P. 1
قانون مدنی با آخرین اصلاحات

قانون مدنی با آخرین اصلاحات

|Views: 662|Likes:
منشور بواسطةregmail61
قانون مدنی با آخرین اصلاحات
قانون مدنی با آخرین اصلاحات

More info:

Published by: regmail61 on Nov 03, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2012

pdf

text

original

تاحلصا نیرخآ اب یندم نوناق

بوصم 18 هام تشهبيدا 1!"# $د%ب تاحلصا اب
&مد'م
(و)*و+ب ن,ناوق -ار.ا / ا0آ/ اش1نا د
هدام 1 2,3 &ب 4نوناق 5حارم 46 7ا 28 49ر8 &): &;,1ن / 4مل9ا $او< 2=;م تابوصم >
?لبا ناير;م &ب / ا@ما ارنآ 7/ AB8 تدم CرD دياب وه). 2,3 Eدو< 4م ?لبا وه).
تدم CرD ت9ا FDوم 4)9 &مان7/ / دBG داص ارنآ اش1نا و19د / ديا)ن #H 7ا 28 ت*ا9
ديا)ن رش1Bم ?لبا.
&ب هدام نيا د وGIم تدم د ?لبا اي ا@ما 7ا وه). 2,3 CاJB19ا توص د > هرصبK
تدم CرD ت9ا FDوم 4)9 &مان7/ 4مل9ا $او< 2=;م 2,3 و19د #H / LاM ا &بوصم ت*ا9
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eديا)ن رش1Bم 1!#" )
هدام H ن,ناوق > 1R دوخد &Jنآ رSم ت9ا -ار.Tا (7T وشGر9ار9 د U اش1نا 28 7/
بوصم 4حلصا Q Eد<اب هد< ر'م ار.ا Vقوم $ارب 4صاخ W,KرK U نوناق HX هام نابآ 1!Y8
ها)< 4)9 &مان7/ د رش1BمZ #HYH [وم HR\X\Y8 &]^ص > Y_R `ا9 ن,ناوق &*و);م
1!Y8) !
( هدام 4حلصا ند< -ار.Tا (7T 7ا 5بق بوصم ن,ناوق &ب تبaن نوM H هدام ن1م وGIم H
`ا9 4بيوصK 1!"# دو< 4م LاM ليb هدام نآ دا^م ن,* اIc ت9ا رب1%م -
هدام H `ا9 بوصمQ > 1!"# نارهK د ن,ناوق d 1" 7ا د%ب تايT/ د / اش1نا 7ا 28 7/
&JBيا رSم ت9ا -ار.Tا (7T نارهK اK e9رf g< ر: $ارب 7/ hي &fاiا &ب وبjم تدم -ا@'نا
د<اب هدرG ر'م -ار.ا Vقوم $ارب 4صاخ W,KرK U نوناق دوخ.
هدام ! ديآ 5)%ب 4)9 &مان7/ د دياب ن,ناوق اش1نا > .
هدام Y &JBيا رSم دادن ر0ا دوخ 5بق ام &ب تبaن نوناق / ت9ا &,Kآ &ب تبaن نوناقر0ا >
د<اب هد< bاkKا lوiوم نيا &ب تبaن 4صاخ تار'م U نوناق د.
هدام R دوب دB:اوخ ناريا ن,ناوق V,+م &.اخ / &=خاد lابKا 7ا m*ا ناريا &BJ9 &,=G >
د<اب هدرG-اBn19ا نوناق &G $داوم د رSم.
هدام _ oاU/ pاk<ا ت,=:ا/ qل6/ OاJن 5,بق7ا &,صk< `اوحا &ب rوبرم ن,ناوق >
دوبد:اوخ $ر;م دB<اب &.اخد m,'م &JBياوc/ ناريا lابKا &,=Gدومد.
هدام # ت,=:ا/ &,صk< `اوحا &ب &6وبرم 53اaم s,ح7ا ناريا tاخد m,'م &.اخ lابKا >
دوبدB:اوخدوخ lوب1م تc/د تار'م / V,+م تاد:ا%مد/دحد &,0ا qو'ح s,ح7ا ن,Bu):/دوخ.
هدام 8 4ماي هدرG h=)Kدوه* Pب6رب نارياد &.اخ lابKا &G `و'Bمر,v `اوما >
دوبد:اوخ ناريا ن,ناوق VباK ته.ر:7ادBBG.
هدام X هد<د'%Bم `/د ريا9/ ناريا تc/د ن,ب 49ا9ا نوناق Pب6رب &G $دوه* تار'م >
ت9ا نوناق mJحدد<اب .
هدام 1" Fcاkم &G 4Kوص ددنا هدو)ند'%Bما نآ &G 4ناaG &ب تبaن 4صوصخ $ا:دادارق >
ت9ا Ifان د<ابن نوناق wيرص .
`اوماد `/اد=.
4=Gو+ب ت,Jcام/ `اوما نا,بد > `/ا با1G
`اوما lاونا نا,بد > `/ا باب
هدام 11 `و'Bمر,v/ `و'Bم ت9ا maق/درب `اوما >
`و'Bمر,v `اوماد > `/ا 5صf
هدام 1H &JBيا7ا m*ا دو)ن 5'ن ناو1نرSيد 5]م &ب 4=]م7ا &G ت9ا نآ `و'Bمر,v `ام >
x'ناي 4بارخ (j=1aم نآ 5'ن &G $و]ن &ب ناaنا 5)* &+9ا/ &بايد<اب 4Kاb نآار'19ا
دو< نآ 5]ماي `امدوخ.
هدام 1! `و'Bمر,vدو< 4م بوa]م اBب-j.اfر*/ بوصBماBبد &G &Mر:/ا,9آ/ &,Bبا/ 4iاا >
د<اب هد< هد,شGاBباي ن,م7درSيددصا'م اي بyG ناير. $ارب &Gا: &cوc ت9ا ن,Bu):/ ت9ا.
هدام 1Y &1fاJب ن,م7 اياBبد &G 4Kوصداهنآ `اnما &)a;م/ 4<ا'ن هدر8/ &Bيآ >
ت9ا `و'Bمر,v دوشب نآ 5]ماي نآدوخ 4بارخاي x'ن W.وم نآ 5'ن &G $و+بد<اب .
هدام 1R هد,M نآ7ا 41)aقرzا ت9ا `و'Bمر,v ت9ا هدشن/داي هد,M &G (ادامU 5صاح/ هر)0 >
ت9ا `و'Bم ت)aق نآاهBKد<اب هد</داي .
هدام 1_ ت9ا هدشن هدBGاي هديرب &G (ادام &)=ق/ `اهن/ نآ $ا: &خا</ا;<ا P=+م >
ت9ا `و'Bمر,v .
هدام 1# 5,بق7اد<اب هداد pاص1خا ت*ا7 5)* $اربا نآ hcام &G 43ا,<ا/ تاناو,ح >
$ارب &G `و'Bم `امر: 4=Gو+ب/ هر,v/ mkK/ ت*ا7 تا/دا/ باب9ا/ ن,<ام/ g,م/اz//اz
mGا]م ت,حلص ته.7اد<اب هداد x,صkKرما نيا &با نآ hcام/ (7T ت*ا7 5)*7ا هدا^19ا
ناو,حاي/اz/ &ب)=K ت9ا ن,Bu):/ ت9ا `و'Bمر,v `ام mJحد / بوa]م h=م/j. `اوما F,قوK/
ت9ا هد< هداد pاص1خا ?اب/ &ناخاي ت*ا7 $ا,بآ $ارب &G $رSيد .
هدام 18 &ب تبaن qا^Kا Pح ن,Bu):/ 4BJ9/ $ر)* Pح 5nم &cو'Bمر,v -ا,<ا7ا lا^1نا Pح >
$اiا'K 5,بق7ا &cو'Bمر,v `اوما &ب &%.ا $/ا*د/ $ر;)cا Pح/وب%cا Pح 5,بق7ار,v h=م
ت9ا `و'Bمر,v `اوما VباK نآ `اnما/دي V=خ .
&cو'Bم `اوماد > (/د 5صf
هدام 1X نآ 5]مايدوخ &ب &JBيا ن/دبد<اب نJ)مرSيد 5]م &ب 4=]م7ا نآ 5'ن &G 43ا,<ا >
ت9ا `و'Bمديآدا/ 4بارخ .
هدام H" ت,حلص s,ح 7ا هر.ا1aم ن,* ها.Tا `ام/ V,بم ن)0/ {رق 5,بق7ا نويد &,=G >
د<اب &cو'Bمر,v `اوما7ا هر.ا1aم ن,*اي V,بم &JBياوc/ ت9ا `و'Bم mJحد mGا]م.
هدام H1 / &ناخد/ $/د &G 43اهما)ح/ ا:ا,9آ/ اه'ياق/ |jب/ hMوG $اه,1شG lاونا >
نا)1خا9 7ر6 &بر}ن &G 43ا: &ناخاG &,=G/داد تGرحااهنآ ناوK 4م/دو< 4م &1خا9ا:ايد
&بر}ن ت9ا نJ)م هوبjم-ا,<ا7ا 4@%ب F,قوK 4c/ ت9ا تTو'Bمد 5خاد د<ابن 4Kا)* $اBب-j.
ديآ 5)%ب &صاخ تاب,KرK Pfاوماهنآ ت,):ا.
هدام HH 4بارخ &+9ا/ &باي هد< &,هK 43اBب $ارب &G هر,v/ر.آ/ ~B9 5,بق7ا 43اBب wcاصم >
ت9ا `و'Bم 5خاد &1fرناJباBبد &G 4مادامد<اب هد<اد.اBب7ا .
دادن pاخ hcام &G 4cاوماد > (و9 5صf
هدام H! دوبد:اوخاهنآ &ب &6وبرم ن,ناوق Pبا+مدادن pاخ hcام &G 4cاوما7ا هدا^19ا > .
هدام HY h=)K تa,ن د/دaم اهنآرخآ &Gا 43ا: &MوG/ &ما* lاو</ qر6دناوK 4)ن 2Ju,: >
ديا)ن.
هدام HR 5,بق7ادادن pاخ hcام / ت9ا (و)* هدا^19ادوم &Gا 4cاومادناوK 4)ن 2Ju,: >
h=)K 4مو)* $اه:اz ناد,م/ &)يدق •ادم/ 4مو)* $ا:ابنا بآ/ا:ارaنا/اG/اه=8
ت9ا (و)* هدا^19ادوم &G 43ا:اM/ تاوBق ت9ا ن,Bu):/EدBG .
هدام H_ lلق / تاماJ]19ا 5nم 4مو)* تا*ا^1نا اي wcاصم $ارب ت9ا د%م &G 41c/د `اوما >
/ &0ا0ا ن,Bu): / 4SB. نيا^9 / هر,خb / &]=9ا / &ناخوق / 4ما}ن $ا:jيرGاخ / اهقدBخ /
ا0آ / 4مو)* $ا: &ناkبا1G / ا: ه7وم / 41c/د 4fارS=K $ا: m,9 / 41c/د تاا)* / &,Bبا
ناوB* &ب تc/د &G &cو'Bم ر,v / &cو'Bم `اوما 7ا &uنآ &=);cاب / اهنآ `اnما / eياK
&G 4cاوما ن,Bu): / تa,ن 4صوصخ h=)K 5باق Uداد CرصK ت]K د 4=م VfاBم / 4مو)* wcاصم
یحلصا Q Eد<اب &1fاي pاص1خا $ره< اي &,حان اي تيT/ / تcايا &ب 4مو)* wcاصم Pfاوم
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م 1!#" )
هدام H# تار'م Pبا+ما اهنآدBناوK 4م (درمدارfا/د<اب 4)ن pاk<ا h=م &G 4cاوما >
هدرG h=)Kاهنآ &^=1kم (اaقا 7ا hير: &ب &6وبرم &صوصkم ن,ناوق/ نوناق نياد &.دBم
5+%م &G 43اهB,م7 4B%ي تاوم 4iاا 5nمدو< 4م هد,مان تاحابمدBBG هدا^19ااهنآ7ااي/
د<ابناهنآ د l7/ تشG/ $دابآ/ هدا1fا.
هدام H8 د9 4مار'f Cاصم &ب/ا 5بق7ا ن/bاماي mGاح نbااب hcا)cا `وه;م `اوما > .
دو< 4م 5صاح `اوما &ب تبaن pاk<ا $ارب &G &^=1kم qو'حد > (/د باب
هدام HX دB<اباادا 5يb $ا: &قل* `اوما &ب تبaن pاk<ا ت9ا نJ)م > -
1 - ت%^Bماي ن,*7ا m*اQ ت,Jcام )
2 - lا^1نا Pح ! ر,v h=م &ب qا^Kا Pح > .
ت,Jcامد > `/ا 5صf
هدام !" &G $داومدرSمداد lا^1نا/ CرصK &نوz &): Pحدوخ h=)يام &ب تبaن 4Jcامر: >
د<اب هدرG-اBn19ا نوناق.
هدام !1 نوناق mJح &برSمدرG ن/ر,بدناوK 4)ن نآ Wحاص CرصK7اا 4cام €,: > .
هدام !H 5صاح 4=)* &;,1نداي ا%ب6 &G &cو'Bمر,v/ &cو'Bم `اوما تا'=%1م/ تار)0 (ا)K >
ت9ا هوبjم `اوما hcام `ام Vب1cاب د<اب هد< .
هدام !! هد,3/دوخ $دوkب &M ت9ا ن,م7 hcام `امدو< 4م 5صاح ن,م77ا &G 4cوص]م/ا)ن >
&Gد<اب هد< 5صاحر,v &بحاي &=صا 7ا 5صاحايا)ن &JBيارSم hcام تا,=)* &+9ا/ &بايد<اب
ن,م7 Wحاص $اi ن/دب &Mرzادوبد:اوخ &بح اي &=صا Wحاص `ام `وص]م/ تخد توص نياد
د<اب هد< &1<اG.
هدام !Y m: نآ Aيا1ن hcامد<دام hcام 2Gر:/ ت9ادام VباK ت,J=مد تاناو,ح Aيا1ن >
د<د:اوخ.
هدام !R دو< تبا0 نآ Cلخ &JBيارSم ت9ا ت,Jcام 5,cد ت,Jcام ناوB%ب CرصK > .
هدام !_ دوبد:اوkنرب1%م هدوبن 4نوناق 5قاناي h=م Wب97ا 4<اندو< تبا0 &G 4fرصK > .
هدام !# توص نياد ت9ا هدوب/ا 4*دم `اما'با9 h=م &GدBGارقا 4=%f Cرص1مرzا >
تبا0 &JBيارSمدBGداB19ادوخ CرصK &بوبjم xk< ت,Jcام $ا*داد $اربدناوK 4)ن &,cااشم
ت9ا هد< 5'1Bم/ا &ب w,]ص 5قان &ب h=م &Gديا)ن .
هدام !8 ت9ا ن,Bu):/د/Tا ا;Gر:اK ت9ا نآ $bا]م $ا@f ت,Jcام (j=1aم ن,م7 ت,Jcام >
&Gا &uنآرSمداد ن1fرz7ارf / او: د CرصK &نوz &): Pح hcام &=);cاب ن,م7ري7 &ب تبaن
د<اب هدرG-اBn19ا نوناق.
هدام !X h=م ت9ا ن,م7ري7 د &G $ر^ح/اBبر: ن,Bu):/ ت9ا ن,م7 $/د &G تخد/اBبر: >
دو< تبا0 نآ Cلخ &JBيارSمدو< 4م بوa]م ن,م7 نآ hcام.
lا^1نا Pحد > (/د 5صf
هدام Y" h=م نآ ن,* &G 4cام 7ادناوK 4م xk< نآ W.و)ب &G ت9ا 4'ح7ا تاب* lا^1نا Pح >
دBG هدا^19ادادن 4صاخ hcام ت9ا $رSيد.
4BJ9/ 4بق/ $ر)*د > `/ا s]بم
هدام Y1 تدم &ب xk< $ارب hcام Cر67ا $د'* W.و)ب &G ت9ا 4*ا^1نا 4'ح $ر)* >
د<اب هد<ارقرب 4ncا0 xk<ر)*اي/ V^1Bمر)*ايدوخر)*.
هدام YH ددرz 4مارقرب 4B,%م تدم $ارب hcام Cر67ا &G ت9ا 4*ا^1نا Pح 4بق > .
هدام Y! نيا/دو< 4م هد,مان 4BJ9 Pحاي 4BJ9د<اب 4BJaمد تنوJ97ا تاب* lا^1نا Pحرzا >
دو<ارقرب 4بق Pير+باي $ر)* Pير+ب ت9ا نJ)م Pح.
هدام YY Pح/ هدوب P=+م 2بحد<اب هدرJن ن,%م 4Kدم lا^1نا Pح $ارب hcام &G 4Kوصد >
دBG lو. دوخ توf7ا 5بق hcام &JBيارSمدوبد:اوخ hcام توfاKوبjم.
هدام YR ن,حد &GدرGارقرب ناوK 4م 4صاk<ااي xk< هابد •'fا lا^1نا Pح qوfداومد >
ن,حد &G m: 4ناaG $اربا%بK lا^1نا Pح ت9ا نJ)م 4c/دB<اب &1<اددو./وبjم Pحدا;يا
4قابوبjم PحدB1a:دو.وم lا^1نا Pح نابحاص &G 4مادام /دو<ارقربدنا هدما,ندو.وبد'*
ددرz 4م 53ا7 Pح اهنآ {ار'نا7اد%ب/.
هدام Y_ ن,*-ا'باب نآ7ا هدا^19ا &Gدو<ارقرب 4cام &ب تبaن •'f ت9ا نJ)م lا^1نا Pح >
7/ر^مايد<اب lاشم/ `و'Bمر,v ايد<اب `و'Bموبjم `ام &JBيا7ا m*اد<اب نJ)م.
هدام Y# ت9ا ت]ص rر< ‚بق هر,v/ $ر)*7ا m*ا 2بحد > .
هدام Y8 نآ تDا^حد/ هدرJن هدا^19ا-و9 ت9ا lا^1نا Pح lوiوم &G 4cام7ادياب V^1Bم >
ديا)Bن •ير^Kاي $د%K.
هدام YX تa,ن V^1Bم هده*رب ت9ا lا^1نا lوiوم &G 4cام $اد:اSن $ارب &م7T ƒاkم >
د<اب هد< rر< نآ Cلخ &JBيارSم.
هدام R" &,cااشمدو< F=K V^1Bم •ير^Kاي $د%K ن/دب ت9ا lا^1نا Pح lوiوم &G 4cامرzا >
دوبد:اوkن نآ `و„aم.
هدام R1 دو< 4م 5يا7 5يbداومد lا^1نا Pح > -
تدم-ا@'نا توصدdا .
2)ت9ا lا^1نا lوiوم &G 4cام ند< F=K توصد .
هدام RH ت9ا hcام تار@K نماi V^1Bم 5يbداومد > -
1)دBG هدا^19ا-و9 lا^1نا lوiوم `ام7ا V^1Bم &G 4Kوصد.
2)4Kاaخ W.وم تيا* (د* نيا/ديا)Bن تيا*ا hcام Cر67ا هر'م •يار< &G 4Kوصد
د<اب lا^1نا Pح lوiومرب.
هدام R! 5'1Bمرzا 4c/ دو< 4)ن lا^1نا Pح نل+ب W.ومر,v &ب hcام Cر67ا ن,* `ا'1نا >
ت<ادد:اوخا &=ما%م eafا,1خا ت9ا $رSيد &ب P=%1م lا^1نا Pح &Gد<اب 5:ا. &,cا .
هدام RY Cر*اي هدادارق hcام &Gدوبد:اوخ $و]ن &ب $رSيد `ام7ا lا^1نا تا,^,Gريا9 >
ديا)Bب-ا@1قا تدا*/.
Fق/د > (/د s]بم
هدام RR دام Eدو< 5,بaK نآ VfاBم/ 2بح `ام ن,* &JBيا7ا ت9ا تاب* Fق/ > R_ Vقا/ Fق/ >
`/ا &'ب6 `وبق/دBG نآ 4B%مرب تcTد ا1حارص &G 4}^cر: &ب Fقا/ Cر67ا با;يا &بدو< 4م
Cوقومرzا/دT/ارب Fق/ 5nمدB<ابوص]م &G 4Kوصداهنآ 4نوناق (ا'م m3اقاي mه,=* Cوقوم7ا
ت9ا rر< mGاح `وبق توص نيادد<اب &ما* wcاصمرب Fق/اي وص]مر,v mه,=* .
هدام R# تلما%مد &Gد<اب 41,=:ا $ااد ه/ل%ب/دBG 4م Fق/ &Gد<اب 4cام hcامدياب Fقا/ >
ت9ارب1%م .
هدام R8 `و'Bم &JBيا7ا m*ا د< V^1Bم نآ7ا ناو1ب ن,*-ا'باب &G ت9اj3ا. 4cام Fق/ •'f >
7/ر^مايد<اب lاشم `و'Bمر,vايد<اب.
هدام RX ‚بق &ب تق/ر:/ دو< 4)ن P']م Fق/د:دن Fق/ CرصK &با &fوقوم ن,* Fقا/رzا >
دBG 4ماد,8 P']K Fق/داد.
هدام _" ‚بق تق/ر: ت9ا هدرJن Fق/7ا lو. Fقا/ &G 4مادام &J=ب تa,ن rر< تيوf ‚بقد >
دو< 4م (ا)K Fق/د:دب.
هدام _1 lو. نآ7ادناوK 4)ن Fقا// ت9ا (7T ‚بق `وصح/ ت]صو]ن &ب نآ lوق/7اد%ب Fق/ >
mه,=* Cوقومد 5خادا 4aGايدBG ƒاخا 4aG mه,=* Cوقوم7اايد:دب $ر,,…K نآدايدBG
4cو1م نآ7اد%ب هدرJن ن,%م 4cو1مد'* ن)iدرzاايدBG hير<اهنآابايديا)ن
دBG تcاخد ت,cوK ناوB%بدوخايد:دارق.
هدام _H 4fاG `/ا &'ب6 ‚بق/ دBBG 4م ‚بقاهنآدوخدB<ابوص]م mه,=* Cوقوم &G 4Kوصد >
دBG 4م ‚بق mJحTا/ Fق/ 4cو1مد<اب &ما* wcاصمرب Fق/ايوص]مر,v mه,=* Cوقومرzا/ ت9ا.
هدام _! ت,cوK Fقا/دوخ رzا/دBBG 4م ‚بقا &fوقوماهنآ Wنا.7ا نيو;]م 4ص// 4c/ >
دBG 4م تيا^G/ادوخ ‚بقد<اب هدادارقدوخ $اربا.
هدام _Y Fق/ ن,Bu):/دو)ن Fق/ ناوK 4م ت9ا $رSيد &ب P=%1ما1قوم نآ VfاBم &Gا 4cام >
ديآدا/ 4==خوبjم Pح &ب &JBيا ن/دب ت9اj3ا. ت9ادو.وم qا^Kا Pح نآد &G 4J=م.
هدام _R ت9ا نايد ه7ا.ا &ب rوBمد<اب هد< Vقا/ Fقا/ نايدارiا ت=%ب &G 4^ق/ ت]ص > .
هدام __ ت9ا 56اب l/رشمر,vدصا'مرب Fق/ > .
هدام _# Fقا/رzا نJ,c ت9ا 56اب نآ Fق/ تa,ن نJ)م نآ {ابقا/ ‚بق &G 4cام >
ت9ا w,]ص د<اب نآIخا &بداق &,=* Cوقوم/د<ابن نآ {ابقاIخاربداقاهBK .
هدام _8 4م بوa]م Cوقوم ن,* تا'=%1م/ VباوK7ااي تدا*/ Cر* Waحربايا%ب6 &G $j,Mر: >
ت9اوGIم V,ب 5صfد &G $و]ن &بدBG -اBn19اا نآ Fقا/ &JBيارSم ت9ا Fق/د 5خاددو< .
هدام _X دو.وم VبK &برSم تa,ن w,]ص (/د%مرب Fق/ > .
هدام #" mه9 &ب تبaن/ w,]ص دو.وم mه9 &ب تبaندو< Vقا/ا%م (/د%م/دو.ومرب Fق/رzا >
ت9ا 56اب (/د%م .
هدام #1 تa,ن w,]ص `وه;مرب Fق/ > .
هدام #H mه,=* Cوقوم -j.اي &,=* Cوقومادوخ Fقا/ &G 4B%م نيا &ب 2^نرب Fق/ >
&JBيا7ا m*ا ت9ا 56ابد:دارق &fوقوم VfاBم7اادوخ ƒاkمريا9اي نويد تخادر8ايديا)ن
توf7اد%بايد<اب تا,ح `اح &ب V.ا .
هدام #! ت9ا w,]صاهنآ `اnما/ نيدا// &مدخ/ (اوقا/دT/ارب Fق/ > .
هدام #Y V^1BمدناوK 4مدو< Vقا/ mه,=* Cوقوم qادصمj,ن Fقا/دوخرzا &ما* wcاصمرب Fق/د >
ددرz.
هدام #R تدمداي هو,]cا (ادام ا &fوقوموما ندرG هادا 4B%ي ت,cوKدناوK 4م Fقا/ >
Fقا/دوخابا%)1;مايل'1aم &GدBG ن,%م $رSيد 4cو1مدناوK 4مj,ن/د:دارقدوخ $ارب 4B,%م
&Gدو<اIzا/ Fقا/دوخ7ار,vرSيدر^ندBMاي hي &ب تaBJ)م &fوقوم `اوما ت,cوKEدBG هادا
ن,%م &G 4cو1ماي/ادوخ &GدBG rر<دناوK 4م Fقا/ ن,Bu):/دBBG هاداا)@Bم ايل'1aم hير:
د:دارقدنادب 4@1'ما 4ب,KرKر: lوiوم نياداي/دBG 4cو1م Wصن هد<.
هدام #_ `وبقرzا/دBGداي `وبق ا ت,cوKا/دبدناوK 4م هدادارق 4cو1ما/ا Fقا/ &G 4aG >
د<اب هدشن هدادارق 4cو1م 5صا7ا &G ت9ا 4Kوص 5nمدرGدرzا/ديا)نددناوK 4)نرSيددرG.
هدام ## hير:د<اب هداد ارق ت,cوK `ل'19ا و+ب ر1ش,ب اير^ن/د $ارب Fقا/ هاzر: >
CرصK د<اب هدادارق lا)1.او]Bب رzا/دBBG 4م CرصKل'1aم نارSيداي $رSيد دBG توfاهنآ7ا
&),)iا 4صk< mGاحاهنآ7ا 4Jي توf7ا د%ب/ تa,ن Ifان نارSيداي $رSيد WيوصK ن/دب hير:
دBBG CرصKا%)1;م &Gديا)ن 4م ت9ا هدنام 4قاب &Jنآ.
هدام #8 /ا lل6ا اي WيوصK &ب 4cو1م `ا)*ا &Gد:د ارق رDان 4cو1مرب دناوK 4م Fقا/ >
د<اب.
هدام #X `j* ت9ا هد< هداد ارق 4cو1م Fق/ د'* ن)iد &Gا 4aGدناوK 4)ن mGاحاي Fقا/ >
دBG 4م ن,ما mi mGاحدو<ر:اD 4cو1م تنا,خرzا/د<اب هد< rر< `j* Pح &G 4KوصدرSمدBBG.
هدام 8" Fص/ نآدقاf 4cو1م/د<اب هدرG rر< 4cو1م xk<دا 4صوصkم Vi/ Fقا/رzا >
دو< 4م `j%Bمددرz.
هدام 81 &,'f 4c/ ر}ن Pب6 &fوقوم هادا Uد<اب &1<ادن ن,%م 4cو1م &G &ما* Cاق/ا د >
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eدوب د:اوخ 1!#" )
هدام 8H 4cو1مد<اب هدرG ن,%م 4صاخ W,KرK &fوقوم ندرG هادا $ارب Fقا/ هاzر: >
ها.ا / ر,)%K &ب V.ادياب 4cو1مد<اب هدادنارق 4ب,KرKرzا / دBGا1f W,KرK نا)هبدياب
ديا)ن 5)* 4B,ما 5,G/ 5nم هر,v/ &fوقوم †^ح/ ن,']1aمرب نآ m,a'K/ VfاBم $/آ V)./.
هدام 8! /ا &ب Fق/ ن)iد Fقا/ &JنآرSمدBG ‚يو^K $رSيد &با ت,cوK دناوK 4)ن 4cو1م >
در,Sب 5,G/دناوK 4مد<اب هدشن تر<ابم rر< Fق/ ن)iدرzا 4c/د<اب هداد نbا.
هدام 8Y &,cو1cا Pحرzا / د:د ارق 4cو1م 5)* $ارب 4)ه9 &fوقوم VfاBم7ا Fقا/ ت9اj3ا. >
ت9ا 5)* 5n)cا تر.ا P]1aم 4cو1م د<اب هدشن ن,%م .
هدام 8R 4م &,=* Cوقومد< ن,%م mه,=* Cوقوم7ا hير: &صح/ 5صاح &fوقوم VfاBم &Jنآ7اد%ب >
rر<ا CرصKد نbا Fقا/ &JBيارSمد<اب هدادن نbا 4cو1م &MرzادBG CرصKادوخ &صحدناوK
د<اب هدرG.
هدام 8_ &G $وما/ &fوقوم Oلصا/ر,)%K ƒاkمد<اب هدادنارق 4ب,KرK Fقا/ &G 4Kوصد >
دوب د:اوخ (د'م mه,=* Cوقوم Pحرب ت9ا (7T ت%^Bم 5,ص]K $ارب.
هدام 8# m,a'K $/اaK &ب mه,=* Cوقوم ن,بام &fوقوم VfاBم &GدBG rر<دناوK 4م Fقا/ >
دBG m,a'Kدناد ت]=صمو]نر: &Gد:دب $رSيد xk<اي 4cو1م &با,1خا &JBيااي/ ت/ا^K &بايدو<.
هدام 88 &G $و+بددرz 4بارkبر;Bم &Gد<اب نآ Cوخايدو< بارخ &G 4Kوصد Fق/ V,ب >
نآ نار)* $ارب 4aGايد<اب I%1م نآ نار)* &G ت9اjيا. 4Kوصدد<ابن نJ)م نآ7ا lا^1نا
دوشنرiاح.
هدام 8X نJ)م نآ7ا lا^1نا &G $و+بددرz 4بارخ &ب Cرشماي بارخ &fوقوم ‚%ب هاzر: >
هدنا),قاب &G 41)aق lا^1نا W=9 Wب9 ‚%ب 4بارخ &JBيارSمدو< 4م &1خ/رf ‚%ب نا):د<ابن
دو< 4م &1خ/رf (ا)K توص نياددوشب ت9ا.
هدام X" دو< 4م 5يدبK Fقا/ {رv &ب برقاب V,ب7او.دومد &fوقوم ن,* > .
هدام X1 د< د:اوخ &,مو)* تايرب Cرص &ما* تاfوقوم VfاBم 5يbداومد > .
1)د<اب ن,بد 4B',1مدق &JBيارSمد<اب Cرص)cا `وه;م &fوقوم VfاBم &G 4Kوصد.
2)د<ابI%1م ت9ا هدرG ن,%م Fقا/ &G 4صاخدومد &fوقوم VfاBم Cرص &G 4Kوصد.
تاحابم7ا lا^1نا Pحد > (و9 s]بم
هدام XH هدا^19ااهنآ7ا تاحابم 7ا hيرهب &%.ا تاما}ن/ ن,ناوق تيا*ابدناوK 4م 2Gر: >
ديا)ن.
ا0آ/ (اJحاد/ر,v h=م &ب تبaن qا^Kا Pحد > (و9 5صf
/ا;م tلما &ب تبaن tلما
ر,v h=م &ب تبaن qا^Kا Pحد > `/ا s]بم
هدام X! $رSيد h=مد xk< $ارب ت9ا 4'ح qا^Kا > .
هدام XY $رSيد &ب تبaن دB:اوkب &Gا 4'حر:دوخ h=مددBناوK 4م tلما نابحاص >
ت9ا هد< هداد Pح نآ Pبا+م &G ت9ا $د'*/دادارق VباK qا']19ا ت,^,G توص نياددB:دارق
.
هدام XR هدوب $رSيد &ناخ اي ن,م7 نااب بآاي بآ 5iاf $ار;م 4aG &ناخاي ن,م7 هاzر: >
qا']19ا (د* &G 4Kوصد رSمدBG نآ7ا $ر,zو=.دناوK 4)ن ن,م7اي &ناخ نآ Wحاص ت9ا
دو< (و=%م/ا.
هدام X_ تبaن $رSيد &JBيا رSم ت9ا ن,م7 Wحاص ت,J=م &ب (وJ]م 4aG ن,م7د &%قا/ &)شM >
د<اب &1<اد 4'حا*ا^1نااياB,* &)شM نآ &ب.
هدام X# &1<اد/رم Pحاي دوخ h=م &ب بآ $ار;م $رSيد h=ماي &ناخد mيدق7ا 4aG هاzر: >
qو'حريا9 ت9ا ن,Bu):/دو<دوخ h=م 7ا/اوب*اي ندرب بآ VنامدناوK 4)ن h=ماي &ناخ Wحاص
هر,v/ بر< Pح/ ناد/ان/ &Jب</د ن1<اد Pح 5,بق7ا .
هدام X8 h=م7ا &Gد<اب هداد نbا h=م Wحاص 4c/دادنر,v h=مدوب* Pح 4aGرzا >
ت9ا ن,Bu):/دوشب/اوب* Vنام / هدرG lو.دوخ نbا7ادناوK 4مد:اوkب تق/ر:دBBGوب*/ا
تاقا^Kاريا9 .
هدام XX &بدوخ (اب7ا نااب بآ ايداISب $رSيد h=م Cر+بادوخ ناد/اندادن Pح 2Ju,: >
/ا نbا &برSمدjيرب Cرباي/دBG $ا. &ياa): h=ماي (اب.
هدام 1"" &G $و]Bبد9 m: &ب 4بارخ $ر;مد/د<اب $رSيد &ناخد 4صk< بآ $ار;مرzا >
&J=بدBGاب.ا $ر;مر,)%K &با $ر;م Wحاصدادن Pح &ناخ hcامدو< &ناخ تاaخ W.وم بآوب*
تa,ن (j=م &ناخ hcامدو< بآوب* Vنام $ر;م 4بارخ رzا &uناBMديا)ندوخ7ارi Vfددياب/ادوخ
4م $ر;مر,)%K $ارب توص نياددBG Vنام Vfدوخدياب Pح Wحاص &J=ب دBGر,)%Kا $ر;م &G
h=م Wحاص نbا &برSمدادند// Pح ت/رi ن/دب نJ,c/دو< ن,م7اي &ناخ 5خاد دناوK
هدام 1"1 &1<اد lا^1نا Pح-ا]نا7ا $و]Bب ت9ا $رSيد h=م &G 4بآ7ا 4aG هاzر: >
Vنام &Jيو]ن &بد:در,,…Kا $ر;مدناوK 4)ن نآ Wحاص نآ `اnما/ا,9آ ندرGرياد 5,بق7اد<اب
د<اب $رSيد Pح هدا^19ا7ا.
هدام 1"H h=مد 4قا^KTا Pح h=م نآ $ارب/دو< 5'1Bم 4aG &ب-اj.اي-لG 4J=م هاzر: >
wيرصK نآ Cلخ &JBيارSمدنام 4م 4قاب دوخ `ا]ب Pح نآد<ابدو.وم h=م نا):رSيد-j.دايرSيد
د<اب هد<.
هدام 1"! m,a'K-اGر< ن,بام h=م نآ/دB<اب 4%fاBم/ qو'ح $ااد 4J=م-اGر< هاzر: >
Pح $ااد 4J=مرzا &JBيا 5nمدوبد:اوخ VfاBم/ qو'ح نآ hcام &صحد'باهنآ7ا (ادGر:دو<
Pحاهنآ7ا hير:دو< m,a'Kر^ندBM ن,ب ت9ا Pح $ااد &G h=م نآ/ هدوبر,v h=مدوب*
ت<ادد:اوخ ت9ا &1<اد Pحا'با9 &G 4=]م نا):7اوب* .
هدام 1"Y Pح 4aGرzا &JBيا 5nمدوبد:اوخj,ن Pح نآ7ا lا^1نا 5يا9/ (j=1aم qا^KTا Pح >
ن1<ادرب $ارب m:ابنا بآ/ {وحاي &)شM نآاKوب* Pحدادر,vابنا بآاي {وحاي &)شM7ا بر<
داد بآ.
هدام 1"R (7T Pح نآ 7ا V1)K $ارب &G 4.اkمدادر,v h=مد qا^KTا Pح &G 4aG >
د<اب هد< هداد $ارق نآ Cلخرب h=م Wحاص//ا ن,ب &JBيارSمد<اب 4م Pح Wحاص هده%بدو<.
هدام 1"_ &Gديا)ن 4KاfرصKدوخ h=مددناوK 4)ن ت9ار,v qا^KTا Pحدوم &G 4J=م hcام >
Pح Wحاص ه7ا.اابرSمد<ابوبjم Pح 5,+%Kاي V,,@K s*اب .
هدام 1"# &Gد<اب $ا ه7ادنا &بدياب ت9/ا Pح P=%1م &Gر,v h=مد Pح Wحاص تاfرصK >
دBG 4م-ا@1قا lا^1نا ت/رi &uنآ/ Cا%1ماد')باي/دندادارق.
هدام 1"8 4م hcامد<اب ‚]م نbا W.وم &ب $رSيد h=م7ا 4aG lا^1نا &G $داوم (ا)Kد >
د<ابدو.وم 4نوناق Vنام &JBيارSمدBG lو.دوخ نbا7اد:اوkب تق/ر:دناوK.
/ا;م tلما &ب تبaن tلماا0آ/ (اJحاد > (/د s]بم
هدام 1"X 4م بوa]م h=م/د نآ Wحاص ن,بام tر1شم ت9ا Vقا/ h=م/د ن,بام &G $اويد >
د<ابدو.وم نآ Cلخرب 4=,cداي &Bيرق &JBيارSمدو<.
هدام 11" 4م pاص1خا/ CرصK رب تcTد &G ت9ا ن3ارق &=).7ار,Kر9 Vi// F,صرKو+باBب >
دBBG.
هدام 111 ت,J=م &ب (وJ]ماويد (ا)Kد<اب F,صرKو+باويد &ب 5ص1ماBب Cر6/د7ا هاzر: >
دو< تبا0 gfلخ &JBيارSمدوبد:اوخ Cر6 نآ Wحاص.
هدام 11H نآ Wحاص ت,J=م &ب (وJ]ماويد (ا)Kد<اب Cر6 hي7ا+'f 4صاص1خا ن3ارق هاzر: >
دو< تبا0 gfلخ &JBيارSمدوبد:اوخ Cر6.
هدام 11! دناد تGر< نآد &G ت9ا 4ناaG هده*رب tر1شماويد ƒاkم >
هدام 11Y &JBيارSمديا)ن tر1شماويد ر,)%K/اBبرباب.اا $رSيددناوK 4)ن-اGر<7ا h,u,: >
د<ابن نJ)مرSيدو]Bبرi Vfد.
هدام 11R CرصK ه7ا.ا/-اBب ديد;K7ا ن,Jير<دحا/دو< بارخ tر1شماويد &G 4Kوصد >
دBGاويد $اBبديد;Kدوخ pاخ &صحددناوK 4مرSيد hير<ديا)ن lاB1ما tر1شم $اBبمد.
هدام 11_ &'يا@م ƒاkم 5)]K 7ا 4c/د<اباBبمد $رSيد CرصK &ب 4iا-اGر<دحا هاzر: >
tر1شم wcاصمابديد. $اBبرzا توص نيا د/دBGديد;Kااويد $اBبدناوK 4مرSيد hير<ديا)ن
ت9ا هدرGديد;KااBب &G ت9ا 4Jير< &ب x1kمTا/ دوبد:اوخ tر1شماويددو< &1خا9 .
هدام 11# هدوبن (7T نآ ندرG بارخ 4KوصددBG بارخا tر1شماويد hير</د7ا 4Jيرzا >
دBGاBبا نآادد;م هدرG بارخ &Jنآدياب.
هدام 118 نآ $/ايدرببTابا tر1شماويددادن Pح hير</د7ا h,u,: >
رSيد hير< نbا &برSمديا)ن 4fرصK lونر:ايدBG7اب C/ &uيدايداISبر,Kر9اBب.
هدام 11X hير< $اi ن/دبدناوK 4)ن د<اب &1<ادر,Kر9 tر1شماويد $/رب-اGر<7ا hير: >
داISباويد 7ارSيد $ا;ب/د:در,,…Kدوخ $ا.7ااا:ر,KرSيد.
هدام 1H" نآ $/ايداISب ر,Kر9/ااويد $/ &ب &Gد:د نbا &ياa): &باويد Wحاصرzا >
Pح نيا 4مj=م &./ &ب &G نيارSمدBG lو.دوخ نbا7ادناوK 4مد:اوkب تق/ر:دBGاBب
د<اب هدرG W=9دوخ7اا.
هدام 1H1 نآد%ب/د<اب هداIz $ر,Kر9اويد $/رباويد Wحاص نbا &ب 4aG هاzر: >
تاfرصKريا9 ت9ا ن,Bu):/اويد Wحاص7اديد. نbا &برSمداISبادد;مدناوK 4)ندادربا .
هدام 1HH Wحاصددرz 4بارخ &ب Cرشم &Gدو< نآو]ن/ lا<اير,v h=م &ب 5يا)1م $اويدرzا >
دBG بارخا نآ &Gدو< 4ماب.ا نآ.
هدام 1H! $رSيد دناوK 4)ناهنآ7ا 4Jيدو< m,a'Kر^ن/د ن,ب 4B,م7اي &ناخرzا >
دBشJب ت)aق/د ن,بام $اويد m:اب &GدBGوب;ما.
هدام 1HY (و=%م CرصK نيا &'با9 / هدوب &ياa): 4ص1kماويد $/ 4Kا)*ر,Kر9 mيدق7ارzا >
Wحاصدو< &1<ادربر,Kر9 نآو]ن/ تا)* 4بارخ Wب9 &برzا/دنا)ب 4قاب Pبا9 `ا]بديابد<ابن
Pبا9 ت,%i/ديا)ن تبا0 &JBيارSمدادن ت%نا)م Pح &ياa): /دBGديد;Kا نآدناوK 4م تا)*
ت9ا هدوب هد<دا;يا/ا ه7ا.ا Cرص &ب .
هدام 1HR 4م hي ر: $رSيد `ام 4ناقوf &'ب6/د<اب 4aG `ام 4نا1]K &'ب6 هاzر: >
hير: &'ب6/د ن,ب F'9 &ب تبaن نJ,cدBJب CرصKدوخ 4صاص1خا &صحد Cا%1مو+بدناوK
نآ Cا%1مو+بدوخ 4صاص1خا &'ب6 F'9اي FGددناوK 4م 4نا1]K/ 4ناقوf &'ب6 ن,Jcام7ا
د<ابن $رSيد Pح mحاjم &Gديا)ن CرصK ه7ادنا.
هدام 1H_ $ا:اويد &ب تبaن 4ناقوf Wحاص/ qا6ا $ا:اويد &ب تبaن 4نا1]K qا6ا Wحاص >
دنو< 4م &1خاB< Cرص1م tار1<Tاب &fرv/ qا6ا ن,بام F'9 &ب تبaن/در:/ pاص1خTاب &fرv.
هدام 1H# دو< تبا0 نآ Cلخ &JBيارSم ت9ا بوa]م 4ناقوf &'ب6 Wحاص h=م 4ناقوf &=8 > .
هدام 1H8 &باب.اا $رSيد دناوK 4)ن 4ناقوf &fرv/ 4نا1]K &'ب6 نابحاص7ا h,u,: >
ديا)Bب F'9/ا:اويدر,)%Kد تد*اaماير,)%K.
هدام 1HX hcام ن,ب &G 4Kوصد دو< بارخ 4ناقوf/ 4نا1]K تا)* ن,بام Vقا/ F'9 هاzر: >
ن,با'با9 4مj=مدادارق/ دوشن 5صاحاBبديد;Kد ت'fاوم 4نا1]K hcام/ 4ناقوf
هد< &1خا9 &Gر1شم wcاصماب &uناBM هدو)نديد;K F'9ا*ربKرzا ن,Jcام7ا hير:د<ابندو.وماهنآ
دوبد:اوخ 4ناب &ب P=%1مد<اب هد< &1خا9 &ص1kم wcاصماب رzا/ ت9ا tر1شم F'9د<اب.
هدام 1!" 4./رخ /ا نbا ن/دب &ياa): &ناخ $ا@f &بادوخ &ناخدادن Pح 4aG >
دوبد:اوخ نآ Vf &ب (j=مد:دب 4./رخ نbا ن/دبرzا/د:دب.
هدام 1!1 F+*ا;نآ 7اديابدو< &ياa): ن,م7اي &ناخ $ا@fد 4aG تخد &خا<رzا >
mJح ت9ا ن,Bu):/دBG V+قدوخ &ناخدح7ادشنرzا/دBG F+*ا نآدناوK 4م &ياa):درJنرzا/دBG
دو< 4مر,v h=م 5خاد &G تخد $ا: &شي.
هدام 1!H &G 4fرصKرSمدو< &ياa):ر@K (j=1aم &GدBG 4fرصKدوخ h=مددناوK 4)ن 4aG >
د<ابدوخ7ارi Vfاي ت.اح Vf $ارب/ Cا%1مد'ب.
هدام 1!! 4ص1kم h=ماويد &M رzادBG7ابد &ياa): &ناkبدوخ &ناخاويد7ادناوK 4)ن 4aG >
4c/دادنا/ا VBم Pح &ياa):/دBG7اب &Jب<اي &ن7/دوخ 4ص1kماويد7ادناوK 4م نJ,cد<اب/ا
دو< تي/ Vنام &Gدjي/ا,ب هدر8ايدشJباويد &Jب</ &ن7/و=.دناوK 4م m: &ياa):.
هدام 1!Y VنامارSيد-اGر<دBناوK 4)ن دBJير< $ر;م hيايرب%م hيد &G 4صاk<ا7ا h,u,: >
دنو< بآ ندربايوب*7ا.
هدام 1!R دوبد:اوخ ن,باماويد mJحدد<اب tلما ن,بام 5صاf &Gاهنآو]ن/ هر,^ح/ تخد > .
tلما mيرحد > (و9 s]بم
هدام 1!_ `ا)G $ارب &G ت9ا نآ `اnما/رهن/ تاBق/ h=م Cار6ا 4iاا7ا $اد'م mيرح >
داد ت/رi نآ7ا lا^1نا.
هدام 1!# Q ندوخ بآ $ارب هاM mيرح > H" Q ت*ا7 $ارب/jzd !" ت9اjzd .
هدام 1!8 Q هوخ ن,م7د Cر6ر:7ا تاBق/ &)شM mيرح > R"" Q تk9 ن,م7د/jzd HR" نJ,c ت9اjzd
&G $ا ه7ادنا &بد<ابن 4fاGرi7ا $ر,zو=. $ارب 5بق هدام/ هدام نياد هوGIمريدا'مرzا
دو< 4م هد/jfا نآ &بد<اب 4fاGرi Vf $ارب.
هدام 1!X &uنآابد<اب 4fاBم &G نآد CرصK/ h=)K/ ت9ا mيرح Wحاص h=م mJحد mيرح >
&)شM mيرحددناوK 4)ن 4aG نيارباBب / تa,ن w,]ص hcام Cر67ا نbا ن/دب ت9ا mيرح7ادوص'م
ت9اj3ا.دوشنر@K W.وم &G 4KاfرصK 4c/دBJب تاBقاي هاM $رSيد تاBقاي/ .
h=)K باب9اد > (/د با1G
هدام 1Y" دو< 4م 5صاح h=)K > -
1 - &حابم-ا,<ا ت7ا,ح/ تاوم 4iاا-ا,حا &ب .
2 - تاده%K/دو'* &=,9وب .
3 - &%^< &ب Iخا &=,9وب .
4 - oا &ب .
`/ا ت)aق
&حابم-ا,<ا ت7ا,ح/ تاوم 4iاا-ا,حاد
&حابم/ تاوم 4iاا-ا,حاد > `/ا باب
هدام 1Y1 &G 4Kا,=)* &=,9/ &با &حابم/ تاوم 4iاا &G ت9ا نآ ن,م7 $ا,حا7ادارم >
هدا^19ا 5باق هر,v/ ن1خا9اBب $اG تخدU ت*ا7 5,بق7ا ت9ا بوa]م ندرGدابآ Cر*د
دBيا)ن.
هدام 1YH W.وم/ ت9ار,;]K هر,v / هاM ندBGاي ن,م7 Cار6ا ند,M ~B9 5,بق7ا-ا,حاد l/ر< >
ديا)ن 4م-ا,حاد تيوc/ا Pحدا;يا هدBBGر,;]K $ارب 4c/دو< 4)ن ت,Jcام.
هدام 1Y! 4م ت)aق نآ hcامدBG -ا,حا h=)Kدصق &با 41)aق &حابم/ تاوم 4iاا7ا 2Gر: >
دو<.
هدام 1YR ديا)ن تيا* s,ح ر:7اا lوiوم نيا &ب &6وبرمرSيد ن,ناوقدياب هدBBG-ا,حا > .
تاحابم ت7ا,حد > (/د باب
هدام 1Y_ ل,19ا/ CرصK 5يا9/ ندرGا,هماي ت9ادي Vi// CرصK ت7ا,ح7ادوص'م > .
هدام 1Y# دو< 4م نآ hcامدBG ت7ا,ح نآ &ب &6وبرم ن,ناوق تيا*ابا 4حابم `ام 2Gر: > .
هدام 1Y8 hcام/ هدرG-ا,حا ارهن نآ &ناخد/ &بدBG 5ص1م/دBJب $رهن Oابم ن,م7د 2Gر: >
ت9ا بوa]مر,;]K ت9ا هدشن &ناخد/ &ب 5ص1م &G 4مادام 4c/دو< 4مرهن نآ .
هدام 1YX &G 4حابم بآ دBG oادحا $ر;مايرهن &حابم ها,م ت7ا,حدصق &ب 4aG هاzر: >
$رهن نآ7ا ناوK 4)ن hcام نbا ن/دب/ ت9ا $ر;م Wحاص h=مدو<دا/وبjم $ار;مايرهند
دو)ن ب/رشم 4B,م7ايدرGاد..
هدام 1R" W.وم &G 4.اkم / 5)* تبaن &بدنو< hير< هاMاي $ر;م ندBGدر^ندBM هاzر: >
دو< 4م m,a'K اهنآ ن,ب تبaن نا)هب/دنو< 4م نآ بآ hcامد<اب 5)* ت/ا^K.
هدام 1R1 ~BKاي V,9/ارهن &B:د ايدBGاد. 43ار;م tر1شم $ار;م7ادناوK 4)ن-اGر<7ا 4Jي >
نbا &برSمدBG 4fرصKو]نر:ايداJب تخد نآ Cار6اايد7اaب با,9آاي 58 نآ $/ايدBG
-اGر<ريا9.
هدام 1RH بآ نآدو< xk< نآ 4ص1kم $ار;م 5خاد tر1شمرهن بآ7ا-اGر<7ا 4Jي {/ر^م W,صنرzا >
دBJب دناوK 4م نآد 4fرصKو]نر:/دو< 4م نآ pوصkم h=م.
هدام 1R! mJحدو< Cل1خااهنآ7ا hي ر: W,صناد'مد/د<اب 41*ا). ن,بام tر1شم $رهن هاzر: >
د<ابدو.وماهنآ7ا 4@%ب W,صن 4Kداي7 رب 4=,cد &JBيارSمدو< 4ماهنآ W,صن $/اaK &ب.
هدام 1RY $رSيد ها &Mرzا hcام نbا ن/دبدرببدوخ h=م &ب بآر,v h=م7ادناوK 4)ن 4aG >
د<اب &1<ادن.
هدام 1RR با,9آ/ ن,م7 $ارب ايدBG ب/رشمادوخ 4iاا &حابم $ا:رهن7اداد Pح 2Gر: >
دBGاد.رهن نآ7ادوخ A3اوحريا9/.
هدام 1R_ نابحاص ن,بام/دو< ب/رشم نآ Cار6ا 4iاا (ا)K &Gد<ابن 4fاG $رهن بآ هاzر: >
4B,م7ر: W,KرK تيا*ابدBG تبا0ادوخ (د'K Pحدناو1ن h,u,:/دو< Cل1خارخاK/ (د'Kد 4iاا
ت<ادد:اوخرK ن,3ا8 ن,م7رب (د'K Pح ت.احدق &ب ت9ارK hيدjن بآ VبBم &ب &G .
هدام 1R# $رSيدرب 4Jي (د'K Pح/دنو< Vقا/ m: $bا]مرهن Cر6/دد ن,م7/د هاzر: >
(د'K $اربديابد<ابن/د ر: $ارب 4fاG بآ/دنربب بآدB:اوkب نام7 hيد/در:/د<ابن7ر]م
4م m,a'K &صح تبaن &بد<اب/در: $ارب 4fاG بآرzا/ هد7 &*رق &صح تبaن &ب بآ ندربدرخاK/
دBBG.
هدام 1R8 (د'م نآ-ا,حا &G 4B,م7 د<اب F=1kم &ناخد/ Cار6ا 4iاا-ا,حا eياK هاzر: >
د<اب نآ7ارK ن,3ا8 &Mرzا-ا,حا درخا1م ن,م7ربدو< 4م (د'مj,ن بآد ت9ا هدوب.
هدام 1RX &ناخد/ بآرzا دBG-ا,حا &ناخد/ Cار6اد 4B,م7اديد.د:اوkب 4aG هاzر: >
ن,م7 &ناخد/ بآ7ا دناوK 4مد<ابن 4',,@K &'با9 4iاا نابحاص $ارب/د<ابداي7
د<اب 4iااريا97ارKTاب /ا ن,م7 &Mرzادادن بآ ندرب PحTا/دBG ب/رشماديد..
هدام 1_" بآ &باKدBJب 4:اMاي تاBق h=)Kدصق &ب &حابم 4iااايدوخ ن,م7د 2Gر: >
هد,9رن بآ &ب &G 4مادام &حابم 4iااد/دو< 4م نآ بآ hcامدBG $ا. &)شMايد9رب
ت9ا بوa]مر,;]K .
ندا%مد > (و9 باب
هدام 1_1 VباK نآ ƒارk19ا / ت9ا ن,م7 Wحاص h=مد<اب هد< Vقا/ 4aG ن,م7د &G 4ند%م >
دوبد:اوخ &صوصkم ن,ناوق.
&cاi تاناو,ح/ هد<اد,8-ا,<اد > (اهM باب
هد<اد,8-ا,<اد > `/ا 5صf
هدام 1_H نآ ن7/ &G m:د hي 7ا ر1)G نآ ت),ق &G دBG اد,8 4cام 2G ر: > _ \ 1H دوkن
یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q EدBG h=)K ارنآ دناوK 4م Uد<اب هر'ن
بوصم 1!#" )
هدام 1_! نآ ن7/ &G m:د hي هد< اد,8 `ام ت),ق رzا > _\1H Uد<اب ر1ش,ب اي هر'ن دوkن
&,cااشم Uدشن اد,8 `ام Wحاص وبjم تدم د رzا / دBG Fير%K `ا9 hي دياب هدBBGاد,8
ارنآ &G 4Kوص د دBJب نآ د $رSيد CرصK اي داد هاSن تناما و6 &ب ارنآ &G ت9ا ا1kم
هاSن تناما و6 &ب ارنآ &G 4Kوص د دBJب نآ د $رSيد CرصK اي داد هاSن تناما و6 &ب
دوب د:اوkن نماi Uدو< F=K /ا ر,ص'K ن/دب / داد.
m=* `ا9 hي تدم نايا8 7ا g,8 اي اد1با نا): 7ا `ام هدBBGاد,8 &G 4Kوص د > هرصبK
/ا 7ا Fير%K F,=JK ددرz •ويام `ام Wحاص ن1fاي 7ا اي / ت9ا هدياf 4ب Fير%K &G دBG 5صاح
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eدو< 4م •قا9 1!#" )
هدام 1_Y $و]ن &ب 4*ر< تار'م Waح رب نل*ا / رشن 7ا ت9ا تاب* هد< اد,8 ا,<ا Fير%K >
Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q E ت9ا هد,9 5]م 4cا:ا lل6ا &ب اKدا* &G ت^z ناو1ب &G
بوصم یندم نوناق 7ا 1!#" )
هدام 1_R 4cامدادن 4صاخ hcام/ هدوب &BJ97ا 4cاخ &G &بارخاي نابا,بد 2Gر: >
نام7ده* `ام &Gد<اب (و=%م &JBيا رSم تa,ن Fير%K &ب ƒا1]م/دBG h=)KارنآدناوK 4مدBGاد,8
دوبد:اوخ $دابآد هد<اد,8 -ا,<اريا9 mJحد توص نياد ت9ارiاح.
هدام 1__ `ام &Gد:دب `ا)1حا ايدBGاد,8 4cام هديرخر,v7ا &G 4J=ماير,v h=مد 4aGرzا >
ن3ارق &بدند< ت,Jcام 4*دماهنآرzا د:دب lل6ااهنآ &بدياب ت9ا Pبا9 ن,Jcاماي 4=%f hcام
ديا)نا1f ت9ار'ماقوf &G 4'ير+بTا/د:دب اهنآ &بديابد< (و=%ماهنآ ت,Jcام.
هدام 1_# &cدا* ت),قديابدو< 4م د9اf/دنا)ب 4قاب تa,ن نJ)م ت9ا هد<اد,8 &G 4cامرzا >
دوب د:اوخ هد<اد,8 `امدوخ mJحد نآ ت),ق/دو< &1خ/رf.
هدام 1_8 نماi &,cااشمدو< F=K هدBBGاد,8ر,ص'K ن/دب Fير%K نام7د هد<اد,8 `امرzا >
دوبد:اوkن.
هدام 1_X ت9ا نآ Wحاص &ب P=%1م h=)K7ا 5بقدو< 4م 5صاح هد<اد,8 `ام7ا &G 4%fاBم >
ت9ا هدBBGاد,8 `ام h=)K7اد%ب/ .
&cاi تاناو,حد > (/د 5صf
هدام 1#" تfاي Cرص1م ن/دب &G ت9ا 4Gو=)م ناو,حر:7ا تاب*d &cاiQ هد< mz ناو,ح >
5با'مددوخ lاfد7ا نJ)1م ايدو< تfاي 4بآ hيدjناي هاzارMدوبjم ناو,حرzا 4c/دو<
ددرz 4)ن بوa]م &cاiد<اب هدند تاناو,ح.
هدام 1#1 hcامرzا/دBG د نآ hcام &با نآديابديا)ناد,8 &cاi تاناو,ح 2Gر: >
CرصK7اد%با نآ &Mرzادوبد:اوخ نماiTا/دBG m,=aK/ا (ا'م m3اقاي mGاح &بديابد9اBشنا
د<اب هدرGا:.
هدام 1#H mGاح &ب 49ر19د اب هدBBGاد,8/دو< تfاي &نوJaم rا'ند هدش)z ناو,حرzا >
ت<ادد:اوkن hcام7اا نآ $اد:اSن ƒاkم &بcا+م PحدBJن m,=aKا نآ/ا (ا'م m3اقاي .
نآ $اد:اSن ƒاkم دناوK 4م هدBBGاد,8دو< تfاي &نوJaمر,v rا'ند &cاi ناو,ح هاzر:
$اد:اSن ƒاkمTا/د<اب هدربن 4*ا^1نا ناو,ح7ا &JBيارب r/رشمدBG &بcا+م hcام7اا
ت<ادد:اوخارSيدSي &ب lو. &,'ب $ارب •'f hcام اي هدBBGاد,8/ باa1حا &=صاح VfاBماب .
&B,fدد > m;B8 باب
هدام 1#! 4ماد,8 CداصK / qا^Kا Waحرب/ هد< نfد 43اBباي ن,م7د &G ت9ا 4cام &B,fد >
دو<.
هدام 1#Y ت9ا هدرG اد,8ا نآ &G ت9ا 4aG h=مد<ابن (و=%م نآ hcام &G &B,fد > .
هدام 1#R 4*دم ن,م7 hcامرzا د:د lل6ا hcام &بديابديا)ناد,8 &B,fدر,v h=مد 4aGرzا >
در,z 4م P=%K ت,Jcام 4*دم &ب &B,fددرG تبا0ا نآ/د< &B,fد ت,Jcام.
هدام 1#_ ت9ا نآ ƒرk1aم &ب P=%1مدو< FشG &حابم 4iااد &G &B,fد > .
هدام 1## ت9ا هدرG ƒارk19ا ا نآ &G ت9ا 4aG h=مدو< 4م ƒارk19اايد7ا &G $ر:او. >
ديا)ن ت7ا,ح ا نآ &G ت9ا 4aG h=مد7ادنا 4م 5حا9 &ب بآ &G &uنآ/.
هدام 1#8 &G ت9ا 4aG `ام ت9ا هدرG {ار*ا نآ7ا hcام/ هد< qرvايدد &G 4cام >
د/ا,ب ن/ر,بارنآ.
اJ<د > mش< باب
هدام 1#X ت9ا h=)K W.وم ندرGاJ< > .
هدام 18" 4)ن h=)K W.ومد<اب نآ د ت,Jcام تمل* &G $رSيد تاناو,ح/ 4=:ا تاناو,حاJ< >
دو<.
هدام 181 4م V). نآد &G 4=a*وبن7دBG &,هK 5a*وبن7 $ارب 4=]ماي/دBG 4aGرzا >
دو< V). رKوبG ƒربد &GرKوبG mJح ت9او+B,): ت9ا xk< نآ h=مدنو<.
هدام 18H د<د:اوخ ن,%م &صوصkم تاما}ن W.وم &باJ< &ب V.ارSيد تار'م > .
(/د ت)aق
تاماjcا/ تلما%م/دو'*د
4=Gو+ب تاده%K/دو'*د > `/ا باب
هدام 18! $رماربده%KرSيدر^ن دBMاي hي 5با'مدر^ندBMاي hي &JBيا7ا ت9ا تاب*د'* >
د<اباهنآ `وبقدوم/دBيا)ن.
تلما%م/دو'* (اaقاد > `/ا 5صf
هدام 18Y دنو< 4م ma'Bم 5يb (اaقا &ب تلما%م/دو'* > -
P=%م/j;BمU $ا,خUj3ا.U (7T
هدام 18R &1<ادن ا نآ eaf Pح &=ما%م ن,fر67ا h,u,: &G ت9ا نآ (7Tد'* >
&B,%مداومدرSمد<اب .
هدام 18_ دBG eaf د:اوkب 41ق/ر:دناو1ب ن,fر67ا hير: &G ت9ا نآj3ا.د'* > .
هدام 18# j3ا.رSيد Cر+ب تبaن/د<اب (7T Cر6 hي &ب ت9ا نJ)مد'* > .
هدام 188 د<اب eafا,1خا 4ncا0 $ارباياهنآ7ا 4Jياي ن,fر6 $ارب &G ت9ا نآ $ا,خد'* > .
هدام 18X P=%مTا/د<ابن $رSيد رما &ب Cوقوم-اشنا Waحرب نآر,0اK &G تaنآj;Bمد'* >
دوبد:اوخ.
&=ما%م ت]ص $ارب 49ا9ا •يار<د > (/د 5صf
هدام 1X" ت9ا 49ا9ا 5يb •يار< &=ما%مر: ت]ص $ارب > -
1)اهنآ $اi/ ن,fر6دصق.
2)lوiوم ت,=:ا .
3)د<اب &=ما%مدوم &G ن,%م lوiوم.
4)&=ما%م ته. ت,*/رشم .
اهنآ $اi/ ن,fر6دصقد > `/ا s]بم
هدام 1X1 دBGدصقرب تcTد &G $j,M &ب ندوب ن/ر'م rر< &ب-اشنادصق &بدو< 4م P']مد'* > .
هدام 1XH ن,بم &G ها<ا د<ابن نJ)م †^=Kاهنآ7ا 4Jياي ن,fر6 $ارب &G $داومد >
دوبد:اوخ 4fاGد<اباi/دصق.
هدام 1X! {ابقا/ ‚بق 5nم د<اباi/دصق ن,بم &G 4=)* &=,9/ &ب ت9ا نJ)م &=ما%م-اشنا >
د<اب هدرG-اBn19ا نوناق &G $داومدرSمددرz 5صاح.
هدام 1XY 4م &=ما%م-اشنا نآ &=,9/ &ب ن,=ما%1م &GرSيد `ا)*ا/ تاا<ا/ ‡ا^cا >
&1<ادا/ا-اشنادصقرSيد Cر6 &G `وبقا $د'* نا): ن,fر6دحا &G $و]Bبد<اب Pfاومديابديا)ن
دوبد:اوخ 56اب &=ما%مTا/ ت9ا.
هدام 1XR ناد'f &+9اوب &=ما%م نآديا)ن &=ما%م باوخداي 4<وه,باي 41aم `احد 4aGرzا >
ت9ا 56ابدصق .
هدام 1X_ Vقومد &JBيارSم ت9ا بوa]م xk< نآدوخ $ارب &=ما%م نآدBG 4م &=ما%م &G 4aG >
$ارب xk< &G &=ما%م ن)iد ت9ا نJ)م hcI%مدو< تبا0 نآ Cلخد%بايديا)ن wيرصKارنآ Cلخد'*
ديا)Bب 4ncا0 xk< V^ن &ب m: $ده%KدBG 4مدوخ.
هدام 1X# ن,* Wحاص $ارب &=ما%م نآد<ابر,v &ب P=%1م ن,* ن)nماي ن)0 &G 4Kوصد >
دوبد:اوخ.
هدام 1X8 &G ت9ا نJ)مj,ن/ديا)Bب (ادقار,v7ا تcاG/ &باهنآ7ا 4Jياي ن,fر6 ت9ا نJ)م >
د/آ 5)* &با (ادقا نيا ن,=ما%1م Cر67ا تcاG/ &بر^BJي.
هدام 1XX تa,ن &=ما%مbو^ن W.وم هارGااي هاب1<ا &;,1ند 5صاح $اi > .
هدام H"" د<اب &=ما%م lوiوم دوkب rوبرم &G ت9ا &=ما%مbو^ن (د* W.وم 41ق/ هاب1<ا > .
هدام H"1 ت,صk< &G $داومد رSمد/آ 4)ندا/ 4==خ &=ما%م ت]ص &ب Cر6 xk<د هاب1<ا >
د<اب هدوبد'* هد)* ت=* Cر6.
هدام H"H نا;ب تبaنا/ا / هدوب $و%<اب xk<در0وم &Gدو< 4م 5صاح 4cا)*ا &ب هارGا >
ن9j,مآ هارGا `ا)*ادومدEد<ابن 5)]K 5باقاKدا* &G $و]BبدBGديدهKدوخ $/ربآاي `اماي
دو< &1fرzر}ند دياب xk< ندوب ن7ايدرم/ qلخا/ ت,صk</.
هدام H"! Vقا/ ن,=ما%1م7ار,v 4.اخ xk< Cر67ا &Mرzا ت9ا &=ما%مbو^ن (د* W.وم هارGا >
دو<.
هدام H"Y &./7/ ƒ/7 5,بق7ا /ا hيدjن (اوقا $/ربآاي نا.اي 2^ند &=ما%م Cر6ديدهK >
هارGا ندوبر0وم $ارب &.د 4Jيدjن x,kشK هدام نيادومدE ت9ا هارGا W.ومدT/ا/-ابآ/
ت9ا Cر*ر}Bب &1aب .
هدام H"R &بادوخديدهKدناوK 4)ن هدBBGديدهK &Gدنادب ت9ا هد<ديدهK &G 4صk< هاzر: >
Vfددوخ7اا هارGا ت'شم ن/دب &JBيا ربد<ابداقوبjم xk<دوخاي/داIz-ار.ا Vقوم
دو< 4)ن بوa]م هرJم xk< نآد7اaن Vقا/ا &=ما%م/دBG.
هدام H"_ $ار+iا &=ما%م/ هدشن بوa]م هرJمدBG &=ما%م &ب (ادقاار+iا &;,1ند 4aGرzا >
دوبد:اوخرب1%م.
هدام H"# 4)ن بوa]م هارGا 4نوناق &]cاص تاما'م mJح &ب &=ما%م-اشنا &ب xk< ند< (j=م >
دو<.
هدام H"8 4)ن بوa]م هارGا د<اب هد< $ديدهK 2G نآ Cر67ا &Jنآ ن/دب 4aG7ا Cوخدر;م >
دو<.
هدام H"X ت9ا &=ما%مbو^ن W.وم هارGا Vf7اد%ب &=ما%م-ا@ما > .
ن,fر6 ت,=:ا > (/د s]بم
هدام H1" دB<اب &1<اد ت,=:ا &=ما%م $اربدياب ن,=ما%1م > .
هدام H11 دB<ابد,< / 5قا*/ ˆcابديابدنو< بوa]م 5:ا ن,=ما%1م &JBيا $ارب > .
هدام H1H ت9ا 56اب ت,=:ا (د* &+9ا/ &بدB1a,ند,<اي 5قا*اي ˆcاب &G 4صاk<ااب &=ما%م >
.
هدام H1! تa,نIfان نيو;]م &=ما%م > .
&=ما%مدومد > (و9 s]بم
هدام H1Y نآ-ا^يااي m,=aKده%K ن,=ما%1م7ا hير: &Gد<اب 4=)*اي `امدياب &=ما%مدوم >
دBBG 4ما.
هدام H1R د<اب l/رشم 4نل'* ت%^Bم ن)@1م/ &1<اد ت,cامدياب &=ما%مدوم > .
هدام H1_ ت9ا 4fاG نآ &ب 4cا).ا m=* &G &صاخداومدرSمد<ابن mهبمدياب &=ما%مدوم > .
&=ما%م ته.د > (اهM s]بم
هدام H1# l/رشمد<اب هد< wيرصKرzا 4c/دو< wيرصK نآ ته. &G تa,ن (7T &=ما%مد >
ت9ا 56اب &=ما%مTا/د<اب .
هدام H18 نآ هد< (ا;نا $وص و6 &ب نيد 7ا ارf دصق اب &=ما%م &G دو< (و=%م هاz ر: >
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q E ت9ا 56اب &=ما%م 1!#" )
هدام H18 نويدم &G ديا)ن &ماقا 53Tد هداد ت9اوخداد هاzداد &ب اJب=6 هاz ر: > رJم
$/ `اوما F,قوK ارق دناوK 4م هاzداد Uداد ا دوخ `اوما ‰/رf دصق نيد 7ا ارf $ارب
ا `اوما ‰/رf Pح هاzداد ه7ا.ا ن/دب توص نيا د &G ديا)ن داص /ا 4:دب ناj,م &ب ا
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یقا]cا Q E ت<اد د:اوkن 1!#" )
تلما%مر0اد > (و9 5صf
4مو)*د*اوقد > `/ا s]بم
هدام H1X (7Tاهنآ (ا'م m3اق/ ن,=ما%1م ن,بد<اب هد< Vقا/ نوناق Pب6رب &G $دو'* >
دو< eaf 4نوناق ت=%باي &cاقا ن,fر6 $اi &ب &JBيارSم ت9ا lابKTا.
هدام HH" 4م (j=م ت9ا هد< wيرصK نآد &G $j,M $ار.ا &با ن,=ما%1م •'f &ندو'* >
5صاحد'*7ا نوناق W.وم &باي تدا*/ Cر* W.و)ب &G m: 4;يا1ن &,=G &ب ن,=ما%1م &J=بديا)ن
دB<اب 4م (j=مدو< 4م.
هدام HH1 $اددوخ $رما (ا;نا7ا &Gديا)نده%KايدBJبا $رما &ب (ادقاده%K 4aGرzا >
هد< wيرصK تاaخ نارب. &JBيا رب r/رشم ت9ا 5با'م Cر6 تاaخ `و„aم F=kK توصددBG
د<اب نا)i W.وم نوناق Waحرباي/د<اب wيرصK &cjBم &باfر*ده%K/.
هدام HHH V^ن &بده%K &G 4aG &بدناوK 4م mGاح qوf هدام تيا*ابده%K-ا^يا (د* توصد >
ديا)ن (وJ]م نآ ƒاkم &يداK &ب ا F=k1م/د:د (ا;ناا 5)*/ادوخ &Gد:د ه7ا.ا ت9ا هد</ا.
هدام HH! دو< (و=%م نآداaf &JBيارSم ت9ا ت]صرب `و)]مد<اب هد< Vقا/ &G &=ما%مر: > .
هدام HHY &,fر* 4نا%مرب ت9ا `و)]مدو'* ‡ا^cا > .
هدام HHR &بد<اب نآ CرصBم m: wيرصK ن/دبد'* &G $و+ب تدا*/ Cر* $رما ندوب Cا%1م >
ت9اد'*درGb &cjBم .
تاده%K $ار.ا (د*7ا &=صاح تااaخد > (/د s]بم
هدام HH_ تاaخ $ا*دادناوK 4)نرSيد Cر6 ن,=ما%1م7ا 4Jي Cر67ا تاده%K-ا^يا (د*دومد >
$اربرzا/د<اب هد< 4@'Bموبjم تدم/ هد<ر'م 4B,%م تدمده%K-ا^يا $ارب &JBيارSمديا)ن
(ا;نا Vقوما,1خا &Gديا)ن تاaخ $ا*دادناوK 4م 41ق/ Cر6 هدوبنر'م 4Kدمده%K-ا^يا
ت9ا هدرG &بcا+ماده%K (ا;نا &Gديا)ن تبا0 / هدوب/ااب .
هدام HH# &Gديا)ن تبا0دناو1ن &Gدو< 4م تاaخ &يداK &ب (وJ]م 41ق/ده%K (ا;نا7ا F=k1م >
دو)ن/ا &ب rوبرم ناوK 4)ن &G ت9ا هدوب 4.اخ ت=* &+9ا/ &ب (ا;نا (د*.
هدام HH8 هدام تيا* ابدناوK 4م mGاحد<اب $د'ن &./ &يداKده%K lوiوم &G 4Kوصد >
HH1 ديا)ن (وJ]م نيد &يداKر,خاK7ا &=صاح تاaخ نارب. &با نويدم .
هدام HHX هده*7ادناو1ن ت9ا /ااد1قا &+,ح7ا ƒاخ نآ Vfد &G &0داح &+9ا/ &بده%1مرzا >
دوبد:اوkن تاaخ &يداK &ب (وJ]مديآربدوخده%K.
هدام H!" تاaخ ناوB%ب 4…=بم F=k1م F=kK توصد &Gد<اب هد< rر< &=ما%م ن)iدرzا >
دBG (وJ]م ت9ا هد< (j=م &G &uنآ 7ار1)Gاير1ش,ب &با/ادناوK 4)ن mGاحديا)ن &يداK.
scا0 pاk<ا &ب تبaندو'*ر0اد > (و9 s]بم
هدام H!1 ت9ار0وماهنآ 4نوناق (ا'م m3اق/ ن,=ما%1م ن,fر6 هابد •'fدو'*/ تلما%م >
هدامدومدرSم 1X_ .
دو< 4مد'* ن)iد &G 4+يار< نا,بد > (اهM 5صf
rر< rاaقاد > `/ا s]بم
هدام H!H تa,ن د'* دa^م 4c/ ت9ا 56اب 5يb &=ص^م r/ر< > :
1 - د<اب/د'مر,v نآ (ا;نا &G 46ر<.
2 - د<ابن هدياf/ V^ن نآد &G 46ر<.
3 - د<اب l/رشمان &G 46ر<.
هدام H!! ت9ا د'* نل+ب W.وم/ 56اب 5يb &=ص^م r/ر< > :
1 - د'* $ا@1'م Cلخ rر<
2 - دو< ن,iو* &ب 5ه. W.وم نآ &ب 5ه. &G 4cوه;م rر<.
هدام H!Y ت9ا maق &9رب rر< > -
1 - ت^ص rر< .
2 - &;,1ن rر<
3 - ا,^ن اي اKاب0ا 5%f rر<.
&=ما%م دوم ت,)G اي ت,^,G &ب &%.ا rر<7ا ت9ا تاب* ت^ص rر< .
دو< rر< ƒاخد $رما P']K &G ت9ا نآ &;,1ن rر<.
rر< 4.اخ xk< رباي ن,=ما%1م7ا 4Jيرب 4=%f &ب (ادقا (د* اي (ادقا &G ت9ا نآ 5%f rر<
دو<.
rر< (اJحاد > (/د s]بم
هدام H!R تa,ندو.وم ت^ص نآ دو< (و=%م/د<اب ت^ص rر< ت9ا هد<د'* ن)iد &G 46ر< هاzر: >
ت<ادد:اوخ eafا,خ ت9ا هد</ا V^ن &ب rر< &G 4aG .
هدام H!_ &ب &;,1ن نآد<ابن 4صاخ Wب9 &ب Cوقوم &;,1ن نآ `وصح &G 4Kوصد &;,1ن rر< >
دو< 4م 5صاح rار1<ا 2^ن.
هدام H!# rر< (ا;نا &ب (j1=م &G 4aGا,^ناياKاب0اد<اب 5%f rر<د'* ن)iد rر< هاzر: >
$اiا'Kديا)ن lو. mGاح &بدناوK 4م &=ما%م Cر6 F=kK توصد/د/ا,با;با نآدياب ت9ا هد<
ديا)Bب rر<-اf/ &باب.ا.
هدام H!8 نآ (ا;نا 4c//د'مر,v نآ (ا;نا &ب (j1=ماب.ا/دو< rر<د'* ن)iد 4=%f هاzر: >
دBG m:ارfا 5%f نآ (ا;نا تاب.وم (j1=م ƒرkبدناوK 4م mGاحد<اب/د'م $رSيد xk< &=,9وب.
هدام H!X m: r/رشم 5%f/ د<ابن نJ)م r/رشم 5%f (ا;نا $ارب &,=* r/رشماب.ا هاzر: >
&=ما%م eaf Pح 5با'م Cر6 د7ا9 Vقا//ا Wنا.7ادناو1ب $رSيد &Gد<ابن 4cا)*ا &=).7ا
ت<ادد:اوخا .
هدام HY" 4aG ت9ا هدوب VB1)مد'%cا ن,ح &Gدو< (و=%مايدو< VB1)م rر< (ا;ناد'*7اد%برzا >
5%f &بدB1aم lاB1ما &JBيارSم ت<ادد:اوخا &=ما%م eafا,1خا ت9ا هد</ا V^نرب rر< &G
د<اب &c r/رشم.
هدام HY1 &=ما%م &+9اوب &G &uنآ $ارب ن,=ما%1م7ا 4Jي &Gدو< rر< &=ما%مد ت9ا نJ)م >
د:دب نماiاي ن:دو< 4م &مIcا `و…شم.
هدام HYH F=K `ام نآ/د:د ن:ا ن,%م `ام &,=* r/رشم &Gد<اب هد< rر<د'*د هاzر: >
W,* ‰ااي ن: {و* &بcا+م Pح &ن ت<ادد:اوخا &=ما%م eafا,1خا &c r/رشمدو< بو,%ماي
eafا,1خارSيددو< بو,%ماي F=K `ام نآ تfرz ن: &ب &c r/رشما `ام &G نآ7اد%برzا/
دادن.
هدام HY! Pح &c r/رشمدر,Sن (ا;نا rر< نيا/دو< هداد 4Bماi &Gد<اب هد< rر<د'*د هاzر: >
ت<ادد:اوخا &=ما%م eaf .
هدام HYY نياددBGر}ن Cرص rر< نآ &ب 5)*7ادناوK 4م هد</ا V^Bب rر< &G &=ما%م Cر6 >
تa,ن rا'9ا 5باق &;,1ن rر< نJ,c د<اب هدشند,ق &=ما%مد rر< نيا &G ت9ا نآ 5nم توص .
هدام HYR تcTد &G 4=)* 4B%ي 5%f &بايد<اب †^c &ب ت9ا نJ)م rر<7ا 5صاح Pح rا'9ا >
ديا)ن rر< rا'9ارب.
هدام HY_ هد< نآ ن)iد &J,6ر<دوkب m: &ب eafاي &cاقا &+9ا/ &ب &=ما%م &G 4Kوصد >
4مد<اب هدرG rر< &ب 5)* ت9ا هدوب rر< (ا;نا &ب (j=م &G 4aGرzا/دو< 4م 56اب ت9ا
در,Sب &c r/رشم7اا/ا {و*دناوK.
4cو@f تلما%ماي ت9ار,v `ام نآ lوiوم &G 4Kلما%مد > m;B8 5صf
هدام HY# Wحاص &JBياوc/ تa,ن Ifان تcاG/اي تياص/اي تيT/ ناوB%بj.ر,v `ام &ب &=ما%م >
نياددو)ن ه7ا.اا نآ &=ما%م lوق/7ا 28/ا (ا'م m3اقاي hcامرzا 4c/د<اب 4iااB6اب `ام
دو< 4مIfان/ w,]ص &=ما%م توص.
هدام HY8 تcTد &G 4=%f اي †^c &بدو< 4م 5صاح 4cو@f &=ما%م &ب تبaن hcام ه7ا.ا >
ديا)ند'*-ا@مارب.
هدام HYX دو< 4)ن بوa]م ه7ا.اد'* 2=;مدو@حابوc/ hcام توJ9 > .
هدام HR" دادن $ر0اTا/د<ابند &ب qوبaم &G ت9ار0وم 4Kوصد ه7ا.ا > .
هدام HR1 ديا)ن نآ &ب $اi (د*رب تcTد &G 4=%fاي †^cرهبدو< 4م 5صاح 4cو@f &=ما%مد > .
هدام HRH 4م &,cااشمد<اب 5,صا Cر6ر@K W.ومر,خاKرzاEد<اب $وfد ه7ا.ا تa,ن (7T >
دنjب mهبا &=ما%مدناوK.
هدام HR! ت9ا oا/ابداي ه7ا.ا ديا)ن توfداي ه7ا.ا7ا 5بق hcامرzا 4cو@f &=ما%مد > .
هدام HRY &=ما%م &ب-ا]نا7ا $و]Bب نآ7اد%ب/ديا)ن &=ما%مر,v `ام &ب تبaن 4aG هاzر: >
دوبد:اوkن &'با9 &=ما%مbو^ن W.وم h=)K Cرصدو< 5'1Bم 4cو@f هدBBG.
هدام HRR `ام نآ &Gدو< (و=%م د%ب/ديا)ن 4cو@f ناوB%ب &=ما%م 4cام &ب تبaن 4aG هاzر: >
5بق7ا ت9ا &1aناوK 4م هدBBG &=ما%م &G ت9ا هدوب 4aG h=ماي ت9ا هدوب هدBBG &=ما%م h=م
ت9ا 5ما%م ه7ا.ا &ب `وGوم &=ما%م ت]ص/bو^ن توص نيادديا)ن &=ما%ما1cاG/ايا1يT//ا
دوب د:اوخ 56اب &=ما%مTا/.
هدام HR_ $اربا 4cام `ا'1نا ايدBG 5'1Bم $د'* hي &بار,v `ام/دوخ `ام 4aG هاzر: >
ت9ا 4cو@fر,v &ب تبaن/Ifان/ادوخ &ب تبaن &=ما%مدBG `وبق $رSيد/دوخ .
هدام HR# &=ما%م hcام &JBيا7ا 5بق ت9ا هدوب 4cو@f &=ما%م lوiوم &G 4cام ن,*رzا >
&Gا تلما%م7ا hير:دناوK 4م hcامدو< Vقا/j,نرSيد &=ما%مدومدBGداي ه7ا.اا 4cو@f
56اب نآرب Pبا9/Ifان نآ7اد%ب تلما%م/ هدرG ه7ا.ا ا hير: توص نياددBG ه7ا.اد:اوkب
دوبد:اوخ.
هدام HR8 VfاBم &ب تبaن ن,Bu): / ت9ا هدوب 4cو@f &=ما%مدوم &G 4cام VfاBم &ب تبaن >
دوبد:اوخر0ومد'*7/7اداي ه7ا.ا نآ {و*7ا &=صاح
هدام HRX هداد 5ما%1م CرصK &ب ت9ا هدوب &=ما%م lوiوم &Gا 4cام 4cو@f 5ما%مر: >
ت9ا VfاBم/ ن,* Cرص1مدBJن ه7ا.اا &=ما%م نآ hcام/د<اب .
هدام H_" &1fرz ت9ا هدوب &=ما%م lوiوم &Gا 4cام {و* 4cو@f 5ما%م &G 4Kوصد >
Cر+ب lو. PحرSيددBG ه7ا.ا j,نا {و* ‚بق &=ما%م ه7ا.ااب hcام/د<اب &1<اددوخدjند/
ت<ادد:اوkنرSيد .
هدام H_1 ه7ا.اا &=ما%م هاzر:دو< هداد $ر1شم CرصK &ب 4cو@f V,بم &G 4Kوصد >
VfاBم &Mرzا ت9ا نماi هدوب/ا CرصKد &G 4Kدم VfاBم/ `ام 5صا &ب $ر1شمدرJن
د<اب هد< oداح $ر1شم CرصK تدمد &G 4ب,*ر: &ب تبaن ت9ا ن,Bu):/د<اب هدرJن-ا^,19اا.
هدام H_H Vياب &با1),قايلnماي اB,* ن)0دادر19ا $ارب &Gداد Pح $ر1شم 5بق هدامدومد >
دBG lو. 4cو@f.
هدام H_! Pحد<اب 5:ا. نآ ندوب 4cو@fرب m: $ر1شم/دBJن ه7ا.اا &=ما%م hcام هاzر: >
lو. Pح •'f ندوب mcا* توص د/دBG lو. 4cو@f Vياب &ب تامارv &,=G/ ن)0 $ارب &Gداد
ت<ادد:اوخا ن)0 $ارب .
تاده%K rو'9د > mش< 5صf
هدام H_Y دو< 4م •قا9 5يb qر67ا 4Jي &ب تاده%K > -
1 - ده* &ب -اf/ &=,9وب
2 - &cاقا &=,9وب .
3 - -اربا &=,9وب.
4 - ده%K 5يدبK &=,9وب.
5 - رKاهK &=,9وب.
6 - &مIcا 4fام ت,Jcام &=,9وب .
ده%ب -اf/د > `/ا s]بم
هدام H_R $رSيد &ب $j,M 4aGرzا نيارباBب ت9ا lربK (د*در:اDد:دب $رSيد &ب 4cام 2Gر: >
دBG دادر19ادناوK 4مد<ابj,M نآ {/ر'م &JBيا ن/دبد:دب.
هدام H__ 5,م &بده%1مرzا د<اب 4)ن &بcا+م Pحانوناق &cده%1م $ارب &G 4Kاده%Kدومد >
دوبد:اوkن lو)aم/ادادر19ا $و*دديا)ن-ا^ياا نآدوخ.
هدام H_# &1<ادن ه7ا.ا نويدم Cر67ا &Mرzا ت9اj3ا. m: نويدمر,v Wنا.7ا نيد-ا^يا >
lو. PحTا/داد/ا &ب &%.ارم Pح د<اب نbا &برzادBG 4ماداا $رSيد نيد &G 4aG نJ,c/د<اب
دادن.
هدام H_8 نJ)م $رSيد &=,9/ &ب د<اب هد< rر<ده%1م xk< تر<ابم &G 4Kوصد 4=%f (ا;نا >
&cده%1م تياiابرSم تa,ن .
هدام H_X Cر67ا ن/bاماي / hcامد:د 4م &Gا $j,Mده%1م &Gدو< 4م P']م 41ق/ده%ب-اf/ >
د<اب &1<اد ت,=:ا m:اصk</د<اب hcام.
هدام H#" &G نيا ناوB%بدناوK 4)ن رSيدديا)ن &يداK 4cامده* &ب-اf/ (ا'مدده%1مرzا >
&GدBG تبا0 &G نيارSمد:اوkب &cده%1م 7اا نآدادر19ا ت9ا هدوبن `ام نآ h=م &يداK ن,حد
د<اب &1<اد &يداKد نbا &JBيا ن/دب هدوب/اديد 4نوناق7و;ماي/ر,v `ام.
هدام H#1 4aG &بايددرz &يداK داد تcاG//ا Cر67ا &G 4aG &باي نياد xk< &بدياب نيد >
دادا ‚بق Pحانوناق &G.
هدام H#H دو< 4iا نياد &G ت9ا w,]ص 41ق/ qوf هدامدوGIم pاk<ار,v &ب &يداK > .
هدام H#! m3اقاي mGاح &ب نآ نداد CرصK &=,9وبده%1مدBG lاB1ما نآ `وبق7ا Pح Wحاصرzا >
Pح lوiوم &ب ت9ا نJ)م &G 4Kاaخ `و„aم (ادقا نيا eياK7ا/دو< 4م $رب/ا (ا'م
دوبد:اوkنديآدا/.
هدام H#Y دوبد:اوkن رب1%م/ا &./د &يداKد<اب &1<ادن ‚بق ت,=:ا &cده%1مرzا > .
هدام H#R ت9اده%K lوiوم &G &uنآر,v &ب $رSيدj,M &Gدو)نوب;م ناوK 4)نا &cده%1م >
د<اب ده%K lوiوم7ار1ش,باي `دا%ما1),ق 4„,< نآ &Mرzا `وبق.
هدام H#_ (ا'مد ت9ا هد< نآد CرصK7ا lوB)م mGاح Cر67ا &Gا 4cامدناوK 4)ن نويدم >
ديا)ن &يداKده%ب-اf/.
هدام H## 4م mGاح 4c/ديا)نده%K lوiوم7ا 41)aق `وبق &بوب;ما &cده%1مدناوK 4)نده%1م >
د:د rاaقاارقاي &cدا* ت=هم نويدم ت,%i/ &بر}ندناوK.
هدام H#8 m,=aK ن,ح &G 41,%i/د gبحاص &ب نآ m,=aKد<اب 4B,%م ن,*ده%K lوiومرzا >
هدشن 4<انده%1م •ير^K اي $د%K7ا ناص'ن/رaG &Mرzادو< 4مده%1م ت3ارب W.ومداد
&بcا+م/ 5.ا-ا@'ناابده%1مرzا 4c/ ت9ا هد< wيرصK نوناق نياد &G $داومدرSمد<اب
&ب rوبرم ناص'ن/رaG &Mرzادوبد:اوخ ناص'ن/ رaGر: `و„aمد<اب هدو)ن m,=aKدر,خاK
د<ابنده%1م xk<ر,ص'K.
هدام H#X نآ $ل*ادرf &G تa,ن وب;مده%1مد<اب 4=G/ هدوبن 4صk< ن,*ده%K lوiومرzا >
د:دبدناوK 4)ن ت9ا بوa]م بو,%ماfر* &G m: $درf7ا نJ,cدBG-ا^يا.
هدام H8" ن,=ما%1م ن,ب &JBيارSمديآ 5)%ب هد< Vقا/د'* &G 4=]مدديابده%K (ا;نا >
ديا)ن -ا@1قا $رSيد W,KرK تدا*/ Cر*ايد<اب 4صوصkمدادارق.
هدام H81 د<اب هد< Cلخ rر< &JBيارSم ت9ا نويدم هده* &ب &يداK ƒاkم > .
هدام H8H نيد (ادG تباب7ا &يداK &JBيا x,kشKد<اب &1<اد هدد%1م نويدر^ن hي &ب 4aGرzا >
د<اب 4م نويدماب ت9ا.
&cاقاد > s]بم
هدام H8! دBBG e9ا^K/ &cاقاا نآ 4iارK &بدBناوK 4م ن,fر6 &=ما%م7اد%ب > .
هدام H8Y دBG &=ما%م ند7 mهبرب تcTد &Gدو< 4م Vقا/ 4=%fاي †^cرهب &cاقا > .
هدام H8R نآدوم7ا $اد'م •'fايدو< Vقا/ &=ما%م (ا)K ت9ا نJ)م &cاقا lوiوم > .
هدام H8_ هد< F=K &G $j,M نآ $ا. &ب توص نياد تa,ن &cاقا Vنام ن,iو*7ا 4Jي F=K >
دو< 4م هداد ندوب 41),ق توصد نآ ت),ق/ ندوب 4=nم توصد نآ 5nم ت9ا.
هدام H8# 4م oداح &=ما%م دومد &cاقا نام7اKد'* نام77ا &G &=ص^Bم VfاBم/ تآا)ن >
&;,1ند &G ت9ا 4aG `ام &=ص1م تآا)ن 4c/ ت9ا هد< hcامد'* &+9ا/ &ب &G 4aG `امدو<
دو< 4م hcام &cاقا.
هدام H88 ن,حددو< نآ ت),قدايد7ا W.وم &GدBG 4KاfرصK &=ما%مدومدد'*7اد%ب hcامرzا >
دوبد:اوخ P]1aم ت9ا هد<داي7/ا 5)* Wب9 &ب &G 41),قاد'م &ب &cاقا.
-ارباد > (و9 s]بم
هدام H8X ديا)نر}ن Cرصا,1خا &بدوخ Pح7ا نياد &G ت9ا نيا7ا تاب*-اربا > .
هدام HX" د<اب &1<اد ت,=:ا -اربا $اربده%1م &Gدو< 4مده%K rو'9 W.وم 41ق/-اربا > .
هدام HX1 ت9ا w,]ص نيد7ا ت,م &مb-اربا > .
ده%K 5يدبKد > (اهM s]بم
هدام HXH دو< 4م 5صاح 5يbداومدده%K 5يدبK > -
1)&بدو< 4م نآ (ا'م m3اق &G $ديد.ده%K &ب 4=صاده%K 5يدبK &ب &cده%1م/ده%1م &G 41ق/
دو< 4م $رب 4=صاده%K &ب تبaنده%1م توص نياددBيا)ن 4iارK باب9ا7ا 4بب9.
2)ديا)ن ادااده%1م نيد &GدBG `وبق &cده%1م تياiاب scا0 xk< &G 41ق/.
3)ديا)ن 5'1BمرSيد 4aG &باده%1م &مIcا 4fام &cده%1م &G 41ق/.
هدام HX! ن,fر6 &JBيارSم تfرz د:اوkن P=%K PحTده%K &ب Pبا9ده%K تاB,)@Kده%K 5يدبKد >
دB<اب هدرG rر<ا1حارصا نآ &=ما%م.
رKاهKد > m;B8 s]بم
هدام HXY &G 4'ير+برSيدJي &باهنآ نويد ن,بدB<اب نويدمرSيدJي 5با'مدر^ن/د 41ق/ >
دو< 4م 5صاحرKاهK ت9ار'م 5يbداومد.
هدام HXR 4م 5صاحدBيا)ن 4iارK lوiوم نياد ن,fر6 &JBيا ن/دب/ ت9ا $رهقرKاهK >
ه7ادنااK نيد/در:دند< نويدمدحا/ نآدرSيدJي 5با'مدر^ن/د &JBيا ‚]م &ب نيارباBبددرz
$ربرSيدJي 5با'مد نآاد'م &ب ن,fر6/ هد< Cر6رب رKاهKو+بدBيا)ن 4م &cدا%م m:اب &G $ا
دنو< 4م.
هدام HX_ نام7دا]Kاابد<اب 2B. hي7ااهنآ lوiوم &Gدو< 4م 5صاح 4Bيد/ددومد •'fرKاهK >
Wب9 Cل1خا &بوc/ &يداK ناJم/ .
هدام HX# نماi &مb ?ارf W.ومدو< نويدم &B* نو)@م &ب &c نو)@م نا)i7اد%برzا >
د<د:اوkن.
هدام HX8 ƒاkم &يداKاب &Gدو< 4م 5صاح 41ق/رKاهKد<اب F=1kم ن,Bيد &يداK 5]م •'fرzا >
5]مد &يداK Pح ن,fر6-ا]نا7ا $و]ن &باي $رSيد 5]م &ب 4=]م7ا {رق lوiوم 5'ن &ب &6وبرم
دBيا)ن •قا9ا ن,%م.
هدام HXX نيد lوiومرzا نيارباBب/ دوبد:اوkنر0ومرKاهK scا0 pاk<ا &1با0 qو'ح 5با'مد >
نياد7ا F,قوK نيا7اد%ب نويدم/د<اب هد< F,قوK نوناق Pبا+م نويدمدjند 4ncا0 xk< V^ن &ب
دBG lاB1ما هد< F,قوK `ام &يداK7ارKاهKداB19ا &بدناوK 4)نرSيدددرzاJب=6دوخ.
&مIcا 4fام ت,Jcام > mش< s]بم
هدام !"" &ب 4aGرzا &JBيا 5nمدو< 4م $رب/ا &مbددرzدوخ &مIcا 4fام hcام نويدمرzا >
دو< 4م •قا9 oTا mه9 &ب تبaن/ا نيد oوم توf7ا 28د<اب نويدمدوخ oوم.
دو< 4م 5صاحدادارق ن/دب &G 4Kاماjcااد > (/د باب
تا,=G > `/ا 5صf
هدام !"1 نآ ت9ا (j=مدBG تfايد ت9ا هدوبن P]1aم &Gا $j,Mا:اب1<ااياد)* &G 4aG >
دBG m,=aK hcام &با.
هدام !"H &G 4aG7اداد PحدBG &يداKا نيد نآ تaناد 4م نويدمادوخا:اب1<ا &G 4aGرzا >
ديا)ندادر19ا ت9ا هدرGIخا Pح ن/دبا نآ.
هدام !"! &JBيا7ا m*ا تaنآ VfاBم/ ن,* نماi ت9ا هدرG تfايد Pحر,v نما 4cام &G 4aG >
5:ا.ايد<اب mcا*دوخ qا']19ا (د* &ب .
هدام !"Y Vقا/د نJ,c &1aناد 4م P]مادوخ ت9ا هدرG تfايد Pح ن/دبا $j,M 4aGرzا >
دوبد:اوخ نآ &ب &6وبرم (اJحا VباK/ 4cو@f &=ما%مد<اب &1خ/رfاj,M نآ/ هدوبن P]م.
هدام !"R هد< نآ $اد:اSن $ارب &G &م7T ƒاkم هده*7ادياب `ام Wحاص qوfداومدومد >
دوخ qا']19ا (د* &ب Cرص1م m=* توصدرSمديآرب ت9ا.
هدام !"_ ه7ا.ا Pح &G 4aGاي hcام ه7ا.ا ن/دبااهنآ `اnما/و;]ماي Wياv `اوما 4aGرzا >
هدوب/د'م Vقومد ه7ا.ا 5,ص]K &G 4Kوص دد:دبادوخ $دصK نام7 باaحديابدBG هاداداد
تcاخد (د*رzا 4c/ ت<ادد:اوkن ƒاkم &بcا+م Pح ت9ا هدوبنرi W.وم تcاخددر,خاKاي
$ارب &Gدوبد:اوخ 4.اkمIخا P]1aم هدBBG تcاخدد<اب `ام Wحاصرi W.وم تcاخددر,خاKاي
ت9ا هدوب (7T ندرG هادا .
$رهق نا)iد > (/د 5صf
هدام !"# ت9ا $رهق نا)i W.وم 5يbوما > -
1)ت9ا Wصv mJحد &G &uنآ/ Wصv .
2)CلKا .
3)W,بaK .
4)-ا^,19ا
Wصvد `/ا s]بم
هدام !"8 mJحد m:7و;م ن/دب ر,v `امربدي تاب0ا نا/د*و]ن &ب ت9ار,v Pحربل,19ا Wصv >
ت9ا Wصv .
هدام !"X `ام نآرب •=aK/ادوخ &Jنآ ن/دبدو< Vنامدوخ `امد CرصK7اا hcام 4صk< هاzر: >
دوبد:اوخ نماi W,بaK اي CلKا توصد نJ,cدو< 4)ن بوa]م WصاvدBGاد,8.
هدام !1" ت9ا /ا ت9دداهنآ `اnما/ &%يد/ &باي &يا* &ب 4cام &G 4aGرzا >
ت9ا Wصاv mJحداJنا eياK7اددرzرJBم .
هدام !11 5nمديابد<اب هد< F=K ن,*رzا/ديا)ند نآ Wحاص &باB,*ا بوص…م `امدياب Wصاv >
د:دبا نآ `دبديابد<ابن نJ)م ن,*د $رSيد ت=%برzا/د:دبا نآ ت),قاي.
هدام !1H ا -ادTا ن,ح ت),قدياب Wصاvدوشناد,8 نآ 5nم/ هدوب بوص…م `ام هاzر: >
د:دبا نآ ت),ق نيرخآديابد<اب هدا1fا ت,cام7ا/ هدوبدو.وم 5nمرzا/د:دب.
هدام !1! ن/دبار,v تخداي د7ا9 43اBب $رSيد &ب &'=%1م wcاصمابدوخ ن,م7د 4aG هاzر: >
&JBيارSمد:اوkبا نآ ljناي V=قدناوK 4م تخداي wcاصم WحاصدBG •رv ن,م7 نآد hcام نbا
دBيا)ن 4iارK ت),قIخا &ب.
هدام !1Y $داي7 ت),ق &بcا+م Pح Wصاvدو<داي7 بوص…م `ام ت),ق Wصاv 5)* &;,1ندرzا >
ت9ا Wصاvدوkب P=%1مديا7 ن,* توص نياد &Gد<اب ن,* 4Kداي7 نآ &JBيارSم ت<ادد:اوkنا .
هدام !1Y $داي7 ت),ق &بcا+م Pح Wصاvدو<داي7 بوص…م `ام ت),ق Wصاv 5)* &;,1ندرzا >
ت9ا Wصاvدوkب P=%1مديا7 ن,* توص نياد &Gد<اب ن,* 4Kداي7 نآ &JBيارSم ت<ادد:اوkنا .
هدام !1R هد<دا/ بوص…م `ام &ب/ا CرصK نام7د &G ت9ا 4ب,*/ x'نر: `و„aم Wصاv >
د<ابن/ا 5%f &بدBMر:د<اب.
هدام !1_ &Mرzا ت9ا نماi Pبا9 Wصاv 5nمj,ن xk< نآدBG Wصv Wصاv7اا بوص…م `ام 4aGرzا >
د<اب 5:ا. 4c/ا Wصاv ت,بصاv &ب.
هدام !1# `ام7ا 41)aقاي (ا)K ت),قاي 5nم ن,* ند< F=K توصد/ ن,*دناوK 4م hcام >
دBG &بcا+م د:اوkب &G $د%ب ن,بصاv7ا hير:7ااي 4c/ا Wصاv7اا بوص…م.
هدام !18 Pح xk< نآ ت9ا هد< F=K/اديد بوص…م `ام &G 4بصاv &بدBG lو. hcام هاzر: >
ت9ا هد< F=K/اديد `ام &G 4aG نآر,v &ب $رSيد Wصاv &برzا 4c/دادنرSيد Wصاv &ب lو.
4Jي &باي/دBG lو. ت9ا هد< F=K/اديد `ام &G 4aG &بدناوK 4مj,ن &,cااشمديا)ن lو.
هده*رب نا)i 4=Gو+ب/ ت9ا هد< F=K/اديد `ام &G 4aG &بدو< 4ه1BماKدBG lو.دوخ ن,'حT7ا
ت9ا هد< F=K/ادjند بوص…م `ام &G ت9ار'1aم 4aG .
هدام !1X lو. Pحدر,Sب ن,بصاv7ا 4Jي7اا بوص…م `ام7ا 41)aقاي (ا)K hcامرzا >
دادنرSيد ن,بصاv &بbوخامد'ب.
هدام !H" CرصK نام7 VfاBم ه7ادنا &ب ن,بصاv7ا hير: بوص…م `ام VfاBم &ب تبaن >
نام7 VfاBم هده*7ا &G 4بصاv نJ,c د<اب هدرJن ت%^Bم-ا^,19ا &Mرzا ت9ا نماiدوخد%بام/دوخ
دBG lو./ا CرصK نام7 &ب تبaن hيرهب دناوK 4م ت9ا هدمآربدوخ PحT ن,بصاv CرصK.
هدام !H1 PحدBG-اربا بوص…م `ام ت),قاي 5nم &ب تبaنا ن,بصاv7ا 4Jي &مb hcام هاzر: >
`ا'1نا-ا]نا7ا $و]ن &ب نانآ7ا 4Jي &بادوخ Pحرzا 4c/E ت<ادد:اوkنرSيد ن,بصاv &ب lو.
ت9ا هدوبااد hcام &Gدوبد:اوخ 4'ح نا): $ااد/دو< 4م hcام (ا'م m3اق 2G نآد:د
هدام !!H نارSيد &مb-اربا W.وم/ا CرصK نام7 VfاBم &ب تبaن ن,بصاv7ا 4Jي &مb-اربا >
&ب lو. PحدBG-اربا ن,* VfاBم &ب تبaنا ن,بصاv7ا 4Jيرzا نJ,cدوبد:اوkناهنآ &صح7ا
ت<ادد:اوkن ن,'حT .
هدام !H! Pب6ربدناوK 4م hcام / ت9ا نماij,ن 2G نآدرkب Wصاv7اا بوص…م h=م 4aGرzا >
`ام ت),قاي 5nم نآ ند< F=K توصد/ ن,* هدرG lو. $ر1شم/ Vياب7ا hيرهب qوfداوم تار'م
ديا)ن &بcا+م `احر:دا نآ VfاBم ن,Bu):/.
هدام !HY &ب $ر1شم/ Vياب7ا hير: lو. mJحد<اب Wصv &ب mcا* $ر1شم &G 4Kوصد >
دوبد:اوخ qوf تار'م VباK هدوب Wصv7ا Wصاv mJح ت9ا &1fرzاهنآ7ا hcام &G &uنآدرSيدJي.
هدام !HR تبaندناوK 4مj,ن /اد<اب هدو)ن lو./ا &ب hcام/ هدوب Wصv &ب 5:ا. $ر1شمرzا >
تبaن hcامرzا/د<اب هد< F=K $ر1شم دوخدjن V,بم &MرzادBG lو. Vياب &ب تااaخ/ ن)0 &ب
ت<ادد:اوkنا $ر1شم &ب lو. Pح VيابدBG Vياب &ب lو. ت),قاي 5nم &ب .
هدام !H_ ت9ا هداد hcام &ب V,بم F=K توصد Wصvرب mcا* $ر1شم &G 4iو*رzا >
Pح ن)0اد'م &ب تبaن 4c/ دBG Vياب &ب lو.دناوK 4)ن هداي7اد'م &بد<اب ن)0اد'مربداي7
داد lو..
هدام !H# &ب &%.ا (اJحاد<اب V,ب7ار,v $رSيد &=ما%م &ب بوص…م `امرب $دايا W,KرKرzا >
دوبد:اوخ $ر;م هد<رGbاقوf &G Wصv `ام V,ب.
CلKاد > (/د s]بم
هدام !H8 &JBيا7ا m*اد:دبا نآ ت),قاي/ 5nمدياب/ ت9ا نآ نماiدBG F=Kار,v `ام 2Gر: >
بو,%ماي xقانا نآرzا/ ت%^Bمايد<اب ن,* &JBيا7ا m*ا/د)* ن/دبايد<اب هدرG F=Kد)* $/7ا
ت9ا `ام نآ ت),ق x'ن نماiدBG .
هدام !HX `/ا توص 5nم &با نآديابدBG بارخا 4aG $اBباي &ناخ 4aGرzا >
ديآرب ت),ق هده*7اديابد<ابن نJ)مرzا/ديا)ناBب.
هدام !!" هدن7 ت),ق ت/ا^K ديابدشJب نآ Wحاص نbا ن/دبار,v &ب P=%1م ناو,ح 4aGرzا >
تa,ن نماiدBG xقان ايدشJب 2^ن7ا lاfد $اربرzا نJ,c/د:دبا نآ &1شG/ .
W,بaKد > (و9 s]بم
هدام !!1 هد< نآ W,*اي x'ن Wب9 رzا/د:دبا نآ ت),قاي 5nمديابدوشب 4cام F=K Wب9 2Gر: >
ديآرب نآ ت),ق/ x'ن هده*7اديابد<اب.
هدام !!H `ام نآ ند< F=K ر<ابم $رSيد/دBGدا;ياا 4cام ند< F=K Wب9ر^ن hي هاzر: >
&بدB1aم CلKااfر* &G $و]ن &بد<اب $وقا Wب9 &JBيارSم Wبaم &ن ت9ا `و„aمر<ابمدوشب
د<اب/ا.
هدام !!! 4مدا/ نآ ند< بارخ7ا &G ت9ا 4Kااaخ `و„aم &ناخاGاي تا)*اياويد Wحاص >
(د*7ااي/ هدوب نآرب V=+م hcام &G ددرz 5صاح 4ب,* &;,1ند 4بارخ &JBيارب r/رشمدو<
ت9ا هد<د,cوK/ا تبDاوم .
هدام !!Y 4مدا/ ناو,ح نآ &,حان7ا &G تa,ن 4Kااaخ `و„aم ناو,ح Cرص1ماي hcام >
4aG 5)* &+9اوب ناو,ح رzا `احر:د نJ,cد<اب هدرGر,ص'K ناو,ح †^حد &JBيارSمدو<
دوب د:اوخ هدا/ تااaخ `و„aم 5)* نآ 5*اfددرzرi-اشBم.
هدام !!R `اnما/ 5,بموKا/داي ن:آ ها ا+ق /د اي 41شG/د ن,ب (داصK توصد >
هد< 5صاح/ا &]ماaمايد)* &;,1ند (داصK &Gدوبد:اوخ 4fر6 &.و1م ت,cو„aماهنآ
دوب دB:اوخ `و„aم/در:دB<اب هدرG &]ماaماير,ص'K ن,fر6رzا/د<اب.
-ا^,19اد > (اهM s]بم
هدام !!_ / هدوب 4Kر.ا 5)* نآ $ارباfر* &Gديا)ن 4=)%ب (ادقا $رSيدرما Waحرب هاzر: >
(و=%م &JBيا رSم دوب د:اوخ دوخ تر.ا P]1aم 5ما* د<اب 5)* نآ $ا,هم اKدا* xk< نآ اي
ت9ا &1<اد lربKدصق &G دو< .
اG نآ $ارب ا
Š
fر* / هدوبن $/ هده* &ب ا
Š
*ر< &G ا 4يا:اG &./7 &uناBM ‹ هرصبK
j,ن هاzداد $ارب / د<اب هداد (ا;نا lربK دصق (د* اب / ƒ/7 و19د &ب Uد<اب 5n)cاتر.ا
mJح نآ تخادر8 &ب / &ب9ا]م ا &1fرz (ا;نا $ا:اG 5n)cاتر.ا هاzداد Uدو< تبا0
Q هدام &ب هرصبK hي qا]cا نوناق W.و)ب یقا]cاQ Eديا)ن4م !!_ بوصم 4ندم نوناق d 1!8R )
هدام ŒŒ• `ام Wحاص دBG ت%^Bم $ا^,19ا ر,v `ام 7ا 4B)i اي wيرص نbا Waح رب 4aG هاzر: >
ت9ا هدوب 4نا;م lا^1نا د نbا &G دو< (و=%م &JBيا رSم دوب د:اوخ 5n)cا تر.ا P]1aم .
(و9 باب
&^=1kم &B,%م دو'*د
V,بد `/ا 5صf
`/ا s]بم
V,ب (اJحاد
هدام ŒŒŽ (و=%م {و* &ب ن,* h,=)K 7ا ت9ا تاب* V,ب > .
هدام ŒŒ• Vقا/ `وبق / با;يا &ب V,ب د'* نآ ت),ق / V,بم د $ر1شم / Vياب PfاوK 7ا 28 >
ددرz Vقا/ j,ن د19 / داد &ب V,ب ت9ا نJ)م E دو< 4م .
هدام Œ•‘ د<اب V,ب 4B%م د wيرص دياب تااب* / ‡ا^cا `وبق / با;يا د > .
هدام Œ•’ (ا)K m,=aK $ارب &G ت9ا نJ)م j,ن / r/رشم اي د<اب P=+م ت9ا نJ)م V,ب >
دو< هداد ارق 4=.ا ن)0 7ا 41)aق اي (ا)K &يداK $ارب اي V,بم 7ا 41)aقاي .
هدام Œ•“ 5,G اي ن7/ &ب نآ اد'م ن,,%K / د<اب (و=%م دياب V,بم Fص/ / 2B. / اد'م >
ت9ا د=ب Cر* VباK هد:اشم اي تحاaم اي lb ايدد* اي .
هدام Œ•Œ V,بم 7وB: &Mرzا دو< 4م Vقا/ V,ب دو< &1خ/رf ن,%م اد'م rر< &ب V,بم رzا >
د<اب هدشن lb اي 5,G اي هدشن هدر)< .
هدام Œ•• $د*وم ت),ق &يداK اي V,بم m,=aK $ارب اي هدشن رGb 46ر< V,ب د'* د رzا >
اي 5]م تدا* / Cر* Waح رب &JBيا رSم ت9ا بوa]م `اح ن)0 / 4%+ق V,ب د<اب &1شSن ن,%م
V,ب دادارق د &Mرzا د<اب دوه%م $د*وم اي rر< دو./ 4Kا;K تلما%م د تا;K تدا*/ Cر*
د<اب هدشن $رGb .
(/د s]بم
&=ما%م ن,fر6د
هدام !YR $ارب ت,=:ا &=ما%م $ارب 4نوناق ت,=:ا رب ه/ل* دياب $ر1شم / Vياب 7ا hي ر: >
د<اب &1<اد j,ن ا ن)0 اي V,بم د CرصK .
هدام !Y_ تa,ن Ifان هرJم د'* / د<اب ن,fر6 $اi &ب ن/ر'م دياب V,ب د'* > .
هدام Œ•• 4حلصا ’•\Ž\’Œ•‘ اصk< &JBيارب r/رشم ديا)ن ‰/رf / ديرخ دناوK 4م وG xk< >
ديا)ن V^Kرم ا دوخ 5ه. &=ما%م Cر6 وc/ رSيد 2G &=,9/ &ب اي &Bيا%م 7ا ر,v 4'ير6 &ب .
V,بمد > (و9 s]بم
هدام !Y8 ت%^Bماي/ ت,cام &G $j,Mاي/ ت9ا lوB)مانوناق نآ ‰/رf/ديرخ &G $j,M V,ب >
$ر1شم &JBيارSم ت9ا 56ابدادن نآ m,=aKرب تدق Vياب &G $j,Mايدادن 43ل'*
د<اب m,=aKربداقدوخ.
هدام !YX &بدو< Cل1خاد,cوK mه,=* Cوقوم ن,ب &G $دومدرSم تa,ن w,]ص Fق/ `ام V,ب >
s]بمد &G $داومد ن,Bu):/ددرz &fوقوم `ام 4بارخ &بر;Bمايد/-امد h^9 m,ب &G $و]ن
ت9ار'م Fق/ &ب V.ا .
هدام !R" $/اa1م 4„,<7ا 4=Gو+ب ن,%ماد'ماي lاشمايد<اب7/ر^م ت9ا نJ)م V,بم >
د<اب &مIcا 4f 4=G ت9ا نJ)م ن,Bu):/-اj.Tا.
هدام !R1 &G ت9ا w,]ص 41ق/ V,بد<اب هديد*دارfارب qداص 4B%ي 4=G V,بم &G 4Kوصد >
دوشبرGb V,بم Fص// 2B./اد'م.
هدام !RH ت9اوGIم 4cو@f تلما%م د &G $و+ب hcام ه7ا.ا7اد%برSم تa,نIfان 4cو@f V,ب >
.
هدام !R! V,بد<ابن 2B. نآ 7ا Vقا/د/دو< &1خ/رf 4صاخ 2B. ناوB%ب ن,%م $j,M هاzر: >
داد eaf Pح $ر1شم 4'بام &ب تبaن/ ت9ا 56اب.
هدام !RY &نو)ن Pبا+م V,بم (ا)Kدياب توص نيادديآ 5)%ب &نو)ن $/7ا V,ب ت9ا نJ)م >
ت<ادد:اوخ eafا,خ $ر1شمTا/دو< m,=aK .
هدام !RR نآ7ار1)G &Gدو< (و=%م د%ب/د<اب هد< &1خ/رf ن,%م تحاaم ن1<اد rرشب 4J=مرzا >
نآدناوK 4م Vياب ت9ار1ش,ب &Gدو< (و=%م رzا/ ت<ادد:اوخا &=ما%م eaf Pح $ر1شم ت9ااد'م
دBيا)ن 4iارK &ص,'ناي هداي7 &ب9ا]م &ب ن,fر6 توص/در:د &JBيارSمدBG eafا.
هدام !R_ `وخدرب تcTد ن3ارق ايدو< هدر)< V,بم VباKاي-j. تدا*/ Cر* Waحرب &G $j,Mر: >
&Mرzا/د<اب هدشنرGbا]يرصد'*د &Mرzا ت9ا $ر1شم &ب P=%1م/ V,بد 5خادديا)ن V,بمد نآ
دB<اب Cر*رب 5:ا. ن,=ما%1م.
هدام !R# 4)ن V,بد 5خاددوشن هدر)< V,بم VباK7ااي-j. تدا*/ Cر* Waحرب &G $j,Mر: >
د<اب هد<رGbد'*دا]يرص &JBيارSمدو<.
هدام !R8 &ب Pص=م &Mر:/ $ر;م/ر)م &ناخ V,بد/ا;<اU ?اب V,بد qوf هدام/د &بر}ن >
ت*ا7 2J*رب/دو< 4م $ر1شم &ب P=%1مدو)ن 5'ن 4بارخ ن/دبا نآ ناو1ن &G $و+بد<اباBب
wيرصK &JBيارSمدو< 4)ن $ر1شم &ب P=%1م ناو,ح V,بد 5)ح/ تخد V,بد هو,م/ ن,م7 V,بد
دو< هدر)< VباوK 7ا Cر* Waحربايد<اب هد<.
دBBG 4iارK qوf W,KرK 2J%بدBناوK 4مد'* ن,fر6 `احر:د.
هدام !RX V,ب د 5خاد 4„,< نآد<اب tوJشماfر* V,بمد 4„,< `وخد هاzر: >
د<اب هد< wيرصK &JنآرSمدوبد:اوkن.
هدام !_" ت9اj3ا. j,ن V,بم7ا نآ-اBn19ا ت9اjيا.ل'1aم نآ ‰/رf &G $j,Mر: > .
هدام !_1 ت9ا 56اب V,ب &1<ادندو./ V,بم &Gدو< (و=%م ن,%م ن,* V,بدرzا > .
V,با0آد > (اهM s]بم
هدام !_H ت9ا 5يbارق7اد<اب هد< Vقا/ا],]ص &G 4%,با0آ > -
1 - دو< 4م ن)0 hcام Vياب/ V,بم hcام $ر1شم V,ب lوق/در;)ب.
2 - د:د,مارق ن)0 tد نماi ا $ر1شم/ V,بم tد نماi ا Vياب V,بد'*.
3 - ديا)ن 4م (j=م V,بم m,=aK &با Vياب V,بد'*.
4 - دBG 4م (j=م ن)0 &يداK &با $ر1شم V,بد'*.
ن)0/ V,بم ت,J=مد > `/ا هر'f
هدام !_! &يداKاي V,بم m,=aK $ارب 4=.ادو./اي ن,%ياب1م $ارب eafا,خدو./ V,بد'*د >
نآ m,=aK7ا 5بق/ هدوب ن,%م ن,* V,بماي ن)0رzا نيارباBبدو< 4)ن `ا'1نا Vنام ن)0
ت<ادد:اوخا ن,* نآ &بcا+م PحرSيد Cر6دو< 2=^م ن,=ما%1مدحا .
هدام !_Y &G 4%,بد/ا,خ -ا@'نا eياK7ا &ن ت9ا V,بد'* ن,ح7ا ت,Jcام $ا,خ V,بد >
V,ب lوق/ ن,ح7ا &ن ت9ا rر< `وصح ن,ح7ا `ا'1نا Cرص V,ب 5nم ت9ا ت]ص rر< ‚بق .
هدام !_R دادن h=)Kد $ر0اد9اf V,ب > .
هدام !__ F=Kرzا/ديا)ند gبحاص &با نآديابدBG ‚بقا 4cامد9اf V,ب &ب 4aG هاzر: >
دوبد:اوخ نآ VfاBم/ ن,* نماiدو< xقاناي.
m,=aKد > (/د هر'f
هدام !_# تاfرصK-ا]نا7ا نJ)1م &G $و]ن &ب $ر1شم CرصK &ب V,بم نداد7ا تaKاب* m,=aK >
V,بمرب $ر1شم -ل,19ا7ا ت9ا تاب* ‚بق/د<اب تا*ا^1نا/ .
هدام !_8 &Mرzاد<اب هد< &1<اIz $ر1شما,1خا ت]K V,بم &Gدو< 4م 5صاح 41ق/ m,=aK >
د<اب هدرJن CرصKل)*7وB:ا نآ $ر1شم.
هدام !_X نآاfر* &Gد<اب $و]ن &بدياب/ ت9ا &^=1kم تا,^,G &ب V,بم Cل1خا &ب m,=aK >
دBيوz m,=aKا.
هدام !#" نآد m,=aKرب تدق دB<اب هدادارق $د*وم V,بم m,=aK $ارب &=ما%م ن,fر6رzا >
د'* نام7د &ن ت9ا rر<د*وم.
هدام !#1 ت9ارب1%م ه7ا.ا نام7 د m,=aKرب تدق ت9ا hcام ه7ا.ا &ب Cوقوم &G 4%,بد > .
هدام !#H &1<ادنرSيد ‚%ب &ب تبaن/ &1<اد m,=aKرب تدق Vياب V,بم ‚%ب &ب تبaنرzا >
ت9ا 56ابرSيد ‚%ب &ب تبaن / ت9ا w,]ص &1<اد m,=aKرب تدق &G ‚%ب &ب تبaن V,بد<اب .
هدام !#! ت9ا ن,Bu):/ تa,ن ديد. ‚بق &ب ƒا1]مد<اب هدوب $ر1شم CرصKدلبق V,بمرzا >
ن)0د .
هدام !#Y دBG ‚بق نbا ن/دب ا V,بمدناوK 4م $ر1شم/ تa,ن rر< Vياب نbا ‚بق `وصحد > .
هدام !#R Cر* &JBيارSم ت9ا هد< Vقا/ا;نآد V,بد'* &Gدو< m,=aK 4=]مددياب V,بم >
د<اب هد< ن,%م m,=aK $ارب 4صوصkم 5]م V,ب ن)iداي/د<ابرSيد 5]مد m,=aK 4@1'م تدا*/.
هدام !#_ دو< 4م m,=aK &باب.ا VB1)م ن)0اي V,بم m,=aKدر,خاK توصد > .
هدام !## Cر6اKدBG $اددوخ ن)0اي V,بم m,=aK7اداد Pح $ر1شم7ا Vياب7ا hير: >
&G ن)0اي V,بم7ا (ادGر: توص نيادد<اب 5.وم ن)0اي V,بم &JBيارSمدو< m,=aK &برiاحرSيد
دو< m,=aKديابد<اب `اح.
هدام !#8 Pح ديا)ن $ر1شم m,=aKدوخ 5,م &با V,بم ن)0Iخا7ا 5بق Vيابرzا >
ا,خدومد eaf W.وم &برSم ت<ادد:اوkنارنآدادر19ا.
هدام !#X VيابدBJن rر< &ب 5)*دد:دب ن:اي نماi ن)0 $ارب &Gد<اب هد< (j1=م $ر1شمرzا >
rر< &ب 5)*/د:دب نماi V,بم tد $ارب &Gد<اب هد< (j1=م Vيابرzا/E ت<ادد:اوخ eaf Pح
داد eaf Pح $ر1شمدBJن.
هدام !8" نآدادر19ا Pح Vياب د<ابدو.وم/ادjن V,بم ن,*/دو< 2=^م $ر1شم &G 4Kوصد >
دBG lاB1ما نآ m,=aK7ادناوK 4مد<اب هدشن m,=aK7وB: V,بمرzا/دادا.
هدام !81 ندرG ن7// ندر)< تر.اU m,=aK 5]م &ب نآ 5'ن تر.ا 5,بق7ا V,بم m,=aK ƒاkم >
ت9ا $ر1شم هده*رب ن)0 m,=aK ƒاkم ت9ا Vياب هده%ب هر,v/ .
هدام !8H &Gد<اب 4ب,KرK Cلخرب m,=aK 5]ماي &=ما%م ƒاkم تباب7ا تدا* Cر* هاzر: >
ن,Bu):/دو<ا1fد'*د r/رشماي Cا%1م Pب6ربديابد<اب هد< rر< نآ Cلخربد'*داي/ هد<رGb
دB:در,,…K 4iارK &با نآدBناوK 4م ن,%ياب1م.
هدام !8! دو< 4م هدر)< V,بم VباوK/-اj.ا &Gد<اب m: $j,M نآ 5ما<دياب m,=aK > .
هدام !8Y نآ7ار1)G m,=aK تق/د/دوب ن,%ماد'م s,ح7ا V,بم &=ما%م `احد هاzر: >
تبaن &ب ن)07ا $ا &صح &يداKابا دو.وم ت),قايدBG eafا V,ب &Gداد Pح $ر1شمديآداد'م
ت9ا Vياب `ام هداي7د<اب ن,%م اد'م7اداي7 V,بمرzا/ديا)ن `وبقدو.وم .
هدام !8R rر< &ب/دو< 4)ن نJ)مرi ن/دب نآ &يj;K &Gد<اب ‰رfاي &ناخ 5,بق7ا V,بمرzا >
$ر1شم 4c/ا توصدديآد ر1ش,باير1)G m,=aK ن,حد 4c/ هد< &1خ/رf ن,%ماد'م ندوب
ت<ادد:اوخ eaf Pح Vياب (/د توصد/ .
هدام !8_ &=ما%م ƒاkم ن)0 رب ه/ل*دياب Vيابدو< eaf &=ما%م 5بق هدام/ددومدرzا >
د:دب ت9ا هدو)ن $ر1شم &Gا Cا%1م Cاصم/.
هدام !8# ن)0/ ea^Bم V,بدو< F=K Vياب Cر67ا `ا):ا/ر,ص'K ن/دب m,=aK7ا 5بق V,بمرzا >
هدو)ن lو./ا (ا'م m3اقاي mGاح &ب m,=aK $ارب Vياب &JBيارSمددرzدر1aم $ر1شم &بدياب
دوب د:اوخ $ر1شم `ام7ا F=K توص نياد &Gد<اب.
هدام !88 eafا &=ما%م &G ت<ادد:اوخ Pح $ر1شمدو< 5صاح 4ص'ن V,بمد m,=aK7ا 5بقرzا >
ديا)ن.
هدام !8X $ر1شمد<اب $ر1شم 5)*7ا 4<ان نآ x'ناي V,بم ند< F=K qوf هدام/ددومدرzا >
دBG &يداKا ن)0دياب/دادن Vيابرب 4'ح.
tد نا)i د > (و9 هر'f
هدام !X" wيرصK &Mرzا ت9ا نماi Vيابديآدر,…=c P]1aم-اj.ايلG V,بم ن)0 ‚بق7اد%برzا >
د<اب هدشن نا)i &ب.
هدام !X1 V,بم ن)0 دياب Vياب V,بم7ا ‚%باي 5G ندمآربر,…=c P]1aم توصد >
$ر1شمرب هدا/ تامارv هده*7ادياب Vيابداafدو.وب $ر1شم 5ه. توصد/داددر1aما
ديآربj,ن.
هدام !XH 5G &ب تبaن ت9ا هدو)نIخا &G 4B)0 (ا)K هده*7ادياب Vياب 5بق هدامدومد >
د<اب هد< 5صاح 41),قرaG V,بمد 5=*7ا 41=%ب V,بد'*7اد%ب &Mرzاديآرب ‚%باي.
هدام !X! هدام تار'م د<اب هد< 5صاح V,بمد $ر1شم 5)*7ا &G 4Kداي7 &ب V.ا > !1Y $ر;م
دوبد:اوخ.
ن)0 &يداKد > (اهM هر'f
هدام !XY ت9ا هد<ر'م V,ب د'*د &G 4+3ار< Pب6رب/ 5]مد/د*ومدا ن)0دياب $ر1شم >
ديا)ن &يداK.
هدام !XR تار'م Pب6رب &G ت<اد د:اوخ Pح VيابدBJن &يداKر'مد*ومدا ن)0 $ر1شمرzا >
د:اوkب ن)0 &يداK &با $ر1شماب.ا mGاح7ااي eafا &=ما%م ن)0ر,خاKا,خ &ب &%.ا.
نآ &ب &%.ا (اJحا/ تاا,خد > m;B8 s]بم
تاا,خد > `/ا هر'f
هدام !X_ دB=يbارق7ا تاا,خ > -
1 - 2=;ما,خ
2 - ناو,حا,خ
3 - rر<ا,خ .
4 - ن)0ر,خاKا,خ .
5 - Fص/ F=kK/ تي/ا,خ .
6 - نبvا,خ .
7 - W,*ا,خ .
8 - 2,cدKا,خ .
9 - &1^ص ‚%بKا,خ .
10 - rر< F=kKا,خ.
2=;ما,خد > `/ا
هدام !X# eafا,1خادنا هدشن qر^1م &G (ادام/ 2=;)cا 4fد'*7اد%ب ن,%ياب1م7ا hير: >
دنادا &=ما%م.
ناو,حا,خد > (/د
هدام !X8 دادا &=ما%م eafا,1خاد'* ن,ح7ا7/ &9اK $ر1شمد<اب ناو,ح V,بمرzا > .
rر<ا,خد > (و9
هدام !XX xk</در:اي $ر1شم اي Vياب $ارب ن,%م تدمد &Gدو< rر< ت9ا نJ)م V,بد'*د >
د<اب &=ما%م eafا,1خا 4.اخ.
هدام Y"" VباKTا/ ت9ا بوa]م د'* eياK7ا نآ-اد1باد<اب هدشنرGbا,خ تدماد1بارzا >
ت9ا ن,=ما%1مدادارق .
هدام Y"1 ت9ا 56اب V,ب m:/ا,خ rر< m:د<اب هدشن ن,%م تدم rر< $اربرzا > .
ن)0ر,خاKا,خد > (اهM
هدام Y"H V,بم m,=aK اي ن)0 &يداK $ارب/ هدوب نآ mJحداي/ 4.اخ ن,* V,بم هاzر: >
V,بم Vياب &ن تدم نيا د/دISب V,ب eياK7ا7/ &9رzاد<اب هدشن ن,%م 4=.ا ن,%ياب1م
دو< 4م &=ما%م eafدا1kم Vيابد:دب Vياب &با ن)0 (ا)K $ر1شم &ن/ديا)ن $ر1شم m,=aKا.
هدام Y"! (اj1cادوص'م &Gددرz (و=%م ن3ارق &ب/ديا)ن ن)0 &بcا+م-ا]نا7ا $و]Bب Vيابرzا >
د<د:اوخ •قا9/اا,خ ت9ا هدوب V,ب.
هدام Y"Y $ر1شمايدBG $ر1شم m,=aKا V,بم (ا)K V,ب eياK7ا7/ &9 CرDد Vياب هاzر: >
V,بم-ا]نا7ا $و]Bبا,نا0 &Mرzا دوبد:اوkن eafا,1خا Vياب $اربرSيدد:دب Vياب &با ن)0
د<اب &1شzرب $ر1شم &ب ن)0/ Vياب &ب.
هدام Y"R eafا,خدو)ن lاB1ما نآIخا7ا Vياب/د:دب &GدرGرiاحا ن)0 $ر1شمرzا >
ت<ادد:اوkن .
هدام Y"_ نيا V,بم m,=aK در,خاK ته.7ا $ر1شم $ارب/ ت9ا Vياب 4صوصkمر,خاKا,خ >
د<اب 4)نا,1خا.
هدام Y"# دBG 4)ن •قا9ا Vيابا,خدادن ‚بق Pح &G 4aG &ب نآ نداداي ن)0 ‚%ب m,=aK > .
هدام Y"8 &cاوح P,']K 7اد%بد:د &cاوحا ن)0 Vيابايد:دب نماi ن)0 $ارب $ر1شمرzا >
دو< 4م •قا9ر,خاKا,خ.
هدام Y"X 4م ت),ق mGاي/د9اf7/ &97ار1)G &Gد<اب 43ا:j,M7ا V,بم هاzر: >
ددرz 4م ت),قرaGايداaf &ب Cرشم V,بم &G ت9ا 4نام77اا,خ-اد1بادو<.
Fص/ F=kK/ تي/ا,خد > m;B8
هدام Y1" &G 4fاص/ا $اادرzا نديد7اد%بدرkب Fص/ &ب •'fا نآ/ديدنا 4cام هاzر: >
ديا)ن `وبق تa: &Gو]ن نا): &بدBG eafا V,ب &Gدو< 4ما1kمد<ابن ت9ا هد<رGb.
هدام Y11 هد<رGb &G 4fاص/ا ر,v V,بم/د<اب هديدا نآ $ر1شم 4c/ديدنا V,بم Vيابرzا >
ت<ادد:اوخ eafا,خ Vياب •'fد<ابااد ت9ا .
هدام Y1H هديرخ &نو)ن $/7ا اي Fص/ &بارSيد ‚%ب/ هديدا V,بم7ا 4@%ب $ر1شم هاzر: >
`وبقا نآ (ا)KايدBGدا V,بم (ا)KدناوK 4مد<ابن &نو)ناي Fص/ Pبا+م ‚%ب نآ/د<اب
ديا)ن.
هدام Y1! &=ما%م Pبا9 تي/دا)1*ا &ب/ هديدا'با9ا 4cام ن,%ياب1م7ا 4Jي هاzر: >
ت<ادد:اوخ eafا,1خا دادنا &'با9 Cاص/اوبjم `ام &Gدو< (و=%م تي/7اد%ب/دBG .
هدام Y1Y ن,ب هر'م Cاص/ااب Pبا+م &Gد:دب 4aB.دياب Vياب/ تa,ن تي/ا,خ 4=G V,بد >
د<اب ن,fر6.
هدام Y1R ت9ا $وf تي/7اد%ب Fص/ F=kK/ تي/ا,خ > .
نبvا,خد > mش<
هدام Y1_ 4م نبv &ب m=*7ا د%بد<اب &1<اد gحاf نبv &=ما%مد &G ن,=ما%1م7ا hير: >
دBG eafا &=ما%مدناوK.
هدام Y1# نوناق Pبا+م یحلصا Q Eد<ابن &]ماaم 5باق اfر* &G ت9ا gحاf 4Kوصد نبv >
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام Y18 ت<ادد:اوkن eaf ا,خ ت9ا هدوب &cدا* ت),ق &ب mcا* &=ما%م ن,حد نوب…مرzا > .
هدام Y1X ددرzو}Bمديابj,ن &=ما%م •يار< نبvاد'م ن,,%Kد > .
هدام YH" ت9ا $وf نبv &ب m=*7اد%ب نبvا,خ > .
هدام YH1 4)ن •قا9 نبvا,خ د:دبا ت),ق ت/ا^K ت9ا هدرG نوب…مادوخ Cر6 &G 4aGرzا >
ددرz 4iا ت),ق ت/ا^KIخا &ب نوب…م &JBيارSمدو<.
W,*ا,خد > m1^:
هدام YHH V,بم `وبقد ت9ا ا1kم $ر1شم هدوب بو,%م V,بم &Gدو<ر:اD &=ما%م7اد%برzا >
&=ما%م eafاي ‰اIخااي بو,%م .
هدام YH! د<ابد'* ن,حد دو.وم/ 4^kم W,* &Gدو< 4م تبا0 $ر1شم $ارب 41ق/ W,*ا,خ > .
هدام YHY m*ا ت9ا هدوبن نآ &ب mcا* V,ب نام7د $ر1شم &G ت9ا بوa]م 4^kم 41ق/ W,* >
4c/ هدوبر:اD &JBيااي ت9ا هدوبو1aما%قا/ W,* &Gد<اب نآ7ا 4<ان m=* (د* نيا &JBيا7ا
ت9ا هدشن نآ ت^1=م $ر1شم .
هدام YHR ت9ا Pبا9 W,* mJحددو< oداح V,بمد ‚بق7ا 5بق/ V,ب7اد%ب &G 4ب,* > .
هدام YH_ &BJما/ &Bم7ا Waحرب ت9ا نJ)م نيارباBب/دو< 4م تدا*/ Cر* Waحرب W,* x,kشK >
دو< F=1kم.
هدام YH# Pير+بدو< هداد/ا &ب دياب &G 4K/ا^KدBG ‰اا,1خا $ر1شم W,*وهDدومدرzا >
ددرz 4م ن,%م 5يb.
ن,%م هربخ 5:ا •9وK &ب 4بو,%م `احد نآ 4','ح ت),ق/ 4ب,* 4ب `احد V,بم 4','ح ت),ق
ت9ا هد<ر'م ن,fر6 ن,ب V,ب نام7د &Gد<اب 41),قاب $/اaم 4ب,* 4ب `احد نآ ت),قرzاEدو<
دوبد:اوخ ‰ااد'م 4بو,%م `احد V,بم ت),ق/ ت),ق نيا ن,ب ت/ا^K.
`احد V,بم ت),ق ن,ب تبaن د<اب &=ما%م ن)07ارKداي7اير1)G 4ب,* 4ب `احد V,بم ت),قرzا/
&1<اد:اSن تبaن نا): &بر'م ن)07ادياب Vياب/ هد< ن,%م 4ب,* 4ب `احد نآ ت),ق/ 4بو,%م
دBG د $ر1شم &ب ‰ا ناوB%با &,'ب/.
هدام YH8 ت9ارب1%ماه1),ق •9/دح هربخ 5:ا ن,ب Cل1خا توصد > .
هدام YHX در,Sب ‰ا دناوK 4م •'f/دBG eafا V,بدناوK 4)ن $ر1شم 5يbداومد > -
1)ر,v &ب نآ ندرG 5'1Bماي $ر1شمدjن V,بم ند< F=K توصد.
2)&نايد<اب $ر1شم 5%f &بر,,…K &JBيا7ا m*ادو<اد,8 V,بمد $ر,,…K &G 4Kوصد .
3)&ب x1kما,خ نام7 د &JBيارSمدو< oداح نآد $رSيد W,* V,بم ‚بق7اد%ب &G 4Kوصد
تa,ن د/ eaf7ا Vنام توص نياد &Gد<اب هد< oداح $ر1شم .
هدام Y!" ت<ادد:اوخj,ند Pح $ر1شمد<اب mيدق W,* &;,1ند ‚بق7اد%ب oداح W,*رzا > .
هدام Y!1 هد< ن,%م هد],=* hير: ت),ق &JBيا ن/دبدو< &1خ/رfj,MدBMد'* hيد &G 4Kوصد >
(ا)Kايداددر1aما ن)0/دBGدا نآ (ا)Kدياب $ر1شمديآد بو,%ماهنآ7ا 4@%ب/د<اب
Vياب $اi &برSمدBJبدناوK 4)ن ‚,%بK/در,Sب ‰ا/داد:اSنا .
هدام Y!H 4Jيدو<ر:اD 4ب,* V,بم د/د<ابدد%1م $ر1شم/ر^ن hي Vيابد'* hيد &G 4Kوصد >
Vياب $اiابرSمداد هاSنادوخ mه9 $رSيد /دBGد 43اهBK &بادوخ mه9دناوK 4)ناهير1شم7ا
ت<ادد:اوخ ‰ا Pحاهنآ7ا hير: •'fدندرJن qا^Kا V,بمددرzا نيارباBب/ .
هدام Y!! ‰اIخاابا $رSيد/ دا 4Jي mه9دناوK 4م $ر1شمد<ابدد%1م Vيابد'* hيدرzا >
دBG `وبق.
هدام Y!Y V,بم ‚%برzا/ ت9ا 56اب V,ب &1<ادن ت),ق/ ت,cاملصا بو,%م V,بم &Gدو<ر:اDرzا >
&1^ص ‚%بK ته.7ا 4قاب &ب تبaن $ر1شم / ت9ا 56اب ‚%ب نآ &ب تبaن V,بد<اب &1<ادن ت),ق
داد eafا,1خا.
هدام Y!R ت9ا $وf نآ &ب m=*7اد%ب W,*ا,خ > .
هدام Y!_ هدرG W=9دوخ7اا بو,* هده* &JBيا &بد<اب هدرG $ربK V,بم بو,*7ا Vيابرzا >
W,*7ا Vيابرzا/ ت<ادد:اوkن Vياب &ب lو. Pح W,*وهD توصد $ر1شمد</ر^ب بو,* (ا)Kاباي
دادن &%.ارم P]K W,* نا): &ب تبaن •'fد<اب هدرG $ربK 4صاخ.
هدام Y!# ت9ا 4صk< V,بم 5nم 4صk< ن)0 W,* (اJحا s,ح7ا > .
2,cدKا,خد > m1ش:
هدام Y!8 دو< &=ما%م Cر6 Wيرf W.وم &G 4Kا,=)*7ا ت9ا تاب* 2,cدK > .
هدام Y!X Vياب ت9ا ن,Bu):/ ت<ادد:اوخا V,ب eaf Pح $ر1شمد<اب هدو)ن 2,cدK Vيابرzا >
$ر1شم 2,cدK توصد 4صk< ن)0 &ب تبaن .
هدام YY" ت9ا $وf نآ &ب m=*7اد%ب 2,cدKا,خ > .
&'^ص ‚%بKا,خد > mهن
هدام YY1 تاه.7ا 41ه. &ب V,بم ‚%ب &ب تبaن V,بد'* &Gدو< 4م 5صاح 41ق/ &'^ص ‚%بKا,خ >
Vقا/ V,ب &G 41)aق تبaن &بايديا)ن eafا V,ب ت<ادد:اوخ Pح $ر1شم توص نيادد<اب 56اب
دBGدادر19اا ن)0 ت9ا هدوب 56اب V,ب &G 41)aق &ب تبaن/دBG `وبق ت9ا هد<.
هدام YYH 4م باaح 5يb Pير6 &بددرzرب $ر1شم &بدياب &G ن)07ا 41)aق &'^ص ‚%بKدومد >
ن,ب &G 41بaنر:/دو< 4م ت),قادر^Bم &1fرzارق $ر1شم ت,J=م &ب &G V,بم7ا ت)aق نآ > دو<
Vيابا ن)07ا تبaن نا): &بدو<اد,8داد lا)1.ا `اح د V,بم lو);م &G 41),ق/وبjم ت),ق
ديا)ند $ر1شم &بدياب ا &,'ب/ &1<اد:اSن.
هدام YY! 4c/د<ابن نآ &ب mcا* &=ما%م ن,حد $ر1شم &G ت9اا,خ W.وم 41ق/ &'^ص ‚%بK >
دو< 4م •,a'K ن)0 `احر:د.
rر< F=kKا,خد > m:د
هدام YYY داومد &G ت9ا $و+ب rر< F=kKا,خ (اJحا > H!Y 4cا HYR ت9ا هد<رGb .
4=Gو+ب تاا,خ (اJحاد > (/د هر'f
هدام YYR دو< 4م oا/ &ب 5'1Bم توf7اد%ب تاا,خ7ا hير: > .
هدام YY_ نياددو< هدادارق &c r/رشم xk< &ب pاص1خا/ تر<ابمد,ق &ب ت9ا نJ)م rر<ا,خ >
د<د:اوkن oا/ &ب 5'1Bم توص.
هدام YY# د<د:اوkن &0/ &ب 5'1Bمد<اب هد< ن,=ما%1م7ار,v 4صk< $اربا,خ rر< هاzر: > .
هدام YY8 دو)ن rر<د'* ن)iد ناوK 4ما تاا,خ7ا 4@%باي (ا)K rو'9 > .
هدام YYX دو< 4م 5صاحديا)ن نآرب تcTد &G 4=%fاي †^cرهب eaf > .
هدام YR" &G $ر1شم &Jنآ 5nم 4=%f $ا@ماد<اب &=ما%م $اi7ا F<اGا*ون &G 4KاfرصK >
داISب ن:ايد</ر^با V,بما,خ &ب m=*ابدادا,خ.
هدام YR1 ت9ا 4=%f eafد<اب &=ما%م ند7 mهب7ا F<اGا*ون &G 4KاfرصK > .
هدام YRH eaf $رSيد /دBGا@مااهنآ7ا 4Jي/دB<اب &1<ادا,خ/در: ن,=ما%1مرzا >
دو< 4م ea^Bم &=ما%مديا)ن.
هدام YR! ن,=ما%1ماي Vيابا,خ نام7د/ m,=aK7اد%ب V,بمرzا rر</ ناو,ح/ 2=;ما,خد >
ت9ا Vياب هده%ب x'ناي F=Kد<اب $ر1شم x1kما,خرzا/ ت9ا $ر1شم هده*ربدو< xقاناي F=K .
هدام YRY نيارSمدو< 4)ن 56اب ها.ادو< eaf V,ب/د<اب هداد ها.اا V,بم $ر1شم هاzر: >
ها.ا توص نياد &G هد< rر<اB)i ايا]يرص $ر1شمرب ت%^Bم/ ن,*د &=قان تاfرصK (د* &G
ت9ا 56اب .
هدام YRR &JBيا 5nمد:دارقر,v Pح P=%1ما V,بم7ا 41)aقاي (ا)K $ر1شم V,بد'*7ا 28رzا >
هد< Cلخ rر< &JBيارSمد<د:اوkنوبjم xk< Pح `ا/7 W.وم &=ما%م eafداIz ن: 4aGدjن
د<اب.
هدام YR_ ناو,ح/ 2=;ما,خرSم د<ابدو.وم ت9ا نJ)م &م7T تلما%م V,).دا,خ lاونا (ا)K >
ت9ا V,ب pوصkم &G ن)0ر,خاK/ .
هدام YR# دو< تبا0 نآد تاا,خ7ا 4Jي &JBيارSم ت9ا (7T V,بر: > .
rر< V,بد > (/د 5صf
هدام YR8 5nم (ا)K 4B,%م تدمد Vياب هاzر: &GدBيا)ن rر<دBناوK 4م ن,=ما%1م V,بد'*د >
4م ن,Bu):/د<اب &1<اد V,بم (ا)K &ب تبaنا &=ما%م eafا,خدBGد $ر1شم &با ن)0
‚%باي (ا)K &ب تبaنا &=ما%م eafا,خدBGد ا ن)0 5nم ‚%ب هاzر: &GدBBG rر<دBناوK
(ا)Kد,ق ن)0 &ب هاzر:/دوبد:اوخ ن,=ما%1مدادارق VباKا,خ Pح `احر:دد<اب &1<اد V,بم
ن)0 (ا)KدابرSمدوبد:اوkن تبا0ا,خد<اب هدشن ‚%باي .
هدام YRX نيارباBب Vياب $ارب ا,خد,قابدو< 4م $ر1شم h=م V,بمد'*در;م &ب rر< V,بد >
هد< 4%+ق V,بديا)Bن 5)* ت9ا هد< ر'م V,بمدادر19ا $ارب $ر1شم//ا ن,ب &G 4+يار< &برzا
V,بم/ديا)ن 5)* هوبjم •يار< &ب Vياب 2J%cاب رzا/ددرz 4م V,بم 4%+ق hcام $ر1شم/
ن,حاKد'* ن,ح7ا &=صاح VfاBم/ تآا)ن 4c/د<د:اوخ Vياب `ام V,بم eaf ن,ح7ادBGدادر19اا
ت9ا $ر1شم `ام eaf .
هدام Y_" 5'ن 5,بق7اد<اب ا,خ 4fاBم &G 4fرصK V,بمددناوK 4)ن $ر1شم rر< V,بد >
ديا)Bب هر,v/ `ا'1نا/.
هدام Y_1 &ب ن)0 m,=aKاب دناوK 4م VيابدBG lاB1ما ن)0Iخا7اا,خ نام7د $ر1شمرzا >
دBG eafا &=ما%م/ا (ا'م m3اقاي mGاح.
هدام Y_H 5با'مد V,ب eaf Pحدو< 5'1Bم/ا &0/ &ب $ر1شم توf &+9اوب rر< &ب V,بمرzا >
دوبد:اوخ 4قاب ت9ا هدوب &G 4ب,KرK نا): &ب &0/.
هدام Y_! نآد V,ب (اJحا ت9ا هدوبن V,ب ت','ح Vيابدصق &Gدو< (و=%م rر< V,بدرzا >
دوبد:اوkن $ر;م.
&i/ا%مد > (و9 5صf
هدام Y_Y &GرSيد `ام {و* &بد:د,م 4cام ن,fر67ا 4Jي نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &i/ا%م >
د<اب ن)0 $رSيد/ V,بم ن,iو*7ا 4Jي &JBيا &}حلم ن/دبدBG 4مIخارSيد Cر67ا.
هدام Y_R تa,ن $ا. V,ب &صاخ (اJحا &i/ا%مد > .
ها.اد > (اهM 5صf
هدام Y__ ها.اEدو< 4م هر.ا1aم ن,* VfاBم hcامر.ا1aم نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* ها.ا >
دBيوz هر.ا1aم ن,*ا ها.ادوم/ر.ا1aما هدBBG ها.ا/ر.وما هدB:د.
هدام Y_# د<اب ناaنااي ناو,حاي-ا,<ا ت9ا نJ)م ها.ادوم > .
-ا,<ا ها.اد > `/ا s]بم
هدام Y_8 ت9ا 56اب ها.اTا/دو< ن,%مدياب ها.ا تدم-ا,<ا ها.اد > .
هدام Y_X $اد1با ها.اد'*د رzا/ هد<ر'م ن,fر6 ن,ب &Gدو< 4م l/ر< $7/7ا ها.ا تدم >
ت9ا بوa]مد'* تق/7اد<اب هدشنرGb تدم .
هدام Y#" ت9ا rر< هر.ا1aم ن,* m,=aKرب تدق ها.ا ت]صد > .
هدام Y#1 د<اب نJ)م نآ 5صا-ا'باب هر.ا1aم ن,*7ا lا^1نادياب ها.ا ت]ص $ارب > .
هدام Y#H ت9ا 56ابددرماي `وه;م ن,* ها.ا/د<اب ن,%مدياب هر.ا1aم ن,* > .
هدام Y#! د<اب نآ VfاBم hcامدياب 4c/د<اب هر.ا1aم ن,* hcامر.وم &G تa,ن (7T > .
هدام Y#Y Cلخ ها.اد'*د &JBيا رSمد:دب ها.ا $رSيد &با هر.ا1aم ن,*دناوK 4مر.ا1aم >
د<اب هد< rر< نآ.
هدام Y#R hير< نbا &ب ت9ا Cوقوم هر.ا1aم ن,* m,=aK نJ,c ت9اj3ا. lاشم `ام ها.ا > .
هدام Y#_ 4ماب.ار.وم lاB1ما توصد/دBGر.ا1aم m,=aKا هر.ا1aم ن,*ديابر.وم >
داد eafا,خر.ا1aماب.اI%K توصد/دو<.
هدام Y## &بو=+م هدا^19ادناو1ب ر.ا1aم &Gديا)ن m,=aK 41cاحدار.ا1aم ن,*ديابر.وم >
دBJبا نآ7ا.
هدام Y#8 ها.ادناوK 4مر.ا1aم هدوب بو,%م ها.ا `احد هر.ا1aم ن,*دو< (و=%م هاzر: >
W,* Vfر.ومرzا 4c/دBG `وبق تر.ا (ا)Kابا ها.ا ت9ا هدوب &G $و]ن نا)هبايدBG eafا
دادن eaf Pحر.ا1aم د9رن $رiر.ا1aم &ب &G $و]ن &بدBG.
هدام Y#X تبو%صاي ت%^Bم ناص'ن W.وم &G ت9ا 4ب,*دو< 4م ها.ا eaf W.وم &G 4ب,* >
د<اب lا^1ناد.
هدام Y8" ت9اا,خ W.ومدو< oداح هر.ا1aم ن,*د ت%^Bم ‚بق7ا 5بق/د'*7اد%ب &G 4ب,* >
ت9ا تبا0ا,خ تدم &,'ب &ب تبaندو< oداح ها.ا تدم-اB0اد W,*رzا/ .
هدام Y81 W,* Vf ناو1ن/ هد< ƒاخ lا^1نا ت,=باق7ا W,* &+9اوب هر.ا1aم ن,* هاzر: >
دو< 4م 56اب ها.ادو)ن.
هدام Y8H eaf Pحر.ا1aمديآد بو,%م هدادر.وم &G $درf/د<اب 4=G ن,* ها.ادومرzا >
ت<ادد:اوخ eaf Pحد<ابن نJ)م نآ 5يدبK رzا/ديا)ن نآ 5يدبK &بوب;مار.ومدناوK 4م/دادن
.
هدام Y8! F=K نام77ادو< F=K ا@%بايلG &0داح &+9ا/ &ب هر.ا1aم ن,* ها.ا تدمدرzا >
&ب تبaنا ها.اداد Pحر.ا1aم نآ ‚%ب F=K توصد/دو< 4م ea^Bم هد< F=Kاد'م &ب تبaن
ديا)ن ها.Tا `ام 4بaن 5,='K &بcا+م •'fايدBG eaf &,'ب.
هدام Y8Y 4fاBم &Gد:د $ر,,…K هر.ا1aم ن,*د ها.ا تدمددناوK 4)نر.وم >
د<ابا;,19ا7ار.ا1aمدوص'م.
هدام Y8R W.وم نآد ر,خاK &Gديآ (7T 4Kار,)%K هر.ا1aم ن,*د ها.ا تدمدرzا >
نام77ا 41)aقاي (ا)K تدمد &M رzاددرz هوبjم تار,)%K VنامدناوK 4)نر.ا1aمد<ابر.ومرi
ت<ادد:اوخا ها.ا eaf Pح توص نيادديا)ن هدا^19ا ا@%بايلG هر.ا1aم ن,*7ادناو1نر,)%K
.
هدام Y8_ ت9ا (7T نآ7ا lا^1نا ناJما $ارب هر.ا1aم ن,*د &G 4.اkم &,=G/ تار,)%K >
تTآ ت9ا ن,Bu):/د<اب $ا. نآ Cلخرب د=ب Cر*اي هد< Cلخ rر< &JنآرSم ت9ا hcام هده%ب
د<اب 4م (7T هر.ا1aم ن,*7ا lا^1نا ناJما $ارب &G 4Kا/دا/.
هدام Y8# نآ VBمربداقر.وم /ديا)ن •ير^Kاي $د%K هر.ا1aم ن,* &ب تبaنر.ا1aم هاzر: >
داد eaf Pحر.ومد<ابن.
هدام Y88 mحاjم نآ VfاBماي هر.ا1aم ن,*د 4'ح-ا*دا ن/دب 4ncا0 xk<رzا >
Vf $اربدناوK 4مدو)Bن eafرzا/داد eaf Pحر.ا1aمد<اب ‚بق7ا 5بق &G 4Kوصدددرzر.ا1aم
eaf Pحدو< Vقا/ ‚بق7اد%ب ت)حاjمرzا /دBG lو. mحاjمدوkب 5n)cا تر.ا &بcا+م/ ت)حاjم
دBG lو. mحاjم &بدناوK 4م •'f/دادن.
هدام Y8X د<اب نآ VfاBم اي هر.ا1aم ن,%ب تبaن Pح 4*دم ديا)ن 4م ت)حاjم &G 4صk< رzا >
اب Pح تاب0ا 7ا د%ب رSم ديا)ن lاj1نا ر.ا1aم دي 7ا ا هوبjم ن,* دناوK 4)ن mحاjم
/در:ر.ا1aم / hcام ت,fر6 .
هدام YX" دياب ر.ا1aم > -
دBJن •ير^Kاي $د%K/ هدرGا1f Cا%1م و]ن &ب هر.ا1aم ن,* `ا)%19ا د > T/ا.
د ن,,%K (د* توص د / هد<ر'م ها.ا د &G 4fرصم نا): $ارب هر.ا1aم ن,* > ا,نا0
ديا)ن `ا)%19ا دو< 4م rابB19ا `اوحا / lاi/ا 7ا &G هدوص'م VfاBم.
ن,,%K (د* توصد /دBG &يداK ت9ار'م ن,fر6 ن,ب &G $د*اوم د ا ها.Tا `ام > اncا0
د7ادر”ب دياب اد'ن د*وم.
هدام YX1 4مر.ا1aم هدوبن و}Bم نآ ت,صوصخ &ب ت9ا هد< ن,,%K ها.اد &G 41%^Bمرzا >
د<اب &B,%م ت%^Bم 7ار1)Gاي $/اaمرi s,ح7ا &GدBG 41%^Bم هدا^19ادناوK.
هدام YXH lاi/ا7اايد<اب هد<رGb ها.اد &G $دومر,vدا هر.ا1aم ن,*ر.ا1aمرzا >
ت<ادد:اوخا ها.ا eaf Pحر.وم د<ابن نJ)م نآ VBم/دBG `ا)%19ادو< 4م rابB19ا `اوحا/ .
هدام YX! ن/دب هر.ا1aم ن,* رzا &G 4B%م نيا &ب تa,ن نماi هر.ا1aم ن,* &ب تبaنر.ا1aم >
ت9ا نماiديا)ن $د%Kاي •ير^Kر.ا1aم 4c/ دوبد:اوkن `و„aمدو< F=Kا@%بايلG/ا $د%Kاي •ير^K
د<اب هدشن 5صاح $د%K اي •ير^K &;,1ند x'ن &Mرzا.
هدام YXY ن,*ر.ا1aم نآ-ا@'نا 7ا 28رzا/دو< 4م Cر6رب تدم-ا@'نا ‚]م &ب ها.اد'* >
5n)cا تر.ا P]1aموبjم تدم $اربر.وم داد:اSندوخ CرصKد 4Kدم hcام نbا ن/دبا هر.ا1aم
41ق/داد هاSن CرصKد hcام ه7ا.اابرzا/د<اب هدرJن ت%^Bم -ا^,19ار.ا1aم &Mرzادوبد:اوخ
&Gد<اب هداد ه7ا.ا hcام &JBيارSمد<اب هدرG ت%^Bم-ا^,19ا &Gد:دب 5n)cا تر.ا دياب
ديا)ن هدا^19اانا;م.
هدام YXR 5n)cا تر.ا `و„aم نماiد<اب هد< هداد 4Bماi ها.Tا `ام &يداK $اربرzا >
دوبد:اوkن qوf هدامدوGIم.
هدام YX_ &ب تبaن/دو< 4م 56اب F=K eياK7ا هر.ا1aم ن,* ند< F=K &+9اوب ها.اد'* >
ددرz 4م تبا0 F=kK eياK 7ا eafا,خ ت9ار'مر.ا1aم/ر.وم ن,ب &G 4+يار<7ا F=kK.
هدام YX# تدم $ارب •'fر.ومرzا نJ,c/دو< 4)ن 56ابر.ا1aماير.وم توf &+9اوب ها.اد'* >
تر<ابم rر<رzادو< 4م 56ابر.وم توf &ب ها.ا ت9ا هدوب هر.ا1aم ن,* VfاBم hcامدوخر)*
ددرz 4م 56اب ر.ا1aم توf &بد<اب هد<ر.ا1aم.
هدام YX8 &JBيارSم ت9ا 4قابدوخ `اح &ب ها.ادو< 5'1Bم $رSيد &ب هر.ا1aم ن,*رzا >
د<اب هدرG rر<دوخ $اربا 5'ن توصد eaf Pحر.وم.
هدام YXX 56اب/ا توf &ب ها.ا د:د ها.اا &fوقوم `ام Fق/ &fرص &}حلماب 4cو1م هاzر: >
ددرz 4)ن.
هدام R"" ها.ادادن ا,خ Pح Vياب &G 4Kدم $اربا V,بمدناوK 4م $ر1شم rر< V,بد >
&G $دحاK ها.اTا/داد ‡و^]م ا Vياب Pح نآو]نايا,خ 5%. &=,9وبد<اب Vيابا,خاب 4fاBم
دوبد:اوخ 56ابد<اب Vياب Pحاب 4fاBم.
هدام R"1 هاماي7/ارق 7ا m: ها.Tا `ام/ هدشنرGb wيرصو+ب تدم ها.اد'*درzا >
w,]ص `اaJياي ها)Jياي7/ hي $ارب ها.اد<اب هد< ن,%م ˆ=بم نلf 4cا9اي
m:ر.وم/داد هاSندوخ CرصKد هوبjم $اهKدم7ا g,با هر.ا1aم ن,*ر.ا1aمرzا/دوبد:اوخ
P]1aم CرصK نام7 تبaن &ب/ تدم &,'ب $ارب &=صاح تاiارم W.و)بر.ومد:اوkنا/ادي &,=kK
دوبد:اوخ ن,fر6 ن,بر'م تر.ا.
هدام R"H ت),ق &بcا+م Pحديا)ن 4Kار,)%Kر.وم نbا ن/دب هر.ا1aم ن,*در.ا1aمرzا >
ت<ادد:اوkنارنآ .
هدام R"! •رvاياBب Vi/ هدرG ها.ا &G 4B,م7اي &ناخدر.وم ه7ا.ا ن/دبر.ا1aم هاzر: >
نيادديا)ن V+قا تخداي بارخااBب د:اوkب تق/ر:داد Pحر.ا1aم/ر.وم7ا hير:دBGا;<ا
ت9ار.ا1aم هده*ربدو< 5صاح 4ص'ن هر.ا1aم ن,*درzا توص .
هدام R"Y 4)نر.وم هدوب •رvاياBبد7ا;م ها.اد'* W.وم &بر.ا1aم هاzر: >
CرصKد تخداياBبرzا تدم -ا@'نا7اد%ب/دBGاب.ا نآ ندBGاي ندرG بارخ &بار.ا1aمدناوK
CرصKدرzا/ ت<ادد:اوخا ن,م7 5n)cا تر.ا &بcا+م Pحر.ومدنا)ب 4قابر.ا1aم
ت<ادد:اوخا تخداياBب 5n)cا تر.ا &بcا+م Pحر.ا1aمد<ابر.وم .
هدام R"R ت9ا هدشنر'1aمر.ا1aم &مbرب نآ تخادر8د*وم ند,9رن ت=%ب &G ها.Tا `ام rاaقا >
دو< 4)ن 5صاح/ا توم &ب.
هدام R"_ &JBيارSم ت9ا ر.ا1aم هده* &بد<اب &G 5,بقر:7ا ت*ا7 تfآا'* ها.اد >
د<اب هد< rر<رSيدو6 ها.اد'*د.
تاناو,ح ها.اد > (/د s]بم
هدام R"# تfاaم تنا,ب &ب اي ت9ا ها.ا تدم ن,,%K &باب ت%^Bم ن,,%K ناو,ح ها.اد >
دو< 5)حا;نآ &بدياب `وص]ماي WGا &G 4=]م/.
هدام R"8 تa,ن (7T `و)]ماي WGا ن,,%Kدو< (و=%م ها.ا تدم نا,ب &ب ت%^Bم &G $دومد >
ن,%م 5]م/ تfاaم نا,ب &ب ت%^Bمرzا/دBG 5)ح Cا%1ماد'مرب هداي7دناوK 4)نر.ا1aم 4c/
ت9ا (7T `و)]ماي WGا ن,,%Kد<اب هد< .
هدام R"X &با `و)]م ن,%م تق/در.ومرzا &Gدو< rر< ت9ا نJ)م ناو,ح ها.اد >
دو< mG ها.Tا `ام7ا 4B,%ماد'مدنا9رندص'م.
هدام R1" &ب نآ ن,,%K &J=ب د<اب 4B,%م ناو,ح هر.ا1aم ن,* &G تa,ن (7T ناو,ح ها.اد >
دوبد:اوخ 4fاG 4B,%م lون.
هدام R11 ن,fر6دصق &Gدو< `ا)%19ا $دوص'م نا): $اربدياب ت9ا ها.ادوم &G 4ناو,ح >
4شGاب $اربدناوK 4)ن ت9ا هد< هداد ها.ا $او9 $ارب &G 4ناو,ح نيارباBب ت9ا هدوب
دو)ن `ا)%19ا.
pاk<ا ها.اد > (و9 s]بم
هدام R1H 4م Vقا/ ها.ا دوم &G 4aG/ر.ا1aمدBG 4م ها.ا &G 4aG pاk<ا ها.اد >
دو< 4م هد,مان تر.ا ها.Tا `ام/ر,.ادو<.
هدام R1! ت9ا 5يbارق7ا pاk<ا ها.ا هد)* (اaقا > -
1 - 5,بقر:7ا نارzاG/ &مدخ ها.ا .
2 - او:اي بآ اي 4Jشخ ها7ا m*ا ها;1cا `اماي 4صاk<ا 5'ن / 5)ح نايدص1م ها.ا.
رzاG/ &مدخ ها.اد > `/ا هر'f
هدام R1Y 4B,%م $رما (ا;نا $ارب اي 4B,%م تدم $اربرSمدو<ر,.ادناوK 4)نرzاGاي (داخ >
.
هدام R1R &G 4Kدم &بدوبد:اوخ د/د]م ها.ا تدمدو<ر,.ا تدم-اه1نا ن,,%K ن/دب 4aGرzا >
ˆ=بم نلf 4cا9اي هاماي &1^:7/ارق 7ار,.ادjمرzا نيارباBب ت9ا هد< ن,%م نآارق7ادjم
28/دوبد:اوخ `اaJياي هام hياي &1^: hياي7/ hي &بد/د]م ها.ا تدمد<اب هد< ن,%م
د:د (ا/ددوخ تمدkبر,.ا تدم-ا@'نا7ا 28رzا 4c/دو< 4م Cر6رب ها.ا وبjم تدم-ا@'نا7ا
ن,ب ها.ا نام7د &G $و+نا): &ب &=صاح تاiارم &بر}نر,.اداد هاSنا/ار.وم/
د<د:اوخ تر.ا P]1aم هدوبر'مر.وم//ا.
5'ن / 5)ح $دص1م ها.اد > (/د هر'f
هدام R1_ $اربد<اباو: اي بآاي 4Jشخ ها7ا &JBيا7ا m*ا 5'ن/ 5)ح نايدص1م تاده%K >
ت9ار'م نااد تناما $ارب &G ت9ا نا):دو< 4م هدر”9اهنآ &ب &G 43ا,<ا $اد:اSن/ تDا^ح
&ب 5)ح $ارب &GدوبدB:اوخ 43ا,<ا ند< Vياiاي F=K `و„aم $د%Kاي •ير^K توصد نيارباBب
دوبد:اوخ نانآ &ب-ا,<ا 5يو]K eياK7ا ت,cو„aم نيا/دو< 4م هداداهنآ.
هدام R1# هدامدا^م > R"X دوبد:اوخ $ر;مj,ن 5'ن / 5)ح نايدص1مدومد .
&*اjمد > `/ا s]بمU تاقاaم/ &*اjمد > m;B8 5صf
هدام R18 Cر+ب 4B,%م تدم $اربا 4B,م7 ن,fر67ادحا نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &*اjم >
دBG m,a'Kا 5صاح/ هدرG ت*ا7ا نآ &Gد:د 4مرSيد.
هدام R1X s=0اي Vب 5,بق 7ا &*ا<او]Bبدياب 5ما*/ lاjم7ا hير: &صح &*اjمد'*د >
د<د:اوkن $ا. &*اjم (اJحاد<ابرSيدو]Bبرzا/ددرz ن,%م هر,v/ Fصناي.
هدام RH" $رSيد `ام 5صاح7ا &صحرب ه/ل* Cر6/د7ا 4Jي &Gدو< rر< ت9اj3ا. &*اjمد >
د:دب 5با'م Cر+بj,ن.
هدام RH1 توص نياد 5ما*ايد<اب lاjم `ام 5ماو*/Iب7ا hير: ت9ا نJ)م &*اjمد'*د >
دوبد:اوخد=ب Cر*ايدادارق Pب6رب ن,fر67ا hير: lاشم &صحj,ن.
هدام RHH hcام &G ت9ا (7T 4c/د<اب mهنآ hcام ن,م7 Cرص1م &G تa,ن (7T &*اjمد'*د >
د<اب &1<ادا نآد CرصK Pح هر,v/ تيT/ 5,بق7ا ني/اB*7ا 4ناوB%بايد<اب هدوب VfاBم.
هدام RH! Oلصا &ب ƒا1]م &Mرzا د<اب 5باقدوص'م l7 $اربدياب ت9ا &*اjمدوم &G 4B,م7 >
ن,حدوخر,v/ هاMايرهنر^ح 5,بق 7اد<اب 4Kا,=)* &ب ƒا1]م l7رzا/د<اب بآ 5,ص]Kاي
ت<ادد:اوخ ا &=ما%م eaf Pحد<اب هدوب نآ &ب 5:ا.د'* .
هدام RHY $اربد'*اي/ (و=%مد=ب Cر* Waحرب &JBيارSمد<اب ن,%م &*اjمد'*ددياب l7 lون >
دوبد:اوخا1kم ت*ا7 lون ا,1خاد 5ما*ر,خا توصدد<اب هدوب ت*ا7 P=+م.
هدام RHR (7T ت9ا $د'* &*اjمد'* > .
هدام RH_ دBG eaf ا &=ما%م نبv توصددناوK 4م lاjم/ 5ما* hcام7ا hير: > .
هدام RH# ƒاخ lا^1نا ت,=باق 7ا 5,بق نيا7ارSيد 5=*اي بآ ناد'f &+9اوب ن,م7 هاzر: >
دو< 4م ea^Bم &*اjمد'*د<ابن نJ)م Vنام Vf/دو<.
هدام RH8 5ما*دBG Wصvا نآدو< 5ما* m,=aK &*اjمدوم ن,م7 &JBيا7ا 5بق 4ncا0 xk<رzا >
دادن eaf Pحدو< Vقا/ m,=aK7اد%ب Wصvرzا 4c/دو< 4م eafربا1kم.
هدام RHX 5ما* تر<ابم &JBيا رSمدو< 4)ن 56اباهنآ7ادحااي ن,=ما%1م توf &ب &*اjمد'* >
دو< 4م ea^Bم/ا توf &ب توص نيادد<اب هد< rر<.
هدام R!" هداد &*اjم &ب ا نآ/ هدوب 4B,م7 VfاBم hcامدوخر)* تدم &ب 4aG هاzر: >
دو< 4م ea^Bم/ا توf &ب &*اjمد'*د<اب.
هدام R!1 دو< 4م نآ7ادوخ &صح hcام 5ما* l7 هر)0وهD7اد%ب > .
هدام R!H ت9ا 56ابد'*د<اباهBK 5ما*اي lاjم `ام هر)0 (ا)K &Gدو< rر<رzا &*اjمد'*د >
.
هدام R!! hcام &GرSيد Cر6/ ت9ا Iب Wحاص `ام 5صاح (ا)Kدو< 56اب 41=%ب &*اjمد'*رzا >
5n)cا تر.ا P]1aم هدوب hcام &G &uنآ تبaن &ب ت9ا هدوب 5)* Wحاص بآاي ن,م7
ن,بIب تبaن &بj,ن 5n)cا تر.ا/ 5صاحد<اب 5ما*/ lاjم ن,ب tر1شمIبرzاEدوبد:اوخ
دو< 4م m,a'Kاهنآ.
هدام R!Y $ا;با 5)* &Gد<ابن 4aG/دBG tرKا نآ 5)*اد1باداي-اB0اد 5ما* هاzر: >
5ما* ƒرkبا 5)*اي/دBG 4م (ا;نا &باب.اا 5ما* lاjم $اiا'K &ب mGاحد:د (ا;نا/ا
داد eaf Pح lاjم ناJما (د* توصد/د:د 4م &مادا.
هدام R!R ت9ا 5n)cا تر.ا P]1aم lاjمدو< 4@'Bم تدم/دBJن ت*ا7 5ما*رzا > .
هدام R!_ mG 5صاح s,ح نيا7ا/ديا)Bن ت*ا7د تبDاوم Cا%1مو+ب 5ما* هاzر: >
دوبد:اوخ ت/ا^K نماi 5ما*ددرz lاjم &.و1مرSيدرiايدو<.
هدام R!# &*اjمديا)ن l7 ا نآر,v 5ما*/د<اب هد<د,ق 4B,%م l7 &*اjمد'*د هاzر: >
هدام Pب6رب/ 56اب R!! دو< 4ما1f .
هدام R!8 Cر6/ ت9اIب hcام `ام 5صاحدو< eaf هر)0وهD7ا 5بق تدم-اB0اد &*اjم هاzر: >
دوبد:اوخ 5n)cا تر.ا P]1aمرSيد.
هدام R!X ن,ب &G 41بaن &ب 5ما*/ lاjم7ا hير:دو< eaf هر)0وهD7اد%ب &*اjم هاzر: >
تر.اIخا &ب hير: 5صاح ت<ادرب اK eaf eياK7ا نJ,cدB1a: هر)0د hير< هدوبر'ماهنآ
P]1aمدر,z 4م P=%KرSيد Cر+بر'م &صح &ب &G دوخ tلمTا wcاصمريا9/ 5)*/ ن,م7 5n)cا
دوبد:اوخ.
هدام RY" ت*ا7 &Gداد Pح lاjم د<اب هد,9رن l7اقا^Kا/دو< 4@'Bم &*اjم تدم هاzر: >
ديا)ن-ا'با 5n)cا تر.اIخا &با نآايدBG &cا7اا
هدام RY1 `ا'1نا $ارب 4c/ دو< hير< $رSيدابايدر,Sبر,.ا ت*ا7 $اربدناوK 4م 5ما* >
ت9ا (7T lاjم $اi $رSيد &ب ن,م7 m,=aKاي &=ما%م .
هدام RYH ن,م7 ƒاkمريا9د<اب هد< rر< نآ Cلخ &JBيارSم ت9ا hcام هده* &ب ن,م7 ƒارخ >
ت9ا Cا%1م ن,fر6 ن,,%K Waحرب .

تاقاaمد > (/د s]بم
هدام RY! &صح 5با'مد 5ما* اي نآ `اnما/ تخد Wحاص ن,ب &G ت9ا $ا &=ما%م تاقاaم >
نآ هر,v/ 5z |رب/ هو,م7ا ت9ا m*ا هر)0/دو< 4م Vقا/ هر)07ا ن,%م lاشم .
هدام RYY P]1aم 5ما*/ ت9ا hcام `ام هر)0 (ا)Kدو< eafايدو< 56اب تاقاaم &Gدومر:د >
دوبد:اوخ 5n)cا تر.ا.
هدام RYR تاقاaمد'*دوم د ت9ا هد<رGb 5بق s]بمد &G &*اjم &ب &%.ا تار'م >
$رSيد &با &=ما%م hcام ه7ا.ا ن/دبدناوK 4)ن 5ما* &JBيارSمدوبد:اوخ 4*رمj,ن
ديا)ن تGر< $رSيداباياIzا/.
&با@مد > mش< 5صf
هدام RY_ Cر6 &JBياد,قاب د:د 4م &يامر9 ن,=ما%1مدحا نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &با@م >
دو< 4م هد,مان با@م 5ما*/ hcام &يامر9 WحاصدB<اب hير< نآدو9د/ هدرG تا;K نآابرSيد.
هدام RY# د<ابد'ن &./دياب &يامر9 > .
هدام RY8 هر,v/ s=0اي Vب 5,بق7ا 5G7ا lاشم-j.دياب VfاBمد با@م/ hcام7ا hير: &صح >
د<اب.
هدام RYX Cر*د &JBيا رSمدو< ن,%م &با@مد'*ددياب qوf هدامد هوبjم $ا: &صح >
ددرz نآ &ب CرصBمد'*د توJ9/ هدوب (و=%ماj;Bم.
هدام RR" j3ا. ت9ا $د'* &با@م > .
هدام RR1 دو< 4م ea^Bم 5يb 5=*7ا 4Jي &ب &با@مد'* > -
1)ن,fر6دحا &^9اي نوB.اي توم توصد .
2)hcام ند< 2=^م توصد .
3)wب/ &يامر9 (ا)K ند< F=K توصد .
هدام RRH 4)ند'* (/jc W.وم تدم ن,,%Kد<اب هد< ن,%م تدم تا;K $ارب &با@مد هاzر: >
hcامديد. ه7ا.ا &برSمدBJب &=ما%مدناوK 4)ن با@م تدم-ا@'نا7ا 28 نJ,cدو< .
هدام RR! 4م 5ما*د<اب هدشن rر< 4صاخ تا;K 4B%يد<اب P=+م &با@م &G 4Kوصد >
دBG تيا*ا Cا%1مدياب تا;K7ر6د 4c/ديا)Bبدنادب Oلص &Gا 4Kا;K maقر:دناوK.
هدام RRY &با نآايدBG &با@م $رSيداب &يامر9 نا): &ب تبaندناوK 4)ن با@م >
hcام ه7ا.اابرSمديا)ناIzا/ر,v .
هدام RRR ت9ا نام7/د=ب `و)%م/ Cا%1م تا;K lون $ارب &Gا 4cا)*ادياب با@م >
تر.ا P]1aمد:د (ا;نااصk<دوخدBG lو.ر,.اب 41aياب Cر* Pب6رب &Gا 4cا)*ارzا 4c/د/آا;ب
دوبد:اوkن نآ.
هدام RR_ $د%Kاي •ير^K توص درSمدو< 4)ن &با@م `ام نماi/ ت9ا ن,ما mJحد با@م > .
هدام RR# نيادد<اب hcام `ام VfاBم (ا)K &GداIzارق/د:دب تا;K $ارب 4cام 4aGرzا >
(و=%م &JBيارSمدوبد:اوخ 5n)cا تر.ا P]1aم 5ما*/دو< 4)ن بوa]م &با@م &=ما%م توص
ت9ا هداد (ا;ناا*ربKا 5)* 5ما* &Gدو< .
هدام RR8 &.و1م تا;K7ا &=صاح تااaخاي/دوبد:اوخ &يامر9 نماi با@م &Gدو< rر<رzا >
&بدوخ `ام7ا با@م &Gد<اب هد< rر< (/jcو+ب &JBيارSم ت9ا 56ابد'*د<د:اوkن hcام
دBG h,=)K hcام &بانا;م F=Kاي تاaخاد'م.
هدام RRX (اJحا 5بق هدامر,خا ت)aق rر< تيا*اب ت9ا نJ)م تدم &ب باaحاي $ا. باaحد >
در,Sب P=%K نآ &ب &با@)cا Pح/ $ا. &با@م.
هدام R_" ن,بد'* W.و)ب &G ت9ا 4Kار'م/ •يار< VباK &با@مد<وGIماقوf &Jنآ7ار,v &ب >
ت9ار'م ن,fر6 .
&cا%.د > m1^: 5صf
هدام R_1 m*ا 4=)* 5با'م د (و=%م تر.ا-ادا &ب 4صk< (اj1cا7ا ت9ا تاب* &cا%. >
ن,%مر,vايد<اب ن,%م Cر6 &JBيا7ا .
هدام R_H دBيوz 4م 5%.ا تر.ا/ 5ما*ا Cر6/ 5*ا.ا (j1=م &cا%.د >
هدام R_! (j1=م 4aGرzا نيا رباBب تa,ن (7T تاه;cا V,). نم تر.ا ندوب (و=%م &cا%.د >
ت9ا w,]ص &cا%.دوبد:اوخ/ا `ام نآ7ا 4B,%م lاشم &صحدBGاد,8ا/ا هد< mz 2Gر: &Gدو< .
هدام R_Y نآ تا,^,G/د/درم m: 5)* ت9ا نJ)م 5ما* ن,,%K (/jc (د*7ا &1<Iz &cا%.د >
د<اب (و=%مان.
هدام R_R 4م ن,fر67ا hير: ت9ا هد,9رن (ا)Kا &ب 5)* &G 4مادام/j3ا. ت9ا $ده%K &cا%. >
د:دبا 5ما* 5)* 5n)cا تر.ادياب ديا)ن lو. 5)*-اB0اد 5*ا.رzا 4c/دBBG lو.دBناوK.
هدام R__ 5*ا. &cاصTابدوص'م -اj.ا7ا hير:/ هدوبدد%1م-اj.ا $ااد 5)* &cا%.د هاzر: >
m*ادوبد:اوخ P]1aم ت9ا هدرG 4=)* تبaن &ب 4)a)cا تر.ا7ا 5ما*ددرz eaf &cا%./د<اب هدوب
5ما*دوخ Cر67ا ايد<اب 5*ا. Cر67ا eaf &JBيا7ا .
هدام R_# هداد (ا;نااي هدرG m,=aKا &cا%. P=%1م &Gددرz 4م 5%. P]1aم 41ق/ 5ما* >
د<اب.
هدام R_8 5)*اد'م تبaن &ب hير:دB:د (ا;ناا 5)* m: تGر< &بدد%1م ن,=ما*رzا >
ددرz 4م 5%. P]1aمدوخ.
هدام R_X 5*ا. &باKد9 4م 5ما* ت9دب &G 41ق/7ا ت9ا هد< Vقا/ نآ $ارب &cا%. &G 4cام >
ت9ا تناما/ا ت9دددBGد .
هدام R#" ت9ا 56اب 43ل'*ر,v 5)*رباي/ l/رشمان 5)*رب &cا%. > .
تGر<د > m1ش: 5صf
تGر< (اJحاد > `/ا s]بم
هدام R#1 &*ا<او]Bبدحا/ 4„,<ددد%1م ن,Jcام qو'ح lا)1.ا7ا ت9ا تاب* تGر< > .
هدام R#H $رهقاي ت9ا $ا,1خا تGر< > .
هدام R#! 5,بق7ا-اGر< 5)* &;,1ن دايدو< 4م 5صاحدو'*7ا $د'* &;,1نداي $ا,1خا تGر< >
اهBياو]ن/ ر^ندBM 5)*-ا7ادا*اشم 4cام `وبقاي $ا,1خا ƒاjم.
هدام R#Y دو< 4م 5صاح oا اي ƒاj1ما &;,1ند &G ت9ا ن,Jcام qو'ح lا)1.ا $رهق تGر< > .
هدام R#R hي $ارب &JBيا رSمد<اب 4م m,ه9رi/ V^نددوخ mه9 تبaن &ب-اGر<7ا hير: >
هدام Eد<اب هد<و}Bم $رKداي7 mه9 4=)* 5با'مداهنآ7ار^ندBMاي R#_ ندرG هادا7ر6 >
دوبد:اوخ -اGر< ن,ب هر'م •يار< VباK tر1شم `اوما.
هدام R## 4م ت9ا هد< ن/bام tر1شم `اوما ندرG هادا &بد'* ن)iد &G 4Jير< >
&=صاح تااaخ `و„aم &.وu,: &ب/د:د (ا;نا ت9ا ندرG هادا &م7T &Gا 4=)*ر:دناوK
$د%Kاي •ير^K توصدرSمدوبد:اوkندوخ `ا)*ا7ا .
هدام R#8 هداد (7Tد'* ن)iد نbا &JBيارSمدBBG lو.دوخ نbا7ادBناوK 4م تق/ &):-اGر< >
دنادن lو. Pح ت9ا 4قاب تGر< &G (ادام توص نياد &Gد<اب هد<.
هدام R#X ن/bام `ل'19او+ب hي ر: &G $و]Bبد<ابدد%1م-اGر< هده%ب تGر< ندرG هادارzا >
(ادقا ت9ا (7T ندرG هادا $ارب &G 4cا)*ا &بادر^BمدBناوK 4ماهنآ7ا hير:د<اب (ادقاد
دBG.
هدام R8" (ادقا $رSيد ن/دبدناوK 4)ن ناريدم7ا 4Jي &Gد<اب هد<ر'م-اGر< ن,برzا >
نماi-اGر< 5با'مدرSيد-اGر< -ا@ما (د* توصدد<اب هدرG (ادقا 43اهBK &ب &G $ريدمدBG
د<اب هدوبندو.وم ندرG هادارماد &=خادم $ارب 4=%f ناJمارSيد ن,ن/bام &Mرzادوبد:اوخ.
هدام R81 هدوب 4cو@fد<اب نbا د/دح7ا ƒاخاي نbا ن/دب &G 4Kوصد-اGر<7ا hير: تاfرصK >
دوبد:اوخ 4cو@f تلما%م تار'م VباK/.
هدام R8H ت9ا نماiديا)ن تGر< `اوماد CرصK نbاد/دح7ا ƒاخداي نbا ن/دب &G 4Jير< > .
هدام R8! 4ncا0 xk< &بلGاي-j. ادوخ mه9رSيد-اGر< تياi ن/دبدناوK 4م-اGر<7ا hير: >
دBG 5'1Bم.
هدام R8Y 4)ن نآ x'ن/ F=K نماi/ ت9ا ن,ما mJحد ت9/اديد &Gرشcا `ام &G 4Jير< >
$د%Kاي •ير^K توصدرSمدو< .
هدام R8R نااJب=6/ هدوب `و„aم هدرG &=ما%ماهنآاب &G 4صاk<ا 5با'مد ن/bامر,v hير< >
دناد/ا &ب lو. Pح •'f.
هدام R8_ &G تق/ر:-اGر< 7ا hير:د<اب هدشن ن,%م تدم 4م7Tد'* ن)iد تGر< $اربرzا >
دBG lو.دناوK 4مد:اوkب.
هدام R8# دو< 4م V^Kرم 5يb qر67ا 4Jي &ب تGر< > -
1)m,a'K توصد .
2)تGر< `ام (ا)K ند< F=K توصد .
هدام R88 دB<اب 4)ن &Gر1شم `اوما CرصKد ن/bام-اGر< 5يbداومد > -
1)lو. ناJما توصد نآ7ا lو.اي ت,ن/bام تدم-ا@'نا توصد .
2)-اGر<7ا 4Jي ند<و;]ماي توf توصد
تGر< `اوما m,a'Kد > (/د s]بم
هدام R8X tر1شم `ام m,a'K $اiا'Kد:اوkب تق/ر:دناوK 4م `ا)cا hير<ر: >
(j1=م 4مj=م &./ &ب -اGر<اي lوB)م نوناق نيا W.وم &ب m,a'K &G $داومدرSمديا)Bبا
دB<اب هد< m,a'K (د*رب.
هدام RX" hي mه9 تبaن &ب •'f m,a'K ت9ا نJ)مدB<ابر^ن/د7ا g,ب-اGر< &G 4Kوصد >
دنا)ب 4قاب &*ا<ا &ب نارSيد (اه9/ديآ 5)%باهنآ7ار^ندBMاي.
هدام RX1 &G $و]ن &ب m,a'KدB<اب 4iا tر1شم `ام m,a'K &ب-اGر< (ا)K هاzر: >
4م m,a'K &باب.ا mGاح-اGر< ن,ب PfاوK (د* توصد/ديآ 4م 5)%بدBيا)ن 4iارK-اGر<
&بدياب m,a'K/ تa,نj3ا.اب.ا توص نياد &Gد<ابنرiرب 5)1شم m,a'K &JBيارب r/رشمدBG
د<اب 4iارK.
هدام RXH &G 4Kوصدد<اب رi 4برSيد ‚%ب $ارب/ر@م-اGر<7ا 4@%ب $ارب m,a'K هاzر: >
hير<دوشبر@1مر,v Cر67ااiا'K 2J*رب رzا/دو< 4ماب.ارSيد Cر6د<ابر@1م Cر67ااiا'K
دو< 4)ن m,a'Kرباب.ار@1م.
هدام RX! &G $اد'م &ب ت),ق gحاf ناص'ن7ا ت9ا تاب*دو< 4م m,a'K7ا Vنام &G $رi >
د<ابن &]ماaم 5باقاKدا*.
هدام RXY &,'BK &ب ƒا1]م/ هدرGاد,8 4بارخ نآ `اnمااي tر1شم تاBق هاzر: >
lاB1مار,)%Kاي &,'BK د تGر<7ارSيد-اGر<رiرب-اGر<7ار^ندBMاي hي/دو<ر,)%Kاي
m,a'K 5باق h=مرzا توص نياددBيا)ن lو. mGاح &بدBناوK 4مر@1م-اGر<اي hير<دBيا)ن
تGر< &ب Vقوم $ا@1قا &با VB1)م hير<رi Vfد/ lاjن هدام V=ق $اربدناوK 4م mGاحد<ابن
دBGاب.ادوخ mه9 V,باي ها.ا اير,)%Kاي &,'BKد.
هدام RXR دBMاي hي &صحاي tر1شم `ام (ا)K ندا1fا ن)@1م m,a'K هاzر: >
دBيا)ن 4iارK-اGر< &Mرzا ت9ا lوB)م m,a'Kد<اب ت,cام7ا-اGر<7ار^ن.
هدام RX_ m,a'Kاب (7لماهنآ7ا 4@%بد $اب.ا ت)aقد<ابدد%1م tر1شم `اوما &G 4Kوصد >
تa,ن `اوما 4قاب .
هدام RX# تa,نjيا. mه,=* Cوقوم ن,ب &fوقوم `ام m,a'K 4c/ ت9اjيا. Fق/7ا h=م m,a'K > .
هدام RX8 4م 7ارfا -اGر< (اه9 تبaن &بد<اب 4=nم tر1شم `امرzا &G تaنآ m,a'K W,KرK >
ن,ب 4iارK (د* توصد 5يد%Kاي7ارfا 7اد%ب/دو< 4م 5يد%K ت),ق Waحربد<اب 41),قرzا / دو<
ددرz 4م ن,%م &*رق &باهنآ xصح-اGر<.
هدام RXX $اi ن/دبدناوK 4)ن -اGر<7ا h,u,:/ ت9ا (7Tد< Vقا/ا],]ص &Jنآ7اد%ب m,a'K >
دBG lو. نآ7ا نارSيد.
هدام _"" نآ &ب mcا* m,a'K ن,حد &Gدو<ر:اD 4ب,*-اGر<7ار^ندBMاي hي &صحد هاzر: >
دBنjب m: &با m,a'Kدناد Pحوبjم-اGر<اي hير< هدوبن.
هدام _"1 4م 56اب m,a'K ت9ا هد< Vقا/ •=v &ب ت)aق &Gدو< (و=%م m,a'K7اد%ب هاzر: >
دو<.
هدام _"H هدوبر,v `ام هد< m,a'K `اوما7ا 4B,%ماد'م &Gدو< (و=%م m,a'K7اد%ب هاzر: >
ت9ا 56ابTا/ w,]ص m,a'K د<اب $/اaK &با7/ر^م xصح (ا)Kدر,v `ام &G 4Kوصد ت9ا .
هدام _"! دو< 4م ت)aق نا): pوصkم m,a'K7اد%ب تaنآ تا'=%1م7ا &G 41)aقر: $ار;م/ر)م > .
هدام _"Y 4c/دوشب h=م نآ m,a'K7ا VنامدناوK 4)نداد qا^Kا Pح $رSيد h=مد &G 4aG >
دنام 4م 4قابدوخ `ا]بوبjم Pح m,a'K7اد%ب.
هدام _"R Pح m,a'K7اد%بد<ابرSيد hير< &صحوب* 5]ماي بآ $ار;م-اGر<7ا 4@%ب &صح هاzر: >
4قا^Kا qو'حريا9 ت9ا ن,Bu):/د<اب هد< rر< نآ rو'9 &JBيارSمدو< 4)ن •قا9وب*اي $ر;م .
هدام _"_ ت,مرب &Gدو< (و=%م m,a'K7اد%باي/دو< m,a'K نويد-ادا7ا 5بق ت,م &GرK هاzر: >
oا/7ار^ندBM hيرzا/دBG lو./ا mه9 تبaن &ب oا/7ا hيرهبدياباJب=6 ت9ا هدوب 4Bيد
ديا)ن lو.رSيد oا/ &بj,ن نيرa%مايرa%م mه9 $اربدناوK 4ماJب=6د<اب هد<رa%م.
&%يد/د > mهن 5صf
تا,=Gد > `/ا s;بم
هدام _"# نآ &Jنآ $اربدا”9 4م $رSيد &بادوخ `امر^ن hي نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &%يد/ >
دBيوz 4م ن,مااي lدو1aم ار,z &%يد// lدوماIz &%يد/Eداد:اSنانا;ما.
هدام _"8 د<اب 5%f &ب &Mرzا ت9ا (7T ن,ما `وبق &%يد/د > .
هدام _"X Cر67ااي/د<اب hcام (ا'م m3اقاي hcام &GداIz &%يد/ &با 4cامدناوK 4م 4aG >
د<اب7ا;ماB)iايا1حارص hcام.
هدام _1" 4aG7اا 4cام 4aG رzا/دB<اب &1<اد &=ما%م $ارب ت,=:ادياب ن,fر6 &%يد/د >
4c/ &با نآدياب دBG `وبق &%يد/ ناوB%بدادن ت,=:ا &=ما%م $ارب &GرSيد
ت9ا نماiدو< F=Kاي xقان/اديدرzا/ديا)ند/ا .
هدام _11 j3ا. ت9ا $د'* &%يد/ > .
ن,ما تاده%Kد > (/د s]بم
هدام _1H ن,,%K 4ب,KرKرzا/ دBG †^ح هدو)نر'م hcام &G $و+با &%يد/ `امدياب ن,ما >
ت9ا نماiTا/ دBG †^ح Cا%1م `ام نآ &ب تبaن &G $و+با نآد<اب هدشن .
هدام _1! †^ح $ارب7ا ن,ما/ د<اب هدو)نر'م 4ب,KرK &%يد/ `ام تDا^ح $ارب hcام هاzر: >
هدرGر,,…K7ا 4هنا]يرص hcام &JBيا رSمد:در,,…KدناوK 4مدنادب (7Tا W,KرK نآر,,…K `ام
ت9ا نماi توص نياد &Gد<اب .
هدام _1Y $د%K توصدرSمد<اب 4)ن ت9ا هد< هدر”9/ا &ب &G 4cام ناص'ناي F=K نماi ن,ما >
•ير^Kاي .
هدام _1R ت9ا ƒاخ/ا اد1قا7ا نآ Vfد &Gد<اب 4)ن 4%ياق/ `و„aمU†^ح (ا'مد ن,ما > .
هدام _1_ lاB1ما eياK 7ادBG lاB1ما نآد7ا ن,ما/دو< &بcا+م &%يد/ `امد هاzر: >
oداح &%يد/ `امد &G ت9ا 4ب,*اي x'نر:/ F=K نماi/ هدشن WKر1م/ا &ب ن,ما (اJحا
د<ابن/ا 5%f &بدB1aم x'ناي W,* نآ &Mرzادو<.
هدام _1# نآ7ا-ا]نا7ا $و]ن &بايدBG &%يد/د 4fرصK تDا^ح ته.7ار,vدناوK 4)ن ن,ما >
ت9ا نماi Tا/اIz تناما 4B)iاي wيرص ه7ا.اابرSمددرz V^1Bم .
هدام _18 Pحد<اب هد< هدر”9 ن,ما &ب (و1kم تGا8اي &1aبر9 &ب%.د &%يد/ `امرzا >
ت9ا نماiTا/دBG7ابا نآدادن .
هدام _1X ديا)ند ت9ا هدرG تfايد &Gا 4cام ن,*دياب ن,ما > .
هدام _H" ت9ا دو.وم نداد 28 Vقوم &G 4cاح نا): &با &%يد/ `امدياب ن,ما >
تa,ن نماi د<ابن ن,ما 5)%ب rوبرم/ هد< 5صاح نآد &G 4صقاون &ب تبaن/داددر1aم .
هدام _H1 نآ $ا;ب $رSيدj,M اي ت),ق &,cااشم/دو< &1fرz ن,ما7اارهق &%يد/ `امرzا >
Pح/ هدوبن نآ `وبق &بوب;ماIz تناما &ب ت9ا &1fرz {و*د &Gا &uنآديابد<اب هدرGIخا
دBG lو.ر:اق &با),'1aمداد.
هدام _HH &Mرzاديآرب نآ ت),ق اي 5nم هده*7اديابدBG F=Kا &%يد/ `ام ن,ما oا/رzا >
د<اب هدوبن `ام ندوب &%يد/ &ب mcا*.
هدام _H! ت9ا hcام `ام &%يد/7ا &=صاح VfاBم > .
هدام _HY (ا'م m3اقاي ت9ا هدرG تfايد/ا7اا نآ &G 4aG &ب •'fا &%يد/ `امدياب ن,ما >
نآد:اوkب 4K/رi &+9اوبرzا/داد در1aمد<اب 4مIخاد ن/bام &G 4aG &باي/ا 4نوناق
ديا)ند mGاح &بديابد<اب &1<ادن •ر19ددادIخا Pح &G 4aG &ب/دBGدا.
هدام _HR 4','ح hcام &ب ا نآ ن,ماديابددرz P']م &%يد/ `ام ندوبر,…=c P]1aم هاzر: >
ت9ا hcا)cا `وه;م `اوما (اJحا VباKد<ابن (و=%م hcامرzا/دBGد .
هدام _H_ &%يد/ ن,ما/ 56اب اIz تناما توf &ب &%يد/داIz &%يد/ &بادوخ `ام 4aGرzا >
/ا oا/ &برSمدBGددناوK 4)نا.
هدام _H# دو<د mGاح &بدياب &%يد/ `اماهنآ ن,ب PfاوK (د*/ oا/دد%K توصد > .
هدام _H8 تناما رzالnمددرz 5صاح $ر,,…KاIz تناما xk< `اوحادرzا >
ندرG هادا Pح &G 4aG &برSمدو)ندر1aم ناوK 4)نا &%يد// ea^Bم &%يد/د'*دو<و;]ماIz
داداو;]م `اوما.
هدام _HX &بوبjم ت)9 Vf 7ا 28دياب `ام نآد<اب هد< هداIz &%يد/ &ب $و;]م `امرzا >
$د%ب 4c/اي m,ق &ب توص نيا د &Gد<اب هدشنر;ح Vf hcام7ا &JBيارSمدو<د نآ hcام
ددرz 4مدر1aم.
هدام _!" ت)9 Vf7ا 28دياب `ام نآداIz &%يد/ تيT/اي تمو),ق ت)9 &با 4cام 4aGرzا >
4c/اي m,ق &ب توص نياد &Gد<اب هدشن ر;ح Vf hcام7ا &JBيارSمدو<د نآ hcام &بوبjم
ددرz 4مدر1aم $د%ب.
هدام _!1 نوناق نيا تار'م /د<اب Cرص1م lدو1aم7ار,v 4ناوB%بار,v `ام 4aG هاzر: >
ن,* &ب تبaنر.ا1aم نيارباBب ت9ا lدو1aم 5nمد<اب هدادارق ن,ما `ام نآ &ب تبaنا/ا
توصدرSمد<اب 4)ن نماiاهنآ `اnما/ &,=* 4cوماير,…ص `ام &ب تبaن 4c/اي m,ق هر.ا1aم
ناJمااب Cرص1م lاB1ما//ا &بcا+م eياK7ادادر19ا &ب hcام qا']19ا توصد/ $د%Kاي •ير^K
د<ابن/ا 5%f &بدB1aم &Mرzادوبد:اوخ 4ب,*اي x'نر:/ F=K `و„aم Cرص1م د.
هدام _!H باب9ا/-ا,<ا &ب تبaن اهنآ `اnما/ 4ما)ح/ &ناkنا)هم Wحاص/ادارaنا/اG >
هد< lاديااهنآدjن &aبcااي باب9ا /-ا,<ا &Gد<اب 4م `و„aم 41ق/ نيدا/ &aبcااي
د<اب lاديا mJحدد=ب Cر* Pب6رب &JBيااي/د<اب.
اIz تناما تاده%Kد > (و9 s]بم
هدام _!! &ب ت9ا هدرG &%يد/ `ام †^ح $ارباد تناما &Gا 4.اkمدياباIz تناما >
د:دب/ا.
هدام _!Y ت9ااIz تناما هده*ربد<اب 4.اkم (j=1aم `امد هاzر: > .
&يا*د > m:د 5صf
هدام _!R `ام ن,*7ا &Gد:د 4م ه7ا.ارSيد Cر+ب ن,fر6دحا نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &يا* >
دو< V^1Bمانا;م/ا.
دBيوzر,%1aما هدنر,z &يا*/ر,%ما هدB:د &يا*.
هدام _!_ &Mرzاد:د 4م &يا* &Gد<اب 4cام ت%^Bم hcامدياب ت,=:ارب ه/ل* هدB:د &يا* >
د<ابن ن,* hcام.
هدام _!# &يا*د'* lوiومدناوK 4مد< V^1Bم نآ7ا g=صا-ا'باب ناو1ب &Jيj,Mر: >
د<اب 43ل'*/ l/رشم &G ت9ا 41%^Bم ت9ا &يا*7ادوص'م &G 41%^BمEددرz.
هدام _!8 دو< 4م ea^Bم ن,fر67ا hير: تو)ب/j3ا. ت9ا $د'* &يا* > .
هدام _!X `و„aمر,%مدBG 4Kاaخ د,cوKر,%1aم $ارب &Gد<اب 4بو,* $ااد &يا* `ام هاzر: >
دو< بوa]م Wبaماfر* &JBيارSمدوبد:اوkن هدا/ تاaخ.
دو< 4م $ا.j,ناهنآ `اnما/ر.وم/ lدومدومد mJح ن,):.
هدام _Y" $د%Kاي •ير^K توصدرSمد<اب 4)ن &يا* `ام ناص'ناي F=K نماiر,%1aم > .
هدام _Y1 نbادومر,vد &JBيا رSم تa,ن &يا* `ام `ا)%19ا7ا 4<ان تص'Bم `و„aمر,%1aم >
د<اب هدرG هدا^19ا Cا%1م Cلخرب هدوب P=+م &يا*رzا/د<اب هدو)ن `ا)%19ا.
هدام _YH 5)%ب rوبرم &Mرzادوبد:اوخ 4ناص'ن/رaGر: `و„aمد<اب هد< نا)i rر<ر,%1aمربرzا >
د<ابن/ا.
هدام _Y! تص'Bم نيا نماiد<اب هد< j,ن `ا)%19ا Cرص7ا 4<ان تص'Bم نا)i rر<ر,%1aمربرzا >
دوبد:اوخ.
هدام _YY هدشن نا)i rر<دBMر: ت9ا نماiر,%1aم tوJaمر,v/ tوJaم7ا m*ا هر'ن/ل6 &يا*د >
د<اب هدرJن m: $د%Kاي •ير^K/.
هدام _YR داومدا^مدياب &يا*دد > _HY / _H_ اK _!" دو< تيا* .
هدام _Y_ نآ $اد:اSن ƒاkم / ت9ار,%1aم هده*رب &يا* `ام7ا lا^1نا $ارب &م7T ƒاkم >
د<اب هد< 4صاخ rر< &JBيارSم ت9ا تدا*/ Cر* VباK.
هدام _Y# ر,%م نbا &برSم د:در,v CرصK &ب $و]ن €,: &با &يا* `امدناوK 4)نر,%1aم > .
{رقد > m:د7اي 5صf
هدام _Y8 h,=)KرSيد Cر+بادوخ `ام7ا 4B,%ماد'م ن,fر6دحا نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* {رق >
(وي ت),ق 5nمدI%K توصد/ديا)ند Fص// 2B./اد'م s,ح7اا نآ 5nموبjم Cر6 &GدBG 4م
د:دبادرcا.
هدام _YX ت9ا {ر1'م `ام7ا دو< xقاناي F=K m,=aK7اد%ب ت9ا {رق lوiوم &G 4cامرzا > .
هدام _R" هدرG `jBKاي 4قرKا1),ق &MرzادBGد ت9ا هدرG {رق &Gا 4cام 5nمدياب {ر1'م >
د<اب.
هدام _R1 5بقدناوK 4)ن {ر1'مد<اب هد< ن,%م 4=.ا 4مj=م &./ &ب {رق-ادا $اربرzا >
دBG &بcا+مادوخ W=6 تدم-ا@'نا7ا.
هدام _RH 4مارق 46اaقااي ت=هم {ر1'م $ارب `اوحا/ lاi/ا Pبا+م mGاح &بcا+م Vقومد >
د:د.
هدام _R! بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
$دBب/رz/ا)قد > m:د7ا/د 5صf
هدام _RY mJح ن,): Eدوبد:اوkن lو)aم نآ &ب &%.ا $/ا*د/ 56اب $دBب/رz/ا)ق >
ت9ا $ا.د<اب هد<د,cوK l/رشمان تلما%م7ا &G 4Kاده%K &,=Gدومد .
هدام _RR $دBب/رz 4ن7ر,ش)< / $7ادنار,Kد ن,Bu):/ $او9 تاناو,ح ند,نا/دد >
نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEدو< 4)ن تيا*اهنآدومد 5بق هدامدا^م/j3ا.
بوصم یندم 1!#" )
تcاG/د > m:دj,9 5صf
تا,=Gد > `/ا s]بم
هدام _R_ Wيان $رما (ا;نا $ارب ارSيد Cر6 ن,fر67ا 4Jي نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* تcاG/ >
ديا)ن 4مدوخ.
هدام R_# ت9ا 5,G/ `وبق &ب rوBم تcاG/ P']K > .
هدام R_8 دو< 4م Vقا/ دBG نآرب تcTد &G 4=%fاي †^cرهبTوبق/ابا;يا تcاG/ > .
هدام _RX تر.اابايد<اب 4نا;م ت9ا نJ)م تcاG/ > .
هدام __" $ارب/د,'م ايد<اب 5Gوموما (ا)K $ارب/ P=+مو+ب ت9ا نJ)م تcاG/ >
4صاخوماايرما .
هدام __1 دوبد:اوخ 5Gوم `اوما ندرG هادا &ب rوبرم •'fد<اب P=+م تcاG/ &G 4Kوصد > .
هدام __H 4aGدياب m: 5,G/د/آ ا;با نآدناو1ب 5Gومدوخ &Gدو< هداد $رماددياب تcاG/ >
د<اب &1<اد ت,=:ارما نآ (ا;نا $ارب &Gد<اب.
هدام __! د:د (ا;نا ت9ا ƒاخ/ا تcاG/د/دح7ا &Gا 4=)*دناوK 4)ن 5,G/ > .
هدام __Y ن,Bu):/ديا)ن نآرب تcTد ن3ارق &JBيارSم تa,ن Pح ‚بقد 5,G/ &)Gا]مد 5,G/ >
دوبد:اوkن &%fارمد 5,G/ PحIخاد 5,G/.
هدام __R دBG نآرب تcTد 4%+ق &Bيرق &JBيارSم تa,ن ن)0 ‚بقد تcاG/ V,بد تcاG/ > .
5,G/ تاده%Kد > (/د s]بم
هدام ___ 4م بوa]م نآ Wبaم 5,G/اfر* &Gدو< &.و1م 5Gوم &ب 4Kاaخ 5,G/ر,ص'K7ا هاzر: >
دوبد:اوخ `و„aمددرz.
هدام __# 5Gوم &G &uنآ7ا/ديا)ن تا*ارم ا 5Gوم ت]=صمدوخ تامادقا/ تاfرصKددياب 5,G/ >
دBJن7/ا;K ت9/اا,1خا 5خاد تدا*/ Cر*/ ن3ارق Waحرباي هدادا,1خا/ا &ب &حارصcاب.
هدام __8 هدرG تfايد/ا $ا;ب &Gا &uنآ/د:دب 5Gوم &بادوخ تcاG/ تدم باaحدياب 5,G/ >
دBGد/ا &ب ت9ا.
هدام __X 4)ناهنآ7ا h,u,: د<اب هد< ن,%م 5,G/ر^ندBMاي/درما (ا;نا $ارب هاzر: >
&1<اد تcاG/ل'1aم hير: &G نيارSمديا)Bب نآد تcاخد نارSيداي $رSيد ن/دبدناوK
د/آا;بارما نآ 43اهBK &بدناوK 4م (ادGر: توص نيادد<اب.
هدام _#" 56اب $رSيد تcاG/ اهنآ7ا 4Jي تو)بدB<اب 5,G/ lا)1.او]Bبر^ن/د &G 4Kوصد >
دو< 4م.
هدام _#1 wيرصK &JBيارSم تa: j,ن نآ تامد'م/ (7اوcد تcاG/ (j=1aمرمار:د تcاG/ >
د<اب تcاG/ (د%ب.
هدام _#H &JBيارSم تa: رSمد:د تcاG/ $رSيد &برما نآ $اربدناوK 4)ن $رماد 5,G/ >
د<اب 5,GوKد 5,G/ ن3ارق تcTد &بايا]يرص.
هدام _#! xk< &بداد تcاG/ نآد &Gا $رما (ا;نا &1<ادن 5,GوKد تcاG/ &G 5,G/رzا >
4م بوa]م Wبaم &G 4Kااaخ &ب تبaن 5Gوم 5با'مد scا0 xk</ 5,G/7ا hير:دBGاIzا/ 4ncا0
دوبد:اوخ `و„aمدو<.
5Gوم تاده%Kد > (و9 s]بم
هدام _#Y د:د (ا;ناU ت9ا هدرGدوخ تcاG/د/دحد 5,G/ &Gا 4Kاده%K (ا)Kدياب 5Gوم > .
ت<ادد:اوkنده%K &نوz €,: 5Gوم ت9ا هد< هداد (ا;نا تcاG/د/دح7ا ƒاخد &G &uنآدومد
دBG ه7ا.ااB)iايا1حارصا 5,G/ 4cو@f `ا)*ا &JBيارSم.
هدام _#R ن,Bu):/ ت9ا هدو)ن دوخ تcاG/ (ا;نا $ارب 5,G/ &Gا 4.اkم (ا)Kدياب 5Gوم >
د<اب هد<ر'م رSيدو6 تcاG/د'*د &JBيارSمد:دبا 5,G/ تر.ا.
هدام _#_ &cاGوcا Pح &ب تبaن رzا/دوبد:اوخ ن,fر6 ن,بدادارق VباK 5,G/ &cاGوcا Pح >
5n)cا تر.ا P]1aم 5,G/د<ابن 4)=)م تدا* رzا ت9ا تدا*/ Cر* VباKد<ابندادارق نآاد'ماي
ت9ا .
هدام _## &G ت9ا نيارب `و)]م د<اب هدشن wيرصK نآ ندوب تر.ااباي 4نا;م تcاG/درz >
د<اب تر.ااب.
تcاG/-ا@'نا &^=1kم qر6د > (اهM s]بم
هدام _#8 دو< 4م V^Kرم 5يb Pير+ب تcاG/ > -
1)5Gوم `j* &ب .
2)5,G/ $ا^%19ا &ب
3)5Gوماي 5,G/ نوB. &باي توم &ب .
هدام _#X `j* (د*اب 5,G/ تcاG/ &JBيارSمدBG `j*ا 5,G/د:اوkب تق/ر:دناوK 4م 5Gوم >
د<اب هد< rر< 4م7Tد'* ن)iد.
هدام _8" تبaنديا)Bبدوخ تcاG/ ددحد/ا &ب `j*ربخ ند,97ا 5بقاK 5,G/ &G $وما (ا)K >
ت9اIfان 5Gوم &ب .
هدام _81 4م ت9ا 4قابدوخ نbا &ب 5Gوم ت9ا (و=%م &G 4مادامدادا^%19ا 5,G/ &JBيا7اد%ب >
دBG (ادقا &1<اد تcاG/ &uنآددناوK.
هدام _8H نآد (ادقا7ا Vنامر;ح &G $ومادرSمدو< 4م تcاG/ نل+ب W.وم 5Gوم تيو;]م >
د<ابن.
هدام _8! (ا;نادوخ ت9ا تcاG/ دوم &Gا 4=)* 5Gومايد/رب ن,ب7ا تcاG/ P=%1م هاzر: >
$ارب &Gا 4cام &JBيا 5nم هد/آ ا;بد<اب 5,G/ تcاG/اب 4fاBم &G 4=)* 4=Gو+بايد:د
دو< 4م ea^Bم تcاG/د</ر^بدوخدوب هداد تcاG/ نآ ‰/رf.
$د'* نا)iد > m:داهM 5صf
تا,=Gد > `/ا s]بم
هدام _8Y در,Sب هده%ب ت9ا $رSيد &مbرب &Gا 4cام 4صk< &JBيا7ا ت9ا تاب* نا)iد'* > .
دBيوz 4م 4=صا نويدماي &B* نو)@ما scا0 xk</ &c نو)@مارSيد Cر6 نماiاده%1م.
هدام _8R تa,ن rر< 4=صا نويدم $اi نا)iد > .
هدام _8_ د<اب &1<اد ت,=:ا &=ما%م $اربدياب نماi > .
هدام _8# ت9ا w,]ص ت,م/و;]م7ا ند< نماi > .
هدام _88 درG تنا)i نماi7ا ت9ا نJ)م > .
هدام _8X ت9ا w,]صدBG `وبق &c نو)@م &G (ادGر: تنا)iدنو< 4صk< نماiر^ندBM هاzر: > .
هدام _X" (د* &ب نا)i تق/ د &c نو)@مرzا نJ,cد<اباد `ام نماi &G تa,ن rر< نا)iد >
4=مر,vد'*7اد%ب نماiرzا 4c/دBG eafا نا)iد'*دناوK 4مد<اب هدوب 5:ا. نماi نJ)K
ت<ادد:اوkن $ا,خ &c نو)@مدو< .
هدام _X1 ت9ا 56ابU ت9ا هدشندا;يا نآ Wب97وB: &G 4Bيد نا)i > .
هدام _XH 4م ن,Bu): /دBG ن,%م 4=.ا نآ &يداK $ارب نماi ت9ا نJ)م `اح نيدد >
ديا)Bبا نآ $وf تخادر8ده%K 5.وم نيدددناوK.
هدام _X! 4B: 4=صا نيد &MرzادBG ن: &بcا+م نماi7ا نا)iد'*ددناوK 4م &c نو)@م >
د<ابن.
هدام _XY تa,ن rر<ديا)ن 4م ا نآ تنا)i &G 4Bيد •يار</ Cاص/ا/اد'م &ب نماi m=* >
ت9ا w,]ص نا)i ت9ااد'م &M نيد نآ دنادب &JBيا ن/دبدوشب xk< نيد نماi 4aGرzا نيارباBب
ت9ا 56اب ديدرKو]Bب نيددBM7ا 4Jي تنا)i نJ,c .
هدام _XR تa,ن (7T &B* نو)@ماي &c نو)@م xk< &ب نماi 4=,ص^K تfر%م >
هدام _X_ د<اب دو.وم نآد 4kaf rر< &Mرzا تنا)i ت9ا نJ)ما 4Bيدر: > .
هدام _X# P]1aم توص د ن)0اي V,بم tد &ب تبaن Vياباي $ر1شم7ا هده* نا)i >
ت9اjيا. ندمآدر,…=c .
&c نو)@م/ نماi ن,ب نا)iر0اد > (/د s]بم
هدام _X8 نو)@م &ب نماi &مb / $رب &B* نو)@م &مb هد< Vقا/ w,]صو+ب نا)i &JBيا7اد%ب >
دو< 4م `و…شم &c.
هدام _XX 4c/ ت9ا 56اب mBماi نمدادن نويدمرzا &GدBGد,ق نماi &JBيا 5nم نا)iد P,=%K >
د<اب P=%م ت9ا نJ)م &يداK &ب (اj1cا.
هدام #"" نويدم &B* نو)@م رzا &GدBGد,ق نماi &JBيا 5nم نآ ت]ص rر< &ب نا)i P,=%K >
دو< 4)ن نآ نل+ب W.وم mBماi نمد<اب.
هدام #"1 توصدرSمدBBG eafا نآدBناوK 4)ن &c نو)@ماي نماi/ (7T ت9ا $د'* نا)i >
هدامد &G $و+ب نماiاa*ا _X" &c نو)@م نيدب تبaن eaf Pح ندوب توصداي ت9ار'م
د'* تار'م7ا F=kK توصداي/.
هدام #"H W=6 &بcا+م تدم-ا@'نا 7ا 5بقدناوK 4)ن &c نو)@مد<اب &1<اد تدم نا)i هاzر: >
د<اب `اح نيد &MرzادBG نماi7اادوخ.
هدام #"! د<اب 5.وم نيد &Mرzادادادوخ W=6 &بcا+م Pح &c نو)@م `اح نا)iد > .
هدام #"Y ت9ا هدوب 5.وم &Gدو< (و=%م ن3ارق &ب &JنآرSم ت9ا `اح &ب `و)]م P=+م نا)i > .
هدام #"R دو< 4م `اح نماi توf &ب 5.وم نا)i > .
هدام #"_ بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Qد< CIح > 1!#" )
هدام #"# &JBيا رSمدو< 4)ن $رب نماiدBG $ربا &B* نو)@م &مb &c نو)@مرzا >
د<اب نيد 5صا7ا-اربادوص'م.
هدام #"8 $رب نا)i7اا,خ اي &cاقا Wب9 &ب V,ب eaf توصد ت9ا V,بم tد نماi &G 4aG >
دو< 4م.
&B* نو)@م/ نماi ن,ب نا)iر0اد > (و9 s]بم
هدام #"X &G 4KوصددناوK 4م 4c/ نيد-ادا7اد%برSمدادن &B* نو)@م &ب lو. Pح نماi >
4@'Bم m:وبjم تدم/ديا)ن 5,ص]K ا/ا ت3ارب 4B,%م تدمد &Gد<اب هد< (j1=م &B* نو)@م
دBG lو.د<اب هد<.
هدام #1" `وبق xk< نآ/ د:دبا نيد &G 4aG &بدBG &cاوح &c نو)@م تياiاب نماiرzا >
&cاوح ت9ا ن,Bu):/داد &B* نو)@م &ب lو. Pح/ ت9ا هدرGاداا نيد &G ت9ا نآ 5nمديا)ن
نماi هده%ب &c نو)@م .
هدام #11 &ب lو. Pح نماi د7ادر”با,نا0ا نآ &B* نو)@م/دBG &يداKا نيد نماiرzا >
&uنآ &c نو)@م7ادناوK 4م &B* نو)@م/دBG &%.ارم &B* نو)@م &بدياب/ ت<ادد:اوkن &c نو)@م
داددر1aم ت9ا &1fرz &Gا.
هدام #1H داد &B* نو)@م &ب lو. Pحد<اب/ا oا/ نماi/دو< توf &c نو)@م هاzر: > .
هدام #1! 4)ن هداد &uنآرب هداي7د<اب هداد نيد7ار1)G &c نو)@م &ب نماiرzا >
د<اب هدرGر1)G &ب w=صا نيد &MرzادBG &بcا+م نويدم7ادناوK.
هدام #1Y &ب 4KوصدرSم دادن هداي7 &ب lو. Pحد:دب نياد &ب نيد7ارKداي7 نماiرzا >
د<اب هداد &B* نو)@م نbا.
هدام #1R ت9ا هدشن `اح نيد &G (ادامد:دبا نآد*وم7ا 5بق نماi/ &1<اد تدم نيد هاzر: >
دBG &بcا+م نويدم7ادناوK 4)ن.
هدام #1_ &B* نو)@م &ب lو.دناوK 4مدBGادا نماi تق/ر:د<اب `اح نيد &G 4Kوصد >
5.وم نا)i &ب نbا &B* نو)@م &JنآرSمد<اب هد,9رن نآد*وم/ &1<اد تدم نا)iدBMر:ديا)ن
د<اب هداد.
هدام #1# نbا &B* نو)@م &ب نماiدBMر:دو< 4م $رب نماiدBGاداا نيد &B* نو)@م هاzر: >
د<اب هدادناداد.
هدام #18 دنو< 4م $رب/د ر: &B* نو)@م/ نماiدBG-اربا نيد7اا نماi &c نو)@م هاzر: > .
هدام #1X &ب lو. Pح نماi د:دبا نيدانا;م $رSيداي-ارباا نماi &c نو)@م هاzر: >
دادن &B* نو)@م.
هدام #H" دادن &B* نو)@م &ب lو. Pحد<اب هدرG تنا)i lربKدصق &ب &G 4Bماi > .
ن,Bماi ن,ب نا)iر0اد > (اهM s]بم
هدام #H1 نو)@مدB<اب هدرG تنا)i m,هaKو]Bب {رق hي $ارب/ xk< hي7ادد%1م pاk<ا هاzر: >
&يداKا {رق (ا)K ن,Bماi7ا 4Jيرzا /داد lو. Pح/ا mه9د'ب •'fاهنآ7ا hيرهب &c
دBG lو./ا mه9د'بدناوK 4مد<اب هداد &يداK نbا &GرSيد ن,Bماi7ا hيرهبديا)ن.
هدام #HH ن,): &ب/دBG lو. دوخ &B* نو)@م &بدياب/دادن 4=صا نويدم &ب lو. Pح نماi >
د9رب 4=صا نويدم &باKدBG lو.دوخ &B* نو)@م &ب 4Bماiر: Pير6.
هدام #H! توص نياد دو< (j1=م $رSيد نيد &يداK &ب 4م7Tد'* ن)iد 4aG ت9ا نJ)م >
(د* &ب P=%م نويدم نيد &يداK &بادوخ (اj1cا 4aG &JBيا 5nم تa,ن 5+بم (اj1cا &ب P,=%K
ديا)ن/ا &يداK.
&cاوحد > m:دjنا8 5صf
هدام #HY 5'1Bم 4ncا0 xk< &مb &ب نويدم &مb7ا 4صk< W=6 نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* &cاوح >
ددرz 4م.
دBيوz 4م &,=* `ا]ما scا0 xk<U `ا1]مااJب=6U 5,]ما نويدم.
هدام #HR &,=* `ا]م `وبق/ `ا1]م $اiابرSمدو< 4)ن P']م &cاوح > .
هدام #H_ `ا]م توص نياد د<اب 5,]م &ب نويدم &,=* `ا]م &G تa,ن (7T &cاوح ت]ص $ارب >
ت9ا نماi mJحد 4cوبق7ا 28 &,=* .
هدام #H8 تa,ن rر< &,=* `ا]م ت3لم &cاوح ت]صد > .
هدام #HX 4م `ا1]مد<اب/ا اa*ا &ب 5:ا. `ا1]م/ هدوبرa%م &,=* `ا]م &cاوح تقد هاzر: >
دBG lو. 5,]م &ب/ eafا &cاوحدناوK.
هدام #!" `و…شم &,=* `ا]م &مb/ $رب هداد &cاوح &G 4Bيد7ا 5,]م &مb &cاوح P,']K7ا 28 >
دو< 4م.
هدام #!1 &بدناوK 4م &cاوح &./-ادا7اد%ب هدوبن 5,]م نويدم &,=* `ا]م &G 4Kوصد >
ديا)ن 5,]م &ب lو. ت9ا &1خادر8 &G $اد'م نا):.
هدام #!H eafا نآدناوK 4)ن &,=* `ا]م/ `ا1]م/ 5,]م7ا h,u,:/ (7T ت9ا $د'* &cاوح >
هدامدومدرSمدBG #HX د<اب هد< rر< eafا,خ &G 4Kوصداي/ .
هدام #!! &cاوح $ر1شماي د:دب 4صk< &با ن)0 $ر1شم &Gد<اب هداد &cاوح Vياب V,بدرzا >
4م 56اب &cاوحددرz (و=%م V,ب نل+بد%ب/در,Sب 4aG7اا ن)0 Vياب &Gد<اب هداد
ea^Bم &cاقااي eaf &+9اوب V,برzا 4c/داددر1aمديابد<اب هدرGIخا ن)0 `ا1]مرzا/دو<
دBG lو.رSيدJي &بدناوK 4م $ر1شماي Vياب/ $رب &,=* `ا]م نJ,c هدوبن 56اب &cاوحدو<.
دوبد:اوخ $ا.j,ن تاده%Kريا9دومد هدام نيادا^م.
تcا^Gد > m:دjنا< 5صf
هدام #!Y 4ncا0 xk<ا@حا رSيد Cر6 5با'مد ن,fر6دحا نآ W.و)ب &G ت9ا $د'* تcا^G >
دBG 4مده%Kا.
دBيوz 4م &c `و^JمارSيد Cر6/ `و^Jما scا0 xk<U 5,^Gاده%1م.
هدام #!R دو< 4م Vقا/ &c `و^Jم/ 5,^G $اi &ب تcا^G > .
هدام #!_ Pح $و*د &J=ب تa,ن rر< `و^Jم هده*رب 4'ح توب0 &ب 5,^G m=* تcا^G ت]صد >
د<اب نآرJBم `و^Jم &Mرzا ت9ا 4fاG &c `و^Jم Cر67ا.
هدام #!# د<اب (و=%م نآ تدمدياب ندوب تقوم توصد/ تقومايد<اب P=+م ت9ا نJ)م تcا^G > .
هدام #!8 دو< 5,^GU 5,^G $رSيد xk< ت9ا نJ)م > .
هدام #!X 4c/دBGاiا'Kا `و^Jم ا@حادناوK 4مد:اوkب تق/ر: &c `و^Jم P=+م تcا^Gد >
دادن &بcا+م Pحد*وم ند,97ا 5بق تقوم تcا^Gد.
هدام #Y" هده*7اديابTا/ديا)ن رiاح ت9ا هدرGده%K &G 4ناJم/ نام7دا `و^Jمدياب 5,^G >
ديآربدو< 4م تبا0 `و^Jم هده*رب &G 4'ح.
هدام #Y1 &G $و]ن &بديابد:دب `و^Jما@حا (د* توصد 4cام &Gد<اب هد< (j1=م 5,^Gرzا >
دBG 5)* ت9ا هد< (j1=م.
هدام #YH m,=aKد'* 5]م دا `و^Jمدياب 5,^Gد<اب هدشن ن,%م m,=aK 5]م تcا^Gدرz >
د<ابرSيد 5]م &ب CرصBمد'* &JBيارSمدBG.
هدام #Y! 4م هدادد<اب 4fاG `و^Jم ندرGرiاح $ارب &G 41=هم 5,^G &بد<اب Wياv `و^Jمرzا >
دو<.
هدام #YY m,=aKدنا هدرG &G 4+يار< Cلخرباير'م ناJم/ نام7ر,vدا `و^Jم 5,^Gرzا >
&c `و^Jمرzا ن,Bu):/دو< 4م $رب 5,^GدرG `وبقرzا نJ,c تa,ن (7T &c `و^Jمرب نآ `وبقدBG
تa,ن `وبق &ب (j=م 5,^G ديا)ن m,=aK $اiا'K ن,fر6 ن,بر'م Cلخرب .
هدام #YR mJحددBG ƒاخ/ا $اi ن/دب/ا (ا'م m3اقاي P]يbاد1قا ت]K7اا 4صk< 2Gر: >
ديآربدو< تبا0/ارب &G 4'ح هده*7اديابTا/دBGرiاحا xk< نآدياب/ ت9ا 5,^G.
هدام #Y_ دو< 4م $رب 5,^G 5يbداومد > -
1)ت9ا هد<ده%1م &G $و]ن &ب `و^Jم ندرGرiاح توصد .
2)دو<رiاحاصk<ر'م Vقومد `و^Jم &G 4Kوصد.
3)دو< $رب داد/ارب &c `و^Jم &G 4'ح7ا-ا]نا7ا $و]Bب `و^Jم &مb &G 4Kوصد.
4)ديا)ن $ربا 5,^G &c `و^Jم &G 4Kوصد.
5)دو< 5'1Bم $رSيدب-ا]نا7ا $و]Bب `و^Jم Pح &G 4Kوصد.
6)`و^Jم توf توصد .
هدام #Y# `وبق7ا &c `و^Jم /دBGرiاح هر'م •يار< Pبا+مادوخ `و^Jم 5,^G هاzر: >
Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q دو< 4م $ربU mGاح &ب &%.ارمايداه<ااب 5,^Gديا)ن lاB1ما/ا
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم 1!#" )
هدام #Y8 دو< 4)ن 5,^G ت3ارب W.وم &c `و^Jم توf > .
هدام #YX 4Jي &ب/ا m,=aK &بديا)ن تcا^G 4صk<7ار^ندBM 5با'مدر^ن hي هاzر: >
دو< 4)ن $رب $رSيد 5با'مداهنآ7ا.
هدام #R" `و^Jمدياب 5,^G ر:اIJ://ا 5,^G $رSيد/د<اب 5,^GU 5,^G 4صk< &G 4Kوصد >
&G (ادGر:/دنو< 4م $رب نيريا9//ا درGرiاحا 4=صا `و^Jم &Gاهنآ7ا (ادGر:/دBGرiاحادوخ
هدامدوبjم تاه.7ا 4Jي &ب #Y_ دنو< 4م $رب m:/اد%بام $ا: 5,^G د< $رب .
هدام #R1 هده* &ب &Gا 4'ح ا@حا7ا نJ)K (د*اب 5,^G/ هدوب `و^Jم نbا &ب تcا^G هاzر: >
هداد &Gا &uنآ هدرG lو. `و^Jم &بدناوK 4مدBG Pح $ادا/ا نbا &باي/ديا)نادا ت9ا/ا
ت<ادد:اوkن lو. Pحد<ابن `و^Jم نbا &ب h,u,:رzا/دBGIخا .
w=صد > m:د^: 5صf
هدام #RH 4cا)1حا l7اBK 7ا $ر,zو=.اي/دو.وم l7اBK Vfدومداي ت9ا نJ)م w=ص >
دو< Vقا/ نآر,v/ &=ما%مدومد.
هدام #R! دB<اب &1<اد w=ص دومد CرصK/ &=ما%م ت,=:ادياب ن,fر6 w=ص ت]ص $ارب > .
هدام #RY د<اب l/رشمر,v &G $رمارب w=صj. ت9اIfان w=صر: > .
هدام #RR دو< 4)ن بوa]مارقا w=ص ت9اوخد نيارباBب ت9اj3ا.j,ن $و*داJنااب w=ص > .
هدام #R_ دو< Vقا/ w=صدوم ت9ا نJ)مدو< 4مد,cوK (ر.7ا &G 4صوصخ qو'ح > .
هدام #R# ت9اj3ا.j,ن {و*رب w=ص > .
هدام #R8 4م ت9ا هد< Vقا/ نآ $ا;ب &Gا &=ما%م &;,1ندBMر: تلما%م (ا'مد w=ص >
5با'مدد<اب ن,* w=صدوم رzا نيارباBبدادنا &=ما%م نآ &صاخ (اJحا/ •3ار< نJ,cد:د
$ر;م نآد V,ب &صاخ (اJحا/ •يار< &G نيا ن/دبدوبد:اوخ V,ب &;,1ن نا): نآ &;,1ن {و*
دو<.
هدام #RX د<اب V,ب (ا'مددBMر: تa,ن w=صد &%^< Pح > .
هدام #_" 4)ن m: رب/د<اب هد< Vقا/ هj3ا.دو'* (ا'مد &Mرzا تaم7Tد'* w=ص >
&cاقاايا,خ &ب eafداومدرSمدوخ .
هدام #_1 4)ن h,u,:/ ت9ا ن,fر6 ن,ب V6اقد<اب wماaK &ب 4Bبماي l7اBKدومد &G 4]=ص >
ا,خ rار1<ااي rر< F=kK توصدرSمد<اب نبv-ا*دا &ب &MرzادBG eafا نآدناوK.
هدام #_H ت9ا 56اب w=ص د<اب هد< Vقا/ 4:اب1<ا w=صدومداي/ &]cاصم Cر6/درzا > .
هدام #_! تa,نIfان هارGا &ب w=ص > .
هدام #_Y ت9ا eafا,خ W.وم w=صد 2,cدK > .
هدام #_R &=ما%م نل+ب7ا 4<ان $و*د w=ص 4c/ ت9ا 56اب &=6اب &=ما%مرب 4B1بم $و*د w=ص >
ت9ا w,]ص .
هدام #__ هداد &)Kاخ w=ص &بادوخ &,iرf/ &,%قا/ $/ا*د (ا)K 4=Gو+ب ن,fر6رzا >
(و=%م w=ص ن,ح د $و*د-اشBم &Mرzا ت9ا بوa]م w=صد 5خاد $/ا*د &,=GدB<اب
ددرSن نآ 5ما< ن3ارق Waح &ب w=ص &JBيارSمد<ابن.
هدام #_# ت9ا 56اب w=ص ت9ا هدوب 4^1Bم w=ص lوiوم &Gددرz (و=%م w=ص7اد%برzا > .
هدام #_8 &'^ن &Gدو<ده%1مدر,z 4م &G 4=]صcا `ام {و*د ن,fر67ادحا ت9ا نJ)م w=صد'*د >
ن,fر6 V^ن &ب ت9ا نJ)مده%K نيا دBG &يداK ن,%م تدماK &:ام &):اي &cا9 &): 4B,%م
دو< Vقا/ scا0 pاk<ااي xk< V^ن &باي &]cاصم.
هدام #_X rر< ت9ا نJ)م د<اب هد< Vقا/ &G 2Gر: V^ن &ب 5بق هدامد هوGIمده%Kد >
دو< هداد/ا oا/ &ب &'^ن V^1Bم توf7اد%ب &Gدو)ن.
هدام ##" eaf &'^نده%1م •لfااي 4S1aJ</ &بدو< 4م Vقا/ qوf هدام/د Pب6رب &G 4]=ص >
د<اب هد< rر< &JBيارSمدو< 4)ن.
ن:د > m:د;: 5صf
هدام ##1 د:د 4م نياد &ب &',0/ $اربا 4cام نويدم نآ W.وم &ب &G ت9ا $د'* ن: > .
دBيوz 4م نهKرمارSيد Cر6/ ن:اا هدB:د ن:.
هدام ##H هدادددرz 4م ن,%م ن,fر6 ن,ب &G 4aG CرصK &باي نهKرم ‚بق &بدياب نو:رم `ام >
تa,ن &=ما%م ت]ص rر< ‚بقار)19ا 4c/دو< .
هدام ##! دو< Vقا/ ن: دومدناوK 4)ن تa,ن 4نوناق `ا'1نا/ 5'ن 5باق &G 4cامر: > .
هدام ##Y ت9ا 56اب ت%^Bم/ نيد ن:/د<اب ن,%م ن,*دياب نو:رم `ام > .
هدام ##R `ا…1<ا W.وم &G $د'* وc/دو< هداد ن: ت9ا نJ)مد<اب &مbد &G 4cامر: $ارب >
د<اب eaf 5باق ت9ا &مb.
هدام ##_ ن:دادر^ندBM اي/د &ب &G نيددBMاي/د 5با'مدا 4cامر^ن hي ت9ا نJ)م >
نJ)م ن,Bu):/د<اب 4aG &M CرصKد ن: &GدBBG ن,%م 4iارK &بدياب ن,BهKرم توص نيادد:دب
دB:دب ن:داداهنآ7ا &G 4ب=6 5با'مدر^ن hي &با `ام hير^ن/د ت9ا.
هدام ### &GدBG 5,G/ا نهKرم ن:ا ت9ا نJ)م هد],=*د'* W.و)باي ن:د'* ن)iد >
W=6 نآ ت),قاي &نو:رم ن,*7ا نهKرم هدو)Bن-اداادوخ {رق ن:ار'مد*ومدرzا
هرخTاب/د<اب/ا &0/اب نهKرم توf7اد%بوبjم تcاG/د:دارق ت9ا نJ)مj,ن/دBG-ا^,19اادوخ
دو< هداد scا0 xk< &ب تcاG/ &G ت9ا نJ)م.
هدام ##8 ت9ا 56اب دادنا &نو:رم ن,* ‰/رf Pح نهKرم &Gد<اب هد< rر<رzا > .
هدام ##X ‰/رf $ارب m: ن:ا /د<اب &1<ادن تcاG/ &نو:رم ن,* ‰/رf $ارب نهKرم هاzر: >
نيد-ادااي V,ب &باب.ا اKديا)ن 4م lو. mGاح &ب نهKرمددرSنرiاح نيد-ادا/ نآ
دBJبرSيدو]Bب.
هدام #8" ت<ادد:اوخ نا]. $رSيد اJب=6ر:رب نهKرم ن: ت),ق7ادوخ W=6-ا^,19ا $ارب > .
هدام #81 ت9ا نآ hcام `ام دا7امدو< &1خ/رf نهKرم W=67ا g,ب 41),ق &ب نو:رم `امرzا >
دBG lو. ن:ا &ب &ص,'ن $اربد9اب نهKرمد<ابر1)G ‰/رf 5صاح 2J*ربرzا/.
هدام #8H دو< 4م hير<-امرvاب نهKرمد<اب هد< 2=^م ن:ارzا 5بق هدامر,خا ت)aقدومد > .
هدام #8! نهKرم/ديا)ن &بcا+م ا ن:7ا $اد'مدادن PحدBGاداا نيد7ا $اد'م ن:ارzا >
$رSيد W,KرK نهKرم/ ن:ا ن,ب &JBيا رSمداد:اSن نيد 5ماG &يداKاKا نآ (ا)KدناوK 4م
د<اب هد<ر'م.
هدام #8Y ت9اj3ا. ن,fر6 4iارK &برSيد `ام &ب ن: 5يدبK > .
هدام #8R 4م بوa]م V,بم -j. تا'=%1م ناوB%ب wيرصد,ق ن/دب V,بد'*د &G $j,Mر: >
دوبد:اوخ 5خادj,ن ن:ددو<.
هدام #8_ ن:-j.د<اب 5ص1م &G 4Kوصددو< 5صاح نآد ت9ا نJ)م &G 4Kداي7/ ن: هر)0 >
W,KرK ن,fر6 ن,بد'* ن)i &JBيا رSم ت9ا ن:ا &ب P=%1مد<اب 5ص^Bم &G 4Kوصد/دوبد:اوخ
د<اب هد<ر'م $رSيد.
هدام #8# 4م نهKرم نيا رباBب/ ت9ا (7T ن:ا &ب تبaن/jيا. نهKرم &ب تبaن ن:د'* >
نيد &JBيا 7ا 5بقدناوK 4)ن ن:ا 4c/دن7 m:ربا نآد:اوkب تق/ر:دناوK
داددر1aم ا ن:دو< $رب نآ7ا 4نوناق-ا]نا7ا $و]Bباي/ديا)ناداادوخ.
هدام #88 4م ن:ا نهKرم توf توصد 4c/دو< 4)ن ea^Bم ن: نهKرماي ن:ا توم &ب >
دو< هداددو< 4م ن,%م &0/ //ا 4iارK &ب &G 4ncا0 xk< CرصK &ب ن: &Gديا)ناiا'KدناوK.
دو< 4م ن,%م mGاح Cر67اوبjم xk< 4iارK (د* توصد.
هدام #8X نآ ند< xقاناي F=K `و„aم نهKرم نيارباBب/ ت9ا بوa]م تناما نهKرمديد ن: >
ر,ص'K توصدرSمدوبد:اوkن.
هدام #X" نآ &بcا+مدو./ابرzا نJ,c ت9ا تناما نهKرمديد ن: نويدم &مb ت3ارب7اد%ب >
د<اب هدرJنر,ص'K &Mرzادوبد:اوخ نآ نماiديا)Bندا
هدام #X1 `دب هدBBG F=Kدياب دو< F=K $رSيد xk<اي ن:ادوخ 5)* &+9اوب &نو:رم ن,*رzا >
دوبد:اوخ ن:وبjم `دب/د:دبا نآ.
هدام #XH هدامدوGIم تcاG/ > ### دوب د:اوkن qوf هدامدوبjم `دب 5ما< .
هدام #X! نهKرم نbا &ب رSمد<اب نهKرم Pح 4fاBم &GدBG 4fرصK ن:ددناوK 4)ن ن:ا > .
هدام #XY Vfان ن: $ارب &G $رSيد تاfرصKايد:دب 4Kار,,…K ن:ددناوK 4م ن:ا >
توصدUدBG VBما/ادناو1ب نهKرم &JBيا ن/دبد/آ 5)%بد<ابن m: نهKرم qو'ح 4fاBم/د<اب
ت9ا mGاحاب ه7ا.ا VBم .
&ب:د > m:د7ون 5صf
هدام #XR 4م h,=)K $رSيد 2G &بانا;ما 4cامر^ن hي نآ W.وم &ب &G ت9ا $د'* &ب: >
دBيوz 4م &بو:وم ن,* ت9ا &ب: دوم &Gا 4cامU Wه1مارSيد Cر6 W:ا/ هدBBG h,=)KدBG.
هدام #X_ د<اب &1<اد ت,=:ادوخ `امد CرصK/ &=ما%م $اربدياب W:ا/ > .
هدام #X# دBG 4م &ب: &Gد<اب 4cام hcامدياب W:ا/ > .
هدام #X8 Wه1مدوخ ‚بق ر<ابم &JBيا7ا m*ا Wه1م ‚بق/ `وبقابرSمدو< 4)ن Vقا/ &ب: >
دادن $ر0ا W:ا/ نbا ن/دب ‚بق//ا 5,G/ايد<اب.
هدام #XX ت9ارب1%م 4c/ ‚بق &,^9اي نوB;ماير,…ص &ب &ب:د > .
هدام 8"" تa,ن ‚بق &ب ƒا1]مد<اب Wه1مديد &نو:وم ن,* &G 4Kوصد >
هدام 8"1 &با 4cام Wه1م &GدBG rر<دناوK 4م W:ا/ نيارباBب/د<اب {و%م ت9ا نJ)م &ب: >
د/آا;بانا;ما 4*/رشم 5)*ايدBG &ب:/ا.
هدام 8"H دو< 4م 56اب &ب:دBG توf Wه1ماي W:ا/ ‚بق7ا 5بقرzا > .
هدام 8"! 5يbداومدرSم lو. &ب:7ا &بو:وم ن,* lا'بابدناوK 4م W:ا/j,ن ‚بق7اد%ب > -
1)د<اب W:ا/دT/اايدامايد8 Wه1م &G 4Kوصد.
2)د<اب هد< هداد m: {و*/ هدوب {و%م &ب: &G 4Kوصد.
3)5nمارهق هاوخدو< Vقا/ ر,v Pح P=%1ماي هد< ƒاخ Wه1م ت,J=م7ا &بو:وم ن,* &G 4Kوصد
دو< هداد ن: &ب &بو:وم ن,* &JBيا 5nم اا,1خا هاوخدو<و;]م 2=f &+9ا/ &ب Wه1م &JBيا.
4)دو< 5صاح $ر,,…K &بو:وم ن,*د &G 4Kوصد.
هدام 8"Y 5ص^Bمرzا/ W:ا/ `امد<اب 5ص1مرzا &بو:وم ن,* تآا)ن W:ا/ lو. توصد >
دوبد:اوخ Wه1م `امد<اب.
هدام 8"R تa,ن نJ)م lو. Wه1ماي W:ا/ توf7اد%ب > .
هدام 8"_ دادن lو. Pحدشkبب نويدم &بادوخ W=6 نياد هاzر: > .
هدام 8"# دادن lو. Pحد:دب $رSيد &ب &قدص ناوB%با 4cام 4aGرzا > .
&%^< &ب Iخا د > (و9 ت)aق
هدام 8"8 &صح hير</د7ا 4Jي /د<اب tر1شمر^ن/د ن,ب 4),a'K 5باق `و'Bمر,v `ام هاzر: >
&ب ت9ا هداد $ر1شم &Gا 41),قداد PحرSيد hير<دBG 5'1Bم 4ncا0 xk< &ب V,بدصق &بادوخ
دBG h=)Kا &%,بم &صح/د:دب/ا.
دBيوz 4م V,^<ا نآ Wحاص/ &%^< Pحا Pح نيا.
هدام 8"X دوبد:اوkن &%^< Pحدو< &1خ/رf ن,م7 ن/دب تخد/اBب هاzر: > .
هدام 81" $ر;ماير)م Pحابادوخ h=ماهنآ7ا 4Jي/د<اب tر1شم $ر;ماير)مدر^ن/د h=مرzا >
$ر;ماير)م ن/دبا h=مرzا 4c/د<ابن hير< ا*اشم h=مدوخد &Mرzاداد &%^< Pح $رSيدد</ر^ب
دادن &%^< Pح $رSيدد</ر^ب.
هدام 811 دادن &%^< Pح mه,=* Cوقوماي 4cو1مد<اب Fق/ hير</د7ا 4Jي &صحرzا > .
هدام 81H &%^< Pحد<ابن &%^< 5باقرSيد ‚%ب/ &%^< 5باق نآ ‚%ب/ هدوبدد%1م V,بمرzا >
دو)نار.ا ن)07ا ‚%ب نآ &صحد'ب ت9ا &%^< 5باق &G 4@%ب &ب تبaن ناوK 4ما.
هدام 81! تa,ن &%^< Pحد9اf V,بد > .
هدام 81Y تa,ن &%^< &بIخا7ا Vنام V,ب ندوب $ا,خ > .
هدام 81R Pح Wحاصدو)ن ار.ا V,بم7ا ت)aق hي &ب تبaن •'f ناوK 4)نا &%^< Pح >
ديا)ن ار.ا V,بم (ا)K &ب تبaنايدBGر}ن Cرص نآ7اديابايوبjم.
هدام 81_ &%^<دوم &ب تبaن V,بد'*7اد%ب/ نآ7ا 5بق $ر1شم &Gا &=ما%مر: &%^< &بIخا >
ديا)ن 4م 56ابUد<اب هدو)ن.
هدام 81# نJ,c Vياب &ن ت9ا tد نماi $ر1شمدBG 4م h=)K &%^< Pح &ب &G 4Jير< 5با'مد >
&ب lو. Pح V,^<د<اب هدشن هداد $ر1شم CرصK &ب7وB: &%^<دوم &%^< &بIخا Vقومدرzا
ت<ادد:اوkن $ر1شم .
هدام 818 هد< oداح/ا ديد &%^< &بIخا7ا 5بق &G 4^=K/ 4بارخ/ W,* &ب تبaن $ر1شم >
د<اب هدرJن •ير^Kاي $د%K &G 4Kوصد &بcا+م/ &%^<Iخا7اد%ب ت9ا ن,Bu):/ تa,ن نماiد<اب.
هدام 81X `امد<اب 5ص^Bم &G 4Kوصددو< 4م 5صاح V,بمد &%^< &بIخا7ا 5بق &G 4Kآا)ن >
41خداي هدرG &Gا 43اBبدناوK 4م $ر1شم 4c/ ت9ا V,^< `امد<اب 5ص1م &G 4Kوصد/ $ر1شم
دBG V=ق &1<اG &Gا.
هدام 8H" V,^< ت9ا &1fرz ‰ا $ر1شم/ هدوب بو,%م V,بcا ن,ح V,بم &Gدو< (و=%م هاzر: >
داIz 4مرaG ن)07اا ‰ااد'م &%^< &بIخا Vقومد.
ت9ا هد<وGIم V,بد'* ن)iد &G ت9ا نا): V,بم tد &ب V.ا Vياب 5با'مد $ر1شم qو'ح .
هدام 8H1 ت9ا $وf &%^< Pح > .
هدام 8HH Pح7ا ندرGر}ن Cرص رب تcTد &G $j,Mر: &ب نآ rا'9ا/ ت9ا rا'9ا 5باق &%^< Pح >
دو< 4م Vقا/ديا)نوبjم.
هدام 8H! دو< 4م 5'1Bم/ا oا/اي oا/ &ب V,^< توم7اد%ب &%^< Pح > .
هدام 8HY •'fا نآدBناوK 4)ن oا/ 4قابدBG rا'9اادوخ Pح oا/7ار^ندBMاي hي هاzر: >
دBيا)نار.ا V,بم (ا)K &ب تبaنايدBBGر}ن Cرص نآ7اايدياب/دBيا)نار.ادوخ mه9 &ب تبaن.

oا / اياص/د > (اهM ت)aق
اياص/د > `/ا باب
تا,=Gد > `/ا 5صf
هدام 8HR $ده*/ 4,J=)K > ت9ا maق/درب W,ص/ > .
هدام 8H_ نام7 $اربدوخ `ام 7ا ا 41%^Bم اي ن,* 4aG &JBيا7ا ت9ا تاب* 4J,=)K ت,ص/ >
دBG h,=)Kانا;م $رSيد &ب gKوf7اد%ب.
تاfرصKاي $ومااي رما (ا;نا $اربار^ندBMاي hي 4صk< &JBيا7ا ت9ا تاب* $ده* ت,ص/
ديا)ن 4مومام $رSيد.
&ب 4صوم ت,ص/دوم U &c 4صوم ت9ا هد</ا V^ن &ب 4J,=)K ت,ص/ &G 4aGU 4صوم هدBBG ت,ص/
دو< 4م هد,مان 4ص/دو< 4م هدادارق ر,…صرباي s=0 دومرب 4c/ $ده* ت,ص/ W.و)ب &G 4aG/.
هدام 8H# 4صوم توf7ا 28 &c 4صوم `وبقابرSمدو< 4)ن P']م ت,ص/ W.وم &ب h,=)K > .
هدام 8H8 &%^B)cا (ا*وما ايار'f $ارب ت,ص/ &JBيا 5nمد<ابوص]مر,v &c 4صوم هاzر: >
تa,ن rر< `وبقدو< .
هدام 8HX lو.دوخ ت,ص/7ا دناوK 4م 4صوم/ تa,نر0وم 4صوم توf7ا 5بق &c 4صوم `وبق >
د<اب هدرG ‚بقا &ب 4صوم &c 4صوم &G 4Kوصد 41حدBG.
هدام 8!" 4صومرzا نيارباBب ت9ا رب1%م 4صوم توf7اد%ب ت,ص/ `وبقايد &c 4صوم &ب تبaن >
نآ توf7اد%برzا/دBG `وبقا نآدناوK 4م توf7اد%بد<اب هدرGدا ت,ص/ 4صوم توf7ا 5بق &c
هدرG `وبق توf7ا 5بقرzا نJ,cدBGدا نآدناوK 4)ن رSيددرG ‚بقا &ب 4صوم/ `وبقا
تa,ن (7T $ونا0 `وبق توf7اد%بد<اب .
هدام 8!1 دوب د:اوخ 4c/اب ت,ص/ `وبقايدد<اب نوB;ماير,…ص &c 4صومرzا > .
هدام 8!H ت,ص/ توص نياد دBG `وبق &ب 4صوم7ا 41)aق &ب تبaنا ت,ص/دناوK 4م &c 4صوم >
دو< 4م 56اب رSيد ت)aق &ب تبaن/ w,]ص هد< `وبق &G 41)aق &ب تبaن.
هدام 8!! &بادوخ `وبقاي د &c 4صوم &G (ادامدBG CرصK &ب 4صومددناوK 4)ن 4صوم &0/ >
ت9ا هدرJن (ل*ااهنآ .
ن,%مادوخ m,)صK &G دBG 4موب;ما &c 4صوم mGاحد<اب &0/ر@K W.وم (ل*ا نيار,خاKرzا
ديا)ن.
هدام 8!Y تياص/ ت9ا هدن7 4صوم &G (ادامدناوK 4م 4ص/ نJ,c تa,ن rر< `وبق $ده* ت,ص/د >
د<اب هدوب تياص/رب 5:ا. &Mرzادادن د Pح نآ7اد%بدرJند 4صوم توf7ا 5بقرzا/دBGدا.
4صومد > (/د 5صf
هدام 8!R د<اب Cرص1cاj3ا. ت,ص/دوم &ب تبaندياب 4صوم > .
هدام 8!_ W.وم &G 5,بق نيا7ا `ا)*اايدBG (و)aماي O/ر;مادوخ 4شGدوخدصق &ب 4aG هاzر: >
هاzر:/ ت9ا 56اب تGل: توصد ت,ص/ نآديا)ن ت,ص/ نآ7ا 28/ددرz WJKرم ت9ا تGل:
دوبد:اوخ Ifان ت,ص/دشن توf &ب 4ه1Bماقا^Kا.
هدام 8!# ت,ص/دBG (/ر]م oا7اادوخ &0/7ار^ندBMاي hي ت,ص/ W.و)ب 4aGرzا >
تa,نIfانوبjم .
هدام 8!8 دBG lو.دوخ ت,ص/7ادناوK 4م 4صوم > .
هدام 8!X ت9ا w,]ص (/د ت,ص/ديا)ن `/ا ت,ص/ Cلخرب 41,ص/ا,نا0 4صومرzا > .
&ب 4صومد > (و9 5صf
هدام 8Y" ت9ا 56اب l/رشمر,vرماد `ام Cرصم &ب ت,ص/ > .
هدام 8Y1 ت9ا 56اب hcام ه7ا.اابوc/ر,v `ام &ب ت,ص//د<اب 4صوم h=مدياب &ب 4صوم > .
هدام 8YH دو)ن ت,ص/ ت9ا هدشندو.وم7وB: &Gا 4cام ت9ا نJ)م > .
هدام 8Y! ه7ا.ا &0/7ا ‚%برzا/ oا/ ه7ا.ا &برSم تa,نIfان &GرK s=0رب هداي7 &ب ت,ص/ >
ت9اIfان/ا mه9 &ب تبaن •'fدBG .
هدام 8YY s=07ا g,ب نآ ت),قرzادو< 4م mيو'K `ام نآد<اب 4B,%م `ام &ب 4صوم هاzر: >
دBG s=07ا ه7ا.ا &JBيارSم ت9ا &0/ `امدا7امد<اب &GرK.
هدام 8YR &ب &ن دو< 4م ن,%م تاf/ ن,حد 4صوم 43ااداب1*ا &ب s=0 ناj,م >
ت,ص/ ن,حد7ا 43ااداب1*ا .
هدام 8Y_ 4م ƒارخا s=07ا 5يb Pير+ب ن,%م تدمدايا)3ادد<اب 4J=م VfاBم &ب 4صوم هاzر: >
دو< -
تدمد ندوب &%^B)cا بو=aم &}حلمابوبjم h=م 2”9دو< 4م mيو'K نآ VfاBماب h=م ن,*ا/دب
دو< 4م باaح s=07ا ت),ق/د ن,ب ت/ا^K هد< mيو'K ت,ص/.
h=م ت),قد<اب &1<ادن 41),ق h=م ن,* ته. نيدب/ هدوب h=م 4)3اد VfاBم &ب 4صومرzا
دو< 4م بوa]م s=07ا VfاBم &}حلماب.
هدام 8Y# هد<ر'مرSيدو6 ت,ص/ د &JBيارSم ت9ا &0/ابدرf ن,,%Kد<اب 4=G &ب 4صومرzا >
د<اب.
هدام 8Y8 نا):د &0/ اب &c 4صوم s=0اي Vب 5nمد<اب &GرK lاشم-j. &ب 4صومرzا >
دوبد:اوخ hير<ا*اشم &GرK7ااد'م.
هدام 8YX هداي7 &0/د<اب هدرG $وما &ب ت,ص/ 4B,%م W,KرK &ب s=0رب هداي7 4صومرzا >
s=0 ناj,ماKدو< 4م ƒاخ &GرK 7ا ت9ا هدرG ت,ص/ &G 4ب,KرK نا): &بدBBJن ه7ا.اا s=0رب
دو< 4مرaG &):7ا هداي7د<اب &%fد hي (ا)K &ب ت,ص/رzا/د<د:اوخ 56اب s=0ربديا7/.
&c 4صومد > (اهM 5صf
هدام 8R" ت9ا هد< ت,ص//ا $ارب &Gدوشب $j,M hcامدناو1ب/د<ابدو.ومدياب &c 4صوم > .
هدام 8R1 دو<دcو1م هدن7 &JBيارب ت9ا rوBم/ا h=)K نJ,c ت9ا w,]ص 5)ح $ارب ت,ص/ > .
هدام 8RH 4صوم &JBيا رSمد9 4م/ا &0/ &بU &ب 4صومدو< •'9 4مر. &;,1ند 5)حرzا >
د<اب &1<ادر'م $رSيدو6.
4ص/د > m;B8 5صf
هدام 8RY 5)*ا%)1;مدياب-ا,ص/ا داد%K توصدUديا)ن ن,%م 4ص/ر^ندBMاي hيدناوK 4م 4صوم >
hير: `ل'19ا &ب wيرصK توصدرSمدBBG ت,ص/ &ب .
هدام 8RR توf 4c/ارzا &G Pير6 نيا &بدBG ن,%م 4ص/ W,KرKو]Bبار^ندBMدناوK 4م 4صوم >
اIJ:/د<اب 4مو9درG توf 4م/درzا/د<اب 4ص/ 4م/ددرG.
هدام 8R_ توص نياددادارق 4ص/ر,بGر^ن hي qا^Kا &ب ناوK 4مار,…ص >
ر,…صد</ ?و=ب VقوماKدوبد:اوخر,بGاباياص/-ار.ا.
هدام 8R# ديا)ن ن,%م 4ص/ تا,=)*د تا}ن $اربار^ن hيدناوK 4م 4صوم > .
دو< (و=%م ن3ارق7ا اي ت9ا &1<ادر'م 4صوم &Gدوبد:اوخ 4'ير6 &برDان تاا,1خاد/دح.
هدام 8R8 4)ن نماi/دادا ن,ما mJحد<اب 4م/اديد ت,ص/ Waحرب &G 4cاوما &ب تبaن 4ص/ >
•ير^Kاي $د%K توصدرSمدو< .
هدام 8RX ت9ا `j%Bم/ نماiTا/دBGا1f 4صوم $اياص/ Pب6ربدياب 4ص/ > .
هدام 8_" دBG ن,%م 4ص/ر,…صربدادن PحرSيد 2G $د8د./د8د.7ار,v >
oاد > (/د باب
oا/ &^=1kم تا'ب6/ oا تاب.ومد > `/ا 5صf
هدام 8_1 Wب9/ Waن > ت9ارما/د oا W.وم >
هدام 8_H دنا &'ب6 &9دنرب 4م oا Waن W.و)ب &G 4صاk<ا > -
1)دT/ادT/ا/دT/ا/دام/د8
2)اهنآدT/ا/ر:اوخ/دارب/داد.ا.
3)اهنآدT/ا/ تTاخ/ `اوخا/ تا)*/ (ا)*ا.
هدام 8_! د<ابن 4aG 5بق &'ب6 ن,0ا/7ا &Gدنرب 4م oا 41ق/د%ب &'ب6 ن,0ا/ > .
هدام 8_Y توf ن,حد &G ت9ا ن,./77ا hير:دنرب 4م oا Wب9 W.و)ب &G 4صاk<ا &=).7ا >
د<اب هدن7 $رSيد.
هدام 8_R 4م oا تاب.وم نآ (ا)K ته. &بدو< V). oا هدد%1م تاب.ومدحا/ xk<درzا >
درب 4م Vنام ناوB* ته.7ا •'f توص نياد &Gد<اب $رSيد Vناماهنآ7ا 4@%ب &JBيارSمدرب.
هدام 8__ ت9ا mGاح &ب V.ا 4fو1م &GرKرما oا/ ندوبن توصد > .
oا P']Kد > (/د 5صf
هدام 8_# دBG 4ماد,8 P']K oوم 4iرf توم &باي 4','ح تو)ب oا > .
هدام 8_8 &G 4نويد/ qو'ح-ادا 7ا 28رSمدو< 4)نر'1aم 4fو1م &GرK &ب تبaن &0/ ت,Jcام >
&1fرz P=%K ت,م &GرK &ب .
هدام 8_X نآ m,a'K7ا 5بقدياب/در,z 4م P=%K ت,م &GرK &ب &G 4نويد/ qو'ح >
ت9ا 5يbارق7ادو<-ادا -
1)ت9ا ن: P=%1م &G 4B,* 5nم &GرK نا,*ا &ب P=%1م &G 4قو'ح/ ت,م ن^G ت),ق .
2)4fو1م 4cام تاب.ا// نويد .
3)اهنآ ه7ا.ااب s=0رب هداي7/ &0/ ه7ا.ا ن/دب &GرK s=0اK ت,م $اياص/.
هدام 8#" &يداK ت9ار'م وبjم هدامد &G 4ب,KرK &بدياب 5بق هدامد هوبjم qو'ح >
ددرz m,a'K oا/ ن,بد<ابرzا 4'بام/دو<.
هدام 8#1 &يداK 4fو1م نويد &G (ادامدBيا)ن 4Kلما%م &GرK نا,*ا &ب تبaن &0/ هاzر: >
دBن7 m:ربا نآ دBناوK 4م نايد/ هدوبنIfان هوبjم تلما%م ت9ا هدشن.
هدام 8#H &G 4Kدم-ا@'نااي/ا توf توب07اد%برSمدو< 4)ن m,a'Kر0Tادو'^م Wياv `اوما >
دنام 4)ن هدن7 4صk< ن,BMاKدا*.
هدام 8#! (و=%م h,u,:رخاK/ (د'K / `وه;مدنرب 4م oارSيدJي7ا &G 4صاk<ا توf eياKرzا >
نياد &Gدو< Vقا/ (د:اي qرv Wب9 &ب توم &Jنآ رSمدنرب 4)ن oارSيدJي7اوبjم pاk<اد<ابن
دنرب 4م oارSيدJي7ا توص.
هدام 8#Y $رSيد/ (و=%ماهنآ7ا 4Jي توf eياK/دنر,)بد<اب oاوKاهنآ ن,ب &G 4صاk<ارzا >
درب 4م oا $رSيد نآ7ا ت9ا `وه;م gKوf eياK &Jنآ •'fد<اب `وه;مرخاK/ (د'K s,ح7ا.
oا Vناوم7ا &=)./ •يار<د > (و9 5صf
هدام 8#R 4م oا 4Kوصدد<اب 4=)حرzا/ ت9ا oوم توf ن,حد ندوب هدن7 ت0ا/ rر< >
در,)بدcوK7ا 28اوf &Mرzادو< دcو1م m: هدن7/ هدوبد'%Bم تو)cا ن,ح/ا &^+ن &Gدرب.
هدام 8#_ دو< 4)ن ت0ا/ mJح تدT/ ن,ح هو,حد h<اب > .
هدام 8## ت9ار'م Waن تاب0ا $ارب &G 4نوناق تااما &^+ندا'%نا نام7د Cل1خا توصد >
د<د:اوخ تيا*.
هدام 8#8 (ا)K oا7ا Vنامدو< دcو1م ت0ا/ 5باقرzا &Gد<اب 4=)ح oوم توم ن,حد هاzر: >
Vنام 5)حرzا/دو< (و=%م/ا `احاK ديآ 4)ن 5)%ب oا m,a'Kددرz 4مرSيد oا/7ا 4@%باي
&G $ا &صح 5)ح $اربديابدBBG m,a'Kا &GرKدB:اوkب اهنآ/د<ابن oا/ريا97ا h,u,: oا7ا
5)ح `اح `احاK ت9اا*ارم oا/7ا hير: &صح/دناIzاBGد<اب &'ب6 نا):7ارa8/د &صح $/اaم
دو< (و=%م.
هدام 8#X (و=%م/ا `احاKدو< 4م هداIzاBG/ا mه9د<اب $ر0Tادو'^م Wياv oا/ ن,برzا >
4مرب oا/ريا9 &ب /ا &صح ت9ا هدرم oوم7ا 5بقددرz P']م &G 4Kوصددو<
د9 4م/ا &0/ &باي/ادوkبTا/ددرz.
هدام 88" 4م lوB)م/ا oا7ادشJب اد)*ادوخ oوم &G 4aG نيارباBب ت9ا oا Vناوم7ا 51ق >
$رSيد تGر< &بايد<ابادر^Bم/ W,بa1cابايد<اب هر<اب)cاب 51ق &JBيا7ا m*ادو< .
هدام 881 qوf هدامدا^م د<اب lاfد $ارباي نوناق mJح &ب oوم $د)* 51ق &G 4Kوصد >
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEدوبد:اوkن $ر;م 1!#" )
هدام 881 oارfاG oا/د<اب m=aمرfاG $اfو1م &0/ ن,بدرzا/درب 4)ن oا m=aم7ارfاG >
Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEدB<اب m=aمرب (د'م &.د/ &'ب6 ‡ا]c7ا &Mرzادنرب 4)ن
بوصم یندم نوناق 7ا 1!#" )
هدام 88H Wب9 &ب &G $دن7رf ن,Bu):/دنرب 4)ن oارSيدJي7ا $ر:و</ ن7 نا%c7اد%ب >
$دام ناشيوخ/دام7اوبjمدن7رf نJ,cدرب 4)ن oا/ا7اد8/د87ا هد< Vقا/ نا%c/ااJنا
دنرب 4م oا /ا7ا $دام ناشيوخ/دام ن,Bu):/دوخ.
هدام 88! ن,Bu):/د8 (احا 7ا نJ,cدرب 4م oا/ا7ارa8دBG lو. نا%c7اد%بد8 هاzر: >
دنرب 4)ن oارa87ا $د8 (احا/د8.
هدام 88Y 5^6 &G &+با تمرح رzا نJ,cدرب 4)ن oا نانآ (اوقا/دام/د87اانjcادc/ >
&هب<اي هارGا &+9ا/ &ب $رSيد &ب تبaن/ تبا0 نيوبا7ا 4Jي &ب تبaن تaنآ هر)0
2J%cاب/ درب 4م oا/ا (اوقا/ Cر6 نيا7ا •'f 5^6د<ابنان7 .
هدام 88R هدام W.وم &ب &G 4ناaG/ (اوقا/دT/ا > 88" 4)ن oا7ا (/ر]مدنو< 4م lوB)م oا7ا
$ر1Jيدjن oا/رzادرب 4م oادوخ `و1'مد.7ا د<اب &1شGادوخد8 &G 4aGدT/ا نيارباBبدB<اب
دوشن نانآ نامرح s*اب.
هدام 88_ 4م (/ر]ما3j.ايلG oا ندرب7ارSيد oا ندوب &+9ا/ &ب &G ت9ا 40ا/ تcاح W;ح >
دو<.
هدام 88# ت9ا maق/درب W;ح > -
ندوب &+9اوب &G هدا7دارب 5nمددرz 4م (/ر]م oا 5صا7ا oا/ &G ت9ا نآ `/ا maق
(/ر]م oا7ا 4Bيوبادارب ندوب اب &G 4ناداربايدو< 4م (/ر]م oا7ا 4fو1مر:اوخايدارب
دندرz 4م.
&ب Fصن7ار:و< &صح `jBK 5nمددرz 4م `7ان 4نداد]ب 4=*ادح7ا oا/ {رf &G ت9ا نآ (/د maق
$ارب &G 4Kوصد ن)0 &ب Vب7ا ن7 &صح `jBK ن,Bu):/د<ابدT/ا &./7 $ارب &G 4Kوصد Vب
د<ابدT/ا/ا ƒ/7.
هدام 888 oا/7ا &'ب6ر: نيا رباBب ت9ا ت,م &ب ت,برقا تيا* oا 5صا7ا W;ح &+باi >
هدامدومدرSمدBيا)ن 4م (/ر]م oا7ااد%ب &'ب6 X!_ ت)9 &بدناو1برK/د oا/ &G $دوم/
دنرب 4م oا/در: توص نياد &Gدربب oا 4ما'م m3اق.
هدام 88X ن,3ا8 &Gدقر:/ا دT/ادT/اد<ابن $دT/ا ت,م $اربرzا 4c/ا &'ب6 oا/ ن,بد >
4c/دنرب 4م oاد<اب هدن7 &G 4fو1م نيوبا7ا hير:اب/ هدوبدوخدامايد8 (ا'م m3اقدن/رب
ديا)ن 4م (/ر]م oا7ااد%با ت,م &ب برقادT/ا ن,بد.
هدام 8X" &Gدقر: هوخادT/ا د<ابنر:اوخايدارب 4fو1م $اربرzا (/د &'ب6 oا/ ن,بد >
4م oاد<اب هدن7 &G 4fو1مداد.ا 7ا hير:اب هدوبدوخدامايد8 (ا'م m3اقدن/رب ن,3ا8
هدام نيادا^مEدBG 4م (/ر]م oا7ااد%با 4fو1م &ب برقا هوخادT/اايداد.ا ن,بد نJ,cدنرب
د<اب 4م $ر;مj,ن (و9 &'ب6 oا/دومد.
هدام 8X1 دادن oا W.اح7ا 5يb oا/ > -
&./7/ ƒ/7Uر1خدUرa8UدامUد8
هدام 8XH ت9ا 5يbداومد {رf ‚%ب7ا W;ح > -
s=0 hي7ا g,ب ندرب7ا ت,م نيوبا توص نيادد<ابدT/ادT/اايدT/ا ت,م $ارب &G 41ق/ > Fcا
هدامدومدرSمدنو< 4م (/ر]م X"8 / X"X g,بداي تبارق ناوB%K نيوبا7ا hير: ت9ا نJ)م &G
4م (/ر]م ن)0 hي7ا g,ب ندرب7ا &./7/ Vب hي7ا g,ب ن/رب7ا ƒ/7 ن,Bu):/دربب •د9 hي7ا
دو<.
•د9 hي7ا g,ب ندرب7ا ت,مدام توص نيادد<ابر:اوخ/داربدBM ت,م $ارب &G 41ق/ > ب
&JBيارب r/رشمدو< 4م (/ر]م -
دB<ابر:اوخاهMاير:اوخ/دابدارب hيايدارب/د 5قاT > T/ا.
د<اب هدن7اهنآد8 > ا,نا0.
51ق Wب9 &برSمد<ابن lوB)م oا7ا > اncا0 .
دB<اباهBK 4بااي 4Bيوبا > ا%با.
{رf نابحاص/ {رfد > m;B8 5صf
هدام 8X! 4م oا تبارق &ب 4:اz/ {رf &ب هاz 4@%ب/ تبارق7ا 4@%ب {رf &ب 4@%ب oا/ >
دنرب.
هدام 8XY 4ناaG تبارق نابحاص / ت9ا ن,%م &GرK7ا نانآ mه9 &GدB1a: 4صاk<ا {رf نابحاص >
تa,ن ن,%ماهنآ mه9 &GدB1a: .
هدام 8XR s=0U s=0/دU ن)0 VبU Fصن7ا ت9ا تاب*دو< 4م هد,مان {رf &G &B,%م (اه9 >
&GرK •د9/ .
هدام 8X_ &./7/ ƒ/7/دام7ادBKاب*دنرب 4م oا {رf &ب &G 4صاk<ا > .
هدام 8X# دBKاب*دنرب 4م oا تبارق &ب 4:اz/ {رf &ب هاz &G 4صاk<ا >
4ما &cلG/ 4Bيوبااي 4با $ا:ر:اوخ/ر:اوخUا:ر1خد/Uر1خدUد87ا .
هدام 8X8 دنرب 4م oا تبارق &ب •'f qوf هدام/دد نيوGIم7ار,v &برSيد oا/ > .
هدام 8XX ت9ا &GرK Fصن oا/ &9 {رf > -
1)د<ابرSيدر:و<7ا &Mرzا-اfو1م $اربدT/ا ندوبن توصدر:و<.
2)د<ابرص]Bمدن7رfرzار1خد.
3)د<ابدرf &برص]Bم &G 4KوصداهBK 4بااي 4Bيوبار1خد.
هدام X"" ت9ا &GرK Vب oا//د {رf > -
دT/ا ن1<اداب ن7 توf توصدر:و<dا.
2)دT/ا ن/دبر:و< توf توصدا: &./7اي &./7.
هدام X"1 دT/ا ن1<ادابر:و< توf توصد ت9اا: &./7اي &./7 &@يرfU ن)0 > .
هدام X"H ت9ا &GرK s=0/د oا//د {رf > -
1)وGbدT/ا ندوبن توصدر1ش,ب/ر1خد/د.
2)دارب ندوبناباهBK 4بااي 4Bيوبار1ش,ب/ر:اوخ/د.
هدام X"! ت9ا &GرK oا//د {رf > .
1)د<اب &1<ادن هاوخا/دT/ا ت,م &G 4Kوصد 4fو1مدام.
2)د<اب 4Jي7ا g,ب &G 4Kوصد 4ما &cلG.
هدام X"Y ت9ا &GرK •د9 oا/ &9 {رf > -
د<اباهBKرzا 4ما &cلG/دام/د8.
هدام X"R 4م تبارق نابحاص &ب &,'ب/درب 4مادوخ &صح {رf Wحاصر: ت,م &GرK7ا >
4مد {رf Wحاص &ب 4قابد<ابن &.دد {رf Wحاصاب $/اaم &'ب6 نآد 41بارق Wحاصرzا/د9
ƒ/77ار,…ب 40ا/ 4fو1م $اربرzا نJ,c دو< 4)نداهنآ &ب &G &./7/ ƒ/7دومدرSمدو<
دو< 4مد/ا &ب &@يرf7اد3ا7د<ابن.
oا/ &^=1kم تا'ب6 oTا mه9د > mش< 5صf
4c/ا &'ب6 oTا mه9د > `/ا s]بم
هدام X"_ نيوبا7ا hير:د<ابن دو.ومدB<اب &G &.در:7ادT/ادT/اايدT/ا 4fو1م $اربرzا >
s=0/دد8/ s=0 hيدامدB<اب هدن7/در: ت,م دام/د8رzا/درب 4ما oا (ا)Kدار^نا توصد
ت9اد8 `ام &,'ب/دام &ب P=%1م &GرK7ا •د9د<اب &1<اد W.احدامرzا نJ,cدرب 4م .
هدام X"# m,a'K 5يb Pير+ب &GرK د<اب &1<اددT/ار^ندBMاي hي/ &1<ادن نيوبا 4fو1مرzا >
دو< 4م -
د9 4م/ا &ب &GرK (ا)Kر1خد هاوخرa8 هاوخد<اب 4Jي &برص]Bمدن7رfرzا.
دو< 4م m,a'K &يوacاب اهنآ ن,ب &GرKUر1خد (ا)Kايرa8 (ا)K 4c/دB<ابدد%1مدT/ارzا.
درب 4م ر1خدربارب/درa8Uر1خد 4@%ب/رa8اهنآ7ا 4@%ب/دB<ابدد%1مدT/ارzا.
هدام X"8 hير: {رfر1خد hيابدB<ابدو.وم/ا نيوبا/در:اي 4fو1مدامايد8 هاzر: >
{رf تبaن &ب oا/ (ا)K ن,بدياب 4'بام/دوبد:اوخ نآ Fصنر1خد {رf/ &GرK •د9دام/د87ا
درب 4)ن $j,M 4'بام7ادام توص نياد &Gد<اب &1<اد W.احدام &JBيارSمدو< m,a'Kاهنآ.
هدام X"X (ا)K {رfر1خد دBMابدB<ابدو.وم/ا نيوبا/در:اي 4fو1مدامايد8 هاzر: >
•د9 hيدام/د87ا hير: {رf/دو< 4م m,a'Kاهنآ ن,ب &يوacاب &Gدوبد:اوخ &GرK s=0/دا:ر1خد
&1<اد W.احدام &JBيارSمدو< 4م m,a'Kاهنآ {رf تبaن &ب &0/ (ا)K ن,بد<ابرzا 4'بام/
درب 4)ن $j,M 4قاب7ادام توص نيادد<اب.
هدام X1" درب 4)ن oا/ادT/ادT/اUر^ن hي &Mرzد<اب &1<اددT/ا ت,م هاzر: > .
هدام X11 نيدب/ هدوبدT/ا (ا'م m3اق/ادT/ادT/اد<اب &1<ادن &+9ا/لبدT/ا ت,م هاzر: >
دنرب 4م oاد<اب هدن7 &G نيوبا7ا hير:اب/ بوa]م `/ا &'ب6 oا/j. Pير6.
•9وK &ب &Gدرب 4ما 4aG &صح 5aنر: 4B%يديآ 4م 5)%ب 5aن WaحربدT/ادT/ا ن,ب oا m,a'K
دنرب 4م ر1خددT/اربارب/درa8دT/ا نيارباBبد9 4م ت,م &ب/ا.
درب 4مر1خدربارب/درa8 5aن hيدارfا ن,ب m,a'Kد.
هدام X1H تيا*ابدنرب 4م oا qوf هدامدوGIم Pير+بدن/رب ن,3ا8 &G &Mر:اKدT/ادT/ا >
دBG 4م (/ر]ماد%با ت,م &ب برقا &JBيا.
هدام X1! 4مادوخ {رf د<اب هدن7 &G ن,./77ا hير: s]بم نياد هوGIموص (ا)Kد >
ت,م &G 4Kوصد &./7 $ارب نآ Vب/ ƒ/7 $ارب &GرK Fصن7ا ت9ا تاب* {رf نيا/درب
ت,م &G 4Kوصد &./7 $ارب نآ ن)0/ ƒ/7 $ارب &GرK Vب7ا/د<اب &1<ادندT/ادT/اايدT/ا
4م m,a'K oا/ريا9 ن,بام 5بقداوم تار'م Pب6رب &GرK 4'بام/د<اب &1<اددT/ادT/اايدT/ا
دو<.
هدام X1Y (ا)K W,صن تيا^G ت,م &GرK {رf نابحاصر^ن نيدBM ندوب &+9اوبرzا >
4Kداي7 {رf نابحاص W,صن ندرG lوiوم7ا 28رzا/دو< 4مدا/ ن,1Bب/ تBبرب x'ندBJنااهنآ
تار'م Pب6رب {رf نابحاص ن,ب هداي7 نيادربب تبارق ناوB%با هداي7 &Gد<ابن 40ا//د<اب
4)ن $j,M $داي77اد<اب &1<اد W.احرzادام/ا'=+م &./7/ ƒ/7 نJ,c دو< 4م m,a'K qوfداوم
درب.
هدام X1R 4صk< $اه1خ / نارق ن,Bu):/ هدرG 4م `ا)%19اTو)%م تaم &G $ر1شSنا >
&JBيارب r/رشمدو<رaG $j,M s,ح نيا7ا/ا &صح7ا &JBيا ندبد9 4م/ا |jبرa8 &ب/ار,ش)</
د<ابن `اوما نيا &برص]Bم ت,م &GرK.
(/د &'ب6 oTا mه9د > (/د s]بم
هدام X1_ د9 4م &,نا0 &'ب6 oا/ &ب/ا &GرKد<ابن 4c/ا &'ب6 oا/ ت,م $ارب هاzر: > .
هدام X1# &GرKدB<ابدد%1مرzا /درب 4ما oا (ا)Kد<اباهBKرzا (/د &'ب6 oا/7ا hير: >
دو< 4م m,a'K 5يbداوم Pب6رباهنآ ن,ب.
هدام X18 هوخا ندوبن توص ددنرب 4)ن oا 4با هوخاد<اب &1<اد 4Bيوبا هوخا ت,مرzا >
دنرب 4مااهنآ oا &صح 4با هوخا 4Bيوبا.
دBBG 4)ن (/ر]م oا7اا 4ما هوخا (ادJu,: 4با هوخا/ 4Bيوبا هوخا.
هدام X1X 4بار:اوخدBM/ 4Bيوبار:اوخ دBMاي 4باداربدBMاي 4BيوباداربدBM ت,م oا/رzا >
دو< 4م m,a'K &يوacاباهنآ ن,ب &GرKد<اب &1<اد
هدام XH" &صحدB<اب 4با ر:اوخ/داربدBMاي 4Bيوبار:اوخ/داربدBM ت,م oا/رzا >
دوبد:اوخ oاناربارب/دوGb.
هدام XH1 ن,ب &GرKدB<اب 4مار:اوخ /داربدBMاي 4مار:اوخدBMاي 4ماداربدBM oا/رzا >
دو< 4م m,a'K &يوacاباهنآ.
هدام XHH دو< 4م 5يb Pير+ب m,a'KدB<اب m:اب 4ما هوخا/ 4Bيوبا هوخا هاzر: > -
&G ت9ا 4بااي 4Bيوبا هوخا `ام &,'ب/درب 4ما &GرK •د9د<اب 4Jي 4مار:اوخايداربرzا
ديا)ن 4م m,a'K qوfدوGIم Pير+ب.
4م m,a'K &يوacاب دوخ ن,ب/ &1fرz P=%Kاهنآ &ب &GرK s=0د<ابدد%1م 4ما &cلGرzا
دBيا)ن 4م m,a'K qوfدوGIم تار'م Pبا+م &G ت9ا 4بااي 4Bيوبا هوخا `ام &,'ب/دBBG.
هدام XH! دو< 4م m,a'K 5يb Pير+ب &GرKد<اب تاد.ايداد.ا &0/ هاzر: >
در,z 4م P=%K/ا &ب &GرK (ا)K 4مااي 4با7ا m*اد<اباهBK هد.ايد.رzا.
4ما &):رzا/درب 4م oانا ربارب/دوGbدB<اب 4با &G 4KوصددB<ابدد%1م تاد./داد.ارzا
ددرz 4م m,a'K &يوacاباهنآ ن,بدB<اب.
توصد/د9 4م 4ما هد.ايد. &ب &GرK s=0دB<اب m:اب 4ما هد.ايد./ 4با هد.ايد.رzا
دوبد:اوخ oانا &صحربارب/د s=0 /د/دو< 4م m,a'K &يوacاباهنآ ن,ب s=0 نآ 4ماداد.اداد%K.
هدام XHY Cر67ا &Gد9 4م 40ا/ &ب &GرK s=0/دد<اب &1<اد m:اب &cلG/داد.ا ت,م هاzر: >
&Gد9 4م 40ا/ &ب s=0 hي/دوبد:اوخ oانا ربارب/دوGb &صح نG m,a'Kد/دناد تبارقد8
hي •'f $دام gيوخرzا نJ,cدBيا)ن 4م m,a'K &يوacابدوخ ن,ب/دناد تبارقدام Cر67ا
تfرzد:اوخ P=%K/ا &ب &GرK •د9 •'fد<اب 4مار:اوخ hيايدارب .
هدام XHR هوخادT/ار:اوخ &ن /د<ابدارب &ن ت,م $اربرzا qوfداومد هوGIموص (ا)Kد >
Waحرب هوخادT/ا &ب تبaن oا m,a'K توص نياددنرب 4م oاداد.ااب/ هد<اهنآ (ا'م m3اق
نيارباBبد9 4م ت,م &ب/ا &+9اوب &Gدرب 4م ا 4aG &صح 5aنر: 4B%يديآ 4م 5)%ب 5aن
4ما 4ما &cلG &صح 4ما &cلGدT/ا/اهBK 4بااي 4Bيوبا هوخا &صح 4بااي 4Bيوبا هوخاT/ا
دنرب.
هدام XH_ درب 4)ن oا 4با &cلG 4ما/ 4با/ 4Bيوبا &cلG lا)1.ا توصد > .
هدام XH# 4م &GرK 5صا7اادوخ {رfد<اب &G ن,./77ا hير: s]بم نيادوGIمداوم (ا)Kد >
&./7 $ارب نآ Vب / ƒ/7 $ارب &GرK 5صا Fصن7ا ت9ا تاب* {رf نيا/درب .
دنرب 4م &GرK 5صا7اادوخ {رf &cلGايداد.ا7ا m*ا m:دام &ب ن,بر'1م
4باداد.ارباي 4بااي 4Bيوبا &cلGرب x'نددرzدو.وم 4ص'ن &./7اي ƒ/7د// &+9اوب هاzر:
دو< 4مدا/.
(و9 &'ب6 oا/ oTا mه9د > (و9 s]بم
هدام XH8 د9 4م (و9 &'ب6 oا/ &ب/ا &GرKد<ابن (/د &'ب6 oا/ ت,م $ارب هاzر: > .
هدام XHX &GرKدB<ابدد%1مرzا /درب 4ما oا (ا)Kد<اباهBKرzا (و9 &'ب6 oا/7ا hير: >
دو< 4م m,a'K 5يbداوم Pب6رباهنآ ن,ب.
هدام X!" 4)ن oا 4با `اوخااي (ا)*اد<اب &1<اد 4Bيوبا `اوخااي (ا)*ا ت,مرzا >
دنرب 4مااهنآ &صح 4با `اوخااي (ا)*ا 4Bيوبا `اوخااي (ا)*ا ندوبن توصددنرب.
هدام X!1 m,a'K &يوacاباهنآ ن,ب &GرKدB<اب &)*ر^ندBMايو)*ر^ندBM 4fو1م oا/ هاzر: >
دB<اب 4ما &):اي 4با &):اي 4Bيوبااهنآ &): &G 4Kوصددو< 4م.
4م m,a'K &يوacابا &GرKدB<اب 4ما &): &G 4KوصددB<اب m:اب &)*/و)* هاzر:
دوبد:اوخ oاناربارب/دوGb &صح 4بااي 4Bيوبا &): &G 4Kوصد/دBيا)ن.
هدام X!H 4ما &)* اي m*دB<اب m:اب 4بااي 4Bيوبا (ا)*ا/ 4ما (ا)*ا &G 4Kوصد >
ن,باما s=0 نيا/ &GرK s=0دB<ابدد%1مرzا/در,z 4م P=%K/ا &ب &GرK •د9د<اباهBKرzا
m,a'Kد &Gد9 4م 4بااي 4Bيوبا (ا)*ا &ب &GرK 4قاب/دBBG 4م m,a'K &يوacابدوخ
درب 4م oاناربارب/دوGb.
هدام X!! m:اب &cاخر^ندBM/ 43اد ر^ندBMاي &cاخر^ندBMاي 43ادر^ندBM 4fو1م oا/ هاzر: >
دB<اب 4ما &): هاوخ/ 4با &): هاوخ 4Bيوبا &): هاوخ m,a'K &يوacاباهنآ ن,ب &GرKدB<اب.
هدام X!Y 4ما Cر6دB<اب 4ما &cاخ/ 43اداي 4Bيوبااي 4با &cاخ/ 43اد ت,م oا/رzا >
m,a'K &يوacابدوخ ن,ب/دنرب 4م ا نآ s=0دB<ابدد%1مرzا/درب 4ما &GرK •د9د<اب 4Jيرzا
m,a'K &يوacابدوخ ن,ب m:اهنآ &G ت9ا 4با اي 4Bيوبا $ا: &cاخ/ 43اد `ام 4'بام/دBBG 4م
دBيا)ن 4م.
هدام X!R `اوخا &ب &GرK s=0د<اب `اوخار^ندBMاي hياي (ا)*ار^ندBMاي hي ت,م $اربرzا >
در,z 4م P=%K (ا)*ا &ب نآ s=0/د.
&صح •د9د<اب 4ما ر^ن hي `اوخا ن,برzا نJ,cديآ 4م 5)%ب &يوacاب `اوخا ن,ب s=0 m,a'K
m,a'Kر,خا توصد/دو< 4م هداداهنآ &ب &صح نآ s=0دB<اب 4مار^ندBMرzا/د9 4م/ا &ب `اوخا
ديآ 4م 5)%ب &يوacاباهنآ ن,ب.
4مار^BJي (ا)*ا ن,ب رzا نJ,cدوبد:اوخ oاناربارب/دوGb &صح (ا)*ا ن,ب s=0/د m,a'Kد
توصد/د9 4ماهنآ &ب &صح نآ s=0 دB<اب 4مار^ندBMرzا/د9 4م/ا &ب (ا)*ا &صح •د9د<اب
دBBG 4م m,a'K &يوacابا s=0 نآر,خا.
&صح 4بااي 4Bيوبا (ا)*ا ن,بدنام 4م 4قاب (ا)*ا &صح7ا &G s=0/داي/ •د9 AB8 m,a'Kد
دوبد:اوخ oاناربارب/دوGb.
هدام X!_ hي &ب oا/اص]نا توصدرSمدنرب 4)ن oااهنآدT/ا `اوخااي (ا)*ادو./اب >
نJ,cدBG 4م (/ر]م oا7ااو)*و)*رa8 توص نياد •'f &GاهBK 4با $و)* hياب 4Bيوبا 4مو)*
درب 4)ن oاو)*رa8اهBK 4باوc/دB<ابدد%1م (ا)*اايد<اب &cاخاي `اخ 4Bيوبا $و)*رa8ابرzا.
هدام X!# W,صن/دنرب 4م oااهنآ $ا;باهنآدT/ا `اوخا &ن/د<اب (ا)*ا &ن ت,م $ارب هاzر: >
دو< 4م 5ص1م ت,م &ب/ا &+9اوب &Gدوبد:اوخ 4aG W,صن 5aنر:.
هدام X!8 &GرK 5صا7اادوخ {رf د<اب &G ن,./77ا hير: s]بم نياد هوبjمداوم (ا)Kد >
&./7 $ارب نآ Vب/ ƒ/7 $ارب &GرK 5صا Fصن7ا ت9ا تاب* {رf نيا/درب 4م .
4ص'نرzا/ ت9اد8 &ب بر'1م `ام &GرK 4قابدرب 4م &GرK 5صا7اادوخ W,صن m:دام &ب بر'1م
دو< 4مدا/د8 &ب ن,بر'1مربد<اب m:.
هدام X!X &=).7ا/ هدوب 4nBخ oا/رzا 5بق s]بم/د/ s]بم نياد هوGIمداوم (ا)Kد >
دو< 4م ن,%م 5يb Pير+ب/ا oTا mه9 دنرب 4م oاناربارب/داهنآوGb7ا &Gد<اب 40ا/ -
&1<اد &ب=v ت,0انا m3ل*رzا/دوخ &'ب67ارa8 hي oTا mه9د<اب Wcاv ت,cو. m3ل*رzا
mه9 lو);م Fصند<ابن Wcاv m3ل*7ا hي €,:رzا/درب 4مادوخ &'ب67ار1خد hي oTا mه9د<اب
دربد:اوخا دوخ &'ب67ار1خد hي/رa8 hي oTا.
&./7/ ƒ/7 oار,مد > (اهM s]بم
هدام XY" دنرب 4م oارSيدJي 7ادB<ابن oا7ا lوB)م/ هدوب 4)3اداهنآ ت,./7 &G ن,./7 > .
هدام XY1 داومد &G ت9ا $و+برSيدSي &GرK7ا &./7/ ƒ/7 oTا mه9 > X1! > XH# / X!8 هد<رGb
ت9ا .
هدام XYH نانآ &): ن,ب داد &./7 &ب P=%K &G &GرK ن)0اي Vب تا./7دد%K توصد >
دو< 4م m,a'K &يوacاب.
هدام XY! هد*-ا@'نا7ا 5بق &Gاهنآ7ا hير:دBG &'=+م 4%. qل6 &بادوخ ن7ر:و<رzا >
ن3اب qل6اي/ هدوب هد*-ا@'نا 7اد%باهنآ7ا 4Jي توfرzا نJ,cدرب 4م oا/ا7ا $رSيددر,)ب
دنرب 4)ن oارSيدJي7اد<اب.
هدام XYY {رم نا)هب qل6 eياK 7ا `ا9 hي CرDد/د:د qل6ادوخ ن7 {رم `احدر:و<رzا >
د<اب هدرJنر:و< ن7 &JBيارب r/رشمد<اب ن3اب qل6 &Mرzادرب 4م oا/ا &./7در,)ب.
هدام XYR oا/ا7ا ن7در,)ب `وخد7ا 5بق {رم نا):د/دBGد'*ا 4ن7 {رم `احد $درمرzا >
درب 4م oا/ا7ا ن7در,)ب {رم نآ7ا ن1fاي ت]ص7اد%باي `وخد7اد%برzا نJ,cدرب 4)ن.
هدام XY_ 5يb `اوما7ا &./7 نJ,cدرب 4م oا &./7 `اوما (ا)K7ا ƒ/7 > -
1)د<اب &G 5,بقر:7ا &cو'Bم `اوما7ا.
2)ا;<ا/ &,Bبا7ا.
هدام XY# &G ت9ا نآ mيو'K &'ير6 /اهنآ ن,*7ا &ن/درب 4م oاا;<ا/ &,Bبا ت),ق7ا &./7 >
ددرz 4م mيو'K تر.ا ن/دب ن,م7د-ا'ب qا']19ا {رfابا;<ا/ &,Bبا.
هدام XY8 4م ن7دBG lاB1ما ا;<ا/ &,Bبا ت),ق-ادا7ا &0/7ا 5بق هدامدومد هاzر: >
ديا)ن-ا^,19ااهنآ ن,*7اادوخ PحدناوK.
هدام XYX تاfو1م ن7 &GرK (ا)Kر:و< &./7اي ƒ/77ار,…برSيد oا/ €,: ندوبن توصد >
هدام VباK/ oا/لب pاk<ا `ام mJح در:و< &GرK &,'ب/ادوخ W,صن •'f ن7 نJ,cدرب 4مادوخ
8__ دوبد:اوخ .
&^=1kم تار'مد > (و9 با1G
هدام XR" نآر3ا}ن / هاب<ا &G ت9ا 4cام7ا تاب* هد<رGb نوناق نياد &G 4=nم >
4B%م نيا x,kشK hcاI%م ت9ا نآ 5با'م 41),ق/ نآو]ن/ تاناو,حدBنامد<اب Vيا</داي7ا*ون
د<اب 4م Cر*اب.
هدام XR1 $رSيد Pحاي `ام &ب تبaن ت9ا Cا%1ماي نbاد/دح7ا ندو)ن7/ا;KU $د%K > .
هدام XRH `ام †^ح $ارب Cا%1م ايدادارق W.و)ب &G 4=)* tرK7ا ت9ا تاب* •ير^K >
ت9ا (7Tر,v .
هدام XR! $د%K/ •ير^K7ا ت9ا m*ار,ص'K > .
هدام XRY &G $داومد &^9 &ب ن,Bu):/دو< 4م ea^Bم ن,fر6دحا توم &ب هj3ا.دو'* &,=G >
ت9ارب1%مد< .
هدام XRR ت9ارب1%مU هد< Vقا/ نوناق نيا7ا 5بق &G $وما &,=Gدومد نوناق نيا تار'م >
.
4ندم نوناق
pاk<اد > (/دد=.
بوصم H8 / ن)هب H1 دB^9ا 1!1!
/ 1# / 1X / H" نيد/رf 1!1Y
$د%ب تاحلصااب
تا,=Gد > `/ا با1G
هدام XR_ 4م (ا)K/ا |رماب / l/ر< ناaنا ند<دcو1م هدن7Uاب qو'ح ندوباد $ارب ت,=:ا >
دو<.
هدام XR# دو< دcو1م هدن7 &JBيارب r/رشمددرz 4م V1)1م 4ندم qو'ح7ا 5)ح > .
هدام XR8 qو'حدناوK 4)ن 2Ju,: نJ,cدوبد:اوخ 4ندم qو'ح7ا V1)1م ناaنار: >
د<اب &1<اد 4نوناق ت,=:ارما نيا $ارب &JBيارSمدBGار.اادوخ.
هدام XRX 4ندم qو'ح7ا 41)aق اي (ا)K-ار.ا Pحاي/ V1)K Pح 4=Gو+بدناوK 4)ن 2Ju,: >
دBG W=9دوخ7اا.
هدام X_" &Baح qلخاي/ ن,ناوق Fcاkم &G $د/دحداي/دBG تيرح W=9دوخ7ادناوK 4)ن 2Ju,: >
ديا)نر}Bfرصدوخ تيرح7ا هدا^19ا7اد<اب.
هدام X_1 دوب دB:اوخ V1)1م ندم qو'ح7اj,ن &.اخ lابKا 5يbداومدj. > -
1 - lابKا7اا1حارصاي / هدو)ن ناريا lابKا &برص]Bما1حارصا نآ نوناق &G 4قو'حدومد
ت9ا هدرG W=9 &.اخ .
2 - هدرJن `وبقا نآ &.اخ &%بK lوب1م تc/د نوناق &G 4صk< `اوحا &ب rوبرم qو'حدومد
.
3 - د<اب هد<دا;يا 4ناريا &%ما.ر}ن &+'ن7ااfرص &G &صوصkم qو'حدومد.
هدام X_H lوب1م تc/د نوناق Waحرب ندرG &=ما%م $ارب 2Gر: ت,=:ا x,kشK >
Pبا+م &G 4Kوصدد:د (ا;نا 4قو'ح 5)* نارياد &.اخ &%بKر^ن hيرzا hcI%مدوبد:اوخ/ا
نآ ت9ا &1<اد 4صقان ت,=:ااي/ هدوبن ت,=:ا د.ا/ 5)* نآ (ا;نا $اربدوخ lوب1م تc/د نوناق
4.اخ ت,%باK7ار}ن V+ق &G 4Kوصدد<د:اوخ بوa]م ت,=:ا د.ا/ 5)* نآ (ا;نا $ارب xk<
داد x,kشK ت,=:ا $ااد 5)* نآ (ا;نا $اربا/ا ناو1بj,ن ناريا نوناق Pبا+م/ا.
rوبرماي/ هدوب 40ا qو'حاي/ 4zداوناخ qو'ح &ب rوبرم &G 4قو'ح `ا)*ا &ب تبaنر,خا mJح
دوبد:اوkن 5ما<د<اب 4م ناريا ƒاخد Vقا/ `و'Bمر,v `اوما `ا'1نا/ 5'ن &ب.
هدام X_! تc/د ن,ناوق VباKاهنآ ن,ب 4cام/ 4صk< •با/دB<ابن تc/د hي &%بK ن,./7رzا >
دوبد:اوخر:و< lوب1م.
هدام X_Y •'f 5^6 تبaن &JBيارSم ت9اد8 lوب1م تc/د نوناق VباKدT/ا/ نيوبا ن,ب •با/ >
lوب1م تc/د نوناق VباK/ادام/ 5^6 ن,ب •با/ توص نياد &Gد<اب m=aمدام &ب
دوبد:اوخدام.
هدام X_R دوبد:اوخ &,=* > 4cوم lوب1م تc/د ن,ناوق Pب6رب m,ق Wصن/ 4نوناق تيT/ > .
هدام X__ 41J=)م نوناق VباK `و'Bمر,vاي/ `و'Bم-ا,<ارب qو'حريا9/ ت,Jcام/ CرصK >
&ب 41J=)م7ا `و'Bم 4„,< ند< 5'ن / 5)ح hcI%مدB<اب 4م Vقا/ا;نآد-ا,<ا نآ &Gدوبد:اوخ
تبaن 4„,< 4c/ا lوق/ 5]م نوناق Pبا+م pاk<ا ت9ا نJ)م &G 4قو'ح &بدناوK 4)نرSيد تJ=)م
د/آدا/ 4==خدB<اب هدرG 5,ص]K نآ &ب.
هدام X_# ن,ناوق s,ح7ا •'f ت9ا Vقا/ نارياد &G &.اخ lابKا `و'Bمر,vاي `و'Bم &GرK >
4fو1م &G 41)aق x,kشK/اهنآ oTا mه9 اد'م/ oا/ ن,,%K &ب &6وبرم ن,ناوق 5,بق7ا &,=صا
دوبد:اوخ 4fو1م lوب1م تc/د نوناق VباKديا)ن h,=)K ت,ص/ W.وم &ب ت9ا &1aناوK 4م.
هدام X_8 lابKا نيدقا%1م &G نيارSم ت9اد'* lوق/ 5]م نوناق VباKدو'*7ا 4<ان تاده%K >
دB<اب هداد ارق $رSيد نوناق VباKاB)iايا]يرصا نآ/ هدوب &.اخ.
هدام X_X دB<اب 4مدوخ m,}BK 5]م نوناق VباK m,}BK7ر6 s,ح7اداB9ا > .
هدام X#" $ار.ا &بدBناوK 4م 41ق/ نارياد &.اخ `/د 4cوaنوقاي 49ا,9 نيومام >
تc/د ن,ناوق/ هدوباهنآ lوب1م تc/د &%بK/در:د'* ن,fر6 &GدBيا)ن تدابم OاJند'*
دو< تب0 `اوحا 5;9رKاfدددياب OاJن `احر: دUد<اب هداداهنآ &با ه7ا.ا نياj,نوبjم.
هدام X#1 4=]م نوناق VباK تا)Gا]م `وصا &ب &%.ا ن,ناوق / mGا]م ت,حلص s,ح 7ا $/ا*د >
Vfا 4بB.ا &)J]م د $و*د نا): ندوب نا): ندوب Oر+م دو< 4م &ماقا ا;نآد &Gدوب د:اوخ
دوب د:اوkن 4ناريا &)J]م ت,حلص .
هدام X#H د هد< m,}BK -ار.Tا (7T 4)9 داB9ا ن,Bu): / &.اخ mGا]م 7ا هداص (اJحا >
$ار.ا &ب رما ناريا ن,ناوق Pبا+م &JBيا رSم دو)ن ار.ا ناريا د ناوK 4)ن ا &.اخ
د<اب هد< داص اهنآ .
هدام X#! هدام Pبا+م دياب &G &.اخ نوناقرzا > # داوم Pب6 رب اي / نوناق نيا `/ا د=.
تa,ن &cاحا نيا تيا* &ب F=Jم &)J]م د<اب هداد &cاحا $رSيد نوناق &ب ددرz تيا* qوf
د<اب هد< ناريا نوناق &ب &cاحا &JBيا رSم .
هدام X#Y هدام تار'م > # داوم / X_H اK X#Y 4م هداIz-ار.ا Vقوم &ب $دح اK نوناق نيا
ن,ناوق اب Fcاkم اي / هدرG -ا@ما ارنآ ناريا تc/د &G 4==)cا ن,ب دوه* Fcاkم &Gدو<
د<ابن &صوصkم .
هدام X#R qلخا Cلخ رب &G ا 4صوصخ $ا:دادارق اي / 4.اخ ن,ناوق دناوK 4)ن &)J]م >
m}ن اب Fcاkم رSيد ت=* &ب اي &%ما. تا9اaحا ندرGاد &]ير. &+9ا/ &ب اي / هدوب &Baح
د<اب 7ا;م Tوصا وبjم ن,ناوق -ار.ا &Mرzا داIz-ار.ا Vقو)ب دو< 4م بوa]م 4مو)* .
ت,%باK د > (/د با1G
هدام X#_ دنو< 4م بوa]م ناريا &%بK 5يb pاk<ا > :
1 - 4.اخ ت,%بKE د<اب m=aم اهنآ 4.اخ ت,%بK &G 4صاk<ا $اBn19ا &ب ناريا ن,BGا9 &,=G
د<ابن ناريا تc/د {ار1*ا دوم اهنآ ت,%باK tادم &G ت9ا m=aم 4ناaG .
2 - دB<اب هد< دcو1م &.اخد اي ناريا د &JBيا 7ا m*ا ت9ا 4ناريا اهنآد8 &G 4ناaG .
3 - دB<اب (و=%مر,v نانآدام/د8/ هد<دcو1م نارياد &G 4ناaG.
4 - دنا هدمآدو.وب هد<دcو1م نارياداهنآ7ا 4Jي &G 4.اخدام/د87ا نارياد &G 4ناaG.
5 - ن9 &ب ند,97ا 28 &=صاfلب/ هدمآدو.وب ت9ا &.اخ &%بK &G $د87ا نارياد &G 4ناaG
ت,%باK &باهنآ ند< `وبقTا/ دB<اب هدرG تماقا ناريادرSيد `اaJي 5قاT (ا)K `ا9 هد;:
ت9ار'م ناريا ت,%باK 5,ص]K $ارب نوناق Pبا+م &Gدوبد:اوخ 4Kار'م Pب6رب ناريا .
6 - دBGا,1خا 4ناريار:و< &G 4.اخ &%بK ن7ر:.
7 - د<اب هدرG 5,ص]Kا ناريا ت,%باK &G 4.اخ &%بKر:.
هر'f `و)شم &.اخ 4cوaBق/ 49ا,9 ناzدBيا)ن7ادcو1م `ا^6ا > هرصبK Y / R دوبدB:اوkن .
هدام X## دBبدوGIم 4صاk<ا هاzر: > Fcا > Y هدام X#_ ?و=ب ن9 &ب ند,97ا 28
تc/د PيدصK &),)i &ب 4ب1G ت9اوخد `ا9 hي CرDديابدBBG `وبقادوخد8 ت,%باKدB:اوkب
m,=aK &.اخوما تا7/ &ب تخاB<د:اوخ دوخ &%بKااهنآ &JBيا &برياد نا<د8 lوب1م
دBيا)ن.
دBبدوGIم pاk<ا هاzر: > ب R هدام X#_ ن9 &ب ند,97ا 28 18 ت,%باK &بدB:اوkب (ا)K `ا9
نا<د8 lوب1م تc/د PيدصK &),)i &ب 4ب1G ت9اوخد `اaJي CرDديابدBنا)ب 4قابدوخد8
دBيا)ن m,=aK &.اخوما تا7/ &ب &%بKااهنآ &G نيا &برياد.
هدام X#8 lوب1م تJ=)مد &Gدنا هد<دcو1م 4c/د lابKا7ا نارياد &G 4cا^6ا &ب تبaن >
&بااهنآ lو./ &1<اد بوa]مدوخ &%بK تار'م W.وم &با 4ناريا lابKا7ادcو1م `ا^6ااهنآ
د<د:اوخ &=با'1م &=ما%م دBBG 4م ه7ا.ا &ب rوBم ناريا ت,%بK.
هدام X#X دBBG 5,ص]Kا ناريا ت,%باKدBناوK 4مدB<اب 5يb •يار< $ااد &G 4صاk<ا > -
1 - دB<اب هد,9 (ا)K `ا9 هد;: ن9 &ب.
2 - دB<اب هدوب نGا9 نارياد ب/اB1ماي 4cاو1م7ا m*ا `اa;B8.
3 - دB<ابن 4ما}ن تمدخ7ا $ارf.
4 - دB<اب هدشن (وJ]م 49ا,9ر,v تياB.اي mهم &]B. &ب 41J=)م €,:د.
tاخد تماقا mJحد ناريا تc/د تمدخ $ارب &.اخد تماقا تدم هدام نيا (/د هر'fدومد
ت9ا ناريا .
هدام X8" هدرG 4نايا< تد*اaماي تمدخ ناريا &%^B)cا mcا*وما &ب &G 4ناaG >
4)=* 4cا* (ا'م $ااداي/ دناددT/ا/ا7ا/ 4ناريا `ا,* $ااد &G 4صاk<ا ن,Bu):/دB<اب
4ما ناريا 4مل9ا $وه). تc/د ت,%باK &ب د// $اiا'K/دB1a: &%^B)cا (ا*وماد xصk1م/
ن/دبدنادب Oلص ناريا 4مل9ا $وه). تc/د ت,%باK &بااهنآ د// تc/د &J,KوصددBيا)ن
Pبا+م یحلصا QEدنو< `وبق ناريا ت,%بK &ب-ا7/ ت„,: WيوصKاب ت9ا نJ)م تماقا rر< تيا*
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق 1!#" )
هدام X81 بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام X8H $ارب &G 4قو'ح &,=G 7ا دBيا)Bب اي هدو)ن 4ناريا ت,%باK 5,ص]K &G 4صاk<ا >
&ب دBناوK 4)ن نJ,c دنو< 4م دBم هرهب ت9ا ر'م نا,ناريا
دندرz 53ان ري7 تاما'م:
1 - /ا ن,ن/ا%م / $وه). ت9اي.
2 - &,3ا@ق هوق ت9اي / نابهSن $او< د تيو@* .
3 - $ادنامرf / $ادنا19ا / تا7/ تcا^G / تا7/ .
4 - 4مل9ا $او< 2=;م د تيو@* .
5 - ره< / نا19ره< / نا19ا $ا:او< تيو@*.
6 - 49ا,9 تيومام اي / تa8 &نوz ر: 7ارحا j,ن / &.اخ وما تا7/ د (ادk19ا .
7 - ت/ا@ق .
8 - 4ما}1نا $/ر,ن / ها”9 / gKا د 4:دنامرf هد نير1,cا* .
9 - نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q E 41,Bما / 4Kا*ل6ا mهم $اه1a8 $دصK
بوصم یندم 1!#" )

هدام &ياa^19ا نوناق X8H 4ندم نوناق
اa^19ا lوiوم:
--------
هدام د &G نيا &ب &.وK اب X8H ت9ا هد< (ل*ا 4مل9ا $او< 2=;م Wيوص1cار,خا 4ندم نوناق
&1<اد `ا…1<ا ت/ا@ق &ب دBناوK 4)ن دBيا)ن 4م اي دنا هدو)ن WaG 4ناريا ت,%باK &G 4ناaG
qو'ح $ااد / دنا هدمآد ا@ق (ادk19ا &ب لبق &G 4ناaG 5ما< رGIcا qوf هدام ايآ EدB<اب
4م 5)* &ب $ر,zو=. هدBيآ د نانآ (ادk19ا 7ا &G نيا اي •دو< 4م UدB<اب 4م &بa1Jم
•د/آ
2=;م ر}ن :
---------
هدام دص تاب* &ب &.وK اب > هدحا/ هدام X8H نوناق WيوصK 7ا 28 &G $دارfا 4ندم نوناق
تيد/د]م نيا 4c/ دندرz 53ان ت/ا@ق (ا'م &ب دBناوK 4)ن دBيا)ن 4م 4ناريا ت,%باK 5,ص]K
&1<اد `ا…1<ا ت/ا@ق رما &ب / هدو)ن ت,%باK 5,ص]K نوناق WيوصK 7ا 5بق &G $دارfا 5ما<
ددرz 4)ن دنا.
/ اj: hي هام رهم m1^: / تa,ب &بB< &9 7/ &a=. د هدحا/ هدام رب 5)1شم qوf نوناق
eياK د / WيوصK 4مل9ا $او< 2=;م /د / دا1^: / دص,9 R\8\1!#H نابهSن $او< د,ياK &ب
ت9ا هد,9 .
$ون P6ان ربGا 4=* > 4مل9ا $او< 2=;م 2,3
هدام X8! m,=aK &.اخوما تا7/ &ب تT/اي (اJح •9وK &بايا),'1aمدياب ت,%باK ت9اوخد >
د<اب 5يb تا)@Bم $ااد/ هد< -
1 - /ادT/ا/ `ا,*/ هدBBGاiا'K تيو:داB9ا qدصمداو9.
2 - &'با9-و9 ن1<ادن/ نارياد هدBBGاiا'K تماقا تدم ن,,%K &بر3اد &,)}ن &مان PيدصK
تا*ل6ا (/jc توصد &.اخوما تا7/ ‰ا%م ن,ماK $ارب ن,%م 5…<اي 4fاG تBJم ن1<اد/
ت„,:اKدو)ند:اوخ `ا9ا-ا7/ ت„,: &با نآ/ 5,)JKا هدBBGاiا'K xk< &ب &%.ا
ت9اوخد &ب ت,%باKدB9 $اiا'K ند< `وبق توصددBGbاkKا 4@1'م m,)صK نآداي `وبقدوبjم
د<د:اوخ m,=aK هدBBG.
هدام X8Y &%بKدBيا)ن 4م ناريا ت,%باK 5,ص]K نوناق نيا Pب6رب &G 4ناaGر,…صدT/ا/ ن7 >
ت,%باKدB9/دص eياK 7ا `اaJي CرDد ن7 4c/دنو< 4م &1خاB< ناريا تc/د
4ب1G &ياهDادBناوK 4م (ا)K `ا9 هد;: ن9 &ب ند,9 eياK7ا `اaJي CرDدر,…صدT/ا/ر:و<
&ياهDا &ب نJ,cدBG `وبقاد8اي/ر:و< Pبا9 تJ=)م ت,%باK / هداد &.اخوما تا7/ &ب
هدامدوGIم PيدصKدياب oانا/وGb 7ا m*ادT/ا X## دو< &),)i .
هدام X8R &ب &ماناiا'K eياK د &G/ادT/ا هابد &.وu,: &بد8 4ناريا ت,%باK 5,ص]K >
د<اب 4)نر0ومدنا هد,9 (ا)K `ا9 هد;: ن9.
هدام X8_ توfاي qل67ا د%بدناوK 4مدو< 4م 4ناريا ƒا/د7ا &;,1ند &G 4ناريار,v ن7 >
V=+ماب1Gا &.اخوما تا7/ &JBيارب r/رشمديا)ن lو.دوخ `/ا ت,%باK &ب 4ناريار:و<
هد;: ن9 &ب/ادT/ا &G (ادامدناوK 4)نداددT/ا دوخ Pبا9ر:و<7ا &G هدرمر:و< ن7ر: 4c/دBG
4م &.اخ &%بK هدام نيا Pبا+م &G 4ن7 `احر:د/دBG هدا^19ا Pح نيا7ا هد,9رن (ا)K `ا9
هداد &.اخ lابKا &ب Pح نيا &G $د/دحدرSم ت<ادد:اوkن &cو'Bمر,v `اوما ن1<اد Pحدو<
نآ ن1<اد &.اخ lابKا $ارب &G &uنآ7ا g,ب `و'Bمر,v `اوما $ااد هاzر:/د<اب هد<
`ا9 hي CرDدديابد9رب /ا &بدح نآ7ا g,ب 4cو'Bمر,v `اوما oا &باد%باي هدوب ت9اjيا.
&ب-ا]نا7ا $و]ن &بادا7اماد'م oادوم د h=م ند<ااداي ناريا ت,%باK7ا ƒ/رخ eياK7ا
28/ هد,9 ‰/رf &ب 5]م (و)%cا 4*دم تا}نابوبjم `اوما Tا/دBG 5'1Bم ناريا lابKا
د<د:اوخ هداداهنآ &ب ت),ق ‰/رf ƒاkم Vi/7ا.
هدام X8# 4قاب دوخ 4ناريا ت,%باK &ب ديا)ن 4م ت./اjم &.اخ &%بK اب &G 4ناريا ن7 >
ƒا/د7ا د'* lوق/ &+9ا/ &ب ر:و< ت,%باK ƒ/7 تJ=)م نوناق Pبا+م &G نيا رSم دنام د:اوخ
ت9اوخد mيد'K Cرص &ب Pير^K اي / ر:و< تاf/ 7ا د%ب توص ر: د 4c/ دو< 5,)]K &./7 &ب
ن7 &,=صا ت,%باK U Pير^K دB9 اي / ر:و< توf PيدصK &ق/ (ا)@نا &ب &.اخ وما تا7/ &ب
تfرz د:اوخ P=%K /ا &ب ادد;م نآ &ب &%.ا تا7ا,1ما / qو'ح V,). اب .
هرصبK 1 ƒ/7 ت,%باK / 4=صا ت,%باK †^ح ن,ب ا ن7 ƒ/7 تJ=)م ت,%باK نوناق هاz ر: >
5=* / دو< ااد ا ƒ/7 تJ=)م ت,%باK د:اوkب &G 4ناريا ن7 دوم نيا د داISب ر,kم
تا7/ &ب 4ب1G &ماناiا'K mيد'K rر< &ب Uد<اب &1<اد ت9د د دوخ $اiا'K $ارب m: 4ه.وم
دو< ت'fاوم /ا $اiا'K اب ت9ا نJ)م &.اخ وما.
هرصبK H ن1<اد Pح دBBG 4م 5,ص]K ا 4.اخ ت,%باK ƒا/د7ا ر0ا رب &G 4ناريا $ا: ن7 >
رما نيا x,kشK Uدنادن ددرz 4.اخ $داص1قا &+=9 W.وم &G 4Kوص د ا `و'Bم ر,v `اوما
ت9ا تا*ل6ا / وشG / &.اخ وما $ا: &ناkKا7/ ناzدBيا)ن 7ا 5Jش1م 4نو,a,)G اب .
هدام تار'م X8# هدو)ن tرK ا دوخ ت,%باK &G 4نا,ناريا ƒ/رخ ت)aق د نآ $ا: هرصبK /
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QE Eدوب د:اوkن وبjم نان7 5ما< دنا
1!#")
هدام X88 5يb •يار< &برSمدBBG tرKادوخ ت,%بKدBناوK 4)ن ناريا lابKا > -
1 - ن9 &ب HR دB<اب هد,9 (ا)K `ا9 .
2 - د:د ه7ا.اا نانآ ت,%باK7ا ƒ/رخ-ا7/ ت„,:.
3 - &G `و'Bمر,v `اوماربا دوخ qو'ح ت,%باK tرK eياK7ا `اaJي CرDد &GدBيا)نده%Kلبق
نآ h=)K ه7ا.ا ناريا ن,ناوقوc/دنو< ااد &0اوcاب ت9ا نJ)ماي/دB<اب 4مااد نارياد
&G 4aG `ا^6ا/ &./7دBBG 5'1Bم 4ناريا lابKا &ب -ا]نا7ا $و]Bبد:دب &.اخ lابKا &با
ت,%بK7ادB<ابر,بGاير,…صوبjم `ا^6ا &JBيا7ا m*ادBيا)ن 4م ت,%باK tرK هدام نيا Pب6رب
د<اب m:اهنآ 5ما<-ا7/ ت„,: ه7ا.ا &JBيارSمدندرz 4)ن 4.اخ 4ناريا.
4 - دB<اب هداد (ا;ناادوخ Oلacا ت]K تمدخ.
ت,%باK `وبق/ ناريا ت,%باK tرK $اiا'K &ب تدابم هدام نيا Pب6رب &G 4ناaG > Fcا هرصبK
QدBب ن)i &G 4Kار'م $ار.ارب ه/ل*دBيا)ن 4م 4.اخ ! ت9ار'م نانآ هابد هدام نيا7اd
تدم CرD &uناBMدنو< ƒاخ ناريا7ا ت,%باK tرKدB9/دص eياK7ا هام &9 تدم CرDدياب
دو)ندB:اوخداص ناشcاوما ‰/رf/اهنآ ƒارخا &برما &]cاص تاما'مدنوشن ƒاخوبjم
د<اب 4م &.اخ وما تا7/ ت'fاوم &ب `وGوم `اaJياKرnGادح qوf هر'م ت=همديد)K/.
ت,%باK tرKر:و< 4ب 4ناريا ن7 ت,%باK tرK WيوصK ن)iدناوK 4م ناري7/ ت„,: > ب هرصبK
7ا ر1)G/دB1a: $د8د./د8دقاf &Gj,نا/ا نادن7رf 18 $رSيد تاه. &باي/دناد (ا)K `ا9
ن9 &ب &Gj,نوGIم ن7 نادن7رfEد:د ه7ا.ادنو;]م HR &بدBناوK 4مدB<اب هد,9رن (ا)K `ا9
دBيا)ن ت,%باK tرK $اiا'Kدام ت9اوخد 7ا ت,%باK.
&:دام X8X eياK 7اد%ب 4نوناق تار'م تيا* ن/دب &G 4ناريا &%بKر: > 1H8" ت,%باK 4a)<
4c/دو< 4م &1خاB< ناريا &%بK/ هدوب نJي mc ناG/ا 4.اخ ت,%بKد<اب هدرG 5,ص]K 4.اخ
Vi/7ا 28/ هد,9 ‰/رf &ب 5]م (و)%cا 4*دم تا}ن اب/ا &cو'Bمر,v `اوما &,=G `اح ن,*د
تيو@*/ تا7/ تن/ا%م/ تا7/ &ب `ا…1<ا7ا ه/ل%ب/د<د:اوخ هداد/ا &ب نآ ت),ق ‰/رf ƒاkم
دوبد:اوخ (/ر]م 41c/د 5vاشم &نوzر:/ $د=ب/ 41يT// 41cايا $ا: ن);نا/ &BB'م 2cا;م.
4.اخ ت,%باK &.اخوما تا7/داهBش,8 &ب 4]cاصم &باBبدBناوK 4م ناري7/ تا,: > هرصبK
د9اBشب ت,)9 &با هدام نيا ن,cو)شم.
داد ناوK 4م تماقااي ناريا &بد// ه7ا.ا &.اخوما تا7/ ت'fاوماب pاk<ا &نوz نيا &ب.
هدام XX" هدرG ت,%باK 5يدبK تار'م Pfاوم نا<د8ايدوخ &G 4aG ناريا lابKا7ا >
`وبق ناريا ت,%باK &ب ت9اوخد در;م &بدBيا)ن lو.دوخ &,=صا ت,%بK &بدB:اوkب/دB<اب
دنادن Oلص ااهنآ ت,%باK تc/د &JنآرSمد<دB:اوخ.
هدام XX1 &G 4ناaGدومد $ر1fد ƒاkمIخا/ ت,%باK نوناق $ار.ا &ب rوبرم F,cاJK >
4=صا ت,%باKرب-ا'ب $اiا'K/ ناريا 4مل9ا $وه). تc/د ت,%باK tرKاي ت,%باK $اiا'K
Pبا+م یحلصا QEد<د:اوخ ن,%مد,9د:اوخ-ا7/ ت„,: WيوصK &ب &G &مان ن,3آ W.وم &بدنادا
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق 1!#" )
`اوحا 5;9داB9اد > (و9 با1G
هدام XXH دو< 4م ن,%م ت9ا ر'مرما نيا $ارب &G $رKاfد W.وم &ب 2Gر: `اوحا 5;9 > .
هدام XX! &صوصkم تاما}ن اي ن,ناوق W.و)ب &G 4'ير6 &ب/ تدم CرDددياب 5يbوما >
دو< هداد lل6ا `اوحا 5;9 هر3اد &ب ت9ار'م -
1 - دو< Vقا/ 5)ح eياK7ا mش< هام7اد%ب &G ن,B.ر: •'9 ن,Bu):/ 5^6ر: تدT/.
2 - V+'Bم/ m3اد7ا m*ا ƒا/د7ا .
3 - تدم `Iب ن,Bu):/ 4%./ ن3اب7ا m*ا qل6 .
4 - xk<ر: تاf/ .
هدام XXY 4مداص نوناق نيا (/دد=.7ا m;B8 با1G تار'م Pب6رب &G Wياv 4iرf توf mJح >
دو< تب0 `اوحا 5;9ر1fددديابدو<.
هدام XXR mJح W.و)برSم تa,ن نJ)م ت9ا هد< تب0 `اوحا 5;9رKاfدد &G 4بcا+مر,,…K >
&)J]م .
هدام XX_ تبا0 &)J]مد ت9ا هد<اهDا `اوحا 5;9 هرياد &ب &G 4بcا+م ت]ص (د*رzا >
mJحاي/دو< ن,%م ت9ا هد<د,ق &يوهcا `وه;م ناوB%ب `اوحا 5;9ر1fدد &G 4aG تيو:ايددرz
دو<د,ق `اوحا 5;9 &6وبرمرKاfد ددياب WKارمددرz `ا+با Wياv 4iرf توf.
هدام XX# د<اب 4zداوناخ (ان $ااددياب 2Gر: > .
ت9ا lوB)مUدو< 4م ن,%م `اوحا 5;9 هادا &ماBما}ن W.و)ب &G 4صوصkم $اهمانbاkKا .
هدام XX8 &ماقادناوK 4م د<اب هدرGbاkKا Pح ن/دب $رSيدا/ا 4zداوناخ m9ا &G 2Gر: >
د:اوkبا Wصاv 4zداوناخ (انر,,…K &6وبرم ن,ناوقد/دحد/ هدرG $و*د.
&ب &6وبرم تار'م Pبا+م ت9ا هدرG تب0 `اوحا 5;9رKاfدد &Gادوخ 4zداوناخ (ان 4aGرzا
&صوصkم تاما}ناي ن,ناوقد &G 4'ير6 &ب / تدم CرDددناوK 4م V^ن $bر:د:در,,…Kرما نيا
دBG {ار1*ا ت9ار'م.
هدام XXX ت9ا هد<اهDا `اوحا 5;9 هرياد &ب 4نوناق تدمداهنآ تدT/ &G 4صاk<ا تدT/دB9 >
دوبد:اوخ بوa]م 4)9دB9.
هدام 1""" ت9ار'م &صوصkم $ا: &ماBما}ن / ن,ناوق W.و)ب `اوحا 5;9 &ب V.ا Wcا+مريا9 >
.
هدام 1""1 تيومام ه7وح m,'م نا,ناريا &ب تبaندياب &.اخد ناريا 4cوaنوق نيومام >
(ا;نا ت9ار'م `اوحا 5;9ريا/د هده* &ب &يا. تاما}ن/ ن,ناوق W.و)ب &Gا 4^ياD/دوخ
دB:د.
هاS1ماقاد > (اهM با1G
هدام 1""H mهمjGرم/ &1<اد تنوJ9 ا;نآد x]< &G ت9ا 4=]م7ا تاب* 4صk<ر: هاS1ماقا >
هاS1ماقا/اوماjGرمد<اب/اوما mهمjGرم 7ار,v 4صk< تنوJ9 5]مرzاد<ابا;نآدj,ن/اوما
ت9ا بوa]م .
دوبد:اوخاهنآ تا,=)*jGرم 4قو'ح pاk<ا هاS1ماقا.
هدام 1""! د<اب &1<اد هاS1ماقا hي7ا g,بدناوK 4)ن 2Ju,: > .
هدام 1""Y &JBيارب r/رشمديآ 4م 5)%برSيد 5]مد 4','ح تنوJ9 &=,9/ &ب هاS1ماقار,,…K >
د<اب &1fاي `ا'1نا 5]م نا)هبj,ن/اوما mهمjGرم.
هدام 1""R هاS1ماقا/ار:و< &G 4ن7 hcI%م ت9ار:و< هاS1ماقا نا):ادر:و< ن7 هاS1ماقا >
هد],=* نJaم &)J]م ه7ا.ا &ب اي/دوخر:و< تياiاب &G 4ن7 ن,Bu):/دادن 4مو=%م
د<اب &1<ادj,ن هد],=* 4صk< هاS1ماقادناوK 4م هدرGا,1خا.
هدام 1""_ ت9ااهنآ m,قاي 4c/ هاS1ماقا نا):و;]م/ر,…ص هاS1ماقا >
هدام 1""# دناد تبا0 تيوماما;نآد &G ت9ا 4=]مU 41c/د نيومام هاS1ماقا > .
هدام 1""8 ت9ا اهنآو=خا9 5]مدB1a:و=خا9د &G 4ما}ندارfا هاS1ماقا > .
هدام 1""X (/دkمايامرfاG `jBم ددBBG 4م تمدخاياG $رSيددjنTو)%م &Gر,بG pاk<ارzا >
دوبد:اوخاهنyK (/دkمايامرfاG هاS1ماقا نا):اهنآ هاS1ماقادB<اب &1<اد تنوJ9دوخ.
هدام 1"1" تاده%K $ار.ا $ارب اهنآ7ا 4Jياي &=ما%م ن,fر6 $دادارقاي &=ما%م ن)iرzا >
بوa]م/ا هاS1ماقا ت9ا هد< باk1نا دوخ 4','ح هاS1ماقا7ار,v 4=]م &=ما%م نآ7ا &=صاح
4=]ما+خا/ا@حا/ $و*د qا/ا ?لبا $ارب &G 4Kوصد ت9ا ن,Bu):/د<د:اوخ
دBG ن,%م دوخ 4','ح هاS1ماقا7ار,vا.
ر0Tادو'^م Wياvد > m;B8 با1G
هدام 1"11 &.وu,هب/ا7ا/ &1<Iz $ديدم &بaBcاب تدم/ا تب,v7ا &G ت9ا 4aGر0Tادو'^م Wياv >
تa,ن $ربخ .
هدام 1"1H 4aG/د<اب هدرJن ن,%م 4^,=JKدوخ $دصK `اوما هادا $اربر0Tادو'^م Wياvرzا >
ن,%م ن,مار^BJي/ا `اوما هادا $ارب &)J]مد<اب &1<ادا/اوما $دصK Pحانوناق &Gد<ابن m:
دو< 4م `وبقرما نياد V^ن $b pاk<ا/ (و)%cا 4*دم Cر67ا •'f ن,ما ن,,%K $اiا'K/دBG 4م.
هدام 1"1! ديا)نرSيد تاB,)@K اي نماi $اiا'KدBG 4م ن,%م &G 4B,ما7ادناوK 4)ن &)J]م > .
هدام 1"1Y ن,%م $رSيد ن,مادناوK 4)ن &)J]مد:دب &,fاG تاB,)@K Wياv oا/7ا 4Jيرzا >
هدام Eد<د:اوخ ن,%م ت)9 نيا &بوبjم oا//ديا)ن 1"1R &G 4B,ما $اه1,cو„aم/ FياD/ >
ت9ار'م m,ق $ارب &G ت9ا نا):Uددرz 4م ن,%م 5بقداوم W.و)ب .
هدام 1"1_ oا/ ن,ب/ا `اوما دو< m=aمر0Tاو'^م Wياv توf eياK m:/ توf m: هاzر: >
هدرG توfد%ب &ب Wياv توf eياK7ااهنآ ر^ندBMاي hي &Mرzاددرz 4م m,a'K تو)cا ن,حدو.وم
د<اب.
هدام 1"1# توf &Gا 4kياKدياب &)J]مددرz تبا0 توf eياK ن,,%K ن/دب Wياv توfرzا >
eياKد &G 40ا/ ن,ب Wياv `اوما توص نياددBG ن,%م هدوب P']م eياK نآد/ا
دو< 4م m,a'KUدنا هدوبدو.وموبjم.
هدام 1"18 دو<داص Wياv 4iرf توم mJح &Gددرz 4م تيا*j,ن $دومد qوf هدامدا^م > .
هدام 1"1X تا,ح7ا &G $ربخ نيرخآ eياK7ا &Gدو< 4مداص $دومد Wياv 4iرf توم mJح >
دنام 4)ن هدن7 4صk< ن,BMاKدا* &Gد<اب &1<Iz 4Kدم ت9ا هد,9/.
هدام 1"H" دو< 4)ن {رf هدن7 Wياv xk<اKدا* &G ت9ا بوa]م $داوم &=).7ا 5يbداوم > -
1 - &1<Iz ت9ا هد,9 Wياv تا,ح7ا &G $ربخ نيرخآ eياK7ا (ا)K `ا9 هد &G 41ق/
د<اب &1<Iz `ا9 AB8/دا1^:7ا Wياv ن9وبjم تدم-ا@'ناد/.
2 - (ا)K `ا9 &9/دو'^م ~B. نام7د/ هدوب w=aم نوشق-j. ني/اB*7ا 4ناوB%بر^ن hي &G 41ق/
هدشن w=صدا'%نا &ب 4ه1Bم ~B. هاzر:د9رب /ا7ا $ربخ &JBيا ن/دبدISب w=صدا'%نا eياK7ا
دو< 4م بوa]م ~B. m1خ eياK7ا `اa;B8وبjم تدمد<اب.
3 - &9 ت9ا هد< F=K ترfاaم نآد 41شG نآ &G هدوب 41شGد $ر]ب $ر^9 ن,حر^ن hي &G 41ق/
د9رب $ربخرfاaم نآ 7ا &JBيا ن/دبد<اب &1<Iz 41شG ند< F=K eياK7ا (ا)K `ا9.
هدام 1"H1 تGرح7/7ا نآ-ادبم &G 5يb $اهKدم-ا@'ناابرzا 5بق هدامر,خا هر'fدومد >
&G $دBب &بدص'م ن/دب تGرح توصد/د<اب هد,9رندص'م &ب 41شGدو< 4م بوa]م 41شG
دو< 4م بوa]م هد< F=K 41شG هدشن $ربخ &./ €,: &ب نآدو./7ا/ &1شSنرب هدرG تGرحا;نآ7ا -
`اaJي •اf A,=خ 5خاد/jخر]بد ترfاaم $ارب > Fcا .
ها,9ر]بUd &نار1يدمQ د,^9ر]بUر)حار]بUدB: •ونا,قاU نا)*ر]بد ترfاaم $ارب > ب
`ا9/د C/7آر]ب/ .
`ا9 &9ا]بريا9د ترfاaم $ارب ƒ .
هدام 1"HH هر'fد &uنآر,v &ب $ا &%قا/ &;,1ند 4aGرzا > H / ! هدام 1"H" ت9اوGIم
mJح ناوK 4م 41ق/د<اب هد< دو'^م ها,6/ هدوب ها,6داي/ هد<دو'^م/ &1شz |رمر+خاMد
$ربخ &JBيا ن/دبدISب |رمر+خ &ب ند< اMد eياK7ا `اa;B8 &Gدو)نداصا/ا 4iرf توم
د<اب هد,9دو'^م تا,ح7ا.
هدام 1"H! داومدومد > 1"H" / 1"H1 / 1"HH Wياv 4iرf توم mJحدناوK 4م 41ق/ &)J]م
&%fد &9د 4نل*ا نارهKاش1نTار,nG $ا: &مان7/7ا 4Jي/ 5]مديار.7ا 4Jيد &Gديا)نداصا
&1<اد $ربخ Wياv7ا ت9ا نJ)م &Gا 4صاk<ا/ هدرG رش1Bم هام hي &=صاf &ب (ادGر: 4cاو1م
نل*ا ن,c/ا eياK7ا `اaJي هاzر:EدBنا9رب &)J]م lل6ا &بدنادربخ رzا &Gديا)ن تو*ددB<اب
دو< 4م هداد/ا 4iرf توم mJحدوشن تبا0 Wياv تا,ح/ دISب.
هدام 1"HY نآداهنآ &): &Gدو< 4م نيارب {رfدنو< F=K &0داح hيددد%1م pاk<ارzا >
دنا هدرمدحا/.
داوم تار'م-ار.ا7ا Vنام هدام نيادا^م 8#! / 8#Y دوبد:اوkن نوناق نيا `/اد=. .
هدام 1"HR &)J]م7اj,ن/ا 4iرf توم mJح/دص7ا 5بقدBناوK 4مر0Tادو'^م Wياv oا/ >
$اربا 4aGوبjم W3اvT/ا &JBيارب r/رشمد:دباهنآ CرصK &با/ا 43ااد &GدBيا)ناiا'K
&1<Iz Wياvربv نيرخآ7ا (ا)K `ا9/دا,نا0/ د<اب هدرJن ن,%مدوخ `اوما ندرG هادا
هدام تيا* هدام نيادومدEد<اب (و=%م/ا تا)ماي تا,ح &JBيا ن/دبد<اب 1"H! نل*ا &ب V.ا
ت9ا 4)1ح `اaJي تدم .
هدام 1"H_ ت%.ارم توصداKدB:دب رSيد &,fاG تا,@Kاي/ نماiدياب oا/ 5بق هدامدومد >
pاk<ا Pحاي/ `اوما هده*7ادB<اب &1<اد/ا `اومارب 4'ح scا0 pاk<ا &G 4Kوصداي/ Wياv
دوبد:اوخ 4قاب Wياv 4iرf توم mJح/دص Vقوم اKوبjم تاB,)@KدBيآرب scا0.
هدام 1"H# ناوB%با/ا `اوما &G 4ناaGدو<اد,8 Wياvرzاj,ن 4iرf توf mJح/دص7اد%ب >
ند<اد,8 ن,حوبjم `اوما VfاBماي/ {و*اي نا,*ا7ا &Gا &uنآديابدنا هدرG CرصK ت0ا/
دناددر1aمد<اب 4مدو.وم Wياv.
هدام 1"H8 &./7 &'^نديابدو< 4م ن,%مر0Tادو'^م Wياv `اوما ندرG هادا $ارب &G 4B,ما >
43ااد7اا WياvدT/ا/د<اب هدرG ده%K ƒ/7ا/ا &'^ن/ &1<ISن/ا تدم &G &%+'Bماي m3اد
ت9ا &)J]م هده%ب نآ ن,,%K &'^ن ناj,م د Cل1خا توصدديا)ن &يداK Wياv .
هدام 1"HX qل6 $اiا'KدناوK 4م /ا ن7د<ابر0Tادو'^م Wياv (ا)K `ا9اهM 4صk< هاzر: >
هدام تيا*اب توص نياددBG 1"H! د:د,م qل6ا/ا mGاح .
هدام 1"!" qل6 &ب تبaنديا)ن ت%.ارم هد* تدم-ا@'نا7ا 5بق/ qل6 lوق/7ا 28 Wياv xk<رzا >
دادن lو. Pحوبjم تدم-ا@'نا7اد%ب 4c/داد lو. Pح.
تبارقد > mش< با1G
هدام 1"!1 4بب9 تبارق/ 4بaن تبارق ت9ا maق/درب تبارق > .
هدام 1"!H ت9ا 5يb تا'ب6 W,KرK &ب 4بaن تبارق > -
دT/ادT/ا/دT/ا/دام/د8 > `/ا &'ب6.
اهنآدT/ا/ر:اوخ/دارب/داد.ا > (/د &'ب6.
اهنآدT/ا/ تTاخ/ `اوخا/ تا)*/ (ا)*ا > (و9 &'ب6.
`/ا &'ب6دلnمددرz 4م ن,%م &'ب6 نآداه=aن هد%ب 4بaن تبارقد%ب/ برق تا.د &'ب6ر:د
&'ب6داIJ:/دوبد:اوخ (/د &.دددT/ا دT/ا &ب تبaن/ `/ا &.دددT/اابدام/د8 تبارق
&.ددد8د./ر:اوخ/داربدT/ا/ (/د &'ب67ا `/ا &.دد هد./د./ر:اوخ/دارب تبارق (/د
(و9 &'ب67ا `/ا &.دد &cاخ/ &)*/ 43اد/و)* تبارق (و9 &'ب6د/دوبد:اوخ (/د &'ب67ا (/د
ت9ا &'ب6 نآ7ا (/د &.دداهنآدT/ا &.د/ .
هدام 1"!! نا)هب/ •خ نا):دد<اب &1<اد 4بaن تبارقر^ن hياب &G &.درهب/ •خر:د 2Gر: >
&.د $ابرقادرم hي ن7دام/د8 نيارب اBب ت<ادد:اوخ/ا &./7اي ƒ/7اب 4بب9 تبارق &.د
دوبدB:اوخ ن7 نآ (/د &.د 4بب9 $ابرقا7ا ن7 hير:و<ر:اوخ/دارب/درم نآ `/ا.
qل6/ OاJند > m1^: با1G
OاJند > `/ا باب
$اS19اوخد > `/ا 5صf
هدام 1"!Y دو)ن $اS19اوخ ناوK 4مد<اب OاJن Vناوم7ا 4cاخ &Gا 4ن7ر: > .
هدام 1"!R ن,ب &G &يرهم7ا 41)aق اي (ا)K &MرzادBG 4)ن ت,./7 &'=*دا;يا ƒا/د7ا هد*/ >
&G (ادامدرم/ ن77ا hير: نيارباBب د<اب هد< &1خادر8 هديدرzر'م ƒا/د7ا Vقوم $ارب ن,fر6
&بوب;ما/ا &.وu,هبدناوK 4)نرSيد Cر6/دBG lاB1ما ت=ص/7ادناوK 4م هدشن $ا. OاJند'*
ديا)ن 4Kاaخ &بcا+م ت=ص/7ا lاB1ما Cرص ته. 7ااي/ هدرG ƒا/د7ا.
هدام 1"!_ بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام 1"!# Cر+ب &Gا 43اياد: و}Bم ت=ص/ ندوخ mهب توصددناوK 4ما:دjمان7ا hير: >
دBG &بcا+م ت9ا هدادو}Bم ت=ص/ $ارب/ا نيوباايرSيد.
4م &1<اد هاSن اKدا* &Gدوبد:اوخ 43اياد: ت),ق P]1aمد<ابندو.وماياد: ن,*رzا
د<اب هد< F=KرSيد Cر6ر,ص'K ن/دباياد: &JBيارSمدو<.
هدام 1"!8 4Jي توfر0ادو}Bم ت=ص/ &G $دومد ت),ق &ب lو. s,ح7ا 5بق هدامدا^م >
دوبد:اوkن $ر;مدوkب mهبا:دjمان7ا.
هدام 1"!X بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام 1"Y" PيدصK &GدBGاiا'K 5با'م Cر67او}Bم ت=ص/ (ا;نا $اربدناوK 4م ن,fر67ا hير: >
د:د &3اا 59/ tا7و9/ 2,=^9 5,بق7ا mهم &يرaم {ارما7ا ت]ص &ب W,ب6.
ƒا/د7ا $ارب 4]ص ت,=باق > (/د 5صf
هدام 1"Y1 ت9ا lوB)م ?و=ب 7ا 5بق OاJن > .
4م w,]ص &,=* 4cوم ت]=صم تيا* rر< &ب / 4c/ ه7ا.ا اب ?و=ب 7ا 5بق OاJن د'* > هرصبK
د<اب.
هدام 1"YH بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام 1"Y! د. اي د8 ه7ا.ا &ب Cوقوم د<اب هد,9 ?و=ب ن9 &ب &Mرzا هرGاب ر1خد OاJن >
/ا ه7ا.ا دBG &'يا@م ه7ا.ا نداد 7ا &.وم ت=* ن/دب $د8 د. اي د8 هاz ر: / ت9ا /ا د8
ديا)ن ƒا/د7ا /ا اب د:اوخ 4م &G $درم 5ماG 4fر%م اب دناوK 4م ر1خد توص نيا د / •قا9
4ندم هاzداد 7ا ه7ا.ا Iخا 7ا 28 ت9ا هد< هداد ارق اهنآ ن,ب &G $رهم / OاJن •يار< /
نوناق Pبا+م یحلصا QEديا)ن (ادقا ƒا/د7ا تب0 &ب تبaن / &%.ارم ƒا/د7ا ر1fد &ب pاخ
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام 1"YY j,ن اهنآ 7ا ناI,19ا / دB<ابن رiاح 5]م د $د8 د. اي د8 &G 4Kوص د >
&ب (ادقا دناوK 4م $/ Uد<اب &1<اد ƒا/د7ا &ب ƒا,1حا j,ن ر1خد / هدوب نJ)م ر,v اKدا*
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eديا)ن ƒا/د7ا 1!#" )
4م pاخ 4ندم هاzداد د qوf داوم 7ارحا &ب rوBم &ناخر1fد د ƒا/د7ا نيا تب0 > هرصبK
د<اب.
OاJن Vناومد > (و9 5صf
هدام 1"YR د<ابان7اي &هب< 7ا 5صاح تبارق &Mرzا ت9ا lوB)م 5يb 4بaن باقااب OاJن > -
د/ربTاب &Gدقر: تاد./داماب/داد.ا/د8اب OاJن > ا.
2 - د/رب ن,3ا8 &Gدقر:دT/ااب OاJن.
3 - د/رب ن,3ا8 &Gدقر:اKاهنآدT/ا/ر:اوخ/دارباب OاJن.
4 - تاد./داد.ا/دام/د8 تTاخ/ تا)*/دوخ تTاخ/ تا)*اب OاJن
هدام 1"Y_ &JBيارب r/رشم ت9ا 4بaن تبارق mJحد OاJن تمرح s,ح7ا 4*اi تبارق > -
د<اب هد< 5صاح l/رشم 5)ح7ا ن7ر,< > T/ا.
د<اب هد< هد,Jم نا1a87اا),'1aمر,< > ا,نا0.
اي/7/ &ناب< hي 5قاT 5^6 > اncا0 1R ن,بد &JBيا ن/دبد<اب هدوخ 5ماGر,< 4cاو1م &%fد
دوkبارSيد ن7ر,<ايرSيد $اIv.
د<اب/ادcوK7ا `ا9/د ند< (ا)K7ا 5بق 5^6 ندوخر,< > ا%با.
&ناب<د 5^6رzا نيارب اBبد<ابر:و< hي7ا/ ن7 hي7ا ت9ا هدوخ 5^6 &G $ر,<اد'م > اaماخ
ن7/د نآر:و< &Mرzادو< 4)ن تمرح W.وم دوkبرSيد ن7ر,<7ا $اد'م/ ن7 hير,<7ا $اد'م7/
&ب P=%1مر,<7اا hير: &Gد<اب &1<اد 4*اiرa8 hي /ر1خد hي ن7رzا ن,Bu):/Eد<اب 4Jي
نيا7ااهنآ ن,ب ƒا/د7ا هدوبن 4*اiر:اوخ/داربر1خد نآاي/رa8 نآ د<اب هدادر,<رSيدر:و<
د<اب 4)ن lوB)م s,ح.
هدام 1"Y# ت9ا 4)3اد lوB)م هر:اصم &+9ا/ &ب 5يb pاk<ا ن,ب OاJن > -
1 - 4*اi/ 4بaن7ا m*اد<اب &G &.در:7ا/ا ن7 تاد./دام/درم ن,ب .
2 - ت9ا هدوب/ادا^حا7ا 4Jي ن7ايرa8 ن7ايداد.ا7ا 4Jي ن7اي/د8 ن7ا'با9 &G 4ن7/درم ن,ب
د<اب 4*اi تبارقدBMر:.
3 - ن7 ن,ب &JBيا رب r/رشم 4*اiوc/د<اب &G &.در:7ا ن7دT/ا7ا oاناابدرم ن,ب
د<اب هد< Vقا/ 43و<ان7ر:و</.
هدام 1"Y8 د<اب V+'Bمد'* &ب &Mرzا ت9ا lوB)مر:اوخ/د ن,ب V). > .
هدام 1"YX ن7 ه7ا.اابرSمدر,Sب ادوخ ن7ر:اوخر1خداي/ ن7داربر1خددناوK 4)ن 2Ju,: >
دوخ.
هدام 1"R" هد*د &Gا 4ن7اي/ OاJن تمرح/ ت,./7 &'=*دو./ &ب m=*اباادر:و< ن7 2Gر: >
ن7 نآ/ 56ابد'*دBGد'*دوخ $ارب OاJن تمرح/ هد* &ب m=*اب ت9ا تاf/ هد*داي qل6
دو< 4مدبوم (ارح xk< نآربا'=+م.
هدام 1"R1 4Jياي (ا)K &ب 5ه. $/7اد'* &G ت9ا $ا.j,ن $دومد qوf هدامدوGIم mJح >
56ابد'* 4Jيدjن lوق/ (د*/ 5ه. توصدد<اب هد< Vقا/ m: 4Jيدjن/ هدوب qوf هوGIموما7ا
دو< 4)ن 5صاح $دبا تمرح 4c/.
هدام 1"RH ت9ا $دبا تمرح W.ومدو< 4م 5صاح نا%cاب &G 4'ير^K > .
هدام 1"R! ت9ا $دبا تمرح W.وم تمرح &ب m=*اب/ ت9ا 56اب (ارحا `احدد'* > .
هدام 1"RY ت9ا $دبا تمرح W.وم ت9ا &,%. هد*د &G 4ن7ايادر:و< ن7اب $ان7 > .
هدام 1"RR 4Jيدjن mJحد OاJن ت,%نام s,ح7اد<اب OاJنرب Pبا9رzاان7/ &هب< &ب 4Jيدjن >
تa,ن Pبا9 OاJن 5+بم 4c/ ت9ا w,]ص OاJناب .
هدام 1"R_ دBG Aي/jKا/ار1خد اير:اوخايدامدناوK 4)ندBG V,B< 5)* $رa8اب 4aGرzا > .
هدام 1"R# ت9ا (ارحدرم نآرب هد< &'=+م/ هدوبر^ن hي &./7 4cاو1م &بKرم &9 &G 4ن7 >
eafاي qل6 &+9اوب/ااب 4Jيدjن lوق/7ا 28/ هدمآد $رSيددرم ت,./7 &ب m3ادد'%ب &JBيارSم
د<اب هد< 5صاح qارf توfاي.
هدام 1"R8 xk< نآربد<اب هد< &'=+م ت9ا $دد* نآ $اK g< &G qل6 &ن &ب &G 4صk<ر: ن7 >
دو< 4مدبوم (ارح.
هدام 1"RX تa,نjيا. m=aمر,vاب &)=aم OاJن > .
هدام 1"_" &ب `وGومدادن 4نوناق Vنام &G m: $داومد &.اخ &%بKاب 4ناريا ن7 ƒا/د7ا >
ت9ا تc/د Cر67ا pوصkم ه7ا.ا .
هدام 1"_1 41c/د ن,=ص]م/ 4)9 نيومام/ ن,مدk1aم7ا 4@%ب ƒا/د7ادناوK 4م تc/د >
ديا)ن pوصkم ه7ا.ا &ب `وGومد<اب &.اخ &%بK &G 4ن7ابا.

OاJن ت]ص •يار< > (اهM 5صf
هدام 1"_H ديا)ن ƒا/د7ادصقرب تcTدا]يرص &G 4Dا^cاب `وبق/ با;يا &بدو< 4م Vقا/ OاJن > .
هدام 1"_! Pحانوناق &G 4صاk<ا Cر6 7ااي/دو<داص ن7/درمدوخ Cر67ا تaBJ)م `وبق/ با;يا >
دنادد'*.
هدام 1"_Y د<ابدصاق/ ˆcاب/ 5قا*ديابدقا* > .
هدام 1"_R ت9اد'* ت]ص rر< `وبق/ با;يا 4fر* 4cاوK > .
هدام 1"__ 4م Vقا/j,ن `T Cر6 7ا ها<ا &بد'*دB<اب `T/در:اي نيدقا%1م7ا 4Jي هاzر: >
د<ابد'*-اشنا7ا 4Gاح Oوi/و+ب &JBيارب r/رشمدو<.
هدام 1"_# rر<د<ابن &هب<رSيد Cر6 xk<د ن,fر67ا h,u,: $ارب &G $و]Bبر:و</ ن7 ن,,%K >
ت9ا OاJن ت]ص .
هدام 1"_8 ت9ا نل+ب W.ومد'*د P,=%K > .
هدام 1"_X &ب تبaنا,خ rر< m3اد OاJند 4c/ ت9ا 56اب OاJند'* &ب تبaن eafا,خ rر< >
هدشنرGbرهملصا &G ت9ا نآ 5nم eaن7اد%ب /د<اب ن,%م نآ تدم &JBيارب r/رشم ت9اjيا. qادص
د<اب.
هدام 1"#" ه7ا.ااد'* هرG `ا/77اد%ب هرJم هاzر:/ ت9اد'*bو^ن rر< ن,./7 $اi >
د<اب دصقدقاfدقا* &G هدوب &.دب هارGا &JBيارSم ت9اIfاندBG.
pاk<اد > (/دد=.
OاJند تcاG/ > m;B8 5صf
هدام 1"#1 د:در,…ب تcاG/ OاJند'* $اربدBناوK 4م ن7/درم7ا hير: > .
هدام 1"#H Aي/jKدوخ $اربا &=Gوم دناوK 4)ن 5,G/دو< هداد qل6او+ب تcاG/ &G 4Kوصد >
د<اب هد<داد/ا &با]يرص نbا نيا &G نيارSمدBG.
هدام 1"#! F=kK هدرG ن,%مرSيد تا,صوصخايرهماي xk< &ب V.ا 5Gوم &G &uنآ7ا 5,G/رzا >
دوبد:اوخ 5GومI,^BKرب Fقو1مد'* ت]صدBG.
هدام 1"#Y تا*ارم 5,G// هدوب د,ق ن/دب تcاG/ &G ت9ا $ا.j,ن $دومد qوf هدام mJح >
د<اب هدرJنا 5Gوم ت]=صم.
V+'Bم OاJند > mش< 5صf
هدام 1"#R د<اب هد< Vقا/ 4B,%م تدم $ارب &G ت9ا V+'Bم 41ق/ OاJن > .
هدام 1"#_ دو< ن,%ملGدياب V+'Bم OاJن تدم > .
هدام 1"## oا بابد &G تaنا):/ارهم &ب/ ن7 ت0ا/ &ب V.ا (اJحا V+'Bم OاJند >
ت9ا هد<ر'م 4Kآ 5صfد/ .
رهمد > m1^: 5صf
هدام 1"#8 دادارق رهم ناوK 4مد<ابj,نj,)K 5باق/ &1<اد ت,cام &Gا $j,Mر: > .
هدام 1"#X د<اب (و=%مدوشباهنآ تcاه. Vf &G $دحاK ن,fر6 ن,بديابرهم > .
هدام 1"8" ت9ا ن,fر6 4iارK &ب rوBمرهماد'م ن,,%K > .
هدام 1"81 56اب OاJن ن,%م تدمدرهم &يداK (د* توصد &Gدو< rر< OاJند'*درzا >
ت9ا 56اب rر< 4c/ w,]صرهم/ OاJندوبد:اوخ .
هدام 1"8H ديا)Bب نآدد:اوkب &G 4fرصK lونر:دناوK 4م/دو< 4مرهم hcام ن7Uد'*در;م &ب > .
تبaن &يد–K نام7 &نTا9 ت),ق xخا< ر,,…K اب W9اB1م د<اب Aيا &./ &يرهم &uناBM — هرصبK
/ &ب9ا]م ددرz 4م ن,,%K ناريا 4مل9ا $وه). $jGرم hناب •9وK &G د'* $ار.ا `ا9 &ب
دB<اب هدرG 4iارK $رSيد و]ن &ب د'* $ار.ا ن,ح د ن,./7 &JBيا رSم د< د:اوخ تخادر8.
$jGرم hناب •9وK WيوصK eياK 7ا هام &9 تدم CرD رnGادح نوناق نيا 43ار.ا &مان ن,3آ
/ &,هK 4يااد / $داص1قا وما تا7/ / $ر1azداد تا7/ $اJ): اب ناريا 4مل9ا $وه).
هدام &ب هرصبK hي qا]cا نوناق W.و)ب یقا]cاEد,9 د:اوخ ناري7/ ت–,: WيوصK &ب 1"8H
`ا9 بوصم &يرهم pوصخ د 4ندم نوناق #_
هدام &ب هرصبK hي qا]cا نوناق 43ار.ا &مان ن,3آ 1"8H بوصم یندم نوناق 1!##
هدام 1 نا
˜
ناj,م ن,./7 7ا hي ر: ت9اوخد &باBب wcاص V.رم د<اب Aيا &./ &يرهم &uناBM >
ن,,%K / &ب9ا]م د'* lوق/ `ا9 &ب تبaن &يداK نام7 `ا9 ت),ق xخا< ر,,…K &ب &.وK اب ا
ديا)ن 4م "
Aيا &./ &يرهم تخادر8 / &ب9ا]م pوصخ د د'* $ار.ا ن,ح د ن,./7 &G 4Kوص د ™ هرصبK
د< د:اوخ 5)* ناشيا 4iارK Pبا+م دB<اب هدرG 4iارK $رSيد و]ن &ب.
هدام H ت9ا توص نيدب Aيا &./ &يرهم &ب9ا]م هو]ن > :
&يرهم دبرi Uد'* lوق/ `ا9 د اهب xخا< rو1م رب m,a'K U 5بق `ا9 د اهب xخا< •9و1م
&ماند'* د ƒدBم .
هدام ! $اBبم توf eياK دو< تخادر8 4fو1م ƒ/7 &GرK 7ا دياب &./7 &يرهم &G $داوم د >
دوب د:اوخ &يرهم &ب9ا]م .
هدام Y د<اب 4م ري7 داوم (ا;نا &ب F=Jم ناريا 4مل9ا $وه). $jGرم hناب > :
ارق &,يا@ق ا,1خا د / &,هK ا نوناق نيا $ار.ا 7ا 5بق $اهcا9 $اهب $اهصخا< ™ Fcا
د:د "
/ &,هK هام دادرخ نايا8 اK رnGادح &نا,cا9 و6 &ب ا `ا9 ر: &ب rوبرم $اهب xخا< ™ ب
ديا)ن (ل*ا &,3ا@ق هوق &ب "
هدام R Aيا &./ &يرهم ناj,م &ب9ا]مد دB^Dوم tلما / داB9ا تب0 تاادا / اه:اzداد >
Q هدام Pبا+م H Q هدام د ر'م $اهصخا< •ا9ارب &يرهم ت),ق xخا<ر,,…K ن,,%K د / d Y نيا d
دBيا)ن (ادقا &مان ن,3ا
˜
"
هدام _ ديا)ن mيد'K ت9اوخداد wcاص هاzداد &ب &يرهم `وص/ $ارب &./7 &G 4Kوص د >
mJح /دص توص د / ت9ا &./7 اب 4)a)cارهم •ا9ا رب &19اوخ $اهب ناj,م &ب 49داد &Bيj:
&Bيj: تخادر8 `و„aم &مان ن,3ا
˜
نيا •باوi Pب6 &يرهم تخادر8 رب ه/ل* ƒ/7 U $/ V^ن &ب
دوب د:اوخ ت/ا^1cا &بام ناj,م &ب رب)K `ا+با / 4)a)cارهم اد'م &ب 49داد "
هدام # F,=JK ن,,%K &ب F=Jم هاzداد ديا)ن qل6 ه7ا.ا /دص $اiا'K ƒ/7 &G 4Kوص د >
دوب د:اوخ $ا. تار'م / •باوi Pب6 رب / &مان ن,3ا
˜
نيا •ا9ارب &يرهم "
اهب xخا< `/د. / &یرهم &بcا+م / تfاید هو]نQ یبšبح نaح وه). 2,3 `/ا ن/ا%م)
Q هدام 5يb هرصبK &ياa^19ا نوناق 1"8H بوصم 4ندم نوناق d 1!#_
&ياa^19ا lوiوم:
Q هدام 5يb هرصبK lوiوم 7/ [رن &ب &يرهم &ب9ا]م tلم ايآ >هدحا/ هدام 1"8H 4ندم نوناق d
بوصم HX\Y\1!#_ •نآ &يداK نام7 اي ت9ا mJح /دص نام7 U
2=;م ر}ن:
- ت9ا -ار.Tا (7T / 4%+ق $ار.ا نام7 U&يداK نام7 7ا و}Bم.
تشهبيدا m1^: / تa,ب [وم &بB<&9 7/ 4B=* &a=. د هدحا/ هدام رب 5)1شم qوf نوناق
eياK د / WيوصK 4مل9ا $او< 2=;م اهM / دا1ش: / دص,9 / اjهJي هام Y\!\1!8Y &ب
د,9 نابهSن $او< د,ياK.
هدام 1"8! دادارق 46اaقااي تدم ناوK 4مرهم7ا 41)aقاي (ا)K &يداK $ارب > .
هدام 1"8Y 5بق/د'*7اد%باي/ هدوب بو,%م د'*7ا 5بق ددرz (و=%م/د<اب ن,%م ن,*رهم هاzر: >
ت9ا F=K/ W,* نماiر:و<دو< F=Kاي/ بو,%م m,=aK7ا .
هدام 1"8R 5با'م د &G 4^ياD/ -ا^يا 7ا هدشن m,=aK /ا &ب رهم اK دناوK 4م ن7 >
دوبد:اوkن &'^ن Pح •'aم lاB1ما نيا/د<اب `اح/ارهم &JBيارب r/رشمدBG lاB1مادادر:و<.
هدام 1"8_ (ا,قدادر:و< 5با'م د &G 4^ياD/-ا^يا &بدوخا,1خا &برهمIخا7ا 5بق ن7رzا >
•قا9دادرهم &بcا+م $ارب &G 4'ح hcI%م دBG هدا^19ا 5بق هدام mJح7ادناوK 4)نرSيددو)ن
د<د:اوkن.
هدام 1"8# 4م ن,fر6/ ت9ا w,]ص OاJند<اب هد< rر<رهم (د*اي هدشنرGbرهم m3اد OاJندرzا >
Vقا/ 4Jيدjناهنآ ن,ب ن,%مرهمرب 4iارK7ا 5بقرzا/دBBG ن,%م 4iارK &بارهمد'*7اد%بدBناوK
دوب د:اوخ 5n)cارهم P]1aم &./7دو<.
هدام 1"88 ن7در,)ب 4Jيدjن 7ا 5بق/رهم ن,,%K7ا 5بق ن,./77ا 4Jيرzا 5بق هدامدومد >
تa,ن $رهم &نوSu,: P]1aم .
هدام 1"8X توص نياددو< هداد 4ncا0 xk<اير:و< &برهم ن,,%Kا,1خا ت9ا نJ)م >
دBG ن,%مد:اوkبدقر:ارهمدناوK 4م scا0 xk<اير:و<.
هدام 1"X" ن,%م 5n)cارهم 7ار1ش,بدناوK 4)ن ن7دو< هداد ن7 &برهم ن,,%Kا,1خارzا >
ديا)ن.
هدام 1"X1 ت,%i// تا^صريا9/ 4zداوناخ تfار< s,ح7ا ن7 `احدياب 5n)cارهم ن,,%K $ارب >
دو< &1fرzر}ند هر,v/ 5]م `و)%م ن,Bu):/ باقا/ نارقا/ 50اما &ب تبaن/ا.
هدام 1"XH Fصن P]1aم ن7د:د qل6ادوخ ن7 4Jيدjن7ا 5بقر:و< هاzر: >
Fصن 7ادا7امداد Pحد<اب هدادلبقارهم Fصن7ا g,بر:و<رzا/دوبد:اوخرهم
دBGدادر19اا1),قايلnماياB,*ا.
هدام 1"X! qل6ادوخ ن7رهم ن,,%K/ 4Jيدjن7ا 5بقر:و</د<اب هدشنرGbد'*درهم هاzر: >
دوبد:اوخ 5n)cارهم P]1aمد:د qل6 نآ7اد%برzا/ ت9ا &%1)cارهم P]1aم ن7د:د.
هدام 1"XY دو< 4م &}حلمر'f/اBv s,ح7ادرم `اح &%1)cارهم ن,,%K $ارب > .
هدام 1"XR ت9ا نل+ب W.ومد'*درهم (د* V+'Bم OاJند > .
هدام 1"X_ ت9ا ن,Bu):/دو< 4)ن رهم rو'9 W.وم تدم-اB0اد ن7 توم V+'Bم OاJند >
دBJن 4Jيدjن/ااب تدمرخآاKر:و<رzا.
هدام 1"X# Fصنديابدشkبب ا OاJن تدم (ا)K 4Jيدjن7ا 5بقر:و< هاzر: V+'Bم OاJند >
د:دبارهم.
هدام 1"X8 ن7 هدشن Vقا/ 4Jيدjن / هدوب 56اب V+'Bماي m3اد7ا m*ا OاJند'* &G 4Kوصد >
ديا)ندادر19ا ا نآدناوK 4مر:و< &1fرzارهمرzا/دادنرهم Pح.
1099 - ت9ا 5n)cارهم P]1aم ن7 4Jيدjن lوق// OاJنداaf &ب ن7 5ه. توصد .
هدام 11"" توصدد<ابر,v h=ماي د<اب &1<ادن ت,cامايد<اب `وه;م 4)a)cارهم &G 4Kوصد >
نآ ت),قاي 5nم P]1aم (و9 توصد/دوبد:اوخ 5n)cارهم P]1aم ن7 (/د/ `/ا
ديا)ن ه7ا.ا `ام Wحاص &JBيارSمدوبد:اوخ.
هدام 11"1 &G 4KوصدرSم دادنرهم Pح ن7دو< eaf 41ه. &ب 4Jيدjن 5بق OاJند'* هاzر: >
ت9ارهم Fصن P]1aم ن7 OاJن eafدو./اب توص نياد &Gد<اب نB*U eaf W.وم .
رSيدJي &ب تبaن ن,./7 F,cاJK/ qو'حد > m1ش: 5صf
هدام 11"H F,cاJK/ qو'ح/دو.وم ن,fر6 ن,ب ت,./7 •با/د< Vقا/ ت]صو+ب OاJن &G ن,): >
دو< 4مارقربرSيد): 5با'مد ن,./7.
هدام 11"! دنرSيدJياب 4Kر<ا%م نaح &ب F=Jمر:و</ ن7 > .
هدام 11"Y دBيا)ن تدiا%مرSيدJي &بدوخدT/ا W,KرK/ هداوناخ 4نابمد,,شKددياب ن,./7 > .
هدام 11"R ت9ار:و< x3اصخ7ا هداوناخ ت9اي ن,./7 •با/د > .
هدام 11"_ ت9ار:و< هده%ب ن7 &'^ن m3ادد'*د >
هدام 11"# 5,بق 7ا ن7 ت,%i/ اب W9اB1م / Cا%1م $ا:7ا,ن &): 7ا ت9ا تاب* &'^ن >
اي تدا* توص د (داخ / 41<ادهب / 4نامد $ا: &Bيj: / `jBم oا0ا U اIv U &aبcا U نJaم
بوصم 4ندم نوناق 7ا $داوم Oلصا نوناق W.و)ب یحلصا E {رم اي ناص'ن &+9ا/ &ب ƒا,1حا 81
هدام 11"8 &'^ن P]1aمدBG lاB1ما ت,./7 FياD/ $ادا7ا l/رشم Vنام ن/دب ن7 هاzر: >
دوبد:اوkن.
هدام 11"X Vقا/7وشن `احد qل6 &JBيارSم ت9ار:و< هده*رب هد* نام7د &,%. &'=+م &'^ن >
5)ح توصدرSمدادن &'^ن Pح ن7 د<اب ن3اب qل6اي OاJن eaf ته.7ا هد*رzا نJ,cد<اب هد<
ت<ادد:اوخ &'^ن Pح 5)ح Vi/ نام7اK توص نياد &Gدوخر:و<7ا .
هدام 111" &G 4باقا `اوما 7ا &بcا+)cادB* &./7 4zدن7 ƒاkم U تاf/ هد* (ايا د >
W.و)ب یحلصا Eددرz 4م ن,ماK d تخادر8 (د* توص د Q ت9ا نانآ هده* &ب &'^ن تخادر8
بوصم 4ندم نوناق 7ا $داوم Oلصا نوناق 81
هدام 1111 توص نياددBG lو. &)J]م &ب &'^ن نداد7ار:و< CاJB19ا توصددناوK 4م ن7 >
درGد:اوخ (وJ]م نآ نداد &بار:و</ ن,%ما &'^ن ناj,م &)J]م.
هدام 111H هدام Pبا+مد<ابن نJ)م 5بق هدامدوGIم mJح-ار.ارzا > 11HX د<د:اوخا1f .
هدام 111! $ا. نآرب 4Bبمد'* &Jنآاي هد< rر< &JBيارSمدادن &'^ن Pح ن7 lا+'ناد'*د >
د<اب هد<.
هدام 111Y `jBم ن,,%Kا,1خا &JنآرSمديا)ن 4BJ9دBG 4م ن,,%Kر:و< &G 4cjBمددياب ن7 >
د<اب هد< هداد ن7 &ب.
هدام 111R ن7 $ارب 41fار<اي 4cاماي 4ندبرi Cوخ ن)@1م `jBم hيدر:و<اب ن7 ندوبرzا >
&ب تشz7اب mJح &)J]موبjمرi &B}م توب0 توصد/دBGا,1خا هد],=* نJaمدناوK 4م ن7د<اب
هده*رب &'^ن ت9ا/I%موبjم `jBم &ب ن1شz7اب د ن7 &G (ادام/دادد:اوkنر:و< `jBم
دوبد:اوخر:و<.
هدام 111_ &ب ن7 $اBJ9 5]م &1fا,ن &)Kاخ ن,./7 ن,ب &)Gا]م &G (ادام qوf هدامدومد >
&G 4Kوصد/دو)ند:اوخ ن,%ما ن7 `jBم ن,fر6 hيدjن $ابرقار}ن W=.اب &)J]م 4iارK
درGد:اوخ ن,%ما ناB,)6ادوم 5]م &)J]مدوخد<ابن 43ابرقا.
هدام 111# تا,n,حاي 4zداوناخ wcاصم 4fاBم &G 41%Bصاي &fرح7اادوخ ن7دناوK 4مر:و< >
دBG VBمد<اب ن7ايدوخ.
هدام 1118 دBJب د:اوخ 4م &Gا 4fرصKر:دوخ 43اادددناوK 4مل'1aم ن7 > .
هدام 111X ن)iدد<ابنوبjمد'* $ا@1'ماب Fcاkم &G 46ر<ر:دBناوK 4م ƒا/د7اد'* ن,fر6 >
4B,%م تدمدايدر,SبرSيد ن7ر:و< هاzر:دو< rر< &JBيا 5nمديا)BبرSيد (7Tد'*اي ƒا/د7اد'*
4ناzدن7 &Gديا)ن $ا1f-و9ايدBGدصق-و9 ن7 تا,ح &,=*رباي ديا)ن qا^نا tرKايدو< W3اv
rر< P']K تاب0ا7ا 28 &Gد<اب 5,GوKد 5,G// 5,G/ ن7دو< 5)]K 5باقر,vرSيدJي اباهنآ
د7ا9 &'=+مادوخ 43اهن mJح/دص/ &)J]مد.

OاJند'* `ل]ناد > (/د باب
هدام 11H" دو< 4م 5]Bم lا+'ناد'*د تدم `Iب &باي qل6 &باي eaf &ب OاJند'* > .
OاJن eaf ناJمادومد > `/ا 5صf
هدام 11H1 Cر6 $اربد<اب $ا/دا اير)1aم &JBيا7ا m*اار'19ا rرشب ن,./77ا hير: نوB. >
ت9ا eaf Pح W.وم 5با'م .
هدام 11HH دوب د:اوخ ن7 $ارب eaf Pح W.وم درم د ري7 بو,* > :
1 - اصخ
2 - د<اب هدادن (ا;نا ا 4يو<ان7 5)* اب hي وc/ &G نيا rر< &ب نB*.
3 - Pبا+م یحلصا Q Eد<ابن 4يو<ان7 5)* &ب داق &G $ا ه7ادنا &ب 4=9اBK تcآ ندوب lو+'م
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق 1!#" )
هدام 11H! دوبد:اوخدرم $ارب eaf Pح W.وم ن7د 5يb بو,* > -
1 - نرق .
2 - (اI.
3 - pرب
4 - -ا@fا
5 - $ر,z ن,م7
6 - mشM/در:7ا 43اB,بان .

هدام 11HY `احد وبjم W,* &G ت9ادرم $ارب eaf Pح W.وم 4Kوصد ن7 بو,* >
ت9ا &1<اددو./د'* .
هدام 11HR دوبد:اوخ ن7 $ارب eaf Pح W.ومدو< oداح m:د'*7اد%ب هاzر:درمد نB*/ نوB. > .
هدام 11H_ Pحد'*7اد%بدوبرSيد Cر6د هوGIم {ارما &ب mcا*د'*7ا 5بق &G ن,./77ا hي ر: >
ت<ادد:اوkن eaf .
هدام 11H# ت<ادد:اوخ Pح ن7ددرz 41با'م {ارما7ا 4Jي &بل1بم د'* 7ا د%ب ر:و< هاz ر: >
دوبد:اوkن &'^ن Pح Vنام وبjم lاB1ما / ديا)ن lاB1ما /ا اب 4Jيدjن 7ا &G.
هدام 11H8 Cر6 &Gدو< (و=%م د'* 7ا د%ب / هد< rر< 4صاخ ت^ص ن,fر67ا 4Jيد هاzر: >
د'* د وGIم Fص/ هاوخ دوبد:اوخ eaf Pح 5با'م Cر6 $ارب دوب دوص'م Fص/ دقاf هوGIم
د<اب هد< Vقا/ نآ رب ا,ناب1م د'* اي هد< wيرصK.
هدام 11HX &ب/ا (اjcا/ &)J]م mJح-ار.ا ناJما (د*/ &'^ن نداد7ار:و< CاJB19ا توصد >
اب.ا ا /ا ر:و< mGاح/دBG lو. mGاح/دBG lو. mGاح &ب qل6 $اربدناوK 4م ن7 &'^ن نداد
&'^ن نداد 7ا ر:و< j;* توصد ت9ا ن,Bu): Eديا)ن 4م qل6 &ب .
هدام 11!" mGاح &ب دناوK 4م $/ Uد<اب &./7 ƒرح / رa* W.وم ت,./7 (ا/د &G 4Kوص د >
4م هاzداد Uدو< تبا0 &)J]م د وGIم ƒرح / رa* &uناBM UدBG qل6 $اiا'K / &%.ارم lر<
mGاح نbا &ب &./7 د<ابن رa,م اب.ا &G 4Kوص د / ديا)ن qل6 &ب اب.ا ا ƒ/7 دناوK
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eدو< 4م هداد qل6 lر< 1!#" )
4zدن7 &مادا &G 41,%i/ ندمآ دو./ &ب 7ا ت9ا تاب* هدام نيا lوiوم ƒرح / رa* > هرصبK
7ارحا توص د 5يb داوم / د<اب 5Jشم نآ 5)]K / &1خا9 هار): ت'شم اب &./7 $ارب ا
ددرz 4م بوa]م ƒرح/ رa* Pيداصم 7ا wcاص هاzداد •9وK:
1- د بوKاB1م هام &ن اي / 4cاو1م هام g< تدم &ب 5قادح ƒ/7 •9وK 4zداوناخ یzدن7 tرK
&.وم I* ن/دب `ا9 hي تدم .
2- •ا9ا &ب &G 4=Jcا تاب/رشم &ب $/ -ل1با اي / دkم داوم lاونا 7ا 4Jي &ب ƒ/7 دا,1*ا
&G 4Kدم د نآ tرK تب $/ (اjcا ناJما (د* اي lاB1ما / د/آ دا/ 5=خ 4zداوناخ 4zدن7
ت9ا هدوب (7T دا,1*ا tرK $ارب h<j8 x,kشK &ب .
وGIم داوم رصم &ب Zادد;م U tرK 7ا 28 اي / ديا)Bن 5)* دوخ ده%K &ب ƒ/7 &G 4Kوص د
د< د:اوخ (ا;نا qل6 U &./7 ت9اوخد &ب اBب U هد/آ $/.
3- ر1ش,ب اي `ا9 AB8 2بح &ب ƒ/7 4%+ق ت,موJ]م "
4- 5باق &./7 ت,%i/ &ب &.وK اب Zاfر* &G ƒ/7 ر)1aم هدا^19ا-و9 &نوzر: اي m1< / برi
د<ابن 5)]K.
5- &G $رSيد ƒل%cا W%ص &iار* ر: اي $ا9 اي 4نا/ ƒل%cا W%ص $ا: $ا),ب &ب O/7 -ل1با
ديا)ن 51kم ا tر1شم 4zدن7.
د ن7 ƒرح/ رa* &G $داوم ريا9د هاzداد &G تa,ن نآ 7ا Vنام هدام نيا د ƒدBم داوم
هدام &ب هرصبK hي qا]cا نوناق W.و)ب یقا]cا ديا)نداص qل6 mJحUدو< 7ارحا هاzداد 11!"
بوصم 4ندم نوناق 81
هدام 11!1 eafا OاJن eaf ت=%ب lل6ا7اد%بداد eaf Pح &G 4fر6رzا/ ت9ا $وf eafا,خ >
&G 4Kدم x,kشKد<اب &1<اد نآ تيوf / eaf Pح &ب m=* &JBيا rرشبدو< 4م •قا9/اا,خدBJن
ت9ا تدا*/ Cر*ر}Bب هدوب (7Tا,خ7ا هدا^19ا ناJما $ارب .
هدام 11!H تa,ن rر< ت9ار'م qل6 $ارب &G 4Kاب,KرK تيا* OاJن eafد > .
qل6د > (/د 5صf
تا,=Gد > `/ا s]بم
هدام 11!! هاzداد &ب &%.ارم اب نوناق نيا د ر'م •يار< تيا* اب دناوK 4م درم >
ديا)Bب ا ‰رa): qل6 $اiا'K.
Q داوم د ر'م •يار< دو./ اب دناوK 4م j,ن ن7 > هرصبK 111X Q U d 11HX Q / d 11!" نيا d
4ندم نوناق 7ا $داوم Oلصا نوناق W.و)ب یحلصا Eديا)ن qل6 $اiا'K هاzداد 7ا U نوناق
بوصم 81
هدام 11!Y Vقا/دنوBشب ا qل6 &G `دا*درمر^ن/د 5قاTو@حد/ qل6 &…,ص &بدياب qل6 >
ددرz.
هدام 11!R ت9ا 56اب rرشب P=%م qل6/د<ابر;Bمدياب qل6 > .
هدام 11!_ د<ابا1kم/دصاق/ `دا*/ ˆcابدياب هدB:د qل6 > .
هدام 11!# د:د qل6ا /ا ن7 &,=* 4cوم ت]=صم توصددناوK 4م 4)3اد نوB;م 4c/ > .
هدام 11!8 دو)نار.ا 5,G/ •9وK &با qل6 &…,ص ت9ا نJ)م > .
هدام 11!X Cر67ا نآ `Iباي تدم-ا@'نا &ب &%+'Bم ن7/ ت9ا m3ادد'* pوصkم qل6 >
دو< 4م ƒاخ ت,./77ار:و<.
هدام 11Y" 5ماح ن7 &JBيا رSم تa,ن w,]ص •ا^ن `احداي 4Sنان7 تدا* تدمد ن7 qل6 >
4Sنان7 تدا*7ا lل6ا &G $و+ب د<اب W3اvر:و<ايدو< Vقا/ ن7اب 4Jيدjن7ا 5بق qل6ايد<اب
دBG 5صاحدناو1ن ن7 ندوب.
هدام 11Y1 د<اب 5ماحاي &a3اي ن7 &JBيارSم تa,ن w,]ص &%قاومره6د qل6 > .
هدام 11YH eياK7ا &G ت9ا w,]ص 41ق/دو< 4)ن 4Sنان7 تدا* ن9 $ا@1قادو./اب &G 4ن7 qل6 >
د<اب &1<Iz هام &9 ن7اب 4Jيدjن نيرخآ.
qل6 (اaقاد > (/د s]بم
هدام 11Y! 4%./ ن3اب > ت9ا maق/درب qل6 >
هدام 11YY تa,ن lو. Pحر:و< $ارب ن3اب qل6د > .
هدام 11YR ت9ا ن3اب qل6 5يbداومد > -
1 - دو< Vقا/ 4Jيدjن7ا 5بق &G 4قل6.
2 - &a3اي qل6 .
3 - د<اب هدرJن {و%ب lو. ن7 &G (ادام تاابم/ V=خ qل6.
4 - lو. &;,1ن د ت=ص/ &JBيا7ا m*اديآ 5)%ب 4cاو1م ت=ص/ &97اد%ب &G qل6 ن,مو9
ديد. OاJن &;,1ندايد<اب.
هدام 11Y_ &G 4cام 5با'م دداددوخر:و<7ا &G 41:ارG &+9ا/ &ب ن7 &G ت9ا نآ V=خ qل6 >
نآ `دا%م ايرهم ن,*وبjم `ام &JBيا7ا m*ادر,Sب qل6د:د 4مر:و< &ب
د<ابرهم7ار1)Gاي/ر1ش,باي/.
هدام 11Y# {و* توص نياد 4c/د<اب ن,fر67ا ت:ارG &G ت9ا نآ تاابم qل6 >
د<ابنرهم ناj,مربد3ا7دياب.
هدام 11Y8 ت9ا lو. Pح هد* تدمدر:و< $ارب 4%. qل6د > .
هدام 11YX &JBيارب r/رشمدBG lو.رب تcTد &Gدو< 4م 5صاح 4=%fاي †^cرهب qل6د lو. >
د<اب lو.دصق &ب ن/ر'م.
هد*د > (و9 s]بم
هدام 11R" 4)ن ت9ا هد< 5]Bم /ا OاJند'* &G 4ن7 نآ $ا@'نااK &G 4Kدم7ا ت9ا تاب* هد* >
دBGا,1خارSيدر:و<دناوK.
هدام 11R1 4Sنان7 تدا* ن9 $ا@1قا &ب ن7 &JBيارSم ت9اره6 &9 OاJن eaf هد*/ qل6 هد* >
ت9ا هام &9/ا هد* توص نياد &GدB,بن .
هدام 11RH 5ماحر,vد V+'Bم OاJندومد نآ-ا@'نا/ تدم `Iب/ OاJن eaf/ qل6 هد* >
ت9ا7/ AB8/ 5هM توص نيا د &GدB,بن 4Sنان7 تدا* ن9 $ا@1قا &ب ن7 &JBيارSم ت9اره6/د
.
هدام 11R! ت9ا 5)ح Vi/ اK &=ماح ن7دومد نآ-ا@'نا/ تدم `Iب/ OاJن eaf/ qل6 هد* > .
هدام 11RY ن7 &JBيارSم ت9ا7/ هد/ هاماهM `احر:د V+'Bمد &M/ m3ادد &M تاf/ هد* >
توf ن,ب &=صاf &JBيارب r/رشم ت9ا 5)ح Vi/ VقوماK تاf/ هد* توص نياد &Gد<اب 5ماح
دوبد:اوخ7/ هد/ هاماهM نا): هد* تدمTا/د<اب ر1ش,ب7/ هد/ هاماهM7ا 5)ح Vi//ر:و<.
هدام 11RR &ن/داد qل6 هد* &ن &a3اي ن7 ن,Bu):/ Vقا/ 4Jيدjندوخر:و<//ا ن,ب &G 4ن7 >
دو< تيا*ديابدومر:د تاf/ هد* 4c/ OاJن eaf هد*.
هدام 11R_ qل6 eياK7اديابد<اب هداد qل6ا/ا mGاح/ هدوبر0Tادو'^م Wياv/ار:و< &G 4ن7 >
داد:اSن تاf/ هد*.
هدام 11R# داد:اSن qل6 هد*ديابدBG 4Jيدjن 4aGاب &هب< &ب &G 4ن7 > .
دT/اد > m1ش: با1G
Waند > `/ا باب
هدام 11R8 4Jيدjن eياK7ا &JBيا رب r/رشم ت9ار:و< &ب P]=م ت,./7 نام7ددcو1م 5^6 >
د<اب &1<ISن هام هد7ار1ش,ب/ ها)ش<7ار1)GدcوK نام7اK.
هدام 11RX &JBيارب r/رشم ت9ار:وشب P]=مدو<دcو1م OاJن `ل]نا7اد%ب &G 4=^6ر: >
&JنآرSمد<اب &1<ISن هام/د7ا g,ب 5^6 تدT/7/اK OاJن `ل]نا eياK7ا/ هدرJنر:و<7وB:دام
د<اب &1<Iz هام هد7ا g,باي/ ها)ش<7ار1)G تدT/ نام7اK 4Jيدjن eياK7ا &Gدو< تبا0.
هدام 11_" 4=^6/دBG ر:و<ادد;م ن7/دو< 5]Bم 4Jيدjن7ا 28 OاJند'* &G 4Kوصد >
ت9ا نJ)مر:و< نآ &ب/ا qا]cا 5بقداوم Pبا+م &Gدو< 4م P]=م $ر:و< &ب 5^6ددرzدcو1م/ا7ا
&JنآرSم ت9ا (/در:و< &ب P]=م 5^6د<اب نJ)مر:و</در: &ب qا]cا 5بقداوم Pبا+م &G 4Kوصد
دBG تcTد نآ Cلخرب &,%+ق تاما.
هدام 11_1 4^ن $و*دد<اب هدو)ندوخ توبا &بارقااB)iايا]يرصر:و< هاzر: 5بقداومدومد >
دوبد:اوkن lو)aم/ا7ادc/.
هدام 11_H ن1fاي lل6ا eياK 7ا 28اKدا* &G 4Kدمدديابدc/ 4^ن $و*د 5بقداومدومد >
28وبjم $و*د `احر:د/ددرz &ماقاد<اب 4م 4fاG $و*د &ماقا ناJما $ارب 5^6دcوK7ار:و<
دوبد:اوkن lو)aم 5^6دcوK 7ار:و< ن1fاي lل6ا eياK7ا هام/د-ا@'نا7ا.
هدام 11_! &ب1شم/اربا eياK / هدوبن 5^6دcوK 4','ح eياK7ا V=+مر:و< &G $دومد >
V=+مدcوK 4','ح eياK7ار:و< ا:د%ب/د<اب/ا &ب 5^6 qا]cا W.وم &G 4*وBبدB<اب هدو)ن
دوبد:اوخ &*دخ FشG eياK7ا هام/د 4^ن $و*د نام7/رم تدمدو<.
هدام 11_Y &Mرzا ت9ا $ا. j,ن &هب< &ب 4Jيدjن7ادcو1م 5^6دومد 5بقداوم (اJحا >
د<ابن &ب1شم 5^6دام.
هدام 11_R هدوب هاب1<ا د &Gدو< 4م 4fر+ب P]=م •'f &هب< &ب 4Jيدjن7ادcو1م 5^6 >
دوبد:اوخ/درهب P]=مدنا هدوب هاب1<اد/در: &G 4Kوصد/.
هدام 11__ hيرهب 5^6 تبaن د<اب 56اب 5^6 نيوبا ن,ب OاJن 4%نامدو./ &+9اوب هاzر: >
دوبد:اوخ l/رشمان $رSيد &ب تبaن/ l/رشم هدوب Vنامدو./رب 5:ا. &G نيوبا7ا.
ت9ا l/رشم/درهب تبaن/در: 5ه. توصد .
هدام 11_# دو< 4)ن 4نا7 &ب P]=مان77ادcو1م 5^6 > .
هدام 11_8 ت9ا نيوبا F,=JK m:/ Pح m: `ا^6ا $اد:اSن > .
هدام 11_X U دBBG 4م 4zدن7 رSيدJي 7ا اد. /ا نيوبا &G 4=^6 $ادهSن / تنا@ح $ارب >
ت9ا د8 اب نآ 7ا 28 / داد تيوc/ا 4Scا9 ت^: ن9 اK دام .
&ب tدوG ت]=صم تيا* اب 5^6 تنا@ح U Cل1خا o/دح توص د 4Scا9 ت^: 7ا د%ب > هرصبK
Q هدام Oلصا نوناق W.و)ب 4حلصاQ Eد<اب 4م هاzداد x,kشK 11_X بوصم 4ندم نوناق d 1!1Y
2=;م hي / دا1ش: / دص,9 / اjهJي هام دادرم mش< [وم &بBشJي 7/ 4B=* &a=. د &G
eياK د / بوصK 4مل9ا $او< 8\X\1!8H (ا}ن ت]=صم x,kشK V);م WيوصK &ب 4Kاحلصا اب
ت9ا هد,9 .)
هدام 11#" ر:و< $رSيد &ب اي دو< نوB. &بل1بم ت9ا /ا &ب 5^6 تنا@ح &G 4Kدمددامرzا >
دوب د:اوخ د8 اب تنا@ح Pح دBG.
هدام 11#1 دBM ر: دوب د:اوخ ت9ا هدن7 &Jنآ اب 5^6 تنا@ح نيوبا 7ا 4Jي توf توصد >
د<اب هدرG ن,%م m,ق /ا $ارب / هدوب 5^6د8 4fو1م.
هدام 11#H ت9ا اهنآ هده%ب 5^6 تنا@ح &G 4Kدم د دنادن Pح نيوبا 7ا h,u,: >
$رSيد $اiا'K &ب دياب mGاح نيوبا7ا 4Jي lاB1ما توصددBG lاB1ما /ا $اد:اSن7ا
hير: &با 5^6 $اد:اSن (و)%cا 4*دم $اiا'K &ب اي / ابرقا7ا 4Jي اي m,ق $اiا'Kاي
تنا@حد<ابنر0وماي نJ)م (اjcا &G 4Kوص د / دBG (اjcا ت9/ا هده%ب تنا@ح &G نيوبا7ا
دBG ن,ماKدام ƒرخ &بد<اب هد< توfد8 هاzر:/د8 ƒرخ &با.
هدام 11#! تنا@ح ت]K 5^6 &G $دام اي د8 4قلخا rا+]نا اي تبDاوم (د* ر0ا د هاz ر: —
$اiا'K &ب دناوK 4م &)J]م›د<اب ر+خ {ر%م د 5^6 4قلخا W,KرK اي / 4نا)a. ت]ص ›ت9/ا
$ابرقا $اiا'K &ب دناوK 4م &)J]م ›د<اب ر+خ {ر%م د 5^6 4قلخا ت,برK اي 5^6 $ابرقا
تنا@ح $ارب &G ا 4),)صK ر: 43ا@ق ه7وح 2,3 $اiا'K &ب اي /ا m,ق $اiا'K &ب اي / 5^6
دBG bاkKا ›دنادب 4@1'م 5^6.
ت9ا نيدcا/ 7ا hي ر: 4قلخا rا+]نا اي / تبDاوم (د* Pيداصم 7ا 5يb داوم :
1- ا)ق / دkم داوم ›5Jcا &ب/آ ناي7 دا,1*ا.
2- اش]f / qلخا داaf &ب اه1<ا,
3 - 4نوناق 4J<j8 x,kشK اب 4نا/ $اهيا),ب &ب ل1با.
4- ›اش]f / داaf دBنام 4قلخا دi 5vاشم د د// &ب /ا اب.ا اي 5^6 7ا هدا^19ا ›و9
qاMاق / $رz $دJK.
5- هدام Oلصا نوناق W.و)ب یحلصا ECا%1م دح 7ا ƒاخ Oر. / برi ارJK 11#! 4ندم نوناق
بوصم #_
هدام 11#Y &1<ادن تنوJ9 `jBم hيد 5^6 نيوبارSيد ته.رهباي qل6 ت=%ب &G 4Kوصد >
نام7 ن,,%Kدادادوخ 5^6 تاقلم Pحد<اب 4)ن/ا تنا@ح ت]K 5^6 &G نيوبا7ا hير:دB<اب
ت9ا &)J]ماب نيوبا ن,ب Cل1خا توصد نآ &ب &6وبرم تا,3j.ريا9/ تاقلم ناJم/ .
هدام 11#R تfرz ت9/ا اب تنا@ح &G $دام اي / د8 7ا اي / نيوبا7ا ناوK 4)ن ا 5^6 >
4نوناق ت=* دو./ توص د رSم .
هدام 11#_ ر,…ب 5^6 &يI…K &G 4Kوصد رSم د:دب ر,< دوخ 5^6 &ب &G تa,ن وب;م دام >
د<ابن نJ)مدام ر,<.
هدام 11## (ار1حا اهنآ &ب دياب د<اب &G 4B9 ر: د / هدوب دوخ نيوبا V,+م دياب 5^6 >
دBG.
هدام 11#8 4@1'م Waحرب gيوخ `ا^6ا W,KرK &ب دوخ 43اناوK د/دحد &G دB1a: F=Jم نيوبا >
دناISب 5)هم ا اهنآ ديابن / دBBG (ادقا.
هدام 11#X 5^6 دBناوK 4)ن Pح نيا داB19ا &ب 4c/ دناد ا دوخ 5^6 &,بBK Pح نيوبا >
دBيا)ن &,بBK WيداK د/دح 7ا ƒاخ ا دوخ.
$د8 د. / د8 $رهق تيT/ د > (و9 باب
هدام 118" ر,v 5^6 ت9ا ن,Bu): /د<اب 4م دوخ $د8 د. / د8 $رهق تيT/ ت]Kر,…ص 5^6 >
د<اب ر…ص &ب 5ص1م /ا نوB. اي د< (د* &G 4Kوصد نوB;م اي د,<.
هدام 1181 دناد تيT/ دوخ دT/ا &ب تبaن $د8 د. / د8 7ا hي ر: > .
هدام 118H 41=%ب اي و;]م اهنآ 7ا 4Jي / د<اب &1<اد $د8د. m:/د8 m: 5^6 هاzر: >
دو< 4م •قا9 /ا 4نوناق تيT/ ددرz &,=* 4cوم `اوما د CرصK7ا lوB)م.
هدام 118! 4نوناق هدBيا)ن 4c/ &,=* 4cوم 4cام qو'ح/ `اوما &ب rوبرم وما &,=Gد >
د<اب 4م/ا.
هدام 118Y &G دو< 4Kامادقا WJKرم / ديا)Bن ا ر,…ص &+بv تيا* 5^6 $رهق 4c/ هاzر: ‹
43ا@ق ه7وح 2,3 ت9اوخد &ب اي / $/ باقا 7ا 4Jي $اiا'K &ب ددرz &,=* 4cوم رi W.وم
وما هادا $ارب / VBم ر,…ص `اوما د CرصK 7ا / `j* ا وGIم 4c/ هاzداد Uتاب0ا 7ا 28
ديا)ن 4م ن,,%K m,ق ناوB* &ب ا 4]cاص درf 5^6 4cام.
`اوما هادا &ب داق نآ `اnما / $ا),ب اي / ن9 ربG &+9ا/ &ب $رهق 4c/ رzا ن,Bu):
&ب $درf هدام نيا تار'م Pب6 ديا)Bن ن,,%K رما نيا $ارب m: ا 4صk< / د<ابن &,=* 4cوم
هدام Oلصا نوناق W.و)ب یحلصاEددرz 4م m@Bم $رهق 4c/ &ب ن,ما ناوB* 118Y 4ندم نوناق
بوصم 1!#X
هدام 118R &ب &%.ا تار'م Pبا+م ت9ا F=Jم (و)%cا 4*دم دو< و;]م $رهق 4c/ هاzر: >
دBG ن,%م 5^6 $ارب 4),ق m,ق ن,,%K.
هدام 118_ &يوق تااما 5^6 43ااد &ب تبaن $رهق 4c/ تناما (د* $ارب &G $داوم د >
نياد &)J]مد:اوkبا/ا تا,=)%ب 4zد,9 43اد1با &)J]م7ا ت9ا F=Jم (و)%cا 4*دمد<ابدو.وم
هدام Pبا+مدو< (و=%م/ا تناما (د* &G 4Kوصد هدرG 4zد,9دوم 118Y ديا)ن 4ما1f .
هدام 118# 4cوموما &بدناو1ن &G 41=*رهب 2بحاي تب,v &+9ا/ &برص]Bم $رهق 4c/ هاzر: >
4*دمداهBش,8 &ب ن,مار^ن hي mGاح د<اب هدرJن ن,%مدوخ Cر67ا m:ا 4aG/دBG 4zد,9 &,=*
درGد:اوخ ن,%ما1قوم/ا &ب &%.اوماريا9/ &,=* 4cوم `اوما هادا/ $دصK $ارب (و)%cا.
هدام 1188 4م/ا تيT/ ت]K &GدوخدT/ا $اربدناوK 4م $رSيد تاf/7اد%ب $د8د./د87ا hير: >
هاداااهنآ `اوما/ هدرG تبDاوماهنآ ت,برK/ $اد:اSنددوخ توf7اد%باKدBG ن,%م 4ص/د<اب
ديا)ن.
هدام 118X ن,%م 4ص/دوخ &,=* 4cوم $ارب $رSيد تا,حابدناوK 4)ن $د8د./د87ا h,u,: >
دBG.
هدام 11X" 4ص/ ن,,%Kا,1خا هدرG ن,%م تياص/ ت)9 &ب &G 4aG &ب $د8د.ايد8 ت9ا نJ)م >
د:دب &,=* 4cوم $اربادوخ توfد%ب.
هدام 11X1 هادااي/ &,=* 4cوم ت,برKاي $اد:اSن &ب $رهق 4c/ Cر67ا بوصBم 4ص/رzا >
دو< 4م `j%Bم ديا)ندوخ FياD/ (ا;نا7ا lاB1ماايدBJن (ادقا/اوما.
هدام 11XH دBG ن,%م m=aمر,v 4ص/دوخ &,=* 4cوموما $اربدناوK 4)ن m=aم 4c/ > .
هدام 11X! نوB;ماي &,^9اد%ب رzا/دو< 4م ƒاخ تيT/ ت]K7اد<د,</ر,بG 5^6 &JB,): >
دو< 4م ن,%م/ا $ارب 4),قدو<.
هدام 11XY دو< 4م هد,مان 5^6 pاخ 4c/ نانآ7ا 4Jي Cر67ا بوصBم 4ص// $د8د./د8 > .
هداوناخد > mهن با1G
qا^نا &ب ناjcاد > `/ا 5صf
هدام 11XR هد<ر'م m1^: با1G7ا `/ا باب7ا m1ش: 5صf W.و)ب &G تaنا): &./7 &'^ن (اJحا >
دو< 4مر'م 5صf ن,): Pب6رب/.
هدام 11X_ (j=م 4c/jناي $دو%ص7ا m*ا $دو)* •خد 4بaن باقا •'f باقا ن,ب •با/د >
دنرSيدJي qا^نا &ب.
هدام 11X# 53ا9/ 4=…< &ب `ا…1<ا &=,9وبدناو1ن/ هدوبادن &G ت9ا &'^ن P]1aم 4aG >
د7ا9 m:ارfادوخ تش,%م.
هدام 11X8 &'^ندناو1ب 4B%يد<اب &'^ن نداد7ا نJ)1م &G ت9ا qا^نا &ب (j=م 4aG >
&,=Gدياب نJ)K x,kشK $ارب Eددرz &',@ماMددوخ تش,%م Vi/د s,ح نيا7ا &JBيا ن/دبد:دب
دو< &1fرz ر}ند &%ما.د/ا 4صk< 4ناzدن7 Vi// تاده%K.
هدام 11XX هده%ب qا^نا &ب /ا تدق (د*ايد8 توf7ا 28 ت9اد8 هده*ربدT/ا &'^ن >
&'^ناهنآ تدق (د*اي/ $د8داد.ا/د8 ندوبن توصد برقTاf برقTا تيا*اب ت9ا $د8داد.ا
ت9ادام هده*رب .
تاد./داد.ا هده* &ب برقTاf برقTا تيا*ابد<ابن qا^نا &بداقاي/ هدن7 m:دام هاzر:
ت,برقا &.د s,ح7اوبjم تاد./داد.ا 7ار^ندBMرzا/ ت9ا &'^Bcا W.ا/ $د8 تاد./ $دام
دBBG &يداK $/اa1م &صح &بديابا &'^ندB<اب $/اaم.
هدام 1H"" ت9ادT/ا دT/ا/دT/ا هده%ب برقTاf برقTا تيا*اب نيوبا &'^ن > .
هدام 1H"1 &Gد<اب &1<اد باقا 4c/jن $دو)* •خد m:/ $دو%ص $دو)* •خد m:ر^BJي هاzر: >
$/اa1م &صح &بوبjم باقادياب ا/ا &'^ندB1a: $/اaم &.دد qا^نا &ب (اjcا s,ح7ا
&'^ند<اب &1<اد 5صfلبدT/ا/دام /د8 &'^ن P]1aمرzا نيارباBبدBBG &يداK
&'^ن P]1aمرzا ن,Bu):/د:دب 4)ه9دام &JBيا ن/دبدBBG &يداKاي/اa1م/ادT/ا/د8ديابا/ا
دB:دباي/اa1مدT/ا/دامديابا/ا &'^ند<اب &1<اد 5صfلبدT/ا/دام.
هدام 1H"H باقاد:دبااهنآ &): &'^ندناو1ن P^Bم/دB<ابدد%1م &%^Bcا W.ا/ باقارzا >
دوبدB:اوخ $دو%ص $دو)* •خد باقارب (د'م 4c/jن $دو)* •خد.
هدام 1H"! نيريا9رب (د'م &./7رSيد &'^Bcا W.ا/ر^ندBMاي hي/ &./7 ندوب توصد >
دوبد:اوخ.
هدام 1H"Y ت.اح Vfد'ب ت,بcا oا0ا /اIv/ &aبcا/ نJaم7ا ت9ا تاب* باقا &'^ن >
P^Bم ت*ا+19ا &.د ن1fرzر}نداب .
هدام 1H"R تخادر8 &G 4aG (اjcا &uناBM U &'^ن تخادر8 7ا CاJB19ا اي تب,v داوم د >
اد'م &ب &'^Bcا W.ا/ دارfا &بcا+م اب دناوK 4م هاzداد د<ابن نJ)م ت9/ا هده* رب &'^ن
د / د:د ارق نانآ ƒاkم 5^J1م اي اهنآ ا,1خا د FJB1aم اي Wياv `اوما 7ا &'^ن
4م هاzداد ه7ا.ا اب $رSيد اي $/ رa): د<ابن ا,1خا د FJB1aم اي Wياv `اوما &G 4Kوص
یحلصا Q EدBيا)ن &بcا+م FJB1aم اي Wياv xk< 7ا / دن7ادر”ب {رق ناوB* &ب ا &'^ن دناوK
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م 1!#" )
هدام 1H"_ W=6/ديا)ن $و*د &ماقادوخ &1<Iz نام7 &'^ن $اربدناوK 4م `احر:د &./7 >
(د'م ن7ر:و< 4S1aJ</اي •لfا توصد/ هدوب7ا1)م W=6وبjم &'^ن تباب7ا/ا
دBيا)ن &'^ن &بcا+مدBناوK 4م &,Kآ &ب تبaن •'f باقا 4c/دوبد:اوخامرvرب.
تو),ق / ر;حد > m:د با1G
بوصم 1 / 1! / هامرهم 8 نابآ 1!1Y
تا,=Gد > `/ا 5صf
هدام 1H"# دB1a: lوB)مدوخ 4cام qو'ح/ `اوماد CرصK7ا/و;]م 5يb pاk<ا > -
1 - ا…ص
2 - د,<ر,v pاk<ا
3 - ن,نا;م
هدام 1H"8 د<ابن 43ل'* دوخ 4cام qو'ح/ `اوماد/ا تاfرصK &G ت9ا 4aGد,<ر,v > .
هدام 1H"X بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q > 1!#" )
هدام 1H1" (د* اي نوB. ناوB%ب ?و=ب ن9 &ب ند,97اد%ب ناوK 4)نا 2Ju,: >
هرصبK Eد<اب هد< تبا0/ا نوB.ايد< (د* &JنآرSمدو)نو;]مد< 1 هدjنا8رa8د ?و=ب ن9 >
ت9ا $ر)ق (ا)K `ا9 &نر1خدد/ $ر)ق (ا)K `ا9 .
هرصبK H هد< تبا0/اد< &Gداد/ا &ب ناوK 4م 4Kوصد ت9ا هد< ˆcاب &Gا $ر,…ص `اوما >
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eد<اب 1!#" )
هدام 1H11 ت9ار;ح W.ومد<اب &G &.درهب نوB. > .
هدام 1H1H 56ابد<اب/ا 4cام qو'ح/ `اوما &ب rوبرم &G $دحاKر,…ص `اوقا/ `ا)*ا >
ت7ا,ح/ {و*لب w=ص/ &ب: `وبق 5nمدBG {و*لب h=)KدناوK 4مj,)مر,…ص hcI%م ت9ار0الب/
تاحابم .
هدام 1H1! `اوماد 4fرصK €,: دناوK 4)ن نوB. `احد $ا/دا نوB;م/ا'=+م 4)3اد نوB;م >
`احد $ا/دا نوB;م &G 4قو'ح `ا)*ا نJcدوخ m,قاي 4c/ ه7ا.اابوc/ديا)Bبدوخ 4cام qو'ح/
د<اب m=aم/ا &قاfا &Jنآرب r/رشم ت9اIfانديا)ن 4م &قاfا.
هدام 1H1Y m*ا/ا m,قاي 4c/ ه7ا.ااب رSم تa,نIfاندوخ `اومادد,<ر,v تاfرصK/ تلما%م >
5)* (ا;نا 7اد%بايد<اب هد< هدادلبق ه7ا.ا نيا &JBيا7ا .
ت9اIfان m: ه7ا.ا ن/دبد<اب &G 5,بقر:7ا {و*لب تاJ=)K hcI%م .
هدام 1H1R `و„aم نوB;ماير,…ص د:دب نوB;ماي/j,)مر,vر,…ص CرصK &با 4cام 4aG هاzر: >
دوبد:اوkن `ام نآ ند< F=Kاي xقان.
هدام 1H1_ ت9ا نماiدو<رi s*ابد,<ر,vاي نوB;ماير,…ص هاzر: > .
هدام 1H1# $و+ب ت9ا نانآ m,قاي 4c/ هده%بد,<ر,v pاk<ا/ ن,نا;م/ا…ص `اوما هادا >
ت9ار'مد%بداوم/ m1ش: با1G7ا (و9 بابد &G .

نآ W,KرK/ m,ق Wصنداومد > (/د 5صf
هدام 1H18 دو< 4م m,ق Wصن 5يb pاk<ا $ارب > -
1 - دنادن pاخ 4c/ &G $ا…ص $ارب.
2 - 4c// هدوباهنآر…ص نام7 &ب 5ص1ماهنآد< (د*اي نوB. &Gد,<ر,v pاk<ا/ ن,نا;م $ارب
دB<اب &1<ادن pاخ.
3 - د<ابناهنآر…ص نام7 &ب 5ص1ماهنآد< (د*اي نوB. &Gد,<ر,v pاk<ا/ ن,نا;م $ارب.
هدام 1H1X m,قاهنآدT/ا $اربدياب 5بق هدام W.و)ب &G $داومد ت9ا FJ=م نيوبا7ا hير: >
هداد lل6ا/ا هدBيا)ن &ب اي/دوخ تماقا ه7وح نا19داد &با WKارمدو< ن,%م
Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QQEد/آ 5)%ب m,ق Wصن $ارب (7T (ادقا &Gديا)ناiا'K/ا7ا
بوصم یندم نوناق 7ا 1!#" )
هدام 1HH" 5بق هدامدر'م F,=JK (ا;نااهنآ lل6ا (د*اي نيوبا7ا h,u,: ندوبن توصد >
دBيا)ن 4م 4zدن7 ا;Jيد m,ق ƒا1]م xk<اب &G ت9ا 43ابرقا هده%ب.
هدام 1HH1 هدام W.وم &ب 4aGرzا > 1H18 ƒ/7د<اب &1<ادر:و< اي ن7دو< m,ق Wصن/ا $اربدياب
هدامدر'م F,=JK (ا;نا &ب F=Jمj,ن &./7اي 1H1X دوبدB:اوخ .
هدام 1HHH هدام Pبا+م &G 4صk<دو.وب-ا]نا7ا $و]Bب نا19داد &G $دومر:د > 1H18 $اربدياب
W9اBم تمو),ق $ارب &Gا 4صاk<ا/ lو. pاخ 4ندم هاzداد &بديابديدرz qوبaمدو< m,ق Wصن/ا
دBG 4fر%م وبjم pاخ 4ندم هاzداد &بدناد 4م.
4مداصا/ا Wصن mJح/ ن,%م m,ق ت)9 &بار^ندBMاي hيوبjم pاk<ا نا,م7ا pاخ 4ندم هاzداد
نيادديا)ن ن,%مرDان ناوB* &بار^ندBMاي hي m,قرب ه/ل*دناوK 4موبjم هاzدادj,ن/دBG
دBG ن,,%Kj,نارDان تاا,1خا د/دحدياب هاzداد توص.
$رSيد pاk<اديدند)1%مدنا هد< 4fر%م &Gا 4صاk<ا pاخ 4ندم هاzدادرzا
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QE ت9اوخد:اوخار9داد7اا 1!#" )
هدام 1HH! &با هربخ تاير}ن / هدرG هربخ &ب lو.لبقدياب نا19داد ن,نا;مدومد >
m,ق WصناKدBG 4م lو. هاzداد &ب نا19داد نوB. تاب0ا توصدداد `ا9ا pاخ 4ندم هاzداد
&,fاG تا*ل6ا ن,%=+م &=,9/ &بلبق &G ت9ا F=Jم نا19داد j,ند,<ر,v pاk<ادومددو<
$و*د &ماقا pاخ 4ندم هاzداددديد m=aما ت:ا^9 &G 4Kوصد/ هد/آ ت9دب /ا ت:ا^9 بابد
نوناق Pبا+م یحلصا QEديا)ن lو. هاzداد &ب m,ق Wصن $اربد< (د* mJح/دص7ا 28/ديا)ن
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام 1HHY m,قاهنآ $ارب &G (ادام د,<ر,v pاk<ا/ ن,نا;م/ا…ص `اوماد تا}ن/ †^ح >
&ماBما}ن W.و)ب (و)%cا 4*دم تا}ن / †^ح7ر6دوبد:اوخ (و)%cا 4*دم هده%ب هدشن ن,%م
د<د:اوخ ن,%م &,cد* تا7/.
هدام 1HHR ن,%م m,ق/ا $ارب lر< &)J]م •9وK &ب/داصر^BJيد< (د*اي نوB. mJح &G ن,): >
43ااد ت,%i/ &بر}ن &G 4aGر:ر;حاش1نا ديا)ن نل*اا نآر;حدناوK 4م (و)%cا 4*دم هديدرz
ت9ا 4ماjcاددرz Vقا/ هد)* &بaBcاب تلما%م Cر6 ت9ا نJ)م/ا .
هدام 1HH_ 4م و;]م &^9اي نوB. ت=%بد</ربG7اد%ب &G 4صاk<ا 4ما9ا >
ت9ادا7آ (و)* $اربوبjمر1fد &ب &%.ارمEدو< تب0 pوصkمر1fددديابدندرz .
هدام 1HH# تخاB< دB:اوخ ت,مو),ق &ب 4)9 داB9ا رKاfد / تاادا / mGا]م ا 4aG •'f >
Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eد<اب هدمآ 5)* &ب هاzداد •9وK نوناق Pبا+م /ا Wصن &G
بوصم یندم نوناق 7ا 1!#" )
هدام 1HH8 دياب &G 4نا,ناريا &ب تبaن دناوK 4م $/ ن,شنا. اي / `وaBG ناريا ƒاخ د >
هدام Pبا+م 1H18 ا1قوم دنا m,'م اي نGا9 /ا تيومام ه7وح د / دو< Wصن m,ق اهنآ $ارب
اK دياب / دBG m,ق Wصن 1" وما تا7/ &=,9/ &ب ا دوخ 5)* tادم m,ق Wصن 7ا 28 7/
pاخ 4ندم هاzداد &G ددرz 4م 4%+ق 41ق/ وبjم m,ق Wصن Eد19ر^ب $ر1azداد تا7/ &ب &.اخ
7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q EدBG I,^BK ا /ا ن,شنا. اي `وaBG m,)صK نارهK
بوصم یندم نوناق 1!#" )

هدام 1H!" 4cوaBقومام &G 41c/د/ ناريا تc/د ن,ب هد'%Bم $ا:دادارق/دوه*درzا >
هد<bاkKا qوf هدام/د تار'م Cلخ رب 4ب,KرKدBG 4مار.ا تc/د نآ تJ=)مدادوخ تيومام
Fcاkمدادارقاي &مانده* تار'ماب &G $دحاK ا هدام/د نآدا^موGIم نيومامد<اب
درGدB:اوخار.اد<ابن.
هدام 1H!1 دنو< ن,%م تمو),ق ت)9 &بديابن 5يb pاk<ا > -
1 - دB1a: تمو),قاي تيT/ ت]Kدوخ &G 4ناaG.
2 - دB<اب هد< (وJ]م 4%+ق mJح W.و)ب 5يb $ا: &]B.7ا 4Jياي تياB. باJKا ت=%ب &G 4ناaG
-
&ب تبaن &]B.U ت^* تا,fاBم ايU •ومان h1:U •ل1خاU $ادرب:لGU تناماد تنا,خU تقر9
ر,ص'K &ب 4S1aJ</U `ا^6ا.
3 - ت9ا هدشن &,^صKاهنآ 4S1aJ</ 5)*7وB:/داصاهنآ 4S1aJ</ mJح &G 4ناaG .
4 - دB<اب qلخاداaf &ب C/ر%م &G 4ناaG.
5 - د<اب &1<ادو;]مرب 43او*د/ا `/ا &'ب6-ابرقاايدوخ &G 4aG.
هدام 1H!H دوبدB:اوخ نيريا9 رب (د'مو;]م-ابرقا تمو),ق $ارب ت,حلص ن1<اداب > .
هدام 1H!! دBG `وبقا تمو),ق ت)9دوخر:و< تياi ن/دبدناوK 4)ن ن7 > .
هدام 1H!Y FياD/دناوK 4م دBG ن,%م تمو),ق $اربار^BJي7ا g,ب &)J]م &G 4Kوصد >
ديا)ن h,J^Kااهنآ.
نآد/دح/ m,ق ت,cو„aم/ FياD// تاا,1خاد > (و9 5صf
د,<ر,v pاk<ا/ ن,نا;م/ا…صوماد (و)%cا 4*دم تا}ن
هدام 1H!R `اوما &ب &6وبرم وما &,=Gد/ا 4نوناق 4zدBيا)ن/ &,=* 4cوم xk< تبDاوم >
ت9ا m,قاب/ا 4cام qو'ح/ .
هدام 1H!_ &,=G7ا 4%ما. توص &,=* 4cوم 4cاموماد &=خادم7ا 5بق ت9ا F=Jم m,ق >
نآ ه7وحد &,=* 4cوم &G 4نا19داد $اربدوخ $ا@ما &ب نآ7ا &kaن hي هدرG &,هK/ا 43ااد
تا',']K &,=* 4cوم 43ااد ناj,)ب تبaن دياب/ا هدBيا)ناي نا19داد/د19ر^بداد تنوJ9
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eد/آ 5)%ب &م7T 1!#" )
هدام 1H!# 4…=بم &,=* 4cوم 43ااد توص &}حلم7اد%بدياب7ا هدBيا)ناي (و)%cا 4*دم >
ندرG هادا $ارب &Gا 4…=بم/ ددرz نآرب ˆcاب &,=* 4cوم &نا,cا9 ƒاkم ت9ا نJ)م &Gا
ƒرخوبjم ˆcابم7ا g,بدناوK 4)ن m,ق ديا)ن ن,%مدو< (7T ت9ا نJ)موبjم 43ااد
(و)%cا 4*دم WيوصKابرSمدBG .
هدام 1H!8 &G ت9ا 4Kااaخ /رi `و„aمديا)Bب &,=* 4cوم `ام †^حدر,ص'K &G 4),ق >
د<ابن m,ق $د%Kاي •ير^K &ب دB1aم F=Kاي ناص'ن &Mرzا هد< 5صاح `ام نآ F=Kاي ناص'ن7ا.
هدام 1H!X توص/j. هدوب &,=* 4cو)ب P=%1م &G ا 4cام ادما* m,ق &Gدو< (و=%م هاzر: >
4Kااaخ/رiر: `و„aمدوشند,قوبjم توصد `ام نآ &G ت9ا هد< s*اباي/ هدرJند,ق/ا 43ااد
$/7اوبjم 5)* &G 4Kوصد ه/ل%بدو<دا/ &,=* `وم &ب ت9ا نJ)م s,ح نيا7ا &Gدوبد:اوخ
د<د:اوخ `/j%م m,ق هدوب ت,ن-و9.
هدام 1HY" &JBيا7ا m*ادBG &=ما%م دوخاب &,=* 4cوم Cر67ا تمو),ق ت)9 &بدناوK 4)ن m,ق >
د:د `ا'1نا /ا &بادوخ `امايدBG 5'1Bمدوkبا &,=* 4cوم `ام.
هدام 1HY1 &=ما%مايداIz ن:اي/د</ر^با &,=* 4cوم `و'Bمر,v `اومادناوK 4)ن m,ق >
(و)%cا 4*دم WيوصK/ &,=* 4cوم &+بv ‡ا]cابرSمدو< &,=* 4cوم نويدمدوخ نآ &;,1ند &GدBG
&,=* 4cوم $اربدناوK 4)نj,ن/د<اب 4م m,ق ت3لم (و)%cا 4*دم WيوصK 4)1ح rر<ر,خا توصد
(و)%cا 4*دم WيوصKابرSمدBG {رق ƒا,1حا/ ت/رi ن/دب .
هدام 1HYH 4*دم WيوصKابرSم د:د &)Kاخ w=ص &با &,=* 4cو)ب rوبرم $و*ددناوK 4)ن m,ق >
(و)%cا .
هدام 1HY! &GدBGاiا'K pاخ 4ندم هاzداد7ادناوK 4م نا19داد &.وم تاب.ومدو./ توصد >
هاzدادر}Bب ن,)@K lون ن,,%Kد:اوkب &,=* 4cوم `اوما هادا &ب V.ا 4KاB,)@K m,ق7ا
نوناق Pبا+م یحلصا QEدو< 4م `j* تمو),ق7ادشن رiاح ن,)@K نداد $ارب m,ق هاzر:E ت9ا
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام 1HYY هدBيا)ناي (و)%cا 4*دم &بادوخ $دصK باaح &بKرم hي 4cا9 5قاTدياب m,ق >
(و)%cا 4*دم $اiا'K &بد:دن باaح (و)%cا 4*دم &بcا+م eياK7ا ها)Jي CرDد هاzر:/د:دب/ا
دو< 4م `/j%م.
هدام 1HYR Pبا9 &,=* 4cوم &ب ر;ح Vfايد</ربG7ا 28ادوخ $دصK نام7 باaحدياب m,ق >
هداد $د%ب m,ق &بدياب $دصK نام7 باaح دباي &)Kاخر;ح Vf7ا 5بق/ا تمو),ق هاzر:Eد:دبدوخ
دو<.
هدام 1HY_ تر.ا ناj,م دBG تر.ا &بcا+م تمو),قرما (ا;نا $اربدناوK 4م m,ق >
m,ق &G 4=]م/دو< 4م 5صاح/ا $ارب تمو),قرما7ا &G 4cا…1<ااد'م/ m,قاG تيا*ابوبjم
ددرz 4م ن,,%K &,=* 4cوم $ديا* ناj,م/داد تماقاا;نآد.
هدام 1HY# pاk<ا &با@%بايلG ا &,=* 4cوموماد تا}ن `ا)*ادناوK 4م (و)%cا 4*دم >
هد< ن,,%K تا}ن `ا)*ا $ارب &G &a9وم اي ت„,:اي xk<Eديا)ناIzا/ &a9وماي ت„,:اي P0وم
دوبدB:اوخ &,=* 4cو)ب هدا/ تاaخ /رi `و„aم تنا,خاير,ص'K توصد.
m,ق `j*داومد > (اهM 5صf
هدام 1HY8 دو< 4م `/j%م m,ق 5يbداومد > -
1 - دو< W=9/ا7ا ت^ص نيااي/ هدوب تناما ت^صIfان m,ق &Gدو< (و=%مرzا.
2 - ددرz (وJ]م 4%+ق mJح W.و)ب/ هد< 5يb $ا: &]B.7ا 4Jي WJKرماي/ تياB. WJKرم m,قرzا
-
&ب تبaن &]B.U ت^* تا,fاBم ايU •ومان h1:U •ل1خاU $ادرب:لGU تناماد تنا,خU تقر9
W='Kاير,ص'K &ب 4S1aJ</U `ا^6ا .
3 - &,=* 4cوم 4cاموما دناو1ن ته. نيدب/دو< 2بح &ب (وJ]م qوf 5=*7ار,v 41=%ب m,قرzا
دBG هاداا.
4 - دو< نل*ا &1aJ</ m,قرzا.
5 - دو< (و=%م &,=* 4cوم `اوما هاداد m,ق 43اناوKاي تقا,c (د*رzا.
6 - داومدومد 1H!X / 1HY! / 1HYY (و)%cا 4*دم $اiا'Kاب .
هدام 1HYX دو< 4م `j%Bمددرzد<دقاfاي نوB;م m,قرzا > .
هدام 1HR" xk< &ب تبaن تياB. اي &]B.اي &,=* 4cوم `اوما &ب &6وبرموماد m,ق هاzر: >
$ارب $رSيد m,قا1قوم (و)%cا 4*دم $اiا'K &ب &)J]مدو< Vقا/ (و)%cا 4*دم W,'%Kدوم/ا
درGد:اوخ ن,%م &,=* 4cوم `اوما هادا.
هدام 1HR1 ت9ا هد< ن,%م تمو),ق ت)9 &ب &G &,=* 4cومداموc/ $ر:و< 4ب ن7 هاzر: >
تماقا ه7وح نا19داد &ب OاJن دا'%نا eياK7ا ها)Jي CرDدا WKارمديابدBGر:و<ا,1خا
د:د lل6ا/ا هدBيا)نايدوخ.
m,ق ن,,%K $اiا'K ن7 نآديد. ت,%i/ تيا*ابدناوK 4م/ا هدBيا)ناي نا19داد توص نياد
4حلصاQEدBGرDان miاي/ديد. 8\1"\_1 )
هدام 1HRH هدBيا)ناي (و)%cا 4*دم &بر'م تدمدادوخ ƒا/د7ا m,قرzا 5بق هدامدومد >
دBJب ا/ا `j* $اiا'KدناوK 4م (و)%cا 4*دمد:دن lل6ا/ا.
تمو),ق ت]K7ا ƒ/رخد > m;B8 5صf
هدام 1HR! دو< 4م V^Kرم تمو),ق هد< m,ق ن,,%K W.وم &G 4بب9 `ا/77ا 28 > .
هدام 1HRY $رSيد V^Bيb xk<ر:اي &,=* 4cومدوخ ت9ا نJ)ما تمو),ق ت]K7ا ƒ/رخ >
&,=* 4cوم &G $ا ه7وح نا19داد •9وKايا),'1aم ت9ا نJ)م &ماناiا'Kديا)ناiا'K
نوناق Pبا+م یحلصا QEدو< هداد ه7وح نا): 4ندم هاzداد &ب/ا هدBيا)نايداد تنوJ9ا;نآد
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام 1HRR ت=* Vf &ب تبaن لبق ت9ا F=Jم/ا هدBيا)ناي (و)%cا 4*دم 5بق هدامدومد >
ديا)ن هد,'*اهDا &)J]مد تا',']K7ا &=صاح &;,1ن Pبا+م هد/آ 5)%ب &م7T تا',']K.
هدام Pبا+ماهنآر;ح &G 4ناaGدومد 1HHR ددرz نل*ا ديابj,نر;ح Vfدو< 4م نل*ا .
هدام 1HR_ هدامدوGIمر1fددديابو;]مر:ر;ح Vf > 1HH_ دو<د,قو;]م نآ m9ا 5با'مد/ .
4ندم نوناق
$و*د تاب0ا &cداد > (و9د=.
بوصم 1! / هامرهم 8 هام نابآ 1!1Y
هدام 1HR# 4*دم lاfد (ا'مد هاz ر: &,=* 4*دم/دBG تاب0اا نآديابد<اب 4'ح 4*دم 2Gر: >
ت9ا /ا هده*ربرما تاب0اد<اب 5,cد &ب ƒا1]م &Gدو< $رما .
هدام 1HR8 ت9ا 5يbارق7ا $و*د تاب0ا 53Tد > -
1 - ارقا
2 - 4ب1GداB9ا
3 - تداه<
4 - تااما
5 - maق
ارقاد > `/ا با1G
ارقا •يار<د > `/ا باب
هدام 1HRX دوخرiربر,v $ارب ت9ا 4'ح &بابخا7ا تاب*ارقا > .
هدام 1H_" ديا)ن نآرب تcTد &G 4}^cرهبدو< 4م Vقا/ارقا > .
هدام 1H_1 ت9ا w,]صد<ابارقا7ا 4Gاحا]يرص &G `T xk< ها<ا > .
هدام 1H_H `احد نوB;م/ر,…صارقا نيارباBبد<ابا1kم/دصاق/ 5قا*/ ˆcابدياب هدBBGارقا >
تa,نر0وم هرJم/دصاقر,v/ 4Sناويد .
هدام 1H_! تa,نر0وم 4cاموماد &,^9ارقا > .
هدام 1H_Y تa,ن Ifان نايدرiربدوخ `اوما &ب تبaن &1aJ<// 2=^مارقا > .
هدام 1H_R qو'ح †^ح &}حلم &بدوخ `اوما &ب &%.اوماد 4S1aJ<// •لfا 4*دمارقا >
ددرz ن,%م/ا •لfا (د*اي •لfااKدو< 4)نر0ا-اشBم نارSيد.
هدام 1H__ V^Bب &G &uنآ $ااددناو1ب دياب نوناق Waحرب نJ,c تa,ن rر< ت,=:ا &cر'مد >
دوشب ت9ا هد<ارقا/ا.
هدام 1H_# دوبد:اوخر0وم/ا &0/ هابد 4fو1م V^Bبارقا > .
هدام 1H_8 تa,نر0وم P=%مارقا > .
هدام 1H_X $ر0ا تa,ن w,]ص نوناق Waحرباي/د<ابن نJ)ماKدا*ايل'* &G $رما &بارقا >
دادن.
هدام 1H#" دو<دcو1م هدن7 &G ت9ار0وم 4Kوصد 5)ح $اربارقا > .
هدام 1H#1 5nمد<اب (و=%م &=);cا 4f رzا/دادن $ر0اارقاد<اب `وه;م 4=Jبرzا &cر'م >
ت9ا w,]ص ن,%مر^ن/د7ا 4Jي $اربارقا .
هدام 1H#H WيIJKا ارقادا^مرzا نJ,c تa,ن rر< &cر'م PيدصKارقا ت]صد >
ت<ادد:اوkن $ر0ا/ا PحدوبjمارقادBG .
هدام 1H#! نJ)م نوناق/ تدا* Waحرب Waن P']KT/ا &G ت9ا w,]ص 4Kوصد Waن &بارقا >
هد</ا $دن7رfربارقا &G $ر,…صدوم درSمدBG PيدصK هد<ارقا/ا Waن &ب &G 4aGا,نا0د<اب
د<ابن ن,بد 4*7اBم &Jنآ rرشب.
هدام 1H#Y تa,نارقا ت]ص Vنامارقا Wب9د &cر'م/ر'م Cل1خا > .

ارقاا0آد > (/د باب
هدام 1H#R دوبد:اوخدوخارقاب (j=مدBGر,v $ارب 4']بارقا 2Gر: > .
هدام 1H#_ ت<اد د:اوkن $ر0اارقا نآدو< تبا0 mGاحدjنارقا بIGرzا > .
هدام 1H## 4Bبمايد9اf/اارقا دBGا*دار'مرzا نJ,c تa,ن lو)aمارقا7اد%باJنا >
&GدBGرGb $I*دوخارقا $ارب &G 4Kوص د ت9ا ن,Bu):/دو< 4م هد,B< هدوب •=vاي هاب1<ارب
`وص/ &G هدوب &cاوحايدB9 5با'مد &./ ن1fرz &بارقا ديوSب &JBيا 5nمد<اب `وبق 5باق
تa,نارقا &بر@م هدشن تاب0ا &G 4مادام هوGIم $/ا*د نJ,c هدشن .
هدام 1H#8 $رSيد Pحد/ ت9ا Ifان/ا (ا'م m3اق/ xk< نآدوkب تبaن •'f 2Gر:ارقا >
د<اب هدادارق (j=ما نآ نوناق &G $دومدرSم تa,نIfان
هدام 1H#X &GدرG تاب0ا تداه< &ب ناوK 4م 4Kوصدا &)J]م7ا ƒاخد Vقا/ 4:ا^<ارقا >
د<ابدو.ومارقا lوق/رب 4B3ارق / &cدااي/د<اب تاب0ا 5باقدوه< تداه< &ب $و*د 5صا.
هدام 1H8" ت9ا 4:ا^<ارقا mJحد 4ب1Gارقا > .
هدام 1H81 ت9ا 4ب1Gارقا &cjBم &با;Kر1fدد نيدد,ق > .
هدام 1H8H &يj;Kا نآدناوK 4)ن &cر'مد<اب 4^ص/ايد,ق &بد,'م &)J]مدارقا lوiومرzا >
دBGر}Bfرص نآرSيد-j.7ا/ديا)ن هدا^19ار'مرiرب ت9ا/ا V^Bب &G نآ7ا 41)aق7ا هدرG.
هدام 1H8! 5nمدB<اب &1<ادرSيدJياب 4ماK rابKا &Gد<ابر0Tا F=1kم-j./د $اادارقارzا >
هدام Pبا+مدو<د 4*دم / هدو)ن 4*دم7ا &./Iخا &بارقا &,=* 4*دم &JBيا 11!Y (ادقا
د<د:اوخ.
داB9ا د > (/د با1G
هدام 1H8Y د<اب داB19ا 5باق lاfد اي $و*د (ا'م د &G &1<ون ر: 7ا ت9ا تاب* دB9 > .
هدام 1H8R ت<اد د:اوخ ا تداه< اب1*ا •'f / دو< 4)ن بوa]م دB9 &ماBKداه< > .
هدام 1H8_ $دا* / 4)9 > ت9ا lون /درب دB9 >
هدام 1H8# دjن د اي 4)9 داB9ا رKاfد اي / tلما / داB9ا تب0 هادا د &G $داB9ا >
4)9 دB<اب هد< m,}BK 4نوناق تار'م Pب6رب / اهنآ ت,حلص د/دح د 4)9 نيومام ريا9
ت9ا .
هدام 1H88 د<ابن ن,ناوق Fcاkم &G ت9ا رب1%م 4Kوص د دB9 دا^م > .
هدام 1H8X هدام د وGIم داB9ا 7ا ر,v > 1H8# ت9ا $دا* داB9ا ريا9 .
هدام 1HX" اهنآاب1*ا / ت9ا رب1%م نانآ (ا'م m3اق / oا/ / ن,fر6 هابد 4)9 داB9ا >
د<اب هدرG wيرصK نوناق &G ت9ا 4Kوص د scا0 pاk<ا &ب تبaن .
هدام 1HX1 / oا/ / ن,fر6 هابد &1<اد ا 4)9 داB9ا اب1*ا دوم /د د $دا* داB9ا >
ت9ارب1%م نانآ (ا'م m3اق :
1 - ديا)ن PيدصK &,cا Wa1Bم 7ا ارنآ/دص ت9ا هد< &ماقا /ا &,=*رب دB9 &G 4fر6 رzا .
2 - 4f هدرGديدرK اي WيIJK ا نآ &G 4fر6 ا وبjم دB9 &Gدو< تبا0 &)J]م د هاzر:
ت9ا هدرGرهم اي -ا@ما Vقاوcا .
هدام 1HXH / اJنا داد ا 4)9 داB9ا اب1*ا &G $داB9ا اي 4)9 داB9ا 5با'م د >
&Gديا)ن تبا0 اي دBG وبjم داB9ا &ب ت,=%. $ا*دا دناوK 4م Cر6 / تa,ن lو)aم ديدرK
ت9ا هدا1fا اب1*ا 7ا 4نوناق تاه. 7ا 41ه. &ب وبjم داB9ا .
هدام 1HX! ومام نJ,c هد< &,هK داB9ا m,}BK 4)9 نيومام 7ا 4Jي &=,9وب دB9 هاzر: >
هدرJن دB9 m,}BK د ا 4نوناق هر'م تاب,KرK تيا* اي / &1<ادن ا دB9 نآ m,}BK ت,حلص
ت9ا $دا* د<اب Cر6 رهم اي -ا@ما $ااد &J,Kوص د وبjم دB9 د<اب .
هدام 1HXY 7ا ا دB9 در,z 4م P=%K داB9ا &ب &Gرب)K Pح &ب &%.ا تار'م تيا* (د* >
دBG 4)ن ƒاخ ت,)9 .
هدام 1HXR دB:اوخ ا $اب1*ا نا): &.اخ $ا:وشGد هد< m,}BK داB9ا &ب ناريا mGا]م >
&JBيارب r/رشم د<اب 4م ااد هد< m,}BK ا;نآد &G $وشG ن,ناوق Pبا+م داB9ا نآ &Gداد :
د<اب هدا1^,ن اب1*ا 7ا 4نوناق 5=* 7ا 41=%ب هوبjم داB9ا > T/ا .
د<ابن ناريا &Baح qلخا اي 4مو)* m}Bب rوبرم ن,ناوق اب Fcاkم اهنآدا^م > ا,نا0 .
هد< m,}BK داB9ا دوه* اي دوخ ن,ناوق W.و)ب هد< m,}BK ا;نآ د داB9ا &G $وشG > اncا0
د9اBشب رب1%م j,ن ا ناريا د .
هدBيا)ن اي هد< m,}BK ا;نآد دB9 &G $وشGد ناريا 4cوaBق اي 49ا,9 هدBيا)ن > ا%با
m,}BK 5]م ن,ناوق Pfاوم دB9 &Gد<اب هدرG PيدصK ناريا د وبjم وشG 4cوaBق / 49ا,9
ت9ا &1fاي .
هدام 1HX_ •9وK &ب دوخ m,}BK 5]م ن,ناوق اب 5بق هدام د هوبjم داB9ا ت'fاوم هاzر: >
ناريا mGا]م د دB9 ند< `وبق د<اب هد< PيدصK نارياد &.اخ 4cوaBق اي 49ا,9 هدBيا)ن
-ا@ما تايT/ / تTايا (اJح نارهK ƒاخ د اي / &.اخوما تا7/ &G ت9ا نيا رب Fقو1م
دB<اب هدرG PيدصK ا &.اخ هدBيا)ن .
هدام 1HX# 7ا $و*د &G 4Kوص د رSيد ر.اKرب $ر.اK $او*د داوم د 4Kا;KرKاfد >
هوبjمرKاfد &JBيارب r/رشم دو< 4م بوa]م 5,cد د<اب هد< 5صاح 4Kا;K تابcا+م / تاب9ا]م
دB<اب هد< m,}BK تا;K نوناق Pبا+م .
هدام 1HX8 تااما / ن3ارق -j. ت9ا نJ)م •'f دادن تيدB9 ر.اKر,v 5با'م د ر.اK ر1fد >
V^ن رب &G ا &uنآ هدرG h,J^K دناوK 4)ن درGداB19ا ر.اK ر1fد &ب 4aGرzا نJ,c دو< `وبق
ت9/ا رiرب &G ا &uنآ $اب1*ا 4ب &Jنآ رSم دBGد ت9ا /ا رi رب &G &uنآ/ `وبق ت9ا /ا
دBG تبا0 .
هدام 1HXX دو< 4)ن بوa]م 5,cد 5يb &=ص^م داوم د 4Kا;K ر1fد > :
1 - داد 4zد,<ارK ر1fد اي دنا هدرG 5خاد ر1fد &ب $ديد. qا/ا دو< 5cدم &G 4Kوص د .
2 - د<اب ر1fد Wحاص V^نرب &Gدو< FشG 4<اش1vا / 4ب,KرK 4ب ر1fد د &G 41ق/ .
3 - د<اب هد< 5cدم &)J]م د تاه. 7ا 41ه. &ب ا'با9ر1fد $اب1*ا 4ب &G 41ق/ .
هدام 1!"" داد تيدB9 /ا رi رب تa,ن 5,cد نآ Wحاص V^نرب 4Kا;Kر1fد &G $داوم د > .
هدام 1!"1 ت9ا 5,cد هدBBG-ا@ما رi رب د<اب $دB9 اي &1<ون $/ د &G 43ا@ما > .
هدام 1!"H 4Kا.دBم هدوب هدBBG7اربا ت9د د &G $دB9رهD اي &,<اح اي 5يb د هاzر: >
ديا)ن دB9 دا^م 7ا 41)aق اي (ا)K ندا1fا اب1*ا 7ا اي $اب1*ا 4ب 7ا تياJح &Gد<اب
/ ند,شG •خ &=,9وب اي / &1<ادن -ا@ما / eياK &Mرzا ت9ا بوa]م رب1%م هوبjم تا.دBم
د<اب هد< 56اب رSيد و]ن اي .
هدام 1!"! اي / هدوب Cر6 -ا@ما &ب 4@)م 5بق هدام د هوGIم تا.دBم نل+ب &J,Kوص د >
هوبjم تا.دBم دو< تبا0 &)J]م د نآ نل+ب &Jنآ اي / دBG `وبق ا نآ نل+ب Cر6
دوب د:اوخر0الب .
هدام 1!"Y نآد<اب هد< هد],=* &1<ون د / هدشن &مانده%K دوخ د $ده%K $ا@ما هاzر: >
ده%K (ادG &ب &Gد<اب Oرصم &1<ون د &G 4Kوص د ت9ا 5,cد هدBBG-ا@ما &,=* رب &مانده%K
ت9ا rوبرم &=ما%م اي .
هدام 1!"R داB9ا د 4c/ scا0 pاk<ا &,=*رب 41ح ت9ا رب1%م m,}BK eياK 4)9داB9ا د >
/ا V^Bب &G 4aG/ نانآ &0/ / &1<اد اهنآ m,}BK د تGر< &G 4صاk<ا هابد •'f $دا*
ت9ارب1%م هد< ت,ص/ .
تداه< د > (و9 با1G
تداه< داوم د > `/ا باب
هدام 1!"_ بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q E د< CIح > 1!#" )
هدام 1!"# بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q E د< CIح > 1!#" )
هدام 1!"8 بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q د< CIح > 1!#" )
هدام 1!"X Fcاkم &G $و*د هد<7ر]م &)J]مد نآاب1*ا &G $دB9اي 4)9 دB9 5با'م د >
ددرz 4)ن تاب0ا تداه< &بد<اب نآ تا.دBمايدا^ماب.
نابهSن Nاو< ر}ن
ها)< H_RR 8\8\1!_#


43ا@ق (ر1]م 4cا%ياو<
هدام ت,*/رشم دوم د &G 4cاو„9 /ر,8 1!"X U دوب هد< نابهSن $او< 7ا 4ندم نوناق
$او< $اه'f ر}ن U تfرz ارق 49رب s]ب دوم / Oر+م نابهSن $او< &a=. د lوiوم
5صا 7ا نابهSن Y ددرz 4م (ل*ا 5يb Oرشب 49ا9ا نوناق :
(( هدام 1!"X رب1%م داB9ا ربارب د ا &,*ر< &B,ب تاداهBش,8 &G ر}ن نيا 7ا 4ندم نوناق
ددرz 4م `ا+با &=,9وBيدب / lر< ني7اوم Cلخ &1aناد ‰7ا دقاf ))
نابهSن $او< ر,بد (ا'م m3اق
هدام 1!1" بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام 1!11 بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEد< CIح > 1!#" )
هدام 1!1H دوبد:اوkن $ا. 5يbداومد qوfدوGIم (اJحا > -
1 - $و*د 5صارب 4=,cد &JBيا 5nمد<اب 5,cد 5,)JKاي تيو'K $اربد:ا< &ماقا &G $داومد
ددرz &ماقا ˆ=بماياد'م ن,,%Kرب تداه</د<اب `وه;م ˆ=بماياد'م 4c/ هدوبدو.وم.
2 - 41شG qرv/ &cjc7/ 5,9 / Pيرح 5,بق7ا تa,ن نJ)مدB9 ن1fرz &0داح &+9اوب &G $داومد
تa,ن نJ)م Vقوم نآد `ام Wحاص $اربدB9 5,ص]K/ هدر”9 $رSيد &بادوخ `ام 4aG &G .
3 - pاk<ا &G 4cاوما 5nمد<اب 4)ن `و)%مدB9 5,ص]KاKدا* &G 4Kاده%K &,=G &ب تبaن
&)حjcا Pح 5nم/دنا”9 4ماه:اSشيا)ن /ا:ارaنا/اG/ا: &ناخ هوهق/ا: &ناkنا)همد
43ا:اG 5nم تa,ن `و)%مدB9 5,ص]KاKدا* نآ $ارب &G 4Kاده%K (ا;نا ن,Bu): &=باق/-اب6ا
د<ابدB9 W.و)بده%K 5صا &Mرzا هد<ده%K نآو]ن/ &%6ا'م &ب &G.
4 - د<اب هد< F=Kايدو'^م هر}1Bمر,v oداوح &+9ا/ &بدB9 &G 4Kوصد.
5 - د<ابن تا*ا'يا/دو'*د 5خاد &G $رSيدوما/ $رهق نا)iداومد.
هدام 1!1! ت9ا rر< دcوم تاه6 / نا)يا U تcاد* U 5'* U ?و=ب د:ا< د > .
هرصبK 1 دو< 7ارحا هاzداد $ارب 4*ر< qر6 7ا 4Jي اب دياب د:ا< تcاد* > .
هرصبK H / د<اب &1<اد $و*د د Pح اي ت%^Bم اي ن,* توص &ب 4صk< V^ن &G 4aG تداه< >
نوناق Pبا+م یحلصا Q Eدو< 4)ن &1fريI8 دB:د ارق دوخ 5…< ا $دJK &G 4ناaG تداه< j,ن
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا 1!#" )
هدام 1!1Y $ارب ت9ا نJ)م •'fدنا هد,9رن (ا)K `ا9 هدjنا8 ن9 &ب &Gا 4cا^6ا تداه< >
د<اب &1خاB<رب1%ما `ا^6ا 5,بق نيا تداه< نوناق &G $داومدرSمدو)ن lا)19ا lل6اديjم.
تداه< •يار<د > (/د باب
هدام 1!1R ديدرK/ h<و+ب &ند<اب ن,'ي/ V+ق $/7ادياب تداه< > .
هدام 1!1_ Pfاوم 4B%مد / Fcاkم †^cدرzا 4c/د<اب $و*داب Pبا+مدياب تداه< >
دادن $رiد<ابا*دا7ار1)Gاي.
هدام 1!1# 5باق هدB:د تداه< Cل1خا &بدوه<رzا نيارباBبد<ابد]1مادا^مديابدوه< تداه< >
ديآ ت9دب 4B',1مدقاهنآ تااهDادا^م7ا &G 4KوصدرSمدوبد:اوkنر0ا.
هدام 1!18 دادن 4cاJ<اد<ابن تداه< lوiومد Cل1خا W.ومرzارما تا,صوصخددوه< Cل1خا > .
هدام 1!1X هداد تداه< Vقا/ Cلخرب دو< (و=%مايدBG lو.دوخ تداه<7اد:ا< &G 4Kوصد >
دو< 4)ن هدادر0ا W,KرK/ا تداه< &ب ت9ا.
هدام 1!H" Vنام &+9اوباي &1fاي تاf/ 5صاد:ا< &G ت9ا lو)aم 4Kوصد تداه<رب تداه< >
دو<رiاحدناو1ن هر,v/ 2بح/ر^9/ $ا),ب 5nم $رSيد.

تااما د > (اهM با1G
هدام 1!H1 5,cد 4iاق ر}ن د اي نوناق mJح &ب &G ت9ا 4cاوحا / lاi/ا 7ا تاب* هاما >
دو< 4م &1خاB< $رما رب .
هدام 1!HH 5nم هداد ارق $رما رب 5,cد ارنآ نوناق &G ت9ا 4Kااما 4نوناق تااما >
داوم 5,بق 7ا نوناق نيا د هوGIم تااما !R / 1"X / 11"" / 11R8 / 11RX / اهنآر,v /
رSيد ن,ناوق د &حرصم تااما ريا9 .
هدام 1!H! 5باق دوه< تداه< &ب &Gد<اب $/ا*د 7ا &Mرzا $/ا*د &,=Gد 4نوناق تااما >
د<اب دو.وم نآ Cلخرب 5,cد &Jنآ رSم ت9ارب1%م تa,ن تاب0ا .
هدام 1!HY pوصخ د 4cاوحا / lاi/ا 7ا ت9ا تاب* هد< اIzا/ 4iاق ر}Bب &G 4Kااما >
رSيد &cدا اي د<اب تاب0ا 5باق دوه< تداه< &ب $و*د &G ت9ا داB19ا 5باق 4Kوص د / دوم
دBG 5,)JK ا .
maق د > m;B8 با1G
هدام 1!HR $و*د &ب mJح دناوK 4م 4*دم ت9ا تاب0ا 5باقدوه< تداه< &ب &G $/ا*د د >
ديا)ن/ا maق &ب rوBم ت9ا &,=* 4*دماJنادوم &Gادوخ.
هدام 1!H_ نيد rو'9 4*دم &G 4KوصددناوK 4مj,ن &,=* 4*دم qوf هدامداومد >
دBG 4*دم maق &ب rوBما $و*د &ب mJحد<اب نآو]نايده%Kاي.
هدام 1!H# Cر67ا maق $اiا'K دناوK 4م 4Kوصد 5بق هدام/ددومد &,=* 4*دماي 4*دم >
$/ا*دد نيارباBبEد<اب Cر6 نآ xk< &ب Wa1Bم $و*د lوiوماي 5)* &Gديا)نرSيد
هداص `ا)*ا &ب تبaنرSمدرG &.و1م m,قاي 4ص/اي 4c/ربا maق ناوK 4)ن نوB;م/ر,…صرب
$داوم &,=Gد ت9ا ن,Bu):/دB1a: 4قاب تمو),قاي تياص/ اي تيT/ &ب &G 4ماداماهنآ xk<7ا
د<اب Cر6 hي &ب Wa1Bمرما &G.
هدام 1!H8 تاب0اا Cر6 $و*د نل+بدناو1ن &G 4Kوصد ت9ا هد<7ا &.و1م maق &G 4aG >
Cر+بارنآ &ن/دBGداي maق &ن رzا/دBGدرSيد Cر6 &با maقايديا)نداي maقديابايدBG
$ارب maق $اiا'K &G 43ا*دا &ب تبaن &,=* > 4*دم mGاح mJح &ب 4*دمدBzو9ابديا)ندرSيد
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEددرz 4م (وJ]م ت9ا هد< نآ 1!#" )
هدام 1!H8 `اوحا/ lاi/ا/ ن,fر6 ت,صk</ $و*د lوiوم ت,):ا &بر}ندناوK 4م هاzداد > رJم
Eديا)ن †,=…K $رSيدو]Bبا نآايدو<داي 4ب:Iم pاخ تا^يرشK (ا;نااب maق &Gدادر'مر0وم
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q 1!#" )
maق/دBJن `وبقا †,=…Kاي pاخ تا^يرشK هد< &.و1م/ا &ب maق &G 4aG &uناBM > هرصبK
بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا QEدو< 4)ن بوa]م 5Gان/دوkب 1!#" )
هدام 1!HX د<ابIfان ‰ارقادBGارقا &Gددرz 4م &.و1م 4aG &ب maق > .
هدام 1!!" maق نJ,cد:د maق ا Cر6دناوK 4م $و*دد 5,G// ت9ا 5,GوK 5باق maق $اiا'K >
دBGداي maق 5Gوم $ا;بدناوK 4)ن 5,G// تa,ن 5,GوK 5باق ندرGداي.
هدام 1!!1 &1fريI8 Cر67ا د<اب maقاب 4fاBم &G $اهDا &نوSu,:/ ت9ا $و*د V6اق maق >
د<د:اوkن.
هدام 1!!H ت9ار0وم (ا'م m3اق/دنا هدوب $و*د Cر6 &G 4صاk<ا &ب تبaن •'f maق > .
هدام 1!!! تبا0 mGاح ر}ند نآ-ا'ب/ هد< تبا0 Pح 5صا &G 4Kوصد 4fو1م $و*دد >
دBGداي maقدوخ Pح-ا'برب &Gد:اوkب 4*دم7ادناوK 4م mGاحد<ابن.
دBGد &,=* 4*دم &با maقدناوK 4)ن ت9ا هد< maق &بcا+م/ا7ا &G 4aGدوم نياد.
هدام 1!!Y هدامدومد > 1H8! $ا*دادوم &G &uنآ &ب تبaندناوK 4م ت9ا هدرGارقا &G 4aG
&Gد<اب $دB9اي 4)9دB9 4*دم $و*د tدم &JBيارSمEدBG maق $اiا'K 5با'م Cر67ا ت9ا/ا
ت9ا هد<7ر]م &)J]م نآاب1*ا .
هدام 1!!R (و9د=. (اهM اK `/ا $اهبا1GدوGIم 5يTد &G ت9ا نJ)م 41ق/ maق &ب 59وK >
&Gادوخ $و*د &ب mJحدناوK 4م 4*دم توص نيادEد<ابندو.وم 4*دم تاب0ا $ارب نوناق نيا
7ا Nداوم Oلصا نوناق Pبا+م یحلصا Q Eديا)ن /ا maق &ب rوBم ت9ا &,=* 4*دماJنادوم
بوصم یندم نوناق 1!#" )
" ا/دا Q $اISنوناق ه/د &9د 4ندم نوناق _ > X > 1" تيا…c hي هدام 7ا > Oر< نيا &ب d
هدام XRR تا]^ص Q H1R > 1"" بوصم هدحا/ هدام W.وم &ب mش< ه/د د d mهن ه/د &*و);م
18 هام تشهبيدا 1!"# &]^ص Q 11# هدام 7ا / هد< هداد -ار.ا ه7ا.ا d mش< ه/د &*و);م
XR_ هدام تيا…c 1H"_ هدام 7ا mهن ه/د د 1H"# هدام تيا…c 1!!R WيوصK &ب m:د ه/د د
هد< P,^=K ن1م د 4حلصا دا^م 4ما)K &G &1fاي (ا;نا نآد 4Kاحلصا j,ن Zاد%ب / هد,9
ت9ا.
***( بوصم یندم نوناق 7ا Nداوم Oلصا نوناق 1!#" )

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->