P. 1
تمارين وحلول في قياس المواصلة

تمارين وحلول في قياس المواصلة

4.57

|Views: 14,004|Likes:

More info:

حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

ELGHZIZAL’s Documents Scribd

www.elghzizal.canalblog.com 1
yë@åíŠb¸ òÜ–aì¾a@‘bîÓ@À@ÞìÜ Ê@¶ëþa@òäÛa@@@@@@@@@@@@@@@ N @Š @@Z 2007 O 2008 @ @
@
@ _,\א ¸,,..|א Z @ @
_·=·=1¦ _.=, =`צ¸=1¦ _\,» =,`= g,¸.. _·=·= =`»=l G = f(c) =1.¸ _\==.=\, 50ml _¸`== _=
¡l _¸`== _= \»·«·¦ ·»»= =»`.== ¸,=¦¸., ¡¸,=\.¸,1¦ ¸¸¸¸`= S
0
!¸,=¸. C
0
=0,1mol.l
-1
:
1 ( ¡¸= _l V
0
!.=l ¸¸, ¸,=¸. ¸. ¡¸=1¦ _»· ¸,<=.1 ¡·¦ _¸`==1¦ _= C
1
= 10m.mol.l
-1
2 ( ·\=\,»1¦ !.O ¸\¸·¸ =`==.==1¦ «¸¦.1¦ =·\,,. ¡=¸¦ .
3 ( ==,,« ..=
¡. · _·=·=1¦
=»·=1¦ g.·.=¦
¿.1¦ =,<\,¸1¦
=`צ¸=1¦ «,¸.
¸,=¸.1\,
4 ( «¸¸=1¦ ¿O \=
¿.1¦ =,,,¸¸.1¦
=¦ ¸¸, \¸=¦¸.
¦.O «=1
°_·=·=1¦
5 ( _»· _,¸=.1
¡¸,=\.¸,1¦ ¸¸¸¸`= _¸`== _`¨ _¸.=. ·\·»= ¡¸1 _׸. _\==·¦ _=, .·¨ ¡¸,=\.¸,1¦
. _«¨l =,`=1¦ _»·, =·»=1¦ !.O =,`׸= _\,» : G
a
= 293 mS
15 ( =,¦¸¸ _`¨ ° =·»=1¦ ¸,=¸. .,.=.1 g,¸..1¦ ¦.O .\=.¨¦ _==, _O
25 ( 1¦ _»=· _l ¸¸, «¸= ¡=, ° _,\=1¦ _·=·=1¦ _= .,».=· ¿=1 _¸`==
6 ( =·»=1¦ _»=· 200 _«¨l =`צ¸=1¦ _\,»¸ «¸= G
a
’ = 1,89 mS
16 ( ¸,=¸.1¦ \,·\,,= ..= C’
a
=»»==1¦ =·»=`1
26 ( =·»=1¦ ¸,=¸. .¸¸l C
a
_,»=.1¦ _,» .
7 ( ¿«=· : λ
Κ
+
= 7,35.10
−3
(Sm.mol
-1
) λ
Cl
-
= 7,63.10
-3
(Sm.mol
-1
)
17 ( .1¦ =»·=1¦ «¨l =`צ¸=1¦ «,¸. ¿ G _¸`==1¦ =,`׸=, σ =,`=1¦ .\=,l¸ S ¸ L
27 ( _¨ ¸,¨ σ =,·¸,·¦ =,1¸=1¦ =,`׸=1¦ =1¯., λ
ι
¸,=¸.1¦¸ C
a

37 ( =,=·1¦ g.·.=¦ S/L =1¯., λ
Κ
+
¸ λ
Cl
-
¸ C
a

¸ G
a
’ \¸.=,» ¸==¦ ¡.
8 ( ·¦. =·»=1¦ ¸,=¸. ..=· _l _==, _O G
a
= 293 mS 1¦ =»·¨ _\==.=\, ¸=\·.
) =,.·.1¦ «.¨\»1¦ ( _`¨ ° .ELGHZIZAL’s Documents Scribd

www.elghzizal.canalblog.com 2

_.|.|א ¸,,..|א
=,,,¸¸.1¦ «¸¸=1¦ _»· ¿» ¡.. ·\=\,»1¦ _= . ¸<=· V
0
=1L ¡¸,=\.¸,1¦ ·¦¸.· _¸`== _= =.`.= _1\=1¦
=,1¸=1¦ M = 101g.mol
-1
=,¦.[, =1.¸ m
0
= 1,195 g . _¸`==1¦ ¿==· S
0
_,1\==1¦ ¸,<=. _= _==, _.1¦
=·,,=1¦ =»»==1¦ ¿1\.1¦ _¸.¸1¦ ¿» :

l ( _= =»,\=1¦ _,1\==1¦ ¸,=¦¸. ¸==¦ S
0
_1¦ S
42 ( =»,\=1¦ _,1\==1¦ ¸,=¦¸. _·=·=1¦ _`¨ _«¸
3 ( =,1\.1¦ ==,»1¦ _«¨l _¸¸¸= !¸,=¸. =<»1¦ ·¦¸.·1 ¿,\= _¸`== =`צ¸= _\,» : 5,42.10
-5
S.
_¸`==1¦ ¦.O ¸,=¸. .¸¸l _·=·=1¦ _`¨ ¦.\=.¨¦
4 ( _¸`==1¦ .=\· S
5
..=· _l _==, _O ¡¸,.¸×1¦¸¸¸¸`=¸ ¡¸,=\.¸,1¦ ·¦¸.· _¸`==1 «,`= ¸O¸
¦¸= =»¸==¸ _,\=1¦ _·=·=1¦ _\==.=\, ¡¸,.¸×1¦ ¸¸¸¸`= ¸,=¸. _`¨ ° _,1¸`==1¦ _= _¸==1¦ «,`=1¦ =`×


ELGHZIZAL’s Documents Scribd

www.elghzizal.canalblog.com 3
_,¸\=.1¦ _=
_,\א ¸,,..|א Z @ @
1 ( _,»=.1¦ _¸·\» .=.=· : _l _,»=.1¦ _·= «.\=1¦ =,== «\»=·¦

2 (


3 ( _l _·=·=1¦ _,,, G ¸,=¸.1¦ _= ¦.¦¸«¦ ¸=\·.. C =,1\.1¦ =»·=1¦ _\.·.=¦ _==,¸ :
. G a C =
a ¡,».==`1 =¸¸=1¦ _=\==1¦ .
( )
( )
3
1
3
2, 8 0, 5 .10
2, 3
0, 2875 . .
8 10 2 .10
a S mol L
= = =

4 ( ·\·¸,·¦ _= «»» _,¨¸· _==.=· _l¸ =»»== _,1\==1¦ _¸=. _l ¸¸, ==¦¸.1¦ !.O ¸\¸·¸ ) \·.¸l ¦.¦
=`צ¸=1¦ _\,» =,`= g,¸.. _·=·= _·=.=¦ ( =,`=1¦ _»· _`¨ «»\=· ) ¯ ¸,=· S ¸ L ( «¸¦¸=1¦ =¸¸. ¯¸
5 (
15 ( ¸,=¦¸.1¦ ¿» .¸.== ¸O¸ =.,=·× _\¸= ¿» g,¸..1¦ _·=·= _=.=,
3 2. 1
10 ;10 . mol l
− − −
 
 
··×¦¸=1¦¸
=1 =»»¦¸=1¦ [ ]
0, 25 ; 2, 8 mS mS
.
=·»=`1 =,=·1\, \¸.`צ¸=» G
a
= 293 mS _\¸=1¦ _¸\= .¸¸. ,`=1¦ !.O .\=.¨¦ _,=.=, ¿1\.1\,¸ _,\=1¦ =
¸,=¸. _,,=.1 =·»=1¦ .
25 ( =1.¸ =»»==1¦ =·»=1¦ =`צ¸= _»\·.. ¿=1 =·»=1¦ _»=· _l ¸¸, _,\=1¦ _\,»1¦ g,\.· _=.=· ¿=1
=»·=1¦ ¸== :
. G a C =
¸,=¸.1¦ _»\·. ) _,»=.1\, ( =`צ¸=1¦ _»\·. _1¦ _.¸, _,»=.,¸ 100 «¸= _¸=.
\¸1 =`,\»=1¦ =`צ¸=1¦ G
a
/100 _l 2,93mS _= ¸.=l _,»=.1¦ ¸¸, ¦.¦ 100 «¸=
6 ( _»=· 200 .¸·¸ «¸= G
a
’ = 1,89 mS .¸· _·=·=1¦ _= :
16 ( ا :
1 -
l . mol
3 -
.10 ,8 6 =
a

C
26 ( ¸ _,»=.1¦ =»·¨ ¸== : n \·,.1 «¸=
1 3 3
.
1, 36 . 1, 36.10 .
a
an a n
a
C
C C n C
n
C mol l mol m
− −
= ⇔ =
= =
0 0 1 1
2 3
3 1 1
0
1
0
. .
. 10 .50.10
5.10 5
10
C V C V
C V
V L mL
C
− −


=
= = = =
ELGHZIZAL’s Documents Scribd

www.elghzizal.canalblog.com 4
7 (
17 ( \·,.1 :
.
S
G
L
σ =
) 1 (
27 ( \·,.1 :
[ ]
1
i i
i
X σ λ
=
=
∑ =·=¸
( )
'
a
K Cl
C σ λ λ
+ −
= +
) 2 (
37 ( _,¸=., (2) » ¿ (1) ¸,,=. g.·.=· S/L :
( )
'
. '
a
a
K Cl
G S
L
C λ λ
+ −
=
+
=·=¸ : · . _
1 -
m
8 -
.10 ,28 9 = L / S
37 ( =,,=\·.1¦ =»·=1¦ _,,«. _==, ¯ =»·=1¦ · ) 1 ( ··\= _¦¸ =»·¨ ¸¸«. ,,=\·. = _,, G ¸ C _\¸= _[»
=»»==1¦ _,1\==1¦ _\¸= ¿» ¸×=·, \¸»,,«. =<¸¸==1¦ =1\=1¦ _= \=\=. _,«·,¯ _.1¦¸ ·¦. G
a
= 293 mS

_.|.|א ¸,,..|א .
1 (

2 (
3 ( .¸· _·=·=1¦ _= C = 4,5.10
-4
mol.L
-1
) =1¦ ¸«·l !·¨l ««= (
4 ( ¯ _==, ¸O .=¦¸ _¸`== _`¨ ¦.\=.¨¦ «= =·· _·=·=1¦ ¦.O _\==.=¦ ¡¸,=\.¸,1¦ ·¦¸.· _¸`==1
=«¸=`= : = _,1¸`==1 «,`= =`צ¸= _\,» _= _·=,¯ ¦.O _,,,\

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->