P. 1
تمارين توليفية في قياس المواصلة

تمارين توليفية في قياس المواصلة

5.0

|Views: 1,822|Likes:

More info:

حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

ELGHZIZAL’s Scribd Documents

www.elghzizal.canalblog.com

yë@åíŠb¸ òÜ–aì¾a@‘bîÓ@À@ÞìÜ Ê@¶ëþa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@ N @Š @@Z 2007 O 2008 @ @
@
@ _,\א ¸,,..|א Z @ @
_·=·=1¦ _.=, =`צ¸=1¦ _\,» =,`= g,¸.. _·=·= =`»=l G = f(c) =1.¸ _\==.=\, 50ml _¸`== _=
¡l _¸`== _= \»·«·¦ ·»»= =»`.== ¸,=¦¸., ¡¸,=\.¸,1¦ ¸¸¸¸`= S
0
!¸,=¸. C
0
=0,1mol.l
-1
:
1 ( ¡¸= _l V
0
!.=l ¸¸, ¸,=¸. ¸. ¡¸=1¦ _»· ¸,<=.1 ¡·¦ _¸`==1¦ _= C
1
= 10m.mol.l
-1
2 ( ·\=\,»1¦ !.O ¸\¸·¸ =`==.==1¦ «¸¦.1¦ =·\,,. ¡=¸¦ .
3 ( ==,,« ..=
¡. · _·=·=1¦
=»·=1¦ g.·.=¦
¿.1¦ =,<\,¸1¦
=`צ¸=1¦ «,¸.
¸,=¸.1\,
4 ( «¸¸=1¦ ¿O \=
¿.1¦ =,,,¸¸.1¦
=¦ ¸¸, \¸=¦¸.
¦.O «=1
°_·=·=1¦
5 ( _»· _,¸=.1
¡¸,=\.¸,1¦ ¸¸¸¸`= _¸`== _`¨ _¸.=. ·\·»= ¡¸1 _׸. _\==·¦ _=, .·¨ ¡¸,=\.¸,1¦
. _«¨l =,`=1¦ _»·, =·»=1¦ !.O =,`׸= _\,» : G
a
= 293 mS
15 ( =,¦¸¸ _`¨ ° =·»=1¦ ¸,=¸. .,.=.1 g,¸..1¦ ¦.O .\=.¨¦ _==, _O
25 ( 1¦ _»=· _l ¸¸, «¸= ¡=, ° _,\=1¦ _·=·=1¦ _= .,».=· ¿=1 _¸`==
6 ( =·»=1¦ _»=· 200 _«¨l =`צ¸=1¦ _\,»¸ «¸= G
a
’ = 1,89 mS
16 ( ¸,=¸.1¦ \,·\,,= ..= C’
a
=»»==1¦ =·»=`1
26 ( =·»=1¦ ¸,=¸. .¸¸l C
a
_,»=.1¦ _,» .
7 ( ¿«=· : λ
Κ
+
= 7,35.10
−3
(Sm.mol
-1
) λ
Cl
-
= 7,63.10
-3
(Sm.mol
-1
)
17 ( .1¦ =»·=1¦ «¨l =`צ¸=1¦ «,¸. ¿ G _¸`==1¦ =,`׸=, σ =,`=1¦ .\=,l¸ S ¸ L
27 ( _¨ ¸,¨ σ =,·¸,·¦ =,1¸=1¦ =,`׸=1¦ =1¯., λ
ι
¸,=¸.1¦¸ C
a

37 ( =,=·1¦ g.·.=¦ S/L =1¯., λ
Κ
+
¸ λ
Cl
-
¸ C
a

¸ G
a
’ \¸.=,» ¸==¦ ¡.
8 ( ·¦. =·»=1¦ ¸,=¸. ..=· _l _==, _O G
a
= 293 mS 1¦ =»·¨ _\==.=\, ¸=\·.
) =,.·.1¦ «.¨\»1¦ ( _`¨ ° .ELGHZIZAL’s Scribd Documents
www.elghzizal.canalblog.com


_.|.|א ¸,,..|א
=,,,¸¸.1¦ «¸¸=1¦ _»· ¿» ¡.. ·\=\,»1¦ _= . ¸<=· V
0
=1L ¡¸,=\.¸,1¦ ·¦¸.· _¸`== _= =.`.= _1\=1¦
=,1¸=1¦ M = 101g.mol
-1
=,¦.[, =1.¸ m
0
= 1,195 g . _¸`==1¦ ¿==· S
0
_,1\==1¦ ¸,<=. _= _==, _.1¦
=·,,=1¦ =»»==1¦ ¿1\.1¦ _¸.¸1¦ ¿» :

l ( _= =»,\=1¦ _,1\==1¦ ¸,=¦¸. ¸==¦ S
0
_1¦ S
42 ( =»,\=1¦ _,1\==1¦ ¸,=¦¸. _·=·=1¦ _`¨ _«¸
3 ( =,1\.1¦ ==,»1¦ _«¨l _¸¸¸= !¸,=¸. =<»1¦ ·¦¸.·1 ¿,\= _¸`== =`צ¸= _\,» : 5,42.10
-5
S.
_¸`==1¦ ¦.O ¸,=¸. .¸¸l _·=·=1¦ _`¨ ¦.\=.¨¦
4 ( _¸`==1¦ .=\· S
5
..=· _l _==, _O ¡¸,.¸×1¦¸¸¸¸`=¸ ¡¸,=\.¸,1¦ ·¦¸.· _¸`==1 «,`= ¸O¸
¦¸= =»¸==¸ _,\=1¦ _·=·=1¦ _\==.=\, ¡¸,.¸×1¦ ¸¸¸¸`= ¸,=¸. _`¨ ° _,1¸`==1¦ _= _¸==1¦ «,`=1¦ =`×

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->