You are on page 1of 1123

MKB-10

Meunarodna statistika klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema


Deseta revizija
Knjiga 1 Tabelarna lista Izdanje 2010

Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut

MEUNARODNA STATISTIKA KLASIFIKACIJA BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA Deseta revizija, Knjiga 1, Izdanje 2010 Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut Dr Subotia 5, Beograd www.batut.org.rs Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. med. Dragan Ili Urednik Dr Miljan Ljubii Ureivaki odbor Dr sc. md. smin Grzdnv Dr sc. med. Milena Vasi Dr sc. med. Vesna Kora Mr sc. med. Vesna Horozovi Mr sc. med. Dragana Jovanovi Dr Maja Krsti Dr Aleksandar Medarevi Dr Sneana Dejanovi Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut, 2013

Objavila Svetska zdravstvena organizacija 2011. godine pod naslovom International statistical classification of diseases and related health problems 10th revision, edition 2010, Volume 1 (2011) Svetska zdravstvena organizacija 2011 Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije je ustupio pravo prevoenja za srpsko izdanje Institutu za javno zdravlje Srbije, koji je iskljuivo odgovoran za izdanje na srpskom jeziku.

ISBN 978-86-7358-055-5

Saradnici Mr sc. md. Bn Grgi Dr Danijela Simi Dr Sneana ivkovi Perii Mr sc. md. Drgn Milju Mr sc. med. Nataa Mickovski Dr Ivana Rakoevi Dr Jelena Jankovi Dr Sneana Plavi Dr Mirjana Toi Dr Ivana Grubor Mr sc. md. ln Gudlj-Rki Mr sc. med. Branka Mati Dr Danijela Duki Dr Dragana Jovi Dr Ivana Keli Dr Milunka Milinkovi Dr sc. med. Ljiljana Crnevi Radovi Dr Gordana Dragutinovi Dr Nataa Loki Dr Katarina Borii Lektor za latinski jezik prof. Vera Markovi Lektor za srpski jezik: Mr Tamara Gruden

Sadraj
Uvod Zahvalnost Auriranje Obuka Kolaborativni centri SZO za klasifikaciju bolesti Izvetaj Meunarodne konferencije o !ista tro"esnih kate#orija $abelarna lista uklju%enih dija#noza i %etvoro"esnih &odkate#orija I II III I! ! !I !II !III I) ) )I )II )III )I! )! )!I )!II )!III )I) )) ))I ))II esetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti 1 3 5 5 7 9 23 95 97 169 239 261 299 359 395 (25 (39 (*1 513 561 591 6(3 6*3 723 753 *29 *(3 955 1229 1263 1267 12*7 1125 1111

Zarazne i parazitarne bolesti Tumori Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremea i imuniteta Bolesti "lez#a sa unutra$n im lu%en em& ishrane i metabolizma 'u$evni poremea i i poremea i pona$an a Bolesti nervnog sistema Bolesti oka i pripo aka oka Bolesti uva i mastoi#nog nastavka Bolesti sistema krvotoka Bolesti sistema za #isan e Bolesti sistema za varen e Bolesti ko"e i bolesti potko"nog tkiva Bolesti mi$ino+ko$tanog sistema i vezivnog tkiva Bolesti mokrano+polnog sistema Tru#noa& ra,an e i babin e -#re,ena stan a nastala u perinatalnom perio#u .ro,ene mal/orma0i e& #e/orma0i e i hromozomske nenormalnosti 1imptomi& zna0i i patolo$ki klini%ki i laboratori ski nalazi& neklasi/ikovani na #rugom mestu 3ovre#e& trovan a i ostale posle#i0e spol a$n ih uzroka 1pol a$n i uzro0i obolevan a i umiran a 4aktori ko i uti%u na z#ravstveno stan e i kontakt sa z#ravstvenom slu"bom 5i/re za posebne namene

Morfolo#ija tu"ora 'osebne liste za tabeliranje s"rtnosti i obolevanja efinicije 'ro&isi u vezi sa no"enklaturo"

Predgovor prvom srpskom dopunjenom izdanju

Zahvaljujui Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u ijem je domenu i ustanovljavanje meunarodnih klasifikacija koje se odnose na zdravlje, danas smo svedoci njihove ir oke primene, kao zajednikog zdravstveno statistikog jezika, u svim zemljama lanicama. Glavna klasifikacija u oblasti zdravlja, Deseta revizija Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, objavljena je 1992. godine i u upotrebi je do dananjih dana. Klasifikacija bolesti predstavlja sistem kategorija koje se dodeljuju odreenim bolestima po definisanim kriterijumima. Statistika klasifikacija bolesti obuhvata celokupni raspon bolesnih stanja uz broj kategorija koji nikako ne bi trebalo da bude nesavladivo veliki. Meunarodna klasifikacija bolesti je standardna alatka sredstvo koje se koristi u epidemiologiji, zdravstvenom menad mentu i u klinike svrhe, odnosno u analizama opteg zdravstvenog stanja populacionih grupa i ukupnog stanovnitva, za praenje incidenc ije i prevalencije bolesti i drugih zdravstvenih problema. na se koristi za klasifikaciju bolesti i drugih zdravstvenih problema zabele enih u razliitim vrstama medicinske dokumentacije i zdravstvenih dokumenata, kao i matinih knjiga, ukljuujui knjige umrlih. MKB omoguava uvanje i preuzimanje informacija u epidemioloke i klinike svrhe. Podaci dobijeni na osnovu primene MKB pru aju osnovu za izradu nacionalne statistike mortaliteta i morbiditeta od strane dr ava lanica SZ . ni takoe omoguavaju poreenje podataka unutar populacija tokom vremena i izmeu populacija u istom trenutku, kao i obezbeivanje nacionalno konzistentnih podataka. Desetu reviziju Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKBopteprihvaena i nepromenjena skraenica), preveo i publikovao Savezni zavod za unapreenje zdravlja 1996, dok je u upotrebi od 1997. godine. d momenta usvajanja Desete revizije MKB, organizovano se pristupilo a uriranju klasifikacije zbog pojave novih bolesti i stanja ili drugaijeg klasifikovanja ve postojeih bolesti zbog novih saznanja i dijagnostikih postupaka u vezi sa njima. Tako je Svetska zdravstvena organizacija 2004. godine izdala tampano dopunjeno drugo izdanje Desete revizije MKB, i nastavila rad na daljoj reviziji. Ovo izdanje Desete revizije MKB na srpskom jeziku, kojim su obuhvaene zvanine dopune objavljene do 2011. godine predstavlja doprinos lekara i rukovodstva Instituta za javno zdravlje Srbije zdravstvenoj struci. Iz engleskog originala i srpskih medicinskih naziva uz obavezni prikaz latinskih dijagnoza nastala je knjiga koja je nastojala udovoljiti mnogobrojnim kriterijumima struke. Nadamo se da smo uspeli u pokuaju da MKB priredimo na nain koji e biti od najvee koristi strunoj javnosti u Srbiji, kojoj je ova knjiga pre svega namenjena.

Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut Prim. dr sc. med. Dragan Ili

Uvod
Klasifikacija bolesti moe da se definie kao sistem kategorija koje se dodeljuju odreenim bolestima po utvrenim kriterijumima. Mogui su mnogi naini klasifikacije, ali odabrani zavisi od svr e za koju e se upotrebiti prikupljeni statistiki podaci. !tatistika klasifikacija bolesti mora obu vatiti celokupni raspon bolesni stanja a da broj kategorija ostane u pri vatljivim granicama. "eseta revizija Meunarodne klasifikacije bolesti i srodni zdravstveni problema, koja je slubeni oblik dobila #$%&. godine pod naslovom '(ertillonova klasifikacija ili meunarodni popis uzroka smrti), poslednja je u seriji. "rugi tom sadri ukupan istorijski prikaz razvoja klasifikacije. *ako je naslov klasifikacije promenjen, da bi se bolje pojasnio njen sadraj i svr a kao i upozorilo na postupno irenje obu vata klasifikacije na pojmove izvan bolesti i povreda, zadrana je poznata skraenica MK(. + ovoj su klasifikaciji bolesti razvrstane na najprikladniji nain za opte epidemioloke potrebe i za procenu zdravstvene zatite. ,ad na "esetoj reviziji MK( poeo je u septembru #%$&. godine, kada je u -enevi sazvan .ripremni sastanak o MK(/#0 reviziji. .rogram rada na redovnim sastancima usmeravali su rukovodioci kolaborativni centara !12 za izradu klasifikacija bolesti. !mernice za sprovoenje odgovarajue politike utvrivane su na nizu posebni sastanaka, ukljuujui i sastanke Komisije strunjaka za "eseta reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti, koji su odrani #%$3. i #%$4. godine. +z struni doprinos mnogi grupa specijalista i pojedini strunjaka, na predstavljeni predlog ove revizije, tokom #%$3. i #%$5. godine pristigao je itav niz primedaba i predloga od zemalja lanica !12 i regionalni kancelarija !12. + pristiglim primedbama jasno je iskazano da mnogi korisnici ele da u MK( budu obu vaeni i ostali, a ne samo dijagnostiki podaci 6u najiremu smislu te rei7 koje je ona uvek obu vatala. ,adi prilagoavanja potrebama korisnika, stvorena je koncepcija porodice klasifikacija, s osloncem na tradicionalni format i strukturu MK(. MK( bi trebalo da udovolji za tevima za pruanje dijagnostiki podataka u opte svr e, a istovremeno bi se primjenjivale druge s njom povezane klasifikacije, koje ili istim informacijama pristupaju drugaije, ili pak sadre drugaije informacije 6naroito medicinske i irurke procedure i onesposobljenost7. .rema sugestijama u vreme izrade "evete revizije klasifikacije, da bi drugaija bazina struktura mogla bolje da zadovolji potrebe brojni i razliiti korisnika, razmatrano je nekoliko mogui modela. .ostalo je, meutim, jasno da je tradicionalni nain formiranja klasifikacije po kriterijumu jedne varijable, uz druge aspekte njene strukture s naglaskom na stanja koja su esta, skupa ili zbog drugi razloga vana za javno zdravlje, izdrao izazov vremena, te da mnoge korisnike ne bi zadovoljio ni jedan od ponueni modela kao mogua zamena. !toga je, kao to e se videti, "eseta revizija zadrala tradicionalnu strukturu MK(, s tom razlikom to je pret odno numeriko ifriranje zamenjeno alfa/numerikim. 8ako je proirena mogunost ifriranja i ostavljen prostor za budue revizije bez prekidanja brojanog sistema, to se dogaalo kod pret odni revizija. "a bi se to bolje iskoristio raspoloivi prostor, odreeni poremeaji imunolokog sistema ujedinjeni su s bolestima krvi i krvotvorni organa 6*** poglavlje7. 9astala su nova poglavlja za bolesti oka i oni adneksa, kao i za bolesti u a i mastoidnog nastavka. .reanje dopunske klasifikacije spoljni uzroka i faktora koji utiu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom slubom sada su deo glavne klasifikacije. !istem dvojnog razvrstavanja oznaavanjem neki dijagnostiki navoda krstiem i zvezdicom, uveden u "evetoj reviziji, zadran je i proiren, pri emu su zvezdicom oznaene omogene kategorije na nivou tri ifarska mesta.

Meunarodna klasifikacija bolesti

Sadraj tri knjige MKB-10


9ain prikazivanja klasifikacije je izmijenjen i sada postoje tri knjige. Knjiga 1, Tabelarna lista: !adri izvetaj Meunarodne konferencije o "esetoj reviziji MK(, klasifikaciju po nivoima s tri i etiri ifarska mesta, klasifikaciju morfologije neoplazmi, posebne tabelarne liste za mortalitet i morbiditet, definicije i propise o nomenklaturi. Knjiga 2, Priru nik !a u"otrebu: Knjiga objedinjuje napomene o lekarskim izvetajima i pravilima za klasifikaciju, ranije sadranim u Knjizi #, sa mnogo novi opti podataka i uputstava za upotrebu Knjige #, koji su nedostajali u ranijim revizijama. 8akoe sadri i istoriju klasifikacije, koja je ranije bila sastavni deo uvoda u Knjigu #. Knjiga #, $be%edni indeks: Knjiga sadri abecedni indeks s uvodom i proirenim uputstvima za upotrebu. ::: Klasifikaciju je odobrila Meunarodna konferencija o "esetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti #%$%. godine, a 3&. !kuptina !vetske zdravstvene organizacije pri vatila, ovom rezolucijom; ,azmotrivi izvetaj Meunarodne konferencije o "esetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti, 3&. !kuptina !vetske zdravstvene organizacije<
#. +!=>?> sledee preporuke konferencije; 6#7 o detaljnoj listi kategorija s tri ifarska mesta i neobaveznim potkategorijama s etiri ifarska mesta, kao i kratkim tabeliranim listama za mortalitet i morbiditet koje ine "esetu reviziju Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodni zdravstveni problema, koja stupa na snagu #.#.#%%&. godine< o definicijama, standardima i za tevima za izvetavanje u vezi s maternalnim, fetalnim, perinatalnim, neonatalnim mortalitetom i mortalitetom odojadi< o pravilima i uputstvima za ifriranje osnovnog uzroka smrti i za ifriranje glavnoga stanja u morbiditetu<

6@7 6&7

@. 8,>-* od generalnog direktora da objavi '.rirunik za meunarodnu statistiku klasifikaciju bolesti i srodni zdravstveni problema)< &. .2",->=> preporuke konferencije; 6#7 o konceptu i primeni porodice klasifikacija bolesti i stanja, s Meunarodnom statistikom klasifikacijom bolesti i srodni zdravstveni problema kao jezgrom, okruenom nizom srodni i dopunski klasifikacija kao i 'Meunarodnom nomenklaturom bolesti)< 6@7 o uvoenju postupka auriranja u okviru desetogodinjeg razdoblja.

Zahvalnost
Od objavljivanja este revizije MKB 1948. godine, Svetska zdravstvena organizacija koordinirala je rad na njenoj povre enoj reviziji. !az" ljivo je da je #irenje pri ena klasi$ikacije rasla i %elja korisnika da doprines" post"pk" njene revizije. &eseta revizija je rez"ltat opse%nog e'"narodnog rada, saradnje i ko pro isa. S(O ovi odaje priznanje nogi e'"narodni i nacionalni gr"pa a specijalista i pojedinci a iz nogi) ze alja za nji)ov doprinos.

Auriranje
Zvanine izmene i dopune objavljenih tomova MKB-10 su dostupne kao godinja lista promena na sajtu SZ za klasi!ika"ije# $$$%$ho%int&"lassi!i"ations ' (lassi!i"ation o! )iseases *+()-10, ' +()-10 -pdates ve izmene se godinje odobravaju na sastanku e!ova Kolaborativnih "entara SZ me.unarodnih klasi!ika"ija% /iste sadr0e izvore preporuka i datume implementa"ije% )atum odobrenja je dat za svaku od promena1 osim korekturnih ispravki% za porodi"u

Obuka
Zvanino samostalno uenje i obuka +()-10 i online podrka !oruma dostupna je na# http#&&$$$%$ho%int&"lassi!i"ations&i"d&implementation& 23456789589:;<<=6>3?9@;46AB3>739739C;DEFG>89589G43F56H8>73I9@8;969JKLMNOI9>8958PE3QR9

Kolaborativni centri SZO za klasifikaciju bolesti


Osnovano je etrnaest kolaborativnih centara SZO za klasifikaciju bolesti, kao pomo zemljama za probleme razvoja i primene klasifikacija vezanih za zdravstveni sistem, a posebno radi pruanja takve pomoi u vezi s MK ! "ano je da zemlje lanice upozore kolaborativne centre na sve znaajne probleme s kojima bi se mo#le susretati u primeni MK , a naroito za uestalu pojavu nove bolesti za koju MK nije predvidela od#ovarajue mesto! $osada, u periodima izme%u dve revizije, MK nije obnavljana, ali je ustanovljen mehanizam da se dodela &ifara za nove bolesti, kada je potrebno, ostvari preko tih 'entara Osim slubenih kolaborativnih centara SZO postoji i veliki broj nacionalnih referentnih centara i kancelarija s kojima se pojedini korisnici, kada nai%u na pote&koe, prvo moraju da konsultuju! (ajnoviji pre#led koji se odnosi na odre%ene centre proveriti na) http)**+++!+ho!int*classifications*net+ork*collaboratin# Komunikacija se obavlja tako &to se saop&tenja naslovljavaju na &efa Kolaborativno# centra za klasifikaciju bolesti na jednoj od ovih adresa) ,ustralian -nstitute of .ealth /0O o1 234 'anberra ,'5 6748 ,ustralia (ational 'enter for .ealth Statistics 'enters for $isease 'ontrol and 0revention 9988 5oledo :oad .;attsville, M$ 643<6 =nited States of ,merica Ostalih 86 centara, od kojih je svaki zaduen za jedan jezik ili za #rupu jezika, nalazi se u sledeim institucijama) 0ekin# =nion Medical 'olle#e .ospital 'hinese ,cadem; of Medical Sciences (o! 8 Shuaifu;uan, $on#chen# $istrict eijin# 844394 'hina >za kineski? -(S@:M AA 'hemin de :onde BC3<884 De "Esinet Brance >za francuski? (ordic 'entre for 'lassifications in .ealth 'are (or+e#ian $irectorate of .ealth 0O o1 3444, St Olavs pass (OC4894 Oslo (or+a; >za nordijske zemlje?

Meunarodna klasifikacija bolesti


Baculdade de Saude 0ublica*=niversidade de Sao 0aulo ,venida $r ,maldo 382 4622 Sao 0aulo, S0 razil >za portu#alski? (ational :esearch -nstitute of 0ublic .ealth 86, "orontsovo pole 84247A Mosco+ :ussian Bederation >za ruski? 'entro "enezolano de 'lasificaciFn de @nfermedades >'@"@'@? @l Silencio 'entro SimFn olGvar, @dificio Sir, 0iso 9, Oficina 982 'aracas 8484 "enezuela >za &panski? Haisenhaus#asse 97C9<, 24737 KIln /erman; >za nemaki? ,#enzia :e#ionale della SanitJ "ia 0ozzuolo n! 994 99844 =dine -tal; >za italijanski? (ational -nstitute of 0ublic .ealth and the @nvironment >:-"M? 0O o1 8 9364 , iolthoven 5he (etherlands >za holandski? $irectorato /eneral de -nformaciFn en Salud SubsecretarGato de -nnovaciFn ; 'alidad en Salud SecreterGa de Salud :eforma (o! A24 C 88vo! 0iso 'ol! KuLrez Me1ico $B Me1ico 'entral ureau of .ealth -ntelli#ence >' .-? $irectorate /eneral of .ealth Services Ministr; of .ealth M Bamil; Helfare (e+ $elhi, -ndia -'$ Office "ital and .ealth Statistics $ivision Statistics and -nformation $epartment MinisterNs Secretariat, Ministr; of .ealth, Dabour and Helfare 8C6C6 Kasumi#aseki, 'hi;odaku, 5ok;o, Kapan

Izvetaj Meunarodne konferencije o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti


Meunarodna konferencija o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti, koju je sazvala SZO u seditu SZO, odrana je u enevi od 26 se!te"bra do 2 oktobra #$%$ &odine uz !risustvo dele&ata iz '( ze"lje )lanice* +n&ola +ustralija ,a-a"i ,el&ija ,razil ,u&arska ,urundi .elika ,ritanija .enezuela Danska ,iva DD/ 0ndija 0ndonezija 0zrael 1a!an 2anada 2ina 2i!ar 2uba 2uvajt 3ukse"bur& Mada&askar Maarska Mali Malta Moza"bik 4i&erija 5ortu&alija /e!ublika 2oreja S+D Sene&al Sin&a!ur S/ 4e"a)ka ,iva SSS/ 6ajland 7&anda 7jedinjeni +ra!ski 8"irati 9inska 9rancuska :olandija ;!anija ;vedska ;vajcarska

Meunarodna klasifikacija bolesti


7jedinjene nacije, Meunarodna or&anizacija rada i re&ionalne kancelarije SZO u!utili su !redstavnike da sudeluju na konferenciji 5ored nji-, svoje !redstavnike je u!utilo .e<e za "eunarodne or&anizacije "edicinski- nauka i dvanaest dru&i- nevladini- or&anizacija koje se bave re&istracijo" raka, &luvo<o", e!ide"iolo&ijo", !orodi)no" "edicino", &inekolo&ijo" i akuerstvo", -i!ertenzijo", zdravstveno" doku"entacijo", !reventivno" i socijalno" "edicino", neurolo&ijo", !si-ijatrijo", re-abilitacijo" i !olno !renosivi" bolesti"a 2onferenciju je u i"e &eneralno& direktora otvorio nje&ov !o"o<nik Dr 1 5 1ardel, koji je &ovorio o o!seni" konsultacija"a i !ri!re"a"a za izradu !redlo&a revizije, zbo& )e&a je iz"eu objavljivanja dve revizije ove klasifikacije nastala !auza dua od uobi)ajene 4a&ovestio je da <e Deseta revizija nositi novi naslov* =Meunarodna statisti)ka klasifikacija bolesti i srodni- zdravstveni- !roble"a> kako bi se istakla njena statisti)ka na"ena kao i ukazalo na to da je dolo do !roirenja sadraja klasifikacije Zadrana je, "euti", !o&odna skra<enica M2, Dr 1ardel je s!o"enuo i novu s-e"u alfa?nu"eri)ko& ifriranja, koja je o"o&u<ila bolju ravnoteu iz"eu sadraja !ojedini- !o&lavlja, a ostavilja !rostor i za naknadne iz"ene i do!une 6akoe je najavio i na"eru izrade !riru)nika za M2, sa kate&orija"a sa tri ifarska "esta i abecedni" indekso", )ija se !ri"ena !redvia onde &de sloenija i iscr!nija verzija sa )etiri ifarska "esta ne bi bila od&ovaraju<a 2onferencija je izabrala slede<e rukovodstvo* Dr / : @ Aells B+ustralijaC, !redsednik Dr : ,aD 4ielsen,BDanskaC, !ot!redsednik Dr / ,raun, BDD/C, !ot!redsednik Mr / + 0zrael, BS+DC, !ot!redsednik Dr / 3aurenti, B,razilC, !ot!redsednik Dr / Ma&uin, B9rancuskaC, izveta) Ms 8 6aDlor, B2anadaC, izveta) Sekretarijat je radilo u ovo" sastavu* Dr 1 ?5 1ardel, !o"o<nik &eneralno& direktora, SZO, eneva, ;vajcarska Dr : / :a!sara, direktor Odeljenja za e!ide"ioloki nadzor, !rocenu zdravstveno& stanja i trendova, SZO, eneva, ;vajcarska Dr 1 ?@ +larD, &lavni "edicinski referent, Sluba za razvoj e!ide"iolo&ije i zdravstvene statistike, SZO, eneva, ;vajcarska Dr E / ,rae"er, "edicinski referent, Sluba za razvoj e!ide"iolo&ije i zdravstvene statistike, SZO, eneva, ;vajcarska BsekretarC Mr + 3F:ours, stru)ni referent, Sluba za razvoj e!ide"iolo&ije i zdravstvene statistike, SZO, eneva, ;vajcarska 5rofesor A 1anisc-, DD/ B!ovre"eni savetnikC Mr 6 2ruse, Danska B!ovre"eni savetnikC Dr 2 2u!ka, 9rancuska B!ovre"eni savetnikC Dr 1 3eoGski, 5oljska B!ovre"eni savetnikC Ms / M 3oD, 7jedinjeno kraljevstvo .elike ,ritanije i Severne 0rske B!ovre"eni savetnikC Mr / : See"an, S+D B!ovre"eni savetnikC Sekretarijatu konferencije !o"a&ali su !redstavnici ostali- od&ovaraju<i- stru)ni- jedinica sedita SZO 2onferencija je !ri-vatila dnevni red s !redlo&o" sadraja !o&lavlja za Desetu reviziju, "aterijal koji <e biti uvrten u objavljeni !riru)nik, !ostu!ak za njeno uvoenje, kao i !orodice klasifikacija i ostala !itanja

10

Izvetaj Meunarodne konferencije

1.

Istorija i razvoj primene Meunarodne klasifikacije bolesti (MKB

4a konferenciji je bilo re)i o i"!ozantnoj !rolosti statisti)ke klasifikacije koja datira jo iz #% veka Dok su se !ret-odne klasifikacije bavile sa"o uzroci"a s"rti, ;esto" revizijo" iz #$'% &odine obuvat je !roiren i na nes"rtonosne bolesti 7noenje" !ojedini- inovacija radi udovoljavanja statisti)ki" !otreba"a razni- or&anizacija, !roirivanje se nastavilo u svi" klasifikacija"a, uklju)uju<i i Devetu reviziju Dalje, Meunarodna konferencija za Devetu reviziju, odrana u enevi #$HI &odine B#C, !re!oru)ila je i odobrila !robno objavljivanje do!unske klasifikacije "edicinski- !rocedura, kao i klasifikacije ote<enja, ones!osobljenosti i -endike!a

!.

"re#led pripreme predlo#a za Desetu reviziju MKB

5redlozi o koji"a je konferencija ras!ravljala !roizali su iz o!seni- aktivnosti u seditu SZO i iro" sveta 5ro&ra" rada us"eravan je na redovni" sastanci"a efova kolaborativni- centara SZO za klasifikaciju bolesti 5oliti)ke s"ernice utvrdila je na nizu sastanaka 2o"isija stru)njaka za Desetu reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti koja se sastala #$%' B2C i #$%H &odine B(C radi donoenja odluka o s"ernica"a za dalji rad i for"iranja kona)no& !redlo&a O!sene !ri!re"e su bile neo!-odne kako bi se udovoljilo za-tevi"a za radikalnu !o"enu strukture M2,, neo!-odnu da statisti)ka klasifikacija bolesti i ostali- zdravstveni- !roble"a od&ovori raznovrsni" !otreba"a za !odaci"a o "ortalitetu i zdravstvenoj zatiti 0s!itani su na)ini na koje se siste" ifriranja "oe ustaliti, kako bi se skratio vre"enski jaz u !ri"eni koja nastaje !osle uvoenja nove revizije, kao i "o&u<nost uravnoteivanja sadraja razli)iti- !o&lavlja M2, 1asno je bilo da )ak i s novo" strukturo", jedna klasifikacija ne "oe da !re"osti ekstre"no razli)ite za-teve Sto&a je razvijen konce!t !orodice klasifikacija, sa &lavno" M2, kao jez&ro" koje zadovoljava osnovne !otrebe tradicionalne statistike "ortaliteta i "orbiditeta, dok ostali )lanovi !orodice zadovoljavaju !otrebe za vie ili "anje detaljni" ili raznovrsni" klasifikacija"a i srodni" !itanji"a 2olaborativni centri su is!itali razli)ite "o&u<e "odele or&anizacije M2,, ali je utvreno da svaki i"a nedostatke, a ni jedan dovoljno !rednosti koje bi bile o!ravdane kako bi se "o&la za"eniti !ostoje<a struktura 4a !osebni" sastanci"a &de se !rocenjivala Deveta revizija, !otvreno je da, iako su neki "o&u<i korisnici s"atrali da je sadanja stuktura M2, ne!rikladna, ve<ina zadovoljni- korisnika su s"atrali da ona, u!rkos jasni" nedostaci"a, i"a "no&o dobri- strana, !a su izrazili elju da zadri !ostoje<i oblik 0s!itani su razliliti na)ini alfa?nu"eri)ko& obeleavanja, kako bi se !ronaao ifarski okvir koji" bi se us!ostavila )vr<a ravnotea "eu !o&lavlji"a, a ostavilo dovoljno !rostora budu<i" iz"ena"a bez naruavanja ifri Odluke o ovi" !itanji"a o"o&u<ile su izradu vie nacrta !redlo&a !o&lavlja Desete revizije 4acrti !redlo&a su dva !uta slati svi" ze"lja"a )lanica"a na "iljenje i raz"atrani od strane dru&izaintersovani- tela na sastanci"a &lavno& @entra i 2o"isije stu)njaka ,rojna "eunarodna s!ecijalisti)ka stru)na drutva, !ojedini s!ecijalisti i stru)njaci, ostale slube sedita SZO i njene re&ionalne kancelarije su !ruile savete i s"ernice jedinici SZO nadlenoj za izradu M2, i kolaborativni" centri"a u !ri!re"i !redlo&a i od&ovaraju<i- "aterijala izneti- na 2onferenciji SZO je izrazila !unu za-valnost na !o"o<i

$.

%pte karakteristike i sadr&aj predlo&ene Desete revizije MKB

Elavna novina u !redlozi"a za Desetu reviziju je u!otreba alfa?nu"eri)ko& siste"a ifriranja, koji se sastoji od )etiri "esta ? jedno& slova i tri brojke 5osledica je bila da se u odnosu na Devetu reviziju "o&u<nost ifriranja vie ne&o udvostru)ila i o"o&u<ila da se ve<ini !o&lavlja !ri!ie jedno slovo ili

11

Meunarodna klasifikacija bolesti


sku! slova, a svako" !o&lavlju se "oe !ridodati #JJ tro"esni- kate&orija Od ras!oivi- 26 slova u!otrebljeno je 2I Slovo 7 ostavljeno je neiskori<eno za !otrebe budu<i- iz"ena i do!una, kao i "o&u<i- !rivre"eni- klasifikacija, a radi reavanja !oteko<a koje se iz"eu dve revizije "o&u !ojaviti na nacionalno" i "eunarodno" nivou Odlu)eno je da !ojedine tro"esne kate&orije ostanu neiskori<ene za budu<a !roirenja i revizije 4ji-ov se broj razlikovao iz"eu kate&orija 2ate&orije zasnovane na anato"skoj !odeli i"aju "anje neiskori<eni- kate&orija jer se s"atralo da <e nji-ove budu<e iz"ene biti "anje o!sene Deveta revizija je sadrala #H !o&lavlja i dve dodatne klasifikacije* Dodatna klasifikacija s!oljniuzroka, !ovreda i trovanja Bifra 8C i Dodatna klasifikacija faktora koji uti)u na stanje zdravlja i kontakata sa zdravstveno" slubo" Bifra .C 5re"a !re!oruci 5ri!re"no& sastanka za Desetu reviziju Beneva, #$%( C B'C, koja je ina)e !odrana na kasniji" sastanci"a, ta dva !o&lavlja vie nisu do!unska, ve< su uvrtena u &lavnu klasifikaciju /edosled !o&lavlja u !o)etku je bio isti kao i u Devetoj reviziji /adi bolje& kori<enja ras!oloivo& !rostora !ore"e<aji i"uno& siste"a !riklju)eni su bolesti"a krvi i krvotvorni- or&ana, dok su u Devetoj reviziji bili !riklju)eni endokrini" bolesti"a, bolesti"a is-rane i "etaboliz"a 4ovo !o&lavlje =,olesti krvi i krvotvorni- or&ana i odreeni !ore"e<aji i"uno& siste"aKK sada je iza !o&lavlja =4eo!laz"e> sa koji" deli slovo D 6oko" raz"atranja !ret-odni- nacrta !o&lavlja =,olesti nervno& siste"a i )ulaKK !ostalo je jasno da nije "o&u<e sve za-tevane detalje !odvesti u ifru sa jedni" slovo" i #JJ tro"esni- kate&orija Zato je odlu)eno da treba na!raviti tri odvojena !o&lavlja, !a je !o&lavlju =,olesti nervno& siste"aKK dodeljeno slovo E, a !o&lavlja =,olesti oka i adneksa okaKK i =,olesti u-a i "astoidno& nastavkaKK dele slovo : 5o&lavlja =,olesti &enitourinarno& siste"a>, =6rudno<a, !oroaj i !uer!eriju">, =Odreena stanja nastala u !erinatalno" !eriodu> i =2on&enitalne "alfor"acije, defor"iteti i -ro"ozo"ske abnor"alnosti> &ru!isana su u susedna !o&lavlja od L0. do L.00 7klju)ivanje" dva !ret-odna dodatka klasifikaciji u osnovnu klasifikaciju, broj !o&lavlja u Desetoj reviziji se !ove<ao na 2# 4aslovi neki- !o&lavlja su is!ravljeni, tako da jasnije u!u<uju na sadraj 6a"o &de su bile !redloene zna)ajne iz"ene M2,, s!rovedena je od&ovaraju<a !rovera na terenu 6o se odnosilo na sledelja !o&lavlja* . Duevni !ore"e<aji i !ore"e<aji !onaanja L0L 5ovrde, trovanja i !osledice delovanja s!oljanji- faktora LL S!oljanji uzroci "orbiditeta i "ortaliteta 0z"ene u !o&lavlju 00 =4eo!laz"e>, iako "anje& obi"a, takoe su !role odreene terenske !rovere 5redlozi za Desetu reviziju obu-vatali su i slede<e iz"ene* M 4a !o)etku svako& !o&lavlja su na!o"ene o kate&orija"a koje se isklju)uju, !roirene !ojanjenji"a o relativnoj -ijerar-ijskoj vanosti !o&lavlja, kao i !ojanjenje" da ve<u !rednost !ri ozna)avanju i"aju !o&lavlja =s!ecijalni- &ru!aKK ne&o !o&lavlja o or&ani"a i siste"i"a or&ana Meu !o&lavlji"a s!ecijalni- &ru!a !rioritet i"aju !o&lavlja =6rudno<a, !oroaj i !uer!eriju"KK i =Odreena stanja nastala u !erinatalno" !erioduKK Sva !o&lavlja !o)inju !re&ledo" sku!a kate&orija sa tri ifarska "esta, a ta"o &de je vano, i !re&ledo" kate&orija ozna)eni- zvezdico", radi !ojanjenja or&anizacije !o&lavlja i jednostavnije !ri"ene kate&orija sa zvezdico" 4a!o"ene se u tabelarno" !o!isu odnose na sve !ri"ene klasifikacije +ko se na!o"ena odnosi sa"o na "orbiditet ili sa"o na "ortalitet, uklju)ena je u !osebne na!o"ene uz !ravila za ifriranje "orbiditeta ili "ortaliteta

12

Izvetaj Meunarodne konferencije


M 7 Devetoj reviziji !osebno je ozna)en odreen broj stanja uzrokovani- lekovi"a 6aj je !ristu! zadran i u izradi !redlo&a Desete revizije, !a su "no&a takva stanja !osebno ozna)ena

2ao vana novina uvedene su na kraju neki- !o&lavlja kate&orije za ozna)avanje !ore"e<aja !osle "edicinske !rocedure One ozna)avaju vana stanja koja su i sa"a !o sebi !roble" u zbrinjavanjuN !ri"eri su endokrine bolesti i bolesti "etaboliz"a nakon odstranjivanja or&ana, kao i dru&a s!ecifi)na stanja kao sto su Odu"!in&KK P sindro" nakon &astrekto"ije Stanja !osle "edicinski- za-vata koja nisu s!ecifi)na za odreeni siste" or&ana, uklju)uju<i i ko"!likacije ne!osredno nakon za-vata, n!r vazduna e"bolija i !osto!erativni ok, i dalje su razvrstana u !o&lavlju =5ovrede, trovanja i !osledice delovanja s!oljanji- faktoraKK 7 Devetoj reviziji naslovi sa )etiri ifarska "esta )esto su se "orali !ovezivati s tro"esni" naslovi"a da bi se !roverili !ravo zna)enje i svr-a !otkate&orije Zna)ajna !ro"ena u nacrtu !redstavljeno" na konferenciji je bila u to"e to su skoro svi naslovi bili !ot!uni i "o&li biti sa"ostalni Dvostruke klasifikacije !re"a etiolo&iji i !re"a "anifestacija"a, !oznate kao siste" krsti<a i zvezdica, koji je uveden u Devetu reviziju, naiao je na odreene kritike .e<ina za"erki se odnosila na to da je klasifikacija na nivou tre<e& i )etvrto& ifarsko& "esta )esto sadrala infor"acije o "anifestacija"a bolesti !o"eane sa ostali" infor"acija"a, !ri )e"u su se iste dija&nosti)ke oznake )esto javljale !re"a oba kriteriju"a 6akoe, "no&i su s"atrali da siste" nije dovoljno sveobu-vatan /adi !revladavanja ti- !roble"a, u nacrtu Desete revizije infor"acije sa zvezdico" razvrstane su u %2 istorodne, -o"o&ene, tro"esne kate&orije za koje !ri"ena nije bila obavezna 6akav !ristu! do!uta ozna)avanje dve"a ifra"a dija&noza koje sadre infor"acije i o osnovnoj bolesti i "anifestacija"a ili ko"!likacija"a na odreeno" or&anu ili "estu, to o"o&u<ava !ronalaenje ili tabelarno !rikazivanje !o jedno" i dru&o" kriteriju"u 2onferencija je !ri-vatila takve karakteristike Desete revizije 4a konferenciji su !redstavljena sva !o&lavlja sa !rikazi"a !ro"ena uvedeni- !osle Devete revizije, kao i ire infor"acije o odreeni" novina"a 4akon ras!rave o neki" !itanji"a u vezi sa strukturni" i sadrajni" !ro"ena"a !o&lavlja, do&ovoreno je da sekretarijat !reuz"e !ra<enje i iz"ene klasifikacije

13

Meunarodna klasifikacija bolesti

'.

(tandardi i definicije u vezi sa zdravljem majke i deteta

2onferencija je sa interesovanje" raz"otrila !redloene definicije, standarde i !ravila izvetavanja u vezi sa "ateralni" i fetalni" "ortaliteto", kao i !erinatalni", neonatalni" "ortaliteto" i "ortaliteto" odoj)adi u Desetoj reviziji 6e su !re!oruke rezultat niza !osebni- sastanaka i do&ovora us"ereni- ka !oboljanju us!oredivosti !odataka 4a konferenciji je do&ovoreno da je !oeljno zadrati definicije ivoroeni- i s"rti fetusa iz Devete revizije 5osle ras!rave, 2onferencija je osnovala radnu &ru!u za definisanje !oj"a "ateralno& "ortaliteta i na osnovu njeni- !re!oruka !ri-vatila da treba zadrati i definiciju s"rti "ajke iz Devete revizije /adi una!reenja kvaliteta !odataka o "aternalno" "ortalitetu i !riku!ljanja dodatni- !odataka o u"iranju toko" trudno<e ili u vezi s njo", kao i !otsticanja re&istrovanja u"rli- od uzroka u vezi s !orodiljstvo", a nakon '2 i vie dana od zavretka trudno<e, radna &ru!a je for"ulisala dve dodatne definicije* jednu za =s"rt u vezi sa trudno<o"KK, a dru&u za =kasnu s"rt "ajkeKK QObe su uvr<ene u !o&lavlje DefinicijeR 2onferencija je* 5/85O/7S03+ ze"lja"a )lanica"a da raz"otre "o&u<nost uklju)ivanja u !otvrdu o s"rti !itanje o sadanjoj trudno<i, kao i o trudno<i u razdoblju od &odine dana !re s"rti Do&ovoreno je da u koli)niku koji !rikazuje "aternalni "ortalitet Qkako je sadrano u 2njizi 2R kao i"enilac treba uzeti broj ivoroeni-, jer se u svetu lake dolazi do to& !okazatelja ne&o do uku!no& broja roeni- Bbroj ivoroene dece !lus broj "rtvoroeni-C 2onferencija je !re!oru)ila da se objavljene sto!e !erinatalno&, neonatalno& "ortaliteta i "ortaliteta odoj)adi, zasnovane na ko-orta"a roeni-, identifikuju i razlikuju na isti na)in 2onferencija je !odrala na)in ozna)avanja dobi u jedinici"a !roteklo& vre"ena i odredila da !rvi dan ivota treba ozna)iti kao nulti dan 2onferencija je* 5/85O/7S03+ da se u !riru)nik za u!otrebu Desete revizije M2, unesu definicije, standardi i uslovi izvetavanja u vezi s "aternalni" i fetalni" "ortaliteto", kao i !erinatalni", neonatalni" "ortaliteto" i "ortaliteto" odoj)adi

).

"ravila za ifriranje i selekciju i tabelarne liste

5.1. Pravila za ifriranje i selekciju mortaliteta


2onferencija je obavetena o !ostu!ku !reis!itivanja !ravila za selekciju i !ro"enu osnovno& uzroka s"rti i !ri!adaju<i- na!o"ena objavljeni- u Devetoj reviziji, to je rezultiralo !re!oruka"a za iz"ene u !ravili"a, kao i o!seni" !ro"ena"a u na!o"ena"a 2onferencija je* 5/85O/7S03+ da !ravila za selekciju uzroka s"rti za !ri"arno tabeliranje "ortaliteta, koja su !ostojala u Devetoj reviziji budu za"enjena oni"a iz Desete revizije Qkako je sadrano u 2njizi 2R 5/85O/7S03+ da !ravila za selekciju uzroka s"rti za !ri"arno tabeliranje "ortaliteta, koja su !ostojala u Devetoj reviziji budu za"enjena oni"a iz Desete revizije Qkako je sadrano u 2njizi 2R 2onferencija je obavetena da su uraene i revidirane dodatne na!o"ene za ifriranje osnovno& uzroka s"rti i tu"a)enja dodatni- na!o"ena o uzroci"a s"rti ,udu<i da i" je svr-a obezbeivanje

14

Izvetaj Meunarodne konferencije


doslednosti ifriranja, konferencija je !ri-vatila da one budu uvr<ene u Desetu reviziju 4a konferenciji je !ri"e<eno da se u vezi sa uzroci"a s"rti i dalje stalno ifrira i analizira vie stanja 0ako je takav !ostu!ak !odran, nije !re!oru)eno da Deseta revizija sadri bilo kakva !osebna !ravila ili analiti)ke "etode koje treba slediti /az"atraju<i "eunarodni obrazac !otvrde o s"rti i uzroku s"rti, 2o"isija stru)njaka je uvidela da je u starijoj !o!ulaciji sa sve ve<i" u)e<e" u"rli- !risutno sve vie bolesni- stanja, kao i da efekti udrueni- od&ovaraju<i- tera!ijski- intervencija i"aju tendenciju u"noavanja "o&u<i- iskazi koji se odnose na osnovni i ne!osredni uzrok s"rti 6o zna)i da se na !otvrde o s"rti u "no&i" ze"lja"a u!isuje sve vie bolesti i stanja, !a je 2o"itet !re!oru)io da se dodatni red BdC uvrsti u 0 deo !otvrde 2onferencija je zato 5/85O/7S03+ da drave, ako su utvrdile !otrebu, raz"otre "o&u<nost u"etanja dodatno& reda BdC u 5rvi deo lekarske !otvrde o uzroku s"rti

5.2. Pravila za ifriranje i selekciju morbiditeta


5o !rvi !ut, s"ernice za re&istrovanje i ifriranje "orbiditeta su uklju)ene u Devetu reviziju kako bi o"o&u<ile izbor jedno& stanja za !rikaz u "orbiditetnoj statistici 0skustvo ste)eno !riliko" u!otrebe definicija i !ravila Devete revizije bilo je veo"a korisno i !odstaklo je za-teve lekara za do!unski" !ojanjenji"a i u!utstvi"a o re&istrovanju dija&nosti)ki- infor"acija, kao i s"ernica"a za reavanje !ojedini- !roble"ati)ni- situacija 2onferencija je !odrala !re!oruke konferencije o reviziji iz #$HI &odine o stanju koje treba da se odabere kod analize bolesti u vre"e !ruanja zdravstvene zatite i svoje &ledite da rutinsku statistiku, kada je to "o&u<e, treba do!uniti ifriranje" i analizo" vie stanja 0staknuto je da u Desetoj reviziji treba razjasniti da je ve<ina s"ernica !ri"enjiva tada kada je !otrebno dati tabelarni !rikaz =vode<e&a stanjaKK za neku e!izodu bolesti i kada je !oja" e!izode sa" !o sebi vaan za na)in !riku!ljanja !odataka 2onferencija je !re"a to"e, 5/85O/7S03+ da Deseta revizija obu-vati i dodatne s"ernice za obeleavanje i ifriranje "orbiditeta i uklju)i definicije =vode<e& ili &lavno& "ain condition stanjaKK i =ostali- stanjaKK, sa iz"enjeni" !ravili"a za !ostu!ak u slu)aju o)i&ledno !o&reno !rijavljeno& =vode<e& stanjaKK B5re!oruke su u 2njizi 2 C 2onferencija je takoe 5/85O/7S03+, da, ako je =vode<e stanjeKK razvrstano !re"a dvostruki" kriteriju"i"a koji !ostoje u M2,, treba zabeleiti i ifre s krsti<e" i zvezdico" radi o"o&u<avanja tabelarno& !rikazivanja na oba na)ina 2onferencija se sloila sa !otrebo" dalje !o"o<i uklju)ivanje" o!irni- na!o"ena i !ri"era

5.3. Tabelarni popisi za mortalitet i morbiditet


2onferencija je u!oznata s teko<a"a nastali" u !ri"eni Osnovne tabelarne liste zasnovane na Devetoj reviziji i sa !reduzeti" aktivnosti"a, naro)ito oni"a od strane SZO, na utvrivanju novitabelarni- listi za objavljivanje !odataka o "ortalitetu 7videlo se da je u "no&i" ze"alja"a "ortalitet dece uzrasta do !et &odina !ouzdaniji !okazatelj od "ortaliteta odoj)adi, kao i da bi u"esto liste "ortaliteta odoj)adi bilo bolje i"ati listu koja bi obu-vatala "ortalitet odoj)adi i dece do !et &odina Dve verzije o!te& !o!isa "ortaliteta i !o!isa "ortaliteta odoj)adi i dece su !ri!re"ljene za raz"atranje 2onferenciji, !ri )e"u je dru&a verzija obu-vatila naslove !o&lavlja i !reostale !ojedinosti koje !re"a !otrebi treba uklju)iti u !o&lavlja Zbo& odreeni- nejasno<a u vezi sa izloeni" !o!isi"a "ortaliteta sazvana je radna &ru!a da raz"otri "o&u<nost uklju)enja neki- dodatni- !ojedinosti 0zvetaj radne &u!e je !ri-va<en na 2onferenciji i on se odrazio na !o!is "ortaliteta Bvideti 5osebne tabelarne listeC

15

Meunarodna klasifikacija bolesti


2onferencija je raz"otrila i liste za tabelarni !rikaz "orbiditeta, i to !redloeni tabelarni s!isak i "odel liste za objavljivanje zasnovan na naslovi"a !o&lavlja, &de su is!od svako& naslova kao !ri"eri uklju)ene izabrane !ojedinosti 0zraena je su"nja o !ri"enjivosti takvi- lista na sav "orbiditet u najire" s"islu 5osti&nuta je o!ta sa&lasnost da su !redloene liste verovatno !rikladnije za bolni)ki "orbiditet, a da dalje treba raditi na razvoju lista za ostale !ri"ene "orbiditeta, i da u Desetoj reviziji tabelarne liste za "orbiditet i "ortalitet "oraju !ratiti tabelarne liste s od&ovaraju<i" objanjenji"a i u!utstvi"a za kori<enje 7 svetlu odluka radne &ru!e, 2onferencija je !ri-vatila da tabelarne liste treba objaviti u Desetoj reviziji kao i da je !otrebno u)initi dodatni na!or da bi naslovi u lista"a bili jasniji i razu"ljiviji /adi lake izrade alternativni- kriteriju"a tabelarno& !rikazivanja sa zvezdico", !ri-va<ena je izrada dru&e verzije tabelarni- lista za "orbiditet, koja bi uklju)ivala i kate&orije obeleene zvezdico"

*.

"orodica klasifikacije

6.1. Koncept porodice klasifikacija


1o je !ri izradi Devete revizije bilo jasno da M2, ne "oe obu-vatiti sve !otrebne infor"acije, ve< da bi sa"o !orodica klasifikacija bolesti i ostali- stanja "o&la zadovoljiti raznovrsne za-teve javno&a zdravlja Od kasni- HJ?i- raz"atraju se razna "o&u<a reenja, od koji- su izabrana ona zasnovana na klasifikacija"a BM2,C sa serija"a "odula, !ri )e"u su neke !ovezane -ijerar-ijski, a dru&e se "eusobno do!unjuju 4akon studija obavljeni- sa razni" kolaborativni" centri"a i obavljene ras!rave, usavrena je konce!cija !orodice klasifikacija koju je #$%H revidirala 2o"isija stru)njaka i !redloila !riloenu s-e"u

16

Izvetaj Meunarodne konferencije

2onferencija je, 5/85O/7S03+ da SZO !rati konce!t !orodice klasifikacija bolesti i stanja /adi o)uvanja celovitosti M2, i ove konce!cije !orodice klasifikacija 2onferencija je, 5/85O/7S03+ da, u interesu "eunarodne u!oredivnosti, bez odobrenja SZO, !ri izradi !revoda ili !rila&oavanja M2, ne treba "enjati sadraj tro"esni- i )etvero"esni- !otkate&orija Desete revizije, nazna)en u naslovi"a Sekretarijat SZO je nadlean za M2, i radi kao nadleno telo za odobravanje svi- !ublikacija i !revoda Bizuzev nacionalni- statisti)ki- !ublikacijaC O na"eri !revoenja i ada!tacije ove ili dru&i- klasifikacija vezani- za M2,, treba od"a- obavestiti SZO

17

Meunarodna klasifikacija bolesti


4a konferenciji je sa interesovanje" is!ra<eno !redstavljanje !ri"ene i !ovezivanja razni- )lanova !orodice M2, !ri "edicinsko?socijalno" i "ultidi"enzionalno" ocenjivanju stanja stariji- osoba ne sa"o u odnosu na zdravlje ve< i dnevne ivotne aktivnosti, kao i drutvene i "aterijalne okolnosti 1asno je !okazano da se u!otrebo" M2, i Meunarodne klasifikacije ote<enja, ones!osobljenosti i -endike!a B0@0D:C, a !osebno ifara iz 2# !o&lavlja Desete revizije, "o&u dobiti u!oredivi !odaci

6.2.

daptacija zasnovana na specijalnostima

2onferencija je obavetena o !lanovi"a za razvoj i ada!taciju Desete revizije u oblasti duevno& zdravlja 2lini)ari"a iz !odru)ja !si-ijatrije !otrebno je, uz nji"a na"enjenu verziju, dati i klini)ke s"erniceN treba !redloiti nau)noistraiva)ke kriteriju"e koji bi se koristili u istraivanji"a vezani" za !roble"e duevno&a zdravljaN !redlo& za viekriteriju"sko ozna)avanje !ore"e<aja u detinjstvu i klasifikaciju !roble"a odrasli- bi<e !ri!re"ljen, kao i verzija za u!otrebu u o!toj "edicini 5o uzoru na !ret-odne !ublikacije, bi<e izraena skra<ena verzija M2, sa ifra"a koje se odnose na !odru)ja !si-ijatrije i neurolo&ije 2onferencija je u!oznata sa "etoda"a !ri"enjeni" u !o)etku razvoja nacrta na"enjeni" s!ecijalisti"a sto"atolo&ije i zubari"a B0@D?D+C, a radi o)uvanja osnovne strukture i funkcije M2,, kao i sa )injenico" da se !ri!re"e za novu reviziju 0@D?D+, koja <e biti deo Desete revizije M2,, !rivode kraju 5redstavljeno je dru&o izdanje Meunarodne klasifikacije onkoloki- bolesti B0@D?OC, klasifikacijo" !re"a vie kriteriju"a koja uklju)uje i to!o&rafiju i "orfolo&iju neo!laz"i 4akon du&otrajne izrade "orfoloki- ifri 0@D?O, u)injene su odreene iz"ene, kao to je s!rovedena i te"eljna !rovera na terenu 7 Desetoj reviziji to!o&rafske ifre dru&o& izdanja zasnivaju se na kate&orija"a @JJ?@%J, a nji-ovo objavljivanje <e da usledi !osle odobrenja Desete revizije od strane sku!tine Svetske zdravstvene or&anizacije Do&ovoreno je da za oblast o!te "edicine treba da se urade ada!tacije, a konferencija je obavetena da su &ru!e koje rade na to"e s!re"ne da sarauju sa SZO 7zu"aju<i u obzir ada!tacije zasnovane na s!ecijalnosti"a, koje <e verovatno biti sve brojnije, !re!oru)eno je da SZO bude nadleno "esto za reavanje nejasno<a, to i"a veliki zna)aj

6.3. !nformaciona podrka na nivou primarne zdravstvene zatite


7 skladu sa !re!oruka"a konferencije za reviziju M2, #$HI &odine, /e&ionalna kancelarija za 1u&oisto)nu +ziju SZO je #$H6 u Del-iju sazvala radnu &ru!u koja je sastavila detaljan s!isak !ridrueni- si"!to"a, iz koje& su !roizala dva kratka !o!isa* jedan za uzroke s"rti, a dru&i za razlo&e kontakta sa zdravstveno" slubo" 6aj je siste" !roveren na terenu u ze"lja"a re&iona, a rezultati su !osluili za reviziju s!iska !ridrueni- si"!to"a i obrazaca za izvetavanje 5reureenu verziju objavila je SZO #$H% u brouri =3ai)ko izvetavanje o zdravstveni" infor"acija"aKK B3aD re!ortin& of -ealt- infor"ationC BIC Svetska strate&ija !ro&ra"a =Zdravlje za sve do 2JJJ &odineKK, !okrenuta #$H% , !ostavila je niz izazova razvoju infor"acioni- siste"a ze"alja )lanica 4a Meunarodnoj konferenciji o zdravstvenoj statistici za 2JJJ &odinu B,elaio, 0talija, #$%2 C B6C utvreno je da je inte&racija infor"acija iz =3ai)kiizvetaja> sa zdravstveni" infor"acija"a i sa dru&i" infor"acija"a koje se for"iraju i koriste u u!ravljanju u zdravstveno" siste"u, vaan !roble" koji us!orava iru !ri"enu siste"a lai)ko& izvetavanja 4a 2onsultativno" sastanku o klasifikacija"a u !ri"arnoj zatiti Beneva, #$%I C BHC na&laena je !otreba za !ristu!o" koji bi izjedna)io infor"ati)ku !odrku slubi zdravstveno& "enad"enta i u!ravljanja u zajednici !reko infor"acija koje su zasnovane na lai)ki" izvetaji"a, kao i infor"acija"a o zajednici u ire" s"islu 2onferencija je bila obavetena o iskustvi"a ze"alja na razvijanju i !ri"eni zdravstveni- infor"acija zasnovani- na zajednici koje obu-vataju zdravstvene !roble"e, !otrebe, od&ovaraju<e faktore rizika i resurse 5odran je konce!t razvoja nekonvencionalni- "etoda na nivou zajednice kao na)ina za !revazilaenje infor"ati)ki- nedostataka u !ojedini" ze"lja"a kao i za ja)anje nji-ovi- infor"acionisiste"a 0staknuto je da, i za razvijene ze"lje i za ze"lje u razvoju, takve "etode ili siste"e treba razvijati na lokalno" nivou i da i- zbo& faktora kao to su s!ecifi)nosti "orbiditeta i razlike u jeziku i

18

Izvetaj Meunarodne konferencije


kulturi, ne treba !okuavati !reneti dru&a !odru)ja ili u dru&e ze"lje

6.". #te$enja% onesposobljenost i &endikep


SZO je #$%J &odine na en&lesko" jeziku objavila nacrt Meunarodne klasifikacije ote<enja, ones!osobljenosti i -endike!a B0@0D:C B%C, u skladu s !re!oruka"a konferencije o reviziji iz #$HI &odine i rezolucije A:+2$ (I B$C Sku!tine Svetske zdravstvene or&anizacije iz #$H6 &odine Od tada su se istraivanja i razvoj klasifikacije odvijali u nekoliko s"erova Elavne definicije tri ele"enata* ote<enja, ones!osobljenosti i -endike!a bitno su do!rinele !ro"eni stavova !re"a invalidnostiTones!osobljenosti Definicija ote<enja, na !odru)ju &de je bilo !uno !rekla!anja s nazivi"a u M2,, iroko je !ri-va<ena Definicija invalidnosti u&lavno" je istovetna sa definicijo" stru)njaka i stru)ni- &ru!a za re-abilitaciju, iako se s"atralo da bi u sa"oj ifri ve<u !anju trebalo !osvetiti ste!enovanju teine invalidnosti, koja )esto !ret-odi -endike!u Sve je vie za-teva za iz"eno" definicije -endike!a radi jasnije& isticanja efekta interakcije sa okolino" Zbo& brzo& razvoja ideja i !rakse na !odru)ju invalidnosti nije bilo "o&u<e na vre"e izraditi reviziju klasifikacije 0@0D: za !odnoenje konferenciji 7tvreno je da se objavljivanje nove verzije ne "oe o)ekivati !re !o)etka !ri"ene Desete revizije M2,

6.5. 'edicinske procedure


SZO je #$H% &odine u skladu s !re!oruka"a konferencije o reviziji iz #$HI i rezolucije Sku!tine Svetske zdravstvene or&anizacije ..:+2$ (I B$C iz #$H6 eks!eri"entalno objavila Meunarodnu klasifikaciju "edicinski- !rocedura B0@5MC B#JC 2lasifikaciju je !ri-vatilo nekoliko ze"alja, a "no&e dru&e !ri-vatile su je kao osnovu za klasifikaciju -irurki- !rocedura /ukovodioci 2olaborativno& centra SZO za klasifikaciju bolesti !riznali su da !ostu!ak izrade nacrta, !riku!ljanja !ri"edbi, !onovno& !isanja i traenja novi- ko"entara, kroz koji SZO "ora !ro<i !re kona)no& for"ulisanja i objavljivanja klasifikacije, nije !o&odan za !odru)ja koja se brzo razvijaju kao to je !odru)je "edicinski- !rocedura /ukovodioci @entra su zato !re!oru)ili da 0@5M nije !otrebno revidirati istovre"eno sa Desto" revizijo" M2, Stru)ni ko"itet je #$%H &odine !ostaviio za-tev SZO da za Desetu reviziju M2, raz"otri auriranje nacrta I !o&lavlja, =:irurke !rocedureKK, !robno& 0@5M Sekretarijat je kao od&ovor na tu "olbu i !otrebu "no&i- ze"alja, !okuao da !ri!re"i tabeliranu listu !rocedura 6a lista je !redstavljena rukovodioci"a @entra na sastanku #$%$ &odine i to" !riliko" je !ri-va<eno da "oe da !oslui kao vodi) nacionalni" !ublikacija"a ili objavljivanju statisti)ki- !odataka o izvreni" -irurki" !rocedura"a, kao i da bi se olakalo !oreenje "eu drava"a 4a"ena liste je da se identifikuju !rocedure i &ru!e !rocedura, i da ta lista !oslui za razvoj do"a<i- klasifikacija, nji-ovo !oboljanje i "eunarodno !oreenje 2onferencija se sloila da je lista kvalitetna, uz na!o"enu da je treba razvijati, bez obzira na )injenicu da bi "o&la da bude objavljena tek nakon !o)etka !ri"ene Desete revizije M2,

6.6. 'e(unarodna nomenklatura bolesti


Od #$HJ &odine Savet za "eunarodnu or&anizaciju "edicinski- nauka B@0OMSC bavi se izrado" Meunarodne no"enklature bolesti B04DC koja "oe da !oslui kao dodatak M2, Osnovna na"ena 04D je da svakoj bolesti dodeli sa"o jedan odreeni naziv Elavni kriteriju" izbora naziva je da bude s!ecifi)an, nedvos"islen, to je "o&u<e vie sa"oo!isan i jednostavan, kao i da se, &de je "o&u<e, zasniva na uzroku Svaka bolest ili sindro" za koju je odreen naziv, definisani su nedvos"isleno i to je "o&u<e kra<e 7z svaku definiciju !ridodat je s!isak sinoni"a 6oko" 2onferencije objavljene su knji&e o bolesti"a donji- disajni- !uteva, infektivni" bolesti"a Bvirusni", bakterijski", !arazitarni" i &ljivi)ni" bolesti"aC, bolesti"a siste"a srca i krvotoka 7 izradi

19

Meunarodna klasifikacija bolesti


su knji&e o bolesti"a siste"a za varenje, ensko& &enitalno& siste"a, "okra<no& siste"a i "uko& &enitalno& siste"a, bolesti"a "etaboliz"a i endokrini" bolesti"a, bolesti"a krvi i krvotvorni- or&ana, i"unoloko& siste"a, "ii<no?kotano& i nervno& siste"a Za slede<a izdanja !redloene su knji&e koje obrauju !si-ijatrijske bolesti, bolesti koe, u-a, nosa i &rla, kao i oka i o)ni- adneksa 2onferencija je uvidela da je za razvoj M2, i !ostizanje u!oredivosti zdravstveni- infor"acija vano i"ati autoritativne, aurne i "eunarodne nazive bolesti 2onferencija je sto&a 5/85O/7S03+ da treba !odsta<i SZO i @0OMS da !ronau najefikasniji na)in da s!isak naziva zavre na vre"e i da &a odravaju

+.

"rimena Desete revizije MKB

2onferencija je obavetena o na"eri SZO da objavi detaljnu )etvero"esnu verziju Desete revizije u tri knji&e 5rva <e sadrati tabelarnu listu, dru&a sve !ri!adaju<e definicije, standarde, !ravila i u!utstva, a tre<a +becedni indeks 2onferencija je zati" obavetena da <e tro"esna verzija Desete revizije biti objavljena u jednojj knjizi koja <e u 6abelarnoj listi sadrati sve na!o"ene o uklju)eni" i isklju)eni" kate&orija"a 3ista <e takoe sadrati i sve srodne definicije, standarde, !ravila i u!utstva, kao i skra<en +becedni indeks Ze"lje )lanice koje ele da objave Desetu reviziju na so!stveno" jeziku "oraju o toj na"eri obavestiti SZO SZO <e staviti na ras!ola&anje !ri"erke nacrta M2, na nivou sa tri i sa )etiri "esta i u ta"!ano" obliku i na elektronsko" "ediju"u ;to se ti)e iz&leda stranica i vrste for"ata, kako za 6abelarne liste, tako i za +becedni indeks, 2onferencija je uverena da <e se uzeti u obzir !re!oruke rukovodioca @entra i !ri"edbe ifranata i da <e se svakako nastojati da se !ronau !oboljanja u odnosu na Devetu reviziju 2ao i kod Devete revizije, uz !o"o< kolaborativni- centara na"era je da se razviju "aterijali za !reorijentaciju obu)eni- ifranata /e&ionalne kancelarije SZO i !ojedine ze"lje su ovla<ene za sadanje kurseve obuke Oni <e se odravati od kraja #$$# do kraja #$$2 &odine, a "oraju se zavriti !re !o)etka !ri"ene Desete revizije SZO <e izraditi i "aterijale za osnovnu obuku novi- korisnika M2,, ali se ne !lanira da ti kursevi !o)nu !re #$$( &odine 2ao to je na!o"enuto, SZO <e biti s!re"na da obezbedi Desetu reviziju Bi 6abelarnu listu i +becedni indeksC na elektronsko" "ediju"u 7budu<e <e se, uz !o"o< kolaborativni- centara, obezbediti i ostala !ro&ra"ska !odrka 2lju) za !revoenje Devete revizije u Desetu i obratno "orao bi biti na ras!ola&anju !re !o)etka u!otrebe Desete revizije ,udu<i da su !oslovi !ri!re"e, koje je !odrao 2o"itet stru)njaka, !ravovre"eno obavljeni, 2onferencija je, 5/85O/7S03+ da Deseta revizija Meunarodne klasifikacije bolesti stu!i na sna&u od # januara #$$( &odine

,.

Budu-a revizija MKB

4a konferenciji se ras!ravljalo o !roble"i"a toko" !rodueno& !erioda !ri"ene Devete revizije, a u vezi sa !ojavo" novi- bolesti i ne!ostojanje" "e-aniza"a auriranja koji bi o"o&u<io nji-ovo uvrtavanje u klasifikaciju /az"otreni su razli)iti !redlozi za !revladavanje ti- teko<a i izbe&avanje sli)ni- !roble"a u Desetoj reviziji 1asno se ose<a !otreba za raz"eno" teku<i- infor"acija radi "eunarodne standardizacije Desete revizije, ali i da se efekat svake !ro"ene uvedene toko" njeno& =ivotno& vekaKK na analize i trendove "ora vrlo !aljivo da raz"otri /as!ravljano je i o vrsti stru)no& tela koje bi ras!ravljalo o

20

Izvetaj Meunarodne konferencije


!ro"ena"a i "o&u<nosti"a za !ri"enu neiskori<eno& slova =7KK u novi" ili !rivre"eno dodeljeni" ifra"a Do&ovoreno je da je konferencije o revizija"a neizvodljivo odravati )e<e od jedno" u svaki- deset &odina 4a osnovu izneti- !otreba i )injenice da ne bi bilo u!utno !okuati da se ta)no odredi i definie !ostu!ak koji bi bilo !otrebno !ri"eniti, 2onferencija je 5/85O/7S03+ da slede<u Meunarodnu konferenciju o reviziji treba odrati za deset &odina, a da SZO "ora !odrati konce!t !rocesa za auriranje u razdoblju iz"eu revizija i raz"otriti na)in za us!ostavljanje us!eno& siste"a auriranja

21

Meunarodna klasifikacija bolesti

..

/svajanje Desete revizije MKB

2onferencija je dala slede<e !re!oruke* /az"otrivi !redlo&e koje je SZO !ri!re"ila na osnovu !re!oruka 2o"iteta stru)njaka za Desetu reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti, !ri-vataju<i !otrebu za neki" "anji" iz"ena"a koje su rezultat !ri"edbi na detalje iznete od strane ze"alja )lanica toko" 2onferencije, 5/85O/7S03+ da !redloena !reureenja !o&lavlja s kate&orija"a od tri ifarska "esta i !otkate&orija"a od )etiri ifarska "esta, kao i kratke tabelarne liste za "orbiditet i "ortalitet, budu Deseta revizija Meunarodne statisti)ke klasifikacije bolesti i srodni- zdravstveni- !roble"a

0iteratura
# 2 ( ' I 6 H % $ #J Meunarodna klasifikacija bolesti, revizija iz #$HI , 2nji&a # Beneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$HH, !! Uiii? UUiv C 0zvetaj 2o"iteta stru)njaka o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti, #$%' 5rvi sastanak Bneobjavljeni doku"ent D8ST8@T0@D?#JT%' ('C 0zvetaj 2o"iteta stru)njaka o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti Dru&i sastanak eneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$%H Bneobjavljeni doku"ent ..:OTD8ST8@T0@D? #JT%H (%C 0zvetaj !ri!re"no& sastanka o M2, #J eneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$%( Bneobjavljeni doku"ent D8ST0@D?#JT%( #$C 3ai)ki izvetaji o zdravstveni" infor"acija"a eneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$H% Meunarodna konferencija o zdravstvenoj statistici za 2JJJ &odinu ,udi"!eta, Statistical 5ublis-in& :ouse, #$%' 0zvetaj 2onsultativno& sastanka o klasifikacija"a za !ri"arnu zdravstvenu zatitu, #$%I Bneobjavljeni doku"ent D8ST5:@T%I HC Meunarodna klasifikacija ote<enja, ones!osobljenosti i -endike!a, eneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$%J Slubena doku"entacija SZO, br 2((, #$H6 , ! #% Meunarodna klasifikacija "edicinski- !rocedura, eneva, Svetska zdravstvena or&anizacija, #$H%

22

Lista tromesnih kategorija

Grupa I

Grupa I
Zarazne i parazitarne bolesti (A00 B99)
Crevne zarazne bolesti (A00-A09)
A00 A01 A02 A0" A0( A0* A0, A0A0. A09 Kolera Tifusna groznica i paratifusna groznica Druge infekci e uzrokovane sal!onela!a #igeloza$ uzro%nik &'igellae )stale bakteri ske crevne infekci e )stala trovan a 'rano! uzrokovana bakteri a!a$ neklasifikovana na +rugo! !estu A!ebi aza )stale crevne infekci e uzrokovane protozoa!a Crevne infekci e uzrokovane virusi!a Drugi gastroenteritis i kolitis infektivnog ili neozna%enog porekla

Tuberkuloza (A1*-A19)
A1* A1, A1-1 A1. A19 Tuberkuloza organa za +isan e potvr/ena bakteriolo0ki i 'istolo0ki Tuberkuloza organa za +isan e$ nepotvr/ena bakteriolo0ki i 'istolo0ki Tuberkuloza nervnog siste!a Tuberkuloza +rugi' organa 2ase ana tuberkuloza

3oonoze uzrokovane bakteri a!a (A20-A2.)


A20 A21 A22 A2" A2( A2* A2, A2A2. Kuga Tulare!i a Antraks 4Crni pri0t5 6ruceloza 47e+iteranska groznica5 &akagi a i 7elioi+oza$ uzro%nik 8seu+o!onas pseu+o!allei 9roznica posle u e+a !i0a :rizipeloi+ ; obol en e sli%no crveno! vetru <eptospiroza$ uzro%nik <eptospira interrogans )stale bakteri ske zoonoze$ neklasifikovane na +rugo! !estu

Druge bolesti uzrokovane bakteri a!a (A"0-A(9)


A"0 A"1 A"2 A"" A"( A"* A", A"A". A"9 A(0 A(1 A(2 <epra 4=ansenova bolest5 )stale bolesti uzrokovane !ikobakteri a!a <isterioza$ uzro%nik <isteria !onoc>togenes Tetanus novoro/en%eta 8oro/a ni tetanus Drugi tetanus Difteri a ?eliki ka0al #arla' @nfekci a uzrokovana !eningokoko! &treptokokna sepsa )stale sepse Aktino!ikoza$ uzro%nik Actino!>ces

25

Meunarodna klasifikacija bolesti


A(" A(( A(, A(. A(9 Aokar+ioza$ uzro%nik Aocar+ia 6artoneloza$ uzro%nik 6artonella Crveni vetar Druge bakteri ske bolesti$ neklasifikovane na +rugo! !estu 6akteri ska infekci a neozna%ene lokalizaci e

6olesti preteBno prenete polni! o+noso! (A*0-A,()


A*0 A*1 A*2 A*" A*( A** A*, A*A*. A*9 A,0 A," A,( Cro/eni sifilis &veBi sifilis 8ozni sifilis )stali neozna%eni sifilisi @nfekci a gonokoko! ?eneri%ki li!fogranulo!$ uzro%nik C'la!>+ia )stale polne bolesti uzrokovane 'la!i+i a!a 7eki 0ankr 3rnasti tu!or prepone Tri'o!oni aza$ uzro%nik Tric'o!onas vaginalis Anogenitalna infekci a uzrokovana viruso! 'erpesa 4'erpes si!pleD5 )stale bolesti prenete preteBno polni! o+noso!$ neklasifikovane na +rugo! !estu Aeozna%ena bolest preneta polni! o+noso!

Druge bolesti uzrokovane spiro'eta!a (A,*-A,9)


A,* A,, A,A,. A,9 &ifilis van polni' organa Era!bezi aze$ uzro%nik Treponae!a pertenuis 8inta ; l uskasto-pegasto obol en e koBe 8ovratna groznica )stale infekci e spiro'eta!a

Druge bolesti uzrokovane 'la!i+i a!a (A-0-A-()


A-0 A-1 A-( =la!i+i aza$ uzro%nik C'la!>+ia psittaci Tra'o! )stale 'la!i+i aze

2ikecioze - 6olesti prenete artropo+a!a (%lankono0ci!a) (A-*-A-9)


A-* A-A-. A-9 8egavac 48egavi tifus5 ; tifusna groznica ko u prenose va0i )sipna groznica ko u prenose krpel i K u-groznica Druge rikecioze

@nfekci e centralnog nervnog siste!a uzrokovane virusi!a (A.0-A.9)


A.0 A.1 A.2 A." A.( A.* A., A.Akutna +e% a paraliza @nfekci e centralnog nervnog siste!a sporog toka uzrokovane virusi!a 6esnilo 3apal en e !ozga uzrokovano virusi!a ko e prenose ko!arci 3apal en e !ozga uzrokovano virusi!a ko e prenose krpel i )stala zapal en a !ozga uzrokovana virusi!a$ neklasifikovana na +rugo! !estu 3apal en e !ozga uzrokovano virusi!a$ neozna%eno 3apal en e !oB+anica uzrokovano virusi!a

26

Grupa I
A.. A.9 )stale infekci e centralnog nervnog siste!a uzrokovane virusi!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu @nfekci a centralnog nervnog siste!a uzrokovana virusi!a$ neozna%ena

9roznice i 'e!oragi ske groznice uzrokovane virusi!a ko e prenose %lankono0ci (A90-A99)


A90 A91 A92 A9" A9( A9* A9, A9. A99 Denga groznica =e!oragi ska +enga groznica )stale groznice uzrokovane virusi!a ko e prenose ko!arci )stale groznice uzrokovane virusi!a ko e prenose %lankono0ci$ neklasifikovane na +rugo! !estu 9roznica uzrokovana virusi!a ko e prenose %lankono0ci$ neozna%ena Futa groznica =e!oragi ska groznica uzrokovana arenavirusi!a )stale 'e!oragi ske groznice uzrokovane virusi!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu =e!oragi ska groznica uzrokovana viruso!$ neozna%ena

@nfekci e sa o0teGen i!a koBe i sluznice uzrokovane virusi!a (600-609)


600 601 602 60" 60( 60* 60, 6060. 609 @nfekci e uzrokovane 'erpes viruso!$ uzro%nik =erpes si!pleD ?ari%ela-ov%i e bogin e 3onski-po asasti 'erpes ?elike bogin e 6ogin e !a !una 7orbili 4!ale bogin e5 2ubeola 4crvenka5 ?irusne bra+avice )stale infekci e sa o0teGen e! koBe i sluznice uzrokovane virusi!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu @nfekci a sa osteGen i!a koBe i sluznice uzrokovana virusi!a$ neozna%ena

3apal en a etre uzrokovana virusi!a (61*-619)


61* 61, 6161. 619 Akutno zapal en e etre uzrokovano viruso! A Akutno zapal en e etre uzrokovano viruso! 6 )stala akutna zapal en a etre uzrokovana virusi!a =roni%no zapal en e etre uzrokovano virusi!a 3apal en e etre uzrokovano virusi!a$ neozna%eno

&i+a - 6olest ste%enog ne+ostatka i!uniteta uzrokovana viruso! 'u!anog ne+ostatka i!uniteta 47orbus =@?5 (620-62()
620 621 622 62" 62( &i+a ; 6olest ste%enog ne+ostatka i!uniteta sa zarazni! i parazitarni! bolesti!a &i+a sa zloGu+ni! tu!ori!a &i+a sa +rugi! ozna%eni! bolesti!a &i+a sa +rugi! stan i!a &i+a$ neozna%ena

Druge bolesti uzrokovane virusi!a (62*-6"()


62* 62, Cito!egalovirusna bolest 3au0ke

27

Meunarodna klasifikacija bolesti


626"0 6"" 6"( 7ononukleoza ; obol en e uzrokovano viruso! praGeno poveGan e! bro a !onocita u krvi 3apal en e veBn a%e uzrokovano virusi!a Druge bolesti uzrokovane virusi!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu @nfekci a uzrokovana virusi!a$ neozna%ene lokalizaci e

7ikoze ; 9l ivi%na obol en a (6"*-6(9)


6"* 6", 6"6". 6"9 6(0 6(1 6(2 6(" 6(( 6(* 6(, 6(6(. 6(9 Der!atofitoza$ uzro%nik +er!atofiti )stala povr0inska obol en a koBe uzrokovana gl ivica!a Kan+i+i aza$ uzro%nik Can+i+a species Kokci+ioi+o!ikoza$ uzro%nik Cocci+ioi+es i!!itis =istoplaz!oza$ uzro%nik =istoplas!a species 6lasto!ikoza$ uzro%nik 6lasto!>ces +er!atiti+is 8arakokci+ioi+o!ikoza$ uzro%nik 8aracocci+ioi+es &porotri'oza$ uzro%nik &porot'riD (&porotric'u!) sc'enckii =ro!o!ikoza i apsces$ uzro%nici braon-pig!entisane gl ive Aspergiloza$ uzro%nik Aspergillus species Kriptokokoza$ uzro%nik Criptococcus neofor!ans 3igo!ikoza$ uzro%nici 2'izopus spH$ 7ucor spH i Absi+ia spH 7iceto! )stale !ikoze$ neklasifikovane na +rugo! !estu 7ikoza$ neozna%ena

6olesti uzrokovane protozoa!a (6*0-6,()


6*0 6*1 6*2 6*" 6*( 6** 6*, 6*6*. 6*91 6,0 6,( Tropska !alari a 46arska groznica ili groznica !o%vara5$ uzro%nik 8las!o+iu! falciparu! 7alari a$ uzro%nik 8las!o+iu! vivaD 7alari a$ uzro%nik 8las!o+iu! !alariae )stale !alari e$ parazitolo0ki potvr/ene 7alari a$ neozna%ena <a 0!ani aza$ uzro%nik <eis'!ania 6olest spavan a ili afri%ka tripanozo!i aza$ uzro%nik Tr>panoso!a spH C'agasova bolest$ uzro%nik Tr>panoso!a cruzi Toksoplaz!oza$ uzro%nik ToDoplas!a gon+ii 8neu!ocistoza$ uzro%nik 8neu!oc>stis carinii (I1-H"J) )stale bolesti uzrokovane protozoa!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu 6olest uzrokovana protozoa!a$ neozna%ena

6olesti uzrokovane parazitni! crvi!a (6,*-6.")


6,* 6,, 6,6,. 6,9 6-0 6-1 6-2 6-" 6-( 6-* #istozo!i aza$ uzro%nik &c'istoso!a )stale bolesti uzrokovane !etil i!a :'inokokoza$ uzro%nik :c'inococcus granulosus i :c'inococcus !ultilocularis Teni aze$ uzro%nici pantl i%are Cisticerkoza$ uzro%nik C>sticercus cellulosae Difilobotri aza i sparganoza$ uzro%nik Dip'>llobot'riu! i &parganu! )stale infekci e uzrokovane pantl i%ara!a Drakunkuli aza$ uzro%nik Dracunculus !e+inensis )nkocerki aza$ uzro%nik )nc'ocerca volvulus Eilari aza$ uzro%nik Eilaria Tri'ineloza$ uzro%nik Tric'inella species

28

Grupa I
6-, 6-6-. 6-9 6.0 6.1 6.2 6." Ankilosto!i aza Askari aza$ uzro%nik Ascaris lu!bricoi+es &trongiloi+i aza$ uzro%nik &trong>loi+es stercoralis Tri'uri aza$ uzro%nik Tric'uris tric'iura :nterobi aza$ uzro%nik :nterobius ver!icularis )stale 'el!inti aze creva$ neklasifikovane ne +rugo! !estu Aeozna%ena infekci a paraziti!a creva )stale 'el!inti aze

8e+ikuloza$ akari aza i +ruge infestaci e (6.*-6.9)


6.* 6., 6.6.. 6.9 ?a0l ivost glave i sti+nog pre+ela #uga$ uzro%nik &arcoptes scabiei 7i aza$ uzro%nik larve razni' vrsta !uva )stale infestaci e %lankono0ci!a 8arazitarna bolest$ neozna%ena

8osle+ice zarazni' i parazitarni' bolesti (690-69()


690 691 692 69( 8osle+ice tuberkuloze 8osle+ice zapal en a sive !ase ki%!ene !oB+ine 8osle+ice lepre 8osle+ice +rugi' i neozna%eni' zarazni' i parazitarni' bolesti

6akteri ski$ virusni i +rugi zarazni uzro%nici bolesti (69*-69.)


69* 69, 6969. &treptokok i stafilokok kao uzro%nici bolesti klasifikovani' u +rugi! grupa!a Drugi ozna%eni bakteri ski agensi kao uzro%nici bolesti klasifikovani' u +rugi! grupa!a ?irusi kao uzro%nici bolesti klasifikovani' u +rugi! poglavl i!a )stali ozna%eni infektivni agensi kao uzro%nici bolesti klasifikovani' u +rugi! grupa!a

Druge zarazne bolesti (699-699)


699 Druge i neozna%ene zarazne bolesti

29

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa II
Tumori ( 00 ! "#$)
3loGu+ni tu!ori (C00-C9-) 3loGu+ni tu!ori za ko e e potvr/eno ili se pretpostavl a +a su pri!arni tu!ori ozna%eni' lokalizaci a$ osi! li!fnog$ 'e!atopoeznog i sro+ni' tkiva (C00-C-*) 3loGu+ni tu!ori usne$ usta i B+rela (C00-C1()
C00 C01 C02 C0" C0( C0* C0, C0C0. C09 C10 C11 C12 C1" C1( 3loGu+ni tu!or usne 3loGu+ni tu!or korena ezika 3loGu+ni tu!or +rugi' +elova ezika 3loGu+ni tu!or +esni 3loGu+ni tu!or po+a usta 3loGu+ni tu!or nepca 3loGu+ni tu!or +rugi' +elova usta 3loGu+ni tu!or paroti+ne 4+ou0ne5 Blez+e 3loGu+ni tu!or +rugi' i neozna%eni' veliki' pl uva%ni' Blez+a 3loGu+ni tu!or kra nika 3loGu+ni tu!or usno-B+relnog +ela usta 3loGu+ni tu!or nosnog +ela B+rela 3loGu+ni tu!or kru0kolike a!ice 3loGu+ni tu!or +on eg +ela B+rela 3loGu+ni tu!or usana$ usta$ B+rela i +ruge lokalizaci e

3loGu+ni tu!ori organa za varen e (C1*-C2,)


C1* C1, C1C1. C19 C20 C21 C22 C2" C2( C2* C2, 3loGu+ni tu!or e+n aka 3loGu+ni tu!or Beluca 3loGu+ni tu!or tankog creva 3loGu+ni tu!or +ebelog creva 3loGu+ni tu!or rektosig!oi+nog spo a +ebelog creva 3loGu+ni tu!or rektu!a 3loGu+ni tu!or anusa i analnog kanala 3loGu+ni tu!or etre i intra'epati%ni' Bu%ni' kanala 3loGu+ni tu!or Bu%ne kese 3loGu+ni tu!or +rugi' +elova Bu%ni' kanala 3loGu+ni tu!or pankreasa 3loGu+ni tu!or organa za varen e$ ne+ovol no o+re/ene lokalizaci e

3loGu+ni tu!ori organa za +isan e i organa gru+ne +upl e (C"0-C"9)


C"0 C"1 C"2 C"" C"( C"3loGu+ni tu!or nosne 0upl ine i sre+n eg uva 3loGu+ni tu!or nosni' sinusa 3loGu+ni tu!or grkl ana 3loGu+ni tu!or +u0nika 3loGu+ni tu!or bron'i a i pluGa 3loGu+ni tu!or gru+ne Blez+e

30

Grupa II
C". C"9 3loGu+ni tu!or srca$ !e+i astinu!a i pleure 3loGu+ni tu!or gru+ne +upl e$ +ruge lokalizaci e

3loGu+ni tu!ori kosti i zglobne 'rskavice (C(0-C(1)


C(0 C(1 3loGu+ni tu!or kosti i zglobne 'rskavice u+ova 3loGu+ni tu!or kosti i zglobne 'rskavice +ruge lokalizaci e

7elano! i +rugi zloGu+ni tu!ori koBe (C("-C(()


C(" C(( 7elano! ; crni zloGu+ni tu!or koBe )stali zloGu+ni tu!ori koBe

3loGu+ni tu!ori vezivnog i !ekog tkiva (C(*-C(9)


C(* C(, C(C(. C(9 7ezotelio! ; zloGu+ni tu!or Geli a !ezotela Kapo0i ev sarko! ; zloGu+ni tu!or vezivnog tkiva 3loGu+ni tu!or periferni' Bivaca i autono!nog nervnog siste!a 3loGu+ni tu!or peritoneu!a i retroperitoneu!a 3loGu+ni tu!or +rugog vezivnog i !ekog tkiva

3loGu+ni tu!or +o ke (C*0-C*0)


C*0 3loGu+ni tu!or +o ke

3loGu+ni tu!ori Benski' polni' organa (C*1-C*.)


C*1 C*2 C*" C*( C** C*, C*C*. 3loGu+ni tu!or sti+nice 3loGu+ni tu!or vagine 3loGu+ni tu!or grliGa !aterice 3loGu+ni tu!or tela !aterice 3loGu+ni tu!or !aterice$ neozna%enog +ela 3loGu+ni tu!or a nika 3loGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' Benski' polni' organa 3loGu+ni tu!or postel ice !aterice

3loGu+ni tu!ori !u0ki' polni' organa (C,0-C,")


C,0 C,1 C,2 C," 3loGu+ni tu!or penisa 3loGu+ni tu!or prostate 3loGu+ni tu!or testisa 3loGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' !u0ki' polni' organa

3loGu+ni tu!ori siste!a za !okren e (C,(-C,.)


C,( C,* C,, C,C,. 3loGu+ni tu!or bubrega$ izuzev karlice bubrega 3loGu+ni tu!or karlice bubrega 3loGu+ni tu!or !okraGovo+a bubrega 3loGu+ni tu!or !okraGne be0ike 3loGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' !okraGni' organa

3loGu+ni tu!ori oka$ !ozga i +rugi' +elova centralnog nervnog siste!a (C,9-C-2)
C,9 C-0 3loGu+ni tu!or oka i pripo aka oka 3loGu+ni tu!or !oB+anica

31

Meunarodna klasifikacija bolesti


C-1 C-2 3loGu+ni tu!or !ozga 3loGu+ni tu!or ki%!ene !oB+ine$ loban ski' Bivaca i ostali' +elova centralnog nervnog siste!a

3loGu+ni tu!ori 0titaste Blez+e i +rugi' Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! (C-"-C-*)


C-" C-( C-* 3loGu+ni tu!ori 0titaste Blez+e 3loGu+ni tu!or na+bubreBne Blez+e 3loGu+ni tu!or ostali' en+okrini' Blez+a i sro+ni' struktura

&ekun+arni zloGu+ni tu!ori$ ne+ovol no +efinisani i neozna%ene lokalizaci e (C-,-C.0)


C-, C-C-. C-9 C.0 3loGu+ni tu!or ostali' i ne+ovol no +efinisani' lokalizaci a &ekun+arni i neozna%eni zloGu+ni tu!or li!fni' %vorova &ekun+arni zloGu+ni tu!or organa za +isan e i varen e &ekun+arni zloGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' lokalizaci a 3loGu+ni tu!or bez ozna%ene lokalizaci e

8ri!arni zloGu+ni tu!ori li!fnog$ krvotvornog i sro+nog tkiva (C.1-C9,)


C.1 C.2 C." C.( C.* C., C.. C90 C92 C91 C9" C9( C9* C9, =o+gkinova bolest-zloGu+ni tu!or li!fnog tkiva Eolikularni ne-=o+gkinov li!fo!-zloGu+ni tu!or Aefolikularni ne-=o+gkinov li!fo! 8eriferni i koBni li!fo!i T Geli a Drugi i neozna%eni ne-=o+gkinovi li!fo!i <i!fo! TKAK-Geli a$ +rugi specifi%ni tipovi 3loGu+ne i!unoproliferativne bolesti 7ultipli !i elo! i +rugi zloGu+ni tu!ori plaz!a-Geli a 7i eloi+na leuke!i a <euke!i a li!foi+ni' Geli a krvi - zloGu+na bolest krvi 7onocitna leuke!i a - zloGu+na bolest !onocitni' Geli a krvi Druge leuke!i e ozna%eni' tipova Geli a krvi <euke!i a-zloGu+na bolest neozna%enog tipa Geli a krvi Drugi zloGu+ni tu!ori li!foi+nog$ 'e!atopoeznog i sro+ni' tkiva$ neo+re/eni

3loGu+ni tu!ori razni' pri!arni' lokalizaci a (C9--C9-)


C93loGu+ni tu!ori vi0e nezavisni' pri!arni' lokalizaci a

Tu!ori na !estu avl an a ; Lin situM (D00-D09)


D00 D01 D02 D0" D0( D0* D0, D0D09 Karcino! Lin situM usta$ e+n aka i Beluca Karcino! Lin situM +rugi' organa za varen e Karcino! Lin situM$ sre+n eg uva i organa za +isan e 7elano! Lin situM zloGu+ni crni tu!or koBe Karcino! Lin situM$ koBe Karcino! Lin situM +o ke Karcino! Lin situM grliGa !aterice Karcino! Lin situM +rugi' i neozna%eni' polni' organa Karcino! Lin situM +rugi' neozna%eni' lokalizaci a

32

Grupa II

DobroGu+ni tu!ori (D10-D",)


D10 D11 D12 D1" D1( D1* D1, D1D1. D19 D20 D21 D22 D2" D2( D2* D2, D2D2. D29 D"0 D"1 D"2 D"" D"( D"* D", DobroGu+ni tu!or usne$ usta i B+rela DobroGu+ni tu!or veliki' pl uva%ni' Blez+a DobroGu+ni tu!or +ebelog creva$ rektu!a$ anusa i analnog kanala DobroGu+ni tu!or +rugi' +elova +igestivnog siste!a DobroGu+ni tu!or sre+n eg uva i organa za +isan e DobroGu+ni tu!or +rugi' organa gru+ne +upl e DobroGu+ni tu!or kosti i zglobne 'rskavice DobroGu+ni tu!or !asnog tkiva =e!angio! i li!fangio!$ bilo ko e lokalizaci e DobroGu+ni tu!or !ezotela DobroGu+ni tu!or !ekog tkiva peritoneu!a i retroperitoneu!a DobroGu+ni tu!or vezivnog i +rugi' !eki' tkiva 7la+eB Drugi +obroGu+ni tu!or koBe DobroGu+ni tu!or +o ke Tu!or glatkog !i0iGa !aterice Drugi +obroGu+ni tu!ori !aterice DobroGu+ni tu!or a nika DobroGu+ni tu!or +rugi' Benski' polni' organa DobroGu+ni tu!or !u0ki' polni' organa DobroGu+ni tu!or !okraGni' organa DobroGu+ni tu!or oka i pripo aka oka DobroGu+ni tu!or !oB+anica DobroGu+ni tu!ori !ozga i +rugi' +elova centralnog nervnog siste!a DobroGu+ni tu!or 0titaste Blez+e DobroGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' en+okrini' Blez+a DobroGu+ni tu!or ostali' i neozna%eni' lokalizaci a

Tu!ori neo+re/ene ili nepoznate priro+e (D"--D(.)


D"D". D"9 D(0 D(1 D(2 D(" D(( D(* D(, D(D(. Tu!or usta i organa za varen e Tu!or sre+n eg uva$ organa za +isan e i gru+ne +upl e Tu!or Benski' polni' organa Tu!or !u0ki' polni' organa Tu!or !okraGni' organa Tu!or !oB+anica Tu!ori !ozga i centralnog nervnog siste!a Tu!or Blez+e sa unutra0n i! lu%en e! 8oveGan e bro a Geli a krvi 7i elo+isplasti%ni sin+ro!i Drugi tu!ori li!foi+nog$ 'e!atopoeznog i sro+ni' tkiva Aeoplas!a neo+re/ene ili nepoznate +ruge lokalizaci e

33

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa III
Bolesti kr%i i bolesti kr%ot%ornih organa i poreme&aji imuniteta ("'0 "$9)
Ane!i e uzrokovane is'rano! (D*0-D*")
D*0 D*1 D*2 D*" Ane!i a uzrokovana ne+ostatko! gvoB/a Ane!i a uzrokovana neostatko! vita!ina 612 Ane!i a uzrokovana ne+ostatko! folata )stale ane!i e uzrokovane neo+govara uGo! is'rano!

Ane!i e uzrokovane 'e!olizo! (D**-D*9)


D** D*, D*D*. D*9 Ane!i a uzrokovana pore!eGa i!a enzi!a Talase!i a ; poro+i%na ane!i a +ece 6olest uzrokovana po avo! srpasti' Geli a )stale nasle+ne ane!i e uzrokovane 'e!olizo! &te%ena ane!i a uzrokovana 'e!olizo!

Aplasti%ne i ostale ane!i e (D,0-D,()


D,0 D,1 D,2 D,"J D,( &te%ena izolovana aplazi a crvene loze Aplasti%ne i ostale ane!i e Akutna ane!i a posle krvaren a Ane!i a ko+ 'roni%ni' obol en a klasifikovani' na +rugo! !estu )stale ane!i e

8ore!eGa i zgru0avan a krvi$ purpura i +ruga krvaren a (D,*-D,9)


D,* D,, D,D,. D,9 2ase ano zgru0avan e krvi u krvni! su+ovi!a Aasle+ni ne+ostatak faktora ?@@@ Aasle+ni ne+ostatak faktora @N )stali pore!eGa i zgru0avan a krvi 8urpura i +ruga 'e!oragi ska stan a

)stale bolesti krvi i krvotvorni' organa (D-0-D--)


D-0 D-1 D-2 D-" D-( D-* D-, D--J Agranulocitoza ; s!an en e bro a granulocita Eunkcionalni pore!eGa i poli!orfonuklearni' neutrofila )stali pore!eGa i beli' krvni' zrnaca 6olesti slezine 7et'e!oglobine!i a ; 8lava bolest )stale bolesti krvi i krvotvorni' organa Druge ozna%ene bolesti ko e za'vata u li!foretikularno tkivo i retikulo'istocitni siste! Drugi pore!eGa i krvi i krvotvorni' organa u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

)+re/eni pore!eGa i i!uniteta (D.0-D.9)


D.0 D.1 D.2 &!an en e i!uniteta ; sa pre+o!inantni! pore!eGa i!a antitela Ko!binovana s!an en a i!uniteta &!an en e i!uniteta ; u+ruBeno sa +rugi! veGi! +efekti!a

34

Grupa III
D." D.( D., D.9 )bi%no pro!enl ivo s!an en e i!uniteta )stala s!an en a i!uniteta &arkoi+oza ; OvoriGi vezivnog tkiva Drugi pore!eGa i i!uniteta$ neklasifikovani na +rugo! !estu

35

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa I(
Bolesti )lez*a sa unutra+njim lu,enjem- ishrane i metabolizma (.00 ! .90)
6olesti 0titaste Blez+e (:00-:0-)
:00 :01 :02 :0" :0( :0* :0, :0&in+ro! uro/enog ne+ostatka o+a :n+e!ska netoksi%na gu0avost i +ruga stan a Klini%ki neizraBena s!an ena funkci a 0titaste Blez+e zbog ne+ostatka o+a Druge s!an ene funkci e 0titaste Blez+e Druga netoksi%na gu0avost Tireotoksikoza ; poveGana funkci a 0titaste Blez+e 3apal en e 0titaste Blez+e Druge bolesti 0titaste Blez+e

#eGerna bolest (:10-:1()


:10 :11 :12 :1" :1( #eGerna bolest$ insulinozavisan oblik #eGerna bolest$ insulinonezavisan oblik #eGerna bolest ko+ pot'ran enosti Druga ozna%ena 0eGerna bolest #eGerna bolest$ neozna%ena

Drugi pore!eGa i 0eGera u krvi i pore!eGa i unutra0n eg lu%en a pankreasa (:1*-:1,)


:1* :1, 6esvesno stan e zbog niskog nivoa 0eGera u krvi$ bez 0eGerne bolesti 8ore!eGa i unutra0n eg lu%en a pankreasa

)bol en a +rugi' Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! (:20-:"*)


:20 :21 :22 :2" :2( :2* :2, :2:2. :29 :"0 :"1 :"2 :"( :"*J &!an ena funkci a para0titaste Blez+e 8o a%ana funkci a i +rugi pore!eGa i para0titaste Blez+e 8o a%ana funkci a 'ipofize &!an ena funkci a 'ipofize i +ruge bolesti 'ipofize Cus'ingov sin+ro! 8ore!eGa i lu%en a polni' 'or!ona na+bubreBne Blez+e 8o a%ano lu%en e al+osterona Drugi pore!eGa i funkci e na+bubreBne Blez+e 8ore!eGa i funkci e a nika 8ore!eGa i funkci a !u0ki' polni' Blez+a 8ore!eGa i polnog sazrevan a$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8ore!eGa i funkci a vi0e Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! 6olest gru+ne Blez+e Drugi pore!eGa i Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! 6olesti Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

8ot'ran enost (:(0-:(,)


:(0 :(1 Te0ka proteinska pot'ran enost$ LKPas'iorkorM Te0ka energetska pot'ran enost

36

Grupa IV
:(2 :(" :(( :(* :(, Te0ka proteinsko-energetska pot'ran enost Te0ka proteinsko-energetska pot'ran enost$ neozna%ena 6laga i u!ereno te0ka proteinsko-energetska pot'ran enost 3asto u razvo u usle+ proteinsko-energetske pot'ran enosti 8roteinsko-energetska pot'ran enost$ neozna%ena

Drugi oblici ne+ovol ne is'rane (:*0-:,()


:*0 :*1 :*2 :*" :*( :** :*, :*. :*9 :,0 :,1 :," :,( Avita!inoza A ; bolest uzrokovana ne+ostatko! vita!ina A Ae+osatatak tia!ina 8elagra ; bolest uzrokovana ne+ostatko! vita!ina 6" 4vita!in 885 Ae+ostatak ostali' vita!ina 6-grupe Ae+ostatak vita!ina C Ae+ostatak vita!ina D Ae+ostatci ostali' vita!ina Ae+ostatak kalci u!a u is'rani Ae+ostatak selena u is'rani Ae+ostatak cinka u is'rani Ae+ostatak +rugi' 'ranl ivi' !ateri a Drugi ne+ostaci 'ranl ivi' !ateri a 8osle+ice pot'ran enosti i +rugi ne+ostaci 'ranl ivi' !ateri a

9o aznost i bolesti preko!erne is'rane (:,*-:,.)


:,* :,, :,:,. <okalizovana go aznost )p0ta go aznost Drugo preko!erno 'ran en e 8osle+ice preko!ernog 'ran en a

8ore!eGa i !etaboliz!a (:-0-:90)


:-0 :-1 :-2 :-" :-( :-* :-, :-:-. :-9 :.0 :." :.( :.* :., :.:.. :.9 :90J 8ore!eGa i !etaboliz!a aro!ati%ni' a!inokiselina 8ore!eGa i !etaboliz!a lan%ani' a!inokiselina i !ataboliz!a !asni' kiselina Drugi pore!eGa i !etaboliz!a a!inokiselina Aepo+no0en e !le%nog 0eGera Drugi pore!eGa i !etaboliz!a ugl eni' 'i+rata Drugi pore!eGa i !etaboliz!a sfingolipi+a i +eponovan a !asti 8ore!eGa !etaboliz!a glikoza!inoglikana 8ore!eGa i !etaboliz!a glikoproteina 8ore!eGa i !etaboliz!a !asti i +rugi pore!eGa i !asti u krvi 8ore!eGa i !etaboliz!a purina i piri!i+ina 8orfiri a i pore!eGa i !etaboliz!a bilirubina 8ore!eG i !etaboliz!a !ineralni' !ateri a Cisti%na fibroza A!iloi+oza ; nago!ilavan e a!iloi+a u tkivi!a &!an en e koli%ine vo+e i zapre!ine krvi Drugi pore!eGa i te%nosti$ elektrolita i aci+o-bazne ravnoteBe Drugi pore!eGa i !etaboliz!a 8ore!eGa i Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! i pore!eGa i !etaboliz!a posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8ore!eGa i is'rane i pore!eGa i !etaboliz!a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

37

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa (
"u+e%ni poreme&aji i poreme&aji pona+anja (/00 ! /99)
)rganski i si!pto!atski +u0evni pore!eGa i (E00-E09)
E00J E01 E02J E0" E0( E0* E0, E0E09 De!enci a u Alz'ei!erovo bolesti (9"0H-1) ?askularna +e!enci a De!enci a u +rugi! bolesti!a$ klasifikovani! na +rugo! !estu De!enci a$ neozna%ena )rganski sin+ro! neseGan a$ neizazvan upotrebo! alko'ola i psi'oaktivni' supstanci Deliri u!$ neizazvan upotrebo! alko'ola i psi'oaktivni' supstanci Drugi +u0evni pore!eGa i uzrokovani o0teGen e! i +isfunkci o! !ozga i telesno! bole0Gu 8ore!eGa i li%nosti i pore!eGa i pona0an a uzrokovani bole0Gu$ o0teGen e! i +isfunkci o! !ozga )rganska ili si!pto!atska +u0evna bolest$ neozna%ena

Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! psi'oaktivni' supstanci (E10-E19)


E10 E11 E12 E1" E1( E1* E1, E1E1. E19 Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! alko'ola Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! opi ata Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! kanabinoi+a Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! 'ipnotika ili se+ativa Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! kokaina Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! +rugi' sti!ulansa$ ukl u%u uGi kofein Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! 'alucinogena Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! +uvana Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! isparl ivi' rastvara%a Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a uzrokovani upotrebo! vi0e psi'oaktivni' supstanci i +rugi' +roga

&'izofreni a$ s'izotipski pore!eGa i i su!anuti pore!eGa i (E20-E29)


E20 E21 E22 E2" E2( E2* E2. E29 &'izofreni a 8ore!eGa sli%an s'izofreni i &talna su!anuta +u0evna obol en a Akutna i prolazna +u0evna obol en a @n+ukovano su!anuto +u0evno obol en e &'izoafektivna +u0evna obol en a Drugo neorgansko +u0evno obol en e Aeorgansko +u0evno obol en e$ neozna%eno

8ore!eGa i raspoloBen a (afektivni pore!eGa i) (E"0-E"9)


E"0 7ani%na epizo+a

38

Grupa V
E"1 E"2 E"" E"( E". E"9 Afektivno bipolarno +u0evno obol en e Depresi a-+epresi sko +u0evno obol en e 8ovratan +epresi ski pore!eGa &talni pore!eGa i raspoloBen a (afekata) Drugi pore!eGa i raspoloBen a (afekata) 8ore!eGa raspoloBen a (afekta)$ neozna%en

Aeurotski$ stresogeni i telesno !anifestni pore!eGa i (E(0-E(.)


E(0 E(1 E(2 E(" E(( E(* E(. Eobi ski anksiozni pore!eGa i Drugi anksiozni pore!eGa i )psesi sko-prisilni pore!eGa 2eakci a na teBak stres i pore!eGa prilago/avan a Disoci ativni (konverzivni) pore!eGa i Telesni psi'ogeni pore!eGa i Drugi neurotski pore!eGa i

&in+ro!i pore!eGenog pona0an a u+ruBeni sa fiziolo0ki! s!etn a!a i telesni! faktori!a (E*0-E*9)
E*0 E*1 E*2 E*" E*( E** E*9 8ore!eGa i is'rane Aeorganski pore!eGa i spavan a Aeorganski pore!eGa u polno! o+nosu Du0evni pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a u+ruBeni sa babin a!a$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8si'olo0ki faktori i faktori pona0an a povezani sa pore!eGa i!a ili bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 3loupotreba lekova bez uzrokovan a zavisnosti &in+ro!i pona0an a u+ruBeni sa fiziolo0ki! s!etn a!a i fizi%ki! faktori!a$ neozna%eni

8ore!eGa i li%nosti i pore!eGa i pona0an a o+rasli' (E,0-E,9)


E,0 E,1 E,2 E," E,( E,* E,, E,. E,9 &pecifi%ni pore!eGa i li%nosti 7e0oviti i +rugi pore!eGa i li%nosti Tra na pro!ena li%nosti neorganskog porekla 8ore!eGa i navika i i!pulsa 8ore!eGa i polnog i+entiteta 8ore!eGa i polne sklonosti 8si'olo0ki pore!eGa i i pore!eGa i pona0an a povezani sa polni! razvo e! i ori entaci o! Drugi pore!eGa i li%nosti i pore!eGa i pona0an a o+rasli' 8ore!eGa i li%nosti i pore!eGa i pona0an a o+rasle osobe$ neozna%eni

Du0evna zaostalost (E-0-E-9)


E-0 E-1 E-2 E-" E-. E-9 <aka +u0evna zaostalost C!erena +u0evna zaostalost Te0ka +u0evna zaostalost Duboka +u0evna zaostalost Druga +u0evna zaostalost Du0evna zaostalost$ neozna%ena

39

Meunarodna klasifikacija bolesti

8ore!eGa i razvo a psi'e (E.0-E.9)


E.0 E.1 E.2 E." E.( E.. E.9 &pecifi%ni pore!eGa i razvo a govora i ezika &pecifi%ni pore!eGa i razvo a sposobnosti za 0kolovan e &pecifi%an pore!eGa razvo a pokretl ivosti 7e0oviti specifi%ni pore!eGa i razvo a 8roBi!a uGi pore!eGa i razvo a Drugi psi'i%ki pore!eGa i razvo a 8ore!eGa psi'i%kog razvo a$ neozna%en

8ore!eGa i pona0an a i pore!eGa i e!oci a sa po%etko! u +etin stvu i a+olescenci i (E90-E9.)


E90 E91 E92 E9" E9( E9* E9. =iperkineti%ki pore!eGa i 8ore!eGa i pona0an a 7e0oviti pore!eGa i pona0an a i e!oci a 8ore!eGa e!oci a sa po%etko! u +etin stvu 8ore!eGa i soci alnog funkcionisan a nastali u +etin stvu i a+olescenci i Tikovi ; nevol ni pokreti !i0iGa Drugi pore!eGa i e!oci a i pore!eGa i pona0an a nastali u +etin stvu i a+olescenci i

Aeozna%en +u0evni pore!eGa (E99-E99)


E99 Du0evni pore!eGa

40

Grupa VI

Grupa (I
Bolesti ner%nog sistema (G00 ! G99)
3apal enske bolesti centralnog nervnog siste!a (900-909)
900 901J 902J 90" 90( 90*J 90, 90-J 90. 909 6akteri ski !eningitis$ neklasifikovan na +rugo! !estu 7eningitis u bakteri ski! bolesti!a$ klasifikovani! na +rugo! !estu 7eningitis u +rugi! zarazni! i parazitarni! bolesti!a$ klasifikovani! na +rugo! !estu 7eningitis zbog ostali' i neozna%eni' uzroka :ncefalitis$ !i elitis i encefalo!i elitis :ncefalitis$ !i elitis i encefalo!i elitis u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Apsces i granulo! u loban i i ki%!i Apsces i granulo! u loban i i ki%!i u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Elebitis i tro!boflebitis u loban i i ki%!i 8osle+ice zapal en ski' bolesti CA&-a

&iste!ske atrofi e ko e pri!arno poga/a u CA& (910-91()


910 911 912 91"J 91( =untingtonova bolest Ataksi a ; nasle+ni pore!eGa koor+inaci e pokreta &pinalna !i0iGina atrofi a i sro+ni sin+ro!i &iste!ske atrofi e ko e pre svega za'vata u centralni nervni siste! u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu &in+ro! posle infekci e polio viruso!

?anpira!i+na obol en a i pore!eGa i kretan a (920-92,)


920 921 922J 92" 92( 92* 92,J 8arkinsonova bolest &ekun+arni parkinsoniza! 8arkinsoniza! u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Druga +egenerativna obol en a bazalni' gangli a Distoni a-pore!eGa !i0iGnog tonusa Druga vanpira!i+na obol en a i pore!eGa i kretan a ?anpira!i+na obol en a i pore!eGa i kretan a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

Druge +egenarativne bolesti nervnog siste!a (9"0-9"2)


9"0 9"1 9"2J Alz'ei!erova bolest Druge +egenerativne bolesti nervnog siste!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge +egenerativne bolesti nervnog siste!a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

De!i elinizu uGe bolesti CA&-a (9"*-9"-)


9"* 9", 9"7ultipla skleroza Druga akutna rase ana +e!i elinizaci a Druge +e!i elinizu uGe bolesti CA&-a

8ovre!eni i paroksiz!alni pore!eGa i (9(0-9(-)


9(0 :pilepsi a ; 8a+avica

41

Meunarodna klasifikacija bolesti


9(1 9(" 9(( 9(* 9(,J 9(:pilepsi ski status - nepreki+an niz napa+a pa+avice 7igrena ; e+nostrana glavobol a u napa+i!a Druge glavobol e 8rolazni cerebralni is'e!i ski napa+i i sro+ni sin+ro!i &in+ro!i krvni' su+ova !ozga ko+ cerebrovaskularni' bolesti (@,0-@,-1) 8ore!eGa i spavan a

8ore!eGa i Bivaca$ korenova Bivaca i snopova Bivaca (9*0-9*9)


9*0 9*1 9*2 9*"J 9*( 9**J 9*, 9*9*. 9*9J 8ore!eGa i trige!inalnog Bivca 8ore!eGa i faci alnog Bivca 8ore!eGa i +rugi' loban ski' Bivaca 8ore!eGa i loban ski' Bivaca u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu )bol en a korenova i spletova Bivaca 8ritisak na korenove i spletove Bivaca u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu )bol en a e+nog Bivca ruke )bol en a e+nog Bivca noge Druga po e+ina%na obol en a Bivaca 8o e+ina%no obol en e Bivca u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

)bol en e vi0e Bivaca i +rugi pore!eGa i perifernog nervnog siste!a (9,0-9,()


9,0 9,1 9,2 9,"J 9,( Aasle+no i i+iopatsko obol en e Bivaca 3apal ensko obol en e vi0e Bivaca Druga obol en a Bivaca )bol en e Bivaca u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i perifernog nervnog siste!a

6olesti !i0iGno-Biv%ane spo nice i bolesti !i0iGa (9-0-9-")


9-0 9-1 9-2 9-"J 7iasteni a ; te0ka slabost !i0iGa i +rugi !i0iGno-Biv%ani pore!eGa i 8ri!arni pore!eGa i !i0iGa Druge !iopati e - obol en a !i0iGa 6olesti !i0iGno-nervne spo nice i !i0iGa u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

7oB+ana paraliza i +rugi sin+ro!i paralize (9.0-9.")


9.0 9.1 9.2 9." Cerebralna paraliza Ie+nostrana paraliza - o+uzetost &i!etri%na paraliza - o+uzetost obe ruke ili obe noge i svi' u+ova Druge paralize

Drugi pore!eGa i nervnog siste!a (990-999)


990 991 992 99" 99(J 99* 99, 8ore!eGa i autono!nog nervnog siste!a =i+rocefalus ; patolo0ki poveGana koli%ina !oB+ane te%nosti Toksi%ko obol en e !ozga Drugi pore!eGa i !ozga Drugi pore!eGa i !ozga u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i ki%!ene !oB+ine Drugi pore!eGa i CA&-a

42

Grupa VI
9999. 999J 8ore!eGa i nervnog siste!a posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu Druge pore!eGa i nervnog siste!a neklasifikovani na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i nervnog siste!a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

43

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa (II
Bolesti oka i pripojaka oka (000 0'9)
6olesti kapka$ suznog aparata i +upl e oka (=00-=0,)
=00 =01 =02 =0"J =0( =0* =0,J O!i%ak i tvr+o zrno u kapku oka Druga zapal en a kapka oka Druge bolesti kapka oka 6olesti kapka oka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 6olesti suznog aparata 6olesti +upl e oka 6olesti suznog aparata i o%ne +upl e u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti veBn a%e oka (=10-=1")


=10 =11 =1"J 3apal en e veBn a%e oka Druge bolesti veBn a%e oka 6olesti veBn a%e oka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti beon a%e$ roBn a%e$ +uBice i zrakastog tela oka (=1*-=22)
=1* =1, =1=1. =19J =20 =21 =22J 6olesti beon a%e 3apal en e roBn a%e )Bil na pro!ena i za!uGen e roBn a%e Druge bolesti roBn a%e 6olesti beon a%e i roBn a%e u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 3apal en e +uBice i zrakastog tela Druge bolesti +uBice i zrakastog tela 6olesti +uBice i zrakastog tela u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

)bol en a so%iva oka (=2*-=2.)


=2* =2, =2=2.J &tara%ka katarakta Druge katarakte Druge bolesti so%iva Katarakta i +ruge bolesti so%iva oka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti su+ovn a%e i bolesti !reBn a%e (="0-=",)


="0 ="1 ="2J ="" ="( ="* =",J 3apal en e su+ovn a%e i !reBn a%e Druge bolesti su+ovn a%e =orioretinalne bolesti u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu )+lubl ivan e !reBn a%e i rascep !reBn a%e 3apu0en krvni su+ !reBn a%e Druge bolesti !reBn a%e 6olesti !reBn a%e u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

9lauko! (=(0-=(2)
=(0 =(2J 9lauko! 9lauko! u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

44

Grupa VII

6olesti staklastog tela i bolesti abu%ice oka (=("-=(*)


=(" =(( =(*J 6olesti staklastog tela 6olesti abu%ice oka 6olesti staklastog tela i abu%ice oka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti vi+nog Bivca i bolesti vi+ni' puteva (=(,-=(.)


=(, =(=(.J )pti%ki neuritis Druge bolesti vi+nog Bivca i bolesti vi+ni' puteva 6olesti vi+nog Bivca i vi+ni' puteva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

8ore!eGa i o%ni' !i0iGa$ binokularnog vi+a$ prela!an a i po+e0avan a vi+a (=(9-=*2)


=(9 =*0 =*1 =*2 2azrokost usle+ o+uzetosti !i0iGa pokreta%a oka Druga razrokost Drugi pore!eGa i pokretan a oba oka 8ore!eGa i prela!an a svetlosti i pore!eGa i prilago/avan a oka

8ore!eGa i vi+a i slepilo (=*"-=*()


=*" =*( 8ore!eGa i vi+a )0teGen e vi+a ukl u%u uGi slepilo (binokularno ili !onokularno)

Drugi pore!eGa i oka i pripo aka oka (=**-=*9)


=** =*=*.J =*9 &pontani i +rugi ne e+naki pokreti oka Druge bolesti oka i pripo aka oka Druge bolesti oka i pripo aka oka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 8ore!eGa i oka i pripo aka oka posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu

45

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa (III
Bolesti u%a i mastoi*nog nasta%ka (010 ! 09')
6olesti spol a0n eg uva (=,0-=,2)
=,0 =,1 =,2J 3apal en e spol a0n eg uva Druge bolesti spol a0n eg uva 6olesti spol a0n eg uva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti sre+n eg uva i !astoi+nog nastavka (=,*-=-*)


=,* =,, =,-J =,. =,9 =-0 =-1 =-2 =-" =-( =-*J Aegno no zapal en e sre+n eg uva 9no no i neozna%eno zapal en e sre+n eg uva 3apal en e sre+n eg uva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 3apal en e i za%epl en e :usta'i eve tube Druge bolesti :usta'i eve tube 3apal en e !astoi+nog nastavka i sro+ne bolesti 8okoBi%na tvorevina sre+n eg uva 8erforaci a bubne opne Druge bolesti bubne opne Druge bolesti sre+n eg uva i bolesti !astoi+nog nastavka Druge bolesti sre+n eg uva i !astoi+nog nastavka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti unutra0n eg uva (=.0-=.")


=.0 =.1 =.2J =." )toskleroza Eunkci ske bolesti organa za o+rBavan e ravnoteBe ?ertiginozni sin+ro!i u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Druge bolesti unutra0n eg uva

Druge bolesti uva (=90-=9*)


=90 =91 =92 =9" =9(J =9* Kon+uktivni gubitak slu'a i senzorineuralni gubitak slu'a Drugi gubitak slu'a 6ol u uvu i curen e iz uva Drugi pore!eGa i uva$ neklasifikovani na +rugo! !estu Druge bolesti uva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 6olesti uva i !astoi+nog nastavka posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovane na +rugo!e !estu

46

Grupa IX

Grupa I2
Bolesti sistema kr%otoka (I00 ! I99)
Akutna reu!atska groznica (@00-@02)
@00 @01 @02 2eu!atska groznica bez pro!ena na srcu 2eu!atska groznica sa pro!ena!a na srcu 2eu!atska 'orea - spontani nevol ni pokreti +elova tela

=roni%ne reu!atske bolesti srca (@0*-@09)


@0* @0, @0@0. @09 2eu!atske bolesti !itralnog zaliska 2eu!atske bolesti aortnog zaliska 2eu!atske bolesti trolisnog zaliska ?i0estruke bolesti zalistaka srca Druge reu!atske bolesti srca

6olesti uzrokovane povi0eni! krvni! pritisko! (@10-@1*)


@10 @11 @12 @1" @1* 8ovi0en krvni pritisak$ nepoznatog porekla 6olest srca uzrokovana povi0eni! krvni! pritisko! )bol en e bubrega uzrokovano povi0eni! krvni! pritisko! 6olest srca i bubrega uzrokovana povi0eni! krvni! pritisko! &ekun+arno povi0en krvni pritisak

@s'e!i ska bolest srca (@20-@2*)


@20 @21 @22 @2" @2( @2* &tezan e u gru+i!a Akutni infarkt !iokar+a 8onovl en infarkt !iokar+a Ko!plikaci e posle akutnog infarkta !iokar+a Druge akutne is'e!i ske bolesti srca =roni%na is'e!i ska bolest srca

6olesti srca pluGnog porekla i bolesti krvni' su+ova pluGa (@2,-@2.)


@2, @2@2. 8luGna e!boli a Druge bolesti srca pluGnog porekla Druge bolesti krvni' su+ova pluGa

Druge bolesti srca (@"0-@*2)


@"0 @"1 @"2J @"" @"( @"* @", @"@". @"9J Akutni perikar+itis Druge bolesti perikar+a 8erikar+itis u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Akutni i subakutni en+okar+itis Aereu!atske bolesti !itralnog zaliska Aereu!atske bolesti aortnog zaliska Aeru!atske bolesti trolisnog zaliska 6olesti zaliska arteri e pluGa :n+okar+itis$ neozna%enog zaliska 3apal en e en+okar+a i bolesti sr%ani' zalistaka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

47

Meunarodna klasifikacija bolesti


@(0 @(1 @(2 @("J @(( @(* @(, @(@(. @(9 @*0 @*1 @*2J Akutno zapal en e !iokar+a 3apal en e !iokar+a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu )bol en a sr%anog !i0iGa Kar+io!iopati a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 8retko!orsko-ko!orski blok i blok leve grane Drugi pore!eGa i sprovo+nog siste!a srca 3asto srca Aapa+ ubrzanog ra+a srca Treperen e pretko!ora i lepr0an e pretko!ora Drugi pore!eGa i rit!a srca &r%ana insufici enci a Ko!plikaci e i ne+ovol no +efinisane bolesti srca Druge bolesti srca u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti krvni' su+ova !ozga (@,0-@,9)


@,0 @,1 @,2 @," @,( @,* @,, @,@,.J @,9 Krvaren e ispo+ pau%inaste !oB+anice @ntracerebralno krvaren e Drugo netrau!atsko krvaren e u !ozgu @nfarkt !ozga Apopleksi a ; 7oB+ana kap$ neozna%ena kao krvaren e ili infarkt !ozga 3apu0en e pre!oB+ani' arteri a i suBen e pre!oB+ani' arteri a bez infarkta !ozga 3apu0en e arteri e !ozga i suBen e arteri e !ozga bez infarkta !ozga Druge bolesti krvni' su+ova !ozga 6olesti krvni' su+ova !ozga u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 8osle+ice bolesti krvni' su+ova !ozga

6olesti arteri a$ !ali' arteri a i kapilara (@-0-@-9)


@-0 @-1 @-2 @-" @-( @-@-. @-9J Ateroskleroza ; zakre%avan e veliki' krvni' su+ova Aneuriz!a i +isekci a aorte )stale aneuriz!e i +isekci e Druge bolesti periferni' krvni' su+ova :!boli a i tro!boza arteri a Druge bolesti arteri a i !ali' arteri a 6olesti krvni' kapilara 6olesti arteri a$ arteriola i kapilara u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti vena$ li!fni' su+ova i li!fni' %vorova$ neklasifikovane na +rugo! !estu (@.0-@.9)
@.0 @.1 @.2 @." @.( @.* @., @.@.. @.9 Elebitis i tro!boflebitis Tro!boza vene porte )stale e!boli e i tro!boze vena 8ro0irene vene nogu =e!oroi+i 8ro0irene vene e+n aka 8ro0irene vene +rugi' lokalizaci a Druge bolesti vena Aeozna%eno zapal en e li!fni' %vorova Druge neinfektivne bolesti li!fni' su+ova i li!fni' %vorova

48

Grupa IX

Druge i neozna%ene bolesti krvotoka (@9*-@99)


@9* @9@9.J @99 Aizak krvni pritisak 6olesti krvotoka posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge bolesti krvotoka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Druge i neozna%ene bolesti krvotoka

49

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2
Bolesti sistema za *isanje (300 ! 399)
Akutne infekci e gorn eg +ela siste!a za +isan e (I00-I0,)
I00 I01 I02 I0" I0( I0* I0, Akutno zapal en e nosnog +ela B+rela 4obi%na pre'la+a5 Akutno zapal en e sinusa Akutno zapal en e B+rela Akutno zapal en e kra nika Akutno zapal en e grkl ana i akutno zapal en e +u0nika Akutno opstruktivno zapal en e grkl ana 4krup5 i zapal en e poklopca grkl ana Akutne infekci e gorn eg +ela siste!a za +isan e !ultipli' i neozna%eni' lokalizaci a

9rip i zapal en e pluGa (I09-I1.)


I09 I10 I11 I12 I1" I1( I1* I1, I1-J I1. 9rip$ virus +okazan 9rip$ izazvan +ugi! i+entifikovani! viruso! gripa 9rip$ virus ne+okazan ?irusno zapal en e pluGa$ neklasifikovano na +rugo! !estu 3apal en e pluGa$ uzrokovano &treptococcus-o! pneu!oniae (8neu!ococcus) 3apal en e pluGa uzrokovano =ae!op'iluso! influence 6akteri sko zapal en e pluGa$ neklasifikovano na +rugo! !estu 3apal en e pluGa uzrokovano +rugi! zarazni! organiz!i!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu 3apal en e pluGa u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 3apal en e pluGa uzrokovano neozna%eni! !ikroorganizo!

Druge akutne infekci e +on eg +ela siste!a za +isan e (I20-I22)


I20 I21 I22 Akutni bron'itis Akutni bron'iolitis Akutna infekci a +on i' respiratorni' puteva$ neozna%ena

Druge bolesti gorn eg +ela siste!a za +isan e (I"0-I"9)


I"0 I"1 I"2 I"" I"( I"* I", I"I". I"9 ?azo!otorna ki avica i alergi ska ki avica =roni%na ki avica$ zapal en e nosnog +ela B+rela i B+rela =roni%no zapal en e sinusa 8olip nosa ; petel kast izra0ta sluznice nosa Drugi pore!eGa i nosa i sinusa nosa =roni%ne bolesti kra nika i treGeg kra nika Apsces oko kra nika =roni%no zapal en e grkl ana i grkl ana sa +u0niko! 6olesti glasnica i grkl ana$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge bolesti gorn eg +ela siste!a za +isan e

=roni%ne bolesti +on eg +ela siste!a za +isan e (I(0-I(-)


I(0 I(1 I(2 I(" 6ron'itis$ neozna%en kao akutni ili 'roni%ni )bi%ni 'roni%ni i sluzno-gno ni bron'itis =roni%ni bron'itis$ neozna%en :!fize! pluGa

50

Grupa X
I(( I(* I(, I(Druga 'roni%na opstruktivna bolest pluGa Ast!a Ast!ati%ni status 6ron'iektazi e

6olesti pluGa uzrokovane spol a0n i! uzro%nici!a (I,0-I-0)


I,0 I,1 I,2 I," I,( I,* I,, I,I,. I,9 I-0 8neu!okonioza - 8rofesionalna (kopa%a ugl a) bolest pluGa uzrokovana u+isan e! %estica pra0ine 8neu!okonioza uzrokovana u+isan e! azbestni' %estica i +rugi' !ineralni' vlakana &ilikoza pluGa - 8rofesionalna bolest uzrokovana u+isan e! silikatni' %estica 8neu!okonioza uzrokovana +rugo! neorgansko! pra0ino! 8neu!okonioza$ neozna%ena 8neu!okonioza sa tuberkulozo! 8rofesionalna bolest puteva za +isan e uzrokovana ozna%eno! organsko! pra0ino! =ipersenzitivni pneu!onitis uzrokovan organsko! pra0ino! 2espiratorna stan a uzrokovana u+isan e! 'e!ikali a$ gasova$ +i!ova i para 3apal en e pluGa uzrokovano %vrsti! teli!a i te%nosti!a 2espiratorna stan a uzrokovana +rugi! spol a0n i! uzro%nici!a

Druge respiratorne bolesti ko e za'vata u pre svega interstici u! pluGa (I.0-I.()


I.0 I.1 I.2 I.( &in+ro! pore!eGenog +isan a ko+ o+rasli' osoba :+e! pluGa 8luGna eozinofili a$ neklasifikovana na +rugo! !estu Druge interstici ske bolesti pluGa

8atolo0ka stan a +on eg +ela siste!a za +isan e praGena gno en e! i nekrozo! tkiva (I.*-I.,)
I.* I., Apsces pluGa i !e+i astinu!a 9no ni proces u gru+no! ko0u

Druge bolesti pluGne !ara!ice (I90-I9()


I90 I91J I92 I9" I9( 8leuralni izliv$ neklasifikovan na +rugo! !estu 8leuralni izliv u stan i!a klasifikovani! na +rugo! !estu 8leuralne naslage (LplakQ) 8neu!otoraks ; vaz+u' u slobo+no! pleuralno! prostoru Druga stan a pleure

Druge bolesti siste!a za +isan e (I9*-I99)


I9* I9, I9. I99J 2espiratorni pore!eGa i posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu 2espiratorna insufici enci a$ neklasifikovana na +rugo! !estu Drugi respiratorni pore!eGa i 2espiratorni pore!eGa i u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

51

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2I
Bolesti sistema za %arenje (400 ! 495)
6olesti usta$ pl uva%ni' Blez+a i vilica (K00-K1()
K00 K01 K02 K0" K0( K0* K0, K0K0. K09 K10 K11 K12 K1" K1( 8ore!eGa i razvo a i nican a zuba Aeiznikli i ukle0teni zubi Kari es ; kvar zuba Druge bolesti tvr+i' tkiva zuba 6olesti pulpe zuba i tkiva oko vr'a zuba 9ingivitis - zapal en e +esni - i bolesti okoline zuba Druge bolesti +esni i bezubog alveolarnog grebena Ano!ali e zuba i kosti u lica 4ukl u%u uGi s!etn e zagriBa a5 Druge bolesti zuba i potpornog tkiva Ciste usta$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge bolesti vilica 6olesti pl uva%ni' Blez+a 3apal en e usta i sro+ne lezi e Druge bolesti usne i sluznice usta 6olesti ezika

6olesti e+n aka$ Beluca i +vanaestopala%nog creva (K20-K"1)


K20 K21 K22 K2"J K2* K2, K2K2. K29 K"0 K"1 3apal en e e+n aka 9astro-ezofagealna refluksna bolest Druge bolesti e+n aka 6olesti e+n aka u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 9rizlica Beluca 9rizlica +vanaestopala%nog creva 8epti%ka grizlica$ neozna%ene lokalizaci e Felu+a%no-crevna grizlica 3apal en e Beluca i +vanaestopala%nog creva 8ore!eGeno varen e Druge bolesti Beluca i bolesti +vanaestopala%nog creva

6olesti slepog creva (K"*-K".)


K"* K", K"K". Akutno zapal en e slepog creva Drugo zapal en e slepog creva 3apal en e slepog creva$ neozna%eno Druge bolesti slepog creva

Kile (K(0-K(,)
K(0 K(1 K(2 K(" K(( K(* K(, 8reponska kila 6utna kila 8up%ana kila Kila pre+n eg zi+a trbu'a Kila gru+no-trbu0ne pre%age Druga trbu0na kila Trbu0na kila$ neozna%ena

52

Grupa XI

Aezarazna zapal en a tankog creva i +ebelog creva (K*0-K*2)


K*0 K*1 K*2 Cro'nova bolest Clcerozni kolitis Druga nezarazna zapal en a Beluca$ tankog creva i +ebelog creva

Druge bolesti creva (K**-K,")


K** K*, K*K*. K*9 K,0 K,1 K,2 K," ?askularne bolesti creva 8araliti%ki zavezano crevo i za%epl en e creva$ bez kile Divertikuloza - vreGasta pro0iren a creva &in+ro! na+raBenog creva Drugi funkcionalni pore!eGa i ra+a creva 8rskotina i fistula analnog i rektalnog pre+ela Apsces analnog i rektalnog pre+ela Druge bolesti anusa i rektu!a Druge bolesti creva

6olesti peritoneu!a (K,*-K,-)


K,* K,, K,-J 8eritonitis Druge bolesti peritoneu!a 6olesti peritoneu!a u zarazni! bolesti!a$ klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti etre (K-0-K--)


K-0 K-1 K-2 K-" K-( K-* K-, K--J 6olest etre uzrokovana alko'olo! 6olest etre uzrokovana toksini!a @nsufici enci a etre$ neklasifikovana na +rugo! !estu =roni%no zapal en e etre$ neklasifikovano na +rugo! !estu Eibroza i ciroza etre Druge zapal enske bolesti etre Druge bolesti etre 6olesti etre u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti Bu%ne kese$ Bu%ni' puteva i pankreasa (K.0-K.-)


K.0 K.1 K.2 K." K.* K., K.-J Ka!en u Bu%no kesi 3apal en e Bu%ne kese Druge bolesti Bu%ne kese Druge bolesti Bu%nog trakta Akutno zapal en e pankreasa Druge bolesti pankreasa 6olesti Bu%ne kese$ Bu%ni' puteva i pankreasa u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

Druge bolesti siste!a za varen e (K90-K9")


K90 K91 K92 K9"J <o0a apsorpci a u crevi!a 6olesti organa za varen e posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge bolesti organa za varen e Druge bolesti organa za varen e u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

53

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2II
Bolesti ko)e i bolesti potko)nog tki%a (L00 ! L99)
@nfekci e koBe i potkoBnog tkiva (<00-<0.)
<00 <01 <02 <0" <0( <0* <0. &in+o! stafilokoknog l u0ten a koBe 9no no obol en e koBe Apsces$ %ir i grupa %ireva koBe Celulitis 4Eleg!ona5 ; zapal en e vezivnog Geli skog tkiva Akutno zapal en e li!fnog %vora 8iloni+alna cista )stale lokalizovane infekci e koBe i potkoBnog tkiva

8likovite bolesti (<10-<1()


<10 <11 <12 <1" <1(J 8e!figus ; 8likovn a%a Drugi akantoliti%ki pore!eGa i 8e!figoi+ ; obol en e sli%no plikovn a%i Drugi plikoviti pore!eGa i koBe 8likovita obol en a koBe u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

3apal en a koBe i ekce!i (koBni osipi) (<20-<"0)


<20 <21 <22 <2" <2( <2* <2, <2<2. <29 <"0 Atopi sko zapal en e koBe &ebore a ; zapal en e koBe uzrokovano poveGani! lu%en e! lo ni' Blez+a 3apal en e koBe izazvano pelena!a Kontaktno alergi sko zapal en e koBe Kontaktno na+raBa no zapal en e koBe Kontaktno zapal en e koBe$ neozna%eno 3apal en e koBe sa l u0ten e! 3apal en e koBe uzrokovano progutano! !ateri o! )bi%an 'roni%an li0a i svrab &vrab )stala zapal en a koBe

8apulo-l uskaste (skva!ozne) bolesti (<(0-<(*)


<(0 <(1 <(2 <(" <(( <(*J 8soriaza - < uskavica 8arapsori aza - l uskavi%aste pro!ene koBe sli%ne psori azi 2uBi%aste kruBne plo%ice sa perutan e! 2avan li0a )stali papulo-l uskasti pore!eGa i 8apulo-l uskasti pore!eGa i u bolesti!a ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

Koprivn a%a i crvenilo (erite!) koBe (<*0-<*()


<*0 <*1 <*2 <*" <*(J Koprivn a%a 2aznoliki erite! :rite! sa no+usi!a Druga erite!atozna stan a :rite! u bolesti!a ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

54

Grupa XII

8ore!eGa i koBe i potkoBnog tkiva uzrokovani zra%en e! (<**-<*9)


<** <*, <*<*. <*9 )pekotina uzrokovana sun%evi! zraci!a Druge akutne pro!ene na koBi uzrokovane ultral ubi%asti! zra%en e! 8ro!ene koBe uzrokovane 'roni%no! izloBeno0Gu ne onizira uGi! zra%en i!a 3apal en e koBe uzrokovano N zraci!a Drugi pore!eGa i koBe i potkoBnog tkiva u vezi sa zra%en e!

8ore!eGa i koBni' tvorevina (<,0-<-*)


<,0 <,2J <," <,( <,* <,, <,<,. <-0 <-1 <-2 <-" <-( <-* 8ore!eGa i nokta 8ore!eGa i nokta ko+ bolesti ko e su klasifikovane na +rugo! !estu KruBno opa+an e kose An+rogena Gelavost Drugo opa+an e kose bez oBil aka )Bil no opa+an e kose Aenor!alnosti bo e i stabla +laka 8reko!erna !al avost Akne - 6ubul ice 2ozacea Ciste korena +lake koBe i potkoBnog tkiva Drugi folikularni pore!eGa i 8ore!eGa i lu%en a ekrini' zno ni' Blez+a 8ore!eGa i lu%en a apokrini' zno ni' Blez+a

Drugi pore!eGa i koBe i potkoBnog tkiva (<.0-<99)


<.0 <.1 <.2 <." <.( <.* <.,J <.<.. <.9 <90 <91 <92 <9" <9( <9* <9<9. <99J ?itiligo - ste%ene +epig!entovane !rl e koBe Drugi pore!eGa i pig!entaci e koBe &eborei%ko oroBavan e koBe Crnkasta akantoza koBe Ful evi i Bul evitost Druga epi+er!alna za+ebl an a Kerato+er!i a u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 8ore!eGa i lu%en a preko pokoBice 9no no-gangrenozno zapal en e koBe Dekubitus Atrofi%ki pore!eGa i koBe =ipertrofi%ni pore!eGa i (uveGan a$ za+ebl an a) koBe 9ranulo!atoza - vi0estruki zrnasti tu!ori koBe i potkoBnog tkiva :rite!ski lupus ; siste!sko obol en e koBe Drugi lokalizovani pore!eGa i vezivnog tkiva 3apal en e krvni' su+ova ograni%eno na koBu$ neklasifikovano na +rugo! !estu 9rizlica na nozi neklasifikovana na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i koBe i potkoBnog tkiva neklasifikovani na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i koBe i potkoBnog tkiva u bolesti!a ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

55

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2III
Bolesti mi+i&noko+tanog sistema i %ezi%nog tki%a (600 ! 699)
)bol en a zglobova (700-72*) )bol en a zglobova uzrokovana infekci a!a (700-70")
700 701J 702 70"J 9no no zapal en e zgloba Direktna infekci a zglobova u zarazni! i parazitarni! bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 2eaktivna obol en a zglobova 8ostinfektivna i reaktivna obol en a zglobova u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

3apal en ska obol en a zglobova (70*-71()


70* 70, 70-J 70. 709J 710 711 712 71" 71(J &eropozitivni reu!atoi+ni artritis )stali reu!atoi+ni artritisi 8sori azna obol en a i enteropati%ka obol en a zgloba Iuvenilni artritis Iuvenilni artritis u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu 9i't Druga obol en a zglobova uzrokovana taloBen e! kristala Druga ozna%ena obol en a zglobova Druga zapal en a zgloba )bol en a zglobova u +rugi! bolesti!a$ klasifikovani! na +rugo! !estu

Artroze - Degenerativna obol en a zglobova (71*-719)


71* 71, 7171. 719 Degenerativna obol en a vi0e zglobova Degenerativno obol en e zgloba kuka Degenerativno obol en e zgloba kolena Degenerativno obol en e prvog ru%no-+oru%nog zgloba Druge artroze

Druga obol en a zglobova (720-72*)


720 721 722 72" 72( 72* &te%eni +efor!iteti prsti u 0ake i prsti u stopala Drugi ste%eni +efor!iteti u+ova 6olesti %a0ice kolena Cnutra0n e bolesti kolena Druge ozna%ene pro!ene zglobova Druge bolesti zglobova$ ko e nisu klasifikovane na +rugo! !estu

&iste!ska obol en a vezivnog tkiva (7"0-7",)


7"0 7"1 7"2 7"" 7"( Ovori%asto zapal en e vi0e arteri a i sli%ne bolesti Druga nekrozna obol en a krvni' su+ova &iste!ski erite!ski lupus - vu% a rana 3apal en e koBe i vi0e !i0iGa &iste!ska skleroza

56

Grupa XIII
7"* 7",J Druge siste!ske bolesti vezivnog tkiva &iste!ske bolesti vezivnog tkiva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

)bol en a ki%!e 4Dorzopati e5 (7(0-7*() Defor!aci ska obol en a ki%!e (7(0-7(")


7(0 7(1 7(2 7(" 9rba i unapre+ iskrivl ena ki%!a 6o%no iskrivl ena ki%!a Ko0tano-'rskavi%no obol en e ki%!e Druga +efor!aci ska obol en a ki%!e

&pon+ilopati e (7(*-7(9)
7(* 7(, 7(7(9J 3apal en e pr0l ena sa uko%eno0Gu Druge zapal enske spon+ilopati e )ko0tavan e zglobova pr0l enova )bol en a ki%!e u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

)stala obol en a ki%!e 4)stale +orzopati e5 (7*0-7*()


7*0 7*1 7*" 7*( 6olesti !e/upr0l enski' +iskusa vrata Druge bolesti !e/upr0l enskog +iskusa )stale +ozopati e$ ko e nisu klasifikovane na +rugo! !estu 6ol u le/i!a

6olesti !eki' tkiva (7,0-7-9) )bol en a !i0iGa (7,0-7,")


7,0 7,1 7,2 7,"J 3apal en e !i0iGa Kalcifikaci a - zakre%avan e !i0iGa i oko0tavan e !i0iGa )stale bolesti !i0iGa 6olesti !i0iGa ko+ bolesti klasifikovani' na +rugo! !estu

)bol en a sinovi e i tetiva (7,*-7,.)


7,* 7,, 7,7,.J 3apal en e sinovi e i zapal en e tetive sa sinovi o! &pontano prsnuGe sinovi e i tetive Druge bolesti sinovi e i tetive 6olesti sinovi e i tetive u bolesti!a ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

)stale bolesti !eki' tkiva (7-0-7-9)


7-0 7-1 7-2 7-"J 7-* 7-, 7-7-9 6olesti !eki' tkiva nastale kao posle+ica aktivnosti$ poveGane aktivnosti i pritiska )stala obol en a serozne kese 6olesti u!noBavan a vezivnog tkiva 6olesti !eki' tkiva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu )0teGen a ra!ena :ntezopati a noge$ iskl u%u uGi stopalo )stale entezopati e )stale bolesti !eki' tkiva$ ko e nisu klasifikovane na +rugo! !estu

57

Meunarodna klasifikacija bolesti

)steopati e i 'on+ropati e (7.0-79() 8ore!eGa i gustine i strukture kosti u (7.0-7.*)


7.0 7.1 7.2J 7." 7.( 7.* 9ubitak ko0tane !ase sa patolo0ki! prelo!o! 4)steoporoza sa patolo0ki! prelo!o!5 9ubitak ko0tane !ase bez patolo0kog prelo!a 4)steoporoza bez patolo0kog prelo!a5 )steoporoza ko+ bolesti klasifikovani' na +rugo! !estu )steo!alaci a 42az!ek0avan e kosti5 u o+rasli' osoba 8ore!eGa i kontinuiteta kosti )stali pore!eGa i u %vrstoGi i gra/i kosti

)stale osteopati e (7.,-790)


7., 7.7.. 7.9 790J 3apal en e ko0tane srBi )steonekroza 8agetova bolest kosti )stali pore!eGa i kosti )bol en a kosti 4)steopati e5 ko+ bolesti ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

=on+ropati e (791-79()
791 792 79" 79( Iuvenilna osteo'on+roza kuka i karlice Druge uvenilne osteo'on+roze )stale osteo'on+ropati e )stali pore!eGa i 'rskavice

)stali pore!eGa i !i0iGno-ko0tanog siste!a i vezivnog tkiva (79*-799)


79* 79, 799 )stale ste%ene +efor!aci e !i0iGno-ko0tanog siste!a i vezivnog tkiva 8ore!eGa i !i0iGa i kosti u posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu 6io!e'ani%ka o0teGen a ko a nisu klasifikovana na +rugo! !estu

58

Grupa XIV

Grupa 2I(
Bolesti mokra&nopolnog sistema (700 ! 799)
6olesti glo!erula bubrega (A00-A0.)
A00 A01 A02 A0" A0* A0, A0A0.J Akutni zapal enski bubreBni sin+ro! 8erakutni progresivni zapal enski bubreBni sin+ro! 8ovratna i tra na po ava krvi u !okraGi =roni%ni zapal enski bubreBni sin+ro! Aeozna%en zapal enski bubreBni sin+ro! @zolovana proteinuri a sa ozna%eni! !orfolo0ki! o0teGen e! Aasle+no obol en e bubrega$ neklasifikovano na +rugo! !estu )bol en e glo!erula bubrega u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

Tubulo-interstici alne bolesti bubrega (A10-A1,)


A10 A11 A12 A1" A1( A1* A1,J Akutno tubulo-interstici alno zapal en e bubrega =roni%no tubulo-interstici alno zapal en e bubrega Tubulo-interstici alno zapal en e bubrega$ neozna%eno kao akutno ili 'roni%no )bol en e !okraGnog siste!a uzrokovano prepreko! sa vraGan e! !okraGe )bol en e kanaliGa bubrega i !e/uGeli skog tkiva uzrokovano lekovi!a i te0ki! !etali!a )stala obol en a kanaliGa bubrega i !e/uGeli skog tkiva 8ore!eGa i kanaliGa bubrega i !e/uGeli skog tkiva u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6ubreBna insufici enci a (A1--A19)


A1A1. A19 Akutna bubreBna insufici enci a =roni%na bolest bubrega Aeozna%ena bubreBna insufici enci a

Croliti aza - !okraGni ka!enci (A20-A2")


A20 A21 A22J A2" Ka!enci u bubregu i !okraGovo+u bubrega Ka!en +on i' !okraGni' puteva Ka!enci !okraGnog puta u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Kolika bubrega$ neozna%ena

Drugi pore!eGa i bubrega i !okraGovo+a bubrega (A2*-A29)


A2* A2, A2A2. A29J 8ore!eGa ko i se avl a u kao posle+ica +isfunkci e kanaliGa bubrega &krv%en bubreg$ neozna%en 7ali bubreg$ nepoznatog uzroka Drugi pore!eGa i bubrega i !okraGovo+a bubrega$ neklasifikovani na +rugo! !estu Druge bolesti bubrega i !okraGovo+a bubrega u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

Druge bolesti !okraGnog siste!a (A"0-A"9)


A"0 3apal en e !okraGne be0ike

59

Meunarodna klasifikacija bolesti


A"1 A"2 A""J A"( A"* A", A"-J A"9 Aeuro-!i0iGni pore!eGa funkci e !okraGne be0ike$ neklasifikovan na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i !okraGne be0ike 8ore!eGa i !okraGne be0ike u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Cretritis i uretralni sin+ro! &uBen e !okraGovo+a be0ike )stali pore!eGa i !okraGovo+a be0ike 8ore!eGa i !okraGovo+a be0ike u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i !okraGni' puteva

6olesti !u0ki' polni' organa (A(0-A*1)


A(0 A(1 A(2 A(" A(( A(* A(, A(A(. A(9 A*0 A*1J 8oveGan e prostate 3apal en ska obol en a prostate Drugi pore!eGa i prostate ?o+ena kila i nakupl an e se!ena u ovo nici !u0ki' polni' Blez+a Cvrtan e se!ene vrpce 3apal en e testisa i zapal en e pase!enika 7u0ka neplo+nost 8revelik prepuci u! (u+na navlaka)$ fi!oza i parafi!oza Drugi pore!eGa i penisa 3apal en ski pore!eGa i !u0ki' polni' organa$ neklasifikovani na +rugo! !estu Drugi pore!eGa i !u0ki' polni' organa 8ore!eGa i !u0ki' polni' organa u bolesti!a klasifikovani! na +rugo! !estu

6olesti +o ke (A,0-A,()
A,0 A,1 A,2 A," A,( DobroGu+na +isplazi a +o ke Cpalni pore!eGa i +o ke CveGan e +o ke Ovor +o ke$ neozna%en Drugi pore!eGa i +o ke

3apal en a Benski' organa !ale karlice (A-0-A--)


A-0 A-1 A-2 A-" A-(J A-* A-, A--J 3apal en e a ovo+a i zapal en e a nika 3apal en e sluznice !aterice$ bez grliGa !aterice 3apal en e grliGa !arerice Druge zapal enske bolesti !ale karlice Bene 3apal enski pore!eGa i !ale karlice ko+ Bena u bolesti!a$ ko e su klasifikovane na +rugo! !estu 6olesti 6art'olini eve Blez+e Druga zapal en a vagine i sti+nice 9rizlica i upala vagine i sti+nice u bolesti!a ko e su klasifikovane na +rugo! !estu

Aezapal enske bolesti polni' organa Bene (A.0-A9.)


A.0 A.1 A.2 A." A.( A.* :n+o!etrioza @spa+an e polni' organa Bene Eistule Benski' polni' organa Aezapal en ski pore!eGa i a nika$ a ovo+a i 0irokog liga!enta 8olip - petel kast sluzni%ni izra0ta Benski' polni' organa Drugi nezapal en ski pore!eGa i !aterice osi! grliGa

60

Grupa XIV
A., A.A.. A.9 A90 A91 A92 A9" A9( A9* A9, A9A9. AagriBenost i izvrnutost grliGa !aterice Displazi a grliGa !aterice Drugi nezapal en ski pore!eGa i grliGa !aterice Drugi nezapal en ski pore!eGa i vagine Drugi nezapal en ski pore!eGa i sti+nice i !e/ice @zostanak !enstruaci e i s!an en e !enstruaci e 8o a%ano$ u%estalo i neure+no krvaren e iz !aterice Druga nenor!alna krvaren a iz !aterice i vagine 6ol i +ruga stan a povezani sa polni! organi!a Bene i !enstrualni! cikluso! 7enopauzalni i +rugi peri!enopauzalni pore!eGa i Fena sa ponavl a uGi! poba%a i!a Aeplo+nost Bene Ko!plikaci e uzrokovane ve0ta%ko! oplo+n o!

Drugi pore!eGa i !okraGno-polnog siste!a (A99-A99)


A99 8ore!eGa i !okraGno-polnog siste!a posle !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovani na +rugo! !estu

61

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2(
Tru*no&a- ra8anje i babinje (900 ! 999)
Tru+noGa zavr0ena poba%a e! ()00-)0.)
)00 )01 )02 )0" )0( )0* )0, )0)0. ?an!ateri%na tru+noGa 9roz+asta !ola Drugi nenor!alnan is'o+ za%eGa &pontani poba%a 7e+icinski abortus Drugi poba%a Aeozna%en poba%a Aeuspeo poku0a poba%a a Ko!plikaci e posle poba%a a$ van!ateri%ne i !olarne tru+noGe

:+e!i$ belan%evine u !okraGi i pore!eGa i krvnog pritiska u tru+noGi$ poro/a u i babin a!a ()10-)1,)
)10 )11 )12 )1" )1( )1* )1, 2ani e posto eGi povi0en krvni pritisak ko!plikovan u toku tru+noGe$ poro/a a i babin a 8ovi0en krvni pritisak pre tru+noGe sa po avo! belan%evina u !okraGi :+e! i belan%evine u !okraGi u toku tru+noGe bez povi0enog krvnog pritiska 8ovi0en krvni pritisak u toku tru+noGe bez belan%evina u !okraGi 8reekla!psi a ; 8ovi0en krvni pritisak u toku tru+noGe sa belan%evina!a u !okraGi :kla!psi a ; povi0en krvni pritisak$ gr%evi i belan%evine u !okraGi u tru+noGi 8ovi0en krvni pritisak !a ke$ neozna%en

6olesti !a ke preteBno vezane za tru+noGu ()20-)29)


)20 )21 )22 )2" )2( )2* )2, )2. )29 Krvaren e u po%etno tru+noGi 8reko!erno povraGan e u tru+noGi Ko!plikaci e vena u tru+noGi @nfekci e !okraGno;polni' puteva u tru+noGi #eGerna bolest u tru+noGi Ae+ovol na is'rana tru+nice 3brin avan e !a ke zbog +rugi' stan a preteBno vezani' za tru+noGu Aenor!alan nalaz otkriven ko+ !a ke pretporo/a no! kontrolo! Ko!plikaci e uzrokovane +avan e! anestezi e toko! tru+noGe

3brin avan e !a ke vezano za plo+$ a!nionsku 0upl inu i !oguGe poro/a ne proble!e ()"0-)(.)
)"0 )"1 )"2 )"" )"( )"* )", )(0 ?i0eplo+na tru+noGa Ko!plikaci e vi0eplo+ne tru+noGe 3brin avan e !a ke ko+ poznatog ili su!n ivog nepravilnog stava plo+a 3brin avan e !a ke ko+ poznate ili su!n ive +isproporci e 3brin avan e !a ke ko+ poznati' ili su!n ivi' nenor!alnosti organa karlice 3brin avan e !a ke ko+ poznati' ili su!n ivi' nenor!alnosti i o0teGen a plo+a 3brin avan e !a ke ko+ +rugi' poznati' ili su!n ivi' proble!a plo+a 8revelika koli%ina a!nionske te%nosti

62

Grupa XV
)(1 )(2 )(" )(( )(* )(, )()(. Drugi pore!eGa i a!nionske te%nosti i vo+en aka 8rerana ruptura vo+en aka 6olesti postel ice Aisko usa/ena postel ica 8rerano o+lubl ivan e postel ice Krvaren e pre poro/a a$ neklasifikovano na +rugo! !estu <aBni tru+ovi 8ro+uBena tru+noGa

Ko!plikaci e poro/a a i ra/an a (),0-)-*)


),0 ),1 ),2 )," ),( ),* ),, ),),. ),9 )-0 )-1 )-2 )-" )-( )-* 8revre!eni tru+ovi i prevre!eni poro/a Aeuspela in+ukci a poro/a a Aenor!alnosti a%ine tru+ova 8ro+uBen poro/a Ko!plikovan poro/a zbog nepravilnog poloBa a i stava plo+a Ko!plikovan poro/a zbog nenor!alnosti karlice !a ke Drugi ko!plikovan poro/a 8oro/a ko!plikovan zbog krvaren a$ neklasifikovan na +rugo! !estu 8oro/a ko!plikovan zbog gu0en a plo+a 8oro/a ko!plikovan zbog ko!plikaci a sa pup%aniko! 8ovre+a !e/ice u toku poro/a a Druge aku0erske ozle+e u toku poro/a a Krvaren e posle poro/a a 3aosta an e postel ice i ovo nica postel ice bez krvaren a Ko!plikaci e uzorkovane anestezi o! toko! poro/a a Druge ko!plikaci e toko! poro/a a$ neklasifikovane na +rugo! !estu

8oro/a ().0-).()
).0 ).1 ).2 )." ).( &pontani poro/a ko+ e+noplo+ne tru+noGe 8oro/a ko+ e+noplo+ne tru+noGe forcepso! i vakuu!-ekstraktoro! 8oro/a carski! rezo! ko+ e+noplo+ne tru+noGe Drugi poro/a ko+ e+noplo+ne tru+noGe uz stru%nu po!oG ?i0eplo+ni poro/a

Ko!plikaci e u babin a!a ().*-)92)


).* )., ).).. ).9 )90 )91 )92 &epsa (trovan e bakteri a!a) u babin a!a Druge infekci e u babin a!a Ko!plikaci e vena u babin a!a Aku0erska e!boli a Ko!plikaci e uzrokovane anestezi o! toko! babin a Ko!plikaci e u babin a!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu 3apal en e +o ke toko! +o en a Drugi pore!eGa i +o ke i lu%en a !leka

Druga aku0erska stan a$ neklasifikovana na +rugo! !estu ()9(-)99)


)9( )9* )9, )98osle+ice ko!plikaci a tru+noGe$ poro/a a i babin a Aku0erska s!rt neozna%enog uzroka &!rt zbog bilo kog aku0erskog uzroka ko a e nastupila vi0e o+ (2 +ana$ ali !an e o+ go+inu +ana nakon poro/a a &!rt zbog kasni' posle+ica aku0erski' uzroka

63

Meunarodna klasifikacija bolesti


)9. )99 3arazne i parazitarne bolesti !a ke ko e !ogu bili klasifikovane na +rugo! !estu$ ali ko e ko!pliku u tru+noGu$ poro/a i babin e Druge bolesti !a ke ko e !ogu biti klasifikovane na +rugo! !estu$ ali ko e ko!pliku u tru+noGu$ poro/a i babin a!e

64

Grupa XVI

Grupa 2(I
9*re8ena stanja nastala u perinatalnom perio*u (:00 ! :91)
)0teGen a plo+a i novoro/en%eta zbog bolesti !a ke i ko!plikaci a tru+noGe$ tru+ova i poro/a a (800-80()
800 801 802 80" 80( 8lo+ i novoro/en%e na ko e su uticala stan a !a ke ko a ne !ora u biti povezana sa tru+noGo! 8lo+ i novoro/en%e na ko e su uticale ko!plikaci e tru+noGe !a ke 8lo+ i novoro/en%e na ko e su uticala stan a postel ice$ pup%anika i vo+en aka 8lo+ i novoro/en%e na ko e su uticale +ruge ko!plikaci e poro/a a 8lo+ i novoro/en%e na ko e su uticale 0tetne !ateri e ko e se prenose preko postel ice ili +o en e!

8ore!eGa i ko i se o+nose na tra an e tru+noGe i rast plo+a (80*-80.)


80* 8080. Csporen rast i lo0a is'rana plo+a 8ore!eGa i ko i se o+nose na kratko tra an e tru+noGe i !alu teBinu na ro/en u$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8ore!eGa i ko i se o+nose na +ugo tra an e tru+noGe i veliku teBinu na ro/en u

8oro/a ne povre+e novoro/en%eta (810-81*)


810 811 812 81" 81( 81* Cnutarloban ska raz+erotina i krvaren e novoro/en%eta usle+ poro/a ne povre+e Druge povre+e centralnog nervnog siste!a novoro/en%eta usle+ poro/a ne povre+e 8ovre+e poglavine novoro/en%eta u toku poro/a a 8ovre+e kosti u novoro/en%eta u toku poro/a a 8ovre+e perifernog nervnog siste!a novoro/en%eta u toku poro/a a Druge povre+e novoro/en%eta u toku poro/a a

8ore!eGa i +isan a$ srca i krvotoka specifi%ni za perinatalni perio+ (820829)


820 821 822 82" 82( 82* 82, 8282. 829 Ae+ostatak kiseonika u !aterici 9u0en e novoro/en%eta uzrokovano ne+ostatko! kiseonika TeBak pore!eGa +isan a novoro/en%eta Cro/eno zapal en e pluGa &in+ro!i novoro/en%etovog u+isan a strani' sa+rBa a Tkivni e!fize! (!e/uprostorno nakupl an e vaz+u'a) i stan a povezana sa n i! nastala u perinatalno! perio+u Krvaren e pluGa nastalo u perinatalno! perio+u =roni%ne bolesti organa za +isan e nastale u perinatalno! perio+u Druge bolesti organa za +isan e nastale u perinatalno! perio+u 8ore!eGa i srca i krvotoka nastali u perinatalno! perio+u

@nfekci e specifi%ne za perinatalni perio+ (8"*-8"9)


8"* 8", Cro/ene infekci e uzrokovane virusi!a 6akteri ska sepsa novoro/en%eta

65

Meunarodna klasifikacija bolesti


8"8". 8"9 Druge uro/ene infektivne i parazitarne bolesti 3apal en e pupka novoro/en%eta$ sa blagi! krvaren e! ili bez n ega Druge infekci e specifi%ne za perinatalni perio+

Krvaren a i 'e!atolo0ki pore!eGa i plo+a i novoro/en%eta (8*0-8,1)


8*0 8*1 8*2 8*" 8*( 8** 8*, 8*8*. 8*9 8,0 8,1 Eetalni gubitak krvi Krvaren e novoro/en%eta iz pupka Cnutarloban sko krvaren e plo+a i novoro/en%eta$ neuzrokovano povre+o! =e!oragi ska bolest plo+a i novoro/en%eta Druga krvaren a novoro/en%eta =e!oliti%ka bolest-razaran e crveni' krvni' zrnaca plo+a i novoro/en%eta ?o+ena bolest plo+a uzrokovana 'e!oliti%ko! bole0Gu Kernikterus-Butica e+ara !ozga Futica novoro/en%eta nastala zbog +ruge preko!erne 'e!olize Futica novoro/en%eta zbog +rugi' i neozna%eni' uzroka Dise!inovano zgru0avan e krvi u krvni! su+ovi!a plo+a i novoro/en%eta Drugi perinatalni 'e!atolo0ki pore!eGa i

8rolazni pore!eGa i Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! i pore!eGa i !etaboliz!a specifi%ni za plo+ i novoro/en%e (8-0-8-()
8-0 8-1 8-2 8-( 8rolazni pore!eGa i !etaboliz!a ugl eni' 'i+rata plo+a i novoro/en%eta 8rolazni pore!eGa i !etaboliz!a kalci u!a i !agnezi u!a novoro/en%eta Druge prolazne bolesti Blez+a sa unutra0n i! lu%en e! novoro/en%eta Drugi prolazni pore!eGa i elektrolita i !etaboliz!a novoro/en%eta

6olesti siste!a za varen e plo+a i novoro/en%eta (8-*-8-.)


8-*J 8-, 8-8-. 3avezano crevo uzrokovano !ekoni u!o! u cisti%no fibrozi Druga za%epl enost creva novoro/en%eta Aekrotizu uGi enterokolitis plo+a i novoro/en%eta Druge bolesti siste!a za varen e u perinatalno! perio+u

&tan a koBe i regulisan e te!perature tela plo+a i novoro/en%eta (8.08.")


8.0 8.1 8." Aiska te!peratura tela novoro/en%eta Drugi pore!eGa i regulisan a te!perature tela novoro/en%eta Druga stan a koBe i potkoBnog tkiva specifi%na za plo+ i novoro/en%e

Druge bolesti nastale u perinatalno! perio+u (890-89,)


890 891 892 89" 89( 89* 89, Konvulzi e novoro/en%eta Druge bolesti !ozga novoro/en%eta 6olesti is'rane novoro/en%eta 2eakci e i trovan a lekovi!a plo+a i novoro/en%eta 6olesti !i0iGnog tonusa novoro/en%eta &!rt plo+a zbog neozna%enog uzroka Druge bolesti nastale u perinatalno! perio+u

66

Grupa XVII

Grupa 2(II
;ro8ene mal<orma=ije- *e<orma=ije i hromozomske nenormalnosti (>00 ! >99)
Cro/ene !alfor!aci e nervnog siste!a (R00-R0-)
R00 R01 R02 R0" R0( R0* R0, R0Ae+ostatak !ozga i sli%ne !alfor!aci e Kila !ozga 7ala glava Cro/ena vo+ena glava Druge uro/ene ano!ali e !ozga 2ascep stuba ki%!e Druge uro/ene !alfor!aci e ki%!ene !oB+ine Druge uro/ene ano!ali e nervnog siste!a

Cro/ene !alfor!aci e oka$ uva$ lica i vrata (R10-R1.)


R10 R11 R12 R1" R1( R1* R1, R1R1. Cro/ene !alfor!aci e kapka$ suznog aparata i +upl e oka Ae+ostatak oka$ !alo oko i preveliko oko Cro/ene !alfor!aci e o%nog so%iva Cro/ene !alfor!aci e pre+n eg seg!enta oka Cro/ene ano!ali e za+n eg +ela oka Druge uro/ene ano!ali e oka Cro/ene !alfor!aci e uva ko e uzroku u o0teGen e slu'a Druge uro/ene !alfor!aci e uva Druge uro/ene !alfor!aci e lica i vrata

Cro/ene !alfor!aci e cirkulatornog siste!a (R20-R2.)


R20 R21 R22 R2" R2( R2* R2, R2R2. Cro/ene !alfor!aci e pretko!ore i ko!ore srca Cro/ene !alfor!aci e pregra+e srca Cro/ene !alfor!aci e pluGni' i trolisni' zalistaka Cro/ene !alfor!aci e aortnog i !itralnog zaliska Druge uro/ene !alfor!aci e srca Cro/ene !alfor!aci e veliki' arteri a Cro/ene !alfor!aci e veliki' vena Druge uro/ene !alfor!aci e perifernog su+ovnog siste!a Druge uro/ene !alfor!aci e siste!a krvotoka

Cro/ene !alfor!aci e siste!a za +isan e (R"0-R"()


R"0 R"1 R"2 R"" R"( Cro/ene !alfor!aci e nosa Cro/ene !alfor!aci e grkl ana Cro/ene !alfor!aci e +u0nika i bron'i a Cro/ene !alfor!aci e pluGa Druge uro/ene !alfor!aci e siste!a za +isan e

2ascep usne i rascep nepca (R"*-R"-)


R"* R", R"2ascep nepca 2ascep usne- Lze% aM usna 2ascep usne i nepca

67

Meunarodna klasifikacija bolesti

Druge uro/ene !alfor!aci e siste!a za varen e (R".-R(*)


R". R"9 R(0 R(1 R(2 R(" R(( R(* Druge uro/ene !alfor!aci e ezika$ usta i B+rela Cro/ene !alfor!aci e e+n aka Druge uro/ene !alfor!aci e gorn i' organa za varen e Cro/eni ne+ostatak$ uro/ena pregra+a i suBen e tankog creva Cro/eni ne+ostatak$ uro/ena pregra+a i suBen e +ebelog creva Druge uro/ene !alfor!aci e creva Cro/ene !alfor!aci e Bu%ne kese$ Bu%ni' kanala i etre Druge uro/ene !alfor!aci e organa za varen e

Cro/ene !alfor!aci e polni' organa (R*0-R*,)


R*0 R*1 R*2 R*" R*( R** R*, Cro/ene !alfor!aci e a nika$ a ovo+a i 0irokog liga!enta Cro/ene !alfor!aci e !aterice i grliGa !aterice Druge uro/ene !alfor!aci e polni' organa Bene Aespu0ten testis Cro/en rascep na +on o strani penisa Druge uro/ene !alfor!aci e !u0ki' polni' organa Aeo+re/en pol i privi+na +vopolnost

Cro/ene !alfor!aci e !okraGnog siste!a (R,0-R,()


R,0 R,1 R,2 R," R,( Ae+ostatak i nerazvi enost bubrega Cisti%na bolest bubrega Cro+ene prepreke karlice bubrega i !alfor!aci e !okraGovo+a bubrega Druge uro/ene !alfor!aci e bubrega Druge uro/ene !alfor!aci e !okraGnog siste!a

Cro/ene !alfor!aci e i +efor!aci e !i0iGno;ko0tanog siste!a (R,*R-9)


R,* R,, R,R,. R,9 R-0 R-1 R-2 R-" R-( R-* R-, R-R-. R-9 Cro/eni +efor!iteti kuka Cro/eni +efor!iteti stopala Cro/ene !i0iGno-ko0tane +efor!aci e glave$ lica$ ki%!e i gru+nog ko0a Druge uro/ene +efor!aci e !i0iGno-ko0tanog siste!a 8rekobro ni prsti &raslost prsti u Cro/ena skraGenost ruke Cro/ena skraGenost noge Cro/ena skraGenost u+a$ neozna%ena Druge uro/ene ano!ali e u+a(-ova) Druge uro/ene ano!ali e kosti u loban e i lica Cro/ene !alfor!aci e ki%!e i kosti u gru+nog ko0a Aepravilan razvo kosti u i 'rskavica sa lo0i! stvaran e! 0upl i' kosti u i ki%!e Drugi nepravilan razvo kosti u i 'rskavice Cro/ene !alfor!aci e !i0iGno-ko0tanog siste!a$ neklasifikovane na +rugo! !estu

Druge uro/ene !alfor!aci e (R.0-R.9)


R.0 R.1 R.2 Cro/ena krl u0tica 7e'urasto l u0ten e pokoBice Druge uro/ene !alfor!aci e koBe

68

Grupa XVII
R." R.( R.* R., R.R.9 Cro/ene !alfor!aci e +o ke Druge uro/ene !alfor!aci e koBe i koBni' a+neksa Eako!atoze ; tu!ori so%iva oka$ neklasifikovane na +rugo! !estu &in+ro!i uro/eni' !alfor!aci a izazvani poznati! spol n i! uzroci!a$ neklasifikovani na +rugo! !estu Drugi ozna%eni sin+ro!i uro/eni' !alfor!aci a vi0e siste!a Druge uro/ene !alfor!aci e$ neklasifikovane na +rugo! !estu

=ro!ozo!ske nenor!alnosti$ neklasifikovane na +rugo! !estu (R90R99)


R90 R91 R92 R9" R9* R9, R9R9. R99 DoPnov sin+ro! :+Par+ov i 8atauov sin+ro! Druge trizo!i e i +eli!i%ne autozo!ne trizo!i e$ neklasifikovane na +rugo! !estu 7onozo!i e i +eli!i%ne autozo!ne !onozo!i e$ neklasifikovane na +rugo! !estu CravnoteBene 'ro!ozo!ske preraspo+ele i strukturni !arkeri$ neklasifikovani na +rugo! !estu Turnerov sin+ro! Druge ano!ali e polnog 'ro!ozo!a$ Benski fenotip$ neklasifikovane na +rugo! !estu Druge ano!ali e polnog 'ro!ozo!a$ !u0ki fenotip$ neklasifikovane na +rgugo! !estu Druge 'ro!ozo!ske ano!ali e$ neklasifikovane na +rugo! !estu

69

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 2(III
?imptomi- zna=i i patolo+ki klini,ki i laboratorijski nalazi- neklasi<iko%ani na *rugom mestu (@00 ! @99)
&i!pto!i i znaci siste!a za krvotok i siste!a za +isan e (200-209)
200 201 202 20" 20( 20* 20, 20209 8ore!eGa i sr%anog rit!a #u!ovi i +rugi zvuci srca 9angrena$ neklasifikovana na +rugo! !estu Aenor!alan krvni pritisak$ bez +i agnoze Krvaren e iz +isa ni' puteva Ka0al &!etn e +isan a 6ol u grlu i gru+i!a Drugi si!pto!i i znaci siste!a za krvotok i siste!a za +isan e

&i!pto!i i znaci siste!a za varen e i trbu'a (210-219)


210 211 212 21" 21( 21* 21, 2121. 219 6ol u trbu'u i karlici 7u%nina i povraGan e 9oru0ica )teBano gutan e Aa+utost i sli%na stan a trbu'a Aevol no praBn en e creva CveGana etra i uveGana slezina$ neklasifikovane na +rugo! !estu Futica nepoznatog porekla Te%nost u trbu'u Drugi si!pto!i i znaci siste!a za varen e i trbu'a

&i!pto!i i znaci koBe i potkoBnog tkiva (220-22")


220 221 222 22" 8ore!eGa osetl ivosti koBe Koprivn a%a i +rugi osip koBe <okalizovana oteklina i !asa koBe i potkoBnog tkiva Druge pro!ene koBe

&i!pto!i i znaci nervnog siste!a i !i0iGno-ko0tanog siste!a (22*-229)


22* 22, 22229 Aenor!alni nevol ni pokreti Aenor!alnosti 'o+a i pokretl ivosti Drugi pore!eGa i koor+inaci e Drugi si!pto!i i znaci nervnog i !i0iGno-ko0tanog siste!a

&i!pto!i i znaci !okraGnog siste!a (2"0-2"9)


2"0 2"1 2"2 2"" 2"( 2"* 2", 6olno !okren e Krvava !okraGa$ neozna%ena Aeozna%eno neza+rBavan e !okraGe 3a+rBavan e !okraGe Ae!oguGnost !okren a i u!an eno !okren e C%estalo !okren e Curen e iz !okraGovo+a be0ike

70

Grupa XVIII
2"9 Drugi si!pto!i i znaci !okraGnog siste!a

&i!pto!i i znaci poi!an a$ %ulnog opaBan a$ e!oci a i pona0an a (2(02(,)


2(0 2(1 2(2 2(" 2(( 2(* 2(, 8ospanost$ o0a!uGenost i besvesnost Drugi si!pto!i i znaci poi!an a i svesnosti Aestabilnost i vrtoglavica 8ore!eGa i %ula !irisa i pore!eGa i %ula ukusa Drugi op0ti si!pto!i i znaci oseGan a i opaBan a &i!pto!i i znaci oseGan a (e!oci a) &i!pto!i i znaci spol a0n eg izgle+a i pona0an a

&i!pto!i i znaci pore!eGa a govora i pore!eGa a glasa (2(--2(9)


2(2(. 2(9 8ore!eGa i govora$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8ore!eGa i %itan a i +rugi pore!eGa i raspoznavan a znakova$ neklasifikovani na +rugo! !estu 8ore!eGa i glasa

)p0ti si!pto!i i znaci (2*0-2,9)


2*0 2*1 2*2 2*" 2*( 2** 2*, 2*2*. 2*9 2,0 2,1 2,2 2," 2,( 2,* 2,. 2,9 9roznica +rugog nepoznatog porekla 9lavobol a 6ol$ neklasifikovan na +rugo! !estu Klonulost i u!or &tarost 8a+an e u nesvest i iznena+na ne+ovol na funkci a !ozga i srca Konvulzi e$ neklasifikovane na +rugo! !estu #ok$ neklasifikovan na +rugo! !estu Krvaren e$ neklasifikovano na +rugo! !estu 8oveGan e li!fni' %vorova :+e!$ neklasifikovan na +rugo! !estu 8reko!erno zno en e Csporen fiziolo0ki razvo &i!pto!i i znaci pri uzi!an u 'rane i te%nosti @zrazita !r0avost &in+ro! siste!skog infla!atornog (zapal enskog) o+govora Drugi op0ti si!pto!i i znaci Aepoznati i neozna%eni uzroci obol evan a

8atolo0ki nalazi krvi$ bez +i agnoze (2-0-2-9)


2-0 2-1 2-2 2-" 2-( 2-* 2-, 2-2-. 2-9 Akutna poveGana se+i!entaci a eritrocita i pore!eGa i viskoznosti plaz!e krvi 8ore!eGa i crveni' krvni' zrnaca Aenor!alnost beli' krvni' zrnaca$ neklasifikovana na +rugo! !estu 8ovi0en nivo 0eGera u krvi Aenor!alan nivo enzi!a u seru!u krvi <aboratori ski +okaz o prisustvu virusa 'u!ane i!uno+efici enci e (=@?) Druge nenor!alni i!unolo0ki nalazi u seru!u Drugi pore!eGa i belan%evina u krvi <ekovi i +ruge supstance u krvi ko i' nor!alno ne!a Drugi nenor!alni 'e!i ski nalazi krvi

71

Meunarodna klasifikacija bolesti

8atolo0ki nalazi !okraGe$ bez +i agnoze (2.0-2.2)


2.0 2.1 2.2 6elan%evine u !okraGi #eGer u !okraGi Drugi abnor!alni nalaz !okraGe

8atolo0ki nalazi +rugi' telesni' te%nosti$ supstanci i tkiva$ bez +i agnoze (2."-2.9)
2." 2.( 2.* 2., 2.2.9 Aenor!alna !oB+ano-ki%!ena te%nost Aenor!alni nalazi uzoraka +isa ni' organa i gru+nog ko0a Aenor!alni nalazi uzoraka organa za varen e i trbu0ne +upl e Aenor!alni nalazi uzoraka !u0ki' polni' organa Aenor!alni nalazi uzoraka Benski' polni' organa Aenor!alini nalazi uzoraka +rugi' organa$ siste!a i tkiva

8atolo0ki nalazi ko+ +i agnostike i funkcionalni' ispitivan a$ bez +i agnoze (290-29()


290 291 292 29" 29( Aenor!alni nalazi ko+ +i agnostike centralnog nervnog siste!a Aenor!alni nalazi ko+ +i agnostike pluGa Aenor!alni nalazi ko+ +i agnostike +o ke Aenor!alni nalazi ko+ +i agnostike +rugi' struktura tela 8ore!eGa i funkci a organa

Aeozna%eni i nepoznati uzroci s!rti (29*-299)


29* 29, 29. 299 @znena+na s!rt o+o %eta Druga iznena+na s!rt nepoznatog uzroka &!rt bez sve+oka Drugi ne+ovol no +efinisani i neozna%eni uzroci s!rti

72

Grupa XIX

Grupa 2I2
:o%re*e- tro%anja i ostale posle*i=e spolja+njih uzroka (?00 ! T9$)
8ovre+e glave (&00-&09)
&00 &01 &02 &0" &0( &0* &0, &0&0. &09 8ovr0inska povre+a glave )tvorena rana glave 8relo! loban e i prelo! kosti u lica @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza glave 8ovre+e Bivaca loban e 8ovre+a oka i o%ne +upl e @ntrakrani alna 4Cnutarloban ska5 povre+a 8ovre+e glave uzrokovane z+robl avan e! ; kra0 Trau!atska a!putaci a +ela glave )stale i neozna%ene povre+e glave

8ovre+e vrata (&10-&19)


&10 &11 &12 &1" &1( &1* &1, &1&1. &19 8ovr0inska povre+a vrata )tvorena rana vrata 8relo! vrata @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza vrata 8ovre+a Bivaca i ki%!ene !oB+ine u nivou vrata 8ovre+a krvni' su+ova u nivou vrata 8ovre+a !i0iGa i tetive vrata 8ovre+a vrata uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 Trau!atska a!putaci a u nivou vrata Druge i neozna%ene povre+e vrata

8ovre+e gru+nog ko0a (&20-&29)


&20 &21 &22 &2" &2( &2* &2, &2&2. &29 8ovr0inska povre+a gru+nog ko0a )tvorena rana gru+nog ko0a 8relo! rebra(rebara)$ gru+ne kosti i gru+nog +ela ki%!e @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza gru+nog ko0a 8ovre+e Bivaca i ki%!ene !oB+ine u nivou gru+nog ko0a 8ovre+a gru+ni' krvni' su+ova 8ovre+a srca 8ovre+e +rugi' neozna%eni' unutargru+ni' organa 8ovre+a gru+nog ko0a uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 i trau!atska a!putaci a +ela gru+nog ko0a Druge i neozna%ene povre+e gru+nog ko0a

8ovre+e trbu'a$ krsta$ slabinskog +ela ki%!e i karlice (&"0-&"9)


&"0 &"1 &"2 &"" &"( 8ovr0inska povre+a trbu'a$ slabine i karlice )tvorena rana trbu'a$ slabine i karlice 8relo! slabinskog +ela ki%!e i karlice @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza slabinskog +ela ki%!e i karlice 8ovre+a Bivaca i slabinskog +ela ki%!ene !oB+ine u nivou trbu'a$ slabina i karlice

73

Meunarodna klasifikacija bolesti


&"* &", &"&". &"9 8ovre+a krvni' su+ova u nivou trbu'a$ slabina i karlice 8ovre+a organa trbu'a 8ovre+a !okraGni' organa i organa karlice 8ovre+a uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 i trau!atska a!putaci a +ela trbu'a$ slabine i karlice Druge i neozna%ene povre+e trbu'a$ slabine i karlice

8ovre+e ra!ena i na+laktice (&(0-&(9)


&(0 &(1 &(2 &(" &(( &(* &(, &(&(. &(9 8ovr0inska povre+a u pre+elu ra!ena i na+laktice )tvorena rana u pre+elu ra!ena i na+laktice 8relo! u pre+elu ra!ena i na+laktice @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza ra!enog po asa 8ovre+a Bivaca u pre+elu ra!ena i na+laktice 8ovre+a krvni' su+ova u pre+elu ra!ena i na+laktice 8ovre+e !i0iGa i tetive u pre+elu ra!ena i na+laktice 8ovre+a uzrokovana z+robl avan e! u pre+elu ra!ena i na+laktice Trau!atska a!putaci a u pre+elu ra!ena i na+laktice Druge neozna%ene povre+e u pre+elu ra!ena i na+laktice

8ovre+e lakta i po+laktice (&*0-&*9)


&*0 &*1 &*" &*( &** &*, &*&*. &*9 8ovr0inska povre+a po+laktice )tvorena rana po+laktice @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza lakta 8ovre+a Bivaca po+laktice 8ovre+a krvni' su+ova u pre+elu po+laktice 8ovre+a !i0iGa i tetive u pre+elu po+laktice 2ana po+laktice uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 Trau!atska a!putaci a po+laktice Druge neozna%ene povre+e po+laktice

8ovre+e ru% a i 0ake (&,0-&,9)


&,0 &,1 &,2 &," &,( &,* &,, &,&,. &,9 8ovr0inska povre+a ru% a i 0ake )tvorena rana ru% a i 0ake 8relo! ru% a i 0ake @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza u pre+elu ru% a i 0ake 8ovre+a Bivaca ru% a i 0ake 8ovre+a krvni' su+ova u pre+elu ru% a i 0ake 8ovre+a !i0iGa i tetive u pre+elu ru% a i 0ake 2ana uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 ru% a i 0ake Trau!atska a!putaci a ru% a i 0ake Druge i neozna%ene povre+e ru% a i 0ake

8ovre+e kuka i povre+e butine (&-0-&-9)


&-0 &-1 &-2 &-" &-( &-* &-, 8ovr0inska povre+a u pre+elu kuka i butine )tvorena rana u pre+elu kuka i butine 8relo! butn a%e @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zgloba i veza kuka 8ovre+a Bivaca u pre+elu kuka i butine 8ovre+a krvni' su+ova u pre+elu kuka i butine 8ovre+a !i0iGa i tetive u pre+elu kuka i butine

74

Grupa XIX
&-&-. &-9 2ana uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 kuka i butine Trau!atska a!putaci a kuka i butine Druge neozna%ene povre+e kuka i butine

8ovre+e kolena i povre+e potkolenice (&.0-&.9)


&.0 &.1 &.2 &." &.( &.* &., &.&.. &.9 8ovr0inska povre+a potkolenice )tvorena rana potkolenice 8relo! potkolenice ukl u%u uGi i pre+eo sko%nog zgloba @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza kolena 8ovre+a Bivaca potkolenice 8ovre+a krvni' su+ova potkolenice 8ovre+a !i0iGa i tetive potkolenice 8ovre+a uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 kolena i potkolenice Trau!atska a!putaci a potkolenice Druge neozna%ene povre+e potkolenice

8ovre+e sko%nog zgloba i stopala (&90-&99)


&90 &91 &92 &9" &9( &9* &9, &9&9. &99 8ovr0inska povre+a u pre+elu sko%nog zgloba i stopala )tvorena rana u pre+elu sko%nog zgloba i stopala 8relo! stopala - izuzev pre+ela sko%nog zgloba @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe zglobova i veza u pre+elu sko%nog zgloba i stopala 8ovre+a Bivaca u pre+elu sko%nog zgloba i stopala 8ovre+a krvni' su+ova u pre+elu sko%nog zgloba i stopala 8ovre+a !i0iGa i tetive u pre+elu sko%nog zgloba i stopala 8ovre+a uzrokovana z+robl avan e! ; kra0 u pre+elu sko%nog zgloba i stopala Trau!atska a!putaci a sko%nog zgloba i stopala Druge neozna%ene povre+e u pre+elu sko%nog zgloba i stopala

8ovre+e vi0e +elova tela (T00-T0-)


T00 T01 T02 T0" T0( T0* T0, T08ovr0inske povre+e u vi0e pre+ela tela )tvorena rana u vi0e pre+ela tela 8relo!i u vi0e pre+ela tela @0%a0en e$ uganuGe i istegnuGe u vi0e +elova tela 8ovre+e uzrokovane z+robl avan e! ; kra0 u vi0e pre+ela tela Trau!atska a!putaci a vi0e pre+ela tela Druge povre+a vi0e pre+ela tela$ neklasifikovane na +rugo! !estu ?i0estruke neozna%e povre+e

8ovre+e neozna%enog +ela tela$ trupa i u+ova (T0.-T1()


T0. T09 T10 T11 T12 T1" T1( 8relo! ki%!e$ neozna%en Druge povre+e ki%!e i trupa$ neozna%ene 8relo! u neozna%eno! pre+elu ruke Druge povre+e u neozna%eno! pre+elu ruke 8relo! u neozna%eno! pre+elu noge Druge povre+e u neozna%eno! pre+elu noge 8ovre+a tela u neozna%eno! pre+elu

8osle+ice ulaska stranog tela kroz priro+ni otvor tela (T1*-T19)


T1* T1, &trano telo u spol a0n e! +elu oka &trano telo u uvu

75

Meunarodna klasifikacija bolesti


T1T1. T19 &trano telo u siste!u za +isan e &trano telo u siste!u za varen e &trano telo u !okraGno-polno! siste!u

)pekotine i raz e+i (T20-T"2) )pekotine i raz e+i povr0ine tela$ ozna%ene po lokalizaci i (T20-T2*)
T20 T21 T22 T2" T2( T2* )pekotina i raz e+ glave i vrata )pekotina i raz e+ trupa )pekotine i raz e+ ruke izuzev pre+ela ru% a i 0ake )pekotina i raz e+ ru% a i 0ake )pekotina i raz e+ kuka i noge$ izuzev pre+ela sko%nog zgloba i stopala )pekotina i raz e+ u pre+elu sko%nog zgloba i stopala

)pekotine i raz e+i oka i unutra0n i' organa (T2,-T2.)


T2, T2T2. )pekotina i raz e+ oka i pre+ela +upl e oka )pekotina i raz e+ siste!a za +isan e )pekotina i raz e+ +rugi' unutra0n i' organa

)pekotine i raz e+i u vi0e neozna%eni' pre+ela tela (T29-T"2)


T29 T"0 T"1 T"2 )pekotine i raz e+i u vi0e pre+ela tela )pekotina i raz e+ tela u neozna%eno! pre+elu )pekotine svrstane pre!a obi!u za'vaGene telesne povr0ine 2az e+i svrstani pre!a obi!u za'vaGene telesne povr0ine

8ro!rzline (T""-T"*)
T"" T"( T"* 8ovr0inska pro!rzlina 8ro!rzlina sa nekrozo! tkiva 8ro!rzline vi0e +elova tela i neozna%ene pro!rzline

Trovan e lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a (T",-T*0)


T", T"T". T"9 T(0 T(1 T(2 T(" T(( T(* T(, T(T(. T(9 Trovan e siste!ski! antbiotici!a Trovan e +rugi! siste!ski! antiinfektivni! i antiparazitarni! lekovi!a Trovan e 'or!oni!a i n i'ovi! sinteti%ki! za!ena!a i antagonisti!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu Trovan e neopi atski! analgetici!a$ antipiretici!a i antireu!atici!a Trovan e narkotici!a i psi'o+isleptici!a 4'alucinogeni!a5 Trovan e anestetici!a i gasovi!a upotrebl eni! u svr'u le%en a Trovan e antiepileptici!a$ se+ativno-'ipnoti%ki! i antiparkinsonski! lekovi!a Trovan e psi'otropni! lekovi!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu Trovan e lekovi!a ko i prvenstveno +elu u na autono!ni nervni siste! Trovan e prvenstveno siste!ski! i 'e!atolo0ki! sre+stvi!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu Trovan e sre+stvi!a ko a prvenstveno uti%u na siste! krvotoka Trovan e sre+stvi!a ko i prvenstveno +elu u na Belu+a%no-crevni siste! Trovan e sre+stvi!a ko a prvenstveno +elu u na glatke !i0iGe i !i0iGe skeleta i siste! za +isan e Trovan e lokalni! sre+stvi!a ko a +elu u na koBu i sluznicu i trovan e oftal!olo0ki!$ otorinolaringolo0ki! i sto!atolo0ki! lekovi!a

76

Grupa XIX
T*0 Trovan e +iuretici!a i +rugi! neozna%eni! lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a

Toksi%ka +e stva supstanci uglavno! ne!e+icinskog porekla (T*1-T,*)


T*1 T*2 T*" T*( T** T*, T*T*. T*9 T,0 T,1 T,2 T," T,( T,* Toksi%ko +e stvo alko'ola Toksi%ko +e stvo organski' rastvara%a Toksi%ko +e stvo 'alogeni' +erivata alifati%ni' i aro!ati%ni' ugl ovo+onika Toksi%ko +e stvo korozivni' supstanci Toksi%ko +e stvo sapuna i +eter+Benata Toksi%ko +e stvo !etala Toksi%ko +e stvo +rugi' neorganski' supstanci Toksi%ko +e stvo ugl en-!onoksi+a Toksi%ko +e stvo +rugi' gasova$ +i!ova i para Toksi%ko +e stvo pestici+a Toksi%ko +e stvo 0tetni' supstanci uneti' kao 'rana iz !ora )trovno +e stvo +rugi' 0tetni' supstanci uneti' kao 'rana )trovno +e stvo kontakta sa otrovni! Bivotin a!a )trovno +e stvo aflatotoksina i +rugi' !ikotoksinski' zaga/iva%a 'rane )trovno +e stvo +rugi' i neozna%eni' supstanci

Druga i neozna%ena +e stva spol ni' faktora (T,,-T-.)


T,, T,T,. T,9 T-0 T-1 T-" T-( T-* T-. Aeozna%ena +e stva zra%en a De stva toplote i svetlosti 2as'la/en e tela Druga +e stva sniBene te!perature De stva povi0enog pritiska vaz+u'a i vo+e 9u0en e De stva +rugi' li0avan a &in+ro! lo0eg postupan a De stva +rugi' spol ni' uzroka Aepovol na +e stva$ neklasifikovana na +rugo! !estu

Aeke rane ko!plikaci e povre+e (T-9-T-9)


T-9 2ane ko!plikaci e posle povre+e$ neklasifikovane na +rugo! !estu

Ko!plikaci e uzrokovane 'irur0ki! i !e+icinski! zbrin avan e!$ neklasifikovane na +rugo! !estu (T.0-T..)
T.0 T.1 T.2 T." T.( T.* T., T.T.. Ko!plikaci e zbog infuzi e$ transfuzi e i in ekci e Ko!plikaci e !e+icinski' intervenci a$ neklasifikovane na +rugo! !estu Ko!plikaci e zbog ugra+n e protetski' aparata$ i!plantata i transplantata u srce i krvne su+ove Ko!plikaci e zbog !okraGno-polni' protetski' aparata$ i!plantata i kale!ova Ko!plikaci e zbog poloBa a unutra0n i' ortope+ski' protetski' aparata$ i!plantata i kale!ova Ko!plikaci e zbog +rugi' unutra0n i' protetski' aparata$ i!plantata i kale!ova )tkazivan e i o+bacivan e transplantirani' organa i tkiva Ko!plikaci e svo stvene ponovno! spa an u i a!putaci i Druge ko!plikaci e 'irur0ke i !e+icinske nege

77

Meunarodna klasifikacija bolesti

8osle+ice povre+a$ trovan a i +rugi' +e stava spol ni' faktora (T90-T9.)


T90 T91 T92 T9" T9( T9* T9, T9T9. 8osle+ice povre+a glave 8osle+ice povre+a vrata i trupa 8osle+ice povre+a ruke 8osle+ice povre+a nogu 8osle+ice povre+a u vi0e neozna%eni' pre+ela tela 8osle+ice opekotina$ raz e+a i pro!rzline 8osle+ice trovan a lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a 8osle+ice toksi%ki' +e stava uglavno! ne!e+icinski' supstanci 8osle+ice +rugi' i neozna%eni' +e stava spol a0n i' faktora

78

Grupa XX

Grupa 22
?polja+nji uzro=i obole%anja i umiranja ((0A ! B9$)
Aezgo+e i nesreGe (?01-N*9) &aobraGa ni u+esi (?01-?99) 8e0aci povre/eni u saobraGa ni! u+esi!a (?01-?09)
?01 ?02 ?0" ?0( ?0* ?0, ?09 8e0ak povre/en u+aro! bicikla 8e0ak povre/en u+aro! !otornog vozila sa +va ili tri to%ka 8e0ak povre/en u+aro! kola$ +ostavnog vozila ili ka!iona 8e0ak povre/en u+aro! te0kog transportnog vozila ili autobusa 8e0ak povre/en u+aro! voza ili vozila na Belezni%ko pruzi 8e0ak povre/en u+aro! nekog +rugog vozila bez !otora 8e0ak povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

6iciklista povre/en u saobraGa no! u+esu (?10-?19)


?10 ?11 ?12 ?1" ?1( ?1* ?1, ?1?1. ?19 6iciklista povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 6iciklista povre/en u su+aru sa +rugi! biciklisto! 6iciklista povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! na +va ili tri to%ka 6iciklista povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 6iciklista povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 6iciklista povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 6iciklista povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 6iciklista povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! ob ekto! 6iciklista povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 6iciklista povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

?oza% !otocikla povre/en u saobraGa no! u+esu (?20-?29)


?20 ?21 ?22 ?2" ?2( ?2* ?2, ?2?2. ?29 7otociklista povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 7otociklista povre/en u su+aru sa biciklo! 7otociklista povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka 7otociklista povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 7otociklista povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 7otociklista povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 7otociklista povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 7otociklista povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 7otociklista povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 7otociklista povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u saobraGa no! u+esu (?"0-?"9)
?"0 ?"1 ?"2 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa biciklo! 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka

79

Meunarodna klasifikacija bolesti


?"" ?"( ?"* ?", ?"?". ?"9 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 8utnik !otornog vozila sa tri to%ka povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

8utnik auto!obila povre/en u saobraGa no! u+esu (?(0-?(9)


?(0 ?(1 ?(2 ?(" ?(( ?(* ?(, ?(?(. ?(9 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa biciklisto! 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 8utnik auto!obila povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 8utnik auto!obila povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 8utnik auto!obila povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

8utnik u +ostavno! vozilu ili ka!ionu povre/en u saobraGa no! u+esu (?*0-?*9)
?*0 ?*1 ?*2 ?*" ?*( ?** ?*, ?*?*. ?*9 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa biciklo! 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 8utnik +ostavnog vozila ili ka!iona povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

80

Grupa XX

8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u saobraGa no! u+esu (?,0?,9)


?,0 ?,1 ?,2 ?," ?,( ?,* ?,, ?,?,. ?,9 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa biciklo! 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 8utnik te0kog transportnog vozila povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

8utnik autobusa povre/en u saobraGa no! u+esu (?-0-?-9)


?-0 ?-1 ?-2 ?-" ?-( ?-* ?-, ?-?-. ?-9 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa pe0ako! ili Bivotin o! 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa biciklo! 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa !otorni! vozilo! sa +va ili tri to%ka 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa auto!obilo!$ +ostavni! vozilo! ili ka!iono! 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa te0ki! transportni! vozilo! ili autobuso! 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa vozo! ili vozilo! na Belezni%ko pruzi 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa +rugi! vozilo! bez !otora 8utnik autobusa povre/en u su+aru sa fiksirani! ili nepokretni! pre+!eto! 8utnik autobusa povre/en u saobraGa no! u+esu bez su+ara 8utnik autobusa povre/en u +rugi! i neozna%eni! saobraGa ni! u+esi!a

Drugi saobraGa ni u+esi na ze!l i (?.0-?.9)


?.0 ?.1 ?.2 ?." ?.( ?.* ?., ?.?.. ?.9 Ia'a% Bivotin e ili putnik ko i se nalazi u vozilu ko e vu%e Bivotin a povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik voza ili vozila na Belezni%ko pruzi povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik tra!va a povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik speci alnog vozila ko e se uglavno! koristi u in+ustri ski! postro en i!a povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik speci alnog vozila ko e se uglavno! koristi u pol oprivre+i povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik vozila speci alne konstrukci e povre/en u saobraGa no! u+esu 8utnik speci alnog vozila za sve terene ili +rugog !otornog vozila na!en enog prvenstveno za kori0Gen e van puteva$ povre/en u saobraGa no! u+esu &aobraGa ni u+es ozna%enog tipa s ti! 0to e na%in transporta Brtve nepoznat AesaobraGa ni u+es ozna%enog tipa s ti! 0to e na%in transporta Brtve nepoznat C+es !otornog vozila ili vozila bez !otora$ tip vozila neozna%en

81

Meunarodna klasifikacija bolesti

C+esi u vo+eno! saobraGa u (?90-?9()


?90 ?91 ?92 ?9" ?9( C+es plovila ko i uzroku e +avl en e i potapan e C+es plovila ko i uzroku e +rugu povre+u Davl en e i potapan e vezano za transport na vo+i bez u+esa plovila Aezgo+a na palubi plovila bez u+esa plovila ko a ne uzroku e +avl en e i potapan e Drugi i neozna%eni u+esi pri transportu na vo+i

C+esi u vaz+u0no! i sve!irsko! saobraGa u (?9*-?9-)


?9* ?9, ?9C+es letelice sa !otoro! ko i uzroku e povre+u putnika C+es letelice bez !otora ko i uzroku e povre+u putnika Drugi ozna%eni u+esi u vaz+u0no! saobraGa u

Drugi i neozna%eni saobraGa ni u+esi (?9.-?99)


?9. ?99 Drugi ozna%eni saobraGa ni u+esi Aeozna%en saobraGa ni u+es

Drugi spol a0n i uzroci slu%a ni' povre+a (S00-N*9) 8a+ovi (S00-S19)
S00 S01 S02 S0" S0( S0* S0, S0S0. S09 S10 S11 S12 S1" S1( S1* S1, S1S1. S19 8a+ na isto! nivou na le+u i snegu 8a+ na isto! nivou zbog okliznuGa$ saplitan a i posrtan a 8a+ sa klizal ka!a za le+$ ski a!a$ kotural ka!a ili +asko! sa to%kovi!a Drugi pa+ovi na isto! nivou uzrokovani su+aro! sa +rugo! osobo! ili guran e! o+ strane +ruge osobe 8a+ u toku no0en a ili pri+rBavan a o+ strane +rugi' osoba 8a+ iz invali+ski' kolica 8a+ sa kreveta 8a+ sa stolice 8a+ sa +ruge vrste na!e0ta a 8a+ sa sprava na terenu za rekreaci u 8a+ na i sa stepeni0ta i stepenika 8a+ na i sa !er+evina 8a+ na i sa gra/evinske skele 8a+ sa$ iz ili kroz zgra+u ili gra/evinu 8a+ sa +rveta 8a+ sa litice 2on en e ili skakan e u vo+u ko e e uzrokovalo neku +rugu povre+u$ a ne +avl en e ili potapan e Drugi pa+ovi sa e+nog nivoa na +rugi Drugi pa+ovi na isto! nivou 8a+$ neozna%en

@zlagan e neBivi! !e'ani%ki! sila!a (S20-S(9)


S20 S21 S22 S2" S2( S2* C+arac ba%eni!$ ispal eni! ili pa+a uGi! pre+!eto! C+aran e u sportski rekvizit ili u+arac sportskog rekvizita C+aran e u +ruge pre+!ete ili u+arac +rugi' pre+!eta C'vaGen$ prign e%en$ zaglavl en ili u0tinut u ili iz!e/u ob ekata Kontakt sa ure/a i!a za +izan e i preno0en e$ neklasifikovan na +rugo! !estu Kontakt sa razbi eni! staklo!

82

Grupa XX
S2, S2S2. S29 S"0 S"1 S"2 S"" S"( S"* S", S"S". S"9 S(0 S(1 S(2 S(" S(( S(* S(, S(9 Kontakt sa noBe!$ !a%e! ili bo+eBo! Kontakt sa ru%ni! alato! bez !otora Kontakt sa !otorno! kosa%ico! trave Kontakt sa +rugi! !otorni! ru%ni! alati!a i kuGni! aparati!a Kontakt sa pol oprivre+ni! !a0ina!a Kontakt sa +rugo! i neozna%eno! !a0ino! )pal ivan e iz revolvera )pal ivan e iz pu0ke$ sa%!are i veGeg vatrenog oruB a )pal ivan e iz +rugog i neozna%enog vatrenog oruB a :ksplozi a i pucan e bo lera :ksplozi a i pucan e boce sa gaso! :ksplozi a i pucan e gu!e$ cevi ili creva po+ pritisko! :ksplozi a i pucan e +rugi' ozna%eni' ure/a a po+ pritisko! ?atro!et :ksplozi a +rugi' sre+stava @zlagan e !lazu visokog pritiska @zlagan e buci @zlagan e vibraci i &trano telo ko e e u0lo ili pro0lo kroz oko ili priro+ni otvor &trano telo ili pre+!et ko e e u0lo kroz koBu Kontakt sa 'ipo+er!alno! iglo! @zlagan e +rugi! i neozna%eni! neBivi! !e'ani%ki! sila!a

@zlagan e Bivi! !e'ani%ki! sila!a (S*0-S,()


S*0 S*1 S*2 S*" S*( S** S*, S*S*. S*9 S,0 S,( C+aran e$ ru0en e$ u+aran e nogo!$ savi an e$ u e+an e ili greban e o+ strane +ruge osobe C+aran e ili naletan e na +rugu osobu 9n e%en e$ guran e$ ili gaBen e o+ go!ile ili go!ile l u+i u pokretu (l u+skog sta!pe+a) C e+ pacova C e+ ili u+ar psa C e+ ili u+ar +rugi' sisara Kontakt sa !orski! Bivotin a!a C e+ ili ubo+ neotrovni' insekata ili +rugi' neotrovni' artropo+a C e+ ili u+ar kroko+ila ili aligatora C e+ ili zgn e%en e o+ +rugi' reptila Kontakt sa trn e! i bo+l a!a bil aka i o0tri! li0Ge! @zlagan e +rugi! i neozna%eni! Bivi! !e'ani%ki! sila!a

3a+esno +avl en e i potapan e (S,*-S-()


S,* S,, S,S,. S,9 S-0 S-" S-( Davl en e i potapan e u ka+i za kupan e Davl en e i potapan e posle pa+a u ka+u za kupan e Davl en e i potapan e u bazenu za plivan e Davl en e i potapan e posle pa+a u bazen za plivan e Davl en e i potapan e u vo+i u priro+i Davl en e i potapan e posle pa+a u vo+u u priro+i Drugo ozna%eno +avl en e i potapan e Aeozna%eno +avl en e i potapan e

83

Meunarodna klasifikacija bolesti

Drugi u+esi ko i ugroBava u +isan e (S-*-S.()


S-* S-, S-S-. S-9 S.0 S.1 S." S.( 3a+esno ugu0en e i +avl en e u krevetu Druga za+esna ve0an a i +avl en a CgroBavan e +isan a uzrokovano obru0avan e!$ pa+an e! ze!l e i +rugi' !ateri a C+isan e sa+rBa a Beluca C+isan e i gutan e 'rane ko a uzoku e za%epl enost +isa ni' puteva C+isan e i gutan e +rugi' pre+!eta ko i uzroku u za%epl enost +isa ni' puteva 3atvoren ili zaglavl en u okolini sa ne+ovol no kiseonika Druga ozna%ena ugroBavan a +isan a Aeozna%eno ugroBavan e +isan a

@zloBenost elektri%no stru i$ zra%en u i previsoki! te!peratura!a i pritisci!a vaz+u'a (S.*-S99)


S.* S., S.S.. S.9 S90 S91 S92 S9" S9( S99 @zlagan e vo+ovi!a za prenos elektri%ne energi e @zlagan e +rugi! ozna%eni! elektri%ni! stru a!a @zlagan e neozna%eni! elektri%ni! stru a!a @zlagan e onizu uGe! zra%en u @zlagan e za %oveka vi+l ivo! i ultral ubi%asto! zra%en u @zlagan e +rugo! ne onizu uGe! zra%en u @zlagan e neozna%eno! tipu zra%en a @zlagan e preko!erno toploti ko u e prouzrokovao %ovek @zlagan e preko!erno 'la+noGi ko u e uzrokovao %ovek @zlagan e visoko! i nisko! vaz+u0no! pritisku i iz!ena!a vaz+u0nog pritiska @zlagan e +rugi! i neozna%eni! faktori!a okoline ko e e uzrokovao %ovek

@zlagan e +i!u$ vatri i pla!enu (N00-N09)


N00 N01 N02 N0" N0( N0* N0, N0. N09 @zloBenost nekontrolisano! poBaru u zgra+i ili gra/evini @zlagan e nekontrolisano vatri$ izvan zgra+e ili gra/evine @zlagan e kontrolisano vatri u zgra+i i gra/evini @zlagan e kontrolisano vatri$ izvan zgra+e ili gra/evine @zlagan e zapal iivan u o+ ako zapal ivi' !ateri ala @zlagan e zapal ivan u ili pregre avan u noGne o+eGe @zlagan e zapal ivan u i pregre avan u +ruge o+eGe i opre!e @zlagan e +rugo! ozna%eno! +i!u$ vatri i pla!enu @zlagan e neozna%eno! +i!u$ vatri i pla!enu

@zlagan e topli! i vreli! !ateri ali!a (N10-N19)


N10 N11 N12 N1" N1( N1* N1, N1N1. N19 Kontakt sa vreli! piGi!a$ 'rano!$ !asti!a i ul i!a za kuvan e Kontakt sa vrelo! vo+o! iz slavine Kontakt sa +rugi! vreli! te%nosti!a Kontakt sa paro! i vreli! isparen i!a Kontakt sa vreli! vaz+u'o! i gasovi!a Kontakt sa vreli! ure/a i!a u +o!aGinstvu Kontakt sa vreli! ure/a i!a za zagrevan e$ ra+i atori!a i cevi!a Kontakt sa vreli! !otori!a$ !a0ina!a i alato! Kontakt sa +rugi! vreli! !etali!a Kontakt sa +rugi! i neozna%eni! topli! i vreli! !ateri a!a

84

Grupa XX

Kontakt sa otrovni! Bivotin a!a i bil ka!a (N20-N29)


N20 N21 N22 N2" N2( N2* N2, N2N2. N29 Kontakt sa otrovni! z!i a!a i gu0teri!a Kontakt sa otrovni! pauci!a Kontakt sa 0korpioni!a Kontakt sa str0l eni!a$ osa!a i p%ela!a Kontakt sa stonoga!a i otrovni! gusenica!a (tropski!) Kontakt sa +rugi! otrovni! artropo+a!a Kontakt sa otrovni! !orski! Bivotin a!a i bil ka!a Kontakt sa +rugi! ozna%eni! otrovni! Bivotin a!a Kontakt sa +rugi! ozna%eni! otrovni! bil ka!a Kontakt sa neozna%eno! otrovno! Bivotin o! ili bil ko!

@zlagan e priro+ni! sila!a (N"0-N"9)


N"0 N"1 N"2 N"" N"( N"* N", N"N". N"9 @zlagan e preko!erno priro+no toploti @zlagan e preko!erno 'la+noGi u priro+i @zlagan e sun%evo svetlosti Frtva !un e Frtva ze!l otresa Frtva vulkanske erupci e Frtva lavine$ klizan a ze!l i0ta ili +rugi' kretan a ze!l e Frtva katastrofalne olu e Frtva poplave @zlagan e +rugi! i neozna%eni! priro+ni! sila!a

&lu%a na trovan a i izlagan a 0tetni! supstanca!a (N(0-N(9)


N(0 N(1 N(2 N(" N(( N(* N(, N(N(. N(9 &lu%a no trovan e i izlagan e analgetici!a$ antipiretici!a i antireu!atici!a ko i ne pripa+a u opi ati!a &lu%a no trovan e ili izlagan e antiepileptici!a$ se+ativi!a-'ipnotici!a$ antiparkinsonici!a i psi'otropni! lekovi!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu &lu%a no trovan e i izlagan e narkotici!a i psi'o+isleptici!a 4'alucinogeni!a5$ neklasifikovano na +rugo! !estu &lu%a no trovan e i izlagan e +rugi! lekovi!a ko i +elu u na autono!ni nervni siste! &lu%a no trovan e i izlagan e +rugi! neozna%eni! lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a &lu%a no trovan e i izlagan e alko'olu &lu%a no trovan e i izlagan e organski! rastvara%i!a i 'alogenski! ugl ovo+onici!a i n i'ovi! para!a &lu%a no trovan e i izlagan e +rugi! gasovi!a i para!a &lu%a no trovan e i izlagan e pestici+i!a &lu%a no trovan e i izlagan e +rugi! i neozna%eni! 'e!ikali a!a i 0tetni! !ateri a!a

8reko!eran fizi%ki napor$ putovan a i osku+ice (N*0-N*-)


N*0 N*1 N*2 N*" N*( N*8reko!eran napor i preterani ili ponavl ani pokreti 8utovan e i kretan e 8ro+uBeno osta an e u besteBinski! uslovi!a Ae+ostatak 'rane Ae+ostatak vo+e Aeozna%ena osku+ica

85

Meunarodna klasifikacija bolesti

&lu%a no izlagan e +rugi! i neozna%eni! faktori!a (N*.-N*9)


N*. N*9 @zlagan e +rugi! ozna%eni! faktori!a @zlagan e neozna%eni! faktori!a

Aa!erno sa!opovre/ivan e (N,0-N.()


N,0 N,1 N,2 N," N,( N,* N,, N,N,. N,9 N-0 N-1 N-2 N-" N-( N-* N-, N-N-. N-9 N.0 N.1 N.2 N." N.( Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e analgetici!a$ antipiretici!a i antireu!atici!a ko i ne pripa+a u opi ati!a Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e antiepileptici!a$ se+ativi!a-'ipnotici!a$ antiparkinsonici!a i psi'otropni! lekovi!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e narkotici!a i psi'o+isleptici!a 4'alucinogeni!a5$ neklasifikovano na +rugo! !estu Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e +rugi! lekovi!a ko i +elu u na autono!ni nervni siste! Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e +rugi! neozna%eni! lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e alko'olu Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e organski! rastvara%i!a i 'alogenski! ugl ovo+onici!a i n i'ovi! para!a Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e +rugi! gasovi!a i para!a Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e pestici+i!a Aa!erno sa!otrovan e i izlagan e +rugi! i neozna%eni! 'e!ikali a!a i 0tetni! !ateri a!a Aa!erno sa!opovre/ivan e ve0an e!$ +avl en e! i gu0en e! Aa!erno sa!opovre/ivan e +avl en e! i potapan e! Aa!erno sa!opovre/ivan e opal ivan e! iz revolvera Aa!erno sa!opovre/ivan e opal ivan e! iz pu0ke$ karabina i veGeg vatrenog oruB a Aa!erno sa!opovre/ivan e opal ivan e! iz +rugog i neozna%enog oruB a Aa!erno sa!opovre/ivan e eksplozivni! !ateri alo! Aa!erno sa!opovre/ivan e +i!o!$ vatro! i pla!eno! Aa!erno sa!opovre/ivan e vo+eno! paro!$ vreli! para!a i vreli! pre+!eti!a Aa!erno sa!opovre/ivan e o0tri! pre+!eto! Aa!erno sa!opovre/ivan e tupi! pre+!eto! Aa!erno sa!opovre/ivan e skakan e! sa visine Aa!erno sa!opovre/ivan e skakan e! ili legan e! ispre+ pre+!eta u pokretu Aa!erno sa!opovre/ivan e u+aro! !otornog vozila Aa!erno sa!opovre/ivan e na +ruge ozna%ene na%ine Aa!erno sa!opovre/ivan e na neozna%ene na%ine

Aasil e (N.*-T09)
N.* N., N.N.. N.9 N90 N91 N92 N9" N9( Aasil e lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a Aasil e korozivni! supstanca!a Aasil e pestici+i!a Aasil e gasovi!a i para!a Aasil e +rugi! ozna%eni! 'e!ikali a!a i 0tetni! !ateri a!a Aasil e neozna%eni! 'e!ikali a!a ili 0tetni! !ateri a!a Aasil e ve0an e!$ +avl en e! i ugu0ivan e! Aasil e +avl en e! i potapan e! Aasil e pucan e! iz revolvera Aasil e pucan e! iz pu0ke$ karabina i +rugog veGeg vatrenog oruB a

86

Grupa XX
N9* N9, N9N9. N99 T00 T01 T02 T0" T0( T0* T0, T0T0. T09 Aasil e pucan e! iz +rugog i neozna%enog vatrenog oruB a Aasil e eksplozivni! !ateri alo! Aasil e +i!o!$ vatro! i pla!eno! Aasil e vo+eno! paro!$ vreli! para!a i vreli! pre+!eti!a Aasil e o0tri! pre+!eto! Aapa+ tupi! pre+!eto! Aapa+ guran e! sa visine Aapa+ guran e! ili stavl an e! Brtve ispre+ pre+!eta u pokretu Aapa+ razbi an e! !otornog vozila Aapa+ pri!eno! telesne snage &eksualni napa+ uz pri!enu telesne snage 3ane!arivan e i napu0tan e Druga zlostavl an a Aapa+ na +ruge ozna%ene na%ine Aapa+ na neozna%ene na%ine

Doga/a sa neo+re/eno! na!ero! (T10-T"()


T10 T11 T12 T1" T1( T1* T1, T1T1. T19 T20 T21 T22 T2" T2( T2* T2, T2T2. T29 T"0 T"1 T"2 T"" T"( Trovan e i izlagan e neopioi+ni! analgetici!a$ antipiretici!a i antireu!atici!a$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e antiepileptici!a$ se+ativi!a-'ipnotici!a$ antiparkinsonici!a i psi'otropni! lekovi!a$ neklasifikovano na +rugo! !estu$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e narkotici!a i psi'o+isleptici!a 4'alucinogeni!a5$ neklasifikovano na +rugo! !estu$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e +rugi! lekovi!a ko i +elu u na autono!ni nervni siste!$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e +rugi! i neozna%eni! lekovi!a$ preparati!a i biolo0ki! supstanca!a$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e alko'olu$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e organski! rastvara%i!a i 'alogenski! ugl ovo+onici!a i n i'ovi! para!a$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e +rugi! gasovi!a i para!a$ neo+re/ene na!ere Trovan e i izlagan e pestici+i!a$ neutvr/ene na!ere Trovan e i izlagan e +rugi! i neozna%eni! 'e!ikali a!a i 0tetni! supstanca!a$ neutvr/ene na!ere ?e0an e$ +avl en e i gu0en e$ neo+re/ene na!ere Davl en e i potapan e$ neo+re/ene na!ere )pal ivan e iz pi0tol a$ neo+re/ene na!ere )pal ivan e iz pu0ke$ sa%!are i veGeg vatrenog oruB a$ neo+re/ene na!ere )pal ivan e iz +rugog i neozna%enog vatrenog oruB a$ neo+re/ene na!ere Kontakt sa eksplozivni! !ateri alo!$ neo+re/ene na!ere @zlagan e +i!u$ vatri i pla!enu$ neo+re/ene na!ere Kontakt sa vo+eno! paro!$ vreli! para!a i vreli! pre+!eti!a$ neo+re/ene na!ere Kontakt sa o0tri! pre+!eto!$ neo+re/ene na!ere Kontakt sa tupi! pre+!eto!$ neo+re/ene na!ere 8a+an e$ skakan e ili guran e sa visine$ neo+re/ene na!ere 8a+an e$ leBan e ili tr%an e ispre+ ili pre!a pre+!etu ko i e u pokretu$ neo+re/ene na!ere 2azbi an e !otornog vozila$ neo+re/ene na!ere Drugi ozna%eni +oga/a i$ neo+re/ene na!ere Aeozna%eni +oga/a $ neo+re/ene na!ere

87

Meunarodna klasifikacija bolesti

3akonske intervenci e i ratne operaci e (T"*-T",)


T"* T", 3akonska intervenci a 2atne operaci e

Ko!plikaci e !e+icinskog i 'irur0kog le%en a (T(0-T.() <ekovi$ preparati i biolo0ke supstance ko e uzroku u neBel ene efekte pri terapi sko pri!eni (T(0-T*9)
T(0 T(1 T(2 T(" T(( T(* T(, T(T(. T(9 T*0 T*1 T*2 T*" T*( T** T*, T*T*. T*9 Antibiotici ko i +elu u na po e+ine siste!e Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi ko i +elu u na po e+ine siste!e =or!oni i n i'ove sinteti%ke za!ene i antagonisti$ neklasifikovani na +rugo! !estu &re+stva ko a +elu u pri!arno siste!ski &re+stva ko a pri!arno +elu u na sasto ke krvi Analgetici$ antipiretici i antiinfla!atorni lekovi Antiepileptici i antiparkisoni%ni lekovi &e+ativi$ 'ipnotici i anksiolitici Anestetici i terapi ski gasovi 8si'otropni lekovi$ neklasifikovani na +rugo! !estu &ti!ulatori centralnog nervnog siste!a$ neklasifikovani na +rugo! !estu <ekovi ko i pri!arno +elu u na autono!ni nervni siste! &re+stva ko a pri!arno +elu u na kar+iovaskularni siste! &re+stva ko a pri!arno +elu u na gastrointestinalni siste! &re+stva ko a pri!arno +elu u na ravnoteBu vo+e i !inerala i !etaboliza! !okraGne kiseline &re+stva ko a pri!arno +elu u na glatke i skeletne !i0iGe i na respiratorni siste! <okalna sre+stva ko a pri!arno +elu u na koBu i sluznicu i lekovi za le%en e oka$ u'a$ grla$ nosa i usta Drugi i neozna%eni lekovi i !e+ika!enti ?akcine protiv bakteri a Druge i neozna%ene vakcine i biolo0ke supstance

AeBel eni +oga/a i u toku 'irur0kog i !e+icinskog le%en a bolesnika (T,0-T,9)


T,0 T,1 T,2 T," T,( T,* T,, T,9 Aena!erno uzrokovana posekotina$ ubo+$ perforaci a ili krvaren e u toku 'irur0kog i !e+icinskog le%en a &trani pre+!et slu%a no ostavl en u telu toko! 'irur0kog i !e+icinskog le%en a 9re0ka u postupku sterilizaci e toko! 'irur0kog i !e+icinskog le%en a 9re0ka u +oziran u toko! 'irur0kog i !e+icinskog le%en a Konta!inirane !e+icinske ili biolo0ke !ateri e Drugi neBel eni +oga/a i toko! 'irur0kog i !e+icinskog le%en a Aesprovo/en e 'irur0kog i !e+icinskog le%en a Aeozna%en neBel eni +oga/a toko! 'irur0kog i !e+icinskog le%en a

7e+icinski ure/a i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a u +i agnosti%ko i terapi sko pri!eni (T-0-T.2)
T-0 T-1 T-2 Cre/a i u anesteziologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u kar+iovaskularno oblasti povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u otorinolaringologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a

88

Grupa XX
T-" T-( T-* T-, T-T-. T-9 T.0 T.1 T.2 Cre/a i u gastroenterologi i i urologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i za op0tu bolni%ku i li%nu upotrebu povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u neurologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u aku0erstvu i ginekologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u oftal!ologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u ra+iologi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u ortope+i i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u fizikalno !e+icini povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Cre/a i u op0to i plasti%no 'irurgi i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a Drugi i neozna%eni !e+icinski ure/a i povezani sa neBel eni! +oga/a i!a

=irur0ki i +rugi !e+icinski postupci kao uzrok neBel ene reakci e bolesnika$ ili kasni' ko!plikaci a$ bez navo/en a neBel enog +oga/a a za vre!e postupka (T."-T.()
T." T.( =irur0ki za'vat i +rugi 'irur0ki postupci kao uzrok neBel ene reakci e bolesnika$ ili kasne ko!plikaci e$ bez navo/en a neBel enog +oga/a a za vre!e postupka Drugi !e+icinski postupci kao uzrok neBel ene reakci e bolesnika$ ili kasne ko!plikaci e$ bez navo/en a neBel enog +oga/a a za vre!e postupka

8osle+ice spol a0n i' uzroka obolevan a i u!iran a (T.*-T.9)


T.* T., T.T.. T.9 8osle+ice saobraGa ni' u+esa 8osle+ice +rugi' u+esa 8osle+ice na!ernog sa!opovre/ivan a$ nasil a i +oga/a a neo+re/ene na!ere 8osle+ice 'irur0kog i !e+icinskog le%en a kao spol a0n eg uzroka 8osle+ice +rugi' spol a0n i' uzroka

Dopunski faktori povezani sa uzroci!a obolevan a i u!iran a klasifikovani na +rugo! !estu (T90-T9.)
T90 T91 T9* T9, T9T9. 8o+atak o prisustvu alko'ola o+re/en nivoo! alko'ola u krvi Dokaz o prisustvu alko'ola o+re/en nivoo! intoksikaci e 6olni%ki uslovi Cslovi povezani sa ra+o! Cslovi povezani sa zaga/en e! spol a0n e sre+ine Cslovi povezani sa na%ino! Bivota

89

Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa 22I
/aktori koji uti,u na z*ra%st%eno stanje i kontakt sa z*ra%st%enom slu)bom (Z00 ! Z99)
)sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! ra+i pregle+a i ispitivan a (300-31")
300 301 302 30" 30( 30. 309 310 311 312 31" )p0ti pregle+ i ispitivan e osoba bez tegoba ili postavl ene +i agnoze Drugi posebni pregle+i i ispitivan a osoba bez tegoba ili rani e +i agnoze 8regle+ i kontakt iz a+!inistrativni' razloga 7e+icinsko pos!atran e i praGen e zbog su!n e na neke bolesti ili stan a 8regle+i i pos!atran e zbog +rugi' razloga Kontrolni pregle+ posle le%en a zloGu+nog tu!ora Kontrolni pregle+ posle le%en a stan a ko a nisu zloGu+ni tu!ori 2utinski op0ti z+ravstveni pregle+ +efinisane subpopulaci e &peci alan skrining pregle+ ra+i otkrivan a infektivni' i parazitarni' bolesti &peci alan skrining pregle+ ra+i otkrivan a neoplaz!i &peci alan skrining pregle+ ra+i otkrivan a +rugi' bolesti i pore!eGa a

)sobe sa potenci alni! rizici!a po z+ravl e povezani! sa zarazni! bolesti!a (320-329)


320 321 322 32" 32( 32* 32, 3232. 329 Kontakt i izloBenost zarazni! bolesti!a Asi!pto!atska infekci a viruso! 'u!ane i!uno+efici enci e (=@?) Klicono0a zarazni' bolesti 8otreba za i!unizaci o! protiv bakteri ski' bolesti (po e+ina%no) 8otreba za i!unizaci o! protiv sa!o e+ne virusne bolesti 8otreba za i!unizaci o! protiv +rugi' virusni' bolesti (po e+ina%no) 8otreba za i!unizaci o! protiv +rugi' zarazni' bolesti (po e+ina%no) 8otreba za ko!binovano! i!unizaci o! protiv vi0e infektivni' bolesti Aeizvr0ena i!unizaci a 8otreba za +rugi! profilakti%ki! !era!a

)sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! u okolnosti!a vezani! za repro+uki u (3"0-3"9)


3"0 3"1 3"2 3"" 3"( 3"* 3", 3"3". 3"9 Kontracepci a Cnapre/en e repro+ukci e @spitivan e i testiran e na tru+noGu 9ravi+no stan e$ slu%a no Kontrola nor!alne tru+noGe Kontrola tru+noGe sa visoki! riziko! Antenatalni skrining (screening) @s'o+ poro/a a Fivoro/ena +eca pre!a !estu ro/en a Aega i pregle+ posle poro/a a

90

Grupa XXI

)sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! zbog specifi%ni' !e+icinski' pro+ura i z+ravstvene nege (3(0-3*()
3(0 3(1 3(2 3(" 3(( 3(* 3(, 3(3(. 3(9 3*0 3*1 3*2 3*" 3*( 8rofilakti%ka operaci a 8roce+ure ko e se ne izvo+e u cil u le%en a 8raGen e i nega ko i ukl u%u u plasti%nu operaci u Aa+ziran e vesta%ki' (artefici alni') otvora Aa!e0tan e i po+e0avan e spol a0n i' protetski' po!agala 8o+e0avan e i o+rBavan e ugra/enog po!agala 8ostavl an e i po+e0avan e +rugi' po!agala Drugo praGen e i nega u ortope+sko! le%en u Drugo praGen e i nega u 'irur0ko! le%en u Aega ko a ukl u%u e +i alizu Aega ko a ukl u%u e upotrebu re'abilitacioni' proce+ura Druga !e+icinska nega Davaoci organa i tkiva )sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! zbog specifi%ni' proce+ura ko e nisu izvr0ene )poravl an e

)sobe sa potenci alni! z+ravstveni! rizici!a povezani! sa socioekono!ski! i psi'osoci alni! uslovi!a (3**-3,*)
3** 3*, 3*3*. 3*9 3,0 3,1 3,2 3," 3,( 3,* 8roble!i sa obrazovan e! i pis!eno0Gu 8roble!i zaposleni' i nezaposleni' osoba 8rofesionalna izloBenost faktori!a rizika 8roble!i osoba u Bivotno sre+ini 8roble!i stanovan a i ekono!ski proble!i 8roble!i osoba u soci alno sre+ini 8roble!i sa negativni! Bivotni! +oBivl a i!a u +etin stvu Drugi proble!i vaspitan a Drugi proble!i sa grupo! za pri!arnu po+r0ku$ ukl u%u uGi i poro+i%nu sre+inu 8roble!i uzrokovani psi'osoci alni! uslovi!a 8roble!i uzrokovani +rugi! psi'osoci alni! uslovi!a

)sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! u +rugi! okolnosti!a (3-03-,)


3-0 3-1 3-2 3-" 3-( 3-* 3-, Konsultovan e u vezi sa seksualni! stavo!$ pona0an e! i ori entaci o! )sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! ra+i +rugog konsultovan a i !e+icinskog saveta$ neklasifikovano na +rugo! !estu 8roble!i povezani sa na%ino! Bivota 8roble!i u savla/ivan u Bivotni' te0koGa 8roble!i osoba sa tu/o! nego! 8roble!i osoba sa !e+icinski! ustanova!a i +rugo! z+ravstveno! za0tito! )sobe u kontaktu sa z+ravstveno! sluBbo! u +rugi! okolnosti!a

)sobe sa potenci alni! rizici!a po z+ravl e ko e uzroku u poro+i%na ili li%na pro0lost i izvesni Bivotni uslovi (3.0-399)
3.0 3.1 8oro+i%na ana!neza o zloGu+no! tu!oru 8oro+i%na ana!neza o +u0evni! pore!eGa i!a i pore!eGa i!a pona0an a

91

Meunarodna klasifikacija bolesti


3.2 3." 3.( 3.* 3., 3.3.. 3.9 390 391 392 39" 39( 39* 39, 3939. 399 8oro+i%na ana!neza o o+re/eni! onesposobl enosti!a i 'roni%ni! bolesti!a ko e izaziva u onesposobl enost 8oro+i%na ana!neza o +rugi! ozna%eni! pore!eGa i!a 8oro+i%na ana!neza o +rugi! stan i!a <i%na ana!neza o zloGu+no! tu!oru <i%na ana!neza o o+re/eni! +rugi! bolesti!a <i%na ana!neza o +rugi! bolesti!a i stan i!a <i%na ana!neza o alergi i na lekove$ preparate i biolo0ke supstance &te%eni ne+ostatak u+a &te%eni ne+ostatak organa$ neklasifikovan na +rugo! !estu <i%na ana!neza o faktori!a rizika$ neklasifikovana na +rugo! !estu <i%na ana!neza o !e+icinsko! le%en u &tan e vesta%kog (artefici alnog) otvora &tan e presa/enog organa ili tkiva 8risustvo i!plantata i graftova na srcu i krvni! su+ovi!a 8risustvo +rugog funkcionalnog i!plantata 8risustvo +rugi' naprava Druga postoperativna stan a 3avisnost o+ po!agala$ neklasifikovana na +rugo! !estu

92

Grupa XXII

Grupa 22II
Ci<re za posebne namene (;00 ! ;$9)
8rivre!eno +o+el ivan e novi' bolesti neizvesne etiologi e (C00-C(9)
C0( Te0ki akutni respiratorni sin+ro! 4&A2&5

6akteri ski agensi otporni na antibiotike (C.0-C.9)


C.0 C.1 C.. C.9 Agens otporan na penicilin i sro+ne antibiotike Agens otporan na vanko!icin i sro+ne antibiotike Agens otporan na vi0e antibiotika Agens otporan na +ruge i neo+re/ene antibiotike

93

Tabelarna lista ukljuenih dijagnoza i etvoromesnih podkategorija

Grupa I

Grupa I

97

Grupa I

Zarazne i parazitarne bolesti (A00 - B99)


Ukljuuje: Bolesti opte poznate kao zarazne ili prenosive Upotrebiti dodatnu dijagnozu (U80-U89), za ifriranje antibiotika pre a koji a je bakterijski agens otporan Iskljuuje: !rip i druge akutne infek"ije disajni# puteva ($00-$%%) &li"onoe ili su njive kli"onoe zarazni# bolesti ('%%(-) )dre*ene lokalizovane infek"ije + pogledati poglavlja koje se odnose na siste ska oboljenja 'arazne i parazitarne bolesti koje ko plikuju trudno,u, poro*aj i babinje -izuzi a se poro*ajni tetanus. ()98(-) 'arazne i parazitarne bolesti spe"ifi/ne za poro*ajni period -izuzi aju se tetanus novoro*en/eta, uro*eni sifilis, perinatalna gonokokna infek"ija, orbus 012) (345-349) Ova grupa sadri sledee podgrupe: 600-609 7revne zarazne bolesti 685-689 9uberkuloza 6%0-6%8 'oonoze uzrokovane bakterija a 640-6:9 ;ruge bolesti uzrokovane bakterija a 650-6<: Bolesti prete=no prenete polni odnoso 6<5-6<9 ;ruge bolesti uzrokovane spiro#eta a 670-67: ;ruge bolesti uzrokovane #la idija a 675-679 >ike"ioze - Bolesti prenete artropoda a (/lankono"i a) 680-689 1nfek"ije "entralnog nervnog siste a uzrokovane virusi a 690-699 !rozni"e i #e oragijske grozni"e uzrokovane virusi a koje prenose /lankono"i B00-B09 1nfek"ije sa ote,enji a ko=e i sluzni"e uzrokovane virusi a B85-B89 'apaljenja jetre uzrokovana virusi a B%0-B%: ?ida + Bolest ste/enog nedostatka i uniteta uzrokovana viruso #u anog nedostatka i uniteta -@orbus 012. B%5-B4: ;ruge bolesti uzrokovane virusi a B45-B:9 @ikoze + !ljivi/na oboljenja B50-B<: Bolesti uzrokovane protozoa a B<5-B84 Bolesti uzrokovane parazitni "rvi a B85-B89 3edikuloza, akarijaza i druge infesta"ije B90-B9: 3osledi"e zarazni# i parazitarni# bolesti B95-B98 Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzro/ni"i bolesti B99-B99 ;ruge zarazne bolesti

Crevne zarazne bolesti (A00-A09)


A00.A00.0

Cholera Kolera
Cholera classica Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar cholerae &lasi/na kolera Cholera El Tor Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar El Tor Al 9or kolera Cholera non speci!icata Kolera, neozna ena

A00.1

A00.9

99

2010
A01.A01.0

"ebris t#phica et !ebris parat#phica Ti!usna "roznica i #arati!usna "roznica


T#phus ab$o%inalis Trbu$ni ti!us 1nfe"tio per ?al onella tBp#i &arat#phus A %arati!us A &arat#phus B %arati!us & &arat#phus C %arati!us C &arat#phus non speci!icatus %arati!us, neozna en 1nfe"tio per ?al onella paratBp#i C)?

A01.1 A01.' A01.( A01.)

A0'.-

*al%onelloses aliae 'ru"e in!ekcije uzrokovane sal(onela(a


Ukljuuje: 1nfek"ije ili Dtrovanja #rano E uzrokovana bilo kojo paratBp#i sal onelo , osi ?( tBp#i i ?(

A0'.0

Enteritis sal%onellosa )a#aljenje tanko" creva uzrokovano sal(onela(a ?al onellosis *al%onellosis septica *e#sa uzrokovana sal(onelo( In!ectiones sal%onellosae localisatae +okalizovane in!ekcije uzrokovane sal(onelo( 6rt#ritis sal onellosaF (@08(4G) @eningitis sal onellosaF (!08G) Cep#ropat#ia tubulointerstitialis sal onellosa F (C8<(0G) )steo Belitis sal onellosaF (@90(%G) 3neu onia sal onellosaF ($87(0G) In!ectiones sal%onellosae aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!ekcije sal(onela(a In!ectio sal%onellosa non speci!icata -n!ekcija sal(onelo(, neozna ena

A0'.1 A0'.'

A0'.+ A0'.9

A0(.A0(.0

*hi,ellosis .i"eloza, uzro nik *hi"ellae


-#senteria bacillaris per *hi,ella% $#senteriae .i"eloza, uzro nik *hi"ella /0senteriae ?#igellosis 6 -?#iga-&ruse dBsenteria. -#senteria bacillaris per *hi,ella% !le.neri .i"eloza, uzro nik *hi"ell !le1neri ?#igellosis B -#senteria bacillaris per *hi,ella% bo#$ii .i"eloza, uzro nik *hi"ella bo0/i ?#igellosis 7 -#senteria bacillaris per *hi,ella% sonnei .i"eloza, uzro nik *hi"ella sonnei ?#igellosis ;

A0(.1

A0(.'

A0(.(

800

Grupa I
A0(.+ A0(.9 *hi,elloses aliae ,stale $i"eloze *hi,ellosis non speci!icata .i"eloza, neozna ena ;Bsenteria ba"illaris C)?

A0).-

In!ectiones intestinales bacteriales aliae ,stale bakterijske crevne in!ekcije


Iskljuuje: enteritis tuber"ulosa (688(4) intoHi"ationes ali entariae ba"teriales aliae

A0).0 A0).1 A0).' A0).( A0).)

In!ectio intestinalis per Escherichia% coli enteropatho,ene% Crevna in!ekcija uzrokovana entero#ato"eno( Escherichia coli In!ectio intestinalis per Escherichia% coli enteroto.i,ene% Crevna in!ekcija uzrokovana enterotoksi"eno( Escherichia coli In!ectio intestinalis per Escherichia% coli enteroin/asi/a% Crevna in!ekcija uzrokovana enteroinvazivno( Escherichia coli In!ectio intestinalis per Escherichia% coli enterohae%orrha,ica% Crevna in!ekcija uzrokovana enterohe(ora"ijsko( Escherichia coli In!ectiones intestinales per Escherichia% coli aliae ,stale crevne in!ekcije koje uzrokuje Escherichia coli Anteritis per As"#eri"#ia "oli C)? Enteritis ca%p#lobacterialis )a#aljenje tanko" creva koje uzrokuje Ca(#0lobacter Enteritis #ersiniosa enterocolitica )a#aljenje tanko" creva koje uzrokuje 2ersinia enterocolitica Iskljuuje: Bersiniosis eHtraintestinalis (6%8(%) Enterocolitis per Clostri$iu% $i!!icile )a#aljenje tanko" creva koje uzrokuje Clostri/iu( /i!!icile 7olitis pseudo e branosa 1ntoHi"atio ali entaria per 7lostridiu diffi"ile In!ectiones intestinales bacteriales aliae speci!icatae ,stale ozna ene bakterijske crevne in!ekcije In!ectio intestinalis bacterialis non speci!icata &akterijska crevna in!ekcija, neozna ena Anteritis ba"terialis C)?

A0).0 A0).1

A0).2

A0).+ A0).9

A00.-

Into.icationes ali%entariae bacteriales aliae non alibi classi!icatae ,stala trovanja hrano( uzrokovana bakterija(a, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu
Iskljuuje: infe"tio intestinalis per As"#eri"#ia "oli (60:(0-60:(:) listeriosis (64%(-) sal onelloses aliae (60%(-) toksi/ni efekti tetni# na irni"a (9<8-9<%)

A00.0 A00.1

Into.icatio alli%entaria staph#lococcica Trovanje hrano( uzrokovano sta!ilokoko( Botulis%us &otuliza( &lasi/no trovanje #rano

koje uzrokuje 7lostridiu

botulinu

808

2010
A00.' Into.icato ail%entaria per Clostri$iu% per!rin,ente% (Clostri$iu% 3elchii) Trovanje hrano(, uzro nik Clostri/iu( #er!rin"ens (Clostri/iu( 3elchii) Anteritis ne"roti"ans 3ig-bel Into.icatio ali%entaria per 4ibrione% parahae%ol#tica% Trovanje hrano(, uzro nik Vibrio #arahae(ol0tica Into.icatio ali%entaria per Bacillu% cereu% Trovanje hrano(, uzro nik &acillus cereus Into.icationes ali%entariae bacteriales aliae speci!icatae ,stala ozna ena trovanja hrano( uzrokovana bakterija(a Into.icatio ali%entaria bacterialis non speci!icata Trovanje hrano( uzrokovano bakterija(a, neozna eno

A00.( A00.) A00.+ A00.9

A01.-

A%oebiasis A(ebijaza
Ukljuuje: infe"tio per Anta oeba #istolBti"a Iskljuuje: 1nfe"tiones intestinales protozoi"ae aliae (607(-)

A01.0

-#senteria a%oebica acuta Akutna a(ebna /izenterija 6 oebiasis a"uta 6 oebiasis intestinalis C)? A%oebiasis intestinalis chronica 4roni na a(ebna /izenerija Colitis a%oebica non $#senterica 5e/izenteri no za#aljenje /ebelo" creva uzrokovano a(eba(a A%oebo%a intestinale A(ebo(, tu(or creva uzrokovan a(eba(a 6 oebo a C)? Abscessus hepatis a%oebicus A#sces jetre uzrokovan a(eba(a 6 oebiasis #epati"a Abscessus pul%onu% a%oebicus (699.+7) A#sces #lu6a uzrokovan a(eba(a 6bs"essus pul onu (et #epati"us) a oebi"us Abscessus cerebri a%oebicus (G027) A#sces (oz"a uzrokovan a(eba(a 6bs"essus "erebri (#epatis) (pul onis) a oebi"us A%oebiasis cutanea A(ebijaza ko7e In!ectio a%oebica localisationu% alioru% A(ebna in!ekcija /ru"ih lokalizacija 6ppendi"itis a oebi"a Balanitis a oebi"aF (C58(%G) A%oebiasis non speci!icata A(ebijaza, neozna ena

A01.1 A01.' A01.(

A01.)

A01.05

A01.15

A01.2 A01.+

A01.9

80%

Grupa I
A02.A02.0

In!ectiones intestinales protozoicae aliae ,stale crevne in!ekcije uzrokovane #rotozoa(a


Balanti$iasis &alanti/ijaza, uzro nik &alanti/iu( coli ;Bsenteria balantidialis Giar$iasis 8la%bliasis9 8ar/ijaza, uzro nik +a(blia intestinalis Cr#ptospori$iasis Kri#tos#ori/ijaza, uzro nik Cr0#tos#ori/iu( Isosporiasis -zos#orijaza, uzro nik -sos#ora belli i -sos#ora ho(inis 7o""idiosis intestinalis 1nfe"tio per 1sospora belli et 1sospora #o inis 1sosporiasis In!ectiones intestinales protozoicae aliae speci!icatae ,stale ozna ene crevne in!ekcije uzrokovane #rotozoa(a ?ar"o"Bstosis ?ar"osporidiosis 9ri"#o oniasis intestinalis In!ectio intestinalis protozoica non speci!icata Crevna in!ekcija uzrokovana #rotozoa(a, neozna ena 7olitis protozoi"a ;iarr#oea flagellata ;iarr#oea protozoi"a ;Bsenteria protozoi"a

A02.1 A02.' A02.(

A02.+

A02.9

A0+.-

In!ectiones intestinales /irales Crevne in!ekcije uzrokovane virusi(a


Iskljuuje: influenza gastrointestinalis ($09 , $80(8 , $88(8) Enteritis rota/iralis )a#aljenje tanko" creva uzrokovano rotavirusi(a Gastroenteritis acuta :or3al; Akutno za#aljenje 7eluca i tanko" creva uzrokovano 5or3alk viruso( Anteritis uzrokovan sitni okrugli virusi a Enteritis a$eno/iralis )a#ljenje tanko" creva uzrokovano a/enovirusi(a Enteriti$es /irales aliae ,stala za#aljenja tanko" creva uzrokovano virusi(a In!ectio intestinalis /iralis non speci!icata Crevna in!ekcija uzrokovana virusi(a, neozna ena Anteritis viralis C)? !astroenteritis viralis C)? !astroenteropat#ia viralis C)? In!ectiones intestinales aliae speci!icatae ,stale ozna ene crevne in!ekcije

A0+.0 A0+.1

A0+.' A0+.( A0+.)

A0+.0

804

2010
A09.Gastroenteritis et colitis ori,ine in!ecti/a et non speci!icata alia 'ru"i "astroenteritis i kolitis in!ektivno" ili neozna eno" #orekla
Iskljuuje: bakterijski, protozoi/ki, virusni i drugi ozna/eni infektivni uzro/ni"i (600-608) neinfektivni (vidi nezarazni) neonatalni proliv (378(4) neinfektivni (vidi nezarazni) proliv (&5%(9) A09.0 Gastroenteritis et colitis ori,ine in!ecti/a alia et non speci!icata 'ru"i i neozna eni "astroenteritis i kolitis in!ektivno" #orekla 7atarr#us enteri"us sive intestinalis ;iarr#oea C)? ;iarr#oeaI a"uta aJuosa a"uta #aa orr#agi"a a"uta sanguinis dBsenteri"a epide i"a 1nfe"tiones sive septi"a "olitis C)? enteritis #ae orr#agi"a gastroenteritis Gastroenteritis et colitis ori,ine non speci!icata 9astroenteritis i kolitis neozna eno" #orekla

A09.9

Tuberkuloza (A1:-A19)
Ukljuuje: 1nfe"tiones per @B"oba"teriu tuber"ulosis et @B"oba"teriu bovis Iskljuuje: @orbus 012 "u infe"tione B"oba"teriali (B%0(0) pneu o"oniosis "u tuber"ulosi ($<5) seJuelae tuber"ulosis (B90(-) sili"otuber"ulosis ($<5) tuber"ulosis "ongenita (347(0)

A10.-

Tuberculosis or,anoru% respiratorioru% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata Tuberkuloza or"ana za /isanje #otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki
Tuberculosis pul%onu% per %icroscopia% sputi con!ir%ata Tuberkuloza #lu6a, #otvr;ena (ikrosko#ijo( is#ljuvka Bron"#ie"tasia tuber"ulosa Kibrosis pul onis tuber"ulosa per i"ros"opia sputi "onfir ata 3neu onia tuber"ulosa 3neu ot#oraH tuber"ulosus Tuberculosis pul%onu% per cultura% solu% con!ir%ata Tuberkuloza #lu6a, #otvr;ena sa(o kulturo( ?tanja navedena pod 685(0, potvr*ena sa o kulturo Tuberculosis pul%onu% per histolo,ia% con!ir%ata Tuberkuloza #lu6a, #otvr;ena histolo$ki ?tanja navedena pod 685(0, potvr*ena #istoloki Tuberculosis pul%onu% %etho$is non speci!icatis con!ir%ata Tuberkuloza #lu6a, #otvr;ena neozna eni( (eto/a(a ?tanja navedena pod 685(0, potvr*ena ali neozna/eno bilo bakterioloki ili #istoloki

A10.0

A10.1

A10.'

A10.(

80:

Grupa I
A10.) Tuberculosis l#%phono$oru% intrathoracaliu% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata Tuberkuloza li(!nih vorova u "ru/no( ko$u, #otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki 9uber"ulosis lB p#onodoru #ili per ba"teriologia et #istologia "onfir ata ediastini tra"#eobron"#ialiu Iskljuuje: tuber"ulosis pul onu pri aria (685(7) Tuberculosis lar#n,is tracheae et bronchi per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata Tuberkuloza "rkljana, /u$nika i bronhija, #otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki 9uber"ulosis bron"#i glottidis per ba"teriologia et #istologia "onfir ata larBngis tra"#eae &leuritis tuberculosa per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata Tuberkulozno za#aljenje #lu6ne (ara(ice, #otvr;eno bakteriolo$ki i histolo$ki< A pBe a tuber"ulosu per ba"teriologia et #istologia "onfir ata 9uber"ulosis pleurae Iskljuuje: tuber"ulosis pul onu pri aria, per ba"teriologia et #istologia "onfir ata (685(7) Tuberculosis pul%onu% pri%aria per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata %ri(arna tuberkuloza #lu6a, #otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki Tuberculoses pul%onu% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%atae aliae ,stale tuberkuloze #lu6a, #otvr;ene bakteriolo$ki i histolo$ki 9uber"ulosis ediastinalis nasi per ba"teriologia et #istologia "onfir ata nasop#arBngi"a sinus nasalis Tuberculosis or,anoru% respiratorioru% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% con!ir%ata non speci!icata Tuberkuloza or"ana za /isanje, #otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki, neozna ena

A10.0

A10.1

A10.2 A10.+

A10.9

A11.-

Tuberculosis or,anoru% respiratorioru% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% non con!ir%ata Tuberkuloza or"ana za /isanje, ne#otvr;ena bakteriolo$ki i histolo$ki
Tuberculosis pul%onu% per bacteriolo,ia% et histolo,ia% noncon!ir%ata Tuberkuloza #lu6a, bakteriolo$ki i histolo$ki ne"ativna Bron"#ie"tasia tuber"ulosa Kibrosis pul onis tuber"ulosa ba"teriologi"e et #istologi"e negativa 3neu onia tuber"ulosa 3neu otoraH tuber"ulosa Tuberculosis pul%onu% sine e.ploratione bacteriolo,ica et histolo,ica Tuberkuloza #lu6a, bez bakteriolo$ko" i histolo$ko" is#itivanja ?tanja navedena pod 6 8<(0, bez bakteriolokog i #istolokog ispitivanja Tuberculosis pul%onu% sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica Tuberkuloza #lu6a, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e Bron"#ie"tasia tuber"ulosa Kibrosis pul onis tuber"ulosa C)? (bez bakterioloke ili #istoloke potvrde) 3neu onia tuber"ulosa 3neu ot#oraH tuber"ulosus 9uber"ulosis pul onu C)?

A11.0

A11.1

A11.'

805

2010
A11.( Tuberculosis l#%phono$oru% intrathoracaliu% sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica Tuberkuloza li(!nih vorova u "ru/no( ko$u, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e 9uber"ulosis lB p#onodoru I #ili intrat#ora"aliu C)? ediastinaliu tra"#eobron"#ialiu Iskljuuje: tuber"ulosis pul onu pri aria (68<(7) Tuberculosis lar#n,is tracheae et bronchi sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica Tuberkuloza "rkljana, /u$nika i bronhija, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e 9uber"ulosisI bron"#i glottidis C)? larBngis tra"#eae &leuritis tuberculosa sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica Tuberkulozno za#aljenje #lu6na, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e A pBe a tuber"ulosu 3leuritis tuber"ulosa C)? 9uber"ulosis pleurae Iskljuuje: tuber"ulosis pul onis pri aria (68<(7) Tuberculosis pul%onu% pri%aria sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica %ri(arna tuberkuloza #lu6a, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e 9uber"ulosisI 3ri arius "o pleHus pul onu pri aria C)? Tuberculoses or,anoru% respiratorioru% aliae sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica ,stale tuberkuloze or"ana za /isanje, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e 9uber"ulosis ediastinalis 9uber"ulosis nasi C)? 9uber"ulosis nasop#arBngi"a 9uber"ulosis sinus nasalis Tuberculosis or,anoru% respiratorioru% sine con!ir%atione bacteriolo,ica si/e histolo,ica non speci!icata Tuberkuloza or"ana za /isanje, bez bakteriolo$ke ili histolo$ke #otvr/e, neozna ena >espiratoria C)? 9uber"uloses pul onu C)?

A11.)

A11.0

A11.2

A11.+

A11.9

A12.-5 Tuberculosis s#ste%atis ner/osi Tuberkuloza nervno" siste(a


A12.05 <enin,itis tuberculosa (G017) Tuberkulozno za#aljenje (o7/anica Lepto eningitis tuber"ulosa 9uber"ulosis eningi"a ("erebralisMspinalis) Tuberculo%a %enin,iu% (G027) Tuberkulozni vori6 (o7/anica 9uber"ulo a eningiu

A12.15

80<

Grupa I
A12.+5 Tuberculoses s#ste%atis ner/osi aliae ,stale tuberkuloze nervno" siste(a 6bs"essus "erebri tuber"ulosus !07 @eningoen"ep#alitis tuber"ulosa !05(0 @Belitis tuber"ulosa !05(0 3olBneuropat#ia tuber"ulosa !<4(0 9uber"ulo a "erebri !07 9uber"ulosis edullae spinalis !07 Tuberculosis s#ste%atis ner/osi non speci!icata (G99.+7) Tuberkuloza nervno" siste(a, neozna ena

A12.95

A1+.A1+.05

Tuberculosis or,anoru% alioru% Tuberkuloza /ru"ih or"ana


Tuberculosis ossiu% et articuloru% Tuberkuloza kostiju i z"lobova @astoiditis tuber"ulosa (075(0G) )steitis tuber"ulosa (@90(0G) )steo Belitis tuber"ulosa (@90(0G) )steone"rosis tuber"ulosa (@90(0G) ?Bnovitis tuber"ulosa (@<8(0G) 9enosBnovitis tuber"ulosa (@<8(0G) 9uber"ulosis "oHae (@08(8G) 9uber"ulosis genus (@08(8G) 9uber"ulosis vertebrae (@:9(0G) Tuberculosis s#ste%atis ,enitourinarii Tuberkuloza #olno-(okra6no" siste(a 7ervi"itis tuber"ulosaF (C7:(0G) 7Bstitis tuber"ulosaF (C44(0G) 3elvioperitonitis tuber"ulosa fe ininaF (C7:(8G) 9uber"ulosis organoru genitaliu as"ulinoru F (C58(-G) 9uber"ulosis renisF (C%9(8G) Ureteritis tuber"ulosaF (C%9(8G) Tuberculosis l#%pho,lan$ularu% periphericaru% Tuberkuloza #eri!ernih li(!nih vorova 6denitis tuber"ulosa Iskljuuje: 6denopat#ia tra"#eobron"#ialis tuber"ulosa (685(: , 68<(4) tuber"ulosis lB p#onodoru I intrat#ora"iliu (685(: , 68<(4) esenteri"oru et peritonaealiu (688(4) Tuberculosis ,lan$ularu% intestinaliu% peritonaealiu% et %esentericaru% Tuberkuloza 7lez/a creva, trbu$ne (ara(ice i (ezenteriju(a 6s"ites tuber"ulosus Anteritis tuber"ulosaF (&94(0G) 3eritonitis tuber"ulosaF (&<7(4G) 9uber"ulosisI ani et re"tiF (&94(0G) intestini F (&94(0G) retroperitoneai (nodoru lB p#ati"oru )

A1+.1

A1+.'

A1+.(

807

2010
A1+.) Tuberculosis cutis et subcutis Tuberkuloza ko7e i #otko7no" tkiva ArBt#e a induratu tuber"ulosu LupusI eHedens vulgarisI C)? palpebraeF (004(8G) ?"rofuloder a Iskljuuje: lupus erBt#e atosus (L94(-) lupus erBt#e atosus sBste ati"us (@4%(-) Tuberculosis oculi Tuberkuloza oka 7#orioretinitis tuber"ulosaF (04%(0G) Apis"leritis tuber"ulosaF (089(0G) 1rido"B"litis tuber"ulosaF (0%%(0G) &eratitis interstitialis tuber"ulosaF (089(%G) &erato"onjun"tivitis (interstitialis)(p#lB"tenularis) tuber"ulosaF (089(%G) Iskljuuje: lupus vulgaris palpebrae (688(:) Tuberculosis auris Tuberkuloza uva )titis edia tuber"ulosa F (0<7(0G) Iskljuuje: @astoiditis tuber"ulosa (688(0F) Tubercuiosis ,lan$ularu% suprarenaliu% (E(0.17) Tuberkuloza na/bubre7nih 7lez/a @orbus 6ddison tuber"ulosus Tuberculosis or,anoru% alioru% speci!icatoru% Tuberkuloza /ru"ih ozna enih or"ana 6rteritis "erebri tuber"ulosa F (1<8(8G) Ando"arditis tuber"ulosaF (149(8G) @Bo"arditis tuber"ulosaF (149(8G) )esop#agitis tuber"ulosaF (149(8G) 3eri"arditis tuber"ulosaF (149(8G) 9uber"ulosis glandulae t#BroideaeF (A45(0G)

A1+.0

A1+.1

A1+.25

A1+.+

A19.-

Tuberculosis %iliaris =asejana tuberkuloza


Ukljuuje: 3olBserositis tuber"ulosa tuber"ulosisI disse inata generalisata

A19.0 A19.1 A19.' A19.+ A19.9

Tuberculosis %iliaris acuta loci speci!icati Akutna rasejana tuberkuloza, ozna ene lokalizacije Tuberculosis %iliaris acuta locoru% %ultipliciu% Akutna rasejana tuberkuloza, vi$estrukih lokalizacija Tuberculosis %iliaris acuta non speci!icata Akutna rasejana tuberkuloza, neozna ena Tuberculoses %iliares aliae ,stale rasejane tuberkuloze Tuberculosis %iliaris non speci!icata =asejana tuberkuloza, neozna ena

808

Grupa I

)oonoze uzrokovane bakterija(a (A>0-A>?)


A'0.&estis Ku"a
Ukljuuje: infe"tio per Nersinia A'0.0 A'0.1 A'0.' A'0.( A'0.2 A'0.+ &estis bubonica Ku"a li(!nih vorova #re#ona &estis cellulocutanea Ku"a ko7e &estis pneu%onica Ku"a #lu6a <enin,itis pestica )a#aljenje (o7/anica uzrokovano ku"o( &estis septica *e#sa uzrokovana ku"o( &estis !or%ae aliae ,stali oblici ku"e 3estis abortiva 3estis asB pto ati"a 3estis inor &estis non speci!icata Ku"a, neozna ena pestis

A'0.9

A'1.-

Tularae%ia Tulare(ija
Ukljuuje: febris leporina febris Ddeer-flBE infe"tio per Kran"isella tularense

A'1.0 A'1.1

Tularae%ia ulcero,lan$ularis @lcerozna tulare(ija 7lez/a Tularae%ia oculo,lan$ularis Tulare(ija 7lez/a oka 9ularae ia op#tal i"a Tularae%ia pul%onalis Tulare(ija #lu6a Tularae%ia ,astrointestinalis Tulare(ija 7eluca i creva 9ularae ia abdo inalis Tularae%ia ,eneralisata 9eneralizovana tulare(ija Tularae%ia !or%ae aliae ,stali oblici tulare(ije Tularae%ia non speci!icata Tulare(ija, neozna ena

A'1.' A'1.(

A'1.2 A'1.+ A'1.9

809

2010
A''.Anthra. Antraks ACrni #ri$tB
Ukljuuje: infe"tio per Ba"illu A''.0 Anthra. cutaneus Antraks ko7e 7arbun"ulus alignus 3ustula aligna Anthra. pul%onalis Antraks #lu6a 6nt#raH per in#alatione @orbus >agpi"ker @orbus Ooolsorter Anthra. ,astrointestinalis Antraks 7eluca i creva *epsis per anthrace% *e#sa uzrokovana antrakso( Anthra. !or%ae aliae 'ru"i oblici antraksa @eningitis ant#ra"i"a F (!08G) Anthra. non speci!icatus Antraks, neozna en ant#ra"is

A''.1

A''.' A''.2 A''.+

A''.9

A'(.-

Brucellosis &ruceloza ACe/iteranska "roznicaB


Ukljuuje: febrisI altea editerranea undulatoria

A'(.0 A'(.1 A'(.' A'(.( A'(.+ A'(.9

Brucellosis per Brucella% %elitense% &ruceloza, uzro nik &rucella (elitensis Brucellosis per Brucella% abortus &ruceloza, uzro nik &rucella abortus Brucellosis per Brucella% suis &ruceloza, uzro nik &rucella suis Brucellosis per Brucella% canis &ruceloza, uzro nik &rucella canis Brucelloses aliae ,stale bruceloze Brucellosis non speci!icata &ruceloza, neozna ena

A').A').0

<alleus et %elioi$osis *aka"ija i Celioi/oza, uzro nik %seu/o(onas #seu/o(allei


<alleus *aka"ija 1nfe"tio per Burk#olderia 1nfe"tio per 3seudo onade @alleus

allei allei

880

Grupa I
A').1 <elioi$osis acuta et !ul%inans Akutna i #erakutna (elioi/oza 3neu onia elioidosa ?epsis elioidosa <elioi$osis subacuta et chronica *ubakutna i hroni na (elioi/oza <elioi$oses aliae ,stale (elioi/oze <elioi$osis non speci!icata Celioi/oza, neozna ena 1nfe"tio per Burk#olderia pseudo allei C)? 1nfe"tio per 3seudo onade pseudo allei C)? @orbus O#it ore

A').' A').( A').)

A'0.A'0.0

"ebris post %orsu% %uris 9roznica #osle uje/a (i$a


*pirillosis *#iriloza uzrokovana s#irila(a ?odoku *treptobacillosis *tre#tobaciloza uzrokovana stre#tokoko( ArBt#e a art#riti"u epide i"u post orsu Kebris streptoba"illosa post orsu uris ?treptoba"illosis post orsu uris

A'0.1

uris

A'0.9

"ebris post %orsu% %uris non speci!icata 9roznica #osle uje/a (i$a, neozna ena

A'1.A'1.0

Er#sipeloi$es Erizi#eloi/ D oboljenje sli no crveno( vetru


Er#sipeloi$es cutaneus Erizi#eloi/ ko7e ArBt#e a igrans Er#sipeloi$es septicus Erizi#eloi/na se#sa Er#sipeloi$es !or%ae aliae 'ru"i oblici erizi#eloi/a Er#sipeloi$es non speci!icatus Erizi#eloi/, neozna en

A'1.2 A'1.+ A'1.9

A'2.A'2.0

=eptospirosis +e#tos#iroza, uzro nik +e#tos#ira interro"ans


=eptospirosis icterohae%orrha,ica +e#tos#iroza sa 7utico( i krvarenji(a Leptospirosis per Leptospira interrogante =eptospirosis !or%ae aliae 'ru"i oblici le#tos#iroze =eptospirosis non speci!icata +e#tos#iroza, neozna ena

serovar i"tero#ae orr#agi"u

A'2.+ A'2.9

888

2010
A'+.A'+.0 A'+.1

Zoonoses bacteriales aliae non alibi classi!icatae ,stale bakterijske zoonoze, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
&asteurellosis %astereloza, uzro nik %asteurellae <orbus post e.coriatione% !elis &olest #osle (a ije o"rebotine Kebris post eH"oriatione felis >ersiniosis e.traintestinalis Eersinioza, vancrevna, uzro nik 2ersinia enterocolitica Iskljuuje: enteritis Bersiniosa (60:(<) pestis (6%0(-) Zoonoses bacteriales aliae speci!icatae non alibi classi!icatae ,stale ozna ene bakterijske zoonoze, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu Zoonosis bacterialis non speci!icata )oonoza, neozna ena

A'+.'

A'+.+ A'+.9

'ru"e bolesti uzrokovane bakterija(a (AF0-AG9)


A(0.=epra 8<orbus ?ansen9 +e#ra A4ansenova bolestB
Ukljuuje: infe"tio per @B"oba"teriu Iskljuuje: seJuelae leprae (B9%) A(0.0 =epra in$e!inita +e#ra, neo/re;ena Lepra 1 =epra tuberculoi$es Tuberkuloi/na le#ra Lepra 99 =epra tuberculoi$es li%itans 9rani na tuberkuloi/na le#ra Lepra B9 =epra li%itans 9rani na le#ra Lepra BB =epra lepro%atosa li%itans 9rani na le#ro(atozna le#ra Lepra BL =epra lepro%atosa +e#ro(atozna le#ra Lepra LL =epra !or%ae aliae 'ru"i oblici le#re =epra non speci!icata +e#ra, neozna ena leprae

A(0.1

A(0.'

A(0.(

A(0.)

A(0.0

A(0.+ A(0.9

88%

Grupa I
A(1.<orbi %#cobacteriales alii ,stale bolesti uzrokovane (ikobakterija(a
Iskljuuje: lepra (640(-) tuber"ulosis (685-689) A(1.0 In!ectio pul%onalis %#cobacterialis -n!ekcija #lu6a uzrokovana (ikobakterija(a 1nfe"tio per @B"oba"teriu aviu intra"ellularis -ba"illus BatteB. kansasii In!ectio cutanea %#cobacterialis -n!ekcija ko7e uzrokovana (ikobakterija(a 1nfe"tio per @B"oba"teriu I arinu ul"erans Ul"us Buruli In!ectiones %#cobacteriales aliae ,stale in!ekcije uzrokovane (ikobakterija(a In!ectio %#cobacterialis non speci!icata -n!ekcija uzrokovana (ikobakterija(a, neozna ena 1nfe"tio B"oba"terialis atBpi"a C)? @B"oba"teriosis C)?

A(1.1

A(1.+ A(1.9

A('.-

=isteriosis +isterioza, uzro nik +isteria (onoc0to"enes


Ukljuuje: infe"tio ali entaria listerialis Iskljuuje: listeriosis neonatalis (disse inata) (347(%)

A('.0 A('.15

=isteriosis cutanea +isterioza ko7e <enin,itis et %enin,oencephalitis listerialis )a#aljenje (o7/anica i (o7/anica sa (oz"o( uzrokovano listeriozo( @eningoen"ep#alitis listerialis (!05(0G) eningitis listerialis (!08G) =isteriosis septica +isteriozna se#sa =isteriosis !or%ae aliae ,stali oblici listerioze Ando"arditis listerialisF (149(8G) Listeriosis o"uloglandularis arteritis "erebri listerialisF (1<8(8G) =isteriosis non speci!icata +isterioza, neozna ena

A('.2 A('.+

A('.9

A(( A()

Tetanus neonati Tetanus novoro;en eta Tetanus puerperalis %oro;ajni tetanus

884

2010
A(0 Tetanus alius 'ru"i tetanus
Ukljuuje: 9etanus C)? Iskljuuje: tetanusI neonati (644) puerperalis (64:)

A(1.A(1.0

-iphtheria 'i!terija
-iphtheria phar#n,ica 'i!terija 7/rela 6ngina dip#t#eri"a e brana"ea ;ip#t#eria tonsillaris -iphtheria nasophar#n,ica 'i!terija nosa i 7/rela -iphtheria lar#n,ica 'i!terija "rkljana LarBngotra"#eitis dip#t#eri"a -iphtheria cutanea 'i!terija ko7e Iskljuuje: erBt#ras a (L08(8) -iphtheriae aliae ,stale /i!terije 7onjun"tivitis dip#t#eri"aF (084(8G) @Bo"arditis dip#t#eri"aF (1:8(0G) 3olBneuritis dip#t#eri"a F (!<4(0G) -iphtheria non speci!icata 'i!terija, neozna ena

A(1.1 A(1.'

A(1.(

A(1.+

A(1.9

A(2.A(2.0 A(2.1 A(2.+ A(2.9

&ertussis Veliki ka$alj


&ertussis per Bor$etella% pertussis Veliki ka$alj, uzro nik &or/etella #ertussis &ertussis per Bor$etella% parapertussis Veliki ka$alj, uzro nik &or/etella #ara#ertussis &ertussis per Bor$etella% speciei aliae Veliki ka$alj, uzro nik &or/etella /ru"e vrste &ertussis non speci!icata Veliki ka$alj, neozna en

A(+

*carlatina .arlah
Ukljuuje: ?"arlatina Iskljuuje: 3#arBngitis strepto"o""i"a ($0%(0)

A(9.A(9.05

In!ectio %enin,ococcica -n!ekcija uzrokovana (enin"okoko(


<enin,itis %enin,ococcica (G017) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano (enin"okoko(

88:

Grupa I
A(9.15 *#n$ro%a @aterhouse A "ri$erichsen (E(0.17) *in/ro( Haterhouse - Iri/erichsen 6drenalitis #ae orr#agi"a eningo"o""i"a ?Bndro a adrenale eningo"o""i"u *epsis %enin,ococcica acuta Akutna se#sa - trovanje uzrokovano (enin"okoko( <enin,ococcae%ia chronica 4roni na se#sa - trovanje uzrokovano (enin"okoko( <enin,ococcae%ia non speci!icata *e#sa - trovanje uzrokovano (enin"okoko(, neozna ena Ba"teriae ia eningo"o""i"a C)? <orbus cor$is %enin,ococcica &olest srca uzrokovana (enin"okoko( Ando"arditis eningo"o""i"a (149(8G) "arditis enigo"o""i"a C)? (15%(0G) Bo"arditis eningo"o""i"a (1:8(0G) peri"arditis eningo"o""i"a (14%(0G) In!ectiones %enin,ococcicae aliae ,stale in!ekcije uzrokovane (enin"okoko( 6rt#ritis eningo"o""i"aF (@08(0G) 6rt#ritis post eningo"o""i"aF (@04(0G) 7onjun"tivitis eningo"o""i"aF (084(8G) An"ep#alitis eningo"o""i"aF (!05(0G) Ceuritis retrobulbaris eningo"o""i"aF (0:8(8G) In!ectio %enin,ococcica non speci!icata -n!ekcija uzrokovana (enin"okoko(, neozna ena @orbus eningo"o""i"us C)?

A(9.' A(9.( A(9.)

A(9.05

A(9.+

A(9.9

A)0.-

*epsis streptococcica *tre#tokokna se#sa


Iskljuuje: ?epsis neonatalis (34<(0-34<(8) ?epsis post abortu et graviditate e"topi"a sive olare ()04-)07 , )08(0) ?epsis post i unisatione (988(0) ?epsis post infusione , transfusione sive inie"tione t#erapeuti"a (980(%) ?epsis postpro"eduralis (988(:) ?epsis puerperalis ()85) ?epsis strepto"o""i"a partualis ()75(4)

A)0.0 A)0.1 A)0.' A)0.(

*epsis streptococcica A *e#sa uzrokovana stre#tokoko( "ru#e A *epsis streptococcica B *e#sa uzrokovana stre#tokoko( "ru#e & *epsis streptococcica *e#sa uzrokovana stre#tokoko( "ru#e ' *epsis pneu%ococcica *e#sa uzrokovana #neu(okoko( ?epsis pneu o"o""i"a *epsis streptococcica alia 'ru"a se#sa uzrokovana stre#tokoko( *epsis streptococcica non speci!icata *e#sa uzrokovana stre#tokoko(, neozna ena

A)0.+ A)0.9

885

2010
A)1.*epses aliae ,stale se#se
Iskljuuje: 6ffli"tus (s"#o"k) toHi"us (6:8(4) ?epsis partualis ()75(4) ?epsis post abortu et graviditate e"topi"a sive olare ()04-)07 , )08(0) ?epsis post i unisatione (988(0) ?epsis post infusione , transfusione sive inie"tione t#erapeuti"a (980(%) ba"teriae ia C)? (6:9(9) sepsisI ArBsipeloti"a (6%<(7) @elioidosa (6%:(8) 3esti"a (6%0(7) Nersiniosis eHtraintestinalis (6%8(%) a"tino B"oti"a (6:%(7) ant#ra"i"a (6%%(7) "andidialis (B47(7) gono"o""i"a (65:(8) #erpesviralis (B00(7) listerialis (64%(7) eningo"o""i"a (649(%-649(:) neonatalis (34<(-) postpro"eduralis (988(:) puerperalis ()85) strepto"o""i"a (6:0(-) tularae ia (6%8(7) A)1.0 A)1.1 *epsis staph#lococcica *e#sa, uzro nik *ta#h0lococcus aureus *epsis staph#lococcica alia speci!icata *e#sa koju uzrokuje /ru"i ozna eni sta!ilokok ?epsis per infe"tione stap#Blo"o""o "oagulativo negativo *epsis staph#lococcica non speci!icata *e#sa uzrokovana sta!ilokoko(, neozna ena *epsis per ?ae%ophilu% in!luenzae *e#sa, uzro nik 4ae(o#hilus in!luenzae *epsis anaerobica *e#sa uzrokovana anaerobni( bacili(a Iskljuuje: gaseosa gangraena (6:8(0) *epsis per or,anis%os Gra%os-ne,ati/os alios *e#sa uzrokovana /ru"i( 9ra(-ne"ativni( or"aniz(i(a sepsis per organis os !ra os-negativos alios C)? *epsis alia speci!icata 'ru"a ozna ena se#sa *epsis non speci!icata *e#sa, neozna ena Napomena: &oristiti dodatnu ifru (>57(%) ukoliko se =eli identifikovati septi/ki ok Napomena: &oristiti dodatnu ifru (>57(%) ukoliko se =eli identifikovati septi/ki ok 6ffli"tus (s"#o"k) septi"us ?epsis

A)1.' A)1.( A)1.)

A)1.0

A)1.+ A)1.9

88<

Grupa I
A)'.Actino%#cosis Aktino(ikoza, uzro nik Actino(0ces
Iskljuuje: a"tino B"eto a (B:7(8) A)'.0 A)'.1 A)'.' A)'.2 A)'.+ A)'.9 Actino%#cosis pul%onalis Aktino(ikoza #lu6a Actino%#cosis ab$o%inalis Aktino(ikoza trbuha Actino%#cosis cer/ico!acialis Aktino(ikoza vrata i lica *epsis actino%#cotica *e#sa - trovanje uzrokovano aktino(iceso( Actino%#cosis !or%ae aliae ,stali oblici aktino(ikoze Actino%#cosis non speci!icata Aktino(ikoza, neozna ena

A)(.A)(.0 A)(.1 A)(.+ A)(.9

:ocar$iosis 5okar/ioza, uzro nik 5ocar/ia


:ocar$iosis pul%onalis 5okar/ioza #lu6a :ocar$iosis cutanea 5okar/ioza ko7e :ocar$iosis !or%ae aliae ,stali oblici nokar/ioze :ocar$iosis non speci!icata 5okar/ioza, neozna ena

A)).A)).0

Bartonellosis &artoneloza, uzro nik &artonella


Bartonellosis s#ste%atica *iste(ska bartoneloza Kebris )roBa Bartonellosis cutanea et %ucocutanea &artoneloza ko7e i sluznice 2erru"a peruana Bartonellosis !or%ae aliae 'ru"i oblici bartoneloze Bartonellosis non speci!icata &artoneloza, neozna ena

A)).1

A)).+ A)).9

A)1

Er#sipelas Crveni vetar


Iskljuuje: ArBsipelas post partu sive puerperiu ()8<(8)

887

2010
A)+.<orbi bacteriales alii non alibi classi!icati 'ru"e bakterijske bolesti, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: a"tino B"eto a (B:7(8) A)+.0 Gaseosa ,an,raena 9asna "an"rena 7ellulitis "lostridialis @Bone"rosis "lostridialis =e,ionellosis +e"ioneloza =e,ionellosis e.trapul%onalis +e"ioneloza lokalizovana izvan #lu6a Kebris 3onti"a A!!lictus (shoc;) to.icus Toksi ki $ok Iskljuuje: ?#o"k endotoHi"us C)? (>57(8) sepsis C)? (6:8(9) "ebris brasiliana purpurica &razilska osi#na "roznica 1nfe"tio sBste i"a per 0ae op#ilu

A)+.1 A)+.'

A)+.(

A)+.)

aegBptiu

A)+.+

<orbi bacteriales alii speci!icati ,stale ozna ene bakterijske bolesti

A)9.-

In!ectio bacterialis loci non speci!icati &akterijska in!ekcija neozna ene lokalizacije
Iskljuuje: Bakterijski agensi uzro/ni"i bolesti klasifikovani u drugi 1nfe"tio "#la Bdialis C)? (67:(9) 1nfe"tio eningo"o""i"a C)? (649(9) 1nfe"tio ri"kettsialis C)? (679(9) 1nfe"tio spiro"#aetalis C)? (6<9(9) grupa a (B95-B9<)

A)9.0 A)9.1 A)9.' A)9.( A)9.+ A)9.9

In!ectio staph#lococcica loci non speci!icati -n!ekcija uzrokovana sta!ilokoko(, neozna ene lokalizacije In!ectio streptococcica loci non speci!icati -n!ekcija uzrokovana stre#tokoko(, neozna ene lokalizacije In!ectio per ?ae%ophilu% in!luenzae loci non speci!icati -n!ecija, uzro nik 4ae(o#hilus in!luenzae, neozna ene lokalizacije In!ectio %#coplas%atica loci non speci!icati -n!ekcija uzrokovana (iko#laz(o(, neozna ene lokalizacije In!ectiones bacteriales aliae ,stale in!ecije uzrokovane bakterija(a In!ectio bacterialis non speci!icata -n!ekcija uzrokovana bakterija(a, neozna ena Ba"terae ia C)?

888

Grupa I

&olesti #rete7no #renete #olni( o/noso( (A:0-AJG)


Iskljuuje: @orbus 012 (B%0-B%:) @orbus >eiter (@0%(4) Uret#ritis non spe"ifi"ata et non gono"o""i"a (C4:(8)

A00.A00.0

*#philis con,enita @ro;eni si!ilis


*#philis s#%pto%atica praeco. con,enita =ani uro;eni si(#to(atski si!ilis Uro*eno sifilisno stanje, bilo koje, ozna/eno kao rano ili ro*enja ?Bp#ilis prae"oH "ongenitaI "utanea u"o"utanea vis"eralis larBngitis sBp#iliti"a prae"oH "ongenita o"ulopat#ia sBp#iliti"a prae"oH "ongenita osteo"#ondropat#ia sBp#iliti"a prae"oH "ongenita p#arBngitis sBp#iliti"a prae"oH "ongenita pneu onia sBp#iliti"a prae"oH "ongenita r#initis sBp#iliti"a prae"oH "ongenita *#philis praeco. latens con,enita =ani uro;eni latentni si!ilis Uro*eni sifilis bez klini/ki# anifesta"ija sa pozitivno reak"ijo likvora, u prve dve godine posle ro*enja *#philis praeco. con,enita non speci!icata =ani uro;eni si!ilis, neozna en Uro*eni sifilis C)? u prve dve godine posle ro*enja Bculopathia s#philitica tar$a con,enita %ozno si!ilisno uro;eno oboljenje oka &eratitis interstitialis sBp#iliti"a tarda "ongenita F (089(%G) )"ulopat#ia sBp#iliti"a tarda "ongenita CA7F (058(8G) Iskljuuje: trias 0ut"#inson (650(5) :euros#philis Cu/enilis tar$a con,enita Euvenilni neurosi!ilis ;e entia paralBti"a juvenilis neurosBp#ilis tabopareti"a juvenilis paresis generalisata juvenilis tabes dorsalis juvenilis en"ep#alitis sBp#iliti"a tarda "ongenitaF (!05(0G) eningiti sBp#iliti"a tarda "ongenitaF (!08G) polBneuropat#ia sBp#iliti"a tarda "ongenitaF (!<4(0G) &oristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, da ozna/ite bilo koji pridru=eni duevni pore e,aj( Iskljuuje: trias 0ut"#inson (650(5) anifestno, u prve dve godine posle

A00.1

seroloko

reak"ijo

i negativno

A00.'

A00.(

A00.)

889

2010
A00.0 *#phili$es s#%pto%aticae tar$ae con,enitae aliae ,stali #ozni uro;eni si(#to(atski si!ilisi Uro*eno sifilisno stanje, bilo koje, ozna/eno kao pozno ili ro*enja 6rti"uli 7luttonF (@04(8G) Casus sBp#iliti"us sellatus art#ropat#ia sBp#iliti"a tarda "ongenitaF (@04(8G) dentes 0ut"#inson osteo"#ondropat#ia sBp#iliti"a tarda "ongenitaF (@90(%G) sBp#ilis "ardiovas"ularis tarda "ongenitaF (198(0G) trias 0ut"#inson *#philis tar$a latens con,enita %ozni uro;eni latentni si!ilis Uro*eni sifilis bez klini/ki# anifesta"ija, sa pozitivno reak"ijo likvora, dve ili vie godina posle ro*enja *#philis tar$a con,enita non speci!icata %ozni uro;eni si!ilis, neozna en Uro*eni sifilis C)?, dve ili vie godina posle ro*enja *#philis con,enita non speci!icata @ro;eni si!ilis, neozna en

anifestno, dve ili vie godina posle

A00.1

seroloko

reak"ijo

i negativno

A00.2

A00.9

A01.A01.0

*#philis recens *ve7i si!ilis


*#philis ,enitalis pri%aria %ri(arni si!ilis #olnih or"ana Ul"us duru C)? *#philis analis pri%aria %ri(arni si!ilis anusa *#philis pri%aria locoru% allioru% %ri(arni si!ilis /ru"ih lokalizacija *#philis cutis et %ucosae secun$aria *ekun/arni si!ilis ko7e i sluznice 7ondBlo a latu alope"ia sBp#iliti"aF (L99(8G) la ina sBp#iliti"a u"osa leu"oder a sBp#iliti"u F (L99(8G) *#phil$es secun$ariae aliae ,stale sekun/arni si!ilisi irido"B"litis sBp#iliti"a se"undariaF (0%%(0G) lB p#adenopat#ia sBp#iliti"a se"undaria eningitis sBp#iliti"a se"undariaF (!08G) Bositis sBp#iliti"a se"undariaF (@<4(0G) o"ulopat#ia sBp#iliti"a se"undaria CA7F (058(8G) pelvioperitonitis sBp#iliti"a fe inina se"undariaF (C7:(%G) periosteitis sBp#iliti"a se"undariaF (@90(8G) *#philis recens latens *ve7i latentni si!ilis ?ifilis (ste/eni) bez klini/ki# anifesta"ija, sa pozitivno reak"ijo likvora do dve godine od infek"ije( *#philis recens non speci!icata *ve7i si!ilis, neozna en

A01.1 A01.' A01.(

A01.)

A01.0

seroloko

reak"ijo

i negativnio

A01.9

8%0

Grupa I
A0'.A0'.05

*#philis tar$a %ozni si!ilis


*#philis car$io/ascularis *i!ilis srca i krvnih su/ova ?Bp#ilis "ardiovas"ularis C)? (198(0G) aneuris a aortae sBp#iliti"u (179(0G) aortitis sBp#iliti"a (179(8G) arteritis "erebri sBp#iliti"a (1<8(8G) endo"arditis sBp#iliti"a C)? (149(8G) in"o petentia aortae sBp#iliti"a (149(8G) Bo"arditis sBp#iliti"a (1:8(0G) peri"arditis sBp#iliti"a (14%(0G) regurgitatio pul onalis sBp#iliti"a (149(4G) :euros#philis s#%pto%atica *i(#to(atski si!ilis nervno" siste(a 6rtropat#ia 7#ar"otF (@8:(<G) 3arkinsonis us sBp#iliti"usF (!%%G) atrop#ia opti"a sBp#iliti"a tardaF (0:8(0G) en"ep#alitis sBp#iliti"a tardaF (!05(0G) eningitis sBp#iliti"a tardaF (!08G) neuritis a"usti"a sBp#iliti"a tardaF (09:(0G) neuritis retrobulbaris sBp#iliti"a tardaF (0:8(8G) polBneuropat#ia sBp#iliti"a tardaF (!<4(0G) 9abes dorsalis :euros#philis as#%pto%atica Asi(#to(atski si!ilis nervno" siste(a :euros#philis non speci!icata *i!ilis nervno" siste(a, neozna en !u a (sBp#iliti"u ) ?Bp#ilis (tarda) sBste atis nervosi "entralis sBp#iliti"u ?Bp#ilo a

A0'.1

A0'.' A0'.(

C)?

A0'.2

*#philis s#%pto%atica tar$a alia 'ru"i #ozni si(#to(atski si!ilis !u a (sBp#iliti"u ) bilo koje lokaliza"ije, izuzev oni# klasifikovani# pod 65%(0-65%(4 @orbus glo erulosus sBp#iliti"usF (C08(0G) ?Bp#ilis -stadiu non spe"ifi"atu .I #epatisF (&77(0G) us"uliF (@<4(0G) ossisF (@90(%G) pul onisF ($99(8G) sBnovialisF (@<8(0G) ?Bp#ilis tarda sive teritiara bilo koje lokaliza"ije, izuzev oni# klasifikovani# pod 65%(0-65%(4 bursitis sBp#iliti"a tardaF (@74(8G) "#orioretinitis sBp#iliti"a tardaF (04%(0G) epis"leritis sBp#iliti"a tardaF (089(0G) leukoder a sBp#iliti"u tardu F (L99(8G) o"ulopat#ia sBp#iliti"a tarda CA7F (058(8G) pelvioperitonitis sBp#iliti"a fe inine tardaF (C7:(%G) peritonitis sBp#iliti"a tardaF (&<7(%G) *#philis tar$a latens %ozni latentni si!ilis ?ifilis (ste/eni) bez klini/ki# anifesta"ija, sa pozitivno reak"ijo likvora, dve ili vie godina posle infek"ije *#philis tar$a non speci!icata %ozni si!ilis, neozna en

A0'.+

seroloko

reak"ijo

i negativno

A0'.9

8%8

2010
A0(.A0(.0

*#phili$es aliae non speci!icatae ,stali neozna eni si!ilisi


*#philis latens ut recens si/e tar$a non speci!icata +atentni si!ilis, neozna en kao rani ili #ozni >ea"tio serologi"a sBp#iliti"a positiva ?Bp#ilis latens C)? *#philis non speci!icata *i!ilis, neozna en 1nfe"tio per 9repone a pallidu C)? ?Bp#ilis (a"Juisita) C)? Iskljuuje: sifilis C)?, koji dovodi do s rti u uzrastu ispod dve godine (650(%)

A0(.9

A0).A0).0

In!ectio ,onococcica -n!ekcija "onokoko(


In!ectio tractus ,enitourinarii in!erioris ,onococcica sine abscessu periurethrali et ,lan$ulae accessoriae -n!ekcija "onokoko( /onje" /ela #olno-(okra6nih #uteva bez a#scesa oko (okra6ne cevi ili 7lez/e "ervi"itis gono"o""i"a C)? "Bstitis gono"o""i"a C)? uret#ritis gono"o""i"a C)? vulvovaginitis gono"o""i"a C)? Iskljuuje: abs"essus glandulae genitourinariae (65:(8) abs"essus periuret#ralis (65:(8) In!ectio tractus ,enitourinarii in!erioris ,onococcica cu% abscessu periurethrali et ,lan$ulae accessoriae -n!ekcija "onokoko( /onje" /ela #olno-(okra6nih #uteva sa a#sceso( oko (okra6ne cevi i 7lez/e 6bs"essus glandulae Bart#olin gono"o""i"us &el/ioperitoniti$es et in!ectiones ,enitourinariae ,onococcicae aliae )a#aljenja karli no" #eritoneu(a i ostale #olno-(okra6ne in!ekcije "onokoko( epididB itis gono"o""i"aF (C58(8G) or"#itis gono"o""i"aF (C58(8G) pelvioperitonitis fe inina gono"o""i"aF (C7:(4G) prostatitis gono"o""i"aF (C58(0G) Iskljuuje: peritonitis gono"o""i"a (65:(8) In!ectio oculi ,onococcica -n!ekcija oka "onokoko( "onjun"tivitis gono"o""i"aF (084(8G) irido"B"litis gono"o""i"aF (0%%(0G) )p#t#al ia neonati gono"o""i"a In!ectio s#ste%atis %usculosceletalis ,onococcica -n!ekcija (i$i6no-skeletno" siste(a "onokoko( art#ritis gono"o""i"a (@08(4G) bursitis gono"o""i"a (@74(0G) osteo Belitis gono"o""i"a (@90(%G) sBnovitis gono"o""i"a (@<8(0G) tendosBnovitis gono"o""i"a (@<8(0G) &har#n,itis ,onococcica )a#aljenje 7/rela uzrokovano "onokoko( uzrokovane

A0).1

A0).'

A0).(

A0).)5

A0).0

8%%

Grupa I
A0).1 A0).+ In!ectio ani et recti ,onococcica -n!ekcija anusa i rektu(a "onokoko( In!ectiones ,onococcicae aliae ,stale in!ekcije "onokoko( abs"essus "erebri gono"o""i"aF (!07G) endo"arditis gono"o""i"aF (149(8G) laesiones "utis gono"o""i"ae eningitis gono"o""i"aF (!08G) Bo"arditis gono"o""i"aF (1:8(0G) peri"arditis gono"o""i"aF (14%(0G) peritonitis gono"o""i"aF (&<7(8G) pneu onia gono"o""i"aF ($87(0G) sepsis gono"o""i"a Iskljuuje: pelvioperitonitis gono"o""i"a (65:(%) In!ectio ,onococcica non speci!icata -n!ekcija "onokoko(, neozna ena

A0).9

A00

=#%pho,ranulo%a per in!ectione% Chla%#$ia (/enericu%) Veneri ki li(!o"ranulo(, uzro nik Chla(0/ia
Ukljuuje: Bubo "li ati"us sive tropi"alis Ast#io ene LB p#ogranulo a inguinale @orbus ;urand-Ci"olas-Kavre

A01.-

<orbi se.uales alii per Chla%#$ia% trans%issa ,stale #olne bolesti uzrokovane hla(i/ija(a
Ukljuuje: orbi seHuales per 7#la Bdia tra"#o atis trans issi Iskljuuje: ?tanja klasifikovana u 67: "onjun"tivitis neonatalis "#la Bdialis (349(8) lB p#ogranulo a "#la Bdiale (655) pneu onia neonatalis "#la Bdialis (3%4(8)

A01.0

In!ectio tractus ,enitourinarii in!erioris chla%#$ialis -n!ekcija /onje" /ela #olno-(okra6nih #uteva uzrokovana hla(i/ijo( 7ervi"itis "#la Bdialis 7Bstitis "#la Bdialis Uret#ritis "#la Bdialis 2ulvovaginitis "#la Bdialis In!ectio pel/iopernitonaei et or,anoru% ,enitourinarioru% alioru% chla%#$ialis -n!ekcija karli no" #eritoneu(a i /ru"ih #olno-(okra6nih or"ana uzrokovana hla(i/ijo( epididB itis "#la BdialisF (C58(8G) or"#itis "#la BdialisF (C58(8G) pelvioperitonitis "#la Bdialis fe inina F (C7:(:G) In!ectio tractus ,enitourinarii chla%#$ialis non speci!icata -n!ekcija #olno-(okra6no" trakta uzrokovana hla(i/ijo(, neozna ena In!ectio ani et recti chla%#$ialis -n!ekcija anusa i rektu(a uzrokovana hla(i/ijo( In!ectio phar#n,is chla%#$ialis -n!ekcija 7/rela uzrokovana hla(i/ijo( In!ectio chla%#$ialis %o$o se.uali trans%issa locoru% alioru% -n!ekcija #reneta #olni( o/noso(, uzrokovana hla(i/ijo(, /ru"ih lokalizacija

A01.1

A01.' A01.( A01.) A01.+

8%4

2010
A02 Dlcus %ole Ceki $ankr
Ukljuuje: 7#an"roides

A0+

Granulo%a in,uinale )rnasti tu(or #re#one


Ukljuuje: ;onovanosis

A09.-

Tricho%oniasis Triho(onijaza, uzro nik Tricho(onas va"inalis


Iskljuuje: 9ri"#o oniasis intestinalis (607(8) Tricho%oniasis uro,enitalis Triho(onijaza #olno-(okra6no" or"ana Leu"orr#oea (vaginalis) tri"#o oniati"a 3rostatitis F (C58(0G) Tricho%oniasis locoru% alioru% Triho(onijaza /ru"ih lokalizacija Tricho%oniasis non speci!icata Triho(onijaza, neozna ena

A09.0

A09.+ A09.9

A10.A10.0

In!ectio herpes/iralis 8herpes si%ple.9 re,ionis ano,enitalis Ano"enitalna in!ekcija uzrokovana viruso( her#esa Aher#es si(#le1B
In!ectio ,enitalioru% et tractus uro,enitalis herpes/iralis -n!ekcija #olnih i (okra6no-#olnih or"ana uzrokovana viruso( her#esa 1nfe"tio tra"tus genitalisI fe inini #erpesviralisF (C77(0-C77(8G) as"ulini #erpesviralisF (C58(-G) In!ectio cutis perianalis et recti herpes/iralis -n!ekcija #erianalne ko7e i rektu(a uzrokovana viruso( her#esa In!ectio ano,enitalis herpes/iralis non speci!icata Ano"enitalna in!ekcija uzrokovana viruso( her#esa, neozna ena

A10.1 A10.9

A1(.-

<orbi prae$o%inanter %o$o se.uali trans%issi alii non alibi classi!icati ,stale bolesti #renete #rete7no #olni( o/noso(, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: ollus"u "ontagiosu (B08(8) papillo a "ervi"is (;%<(0)

A1(.0 A1(.+

4errucae ano,enitales Ano"enitalne bra/avice <orbi prae$o%inanter %o$o se.uali trans%issi alii speci!icati ,stale ozna ene bolesti #renete #rete7no #olni( o/noso(

A1)

<orbus %o$o se.uali trans%issus non speci!icatus 5eozna ena bolest #reneta #olni( o/noso(
Ukljuuje: @orbus veneri"us C)?

8%:

Grupa I

'ru"e bolesti uzrokovane s#iroheta(a (AJ:-AJ9)


Iskljuuje: leptospirosis (6%7(-) sBp#ilis (650-654)

A10

*#philis non /enerica *i!ilis van #olnih or"ana


Ukljuuje: Bejel Cjovera ?Bp#ilis ende i"a

A11.-

"ra%boesia Ira(bezijaze, uzro nik Tre#onae(a #ertenuis


Ukljuuje: bouba fra boesia (tropi"a) pian

A11.0

=aesiones !ra%boesiales initiales %o etne lezije uzrokovane !ra(bezijo( 7#an"re fra boesialis Kra boesia aterna 1nitialis sive pri aria Ul"us fra boesiale initiale &apillo%ata %ultiplicia et ulcera hu%i$a !ra%boesialia Cno"obrojne kvr7ice i vla7ne "rizlice uzrokovane !ra(bezijo( Kra boesio a 3apillo a fra boesiale plantare sive pal are 3iano a =aesiones cutis !ra%boesiales initiales aliae 'ru"a sve7a o$te6enja ko7e uzrokovana !ra(bezijo( Kra boesia "utanea ( anje od pet godina posle infek"ije) Kra boesidu prae"oH prae"oH ("utanea) ( a"ulosa) ( a"ulopapulosa) ( i"ropapulosa) (papulosa) ?#per;eratosis !ra%boesialis )a/ebljanja ro7asto" sloja ko7e uzrokovana !ra(bezijo( 0Bperkeratosis pal aris sive plantaris (prae"oH)(tarda) 3lantae ver ibus "orrosae D7#oulE anus Gu%%ata et ulcera !ra%boesialia 9u(e i "rizlice uzrokovane !ra(bezijo( Kra boesia nodularis tarda (ul"erosa) Kra boesidu gu osu Gan,osa Cutilacija nosa i 7/rela uzrokovana !ra(bezijo( >#inop#arBngitis utilans (fra boesialis)

A11.1

A11.'

A11.(

A11.)

A11.0

8%5

2010
A11.1 =aesiones ossiu% et articuloru% !ra%boesiales +ezije kostiju i z"lobova uzrokovane !ra(bezijo( !anglion fra boesiale (prea"oH)(tardu ) 0Bdrart#rosis fra boesialis (prea"oH)(tarda) )steitis gu osa sive periostitis fra boesialis (tarda) )steitis gu osa fra boesialis (prea"oH)(tarda) 3eriostitis gu osa (#Bpertrop#i"ans) fra boesiais (prea"oH)(tarda) D!oundouE fra boesialis (tardu ) D!u aE <ani!estationes !ra%boesiales aliae ,stale (ani!estacije uzrokovane !ra(bezijo( Kra boesia u"osa Coduli periarti"ulares fra boesiales "ra%boesia latens +atentna !ra(bezija Kra boesia seropositiva sine

A11.2

A11.+

anifestationibus "lini"s

A11.9

"ra%boesia non speci!icata Ira(bezija, neozna ena

A12.A12.0

&inta-E%al $el pintoE %inta D ljuskasto-#e"asto oboljenje ko7e


=aesiones EpintaE pri%ariae %ri(arne lezije #inte 3apula PpintaP (pri aria) Ul"us PpintaP (pri ariu ) =aesiones EpintaE inter%e$iae %erio/i ne lezije #inte 0Bperkeratosis Laesiones #Bper"#ro i"ae DpintaE La inae erBt#e atsae 3intidae =aesiones EpintaE tar$ae %ozne lezije K#inteK Laesiones DpintaE "ardiovas"ularesF (198(8G) Laesiones DpintaE "i"atri"iales Laesiones DpintaE "utis a"#ro ati"ae Laesiones DpintaE dBs"#ro i"ae =aesiones EpintaE %i.tae Ce$ovite lezije #inte Laesiones ("utis) DpintaE a"#ro i"ae &inta non speci!icata %inta, neozna ena

A12.1

A12.'

A12.(

A12.9

A1+.-

"ebris recurrens %ovratna "roznica


Iskljuuje: orbus LB e (6<9(%) "ebris recurrens pe$icularis %ovratna "roznica uzrokovana va$i(a Kebris re"urrens per Borrelia re"urrente

A1+.0

8%<

Grupa I
A1+.1 "ebris recurrens i.o$ibus trans%issa %ovratna "roznica uzrokovana kr#elji(a Kebris re"urrens propter infe"tione Borreliis aliis "ebris recurrens non speci!icata %ovratna "roznica, neozna ena

A1+.9

A19.A19.0

In!ectiones spirochaetales aliae ,stale in!ekcije s#iroheta(a


*to%atitis ulcerosa necroticans @lcerozno-nekroti ko za#aljenje sluznice usta 7an"ru oris !angraena fusospiro"#aetalis Co a ?to atitis gangraenosa In!ectiones 4incent aliae ,stale in!ekcije izazvane s#iroheto( Vincent 6ngina 2in"ent !ingivitis 2in"ent !ingivitis ul"erone"roti"ans (a"uta) !ingivosto atitis ul"erone"roti"ans (a"uta) 3#arBngitis fusospiro"#aetalis >ovovska usta ?to atitis spiro"#aetalis <orbus =#%e +aj(ska bolest ArBt#e a igrans "#roni"u

A19.1

A19.'

per Borrelia

burgdorferi

A19.+ A19.9

In!ectiones spirochaetales aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!ekcije uzrokove s#iroheta(a In!ectio spirochaetalis non speci!icata -n!ekcija uzrokovana s#iroheto(, neozna ena

'ru"e bolesti uzrokovane hla(i/ija(a (AL0-ALG)


A20 In!ectio per Chla%#$ia% psittaci 4la(i/ijaza, uzro nik Chla(0/ia #sittaci
Ukljuuje: Kebris psitta"i )rnit#osis 3sitta"osis

A21.-

Tracho%a Traho(
Iskljuuje: seJuelae tra"#o atis (B9:(0) Tracho%a incipiens %o etni traho( 9ra"#o a dubiu

A21.0

8%7

2010
A21.1 Tracho%a !lori$u% Aktivni traho( 7onjun"tivitis folli"ularis (tra"#o atosa) 7onjun"tivitis granularis (tra"#o atosa) 3annus tra"#o atosus Tracho%a non speci!icatu% Traho(, neozna en

A21.9

A2).-

<orbi chla%#$iales alii ,stale hla(i/ijaze


Iskljuuje: 0la idijaza preneta polni akto (655-65<) 3neu onia "#la Bdialis ($8<(0) "onjun"tivitis neonati "#la idialis (349(8) pneu onia neonati "#la idialis (3%4(8)

A2).05

ConCuncti/itis chla%#$ialis (?1(.17) )a#aljenje ve7nja e uzrokovano hla(i/ijo( 3aratra"#o a <orbi chla%#$iales alii 'ru"e bolesti uzrokovane hla(i/ija(a 3eritonitis "#la Bdialis F (&<7(0G) In!ectio chla%#$ialis non speci!icata -n!ekcija uzrokovana hla(i/ijo(, neozna ena 7#la Bdiosis C)?

A2).+

A2).9

=ikecioze - &olesti #renete artro#o/a(a ( lankono$ci(a) (AL:-AL9)


A20."ebris t#phica pe$iculis trans%issa %e"avac A%e"avi ti!usB D ti!usna "roznica koju #renose va$i
Iskljuuje: ri"kettsiosis per A#rli"#ia A20.0 sennetsu (679(8) T#phus e.anthe%atosus per Fic;ettsia% pro3aze;i %e"avi ti!us, uzro nik =ickettsia #ro3azeki 9Bp#us (febris) "lassi"us 9Bp#us epide i"us T#phus recru$escens 8<orbus EBrillE9 %ovratni ti!us A&rillova bolestB @orbus Brill-'insser "ebris t#phica per Fic;ettsia% t#phi %e"avac, uzro nik =ickettsia t0#hi 9Bp#us urinus "ebria t#phica per Fic;ettsia% tsutsu,a%ushi %e"avac, uzro nik =ickettsia tsutsu"a(ushi Kebris Dtsutsuga us#iE D?"rubE tBp#us "ebris t#phica non speci!icata %e"avac, neozna en 9Bp#us C)?

A20.1

A20.'

A20.(

A20.9

8%8

Grupa I
A22.A22.0

"ebris e.anthe%atosa i.o$ibus trans%issa ,si#na "roznica koju #renose kr#elji


"ebris e.anthe%atosa per Fic;ettsia% ric;ettsii ,si#na "roznica, uzro nik =ickettsia rickettsii Kebris eHant#e atosa D>o"kB @ountainE Kebris eHant#e atosa D?ao 3aoloE "ebris e.anthe%atosa per Fic;ettsia% conori ,si#na "roznica, uzro nik =ickettsia conori Kebris arseiliensis Kebris editerranea iHodibus trans issa 9Bp#us afri"ani"us iHodibus tras issus 9Bp#us indi"us iHodibus trans issus 9Bp#us kenBensis iHodibus trans issus 9Bp#us DboutonneuseE "ebris e.anthe%atosa per Fic;ettsia% siberica% ,si#na "roznica, uzro nik =ickettsia siberica Kebris asiati"a iHodibus trans issa 9Bp#us siberi"us iHodibus trans issus "erbis e.anthe%atosa per Fic;ettsia% australe% ,si#na "roznica, uzro nik =ickettsia australis 9Bp#us Jueenslandi"us iHodibus trans isus "ebres e.anthe%atosae i.o$ibus trans%issae aliae ,stale osi#ne "roznice koje #renose kr#elji "ebris e.anthe%atosa non speci!icata ,si#na "roznica koju #renose kr#elji, neozna ena 9Bp#us iHodibus trans issus C)?

A22.1

A22.'

A22.(

A22.+ A22.9

A2+

"ebris G Kju-"roznica
Ukljuuje: Kebris Juadrilateralis Kebris DCine @ileE 1nfe"tio per 7oHiella burnetii

A29.A29.0

Fic;ettsioses aliae 'ru"e rikecioze


"ebris !ossae - Etrench-!e/erE =ovovska "roznica Kebris Juintana Kebris QolBni"a Fic;ettsialopo. per Fic;ettsia% a;ari =ikecijske bo"inje, uzro nik =ickettsia akari Kebris &eQ !arden >i"kettsiosis vesi"ularis Fic;ettsiosess aliae speci!icatae ,stale ozna ene rikecioze >i"kettsiosis per A#rli"#ia sennetsu Fic;ettsiosis non speci!icata =ikecioza, neozna ena 1nfe"tio ri"kettsialis C)?

A29.1

A29.+

A29.9

8%9

2010

-n!ekcije centralno" nervno" siste(a uzrokovane virusi(a (A?0-A?9)


Iskljuuje: seJuelaeI en"ep#alitidis viralis (B9:(8) polio Belitidis (B98)

A+0.A+0.0 A+0.1 A+0.' A+0.( A+0.) A+0.9

&olio%#elitis anterior acuta Akutna /e ja #araliza


&olio%#elitis paral#tica acuta post/accinalis Akutna /e ja #araliza, #osle vakcinacije &olio%#elitis paral#tica acuta (/irus i%portatu%) Akutna /e ja #araliza, /ivlji i(#ortovani virus &olio%#elitis paral#tica acuta (/irus autochtonu%) Akutna /e ja #araliza, /o(a6i virus &olio%#eliti$es paral#ticae acutae aliae non speci!icatae ,stale akutne /e je #aralize, neozna ene &olio%#elitis acuta non paral#tica 'ru"a akutna ne#araliti ka /e ja #araliza &olio%#elitis acuta non speci!icata Akutna /e ja #araliza, neozna ena

A+1.-

In!ectiones s#ste%atis ner/osi centralis /irales lentae -n!ekcije centralno" nervno" siste(a s#oro" toka uzrokovane virusi(a
Ukljuuje: )boljenja "entralnog nervnog siste a izazvana prioni a <orbus HCreutz!el$t-6a;obI Creutz!el/t-Eakobova bolest An"ep#alopat#ia spongiofor is suba"uta &anencephalitis scleroticans subacuta *ubakutno skleroziraju6e /i!uzno za#aljenje (oz"a An"ep#alitis ;aQson Leu"oen"ep#alopat#ia s"leroti"ans 2an Bogaert =eucoencephalopathia %ulti!ocalia pro,ressi/a %ro"resivno (ulti!okalno oboljenje bele (o7/ane (ase Leu"oen"ep#alopat#ia ultifo"alis C)? In!ectiones s#ste%atis ner/osi centralis /irales lentae aliae ,stale in!ekcije centralno" nervno" siste(a s#oro" toka uzrokovane viruso( &uru In!ectio s#ste%atis ner/osi centralis /iralis lenta non speci!icata -n!ekcija centralno" nervno" siste(a s#oro" toka uzrokovana virusi(a, neozna ena )boljenje "entralnog nervnog siste a izazvano prioni a, C)?

A+1.0

A+1.1

A+1.'

A+1.+

A+1.9

A+'.A+'.0 A+'.1 A+'.9

Fabies &esnilo
Fabies sil/atica .u(sko besnilo Fabies urbana @rbano besnilo Fabies non speci!icata &esnilo, neozna eno

840

Grupa I
A+(.Encephalitis /iralis anophelis trans%issa )a#aljenje (oz"a uzrokovano virusi(a koje #renose ko(arci
Ukljuuje: @eningoen"ep#alitis viralis anop#elis trans issa Iskljuuje: An"ep#alitis eJuina venezuelensis (69%(%) A+(.0 A+(.1 A+(.' A+(.( A+(.) Encephalitis HCaponicaI Ea#anski ence!alitis Encephalitis eJuina occi$entalis )a#a/ni konjski ence!alitis Encephalitis eJuina orientalis -sto ni konjski ence!alitis Encephalitis H*t. =ouisI *t< +ouis ence!alitis Encephalitis HaustraliensisI Australijski ence!alitis @orbus viralis &unjin Encephalitis Hcali!orniensisI Kali!ornijski ence!alitis An"ep#alitis La 7rosse @eningoen"ep#alitis "aliforniensis A+(.1 A+(.+ A+(.9 <orbus /iralis HFocioI =ociova bolest Encephaliti$es /irales anophelis trans%issae aliae ,stala za#aljenja (oz"a uzrokovana virusi(a koje #renose ko(arci Encephalitis /iralis anophelis trans%issa non speci!icata )a#aljenje (oz"a uzrokovano virusi(a koje #renose ko(arci, neozna eno

A+(.0

A+).-

Encephalitis /iralis i.o$ibus trans%issa )a#aljenje (oz"a uzrokovano virusi(a koje #renose kr#elji
Ukljuuje: eningoen"ep#alitis viralis iHodibus trans issa Encephalitis Brientis e.tre%i i.o$ibus trans%issa 'alekoisto ni kr#eljski ence!alitis Encephalitis Europae centralis i.o$ibus trans%issa Centralnoevro#ski kr#eljski ence!alitis Encephaliti$es /irales i.o$ibus trans%issae aliae ,stali kr#eljski ence!alitisi uzrokovani virusi(a @orbus viralis 3oQassan DLouping illE Encephalitis /iralis i.o$ibus trans%issa non speci!icata Kr#eljski ence!alitis uzrokovan virusi(a, neozna en

A+).0 A+).1 A+).+

A+).9

848

2010
A+0.Encephaliti$es /irales aliae non alibi classi!icatae ,stala za#aljenja (oz"a uzrokovana virusi(a, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu
Ukljuuje: en"ep#alo Belitis viralis CA7 eningoen"ep#alitis CA7 Iskljuuje: "#orio eningitis lB p#o"Bti"a (687(%) en"ep#alitisI #erpeti"a -#erpes si pleH. (B00(:) orbillosa (B05(0) parotiti"a (B%<(%) polio Beliti"a (680(-) zostri"a (B0%(0) en"ep#alo Belitis Balgi"a benigna (!94(4) A+0.05 Encephalitis entero/iralis (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano enterovirusi(a An"ep#alo Belitis enteroviralis Encephalitis a$eno/iralis (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano a/enovirusi(a @eningoen"ep#alitis adenoviralis Encephalitis /iralis arthoropo$is trans%issa non speci!icata )a#aljenje (oz"a uzrokovano virusi(a koje #renose lankono$ci, neozna eno Encephaliti$es /irales aliae speci!icatae ,stala ozna ena za#aljenja (oz"a uzrokovano virusi(a An"ep#alitis let#argi"a @orbus 2on A"ono o-7ru"#et

A+0.15

A+0.' A+0.+

A+1

Encephalitis /iralis non speci!icata )a#aljenje (oz"a uzrokovano virusi(a, neozna eno
Ukljuuje: en"ep#alo Belitis viralis C)? eningoen"ep#alitis C)?

A+2.-

<enin,itis /iralis )a#aljenje (o7/anica uzrokovano virusi(a


Iskljuuje: eningitisI #erpeti"a -#erpes si pleH. (B00(4) orbillosa (B05(8) parotiti"a (B%<(8) polio Beliti"a (680(-) zostri"a (B0%(8)

A+2.05

<enin,itis entero/iralis (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano enterovirusi(a @eningitis "oHsa"kieviralis @eningitis e"#oviralis <enin,itis a$eno/iralis (G0'.07) )a#aljenja (o7/anica uzrokovana a/enovirusi(a Chorio%enin,itis l#%phoc#tica )a#aljenje sre/nje su/ovnja e oka i (o7/anica sa #ove6ani( broje( li(!ocita @eningoen"ep#alitis lB p#o"Bti"a <enin,iti$es /irales aliae ,stala za#aljenja (o7/anica uzrokovana virusi(a <enin,itis /iralis non speci!icata )a#aljenje (o7/anica uzrokovano virusi(a, neozna eno

A+2.15 A+2.'

A+2.+ A+2.9

84%

Grupa I
A++.In!ectiones s#ste%atis ner/osi centralis /irales aliae non alibi classi!icatae ,stale in!ekcije centralno" nervno" siste(a uzrokovane virusi(a, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: en"ep#alitis viralis C)? (68<) eningitis C)? (687(9) A++.0 A++.1 A++.+ "ebris e.anthe%atosa entero/iralis (e.anthe%a Boston) ,si#na "roznica uzrokovana enteroviruso( &oston 4erti,o epi$e%ica E#i/e(ijska vrto"lavica In!ectiones s#ste%atis ner/osi centralis /irales aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!ekcije centralno" nervno" siste(a uzrokovane virusi(a

A+9

In!ectio s#ste%atis ner/osi centralis /iralis non speci!icata -n!ekcija centralno" nervno" siste(a uzrokovana virusi(a, neozna ena

9roznice i he(ora"ijske "roznice uzrokovane virusi(a koje #renose lankono$ci (A90-A99)


A90 "ebris $en,ue 'en"a "roznica
Iskljuuje: febris dengue #ae orr#agi"a (698)

A91 A9'.-

"ebris $en,ue hae%orrha,ica 4e(ora"ijska /en"a "roznica "ebres /irales anophelis trans%issae aliae ,stale "roznice uzrokovane virusi(a koje #renose ko(arci
Iskljuuje: @orbus >oss >iver (B44(8) <orbus /iralis Chi;un,un#a &olest uzrokovana viruso( Chikun"un0a Kebris 7#ikungunBa (#ae orr#agi"a) "ebris HB n#on,-n#on,I 9roznica , n0on"-n0on" "ebris eJuina /enezuelensis Venecuelska konjska "roznica An"ep#alitis AJuina venezuelensis An"ep#alo Belitis eJuina venezuelensis "ebris H@est :ileI 9roznica )a#a/no" 5ila Kebris Oest Cile "ebris HFi!t /alle#I 9roznica /oline =i!t "ebres /irales anophelis trana%issae aliae speci!icatae ,stale ozna ene "roznice uzrokovane virusi(a koje #renose ko(arci "ebris /iralis anophelis trans%issa non speci!icata 9roznica uzrokovana virusi(a koje #renose ko(arci, neozna ena

A9'.0

A9'.1 A9'.'

A9'.(

A9'.) A9'.+ A9'.9

844

2010
A9(.A9(.0

"ebres /irales arthropo$is trans%issae aliae non alibi classi!icatae ,stale "roznice uzrokovane virusi(a koje #renose lankono$ci, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
<orbus /iralis HBropoucheI &olest uzrokovana viruso( oro#ouche Kebris D)ropou"#eE "ebris H*an$!l#I 9roznica #a#ata i Kebris 3appata"i Kebris p#leboto i"a "ebris i.o$ica HColora$oI 9roznica Kolora/o koju #renose kr#elji "ebres /irales arthropo$is trans%issae aliae speci!icatae ,stale ozna ene "roznice uzrokovane virusi(a koje #renose lankono$ci @orbus viralis 3irB ?to atitis vesi"ulosa viralis -febris 1ndiana.

A9(.1

A9(.' A9(.+

A9)

"ebris /iralis arthropo$is trans%issa non speci!icata 9roznica uzrokovana virusi(a koje #renose lankono$ci, neozna ena
Ukljuuje: Kebris arboviralis C)? 1nfe"tio arboviralis C)?

A90.A90.0

"ebris !la/a Muta "roznica


"ebris !la/a sil/atica .u(ska zuta "roznica Kebris flava DjungleE "ebris !la/a urbana @rbana 7uta "roznica "ebris !la/a non speci!icata Muta "roznica, neozna ena

A90.1 A90.9

A91.A91.0

"ebris hae%orrha,ica arena/iralis 4e(ora"ijska "roznica uzrokovana arenavirusi(a


"ebris hae%orrha,ica H6uninI 4e(ora"ijska "roznica Eunin Kebris #ae orr#agi"a argentinensis "ebris hae%orrha,ica H<achupoI 4e(ora"ijska "roznica Cachu#o Kebris #ae orr#agi"a boliviensis "ebris lassa @(araju6a "roznica "ebres hae%orrha,icae arena/irales aliae ,stale he(ora"ijske "roznice uzrokovane arenavirusi(a "ebris hae%orrha,ica arena/iralis non speci!icata 4e(ora"ijska "roznica uzrokovana arenavirusi(a, neozna ena

A91.1

A91.' A91.+ A91.9

84:

Grupa I
A9+."ebres hae%orrha,icae /irales aliae non alibi classi!icatae ,stale he(ora"ijske "roznice uzrokovane virusi(a, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: febris dengue #ae orr#agi"a (698) febris #ae orr#agi"a 7#ikungunBa (69%(0) A9+.0 "ebris hae%orrha,ica HCri%-Con,oI Kri(sko-kon"oanska he(ora"ijska "roznica Kebris #ae orr#agi"a "entroasiati"a "ebris hae%orrha,ica HB%s;I ,(ska he(ora"ijska "roznica <orbus sil/aticus HK#asanurI .u(ska bolest K0asanura <orbus /iralis H<arbur,I Carbur$ka virusna bolest <orbus /iralis Ebola Ebola he(ora"ijska "roznica "ebris hae%orrha,ica cu% s#n$ro%ate renali 4e(ora"ijska "roznica sa bubre7ni( sin/ro(o( Kebris #ae orr#agi"aI "orei"a epide i"a russi"a @orbus viralis 0antaan @orbus viralis 0antaan "u anifestatione renali Cep#ropat#ia epide i"a Iskljuuje: ?Bndro a ("ardio-) pul onale #antavirale (B44(:F , $87(8G) "ebres hae%orrha,icae /irales aliae speci!icatae ,stale ozna ene he(ora"ijske "roznice uzrokovane virusi(a

A9+.1 A9+.' A9+.( A9+.) A9+.0

A9+.+

A99

"ebris hae%orrha,ica /iralis non speci!icata 4e(ora"ijska "roznica uzrokovana viruso(, neozna ena

-n!ekcije sa o$te6enji(a ko7e i sluznice uzrokovane virusi(a (&00-&09)


B00.In!ectiones herpes/irales -n!ekcije uzrokovane her#es viruso(, uzro nik 4er#es si(#le1
Iskljuuje: #erpangina (B08(5) infe"tio anogenitalis #erpesviralis (6<0(-) infe"tio "ogenitalis #erpesviralis (345(%) ononu"leosis ga a #erpesviralis (B%7(0) B00.0 Ecze%a herpeticu% ,s#a uzrokovana viruso( Aruptio vari"ella for is &aposi

845

2010
B00.1 -er%atitis /esicularis herpetica Cehurasto za#aljenje ko7e uzrokovano her#esviruso( 0erpes si pleHI fa"ialis labialis 0erpes si pleHI per (alp#a) #erpesvirus % otiti"us per (alp#a) #erpesvirus % Gin,i/osto%atitis et phar#n,otonsillitis herpetica )a#aljenje sluznice /esni, usta, 7/rela i krajnika uzrokovano her#esviruso( 3#arBngitis #erpesviralis <enin,itis herpetica (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano her#esviruso( Encephalitis herpetica (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano her#esviruso( @eningoen"ep#alitis #erpesviral @orbus ?i ian B <orbus oculi herpeticus &olest oka uzrokovana her#esviruso( 7onjun"tivitis #erpesviralisF (084(8G) ;er atitis palpebrae #erpesviralisF (004(8G) 1rido"B"litis #erpesviralisF (0%%(0G) 1ritis #erpesviralisF (0%%(0G) &eratitis #erpesviralisF (089(8G) &erato"onjun"tivitis #erpesviralisF (089(8G) Uveitis anterior #erpesviralisF (0%%(0G) ?erpes ,eneralisatus 9eneralizovana bolest uzrokovana her#es viruso( ?epsis #erpesviralis In!ectio herpetica !or%ae aliae 'ru"i oblici in!ekcije uzrokovani her#es viruso( #epatitis #erpeti"aF (&77(0G) panaritiu #erpeti"a In!ectio herpetica non speci!icata -n!ekcija uzrokovana her#es viruso(, neozna ena 0erpes si pleH C)?

B00.'

B00.(5 B00.)5

B00.0

B00.2

B00.+

B00.9

B01.B01.05 B01.15

4aricella Vari ela-ov ije bo"inje


<enin,itis /aricellosa (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano viruso( vari ele Encephalitis /aricellosa (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano viruso( varicele An"ep#alitis post vari"ella An"ep#alo Belitis vari"ellosa &neu%onia /aricellosa (612.17) )a#aljenje #lu6a uzrokovano viruso( vari ele 4aricella cu% co%pilcationibus aliis ,v ije bo"inje sa /ru"i( ko(#likacija(a

B01.'5 B01.+

84<

Grupa I
B01.9 4aricella sine co%plicatione ,v ije bo"inje bez ko(#likacija 2ari"ella C)?

B0'.-

?erpes zoster )onski-#ojasasti her#es


Ukljuuje: #erpes "inguli #erpes zonalis

B0'.05

Encephalitis zostrica (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano viruso( her#es zostera @eningoen"ep#alitis zostri"a <enin,itis zostrica (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano viruso( her#es zostera ?erpes zoster cu% co%plicationibus s#ste%atis ner/osi aliis 4er#es zoster sa /ru"i( ko(#likacija(a nervno" siste(a !anglionitis geni"ulata post#erpeti"a (!54(0G) Ceuralgia nervi trige ini post#erpeti"a (!54(0G) 3olBneuropat#ia post#erpeti"a (!<4(0G) <orbus oculi zostricus &olest oka uzrokovana viruso( her#es zostera Blep#aritis zostri"aF (004(8G) 7onjun"tivitis zostri"aF (084(8G) 1rido"B"litis zostri"aF (0%%(0G) 1ritis zostri"aF (0%%(0G) &eratitis zostri"aF (089(%G) &erato"onjun"tivitis zostri"aF (089(%G) ?"leritis zostri"aF (089(0G) ?erpes zoster $isse%inatus =asejani her#es zoster ?erpes zoster cu% co%plicationibus aliis 4er#es zoster sa /ru"i( ko(#likacija(a ?erpes zoster sine co%plicationibus 4er#es zoster bez ko(#likacija 'oster C)?

B0'.15 B0'.'5

B0'.(

B0'.2 B0'.+ B0'.9

B0( B0) B00.-

4ariola /era Velike bo"inje 4ariola si%iaca &o"inje (aj(una <orbilli Corbili A(ale bo"injeB
Ukljuuje: @orbilli Iskljuuje: panen"ep#alitis s"leroti"ans suba"uta (688(8)

B00.05

Encephalitis %orbillosa (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano viruso( (alih bo"inja An"ep#alitis post orbillosa <enin,itis %orbillosa (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano viruso( (alih bo"inja @eningitis post orbillosa

B00.15

847

2010
B00.'5 &neu%onia %orbillosa (612.17) )a#aljenje #lu6a uzrokovano viruso( (alih bo"inja 3neu onia post orbillosa Btitis %e$ia %orbillosa (?12.17) )a#aljenje sre/nje" uva uzrokovano viruso( (alih bo"inja )titis edia post orbillosa <orbilli cu% co%plicationibus intestinalibus Cale bo"inje sa crevni( ko(#likacija(a <orbilli cu% co%plicationibus aliis Cale bo"inje sa /ru"i( ko(#likacija(a &eratitis et kerato"onjun"tivitis orbillosaF (089(%G) <orbilli sine co%plicationibus Cale bo"inje bez ko(#likacija @orbilli C)?

B00.(5

B00.) B00.+

B00.9

B01.-

Fubeola =ubeola AcrvenkaB


Iskljuuje: >ubella "ongenitalis (345(0) Fubeola cu% co%plicationibus neurolo,icis =ubeola sa neurolo$ki( ko(#likacija(a An"ep#alitis rubeolosa (!05(8G) @eningitis rubeolosa (!0%(0G) @eningoen"ep#alitis rubeolosa (!05(8G) Fubeola cu% co%plicationibus aliis =ubeola sa /ru"i( ko(#likacija(a 6rt#ritis rubeolosaF (@08(:G) 3neu oniaF ($87(8G) Fubeola sine co%plicationibus =ubeola bez ko(#likacija >ubeola C)?

B01.05

B01.+

B01.9

B02

4errucae /irales Virusne bra/avice


Ukljuuje: 2erru"aI si pleH vulgaris Iskljuuje: papillo aI "ervi"is uteri (;%<(0) larBngis (;8:(8) vesi"ae urinariae (;:8(:) verru"ae anogenitales (veneri"ae) (6<4(0)

848

Grupa I
B0+.In!ectiones /irales cu% laesionibus %ucocutaneis aliae non alibi classi!icatae ,stale in!ekcije sa o$te6enje( ko7e i sluznice uzrokovane neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: sto atitis vesi"ulosa viralis (694(8) B0+.0 In!ectiones orthopo./irales aliae 'ru"e in!ekcije uzrokovane orto#oks viruso( )rf viralis 3seudova""inia 3ustulosis "ontagiosa 2a""inia Iskljuuje: variola si ia"a (B0:) <olluscu% conta,iosu% )arazna #eteljkasta bra/avica E.anthe%a subitu% ,s#a ko7e uzrokovana virusi(a Er#the%a in!ecti/u% )arazno crvenilo *to%atitis /esiculosa entero/iralis %likovito za#aljenje sluznice usta uzrokovano enteroviruso( @orbus anus, pedis et oris &har#n,itis /esiculosa entero/iralis %likovito za#aljenje 7/rela uzrokovano enteroviruso( 0erpangina In!ectiones /irales cu% laesionibus %ucocutaneis aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!ekcije sa o$te6enje( ko7e i sluznice uzrokovane virusi(a @orbus pedis et oris 3#arBngitis lB p#onodularis enteroviralis D9anapoHE viralis DNaba poHE viralis

virusi(a,

B0+.1 B0+.' B0+.( B0+.)

B0+.0

B0+.+

B09

In!ectio /iralis cu% laesionibus %ucocutaneis non speci!icata -n!ekcija sa oste6enji(a ko7e i sluznice uzrokovana virusi(a, neozna ena
Ukljuuje: Anant#e a virale C)? AHant#e a virale C)?

)a#aljenja jetre uzrokovana virusi(a (&1:-&19)


&oristiti dodatnu ifru (!rupa RR), po potrebi, da se ozna/i lek, u slu/aju posttransfuzionog zapaljenja jetre Iskljuuje: #epatitis "Bto egaloviralis (B%5(8) #epatitis #erpesviralis (B00(8) seJuelae #epatitidis viralis (B9:(%)

B10.B10.0

?epatitis acuta A Akutno za#aljenje jetre uzrokovano viruso( A


?epatitis A cu% co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre sa he#ati ko( ko(o(, uzrokovano viruso( A

849

2010
B10.9 ?epatitis A sine co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre bez he#ati ke ko(e, uzrokovano viruso( A 0epatitis 6 (viralis) (a"uta) C)?

B11.B11.0

?epatitis acuta B Akutno za#aljenje jetre uzrokovano viruso( &


?epatitis acuta B cu% $elta a,ente (coin!ectio) cu% co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre sa he#ati ko( ko(o(, uzrokovano viruso( & sa /elta a"enso( (koin!ekcija) ?epatitis acuta B cu% $elta a,ente sine co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre bez he#ati ke ko(e, uzrokovano viruso( & sa /elta a"enso( ?epatitis acuta B sine $elta a,ente cu% co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre sa he#ati ko( ko(o(, uzrokovano viruso( & bez /elta a"ensa ?epatitis acuta B sine $elta a,ente et sine co%ate hepatico Akutno za#aljenje jetre i bez he#ati ke ko(e, uzrokovano viruso( & bez /elta a"ensa 0epatitis B (viralis) (a"uta) C)?

B11.1 B11.' B11.9

B12.B12.0 B12.1 B12.' B12.+

?epatiti$es /irales acutae aliae ,stala akutna za#aljenja jetre uzrokovana virusi(a
In!ectio $elta a,ente acuta in B anti,enae%ia sine laesione hepatis Akutna /elta su#erin!ekcija nosioca he#atitisa & bez #ovre/e jetre ?epatitis acuta C Akutno za#aljenje jetre uzrokovano viruso( C ?epatitis acuta E Akutno za#aljenje jetre uzrokovano viruso( E ?epatiti$es /irales aliae speci!icatae ,stala ozna ena akutna za#aljenja jetre uzrokovana virusi(a 0epatitis non-6 non-B (viralis) (a"uta) CA7 ?epatitis /iralis acuta non speci!icata Akutno za#aljenje jetre uzrokovano virusi(a, neozna eno 0epatitis a"uta C)?

B12.9

B1+.B1+.0 B1+.1

?epatitis /iralis chronica 4roni no za#aljenje jetre uzrokovano virusi(a


?epatitis /iralis chronica B cu% $elta a,ente 4roni no za#aljenje jetre uzrokovano viruso( & sa /elta a"enso( ?epatitis /iralis chronica B sine $elta a,ente 4roni no za#aljenje jetre uzrokovano viruso( & bez /elta a"ensa 0epatitis (viralis) "#roni"a B ?epatitis /iralis chronica C 4roni no za#aljenje jetre uzrokovano viruso( C ?epatiti$es /irales chronicae aliae ,stala hroni na za#aljenja jetre uzrokovana viruso( ?epatitis /iralis chronica non speci!icata 4roni no za#aljenje jetre uzrokovano virusi(a, neozna eno

B1+.' B1+.+ B1+.9

B19.B19.0

?epatitis /iralis non speci!icata )a#aljenje jetre uzrokovano virusi(a, neozna eno
?epatitis /iralis cu% co%ate non speci!icata )a#aljenje jetre sa ko(o( uzrokovano virusi(a, neozna eno

8:0

Grupa I
B19.9 ?epatitis /iralis sine co%ate non speci!icata )a#aljenje jetre bez ko(e uzrokovano virusi(a, neozna eno 0epatitis virlais C)?

*i/a D &olest ste eno" ne/ostatka i(uniteta uzrokovana viruso( hu(ano" ne/ostatka i(uniteta ACorbus 4-VB (&>0-&>G)
Iskljuuje: asi pto atska infek"ija viruso #u anog nedostatka i uniteta (012) ('%8) bolest uzrokovana 012-o koja ko plikuje trudno,u, poro*aj i babinje ()98(7)

B'0.-

<orbus ?I4 - %orbus i%%uno$e!icientiae acJuisitae cu% %orbis in!ecti/is et parasitariis *i/a - &olest ste eno" ne/ostatka i(uniteta sa zarazni( i #arazitarni( bolesti(a
Iskljuuje: sindro akutne 012 infek"ije (B%4(0) <orbus ?I4 cu% in!ectione %#cobacteriali *i/a sa in!ekcijo( uzrokovano( (ikobakterija(a @orbus 012 "u tuber"ulosi <orbus ?I4 cu% in!ectionibus bacterialibus aliis *i/a sa /ru"i( in!ekcija(a uzrokovani( bakterija(a <orbus ?I4 cu% %orbo c#to%e,alo/irali *i/a sa cito(e"alovirusno( bole$6u <orbus ?I4 cu% in!ectionibus /iralibus aliis *i/a sa /ru"i( in!ekcija(a uzrokovani( virusi(a <orbus ?I4 cu% can$i$iase *i/a sa kan/i/ijazo( <orbus ?I4 cu% %#cosibus aliis *i/a sa /ru"i( (ikoza(a <orbus ?I4 cu% pneu%onia (&neu%oc#stis Ciro/ecii) *i/a sa za#aljenje( #lu6a (%neu(oc0stis carinii) @orbus 012 "u 3neu o"Bstis "arinii pneu onia <orbus ?I4 cu% in!ectionibus %ultiplicibus aliis *i/a sa /ru"i( (no"obrojni( in!ekcija(a <orbus ?I4 cu% %orbis in!ecti/is et parasitariis aliis *i/a sa /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a <orbus ?I4 cu% %orbo in!ecti/o si/e parasitario non speci!icato *i/a sa neozna eno( zarazno( bole$6u ili #arazitarno( bole$6u @orbus 012 "u infe"tione adjun"ta C)?

B'0.0

B'0.1 B'0.' B'0.( B'0.) B'0.0 B'0.1

B'0.2 B'0.+ B'0.9

B'1.B'1.0 B'1.1 B'1.'

<orbus ?I4 cu% neoplas%atis %ali,nis *i/a sa zlo6u/ni( tu(ori(a


<orbus ?I4 cu% sarco%ate Kaposi *i/a sa Ka#osijevi( sarko(o( <orbus ?I4 cu% l#%pho%ate Bur;itt *i/a sa &urkittovi( tu(oro( li(!ne 7lez/e <orbus ?I4 cu% t#pis l#%pho%atis non ?o$;in aliis *i/a sa /ru"i( ti#ovi(a ne-4o/"kinovih tu(ora li(!nih 7lez/a

8:8

2010
B'1.( <orbus ?I4 cu% neoplas%atis %ali,nis te.tus l#%phatici hae%atopoietici et te.tus a!!inis aliis *i/a sa /ru"i( zlo6u/ni( tu(ori(a li(!no", he(ato#oezno" i sro/no" tkiva <orbus ?I4 cu% neoplas%atis %ali,nis %ultiplicibus *i/a sa (no"obrojni( zlo6u/ni( tu(ori(a <orbus ?I4 cu% neoplas%atis %ali,nis aliis *i/a sa /ru"i( zlo6u/ni( tu(ori(a <orbus ?I4 cu% neoplas%ate %ali,no non speci!icato *i/a sa neozna eni( zlo6u/ni( tu(oro(

B'1.2 B'1.+ B'1.9

B''.B''.0

<orbus ?I4 cu% %orbis aliis speci!icatis *i/a sa /ru"i( ozna eni( bolesti(a
<orbus ?I4 cu% encephalopathia *i/a sa oboljenje( (oz"a 012 de entia <orbus ?I4 cu% pneu%onia interstitiali l#%phoi$i a$Cuncta *i/a sa intersticijalni( li(!oi/ni( za#aljenje( #lu6a <orbus ?I4 cu% E@astin,Es#n$ro%ate *i/a sa Ksin/ro(o( #usto$iK @orbus 012 ut "ausa retardationis so ati"ae "u astenia "orporis ( aras us sive "a"#eHia) <orbus ?I4 cu% %orbis %ultiplicibus alibi classi!icatis *i/a sa (no"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Napomena: 'a kori,enje ove kategorije, potrebno je koristiti pravila ifriranja ortaliteta sadr=ana u &njizi %(

B''.1 B''.'

B''.2

orbiditeta i

B'(.B'(.0 B'(.1 B'(.' B'(.+

<orbus ?I4 cu% statibus a$Cunctis aliis *i/a sa /ru"i( stanji(a


*#n$ro%a ?I4 in!ectionis acutu% Akutni sin/ro( si/e <orbus ?I4 cu% l#%pha$enopathia (persastenti) ,enerali *i/a sa o#$ti( oboljenje( li(!nih 7lez/a <orbus ?I4 cu% i%%unohae%opathiis non alibi classi!icatis *i/a sa he(atolo$ki( i i(unolo$ki( #ore(e6aji(a, neklasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbus ?I4 cu% statibus aliis speci!icatis *i/a sa /ru"i( ozna eni( stanji(a

B')

<orbus ?I4 non speci!icatus *i/a, neozna ena


Ukljuuje: 61;?-?1;6-@orbus 012 C)? 61;?-related "o pleH -6>7. C)?

8:%

Grupa I

'ru"e bolesti uzrokovane virusi(a (&>:-&FG)


B'0.<orbus c#to%e,alo/iralis Cito(e"alovirusna bolest
Iskljuuje: infe"tio "Bto egaloviralis "ongenita (345(8) ononu"leosis "Bto egaloviralis (B%7(8) B'0.05 B'0.15 B'0.'5 B'0.+ B'0.9 &neu%onitis c#to%e,alo/iralis (612.17) Cito(e"alovirusno za#aljenje #lu6a ?epatitis c#to%e,alo/iralis (K22.07) Cito(e"alovirusni he#atitis &ancreatitis c#to%e,alo/iralis (K+2.17) Cito(e"alovirusni #ankreatitis <orbi c#to%e,alo/irales aliae ,stala oboljenja uzrokovana cito(e"alovirusi(a <orbus c#to%e,alo/iralis non speci!icatus Cito(e"alovirusna bolest, neozna ena

B'1.-

&arotitis )au$ke
Ukljuuje: parotitisI epide i"a infe"tiva

B'1.05 B'1.15 B'1.'5 B'1.(5 B'1.+

Brchitis parotitica (:01.17) )a#aljenje testisa uzrokovano viruso( zau$aka <enin,itis parotitica (G0'.07) )a#aljenje (o7/anica uzrokovano viruso( zau$aka Encephalitis parotitica (G00.17) )a#aljenje (oz"a uzrokovano viruso( zau$aka &ancreatitis parotitica (K+2.17) )a#aljenje #ankreasa uzrokovano viruso( zau$aka &arotitis epi$e%ica cu% co%plicationibus aliis E#i/e(ijske zau$ke sa /ru"i( ko(#likacija(a 6rt#ritis parotiti"aF (@08(5G) @Bo"arditis parotiti"aF (1:8(8G) Cep#ritis parotiti"aF (C08(0G) 3olBneuropat#ia parotiti"aF (!<4(0G) &arotitis epi$e%ica sine co%plicatione E#i/e(ijske zau$ke bez ko(#likacija 3arotitis C)?

B'1.9

B'2.-

<ononucleosis in!ecti/a Cononukleoza D oboljenje uzrokovano viruso( #ra6eno #ove6anje( broja (onocita u krvi
Ukljuuje: 6ngina ono"Bti"a Kebris glandularis @orbus 3feiffer

B'2.0

<ononucleosis ,a%%aherpetica /iralis Cononukleoza uzrokovana viruso( "a(aher#esa @ononu"leosis viralis Apstein-Barr

8:4

2010
B'2.1 B'2.+ B'2.9 <ononucleosis c#to%e,alo/iralis Cononukleoza uzrokovana cito(e"aloviruso( <ononucleoses in!ecti/ae aliae ,stale zarazne (ononukleoze <ononucleosis in!ecti/a non speci!icata )arazna (ononukleoza, neozna ena

B(0.-

Coniuncti/itis /iralis )a#aljenje ve7nja e uzrokovano virusi(a


Iskljuuje: @orbus o"uliI #erpeti"us -#erpes si pleH. (B00(5) zosteri"us (B0%(4)

B(0.05

Keratoconiuncti/itis a$eno/iralis (?19.'7) )a#aljenje ro7nja e i ve7nja e uzrokovano a/enovirusi(a &erato"oniun"tivitis epide i"a D?#ipBardE o"ulus Coniuncti/itis a$eno/iralis (?1(.17) )a#aljenje ve7nja e uzrokovano a/enovirusi(a 7onjun"tivitis folli"ularis adenoviralis a"uta 7onjun"tivitis pis"inae &har#n,oconiuncti/itis /iralis )a#aljenje 7/rela i ve7nja e uzrokovano virusi(a Coniuncti/itis hae%orrha,ica epi$e%ica acuta (entero/iralis) (?1(.17) Akutno e#i/er(ijsko he(ora"ijsko za#aljenje ve7nja e uzrokovano enterovirusi(a 7oniun"tivitisI Anteroviralis 70 "oHsa"kieviralis %: 7oniun"tivits #ae orr#agi"a (epide i"a)(a"uta) Coniucti/iti$es /iralies aliae (?1(.17) ,stala za#aljenja ve7nja e uzrokovana virusi(a 7oniun"tivitis CeQ"astle Coniuncti/itis /iralis non speci!icata )a#aljenje ve7nja e uzrokovano virusi(a, neozna eno

B(0.15

B(0.' B(0.(5

B(0.+5

B(0.9

B((.B((.0

<orbi /irales alii non alibi classi!icati 'ru"e bolesti uzrokovane virusi(a, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
<#al,ia epi$e%ica E#i/e(ijski bol (i$i6a @orbus Born#ol <orbus Foss Fi/er =oss =iverska bolest Kebris >oss >iver 3olBart#ritis epide i"a "u

B((.1

eHant#e ate

B((.' B((.(

Car$itis /iralis )a#aljenje srca uzrokovano virusi(a In!ectiones retro/irales non alibi classi!icatae =etrovirusne in!ekcije, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu 1nfe"tio retroviralis C)?

8::

Grupa I
B((.)5 *#n$ro%a hanta/irale (car$io-)pul%onis 8?&*9 8?C&*9 (612.17) 4antavirusni (kar/io-) #ul(onalni sin/ro( 0antavirusna bolest sa plu,ni anifesta"ija a @orbus ?in Co bre virus Upotrebiti dodatne dijagnoze (C87(9), za ifriranje slabosti bubre=ne funk"ije povezane sa #antavirusno bole,u sa plu,ni anifesta"ija a (03?) koja je uzrokovana #anatvirusi a 6ndes, BaBou and Bla"k 7reek 7anal( Iskljuuje: Kebris #ae orr#agi"a "u sBndro ate renali (698(5) <orbi /irales alii speci!icati ,stale ozna ene bolesti uzrokovane virusi(a

B((.+

B().-

In!ectio /iralis loci non speci!icati -n!ekcija uzrokovana virusi(a, neozna ene lokalizacije
Iskljuuje: 1nfe"tio #erpeti"a -#erpes si pleH. C)? (B00(9) 1nfe"tio retroviralis C)? (B44(4) @orbus "Bto egaloviralis C)? (B%5(9) virusni agensi kao uzro/ni"i bolesti klasifikovani# u drugi

grupa a (B97(-)

B().0 B().1

In!ectio a$eno/iralis -n!ekcija uzrokovana a/enovirusi(a In!ectio entero/iralis -n!ekcija uzrokovana enterovirusi(a 1nfe"tio "oHsa"kieviralis C)? 1nfe"tio e"#oviralis C)? In!ectio corona/iralis -n!ekcija uzrokovana koronavirusi(a Iskljuuje: 9e=ak akutni respiratorni sindro In!ectio par/o/iralis -n!ekcija uzrokovana #arvovirusi(a In!ectio papo/a/iralis -n!ekcija uzrokovana #a#ovavirusi(a In!ectiones /irales aliae ,stale in!ekcija uzrokovana virusi(a In!ectio /iralis non speci!icata -n!ekcija uzrokovana virusi(a, neozna ena 2irae ia C)?

B().'

-?6>?. (U0:(9)

B().( B().) B().+ B().9

8:5

2010

Cikoze D 9ljivi na oboljenja (&F:-&G9)


Iskljuuje: 6lveolitis allergi"a propter #Bpersensitivitate B"osis fungoides (78:(0) ($<7(-)

B(0.-

-er%atoph#tosis 'er(ato!itoza, uzro nik /er(ato!iti


Ukljuuje: favus infe"tiones per genua Apider op#Bton, @i"rosporu tinea, sine B4<(et 9ri"#op#Bton

B(0.0

Tinea barbae et tinea capitis Tinea-#ovr$insko "ljivi no oboljenje bra/e i "lave &erion ?B"osis B"oti"a 9inae barbae 9inea "apillitii Tinea un,uiu% Tinea nokata ;er atop#Btosis unguis )nB"#ia der atop#Bti"a )nB"#o B"osis Tinea %anuu% Tinea $aka ;er atop#Btosis anus Tinea pe$is Tinea sto#ala ;er atop#Btosis pedis 3es at#leti"us Tinea corporis Tinea tela Tinea i%bricata Tinea u vi/u koncentri nih #rstenova D9okelauE Tinea cruris Tinea #otkolenice 9inea inguinalis D;#obi it"#E D$o"k it"#E -er%atoph#toses aliae ,stale /er(ato!itoze ;er atop#BtosisI disse inata granulo atosa -er%atoph#tosis non speci!icata 'er(ato!itoza, neozna ena 9inea C)?

B(0.1

B(0.'

B(0.(

B(0.) B(0.0

B(0.1

B(0.+

B(0.9

8:<

Grupa I
B(1.B(1.0

<#coses super!iciales aliae ,stala #ovr$inska oboljenja ko7e uzrokovana "ljivica(a


&it#riasis /ersicolor %itirijaza - 9ljivi no oboljenje, raznobojno 9ineaI flava versi"olor Tinea ni,ra Tinea /lanova, ta(ne boje &erato B"osis pal aris nigri"ans @i"rosporiasis nigra 3itBriasis nigra Tinea blanca Tinea kose sa beli( vori6i(a 9inea alba &ie$ra ni,ra 9ljivi no oboljenje kose sa crni( vori6i(a <#coses super!iciales aliae speci!icatae ,stale ozna ene #ovr$inske (ikoze <#cosis super!icialis non speci!icata %ovr$inska (ikoza, neozna ena

B(1.1

B(1.'

B(1.( B(1.+ B(1.9

B(2.-

Can$i$iasis Kan/i/ijaza, uzro nik Can/i/a s#ecies


Ukljuuje: "andidiasi oniliasis Iskljuuje: 7andidiasis neonatalis (347(5)

B(2.0

Can$i$iasis oris Kan/i/ijaza usta ?to ato B"osis oralis Can$i$iasis pul%onu% Kan/i/ijaza #lu6a Can$i$iasis cutis et un,uiu% Kan/i/ijaza ko7e i nokata )nB"#ia "andidialis 3aronB"#ia Iskljuuje: ;er atitis glutealis infantilis (L%%) Can$i$iasis /ul/ae et /a,inae (:22.17) Kan/i/ijaza sti/nice i va"ine 2ulvovaginitis "andialis 2ulvovaginitis oniliasis D9#rus#E vaginalis Can$i$iases uro,enitales aliae ,stale kan/i/ijaza (okra6no-#olnih #uteva Balanitis "andidialisF (C58(%G) Uret#ritis "andidialisF (C47(0G) Can$i$iasis %enin,iu% (G0'.17) Kan/i/ijaza (o7/anica Can$i$iasis en$ocar$ii (I(9.+7) Kan/i/ijaza en/okar/a

B(2.1 B(2.'

B(2.(5

B(2.)

B(2.05 B(2.15

8:7

2010
B(2.2 B(2.+ *epsis can$i$ialis *e#sa D trovanje uzrokovano kan/i/ijazo( Can$i$iasis locoru% alioru% Kan/i/ijaza /ru"ih lokalizacija 7#eilitis "andidialis Anteritis "andidialis Can$i$iasis non speci!icata Kan/i/ijaza, neozna ena

B(2.9

B(+.B(+.0 B(+.1 B(+.' B(+.( B(+.)5 B(+.2

Cocci$ioi$o%#cosis Kokci/ioi/o(ikoza, uzro nik Cocci/ioi/es i((itis


Cocci$ioi$o%#cosis pul%onis acuta Akutna kokci/ioi/o(ikoza #lu6a Cocci$ioi$o%#cosis pul%onis chronica 4roni na kokci/ioi/o(ikoza #lu6a Cocci$ioi$o%#cosis pul%onis non speci!icata Kokci/oi/o(ikoza #lu6a, neozna ena Cocci$ioi$o%#cosis cutanea Kokci/ioi/o(ikoza ko7e Cocci$ioi$o%#cosis %enin,iu% (G0'.17) Kokci/ioi/o(ikoza (o7/anica Cocci$ioi$o%#cosis $isse%inata =asejana kokci/ioi/o(ikoza 7o""idioido B"osis generalisata Cocci$ioi$o%#cosis !or%ae aliae 'ru"i oblici kokci/ioi/o(ikoze Cocci$ioi$o%#cosis non speci!icata Kokci/ioi/o(ikoza, neozna ena

B(+.+ B(+.9

B(9.B(9.0 B(9.1 B(9.' B(9.(

?istoplas%osis 4isto#laz(oza, uzro nik 4isto#las(a s#ecies


?istoplas%osis pul%onu% capsularis acuta Akutna histo#laz(oza #lu6a, uzro nik 4isto#las(a ca#sulatu( ?istoplas%osis pul%onu% capsularis chronica 4roni na histo#laz(oza #lu6a, uzro nik 4isto#las(a ca#sulatu( ?istoplas%osis pul%onu% capsularis non speci!icata 4isto#laz(oza #lu6a, uzro nik 4isto#las(a ca#sulatu(, neozna ena ?istoplas%osis capsularis $isse%inata =asejana histo#laz(oza, uzro nik 4isto#las(a ca#sulatu( 0istoplas osis "apsularis generalisata ?istoplas%osis capsularis non speci!icata 4isto#laz(oza, uzro nik 4isto#las(a ca#sulatu(, neozna ena 0istoplas osis a eri"ana ?istoplas%osis $uboisii A!ri ka histo#laz(oza, uzro nik 4isto#las(a /uboisii 0istoplas osis afri"ana ?istoplas%osis non speci!icata 4isto#laz(oza, neozna ena

B(9.)

B(9.0

B(9.9

8:8

Grupa I
B)0.Blasto%#cosis &lasto(ikoza, uzro nik &lasto(0ces /er(atiti/is
Iskljuuje: Blasto B"osis braziliana (B:8(-) Blasto B"osis keloidalis (B:8(0) B)0.0 B)0.1 B)0.' B)0.( B)0.2 Blasto%#cosis pul%onu% acuta Akutna blasto(ikoza #lu6a Blasto%#cosis pul%onu% chronica 4roni na blasto(ikoza #lu6a Blasto%#cosis pul%onu% non speci!icata &lasto(ikoza #lu6a, neozna ena Blasto%#cosis cutanea &lasto(ikoza ko7e Blasto%#cosis $isse%inata =asejana blasto(ikoza Blasto B"osis generalisata Blasto%#cosis !or%ae aliae &lasto(ikoza, /ru"i oblici Blasto%#cosis non speci!icata &lasto(ikoza, neozna ena

B)0.+ B)0.9

B)1.-

&aracocci$ioi$o%#cosis %arakokci/ioi/o(ikoza, uzro nik %aracocci/ioi/es


Ukljuuje: Blasto B"osis braziliana @orbus Lutz

B)1.0 B)1.2

&aracocci$ioi$o%#cosis pul%onu% %arakokci/ioi/o(ikoza #lu6a &aracocci$ioi$o%#cosis $isse%inata =asejana #arakokci/ioi/o(ikoza 3ara"o""idioido B"osis generalisata &aracocci$ioi$o%#cosis !or%ae aliae %arakokci/ioi/o(ikoza, /ru"i oblici &aracocci$ioi$o%#cosis non speci!icata %arakokci/ioi/o(ikoza, neozna ena

B)1.+ B)1.9

B)'.B)'.05 B)'.1 B)'.2

*porotrichosis *#orotrihoza, uzro nik *#orothri1 (*#orotrichu() schenckii


*porotrichosis pul%onu% (699.+7) *#orotrihoza #lu6a *porotrichosis l#%phocutanea *#orotrihoza ko7e i li(!nih su/ova ko7e *porotrichosis $isse%inata =asejana s#orotrihoza ?porotri"#osis generalisata *porotrichosis !or%ae aliae *#orotrihoza, /ru"i oblici *porotrichosis non speci!icata *#orortihoza, neozna ena

B)'.+ B)'.9

8:9

2010
B)(.B)(.0

Chro%o%#cosis et abscessus phae%#coticus 4ro(o(ikoza i a#sces, uzro nici braon-#i"(entisane "ljive


Chro%o%#cosis cutanea 4ro(o(ikoza ko7e ;er atitis verru"osa Abscessus cerebri phaeo%#coticus A#sces (oz"a uzrokovan !eo(iceso( 7#ro o B"osis "erebralis Abscessus et c#stis subcutanea phaeo%#cotica A#sces i cista #otko7no" tkiva uzrokovani !eo(iceso( Chro%o%#cosis !or%ae aliae 4ro(o(ikoza, /ru"i oblici Chro%o%#cosis non speci!icata 4ro(o(ikoza, neozna ena

B)(.1

B)(.' B)(.+ B)(.9

B)).-

Asper,illosis As#er"iloza, uzro nik As#er"illus s#ecies


Ukljuuje: aspergillo a Asper,illosis pul%onu% in/asi/a -nvazivna as#er"iloza #lu6a Asper,illoses pul%onu% aliae ,stale as#er"iloze #lu6a Asper,illosis tonsillae As#er"iloza krajnika Asper,illosis $isse%inata =asejana as#er"iloza 6spergillosis generalisata Asper,illosis !or%ae aliae As#er"iloza, /ru"i oblici Asper,illosis non speci!icata As#er"iloza, neozna ena

B)).0 B)).1 B)).' B)).2

B)).+ B)).9

B)0.B)0.0 B)0.1

Cr#ptococcosis Kri#tokokoza, uzro nik Cri#tococcus neo!or(ans


Cr#ptococcosis pul%onu% Kri#tokokoza #lu6a Cr#ptococcosis cerebri Kri#tokokoza (oz"a 7rBpto"o""osis eningo"erebralis @eningitis "rBpto"o""i"aF (!0%(8G) Cr#ptococcosis cutanea Kri#tokokoza ko7e Cr#ptococcosis ossis Kri#tokokoza kosti Cr#ptococcosis $isse%inata =asejana kri#tokokoza 7rBpto"o""osis generalisata Cr#ptococcosis !or%ae aliae Kri#tokokoza, /ru"i oblici

B)0.' B)0.( B)0.2

B)0.+

850

Grupa I
B)0.9 Cr#ptococcosis non speci!icata Kri#tokokoza, neozna ena

B)1.B)1.0 B)1.1 B)1.' B)1.(

Z#,o%#cosis )i"o(ikoza, uzro nici =hizo#us s#<, Cucor s#< i Absi/ia s#<
<ucor%#cosis pul%onu% Cukor(ikoza #lu6a <ucor%#cosis rhinocerebralis Cukor(ikoza nosa i (oz"a <ucor%#cosis ,astrointestinalis Cukor(ikoza 7eluca i creva <ucor%#cosis cutanea Cukor(ikoza ko7e @u"or B"osis sub"utanea <ucor%#cosis $isse%inata =asejana (ukor(ikoza @u"or B"osis generalisata <ucor%#cosis non speci!icata Cukor(ikoza, neozna ena Z#,o%#coses aliae ,stale zi"o(ikoze Anto op#t#oro B"osis Z#,o%#cosis non speci!icata )i"o(ikoza, neozna ena 3#B"o B"osis C)?

B)1.)

B)1.0 B)1.+

B)1.9

B)2.B)2.0

<#ceto%a Ciceto(
Eu%#ceto%a Eu(iceto( @aduro B"osis 3es adurus B"oti"us Actino%#ceto%a Aktino(iceto( <#ceto%a non speci!icatu% Ciceto(, neozna en 3es adurus C)?

B)2.1 B)2.9

B)+.B)+.0

<#coses aliae non alibi classi!icatae ,stale (ikoze, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
=obo%#cosis +obo(ikoza, uzro nik loboa loboi Blasto B"osis keloidalis @orbus Lobo Fhinospori$iosis =inos#ori/ioza, uzro nik vrsta =hinos#ori/iu( seeberi Allescheriasis Alesherijaza, uzro nik %seu/allescheria bo0/ii 1nfe"tio per 3seudalles"#eria boBdii Iskljuuje: eu B"eto a (B:7(0)

B)+.1 B)+.'

858

2010
B)+.( Geotrichosis 9eotrihoza, uzro nik 9eotrichu( s#< ?to atitis geotri"#osa &enicillosis %eniciloza, uzro nici "ljivice ro/a %enicilliu( <#coses opportunisticae ,#ortunisti ke (ikoze @ikoze izazvane gljivi"a a ale virulen"ije, koje ogu izazvati infek"iju sa o u slu/aju postojanja faktora, kao to su is"rpljuju,e bolesti, bolesti pra,ene zna"i a nedostatka i uniteta ili pri ene i unosupresivni# i drugi# terapijski# sredstava ili radija"ione terapije( 2e,ina ovi# gljivi"a nor alno se kao saprofitni organiz i nalazi u ze ljitu i vegeta"iji koja truli( <#coses aliae speci!icatae ,stale, ozna ene (ikoze 6diaspiro B"osis

B)+.) B)+.2

B)+.+

B)9

<#cosis non speci!icata Cikoza, neozna ena


Ukljuuje: Kungae ia C)?

&olesti uzrokovane #rotozoa(a (&:0-&JG)


Iskljuuje: @orbus intestinalis protozoi"a alia (607(-) a oebiasis (60<(-)

B00.-

<alaria cu% &las%o$io !alciparo Tro#ska (alarija A&arska "roznica ili "roznica (o varaB, uzro nik %las(o/iu( !alci#aru(
Ukljuuje: @eovite infek"ije uzrokovane 3las odiu plaz odiju a fal"iparu sa drugi vrsta a

B00.0

<alaria cu% &las%o$io !alciparo cu% co%pilcationibus cerebralibus Tro#ska (alarija sa ko(#likacija(a u (oz"u, uzro nik %las(o/iu( !alci#aru( @alaria "erebralis C)? <alaria ,ra/is cu% &las%o$io !alciparo et co%plicata alia 'ru"a te$ka i ko(#likovana tro#ska (alarija, uzro nik %las(o/iu( !alci#aru( @alaria gravis sive "o pli"ata C)? <alaria cu% &las%o$io !alciparo non speci!icata Tro#ska (alarija, uzro nik %las(o/iu( !alci#aru(, neozna ena

B00.+

B00.9

B01.-

<alariCa cu% &las%o$io /i/aci Calarija, uzro nik %las(o/iu( viva1


Ukljuuje: @eovite infek"ije koje uzrokuje 3las odiu vivaH, s drugi vrsta a 3las odiu , izuzev 3las odiu fal"iparu Iskljuuje: @eovita infek"ija koju uzrokuje 3las odiu fal"iparu (B50(-)

B01.0 B01.+

<alaria cu% &las%o$io /i/aci cu% ruptura splenis Calarija sa ru#turo( slezine, uzro nik %las(o/iu( viva1 <alaria cu% &las%o$io /i/aci cu% co%plicationibus aliis Calarija sa /ru"i( ko(#likacija(a, uzro nik %las(o/iu( viva1

85%

Grupa I
B01.9 <alaria cu% &las%o$io /i/aci sine co%plicatione Calarija bez ko(#likacija, uzro nik %las(o/iu( viva1 @alaria vivaH C)?

B0'.-

<alaria cu% &las%o$io %alariae Calarija, uzro nik %las(o/iu( (alariae


Ukljuuje: @eovite infek"ije koje uzrokuje 3las odiu plaz odiju a, izuzev 3las odiu fal"iparu Iskljuuje: @alaria fal"iparu (B50(-) @alaria vivaH (B58(-) alariae sa drugi vrsta a i 3las odiu vivaH

B0'.0 B0'.+ B0'.9

<alaria cu% &las%o$io %alariae cu% nephropathia Calarija sa oboljenje( bubre"a, uzro nik %las(o/iu( (alariae <alaria cu% &las%o$io %alariae cu% co%plicationibus aliis Calarija sa /ru"i( ko(#likacija(a, uzro nik %las(o/iu( (alariae <alaria cu% &las%o$io %alariae sine co%plicationibus Calarija bez ko(#likacija, uzro nik %las(o/iu( (alariae 3las odiu alariae alaria C)?

B0(.B0(.0

<alariae aliae per parasitolo,ia% con!ir%atae ,stale (alarije, #arazitolo$ki #otvr;ene


<alaria cu% &las%o$io o/ali Calaria, uzro nik %las(o/iu( ovale Iskljuuje: @alaria iHta "u 3las odioI fal"iparu (B50(-) alariae (B5%(-) viva"i (B58(-) <alaria cu% &las%o$io si%iae Calarija, uzro nik %las(o/iu( si(iae Iskljuuje: @alaria iHta "u 3las odioI fal"iparu (B50(-) alariae (B5%(-) ovali (B54(0) viva"i (B58(-) <alariae aliae per parasitolo,ia% con!ir%atae non alibi classi!icatae ,stale #arazitolo$ki #otvr;ene (alarije, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu @alaria per parasitologia "onfir ata C)?

B0(.1

B0(.+

B0)

<alaria non speci!icata Calarija, neozna ena


Ukljuuje: &lini/ki dijagnostikovana alarija, bez parazitoloke potvrde

B00.B00.0

=eish%aniasis +aj$(anijaza, uzro nik +eish(ania


=eish%aniasis /isceralis +aj$(anijaza trbu$nih or"ana &ala-azar Leis# aniasis "utanea post kala-azar =eish%aniasis cutanea +aj$(anijaza ko7e =eish%aniasis %ucocutanea +aj$(anijaza ko7e i sluznice

B00.1 B00.'

854

2010
B00.9 =eish%aniasis non speci!icata +aj$(anijaza, neozna ena

B01.B01.0

Tr#panoso%iasis a!ricana &olest s#avanja ili a!ri ka tri#anozo(ijaza, uzro nik Tr0#anoso(a s#<
Tr#panoso%iasis ,a%biensis 9a(bijska tri#anozo(ijaza 1nfe"tio per 9rBpanoso a bru"ei ga biense @orbus dor itorius 6fri"ae o""identalis Tr#panoso%iasis rho$esiensis =o/ezijska tri#anozo(ijaza 1nfe"tio per 9rBpanoso a bru"ei r#odesiense @orbus dor itorius 6fri"ae orientalis Tr#panoso%iasis a!ricana non speci!icata A!ri ka tri#anozo(ijaza, neozna ena @orbus dor itorius C)? 9rBpanoso iasis C)?

B01.1

B01.9

B02.-

<orbus Cha,as Cha"asova bolest, uzro nik Tr0#anoso(a cruzi


Ukljuuje: 1nfe"tio per 9rBpanoso a "ruzi 9rBpanoso iasis a eri"ana

B02.05

<orbus Cha,as acutus cu% laesione cor$is (I)1.'7 I9+.17) Akutna Cha"asova bolest sa o$te6enje( srca @orbus 7#agas a"utus "u I "ardiovas"ulopat#ia CA7 (198(8G) Bo"arditide (1:8(%G) <orbus Cha,as acutus sine laesione cor$is Akutna Cha"asova bolest bez o$te6enja srca @orbus 7#agas a"utus C)? <orbus Cha,as chronicus cu% laesione cor$is 4roni na Cha"asova bolest sa o$te6enje( srca @orbus 7#agas ("#roni"us)I 7u "ardiovas"ulopat#ia CA7 (198(8G) 7u @Bo"arditide (1:8(%G) C)? 9rBpanoso iasis C)? 9rBpanoso iasis a eri"ana C)? <orbus Cha,as chronicus cu% laesione s#ste%atis $i,esti/i 4roni na Cha"asova bolest sa o$te6enje( siste(a za varenje <orbus Cha,as chronicus cu% laesione s#ste%atis ner/osi 4roni na Cha"asova bolest sa o$te6enje( nervno" siste(a <orbus Cha,as chronicus cu% leasione or,anoru% alioru% 4roni na Cha"asova bolest sa o$te6enje( /ru"ih or"ana

B02.1

B02.'

B02.( B02.) B02.0

85:

Grupa I
B0+.To.oplas%osis Tokso#laz(oza, uzro nik To1o#las(a "on/ii
Ukljuuje: 1nfe"tio per 9oHoplas a gondii Iskljuuje: toHoplas osis "ongenita (347(8) B0+.05 Bculopathia to.oplas%otica Tokso#laz(oza oka 7#orioretinitis toHoplas oti"a (04%(0G) ?epatitis to.oplas%otica (K22.07) )a#aljenje jetre uzrokovano tokso#laz(o( <enin,oencephalitis to.oplas%otica (G00.'7) )a#aljenje (o7/anica i (oz"a uzrokovano tokso#laz(o( To.oplas%osis pul%onu% (612.(7) Tokso#laz(oza #lu6a To.oplas%osis cu% laesione or,anoru% alioru% Tokso#laz(oza sa o$te6enje( /ru"ih or"ana @Bo"arditis toHoplas oti"aF (1:8(%G) @Bositis toHoplas oti"a F (@<4(8G) To.oplas%osis non speci!icata Tokso#laz(oza, neozna ena

B0+.15 B0+.'5 B0+.(5 B0+.+

B0+.9

B095

&neu%oc#stosis (612.(7) %neu(ocistoza, uzro nik %neu(oc0stis carinii


Ukljuuje: 3neu onia perI 3neu o"Bsti "arinii 3neu o"Bsti jirove"ii

B10.-

<orbi protozoici alii non alibi classi!icati ,stale bolesti uzrokovane #rotozoa(a, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: "rBptosporidiosis (607(%) isosporiasis (607(4) i"rosporidiosis intestinalis (607(8)

B10.0

Babesiosis &abezijaza, uzro nik &abesia s#ecies 3iroplas osis Acantha%oebiasis Akantoa(ebijaza, uzro nik A(ebe ro/a Acantha(oeba 7onjun"tivitis a"ant#a oebi"aF (084(8G) &erato"onjun"tivitis a"ant#a oebi"aF (089(%G) :ae,leriasis 5e"lerijaza, uzro nik A(oeba, ro/a 5ae"leria @eningoen"ep#alitis a oebi"a pri ariaF (!05(%G) <orbi protozoici alii speci!icati 'ru"e ozna ene bolesti uzrokovane #rotozoa(a @i"rosporidiasis

B10.1

B10.'

B10.+

B1)

<orbus protozoicus non speci!icatus &olest uzrokovana #rotozoa(a, neozna ena

855

2010

&olesti uzrokovane #arazitni( crvi(a (&J:-&?F)


B10.*chistoso%iasis (bilharziasis) .istozo(ijaza, uzro nik *chistoso(a
Ukljuuje: Kebri "o"#learis B10.0 B10.1 B10.' *chistoso%iasis per *chistoso%a hae%atobiu% (*chistoso%iasis urinaria) .istozo(ijaza, uzro nik *chistoso(a hae(atobiu( (urinarna $istozo(ijaza) *chistoso%iasis per *chistoso%a %ansoni (*chistoso%iasis intestinalis) .istozo(ijaza, uzro nik *chistoso(a (ansoni (crevna $istozo(ijaza) *chistoso%iasis per *chistoso%a Caponicu% .istozo(ijaza, uzro nik *chistoso(a ja#onicu( ?"#istoso iasis asiati"a -er%atitis cercarialis )a#aljenje ko7e uzrokovano (etilji(a - Ksvrab #liva aK 3rurigo natatoria *chistoso%iases aliae ,stale $istozo(ijaze 1nfe"tio per ?"#istoso aI inter"alatu att#eei ekongi *chistoso%iasis non speci!icata .istozo(ijaza, neozna ena

B10.(

B10.+

B10.9

B11.B11.0

In!ectiones tre%ato$icae aliae ,stale bolesti uzrokovane (etilji(a


Bpisthorchiasis ,#istorhijaza, uzro nik ,#isthorchis (!elineus) (viverrini) 1nfe"tio perI Kas"iola #epatis felis )pist#or"#i (felineu )(viverrini) Clonorchiasis Klonorhijaza, uzro nik Clonorchis sinensis Kas"ioliasis #epatis orientalis Kas"ioliasis #epatis sinensis 1nfe"tio per 7lonor"#isi sinense -icrocoeliasis 'ikrocelijaza, uzro nik 'icrocoeliu( /en/riticu( 1nfe"tio per ;i"ro"oeliu dendriti"u DLan"et fluke infe"tionE "ascioliasis Iasciolijaza, uzro nik Iasciola 1nfe"tio per Kas"iola I giganti"a #epati"a indi"a @orbus per Kas"iola #epatis ovini

B11.1

B11.'

B11.(

85<

Grupa I
B11.) &ara,oni%iasis %ara"oni(ijaza, uzro nik %ara"oni(us s#ecies ;isto iasis pul onalis 1nfe"tio per 3aragoni us spe"ies @orbus per Kas"iola pul onu (pul onis) "asciolopsiasis Iasciolo#sijaza, uzro nik Iasciolo#sis buski ;isto iasis intestinalis 1nfe"tio per Kas"iolopsis buski In!ectiones tre%ato$icae aliae speci!icatae ,stale ozna ene bolesti uzrokovane (etilji(a A"#inosto iasis 0eterop#Biasis @etagoni iasis Canop#Betiasis Oatsoniasis In!ectio tre%ato$ica non speci!icata -n!ekcija uzrokovana (etilji(a, neozna ena

B11.0

B11.+

B11.9

B12.-

Echinococcosis Ehinokokoza, uzro nik Echinococcus "ranulosus i Echinococcus (ultilocularis


Ukljuuje: #Bdatidosis Echinococcosis hepatis Ehinokokoza jetre, uzro nik Echinococcus "ranulosus Echinococcosis pul%onu% Ehinokokoza #lu6a, uzro nik Echinococcus "ranulosus Echinococcosis ossis Ehinokokoza kosti, uzro nik Echinococcus "ranulosus Echinococcosis locoru% alioru% et %ultipliciu% Ehinokokoza /ru"ih i vi$estrukih lokalizacija uzro nik Echinococcus "ranulosus Echinococcosis non speci!icata Ehinokokoza, neozna ena 1nfek"ija pse,o pantlji/aro Echinococcosis hepatis %ultilocularis Ehinokokokoza jetre, uzro nik Echinococcus (ultilocularis Echinococcosis %ultilocularis locoru% alioru% et %ultipliciu% Ehinokokokoza /ru"ih i vi$estrukih lokalizacija, uzro nik Echinococcus (ultilocularis Echinococcosis %ultilocularis non speci!icata Ehinokokoza /ru"ih i vi$estrukih lokalizacija uzro nik Echinococcus (ultilocularis, neozna ena Echinococcosis hepatis non speci!icata Ehinokokoza jetre, neozna ena Echinococcosis alia non speci!icata 'ru"a ehinokokoza, neozna ena A"#ino"o""osis C)?

B12.0 B12.1 B12.' B12.( B12.)

B12.0 B12.1 B12.2

B12.+ B12.9

857

2010
B1+.Taeniasis Tenijaze, uzro nici #antlji are
Iskljuuje: "Bsti"er"osis (B<9(-) B1+.0 Taeniasis per Taenia% soliu% Tenijaza uzrokovana svinjsko( #antlji aro( 1nfe"tio per 9enia soliu Taeniasis per Taenia% sa,inata% Tenijaza uzrokovana "ove;o( #antlj aro( 1nfe"tio per 9aenia saginata Taeniasis non speci!icata Tenijaza uzrokovana #antlji aro(, neozna ena

B1+.1

B1+.9

B19.-

C#sticercosis Cisticerkoza, uzro nik C0sticercus cellulosae


Ukljuuje: 1nfe"tio "Bsti"er"alis per larva 9aeniae soliu C#sticercosis s#ste%atis ner/osi centralis Cisticerkoza centralno" nervno" siste(a C#sticercosis oculi Cisticerkoza oka C#sticercosis locoru% alioru% Cisticerkoza /ru"ih lokalizacija C#sticercosis non speci!icata Cisticerkoza, neozna ena

B19.0 B19.1 B19.+ B19.9

B20.B20.0

-iph#llobothriasis et spar,anosis 'i!ilobotrijaza i s#ar"anoza, uzro nik 'i#h0llobothriu( i *#ar"anu(


-iph#llobothriasis 'i!ilobotrijaza 1nfe"tio per ;ip#Bllobot#riu (adultu )(latu )(pa"ifi"u ) 1nfe"tio per 9aenia pis"ata Iskljuuje: ;ip#Bllobot#riasis larvalis (B70(8) *par,anosis *#ar"anoza, uzro nik *#ar"anu( ;Bp#Bllobot#riasis larvalis 1nfe"tio perI ?parganu ( ansoni)(proliferu ) ?piro etru larvae ?piro etrosis

B20.1

B21.B21.0

In!ectiones cesto$icae aliae ,stale in!ekcije uzrokovane #antlji ara(a


?#%enolepiasis 4i(enole#ijaza, uzro nik 40(enole#sis nana, 4u(enole#sis /i(inuta 9aenia urina (infe"tio) 9aenia nana (infe"tio) -ip#li$iasis 'i#ili/ijaza, uzro nik 'i#0li/iu( caninu( 9aenia "anine (infe"tio)

B21.1

858

Grupa I
B21.+ In!ectiones cesto$icae aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!ekcije uzrokovane #antlji ara(a 7oenurosis In!ectio cesto$ica non speci!icata -n!ekcija uzrokovana #antlji ara(a, neozna ena 1nfe"tio per 9aenia C)?

B21.9

B2'

-racunculiasis 'rakunkulijaza, uzro nik 'racunculus (e/inensis


Ukljuuje: 1nfe"tio per ;ra"un"ulu 1nfe"tio ver e !uinensi edinense

B2(

Bnchocerciasis ,nkocerkijaza, uzro nik ,nchocerca volvulus


Ukljuuje: 7ae"itas fluvialis (a aurosis) 1nfe"tio per )n"#o"er"a volvulu )n"#o"er"iasis

B2).-

"ilariasis Iilarijaza, uzro nik Iilaria


Iskljuuje: Aosinop#ilia (pul onis) tropi"a C)? ($8%) on"#o"er"iasis (B74)

B2).0

"ilarisis per @uchereria% bancro!ti Iilarijaza, uzro nik Huchereria bancro!ti Ban"roftianaI elep#antiasis filariasis "ilariasis per Bru,ia% %ala#i Iilarijaza, uzro nik &ru"ia (ala0i "ilariasis per Bru,ia% ti%ori Iilarijaza, uzro nik &ru"ia ti(ori =oiasis +ojaza, uzro nik ver(is a!ricanus @orbus o"ularis per ver e 6fri"anu )ede a "alabri"u DLoa-loaE (infe"tio) <ansonelliasis Iilarijaza, uzro nik Cansonella ozzar/i 1nfe"tio per @ansonella I ozzardi spe"ie perstanste strepto"er"a "ilariases aliae ,stale !ilarijaze ;irofilariasis "ilariasis non speci!icata Iilarijaza, neozna ena

B2).1 B2).' B2).(

B2).)

B2).+

B2).9

859

2010
B20 Trichinellosis Trihineloza, uzro nik Trichinella s#ecies
Ukljuuje: 1nfe"tio per 9ri"#inella 9ri"#inosis spe"ie

B21.-

An;#losto%iasis Ankilosto(ijaza
Ukljuuje: un"inariasis An;#losto%iasis Ankilosto(ijaza 1nfek"ija, uzrokovana vrsto

B21.0

6nkBlosto a

B21.1

:ecatoriasis 5ekatorijaza 1nfek"ija, uzro/nik Ce"ator a eri"anus Anc#losto%iases aliae 'ru"e ankilosto(ijaze An;#losto%iasis non speci!icata Ankilosto(ijaza, neozna ena Larva igrans "utanea C)?

B21.+ B21.9

B22.-

Ascariasis Askarijaza, uzro nik Ascaris lu(bricoi/es


Ukljuuje: 1nfek"ija veliko as"aridiasis de/ijo glisto

B22.0 B22.+ B22.9

Ascariasis cu% co%plicationibus intestini Askarijaza sa ko(#likacija(a creva Ascariasis sine co%plicationibus Askarijaza bez ko(#likacija Ascariasis non speci!icata Askarijaza, neozna ena

B2+.-

*tron,#loi$iasis *tron"iloi/ijaza, uzro nik *tron"0loi/es stercoralis


Iskljuuje: tri"#ostrongBliasis (B88(%) *tron,#loi$iasis intestinalis *tron"iloi/ijaza creva *tron,#loi$iasis cutanea *tron"iloi/ijaza ko7e *tron,#loi$iasis $isse%inata =asejana stron"iloi/ijaza *tron,#loi$iasis non speci!icata *tron"iloi/ijaza, neozna ena

B2+.0 B2+.1 B2+.2 B2+.9

B29

Trichuriasis Trihurijaza, uzro nik Trichuris trichiura


Ukljuuje: 1nfe"tio ( orbus) per 9ri"#iura 9ri"#o"ep#aliasis tri"#iura spe"ie

8<0

Grupa I
B+0 Enterobiasis Enterobijaza, uzro nik Enterobius ver(icularis
Ukljuuje: 1nfe"tio per Anterobiu ver i"ulare 1nfe"tio per )HBure ver i"ulare )HBuriasis

B+1.-

?el%inthiases intestinales aliae non alibi classi!icatae ,stale hel(intijaze creva, neklasi!ikovane ne /ru"o( (estu
Iskljuuje: angiostrongBliasis per 6ngiostrongBlu "antonense (B84(%) angiostrongBliasis per 3arastrongBlu "antonense (B84(%)

B+1.0

Anisa;iasis Anisakijaza, uzro nik larve Anisakis 1nfe"tion per larva 6nisakis Capillariasis intestinalis Ka#ilarijaza creva, uzro nik Ca#illaria #hili##inensis 7apillariasis C)? 1nfe"tio per 7apillaria p#ilippinense Iskljuuje: "apillariasis #epati"a (B84(8) Trichostron,#liasis Trihostron"ilijaza, uzro nik Trichostron"0lus s#ecies An,iostron,#liasis intestinalis costaricensis An"iostron"ilijaza creva, uzro nik %arastron"0lus costaricensis 6ngiostrongBliasis per 6ngiostrongBlu "ostari"ense 6ngiostrongBliasis per 3arastrongBlu "ostari"ense ?ei%inthiases intestinales %i.tae 4el(intijaze creva, uzrokovane razni( vrsta(a "lista 0el int#iasis iHta C)? 1nfek"ije izazvane "revni glista a klasifikovani u vie od jedne kategorije od B<5(0-B88(4 i B88(8 ?el%inthiases intestinales aliae speci!icatae ,stale ozna ene hel(intijaze creva 1nfe"tio perI )esop#agosto a spe"ie -oesop#agosto iasis. 9ernidente de inutu -ternidentiasis.

B+1.1

B+1.' B+1.(

B+1.)

B+1.+

B+'.B+'.0 B+'.9

In!ectio intestinalis parasitaria non speci!icata 5eozna ena in!ekcija #araziti(a creva
?el%inthiasis intestinalis non speci!icata 4el(intijaza creva, neozna ena &arasitis%us intestinalis non speci!icatus -n!ekcija creva uzrokovana #araziti(a, neozna ena

B+(.-

?el%inthiases aliae ,stale hel(intijaze


Iskljuuje: "apillariasisI C)? (B88(8) intestinalis (B88(8)

B+(.0

=ar/a /isceralis %i,rans @nutra$nja $etajuca larva (larve To1ocara cati, To1ocara canis i /ru"e ne(ato/e 7ivotinja u or"ani(a coveka) 9oHo"ariasis

8<8

2010
B+(.1 Gnathosto%iasis 9natosto(ijaza, uzro nik 9nathosto(a s#ini"eru( )ede a a bulans An,iostron,#liasis per &arastron,#lu% cantonense% An"iostron"ilijaza, uzro nik %arastron"0lus cantonensis 6ngiostrongBliasis per 6ngiostrongBlu "antonense @eningoen"ep#alitis eosinop#ili"a F (!05(%G) Iskljuuje: angiostrongBliasis intestinalis (B88(4) *#n,a%iasis *in"a(ijaza, uzro nik *0n"a(us lar0n"eus ?Bnga iasis ?iri$iniasis interna @nutra$nja #ijavica Iskljuuje: 0irudiniasis eHterna (B88(4) ?el%inthiases speci!icatae ,stale ozna ene hel(intijaze 6"ant#o"ep#aliasis 7apillariasis #epati"a !ongBlone iasis @etastrongBliasis 9#elaziasis ?el%inthiasis non speci!icata 4el(intijaza, neozna ena 0el int#iasis C)? Iskljuuje: #el int#iasis intestinalis C)? (B8%(0)

B+(.'

B+(.(

B+(.)

B+(.+

B+(.9

%e/ikuloza, akarijaza i /ru"e in!estacije (&?:-&?9)


B+0.B+0.0

&e$iculosis et phthiriasis Va$ljivost "lave i sti/no" #re/ela


&e$iculosis capitis Va$ljivost "lave, uzro nik %e/iculus hu(anus ca#itis 1nfestatio "apitis pedi"ularis &e$iculosis corporis Va$ljivost tela, uzro nik %e/iculus hu(anus cor#oris 1nfestatio "orporis, pedi"ularis &e$iculosis non speci!icata Va$ljivost, neozna ena &e$iculosis pubis (phthiriasis) Va$ljivost sti/nih /laka, uzro nik %hthirus #ubis &e$iculosis et phthiriasis %i.ta Ce$ana va$ljivost 1nfesta"ija koja se klasifikuje u vie od jedne kategorije B85(0-B85(4

B+0.1

B+0.' B+0.( B+0.)

8<%

Grupa I
B+1 *cabies .u"a, uzro nik *arco#tes scabiei
Ukljuuje: 3ruritus sar"opti"us (s"abiosus)

B+2.-

<#iasis Cijaza, uzro nik larve raznih vrsta (uva


Ukljuuje: 1nfestatio larvis Bati"is <#iasis cutanea Cijaza ko7e @Biasis reptans 4ulnus %#iaticu% Cijaza rana @Biasis trau ati"a <#iasis ocularis Cijaza oka <#iasis nasophar#n,ica Cijaza nosa i 7/rela @Biasis larBngi"a <#iasis auris Cijaza uva <#iasis locoru% alioru% Cijaza /ru"ih lokalizacija @Biasis genitourinaria @Biasis intestinalis <#iasis non speci!icata Cijaza, neozna ena

B+2.0

B+2.1

B+2.' B+2.(

B+2.) B+2.+

B+2.9

B++.B++.0

In!estationes per arthropo$es aliae ,stale in!estacije lankono$ci(a


Acariases alliae =azne in!estacije uzrokovane "rinja(a ;er atitis a"arina ;er atitis perI ;e ode"e spe"ie ;er anBssu gallinae LiponBssoide sanguineu 9ro bi"ulosis Iskljuuje: s"abies (B8<) Tun,iasis 8san$!lea in!estatio9 Tun"ijaza, uzro nik Tun"a #enetrans (buva) In!estationes arthropo$is aliae ,stale in!estacije lankono$co( ?"arabiasis ?iru$iniasis e.terna *#oljna #ijavica 1nfestatio #irudine C)? Iskljuuje: 0irudiniasis interna (B84(:)

B++.1 B++.'

B++.(

8<4

2010
B++.+ In!estationes aliae speci!icatae ,stale ozna ene in!estacije 1"#t#Boparasitis us per 2andellia "irr#osa Linguatulosis 3oro"ep#aliasis In!estatio non speci!icata -n!estacija, neozna ena 1nfestatio ("utis) C)? 1nfestatio a"arina C)? 3arasiti "utanei C)?

B++.9

B+9

<orbus parasitarius non speci!icatus %arazitarna bolest, neozna ena

%osle/ice zaraznih i #arazitarnih bolesti (&90-&9G)


Napomena: &ategorije B90-B9: se upotrebljavaju da se ozna/e stanja iz kategorija 600-B89 kao uzro"i sekvela, koje su klasifikovane na drugo estu( ?ekvele obu#vataju stanja koja su ozna/ena kao takvaS tako*e obu#vataju i kasne posledi"e bolesti koje se ogu svrstati u gore spo enute kategorije ukoliko postoje dokazi da bolest nije vie prisutna( 'a kori,enje ovi# kategorija, potrebno je koristiti pravila ifriranja ortaliteta i orbiditeta sadr=ana u &njizi %( Ce treba i# koristiti za ozna/avanje #roni/ni# infek"ija( ?koranje infek"ije treba ifrirati odgovaraju,i ifra a #roni/ni# ili aktivni# infek"ija(

B90.B90.0 B90.1 B90.' B90.+ B90.9

*eJuelae tuberculosis %osle/ice tuberkuloze


*eJuelae tuberculosis s#ste%atis ner/osi centralis %osle/ice tuberkuloze centralno" nervno" siste(a *eJuelae tuberculosis ,enitourianriae %osle/ice tuberkuloze #olno-(okra6no" siste(a *eJuelae tuberculosis ossiu% et articuloru% %osle/ice tuberkuloze kostiju i z"lobova *eJuelae tuberculosis or,anoru% alioru% %osle/ice tuberkuloze /ru"ih or"ana *eJuelae tuberculosis pul%onu% et tuberculosis non speci!icatae %osle/ice tuberkuloze #lu6a i neozna ene tuberkuloze ?eJuelae tuber"ulosis C)?

B91

*eJuelae polio%#eliti$is %osle/ice za#aljenja sive (ase ki (ene (o7/ine


Iskljuuje: ?Bndro a postpolio (!8:)

B9'

*eJuelae leprae %osle/ice le#re

8<:

Grupa I
B9).*eJuelae %orboru% in!ecti/oru% et parasitarioru% alioru% non speci!icatoru% %osle/ice /ru"ih i neozna enih zaraznih i #arazitarnih bolesti
*eJuelae tracho%atis %osle/ice traho(a *eJuelae encephaliti$is /iralis %osle/ice za#aljenja (oz"a uzrokovane virusi(a *eJuelae hepatiti$is /iralis %osle/ice za#aljenja jetre uzrokovane virusi(a *eJuelae %orboru% in!ecti/oru% et parasitarioru% alioru% speci!icatoru% %osle/ice /ru"ih ozna enih zaraznih i #arazitarnih bolesti *eJuelae %orbi in!ecti/i et parasitarii non speci!icati %osle/ice neozna ene zarazne i #arazitarne bolesti

B9).0 B9).1 B9).' B9).+ B9).9

&akterijski, virusni i /ru"i zarazni uzro nici bolesti (&9:-&9?)


Napomena: )ve kategorije nikad se ne koriste u pri arno ifriranju( )ne su predvi*ene kao dopunske ili dodatne ifre kada se =eli da istakne infektivni agens (agensi) kod bolesti klasifikovani# bilo gde(

B90.B90.0 B90.1 B90.' B90.( B90.) B90.0 B90.1 B90.2 B90.+

*treptococcus et staph#lococcus ut causae %orboru% *tre#tokok i sta!ilokok kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a
*treptococcus A ut causa %orboru% *tre#tokok A kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *treptococcus B ut causa %orboru% *tre#tokok & kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *treptococcus - ut causa %orboru% *tre#tokok ' kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *treptococcus pneu%oniae ut causa %orboru% %neu(onijski stre#tokok kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *treptococci alii ut causa %orboru% ,stali stre#tokoki kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *treptococci non speci!icati ut causa %orboru% 5eozna eni stre#tokoki kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *taph#lococcus aureus ut causa %orboru% *ta#h0lococcus aureus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *taph#lococci alii ut causa %orboru% ,stali sta!ilokoki kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a *taph#lococci non speci!icati ut causa %orboru% 5eozna eni sta!ilokoki kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a

B91.B91.0

A,entes bacteriales speci!icati alii ut causa %orboru% 'ru"i ozna eni bakterijski a"ensi kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a
<#coplas%a pneu%oniae ut causa %orboru% C0co#las(a #neu(oniae kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a D3leuro-pneu onia-like-organis E-33L).

8<5

2010
B91.1 B91.' B91.( B91.) B91.0 B91.1 B91.2 B91.+ Klebsiella pneu%oniae ut causa %orboru% Klebsiella #neu(oniae kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Escherichia coli ut causa %orboru% Escherichia coli kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a ?ae%ophilus in!luenzae ut causa %orboru% 4ae(o#hilus in!luenzae kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a &roteus (%irabilis)(%or,ani) ut causa %orboru% %roteus ((irabilis)((or"ani) kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a &seu$o%onas (aeru,inosa) ut causa %orboru% %seu/o(onas (aeru"inosa) kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Bacillus !ra,ilis ut causa %orboru% &acillus !ra"ilis kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Clostri$iu% per!rin,ens ut causa %orboru% Clostri/iu( #er!rin"ens kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a A,entes bacteriales alii speci!icati ut causa %orboru% ,stali ozna eni bakterijski a"ensi kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a

B92.B92.0 B92.1

A,entes /irales ut causa %orboru% Virusi kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( #o"lavlji(a
A$eno/irus ut causa %orboru% A/enovirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Entero/irus ut causa %orboru% Enterovirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a 7oHsa"kievirus A"#ovirus Corona/irus ut causa %orboru% Coronavirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Fetro/irus ut causa %orboru% =etrovirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Lentivirus )n"ovirus 4irus respiratoriu% s#nc#tiale ut causa %orboru% =es#iratorni sincicijalni virus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a Feo/irus ut causa %orboru% =eovirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a &ar/o/irus ut causa %orboru% %arvovirus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a &apillo%a/irus ut causa %orboru% %a#illo(a virus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a A,entes /irales alii ut causa %orboru% ,stali virusi kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a @etapneu ovirus #u anis

B92.' B92.(

B92.) B92.0 B92.1 B92.2 B92.+

B9+.B9+.0 B9+.1

A,enti in!ecti/i speci!icati alii ut causa %orboru% ,stali ozna eni in!ektivni a"ensi kao uzro nici bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a
?elicobacter p#lori ut causa %orboru% 4elicobacter #0lori kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a 4ibrio /ulni!icus ut causa %orboru% Vibrio vulni!icus kao uzro nik bolesti klasi!ikovanih u /ru"i( "ru#a(a

8<<

Grupa I

'ru"e zarazne bolesti (&99-&99)


B99 <orbi in!ecti/i alii et non speci!icati 'ru"e i neozna ene zarazne bolesti

8<7

Grupa II

Grupa II

8<9

Grupa II

Tu%ori (C00 - -)+)


Ova grupa sadri sledee podgrupe: 700-797 'lo,udni tu ori 700-775 'lo,udni tu ori za koje je potvr*eno ili se pretpostavlja da su pri arni tu ori ozna/eni# lokaliza"ija, osi li fnog, #e atopoeznog i srodni# tkiva 700-78: 'lo,udni tu ori usne, usta i =drela 785-7%< 'lo,udni tu ori organa za varenje 740-749 'lo,udni tu ori organa za disanje i organa grudne duplje 7:0-7:8 'lo,udni tu ori kosti i zglobne #rskavi"e 7:4-7:: @elano i drugi zlo,udni tu ori ko=e 7:5-7:9 'lo,udni tu ori vezivnog i ekog tkiva 750-750 'lo,udni tu or dojke 758-758 'lo,udni tu ori =enski# polni# organa 7<0-7<4 'lo,udni tu ori uki# polni# organa 7<:-7<8 'lo,udni tu ori siste a za okrenje 7<9-77% 'lo,udni tu ori oka, ozga i drugi# delova "entralnog nervnog siste a 774-775 'lo,udni tu ori titaste =lezde i drugi# =lezda sa unutranji lu/enje 77<-780 ?ekundarni zlo,udni tu ori, nedovoljno definisani i neozna/ene lokaliza"ije 788-79< 3ri arni zlo,udni tu ori li fnog, krvotvornog i srodnog tkiva 797-797 'lo,udni tu ori razni# pri arni# lokaliza"ija ;00-;09 9u ori na estu javljanja + Din situE ;80-;4< ;obro,udni tu ori ;47-;:8 9u ori neodre*ene ili nepoznate prirode

878

2010
Capo eneI 8( 3ri arne, nedovoljno definisane, sekundarne i neozna/ene lokaliza"ije zlo,udni# tu ora &ategorije 77<-780 obu#vataju zlo,udne tu ore za koje ne a jasni# dokaza o estu odakle poti/u (pri arna lokaliza"ija) ili je zlo,udni tu or ozna/en kao Pdise inovanP, PrairenP ili PrasejanP, bez navo*enja pri arne lokaliza"ije( U oba slu/aja se s atra da je pri arna lokaliza"ija nepoznata( %( Kunk"ionalna aktivnost ?vi tu ori su klasifikovani u ovoj grupi bez obzira na to da li su funk"ionalno aktivni ili ne( ;odatna ifra iz !rupe 12, o=e se, ukoliko se =eli, koristiti da se ozna/i funk"ionalna aktivnost vezana za bilo koji tu or( Ca pri er, zlo,udni feo#ro o"ito nadbubre=ne =lezde koji proizvodi kate#ola ine o=e se ifrirati sa 77: sa dodatno ifro A%7(5S bazofilni adeno #ipofize sa 7us#ingovi sindro o o=e se ifrirati sa ;45(% sa dodatno ifro A%:(0( 4(@orfologija (#istologija) 3ostoji vie glavni# orfoloki# (#istoloki#) grupa zlo,udni# tu oraI kar"ino i - uklju/uju,i plano"elularne kar"ino e (kar"ino e skva ozni# ,elija) i adenokar"ino eS sarko iS drugi tu ori eki# tkiva uklju/uju,i ezotelio eS li fo i (0odgkin i Con-0odgkin)S leuke ijaS ostali nazna/eni i za lokaliza"iju spe"ifi/ni tipovi i neozna/eni kar"ino i( >ak (kan"er) je izraz koji se o=e pri eniti za bilo koju od navedeni# grupa iako se retko pri enjuje za zlo,udne tu ore li foidnog, #ae atopoeznog i srodni# tkiva( &ar"ino se ponekad nepravilno koristi kao sinoni za kan"er (rak)( U !rupi 11 tu ori su klasifikovani prete=no pre a lokaliza"iji u okviru iroki# grupa koje ozna/avaju ponaanje tu ora( ?a o u nekoliko slu/ajeva orfologija je navedena u nazivi a kategorije i potkategorije( 'a one koji =ele da nazna/e #istoloki tip tu ora, date su i posebne orfoloke ifre (vidi odeljak o orfologiji tu ora)( )ve orfoloke ifre izvedene su iz drugog izdanja @e*unarodne klasifika"ije bolesti za onkologiju (@&B-)), koja je klasifika"ija po dve osnove i obezbe*uje nezavistan siste ifriranja za topografiju i orfologiju( @orfoloke ifre i aju est "ifaraI prve /etiri "ifre identifikuju #istoloki tipS peta "ifra ozna/ava ponaanje (zlo,udni pri arni, zlo,udni sekundarni ( etastatski), in situ, dobro,udni, neodre*eno da li je zlo,udan ili dobro,udni)S esta "ifra je za diferen"ija"iju solidni# tu ora, a koristi se i kao posebna ifra za li fo e i leukae ije( :( &ori,eneje potkategorija u !rupi 11 9reba obratiti pa=nju na posebnu upotrebu potkategorije 8 u ovoj !rupi (videti napo enu 5)( U slu/ajevi a gde je bila potrebna potkategorija za PdrugoP, ona je obi/no bila ozna/ena kao podkategorija 7( 5( 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e jedne lokaliza"ije i kori,enje potkategorije 8 &ategorije 700-775 svrstavaju zlo,udne tu ore pre a poreklu( @noge kategorije sa tri esta su dalje podeljene u nazna/ene delove ili potkategorije organa koji je u pitanju( 9u or u kategoriji sa tri esta koji zadire u dve ili vie lokaliza"ija, a esto porekla u je napoznato, klasifikuje se u potkategoriji 8, osi u slu/aju kada je ko bina"ija posebno izdvojena na drugo estu( Ca pri er, kar"ino jednjaka i =elu"a je spe"ifi/no ozna/en 78<(0 (kardija), dok kar"ino vr#a i ventralne strane jezika treba ifrirati sa 70%(8( ?a druge strane, kar"ino vr#a koji se iri pre a ventralnoj strani jezika treba ifrirati sa 70%(8 poto je esto porekla poznato (vr# jezika)( 1zraz Ptu ori koji prelaze grani"eP ukazuje na susedne lokaliza"ije (jedna do druge)( 3otkategorije koje nu eri/ki slede jedna za drugo okra,na beika 7<7( -)( 3onekad tu ori prelaze grani"e kategorija sa tri ofor ljene su slede,e podkategorijeI 70%(8 $ezik - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 708(8 2elike pljuva/ne =lezde - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 78:(8 Usna, usna duplja i =drelo - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7%8(8 >ektu , anus i analni kanal - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7%:(8 Tu/ni putevi - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije su naj/e,e anato ski susedne, ali to nije uvek tako (npr(, esta u okviru odre*eni# siste a( ;a bi se ovo reilo

87%

Grupa II
7%<(8 )rgani za varenje - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 749(8 ;isajni i grudni organi - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7:8(8 &ost i zglobna #rskavi"a - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7:9(8 2ezivno i eko tkivo - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 757(8 Tenski polni organi - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7<4(8 @uki polni organi - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 7<8(8 @okra,ni# organi - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije 77%(8 7entralni nervni siste Ca pri erI kar"ino lokaliza"ije)( - tu or koji prelazi grani"e lokaliza"ije =elu"a i tankog "reva treba ifrirati na 7%<(8 (organi za varenje - tu or koji prelazi grani"e

<( 'lo,udni tu ori ektopi/ni# tkiva 'lo,udne tu ore ektopi/ni# tkiva treba ifrirati na osnovu lokaliza"ijeS npr(, ektopi/ni zlo,udni tu ori pankreasa se ifriraju kao zlo,odni tu or pankreasa, neozna/eno (7%5(9)( 7( &ori,enje od 6be"ednog indeksa u ifriranju tu ora 3ored lokaliza"ije, priliko ifriranja tu ora oraju se uzeti u obzir prvo pozvati na 6be"edni indeks orfolokog opisa( orfologija i ponaanje i uvek se ora

Uvodne strane &njige 4 sadr=e opta uputstva o upotrebi 6be"ednog indeksa( 9reba prou/iti detaljna uputstva i pri ere koji se odnose na tu ou da bi se pravilno koristile kategorije 1 potkategorije iz !rupe 11( 8( Upotreba drugog izdanja @e*unarodne klasifika"ije bolesti za onkologiju (@&B-)) 'a odre*ene orfoloke tipove, !rupa 11 nudi prili/no ograni/enu topografsku klasifika"iju ili je uopte i ne a( @&B-) u topografski ifra a za sve tu ore koristi u sutini iste kategorije sa tri ili /etiri esta koje !rupa 11 pri enjuje za zlo,udne tu ore (700-777, 780), /i e se obezbe*uje ve,a spe"ifi/nost lokaliza"ije drugi# tu ora (zlo,udne sekundarne ( etastatske), dobro,udne, Din situE i nesigurne ili nepoznate)( 3reporu/uje se da ustanove koje su zainteresovane da identifikuju i lokaliza"iju i orfologiju tu ora, npr(, registri za rak, onkoloke bolni"e, odeljenja za patologiju i druge ustanove koje se bave zlo,udni oboljenji a, koristite @&B-)(

874

2010

)lo6u/ni tu(ori (C00-C9L)

Zloudni tumori za koje je potvreno ili se pretpostavlja da su primarni tumori oznaenih lokalizacija, osim limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva (C00-C !"

)lo6u/ni tu(ori usne, usta i 7/rela (C00-C1G)


C00.:eoplas%a %ali,nu% labii )lo6u/ni tu(or usne
Iskljuuje: neoplas a C00.0 alignu "utis labii oris (7:4(0 , 7::(0) :eoplas%a %ali,nu% labii superioris e.terni )lo6u/ni tu(or "ornje usne, s#oljne strane Ceoplas a alignu labii superioris C)? li itis u"o"utanei partis in Jua iniu ponitur :eoplas%a %ali,nu% labii in!erioris e.terni )lo6u/ni tu(or /onje usne, s#oljne strane Ceoplas a alignu labii inferiorisI C)? li itis u"o"utanei partis in Jua ini e ponitur :eoplas%a %ali,nu% labii e.terni non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or usne, s#oljne strane, neozna en Ceoplas a alignu li itis u"o"utanei C)? :eoplas%a %ali,nu% labii superioris interni )lo6u/ni tu(or "ornje usne, unutra$nje strane Ceoplas a alignu labii superiorisI fa"iei bu""alis fa"iei oralis frenuli u"osae :eoplas%a %ali,nu% labii in!erioris interni )lo6u/ni tu(or /onje usne, unutra$nje strane Ceoplas a alignu labii inferiorisI fa"iei bu"alis fa"iei oralis frenuli u"osae

C00.1

C00.'

C00.(

C00.)

87:

Grupa II
C00.0 :eoplas%a %ali,nu% labii interni non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or unutra$nje strane usne, neozna en Ceoplas a alignu labii, non spe"ifi"atu , siue superior siue inferiorI fa"iei bu"alis fa"iei oralis frenuli u"osae :eoplas%a %ali,nu% co%%issurae labioru% )lo6u/ni tu(or s#ojnice usana :eoplas%a %ali,nu% li%ites labii transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice usne :eoplas%a %ali,nu% labii non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or usne, neozna en

C00.1 C00.+ C00.9

C01

:eoplas%a %ali,nu% ra$icis lin,uae )lo6u/ni tu(or korena jezika


Ukljuuje: Ceoplas a alignu basis linguae partis linguae fiHae C)? trientis linguae posterioris

C0'.C0'.0

:eoplas%a %ali,nu% partiu% lin,uae aliaru% )lo6u/ni tu(or /ru"ih /elova jezika
:eoplas%a %ali,nu% $orsi lin,uae )lo6u/ni tu(or "ornje #ovr$ine jezika Ceoplas a alignu linguae, duoru trientiu anterioru Iskljuuje: Ceoplas a alignu linguae, fa"iei dorsalis (708) :eoplas%a %ali,nu% %ar,inis lin,uae )lo6u/ni tu(or ivice jezika Ceoplas a alignu api"is linguae :eoplas%a %ali,nu% !aciei lin,uae in!erioris )lo6u/ni tu(or /onje #ovr$ine jezika Ceoplas a alignu linguae, duoru trientiu anterioru , fa"iei inferioris frenuli linguae :eoplas%a %ali,nu% lin,uae $uoru% partiu% anterioru% )lo6u/ni tu(or #re/nje /ve tre6ine jezika Ceoplas a alignu linguae, tertiae ediae C)? partis obilis C)? :eoplas%a %ali,nu% tonsillae lin,ualis )lo6u/ni tu(or krajnika jezika Iskljuuje: Ceoplas a alignu tonsillae C)? (709(9) :eoplas%a %ali,nu% lin,uae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice jezika -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu linguae Juo genere non potest #o" eHe plu 70%(: :eoplas%a %ali,nu% lin,uae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or jezika, neozna en

C0'.1

C0'.'

C0'.(

C0'.)

C0'.+

nulli praedi"a entoru

708-

C0'.9

875

2010
C0(.:eoplas%a %ali,nu% ,in,i/ae )lo6u/ni tu(or /esni
Ukljuuje: neoplas a neoplas a Iskljuuje: neoplas a C0(.0 C0(.1 C0(.9 alignu alignu alignu gingivae u"osae alveolaris odontogenes (7:8(0-7:8(8)

:eoplas%a %ali,nu% ,in,i/ae superioris )lo6u/ni tu(or "ornjih /esni :eoplas%a %ali,nu% ,in,i/ae in!erioris )lo6u/ni tu(or /onjih /esni :eoplas%a %ali,nu% ,in,i/ae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or /esni, neozna en

C0).C0).0

:eoplas%a %ali,nu% basis oris )lo6u/ni tu(or #o/a usta


:eoplas%a %ali,nu% partis basis oris anterioris )lo6u/ni tu(or #re/nje" /ela #o/a usta Ceoplas a alignu partis ante jun"tura dentis "anini et prae olaris :eoplas%a %ali,nu% partis basis oris lateralis )lo6u/ni tu(or bo no" /ela #o/a usta :eoplas%a %ali,nu% li%ites basis oris transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice #o/a usta -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% basis oris non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #o/a usta, neozna en

C0).1 C0).+

C0).9

C00.C00.0 C00.1

:eoplas%a %ali,nu% palati )lo6u/ni tu(or ne#ca


:eoplas%a %ali,nu% palati $uri )lo6u/ni tu(or tvr/o" ne#ca :eoplas%a %ali,nu% palati %ollis )lo6u/ni tu(or (eko" ne#ca Iskljuuje: Ceoplas a alignu palati ollis, fa"iei nasop#arBngi"ae (788(4) :eoplas%a %ali,nu% u/ulae )lo6u/ni tu(or resice :eoplas%a %ali,nu% palati li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice ne#ca -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% palati non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or ne#ca, neozna en Korni"is oris

C00.' C00.+

C00.9

C01.C01.0

:eoplas%a %ali,nu% partiu% oris aliaru% )lo6u/ni tu(or /ru"ih /elova usta
:eoplas%a %ali,nu% %ucosae buccae )lo6u/ni tu(or sluznice obraza Ka"iei bu""ae interne @u"osa bu""alis C)?

87<

Grupa II
C01.1 :eoplas%a %ali,nu% /estibuli oris )lo6u/ni tu(or #re/vorja usta ?ul"us bu""alis (superiorisMinferioris) ?ul"us labialis (superiorisMinferioris) :eoplas%a %ali,nu% re,ionis retro%oralis )lo6u/ni tu(or retro(olarno" #rostora :eoplas%a %ali,nu% partes oris alias transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi /ru"e /elove usta -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% oris non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or usta, neozna en 7avu oris, C)? !landule salivaris inoris, C)?

C01.' C01.+

C01.9

C02 C0+.-

:eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae paroti$eae )lo6u/ni tu(or #aroti/ne A/ou$neB #ljuva ne 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ularu% sali/ariu% %aCoru% aliaru% et non speci!icataru% )lo6u/ni tu(or /ru"ih velikih i neozna enih #ljuva nih 7lez/a
Iskljuuje: Ceoplas a alignu Ceoplas a alignu parotidae (707) glandularu glandularu salivariu salivariu inoris aliaru C)? (70<(9) inoru aliaru

C0+.0

:eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae sub%an$ibularis )lo6u/ni tu(or #o/vili ne #ljuva ne 7lez/e !landula sub aHillarisaris :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae sublin,ualis )lo6u/ni tu(or #o/jezi ne #ljuva ne 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ularu% sali/ariu% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice #ljuva nih 7lez/a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu glandulae salivarius ajoris, li ites transiens 707-708(8 :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae sali/aris %aCoris non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or velike #ljuva ne 7lez/e, neozna en !landula salivaris ajoris C)?

C0+.1 C0+.+

C0+.9

C09.-

:eoplas%a %ali,nu% tonsillae )lo6u/ni tu(or krajnika


Iskljuuje: Ceoplas a alignu tonsilae linguae (70%(:) 9onsilae p#arBngi"ae (788(8)

C09.0 C09.1 C09.+

:eoplas%a %ali,nu% !ossae tonsillaris )lo6u/ni tu(or krajni ke lo7e :eoplas%a %ali,nu% colu%nae tonsillaris (anterioris) (posterioris) )lo6u/ni tu(or krajni ko" stuba (#re/nje") (za/nje") :eoplas%a %ali,nu% tonsillae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice krajnika -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja.

877

2010
C09.9 :eoplas%a %ali,nu% tonsillae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or krajnika, neozna en Ceoplas a tonsillaeI Kau"ial (p#arBngi"ae) C)? palatinae

C10.-

:eoplas%a %ali,nu% orophar#n,is )lo6u/ni tu(or usno-7/relno" /ela usta


Iskljuuje: Ceoplas a alignu tonsillae (709(-) :eoplas%a %ali,nu% /alleculae epi,lotticae )lo6u/ni tu(or ja(ice #oklo#ca "rkljana :eoplas%a %ali,nu% epi,lotti$is !aciei anterioris )lo6u/ni tu(or #re/nje strane #oklo#ca "rkljana Ceoplas a alignu epiglottidis, arginis liberae 3li"ae glossoepiglotti"ae Iskljuuje: Ceoplas a alignu epiglottidis (pars supra#Boides) C)? (74%(8) :eoplas%a %ali,nu% orophar#n,is parietis lateralis )lo6u/ni tu(or bo no" zi/a usno-7/relne /u#lje :eoplas%a %ali,nu% orophar#n,is parietis posterioris )lo6u/ni tu(or za/nje" zi/a usno-7/relne /u#lje :eoplas%a %ali,nu% ri%ae branchialis )lo6u/ni tu(or skr7no" useka Ceoplas a alignu "Bstis bra"#ialis :eoplas%a %ali,nu% orophar#n,is li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice usno-7/relne /u#lje -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu regionis orop#arBngis "onneHivae :eoplas%a %ali,nu% orophar#n,is non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or usno-7/relne /u#lje, neozna en

C10.0 C10.1

C10.' C10.( C10.)

C10.+

C10.9

C11.C11.0

:eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is )lo6u/ni tu(or nosno" /ela 7/rela


:eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is parietis superioris )lo6u/ni tu(or "ornje" zi/a nosno" /ela 7/rela Ceoplas a alignu forni"is p#arBngis :eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is parietis posterioris )lo6u/ni tu(or za/nje" zi/a nosno" /ela 7/rela Ceoplas a alignu teHtus adenoidis 9onsillae p#arBngi"ae :eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is parietis lateralis )lo6u/ni tu(or bo no" zi/a nosno" /ela 7/rela Ceoplas a alignu fossae >osen Uller )stii p#arBngi"i tubae auditoriae >e"essus p#arBngi"i :eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is parietes anterioris )lo6u/ni tu(or #re/nje" zi/a nosno" /ela 7/rela 7#oanae nasop#aringis posterioris @arginis septi nasi posterioris Ceoplas a alignu basis nasop#arBngis 3allati ollis, fa"iei nasop#arBngi"ae (anterioris)(posterioris)

C11.1

C11.'

C11.(

878

Grupa II
C11.+ :eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice nosno" /ela 7/rela -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% nasophar#n,is non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or nosno" /ela 7/rela, neozna en Ceoplas a alignu parietis nasop#arBngis C)?

C11.9

C1'

:eoplas%a %ali,nu% recessus piri!or%is )lo6u/ni tu(or kru$kolike ja(ice


Ukljuuje: Ceoplas a alignu re"essus pirifor is

C1(.-

:eoplas%a %ali,nu% h#pophar#n,is )lo6u/ni tu(or /onje" /ela 7/rela


Iskljuuje: Ceoplas a alignu re"essus pirifor is (78%) :eoplas%a %ali,nu% re,ionis postcricoi$is )lo6u/ni tu(or #ostkrikoi/no" #re/ela :eoplas%a %ali,nu% plicae ar#epi,lotticae !aciei h#pophar#n,icae )lo6u/ni tu(or arie#i"loti ko" nabora, /onje strane 7/rela Ceoplas a alignu pli"ae arBepiglotti"aeI C)? 'onae arginalis Iskljuuje: Ceoplas a alignu pli"ae arBepiglotti"ae, fa"iei larBngi"ae (74%(8) :eoplas%a %ali,nu% parietis h#pophar#n,is posterioris )lo6u/ni tu(or za/nje" zi/a /onje" /ela 7/rela :eoplas%a %ali,nu% h#pophar#n,is li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice /onje" /ela 7/rela -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% h#pophar#n,is non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or /onje" /ela 7/rela, neozna en Ceoplas a alignu parietis #Bpop#arBngis C)?

C1(.0 C1(.1

C1(.' C1(.+

C1(.9

C1).-

:eoplas%a %ali,nu% labii oris et phar#n,is loci anterius )lo6u/ni tu(or usana, usta, 7/rela i /ru"e lokalizacije
Iskljuuje: Ceoplas a alignu "avi oris C)? (70<(9) :eoplas%a %ali,nu% phar#n,is non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or 7/rela, neozna en :eoplas%a %ali,nu% anuli l#%phatici phar#n,is @al$e#er )lo6u/ni tu(or Hal/e0erovo" li(!no" #rstena :eoplas%a %ali,nu% labii oris et phar#n,is li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice usne, usta i 7/rela -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e usne, usta i =drela i koji se po poreklu ne koju od navedeni# kategorija 700-78:(%

C1).0 C1).' C1).+

ogu svrstati u bilo

879

2010 )lo6u/ni tu(ori or"ana za varenje (C1:-C>J)


C10.:eoplas%a %ali,nu% oesopha,i )lo6u/ni tu(or je/njaka
Napomena: ;ve su alternativne pod(sub)klasifika"ije dateI (0-(% pre a anato sko opisu (4-(5 po tre,ina a )vo odstupanje od pravila da su kategorije e*usobno isklju/ive je na erna, jer su oba ter inoloka oblika u upotrebi, ali se u rezultatu anato ske podele ne vidi analogija( C10.0 C10.1 C10.' C10.( C10.) C10.0 C10.+ :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i partis cer/icalis )lo6u/ni tu(or vratno" /ela je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i partis thoracalis )lo6u/ni tu(or "ru/no" /ela je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i partis ab$o%inalis )lo6u/ni tu(or trbu$no" /ela je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i tertiae partis superioris )lo6u/ni tu(or "ornje tre6ine je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oespha,i tertiae partis %e$iae )lo6u/ni tu(or sre/nje tre6ine je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i tertiae partis in!erioris )lo6u/ni tu(or /onje tre6ine je/njaka :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice je/njaka -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% oesopha,i non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or je/njaka, neozna en

C10.9

C11.C11.0

:eoplas%a %ali,nu% ,asteris )lo6u/ni tu(or 7eluca


:eoplas%a %ali,nu% car$iae )lo6u/ni tu(or ulazno" /ela 7eluca $un"turae "ardiooesop#agialis $un"turae gastrooesop#agialis Ceoplas a alignu ostii "ardia"i )esop#agi et gasteris :eoplas%a %ali,nu% basis ,astricae )lo6u/ni tu(or /na 7eluca :eoplas%a %ali,nu% corporis ,astrici )lo6u/ni tu(or tela 7eluca :eoplas%a %ali,nu% antri p#lori )lo6u/ni tu(or izlazno" /ela 7eluca Ceoplas a alignu antri gastri"i C)? :eoplas%a %ali,nu% p#lori )lo6u/ni tu(or izlazno" vratno" /ela 7eluca ;u"tus pBlori"i Ceoplas a alignu praepBlori

C11.1 C11.' C11.(

C11.)

880

Grupa II
C11.0 :eoplas%a %ali,nu% cur/aturae /entriculi %inoris )lo6u/ni tu(or (ale krivine 7eluca Ceoplas a alignu "urvaturae ventri"uli inoris non "lassifi"atu :eoplas%a %ali,nu% cur/aturae /entriculi %aCoris )lo6u/ni tu(or velike krivine 7eluca Ceoplas a alignu "urvaturae ventri"uli ajoris non "lassifi"atu :eoplas%a %ali,nu% /entriculi li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice 7eluca -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% /entriculi non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or 7eluca neozna en 7an"er gastri"us C)?

78<(8-78<(:

C11.1

78<(0-78<(:

C11.+

C11.9

C12.C12.0 C12.1 C12.'

:eoplas%a %ali,nu% intestini tenuis )lo6u/ni tu(or tanko" creva


:eoplas%a %ali,nu% $uo$eni )lo6u/ni tu(or /vanaesto#ala no" creva :eoplas%a %ali,nu% CeCuni )lo6u/ni tu(or jejunu(a :eoplas%a %ali,nu% ilei )lo6u/ni tu(or ileu(a Iskljuuje: Ceoplas a alignu

valvulae ileo"ae"alis (788(0)

C12.( C12.+

:eoplas%a %ali,nu% $i/erticuli <ec;el )lo6u/ni tu(or Ceckelovo" $#a"a :eoplas%a %ali,nu% intestini tenuis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice tanko" creva -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% intestini tenuis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or tanko" creva, neozna en

C12.9

C1+.C1+.0

:eoplas%a %ali,nu% coli )lo6u/ni tu(or /ebelo" creva


:eoplas%a %ali,nu% caeci )lo6u/ni tu(or sle#o" creva 2alvula ileo"e"alis :eoplas%a %ali,nu% appen$icis /er%i!o%is )lo6u/ni tu(or crvuljka :eoplas%a %ali,nu% coli ascen$entis )lo6u/ni tu(or uzlazno" /ela /ebelo" creva :eoplas%a %ali,nu% !le.urae coli hepaticae )lo6u/ni tu(or jetrinske krivine /ebelo" creva :eoplas%a %ali,nu% coli trans/ersi )lo6u/ni tu(or #o#re no" /ela /ebelo" creva :eoplas%a %ali,nu% !le.urae coli lienalis )lo6u/ni tu(or slezinske krivine /ebelo" creva :eoplas%a %ali,nu% coli $escen$entis )lo6u/ni tu(or silazno" /ela /ebelo" creva

C1+.1 C1+.' C1+.( C1+.) C1+.0 C1+.1

888

2010
C1+.2 :eoplas%a %ali,nu% coli si,%oi$is )lo6u/ni tu(or si"(oi/no" /ela /ebelo" creva Ceoplas a alignu (fleHurae) sig oidis Iskljuuje: Ceoplas a alignu jun"turae re"tosig oidis (789) :eoplas%a %ali,nu% coli li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice /ebelo" creva -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% coli non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or /ebelo" creva, neozna en Ceoplas a alignu "oli C)?

C1+.+

C1+.9

C19

:eoplas%a %ali,nu% Cuncturae coli rectosi,%oi$is )lo6u/ni tu(or rektosi"(oi/no" s#oja /ebelo" creva
Ukljuuje: Ceoplas a alignu "oli "u >e"tosig oidis ("olonis) re"to

C'0

:eoplas%a %ali,nu% recti )lo6u/ni tu(or rektu(a


Ukljuuje: Ceoplas a alignu a pullae re"talis

C'1.C'1.0

:eoplas%a %ali,nu% ani et canalis analis )lo6u/ni tu(or anusa i analno" kanala
:eoplas%a %ali,nu% ani non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or anusa, neozna en Iskljuuje: 7utis perianalis (7:4(5 , 7::(5) Ceoplas a alignu aniI "utis analis (7:4(5 , 7::(5) arginis (7:4(5 , 7::(5) :eoplas%a %ali,nu% canalis analis )lo6u/ni tu(or analno" kanala Ceoplas a alignu sp#in"teris analis :eoplas%a %ali,nu% zonae cloacae )lo6u/ni tu(or zone kloake :eoplas%a %ali,nu% recti ani et canalis analis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice rektu(a, anusa i analno" kanala -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu anore"ti Ceoplas a alignu jun"turae anore"talis Ceoplas a alignu re"ti, ani et "analis ani Juoru #o" eHe plu non possit "lassifi"atis ad JuisJua de praedi"a entis 7%0-7%8(%

C'1.1

C'1.' C'1.+

C''.-

:eoplas%a %ali,nu% hepatis et $uctuu% biliariu% intrahepaticoru% )lo6u/ni tu(or jetre i intrahe#ati nih 7u nih kanala
Iskljuuje: Ceoplas a #epatis se"undariu (778(7) Ceoplas a alignu tra"tus biliaris C)? (7%:(9)

C''.0

Carcino%a hepatocellulare Karcino(-rak jetrinih 6elija 7ar"ino a #epato"ellulare 0epato a

88%

Grupa II
C''.1 Carcino%a cholan,iocellulare Karcino( unutra$nje" 7u no" kanala 7ar"ino a "#olangio"ellulare ?epatoblasto%a )lo6u/ni tu(or he#atoblasta An,iosarco%a hepatis *arko( zlo6u/ni tu(or vezivno" tkiva krvnih su/ova jetre ?ar"o a &upfer *arco%ata hepatis alia ,stali sarko(i jetre Carcino%ata hepatis alia speci!icata 'ru"i ozna eni karcino(i jetre :eoplas%a %ali,nu% hepatis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or jetre, neozna en

C''.' C''.(

C''.) C''.2 C''.9

C'( C').-

:eoplas%a %ali,nu% /esicae !elleae )lo6u/ni tu(or 7u ne kese :eoplas%a %ali,nu% $uctuu% biliariu% partiu% aliariu% )lo6u/ni tu(or /ru"ih /elova 7u nih kanala
Iskljuuje: 7ar"ino a "#olangio"ellulare (7%%(8) :eoplas%a %ali,nu% $uctus biliaris e.trahepatici )lo6u/ni tu(or ekstrahe#ati no" 7u no" kanala ;u"tus "#oledo"#i ;u"tus "Bsti"i ;u"tus #epati"i Ceoplas a alignu du"tus billiaris C)? :eoplas%a %ali,nu% a%pullae 4ater )lo6u/ni tu(or Vaterove a(#ule :eoplas%a %ali,nu% tractus biliaris li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice 7u no" #uta -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu biliares tra"tus Juoru eis #o" eHe plu non possit ponitur ad unius praedi"a entis 7%%(0-7%:(8 Ceoplas a alignu involvens utru Jue intra#epati" et eHtra#epati" bile eatus :eoplas%a %ali,nu% tractus biliaris non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or 7u no" #uta, neozna en

C').0

C').1 C').+

C').9

C'0.C'0.0 C'0.1 C'0.' C'0.( C'0.)

:eoplas%a %ali,nu% pancreatis )lo6u/ni tu(or #ankreasa


:eoplas%a %ali,nu% capitis pancreatis )lo6u/ni tu(or "lave #ankreasa :eoplas%a %ali,nu% corporis pancreatis )lo6u/ni tu(or tela #ankreasa :eoplas%a %ali,nu% cau$ae pancreatis )lo6u/ni tu(or re#a #ankreasa :eoplas%a %ali,nu% $uctus pancreatici )lo6u/ni tu(or kanala #ankreasa :eoplas%a %ali,nu% pancreatis en$ocrini )lo6u/ni tu(or 7lez/ano" /ela #ankreasa Ceoplas a alignu insulae Langer#ans

884

2010
C'0.2 :eoplas%a %ali,nu% pancreatis partiu% aliariu% )lo6u/ni tu(or /ru"ih /elova #ankreasa Ceoplas a alignu "olii pan"reatis :eoplas%a %ali,nu% pancreatis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice #ankreasa -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% pancreatis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #ankreasa, neozna en

C'0.+

C'0.9

C'1.-

:eoplas%a %ali,nu% or,anoru% $i,esti/oru% alioru% et non satis $e!initoru% )lo6u/ni tu(or /ru"ih i ne/ovoljno /e!inisanih or"ana za varenje
Iskljuuje: Ceoplas a alignu peritonei et retroperitonei (7:8(-) :eoplas%a %ali,nu% tractus intestinalis pars non speci!icata )lo6u/ni tu(or crevno" #uta, neozna eno" /ela Ceoplas a alignu intestini C)? :eoplas%a %ali,nu% lienis )lo6u/ni tu(or slezine Iskljuuje: LB p#o a folli"ulare (78%(-) LB p#o a aturu 9 M C&-"ella (78:(-) LB p#o a non-0odgkin diffusu (784(-) LB p#o a non-0odgkin, genera alioru et non spe"ifi"atoru @orbus 0odgkin (788(-)

C'1.0

C'1.1

(785(-)

C'1.+

:eoplas%a %ali,nu% s#ste%atis $i,esti/i li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice or"ana za varenje -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e organa za varenje i koji se po poreklu ne koju od navedeni# kategorija 785-7%<(8 Iskljuuje: Ceoplas a alignu jun"turae "ardiooesop#agi"ae (78<(0) :eoplas%a %ali,nu% s#ste%atis $i,esti/i loci non satis $e!initi )lo6u/ni tu(or siste(a za varenje, ne/ovoljno o/re;ene lokalizacije Ceoplas a alignu du"tuus ali entarii C)? Ceoplas a alignu tra"tus gastrointestinalis C)?

ogu svrstati u bilo

C'1.9

88:

Grupa II )lo6u/ni tu(ori or"ana za /isanje i or"ana "ru/ne /u#lje (CF0-CF9)


Ukljuuje: Ceoplas a Iskljuuje: alignu auris ediae esot#elio a (7:5(-)

C(0.C(0.0

:eoplas%a %ali,nu% ca/i nasi et auris %e$iae )lo6u/ni tu(or nosne $u#ljine i sre/nje" uva
:eoplas%a %ali,nu% ca/i nasi )lo6u/ni tu(or $u#ljine nosa 7on#ae nasalis Ceoplas a alignu "artilaginis nasi 3artis nasi interioris ?epti nasi 2estibuli nasi Iskljuuje: 7utis nasi (7:4(4 , 7::(4) @arginis septi nasi posterioris et "#oanae (788(4) Ceoplas a alignu ossis nasi (7:8(0) Cervi olfa"torii (77%(%) nasi C)? (77<(0) :eoplas%a %ali,nu% auris %e$iae )lo6u/ni tu(or sre/nje" uva 7ellularu astoidiu Ceoplas a alignu tubae auditoriaeAusta"#ii 3artis auris interioris Iskljuuje: 7artilaginis auris (7:9(0) 7utis auris (eHternae) (7:4(% , 7::(%) @elano a alignu eatus a"usti"i eHterni (7:4(% , 7::(%) Ceoplas a alignu ossis auris ( eatus) (7:8(0)

C(0.1

C(1.C(1.0

:eoplas%a %ali,nu% sinuu% nasi )lo6u/ni tu(or nosnih sinusa


:eoplas%a %ali,nu% sinus %a.illaris )lo6u/ni tu(or sinusa "ornje vilice Ceoplas a alignu antri (0ig# ore)( aHillaris) :eoplas%a %ali,nu% sinus eth%oi$alis )lo6u/ni tu(or sitasto" sinusa :eoplas%a %ali,nu% sinus !rontalis )lo6u/ni tu(or eono" sinusa :eoplas%a %ali,nu% sinus sphenoi$alis )lo6u/ni tu(or klinasto" sinusa :eoplas%a %ali,nu% sinuu% nasi li%ites transiens )lo6u/ni tu(or nosnih sinusa koji #relazi "ranice sinusa -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% sinus nasi non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or nosno" sinusa, neozna en

C(1.1 C(1.' C(1.( C(1.+

C(1.9

885

2010
C('.C('.0

:eoplas%a %ali,nu% lar#n,is )lo6u/ni tu(or "rkljana


:eoplas%a %ali,nu% ,lotti$is )lo6u/ni tu(or "lasnice 7#ordae vo"alis C)? Ceoplas a alignu larBngis interioris :eoplas%a %ali,nu% supra,lotti$is )lo6u/ni tu(or izna/ "lasnice Apiglottidis (pars supra#Boides) C)? Apiglottidis, fa"iei posterioris (larBngi"ae) LarBngis eHterni Ceoplas a alignu pli"ae arBepiglotti"ae, fa"iei larBngi"ae 3li"ae vo"alis falsae 2in"ulis ventri"uloru Iskljuuje: Ceoplas a alignu epiglottidis, fa"iei anterioris (780(8) 3li"ae arBepiglotti"aeI Ka"iei #Bpop#arBngi"ae (784(8) C)? (784(8) zonae arginalis (784(8) :eoplas%a %ali,nu% sub,lotti$is )lo6u/ni tu(or is#o/ "lasnice :eoplas%a %ali,nu% cartila,inis lar#n,icae )lo6u/ni tu(or hrskavice "rkljana :eoplas%a %ali,nu% lar#n,is li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice "rkljana -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% lar#n,is non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or "rkljana, neozna en

C('.1

C('.' C('.( C('.+

C('.9

C(( C().C().0

:eoplas%a %ali,nu% tracheae )lo6u/ni tu(or /u$nika :eoplas%a %ali,nu% bronchi et pul%onis )lo6u/ni tu(or bronhija i #lu6a
:eoplas%a %ali,nu% bronchi principalis )lo6u/ni tu(or "lavne bronhije 0ili (pul onis) Ceoplas a alignu "arinae :eoplas%a %ali,nu% bronchi si/e pul%onis lobi superioris )lo6u/ni tu(or "ornje" re7nja, bronhije ili #lu6a :eoplas%a %ali,nu% bronchi si/e pul%onis lobi %e$ii )lo6u/ni tu(or sre/nje" re7nja, bronhije ili #lu6a :eoplas%a %ali,nu% bronchi si/e pul%onis lobi in!erioris )lo6u/ni tu(or /onje" re7nja, bronhije ili #lu6a :eoplas%a %ali,nu% bronchi si/e pul%onis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice bronhija i #lu6a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% bronchi et pul%onu% non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or bronhije i #lu6a, neozna en

C().1 C().' C().( C().+

C().9

C(2

:eoplas%a %ali,nu% th#%i )lo6u/ni tu(or "ru/ne 7lez/e

88<

Grupa II
C(+.:eoplas%a %ali,nu% cor$is %e$iastini et pleurae )lo6u/ni tu(or srca, (e/ijastinu(a i #leure
Iskljuuje: C(+.0 esot#elio a (7:5(-) :eoplas%a %ali,nu% cor$is )lo6u/ni tu(or srca Ceoplas a alignu peri"ardii Iskljuuje: Ceoplas a alignu vasoru

prin"ipaliu

(7:9(4)

C(+.1 C(+.' C(+.( C(+.) C(+.+

:eoplas%a %ali,nu% %e$iastini anterioris )lo6u/ni tu(or #re/nje" (e/ijastinu(a :eoplas%a %ali,nu% %e$iastini posterioris )lo6u/ni tu(or za/nje" (e/ijastinu(a :eoplas%a %ali,nu% %e$iastini non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (e/ijastinu(a, neozna en :eoplas%a %ali,nu% pleurae )lo6u/ni tu(or #leure :eoplas%a %ali,nu% cor$is %e$iastini et pleurae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice srca, (e/ijastinu(a i #leure -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja.

C(9.-

:eoplas%a %ali,nu% ca/itatis thoracis loci alterius )lo6u/ni tu(or "ru/ne /u#lje, /ru"e lokalizacije
Iskljuuje: Ceoplas a alignu intrat#ora"ale C)? (77<(8) t#ora"ale C)? (77<(8)

C(9.0 C(9.+

:eoplas%a %ali,nu% tractus respiratorii superioris pars non speci!icata )lo6u/ni tu(or "ornjih /isajnih #uteva, neo/re;eno" /ela :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% respiratorioru% et intrathoracalliu% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice /isajnih i "ru/nih or"ana -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e disajni# i grudni# organa i koji se po poreklu ne ogu svrstati u bilo koju od navedeni# kategorija 740-749(0 :eoplas%a %ali,nu% tractus respiratorii loci i,noti )lo6u/ni tu(or /isajnih #uteva, ne#oznate lokalizacije Ceoplas a alignu tra"tus respiratorii C)?

C(9.9

)lo6u/ni tu(ori kosti i z"lobne hrskavice (CG0-CG1)


Iskljuuje: Ceoplas a alignu sBnoviae (7:9(-) edullae osseae C)? (79<(7)

C)0.C)0.0 C)0.1 C)0.'

:eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli e.tre%itatu% )lo6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice u/ova
:eoplas%a %ali,nu% scapulae et ossiu% lon,oru% e.tre%itatis superioris )lo6u/ni tu(or lo#atice i /u"ih kostiju ruke :eoplas%a %ali,nu% ossiu% bre/iu% e.tre%itatis superioris )lo6u/ni tu(or kratkih kostiju ruke :eoplas%a %ali,nu% ossiu% lon,oru% e.tre%itatis in!erioris )lo6u/ni tu(or /u"ih kostiju no"e

887

2010
C)0.( C)0.+ :eoplas%a %ali,nu% ossiu% bre/iu% e.tre%itatis in!erioris )lo6u/ni tu(or kratkih kostiju no"e :eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli e.tre%itatu% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice kosti i z"lobne hrskavice u/ova -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli e.tre%itatis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice u/ova, neozna en

C)0.9

C)1.-

:eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli loci alterius )lo6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice /ru"e lokalizacije
Iskljuuje: Ceoplas a alignu "artilaginisI auris (7:9(0) eHtre itatu (7:0(-) larBngis (74%(4) nasi (740(0) Ceoplas a alignu ossis eHtre itatu

(7:0(-)

C)1.0

:eoplas%a %ali,nu% ossiu% cranii et !aciei )lo6u/ni tu(or kostiju lobanje i lica Ceoplas a alignu aHillare (superioris) Ceoplas a alignu ossiu orbitae Iskljuuje: 7ar"ino a (an ullus tBpus praeter intraosseous odontogeni")I !ingivae superioris (704(0) neoplas a alignu sinus aHillaris (748(0) Ceoplas a alignu ossiu andibulae (7:8(8) :eoplas%a %ali,nu% %an$ibulae )lo6u/ni tu(or /onje vilice Ceoplas a alignu ossiu aHillae Iskljuuje: 7ar"ino a, an ullus tBpus praeter intraosseous odontogeni"I neoplas a gingivae C)? (704(9) neoplas a gingivae C)? inferioris (704(8) Ceoplas a alignu aHillae (7:8(0) :eoplas%a %ali,nu% colu%nae /ertebralis )lo6u/ni tu(or ki (eno" stuba Iskljuuje: Ceoplas a alignu ossis sa"ri et "o""Bgis (7:8(:) :eoplas%a %ali,nu% costaru% sterni et cla/iculae )lo6u/ni tu(or rebara, "ru/ne i klju ne kosti :eoplas%a %ali,nu% ossis pel/is sacri et cocc#,is )lo6u/ni tu(or kosti karlice, krsne i trti ne kosti :eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice kosti i z"lobne hrskavice -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e kosti i zglobne #rskavi"e i koji se po poreklu ne u bilo koju od navedeni# kategorija 7:0-7:8(: :eoplas%a %ali,nu% ossis et cartila,inis articuli non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice, neozna en

C)1.1

C)1.'

C)1.( C)1.) C)1.+

ogu svrstati

C)1.9

888

Grupa II Celano( i /ru"i zlo6u/ni tu(ori ko7e (CGF-CGG)


C)(.<elano%a %ali,nu% cutis Celano( D crni zlo6u/ni tu(or ko7e
Ukljuuje: @orp#ologia "odi"ibus @87%-@879 oribus "odi"isM4 Iskljuuje: @elano a alignu "utis organoru genitaliu (758-75% , 7<0(- , 7<4(-) C)(.0 <elano%a %ali,nu% labii oris Celano( usne Iskljuuje: Ceoplas a alignu li itis labii

u"o"utanei (700(0-700(%)

C)(.1 C)(.' C)(.( C)(.) C)(.0

<elano%a %ali,nu% cutis palpebrae canthu% inclu$ens Celano( o no" ka#ka, uklju uju6i o ni u"ao <elano%a %ali,nu% auris et %eatus acustici e.terni Celano( uha i s#oljno" u$no" kanala <elano%a %ali,nu% partiu% !aciei aliaru% et non speci!icataru% Celano( /ru"ih i neozna enih /elova lica <elano%a %ali,nu% capillitii et colli Celano( #o"lavine i vrata <elano%a %ali,nu% trunci Celano( tru#a 7utis a ae 7utis perianalis @elano a alignu analisI "utis arginis Iskljuuje: Ceoplas a alignu

ani C)? (7%8(0)

C)(.1 C)(.2 C)(.+

<elano%a %ali,nu% e.tre%itatis superioris re,ione% o%ae inclu$ens Celano( ruke, uklju uju6i ra(e <elano%a %ali,nu% e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.ae inclu$ens Celano( no"e, uklju uju6i #re/eo karlice <elano%a %ali,nu% cutis li%ites transiens Celano( koji #relazi "ranice ko7e -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. <elano%a %ali,nu% non speci!icatu% Celano(, neozna en @elano a ( alignu ) C)?

C)(.9

C)).-

:eoplas%ata %ali,nu% cutis alia ,stali zlo6u/ni tu(ori ko7e


Ukljuuje: Ceoplas a alignu I glandularu seba"earu glandularu sudoraliu Iskljuuje: @elano a alignu "utis (7:4(-) Ceoplas a alignu "utis organoru ?ar"o a &aposi (7:<(-)

genitaliu

(758-75% , 7<0(- , 7<4(-)

C)).0

:eoplas%a %ali,nu% cutis labii )lo6u/ni tu(or ko7e usne 7ar"ino a baso"ellulare labii Iskljuuje: Ceoplas a alignu labii (700(-)

889

2010
C)).1 :eoplas%a %ali,nu% cutis palpebrae canthu% inclu$ens )lo6u/ni tu(or ko7e o no" ka#ka, uklju uju6i o ni u"ao Iskljuuje: Ceoplas a alignu teHtus "onneHivi palpebrae (7:9(0) :eoplas%a %ali,nu% cutis auris et %eatus acustici e.terni )lo6u/ni tu(or ko7e uha i s#oljno" u$no" kanala Iskljuuje: Ceoplas a alignu teHtus "onneHivi auris (7:9(0) :eoplas%a %ali,nu% cutis partiu% !aciei aliaru% et non speci!icataru% )lo6u/ni tu(or ko7e /ru"ih i neozna enih /elova lica :eoplas%a %ali,nu% cutis capillitii et colli )lo6u/ni tu(or ko7e #o"lavine i vrata :eoplas%a %ali,nu% cutis trunci )lo6u/ni tu(or ko7e tru#a 7utis a ae 7utis perianalis Ceoplas a alignu analisI "utis arginis Iskljuuje: Ceoplas a alignu ani C)? (7%8(0) :eoplas%a %ali,nu% cutis e.tre%itatis superioris re,ione% o%ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or ko7e ruke, uklju uju6i ra(e :eoplas%a %ali,nu% cutis e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or ko7e no"e, uklju uju6i #re/eo karlice :eoplas%a %ali,nu% cutis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice ko7e -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% cutis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or ko7e, neozna en

C)).'

C)).( C)).) C)).0

C)).1 C)).2 C)).+

C)).9

)lo6u/ni tu(ori vezivno" i (eko" tkiva (CG:-CG9)


C)0.<esothelio%a Cezotelio( D zlo6u/ni tu(or 6elija (ezotela
Ukljuuje: C)0.0 orp#ologia "odi"ibus @905 oribus "odi"is M4 <esothelio%a pleurae Cezotelio( #leure Iskljuuje: Ceoplas a alignu <esothelio%a peritonaei Cezotelio( #eritoneu(a @eso"oli @esot#elio a esenterii ) enti 3eritonaei (parietalis)(pelvi"i) Iskljuuje: Ceoplas a alignu <esothelio%a pericar$ii Cezotelio( #erikar/a Iskljuuje: Ceoplas a alignu

pleurae (748(:)

C)0.1

peritonaei et retroperitonaei (7:8(-)

C)0.'

peri"ardii (748(0)

890

Grupa II
C)0.2 C)0.9 <esothelio%a locoru% alioru% Cezotelio( /ru"ih lokalizaclja <esothelio%a non speci!icatu% Cezotelio(a, neozna en

C)1.-

*arco%a Kaposi Ka#o$ijev sarko( D zlo6u/ni tu(or vezivno" tkiva


Ukljuuje: @orp#ologia "odi"e @98:0 oribus "odi"e M4 *arco%a Kaposi cutis Ka#osijev sarko( ko7e *arco%a Kaposi te.tus %ollis Ka#osijev sarko( (eko" tkiva *arco%a Kaposi palati Ka#osijev sarko( ne#ca *arco%a Kaposi l#%pho,lan$ularu% Ka#osijev sarko( li(!nih 7lez/a *arco%a Kaposi locoru% alioru% Ka#osijev sarko( /ru"ih lokalizacija *arco%a Kaposi or,anoru% %ultipliciu% Ka#osijev sarko( vi$e or"ana *arco%a Kaposi non speci!icatu% Ka#osijev sarko(, neozna en

C)1.0 C)1.1 C)1.' C)1.( C)1.2 C)1.+ C)1.9

C)2.-

:eoplas%a %ali,nu% ner/oru% periphericoru% et s#ste%atis ner/osi autono%i )lo6u/ni tu(or #eri!ernih 7ivaca i autono(no" nervno" siste(a
Ukljuuje: Ceoplas a alignu parasB p#ati"i nervoru et ganglioru , sBste atis nervosi sB pati"i et

C)2.0

:eoplas%a %ali,nu% ner/oru% periphericoru% capitis !aciei et colli )lo6u/ni tu(or #eri!ernih 7ivaca "lave, lica i vrata Iskljuuje: Ceoplas a alignu nervi perip#eri"i orbitae (7<9(<) :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici e.tre%itatis superioris re,ione% o%ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca ruke, uklju uju6i ra(e :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca no"e, uklju uju6i #re/eo karlice :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici thoracis )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca "ru/no" ko$a :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici ab$o%inis )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca trbuha :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici pel/is )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca karlice :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici trunci non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca tru#a, neozna en :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici et s#ste%atis ner/osi autono%i li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice #eri!erno" 7ivca i autono(no" nervno" siste(a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja.

C)2.1

C)2.'

C)2.( C)2.) C)2.0 C)2.1 C)2.+

898

2010
C)2.9 :eoplas%a %ali,nu% ner/i peripherici et s#ste%atis ner/osi autono%i non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #eri!erno" 7ivca i autono(no" nervno" siste(a, neozna en

C)+.-

:eoplas%a %ali,nu% peritonaei et retroperitonaei )lo6u/ni tu(or #eritoneu(a i retro#eritoneu(a


Iskljuuje: ?ar"o a &aposi (7:<(8) esot#elio a (7:5(-)

C)+.0 C)+.1

:eoplas%a %ali,nu% retroperitonaei )lo6u/ni tu(or retro#eritoneu(a :eoplas%a %ali,nu% peritonaei partiu% speci!icataru% )lo6u/ni tu(or ozna enih /elova #eritoneu(a @eso"oli Ceoplas a alignu esenterii ) enti 3eritoneiI parietalis pelvis :eoplas%a %ali,nu% peritonaei non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #eritoneu(a, neozna en :eoplas%a %ali,nu% peritonaei retroperitonaei li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice #eritoneu(a i retro#eritoneu(a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja.

C)+.' C)+.+

C)9.-

:eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis alterius )lo6u/ni tu(or /ru"o" vezivno" i (eko" tkiva
Ukljuuje: Ceoplas a alignu vasis sangunei 9endinis (a i"ulu ) 9eHtus liposi 2asis lB p#ati"i bursae "artilaginis fas"iae liga enti, praeter uterinu us"uli sBnoviae Iskljuuje: Ceoplas a alignu "artilaginisI arti"uli (7:0-7:8) larBngis (74%(4) nasi (740(0) Cervoru perip#eri"oru et sBste atis nervosi autono i (7:7(-) ?ar"o a &aposi (7:<(-) 9eHtus "onneHivi a ae (750(-) esot#elio a (7:5(-) peritoneu (7:8(-) retroperitoneu (7:8(0)

C)9.0

:eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis capitis !aciei et colli )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva "lave, lica i vrata Ceoplas a alignu teHtus "onneHiviI auris palpebrae Iskljuuje: Ceoplas a alignu orbitae (7<9(<)

89%

Grupa II
C)9.1 :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis e.tre%itatis superioris re,ione% o%ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva ruke, uklju uju6i ra(e :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.ae inclu$ens )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva no"e, uklju uju6i #re/eo karlice :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis thoracis )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva "ru/no" ko$a ;iap#rag atis Ceoplas a alignu teHtus "onneHivi aHillae 2asoru prin"ipaliu Iskljuuje: Ceoplas a alignu a ae (750(-) "ordis (748(0) ediastini (748(8-748(4) t#B i (747) :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis ab$o%inis )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva trbuha Ceoplas a alignu parietis abdo inalis >egionis #Bpo"#ondria"ae :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis pel/is )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva karlice Ceoplas a alignu regionis glutealis 3erinaealis inguinalis :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis trunci non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva tru#a, neozna en Ceoplas a alignu dorsi C)? :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice vezivno" i (eko" tkiva -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e vezivnog i ekog tkiva i koji se po poreklu ne bilo koju od navedeni# kategorija 7:7-7:9(< :eoplas%a %ali,nu% te.tus conne.i/i et %ollis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or vezivno" i (eko" tkiva, neozna en

C)9.'

C)9.(

C)9.)

C)9.0

C)9.1

C)9.+

ogu svrstati u

C)9.9

)lo6u/ni tu(or /ojke (C:0-C:0)


C00.:eoplas%a %ali,nu% %a%%ae )lo6u/ni tu(or /ojke
Ukljuuje: Ceoplas a Iskljuuje: Ceoplas a C00.0 C00.1 C00.' alignu alignu teHtus "onneHivi a ae "utis a ae (7:4(5 , 7::(5)

:eoplas%a %ali,nu% papillae et areolae )lo6u/ni tu(or bra/avice i koluta bra/avice :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae partis centralis )lo6u/ni tu(or sre/i$nje" /ela /ojke :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae Jua$rantis supero%e$ialis )lo6u/ni tu(or "ornje" unutra$nje" kva/ranta /ojke

894

2010
C00.( C00.) C00.0 C00.1 C00.+ :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae Jua$rantis in!ero%e$ialis )lo6u/ni tu(or /onje" unutra$nje" kva/ranta /ojke :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae Jua$rantis superolateralis )lo6u/ni tu(or "ornje" s#olja$nje" kva/ranta /ojke :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae ,ua$rantis in!erolateralis )lo6u/ni tu(or /onje" s#olja$nje" kva/ranta /ojke :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae processus a.illaris )lo6u/ni tu(or #azu$no" /ela /ojke :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice /ojke -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% %a%%ae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or /ojke, neozna en

C00.9

)lo6u/ni tu(ori 7enskih #olnih or"ana (C:1-C:?)


Ukljuuje: Ceoplas a alignu "utis organoru genitalioru fe ininoru

C01.C01.0

:eoplas%a %ali,nu% /ul/ae )lo6u/ni tu(or sti/nice


:eoplas%a %ali,nu% labii %aCoris )lo6u/ni tu(or velikih usana sti/nice Ceoplas a alignu glandulae (vestibularis :eoplas%a %ali,nu% labii %inoris )lo6u/ni tu(or (alih usana sti/nice :eoplas%a %ali,nu% clitori$is )lo6u/ni tu(or /ra7ice sti/nice :eoplas%a %ali,nu% /ul/ae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice sti/nice -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% /ul/ae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or sti/nice, neozna en Ceoplas a alignu genitalioru fe ininoru eHternoru 3udendi

ajoris) - Bart#olin

C01.1 C01.' C01.+

C01.9

C)?

C0' C0(.C0(.0 C0(.1 C0(.+

:eoplas%a %ali,nu% /a,inae )lo6u/ni tu(or va"ine :eoplas%a %ali,nu% cer/icis uteri )lo6u/ni tu(or "rli6a (aterice
:eoplas%a %ali,nu% en$ocer/icis uteri )lo6u/ni tu(or unutrasnjosti "rli6a (aterice :eoplas%a %ali,nu% e.acer/icis uteri )lo6u/ni tu(or s#oljnje" /ela "rli6a (aterice :eoplas%a %ali,nu% cer/icis li%ites uteri transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice "rli6a (aterice -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% cer/icis uteri non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or "rli6a (aterice, neozna en

C0(.9

89:

Grupa II
C0).C0).0

:eoplas%a %ali,nu% corporis uteri )lo6u/ni tu(or tela (aterice


:eoplas%a %ali,nu% isth%i uteri )lo6u/ni tu(or su7eno" /ela (aterice Ceoplas a alignu partis uteri inferioris :eoplas%a %ali,nu% en$o%etrii )lo6u/ni tu(or sluznice (aterice :eoplas%a %ali,nu% %#o%etrii )lo6u/ni tu(or (i$i6a (aterice :eoplas%a %ali,nu% basis uteri )lo6u/ni tu(or /na (aterice :eoplas%a %ali,nu% corporis li%ites uteri transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice tela (aterice -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% corporis uteri non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or tela (aterice, neozna en

C0).1 C0).' C0).( C0).+

C0).9

C00 C01 C02.-

:eoplas%a %ali,nu% uteri partis non speci!icatae )lo6u/ni tu(or (aterice, neozna eno" /ela :eoplas%a %ali,nu% o/arii )lo6u/ni tu(or jajnika :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% !e%ininoru% alioru% et non speci!icatoru% )lo6u/ni tu(or ostalih i neozna enih 7enskih #olnih or"ana
:eoplas%a %ali,nu% tubae "allopii )lo6u/ni tu(or jajovo/a Ceoplas a alignu tubae uterinae Ceoplas a alignu uteri :eoplas%a %ali,nu% li,a%enti lati uteri )lo6u/ni tu(or $iroko" li"a(enta (aterice :eoplas%a %ali,nu% li,a%enti teretis uteri )lo6u/ni tu(or okru"le veze (aterice :eoplas%a %ali,nu% para%etrii )lo6u/ni tu(or oko (ateri no" tkiva Ceoplas a alignu liga enti uteri C)? :eoplas%a %ali,nu% a$ne.oru% uteri non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or #ri#oja (aterice, neozna en :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% !e%ininoru% alioru% speci!icatoru% )lo6u/ni tu(or ostalih ozna enih 7enskih #olnih or"ana :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% !e%ininoru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice 7enskih #olnih or"ana -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. Ceoplas a alignu tuboovariale Ceoplas a alignu uteroovariale 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e =enski# polni# organa i koji se po poreklu ne ogu svrstati u bilo koju od navedeni# kategorija-757(7 758, 758 :eoplas%a %ali,nu% or,ani ,enitalii !e%inini non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or 7ensko" #olno" or"ana, neozna en Ceoplas a alignu tra"tus genitourinarii fe inini C)?

C02.0

C02.1 C02.' C02.(

C02.) C02.2 C02.+

C02.9

895

2010
C0+ :eoplas%a %ali,nu% placentae )lo6u/ni tu(or #osteljice (aterice
Ukljuuje: 7#orio"ar"ino a C)? 7#orionepit#elio a C)? Iskljuuje: @ola #BdatidosaI @aligna (;49(%) C)? ()08(9) invasiva (;49(%) "#orioadeno a (destruens) (;49(%)

)lo6u/ni tu(ori (u$kih #olnih or"ana (CJ0-CJF)


Ukljuuje: Ceoplas a alignu "utis genitalioru as"ulinoru

C10.C10.0

:eoplas%a %ali,nu% penis )lo6u/ni tu(or #enisa


:eoplas%a %ali,nu% preputii )lo6u/ni tu(or navlake u/a Ceoplas a alignu preputii :eoplas%a %ali,nu% ,lan$is penis )lo6u/ni tu(or "lavica u/a :eoplas%a %ali,nu% corporis penis )lo6u/ni tu(or tela u/a Ceoplas a alignu "orporis "avernosi :eoplas%a %ali,nu% penis li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice u/a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% penis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or u/a, neozna en Ceoplas a alignu "utis penis C)?

C10.1 C10.'

C10.+

C10.9

C11 C1'.C1'.0

:eoplaz%a %ali,nu% prostatae )lo6u/ni tu(or #rostate :eoplas%a %ali,nu% testis )lo6u/ni tu(or testisa
:eoplas%a %ali,nu% testis ectopici )lo6u/ni tu(or nes#u$teno" testisa Ceoplas a alignu retenti testis Ceoplas a alignu testis e"topi"i :eoplas%a %ali,nu% testis scrotalis )lo6u/ni tu(or s#u$teno" testisa Ceoplas a alignu testis s"rotalis :eoplas%a %ali,nu% testis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or testisa, neozna en

C1'.1

C1'.9

89<

Grupa II
C1(.:eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% %asculinoru% alioru% et non speci!icatoru% )lo6u/ni tu(or ostalih i neozna enih (u$kih #olnih or"ana
:eoplas%a %ali,nu% epi$i$#%i$is )lo6u/ni tu(or #ase(enika :eoplas%a %ali,nu% !uniculi sper%atici )lo6u/ni tu(or se(ene vr#ce :eoplas%a %ali,nu% scroti )lo6u/ni tu(or skrotu(a Ceoplas a alignu "utis s"roti :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% %asculinoru% speci!icatoru% alioru% )lo6u/ni tu(or ostalih ozna enih (u$kih #olnih or"ana Ceoplas a alignu tuni"ae vaginalis Ceoplas a alignu vesi"ulae se inalis :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% ,enitalioru% %asculinoru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice (u$kih #olnih or"ana -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e uki# polni# organa i koji se po poreklu ne ogu svrstati u bilo koju od navedeni# kategorija 7<0-7<4(7 :eoplas%a %ali,nu% or,ani ,enitalii %asculini non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (u$ko" #olno" or"ana, neozna en Ceoplas a alignu tra"tus genitourinarii as"ulini C)?

C1(.0 C1(.1 C1(.'

C1(.2

C1(.+

C1(.9

)lo6u/ni tu(ori siste(a za (okrenje (CJG-CJ?)


C1) :eoplas%a %ali,nu% renis pel/e% renale% e.clu$ens )lo6u/ni tu(or bubre"a, izuzev karlice bubre"a
Iskljuuje: Ceoplas a alignu renisI 3elvis renalis (7<5) "ali"is renalis (7<5)

C10

:eoplas%a %ali,nu% pel/is renalis )lo6u/ni tu(or karlice bubre"a


Ukljuuje: Ceoplas a Ceoplas a alignu alignu "ali"is renalis transitionis pelvoureteri"ae

C11

:eoplas%a %ali,nu% ureteris )lo6u/ni tu(or (okra6ovo/a bubre"a


Iskljuuje: Ceoplas a alignu ostii ureteris (7<7(<)

C12.C12.0 C12.1

:eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae )lo6u/ni tu(or (okra6ne be$ike


:eoplas%a %ali,nu% tri,oni /esicae urinarie )lo6u/ni tu(or trou"la (okra6ne be$ike :eoplas%a %ali,nu% basis /esicae urinarie )lo6u/ni tu(or /na (okra6ne be$ike

897

2010
C12.' C12.( C12.) C12.0 :eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae parietis lateralis )lo6u/ni tu(or bo no" zi/a (okra6ne be$ike :eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae parietis anterioris )lo6u/ni tu(or #re/nje" zi/a (okra6ne be$ike :eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae parietis posterioris )lo6u/ni tu(or za/nje" zi/a (okra6ne be$ike :eoplas%a %ali,nu% colli /esicae urinarie )lo6u/ni tu(or vrata (okra6ne be$ike Ceoplas a alignu ostii uret#rae interni :eoplas%a %ali,nu% ostii ureteris )lo6u/ni tu(or u$6a (okra6ovo/a bubre"a :eoplas%a %ali,nu% urachi )lo6u/ni tu(or urahusa :eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice (okra6ne be$ike -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% /esicae urinariae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (okra6ne be$ike, neozna en

C12.1 C12.2 C12.+

C12.9

C1+.-

:eoplas%a %ali,nu% or,anoru% urinarioru% alioru% et non speci!icatoru% )lo6u/ni tu(or ostalih i neozna enih (okra6nih or"ana
Iskljuuje: Ceoplas a alignu organoru fe ininoru (757(9) as"ulinoru (7<4(9) genitalioru C)?I

C1+.0

:eoplas%a %ali,nu% urethrae )lo6u/ni tu(or (okra6ovo/a be$ike Iskljuuje: Ceoplas a alignu ostii uret#ralis interni (7<7(5) :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae paraurethralis )lo6u/ni tu(or #arauretralne zlez/e :eoplas%a %ali,nu% or,anoru% urinarioru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice (okra6nih or"ana -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e okra,ni# organa i koji se po poreklu ne koju od navedeni# kategorija 7<:-7<8(8 :eoplas%a %ali,nu% or,ani urinarii non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (okra6no" or"ana, neozna en Ceoplas a alignu sBste atis urinarii C)?

C1+.1 C1+.+

ogu svrstati u bilo

C1+.9

)lo6u/ni tu(ori oka, (oz"a i /ru"ih /elova centralno" nervno" siste(a (CJ9-CL>)
C19.:eoplas%a %ali,nu% oculi et a$ne.oru% oculi )lo6u/ni tu(or oka i #ri#ojaka oka
Iskljuuje: 7utis palpebrae (7:4(8 , 7::(8) Ceoplas a alignu teHtus "onneHivi palpebrae (7:9(0) Cervi opti"i (77%(4) C19.0 :eoplas%a %ali,nu% coniuncti/ae )lo6u/ni tu(or ve7nja e

898

Grupa II
C19.1 C19.' C19.( C19.) :eoplas%a %ali,nu% corneae )lo6u/ni tu(or ro7nja e :eoplas%a %ali,nu% retinae )lo6u/ni tu(or (re7nja e :eoplas%a %ali,nu% chorioi$eae )lo6u/ni tu(or su/ovnja e :eoplas%a %ali,nu% corporis cillaris oculi )lo6u/ni tu(or zrakasto" tela oka Ceoplas a alignu bulbi o"uli :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae et $uctus lacri%alis )lo6u/ni tu(or suzne 7lez/e i suzno" kanala Ceoplas a alignu du"tus nasola"ri alis Ceoplas a alignu sa""i la"ri alis :eoplas%a %ali,nu% orbitae )lo6u/ni tu(or o ne /u#lje Ceoplas a alignu us"uli eHtrao"ularis Ceoplas a alignu teHtus "onneHivi orbitae Cervi perip#eri"i orbitae >etrobulbaris >etroo"ularis Iskljuuje: Ceoplas a alignu ossis orbitae (7:8(0) :eoplas%a %ali,nu% oculi et a$ne.oru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice oka i #ri#ojaka -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% oculi non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or oka, neozna en

C19.0

C19.1

C19.+

C19.9

C20.C20.0 C20.1 C20.9

:eoplas%a %ali,nu% %enin,iu% )lo6u/ni tu(or (o7/anica


:eoplas%a %ali,nu% %enin,iu% cerebri )lo6u/ni tu(or (o7/anih o#ni (oz"a :eoplas%a %ali,nu% %enin,iu% spinaliu% )lo6u/ni tu(or o#ni ki (ene (o7/ine :eoplas%a %ali,nu% %enin,iu% non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (o7/anica, neozna en

C21.-

:eoplas%a %ali,nu% cerebri )lo6u/ni tu(or (oz"a


Iskljuuje: Ceoplas a alignu nervoru 9eHtus retrobulbaris (7<9(<) "ranialiu (77%(%-77%(5)

C21.0

:eoplas%a %ali,nu% cerebri lobos et /entriculos e.clu$ens )lo6u/ni tu(or (oz"a, osi( re7njeva i ko(ora Ceoplas a alignu supratentorialis C)? :eoplas%a %ali,nu% cerebri lobi !rontalis )lo6u/ni tu(or eono" re7nja (oz"a :eoplas%a %ali,nu% cerebri lobi te%poralis )lo6u/ni tu(or sle#oo no" re7nja (oz"a :eoplas%a %ali,nu% cerebri lobi parietalis )lo6u/ni tu(or te(eno" re7nja (oz"a :eoplas%a %ali,nu% cerebri lobi occipitalis )lo6u/ni tu(or #otilja no" re7nja (oz"a

C21.1 C21.' C21.( C21.)

899

2010
C21.0 :eoplas%a %ali,nu% cerebri intra/entriculare )lo6u/ni tu(or ko(ore (oz"a Iskljuuje: Ceoplas a alignu ventri"uli Juatri (778(7) :eoplas%a %ali,nu% cerebelli )lo6u/ni tu(or (alo" (oz"a :eoplas%a %ali,nu% trunci encephali )lo6u/ni tu(or (o7/ano" stabla 1nfratentorialie C)? Ceoplas a alignu ventri"uli Juatri :eoplas%a %ali,nu% cerebri li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice (oz"a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. :eoplas%a %ali,nu% cerebri non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or (oz"a, neozna en

C21.1 C21.2

C21.+

C21.9

C2'.-

:eoplas%a %ali,nu% %e$ullae spinalis ner/oru% cranialiu% et partiu% s#ste%atis ner/osi centralis alioru% )lo6u/ni tu(or ki (ene (o7/ine, lobanjskih 7ivaca i ostalih /elova centralno" nervno" siste(a
Iskljuuje: Ceoplas a alignu eningiu (770(-) Cervoru perip#eri"oru et sBste atis nervosi autono i (7:7(-)

C2'.0 C2'.1 C2'.'

:eoplas%a %ali,nu% %e$ullae spinalis )lo6u/ni tu(or ki (ene (o7/ine :eoplas%a %ali,nu% cau$ae eJuinae )lo6u/ni tu(or krajnje" /ela ki (ene (o7/ine, Kkonjsko" re#aK :eoplas%a %ali,nu% ner/i ol!actorii )lo6u/ni tu(or 7ivca za (iris Ceoplas a alignus bulbi olfa"torii :eplas%a %ali,nu% ner/i optici )lo6u/ni tu(or o no" 7ivca :eoplas%a %ali,nu% ner/i acustici )lo6u/ni tu(or 7ivca za sluh :eoplas%a %ali,nu% ner/oru% craniallu% alioru% )lo6u/ni tu(or ostalih lobanjskih 7ivaca Ceoplas a alignu nervoru "ranialiu C)? :eoplas%a %ali,nu% cerebri et partiu% s#ste%atis ner/osi centralis aliaru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice (oz"a i ostalih /elova centralno" nervno" siste(a -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja. 'lo,udni tu ori koji prelaze grani"e ozga i drugi# delova "entralnog nervnog siste a i koji se po poreklu ne ogu svrstati u bilo koju od navedeni# kategorija 770-77%(5 :eoplas%a %ali,nu% s#ste%atis ner/osi centralis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or centralno" nervno" siste(a, neozna en Ceoplas a alignu sBste atis nervosi C)?

C2'.( C2'.) C2'.0

C2'.+

C2'.9

%00

Grupa II )lo6u/ni tu(ori $titaste 7lez/e i /ru"ih 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( (CLF-CL:)
C2( C2).C2).0 C2).1 C2).9

:eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae th#reoi$eae )lo6u/ni tu(ori $titaste 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae suprarenalis )lo6u/ni tu(or na/bubre7ne 7lez/e
:eoplas%a %ali,nu% corticis ,lan$ulae suprarenalis )lo6u/ni tu(or kore na/bubre7ne 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% %e$ullae ,lan$ulae suprarenalis )lo6u/ni tu(or sr7i na/bubre7ne 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae suprarenalis non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or na/bubre7ne 7lez/e, neozna en

C20.-

:eoplas%a %ali,nu% ,lan$ularu% en$ocrinaru% aliu% et structuraru% a!!iniu% )lo6u/ni tu(or ostalih en/okrinih 7lez/a i sro/nih struktura
Iskljuuje: glandulae t#Breoideae (774) neoplas a alignu glandulae suprarenalis (77:(-) ovarii (75<) pan"reatis endo"rini (7%5(:) testis (7<%(-) t#B i (747)

C20.0 C20.1 C20.' C20.( C20.) C20.0 C20.+

:eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae parath#reoi$eae )lo6u/ni tu(or #ara$titaste 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% h#poph#sis )lo6u/ni tu(or hi#o!ize :eoplas%a %ali,nu% $uctus craniophar#n,ici )lo6u/ni tu(or (o7/ano7/relno" kanala :eoplas%a %ali,nu% corporis pinealis )lo6u/ni tu(or e#i!ize :eoplas%a %ali,nu% corporis carotici )lo6u/ni tu(or karoti/no" tela$ca :eoplas%a %ali,nu% corporis aortici et para,an,lioru% alioru% )lo6u/ni tu(or aorti no" tela$ca i /ru"ih #ara"an"lija :eoplas%a %ali,nu% pluri,lan$ulare non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or vi$e 7lez/a, neozna en Napomena: Ukoliko je poznata lokaliza"ija zlo,udni# tu ora vie =lezda, ifriranje se vri odvojeno( :eoplas%a %ali,nu% ,lan$ulae en$ocrinae non speci!icatu% )lo6u/ni tu(or 7lez/e sa unutra$nji( lu enje(, neozna en

C20.9

%08

2010

#ekundarni zloudni tumori, nedovoljno definisani i neoznaene lokalizacije (C $-C%0"


C21.:eoplas%a %ali,nu% locoru% alioru% et satis non $e!initoru% )lo6u/ni tu(or ostalih i ne/ovoljno /e!inisanih lokalizacija
Iskljuuje: Ceoplas a alignu genitalioru fe ininoru (757(9) as"ulinoru (7<4(9) sine lo"o spe"ifi"ato (780(-) teHtus lB p#ati"i et #ae atopoieti"i et teHtuu finiu (788-79<) C21.0 :eoplas%a %ali,nu% capitis !aciei et colli )lo6u/ni tu(or "lave, lica i vrata Ceoplas a alignu bu""ae C)? nasi C)? :eoplas%a %ali,nu% thoracis )lo6u/ni tu(or "ru/no" ko$a Ceoplas a alignu aHillae C)? intrat#ora"ale C)? t#ora"ale C)? :eoplas%a %ali,nu% ab$o%inis )lo6u/ni tu(or trbuha :eoplas%a %ali,nu% pel/is )lo6u/ni tu(or karlice Ceoplas a alignu inguinis C)? re"tovaginale (septu ) re"tovesi"ale (septu ) :eoplas%a %ali,nu% e.tre%itatis superioris )lo6u/ni tu(or ruke :eoplas%a %ali,nu% e.tre%itatis in!erioris )lo6u/ni tu(or no"e :eoplas%a %ali,nu% loci alterius )lo6u/ni tu(or /ru"e lokalizacije :eoplas%a %ali,nu% locoru% alioru% li%ites transiens )lo6u/ni tu(or koji #relazi "ranice /ru"ih lokalizacija -2idi napo enu 5 na po/etku ovog poglavlja.

C21.1

C21.' C21.(

C21.) C21.0 C21.2 C21.+

C22.-

:eoplas%a %ali,nu% l#%phono$oru% secun$ariu% et non speci!icatu% *ekun/arni i neozna eni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova
Iskljuuje: Ceoplas a alignu lB p#onodoru prii ariu (788-78< , 79<(-) :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% capitis !aciei et colli *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova "lave, lica i vrata Ceoplas a alignu lB p#onodoru supra"lavi"ulariu :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% intrathoracaliu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova "ru/no" ko$a :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% intraab$o%inaliu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova trbuha :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% a.illariu% et e.tre%itatis superioris *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova #azu$ne ja(e i ruke Ceoplas a alignu lB p#onodoru pe"toraliu

C22.0

C22.1 C22.' C22.(

%0%

Grupa II
C22.) :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% in,uinaliu% et e.tre%itatis in!erioris *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova #re#one i no"e :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% intrapel/icu% *ekun/arni zlo u/ni tu(or li(!nih vorova karlice :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$oru% locoru% %ultipliciu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!nih vorova vi$e #o/ru ja tela :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% l#%phono$i non speci!icatu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or li(!no" vora, neozna en

C22.0 C22.+ C22.9

C2+.-

:eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% or,anoru% respiratoriu% et $i,esti/oru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or or"ana za /isanje i varenje
:eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% pul%onu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or #lu6a :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% %e$iastini *ekun/arni zlo6u/ni tu(or (e/ijastinu(a :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% pleurae *ekun/arni zlo6u/ni tu(or #leure @alignatiu lateru effusione C)? :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% or,anoru% respiratoriu% alioru% et non speci!icatoru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or /ru"ih i neozna enih or"ana za /isanje :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% intestini tenuis *ekun/arni zlo6u/ni tu(or tanko" creva :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% coli et recti *ekun/arni zlo6u/ni tu(or /ebelo" creva i rektu(a :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% peritonaei et retroperitonaei *ekun/arni zlo6u/ni tu(or #eritoneu(a i retro#eritoneu(a 6s"ites alignantiu C)? :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% hepatis et $ucti bili!eri intrahepatici *ekun/arni zlo6u/ni tu(or jetre i intrahe#ati nih 7u nih #uteva :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% or,anoru% $i,esti/oru% alioru% et non speci!icatoru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or /ru"ih i neozna enih or"ana za varenje

C2+.0 C2+.1 C2+.'

C2+.(

C2+.) C2+.0 C2+.1

C2+.2 C2+.+

C29.C29.0 C29.1

:eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% locoru% alioru% et non speci!icatoru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or ostalih i neozna enih lokalizacija
:eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% renis et pel/is renalis *ekun/arni zlo6u/ni tu(or bubre"a i karlice bubre"a :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% /esicae urinariae et or,anoru% urinarioru% alioru% et non speci!icatoru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or (okra6ne be$ike i /ru"ih i neozna enih or"ana za (okrenje :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% cutis *ekun/arni zlo6u/ni tu(or ko7e :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% cerebri et %enin,iu% cerebri *ekun/arni zlo6u/ni tu(or (oz"a i (o7/anica :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% partiu% siste%atis ner/osi aliaru% et non speci!iataru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or /ru"ih i neozna enih /elova nervno" siste(a

C29.' C29.( C29.)

%04

2010
C29.0 C29.1 C29.2 C29.+ C29.9 :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% ossis et %e$ullae ossiu% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or kosti i ko$tane sr7i :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% o/arii *ekun/arni zlo6u/ni tu(or jajnika :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% ,lan$ulae suprarenalis *ekun/arni zlo6u/ni tu(or na/bubre7ne 7lez/e :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% locoru% alioru% speci!icatoru% *ekun/arni zlo6u/ni tu(or /ru"ih ozna enih lokalizacija :eoplas%a %ali,nu% secun$ariu% sine loco speci!icato *ekun/arni zlo6u/ni tu(or bez ozna ene lokalizacije 7ar"ino a etasti"u , ultipli"iu C)? Ceoplas a alignu disse inata (se"undariu )I Ceoplas a alignu C)? "ar"ino a C)? Ceoplas a alignu generalisata (se"undariu )I Ceoplas a alignu C)? "ar"ino a C)? ?ar"o atosis (se"undariu )

C+0.C+0.0

:eoplas%a %ali,nu% sine loco speci!icato )lo6u/ni tu(or bez ozna ene lokalizacije
:eoplas%a %ali,nu% pri%ariu% locus i,notu% sic $ictu% )lo6u/ni tu(or ne#oznate #ri(arne lokalizacije, kao $to je nave/eno Ceoplas a alignu , pri ariu lo"us ignotu :eoplas%a %ali,nu% non speci!icatoru% )lo6u/ni tu(or, neo/re;eno 7an"er C)? 7ar"ino a C)? 7ar"ino a ultipleH C)? @alignVntiu "a"#eHia C)? Ceoplas a alignu C)? Iskljuuje: Ceoplas a alignu se"undariu , sine lo"o spe"ifi"ato (779(9) Ceoplas a alignu se"undariu , sine lo"o spe"ifi"ato C)? (779(9)

C+0.9

&rimarni zloudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva (C%'-C($"


Iskljuuje: Ceoplas a alignu lB p#onodoru se"undariu et non spe"ifi"atu (777(-)

C+1.C+1.0 C+1.1 C+1.' C+1.(

<orbus ?o$,;in 4o/"kinova bolest-zlo6u/ni tu(or li(!no" tkiva


=#%pho%a ?o$,;in prae$o%inatio l#%phoc#tica 4o/"kinova bolest, li(!ocitna #re/o(inacija =#%pho%a ?o$,;in sclerosis no$ularis 4o/"kinova bolest, no/ularna skleroza =#%pho%a ?o$,;in cellulae %i.tae 4o/"kinova bolest, (e$ane 6elije =#%pho%a ?o$,;in $epletio l#%phoc#tica 4o/"kinova bolest, li(!ocitna iscr#ljenost

%0:

Grupa II
C+1.) =#%pho%a ?o$,;in $i/ites l#%phoc#tica 4o/"kinova bolest, li(!ocitno bo"atstvo Iskljuuje: LB p#o a 0odgkin, predo inatio lB p#o"Bti"a (788(0) <orbi ?o$,;in alii 'ru"a 4o/"kinova bolest LB p#o a 0odgkin, non spe"ifi"atus <orbus ?o$,;in non speci!icatus 4o/"kinova bolest, neozna ena

C+1.2

C+1.9

C+'.-

=#%pho%a non-?o$,;in !olliculare Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o(-zlo6u/ni tu(or


Ukljuuje: LB p#o a non-0odgkin folli"ulare parvu diffusu et non diffusu Iskljuuje: LB p#o ata 9- "ellularu perip#eri"a et "utanea (78:(-)

C+'.0 C+'.1 C+'.' C+'.( C+'.) C+'.0 C+'.1 C+'.2 C+'.9

=#%pho%a non-?o$,;in !olliculare ,ra$us I Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( #rvo" ste#ena =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare ,ra$us II Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( /ru"o" ste#ena =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare ,ra$us III non speci!icatu% Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( tre6e" ste#ena, neozna en =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare ,ra$us III a Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( tre6e" a ste#ena =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare ,ra$us III b Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( tre6e" b ste#ena =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare cu% $i!!usione centrali Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o( sa centralno( /i!uzijo( =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare centru% cutanea Ko7ni !olikularno- centralni ne-4o/"kinov li(!o( =#%pho%ata non-?o$,;in !olicularia allia 'ru"i !olikularni ne-4o/"kinov li(!o(i =#%pho%a non-?o$,;in !olliculare non speci!icatu% Iolikularni ne-4o/"kinov li(!o(, neozna en LB p#o a non-0odgkin nodulare C)?

C+(.C+(.0

=#%pho%a non-?o$,;in non !olliculare 5e!olikularni ne-4o/"kinov li(!o(


=#%pho%a B-cellularu% par/aru% & li(!o( (alih 6elija Leukae ia lB p#o"Bti"a "#roni"a B "ellularu non-leukae i" disjun"tus LB p#o a lB p#oplas a"Bti"u LB p#o a nodalis zonae arginalis LB p#o a spleni"u zonae arginalis Iskljuuje: Leukae ia lB p#o"Bti"a "#roni"a (798(8) LB p#o ata 9-"ellularu perip#eri"a et "utanea (78:(-) @a"roglobulinae ia OaldenstrW (788(0) =#%pho%a H%antle cellI NCantle cellO li(!o(a LB p#o a "entro"Bti"u LB p#o atosis aligna polBposis

C+(.1

%05

2010
C+(.( =#%pho%a B cellularu% %a,naru% $i!ussu% 'i!uzni & li(!o( velikih 6elija 6naplasti"u 7;40-positive 7entroblasti"u 1 unoblasti"u 3las ablasti"u ?ub for a non spe"ifi"atu 9-"ellularu dives Iskljuuje: B lB p#o a "ellularu agnu ediastinalis (t#B i"a) (785(%) LB p#o a 9-"ellularu (78:(-) =#%pho%a non-?o$,;in l#%phoblasticu% $i!!usu% 'i!uzni ne-4o/"kinov li(!oblastni li(!o( LB p#o a B-"ellularu lB p#oblasti"a LB p#o a B-pre"ursor LB p#o a 9-"ellularu lB p#oblasti"a LB p#o a 9-pre"ursor LB p#o a lB p#oblasti"u C)? =#%pho%a Bur;itt &urkitov li(!o( LB p#o a Burkitt atBpi"a LB p#o a EBurkitt-si ileX Iskljuuje: @ature tBpus B-"ell leuke ia Burkitt (798(8) =#%pho%ata non-?o$,;in $i!!usa alia 'ru"i /i!uzni ne-4o/"kinovi li(!o(i LB p#o a B "ellularu agnaru , intravas"ulare LB p#o a B pri u -"ellularu , effusione Iskljuuje: LB p#o a 9-"ellularu dives B-"ellularu (784(4) LB p#o a ediastinalis (t#B i"u ) B "ellularu agnaru =#%pho%a non-?o$,;in non !olliculare non speci!icatu% 5e !olikularni ne-4o/"kinov li(!o(, neozna en

C+(.0

C+(.2

C+(.+

(785(%)

C+(.9

C+).C+).0 C+).1 C+).)

=#%pho%ata T-cellularu% peripherica et cutanea %eri!erni i ko7ni li(!o(i T 6elija


<#cosis !un,oi$es Iun"oi/na (ikoza *#n$ro%a *ezar# *ezarijev sin/ro( =#%pho%a T-cellularu% periphericu% non alibi classi!icata %eri!erni li(!o( T-6elija, neklasi!ikovan na /ru"o( (estu LB p#o a Lennert LB p#o a lB p#oepit#eloides

%0<

Grupa II
C+).0 =#%pho%ata T-cellularu% alia et non speci!icata 'ru"i i neozna eni li(!o(i 6elija Napomena: 6ko se loza 9-,elija ili njeno u/e,e po inje u vezi sa odre*eno ifrirati sa to pre"izniji opiso ( Iskljuuje: 7utaneous 7;40-positive pri a 9-"ell proliferationes (78<(<) Leukae ia 9-"ellularu adulti (798(-) LB p#o a C&-"ellularu blasti" (78<(:) LB p#o a 9-"ell sub"utaneous panni"ulitis-Juasi (78<(4) LB p#o a 9-"ellularu angioi unoblasti" (78<(5) LB p#o a 9-"ellularu enteropat#B-tBpus (78<(%) LB p#o a 9-"ellularu #epatospleni" (78<(8) LB p#o a eHtranodal C&-"ellularu , nasal tBpus (78<(0) =#%pho%a %a,naru% cellularu% anaplasticu% A=K-positi/us Ana#lasti ni li(!o( velikih 6elija, A+K- #ozitivan LB p#o a agnaru "ellularu anaplasti"u , 7;40-positivus =#%pho%a %a,naru% cellularu% anaplasticu% A=K-ne,ati/us Ana#lasti ni li(!o( velikih 6elija, A+K-ne"ativan Iskljuuje: 7utaneu 7;40-positivu pri ae 9-"ellularu proliferationis 78<(< =#%pho%a cutaneus T-cellularu% non speci!icatu% Ko7ni T-6elijski li(!o(, neo/re;en =#%pho%a TL:K-cellularu% %aturaru% non speci!icatu% +i(!o( zrelih TP5K-6elija, neo/re;en LB p#o a C&M9 "ellularu , C)? Iskljuuje: LB p#o a 9-"ellularu aturaru , non alibi "lassifi"atu

vrsto

li fo a,

C+).1

C+).2

C+).+ C+).9

(78:(:)

C+0.C+0.1

=#%pho%ata non-?o$,;in alia et non speci!icata 'ru"i i neozna eni ne-4o/"kinovi li(!o(i
=#%pho%a B cellularu% non speci!icatu% Tu(or li(!no" tkiva & 6elija, neozna en Napomena: 6ko se loza B-,elija ili njeno u/e,e po inje u vezi sa odre*eno ifrirati pre a odre*enije opisu( =#%pho%a B-cellularu% %a,naru% %e$iastinale (th#%icu%) Ce/ijastinalni (ti(usni) li(!o( velikih &-6elija =#%pho%ata non-?o$,;in speci!icata alia 'ru"i ozna eni ne-4o/"kinovi li(!o(i =#%pho%a non-?o$,;in non speci!icatu% 5e-4o/"kinov li(!o(, neozna en LB p#o a C)? LB p#o a alignu C)? LB p#o a non-0odgkin C)? vrsto li fo a,

C+0.' C+0.2 C+0.9

C+1.-

=#%pho%a TL:K-cellularu% alia ,enera speci!ica +i(!o( TP5K-6elija, /ru"i s#eci!i ni ti#ovi
Iskljuuje: LB p#o a LB p#o a agnaru agnaru "ellularu "ellularu anaplasti"u , 6L&-negativus (78:(7) anaplasti"u , 6L&-positivus (78:(<)

C+1.0 C+1.1

=#%pho%a :KLT-cellularu% e.trano$ulare ,enus nasale Ekstrano/ularni 5KPT-6elijski li(!o(, nazalni ti# =#%pho%a T-cellularu% hepatosplenicu% 4e#atos#leni ni T-6elijski li(!o( Iskljuuje: 6lp#a-beta et ga a-delta tBpus (78<(<)

%07

2010
C+1.' =#%pho%a T-cellularu% (intestinaru%) ,enus enteropathiae +i(!o( T-6elija (crevnih) ti# entero#atije LB p#o a 9-"ellularu enteropat#iae adiun"ta =#%pho%a T-cellularu% subcutaneus Juasi panniculitis +i(!o( T-6elija #o#ut subkutano" #anikulitisa =#%pho%a :K-cellularu% blasticaru% +i(!o( blasti nih 5K-6elija =#%pho%a T-cellularu% an,ioi%%unoblasticu% An"ioi(unoblasti ni li(!o( T-6elija LB p#adenopat#B "u dBsproteinae ia angioi unoblasti"u

C+1.( C+1.) C+1.0

(61L;)

C+1.1

Cutaneu% C-(0-positi/u% pri%ae T-cellularu% proli!erationis Ko7ni C'F0-#ozitivan li(!o(, rano T-6elijske #roli!eracije LB p#o a 9-"ellularu agnaru "utaneu 7;40Ypri ae LB p#o a "ellularu agnaru "utaneu anaplasti"u pri ae 3apulosis lB p#o atoides

C++.C++.0

<orbi %ali,ni i%unoproli!erati/i )lo6u/ne i(uno#roli!erativne bolesti


<acro,lobulinae%ia @al$enstrM% Hal/enstrQ(ova (akro"lobuline(ija LB p#o a lB p#oplas a"Bti"u "u 1g@-produ"tio @a"roglobulinae ia (pri ae)(idiopat#i"u ) Iskljuuje: LB p#o a B-"ellularu , parvaru (784(0) <orbi catenaru% ,ra/iu% alii 'ru"e bolesti te$kih lanaca @orbus Kranklin @orbus @u (Z) "atenaru graviu @orbus ga a "atenaru graviu <orbus intestini tenuis i%%unoproli!erati/us -(uno#roli!erativna bolest tanko" creva LB p#o a @editerraneu @orbus 6lp#a "atenaru graviu =#%pho%a B-cellularu% %ucosae e.trano$ularis zonae %ar,inalis-a$iunctu% l#%phatici te.tus 8<A=T-l#pho%a9 Ekstrano/ularni, (ar"inalne zone &-6elija, li(!o( sluzoko7e-u/ru7eno" li(!no" tkiva (CA+T-li(!o() Napomena: &oristiti dodatnu ifru (784(4) po =elji, kako bi se odredio prelazak ka vie stepenu aligniteta li fo a (;ifuzni li fo veliki# ,elija) LB p#o a bron"#ial-adiun"tu lB p#ati"i teHtus (B6L9-lB p#o a) LB p#o a "utis-adiun"tu lB p#ati"i teHtus (?6L9-lB p#o a) <orbi %ali,ni i%unoprolierati/i alii 'ru"e zlo6u/ne i(uno#roli!erativne bolesti <orbus %ali,nus i%%unoproli!erati/us non speci!icatus )lo6u/na i(uno#roli!erativna bolest, neozna ena @orbus i unoproliferativus C)?

C++.'

C++.(

C++.)

C++.2 C++.9

%08

Grupa II
C90.C90.0

<#elo%a %ultiple. et neoplas%ata %ali,na plas%a - cellularu% Culti#li (ijelo( i /ru"i zlo6u/ni tu(ori #laz(a-6elija
<#elo%a %ultiple. Cijelo( vi$estruke lokalizacije @orbus &a#ler @Belo a plas a "ellularu @Belo atosis 3las a"Bto a edullare Iskljuuje: 3las a"Bto a solitariu =eu;ae%ia plas%oc#tica +euke(ija #laz(a-6elija Leukae ia plas a"Bti"a &las%oc#to%a e.tra%e$ullare %laz(ocito( van ko$tane sr7i &las%ac#to%a solitariu% %laz(ocito( solitarni @Belo a solitariu 3las a"Bto a C)? 9u or plas a-"ellularu alignus C)?

(790(4)

C90.1

C90.' C90.(

C9'.-

=eu;ae%ia %#eloi$es Cijeloi/na leuke(ija


Ukljuuje: leukae iaI granulo"Bti"a Belogenous

C9'.0

=eu;ae%ia %#eloblastica acuta 8A<=9 Akutna (ijeloblastna leuke(ija 6@L (sine K6B dis"riptione ) C)? 6@L @0 6@L @8 6@L @% 6@L Qit# t(8S%8) 6@L8MA9) 6ne ia refra"toria flatibus "u eH"essus trans utationis Leukae ia Beloblasti"a a"uta ("u aturatione ) Leukae ia Beloblasti"a a"uta, ini a differentiatione Iskljuuje: Leukae ia Beloides "#roni"a, eHa"erbatione

a"uta (79%(8)

C9'.1

=eu;ae%ia %#eloi$es chronica 8C<=9 BCFLAB=-positi/u% 4roni na (ijeloi/na leuke(ija, &C=PA&+R Leukae ia Beloides "#roni"a -7@L., 3#iladelp#ia "#ro oso e (3#8) positivu Leukae ia Beloides "#roni"a -7@L., t(9I%%)(J4:S J88) Leukae ia Beloides "#roni"a -7@L."u dis"ri ine inspiratione "ellularis Iskljuuje: Leukae ia Beloides "#roni"a -7@L., atBpi"a (79%(%) Leukae ia Belo ono"Bti"a "#roni"a (794(8) @orbus Beloproliferativus, non "lassifi"atus (;:7(8) *arco%a %#eloi$es Cijeloi/ni sarko( Napomena: 9u or nezreli# 7#loro a ?ar"o a !ranulo"Bti"a

C9'.(

ijeloidni# ,elija

%09

2010
C9'.) =eu;ae%ia pro%#eloc#tica acuta8&<=9 Akutna #ro(ijelocitna leuke(ija 6@L @4 6@L @e "u t(85S 87) et variantes =eu;ae%ia %#elo%onoc#tica acuta Akutna (ijelo(onocitna leuke(ija 6@L @: 6@L @: Ao "u inv(8<) vel t(8<S8<) =eu;ae%ia %#eloi$es acuta cu% 11J'( $eprauatione% Akutna (ijeoli/na leuke(ija sa 11S>F abnor(alnosti(a Leukae ia Beloides a"uta "u variatione @@L gene =eu;ae%ia %#eloi$es alia 'ru"a (ijeloi/na leuke(ija Iskljuuje: Leukae ia "#roni"a eosinop#ili"a -sBndro a #Bpereosinop#ili"u . (;:7(5) =eu;ae%ia %#eloi$es acuta cu% %ultilineari $#splasia Akutna (ijeloi/na leuke(ija sa (ultilinearno( /is#lazijo( Napomena: 6kutna ijeloidna leuke ija sa displazijo preostalog dela #e atopoeze iMili ijelodisplasti/na bolest u istoriji bolesti (ana nezi)( =eu;ae%ia %#eloi$es non speci!icata Cijeloi/na leuke(ija, neozna ena

C9'.0

C9'.1

C9'.2

C9'.+

C9'.9

C91.C91.0

=eu;ae%ia l#%phoi$es +euke(ija li(!oi/nih 6elija krvi - zlo6u/na bolest krvi


=eu;ae%ia l#%phoblastica acuta 8A==9 Akutna leuke(ija li(!oblastnih 6elija Napomena: )va ifra treba da se koristi sa o u slu/aju leuke ija prekursora 9-,elija i B-,elija =eu;ae%ia l#%phoc#tica chronica B-cellularu% 4roni na leuke(ija li(!ocita &-6elija Leukae ia lB p#oplas a"Bti"a ?Bndro a >i"#ter Iskljuuje: LB p#o a lB p#oplas a"Bti"u (784(0) =eu;ae%ia prol#%phoc#tica B-cellularu% +euke(ija #roli(!ocita &-6elija =eu;ae%ia Ehair#-cellE +euke(ija vlasastih 6elija >eti"uloendot#eliosis leukae i"a =#%pho%aLleu;ae%ia T-cellularu% a$ulti (?T=4-1-a$iunctae) +i(!o(P+euke(ija T-6elija o/raslo"(4T+V-1-#ovezana) 6"uta 7#roni"a LB p#o aMleukae ia 9-"ellularu adulti-variant LentusJue LB p#o atoides =eu;ae%ia prol#%phoc#tica T-cellularu% +euke(ija #roli(!ocita T-6elija =eu;ae%ia l#%phoi$es alia 'ru"a li(!oi/na leuke(ija 9-"ella leukae ia agna granular lB p#o"Bti" (adiun"tae art#ritis r#eu atoides) =eu;e%ia Bur;itt B %aturaru% cellularu% +euke(ija zrelih & 6elija, &urkitt-ov ti# Iskljuuje: LB p#o a Burkitt "u paru aut non

C91.1

C91.( C91.)

C91.0

C91.1 C91.2

C91.+

edullis ossa infiltratione

(784(7)

%80

Grupa II
C91.9 =eu;ae%ia l#%phoi$es non speci!icata +i(!ocitarna leuke(ija, neo/re;eno

C9(.-

=eu;ae%ia %onoc#tica Conocitna leuke(ija - zlo6u/na bolest (onocitnih 6elija krvi


Ukljuuje: Leukae ia ono"Btoides =eu;ae%ia %onoblastica L%onoc#tica acuta Akutna (onoblastnaP (onocitna leuke(ija 6@L @5 6@L @5a 6@L @5b =eu;ae%ia %#elo%onoc#tica chronica 4roni na (ijelo(onocitna leuke(ija 7@@L "u eosinop#ilia 7@@L-8 7@@L-% Leukae ia ono"Bti"a "#roni"a =eu;ae%ia %#elo%onoc#tica Cu/enilis Euvenilna (ijelo(onocitna leuke(ija =eu;ae%ia %onoc#tica alia 'ru"a (onocitna leuke(ija =eu;ae%ia %onoc#tica non speci!icata Conocitna leuke(ija, neozna ena

C9(.0

C9(.1

C9(.( C9(.2 C9(.9

C9).-

=eu;ae%iae ,eneru% cellularu% aliae speci!icatoru% 'ru"e leuke(ije ozna enih ti#ova 6elija krvi
Iskljuuje: Leukae ia plas a "ellularu (790(8) >eti"uloendot#eliosis leukae i"a (798(:)

C9).0

=eu;ae%ia er#throi$es acuta Akutna eritroi/na leuke(ija ArBt#roleukae ia Leukae ia Beloides a"uta @< (a)(b) =eu;ae%ia %e,acar#oblastica acuta Akutna (e"akarioblastna leuke(ija Leukae ia egakarBo"Bti"a a"uta Leukae ia Beloides a"uta, @7 =eu;ae%ia %astoc#tica Castocitna leuke(ija &an%#elosis acuta cu% %#elo!ibrosi Akutna #an(ijelozasa (ijelo!ibrozo( @Belofibrosis a"uta <orbus %#elo$#splasticus et %#eloproli!erati/us non alibi classi!icatus Cijelo/is#lasti na i (ijelo#roli!erativna bolest, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu =eu;ae%ia aliae speci!icata 'ru"a ozna ena leuke(ija 1nfestantibus C&-"ell leukae ia Leukae ia basop#ili"a a"uta

C9).'

C9).( C9).)

C9).1 C9).2

%88

2010
C90.C90.0

=eu;ae%ia ,eneris cellularu% non speci!icati +euke(ija-zlo6u/na bolest neozna eno" ti#a 6elija krvi
=eu;ae%ia ,enerisi cellularu% non speci!icati acuta Akutna leuke(ija neozna eno" ti#a 6elija Leukae ia bilineal a"uta Leukae ia bip#enotBpi"a a"uta Leukae ia "aule "ella lineage in"ertu Leukae ia lineage iHta a"uta Iskljuuje: AHa"erbatio leukae iae "#roni"ae non spe"ifi"atae a"utae (795(8) =eu;ae%ia cellularu% t#pi non speci!icati chronica 4roni na leuke(ija neozna eno" ti#a 6elija =eu;ae%ia cellularu% t#pi non speci!icati alia 'ru"a leuke(ija neozna eno" ti#a 6elija =eu;ae%ia non speci!icata +euke(ija, neozna ena

C90.1 C90.2 C90.9

C91.-

:eoplas%ata %ali,na te.tus l#%phoi$is hae%atopoietici et te.tuu% a!!iniu% alia non speci!icata 'ru"i zlo6u/ni tu(ori li(!oi/no", he(ato#oezno" i sro/nih tkiva, neo/re;eni
?istioc#tosis =an,erhans-cellularu% %ulti!ocalis et %ultis#ste%ica (/ul,ata) 8=etterer-*i3e %orbus9 Culti!okalna i (ultisiste(ska (/ise(inovana) histiocitoza +an"erhansovih 6elija (+etterer*i3oova bolest) 0istio"Btosis R, ultisBste i" Tu%or %astoc#ticus %ali,nus )lo6u/ni tu(or (ast-6elija (labrocita) @asto"Btosis sBste i"a infestantibus ?ar"o a ast "ell Iskljuuje: Leukae ia asto"Bti"a l (79:(4) @asto"Btosis ("utaneous) ("ongenitalis) ([8%(%) @asto"Btosis inertissi ae (;:7(0) *arco%a $en$riticaru% cellularu% (cellularu% accessoriaru%) *arko( /en/ritskih 6elija (#o(o6nih 6elija) ?ar"o a Langer#ans-"ellularu ?ar"o a dendriti"a "ellulis interdigiti ?ar"o adendriti"a "ellulis folli"ularis <ulti!ocalis et unis#ste%ica =an,erhans-cellularu% histioc#tosis Culti!okalna i unisiste(ska histiocitoza +an"erhansovih 6elija 0istio"Btosis R, ultifo"alis @orbus 0and-?"#Uller-7#ristian ?istioc#tosis =an,erhans-cellularu% uni!ocalis @ni!okalna histiocitoza +an"erhansovih 6elija !ranulo a eosinop#ili"u 0istio"Btosis R, non spe"ifi"ata 0istio"Btosis R, unifo"alis Langer#ans-"ellularu #istio"Btosis, non spe"ifi"ata :eoplas%a %ali,nu% te.tus l#%phoi$is he%atopoietici et te.tuu% a!!iniu% speci!icata alia 'ru"i ozna eni zlo6u/ni tu(ori li(!oi/no", he(ato#oezno" i sro/nih tkiva

C91.0

C91.'

C91.)

C91.0

C91.1

C91.2

%8%

Grupa II
C91.+ *arco%a histioc#ticu% *arko( histiocita 0istio"Btosis aligna :eoplas%a %ali,nu% te.tus l#%phoi$is he%atopoietici et te.tuu% a!!iniu% non speci!icatu% )lo6u/ni tu(ori li(!oi/no", he(ato#oezno" i sro/nih tkiva, neozna en

C91.9

Zloudni tumori raznih primarnih lokalizacija (C( -C( "


C92 :eoplas%ata %ali,na locoru% in$epen$entiu% (pri%oru%) %ultipliciu% )lo6u/ni tu(ori vi$e nezavisnih #ri(arnih lokalizacija
Napomena: 3ri kori,enju ove kategorije, pozvati se na pravila ifriranja navedena u &njizi %(

ortaliteta i uputstva

Tu(ori na (estu javljanja D Nin situO ('00-'09)


Napomena: 'a neke in situ tu ore se s atra da predstavljaju kontinuitet orfoloki# pro ena iz e*u displazije i invazivnog kar"ino a( Ca pri er, "ervikalne intraepitelijalne neoplazije (71C) se javljaju u tri stepena, pri /e u tre,i stepen (71C 111) obu#vata zajedno i teku displaziju i kar"ino in situ( )vakav siste ifriranja stepenovanje je proiren i na druge organe kao to su vulva i vagina( )pis tre,eg stepena intraepitelijalne neoplazije, sa ili bez po ena teke displazije, su navedeni u ovo odeljkuS stepen 1 i 11 se klasifikuju kao displazija odre*enog siste a organa i kodira se u okviru odgovaraju,eg odeljka odre*enog siste a organa( Ukljuuje: ArBt#roplasia ArBt#roplasia [ueBrat @orbus BoQen orp#ologia "odes oribus "odi"is M%

-00.-

Carcino%a in situ ca/i oris oesopha,i et /entriculi Karcino( Nin situO usta, je/njaka i 7eluca
Iskljuuje: elano a in situ (;04(-) Carcino%a in situ labii ca/i oris et phar#n,is Karcino( Nin situO usne, usta i 7/rela 7ar"ino a in situ pli"ae arBepiglotti"ae Ka"iei #Bpop#arBngi"ae C)? 'onae arginalis Li itis u"o"utanei Iskljuuje: 7ar"ino a in situ pli"ae arBepiglotti"ae, fa"iei larBngi"ae (;0%(0) 7utis labii (;04(0 , ;0:(0) epiglottidisI C)? (;0%(0) 3artis supra#Boidis (;0%(0) Carcino%a in situ oesopha,i Karcino( Nin situO je/njaka Carcino%a in situ /entriculi Karcino( Nin situO 7eluca

-00.0

-00.1 -00.'

%84

2010
-01.Carcino%a in situ or,anoru% $i,esti/oru% alioru% Karcino( Nin situO /ru"ih or"ana za varenje
Iskljuuje: -01.0 elano a in situ (;04(-) Carcino%a in situ coli Karcino( Nin situO /ebelo" creva Iskljuuje: $un"turae re"tosig oidis (;08(8) Carcino%a in situ Cuncturae rectosi,%oi$is Karcino( Nin situO rektosi"(oi/ne s#ojnice Carcino%a in situ recti Karcino( Nin situO rektu(a Carcino%a in situ ani et canalis analis Karcino( Nin situO anusa i analno" kanala Iskljuuje: 7ar"ino a in situI "utis ani (;04(5 , ;0:(5) arginis ani (;04(5 , ;0:(5) perianalis (;04(5 , ;0:(5) Carcino%a in situ partiu% intestinioru% aliaru% et non speci!icataru% Karcino( Nin situO /ru"ih i neozna enih /elova creva Iskljuuje: 7ar"ino a in situ a pullae 2ater (;08(5) Carcino%a in situ hepatis /esicae !elleae et $uctus biliaris Karcino( Nin situO jetre, 7u ne kesice i 7u no" kanala 7ar"ino a in situ a pullae 2ater Carcino%a in situ or,anoru% $i,esti/oru% alioru% speci!icatoru% Karcino( Nin situO /ru"ih ozna enih or"ana za varenje 7ar"ino in situ pan"reatis Carcino%a in situ or,anoru% $i,esti/oru% non speci!icatu% Karcino( Nin situO or"ana za varenje, neozna en

-01.1 -01.' -01.(

-01.)

-01.0

-01.2

-01.9

-0'.-

Carcino%a in situ auris %e$iae et s#ste%atis respiratorii Karcino( Nin situO, sre/nje" uva i or"ana za /isanje
Iskljuuje: elano a in situ (;04(-) Carcino%a in situ lar#n,is Karcino( Nin situO "rkljana 7ar"ino a in situ pli"ae arBepiglotti"ae, fa"iei larBngi"ae Apiglottidis (partis supra#Boidis) Iskljuuje: 7ar"ino a in situ pli"ae arBepiglotti"aeI Ka"iei #Bpop#arBngi"ae (;00(0) C)? (;00(0) 'onae arginalis (;00(0) Carcino%a in situ tracheae Karcino( Nin situO /u$nika Carcino%a in situ bronchi et pul%onis Karcino( Nin situO /u$nika i #lu6a

-0'.0

-0'.1 -0'.'

%8:

Grupa II
-0'.( Carcino%a in situ partiu% s#ste%atis respiratorii aliaru% Karcino( Nin situO /ru"ih /elova res#iratorno" siste(a 6uris ediae 7avi nasi ?inuu a""essorioru Iskljuuje: auris (eHternae)("utis) (;04(% , ;0:(%) nasiI 7utis nasi (;04(4 , ;0:(4) C)? (;09(7) Carcino%a in situ partiu% s#ste%atis respiratorii non speci!icatu% Karcino( Nin situO /ru"ih /elova res#iratorno" siste(a, neozna en

-0'.)

-0(.-

<elano%a in situ Celano( Nin situO zlo6u/ni crni tu(or ko7e


Ukljuuje: orp#ologia "odes @87% @879- oribus "odi"is M% <elano%a in situ labii oris Celano( Nin situO usne <elano%a in situ palpebrae canthu% inclu$ens Celano( Nin situO, ka#ka oka, uklju uju6i u"ao oka <elano%a in situ auris et %eatus acustici e.terni Celano( Nin situO, uva i s#oljnje" u$no" kanala <elano%a in situ partiu% !aciei aliaru% et non speci!icataru% Celano( Nin situO, /ru"ih i neozna enih /elova lica <elano%a in situ capillitii et colli Celano(a Nin situO #o"lavine i vrata <elano%a in situ trunci Celano( K in situK tru#a 7utis perianalis @a e ("utis)(teHtus ollis) @elano a in situ aniI "utis ani arginis ani <elano%a in situ e.tre%itatis superioris o%a% inclu$ens Celano( Nin situO ruke, uklju uju6i ra(e <elano%a in situ e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.ae inclu$ens Celano( Nin situO no"e, uklju uju6i #re/eo karlice <elano%a in situ locoru% alioru% Celano( Nin situO /ru"ih lokalizacija <elano%a in situ non speci!icatu% Celano( Nin situO, neozna en

-0(.0 -0(.1 -0(.' -0(.( -0(.) -0(.0

-0(.1 -0(.2 -0(.+ -0(.9

-0).-

Carcino%a in situ cutis Karcino( Nin situO, ko7e


Iskljuuje: erBt#roplasia [ueBrat (penis) C)? (;07(:) elano a in situ (;04(-)

-0).0

Carcino%a in situ cutis labii Karcino( Nin situO, ko7e usne Iskljuuje: Uer i"ulu ter inus labiu

(;00(0)

-0).1

Carcino%a in situ cutis palpebrae canthu% inclu$ens Karcino( Nin situO ko7e ka#ka oka, uklju uju6i u"ao oka

%85

2010
-0).' -0).( -0).) -0).0 Carcino%a in situ cutis auris et %eatus acustici e.terni Karcino( Nin situO ko7e uva i s#olja$nje" u$no" kanala Carcino%a in situ cutis partiu% !aciei aliaru% Karcino( Nin situO ko7e /ru"ih /elova lica Carcino%a in situ cutis capillitii et cutis colli Karcino( Nin situO ko7e #o"lavine i ko7e vrata Carcino%a in situ cutis trunci Karcino( Nin situO ko7e tru#a 7ar"ino a in situ aniI 7utis ani arginis ani 7utis a ae 7utis perianalis Iskljuuje: 7utis organoru genitaliu anus C)? (;08(4)

(;07(-)

-0).1 -0).2 -0).+ -0).9

Carcino%a in situ cutis e.tre%itatis superioris o%a% inclu$ens Karcino( Nin situO ko7e ruke, uklju uju6i ra(e Carcino%a in situ cutis e.tre%itatis in!erioris co.a% inclu$ens Karcino( Nin situO ko7e no"e, uklju uju6i karli nu kost Carcino%a in situ cutis locoru% alioru% Karcino( Nin situO ko7e /ru"ih lokalizacija Carcino%a in situ cutis non speci!icatu% Karcino( Nin situO ko7e, neozna en

-00.-

Carcino%a in situ %a%%ae Karcino( Nin situO /ojke


Iskljuuje: "ar"ino a in situ "utis a ae (;0:(5) elano a in situ a ae("utis) (;04(5)

-00.0 -00.1 -00.2 -00.9

Carcino%a in situ lobulare =e7njasti karcino( Nin situO Carcino%a in situ intra$uctale @nutarkanalni karcino( Nin situO Carcino%a in situ %a%%ae alia 'ru"i karcino( Nin situO /ojke Carcino%a in situ %a%%ae non speci!icatu% Karcino( Nin situO /ojke, neozna en

-01.-

Carcino%a in situ cer/icis uteri Karcino( Nin situO "rli6a (aterice


Ukljuuje: "ervi"al intraepit#elial neoplasia -71C., gradus 111, "u , vel sine gravi Iskljuuje: dBsplasia "ervi"is gravis C)? (C87(%) elano a in situ "ervi"is (;04(5) entione dBsplasia

-01.0 -01.1 -01.2 -01.9

Carcino%a in situ en$ocer/icis uteri Karcino( Nin situO unutra$njosti "rli6a (aterice Carcino%a in situ e.ocer/icis uteri Karcino( Nin situO s#olja$njosti "rli6a (aterice Carcino%a in situ partiu% cer/icis uteri aliaru% Karcino( Nin situO /ru"ih /elova "rli6a (aterice Carcino%a in situ cer/icis uteri non speci!icatu% Karcino( Nin situO "rli6a (aterice, neozna en

%8<

Grupa II
-02.Carcino%a in situ ,enitaliu% alioru% et non speci!icatoru% Karcino( Nin situO /ru"ih i neozna enih #olnih or"ana
Iskljuuje: -02.0 -02.1 elano a in situ (;04(5) Carcino%a in situ en$o%etrii Karcino( Nin situO sluznice (aterice Carcino%a in situ /ul/ae Karcino( Nin situO sti/nice 1ntraepit#elial neoplasia vulvae -21C., gradus 111, "u , vel sine Iskljuuje: ;Bsplasio gravi vulvae C)? (C90(%) Carcino%a in situ /a,inae Karcino( Nin situO va"ine 1ntraepit#elial neoplasia vaginae -21C., gradus 111, "u , vel sine Iskljuuje: ;Bsplasio gravi vaginae C)? (C89(%) Carcino%a in situ ,enitalioru% !e%ininoru% alioru% Karcino( Nin situO /ru"ih 7enskih #olnih or"ana Carcino%a in situ penis Karcino( Nin situO u/a ArBt#roplasia [ueBrat C)? Carcino%a in situ prostatae Karcino( Nin situO #rostate Iskljuuje: dBsplasio prostatae #u ilis gradus (C:%(4) Carcino%a in situ ,enitaliu% %asculinoru% alioru% Karcino( Nin situO /ru"ih (u$kih #olnih or"ana

entione dBsplasia gravi

-02.'

entione dBsplasia gravi

-02.( -02.)

-02.0

-02.1

-09.-

Carcino%a in situ locoru% alioru% non speci!icatoru% Karcino( Nin situO /ru"ih neozna enih lokalizacija
Iskljuuje: elano a in situ (;04(-) Carcino%a in situ /esicae urinariae Karcino( Nin situO (okra6ne be$ike Carcino%a in situ or,anoru% urinarioru% alioru% Karcino( Nin situO /ru"ih or"ana za (okrenje Carcino%a in situ oculi Karcino( Nin situO oka Iskljuuje: 7ar"ino a in situ "utis palpebrae (;0:(8) Carcino%a in situ ,lan$ulae th#reoi$eae et ,lan$ularu% en$ocrinaru% aliaru% Karcino( Nin situO $titaste 7lez/e i /ru"ih 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( Iskljuuje: 7ar"ino a in situ endo"rinaru pan"reati (;08(7) ovarii (;07(4) testis (;07(<) Carcino%a in situ locoru% alioru% speci!icatoru% Karcino( Nin situO /ru"ih ozna enih lokalizacija Carcino%a in situ non speci!icatu% Karcino( Nin situO neozna en

-09.0 -09.1 -09.'

-09.(

-09.2 -09.9

%87

2010

'obro6u/ni tu(ori ('10-'FJ)


Ukljuuje: orp#ologia "odi"es oribus "odi"is M0

-10.-10.0

:eoplas%a beni,nu% labii oris et phar#n,is 'obro6u/ni tu(or usne, usta i 7/rela
:eoplas%a beni,nu% labii 'obro6u/ni tu(or usne Ceoplas a benignu labii(fraenuli)(interni)( u"osae)(li itis Iskljuuje: Ceoplas a benignu "utis labii (;%%(0 , ;%4(0) :eoplas%a beni,nu% lin,uee 'obro6u/ni tu(or jezika Ceoplas a benignu tonsilae lingualis :eoplas%a beni,nu% basis oris 'obro6u/ni tu(or /na usta :eoplas%a beni,nu% partiu% oris aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih /elova usta Ceoplas a benignu glandulae salivaris inoris C)? Iskljuuje: Ceoplas a benignu labii ( u"osae) (;80(0) Ceoplas a benignu nasop#arBngis (;80(<) Ceoplas a benignu odontogenes (;8<(:-;8<(5) :eoplas%a beni,nu% tonsillae 'obro6u/ni tu(or krajnika Ceoplas a benignu tonsillae(fau"ialis)(palatinae) Iskljuuje: Kossue tonsillaris (;80(5) Ceoplas a benignu tonsillae(palatinae) (;80(8) 9onsilae p#arBngi"ae (;80(<) "olu nae (;80(5) :eoplas%a beni,nu% orophar#n,is partiu% aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih /elova usno" 7/rela Kossae tonsillaris Ceoplas a benignu epiglottidis, fa"iei anterioris 2alie"ulae "olu nae Iskljuuje: Ceoplas a benignu epiglottidisI C)? (;8:(8) 3artis supra#Boideae (;8:(8) :eoplas%a beni,nu% nasophar#n,is 'obro6u/ni tu(or nosno" /ela 7/rela @arginis septi et "#oanae posterioris Ceoplas a benignu tonsilae p#arBngi"ae :eoplas%a beni,nu% h#pophar#n,is 'obro6u/ni tu(or /onje" /ela 7/rela :eoplas%a beni,nu% phar#n,is non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or 7/rela, neozna en

u"o"utanei)

-10.1

-10.' -10.(

-10.)

-10.0

-10.1

-10.2 -10.9

%88

Grupa II
-11.:eoplas%a beni,nu% ,lan$ularu% sali/ariu% %aCoru% 'obro6u/ni tu(or velikih #ljuva nih 7lez/a
Iskljuuje: Ceoplas a benignu glandulae salivaris Ceoplas a benignu glandulae salivaris suis situ anato i"ae -11.0 -11.2 :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae paroti$is 'obro6u/ni tu(or /ou$ne #ljuva ne 7lez/e :eoplas%a beni,nu% ,lan$ularu% sali/ariu% %aCoru% aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih velikih #ljuva nih 7lez/a Ceoplas a benignu glandulaeI sublingualis sub andibularis :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae sali/aris %aCoris non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or velike #ljuva ne 7lez/e, neozna en inoris C)? (;80(4) inoris Juae sunt distinguantur se"undu

-11.9

-1'.-1'.0

:eoplas%a beni,nu% coli recti ani et canalis analis 'obro6u/ni tu(or /ebelo" creva, rektu(a, anusa i analno" kanala
:eoplas%a beni,nu% caeci 'obro6u/ni tu(or sle#o" creva Ceoplas a benignu valvulae ileo"ae"alis :eoplas%a beni,nu% appen$icis 'obro6u/ni tu(or crvuljka :eoplas%a beni,nu% coli ascen$entis 'obro6u/ni tu(or uzlazno" /ela /ebelo" creva :eoplas%a beni,nu% coli trans/ersi 'obro6u/ni tu(or #o#re no" /ela /ebelo" creva Ceoplas a benignu fleHurae #epati"ae fleHurae lienalis :eoplas%a beni,nu% coli $escen$entis 'obro6u/ni tu(or silazno" /ela /ebelo" creva :eoplas%a beni,nu% coli si,%oi$is 'obro6u/ni tu(or si"(oi/no" /ela /ebelo" creva :eoplas%a beni,nu% coli non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or /ebelo" creva neozna en 6deno atosis "oli 1ntestinu "rassu C)? 3olBposis (#ereditaria) "oli :eoplas%a beni,nu% Cuncturae rectosi,%oi$is 'obro6u/ni tu(or rektosi"(oi/ne s#ojnice :eplas%a beni,nu% recti 'obro6u/ni tu(or rektu(a :eoplas%a beni,nu% ani et canalis analis 'obro6u/ni tu(or anusa i analno" kanala Iskljuuje: 7utis perianalis (;%%(5 , ;%4(5) Ceoplas a benignu aniI "utis (;%%(5 , ;%4(5) arginis (;%%(5 , ;%4(5)

-1'.1 -1'.' -1'.(

-1'.) -1'.0 -1'.1

-1'.2 -1'.+ -1'.9

%89

2010
-1(.-1(.0 -1(.1 -1(.' -1(.( -1(.)

:eoplas%a beni,nu% s#ste%atis $i,esti/i partiu% aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih /elova /i"estivno" siste(a
:eoplas%a beni,nu% oesopha,i 'obro6u/ni tu(or je/njaka :eoplas%a beni,nu% /entriculi 'obro6u/ni tu(or 7eluca :eoplas%a beni,nu% $uo$eni 'obro6u/ni tu(or /vanaesto#ala no" creva :eoplas%a beni,nu% intestini tenuis partiu% aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih /elova tanko" creva :eoplas%a beni,nu% hepatis 'obro6u/ni tu(or jetre Ceoplas a benignu du"tus biliferi intra#epati"i :eoplas%a beni,nu% $uctuu% billariu% e.trahepaticoru% 'obro6u/ni tu(or vanjetrenih 7u nih #uteva :eoplas%a beni,nu% pancreatis 'obro6u/ni tu(or #ankreasa Iskljuuje: Ceoplas a benignu pan"reatis endo"rini (;84(7) :eoplas%a beni,nu% pancreatis en$ocrini 'obro6u/ni tu(or en/okrino" /ela #ankreasa Ceoplas a benignu insulae Langer#ans 9u our Dislet "ellE :eoplas%a beni,nu% s#ste%atis $i,esti/i partiu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or /elova siste(a za varenje, neozna en 1ntestini C)? Ceoplas a benignu tra"tus digestivi C)? lienis

-1(.0 -1(.1

-1(.2

-1(.9

-1).-1).0

:eoplas%a beni,nu% auris %e$iae et or,anoru% respiratorioru% 'obro6u/ni tu(or sre/nje" uva i or"ana za /isanje
:eoplas%a beni,nu% auris %e$ine ca/i nasi et sinuu% nasi 'obro6u/ni tu(or sre/nje" uva, nosne $u#ljine i nosnih sinusa Ceoplas a benignu "artilaginis nasi Iskljuuje: 7artilaginis auris (;%8(0) @arginis septi et "#oanae posterioris (;80(<) Ceoplas a benignu auris (eHternae)("utis) (;%%(% , ;%4(%) auris (eHternae)("utis) (;%%(% , ;%4(%) nasiI C)? (;4<(7) "utis nasi (;%%(4 , ;%4(4) nervi olfa"torii (;44(4) ossisI auris (;8<(:) nasi (;8<(:) polBpusI auris( ediae) (07:(:) "avi nasi ($44(-) sinus a""essorii ($44(8)

%%0

Grupa II
-1).1 :eoplas%a beni,nu% lar#n,is 'obro6u/ni tu(or "rkljana Ceoplas a benignu epiglottidis(partis supra#Boideae) Iskljuuje: Ceoplas a benignu epiglottidis, fa"iei anterioris (;80(5) 3olBpus pli"ae vo"alis et larBngis ($48(8) :eoplas%a beni,nu% tracheae 'obro6u/ni tu(or /u$nika :eoplas%a beni,nu% bronchi et pul%onis 'obro6u/ni tu(or /bronhije i #lu6a :eoplas%a beni,nu% s#ste%atis respiratorii non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or /isajno" siste(a, neozna en

-1).' -1).( -1).)

-10.-

:eoplas%a beni,nu% or,anoru% intrathoracaliu% alioru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih or"ana "ru/ne /u#lje
Iskljuuje: Ceoplas a benignu esot#elii (;89(-) :eoplas%a beni,nu% th#%i 'obro6u/ni tu(or "ru/ne 7lez/e :eoplas%a beni,nu% cor$is 'obro6u/ni tu(or srca Iskljuuje: Ceoplas a benignu vasis :eoplas%a beni,nu% %e$iastini 'obro6u/ni tu(or (e/ijastinu(a :eoplas%a beni,nu% or,anoru% intrathoracaliu% alioru% speci!icatoru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih ozna enih or"ana "ru/ne /u#lje :eoplas%a beni,nu% or,anoru% intrathoracaliu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or or"ana "ru/ne /u#lje, neozna en

-10.0 -10.1

agni (;%8(4)

-10.' -10.2 -10.9

-11.-

:eoplas%a beni,nu% ossis et cartila,inis articuli 'obro6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice
Ukljuuje: &erato"Bsti" tu ore odontogeni" Iskljuuje: Ceoplas a benignu teHtus "oneHiviI auris (;%8(0) larBngis (;8:(8) nasi (;8:(0) palpebrae (;%8(0) sBnoviae (;%8(-)

-11.0 -11.1 -11.' -11.( -11.)

:eoplas%a beni,nu% scapulae et ossiu% lon,oru% e.tre%itatis superioris 'obro6u/ni tu(or lo#atice i /u"ih kostiju ruke :eoplas%a beni,nu% ossiu% bre/iu% e.tre%itatis superioris 'obro6u/ni tu(or kratkih kostiju ruke :eoplas%a beni,nu% ossiu% lon,oru% e.tre%itatis interioris 'obro6u/ni tu(or /u"ih kostiju no"e :eoplas%a beni,nu% ossiu% bre/iu% e.tre%itatis in!erioris 'obro6u/ni tu(or kratkih kostiju no"e :eoplas%a beni,nu% ossiu% cranii et !aciei 'obro6u/ni tu(or kostiju "lave i lica Ceoplas a benignu aHillae(superioris) orbitae Iskljuuje: Ceoplas a benignu andibulae (;8<(5)

%%8

2010
-11.0 -11.1 :eoplas%a beni,nu% %an$ibulae 'obro6u/ni tu(or /onje vilice :eoplas%a beni,nu% colu%nae /ertebralis 'obro6u/ni tu(or ki (eno" stuba Iskljuuje: Ceoplas a benignu ossis sa"ri et ossis "o""Bgis (;8<(8) :eoplas%a beni,nu% costae sterni et cla/iculae 'obro6u/ni tu(or rebra, "ru/ne kosti i klju nja e :eoplas%a beni,nu% ossiu% pel/is ossis sacri et ossis cocc#,ei 'obro6u/ni tu(or kostiju karlice, krsne i trti ne kosti :eoplas%a beni,nu% ossis et cartila,inis articuli non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or kosti i z"lobne hrskavice, neozna en

-11.2 -11.+ -11.9

-12.-

:eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva


Ukljuuje: orp#ologia "odi"es @885 - @888- oribus "odi"e M0 :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% cutis et subcutis capitis !aciei et coli 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva ko7e i #otko7no" tkiva "lave, lica i vrata :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% cutis et subcutis trunci 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva ko7e i #otko7no" tkiva tru#a :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% cutis et subcutis e.tre%itatu% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva ko7e i #otko7no" tkiva u/ova :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% cutis et subcutis locoru% alioru% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva ko7e i #otko7no" tkiva /ru"ih lokalizacija :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% or,anoru% intrathoracaliu% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva or"ana "ru/ne /u#lje :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% or,anoru% ab$o%inaliu% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva trbu$nih or"ana Iskljuuje: Ceoplas a benignu lipo atosu peritonaei et retroperitonaei (;87(7) :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% !uniculi sper%atici 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva se(ene vr#ce :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% locoru% alioru% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva /ru"ih lokalizacija Ceoplas a benignu lipo atosu peritonaei >etroperitonaei :eoplas%a beni,nu% lipo%atosu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (asno" tkiva, neozna en Lipo a C)?

-12.0 -12.1 -12.' -12.( -12.) -12.0

-12.1 -12.2

-12.9

-1+.-

?ae%an,io%a et l#%phan,io%a Juo/is loco 4e(an"io( i li(!an"io(, bilo koje lokalizacije


Ukljuuje: orp#ologia "odi"es @98% - @987- oribus "odi"e M0 Iskljuuje: Caevus elano"Bti"us (;%%(-)

-1+.0

?ae%an,io%a Juo/is loco 4e(an"io(, bilo koje lokalizacije 6ngio a C)? =#%phan,io%a Juo/is loco +i(!an"io(, bilo koje lokalizacije

-1+.1

%%%

Grupa II
-19.:eoplas%a beni,nu% %esothelii (<esothelio%a) 'obro6u/ni tu(or (ezotela
Ukljuuje: -19.0 -19.1 -19.2 -19.9 orp#ologia "odi"e @905 oribus "odi"e M0 <esothelio%a be,ni,nu% pleurae 'obro6u/ni tu(or (ezotela #leure <esothelio%a beni,nu% peritonaei 'obro6u/ni tu(or (ezotela #eritoneu(a <esothelio%a beni,nu% loci alterius 'obro6u/ni tu(or (ezotela /ru"e lokalizacije <esothelio%a beni,nu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (ezotela, neozna en @esot#elio a benignu C)?

-'0.-

:eoplas%a beni,nu% te.tus %ollis peritonaei et retroperitonaei 'obro6u/ni tu(or (eko" tkiva #eritoneu(a i retro#eritoneu(a
Iskljuuje: Lipo a peritonaeale et retroperitonaeale (;87(7) @esot#elio a (;89(-)

-'0.0 -'0.1

:eoplas%a beni,nu% te.tus %ollis retroperitonaei 'obro6u/ni tu(or (eko" tkiva retro#eritoneu(a :eoplas%a beni,nu% te.tus %ollis peritonaei 'obro6u/ni tu(or (eko" tkiva #eritoneu(a

%%4

2010
-'1.:eoplas%a beni,nu% te.tus %olliu% et te.tuu% conne.i/i alioru% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva
Ukljuuje: Ceoplas a benignu vasis sanguinei bursae "artilaginis fas"iae liga enti liga entu uteri eH"ludens us"uli sBnoviae tendinis teHtus adiposi vasis lB p#ati"i Iskljuuje: Ceoplas a benignu "artilaginisI arti"uli (;8<(-) larBngis (;8:(8) nasi (;8:(0) Cervi periferi"i et sBste atis nervosi autono i (;4<(8) 3eritonaei (;%0(8) 9eHtus "onneHivi a ae (;%:) #ae angio a (;88(0) lipo a (;87(-) lB p#angio a (;88(8) retroperitonaei (;%0(0) uteriI leio Bo a (;%5(-) liga enti (;%8(%) vas"ulariu teHti (;88(-) -'1.0 :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% capitis !aciei et colli alioru% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"o" (eko" tkiva "lave, lica i vrata Ceoplas a benignu teHtus "onneHiviI auris palpebrae Iskljuuje: Ceoplas a benignu teHtus "onneHivi orbitae (;48(<) :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% e.tre%itatis superioris alioru% o%a% inclu$ens 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva ruke, uklju uju6i ra(e :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% e.tre%itatis in!erioris alioru% re,ione% co.a% inclu$ens 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva no"e, uklju uju6i #re/eo karlice :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% thoracis alioru% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva "ru/no" ko$a ;iap#rag atis Ceoplas a benignu aHillae 2asi agni Iskljuuje: Ceoplas a benignu "ordis (;85(8) ediastinu (;85(%) t#B i (;85(0) :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% ab$o%inis alioru% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva trbuha

-'1.1

-'1.'

-'1.(

-'1.)

%%:

Grupa II
-'1.0 :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% pel/is alioru% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva karlice Iskljuuje: uteriI Ceoplas a benignu liga enti uteri (;%8(%) leio Bo a (;%5(-) :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et et te.tuu% %olliu% trunci alioru% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva tru#a, neozna en Ceoplas a benignu dorsi C)? :eoplas%a beni,nu% te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or vezivno" i /ru"ih (ekih tkiva, neozna en

-'1.1

-'1.9

-''.-

:ae/us %elanoc#ticus Cla/e7


Ukljuuje: orp#ologia "odi"es @87%-@879- oribus "odi"e M0 naevusI C)? "aeruleus pig entatus pilosus

-''.0 -''.1 -''.' -''.( -''.) -''.0

:ae/us %elanoc#ticus labii Cla/e7 usne :ae/us %elanoc#ticus palpebrae canthu% inclu$ens Cla/e7 ka#ka oka, uklju uju6i u"ao oka :ae/us %elanoc#ticus auris et canalis auris e.terni Cla/e7 uva i s#oljnje" u$no" kanala :ae/us %elanoc#ticus locoru% !aciei alioru% Cla/e7 /ru"ih lokalizacija lica :ae/us %elanoc#iticus capillitii et colli Cla/e7 #o"lavine i vrata :ae/us %elanoc#ticus trunci Cla/e7 tru#a Caevus elano"Bti"us aniI "utis arginis a ae perianalis :ae/us %elanoc#ticus e.tre%itatis superioris o%a% inclu$ens Cla/e7 ruke, uklju uju6i ra(e :ae/us %elanoc#ticus e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.a% inclu$ens Cla/e7 no"e, uklju uju6i #re/eo karli ne kosti :ae/us %elanoc#ticus non speci!icatus Cla/e7, neozna en

-''.1 -''.2 -''.9

%%5

2010
-'(.:eoplas%a beni,nu% cutis aliu$ 'ru"i /obro6u/ni tu(or ko7e
Ukljuuje: Ceoplas a benignu I folli"uli "apilli glandulae seba"oae glandulae sudoriferae Iskljuuje: lipo a (;87(0-;87(4) naevus elano"Bti"us (;%%(-) -'(.0 :eoplas%a beni,nu% cutis labii 'obro6u/ni tu(or ko7e usne Iskljuuje: uer i"ulu ter inus labii (;80(0) :eoplas%a beni,nu% cutis palpebrae canthu% inclu$ens 'obro6u/ni tu(or ko7e ka#ka oka, uklju uju6i u"ao oka :eoplas%a beni,nu% cutis auris et canalis auris e.terni 'obro6u/ni tu(or ko7e uva i s#olja$nje" u$no" kanala :eoplas%a beni,nu% cutis !aciei partiu% aliaru% et non speci!icataru% 'obro6u/ni tu(or ko7e /ru"ih i neozna enih /elova lica :eoplas%a beni,nu% cutis capillitii et colli 'obro6u/ni tu(or ko7e #o"lavine i vrata :eoplas%a beni,nu% cutis trunci 'obro6u/ni tu(or ko7e tru#a Ceoplas a benignu aniI "utis arginis a ae perianalis Iskljuuje: 7utis genitalioru (;%8-;%9) Ceoplas a benignu ani C)? (;8%(9) :eoplas%a beni,nu% cutis e.tre%itatis superioris o%a% inclu$ens 'obro6u/ni tu(or ko7e ruke, uklju uju6i ra(e :eoplas%a beni,nu% cutis e.tre%itatis in!erioris re,ione% co.a% inclu$ens 'obro6u/ni tu(or ko7e no"e, uklju uju6i #re/eo karli ne kosti :eoplas%a beni,nu% cutis non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or ko7e, neozna en

-'(.1 -'(.' -'(.( -'(.) -'(.0

-'(.1 -'(.2 -'(.9

-')

:eoplas%a beni,nu% %a%%ae 'obro6u/ni tu(or /ojke


Ukljuuje: Ceoplas a benignu a aeI @a ae, partiu olliu teHtus "onneHivi Iskljuuje: ;Bsplasia a ae benigna (C<0(-) Ceoplas a benignu "utis a ae (;%%(5 , ;%4(5)

-'0.-

=eio%#o%a uteri Tu(or "latko" (i$i6a (aterice


Ukljuuje: Kibro Bo a uteri Ceoplas a benignu uteri orp#ologia "odi"e @889 et oribus "odi"e M0

-'0.0 -'0.1

=eio%#o%a sub%ucosu% uteri %o/sluzni ni tu(or "latko" (i$i6a (aterice =eio%#o%a uteri intra%urale Tu(or "latko" (i$i6a zi/a (aterice

%%<

Grupa II
-'0.' -'0.9 =eio%#o%a subserosu% uteri Tu(or "latko" (i$i6a is#o/ serozne o#ne (aterice =eio%#o%a uteri non speci!icatu% Tu(or "latko" (i$i6a (aterice, neozna en

-'1.-'1.0 -'1.1 -'1.2 -'1.9

:eoplas%ata beni,na uteri alia 'ru"i /obro6u/ni tu(ori (aterice


:eoplas%a beni,nu% cer/icis uteri 'obro6u/ni tu(or "rli6a (aterice :eoplas%a beni,nu% corporis uteri 'obro6u/ni tu(or tela (aterice :eoplas%a beni,nu% partiu% uteri aliaru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih /elova (aterice :eoplas%a beni,nu% uteri non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (aterice, neozna en

-'2 -'+.-

:eoplas%a beni,nu% o/arii 'obro6u/ni tu(or jajnika :eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% !e%ininoru% alioru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih 7enskih #olnih or"ana
Ukljuuje: Ceoplas a benignu "utis genitalioru 3olBpus adeno atosus fe ininoru

-'+.0 -'+.1 -'+.'

:eoplas%a beni,nu% /ul/ae 'obro6u/ni tu(or sti/nice :eoplas%a beni,nu% /a,inae 'obro6u/ni tu(or va"ine :eoplas%a beni,nu% tubae uterinae et li,a%entoru% 'obro6u/ni tu(or jajovo/a i veza (aterice Ceoplas a benignu tubae Kallopii liga enti uteri(lati) (teretis) :eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% !e%ininoru% speci!icatoru% alioru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih ozna enih 7enskih #olnih or"ana :eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% !e%ininoru% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or 7enskih #olnih or"ana, neozna en

-'+.2 -'+.9

-'9.-

:eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% %asculinoru% 'obro6u/ni tu(or (u$kih #olnih or"ana


Ukljuuje: Ceoplas a benignu "utis genitalioru as"ulinoru :eoplas%a beni,nu% penis 'obro6u/ni tu(or u/a :eoplas%a beni,nu% prostatae 'obro6u/ni tu(or #rostate Iskljuuje: #Bperplasia prostatae (adeno atosa) (C:0) prostati"I a plifi"andi (C:0) #Bpertrop#ia (C:0) :eoplas%a beni,nu% testis 'obro6u/ni tu(or testisa :eoplas%a epi$i$#%itis 'obro6u/ni tu(or #ase(enika

-'9.0 -'9.1

-'9.' -'9.(

%%7

2010
-'9.) :eoplas%a beni,nu% scroti 'obro6u/ni tu(or skrotu(a Ceoplas a benignu "utis s"rotalis :eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% %asculinoru% speci!icatoru% alioru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih ozna enih (u$kih #olnih or"ana Kuni"uli sper ati"i Ceoplas a benignu vesi"ulae se inalis 9uni"ae vaginalis :eoplas%a beni,nu% ,enitalioru% %asculinoru% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (u$kih #olnih or"ana, neozna en

-'9.2

-'9.9

-(0.-(0.0

:eoplas%a beni,nu% or,anoru% urinarioru% 'obro6u/ni tu(or (okra6nih or"ana


:eoplas%a beni,nu% renis 'obro6u/ni tu(or bubre"a Iskljuuje: Ceoplas a benignu renisI "ali"is renis (;40(8) pelvis renis (;40(8) :eoplas%a beni,nu% pel/is renis 'obro6u/ni tu(or karlice bubre"a :eoplas%a beni,nu% ureteris 'obro6u/ni tu(or (okra6ovo/a bubre"a Iskljuuje: Ceoplas a benignu orifi"ii ureteris (;40(4) :eoplas%a beni,nu% /esicae urinariae 'obro6u/ni tu(or (okra6ne be$ike Ceoplas a benignu orifi"iiI ureteri"i uret#ralis :eoplas%a beni,nu% urethrae 'obro6u/ni tu(or (okra6ovo/a be$ike Iskljuuje: Ceoplas a benignu orifi"ii ureteris (;40(4) :eoplas%a beni,nu% or,anoru% urinarioru% alioru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih (okra6nih or"ana Ceoplas a benignu glandularu parauret#raliu :eoplas%a beni,nu% or,anoru% urinarioru% alioru% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih (okra6nih or"ana, neozna en Ceoplas a sBste atis urinarii C)?

-(0.1 -(0.'

-(0.(

-(0.)

-(0.2

-(0.9

-(1.-

:eoplas%a beni,nu% oculi et a$ne.oru% oculi 'obro6u/ni tu(or oka i #ri#ojaka oka
Iskljuuje: 7utis palpebrae (;%%(8 , ;%4(8) Ceoplas a benignu teHtus "onneHivi palpebrae (;%8(0) Cervi opti"i (;44(4)

-(1.0 -(1.1 -(1.'

:eoplas%a beni,nu% coniucti/ae 'obro6u/ni tu(or ve7nja e :eoplas%a beni,nu% corneae 'obro6u/ni tu(or ro7nja e :eoplas%a beni,nu% retinae 'obro6u/ni tu(or (re7nja e

%%8

Grupa II
-(1.( -(1.) :eoplas%a beni,nu% chorioi$eae 'obro6u/ni tu(or su/ovnja e :eoplas%a beni,nu% corporis ciliaris 'obro6u/ni tu(or zrakasto" tela Ceoplas a benignu bulbi :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae et $uctus lacri%alis 'obro6u/ni tu(or suzne 7lez/e i suzno" kanala ;u"tus nasola"ri alis ?a" la"ri alis :eoplas%a beni,nu% orbitae non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or o ne /u#lje, neozna en @us"uli eHtrao"ularis Ceoplas a benignu teHtus "onneHivi orbitae Cervoru perip#eri"oru orbitae 9eHtus retrobulbaris retroo"ularis Iskljuuje: Ceoplas a benignu ossis orbitae (;8<(:) :eoplas%a beni,nu% oculi non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or oka, neozna en

-(1.0

-(1.1

-(1.9

-('.-('.0 -('.1 -('.9

:eoplas%a beni,nu% %enin,iu% 'obro6u/ni tu(or (o7/anica


:eoplas%a beni,nu% %enin,iu% intracraniale 'obro6u/ni tu(or (o7/anice :eoplas%a beni,nu% %enin,iu% %e$ullae spinalis 'obro6u/ni tu(or o#ni ki (ene (o7/ine :eoplas%a beni,nu% %enin,iu% non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (o7/anica, neozna en @eningio a C)?

-((.-

:eoplas%ata beni,na cerebri et s#ste%atis ner/osi ceniralis partiu% alioru% 'obro6u/ni tu(ori (oz"a i /ru"ih /elova centralno" nervno" siste(a
Iskljuuje: Ceoplas a benignu eningiu (;4%(-) Cervi perip#eri"i et sBste atis nervosi autono i"i (;4<(8) angio a (;88(0) orbitae (;48(<)

-((.0

:eoplas%a beni,nu% cerebri supratentoriale 'obro6u/ni tu(or (oz"a, izna/ $atora (oz"a Lobi frontalis Ceoplas a benignu "erebri Ceoplas a benignu ventri"uli )""ipitalis 3arietalis 9e poralis Iskljuuje: Ceoplas a benignu "erebri, ventri"uli Juarti (;44(8) :eoplas%a beni,nu% cerebri in!ratentoriale 'obro6u/ni tu(or (oz"a, is#o/ $atora (oz"a 7erebelli Ceoplas a benignu trun"i en"ep#ali 2entri"uli Juatri

-((.1

%%9

2010
-((.' -((.( :eoplas%a beni,nu% cerebri non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or (oz"a, neozna en :eoplas%a beni,nu% ner/i cranialis 'obro6u/ni tu(or 7ivca (oz"a Ceoplas a benignu bulbi olfa"torii :eoplas%a beni,nu% %e$ullae spinalis 'obro6u/ni tu(or ki (ene (o7/ine :eoplas%a beni,nu% s#ste%atis ner/osi centralis partiu% aliaru% speci!icataru% 'obro6u/ni tu(or /ru"ih ozna enih /elova centralno" nervno" siste(a :eoplas%a beni,nu% s#ste%atis ner/osi centralis non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or centralno" nervno" siste(a, neozna en Ceoplas a benignu sBste atis nervosi ("entralis) C)?

-((.) -((.2 -((.9

-() -(0.-

:eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae th#reoi$eae 'obro6u/ni tu(or $titaste 7lez/e :eoplas%a beni,nu% ,lan$ularu% en$ocrinaru% aliaru% et non speci!icataru% 'obro6u/ni tu(or ostalih i neozna enih en/okrinih 7lez/a
Iskljuuje: Ceoplas a benignu ovarii (;%7) testis (;%9(%) t#B i (;85(0) pan"reatis endo"rini (;84(7)

-(0.0 -(0.1 -(0.' -(0.( -(0.) -(0.0 -(0.1 -(0.2 -(0.+ -(0.9

:eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae suprarenalis 'obro6u/ni tu(or na/bubre7ne 7lez/e :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae parath#reoi$eae 'obro6u/ni tu(or #ara$titaste 7lez/e :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae pituitariae 'obro6u/ni tu(or hi#o!izne 7lez/e :eoplas%a beni,nu% $uctus craniophar#n,ici 'obro6u/ni tu(or lobanjsko-7/relno" kanala :eoplas%a beni,nu% corporis pinealls 'obro6u/ni tu(or #inealne 7lez/e :eoplas%a beni,nu% corporis carotici 'obro6u/ni tu(or karoti/no" tela$ca :eoplas%a beni,nu% corporis paraaortici et para,an,lioru% alioru% 'obro6u/ni tu(or aortno" tela$ca i ostalih #ara"an"lija :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae en$ocrinae alterius 'obro6u/ni tu(or /ru"e ozna ene en/okrine 7lez/e :eoplas%a beni,nu% pluri,lan$ulare 'obro6u/ni tu(or vi$e 7lez/a :eoplas%a beni,nu% ,lan$ulae en$ocrinae non speci!icatu% 'obro6u/ni tu(or en/okrine 7lez/e, neozna en

-(1.-(1.0

:eoplas%a beni,nu% locoru% alioru% et non speci!icatoru% 'obro6u/ni tu(or ostalih i neozna enih lokalizacija
:eoplas%a beni,nu% l#%phono$oru% 'obro6u/ni tu(or li(!nih vorova

%40

Grupa II
-(1.1 :eoplas%a beni,nu% ner/i peripherici et s#ste%ati ner/osi autono%i 'obro6u/ni tu(or #eri!ernih 7ivaca i autono(no" nervno" siste(a Iskljuuje: Ceoplas a benignu nervoru perip#eri"oru orbitae (;48(<) :eoplas%a beni,nu% loci speci!icata 'obro6u/ni tu(or ozna ene lokalizacije Ceoplas a benignu nasi C)? :eoplas%a beni,nu% loci non speci!icati 'obro6u/ni tu(or neozna ene lokalizacije

-(1.2

-(1.9

Tu(ori neo/re;ene ili ne#oznate #riro/e ('FL-'G?)


Napomena: \ifre(kategorije) ;47-;:8 koriste se u klasifika"iji tu ora neodre*ene ili nepoznate prirode, odnosno kada postoji su nja da li je tu or aligni ili benigni( )vi tu ori se u skladu sa orfoloko klasifika"ijo tu ora, ifriraju kao ponaanjeM8(

-(2.-(2.0

:eoplas%a oris et or,anoru% s#ste%atis $i,esti/i Tu(or usta i or"ana za varenje


:eoplas%a labii oris et phar#n,is Tu(or usne, usta i 7/rela !landularu salivariu ajoru et inoru Li itis u"o"utanei Ceoplas a pli"ae arBepiglotti"aeI Ka"iei #Bpop#arBngi"ae C)? 'onae arginalis Iskljuuje: 7utis labii (;:8(5) Ceoplas a larBngis, non spe"ifi"atu epiglottidisI C)? (;48(0) partis supra#Boideae (;48(0) :eoplas%a /entriculi Tu(or 7eluca :eoplas%a intestini tenuis Tu(or tanko" creva :eoplas%a appen$icis Tu(or sle#o" creva :eoplas%a coli Tu(or /ebelo" creva :eoplas%a recti Tu(or rektu(a Ceoplas a jun"turae re"tosig oidis :eoplas%a hepatis et $uctuu% billariu% Tu(or jetre i 7u nih kanala Ceoplas a a pullae 2ater, non spe"ifi"atu

(;48(0)

-(2.1 -(2.' -(2.( -(2.) -(2.0

-(2.1

%48

2010
-(2.2 :eoplas%a or,anoru% s#ste%atis $i,esti/i alioru% Tu(or /ru"ih or"ana siste(a za varenje 1ntestini C)? Ceoplas a aniI C)? ?p#in"teris ani "analis )esop#agi 3an"reatis Iskljuuje: Ceoplas a aniI "utis (;:8(5) arginis ani (;:8(5) perianalis (;:8(5) :eoplas%a or,anoru% s#ste%atis $i,esti/i non speci!icatu% Tu(or or"ana za varenje, neozna en

-(2.9

-(+.-

:eoplas%a auris %e$iae or,anoru% respiratorioru% et intrathoracaliu% Tu(or sre/nje" uva, or"ana za /isanje i "ru/ne /u#lje
Iskljuuje: Ceoplas a "ordis (;:8(7) :eoplas%a lar#n,is Tu(or "rkljana Apiglottidis (partis supra#Boideae), non spe"ifi"ata Ceoplas a pli"ae arBepiglotti"ae, fa"iei larBngi"ae Iskljuuje: Ceoplas a pli"ae arBepiglotti"aeI Ka"iei #Bpop#arBngi"ae (;47(0) C)? (;47(0) 'onae arginalis (;47(0) :eoplas%a tracheae bronchi et pul%onis Tu(or /u$nika, bronhije i #lu6a :eoplas%a pleurae Tu(or #leure :eoplas%a %e$iastini Tu(or (e/ijastinu(a :eoplas%a th#%i Tu(or "ru/ne 7lez/e :eoplas%a or,anoru% respiratorioru% alioru% non speci!icatoru% Tu(or /ru"ih or"ana za /isanje, neozna en 6uris ediae 7artilaginis nasi 7avitatis nasi Ceoplas a sinus Iskljuuje: Ceoplas a auris(eHternae)("utis) (;:8(5) Ceoplas a nasiI C)? (;:8(7) "utis (;:8(5) :eoplas%a or,ani respiratorii non speci!icatu% Tu(or or"ana za /isanje, neozna en

-(+.0

-(+.1 -(+.' -(+.( -(+.) -(+.0

-(+.1

-(9.-(9.0

:eoplas%a ,enitaliu% !e%ininoru% Tu(or 7enskih #olnih or"ana


:eoplas%a uteri Tu(or (aterice

%4%

Grupa II
-(9.1 -(9.' :eoplas%a o/arii Tu(or jajnika :eoplas%a placentae Tu(or #osteljice 7#orioadeno a destruens @ola #Bdatidifor isI invasiva aligna Iskljuuje: ola #Bdatidosa C)? ()08(9) :eoplas%a ,enitalioru% !e%ininoru% alioru% Tu(or /ru"ih 7enskih #olnih or"ana Ceoplas a "utis genitalioru fe ininoru :eoplas%a ,enitalioru% !e%ininoru% non speci!icatu% Tu(or 7enskih #olnih or"ana, neozna en

-(9.2

-(9.9

-)0.-)0.0 -)0.1 -)0.2

:eoplas%a ,enitaliu% %asculinoru% Tu(or (u$kih #olnih or"ana


:eoplas%a prostatae Tu(or #rostate :eoplas%a testis Tu(or testisa :eoplas%a ,enitaliu% %asculinoru% alioru% Tu(or /ru"ih (u$kih #olnih or"ana Ceoplas a "utis genitalioru as"ulinoru :eoplas%a ,enitaliu% %asculinoru% non speci!icatu% Tu(or (u$kih #olnih or"ana, neozna en

-)0.9

-)1.-)1.0

:eoplas%a or,anoru% urinarioru% Tu(or (okra6nih or"ana


:eoplas%a renis Tu(or bubre"a Iskljuuje: Ceoplas a pelvis renis, non spe"ifi"atu :eoplas%a pel/is renis Tu(or karlice bubre"a :eoplas%a ureteris Tu(or (okra6ovo/a bubre"a :eoplas%a urethrae Tu(or (okra6ovo/a be$ike :eoplas%a /esicae urinariae Tu(or (okra6ne be$ike :eoplas%a or,anoru% urinarioru% alioru% 'ru"i tu(or (okra6nih or"ana :eoplas%a or,ani urinarii non speci!icatu% Tu(or (okra6no" or"ana, neozna en

(;:8(8)

-)1.1 -)1.' -)1.( -)1.) -)1.2 -)1.9

-)'.-)'.0

:eoplas%a %enin,iu% Tu(or (o7/anica


:eoplas%a %enin,is cerebri Tu(or (o7/anica (oz"a

%44

2010
-)'.1 -)'.9 :eoplas%a %enin,iu% %e$ullae spinalis Tu(or o#ne ki (ene (o7/ine :eoplas%a %enin,is non speci!icatu% Tu(or (o7/anice, neozna en

-)(.-

:eoplas%ata cerebri et s#ste%atis ner/osi centralis Tu(ori (oz"a i centralno" nervno" siste(a
Iskljuuje: Ceoplas a nervi perip#eri"i et sBste atis nervosi autono i, non spe"ifi"atu (;:8(%) :eoplas%a cerebri supratentoriale Tu(or (oz"a, izna/ $atora (oz"a Ceoplas a "erebri )""ipitalis 3arietalis lobi 9e poralis frontalis 2entri"uli "erebri Iskljuuje: Ceoplas a ventri"uli Juatri, non spe"ifi"atu :eoplas%a cerebri in!ratentoriale Tu(or (oz"a, is#o/ $atora (oz"a 7erebelli Ceoplas a trun"i en"ep#ali, non spe"ifi"atu 2entri"uli Juatri :eoplas%a cerebri Tu(or (oz"a :eoplas%a ner/i cranialie Tu(or kranijalno" 7ivca :eoplas%a %e$ullae spinalis Tu(or ki (ene (o7/ine :eoplas%a s#ste%atis ner/osi centralis partiu% alioru% Tu(or /ru"ih /elova centralno" nervno" siste(a :eoplas%a s#ste%atis ner/osi centralis non speci!icatu% Tu(or centralno" nervno" siste(a, neozna en Ceoplas a sBste atis nervosi "entralis C)?

-)(.0

(;:4(8)

-)(.1

-)(.' -)(.( -)(.) -)(.2 -)(.9

-)).-

:eoplas%a ,lan$ulae en$ocrinae Tu(or 7lez/e sa unutra$nji( lu enje(


Iskljuuje: Ceoplas a pan"reatis endo"rini (;47(7) ovarii (;49(8) testis (;:0(8) t#B i (;48(:)

-)).0 -)).1 -)).' -)).( -)).)

:eoplas%a ,lan$ulae th#reoi$eae Tu(or $titaste 7lez/e :eoplas%a ,lan$ulae suprarenalis Tu(or na/bubre7ne 7lez/e :eoplas%a ,lan$ulae parath#reoi$eae Tu(or #ara$titaste 7lez/e :eoplas%a ,lan$ulae pituitariae Tu(or 7lez/e hi#o!ize :eoplas%a $uctus craniophar#n,ici Tu(or lobanjsko 7/relno" kanala

%4:

Grupa II
-)).0 -)).1 -)).2 -)).+ :eoplas%a corporis pinealis Tu(or #inealne 7lez/e Ae#i!izeB :eoplas%a corporis carotici Tu(or tela$ca "lavne arterije vrata :eoplas%a corporis aortici et para,an,lioru% alioru% Tu(or aortno" tela$ca i /ru"ih okolnih nervnih vorova :eoplas%a pluri,lan$ulare Tu(or vi$e 7lez/a 6deno atosis glandula endo"rinae

ultipli"es

-)).9

:eoplas%a ,lan$ulae en$ocrinae non speci!icatu% Tu(or 7lez/e sa unutra$nji( lu enje(, neozna en

-)0

&ol#c#thae%ia /era %ove6anje broja 6elija krvi

Napomena: 3olB"Bt#ae ia vera je u @&B-)-4 izdanju klasifikovana kao aligna bolest, odnosno dodeljena joj je orfoloki ifra M4(\ifra ;:5 ,e se i dalje koristiti, ali ifra se nalazi u odeljku 9u ora neodre*ene ili nepoznate prirode( &ada se izvri revizija postoje,e @&B-80 izvri,e se i preifriranje u orfoloko s islu i ove ifre u M4(

-)1.-

*#n$ro%ata %#elo$#splastica Cijelo/is#lasti ni sin/ro(i


Ukljuuje: sBndro a BelodBsplasti"u sBndro a BelodBsplasti"u sBndro a BelodBsplasti"u Iskljuuje: 6nae ia aplasti"u edi"a alBkBlating agens se #abet epipodop#BllotoHinu se #abet justo se #abet C)? ento addu"tus (;<8(8)

-)1.0

Anae%ia re!ractaria sine si$eroblastis @#orna ane(ija bez si/eroblasta Napomena: Uporna ane ija bez sideroblasta i bez vika blasta( Anae%ia re!ractaria cu% si$eroblastis @#orna ane(ija sa si/eroblasti(a Anae%ia re!ractaria cu% ni%io blastoru% @#orna ane(ija sa vi$ko( blasta Napomena: >6AB 1 >6AB 11 Anae%ia re!ractaria non speci!icata @#orna ane(ija, neozna ena Anae%ia re!ractoria cu% $#splasia ,eneris %ultiplici @#orna ane(ija sa vi$estruko(, ro/no(, /is#lazijo( *#n$ro%a %#elo$isplasticu% cu% abnor%alitate se,re,ata $el(0J) chro%oso%ali Cijelo/is#lasti ni sin/ro( sa izolovano( /el(:S) hro(ozo(sko( abnor(alnosti 5 J- inus sBndro e *#n$ro%ata %#elo$#splastica alia 'ru"i (ijelo/is#lazijski sin/ro(i Iskljuuje: Leukae ia "#roni"a Belo ono"Bti"a (794(8) *#n$ro%a %#elo$#splasticu% non speci!icatu% Cijelo/is#lazijski sin/ro(, neozna en @BelodBsplasia C)? 3releukae ia (sBndro a) C)?

-)1.1 -)1.'

-)1.) -)1.0 -)1.1

-)1.2

-)1.9

%45

2010
-)2.-)2.0

:eoplas%ata telae l#%phaticae he%atopoieticae et telaru% a!!iniu% alia 'ru"i tu(ori li(!oi/no", he(ato#oezno" i sro/nih tkiva
?istioc#to%a et %astoc#to%a 4istiocitni i (astocitni tu(or @ast "ell tu our C)? @asto"Bto a C)? ?Bste ati"a asto"Btosis inertissi ae ?Bste i"a asto"Btosis, non- alu -"ella orbo "oniungitur "u 60C@;) Iskljuuje: ("ongenitalae) asto"Btosis "utanea ([8%(%)

"lonal #ae opoeti"i (?@-

-)2.1

<orbus %#eloproli!erati/us chronicus 4roni na (ijelo#roli!erativna bolest Leukae ia "#roni"a neutrop#ili"a @Beloproliferative orbo, non spe"ifi"ataru Iskljuuje: Leukae ia Beloides atBpi"a "#roni"a (79%(%) Leukae ia Beloides "#roni"a -7@L. B7>M6BL-positive (79%(8) Ga%%apathia %onoclonalis in$eter%inatae si,ni!icationis Conoklonska "a(o#atija neo/re;eno" zna enja Throboc#thae%ia essentialis (hae%orrha,ica) %ri(arno s(anjenje broja krvnih #lo ica (he(ora"ijsko) 9#ro bo"Bt#ae ia idiopat#i"a (#ae orr#agi"a) Bsteo%#elo!ibrosis ,steo(ijelo!ibroza @Belofibrosis (idiopat#i"a) ("u etaplasia Beloides) @Belofibrosis idiopat#i"a "#roni"a @Belofibrosis se"undaria in orbo Beloproliferative @Belos"lerosis ( egakarBo"Bti"a) "u etaplasia Beloides Iskljuuje: @Belofibrosis a"uta (79:(:) =eu;ae%ia eosinophilica chronica (*#n$ro%a h#pereosinophilicu%) 4roni na eozino!ilna leuke(ija D 4i#ereozino!ilni sin/ro( :eoplas%ata %ali,na alia incertae et i,notae $ispositionis l#%phatici hae%opoetici et a!!iniu% te.tuu% ,stali nave/eni zlo6u/ni tu(ori nejasno" ili ne#oznato" #ona$anja li(!no", he(ato#oetsko" i sro/nih tkiva 0istio"Bti" tu ores in"erto et ignotae :eoplas%ata incertae et i,notae $ispositionis l#%phatici hae%opoetici et a!!iniu% te.tuu% non speci!icata Tu(ori nejasno" ili ne#oznato" #ona$anja li(!no", he(ato#oetsko" i sro/nih tkiva, neozna eni @orbus lB p#oproliferativus C)?

-)2.' -)2.(

-)2.)

-)2.0 -)2.2

-)2.9

%4<

Grupa II
-)+.:eoplas%a in$e!initi si/e i,noti loci alterius 5eo#las(a neo/re;ene ili ne#oznate /ru"e lokalizacije
Iskljuuje: neurofibro atosis (non aligna) ([85(0) -)+.0 :eoplas%a ossis et cartila,inis articuli Tu(or kosti i z"lobne hrskavice Iskljuuje: Ceoplas a "artilaginisI auris (;:8(8) larBngis (;48(0) nasi (;48(5) 9eHtus "onneHivi palpebrae (;:8(8) sBnoviae (;:8(8) :eoplas%a te.tus conne.i/i et te.tuu% %olliu% alioru% Tu(or vezivno" tkiva i /ru"ih (ekih tkiva Ceoplas a teHtus "onneHiviI auris palpebrae Iskljuuje: Ceoplas a "artilaginisI arti"ularis (;:8(0) larBngis (;48(0) nasi (;48(5) 9eHtus "onneHivi a ae (;:8(<) :eoplas%a ner/i peripherici et s#ste%atis ner/osi autono%i Tu(or #eri!erno" nerva i autono(no" nervno" siste(a Iskljuuje: Cervi perip#eri"i orbitae (;:8(7) :eoplas%a retroperitonaei Tu(or retro#eritoneu(a :eoplas%a peritonaei Tu(or #eritoneu(a :eoplas%a cutis Tu(or ko7e @a ae Ceoplas a aniI "utis arginis 3erianalis Iskljuuje: 7utis genitalioru (;49(7 , ;:0(7) Li itis labii u"o"utanei (;47(0) Ceoplas a ani C)? (;47(7) :eoplas%a %a%%ae Tu(or /ojke 7Bstosar"o a p#Blloides, non spe"ifi"atu Ceoplas a teHtus "onneHivi a ae, non spe"ifi"atu Iskljuuje: Ceoplas a "utis a ae (;:8(5) :eoplas%a alii loci speci!icati Tu(or nesi"urne ili ne#oznate #riro/e, /ru"e ozna ene lokalizacije Ceoplas a "ordis Ceoplas a o"uli Cervoru perip#eri"oru orbitae Iskljuuje: 7utis palpebrae (;:8(5) Ceoplas a teHtus "onneHivi (;:8(8)

-)+.1

-)+.'

-)+.( -)+.) -)+.0

-)+.1

-)+.2

%47

2010
-)+.9 :eoplas%a non speci!icatu% Tu(or nesi"urne ili ne#oznate #riro/e, neozna en Paug entiP C)? 6ug entu novu C)? Ceoplas a C)? 9u or C)?

%48

Grupa III

Grupa III

%49

Grupa III

Bolesti ;r/i i bolesti ;r/ot/ornih or,ana i pore%eNaCi i%uniteta (-00 - -+9)


Iskljuuje: ?1;6 + bolest ste/enog nedostatka i uniteta (B%0-B%:) autoi une bolesti (siste ske) C)? (@45(9) bolesti =lezda sa unutranji lu/enje , is#rane i etaboliz a (A00-A90) ko plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) povrede, trovanja i ostale posledi"e spoljanji# uzroka (?00-998) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i labolatorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) odre*ena stanja nastala u perinatalno periodu (300-39<) tu ori (700-;:8) uro*ene alfor a"ije, defor a"ije i #ro ozo ske nenor alnosti ([00-[99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: ;50-;54 6ne ije uzrokovane is#rano ;55-;59 6ne ije uzrokovane #e olizo ;<0-;<: 6plasti/ne i ostale ane ije ;<5-;<9 3ore e,aji zgruavanja krvi, purpura i druga krvarenja ;70-;77 )stale bolesti krvi i krvotvorni# organa ;80-;89 )dre*eni pore e,aji i uniteta Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: ;<4G 6nae ia in orbis "#roni"is alibi "lassifi"atis ;77G ;isordines sanguinis et organoru #ae opoeti"oru

estu (>00-

in

orbis alibi "lassifi"atis

Ane(ije uzrokovane ishrano( (':0-':F)


-00.Anae%ia si$eropenica Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( "vo7;a
Ukljuuje: anae ia asideroti"a #Bpo"#ro ati"a -00.0 Anae%ia si$eropenica secun$aria *ekun/arna ane(ija uzrokovana ne/ostatko( "vo7;a, nakon "ubitka krvi (hroni no") 6nae ia post#ae orr#agi"a ("#roni"a) Iskljuuje: anae ia post#ae orr#agi"a a"uta (;<%) kongenitalnu ane iju zbog gubitka krvi fetusa (3<8(4) -#spha,ia si$eropenica *(etnje "utanja uzrokovane ne/ostatko( "vo7;a ?Bndro a &ellB-3aterson ?Bndro a 3lu er-2inson Anae%iae si$eropenicae aliae ,stale ane(ije uzrokovane ne/ostatko( "vo7;a Anae%ia si$eropenica non speci!icata Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( "vo7;a, neozna ena

-00.1

-00.+ -00.9

%:8

2010
-01.Anae%ia propter $e!icientia% /ita%ini B1' Ane(ija uzrokovana neostatko( vita(ina &1>
Iskljuuje: 6vita inosis B8% (A54(8) -01.0 Anae%ia $e!icientia /ita%ini B1' e.citata propter $e!icientia% !actoris interni Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( vita(ina &1> usle/ ne/ostatka unutra$nje" !aktora 6nae iaI 6ddison Bier er perni"iosa ("ongenita) "ongenita propter defi"ientia fa"toris interni Anae%ia $e!icientia /ita%ini B1' e.citata propter %alabsorbtione% /ita%ini B1' selecti/a% et proteinuria% Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( vita(ina &1> usle/ selektivne slabe a#sor#cije vita(ina &1> i #roteinurije 6nae ia egaloblasti"a "ongenita ?Bndro a 1 erslund (-!r]sbe"k) -e!icientia transcobala%ini II 5e/ostatak transkobala(ina -Anae%iae nutritionales aliae propter $e!icientia% /ita%ini B1' ,stale ane(ije uzrokovane /e!icito( vita(ina &1> u ishrani 6nae ia 2egan Anae%iae propter $e!icientia% /ita%ini B1' aliae ,stale ane(ije uzrokovane /e!icito( vita(ina &1> Anae%ia propter $e!icientia% /ita%ini B1' non speci!icata Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( vita(ina &1>, neozna ena

-01.1

-01.' -01.(

-01.+ -01.9

-0'.-0'.0

Anae%ia propter $e!icientia% aci$i !olici Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( !olata


Anae%ia nutritionalis propter $e!icientia% !olati Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( !olata u ishrani 6nae ia nutritionalis egaloblasti"a Anae%ia %e$ica%entosa propter $e!icientia% !olati Ane(ija uzrokovana /e!icito( !olata zbo" lekova 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka( Anae%iae propter $e!icientia% !olati aliae 'ru"e ane(ije uzrokovane ne/ostatko( !olata Anae%ia propter $e!icientia% !olati non speci!icata Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( !olata, neozna ena 6ne ija zbog nedostatka folne kiseline C)?

-0'.1

-0'.+ -0'.9

-0(.-

Anae%iae nutritionales aliae ,stale ane(ije uzrokovane neo/"ovaraju6o( ishrano(


Ukljuuje: @egaloblasti/nu ane iju koja ne reaguje na le/enje vita ino kiselino B8% ili folno

-0(.0

Anae%ia propter $e!icientia% proteinoru% Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( belan evina anae ia propter defi"ientia a ino-a"idoru orota"iduri"a Iskljuuje: ?Bndro a Les"#-CB#an (A79(8)

%:%

Grupa III
-0(.1 Anae%iae %e,aloblasticae aliae non alibi classi!icatae ,stale (e"aloblastne ane(ije, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu 6nae ia egaloblasti"a C)? Iskljuuje: @orbus ;i !ugliel o (79:(0) Anae%ia scorbutica Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( vita(ina C Iskljuuje: s"orbutus (A5:) Anae%iae nutritionales speci!icatae aliae ,stale ozna ene ane(ije uzrokovane neo/"ovaraju6o( ishrano( 6nae ia "u defi"ientia "upri olibdeni zin"i Iskljuuje: Cedostatak u is#rani, bez po injanja ane ijeI bakra (A<8(0) "inka (A<0) olibdena (A<8(5) Anae%ia nutritionalis non speci!icata Ane(ija uzrokovana neo/"ovaraju6o( ishrano(, neozna ena 6nae ia pura "#roni"a Iskljuuje: anae ia C)? (;<:(9)

-0(.'

-0(.+

-0(.9

Ane(ije uzrokovane he(olizo( ('::-':9)


-00.Anae%ia hae%ol#tica enz#%opathica Ane(ija uzrokovana #ore(e6aji(a enzi(a
Iskljuuje: 6ne ija zbog nedostatka enzi a uzrokovana lekovi a (;59(%) -00.0 A%ae%ia propter $e!icientia% enz#%aru% ,lucoso-1-phosphat-$eh#$ro,enais (G1&-) Ane(ija uzrokovana ne/ostatko( enzi(a "lukozo-9-!os!at-/ehi/ro"enaze (9J%') 6nae ia propter defi"ientia !<3; Kavis us Anae%ia propter $isor$ines %etabolis%i ,lutathioni alios Ane(ija uzrokovana /ru"i( #ore(e6aji(a (etaboliz(a "lutationa 6nae iaI #ae olBti"a non sp#aero"Bti"a (#ereditaria), tBpus 1 propter defi"ientia enzB aru , praeter defi"ientia !<3;, "u #eHosi etabolis o "onjun"ta Anae%ia propter $isor$ines enz#%aru% ,l#col#ticaru% Ane(ija uzrokovana #ore(e6aji(a "likoliti kih enzi(a 6nae iaI defi"ientia piruvat-kinasis -3&. #ae olBti"a non sp#aero"Bti"a (#ereditaria), tBpus 11 propter defi"ientia #eHokinasis trioso-p#osp#at-iso erasis Anae%ia propter $isor$ines %etabolis%i nucleoti$oru% Ane(ija uzrokovana #ore(e6aji(a (etaboliz(a nukleoti/a

-00.1

onop#osp#ati in

-00.'

-00.(

%:4

2010
-00.+ -00.9 Anae%iae propter $isor$ines enz#%aru% aliae ,stale ane(ije uzrokovane #ore(e6aji(a /elovanja enzi(a Anae%ia propter $isor$ines enz#%aru% non speci!icata Ane(ija uzrokovana #ore(e6aji(a /elovanja enzi(a, neozna ena

-01.-01.0

Thalassae%ia Talase(ija D #oro/i na ane(ija /ece


Thalassae%ia alpha Al!a talase(ija Iskljuuje: #Bdrops fetalis propter Thalassae%ia beta &eta talase(ija 6nae ia 7ooleB 9#alassae ia beta gravis 9#alassae iaI inter edia ajor Thalassae%ia $elta-beta 'elta-beta talase(ija Thalassae%ia %ina. Talase(ija nasle/no obele7ena ?ae%o,lobinu% !etale persistens here$itariu% (?&"?) 5asle/ni trajni he(o"lobin #lo/a D 4%I4 Thalassae%iae aliae 'ru"e talase(ije Thalassae%ia non speci!icata Talase(ija, neozna ena 6nae ia editerranea alia ("u #ae oglobinopat#ia) 9#alassae ia alia ( inor)( iHta)("u #ae oglobinopat#ia)

orbu

#ae olBti"u

(35<(-)

-01.1

-01.' -01.( -01.) -01.+ -01.9

-02.-

-repanoc#tosis &olest uzrokovana #ojavo( sr#astih 6elija


Iskljuuje: 0ae oglobinopat#iae aliae (;58(-) Anae%ia $repanoc#toru% cu% crisi Ane(ija uzrokovana #ojavo( sr#astih 6elija sa krizo( @orbus 0b-?? "u "risi Anae%ia $repanoc#toru% sine crisi Ane(ija uzrokovana #ojavo( sr#astih 6elija bez krize ;repano"Btoru I anae ia C)? disordo orbus -isor$ines $upilciter heteroz#,otici cu% er#throc#tis $repano!or%ibus 'vostruko heterozi"otni #ore(e6aji uzrokovani #ojavo( sr#astih 6elija @orbusI 0b-?7 0b-?; 0b-?A 9#alassae ia drepano"Btoru

-02.0

-02.1

-02.'

%::

Grupa III
-02.( Anae%ia $repanoc#toru% %ina. 5asle/no obele7je sr#astih 6elija 6nae ia 0b-? inaH 0eterozBgoti"a #ae oglobinea ? -0b6?. <orbi $repanoc#toru% alii ,stale bolesti uzrokovane #ojavo( sr#astih 6elija

-02.+

-0+.-0+.0

Anae%iae hae%ol#ticae here$itariae aliae ,stale nasle/ne ane(ije uzrokovane he(olizo(


*phaeroc#tosis here$itaria 5asle/na s!erocitoza 1"terus a"#oluri"us (fa iliaris) 1"terus #ae olBti"us (sp#ero"Bti"us) "ongenitus ?Bndro a @inkoQski-7#auffard Elliptoc#tosis here$itaria 5asle/na eli#tocitoza Allipto"Btosis ("ongenita) )valo"Btosis ("ongenita)(#ereditaria) ?ae%o,lobinopathiae aliae ,stale he(o"lobino#atije 6nae ia "orpus"uloru "ongenita 0einz 0ae oglobinopat#ia C)? 0ae oglobinu pat#ologi"u C)? 0e oliti/ka bolest zbog nestabilni# #e oglobina @orbusI 0b-7 0b-; 0b-A Iskljuuje: 0ae oglobinu fetale persistens #ereditariu @orbus 0b-@ (;7:(0) 3oli"ite ija zbog visine (;75(8) et#ae oglobinae ia (;7:(-) polB"Bt#ae ia fa iliaris (;75(0)

-0+.1

-0+.'

-03K0. (;5<(:)

-0+.+

Anae%iae hae%ol#ticae here$itariae speci!icatae aliae ,stale ozna ene nasle/ne ane(ije uzrokovane he(olizo( ?to ato"Btosis Anae%ia hae%ol#tica here$itaria non speci!icata 5asle/na ane(ija uzrokovana he(olizo(, neozna ena

-0+.9

-09.-09.0

Anae%ia hae%ol#tica acJuisita *te ena ane(ija uzrokovana he(olizo(


Anae%ia hae%ol#tica autoi%%unis %e$ica%entosa Autoi(unska ane(ija uzrokovana he(olizo( zbo" u#otrebe lekova 3o potrebi koristiti ifre spoljani# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka(

%:5

2010
-09.1 Anae%iae hae%ol#ticae autoi%%unes aliae ,stale autoi(unske ane(ije uzrokovane he(olizo( 6nae ia #ae olBti"aI tBpus "alidus (se"undaria)(sB pto ati"a) tBpus frigidus (se"undaria)(sB pto ati"a) 0ladni# aglutinina bolest 0ladni# aglutinina #ae oglobinuria 0roni/na #ladna #e aglutininska bolest @orbus #ae olBti"us autoi unis (tBpus frigidus) (tBpus "alidus) Iskljuuje: 0ae oglobinuria paroHBs alis frigida (;59(<) @orbus #ae olBti"us neonati (355(-) ?Bndro a Avans (;<9(4) Anae%ia hae%ol#tica non autoi%%unis %e$ica%entosa 5eautoi(una ane(ija uzrokovana he(olizo( zbo" u#otrebe lekova 6nae ia edi"a entosa propter defi"ientia enzB aru 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), radi identifika"ije leka( *#n$ro%a hae%ol#ticourae%ica 4e(olizno-ure(ijski sin/ro( Anae%ia hae%ol#tica non autoi%%unisatoria alia 'ru"a neautoi(unska ane(ija uzrokovana he(olizo( 6nae ia #ae olBti"aI e"#ani"a i"roangiopat#i"a toHi"a 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije uzroka( ?ae%o,lobinuria paro.#s%ailis nocturna (<archia!a/a-<icheli) %aroksiz(alno no6no #ojavljivanje he(o"lobina u (okra6i Iskljuuje: #ae oglobinuria C)? (>8%(4) ?ae%o,lobinuria hae%ol#si e.itata propter a,entes e.ternos alios 4e(o"lobin u (orka6i uzrokovan he(olizo( usle/ /ru"ih s#oljnih uzroka 0ae oglobinuriaI paroHBs alis frigida zbog ara zbog napora 3o potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), u "ilju idenfifika"ije uzroka Iskljuuje: #ae oglobinuria C)? (>8%(4) Anae%iae hae%ol#ticae acJuisitae aliae ,stale ste ene ane(ije uzrokovane he(olizo( Anae%ia hae%ol#tica acJuisita non speci!icata *te ena ane(ija uzrokovana he(olizo(, neozna ena 6nae ia #ae olBti"a idiopat#i"a "#roni"a

-09.'

-09.( -09.)

-09.0

-09.1

-09.+ -09.9

%:<

Grupa III

A#lasti ne i ostale ane(ije ('J0-'JG)


-10.Aplasia er#throc#tocitica pura acJuisita 8er#throblastopenia9 *te ena izolovana a#lazija crvene loze
Ukljuuje: 6plasia erBt#ro"Btoru -10.0 -10.1 -10.+ -10.9 (a"Juisita)(adultoru )("u t#B o ate) Aplasia er#throc#toru% pura acJuisita chronica 4roni na ste ena izolovana a#lazija crvene loze Aplasia er#throc#toru% pura acJuisita transiti/a %rolazna ste ena izolovana a#lazija crvene loze Aplasiae er#throcitoru% purae acuisitae aliae ,stale ste ene izolovane a#lazije crvene loze Aplasia er#throc#toru% pura acJuisita non speci!icata *te ena izolovana a#lazija crvene loze, neozna ena

-11.-

Anae%iae aplasticae aliae ,stale a#lasti ne ane(ije


Iskljuuje: agranulo"Btosis (;70) Anae%ia aplastica constitutionalis Konstituciona a#last na ane(ija 6nae ia Kan"oni 6nae ia #Bpoplasti"a fa ililiaris 6plasia erBt#ro"Btoru (pura) "ongenita infantilis pri aria 3an"Btopenia "u alfor ationibus ?Bndro a Bla"kfan-;ia ond Anae%ia aplastica %e$ica%entosa A#lasti na ane(ija uzrokovana lekovi(a 3o potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka( Anae%ia aplastica propter !actores e.ternos alios A#lasti na ane(ija uzrokovana /ru"i( s#oljni( !aktori(a 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka( Anae%ia i$iopathica aplastica -/io#atska a#lasti na ane(ija Anae%iae aplasticae aliae speci!icatae ,stale ozna ene a#lasti ne ane(ije Anae%ia aplastica non speci!icata A#lasti na ane(ija, neozna ena 6nae ia #Bpoplasti"a C)? 0Bpoplasia edullaris 3an Belop#t#Bsis

-11.0

-11.1

-11.'

-11.( -11.+ -11.9

-1'

Anae%ia posthae%orrha,ica acuta Akutna ane(ija #osle krvarenja


Iskljuuje: 6nae ia post#ae orr#agi"a fetalis "ongenita (3<8(4)

%:7

2010
-1(.-7
-1(.07 -1(.+7

Anae%ia in %orbis chronicis alibi classi!icatis Ane(ija ko/ hroni nih oboljenja klasi!ikovanih na /ru"o( (estu
Anae%ia in %orbis neoplasticis (C00--)+5) Ane(ija u neo#lasti ni( bolesti(a Anae%ia in %orbis chronicis aliis alibi classi!icatis Ane(ija ko/ /ru"ih hroni nih bolesti koje su klasi!ikovane na /ru"o( (estu 6ne ija kod #roni/ni# bubre=ni# bolesti ^ stadiju 4 (C88(4 + C88(5F)

-1).-

Anae%iae aliae ,stale ane(ije


Iskljuuje: 6nae ia refra"tariaI C)? (;:<(:) asideroblasti"a (;:<(0) "u eH"essu blastoru transfor ationalis (79%(0) #Bperblasti"a (;:<(%) sideroblasti"a (;:<(8)

-1).0

Anae%ia si$eroblastica here$itaria 5asle/na si/eroblasti na slabokrvost koja se nasle;uje vezano za #ol 6nae ia sideroblasti"a #Bpo"#ro atosa ad seHu "onjun"ta Anae%ia si$eroblastica %orbo,enes secun$aria *ekun/arna si/eroblasti na ane(ija uzrokovana neki( oboljenje( 3o potrebi koristiti odgovaraju,e ifre, u "ilju identifika"ije oboljenja( Anae%ia si$eroblastica %e$ica%entosa et to.ico,enes secun$aria *ekun/arna si/eroblasti na ane(ija uzrokovana lekovi(a i toksini(a 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije uzroka( Anae%iae si$eroblasticae aliae ,stale si/eroblasti ne ane(ije 6nae ia sideroblasti"aI C)? pBridoHinogenes CA7 Anae%ia $#ser#thoropoietica con,enita @ro;ena /iseritro#oezna ane(ija 6nae ia dBs#ae atopoieti"a ("ongenita) Iskljuuje: @orbus ;i !ugliel o (79:(0) ?Bndro a Bla"kfan-;ia ond (;<8(0) Anae%iae speci!icatae aliae ,stale ozna ene ane(ije 6nae ia leu"oerBt#roblasti"a 3seudoleukae ia infantilis Anae%ia non speci!icata Ane(ija, neozna ena

-1).1

-1).'

-1).(

-1).)

-1).+

-1).9

%:8

Grupa III

%ore(e6aji z"ru$avanja krvi, #ur#ura i /ru"a krvarenja ('J:-'J9)


-10 Coa,ulatio intra/ascularis $isse%inata 8sin$ro% $e!ibrinaciCe9 =asejano z"ru$avanje krvi u krvni( su/ovi(a
Ukljuuje: 6fibrinogenae ia a"Juisita 7oagulatio intravas"ularis diffusa sive disse inata -;17. 7oagulopat#ia "onsu ons 0ae orr#agia fibrinolBti"a a"Juisita 3urpuraI fibrinolBti"a ful inans Iskljuuje: )ne (koje ko plikuju) "oagulatio intravas"ularis disse inata neonati (3<0) poba/aja, van ateri/ne i olarne trudno,e ()00-)07 , )08(8) trudno,e, poro*aja i babinja ():5(0 , ):<(0 , )<7(0 , )7%(4)

-11

-e!icientia here$itaria !actoris 4III 5asle/ni ne/ostatak !aktora V--Ukljuuje: ;efi"ien"ia fa"toris 2111 ("u defe"tu fun"tionali) 0ae op#iliaI 6 C)? "lassi"a Iskljuuje: ;efi"ientia fa"toris 2111 "u defe"tu vas"ulari (;<8(0)

-12

-e!icientia here$itaria !actoris IO 5asle/ni ne/ostatak !aktora -T


Ukljuuje: ;efi"ien"iaI "o ponentis plas a-t#ro boplastini -397. fa"toris 1R ("u defe"tu fun"tionali) 0ae op#ilia B @orbus 7#rist as

-1+.-

-e!ectus coa,ulationis alii ,stali #ore(e6aji z"ru$avanja krvi


Iskljuuje: )ni koji ko plikujuI poba/aj, van ateri/nu i olarnu trudno,e ()00-)07 , )08(8) trudno,u, poro*aj i babinje ():5(0 , ):<(0 , )<7(0 , )7%(4) , , ,

-1+.0

<orbus 4on @illebran$ Von Hillebran/ova bolest 6ngio#ae op#ilia ;efi"ientia fa"toris 2111 "u defe"tu vas"ulari 0ae op#ilia vas"ularis Iskljuuje: defi"ien"ia fa"toris 2111I C)? (;<<) "u defe"tu fun"tionali (;<<) fragilitas "apillaris (#ereditaria) (;<9(8) -e!icientia here$itaria !actoris OI 5asle/ni ne/ostatak !aktora T;efi"ientia plas atis t#ro boplastini ante"edens -396. 0ae op#ilia 7

-1+.1

%:9

2010
-1+.' -e!icientia !actoru% coa,ulationis alioru% here$itaria 5asle/ni ne/ostatak /ru"ih !aktora z"ru$avanja krvi 6fibrinogenae ia "ongenita ;efi"ientia fa"torisI 1 -fibrinogenu . 11 -prot#ro binu . 2 -instabilis. 211 -stabilis. R -?tuart-3roQer. R11 -0age an. R111 -fibrinu -figens. ;efi"ientiaI 67 globulini proa""elerini ;Bsfibrinogenae ia ("ongenita) 0Bpopro"onvertinae ia @orbus )Qren -isor$o hae%orrha,icus proper anticoa,ulantes circulatorios Krvarenje usle/ #ostojanja antikoa"ulanta u krvotoku 0ae orr#agia diutissi e-ter usu anti"oagulantes 0Bper#eparinae ia "res"ere inI anti-1Ra anti-2111a anti-R1a anti-Ra antit#ro bini 3o potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), u "ilju identifika"ije propisanog antikoagulanta( Iskljuuje: ;iutissi e-ter usu anti"oagulantes sine #ae orr#agia ('9%(8) -e!icientia !actoris coa,ulationis acJuisita *te eni ne/ostatak z"ru$avanja krvi ;efi"ientia fa"toris "oagulationis propterI ;efi"ientia vita ini & orbu #epatis Iskljuuje: ;efitientia vita ini & ad neonatu (354) Thro%bophilia pri%aria %ri(arna tro(bo!ilija 6ktivirana protein 7 rezisten"ija - uta"ija fa"tora 2 Leiden. ;efi"ientiaI antit#ro bini proteini 7 proteini ? @uta"ija protro binskog gena Thro%bophiliae aliae ,stale tro(bo!ilije 3ostojanje lupusa anti"oagulansa ?Bndro a anti"ardiolBpini ?Bndro a antip#osp#olBpid Iskljuuje: "oagulatio intravas"ularis disse inata (;<5) #Bper#o o"Bsteinae ia (A7%(8) -e!ectus coa,ulationis speci!icati alii ,stali ozna eni #ore(e6aji z"ru$avanja krvi

-1+.(

-1+.)

-1+.0

-1+.1

-1+.+

%50

Grupa III
-1+.9 -e!ectus coa,ulationis non speci!icatus %ore(e6aji z"ru$avanja krvi, neozna en

-19.-

&urpura et status hae%orrha,ici alii %ur#ura i /ru"a he(ora"ijska stanja


Iskljuuje: 3urpura "rBoglobulinae i"a (;89(8) 3urpura t#ro boti"a t#ro bo"Btopeni"a (@48(8) 9#ro bo"Bt#ae ia essentialis (#ae orr#agi"a) (;:7(4) purpura ful inans (;<5) purpura #Bperga aglobulinae i"a benigna (;89(0)

-19.0

&urpura aller,ica Aler"ijska #ur#ura 3urpuraI 0eno"#(-?"#Wnlein) Con t#ro bo"Btopeni"aI #ae orr#agi"a idiopat#i"a anap#Bla"toides vas"ularis 2as"ulitis allergi"a -e!ectus tro%boc#toru% Jualitati/i Kvalitativni #ore(e6aji krvnih #lo ica (tro(bocita) @orbus !lanz ann ?Bndro a Bernard-?oulier -t#ro bo"Btoru giganti"oru . ?Bndro a tro bo"Btoru !reB 9#ro boast#enia (#ae orr#agi"a)(#ereditaria) 9#ro bo"Btopat#ia Iskljuuje: @orbus von Oillebrand (;<8(0) &urpurae non thro%boc#topenicae aliae ,stale #ur#ure neuzrokovane s(anjenje( broja krvnih #lo ica (tro(bocita) 3urpuraI C)? senilis si pleH &urpura thro%boc#topenica i$iopathica -/io#atska #ur#ura uzrokovana s(anjenje( broja krvnih #lo ica (tro(bocita) ?Bndro a Avans Thro%boc#topenia pri%aria alia 'ru"o #ri(arno s(anjenje broja krvnih #lo ica (tro(bocita) Iskljuuje: ?Bndro a Oiskott-6ldri"# (;8%(0) 9#ro bo"Btopenia "u radio absenti ([87(%) 9#ro bo"Btopenia neonati transitoria (3<8(0) Thro%boc#topenia secun$aria *ekun/arno s(anjenje broja krvnih #lo ica (tro(bocita) 3o potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), u "ilju identifika"ije uzroka( Thro%boc#topenia non speci!icata *(anjenje broja krvnih #lo ica, neozna eno *tatus hae%orrha,ici speci!icati alii 'ru"a ozna ena stanja sa krvarenje( Kragilitas "apillaris (#ereditaria) 3seudo#ae op#ilia vas"ularis

-19.1

-19.'

-19.(

-19.)

-19.0

-19.1 -19.+

%58

2010
-19.9 *tatus hae%orrha,icus non speci!icatus Krvarenje, neozna eno

,stale bolesti krvi i krvotvornih or"ana ('L0-'LL)


-20 A,ranuloc#tosis A"ranulocitoza D s(anjenje broja "ranulocita
Ukljuuje: 6granulo"Btosis infantilis "ongenita 6ngina agranulo"Bti"a @orbus &ost ann @orbus Oerner-?"#ultz Ceutro"BtopeniaI C)? "ongenita "B"li"a edi"a entosa periodi"a spleni"a (pri aria) toHi"a ?pleno egalia neutropeni"a 3o potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka, ako je u pitanju lek( Iskljuuje: Ceutro"Btopenia neonati transitiva (3<8(5)

-21

-#s!unctiones cellularu% neutrophiloru% pol#%orphonucleoru% Iunkcionalni #ore(e6aji #oli(or!onuklearnih neutro!ila


Ukljuuje: ;efe"tus "o pli"is re"eptoris e banae "ellularis -7>4. ;Bsp#ago"Btosis "ongenita !ranulo atosis septi"a progressiva @orbus granulo atosus (puerilis) "#roni"us

-2'.-

-isor$ines leucoc#toru% alii ,stali #ore(e6aji belih krvnih zrnaca


Iskljuuje: ;isordines i unodefi"ientiae (;80-;89) ;isordines leu"o"Btoru (nu erabit) (>7%) basop#ilia (;75(8) neutropenia (;70) praeleukae ia (sBndro a) (;:<(9)

-2'.0

Ano%aliae leucoc#toru% ,eneticae 9enetske ano(alije belih krvnih zrnaca 6no alia (granulatio)(granulo"Btu ) aut sBndro aI 6lder 0ereditariu I 6no alia (granulatio)(granulo"Btu ) aut sBndro aI #Bperseg entatio #Bposeg entatio @aB-0egglin 3elger-0u_t leuko elanopat#ia Iskljuuje: ?Bndro a ;iakone(-?teinbrin"k)-0igas#i (A70(4)

%5%

Grupa III
-2'.1 Eosinophilia Eozini!ilija D #ove6an broj eozino!ilnih belih krvnih zrnaca Aosinop#iliaI allergi"a #ereditaria -isor$ines leucoc#toru% speci!icati alii ,stali ozna eni #ore(e6aji belih krvnih zrnaca Leu"o"Btosis LB p#o"Btopenia LB p#o"Btosis (sB pto ati"a) @ono"Btosis (sB pto ati"a) 3las a"Btosis >ea"tio leukae oideaI lB p#o"Bti"a ono"Bti"a Belo"Bti"a -isor$ines leucoc#toru% non speci!icati %ore(e6aji belih krvnih zrnaca, neozna eni

-2'.+

-2'.9

-2(.-2(.0

<orbus splenis &olesti slezine


?#posplenis%us 5erazvijena slezina 6splenia postoperativa 6trop#ia splenis Iskljuuje: asplenia ("ongenita) ([89(0) ?#persplenis%us @ve6ana slezina Iskljuuje: spleno egaliaI C)? (>8<(8) "ongenita ([89(0) *pleno%e,alia con,esti/a chronica 4roni na kon"estivna #ove6ana slezina Abscessus splenis A#sces slezine C#stis splenis Cista slezine In!arctus splenis -n!arkt slezine >uptura splenis non trau ati"a 9orsio splenis Iskljuuje: >uptura splenis trau ati"a (?4<(0) <orbi splenis alii 'ru"e bolesti slezine Kibrosis splenis C)? 3erisplenitis ?plenitis C)? <orbus splenis non speci!icatus &olesti slezine, neozna ene

-2(.1

-2(.' -2(.( -2(.) -2(.0

-2(.+

-2(.9

%54

2010
-2).-2).0

<ethae%o,lobinae%ia Cethe(o"lobine(ija D %lava bolest


<ethae%o,lobinae%ia con,enita @ro;ena (ethe(o"lobine(ija ;efi"ientia C6;0 + et#ae oglobin-redu"tasis "ongenita @et#ae oglobinae ia #ereditaria @orbus #ae oglobini-@ -0b-@. <ethae%o,lobinae%iae aliae ,stale (ethe(o"lobine(ije @et#ae oglobinae ia a"Juired ("u sulfo#ae oglobinae ia) @et#ae oglobinae ia toHi"a 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije uzroka( <ethae%o,lobinae%ia non speci!icata Cethe(o"lobine(ija, neozna ena

-2).+

-2).9

-20.-

<orbi san,uinis et %orbi or,anoru% hae%atopoieticoru% alii ,stale bolesti krvi i krvotvornih or"ana
Iskljuuje: #Bperga aglobulinae ia C)? (;89(%) lB p#adenitisI C)? (188(9) a"uta (L0:(-) "#roni"a (188(8) esenteri"a (a"ute)("#roni"a) (188(0) nodi lB p#ati"i #Bpertrop#i"i (>59(-)

-20.0

Er#throc#tosis !a%iliaris %oro/i no #ove6anje broja crvenih krvnih zrnaca 3olB"Bt#ae iaI benigna fa iliaris Iskljuuje: )valo"Btosis #ereditaria (;58(8) &ol#c#thae%ia secun$aria %olicite(ija D sekun/arno #ove6anje broja krvnih 6elija ArBt#ro"Btosis C)? 3olB"Bt#ae iaI C)? a"Juisita e otionalalis #BpoHae i"a nep#rogenes propterI altitudine (as"ensu in altitudine ) de inutione volu inis plas atis erBt#ropoietinu pressione relativa Iskljuuje: polB"Bt#ae iaI neonati (3<8(8) vera (;:5) <orbi san,uinis et %orbi or,anoru% hae%atopoieticoru% speci!icati alii ,stale ozna ene bolesti krvi i krvotvornih or"ana Basop#ilia <orbi san,uinis et %orbi or,anoru% hae%atopoieticoru% non speci!icatus &olesti krvi i krvotvornih or"ana, neozna ene

-20.1

-20.+

-20.9

%5:

Grupa III
-21.<orbi telae l#%phoreticularis et %orbi s#ste%atis reticulohistioc#tici alii speci!icati 'ru"e ozna ene bolesti koje zahvataju li(!oretikularno tkivo i retikulohistocitni siste(
Iskljuuje: granulo a eosinop#ili"u (79<(<) #istio"Btosis R, ultifo"alis (79<(5) #istio"Btosis R, unifo"alis (79<(<) #istio"Btosis "ellularu Langer#ans, ultifo"alis (79<(5) #istio"Btosis "ellularu Langer#ans, unifo"alis (79<(<) #istio"Btosis aligna (79<(8) orbus (6bt-)Letterer-?iQe (79<(0) orbus 0and-?"#Uller-7#ristian (79<(5) reti"uloendot#eliosis or reti"ulosisI #istio"Bti"a edullaris (79<(9) leukae i"a (798(:) lipo elanoti"a (189(8) aligna (785(7) non lipoidalis (79<(0) sar"o a #istio"Bti"u (79<(8) -21.1 =#%phohistioc#tosis hae%opha,oc#tica 4e(o!a"ocitna li(!ocitoza 0istio"Btosis fago"Btoru ononu"leariu preater "ellulas >eti"ulosis #ae op#ago"Bti"a fa iliaris *#n$ro%a hae%opha,oc#ticu% in!ecti/u% 4e(o!a"ocitni sin/ro( u/ru7en sa in!ekcijo( 3o potrebi koristiti odgovaraju,e ifre u "ilju identifika"ije infektivnog agensa ili bolesti( *#n$ro%ata histioc#tosis alia 'ru"i sin/ro(i histiocitoze 0istio"Btosis sinuosa "u lB p#adenopat#ia solida >eti"ulo#istio"Bto a ("ellularu gigantearu ) Rant#ogranulo a

-21.'

-21.(

-227

-isor$ines san,uinis et or,anoru% hae%opoeticoru% in %orbis alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji krvi i krvotvornih or"ana u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ukljuuje: Kibrosis splenis s"#istoso iati"a -bil"#arriasis. (B<5(-F)

%55

2010

,/re;eni #ore(e6aji i(uniteta ('?0-'?9)


Ukljuuje: ;efekti u siste u "o ple enata 1 unodefi"ijentni pore e,aji, izuzev bolesti uzrokovane viruso ?arkoidoza #u ane i unodefi"ijen"ije (012)

Iskljuuje: 6utoi una bolest (siste ska) C)? (@45(9) Bolest uzrokovana viruso #u ane i unodefi"ijen"ije -012. (B%0-B%:) Bolest uzrokovana viruso #u ane i unodefi"ijen"ije -012. koja ko plikuje trudno,u, poro*aj i puerperiju ()98(7) Kunk"ionalni pore e,aji poli orfonuklearni# neutrofila (;78)

-+0.-+0.0

I%%uno$e!icientia cu% $e!ectibus anticorporu% prae$o%inantibus *(anjenje i(uniteta D sa #re/o(inantni( #ore(e6aji(a antitela
?#po,a%%a,lobulinae%ia here$itaria 5asle/ni (anjak "a(a"lobulina 6utoso na re"esivna aga aglobuline ija (vaj"arski tip) R-#ro ozo ski vezana aga aglobuline ija (Bruton) (s veliki ?#po,a%%a,lobulinae%ia non !a%iliaris 5e#oro/i ni (anjak "a(a"lobulina 6ga aglobulinae ia "u i unoglobulinu - B-lB p#o"Btis 6ga aglobulinae ia variabilis freJuens -726ga a. 0Bpoga aglobulinae ia C)? -e!icientia i%%uno,lobulini A selecti/a 8I,A9 *elektivni (anjak i(uno"lobulina A A-"AB -e!icientia i%%uno,lobulini G 8I,G9(subclassis) selecti/a *elektivni (anjak i(uno"lobulina 9 A-"9B(#o/"ru#e) -e!icientia i%%uno,lobulini < selecti/a 8I,<9 *elektivni (anjak i(uno"lobulina CA-"CB I%%uno$e!icientia h#per-i%%uno,lobulinica < 8I,<9 *(anjenje i(uniteta sa #ove6anje( i(uno"lobulina C -e!icientia anticorporu% cu% i%%uno,lobulinis !ere nor%alibus si/e cu% h#peri%%uno,lobulinae%ia *(anjenje antitela sa skoro nor(alni( i(uno"lobulini(a ili sa hi#eri(uno"lobuline(ijo( ?#po,a%%a,lobulinae%ia puerilis transiti/a %rolazno s(anjenje "a(a"lobulina u rano( /etinjstvu I%%uno$e!icientiae cu% $e!ectibus anticorporu% prae$o%inantibus aliae ,stala s(anjenja i(uniteta sa #re/o(inantni( /e!ekti(a antitela @anjak &appa lagani# lana"a I%%uno$e!icientia cu% $e!ectibus anticorporu% prea$o%inantibus non speci!icata *(anjenje i(uniteta sa #re/o(inantni( /e!ekto( antitela, neozna eno

anjko

#or ona)

-+0.1

-+0.' -+0.( -+0.) -+0.0 -+0.1

-+0.2 -+0.+

-+0.9

-+1.-

I%%uno$e!icientiae co%binatae Ko(binovana s(anjenja i(uniteta


Iskljuuje: aga aglobulinae ia autoso ati"a re"essiva (tBpus ?Qiss) (;80(0) I%%uno$e!icientia ,ra/is co%binata cu% $#s,enesi reticulari Te$ko ko(binovano s(anjenje i(uniteta, sa retikularno( /is"enezo( I%%uno$e!icientia ,ra/is co%binata cu% nu%ero T-et B-cellularu% par/o Te$ko ko(binovano s(anjejne i(uniteta, sa (ali( broje( T-i &-6elija

-+1.0 -+1.1

%5<

Grupa III
-+1.' -+1.( -+1.) -+1.0 -+1.1 I%%uno$e!icientia ,ra/is co%binata cu% nu%ero B-cellularu% par/o si/e nor%ali Te$ko ko(binovano s(anjenje i(uniteta, sa (ali( ili nor(alni( broje( &-6elija -e!icientia a$enosinu%-$ea%inasis 8A-A9 *(anjenje a/enozin-/ea(inaze *#n$ro%a :ezelo! 5ezelo!ijev sin/ro( -e!icientia purinu%-nucleosi$u%-phosphorilasis 8&:&9 *(anjenje #urin-nukleozi/-!os!orilaze -e!icientia co%ple.us histoco%patibilitatis %aCoris classis I *(anjenje ve6e" ko(#leksa histoko(#atibilnosti klase ?Bndro a lB p#o"Bti Bare -e!icientia co%ple.us histoco%patibilitatis %aCoris classis II *(anjenje ve6e" ko(#leksa histoko(#atibilnosti klase -I%%uno$e!icientiae co%binata aliae ,stala ko(binovana s(anjenja i(uniteta @anjak karboksilaze zavisne o biotinu I%%uno$e!icientia co%binata non speci!icata Ko(binovano s(anjenje i(uniteta, neozna eno ;isordo i unodefi"ientiae gravis, "o binatus C)?

-+1.2 -+1.+

-+1.9

-+'.-

I%%uno$e!icientia cu% $e!ectibus %aCoribus aliis *(anjenje i(uniteta D u/ru7eno sa /ru"i( ve6i( /e!ekti(a
Iskljuuje: telangie"tasia ataHia -Louis-Bar. (!88(4) *#n$ro%a @is;ott-Al$rich Hiskott-Al/richov sin/ro( 1 unodefi"ientia t#ro bo"Btopeni"a et e"ze atosa *#n$ro%a -i Geor,e 'i 9eor"eov sin/ro( ?Bndro a sa""uli p#arBngi"i 9#B usI alB p#oplasia aplasia sive #Bpoplasia i unodefi"ientialis t#B i"a I%%uno$e!icientia cu% e.tre%itatibus bre/ibus *(anjenje i(uniteta ko/ konstitucije sa kratki( u/ovi(a I%%uno$e!icientia ut con seJuela responsi here$itarii $e!ecti/i a$ in!ectione% HEpstein-BarrP /iro *(anjenje i(uniteta kao #osle/ica nasle/no", /e!ektno" o/"ovora na in!ekciju E#stein&arr viruso( orbus lB p#oproliferans "u R "#ro oso ate "onjun"tus *#n$ro%a h#peri%%uno,lobulinae%ia E 8I,E9 *in/ro( hi#eri(uno"lobuline(ije E I%%uno$e!icientia cu% $e!ectibus %aCorubus aliis speci!icatis *(anjenje i(uniteta u/ru7eno sa ostali( ve6i( ozna eni( /e!ekti(a I%%uno$e!icientia cu% $e!ectibus %aCoribus non speci!icata *(anjenje i(uniteta u/ru7eno sa ve6i( /e!ekti(a, neozna eno

-+'.0

-+'.1

-+'.' -+'.(

-+'.) -+'.+ -+'.9

%57

2010
-+(.-+(.0

I%%uno$e!icientia /ariabilis co%%unis ,bi no #ro(enljivo s(anjenje i(uniteta


I%%uno$e!icientia /ariabilis co%%unis cu% abnor%itatibus nu%eri et !unctionis Bcellularu% prae$o%inantibus ,bi no #ro(enjivo s(anjenje i(uniteta sa #re/o(inantni( nenor(alnosti(a broja i !unkcije &-6elija I%%uno$e!icientia /ariabilis co%%unis cu% $isor$inibus i%%unore,ulationis Tcellularu% prae$o%inantibus ,bi no #ro(enljivo s(anjenje i(uniteta sa #re/o(inantni( #ore(e6aji(a i(unore"ulacije T-6elija I%%uno$e!icientia /ariabilis co%%unis cu% autoanticorporibus in B- et T-cellulas ,bi no #ro(enjivo s(anjenje i(uniteta sa autoantiteli(a #re(a & i T 6elija(a I%%uno$e!icientiae /ariabiles co%%unes aliae ,stala obi na #ro(enjiva s(anjenja i(uniteta I%%uno$e!icientia /ariabilis co%%unis non speci!icata ,bi no #ro(enjivo s(enjenje i(uniteta, neozna eno

-+(.1

-+(.' -+(.+ -+(.9

-+).-+).0 -+).1

I%%uno$e!icientiae aliae ,stala s(anjenja i(uniteta


-e!ectus !unctionis anti,eni-1 l#%phoc#tici ,$te6ena !unkcija li(!ocitarno" anti"ena 1 -e!ectus s#ste%atis co%ple%enti ,$te6en siste( ko(#le(enata ;efi"it in#ibitora 78 esteraze I%%uno$e!icientiae aliae speci!icatae 'ru"a ozna ena s(anjenja i(uniteta I%%uno$e!icientia non speci!icata *(anjenje i(uniteta, neozna eno

-+).+ -+).9

-+1.-+1.0 -+1.1 -+1.' -+1.( -+1.+

*arcoi$osis *arkoi/oza D Uvori6i vezivno" tkiva


*arcoi$osis pul%onu% *arkoi/oza #lu6no" krila *arcoi$osis no$uloru% l#%phaticoru% *arkoi/oza li(!nih vorova *arcoi$osis pul%onu% cu% sarcoi$osi no$uloru% l#%phaticoru% *arkoi/oza #lu6no" krila sa sarkoi/ozo( li(!nih vorova *arcoi$osis cutis *arkoi/oza ko7e *arcoi$osis locoru% alioru% et locoru% co%binatoru% *arkoi/oza /ru"ih i ko(binovanih lokalizacija Kebris uveoparoti"a -0eerfordt. 1rido"B"litis in sar"oidosiF (0%%(8G) 3aralBses nervoru "ranialiu ultipli"es sar"oidogenesF (!54(%G) ?ar"oidI art#ropat#iaF (@8:(8G) Bo"arditisF (1:8(8G) BositisF (@<4(4G) *arcoi$osis non speci!icata *arkoi/oza, neozna ena

-+1.9

%58

Grupa III
-+9.-isor$ines i%%unitatis alii non alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji i(uniteta, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
Iskljuuje: ga opat#ia ono"lonalis (;:7(%) #Bperglobulinae ia C)? (>77(8) neuspelu transplanta"iju i odba"ivanje transplantanata (98<(-) -+9.0 ?#per,a%%a,lobulinae%ia pol#clonalis %oliklonalno #ove6anje koli ine "a(a"lobulina u krvi !a opat#ia polB"lonalis C)? 3urpura #Bperga aglobulinae i"a benigna Cr#o,lobulinae%ia Krio"lobuline(ija 7rBoglobulinae iaI essentialis idiopat#i"a iHta pri aria se"undaria 3urpura "rBoglobulinae i"a 2as"ulitis "rBoglobulinae i"a ?#per,a%%a,lobulinae%ia non speci!icata 4i#er"a(a"lobuline(ija, neozna ena *#n$ro%a i%%unoreconstitutionis *in/ro( i(unorekonstrukcije 3o potrebi koristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka( -isor$ines i%%unitatis speci!icati alii non alibi classi!icatis ,stali ozna eni #ore(e6aji i(uniteta, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu -isor$o i%%unitatis non speci!icatus %ore(e6aj i(uniteta, neozna en Bolest i uniteta C)?

-+9.1

-+9.' -+9.(

-+9.+ -+9.9

%59

Grupa I

Grupa I4

%<8

Grupa I

Bolesti Qlez$a sa unutraRnCi% luSenCe% ishrane i %etaboliz%a (E00 - E90)


Napomena: ?vi tu ori, funk"ionalno aktivni ili neaktivni, svrstani su u !rupu 11( )dgovaraju,e ifre iz ovog poglavlja (tj( A05(8, A07(0, A8<-A48, A4:(-) ogu se upotrebiti, ako se =eli, dodatno ozna/avanje funk"ionalno aktivni# tu ora i ektopi/ki# endokrini# tkiva ili #iperfunk"ija ili #ipofunk"ija endokrini# =lezda udru=ena sa tu ori a i drugi bolesti a svrstani na drugo estu( Iskljuuje: ko plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) prolazni pore e,aji =lezda sa unutranji lu/enje i pore e,aji etaboliz a spe"ifi/ni za plod i novoro*en/e (370-37:) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo estu (>00>99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: A00-A07 Bolesti titaste =lezde A80-A8: \e,erna bolest A85-A8< ;rugi pore e,aji e,era u krvi i pore e,aji unutranjeg lu/enja pankreasa A%0-A45 )boljenja drugi# =lezda sa unutranji lu/enje A:0-A:< 3ot#ranjenost A50-A<: ;rugi obli"i nedovoljne is#rane A<5-A<8 !ojaznost i bolesti preko erne is#rane A70-A90 3ore e,aji etaboliz a Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: A45G @orbi glandularu endo"rinaru in orbis alibi "lassifi"atis A90G ;isordes nutritionis et disordines etabolis i in orbis alibi "lassifi"atis

&olesti $titaste 7lez/e (E00-E0L)


E00.Cretenis%us en$e%icus con,enitus *in/ro( uro;eno" ne/ostatka jo/a
Ukljuuje: Ande ska stanja udru=ena sa nedostatko joda u =ivotnoj sredini ili kao posledi"a nedostatka joda kod ajke( Ceka od stanja ne karakterie s anjena funk"ija titaste =lezde, ali su posledi"a neadkevatne sekre"ije tireoidni# #or ona u razvoju ploda( !oitrogeni faktori iz =ivotne sredine ogu biti udru=eni( &oristiti dodatne ifre (K70-K79) po potrebi, da bi se ozna/ila pridru=ena duevna zaostalost( Iskljuuje: #Bpot#Breosis sub"lini"a (status latens) propter defi"ientia iodi (A0%) E00.0 *#n$ro%a $e!icientiae io$i con,enitae t#pus neurolo,icus *in/ro( uro;eno" ne/ostatka jo/a, neurolo$ki ti# 7retenis us ende i"us, tBpus neurologi"us *#n$ro%a $e!icientiae io$i con,enitae t#pus %i.oe$e%atosus *in/ro( uro;eno" ne/ostatka jo/a, (ikse/e(atozni ti# 7retenis us ende i"us tBpus #Bpot#Breosus tBpus iHoede atosus

E00.1

%<4

2010
E00.' *#n$ro%a $e!icientiae io$i con,enitae t#pus %i.tus *in/ro( uro;eno" ne/ostatka jo/a, (e$ani ti# 7retenis us ende i"us, tBpus iHtus *in$ro%a $e!icientiae io$i con,enitae non speci!icatu% *in/ro( uro;eno" ne/ostatka jo/a, neozna en 7retenis us ende i"us C)? ?indro a defi"ientiae iodi "ongenitae C)?

E00.9

E01.-

*tru%a non to.ica en$e%ica et status alii En/e(ska netoksi na "u$avost i /ru"a stanja
Iskljuuje: 0Bpot#Breosis subli"lini"a propter defi"ientia iodi (status latens) (A0%) ?Bndro a defi"ientiae iodi "ongenitae (A00(-)

E01.0 E01.1

*tru%a $i!!usa en$e%ica propter $e!icientia% io$i En/e(ska /i!uzna "u$avost zbo" ne/ostatka jo/a *tru%a no$osa en$e%ica propter $e!icientia% io$i Uvornovata en/e(ska "u$avost zbo" ne/ostatka jo/a ?tru a nodosa propter defi"ientia iodi *tru%a en$e%ica non speci!icata propter $e!icientia% io$i 5eozna ena en/e(ska "u$avost zbo" ne/ostatka jo/a ?tru a ende i"a C)? -#s!unctiones th#reoi$eae aliae et status alii propter $e!icientia% io$i 'ru"i #ore(e6aji !unkcije $titaste 7lez/e i /ru"a stanja nastala zbo" ne/ostatka jo/a 0Bpot#Breosis a"Juisita propter defi"ientia iodi C)?

E01.'

E01.+

E0' E0(.-

?#poth#reosis subclinica (status latens) propter $e!icientia% io$i Klini ki neizra7ena s(anjena !unkcija $titaste 7lez/e zbo" ne/ostatka jo/a ?#poth#reoi$is%us alius 'ru"e s(anjene !unkcije $titaste 7lez/e
Iskljuuje: 0Bpot#Breosis postpro"eduralis (A89(0) ?indro a defi"ientiae iodi "ongenitae (A00-A0%)

E0(.0

?#poth#reoi$is%us cu% stru%a $i!!usa con,enita @ro;ena s(anjena !unkcija sa uve6anje( $titaste 7lez/e ?tru a (non toHi"a) "ongenitaI C)? paren"#B atosa Iskljuuje: ?tru a transitiva "ongenita "u eut#Breosi (37%(0) ?#poth#reoi$is%us con,enitus @ro;ena s(anjena !unkcija $titaste 7lez/e 6plasia glandulae t#Breoideae ("u BHoede ate) 6t#rop#ia glandulae t#Breoideae "ongenita 0Bpot#Breoidis us "ongenitus C)? ?#poth#reoi$is%us %e$ica%entosus et h#poth#reoi$is%us propter usu% substantiaru% e.o,eniu% aliaru% *(anjena !unkcija $titaste 7lez/e uzrokovana u#otrebo( lekova i /ru"ih unetih su#stancija &oristiti ifre za spoljanje uzroke (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije uzroka( ?#poth#reoi$is%us post in!ectione% *(anjena !unkcija $titaste 7lez/e #osle in!ekcije

E0(.1

E0(.'

E0(.(

%<:

Grupa I
E0(.) Atrophia th#reoi$eae (acJuisita) *te ena atro!ija $titaste 7lez/e Iskljuuje: 6trop#ia t#Breoideae "ongenita (A04(8) Co%a %#.oe$e%atosu% Cikse/e(atozna ko(a ?#poth#reoi$is%us speci!icatus alius 'ru"a ozna ena s(anjena !unkcija $titaste 7lez/e ?#poth#reoi$is%us non speci!icatus *(anjena !unkcija $titaste 7lez/e, neozna ena @BHoede atosis C)?

E0(.0 E0(.+ E0(.9

E0).-

*tru%a ato.ica alia 'ru"a netoksi na "u$avost


Iskljuuje: ?tru a "ongenitaI C)? (A04(4) diffusa (A04(4) paren"#B atosa (A04(4) ?tru a propter defi"ientia

iodi (A00-A0%)

E0).0

*tru%a $i!!usa ato.ica 5etoksi ko uve6anje $titaste 7lez/e ?tru aI diffusa ("olloides) atoHi"a si pleH atoHi"a :o$us th#reoi$eae autono%us ato.icus 5etoksi an vor $titaste 7lez/e Codulus t#Breoideae ("Bsti"us) C)? Codus "olloides ("Bsti"us)(t#Breoideae) ?tru a uninodularis atoHi"a *tru%a %ultino$osa ato.ica 9u$avost sa vi$e netoksi nih vorova ?tru a "Bsti"a C)? ?tru a "Bsti"a ultinodosa C)? *tru%a ato.ica alia speci!icata 'ru"a netoksi na ozna ena "u$avost *tru%a ato.ica non speci!icata 5etoksi na "u$avost, neozna ena ?tru a C)? ?tru a nodularis (atoHi"a) C)?

E0).1

E0).'

E0).+ E0).9

E00.-

Th#reoto.icosis Tireotoksikoza D #ove6ana !unkcija $titaste 7lez/e


Iskljuuje: t#Breoiditis "#roni"a transitiva "u t#BreotoHi"osi (A0<(%) t#BreotoHi"osis neonatalis (37%(8)

E00.0

Th#reoto.icosis cu% stru%a $i!!usa Tireotoksikoza sa "u$avo$6u @orbus !raves ?tru a diffusa toHi"a ?tru a eHop#t#al i"a C)? Th#reoto.icosis no$osa sin,ularis Tireotoksikoza sa je/ni( voro( 9#BreotoHi"osis "u stru a uninodularis toHi"a

E00.1

%<5

2010
E00.' Th#reoto.icosis cu% stru%a to.ica %ultino$ulari Tireotoksikoza sa toksi no( vornovato( "u$avo$6u ?tru a nodosa toHi"a C)? Th#reoto.icosis th#reoi$eae e.topicae Tireotoksikoza sa tkivo( $titaste 7lez/e van sa(e 7lez/e Th#reoto.icosis !actitia Ve$ta ki #ove6ana !unkcija $titaste 7lez/e Crisis th#reoto.ica Tireotoksi ka kriza Th#reoto.icosis alia 'ru"a tireotoksikoza 0Bperse"retio 9?0 &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije uzroka( Th#reoto.icosis non speci!icata Tireotoksikoza, neozna ena 7or t#BreotoHi"u F (1:4(8G) 0Bpert#Breoidis us C)?

E00.( E00.) E00.0 E00.+

E00.9

E01.-

Th#reoi$itis )a#aljenje $titaste 7lez/e


Iskljuuje: t#Breoiditis postpartualis ()90(5) Th#reoi$itis acuta Akutno za#aljenje $titaste 7lez/e 6bs"essus t#Breoideae 9#BreoiditisI pBogenes a"uta suppurativa &oristiti dodatne ifre (B95-B98), po potrebi, u "ilju identifika"ije infektivnog agensa( Th#reoi$itis subacuta *ubakutno za#aljenje $titaste 7lez/e 9#BreoiditisI de [uervain giganto"ellularis granulo atosa non suppurativa Iskljuuje: t#Breoiditis autoi unis (A0<(4) Th#reoi$itis chronica cu% th#reoto.icosi transiti/a 4roni no za#aljenje $titaste 7lez/e sa #rolazno #oja ano( !unkcijo( Iskljuuje: t#Breoiditis autoi unis (A0<(4) Th#reoi$itis autoi%%unis Autoi(unsko za#aljenje $titaste 7lez/e 0as#itoHi"osis (transitiva) ?tru a lB p#adenoides ?tru a lB p#o atosa 9#Breoiditis 0as#i oto 9#Breoiditis lB p#o"Bti"a Th#reoi$itis %e$ica%entosa )a#aljenje $titaste 7lez/e uzrokovano u#otrebo( lekova &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka(

E01.0

E01.1

E01.'

E01.(

E01.)

%<<

Grupa I
E01.0 Th#reoi$itis chronica alia 'ru"o hroni no za#aljenje $titaste 7lez/e 9#BreoiditisI >iedel "#roni"aI C)? fibrosa lignea Th#reoi$itis non speci!icata )a#aljenje $titaste 7lez/e, neozna eno

E01.9

E02.E02.0

<orbi th#reoi$eae alii 'ru"e bolesti $titaste 7lez/e


?#persecretio calcitonini %ove6ano lu enje kalcitonina 0Bperplasia 7-"ellularu t#Breoideae 0Bperse"retio t#Breo"al"itonini *tru%a $#shor%o,enes 'ishor(o"enezna "u$avost ?tru a dBs#or ogenes fa iliaris ?Bndro a 3endred Iskljuuje: stru a transitiva "ongenita "u

E02.1

eut#Breosi (37%(0)

E02.+

<orbi th#reoi$eae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti $titaste 7lez/e 6bnor itas globulini t#Breo"onneHivi t#Breoideae 0ae orr#agia t#Breoideae 1nfar"tio ?Bndro a eut#Breosis orbogenis <orbus th#reoi$eae non speci!icatus &olest $titaste 7lez/e, neozna ena

E02.9

.e6erna bolest (E10-E1G)


&oristi dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovana leko ( ?lede,e /etvoro"ifrene ifre se koriste za dijagnosti/ke kategorije A80-A8:I !0 "um comate ?a ko o 7o a diabeti"a et sine ketoa"idosiI 7o a #BperglB"ae i"u C)? #Bperos olaris #BpoglB"ae i"a "um ketoacidosi ?a ketoa"idozo 6"idosis diabeti"a &etoa"idosis diabeti"a

!1

bez prisustva ko e

%<7

2010
!2# "um complicationi$us renali$us ?a bubre=ni ko plika"ija a !lo erulonep#rosis intra"apilaris (C08(4G) Cep#ropat#ia diabeti"a (C08(4G) ?Bndro a &i elstiel-Oilson (C08(4G) !%# "um complicationi$us op&talmicis ?a o/ni ko plika"ija a 7atara"ta diabeti"a (0%8(0G) >etinopat#ia diabeti"a (04<(0G) !'# "um complicationi$us neurologicis ?a neuroloki ko plika"ija a 6 Botrop#ia diabeti"a (!74(0G) @ononeuropat#ia diabeti"a (!59(0G) Ceuropat#ia sBste atis autono i diabeti"a (!99(0G) 3olBneuropat#ia diabeti"a sBste atis autono i diabeti"i (!99(0G) !( "um coplicationi$us s)stematis circulationis perip&erici ?a ko plika"ija a periferne "irkula"ije 6ngiopat#ia diabeti"a perip#eri"a (179(%G) !angrena diabeti"a Ul"us diabeti"u "um complicationi$us aliis speci+icatis ?a drugi spe"ifi/ni ko plika"ija a 6rt#ropat#ia diabeti"aF (@8:(%G) Ceuropat#ia diabeti"a F (@8:(<G) "um complicationi$us multiplici$us ?a viestruki ko plika"ija a "um complicationi$us. non speci+icatis ?a neozna/eni ko plika"ija a 0ine complicationi$us Bez ko plika"ija

!*

!, !!/

E10.-

-iabetes %ellitus ab insulino $epen$ens .e6erna bolest, insulinozavisan oblik

-2idi podelu ispred ifre A80. Ukljuuje: diabetes ( ellitus)I fragilis juvenilis ketosi proprius tBpus 1 Iskljuuje: 0Bpoinsulinae ia post operatione (A89(8) diabetes ellitus (in)I gravidaru , partualis et puerperalis ()%:(-) alnutritionalis (A8%(-) neonati (370(%) glB"osuriaI C)? (>88) renalis (A7:(8) tolerantia glB"osi i perfe"ta (>74(0)

%<8

Grupa I
E11.-iabetes %ellitus a$ insulino in$epen$ens .e6erna bolest, insulinonezavisan oblik

-2idi podelu ispred ifre A80. Ukljuuje: diabetes ( ellitus)(non obesitas)(obesitas)I aturus non ketoti"us stabilis tardus tBpus 11 juvenilis ad insulino independens Iskljuuje: 0Bpoinsulinae ia post operatione (A89(8) 9olerantia glB"osi i perfe"ta (>74(0) diabetes ellitusI gravidaru , partualis et puerperialis ()%:(-) alnutritionalis (A8%(-) neonati (370(%) glB"osuriaI C)? (>88) renalis (A7:(8)

E1'.-

-iabetes %ellitus %alnutritionalis .e6erna bolest ko/ #othranjenosti

-2idi podelu ispred ifre A80. Ukljuuje: diabetes ellitus alnutritionalis adI 1nsulino dependens independens Iskljuuje: diabetes ellitus gravidaru , partualis et puerperalis ()%:(-) diabetes ellitus neonati (370(%) glB"osuriaI C)? (>88) renalis (A7:(8) #Bpoinsulinae ia post operatione (A89(8) tolerantia glB"osi i perfe"ta (>74(0)

E1(.-

-iabetes %ellitus alius speci!icatus 'ru"a ozna ena $e6erna bolest

-2idi podelu ispred ifre A80. Iskljuuje: diabetes ellitus (ad)I gravidaru , partualis et puerperalis ()%:(-) insulino dependens (A80(-) insulino independens (A88(-) alnutritionalis (A8%(-) neonati (370(%) glB"osuriaI C)? (>88) renalis (A7:(8) #Bpoinsulinae ia post operatione (A89(8) tolerantia glB"osi i perfe"ta (>74(0)

%<9

2010
E1).-iabetes %ellitus non speci!icatus .e6erna bolest, neozna ena

-2idi podelu ispred ifre A80. Ukljuuje: diabetes C)? Iskljuuje: diabetes ellitus (ad)I gravidaru , partualis et puerperalis ()%:(-) insulino dependens (A80(-) insulino dependens (A88(-) alnutritionalis (A8%(-) neonati (370(%) glB"osuriaI C)? (>88) renalis (A7:(8) #Bpoinsulinae ia post operatione (A89(8) tolerantia glB"osi i perfe"ta (>74(0)

'ru"i #ore(e6aji $e6era u krvi i #ore(e6aji unutra$nje" lu enja #ankreasa (E1:-E1J)


E10 Co%a h#po,l#cae%icu% non $iabeticu% &esvesno stanje zbo" nisko" nivoa $e6era u krvi, bez $e6erne bolesti
Ukljuuje: 7o a #BpoglB"ae i"u C)? 7o a insulinogenes edi"a entosu non diabeti"u 0Bperinsulinae ia "u "o ate #BpoglB"ae i"o &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovana lekovi a(

E11.E11.0

-#s!unctiones secretionis pancreatis interni %ore(e6aji unutra$nje" lu enja #ankreasa


?#po,licae%ia %e$ica%entosa sine co%ate *ni7en nivo $e6era u krvi uzrokovan u#otrebo( lekova, bez ko(e &oristiti ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka( ?#po,l#cae%ia alia 'ru"i sni7en nivo $e6era u krvi 7o a en"ep#alopat#ogenes post#BpoglB"ae i"u 0Bperinsuline iaI C)? fun"tionalis 0Bperplasia pan"reati"a beta"ellularis C)? 0BpoglB"ae ia fun"tionalis non #Bperinsulinae ialis ?#po,l#cae%ia non speci!icata *ni7en nivo $e6era u krvi, neozna en ?#persecretio ,luca,oni %ove6ano lu enje "luka"ona 0Bperplasia "ellularu pan"reatis endo"rinu ?#persecretio ,astrini %ove6ano izlu ivanje "astrina 0Bpergastrinae ia ?Bndro a 'ollinger-Allison

E11.1

E11.' E11.(

"u

#Bperglu"ogenae ia

E11.)

%70

Grupa I
E11.+ -#s!unctiones secretionis pancreatis interni speci!icatae aliae 'ru"i ozna eni #ore(e6aji unutra$nje" lu enja #ankreasa 0Bperse"retio pan"reatis endo"rinalisI polBpepti"a polBpepti"a intestinalis vasoa"tiva propter #Bperse"retione fa"toris tensia so atotropini liberantis so atostati"a -#s!unctio secretionis pancreatis interni non speci!icata %ore(e6aj unutra$nje" lu enja #ankreasa, neozna en 0Bperplasia "ellularu pan"reatis insulinariu C)? 1slet-"ell #Bperplasia C)?

E11.9

,boljenja /ru"ih 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( (E>0-EF:)


Iskljuuje: gala"torr#oea (C<:(4) gBnae"o astia (C<%)

E'0.-

?#poparath#reoi$is%us *(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e


Iskljuuje: 0Bpoparat#Broidis us neonati transitivus (378(:) 0Bpoparat#Broidis us postpro"eduralis (A89(%) ?Bndro a ;i !eorge (;8%(8) 9etania C)? (>%9(0)

E'0.0 E'0.1 E'0.+ E'0.9

?#poparath#reoi$is%us i$iopathicus -/io#atska s(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e &seu$oh#poparath#reoi$is%us %rivi/no s(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e ?#poparath#reoi$is%us alius 'ru"a s(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e ?#poparath#reoi$is%us non speci!icatus *(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e, neozna ena 9etania parat#Breoidea

E'1.-

?#perparath#reoi$is%us et $isor$ines ,lan$ulae parath#reoi$eae alii %oja ana !unkcija i /ru"i #ore(e6aji #ara$titaste 7lez/e
Iskljuuje: osteo ala"iaI adulti (@84(-) infantilis et juvenilis (A55(0)

E'1.0

?#perparath#reoi$is%us pri%arius %ri(arno #oja ana !unkcija #ara$titaste 7lez/e 0Bperplasia parat#Breoideae )steitis fibrosa "Bsti"a generalisata -von >e"kling#ausen. ?#perparath#reoi$is%us secun$arius non alibi classi!icatus *ekun/arno #oja ana !unkcija #ara$titaste 7lez/e, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu Iskljuuje: #Bperparat#Breoidis us renalis se"undarius (C%5(8) ?#perparath#reoi$is%us alius 'ru"a #oja ana !unkcija #ara$titaste 7lez/e 0Bperparat#Breoidis us tertiaria Iskljuuje: #Bpo"al"iuria #Bper"al"ae ia fa iliaris (A84(5)

E'1.1

E'1.'

%78

2010
E'1.( E'1.) E'1.0 ?#perparath#reoi$is%us non speci!icatus %oja ana !unkcija #ara$titaste 7lez/e, neozna ena -isor$ines ,lan$ulae parath#reoi$eae alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji #ara$titaste 7lez/e -isor$o ,lan$ulae parath#reoi$eae non speci!icatus %ore(e6aj #ara$titaste 7lez/e, neozna en

E''.-

?#per!unctio ,lan$ulae pituitarie %oja ana !unkcija hi#o!ize


Iskljuuje: 0Bperse"retioI 6790 (A%7(0) 6790 glandulae pituitariae (A%:(0) 9?0 (A05(8) ?Bndro a 7us#ing (A%:(-) ?Bndro a Celson (A%:(8)

E''.0

Acro%e,alia et ,i,antis%us pituitarius 4i#o!izna akro(e"alija i /7inovski rast 6rt#ropat#ia "u a"ro egaliaF (@8:(5G) 0Bperprodu"tio #or oni in"re enti Iskljuuje: 0Bperse"retio pan"reatis endo"rinalis (A8<(8) !igantis us "onstitutionalis (A4:(:) @a"roso ia "onstitutionalis (A4:(:) ?#perprolactinae%ia %ovi$en nivo #rolaktina u krvi Ukoliko je uzrokovan leko , koristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR) u "ilju identifika"ije leka( *#n$ro%a secretionis hor%oni anti$iuretici abnor%alis *in/ro( #ore(e6eno" lu enja hor(ona koji s#re ava (okrenje ?#per!unctio ,lan$ulae pituitariae alia 'ru"a #ove6ana !unkcija hi#o!ize 3ubertas "entralis prae"oH ?#per!unctio ,lan$ulae pituitariae non speci!icata %ove6ana !unkcija hi#o!ize, neozna ena

E''.1

E''.' E''.+

E''.9

%7%

Grupa I
E'(.?#popituitaris%us et %orbi h#poph#sis alii *(anjena !unkcija hi#o!ize i /ru"e bolesti hi#o!ize
Ukljuuje: Cabrojana stanja bez obzira da li se pore e,aj odnosi na #ipofizu ili #ipotala us Iskljuuje: 0Bpopituitaris us postpro"eduralis (A89(4) E'(.0 ?#popituitaris%us *(anjena !unkcija hi#o!ize 7a"#eHia pituitaria ;efi"ientia #or oni so atotropi"i idiopat#i"a ;efi"ientiaI !landulae pituitariae 0or oni so atotropi"i gonadotropini solitaria 0Bpogonadis us #Bpogonadotropogenes 1nsuffi"ientia pituitaria C)? @orbus ?i onds Canoso ia Lorain-Levi Canoso ia pituitaria Ce"rosis glandulae pituitariae (postpartualis) 3an#Bpopituitaris us ?Bndro a &all ann ?Bndro a ?#ee#an ?Bndro a eunu"#i fertilis ?#popituitaris%us %e$ica%entosus *(anjena !unkcija hi#o!ize uzrokovana lekovi(a &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka( -iabetes insipi$us .e6erna bolest uzrokovana #ore(e6aje( !unkcije hi#o!ize Iskljuuje: diabetes insipidus nep#rogenes (C%5(8) -#s!unctio h#pothala%i non alibi classi!icati %ore(e6aj !unkcije hi#otala(usa, neklasi!ikovan na /ru"o( (estu Iskljuuje: ?Bndro a 3rader-Oilli ([87(8) ?Bndro a >ussell-?ilver ([87(8) <orbi ,lan$ulae pituitariae alii 'ru"e bolesti hi#o!ize 6bs"essus glandulae pituitarie ;Bstrop#ia adiposogenitalis <orbus ,lan$ulae pituitariae non speci!icatus &olest hi#o!ize, neozna ena

E'(.1

E'(.'

E'(.(

E'(.1

E'(.2

E').E').0

*in$ro%a Cushin, Cushin"ov sin/ro(


<orbus Cushin, ,lan$ula pituitaria $epen$ens Cushin"ova bolest, hi#o!izno zavisna 0Bperadreno"orti"is us e glandula pituitaria dependens 0Bperprodu"tio 6790 glandulae pituitariae *#n$ro%a :elson 5elsonov sin/ro( *#n$ro%a Cushin, %e$ica%entosu% Cushin"ov sin/ro( uzrokovan leko( &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka( *#n$ro%a ACT? ectopicu% *in/ro( lu enja ACT4 izvan hi#o!ize

E').1 E').'

E').(

%74

2010
E').) E').+ E').9 &seu$os#n$ro%a Cushin, alcoholicu% Cushin"ov #rivi/ni sin/ro( uzrokovan alkoholo( *#n$ro%a Cushin, alia 'ru"i Cushin"ov sin/ro( *#n$ro%a Cushin, non speci!icatu% Cushin"ov sin/ro(, neozna en

E'0.-

-isor$ines a$reno,enitales %ore(e6aji lu enja #olnih hor(ona na/bubre7ne 7lez/e


Ukljuuje: @a"rogenitoso ia as"ulina prae"oH 3seudo#er ap#roditis us adrenalis fe ininus 3seudopubertas #eteroseHualis prae"oH fe ininus 3seudopubertas isoseHualis as"ulina prae"oH 3ubertas as"ulina prae"oH "u #Bperplasia glandulae adrenalis ?indro pore e,aja polni# #or ona nadbubre=ne =lezde ukog ili =enskog tipa nastao zbog bujanja tkiva nadbubre=ni# =lezda odnosno pore e,ene sinteze #or ona zbog uro*enog enzi skog pore e,aja virilisatio fe inina

E'0.0

-isor$ines a$reno,enitales propter $e!icientia% enz#%aru% con,enita% %ore(e6aji lu enja #olnih hor(ona na/bubre7ne 7lez/e zbo" uro;eno" ne/ostatka enzi(a ;efi"ientia %8-#BdroHBlasis 0Bperplasia glandulae adrenalis "ongenita ?alt-losing "ongenital adrenal #Bperplasia -isor$ines a$reno,enitales alii 'ru"i #ore(e6aji lu enja #olnih hor(ona na/bubre7ne 7lez/e ;isordo adrenogenitalis idiopat#i"us &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovan leko , -isor$o a$reno,enitalis non speci!icatus %ore(e6aj lu enja #olnih hor(ona na/bubre7ne 7lez/e, neozna en ?Bndro a adrenogenitalis C)?

E'0.+

E'0.9

E'1.E'1.0

?#peral$osteronis%us %oja ano lu enje al/osterona


?#peral$osteronis%us pri%arius %ri(arno #oja ano lu enje al/osterona 6ldosteronis us adreno#Bperplasialis pri arius (bilateralis) ?Bndro a 7onn ?#peral$osteronis%us secun$arius *ekun/arno #oja ano lu enje al/osterona ?#peral$osteronis%us alius 'ru"o #oja ano lu enje al/osterona ?Bndro a Bartter ?#peral$osteronis%us non speci!icatus %oja ano lu enje al/osterona, neozna eno

E'1.1 E'1.+

E'1.9

%7:

Grupa I
E'2.E'2.0

-isor$ines ,lan$ulae a$renalis alii 'ru"i #ore(e6aji !unkcije na/bubre7ne 7lez/e


?#per!unctiones a$renocorticales aliae ,stale #oja ane !unkcije kore na/bubre7ne 7lez/e 6drenar"#ae prae aturae 0Bperse"retio 6790 Iskljuuje: ?Bndro a 7us#ing (A%:(-) ?#po!unctio a$renocorticalis pri%aria %ri(arno s(anjena !unkcija kore na/bubre7ne 7lez/e 6drenalitis autoi unis @orbus 6ddison Iskljuuje: 6 Bloidosis (A85(-) @orbus 6ddison tuber"ulosus (688(7) ?Bndro a Oater#ouse-Krideri"#sen (649(8) Crisis A$$ison A//isonova kriza 7risis adrenalis 7risis adreno"orti"alis ?#po!unctio a$renocorticalis %e$ica%entosa *(anjena !unkcija kore na/bure7ne 7lez/e uzrokovana leko( &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka( ?#po!unctiones a$renocorticales aliae non speci!icatae ,stale s(anjene !unkcije kore na/bubre7ne 7lez/e, neozna ene 0ae orr#agia adrenalis 0Bpoaldosteronis us 0Bpofun"tio adreno"orti"alis C)? 1nfar"tus adrenalis Iskljuuje: 6drenoleu"odBstrop#ia -6ddison-?"#ilder. (A78(4) ?Bndro a Oater#ouse-Krideri"#sen (649(8) ?#per!unctio a$reno%e$ullaris %ove6ana !unkcija sr7i na/bubre7ne 7lez/e 0Bperplasia adreno edullaris 0Bperse"retio "ate"#ola ini -isor$ines ,lan$ulae a$renalis alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji !unkcija na/bubre7ne 7lez/e 6bnor alitB of "ortisol-binding globulin -isor$o ,lan$ulae a$renalis non speci!icatus %ore(e6aj !unkcije na/bubre7ne 7lez/e, neozna en

E'2.1

E'2.'

E'2.(

E'2.)

E'2.0

E'2.+

E'2.9

E'+.-

-#s!unctiones o/ariales %ore(e6aji !unkcije jajnika


Iskljuuje: ;efi"ientia gonadotropini solitaria (A%4(0) 0Bpofun"tio ovarii postpro"eduralis (A89(:)

E'+.0

?#perestro,enesis %oja ano lu enje estro"ena &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovano leko ,

%75

2010
E'+.1 ?#peran$ro,enesis %oja ano lu enje an/ro"ena 0Bperse"retio androgeni ovarii &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovano leko ( *#n$ro%a o/arii pol#c#stici *in/ro( vi$ecisti nih jajnika ?Bndro a ?tein-Levent#al ?Bndro a ovarii s"lero"Bsti"i ?#po!unctio o/arii pri%aria %ri(arno s(anjena !unkcija jajnika 0Bpoestrogenogenesis @enopausa prae atura C)? ?Bndo a resistentiae ovarialis Iskljuuje: ;Bsgenesis gonadalis ([99(8) ?B pto ata "li a"terii (C95(8) ?Bndro a 9urner ([9<(-) -#s!unctiones o/arii aliae 'ru"i #ore(e6aji !unkcije jajnika 0Bperfun"tio ovarii C)? -#s!unctio o/arii non speci!icata %ore(e6aj !unkcije jajnika, neozna en

E'+.'

E'+.(

E'+.+

E'+.9

E'9.-

-#s!unctiones testiculares %ore(e6aji !unkcija (u$kih #olnih 7lez/a


Iskljuuje: 6zoosper ia sive oligosper ia C)? (C:<) 0Bpofun"tio testi"ularis postpro"eduralis (A89(5) ?Bndro a &linefelter ([98(0-[98(% , [98(:) ?Bndro a defi"ientiae gonadotropini solitaria (A%4(0) ?Bndro a fe inizationis testi"ularis (A4:(5) ?Bndro a resistantiae androgenis (A4:(5)

E'9.0

?#per!unctio testicularis %oja ana !unkcija (u$kih #olnih 7lez/a 0Bperse"retio #or onaru testi"ularis ?#po!unctio testicularis *(anjena !unkcija (u$kih #olnih 7lez/a BiosBnt#esis #or onaru androgeniu defe"ta testi"ularis C)? ;efi"ientia 5-alp#a-redu"tasis ("u pseudo#er ap#roditis us as"ulinus) 0Bpogonadis us testi"ularis C)? &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!ripa RR), u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovana lekovi a( -#s!unctio testicularis alia 'ru"i #ore(e6aj !unkcije (u$kih #olnih 7lez/a -#s!unctio testicularis non speci!icata %ore(e6aj !unkcije (u$kih #olnih 7lez/a, neozna en

E'9.1

E'9.+ E'9.9

E(0.E(0.0

-isor$ines pubertatis non alibi classi!icatae %ore(e6aji #olno" sazrevanja, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
&ubertas tar$a )akasnelo #olno sazrevanje 7onstitutional delaB of pubertB ;elaBed seHual develop ent

%7<

Grupa I
E(0.1 &ubertas praeco. %revre(eno #olno sazrevanje @enar"#e prae"oH Iskljuuje: ?Bndro a 6lbrig#t(-@"7une)(-?ternberg) ([78(8) #Bperplasia adrenalis "ongenita (A%5(0) pseudopubertas #eteroseHualis fe inina prae"oH (A%5(-) pseudopubertas isoseHualis as"ulina prae"oH (A%5(-) pubertas "entralis prae"oH (A%%(8) -isor$ines pubertatis alii 'ru"i #ore(e6aji #olno" sazrevanja 9#elar"#ae prae aturae -isor$o pubertatis non speci!icatus %ore(e6aj #olno" sazrevanja, neozna en

E(0.+

E(0.9

E(1.-

-#s!unctiones pol#,lan$ulares en$ocrinae %ore(e6aji !unkcija vi$e 7lez/a sa unutra$nji( lu enje(


Iskljuuje: ataHia telangie"tati"a -Louis-Bar. (!88(4) dBstrop#ia Botoni"a -?teinert. (!78(8) pseudo#Bpoparat#Broidis us (A%0(8)

E(1.0

?#po!unctio pol#,lan$ularis autoi%%unis Autoi(unski s(anjena !unkcija vi$e 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( ?Bndro a ?"# idt ?#per!unctio pol#,lan$ularis %oja ana !unkcija vi$e 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( Iskljuuje: adeno atosis endo"rinalis ultipleH (;::(8) -#s!unctiones pol#,lan$ulares aliae 'ru"i #ore(e6aji !unkcija vi$e 7lez/a sa unutra$nji( lu enj( -#s!unctio pol#,lan$ularis non speci!icata %ore(e6aj !unkcije vi$e 7lez/a sa unutra$nji( lu enje(, neozna en

E(1.1

E(1.+ E(1.9

E('.-

<orbi th#%i &olest "ru/ne 7lez/e


Iskljuuje: aplasia sive #Bpoplasia t#B i (;8%(8) Bast#enia gravis (!70(0)

E('.0

?#perplasia th#%i persistens @ve6anje "ru/ne 7lez/e 0Bpertrop#ia t#B i Abscessus th#%i A#sces "ru/ne 7lez/e <orbi th#%i alii 'ru"e bolesti "ru/ne 7lez/e <orbus th#%i non speci!icatus &olest "ru/ne 7lez/e, neozna ena

E('.1 E('.+ E('.9

E().-

-isor$ines s#ste%atis en$ocrini alii 'ru"i #ore(e6aji 7lez/a sa unutra$nji( lu enje(


Iskljuuje: pseudo#Bpoparat#Broidis us (A%0(8) *#n$ro%a ,lan$ulae en$ocrinae carcinoi$es %ore(e6ena !unkcija 7lez/e sa unutra$nji( lu enje( zbo" zlo6u/no" tu(ora Napomena: @o=e se koristiti kao dodatna ifra, u "ilju identifika"ije funk"ionalne aktivnosti udru=ene sa kar"inoidni tu oro (

E().0

%77

2010
E().1 E().' E().( ?#persecretio hor%onaru% intestinoru% %oja ano lu enje hor(ona creva *ecretio hor%oni ectopici non alibi classi!icati +u enje hor(ona van 7lez/e, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu :anoso%ia non alibi classi!icata Cali rast, neklasi!ikovan na /ru"o( (estu Canoso iaI C)? "onstitutionalis psB"#oso"ialis tBpus Laron Iskljuuje: 1 unodefi"ientia "u eHtra itatibus brevibus (;8%(%) ?Bndro a >ussell-?ilver ([87(8) nanoso iaI a"#ondroplasia ([77(:) #Bpo"#ondroplasia ([77(:) in sBndro a dBs orp#i"a nutritionalis (A:5) pituitaria (A%4(0) renalis (C%5(0) progeria (A4:(8) Gi,antis%us constitutionalis %riro/no visok rast !igantis us "onstitutionalis *#n$ro%a resistentiae an$ro,enis *in/ro( neosetljivosti na hor(one na/bubre7ne 7lez/e ;isordo re"eptoru perip#eri"oru androgenes Ke inisatio testi"ularis (sBndro a) 3seudo#er ap#roditis us as"ulinus "u resistentia androgeni ?Bndro a >eifenstein -isor$ines en$ocrinales speci!icati alii 'ru"i ozna eni #ore(e6aji 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( ;isfun"tio glandulae pinealis 3rogeria -isor$o en$ocrinalis non speci!icatus %ore(e6aj 7lez/e sa unutra$nji( lu enje(, neozna en ;isordoI endo"rinalis C)? #or onalis C)?

E().)

E().0

E().+

E().9

E(0.-7
E(0.07

<orbi ,lan$ularu% en$ocrinaru% in %orbis alibi classi!icatis &olesti 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
<orbi th#reoi$eae in %orbis alibi classi!icatis &olesti $titaste 7lez/e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 9uber"ulosis glandulae t#Breoideae (688(8F) <orbi ,lan$ularu% a$renaliu% in %orbis alibi classi!icatis &olest na/bubre7nih 7lez/a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @orbus 6ddison tuber"ulosus (688(7F) ?Bndro a Oater#ouse-Krideri"#sen ( eningo"o""i"a) (649(8F) <orbi ,lan$ularu% en$ocrinaru% aliaru% in %orbis alibi classi!icatis &olesti /ru"ih 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

E(0.17

E(0.+7

%78

Grupa I

%othranjenost (EG0-EGJ)
Napomena: ?tepen pot#ranjenosti se pro"enjuje na osnovu telesne te=ine, izra=ene u standardni devija"ija a od prose/ne vrednosti telesne te=ine odgovaraju,e referentne popula"ije( &ada je raspola=e o poda"i a jednog ili vie pret#odni# erenja, nedovoljna telesna te=ina kod de"e, ili dokaz o ravljenja kod de"e i odrasli#, obi/no ukazuje na pot#ranjenost( &ada je dostupan rezultat sa o jednog erenja, dijagnoza se zasniva na verovatno,i i nije definitivna, bez drugi# klini/ki# i laboratorijski# testova( U izuzetni okolnosti a kada nijedno erenje te=ine nije na raspolaganju, oslona" je na klini/ki dokazi a( 6ko je pos atrana telesna te=ina ispod srednje vrednosti referentne popula"ije, postoji velika verovatno,a teke pot#ranjenosti, ako se pos atrana vrednost nalazi na 4 ili vie standardne devija"ije ispod srednje vrednosti referentne popula"ijeS velika verovatno,a u erene pot#ranjenosti za pos atranu vrednost koja se nalazi iz e*u % i anje od 4 standardne devija"ije ispod prosekaS i velika verovatno,a blage pot#ranjenosti za pos atranu vrednost te=ine koja se nalazi iz e*u 8 i anje od % standardne devija"ije ispod proseka( Iskljuuje: anae iae nutritionales (;50-;54) esuritio (974(0) alabsorptio intestinalis (&90(-) orbus 012 (B%%(%) seJuelae alnutritionales (A<:(0)

E)0

<orbus ;3ashior;or Te$ka #roteinska #othranjenost, NK3ashiorkorO


@alnutritio gravis "u oede ate et dBspig entatione "utis et "rinis(

Iskljuuje: kQas#iorkor

aras ati"us (A:%)

E)1

<aras%us %alnutritionalis Te$ka ener"etska #othranjenost


Ukljuuje: @alnutritio gravis "u aras u Iskljuuje: &Qas#iorkor aras ati"us (A:%)

E)'

K3ashior;or %aras%aticus Te$ka #roteinsko-ener"etska #othranjenost


Ukljuuje: @alnutritio -as in A:4.I "u signis kQas#iorkor et inter edia aras i

E)(

<alnutritio proteinoener,etica ,ra/is non speci!icata Te$ka #roteinsko-ener"etska #othranjenost, neozna ena
9e=ak gubitak telesne te=ine - ravljenje. kod de"e i odrasli#, ili nedostatak porasta te=ine kod de"e, zbog /ega je telesna te=ina naj anje 4 standardne devija"ije ispod srednje vrednosti telesne te=ine standardizovane uzrasne grupe (ili sli/an gubitak iskazan na statisti/ki na/in)( 6ko je poznata vrednost sa o jednog erenja, i ako je ta vrednost anja ili jednaka -4 standardne devija"ije srednje vrednosti telesne ase za standardizovanu uzrasnu grupu, tada skoro sigurno postoji velika pot#ranjenost(

Ukljuuje: )ede a fa is

%79

2010
E)).E)).0

<alnutritio proteinoener,etica %itis et %o$erate ,ra/is &la"a i u(ereno te$ka #roteinsko-ener"etska #othranjenost
<alnutritio %o$erata @(erena #othranjenost
!ubitak telesne te=` ine kod de"e ili odrasli#, ili nedostatak porasta te` =ine kod de"e, zbog /ega je pos atrana telesna te=` ina anja od -4 standardne devija"ije, a anja ili jednaka vrednosti -% standardne devija"ije za uzrasnu grupu (ili sli/an nedostatak iskazan statisti/ki etoda a)( 6ko je poznata vrednost sa o jednog erenja i ako je ta vrednost anja od -4 standardne devija"ije, a anja ili jednaka -% standardizovane devija"ije srednje vrednosti telesne te=` ine za standardizovanu uzrasnu grupu, najverovatnije je u pitanju u erena pot#ranjenost(

E)).1

<alnutritio proteinoener,etica %itis &la"a #roteinsko-ener"etska #othranjenost


!ubitak telesne te` =ine kod de"e i odrasli#, ili nedostatak rasta te=` ine de"e, pri /e u je pos atrana telesna te` =ina ispod srednje vrednosti telesne te` =ine za standardizovanu uzrasnu grupu i ve,a od -% ali anja ili jednaka -8 standardne devija"ije srednje vrednosti telesne te=` ine za standardizovanu uzrasnu grupu (ili sli/an gubitak iskazan neki drugi statisti/ki etoda a)( 6ko je poznata vrednost sa o jednog erenja, i ako je vrednost pos atrane telesne te=` ine ve,a od -% a anja ili jednaka -8 standardne devija"ije telesne te=` ine za standardizovanu uzrasnu grupu, najverovatnije je u pitanju blaga pot#ranjenost(

E)0

Fetar$atio propter %alnutritione% proteinoener,etica% )astoj u razvoju usle/ #roteinsko-ener"etske #othranjenosti


Ukljuuje: Canoso ia nutritional @i"roso ia nutritionalis >etardatio p#Bsi"a alnutritionalis

E)1

<alnutritio proteinoener,etica non speci!icata %roteinsko-ener"etska #othranjenost, neozna ena


Ukljuuje: ;iseJuilibriu proteinoenergeti"u @alnutritio C)? C)?

'ru"i oblici ne/ovoljne ishrane (E:0-EJG)


Iskljuuje: anae ia nutritionalis (;50-;54)

E00.-

A/ita%inosis A Avita(inoza A D bolest uzrokovana ne/ostatko( vita(ina A


Iskljuuje: seJuelae avita inosis 6 (A<:(8) A/ita%inosis A cu% .erosi coniuncti/ali Avita(inoza A sa suvo6o( ve7nja e A/ita%inosis A cu% %aculis Bitot et .erosi coniuncti/ali Avita(inoza A sa &itotovi( #e"a(a i suvo6o( ve7nja e @a"ulae puerilis Bitot A/ita%inosis A cu% .erosi corneali Avita(inoza A sa suvo6o( ro7nja e A/ita%inosis A cu% ulceratione et .erosi corneali Avita(onoza A sa "rizlica(a i suvo6o( ro7nja e A/ita%inosis A cu% ;erato%aliacia Avita(onoza A sa raz(ek$avanje( ro7nja e A/ita%inosis A cu% he%aralopia Avita(inoza A sa koko$iji( sle#ilo(

E00.0 E00.1

E00.' E00.( E00.) E00.0

%80

Grupa I
E00.1 E00.2 A/ita%inosis A cu% cicatrice corneali .erophthal%ica Avita(inoza sa oro7avanje( ro7nja e A/ita%inosis A cu% %utationibus ocularibus non speci!icatis Avita(inoza A sa o ni( #ro(ena(a, neozna eni( Rerop#t#al ia C)? A/ita%inosis A cu% %ani!estationibus aliis 'ru"e #ojave uzrokovane avita(inozo( A &eratosis folli"ularis propter avita inose 6 F (L8<G) Reroder a A/ita%inosis A non speci!icata Avita(inoza A, neozna ena 0Bpovita inosis 6 C)?

E00.+

E00.9

E01.-

-e!icientia thia%ini 5e/osatatak tia(ina


Iskljuuje: seJuelae defi"ientiae t#ia ini (A<:(8) <orbus beriberi &olest beriberi ili bolest Nne (o"u ni$taO BeriberiI oede atosusF (198(8G) si""us Encephalopathia @ernic;e Hernikeovo oboljenje ?#pothia%inoses cu% %ani!estationibus aliis ,boljenja uzrokovana ne/ostatko( tia(ina sa /ru"i( (ani!estacija(a ?#pothia%inosis non speci!icata ,boljenje uzrokovano ne/ostatko( tia(ina, neozna eno

E01.1

E01.' E01.+ E01.9

E0'

-e!icientia niacini 8pella,ra9 %ela"ra D bolest uzrokovana ne/ostatko( vita(ina &F Avita(in %%B
Ukljuuje: ;efi"ientiaI nia"ini (-trBptop#ani) ni"otina idi 3ellagra (aet#ili"a) Iskljuuje: seJuelae defi"ientiae nia"ini (A<:(8)

E0(.-

-e!icientia /ita%inoru% B alioru% 5e/ostatak ostalih vita(ina &-"ru#e


Iskljuuje: anae ia propter defi"ientia vita ini B8% (;58(-) seJuelae defi"ientiae vita inoru B (A<:(8)

E0(.0

-e!icientia ribo!la/ini 5e/ostatak vita(ina &> 6riboflavinosis -e!icientia p#ri$o.ini 5e/ostatak vita(ina &J 6vita inosis B< Iskljuuje: anae ia sideroblasti"a propter #Bpovita inose

E0(.1

B< (;<:(4)

%88

2010
E0(.+ -e!icientia /ita%inoru% B speci!icatoru% alioru% 5e/ostatak ostalih ozna enih vita(ina &-"ru#e ;efi"ientiaI a"idi foli"i a"idi pantot#ei"i biotini "Bano"obala ini folati vita ini B8% -e!icientia /ita%ini B non speci!icata 5e/ostatak vita(ina &-"ru#e, neozna en

E0(.9

E0)

-e!icientia aci$i ascorbici 5e/ostatak vita(ina C


Ukljuuje: ;efi"ientia vita ini 7 ?"orbut Iskljuuje: anae ia s"orbuti"a (;54(%) seJuelae avita inosis 7 (A<:(%)

E00.-

-e!icientia /ita%ini 5e/ostatak vita(ina '


Iskljuuje: osteo ala"ia adulti (@84(-) osteoporosis (@80-@88) seJuelae ra"#itidis (A<:(4)

E00.0

Fachitis acti/a Aktivni rahitis )steo ala"iaI infantilis juvenilis Iskljuuje: ra"#itisI ad vita inaru ; resistens (A84(4) "oelia"a (&90(0) in orbo 7ro#n (&50(-) ina"tiva (A<:(4) renalis (C%5(0) -e!icientia /ita%ini - non speci!icata 5e/ostatak vita(ina ', neozna en 6vita inosis ;

E00.9

E01.-

-e!icientiae /ita%inoru% aliae 5e/ostatci ostalih vita(ina


Iskljuuje: seJuelae avita inosis aliae (A<:(8) -e!icientia /ita%ini E 5e/ostatak vita(ina E -e!icientia /ita%ini K 5e/ostatak vita(ina K Iskljuuje: nedostatak faktora koagula"ije zbog nedostatka vita ina & (;<8(:) nedostatak vita ina & kod novoro*en/eta (354) -e!icientia /ita%inoru% alioru% 5e/ostatak /ru"ih vita(ina -e!icientia /ita%ini non speci!icata 5e/ostatak vita(ina, neozna en

E01.0 E01.1

E01.+ E01.9

%8%

Grupa I
E0+ -e!icientia calcii nutriti/i 5e/ostatak kalciju(a u ishrani
Iskljuuje: disordines etabolis i "al"ii (A84(5) seJuelae defi"ientiae "al"ii (A<:(8)

E09

-e!icientia selenii nutriti/i 5e/ostatak selena u ishrani


Ukljuuje: @orbus &es#an Iskljuuje: seJuelae defi"ientiae selenii (A<:(8)

E10 E11.-

-e!icientia zinci nutriti/i 5e/ostatak cinka u ishrani -e!icientia %ateriaru% nutriti/aru% aliaru% 5e/ostatak /ru"ih hranljivih (aterija

Ukoliko je uzrokovan lekovi a, koristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), u "ilju identifika"ije leka( Iskljuuje: disordines etabolis i ineraliu (A84(-) disordines t#Broideae propter defi"ientia iodi (A00-A0%) seJuelae alnutritionis et defi"ientiae nutritionis aliae (A<:(-) E11.0 E11.1 -e!icientia cupri nutriti/i 5e/ostatak bakra u ishrani -e!icientia !erru% nutriti/i 5e/ostatak "vo7;a u ishrani Iskljuuje: anae ia sideropeni"a (;50(-) -e!icientia %a,nesii nutriti/i 5e/ostatak (a"neziju(a u ishrani -e!icientia %an,ani nutriti/i 5e/ostatak (an"ana u ishrani -e!icientia chro%ii nutriti/i 5e/ostatak hro(a u ishrani -e!icientia %olib$eni nutriti/i 5e/ostatak (olib/ena u ishrani -e!icientia /ana$ii nutriti/i 5e/ostatak vana/iju(a u ishrani -e!icientia %ateriaru% nutriti/aru% pluriu% 5e/ostatak vi$e hranljivih (aterija -e!icientia %ateriaru% nutriti/aru% non speci!icataru% aliaru% 5e/ostatak /ru"ih neoza enih hranljivih (aterija -e!icientia %ateriae nutriti/ae non speci!icatae 5e/ostatak hranljive (aterije, neozna ene

E11.' E11.( E11.) E11.0 E11.1 E11.2 E11.+ E11.9

E1(.-

-e!icientiae %ateriaru% nutriti/aru% aliae 'ru"i ne/ostaci hranljivih (aterija


Iskljuuje: de#Bdratatio (A8<) disordo in"re enti (><%(8) orbi neonati ali entarii (39%(-) seJuelae alnutritionis et defi"ientiae

ateriaru

nutritivaru , aliae (A<:(-)

E1(.0

-e!icientia aci$oru% stearicoru% essentialiu% 5e/ostatak bitnih (asnih kiselina

%84

2010
E1(.1 E1(.+ E1(.9 InaeJuilibriu% ali%enti constitutionale 5euravnote7eni sastav hrane -e!icientiae %ateriaru% nutriti/aru% speci!icatae aliae 'ru"i ozna eni ne/ostaci hranljivih (aterija -e!icientia %ateriaru% nutriti/aru% non speci!icata 5e/ostatak hranljivih (aterija, neoza en 7ardio Bopat#ia nutritionalis C)?F (1:4(%G)

E1).-

*eJuelae %alnutritionis et $e!icientiae %ateriaru% nutriti/aru% aliae %osle/ice #othranjenosti i /ru"i ne/ostaci hranljivih (aterija
*eJuelae %alnutritionis proteinoener,eticae %osle/ice #roteinsko-ener"etske #othranjenosti Iskljuuje: retardatio propter alnutritione proteinis (A:5) *eJuelae a/ita%inosis A %osle/ice ne/ostatka vita(ina A *eJuelae a/ita%inosis C %osle/ice ne/ostatka vita(ina C

Napomena: Ce s e se koristiti za #roni/nu pot#ranjenost ili nedostatak #ranljivi# aterija( )ve ifre koristiti sa o kod trenutne neu#ranjenosti ili nedostatka #ranljivi# aterija( E1).0

E1).1 E1).' E1).(

*eJuelae rachiti$is %osle/ice rahitisa &oristiti dodatne ifre (@:0(8, @:8(5), po potrebi, u "ilju identifika"ije defor iteta ki/ e *eJuelae $e!icientiae %ateriaru% nutriti/aru% aliaru% %osle/ice ne/ostatka /ru"ih hranljivih (aterija *eJuelae $e!icientiae %ateriaru% nutriti/aru% non speci!icatae %osle/ice ne/ostatka hranljivih (aterija, neozna ene

E1).+ E1).9

9ojaznost i bolesti #reko(erne ishrane (EJ:-EJ?)


E10 A$ipositas localisata +okalizovana "ojaznost
Ukljuuje: 3ulvinus adiposus

E11.-

Bbesitas ,#$ta "ojaznost


Iskljuuje: dBstrop#ia adiposogenitalis (A%4(<) lipo atosisI C)? (A88(%) dolorosa -;er"u . (A88(%) sBndro a 3rader-Oilli ([87(8)

E11.0 E11.1

Bbesitas propter calorias enor%es 9ojaznost uzrokovana vi$ko( kalorija Bbesitas %e$ica%entosa 9ojaznost uzrokovana lekovi(a &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka( Bbesitas e.tre%a cu% h#po/entilatione al/eolari %reterana "ojaznost sa s(anjeno( ventilacijo( #lu6nih (ehuri6a ?Bndro a pi"kQi"kian

E11.'

%8:

Grupa I
E11.+ Bbesitas alia 'ru"a "ojaznost )besitas orbida Bbesitas non speci!icata 9ojaznost, neozna ena )besitas si pleH C)?

E11.9

E12.-

?#perali%entatio alia 'ru"o #reko(erno hranjenje


Iskljuuje: #Bperali entatio C)? (><4(%) seJuelae #Bperali entationis (A<8)

E12.0 E12.1 E12.' E12.( E12.+

?#per/ita%inosis A %ove6an unos vita(ina A ?#percarotinae%ia %ove6ani unos karotina ?#per/ita%inosis p#ri$o.ini %ove6an unos vita(ina &J ?#per/ita%inosis %ove6an unos vita(ina ' ?#perali%entatio speci!icata alia 'ru"o ozna eno #reko(erno uno$enje hrane

E1+

*eJuelae h#perali%entationis %osle/ice #reko(erno" hranjenja

Napomena: Ce koristiti u slu/aju #roni/nog preko ernog #ranjenja( \ifrirati za trenutno preko erno #ranjenje(

%ore(e6aji (etaboliz(a (EL0-E90)


Iskljuuje: anae ia #ae olBti"a enzB opat#i"a (;55(-) defi"ientia 5-alp#a-redu"tasis (A%9(8) #Bperplasia adrenalis "ongenita (A%5(0) sBndro a A#lers-;anlos ([79(<) sBndro a @arfan ([87(:) sBndro a resistentiae androgenis (A4:(5)

E20.E20.0 E20.1 E20.'

-isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% aro%aticoru% %ore(e6aji (etaboliz(a aro(ati nih a(inokiselina


&hen#l;etonuria classica Klasi no #ove6anje !enil-alanina u (okra6i ?#perphen#lalaninae%iae aliae ,stala #ove6anja !enil-alanina u krvi -isor$o %etabolis%i th#rosini %ore(e6aj (etaboliz(a tirozina 6lkaptonuria 0Bpert#Brosinae ia )"#ronosis 9#Brosinae ia 9#Brosinosis

%85

2010
E20.( Albinis%us 5e/ostatak #i"(enta u or"aniz(u 6lbinis usI der atoo"ularis o"ularis ?Bndro aI 7#ediak(-?teinbrin"k) (-0igas#i) 7ross 0er anskB-3udlak -isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% aro%aticoru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a aro(ati nih a(inokiselina ;isordo etabolis iI #istidini trBptop#ani -isor$o %etabolis%i a%inoaci$oru% aro%aticoru% non speci!icatus %ore(e6aj (etaboloz(a aro(ati nih a(inokiselina, neozna en

E20.+

E20.9

E21.-

-isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% catenosoru% et %etabolis%i aci$oru% steaticoru% %ore(e6aji (etaboliz(a lan anih a(inokiselina i (ataboliz(a (asnih kiselina
<orbus sirupus aceris-urina &olest (okra6e kao javorov siru# -isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% catenosoru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a lan anih a(inokiselina 6"idae ia isovaleri"a 6"idae ia et#Bl aloni"a 6"idae ia propioni"a 0Bperleu"ine ia-isoleu"inae ia 0Bpervalinae ia -isor$o %etabolis%i a%inoaci$oru% catenosoru% non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a lan anih a(inokiselina, neozna en -isor$ines %etabolis%i aci$oru% stearicoru% %ore(e6aji (etaboliz(a (asnih kiselina 6drenoleukodBstrop#ia -6ddison-?"#ilder. ;efi"ientia pal itBl-transferasis "arnitini us"ularis Iskljuuje: @orbus ?"#ilder (!47(0)

E21.0 E21.1

E21.' E21.(

%8<

Grupa I
E2'.-isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a a(inokiselina
Iskljuuje: art#ritis uri"a (@80(-) disordines etabolis iI a"idoru steari"oru (A78(4) a inoa"idoru aro ati"oru (A70(-) a inoa"idoru "atenosoru (A78(0-A78(%) purini et pBri idini (A79(-) patoloki nalazi krvi i okra,e bez dijagnoze (>70->89) E2'.0 -isor$ines transportationis a%inoaci$oru% %ore(e6aji #renosa a(inokiselina 7Bstinosis 7Bstinuria @orbus 0artnup @orbus a""u ulatio "BstiniF (C%9(8G) ?Bndro a Kan"oni(-de 9oni)(-;ebra) ?Bndro a LoQe Iskljuuje: disordo etabolis i trBptop#ani (A70(8) -isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% cu% sul!ure %ore(e6aji (etaboliz(a a(inokiselina sa su(#oro( 7Bstat#ioninuria ;efi"ientia sulfitooHidasis 0o o"Bstinuria @et#ioninae ia Iskljuuje: defi"ientia trans"obala ini 11 (;58(%) -isor$ines %etabolis%i ureae %ore(e6aji (etaboliz(a ureje 6"iduria argininosu""ini"a 6rgininae ia 7itrullinae ia 0Bpera onae ia Iskljuuje: disordines etabolis i ornit#ini (A7%(:) -isor$ines %etabolis%i l#sini et h#$ro.#l#sini %ore(e6aj (etaboliz(a lizina i hi/roksilizina 6"iduria glutaris 0BdroHBlBsinae ia 0BperlBsinae ia Iskljuuje: @orbus >efsu (!<0(8) ?Bndro a 'ellQeger ([87(8) -isor$ines %etabolis%i ornithini %ore(e6aji (etaboliz(a ornitina )rnit#inae ia (tBpus 1, 11) -isor$ines %etabolis%i ,l#cini %ore(e6aji (etaboliz(a "licina 0BperglB"inae ia non ketoti"a 0Bper#BdroHBprolinae ia 0Bperprolinae ia (tBpus 1, 11) ?ar"osinae ia

E2'.1

E2'.'

E2'.(

E2'.)

E2'.0

%87

2010
E2'.+ -isor$ines %etabolis%i a%inoaci$oru% alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji (etaboliz(a a(inokiselina ;isordines etabolis iI beta-a inoa"idoru "B"li ga a-gluta ini -isor$o %etabolis%i a%inoaci$oru% non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a a(inokiselina, neozna en

E2'.9

E2(.E2(.0 E2(.1 E2(.+ E2(.9

Intolerantia lactosi 5e#o/no$enje (le no" $e6era


-e!icientia lactasi con,enita @ro;eni ne/ostatak laktaze -e!icientia lactasi secun$aria *te eni ne/ostatak laktaze Intolerantia lactosi alia 'ru"o ne#o/no$enje (le no" $e6era Intolerantia lactosi non speci!icata 5e#o/no$enje (le no" $e6era, neozna eno

E2).-

-isor$ines %etabolis%i carboh#$ratoru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a u"ljenih hi/rata


Iskljuuje: diabetes ellitus (A80-A8:) #Bperse"retio glu"agoni (A8<(4) #BpoglB"ae ia C)? (A8<(%) u"opolBsa""#aridosis (A7<(0-A7<(4)

E2).0

Accu%ulatio ,l#co,eni abnor%alis ,boljenje uzrokovano naku#ljanje( "liko"ena ;efi"ientia p#osp#orBlasis #epatis !lB"ogenesis "ordis @orbusI 6nderson 7ori Korbes 0ers @"6rdle 3o pe 9arui 9auri von !ierke -isor$ines %etabolis%i !ructosi %ore(e6aji (etaboliz(a "ro7;ano" $e6era ;efi"ientia fru"toso-8, <-dip#osp#atasis Kru"tosuria essentialis 1ntolerantia fru"tosi #ereditaria -isor$ines %etabolis%i ,alactosi %ore(e6aji (etaboliz(a "alaktoze ;efi"ientia gala"tokinasis !ala"tosae ia -isor$ines absorptionis carboh#$ratoru% intestinales alii 'ru"i crevni #ore(e6aji a#sor#cije u"ljenih hi/rata ;efi"ientia su"rasis @alabsorptio glu"osogala"tosi Iskljuuje: intolerantia la"tosi (A74(-)

E2).1

E2).'

E2).(

%88

Grupa I
E2).) -isor$ines %etabolis%i p#ru/ati et ,luconeo,enesis %ore(e6aji (etaboliz(a #iruvata i "likoneo"eneze ;efi"ientiaI p#osp#oenolpBruvati "arboHBkinasis pBruvatiI "arboHBlasis de#Bdrogenasis Iskljuuje: anae ia propter disordine enzB aru (;55(-) -isor$ines %etabolis%i carboh#$ratoru% alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji (etaboliz(a u"ljenih hi/rata !lB"osuria renalis )Halosis )Haluria 3entosuria essentialis -isor$o %etabolis%i carboh#$rati non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a u"ljenih hi/rata, neozna en

E2).+

E2).9

E20.-

-isor$ines %etabolis%i sphin,olipi$i et $epositionis lipi$oru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a s!in"oli#i/a i /e#onovanja (asti
Iskljuuje: orbus >efsu (!<0(8) u"olipidosis, tBpus 1-111 (A77(0-A77(8)

E20.0

Gan,liosi$osis G<' 9C>-"an"liozi/oza @orbusI ?and#off 9aB-?a"#s gangliosidosis !@%I C)? adulti juvenilis Gan,liosi$oses aliae 'ru"e "an"liozi/oze !angliosidosisI !@8 !@4 C)? @u"olipidosis 12 *phin,olipi$osis alia 'ru"a s!in"oli#i/oza ;efi"ientia sulfatasis Leu"odBstrop#ia eta"#ro ati"a @orbusI KabrB(-6nderson) !au"#er &rabbe Cie ann-3i"k ?Bndro a Karber Iskljuuje: adrenoleu"odBstrop#ia -6ddison-?"#ilder. (A78(4) *phin,olipi$osis non speci!icata *!in"oli#i/oza, neozna ena

E20.1

E20.'

E20.(

%89

2010
E20.) :euronalis ceroi$es lipo!uscinosis 5euronalna ceroi/na li#o!uscinoza @orbusI Batten Biels"#oQskB-$anskB &ufs ?piel eBer-2ogt -isor$ines $epositionis lipi$oru% alii 'ru"i #ore(e6aji /e#onovanja (asti 7#olesterosis "erebrotendinsis -van Bogaert-?"#erer-Apstein. @orbus Ool an -isor$o $epositionis lipi$oru% non speci!icatus %ore(e6aj /e#onovanja (asti, neozna en

E20.0

E20.1

E21.E21.0

-isor$ines %etabolis%i ,l#cosa%ino,l#canoru% %ore(e6aj (etaboliz(a "likoza(ino"likana


<ucopol#sacchari$osis t#pus I Cuko#olisahari/oza, ti# ?Bndro aI 0urler 0urler-?"#eie ?"#eie <ucopol#sacchari$osis t#pus II Cuko#olisahari/oza, ti# -?Bndro a 0unter <ucopol#sacchari$oses alii 'ru"e (uko#olisahari/oze ;efi"ientia beta-glB"osonidasis @u"opolBsa""#aridosis, tBpus 111, 12, 21, 211 ?Bndro aI @aroteauH-La B (levis)(gravis) @orJuio(-si ilis) ?anfilippo (tBpus B)(tBpus 7)(tBpus ;) <ucopol#sacchari$oses non speci!icatae Cuko#olisahari/oze, neozna ene -isor$ines %etabolis%i ,lucosa%ino,l#canoru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a "likoza(ino"likana -isor$ines %etabolis%i ,lucosa%ino,l#canoru% non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a "likoza(ino"likana, neozna en

E21.1

E21.'

E21.( E21.+ E21.9

E22.E22.0

-isor$ines %etabolis%i ,l#coproteini %ore(e6aji (etaboliz(a "liko#roteina


-isor$ines %o$i!icationis posttranslationalis enz#%aru% l#soso%ariu% %ore(e6aji #osttranslacione (o/i!ikacije lizozo(nih enzi(a @u"olipidosis 11 - orbus "ellulae 1. @u"olipidosis 111 -polBdBstrop#ia pseudo-0urler. -isor$ines in $e,ra$atione ,l#coproteini %ore(e6aji u raz"ra/nji "liko#roteina 6spartBlglu"osa inuria Ku"osidosis @annosidosis ?ialidosis - u"olipidosis 1.

E22.1

%90

Grupa I
E22.+ E22.9 -isor$ines %etabolis%i ,l#coproteini alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a "liko#roteina -isor$o %etabolis%i ,l#coproteini non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a "liko#roteina, neozna en

E2+.-

-isor$ines %etabolis%i lipoproteini et lipi$ae%iae alii %ore(e6aji (etaboliz(a (asti i /ru"i #ore(e6aji (asti u krvi
Iskljuuje: sp#ingolipidosis (A75(0-A75(4) ?#percholesterolae%ia /era %ravo #ove6anje holesterola u krvi 0Bperbetalipoproteinae ia 0Bper"#olesterolae ia fa iliaris 0Bperlipidae ia, "lassis 6 0Bperlipoproteinae ia Kredri"kson, tBpus 11a 0Bperlipoproteinae ia tBpus lipoproteini densitatis parvae-L;L. ?#per,l#ceri$ae%ia /era %ravo #ove6anje tri"liceri/a u krvi 0BperglB"eridae ia endogenes 0Bperlipidae ia, "lassis B 0Bperlipoproteinae ia Kredri"kson, tBpus 12 0Bperlipoproteinae ia tBpus lipoproteino densitatis 0Bperprebetalipoproteinae ia

E2+.0

E2+.1

ini ae -2L;L.

E2+.'

?#perlipi$ae%ia %i.ta %ove6anje raznih vrsta (asti Broad- or floating-betalipoproteinae ia 0Bperbetalipoproteinae ia "u prebetalipoproteinae ia 0Bper"#olesterolae ia "u #BperglB"eridae ia endogeni 0Bperlipidae ia, "lassis 7 0Bperlipoproteinae ia Kredri"kson, tBpus 11b sive 111 Rant#o a tuberoeruptiv, u Rant#o a tuberosu Iskljuuje: "#olesterosis "erebrotendinea -van Bogaert-?"#erer-Apstein. (A75(5) ?#perh#lo%icronae%ia %ove6anje hilo(ikrona u krvi 0BperglB"eridae ia iHta 0Bperlipidae ia, "lassis ; 0Bperlipoproteinae ia Kredri"kson, tBpus 1 sive 2 ?#perlipi$ae%ia alia 'ru"o #ove6anje (asti u krvi 0Bperlipidae ia fa iliaris "o binata ?#perlipi$ae%ia non speci!icata %ove6anje (asti u krvi, neozna eno -e!icientia lipoproteini 5e/ostatak li#o#roteina 6betalipoproteinae ia ;efi"ientia le"it#inu -"#olesterolu -a"Bltransferasis Cedostatak proteina visoke gustine - 0;L 0Bpoalp#alipoproteinae ia 0Bpobetalipoproteinae ia (fa iliaris) @orbus 9angier -isor$ines %etabolis%i lipoproteini alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a li#o#roteina

E2+.(

E2+.)

E2+.0 E2+.1

E2+.+

%98

2010
E2+.9 -isor$o %etabolis%i lipoproteini non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a li#o#roteina, neozna en

E29.-

-isor$ines %etabolis%i purini et p#ri%i$ini %ore(e6aji (etaboliz(a #urina i #iri(i/ina


Iskljuuje: anae ia orota"iduri"a (;54(0) art#ritis uri"a (@80(-) "al"ulosus renis (C%0(0) i unodefi"ientiae "o binatae (;88(-) Heroder a pig entosu ([8%(8)

E29.0 E29.1 E29.+

?#peruricae%ia as#%pto%atica Asi(#to(atsko #ove6anje (okra6ne kiseline u krvi *#n$ro%a =esch-:#han +ech-50hanov sin/ro( -isor$ines %etabolis%i purini et p#ri%i$ini alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a #urina i #iri(i/ina Rant#inuria #ereditaria -isor$o %etabolis%i purini et p#ri%i$ini non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a #urina i #iri(i/ina, neozna en

E29.9

E+0.-

&orph#ria et $isor$ines %etabolis%i bilirubini %or!irija i #ore(e6aji (etaboliz(a bilirubina


Ukljuuje: laesio "atalasis et peroHidasis &orph#ria er#thropoietica here$itaria Eritro#oezna nasle/na #or!irija 3orp#Bria erBt#ropoieti"a "ongenitalis 3rotoporp#Bria erBt#ropoieti"a &orph#ria cutanea tar$a %ozna #or!irija ko7e &orph#ria alia 'ru"a #or!irija 7oproporp#Bria #ereditaria 3orp#BriaI C)? a"uta inter ittens (#epati"a) &oristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije uzroka( -isor$ines catalasis et pero.i$asis %ore(e6aji katalaze i #eroksi/aze 6"atalasia -9aka#ara. *#n$ro%a Gilbert 9ilbertov sin/ro( *#n$ro%a Cri,ler-:aCCar Cri"ler-5ajjarov sin/ro( -isor$ines %etabolis%i bilirubinoru% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a bilirubina ?Bndro a ;ubin-$o#nson ?Bndro a >otor -isor$o %etabolis%i bilirubini non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a bilirubina, neozna en

E+0.0

E+0.1 E+0.'

E+0.(

E+0.) E+0.0 E+0.1

E+0.2

%9%

Grupa I
E+(.-isor$ines %etabolis%i %ineraliu% %ore(e6ji (etaboliz(a (ineralnih (aterija
Iskljuuje: avita inosis ; (A55(-) defi"ientia ineraliu nutritivoru (A58-A<8) disordo glandulae parat#Broideae (A%0-A%8) E+(.0 -isor$o %etabolis%i cupri %ore(e6aj (etaboliz(a bakra @orbus @enkes @orbus Oilson -isor$ines %etabolis%i !erri %ore(e6aji (etaboliz(a "vo7;a 0ae o"#ro atosis Iskljuuje: anae iaI sideroblasti"a (;<:(0-;<:(4) sideropeni"a (;50(-) -isor$ines %etabolis%i zinci %ore(e6aji (etaboliz(a cinka 6"roder atitis enteropat#i"a -isor$ines %etabolis%i phosphori et phosphatasis %ore(e6aji (etaboliz(a !os!ora i !os!ata ;efi"ientia a"ido p#osp#atasis 0Bpop#osp#atae ia fa iliaris 0Bpop#osp#atasis )steo alatia ad vita inu ; resistens >a"#itis Iskljuuje: osteo alatia ad adultu (@84(-) osteoporosis (@80-@88) -isor$ines %etabolis%i %a,nesii %ore(e6aji (etaboliz(a (a"neziju(a 0Bper agnesae ia 0Bpo agnesae ia -isor$ines %etabolis%i calcii %ore(e6aji (etaboliz(a kalciju(a 0Bper"al"ae ia fa iliaris #Bpo"al"iuri"a 0Bper"al"iuria idiopat#i"a Iskljuuje: "#ondro"al"inosis (@88(8-@88(%) #Bperparat#Broidis us (A%8(0-A%8(4) -isor$ines %etabolis%i %ineraliu% alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a (inerala -isor$o %etabolis%i %ineraliu% non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a (ineralnih (aterija, neozna en

E+(.1

E+(.'

E+(.(

E+(.)

E+(.0

E+(.+ E+(.9

E+).-

"ibrosis c#stica Cisti na !ibroza


Ukljuuje: u"ovis"idosis "ibrosis c#stica pul%onalis Cisti na !ibroza #lu6a

E+).0

%94

2010
E+).1 "ibrosis c#stica intestinalis Cisti na !ibroza creva ;istal intestinal obstru"tion sBndro e 1leus e"onius in fibrosis "Bsti"a F (375G) Iskljuuje: sBndro a e boli e"onialis (37<(0) "ibrosis c#stica cu% %ani!estationibus alli Cisti na !ibroza sa /ru"i( (ani!estacija(a Kibrosis "Bsti"a "u anifestationibus "o binatis "ibrosis c#stica non speci!icata Cisti na !ibroza, neozna ena

E+).+

E+).9

E+0.-

A%#loi$osis A(iloi/oza D na"o(ilavanje a(iloi/a u tkivi(a


Iskljuuje: orbus 6lz#ei er (!40(-) A%#loi$osis here$o!a%iliaris non-neuropathica %oro/i no nasle/na a(iloi/oza, bez neurolo$kih (ani!estacija Kebris editerranea fa iliaris Cep#ropat#ia a Bloidalis #ereditaria A%#loi$osis here$o!a%iliaris neuropathica %oro/i no nasle/na a(iloi/oza sa neurolo$ki( (ani!estacija(a 3olBneuropat#ia a Bloidalis (3ortuguese) A%#loi$osis here$o!a%iliaris non speci!icata %oro/i no nasle/na a(iloi/oza, neozna ena A%#loi$osis s#ste%ica secun$aria *iste(ska sekun/arna a(iloi/oza 6 Bloidosis #ae odialBsogenes A%#loi$osis localisata +okalizovana a(iloi/oza 6 Bloidosis lo"alisata A%#loi$osis alia 'ru"a a(iloi/oza A%#loi$osis non speci!icata A(iloi/oza, neozna ena

E+0.0

E+0.1

E+0.' E+0.(

E+0.)

E+0.+ E+0.9

E+1

-ehi$ratio et h#po/olae%ia *(anjenje koli ine vo/e i za#re(ine krvi


Ukljuuje: ;e#Bdratio ;epletio volu inis "u plas ate sive fluido eHtra"ellulari 0Bpovolae ia Iskljuuje: affli"tus (s#o"k) #Bpovolae i"usI C)? (>57(8) post operatione (988(8) trau ati"us (979(:) de#Bdratio neonati (37:(8)

E+2.E+2.0

-isor$ines !lui$i electrol#ti et aeJuilibrii aci$obasis alii 'ru"i #ore(e6aji te nosti, elektrolita i aci/o-bazne ravnote7e
?#peros%olalia et h#pernatrae%ia %ove6ana os(olalnost i #ove6anje natriju(a u krvi 2iak natriju a -Ca. 3reoptere,enost natriju o -Ca.

%9:

Grupa I
E+2.1 ?#poos%olalia et h#ponatrae%ia *(anjena os(olalnost i s(anjenje natriju(a u krvi Cedostatak natriju a -Ca. Iskljuuje: sBndro a se"retionis #or oni antidiureti"i abnor alis (A%%(%) Aci$osis %ove6anje kiselosti krvi 6"idosisI C)? la"ti"a etaboli"a respiratoria Iskljuuje: a"idosis diabeti"a (A80-A8: sa zajedni/ki Al;alosis %ove6anje alkalnosti krvi 6lkalosisI C)? etaboli"a respiratoria -isor$o aeJuilibrii aci$obasici %i.tus Ce$oviti #ore(e6aj aci/o-bazne ravnote7e ?#per;aliae%ia %ove6anje kaliju(a u krvi 2iak kaliju a -&. 3reoptere,enost kaliju o -&. ?#po;aliae%ia *(anjenje kaliju(a u krvi Cedostatak kaliju a -&. ?#per/olae%ia @ve6ana za#re(ina krvi Iskljuuje: oede a (><0(-) -isor$ines aeJulibrii electrol#ti et !lui$i alii non alibi classi!icati 'ru"i #ore(e6aji ravnote7e te nosti i elektrolita, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu ;isordo etabolis i ele"trolBti C)? 0Bper"#lorae ia 0Bpo"#lorae ia

E+2.'

/etvrti

karaktero

(8)

E+2.(

E+2.) E+2.0

E+2.1

E+2.2

E+2.+

E++.-

-isor$ines %etabolis%i alii 'ru"i #ore(e6aji (etaboliz(a

koristiti dodatne ifre spoljanji# uzroka (!rupa RR), po potrebi, u "ilju identifika"ije leka, ukoliko je uzrokovan lekovi a( Iskljuuje: #istio"Btosis R ("#roni"a) (79<(<) E++.0 -isor$ines %etabolis%i plas%a-proteini non alibi classi!icati %ore(e6aji (etaboliz(a belan evina #laz(e, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu Bisalbu inae ia ;efi"ientia alp#a-8-antitrBpsini Iskljuuje: disordines etabolis i lipoproteini (A78(-) ga opat#ia ono"lonalis (@!U?) (;:7(%) #Bperga aglobulinae ia polB"lonalis (;89(0) a"roglobulinae ia OaldenstrW (788(0)

%95

2010
E++.1 =ipo$#strophia non alibi classi!icata +i#o/istro!ija, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu LipodBstrop#ia C)? Iskljuuje: @orbus O#ipple (&90(8) =ipo%atosis non alibi clasi!icata +i#o(atoza, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu Lipo atosisI C)? dolorosa -;er"u . *#n$ro%a tu%or l#sis *in/ro( lize - raz"ra/nje tu(ora Liza tu ora (posle antineoplasti/ne terapije)(spontana) -isor$ines %etabolis%i alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji (etaboliz(a 6denolipo atosis Launois-Bensaude 9ri et#Bla inuria -isor$o %etabolis%i non speci!icatus %ore(e6aj (etaboliz(a, neozna en

E++.'

E++.(

E++.+

E++.9

E+9.-

-isor$ines en$ocrini et $isor$ines %etabolici postproce$urales non alibi classi!icati %ore(e6aji 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( i #ore(e6aji (etaboliz(a #osle (e/icinskih intervencija, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
?#poth#reoi$is%us postproce$uralis *(anjena !unkcija $titaste 7lez/e #osle (e/icinskih intervencija 0Bpot#Breoidis us post irradiatione 0Bpot#Breoidis us post operatione ?#poinsulinae%ia postproce$uralis *(anjenje insulina u krvi #osle (e/icinske intervencije 0BperglB"ae ia post pan"reate"to ia 0Bpoinsulinae ia post operatione ?#poparath#reoi$is%us postproce$uralis *(anjena !unkcija #ara$titaste 7lez/e #osle (e/icinske intervencije 9etania parat#Breopriva ?#popituitaris%us postproce$uralis *(anjena !unkcija #ituitarne 7lez/e #osle (e/icinske intervencije 0Bpopituitaris us post irradiatione ?#po!unctio o/arii postproce$uralis *(anjena !unkcija jajnika #osle (e/icinske intervencije ?#po!unctio testicularis postproce$uralis *(anjena !unkcija (u$kih #olnih 7lez/a #osle (e/icinske intervencije ?#po!unctio a$renocorticalis (-%e$ullaris) postproce$uralis *(anjena !unkcija na/bubre7ne 7lez/e #osle (e/icinske intervencije -isor$ines ,lan$ulae en$ocrinae et $isor$ines %etabolis%i postproce$urales alii 'ru"i #ore(e6aji 7lez/e sa unutra$nji( lu enje( i #ore(e6aj (etaboliz(a #osle (e/icinskih intervencija -isor$o ,lan$ulae en$ocrinae et $isor$o %etabolis%i postproce$uralis non speci!icatus %ore(e6aj 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( i #ore(e6aj (etaboliz(a #osle (e/icinske intervencije, neozna en

E+9.0

E+9.1

E+9.'

E+9.(

E+9.) E+9.0 E+9.1 E+9.+

E+9.9

%9<

Grupa I
E907 -isor$es nutritionis et $isor$ines %etabolis%i in %orbis alibi classi!icatis %ore(e6aji ishrane i #ore(e6aji (etaboliz(a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

%97

Grupa

Grupa 4

%99

Grupa

-uRe/ni pore%eNaCi i pore%eNaCi ponaRanCa ("00 - "99)


Ukljuuje: pore e,aji duevnog razvoja Iskljuuje: ?i pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) estu (>00-

Ova grupa sadri sledee podgrupe: K00-K09 )rganski i si pto atski duevni pore e,aji K80-K89 ;uevni pore e,aji i pore e,aji ponaanja uzrokovani upotrebo psi#oaktivni# supstan"i K%0-K%9 ?#izofrenija, s#izotipski pore e,aji i su anuti pore e,aji K40-K49 3ore e,aji raspolo=enja (afektivni pore e,aji) K:0-K:8 Ceurotski, stresogeni i telesno anifestni pore e,aji K50-K59 ?indro i pore e,enog ponaanja udru=eni sa fizioloki s etnja a i telesni faktori a K<0-K<9 3ore e,aji li/nosti i pore e,aji ponaanja odrasli# K70-K79 ;uevna zaostalost K80-K89 3ore e,aji razvoja psi#e K90-K98 3ore e,aji ponaanja i pore e,aji e o"ija sa po/etko u detinjstvu i adoles"en"iji K99-K99 Ceozna/en duevni pore e,aj Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: K00G ;e entia in orbo 6lz#ei er K0%G ;e entia in orbis aliis, alibi "lassifi"atis

408

2010

,r"anski i si(#to(atski /u$evni #ore(e6aji (I00-I09)


)va podgrupa obu#vata niz duevni# pore e,aja grupisani# na osnovu zajedni/ke, dokazive etiologije bolesti, povrede ili drugog ote,enja ozga, koje dovode do disfunk"ije ozga( ;isfunk"ija o=e bitiI a) pri arna, koja direktno ili selektivno poga*a ozak, kao to je to kod bolesti, povreda i ote,enjaS ili b) sekundarna, koja napada ozak sa o kao jedan od vie organa ili siste a tela( ;e en"ija (K00-K04) je sindro oboljenja ozga, obi/no #roni/ne ili progresivne prirode, u ko e postoji viestruko ote,enje vii# kortikalni# funk"ija, uklju/uju,i pa ,enje, iljenje, orijenta"iju, s#vatanje, ra/unanje, sposobnost u/enja, govor i rasu*ivanje( ?vest nije iz enjena( &ognitivna ote,enja su, obi/no, pra,ena deteriora"ijo kontrole e o"ija, so"ijalnog ponaanja i otiva"ije, to o=e nekada i da pred#odi( )vaj se sindro javlja kod 6lz#ei erove bolesti, "erebrovaskularne bolesti i u drugi stanji a koja pri arno ili sekundarno poga*aju ozak( &oristite dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje naglaene bolesti(

"00.-7

-e%entia in %orbo Alzhei%er (G(0.-5) 'e(encija u Alzhei(erovoj bolesti


6lz#ei erova bolest je pri arno degenerativno oboljenje ozga nepoznate etiologije sa karakteristi/ni neuropatoloki i neuro#e ijski odlika a( 3o/inje, obi/no, pod uklo, i razvija se sporo ali sigurno u periodu od nekoliko godina(

"00.07

-e%entia in %orbo Alzhei%er praeco. (G(0.05) 'e(encija u Alzhei(erovoj bolesti, sa rani( #o etko(
6lz#ei erova de en"ijaI po/inje pre <5( godine, sa relativno brzi pore e,aji a vii# kortikalni# funk"ija( toko deteriora"ije i zna/ajni ultipli

;e entia praesenilis, 6lz#ei er @orbus 6lz#ei er, tBpus % degenerativa praesenilis pri aria, 6lz#ei er "00.17 -e%entia in %orbo Alzhei%er tar$i/a (G(0.15) 'e(encija u Alzhei(erovoj bolesti, sa kasni( #o etko(
6lz#ei erova de en"ijaI po/inje posle <5( godine (obi/no u pozni sporo progredira i uglavno ote,uje pa ,enje( seda deseti i kasniji godina a),

;e entia degenerativa senilis pri aria, 6lz#ei er tBpus ;e entia senilis, 6lz#ei er tBpus @orbus 6lz#ei er, tBpus 8 "00.'7 -e%entia in %orbo Alzhei%er at#pica si/e %i.ta (G(0.+5) Ati#i na ili (e$ovita /e(encija u Alzhei(erovoj bolesti ;e entia atBpi"a, 6lz#ei er tBpus -e%entia in %orbo Alzhei%er non speci!icata (G(0.95) 'e(encija u Alzhei(erovoj bolesti, neozna ena

"00.97

"01.-

-e%entia /ascularis Vaskularna /e(encija


2askularna de en"ija je posledi"a infarkta ozga, uzrokovana vaskularni oboljenje , uklju/uju,i i #ipertenzivno "erebrovaskularno oboljenje( 1nfarkti su obi/no ali, ali ku ulativni po svoji efekti a( 3o/inje, obi/no, u kasnije =ivotno dobu(

Ukljuuje: ;e entia arterios"leroti"a "01.0 -e%entia /ascularis acuta Akutna vaskularna /e(encija
)bi/no se razvija brzo, posle niza o=dani# vaskularni# ponovljeni# udaraI tro boze, e bolije i krvarenja( U retki slu/ajevi a, uzrok o=e biti i sa o jedan asivan infarkt(

40%

Grupa
"01.1 -e%entia %ultiin!arcti/a 'e(encija usle/ vi$e in!arkta
3ostepeno po/inje i prati brojne tranzitorne is#e ijske epizode, to izaziva pove,anje infarkta u tkivu ozga

;e entia "orti"alis do inans "01.' -e%entia /ascularis subcorticalis Vaskularna /e(encija u #otkori (oz"a
)bu#vata bolesnike sa du=evre eni visoki pritisko i fokusi a is#e ijske destruk"ije, u dubini bele #e isferne ase ozga( &ora ozga je obi/no o/uvana i to je u suprotnosti sa klini/ko sliko , koja o=e nalikovati na 6lz#ei erovu de en"iju(

"01.( "01.+ "01.9

-e%entia /ascularis %i.ta corticalis et subcorticalis Vaskularna /e(encija u kori i #otkori (oz"a -e%entia /ascularis alia 'ru"a vaskularna /e(encija -e%entia /ascularis non speci!icata Vaskularna /e(encija, neozna ena

"0'.-7

-e%entia in %orbis aliis alibi classi!icatis 'e(encija u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
;e en"ija koju uzrokuju drugi uzro"i, ili se to pretpostavlja, a ne 6lz#ei erova bolest ili "erebrovaskularno oboljenje( 3o/etak o=e da bude u bilo ko =ivotno dobu, ada retko u starosti(

"0'.07

-e%entia in %orbo &ic; (G(1.05) 'e(encija u %ickovoj bolesti


3rogresivna de en"ija, po/inje u srednje =ivotno dobu, a karakteriu je poro ene karaktera, usporeno napredovanje i so"ijalna deteriora"ija, ote,enje intelekta, pa ,enja i govorni# funk"ija, apatija, euforija i, ponekad, ekstrapira idni feno eni(

"0'.17

-e%entia in %orbo Creutz!el$t-6a;ob (A+1.05) 'e(encija u Creutz!el/t-Eakobovoj bolesti


3rogresivna de en"ija sa obi ni neuroloki zna"i a, koje uzrokuju spe"ifi/ne neuropatoloke pro ene, za koje se pretpostavlja da su uzrokovane prenosivi uzro/niko ( 3o/inje, obi/no, u srednje ili starije =ivotno dobu, ali o=e da se javi i bilo kad u zrelo dobu( 9ok bolesti je subakutan i dovodi do s rti u toku jedne do dve godine(

"0'.'7

-e%entia in %orbo ?untin,ton (G105) 'e(encija u 4untin"tonovoj bolesti


;e en"ija se javlja kao iroko rasprostranjena degenera"ija ozga a prenosi se posebni autoso ni do inantni geno ( ?i pto i se javljaju, tipi/no, u tre,oj ili /etvrtoj de"eniji =ivota( ?poro napreduje i zavrava se, obi/no, s r,u za 80 do 85 godina(

;e entia in "0'.(7

orbo "#orea 0untington

-e%entia in %orbo &ar;inson (G'05) 'e(encija u %arkinsonovoj bolesti


;e en"ija nastala u toku utvr*ene 3arkinsonove bolesti( Cisu jo dokazane posebne klini/ke karakteristike za razlikovanje(

;e entia inI paralisi agitans parkinsonis o "0'.)7 -e%entia in %orbo AI-* (B''.05) 'e(encija u A-'* bolesti
;e en"ija se razvija u toku 012 infek"ije, a ne postoji istovre eno oboljenje ili stanje koje bi objasni klini/ku sliku osi 012 infek"ije( oglo da

404

2010
"0'.+7 -e%entia in %orbis aliis speci!icatis alibi classi!icatis 'e(encija u /ru"i( ozna eni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu ;e entia (in)I "erebrolipoidalis (A75(-F) defi"ientia nia"ini -pellagra. (A5%F) defi"ientia vita ini B8% (A54(8F) degeneratione #epatolenti"ulari (A84(0F) epilepti"a (!:0(-F) #Bper"al"ae i"a (A84(5F) #Bpot#Broideois alis (A08(-F , A04(-F) lupus erBt#e atosus sBste i"us (@4%(-F) neurosBp#iliti"a (65%(8F) polBarteritis nodosa (@40(0F) s"lerosi ultipli"i (!45F) toHi"a (94<-9<5F) trBpanoso iasis (B5<(-F , B57(-F) urae ia (C88(5F)

"0(

-e%entia non speci!icata 'e(encija, neozna ena


Ukljuuje: ;e entia degenerativa pri aria C)? 3raesenilisI ?enilisI3raesenilisI C)? depressiva sive paranoides tBpus de entia C)? psB"#osis C)? Iskljuuje: ;e entia senilis "u delirio sive status "onfusus a"utus (K05(8) senilitas C)? (>5:)

"0)

*#n$ro%a a%nesticu% or,anicu% non propter usu% alcoholis et substantiaru% ps#choacti/aru% aliaru% ,r"anski sin/ro( nese6anja, neizazvan u#otrebo( alkohola i #sihoaktivnih su#stanci
?indro izra=enog ote,enja sve=eg i starijeg pa ,enja( 9renutno se,anje je o/uvano, a s anjena je sposobnost u/enje novog aterijala i postoji dezorijenta"ija u vre enu( &onfabula"ije ogu da budu izra=ene ali per"ep"ija i druge kognitivne funk"ije, uklju/uju,i inteligen"iju, obi/no su intaktne( 3rognoza zavisi od toka razvoja osnovne lezije(

Ukljuuje: 3sB"#osis &orsakov sive sBndro a, non al"o#oli"a Iskljuuje: ?Bndro a &orsakov propter usu al"o#olis sive non spe"ifi"atu (K80(<) propter usu substantiaru psB"#oa"tivaru aliaru (K88-K89 sa zajedni/ki /etvrti karaktero (<) a nesiaI C)? (>:8(4) anterograda (>:8(8) disso"iativa (K::(0) retrograda (>:8(%)

40:

Grupa
"00.-eliriu% non propter usu% alcoholis et substantiaru% ps#choacti/aru% aliaru% 'eliriju(, neizazvan u#otrebo( alkohola i #sihoaktivnih su#stanci
Atioloki nespe"ifi/an o=dani sindro koji karakteriu istovre eni pore e,aji svesti i pa=nje, per"ep"ije, iljenja, pa ,enja, e o"ija, psi#o otornog ponaanja i "iklusi spavanje-budno stanje( 9rajanje bolesti varira a te=ina se kre,e od blagog do vrlo tekog oblika(

Ukljuuje: a"utus sive suba"utusI psB"#osis infe"tiva rea"tio organi"a status "onfusus (non al"o#oli"us) sBndro a "erebri sBndro a psB"#oorgani"u Iskljuuje: deliriu tre ens al"o#oli"u sive non spe"ifi"atu "00.0 "00.1 -eliriu% sine $e%entia 'eliriju( koji nije su#er#oniran na /e(enciju

(K80(:)

-eliriu% superpositu% se$ intra$e%entiu% 'eliriju( su#er#oniran na /e(enciju ?tanja koja ispunjavaju gornji kriteriju , ali se razvijaju u toku de en"ije (K00-K04)( -eliriu% aliu$ 'ru"i /eliriju( ;eliriu iHtu ;eliriu postoperativu -eliriu% non speci!icatu% 'eliriju(, neozna en

"00.+

"00.9

"01.-

-isor$ines %entales propter laesione% et $#s!unctione% cerebri si/e %orbu% corporale% alii 'ru"i /u$evni #ore(e6aji uzrokovani o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a i telesno( bole$6u
Uklju/uje raznovrsna stanja, uzro/no vezana za pri arna oboljenja ozga, siste ska oboljenja, egzogeno toksi/ne supstan"e, pore e,aje =lezda sa unutranji lu/enje , #or one ili druge telesne bolesti koje sekundarno poga*aju ozak(

Iskljuuje: Udru=ene saI deliriu (K05(-) de entia K00-K04 duevni pore e,aji i pore e,aji ponaanja zbog upotrebe alko#ola i psi#oaktivni# supstan"i (K80-K89) "01.0 ?allucinosis or,anica ,r"anska halucinoza
3ore e,aj sa stalni ili rekurentni #alu"ina"ija a, obi/no vidni ili luni , pri /istoj svesti( @o=e se, a ne ora prepoznati( @o=e da se pojavi su anuta obrada #alu"ina"ija, ali su anute ideje ne do iniraju u klini/koj sli"i( Uvid o=e biti o/uvan(

?tatus #allu"inatorius organi"us (non al"o#oli"us) Iskljuuje: #allu"inosis al"o#oli"a (K80(5) s"#izop#renia (K%0(-) "01.1 -isor$o catatonicus or,anicus ,r"anski katatoni #ore(e6aj
3ore e,aj psi#o otorne aktivnosti, bilo s anjenje (stupor) ili pove,anje (uzbu*enje), sa katatoni si pto i a( Akstre i psi#o otornog pore e,aja ogu da se naiz eni/no iz enjuju(

Iskljuuje: ?"#izop#renia "atatoni"a (K%0(%) stuporI C)? (>:0(8) disso"iativus (K::(%)

405

2010
"01.' -isor$o paranoi$es or,anicus (schizophreniae si%ilis) ,r"anski su(anuti #ore(a6aj (sli an shizo!reniji)
3ore e,aji u ko e stalne ili rekurentne su anutosti do iniraju u klini/koj sli"i( ?u anutosti ogu biti pra,ene #alu"ina"ija a( Cekada su prisutni i neki zna"i koji upu,uju na s#izofreniju, kao to su bizarne #alu"ina"ije i pore e,aji iljenja(

3sB"#osis in epilepsia s#izop#reniae si ilis ?tatus paranoides et paranoido#allu"inatorius organi"us Iskljuuje: 3ore e,ajI paranoides persistens (K%%(-) psB"#osis a"uta et transitiva (K%4(-) psB"#osis edi"a entosa (K88-K89 sa zajedni/ki s"#izop#renia (K%0(-) "01.( -isor$ines th#%iaci 8a!!ecti/i or,anici9 ,r"anski #ore(a6aji ras#olo7enja (a!ekata)

/etvrti

karaktero (5)

3ore e,aje karakteriu pro ene raspolo=enja ili afekta i, obi/no, ukupnog nivoa aktivnosti( ;epresivna, anija/ka, #ipo anija/ka ili bipolarna slika bolesti (vidi K40-K4%) posledi"a su organskog oboljenja(

Iskljuuje: 3ore e,aji raspolo=enja, neorganski ili neozna/eni (K40-K49) "01.) -isor$o an.ioticus or,anicus ,r"anski anksiozni #ore(a6aj
3ore e,aj karakteriu osnovne odlike opteg anksioznog pore e,aja (K:8(8), pani/nog pore e,aja (K:8(0) ili nji#ova ko bina"ija, ali koji nastaju kao posledi"e organskog oboljenja(

Iskljuuje: ;isordines anHiogenes, non organi"i sive non spe"ifi"ati (K:8(-) "01.0 -isor$o $issociati/us or,anicus ,r"anski /isocijativni #ore(e6aj
3ore e,aj karakterie gubitak (deli i/ni ili potpuni) nor alne integra"ije iz e*u pa ,enja, identiteta, neposredni# senza"ija i kontrole telesni# pokreta (vidi K ::(-), ali koji nastaje kao posledi"a organskog pore e,aja(

Iskljuuje: ;isordines disso"iativi -"onversiones., non organi"i sive non spe"ifi"ati (K::(-) "01.1 -isor$o e%otionalis or,anicus 8asthenicus9 ,r"anski e(ocionalni #ore(e6aj (asteni ki)
3ore e,aj karakteriuI e o"ionalna inkontinen"ija ili labilnost, za orljivost, razne neprijatne telesne senza"ije (na pri er, vrtoglavi"a) i bolovi, ali ovi nastaju kao posledi"a organskog pore e,aja(

Iskljuuje: disordines so atofor es, non organi"i sive non spe"ifi"ati (K:5(-) "01.2 -isor$o co,niti/us ,ra$us %inoris &la"i ko"nitivni #ore(e6aj
3ore e,aj karakteriu ote,enje pa ,enja, teko,e u/enja i s anjena sposobnost kon"entra"ije na neki zadatak, za du=e vre e( 3ostoji, /esto, izra=en duevni za or, kada su u pitanju entalni za#tevi( U/enje novoga je subjektivno ote=ano /ak i kada je objektivni test ogu,nosti u grani"a a nor alnog opsega( Cijedan od ovi# si pto a nije tako te=ak da bi se ogla dijagnostikovati ili de en"ija (K00-K04) ili deliriju (K05(-)( )vu dijagnozu treba postaviti sa o kada postoji neki ozna/eni telesni pore e,aj i ne treba je koristiti pri bilo ko duevno pore e,aju ili pore e,aju ponaanja iz grupe (K80-K99)( 3ore e,aj o=e da pred#odi, da se udru=i ili da prati veliki broj razni# infek"ija i telesni# pore e,aja, o=dani# i siste atski#, ali sigurni dokaz o prisutnoj o=danoj leziji nije nu=an( @o=e se razlikovati od posten"efaliti/kog sindro a (K07(8) i postko o"ionog sindro a (K07(%) po etiologiji, ograni/eno opsegu bla=i# si pto a i, obi/no, kra,e trajanju(

"01.+

-isor$ines %entales propter laesione% et $#s!unctione% cerebri et %orbu% corporale% alii speci!icati 'ru"i ozna eni /u$evni #ore(e6aji uzrokovani o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a i bole$6u tela 3sB"#osis epilepti"a C)?

40<

Grupa
"01.9 -isor$ines %entales propter laesione% et $#s!unctione% cerebri et %orbu% corporale% non speci!icatus 'u$evni #ore(e6aj uzrokovan o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a i bole$6u tela, neozna en )rgani"aI disordo entalis C)? sBndro a "erebrale C)?

"02.-

-isor$ines personae et $isor$ines %oru% propter %orbu% laesione% et $#s!unctione% cerebri %ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani bole$6u, o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a
1z ena li/nosti i ponaanja o=e biti rezidualna ili istovre ena sa bole,u, ote,enje ili disfunk"ijo ozga(

"02.0

-isor$o personae or,anicus ,r"anski #ore(e6aji li nosti


3ore e,aj karakterie zna/ajna iz ena uobi/ajeni# obraza"a pre orbidnog ponaanja, to uklju/uje ispoljavanje e o"ija, potreba i i pulsa( ;eo klini/ke slike ogu biti, tako*e, i ote,enja kognitivni#, isaoni# i polni# funk"ija(

)rgani"aI personalitas pseudopsB"#opat#i"a personalitas pseudoretardata ?Bndro aI epilepti"u li bi"u lobi frontalis loboto i"u postleu"oto i"u Iskljuuje: @utatio personaeI post orbu psB"#iatri"u (K<%(8) post"atastrop#i"a (K<%(0) disordines personae spe"ifi"i (K<0(-) post "o otione "erebri (K07(%) post en"ep#alitide (K07(8) "02.1 *#n$ro%a post encephaliti$e% *in/ro( #osle za#aljenja (oz"a
>ezidualna nespe"ifi/na i raznovrsna iz ena ponaanja posle oporavka od virusnog ili bakterijskog zapaljenja ozga( 3ore e,aj je reverzibilan a to je osnovna razlika od organskog pore e,aja li/nosti(

Iskljuuje: disordo personae organi"us (K07(0) "02.' *#n$ro%a post co%%otione% cerebri *in/ro( #osle #otresa (oz"a
?indro prati povredu glave (obi/no dovoljno teku da uzrokuje gubitak svesti) i uklju/uje izvestan broj sasvi razli/iti# si pto a, kao to suI glavobolja, vrtoglavi"a, za or, razdra=ljivost, teko,e kon"entra"ije i obavljanja isaoni# zadataka, ote,enje pa ,enja, nesani"a i sni=ena toleran"ija na stres, e o"ionalnu uzbu*enost ili alko#ol(

7erebri posttrau ati"a, non psB"#oti"a ?Bndro a post "ontusione (en"ep#alopat#ia) Iskljuuje: 7o otio "erebri (?0<(0) "02.+ -isor$ines personae et $isor$ines %oru% or,anici propter %orbu% laesione% et $#s!unctione% cerebri alii 'ru"i or"anski #ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani bole$6u, o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a ;isordo #e isp#aerii "erebri deHtri affe"tivus (organi"us)

407

2010
"02.9 -isor$o personae et $isor$o %oru% or,anicus propter %orbu% laesione% et $#s!unctione% cerebri non speci!icatus ,r"anski #ore(e6aj li nosti i #ore(e6aj #ona$anja, uzrokovan bole$6u, o$te6enje( i /is!unkcijo( (oz"a, neozna en 3sB"#osBndro a organi"a

"09

<orbus %entalis or,anicus si/e s#%pto%aticus non speci!icatus ,r"anska ili si(#to(atska /u$evna bolest, neozna ena
Ukljuuje: 3sB"#osisI organi"a C)? sB pto ati"a C)? Iskljuuje: psB"#osis C)? (K%9)

'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( #sihoaktivnih su#stanci (I10-I19)


)va podgrupa sadr=i irok spektar pore e,aja koji se razlikuju po klini/koj sli"i i te=ini, a svi se ogu pripisati upotrebi jedne ili vie psi#oaktivni# supstan"i, koje ogu biti ili ne biti edi"inski propisane( 9ro"ifrena "ifra ozna/ava upotrebljenu supstan"u, a /etvoro"ifrena ifra ozna/ava klini/ko stanje( \ifre treba koristiti, kao to se tra=i, za svaku pojadina/nu supstan"u, ali treba naglasiti da sve /etvoro"ifrene ifre nisu pri enljive za sve supstan"e( 1dentifika"iju psi#oaktivne supstan"e treba bazirati na to ve,e broju infor a"ija, to uklju/uje autoana nesti/ke podatke, laboratorijske analize krvi, okra,e i dr(, so atske i psi#oso atske si pto e, ponaanje i klini/ke znake i druge dokaze, kao to su posedovanje droge, pozitivni #eteroana nesti/ki poda"i od tre,i# li"a i dr( @nogi korisni"i droge upotrebljavaju vie od jedne vrste droge( 1pak, glavna dijagnoza treba da bude klasifikovana, kad god je to ogu,e, pre a jednoj supstan"i (ili grupi kori,eni# supstan"i) koja je uzrokovala prisutni klini/ki sindro ( ;ruge dijagnoze treba ifrirati kada se psi#oaktvne supstan"e upotrebljavaju u toksi/ni koli/ina a (/etvoro"ifrena ifra sa (0), u koli/ini koja uzrokuje ote,enja (/etvoro"ifrena ifra sa (8), u koli/ini koja izaziva sindro zavisnosti (/etvoro"ifrena ifra sa (%) ili u koli/ini koja izaziva druge pore e,aje (/etvoro"ifrena ifra (4-(9)( ?a o u slu/ajevi a kada je upotreba droga tako #aoti/na i nepravilna ili u koji a su doprinosi razli/iti# droga nerazdvojivo iz eani treba koristiti ifru K89(- (pore e,aji nastali upotrebo nogobrojni# droga)( Iskljuuje: abusus ?lede,e /etvrto !0 edi"a entosus sine dependentia (K55) esto u ifri ozna/ava podkategorije u kategorija a K80-K89I

Into1icatio acuta 6kutno trovanje

?tanje koje nastaje po unoenju psi#oaktivne supstan"e ili alko#ola i prouzrokuje s etnje svesti, kogni"ije, opa=anja, ose,anja, ponaanja ili druge psi#oso"ijalne efekte i reak"ije( )ve s etnje su direktno povezane sa far akoloki dejstvo supstan"e i gube se vre eno potpuno osi u slu/ajevi a kad je tkivo ote,eno ili kad su nastale druge ko plika"ije( &o plika"ije ogu bitiI povreda, aspira"ija povre*enog sadr=aja, deliriju , ko a, konvulzije i drugo( 3riroda ovi# ko plika"ija zavisi od grupe far akoloke supstan"e i na/ina upotrebe(

PBad tripsP abusus edi"a entosus 6l"o#olitas C)? 6l"o#olitas a"uta AHtasis et disordines possessivi in intoHi"atione supstantiis 1ntoHi"atio pat#ologi"a al"o#oli"a Iskljuuje: 9rovanje lekovi a, preparati a i bioloki

supstan"a a (94<-950)

408

Grupa
!1 2sus no1ius 'loupotreba

Upotreba psi#oaktivne supstan"e koja izaziva ote,enje zdravlja( )te,enje zdravlja o=e biti telesno (kao u slu/ajevi a oboljenja jetre kod sa ounoenja droge pri"evi a) i duevno (npr( sekundarno depresijska epizoda posle tekog pijanstva)(

6busus substantiae psB"#oa"tivae !2 0)ndroma dependentiae ?indro zavisnosti

?kup fizioloki#, bi#ejvioralni# i kognitivni# feno ena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstan"e ili grupe supstan"i( ?indro karakteriuI jaka =elja za uzi anje droge, teko,e u kontroli upotrebe i pored tetni# posledi"a, porast toleran"ije, prioritetna us erenost ka drogi uz zapostavljanje drugi# aktivnosti i obaveza a ponekad i apstinene"ijalno so atsko stanje( ?indro zavisnosti o=e izazvati i pojedina/na psi#oaktivna supstan"a (npr( duvan, alko#ol ili diazepa ), grupa supstan"i (npr( opijati) ili iroki spektar far akoloki razli/iti# supstan"i(

6l"o#olis us "#roni"us ;ipso ania D;rug addi"tionE-"onsuetudo !% 0)ndroma a$stinentialis 6pstinen"ijalni sindro

edi"a entosa

!rupa si pto a razli/itog obi a i stepena te=ine koji se javljaju po apsolutno ili relativno prekidu uzi anja psi#oaktivne supstan"e posle njenog stalnog (dugotrajnog) uzi anja( 3o/etak i tok apstinen"ijalnog sindro a su razli/iti i zavise od vrste supstan"e i doze kori,ene neposredno pre prekida( 6pstinen"ijalni sindro o=e biti ko plikovan konvulzija a(

!'

0)ndroma a$stinentialis cum delirio 6pstinen"ijalni sindro sa deliriju o ;eliriu tre ens

3ore e,aj pri ko e se apstinen"ijalni sindro ko plikuje sa deliriju o obi/no se ifrira kao K05( @ogu se pojaviti i konvulzije( &ada se s atra da so atski faktori i aju uzro/nu ulogu, pore e,aj treba ifrirati sa K05(8(

!(

3s)c&osis 3si#oti/ki pore e,aj

@notvo psi#oti/ni# feno ena koji nastaju toko ili neposredno nakon upotrebe psi#oaktivne supstan"e, a ne ogu se objasniti sa o akutno intoksika"ijo i ne sa o apstinen"ijalni sindro o ( 3ore e,aj karakteriuI #alu"ina"ije (obi/no slune, ali /e,e vie /ula), pogrena prepoznavanja, su anute ideje (/esto paranoidne ili proganjanja), psi#o otorne s etnje (ne ir ili stupor) i nenor alni afekt, koji o=e biti u opsegu od intenzivnog stra#a do ekstaze( ?vest je obi/no bistra, ali o=e biti u opsegu od intenzivnog stra#a do ekstaze( ?vest je obi/no bistra, ali o=e postojati neznatno po u,enje svesti, bez teke konfuzije(

6l"o#oli"aI a oris #allu"inosis paranoia psB"#osis C)? Iskljuuje: ;isordo psB"#oti"us al"o#oli"us et p#ar a"op#ili"us residualis et tardus (K80-K89 sa pridru=eni /etvrti karaktero (7) !* 0)ndroma amnesticum ?indro gubitka pa ,enja

?indro je udru=en sa #roni/ni upadljivi ote,enje pa ,enja za sve=ije i starije doga*aje( ?koranje pa ,enje je vie ote,eno nego prolo, a neposredno reprodukovanje je obi/no sa/uvano( ? etnje do=ivljavanja vre ena i redosleda doga*aja obi/no postoje, kao i teko,e u/enja novi# aterijala( &onfabula"ije ogu biti nazna/ene ali ne postoje uvek( ;ruge kognitivne funk"ije su obi/no relativno sa/uvane i defekti pa ,enja su u nesraz eri sa drugi s etnja a(

;isordo a nesti"us al"o#oli"us sive p#ar a"op#ili"us &oristi dodatnu ifru, (A58(%F , !4%(8G) , ukoliko je potrebno, da se ozna/i povezanost sa Oerni"keovo bole,u ili sindro o ( ?Bndro a (psB"#osis) &orsakovMal"o#oli"u (p#ar a"op#ili"a) non spe"ifi"atu Iskljuuje: ?Bndro a (sive psB"#osis) &orsakov non al"o#oli"a (K0:)

409

2010
!, 3s)c&osis residualis et tarda 3si#oti/ki pore e,aj, rezidualni ili sa kasni

3ore e,aji saznavanja, afekta, li/nosti ili ponaanja, posle du=e vre ena upotrebe alko#ola ili droga, koji perzistiraju, ogu se pouzdano svrstati u ovu dijagnosti/ku kategoriju( 3o/etak pore e,aja treba direktno povezati sa upotrebo psi#oaktivne supstan"e( ?lu/ajeve u koji a se po/etni zna"i pore e,aja pojavljuju kasnije nego epizode, kod upotrebe te supstan"ije, treba ifrirati ovde sa o kad je jasno da upotrebljiv raspolo=ivi podatak ukazuje na rezidualnu posledi"u upotrebe psi#oaktivne supstan"e( 3onavljane epoizode ogu se razlikovati od psi#oze na osnovu epizodi/ke prirode (/esto), vrlo kratkog trajanja i udvostru/avaju doze za do=ivljavanjae raniji# iskustava sa alko#olo i drogo (

po/etko

;e entia al"o#oli"a C)? ;e entia et disordo "ognitivus gradus lenis ;isordo per"eptionis post#allu"inogenes ;isordo psB"#oti"us tardivus propter usu substantiaru psB"#oa"tivaru Klas#ba"ks >esidualisI disordo affe"tivus disordo personae et oru residualis ?Bndro a "erebri al"o#oli"u "#roni"u Iskljuuje: 6l"o#ol sive propter usu substantiaru psB"#oa"tivaru I ?tatus psB"#oti"us (K80-K89 sa pridru=eni /etvrti karaktero (5) sBndro a &orsakov (K80-K89 sa pridru=eni /etvrti karaktero (<) !!/ 4isordines mentales et disordines morum alii ;rugi duevni pore e,aji i pore e,aji ponaanja 4isordo mentalis et disordo morum. non speci+icatus ;uevni pore e,aj i pore e,aj ponaanja, neozna/en

"10.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% alcoholis 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( alkohola
-vidi podelu pre K80.

"11.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% opiatoru% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( o#ijata
-vidi podelu pre K80.

"1'.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% cannabinoi$aru% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( kanabinoi/a
-vidi podele pre K80.

"1(.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% hiponoticoru% si/e se$ati/oru% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( hi#notika ili se/ativa
-2idi podelu pre K80.

"1).-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% cocaini 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( kokaina
-vidi podelu pre K80.

"10.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% sti%ulantiu% alioru% co!!einu% inclu$ens 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( /ru"ih sti(ulansa, uklju uju6i ko!ein
-2idi podelu pre K80.

"11.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% hallucino,eniu% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( halucino"ena
-vidi podelu pre K80.

480

Grupa
"12.-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% tabaci 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( /uvana
-vidi podelu pre K80.

"1+.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% solutionu% /olatiliu% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( is#arljivih rastvara a
-vidi podelu pre K80.

"19.-

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% propter usu% substantiaru% ps#choacti/aru% %ultipliciu% et aliaru% 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja uzrokovani u#otrebo( #sihoaktivnih su#stanci i /ru"ih /ro"a
-vidi podelu pre K80.

vi$e

)vu kategoriju treba koristiti kada se zna da su upotrebljene dve ili vie psi#oaktivni# supstan"i, ali nije ogu,e pro"eniti koja je supstan"a najvie doprinela pore e,aju( 9reba je upotrebiti i kada vrsta neki# ili svi# upotrebljeni# psi#oaktivni# supstan"i nije sigurna ili nije poznata( Cai e, korisni"i droge koji uzi aju vie droga, /esto ne znaju pojedinosti o to e ta uzi aju(

Ukljuuje: zloupotrebu droge C)?

*hizo!renija, shizoti#ski #ore(e6aji i su(anuti #ore(e6aji (I>0-I>9)


)va grupa obu#vata s#izofreniju, kao najve,i pore e,aj ove grupe, s#izotipske pore e,aje, stalne su anute pore e,aje i ve,u grupu akutni# i prolazni# pore e,aja( ?#izoafektivni pore e,aji su zadr=ani ovde, iako je nji#ova priroda pole i/na(

"'0.-

*chizophrenia *hizo!renija
?#izofrene pore e,aje karakteriu, uopte uzev, osnovni i karakteristi/ni pore e,aji iljenja, opa=anja i neodgovaraju,i, otupljeni afekti( ?vest i inteligen"ija su obi/no neiz enjene, ali se vre eno ogu razviti kognitivni defi"iti( Cajzna/ajniji psi#opatoloki feno eni su e#o isli, uba"ivanje ili oduzi anje isli, e itovanje isli, su anute ideje odnosa i proganjanja, uti"aj ili pasivnost, #alu"inatorni glasovi, koji ko entariu ili raspravljaju o obolelo sa tre,o osobo , pore e,aj iljenja i negativni si pto i( 9ok bolesti o=e biti neprekidan ili epizodi/an sa stalni pogoranje , ili sa jedno ili vie epizoda sa potpuno ili nepotpuno re isijo ( ;ijagnozu s#izofrenije ne treba postavljati ako postoje depresijski ili anija/ki si pto i (osi kad je sigurno da su s#izofreni si pto i pred#odili afektivni pore e,aji a)S ako postoji o/igledno o=dano oboljenje i u stanji a intoksika"ije psi#oaktivni supstan"a a odnosno apstinen"ije( ?li/ne pore e,aje, koji se razvijaju kod epilepsije ili kod drugi# o=dani# oboljenja, treba klasifikovati sa K0<(%, a one izazvane psi#oaktivni supstan"a a sa K80-K89, obi/no /etvoro"ifreno (5(

Iskljuuje: disordo s"#izotBpi"us (K%8) rea"tio s"#izop#reni"a (K%4(%) s"#izop#reniaI a"uta (non spe"ifi"ata) (K%4(%) "B"li"a (K%5(%) "'0.0 *chizophrenia paranoi$es %aranoi/na shizo!renija
U klini/koj sli"i paranoidne s#izofrenije do iniraju relativno stabilne su anute ideje, /esto #alu"ina"ije (obi/no slune) i per"eptualni pore e,aji( 3ore e,aji afekta, volje i govora, kao i katatoni si pto i, ne postoje ili su relativno bezna/ajni(

?"#izop#renia parap#reni"a Iskljuuje: paranoia (K%%(0) status paranoides involutus (K%%(8)

488

2010
"'0.1 *chizophrenia hebephrenica 4ebe!rena shizo!renija
)blik s#izofrenije koju karakteriu afektivne pro ene, su anute ideje i #alu"ina"ije u agnovenju i frag entarne, a ponaanje je neodgovorno, nepredvidljivo i /esto anirirano( >aspolo=enje je povrno i nepri ereno( @iljenje je narueno a govor nepovezan( 3risutna je tenden"ija osa ljivanju( DCegativniE si pto i se brzo razvijaju, posebno afektivna tupost i gubitak volje, te je, obi/no, prognoza loa( 0ebefrenija se nor alno dijagnostikuje sa o kod adoles"enata i la*i# osoba(

0ebep#renia ?"#izop#renia desorganisata "'0.' *chizophrenia catatonica Katatona shizo!renija


&atatonu s#izofreniju karakterie izrazit psi#o otorni pore e,aj, koji se o=e kretati iz e*u ekstre a kao to su #iperkinezija i stupor ili auto atska poslunost i negativiza ( 3risilni stavovi i polo=aji ogu se odr=ati dugo vre e( Apizode nasilnog ponaanja ogu biti upadljiva odlika ovog stanja( 3ojava kakatonije se o=e ko binovati sa oniroidni stanje , sa =ivopisni s"enski #alu"ina"ija a(

?"#izop#reni"aI "atalepsia "atatonia fleHibilitas "erea ?tupor "atatoni"us "'0.( *chizophrenia non $i!!erentialis 5e/i!erencirana shizo!renija
3si#oti/na stanja koja ispunjavaju opte dijagnosti/ke kriteriju e za s#izofreniju, ali se ne uklapaju u oblike K%0(0-K%0(%, ili pak pokazuju obele=ja iz vie tipova bolesti, ali bez jasne do ina"ije dijagnosti/ki# karakteristika za jedan oblik(

?"#izop#renia atBpi"a Iskljuuje: depressio posts"#izop#reni"a (K%0(:) s"#izop#renia a"uta-disordo psB"#oti"a si ilar (K%4(%) s#izop#renia "#roni"a non differentialis (K%0(5) "'0.) -epressio postschizophrenica %ostshizo!rena /e#resija
;epresijska epizoda posle s#izofrene bolesti se nekada nastavlja( Ceki s#izofreni si pto i, pozitivni ili negativni, oraju i dalje biti prisutni, ali oni vie ne do iniraju u klini/koj sli"i( )va depresijska stanja prati sa oubila/ki rizik( 6ko bolesnik ne a vie neke s#izofrene si pto e, treba postaviti dijagnozu depresivne epizode (K4%(-)( 6ko su s#izofreni si pto i i dalje nogobrojni i izraziti, treba postaviti dijagnozu odgovaraju,eg oblika s#izofrenije (K%0(0-K%0(4)(

"'0.0

*chizophrenia resi$ualis =ezi/ualna shizo!renija


0roni/na faza u razvoju s#izofrene bolesti( 3rogredira stalno od po/etka do ovog stanja i karakteriu je dugoro/ni, ne uvek, ireverzibilni DnegativniE si pto i, kao to su psi#o otorna usporenostS s anjena aktivnost, tupost afektaS pasivnost ili gubljenje ini"ijativeS osiro aenje govora ili njegovog sadr=ajaS oskudna neverbalna ko unika"ija izrazi a li"a, izbegavanje pogleda, odula"ijo glasa i stavo S zane arivanje izgleda i so"ijalni# deavanja(

?"#izop#renia "#roni"a non differentialis ?tatus residualis s"#izoides ?tatus residualis s"#izop#reni"us "'0.1 *chizophrenia si%ple. ,bi na shizo!renija
)bi/na s#izofrenija se razvija pod uklo, ali progresivno, a karakteriu je /udno ponaanje, nesposobnost prilago*avanja za#tevi a drutva i opadanje sveukupne delatnosti( >azvijaju se karakteristi/na negativna Dobele=jaE (npr(, afektivno otupljivanje i gubitak volje), a bez pret#odno uo/ljivi# psi#oti/ki# si pto a(

48%

Grupa
"'0.+ *chizophrenia alia 'ru"a shizo!renija ?"#izop#renia "enest#opat#i"a ?"#izop#renifor isI disordo C)? psB"#osis C)? Iskljuuje: ;isordo s"#izop#renifor is brevis (K%4(%) *chizophrenia non speci!icata *hizo!renija, neozna ena

"'0.9

"'1

-isor$o schizot#picus %ore(e6aj sli an shizo!reniji


3ore e,aj karakteriu eks"entri/no ponaanje i ano alije u iljenju i afektu, sli/no si pto i a s#izofrenije, ada se nedvos islene i karakteristi/ne s#izofrene ano alije ne javljaju ni u kojoj fazi ove bolesti( ?i pto i ogu biti #ladan neodgovaraju,i afekat, /udno i eks"entri/no ponaanje, nezadovoljstvo, te=nja ka so"ijalno povla/enju, paranoidne ili bizarne ideje, opsesivne ru ina"ije, isaoni i per"eptivni pore e,aji, povre ene prolazne kvazi-psi#oti/ne epizode sa intenzivni iluzija a, sluni ili drugi #alu"ina"ija a i ideja a, koje su bliske su anuti a nastaju obi/no bez spoljanje provoka"ije( Ce a jasnog po/etka, a evolu"ija je, obi/no, kao u pore e,aju li/nosti(

Ukljuuje: ;isordo personae s"#isotBpi"us >ea"tio s"#izop#reni"a latens ?"#izop#reniaI latens li itans (borderline) praepsB"#oti"a prodro alis pseudoneuroti"a pseudopsB"#opat#i"a Iskljuuje: disordo personae s"#isoides (K<0(8) sBndro a 6sperger (K8:(5)

"''.-

&s#choses paranoi$es persistentes *talna su(anuta /u$evna oboljenja


>aznovrsni pore e,aji pri koji a dugotrajne su anute ideje /ine jedinu ili najuo/ljiviju klini/ku karakteristiku, a koje se ne ogu klasifikovati kao organski, s#izofreni ili afektivni pore e,aj( 6ko su anuti pore e,aji traju anje od nekoliko ese"i, ili pak privre eno, treba koristiti ifru K%4(-

"''.0

&aranoia %aranoja-su(anuto /u$evno oboljenje


3ore e,aj karakteriu razvoj jedne su anute ideje ili grupe e*usobno povezani# su anuti# ideja, koje su obi/no uporne, a ponekad traju "elog =ivota( ?adr=aj su anute ideje (ili ideja) veo a je pro enljiv( )va dijagnoza ne obu#vataI jasne i uporne slune #alu"ina"ije (glasovi)S s#izofrene si pto e (kao to su su anute ideje kontrole i naglaena afektivna tupost)S i o=dano oboljenje( @e*uti , prisustvo povre eni# ili prolazni# sluni# #alu"ina"ija, naro/ito kod straijij# pa"ijenata, ne isklju/uje ovu dijagnozu, i to pod uslovo da ovi si pto i nisu tipi/no s#izofreni i /ine sa o ali deo sveukupne klini/ke slike(

3aranoia 3aranoidesI psB"#osis status 3arap#renia (tarda) ?ensitiver Bezie#ungsQa#n Iskljuuje: paranoidesI disordo personae paranoides (K<0(0) psB"#osis psB"#ogenes (K%4(4) rea"tio paranoides (K%4(4) s"#izop#renia (K%0(0)

484

2010
"''.+ &s#choses paranoi$es persistentes aliae 'ru"a stalna su(anuta /u$evna oboljenja
?u anuta ideja ili ideje pra,ene su uporni opravdavaju dijagnozu s#izofrenije (K%0(-)( sluni #alu"ina"ija a ili s#izofreni si pto i a, koji ne

;Bs orp#op#obia paranoides 3aranoia Juerulans ?tatus paranoides involutus "''.9 &s#chosis paranoi$es persistens non speci!icata *talno su(anuto /u$evno oboljenje, neozna eno

"'(.-

&s#choses acutae et transiti/ae Akutna i #rolazna /u$evna oboljenja


0eterogena grupa pore e,aja, koju karakterie akutan po/etak psi#i/ki# si pto a, kao to su su anute ideje, #alu"ina"ije, per"ptivni pore e,aji i sna=na, iznenadna pro ena ponaanja( 6kutni po/etak ozna/ava razvoj jasne psi#oti/ke klini/ke slike u periodu od dve nedelje ili kra,e( 'a ove pore e,aje ne a dokaza o organsko poreklu( besto postoji zbunjenost, ali ne i dezorijenta"ija u vre enu, prostoru i pre a li/nosti a ili pak nedovoljno intenzivna da opravda dijagnozu organski uzrokovanog delriju a (K05-)( 3otpuni oporavak, obi/no, nastaje u toku nekoliko ese"i, a /esto i za nekoliko nedelja ili /ak dana( 6ko pore e,aj perzistira, pro ena klasifika"ije bi,e nu=na( 3ore e,aj o=e, a ne ora, biti udru=en sa akutni streso , stresogeni doga*aji a koji pred#ode po/etku jednu ili dve nedelje(

"'(.0

&s#chosis pol#%orpha acuta sine s#%pto%atis schizophreniae Akutno #oli(or!no /u$evno oboljenje bez si(#to(a shizo!renije
6kutna psi#oza sa #alu"ina"ija a, su anuti ideja a, per"eptivni pore e,aji a, ali upadljivo pro enljivi iz dana u dan ili /ak iz sata u sat( besto postoji e otivni ne ir sa intenzivni prolazni ose,anji a sre,e ili us#i,enja, anksioznosti i razdra=ljivosti( ?veukupnu klini/ku sliku karakteriu poli orfiza i nestabilnost, ali to ne opravdava dijagnozu s#izofrenije (K%0(-)( )vi pore e,aji, /esto( naglo po/inju, razvijaju se rapidno za nekoliko dana a rapidno obi/no nestaju i si pto i, i ne ponavljaju se( 6ko si pto i traju, dijagnozu treba enjati u stalni su anuti pore e,aj (K%%(-)(

7B"loides psB"#osis sine sB pto atis s"#izop#reni"is 3sB"#osis delirans sine sB pto atis s"#izop#reniae sive non spe"ifi"ata "'(.1 &s#chosis pol#%orpha acuta cu% s#%pto%atis schizophreniae Akutno #oli(or!no /u$evno oboljenje sa si(#to(i(a shizo!renije
6kutna psi#oza poli orfne i nestabilne klini/ke slike, opisane u K%4(0, ali neki si pto i, uprkos nestabilnosti, tipi/ni su za s#izofreniju i traju du=e vre e( 6ko s#izofreni si pto i perzistiraju, dijagnozu treba pro eniti u s#izofreniju (K%0(-)

3sB"#osis "B"loides "u sB pto atis s#izop#reniae 3sB"#osis delirans "u sB pto atis s#izop#reniae "'(.' &s#chosis acuta schizophreniae si%ilis Akutno /u$evno oboljenje sli no shizo!reniji
6kutna psi#oza sa relativno stabilni psi#oti/ni si pto i a i koji opravdavaju dijagnozu s#izofrenije, ali su trajali anje od ese" dana( Ce postoji nestabilna poli orfna klini/ka slika, opisana u K%4(0( 6ko s#izofreni si pto i perzistiraju, dijagnozu treba pro eniti u s#izofreniju (K%0(-)(

)neirop#renia >ea"tio s"#izop#reni"a ?"#izop#renia a"uta (non differentialis) ?"#izop#renifor is brevisI disordo psB"#osis Iskljuuje: ;isordo paranoides organi"us (s"#izop#reniae si ilis) (K0<(%) ;isordo s"#izop#renifor is C)? (K%0(8) "'(.( &s#choses acutae prae$o%inanter paranoi$es aliae 'ru"a akutna #rete7no su(anuta /u$evna oboljenja
6kutni psi#oti/ki pore e,aji sa relativno stabilni su anuti ideja a ili #alu"ina"ija a u klini/koj sli"i, ali koji ne opravdavaju dijagnozu s#izofrenije (K%0(-)( 6ko su anute ideje perzistiraju, dijagnozu treba pro eniti u paranoidni pore e,aj (K%%(-)(

3sB"#osis paranoides psB"#ogenes >ea"tio paranoides

48:

Grupa
"'(.+ &s#choses acutae et transiti/ae aliae 'ru"a akutna i #rolazna /u$evna oboljenja
;ruge akutne psi#oze, koje nisu organski uzrokovane i koje se ne K%4(4( ogu opravdano klasifikovati u ifre K%4(0-

"'(.9

&s#chosis acuta et transiti/a non speci!icata Akutno i #rolazno /u$evno oboljenje, neozna eno 3sB"#osis rea"tiva 3sB"#osis rea"tiva C)?

"')

&s#chosis paranoi$es in$ucta -n/ukovano su(anuto /u$evno oboljenje


?u anuti pore e,aj kod dve ili vie osoba koje su tesno vezane e o"ionalno( ?a o jedna osoba boluje od pravog psi#oti/kog pore e,aja a druge (a) su indukovane i obi/no ozdrave kad se odvoje(

Ukljuuje: Kolie c deuH (insania dualis) 1ndu"tusI disordo paranoides disordo psB"#oti"us

"'0.-

&s#choses schizoa!!ecti/ae *hizoa!ektivna /u$evna oboljenja


Apizodi/ni pore e,aji sa istaknuti afektivni i s#izofreni si pto i a, ali koji potpuno ne opravdavaju dijagnozu s#izofrenije, depresivne ili anija/ke epizode( ;ruga stanja, u koji a se afektivni si pto i nadogra*uju na raniju s#izofreniju, ili koegzistiraju ili se s enjuju sa drugi stalni obli"i a su anuti# pore e,aja druge vrste, klasifikuju se u podgrupu K%0-K%9( Ceodgovaraju,i psi#oti/ki si pto i za afektivne pore e,aje ne opravdavaju dijagnozu s#izoafektivnog pore e,aja(

"'0.0

&s#chosis schizoa!!ecti/a t#pus %aniacus *hizoa!ektivno /u$evno oboljenje, (anija ki ti#


Apizodni pore e,aj sa istaknuti s#izofreni i anijski si pto i a, ali tako da ne opravdavaju dijagnozu s#izofrenije ili anijske epizode( )vu kategoriju treba koristiti i za pojedina/nu s#izoafektivnu epizodu i za re"idiviraju,i pore e,aj, gde je ve,ina epizoda s#izoafektivna, anijskog tipa(

3sB"#osis s"#izop#renifor is, tBpus ania"us 3sB"#osis s"#izoaffe"tiva, tBpus ania"us "'0.1 &s#chosis schizoa!!ecti/a t#pus $epressi/us *hizoa!ektivno /u$evno oboljenje, /e#resijski ti#
Apizodni pore e,aj sa istaknuti s#izofreni i depresijski si pto i a, ali takav da ne opravdava dijagnozu s#izofrenije ili depresivne epizode( )vu kategoriju treba koristiti i za pojedina/nu s#izoafektivnu epizodu i za re"idiviraju,i pore e,aj, gde je ve,ina epizoda s#izoafektivna, depresijskog tipa(

3sB"#osis s"#izoaffe"tiva, tBpus depressivus 3sB"#osis s"#izop#renifor is, tBpus depressivus "'0.' &s#chosis schizoa!!ecti/a t#pus %i.tus *hizoa!ektivno /u$evno oboljenje, (e$oviti ti# 3sB"#osis s"#izop#reni"a et affe"tiva iHta ?"#izop#renia "B"li"a &s#choses schizoa!!ecti/ae aliae 'ru"a shizoa!ektivna /u$evna oboljenja &s#chosis schizoa!!ecti/a non speci!icata *hizoa!ektivno /u$evno oboljenje, neozna eno 3sB"#osis s"#izoaffe"tiva C)?

"'0.+ "'0.9

"'+

&s#chosis non or,anica t#pus alius 'ru"o neor"ansko /u$evno oboljenje


)vu kategoriju koristiti kada su anuti i #alu"inatorni pore e,aji ne opravdavaju dijagnozu s#izofrenije (K%0(-), perzistentne su anute pore e,aje (K%%(-), akutne i prolazne psi#oze (K%4(-), psi#oti/ku anijsku epizodu (K40(%) ili teku depresivnu epizodu (K4%(4)(

Ukljuuje: 3sB"#osis #allu"inatoria "#roni"a

485

2010
"'9 &s#chosis non or,anica non speci!icata 5eor"ansko /u$evno oboljenje, neozna eno
Ukljuuje: 3sB"#osis C)? Iskljuuje: disordo entalis C)? (K99) psB"#osis organi"a sive sB pto ati"a C)? (K09)

%ore(e6aji ras#olo7enja (a!ektivni #ore(e6aji) (IF0-IF9)


)va podgrupa obu#vata pore e,aje afekta ili raspolo=enja od depresije (sa ili bez pridru=ene anksioznosti) do us#i,enja( 3ro ena raspolo=enja je obi/no pra,ena pro eno ukupnog nivoa aktivnosti a ve,ina drugi# si pto a je sekundarna ili u kontekstu ovi# pro ena raspolo=enja i oduevljenja( 2e,ina ovi# pore e,aja se ponavlja i po/etak pojedina/ni# epizoda /esto o=e biti povezan sa stresni doga*aji a ili situa"ija a(

"(0.-

<ania Cani na e#izo/a


&oristiti sva oboljenja ove podgrupe sa o za pojedina/ne anijske epizode( &od pojedina"a koji su ranije i ali epizode depresije, #ipo anije, anije ili eovite epizode treba ifrirati kao bipolarni afektivni pore e,aj (K48)(

Ukljuuje: disordo bipolaris, digressio "(0.0 ?#po%ania 4i#o(anija

ania"a singularis

0ipo aniju karakteriu stalno povieno raspolo=enje, pove,ana energija i aktivnost, obi/no, izra=eno ose,anje blagostanja, dobre fizi/ke i duevne efikasnosti( 3ove,ana drutvenost, govorljivost, preterana fa ilijarnost, pove,ana polna energija i s anjena potreba za spavanje /esto postoje, ali ne u takvo stepenu da bi teko ugrozili rad ili izazvali odba"ivanje bolesnika od strane okoline( @ogu se pojaviti razdra=ljivost, uobra=eno i prosta/ko ponaanje, u esto /e,e eufori/ne drutvenosti( 1z ene raspolo=enja i ponaanja nisu pra,ene #alu"ina"ija a ili su anuti ideja a(

"(0.1

<ania non ps#chotica Canija bez #sihoti kih si(#to(a


>aspolo=enje je povieno, nezavisno od okolnosti bolesnika, i o=e varirati od bezbri=ne veselosti do skoro nekontrolisanog uzbu*enja( >aspolo=enje je pra,eno pove,ano energijo i rezultira u #iperaktivnost, pove,anu govorljivost i nesani"u( 3a=nja se ne o=e zadr=ati i /esto postoji naglaena rasejanost( ?a potovanje je, /esto, naraslo, sa ideja a veli/ine i slobodni izra=avanje ( Cor alne so"ijalne in#ibi"ije nestaju i to o=e dovesti do neuobi/ajenog, nepro iljenog ponaanja ili ponaanja nepri erenog za doti/nu osobu(

"(0.'

<ania ps#chotica Canija sa #sihoti ki( si(#to(i(a


3ored klini/ke slike opisane u K40(8, postoje i su anute ideje (obi/no veli/ine) ili #alu"ina"ije (obi/no glasovi govore direktno bolesniku)( 3rejaka uzbu*enost bolesnika, preteran otorni ne ir i buji"a ideja tako su izra=eni da obolelog nije ogu,e razu eti, te je ne ogu,a obi/na ko unika"ija(

@anija saI raspolo=enju nepodudarni psi#oti/ki si pto i a raspolo=enju podudarni psi#oti/ki si pto i a @ani/ki stupor "(0.+ "(0.9 Episo$ia %aniaca alia 'ru"e (anijske e#izo/e Episo$iu% %aniacu% non speci!icatu% Canijska e#izo/a, neozna ena @ania C)?

48<

Grupa
"(1.&s#chosis a!!ecti/a t#pus bipolaris A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje
3ore e,aj karakteriu dva ili vie puta ponovljene epizode u koji a su bolesnikova raspolo=enja i aktivnost zna/ajno pore e,eni( )va s etnja se sastoji, u neki slu/ajevi a, od povienja raspolo=enja i pove,ane energije i aktivnosti (#ipo anija ili anija), a u drugi slu/ajevi a od depresijskog raspolo=enja i s anjenja energije i aktivnosti (depresija)( beste epizode sa o #ipo anije ili anije treba klasifikovati kao bipolarni pore e,aj(

Ukljuuje:

ania"odepresivus orbus psB"#osis rea"tio Iskljuuje: "B"lot#B ia (K4:(0) psB"#osis bipolaris, episodiu "(1.0

ania"u

(K40(-)

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% h#po%aniacu% A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, hi#o(anijska e#izo/a
Bolesnik je sada #ipo anija/an, a bila je nekada bar jedna druga afektivna epizoda (#ipo anijska, depresijska ili eovita)( anijska,

"(1.1

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% %aniacu% non ps#choticu% A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, (anijska e#izo/a bez #sihoti kih si(#to(a
Bolesnik je sada anija/an, ali bez znakova psi#oze (kao K40(8), a nekada je i ao bar jednu afektivnu epizodu (#ipo anijska, anijska, depresijska ili eovita)(

"(1.'

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% %aniacu% ps#choticu% A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, (anijska e#izo/a sa si(#to(i(a #sihoze
Bolesnik je sada anija/an, sa si pto i a psi#oze (kao u K40(%), a nekada je i ao bar jednu afektivnu epizodu (#ipo anijska, anijska, depresijska ili eovita)(

"(1.(

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% $epressi/u% ,ra$us le/is si/e %o$erati A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, bla"a ili u(erena /e#resijska e#izo/a
Bolesnik je sada depresivan, blago ili u ereno (K4%(0 ili K4%(8), a nekada je i ao bar jednu utvr*enu #ipo anijsku, anijsku ili eovitu afektivnu epizodu(

"(1.)

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% $epressi/u% non ps#choticu% ,ra$us ,ra/is A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, te$ka /e#resijska e#izo/a bez #sihoti kih si(#to(a
Bolesnik je sada depresivan, kao kod teke depresivne epizode bez psi#oti/ki# si pto a (K4%(%), a i ao je nekada bar jednu utvr*enu #ipo anijsku, anijsku ili eovitu afektivnu epizodu(

"(1.0

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% $epressi/u% ps#choticu% ,ra$us ,ra/is A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, te$ka /e#resijska e#izo/a sa si(#to(i(a #sihoze
Bolesnik je sada depresivan, kao kod depresivne epizode sa psi#oti,ki si pto i a (K4%(4) a i ao je nekada bar jednu utvr*enu #ipo anijsku, anijsku ili eovitu afektivnu epizodu(

"(1.1

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris episo$iu% %i.tu% A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, (e$ovita e#izo/a
Bolesnik je i ao nekada bar jednu utvr*enu #ipo anijsku, anijsku, depresivnu ili i a eavinu ili brzo s enjivanje anijski# ili depresijski# si pto a( eovitu epizodu i sada

Iskljuuje: episodiu "(1.2

affe"tivu

iHtu

(singulu ) (K48(0)

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris in re%issione A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, u re(isiji


Bolesnik je i ao nekada bar jednu utvr*enu #ipo anijsku, anijsku, depresivnu ili eovitu epizodu, a pored toga i bare jo jednu drugu afektivnu epizodu #ipo anijskog, anijskog, depresijskiog ili eovitog tipa, ali sada, i nekoliko ese"i, ne pati od bilo kog zna/ajnog pore e,aja raspolo=enja( 3eriode re isije toko profilakti/ki# tret ana treba ovde ifrirati(

"(1.+

&s#chosis a!!ecti/a bipolaris alia 'ru"o a!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje Apisodiu ania"u re"idivu C)? 3sB"#osis bipolaris 11 &s#chosis a!!ecti/a bipolaris non speci!icata A!ektivno bi#olarno /u$evno oboljenje, neozna eno

"(1.9

487

2010
"('.-epressio 'e#resija-/e#resijsko /u$evno oboljenje
Bolesnik pati od depresijskog raspolo=enja, s anjenja energije i aktivnosti u blagi , u ereni i teki depresijski epizoda a( U anjena su zadovoljstva, interesovanja i kon"enra"ija, a za orenost je /esta /ak i posle neznatni# napora( ?pavanje je obi/no pore e,eno, a apetit je s anjen( ?a opuzdanje i sa opotovanje su gotovo uvek redukovani /ak i kod blagi# oblika depresije a prisutne su, /esto, neke ideje krivi"e i bezvrednosti( ;epresijsko raspolo=enje varira neznatno iz dana u dan i /esto je neuskla*eno sa okolnosti a i o=e biti pra,eno takozvani Dtelesni E si pto i a, kao i ose,anje gubitka interesovanja, gubitka zadovoljstva i raniji bu*enje (nego obi/no)( ;epresija je gora ujutro, sa zna"i a otorne usporenosti, agita"ije, gubitka apetita, gubitka telesne te=ine i gubitka polne o,i( U zavisnosti od broja i te=ine si pto a, depresijska epizoda se o=e ozna/iti kao blaga, u erena i teka(

Ukljuuje: single episodes ofI depressio psB"#ogenes depressio rea"tiva rea"tio depressiva Iskljuuje: disordo a"o odationis (K:4(%) disordo "u disordine oru K98(- (K9%(0) disordo depressivus re"idivus (K44(-) "('.0 Episo$iu% $epressi/u% ,ra$us le/is &la"a /e#resijska e#izo/a
)bi/no postoje dva ili tri opisana si pto a( Bolesnik je, obi/no, depresivan sa ti verovatno da nastavi noge aktivnosti( si pto i a, ali o=e

"('.1

Episo$iu% $epressi/u% ,ra$us %o$erati @(erena /e#resijska e#izo/a


)bi/no postoje /etiri ili vie opisani# si pto a i bolesnik i a, verovatno, znatne teko,e u nastavljanju svoji# obi/ni# aktivnosti(

"('.'

Episo$iu% $epressi/u% non ps#choticu% ,ra$us %aCoris Te$ka /e#resijska e#izo/a bez si(#to(a #sihoze
U tekoj depresijskoj epizodi nekoliko opisani# si pto a su istaknuti i iznuruju,i, a tipi/ni su gubitak sa opotovanja i ideje bezvrednosti ili krivi"e( besto postoje sa oubila/ke ideje i radnje i brojne DtelesneE tegobe(

;epressio agitata ;epressio ajor ;epressio vitalis "('.(

non psB"#oti"a, episodiu

singulare

Episo$iu% $epressi/u% ps#choticu% ,ra$us %aCoris Te$ka /e#resijska e#izo/a sa si(#to(i(a #sihoze
9eka depresijska epizoda (kao to je opisana u K4%(%) u kojoj postoje i #alu"ina"ije, su anutosti, otorna usporenost ili depresijski stupor, tako teki da one ogu,avaju nor alne so"ijalne aktivnosti( Tivot o=e biti ugro=en zbog sklonosti sa oubistvu, de#idra"ije ili gladovanja( 0alu"ina"ije i su anutosti ogu, a ne oraju, biti u skladu sa raspolo=enje (

Apisodiu singulareI depressio psB"#oti"a gradus ajoris depressio psB"#oti"a psB"#ogenes psB"#osis depressiva psB"#osis depressiva rea"tiva "('.+ Episo$ia $epressi/a alia 'ru"e /e#resijske e#izo/e ;epressio atBpi"a ;epressio singularis latens C)? Episo$iu% $epressi/u% non speci!icatu% 'e#resijska e#izo/a, neozna ena ;epressio C)? ;isordo depressivus C)?

"('.9

488

Grupa
"((.-epressio recurrens %ovratan /e#resijski #ore(e6aj
3ore e,aj karakteriu ponavljane epizode depresije (kao to su opisane depresijske epizode u K4%(-) bez bilo kakve ranije anijske epizode sa povieni raspolo=enje i porasto energije ( anija)( @e*uti , ogu se pojaviti kratkotrajne epizode blage povienosti raspolo=enja i aktivnosti (#ipo anija) neposredno posle depresivne epizode, nekada pre"ipitirane terapijo depresije( 9e=i obli"i ovi# depresijski# pore e,aja (K44(% i K44(4) i aju nogo zajedni/ki# sadr=aja sa elan#olijo , bipolarno , endogeno i =ivotno ugro=avaju,o depresijo ( 3rva epizoda se o=e pojaviti u svako uzrastu, od detinjstva do starosti( 3o/etak o=e biti akutan ili pritajen i traje razli/ito dugo, od nekoliko nedelja do vie ese"i( >izik od pojavljivanja anijske epizode kod bolesnika sa re"idiviraju,i depresijski pore e,aje nikada ne nestaje potpuno, bez obzira na broj do=ivljeni# depresijski# epizoda( 6ko se ovo desi, dijagnozu treba pro eniti u bipolarni afektivni pore e,aj (K48(-)(

Ukljuuje: Apisodiu re"idivu I depressio psB"#ogenes depressio rea"tiva rea"tio depressiva disordo depressivus te poralis Iskljuuje: episodiu depressivu re"idivu "((.0 -epressio reci$i/a ,ra$us le/is &la" #ovratan /e#resijski #ore(e6aj

breve (K48(8)

3ore e,aj karakteriu re"idiviraju,e epizode depresije, a teku,a je blaga po ja/ini, kao i K4%(0, i bez podataka o aniji(

"((.1

-epressio reci$i/a ,ra$us %o$erati @(eren #ovratan /e#resijski #ore(e6aj


3ore e,aj karakteriu re"idiviraju,e epizode depresije, a sadanja je u erene ja/ine, kao u K4%(8, i bez podataka o aniji(

"((.'

-epressio reci$i/a non ps#chotica ,ra$us %aCoris Te7ak #ovratan /e#resijski #ore(e6aj bez si(#to(a #sihoze
3ore e,aj karakteriu re"idiviraju,e epizode depresije, a sadanja je teka ali bez znakova psi#oze, kao u K4%(%, i bez podataka o aniji(

;epressio endogenes non psB"#oti"a ;epressio re"idiva non psB"#oti"a gradus ajoris ;epressio re"idiva vitalis non psB"#oti"a 3sB"#osis ania"odepressiva, p#asis depressionis, non psB"#oti"a "((.( -epressio ps#chotica reci$i/a ,ra$us %aCoris Te7ak #ovratni /e#resijski #ore(e6aj sa si(#to(i(a #sihoze
3ore e,aj karakteriu re"idiviraju,e epizode depresije, a sadanja epizoda je teka sa si pto i a psi#oze, kao u K4%(4, i bez raniji# epizoda anije(

;epressio psB"#oti"a endogenes 3sB"#osis ania"odepressiva, psB"#oti"a, tBpus depressivus >e"idivaI depressio psB"#oti"a depressio psB"#oti"a gradus ajoris psB"#osis depressiva psB"#ogenes psB"#osis depressiva rea"tiva "((.) -epressio reci$i/a in re%issione %ovratan /e#resijski #ore(e6aj, u re(isiji
3a"ijent je i ao ranije dve ili vie depresijski# epizoda (kao u K44(0-K44(4), ali depresijske si pto e nije i ao nekoliko ese"i(

"((.+ "((.9

-epressio reci$i/a alia 'ru"i #ovratni /e#resijski #ore(e6aj -isor$o $epressi/us reci$i/us non speci!icatus %ovratan /e#resijski #ore(e6aj, neozna en ;epressio onopolaris C)?

489

2010
"().-isor$ines th#%ici (a!!ecti/i) per%anentes *talni #ore(e6aji ras#olo7enja (a!ekata)
9rajni i /esto fluktuiraju,i pore e,aji raspolo=enja, pri koji a ve,ina pojedini# epizoda nije dovoljno teka da bi se potvrdile kao #ipo anija ili blaga depresijska epizoda( 9raju godina a, a nekada toko ve,eg dela =ivota odrasle osobe i ove osobe izlo=ene su zna/ajno trpljenju i invalidnosti( U neki slu/ajevi a, re"idiviraju,e ili pojedina/ne anijske ili depresijske epizode se ogu superponirati u trajan afektivni pore e,aj(

"().0

C#cloth#%ia Cikloti(ija-naiz(eni na #ro(ena ras#olo7enja


?talno nestabilno raspolo=enje prate brojni periodi depresije i blagog us#i,enja, ali nedovoljno intenzivni i dugi da se dijagnostikuju kao bipolarni afektivni pore e,aji (K48(-) ili depresijski re"idiviraju,i pore e,aj (K44(-)( )vaj pore e,aj se /esto nalazi e*u ro*a"i a oboleli# od bipolarnog afektivnog pore e,aja( Ceki oboleli od "ikloti ije ogu kona/no da dobiju bipolarni afektivni pore e,aj(

;isordo affe"tivus personalis 3ersona "i"lot#B ia"a 3ersona "B"loides "().1 -#sthi%ia 'isti(ija-hroni no /e#resijsko ras#olo7enje
0roni/no, viegodinje, depresijsko raspolo=enje, nedovoljno sna=no ili dugotrajno da opravda dijagnozu za te=ak, u eren ili blag depresijski re"idiviraju,i pore e,aj (K44(-)(

;epressio anHioti"a per anens ;epressio neuroti"a ;epressivaI ;isordo personae depressivus neurosis Iskljuuje: depressio anHioti"a ( oderata sive non per anens) (K:8(%) "().+ "().9 -isor$ines a!!ecti/i per%anentes alii 'ru"i stalni a!ektivni #ore(e6aji -isor$o th#%icus (a!!ecti/us) per%anens non speci!icatus *talni #ore(e6aj ras#olo7enja (a!ekta), neozna en

"(+.-

-isor$ines th#%iaci a!!ecti/i alii 'ru"i #ore(e6aji ras#olo7enja (a!ekata)


?vi pore e,aji raspolo=enja koji se opravdano ne dugotrajni( ogu klasifikovati kao K40-K4:, jer nisu dovoljno teki i

"(+.0

-isor$ines th#%iaci (a!!ecti/i) sin,uli alii 'ru"i #oje/ina ni #ore(e6aji ras#olo7enja (a!ekata) Apisodiu affe"tivu iHtu -isor$ines th#%iaci (a!!ecti/i) reci$i/i alii 'ru"i #ovratni #ore(e6aji ras#olo7enja (a!ekata) Apisodiu depressivu re"idivu breve -isor$ines th#%iaci (a!!ecti/i) alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji ras#olo7enja (a!ekata)

"(+.1

"(+.+

"(9

-isor$o th#%iacus (a!!ecti/us) non speci!icatus %ore(e6aj ras#olo7enja (a!ekta), neozna en


Ukljuuje: 3sB"#osis affe"tiva C)?

4%0

Grupa

5eurotski, streso"eni i telesno (ani!estni #ore(e6aji (IG0-IG?)


Iskljuuje: ;isordines oru K98(- (K9%(8)

")0.-

-isor$ines an.iosi phobici Iobijski anksiozni #ore(e6aji


!rupa pore e,aja u koji a se anksioznost izaziva sa o, ili uglavno , u odre*eni dobro definisani situa"ija a, koje nisu u stvari opasne( ?toga se ove situa"ije izbegavaju ili podnose sa stra#o ( Bolesnik o=e da us eri svoju pa=nju na pojedina/ne si pto e kao to suI palpita"ije, ose,aj nesvesti"e, a to je /esto povezano sa sekundarni stra#o od s rti, gubitka kontrole i ludila( 1 po isao o ula=enju u fobijsku situa"iju obi/no izaziva o/ekivanu anksioznost( Kobijski stra# /esto koegzistira sa depresijo ( ;a li treba postaviti dve dijagnoze, fobi/ku anksioznost i depresijsku epizodu, ili sa o jednu, odre*uju trajanje ova dva stanja i terapijski rezultati u vre e le/enja(

")0.0

A,oraphobia A"ora!obija-strah o/ tr"ova, otvoreno" #rostora i /r<


;osta dobro poznata grupa fobija koja obu#vata stra# od naputanja ku,e, ula=enja u radnje, stra# od gu=vi, javni# esta ili od sa ostalnog putovanja vozovi a, autobusi a ili avioni a( 3ani/ki pore e,aj je /esto slika sadanje epizode i proli# epizoda( ;epresijski i opsesivni si pto i i so"ijalne fobije /esto postoje, kao prate,e karakteristike( 1zbegavanje fobijski# situa"ija je /esto upadljivo i neki fobi/ari do=ivljavaju alu anksioznost, jer ogu da izbegavaju svoje fobijske situa"ije(

6gorap#obia sine disordine pani"o ;isodo pani"us "u agorap#obia ")0.1 &hobia socialis *ocijalna !obija
?tra# od pos atranja drugi# ljudi dovodi do izbegavanja so"ijalni# situa"ija( ?o"ijalne fobije prate, obi/no, nizak nivo sa opotovanja i stra# od kritike( @o=e se ispoljavati kao stra# od "rvenjenja, dr#tanja ruku, u/nine ili nagona za okrenje( Bolesnik je, ponekad, ube*en da je jedna od svi# sekundarni# anifesta"ija pri arni proble njegove anksioznosti( ?i pto i ogu progredirati do nastupa panike(

6nt#ropop#obia Ceurosis so"ialis ")0.' &hobia speci!ica (separata) *#eci!i na (izolovana) !obija
)va fobija je ograni/ena na usko spe"ifi/ne situa"ije, ako to suI blizina pojedini# =ivotinja, visina, gr ljavina, rak, letenje, zatvoreni prostori, uriniranje ili defeka"ija u javni toaleti a, jedenje neke #rane, odlazak zubaru, pogled na krv ili povredu( @ada je provokativna situa"ija diskretna, kontakt sa njo o=e izazvati paniku, kao kod agorafobije ili so"ijalne fobije(

6"rop#obia 6ni alop#obia 7laustrop#obia 3#obia si pleH Iskljuuje: dBs orp#op#obia (K:5(%) nosop#obia (K:5(%) ")0.+ ")0.9 -isor$ines phobici an.iosi alii 'ru"i !obijsko-anksiozni #ore(e6aji -isor$o phobica an.iosus non speci!icatus Iobijsko-anksiozni #ore(e6aj, neozna en 3#obia C)? ?tatus p#obi"us C)?

4%8

2010
")1.-isor$ines an.iosi alii 'ru"i anksiozni #ore(e6aji
6nskioznost je glavni si pto ovi# pore e,aja i nije vezana za neku posebnu situa"iju u okolini( ;epresijski i opsesivni si pto i, pa i neki ele enti fobijske anksioznosti, ogu tako*e da postoje, pod uslovo da su jasno sekundarni ili anje teki(

")1.0

-isor$o panicus episo$u% an.iosu% paro.is%ale %ani ki #ore(e6aj, e#izo/na #aroksiz(alna anksioznost
Bitna karakteristika pore e,aja su povratni napadi teke anksioznosti (panike), koji nisu vezani za neku posebnu situa"iju ili okolnosti, pa su stoga napadi i nepredvidljivi( &ao i kod drugi# anksiozni# pore e,aja, do inantni si pto i su iznenadni po/etak palpita"ija, bola u grudi a, ose,aja guenja, nesvesti"e i ose,anje nerealnosti (depersonaliza"ija ili derealiza"ija)( 3ostoji skoro uvek i sekundarni stra# od s rti, gubitka kontrole ili ludila( ;ijagnozu pani/ki pore e,aj ne treba postavljati kao glavnu ako bolesnik i a depresijski pore e,aj od po/etka napada( )vde su pani/ki napadi verovatno sekundarni depresiji(

3ani"usI i petus status Iskljuuje: disordo pani"us "u ")1.1

agorap#obia (K:0(0)

-isor$o an.iosus ,eneralisatus Anksiozni "eneralizovani #ore(e6aj


6nksioznost je generalizovana i stalna, ali nije vezana, ili ne do inantno, za posebne prilike u okolini (Dslobodno lebde,a anksioznostE)( ;o iniraju,i si pto i su razli/iti, ali stalne =albe su nervoza, podr#tavanje, ii,na napetost, znojenje, vrtoglavi"a, palpita"ije, nesvesti"a i uka u epigastriju u( besta su stra#ovanja bolesnika da ,e se uskoro razboleti on ili neki njegov ro*ak(

6nHioti"aI ?tatus anHioti"us neurosis rea"tio Iskljuuje: neurast#enia (K:8(0) ")1.' -isor$o an.iosus et $epressi/us %i.tus Ce$ovit anksiozni i /e#resijski #ore(e6aj
)vu kategoriju treba upotrebiti kada su si pto i anksioznosti i depresije prisutni, ali si pto i nisu jasno do iniraju,i i karakteristi/ni da bi opravdali jednu izdvojenu dijagnozu( &da postoje i anksiozni i depresijski si pto i i dovoljno teki da opravdaju pojedina/ne dijagnoze, tada treba koristiti obe dijagnoze, a ne ovu ifru(

;epressio anHiosus ( oderata sive non per anens) ")1.( -isor$o an.iosus %i.tus alius 'ru"i (e$ovit anksiozni #ore(e6aj
?i pto i su po eani sa karakteristika a pore e,aja u K:%-K:8( Cijedan si pto odvojeno dijagnostikovao( nije tako upadljiv da bi se

")1.+

-isor$ines an.iosi alii speci!icati 'ru"i anksiozni ozna eni #ore(e6aji 0Bsteria anHioti"a -isor$o an.iosus non speci!icatus Anksiozni #ore(e6aj, neozna en 6nHietas C)?

")1.9

4%%

Grupa
")'.-isor$o obsessi/oco%pulsi/us ,#sesijsko-#risilni #ore(e6aj
)snovno obele=je je ponavljanje opsesivni# isli ili prinudni# radnji( )psesivne isli su ideje, slike ili i pulsi, koji se uvek iznova vra,aju na stereotipan na/in( )ne, skoro uvek, razli/ito uzne iruju bolesnika i ovaj obi/no pokuava, ali neuspeno, da i se odupre( 1pak, one se priznaju za svoje isli( 3rinudne radnje i rituali su stereotipna ponaanja i stalno se ponavljaju( )ve sa e po sebi nisu prijatne, niti dovode do izvravanja neki# korisni# zadataka( Cji#ova funk"ija je da spre/e objektivno neprijatan doga*aj, koji bi ogao naneti tetu bolesniku ili drugi a od njega( )bi/no, bolesnik priznaje ovo ponaanje za bes isleno ili bezuspeno i pokuava iznova da ga otkloni( 6nksioznost je, uvek nepro enljivo, prisutna( 6ko su prinudne radnje uporne, anksioznost postaje gora(

Ukljuuje: neurosis anan"asti"a neurosis obsessivo"o pulsiva Iskljuuje: persona obsessivo"o pulsiva (K<0(5) ")'.0 I$eae prae$o%inanter obsessi/ae si/e ru%inationes %rete7no o#sesijske (isli ili na(etnute (isli
@ogu biti u obliku ideja, entalni# slika ili i pulsa za neku radnju i skoro uvek su neprijatne za bolesnika( 1deje su, /esto, beskorisne, a beskrajna raz iljanja o alternativa a dovode do nesposobnosti za obi/no, ali nepo#odno odlu/ivanje u svakodnevno =ivotu(2eza iz e*u opsesijski# na etnuti# isli i depresija je vrlo bliska i ovu dijagnozu treba koristiti sa o ako na etnute isli nastaju ili traju u odsustvu depresijskog sindro a(

")'.1

Actiones prae$o%inanter co%pulsi/ae (ritus obsessi/i) %rete7no #rinu/ne ra/nje (o#sesijski rituali)
3rinudne radnje su, u ve,ini, povezane sa /i,enje (naro/ito sa pranje ruku), sa u/estali proveravanje radi osiguravanja od poten"ijalne opasne situa"ije ili sa o/uvanje reda i urednosti( 1spod anifestnog ponaanja je stra#, obi/no od opasnosti koja je na enjena bolesniku ili uzrokovana od njega, a ritualna radnja je neefikasna ili si boli/ki pokuaj otklanjanja opasnosti(

")'.' ")'.+ ")'.9

Actiones et i$eae obsessi/ae %i.tae Ce$ovite o#sesijske (isli i ra/nje -isor$ines obsessi/o-co%pulsi/i alii 'ru"i o#sesijsko-#risilni #ore(e6aji -isor$o obsessi/o-co%pulsi/us non speci!icatus ,#sesijsko-#risilni #ore(e6aj, neozna en

4%4

2010
")(.Feactio stresso,enes ,ra$us %aCoris et reactiones %ala$apti/ae =eakcija na te7ak stres i #ore(e6aj #rila"o;avanja
)va kategorija se razlikuje od drugi# u to e to uklju/uje pore e,aje koji se identifikuju ne sa o po si pto atologiji i toku ve, i na osnovu jednog ili drugog od dva uzro/na uti"ajaI 8) izuzetan stresogeni =ivotni doga*aj - koji stvara akutnu stresnu situa"iju, ili %) zna/ajna =ivotna pro ena + koja stvara stalne neprijatnosti i to rezultira u pore e,aj prilago*avanja( @ada anje te=ak psi#oso"ijalni stres (D=ivotni doga*ajiE) o=e pokrenuti po/etak ili doprineti stvaranju vrlo velikog niza pore e,aja klasifikovani# na drugo estu u ovoj grupi, nji#ova etioloka va=nost nije uvek jasna i u svako slu/aju na,i ,e se zavisnost od individualno pove,ane povredljivosti, tj( =ivotni doga*aji nisu neop#odni i dovoljni da objasne pojavu i oblik pore e,aja( Casuprot to e, ovde objedinjeni pore e,aji s atra se da nastaju uvek kao direktna posledi"a akutnog tekog stresa ili kontinuirane trau e( ?tresni doga*aji ili kontinuirane neprijatne okolnosti su pri arni i glavni uzro/ni faktor, te se pore e,aj ne bi javio bez nji#ovi# uti"aja( 3ore e,aji navedeni u ovoj grupi se ogu, stoga, s#vatiti kao loa prilagodljivost na te=ak ili kontinuiran stres, tako to ovi re ete odbra bene e#aniz e i to stvara proble e i ote,uje so"ijalno funk"ionisanje(

")(.0

Feactio stresso,enes acuta Akutna reakcija na stres


3rolazan pore e,j kod pojedin"a, bez nekog drugog jasnog duevnog pore e,aja, kao reak"ija na izuzetan fizi/ki i psi#i/ki stres koji se obi/no stiava za nekoliko sati ili dana( 1ndividualna ranjivost i odbra beni kapa"itet igraju ulogu u pojavljivanju i te=ini akutni# stresni# reak"ija( ?i pto i pokazuju, obi/no, eanu i pro enjljivu klini/ku sliku( 1ni"ijalno postoji stanje DzgranutostiE, izvestan stepen su=ene svesti i pa=nje, ote=an prije dra=i i dezorijenta"ija( )vo stanje o=e biti pra,eno dalji povla/enje iz date situa"ije (do nivoa psi#ogenog stupora- K::(%) ili uzne ireno,u i preterano aktivno,u (reak"ija bekstva ili fuga)( besto postoje i vegetativni zna"i pani/ke anksioznosti (ta#ikardija, znojenje, "rvenjenje)( ?i pto i se, obi/no, pojavljuju nekoliko inuta posle dejstva stresni# dra=i ili doga*anja i nestaju za dva do tri dana (/esto za nekoliko sati)( @o=e da postoji ko pletna ili deli i/na a nezija za ovu epizodu (K::()( 6ko se si pto i odr=avaju, treba raz atrati pro enu dijagnoze(

6"utaI rea"tio "risogenes rea"tio stressogenes 6ffli"tus (s#o"k) psB"#i"us Katigatio ?tatus "risogenes ")(.1 -isor$o posttrau%aticus stresso,enes *tresni #ore(e6aj #osle trau(e
3o/inje kao odlo=ena ili produ=ena reak"ija na stresogeni doga*aj ili situa"iju (kra,eg ili du=eg trajanja), izuzetno prete,e ugro=enosti ili katastrofalne prirode, to je sklono da izazove optu patnju skoro kod svakoga( 3redisponiraju,i faktori, kao to su "rte li/nosti (npr(, ko pulsivna, asteni/na) ili raniji neurotski pore e,aji, ogu da snize prag razvoja sindro a ili pogoraju tok bolesti, ali to nije ni neop#odno, ni dovoljno da objasni pojavljivanje( 9ipi/ne karakteristike su epizode ponovnog pre=ivljavanja trau a zbog na etljivi# se,anja (fla"#ba"ks), snova ili no,ni# ora, koje se javljaju na istoj osnoviI ose,aju DutrnulostiE i e o"ionalne tuposti, odvojenosti od drugi# ljudi, nereagovanja na okolinu, nezadovoljstva i izbegavanja aktivnosti i situa"ija koje podse,aju na trau u( )bi/no postoje i stanja vegetativne prenadra=enosti sa preveliko pa=njo , iznenadne reak"ije uplaenosti i nesani"e( 6nksioznost i depresija su /esto udru=ene sa navedeni si pto i a i zna"i a, a i sa oubila/ke ideje nisu retke( 3o/inje posle trau e, sa latentni periodo od nekoliko nedelja do vie ese"i( 9ok bolesti fluktuie, ali se opravak o=e o/ekivati u ve,ini slu/ajeva( U alo pro"entu slu/ajeva, bolest o=e da dobije #roni/an tok, traje vie godina, i da kona/no iz eni li/nost (K<%(0)(

Ceurosis trau ati"a

4%:

Grupa
")(.' -isor$ines acco%o$ationis %ore(e6aji #rila"o;avanja
?tanja li/ne patnje i e o"ionalne pore e,enosti, koja obi/no re ete so"ijalno funk"ionisanje i delatnost, a nastaju u periodu prilago*avanja na zna/ajnu =ivotnu pro enu ili na stresni =ivotni doga*aj( ?tresor poga*a integritet so"ijalnog iljea li/nosti (=alost zbog s rtanog slu/aja, do=ivljaji separa"ije) ili ire-siste so"ijalni# potpora ili vrednosti ( igra"ija, status izbegli"a), ili predstavlja najve,u razvojnu pro enu ili krizu (polazak u kolu, postaje se roditelj, neuspe# u visoko "enjeni li/ni "iljevi a, penzionisanje)( 1ndividualna predispozi"ija ili ranjivost igraju zna/ajnu ulogu u riziku nastanka i na/inu ispoljavanja pore e,aja prilago*avanja, ali ipak pore e,aj se ne bi pojavio bez delovanja stresora( @anifesta"ije variraju i uklju/uju depresivno raspolo=enje, anksioznost, brigu (ili eavinu ovoga), ose,anje nesposobnosti da se bori, planira unapred ili nastavi kao do tada, kao i u anjenu sposobnost za obavljanje rutinski# dnevni# poslova( 3ore e,aji ponaanja ogu biti usputna karakteristika, naro/ito kod adoles"enata( ;o iniraju,a slika o=e biti kratka ili produ=ena depresijska reak"ija ili druge e o"ionalne s etnje i s etnje ponaanja(

6ffli"tus (s#o"k) "ulturogenes 0ospitalis us puerilis >ea"tio in aegritudine Iskljuuje: ;isordo separationis infantiae anHioti"us (K94(0) ")(.+ ")(.9 Feactio stresso,enes ,ra$us %aCoris alia 'ru"a reakcija na te7ak stres Feactio stresso,enes ,ra$us %aCoris non speci!icata =eakcija na te7ak stres, neozna ena

")).-

-isor$ines $issociati/i (con/ersiones) 'isocijativni (konverzivni) #ore(e6aji


'ajedni/ke osnove diso"ijativnog (ili konverzivnog) pore e,aja su par"ijalan ili potpun gubitak nor alne integra"ije iz e*u se,anja na prole doga*aje, svesnosti identiteta i neposredni# senza"ija i kontrole pokreta tela( ?vi obli"i ovi# pore e,aja te=e da se ubla=e posle nekoliko nedelja ili ese"i, naro/ito ako je po/etak povezan sa neki trau atski =ivotni doga*aje ( 0roni/na stanja, naro/ito paralize i anestezije, ogu da se razviju ako je po/etak udru=en sa nereivi proble i a ili interpersonalni teko,a a( )vi pore e,aji su ranije klasifikovani kao razni tipovi Dkonverzione #isterijeE( ;iso"ijativni pore e,aji pretenduju da budu psi#ogeni po poreklu, vre enski tesno povezani sa trau atski doga*aji a, nereivi i nepodnoljivi proble i a ili narueni odnosi a( ?i pto i /esto predstavljaju bolesnikovo s#vatanje anifesta"ije telesne bolesti( @edi"inski pregledi ne otkrivaju neki telesni ili neuroloki pore e,aj( 3ored toga, postoje poda"i da je funk"ionalni pore e,aj izraz e o"ionalni# konflikata i potreba( ?i pto i se ogu razviti udru=eni sa psi#i/ki streso , i tada se obi/no pojavljuju iznenada( )vde se uklju/uju sa o pore e,aji so atski# funk"ija pod voljno kontrolo i gubi"i ose,anja( 3ore e,aj sa bolovi a i drugi slo=eni telesni senza"ija a, koje kontrolie vegetativni nervni siste , ifriraju se kao telesni pore e,aji (K:5(0)( 9reba i ati uvek na u u i ogu,nost kasnije pojave teki# telesni# i psi#i/ki# pore e,aja(

Ukljuuje: "onversivaI #Bsteria rea"tio #Bsteria psB"#osis #Bsteri"a Iskljuuje: si ulatio "ons"ia ('7<(5) ")).0 A%nesia $issociati/a %siho"eno nese6anje
!lavna karakteristika je gubitak pa ,enja, obi/no va=ni# sve=i# doga*aja, koji ne izaziva neki organski duevni pore e,aj i suvie je veliki da bi se ogao objasniti zaboravno,u ili za oro ( 'aboravnost je obi/no vezana za trau atske doga*aje, kao to su nesre,ni slu/ajevi ili neo/ekivani gubitak drage osobe, i obi/no je deli i/na i selektivna( &o pletna i generalizovana a nezija je retka, i obi/no je deo fuge (K::(8), u ko slu/aju je treba tako i klasifikovati( )vu dijagnozu ne treba postaviti kada postoje organsko oboljenje ozga, trovanje ili preterani za or(

Iskljuuje: a nesia al"o#oli"a sive propter usu substantiaru psB"#oa"tivaru sa zajedni/ki /etvrti karaktero (<) a nesia epilepti"a (!:0(-) a nesiaI C)? (>:8(4) anterograda (>:8(8) retrograda (>:8(%) sBndro a a nesti"a organi"a, non al"o#oli"a (K0:)

aliaru

(K80-K89

4%5

2010
")).1 "u,a $issociati/a %siho"eno lutanje
Kuga i a sve karakteristike psi#ogene a nezije i prividnog svrsis#odnog putovanja, obi/no, van svakodnevnog delokruga( @ada postoji a nezija za period fuge, bolesnikovo ponaanje u to periodu o=e izgledati potpuno nor alno nezavisni pos atra/i a(

Iskljuuje: fuga epilepti"a (!:0(-) ")).' *tupor $issociati/us %siho"ena o$a(u6enost


3si#ogeni stupor se dijagnostikuje na osnovu tekog s anjenja ili odsustva voljni# pokreta i nor alni# reagovanja na spoljne dra=i, ako to su svetlost, vika i dodir, ali pregled i istra=ivanja ne otkrivaju telesni uzrok( Uz to, postoji siguran podatak o psi#ogeno poreklu, poto postoje dokazani sve=i stresni doga*aji ili proble i(

Iskljuuje: ;isordo "atatoni"us organi"us (K0<(8) stuporI C)? (>:0(8) "atatoni"us (K%0(%) depressivus (K48-K44) ania"us (K40(%) ")).( E.tasis et $isor$ines possessi/i Trans i #ore(e6aji #ose/ovanja
3ore e,aji u koji a postoji privre eni gubitak li/nog identiteta i pune svesnosti okoline( )vde se uklju/uju sa o stanja transa koja su nevoljna ili ne=eljena i koja se pojavljuju najvie u religijski i kulturno pri#va,eni situa"ija a(

Iskljuuje: status "u I disordo personae organi"us (K07(0) intoHi"atio substantiis psB"#oa"tivis (K80-K89 sa zajedni/ki psB"#oses a"utae et transitivae (K%4(-) s"#izop#renia (K%0(-) sBndro a post "o otine "erebri (K07(%) ")).) -isor$ines %usculoru% $issociati/i %siho"eni #ore(e6aji (i$i6a

/etvrti

karaktero

(0)

U naj/e,i obli"i a postoji gubitak sposobnosti pokretanja dela, "elog uda ili udova( @o=e postojati velika sli/nost sa skoro svi obli"i a ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartrije, diskinezije, napada gubitka svesti ili paraliza(

3sB"#ogenesI ap#onia dBsp#onia ")).0 Con/ulsiones $issociati/ae %siho"ene konvulzije


3si#ogene konvulzije ogu biti sli/ne epilepsijski napadi a, po izgledu pokreta, ali su ovde retki ujed jezika, odri"e zbog pada i inkontinen"ija okra,e( ?vest je o/uvana ili iz enjena u obliku stupora ili transa(

")).1

Anaesthesia $issociati/a et per$itio sensoria %siho"ena neosetljivost i "ubitak s#osobnosti #erce#cije uli(a
6nesteti/ke zone ko=e obi/no i aju grani"e koje su jasno povezane sa bolesnikovi ideja a o funk"ija a tela, a ne sa edi"inski znanje ( @o=e postojati i gubitak razlikovanja odaliteta ose,aja koji se ne o=e pripisati neurolokoj leziji( !ubitak senzibiliteta o=e biti pra,en =alba a na parestezije( !ubitak vida i slu#a je retko potpun kod psi#ogeni# pore e,aja(

?urditas psB"#ogenes ")).2 -isor$ines $issociati/i (con/ersi/i) %i.ti Ce$oviti #siho"eni (konverzivni) #ore(e6aji ;isordo disso"iativus iHtus K::(0-K::(<

4%<

Grupa
")).+ -isor$ines $issociati/i (con/ersi/i) alii 'ru"i #siho"eni (konverzivni) #ore(e6aji 3ersona ultipleH 3sB"#ogenesI "onfusio status "repus"ulas"ens ?Bndro a !anser -isor$o $issociati/us (con/ersi/us) non speci!icatus %siho"eni (konverzivni) #ore(e6aj, neozna en

")).9

")0.-

-isor$ines so%ato!or%es Telesni #siho"eni #ore(e6aji


!lavno obele=je pore e,aja je isti"anje telesni# s etnji i stalno tra=enje edi"inski# ispitivanja uprkos nor alni nalazi a i uveravanji a da si pto i ne poti/u od bolesni# organa tela( 6ko i postoje neka telesna oboljenja, ona ne objanjavaju prirodu i asu si pto a, niti trpljenje i preokupiranost bolesnika(

Iskljuuje: 9ourettov sindro (K95(%) diso"ijativni pore e,aji (K::(-) grizenje noktiju (K98(8) polna disfunk"ija koja nije uzrokovana organski pore e,aje ili bole,u (K5%(-) psi#oloki faktori ili faktori ponaanja u vezi sa drugde svrstani pore e,aje ili bole,u (K5:) sig atiza (K80(8) sisanje pal"a (K98(8) tepanje (K80(0) tikovi (u detinjstvu ili adoles"en"iji) (K95(-) tri#otilo anija (K<4(4) bupanje kose (K98(:) ")0.0 -isor$o so%atisationalis *o(atizacijski #ore(e6aj
)snovna obele=ja su viestruke, povratne, u/estale pro ene telesni# si pto a, koji traju bar dve godine( @nogi bolesni"i i aju dugu i ko plikovanu istoriju kroz optu i spe"ijalisti/ku edi"insku slu=bu, noga ispitivanja sa uredni nalazi a, ili su izvrene i nepotrebne opera"ije( ?i pto i ogu biti vezani za bilo koji deo ili siste tela( 9ok bolesti je #roni/an i pro enljiv i prati ga, obi/no, pore e,eno so"ijalno, interpersonalno i porodi/no ponaanje( &ra,e trajanje pore e,aja ( anje od dve godine) sa laki si pto i a treba klasifikovati u telesni nediferen"irani pore e,aj (K:5(8)(

;isordo BriJuet ;isordo psB"#oso ati"us ultipleH Iskljuuje: si ulator ('7<(5) ")0.1 -isor$o so%ato!or%is non $i!!erentialis 5e/i!erencirani so(ato!or(ni #ore(e6aj
&ada su telesne =albe brojne, pro enjljive i stalne, ali potpuna i tipi/na slika telesnog pore e,aja nije upotpunjena, preporu/uje se ova kategorija(

;isordo psB"#oso ati"us non differentialis

4%7

2010
")0.' -isor$o h#pochon$rialis 4i#ohon/rija-hi#ohon/rijski #ore(e6aj
)snovna karakteristika pore e,aja je stalna preokupa"ija ogu,no,u postojanja jedne ili vie teki# telesni# bolesti( Talbe bolesnika su stalne ili je njegova preokupa"ija stalno vezana za neku telesnu pojavu( Cor alne senza"ije i pojave bolesni"i interpretiraju kao nenor alne i potresne, a nji#ova pa=nja je obi/no fokusirana na jedan ili dva organa ili siste a tela( ;epresija i anksioznost su /esto prisutne i ogu opravdati dodatne dijagnoze(

;isordo "orporalis dBs orp#i"us ;Bs orp#op#obia (non psB"#oti"a) 0Bpo"#ondriasis Ceurosis #Bpo"#ondrialis Cosop#obia Iskljuuje: dBs orp#op#obia paranoides (K%%(8) psB"#osis dBs orp#op#obia (K%%(-) ")0.( -#s!unctio so%ato!or%is autono%a *o(ato!or(na /is!unkcija ve"etetivno" nervno" siste(a
Bolesnik prikazuje si pto e kao da poti/u od organa ili siste a koje delo ili potpuno kontrolie vegetativni nervni siste , tj( sr/ano-sudovne, =eluda/no-"revne, disajne, okra,no-polne si pto e( 3ostoje obi/no dva tipa si pto a, ali nijedan ne ukazuje na oboljenja organa ili siste a( 3rvi tip, =albe se odnose na objektivne znake pove,ane aktivnosti vegetativnog nervnog siste a, kao to su palpita"ije, znojenje, "rvenilo, dr#tanje, stra#ovanje i patnja od ogu,e telesne bolesti( ;rugi tip, =albe su nespe"ifi/ne, pro enjljive prirode kao to su prolazni bolovi, =arenje, te=ina, stezanje, ose,aj nadutosti ili rastezanja, koje bolesnik vezuje za poseban organ ili siste (

6st#enia neuro"ir"ulatoria Ceurosis "ardia"a Ceurosis gastri"a 3sB"#ogenesI ?indro a vis"eroru irritabiliu aerop#agia diarr#oea dBspepsia dBsuria flatulentia #Bperventilatio iHtio freJuens pBlorospas us singultus tussis ?Bndro a ;a 7osta Iskljuuje: fa"tores entales "u

orbis aliis asso"iatis (K5:)

4%8

Grupa
")0.) -isor$o $oloris so%ato!or%is per%anens *talan so(ato!or(ni bol
;o inira =alba na trajan, jak i isrpljuju,i bol, koji se ne o=e potpuno objasniti fizioloki pro"eso ili telesni oboljenje i obi/no se javlja udru=en sa neki e o"ionalni konflikto ili sa psi#oso"ijalni proble i a, to je dovoljno za zaklju/ak da su ovo glavni uzro/ni faktori( )vo rezultira, obi/no, u pove,anu podrku i pa=nju, bilo li/nu, ili edi"insku( Bol koji postoji u toku depresijskog pore e,aja ili s#izofrenije, a pretpostavlja se da je psi#ogenog porekla, ne treba ovde klasifikovati(

;isordo doloris so atofor is 3sB"#algia 3sB"#ogenesI "ep#alalgia lu bago Iskljuuje: "ep#alalgia tensionalis (!::(%) dolorI C)? (>5%(9) a"utus (>5%(0) "#roni"us (>5%(%) obstinatus (>5%(8) lu bago C)? (@5:(9) ")0.+ -isor$ines so%ato!or%es alii 'ru"i so(ato!or(ni #ore(e6aji
Bilo koji pore e,aji ose,anja, funk"ija i ponaanja koji nisu nastali zbog oboljenja telesni# organa, i koji se ograni/avaju na spe"ifi/ne siste e ili delove tela, a koje ne inervie vegetetivni nervni siste ( 3ovezani su vre enski sa stresni doga*aji a ili proble i a(

3sB"#ogenesI dBs enorr#oea dBsp#agia(Pglobus #Bsteri"usP) pruritus torti"ollis odontoprisis (bruHis us) ")0.9 -isor$o so%ato!or%is non speci!icatus *o(ato!or(ni #ore(e6aj, neozna en ;isordo psB"#oso ati"us C)?

")+.")+.0

-isor$ines neurotici alii 'ru"i neurotski #ore(e6aji


:eurasthenia 5eurastenija-nervni za(or
3ostoje zna/ajne kulturoloke varija"ije u ispoljavanju ovog pore e,aja, a javljaju se dva glavna tipa sa zna/ajni sli/nosti a( U jedno tipu, osnovne su =albe bolesnika na ve,u za orljivost posle duevnog napora, obi/no pra,eno pado radni# sposobnosti ili efikasnosti u dnevni zada"i a( ;uevni za or se obi/no opisuje kao neprijatno na etanje isli, se,anja, teko,e u kon"entrisanju i uopteno, neefikasno iljenje( U drugo tipu, naglaene su telesne s etnje ili fizi/ke slabosti i is"rpljenja posle i naj anjeg napora, to prate ii,ni bolovi i ne ogu,nost relaksa"ije( U oba tipa, /esto su prisutna razna druga neprijatna telesna ose,anja, ako to su vrtoglavi"a, tenzione glavobolje i ose,anje opte nestabilnosti( 'abrinutost zbog s anjenja duevni# i telesni# sposobnosti, razdra=ljivost, nezadovoljstva i neznatne depresijsko-anksiozne s etnje su /esti( ?an je obi/no, pore e,en u po/etnoj i srednjoj fazi bolseti, ali i #iperso nija o=e do inirati(

?Bndro a fatigationis &oristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje ranije telesne bolesti Iskljuuje: ast#enia C)? (>54) fatigatio (>54) aras us ('74(0) psB"#ast#enia (K:8(8) sBndro a fatigationis postviralis (!94(4)

4%9

2010
")+.1 *#n$ro%a $epersonalisationis-$erealisationis *in/ro( /e#ersonalizacije-/erealizacije
>edak pore e,aj pri ko e se bolesnik spontano =ali da se njegova duevna aktivnost, telo i okolina enjaju u kvalitetu kao da postaju nerealni, udaljeni ili auto atizovani( Talbe bolesnika su nogobrojne, a naj/e,e su gubitak e o"ija ili ose,anja, odvojenost od svoji# isli, svoga tela i realnog sveta( Uprkos sve dra atike do=ivljavanja, bolesnik zna da je sve nestvarno( Kunk"ija /ula je nor alna, a stepen e o"ionalni# do=ivljaja je neote,en( Keno eni depersonaliza"ije-derealiza"ije se ogu javiti i u okviru s#izofrenije, depresije, fobije ili opsesijsko-prisilnog pore e,aja( U takvi slu/ajevi a treba dijagnostikovati osnovnu bolest(

")+.+

-isor$ines neurotici speci!icati alii 'ru"i ozna eni neurotski #ore(e6aji Ceurosis psB"#ast#eni"a 3sB"#ast#enia ?pas us ad s"ribendu , neurosis a"tionis ?Bn"opa psB"#ogenes ?Bndro a ;#at -isor$o neuroticus non speci!icatus 5eurortski #ore(e6aj, neozna en Ceurosis C)?

")+.9

*in/ro(i #ore(e6eno" #ona$anja u/ru7eni sa !iziolo$ki( s(etnja(a i telesni( !aktori(a (I:0-I:9)


"00.-isor$ines ali%entarii %ore(e6aji ishrane
Iskljuuje: anoreHia C)? (><4(0) disordo nutritionis infantilis sive puerilis (K98(%) polBp#agia (><4(%) proble ata nutritionis (><4(4) "00.0 Anore.ia ner/osa 5eurotski "ubitak a#etita
3ore e,aj karakterie na erni gubitak te=ine( Bolesnik izaziva i odr=ava s anjenu te=inu( $avlja se naj/e,e kod devojaka u adoles"en"iji i ladi# =ena, ali tako*e ogu oboleti i de/a"i u adoles"en"iji, ladi ukar"i, pretpubertetna de"a i starije =ene, sve do enopauze( 3ore e,aj prati poseban psi#oloki e#aniza , pri ko e perzistira stra# od debljine i litavosti telesni# kontura, kao na etnuta ideja, i bolesni"i pri oravaju sebe na s anjenje te=ine( $avljaju se, obi/no, pot#ranjenost (razli/itog stepena), sekundarni pore e,aji =lezda sa unutranji lu/enje i etaboliz a i pore e,aji telesni# funk"ija( ?i pto i ove anoreksije suI restriktivna dijeta, preterane ve=be, sa oizazvana povra,anja i prolivi i upotreba lekova koji suzbijaju apetit ili izazivaju okrenje(

Iskljuuje: anoreHia (><4(0) anoreHia psB"#ogenes (K50(8) "00.1 Anore.ia ner/osa ps#cho,enes at#pica 5eti#i na neurotska anoreksija
3ore e,aj i a neke karakteristike neurotske anoreksije, ali sveukupna klini/ka slika ne opravdava tu dijagnozu( Ca pri er, klju/ni si pto i ogu biti odsutni, kao to su a enoreja ili izra=eni stra# od debljine, uz prisustvo ravljenja i sprovo*enje dijete( )ve dijagnoze ne treba koristiti kod telesni# oboljenja koja su udru=ena sa gubitko telesne te=ine(

440

Grupa
"00.' Buli%ia ner/osa 5eurotska #ro7/rljivost
)vaj sindro karakteriu /esti napadi preteranog uzi anja #rane, preterana kontrola telesne te=ine, pra,eno povra,anje i upotrebo purgativni# sredstava( )vaj pore e,aj i a nogo psi#i/ki# oblika neurotske anoreksije, uklju/uju,i preteranu brigu za izgled i te=inu tela( besto povra,anje naj/e,e dovodi do pore e,aja elektrolita i telesni# ko plika"ija( 3ostoji /esto, ali ne uvek, ana neza ranije epizode neurotske anoreksije, a vre enski interval iz e*u ovi# se kre,e od nekoliko ese"i do nekoliko godina(

Buli ia C)? 0BperoreHia nervosa "00.( Buli%ia ner/osa at#pica 5eti#i na neurotska #ro7/rljivost
3ore e,aji i aju neke si pto e neurotske pro=drljivosti, ali sveobu#vatna klini/ka slika ne opravdava tu dijagnozu( Ca pri er, ogu postojati /esti napadi preteranog uzi anja #rane i preterana upotreba purgativni# sredstava, a bez zna/ajni# pro ena telesne te=ine ili bez preterane brige za izgled i te=inu tela(

"00.)

Buli%ia cu% $isor$inibus ps#chicis aliis %ro7/rljivost sa /ru"i( #sihi ki( s(etnja(a
3reterano unoenje #rane uzrokovano stresni doga*aji a, kao to su tuga, nesre,ni slu/aj, poro*aj i dr(

Buli ia psB"#ogenes Iskljuuje: obesitas (A<<(-) "00.0 4o%itus cu% $isor$inibus ps#chicis aliis %ovra6anje sa /ru"i( #sihi ki( s(etnja(a
besta povra,anja kod diso"ijativni# pore e,aja (K::(-), #ipo#ondrijski# pore e,aja (K:5(%) i drugi# stanja izvan ove grupe( )va potkategorija se o=e koristiti dodatno za )%8(- (preterano povra,anje u trudno,i), kada e o"ionalni faktori do iniraju uzro/no kod u/estali# ga*enja i povra,anja u trudno,i(

2o itus psB"#ogenes Iskljuuje: nausea (>88) vo itus C)? (>88) "00.+ -isor$ines ali%entarii alii 'ru"i #ore(e6aji ishrane 6noreHia psB"#ogenes 3i"a adulti Iskljuuje: pi"a infantilis et pi"a puerilis (K98(4) -isor$o ali%entarius non speci!icatus %ore(e6aj ishrane, neozna en

"00.9

"01.-

-isor$ines so%ni non or,anici 5eor"anski #ore(e6aji s#avanja


U nogi slu/ajevi a, pore e,aj spavanja je jedan od si pto a nekog drugog duevnog ili telesnog pore e,aja( ;a li je pore e,aj spavanja kod bolesnika poseban etitet ili je jedan od si pto a drugog pore e,aja (kvalifikovanog na drugo estu u ovoj, K grupi ili drugde), utvr*uje se na osnovu klini/ke slike, toka pore e,aja, terapijski# efekata i prioriteta u vre e dijagnosti/ke pro"ene( )vu ifru treba koristiti u svako slu/aju u ko e je pore e,aj spavanja najve,a =alba i tako s#vatiti, ali zajedno sa odgovaraju,o osnovno dijagnozo bolesnika, koja objanjava psi#opatologiju i patofiziologiju u dato slu/aju( )va kategorija obu#vata sa o one pore e,aje spavanja pri koji a su e o"ionalni uzro"i pri aran faktor i koji ne pripadaju odre*eni telesni bolesti a, klasifikovani na drugo estu(

Iskljuuje: inso nia organi"a (!:7(-) "01.0 Inso%nia non or,anica 5eor"anska nesanica
?tanje nesani"e karakteriu nedovoljna du=ina sna ili nezadovoljavaju,i kvalitet sna, a nesani"a traje dugo( 9eko,e nastaju pri uspavljivanju, u spavanju ili rano bu*enju( Cesani"a je, /esto, si pto nogi# duevni# i telesni# pore e,aja i treba je ovde klasifikovati, uz osnovno oboljenje, ako do inira u klini/koj sli"i(

Iskljuuje: inso nia organi"a (!:7(0)

448

2010
"01.1 ?#perso%nia non or,anica 5eor"anska #reterana #os#anost
0iperso nija je stanje preterane dnevne pospanosti, napadi spavanja (to se ne o=e objasniti nedovoljni no,ni spavanje ) ili produ=eno stanje prelaska u budno stanje posle bu*enja( 6ko #iperso nija nije organski uzrokovana, ona je obi/no udru=ena sa duevni pore e,aji a(

Iskljuuje: #Bperso nia organi"a (!:7(8) nar"olepsia (!:7(:) "01.' -#srh#t%ia so%ni non or,anica 5eor"anski #ore(e6aj rit(a s#avanja
)dsustvo sin#ronosti rit a spavanje-budno stanje i =elja za odr=avanje dovode do nesani"e ili #iperso nije( uobi/ajenog rit a u odre*enoj sredini

3si#ogena inverzijaI "irkadijalnog rit a nikto#e eralnog rit a rit a spavanja -1nversio so ni psB"#ogenes. Iskljuuje: dBsr#Bt# ia so ni organi"a (!:7(%) "01.( *o%na%bulis%us Cese arstvo-ho/anje u toku s#avanja
?o na buliza je stanje iz enjene svesti pri ko e su ko binovani feno eni spavanja i budnosti( U so na bulnoj epizodi osoba ustaje iz kreveta, eta okolo (obi/no toko prve tre,ine no,nog spavanja) i ispoljava niske nivoe svesnosti, reaktivnosti i otorni# vetina( )bi/no se posle bu*enja ne se,a doga*aja(

"01.)

&a/or nocturnus 5o6ni strah


)ve no,ne epizode karakteriu ekstre ni stra# i panika, intenzivno vikanje, otorni ne ir i u visoko stepenu autono no pra=njenje( )soba sedi ili ustaje iz kreveta sa pani/ni vrisko , obi/no toko prve tre,ine no,nog spavanja, i /esto juri ka vrati a, kao da =eli da pobegne, ada retko naputa sobu( ?e,anje na doga*aj obi/no ne postoji, ili je veo a ograni/en (obi/no na jedan ili dva frag entarna duevna do=ivljaja)(

"01.0

Incubi nocturni 5o6ne (ore


Co,ne ore su snovi sa stra#o i anksiozno,u( ?e,anje na sadr=aje snova je detaljno( ?novi su vrlo =ivi i obi/no uklju/uju te e koje ugro=avaju =ivot, sigurnost i sa opotovanje( 2eo a /esto snovi se ponavljaju sa isti ili sli/ni zastrauju,i sadr=aji a( 9oko no,ni# ora javlja se, u izvesno stepenu, autono no pra=njenje, ali bez znatnog vikanja i otornog ne ira( 3osle bu*enja osoba brzo postaje svesna i orijentisana(

;Bsso nus anHioti"us "01.+ "01.9 -#sso%ni non or,anici alii 'ru"i neor"anski #ore(e6aji s#avanja -#sso%nus non or,anicus non speci!icatus 5eor"anski #ore(e6aj s#avanja, neozna en ;Bsso nus e otionalis C)?

"0'.-

-#s!unctio se.ualis non or,anica 5eor"anski #ore(e6aj u #olno( o/nosu


3ore e,aj u polno odnosu koji obu#vata razne oblike neuspenog polnog funk"ionisanja u polno odnosu, u skladu sa =eljo ( 3olni odgovor je psi#oso atski pro"es( )bi/no su psi#i/ki i so atski pro"esi uklju/eni u razvoj polnog pore e,aja(

Iskljuuje: sBndro a ;#at (K:8(8) "0'.0 Insu!!icientia si/e per$itio $esi$erii se.ualis 5e/ovoljnost ili "ubitak #olne 7elje
!ubitak polne =elje je osnovni proble i nije sekundaran u odnosu na druge polne proble e, kao to su pore e,aj erek"ije i ote=ano polno optenje(

;esideriu Krigiditas

seHuale #Bpoa"tivu

44%

Grupa
"0'.1 A/ersio et anhe$onia se.ualis ,/vratnost #re(a #olno( o/nosu i o/sustvo #olno" u7ivanja
@ogu,nost ostvarivanja polnog odnosa izaziva dovoljno stra#a ili anksioznosti da se on izbegava (odvratnost pre a polno odnosu)( 3olni odgovori ogu biti nor alni, orgaza do=ivljen, ali izostaje odgovaraju,e zadovoljstvo (nedostatak polnog u=ivanja)(

6n#edonia seHualis "0'.' Insu!!icientia cupi$inis ,enitalis 5eus#e$nost #olno" o/"ovora


&od ukara"a je osnovni proble erek"ija (teko,a u dostizanju i odr=avanju erek"ije, neop#odne za zadovoljavaju,i polni odnos)( &od =ena su osnovni proble i vaginalna suvo,a ili nedovoljno vla=enje(

;isordo "upidinis fe ininae ;isordo ere"tionis as"ulinae 1 potentia psB"#ogenes Iskljuuje: i potentia organi"a (C:8(:) "0'.( -#s!unctio or,as%i %ore(e6aj or"az(a
)rgaza se ili ne do=ivljava ili je znatno odlo=en(

6norgas us psB"#ogenes )rgas us in#ibitus ( as"ulinus)(fe ininus) "0'.) ECaculatio praeco. %revre(ena ejakulacija
Cesposobnost kontrole ejakula"ije dovoljne za u=ivanje oba partnera u polno odnosu(

"0'.0

4a,inis%us non or,anicus 5eor"anski bolni "r va"ine


!r/ ii,a karli"e koji okru=uju vaginu uzrokuje zatvaranje otvora vagine( Ulaz penisa je ili ne ogu, ili bolan(

2aginis us psB"#ogenes Iskljuuje: vaginis us organi"us (C9:(%) "0'.1 -#spareunia non or,anica 5eor"anski uzrokovan bolan #olni o/nos
$avlja se i kod =ena i kod ukara"a( besto lokalna pro ena prati ovaj pore e,aj i tada treba upotrebiti ifru odgovaraju,eg patolokog stanja( )va dijagnoza se koristi sa o ako ne postoji druga pri arna polna disfunk"ija (npr( vaginiza ili suvo,a vagine)(

;Bspareunia psB"#ogenes Iskljuuje: dBspareunia organi"a (C9:(8) "0'.2 Cupi$o se.ualis enor%is %reterani #olni na"on CB p#o ania ?atBriasis -#s!unctio se.ualis alia non or,anica 'ru"i neor"anski #ore(e6aj #olno" o/nosa -#s!unctio se.ualis non or,anica non speci!icata 5eor"anski #ore(e6aj #olno" o/nosa, neozna en

"0'.+ "0'.9

444

2010
"0(.-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% cu% puerperio associati non alibi classi!icati 'u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja u/ru7eni sa babinja(a, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
)va kategorija obu#vata sa o duevne pore e,aje u toku babinja (po/inju u toku est nedelja posle poro*aja) koji ne zadovoljavaju kriteriju e za pore e,aje klasifikovane na drugo estu ove grupe ili zbog nedovoljno podataka ili to postoje,i dodatni klini/ki si pto i ne dozvoljavaju klasifika"iju ovde(

"0(.0

-isor$ines %entales et $isor$ines %oru% %ites cu% puerperio assiciati non alibi classi!icati &la"i /u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja u/ru7eni sa babinja(a, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu ;epresio post partu C)? ;epresio postnatalis C)? -isor$ines %entales et $isor$ines %oru% ,ra/es cu% puerperio associati non alibi classi!icati Te$ki /u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja u/ru7eni sa babinja(a, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu 3sB"#osis puerperalis C)? -isor$ines %entales et $isor$ines %oru% cu% puerperio associati alii non alibi classi!icati 'ru"i /u$evni #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja u/ru7eni sa babinja(a, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu -isor$o %entalis puerperalis non speci!icatus 'u$evni #ore(e6aj u babinja(a, neozna en

"0(.1

"0(.+

"0(.9

"0)

"actores %entales et !actores %oru% cu% $isor$inibus et %orbis alibi classi!icati associati %siholo$ki !aktori i !aktori #ona$anja #ovezani sa #ore(e6aji(a ili bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
)vu kategoriju treba koristiti za ozna/avanje prisustva psi#oloki# ili ponaajni# uti"aja za koje se s atra da su i ali glavnu ulogu u nastanku telesni# pore e,aja, a koji se ogu klasifikovati u drugi grupa a( Bilo kakve duevne s etnje su obi/no blage, /esto prolongirane (kao to su zabrinutost, e o"ionalni konflikt, napetost) i ne opravdavaju upotrebu drugi# kategorija u ovoj grupi( 3si#oloki faktori koji uti/u na telesna stanja bolesti kao to suI

Ukljuuje: 6st# a K5: and $:5(7olitis u"osa K5: and &58(7olitis ul"erativa K5: and &58(;er atitis K5: and L%4-L%5 Ul"us ventri"uli K5: and &%5(Urti"aria K5: and L50(&oristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje telesni# pore e,aja( Iskljuuje: "ep#alaea tensionalis (!::(%)

44:

Grupa
"00 Abusus supstantiaru% non $epen$i!eraru% )lou#otreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
)vde se ogu uklju/iti nogi edika enti i narodni lekovi, ali su posebno zna/ajne grupeI (a) psi#otropni lekovi, koji ne izazivaju zavisnost, kao antidepresivi, (b) laksativi i (") analgeti"i, koji se ogu kupiti bez lekarskog re"epta, kao aspirin ili para"eta ol( ?talna upotreba ovi# supstan"i obi/no dovodi do nepotrebni# kontakata sa edi"inski osoblje ili je pra,ena, ponekad, tetni telesni posledi"a a( Ca pokuaje odvra,anja od upotrebe ovi# supstan"i bolesni"i /esto reaguju otporo ( )tpor o=e da se pru=a i kod zloupotrebe laksativa i analgetika, i pored upozorenja o ogu,i tetni posledi"a a (ili /ak ako one i postoje), kao to su bubre=na disfunk"ija ili pore e,aj elektrolita( 1ako je jasno da bolesnik i a sna=nu potrebu da uzi a te lekove, zavisnost i si pto i apstinen"ije se ne razvijaju, kao to je to slu/aj sa psi#oaktivni droga a klasifikovani u K80-K89(

Ukljuuje: 6busus anta"idoru 6busus #erbae (re edii) 6busus laHativoru 6busus steroidoru 6busus vita inoru Iskljuuje: abusus substantiae psB"#oa"tivae (K80-K89)

"09

*#n$ro%ata %oru% cu% $isor$inibus ph#siolo,icis et !actoribus ph#sicis non speci!icata *in/ro(i #ona$anja u/ru7eni sa !iziolo$ki( s(etnja(a i !izi ki( !aktori(a, neozna eni
Ukljuuje: ;Bsfun"tio p#Bsiologi"a psB"#ogenes C)?

445

2010

%ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja o/raslih (IJ0-IJ9)


)va podgrupa obu#vata razna klini/ki zna/ajna stanja i obras"e ponaanja koji te=e perzistiranju i predstavljaju karakteristi/an =ivotni stil i odnos osobe pre a sebi i drugi a( Ceka od ovi# stanja i obras"i ponaanja nastaju u rano periodu razvoja li/nosti, kao posledi"a zajedni/kog uti"aja konstitu"ionalni# faktora i so"ijalnog iskustva, dok su druga ste/ena u toku kasnijeg =ivota( ?pe"ifi/ni pore e,aji li/nosti (K<0(-), eoviti i drugi pore e,aji li/nosti (K<8(-), i trajne pro ene li/nosti (K<%(-) duboko su ukorenjeni a i trajni obras"i ponaanja, koji se anifestuju kao neprilagodljiva reagovanja na brojne li/ne i so"ijalne situa"ije( )ni predstavljaju ili ekstre e ili zna/ajne devija"ije na/ina na koji prose/na osoba odre*ene kulture per"ipira, isli, ose,a i naro/ito kako ko uni"ira sa drugi a( 9akvi obras"i ponaanja te=e stabilnosti i obu#vataju nogobrojne oblasti ponaanja i psi#i/kog funk"ionisanja( )ni su, /esto, ali ne uvek, udru=eni sa razni stepeno tuge i proble i a so"ijalnog funk"ionisanja(

"10.-

-isor$ines personae speci!ici *#eci!i ni #ore(e6aji li nosti


)vo su ozbiljne karakteroloke s etnje li/nosti i tenden"ija ponaanja osobe( 3ore e,aji nisu direktna posledi"a bolesti, ote,enja i drugi# pro ena na ozgu, drugog psi#ijatrijskog pore e,aja i obi/no uklju/uju nekoliko aspekata li/nosti( 3ore e,aji su povezani skoro uvek, sa zna/ajni li/ni i so"ijalni proble i a i pojavljuju se obi/no u kasno detinjstvu ili adoles"en"iji a nastavljaju se i u odraslo doba(

"10.0

-isor$o personae paranoi$es %aranoi/ni #ore(e6aj li nosti


&arakteristike ovog pore e,aja li/nosti suI preterana osetljivost na odba"ivanje-suje,ivanjeS nezaboravljanje uvredaS su nji/avost i tenden"ija da se do=ivljaj iskrivi i pogreno tu a/e neutralni i prijateljski postup"i drugi# kao neprijateljski ili puni preziraS sklonost patolokoj ljubo ori i ratoborno i preterano do=ivljavanje svoji# prava( @ogu postojati pre"enjivanja sopstvene va=nosti i /esto, sopstvene obavetenosti(

3ersonaI eHpansiva paranoi"a fanati"a paranoi"a Juerulosa sensitiva paranoi"a Iskljuuje: paranoia (K%%(0) paranoia Juerulans (K%%(8) psB"#osis paranoides (K%%(0) s"#izop#renia paranoides (K%0(0) status paranoides (K%%(0) "10.1 -isor$o personae schizoi$es .izoi/ni #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu e o"ionalna #ladno,a u so"ijalni i drugi ko unika"ija a, preterana sklonost ka fantazija a, usa ljene aktivnosti i sa opos atranje( )grani/ene su sposobnosti ispoljavanja ose,anja i do=ivljavanja zadovoljstva(

Iskljuuje: disordo juvenilis s"#izoides (K8:(5) disordo s"#izotBpi"us (K%8) paranoia (K%%(0) s"#izop#renia (K%0(-) sBndro a 6sperger (K8:(5)

44<

Grupa
"10.' -isor$o personae $issocialis 'isocijalni #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu nepotovanje drutveni# obaveza i gruba nebriga za ose,anja drugi#( 3ostoji velika neuskla*enost iz e*u ponaanja i vladaju,i# so"ijalni# nor i( 1z enjeno ponaanje je gotovo nepopravljivo, ni iskustvo ni ka=njavanje ( 3ostoli nizak prag toleran"ije na frustra"ije i ispoljavanje agresije, uklju/uju,i i nasilje, a takva li/nost je sklona da okrivi druge ili, pri#vatljivo ra"ionaliza"ijo , objasni ponaanje u konfliktu sa drutvo (

3ersonaI a oralis antiso"ialis aso"ialis psB"#opat#i"a so"iopat#i"a Iskljuuje: disordines oru (K98(-) disordo personae e otionalis instabilis (K<0(4) "10.( -isor$o personae e%otionalis instabilis E(ocionalni nastabilni #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu izra=ena tenden"ija i pulsivni radnja a bez raz iljanja o posledi"a a, #irovito raspolo=enje i ,udljivost( 3ostoji sklonost ka izbijanju ljutnje, teko,a u kontroli i pulsivni# postupaka i sklonost sva*a a, osobito ako se i pulsivni postup"i ograni/avaju ili konroliu( 3ostoje dva oblika ovog pore e,ajaI i pulsivni tip - koji karakteriu e o"ionalna nestabilnost i ne ogu,nost kontrole i pulsa, i grani/ni tip - koji karakteriu dodatne pore e,ene predstave o sebi, "iljevi a i unutranji prioriteti a, to uzrokuje #roni/no ose,anje praznine, jako pore e,ene e*uljudske odnose, sa odestruktivno ponaanje, uklju/uju,i pretnje sa oubistvo i pokuaje sa oubistva(

3ersonaI aggressiva eHplosiva li itans (borderline) Iskljuuje: disordo personae disso"ialis (K<0(%) "10.) -isor$o personae histrionicus Teatralni #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu povrna i labilna afektivnost, sa odra atiza"ija, teatralnost, preterano ispoljavanje e o"ija, sugestibilnost, ego"entri/nost, sa o=ivost, nebriga za druge, laka povredljivost ose,anja i kontinuirano tra=enje priznanja, uzbu*enja i pa=nje(

3ersonaI #Bsteri"a psB"#oinfantilis "10.0 -isor$o personae anan;asticus Anankasti ki #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu su nji/avost, perfek"ioniza , preterana savesnost, proveravanje i preterana preokupiranost detalji a, tvrdoglavost, opreznost i rigidnost( @ogu postojati uporne i neprijatne isli i podsti"aji, koji ne dobijaju te=inu opsesivno-prisilnog pore e,aja(

3ersonaI "o pulsiva obsessiva obsessivo-"o pulsiva Iskljuuje: disordo obsessivo"o pulsivus (K:%(-) "10.1 -isor$o personae an.iosus 8e/itans9 Anksiozni (izbe"avaju6i) #ore(e6aj li nosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu napetost, stra#, nesigurnost i inferiornost( 3ostoji stalna potreba za pri#vatanje i dopadanje , preosetljivost na odba"ivanje i kritiku od alobrojni# li/ni# veza, kao i te=nja ka izbegavanju izvesni# aktivnosti, preuveli/avaju,i obi/ne poten"ijalne opasnosti ili rizike u svakodnevni situa"ija a(

447

2010
"10.2 -isor$o personae $epen$ens %ore(e6aj li nosti u s!eri zavisnosti
3ore e,aj li/nosti koji karakteriu pasivno preputanje drugi a da odlu/uju sve o nji a, sna=no stra#ovanje od naputanja, do=ivljavanje despo o,nosti i neko petentnosti, pasivno saglaavanje sa =elja a stariji# i drugi# osoba i nedovoljna briga za svakodnevne =ivotne potrebe( )soba o=e pokazivati nedostatak energije u e o"ionalni i intelektualni sfera a, a postoji, /esto, i tenden"ija da se odgovornost preba"i na druge(

3ersonaI ast#eni"a non adaeJuata passiva sui"idiva "10.+ -isor$ines personae alii speci!icati 'ru"i ozna eni #ore(e6aji li nosti 3ersonaI eH"entri"a i atura instabilis nar"issoides passivoagressiva psB"#oneuroti"a -isor$o personae non speci!icatus %ore(e6aj li nosti, neozna en Ceurosis "#ara"ter C)? 3ersona orbida C)?

"10.9

"11

-isor$ines personae %i.ti et alii Ce$oviti i /ru"i #ore(e6aji li nosti


)va kategorija obu#vata pore e,aje li/nosti koji su /esto neugodni, ali su bez spe"ifi/ni# si pto a koji karakteriu pore e,aje opisane u K<0(-( )ve pore e,aje je zbog toga /esto nogo te=e dijagnostikovati nego pore e,aje u K<0(-( Uklju/uju seI - eoviti pore e,aji li/nosti sa nekoliko karakteristika pore e,aja iz K<0(- ali bez do inantne grupe si pto a, koji bi dozvolili spe"ifi/niju dijagnozu - neugodne pro ene li/nosti koje nisu klasifikovane u K<0(- ili K<%(-, a koje se s atraju sekundarni za glavnu dijagnozu, udru=enog afektivnog ili anksioznog pore e,aja(

Iskljuuje: persona Jualitativa, gradus

ajoris ('74(8)

448

Grupa
"1'.<utatio personae persistens non or,anica Trajna #ro(ena li nosti neor"ansko" #orekla
3ore e,aji li/nosti i ponaanja odrasli# osoba koji su se razvili bez ranijeg pore e,aja li/nosti posle katastrofi/nog ili prolongiranog stresa ili posle teke psi#ijatrijske bolesti( )vu dijagnozu treba postaviti sa o kada postoji dokaz o definitivnoj i trajnoj pro eni obras"a per"ipiranja, ko uni"iranja ili iljenja o okolini i sebi sa o e( 3ro ena li/nosti o=e biti zna/ajna i udru=ena sa neelasti/ni aladaptivni ponaanje , koje nije postojalo pre patolokog do=ivljaja( 3ro ena nije direktna posledi"a nekog drugog duevnog pore e,aja, niti rezidualni si pto ranijeg duevnog pore e,aja(

Iskljuuje: disordines personae et disordines "erebri (K07(-) "1'.0

oru

propter

orbu , da nu

et dBsfun"tione

<utatio personae postcatastrophica per%anens Trajna #ro(ena li nosti #osle /o7ivljene katastro!e
9rajna pro ena li/nosti posle do=ivljaja tekog stresa, prisutna bare dve godine( ?tres ora biti tako ekstre an da o=e da objasni teku posledi"u na osobu, i bez nu=ne li/ne povredljivosti( 3ore e,aj karakteriu neprijateljstvo ili nepoverenje pre a svetu, so"ijalno povla/enje, ose,anja praznine i bespo o,nosti, #roni/ni do=ivljaj Dprete,eg slo aE (kao da postoji stalna ugro=enost) i otu*enost( 3osttrau atski stresni pore e,aj (K:4(8) o=e pret#oditi ovo obliku pro ene li/nosti(

@utatio persone post a""idente , gradus ajoris @utatio persone post "astra "on"entrata @utatio persone post "ru"iatu @utatio persone post inatione ortale prolongata @utatio persone post terrore Iskljuuje: disordo posttrau ati"us stressogenes (K:4(8) "1'.1 -isor$o personae persistens post %orbu% ps#chiatricu% Trajna #ro(ena li nosti #osle #sihijatrijske bolesti
3ro ena li/nosti koja se pripisuje trau atsko iskustvu prele=ane ozbiljne psi#ijatrijske bolesti, i traje bare dve godine( 3ro ena se ne o=e objasniti pret#odno postoje,i pore e,aje li/nosti i treba je diferen"irati od rezidualne s#izofrenije i drugi# stanja nepotpunog oporavka od ranijeg duevnog pore e,aja( )vaj pore e,aj karakteriu preterana zavisnost i za#tevan stav pre a drugi aS ube*enje da je iz enjen ili stig atisan pret#odno bole,u - to dovodi do ne ogu,nosti uspostavljanja i odr=avanja bliski# i poverljivi# li/ni# odnosa i do so"ijalne izola"ijeS pasivnost, redukovano interesovanje i u anjeno bavljenje slobodni aktivnosti a( )soba se uvek =ali da jeI bolesna - to o=e biti povezano sa #ipo#ondrijazo i bolesni ponaanje S disfori/na i labilnog raspolo=enja, a to nije posledi"a sadanjeg duevnog pore e,aja, niti pret#odnog duevnog pore e,aja sa rezidualni afektivni si pto i aS i da i a dugotrajne proble e u oblasti so"ijalnog i profesijskog funk"ionisanja(

"1'.+

-isor$ines personae persistentes alii 'ru"e trajne #ro(ene li nosti ?Bndro a personae dolorosae "#roni"a -isor$o personae persistens non speci!icatus Trajna #ro(ena li nosti, neozna ena

"1'.9

449

2010
"1(.-isor$ines consuetu$inu% et i%pulsuu% %ore(e6aji navika i i(#ulsa
)va kategorija uklju/uje neke pore e,aje ponaanja koji nisu klasifikovani na drugo estu( )ve pore e,aje karakteriu ponavljani postup"i bez jasne ra"ionalne otiva"ije, ne ogu,nost kontrole ovi# postupaka i tete nanete interesi a bolesnika i interesi a drugi# ljudi( )bolela osoba iznosi da je ponaanje udru=eno sa i pulsi a za odre*eni postupak( Uzro"i ovi# stanja su nepoznati, a grupisani su zajedno zbog veliki# deskriptivni# sli/nosti, a ne zato to dele bilo koje druge zna/ajne karakteristike(

Iskljuuje: disordines in"ilnationis seHualis (K<5(-) disordines entales et disordines oru propter "onsu atio al"o#oli"a et edi"a entosa enor is (K80-K89) "1(.0 Alea patholo,ica %atolo$ko kockanje
3ore e,aj koji se sastoji od /esti# ponavljanja epizoda ko"kanja, koje do inira u =ivotu osobe i ote,uje njene so"ijalne, radne, aterijalne i porodi/ne vrednosti i obaveze(

6lea "o pulsiva Iskljuuje: alea eH"essiva "u ania (K40(-) disordo personae disso"ialis (K<0(%) ko"kanje i kla*enje, neozna/eno ('7%(<) "1(.1 &#ro%ania patholo,ica %iro(anija - #atolo$ko #o/(etanje #o7ara
3ore e,aj koji karakteriu pod etanja ili pokuaji pod etanja po=ara u i ovinu i druge objekte, bez o/iglednog otiva, i stalna preokupiranost te a a koje su povezane sa vatro i spaljivanje ( )vo ponaanje /esto prati ose,anje rasta napetosti pre postupka i intenzivno uzbu*enje od a# posle pod etanja po=ara(

Iskljuuje: pBro ania "u disordine intoHi"ationis al"o#oli"ae et edi"a entosae (K80-K89, sa pridru=eni /etvrti karaktero (0) pBro ania "u disordine oru (K98(-) pBro ania "u disordine personae disso"ili (K<0(%) pBro ania "u disordinibus entalibus organi"is (K00-K09) pBro ania "u s"#izop#renia (K%0(-) "1(.' Clepto%ania Kle#to(anija - #atolo$ka sklonost kra;i
3ore e,aj koji karakterie ponavljani neuspe# osobe da se suprotstavi i pulsi a da krade stvari koje nisu za li/nu upotrebu niti slu=e za dobijanje nov"a( Ukradene stvari se odba"uju, daju drugi a ili se sakupljaju( )vo ponaanje obi/no prate pove,ana napetost pre i zadovoljstvo u toku i posle kra*e(

Iskljuuje: disordo depressivus "u furto (K48-K44) organski i si pto atski duevni pore e,aji (K00-K09) suspe"tus "u furto tabernae ('04(%) "1(.( Trichotillo%ania Trihotilo(anija - bolesno u#anje kose
3ore e,aj koji karakterie pri etni gubitak kose zbog ponavljani# neuspe#a odupiranju i pulsi a za /upanje kose( bupanju kose obi/no pret#odi rastu,a napetost, a poto do=ivljaji olakanja i zadovoljstva( )vu dijagnozu ne treba postaviti ako je pret#odno postojalo zapaljenje ko=e, ili ako je /upanje kose reak"ija na su anutost ili #alu"ina"iju(

Iskljuuje: tri"#orr#eHo ania (K98(:) "1(.+ -isor$ines consuetu$inu% et i%pulsuu% alii 'ru"i #ore(e6aji navika i i(#ulsa
)va kategorija se koristi za druge vrste stalno repetitivnog aladaptivnog ponaanja koje nije sekundarno poznato psi#ijatrijsko sindro u i u koji a osoba, uvek iznova, ne uspeva da se odupre i pulsi a za izvrenje tog ponaanja( 3ostoji prodro alni period napetosti do=ivljaja olakanja u vre e izvrenja dela(

;isordo eHplosiva inter ittens "1(.9 -isor$o consuetu$inu% et i%pulsuu% non speci!icatus %ore(e6aj navika i i(#ulsa, neozna en

4:0

Grupa
"1)."1).0

-isor$ines i$entitatis se.ualis %ore(e6aji #olno" i/entiteta


Transse.ualis%us Transseksualiza(
Telja da se =ivi i bude pri#va,en kao osoba suprotnog pola, a sopstveni pol se do=ivljava, obi/no, nelagodno ili neadekvatno( )soba =eli da pro eni pol po o,u #irurkog ili #or onskog tret ana(

"1).1

Trans/estitis%us $uple. Transvestitiza( sa /vostruko( ulo"o(


)bla/enje ode,e suprotnog pola radi privre enog u=ivanja i ose,aja pripadnosti suprotno polu a bez =elje za stalno pro eno pola i #irurki pute ( )vako obla/enje nije pra,eno i polni uzbu*enje (

;isordo identitatis adoles"entis seu adulti, non transseHualis Iskljuuje: transvestitis us fetis#isti"us (K<5(8) "1).' -isor$o i$entitatis se.ualis puerilis %ore(e6aj #olno" i/entiteta u /etinjstvu
3ore e,aj se obi/no javlja prvi put za vre e ranog detinjstva (uvek pre puberteta)( &arakteriu ga stalno i intenzivno nezadovoljstvo svoji polo i =elja (ili insistiranje) da se pripada suprotno polu( )soba je stalno preokupirana ode,o i poslovi a suprotnog pola, uz negiranje svoga pola( )va dijagnoza podrazu eva te=ak pore e,aj nor alnog polnog identiteta, te sa o bu/no ponaanje kod devoj/i"a i de/aka nije dovoljno( 3ore e,aj polnog identiteta kod osoba koje su u pubertetu ili ulaze u pubertet ne treba dijagnostikovati ovde ve, u K<<(-(

Iskljuuje: disordo aturationis seHualis (K<<(0) orientatio seHualis egodBstoni"a (K<<(8) "1).+ "1).9 -isor$ines i$entitatis se.ualis alii 'ru"i #ore(e6aji #olno" i/entiteta -isor$o i$entitatis se.ualis non speci!icatus %ore(e6aj #olno" i/entiteta, neozna en ;isordo partiu seHus C)?

"10.-

-isor$ines inclinationis se.ualis %ore(e6aji #olne sklonosti


Ukljuuje: parap#iliasis "etishis%us Ieti$iza(
2ezivanje za neku ne=ivu stvar kao sti ulus za polno uzbu*enje i polno zadovoljstvo( @nogi fetii su stvari koje pripadaju ljudi a kao to su delovi ode,e ili obu,e( ;rugi /esti fetii su neki aterijali, kao to su gu a, plastika ili ko=a( 3ojedini fetii i aju razli/itu vrednost za osobu a u neki slu/ajevi a slu=e sa o da poja/aju polno uzbu*enje koje se zavrava na uobi/ajeni na/in (npr(, =elja da partner obla/i naro/itu ode,u)(

"10.0

"10.1

Trans/estitis%us !etishisticus Ieti$isti ki transvestitiza(


)bla/enje ode,e suprotnog pola i stvaranje utiska osobe suprotnog pola izaziva polno uzbu*enje i polno zadovoljstvo( )vaj pore e,aj se razlikuje od fetiisti/kog transseksualiz a po jasnoj povezanosti sa polni uzbu*enje i jako =eljo da se ukloni ode,a, kada se do=ivi orgaza i s anji seksualno uzbu*enje( 9o o=e da se pojavi kao ranija faza u razvoju transseksualiz a(

Ketis#is us transvesti"us "10.' E.hibitionis%us E"zibicioniza(


3ovratna ili trajna tenden"ija osobe da pokazuje svoje polne organe nepoznati osoba a (obi/no osoba a suprotnog pola) ili na javni esti a, bez pozivanja i na ere da se ostvari bli=i kontakt( )bi/no, ali ne uvek, postoji polno uzbu*enje u vre e pokazivanja a postupak je, obi/no, pra,en asturba"ijo (

"10.(

4o#euris%us Voajeriza(
3ovratna ili trajna tenden"ija ka pos atranju drugi# osoba u toku polnog odnosa ili inti nog ponaanja, kakvo je skidanje ode,e( )vo obi/no dovodi do polnog uzbu*enja i asturba"ije a izvodi se bez znanja pos atrane osobe(

4:8

2010
"10.) &ae$ophilia %e/o!ilija
3olna sklonost pre a de"i, de/a"i a ili devoj/i"a a obi/no prepubertetskog ili ranog pubertetskog uzrasta(

"10.0

*a$o%asochis%us *a/o(azohiza(
3rioritetna sklonost polne aktivnosti koja uklju/uje izazivanje bola, poni=avanje ili pot/injavanje( 6ko osoba vie voli da trpi takve sti ula"ije - pojava se zove azo#iza , a izvo*enje takvi# radnji je sadiza ( Ceka osoba, /esto, posti=e polno uzbu*enje neguju,i obe radnje - azo#iza i sadiza (

@aso"#is us ?adis us "10.1 -isor$ines inclinationis se.ualis %ultiplices Vi$estruki #ore(e6aji #olne sklonosti
Cekada se kod iste osobe pojavljuje vie pore e,aja polne sklonosti a da nijedan pore e,aj nije prvi u nizu( Caj/e,a ko bina"ija je fetiiza , transvestitiza i sado azo#iza (

"10.+

-isor$ines inclinationis se.ualis alii 'ru"i #ore(e6aji #olne sklonosti


>aznovrsni drugi obli"i polne sklonosti i aktivnosti se ogu pojaviti( )vde su uklju/eniI nepristojni telefonski pozivi, trljanje o druge ljude (froteriza ) na prepuni javni esti a radi seksualne sti ula"ije, polna aktivnost sa =ivotinja a, i guenje ili anoksija za poja/avanje polnog uzbu*enja(

Krotteris us Ce"rop#ilia "10.9 -isor$o inclinationis se.ualis non speci!icatus %ore(e6aj #olne sklonosti, neozna en ;eviatio seHualis C)?

"11.-

-isor$ines %entales et $isor$ines cu% e/olutione et orientatione se.uali %siholo$ki #ore(e6aji i #ore(e6aji #ona$anja #ovezani sa #olni( razvoje( i orijentacijo(
Napomena: ?eksualna orijenta"ija sa a po sebi ne treba se pos atrati kao pore e,aj( -isor$o %aturationis se.ualis %ore(e6aj #olno" sazrevanja
)soba je nesigurna oko svog polnog identiteta ili polne orijenta"ije, to uzrokuje anksioznost ili depresiju( 3ore e,aj se naj/e,e javlja kod adoles"enata, koji nisu sigurni da i aju #o oseksualnu, #eteroseksualnu ili bipolnu orijenta"iju, ili kod osoba koje posle stabilne polne orijenta"ije (/esto u okviru dugotrajnog odnosa) otkrivaju da se nji#ova polna orijenta"ija enja(

"11.0

"11.1

Brientatio se.ualis e,o$#stonica E"o/istoni ka #olna orijentacija


Ce a su nje u vezi sa polni identiteto (#o oseksualni, #eteroseksualni, biseksualni ili prepubertetni) ili polno sklono,u, ali osoba =eli da on bude druga/iji, zbog prisutni# psi#oloki# i bi#ejvioralni# pore e,aja, i o=e /ak tra=iti tret an da se on pro eni(

"11.'

-isor$o relationis se.ualis %ore(e6aj #olno" o/nosa #artnera


1dentitet roda ili polna orijenta"ija (#eteroseksualna, #o oseksualna ili biseksualna) odgovorni su za teko,e u uspostavljanju ili odr=avanju veze sa polni partnero (

"11.+ "11.9

-isor$ines e/olutionis ps#chose.ualis alii 'ru"i #sihoseksualni razvojni #ore(e6aji -isor$o e/olutionis ps#chose.ualis non speci!icatus %sihoseksualni razvojni #ore(e6aj, neozna en

4:%

Grupa
"1+."1+.0

-isor$ines personae et $isor$ines %oru% a$ultoru% alii 'ru"i #ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja o/raslih
Elaboratio s#%pto%atu% so%aticoru% ps#cho,eniu% ,bra/a telesnih si(#to(a zbo" #sihi kih razlo"a
9elesni si pto i, koji odgovaraju ili su posledi"a dokazanog telesnog pore e,aja, oboljenja ili nesposobnosti, postaju prenaglaeni i produ=eni zbog psi#i/kog stanja bolesnika( )soba se ose,a, obi/no, nelagodno zbog bola ili nesposobnosti i /esto je preterano obuzeta briga a, koje ogu biti opravdane zbog ogu,nosti produ=avanja i pogoravaja nesposobnosti ili bola(

Ceurosis "o pensatoria "1+.1 &ro/ocatio s#%pto%atu% intenta si/e si%ulatio s#%pto%atu% i%potentiaru% ps#chicaru% so%aticoru% ($isor$o si%ulans) 5a(erno izazivanje ili si(uliranje telesnih si(#to(a #sihi kih nes#osobnosti (si(ulirani #ore(e6aj)
)soba ponavljano si ulira si pto e i /ak o=e sebe sa opovrediti u "ilju izazivanja si pto a ili znakova( @otiva"ija je skrivena, verovatno intrapsi#i/ka, i i a za "ilj pri#vatanje uloge bolesnika( 3ore e,aj je /esto udru=en sa drugi pore e,aji a li/nosti i pore e,aji a u e*uljudski odnosi a(

3atiens peregrinans ?Bndro a @un"#ausen ?Bndro a Dlo"ustaE #ospitalis Iskljuuje: der atitis "ontagiosa (L98(8) persona orbu si ulans ('7<(5) "1+.+ -isor$ines personae et $isor$ines %oru% a$ultoru% alii speci!ici 'ru"i s#eci!i ni #ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja o/raslih ;isordo "#ara"teris C)? ;isordo relationis C)?

"19

-isor$ines personae et $isor$ines %oru% a$ulti non speci!icati %ore(e6aji li nosti i #ore(e6aji #ona$anja o/rasle osobe, neozna eni

'u$evna zaostalost (IL0-IL9)


?tanje zaustavljenog ili nepotpunog psi#i/kog razvoja, koje se naro/ito karakterie pore e,aje oni# sposobnosti i vetina koje se pojavljuju u toku razvojnog perioda i koje doprinose sveukupno nivou inteligen"ije, kao to su kogenitivne, govorne, otorne i so"ijalne sposobnosti( 'aostalost o=e da se javi sa drugi ili bez drugi# duevni# ili telesni# pore e,aja( ?tepeni duevne zaostalosti se, sporazu no, o"enjuju standardizovani testovi a inteligen"ije, to se o=e dopunuti o"ena a so"ijale adapta"ije u datoj sredini( )ni daju, pribli=no, nivoe duevne zaostalosti( ;ijagnoze ,e, ipak, zavisiti od stepena sveukupne o"ene intelektualnog fun"ionisanja, od u e,a dijagnostikovanja( 2re eno se ogu enjati intelektualne sposobnosti i so"ijalna adapta"ija nagore, a ogu se neznatno i poboljati ve=ba a i re#abilita"ijo ( ;ijagnozu treba bazirati na sadanji nivoi a funk"ionisanja( &oristite dodatnu ifru, ako je potrebno, da ozna/ite prate,a stanja kao to su autiza , drugi razvojni pore e,aji, padavi"a, pore e,aji ponaanja ili teki fizi/ki #endikepi( ?lede,a podklasifika"ija /etvrti ote,enja ponaanjaI !0 !1 !!/ karaktero se koristi za kategorije K70-K79 da bi se identifikovao stepen

5ema poremeaja pona6anja ili je minimalan Znaajan poremeaj pona6anja koji za&teva panju i tretman 4rugi poremeaji pona6anja 5ema napomene o poremeaju pona6anja

4:4

2010
"20.Fetar$atio %entalis le/is +aka /u$evna zaostalost
-vidi podele pre K70.
1[ se kre,e, pribli=no, od 50 do <9 (u odraslo =ivotno dobu, duevni razvoj odgovara uzrastu od 9 do 8% godina)( Uzrokuje, sigurno, neke teko,e u/enja u koli( @noge odrasle osobe ,e o,i da rade, da odr=avaju dobre so"ijalne odnose i da doprinose drutvu(

Ukljuuje: debilitas entalis intelle"tus levites subnor alis

"21.-

Fetar$atio %entalis %o$erata @(erena /u$evna zaostalost


-vidi podele pre K70.
1[ se kre,e, pribli=no, od 45 do :9 (u odraslo =ivotno dobu, duevni razvoj odgovara uzrastu od < do 9 godina)( Uzrokuje, sigurno, zna/ajno zaostajanje razvoja u detinjstvu, ali ve,ina o=e da nau/i u neko stepenu sa ozatitu, da stekne izvesne adekvatne ko unika"ije i vetine( )drasli ,e trebati razne stepene po o,i da bi =iveli i radili u zajedni"i(

Ukljuuje: intelle"tus

oderate subnor alis

"2'.-

Fetar$atio %entalis ,ra/is Te$ka /u$evna zaostalost


-vidi podele pre K70.
1[ se kre,e, pribli=no, od %0 do 4: (u odraslo =ivotno godina)( Ceop#odne su, sigurno, stalna po o, i nega( dobu, duevni razvoj odgovara uzrastu od 4 do <

Ukljuuje: intelle"tus subnor alis, gradus

ajoris

"2(.-

Fetar$atio %entalis pro!un$a 'uboka /u$evna zaostalost


-vidi podele pre K70.
1[ je ispod %0 (u odraslo =ivotno dobu, duevni razvoj odgovara uzrastu ispod 4 godine)( Uzrokuje veo a ograni/enu, prakti/no ne ogu,u sa ozatitu, kontrolu sfinktera, ko unika"iju i pokretljivost(

Ukljuuje: intelle"tus profunde subnor alis

"2+.-

Fetar$atio %entalis alia 'ru"a /u$evna zaostalost


-vidi podele pre K70.

"29.-

Fetar$atio %entalis non speci!icata 'u$evna zaostalost, neozna ena


-vidi podele pre K70. Ukljuuje: defi"ientia entalis C)? intelle"tus subnor alis C)?

4::

Grupa

%ore(e6aji razvoja #sihe (I?0-I?9)


3ore e,aji obu#va,eni u ovoj podgrupi i aju slede,e zajedni/ke karakteristikeI (a) po/etak je uvek u detinjstvuS (b) ote,enje ili zaostajanje u razvoju funk"ija koje su /vrsto povezane sa bioloki sazrevanje "entralnog nervnog siste aS i (") stabilan tok, bez re isija i re"idiva( U ve,ini slu/ajeva ote,ene funk"ije govora, vizuo spa"ijalne sposobnosti i otorna koordina"ija()bi/no, zaostajanje ili ote,enje postoji od ranog uzrasta, to se pouzdano o=e otkriti i to ,e usporiti nor alan razvoj, te bla=i defi"iti ostaju i u odraslo doba osobe(

"+0.-

-isor$ines e/olutionis orationis et lin,uae speci!ici *#eci!i ni #ore(e6aji razvoja "ovora i jezika
3ore e,aji sti"anja nor alni# obraza"a govora postoje od rani# stadiju a razvoja( )va stanja se ne ogu direktno pripisati neuroloki govorni abnor alni e#aniz i a, /ulni ote,enji a, duevnoj zaostalosti ili faktori a sredine( 'aostajanje u razvoju govora prate, /esto, i drugi proble i, kao to su teko,e u /itanju i spelovanju, nenor alnosti u interpersonalni odnosi a, e o"ionalni proble i i proble i ponaanja(

"+0.0

-isor$o orationis articularis speci!icus *#eci!i an #ore(e6aj iz"ovora


?pe"ifi/an pore e,aj razvoja u ko e dete koristi govorne glasove uzrast, iako je nivo govorni# sposobnosti nor alan( anje od odgovaraju,eg obi a za njegov

;Bslalia Lallatio )rationis fun"tionalis disordoI aturationis p#oneti"us orationis arti"ularis Iskljuuje: ;isordo orationis arti"ularisI ap#asia C)? (>:7(0) apraHia (>:8(%) disordo orationisI eHpressivus (K80(8) re"eptivus (K80(%) retardatio antalis (K70-K79) surditas (090-098) "+0.1 -isor$o orationis e.pressi/a %ore(e6aj eks#resivno" "ovora
?pe"ifi/an pore e,aj razvoja u ko e je sposobnost deteta da koristi ekspresivan govor zna/ajno ispod o/ekivanog nivoa za njegov entalni uzrast( >azu evanje govora je u grani"a a nor ale( @ogu, a ne oraju, da postoje pore e,aji artikula"ije(

;Bsp#asia sive ap#asia, evolutionis eHpressiva Iskljuuje: ap#asia a"Juisita "u epilepsia -Landau-&leffner. (K80(4) disordines evolutionis pervasivi (K8:(-) dBsp#asia sive ap#asiaI C)? (>:7(0) evolutionis, re"eptiva (K80(%) utis us sele"tivus (K9:(0) retardatio entalis (K70-K79)

4:5

2010
"+0.' -isor$o orationis (recepti/us) %ore(e6aj rece#tivno" "ovora
?pe"ifi/an pore e,aj razvoja u ko e je de/je razu evanje govora ispod o/ekivanog nivoa za njegov entalni uzrast( U ve,ini slu/ajeva postoji i izra=eno ote,enje izgovaranja uz /este abnor alnosti u proizvo*enju glasova(

;efi"ientia per"eptiae auditivae "ongenita AvolutionisI ap#asia evolutionalis Oerni"ke dBsp#asia sive ap#asia, re"eptiva ?urditas Iskljuuje: ap#asia aJuisita "u epilepsia -Landau-&leffner. (K80(4) autis us (K8:(0-K8:(8) dBsp#asia et ap#asiaI C)? (>:7(0) evolutionis eHpressiva (K80(8) utis us ele"tivus (K9:(0) oratio tardiva "u surditate (090-098) retardatio entalis (K70-K79) "+0.( Aphasia aJuisita cu% epilepsia 8=an$au-Kle!!ner9 +an/au Kle!!nerov ste eni "ubitak "ovora sa e#ile#sijo(
3ore e,aj u ko e dete, koje je pred#odno i alo nor alan razvoj govora, gubi sposobnost i re"eptivne i ekspresivne govorne sposobnosti, ali zadr=ava nor alnu inteligen"iju( 3o/etak je pra,en paroksiz alni nenor alnosti a AA!a i u ve,ini slu/ajevanapadi a epilepsije( 3o/inje obi/no da gubi sposobnost govora iz e*u tre,e i sed e godine i iozgubi je za nekoliko dana ili nedelja( 3o/etak epilepsijski# napada i gubitka govora vre enski variraju, jedno ili drugo pred#odi nekoliko ese"i do dve godine( 3retpostavlja se da je uzrok bolesti en"efalitisni pro"es( )ko dve tre,ine de"e ostaje vie anje sa teki ote,enji a re"eptivnog govora(

Iskljuuje: ap#asiaI $uvenilis disintegrativa (K8:(%-K8:(4) C)? (>:7(0) autis i"a (K8:(0-K8:(8) "+0.+ "+0.9 -isor$ines e/olutionis orationis et lin,uae alii 'ru"i #ore(e6aji razvoja "ovora i jezika -isor$o e/olutionis orationis et lin,uae non speci!icatus %ore(e6aj razvoja "ovora i jezika, neozna en

"+1.-

-isor$ines e/olutionis !acultatu% scholasticaru% speci!ici *#eci!i ni #ore(e6aji razvoja s#osobnosti za $kolovanje
3ore e,aji u koji a su nor alni putevi sti"anja sposobnosti za kolovanje ote,eni od rani# stadiju a razvoja( )vo nije obi/na posledi"a nedostatka uslova za u/enje, nije sa o posledi"a entalne zaostalosti i nije posledi"a bilo kog oblika ste/ene trau e ozga ili bolesti(

"+1.0

-#sle.ia speci!ica *#eci!i an #ore(e6aj itanja


)snovna karakteristika je spe"ifi/na i znatno ote,enje razvoja sposobnosti /itanja koje se ne o=e objasniti entalni uzrasto , proble i a vida i neadekvatni kolovanje ( @ogu biti ote,eni s#vatanje pro/itanog, prepoznavanje pro/itani# re/i, vetina /itanja na glas i izvrenje zadataka koje /itanje za#teva( 9eko,e spelovanja su, /esto, udru=ene sa spe"ifi/ni pore e,aje /itanja i /esto ostaju toko adoles"en"ije, /ak i posle izvesnog napretka u /itanju( )vo pore e,aju obi/no pred#ode, u ana nezi, pore e,aji razvoja govora i jezika( U kolsko periodu ove de"e /esto su prisutne e o"ionalne i ponaajne s etnje(9

;BsleHia evolutionalis >etardatio dBsleHia spe"ifi"a >etardatio le"tus Iskljuuje: aleHia C)? (>:8(0) dBsleHia C)? (>:8(0) dBsleHia e otionalis se"undaria (K94(-)

4:<

Grupa
"+1.1 -isor$o separationis litteraru% speci!icatus *#eci!i an #ore(e6aj s#elovanja
!lavna karakteristika je spe"ifi/no i zna/ajno ote,enje razvoja sposobnosti spelovanja bez podataka o postojanju spe"ifi/nog pore e,aja /itanja, to se ne o=e objasnosti sa o intelektualno zaostalo"u, proble i a vida ili neadekvatni kolovanje ( )te,ene su i sposobnosti oralnog spelovanja i korektnog pisanja re/i(

>etardatio separationis litteraru spe"ifi"a Iskljuuje: agrap#ia C)? (>:8(8) disordoI propter do"trina inadaeJuatu ('55(8) separationis litteraru "u dBsleHia (K88(0) "+1.' -isor$o arith%eticalis speci!icus *#eci!i an #ore(e6aj ra unanja
3ore e,aj karakterie spe"ifi/no ote,enje sposobnosti ra/inanja, koje se ne o=e objasniti jedino entalno retarda"ijo ili neadekvatni kolovanje ( ;efi"it je uglavno u oblasti ra/unski# radnji sabiranja, oduzi anja, no=enja i deljenja, a anje u oblasti apstraktni# ate ati/ki# sposobnosti, koje se pri enjuju u algebri, trigono etriji i geo etriji(1

?Bndro a evolutionis !erst ann a"al"ulia dBsa"al"ulia Iskljuuje: ;Bsa"al"uli "u dBsleHiaI propter do"trina inadeJuata ('55(8) sive perturbatione separationis litteraru (K88(4) a"al"ulia C)? (>:8(8) "+1.( -isor$o !acultatu% scholasticaru% %i.tus Ce$ovit #ore(e6aj s#osobnosti za $kolovanje
)vo je loe definisana rezidualna kategorija pore e,aja u okviru koga su znatno ote,eni i ra/unanje i /itanje ili spelovanje, a pore e,aj se ne o=e objasniti sa o entalno retarda"ijo ili neadekvatni kolovanje ( 9reba je upotrebljavati za pore e,aje koji i aju kriteriju e za K88(% i Mili K88(0 ili K88(8(

Iskljuuje: spe"ifi"usI disordo arit# eti"alis (K88(%) disordo separationis litteraru (K88(8) dBsleHia spe"ifi"a (K88(0) "+1.+ "+1.9 -isor$ines e/olutionis !acultatu% scholasticaru% alii 'ru"i #ore(e6aji razvoja s#osobnosti za $kolovanje -isor$o e/olutionis !acultatu% scholasticaru% non speci!icatus %ore(e6aj razvoja s#osobnosti za $kolovanje, neozna en 1n"apa"itas s"ientiae aJuisita C)? disordo s"ientiae C)?

"+'

-isor$o e/olutionis !unctionis %otoricae speci!icus *#eci!i an #ore(e6aj razvoja #okretljivosti


3ore e,aj karakterie ozbiljno ote,enje razvoja koordina"ije pokreta koji se ne o=e objasniti sa o opto intelektualno zaostalo,u ili bilo koji uro*eni ili ste/eni neuroloki pore e,aje ( 1pak, u ve,ini slu/ajeva pa=ljiv neuroloki pregled pokazuje neuroloki# nezrelosti, kao to su #oreifor ni pokreti trenutno neaktivni# udova, diskinezije, druge postoje,e s etnje i ote,enja fine i grube koordina"ije pokreta(

Ukljuuje: AvolutionalisI "oordinationis disordo dBspraHia "o pleta ?Bndro a dBspraHiae puerilis Iskljuuje: defi"ientia "oordinationis (>%7(-) gressus et obilitas abnor alis (>%<(-) propter retardatione entale se"undaria (K70-K79)

4:7

2010
"+( -isor$ines e/olutionis speci!ici %i.ti Ce$oviti s#eci!i ni #ore(e6aji razvoja
>ezidualne kategorije pore e,aja pri koji a postoje eavine spe"ifi/ni# razvojni# pore e,aja govora i jezika, sposobnost za kolovanje i pokretljivost, ali ovi ne aju dovoljno spe"ifi/nosti da se ustanovi osnovna dijagnoza( )viu pore e,ajnu kategoriju treba koristiti sa o kada i a zna/ajnog preklapanja ovi# spe"ifi/ni# pore e,aja razvoja( )vi pore e,aji su obi/no udru=eni, ne uvek, sa izvesni ote,enje kognitivni# funk"ija( ?toga ovu kategoriju treba koristiti kada ne a dva ili vie kriteriju a za K80(-, K88(- and K8%(

"+).-

-isor$ines e/olutionis per/asi/i %ro7i(aju6i #ore(e6aji razvoja


!rupa pore e,aja koju karakteriu kvalitativna ote,enja re"ipro/ni# so"ijalni# interak"ija i oblika ko unika"ije i oskudni, stereotipni, repetitivni repertoari interesovanja i aktivnosti( )ve kvalitativne nenor alnosti su prete=na karakteristika funk"ionisanja li/nosti u svi situa"ija a(

&oristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje postojanja nekog duevne zaostalosti( "+).0 Autis%us puerilis 'e iji autiza(

edi"inskog stanja i

3ro=i aju,i razvojni pore e/aj koji karakteriuI (a)postojanje nenor alnog ili ote,enog razvoja (b) ispoljavanje pre tre,e godine d karakteristi/no nenor alno funk"ionisanje (ograni/eno, stereotipno i repetitivno) u sva tri psi#opatoloka podru/ja, u oblasti so"ijalni# interak"ija, ko unika"ija i ponaanja( 3ored ovi# spe"ifi/ni# dijagnisti/ki# karakteristika, autisti/na de"a i aju i /itav niz nespe"ifi/ni# proble a kao to suI fobije, s etnje spavanja i s#rane, napadi besa, agresivnosti i sa opovre*ivanja(

6utisti" disorder 1nfantilisI autis us psB"#osis ?Bndro a &anner Iskljuuje: autisti" psB"#opat#B (K8:(5) "+).1 Autis%us at#picus Ati#i an autiza(
3ro=i aju,i razvojni pore e,aj koji se razlikuje od de/ijeg autiz a ili po uzrastu osobe u ko e po/inje ili ne ispunjava sva tri dijagnosti/ka kriteriju a( )vu potkategoriju treba koristiti kada se nenor alan i ote,en razvoj pojavi prvi put tek posle tre,e godine =ivota, i kada ne postoji dovoljno o/igledni# nenor alnosti u jednoj, dve ili tri oblasti psi#opatolokog ispoljavanja, neop#odni# za postavljanje dijagnoze autiz a (a to su re"ipro/ne so"ijalne interak"ije, ko unika"ija, i oskudno, stereotipno i ponavljano ponaanje), uprkos postojanja karakteristi/ni# nenor alnosti u drugi oblasti a( 6tipi/an autiza se javlja naj/e,e kod teko retardirane de"e i kod osoba sa teki spe"ifi/ni pore e,aje razvoja per"eptivnog govora(

3sB"#osis puerilis atipi"a >etardatio entalis "u autis o &oristititi dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje duevne zaostalosti (K70-K79) "+).' *#n$ro%a Fett =ettov sin/ro(
?tanje se javlja sa o kod devoj/i"a a sindro i a slede,e karakteristike tipi/no nor alan rani razvoj prati deli i/an ili potpun gubitak govora pokretljivosti, kori,enja ruku, i usporen rast glave( 3o/inje obi/no, iz e*u 7 i %: ese"a =ivota( Caro/ito su karakteristi/ni gubitak svrsis#odnog pokreta aka, stereotipije u vidu krenja ake i #iperventila"ija( ?o"ijalni razvoj i razvoj igre usporeni, ali so"ijalni interes postoji i odr=ava se( 6taksija trupa i apraksija po/inju da se razvijaju do /etvrte godine i pra,eni su, /esto, #oeoatetozni pokreti a( 9eka zaostalost u psi#i/ko razvoju nastaje uvek(

4:8

Grupa
"+).( -isor$o pueritiae $esinte,rati/us alius 'ru"i /ezinte"rativni #ore(e6aj /etinjstva
3ro=i aju,i razvojni pore e,aj koji karakteriu period potpuno nor alnog razvoja pre po/etka bolesti i kona/ni gubitak ranije ste/eni# sposobnosti, u nekoliko oblasti, u toku nekoliko ese"i( 9ipi/ni su za ovaj pore e,aj i osdustvo interesovanja za sredinu, stereotipno, ponavljano otorno iniriranje ipore e,aji interak"ija i ko unika"ija sli/ni oni a kod autiz a( U neki slu/ajevi a o=e se pokazati da pore e,aj pripada nekoj postoje,oj en"efalopatiji, ali dijagnozu treba postaviti na osnovu karakteristika ponaanja(

;e entia infantilis 3sB"#osis desintegrativa 3sB"#osis sB bioti"a ?Bndro a 0eller &oristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje bilo kog prate,eg neurolokog stanja( Iskljuuje: ?Bndro a >ett (K8:(%) "+).) ?#per;inesia cu% retar$atione %entali et %otibus stereot#picis 4i#erkineti ki #ore(e6aj sa /u$evno( zaostalo$6u i stereoti#ni( #okreti(a
)vo je loe definisan pore e,aj nesigurne nozoloke vrednosti( &ategorija je for iranada uklju/i grupu de"e sa teko duevno zaostalo,u (1[ ispod 4:), koja i a ju velike proble e u #iperaktivnosti, pa=nji i stereotipno ponaanju( 9akva de"a ne aju koristi od upotrebe sti ulativni# lekova (za razliku od de"e sa nor alni 1[) i ogu da ispolje ozbiljne disforijske reak"ije (nekada, sa psi#o otorno retarda"ijo ), kada i se daju sti ulansi( U adoles"en"iji, #iperaktivnost i a tenden"iju da bude za enjena s anjeno aktivno,u (oblik koji nije karakteristi/an za #iperkinetsku de"u, nor alne inteligen"ije)( )vaj sindro je /esto udru=en sa brojni razvojni zastoji a, bilo spe"ifi/ni ili globalni ( Cije poznato do kog stepena je oblik ponaanja funk"ija niskog 1[ ili funk"ija organskog ote,enja ozga(

"+).0

*#n$ro%a Asper,er As#er"erov sin/ro(


3ore e,aj nesigurne nozoloke vrednosti koji karakterie isti je odsustvo opteg razvoja, usporenog razvoja govora ili kognitivnog razvoja( )vaj pore e,aj /esto prati izrazita nespretnost( 3ostoji izrazita tenden"ija perzistiranja nenor alnosti toko adoles"en"ije i odraslog =ivotnog doba( U rano odraslo doba javljaju se, povre eno epizode psi#oze(

;isordo juvenilis s"#izoides 3sB"#opat#ia autisti"a "+).+ "+).9 -isor$ines e/olutionis per/asi/i alii 'ru"i #ervazivni #ore(e6aji razvoja -isor$o e/olutionis per/asi/us non speci!icatus %ervazivni #ore(e6aj razvoja, neozna en

"++

-isor$ines e/olutionis ps#chici alii 'ru"i #sihi ki #ore(e6aji razvoja


Ukljuuje: 6gnosia evolutionis

"+9

-isor$o e/olutionis ps#chicae non speci!icatus %ore(e6aj #sihi ko" razvoja, neozna en
Ukljuuje: ;isordo evolutionis C)?

4:9

2010

%ore(e6aji #ona$anja i #ore(e6aji e(ocija sa #o etko( u /etinjstvu i a/olescenciji (I90-I9?)


"90.-isor$ines h#per;inetici 4i#erkineti ki #ore(e6aji
)va grupa pore e,aja koju karakteriu rani po/etak (obi/no u prvi# pet godina =ivota), nedostatak istrajnosti u aktivnosti a koje za#tevaju kognitivno anga=ovanje i tenden"ija prelaska sa jedne aktivnosti na drugu (bez okon/anja bilo koje), dezorganiza"ije, loa kontrola pokreta i preterana aktivnost( Cekoliko drugi# nenor alnosti o=e biti prisutno( 0iperkineti/ka de"a su /esto neopreznai i pulsivna, sklona in"identi a, i /esto i aju dis"iplinski# proble a zbog nepro iljenog krenja pravila, u esto razu nog protivljenja( Cji#ovi odnosi sa odrasli a, su /esto, so"ijalno dezin#ibisani, bez uobi/ajene opreznosti irezerve( )va de"a nisu pri#va,ena od druge de"e i ogu postati izolovana( )te,enje kognitivni# funk"ija je uobi/ajeno, a spe"ifi/ni zastoji u razvoju otorike i govora su /esti( ?ekundarne ko plika"ije uklju/uju diso"ijalno ponaanje i lou sa opro"enu(

Iskljuuje: disordines aHioti"i (K:8(-) disordines evolutionis pervasivae (K8:(-) disordines t#B ia"i -affe"tivi. (K40-K49) s"#izop#renia (K%0(-) "90.0 -isor$o acti/itatis et $isor$o attentionis %ore(e6aj aktivnosti i #ore(e6aj #a7nje 6ttentione defi"ientiI disordo "u #Bpera"tivitatis sBndro e #Bpera"tivitatis "u attentione defi"ienti Iskljuuje: disordo oru #Bperkineti"us (K90(8) -isor$o %oru% h#per;ineticus 4i#erkineti ki #ore(e6aj #ona$anja 0Bperkinesia "u disordine oru -isor$ines h#per;inetici alii 'ru"i hi#erkineti ki #ore(e6aji -isor$o h#per;ineticus non speci!icatus 4i#erkineti ki #ore(e6aj, neozna en >ea"tio pueroru sive adoles"entiu #Bperkineti"a ?Bndro a #Bperkineti"a C)?

"90.1

"90.+ "90.9

450

Grupa
"91.-isor$ines %oru% %ore(e6aji #ona$anja
3ore e,aje ponaanja karakterie stalno ponavljano antiso"ijalno, agresivno i izaziva/ko ponaanje( 9akvo ponaanje o=e dosti,i najve,e prestupe (od o/ekivanog za taj uzrast) i stoga je ozbiljnije od obi/nog de/jeg nestaluka ili adoles"entnog bunta( 9o su trajniji obli"i ponaanja (est ili vie ese"i)( &arakteristike pore e,aja ponaanja, tako*e, ogu biti si pto ati/ne za druga psi#ijatrijska stanja, u ko slu/aju se ifrira osnovna dijagnoza( 3ri eri ponaanja na koji a se zasniva dijagnoza uklju/ujuI preterane tu/e, zastraivanja, surovost pre a drugi ljudi a ili =ivotinja a, =estoku destruktivnost pre a i ovini, pod etanje po=ara, kra*u, povavljano laganje, izostajanje iz kole i be=anje od ku,e, neobi/no /este i teke napade besa i neposlunost( ?vako navedeno obele=je, ako je naglaeno, dovoljno je za dijagnozu, ali to nisu izolovani antiso"ijalni akti(

Iskljuuje: ;isordines evolutionis pervasivi (K8:(-) ;isordines t#B ia"i (K40-K49) ;isordinesI #Bperkineti"i (K90(8) oru et e otionu (K9%(-) s"#izop#renia (K%0(-) "91.0 -isor$o %oru% in !a%ilia %ore(e6aji #ona$anja u #oro/ici
3ore e,aj ponaanja obi#vata antiso"ijalno ili agresivno ponaanje (ne sa o opiru,e, prkosno, ruila/ko) i ovo nenor alno ponaanje je u potpunosti ili skoro u potpunosti ograni/eno na ku,u i na interak"iju sa /lanovi a naju=e porodi"e ili sa /lanovi a do a,instva( 3ore e,aj za#teva zadovoljenje opti# kriteriju a za K98(-, /ak i teko pore e,eni odnosi roditelj dete nisu, sa i po sebi, dovoljni za dijagnozu(

"91.1

-isor$o %oru% non socialisatus %ore(e6aj #ona$anja uzrokovan ne#ot#uno( socijalizacijo(


3ore e,aj ponaanja karakteriuI trajno prisutno antiso"ijalno ili agresivno ponaanje (zadovoljava opte kriteriju e za K98(- a ne sastoji se od suprostavljaju,eg, izaziva/kog i ruila/kog ponaanja) i zna/ajno rasprostranjeno ote,enje odnosa sa drugo de"o (a

;isordo aggressivus, non so"ialisatus ;isordo oru solitoru aggressivus "91.' -isor$o %oru% socialisatus %ore(e6aj socijalizovano" #ona$anja
3ore e,aj ponaanja karakteriu stalno aso"ijalno ili agresivno ponaanje (zadovoljava sve kriteriju e za K98(a ne sastoji se sa o od suprostavljaju,eg, izaziva/kog i ruila/kog ponaanja pojedin"a, koji su uglavno dobro uklju/eni u nji#ovu grupu vrnjaka)(

6bsentia a s"#ola ;elinJuentia tur alis ;isordo oru , tBpus tur alis Kurtu tur ale 1 petus globi "91.( -isor$o oppositus et pro/ocatus %ore(e6aji #rotivljenja i #rkosa
3ore e,aj ponaanja se, obi/no, javlja kod lade de"e( )snovna obele=jaI nepokorno, neposluno i provokativno ponaanje, a bez delikventne aktivnosti, tekog antiso"ijalnog ili agresivnog ponaanja( 'a dijagnostikovanje ovog pore e,aja oraju biti zadovoljeni opti kriteriju i za K98(-, /ak i jako nestano ili nevaljalo ponaanje nije, sa o po sebi, dovoljno za postavljanje dijagnoze( 9reba biti oprezan pre upotrebe ove kategorije, naro/ito kod starije de"e( &lini/ki zna/ajni pore e,aji ponaanja starije de"e su, obi/no, pra,eni antiso"ijalni ili agresivni ponaanje , koja prevazilaze nepokornost, neposlunost, ili ruilatvo (

"91.+ "91.9

-isor$ines %oru% alii 'ru"i #ore(e6aji #ona$anja -isor$o %oru% non speci!icatus %ore(e6aj #ona$anja, neozna en ;isordoI oru pueriliu C)?

458

2010
"9'.-isor$ines %oru% et e%otionu% %i.ti Ce$oviti #ore(e6aji #ona$anja i e(ocija
)vu grupu pore e,aja karakteriu trajna agresivnost, antiso"ijalno ili opre/no ponaanje i jasno naglaeni si pto i depresije, anksioznosti ili druge e o"ionalne s etnje( @oraju biti zadovoljeni uvek kriteriju i za pore e,aje ponaanja u detinjstvu (K9l(-) i za e o"ionalne pore e,aje u detinjstvu (K94(-) ili dijagnoze neuroza odrasli# (K:0-K:8) ili pore e,aji raspolo=enja (K40-K49)(

"9'.0

-isor$o %oru% $epressi/us %ore(e6aj #ona$anja u vi/u /e#resije


)va kategorija za#teva ko bina"iju pore e,aja ponaanja (K98(-) i trajno i nazna/eno depresivno raspolo=enje(K4%(-), sa si pto i a kao to suI naglaena bezvoljnost, gubitak interesovanja i zadovoljstva za uobi/ajene aktivnosti, sa ootu*ivanje i bezna*e( @ogu biti prisutne, s etnje spavanja i apetita(

;isordo "9'.+

oru

"u

depressione(K98(-, K4%(0)

-isor$ines %oru% et e%otionu% %i.ti alii 'ru"i (e$oviti #ore(e6aji #ona$anja i e(ocija
)va kategorija za#teva ko bina"ijuI pore e,aja ponaanja (K98(-) i trajno naglaene e o"ionalne si pto e, kao to suI anksioznost, opsesije ili prisilne radnje, depersonaliza"ija ili derealiza"ija, fobije ili #ipo#ondrijaza(

;isordo oru K98( disordo e otionalis K94( disordo neuroti"us K:0-K:8 "9'.9 -isor$o %oru% et e%otionu% %i.tus non speci!icatus Ce$ovit #ore(e6aj #ona$anja i e(ocija, neozna en

"9(.-

-isor$o e%otionu% in in!antia oreus %ore(e6aj e(ocija sa #o etko( u /etinjstvu


U nor alni razvojni tokovi a de"e, u ve,ini, sre,u se sa o preterivanja nor alnog toka, a ne nenor alni kvalitativni pore e,aji, sa i po sebi( ?vojstvenost razvoja se upotrebljava, kao klju/no dijagnosti/ko sredstvo, pri odr*ivanju razlike iz e*u ovi# pore e,aja e o"ija sa po/etko spe"ifi/ni za detinjstvo i neurotski# pore e,aja( (K:0-K:8)(

Iskljuuje: ;isordines "9(.0

oru

et e otionu

(K9%(-)

-isor$o separationis puerilis an.iosus Anksiozni #ore(e6aji o/vajanja u /etinjstvu


)vaj pore e,aj treba dijagnostikovati kada stra# od odvajanja /ini osnov anksioznosti i kada se ta anksioznost pojavljuje prvi put toko ranog perioda =ivota( >azlikuje se od nor alne anksioznosti odvajanja, kako po stepenu ja/ine, koga je statisti/ki neuobi/ajena (uklju/uju,u nenor alno dugo zadr=avanje posle uobi/ajenog uzrasta) tako i po zna/ajni proble i a u so"ijalno funk"ionisanju(u

Iskljuuje: ;isordines neuroti"i (K:0-K:8) ;isordines tB ia"i -affe"tivi. (K40-K49) ;isordo puerilis p#obi"us anHiosus (K94(8) ;isordo puerilis so"ialis aHiosus (K94(%) "9(.1 -isor$o puerilis phobicus an.iosus Iobijsko anksiozni #ore(e6aj u /etinjstvu
?tra#ovi de"e koji pokazuju jasnu spe"ifi/nu razvojnu fazu i javljaju se (do izvesnog stepena) kod ve,ine de"e, ali nisu nor alni u stepenu( ;ruge stra#ove kod de"e ali koji nisu nor alni deo psi#oso"ijalnog razvoja (npr( 6gorafobija) treba ifrirati odgovaraju,o kategorija a u podgrupi K:0-K:9(

Iskljuuje: ;isordo anHiosus generalisatus (K:8(8) "9(.' -isor$o puerilis socialis an.iosus *ocijalni anksiozni #ore(e6aj u /etinjstvu
U ovo pore e,aju dete se plai nepoznati# osoba, ispoljava odre*eni stepen so"ijalnog opreza ili anksioznosti pri susretanju sa novi , nepoznati ili so"ijalno zastrauju,o situa"ija a( )vu kategoriju treba upotrebljavati sa o kada se stra#ovi jave u rano =ivotno dobu, kada su neobi/no jaki i kad su pra,eni proble i a u so"ijalno funk"ionisanju(

;isordo pueritiae et adoles"entiae evitans

45%

Grupa
"9(.( -isor$o ae%ulationis cu% !ratre et sorore %ore(e6aj su#arni$tva sa brato( ili sestro(
2e,ina ale de"e ispoljava izvesni stepen e o"ionalni# poteko,a, obi/no neposredno posle ro*enja la*eg detea ili sestre( 3ore e,aj suparnitva, sa brato ili sestro treba dijagnostikovati sa o ako je patoloki po stepenu i trajanju teko,a, statisti/ki neuobi/ajen i udru=en sa ote,enje so"ijalni# interak"ija(

6e ulatio puerilis "u "9(.+

fratre et sosrore

-isor$ines e%otionu% in in!antia orti alii 'ru"i #ore(e6aji e(ocija u /etinjstvu ;isordo anHioti"us ajor ;isordo identitatis Iskljuuje: ;isordo identitatis seHualis puerilis (K<:(%) -isor$o e%otionu% puerilis non speci!icatus %ore(e6aj e(ocija nastao u /etinjstvu, neozna en

"9(.9

"9).-

-isor$ines !unctionis socialis in in!antia et a$olescentia orti %ore(e6aji socijalno" !unkcionisanja nastali u /etinjstvu i a/olescenciji
3redstavlja raznovrsnu grupu pore e,aja, koju zajedni/ki karakteriu nenor alnosti u so"ijalno funk"ionisanju, koje po/inje u razvojno periodu ali nisu pri arno karakterisane jasno konstitu"ionalno so"ijalno nesposobno,u i defi"ito koji pro=i a sve sfere funk"ionisanja (za razliku od pro=i aju,i# pore e,aja razvoja)( U nogi slu/ajevi a, najzna/ajniju ulogu u etiologiji igraju teke izopa/enosti u sredini i oskudi"e(

"9).0

<utis%us selecti/us %robira ka ne(ost


3ore e,aj karakterie selektivan govor, uglavno uslovljen e o"ija a, pa dete ispoljava govorne sposobnosti u neki situa"ija a, dok u drugi odre*eni situa"ija a ne uspeva da govori( 3ore e,aj je, obi/no, udru=en sa nazna/eni "rta a li/nosti, kao to suI anksioznost, povla/enje, senzitivnost ili otpor(

Iskljuuje: ;isordines evolutionis orationis et linJuae spe"ifi"ati (K80(-) ;isordines evolutionis pervasivi (K8:(-) @utis us separationis puerilis anHioti"us (K94(0) s"#izop#renia (K%0(-) "9).1 -isor$o conno.i/us reacti/us puerilis =eaktivni #ore(e6aj vezivanja u /etinjstvu
3o/inje u prvi# pet godina =ivota, a pore e,aj karakteriuI trajno nenor alnosti u detetovi obras"i a so"ijalnog odnosa, pore e,aji e o"ija i reak"ije na uslove okoline (npr(, starljivost i ne ir, loe so"ijalne interak"ije sa vrnja"i a, agresija pre a sebi i drugi a, nevoljnost i zaostajanje u rastu u retki slu/ajevi a)( ?indro , verovatno, nastaje kao direktna posledi"a tekog zane arivanja od strane rositelja, zloupotrebeili veo a loeg postupanja(

&oristite drugu ifru, ako je potrebno, da ozna/ite zaostajanje u napredovanju ili rastu( Iskljuuje: ;isordo disin#ibitionalis "onneHivus puerilis (K9:(%) Kor a nor alis "onneHiva ad seHu in infantia 3roble ata psB"#oso"ialia ('<8(:-'<8(<) ?Bndro a 6sperger (K8:(5) ?Bndro a veHationis (97:(-) "9).' -isor$o $isinhibitionalis conne.i/us puerilis %ore(e6aj vezivanja u /etinjstvu

3oseban obraza" nenor alnog so"ijalnog funk"ionisanja, koji karakteriuI pojavljivanje u prvi# pet godina =ivota i te=nja da se obraza" zadr=i, uprkos zna/ajni pro ena a u sredini( ;ete obi/no ispoljavaI difuzno, neselektivno us ereno ponaanje vezivanja, tra=i pa=nju i slepo prijateljsko ponaanje i slabu odula"iju odnosa sa vrnja"i a( @o=e, ali ne ora, biti pra,eno pore e,aji a e o"ija ili ponaanja, a to zavisi od okolnosti u koji a se dete nalazi(

3sB"#opat#ia affe"tionlis ?Bndro a institutionalis Iskljuuje: ;isordines #Bperkineti"i (K90(-) ;isordo "onneHivus puerilis (K9:(8) 0ospitalis us puerilis (K:4(%) ?Bndro a 6sperger (K8:(5)

454

2010
"9).+ "9).9 -isor$ines !unctionalis socialis puerilis alii 'ru"i #ore(e6aji socijalno" !unkcionisanja u /etinjstvu -isor$o !unctionis socialis puerilis non speci!icatus %ore(e6aj socijalno" !unkcionisanja u /etinjstvu, neozna en

"90.-

-isor$ines spas%i in/oluntarii Tikovi D nevoljni #okreti (i$i6a


?indro i pri koji a je glavni si pto neki oblik tika( 9ik je nevoljan, brz, ponavljaju,i, nerit i/ki pokret pojedini# ii,a (obi/no za#vata ograni/ene ii,ne !ruppe) ili nagla glasovna produk"ija, koja ne sluti jasno "ilju( 9ikovi te=e da budu uporni ali, obi/no, ogu biti zaustavljeni toko razli/iti# vre enski# perioda, poja/avaju se streso i i/ezavaju toko spavanja( Caj/e,i tikovi ii,a suI = irkanje, trzaji vrato , sleganje ra eni a i gri asiranje( Caj/e,i glasovni tikovi suI kalju"anje, lajanje, rkanje i itanje( ?lo=eni tikovi su obi/noI sa oudaranje, skakanje i "upkanje, a slo=eni glasovni tikovi suI ponavljanje odre*eni# re/i, upotreba nepristojni# re/i (/esto pogrdni# sa koprolalijo ) i ponavljanje sopstveni# glasova ili re/i (palilalia)(

"90.0

Tic transitorius %rolazan tik


1spunjava opte kriteriju e za pore e,aj karakteristi/an za tik, ali tikovi ne traju du=e od 8% obi/no, javljaju u obliku = irkanja, gri asiranja ili trzanja glavo ( ese"i( 9ikovi se,

"90.1

Tic %otorius si/e /ocalis chronicus 4roni ni (otorni ili "lasovni tik
1spunjava opte kriteriju e za pore e,aj karakteristi/an za tik( 3ostoje otorni ili glasovni tik pore e,aji (ali ne oba), prosti ili slo=eni (ali obi/no slo=eni) i traju du=e od jedne godine(

"90.'

Tic %otorius et /ocalis %ultiple. 8$e la Tourette9 Ko(binovani "lasovno (otorni tik
)blik tika pri ko e postoje (ili su postojali) slo=eni tikovi ii,a i jedan ili vie glasovni# tikova, ali se ne oraju pojavljivati podudarno( 9ik se obi/no pogorava toko adoles"en"ije i te=i da traje i toko odraslog =ivotnog doba( !lasovni tikovi, obi/no, slo=eni su sa eksplozivno pojavljuju,o vokaliza"ijo , kalju"anje , groktanje i upotrebo , nekada, nepristojni# re/i i izraza( 3onekada ovo prati gestikularna e#opraksija, koja, tako*e o=e biti nepristojne prirode ("opropraHia)(

"90.+ "90.9

Tic alius 'ru"i tik Tic non speci!icatus Tik neozna en 9i" C)?

45:

Grupa
"9+.-isor$ines e%otionu% et $isor$ines %oru% in in!antia si/e a$olescentia orti alii 'ru"i #ore(e6aji e(ocija i #ore(e6aji #ona$anja nastali u /etinjstvu i a/olescenciji
)va kategorija obu#vata #eterogenu grupu pore e,aja, razli/itu u nogi aspekti a, a jedino i aju zajedni/ki po/etak u detinjstvu( Ceka stanja predstavljaju dobro definisane sindro e, dok su druga sa o ko pleks si pto a, koja se oraju ovde uklju/iti, zbog nji#ove u/estalosti i udru=enosti sa psi#oso"ijalni proble i a, a ne ogu se pripojiti drugi sindro i a(

Iskljuuje: ;isordo identitatis seHualis puerilis (K<:(%) ;isordo obsessivo"o pulsivus (K:%(-) ;Bsso nus non organi"us (K58(-) >espiratio "u interruptionibus (>0<(8) ?Bndro a &leine-Levin (!:7(8) "9+.0 Enuresis non or,anica 5evoljno u(okravanje, neor"ansko
3ore e,aj karakterie nevoljno u okravanje, danju ili no,u, nepri ereno za duevni uzrast i nije posledi"a loe kontrole okra,ne beike (neuroloki pore e,aj), epilepti/ki# napada ili bilo koje strukturne pro ene okra,nog siste a( Anureza o=e biti prisutna od ro*enja ili se o=e pojaviti posle uspostavljane kontrole okra,ne beike( Anureza o=e, a ne ora, biti udru=ena sa izra=eni pore e,aje e o"ija ili ponaanja(

Anuresis fun"tionalis Anuresis nonorgani"a (pri aria) (se"undaria) Anuresis psB"#ogenes 1n"ontinentia urinae, non organi"a Iskljuuje: enuresis C)? (>4%) "9+.1 Encopresis non or,anica 5evoljno is#u$tanje stolice, neor"ansko
3onavljano (voljno ili nevoljno) isputanje fe"esa, obi/no nor alne ili skoro nor alne konzisten"ije, na zato neprikladni esti a, u so"ijokulturnoj sredini osobe( ?tanje o=e da predstavlja nenor alan produ=etak nor alne de/je inkontinen"ije, gubitak ve, ste/ene konrole ili na ernu defeka"iju na neprikladni esti a, uprkos nor alne fizioloke kontrole "reva( Ankopreza o=e biti onosi pto atski pore e,aj ili deo drugi# pore e,aja, naro/ito pore e,aja e o"ija (K94(-) ili pore e,aj ponaanja (K98(-)(

An"opresis funk"ionalis An"opresis psB"#ogenes 1n"ontinen"ia fae"alis, non organi"a &oristite dodatnu ifru, ako je potrebno, za ozna/avanje uzroka bilo koje koegzistiraju,e opstipa"ije( Iskljuuje: en"opresis C)? (>85) "9+.' -isor$o nutritionis in!antis et pueri %ore(e6aj ishrane o/oj a/i i /eteta
3ore e,aj is#rane razli/iti# anifesta"ija su obi/no spe"ifi/ni za period odoj/eta i ranog detinjstva( 3risutni su odbijanje #rane, ekstre ne ,udljivosti u prisustvu adekvatne koli/ine #rane i sposobne osobe koja se brineo detetu i svako odsustvo telesnog oboljenja( @o=e, a ne ora, biti izra=ena i ru ina"ija (ponavljano pre=ivanje bez uke i =eluda/no "revni# bolesti)(

>u inato infantis Iskljuuje: anoreHia neroti"a (K50(-) nutritioI proble a infantis (39%(-) proble at (><4(4) pi"a infantilis et puerilis (K98(4) "9+.( &ica in!antilis et pica puerilis %ika u rano( i kasnije( /etinjstvu
Uporno jedenje supstan"i koje nisu za is#ranu (kao to su ze lja, ko adi,i okrunjene boje itd()( )vo o=e biti sa o jedan od si pto a ireg psi#ijatrijskog pore e,aja (kao to je autiza ), ili relativnoizolovano psi#opatoloko ponaanje (sa o se ovo poslednje ovde ifrira)( 3ojava naj/e,e kod duevno zaostale de"e, i ako je duevna zaostalost prisutna, treba odabrati glavnu dijagnozu (K70-K79)(

455

2010
"9+.) -isor$ines %otuu% stereot#pici *tereoti#ni #ore(e6aji #okreta
2oljni, ponavljani, stereotipni, nefunk"ionalni (ali /esto rit i/ki) pokreti, koji nisu sastavni deo bilo kog poznatog psi#ijatrijskog ili neurolokog stanja( &ada se ovakvi pokreti pojave, kao si pto nekog drugog pore e,aja, sa o se glavni ifrira( 3okreti koji ne aju karakter sa opovre*ivanja uklju/ujuI kla,enje tela, kla,enje glave, /upanje kose, uvrtanje kose, u/estalo pu"ketanje prsti a i lepranje ruka a( ?tereotipno sa opovre*ajno ponaanje obu#vataI ponavljano udaranje glavo , a aranje li"a, bidenje o/ijui gri=enje aka, usana i drugi# delova tela( ?vi stereotipni pore e,aji pokreta se naj/e,e sre,u zajedno sa duevno zaostalo,u( (u takvo slu/aju ifrirati oba pore e,aja)( 6ko se pojavi bodenje o/iju (d=aranje o/iju) kod deteta sa ote,eni vido treba ifrirati oba pore e,ajaI bodenje o/iju ovo ifro a stanje vida odgovaraju,o ifro (

3ertubatio otu , stereotipi"a Iskljuuje: ;isordines otuu organi"i (!%0-!%5) ;isordo stereotBpi"us "u disordine entali (K00-K95) @otus abnor ales involuntarii (>%5(-) )nB"#op#agia (K98(8) ?"alptus nasi (K98(8) ?u""io polli"is (K98(8) 9i" (K95(-) 9ri"#otillo ania (K<4(4) "9+.0 Battaris%us Cucanje
@u"anje je iz enjeni rita govora, a karakteriu gaI /esto ponavljanje ili produ=avanje glasova (slogova ili re/i), /esto odugovla/enje govora ili /este pauze u govoru, koje re ete rita govora( )vo treba registrovati kao pore e,aj sa o ako je njegova izra=enost takva da o eta te/nost govora(

Iskljuuje: )ratio festinans "u ti" (K95(-) "9+.1

interruptionibus (K98(<)

Bratio !estinans cu% interruptionibus Eks#lozivni "ovor sa #reki/i(a


Ubrzan govor sa prekidi a u ta/nosti, ali bez izra=eni# ponavljanja ili odugovla/enja, koja bi naruila njegovu razu ljivost( !ovor je nepravilan i disrit i/an, sa nagli pove,anje brzine, to, obi/no, uslovljava pogreno obrazovanje izraza(

Iskljuuje: battaris us (K98(5) ti" (K95(-) "9+.+ -isor$ines e%otionu% et $isor$ines %oru% in in!antia si/e a$olescentia alii speci!ici 'ru"i s#eci!i ni #ore(e6aji e(ocija i #ore(e6aji #ona$anja sa #o etko( u /etinjstvu i a/olescenciji 6ttentio defi"iens sine #Bpera"tivitate @asturbatio eH"essive )nB"#op#agia ?"aptus nasi ?u""io polli"is -isor$ines e%otionu% et $isor$ines %oru% in in!antia si/e a$olescentia non speci!icati %ore(e6aji e(ocija i #ore(e6aji #ona$anja sa #o etko( u /etinjstvu i a/olescenciji, neozna eni

"9+.9

45<

Grupa

5eozna en /u$evni #ore(e6aj (I99-I99)


"99 -isor$o %entalis 'u$evni #ore(e6aj
Ukljuuje: @orbus entalis C)? Iskljuuje: ;isordo entalis organi"us C)? (K0<(9)

457

Grupa I

Grupa 4I

459

Grupa I

Bolesti ner/no, siste%a (G00 - G99)


Iskljuuje: bolesti =lezda sa unutranji lu/enje , is#rane i etaboliz a (A00-A90) ko plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) povrede, trovanja i ostale posledi"e spoljanji# uzroka (?00-998) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) odre*ena stanja nastala u perinatalno periodu (300-39<) tu ori (700-;:8) uro*ene alfor a"ije, defor a"ije i #ro ozo ske nenor alnosti ([00-[99) zarazne i parazitarne bolesti (600-B99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: !00-!09 'apaljenske bolesti "entralnog nervnog siste a !80-!8: ?iste ske atrofije koje pri arno poga*aju 7C? !%0-!%< 2anpira idna oboljenja i pore e,aji kretanja !40-!4% ;ruge degenarativne bolesti nervnog siste a !45-!47 ;e ijelinizuju,e bolesti 7C?-a !:0-!:7 3ovre eni i paroksiz alni pore e,aji !50-!59 3ore e,aji =iva"a, korenova =iva"a i snopova =iva"a !<0-!<: )boljenje vie =iva"a i drugi pore e,aji perifernog nervnog siste a !70-!74 Bolesti ii,no-=iv/ane spojni"e i bolesti ii,a !80-!84 @o=dana paraliza i drugi sindro i paralize !90-!99 ;rugi pore e,aji nervnog siste a Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: !08G @eningitis in orbis ba"terialibus alibi "lassifi"atis !0%G @eningitis in orbis infe"tivis et orbis parasitariis aliis, alibi "lassifi"atis !05G An"ep#alitis, Belitis et en"ep#alo Belitis in orbis alibi "lassifi"atis !07G 6bs"essus et granulo a intra"raniale et intraspinale in orbis alibi "lassifi"atis !84G 6trop#iae sBste i"ae prae"ipue sBste a nervosu "entrale affi"ientes in orbis alibi "lassifi"atis !%%G 3arkinsonis us in orbis alibi "lassifi"atis !%<G 6ffe"tiones eHtrapBra idales et disordines otionu in orbis alibi "lassifi"atis !4%G @orbi sBste atis nervosi degenerativi alii in orbis alibi "lassifi"atis !:<G ?Bndro ata vas"ularia "erebri in orbis "erebrovas"ularibus !54G ;isordines nervoru "ranialiu in orbis alibi "lassifi"atis !55G 7o pressio radi"u et pleHuu nervoru in orbis alibi "lassifi"atis !59G @ononeuropat#ia in orbis alibi "lassifi"atis !<4G 3olBneuropat#ia in orbis alibi "lassifi"atis !74G ;isordines "onneHio Boneurales et us"uloru in orbis alibi "lassifi"atis !9:G ;isordines "erebri alii in orbis alibi "lassifi"ati !99G ;isordines sBste atis nervosi alii in orbis alibi "lassifi"atis

estu (>00-

4<8

2010

)a#aljenske bolesti centralno" nervno" siste(a (900-909)


G00.<enin,itis bacterialis non alibi classi!icatis &akterijski (enin"itis, neklasi!ikovan na /ru"o( (estu
Ukljuuje: ara"#noiditis lepto eningitis ba"terialis eningitis pa"#B eningitis Iskljuuje: eningoen"ep#alitis ba"terialis (!0:(%) eningo Belitis ba"terialis (!0:(%) G00.0 <enin,itis hae%ophilosa 4e(o!ilusni (enin"itis @eningitis per 0ae op#ilus influenzae <enin,itis pneu%ococcica %neu(okokni (enin"itis <enin,itis streptococcica *tre#tokokni (enin"itis <enin,itis staph#lococcica *ta!ilokokni (enin"itis <enin,itis bacterialis alia ,stali bakterijski (enin"itisi @eningitis perI As"#erir"#ia "oli Kriedl]nder ba"illus &lebsiella <enin,itis bacterialis non speci!icata &akterijski (enin"itis, neozna en @eningitisI purulenta C)? pBogenes C)? suppurativa C)?

G00.1 G00.' G00.( G00.+

G00.9

G017

<enin,itis in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis Cenin"itis u bakterijski( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ukljuuje: @eningitisI ant#ra"i"a (6%%(8F) gono"o""i"a (65:(8F) leptospirosa (6%7(-F) listerialis (64%(8F) eningo"o""i"a (649(0F) neurosBp#iliti"a (65%(8F) propter orbu LB e (6<9(%F) sal onellosa (60%(%F) sBp#iliti"a "ongenita (650(:F) se"undaria (658(:F) tuber"ulosa (687(0F) tBp#oides (608(0F) Iskljuuje: eningoen"ep#alitis et eningo Belitis in

orbis ba"terialibus (!05(0G)

4<%

Grupa I
G0'.-7 <enin,itis in %orbis in!ecti/is et %orbis parasitariis aliis alibi classi!icatis Cenin"itis u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Iskljuuje: G0'.07 eningoen"ep#alitis et eningo Belitis in orbis aliis (!05(8-!05(%G) <enin,itis in %orbis /iralibus alibi classi!icatis Cenin"itis virusni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @eningitisI adenoviralis (687(8F) enteroviralis (687(0F) #erpeti"a -#erpes si pleH. (B00(4F) orbillosa (B05(8F) parotiti"a (B%<(8F) propter ononu"leose infe"tiva (B%7(-F) rubeolosa (B0<(0F) vari"ellosa (B08(0F) zostri"a (B0%(8F) <enin,itis %#cotica Cenin"itis u (ikoza(a @eningitisI "andidalis (B47(5F) "o""idioido B"oti"a (B48(:F) @eningitis (in)I "rBpto"o""i"a (B:5(8F) <enin,itis in %orbis in!ecti/is et parasitariis aliis speci!icatis alibi classi!icatis Cenin"itis u /ru"i( ozna eni( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @eningitis perI 7#agas ("#roni") (B57(:F) 9rBpanoso iasi afri"ana (B5<(-F)

G0'.17

G0'.+7

G0(.-

<enin,itis propter causas alias et non speci!icatas Cenin"itis zbo" ostalih i neozna enih uzroka
Ukljuuje: ara"#noiditis lepto eningitis propter "ausas alias eningitis pa"#B eningitis Iskljuuje: eningoen"ep#alitis (!0:(-) eningo Belitis (!0:(-)

G0(.0

<enin,itis non p#o,enes 5e#io"eni (enin"itis @eningitis aba"terialis <enin,itis chronica 4roni ni (enin"itis <enin,itis beni,na reci$i/ans 8<ollaret9 &eni"ni rekurentni (enin"itis ACollaretB <enin,itis propter causas speci!icatas alias Cenin"itis zbo" /ru"ih ozna enih uzroka <enin,itis non speci!icata Cenin"itis, neozna en 6ra"#noiditis (spinalis) C)?

G0(.1 G0(.' G0(.+ G0(.9

4<4

2010
G0).Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis
Ukljuuje: @eningoen"ep#alitis @eningo Belitis @Belitis as"endens a"uta Iskljuuje: en"ep#alo Belitis Balgi"a benigna (!94(4) en"ep#alopat#iaI C)? (!94(:) al"o#oli"a (!48(%) toHi"a (!9%) BelitisI ne"roti"ans suba"uta (!47(:) transversa a"uta (!47(4) s"lerosis ultipleH (!45) G0).0 Encephalitis $isse%inata acuta Akutni /ise(inovani ence!alitis An"ep#alitis posti unisationalis An"ep#alo Belitis 6ko se =eli ozna/iti vak"ina upotrebljava se dodatna ifra za spoljni uzrok (!rupa RR) &araple,ia spastica tropica *#asti ka tro#ska o/uzetost no"u <enin,oencephalitis et %enin,o%#elitis bacterialis non alibi classi!icatis &akterijski (enin"oence!alitis i (enin"o(ijelitis, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis alia 'ru"i ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis An"ep#alitis et en"ep#alo Belitis postinfe"tiva C)? Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis non speci!icata Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis, neozna en 2entri"ulitis ("erebralis) C)?

G0).1 G0).' G0).+

G0).9

G00.-7

Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis in %orbis alibi classi!icatis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ukljuuje: eningoen"ep#alitis and eningo Belitis in orbis aliis Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu An"ep#alitis, Belitis sive en"ep#alo BelitisI listerialiis (64%(8F) eningo"o""i"a (649(8F) sBp#iliti"aI "ongenita (650(:F) tarda (65%(8F) tuber"ulosa (687(8F)

G00.07

4<:

Grupa I
G00.17 Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis in %orbis /iralibus alibi classi!icatis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis u virusni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu An"ep#alitis, Belitis sive en"ep#alo BelitisI adenoviralis (685(8F) "Bto egaloviralis (B%5(8F) enteroviralis (685(0F) #erpeti"a -#erpes si pleH. (B00(:F) influenzalis ($09F , $80(8F , $88(8F) , orbillosa (B05(0F) parotiti"a (B%<(%F) rubeolsa (B0<(0F) vari"ellosa (B08(8F) zosteri"a (B0%(0F) Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis in %orbus in!ecti/is et parasitariis aliis alibi classi!icatis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu An"ep#alitis, Belitis sive en"ep#alo BelitisI 7#agas orbus "#roni"u (B57(:F) a oebi"a (B<0(%F) propter 9rBpanoso iasi afri"ana (B5<(-F) toHoplas oti"a (B58(%F) @eningoen"ep#alitis eosinop#ili"a (B84(%F) Encephalitis %#elitis et encephalo%#elitis in aliis %orbis alibi classi!icatis Ence!alitis, (ijelitis i ence!alo(ijelitis u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu An"ep#alitis "u lupo erBt#e atoso (@4%(8F)

G00.'7

G00.+7

G01.-

Abscessus intracranialis et intraspinalis et ,ranulo%a intracraniale et intraspinale A#sces i "ranulo( u lobanji i ki (i


6ko se =eli ozna/iti infektivni uzro/nik upotrebljava se dodatna ifra (B95-B98), Abscessus intracranialis et ,ranulo%a intracraniale A#sces i "ranulo( u lobanji 6bs"essus (e boli"a)I "erebelli "erebralis "erebri otogenes 1ntra"ranials abs"essus sive granulo aI epidurale eHtradurale subdurale Abscesus intraspinalis et ,ranulo%a intraspinale -ntras#inalni a#sces i "ranulo( 6bs"essus spinalis (e boli"us) 6bs"esuss sive granulo a intraspinaleI epidurale eHtradurale subdurale Abscessus e.tra$uralis et abscessus sub$uralis non speci!icatus Ekstra/uralni i sub/uralni a#sces, neozna en

G01.0

G01.1

G01.'

4<5

2010
G027 Abscessus et ,ranulo%a intracraniale et intraspinale in %orbis alibi classi!icatis A#sces i "ranulo( u lobanji i ki (i u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ukljuuje: 6bs"essus "erebriI a oebi"us (60<(<F) gono"o""us (65:(8F) tuber"ulosus (687(8F) !ranulo a "erebri s#istoso iati"u 9uber"ulo aI "erebri (687(8F) eningiu (687(8F)

(B<5(-F)

G0+

&hlebitis et thro%bophlebitis intracranialis et intraspinalis Ilebitis i tro(bo!lebitis u lobanji i ki (i


Ukljuuje: e bolia endop#lebitis p#lebitis t#ro bop#lebitis t#ro bosis Iskljuuje: p#lebitis et t#ro p#lebitis et t#ro p#lebitis et t#ro p#lebitis et t#ro septi"a venaru intra"ranialis sive intraspinalis

bop#lebitis intra"ranialis graviditatis ()00-)07 , )08(7) bop#lebitis intra"ranialis non pBogenes (1<7(<) bop#lebitis intra"ranialis partus et puerperii ()%%(5 , )87(4) bop#lebitis nonpBogenes intraspinalis (!95(8)

G09

*eJuelae %orbi in!la%%atorii s#ste%atis ner/osi centralis %osle/ice za#aljenjskih bolesti C5*-a

Napomena: &ategoriju !09 treba koristi za ozna/avanje stanja iz podgrupe !00-!08(tj( isklju/uju se kategorije ozna/ene zvezdi"o G) za ozna/avanje uzoka sekvela ili su one klasifikovane na drugo estu( D?ekvelaE je kasna posledi"a bolesti, prisutna godinu dana i du=e od po/etka takvog stanja( 'a kori,enje ove kategorije treba se osloniti na va=na pravila ifriranja bolesti i uzroka s rti i uputstva u &njizi % Ce koristi se za #roni/ne zapaljenske bolesti "entralnog nervnog siste a

*iste(ske atro!ije koje #ri(arno #o"a;aju C5* (910-91G)


G10 <orbus ?untin,ton 4untin"tonova bolest
Ukljuuje: 7#orea 0untington

G11.-

Ata.ia here$itaria Ataksija D nasle/ni #ore(e6aj koor/inacije #okreta


Iskljuuje: neuropat#ia #ereditaria et idiopat#i"a (!<0(-) paralBsis "erebralis (!80(-) pore e,aji etaboliz a (A70-A90)

G11.0

Ata.ia non pro,ressi/a con,enita @ro;ena ne#ro"resivna ataksija

4<<

Grupa I
G11.1 Ata.ia cerebellaris initio praecoccae Cerebralna ataksija sa rani( #o etko( Napomena: 3o/etak obi/no pre %0( godine 6taHia "erebellaris juvenilis "u I Bo"loni"a -0unt. refleHiva tre ore essentiali Kriedrei"# ataHia (autoso al re"essive) spino"erebellaris eH"essiva Ata.ia cerebellaris tar$i/a Cerebralna ataksija sa kasni( #o etko( Napomena: 3o/etak obi/no posle %0( godine Ata.ia cerebellaris cu% $e!ectu -:A Calo(o7/ana ataksija sa /e!ekto( '5K 6taHia telangie"tati"a -Louis-Bar. Iskljuuje: ?Bndro a 7o"kaBne ([87(8) Reroder a pig entosu ([8%(8) &araple,ia spastica here$itaria 5asle/na s#asti ka o/uzetost obe no"e Ata.iae here$itariae aliae 'ru"e nasle/ne ataksije Ata.ia here$itaria non speci!icata 5asle/na ataksija, neozna ena 6taHia "erebellaris #ereditaria C)? ;egeneratio "erebellaris #ereditaria @orbus "erebellaris #ereditaria ?Bndro a #ereditaria

G11.'

G11.(

G11.) G11.+ G11.9

G1'.G1'.0 G1'.1

Atrophia %usculoru% spinalis et s#n$ro%ata a!!inia *#inalna (i$i6ina atro!ija i sro/ni sin/ro(i
Atrophia %usculoru% spinalis in!antilis t#pus I (@er$ni,-?o!!%an9 Her/in"-4o!(anova s#inalna (i$i6ina atro!ija, ti# 1 Atrophia %usculoru% spinalis here$itaria alia 'ru"a nasle/na s#inalna (i$i6ina atro!ija 6trop#ia us"uloru spinalisI adulti distalis infantilis, tBpus 11 juvenilis, tBpus 111 -&ugelberg-Oelander. s"apuloperonealis 3aralBsis bulbaris progressiva infantilis -Kazio-Londe. <orbus neuroni %otorii &olest (otorno" neurona @orbus neuroni otorii fa iliaris paralBsis bulbaris progressiva atrop#ia us"uloru spinalis ?"lerosis lateralisI a Botrop#i"a pri aria Atrophiae %usculoru% spinales aliae et s#n$ro%ata a!!inia spinalia alia 'ru"e s#inalne (i$i6ine atro!ije i sro/ni sin/ro(i Atrophia %usculoru% spinalis non speci!icata *#inalna (i$i6ina atro!ija, neozna ena

G1'.'

G1'.+ G1'.9

4<7

2010
G1(.-7 Atrophiae s#ste%icae praecipue s#ste%a ner/osu% centrale a!!icientes in %orbis alibi classi!icatis *iste(ske atro!ije koje #re sve"a zahvataju centralni nervni siste( u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
:europathia et neuro%#opathia paraneoplastica ,boljenja 7ivca i 7ivca sa (i$i6i(a ko/ zlo6u/nih tu(ora Ceuro Bopat#ia "ar"ino atosa (700-797F) Ceuropat#ia sensorialis paraneoplasti"a -;ennB BroQn. (700-;:8F) Atrophiae s#ste%icae praecipue s#ste%a ner/osu% centrale a!!icientes in %orbis neoplastici aliae 'ru"e siste(ske atro!ije koje #re sve"a zahvataju centralni nervni siste( u neo#lasti ni( bolesti(a An"ep#alopat#ia li bi"a paraneoplasti"a (700-;:8F) Atrophia s#ste%ica praecipue s#ste%a ner/osu% centrale a!!icientes in %#.oe$e%a (E00.15 E0(.-5) *iste(ska atro!ija koja #re sve"a zahvata centralni nervni siste( ko/ (ikse/e(a Atrophia s#ste%ica praecipue s#ste%a ner/osu% centrale a!!icientes in %orbis aliis alibi classi!icatis *iste(ska atro!ija koja #re sve"a zahvata centralni nervni siste( u /ru"i( bolesti(a koje su klasi!ikovane na /ru"o( (estu

G1(.07

G1(.17

G1(.'7

G1(.+7

G1)

&ostpolio s#n$ro%a *in/ro( #osle in!ekcije #olio viruso(


Ukljuuje: 3ostpolio Beliti"u sBndro a Iskljuuje: seJuelae per polio Beliti"u (B98)

Van#ira(i/na oboljenja i #ore(e6aji kretanja (9>0-9>J)


G'0 <orbus &ar;inson %arkinsonova bolest
Ukljuuje: 0e iparkinsonis us 3aralBsis agitans 3arkinsonis us sive @orbus 3arkinsonI C)? idiopat#i"us pri arius

G'1.G'1.0

&ar;insonis%us secun$arius *ekun/arni #arkinsoniza(


*#n$ro%a neurolepticu% %ali,nu% Te7ak neurole#ti ki sin/ro( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( &ar;insonis%us secun$arius %e$ica%entosus alius 'ru"i sekun/arni #arkinsoniza( uzrokovan leko( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( &ar;insonis%us secun$arius propter !actores e.terno alios *ekun/arni #arkinsoniza( uzrokovan /ru"i( s#oljni( !aktori(a &oristiti dodatnu ifru (!rupa RR) ukoliko =elite da identifikujete spoljanje faktore

G'1.1

G'1.'

4<8

Grupa I
G'1.( G'1.) G'1.+ G'1.9 &ar;insonis%us postencephaliticus %arkinsoniza( #osle za#aljenja (oz"a &ar;insonis%us /ascularis %arkinsoniza( uzrokovan o$te6enje( krvnih su/ova &ar;insonis%us secun$arius alius 'ru"i sekun/arni #arkinsoniza( &ar;insonis%us secun$arius non speci!icatus *ekun/arni #arkinsoniza(, neozna en

G''7

&ar;insonis%us in %orbis alibi classi!icatis %arkinsoniza( u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu


Ukljuuje: 3arkinsonis us sBp#iliti"us (65%(8F)

G'(.-

-e,enerationes ,an,lioru% basaliu% aliae 'ru"a /e"enerativna oboljenja bazalnih "an"lija


Iskljuuje: ;egeneratio ultisBste ati"a (!90(4) <orbus ?aller/or$en-*patz 4allervor/en-*#atzova bolest ;egeneratio pallida pig entaria Bphthal%ople,ia supranuclearis pro,ressi/a 8*teelo-Fichar$son-Blsze3s;i9 *teele-=ichar/son-,lsze3skiova #ro"resivna #araliza o nih (i$i6a -e,eneratio ,an,lii striatoni,ralis 'e"eneracija strijatoni"ralne "an"lije -e,enerationes ,an,lioru% basaliu% speci!icatae aliae 'ru"e s#eci!i ne /e"eneracije bazalnih "an"lija 7al"ifi"atio ganglii basalis -e,eneratio ,an,lii basalis non speci!icata 'e"eneracija bazalne "an"lije, neozna ena

G'(.0

G'(.1 G'(.' G'(.+

G'(.9

G').-

-#stonia 'istonija-#ore(e6aj (i$i6no" tonusa


Ukljuuje: ;Bskinesis Iskljuuje: paralBsis "erebralis dBskineti"a (!80(4)

G').0

-#stonia %e$ica%entosa 'istonija uzrokovana leko( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) -#stonia i$iopathica !a%iliaris -/io#atska #oro/i na /istonija ;Bstonia idiopat#i"a C)? -#stonia i$iopathica non !a%iliaris -/io#atska ne#oro/i na /istonija Torticollis spas%o$ica 9r evita krivo$ija Iskljuuje: torti"ollis C)? (@:4(<) -#stonia oro!acialis i$iopathica -/io#atska usno-li na /istonija ;Bskinesis orofa"ialis Blepharospas%us 9r o nih ka#aka

G').1

G').' G').(

G').)

G').0

4<9

2010
G').+ G').9 -#stonia alia 'ru"a /istonija -#stonia non speci!icata 'istonija, neozna ena ;Bskinesis C)?

G'0.G'0.0

A!!ectiones e.trap#ra%i$ales et $isor$ines %otionu% alie 'ru"a van#ira(i/na oboljenja i #ore(e6aji kretanja
Tre%or essentiallis Tre(or D s#ontani rit(i ni nevoljni #okreti /elova tela 9re or fa iliaris Iskljuuje: tre or C)? (>%5(8) Tre%or %e$ica%entosus Tre(or uzrokovan leko( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) "or%ae tre%oris speci!ici ailae 'ru"i oblici s#eci!i no" tre(ora 9re or intentionalis <#oclonus 9r (i$i6a @Bo"lonus edi"a entosus 6ko se =eli ozna/iti lek koji je uzrokovan pore e,aj, upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) Iskljuuje: epilepsia Bo"loni"a (!:0(-) BokB ia fa"ialis (!58(:) Chorea %e$ica%entosa 4oreja D nevoljni #okreti (i$i6a uzrokovani leko( 6ko se =eli ozna/iti lek koji je uzrokovan pore e,aj, upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) Chorea alia 'ru"a horeja 7#orea C)? Iskljuuje: "#orea 0untington (!80) "#orea C)? "u Bo"ardiopat#ia (10%(0) "#orea ?Bden#a (10%(-) "#orea r#eu ati"a (10%(-) Tics %e$ica%entosi et or,anici Tikovi - nevoljni #okreti, uzrokovani leko( i ostali tikovi or"ansko" #orekla 6ko se =eli ozna/iti lek, koji je uzrokovao pore e,aj upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( Iskljuuje: sBndro a de la 9ourette (K95(%) ti" C)? (K95(9) A!!ectiones e.trap#ra%i$ales et $isor$ines %otionu% speci!icatae aliae 'ru"a ozna ena van#ira(i/na oboljenja i #ore(e6aji kretanja ?Bndro a ja"tatonis eHtre itatis inferioris ?Bndro a personae rigidae A!!ectio e.trap#ra%i$ales et $isor$o %otionu% non speci!icatus Van#ira(i/no oboljenje i #ore(e6aj kretanja, neozna en

G'0.1

G'0.'

G'0.(

G'0.)

G'0.0

G'0.1

G'0.+

G'0.9

470

Grupa I
G'17 A!!ectiones e.trap#ra%i$ales et $isor$ines %otionu% in %orbis alibi classi!icatis Van#ira(i/na oboljenja i #ore(e6aji kretanja u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

'ru"e /e"enarativne bolesti nervno" siste(a (9F0-9F>)


G(0.<orbus Alzhei%er Alzhei(erova bolest
Ukljuuje: @orbus 6lz#ei er praesenilis et senilis Iskljuuje: degeneratio "erebri senilis CA7 (!48(8) de entia senilis C)? (K04) senilitas C)? (>5:) G(0.0 <orbus Alzhei%er praeco. =ana Alzhei(erova bolest Napomena: 3o/etak obi/no pre <5( godine =ivota <orbus Alzhei%er tar$i/us Kasna Alzhei(erova bolest Napomena: 3o/etak obi/no posle <5( godine =ivota <orbus Alzhei%er alius 'ru"a Alzhei(erova bolest <orbus Alzhei%er non speci!icatus Alzhei(erova bolest, neozna ena

G(0.1

G(0.+ G(0.9

G(1.-

<orbi $e,enerati/i s#ste%atis ner/osi alii non alibi clssi!icati 'ru"e /e"enerativne bolesti nervno" siste(a, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu
Iskljuuje: sBndro a >eBe (!94(7) Atrophia cerebri circu%scripta ,"rani eno is ezavanje tkiva (oz"a 6p#asia progressiva isolata ;e entia frontote poralis (K9;) @orbus 3i"k -e,eneratio cerebri senilis non alibi clssi!icatis *tara ka /e"eneracija (oz"a, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu Iskljuuje: orbus 6lz#ei er (!40(-) senilitas C)? (>5:) -e,eneratio s#ste%atis ner/osi alcoholica 'e"eneracija nervno" siste(a uzrokovana alkoholo( degeneratio "erebellaris al"o#oli"a degeneratio "erebralis al"o#oli"a en"ep#alopat#ia al"o#oli"a 6taHia "erebellaris al"o#oli"a ;Bsfun"tio sBste atis neurovegetativi al"o#oli"a <orbi s#ste%atis ner/osi $e,enerati/i speci!icati alii 'ru"e ozna ene /e"enerativne bolesti nervno" siste(a ;egeneratio strati grisei -6lpers. An"ep#alopat#ia ne"roti"a suba"uta -Leig#. ;e en"ija sa LeQB teli a (;L9)

G(1.0

G(1.1

G(1.'

G(1.+

478

2010
G(1.9 <orbus s#ste%atis ner/osi $a,enerati/us non speci!icatus 'e"enerativna bolest nervno" siste(a, neozna ena

G('.-7
G('.07

<orbi s#ste%atis ner/osi $e,enerati/i alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e /e"enerativne bolesti nervno" siste(a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
-e,eneratio %e$ullae spinalis subacuta co%binata in %orbis alibi classi!icatis *ubakutna ko(binovana /e"eneracija ki (ene (o7/ine u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Iskljuuje: ;egeneratio edullae spinalis suba"uta "o binata propter defi"ientia vit( B8% (A54(8F) <orbi s#ste%atis ner/osi $e,enerati/i speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e ozna ene bolesti nervno" siste(a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

G('.+7

'e(ijelinizuju6e bolesti C5*-a (9F:-9FL)


G(0 *clerosis %ultiple. Culti#la skleroza
Ukljuuje: ?"lerosis ultipleHI C)? disse inata generalisata edullae spinalis trun"i "erebri

G(1.-

-e%#elinisatio $isse%inata acuta alia 'ru"a akutna rasejana /e(ijelinizacija


Iskljuuje: An"ep#alitis et en"ep#alo Belitis postinfe"tiva C)? (!0:(8) :euro%#elitis optica 8-e/ic9 )a#aljenje o no" 7ivca i ki (ene (o7/ine A'evicB ;e Belinisatio nervi opti"i Iskljuuje: neuritis opti"a C)? (0:<) =eucoencephalitis hae%orrha,ica acuta et subacuta 8?urst9 Akutno i subakutno he(ora"i ko za#aljenje bele (ase (oz"a A4urstB -e%#elinisatio $isse%inata acuta speci!icata alia 'ru"a ozna ena akutna rasejana /e(ijelinizacija -e%#elinisatio $isse%inata acuta non speci!icata Akutna rasejana /e(ijelinizacija, neozna ena

G(1.0

G(1.1 G(1.+ G(1.9

G(2.G(2.0

<orbi $e%#elinantes s#ste%atis ner/osi centralis alii 'ru"e /e(ijelinizuju6e bolesti C5*-a
*clerosis cerebri $i!!usa 'i!uzna skleroza (oz"a An"ep#alitis periaHialis @orbus ?"#ilder Iskljuuje: adrenoleukodBstrop#ia -6ddison-?"#ilder. (A78(4) -e%#elinisatio corporis callosi centralis Centralna /e(ijelinizacija 7uljevito" tela

G(2.1

47%

Grupa I
G(2.' G(2.( <#elinol#sis pontis centralis Centralna (ijelinoliza #onsa <#elitis trans/ersa acuta in %orbo $e%#elinisato siste%atis ner/osi centralis Akutno #o#re no za#aljenje ki (ene (o7/ine u /e(ijelinizuju6oj bolesti C5*-a @Belitis transversalis a"uta C)? Iskljuuje: neuro Belitis opti"a -;evi". (!4<(0) s"lerosis ultipleH (!45) <#elitis necroticans subacuta *ubakutni nekrotizuju6i (ijelitis *clerosis cerebri concentrica 8Balo9 Koncentri na skleroza (oz"a A&aloB <orbi $e%#elinantes s#ste%atis ner/osi centralis speci!icati alii 'ru"e ozna ene /e(ijelinizuju6e bolesti C5*-a <orbus $e%#elinans s#ste%atis ner/osi centralis non speci!icatus 'e(ijelinizuju6a bolest C5*-a, neozna ena

G(2.) G(2.0 G(2.+ G(2.9

%ovre(eni i #aroksiz(alni #ore(e6aji (9G0-9GL)


G)0.Epilepsia E#ile#sija D %a/avica
Iskljuuje: i petus ("onvulsivus) C)? (>5<(8) paralBsis 9odd (!84(8) status epilepti"us (!:8(-) sBndro a Landau-&leffner (K80(4) G)0.0 Epilepsia i$iopathica (!ocalis) (partialis) et s#n$ro%ata epileptica cu% i%petu !ocali -/io#atska 7ari$na e#ile#sija i e#ile#sijski sin/ro(i sa 7ari$ni( na#a/o( Apilepsia juvenilis benigna "u alteratione AA! ad nervu "entrote porale Apilepsia juvenilis "u alteratione AA! paroHis ali ad nervu o""ipitale Epilepsia i$iopathica (!ocalis) (partialis) et s#n$ro%ata epileptica cu% i%petu si%plici partiali *i(#to(atska 7ari$na e#ile#sija i e#ile#sijski sin/ro(i sa je/nostavni( #arcijalni( na#a/o( 1 petus si pleH partialis "u generalisatione se"undaria 1 petus sine alteratione "ons"ientiae Epilepsia i$iopathica (!ocalis) (partialis) et s#n$ro%ata epileptica cu% i%petu co%ple.o partiali *i(#to(atska 7ari$na e#ile#sija i e#ile#sijski sin/ro(i sa ko(#leksni( #arcijalni( na#a/o( 1 petus "o pleH partialis "u generalisatione se"undaria 1 petus "u alteratione "ons"ientiae, often Qit# auto atis s

G)0.1

G)0.'

474

2010
G)0.( Epilepsia i$iopathica ,eneralisata et s#n$ro%ata epileptica 9eneralizovana i/io#atska e#ile#sija i e#ile#sijski sin/ro(i 6bsentia puerilis -pBknolepsia. BenignaI "onvulsiones neonatales (fa illares) epilepsia Bo"loni"a infantilis Apilepsia (grand al) seizures on aQakening ApilepsiaI atoni"a non spe"ifi"ata "loni"a non spe"ifi"ata Bo"loni"a non spe"ifi"ata toni"a non spe"ifi"ata toni"o-"loni"a non spe"ifi"ata $uvenilisI absentia epilepsia Bo"loni"a epilepsia -petit al i pulsivus. Epilepsia ,eneralisata alia et s#n$ro%ata epileptica 'ru"a "eneralizovana e#ile#sija i e#ile#sijski sin/ro(i An"ep#alopat#ia Bo"loni"a sB pto ati"a prae"oH Apilepsia "u I absentia Bo"loni"a i petu astati"o- Bo"loni"o 1 petus ?alaa ?pas us 1nfantilis ?Bndro a LennoH-!astaut ?Bndro a Oest *#n$ro%ata epileptica speci!ica *#eci!i ni e#ile#sijski sin/ro(i Apilepsia partialis "ontinua -&oz#evnikof. ApilepsiaI al"o#oli"a dBs#or onalis inso nogenes edi"a etosa stressogenes 6ko se =eli ozna/iti lek, koji je uzrokovao pore e,aj upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( Epilepsia Gran$ %al non speci!icata (cu% &etit %al si/e sine &etit %al) Veliki e#ile#ti ni na#a/, neozna en (sa (ali( na#a/o( ili bez nje"a) &etit %al non speci!icatus sine Gran$ %al Cali e#ile#ti ni na#a/, neozna en, bez veliko" na#a/a Epilepsia alia 'ru"a e#ile#sija Apilepsija i epilepti/ni sindro i koji nisu utvr*eni kao =arini niti kao generalizovani napadi Epilepsia non speci!icata E#ile#sija, neozna ena Apilepti"aI aliia C)? "onvulsio C)? i petus C)?

G)0.)

G)0.0

G)0.1 G)0.2 G)0.+

G)0.9

47:

Grupa I
G)1.G)1.0

*tatus epilepticus E#ile#sijski status - ne#reki/an niz na#a/a #a/avice


*tatus epilepticus Gran$ %al E#ile#sijski status, sa veliki( na#a/i(a ?tatus epilepti"us (toni"o - "loni"us) Iskljuuje: epilepsia partialis "ontinua -&oz#evnikof. (!:0(5) *tatus epilepticus &etit %al E#ile#sijski status, sa (ali( na#a/i(a ?tatus epilepti"us absens *tatus epilepticus i%petuu% co%ple.oru% partialiu% E#ile#sijski status slo7enih /eli(i nih na#a/a *tatus epileptici alii 'ru"i e#ile#sijski status *tatus epilepticus non speci!icatus E#ile#sijski status, neozna en

G)1.1

G)1.' G)1.+ G)1.9

G)(.-

<i,raena Ci"rena D je/nostrana "lavobolja u na#a/i(a

6ko se =eli ozna/iti lek koji je uzrokovan pore e,aj upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok(!rupa RR) Iskljuuje: "ep#alalgia C)? (>58) G)(.0 G)(.1 <i,raena si%ple. 8sine aura9 ,bi na (i"rena, bez aure <i,raena classica 8cu% aura9 Klasi na (i"rena, sa auro( @igraenaI a"uta-"u i petu aurae basilaris "u aura prolongata "u aura sine "ep#alalgia "u aura tBpi"a #e iplegi"a fa iliaris non tBpi"a *tatus %i,raenosus Ci"renozni status <i,raena co%plicata Ko(#likovana (i"rena <i,raena alia 'ru"a (i"rena @igraena op#t#al oplegi"a @igraena retinalis <i,raena non speci!icata Ci"rena, neozna ena

G)(.' G)(.( G)(.+

G)(.9

475

2010
G)).*#n$ro%ata cephalal,ica alia 'ru"e "lavobolje
Iskljuuje: "ep#alalgia C)? (>58) dolor fa"ialis atipi"us (!50(8) neuralgia nervi trige ini (!50(0) G)).0 *#n$ro%a cephalal,ica HclusterP Klaster "lavobolja 7ep#alaea "ontra"ta "#roni"a episodi"a 0e i"rania paroHBs alis "#roni"a Cephalal,ia /ascularis non alibi classi!icata Vaskularna "lavobolja, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu 7ep#alaea vas"ularis C)? Cephalal,ia tensionalis Tenziona "lavobolja 7ep#alalgia tensionalis C)? 7ep#alalgia tensionalis "#roni"a 7ep#alalgia tensionalis episodi"a Cephalal,ia posttrau%atica chronica 4roni na #osttrau(atska "lavobolja Cephalal,ia %e$ica%entosa non alibi classi!icata 9lavobolja uzrokovana leko(, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR), *#n$ro%ata cephalal,ica speci!icata alia 'ru"e ozna ene "lavobolje

G)).1

G)).'

G)).( G)).)

G)).+

G)0.-

&aro.#s%i cerebrales ischae%ici transitorii et s#n$ro%ata a!!inia %rolazni cerebralni ishe(ijski na#a/i i sro/ni sin/ro(i
Iskljuuje: is"#ae ia "erebri neonati (398(0) *#n$ro%a arteriae /ertebrobasalis *in/ro( vertebro-bazilarne arterije *#n$ro%a arteriae caroti$is (he%isphaericae) *in/ro( "lavne arterije vrata (he(is!eri ni) *#n$ro%ata arteriaru% praecerebraliu% bilateralia et %ultiplicia ,bostrani i vi$estruki sin/ro(i #re(o7/anih arterija A%aurosis !u,a. Kratkotrajno sle#ilo A%nesia ,lobalis transiti/a %rolazni #ot#uni "ubitak #a(6enja Iskljuuje: a nesia C)? (>:8(4) &aro.#s%i cerebrales ischae%ici transitorii et s#n$ro%ata a!!inia alii 'ru"i #rolazni cerebralni ishe(ijski na#a/i i sro/ni sin/ro(i &aro.#s%i cerebrales ischae%ici transitorii non speci!icati %rolazni cerebralni ishe(ijski na#a/i, neozna eni 1s"#ae ia "erebri transitiva C)? ?pas us arteriae "erebralis

G)0.0 G)0.1 G)0.' G)0.( G)0.)

G)0.+ G)0.9

47<

Grupa I
G)1.-7
G)1.07 G)1.17 G)1.'7 G)1.(7

*#n$ro%ata /ascularia cerebri in %orbis cerebro/ascularibus (I10-I125) *in/ro(i krvnih su/ova (oz"a ko/ cerebrovaskularnih bolesti
*#n$ro%a arteriae cerebri %e$iae (I11.05) *in/ro( sre/nje arterije (oz"a *#n$ro%a arteriae cerebri anterioris (I11.15) *in/ro( #re/nje arterije (oz"a *#n$ro%a arteriae cerebri posterioris (I11.'5) *in/ro( za/nje arterije (oz"a *#n$ro%a apople.iae trunci cerebri (I10-I125) *in/ro( a#o#leksije (o7/ano" stabla ?Bndro aI Benedikt 7laude Koville @illard-!ubler Oallenberg Oeber *#n$ro%a apople.iae cerebellaris (I10-I125) *in/ro( a#o#leksije (alo" (oz"a *#n$ro%a lacunaris %otoria puru% (I10-I125) Uisto lakunarni (otorni sin/ro( *#n$ro%a lacunaris sensualis puru% (I10-I125) Uisto lakunarni osetni sin/ro( *#n$ro%ata lacunaria alia (I10-I125) 'ru"i lakunarni sin/ro(i *#n$ro%ata /ascularia cerebri alia in %orbis cerebro/ascularibus (I10-I125) 'ru"i vaskularni sin/ro(i (oz"a u bolesti(a krvnih su/ova (oz"a

G)1.)7 G)1.07 G)1.17 G)1.27 G)1.+7

G)2.-

-isor$ines so%ni %ore(e6aji s#avanja


Iskljuuje: disordines so ni non organi"i (K58(-) in"ubi no"turni (K58(5) pavor no"turnus (K58(:) so na bulis us (K58(4)

G)2.0 G)2.1 G)2.'

Inso%nia %ore(e6aji zas#ivanja i trajanja sna D nesanica ?#perso%nia %re/u"o s#avanje -isor$ines rh#th%i so%nii et /ir,iliae %ore(e6aji rit(a s#avanja i bu/nosti !arrulitas irregularis in statu se ivigilantiae ?Bndro a so ni tardivi Apnoea a$ so%nu% A#neja-#ovre(eni #reki/ /isanja #ri s#avanju 6pnoea ad so nu I "entralis obstru"tiva Iskljuuje: apnoea ad so nu neonati (3%8(4) sBndro a pi"kQi"kian (A<<(%) :arcolepsia et cataple.ia -znena/ni nastu#i s#avanja i "ubitak tonusa (i$i6a

G)2.(

G)2.)

477

2010
G)2.+ -isor$ines so%ni alii 'ru"i #ore(e6aji s#avanja ?Bndro a &leine-Levin -isor$o so%ni non speci!icatus %ore(e6aj s#avanja, neozna en

G)2.9

%ore(e6aji 7ivaca, korenova 7ivaca i sno#ova 7ivaca (9:0-9:9)


Iskljuuje: neuralgia C)? (@79(%) neuritis perip#eri"a gravidae ()%<(8) neuritis C)? (@79(%) radi"ulitis C)? (@5:(8) sve=e trau atske povrede =iva"a, korenova =iva"a i snopova =iva"a + vidi povrede =iva"a po delovi a tela

G00.-

-isor$ines ner/i tri,e%ini %ore(e6aji tri"e(inalno" 7ivca


Ukljuuje: ;isordines nervi "ranialis 2 :eural,ia ner/i tri,e%ini 5eural"ija (bol u na#a/i(a) tri"e(inalno" 7ivca ?Bndro a doloris fa"ialis paroHis alis 9i" (spas us) dolorosus -olor !acialis at#picus Ati#i an bol lica -isor$ines ner/i tri,e%ini alii 'ru"i #ore(e6aji tri"e(inalno" 7ivca -isor$o ner/i tri,e%ini non speci!icatus %ore(e6aj tri"e(inalno" 7ivca, neozna en

G00.0

G00.1 G00.+ G00.9

G01.-

-isor$ines ner/i !acialis %ore(e6aji !acijalno" 7ivca


Ukljuuje: ;isordines nervi "ranialis 211 &aral#sis ner/i !acialis ,/uzetost !acijalno" 7ivca 3aralBsis Bell Gan,lionitis ,eniculata )a#aljenje kolenaste "an"lije 7ivca Iskljuuje: !anglionitis geni"ulata post#erpeti"a (B0%(%) *#n$ro%a <el;ersson Celkerssonov sin/ro( ?Bndro a @elkersson->osent#al *pas%us he%i!acialis cionicus Trzajni "r #olovine lica <#o;#%ia !acialis Talasasto "r enje lica -isor$ines ner/i !acialis alii 'ru"i #ore(e6aji 7ivca lica

G01.0

G01.1

G01.'

G01.( G01.) G01.+

478

Grupa I
G01.9 -isor$o ner/i !acialis non speci!icatus %ore(e6aj 7ivca lica, neozna en

G0'.-

-isor$ines ner/oru% cranialiu% alioru% %ore(e6aji /ru"ih lobanjskih 7ivaca


Iskljuuje: disordinesI nervi a"usti"i -8t#. (094(4) nervi opti"i -%nd. (0:< , 0:7(0) strabis us paralBti"us (0:9(0-0:9(%)

G0'.0

-isor$ines ner/i ol!actorii %ore(e6aji ol!aktorno" 7ivca ;isordo nervi "ranialis 1 -isor$ines ner/i ,lossophar#n,ici %ore(e6aji "loso!arin"ealno" 7ivca ;isordo nervi "ranialis 1R Ceuralgia glossop#arBngi"a -isor$ines ner/i /a,i %ore(e6aji 7ivca lutalice ;isordero nervi pneu ogastri"i (R) -isor$ines ner/i h#po,lossi %ore(e6aji hi#o"losealno" 7ivca ;isordo nervi "ranialis R11 -isor$ines ner/oru% cranialiu% %ultiplices %ore(e6aji vi$e lobanjskih 7ivaca 3olBneuritis "ranialis -isor$ines ner/oru% cranialiu% speci!icatu% alioru% %ore(e6aji /ru"ih ozna enih lobanjskih 7ivaca -isor$o ner/i cranialis non speci!icatus %ore(e6aj lobanjsko" 7ivca, neozna en

G0'.1

G0'.'

G0'.(

G0'.2

G0'.+ G0'.9

G0(.-7
G0(.07

-isor$ines ner/oru% cranialiu% in %orbis alibi classi!icatis %ore(e6aji lobanjskih 7ivaca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
:eural,ia postherpetica (B0'.'5) 5eural"ija - bol u na#a/i(a - #osle her#esa zostera 3ost#erpeti"aI ganglionitis geni"ulata neuralgia trige inalis &aral#ses ner/oru% cranialiu% %ultiplices in %orbis in!ecti/is et parasitariis in %orbis alibi classi!icatis (A00-B995) Cno"ostruke o/uzetosti lobanjskih 7ivaca u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &aral#ses ner/oru% cranialiu% %ultiplices a$ sarcoi$osi% (-+1.+5) Cno"ostruke o/uzetosti lobanjskih 7ivaca ko/ sarkoi/oze &aral#ses ner/oru% cranialiu% %ultiploces a$ neoplas%a (C00--)+5) Cno"ostruke o/uzetosti lobanjskih 7ivaca ko/ tu(ora -isor$ines ner/oru% cranialiu% alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji lobanjskih 7ivaca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

G0(.17

G0(.'7 G0(.(7 G0(.+7

479

2010
G0).A!!ectiones ra$icu% et ple.uu% ner/oru% ,boljenja korenova i s#letova 7ivaca
Iskljuuje: dis"us intervertebralis (@50-@58) neuralgia sive neuritis C)? (@79(%) neuritis sive radi"ulitisI bra"#ialis C)? (@5:(8) lu balis C)? (@5:(8) lu bosa"ralis C)? (@5:(8) t#ora"alis C)? (@5:(8) radi"ulitis C)? (@5:(8) radi"ulopat#ia C)? (@5:(8) spondBlosis (@:7(-) sve=e trau atske povrede nervni# korenova i snopova =iva"a- vidi povrede =iva"a po delovi a tela G0).0 &le.opathia brachialis ,boljenje s#leta 7ivaca ruke ?Bndro a t#ora"alis &le.opathia lu%bosacralis ,boljenje s#leta 7ivaca slabine i trtice Fa$iculopathia cer/icalis non alibi classi!icata ,boljenje korenova 7ivaca vrata, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu Fa$iculopathia thoracalis non alibi classi!icata ,boljenje korenova 7ivaca "ru/no" ko$a, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu Fa$iculopathia lu%bosacralis non alibi classi!icata ,boljenje korenova 7ivaca slabine i trtice, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu A%#otrophia neural,ica &olna atro!ija (i$i6a Ceuritis "inguli ?Bndro a 3arsonage-6ldren-9urner *#n$ro%a phanto%atis %e%bri cu% $olore *in/ro( !anto(sko" u/a sa bolo( *#n$ro%a phanto%atis %e%bri sine $olore *in/ro( !anto(sko" u/a bez bola ?Bndro a p#anto atis e bri C)? A!!ectiones ra$icu% et ple.uu% ner/oru% aliae 'ru"a oboljenja korenova i s#letova 7ivaca A!!ectio ra$icis et ple.us ner/i non speci!icatus ,boljenje korena i s#leta 7ivaca, neozna eno

G0).1 G0).' G0).( G0).) G0).0

G0).1 G0).2

G0).+ G0).9

G00.-7
G00.07 G00.17

Co%pressio ra$icu% et ple.uu% ner/oru% in %orbis alibi classi!icatis %ritisak na korenove i s#letove 7ivaca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Co%pressio ra$icu% et ple.uu% ner/oru% a$ neoplas%a (C00--)+5) %ritisak na korenove i s#letove 7ivaca ko/ tu(ora Co%pressio ra$icu% et ple.uu% ner/oru% a$ $isor$ines $isci inter/ertebralis (<00<015) %ritisak na korene i s#letove 7ivaca ko/ #ore(e6aja (e;u#r$ljensko" /iska Co%pressio ra$icu% et ple.uu% ner/oru% a$ spon$#losi% (<)2.-5) %ritisak na korenove i s#letove 7ivaca ko/ /e"enerativno" oboljenja #r$ljenova Co%pressiones ra$icu% et ple.uu% ner/oru% a$ $orsopathias alias (<)0-<)15 <)+.-5 <0(-<0)5) %ritisci na korene i s#letove 7ivaca ko/ /ru"ih oboljenja le;a

G00.'7 G00.(7

480

Grupa I
G00.+7 Co%pressiones ra$icu% et ple.uu% ner/oru% in %orbis aliis alibi classi!icatis %ritisci na korenove i s#letove 7ivaca u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

G01.-

<ononeuropathiae e.tre%itatis superioris ,boljenja je/no" 7ivca ruke


Iskljuuje: sve=e trau atsko ote,enje =iv"a + videti povrede =iva"a po delovi a tela *#n$ro%a canalis carpalis *in/ro( kar#alno" tunela =aesiones ner/i %e$iani aliae 'ru"a o$te6enja sre/i$nje" 7ivca =aesio ner/i ulnaris ,$te6enje 7ivca lakta 3aralBsis nervi ulnaris tardiva =aesio ner/i ra$ialis ,$te6enje 7ivca 7bice Causal,ia ,se6aj #e enja <ononeuropahtiae e.tre%itatis superioris aliae 'ru"a oboljenja je/no" 7ivca ruke Ceuro a interdigitale eHtre itatis superioris <ononeuropathia e.tre%itatis superioris non speci!icata ,boljenje je/no" 7ivca ruke, neozna eno

G01.0 G01.1 G01.'

G01.( G01.) G01.+

G01.9

G02.-

<ononeuropathiae e.tre%itatis in!erioris ,boljenja je/no" 7ivca no"e


Iskljuuje: ?ve=e trau atsko ote,enje =aesio ner/i ischia$ici ,$te6enje se/alno" 7ivca Iskljuuje: is"#iasI C)? (@5:(4) dis"alis intervertebralis (@58(8) <eral,ia paraesthetica %arestezijski bolovi no"e ?Bndro a nervi fe oralis "utanei lateralis =aesio ner/i !e%oralis ,$te6enje 7ivca buta =aesio ner/i peronaei o$te6enje s#oljnje" #otkoleno" 7ivca 3aralBsis nervi peronaei =aesio ner/i sapheni ,$te6enje sre/nje" #otkoleno" 7ivca *#n$ro%a canalis tarsalis *in/ro( tunela no"e =aesio ner/i plantaris ,$te6enje 7ivca tabana @etatarsalgia @orton <ononeuropathiae e.tre%itatis in!erioris aliae 'ru"a oboljenje je/no" 7ivca no"e Ceuro a interdigitale eHtre itatis inferioris

G02.0

G02.1

G02.' G02.(

G02.) G02.0 G02.1

G02.+

488

2010
G02.9 <ononeuropathia e.tre%itatis in!erioris non speci!icata ,boljenje je/no" 7ivca no"e, neozna eno

G0+.G0+.0 G0+.2 G0+.+ G0+.9

<ononeuropathiae aliae 'ru"a #oje/ina na oboljenja 7ivaca


:europathia intercostalis ,boljenje (e;urebarno" 7ivca <ononeuritis %ultiple. )a#aljenje vi$e #oje/ina nih 7ivaca <ononeuropathiae aliae speci!icatae 'ru"a ozna ena #oje/ina na oboljenja 7ivaca <ononeuropathia non speci!icata ,boljenje je/no" 7ivca, neozna eno

G09.-7
G09.07 G09.+7

<ononeuropathia in %orbis alibi classi!icatis %oje/ina no oboljenje 7ivca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
<ononeuropathia $iabetica (E10-E1) sa zaCe$niS;i% Set/rti% ;ara;tero% .)5) ,boljenje je/no" 7ivca ko/ $e6erne bolesti <ononeuropathiae aliae in %orbi alibi classi!icati 'ru"a oboljenja je/no" 7ivca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

,boljenje vi$e 7ivaca i /ru"i #ore(e6aji #eri!erno" nervno" siste(a (9J0-9JG)


Iskljuuje: neuralgia C)? (@79(%) neuritis C)? (@79(%) neuritis perip#eri"a gravidaru radi"ulitis C)? (@5:(8) ()%<(8)

G10.G10.0

:europathia here$itaria et neuropathia i$iopathica 5asle/no i i/io#atsko oboljenje 7ivaca


:europhatia %otoria et sensualis here$itaria 5asle/no oboljenje (i$i6no" i osetno" 7ivca 6trop#ia us"uloru peronaealiu (tBpus aHialis)(tBpus #Bpertrop#i"us) @orbusI 7#ar"ot-@arie-9oot# ;ajerine-?ottas Ceutropat#ia infantilis #Bpertrop#i"a Ceutropat#ia otoria et sensualis #ereditaria, tBpus 1-12 sBndro a >oussB-LavB <orbus Fe!su% =e!su(ova bolest :europathia cu% ata.ia here$itaria ,boljenje 7ivca sa nasle/no( /iskor/inacijo( #okreta :europathia i$iopathica pro,ressi/a -/io#atsko #ro"resivno oboljenje 7ivca

G10.1 G10.' G10.(

48%

Grupa I
G10.+ :europathiae here$itariae et i$iopathicae aliae 'ru"a nasle/na i i/io#atska oboljenja 7ivaca @orbus @orvan Ceuropat#ia sensualisI #eredditaria(do inans) i re"essiva ?Bndro a Celaton :europathia here$itaria et i$iopathica non speci!icata 5asle/no i i/io#atsko oboljenje 7ivca, neozna eno

G10.9

G11.G11.0

&ol#neuropathia in!la%%atoria )a#aljensko oboljenje vi$e 7ivaca


*#n$ro%a Guillain-Barre 9uillan-&arreov sin/ro( 3olBneuritis (post) infe"tiva a"uta ?Bndro a @iller Kis#er :europathia seru%ica ,boljenje 7ivca uzrokovano seru(o( 6ko se =eli ozna/iti uzrok uporebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR), &ol#neuropathiae in!la%%atoriae aliae 'ru"a za#aljenjska oboljenja 7ivaca &ol#neuropathia in!la%%atoria non speci!icata )a#aljensko oboljenje 7ivaca, neozna eno

G11.1

G11.+ G11.9

G1'.G1'.0

&ol#neuropathiae aliae 'ru"a oboljenja 7ivaca


&ol#neuropathia %e$ica%entosa ,boljenje 7ivaca uzrokovano leko( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) &ol#neuropathia alcoholica ,boljenje 7ivaca uzrokovano alkoholo( &ol#neuropathia propter !actores to.icos alios ,boljenje 7ivaca uzrokovano /ru"i( toksi ni( uzro nici(a 6ko se =eli identifikovati toksi/na supstan"a upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) &ol#neuropathiae speci!icatae aliae 'ru"a ozna ena oboljenja 7ivaca 3olBneuropat#ia radiationalis 6ko se =eli ozna/iti uzrok upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR), &ol#neuropthia non speci!icata ,boljenje 7ivaca, neozna eno Ceuropat#ia C)?

G1'.1 G1'.'

G1'.+

G1'.9

484

2010
G1(.-7
G1(.07

&ol#neuropathia in %orbis alibi classi!icatis ,boljenje 7ivaca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
&ol#neuropathia in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis ,boljenje vi$e 7ivaca u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 3olBneuropat#iaI "u orbo LB e (6<9(%F) dip#t#eri"a (64<(8F) in parotitide epide i"a (B%<(8F) leprosa (640(-F) ononu"leosa infe"tiva (B%7(-F) post#erpeti"a (B0%(%F) sBp#iliti"a "ongenita (650(:F) sBp#iliti"a tarda (65%(8F) tuber"ulosa (687(8F) &ol#neuroropathia a$ neoplas%a (C00--)+5) ,boljenje 7ivaca ko/ tu(ora &ol#neuropathia $iabetica (E10-E1) sa zaCe$niS;i% Set/rti% ;ara;tero% .)5) ,boljenje 7ivaca ko/ $e6erne bolesti &ol#neuropathia in %orbis en$ocrinis et %etabolicis aliis (E00-E025 E10-E115 E'0E()5 E20-E+95) ,boljenje 7ivaca u /ru"i( bolesti(a 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( i (etaboli ki( bolesti(a &ol#neuropathia a$ $e!!icientia% nutritionale% (E)0-E1)5) ,boljenje 7ivaca ko/ ne/ovoljne ishrane &ol#neuropathia in $isor$inibus te.tus conne.i/i s#ste%icis (<(0-<(05) ,boljenje 7ivaca u siste(ski( #ore(e6aji(a vezivno" tkiva &ol#neuropathia in $isor$inibus %uscularis et osseis aliis (<00-<'05 <)0-<915) ,boljenje 7ivaca u /ru"i( (i$i6no-ko$tani( #ore(e6aji(a &ol#neuropathia in %orbis aliis alibi classi!icatis ,boljenje 7ivaca u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Ceuropat#ia urae i"a (C88(-F)

G1(.17 G1(.'7 G1(.(7

G1(.)7 G1(.07 G1(.17 G1(.+7

G1)

-isor$ines siste%atis ner/osi peripherici alii 'ru"i #ore(e6aji #eri!erno" nervno" siste(a
Ukljuuje: ;isordo sBste atis nervosi perip#eri"i C)?

&olesti (i$i6no-7iv ane s#ojnice i bolesti (i$i6a (9L0-9LF)


G20.<#asthenia ,ra/is et $isor$ines %#oneurales alii Ciastenija D te$ka slabost (i$i6a i /ru"i (i$i6no-7iv ani #ore(e6aji
Iskljuuje: botulis us (605(8) Bast#enia gravis neonati transitiva (39:(0) G20.0 <#asthenia ,ra/is Te$ka (iastenija 6ko se =eli ozna/itil lek koji uzrok (!rupa RR)

je uzrokovan pore e,aj, upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji

48:

Grupa I
G20.1 -isor$ines %#oneurales to.ici Toksi ki (i$i6no-7iv ani #ore(e6aji 6ko se =eli ozna/iti toksi/na supstan"ija upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR) <#asthenia con,enita e/olutionalis 5asle/na #ro"resivna (iastenija -isor$ines %#oneurales speci!icati alii 'ru"i ozna eni (i$i6no-7iv ani #ore(e6aji -isor$o %#oneuralis non speci!icatus Ci$i6no-7iv ani #ore(e6aj, neozna en

G20.' G20.+ G20.9

G21.-

-isor$ines %usculoru% pri%arii %ri(arni #ore(e6aji (i$i6a


Iskljuuje: art#rogrBposis ultipleH "ongenita ([7:(4) disordines etaboli"i (A70-A90) Bositis (@<0(-)

G21.0

-#strophia %usculoru% 'istro!ija (i$i6a ;Bstrop#ia us"uloru I autoso no- re"esivna ii,na distrofija, nastaje u detinjstvu, sli/na tipu ;u"#enne ili Be"ker benigna -Be"ker. distalis fa"ios"apulo#u eralis gravis -;u"#enne. o"ularis o"ulop#arBngi"a ra i "inguli s"apuloperonealis s"apuloperonealis -A erB-;reifuss. Iskljuuje: dBstrop#ia us"uloru "ongenita C)? (!78(%) sa spe"ifi/ni orfoloki abnor alnosti a ii,ni# vlakana (!78(%) -isor$ines %#otonici %ore(e6aji izra7eni s#ori( /ekontrahovanje( (i$i6a ;Bstrop#ia Botoni"a -?teinert. @Botonia "ongenitaI C)? do inans -9#o sen. re"essive -Be"ker. @BotoniaI "#ondrodBstrop#i"a edi"a entosa sB pto ati"a Ceuro Botonia -1saa"s. 3ara Botonia "ongenita 3seudo Botonia 6ko se =eli ozna/iti lek koji je uzrokovan pore e,aj upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)

G21.1

485

2010
G21.' <#opathia con,enita 5asle/no oboljenje (i$i6a ;Bstrop#ia us"uloru "ongenitaI C)? ?a spe"ifi/ni orfoloki abnor alnosti a @orbusI "ores "entralis "ores inoris ulti"ores @Bopat#iaI Botubularis ("entronu"learis) ne aline 9Bpus fibrae disproportionalis

ii,ni# vlakana

G21.( G21.+ G21.9

<#opathia %itochoo$rialis non alibi classi!icata Citohon/rijalno oboljenje (i$i6a neklasi!ikovano na /ru"o( (estu -isor$ines %usculoru% pri%arii alii 'ru"i #ri(arni #ore(e6aji (i$i6a -isor$o %usculoru% pri%arius non speci!icatus %ri(arni #ore(e6aj (i$i6a, neozna en @Bopat#ia #ereditaria C)?

G2'.-

<#opathiae aliae 'ru"e (io#atije - oboljenja (i$i6a


Iskljuuje: art#rogrBposis ultipleH "ongenita ([7:(4) der atopolB Bositis (@44(-) infar"tus us"uli is"#ae i"us (@<%(%) Bositis (@<0(-) polB Bositis (@44(%)

G2'.0

<#opathia %e$ica%entosa Cio#atija uzrokovana leko( 6ko se =eli ozna/iti lek upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( <#opathia alcoholica Cio#atija uzrokovana alkoholo( <#opathia propter !actores to.icos alia 'ru"a (io#atija uzrokovana toksini(a 6ko se =eli ozna/iti toksi/na supstan"ija upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( &aral#sis perio$ica %ovre(ena o/uzetost 3aralBsis periodi"a (fa ilialris)I #Bperkaliae i"a #Bpokaliae i"a Botoni"a nor okaliae i"a <#opathia in!la%%atoria non alibi classi!icata )a#aljenjska (io#atija neklasi!ikovana na /ru"o( (estu <#opathiae speci!icatae aliae 'ru"e ozna ene (io#atije <#opathia non speci!icata Cio#atija, neozna ena

G2'.1 G2'.'

G2'.(

G2'.) G2'.+ G2'.9

48<

Grupa I
G2(.-7 -isor$ines conne.io %#oneurales et %usculoru% in %orbis alibi classi!icatis &olesti (i$i6no-nervne s#ojnice i (i$i6a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
*#n$ro%ata %#asthenicu% in %orbis en$ocrinis *in/ro(i (iastenije u en/okrini( bolesti(a ?Bndro a Bast#eni"a etI a Botrop#Bi"a diabeti"a (A80-A8: sa zajedni/ki /etvrti t#BreotoHi"a -#Bpert#Broidis . (A05(-F) *#n$ro%a =a%bert-Eaton (C00--)+5) Eaton-+a(bertov sin/ro( *#n$ro%ata %#asthenicu% a$ neoplas%a (C00--)+5) *in/ro(i (iastenije ko/ tu(ora *#n$ro%ata %#asthenicu% in %orbis aliis alibi classi!icatis *in/ro(i (iastenije u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <#opathia in %orbis in!ecti/is et parasitaris alibi classi!icatis Cio#atija u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <#opathia in %orbis en$ocrinis Cio#atija u en/okrini( bolesti(a @Bopat#ia inI #Bperparat#Broidea (A%8(0-A%8(4F) #Bpoparat#Broidis (A%0(-F) 9#BreotoHi"a (A05(-F) <#opathia in %orbis %etabolicis Cio#atija u bolesti(a (etaboliz(a @Bopat#ia in orbo "u I a""u ulatione glB"ogeni abnor ali (A7:(0F) lipidalis (A75(-F) <#opathia in %orbis aliis alibi classi!icatis Cio#atija u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @Bopat#ia inI r#eu atoid art#ritis (@05-@0<F) s"leroder a (@4:(8F) si""a sBndro a -?jWgren. (@45(0F) sBste i" lupus erBt#e atosus (@4%(8F)

G2(.07

karaktero

(:F)

G2(.17 G2(.'7 G2(.(7 G2(.)7 G2(.07

G2(.17

G2(.27

Co7/ana #araliza i /ru"i sin/ro(i #aralize (9?0-9?F)


G+0.&aral#sis cerebralis Cerebralna #araliza
Iskljuuje: 3araplegia spasti"a #ereditaria (!88(:) G+0.0 &aral#sis cerebralis spastica Jua$riple,ica *#asti ka kva/ri#le"i na cerebralna #araliza 3aralBsis "erebralis spasti"a tetraplegi"a &aral#sis cerebralis spastica $iaple,ica *#asti ka /i#le"i na cerebralna #araliza 3aralBsis "ongenita spasti"a ("erebralis) 3aralBsis spasti"a "erebralis C)?

G+0.1

487

2010
G+0.' G+0.( &aral#sis cerebralis spastica he%iple,ica *#asti ka he(i#le"i na cerebralna #araliza &aral#sis cerebralis $#s;inetica 'iskineti ka cerebralna #araliza 3aralBsis "erebralis at#etoides 3aralBsis "erebralis dBstoni"a &aral#sis cerebralis ata.ica Ataksi na cerebralna #araliza &aral#sis cerebralis alia 'ru"a cerebralna #araliza ?Bndro ata "erebrales paralBti"ae

G+0.) G+0.+

iHtae

G+0.9

&aral#sis cerebralis non speci!icata Cerebralna #araliza, neozna ena 3aralBsis "erebralBs C)?

G+1.-

?e%iple,ia Ee/nostrana #araliza - o/uzetost

Napomena: )va ifra se koristi pri arno sa o za iskazivanje klini/ke slike #e iplegije (potpunaMnepotpuna) bez bli=e ozna/enosti ili za stara ili dugotrajna stanja ali nenavedenog uzroka( )va kategorija se upotrebljava takodje u ifriranju i za ozna/avanje #e iplegije bilo kog uzroka( Iskljuuje: paralBsis "erebralis "ongenita (!80(-) G+1.0 G+1.1 G+1.9 ?e%iple,ia !lacci$a Clitava je/nostrana #araliza ?e%iple,ia spastica *#asti ka ("r evita) je/nostrana #araliza ?e%iple,ia non speci!icata Ee/nostrana #araliza, neozna ena

G+'.-

&araple,ia et tetraple,ia *i(etri na #araliza - o/uzetost obe ruke ili obe no"e i svih u/ova

Napomena: )va ifra se koristi pri arno sa o za iskazivanje klini/ke slike bez bli=e ozna/enosti ili za navedena stara ili dugotrajna stanja ali nenavedenog uzroka( )va kategorija se upotrebljava takodje i u ifriranju za ozna/avanje ovi# stanja bilo kog uzroka( Iskljuuje: paralBsis "erebralis "ongenita (!80(-) G+'.0 G+'.1 G+'.' &araple,ia !lacci$a Clitava #araliza /va si(etri na u/a &araple,ia spastica *#asti ka ("r evita) #araliza /va si(etri na u/a &araple,ia non speci!icata *i(etri na #araliza u/ova, neozna ena 3aralBsis eHtre itatu inferioru bilateralis C)? 3araplegia (inferior) C)? Tetraple,ia !lacci$a Clitava #araliza svih u/ova Tetraple,ia spastica *#asti ka ("r evita) #araliza svih u/ova Tetraple,ia non speci!icata %araliza svih u/ova, neozna ena [uadriplegia C)?

G+'.( G+'.) G+'.0

488

Grupa I
G+(.&aral#ses aliae 'ru"e #aralize

Napomena: )va ifra se koristi pri arno sa o za iskazivanje klini/ke slike bez bli=e ozna/enosti ili za stara ili dugotrajna stanja ali nenavedenog uzroka( )va kategorija se upotrebljava takodje i u ifriranju za ozna/avanje ovi# stanja bilo kog uzroka( Ukljuuje: paralBsis ("o pleta)(in"o pleta) izuzev oni# u !80-!8% G+(.0 -iple,ia e.tre%itatu% superioru% %araliza obe ruke ;iplegia (superior) 3aralBsis eHtra itetis superioris <onople,ia e.tre%itatis in!erioris %araliza je/ne no"e 3aralBsis eHtre itatis inferioris <onople,ia e.tre%itatis superioris %araliza je/ne ruke 3aralBsis eHtre itatis superioris <onople,ia non speci!icata %araliza je/no" u/a, neozna ena *#n$ro%a cau$ae eJuinae *in/ro( Kkonjsko" re#aK ;Bsfun"tio vesi"ae urinariae in sBndro a "aude eJuine Iskljuuje: 2esi"a urinaria spinalis C)? (!95(8) *#n$ro%ata paral#tica speci!icata alia 'ru"i ozna eni #araliti ki sin/ro(i 3aralBsis 9odd (postepilepti"a) *#n$ro%a paral#ticu% non speci!icatu% %araliti ki sin/ro(, neozna en

G+(.1

G+(.'

G+(.( G+(.)

G+(.+

G+(.9

'ru"i #ore(e6aji nervno" siste(a (990-999)


G90.-isor$ines s#ste%atis ner/osi autono%i %ore(e6aji autono(no" nervno" siste(a
Iskljuuje: ;Bsfun"tio sBste atis nervosi autono i al"o#oli"a (!48(%) G90.0 :europathia autono%a peripherica i$iopathica -/io#atsko #eri!erno autono(no oboljenje 7ivca ?Bn"opa sinus "aroti"i -#sautono%ia !a%iliaris 8File#--a#9 =ile0-'a0eva #oro/i na /is!unkcija autono(no" nervno" siste(a *#n$ro%a ?orner 4ornerov sin/ro( ?Bndro a Bernard (-0orner) -e,eneratio %ultis#ste%ica Vi$esiste(ska /e"eneracija 0Bpotensio ort#ostati"a neurogenes -?#B-;rager. Iskljuuje: #Bpotensio ort#ostati"a C)? (195(8)

G90.1 G90.'

G90.(

489

2010
G90.) G90.+ G90.9 -#sre!le.ia autono%ica Autono(na /isre!leksija -isor$ines s#ste%atis ner/osi autono%i alii 'ru"i #ore(e6aji autono(no" nervno" siste(a -isor$o s#ste%atis ner/osi autono%i non speci!icatus %ore(e6aj autono(no" nervno" siste(a, neozna en

G91.-

?#$rocephalus 4i/roce!alus D #atolo$ki #ove6ana koli ina (o7/ane te nosti


Ukljuuje: #Bdro"ep#alus a"Juiruisitus Iskljuuje: #Bdro"ep#alusI "ongenitus ([04(-) toHoplas osa (347(8)

G91.0 G91.1 G91.' G91.( G91.+ G91.9

?#$rocephalus co%%unicans Ko(uniciraju6i hi/roce!alus ?#$rocephalus obstructi/us ,#struktivni hi/roce!alus ?#$rocephalus cu% tensione nor%ali 4i/roce!alus sa nor(alni( #ritisko( ?#$rocephalus posttrau%aticus non speci!icatus %osttrau(atski hi/roce!alus, neozna en ?#$rocephalus alius 'ru"i hi/roce!alus ?#$rocephalus non speci!icatus 4i/roce!alus, neozna en

G9'

Encephalopathia to.ica Toksi ko oboljenje (oz"a

6ko se =eli ozna/iti toksi/na supstan"a upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)(

G9(.G9(.0

-isor$ines cerebri alii 'ru"i #ore(e6aji (oz"a


C#stis cerebri Cista (oz"a 7Bstis ara"#noidalis 7Bstis poren"ep#ali"a a"Juisita Iskljuuje: "Bstis "erebralis "ongenita ([0:(<) "Bstis periventri"ularis neonatalis a"Juisita (398(8) =aesio cerebri ano.ica non alibi classi!icata ,$te6enje (oz"a uzrokovano ne/ostatko( kiseonika neklasi!ikovano na /ru"o( (estu Iskljuuje: Laesiones "rebri propterI abortu sive e"topia ola ()00-)07 , )08(8) graviditate , labore partus ()%9(% , )7:(4 , )89(%) , surgi"al and edi"al "are (980-988) anoHia "erebri neonati (3%8(9) ?#pertensio intracranialis beni,na &eni"na interkranijalna hi#ertenzija Iskljuuje: en"ep#alopat#ia #Bpertensiva (1<7(:)

G9(.1

G9(.'

490

Grupa I
G9(.( *#n$ro%a !ati,ationis post/iralis *in/ro( za(ora #osle in!ekcije virusi(a An"ep#alo Belitis Balgi"a benigna Encephalopathia non speci!icata ,boljenje (oz"a, neozna eno Iskljuuje: en"ep#alopat#iaI al"o#oli"a (!48(%) toHi"a (!9%) Co%pressio cerebri Ko(#resija (oz"a 7o pressio "erebri (trun"i) 0erniatio Iskljuuje: "o pressio "erebri fo"alis (?0<(4) "o pressio "erebri trau ati"a diffusa (?0<(%) Be$e%a cerebri E/e( (oz"a Iskljuuje: oede a "erebriI neonati (388(0) trau ati"a (?0<(8) *#n$ro%a Fe#e =e0eov sin/ro( 6ko se =eli ozna/iti uzrok upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( -isor$ines cerebri speci!icati alii 'ru"i ozna eni #ore(e6aji (oz"a An"ep#alopatia postradiationalis 6ko se =eli ozna/iti uzrok upotrebljva se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( -isor$o cerebri non speci!icatus %ore(e6aj (oz"a, neozna en

G9(.)

G9(.0

G9(.1

G9(.2

G9(.+

G9(.9

G9).-7
G9).07 G9).17 G9).'7 G9).+7

-isor$ines cerebri alii in %orbis alibi classi!icati 'ru"i #ore(e6aji (oz"a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
?#$rocephalus in %orbis in!ecti/is et parazitariis alibi classi!icatis (A00-B995) 4i/roce!alus u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu ?#$rocephalus a$ neoplas%a (C00--)+5) 4i/roce!alus ko/ tu(ora ?#$rocephalus in %orbis aliis alibi classi!icatis 4i/roce!alus u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu -isor$ines cerebri speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"i ozna eni #ore(e6aji (oz"a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

G90.-

-isor$ers %e$ullae spinalis alii 'ru"i #ore(e6aji ki (ene (o7/ine


Iskljuuje: Belitis (!0:(-) *#rin,o%#elia et s#rin,obulbia ,boljenje centralno" kanala ki (ene i #ro/u7ene (o7/ine

G90.0

498

2010
G90.1 <#elopathia /ascularis Vaskularno oboljenje ki (ene (o7/ine 0ae ato Belia 1nfar"tus edulle spinalis a"utus (e boli")(none boli") @Belopat#ia ne"roti"ans suba"uta )ede a edllae spnalis 3#lebitis et t#ro bop#lebitis intraspinalis non pBogenes 9#ro bosis arteriae edullae spinalis Iskljuuje: p#lebitis et t#ro bop#lebitis intraspinalis nisi non pBogenes (!08) Co%pressio %e$ullae spinalis non speci!icata Ko(#resija ki (ene (o7/ine, neozna ena <orbus %e$ullae spinalis speci!icatus alius 'ru"a ozna ena bolest ki (ene (o7/ine @Belopat#iaI edi"a entosa radiationalis 2esi"a urinaria spinalis C)? 6ko se =eli ozna/iti uzrok upotrebljava se dodatna ifra za spoljanji uzrok (!rupa RR)( Iskljuuje: ?Bndro a "audae eJuinae (!84(:) 2esi"a urinaria neurogenes C)? (C48(9) dBsfun"tio vesi"ae urinariae sine laesione edullae (C48(-) <orbus %e$ullae spinalis non speci!icatus &olest ki (ene (o7/ine, neozna ena @Belopat#ia C)?

G90.' G90.+

G90.9

G91.G91.0

-isor$ines s#ste%atis ner/osi centralis alii 'ru"i #ore(e6aji C5*-a


=iJuorrhoea Curenje ki (eno(o7/inske te nosti Iskljuuje: liJuorr#oea pun"turalis (!97(0) -isor$ines %enin,iu% non alibi classi!icati &olesti (o7/anica neklasi!ikovane na /ru"o( (estu ad#aesiones eningi"ae ("erebrales spinales) -isor$ines s#ste%atis ner/osi centralis speci!icati alii 'ru"i ozna eni #ore(e6aji C5*-a -isor$o s#ste%atis ner/osi centralis non speci!icatus %ore(e6aj C5*-a, neozna en

G91.1

G91.+ G91.9

G92.G92.0 G92.1 G92.' G92.+

-isor$ines s#ste%atis ner/osi postproce$urales non alibi classi!icatae %ore(e6aji nervno" siste(a #osle (e/icinskih intervencija, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
=iJuorrhoea cerebrospinalis puncturalis Curenje ki (eno(o7/inske te nosti ko/ #unkcije Feactio a$ punctione% spinolu%bale% alia 'ru"a reakcija na ki (eno-krsnu #unkciju ?#potensio intracranialis a$ shuntin, /entriculare% *(anjen unutarlobanjski #ritisak ko/ /rena7e ko(ora (oz"a -isor$ines s#ste%atis ner/osi postproce$urales alii 'ru"i #ore(e6aji nervno" siste(a #osle (e/icinskih intervencija

49%

Grupa I
G92.9 -isor$o s#ste%atis ner/osi postproce$uralis non speci!icatus %ore(e6aj nervno" siste(a #osle (e/icinskih intervencija, neozna en

G9+

-isor$ines s#ste%atis ner/osi alii non alibi classi!icati 'ru"e #ore(e6aji nervno" siste(a neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
Ukljuuje: ;isordo sBste atis nervosi C)?

G99.-7
G99.07

-isor$ines s#ste%atis ner/osi alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji nervno" siste(a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
:europathia autono%ica in %orbis en$ocrinis et %etabolicis Autono(na neuro#atija u bolesti(a 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( i bolesti(a (etaboliz(a Ceuropat#ia autono a a Bloides (A85(-F) Ceuropat#ia autono a diabeti"a (A80-A8: sa zajedni/ki /etvrti karaktero (:F) -isor$ines s#ste%atis ner/osi autono%i alii in %orbis aliis alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji autono(no" nervno" siste(a u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <#elopathia in %orbis alibi classi!icatis ,boljenje ki (ene (o7/ine u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @Belopat#iaI dis"ogenes (@50(0F , @58(0F) neoplasti"a (700-;:8F) spondBlosa (@:7(-F) ?Bndro a arteriae spinalis anterioris et arteriae vertebralis "o pressiva (@:7(0F) -isor$ines s#ste%atis ner/osi speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"i ozna eni #ore(e6aji nervno" siste(a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Urae i" paralBsis (C88(5F)

G99.17

G99.'7

G99.+7

494

Grupa II

Grupa 4II

495

Grupa II

Bolesti o;a i pripoCa;a o;a (?00 - ?09)


Iskljuuje: bolesti =lezda sa unutranji lu/enje , is#rane i etaboliz a (A00-A90) ko plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) povrede, trovanja i ostale posledi"e spoljanji# uzroka (?00-998) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) odre*ena stanja nastala u perinatalno periodu (300-39<) tu ori (700-;:8) uro*ene alfor a"ije, defor a"ije i #ro ozo ske nenor alnosti ([00-[99) zarazne i parazitarne bolesti (600-B99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: 000-00< Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka 080-084 Bolesti ve=nja/e oka 085-0%% Bolesti beonja/e, ro=nja/e, du=i"e i zrakastog tela oka 0%5-0%8 )boljenja so/iva oka 040-04< Bolesti sudovnja/e i bolesti re=nja/e 0:0-0:% !lauko 0:4-0:5 Bolesti staklastog tela i bolesti jabu/i"e oka 0:<-0:8 Bolesti vidnog =iv"a i bolesti vidni# puteva 0:9-05% 3ore e,aji o/ni# ii,a, binokularnog vida, prela anja i podeavanja vida 054-05: 3ore e,aji vida i slepilo 055-059 ;rugi pore e,aji oka i pripojaka oka Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: 004G @orbi palpebrae in orbis alibi "lassifi"atis 00<G @orbi apparatus la"ri alis et orbitae in orbis alibi "lassifi"atis 084G @orbi "onjun"tivae in orbis alibi "lassifi"atis 089G @orbi s"lerae et "orneae in orbis alibi "lassifi"atis 0%%G @orbi iridis et "orporis "iliaris in orbis alibi "lassifi"atis 0%8G 7atara"ta et orbi lentis o"uli alii in orbis alibi "lassifi"atis 04%G @orbi "#orioretinales in orbis alibi "lassifi"atis 04<G @orbi retinae in orbis alibi "lasifi"atis 0:%G !lau"o a in orbis alibi "lassifi"atis 0:5G @orbi "orporis vitrei et orbi bulbi o"uli in orbis alibi "lassifi"atis 0:8G @orbi nervi opti"i et tra"tuu opti"oru in orbis alibi "lassifi"atis 058G @orbi o"uli et adneHoru alii in orbis alibi "lassifi"atis

estu (>00-

&olesti ka#ka, suzno" a#arata i /u#lje oka (400-40J)


?00.?00.0

?or$eolu% et chalazion U(i ak i tvr/o zrno u ka#ku oka


?or$eolu% et in!la%%ationes palpebrae pro!un$ae aliae U(i ak i /ru"a /uboka za#aljenja ka#aka oka 6bs"essus Kurun"ulus palpebrae 0ordeolu

497

2010
?00.1 Chalazion Tvr/o zrno u ka#ku oka

?01.?01.0

<orbi palpebrae in!la%%atorii alii 'ru"a za#aljenja ka#ka oka


Blepharitis )a#aljenje ivice ka#ka oka Iskljuuje: blep#aro"onjun"tivitis (080(5) -er%atosis palpebrae non in!ecti/a 5ezarazno oboljenje ko7e ka#ka oka ;er atitis allergi"a "onta"ta palpebrae e"ze atosa Lupus erBt#e atosus palpebrae dis"oides Reroder a <orbi palpebrae in!la%%atorii alii speci!icati 'ru"a ozna ena za#aljenja ka#ka oka <orbus palpebrae in!la%%atorius non speci!icatus )a#aljenje ka#ka oka, neozna eno

?01.1

?01.+ ?01.9

?0'.-

<orbi palpebrae alii 'ru"e bolesti ka#ka oka


Iskljuuje: 3tosis et e"tropiu palpebrae "ongenitu ([80(0-[80(4) Entropiu% et trichiasis palpebrae @vrnutost ka#ka oka i uvrnuta tre#avica Ectropiu% palpebrae -zvrnutost ka#ka oka =a,ophthal%us 5e#ot#uno zatvaranje ka#aka oka Blepharochalasis ,#u$tanje ko7e ka#ka oka &tosis palpebrae *#u$ten ka#ak oka -isor$ines palpebrae alii 'ru"i #ore(e6aji #okretljivosti ka#ka oka 6nkBloblep#aron Blep#arop#i osis >etra"tio palpebrae Iskljuuje: blep#arospas us (!%:(5) ti" organi"us (!%5(<) ti" psB"#ogenes (K95(-) Oanthelas%a palpebrae Ksantelaz(a ka#ka oka -e,enerationes palpebrae et areae periocularis aliae 'ru"e /e"eneracije ka#ka i okoline oka 7#loas a @adarosis palpebrae 2itilligo

?0'.0 ?0'.1 ?0'.' ?0'.( ?0'.) ?0'.0

?0'.1 ?0'.2

498

Grupa II
?0'.+ <orbi palpebrae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti ka#ka oka 7orpus alienu palpebrae 0Bpertri"#osis palpebrae <orbus palpebrae non speci!icatus &olest ka#ka oka, neozna ena

?0'.9

?0(.-7
?0(.07

<orbi palpebrae in %orbis alibi classi!icatis &olesti ka#ka oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
&arasitosis palpebrae in %orbis alibi classi!icatis %arazitarna oboljenja ka#ka oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu ;er atitis palpebrae ;e odeH (B88(0F) Leis# aniasis palpebrae (B55(-F) Loiasis palpebrae (B7:(4F) )n"#o"er"iasis palpebrae (B74F) 3#t#iriasis palpebrae (B85(4F) <orbus palpebrae in %orbis in!ecti/is aliis alibi classi!icatis )ahva6enost ka#ka oka u /ru"i( zarazni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Kra boesia palpebrae tropi"a (6<<(-F) 0erpes si pleH palpebrae (B00(5F) 0erpes zoster si pleH palpebrae (B0%(4F) Lepra palpebrae (640(-F) @ollus"u palpebrae "ontagiosu (B08(8F) 9uber"ulosis palpebrae "ontagiosa (688(:F) <orbi palpebrae in %orbis aliis alibi classi!icatis )ahva6enost ka#ka oka u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 1 petigo palpebrae (L08(0F)

?0(.17

?0(.+7

?0).-

<orbi apparatus lacri%alis &olesti suzno" a#arata


Iskljuuje: alfor ationes apparatus la"ri alis "ongenitae aliae ([80(:-[80(<) -acr#oa$enitis )a#aljenje suzne 7lez/e 0Bperplasia glandulae la"ri alis "#roni"a <orbi ,lan$ulae lacri%alis alii 'ru"e bolesti suzne 7lez/e 6trop#ia glandulae la"ri alis 7istis la"ri alis ;a"rBops ?Bndro a o"uli si""i Epiphora *uzenje -acr#oc#stitis acuta non speci!icata Akutno za#aljenje suznih #uteva, neozna eno 7anali"ulitis la"ri alis ;a"rBo"Bstitis (p#leg onosa) a"uta, suba"uta ;a"rBoperi"Bstitis Iskljuuje: da"rBo"Bstitis neonatalis (349(8)

?0).0

?0).1

?0).' ?0).(

499

2010
?0).) -acr#oc#stitis chronica 4roni no za#aljenje suznih #uteva ;a"rBo"Bstitis 7anali"ulitis la"ri alis "#roni"a @u"o"ele la"ri alis *tenosis et insu!!icientia $uctuu% lacri%aliu% *u7enje i ne/ovoljna !unkcija suznih #uteva ;a"rBolit#us Aversio pun"ti la"ri alis ?tenosis "analis la"ri alis ?tenosis du"tus la"ri alis ?tenosis sa""i la"ri alis <utationes canalis lacri%alis aliae 'ru"e #ro(ene na suzni( #utevi(a Kistula sa""i la"ri alis <orbi apparatus lacri%alis alii 'ru"e bolesti suzno" a#arata <orbus apparatus lacri%alis non speci!icatus &olest suzno" a#arata, neozna ena

?0).0

?0).1

?0).+ ?0).9

?00.-

<orbi orbitae &olesti /u#lje oka


Iskljuuje: alfor ationes orbitae "ongenitae ([80(7) In!la%%atio orbitae acuta Akutno za#aljenje /u#lje oka 6bs"essus 7ellulitis )steo Belitis orbitae 3eriostitis 9enonitis In!la%%atio orbitae chronica 4roni no za#aljenje /u#lje oka !ranulo a orbitae E.ophthal%us E"zo!tal(i na stanja ;Bslo"atio bulbi lateralis C)? 0ae orr#agia orbitae )ede a -e!or%atio orbitae 'e!or(acija /u#lje oka 6trop#ia orbitae AHostosis Enophthal%us @vu enost oka u /u#lju oka Corpus alienu% orbitae *trano telo /u#lje oka 7orpus alienu retrobulbare <orbi orbitae alii 'ru"e bolesti /u#lje oka 7Bstis orbitalis <orbus orbitae non speci!icatus &olest /u#lje oka, neozna ena

?00.0

?00.1

?00.'

?00.(

?00.) ?00.0

?00.+

?00.9

:00

Grupa II
?01.-7
?01.07 ?01.17

<orbi apparatus lacri%alis et orbitae in %orbis alibi classi!icatis &olesti suzno" a#arata i o ne /u#lje u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
<orbi apparatus lacri%alis in %orbis alibi classi!icatis &olesti suzno" a#arata u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &arasitosis orbitae in %orbis alibi classi!icatis %arazitarna oboljenja /u#lje oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu A"#ino"o""osis orbitae (B<7(-F) @Biasis orbitae (B87(%F) E.ophthal%ia $#sth#reoi$ea (E00.-5) E"zo!tal(us uzrokovan #ore(e6aje( !unkcije $titaste 7lez/e <orbi orbitae alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti /u#lje oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?01.'7 ?01.(7

&olesti ve7nja e oka (410-41F)


?10.ConCuncti/itis )a#aljenje ve7nja e oka
Iskljuuje: kerato"onjun"tivitis (08<(%) ?10.0 ?10.1 ?10.' ?10.( ConCuncti/itis %ucopurulenta *luzavo "nojno za#aljenje ve7nja e oka< ConCuncti/itis aller,ica acuta Akutno aler"ijsko za#aljenje ve7nja e oka ConCuncti/itis acuta alia 'ru"o akutno za#aljenje ve7nja e oka ConCuncti/itis acuta non speci!icata Akutno za#aljenje ve7nja e oka, neozna eno Iskljuuje: op#t#al ia neonati C)? (349(8) ConCuncti/itis chronica 4roni no za#aljenje ve7nja e oka BlepharoconCuncti/itis )a#aljenje ruba o no" ka#ka i ve7nja e oka ConCuncti/itis alia 'ru"o za#aljenje ve7nja e oka ConCuncti/itis non speci!icata )a#aljenje ve7nja e oka, neozna eno

?10.) ?10.0 ?10.+ ?10.9

?11.-

<orbi conCuncti/ae alii 'ru"e bolesti ve7nja e oka


Iskljuuje: kerato"onjun"tivitis (08<(%) &ter#,iu% Krilasta navlaka Iskljuuje: pseudopterBgiu

?11.0

(088(8)

:08

2010
?11.1 -e,enerationes et $eposita conCuncti/ae 'e"eneracije i nasla"e ve7nja e oka 6rgBrosis "onjun"tivalis 7on"retio "onjun"tivalis 3ig entatio "onjun"tivalis Rerosis "onjun"tivalis Cicatri. conCuncti/ae ,7iljak ve7nja e oka ?B blep#aron ?ae%orrha,ia conCuncti/ae Krvarenje ve7nja e oka ?uffusio sub"onjun"tivalis <orbi /asoru% et c#stis conCuncti/ae alii 'ru"e bolesti krvnih su/ova i cista ve7nja e oka 6neurBs a "onjun"tivale 0Bperae ia "onjun"tivalis )ede a "onjun"tivale <orbi conCuncti/ae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti ve7nja e oka 3seudopterBgiu <orbus conCuncti/ae alius non speci!icatus 'ru"a bolest ve7nja e oka, neozna ena

?11.'

?11.(

?11.)

?11.+

?11.9

?1(.-7
?1(.07 ?1(.17

<orbi conCuncti/ae in %orbis alibi classi!icatis &olesti ve7nja e oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
"ilariasis conCuncti/ae (B2).-5) Iilarijaza ve7nja e oka ConCuncti/itis in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis )a#aljenje ve7nja e oka u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 7onjun"tivitisI CeQ"astle (B40(8F) a"ant#a oebi"a (B<0(8F) adenoviralis (a"uta) (B40(8F) "#la Bdialis (67:(0F) dip#t#eri"a (64<(8F) gono"o""i"a (65:(4F) #ae orr#agi"a (a"uta) (epide i"a) (B40(4F) #erpesviralis -#erpes si pleH. (B00(5F) eningo"o""i"a (649(8F) zostri"a (B0%(4F) ConCuncti/itis in %orbis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje ve7nja e oka u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &e%phi,us ocularis (=1'.-5) %likovnja a oka <orbi conCuncti/ae alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti ve7nja e oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?1(.'7 ?1(.(7 ?1(.+7

:0%

Grupa II

&olesti beonja e, ro7nja e, /u7ice i zrakasto" tela oka (41:-4>>)


?10.?10.0 ?10.1 ?10.+

<orbi sclerae &olesti beonja e


*cleritis )a#aljenje beonja e Episcleritis %ovr$insko za#aljenje beonja e <orbi sclerae alii 'ru"e bolesti beonja e A"tasis s"leralis ?tap#Blo a a"Juatoriale Iskljuuje: Bopia degenerativa (0::(%) <orbus sclerae non speci!icatus &olest beonja e, neozna ena

?10.9

?11.?11.0

Keratitis )a#aljenje ro7nja e


Dlcus corneae 9rizlica ro7nja e Ul"usI @ooren "orneaeI C)? anulare "entrale "u #BpopBo arginale perforans Keratitis super!icialis alia sine conCuncti/iti$e 'ru"o #ovr$insko za#aljenje ro7nja e, bez za#aljenja ve7nja e &eratitis nivalis &eratitisI areolaris fila entosa nu ularis stellata striata superfi"ialis pun"tata 3#otokeratitis KeratoconCuncti/itis )a#aljenje ro7nja e i ve7nja e &eratitis superfi"ialis "u "onjun"tivitide &erato"onjun"tivitisI C)? eHpositionalis neurotrop#i"a p#lB"tenulosa )p#t#al ia nodosa Keratitis pro!un$a interstitialis 'uboko za#aljenje ro7nja e

?11.1

?11.'

?11.(

:04

2010
?11.) :eo/ascularisatio cornealis Tu(orska vaskularizacija ro7nja e 3annus "orneae 2asa sanJuinea "ornealia Keratitis alia 'ru"o za#aljenje ko7e Keratitis non speci!icata )a#aljenje ro7nja e, neozna eno

?11.+ ?11.9

?12.?12.0 ?12.1 ?12.+ ?12.9

Cicatri. et opacitas corneae ,7iljna #ro(ena i za(u6enje ro7nja e


=euco%a a$haerens &ela #e"a na ro7nja i Bpacitas corneae centralis alia 'ru"o centralno za(u6enje ro7nja e Cicatri. et opacitas corneae alia 'ru"a o7iljna #ro(ena i za(u6enje ro7nja e Cicatri. et opacitas corneae alia non speci!icata 'ru"a o7iljna #ro(ena i za(u6enje ro7nja e, neozna eno

?1+.?1+.0

<orbi corneae alii 'ru"e bolesti ro7nja e


&i,%entationes et $eposita corneae %i"(entacije i talozi ro7nja e &aBser-Kleis"#erov prsten &rukenbergovo vreteno 0ae ato"ornea ?tea#lijeva linija 6ko se =eli ozna/iti lek, upotrebljavaju se ifre za odre*ivanje spoljanjeg uzroka, ako je uzrokovano lekovi a (!rupa RR)( Keratopathia bullosa %likovito oboljenje ro7nja e Be$e%a corneae aliu$ 'ru"i e/e( ro7nja e <utationes %e%branae cornealis %ro(ene (e(brane ro7nja e 3lika e branae des"e et >uptura -e,eneratio corneae 'e"eneracija ro7nja e 6r"us senilis &eratopat#ia fas"ialis Iskljuuje: ul"us @ooren (08<(0) -#strophia corneae con,enita 5asle/na /istro!ija ro7nja e ;Bstrop#iaI Ku"#s "orneaeI epit#elialis granularis a"ularis reti"ularis

?1+.1 ?1+.' ?1+.(

?1+.)

?1+.0

:0:

Grupa II
?1+.1 ?1+.2 Keratoconus Ku#asta ro7nja a -e!or%ationes corneales alie 'ru"e /e!or(acije ro7nja e ;es"e eto"ele A"tasis "orneae ?tap#Blo a "orneae Iskljuuje: alfor atio "orneae "ongenita ([84(4-[84(:) <orbi corneae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti ro7nja e 6naest#esia Arosio re"idiva "orneae 0Bpaest#esia <orbus corneae non speci!icatus &olest ro7nja e, neozna ena

?1+.+

?1+.9

?19.-7
?19.07

<orbi sclerae et corneae in %orbis alibi classi!icatis &olesti beonja e i ro7nja e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
*cleritis et episcleritis in %orbis alibi classi!icatis %ovr$inska i /uboka za#aljenja beonja e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Apis"leritis sBp#iliti"a (65%(7F) Apis"leritis tuber"ulosa (688(5F) ?"leritis zostri"a (B0%(4F) Keratitis et ;eratoconCuncti/itis herpetica (B00.05) 4er#esno za#aljenje ro7nja e i ro7nja e sa ve7nja o( oka &eratitis dendriti"a et dis"ifor is Keratitis et ;eratoconCuncti/itis in %orbis in!ecti/is et parasitariis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje ro7nja e i za#aljenje ro7nja e sa ve7nja o( oka u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &eratitis et kerato"onjun"tivitis (interstitialis)I a"ant#a oebi"a (B<0(8F) orbillosa (B05(8F) sBp#iliti"a (650(4F) tuber"ulosa (688(5F) zostri"a (B0%(4F) &erato"onjun"tivitis epide i"a (B40(0F) Keratitis et ;eratoconCuncti/itis in %orbi aliis alibi classi!icatis )a#aljenje ro7nja e i ro7nja e sa ve7nja o( oka u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &erato"onjun"tivitis si""a (@45(0F) <orbi sclerae et corneae alii in %orbis alibi classi!icatis ,stale bolesti beonja e i ro7nja e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &erato"onus in sBndro a ;oQn ([90(-F)

?19.17

?19.'7

?19.(7

?19.+7

?'0.?'0.0

Iri$oc#clitis )a#aljenje /u7ice i zrakasto" tela


Iri$oc#clitis acuta et subacuta Akutno i subakutno za#aljenje /u7ice i zrakasto" tela 7B"litis 1ritis a"uta, re"idiva sive suba"uta Uveitis anterior

:05

2010
?'0.1 ?'0.' ?'0.+ ?'0.9 Iri$oc#clitis chronica 4roni no za#aljenje /u7ice i zrakasto" tela Iri$oc#clitis lentica )a#aljenje /u7ice i zrakasto" tela uzrokovano no$enje( so iva Iri$oc#clitis alia 'ru"o za#aljenje /u7ice i zrakasto" tela Iri$oc#clitis non speci!icata )a#aljenje /u7ice i zrakasto" tela, neozna eno

?'1.-

<orbi iri$is et %orbi corporis ciliaris alii 'ru"e bolesti /u7ice i zrakasto" tela
Iskljuuje: )p#t#al ia sB pat#eti"a (0::(8) ?#phae%a Krv u #re/njoj ko(ori oka Iskljuuje: #Bp#ae a trau ati"u

?'1.0

(?05(8)

?'1.1

<orbi iri$is et %orbi corporis ciliaris /asculares alii 'ru"e bolesti krvnih su/ova /u7ice i bolesti zrakasto" tela Ceovas"ularizatio iridis sive "orporis "iliaris >ubeosis iridis -e,eneratio iri$is et $e,eneratio corporis ciliaris 'e"eneracija /u7ice i /e"eneracija zrakasto" tela 6trop#ia iridis (essentialis)(progressiva) 7Bstis pupillae ioti"a ;egeneratioI iridis (pig entata) arginis pupillae iridis 1ridos"#isis 1ris translu"ens C#stis iri$is corporis ciliaris et ca%erae oculi anterioris Ciste /u7ice, zrakasto" tela i #re/nje ko(ore oka 7Bstis iridis, "orporis "iliaris et "a erae o"uli anteriorisI C)? eHsudativa i plantata parasitaria Iskljuuje: "Bstis pupillaris ioti"a (0%8(%) <e%branae pupillae Ce(brane #u#ile 1ris "onveHa )""lusio pupillae ?e"lusio pupillae *#nechiae et rupturae iri$is et corporis ciliaris aliae 'ru"e srasline i rasce#i /u7ice i zrakasto" tela !oniosBne"#iae 1ridodialBsis >e"essio, anguli irido"ornealis ?Bne"#iae (iridis)I C)? anteriores posteriores Iskljuuje: "ore"topia ([84(%)

?'1.'

?'1.(

?'1.)

?'1.0

:0<

Grupa II
?'1.+ ?'1.9 <orbi iri$is et %orbi corporis ciliaris speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti /u7ice i bolesti zrakasto" tela <orbus iri$is et %orbus corporis ciliaris non speci!icatus &olest /u7ice i bolesti zrakasto" tela, neozna ena

?''.-7
?''.07

<orbi iri$is et corporis ciliaris in %orbis alibi classi!icatis &olesti /u7ice i zrakasto" tela u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Iri$oc#clitis in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis )a#aljenje /u7ice i zrakasto" tela u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 1rido"B"litisI gono"o""i"a (65:(4F) #erpeti"a (B00(5F) sBp#iliti"a (658(:F) tuber"ulosa (688(5F) zostri"a (B0%(4F) Iri$oc#clitis in %orbis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje /u7ice i zrakasto" tela u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 1rido"B"litis inI sar"oidosa (;8<(8F) spondBlitide ankBlopoieti"a (@:5F) <orbi iri$is et corporis ciliaris alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti /u7ice i zrakasto" tela u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?''.17

?''.+7

,boljenja so iva oka (4>:-4>?)


?'0.Cataracta senilis *tara ka katarakta
Iskljuuje: !lau"o a anguli aperti pri ariu ?'0.0 (0:0(8) Cataracta senilis incipiens %o etna stara ka katarakta 7atara"ta senilisI "oronalis "orti"alis pun"tata 7atara"ta sub"apsularis polaris senilis (anterior)(posterior) >upture liJuidae Cataracta senilis nuclearis *tara ka nuklearna katarakta 7atara"ta brunes"ens 7atara"ta nu"learis s"leroti"a Cataracta senilis <or,a,ni Cor"a"nijeva stara ka katarakta 7atara"ta senilis #Bper atura Cataracta senilis alia 'ru"a stara ka katarakta 7atara"ta senilis, for ae "o binate

?'0.1

?'0.'

?'0.+

:07

2010
?'0.9 Cataracta senilis non speci!icata *tara ka katarakta, neozna ena

?'1.-

Cataractae aliae 'ru"e katarakte


Iskljuuje: "atara"ta "ongenita ([8%(0) Cataracta in!antilis Cu/enilis et praesenilis -n!antilna, juvenilna i #resenilna katarakta Cataracta trau%atica Katarakta uzrokovana #ovre/o( 6ko se =eli ozna/iti uzrok, upotrebljava se ifra za ozna/avanje spoljanjeg uzroka (!rupa RR)( Cataracta co%plicata Ko(#likovana katarakta 7atara"ta glau"o atosa sub"apsularis 7atara"ta irido"B"li"a "#roni"a 7atara"ta se"undaria Cataracta %e$ica%entosa Katarakta uzrokovana lekovi(a 6ko se =eli ozna/iti lek, upotrebljavaju se ifre za ozna/avanje spoljanjeg uzroka (!rupa RR)( Cataracta secun$aria *ekun/arna katarakta 6nulus ?oe erring Cataracta speci!icata alia 'ru"a ozna ena katarakta Cataracta non speci!icata Katarakta, neozna ena

?'1.0 ?'1.1

?'1.'

?'1.(

?'1.)

?'1.+ ?'1.9

?'2.-

<orbi lentis alii 'ru"e bolesti so iva


Iskljuuje: "o pli"atio i plantationis lentis intrao"ularis alfor atio lentlis "ongenita ([8%(-) pseudop#akia ('9<(8) e"#ani"a (985(%)

?'2.0 ?'2.1 ?'2.+ ?'2.9

Apha;ia 5e/ostajanje so iva oka =u.atio et sublu.atio lentis -$ a$enje i #o(erenost so iva oka <orbi lentis speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti so iva oka <orbus lentis non speci!icatus &olest so iva oka, neozna ena

?'+.-7
?'+.07 ?'+.17

Cataracta et %orbi lentis oculi alii in %orbis alibi classi!icatis Katarakta i /ru"e bolesti so iva oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Cataracta $iabetica (E10-E1) sa zaCe$niS;i% Set/rti% ;ara;tero% .(5) Katarakta ko/ $e6erne bolesti Cataracta in %orbis en$ocrinis nutritionalibus et %etabolicis aliis Katarakta u /ru"i( bolesti(a 7lez/a sa unutra$nji( lu enje(, bolesti(a ishrane i (etaboliz(a 7atara"ta #Bpoparat#Breoidis alis (A%0(-F) 7atara"ta alnutritionalis (A:0-A:<F)

:08

Grupa II
?'+.'7 Cataracta in %orbis aliis alibi classi!icatis Katarakta u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 7atara"ta Botoni"a (!78(8F) <orbi lentis ocull alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti o no" so iva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?'+.+7

&olesti su/ovnja e i bolesti (re7nja e (4F0-4FJ)


?(0.?(0.0

Chorioretinitis )a#aljenje su/ovnja e i (re7nja e


Chorioretinitis !ocalis Mari$no za#aljenje su/ovnja e i (re7nja e 7#orioretinitis fo"alis 7#oroiditis fo"alis >etinitis fo"alis >etino"#oroiditis fo"alis Chorioretinitis $isse%inata =asejano za#aljenje su/ovnja e i (re7nja e 7#orioretinitis disse inata 7#oroiditis disse inata >etinitis disse inata >etino"#oroiditis disse inata Iskljuuje: retinopat#ia eHsudativa (045(0) C#clitis posterior )a#aljenje za/nje" /ela zrakasto" tela 3ars planitis Chorioretinitis alia 'ru"o za#aljenje su/ovnja e i (re7nja e @orbus 0arada Chorioretinitis non speci!icata )a#aljenje su/ovnja e i (re7nja e, neozna eno 7#orioretinitis 7#oroiditis C)? >etinitis >etino"#oroiditis

?(0.1

?(0.'

?(0.+

?(0.9

?(1.?(1.0

<orbi chorioi$eae alii 'ru"e bolesti su/ovnja e


Cicatri. chorioretinalis ,7iljak su/ovnja e i (re7nja e 7i"atri"es a"ulae (postinfla atoriae) (posttrau ati"ae) >etinopat#ia solaris -e,eneratio chorioi$ealis 'e"eneracija su/ovnja e 6trop#ia "#orioideae ?"lerosis Iskljuuje: degeneratio a"ulae luteae et poli retinae posterioris (045(4)

?(1.1

:09

2010
?(1.' -#strophia chorioi$ealis here$itaria 5asle/na /istro!ija su/ovnja e 6trop#ia gBrata 7#orioidere ia ;Bstrop#ia "#orioideae ("entralis areolaris) (diffusa) (peripapillaris) Iskljuuje: ornit#inae ia (A7%(:) ?ae%orrha,ia et ruptura chorioi$eae Krvarenje i ru#tura su/ovnja e 0ae orr#agia "#orioideaeI C)? eHpulsiva Ablatio chorioi$eae ,/lubljivanje su/ovnja e <orbi chorioi$eae speci!icatus alii 'ru"e ozna ene bolesti su/ovnja e <orbus chorioi$eae non speci!icatus &olest su/ovnja e, neozna ena

?(1.(

?(1.) ?(1.+ ?(1.9

?('.-7
?('.07

<orbi chorioretinales in %orbis alibi classi!icatis 4orioretinalne bolesti u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Chorioretinitis in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis 4orioretinitis u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, koje su klasi!ikovane na /ru"o( (estu 7#orioretinitisI sBp#iliti"a (65%(7F) toHoplas osa (B58(0F) tuber"ulousa (688(5F) <orbi chorioretinales alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e horioretinalne bolesti u bolesti(a koje su klasi!ikovane na /ru"o( (estu 6lbu inuri"a retinitis (C88(5F) >enal retinitis (C88(5F)

?('.+7

?((.-

Ablatio retinae et ruptura retinae ,/lubljivanje (re7nja e i rasce# (re7nja e


Iskljuuje: 6blatio epit#elii pig enti retinae (045(7) Ablatio retinae cu% ruptura ,/lubljivanje (re7nja e sa rasce#o( 6blatio retinae r#eu atogenes Fetinoschisis et c#stis retinae =asce# i cista (re7nja e 7Bstis orae serratae 7Bstis retinae parasitaria C)? 3seudo"Bstis retinae Iskljuuje: degeneration retinae i"ro"Bsti"a (045(:) retinos"#isis "ongenita ([8:(8) Ablatio retinae serosa *erozna o/lubljenost (re7nja e 6blatio retinaeI C)? sine ruptura Iskljuuje: "#orioretinopat#ia serosa "entralis (045(7)

?((.0

?((.1

?((.'

:80

Grupa II
?((.( Fuptura retinae sine ablatione =asce# (re7nja e bez o/lubljenosti )per"ulu retinae >uptura retinae C)? >uptura retinae se ilunaris >uptura retinae ungularis Iskljuuje: "i"atri"es "#orioretinales post operatione ablationis (059(8) degeneration retinae perip#eri"a sine ruptura (045(:) Ablatio retinae tractionalis Trakciono o/lubljenje (re7nja e 2itreoretinopat#ia proliferativa "u ablatione retinae Ablationes retinae aliae 'ru"a o/lubljenja (re7nja e

?((.)

?((.0

?().-

Bcclusio retinae /ascularis )a#u$en krvni su/ (re7nja e


Iskljuuje: a aurosis fugaH (!:5(4) Bcclusio arteriae retinae transiti/a %rolazno za#u$enje arterije (re7nja e Bcclusio arteriae retinae centralis )a#u$enje centralne arterije (re7nja e Bcclusio arteriae retinae alia 'ru"o za#u$enje arterija (re7nja a La ella 0ollen#orst @i"roe bolia arteriae retinae )""lusio arteriae retinae partialis )""lusio arteriae retinae ra osa Bcclusiones retinae /asculares aliae 'ru"a za#u$enja krvnih su/ova (re7nja e )""lusio ra i venae retinae "entralis )""lusio venae retinaeI "entralis in"ipiens partialis Bcclusio retinae /ascularis non speci!icata )a#u$enje krvno" su/a (re7nja e, neozna eno

?().0 ?().1 ?().'

?().+

?().9

?(0.?(0.0

<orbi retinae alii 'ru"e bolesti (re7nja e


Fetinopathia et an,iopathia retinae ,boljenja (re7nja e i oboljenja krvnih su/ova (re7nja e @i"roaneurBs ata retineae Ceovas"ularisatio retineae 3erivas"ulitis retineae >etinopat#iaI 7oats 1'@AC1 C)? basis eHudativa #Bpertoni"a 2ari"es retineae 2as"ulitis retineae

:88

2010
?(0.1 Fetinopathia prae%aturi ,boljenje (re7nja e ne/ono$ eta Kibroplasia retrolentalis Fetinopathia proli!erati/a alia 'ru"a #roli!erativna retino#atija >etinopat#ia proliferativa vitrea Iskljuuje: vitreoretinopat#ia proliferativa "u

?(0.'

ablatione retinae (044(:)

?(0.(

-e,eneratio %aculae luteae et poli retinae posterioris 'e"eneracija 7ute (rlje i za/nje" #ola (re7nja e ?triae a"ulae angioides 7Bstae ;rusae (degenerative) a"ulae >uptura @a"ulopat#ia vitreoretinalis idiopat#i"a ;egeneratio a"ulae luteae &u#nt-$unius ;egeneratio a"ulae senilis (atrop#i"a)(eHudativa) @a"ulopat#ia toHi"a 6ko se =eli ozna/iti lek, ukoliko je pore e,aj izazvan leko , upotrebljava se ifra spoljanjeg uzroka (!rupa RR)( -e,eneratio retinae peripherica %eri!erna /e"eneracija (re7nja e ;egeneratio, retinaeI C)? anularis et ovalis "orti"ularis i"ro"Bsti"a palissadi"a s(a"Juatorialis Iskljuuje: ruptura retinae (044(4) -#strophia retinae here$itaria 5asle/na /istro!ija (re7nja e ;Bstrop#iaI retinae (albipun"tata)(pig entosa)(vitellifor is) tapetoretinalis vitreoretinalis @orbus ?targardt >etinitis pig entosa ?ae%orrha,ia retinae Krvarenje (re7nja e *eparatio stratoru% retinae =az/vajenje slojeva (re7nja e 6blatio strati pig enti retinae 7#orioretinopat#ia serosa "entralis <orbi retinae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti (re7nja e <orbus retinae non speci!icatus &olest (re7nja e, neozna ena

?(0.)

?(0.0

?(0.1 ?(0.2

?(0.+ ?(0.9

?(1.-7
?(1.07

<orbi retinae in %orbis alibi clasi!icatis &olesti (re7nja e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Fetinopathia $iabetica (E10-E1) sa zaCe$niS;i% Set/rti% ;ara;tero% .(5) ,boljenje (re7nja e ko/ $e6erne bolesti

:8%

Grupa II
?(1.+7 <orbi retinae alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti (re7nja e u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu ;Bstrop#ia retinae in etabolis o lipidoru (A75(-F) >etinopat#ia ane i"a fal"ifor is (;57(-F) >etinopat#ia at#erios"leroti"a (170(8F)

9lauko( (4G0-4G>)
?)0.Glauco%a 9lauko(
Iskljuuje: glau"o a absolutu (0::(5) glau"o a "ongenitu ([85(0) glau"o a partuale trau ati"u (385(4) ?)0.0 Glauco%a suspectu% *u(nja na "lauko( 0Bpertensio o"ularis benigna Glauco%a an,uli aperti pri%ariu% %ri(arni "lauko( otvoreno" u"la !lau"o a (pri ariu ) (residuale)I "apsulare nor otensivu pig entatu si pleH "#roni"u Glauco%a an,uli clausi pri%ariu% %ri(arni "lauko( zatvoreno" u"la !lau"o a anguli finalis (pri ariu ) (residuale)I a"utu "#roni"u inter ittens Glauco%a oculi trau%aticu% secun$ariu% *ekun/arni "lauko( #osle #ovre/e oka 6ko se =eli ozna/iti uzrok, upotrebljava se dodatna ifra( Glauco%a secun$ariu% post in!la%%atione% oculi *ekun/arni "lauko( #osle za#aljenja oka 6ko se =eli ozna/iti uzrok, upotrebljava se dodatna ifra( Glauco%a secon$ariu% post %orbos oculi alios *ekun/arni "lauko( #osle /ru"ih bolesti oka 6ko se =eli ozna/iti uzrok, upotrebljava se dodatna ifra( Glauco%a %e$ica%entosu% *ekun/arni "lauko( uzrokovan lekovi(a 6ko se =eli ozna/iti lek, upotrebljavaju se ifre za ozna/avanje spoljanjeg uzroka (!rupa RR)( Glauco%a aliu$ 'ru"i "lauko(i Glauco%a non speci!icatu% 9lauko(, neozna en

?)0.1

?)0.'

?)0.(

?)0.)

?)0.0

?)0.1

?)0.+ ?)0.9

:84

2010
?)'.-7
?)'.07

Glauco%a in %orbis alibi classi!icatis 9lauko( u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu


Glauco%a in %orbis en$ocrinis nutritionalibus et %etabolicis 9lauko( u bolesti(a 7lez/a sa unutra$nji( lu enje(, bolesti(a ishrane i (etaboliz(a !lau"o aI a Bloidale (A85(-F) in sBndro a LoQe (A7%(0F) Glauco%a in %orbis aliis alibi classi!icatis 9lauko( u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu !lau"o a on"#o"er"iasu (B74F)

?)'.+7

&olesti staklasto" tela i bolesti jabu ice oka (4GF-4G:)


?)(.?)(.0

<orbi corporis /itrei &olesti staklasto" tela


&rolapsus corporis /itrei -s#a/anje staklasto" tela Iskljuuje: sBndro a "orporis vitrei post operatione ?ae%orrha,ia corporis /itrei Krvarenje u staklasto( telu -eposita corporis /itrei cr#stallina Kristalne nasla"e u staklasto( telu Bpacitates corporis /itrei aliae 'ru"a za(u6enja staklasto" tela @e branae et fibrae "orporis vitrei <orbi corporis /itrei alii 'ru"e bolesti staklasto" tela 6blatio "orporis vitrei ;egeneratio "orporis vitrei Iskljuuje: vitreoretinopat#ia proliferativa "u <orbus corporis /itrei non speci!icatus &olest staklasto" tela, neozna ena

"atara"tae (059(0)

?)(.1 ?)(.' ?)(.(

?)(.+

ablatione retinae (044(:)

?)(.9

?)).?)).0

<orbi bulbi oculi &olesti jabu ice oka


En$ophthal%itis purulenta 9nojno za#aljenje unutra$nje" tkiva jabu ice oka 6bs"essus "orporis vitrei 3anop#t#al itis En$ophthal%iti$es aliae 'ru"a za#aljenja unutra$nje" tkiva jabu ice oka Andop#t#al itis parasitaria C)? )p#t#al ia sB pat#eti"a <#opia $e,enerati/a 'e"enerativna kratkovi/ost

?)).1

?)).'

:8:

Grupa II
?)).( <orbi bulbi oculi $e,enerati/i alii 'ru"e /e"enerativne bolesti jabu ice oka 7#al"osis ?iderosis o"uli ?#pothonia oculi *ni7en o ni #ritisak -e,enerationes bulbi oculi 'e"enerativna stanja jabu ice oka 6trop#ia bulbi o"uli !lau"o a absolutu 3#t#isis bulbi o"uli Corpus alienu% %a,neticu% intraoculare chronicu% 4roni no (a"netno strano telo u oku 7orpus alienu intrabulbare (obsoletu ) agneti"u inI "a era anteriore "orpore "iliari "orpore vitreo iride lente regione bulbi posteriore Corpus alienu% non %a,neticu% intraoculare chronicu% 4roni no ne(a"netno strano telo u oku 7orpus alienu intrabulbare (non agneti")(obsoletu )I "a era anteriore "orpore "iliari "orpore vitreo iride lente regione bulbi posteriore <orbi bulbi oculi alii 'ru"e bolesti jabu ice oka 0ae op#t#al us LuHatio bulbi o"uli <orbus bulbi oculi non speci!icatus &olest jabu ice oka, neozna ena

?)).) ?)).0

?)).1

?)).2

?)).+

?)).9

?)0.-7
?)0.07 ?)0.17

<orbi corporis /itrei et %orbi bulbi oculi in %orbis alibi classi!icatis &olesti staklasto" tela i jabu ice oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
?ae%orrha,ia corporis /itrei in %orbis alibi classi!icatis Krvarenje u staklasto( telu u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu En$ophthal%itis in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje unutra$nje" tkiva jabu ice oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Andop#t#al itisI "Bsti"ereosa (B<9(8F) on"#o"ereosa (B74F) toHo"ariosa (B84(0F) <orbi corporis /itrei et bulbi oculi alii in %orbis alibi classi!catis 'ru"e bolesti staklasto" tela i jabu ice oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?)0.+7

:85

2010

&olesti vi/no" 7ivca i bolesti vi/nih #uteva (4GJ-4G?)


?)1 :euritis optica ,#ti ki neuritis
Ukljuuje: Ceuritis retrobulbaris C)? Ceuropat#ia opti"a, non is"#ae i"a 3apillitis opti"a Iskljuuje: neuro Belitis opti"a -;evi". (!4<(0) neuropat#ia nervi opti"i is"#ae i"a (0:7(0)

?)2.?)2.0

<orbi ner/i optici et %orbi tractuu% opticoru% alii 'ru"e bolesti vi/no" 7ivca i bolesti vi/nih #uteva
<orbi ner/i optici non alibi classi!icati &olesti vi/no" 7ivca, neklasi!ikovane na /ru"o( (estu 7o pressio nervi opti"i 0ae orr#agia nervi intervaginalus opti"i Ceuropat#ia nervi opti"i is"#ae i"a Be$e%a papillae ner/i optici non speci!icatu% E/e( #a#ile vi/no" 7ivca, neozna en Atrophia ner/i optici Atro!ija vi/no" 7ivca 3allor dis"i opti"i te poralis <orbi $isci ner/i optici alii 'ru"e bolesti vi/no" 7ivca ;rusae papillae opti"ae 3seudopapilloede a <orbi chias%atis ner/i optici &olesti ukr$tanja vi/no" 7ivca <orbi tractus optici alii 'ru"e bolesti vi/no" #uta ;isordines tra"tus opti"i, "orporis geni"ulati lateralis et radiationis opti"ae <orbi corticis optici lobi occipitalis &olesti centra za vi/ u kori (oz"a <orbus tractus optici non speci!icatus &olest vi/no" #uta, neozna ena

?)2.1 ?)2.'

?)2.(

?)2.) ?)2.0

?)2.1 ?)2.2

?)+.-7
?)+.07

<orbi ner/i optici et tractuu% opticoru% in %orbis alibi classi!icatis &olesti vi/no" 7ivca i vi/nih #uteva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Atrophia ner/i optici in %orbis alibi classi!icatis Atro!ija vi/no" 7ivca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 6trop#ia nervi opti"i sBp#iliti"a tarda (65%(8F) :euritis ner/i optici retrobulbaris in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje vi/no" 7ivca iza jabu ice oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Ceuritis retrobulbarisI "u s"lerosi ultipli"i (!45F) eningo"o""i"a (649(8F) sBp#iliti"a tarda (65%(8F) <orbi ner/i optici et tractuu% opticoru% alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti vi/no" 7ivca i vi/nih #uteva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?)+.17

?)+.+7

:8<

Grupa II

%ore(e6aji o nih (i$i6a, binokularno" vi/a, #rela(anja i #o/e$avanja vi/a (4G9-4:>)


Iskljuuje: nBstag us et otus o"uli irregularis alius (055)

?)9.-

*trabis%us paral#ticus =azrokost usle/ o/uzetosti (i$i6a #okreta a oka


Iskljuuje: op#t#al oplegiaI interna (05%(5) internu"learis (058(%) supranu"learis progressiva (!%4(8)

?)9.0 ?)9.1 ?)9.' ?)9.( ?)9.) ?)9.+

&aral#sis ner/i oculo%otorii ,/uzetost tre6e" lobanjsko" 7ivca &aral#sis ner/i trochlearis ,/uzetost etvrto" lobanjsko" 7ivca &aral#sis ner/i ab$ucentis ,/uzetost $esto" lobanjsko" 7ivca Bphthal%ople,ia totalis (e.terna) *#olja$nja #ot#una o/uzetost (i$i6a #okreta a oka Bphthal%ople,ia e.terna pro,ressi/a *#olja$nja #ro"resivna o/uzetost (i$i6a #okreta a oka *trabis%us paral#ticus alius 'ru"a razrokost usle/ o/uzetosti (i$i6a #okreta a oka )p#t#al oplegia eHterna C)? ?Bndro e &earns-?aBre *trabis%us paral#ticus non speci!icatus =azrokost usle/ o/uzetosti (i$i6a #okreta a oka, neozna ena

?)9.9

?00.?00.0

*trabis%us alius 'ru"a razrokost


*trabis%us conco%itans con/er,ens %rate6a konver"entna razrokost AHotropia (alternativa)( ono"ularis), eHtra esotropia *trabis%us conco%itans $i/er,ens %rate6a /iver"entna razrokost AHotropia (alternativa)( ono"ularis), eHtra esotropia *trabis%us /erticalis Vertikalna razrokost 0Bpertropia 0Bpotropia ?eterotropia te%poralis %ovre(ena razrokost Asotropia te poralis (alternativa)( ono"ularis) AHotropia te poralis

te porale

?00.1

te porale

?00.'

?00.(

:87

2010
?00.) ?eterotropia alia non speci!icata 'ru"a razrokost, neozna ena 7B"lotropia @i"rotropia ?trabis us "on"o itans C)? ?Bndro a onofiHationis ?eterophoria *klonost razrokosti Asop#oria AHop#oria 0Bperp#oria alternans *trabis%us %echanicus Cehani ka razrokost @aldu"tio us"uli o"ularis posttrau ati"a ?trabis us ad#esionalis ?Bndro a BroQn *trabis%us speci!icatus alius 'ru"a ozna ena razrokost ?Bndro e ;uane ?00.9 *trabis%us non speci!icatus =azrokost, neozna ena

?00.0

?00.1

?00.+

?01.?01.0 ?01.1 ?01.' ?01.+ ?01.9

Ano%aliae %otuu% binoculariu% aliae 'ru"i #ore(e6aji #okretanja oba oka


&aral#sis aspectus conCuncti %araliza konju"ovano" "le/anja Insu!!icientia si/e e.cessus con/er,entiae ,slabljena ili #oja ana konver"encija Bphthal%ople,ia internuclearis Co7/ana o/uzetost (i$i6a oka Ano%aliae %otuu% binoculariu% aliae speci!icatae 'ru"i ozna eni #ore(e6aji #okretanja oba oka Ano%alia %otuu% binoculariu% non speci!icata %ore(e6aj #okretanja oba oka, neozna en

?0'.?0'.0 ?0'.1

Ano%aliae re!ractionis et ano%aliae acco%%o$ationis %ore(e6aji #rela(anja svetlosti i #ore(e6aji #rila"o;avanja oka
?#per%etropia 'alekovi/ost <#opia Kratkovi/ost Iskljuuje: Bopia degenerativa (0::(%) Asti,%atis%us Asti"(atiza( Aniso%etropia et anisei;onia Anizo(etro#ija i anizeikonija &resb#opia *tara ka /alekovi/ost

?0'.' ?0'.( ?0'.)

:88

Grupa II
?0'.0 Ano%aliae acco%%o$ationis 5e#ravilnosti #rila"o;avanja oka )p#t#al oplegia interna ("o pleta) 3aresis a""o odationis ?pas us Ano%aliae re!ractionis aliae 'ru"e ne#ravilnosti #rela(anja svetlosti Ano%alia re!ractionis non speci!icata 5e#ravilnost #rela(anja svetlosti, neozna ena

?0'.1 ?0'.2

%ore(e6aji vi/a i sle#ilo (4:F-4:G)


?0(.?0(.0

-isor$ines /isuales %ore(e6aji vi/a


A%bl#opia sine anopsia *labovi/ost bez "ubitka vi/a 6 blBopiaI aniso etropi"a deprivativa strabis alis -isor$ines /isus subCecti/i *ubjektivni #ore(e6aji vi/a 6 issio visus subita 6st#enopia 7oronae visuales 0e eralopia @eta orp#opsia 3#otop#obia ?"oto a s"intullans 2isus #alos Iskljuuje: #allu"inationes visuales (>::(8) -iplopia @/vojeno vi;enje -isor$ines /isus binocularis alii 'ru"i #ore(e6aji /voo no" vi/a 7orrespondentia retinalis abnor alis Kusio "u visu stereos"opi"o defe"to 3er"eptio si ultana sine fusione ?uppressio visus bino"ularis -e!ectus re,ionis /isualis ,$te6enje u #olju vi/a 6nopsia Juadrans 7oar"tatio regionis visualis "on"entri"a 0e ianopsia (#eteroni a)(#o oni a) @a"ula "ae"a dilatata ?"oto aI Bjerru anulare ar"uatu "entrale

?0(.1

?0(.' ?0(.(

?0(.)

:89

2010
?0(.0 -#schro%atopsiae %ore(e6aji vi/a u boji 6"#ro atopsia ;euterano alia ;euteranopia ;Bs#ro atopsia a"Juisita 3rotano alia 3rotanopia 9ritano alia 9ritanopia Iskljuuje: #e eralopia (054(8) :#ctalopia 5o6no sle#ilo Iskljuuje: #e eralopia #Bpovita inosa 6 (A50(5) -isor$ines /isuales alii 'ru"i #ore(e6aji vi/a -isor$o /isualis non speci!icatus %ore(e6aj vi/a, neozna en

?0(.1

?0(.+ ?0(.9

?0).-

A%bl#opia et a%aurosis (binocularis /el %onocularis) ,$te6enje vi/a uklju uju6i sle#ilo (binokularno ili (onokularno)
Napomena: 'a definisanje kategorije ote,enja vida vidite tabelu Iskljuuje: a aurosis fugaH (!:5(4)

?0).0

A%aurosis binocularis *le#ilo na oba oka )te,enje vida kategorija 5 A%bl#opia binocularis ,ra/is Te$ko o$te6enje vi/a, na oba oka )te,enje vida kategorija %( A%bl#opia binocularis %o$ica @(ereno o$te6enje vi/a, na oba oka )te,enje vida kategorija 8 A%bl#opia binocularis %itis aut sine a%bl#opia binoculari &la"o ili bez o$te6enja vi/a, na oba oka )te,enje vida kategorije 0( A%aurosis %onocularis *le#ilo, na je/no( oku )te,enje vida kategorije 4, :, 5 na jedno

?0).1

?0).'

?0).(

?0).)

oku i kategorije 0, 8, % i 9 na drugo

oku

?0).0

A%bl#opia %onocularis ,ra/is Te$ko o$te6enje vi/a, na je/no( oku )te,enje vida kategorije % na jedno oku i kategorije 0, 8 i 9 na drugo A%bl#opia %onocularis %o$ica @(ereno o$te6enje vi/a, na je/no( oku )te,enje vida kategorije 8 na jedno oku i kategorije 0 i 9 na drugo

oku

?0).1

oku

:%0

Grupa II
?0).9 A%bl#opia binocularis non speci!icatus 5eozna eno o$te6enje vi/a, binokularno )te,enje vida kategorije 9( 9abela daje klasifika"iju te=ine ote,enja vida preporu/ena >ezolu"ijo @e*unarodnog saveta za o/ne bolesti (%00%) e preporuka a ?') f P>azvoju standarda za karakteriza"iju gubitka vida i vizuelno funk"ionisanjeP (septe bar %004) 'a karakteriziranje slabovidosti za kategoriju 05:(0 do 05:(4, otrinu vida treba eriti sa oba otvorena oka sa predstavljanje korek"ije ako je i a( 'a karakteriziranje slabovidosti za kategorije 05:(: do 05:(<, otrina vida treba eriti jedni oko sa predstavljanje korek"ije ako je i a( 6ko se uz e u obzir obi vidnog polja, ako je obi vidnog polja boljeg oka 80g u krugu oko "entralne fiksa"ije treba staviti u kategoriju 4( 'a slepilo na jedno oku (05:(:), ovaj stepen obi a vidnog polja pri enjiva,e se na ote,eno oko( &ategorija ?labije odI 0 Blago ili ne a ote,enja vida 8 U ereno ote,enje vida <M88 4M80 (0(4) %0M70 <M<0 8M80 (0(8) %0M%00 4M<0 8M%0 (0(05) %0M:00 8M<0G 8M50 (0(0%) 5M400 (%0M8%00) Ce a per"ep"ije svetlosti Ceodre*ena ili neozna/ena G ili brojanje prstiju na 8 etar( )trina vida sa najboljo korek"ijo ogu,o

$ednako ili bolje odI <M88 4M80 (0(4) %0M70 <M<0 8M80 (0(8) %0M%00 4M<0 8M%0 (0(05) %0M:00 8M<0G 8M50 (0(0%) 5M400 (%0M8%00) per"ep"ija svetlosti

% 9eko ote,enje vida

4 ?lepilo

: ?lepilo 5 ?lepilo 9

Capo enaI 9er in ote,enja vida u kategoriji 05: obu#vata kategoriju 0 za blago ili ne a ote,enja vida, kategorija 8 za u ereno ote,enje vida, kategorija % za teka ote,enja vida, kategorije 4, : i 5 za slepilo i kategoriju 9 za nekvalifikovano ote,enje vida( 9er in DslabovidostE uklju/en u pred#odne revizije je za enjen kategorija a8 i % da se izbegne zabuna sa slabi vido oni# koji za#tevaju negu(

:%8

2010

'ru"i #ore(e6aji oka i #ri#ojaka oka (4::-4:9)


?00 :#sta,%us et %otus oculi inaeJuales alii *#ontani i /ru"i neje/naki #okreti oka
Ukljuuje: CBstag usI C)? "ongenitus deprivatus disso"iativus latens

?02.?02.0 ?02.1 ?02.+ ?02.9

<orbi oculi et a$ne.oru% alii 'ru"e bolesti oka i #ri#ojaka oka


Ano%aliae !unctionis pupillae 5e#ravilnosti !unkcije zenice -olor oculi &ol oka <orbi oculi et a$ne.oru% speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti oka i #ri#ojaka oka <orbus oculi et a$ne.oru% non speci!icatus &olest oka i #ri#ojaka oka, neozna ena

?0+.-7
?0+.07

<orbi oculi et a$ne.oru% alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti oka i #ri#ojaka oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ano%aliae !unctionis pupillae in %orbis alibi classi!icatis 5e#ravilnosti !unkcije zenice u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu ?Bndro a 6rgBll >obertson (65%(8F) &erturbationes /isus in %orbis alibi classi!icatis %ore(e6aji vi/a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi oculi et a$ne.oru% speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e ozna ene bolesti oka i #ri#ojaka oka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )"ulopat#ia sBp#iliti"a CA7I prae"oH "ongenita (650(0F) tarda "ongenita (650(4F) se"undaria (658(:F) tarda (65%(7F)

?0+.17 ?0+.+7

?09.-

-isor$ines oculi et a$ne.oru% post inter/entiones non alibi classi!icatis %ore(e6aji oka i #ri#ojaka oka #osle (e/icinskih intervencija, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
Iskljuuje: "o pli"atio lentis intrao"ularis e"#ani"a (985(%) "o pli"atio prot#esis o"ularis, in plantati (985(4) pseudop#akia ('9<(8)

?09.0

Keratopathia (bullosae apha;icae) post operatione% cataractae Kerato#atija (bulozno a!akna) #osle o#eracije katarakte ?Bndro a "orneae vitrei ?Bndro a vitrei (ta"tus)

:%%

Grupa II
?09.+ -isor$ines oculi et a$ne.oru% post inter/entiones alii 'ru"i #ore(e6aji oka i #ri#ojaka oka #osle (e/icinskih intervencija Andop#t#al itis bleb adiun"ti 1nfla atio (lue) de postpro"edural bleb 3ost operatione blebitis -isor$o oculi et a$ne.oru% post inter/entiones non speci!icatus %ore(e6aj oka i #ri#ojaka oka #osle (e/icinske intervencije, neozna en

?09.9

:%4

Grupa III

Grupa 4III

:%5

Grupa III

Bolesti u/a i %astoi$no, nasta/;a (?10 - ?90)


Iskljuuje: bolesti =lezda sa unutranji lu/enje , is#rane i etaboliz a (A00-A90) lo plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) povrede, trovanja i ostale posledi"e spoljanji# uzroka (?00-998) odre*ena stanja nastala u perinatalno periodu (300-39<) tu ori (700-;:8) uro*ene alfor a"ije, defor a"ije i #ro ozo ske nenor alnosti ([00-[99) zarazne i parazirarne bolesti (600-B99) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: 0<0-0<% Bolesti spoljanjeg uva 0<5-075 Bolesti srednjeg uva i astoidnog nastavka 080-084 Bolesti unutranjeg uva 090-095 ;ruge bolesti uva Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: 0<%G @orbi auris eHternae in orbis alibi "lassifi"atis 0<7G )titis edia in orbis alibi "lassifi"atis 075G @orbi auris ediae et pro"essus astoidei alii in orbis alibi "lassifi"atis 08%G ?Bndro ata vertiginosa in orbis alibi "lassifi"atis 09:G @orbi auris alii in orbis alibi "lassifi"atis

estu (>00-

&olesti s#olja$nje" uva (4J0-4J>)


?10.?10.0

Btitis e.terna )a#aljenje s#olja$nje" uva


Abscessus auris e.ternae A#sces s#olja$nje" uva 7arbun"ulus Kurun"ulus auri"ulae sive eatus a"usti"i eHterni Ul"us &hle,%one auris e.ternae Ile"(ona ("nojno za#aljenje) s#olja$nje" uva 7ellulitisI auri"ulae eatus a"usti"i eHterni Btitis e.terna %ali,na Te$ko za#aljenje s#olja$nje" uva Btitis e.terna in!ecti/a alia 'ru"o zarazno za#aljenje s#olja$nje" uva 6uris natatoris )titis eHternaI diffusa #ae orr#agi"a

?10.1

?10.' ?10.(

:%7

2010
?10.) Cholesteato%a auris e.ternae %oko7i na tvorevina s#olja$nje" uva &eratosis eatus a"usti"i eHterni obturans Btitis e.terna acuta non in!ecti/a Akutno nezarazno za#aljenje s#olja$nje" uva 6"uta otitis eHternaI C)? a"tini"a "#e i"a "onta"ta e"ze atosa rea"tiva Btitis e.terna alia 'ru"o za#aljenje s#olja$nje" uva )titis eHterna "#roni"a C)? Btitis e.terna non speci!icata )a#aljenje s#olja$nje" uva, neozna eno

?10.0

?10.+

?10.9

?11.?11.0

<orbi auris e.ternae alii 'ru"e bolesti s#olja$nje" uva


&erichon$ritis auris e.ternae )a#aljenje tkiva oko hrskavice s#olja$nje" uva 7#ondroder atitis #eli"is nodularis "#roni"a 3eri"#ondritisI auri"ulae pinnae <orbi auriculae non in!ecti/i 5ezarazne bolesti u$ne $koljke 6"Juisita defor atioI auri"ulae pinnae Iskljuuje: auris "B osa (@95(8) Ceru%en obturans Ue# o/ u$ne (asti u s#olja$nje( u$no( kanalu *tenosis %eatus acustici e.terni acJuisita *te eno su7enje s#olja$nje" u$no" kanala 7ollapsus eatus a"usti"i eHterni <orbi auris e.ternae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti s#olja$nje" uva AHostosis eatus a"usti"i eHterni <orbus auris e.ternae non speci!icatus &olest s#olja$nje" uva, neozna ena

?11.1

?11.' ?11.(

?11.+

?11.9

?1'.-7
?1'.07

<orbi auris e.ternae in %orbis alibi classi!icatis &olesti s#olja$nje" uva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Btitis e.terna in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis )a#aljenje s#olja$nje" uva u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )titis eHterna erBsipeloidea (6:<F)

:%8

Grupa III
?1'.17 Btitis e.terna in %orbis /iralibus alibi classi!icatis )a#aljenje s#olja$nje" uva u virusni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )titis eHternaI #erpeti"a (B00(8F) zostri"a (B0%(8F) Btitis e.terna in %orbis %#coticis )a#aljenje s#olja$nje" uva u bolesti(a uzrokovani( "ljivica(a )titis eHternaI aspergillosa (B::(8F) "andidialis (B47(%F) )to B"osis C)? (B4<(9F) Btitis e.terna in %orbis in!ecti/is et parasitariis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje s#olja$nje" uva u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Btitis e.terna in %orbis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje s#olja$nje" uva u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )titis eHterna i petiginosa (L08(-F) <orbi auris e.ternae alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti s#olja$nje" uva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?1'.'7

?1'.(7

?1'.)7

?1'.+7

&olesti sre/nje" uva i (astoi/no" nastavka (4J:-4L:)


?10.Btitis %e$ia non suppurati/a 5e"nojno za#aljenje sre/nje" uva
Ukljuuje: "u Bringitide &oristite dodatni kod (07%), ako =elite da identifikujete prisustvo perforirane bubne opne( ?10.0 Btitis %e$ia serosa acuta Akutno serozno za#aljenje sre/nje" uva )titis edia se"retoria a"uta et suba"uta Btitis %e$ia non suppurati/a acuta alia 'ru"o ne"nojno za#aljenje sre/nje" uva )titis edia, a"uta et suba"utaI allergi"a ( u"osa)(sanguinea)(serosa) u"osa non suppurativa C)? sanguinea sero u"osa Iskljuuje: otiti" barotrau ati"a (970(0) otitis edia (a"uta) C)? (0<<(9) Btitis %e$ia serosa chronica 4roni no serozno za#aljenje sre/nje" uva 7atarr#us tubotB pani"us "#roni"us

?10.1

?10.'

:%9

2010
?10.( Btitis %e$ia %ucosa chronica 4roni no (ukozno za#aljenje sre/nje" uva 6uris u"osa )titis edia u"osa "#roni"a )titis edia se"retoria "#roni"a )titis edia transudativea "#roni"a Iskljuuje: otitis edia ad#aesiva "#roni"a (07:(8) Btitis %e$ia non suppurati/a chronica alia 'ru"o hroni no ne"nojno za#aljenje sre/nje" uva )titis edia allergi"a "#roni"a )titis edia eHudativa "#roni"a )titis edia non suppurativa "#roni"a C)? )titis edia sero u"osa "#roni"a Btitis %e$ia non suppurati/a non speci!icata 5e"nojno za#aljenje sre/nje" uva, neozna eno )titis ediaI allergi"a "atarr#alis eHudativa u"osa se"retoria sero u"osa serosa transsudativa

?10.)

?10.9

?11.-

Btitis %e$ia suppurati/a et non speci!icata 9nojno i neozna eno za#aljenje sre/nje" uva
Ukljuuje: "u iringitide &oristite dodatni kod (07%), ako =elite da identifikujete prisustvo perforirane bubne opne(

?11.0 ?11.1

Btitis %e$ia suppurati/a acuta Akutno "nojno za#aljenje sre/nje" uha Btitis %e$ia tubot#%panica suppurati/a chronica 4roni no tuboti(#ani ko "nojno za#aljenje sre/nje" uva @orbus tubotB pani"us "#roni"us )titis edia suppurativa benigna "#roni"a Btitis %e$ia atticoantralis suppurati/a chronica 4roni no atikoantralno "nojno za#aljenje sre/nje" uva @orbus atti"oantralis "#roni"us Btitis %e$ia suppurati/a chronica alia 'ru"o hroni no "nojno za#aljenje sre/nje" uva )titis edia suppurativa "#roni"a C)? Btitis %e$ia suppurati/a non speci!icata 9nojno za#aljenje sre/nje" uva, neozna eno )titis edia purulenta C)? Btitis %e$ia non speci!icata )a#aljenje sre/nje" uva, neozna eno )titis ediaI C)? a"uta C)? "#roni"a C)?

?11.'

?11.(

?11.)

?11.9

:40

Grupa III
?12.-7
?12.07

Btitis %e$ia in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje sre/nje" uva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Btitis %e$ia in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis )a#aljenje sre/nje" uva u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )titis ediaI s"arlatinosa (648F) tuber"ulosa (688(<F) Btitis %e$ia in %orbis /iralibus alibi classi!icatis )a#aljenje sre/nje" uva u virusni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu )titis edia inI influenza ($09-$88F) orbilli (B05(4F) Btitis %e$ia in %orbis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje sre/nje" uva u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?12.17

?12.+7

?1+.?1+.0 ?1+.1

Btosalpin,itis et occlusio tubae au$iti/ae (Eustachii) )a#aljenje i za e#ljenje Eustahijeve tube


Btosalpin,itis tubae Eustachii )a#aljenje Eustahijeve tube Bcclusio tubae au$iti/ae Eustachii )a e#ljenje Eustahijeve tube 7o pressio ?tenosis tubae Austa"#ii ?tri"tura

?19.?19.0 ?19.+ ?19.9

<orbi tubae au$iti/ae (Eustachii) alii 'ru"e bolesti Eustahijeve tube


Tuba Eustachii patulosa .iroko otvorena Eustahijeva tuba <orbi tubae au$iti/ae Eustachii speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti Eustahijeve tube <orbus tubae au$iti/ae Eustachii non speci!icatus &olest Eustahijeve tube, neozna ena

?20.?20.0

<astoi$itis et %orbi a!!ines )a#aljenje (astoi/no" nastavka i sro/ne bolesti


<astoi$itis acuta Akutno za#aljenje (astoi/no" nastavka 6bs"ess pro"essus astoidei A pBe a pro"essus <astoi$itis chronica 4roni no za#aljenje (astoi/no" nastavka 7aries pro"essus astoidei Kistula pro"essus &etrositis )a#aljenje #ira(i/e sle#oo ne kosti 1nfla atio ossis petrosi (a"uta)("#roni"a) <astoi$itis alia et %orbi a!!ines 'ru"o za#aljenje (astoi/no" nastavka i sro/ne kosti <astoi$itis non speci!icata )a#aljenje (astoi/no" nastavka, neozna eno

?20.1

?20.'

?20.+ ?20.9

:48

2010
?21 Cholesteato%a auris %e$iae %oko7i na tvorevina sre/nje" uva
Ukljuuje: 7#olesteato a tB pani Iskljuuje: "#olesteato a auris eHternae (0<0(:) "#olesteato a "avi re"idiva post astoide"to ia

(095(0)

?2'.-

&er!oratio %e%branae t#%pani %er!oracija bubne o#ne


Ukljuuje: perforatio e branae tB paniI postinfla atoria posttrau ati"a persistens Iskljuuje: ruptura e branae tB pani trau ati"a (?09(%)

?2'.0 ?2'.1

&er!oratio %e%branae centralis Centralni otvor bubne o#ne &er!oratio %e%branae attica ,tvor bubne o#ne u atiku 3erforatio partis fla""idae &er!orationes %e%branae t#%pani %ar,inales aliae 'ru"i ivi ni otvori bubne o#ne &er!orationes %e%branae t#%pani aliae 'ru"i otvori bubne o#ne 3erforatio e branae tB pani ultipleH 3erforatio e branae tB pani totalis &er!oratio %e%branae t#%pani non speci!icata ,tvor bubne o#ne, neozna en

?2'.' ?2'.+

?2'.9

?2(.?2(.0

<orbi %e%branae t#%pani alii 'ru"e bolesti bubne o#ne


<#rin,itis acuta Akutno za#aljenje bubne o#ne @Bringitis bullosa 9B panitis a"uta Iskljuuje: Bringitis a"uta "u otitide <#rin,itis chronica 4roni no za#aljenje bubne o#ne 9B panitis "#roni"a Iskljuuje: Bringitis a"uta "u otitide

edia (0<5-0<<)

?2(.1

edia (0<5-0<<)

?2(.+ ?2(.9

<orbi %e%branae t#%pani speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti bubne o#ne <orbus %e%branae t#%pani non speci!icatus &olest bubne o#ne, neozna ena

?2).?2).0 ?2).1

<orbi auris %e$iae et %orbi processus %astoi$ei alii 'ru"e bolesti sre/nje" uva i bolesti (astoi/no" nastavka
T#%panosclerosis *kleroza bubne o#ne i bubne /u#lje <orbus a$haesi/us auris %e$iae A/hezivna bolest sre/nje" uva )titis edia ad#aesiva Iskljuuje: otitis edia u"inosa "#roni"a (0<5(4)

:4%

Grupa III
?2).' ?2).( -islocatio ossiculoru% au$itoriu% -z(e$tanje slu$nih ko$ ica Abnor%itates ossiu% auriculariu% acJuisitae aliae 'ru"e ste ene nenor(alnosti slu$nih ko$ ica 6 issio ossi"uloru auri"ulariu partialis 6nkBlosis ossi"uloru auri"ulariu &ol#pus auris %e$iae %oli# sre/nje" uva <orbi auris %e$iae et %orbi processus %astoi$ei speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti sre/nje" uva i bolesti (astoi/no" nastavka <orbus auris %e$iae et %orbus processus %astoi$ei non speci!icatus &olest sre/nje" uva i bolest (astoi/no" nastavka, neozna ena

?2).) ?2).+ ?2).9

?20.-7
?20.07

<orbi auris %e$iae et processus %astoi$ei alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti sre/nje" uva i (astoi/no" nastavka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
<astoi$itis in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis )a#aljenje (astoi/no" nastavka u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @astoiditis tuber"ulosa (688(0F) <orbi auris %e$iae et processus %astoi$ei speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e ozna ene bolesti sre/nje" uva i (astoi/no" nastavka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?20.+7

&olesti unutra$nje" uva (4?0-4?F)


?+0.Btosclerosis ,toskleroza
Ukljuuje: otospongiosis ?+0.0 ?+0.1 ?+0.' Btosclerosis !enestrae o/alis non obliterati/a 'eli(i na otoskleroza ovalno" #rozora Btosclerosis !enestrae o/alis obliterati/a %ot#una otoskleroza ovalno" #rozora Btosclerosis cochleae *kleroza #u7a uva )tos"lerosisI "apsulae oti"ae fenestrae rotundae Btosclerosis alia 'ru"a otoskleroza Btosclerosis non speci!icata ,toskleroza, neozna ena

?+0.+ ?+0.9

:44

2010
?+1.<orbi !unctionis or,anoru% /estibulariu% Iunkcijske bolesti or"ana za o/r7avanje ravnote7e
Iskljuuje: vertigoI C)? (>:%) epide i"a (688(8) ?+1.0 <orbus <TniUre Ceniereova bolest 0Bdrops labBrint#i e brana"ei ?Bndro a @anihre 4erti,o paro.#s%alis beni,na 5a#a/ obi ne vrto"lavice :euronitis ner/i /estibularis )a#aljenje vestibularno" 7ivca 4erti,o peripherica alia 'ru"a #eri!erna vrto"lavica ?Bndro a Ler oBez 2ertigoI auralis otogenes perip#eri"a C)? 4erti,o centralis Vrto"lavica centralno" #orekla CBstag us "entralis positionalis <orbi !unctionis or,anoru% /estibulariu% alii 'ru"e bolesti or"ana za o/r7avanje ravnote7e <orbus !unctionis or,ani /estibularis non speci!icatus &olest or"ana za o/r7avanje ravnote7e, neozna ena ?Bndro a vertiginosa C)?

?+1.1 ?+1.' ?+1.(

?+1.)

?+1.+ ?+1.9

?+'7 ?+(.?+(.0 ?+(.1 ?+(.'

*#n$ro%ata /erti,inosa in %orbis alibi classi!icatis Verti"inozni sin/ro(i u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi auris internae alii 'ru"e bolesti unutra$nje" uva
=ab#rinthitis )a#aljenje unutra$nje" uva "istula lab#rinthica Iistula unutra$nje" uva -#s!unctio lab#rinthica %ore(e6aj !unkcije unutra$nje" uva 6fun"tio 0Bperrea"tio labBrint#i"a 0Bpofun"tio *eJuelae tu%ultus a$ aure% interna% no.iae .tetne #osle/ice buke na unutra$nje uvo ?urditas tu ultogenes 9rau a a"usti"u <orbi auris internae speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti unutra$nje" uva <orbus auris internae non speci!icatus &olest unutra$nje" uva, neozna ena

?+(.(

?+(.+ ?+(.9

:4:

Grupa III

'ru"e bolesti uva (490-49:)


?90.*ur$itas con$ucti/a et sur$itas sensorineuralis Kon/uktivni "ubitak sluha i senzorineuralni "ubitak sluha
Ukljuuje: ?urditas "ongenita Iskljuuje: ?urditasI C)? (098(9) idiopat#i"a (098(%) toHi"a (098(0) tu ultogenes (084(4) surdo utitas CA7 (098(4) ?90.0 ?90.1 ?90.' ?90.( ?90.) ?90.0 *ur$itas con$ucti/a bilateralis Kon/uktivni "ubitak sluha, obostrani *ur$itas con$ucti/a unilateralis Kon/uktivni "ubitak sluha, je/nostrani *ur$itas con$ucti/a non speci!icata Kon/uktivni "ubitak sluha, neozna en *ur$itas sensorineuralis bilateralis *enzorineuralni "ubitak sluha, obostrani *ur$itas sensorineuralis unilateralis *enzorineuralni "ubitak sluha, je/nostrani *ur$itas sensorineuralis non speci!icata *enzorineuralni "ubitak sluha, neozna en ?ensorineuralis C)? ?urditasI "entralis neuralis C)? per"eptiva sensorialis ?urditas "ongenita C)? *ur$itas con$ucti/a et sur$itas sensorineuralis %i.ta billateralis Ce$oviti kon/uktivni i senzorineuralni "ubitak sluha, obostrani *ur$itas con$ucti/a et sur$itas sensorineuralis %i.ta unilateralis Ce$oviti kon/uktivni i senzorineuralni "ubitak sluha, je/nostrani *ur$itas con$ucti/a et sur$itas sensorineuralis %i.ta non speci!icata Ce$oviti kon/uktivni i senzornoneuralni "ubitak sluha, neozna en

?90.1 ?90.2 ?90.+

?91.-

*ur$itas alia 'ru"i "ubitak sluha


Iskljuuje: 7eru en obturans (0<8(%) ?urditas psB"#ogenes (K::(<) ?urditas sensorineuralis 090(?urditas tu ultogenes (084(4) 9surditas is"#ae i"a transitiva (094(0) per"eptio a"usti"a abnor alis (094(%)

?91.0 ?91.1

*ur$itas to.ica Toksi ka "luvo6a &resb#acusis *tara ka na"luvost 3resbBa"usia

:45

2010
?91.' ?91.( ?91.+ ?91.9 *ur$itas i$iopathica acuta 5a"lo nastala i/io#atska "luvo6a *ur$o%utitas non alibi classi!icata 9luvone(ost, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu *ur$itas speci!icata alia 'ru"i ozna eni "ubitak sluha *ur$itas non speci!icata 9ubitak sluha, neozna en ?urditasI C)? ad freJuentias altas ad freJuentias parvas

?9'.?9'.0 ?9'.1

Btal,ia et otorrhoea &ol u uvu i curenje iz uva


Btal,ia &ol u uvu Btorrhoea Curenje iz uva Iskljuuje: liJuorr#oea (!9<(0) Btorrha,ia Krvarenje iz uva Iskljuuje: otorr#agia trau ati"a

?9'.'

?9(.?9(.0

-isor$ines auris alii non alibi classi!icatis 'ru"i #ore(e6aji uva, neklasi!ikovani na /ru"o( (estu
-isor$ines auris $e,enerati/i et /asculares %ore(e6aji uva uzrokovani /e"enerativni( #ro(ena(a uva i krvnih su/ova ?urditas is"#ae i"a transitiva Iskljuuje: presbBa"usis (098(8) Tinnitus )ujanje u uvu &erceptiones acusticae abnor%ales aliae 'ru"e nenor(alne slu$ne #erce#cije ;ipla"usis ;Bsa"usis transitiva 0Bpera"usis Iskljuuje: #allu"inatio auditoria (>::(0) -e,eneratio ner/i acustici 'e"enerativne #ro(ene slu$no" 7ivca <orbi auris alii speci!icati 'ru"e ozna ene bolesti uva <orbus auris non speci!icatus &olest uva, neozna ena

?9(.1 ?9(.'

?9(.( ?9(.+ ?9(.9

:4<

Grupa III
?9).-7
?9).07

<orbi auris alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti uva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
:euritis ner/i acustici in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis )a#aljenje slu$no" 7ivca u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu Ceuritis n( a"usti"i sBp#iliti"a (65%(8F) <orbi auris speci!icati alii in %orbis alibi classi!icatis 'ru"e ozna ene bolesti uva u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

?9).+7

?90.?90.0 ?90.1

<orbi auris et processus %astoi$ei postproce$urales non alibi classi!icatis &olesti uva i (astoi/no" nastavka #osle (e/icinskih intervencija, neklasi!ikovane na /ru"o(e (estu
Cholesteato%a ca/i reci$i/a post %astoi$ecto%ia% %ovratna #oko7i na tvorevina u (astoi/noj $u#ljini #osle o#eracije <orbi post %astoi$ecto%ia% alii 'ru"e bolesti #osle o#eracije (astoi/no" nastavka 7Bstis "avitatis u"osa !ranulatio "avitatis post astoide"to ia "#roni"a 1nfla ation "avitatis <orbi auris et %orbi processus %astoi$ei postproce$urales alii 'ru"e bolesti uva i (astoi/no" nastavka #osle (e/icinskih intervencija <orbus auris et %orbus processus %astoi$ei postproce$uralis non speci!icatus &olest uva i (astoi/no" nastavka #osle (e/icinske intervencije, neozna ena

?90.+ ?90.9

:47

Grupa I7

Grupa IO

:49

Grupa I7

Bolesti siste%a ;r/oto;a (I00 - I99)


Iskljuuje: bolesti =lezda sa unutranji lu/enje , is#rane i etaboliz a (A00-A90) ko plika"ije trudno,e, ra*anja i babinja ()00-)99) povrede, trovanja i ostale posledi"e spoljanji# uzroka (?00-998) si pto i, zna"i i patoloki klini/ki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugo >99) siste ska oboljenja vezivnog tkiva (@40-@4<) odre*ena stanja nastala u perinatalno periodu (300-39<) tranzitorni o=dani is#e i/ni atak i povezani sindro i (!:5(-) tu ori (700-;:8) uro*ene alfor a"ije, defor a"ije i #ro ozo ske nenor alnosti ([00-[99) zarazne i parazitarne bolesti (600-B99) Ova grupa sadri sledee podgrupe: 100-10% 6kutna reu atska grozni"a 105-109 0roni/ne reu atske bolesti sr"a 180-185 Bolesti uzrokovane povieni krvni pritisko 1%0-1%5 1s#e ijska bolest sr"a 1%<-1%8 Bolesti sr"a plu,nog porekla i bolesti krvni# sudova plu,a 140-15% ;ruge bolesti sr"a 1<0-1<9 Bolesti krvni# sudova ozga 170-179 Bolesti arterija, ali# arterija i kapilara 180-189 Bolesti vena, li fni# sudova i li fni# /vorova, neklasifikovane na drugo 195-199 ;ruge i neozna/ene bolesti krvotoka Zvezdicom su oznaene sledee kategorije: 14%G 3eri"arditis in orbis alibi "lassifi"atis 149G Ando"arditis et orbi valvulae "ordis in orbis alibi "lassifi"atis 1:8G @Bo"arditis in orbis alibi "lassifi"atis 1:4G 7ardio Bopat#ia in orbis alibi "lassifi"atis 15%G @orbi "ordis alii in orbis alibi "lasifi"atis 1<8G @orbi "erebrovas"ulares in orbis alibi "lassifi"atis 179G @orbi arteriales, arteriolares et "apillares in orbis alibi "lassifi"atis 198G @orbi sBste atis "ir"ulatorii alii in orbis alibi "lassifi"atis

estu (>00-

estu

Akutna reu(atska "roznica (-00--0>)


I00 "ebris rheu%atica sine alterationibus car$iacis =eu(atska "roznica bez #ro(ena na srcu
Ukljuuje: 6rt#ritis r#eu ati"a, a"uta sive suba"uta

::8

2010
I01."ebris rheu%atica cu% alterationibus car$iacis =eu(atska "roznica sa #ro(ena(a na srcu
Iskljuuje: #roni/ne reu atske bolesti (105-109) osi ukoliko je prisutna reu atska grozni"a ili postoji dokaz o ponovnoj pojavi ili aktivnosti reu atskog pro"esa( U slu/ajevi a kada postoji su nja na reu atsku aktivnost u vre e s rti pri eniti pravila i vodi/e kodiranja ortaliteta iz volu ena %( I01.0 &ericar$itis rheu%atica acuta Akutni reu(atski #erikar/itis Bilo koje stanje 100 sa zapaljenje perikarda Iskljuuje: peri"arditis a"uta non r#eu ati"a (140(-) En$ocar$itis rheu%atica acuta Akutno reu(atsko za#aljenje en/okar/a Bilo koje stanje 100 sa endokarditiso ili valvulitiso 2alvulitis r#eu ati"a a"uta <#ocar$itis rheu%atica acuta Akutno reu(atsko za#aljenje (iokar/a Bilo koje stanje 100 sa zapaljenje iokarda <orbus cor$is rheu%aticus acutus alius 'ru"a akutna reu(atska bolest srca Bilo koje stanje 100 sa drugi ili viestruki uklju/enje 3an"arditis r#eu ati"a a"uta

I01.1

I01.'

I01.+

sr"a

I01.9

<orbus cor$is rheu%aticus acutus non speci!icatus Akutna reu(atska bolest srca, neozna ena Bilo koje stanje 100 sa nespe"ifi/ni uklju/enje sr"a @orbus "ordis r#eu ati"us a"utus 7arditis r#eu ati"a a"uta

I0'.-

Chorea rheu%atica =eu(atska horea - s#ontani nevoljni #okreti /elova tela


Ukljuuje: 7#orea ?Bden#a Iskljuuje: "#oreaI 0untington (!80) C)? (!%5(5)

I0'.0

Chorea rheu%atica cu% alterationibus car$iacis =eu(atska horea sa #ro(ena(a na srcu 0orea koja nije druga/ije definisana sa pro ena a na sr"u >eu atska #orea sa pro ena a na sr"u bilo kog tipa klasifikovani# pod 108(Chorea rheu%atica sine alterationibus car$iacis =eu(atska horea bez #ro(ena na srcu 7#orea r#eu ati"a C)?

I0'.9

::%

Grupa I7

4roni ne reu(atske bolesti srca (-0:--09)


I00.<orbus /al/ulae %itralis rheu%aticus =eu(atske bolesti (itralno" zaliska
Ukljuuje: stanja klasifikovana do 805(0 i 805(%-805(9, bilo da su odre*ena kao reu atska ili ne Iskljuuje: kada su odre*ena kao nereu atska (14:(-) I00.0 *tenosis %itralis *u7enje (itralno" zaliska ?tenosis ostii venosi sinistri Insu!!icientia /al/ulae %itralis rheu%atica =eu(atska ne/ovoljna !unkcija (itralno" zaliska 1n"o petentia valvulae itralis r#eu ati"a >egurgitatio *tenosis et insu!!icientia /al/ulae %itralis *u7enje i ne/ovoljna !unkcija (itralno" zaliska ?tenosis valavulae itralis "u insuffi"ientia sine regurgitatia valvulae <orbi /al/ulae %itralis alii 'ru"e bolesti (itralno" zaliska Cedovoljan rad itralnog zaliska <orbus /al/ulae %itralis non speci!icatus &olest (itralno" zaliska, neozna ena @orbus valvulae itralis ("#roni"a) C)?

I00.1

I00.'

itralis

I00.+

I00.9

I01.-

<orbi /al/ulae aortae rheu%atici =eu(atske bolesti aortno" zaliska


Iskljuuje: bolesti koje nisu odre*ene kao reu atske (145(-) *tenosis aortae rheu%atica =eu(atsko su7enje aortno" zaliska ?tenosis ostii arteriosi sinistri Insu!!icientia aortae rheu%atica =eu(atska insu!icijencija aorte 1n"o petentia valvularu aortae r#eu ati"a >egurgitatio *tenosis cu% insu!!icientia aortae rheu%atica =eu(atsko su7enje sa ne/ovoljno( !unkcijo( aorte ?tenosis aortae r#eu ati"a "u insuffi"ientia sine regurgitatia <orbi /al/ulae aortae rheu%atici alii 'ru"e reu(atske bolesti aortno" zaliska <orbus /al/ulae aortae rheu%aticus non speci!icatus =eu(atska bolest aortno" zaliska, neozna ena @orbus valvulae aortae r#eu ati"us C)?

I01.0

I01.1

I01.'

I01.+ I01.9

::4

2010
I02.<orbi /al/ulae tricuspi$alis rheu%atici =eu(atske bolesti trolisno" zaliska
Ukljuuje: kada je ozna/ena kao reu atska ili je nespe"ifi/nog porekla Iskljuuje: kada je ozna/ena kao nereu atska (14<(-) I02.0 *tenosis /al/ulae tricuspi$alis *u7enje trolisno" zaliska ?tenosis valvulae tri"uspidalis r#eu ati"a Insu!!icientia /al/ulae tricuspi$alis 5e/ovoljna !unkcija trolisno" zaliska 1nsuffi"ientia valvulae tri"uspidalis r#eu ati"a *tenosis cu% insu!!icientia /al/ulae tricuspi$alis *u7enje i ne/ovoljna !unkcija trolisno" zalliska <orbi /al/ulae tricuspi$alis rheu%atici alii 'ru"e reu(atske bolesti trolisno" zaliska <orbus /al/ulae tricuspi$alis rheu%aticus non speci!icatus =eu(atska bolest trolisno" zaliska, neozna ena 3ore e,aj trolisnog zaliska koji nije ozna/en na drugi na/in

I02.1

I02.' I02.+ I02.9

I0+.-

<orbi /al/ularu% cor$is %ultiplices Vi$estruke bolesti zalistaka srca


Ukljuuje: kada su ozna/ene kao reu atske ili nespe"ifi/nog porekla Iskljuuje: endo"arditis valvulae, non spe"ifi"ata (148) reu atske bolesti endokarda i zalistaka, neozna/ene (109(8) viestruke bolesti zalistaka sr"a spe"ifi/nog porekla osi reu atske bolesti sr"aS koristiti odgovaraju,e ifre (14:-148 , [%%-[%4 , [%:(8)

I0+.0

<orbi /al/ularu% cor$is %itraliu% et aortae &olesti (itralnih i aortnih zalistaka srca Uklju/enje i itralni# i aortni# zalistaka bilo da je ozna/eno kao reu atsko ili nespe"ifi/nog porekla <orbi /al/ularu% %itraliu% et tricuspi$aliu% &olesti (itralnih i trolisnih zalistaka <orbi /al/ularu% aortae et tricuspi$aliu% &olesti aortnih i trolisnih zalistaka <orbi /al/ularu% aortae %itraliu% et tricuspi$aliu% &olesti aortnih, (itralnih i trolisnih zalistaka <orbi /al/ularu% %ultiplices alii 'ru"e vi$estruke bolesti zalistaka <orbus /al/ulae %ultiple. non speci!icatus Vi$estruka bolest zaliska, neozna ena

I0+.1 I0+.' I0+.( I0+.+ I0+.9

I09.I09.0

<orbi cor$is rheu%atici alii 'ru"e reu(atske bolesti srca


<#ocar$itis rheu%atica =eu(atsko za#aljenje (iokar/a Iskljuuje: zapaljenje iokarda koje nije ozna/eno kao reu atsko (158(:)

:::

Grupa I7
I09.1 En$ocar$itis rheu%atica /al/ulae non speci!icatae 5eozna ena reu(atska bolest en/okar/a zaliska Ando"arditis r#eu ati"a "#roni"a 2alvulitis r#eu ati"a "#roni"a Iskljuuje: endo"arditis valvulae, non spe"ifi"ata (148) &ericar$itis rheu%atica chronica 4roni ni reu(atski #erikar/itis @ediastinoperi"arditis r#eu ati"a "#roni"a @Boperi"arditis r#eu ati"a "#roni"a 3eri"arditis r#eu ati"a ad#aesiva Iskljuuje: peri"arditis non r#eu ati"a (148(-) <orbi cor$is rheu%atici speci!icati alii 'ru"e ozna ene reu(atske bolesti srca @orbus valvularu , pul onaliu r#eu ati"us <orbus cor$is rheu%aticus non speci!icatus =eu(atska bolest srca, neozna ena 7arditis r#eu ati"a 2itiu "ordis r#eu ati"u Iskljuuje: "arditis r#eu atoides (@05(4)

I09.'

I09.+

I09.9

&olesti uzrokovane #ovi$eni( krvni( #ritisko( (-10--1:)


Iskljuuje: #Bpertensio arteriae pul onalis (1%7(0) #Bpertensio neonatalis (3%9(%) is#e ijske bolesti sr"a (1%0-1%5) ko plika"ije trudno,e, poro*aja i babinja ()80-)88 , )84-)8<)

I10

?#pertensio arterialis essentialis (pri%aria) %ovi$en krvni #ritisak, ne#oznato" #orekla


Ukljuuje: #Bpertensio (arterialis) (benigna) ( aligna) (sBste i"a) povien krvni pritisak Iskljuuje: orbi "erebrovas"ulares (1<0-1<9) retinopat#ia #Bpertoni"a (045(0)

I11.-

<orbus cor$is h#pertensi/us &olest srca uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko(


Ukljuuje: bilo koje stanje 150(-, 158(:-158(9 zbog povienog krvnog pritiska <orbus cor$is h#pertensi/us cu% insu!!icientia cor$is (con,esti/a) &olest srca uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( sa (kon"estivno() sr ano( insu!icijencijo( 1nsuffi"ientia "ordis #Bpertensiva <orbus cor$is h#pertensi/us sine insu!!icientia cor$is (con,esti/a) &olest srca ko/ #ovi$eno" krvno" #ritiska bez (kon"estivne) sr ane insu!icijencije @orbus "ordis #Bpertensivus non spe"ifi"ata

I11.0

I11.9

::5

2010
I1'.<orbus renalis h#pertensi/us ,boljenje bubre"a uzrokovano #ovi$eni( krvni( #ritisko(
Ukljuuje: arterios"lerosis renis bilo koje stanje C00-C07, C88(-, C89 ili C%< zbog povienog krvnog pritiska nep#ritis arterios"leroti"a ("#roni"a) (interstitialis) nep#ropat#ia #Bpertensiva nep#ros"lerosis Iskljuuje: #Bpertensio arterialis se"undaria (185(-) I1'.0 <orbus renalis h#pertensi/us cu% insu!!icientia renis &olest bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( sa bubre7no( insu!icijencijo( 1nsufi"ijen"ija bubrega zbog povienog krvnog pritiska <orbus renalis h#pertensi/us sine insu!!icientia renis &olest bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( bez bubre7ne insu!icijencije @orbus renalis #Bpertensivus C)?

I1'.9

I1(.-

<orbus cor$is et %orbus renis h#pertensi/us &olest srca i bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko(
Ukljuuje: bilo koje stanje 188(- uz bilo koje stanje u 18%(orbus "ardiorenalis orbus "ardiovas"ulorenalis

I1(.0

<orbus cor$is et %orbus renis h#pertensi/us cu% insu!!icientia cor$is (con,esti/a) &olest srca i bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( sa (kon"estivno() sr ano( insu!icijencijo( <orbus cor$is et %orbus renis h#pertensi/us cu% insu!!icientia renis &olest srca i bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( sa insu!icijencijo( bubre7no(

I1(.1

I1(.'

<orbus cor$is et %orbus renis h#pertensi/u% cu% insu!!icientia cor$is (con,esti/a) et insu!!itientia renis &olest srca i bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko( sa (kon"estivno() sr ano( insu!icijencijo( i bubre7no( insu!icijencijo( <orbus cor$is et %orbus renis h#pertensi/us non speci!icatus &olest srca i bubre"a uzrokovana #ovi$eni( krvni( #ritisko(, neozna ena

I1(.9

I10.-

?#pertensio arterialis secun$aria *ekun/arno #ovi$en krvni #ritisak


Iskljuuje: orbi "erebrovas"ulares (1<0-1<9) ret#inopat#ia #Bpertoni"a (045(0)

I10.0 I10.1 I10.'

?#pertensio reno/ascularis %ovi$en krvni #ritisak bubre7no" #orekla ?#pertensio secun$aria in %orbis renalibus aliis *ekun/arno #ovi$en krvni #ritisak u /ru"i( bubre7ni( bolesti(a ?#pertensio secun$aria en$ocrino,enes *ekun/arno #ovi$en krvni #ritisak uzrokovan #ore(e6aji(a 7lez/a sa unutra$nji( lu enje( ?#pertensio secun$aria alia *ekun/arno #ovi$en krvni #ritisak /ru"o" #orekla ?#pertensio secun$aria non speci!icata *ekun/arno #ovi$en krvni #ritisak, neozna en

I10.+ I10.9

::<

Grupa I7

-she(ijska bolest srca (->0-->:)


Napomena: 'a oboljevanje, trajanje kao u kategorija a 1%8, 1%%, 1%: i 1%5 odnosi se na interval koji protekne od po/etka is#e ijske epizode do prije a( 'a u iranje, trajanje se odnosi na interval koji pro*e od po/etka do s rtnog is#oda( Ukljuuje: sa po injanje povienog krvnog pritiska (180-185) &oristiti dodatnu ifru, ukoliko je potrebno, da se ozna/i prisustvo povienog krvnog pritiska

I'0.I'0.0

An,ina pectoris *tezanje u "ru/i(a


An,ina pectoris non stabilis 5eustaljeno stezanje u "ru/i(a 6ngina pe"torisI "res"ens deterioratio i petus i petus absolute novus 1nter edijarni koronarni sindro 3reinfarktni sindro An,ina pectoris spastica /eri!icata @tvr;eno stezanje u "ru/i(a 6ngina 3rinz etal 6ngina angiospasti"a 6ngina spasti"a 6ngina varians An,ina pectoris !or%ae aliae 'ru"i oblici stezanja u "ru/i(a 6ngina ad labore ?teno"ardia An,ina pectoris non speci!icata *tezanje u "ru/i(a, neozna eno 6nginaI "ardia"a pe"toris C)? ;olor pe"toralis is"#ae i"us ?Bndro a anginae pe"toris

I'0.1

I'0.+

I'0.9

::7

2010
I'1.In!arctus %#ocar$ii acutus Akutni in!arkt (iokar/a
Ukljuuje: infar"tus Bo"ardii a"utus -ili sa najdu=i trajanje do : nedelje (%8 dana) od po/etka napada. Iskljuuje: "o pli"atio a"uta post infar"tu "ordis a"utu (1%4(-) infar"tus Bo"ardii antea (1%5(%) infar"tus Bo"ardii "#roni"us (1%5(8) infar"tus Bo"ardii re"idivus a"utus (1%%(-) status post infar"tus Bo"ardii (1%:(8) I'1.0 In!arctus %#ocar$ii anterioris trans%uralis acutus Akutni trans(uralni in!arkt #re/nje" zi/a (iokar/a 1nfar"tus Bo"ardii anterioris (a"utus) C)? 1nfar"tus Bo"ardii anteroapi"alis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii anterolateralis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii anteroseptalis (a"utus) In!arctus %#ocar$ii in!erioris trans%uralis acutus Akutni trans(uralni in!arkt /onje" zi/a (iokar/a 1nfar"tus inferiolateralis (a"utus) 1nfar"tus inferiooposterioris (a"utus) 1nfar"tus inferioris (a"utus) C)? 1nfar"tus Bo"ardii diap#rag alis (a"utus) In!arctus %#ocar$ii trans%uralis acutus partiu% aliaru% Akutni trans(uralni in!arkt (iokar/a ostalih lokalizacija 1nfar"tus Bo"ardii api"olateralis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii basolsteralis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii eHtralaterallis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii lateralis (a"utus) C)? 1nfar"tus Bo"ardii posterioris (vero) (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii posterobasalis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii posterolateralis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii posteroseptalis (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii septalis C)? (a"utus) In!arctus %#ocar$ii trans%uralis acutus sine loco speci!icato Akutni trans(uralni in!arkt (iokar/a, neozna ene lokalizacije 1nfar"tus Bo"ardii trans uralis C)? In!arctus %#ocar$ii suben$ocar$ialis acutus Akutni suben/okar/ijalni in!arkt (iokar/a 1nfar"tus Bo"ardii non trans uralis C)? In!arctus %#ocar$ii acutus non speci!icatus Akutni in!arkt (iokar/a, neozna en 1nfar"tus Bo"ardii a"utus C)?

I'1.1

I'1.'

I'1.(

I'1.)

I'1.9

::8

Grupa I7
I''.In!arctus %#ocar$ii reci$i/us %onovljen in!arkt (iokar/a
Ukljuuje: 1nfar"tus Bo"ardii eHtensiva re"idiva re"urrens 'a ifriranje volesti ovu kategoriju treba dodeliti infarktu sr"a bilo koje lokaliza"ije koji se pojavio u okviru : nedelje (%8 dana) od po/etka pret#odnog infarkta Iskljuuje: ozna/en kao #roni/an ili sa ozna/eni trajanje vie od : nedelje (vie od %8 dana) od po/etka (1%5(8) I''.0 In!arctus %#ocar$ii anterioris reci$i/us %onovljen in!arkt #re/nje" zi/a (iokar/a 1nfar"tus Bo"ardii anterioris re"urrens (a"utus) C)? 1nfar"tus Bo"ardii anteroapi"alis re"urrens (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii anterolateralis re"urrens (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii anteroseptalis re"urrens (a"utus) In!arctus %#ocar$ii in!erioris reci$i/us %onovljen in!arkt /onje" zi/a (iokar/a 1nfar"tus Bo"ardii diap#rag alis re"urrens (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii inferioris re"urrens (a"utus) C)? 1nfar"tus Bo"ardii inferolateralis re"urrens (a"utus) 1nfar"tus Bo"ardii inferoposterioris re"urrens (a"utus) In!arctus %#ocar$ii reci$i/us partiu% aliaru% %onovljen in!arkt (iokar/a ostalih lokalizacija 1nfar"tus Bo"ardii api"olateralis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii basolateralis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii eHtralateralis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii lateralis re"urrentes (a"uti) C)? 1nfar"tus Bo"ardii posterioris (vero) re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii posterobasalis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii posterolateralis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii posteroseptalis re"urrentes (a"uti) 1nfar"tus Bo"ardii septalis re"urrentes (a"uti) C)? In!arctus %#ocar$ii reci$i/us partis non speci!icatae %onovljen in!arkt (iokar/a, neozna ene lokalizacije

I''.1

I''.+

I''.9

I'(.-

Co%plicationes post in!arctu% cor$is acutu% Ko(#likacije #osle akutno" in!arkta (iokar/a
Iskljuuje: slede,a stanja kadaI nije ozna/en kao trenutna ko plika"ija posle akutnog infarkta sr"a (148(- , 158(-) se javlja posle akutnog infarkta sr"a (1%8-1%%)

I'(.0 I'(.1 I'(.' I'(.(

?ae%opericar$iu% ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% 4e(o#erikar/ nastao kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a -e!ectus septi atrialis ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% Atrijalni se#talni /e!ekt nastao kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a -e!ectus septi /entriculoru% ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% Ventrikularni se#talni /e!ekt nastao kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a Fuptura parietis cor$is sine hae%opericar$io ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% =u#utura sr ano" zi/a srca bez he(o#erikar/a nastala kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a Iskljuuje: #ae operi"ardiu post infar"tu "ordis a"utu (1%4(0)

::9

2010
I'(.) I'(.0 I'(.1 Fuptura chor$ae ten$ineae ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% =u#tura hor/e ten/ineje nastala kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a Fuptura %usculi papillaris ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% =u#tura #a#ilarno" (i$i6a nastala kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a Thro%bosis atrii auriculae atrii et /entriculi cor$is ut co%plicatio post in!arctu% %#ocar$ii acutu% Tro(boza u #retko(ori, aurikuli #retko(ore i ko(ori srca nastala kao ko(#likacija #osle akutno" in!arkta (iokar/a Co%plicationes post in!arctu% cor$is acutu% aliae ,stale ko(#likacije #osle akutno" in!arkta (iokar/a

I'(.+

I').-

<orbi cor$is ishae%ici acuti alli 'ru"e akutne ishe(ijske bolesti srca
Iskljuuje: angina pe"toris (1%0(-) is"#ae ia Bo"ardii neonati transitiva (3%9(:)

I').0

Thro%bosis coronaria sine in!arctu %#ocar$ii Koronarna tro(boza bez in!arkta (iokar/a A bolia "oronaria (arterialis) (venoru ) )""lusio "oronaria (arterialis) (venoru ) sine infartus Bo"ardii 9#ro boe bolia "oronaria (arterialis) (venoru ) Iskljuuje: orbus "ordis is"#ae i"us "#roni"us (traje du=e od %8 dana dana, od napada) (1%5(8) *#n$ro%a -ressler 'resler sin/ro( ?Bndro a post infar"tus

I').1

Bo"ardii

I').+

<orbus cor$is ischae%icus acutus !or%ae aliae 'ru"i oblici ishe(ijske bolesti srca 1nfir itas "oronaria 1nsuffitientia "oronaria <orbus cor$is ischae%icus acutus non speci!icatus Akutna ishe(ijska bolest srca, neozna ena Iskljuuje: orbus "ordis is"#ae i"us "#roni"us C)? (1%5(9)

I').9

I'0.-

<orbus cor$is ischae%icus chronicus 4roni na ishe(ijska bolest srca


Iskljuuje: orbus "ardiovas"ularis C)? (158(<) Atherosclerosis car$io/ascularis Ateroskleroza krvnih su/ova srca <orbus cor$is atheroscleroticus Ateroskleroti ka bolest srca 6t#ero a "oronariu 6t#eros"lerosis "oronaria @orbus "oronarius ?"lerosis "oronaria In!arctus %#ocar$i antea =aniji in!arkt (iokar/a izle/en infarkt iokarda raniji infarkt iokarda dijagnostikovan A&!-o si pto a

I'0.0 I'0.1

I'0.'

ili drugi

spe"ifi/ni

etoda a, ali trenutno bez

:50

Grupa I7
I'0.( Aneuris%a cor$is ,"rani eno #ro$irenje zi/a srca 6neuris a urale 6neuris a ventri"ulare Aneuris%a arteriae coronariae ,"rani eno #ro$irenje sr ane arterije Kistula "oronaria arteriovenosa, a"Juisita Iskljuuje: aneuris a arteriae "oronariae "ongenitu Car$io%#opathia ischae%ica -she(ijsko oboljenje (iokar/a Ischae%ia %#ocar$ii as#%pto%atica Asi(#to(atska ishe(ija (iokar/a <orbus cor$is ischae%icus chronicus !or%ae aliae 'ru"i oblici hroni ne ishe(ijske bolesti srca Bilo koje stanje 1%8-1%% i 1%:(- ozna/eno kao #roni/no ili sa nazna/eni nedelje (vie od %8 dana) od po/etka <orbus cor$is ischae%icus chronicus non speci!icatus 4roni na ishe(ijska bolest srca, neozna ena @orbus "ordis is"#ae i"us ("#roni"us) C)?

I'0.)

([%:(5)

I'0.0 I'0.1 I'0.+

trajanje

du=i

od :

I'0.9

&olesti srca #lu6no" #orekla i bolesti krvnih su/ova #lu6a (->J-->?)


I'1.E%bolia pul%onis %lu6na e(bolija
Ukljuuje: infar"tus (arteriae) (venae) pul onis t#ro boe bolia (arteriae) (venae) pul onis t#ro bosis (arteriae) (venae) pul onis Iskljuuje: "o pli"ationes graviditatis, partus sive puerperii ()88(-) ko plika"ijeI poba/aja, van ateri/ne ili olarne trudno,e ()00-)07 , )08(%) I'1.0 E%bolia arteriae pul%onalis cu% %entione cor$is pul%onalis acuti %lu6na e(bolija sa #o(injanje( akutno" #lu6no" srca 7or pul onale a"utu C)? E%bolia arteriae pul%onalis sine %entione cor$is pul%onalis acuti %lu6na e(bolija bez #o(injanja akutno" #lu6no" srca A bolia pul onis C)?

I'1.9

I'2.I'2.0 I'2.1 I'2.'

<orbi cor$is pul%onales alii 'ru"e bolesti srca #lu6no" #orekla


?#pertensio arteriae pul%onalis essentialis %ri(arna #lu6na hi#ertenzija Cor ;#phoscolioticu% &olest srca uzrokovana krivo( ki (o( ?#pertensio pul%onalis secun$aria *ekun/arna #lu6na hi#ertenzija &oristiti dodatnu ifru ukoliko je potrebno da se ozna/i bolest koja je uzrok #ipertenzije

:58

2010
I'2.+ <orbi cor$is pul%onales alii speci!icati 'ru"e ozna ene bolesti srca #lu6no" #orekla Iskljuuje: ;efe"tus Aisen enger ([%8(8) <orbus cor$is pul%onalis non speci!icatus &olest srca #lu6no" #orekla, neozna ena 7or pul onale ("#roni"u ) C)? @orbus "ardiopul onalis "#roni"us

I'2.9

I'+.I'+.0 I'+.1 I'+.+

<orbi /asoru% pul%onis alii 'ru"e bolesti krvnih su/ova #lu6a


"istula arterio/enosa pul%onalis Arterijsko-venska !istula #lu6a Aneuris%a arteriae pul%onalis Vre6asto #ro$irenje #lu6ne arterije <orbi /asoru% pul%onis speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti krvnih su/ova #lu6a >uptura ?tenosis vasis pul onis ?tri"tura <orbus /asoru% pul%onis non speci!icatus &olest krvnih su/ova #lu6a, neozna ena

I'+.9

'ru"e bolesti srca (-F0--:>)


I(0.&ericar$itis acuta Akutni #erikar/itis
Ukljuuje: eHsudatio peri"ardii a"uta Iskljuuje: peri"arditis r#eu ati"a a"uta (108(0) I(0.0 I(0.1 &ericar$itis i$opathica acuta non speci!icata Akutni i/io#atski #erikar/itis, neozna en &ericar$itis in!ecti/a -n!ektivni #erikar/itis 3eri"arditisI pneu o"o""i"a purulenta stap#Blo"o""i"a strepto"o""i"a viralis 3Boperi"arditis &oristi dodatnu ifru (B95-B98), po =elji, za ozna/avanje infektivnog agensa &ericar$itis acuta !or%ae aliae 'ru"i oblici akutno" #erikar/itisa &ericar$itis acuta non speci!icata Akutni #erikar/itis, neozna en

I(0.+ I(0.9

:5%

Grupa I7
I(1.<orbi pericar$ii alii 'ru"e bolesti #erikar/a
Iskljuuje: "o pli"atio a"uta post infar"tu "ordis a"utu peri"arditis r#eu ati"a (109(%) peri"arditis trau ati"a (?%<(-) sBndro a post "ardiotonia (197(0) I(1.0 &ericar$itis a$haesi/a chronica 4roni ni #erikar/itis sa #riraslica(a 6""retio "ordis 6d#esiones ediastinoperi"ardiales 3eri"ardiu ad#aesivu &ericar$itis constricti/a chronica 4roni ni #erikar/itis sa kalci!ikacijo( #riraslica 7on"retio "ordis 3eri"arditis "al"ifi"ata ?ae%opericar$iu% non alibi classi!icatu% 5aku#ljanje krvi u #erikar/u, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu E.u$atio pericar$ii non in!la%%atoria 5aku#ljanje tecnosti u #erikar/u neza#aljensko" #orekla 7#Bloperi"ardiu <orbi pericar$ii speci!icati alii 'ru"e ozna ene bolesti #erikar/a 6d#aesiones peri"ardii fo"ales La ina epi"ardialis <orbus pericar$ii non speci!icatus &olest #erikar/a, neozna ena )bturatio "ordis 3eri"arditis ("#roni"a) C)? (1%4(-)

I(1.1

I(1.' I(1.(

I(1.+

I(1.9

I('.-7
I('.07

&ericar$itis in %orbis alibi classi!icatis %erikar/itis u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu


&ericar$itis in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis %erikar/itis u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 3eri"arditisI gono"o""i"a (65:(8F) eningo"o""i"a (649(5F) sBp#iliti"a (65%(0F) tuber"ulosa (688(8F) &ericar$itis in %orbis in!ecti/is et parasitariis aliis alibi classi!icatis %erikar/itis u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu &ericar$itis in aliis %orbis alibi classi!icatis %erikar/itis u /ru"i( bolesti(a, klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 3eri"arditis in lupo erBt#e atoso (@4%(8F) r#eu atoides (@05(4F) urae i"a (C88(-F)

I('.17 I('.+7

:54

2010
I((.En$ocar$itis acuta et subacuta Akutni i subakutni en/okar/itis
Iskljuuje: endo"arditis C)? (148) endo"arditis r#eu ati"a a"uta (108(8) I((.0 En$ocar$itis in!ecti/a acuta et subacuta Akutni i subakutni zarazni en/okar/itis Ando"arditis a"uta et suba"utaI ba"terialis infe"tiva C)? lenta aligna septi"a ul"erosa &oristiti dodatnu ifru (B95-B98), po =elji, radi ozna/avanja infektivnog agensa En$ocar$itis acuta non speci!icata Akutni en/okar/itis, neozna en Ando"arditis @Boendo"arditis a"uta sive suba"uta 3eriendo"arditis

I((.9

I().-

<orbi /al/ulae %itralis non rheu%atici 5ereu(atske bolesti (itralno" zaliska


Iskljuuje: kada je nespe"ifi/nog uzroka ali sa po injanje I bolesti aortne valvule (108(0) stenosis itralis sive obstru"tion (105(0) kada je ozna/ena kao reu atska (105(-) kada je ozna/ena kao uro*ena ([%4(% , [%4(4) valvula itralisI insuffi"ientia (105(8) orbus (105(9) stenosis (105(0)

I().0

Insu!!icientia /al/ulae %itralis non rheu%atica 5e/ovoljna !unkcija (itralno" zaliska 1n"o petentia valvulae itralis C)? sive non r#eu ati"ae >egurgitatio valvulae itralis &rolapsus /al/ulae %itralis -s#a/ (itralno" zaliska KloppB sindro itralnog zaliska Iskljuuje: ?Bndro a @arfan ([87(:) *tenosis /al/ulae %itralis non rheu%atica 5ereu(atsko su7enje (itralno" zaliska <orbi /al/ulae %itralis non rheu%atici alii 'ru"e nereu(atske bolesti (itralno" zaliska <orbus /al/ulae %itralis non rheu%aticus non speci!icatus 5ereu(atska bolest (itralno" zaliska, neozna ena

I().1

I().' I().+ I().9

:5:

Grupa I7
I(0.<orbi /al/ulae aortae non rheu%atici 5ereu(atske bolesti aortno" zaliska
Iskljuuje: kada je ozna/ena kao uro*ena ([%4(0 , [%4(8) orbi valvularu aortae r#eu ati"i (10<(-) orbi valvularu itraliu et aortae (108(0) stenosis subaortae #Bpertrop#i"a (1:%(8) I(0.0 I(0.1 *tenosis /al/ulae aortae non rheu%atica *u7enje aortno" zaliska Insu!!icientia /al/ularu% aortae non rheu%atica 5e/ovoljno zatvaranje aortnih zalistaka in"o petentia valvularu aortae C)? ili ozna/enog uzroka osi regurgitatio valvularu aortae

reu atskog

I(0.' I(0.+ I(0.9

*tenosis cu% insu!!icientia /al/ulae aortae non rheu%atica *u7enje sa ne/ovoljno( !unkcijo( aortno" zaliska <orbi /al/ulae aortae non rheu%atici alii 'ru"e bolesti aortno" zaliska <orbus /al/ulae aortae non rheu%aticus non speci!icatus &olest aortno" zaliska, neozna ena

I(1.-

<orbi /al/ulae tricuspi$alis non rheu%atici 5eru(atske bolesti trolisno" zaliska


Iskljuuje: kada je neozna/enog uzroka (107(-) kada je ozna/ena kao reu atska (107(-) kada je ozna/ena kao uro*ena ([%%(: , [%%(8 , [%%(9)

I(1.0 I(1.1

*tenosis /al/ulae tricuspi$alis non rheu%atica 5ereu(atsko su7enje trolisno" zaliska Insu!!icientia /al/ulae tricuspi$alis non rheu%atica 5ereu(atska ne/ovoljna !unkcija trolisno" zaliska in"o petentia valvulae tri"uspidalis ozna/enog uzroka, osi regurgitatio valvulae tri"uspidalis

reu atskog -non r#eu ati"a.

I(1.' I(1.+ I(1.9

*tenosis cu% insu!!icientia /al/ulae tricuspi$alis non rheu%atica 5ereu(atsko su7enje sa ne/ovoljno( !unkcijo( trolisno" zaliska <orbi /al/ulae tricuspi$alis non rheu%atici alii 'ru"e nereu(atske bolesti trolisno" zaliska <orbus /al/ulae tricuspi$alis non rheu%aticus non speci!icatus 5ereu(atska bolest trolisno" zaliska, neozna ena

I(2.-

<orbi /al/ulae pul%onalis &olesti zaliska arterije #lu6a


Iskljuuje: kada je ozna/ena kao reu atska (109(8) kada je ozna/ena kao uro*enal ([%%(8 , [%%(% , [%%(4)

I(2.0 I(2.1

*tenosis /al/ulae pul%onalis *u7enje zaliska arterije #lu6a Insu!!icientia /al/ulae pul%onalis 5e/ovoljna !unkcija zaliska arterije #lu6a in"o petentia valvulae pul onalis non r#eu ati"a sive C)? regurgitatio *tenosis cu% insu!!icientia /al/ulae pul%onalis *u7enje sa ne/ovoljno( !unkcijo( zaliska #lu6ne arterije <orbi /al/ulae pul%onalis alii 'ru"e bolesti zaliska #lu6ne arterije

I(2.' I(2.+

:55

2010
I(2.9 <orbus /al/ulae pul%onalis non speci!icatus &olest zaliska #lu6ne arterije, neozna ena

I(+

En$ocar$itis /al/a non speci!icata En/okar/itis, neozna eno" zaliska


Ukljuuje: Ando"arditis "#roni"a valvularis C)? 2alvulitis "#roni"a nespe"ifi/nog zaliska C)? ili ozna/enog uzroka osi reu atskog ili uro*enog

Iskljuuje: fibroelastosis endo"ardialis (1:%(:) kada je ozna/en kao reu atski (109(8) uro*ena slabost sr/anog zaliska C)? ([%:(8) uro*eno su=enje sr/anog zaliska C)? ([%:(8)

I(9.-7

En$ocar$itis et %orbi /al/ulae cor$is in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje en/okar/a i bolesti sr anih zalistaka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Ukljuuje: @orbus Lib an-?a"ks (@4%(8F) endo"arditits "andidialis (B47(<F) endo"arditits gono"o""i"a (65:(8F) endo"arditits in tBp#o abdo inali (608(0F) endo"arditits eningo"o""i"a (649(5F) endo"arditits r#eu atoides (@05(4F) endo"arditits sBp#iliti"a (65%(0F) endo"arditits tuber"ulosa (688(8F)

I(9.07 I(9.17 I(9.'7 I(9.(7 I(9.)7 I(9.+7

<orbi /al/ulae %itralis in %orbis alibi classi!icatis &olesti (itralno" zaliska u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi /al/ulae aortae in %orbis alibi classi!icatis &olest zaliska aorte u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi /al/ulae tricuspi$alis in %orbis alibi classi!icatis &olest trolisno" zaliska u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi /al/ulae pul%onalis in %orbis alibi classi!icatis &olest zaliska #lu6ne arterije u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu <orbi /al/ularu% %ultipliciu% in %orbis alibi classi!icatis &olesti vi$e zalistaka u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu En$ocar$itis /al/ulae non speci!icatae in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje en/okar/a neozna eno" sr ano" zaliska, u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu

I)0.I)0.0

<#ocar$itis acuta Akutno za#aljenje (iokar/a


<#ocar$itis in!ecti/a )arazno za#aljenje (iokar/a @Bo"arditis septi"a koristiti dodatnu ifru (B95-B98), po =elji, radi identifika"ije infektivnog agensa <#ocar$itis isolata -zolovano za#aljenje (iokar/a <#ocar$itis acuta alia 'ru"a akutna za#aljenja (iokar/a <#ocar$itis acuta non speci!icata Akutno za#aljenje (iokar/a, neozna eno

I)0.1 I)0.+ I)0.9

:5<

Grupa I7
I)1.-7
I)1.07

<#ocar$itis in %orbis alibi classi!icatis )a#aljenje (iokar/a u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
<#ocar$itis in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis )a#aljenje (iokar/a u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @Bo"arditisI dip#t#eriti"a (64<(8F) gono"o""i"a (65:(8F) eningo"o""i"a (649(5F) sBp#iliti"a (65%(0F) tuber"ulosa (688(8F) <#ocar$itis in %orbis /iralibus alibi classi!icatis )a#aljenje (iokar/a u virusni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @iokarditis (akutni) izazvan gripo I drugi virus identifikovan ($80(8F) virus nije identifikovan ($88(8F) virus pti/ijeg gripa identifikovan ($09F) @Bo"arditis parotiti"a (B%<(8F) <#ocar$itis in %orbis in!ectiosis et parasiticis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje (iokar/a u /ru"i( in!ektivni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @Bo"arditis a"uta 7#agas (B57(0F) @Bo"arditis "#roni"a 7#agas (B57(%F) @Bo"arditis toHoplas oti"a (B58(8F) <#ocar$itis in %orbis aliis alibi classi!icatis )a#aljenje (iokar/a u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @io"arditis sar"oidogenes (;8<(8F) @Bo"arditis r#eu atoides (@05(4F)

I)1.17

I)1.'7

I)1.+7

I)'.-

Car$io%#opathia ,boljenja sr ano" (i$i6a


Iskljuuje: "ardio Bopat#ia inI graviditate "o pli"ata ()99(:) puerperio "o pli"ata ()90(4) "ardio Bopat#ia is"#ae i"a (1%5(5)

I)'.0

Car$io%#opathia con,esti/a Kon"estivna kar/io(io#atija 7ardio Bopat#ia "ongestiva Car$io%#opathia h#pertrophica obstructi/a Kar/io(io#atija sa s(etnja(a krvotoka ?tenosis subaortae #Bpertrop#i"a Car$io%#opathia h#pertrophica alia 'ru"a hi#ertro!i na kar/io#atija 7ardio Bopat#ia #Bpertrop#i"a non obstru"tiva En$o%#ocar$itis eosinophilica Eozino!ilno za#aljenje en/okar/a i (iokar/a srca Ando"arditis LWffler Kibrosis endo Bo"ardii (tropi"a) "ibroelastosis en$ocar$ii @ro;ena neraste"ljivost en/okar/a 7ardio Bopat#ia "ongenita

I)'.1

I)'.'

I)'.(

I)'.)

:57

2010
I)'.0 Car$io%#opathia restricti/a alia 'ru"a restriktivna kar/io(io#atija 7ardio Bopat#ia "onstri"tiva C)? Car$io%#opathia alcoholica Kar/io(io#atija uzrokovana u#otrebo( alkohola Car$io%#opathia propter usu% %e$ica%entoru% et !actoru% e.ternoru% alioru% Kar/io(io#atija uzrokovana u#otrebo( lekova i /ru"ih s#olja$njih uzro nika &oristiti dodatnu ifru spoljanjeg uzroka (!rupa RR) po =elji, za ozna/avanje uzroka Car$io%#opathiae aliae 'ru"a kar/io(io#atija Car$io%#opathia non speci!icata Kar/io(io#atija, neozna ena 7ardio Bopat#ia (pri aria)(se"undaria) C)?

I)'.1 I)'.2

I)'.+ I)'.9

I)(.-7
I)(.07

Car$io%#opathia in %orbis alibi classi!icatis Kar/io(io#atija u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu


Car$io%#opathia in %orbis in!ecti/is et parasitariis alibi classi!icatis Kar/io(io#atija u zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 7ardio Bopat#ia dip#teri"a (64<(8F) Car$io%#opathia in %orbis %etabolicis Kar/io(io#atija u bolesti(a (etaboliz(a 7ardio Bopat#ia a Bloidosa (A85(-F) Car$io%#opathia in %orbis nutritionalibus Kar/io(io#atija u bolesti(a ishrane 7ardio Bopat#ia nutritionalis C)? (A<4(9F) Car$io%#opathia in %orbis aliis alibi classi!icatis Kar/io(io#atija u /ru"i( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 7ardio Bopatia t#BreotoHi"a (A05(9F) 7ardio Bopatia uri"a (@80(0F)

I)(.17

I)(.'7

I)(.+7

I)).I)).0 I)).1

Bloc; atrio/entricularis et bloc; ra%i sinistri %retko(orsko-ko(orski blok i blok leve "rane
Bloc; atrio/entricularis ,ra$us pri%us %retko(orsko-ko(orski blokj, #rvi ste#en Bloc; atrio/entricularis ,ra$us secun$us %retko(orsko-ko(orski blok, /ru"i ste#en Blo"k @Wbitz, tBpus 1 et 11 Blo"k Oen"keba"# Blo"k atrioventri"ularis, tBpus 1 et 11 Blo"k gradus seundus, tBpus 1 et 11 Bloc; atrio/entricularis co%pletus %ot#un #retko(orsko - ko(orski blok Blo"k atrioventri"ularis C)? Blo"k atrioventri"ularis gradus tertius Bloc; atrio/entricularis alius et non speci!icatus 'ru"i i neozna en #retko(orsko-ko(orski blok Blo"k atrioventri"ularis C)? Bloc; !asciculi anterioris ra%i atrio/entricularis sinistri %retko(orsko-ko(orski blok #re/nje" sno#a #re/nje leve "rane

I)).'

I)).(

I)).)

:58

Grupa I7
I)).0 I)).1 Bloc; !asciculi posterioris ra%i atrio/entricularis sinistri %retko(orsko-ko(orski blok za/nje" sno#a leve "rane Bloc; !asciculi alterius et non speci!icati &lok /ru"o" i neozna eno" sno#a ?e iblo"k fas"i"uli sinistri C)? Bloc; !asciculi sinistri non speci!icatus &lok levo" sno#a, neozna en

I)).2

I)0.I)0.0 I)0.1

-isor$ines s#ste%atis con$ucti/i cor$is alii 'ru"i #ore(e6aji s#rovo/no" siste(a srca
Bloc; !asciculi $e.tri &lok /esno" sno#a Bloc; !asciculi $e.tri alius et non speci!icatus 'ru"i i neozna eni blok /esno" sno#a Blo"k fas"i"uli deHtri C)? Bloc; bi!ascicularis &lok /va sno#a s#rovo/no" siste(a Bloc; tri!ascicularis &lok tri sno#a s#rovo/no" siste(a Bloc; intra/entricularis non speci!icatus 5eozna eni ko(orski blok Blo"k fas"i"uli C)? Bloc; cor$is speci!icatus alius 'ru"i ozna eni zastoj srca Blo"k sinoatrialis Blo"k sinoauri"ularis Iskljuuje: blo"k "ordis C)? (1:5(9) *#n$ro%a praee.citationis *in/ro( #rerano" na/ra7ivanja 6no alia eH"itationis atrioventri"ularis 7ondu"tio atrioventri"ularisI a""elerata a""essoria praeeH"itata ?Bndro a LoQn-!anong-Levine ?Bndro a Oolff-3arkinson-O#ite -isor$ines s#ste%atis con$ucti/i cor$is speci!icati alii 'ru"i ozna eni #ore(e6aji s#rovo/no" siste(a srca ;isso"iatio atrioventri"ularis -62. ;isso"iatio interferens ?Bndro a longu [9 Iskljuuje: prolongatio [9 intervalis (>9:(4) -isor$o con$uctionis non speci!icatus %ore(e6aj s#rovo;enja, neozna en Blo"k "ordis C)? ?Bndro a ?tokes-6da s

I)0.' I)0.( I)0.)

I)0.0

I)0.1

I)0.+

I)0.9

:59

2010
I)1.Institio cor$is )astoj srca
Iskljuuje: affli"tus (s#o"k) "ardia"us (>57(0) affli"tus (s#o"k) "ardia"us post aborte , graviditate e"topia sive olare ()00-)07 , )08(8) affli"tus (s#o"k) "ardia"us post operatione et pro"eduras obstetri"ias ()75(:) I)1.0 I)1.1 Institio cor$is cu% reani%atione positi/a )astoj srca sa us#e$ni( o7ivljavanje( <ors car$iaca subita -znena/na s(rt usle/ #restanka ra/a srca Iskljuuje: ors subitaI C)? (>9<(-) "u I disordine "ondu"tioni (1::-1:5) infar"tu Bo"ardii (1%8-1%%) Institio cor$is non speci!icata )astoj srca, neozna en

I)1.9

I)2.-

Tach#car$ia parao.#s%alis 5a#a/ ubrzano" ra/a srca


Iskljuuje: "o pli"ationes post operatione et pro"eduras obstetri"ias ()75(:) ko plika"ije poba/aja, van ateri/ne i olarne trudno,e ()00-)07 , )08(8) ta"#B"ardia C)? (>00(0) ta"#B"ardia sinoauri"ularis C)? (>00(0) ta"#B"ardia sinusoida C)? (>00(0)

I)2.0 I)2.1

Arrh#t%ia /entricularis paro.#s%alis 8HFe-entr#I arrh#t%ia9 =e-entr0 #ore(e6aj sr ano" rit(a Tach#car$ia supra/entricularis %retko(orni na#a/i ubrzano" ra/a srca 9a"#B"ardia atrialis paroHis alis 9a"#B"ardia atrioventri"ularis -62. paroHis alis 9a"#B"ardia jun"tionalis paroHis alis 9a"#B"ardia nodalis paroHis alis Tach#car$ia /entricularis paro.#s%alis Ko(orni na#a/i ubrzano" ra/a srca Tach#car$ia paro.#s%alis non speci!icata 5a#a/ ubrzano" ra/a srca, neozna en ?Bndro a Bouveret(-0off ann)

I)2.' I)2.9

I)+

"ibrillatio atrioru% et !luctuatio atrioru% Tre#erenje #retko(ora i le#r$anje #retko(ora

:<0

Grupa I7
I)9.Arrh#t%iae cor$is aliae 'ru"i #ore(e6aji rit(a srca
Iskljuuje: bradB"ardiaI C)? (>00(8) sinoatrialis (>00(8) sinus (>00(8) vagalis (>00(8) "o pli"ationesI operatione et pro"eduras obstetri"ias ()75(:) post aborte , graviditatis e"topia et olaris ()00-)07 , )08(8) dBsr#Bt# ia "ordis neonatalis (3%9(8) I)9.0 I)9.1 "ibrillatio /entriculoru% et !luctuatio /entriculoru% Tre#erenje i le#r$anje ko(ora E.tras#stole supra/entricularis %retko(orni #ore(e6aj rit(a srca 3revre eni udar pretko ora E.tras#stole no$alis 5o/usni #ore(e6aj rit(a srca E.tras#stole /entricularis Ko(orni #ore(e6aji rit(a srca E.tras#stole alia non speci!icata 'ru"i #ore(e6aji rit(a srca, neozna eni 6rr#Bt# ia eHtrasBstoli"a 7ontra"tiones prae aturae AHtrasBstole 1"tus e"topi"us 1"tus prae aturus C)? -isor$o sinus cor$i %ore(e6aj sinusa srca ?Bndro a ta"#B"ardia-bradB"ardia Arrh#t%iae cor$is speci!icatae aliae 'ru"i ozna eni #ore(e6aj rit(a srca ;isordines r#Bt iiI e"topi"i nodalis sinus "oronarii Arrh#t%ia cor$is non speci!icata %ore(e6aj rit(a srca, neozna en 6rr#Bt# ia C)?

I)9.' I)9.( I)9.)

I)9.0

I)9.+

I)9.9

I00.-

Insu!!icientia cor$is *r ana insu!icijencija


Iskljuuje: 1nsuffi"ientia "ordis neonati (3%9(0) 1nsuffi"ientia "ordis post "ardioto ia (197(8) "o pli"ationes post operatione et pro"eduras obstetri"ias ()75(:) in"o pensatio "ordis #Bpertensiva 188(0 ko plika"ije poba/aja, van ateri/ne i olarne trudno,e ()00-)07 , )08(8)

I00.0

Insu!!icientia cor$is con,esti/a Kon"estivna sr ana insu!icijencija 1nsuffi"ientia ventri"uli deHtri et insuffi"ientia "ordis sinistri @orbus "ordis "ongestivus

:<8

2010
I00.1 Insu!!icientia /entriculi sinistri -nsu!icijencija leve ko(ore srca 6st# a "ardia"u 1nsuffi"ientia "ordis deHtri )ede a pul onis "ardiale a"utu orbus "ordis C)? sive insuffi"ientia "ordis orbus "ordis C)? sive insuffi"ientia "ordis Insu!!icientia cor$is non speci!icata *r ana insu!icijencija, neozna ena 1nsuffi"ientia biventri"ularis "ardia"a sive Bo"ardialis C)?

I00.9

I01.-

Co%plicationes et %orbi cor$is %ale $e!initi Ko(#likacije i ne/ovoljno /e!inisane bolesti srca
Iskljuuje: "o pli"ationes post infar"tu Bo"ardii (1%4(-) "ordis r#eu ati"ae (100-109) o ni "onditiones in 158(:-158(9 propter #Bpertensia o ni "onditiones in 158(:-158(9 propter #Bpertensia "u orbo renali (184(-) (188(-)

I01.0

-e!ectus septi cor$is acJuisitus *te eni /e!ekt #re"ra/e srca ;efe"tus septi atrialis a"Juisitus ;efe"tus septi auri"ularis a"Juisitus ;efe"tus septi ventri"ularis a"Juisitus Fuptura chor$ae ten$ineae non alibi classi!icata =u#tura hor/e ten/ineje, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu Fuptura %usculi papillaris non alibi classi!icata =u#tura #a#ilarno" (i$i6a srca, neklasi!ikovano na /ru"o( (estu Thro%bosis intracar$ialis non alibi classi!icata -ntrakar/ijalna tro(boza, neklasi!ikovana na /ru"o( (estu 9#ro bosis (senilis)I api"alis atrialis auri"ularis ventri"ularis <#ocar$itis non speci!icata Ciokar/itis, neozna en Kibrosis Bo"ardialis @Bo"arditisI C)? "#roni"a (interstitialis) -e,eneratio %#ocar$ii %ro#a/anje (i$i6a srca ;egeneratio Bo"ardiu I adiposa senilis @orbus Bo"ardialis <orbus car$io/ascularis non speci!icatus &olest srca i krvnih su/ova, neozna ena 6""idens "ardiovas"ularis C)? Iskljuuje: at#eros"lerosis "ardiovas"ularis (1%5(0)

I01.1 I01.' I01.(

I01.)

I01.0

I01.1

:<%

Grupa I7
I01.2 Car$io%e,alia Veliko srce ;ilatatio "ordis ;ilatatio ventri"uloru 0Bpertrop#ia "ordis <orbi cor$is allii 'ru"e bolesti srca 7arditis (a"uta)("#roni"a) 3an"arditis (a"uta)("#roni"a) <orbus cor$is non speci!icatus &olest srca, neozna ena

I01.+

I01.9

I0'.-7

<orbi cor$is alii in %orbis alibi clasi!icatis 'ru"e bolesti srca u bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu
Iskljuuje: orbi "ardiovas"ulares in orbis aliis (198(-G) <orbi cor$is alii in %orbis bacterialibus alibi classi!icatis 'ru"e bolesti srca u bakterijski( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu 7arditis eningo"o""i"a CA7 (649(5F) <orbi cor$is alii in %orbis in!ecti/is et %orbis parasitariis aliis alibi classi!icatis 'ru"e bolesti srca u /ru"i( zarazni( i #arazitarni( bolesti(a klasi!ikovani( na /ru"o( (estu @orbis "ordis pul onalis s"#istoso iati"us (B<5(-F) <orbi cor$is alii in %or