان%ی B" WBرم"
B" یلا^ ی!ید ه& دق4<م ه; دریگیم هم6Nرس ر5ید
$ی" نان%ی ندمت tرA رد …اC ر4;د ه}نا!N •دند%& +ی%!<م
€+س" Qد"د ر"ر9 هج%ت در%م "ر ه4)ن
یا7ر" رد W+1گیم ناینان%ی یQرا& رد ی)ل z ه; هن%5نامC
Kاcن" ی"ر& .Gت /%6^ د%*م; ی!یدی& gین یBرم"
یگدنB رد ین"رT6گ%^ ب<ل %هل `ر'; ی!ید ]امع"
ا7ر" ه; +س" ی!ید +ی<0 یهcی4ن $ی" +س" رگQ%لج
ا& هج sیC ه& +ی<0 $ی" €+س" QدA را4,رگ نH ه&
راگBاس " `دا*ع ی"ر& .Gت "د^ ی"ر& Zیاین Zنر;
+س" ی,اC" `ایرRن یهcی4ن ی!ید +ی<0 $ی" W+سین
د!4,ای +سد نH ه& +م)P ی<ی*b K%لع ن"د!م6ن"د ه;
"ر نH gین Kدرم یQد%ت دندر; نGع" Kدرم K%مع ه& "ر نH
€دندر; $ید $یg5یاج د!4,ریT7
:H ه& نا5!6ت K%cC د!نامC ناییا7ر" Kاcن"رس
د!4,ا4A یگدنB یاC`Tل ی%س ه& WZتH ه& اCهن"ر7
ا& نH یاCQرمd ند!; یگدنB `e%[#م ندیNر& mرP
یر%همج B" \"رقس ه; ی,ا2" نامC ه& WناAنا4سد
رد qA $!ی}مC €دندیسر Wفگیم Zی%^ ر[ع رد نان%ی
ی!ید KاRن ه& @ا1=4س" WQدیقع رد :"ر-0" W$ید
رد ه; هن%5نامC W+س" Bر#م ا7ر" رد WنH K%سر Kا)P"
€دA Qدید +,ر6ی7 یر)1!Aر B" د<& Kر
هن تسا ,ر>,دام ?#رما ,اA#را تناید
ت1ح1سم
ر& ه; ناییا7ر" Bرم" $ید ه; +سین $ی" رد ی6; sیC
W+س" (;اP ناA t"ر" ر& QریN نانH `اساسP" بل9
"ر ییا7ر" tر a;رC €+ی#یسم هن +س" یرگیدام
qیدgن B" ه; a;رC دن"دیم "ر ه4)ن $ی" دAا& ه4^ا!A
رCاRم بیر, دAا& Qدیسر ا7ر" ه& اC:ا4; hیرb B"
Zم"رH +هج +لم دی"g,"یم +لد +ه&" ر& ه; "ر ی!ید
ر%-!یمC دAا& Qدر%=ن WدCدیم Kاcن" "ر اهنH /%!ت
یاCنا)م رد ناAر%•P اCاسیل; B" نانH ر"دی"د بیر,
€د!;یم jرد "ر ه4)ن $ی" ا

م4P WدAا& Qدر=ن "ر …دقم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8J? ﴾

QBات یناملH دا4س" p0" ر%b ه& "ر +قیقP $ی"
:ا4; رد دس" دم#م Wناملسم 04ار #د رس رب 2<سا
:دسی%نیم د!;یم نای&
h*b Wد"ر," B" ی•<& :ر> رد ه; +سین $ی" رد ی)Aƒ
دنBریم ه6یدن" د!!;یم یگدنB ی!ید .ر Q"ر
Wد!Cد .Bاس ناAندمت tر ا& "ر د%^ دیاقع د!A%;یم
هN در, qی ا7ر" رد "ریB Wد!4سC jدن" رایس& ه4سد $ی"
هN WدAا& +سیAا, هN `"ر)مد هN WدAا& "رگ یدام
یدر, ای دAا& یداع رگرا; W+سین%م; هN +سیلایرwم"
یدام +,ر6ی7 نH +س" @دC qی هج%4م Wر)1!Aر
ه; $ی" gج یگدنB رد ی,دC sیC ه; دنر"د داق4ع" W+س"
ه& €در"دن د%ج دAا& ه4A"د ر"ر9 ی4P"ر +یاهن رد ناسن"
یاCد!& دی9 B" hل-م ید"BH ی%c4سج رد یBرم" ری*<ت
نامC +قیقP رد W$ید $ی" یاCاسیل; ام" •د!4سC +<ی*b
WییایمیA یاCQا56یامBH WاCام!یس W{رg& یاCهنا^را;
$ی" یاملع €+س" oر& دیل%ت g;"رم –9ر یاCهنا^
ناگرا4س Wناگد!یامن Wناسد!هم WاCqنا& یاس¤ر WاCاسیل;
نانا*ل^ Wی4<!2 یراcت یاC+;رA ن"ریدم Wام!یس
یاCد%;ر ی"ر"د Qر"%مC ه; د!4سC ی"ه4سجر& mا=A"
ر& BH `رد9 ر& mرP $ی" یهcی4ن Wد!4سC یناهج
بی9ر یاCفیb ندمHدید7 ی!<ی •+س" –=6م یی%ج`Tل
B" ی"ر& QدامH ه; یماRن `"gیهcت tGس رد oر>
اC"%C ه; ینامB QXی ه& •د!4سC ر5ید)ی ا& در*ن ندر&$ی&
ام" Wد!; "دی7 jا)-2" ر5ید)ی ا& نانH pلا[م اC…%C
+س" +یناسن" B" ی"هق*b ر%هf نH یهcی4ن ندمت د<& رد
Oما; ی%5ل" دن"دیم یلمع د%س رد "ر +لی•, ه;
+س" یدام یBری7 یق, " دgن رد رA ری^ $ی& oرا,
„a&
Š 3 ‹

یل W+سین "د^ ر)!م +P"ر2 `دA ا& :ر> ندمتƒ
Wدر"دن د%ج "د^ ی"ر& ییاج نH یر), یاCهمانر& رد
ناییا7ر" +سین یهل" +^ا!A B" ی"Qدیا, sیC ه& دق4<م
„د!ن"دیمن "د^ ه& د!مBاین "ر د%^
Š 8 ‹

ناملسم QBات دس" دم#م ن%N :دیی%5& +س" $)مم
oرA ه& ا7ر" B" KGس" ه& +ی#یسم B" ن%N +س"
+ی#یسم ه& `راقP (6N ا& Wه4,ای ]اق4ن" یمGس"
رد $ید Qا5یاج در%م رد " ه; اC`داهA $ی" a7 Wدر5نیم
Wدر"دن ین"د!N .Bر" W+س" Qدر; نای& ناییا7ر" یگدنB
3
Š •‹ Isla0 at t,e "ross roa$s #.67 f%ft, E$%t%on
8
Š •‹ Isla0 at t,e "ross Roa$s1 #.:7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JE ﴾

$یر4گرg& B" ی)ی B" رتpیر2 رتای%گ یتداهA یل
+&اd ه; +س" +سد رد یسیل5ن" ناگد!سی%ن $یرته4سجر&
+س" ]%," ه& ر g;"رم ر';" رد یهل" $ید د!;یم
€د!ن"د& ی#یسم "ر د%^ د!4سین ر0اP Zنامدرم
Š د%ج دا4س" 'oa$ ه1سل, یQد)6ن"د aییر ‹
Š :ا4; رد ند!ل Qا5ن"د رد یسا!6ن"ر =(%$e to 0o$ern
)%"9e$ness :+س" ه41گ ‹
یر4^د رس7 B%مHZن"د %c6ن"د ر1ن +سی& B" $مƒ
B" ر4م; ه; 8D امA B" ر1ن د!N :Kدر; ]"rس د!4A"د ]اس
ر5ید یس; ر1ن هس gج Mدی4سC ی#یسم Oما; یا!<م ه&
$ی" ه& ن%!;ات gگرC ام :د!41گ ر1ن +1C د"دن +*'م Fسا7
+P"ر2 ]ام; ا& ی9ا& ر1ن Qد W(ی" Qدر)ن ر), هل™سم
$ی" ه; Kدق4<م $م W(ی4سC +ی#یسم $مAد ام :د!41گ
$ید4م در"د نامی" +ی#یسم ه& ه; یناس; $ی& رد +*سن
Wدنر"دن ییاعد" sیC نH در%م رد ه; یناس; د!4سC
رگ" WیرH €+سین رHبc<ت ییا!'4س" ?D ای ID ]اس
اCFسا7 WدAیم ی4عامج $ی!N در%م رد Zسر7 $ی" Zی7
ن%!; ا& ه; یناس; W$ی"ر&ا!& €در;یم oر, د%& `ا14م
Š یرا& =anon &arry qی ه; د!!;یم نامگ دنرRن(C ‹
رایس& WدCد `اcن "ر ناهج دن"%تیم ی#یسم {رg& +•هن
ی یQدیقع ی"ر& یر"د,رb $م دن" ZCا; ه& ر jدن"
هیرRن ه; $ی" gج Wد!; hید[ت دییأت "ر " ه; (!ی&یمن
€+س" د%^ یاCه4س"%^ +*>ر …اس"ر& ا

,ر2 ."
jردم ام" Wدن%Aیم را)," داcی" بج%م اCه4س"%^ بل>"
ا7ر" رد ن%!;" ه; یراdH `eاP €دنرHیمن دید7 د!س
نر9 رد اسیل; ه; +س" نH یQد!Cد نا6ن +س" (;اP
ر*^ $ی" بل-م دCاA ی"ر& Wدریم $ی& B" ریمیم Qد!یH
:(!;یم Oقن OماA ی"ر& همانBر qی B" "ر
$س رد یدرم LL ا& ه; در; /"ر4^" یCا54سد ی5لاس
فی-ل ییاCo"ر" ه& "ر ه!ه; یاC`"ر%ت یاCT>ا; نH
رد "ر Qا54سد $ی" €د!;یم هیهت نH B" ر"داه& o"ر"
Š فیدر; یهنا^را; =ar$%ff fa"tory یهنا^را; +6C ‹
یه#لس" W`"ر%ت یمید9 یاCه=سن ا& +A"Tگ را; ر5ید
اCی4=س ه; $ی" B" a7 /ر4=م $ی" W+^اسیم ی5!ج
`رd +سن"%ت د%& Qدر; Oم#ت یگدنB رد "ر ییاC+ق6م
€درH +سد ه& Q"ر $ی" B" یراAرس
ین%یناPر اCZی6; ه& :ا-^ ا& "ر ." هلاقم ا4س"
ه& `"ر%ت B" ا*یB ی"هلمج ا& ن"ر5ید یرا& ن%نا; د!نام
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JI ﴾

.%گ ه; یناس; ی"ر& دAا& یدgA%گ $ی"ƒ :در&یم نایا7
„دنر"د "%!A
Š 3 ‹

Š د%^ ر5ید :ا4; رد دا4س" P,%loso#,y for o(r T%0es ‹
:دسی%نیم
Gی4س" نا4سل5ن" +ینGقع ر& BH ]%7 ه; ی"Qدس د!Nƒ
$یرتی%9 `رd ندرH+سد ه& +*>ر ن%N •+س" ه4,ای
+س" Kدرم ندرامگرا; ه& اCرهA یدا&H ی"ر& Oماع
ند%&دایB Wد%Aیم O2اP $4,ایGی4س" qلمت ا& `ر%d gین
ه& ی"ر& +س" یرتر& ی"ر& یسایقم gین نH `ر';
WZیامن W`ای&د" W+سایس Q"ر B" دیا& نH ندرH+سد
i" رد9 نH ی4سر7]%7 Wدر; یر"در&Qره& %ید"ر ام!یس
رC رد اسیل; یاCه&ا-^ اCر*!م رد یCاگ ه; Qدر; "دی7
یرH|مج ی"ر& "ر Kدرم ه; د%Aیم Qدی!A یCام ]اس
ه; "رN •د!!;یم بی>رت نH 1P ]ام – ناAQاگدید B" –
ی4سر7]%7 aP ه; د!4سC یناس; ندم4م یاC+لم
€دAا& Qدر; ی9رت نانH یBدن"`رd
راگBاس ام ی!ید دیاقع ا& ی4سر7]ام ه; +س"دی7 ه41گان
ZC%)ن "ر `رd Zیا4س "ر رق, $ید "ریB •+سین
د!مترd B" ندApلا2 ی"ر& ریق, :دی%گیم Wد!;یم
`دا*ع ا& رق, ه; دن" h14م $ید +م)P €+س" رتان"%ت
$ی" Kدرم یل W+س" رتراگBاس +6ه& ه& در "د^
نا6ن ی4*>ر دنریT7یمن "ر نH ه& Oمع ی!ید +قیقP
+6ه& یاC+م<ن ر& "ر ر0اP `رd ه6یمC د!Cدیمن
نانH رگ" ه; دنر&یم نامگ یCاگ د!Cدیم pیجرت د%ع%م
B" ه; ن%!;" د!نامC Wد!!; ه&%ت ایند رد ناAرمع ر^H رد
نا6یاCیی"ر"د ندر;B"دن"a7 ا& ایند یاC`Tل اCیA%^
`ر^H یاCیA%^ B" د!ن"%تیم Wد!ی%جیم Kا; اCqنا& رد
€دن%A د!مQره& gین
Š رل4& Oی‡%مس "ر ه4سد $ی" یه6یدن" Sa00(el &(rler ‹
:+س" Qدر; (سcم $ی!N د%^ :ا4; رد
ی4سر7"د^ (ین"%تیمن ام :د!ی%گیم ناگد!سی%ن B" ی•<&
ه; Kر"د ]%*9 $م W(ی!; |مج ر5ید)ی ا& "ر ی4سر7]%7
ناهج $ی" یاCرا; B" qی K"د; ام" W+سین ناسH را; $ی"
ناسH "د^ `دا*ع ]%7 $ی& |مج ه; +س" ناسH Qداس
šMدAا&
$Aر +قیقP ام" W(یر"د `ا1ت (Cا& ]%2" رد د!NرC
B" رل4& یQدیقع ری7 ام ی4س"ر ه& ه; +س" $ی"
3
Š •‹ *(%$e to 0o$ern 5%"9e$ness #.11: – 116
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JJ ﴾

یه4^ا*لد نرد یا,رˆ B" ام "ریB •(ی4سC " ن"ر"د,رb
+مRع …ایقم `رd ه; (یر"د Qدیقع (ی" QدA ]ام
`رd ه& دیدA هج%ت $یمC +ساC+م%)P mا=A"
Wدنر"د یگرg& ی=یرات +یمC" ه; Qدیقع د ر%هf بج%م
:+س" QدA
یQدس رد Qدیقع $ی" :یدا[49" +لا^د Kدع •+س=ن
ر6& ه; دند%& دق4<م نH ن"ری7 €+,ای i"ر یدGیم (CدB%ن
ه& د!; یر"Tگهیا7 اC+<1!م $یرتeا& ر& "ر د%^ ر"در; دیا&
ایند یاCرا; +مPB B" د%[قم "ریB •دAا& |1ن بلج ر),
B" یل2" @دC ه)ل& W+سین ی*ل9 یPر فb"%ع `Tل
€+س" `ر%d B" `Tل WZA%; را;
(4سی& یQدس رد Qدیقع $ی" :یدا[49" یCدناماس •Kد
a;رام ه& بس4!م +A"د i"ر
Š 3 ‹
$ی" ر& را& $ی" €+س"
…اس"ر& ناسن" یدا[49" KاRن ه; +س" ر"%4س" ا!*م
ه; +س" یدا[49" KاRن $یمC +س" یدام iای4P"
درHیم د%ج ه& "ر +م%)P h-!م W$ید W`ای&د" WoG^"
در%م •د*م د $ی" Wد%*ن Kدرم داهن رد ]ام ه& ه9Gع رگ"
+مPB `رd یرH|مج ی"ر& دAیمن |9" ]%*9
Kام4C" نH ه& دندAیمن نH یه4^ا*لد دندی6;یمن
„دندیBریمن
Š 8 ‹

:دسی%نیم :ا4; $ی" B" ر5ید یاج رد
ه4Aر,"ر& رس ر[ع $ی" رد ه; ی4سیB یهیرRنƒ
B" "ر یدر%م هل™سم رC ه; +س" ی"هیرRن W+س" (;اP
€„د!;یم ی&ایBر" بیج ()A یهیPان
Š رد!گن%ج 'o,n *(nt,er ر%ه6م aی%نهمانBر ‹
:ا4; رد ییا;رم" اA#را '#رد رد Š Ins%$e E(ro#e $ی" ‹
:دسی%نیم $ی!N $ی" یی"%یA ه& Qدر; (سcم "ر هیPر
3
Š ر"TŒŒ5نای!& یناŒŒملH ند"داŒŒ[49" @%ŒŒسلی, Wa;راŒŒم ]راŒŒ; •‹
]اŒŒس ه& ی Wیملع (سین%م; (سیلایس%س W(سیس;رام ب4)م
3S3S `GیŒŒ[#ت نایا7 B" a7 Wد%& ید%هی qی .رد7 WدA Qد"B K
B" aŒŒ7 €+Œ^"در7 یراŒ5نهمانBر ه& +س=ن W$& رهA Qا56ن"د رد
د%ŒŒ^ دیاقع را)," درH یر دا[49" ه1سل, یه<لا-م ه& نH
(سیلایرتام یه1سل, :(سین%م; یا!*م هس a;رام €د"د را64ن" "ر
رŒŒd" رŒŒ& ی WدرŒŒ; ندŒŒم "ر یŒŒسا!Aه<ماج داŒŒ[49" WqŒŒی4)لاید
"ر یرŒŒ6& |ŒŒم"%ج W|م"%ج ]"B iرع ]%#ت Fیرات رد ه<لا-م
WیŒŒگدر& WهŒŒیل" ی;"ر4ŒŒA" /اŒŒم4ج" :درŒŒ; (یŒŒسقت Qرد ZŒŒA هŒŒ&
a;راŒŒم €(ŒŒسین%م; (ŒŒسیلایس%س Wیر"دهیامرŒŒس WهŒŒ4یل"د%™,
]اس ه& Kاcن"رس 3SS? ‹€ن €دŠ €+ATگرد
8
Š •‹ P,%loso#,y for T%0es ## 33 > :7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JL ﴾

Š aیل5ن" یاCqنا& Bر ZA اCیسیل5ن"ƒ &an9 of
Englan$ €„دنریم اسیل; ه& (41C Bر د!4سر7یم "ر ‹
اA#را رد ,دام تع16Ž ر4ا3م
`Tل ی"ر دنر"دن نامی" +مای9 Bر ه& ه; یناس;
ر5ید یgیN ه& $یمB رد ی5*ترمد!ل& ه& ی&ای4سد یی%cما;
ه& +نا4م ا& د!!;یم دای (; رایس& "ر "د^ Wد!4سین دق4<م
`G)6م رد +س" $)مم هن%5N Wد!4سین ر"دیم" "
ینامB د!ی%ج qسمت " ه& Mدندرگ "د^ هج%4م اCی4P"ران
ه; هن%5نامC Mد!!; دای "ر " د!;یم دیدهت "ر اهنH ر-^ ه;
نای& دن" ه4A"د نامی" دن"د^ ه& ه; نا;ر6م B" دن"د^
:د!;یم
﴿   [
``´   `
  ﴾ !'امJلz †a | €
ƒ Wدریگیم "ر, "ر نانH Q%; ن%}مC یاCi%م ه; یما5!C
" mا^ "ر `دا*ع د!ن"%^یم دایر, ه& "ر "د^ هنا[لا^
د!ن"دیم „ €
qسمت +یدام ه& ناییا7ر" ی54^ا*لد ه& هج%ت ا&
رد W"د^ B" یBاینی& یرCاf :ا*س" رد ناAندAoر>
یQد%مر, $ی" ه; دن" Qدیسر ییاج ه& +ل1> یلد5!س
:د!;یم oد2 نانH در%م رد هلل"
﴿ ´ ` ` ´[
[ .`´ 
.´ ´ `´
  ` 
  ·
± ´  ´`
 ´ ´ [
j  `  ﴾ !2اعنxاz `a
Š `† | €
ƒ ن"ر*مkی7 دن" Qد%& %ت B" Zی7 ه; ییاC+لم ی%س ه& ام
اCنایB اCی4=س ه& "ر نانH W(ی" ه4A"د Oیسگ یدایB
/%6^ ه)ل& ات W(ی" ه4^اس راNد ایG& دی"دA ه& را4,رگ
ام :"Tع ه& ه; یما5!C دیا*ن "رN نانH Wد!!; /%•^
نا6یاC]د یل Mد!!; /%•^ /%6^ ›د!یHیم را4,رگœ
د!Cدیم Kاcن" ه; "ر یلامع" نا-یA +س" QدA +=س
+س" ه4س"ری7 ه4س"رH نا6ی"ر& „ €
:Oجgع دن"د^ یQد%مر, gین
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JS ﴾

﴿ ´ 
` [´  ±
´´ [  
﴾ !'9/م‚ملاz ˆ{ | €
ƒ ر&"ر& رد نانH ام" W(یدر; را4,رگ :"Tع ه& "ر نا6ی" ام
یر"B /ر•ت Zنر; دندراین در, رس ناAراگدر7
دندر)ن „ €
ن"ریB ن"رس یاCین"ر!=س اCهRع%م رد Qا5}یC
B" ی"Qر‚ W+*ی[م _!ج vی"رA $یرتد& رد Wا7ر" رد
Wدی!;یمن هRPGم "د^ ی%س ه& /%جر بل9 +9ر
gین Kدرم یQد%ت یاCیA%^ ر"در; WoG^" رد ر%-!یمC
:ر> ن"ره6یدن" QBات دی!ی&یمن "ر یgیN $ی!N
`%9 Kا)#4س" یQرمB B" "ر یلد5!س $ی" ناAنا*ید"
یسایس {رg& ن"ر*Cر B" ی)ی د!ن"دیم یریTwن(لf بل9
+لم ه; د!;یم را=4," aیل5ن" ناملرا7 رد نا4سل5ن"
د%Aیمن یگدنB یاCی4=س nد"%P (یلست نا4سل5ن"
:دی%گیم $ی!N د%^ $=س دCاA ی"ر&
ه; دند%& %هل –9ر ]%k6م ر%7ا5!س نانB ن"درمƒ
$ی" ند& نانH Wد!4=یریم بم& رهA یر ی!7"ˆ یامی7"%C
B"H –9ر دنر%=& نا)ت ناAد%^ نا)م B" ه;
هم"د" د%^ ب<ل %هل ه& نا!}مC Wد!!; jرت "ر ی&%)یا7
€„دند"د
ه4A"د ر%•P نH رد د%^ ه; ی"ی!ی6نبA B" ید!C qی
:د!;یم Oقن
دایر, W(ید%& B"H –9ر ]%k6م ام ه; ی<9%مƒ
دیدهت "ر اCنا)م ]Bا!م +ن%)س Wر-^ ریBH jا!ل%C
M+سیN فیل)ت :+1گ ی!ی6نبA یاق,ر B" ی)ی Wدر;یم
M(ی!; (4^ "ر هسلN ه; نH ای (یCد هم"د" –9ر ه& ایH
هم"د" –9ر ]اP رد "ر د%^ ی!ی6نبA :+1گ ی"QgیAد
Kامت رد هنا*A Qا5Aا& نH B" ه4ATگ ناس$ید& (یCدیم
„دی}ی7 B"H _!CH ی"د2 هل#م
Š 3 ‹

:دی%گیم ید!C $ی"
رد (لی, /رA |9%م ه; د%& $ی" هن"Bر `"داع B"ƒ
QدA /رA یی"%C `GمP ه; دندر;یم KGع" ام!یس
Wدسریم نایا7 ه& در"د هم"د" (لی, $ی" یل W+س"
ه& ©N +مس B" Wد!; Qدا14س" QاگQا!7 B" دC"%^یم a;رC
3
Š W@رA" دم#ما>H Wی%لCد •‹ 0یا94 W<مX m W L3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8JU ﴾

a)}یC دند%& ه4س6ن ر%b نامC Kدرم Wدر& $یمB ریB
„دAیم /رA (لی, در;یمن +;رP د%^ یاج B"
Š 3 ‹

رد ه; یس)ع یQرا& رد یسیل5ن" یQد!سی%ن qی
Wد!C نا&B یسیل5ن" {رg& یهمانBر نمLت1تسا Š
States0an رد ه; ‹ 8E یهی%ن"ˆ 3UE8 QدA ر64!م یدGیم
:دی%گیم +س"
یاCBر رد اCZیامن $یر4ه& ه; +س" رH+15Aƒ
gین اینا4یر& رد Bرم" W+س" QدمHرد Zیامن ه& _!ج +=س
Wین"رT5A%^ `G#م WاCام!یس رد W+س" $ی!N
+یرتر& $یر4ه& Qد!!ی& WاCی!ی6نبA اCهنا^اAامت
Wد!;یم QدCا6م د%& Qدیدن _!ج B" O*9 ه; "ر اCری%[ت
:ا*س" B" دنریم ند!ل ه& ین"رT5A%^ ی"ر& ه; نانH
€„+س" د%ج%م Wد!C"%=& هNرC o‚ یا0ر" یمرگرس
رد ر5ید یQرامA رد 3I ر*ماسد 3UE? ه4A%ن یدGیم
:د%&
ییا,%)A ی9رت ه& ر %)سم ند!ل رد (لی, +<!2ƒ
€„+س"
ه& دای4ع" ید!*یا7 /%ن $ی" ی=یرات یاCهن%من امA
`اR#ل `اعاس $یرت+=س رد "ر `Tل ین"رT5A%^
’"رس یر5ید یاج Wنا4سا& Kر نان%ی رد gج رمع ینایا7
€دیر"دن
OیNرN ]ا*ق4س" نا4س"د ر4یر یر"gگر*^
Š 8 ‹
+س=ن W
]اس ا& یR,اP"د^ دیدج ]اس B" "ر ناسیل5ن" ریB
ناسن" e

%2" ه; _!ج B" ر"%Aد ییاCBر رد (هنH "ر ه4ATگ
]د5!س دیHیم .%C ه& +سم KدH Wدر&یم Qا!7 "د^ ه&
:+س" Qدر; Oقن $ی!N Wد%Aیم $تر,
$45!A"ƒ – هی%ن"ˆ ]" 3UE8 ]اس ه; ب6ید K
W+A"Tگ اج ه& "ر ه4ATگ ]اس دیدج ]اس دA Oی%#ت
د#4م `Gی" ه& "دانا; B" ه; د%^ یمسر را-9 رد OیNرN
gلراN رس ا& ی4سم ررس +لاP ا& Qا5#*2 Wد%& KBاع
د6ی%ن ی"Qد!^ ا& "ر :"رA OیNرN €در; در%^ر& Oتر%&
3
Š •‹ 'ام4 m W LD €
8
Š ]اس ه& Wیسیل5ن" ر"دم4سایس WOیNرN ن%4س!یرس •‹ 3SLE K
ن"%ŒŒ!ع هŒŒ& awŒŒس د%ŒŒ& Q"رŒŒمC رŒŒ!}ی; ا& ر[م رد ی €دA Qد"B
]اŒŒس رد €+ŒŒ,ر ]"%ŒŒسن"رت هŒŒ& راŒŒ5نهمانBر 3UDD یQدŒŒ!یامن K
]" را& Wدیسر یریB +س=ن ه& gین را& د €دA aلcم 3UEI –
3UED Kد راŒŒ& 3UI3 – 3UII :gŒŒP ر*ŒŒCر $ŒŒی!}مC ی K
Kد یناŒŒهج _ŒŒ!ج رد $ŒŒیق14م یBرŒŒی7 رد ی Wد%ŒŒ& راŒŒ;هR,ا#م
]اŒŒس هŒŒ& OŒŒیNرN €+A"د یی"gس ه& Zقن 3UJI €دŠ €+ŒŒATگرد
‹€ن
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LD ﴾

]اس دای Kان ه&ƒ :+1گ 3UE3 ی4=س ه& "ر ام ه; K
]اس دA Kامت ه!ه; ]اس هR#ل نH رد €دینا6; یBری7
]اس Wرا-9 یاس¤ر ن"را5نهمانBر WدA Oی%#ت دیدج
gلراN +سد OیNرN €د!41گ qیر*ت OیNرN ه& "ر دیدج
رنراC ]ر%&را; +سد ر5ید +سد ا& +سد qی ا& "ر Oتر%&
ندی[9ر ]%k6م ر5ید)ی +سد رد +سد همC +,رگ "ر
]اس :+1گ در; Bا& "ر رد OیNرN €دندA ین"%^QB"H
+یا!ع ام ه& "ر یBری7 دن"د^ šدا& jرا*م امA ر& دیدج
€دند%& ندBف; ین"%^B"H ]%k6م ید!ت ه& |مج šد!;
Š @رP OیNرN 2 راwسCر ررس یداA ا& +A%ن "ر ‹
€„دیدرگ د%^ یه)Aرد
Oمع نH (یلا<ت ی!ید tر ا& "ر یرگیدام .ر $ی"
Wدی!; هسیاقم (هم `اR#ل اC_!ج رد ن"ر"د!ید `ریس
:دیامر,یم نHر9 رد دن"د^
﴿    [ 
´  ´
j  j ±`´
 `·  ﴾ !"ا@نxاz `v | €
ƒ رد نا!مAد B"œ یCرگ ا& ه; یما5!C šنا!مrم ی"
"ر "د^ رایس& دی!; یر"دیا7 دیدA ر ه& ر ›ر"Bرا; ن"دیم
دی%A را54سر ›`ر^H ردœ Bری7 ›ایند ردœ دی!; دای „ €
Kر;" ر*مای7 m Bامن ]%k6م یل)6م ندمHZی7 |9%م
دAیم
Š 3 ‹
Oقن ه& رد& _!جQرا& رد د%^Qریس رد Kا6C $&"
:+س" ه4A%ن oا#س" $&" B"
"د^ ]%سر m ه& در; (R!م "ر ن"دCاcم یاCف2
hید2 ر)&%&" `ر•P vق, €+6گBا& همی^  Q"رمC " ا&
بلb " B" دیدرگ د%^ ی"د^ ا& `اجا!م ]%k6م د%&
:د%مر,یم د%^ `اجا!م $م0 رد Wد%من یBری7 ƒ م
h
(
o
ل
h
لا
.
g
6
f
ع
g
G o [ 29ي
f
ل
g
ا kf ب
f
ا%
f
عi ل
g
ا 7
i
T
i
4f •
g
ل i(
g
G o '
g
Z
i
„ رگ" šای"د^ را&ƒ
ر5ید Wدنر $ی& B" +سر7"د^ ر)6ل $ی" Bرم"
€„د!; `دا*ع "ر %ت ه; +A"د دC"%=ن د%ج ی"Qد!!;`دا*ع
ن"رد B" یملع ی=یرات Wی<ی*b Wیر*ج Oم"%ع ر&ا!&
Qد%& :ر> `ایP ندمت را<A یرگیدام WFیرات (ید9
$ی" gج ا7ر" رد یسایس یملع دیدج یاC+•هن +س"
یر5ید ریdأت د!ی"g,ای& را<A $ی" `دA `دP ر& ه;
$ی" ه& :ر> oرA ن"د!م6ن"د B" یرایس& €دن" ه4A"دن
دا4س" WoرA یاملع هلمج B" •دن" Qدر& ی7 (
¢
هم +قیقP
3
Š •‹ ه@STX نF  هUUللا "9UUسر 'اP» !"اV C هUUبLX اذZ
د#اد 9بQ 7ا#ر R«Nل= رمQ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8L3 ﴾

$مPرل"د*ع W+س"ر,ا& رRن بPا2 Wدر5ناهج ر%6ن"د
ی*;"%;
Š 3 ‹
:ا4; رد Qدس $ی" Bا>H رد دا.6تس}ا ‰Œا6Ž
:دسی%نیم $ی!N
]ام WZ;رس a1ن Wیدام یگدنB ی"ر"د ی&ر> در,ƒ
B" نای&ر> دgن ای%گ €+س%جKاق4ن" رگرام<4س" WBدن"
نانH ه& oرA +ی#یسم ه; ی1یرA فb"%ع یلاع یدا*م
هن%من ی"ر& •+س" Qدنامن ی9ا& یgیN Wد%& ه4^اس Oق4!م
%•ع ه; +س" دق4<م یدیدA بل9 `اس9 ا& یناملH در,
+لی•, یناملH در, +س" {رم h#4سم ه<ماج فی<0
+سد "ر (لع ’دن"دیم ]ام رد "ر `رد9 `رد9 رد "ر
"ر یر"%گرg& دcم •`رd $4^دن" ی"ر& یل Wدر"دیم
یسیل5ن" در, €]ام رbا^ ه& یل Wدر"دیم +سد
رد Oقع ه; +س" دق4<م +س" رس)*س د!س7د%^
W…ا*ل +!یB رد +,"رA WایP ید%&ان رد یگدنB Wید"BH
€„+س" Kدرم ه& ریgت هعد^ رد `gع
یلیل#ت ا7ر" …اس" +Aرس ی
z
قیقP ری%[ت $ی"
K%Pرم ه; (ی!;یمن نامگ W+س" :ر> oG^" B" +سرد
یر"%Aد رد ندا4,"ر, B" :ا!4ج" ب*س ه& gج ی*;"%;
ر5ید یاCر%6; ه& aیل5ن" ناملH gج WKG; یهلاb"
ر"ر^ یهن%من ی46م aیل5ن" ناملH B" +س" ه4^"درwن
€+س" Qد"د نا6ن ناییا7ر" Kامت B"
3
Š @رŒŒ<م ر)1!ŒŒAر د!مŒŒ6ن"د Wی*;"%; دمP" $& $مPرل"د*ع •‹
]اس ه& Wیر%س 38JI |ماŒŒج …ردŒŒم ی ردŒŒ7 €دŒŒA Qد"B o € ŒC
رد awŒس €درŒ; OیŒ[#ت یŒل#م …ر"دŒم رد ی*Œ;"%; Wد%Œ& ی%Œم"
ب*ŒŒس هŒŒ& +ŒŒ^"در7 یŒŒ!ید K%ŒŒلع OیŒŒ[#ت هŒŒ& هی*ŒŒ;"%; یهسردم
دŒŒند!)," ن"دŒŒنB هŒŒ& "ر " یgی4ŒŒس (ŒŒلf یی%ŒŒگjر +P"رŒŒ2
iراŒ^ هیر%س B" نH B" a7 ی*;"%; €دندر; Qردا[م "ر ." یی"ر"د
B" یرد یدŒŒ!N B" aŒŒ7 درŒŒ; ندŒŒید اCر%ŒŒ6; یرایŒŒس& B" دA
ناناملŒŒسم یرگر"دŒŒی& رد ی*;"%; را)," €+ATگرد Wد%^ $یمBرس
:ا4; د €+A"د @رˆ یریdأت دا.6تس[ا ‰Œا6Ž ,رJلا 2ا B"
‹€ن €دŠ €دنر"در%^ر& ن""ر, یترهA
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8L8 ﴾

d.4 0ملF # ,9/عم Wا-رX ,ارب ,دام ,ا4
ی9G^" Wیعام4ج" Wیسایس ر%م" Kامت رد +یدام tر
ی"هماج Qدر; دیدcت "ر نH ر[ع $ی" رد نH +لم ه; ا7ر"
@دC ه; اcنH ات •د%& Qدر; ‰%سر د%& Qدی6=& ن"د&%ن
Kرگرس نH ه& Kدرم B" یرایس& ه; ری^" ر[ع رد یل2"
ه6ی7 ن"%!ع ه& "ر نH +س" یدام یPر ی"ر"د Wدن" QدA
د!!;یم یقلت ا7ر" رد ن%!, اCOkA ر5ید د!نام ی!,
ر"رس" B" /Gb" t"ر" (لاع بیاcع یQدCا6م نH @دC
ا& یمرگرس یBا& ناگدرم t"ر" $41گ$=س اهنH
ا& یدن%ی7 sیC اCZCX7 $ی" +;رP $ی" W+س" t"ر"
Oمع W"د^ ی"ر& Zنر; Wبل9 یهی1[ت Wa1ن یهی;gت
ر&"ر& رد یرا&در& W{رم ی"ر& ندA QدامH Wpلا2
@G^ر& +سرد •در"دن a1ن :%;رس یگدنB یاCی4=س
€یمGس" oرA رد یرگی,%2 ی%!<م +;رP
ناج نH Kاcن" رد Kدرم ه; ییاCرا; :ر> رد ر%-!یمC
د!نام یدام @"دC" ه& +یاهن رد Wد!!;یم "د, "ر ناAtر
Kان ی5ن"داج QB"H Kان `رهA را64ن" یی%ج"رجام
در%م Kدرم نایم رد ندAرتر& نایامن WFیرات رد
ندر;`اCا*م ندA|9" +لم +A"د%)ن +A"دگرg&
ه; ییاCرا; @G^ر& +سرد •د%Aیم (4^ ی ه& $هیم
رد ناملسم دریگیم Kاcن" دن"د^ ید%!6^ بلج +هج
\%ل=م Wییامند%^ ایر ا& Zلمع "دا*م ه; +س" …"رC
$ی" Qر"%مC ناناملسم €د%A د%&ان v*P هcی4ن رد د%A
:د%!Aیم "ر یهل" یQد%مر,
﴿ ` ` .
 
 `ž  
' ´ 
 .   
 .´ 
  
´ .ž
`    '
 ´  ﴾
!c(]لاz _„† Š _„v | €
ƒ نانH M(ی!; QاگH Kدرم $یرترا)نایB B" "ر امA ای" :%5&
دریم ردC یگدنB رد نا6ی%7ا)ت .Gت ه; دن" یناس;
qین را; هج $یر4ه& ه; دنر&یم نامگ د%^ ه; نH ]اP
ر1; " ر"دید ناAراگدرر7 `ایH ه& ه; دن" نا!ی" €د!!;یم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8L? ﴾

دریم ردC Obا& ناA]امع" هcی4ن رد a7 •دندیBر
(ی%Aیمن Oیا9 نا6ی"ر& یABر" gی^ا4سر Bر رد „ €
:Oجgع دن"د^ یQد%مر, $ی" gین
﴿ ??? [??? ? ?? `? ? [ ?? `??
??[ ´`? ?????? `?
?? ´? ???? [ ???? ﴾ !'اVر@لاz a† | €
ƒ دن" Qدر; ایند رد نانH ه; ییاCرا; Kامت ’"رس ه& ام
"%C رد Qد!;"ر7 را*> `"ر‚ ن%}مC "ر همC (یریم
(یBاسیم „ €
هلل" ]%سر B" m د5!c& هناعاcA ه; یدرم در%م رد
Q"ر رد qی K"د; ه; دA ]"rس Wد5!c& هنرا;ایر ه; یر5ید
هلل" ]%سر Mد%& دC"%^ "د^ m :د%مر,
ƒ N&i 9
f
(
o
&
f
اي
f
ل
g
ع
o
ل
g
ا N
f
4
i
ه
i
ل
h
لا ko م
f
ل iP
f
'
f
9m
o
ت fل i $f G fاV
f
ن
g
م
f
$h )
f
#
f
L
h
Ff ه
i
ل
h
لا $
i
ي6
i
س
f

Š 3 ‹

ی"ر& a;رC Ÿمل; €„+س"د^ Q"ر رد د5!c& هلل"
:ا-^ $& رمع `ر•P ? :د%مر,یم Zیاعد رد
ƒ •(
i
)
g
9
f
ل i ه
o
ل
g
ع
f
)
g
ا#
f
اح
ž
ل iا=
f
ه
o
ل
h
P
o
\ل iم
f
Ff $g ع
f
)
g
ا م
h
(
o
ل
h
لا
ا› žي
g
:f ه
i
ي&i •
f
ر
i
ي
g
f ل i $g ع
f
E
g
G f [
f
#
f
ا%
ž
ل iاخf „ €
ه& "ر نH یهمC امر, pلا2 "رم Oمع یهمC šاهل" را&ƒ
د%^ ری> ی"ر& یgیN نH رد Wن"درگ –لا^ د%^ رbا^
€„Qدم ر"ر9
`دا*ع $
z
4A"ده45ن ناهن ی"ر& +م" $ی" نا#لا2 .Gت
€+س" ر%ه6م Qریس Fیرات یاC:ا4; رد WناA+9"د2
.X# # Mرu ,دام d9%G O ,دا%تVا د9)9لا
یهجرد ه& ه; +,ر Zی7 یدP ات ا7ر" یدام ر)1ت رRن
هن%من ی"ر& •دیسر `ایدام ری> یA%م"ر, ا!, o"رk4س"
Š a;رام ]را; یQدیقع .ر B" یدCاA 3SS? –
3S3S :(یرHیم (سین%م; یه1سل, ر"T5نای!& ‹K
رC نای!& tر یدا[49" KاRن ه; +س" دق4<م a;رام
یاCر!C یگدنB یه1سل, ندمت $ید +س" یعام4ج"
:دی%گیم ی W+س" یدا[49" KاRن $ی" @G^ر& همC ا*یB
`"دیل%ت ی"ر& mا^ یAر Fیرات B" ین"رد ر[ع رC رد
O)A gین یعام4ج" `
z
ا*سا!م نH h*b در"د د%ج ی4<!2
یعام4ج" `اbا*تر" $ی" ی;دن" `دم B" د<& یل Wدریگیم
B" یدا[49" دیل%ت یاC Q"ر ا& "ر د%^ بسا!ت ی5!CامC
.Gت Kدرم B" ی•<& ه; +ساc!ی" €د!Cدیم +سد
3
Š €pی#2 یاC:ا4; رد QدA +ی"ر •‹
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LE ﴾

KاRن نامBاس qی \ا*تر" $ی" داcی" ی"ر& Wد!!;یم
Fیرات رد ه; +س" یgیN نامC $ی" د!!; یgیرهیا7 یدیدج
+س" یلاP رد $ی" €د%Aیم ه4^ا!A `e%#ت :Gقن" ه&
gین ی +^ا!A Kدع €دسا!Aیمن "ر اهنH +یCام ‰رrم ه;
+;رA اC:Gقن" $ی" رد ه; یناس; "ریB •+سین بیcع
€د!ل,ا> د!!;یم QBرا*م نH ی"ر& ه; ی,دC B" د%^ د!!;یم
B" د%^ د!!;یم +;رA اC:Gقن" $ی" رد ه; یناس; "ریB
نا)م" $ی" یل €د!ل,ا> د!!;یم QBرا*م نH ی"ر& ه; ی,دC
(یسا!6& (ی!; OP "ر اCام<م $ی" ه; در"د د%ج ام ی"ر&
رد `Gید<ت `اPG2" داcی" یسایس یاقتر" ه;
د%Aیم در" اهنH ر& ه; یت"رییkت یسایس یاCKاRن
ییاC`ر%2 ه& gج یgیN Wدریگیم Kاcن" ه; ییاC+,ر6ی7
ب*س ه& ه; +سین یعام4ج" \ا*تر" ی"رج" ی"ر& دیدج
یعام4ج" \ا*تر" $ی" $ی& یراگBاس بسا!ت داcی"
`ا1ت ن%N €د!;یم Bر& دیدج یQ%یA ه& دیل%ت یاCQ"ر
ه; یعام4ج" `اbا*تر" ی4<!2 `"دیل%ت یاC.ر $ی&
€در"د د%ج Qر"%مC +س" ر"%4س" ی4<!2 `"دیل%ت …اس"ر&
د نH $ی& hی*-ت +هج Qدر4سگ یاC.Gت W$ی"ر&ا!&
i" ه& د%A دیدA @G4^" ه; ینامB +سا7ر& Qر"%مC
رد یل Wد!;یم ر%هf :Gقن" `ر%2 ه& Wدسر& د%^
+سین ه4سیاA ام ی"ر& `ا,G4^" +ی,ا1A Kدع `ر%2
@G4^" ه; +A"د هج%ت دیا& W(ی!; را)ن" ی1ن "ر اهنH د%ج
_!ج رد یعام4ج" `اbا*تر" ی4<!2 دیل%ت یاC.ر $ی&
یعام4ج" `اق*b Kامت ه; "رN •د%Aیم رCاf یتاق*b
€د!4سC یدا[49" KاRن ی"gج"
ر6& Fیرات ه; دریگیم هc4ین نا!=س $ی" B" a;رام را;
رس ه& +یل%1b یهلPرم رد یر6& `ایP ه; ینامB gج
ی
z
عام4ج" `اق*b _!ج +ATگرس gج یgیN Wدر&یم
€+سین فل4=م
یP"%ن Kامت Wیدا[49" یهیPان gج هن%5!ی" a;رام
نH ری> ه& یهج%ت هن%5}یC د!;یم را)ن" "ر ر6& یگدنB
sیC Oقع ی4P بل9 Wtر WoG^" W$ید ی"ر& د!;یمن
K"د)}یC ه; د!;یمن @"ر4ع" +سین Oیا9 ییاه& .Bر"
اC:Gقن" یمامت دن" Fیرات Oم"%ع B" یلماع اه!ی" B"
gین ر5ید یم)A B" یم)A K
z
اق4ن" gج Fیرات رد اC_!ج
دیدج یدا[49" KاRن (یR!ت Q"ر رد .Gت داهج gج
ی!ید یاC_!ج ی4P €+س" Qد%*ن +<!2 +,ر6ی7 یاCQ"ر
یدا[49" یتاق*b یاC_!ج gج یgیN a;رام Qا5ن B" gین
دیل%ت یاCQ"ر نH یاCر"g&" `رd g;"رم ه& ی)ی ه;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LI ﴾

ه4^"در7 نH ه& +&ا9ر ه& یر5ید +س" ه4,ای +سد
د%ج ه& یتاPG2" د&ای +سد Zی%^ (هس ه& دC"%^یم
€+سین ر5ید یgیN Wد!;یم Bر& _!ج هcی4ن رد درH
Wهیسدا9 W:"gP" WدP" Wرد& یاC_!ج a;رام یهیرRن ر&ا!&
WQدر; 1P "ر اهنH Fیرات ه; ییاC_!ج |یا9 j%مری
یدام @%[ت د%& $ی" €دAا& Qgی5ن" $یمC ]%م6م دیا&
دP یه1سل, +س" $ی" دید%من QدCا6م ه}نا!N :ر> y
دP ی!<ی WاهنH gن رد یدام د%ج%ل" y B" €دا[49" د%ج%ل"
یاCناسن" W+س" بلا> نای9رA ر& ی!ید tر ه; ییاcنH
دن" Qدر; ی1ن "ر هلل" gج یgیNرC د%ج :%لkم ه4سر"
e¦ د%cم e ه; دند"دیم را<A ید%^ی& ر)س |9%م رد
ه; یما5!C €„در"دن د%ج هلل" gج ید%ج%م sیCƒ •هلل"
د%ج +,ای ه*ل> نانHر& یدام ر)1ت ییا7ر" ن"ر)14م
را<A دندر; ی1ن یدا[49" ی هیPان gج ه& "ر یgیNرC
د<مل" $-*ل" e¦ د%cم e :دند"د y ()A gج ید%ج%م sیCƒ •
ناسن" oرA یرگی,%2 یه1سل, €„در"دن د%ج Qد<م
یتر%2 رد Wدر;یم ی,ر<م ینامسH یت%)لم ید%ج%م "ر
gج Wدندر;یمن ناسن" ه& یهج%ت sیC :ر> ن
z
ای"رگیدام ه;
€د!4سن"دیم +سر7()A ین"%یP ید%ج%م "ر " ه; نH
'.مG # را]&ا رب 'آ ر1˜¤G # نی#راد ,اهیر3ن
Oما)ت ریس یQرا& رد (CدB%ن نر9 رد ه; ی"هیرRن
+*سن ه4,ای Oما)ت ین"%یP "ر ناسن" +,ای ر%هf ناسن"
ناAQاگدید رد "ر ناییا7ر" Wدر; ی,ر<م ر5ید `ان"%یP ه&
رد €دg," O)6م ر& در; +ی%قت ناسن" Oیاسم ه& +*سن
"ر Zی%^ یع%ن +;رP فل4=م OP"رم ناسن" هیرRن $ی"
Š یل%لس qت ن"%یP qی B" •+س" ه4A"Tگ رس +67
A0oeba ه& ه; $ی" ات Wناسن " ه& ن%میم B" ن%میم ه& ‹
$ی" نانامره9 "%6ی7 €+س" Qدیسر د%^ یع%ن ]ام;
$یر"د هیرRن
Š 3 ‹
Z&ا4; ه; یس; •+س" *ا9نا $=ا Š Or%
g%n of S#e"%es ]اس رد ‹ 3SUI یدB ه& +,ای را64ن" K
هج%ت هیرRن $ی" €+,رگ ر"ر9 |ماcم aلاcم Bر $=س
نH یهع%مcمریB یر6& Oیاسم رد ه; د%& یدیدج
3
Š @رŒŒ<م +ŒŒسیˆ%ل%ی& ن"د|ی*ŒŒb W$ŒŒیر"د `رŒŒ&"ر BرلاŒŒN •‹
]اŒŒس هŒŒ& یŒŒسیل5ن" 3SDU :اŒŒ4; رد ی `اŒŒیرRن €دŒŒA Qد"B K
@ر<م *ا9نا $=ا QاگدŒŒید hŒŒ*b €+ŒŒس" QدŒŒمH اŒŒC:ا4; ر5ید
یرŒ5ید +ی<Œ0 O)ŒA +Œس=ن ی4ŒسC `"د%ج%م Kامت $یر"د
+ی<ŒŒ0 O)ŒŒA ه& دن" ه4,ای Oما)ت نامB ررم ه& دن" ه4A"د
]اس ه& ی Wدن" Qدیسر یل<, 3SS8 ‹€ن€دŠ €+ATگرد K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LJ ﴾

هج%ت رRن در; ن%گˆ" "ر ر)1ت ریس •+A"دن هق&اس
ه& +یناسن" B" Z4ATگرس .د%^ در%م رد "ر ناسن"
در"دیم " "ر ناسن" هیرRن $ی" €دن"درگر& +ین"%یP +مس
د%ج یهل" +یا!ع ی4سC $ی" +;رP رد Wد%A دق4<م ه;
ی<ی*b $ین"%9 gج ی4لع sیC Z!یر,H $ی" رد در"دن
ه& هیل" یگدنB بت"رم B" `"د%ج%م یاقتر" +سین
Oقع B" یراع یcیردت یر-, Oمع qی Wهیلاع بت"رم
یت"‚ Z!یر,H رd" رد `ان"%یP ریاس ناسن" €+س" +م)P
$نا9 یهcی4ن ه)ل& Wدن" Qدماین د%ج ه& (ی)P |نا2
:ا=4ن" ن%نا9 اق& /Bا!ت رd" رد ه; +س" Qد%& ی<ی*b
ناسن" د%ج ه& رc!م W+س" (;اP Z!یر,H رد ه; pل2"
”9ا!ت ه; +س"دی7 ه41گان W+س" QدA Qد"ر" ی"ر"د hbان
یر), Žیا4ن `ایا> Wیدا*م رد $ید Oقع ا& هیرRن $ی"
$ی" ا

ساس" +س" $Aر G

ما; یلمع راdH ی9G^"
اس" ه6یر B" "ر (ید9 $ییH ه; د%& دیدج $ییH هی0ر,
$ی" Zی"دی7 ا& €دن"درگیم نH $یg5یاج در;یم Kده!م
یهیرRن یرا& دن%A ه41AH ن%یناPر رگ" دیدج را),"
ا7" رد $ید Kاcن"رس B" د!!;Bا& mا^ ی&اسP $یر"د
€در"دن ی*c<ت Wدن%A jان(ی&
Š د%ج دا4س" 'oo$ :دسی%نیم Z&ا4; رد ‹
`ریP ه; +س" +=س ام ی"ر& رایس& ر0اP ]اP ردƒ
:ا4; را64ن" |9%م رد "ر Zی%^ د"دج" بcت *ا9نا $=ا
$یر"د ه; یما5!C •(ی!; jرد W+A"د ر&رد ه; یcیا4ن
ه; +س" Qدر; +&اd در;یم نامگ ه; $ی" ای در; +&اd
ه& ه6یمC $یمB یQرایس $ی" یر ر& `ایP Oما)ت Oمع
Š بیمH Zی"دی7 نامB B" یل"%4م رم4سم ر%b A0oeba ‹
Š ییایرد یQرا4س 'elly f%s, یاCO)A ات هیل" یاCO)A B" ‹
Wد!4سC یگدنB ]ا)A" $یرتeا& $یرتر& ه; ه4,ای Oما)ت
ه4س%ی7 اCناسن" ام نام Bات بیمH B" Oما)ت +,ر6ی7 $ی"
رد ه; یناس; Wa)عر& €+س" ه4A"د هم"د" |-ق!یe
ایر%4)ی ر[ع
Š 3 ‹
ناسن" ه; دند%& ه4,ریT7 Wدندر;یم یگدنB
3
Š ]اŒŒس هŒŒ& Wنا4ŒŒسل5ن" @رŒŒ<م یه)لم •‹ 3S3U B" €دŒŒA Qد"B K
]اس 3S?L رŒس7 اŒ& ی Wد%Œ& نا4Œسل5ن" یه)لم {رŒم KاŒ5!C اŒت
داŒŒ#ت" بج%ŒŒم " +لŒŒ2 €درŒŒ; i"دB" `ر*ŒŒلH aنر7 Wد%^ ی%مع
€دŒA یناŒŒمر jرامن"د Wنان%ی WناملH Wهیسر ا& aیل5ن" ن"دنا^
هŒŒس `دم درم .رC%A ن%N در; $ی&ای467 همیر; _!ج B" ی
ن"رد WدŒŒA iراŒŒ^ "gŒŒن" B" awŒŒس درŒŒ& رŒس هŒŒ& "gŒŒن" رد ]اس
یŒŒسایس `اŒŒیP ر"د" $یر4ه& $یرتینe%b B" ی)ی " +!-لس
€دریم رامA ه& نا4سل5ن" یعام4ج"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LL ﴾

ی"ه4Aر, ناسن" ه; دند%& دق4<م +س" یلق4سم /%ن
رد ه; ینامB یل W+س" QدمH در, د%^ Kاقم B" +س"
یgیN ناسن" :+1گیم ه; د!4,رگ ر"ر9 $یر"د ر)1ت O&اقم
ر[ع نامدرم +س" Qد%*ن WQدر; ی9رت ه; ین%میم gج
ه; $ی" یاج ه& ناسن" ه; د!!; Oم#ت د!4سن"%4ن ایر%4)ی
‹$یر"د یهیرRنŠ هیرRن $ی" WدAا& ]g!م یه4Aر,
B" "ر ناسن" دندر; .Gت ر $ی" B" Wد%*ن د!یاA%^ نا6ی"ر&
`اcن دند%& Qد%من ی ه& Qدیقع $ی" …اس"ر& ه; ی!یC%ت
„دندر; tر-م یت"داه!6ی7 ر%R!م $ی" ه& د!Cد
Š 3 ‹

$ما]G ,هیر3ن هب 2درم ,7د9G '
i
در#آ,#ر
•ا#ل B" هیرRن $ی" ه; ییاCی4سا; اCف<0 (>ر یلع
Kدرم یQد%ت W+A"د یملع – Qدیمه1ن ای Qدیمه, – "ر نH
را5ن" €دند%& هیرRن $ی!N یQدامH WناC‚" یی%گ €د!4,ریT7
Wد!49ای $ید ]اجر $ید بی9ر "ر ی"هیرRن $ی!N Kدرم
$ی" ا& ه; د%& $ی5!س O)6م رایس& $ید ]اجر ی"ر&
Oیس نای Kدرم یاCهقیلس را)," B" jانر-^ نایرج
€د!!!; ه0را<م اC•#& اCهیر6ن WاC:ا4; B" Q%*ن"
ه; ی<9%م ی4P •د6ن در" _!ج $ی" رد اسیل; W$ی"ر&ا!&
]اس رد $یر"د 3SS? $یر4گرg& aیل5ن" یاسیل; Wدرم K
ه; ا!<م $ید& •د"د ی ه& WدCدیم ناسن" ه& ه; "ر را=4,"
ی&"ر4س!یم +س رد ی د"د QBاج"
Š 8 ‹
ن"ر*Cر $,د O#م
Wه6یدن" رد ی,رˆ ریdأت $یر"د یهیرRن €د%A $,د ی!ید
یاCQgی5ن" Kدرم :"دH oG^" W+سایس W:د" W_!Cر,
نایرع د"BH ناسن" ه; ین"رد `ر-, ه& +6گBا&
Oما; یاC.Bر" $یی<ت رد +A"Tگ W+س" Qدر; یگدنB
$ی" .ریT7 نH أ6!م ه; oG^" ]امع" یمامت ناسن"
رد Wه4,ای Oما)ت +س" ین"%یP ناسن" ه; +س" Qاگدید
اcنH ات W+A"د یساس" ی6قن Wیگد"%نا^ یگدنB ندر;Qا*ت
:دسی%نیم $ی!N Wیسیل5ن" ن"د!م6ن"د B" Wدر*A" ه;
B" ه; +س" QدA "دی7 Kدرم B" یلسن aیل5ن" ردƒ
ین"%یP یگدنB gج دن"دیمن gیN sیC یگد"%نا^ یگدنB
€„دسا!Aیمن ر5ید یgیN
,ر>,دام ,ا4تیا/)
3
Š •‹ *(%$e to 0o$ern )%"9e$ness1 ##.236 > 36
8
Š •‹ 5est 0%nsterabbey ]اŒŒجر یQر*ŒŒقم هŒŒ; ندŒŒ!ل رد ی"ه<م%2
یQدŒŒس OŒŒی"" هŒŒ& \%ŒŒ&رم نH نام4^اŒŒس W+ŒŒس" نا4ŒŒسل5ن" {رg&
‹€ن €دŠ €+س" یدGیم (41C
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LS ﴾

نH رد ه; ی!یدی& +ی&رت یرگیدام ر5ن"ری iای4ن B"
ییاج `ر^H ه& نامی" Oجgع دن"د^ B" …رت oG^"
+سایس ]اجر {رg& g;"رم نا*Pا2 ه; د%& $ی" Wدر"دن
ب)ترم "ر ییاC+یا!ج |9"%م ی•<& رد Kدرم ن
z
erسم
$ت اهنH Kاcن" B" ناهج ن"را)4یا!ج $یر4گرg& ه; دن%Aیم
OPا[م Kان ه& "ر د%^ یهنای6P ]امع" $ی" نانH €د!نBیم
ای ی[=A +سایر رbا^ ه& +لم ر%6; یسایس •%7
ییاC+یا!ج $یر4گرg& B" ی)ی €دن%Aیم ب)ترم یلام د%س
+س" $ی" QدA +*d (لf یلد5!س B" ر6& Fیرات رد ه;
ه; دناسر ییاج ه& "ر را; د!C ]ا5!& یQرا& رد aیل5ن" ه;
ری> ی54^اس ی-#9 ی5!سرگ qی رد "ر نH Kدرم
B" د!C Kدرم ه& را6, ی"ر& اCیسیل5ن" €در& ر, یل%م<م
را; ه& اCر"gیلاA رد ه; ی)N%; یاChیا9 B" Qدا14س"
j"ر%^ ن%N نH ]ا*ند ه& €دندر; یریگ%لج W+,ریم
یرH|مج "ر ]%[#م د!4سن"%4ن Wد%& Žنر& ]ا5!& یم%مع
`ا&%*P B" یC%*ن" ر"دقم WدندA ی4=س ی-#9 راNد د!!;
رد اهنH B" یgیN دندر; Qری^‚ د%^ ن"Bا&رس ی"ر& "ر
دندA دسا, همC Kاcن"رس ه; $ی" ات د!4A"T5ن Kدرم رای4^"
•دندرم ی5!سرگ B" gین ناسن" ر"gC اCد2 Wد!4,ر $ی& B"
دمH +,ر یاCQ"ر رایس& ر%6; رد `ا&%*P ه; یلاP رد
د!C Wدندر;یم +;رP ر[ع p*2 اCرا-9 د%& Bا&
یاCر%6; +سن"%تیم ی4P ه; د%& یgی^O2اP ر%)A
د%& $ی" رbا^ ه& اCرا6, $ی" یهمC €د!; ریس gین "ر ر5ید
نا6ن ات دند%& ن"درگیر یBا&رس +مد^ B" Kدرم ه;
€+س" Kا;ان ر%6; یQر"د" رد ن"درگد%^ +لد ه; د!Cد
]اس رد د!C یسیل5ن" (;اP W$ی4ل +نام درل
£
3UEL K
یلCد ناناملسم ر& ه; ییاCرا6, ]امع" ه& +*سن
اCه™b%ت را*^" €در;یمن یهج%ت دAیم در" ی9رA :اc!7
Qدید jر"دت هیPان $ی" ناناملسم د0 ر& ه; ییاCه6قن
:%AH qی /%9 B" "ر " دAیم دgA%گ " ه& WدAیم
د%& هج%تی& نا!}مC " ام" Wدندر;یم ر"در*^ jانر-^
ی•ر " ه& ناناملسم ن%N •د%& QدB +ل1> :"%^ ه& "ر د%^
نا4س;ا7 (;اP ن"%!ع ه& "ر " د!C Kدرم O'م دند%& Qد"دن
Oماع د%^ ن%N ر5ید @رb B" Wدند%& Qدر)ن :ا=4ن"
G

مع اC.ا64>" اCی!م"ان $ی" ا& +س"%^یم Wد%& را<4س"
رد دیا& در"دن ]Gق4س" ی54سیاA +لم $ی" ه; د!; +&اd
نH ه; دA $ی!N €دAا& aیل5ن" یه-لس ریB +ی!م" (Rن
د%^ ه& "ر .ریRن Fیرات ه; یر6& jانر-^ یه<جا,
ر%همج aی‡ر $45!A" دییأت €دمH دید7 W+س" Qدیدن
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8LU ﴾

$ی-سل, رد Oی‡"رس" +لد (سین%یه2 ه& +*سن ا)یرم"
ی"Qدر^£ sیC ه; ی&رع یاC+لد یهی•9 ا& ییرایر
ناید%هی +,%-ع بس; +هج (هنH دAیمن ه4,رگ نHر&
$ی!}مC اهنH ی5!Cر, یلام Wیسایس ‚%1ن B" Qدا14س"
Wی!مAد Bاcت ر& ی&ر> {رg& یاC`رد9 یرا)مC
ا7ر" ناگرg& oG^" ف<0 ر5نای& ه; +س" ی"هی•9
یگدنB Z^رN ه; +س" $ی" یQد!Cدنا6ن +سا)یرم"
]%2" هن +س" |,ا!م …اس"ر& اCر%6; $ی" رد یسایس
€ینا*م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SD ﴾

Kد O[,
ا7ر" رد ی4سر7$هیم یی"رگیلم
تی9JG $ماF •Mرu ,اس1ل- تس]: # 0:اA#ر&
ر%/F
0تسرAن(1م # 0یار>0لم
یی"رگیلم Wی4سر7$هیم ه; (یدر; نای& $ی" B" Zی7
یاCیگXی B" ییای,"رkج +ی<9%م Kدرم ه& دایB هج%ت
یراس ییا7ر" tر ی"رcم رد ه; +س" ییا7ر" +Aرس
"دی7 نایرج Z4س%7 {ر رد ن%^ ن%N QدA یراج
+ی#یسم ام" W+س" QدA ا7ر" Kد +Aرس +س" Qدر;
(>ر ه& +ی#یسم ن%N •د"د +س)A "ر +Aرس $ی"
ه& (یلا<ت B" ییا7در Bرم" ه& ات ZیاCیراc!Cان `ا,"ر#ن"
O&ا9 ر6& /%ن $ی& یgیامت `ا1ت هن%5}یC WQدمH د%ج
در5!گیمن ه<ماج د"ر," ه& ب[<ت یQدید ا& د%Aیمن
€در"Tگیمن ی9ر, sیC اC$یمBرس اC_نر WاC+یلم $ی&
ییا7ر" یاC+لم Kامت +ی#یسم ه; دA •عا& .ر5ن $ی"
W+ی#یسم ناهج Kامت B" درH درگ $ید ی هیاس ریB رد "ر
ه& "ر یرایس& نامدرم •درH د%ج ه& د#4م K%9 +م" qی
ر& هcی4ن رد +A"د" $یتe یاسیل; B" یر"در*نامر,
ی"ر& "ر نامدرم دA QریN ی4سر7$هیم یلم ب[<ت
ام" €در; ن"درگر ی4سر7$هیم +یلم B" یB"رد `دم
Š رت%ل ه; ینامB 3ES? – 3IEJ +;رP +سا^ ا7 ه& ‹K
ه& +^"دن" Q"ر ه& "ر $یتe یاسیل; هیلع ی!ید tG2"
B" Z4لم `اcن ی"ر& ه; دا4," ه!یمB $ی" رد ی6یدن"QراN
نا!N ه& د%^ را; $ی" رد دری5& qم; اCیناملH د%^
(; +سد ن"%تیمن ه; +,ای +سد یBری7 +یق,%م
یهقلP در%^ +س)A $یتe یاسیل; +یاهن رد •+,رگ
دندA "دج Oق4سم نامدرم +سسگ (C B" "ر نH دن%ی7
د%^ ر%م" رد Bر ه& Bر د!4A"دن (Cا& یbا*تر" sیC
ه; ییاcنH ات •د!4,اییم +سد یر46ی& یی"دج ]Gق4س" ه&
ب[<ت "ر نH یاج +,ر $ی& B" یل; ه& ا7ر" رد +ی#یسم
€+,رگ ی4سر7$هیم یلم
ه& Wدند%& B"رت یه1; د ناس ه& یلم ب[<ت $ید
دAیم رتq*س یر5ید دAیم رت$ی5!س ی)ی ه; QB"دن"رC
q*س BررC $ید یه1; ه; $ی" +س" یهید& ه}نH
€رت$ی5!س بی9ر یه1; دAیم رتq*س
Š $یت%ل درل
£
Wیسیل5ن" د!م6ن"د Lor$ lot,%an ری1س W‹
(س"رم رد ه; ی"ین"ر!=س رد ا)یرم" رد اینا4یر& $ی6ی7
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8S3 ﴾

]اس یهی%ن"ˆ رد Qر5یلع Qا56ن"د 3U?S $ی" ه& Qدر; د"ری"
:+س" Qدر; QراA" ی=یرات +قیقP
Wی!ید tG2" Z*!ج ن
z
"%!ع ا& رت%ل Z*!ج ه; ینامBƒ
ه& Qرا9 $ی" Wدر& $ی& B" "ر ا7ر" ی!ید ی5!Cر, `دP
اCیریگرد دA (یسقت فل4=م یمدرم یاC+م%)P
ی56یمC یر-^ ه& Oید*ت نH رد QدمH د%ج ه& یاC+&ا9ر
€„دA یناهج +ی!م" ی"ر& ید&"
$ید ینا*م Z;ر, ی!ید +لg!م \%قس یQرمd
درل
£
Wد%& یی"رگیلم ی4سر7$هیم یه1; یرتر& WoG^"
:دی%گیم ین"ر!=س $ی" رد $یت%ل
یرر0 یام!C"ر ه; ی!ید +یم;اP \ا-#ن" یهcی4نƒ
را=4," ی9G^" @"دC" ه& ندیسر Oماع اه!ت Wناسن"
ناهج ه; د%& $ی" W+س" ر6& یگدنB رد ی%!<م +لا2"
ر& ه; د%A یسایس ب
z
تا)م B" ه4سد نH یه41یA :ر>
B" یریT7رd" ا& د%& ر"%4س" `اق*b اCد"Xن `ا1ت یهیا7
+,ر6ی7 ی9رت ه; د&ای نا!یمb" $ی!N ی<ی*b K%لع
$ی" W+س" {رg& a& ییBرH ه4س"%^ e" @دC Wیدام
اCیرا4,رگ W`G)6م ر& Qر"%مC ه; +س" رم"
ه; د%& $ی" نH Žیا4ن ر5ید B" Wدی"g,"یم یگدنB یاCی!ی5!س
دن"%4& ا7ر" رد یگدنB tر $ی& h,"%ت ی5!CامC داcی"
{رg& ی4=&د& G& $ی" یی"رگیلم +یق,%م B" "ر نH
„دA O)6م WدناCر& ر[ع
Š 3 ‹

اA#را رد 0لم Y%عG ?ا 0یا4هن9>
دAر +ی%قت ی!ید KاRن یAا7ر, یهcی4ن
:ه; د%& $ی" Wیی"رگیلم gیمHهkلا*م
دA oرA Kامت O&اقم رد یماRن یCا5یا7 ه& Oید*ت ا7ر"
$ی& ر5ید `را*ع ه& ای oرA :ر> $ی& یل2ا, v^
ییایرH د"Xن WدمH دید7 اC$یمBرس اCQرا9 ریاس ا7ر"
ه; $ی" ه& داق4ع" دندA "دج (C B" یر6& ر5ید یاCد"Xن
WKدرم Oسن رC ر& در"د ر"ر9 v^ $ی" نرد رد ه}نHرC
در"د ر"ر9 نH ی"ر رد ه; ی&د" (لع Wندمت W_!Cر,
یرتر& +یم;اP ی"ر& ییایرH د"Xن ه; $ی" در"د یرتر&
€ندر; یری7 +ی<*ت ی"ر& ییایرH ری> QدA Qدیر,H
یمد د%A ا,%)A دیا& +س" یندنام اجر&ا7 ییایرH
…€در& $ی& B" دریم& دیا&
3
Š •‹ =onvo"at%on a$$ress of lor$ Lot,%an at 0(sl%0 (n%vers%ty
Al%gra, €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8S8 ﴾

د%^ ر[ع رد Kر نان%ی ه; +س" یرم" نامC ا

!یع $ی"
د!4A"د!7یم ه4س"رH jا7 "ر د%^ اه!ت •د!4A"د داق4ع" ن"د&
QXی ه& WدندرمAیم هنا5ی& "ر د%^ gج ر5ید یgیNرC
€دندیمانیم ر&ر& Wد%& qی4نGتH یایرد oرA رد ه; "ر هNرC
نری& B" ه}نHرC هیلع ب[<ت یی"رگیلم $ی" یهcی4ن
ی^ر& ه; د%& $ی" WدAیم Qد"د +*سن بناج" ه& دمHیم
رم" qی ناس ه& ند%&pیسم +ی#یسم ه& ا7ر" نامدرم
نH ندن"رنری& درb دد2 رد د!4سیر5ن "رTگ ی0راع
/%0%م €دندمHر& نH +سد B" ییاCر ناAیاCر%6; B"
Wینرت" ر%س,ر7 WیناملH د!م6ن"د یه41گ $ی" ا& o%,
:دی%گیم ه; در"د +ق&ا-م
ه<لا-م "ر هنا5ی& یاC+لم Fیرات ام ن"دنBر, هN ی"ر&ƒ
(یC"ر&" یاCنا4س"د ر%R!م هN ه& د!ن"%^یم د!!;یم
gین نامی"د^ دیا& Mد%Aیم +یا)P نا6ی"ر& oا#س"
€„دAا& یناملH
pیسم `ر•P B" ه; در; دAر یر), یل)
¢
6ت ناملH رد
 د!4سجیم یرد Zند%& Oی‡"رس" ی!& ب*س ه&
یم"رگ "ر " دند%& ی یر"د4سد K"دم ه; (C یناس;
+&اd "ر ی ند%&ییایرH ه; دندر;یم .Gت Wد!4A"دیم
یمدرم نای"د^ ندر;QدنB ایP" Zی"رگ ناملH رد Wد!!;
"ر اهنH ه4ATگ ن"راگBر رد ناملH +لم ه; (ید9
€در; ر%هf Wدی4سر7یم
ی4سر7$هیم ید"Xن ب[<ت ی!یر,HBا& رد gین هیسر
رد €+A"دن ناملH Wد%^ یه!یرید بی9ر B" یم; +سد
ر
z
[ع {
z
رg& یاCیرH%ن Kامت ه; دندق4<م Kدرم هیسر
اهنH ه& ا

4یاهن یرتر& در"د هیسر یرتر& رد ه6یر Wدیدج
€ددرگیم Bا&
هیB"e a7
Š 3 ‹
"ر یدیدج ن%نا9 Wد"%م بی;رت در%م رد W
را;ن%Cرم ن%یدم " ه)ل& W+س" Qدر)ن یر"Tگهیا7
ن%سید" ای €+س" فست%م%ل O6یم Wیسر د!م6ن"د
Š 8 ‹
$ی"
ی ی"ر& $4سج یرتر& یاج Wدر; /"ر4^" "ر oر& ه;
3
Š qŒیgی, WیمیŒA د!مŒŒ6ن"د فŒŒAا; WهیB"eد ن"ر%ل ن"%4نH •‹
]اس ه& ی Wی%سن"ر, ن"ددا[49" 3LE? B" هŒŒیB"e €دŒŒA Qد"B K
رŒŒ2ا!ع WدرŒŒ; هŒŒیgcت "ر "%ŒŒC " €+ŒŒس" $ی%نیمیŒŒA ن"ر"TŒŒ5نای!&
فŒŒ6; "ر نXیŒŒس;" Bاگ ناس$ید& +^ا!A "ر نH یQد!CدOی)6ت
$ŒŒی" €دŒŒA hŒŒ,%م نH یهیل" رŒŒ2ا!ع B" "%C ندر;بی;رت ه& در;
نامB رد هیB"e €+A"Tگ هیا7 "ر یمیA%مرت Zن"د هیB"e ف6;
ی4!-لŒس یهbرŒ6م (Œیˆر B" یر"د"%ŒC هŒŒ& هسن"ر, ری*; :Gقن"
aŒŒ7 دA ری54سد ن%ی&Gقن" +سد ه& +هج $یمC ه& +سا^ر&
]اس ه& هم;ا#م B" 3LUE ‹€ن €دŠ €دA K"دع" $یت%یگا& K
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8S? ﴾

د!م6ن"د W$یج%ل " B" O*9 ]اس ZA ه; "رN W+سین
ا4س"ر $یمC رد Wد%& QدB یرH%ن $ی!N ه& +سد Wیسر
ه& یسر ن"د!م6ن"د ه; دCدیم ر*^ "د""ر7 یهمانBر
…رم
£
B" O*9 W@ر5لت /"د&" /"ر4^"
Š 3 ‹
$یAام +;رP ه&
ر5ید یدر"%م Wدن" ه4,ای +سد $س نا14س" B" O*9 را=&
B" ه4,رگر& ی5مC ه; ی=یرات یاCZلاN Oی*9 $ی" B"
€+س" هیسر ییام!گرg& ید"Xن ب[<ت
0م<سا ,ا4ن1م?رس هب 0یار>0لم تیارس
$ی" ه; $ی" W+س" ین"ر5ن فسأت یهیام ه}نH
ه; یمGس" یاC $یمBرس ی^ر& ه& یم%9 یاCیریگرد
Wدن%A یل%4م "ر KGس" ناهج `%عد یر*Cر +سیا&یم
یی"رگیلم O&اقم رد د!Aا& Zم"رH +ی!م" رHKای7
امر1م)P Qدر; ‰%سر Wد!!; یریگ|0%م ی4سر7$هیم
ندA _نر(; ندA+سس ب*س ه& رم" $ی" €+س" QدA
B" یریT7رd" ا& €+س" Qد%& اC$یمBرس $ی" رد ی!ید Oیاسم
Zی"رگ هی;رت رد ه; +س" ی&ر> ندمت ییا7ر" _!Cر,
ندر;QدنB ه& ن"%^"ر, „$یمB ن"ر%تƒ (سین"ر%ت ه&
$ید ه& $4سیر5ن نH _!Cر, K%سر ه4ATگ یاCین"دان
W+,ای را64ن" اC:رع .Gت ا& ه; ی!ید ن
z
"%!ع ه& KGس"
ه}نH ه& هی*A یCا5ن ا& نH نا&B _!Cر, WKGس" +<یرA
ری> ن"ر*مای7 vس%ت ه; یهل" ناید" ه& +*سن ناملH رد
اCیماس _!Cر, K%سر ه& +*سن دA QدرH ییایرH
یهی;رت رد نا6یدن"%ن ی^ر& €دمH د%ج ه& W+A"د د%ج
هنا5ی& ی0راع $ید qی KGس" $ید ه; دندA دق4<م دیدج
ه}نH ه)ل& W+سین jرت +لم ر%=&درد ه4سیاA ه; +س"
Wد%^ یهیل" $ید ه& ه; $ی" W+س" jرت +لم ر""gس
8
Š ]اس ه& ییا)یرم" @ر<م ن"دqیgی, •‹ 3SEL ی €دŒŒA Qد"B K
هŒ; د%Œ& ی €درŒ; /"ر4Œ^" "ر یŒ9ر& یاŒCر"g&" B" یرایŒس& oرŒ&
"ر @"رگ%!, $ی4س=ن – د%& Qدر; tرb "ر نH …اس" ه; – /"ر4ŒŒ^"
]اس ه& ن%سید" €در; 3U?3 ‹€ن €دŠ €+ATگرد K
3
Š @"رŒŒ5لت /ر4=م ییا)یرم" .اقن W…رمgیر& یل!ی, O‡%ماس •‹
]اŒŒس هŒŒ& Wیسیbا!kمر4)ل" 3LU3 ]اŒŒس رد €دŒŒA Qد"B 3?SI K
هŒŒ; "ر یŒŒ2%[=م یاŒŒ*1ل" +^اŒŒس "ر @"ر5لت Qا54سی" $ی4س=ن
Qر&اŒŒ=م ی"رŒŒ& د%ŒŒAیم QدŒŒیمان „…رŒŒم یا*1ل"ƒ " ان ه& (CB%!C
]اس رد ی €د"د بیترت 3SEE ر%می4لاŒŒ& $45!ŒŒA" @"ر5لت v^ K
:د%ŒŒ& $ŒŒی" دا4ŒŒسر, Qا54سد نH B" ه; یمای7 $ی4س=ن در; ری"د "ر
]اŒŒس هŒŒ& Kاcن"رŒŒس ی €„"دŒŒ^ +ŒŒس"%^ د%ŒŒ& $ŒŒی!Nƒ 3SL8 K
‹€ن €دŠ €+ATگرد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SE ﴾

Wد!4A"د KGس" $ید B" Zی7 ناAن"رد7 ه; ی!ید Wی4سر7+&
€دندرگ Bا&
ه; ©لH j%; —ای0 B" (ناC بید" Qدلا^ د!م6ن"د ی%نا&
+س" دیدج یهی;رت رد +ی&رت (یل<ت {رg& ن"ر"T5نای!& B"
:دی%گیم $=س $ی!N
یbا*تر" ه; دیدج ی"هی;رت +س"%^یم ©لH j%; —ای0ƒ
درای& د%ج ه& WدAا& ه4ATگ ناین"ر%ت ینام'ع نا;رت $ی&
یسایس `G)6ت یG&e B" ه; ییاCیCاگH `اعGb" ا&
Qدر; یرH|مج KGس" B" O*9 نا;رت ن"رد یر"در%6;
+A"د داق4ع" —ای0 €درای& د%ج ه& یندم یتاPG2" Wد%&
نأA رد دندرH د%ج ه& "ر نH اC:رع ه; یمGس" ه;
Zی%^ یلCاج ن
z
"رد ه& (یC"%=ن رگ" +سین ام +لg!م
+<ی*b ا& ه; ی*CTم tG2" gج ی"QراN Q"ر (یدرگBا&
„(یر"دن دAا& راگBاس ام +Aرس
Š 3 ‹

نا;رت نایم رد Oیامت Zی"رگ $ی" دیدرت ند&
€+س" QدمH دید7 ر0اP ر[ع رد gین ناین"ری"
ر& ه; یدایB vلست ر& QGع نGسر" بی)A K%Pرم
رد Zند%& $;اس Oیلد ه& Wدر"د اC:رع ]"%P" /ا0"
ه}نH نا;رت در%م رد Wیلم aلcم +ی%•ع هی;رت
W+س" دام4ع" O&ا9 ید!م6ن"د د%Aیم \%&رم نان"د&
:دی%گیم
@G^ر& ه; در"د د%ج یمد Qرگ ‹هی;رت ردŠ اc!ی"ƒ
ینام'ع نا;رت +یم%9 ر& د%^ ی"رH Kامت رد ه; ]" Qرگ
$یرتر%ه6م B" €د!!;یم ند%&ین"ر%ت یاعد" Wدنر"د دی;أت
فس%ی فیا>H دمP" W©لH j%; —ای0 Qرگ $ی" یاCQرهN
"ر%69H – ]Gج Wدن" QدمH هیسر B" ری^" ر1ن د $ی" ه;
Wیدر%& jر%ت Waی‡ر ی#*2 هلل"دمP W]ام; یی#ی WرCاس
نا*ید" B" یرایس& Wیمدرم رعاA W_& $یم" دم#م
دیدج Oسن نای%c6ن"د B" یری'; |مج ن"د!م6یدن"
$یرتهق&اس ا& B" نا;رت ه; دن" یعدم نا!ی" Wد!4سC
رد د!4سC ندمت رد نامدرم $یرتر6ی7 $یرتOی2"
دP" O2" ه& ه; دی" : د!4سC ی)ی ]%kم K%9 ا& O2"
رد نانH Wد!مانیم ین"ر%ت یه<ماج "ر نH ه; دندرگ Bا& د%^
W$یN Wنا4س;رت Wیر*یس نا;رت ه& اه!ت د%^ ند"د +*سن
ه)ل& Wدندر)ن Qد!س& یلی" Kر یل%تانH WBاق19 Wن"ری"
اCینا4سراcم $یN نe%kم ات دن%ی7 $ی" نانH O2" h*b
+*سن ین"ر%ت را*ت ه& ه; ییاجرC ه& ا7ر" یاCیدنG!,
3
Š دلا^ •Pا*م •‹ y €یلCد یلم Qا56ن"د W(ناC بید"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SI ﴾

امد9 ه; ه}نH @G^ر& نا!ی" یل €+,ای .ر4سگ W+A"د
Wدن" ناملسم ا

یناd دن" jرت e

" اهنH :د!ی%گیم دن" ه41گ
یه<ماج ندر"Tگا7 ریB یرا& د!&ی& ی!یدی& ناAرا<A
+مد^ رد یمGس" یه<ماج ه; $ی" ر5م W+س" یمGس"
`ر%2 $ی" رد ه; دری5& ر"ر9 ین"ر%ت یی"رگیلم را64ن"
B" یرایس& €`ای> @دC هن د%& دC"%^ هلیس ه-س"
\"ر," ند%& ین"ر%ت در%م رد Qرگ $ی" ن"ر"د"%C
(ی4سC jرت ام :دن" ه41گ ه; ییاج ات دن" Qدر; یی%گهkلا*م
€+س" ن"ر%ت ام یه*<;
ییا65ناهج ه& Wد!!;یم یی"رسه#یدم gی5!N ی"ر& نا!ی"
ر%جŠ ]%kم یاCرا; B" یgیN د!!;یم را=4," ]%kم
نا;د%; نeاس%ن ی"ر& د!!;یمن را)ن" "ر ‹(4س
ات د!!;یم (یR!ت یgی5!N یاCد"دیر ف2 رد ییاCدرس
یه-س" ه& د!!; د%من" +15A یهیام "ر ی یاCرا;
„د!Cد اقتر" "ر نا;د%; ید%ج یاCد"د<4س" نانH را;
Š 3 ‹

:دی%گیم ر5ید ییاج رد
یری7 +ساC+یلم ر[ع Wر[ع $ی" ه; ییاcنH B"ƒ
O&ا9 ر[ع $ی" رد ناییا7ر" B" فل4=م نامدرم +<&ا4م
رد یی"رگیلم ه; +سین QدیA%7 یس; ر& W+سین را)ن"
نامC هی*A $ی" +س" Qد%من دAر Zی7 B" Zی& ن"ری"
Kدرم B" یرایس& WQدا4," oا1ت" نا;رت ی"ر& ه; +س" یgیN
ریRن +سرد Wد!4سC ن"ری" یمید9 $ید ی%c4سج رد ن"ری"
ی%c4سج ه& gین نا;رت WدمH دید7 نا;رت نایم رد ه}نH
دندی4سر7یم ه; یدی1س {رگ ناAنا54ATگ یاC$ییH
"ر {رگ $ی" ناAدیدج یاC:ا4; B" ی^ر& رد ی4P دندا4,"
€دندی6; ری%[ت ه&
KGسe" FیA (fا; یس%م K%Pرم – ی"ر& "ر نH د%^ ه;
+س" Qدر; %گBا& $م – اC:رع :+س" ه41گ ه4سد $ی" ه&
ندی!A B" ند& ه; د!4A"د ینا!}نH یاCZ4سر7 `"دا*ع
KGس" ا& "ر اCZ4سر7 نH نانH یل Wد4,"یم QBرل ه& اهنH
ف-ل نانH hP رد دن"د^ ه; $ی" ه& دندر; $;ه6یر
‹ی4سر7+& :"درگŠ :"درگ نH B" نانH Qدر; ناسP"
e" یهجرد $ی" ه& یر"%^ ی5یامر, نH B" QدیناCر
دیC"%^یم ایH WامA ام" •د!!;یم را=4," WQدیناسر یلاع
Z4سر7 دی!; .%م"ر, "ر یلا<ت یرا& دن"د^ ه& نامی"
دgن رد ه}نH €(1سأ4م ا

<9" šMدی%A رHدای "ر دی1س {رگ
$ی" B" ی)ی Wد!4^"در7 Zی%^ نایم رد WدمH د%ج ه& نا;رت
3
Š :ا4; ر& نGسر" بی)A ریم" یاC+A%نا7 B" •‹ ملاUUعلا رUU+اX
0م<س[ا –2 W]" —gج W 3IS – 3IU €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SJ ﴾

ییاCر ر%ن +A"دگرg& $ید W+س" ی‡رم%ی; $ید Wناید"
ی)ی €در"د ه6یر $ید $ی" رد ی4سر7ZتH Wی)یرات B" gیCر7
دن"د^ دیP%ت ی5نا5ی ه& ه; +س" +6ترB یه9ر, ر5ید
:دی%گیم +6ترB •دن"%^یم "ر,
+س" ی)یرات ‹ر%نŠ ی!Aر یQد!ییر,H ‹"د^Š " انامCƒ
O2اP ‹ی)یرات ر%نŠ د $ی" $4ی=مH(C ه& B" رA ری^
نا)م" ناهج Wد!4=یمHیمن (C ه& د نH رگ" د%Aیم
„€€€+,اییمن د%ج
نا54ATگ ه; ی&"دH `"داق4ع" هن%5!ی" B" ر5ید ی"Qرا7
Wی46ترB W‹"د^ د ه& داق4ع"Š +ی%!d •دن" ه4A"د ناین"ری"
`%عد ی4سC را)ن" ر1; ه& ه; ی;دgم Wی%نام
„در;یم
Š 3 ‹

”/) رد 0یار>0لم ,هی.نا
یهیام Fلت ر46ی& Oیاسم $ی" یهمC B" ه}نH ام"
یQدس ر^"" رد یی"رگK%9 یاCه!ی; $ی" W+س" ی4=&د&
ه; ییاC:رع •+A"Tگ رd" اC:رع نایم رد یدGیم (CدB%ن
ه; ی!ید یاCQB%مH Kا)P" ب*س ه& نر9 Qدgیس ]%b رد
`"ر%4سد نH د%& Qدیgگر& رم" $ی" ی"ر& "ر نانH دن"د^
د%& ه4=یمH نا6ی" +A%گ ن%^ ا& ی!ید یاCQB%مH
یرد"ر& ه& "ر Kدرم د%& Qدیدرگ نانH یند6ن"دج +Aرس
یه6یدن" ام" Wدندر;یم `%عد یر6& یناسن" یر&"ر&
€د"د یر یجرا^ یل^"د Oم"%ع د%ج Oیلد ه& یی"رگیلم
:B" د!ترا*ع یل^"د Oم"%ع $یرت(هم
3 ه& jرت نای"رنامر, B" ی^ر& Wیلم ی!ی&د%^ `%=ن •
را4,ر رد ییا4سد%^ رر> دند%& G4*م یرامی& $ی"
ی"ر"د ه; اC:رع ر46ی& Wد%& رگQ%لج ناAر"در;
نانH ه; دندر;یم +A"در& $ی!N Wدند%& دی"B ی4یساسP
رام<4س" ی%& ی,رb B" د!یHیم رامA ه& د هجرد ی4لم
m%[^ ه& Wدندر;یم …اسP" نا;رت را4,ر B" gین "ر
ه& ی;رت نا&B ه& $4سیر5ن ی&رع نا&B ه& نانH یهج%تی&
ر5ید یسایس `اCا*4A" WŽی"ر نا&B یمسر نا&B ن"%!ع
€+A"Tگ یاجر& یمهم `"ریdأت ه;
یمGس" یه<ماج ی"دن نا;رت ه; یما5!C ری^" ن"رد رد
ه4^ر,"ر& +=س ی&رع `%=ن ه!ی; Wدند"د رس "ر
رد ی#یسم {رg& ناگدر;Oی[#ت B" ی^ر& WدA O<46م
ا

<*b نا!ی" €دندیA%; ه!ی; `ر1ن $ی" ن
z
در;ر"ده6یر Qر"
3
Š یاC+A%نا7 •‹ 0م<س[ا ملاعلا ر+اX دŒŒلج W 3 m W 3JE –
3JI €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SL ﴾

ا& یدن%ی7 sیC WیمGس" `%^" ی!ید یتدیقع •
z
ا#ل B"
•د!4A"د ی&ر> _!Cر, B" ی,ا; یQره& د!4A"دن نا;رت
رد +یلم د"Xن +A"دگرg& ه; ی"Qدید7 نامC ی!<ی
€+A"د نایرج +=س نH +
z
سایس ه1سل, Wر<A W`ای&د"
8 :+,ای hق#ت هن%5!ی" +س" یجرا^ ه; Kد Oماع •
+ی!> "ر +2ر, :ر> یسایس ن"ر*Cر ن"ر5ت%عد
د%^ یQدA یP"رb Zی B" `ام"د9" ه& +سد دندرمA
Wینام'ع یر%ت"رwم" یAا7ر, یای¤ر Bا&رید B" نا!ی" WدندB
د%1ن +یم;اP $4,ر$ی& B" WKا)#4س" $4سسگ(C B"
ر)1ت $ی" نانH €دندیدیم oرA B" "ر نH یسایس یPر
نان"%ج B" ی•<& {ر رد ه; ‹یی"رگK%9Š "ر ه6یدن"
+سد ه& یر"g&" ن"%!ع ه& Wد%& ه4,ای Q"ر :رع B"ر7د!ل&
`ا1یلأت اC:ا4; ا& نان"%ج یهیTkت ه& /رA د!4,رگ
ا& \ا*تر" ی&رع {رg& یاCرهA رد .درگ +Pایس
رد `Gی" Oیا*9 ن"رس (ل9 نا*Pا2 یر), ن"ر*Cر
ی4سد ه& رCاRت یر B" نانH ه& Wدند%من ی&رع ناهج
+م%)P g
z
;رم ]اق4ن" داه!6ی7 نا6ی" hP B" /ا,د :رع
ه& Wد%& QدA p4, یرcC (Cد نر9 رد ه; هنا4سH B" +,G^
فیرA KرP د B" ی)ی رد د%^ ی<ی*b یعرA O#م
ی&رع یاC$یمBرس یاC+=4یا7 B" ی)ی ای ‹ه!یدم ه)مŠ
€دند"دیم WیمGس"
ه4,ای Q"ر اC:رع ناC‚" ه& ه6یدن" $ی" هن%5N ه; $ی" ام"
رد ی&ر> ن"ره6یدن" Zقن Qدر; را; ه& /رA هن%5N
ر5ید یاج ه& ییاج B" نH ]اق4ن" ه*یTkت .رر7 Wداcی"
"ر اهنH Fسا7 ه; +س" ییاCی6سر7 اC$ی" M+س" Qد%& هN
:ا4; رد 2<سا ,7./یآ /(t(re Of Isla0 ر4سم رd" W
]اس رد ه; ی4!ل& در1ل 3SS8 $ی" €(ی&اییم Wه4A%ن K
`رهA QB"H WQدنB%مH بلا-م ند%& "ر"د •ا#ل B" :ا4;
ه& Qدر; "دی7 یمGس" ی&رع O,ا#م رد ی"Qدر4سگ
VاN ه& +&%ن $ید!N QدA همجرت در" ی&رع یاCنا&B
€+س" Qدیسر
:دی%گیم $ی!N :ا4; یهمدقم رد ی4!ل& ر4سم
]د4<م Q"ر W+,G^ یهی•9 O&اقم رد یر[م ن"ر*Cرƒ
یهلأسم ر& "ر د%^ یاCییان"%ت دندیgگر& "ر ی"هنایم
رد دندر; یریگ+=س نH ر
z
&"ر& رد g;رم4م یداbBH
€دندماینر& +,G^ ا& در%^ر& هل&اقم Kاقم
را4س"%^ دندر)ن داcی" ی"ه!^ر @ا)A KGس" رد نانH
نا-لس B" ه; +س" Oیلد $یمC ه& Wدند%*ن (C یرم" $ی!N
‹ناناملسم ر*CرŠ $ی!مrمل"ریم" ن"%!ع ه& نا^ دیم#ل"د*ع
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SS ﴾

در, $یرتبسا!م $یر4ه& ی ه; "رN •د%Aیم Qدر& Kان
B" $ی!}مC ر[م W+س" یماقم ب[!م $ی!N ی"ر&
+,G^ ه; ینامB ات در; Oیلcت +,G^ Kد یریگO)A
$ی!N €د"د دC"%^ هم"د" را; $ی" ه& دریم& د%^ ینام'ع
+ساCیر[م $ی4م $یB |0%م W+,G^ ا& یدر%^ر&
Kاcن" یرا; $ی!N ه; د%& نانH یه4سیاA ه; ی4س"ر ه&
€„د!Cد
:دCدیم هم"د" ی
ییا*ی)A یرا&در& ا& ه4*ل" یBری7 $ی" ه; در"د نا)م"ƒ
ی)A €د%A Oید*ت یرتری5م6N یBری7 ه& Wهلاسد!N
B" ی یرا!;ر& ای دیم#ل"د*ع نا-لس {رم ه; +سین
ه& +,G^ g;رم ]اق4ن" ه& رc!م W+م%)P یی"رنامر,
دC"%^ (C"ر, اC:رع ی"ر& ی42ر, دA دC"%^ QرCا9
€„د!&ایBا& Qرا&د "ر د%^ ی!ید یه4,ره4سد B" یر*Cر ات در;
+=4یا7 Wه)مƒ Z=& رد W:ا4; B" یر5ید یاج رد
:دی%گیم „یقیقP
را)AH $Aر `ر%2 ه& ناملسم ن"ره6یدن" ی"ر&ƒ
B" راNان (یدرگBا& ه4ATگ ه& رگ" ه; +س" QدA نایامن
$ید g;رم ه; د%& (یC"%^ رایس& ی"هل2ا, ند%می7
ریgج رد نH +=4یا7 y یQر"%هگ دهم اcنH +س" :ر<ل"
اه!ت +س" یهل" Kاهل" یP در, نا)م WKGس"
ر"در%^ر& ی!ید +م%)P `ا12 Kامت B" ه; +س" ی!یمBرس
رد €در"د "ر اCBرم $یرترد ه& نH .ر4سگ ییان"%ت +س"
Bاین ه; دن%Aیمن +,ای +ید%هی +ی#یسم ن"ری7 راید نH
ه; +س" یلاP رد $ی" WدیH Zی7 نH ا& QBرا*م +1لا=م ه&
ریgج y ات +سین د!مترd gی^O2اP ی!یمBرس W:ر<ل"
اcنH €د%A ریB"رس نH ی"ر& ی&ر> ییاC+لد ن
z
اCد :H
یاCدیدهت هسن"ر, ای aیل5ن" ری1س یاCر"د6C B" ه1یل^
دن"%تیم هن"د"BH +س" نام" رد (C هنا5ی& ی"Qدا4سر,
"د^ ]%سر ی!ی6ناج Kاقم m رد KGس" دCد Kاcن" "ر
هن%گرC B" رد ه& jا7 @ا2 یمGس" Wی4ی<0 $ی!N
ه; +س" $)مم ر $ی" B" Wد%& دC"%^ یگد%لH n%ل
€„ددرگBا& ه!یدم ای ه)م رد د%^ نا*Pا2 ه& +,G^
:دی%گیم $=س یهم"د" رد
ه& هی!-!-س9 B" ی%!<م یPر +=4یا7 ییاc&اجƒ
را)," ناC‚" رد ه; +س" ناسH یهید& یرم" Wه)م
W"رH ا& ه)ل& Wد!;یمن داcی" یرییkت sیC ین%!; یم%مع
ه)م ن%N W+س" Kا5مC G

ما; املع یاCZی"رگ `"رRن
دقع OP OC" ی"ر& یPر یعرA QاگQا!7 د ه!یدم
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8SU ﴾

یناس; Kامت Wد%& د!C"%^ یPر د!من"%ت g;رم د د!4سC
نH یQرا& رد WKدر; %گ +1گ نانH ا& ه!یمB $ی" رد ه;
ی5مC یر)1مC h,"%ت یهیPان B" دنر"د رRن oا1ت"
gین د%^ $م €دنر"د نا!یمb" نH ن
z
"ر"د"%C هی;رت gج Wاملع
د%& ینامB رید W+س" +,G^ یل2" Qا5یا7 ه)م ه; Kدق4<م
Kرƒ ه; (ید!Aیم "ر اCنا&B ر& یراج یهلمج $ی" ه;
ر& „+س" F4=یا7 ه)مƒ یهلمج ر%-نامC „+س" +=یا7
یهلمج Wن"د& رگ" €در"Tگیم یی"gس& ریdأت ناC‚" را),"
یریdأت $یر4م; Wد%A Qدg," „+س" Zیر9 ن
z
H B" +,G^ƒ
ر%A اC:رع رد ه; +س" $ی" WدAا& ه4A"د دن"%تیم ه;
یQدد#م رد +;رP $ی" Wدر; دC"%^ داcی" هسامP
€+A"د دC"%^ هم"د" رهA%& ات Z;"رم B" ییای,"رkج
ه4ATگ دنر"د ر"ر9 هق-!م $ی" رد %یeام د!C ناناملسم
$ی" ر%#م ر& دAا& ه; اجرC یمGس" یر[!ع رC نH B"
هNرC +ATگ ا& ه; ینا;رت gج Wد%من دC"%^ .درگ Qری"د
+سد B" "ر د%^ یت"‚ .Bر" را*4ع" نامB ر46ی&
„د!Cدیم
Š 3 ‹

یاC]اس $ی& ه; ]" یناهج _!ج 3U3E ات 3U3S ‰ر
B" ی&رع یاC$یمBرس یی"دج ی"ر& ی*سا!م +2ر, Wد"د
$ی" W$یق14م Wنایم $ی" رد €در; (C"ر, ینام'ع یر%ت"رwم"
رس ی4سر7د"Xن را<A دندرمA +می!> "ر ییGb +2ر,
aنر%ل نایم $ی" رد Wدند"د
Š 8 ‹
بت :ات در; اw& ا>%> gین
ه& €دین"ر%A نا;رت ر& "ر :"رع" +^ر,"ر& "ر ید"Xن
$یسP فیرA ]ا'م ن"%!ع
Š ? ‹
رد KاA نامدرم BاcP رد
ر& "ر $یق14م ه& $4س%ی7 دندیر%A نا;رت هیلع `اماA
یگرg& یBری7 gمر ه; ناملسم نا;رت را!; رد ندنام
•یدP نHر9 ن%4م نانH Wدند"د pیجرت Wدند%& KGس" دcم
3
Š •‹ /(t(re of Isla0
8
Š Wا4ŒŒŒس&رع aنر%ŒŒŒل هŒŒŒ& @رŒŒŒ<م Wدر"د" …اŒŒŒم%ت aنر%ŒŒŒل •‹
]اس ه& Wیسیل5ن" یQد!سی%ن ر"دم4سایس Wرس," W…ا!Aنا4سا&
3SSS هŒŒ& درŒŒ; OیŒŒ[#ت در%1ŒŒس;" Qا5ŒŒ6ن"د رد €دŒŒA Qد"B K
راŒŒ!; WاŒŒینا4یر& یQB%ŒŒم ی,اŒŒ64;" یŒŒسا!6نا4سا& `أیC یC"رمC
یاC]اس یb $ی-سل, هیر%س Woر"رع یاCر%6; `"ر, در
3U3D اŒŒت 3U3E رد .رŒŒمع رŒŒ^"" W+ŒŒ^"در7 @اŒŒ64;" راŒŒ; هŒŒ&
]اŒŒس رد Kاcن"رŒŒس +ATگ ی4سدیهت یما!مگ 3U?I $ŒŒس رد
EL ‹€ن €دŠ €+ATگرد +ل)یسر%ت%م @دا[ت qی رد ی5لاس
?
Š ]اŒŒس ه& ه)م فیرA ه& @ر<م یلع $& $یسP •‹ 3U3J هŒŒ& K
]اس رد دیسر `رد9 3U8E WOŒŒ[ی, رŒŒیم" ردŒŒ7 ی W€+ATگرد
ی $یŒŒ6ناج هŒŒ)م رد د%<ŒŒس $ŒŒ&" Wد%& ندر" ریم" o"رع QاAدا7
‹€ن €دŠ €دA
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UD ﴾

Qد!*یر, یاCQدع ه& دندر& دای B" ی4سر7 د"Xن در%م رد "ر
|,ا!م pلا[م +یاعر gج ه; ی!ی>رد +سایس ا&رلد
•دندر; دام4ع" Wد%& ر"دیا7 `رد9 رB ر& د%*ن یgیN نانH
ی&رع +م%)P ییا7ر& .ر%A رم" $ی" یQدنB یهن%من
$یق14م بناج B" اCنامی7 $4س)A €د%& هیر%س رد یمAاC
$ی" jا!&ا4A یAا7ر, اهنH Oما; ندر"Tگ ا7ریB
€+س" نH ر5ید یهن%من +م%)P
:در; یBا& Zقن یدیدج K%ه1م ]" یناهج _!ج B" a7
یر)1ت ی&ر> G

ما; یم%ه1م ه; ی&رع یی"رگیلم K%ه1م
+یمP یاCیگXی Kامت Wد%& دای!&د%^ ی"ه1سل, Oق4سم
"ر"د W+A"د $ید ه; "ر یتاسدقم اCنامرH `ر"رP
Qدر;Oی[#ت یاC:رع ب*س $یمC ه& €د%& – QXی ه&
نان"%ج – Oیeد ه& ناAی!ید ی54س&" \ا*تر" ه;
در, +عاb" رس نH ر&"ر& رد Wد%& QدA +سس ین""ر,
یگرg& ه& ندیسر ی"ر& یدیدA oای4A" ه9Gع دندرH
$یدایم رد ه4,ر6ی7 د"BH یاC+لم ا& ندAKا5مC دcم
ه& ندیسر ی"ر& در; دAر نانH رد W+,ر6ی7 ندمت
ی,دC $ی!N – Zی%^ نامگ ه& – یی"رگیلم gج یC"ر
…اسP" ه<ماج ر& (;اP /ا0" B" نانH Wد!4,این ی&رع
+لد ه; ی&ر> یاC+لد B" د!4A"د ی4یا0ران ی541AH
Zی%^ دنBر, "ر ی Qر"%مC دندرH د%ج ه& "ر Oیی"رس"
€دندA دیم"ان Wدند%منیم +ق1A ی ر& دندیمانیم
یه&ا'م ه& ی&رع یی"رگیلم ه& راNان اC:رع W$ی"ر&ا!&
د"ر," B" ی^ر& Wدندر& Qا!7 یر), ی&Gقن" دیدA ی6!;"
اcن"د& Kاcن"رس دندA \"ر," راNد Q"ر $ی" رد یb"ر,"
دندر; را)ن" "ر gیN همC Wی&رع یی"رگیلم gج ه; دندیسر
€د!4^"در7 +ماقم ه&
O&اقم رد tGس $یرتی%9 ن"%!ع ه& ه; ه6یدن" $ی" ام"
@رA د"در4س" +,ایBا& ی"ر& ر"g&" $یر4گرg& $مAد
یل2اP ن%N Wدند%& Qدیgگر& اC:رع ه
z
4,ر+سد B" `
z

]اس ه& Oیی"رس" اC:رع _!ج رد دراین را& ه& 3UJL
B" gین "ر د%^ $ی6ی7 یهسامP ر%A نH Wدر)ن Qgc<م
€د"د +سد
'آ 'ا-را # اA#را 0لم ,را./ید
یاC+لد نامدرم ه; د%& $ی" Q"ر $ی" رد Kد Kاگ
ه; دندA یلق4سم یایند K"د;رC Wا7ر" {رg& qN%;
ا& ه; "ر یسایس یاCBرم ای ی<ی*b یاCBرم B" iرا^ ناهج
B" ری> رد دندیدیمن دند%& Qدی6; یرام<4س" @"دC"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8U3 ﴾

ر5ید یاج رد یمدH د%ج ه& د%^ ییای,رkج یاCQدد#م
"ر " هن د!4A"Tگیم K"ر4P" ی ه& هن دندر;یمن ناع‚"
ه; د!4Aا5ن" ید%*<م ا& @د"ر4م "ر د%^ a1ن Wد!4^ا!Aیم
ی aیدقت `دا*ع ه& –ل=م ]د;ا7 ن"د&اع
ن%^ $4=یر Wناسن" ی"ر& ه; د%& .ر5ن $ی" WدنB"در7یم
Wدر;یم tا*م "ر ن"ر5ید $یمBرس ]ام ناج $4,رگ
دیا& یگدنB {رم ه; دی*لbیم Wریسم $ی" رد QBرا*م
د یاP یی"رگیلم $ییH Wدریگ Kاcن" @دC $ی" ی"ر&
:+س" ی*لس ی&اcی" یه*!ج
+لم Kدرم ه; $ی" ه& را& نامی" ی!<ی ی&اcی" یه*!ج
gین دن"د^ +س" ید%ج%م رC B" رتر& رتeا& – رد
ای د!Aا& ه4A" داق4ع" نامی" دن"د^ ه& Kدرم ه; یتر%2
Zی%^ |1ن ه& "د^ ه& نامی" B" د!C"%=& Kدرم ه; $ی"
د!!; یر"در&Qره& – Wرت.%Cا& Wرتبیcن رتOی2" Wرتر&
+م%)P ی"ر& Kدرم $ی" B" رته4سیاA رتد!مترد9
یر"دبناج یر"دسا7 ای نامدرم ی4سر7رس یر"درس
ر"د+نام" ‹ییا7ر"Š +لم $ی" €+س" Qدر,این Wناهج B"
ی!یمBرس دن"د^ €+س" $یمB رد دن"د^ ی2 $ی6ناج
B" رتjا7 ی;ا^ ‹ا7ر"Š $یمBرس $ی" B" رتی!4A"د+سد
نامی" ن"د& ات ه; +س" یلم $ید $ی" €Qدیر,این نH jا^
رد دgج €ی!; +سیB .راید رد +سن"%ت یC"%=ن یراین
K"د)}یC ید"Xن $ید $ی" در%م رد Wی56ی7oا1ن یی%گjر
•دنر"دن ی,G4^" نH یاC+لد ین%!; یا7ر" نامدرم B"
ر5ید ی^ر& د!!;یم Oمع د!ی%گیم هN ن"د& ی•<& G


ه; ینامB B" Wد!!;یم Oمع د!Cد رس یرا<A ه; $ی" ند&
Wد%A Qدنا6," $یمB رد ی4سر7$هیم یی"رگیلم رT&
رد ZیاCه6یر د%A ر4گرg& {رg& ه; دیا7یمن یرید
د!م%!ت ی4^رد ه& Oید*ت ید!N B" a7 دنریگ یاج $یمB
د"Xن Q +سین ی4لم sیC ی"ر& Wد!)," هیاس Kدرم ر& د%A
Wنایkb ی"%C ای د!)ن ی6;رس نایkb دAا& +سر7
یر"gی& ن"ر5ید B" Wدن"ررwن رس رد "ر رB ی6;رس
ی"ر& ه; ر%-نامC •دن"در5ن ر"%^ ریق#ت "ر نانH دی%cن
در"دن نا)م" Wد!;یم یرQدایB ندر%^:"رA رد ه; یدر,
:دی%گیم رعاA Wد!)ن یی%گQای Wد%6ن +سم ه;
رح6لا \& 7اJلQ
هل "اV# ا&9تmم
$ت6G 'Q •اSZ •اSZ
5املاب
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8U8 ﴾

:+1گ د& +^"دن" ایرد رد ه4س& ا7 +سد "ر "ƒ
€„ی%6ن aی^ .ا& بf"%م
Fیرات Wه1سل, Wر<A W`ای&د" WZن"د ه; ینامB QXی ه&
ید"Xن `اساسP" .رر7 رد ی<ی*b K%لع ی4P
ی%جر=, ی!ی&د%^ د"د*4س" یع%ن ا& یی"رگKدرم
د!Aا& +سدمC را)مC Wنای!ی6ی7 نا;این ه& `اCا*م
$ی" یر*Cر دAا*ن (C ی!ید ی9G^" |نام هن%5}یC
ی4سر7د"Xن gج ه; د!Aا& ر"دQدهع یناس; "ر ه6یدن"
یر"gی& Wد!سا!Aیمن یم"رم @دC Wید"Xن `"را=4,"
ه; هنا4سر7د"Xن یگدنB $ی" Bرا& یاCیگXی B" …رت
یه*!ج $ی" +سC W+سین ی4سر7د"Xن gج یgیN ر"دQدهع
یلم ناcیC ر%A ن%N W+س" یی"رگیلم $ید رد ی*لس
ه4A"د ر1!ت یgیN B" +لم ه; د&اییم اق& %
¢
من ینامB اه!ت
د%& دC"%=ن رناگدنام نایامن ید"Xن دسر4& نH B" دAا&
ه4A"د د%ج یی"رام ی"Qدید7 WKدرم نH ی"ر& ه; $ی" ر5م
•د!Aا& ه4A"د ]د ه& …رت یر"gی& نH B" ه; دAا&
دنgی5ن"ر& "ر +لم نH ینرد یناه!7 `اساسP" Wن"ر*Cر
یر Qر"%مC دن%A رHدای "ر +;اس K"رH `ری> نH
ا

ملسم €دنر"T5& +65ن" W…رت `ر1ن …اسP یه-قن
را!; ی4سر7د"Xن د%*ن …رت یر"gی& ی%5ل" $ی" رگ"
€+سا;یم ر, نH :Gیس +,ریم
ه‡"ر" هلأسم $ی" B" ین"ر ی1سل, یلیل#ت د%ج دا4س"
:دی%گیم +س" Qدر;
+س" jر46م یم%مع WKدرم $ی& ه; یتاساسP" B"ƒ
یر"gی& …اسP" W+=ی5ن"ر& "ر اهنH ن"%تیم یناسH ه&
ا& W+*#م Z6=& Wینا&رهم یاج ه& ه; +س" …رت
"ر Kدرم B" یگرg& یاCه4سد ن"%ت یم اهنH qیر#ت
ر& mا^ ی,دC ی"ر& د!C"%^یم ه; یناس; a7 €+=ی5ن"ر&
نH B" Kدرم ه; ییاCدید7 $4,ای ا& gج Wد!!; +م%)P Kدرم
$م رگ" WدA د!C"%=ن h,%م Bری7 Wد!;ان(ی& ر"gی&
ر5ید ی"Qرایس رد ی!مAد دیا& (Aا& Kدرم دا#ت" را4س"%^
– Qام یQر; G

'م – نH B" Kدرم ه; (!; /"ر4^" نا6ی"ر&
یلم یاC+م%)P QBرم" ه; +سین رH+15A Wد!سر4&
ا& هیاسمC یاC+لد ا& ناAv&"ر را4,ر رد ید"Xن
"ر Kدرم ‹…رت یر"gی&Š ی1b"%ع $ی!N B" Qدا14س"
ا& •د!!;یم +م%)P نانHر& ه; ینامدرم د!!;یم یر*Cر
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8U? ﴾

فb"%ع $یمC …اس"ر& د!!;یم یگدنB ی1b"%ع $ی!N
„دA دC"%^ +ی%قت یمدرم ی54س*مC gین
Š 3 ‹

,ر1>رد # ”/) $]م ,ارب 0م<سا $X 7ار
0مدرم
O•<م اC+لم O)6م ی"ر& د%ج دا4س" ه; یلP Q"ر نH
یلP Q"ر W+س" Qدر; داه!6ی7 Kدرم یاCیریگرد _!ج
ا& Kدرم یاCی!مAد €در"د هنG9اع یدر)یر د%& هنeداع
یجرا^ ی!مAد ه; دریم $ی& B" ینامB اه!ت ر5ید)ی
jر46م ی B" …رت یر"gی& ی!مAد رد ه; هنا5ی&
(Cا& ین هیلع QBرا*م رد دAا& ه4A"د د%ج Wد!Aا&
.B"در7 یرH%ن /"د&" ه& Bاین رم" $ی" Wد!!; یرا)مC
ر5ید `"ر; B" ی ی"ر& ی0ر, ی!مAد ه; در"دن ی!C‚
نا)م" ر5م Wد%A ه4,رگ رRن رد Fیرم Qام یQر; د!نام
ه)ل& Mد!Aا& ه4A"د یسر4سد ی!مAد $ی!N ر& ه; در"د
ر6& /%ن ی"ر& ی!مAد $ی!N ه; $ی" ه& دCدیم ر"د6C $ید
ناسن" د%Aیم +,ای gین $یمB د%^ رد KدH ن"دنBر,
ی O&اقم رد د%^ B" د!; ی!مAد ی ا& ه; +س" فل)م
ا& ی ا& ی!مAد QBرا*م رد یر"دسا7 +fا1P
:دیامر,یم (یر)نHر9 Wد!; یرا)مC د%^ ناع%!مC
﴿  ´ ±´ ·
[  
  ±´
[ ` ´  ﴾
!رŽا&z { | €
ƒ "ر " (C امA a7 W+سامA $مAد $میرC" نامگی&
B" ات دن"%^یم "ر, "ر د%^ ن"ری7 " Wدیری5& ی!مAد ه&
دن%A (!هج ن"B%س ZتH نا*Pا2 „ €
:دیامر,یم یر5ید یهیH رد
﴿   [
`  ` ´ j 
´· ž  ´
 ´´ · .[ ﴾
!OرJ6لاz a„^ | €
ƒ KGس" ه& +سد)ی šدی" QدرH نامی" ه; یناس; ی"
" نامگی& •دی!)ن یری7 $میرC" یاCKاگ B" دییHرد
+سامA را)AH $مAد „ €
:+س" Qدر; (یسقت +مس9 د ه& "ر یر6& ناهج KGس"
3
Š •‹ *(%$e to 8o$ern 5%"9e$ness #.167
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UE ﴾

3 €hP "د^ ن"رای نا4سد •
8 €Obا& نا-یA نایماP نا4سد •
ر5م Wین"%!ع sیC +#ت یداهج _!ج هن%5}یC KGس"
ینا)م رC رد نا-یA ن"ر"د4سد Obا& ن"رای هیلع
ا4س"ر $یمC رد W+س" Qد"دن ر%4سد Wد!Aا& ه; یس;رC
:دیامر,یم دن"د^
﴿  [ ` 
` ´   
`  ` ´
´ ` ´
´  
´   ﴾ !5اس/لاz
ˆ{ | €
ƒ د!5!جیم ن"دgی Q"ر رد دن" QدرH نامی" ه; یناس;
ا& a7 •د!5!جیم نا-یA Q"ر رد دن" ه6ی7ر1; ه; یناس;
ه6یمC نا-یA _نرین نامگی& Wدی5!c& نا-یA ن"رای
+س" Qد%& فی<0 „ €
WQد"د ‰ر KGس" رد2 رد ه; ییاC_!ج یمامت
ه& Fیرات ه; +س" ییاCد"دیر $یرت+سرد $یرتی<9"
رد یناج `ا1لت یgیرن%^ •ا#ل B" +س" Qدید د%^
+#ل[م یا4س"ر رد اC_!ج $ی" Wدنر"د ر"ر9 هجرد $یر4م;
(9ر دن" Qد%& ینا5مC ی4=*A%^ jر46م ری^ یم%مع
`"g> Kامت رد ‹ر,ا; ناملسمŠ @رb د ناگدAه46;
/رA یرcC Kد ]اس B" ه; ییاCدر%^ دB ای"رس
B" Zی& Wه4,ای هم"د" (هن ]اس ات QدA 3D3S ر1ن
Š 3 ‹
Wد"د<ت $ی" B" •+سین 8IU ناملسم ر1ن LIU ر,ا; ر1ن
یناهج _!ج یاCیم^B رامA ه; +س" یلاP رد $ی" Wدند%&
Š ]" 3U3S – 3U3E ر& ˜لا& ا

قی9د ‹K 83 د%& ر1ن ن%یلیم
ناگدAه46; L دند%& ر1ن ن%یلیم
Š 8 ‹

ه; Qدر; ی&ایBر" نا4سل5ن" ناملرا7 %•ع W$4س)م ر4سم
Š Kد یناهج _!ج رد 3U?U ددP ‹ ID tرcم ر1ن ن%یلیم
3
Š :اŒŒ4; B" هŒŒ4,رگر& o%, Kا9ر" •‹ نيملاUUعلل kUUمXر Oريس رŒŒd"
W+ŒŒس" یر%ŒŒ7 ر%ŒŒ[!م نامیلس دم#م ی0ا9 Wر%ه6م را5ن `ریس
g> sیC را5نQریس $ی" y ه; یلاP رد Wه4A"T5ن ر, "ر ی"هیرس
€دن" Qدر; نای& "ر یر4م; Kا9ر" ر5ید نا^رrم
8
Š ناŒŒ&B یŒŒسیل5ن" یهمانBر رد ه; ی"هلاقم رد د!سنات W•" Wی" •‹
رد د!C ?3 هی%ن"ˆ 3UE? رامŒŒA ه; Qدر; hیق#ت WQدر; ر64!م K
B" دŒŒŒندید بیŒŒŒسH _ŒŒŒ!ج B" ]" یناŒŒŒهج _ŒŒŒ!ج رد هŒŒŒ; یناŒŒŒس;
?LI3?SSJ نا54ŒŒ6; رامŒŒA ناŒŒیم $ŒŒی" B" هŒŒ; +ŒŒسین رŒŒم; $ŒŒت
SIE?I3I €+س"
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UI ﴾

ر"gC Qد ]" یناهج _!ج رد در, رC $46; یه!یgC WدندA
یناهج _!ج یه!یgC WO; رد د%& ‹نام%ت ن%یلیم qیŠ هی!ج
ر& ˜لا& ]" ?L Š هی!ج درایلیم ?LD ‹نام%ت درایلیم
ن%یلیم qی +عاس qیرC رد Kد یناهج _!ج یاCه!یgC
+س" Qد%& هی!ج
Š 3 ‹

WاCن%^ ر"دسا7 WیمGس" ی!ید یاC_!ج WنH B" ه4ATگ
ی4=*A%^ راگBر Bا>Hرس pتا, اC]ام اCناج یماP
`ری> +&ا9ر _!ج یل Wدند%& ناهج رد ینامداA
ه}یرد WدA یناهج {رg& _!ج ه& رc!م ه; یلCاج
ر4سم ه; "ر ه}نH ]اP €ی7ای7 یاC_!ج ی"ر& د%& ی"همدقم
+9 ریB +س=ن Kد یناهج _!ج نامره9 Wiر%ج دی%ل
:(ی!;یم ر;‚ +س" ه41گ ه!یمB $ی" رد نا4سل5ن"
pیسم `ر•P Wام ررس رگ"ƒ  د!N WددرگBا& ایند ه&
دید دC"%^ " ه; "رN Wد!; یگدنB دن"%تیمن ر46ی& یPا*2
+ATگ B" د<& ناسن" ه; 8DDD ریگرد (CB%!C ]اس
ی
z
ماAHن%^ Wیgیرن%^ Wرا46; Wیرا)Cg& Wیرا)ه*ت ]%k6م
ی,رb B" €+س" ]اwN i"رات Zی%^ /%!مC ن"دنBر,
یمدH دسج B" ن%^ Qد"د ‰ر Fیرات رد ه; _!ج $یر4گرg&
ی-#9 +;GC ی4=&د& ه& "ر نایمدH ین"دا&H Qدی)م
€+س" Qدر; راNد یلاس)6^
pیسم یسیع Wی4س"ر  "ر Kدرم ایH Mدید دCد%^ هN
(C +سد رد +سد +سد رد"ر& د!نام ه; دید دC"%^
Mدن" Qداهن
]%k6م ه; دید دC"%^ یلاP رد "ر نانH ا

<-9 "
رتر5ن"ری $ی4س=ن B" رت+=س ی5!ج ی"ر& ندAQدامH
$ی6تH `eH ر"g&" $4^اس رد د!4سC نH B" رتQد!6;
„دنر"د +&ا9ر (Cا& رH:"Tع
Š 8 ‹

یل^"د یاC_!ج ی!مAد ه& نامدرم $ی" ندر;Kرگرس
€€€ ی4سر7$هیم ی4سر7د"Xن د%ج%م Oیاسم رس ر&
B" نا6ی" ندر;O,ا> ندر;ن"درگیر gج +سین یgیN
ZتH €نH ندر&$ی& B" ی<9" $مAد ا& gی4س ی!مAد
3
Š €د!C یهمانBر رد د!سنات یهلاقم B" •‹
8
Š ی "ر هŒ}نH +Œس%ی7 +ŒقیقP هŒ& ی ی6یدن"رد +س"ر, •‹
هŒŒ; "رŒŒN •(ŒŒیدر; QدCاŒŒ6م Zی%ŒŒ^ نام6N ا& د%& Qدر; ی!ی&Zی7
tر هŒŒ; یŒŒن"ری هŒŒN ی&"TŒŒع یgیرن%^ هN Kد یناهج _!ج
ییاCد"دŒŒ^ر W+^"دن" Q"ر ه& دن" Qد%*ن نام" رد نH B" اCر%6; ناج
Kر%ŒŒت W+,ر eا& اC+می9 WدندA ری7 نH /رA …رت B" نان"%ج ه;
یاŒŒCی-#9 هŒŒ& فŒŒل4=م یاC$یمBرس Kدرم دمH Zی7 یدا[49"
€دندA راNد دیدA
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UJ ﴾

رعاA ه; ر%-نامC Wدر%^یم "ر د%^ +,این یgیN رگ"
:دی%گیم یلCاج
NلF ا
ž
نايXQ#
ا/ fيخQ ر
l
m
g
ب
f
[Z .
g
E
i
ن f م
g
ل
f
ام اذZ
اناخQ
ری> رگ" (یرHیم هلمP ر)& Wنامرد"ر& ر& `ا9" اس&ƒ
€„(ی&این "ر ر5ید ی; نامرد"ر& B"
ر-^ نH نایB رر0 $مAد +لم $ی" {ر" W$ی"ر&ا!&
ی ی"ر& یر), ]اk4A" /%ن qی Wدسا!6& "ر " ییان"%ت
WاC]دج _!ج Kامت B" "ر ی ه; دمH دC"%^ د%ج ه&
…اس"ی& یاCیB%ته!ی; WاC+&ا9ر اCیرRن_!ت
:ر0 رد اC:رع €در"دیم Bا& ی54^اس یاCیرا)ه*ت
:د!ی%گیم $ی!N یل'مل"
اCی!مAد €€€Qری> …%مان +R,ا#م +هج Bاین Kا5!Cƒ
€„دریم $ی& B"
دم#م `ر•P WKGس" ر*مای7 ه; +س" ناس $ید&
ی1-[م m (C +=سرس $مAد ه; :رع یاCهلی*9 B"
د!نام •دی)Nیم ناAیاCری6مA j%ن B" ناAن%^ دند%&
رد نا-#9 ی!& ناندع ی!& Wه!یدم رد iرg^ …"
د#4م ی4م" راگBر نH ناهج رد ی'1ل4=م K"%9" Qریgج
ه& +یلCاج ر1; ر&"ر& رد (cس!م یCا5یا7 هNراw)ی
B" iرا^ رد Oیا*9 $ی" ی"ر& `ر•P ن%N •درH د%ج
Wدندیسرتیم دند%& ر"gی& نH B" ه; ی!مAد ناAد%ج
‹دند%& نH ن"رای ن"ر"دسا7 `%>اb نامC $مAد $ی"Š
ه; دن"%^یم "ر, _!ج ه& هیH $ی" ندن"%^ ا& "ر Kدرم
:دیامر,یم
﴿  [ ` 
` ´   
`  ` ´
´ ` ´
´  
´   ﴾ !5اس/لاz
ˆ{ | €
ƒ Wد!5!جیم ن"دgی Q"ر رد دن" QدرH نامی" ه; یناس;
ا& a7 Wد!5!جیم `%عاb Q"ر رد دن" ه6ی7ر1; ه; یناس;
ه6یمC نا-یA _نرین نامگی& Wدی5!c& نا-یA ن"رای
+س" Qد%& فی<0 „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UL ﴾

O,ا> $مAد ا& QBرا*م ی!مAد B" ه; ینامB ات +م"
ه& "ر ZیاCیرا)ه*ت Qد%هی& یاCی!مAد اCه!ی; د%*ن
$6مد B" +ل1> ”#م ه& ام" Wدرwس یA%م"ر, +سد
یل^"د یاC:%AH اC_!ج ی ا& QBرا*م ی<9"
€د!19" نHر& همC ه; +,رگرد
,ا4تلم رب 'ایا4'ای? # 'ایار>0لم Wا1ل6G
¥B9-
ی"ر& ه4س%ی7 اCر%6; iرا^ O^"د رد نای"رگیلم
د!Cدیم Q%لج ا*یB B" یی"رگیلم +یم%9 qN%; یاC+لم
"ر +لم رC +ی&رت .B%مH _!Cر, Wنا&B W`ای&د"
نH ه; $ی" ات Wد!!;یم Zیا4س "ر نH Fیرات د!یا4سیم
`%=ن رر> یلم فb"%ع `اساسP" +سمرس +لم
یاCˆد ی"ر"د ه; در& نامگ دلا*& د%^ ه& د%A ر*)ت
B" "Tل €+س" ی5!ج ن""ر, یاCر"g&" یند6نری=ست
ه& رر> ی!ی&د%^ یر B" `ا9" اس& دلسگیم ناهج
ی ر& اCر%6; نH ای Wد!;یم “ر<ت {رg& یاC+لد
دریم $ی& B" ینامB jدن" رد ه; دن%Aیم رهلمP
_!ت ی"Qری"د رد Qدنام …%*#م یی"رگیلم ینا&ر9
"ر ی B" یعا,د sیC ن"%ت ینا&ر9 $ی" نerسم Wد%Aیم
:دیامر,یم (یر)نHر9 €دنر"دن
﴿ ` ´  ·
´ j ` 
·   . [ ﴾ !رUUحلاz
_{ | €
ƒ $میرC" نا4س"د ن%}مC ›ناید%هی ا& ناق,ا!م نا4س"دœ
ه; یما5!C ام" €%A ر,ا; :دی%گیم ناسن" ه& ه; +س"
ر"gی& %ت B" $م :دی%گیم $میرC" د%Aیم ر,ا;
š(ن"gیرگ „ €
Wjرامن"د Wنان%ی Wد!لC WqیXل& W"دنe%& رس ر& G& $ی"
€دمH gین o"رع ن"ری"
گرLب ,ا4تل#د ,ا406لŽ7ا)
رد "ر Zی%^ یه-لس .ر4سگ vس& {رg& یاC+لد
ندرHرد B"g4C" ه& ناهج B" یرا!ه7 یQدر4سگ
اC"ر#2 رگ" ی4P ی<یس یاC$یمBرس ر& "ر نا6یاC(Nر7
ناAی4سر7د"Xن یهمBe B" Wد!Aا*ن Zی& یلا^ یاCنا&ای&
یاC`رd `"رم<4سم فل4=م یاCQرا9 رد ات Wد!ن"دیم
+هج `"رم<4سم $ی" د!NرC •د!Aا& ه4A"د ی415!C
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8US ﴾

یدایB یاCZتر" +15!C یاCه!یgC Wیر"دسا7 یر"ده5ن
ناAدیاع ینا!}نH ی4<1!م د%س ]اP $یع رد د*ل-&
یی"رگیلم KاRن "ر هنا*لbه<س%ت یه6یدن" $ی" Kامت Wد!)ن
ی&د" یهcی4ن ی9G^" @دC sیC د!;یم Oیم#ت نانH ر&
دنر"دن یم%9 یگرg& @رA gج
Š 3 ‹

:دCدیم tرA $ی!N "ر یلم را=4," `g
¢
ع د%ج دا4س"
نا!N ی"ر"د +لم نH ه; $ی" ی!<ی یلم یم%9 `g
¢
عƒ
اC…%C د;ر Bاین …اسP" +9رC ه; دAا& ین"%ت
+Pا*9 ی"ر& €د!; Oیم#ت ن"ر5ید ر& "ر د%^ یاCه4س"%^
$یمC Wد!مانیم یلم را=4," ای +م" O
z
ما; ]
z
HQدی" هc}نH
€+س" دا•ت رد %)ین `ا12 ی9G^" Oیا•, ا& ه; a&
اCQدع ه& %54س"ر را41گ رد Wیر%6; Kدرم رگ" W$ی"ر&ا!&
در%^ر& ناسن" ن"%!ع ه& نا1<•س4م ا& د!Aا& د!*یا7
$یرت$ییا7 رد نانH `gع p-س Qا5ن $ی" B" Wد!!; را4,ر
یگرg& +,"رA €د%& دC"%^ هجرد – ر4سم ه; ر%-نامC
+س" ه41گ ندل& – ین"%ت `رد9 نا!N B" +س" `را*ع
دسر& را=4," `gع Wیگرg& ه& هلیس ن"د& +لم ه;
€دن%A ]%k6م ن"د& ناC‚" دن%A Qری^ ن"د& اC(6N
B" هجرد $ی" ه& Wن"د& Kدرم ه; ییان"%ت $ی" +س" $Aر
W$ی6تH یاCبم& $
z
4A"د ه& \%!م د!سریم `gع دcم
یهنا4سر7$هیم oای4A" h6ع ن"Bر, یاCهل<A
ر& اCبم& $ی" ند!)," را4س"%^ ه; د%& دC"%^ ینان"%ج
نH ا& ه; یرا=4," `gع W$ی"ر&ا!& €د!4سC اCرهA ر5ید
`ای2%[^ اCیگXی ا& Wد%Aیم Zیا4س +لم qی
$م یل €+س" دا•ت رد د"ر," gی5ن"ر& Zیا4س ی9G^"
ر"در%^ر& @رA $ی" B" ن"gیم رC ه& یم%9 رC ه; Kدق4<م
رامA ه& ‹ی6PŠ ه4,این .B%مH ندمتی& دیا& WدAا&
(4س بیر, هلیP ا& یم%9 ای ناسن" ه; ی,رA "ریB •دیH
„+سین @رA Wد&ای +سد ن"د&
Š 8 ‹

:دی"g,"یم ر5ید ی4مس9 رد
ید!س7د%^ ر*;ƒ – BH mرP B" Zی& – یهق*b
jانر-^ یاCه6قن ات ه4A"د" "ر اینا4یر& +لد (;اP
ه& ه; ی4سد F#ل2 را<A ا& اCه6قن $ی" Wد!6)& ی5!ج
رد "ر یدر, Wدر"دن یراگBاس ین"%=مC Wد!Cدیم رس ایر
دC%^یم ییاینا4یر& نام;اP ن"ر"دمامB B" ه; دیری5& رRن
ه; ر" ییاC$یمBرس `"رم<4سم `رd B" یر[4=م
3
Š هŒŒ; +ŒŒس" KاŒŒ!4ی _ŒŒ!ج رد ا)یرم" +لا^د نH Bرا& یاC]ا'م B" •‹
€+A"د Q"رمC ه& یلام یناج +15!C یاCه!یgC
8
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness #.163
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ 8UU ﴾

یاC$یمB اCنا&ای& در"دن ی[=6م ددP QB"دن"
ه; دید یC"%^ Wدنر"Tگ ر, +سین Zی& ی1لع :Hی&
"ر نامB $یمB W`ر1ن (6^ B" Wرا;هR,ا#م نانامره9
B" gین یسیل5ن"
z
رهنایم یاCهمانBر د!نBیم (C ه&
هن ن"را;هR,ا#م $ی" ف2 $ی" ا& €د!ل%لیم (Cرد (6^
gین دنا<م ر*)4سم ه)ل& Wدند!مBH –یرP اه!ت
„د!4سC
Š 3 ‹

ا4را?اب # Wارمعتسم رس رب 'ار>رامعتسا تباVر
Kدق6ی7 ییاC+لدWفی<0 یاC+لم ر
z
ام<4س" رد
ه& یاC+لد $ی" اCد<& €دن" Qدنامبقع ر5ید ییاC+لد
فیدر رد $4,رگر"ر9 @دC ا& هل,ا9 B" Qدناماج
ا& +&ا9ر Kاهس یه*لا-م ه& {رg& یاCیر%ت"رwم"
ی%ج%4سج رد د!4سا^ ا7 ه& $ی6ی7 {رg& یاC+لد
+هج ییاCهwت نا6یاCeا; ی"ر& ییاCر"Bا& `"رم<4سم
ی"ر& ر6ی7 یاC+لد €دندمHر& ناAیاC(Nر7 $4A"ر,"ر&
یاCرا; ا& Qدنام اج ه& یاC+لد یه4س"%^ $ی" ندر;ی'!^
ه& Wنام%لRم B" ینای467 ی4سدر6& بلا9 رد هن"را;ایر
هN ناAد%^ B" هN WKدرم K%مع یل Wد!4^"در7 اهنH |,د
$ی" ینا-یA K%A @"دC" +سین —%س ه& نا5نا5ی& B"
€دن" Qدر& ی7 اC+لد
:دی%گیم د%ج دا4س"
ه& رc!م ه; یلیاسم B" QاگHان ای QاگH اCیسیل5ن"ƒ
ی4یا0ران ه& هج%تی& دA ن"رمع یهنeداعان (یسقت
aیل5ن" Kدرم ه; دنرا& $ی" ر& W$7"ˆ ریRن اC+لم ی^ر&
ی*لb_!ج ه& "ر اCی!7"ˆ د!4سC بلbpل2 ییاCKدH
ه; +س" +سرد $ی" Wد!!;یم (ه4م در*ن یBر," ZتH
نانH ی*لbpل2 یل د!4سC بلbpل2 یمدرم اCیسیل5ن"
د%^ یمید9 OkA B" ه; +س" یدBد ی*لbpل2 د!نام
یQدیBد یاC`رd یهیاس رد Qدی)A +سد ‹یدBدŠ
یناس; "

دیدج ه; $ی" B" دیامنیم یگرg& +&رع Wh&اس
jا!م6^ WدنB"درw& ‹یدBدŠ ی یمید9 OkA ه& د!C"%^یم
ه; در"د رای4^" رد یC%*ن" (یا!> هیامرس د%^ " Wد%Aیم
رد د!C"%^یم ه; "ر یناس; یل دنBیم $ت اهنH @ر[م B"
%c5!ج Wدن%A qیرA ی ا& jGم" اC`رd $ی"
„دن"%^یم بلb_!ج
Š 8 ‹

3
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness #.17
8
Š •‹ 'ام4 m W 3SD €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DD ﴾

ن
z
"رگرام<4س" $ی" یمید9 ن"رگرام<4س" نH $ی& اس&
هNرC رام<4س" ییامر1م)P رس ر& Qدیسر Q"ر B" QBات
ا& اCیریگرد $ی" یل WدCدیم ‰ر یریگرد _!ج Wر46ی&
B" /ا,د ر5م4س (لاf ا& هل&اقم ر%R!م ه& ه; ییاC_!ج
O&ا9 دریگیم Kاcن" د"د ]دع ییا7ر& نام%لRم o%قP
:دیامر,یم دن"د^ Qرا& $ی" رد W+سین هسیاقم
﴿   [
[´ `
`  
 i · ±
` ´ .· 
ž · ` [  
 ` 
·´ ž   
` ž ´ ﴾ z !WارUUEحلا
w | €
ƒ رد WدŒŒ!4^"در7 _ŒŒ!ج هŒŒ& (Cا& نا!مrم B" Qرگ د QاگرC
یر5ید hP رد نانH B" ی)ی رگ" Wدی!; "ر9"ر& pل2 نانH نایم
دŒŒ!;یم (4ŒŒس هŒŒ; ی"ه4سد نH ا& WدBر یدد<ت د!; (4س
B" +عاŒŒb" ی%ŒŒس هŒŒ& هŒŒ; یناŒŒمB اŒŒت دی5!c& دBریم ید<ت
QاŒŒگرC €د%ŒŒA "ریTŒŒ7 "ر " (ŒŒ)P ددرŒŒگ BاŒŒ& "دŒŒ^ ناŒŒمر,
هŒŒن"رگد"د ناŒŒAنایم رد دA "ریT7 "ر "د^ نامر, +6گBا&
نeداع "د^ ه; "رN •دیر& را; ه& +ل"دع دی!; ر"ر9ر& pل2
در"د +سد "ر „ €
یرŒŒRن _ŒŒ!ت +&اŒŒ9ر _ŒŒ!ج رŒŒیگرد _ŒŒ!ج $ŒŒی" اŒŒم"
OŒŒلم یه<ماŒŒج هŒŒ; +ŒŒس" `داŒŒسP `رŒŒی> _!ج Wید!مBH
`راŒŒRن اŒŒهنHر& WدŒŒیدج OŒŒلم نامBاŒŒس W$یŒŒ6ناج (یدŒŒ9
:ه41گ نGسر" بی)A ه; ر%-نامC Wد!;یم ی4سر7رس
یŒŒ0رع ن"B" ر%ŒŒ#& هی*A Oلم یه<ماج $ی"ƒ
Š 3 ‹
+ŒŒس"
ZŒŒA%7 رbاŒŒ^ هŒŒ& gج نامBاس $ی" €+س" :H B" یلا^ ه;
رییkت ا& نا6یاCییا6گر%6; نددQ%لج Bاcت ند"د ن%نا9
QدŒŒماین د%ŒŒج هŒŒ& یرŒŒ5ید ر%R!م ه& د%^ B" /ا,د ه& نH Kان
یری7 نH B" ن"%تان Qدیدیم4س د!م4سم ر69 اه!ت €+س"
3
Š یاŒŒŒ!<م هŒŒŒ& هŒŒŒ; ناŒŒŒ!}مC „رŒŒŒ#&ƒ یQˆ" یŒŒŒ&رع ناŒŒŒ&B رد •‹
ن ا& "ر یر<A ی0رع ن"B" ه; +س" یPG-2" W+س„ایردƒ
OماA د!c!سیم 3U یŒŒR1ل ا

,رŒŒ2 ه&اŒŒ6ت اc!ی" رد €+س" ر#&
Qد!ŒŒسی%ن €+ŒŒسین اŒŒهنH $ŒŒی& ین%ŒŒ5مC ییاŒŒ!<م •اŒŒ#ل B" +ŒŒس"
ی"رŒŒ& mاŒŒ^ یPG-ŒŒ2" هŒŒ; „رŒŒ#&ƒ ناŒŒمC هŒŒ& "ر OŒŒلم یه<ماŒŒج
‹€ن €دŠ €د!;یم هی*6ت +س" ی0رع ن"B" Zc!س
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?D3 ﴾

sŒŒیC دŒŒ!مرB دŒŒ!مترد9 یاŒŒC+لد رŒŒ& هŒŒنرگ دŒŒ!!;یم
€„در"دن ی-لست
:]ا*9" دم#م ر4;د WKGس" {رg& د!م6ن"د ]%9 ه& ای
KgŒŒ& $یرد KBر .ر ات د4,ر&
$ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒه;
%ŒŒŒن tرŒŒŒb ناŒŒŒهج ن"دŒŒŒ!مدرد
دŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒن" ه4^"دŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒن"
$1; ه; (ن"دن $ی" B" Zی& $م
دŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!N یدBد
یŒŒŒ!مcن" ر%ŒŒŒ*9 (یŒŒŒسقت رŒŒŒه&
دŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒن" ه4^اŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒس
Š 3 ‹
:دی%گیم یسیل5ن" د%ج دا4س"
دŒŒ#4م OŒŒلم نامBاŒŒس ی4سر7رس `راRن ا& ه; ی5!جƒ
هŒŒ; +ŒŒسین +ل"دŒŒع یهماŒŒ9" یا4ŒŒس"ر رد دریTŒŒ7یم `ر%2
B" Qدیدم4ŒŒس hŒŒP $ŒŒ4,رگ ی"رŒŒ& OŒŒلمل" $ŒŒی& aیل7 رن +#ت
Oمع در" +ل"دع ییا7ر& +یاهن رد نH `"Bاcم ر5م4س
داŒŒcی" gŒŒج یgŒŒیN یرŒŒیگرد _ŒŒ!ج $ŒŒی" هŒŒ)ل& WدŒŒAا& QدŒŒA
`ردŒŒ9 رB رŒŒس رŒŒ& بی9ر یاC+لم K"%9" $ی& ی!مAد
یناŒŒهج یاC`رd B" یر46ی& (هس 1P ی"ر& ی)ی W+سین
هŒŒŒ& ی"رŒŒŒ& یرŒŒŒ5ید ‹ر4ŒŒŒ6ی& یاC$یمBرŒŒŒس رام<4ŒŒŒس"Š
€د!;یم .Gت اهنH ندرH+سد
یاŒŒC+لم ناŒŒیم هŒŒ; ییاŒŒC_!ج اŒŒ& _ŒŒ!ج $ŒŒی" +قیقP رد
ناŒŒملH ZŒŒیرت" $ŒŒی& هŒŒ; ییاC_!ج ای ه4ATگرد بی9ر
Š 8 ‹

WهیŒŒسر WهŒŒسن"ر, $ŒŒی& ]اŒŒس +ŒŒ1C ]%b رد ه; ییاC_!ج
ن%™ل7اŒŒن یاŒŒC_!ج اŒŒ& Qد"د یر اŒŒیلا4ی" ناŒŒملH Wد‡%ŒŒس
رŒŒ5ید یتاŒŒ1ت (ŒŒس" رد gŒŒج W]" یناŒŒهج _ŒŒ!ج `راŒŒ7ا!&
B" /اŒŒ,د رbاŒŒ^ هŒŒ& اŒŒC_!ج $ŒŒی" هŒŒ; $ŒŒی" اŒŒم" WدŒŒنر"دن
اŒŒ& QBراŒŒ*م ی"رŒŒ& OŒŒلم نامBاŒŒس B" /اŒŒ,د WیŒŒس"ر;%مد
ییاŒŒعد" W+ŒŒس" QدŒŒمH د%ŒŒج هŒŒ& یر5ŒŒAر%ی (ŒŒسیAا,
„+سین Zی& …اس"ی&
Š ? ‹

3
Š •‹ "ا6Vا Wا1ل- m W 8JD €
8
Š رد €د%ŒŒ& BH mرŒŒP +&اŒŒ9ر WهلاŒŒس+1C یاC_!ج Qا54سا^ •‹
(یا!> ندرH+سد ه& ی"ر& aیل5ن" ایناwس" Wهسن"ر, WاC_!ج $ی"
ZCاŒŒ; ZŒŒیرت" jGم" رŒŒمل9 اŒŒC_!ج $ŒŒی" رد WدŒŒندر; +;رŒŒA
رŒŒ& Zیرت" QاAدا7 Wqیردر, {رم B" a7 ر%&gم یاC_!ج €+,ای
ردŒŒ7 +ی2 ه& ‹aAد!همŠ ا,Bˆ ایرام .ر4^د $
z
4س6ن +=ت
]اس ه& W+لد +ق,"%م 3LED ]اس ه& دA Bا>H K 3LES نایا7
€+,ریT7
?
Š •‹ *(%$e to 8o$ern 5%"9%$ness1 #.1!1
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?D8 ﴾

اD4ر تم9]X ای ر1D)اب تم9]X
یه1یل^ Wgیg<ل"د*ع $& رمع ه; +س" QدA +ی"ر
`ر•P š%ت ر& ی"ƒ :د%مر, $ی!N د%^ Oماع ه& ناناملسم
دم#م m QدA ه4=ی5ن"ر& Kدرم ییام!C"ر +ی"دC ی"ر&
„`ایلام iا& یرH|مج ی"ر& هن
Š 3 ‹

+م%)P یقیقP یQرهN Wgیg<ل" $& رمع یهلمج $ی"
راdH ر& QدA Qدر"Tگ نای!& ر*مای7 .ر h*b ه; "ر ی!ید
نایامن W+س" +;رP رد ن"ر*مای7 ریاس ی6مv^
oG^" tG2" W$ید ه& +م%)P $ی" Kام4C" هج%ت Wد!;یم
ه& هج%ت ات +س" ر46ی& Wیر^" `"ر•م |,ا!م W+لم
ه& +م%)P /%ن $ی" €اCدمHرد /"%ن" i"ر^ Wیری5جا& ر%م"
در"د ی!ید در;%یر یدا[49" یسایس Oیاسم Kامت
یرتر& یدام pلا[م |,ا!م ر& "ر oG^" $ید ]%2"
یرا;QBرC /%ن رC انB W:"رA ندر%^ a7 WدCدیم
"ر ه<ماج +1ع ه; یدسا, یهلما<م رC ین"ر`%هA
/%!مم دAا& ی[=A |1ن ه<ماج نایB ه& د!; دیدهت
درHد%س ی"Qدع ی"ر& ا&ر یBا&رام9 هNرگ W+س" Qدر;
+م%)P ه& رCاf رد اهنH B" +<نامم ]اP $یع رد +س"
ی!ید +م%)P یل Wدناسریم ی6Pا, یلام `راس^
نH B" دCدیم –ی=6ت ه<ماج نایB ه& "ر یاCرا; هن%5!ی"
ی9G^" +*9"رم tG2" یاCرا)C"ر د!;یم +<نامم
د!NرC •د!;یم ه‡"ر" "ر a1ن بیTهت هی;gت ی!<ی
یدایB یهن"%467 +15!C یه!یgC ر%م" $ی" ندر;یلمع
+سد ه& اC+م%)P /%ن $ی" B" ه; ی"هcی4ن Wد*لbیم
نHر9 ه; +س" نا!N Wدن%A T,ان $یمBرس رد رگ" دیHیم
Qد"د ر*^ نH B" "ر $ی4س=ن $یرجاهم Qد%من نای& د%^
:دیامر,یم ه; اcنH €+س"
﴿   ±[ 
 [ `´
·[ j´ [
ž ´  
± ´ ±  ´  [
 ﴾ !‹حلاz `_ | €
ƒ `رد9 "ر نا6ی" $یمB رد QاگرC ه; د!4سC یناس;
رم" دنB"در7یم "ر `ا;B دنر"دیم ا7ر& "ر Bامن W(ی6=&
یهمC Kاcن"رس €د!!;یم ر)!م B" یهن @ر<م ه&
ددرگیم Bا& "د^ ه& اCرا; „ €
3
Š •‹ ا
ž
يبا) qع6S مل# ا
ž
Sدا4 qعب ا
ž
.محم 'Z •حS# €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?D? ﴾

ی"ر& هن یری5جا& ی"ر& ه; یدام یاC+م%)P ام"
یناسر+<1!م د%س ی"ر& هن ندر&د%س ی"ر& ییام!C"ر
/%ن $ی" @دC ه; +س" یهید& ی<ی*b Wدن" QدA Oی)6ت
+س" `G> `e%[#م W`ایلام یرH|مج اC+م%)P
KاRن Oیا•, WoG^" +می9 ه& •%7 @"دC" $ی" اس& هN
یاCرا; B" یرایس& %#ن $ی" ه& د%A Kامت یگد"%نا^
رbا^ ه& G

'م •دن%Aیم tا*م ی9G^" ری> د!س7ان +AB
B" یرایس& د!!;یم tا*م "ر ین"ر`%هA Wیی%جد%س
ندرH+سد ی"ر& Kان رییkت ا& "ر ی9G^" (ی"رج `ایا!ج
دا•ت رد ه; "ر ر5ید ی^ر& gی%cت Zی%^ |,ا!م pلا[م
€د!!;یم دد#م Wد!!ی&یم Zی%^ |,ا!م ا&
:"رA i"ر ندرمAgیاج ه& اه!ت یتایلام یاC+م%)P
ه)ل& Wد!!;یمن Qد!س& یل)ل" `ا&ر6م @ر[م یر"%^
دن%Aیم نH `راcت .ر, دیر^ ید[4م د%^
`"Bاcم +س"%^Bا& در%م "

دیدA د!; “"ر4ع" a;رC
ه& ر%*cم "ر اCر%6; B" ی^ر& `ا9" یCاگ €دریگیم ر"ر9
د%^ ه; Qری> `اینا^د W$ییرC WjایرتŠ رد=م د"%م دیر^
یاC+لد B" ی^ر& ه}نا!N €د!!;یم ‹د!نH یQد!!;ردا2
€دندر; را4,ر $ی!N $یN رد ییا7ر"
$ید •ا#ل B" WK%)#م یاC+لم /%ن $ی" ه; +س" یهید&
ی*ل9 یPر رRن B" دن%Aیم یCا*ت راNد oG^"
ب*س ه& ا

,ر2 اCر%6; $ی" نامدرم Wدنر%^یم +س)A
ی9G^" رRن B" (;اP یاCر%6; ا& دمH +,ر `رAا<م
ی9G^" یاCیرامی& Kامت €د!!;یم ]g!ت هجرد $یرت$ییا7 ه&
ناAیدام ندمت درا4سد ه; ییا7ر" یاCر%6; رد Žی"ر
$ی" €د!;یم +ی"رس WK%)#م یاCر%6; $ی" رد +س"
€دنر"د Q%)A نH B" ر"ر9" ن"د& د%^ ه; +س" یgیN
یاCیگBرC اCیCا*ت WاCیراc!Cان Wییا7ر" یاCK%)P
اC+لد $ی" B" €دنر"د Q"رمC ه& د%^ ا& "ر ی&ر> ندمت
]امع" oG^" ییا,%)A +A"دم6N راR4ن" هن%5N
اهنH ی"ر& ر%م" $ی" O2" رد در%^یمن (6N Qدید!س7
+یلrسم …اسP" نH ]ا*9 رد د!4سC +یمC" د9ا,
W+سین نانH یABر" یداق4ع" ر%م" gج د!!;یمن
"رN šMدر; دC"%^ +,ر6ی7 Kدرم ی9G^" p-س د"د<4س"
€+س" رد ه; د"رت نامC QB%; B" ه;
ناCاAدا7 .ر Q"ر ه6یمC ه; (یریگیم هcی4ن
ن"ر54ی"دC Wن"ر*مای7 .ر Qریس B" ی"دج نایا65ناهج
نا&B B" نHر9 ه; +س" ی4قیقP $ی" Qد%& نا#ل[م
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DE ﴾

QBات ه6یمC ه; +س" ی4قیقP •د!;یم %گBا& ا*س QاAدا7
:د!;یمن داcی" رییkت نH رد نا)م نامB +س"
﴿   `´  `
  `
 `  ﴾ !$م/لاz †` | €
ƒ نH Wدن%A یدا&H هق-!م در" ه; یما5!C ناCاAدا7
ر"%^ "ر اcنH OC" "gیgع د!نا6;یم ین"ری یCا*ت ه& "ر
د!!;یم +س7 „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DI ﴾

K%س O[,
ی6;د%^ ی%س ه& ا7ر"
,ر#آ9ن # c- ,7ر#د
ید!&(یسقت ا

قی9د ZیاCیگXی ا& ی=یرات یاCQرد رگ"
’%*ن یرH%ن ف6; یQرد ن"%تیم "ر Qرد $ی" Wد%A
WنانH /"ر4^" یرH%ن @ا64;" ن"د!م6ن"د –[=ت
€را)," O&ا9 ری> یهید& +س" یرم"
B" gیم"o"ر>" یاCZیا4س دیcمت د%ج ا& ام"
یگدB+15A ا7ر" رد دیدج `اع"ر4^" :ر> یاC+<!2
دیا*ن ه4)ن $ی" Wنا164)م ناعر4=م B" Zیا4س ام
@دC د%^ WاCیرH%ن اC+<!2 $ی" ه; د%A .%م"ر,
ییاCgیا4سد Oیاس ه)ل& Wد!4یسن `"‚ ه& د%قم یل2"
ای :%^ ا& ام ه; +س" یر5ید @"دC" ه& ندیسر ی"ر&
•(یc!سیم "ر Oیاس نH W@"دC" نایB د%س ند%&د&
gین Oیاس نH WدAا& Qد%& :%^ یلاع WاC@دC $ی" رگ"
Oیاس $ی" +ق&ا-م $4A"د رRن رد ا& د%& د!C"%^ یلاع
ا& دن" QدA ه4,رگ رRنرد اهنH hق#ت ی"ر ه; ی,"دC" ا&
QدمH O2اP اCر"g&" نH B" ه; ییاCدرا4سد ه& هج%ت
یسایس ر%م" oG^" Wه<ماج WKدرم یگدنB رد ه; ی6قن
ر"g&" $ی" یما;ان ند%&h,%م ه& W+س" Qدر; یBا& نانH
€(ی!;یم ()P
نیا رد 2<سا ‰+9م # ا4,ر#آ9ن # ‰یا/= تیاu
ه/1م?
اCیرH%ن `اع"ر4^" @دC – $م یQدیقع ه& – یBری7
ی1<0 ین"دان B" یAان یاCیگدنامa7" `G)6م ر&
B" یر"در&Qره& QدمH د%ج ه& یگدنB رTگرد ه;
B" Qدا14س" +<ی*b رد د%ج%م یاCOیسنا47 اCید!من"%ت
ی"ر& اهنH ª+س&را; ی!یمB یه41هن راAرس یاCه!یc!گ
یر رد داس, یر5لG^" B" رد ه& ه; +س" ی,"دC"
€د!Aا& $یمB
Qدای7 یا7 ا& (ید9 یاCنامB رد یمدH هن%من ی"ر&
را; $ی" ی"ر& ه; دا4," نH ر), ه& awس Wدر;یم `ر,اسم
ا& "ر ییاCه)سلا; یاگ a7 €د!; Qدا14س" `ان"%یP B"
B" Qدا14س" ر), ه& "

د<& +,رگ را; ه& `ان"%یP ندر;K"ر
B" Qدا14س" ر), ه& Žیردت ه& Qا5نH •دا4," Oی*م%ت" $یAام
ر%م" $ی" رد ه; دا4," یرا=& یدا& یاCی46; Wامی7"%C
€+سین O)6م ین"ر5ن یاج
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DJ ﴾

یا4س"ر رد `اع"ر4^" اCیرH%ن یهمC š.ا; ی"
ناسن" دAیم ه4,رگ را; ه& ی#ی#2 +سرد @"دC"
ر5ید یاج ه& ییاج B" اهنH ا& @داC" نH ه& ندیسر ی"ر&
ا& gج h&اس رد ه; "ر ی!ی5!س یاCرا& در;یم `ر,اسم
Oیاس نH ا& د%*ن اهنH ]اق4ن" ییاc&اج نا)م" اCی4=س
رد را; $ی" ا& دناسریم ر5ید رهA ه& یرهA B" دیدج
Qره& یی%جه,ر2 $ی" B" در;یم یی%جه,ر2 رین +9
ی<ی*b یاCرین ر%م" ریاس ر%-!یمC €در&یم
/ر6م یQدا14س" اهنH B" یمدH ه; دیدج یاCیرH%ن
ه& د%^ یe" @"دC" ه& ندیسر ی"ر& "ر اهنH د!;یم دی1م
€دن" ه4سد $ی" B" Wدر&یم را;
B" KGس" €+س" را)AH یرH%ن O&اقم رد KGس" |0%م
Wدن"د^ دCدیم ر*^ $یمB یر رد ناسن" ی!ی6ناج
@ر[ت ه& هN WیمدH (لاس pی#2 @"دC" ی"ر& "ر ناهج
+س" Qدر; ایهم ی @ر[ت ند& هN ناسن"
:دیامر,یم
﴿   ` ±´ [ 
  ﴾ !OرJ6لاz aw | €
ƒ Qدیر,H امA ی"ر& +س" $یمB رد هNرC ه; +س"
+س" „ €
`ایH رد ای ?8 ات ?E $ی!N (یC"ر&" یQر%س
:دیامر,یم
﴿   ` ´
 · [ ´
[   [
´  ±´
 ±´ `´
´  .´
[  ±´
  ±´
´ ´ .
 ±´ `´   ´ Q 
 ±´·[ [ `j [
´  ·
   [ ± 
  `´  j  ﴾
4اربZz ي !م †a Š †` | €
ƒ B" دیر,H "ر $یمB اCنامسH ه; +س" نامC دن"د^
ی1ل4=م `e%[#م اCQ%یم B" نH ا& دا4سر, :H نامسH
+^اس K"ر نا4ی"ر& "ر ی46; در; داcی" یBر امA ی"ر&
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DL ﴾

دیAر%^ $ی!}مC €دA ا& ن"ر ایرد رد " ()P ه& ات
"ر بA Bر در; K"ر نا4ی"ر& د!ن"د ه4سی%7 ه; "ر Qام
دید%& ه4س"%^ " B" هNرC B" Wدن"درگ ر=سم امA ی"ر&
Wدیرام6& "ر دن"د^ یاC+م<ن دیC"%=& رگ" د"د امA ه&
…اwسان ر5م4س ناسن" ه; ی4س"ر ه& €+سن"%ت دیC"%=ن
+س" „ €
:دŒŒŒŒŒŒŒیامر,یم رŒŒŒŒŒŒŒ5ید ییاŒŒŒŒŒŒŒج رد ﴿ ´
[  ž  
`  ´´
.´ 
[ .´
`ž · ´j
[ ` ž ž· ﴾
Š 3 ‹
دن"د^ hل-م ]%9 $ی" ه; د!; هج%ت هیH $ی" یQد!ن"%^ دیا&
:+ŒŒŒŒس" hŒŒŒŒل-م ﴿ ` 
´´ .´ ﴾ اŒŒی ﴿ 
 [ .´ ﴾ gŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒین
:دیامر,یم
﴿  ` ± ´´
  [
[ `j·  ±´
 ·  ·
 ` 
`[ ´´ ` .
´ ±· `  
   ±
 ´ ž `'
·.´ ´
´j´ 
` [  `· ﴾
!$ح/لاz v Š ^ | €
ƒ امA ی"ر& اهنH رد •+س" Qدیر,H "ر نایا7راهN
"ر اهنH B" ی^ر& +س" ریگد ییاCد%س امرگ یهلیس
ه; Qا5ن"د& +س" ییا*یB یهیام اهنH رد نا4ی"ر& Wدیر%^یم
"ر اهنH ه; Qا5نH یدرHیم Bا& "رN B" $Cا5ماA "ر اهنH
"ر امA $ی5!س یاCرا& اهنH Wدی!;یم هن"ر "رN ه& ن"د"دما&
ن""ر, Žنر ا& gج ه; د!!;یم OمP یراید $یBرس ه&
+,•ر ی"ر"د ناتراگدرر7 نامگی& Wدندیسریمن ن"د& د%^
"ر ن"ر^ ن"رbا9 نا*س" "د^ W+س" یدایB +مPر
3
Š یهیH W—"رس" یQر%س •‹ LD €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DS ﴾

Wد!Aا& ی4!یB gین دی%A ر"%س اهنHر& ات +س" هیدر,H
+,اسم یb Oقن OمP ی"ر& "ر ییاCgیN دن"د^
دین"دیمن اهنH B" یgیN ›q!ی" (Cœ امA ه; د!یر,Hیم „ €
ه; $ی" ات Qداهن +!م ناسن" ر& هیH $ی" رد دن"د^
$)مم +ق6م ی4=س ند& Zی"ر& @دC ه& ندیسر
]eد4س" Zی%^ (Pرت +,•ر ه& هیH $ی" B" دAا&
:دیامر,یم ر5ید ییاج رد Wد!;یم
﴿  `  `
` ±´ [ ž .`´
 [ ´· 
´ · 
 · 
±  
` ´ · ´
  ´  [ j
´ [  `
 .` ´  ﴾ !dرخLلاz _a
Š _` | €
ƒ B" (ع" اCQدام اCرنœ اCهن%گ یهمC ه; یس; نامC
ی46; B" نا4ی"ر& €دیر,H "ر ›ناCایگ `ان"%یP اCناسن"
ر"%س ›اهنHر&œ ه; +س" Qدید هیهت یgیN نایا7راهN
ر& ات ›+س" Qدیر,H "ر اCب;رم $ی" دن"د^œ €دی%Aیم
دیدA ر"%س اهنHر& ه; یما5!C دریگ ر"ر9 اهنH +67
Qg!م jا7 :دیی%5& دی!; دای "ر Zی%^ راگردر7 +م<ن
هنرگ WدرHرد ام نامر, ریB ه& "ر اC $ی" ه; +س" یی"د^
ام W(ی4A"دن ییاCان"%ت اهنH ›یر"ده5ن ندر;K"رœ ر& ام
+6گ (یC"%^ Bا& نامراگدرر7 ی%س ه& „ €
Kا5!C ناسن" QBرم" ه; +س" ه4سیاA %)ین هN
:دی%5& امی7"%C ای $یAام ندAر"%س ƒ rTلا 'اح6س
نينرJم هل ا/P ام# اT4 ا/لرpس „ رRن ه& دی<&
$CH K%ی!یم%لH `ا<-9 ای Oیاس $ی" ناسن" ه; دسریم
اهنH دAا& Qدر; K"ر Wد!4;رPی& QدنB ری> Kاسج" ه; "ر
€دCد ر"ر9 ]ام<4س" در%م در"د +سد ه; یل)A رC ه& "ر
ددرگیم Bا& "د^ ی%س ه& یBر ه; د!; .%م"ر, دیا*ن ی
WQدر; ا-ع ی ه& "د^ ه; یترد9 د"د<4س" …اس"ر&
`رد9 $ی" ]ام<4س" رگ" دA دC"%^ یسر7Bا& ه*2ا#م
ه& +سیاAان pلا2ان ی,دC یا4س"ر Q"ر رد "ر نا)م"
€دA دC"%^ یی%جBا& ر1ی; Wدریگ را;
ه& .%گ ی Qد!& ی ه; د!;یمن .%م"ر, $ی!}مC
+س" {رم qلام هن ه; +س" ()P ری7 "د^ نامر,
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?DU ﴾

ناسن" ه; "رN •د!; ی6;رس نایkb "دا*م `ایP هن
€د!;یم ی6;رس Wد!; ا!> یBاینی& …اسP" ه; ینامB
:دیامر,یم $ی!N دن"د^
﴿ ´ ` `
.´ ´
[ `ž ±´ ´
 ´   ´ Q ž ´
´ ' 
  [
  ` Q ´ `´  [
 
`´   ' 
 ﴾ .حلاz S !. av | €
ƒ نانH ا& (یدا4سر, $Aر Oیeد ا& "ر نامن"ر*مای7 ام
ات (یدا4سر, ر, ›…ایقم œ ن"gیم ›ینامسHœ :ا4;
دید7 $CH ›$ی!}مCœ دنB"درw& ›+ل"دع œ د"د ه& Kدرم
ییاCQره& ›gینœ gی4س _!ج ›ر"g&"œ نH رد ه; (یدرH
"ر " یناس; هN دن"د& دن"د^ ات +س" Kدرم ی"ر&
دن"د^ نامگی& Wد!!;یم یرای ناهن رد "ر Zناگدا4سر,
+س" +سدQریN د!مرین „ €
+س" ین""ر, یاCQدیا, ی"ر"د $CH pی0%ت $ی" ا& a7
یرای ی"ر& نH یریگرا; ه& نH $یر4گرg& $یرت(هم ه;
$ی" رد ه; +سین +هجی& W+س" .ر*مkی7 "د^ qم;
QدمH ینامسH یاC:ا4; ن"ر*مای7 +لاسر ر;‚ B" د<& هیH
€+س"
Qدیر,H دن"د^ ه}نHرC B" دیا& ناملسم ناسن" هcی4ن رد
ه<ید ه& ی د%ج رد دن"د^ ه; ید"د<4س" `رد9 B"
$ید .ر4سگ ر6ن "د^ Q"ر رد داهج یاتاسر رد WQداهن
نH ندر;ینا5مC " – همل; Kاع یا!<م ه& – یG4ع" "
بس; `راcت B" دریگرا; ه& ‹هلل" e¦ هل¦ eŠ یهمل;
بی>رت اCن"د& دن"د^ ه; "ر pلا[م qین ر1س W]GP
€دریگ Qره& WQد%من hی%6ت
تسام: رب ه- تسام: ?ا
+#ت اهنH ه; "رN •دنر"دن یCا!گ sیC ی4<!2 یاCQدرHر,
oG^" هŒŒ6یدن" OŒŒقع ر*ناŒŒمر, ریس" Qد"ر" نامر,
+ŒŒس" ناŒŒسن" $ی" €رA هن دنری^ هن ا

ت"‚ اهنH •د!4سC ناسن"
ری^ ه& "ر اهنH د%^ @"دC" یا4س"ر رد اهنH یریگرا; ه& ا& ه;
یاCدرا4ŒŒسد $ی" د%ج رد ه; اس& هN €د!;یم Oید*ت رA
Wیر"درŒ&Qره& —%Œس اŒ& یŒمدH اŒم" Wدر"د د%Œج ری^ ی4<!2
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3D ﴾

$ی" Wد!;یم Oید*ت ید& ه& "ر اهنH Wی1!م +ی&رت ی6یدن"د&
KاŒŒقم ی"ر"د د%ŒŒ^ ید%ŒŒ^ هŒŒ& `اŒŒع"ر4^" اCدرا4ŒŒسد
+ŒŒس" ید"رŒŒ," هŒŒ& \%&رم اهنH +یمC" ه)ل& Wد!4سین ی4یمC"
اCا4ŒŒسر WاCهنا^ ه; ییاC$),"بم& اCدرا4سد $ی" ه;
هŒŒ; ییاCییایرد ریB B" د!!;یم رc1!م ن"ری "ر اCرهA
B" دŒŒ!!;یم د%&اŒŒن "ر یتر,اŒŒسم یتراŒŒcت یاCی4ŒŒ6;
دŒŒسا1م دŒŒ!!;یم ZŒŒ=7 "ر4ŒŒ," ’رد هŒŒ; ییاC(یŒŒسی&
هŒŒ& :اŒŒ-^ دŒŒیا& WدŒŒ!Cدیم .ر4سگ "ر ییر&Hی& ی9G^"
"ر اŒŒهنH WدŒŒنر"د +یا)ŒŒA اŒŒCر"g&" $ŒŒی" B" هŒŒ; یناŒŒس; $ŒŒی!N
ین%5ŒŒAد& …اŒŒسP" اŒŒهنH هŒŒ& +*ŒŒسن دŒŒ!!;یم +ŒŒمGم
:(یی%ŒŒŒŒŒŒŒ5& $ŒŒŒŒŒŒŒی!N WدŒŒŒŒŒŒŒ!!;یم ﴿ 
±[ ﴾ ه; +سامA B" •+سامA د%^ ا& یلا,د& •
€+سامA ر&
(C"ر, ناسن" ی"ر& "ر یدام `رد9 ی<ی*b K%لع ه; "رN
هŒŒ& "ر ییان"%ت `رد9 یریگرا; ه& یQ%یA یل WدنBاسیم
داŒŒcی" یهلیŒŒس هŒŒ; +یر*ŒŒ; ]اŒŒ'م ی"ر& •دنB%مHیمن ناسن"
ZŒŒتH Zنا!;اŒŒس ا& "ر ی"هنا^ نH ا& ین"%تیم %ت +س" ZتH
Qدا14ŒŒس" "TŒŒ> $4=7 ی"ر& نH B" ه; $ی" ای Wین"B%س& ینg&
QرŒŒه& W`رر"رŒŒP امرگ داcی" ی"ر& ZتH B" ه; $ی" ای Wی!;
$ŒŒی" یریگراŒŒ; هŒŒ& یر"در&Qره& یQ%یA ه; نH ام" Wیری5&
€+س" ی!ید K%لع $ید WدB%مHیم ناسن" ه& "ر `رد9
B" دŒŒی1م +ŒŒسرد ی
z
ریگQره& Qدا14س" یا4س"ر رد $ید
ر)ŒŒA هŒŒ; د!;یم ییام!C"ر "ر ناسن" W`رد9 ییان"%ت $ی"
$ŒŒی" هŒŒ; $ŒŒی" B" "ر ی QدرH یاŒŒج هŒŒ& "ر QدŒŒ!Cد `ردŒŒ9
QاŒŒ!گ WیراŒŒ)ه*ت W(4ŒŒس `دعاŒŒسم qŒŒم; ی"ر& "ر `رد9
یŒŒس%م هŒŒ; ر%-نامC €در"دیم رTPر& Wدریگ را; ه& ی!مAد
:+1گ
﴿ `   ·
`  
[`´ ﴾ !•%Jلاz _ˆ | €
ƒ gŒŒگرC ی"Qد"د +ŒŒم<ن $ŒŒم هŒŒ& هŒŒ; ن%ŒŒ!;" š"راŒŒگدرر7
دA (C"%=ن ن"را)4یا!ج نا*ی467 „ €
:+1گ $ی!N gین نامیلس
﴿  [ `ž i
`´´ ± ž 
 [ ± 
± ž ´ [
  i ` 
 ﴾ !$م/لاz `„ | €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?33 ﴾

ƒ دŒŒ!; نا=4م" "رم ات W+س" $م ی"د^ ف-ل B" ›رم"œ $ی"
نH اŒŒی (ŒŒ!;یم یر"g5ŒŒساwس ›+ŒŒم<ن $ی" ر&"ر& ردœ ایH ه;
هŒŒ& ›"ر "دŒŒ^œ ر)ŒŒA هŒŒ; نH W(ŒŒ!;یم ›+ŒŒم<نœ یساwسان ه;
یŒŒساwسان aŒŒ;رC WQد%ŒŒمن ر)ŒŒA د%ŒŒ^ |ŒŒ1ن ه& درH یاج
+س" ر"%گرg& Bاینی& ›" B"œ $م ی"د^ ی4س"ر ه& Wد!; „ €
dا.4ا # $یاس# 0Dتp1مآم4 هب
sیC •دندر; Qره&ی& ی!ید ر%م" $ید B" "ر د%^ ناییا7ر"
$ی& رد داس, Qا!گ B" ی9G^" ی!ید یQدنر"دBا& یهلیس
اهنH ه; یی"د^ یرگداAر" ام!C"ر €+س" Qدنامن ی9ا& نانH
€در"دن د%ج gین د%A ن%م!Cر +سرد ریسم ی&%^ ه& "ر
"ر Zی%^ ی"أم +A%نرس أ6!م Z!یر,H @دC a7
:د!41گ دندر; .%م"ر,
﴿    ·
´ [ 
. ﴾ !2اعنxاz aw | €
ƒ ام در"دن د%ج ›یرم"œ Wیایند یناگدنB $ی" B" Zی&
دA (یC"%=ن ه4=ی5ن"ر& ›{رم B" a7œ „ €
Wین"رT5A%^ W`Tل B" ری> ه; د!4A"د!7 $ی!N ا

<*b
د%ج یgیN ناهج رد یرا)ه*ت داس, یدام ید!مQره&
+س" +سر7رس بPا2ی& ی4)لمم د!نام ناهج د"ردن
یاC`رd `انا)م" B" یی%جد%س WنHر& ین"رم)P ه;
€+سین را; رد یر5ید @دC +س" د[قم WنH رد ه41هن
ن
z
درH+سد ه& +هج رد "ر Zن"د (لع `رد9 $ی" a7
را; ه& نا*ی9ر +س)A Kدرم ر& ه*ل> ین"رم)P WاC`Tل
ه& هلیس ن"د& ه; ی4<!2 یاCQدرHر, ی
z
رHر%ن رد دندر&
د%^ |&ات "ر ن"ر5ید د!سر& نا6یاCBرH اCه4س"%^
€د!4^"در7 +&ا9ر ه& ر5ید)ی ا& د!!)&
ه; $ی" ات Wدندر;یم ر), $ی!N $ی" ه4س%ی7 ناییا7ر"
دق4<م د!4A"د!7 ی)ی اCنامرH @"دC" ا& "ر Oیاس
`اعر4=م یه41یA دن" @"دC" نامC Oیاس ه; دندA
€دن" @دC ا

ت"‚ اهنH ه; ر%[ت $ید& WدندA `ا,ا64;"
ه; ر%-نامC •دندA اهنH ]%k6م Kرگرس W$ی"ر&ا!&
یBا&:ا*س" qسرع یBا& Kرگرس qN%; یاCه}&
ZیاسH ی!<ی ندمت ه; دندA دق4<م ناییا7ر" Wدن%Aیم
دند"د Qدیقع رییkت دندر; +,ر6ی7 ه; اCد<& یل WQا,ر
€+عرس ی!<ی ندمت ه; دندA دق4<م
:دی%گیم د%ج دا4س" ه!یمB $ی" رد
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?38 ﴾

Š یلیی"رسیدƒ .%srael% " ر[ع یه<ماج :دی%گیم ‹
(یدق4<م ام یل WQا,ر ZیاسH ی!<ی ندمت +س" دق4<م
ی"د^ W+عرس Wر[ع $ی" رد a7 W+عرس ی!<ی ندمت ه;
یری54سد +ی!م" Wا2 WZم"رH WZیاسH +سام نان"%ج
„د!!;یم ینا&ر9 +عرس د*<م "ر ن"ر5ید B"
Š 3 ‹

اA#را رد b<خا # Wر.V ,رباربان
$ید Zن"د mG^" `رد9 $ی& یر&"ر& ن"%ت ا7ر"
B" a7 ا7ر" رد W+س" Qدر; .%م"ر, Zی7 اCنر9 B" "ر
دAر oG^" $ید :اسP ه& Zن"د `رد9 دیدج +•هن
WoG^" $ید ید%<2 WZن"د `رد9 ریس Wدن" Qد%من
ه4سد د $ی" $ی& یقیمع @ا)A ریس $ی" Qد%& یلgن
+س" ییB"رت ناس& ه; Qدر; دAر یلسن +س" ه4^"دن"
`رد9 یه1;Š Qدی*سN $یمB ه& نH یاCه1; B" ی)ی ه;
+یاهنی& ‹oG^" $ید یه1;Š نH ر5ید یه1; ‹Zن"د
رد ه; ]اP $یع رد Oسن $ی" W+س" Qد„" eا& QدA q*س
ری=ست دیدج یاCیرH%ن یˆ%ل%!)ت `"را)4&" یه!یمB
|,ا!م pلا[م در*6ی7 یا4س"ر رد ی<ی*b یاCرین Qدام
@"دC" رد ام" Wدیامنیم یناسن" "ر, W–=A Qا5ن رد د%^
." ی4;"gنی& یلقعq*س W.BH |مb WZلامع"
یتا1ت ن"د!N ناگدنرد `ان"%یP ا& WZم4س یلد5!س
ریB یگدنB KB"%ل `انا)م" یهمC ه; $ی" ا& Wد"ردن
دسا!Aیمن "ر $4سیB هن%5N Q"ر W+س" رRن نامر,
a;%ل Oیاس ZیاسH Qا,ر :ا*س" رد ه; $ی" ا&
هیل" ]%2" یل W+س" Qدیسر هجرد $یر^H ه& ی4!یB
Qدر& دای B" "ر oG^" یناگدنB `ایهید& W+یناسن" یساس"
€دن"دیمن G

2" ای
ه4,ر5ن دای +س" $یمB ه& \%&رم "ر ه}نH B%!C ه; ی
ا!یم د*!گ دC"%^یم W+س" Qدر)ن tG2" "ر ZیاCا7 ریB
`"ر; ناگرا4س د!; ‚%1ن نH رد دA"ر=& "ر ‹نامسHŠ
ی&ای4سد د%ج ا& €درH د%^ ]ر4!; +#ت "ر ینامسH ر5ید
هن"%ید WqN%; ی;د%; ه& دایB یاC`رد9 اCید!من"%ت ه&
+سد رد اCه!یc!گ یاCدیل; اCرا; KامB ه; دنامیم ن"دان
B" Qدا14س" یر"در&Qره& Q"ر +س" یهید& یل W+س"
aی1ن یاCeا; اه*ن"رگ رC"%ج ا& vق, دن"دیمن "ر اهنH
Kرگرس Kدرم $46; یgیرن%^ ه& د!;یم یBا& یمی9
€د%Aیم
3
Š •‹ *(%$e to 0o$ern 5%"9e$ness #.2:1
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3? ﴾

'ا-د9- درخ # 'ایا.خ Wر.V
:دی%گیم یسیل5ن" د%ج دا4س"
ام یل WQد"د ام ه& "ر نای"د^ یاC`رد9 ی<ی*b K%لعƒ
„(ی!;یم یر"در&Qره& اهنH B" Wناگدنرد نا;د%; در^ ا&
Š 3 ‹

:دی%گیم $ی!N د%^ :ا4; ر5ید ی" رد د%ج دا4س"
gی5ن"`ریP یاCدرا4سد $ی& ری5م6N `ا1ت $ی" ا& امƒ
یاCه!یمB Kامت رد Wنامیعام4ج" رHKرA ی;د%; یملع
ی%س"ر, B" (ین"%تیم ام €(ی4سC یرایر WنامیگدنB
$=س ›ن"ر5ید ا&œ Wناهج +سدرد یاCایرد اCQرا9
(یسی& نامیهنا^ رد (ی4سر1& a)ع @"ر5لت ا& €(یی%5&
+عاس ندB _نB ی"د2 نGیس رد W(ی!; ب[ن ›$1لت œ
Š ند!ل {رg& &%g &EN ریB $یمB ایرد یر €(ی%!6& "ر ‹
ی,"ر5لت یاC(یس ا& ام ن"دنBر, W(ی!; `ر,اسم د نH
ند& اCن"دند Wد!ی%گ $=س ر5یدمC ا& یرا4A%ن یاCر"g&"
اCنا&ای^ Wد!; دAر oر& qم; ه& یBرا6; دن%A ر7 درد
O^"د a)ی" یه<A" ا& ام €دن%A .ر, €€€ +لا1سH ا&
›ن%ترا;œ jر#4م ریا[ت اCa)ع W(ی!ی&یم "ر د%^ ند&
(یس ی& hیرb B" Wد!ن"%^یم B"H د!ی%گیم $=س ا& ام
WاCییایردریB Wدن%Aیم ییاسا!A ناس%ساج ن"را)4یا!ج
ا& ام" •د!یامی7یم "ر :%!ج ب-9 اCامی7"%C ]امA ب-9
Kامت B" (ی" Qدر; ری=ست "ر :ر> oرA ه; $ی"
$4^اس ه& ردا9 W(ی!;یم Qدا14س" د%^ |1ن ه& `"د%ج%م
ا& ه; (ی4سین ریق, +سدیهت یاCه}& ی"ر& ین"دیم
ر1ن ر"gC د هنایلاس هcی4ن رد €د!!; یBا& +ی!م" ZیاسH
"ر اهنH B" ر1ن ر"gC د%ن (یCدیم $46; ه& "ر اهنH B"
€(ی!;یم یم^B tرcم
رد $م نا!=س B" دیدA داق4ن" ا& ید!C @%سلی, qی
Oی*م%ت" ناگد!ن"ر B" ی^ر& ه; نامندمت یاCی415A در%م
+,اسم د!4سن"%ت ?DD ات EDD Y€€€Š JD Y€€€ ات SD3 "ر ‹ر4م
Š یاCر"g5یر یر ر& +عاس qی رد Pen$%ne د!یامیw& ‹
`دم ه& jر%ی%ین ات %)سم B" ییامی7"%C 8D ای ID +عاس
دین"%تیم امA WیرH :+1گ €د!; B"ر7 ‹Kر"دن رbا^ ه&Š
ایرد ریB یCام ناس& دی!; B"ر7 "%C رد ناگدنر7 د!نام
"ر $یمB یر ر& $4,رQ"ر K%سر :"دH ن%!;ات یل Wدیر&
„دی" ه4^%ماین
Š 8 ‹

3
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness #.261
8
Š •‹ 2!3*(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness# €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3E ﴾

.ن?9مآ0م تسا ر#آ'ای? ار ه¯نآ
ا& یBرم" یاCیرH%ن `اع"ر4^" ن
z
اگد!!;Qدا14س" رگ"
Zی7 رد "ر ری^ Q"ر د!4A"د ییا!AH ی)ین ری^
ام" •دیسریم +یناسن" ه& یدایB یQره& ا

<-9 Wد!4,رگیم
ه& ناAد%س B" ناAنایB ه; +س" QدA ی"هن%گ ه& QBرم"
:دی%گیم ر#س در%م رد نHر9 ه}نا!N €+س" ر46ی& بت"رم
﴿ ` [ ž
  ﴾ !OرJ6لاz _„a | €
ƒ ه& دناسریم نایB نانH ه& ه; د!4^%مHیم "ر ه}نH
دی6=&یمن د%س نانH „ €
ه; د%ج دا4س" ی!<ی ناAد%^ B" دCاA $یر4ه& ن"%!ع ه&
داق4ن" در%م "ر دیدج `اع"ر4^" "

دیدA +ATگ ر;‚ G

*9
:دی!; هج%ت W+س" Qدر; را)AH "ر +قیقP Qد"د ر"ر9
ر5ید یاج ه& ییاج B" (ی4سن"%ت یدایB +عرس ا& امƒ
(ی!;یم ر1س اCن"د& ام ه; ییاهCاج یل W(ی!; `ر,اسم
|مج ن"در5ناهج ی"ر& $یمB €دنر"دن "ر ر1س ی54سیاA
ه& دن" QدA qیدgن (C ه& نامدرم W+س" QدA
دمH $ی" یل Wد!!;یم دمH +,ر ر5ید)ی یاC$یمBرس
()#م "ر اCدن%ی7 اC\ا*تر" ه; $ی" یاج ه& اCدA
ی541AH بج%م Wa)ع ه& د!; یمیم2 (Cا& "ر نامدرم
اCر"g&" €+س" QدA Zی7 B" رتد& QدA اCه-&"ر
\ا*تر" نامنا5یاسمC ا& (ی4سن"%ت اهنH ا& ه; یتانا)م"
€دن" QدA (لاع بیر=ت :%AH داcی" بج%م W(ی!; ر"ر9ر&
+سد هیاسمC یاC$یمBرس ا& (یدر; ف6; "ر %ید"ر
B" a7 ه; دA $ی" هcی4ن یل W(یی%گیم $=س نH ا& د%^
ر5یدمC :%;رس ی"ر& یی"%C یاCه<A" $یمC B" ید!N
یر%6; رC "ریB •(یدرBH "ر Kدرم (یدر; Qدا14س"
د%^ یسایس (4سیس KاRن (یلست "ر یر5ید دC"%^یم
„دن"درگ
Š 3 ‹

دgA%گ ام ه& ه; $),ای& اCامی7"%C B"ر7 ه& یCا5نƒ
ییeا& `راهم Zن"د B" اهنH ناگدنBاس ه; د!!;یم
Wدن" ه4A"د یر6& o%, ییان"%ت `رد9 دن" Qد%& ر"در%^ر&
د!4س6ن امی7"%C رد را& $ی4س=ن ه; نانH +سین ی)A
ی"هق&اسی& +عاcA دایB `•رج ی"ر"د دندر; B"ر7
دیر5!& "ر امی7"%C B" Qدا14س" @دC QBرم" رگ" یل Wدند%&
ه& یمدH ید%&ان ی!),"(م& ی"ر& دی!ی&یم دی!; یسرر&
دCد را64ن" "ر اC:ر)یم Wد!; ه1^ Wدن"B%س& ات دریم را;
3
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness#.2:4
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3I ﴾

Wن"رRنهت%; @"دC" $ی" ایH W$; ه)ت ه)ت "ر ناCا!7ی&
„šM+سین نا!میرC" ن"رسq*س
Š 3 ‹

Gb ن
z
دا<م در%م رد ن"را5ن|یا9 ناسی%نFیرات "در,ƒ
Oیاس ا& ام ه; دA د!C"%^ رHدای M+A%ن د!C"%^ هN €€€
ییاسا!A ف6; "ر Gb ندا<م W(یسی& د!نام دیدج
ی54سیاA `راهم ر5نای& ه; "ر یریا[ت اهنH €(یدر;
د!C"%^ یسرر& Wد%& Gb نB .رامA رد ن"ر"د)نا&
]اق4ن" رد هن%5N ام ه; د%من د!C"%^ نا6ن رbا^ Wدر;
O7ریB (C "ر ه&‚اج ن%نا9 Wر5ید +=4یا7 ه& ی4=4یا7 B" Gb
رد ه; ینا412 ی6P ه; در; د!C"%^ +*d نانH W(ی4A"Tگ
یرا)مC B" هن%5N Wدند%& ‰ا4سگ رCام ی4<!2 `اP%4,
Gb i"ر=4س" ف6; ی<ی*b +
z
س"%^ ه; یللمل" $ی&
$,د ه& gج دند%& gجاع Wد%& نH +سرد (یسقت
یر5ید gیN ه& ر46ی& هNرC +عرس ا& ندا<م ندر;ناهن
:%!ج یاC$یمBرس B" "ر ندا<م Gb •دندی6یدن"یمن
jر%ی%ین Wند!ل یاCqنا& رد دندر;یم i"ر=4س" اقیر,"
„دند%منیم Qری^‚ aیرا7
Š 8 ‹

Š ]را; aیس)لH ر4;د AleB%s =arrel ا& ه; ید!م6ن"د ‹
یلیل#ت رد W+سا!AH G

ما; ی<ی*b K%لع ی1سل, K%لع
:ا4; رد Whیمع ی)*س ا& hی9د د9)9م •'اسنا
هتخا/:ان $ی& یˆ%ل%!)ت Zن"د $ی& `ا1ت نای& $یم0
رد دیدج ندمت +یق,%م Kدع ین"%تان یناسن" oG^"
:دسی%نیم Wد%^ +
z
یر%مأم ی"د"
هk&ان ن"درم دن"%تیمن ام ر[ع ندمت ه; +س" یهید&ƒ
ه; ید"ر," دیر5!& ه; اجرC رد €دن"ررw& ی4عاcA ا&
ه6یدن" •ا#ل B" د!4سC ر%م" یQد!!;Qر"د" ر"دمامB
ه; (ی!ی&یم ام Wدنر&یم رس ه& یدیدA \ا-#ن" رد oG^"
یهماج +یناسن" {رg& یاCBرH ه& ه4سن"%4ن ندمت $ی"
ه; یت•رج ا& .%C ا& د"ر," .رر7 رد دناA%w& Oمع
یC"رمC "ر ندمت Wن"gkل ر-^ر7 ریسم $ی" رد د!ن"%4&
نH ه& gگرC +یناسن" ا

!یقی W+س" Qدنام Kا;ان Wد!!;
یه6یدن" B" QدمHر& یاCهسسrم ه; یرHKاسرس +عرس
د%^ $ی" +س" Qدیسرن Wدن" ه4,ای +سد ن"د& یناسن"
یسایس ن"ر*Cر ی9G^" یر), یاCد%*م; ر& +س" یلیلد
€+س" Qد"د ر"ر9 ر-^ “ر<م رد "ر ناهج ه; ناAین"دان
(C"ر, ناسن" ی"ر& یˆ%ل%!)ت ی<ی*b K%لع ه; ییا•,
اCناسن" `ایPر `ای9G^" `eاP ا& +س" QدرH
3
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness #.262
8
Š •‹ *(%$e To 8o$ern 5%"9e$ness #.262
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3J ﴾

د!سر^ اC+,ر6ی7 Z*!ج $ی" ه; "رN •+سین راگBاس
یر), ی9G^" ی5یامر, qی رد "ریB •(ی4سین .%=لد
ه& یل<, ندمت رد ه; ینامدرم دیدرت ند& W(ی" Qدا4,"
•ا#ل B" Wدن" ه4,ای +سد ییاCییا,%)A اC+,ر6ی7
ا& دنرت+س7 رتفی<0 دن" Qد%& G

*9 ه}نH B" ی9G^"
یی%^Qدنرد یرگی6P ی%س ه& یgی5ن"+15A :ا4A
„د!ن"دیمن د%^ د!4;رP رد
Š 3 ‹

ی<ی*b K%لع ه; یناAر^ …%نای9" B" اC+لم $ی"ƒ
ینا!یمb" +ی!م" sیC W+س" QدرH دید7 ناAن%م"ری7
اCBرم" ندمت ه; +س" $ی" رم" +قیقP Wدنر"دن – د!نام
$ه; یاCد!مت ریاس – یگدنB ر& ییاC+یدد#م vی"رA
نا!}مC ه; یلیeد ه& ا!& "ر یگدنB ه; Qدر; Oیم#ت
$یع رد ام WدBاسیم $)مم ری> O)6م دن" ه4^ا!Aان
یQ%#ن رد W(ی" ه4,ر Zی7 یˆ%ل%!)ت `ایدام رد ه; یلاP
ام یگدنامa7" $یمC (ی" Qدنام بقع a& ندر;یگدنB
+س" Qدر; نامنا^ی& Qرا}ی& "ر
Š 8 ‹
ین""ر, `ر'; €
ه& ید%س sیC ی)یتام%ت" یاCیرH%ن `اع"ر4^" رامA
رد `اع"ر4^" `ا,ا64;" ی"ر& ه; $ی" WدCدیمن +سد
Oیا9 Qدا<ل" o%, +یمC" یمیA (لع K%cن Wی<ی*b K%لع
€„در"دن ر&رد ید%س sیC W(ی%A
$ی" B" (ینا4ن Zی%^ ین"%تان ف<0 رd" رد ه; یما5!C
Zی%^ +#ل[م +هج رد (ی!; ه!یه& یQدا14س" `انا)م"
Wییا*یB Wن""ر, `gع ZیاسH W(یCد o%س
هN نامندمت a;%ل یاCQدید7 `Gمcت ییامیس.%^
ر[!ع نH رد ه; یC"ر (ی)#ت ا

!یقی šM+A"د دC"%^ ید%س
Qدیدان {رg& یاC+م" (هم ر2ا!ع د%A QدB را!; ی9G^"
€„در"دن یمدH ی"ر& یری^ sیC Wد%A ه4,رگ
د%^ د%ج tر ه& ه; $ی" W+سام ]اP ر""gس ه}نHƒ
|یرس یاCی46; $4^اس ه& ه; نH B" Zی& Qدر; هج%ت
ن"Bر" یاC%ید"ر Wر1س .%^ یاC$یAام ریسل"
O)A ی%c4سج یسرر& ی"ر& ه; ییاCV%)سلت
دریم را; ه& رد +,اسم B" „(یدسƒ نام4^اس
ن"gیم ر5م W(ی%A ]%k6م د%^ نرد را)," ه& W(یB"درw&
نامB $یر4م; رد ه; +سیN ی<9" ی9رت +,ر6ی7
ا

م4P ایH Mد!;یم Oق4!م $یN ه& ا7ر" B" "ر ام ییامی7"%C
ف9%ت ند& "ر یدیل%ت یاCQدرHر, ه; +س" KBe
اCeا; B" یر46ی& (cP دن"%4& ناسن" ات (یCد هم"د" نا!}مC
3
Š •‹ 8an t,e (n9no)n #.33
8
Š m W$ی6ی7 |*!م •‹ ?S €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3L ﴾

ه; +س" qA یاج ایH Mد!; @ر[م "ر Qدیا,ی& یاCgیN
ام ه& د!ن"%تیمن یمیA ی<ی*b K%لع Wqینا)م K%لع
ی*[ع ]دا<ت Wی4مGس یسرد!ت Wی9G^" KاRن W.%C
„Mد!Cد& Zم"رH pل2 +ی!م"
Š 3 ‹

0-د9خ ,هناتسآ رد اA#را
ی4<!2 @
z
ا64;" /"ر4^" یرH%ن همC $ی" یهcی4ن
B" د<& ناییا7ر" ه; دA $ی" اهنH pی#2 یریگرا; ه& Kدع
+سد B" "ر ی)ین ه& ه9Gع ی4سرد ه& Zی"رگ ه; $ی"
Wد!4A"Tگ ا7ریB "ر یناسن" Oی0ا, ی9G^" ینا*م Wدند"د
دA داس, رییkت .%=4سد ناAدیاقع را),"
نH +,ر6ی7 Zن"د WدA رامی& دا4," را; B" ناAیهقی"‚
ر&رد یر5ید gیN WKدرم ی4=&د& نایB gج :ر> رد
رد (لاس یاC"T> ه; ا& ه& G4*م رامی& د!نام •+A"دن
`انا)م" Wد6=&یم دایدB" "ر .داس, “رم WZند&
Wی6;د%^ ید%&ان رد +عرس `رد9 gج W`اع"ر4^"
€+A"دن نا6ی"ر& ر5ید ی"هcی4ن
B" ی)ی رد نا4سل5ن" $ی6ی7 ریB +س=ن Wندی"
]اس رد د%^ یاCین"ر!=س 3U?S ه& "ر +ی<0 $ی" K
:+س" Qدر; نای& هج $یر4ه&
رد دنر&یم رس ه& ا7ر" رد QBرم" ه; ینامدرمƒ
ه& ه; دنر"د ر"ر9 نH یهنا4سH رد Qدس $ی" ینایا7 یاCهCد
ی"یگدنB دندرگ Bا& یرگی6P ن
z
"رد – •ا#ل B"
ی9G^" – ه4A"د نا!ی6نه>"B نا!ی6نرا> یگدنB ه&ا6م
(;اP یاC+لد اCر%6; ه; +س" رHQد!^ یس& €د!Aا&
B" د%^ +fا1P یه!یgC ر^ رeد اCن%یلیم $یمB ر&
یلاP رد $ی" •د!!;یم دن" ه4^اس د%^ ه; gیرن%^ ی"هلیس
€د!!;یمن ه!یgC نH ]ر4!; ی"ر& ه; +س"
ی)ی B" یر,اسم رگ" :(ی%گیم د%^ ا& QدB+6P یCاگ
ام Mدید دC"%^ هN دیH $یمB یQر; ه& نامسH ناگرا4س B"
(یر5یدمC ید%&ان ر), ه& ه; دید دC"%^ یلاP رد "ر
(یر&یم را; ه& ر5ید)ی هیلع "ر Qد!6; یاC`رد9
$ی" یریگرا; ه& ر5یدمC ید%&ان ی5ن%5N B" Qر"%مC
€„(یCدیم ر*^ ر5یدمC ه& B%سنامنا^ یم!هج یاCر"g&"
'آ Ÿا/تX# ,ا4.ما1A # مGا Yمب
3
Š –2 W$ی6ی7 |*!م •‹ ID – I3 €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3S ﴾

ه; +سن"دیمن د%^ ین"ر!=س Kا5!C ندی" یا9H دیاA
ا)یرم" WنH …•ر رد ندم4م ناهج ه; دید د%& دC"%^ QدنB
– ندمت ر"دهیGb ناهج Bاته)ی +ی!م" رHKای7 – رد
رد ه; دنBیم یر"g&" ]ام<4س" ه& +سد _!ج ن"ر#&
ه& ناسن" ناC‚" Zی%6ت را46; Wیر5ن"ری
"ر ی5!ج :ا*س" هلیس رC یر نH $4^"دن"+6P
€د!;یم دی1س
"ر نH ]" را& ا)یرم" ه; د%& (ت" بم& Wی5!ج ر"g&" $ی"
رهA نامدرم رس ر& Kد را& W%)یg)م %ین نا&ای& رد
Wدن" $7"ˆ رهA د ه; ی;"Bا;ان ر& را& $یر^H امیAریC
€در; ZیامBH
رد امیAریC ر"درهA 8D +س%گ" 3UEU را64ن" یر*^
Bر رد QدA ه46; ی
z
!7"ˆ د"ر," رامA ه; د"د 3J +س%گ"
3UEU $ی& K 83D ات 8ED :Š +س" ناس%ن رد ر1ن ر"gC –
Š ردلیگ `ر"%4س" €‹` St(art *%l$er رد ی"هلاقم رد ‹
Šد!C نا&B یسیل5ن" یهمانBر States 0an Bر یQرامA رد ‹
3J ر*ما4wس 3UEI یمت" بم& ی6ت"ده& یاCنایB ه& |ج"ر
Š sل7 ر%س,ر7 B" Ples", :دسی%نیم $ی!N Qدر; Oقن ‹
Š یلیم د2 یهل2ا, رد ه; ینامدرمƒ 8D ‹یر4م%لی;
د!4سین $می" نH ریdأت B" د!!;یم یگدنB بم& ر
z
اc1ن" O
z

راR4ن" B" رد "ریB •دیH Oمع ه& ی*b ZیامBH اهنH B" دیا&
ه& —G4&" ه; د!ن"%=& همانBر رد یBر Kدرم ه; +سین
$7"ˆ یلیم ن"ر"gC رد ه; یناس; رد یمت" ن%عاb یرامی&
یل" €ی€K ر%س,ر7 W+س" Qدر; Bر& دن" Qدر;یم یگدنB
ی4<!2 `أیC %•ع Kاه5!م ری7 Qا56ن"د دا4س" W+ی!,
$ی" …اس"ی& یتا,"ر^ ر%م" B" ی)ی :دی%گیم (ت" بم&
یر5ید +لد ای نا4سل5ن" دندق4<م اCی^ر& ه; +س"
]%2" "ریB •در"د ه5ن ی1=م "ر (ت" بم& B"ر دن"%تیم
رد دندر; Qدا14س" Wنای!ی6ی7 یاCه&رcت (ت" بم& +^اس
یل Wدندیسر +,ر6ی7 B" دP $یر^H ه& (ت" بم& +^اس
•دنام دC"%=ن ناه!7 WQات%; یتدم ی"ر& gج Wgمر $ی" Qا5}یC
یb د!ن"%تیم ه4,ر6ی7 ی4<!2 یاCر%6; یهمC ه; "رN
`دم رد د!!; هیهت "ر نH $4^اس `امدقم ]اس Ž!7 8
رد "ر نH KBe یاC+مPB اC.Gت B" د<& ر5ید ]اس
€„دنBاس& Zتر%2 $یرته4,ر6ی7
:دی%گیم $ی!}مC ی
رد WQات%; ینامB `دم +ATگ B" د<& $م یQدیقع ه&ƒ
دA دC"%^ ه4^اس هیهت ییاCبم& Wیناهج Zیامن یه!#2
هیل" یاCبم& B" $ت ر"gC Qد راc1ن" `رد9 •ا#ل B" ه;
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?3U ﴾

ه; دA دC"%^ ه4^اس ییاCبم& نH ]ا*ند ه& دنر"د یرتر&
ه; +س" نامB نH د!Aا& $ت ن%یلیم qی `رد9 ی"ر"د
+A"د دC"%=ن ید%س +fا1P +هج /ا,د \ای4P" ر5ید
دC"%^ ی,ا; بم& ZA vق, نا4سل5ن" Kامت ید%&ان ی"ر&
یهیهت ه& h,%م یCات%; `دم رد یسر ن"د!م6ن"د Wد%&
€„دA د!C"%^ یمت" یاCبم&
`رد9 •ا#ل B" ه; ه4^اس "ر بم& B" یر5ید /%ن ا)یرم"
بم& نامC $ی" Wدر"د یرتر& (ت" (م& ر& ی*یر=ت یرین
Š ینˆردیC -y$rogen &o0b نH را& $یمد ی"ر& ه; +س" ‹
رد "ر 8J …رام 3UIE ZیامBH K"رH …%نای9" رد یدGیم
€در;
Š ن%سلی €ی" €Bرلاج یا9H =,arles .E. 5%lson ‹
ری> بم& $ی" Žیا4ن ه; دA رHدای /ا,د `"رB ی%5!=س
Š …"ر4س" aی%ل یا9H W+س" Qد& را& O&ا9 Le)%s Stra(ss ‹
بم& qی ه; ه41گ gین ا)یرم" رد یمت" یˆرن" یه4یم; aی‡ر
د%&ان "ر jر%ی%ین {رg& رهA +Pاسم ن"%تیم ینˆردیC
€د!;
W+ی!م" ی"ر%A aی‡ر ی<ی*b K%لع ر"دمان د!م6ن"د
یاCبم& B" ددع راهN :+1گ %ن یلCد رد _!یس _!Cرس
د!ن"%تیم دAا& ه4A"د نB $ت د2 K"د;رC ه; ینˆردیC
"

ری^" €دنر*& $ی& B" د!6)& "ر $یمB یر د"ر," Kامت
Š ینˆر4ین بم& هیسر ه; QدA ه<یاA N%trogen &o0b "ر ‹
ینˆردیC بم& B" بت"رم ه& ه; +س" Qدر; ف6;
€+س" رتjا!ل%C
تس#ا رد ه- د#ارG 'ام4 7?9- ?ا
ندمت …اس" ه; دA $Aر دA ه41گ Oی[1ت ه& ه}نH B"
ا7ر" ندمت نام4^اس +س" QدA +سس ]gلg4م ا7ر"
.gیر ]اP رد د%^ ییا*یB Q%)A Zی"g," (>ر ه&
ه& +س" jا7ان ه; ی"هن"د (=ت "ریB W+س" $4=یرر,
Wد%& دC"%^ jا7ان دسا, gین نH یQ%یم WیCدQ%یم Kا5!C
:دیامر,یم Qرا& $ی" رد gیندن"د^
﴿ .´ `´ 
·´  
 .   
ž ± ﴾ !dارFxاz v^ | €
ƒ WدیHیمر& .راگدرر7 نامر, ه& :%^ $یمB ی!4سر
دیHیمنر& د& gج ›ر"BQر%Aœ د& $یمB ›ی
z
!4سرœ ام" „ €
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?8D ﴾

ه& یدد%م یلعe"%&" دا4س" "ر بل-م $ی" +قیقP
:ا4; یاCO[, B" ی)ی رد ر[4=م `ر%2 Wاح1J/G ه&
:+س" Qد"د pی0%ت هن%5!ی" در" نا&B
B" ی"Qره& sیC ه; دA "دی7 ی4لم نایم رد :ر> ندمتƒ
یهل" +م)P B" $یریA ی"هم6Nرس @ا1A ی<*!م
Wد!4A"د د%ج ی!ید ن"ر*Cر نانH نایم رد هNرگ Wد!4A"دن
B" دند%*ن یهل" +<یرA (لع W+م)P ی"ر"د اهنH یل
رد "ر +یر6& +س"%^یم رگ" ه; +A"د د%ج ی#*A $ید
€+A"دن ییان"%ت Wد!; +ی"دC +س"ر Q"ر ه& ه6یدن" Oمع
ف-ع یه-قن ه; +A"دن "ر نH ییان"%ت `رد9
هcی4ن رد WدAا& +م)P Zن"د +,ر6ی7 ی"ر& یلماع
Oیاسم $ید دند%& یملع +,ر6ی7 ناC"%^ ه; یناس;
"ر "رق4س" ه&رcت ZیامH Q
z
"ر دندB را!; G

ما; "ر ی!ید
د%^ ه; یCا56یامBH $
z
ی"ر9 Oیeد ه& د!4,رگ Zی7 رد
ه& ی"ر& دندر; نا!یمb" Wد!4سC ییام!C"ر ر%ن د!مBاین
W@ا64;" Wی6CX7 Wیر), یاCه!یمB رد نH ندر&را;
ام" Wدندا4," .Gت ه& +=س یgیرهمانر& Bاس +^اس
ه4A"در& Qا*4A" ه!یمB رC +هج رC رد نانH Kاگ $ی4س=ن
hیق#ت (لع $یدایم رد ناA`اP%4, Kامت دA
+سردان ی,دC ه& ه6یدن" ر), Q"ر رد نا6یاCZA%;
+یدام دا#ل" یه-قن B" "ر ناA+;رP نانH Wدیماcن"
ه& •د!4سیر5ن ی4سC ناهج ه& ر)!م دید ا& دندر; /رA
+
z
قیقP ی4سC ناهج ی"ر& یی"د^ ه& Oیا9 ه; یر%b
"ر ه&رcت QدCا6م B" ری> یgیN دند%*ن a1ن" oا,H
€د!4,ریTwن
"ر `ر-, $ین"%9 W"رق4س" ZیامBH Q"ر B" ناییا7ر"
نانH Wد!4,این +سد `ر-, راگدیر,H ه& ام" Wدندر; jرد
ی"ر& `"د%ج%م B" د!4A"د ری=ست رد "ر `"د%ج%م
دندیمه1ن ام" Wدندر; Qد14س" د%^ یدام یاCBرH ه& ندیسر
ی $ی6ناج ه)ل& Wد!4سین `"د%ج%م ر&دم "د^ نانH ه;
ه& +*سن "ر د%^ ر $ی" B" €+س"د^ یل2" qلام د!4سC
ی4یلrسم ده<ت /%ن sیC د!4سن"دن فf%م `"د%ج%م
€د!4سن"دن Zی%^ هج%4م "ر
Wندمت …اس" ه; د%& Qا*4A" ر
z
%[ت $ی" یهcی4ن رد
ه& ی4سر7"د^ B" +=یر ر, (C رد نانH oG^" _!Cر,
ه& "ر Zی%^ یناس1ن یاC"%C دندرH یر ی4سر7د%^
Zی%^ یه41یA "ر نانH دیدج ی"د^ $ی" €د!4,رگ ر& یی"د^
ه& یلمع یر), یاCه!یمB Kامت رد "د^ $ی" `دا*ع Wدر;
در; ‰%سر :"Tج Qد!*یر, W@ر#!م W+سردان یQ%یA
طاطحنا # 'ا() *ا+#ا رد ,#ا-#./-
﴿ ?83 ﴾

$یمC €دنا6; ید%&ان +;GC ی%س ه& "ر نانH ا

4یاهن
ی<ی*b K%لع @"دC" ه; د%& یناس1ن یاC"%C ی4سر7د%^
ر6& ید%&ان +;GC یهلیس اهنH در; ن%گرگد "ر
د!&ی& ر)م W