You are on page 1of 3

. m¼lkvcm!.

Maìgala Kavacam
ASy ïI A¼arkkvcStaeÇmÙSy, kZyp \i;>,
asya çré aìgärakakavacastotramantrasya | kaçyapa åñiù |

Anuòp
u ! DNd>, A¼arkae devta,
anuñöup chandaù | aìgärako devatä |

ÉaEmàITyw¡ jpe ivinyaeg>,


bhaumaprétyarthaà jape viniyogaù |

r´aMbrae r´vpu> ikrIqI


raktämbaro raktavapuù kiréöé

ctuÉj
uR ae me;gmae gdaÉ&t,
!
caturbhujo meñagamo gadäbhåt |

xrasut> zi´xrí zUlI


dharäsutaù çaktidharaçca çülé

sda mm SyaÖrd> àzaNt>. 1.


sadä mama syädvaradaù praçäntaù || 1||

Page 1 of 3
A¼ark> izrae r]eNmuo< vE xr[Isut>,
aìgärakaù çiro rakñenmukhaà vai dharaëésutaù |

ïvaE r´aMbr> patu neÇe me r´laecn>. 2.


çravau raktämbaraù pätu netre me raktalocanaù || 2||

nasa< zi´xr> patu muo< me r´laecn>,


näsäà çaktidharaù pätu mukhaà me raktalocanaù |

ÉujaE me r´malI c hStaE zi´xrStwa. 3.


bhujau me raktamälé ca hastau çaktidharastathä || 3||

v]> patu vra¼í ùdy< patu raeiht>,


vakñaù pätu varäìgaçca hådayaà pätu rohitaù |

kiq< me ¢hrají muo< cEv xrasut>. 4.


kaöià me graharäjaçca mukhaà caiva dharäsutaù || 4||

januj"
< e k…j> patu padaE É´iày> sda,
jänujaìghe kujaù pätu pädau bhaktapriyaù sadä |

svaR{yNyain ca<gain r]eNme me;vahn>. 5.


sarväëyanyäni cäìgäni rakñenme meñavähanaù || 5||

y #d< kvc< idVy< svRzÇuinvar[m!,


ya idaà kavacaà divyaà sarvaçatruniväraëam |

ÉUtàetipzacana< nazn< svRisiÏdm!. 6.


bhütapretapiçäcänäà näçanaà sarvasiddhidam || 6||

Page 2 of 3
svRraeghr< cEv svRsp
< Tàd< zuÉm!,
sarvarogaharaà caiva sarvasampatpradaà çubham |

Éui´mui´àd< n¨[a< svRsaEÉaGyvxRnm!,


bhuktimuktipradaà nèëäà sarvasaubhägyavardhanam |

raegbNxivmae]< c sTymetÚ s<zy>. 7.


rogabandhavimokñaà ca satyametanna saàçayaù || 7||

. #it ïImakR{feypura[e m¼lkvc< s<p[


U R m.
!
|| iti çrémärkaëòeyapuräëe maìgalakavacaà sampürëam ||

Page 3 of 3