P. 1
محاضرات في القانون الدستوري

محاضرات في القانون الدستوري

5.0

|Views: 2,557|Likes:
منشور بواسطةDRISS BENMALEK

More info:

Published by: DRISS BENMALEK on Nov 12, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

يروتسدلا نوناقلا يف تارضاحم

يلع ةينماحد :ذاتسلا
:ةيعما=لا ةن~لا 2008 / 2009
ةمدقم:
»وق- ة=لس دو=¸ -ل=ت- ا~م ·-ري= _م »اد-لل ·- _فد- ·-دل =ل~تلا¸ -ر=ي~لا -ح ¸´ل ··-ا=اح ةي-لتل -ري= _م _ا~ت=`ا _ل' _اتح- ·ع-=- نا~ن`ا
دارفلا -ايح »ي=ن-¸ ¸وقحلا ة-ا~ح ة~+~-.
¸م =لذ¸ ·ا-ادم¸ ا+ت=لس ¸ا=ن د-دح- _ل' ر=-- يتلا ·ةل¸دلل ةيساسلا تا~~لا ر+=- ¸يمو´ح~لا¸ »ا´حلا ¸ي- ة·`علا »=ن- يتلا ة=ل~لا رو+=-¸
ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن ددح- يتلا يروتسدلا نوناقلا دعاوق- -رع- ام و-¸ ·ةل¸دلا .=اد تا·`علا »´ح- ي~لا ينوناقلا »ا=نلا .`=.
·يف .¸انتن »~ق- ·ع-تن ·ري-اسدلل ةماعلا ة-ر=نلل ا-ا= ا~~· در-ن »` ·ةل¸دلل ةماعلا ة-ر=نلا ةل'~م يف -ح-لا يعدت~- يروتسدلا نوناقلا _وضوم .¸انتل
-ر-اع~لا ةيساي~لا »=نلا¸ ة=ل~لا ةسرا~م ¸ر=.
ةل¸دلل ةماعلا ة-ر=نلا :.¸لا .--لا.
_مار-لا¸ ةي+ق-لا تاساردلا ن'ف ·اعنام اعما= نو´- ا+~-ن ةل¸دلل --رع- د-دح- يف -ا+ق-لا -`ت=ا --~- دع- .~ت´- »ل ةل¸دلل ةماعلا ة-ر=نلا -نا´ اذ'
ةيلاتلا _يضاو~لا .¸ان- _لع ¸-ت- ا+تل¸ان- يتلا ةيساردلا:
ةيلاتلا -حا-~لا .`= ·ل¸انتنس ام ا~- ·ا+--ا=¸¸ .¸دلا .ا´~' »` ا+--ا-=¸ ةل¸دلا نا´ر' »` ا+-'~ن .-' ناي-¸ ةل¸دلا --رع-.
ةل¸دلا --رع- :.¸لا -ح-~لا.
ر-ا~علا¸ رسلا -نو´- امدنع رو-علا ر-ع -ددعتم »ي-ا-م ت~=-ا¸ ·ةساي~لا¸ نوناقلا .ا=ر¸ -ا+ق-لا ,دل ري-´ »ا~ت-ا .ا=م دع- ةل¸دلا¸ »دقلا ~نم
يف ةل¸دلل ةيح`=-`ا تا--رعتلا ا~´¸ يو·للا --رعتلا -ح-~لا ا~- .`= ¸م .¸انتن -وس ·يلع¸ ·ن`ا ي- ا~´ .¸د -ح--' ن' _ل' ·.-ا-قلا¸
¸ي-ل=م.
ةل¸دلل يو·للا _نع~لا :.¸لا -ل=~لا.
·لو· -ا= _نع~لا ا~- يف¸ ·د- _ل' د- ¸م .قتن- ي~لا ·.ا~لا _لع ة-ا= ¸-=ن- ا~-¸ ·- .¸ادت- ي~لا -ي~لا _لع .د- .ادلا »-- (ةل¸د) ة~ل´ ن' =ح`ن
-رحلا يف را-تن`ا ةلاح _ل' ري~يف .ادلا _ت-- (ةل¸د ) =-ل ام' ·-ري·ت~لا ¸ن~لا _لع ةل¸د ة~ل´ .د- ا~´ «.»´نم -اين=لا ¸ي- ةل¸د´ نو´- ` ي´ « :_لاع-
_نع~لا ا~-¸ .ان-يلح ر-نلا¸ انل ة-ل·لا ي' انل ةل¸د لا =ل~´ .اق- _نع~لا ا~- يف¸ ··يلع ينر-نا ي' ن`ف _لع ينلد' »+للا .اق- ا~´ ·ا+يف »ا¸+ن`ا ¸'
ةل¸دلل يح`=-`ا .ولد~لا _ل' -ر·لا و- ري=لا.
ةل¸دلل يح`=-`ا _نع~لا :ينا`لا -ل=~لا.
-دقعم ةيعا~ت=ا -ر-ا= ي- ةل¸دلا ن' _ل' _=ار =لذ¸ ·ا+ل دحوم¸ .ما~ --رع- _ض¸ _ل' اول-وت- »ل¸ ةل¸دلا »و+-م _وضوم يف -ا+ق-لا -لت=ا
ة-ر~-لا تاع~ت=~لا رو=ت- ترو=-.
يف اني`' ةن-دم يف .`~ت- ةل¸دلا ن'- ,ر- ي~لا و=سر'¸ ·نو=`ف' دنع »دقلا ~نم اف¸رعم نا´ ةل¸دلا ري-ع- ن' ةقيقحلا يف :و=سر'¸ نو=`ف' دنع ةل¸دلا ·
_ل=-م -رع دقف نام¸رلا دنع ام' .(ةماع ةحل-م ¸يقح- -ا·ت-ا -ل'ت- ي~لا دارفلا ¸م _~ت=~لا =لذ ي-) : ي-`ا´ ا+فرع-¸ ا+يف ¸اع يتلا¸ نانويلا
ةن-د~لا ةل¸د ينع- ي~لا يساي~لا ·لولدم ةل¸دلا (CÌTY STATE ) -وناع- -=تنم =لم ا+~´ح- .-ا-· -دع _لع .~ت~- يتلا ام¸ر ¸م نو´ت- ي-¸
.-· .¸لا نرقلا يف ة-رو=ار-م' -ح--' ن' _ل' -¸رحلا¸ ¸¸·لا --~- -عسو- يتلا¸ ·ة=ل~لا رد-م و- -ع~لا 'د-~ل ادي~=- يرا~تسا ¸ل=م
د`ي~لا.
ةنس ريملا ·-ات´ يف ا+نا´ر'¸ ا+--ا=¸¸ ةل¸دلا ¸ع -ت´ يلا=-`ا ر´-~لا ا~- :يلفاي´يم دنع ةل¸دلا · 1513 ة~=ن~لا ي- ) ·-ات´ يف -ا= ام ¸ي- ¸م¸
ةل¸دلا دو=ول يساس' =ر~´ -وقلا =رت~- ان-¸ (.¸يعم »يل·' يف ¸يعم -ع~ _لع -وقلا .ا~عتسا يف »´حتلل ةيلعف ة=لس ¸م ·´ل~- ا~- ةلو=~لا
رانلا¸ د-دحلا- ا+-وع~ -~´ح تا-رو=ار-م` -ادح' ¸م ·~-اع ا~- ر`'تم =لذ يف و-¸ ا-رار~تسا¸.
»اع يف _ري-لام يد --رع- يف -ا= -يح ةل¸دلا _ل=-~ل ددحم »و+-م -ا=ع' نا+يق-لا نا~- .¸اح :_ري-لام يد¸ ي=¸د دنع ةل¸دلا · 1920 ا+ن'-
-ار´`ا¸ رملا- _ت~ت- ايلع ة=لس ا+يف ةنيعم ةعا~= ي=ع- •ا= »ي=ن- -ح- ¸يعم »يل·' _لع رقت~- دارفلا ¸م ةعو~=م ).).
يدا~لا -ار´`ا ة=لس ر´تح- ¸يعم »يل·' .=اد -رقت~م ةعا~= ) ا+ن'- ةل¸دلا نافرع- :.و´ي=¸ و-رو- دنع ةل¸دلا ·.).
-رو=تم تا~ي=ن- .`= ¸م دارفلا ا+- =--ر- ةيسايس ة~س€م) ا+ن'- ي¸يل=ن`ا ·يق-لا ا~- ا+فرع- :يل~ن- ·يق-لا دنع ةل¸دلا ·.).
»ي=ن- يف _-=-¸ انيعم ايفار·= ا~يل·' رارقتس`ا¸ »ا¸دلا ·=¸ _لع ¸=ق- دارفلا ¸م ةعا~= ) ا+ن'- ا+فرع- -يح :.يل= ¸~حم ذاتسلا دنع ةل¸دلا ·
ا+نوسرا~- ¸م •ا=~' ¸ع ا+ساس' يف .قت~- ةيسايس ة=ل~ل ا+ن¸€~.).
دحا¸ -ا=-ا يف --- ا+ن' `' تا--رعتلا ددع- »=ر.
دو=¸ --`- ي~لا ينوناقلا¸ يساي~لا ناي´لا ي- ) ةل¸دلا ن' -اوحف¸ ايلاح ·- .و~عم¸ -دحت~لا »ملا .-· ¸م د~تعم --رعتلا ا~- :-دحت~لا »ملا --رع-
.ةيساي~لا ة=ل~لا¸ »يل·`ا¸ -ع~لا ي-¸ ةل¸دلا نا´ر' ·ل`= ¸م _-ت- --رعتلا ا~- (.ةلقت~م ةمو´ح ·ل¸ ةما- -داي~- _ت~ت- ¸يعم »يل·' _لع »يق- -ع~
ةل¸دلا نا´ر' _وضوم يف .ي--تلا- ·ل¸انتنس ام و-¸.
ةل¸دلا -'~ن .-' :ينا`لا -ح-~لا.
ي- · »ولعم و- ا~´ · ةل¸دلا نل ·ا+ن-و´- يف -~-اس يتلا .ماوعلا¸ -¸ر=لا .´ ر-ح ة-وع- _ل' _=ر- ةل¸دلا -'~ن .-' د-دح- يف -ا~لعلا -`ت=ا
-د-ا~لا ةيعا~ت=`ا¸ ة-دا-ت·`ا¸ ةيساي~لا _اض¸لا _م .عا-ت- ا-رو=- يف ي-¸ ·ة~-دقلا تارا-حلا _ل' ا-ر¸~= _=ر- -دقعم ةيعا~ت=ا -ر-ا=.
•اس' ري~-تل ا--' _ل-- ةل¸دلا ن'~- -لي· يتلا تا-ر=نلا ن'ف =ل~ل ·,ر=لا ¸ع ا~-ادح' .-ف ر~عت~لا ¸م _--' ·ن'ف ·ةل¸دلا- ة=ل~لا =ا--را ة=يتن¸
ا+يف ةيساي~لا ة=ل~لا.
تا-ر=نلا¸ ·رو=تلا تا-ر=ن (ةي=ارق~-دلا)ة-دقعلا تا-ر=نلا ·ة-ل·لا¸ -وقلا تا-ر=ن (ةي=ار·ويتلا ) ةين-دلا تا-ر=نلا ·ا+ل¸انتنس يتلا تا-ر=نلا »-' ¸م¸
-در=~لا.
ةين-دلا تا-ر=نلا :.¸لا -ل=~لا.
-~- .ر~-لا ةعي-= _لع و~~- ايلع ةي-ي= ,و· ¸م ·ت=لس د~ت~- ·ن' يعد- »´احلا¸ ةي+ل`ا -دار`ا _ل' ة=ل~لا ¸يس'-¸ ةل¸دلا -'~ن .-' _=ر- يتلا ي-¸
ي- تا-ا=-ا -`` _ل' =لذ ري~-- يف --لت=ا ا+ن'ف ةي+ل`ا -دار`ا _ل' ةل¸دلا يف ة=ل~لا _ا=ر' -ر´ف .وح ا+-اقتلا ¸م »=رلا- تا-ر=نلا:
»ا´حلا ·يل'- ة-ر=ن :.¸لا _ر-لا.
-را-حلا يف ة-ا= ة---¸ ة~-دقلا تارا-حلا يف اد-اس نا´ »و+-~لا ا~-¸ ·•دق-¸ د-ع- ةي+ل' ةعي-= ¸م »´احلا ن' •اس' _لع ة-ر=نلا -~- »وق-
_لع »وق- رو=ار-م`ا تا=لس -نا´ ¸ي-لا يف ن'~لا =ل~´¸ ·دارفلا .-· ¸م د-ع- نا´¸ ةي+للا يعد- (_ر) نوعر-لا نا´ -يح ر-م يف ةينوعر-لا
ر-علا يف¸ (ا~-ار-لا ) ر-´لا ·ل`ا ¸م »+ت=لس ن¸د~ت~-¸ ر~- -رو- يف ة+ل`ا -ا--ا نوعد- ‚ول~لا نا´ -يح دن+لا يف رملا =ل~´¸ ·ين-د •اس'
ا-ر~--¸ ا+لدع-¸ ¸يناوقلا ¸~- -يح- »=علا ¸-ا´لا و- =ل~لا نا´ ام¸ر يف ¸ل=~لا ي´ل~لا.
-د-ع- ·ل' ة-ا`~- رو=ار-م`ا ر-تع- ةينا`لا ةي~لاعلا -رحلا ة-ا= _ل' نا´ ينا-ايلا -ع~لاف ·--دحلا ر-علا يف _تح ا+ل ,د- ة-ر=نلا -~- تد=¸ د·¸
·نوسدق-¸ دارفلا.
ر~ا-~لا ي+ل`ا ¸حلا ة-ر=ن :ينا`لا _ر-لا.
ƒا ¸م ·ت=لس د~ت~- ·ن' `' ر~-لا ¸م نا´ ن'¸ »´احلاف ·ة=ل~لا »+عد¸'¸ »ا´حلا -ر~ا-م ·~-ن- رات=ا ي~لا و- ƒا ن' _ل' ة-ر=نلا -~- را-ن' --~-
-ري·ل -دا-ع `¸ ƒ ¸-دلا -لع=¸ ··ل' ·ن' _لع ر~-لا ¸م »´احلا _ل' ر=ن- ا-دع- دع- »ل يتلا¸ ·ةيحي~~لا رو+= دع- ة-ر=نلا -~- تر+= . -ر~ا-م
ا-ا-لل ة=ل~لا -لع= ن'- ا-دو=ول ار-ر-- -فاض'¸.
.و- ناس ¸-دقلا ر-تعا د·¸ (ST„…A†‡ ) ·ƒا -دار` ا~-نم `' ¸يل ·نل ةم¸لم »´احلا ة=لس نو´- ·نم¸ ·ةي+ل`ا -دار`ا ا-رد-م ة=لس .´ ن'-
`¸ -ع~لا ` ة=ل~لا رد-م و- ƒا ن' اولا·¸ -ع~لا _لع »+-ا=لس »يعدتل ا~نرف ‚ولم ة-ر=نلا -~- »د=تسا ا~´ .ƒا _-ع دقف ريملا _-ع ¸م¸
ƒا »ام' `' »+-ا=لس ¸ع ‚ول~لا .'~-.
دح' »+لا~ع' -·ار- `¸ »-ا-اعر »ام' ¸يلوˆ~م ري= »+لع=¸ ¸ل=~لا ‚ول~لا نا=لس ر-ر-- _ل' -د+- ة-ر=نلا -~- ن' _ضا¸.
ر~ا-~لا ري= ي+ل`ا ¸حلا ة-ر=ن :-لا`لا _ر-لا.
»ل¸ يحي~~لا »لاعلا _لع ة~ين´لا تر=يس -يح يد`يم ¸ما=لا نرقلا يف ةينام¸رلا ة-رو=ار-م`ا راي+ن` ة=يتن -نا´ ر~ا-~لا ري= ي+ل`ا ¸حلا ة-ر=ن
ة-ر=ن رو+= _ل' ,د' ا~م يحي~~لا -ع~لا ةل`~م ا+نو´ل ار=ن ··=-وتت- ة-ا=لا ةين-دلا •وق=لا- ة~ين´لا »اي· دع- `' ·ما+م ةسرا~م _ي=ت~- =ل~لا دع-
وحن _لع ا+--ر-¸ -ادحلا ·=و- -ر~ا-م ري= ةق-ر=- ا~ن'¸ »´احلا رايت=ا يف -ر~ا-م ةق-ر=- .=دت- ` ƒا ن' ا-دا-م¸ ر~ا-~لا ري= ي+ل`ا ‰-و-تلا
·نو--ر- ي~لا »´احلا¸ »´حلا »ا=ن رايت=ا _لع •انلا دعا~-.
د· ة-ر=نلا -~- -نا´ اذ' .يحي~~لا -ع~لا ةل`~م ة~ين´لا ة=لس »يعد- يف -~-اس .-اق~لا-¸ ‚ول~لا ة=لس دييق- يف ا·لا- ار¸د ة-ر=نلا -~- --عل دقل¸
يل ي+ل`ا ‰-و-تلا ا~- دو=¸ اي=-را- --`- »ل ·نل =لذ¸ ·¸=ن~لا¸ .قعلا _ل' رقت-- يد-اقع •اس' _لع »وق- ا+ن' `' .¸دلا ‰ع- رو+= يف -~+س'
»ا´حلا داد-تسا ¸-ر´تل تا-ر=نلا ي·ا-´ -ل~عتسا يلاتلا-¸ ·¸يمو´ح~لا »ام' »ا´حلا ¸ع ةيلوˆ~~لا =اقس' و- يساسلا -د+لا نا´ ¸´ل¸ ·»ا´حلا ¸م »´اح
»-ر-=-¸.
ة-ل·لا¸ -وقلا تا-ر=ن :ينا`لا -ل=~لا.
ر~ي+ن-¸' ري+~لا ينا~للا ·يق-لا »+س'ر _لع¸ ة-ر=نلا -~- را-ن' ,ر- (Š‹‹Œ•ŽŒ••Œ‘) نادي- .را~ ي~نر-لا --ا´لا¸ (CŽ’‘“Œ” •–—˜’•™)
تاعار-لا¸ -¸رحلا .`= ¸م -وقلا ¸يمد=ت~م ةعا~=لا دارف' ةيق- _لع ¸-رف ¸' š=~ ·ضرف ·¸يعم يعا~ت=ا »ا=ن ¸ع -را-ع -نا´ ةل¸دلا ن'
.¸دلا .´~ت-.
ي-ت´نس انن'ف ةين-دلا ري= ة-ونع~لا ¸' ةينا~~=لا¸ ة-دا~لا ة-ل·لا¸ -وقلا _لع ا+ل´ د~تع- -نا´ ن'¸ _وضو~لا ا~- .وح ا+ف`ت=ا¸ تا-ا=-`ا -ر`´ل ار=ن¸
يلاوتلا _لع ا+~-' ر´~-:
ن¸دل= ¸-ا ة-ر=ن :.¸لا _ر-لا.
--ا-علا ر-اس ¸م ,و·' و- -ا-نلا =لذ ةي--ع نو´- ن' -=¸ -ل·لا- نو´- ا~ن' ةسا-رلا -نا´ ا~ل¸ ) ة-ر=نلا -~- د-ار ن¸دل= ¸-ا ةم`علا .وق-
ة```- ةل¸دلا »اي· ن¸دل= ¸-ا ر~--¸ ( _ا--`ا¸ ناعذ`ا- ا¸ر·' »+ل ¸ي-رلا ةي--ع -ل·- -~ح' اذ' »+نم ةي--ع .´¸ ا+ل-ل ةسا-رلا »ت-¸ -ل·لا _قيل
-ديقعلا ¸ ةي--علا¸ ةماع¸لا ي- ةيساس' .ماوع.
ةماع¸لا :`¸' .
-وقلا- ·~-ن ›ر--¸ --¸ر~لا¸ ةعا=~لا¸ »ر´لا¸ ةماقتس`ا .`م ةماع¸لا =¸ر~ ·يف رفوت- »يعœ رو+= .`= ¸م ةل¸دلا »وق-.
ةي--علا :اينا`.
_لع ةنيعم ةعا~= _ل' -ا~تن`ا- دارفلا روع~ ·نع _تن- ا~م ·يعا~ت=`ا =سا~تلا .ا=م يف -را-حلا رو= .-· ¸د-لا دنع ايساس' ار¸د ةي--علا -عل-
ة-يع-لا ,ر=لا تاعا~=لا _ا-=' _ل' ا+عفد- -و· .ي´~-.
-ديقعلا :ا`لا`.
-رارقتسا يف د-¸يس -ديقعلا¸ ةي--علا •اس' _لع _~ت=م »اي· ن' ر-تعا د·¸ تاعا~=لا =سا~- يف يوقلا¸ يساسلا .ماعلا ي- ن¸دل= ¸-ا دنع -ديقعلا ن'
ةيعا~ت=ا -وق´ اري`´ دو~-لا اوعا=تسا¸ ةي--علا¸ ¸-دلا _لع اوما· ¸-~لا ¸ي=-ار~لا- =ل~ل .ا`م _=ع'¸ ·ما¸د¸.
ةي~´را~لا ة-ر=نلا :ينا`لا _ر-لا.
ة´لا~لا ة-œاو=ر-لا ةق-=لا ي-¸ -ر=ي~~لا ةق-=لا _لا-م _لع •ا-حلل »ي=نت´ ت-ا=¸ ·_~ت=~لا يف يق-=لا _ار-لا ة=يتن ت-ا= ةل¸دلا ن' ,ر- يتلا¸
ةق-=لا را-تنا¸ ة-œاو=ر-لا .ا¸¸- .¸¸- -وس¸ تاق-=لا _ار-- =--رم -·€م »ي=ن- ي- ¸´رام ر=ن يف ةل¸دلاف •اسلا ا~- _لع¸ ·_اتن`ا .-اسول
»لاعلا يف ةلي·~لا.
يعا~ت=`ا ¸ما-تلا ة-ر=ن :-لا`لا _ر-لا.
ي- ةيساس' .ماوع ةع-رل ة=يتن `' ي- ام ةل¸دلا ن' ي=¸د نويل ي~نر-لا ذاتسلا ,ر-:
1) ¸يمو´حم -ا-ع-لا _لع »+-دار' نوضر-- »ا´ح -ا-و·' _ل' ةعا~=لا »ا~قنا ·.
2) ة=ل~لا _لع تاق-=لا ,دح' ذاوحتسا¸ ةعا~=لا »ا~قنا- `' ر+=- ` ي-¸ ·ةل¸دلا ة=لس ر+=- يساي~لا -`=لا ·.
3) -وقلا- ةل¸دلا ة=لس ›ر-- -ار´`ا .ماع ·.
ž) -دحا¸ ةل¸د يف ¸يتق-=لا ¸ي- _~=- ي~لا .ماعلا و-¸ -ا-و·لا -د~ ¸وف¸ ةيعا~ت=`ا ¸راو-لا ¸وف و~~- ن' -=- يعا~ت=`ا ¸ما-تلا ·.
_لع ام ةل¸د -ما· ول¸ _تح ·ن' ا~´ ·.¸دلا _ي~= -'~ن ري~-تل _ل-- ` ا+ن' د´€~لا ¸~ف _·اولا ¸ع ة-ر=نلا -~- دع- »دع »=ر.ة-ل·لا¸ -وقلا ة-ر=ن ر-دق-
-رقت~م ةل¸د -ان-ل ي-´- ` ا-دح¸ -وقلا نل ةي-ع~لا -دار`ا _لع دانتس`ا _ل' دوع- ام ناعرس ا+ن'ف -وقلا.
ةي=ارق~-دلا) ة-دقعلا تا-ر=نلا :-لا`لا -ل=~لا).
_ل' ة-ر=-لا -ايحلا ¸م _¸ر=لل دارفلا ¸ي- _·¸ ¸ا--ا ن' يف ةل`~ت~لا¸ -دحا¸ ةضرت-م -ر´ف ¸م اوقل=نا تا-ر=نلا -~- »=عم -اح-' ن' ¸م »=رلا-
-ار=لا¸ دقعلا .-· دارفلا ا+~يع- نا´ يتلا -ايحلل •ا=لا -رو-- ·ل ·يقف .´ ن' `' ·ةل¸دلا ي' يساي~لا _~ت=~لا -'~ن •اس' ي- ة~=ن~لا -ايحلا
وس¸ر¸ ‚ول¸ ¸-و- : ة```لا -ا+ق-لا -ار' .`= ¸م =لذ .ي--- »تيس¸ .·نع ة--رت~لا را``ا¸ دقعلا يف ة´را~~لا.
) .¸-و- دنع يعا~ت=`ا دقعلا ة-ر=ن :.¸لا _ر-لا 1588 · 1Ÿ79 )
·»+ني- ا~يف دارفلا د·اع- _ل' ة~=ن~لا ةعا~=لا .-' _=ر- و+ف ·ةل¸دلا -'~نل¸ ة=ل~لل •اس'´ يعا~ت=`ا دقعلا -ر´-- ¸يل-اقلا »-' ¸م ¸-و- •امو- ر-تع-
-ار=ضا¸ _ضوف -نا´ دقعلا .-· دارفلا ةلاح ن'¸ ·ة~´اح ةق-= ·يف دو~- »=نم _~ت=م _ل' ةيعي-=لا ةلاحلا ¸م دارفلا .قن ي~لا و- د·اعتلا ن'¸
-ح- اعم او~يع- ن' _لع د·اعتلا -ر¸ر-- •ا~ح`ا ·-دل دل¸ ةي-ا~لا _لا-~لا¸ تا=احلا _ا-~' -ح¸ -اق-لا _لع در-لا •رح ¸´ل -ا-و·لا ا+يف ر=ي~-
·يلع¸ ·-ا¸ا~~لا¸ ةلادعلا -دو~- »=نم _~ت=م يف او~يعيل¸ »+حلا-م ة-ا~ح _لوت- ن' _لع ةيعي-=لا »+·وقح ةفا´ ¸ع ·ل نولœانت- دحا¸ =لم ¸' نا=لس
.=ل~لا ة-ساحم ¸' ة-·ارم `¸ ة~·ان~لا ¸ح »+ل ¸يل دارفلا¸ ةقل=م ة=لس -حا- و+ف ·يلع¸ =ل~لا ‚ارت~ا ن¸د دارفلا ¸ي- »- دقعلا ن' ,ر- ¸-و+ف
داد-تس`ا _ل' يد€- ن' ·ن'~ ¸م ام و-¸ -ع~لا -ا~ح _لع =ل~لل ةقل=م تا=لس _نم ·ن' يف .`~ت- ¸-و+ل ·=و~لا دقنلاف ·نم¸.
) .‚ول نو=ل يساي~لا دقعلا ة-ر=ن :ينا`لا _ر-لا 1Ÿ32 · 170ž )
يف دارفلا ةلاح ر-و-- يف ·نع -لت=- ‚ول ¸´ل ·»=نم _~ت=م _ل' اولقتنا »` -ر=-لا ةلاح يف اونا´ دارفلا ن' -ر´ف يف ¸-و- _م ‚ول -ر=ن ¸-ت-
-ايح يف ة-=رلا و- دقعلا »ار-' --س ا~ن'¸ ·يعي-=لا نوناقلا .= يف -ا¸ا~~لا¸ .دعلا ا+~´ح- نا´ .- _ضوف ةلاح ¸´- »ل ا+ن' ,ر- يتلا¸ -ر=-لا ةلحرم
دقعلا يف -ر= و- ي~لا »´احلل »+·وقح _ي~= ¸ع اولœانت- »ل دارفلا ن' ‚ول ر-تع- ا~´ ·»+ي~ح-¸ »+~´ح- ة=لس ةما·' ¸-ر= ¸ع ا~ي=ن- ر`´'¸ .-ف'
ةلو=~لا تايح`-لا د¸دح »´احلا œ¸ا=- اذ'¸ ·تاما¸تلا ¸م دقعلا ·ن~-- ا~- -ديقم =ل~لا ة=لس _--- =ل~-¸ ·=قف »+·وقح ¸م -¸= ¸ع ·ل اولœان- ا~ن'
·ل¸ع¸ ·تم¸اقم -ع~لل ¸ح- ·ن'ف ·ل.
) .وس¸رل يعا~ت=`ا دقعلا ة-ر=ن :-لا`لا _ر-لا 1712 · 1778 )
تاي´ل~لا رو+=¸ _لا-~لا -را-- --~- تري·- ةلاحلا -~- ن' ري= -ا¸ا~~لا ة-رحلا ا-دو~- نا´ دارف`ل -ر=-لا -ايح ن' وس¸ر ‚اح نوح ,ر-
_ل' •و-=لا ·=¸ _لع -اين=لا- _فد¸ -اق~ _ل' دارفلا -داعس .وح ا~م تاعار-لا¸ -`ت=`ا ت`ا=م _ا~-ا¸ تا¸ر`لا دا-دœا¸ ةعان-لا¸ ة-ا=لا
_لع .و-حلا .-اقم _~ت=~لل »+·وقح _ي~= ¸ع دارفلا .œان- دقعلا ا~- .`= ¸م¸ .-ف' ة~=نم -ايح _ل' .اقتن`ا¸ تاف`=لا _لع -ا-قلل د·اعتلا
»´ح- ا~ن' دقعلا يف افر= ¸يل »´احلا ن' وس¸ر دنع ·يل' -را~`ا رد=- ام¸ ·»=ن~لا _~ت=~لا يف .دعلا¸ ة-رحلا¸ -ا¸ا~~لا دو~- ا~´-¸ ·ةيند~لا ¸وقحلا
ةي~نر-لا -رو`لا .ا=ر _لع اري`´ تر`' وس¸ر ة-ر=ن ن' =ل~´ -ر´ذ ¸´~- ا~م¸ دقعلا ¸ع -رحنا _تم ·ل¸ع ا+ل ¸ح-¸ ا+لي´¸ و+ف ةملا -دار'-
ةي~نر-لا -رو`لا دع- ام ري-اسد¸ ¸وقحلا تان`ع' يف -~=ر-¸.
·ن' `' ·ا~نرف ة-ا=-¸ .¸دلا ¸م د-دعلا ري-اسد _لع ري-´ ر`' ا+ل نا´¸ ا+ضار=' -ققح د· ة-دقعلا تا-ر=نلا ن' ¸م »=رلا _لع :ة-دقعلا تا-ر=نلا دقن
ا+~-' تاداقتنا -دع ا+ل -+=¸:
1) ›ارتفا در=م و- ة-ر=نلا -~- -اح-' ·يل' --ذ ام -~ح »=ن~لا _~ت=~لا ةلاح _ل' -ر=-لا ةلاح ¸م .اقتن`ل دارفلا ¸ي- »- ي~لا د·اعتلا -ر´ف ن' ·
_·اولا يف ا+ل دنس ` ةيلاي= -ر´ف¸.
2) ايل´ اعو-= »+ل دارفلا _و-=¸ »ا´حلل ¸ل=~لا نا=ل~لا ر-ر-- _ل' يد€- وس¸ر¸ ¸-و- دنع ة-دقعلا ة-ر=نلا ن' ·.
3) -~- ن'ف =ل~ل¸ ·¸يفر=لا تا-=ا¸¸ ¸وقح ددح- ةينونا· •و-ن¸ ¸-~م .´~- ة~=نم ةعا~= دو=¸ -ل=ت- ¸يعم »ا=ن ةما·` دقعلا »ار-' ن' ·
ينوناقلا را=`ل رقت-- ة-ر=نلا.
رو=تلا تا-ر=ن :_-ارلا -ل=~لا.
¸ي-ا=-ا _ل' -~- ر=نلا ة+=¸ »ي~ق- ¸´~-¸ _~ت=~لا -ا-' رو=- ة=يتن =لذ نا´ ا~ن'¸ ·-دحا¸ -ر-= '~ن- »ل ةل¸دلا ن' ¸م تا-ر=نلا -~- ¸ل=ن-
ي=-راتلا رو=تلا ة-ر=ن¸ يل-اعلا رو=تلا ة-ر=ن :ا~- ¸يي~ي-ر.
يل-اعلا رو=تلا ة-ر=ن :.¸لا _ر-لا.
ة-و-لا ة=ل~لا يف .¸لا -رد-م د=- ة=ل~لا¸ ةل¸دلا .-' ن'- · ¸يم يرن- ريس¸ نادو-¸ و=سر'¸ نو=`ف' »+س'ر _لع¸ · ة-ر=نلا -~- را-ن' .وق-
ي=-رد- .´~- -~ن¸ ترو=- -رس' `' ي- ام ةل¸دلا ن'¸.
-عسو-¸ نا~ن`ا ا+- --ت- ة-ر=ف تا=اح ةي-لتل ت'~ن _~ت=~لا يف _ل¸لا ةيل=لا ي- -رسلا ن' _لع ا~- »+-'ر »يعد- يف ة-ر=نلا -~- را-ن' دنت~-¸
ةل¸دلا و- ¸يعم »ي=ن- _ل' -=اتحا ا-رو=ت- يتلا¸ ند~لا¸ ,رقلا »` .-ا-قلا »` ر-ا~علا تر+= ن' _ل'.
يف ة=ل~لا ي+تن- `ف »´احلا ام' ·-اي·- _=قن- -رسلا -ر ة=لس ن'¸ ةل¸دلا ةعي-= ¸ع ا+تعي-= يف -لت=- ةل-اعلا نل تاداقتنا ة-ر=نلا -~- -+=ا¸
ةيعوضوم تارا-تعا ا+~´حتف ¸يمو´ح~لا- ة=ل~لا ة·`ع ام' ·ةي~-نلا تارا-تع`ا¸ ة-=اعلا _لع د~تع- -رسلا -ر ة·`ع¸ ·-=~.
ي=-راتلا رو=تلا ة-ر=ن :ينا`لا _ر-لا.
ي~ل-ر- ·يق-لا »+ني- ¸م¸ · ة-ر=نلا -~- را-ن' ,ر-B’‘™ŽŒ“Œ•y) ( رنرا=¸ ) G’‘•Œ‘ ( ر~ن-س¸(S‹Œ•cŒ‘) ¸' -وقلا ة=يتن '~ن- »ل ةل¸دلا ن'- ·
_اتن ي- »-دنع ةل¸دلاف ·دحا¸ .ماع _ل' ا+-'~ن در ¸´~- ` ةل¸دلا ا+ني- ¸م¸ ةيعا~ت=`ا ر-او=لا ن' =لذ¸ ·دقعلا ¸' ين-دلا .ماعلا ¸' يل-اعلا رو=تلا
_لع ,ر=لا ي- ا+ماي· يف دنت~- ` .¸دلا =ل- يف ة=ل~لا ن'ف =ل~ل ·ة-لت=م .ا´~' -ح- .¸د -دع رو+= ا+ت=يتن نا´ -ددعتم تاري`'-¸ ي=-را- رو=-
»+-ع- ةعا~=لا دارف' =-ر- يتلا ة´رت~~لا _لا-~لا- روع~لا¸ .ا~لا¸ ¸-دلا¸ ة~´حلا¸ -ا-دلا¸ -وقلا ا+نم .ماوع -دع رفا-- -=وت~- .- دحا¸ .ماع
دع- ا+تيمو~ع ¸م »=رلا- ة-ر=نلا -~+ف ·يلع¸ .دارفلا تا=ايتحا ¸يقح- _فاد- ت'~ن ةيعا~ت=ا -ر-ا= ي- ة-ر=نلا -~- را-ن' ي'ر ¸ف¸ ةل¸دلاف ·‰ع--
-او-لا _ل' تا-ر=نلا -ر·'.
-در=~لا تا-ر=نلا :¸ما=لا -ل=~لا.
تا-ر=نلا -~- ةل~= ¸م¸ ·_·اولا يف ¸ي-=- ي' -رع- »ل¸ ر-اع~لا يروتسدلا ·ق-لا ا+ل¸ان- يتلا تا-ر=نلا ي-¸ :
¸~ل´ل ينوناقلا »ا=نلا ة-ر=ن ·(KŒ“”Œ•) ··ي¸´رم يمر- .´~ يف ةينوناقلا دعاوقلا _رد-¸ .~ل~- _لع »-ا· ينونا· »ا=ن ي- ةل¸دلا ن' ر-تع- -يح
روتسدلا ي- ·يف ايلعلا -دعاقلا.
¸دري- _رو= ·يق-لل ة=ل~لا ¸يس'- ة-ر=ن ·(G.B—‘˜Œ’—) ة=ل~لا ¸يس'- ر-ع »ت- »ا´حلا •ا=~' ¸ع .قت~م يونعم ناي´ ةل¸دلا ن' ,ر- -يح
ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةعت~ت~لا ةلقت~~لا ةيساي~لا.
و-رو- ¸-روم ·يق-لل ة~س€~لا ة-ر=ن ·(M’—‘•cŒ H’—‘•–—) ة-دا-ت·`ا تا~س€~لا ةيق- .`م ة~س€م `' ي- ام ةل¸دلا ن' ·يق-لا ا~- ,ر-
ةينونا· ةق-ر=- يسايس¸ يعا~ت=ا »ا=ن -ا~ن' ي-¸ ة´رت~م -دحا¸ -ر´ف »+ع~=- ¸-~لا •ا=~لا ¸ا--ا- '~ن- ةيعا~ت=`ا¸.
=ينلي= ينا~للا ·يق-لل -دحولا ة-ر=ن · (Jé““••Œck) -لت=- و-¸ ايعوضوم اينونا· -ا~ن' ةل¸د -ا~ن' _ل' دارفلا -دار' -ا=-ا ن' ·يق-لا ا~- ,ر- -يح
دارفلا ¸ي- ة-ا= _لا-م »=ن- ي~لا •ا=لا دقعلا ¸ع.
ةل¸دلا نا´ر' :-لا`لا -ح-~لا
ة--- ةنيعم ›ر' _لع »يق- دارفلا ¸م ةعا~=) ا+ن' -ر´ف .وح ا+ل´ ر¸د- -نا´ ا+ن' ةل¸دلا _وضوم _ل' يد-تلا -ل¸اح يتلا --راعتلا .`= ¸م ان-'ر
-دايس تاذ ايلع ةيسايس ة=ل~ل _-=-¸ -رقت~م¸ ة~-اد.)
ةيساي~لا ة=ل~لا¸ »يل·`ا¸ -ع~لا :ي- ةيساس' ¸-ا´ر -`` يف ةل¸دلا نا´ر' .ا~=' ¸´~- _ر=لا ا~- .`= ¸م¸.
-ع~لا :.¸لا -ل=~لا.
»+- ` -ع~لا دارف' ددع ن' _م ·-ع~ ن¸د- ةل¸د »اي· رو-- ¸´~- ` =ل~ل ةل¸دلا تد=¸ ام -`ول¸ -رو+= ¸' »ي=ن- ي' »ايقل يساسلا ¸´رلا و- -ع~لا
يتلا ت`ولد~لا ¸م -ري= ¸ع -¸ي~ن -ي´¸ º-ع~لا »و+-م و- ا~ف .ا-دا-ت·ا¸ ايسايس ةل¸دلل -وقلا .ماوع ¸م `ماع =لذ را-تعا -يح ¸م `' ةقيقحلا يف
º·- =--ر-
¸ييلاتلا ¸يعر-لا يف ·ل¸انتنس ام ا~-:
-ع~لا »و+-م :.¸لا _ر-لا.
رفوت- د· ا~´ ·ةيسايس ة=ل~ل نوع-=-¸ ةي~ن=لا ي- ةينونا· ة=-ار- ا+- نو=--ر-¸ ةل¸دلا ›ر' _لع نو~يق- دارفلا ¸م ةعو~=م -ع~لا- د-ق-
ة·للا¸ ¸-دلا¸ .-لا .`م ة´رت~م تاموقم ا+ساس' -ع~لا ا~- دارف' ¸ي- ةنيعم =-ا¸ر رفاو- ا+- د-ق- يتلا¸ ةيعا~ت=`ا -ر-ا=لا ي- ,ر=' -ر-ا=
ةل¸دلل -دح¸¸ »عد ر-نع نو´- ن' ا+ن'~ ¸م ¸يعم -ع~ يف ا-رفاو- ¸´ل¸ ةل¸دلا ¸-و´تل ا=ر~ -~يل ر-انعلا -~- ·_-راتلا¸.
ةل¸دلا -ع~ نو´-¸ ·ةي-رعلا -وع~لل ة-~نلا- ن'~لا و- ا~´ ةم' ¸م -¸= نو´- دقف ·-دحا¸ ةم' نو´- ن' ةل¸دلا -ع~ يف =رت~- ` ·ن' _ل' šل=ن ·نم¸
ةل¸دلا ¸' اق-اس ةيم`س`ا ةل¸دلل ة-~نلا- ن'~لا و- ا~´ -دحا¸ ةم' نو´- د· ¸' ·ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا -ع~¸ يدن+لا -ع~لا .`م »م' -دع ¸م
ةيلاحلا ةينا~للا.
يساي~لا ·مو+-~- -ع~لا ¸ع يعا~ت=`ا ·مو+-~- -ع~لا ¸ي- ة·ر-تلا -=- ا~´.
1) -ار=' _لع »+-رد· ,دم¸ »+ن~ل را-تعا ن¸د ا+تي~ن=- ¸يعت~ت~لا¸ ةل¸دلا ة=ل~ل ¸يعضا=لا دارفلا ةعو~=م ·- د-ق- .يعا~ت=`ا »و+-~لا- -ع~لا
ةيساي~لا ¸' ةينوناقلا تافر-تلا.
2) -ا=تن`ا ¸ح- نوعت~ت- ¸-~لا ي' ةل¸دلا روم' ريي~- يف ة´را~~لا »+ل ¸ح- ¸-~لا ¸ين=او~لا .´ ·- د-ق- .يساي~لا »و+-~لا- -ع~لا.
نا´~لا¸ -ع~لا ¸ي- ة·ر-تلا -=- ا~´.
1) ا+تي~ن= نول~ح-¸ ةل¸دلا ة=ل~ل ¸يعضا=لا دارفلا »- -ع~لا ·.
2) -نا=' »' ا-ا-اعر اونا´ -اوس ةل¸دلا »يل·' _لع ¸ي~يق~لا دارفلا .´ .~~- نا´~لا ·.
ةملا¸ -ع~لا ¸ي- ¸يي~تلا :ينا`لا _ر-لا.
نون=ق- دارفلا ¸م ةعو~=م و- -ع~لاف ·¸يلولد~لا ¸ي- ¸رف ‚ان- ن' ¸ي-- ا~-¸ .»م' -دع ¸م ¸' ةم' ¸م -¸= ¸' ةم' ¸م نو´ت- ةل¸دلا يف -ع~لا
‚رت~~لا ¸يعلا يف ة-=رلا¸ .-لا¸ ¸-دلا¸ ة·للا´ ر-انع -دع ¸' ر-نع يف ا-دارف' ‚ارت~ا- ¸ي~ت- =لذ -نا= _ل' ي+ف ةملا ام' ةنيعم اضر'.
ةنيعم ر-انع _لع ¸ي´رتلا _ل' ·- _فد- ا~م ·¸يعم دل- _ل' ·-ا~تنا .`= ¸م ا+يل' ر=ن- ·يقف .´ف ·-ا+ق-لا -`ت=ا- -لت=- ةم`ل ةنو´~لا ر-انعلا
ةملا¸ ةي~نر-لا ةل¸دلا .اق- _--' -يح ةي~نر-لا -رو`لا -ان`' ةل¸دلا¸ ةملا »و+-م _امدنا و- .ا=~لا ا~- يف ·يل' -را~`ا ¸´~- ام »-'¸ .,ر=' .ا~-'¸
ةي~نر-لا.
ر´~ن ا+ل ةنو´~لا ر-انعلا د-دح-¸ ةملا _وضوم -ل¸ان- يتلا تا-ر=نلا »-' ¸م¸:
ةينا~للا ة-ر=نلا :`¸'.
-=يف نار´-~لا ا+- ¸يل-اقلا ر+~' ¸م¸ ةملا ¸-و´- يف ة·للا ر-نع _لع ة-ر=نلا -~- د~تع-(F•cŽ™Œ) ردر- ¸ (HŒ‘˜Œ‘) نا~للا ة-=رل ةي-ل- =لذ¸
ةينا~للا ة·للا- ناتق=ان ا~+نل ةينا~للا -داي~لا _ل' ¸-روللا¸ •ا¸للا »ض يف.
ةي~نر-لا ة-ر=نلا :اينا`.
·ةنيعم د¸دح .=اد اعم ¸يعلا يف ة´رت~~لا -دار`ا¸ ة-=رلا و- -ع~لا ¸ع ةم`ل ¸ي~~لا ر-نعلا ن' ,ر- -يح ·ةينا~للا ة-ر=نلا _لع در´ ت-ا=
ة·للا `¸ ¸رعلا ¸يل¸.
ا+ن-و´- يف `ماع -~يل¸ ةملا رو+=ل ة=يتن ي- ‚رت~~لا ¸يعلا يف ة-=رلا ن' و- ة-ر=نلا -~+ل ·=¸ ي~لا دقنلا¸.
ةي~´را~لا ة-ر=نلا :ا`لا`.
د-دعلا نل -ا+ق-لا رو+~= ¸م اد-د~ اداقتنا -·` =ل~´ ة-ر=نلا -~-¸ .يدا-ت·`ا .ماعلا _لع ةم`ل ةنو´~لا ر-انعلا د-دح- يف ةيعوي~لا را-ن' ر-ت·ا
»ل يدا~لا ر-نعلا ¸´ل¸ ·¸-دلا¸ ة·للا¸ ‚رت~~لا _-راتلا¸ -=اوعلا .`م ة-ونع~لا .ماوعلا _لع -ين- يتلا »ملا ,وس د~-- »ل¸ تر~عتسا »ملا ¸م
ا+-ر~عت~م دض »ملا =-رح- يف ري`'- ·ل ¸´-.
»يل·`ا :ينا`لا -ل=~لا.
ةل¸د ة-' ا+عœان- ن' ن¸د ا-در-~- ا+-دايس¸ ا+ت=لس ةل¸دلا ·يلع •را~-¸ ة~-اد ة--- -ع~لا ·يلع رقت~- -يح ·ةل¸دلا »ايقل ايساس' ان´ر »يل·`ا ر-تع-
تاق-=¸ ا+تح- ام¸ ›رلا ¸وف ام .~~- و-¸ ·اري·- ¸' اري-´ نو´- ن' »يل·`ا يف »+- `¸ ·يراد`ا¸ ي-ا-قلا¸ يع-ر~تلا •ا-ت=`ا يف ,ر='
` ا~´ ·ةي-ا~ح ¸' ةيعان=-ا ¸' ةيعي-= د¸دحلا =ل- -نا´ ن' »+- ` ¸´ل¸ اددحم »يل·`ا نو´- ن' -=- ا~´ .تد=¸ ن' ا-ولع- ام¸ ةي~يل·`ا -اي~لا¸ و=لا
نا-ايلا¸ اي~ين¸دنا´ `--نم¸ '¸=م نو´- ن' ¸´~- .- `-تم ¸' ادحوم نو´- ن' »يل·`ا يف =رت~-.
»يل·`ل ةينوناقلا ةعي-=لا ينا`لا _ر-لا يف¸ »يل·`ا ت`~ت~م .¸لا _ر-لا يف .¸انتن ·ةينوناقلا ·تعي-=¸ »يل·`ا ت`~ت~م _يضوتل¸.
»يل·`ا ت`~ت~م :.¸لا _ر-لا.
يو=لا .ا=~لا¸ يرح-لا .ا=~لا¸ يو=لا .ا=~لا ي-¸ ةي~ي-ر ت`ا=م -`` _لع »يل·`ا .~ت~-.
يضرلا .ا=~لا :`¸'.
ا+-ايح`- ةل¸دلا ·يلع •را~- ي~لا ينا´~لا .ا=~لا و- يضرلا .ا=~لاف ا-ري=¸ يراح-¸ را+ن'¸ .ا-= ¸م ·ن~-ت- ام¸ ة~-ايلا- ¸لعت~لا -¸=لا و-¸
ةي~يل·`ا ا-د¸دح »يسرتل ا+ني- ا~يف تاي·ا--ا _ي·و- _ل' .¸دلا '=ل- ام اري`´¸.
يرح-لا .ا=~لا :اينا`.
_ل' ‰ع-لا --ذ -يح ···ا=ن د-دح- .وح -`= را` د·¸ ي~يل·`ا رح-لا :·- _~~- يتلا¸ ا+ˆ=او~ل ةق-`~لا راح-لا ¸م -¸= .~~- يرح-لا .ا=~لا
= .ي~لا) .ايم' ةت~- ,ر=' .¸د ·-ددح¸ .ايم' ة```- -د-دح- 1852 رتم ) .
ةن~ل ةيل¸دلا ةي·ا--`ا »ار-' دع-¸ -`=لا ا~- »=ر¸ 1982 ) ·- ة-رح-لا ةي~يل·`ا د¸دحلا .ع= _ل' ·=ت- .¸دلا ت'د- 12 ) ةتس ·»و~علا _لع `يم ( 0Ÿ (
) ةفاض' _لع •رح- .¸دلا -ح--' ا~´ .ةيند~لا ¸-~لل دي· ن¸د ر¸ر~لا- ا+يف _~~- ,ر=' .ايم' ةتس¸ ةقل=م ةل¸دلا -دايس ا+يف¸ ةيل=ادلا -اي~لل .ايم'
12 ) يت-ام¸ ·ي~يل·`ا رح-لل -ر¸ا=~لا ةق=ن~لل ,ر=' `يم ( 200 ة-لا=لا ة-دا-ت·`ا ةق=ن~لل `يم ( .
يو=لا .ا=~لا :ا`لا`.
ة-اد- ةلحرم ¸-ر~علا نرقلا ة-اد- _م .ا=~لا ا~+- »ا~ت-`ا 'د- د·¸ ·يو= -ا-ف¸ -او- ¸م ةي~يل·`ا ةل¸دلا د¸دح ولع- ام .´ يو=لا .ا=~لا ¸م ر-تع-
ةنس ي-ف .ناري=لا ر-ع 1919 ةنس انافا- ةي·ا--ا ت-ا= »` ·¸-را- يف ة-و=لا ةح`~لا .ي+~ت- ةقلعت~لا ةيل¸دلا ةي·ا--`ا -مر-' 1928 -ا= ا~ل -د-€م
ةنس يف¸ _ل¸لا ةي·ا--`ا يف 19žž يو=لا ا+~يل·' _لع .¸دلا -دايس تد´' يتلا و=ا´ي~ ةي·ا--ا ت-ا= .
.`= ¸م ت`ا--`ا .ا=م يف ي~لعلا رو=تلا ن' ر-= ا+ل`قتسا ¸ع ر-ع~لا و-¸ ا+-دايس ةل¸دلا ·يلع •را~- ي~لا .ا=~لا ·ن' يف »يل·`ا ةي~-' ¸~´-¸
_--' ا~م ·ا+~يل·' _لع ةل¸دلا -دايس دد+- ن' ¸´~- ا~م »يل·`ا ة-ا~ح .ا=م يف .´ا~م _ر=- -ح--' -ا--لل نا~ن`ا ¸¸= دع- ةيعان-لا را~·لا
ا+~يل·` _لع ةل¸دلا -دايس _وضو~ل ةينونا· ة-ا~ح .-´- -د-د= تايل' ¸ع -ح-لا -=وت~-.
ا+~يل·` _لع ةل¸دلا ¸ح ةعي-= :ينا`لا _ر-لا.
¸ح ا-ر-تعا -لا` ي'ر¸ -دايس ¸ح ا+ن'- ,ر- ¸م »+نم¸ ةي´لم ¸ح ا+ن' _لع ا+-ي´- ¸م »+ن~ف ا+~يل·' _لع ةل¸دلا ¸ح ةعي-= .وح تا-ر=ن -دع تر+=
يما=ن ينيع.
ةي´لم ¸ح :`¸'.
_م ›راعت- »يل·`ل ة´لام ةل¸دلا را-تعا _لع ي'رلا ا~- دقتنا د·¸ ··-`~ت~~- ·´ل~- ي+ف يلاتلا-¸ »يل·`ا ة-حا- ي- ةل¸دلا ن' _ل' ي'رلا ا~- --~-
دارف`ل ة-ا=لا ةي´ل~لا.
-دايس ¸ح :اينا`.
در- ‰ع-لا -~ح -داي~لا نل ا--' ة-ر=نلا -~- تدقتنا د·¸ ·»يل·`ا ¸ا=ن- ددحت- -داي~لا -~-¸ -دايس ةل¸دلل ن' _ل' -ا+ق-لا ¸م ر=لا ‰ع-لا --~-¸
.=اد يف ة=لس _لع' ةل¸دلا ن' ينع- ي~لا¸ ·ينونا· .ولدم ا+ل يل¸دلا نوناقلا يف -داي~لا ن' دقنلا ا~- _لع در-¸ ·-اي~' _لع ¸يل¸ •ا=~' _لع
·ت-ا~ح د-· ·يلع -ار~`ا¸ ةن~ي+لا¸ -ر=ي~لا _نعم ~='- -داي~لاف ·يلع¸ ··يف ا+ت=لس ةل¸دلا ر~ا-- ي~لا ¸ا=نلا »يل·`ا ا~- را-تعا¸ ·ا+~يل·'.
يما=ن ينيع ¸ح :ا`لا`.
¸ح و- ا+~يل·' _لع ةل¸دلا ¸ح ن'- .ا·¸ ·ا+~يل·' _لع ةل¸دلا ¸حل د-د= -يي´- -ا=ع' ¸دري- _رو= .¸اح ·ةق-ا~لا -ار`ل ة+=و~لا تاداقتن`ل ا-ن=-
يما=ن ¸' ي~يس'- ينيع ( D‘–•™ R錓 Ì•”™•™—™•–••Œ“) ·-يي´تلا ا~- _وض¸ »دعل ي'رلا ا~- دقتنا د·¸ .ر~ا-م »يل·`ا _لع¸ ›رلا _ل= --ن-
-داي~لا ¸ح -ر´ف ¸ع ة=اي-لا -يح ¸م `' -لت=- دا´- ` يما=ن ينيع ¸ح -ر´ف ن'¸.
»لاعلا .¸د ري-اسد ¸م ري`´ يف د-ا~لا و- .اœام -داي~لا ¸ح ن'ف ·ةق-ا~لا -ار`ل -+=¸ يتلا تاداقتن`ا .´ ¸م »=رلا-¸.
ةيساي~لا ة=ل~لا :-لا`لا -ل=~لا.
··يلع »يق~لا -ع~لا _لع¸ »يل·`ا _لع -ار~`ا ة~+م ةل¸دلا »سا- _لوت- ة~=نم ة~´اح ةˆي- -ا~ن' ·ةل¸دلل ةل´~~لا ر-انعلا .´ .ا~´تس` »¸لت~-
‰ع- ن' _ل' -را~`ا _م ا~- ,ر=لا تاعا~=لا ي·ا- ¸ع ةل¸دلا ¸ي~- ي~لا ير-و=لا ¸´رلا ةيساي~لا ة=ل~لا ر-تع- ا~+ل .·ت-ا~ح¸ ·حلا-م ة-اعر¸
ا+- ة-ا= تا¸ي~م ةل¸دلا ة=ل~ل در-- ا~´ ·ةع¸ر~~لا ة=ل~لا¸ ةيعر~لا ة=ل~لا ¸ي- ¸ي~- _--' ·ق-لا.
ةع¸ر~~لا ة=ل~لا¸ ةيعر~لا ة=ل~لا :.¸لا _ر-لا.
·يف =~ ` ا~م ·ن'ف ·-وقلا- ا+ل _و-=لا¸ ا+-دار' »ارتحا ›ر-- ن' ي-ت´-¸ -ع~لا اضر- ة=ل~لا ة~´احلا ةˆي+لا -~- •را~- ن' =رت~- ` ·ق-لا نا´ اذ'
ةيعر~لا ة=ل~لا ¸ي- -ا+ق-لا ¸ي~- ا~+ل ·ةينونا· ري= _ق-- ` _تح¸ ا+تمو~-د¸ ا+-اق- نا~-ل ةما- ةل'~م ة~´احلا ة=ل~لا- _انت·`ا¸ اضرلا .ماع ن'
ةع¸ر~~لا ة=ل~لا¸.
نوناقلا _م ¸-ا=ت- ي' يعر~ .~ع ا~- .اق- امدنع¸ .ةل¸دلا يف .وع-~لا يرا~لا نوناقلل اقف¸ »´حلا -دس _ل' .-- يتلا ة=ل~لا ي- ةيعر~لا ة=ل~لاف ·
روتسدلا _م ة=ل~لا .ا~ع' ¸-ا=ت- امدنع ة-روتسد ةيعر~ .اق- ا~´ ةماع ة---.
-اي= دنع »و~علا _لع ي-'-¸ ·تادقتعم¸ »ي· ¸م ·- نونم€- ام ¸ف¸ ت-ا= ا+ن' دارفلا دقتع- ة=لس _لع -داع ¸ل=- ة-- ي+ف ةع¸ر~~لا ة=ل~لا ام' ·
ةي=-راتلا ةيع¸ر~~لا¸ ة-رو`لا ةيع¸ر~~لا تارا-ع .~عت~- ا~+ل¸ ة-روتسدلا ةيعر~لا.
ة-لت=م ةيسايس .ماوع _لع د~تع- ي~لا ةيع¸ر~~لا _ل=-م ¸م احوض¸¸ ة·د ر`´' دع- ةيعر~لا _ل=-~ف ·يلع¸.
ة=ل~لا تا¸ي~م :ينا`لا _ر-لا.
يف را-ت=ا- ا+لا~=' ¸´~-:
-ان`تسا ن¸د دارفلا _ي~= ا+ل _-=-¸ ةل¸دلا يف -ايحلا يحاون _ي~= .~~- •ا-ت=ا تاذ ا+ن' ي' ةلما~¸ ةماع ة=لس ا+ن' ·.
ا+ل ةع-ا- نو´-¸ ,ر=لا تا=ل~لا _ي~= _-ن- ا+نم¸ ·ا-ري= ¸م ا-دو=¸ د~ت~- ` -يح- ةلقت~م¸ ةيل-' ة=لس ا+ن' ·.
»ا´حلا .ا¸¸- .¸¸- `¸ -ي·'تلا .-ق- ` ي' ة~-اد ة=لس ا+ن' ·.
-ا¸=لا _ي·و- _لوت-¸ ¸يناوقلا _ضو- در-ن- ي-¸ ةل¸دلا -ا=ر' _ي~= _لع ر=ي~- ا+لع=- يتلا¸ ة-دا~لا¸ ة-ر´~علا -وقلا »اد=تسا ر´تح- ة=لس ا+ن' ·.
ºةل¸دلا نا´ر' ¸م ان´ر يل¸دلا -ارتع`ا را-تعا ,دم ام :و- ·يف -لت=~لا رملا ام' ·-ا+ق-لا ¸ي- _ا~=' ·-~- _-ح- ة```لا نا´رلا ي- -~-
¸ي-ا=-ا يف ·ق-لا --ذ :
-رتع- »ل¸ ة```لا نا´رلا ·يف ترفاو- ي~لا ناي´لا ن' ن¸دقتع- »-¸ _~ن~لا -ارتع`ا را-ن' »-¸ يل¸دلا -ارتع`ا دو=¸ -ر¸رض د-€- .¸لا -ا=-`ا
ةل¸د دع- ` ةيل¸دلا تا~=ن~لا¸ .¸دلا ·-.
ررقم ·نل يل¸دلا -ارتع`ا _ل' ة=اح ن¸د ة```لا ا+نا´ر' رفو- در=~- '~ن- ةل¸دلا ن' ن¸ر- »-¸ ررق~لا -ارتع`ا -ر´ف را-ن' »-¸ ينا`لا -ا=-`ا
ةل¸دلا نا´ر' ¸م ان´ر ¸يل و+ف يلاتلا-¸ -€~ن ¸-س رمل.
دع- -ارتع`ا¸ ة```لا ا+نا´ر' رفاو- در=~- '~ن- ةل¸دلا ن' ةقيقحلاف .··`=' _لع ¸ي-'رلا ¸م ي' د-€- ` ةيل¸دلا تا·`علا _·ا¸ _ل' _و=رلا-¸ ·يلع¸
-ر~ا-م _لع ةل¸دلا .·رع- ن' ·ن'~ ¸م -ارتع`ا -اي·ف ةيل¸دلا تا~=ن~لا¸ .¸دلا ¸م ا-ري= _م _فان~لا .دا-- _لع ا+-دعا~م .=' ¸م ا~+م ار-نع
ةينوناقلا ا+تي-=~- _ت~تلا _لع ةل¸دلا ¸يع- ` -ارتع`ا »دعف ·نم¸ ة~-اقلا .¸دلا _م ا+·وقح.
ةل¸دلا š-ا-= :_-ارلا -ح-~لا.
¸يناوقلا .-دع- يف ا+ت-رح ا~´¸ -داي~لا- ا+عت~-¸ ة-ونع~لا ةي-=~لا- ا+عت~- يف .`~ت- ةي~ي-ر š-ا-=- ,ر=لا تا~=ن~لا ¸م ا-ري= ¸ع ةل¸دلا ¸ي~ت-
نوناقلل ةل¸دلا _و-= 'د-م _م ا+ما=~نا =ر~- ا+ع-- يتلا.
ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةل¸دلا _ت~- :.¸لا -ل=~لا.
¸ع ةل--ن~لا¸ ا+- ة-ا=لا ةي-=~لا- ةعت~تم نو´- ن' -=- ا+ما+~- »ايقلا _ي=ت~- ي´لف ·ر´~لا ة-لا~لا ة```لا نا´رلا رفاو- ةل¸دلا يف ي-´- `
-ا~ت´` `-' نو´- ةي-=~لا -~- ا+حن~- ةل¸دلا¸ .ةم`ل ينونا· šي=~- ا+ن'- ةل¸دلا --رع- _ل' -ا+ق-لا ‰ع-- _فد ا~م .ا+ل ¸ينو´~لا •ا=~لا
»+نع ةيلا~لا ا+تمذ .`قتسا ا~´¸ ا+ل ¸-ري~~لا •ا=~لا ¸ع -¸ي~تم ا+لع=- ا~م ·¸ييعي-=لا دارفلا ن'~ ا+ن'~ تاما¸تل`ا .~ح-¸ ¸وقحلا.
ينا`لا¸ ·يمد`ا _لع ا-ر´ن- .¸لا ·¸ي~~· _ل' او~~قنا ¸-~لا¸ ·-ا+ق-لا ¸ي- .د=¸ -`= .حم .ا¸- `¸ -نا´ ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا -ر´ف ن' ري=
,ر=لا ةيساي~لا¸ ةيعا~ت=`ا¸ ة-دا-ت·`ا تا~ي=نتلا ¸م ا-ري·ل¸ ةل¸دلل ا+- -رتع-.
.´ ينع- ي~لا¸ š=~لل ينوناقلا .ولد~لا¸ ·يمد`ا نا~ن`ا دي-- ي~لا¸ š=~لل يو·للا .ولد~لا ¸ي- =ل=لا _ل' •اسلا يف دوع- »ا~قن`ا ا~- --س¸
ا-ونعم ¸' ايعي-= ا-=~ نا´ -اوس نوناقلل اقف¸ تاما¸تل`ا .~ح-¸ ¸وقحلا -ا~ت´` `-' نو´- ن' _ي=ت~- ¸م.
ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لل ر´ن~لا ي'رلا :.¸لا _ر-لا.
ي- -ا+ق-لا ¸م تاعو~=م -`` يف -ا=-`ا ا~- .`~ت-¸:
-را-ن'¸ ي=¸د ةعو~=م :`¸'.
ةˆ-لا¸ ·ةمو´حم ةˆف¸ ة~´اح ةˆف ¸يتˆف _ل' _~ت=~لا دارف' »ا~قنا در=~- دو=ولا _ل' ر+=- ةيعي-= ةيعا~ت=ا -ر-ا= ¸ع -را-ع ةل¸دلا ن' ن¸ر-تع- ذ'
¸' ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةل¸دلا _ت~ت- .وقلا ن'¸ ·»´احلا و- ةل¸دلا ةي-=~ د~=- ي~لا ي' ··قي-=-¸ ·مارتحا ›ر--¸ نوناقلا د~=- يتلا ي- ة~´احلا
د¸دح يف ¸ي~´احلا دارفلا تافر-- -نا´ ا~لا= ›ارتف`ا ا~+ل ة=اح ‚ان- -~يل ·ن'¸ ·›ارتفا در=م ي- يونعم š=~ _ل' ¸ي~´احلا -دار' ة-~ن
يعا~ت=`ا ¸ما-تلا -ر´ف _ل' ادانتسا دارف`ل ةم¸لم نو´- ا+نل ·نوناقلا¸ _~~ت-¸ »+-ا-ا-ت=ا.
·ةينونا· -دحو´ ا+=ا~نل ةل¸دلا -ر~ا-م ري~-تل •اس'´ دع- ي~لا ·ة-ونع~لا ةي-=~لا ¸ع .-د-لا نومدق- ` »+ن' ة-ر=نلا -~- را-ن' _لع ~=€- ام :دقن
ةماعلا •ا=~لا¸ ةل¸دلا ا+-´-ر- يتلا -ا==لا ¸-ري~~لا¸ »ا´حلا نول~ح- »+ف ·يلع¸.
ة-œانلا -ا~عœ ةعو~=م :اينا`.
¸مر »يع¸لل ة=ل~لا _ن~-¸ نوناقلا ›ر--¸ ةل¸دلا _~ن- ي~لا و- ·نل =لذ¸ يساي~لا »ا=نلا روحم و- -·~لا ن' ن¸ر- -يح- (_ر-نœ¸ر)»+س'ر _لع¸
ة-ونع~لا ةي-=~لا- `¸ ة=ل~لا- ` _ت~ت- ` ة~=ن'¸ -¸+=' در=م ,وس ةل¸دلا ن¸ر-تع- `¸ ·_~ت=~لا دوق- ي~لا ةي·رعلا -دحولا.
_را=لا يف -ادتع`ا¸ .=ادلا يف داد-تس`ا ر-ر--¸ ة-ر-نعلا »´حلا ة~=ن' »يعد- _ل' -د+- نا´ -ا=-`ا ا~- ن' =~ ` :دقن.
نوي~´را~لا -ا+ق-لا ةعو~=م :ا`لا`.
در=م `' و- ام ا+ل ة-ونع~لا ةي-=~لا _نم ن'¸ ·ةمو´ح~لا ةق-=لا _لع ا+-ر=يس ›ر-ل ة~´احلا ةق-=لا ·تعض¸ œا+= `' ي- ام ةل¸دلا ن' -`€- ,ر-
نوي~´را~لاف ·يلع¸ ·-ايحلا ةنس ¸' ةعي-=لا نونا· و- =لذ ن'- نا~-`ا¸ _·اولا رملا .و-· _لع ةمو´ح~لا ةق-=لا را-='¸ .`·تس`ا =لذ -ا-=` ةليح
.¸¸- -يح يعوي~لا _~ت=~لا _ل' .اقتن`ل ادي+~- _ل¸' ةلحرم يف ة-راتل¸ر-لا ةل¸د ةما·'¸ »ا=نلا- ةحا=`ا .=' ¸م -رو`لا _ل' ةل·ت~~لا ةق-=لا نوعد-
_ار-لا .ا¸¸- ةل¸دلا.
ا+قي-=-¸ ةل¸دلا =ل- »ايقل دارفلا ا+ع-- يتلا ة-~ل-لل دوع- -يعلا ن'ف داد-تسا œا+= ةل¸دلا ,ر- -نا´ اذ' ةي~´را~لا را´فلا ن' ةقيقحلا يف :دقن.
ري~-- ¸ع ¸=ع- ·ن' ا~´ ·•و~ل~لا _·اولا¸ ¸-اقحلا ‰ع- _م ¸-ت- ` »+--~م ن'- ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا -ر´-ل ‰فارلا -ا=-`ا _لع درلا ¸´~- ·يلع¸
=لذ ¸م¸ ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا- -ارتع`ا ري·- ا-ري~-- -ع-- يتلا¸ ا+- »ل~~لا ر-او=لا ‰ع-:
1) ا+يف »ا´حلا ري·- ¸' »´حلا »ا=ن ري·- »=ر ةل¸دلا ةي-=~ رار~تسا ·.
2) »ا´حلا »مذ ¸ع -¸ي~تم ةل¸دلا- ةلقت~م ةيلام ةمذ دو=¸ ·.
3) -~- _ن~- يتلا ي-¸ ةل¸دلا ¸م -¸= ي-¸ تا~س€~لا´ ة-راد`ا تا~ي~قتلا ‰ع-ل ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةل¸دلا ةي-=~ل ¸-ر´ن~لا ‰ع- -رتع- ·
·ي=ع- ` -ي~لا د·اف ن' ذ' يق=نم '== ا~-¸ ·ة-ونع~لا ةي-=~لا تادحولا.
ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لل د-€~لا ي'رلا :ينا`لا _ر-لا.
ةي~-' _لع -¸`ع -يح ·تاي-~ت~~لا¸ تايع~=لا ‰ع-ل¸ ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا- -رتع' ينام¸رلا نوناقلاف ··ق-لا يف -لا·لا ي'رلا -ا=-`ا ا~- .´~-
¸-~لا »ا´حلا •ا=~' ¸ع ةلقت~م ةينونا· -دح¸ ةل¸دلا ن' ينع- ا~م ة=ل~لا¸ »ا´حلا .ا--ن`ا _لع دي´'- ‚ان- ·تاما¸تل`ا .~ح-¸ ¸وقحلا- _ت~تلا
»´حلا ن¸ر~ا-- ¸-~لا دارفلا .ا¸¸- .¸¸- `¸ رار~تس`ا¸ »ا¸دلا _-ا= ا+ل -دحولا -~- ن'¸ ·ا+نوسرا~-.
ا+~-' _-اتن -دع ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا- -ارت=`ا _لع --رت-¸:
ا+تي~-اد¸ ةل¸دلا -دح¸ :`¸'.
.ا¸œ ن'¸ رار~تس`ا¸ »ا¸دلا ة-- ا+ل _ن~- يتلا¸ ·ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةل¸دلل رار·`ل ةيق=ن~لا ة=يتنلا دع- .--نم¸ ¸ي~تم ينونا· š=~ رو+=
ةيل¸دلا¸ ةيل=ادلا ا+-اما¸تلا ¸م ا+للح- `¸ ا+·وقح =ق~- `ف ·ا+نع ر`€- ` •ا=~لا.
ةيلام ةم~- ةل¸دلا _ت~- :اينا`.
ا+يلع¸ ¸وقح ا+ل ةل¸دلا ن' ·نع _تن- .`قتس`ا ا~-¸ ·¸ي~´احلا •ا=~لا ¸ع .`قتس`ا- ا+ل -ارتع`ا ةل¸دلل ة-ونع~لا ةي-=~لا- -ارتع`ا ي-ق-
تافر-تلا¸ .ا~علاف ·نم¸ ·ا+ل ¸-ري~~لا •ا=~لا »مذ ¸ع ةلقت~م ةيلام ةمذ ا+ل نو´- ن' -=- ا+-اما¸تلا- -افولا¸ ا+·وقح _لع .و-حلل¸ تاما¸تلا
تاما¸تلا ¸' ا·وقح -نا´ -اوس ةل¸دلا ةمذ _ل' دوع- ا+-ا~حل¸ ةل¸دلا »سا- •ا=~لا ا+- »وق- يتلا.
.¸دلا ¸ي- -ا¸ا~~لا :ا`لا`.
¸م ا~- ·ةلماع~لا يف ,ر=لا .¸دلا _م ي¸ا~تم د-د= يل¸د ينونا· š=~ رو+= ·نع _تن- ا+نا´ر' .ا~ت´ا دع- ة-ونع~لا ةي-=~لا- ةل¸دلل -ارتع`ا
.ا=م يف ةينا´س ¸' ة-ر´~ع ¸' ة-دا-ت·ا -نا´ -اوس ,ر=' تارا-تعا ·يف »´حت- .¸دلا ¸ي- ت¸ا-- ‚ان- د=ن يل~علا _·اولا يف ام' ·ة-ر=نلا ةيحانلا
ةيل¸دلا -ادحلا تا-ر=م _لع ا-ري`'-.
·ةينونا· ةليح -~يل¸ ا+نم د-` ةقيقح ي-¸ ·ةل¸دلل ةينوناقلا¸ ة-ونع~لا ةي-=~لا- -ارتع`ا -ر¸رض _لع -ا+ق-لا ¸ي- _ا~=' ‚ان- ن' ة-`=لا¸
ا+لح¸ .´ا~~لا ¸م ري`´لا ري~-- _لع ¸يع-¸ -اد-لا ¸م ري`´لا ¸قح- ا+- -ارتع`ا¸.
-داي~لا- ةل¸دلا _ت~- :ينا`لا -ل=~لا.
.-لا ¸م ةقت~م ي-¸ ةل¸دلا يف ايلعلا ة=ل~لا ينع- و+ف اح`=-ا ام' .-ر=ي~لا¸ ولعلا¸ -ر~لا¸ د=~لا ة-و·للا ةيحانلا ¸م -داي~لا _ل=-م ينع-
يني-`لا (”—‹Œ‘ ’™™—”) »اع ة-رو+~=لا ·-ات´ يف نادو- نا= ة~ل´لا -~- »د=تسا ¸م .¸'¸ 157Ÿ ة=ل~لا ) ا+ن'- -داي~لا -ا+ق-لا ‰ع- -رع-¸ .
¸يعم يسايس _~ت=م .`قتسا يف ¸´رت- _را=لا يف -داي~لا¸ ·_را=لا يف ¸' .=ادلا يف ا+-ر~ا-م ¸´~- ة=ل~لا -~- ن'¸ ام ةل¸د ا+- »´ح- يتلا ايلعلا
ةيساي~لا ة=ل~لا š-ا-= ¸م ةي-ا= ي- ينوناقلا _نع~لا- -داي~لا¸ (.,ر=لا تاع~ت=~لا .´ل ة-~نلا-.
يف يلع-لا -داي~لا -حا-و- ¸م ي' ةل¸دلا يف -داي~لا¸ ·ا-ر-ا=م ¸م ر+=م ¸' ا+ل ةي-ا=´ ةل¸دلا -دايس ¸ي- ¸يي~تلا ¸م د-` -داي~لا _وضوم ةساردل¸
ةل¸دلا.
ةل¸دلا -دايس :.¸لا _ر-لا .
.ع=-¸ ةل¸دلا يف ةيساي~لا ة=ل~لا ا+- در-ن- تا-ا-ت=`ا ¸م ةعو~=م) ا+ن' _لع -رع- -داي~لا¸ ·-دايس تاذ ا+ن'- ¸ي~ت- ةل¸دلا يف ةيساي~لا ة=ل~لا
_را=لا يف ¸' .=ادلا يف ا-ري·ل ةعضا= ري= ا+لع=- ا~´ ·تاˆي+لا¸ دارفلا ¸م ا-ري= _لع ا+-دار' ›رف ¸م ا+ن´~-¸ -رم'¸ ايلع ا+نم.).
ي~لا »´حلا »ا=ن رايت=ا¸ ا-روتسد _ض¸ يف -رح نو´- ن'-¸ ةي=را=لا¸ ةيل=ادلا ا+-دايس ر-ا=م .ما´- _ت~ت- -نا´ اذ' -داي~لا ةلما´ ةل¸دلا ر-تع-
ةسرا~م يف ةيل¸د ةˆي- ¸' ةي-ن=' ةل¸د ا+ت´را~ اذ' -داي~لا ة-·ان ر-تع-¸ .ا+ل ا-سانم -ار- ي~لا يعا~ت=`ا¸ يدا-ت·`ا »ا=نلا ين--¸ ·ي--ر-
ةيساسلا ا+-ا-ا-ت=ا.
ºا+--ا-= ي- ام¸ -داي~لا -~- ر-ا=م ي- ام _ر=- ي~لا .ا€~لاف ·يلع¸
-داي~لا ر-ا=م :`¸'.
ةيلاتلا ةي~ي-رلا تا~ي~قتلا يف ا-ر-ح ¸´~- ةل¸دلا -داي~ل تا~ي~ق- -دع ·ق-لا ,ر=':
1) ةيساي~لا -داي~لا¸ ةينوناقلا -داي~لا ·.
رايت=ا ةيل~ع _لوت- ي~لا يساي~لا ·مو+-~- -ع~لا _لع -ر-نتف ةيساي~لا -داي~لا ام' ·ا-~ي-ن-¸ ¸يناوقلا راد-' يف ةل¸دلا ة=لس ا-انعم ةينوناقلا -داي~لا
ةينوناقلا -داي~لا نوسرا~-¸ ةل¸دلا ن¸ري~- ¸م.
2) ةي=را=لا -داي~لا¸ ةيل=ادلا -داي~لا ·.
ة=ل~ل ة~فانم ¸' ة-œاوم ة=لس ‚ان- نو´- ن' ن¸د ·ةل¸دلا »يل·' _لع ¸ين=اقلا .´¸ ¸ين=او~لا .´ ة+=اوم يف ي+نلا¸ رملا ¸ح ي- ةيل=ادلا -داي~لا
ة-ل ةل¸دلا _و-= »دع ا-انع~ف ةي=را=لا -داي~لا ام' .نا´ ي' ¸م يونعم ¸' يدام =·ض يل ةيل~علا -~+ل ا+تسرا~م يف ةل¸دلا _و-= »دع _م ةل¸دلا
·ةي=را= ةيسايس تادحول ا+تيع-- ¸' ا+=امدنا ا+نع ي-ن- ا~- ·ةيل¸دلا تا~=ن~لا¸ .¸دلا ¸م ا-ري= »ام' »اتلا .`قتس`ا- ا+عت~- ي' ·ةي-ن=' ةل¸د ¸' ة=لس
يساي~لا .`قتس`ا _نعم دي-- ا~م.
3) ةي-=~لا -داي~لا¸ ةي~يل·`ا -داي~لا ·.
~ي-ن-¸ ا+ي-اون¸ ا-رما¸' -اح~نا ي' ·تافر--¸ .ا~ع' ¸م ·يلع _ق- ام¸ ·- د=و- ام .´¸ ا+~يل·' .ما´ _لع ةل¸دلا ة=لس ةسرا~م ينع- ةي~يل·`ا -داي~لا
_لع ددحت- ةل¸دلا ة=لس ن' ينع- ي+ف ةي-=~لا -داي~لا ام' .-داوح ¸' -اي~'¸ ·(-نا=' ¸' ¸ين=اوم ) •ا=~' ¸م ا+ضر' _لع ¸ي~يق~لا _لع ا+نيناو·
ا+~يل·' _را= ¸' .=اد اونا´ -اوس ا+نيناو·¸ ا+ي-اون¸ ا-رما¸'- ا+-ع~ل ¸ينو´~لا دارفلا _-ت- ا+ن´~- ةل¸دلا ن' _نع~- -ع~لا ر-نع •اس'.
ž) ةي-ا=-`ا -داي~لا¸ ةي-ل~لا -داي~لا ·.
¸' ةل¸د -اوس نا´ ي' ¸م ·- »ايقلا يف -=ر- ` ي=را= ¸' يل=اد =ا~ن ي'- »ايقلا _لع ةل¸دلا را-=' ةينا´م' »دع يف ةي-ل~لا -داي~لا نو~-م _ل=ت-
يف نا´ ي' ¸م ·- »ايقلا يف -=ر- ي=را= ¸' يل=اد =ا~ن ي'- »ايقلا ¸م ةل¸دلا _نم ةينا´م' »دع يف ا+نو~-م _ل=تيف ةي-ا=-`ا -دي~لا ام' .ةيل¸د ة~=نم
_را=لا يف ¸' .=ادلا.
ي-`ا يف -داي~لا š-ا-= œا=-' ¸´~- .-داي~لا š-ا-= :اينا`:
1) ا-رر·¸ نوناقلا ا-œا=' ةلاح ي- .- ة-دام ةقيقح در=م -~يل ا+ن' ي' ·ةينونا· ةل¸دلا -دايس ·.
2) -ان`تسا ن¸د ¸م دارفلا .´ _لع ة-=ا¸ ا+تعا= =ل~´¸ دحل _-=- `¸ _ي~=لا ¸وف و~~- ا+ن' ي' ·ةلما~¸ ايلع ا+ن' ·.
3) ا+يلع ¸ي~-اقلا ر~عل _-=- `¸ ·.ما´ .ي= ر~ع ينم¸لا ا-ادم يف ,دعت- -يح ·ة~-اد ا+ن' ·.
ž) ة-¸=تلا .-ق- `¸ ا+نع .œانتلا ¸' ا+يف -ر-تلل ةل-ا· ري= ا+ن' ·.
ةل¸دلا يف -داي~لا :ينا`لا _ر-لا.
ºةل¸دلا _·ا¸ يف يلع-لا -داي~لا -حا- و- ¸م ينع- ةل¸دلا يف -داي~لا
=لا~لا د-دح- _نع~- ·ةيلعف -رو-- ا+سرا~- -حا- ¸م ة=ل~لل د-`¸ در=م يونعم š=~ ةل¸دلا ن' _ل' •اسلا- دوع- .ا€~لا ا~- _ر= --س .عل¸
ا+~-' تا-ا=-ا -دع تر+= •اسلا ا~- _لع¸ .-داي~لل يلع-لا:
»´احلل -داي~لا :`¸'.
ة=ل~لا -ر´ف ¸ي- =ل=لا ‚ا~ن' داس¸ .ةقل=م -دايس ي-¸ ·ƒا ¸م ا+~ل~- ي~لا (=ل~لا) »´احلل -داي~لا ن'- دقتع- نا´ ر~ع ¸ما`لا نرقلا ر=ا¸' _تح
-داي~لا -حا- د-دح- يف ¸ي-ا=-ا _ل' -ا+ق-لا »~قنا¸ ·-ا=-`ا ا~- ر=- »- --دحلا ر-علا يف ةي=ارق~-دلا ,دا-~لا رو+= دع-¸ ·=ل~لا š=~¸ ةيساي~لا
-ع~لا- ا+=ين- ينا`لا¸ ةملا يف -داي~لا ر-ح- .¸لا ·ةل¸دلا يف.
ةم`ل -داي~لا :اينا`.
ةماعلا -دار`ا -دايس و- يساس' 'د-م _لع (يعا~ت=`ا دقعلا) ري+~لا ·-ل€م يف ¸´ر ي~لا وس¸ر ‚ا= نو= ي~نر-لا ·يق-لا _ل' ةملا -دايس ة-ر=ن -~ن-
-دحا¸ -دح¸ -داي~لا ن'- .ي· =ل~ل ·يعا~=لا ¸-ا´لا -دار' ا+ن´ل¸ دارف`ل ةي-¸=لا تادار`ا _~= .-اح -~يل -دار`ا -~-¸ ·يعا~ت=`ا دقعلا- ت'~ن يتلا
šن ذ' ·يروتسد 'د-م _ل' ا+تلوح¸ -ر´-لا -~- ةي~نر-لا -رو`لا -قنتعا د·¸ ·ا-دح¸ ةم`ل =لم ي+ف ا+نع .œانتلا ¸' ا+يف -ر-تلل ةل-ا· ري=¸ '¸=ت- `
»اع ¸=او~لا¸ نا~ن`ا ¸وقح ن`ع' 1789 -دايس .´ رد-م ي- ةملا) ·ن' _لع ).
ة-ر=نلا -~- ¸ع ة--رت~لا _-اتنلا »-' ¸م¸:
1) ا+يف ر-تق- يتلا¸ ةي-اينلا ةي=ارق~-دلا _م -سانت- ا+ن´ل¸ ي-ع~لا -ات-تس`ا 'د-~- ~='- يتلا -ر~ا-~لا ·-~¸ -ر~ا-~لا ةي=ارق~-دلا _م ¸-ت- ` ا+ن' ·
يرا-=`ا _ارت·`ا دا~تعا ¸´~-¸ ةماع ة-ي=¸ -ا=تن`ا _--- يلاتلا-¸ ·ي-اينلا ¸ل=~لا يف »+يل`~م -ا=تنا _لع دارفلا ر¸د.
2) ةملا ¸ع .ي´¸ و+ف يساي~لا ·-¸ح ¸' ةي-ا=تن`ا ·-ر-اد ¸ع --ان در=م ¸يل¸ ا+عو~=م يف ةم`ل ``~م ي-اينلا ¸ل=~لا يف --انلا ر-تع- ·.
يل- ا~يف ا-¸=ون تاداقتنا -دع ة-ر=نلا -~+ل -+=¸:
1) نو´- ا~+-'ف ةملا¸ ةل¸دلا ا~- ¸ي-=~ »ام' _--ن ·يلع¸ ·ة-ونع~لا ةي-=~لا- ا+ل -ارتع`ا _ل' يد€- ا-دارف' ¸ع ةلقت~م -دح¸ ةملا را-تعا
-داي~لا -حا-.
2) ةقل=م -داي~لا نل داد-تس`ا _ل' يد€- ة-ر=نلا -~+- ~=لا.
3) _تح ا+ل _و-=لا `' دارفلا _لع ام¸ ةماعلا -دار`ا ¸ع ري-ع- در=م ¸يناوقلا ر-تع- -يح- ·دارفلا تا-رح¸ ¸وقح _لع ار== ة-ر=نلا -~- .´~-
»+حلا-م دض -نا´ ول.
-ح-لا _ل' ·ق-لا ·=-ا ا+ل -+=¸ يتلا تاداقتن`ا »ام'¸ ·»´احلل -داي~لا ي=ع- -نا´ يتلا ةق-ا~لا تا-ر=نلا ة+=اوم يف ا-ر¸د ة-ر=نلا -~- تد' ن' دع-
-ع~لا -دايس ة-ر=ن تر+= ن' نا´ف ,ر=' ة-ر=ن ¸ع.
ةي-ع~لا -داي~لا :ا`لا`.
درف .´ل نو´- -يح- ي¸ا~تم .´~- »+ني- -داي~لا »~قن- -يح- ·¸-¸ا~تم¸ ارارح' ا¸دل¸ دارف' ¸م نو´م -را-تعا- -ع~لل -داي~لا- ة-ر=نلا -~- -رتع-
يساي~لا ·لولد~- -ع~لا »- ان- دارفلا- دو-ق~لا¸ -داي~لا -~- ¸م -¸=.
ة-ر=نلا -~- ¸ع ة--رت~لا _-اتنلا »-' ¸م:
1) -داي~لا ¸م -¸= ·ل ¸=او~لا نل ¸ح -ا=تن`ا.
2) يساي~لا »و+-~لا- -ع~لا دارف' .´ل »اع ¸ح -ا=تن`ا.
3) -ر~ا-~لا ·-~¸ -ر~ا-~لا ةي=ارق~-دلا _م -سانت-.
ž) يرو+~=لا »ا=نلا _م `' _~ا~ت- `.
5) .-دعتلا¸ -ا·ل`ا¸ ةضراع~لل `-ا· ·لع=-¸ ةسادقلا ة-- ¸م -در=- ا~- ةي-ل=لا -دار' ¸ع اري-ع- دع- نوناقلا.
Ÿ) ·ل ةحون~~لا ةلا´ولا د¸دح œ¸ا=- اذ' ·ل¸ع ¸ح »+ل يلاتلا-¸ ·ي-=انل ``~م ر-تع- --انلا.
يف .`~ت- ي-¸ =ل~´ تاداقتنا -دع ة-ر=نلا -~+ل -+=¸:
1) ¸´~- -ي´ف ·-ع~لا دارف' ¸ي- ا-¸¸=- ةي-ع~لا -داي~لا ة-ر=ن ن'ف -داي~لا ناعœانت- ¸ي-ونعم ¸ي-=~ œ¸ر- _ل' يد€- ةملا -دايس ة-ر=ن -نا´ اذ' ·
ºةيلع-لا -داي~لا •را~- ي~لا ¸م¸ ºا+تسرا~م
2) ةمداقلا .اي=لا ةحل-~ل -اعارم ن¸د ·-او- _لع ¸' '== _لع اونا´ -اوس ¸ي-=انلا رو+~=ل ¸يع-ا- -اونلا ر-تع- ·.
3) .¸علا _تح¸ ة-ساح~لا ¸ح ¸م »+ل ا~ل ·-اونلا- ¸ي-=انلا ةˆي- داد-تسا -يع يف _و·ولا _ل' يد€- د· ة-ر=نلا -~- ¸=نم ·.
~=لا -ل¸اح -يح ·»لاعلا .¸د ¸م د-دعلا ري-اسد يف نا´رت~- يل~علا _·اولا يف ا~+نل ¸يت-ر=نلا ¸ي- ةلضا-~لل .ا=م ‚ان- ¸يل ·ن' ة-`=لا¸
ي-ع~لا -ات-تس`ا¸ -اونلا ةيل`قتسا =ل~´¸ »اعلا _ارت·`ا .`م ا-ري-اسد يف ,دا-م -دع _ر= ¸-ر= ¸ع ¸يت-ر=نلا تاي-ا=-'-.
* ة-ر-ا¸=لا ري-اسدلا يف ةل'~~لا _ض¸.
روتسد يف 19Ÿ3 دن-لا يف -داي~لا -حا- و- -ع~لا ن' _ل' ةحار- ري~- -د=ن 25 -اد-' ¸م ن'- ي-ق- ·نم -ر~اعلا -دا~لا¸ روتسدلا ةمدقم ¸م
-دا~لا -ي--¸ -ع~لا -ر= ¸م ة=ل~لا ةسرا~م ة-رو+~=لا 27 ين=ولا ¸ل=~لا يف ·يل`~م ة=ساو- ا+سرا~- -ع~لل ةين=ولا -داي~لا ن' .
روتسد ام' 197Ÿ ¸ي-=تن~لا ·يل`~م ة=ساو- ¸' -ات-تس`ا ¸-ر= ¸ع ا+سرا~- -ع~لل =لم ةين=ولا -داي~لا) _لع --ن ·نم ة~ما=لا -دا~لا يف .)
روتسد ام' 1989 -ع~لل =لم ةين=ولا -داي~لا ) ·ن' _لع ةسدا~لا -دا~لا --ن دقف )
.-دع- ام' 199Ÿ : ·ن' ة`لا`لا¸ ةينا`لا -رق-لا ةع-ا~لا -دا~لا -فاض'¸ (-دح¸ -ع~لل =لم ةين=ولا -داي~لا) ةينا`لا -رق-لا ةسدا~لا -دا~لا --ن دقف
¸ي-=تن~لا ·يل`~م ة=ساو-¸ -ات-تس`ا ¸-ر= ¸ع -داي~لا -~- -ع~لا •را~- ·ا-رات=- يتلا ة-روتسدلا تا~س€~لا ة=ساو- ·-دايس -ع~لا •را~-...)..)
نوناقلل ةل¸دلا _و-= :-لا`لا -ل=~لا.
·ا+مارتحا¸ ا+قي-=- يف .¸دلا .´ د+ت=- يتلا ة-روتسدلا ,دا-~لا ¸م 'د-م¸ ة`-دحلا ةل¸دلا ا+- ¸ي~ت- ةي-ا= نوناقلل ةل¸دلا _و-= ةل'~م -ح--' دقل
ديقت- ن' ي' ·نوناقلل (ةي-ا-قلا¸ ة-~ي-نتلا¸ ةيع-ر~تلا) ة=ل~لل ةسرا~~لا ةل¸دلا تا~س€م¸ -¸+=' ةفا´¸ »ا´حلا _و-= ةماع ة--- 'د-~لا ا~- ينع-¸
ةف¸رعم ¸ر=¸ تا-ار=` اق-= نوناقلا =لذ _·ل- ¸' .دع- ن' _ل' ·دارفلا .`م ا+ل`م ا-لس _وضو~لا نوناقلا- ةماعلا تا=ل~لا .ا~ع'¸ تارار· _ي~=
-=- -ددحم =¸ر~¸ =-اوض ‚ان- .- ·ل-دع-¸ نوناقلا _ض¸ يف ةقل=م ة-رح ا+ل -~يل ةل¸دلاف ·نم¸ .ةيعر~لا 'د-~- 'د-~لا ا~- -رع-¸ ·اق-~م -ددحم¸
ا+- ديقتلا.
نوناقلل ةل¸دلا _و-=ل -ر~-~لا تا-ر=نلا :.¸لا _ر-لا.
يل- ا~يف .`~ت- تا-ر=نلا -~- »-':
يعي-=لا نوناقلا ة-ر=ن :`¸'.
¸ع ةق`-نم ا+نل ·ير~-لا ‚ول~لا »´ح- ن' -=- يتلا -دلا=لا ,دا-~لا ةعو~=م ينع- و-¸ _ي~=لا _لع و~~- يعي-= نونا· ‚ان- ن' ة-ر=نلا -~- ,ر-
·- »ا¸تل`ا »+يلع ¸-~لا »ا´حلا _لع دي· و+ف =ل~ل¸ ةل¸دلل -دو=¸ يف اق-اس دع- نوناقلا ا~- ·ايعا~ت=ا¸ `·اع ان-ا´ -را-تعا- نا~ن`ا ةعي-=.
.ةيعي-=لا دعاوقلا ¸م ة-ل=ت~م ¸' ةق-ا=م ا+ن'- -اعد`ا¸ ¸يناوقلا ¸م ن¸-ا~- ام اوع-- ن' »ا´حلل ¸´~- -يح ·ا+ضو~= --~- ة-ر=نلا -~- دقتن-
ةت-ا` ةيعي-=لا ¸يناوقلا نو´- ¸يح يف _~ت=~لا رو=- -~ح رو=تم¸ ري·تم نوناقلا ن' ينا`لا رملا.
ة-در-لا ¸وقحلا ة-ر=ن :اينا`.
ةل¸دلا´ يسايس »ي=ن- ي' _ل' ·ما~-نا- ا+نع .œانت- ` در-لا ن'¸ ·ا+~-ن ةعا~=لل ةل¸دلل ةق-اس ي+ف ا~ل¸ ·عم دلو- يتلا ةيعي-=لا ··وقح در-لل ن' ا-دا-م
ا-دو=¸ ةلع .´~- يتلا ¸وقحلا =ل- »عد¸ ة-ا~ح .=' ¸م '~ن- ةل¸دلا ن' .-.
ي-ا~لا دييقتلا ة-ر=ن :ا`لا`.
ا-دق-- =لذ نل ·مارتحا _لع ا-ر-=- ¸م ‚ان- نو´- ن' ¸' ·اقل=م اعو-= ا+~-ن- ·ع-- ي~لا نوناقلل _-=- ن' ا+ل _-- ` ا+-دايس »´ح- ةل¸دلا
ةعا= نا~ض .=' ¸م¸ ¸ملا¸ ةلادعلا ¸يقح-¸ ا+ت-ي=و- »ايقلا .=' ¸م ·ق-=-¸ نوناقلا »رتح- نل -ر=-م ةل¸دلا ن' ري= ·ا+ما+م -اد' .=' ¸م ة-رحلا
ا+ل ¸يمو´ح~لا.
ةي-ا~لا -دار`ا ‰حم -رد-م _و-=لا نا´ اذ' _و-= ` ·ن' _ل' šل= ي~لا ي=¸د نويل ي~نر-لا ·يق-لا ¸م -ا= ة-ر=نلا -~+ل ·=¸ داقتنا »-'
.-· ¸م نوناقلا- »ا¸تل`ا »دع _لع احوت-م -ا-لا يق-- ة-ر=نلا -~+ف ·¸`=`ا _لع ادي· ¸يل ·- ديقت- ¸م -دار'- _·ل-¸ .دع-¸ '~ن- ي~لا ديقلا ن' ·_ضا=لل
·-ا·ل' ¸' ·ل-دع- در=~- ·نم .لحتلا _ي=ت~- نوناقلا _-- ¸م نل ·»ا´حلا.
يعا~ت=`ا ¸ما-تلا ة-ر=ن :اع-ار.
و-¸ ةيعا~ت=ا -ر¸رض¸ ةقيقح -را-تعا- يعا~ت=`ا ¸ما-تلا ·ضر-- ي~لا يعضولا نوناقلا دعاوق- -ديقم ةل¸دلا ن'- ,ر- ي~لا¸ ·ي=¸د نويل ا+يل' اعد
ا+يلع ادي· ر-تع-¸ »´احلا ة=لس ¸م دح- ي~لا و- يعا~ت=`ا ¸ما-تلاف ·يلع¸ ة=ل~لا ةيع¸ر~م •اس' ر~--¸ ةل¸دلا -'~ن _ل' ,د' ي~لا.
¸يل¸ ا-رد-م ي-¸ -دعاقلا نو~-م ددح- يتلا ي-¸ ةل¸دلا ة=ساو- `' -~ت´- ` ةينوناقلا -دعاقلل ةيعضولا ة--لا نل ·ة-ر=نلا -~- تدقتنا دقل
ا+ل دارفلا ¸انتعا.
-ر·' -دار`ل ي-ا~لا دييقتلا ة-ر=ن دع-¸ ·ا+ما+م •را~- امدنع ةينوناقلا دعاوقلا- ة=ل~لا »ا¸تلا ري~-تل •اس' دا=-' -ل¸اح يتلا تا-ر=نلا ي- -~-
_·اولل تا-ر=نلا.
نوناقلل ةل¸دلا _و-=- ةلي-´لا ةيل~علا .-اسولا :ينا`لا _ر-لا.
-=- ةقيقح نوناقلا ةل¸د دي~=- _ي=ت~- ي´ل¸ ·ا+-ا=ا~ن _ي~= يف ةينوناقلا دعاوقلل ةعضا= ا+نو´ و- .¸دلا ¸م ا-ري= ¸ع ةينوناقلا ةل¸دلا ¸ي~- ام »-'
يل- ام ا+~-' ¸م ةيساس' تانا~ض _لع رفوت- ن':
·مارتحا- »ا´حلا »¸ل- ا~م ·انايح' -دقعم¸ ة-ا= تا-ار='¸ =¸ر~ ¸ف¸ `' .-دعتلل .-ا· ري=¸ ا-وت´م روتسدلا نو´- ن' ي' ·ةل¸دلل روتسد دو=¸ :`¸'
دارفلا تا-رح¸ ¸وقح¸ ةل¸دلا تا=ل~ل ددح~لا و+ف »+-او-' -~ح- ¸يناوقلا ريي·- »دع¸.
-=- يتلا ¸يناوقلا -~- •'ر _لع روتسدلا نو´يف انو~-م¸ `´~ _لعلا -دعاقلل _ندلا -دعاقلا _و-= -و=¸ ·- د-ق-¸ ·ةينوناقلا دعاوقلا _رد- :اينا`
ةل¸دلا ¸-د--¸ _ي·و- دع- ةيل¸دلا تاد-اع~لا »` روتسدلا يلاتلا وحنلا _لع .~ل~تلا ا~- نو´يف ·-ددحم تا-ار=' _ا--' .`= ¸م ة=ل~لا ا-رد-- ن'
»ر+لا ا~- -دعا· .´~- يتلا ةي~ي=نتلا تارارقلا¸ _-اوللا اري='¸ ة-داعلا ¸يناوقلاف ة-و-علا ¸يناوقلا »` ·ا+يلع.
ةسرا~~ل روتسدلا ا+عض¸ يتلا دعاوقلا »رتح- ن' ةل¸دلا يف ةماعلا تا=ل~لا ¸م ة=لس .´ _لع -=- -يح- ·تا=ل~لا ¸ي- .--لا 'د-م :ا`لا`
¸س يف ةيع-ر~تلا ة=ل~لا š-=- »¸ل- ا~-¸ ·,ر=' ة=لس تا-ا-ت=ا _لع ,دعت- ¸' تا-ا-ت=`ا -~- د¸دح ¸ع _ر=- ` -يح- ا+-ا-ا-ت=ا
ن' ة=لس .´ل ¸´~- ا~´-¸ .~ي-نتلا -ان`' '~ن- يتلا تاعœان~لا _لع ¸يناوقلا ¸ي-=- يف ةي-ا-قلا ة=ل~لا¸ ¸يناوقلا =ل- ~ي-ن- يف ة-~ي-نتلا ة=ل~لا¸ ¸يناوقلا
¸يناوقلا _¸ر ري+~لا ·-ل€م يف وي´~تنوم ·نع ر-ع ام ا~-¸ ا+-ا-ا-ت=ا تدع- اذ' ,ر=لا -·و-(‡'é‹‘•” ˜Œ” “–•” ) (ة=ل~لا -·و- ة=ل~لا) ن'-
نوناقلا ةل¸دل ةيساس' ةنا~ض 'د-~لا ا~- _--- ·نم¸.
ةينوناقلا •و-نلا »ام' -ع~لا دارف' ¸ي- -ا¸ا~~لا 'د-م .`= ¸م ¸قحت- -يح- ¸يناوقلا »ارتحا _ي~=لا _لع ن' ي' نوناقلا -دايس :اع-ار.
ة=لس ة+=اوم يف »+-ا-رح¸ دارفلا ¸وقح ة-ا~ح¸ -ا¸ا~~لا 'د-م ةلا-´ ةينوناقلا ةل¸دلا »ا=ن ›رت-- -يح ·ةماعلا تا-رحلا¸ ¸وقحلا- -ارتع`ا :ا~ما=
ا+تسرا~م نا~ض¸ ا+تلا-´ ا+يلع ›ر-- .- ¸وقحلا =ل- »ارتحا در=م ةل¸دلا ¸م -ل=- `¸ ةل¸دلا.
`' دو~- ` ا~-¸ ·لا´~' -لت=~- ة=ل~لا -~ع- ¸م در-لا ة-ا~حل ةع=ان ةليس¸ ةي-ا-قلا ة-ا·رلا ر-تع- -يح ·ا+تيل`قتسا¸ ةي-ا-· ة-ا·ر »ي=ن- :اسداس
ة=لس يل ·تيع-- »دع¸ -ا-قلا .`قتسا _لع دي´'تلا-.
.¸دلا --ا=¸¸ .ا´~' :¸ما=لا -ح-~لا.
¸ل¸ · دارف`ل ةماعلا تا=احلا ريفو- »ا+م ¸ي- ¸يفوتلا ة-لت=~لا --ا~~لا -ل¸اح دقف ·يلع¸ ·ةي-افرلا¸ ري=لا¸ ¸ملا ¸يقح- و- ةل¸دلا »اي· --س ن' =~ `
دارف`ل ة-رحلا ¸ي- ¸يفو-¸ نœاو- ¸ع -ح-لا وحن _فد- ا~م »+·وقح¸ دارفلا تا-رح _لع •ا-حلا يف ة-=رلا ¸ي-¸ · ةل¸دلا ة=لس »يعدت- `' =لذ _-'ت-
-ل=~لا يف .¸دلا .ا´~' .¸انتنس ·يلع¸ .ة-ي=ولا =ل- ةعي-=¸ ا+- ة=ان~لا ة-ي=ولا¸ ةل¸دلا .´~ ددح- ي~لا و- ة=ل~لا -~- .´~ف ةل¸دلا ة=ل~ل »عدلا¸
ينا`لا -ل=~لا يف ا+--ا=¸¸ .¸لا.
.¸دلا .ا´~' :.¸لا -ل=~لا.
د=و- ` امدنع -دحوم ا+ن'- --و- دقف ·ا+يف ة=ل~لا ¸-و´-¸ -ي´ر- .ا=م يف ةل¸دلا ا-~=ت- ن' ¸´~- يتلا رو-لا .وح ر-نعلا ا~- ةسارد --ن-
ة-داح-ا ةل¸د ¸' ة-´رم ةل¸د _~~تف ة=ل~لا ا+يف ددعت- د·¸ ·-دحو~لا ¸' ة=ي~-لا ةل¸دلا ةي~~- ا+يلع ¸ل=يف ·-دحا¸ ة=لس ,وس ةل¸دلا »يل·' _لع.
-دحو~لا ¸' ة=ي~-لا ةل¸دلا :.¸لا _ر-لا.
.¸دلا ¸م _ونلا ا~- يف يراد`ا ريي~تلا -يلاس' _ل' ¸ر=تلا »` ة=ي~-لا ةل¸دلا --رع- ة-اد-لا يف .¸احن.
ة=ي~-لا ةل¸دلا --رع- :`¸'.
ا+يف ر~ا-- -يح ·ةي=را=لا¸ ةيل=ادلا ةيحانلا ¸م -دحا¸ ةلت´´ ا-رو- =~-' يف ¸د-- يتلا ةل¸دلا ا+~سا ا+يلع .د- ا~´ -دحو~لا ¸' ة=ي~-لا ةل¸دلا- د-ق-
ن' ر+=- ان- ¸م¸ .-ا-قلا -دح¸ -نا= _ل' ·-دحا¸ -دايس¸ ةي-=~¸ -دحا¸ ةيع-ر~- ةˆي-¸ دحا¸ روتسد ا+ل¸ -دحا¸ ةˆي- -ر= ¸م ة-~ي-نتلا تا=ل~لا
.¸دلا ةل`م' ¸م¸ .ا-رو-ات´-د ¸' اي=ارق~-د ¸' اي´لم ¸' ا-رو+~= نو´- دقف ·»´حلا .´~ _لع ر=نلا ‰·- دحا¸ »ا=ن تاذ ةل¸د ي- -دحو~لا ةل¸دلا
-ر·~لا¸ اي-يل¸ ر-ا¸=لا ة=ي~-لا.
ة-راد`ا ة-¸´ر~لا -ولس' ةل¸دلا _-ت- دقف يراد`ا »ي=نتلا -دح¸ -ر¸رض ا--' ينع- ` دحا¸ روتسدل ةل¸دلا _و-=¸ -ا-قلا¸ _-ر~تلا -دح¸ ن' ري=
-ر~ا-م ·نع _تن- »ا=نلا ا~+- ~=لا¸ ·»يل·`ا يف¸ ة~قلا ,وت~م _لع ا+-راد' نولوت- ¸ي-=وم ¸ييع- يتلا ة-~ي-نتلا ة=ل~لا د- يف ة-راد`ا ة-ي=ولا _ي~=ت-
-او~لا _لع ةي~يل·`ا¸ ة-راد`ا -¸+=لا _لع -ر~ت~م ة-¸´رم ة-ا·ر.
ة-راد`ا ة-¸´رم`لا¸ ة=ي~-لا ةل¸دلا :اينا`.
ن¸د ة-راد`ا ا+ت-ي=و- -ري=لا -~- »وقتف ·ةلقت~~لا ة-¸´رم`لا تاˆي+لا¸ ة-¸´ر~لا ة=ل~لا ¸ي- ة-راد`ا ة-ي=ولا _œوتف ة-¸´رم`لا -ولس' ةل¸دلا _-ت- د·
-لت=- ة-¸´رم`لا ن' ينع- ا~-¸ .ةل¸دلا يف يراد`ا -ا=-`ا -دح¸ »دعن- ` _تح ا+ت-ا·رل _-=- -نا´ ن'¸ ·ة-¸´ر~لا ة=ل~لا _ل' _و=رلا ¸' _و-=لا
`-ف ·ةمو´حلل -دا-م ة=لس ة-ا`~- ا+لع=- ي~لا رملا ي-ا~لا ريي~تلا ة=ل~- _ت~ت- ةيلح~لا ةˆي+لا ن'¸ ·ةعي-=لا يف ا~ن'¸ ة=ردلا يف ¸يل ة-¸´ر~لا ¸ع
ا~- ·ة-ونع~لا ةي-=~لا-¸ ة-راد`ا ةيل`قتس`ا- ةيلح~لا تاˆي+لا _ت~- -ل=ت- ة-¸´رم`لاف ·يلع¸ ·_س¸' ةي=ارق~-د ¸يقح- _ل' -د+- ة-¸´رم`لا ن' ¸ع
ةل¸دلل ةع-اتلا ة-لت=~لا »يلا·لا يف تاع-ر~تلا ددع- ¸م _ن~- ` ةل¸دلا يف ةيع-ر~تلا ة=ل~لا -دح¸ ن'ف ةيع-ر~تلا ةيحانلا ¸م ام' ة-راد`ا ةيحانلا ¸م
نا~لر-لا ي-¸ ةل¸دلا يف ةيع-ر~تلا ة=ل~لا يف .`~ت-¸ دحا¸ _-ر~تلا رد-م نا´ اذ' -دحو~لا.
ة-´ر~لا ةل¸دلا :ينا`لا _ر-لا.
»` ي-=~لا داح-`ايل- ا~´ ا-او·' _ل' ا+-عض' ¸م ا+نو--ر-¸ ر`´' ¸' ¸يتل¸د ¸ي- داح-ا ر+=- امدنع يروتسدلا ·ق-لا يف ة-´ر~لا ةل¸دلا _ل=-م ¸ل=-
ة-´رم ةل¸د ر-تع- ن' اقح _-- ي~لا .´~لا ¸´ل¸ (.يلارد-لا ¸' ي¸´ر~لا داح-`ا اري='¸ يل`قتس`ا ¸' يد-اعتلا داح-`ا »- يلع-لا ¸' يقيقحلا داح-`ا
نوناقلا »ا~ت-ا ¸م ر`´' يل¸دلا نوناقلا ا+تسارد- »ت+- .¸د ¸ي- تاداح-ا ي+ف ,ر=لا تاداح-`ا ام' ·ي¸´ر~لا يلارد-لا داح-`ا ي' ري=لا داح-`ا و-
ا+- يروتسدلا.
ةيلارد-لا ة-داح-`ا ةل¸دلل -در-ن ينا`لا _ر-لا »` .¸دلا ¸ي- تاداح-`ا .¸لا _ر-لا يف .¸انتن -وس ·يلع¸.
.¸دلا ¸ي- تاداح-`ا :`¸'.
يلاتلا وحنلا _لع ا+ل¸انتن ·يد-اعتلا داح-`ا¸ يقيقحلا داح-`ا¸ ي-=~لا داح-`ا ي- تاداح-`ا -~- »-':
1) ¸' ,ر=' ةل¸د ة´ل~- ةل¸د =لم _¸¸ت- ن'´ ·-ر-ا-~لا .ع-- ¸ي~رع =ا--را ة=يتن دحا¸ ¸ي-ر ة=لس -ح- ¸يتل¸د ¸ي- داح-ا و- :ي-=~لا داح-`ا
ةل¸دلا ¸ي-ر -دح¸ يف ¸~´- ر+=~لا نل تاداح-`ا _اون' -عض' ¸م داح-`ا ا~- ر-تع-¸ ·ي-=~ داح-ا ةما·` ر`´' ¸' ¸يتل¸د ي~ي-ر ¸ي- ¸ا--ا
ةيل¸دلا ا+تي-=~- ة=-تحم _ق-- .¸دلا¸ ري= ` -دحت~لا.
ةنس رفونا-¸ ارتل=نا ¸ي- _·¸ ي~لا =لذ ةي-=~لا تاداح-`ا _لع ةل`ملا »-' ¸م¸ 171ž »اع ادنلو-¸ _رو-~~´ول ¸ي- داح-`ا =ل~´¸ 1815 _+تنا¸
يف 1890 .
2) š=~ =ل~- ر+=يف ·--ا~ن' د-ر- يتلا .¸دلا ¸ي- _ق- ¸ا--ا ة=يتن .- ايضرع نو´- ` ·ن' ري= ·ر`´' ¸' ¸يتل¸د ¸ي- داح-`ا ا '~ن- :يقيقحلا داح-`ا
ا+~سا- دوقعلا¸ تاد-اع~لا »ر--¸ دحا¸ ¸ي-ر ا+ل نو´يف ·ةيل¸دلا ا+تي-=~ .¸دلا دق-- -يح ·داح-`ا ةل¸د يف .`~ت- د-د= يل¸د.
»اع ¸م ر=~لا¸ ا~~نلا ¸ي- »ا· ي~لا =لذ داح-`ا ا~- ةل`م' ¸م¸ 18Ÿ7 _ل' 1918 »اع ¸م _-¸رنلا¸ د-و~لا ¸ي- داح-`ا¸ 1815 _ل' 1905 .
3) ا+~ي-ر¸ ةي=را=لا¸ ةيل=ادلا ا+-دايس ا+ل ةل¸د .´ _ق-- ن' _لع ر`´'¸' ¸يتل¸د »-- داح-ا و- :(يلارد-نو´لا) يل`قتس`ا ¸' يد-اعتلا داح-`ا
نو´- ر~-€م¸' ¸ل=م _~~- ةˆي- '~نتف ·ة-ر´~علا ¸' ةيعا~ت=`ا ¸' ة-دا-ت·`ا ن¸€~لا ¸ي~ن- _ل' يمر- ¸ا--ا •اس' _لع داح-`ا ا~- »وق-¸ ·•ا=لا
-ا-علا .¸دلا ا+يلع -قفا¸ اذ' `' ةم¸لم -~يل ا+-ارار·¸ -دحت~لا .¸دلا تامو´ح ا-رات=- ةˆي+لا -~- ·ا+ل=' ¸م د=¸ يتلا ›ار=لا ¸يقح- ا+ت~+م.
يل- ام داح-`ا ¸م _ونلا ا~- _لع --رت- ام »-'¸:
اي=را=¸ ايل=اد ةلقت~م _ق-- ةل¸دلا ·.
ة~=نلا ·-ا~- -ل=ت- ` داح-`ا ا~- »اي· ·.
ةيل¸د ا-رح دع- داح-`ا .¸د ¸ي- »وق- يتلا -رحلا ·.
-ا-علا .-· ¸م _ا~=`ا- ·ل-ف ¸´~- ¸ا--`ا يف در¸ ا~- ديقت- ` ي~لا و-علا · .
.`قتسا دع- ي´-رملا داح-`ا¸ ·ن-و´- ة-اد- يف ير~-و~لا داح-`ا تاداح-`ا ¸م _ونلا ا~- ¸ع _ذا~ن »-'¸ 13 »اع اينا=-ر- ¸ع ةع=اقم 177Ÿ ا~-.
»اع -'~ن~لا ةي-رعلا .¸دلا ةعما= ن' -ا+ق-لا ‰ع- ,ر-¸.دع- ا~يف يلارديف داح-ا _ل' `وحت- ن' .-· 19ž5 ¸م اعون دع- ةيق-رف`ا -دحولا ة~=نم =ل~´¸
ةيل`قتس`ا ¸' ة-د-اعتلا تاداح-`ا.
يلاردي-لا داح-`ا :اينا`.
¸ي- تاداح-`ا ¸ي- ¸م ارا+-نا ر`´لا دع- -يح- ·=ا~نلا ·=¸' ديحو- د-· »-اد داح-ا يف ر`´' ¸' ¸يتل¸د _امدنا ة=يتن تاداح-`ا ¸م _ونلا ا~- '~ن-
_لع -دحتم .¸د¸ ي=را=لا ,وت~~لا _لع -دحوم ةل¸د .`~- و-¸ ·ةي=را=لا ا+-دايس¸ ةيل¸دلا ا+تي-=~ .¸دلا دق-- -يح- ا=ا--را ا-او·'¸ .¸دلا
ا-اعر¸ .يل¸دلا نوناقلا دعاو· -~ح ¸يل¸ ة-روتسدلا •و-نلا -~ح- ·لح »ت-¸ ايل=اد اعا¸ن دع- ت`-¸دلا ¸ي- _ق- _ا¸ن ي'¸ ·يل=ادلا ,وت~~لا
ةل-¸د .´ل نو´- =ل~ل اقف¸¸ .ة-¸´ر~لا داح-`ا ةل¸د¸ ت`-¸دلا ¸ي- ة´رت~م ا+ن'ف ةيل=ادلا -داي~لا ام' ·داح-`ا ةل¸د ةي~ن= ي- -دحا¸ ةي~ن= »+ل داح-`ا
=ا~ن ت`ا=م¸ تا-ا-ت=ا¸ تا=ل~ل »=ن~لا ·يداح-`ا روتسدلا يف ررقم و- ا~ل`م -``لا ا+-ا=لس ا+ل يلاتلا-¸ ·ا+- •ا=لا ا-روتسد داح-`ا يف
داح-`ا ةل¸د.
.ا--ن`ا يف -=ر- ` ا+ن´ل¸ ت`-¸د _ل' -دحوم .-لا يف -نا´ ةل¸د =´-ت- ام'¸ ·ةلقت~م .-لا يف -نا´ .¸د _~=ت- ام' داح-`ا ا~- نو´ت- د·¸
¸-ر= ¸ع '~ن- ·ن'- داح-`ا ا~- ¸ي~ت-¸ .يل=ادلا ي-ا~لا .`قتس`ا ا+ل _ن~- داح-ا را=' يف ة=--رم _ق-- ن' د-ر- ¸´ل¸ »لا ةل¸دلا ¸ع يل´لا¸ »اتلا
يل¸دلا نوناقلا ¸يل¸ روتسدلا •و-ن ا+~´ح- ة-داح-`ا ةل¸دلا يف -ا-علا ت`-¸دلا ¸ي- ة·`علاف يلاتلا-¸ -د-اعم ¸-ر= ¸ع ¸يل¸ روتسد.
يل- ا~يف ا+ل~=ن ةيساس' š-ا-=- داح-`ا ا~- ¸ي~ت-:
1) .`م تا-`ولل ‚رت- ي·ا-لا¸ ة-¸´ر~لا ةمو´حلا تا-ا-ت=ا د-دحت- ام' نو´-¸ تا-`ولا تامو´ح¸ ة-¸´ر~لا ةمو´حلا ¸ي- تا-ا-ت=`ا _-œو-
ة-¸´ر~لا ةمو´حلا ¸م .´ تا-ا-ت=ا د-دحت- ام'¸ ·ادن´ .`م ة-¸´ر~لا ةمو´حلل ي·ا-لا ‚رت-¸ تا-`ولا تا-ا-ت=ا د-دحت- ام'¸ ·يتيفو~لا داح-`ا
ةل¸دلا¸ _~ت=~لا ·فرع- ي~لا رو=تلا يعار- ` ا+ن' ا+يلع -يع -ري=لا -~-¸ ·ر-حلا .ي-س _لع تا-`ولا¸.
2) -وت´م روتسد دو=¸.
3) يلارديف -ا-· دو=¸ -ر¸رض.
ž) داح-`ل ةيع-ر~تلا ةˆي+لا يف ت`-¸دلا .ي`~-.
5) -دحا¸ ةي~ن=- داح-`ا ا-اعر _ت~-.
.¸دلا -~- ¸م _ذا~ن ›ارعتسا .`= ¸م `' رملا _يضو- ¸´~- `¸ ,ر=ل ةل¸د ¸م ·=ا~ن' -`ت=ا¸ _ونت- ¸ي~ت- تاداح-`ا ¸م _ونلا ا~-
1) ة-~ي-نتلا¸ ةيع-ر~تلا ·تاˆي+لا ةي``` _لع ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا يف ة-¸´ر~لا ة=ل~لا »ا=ن »وق- :ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا يف يلاردي-لا »ا=نلا
ةي-ا-قلا¸.
.`~- _وي~لا ¸ل=م¸ -ع~لا .-· ¸م -=تن- -اونلا ¸ل=م ·ةلداع ةق-ر=- تا-`ولا¸ -ع~لا .ي`~- _لع ا=ا-ح ¸ي~ل=م يف .`~ت-¸ ةيع-ر~تلا ةˆي+لا ·
ا+نا´س ددع ¸ع ر=نلا -ر-- ة-`¸ .´ ¸ع نان`ا ي¸ا~تلا- تا-`ولا.
»+ليق-¸ »+نيع- (-ارœ¸ او~يل¸) ةل¸د -ات´ =لذ يف -دعا~-¸ -ع~لا .-· ¸م -=تن~لا ةل¸دلا ¸ي-ر و- دحا¸ š=~ ا+س'ر _لع د=و-¸ ة-~ي-نتلا ةˆي+لا ·
¸يناوقلا ~ي-نت- -ل´~لا و- ¸ي-رلا¸ ·نم ›ر ¸ع `' »+-ار'- ديقت- `¸ -ا~ _تم.
روتسدلا »ا´ح' ري~-- يف يساس' ر¸د- »وق- يتلا ةيلاردي-لا ايلعلا ة~´ح~لا _ل' تدنس' يتلا¸ ة-¸´ر~لا ةي-ا-قلا ة=ل~لا يف .`~ت- ¸ ةي-ا-قلا ةˆي+لا ·
»ارتحا ,دم ة-·ار~- »وق- ا~´ ا+ني- ا~يف تا-`ولا ¸ي- رو`- يتلا تاعœان~لا ¸' ة-¸´ر~لا ةمو´حلا¸ تا-`ولا ¸ي- رو`- يتلا تاعœان~لا يف .--لا¸
تا-`ولا ,وت~م _لع -دو=و~لا »´اح~لا ¸ع -ردا-لا »ا´حلا¸ ¸يناوقلا¸ روتسدلا .
2) ) ي¸´ر~لا داح-`ا ا~- »-- :ير~-و~لا يلاردي-لا »ا=نلا 22 »اع _·¸ ي~لا ¸ا--`ا دع- ةع=اقم ( 1815 روتسد- _و- ي~لا¸ 12 ر-~ت-س 18ž8
»اع .دع~لا¸ 187ž ي- ير~-و~لا داح-`ا يف ة-¸´ر~لا تاˆي+لا¸ . :
¸ل=م -رات=- يداح-ا ¸ل=م _ل' ا+- د+ع- ة-ي=ولا -~- ن' ري= ة-~ي-نتلا¸ ةيع-ر~تلا .-ا~~لا- »ت+-¸ ي¸ا~تلا- تاع=اق~لا ·يف .`~- ي~لا¸ :.¸دلا ¸ل=م ·
¸ي~- ام »-'¸ ·ة-داح-`ا ةل¸دلا¸ تاع=اق~لا ¸ي- »وق- يتلا تاعœان~لا .ح ا+ل د+ع- ةيلارديف ة~´حم ¸ل=~لا -نا= _ل' د=و- ·تاونس _-ر' -د~ل .¸دلا
-ات-تس`ا -ولس' ¸-ر= ¸ع -ر~ا-~لا ةي=ارق~-دلا ر+=م ير~-و~لا »ا=نلا.
.¸دلا --ا=¸ :ينا`لا -ل=~لا.
»ا=نلا¸ يلار-يللا »ا=نلا ا~- ¸ي-دا-ت·ا ¸يما=ن ¸-ا-- _لع اساس' د~تع- -`ت=`ا نا´¸ ·ةل¸دلل ةيساسلا ة-ي=ولا -ل¸ان- تا-ر=نلا ¸م ةل~= ‚ان-
ة`لا` ة-ر=ن _ر=ل ¸ي+=وتلا ¸ي- ¸يفوتلا ةل¸احم »` ي´ارت~`ا.
رحلا يلار-يللا »ا=نلا .= يف ةل¸دلا --ا=¸:.¸لا _ر-لا.
.´¸ رو=تلا داد¸-¸ تاري=لا ر`´تف را´ت-`ا¸ ¸فانتلا _¸ر _=~- و+ف يدر-لا --~~لا يف ي-~ل-لا ا+ساس' د=- -رحلا ة~=نلا ا+يلع »وق- يتلا را´فلا
•ا-حلا- ا+ل _~~- يتلا --ا=ولا =ل- `' •را~- ` ةل¸دلا ن'ف --~~لا ا~+ل اق-=¸ ·در-لل ة-ر¸رض ة-ا=لا ةي´ل~لا ن'ف يلاتلا-¸ ·_~ت=~لا _لا- يف =لذ
¸ملا¸ _افدلا ¸فارم يف ر-حن- ا+--ا=¸ ن'ف يلاتلا-¸ ·ا+~يل·' .=اد »ا=نلا¸ ¸ملا _لع •ا-حلا¸ ي=را=لا نا¸دعلا ة+=او~ل ا+-اق-¸ ا+ناي´ _لع
دارفلا تا-رح¸ ¸وقح- •ا~~لا _ل' يد€- دحلا ا~- œ¸ا=- ن' ر-تع-¸ .-ا-قلا¸.
يلاتلا-¸ ·تامœلا ة+=اوم¸ ا+ل´ا~م .حل .=دتلل -ر=-م ا+~-ن ةل¸دلا تد=¸ ةي~لاعلا ة-دا-ت·`ا ةمœلا ا~´¸ _ل¸لا ةي~لاعلا -رحلا --~- ¸´ل¸
ةل=دت~لا ةل¸دلا »و+-م -ن--¸ ·ةسراحلا ةل¸دلا »و+-م ¸ع -ل=-.
ي´ارت~`ا »ا=نلا .= يف ةل¸دلا --ا=¸ :ينا`لا _ر-لا.
_ل' او~~قنا را´فلا -~- يقنتعم ¸´ل¸ ·_=انلا يل~علا ¸ي-=تلل ا+ق-ر= ةي´ارت~`ا را´فلا ·يف تد=¸ -يح ·ةي´ارت~`ا نر· ¸ح- و- ¸-ر~علا نرقلا دع-
يل- ام يف ا+لا~=' ¸´~- ا~+ني- ة´رت~م š-ا-= ‚ان- »ا~قن`ا ا~- ¸م »=رلا-¸ ·¸يلدتعم¸ ¸يفر=تم:
1) `عف ·=وتلا ا~- ¸ي-=ت- »وق-¸ ·ة-ا=لا ةحل-~لا ¸وف ةماعلا ةحل-~لا ن'- --ا~~لا -~- ¸م€- :ةيساي~لا ةيحانلا ¸م.
2) _~ت=~لا .=اد ة-لت=~لا تاˆ-لا ¸' تاق-=لا ¸ي- ¸راو-لا -ا·ل' _ل' -د+- :ةيعا~ت=`ا ةيحانلا ¸م.
3) ةماع ةي´لم _ل' .·لا _لع _اتن`ا .-اس¸ -ل=' .-وح-¸ ةيلا~س'رلا _لع -ا-قلا _ل' -د+- :ة-دا-ت·`ا ةيحانلا ¸م .
ا+نم ا+ني- ا~يف ة-ر-و= -`ت=ا =اقن ‚ان- ن' `' ·ةلدتع~لا¸ ا+نم ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا --ا~~لا ¸ي- ة´رت~~لا =اقنلا ¸م ةل~= -~-:
1) .-اس¸ -ل=' .ع= -و=¸ _لع ر-تقتف ةلدتع~لا ةي´ارت~`ا ام' ·اي-ا+ن ا+-ا·ل' -ر¸رض ,ر- ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا د=ن ة-ا=لا ةي´ل~لل ة-~نلا-
-ري·-لا _اتن`ا .-اس¸ ¸' ‚`+تس`ا .-اس¸ ةي´لم ¸ا=ن يف ة-ا=لا ةي´ل~لا يق--¸ ةماع ةي´لم _اتن`ا.
2) ةي´ارت~`ا ,ر- ¸يح يف ·ةيعوي~لا ةلحرم _ل' ا+لو-¸ دنع درف .´ تا=اح -~ح- _œو- ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا ,رتف يموقلا .=دلا _-œو- ام'
درف .´ -¸ر=¸ .~ع -~ح- نو´- ن' ي·-ن- _-œوتلا ن' ةلدتع~لا.
3) ,ر- ¸يح يف .انيع ·-ا=اح _لع درف .´ .-حيف ·ةيعوي~لا ةلحرم _ول- دنع ·-ا·ل' -ر¸رض ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا ,رتف يدقنلا »ا=نلا ام'
ة-دقن تا--رم¸ رو=' -رو- يف يموقلا .=دلا ¸م »+-ي-ن _لع دارفلا .-حيف يدقنلا »ا=نلا رار~تسا -ر¸رض ةلدتع~لا ةي´ارت~`ا.
ž) يتلا ةلدتع~لا ةي´ارت~`ا -`=- .ةيعوي~لا ةلحرم دنع يق-=لا _ار-لا .ا¸¸- .¸¸- ات·€م اما=ن ا+ن' ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا ,ر- ةل¸دلا _وضوم يف
·نم د-` »ا=ن ا+يف ,ر-.
5) -`يتسا¸ -ردا-~لا ¸-ر= ¸ع ة-در-لا ةي´ل~لا -ا·ل'¸ »و-=لا _لع -ا-قلا¸ -نعلا- `' »ت- ` ةي´ارت~`ا _ل' .وحتلا ن' ةفر=ت~لا ةي´ارت~`ا ,ر-
.-اسو- ي´ارت~`ا .وحتلا »ت- ن' -ر¸رض ةلدتع~لا ةي´ارت~`ا ,ر- ¸يح يف .ةيعوي~لل ادي+~- ا-رو-ات´د ا~´ح »´حتل ة=ل~لا _لع ةلماعلا ةق-=لا
ة-رو-ات´دلا¸ -نعلا ¸ع -ديع- ةي=ارق~-د ة-روتسد.
.`·تس`ا _لع -ا-قلا¸ _اتن`ا .-اسول ا+´ل~-¸ ا+ل=د- ¸-ر= ¸ع =لذ¸ ةلادعلا ¸يقح- _ل' اساس' -د+- ةي´ارت~`ا ةل¸دلا ة-ي=¸ ن' _ل' šل=ن ·نم¸
در-لا ةحل-م _لع ةعا~=لا ةحل-م -`ع' .`= ¸م »+ني- _اتن`ا _-œو-¸ دارفلا ¸ي- ة~فان~لا¸.
ا+~-' ¸م¸ ,ر=لا --ا~~لا .-· ¸م تاداقتنا ةل~= _ل' --~~لا ا~- ›رع-:
1) ةي´ل~لا ¸ح ¸م ·نامرح ة=يتن »-دنع را´ت-`ا _¸ر -اعض'¸ دارفلا =ا~ن _لع -ا-قلا.
2) ةساي~لا يفرتحم¸ ·ةي=ار·ونقتلا¸ ةي=ار·¸ري-لا ةق-=لا يف .`~ت- ر=' .`·تسا- .ا~علا د+=ل ةيلا~س'رلا ةق-=لا .`·تسا ‰-وع-.
يعا~ت=`ا --~~لا) ة`-دحلا ة-ي=ولا :-لا`لا _ر-لا).
ي~لا رملا ·ا+-ع-- تا=ا~نلا -لت=م =ا--ر` -ر~ا-م ري= ¸' -ر~ا-م ةق-ر=- ت`ا=~لا -لت=م يف ةل=دتم _ل' ةل¸دلا -لوح ة`-دحلا ة-ي=ولا -~-
ر-تق- دع- »ل -يح ·ا+ين=اوم ة-ا~ح- ة-ل´م ةل¸دلا¸ دارفلا »+- تا=ا~نلا -~- ن' ¸ع `-ف ·ة-لت=م ¸ر=- تا=ا~نلا -~- »ي=نتل ةل¸دلا .=د- »¸لت~-
.- ة-دا-ت·`ا تا=ا~نلا- »ت+-¸ ·يلع -ر~-¸ ·~=ن-¸ »يلعتلا- »ت+- ةل¸دلا تد·ف ةل¸دلا »+- در-لا- .-ت- ام .´ _--' .-.-ا-قلا¸ _افدلا¸ ¸ملا _لع
·ي=وت- ةعا~=لا¸ در-لا ·=اتح- ام .´ ريفو-¸ ةي~نتلا -د+- ا+ل=د- ي-تق- يتلا -ايحلا ·=¸' ¸م =لذ _ل' ام¸ ةعي-=لا ي~ح-¸ ¸-لا _=~-¸ ا+سرا~-¸
-د+- ا~´ .ا+لا~عتسا -وس --~- ¸' ة-لت=~لا ا-دراوم ةل· --~- ·تفرع ي~لا -ل=تلا ‚اردتسا ¸~-- ا~- ·ع-œو- »ي=ن-¸ يفاق`لا¸ يدا-ت·`ا _اتن`ا
_افدلا)تا-رحلا¸ ¸وقحلل ةيلع-لا ةسرا~~لل »-`~لا يعا~ت=`ا¸ يدا-ت·`ا _ان~لا ةˆي+-¸ ة´-ا~ت~لا¸ -د-ا¸ت~لا¸ ةماعلا تا=احلا _ا-~' _ل' ةل¸دلا .=د-
رق-لا¸ ةلا=-لا دض ةعا~=لا ¸ع¸ در-لا ¸ع.).
ري-اسدلل ةماعلا ة-ر=نلا :ينا`لا .--لا.
ة=لس ¸ي- ي~ل~لا ¸-اعتلا ا~- »=ن- ي~لا و- روتسدلا ن'ف •اسلا ا~- _لع¸ ةماعلا ةحل-~لا¸ ة-در-لا تا-رحلا ¸ي- ¸يفوتلل ام¸د _ع~- ة`-دحلا ةل¸دلا
ة-روتسدلا •و-نلا ¸-ر= ¸ع ةعا~=لا تا=اح¸ در-لا ةينان' ¸ي- ·دارفلا ة-رح¸ ةل¸دلا.
·نل ·ةي´-رملا¸ ةي~نر-لا ¸ي-رو`لا نا-' ر~ع ¸ما`لا نرقلا ر=ا¸' يف `' ا-ر¸' يف ر+=- »ل ةيلاحلا ·-رو-- روتسدلا ن' و- ·يل' ·ي-نتلا ¸´~- ام ¸´ل
ةماعلا ا+-ايح ريي~- يف -رعلا _لع ةيساس' ة--- د~تع- ةي-ر·لا تاع~ت=~لا -نا´ =لذ .-·.
ا+-ا-ا-ت=` ةماعلا تا=ل~لا ةسرا~م ةق-ر= .وح¸ ةل¸دلا يف »´حلا »ي=ن- -ر´ف .وح يروتسدلا نوناقلا »و+-م ر¸د-.
ةيلاتلا -حا-~لا .--لا ا~- .`= .¸انتنس ·يلع¸:
يروتسدلا نوناقلا »و+-م :.¸لا -ح-~لا.
يروتسدلا نوناقلا ردا-م :ينا`لا -ح-~لا.
ا+-'~ن -يلاس'¸ ري-اسدلا _اون' :-لا`لا -ح-~لا.
¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا¸ ري-اسدلا و~س :_-ارلا -ح-~لا.
يروتسدلا نوناقلا »و+-م :.¸لا -ح-~لا.
ةيساي~لا تاعار-لا ن' را-تعا- ·»=نم يسايس _~ت=م ي' »ايقل -ر-اعم -نا´ ا~ن'¸ ·ةل¸دلا »ا=ن ¸ع -ر='تم ر+=- »ل روتسدلا -ر´ف ن'- .وقلا ¸´~-
ة=ل~لا .ا~ع' »ي=نتل ة~-`م تا¸د'¸ .-اس¸ دا=-' .=' ¸م -ح-لا يف رار~تس`ا -و=¸ _ل' _فد ام و-¸ ة~-دقلا رو-علا ~نم ة~-ا· -نا´ ة=ل~لا _لع
=--- ةينونا· دعاو· ت'~ن _-راتلا دادتما ر-ع¸ ·يلع¸ .داد-تس`ا¸ ناي·=لا »´ح »ايق- _ا~~لا »دع¸ ة~-اقلا _اض¸لا يف »´حتلا .=' ¸م _~ت=~لا يف
نوناقلا را=' يف ة~=تنم ا+لع=تف ة=ل~لا .ا~ع'.
-نا´ يروتسدلا نوناقلا دعاو· ن'ف ·يعا~ت=`ا دقعلا¸ يعي-=لا نوناقلا -ر´ف _لع اساس' -ما· يتلا¸ ةيسايس را´ف' ¸م -ر·لا يف -سر- ام _لع -ان-
روتسدلا يعضا¸ ة-~لف _ل' •اسلا- _-=-.
نوناقلا _¸ر-- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع¸ _·وم ينا`لا -ل=~لا¸ ·يروتسدلا نوناقلا --رع- .¸لا -ل=~لا ي- -لا=م ة``` -ح-~لا ا~- .`= .¸انتن
·ل ة+-ا~~لا تاحل=-~لا¸ يروتسدلا نوناقلا ¸ي- ة·ر-تلا -لا`لا -ل=~لا¸ ,ر=لا.
يروتسدلا نوناقلا --رع- :.¸لا -ل=~لا.
ة-روتسدلا -ايحلا »=ن- يساس' نونا· · ةل¸دلا · يسايس _~ت=م .´ل نو´- ن' _ل¸' -ا- ¸~ف ا+يل' -دارف' _ا-ن- ةينونا· دعاو· ¸م _~ت=م .´ل د-` نا´ اذ'
¸~ف .يسايس _~ت=م ي' »ايقل -ر-اعم نو´- يتلا¸ يروتسدلا نوناقلا تاعوضو~- ة·`ع ا+ل يتلا ةل¸دلا يف »´حلل ة~=ن~لا دعاوقلا ن' ينع- ا~-¸ .ا+يف
تاساردلا -ر`´ »=ر ·ن' _ل' ري~ن ن' _ق-- ¸´ل .ةل¸دلا يف ة-روتسدلا دعاوقلا تدلو- ة~-اقلا تاعار-لل .ولح ¸ع -ح-لا¸ .¸دلا -را=- تا~´ار- .`=
-يح ¸م »+-ا--رع- -عون-¸ ·_نام _ما= --رع- _ض¸ يف او-لت=ا -ا+ق-لا ن' `' ·يعضولا يروتسدلا ·ق-لا يف (يروتسدلا نوناقلا) _`=-ا _وي~¸
رايع~لا يف ري-اع~لا »-' ر-حن-¸ ··--رع-¸ ··ا=ن د-دح- يف ا+يلع د~تع- يتلا ري-اع~لا -~ح-¸ ·_وضو~لا ا~+ل ·يقف .´ ا+ل`= ¸م ر=ن- يتلا ة-¸ا¸لا
يعوضو~لا رايع~لا¸ يل´~لا رايع~لا¸ ي=-راتلا رايع~لا¸ يو·للا.
يو·للا رايع~لا :.¸لا _ر-لا.
روتسد ة~ل´ _`=-ا ينع- (C–•”™•™—™•–•) يسراف .-' ¸م _ل=-~لاف ةي-رعلا ة·للا- ام' .»ا=نلا ¸' -ان-لا ¸' ¸يس'تلا ة-¸يل=ن`ا¸ ةي~نر-لا ة·للا-
-حا- ا-انعم¸ (ر¸)¸ -دعا· ا-انعم¸ (-سد) ¸يت~ل´ ¸م نو´ت-.
يف ردا-لا يعضولا »-روتسد يف -رم .¸ل نوينا~`علا ·ل~عتسا د·¸ .نوناقلا ¸' -دعاقلا ينع- -ح--' -ر-اع~لا ةيسرا-لا ة·للا يف¸ 187Ÿ يف ام' .
ةل¸دلا ¸يناو· ·يف ن¸د- دل=م ¸' رتفد _نع~- .~عتسا ·ن'ف »-دقلا.
ا~- (ا+ن-و´- ددح-¸ ةل¸دلا •اس' »=ن- يتلا ةينوناقلا دعاوقلا ةعو~=م) :·ن'- ·--رع- -ا= يروتسدلا نوناقلل يو·للا »و+-~لا ا~- .`= ¸م¸ ·يلع¸
_تح¸ ي-ا-قلا »ا=نلا¸ يراد`ا نوناقلا .`م ·ق-لا ·يلع _~=' ام -~ح- ·-ا-ت=ا ¸م -~يل ت`ا=م _ل' يروتسدلا نوناقلا ¸ا=ن _سو- --رعتلا
-ري`´ تاداقتنا --رعتلا ا~+ل -+=¸ ·نم¸ ·ةي~ن=لا ¸يناو·.
ي=-راتلا رايع~لا :ينا`لا _ر-لا.
»اع يف =--لا-¸ يروتسدلا نوناقلا -دام ¸-رد- يف ةيلا=-`ا تاعما=لا ت'د- ر~ع ¸ما`لا نرقلا ر=ا¸' ~نم 1797 ا~نرف يف ام' .يراريف ةعما= يف ·
»اع »يلعتلا ر-œ¸ (¸¸ي=) -ر= ¸م يروتسدلا نوناقلا يسر´ .¸' _~ن' دقف 183ž =-ر ¸¸ي= .¸اح دقف .ينايلر¸لا -يليف ¸-ول ةمو´ح د+ع يف ·
نوناقلا -ا+ق-لا -رع ·يلع¸ .ة-قحلا =ل- يف ا~نرف ·- تر`'- ي~لا ي-اينلا »ا=نلا¸ ةيلار-يللا را´فلا ر~ن .¸اح -يح روتسدلا- يروتسدلا نوناقلا
»+ف يلاتلا-¸ (رح ي-اين »ا=ن .= يف دارفلا ¸وقح¸ ةماعلا تا=ل~لا ددح- يتلا ةينوناقلا دعاوقلا ةعو~=م) ·ن'- ر~ع _ساتلا نرقلا يف يروتسدلا
رحلا ي-اينلا »ا=نلا .= يف `' د=و- ` يروتسدلا نوناقلا ن' ن¸ر-تع-.
يل´~لا رايع~لا :-لا`لا _ر-لا.
ي·ا- ام' ·دعاو· ¸م ةي~سرلا ة-روتسدلا ةقي`ولا ·يلع توتحا ام _لع¸ يل´~لا -نا=لا _لع يروتسدلا نوناقلا --رع- يف د~تع- ¸م -ا+ق-لا ¸م ‚ان-
œات~- ي~لا -ا=-`ا ا~- ةيع·ا¸¸ ةي~-' ¸م »=رلا- .ةي~سرلا ة-روتسدلا دعاوقلا ¸م ي+ق-لا -ا=-`ا ا~- ا-ر-تع- `ف ةن¸د~لا ري= ة-روتسدلا دعاوقلا
ا+~-' تاداقتنا -دع ا+ل -+=¸ ·ن' `' ·ا+يلع -رعتلا .+~- يتلا ة-روتسدلا ةقي`ولا- =--رم ·قي-=-¸ ·_وضولا-:
1) ة-روتسدلا ةقي`ولا ¸~ض ا+=ارد' »ت- `¸ يروتسدلا نوناقلا »ي~- ¸م دع- تاعوضوم ‚ان-.
2) •و-ن .~+- ¸' ة-¸دلا _اتن'¸ -اي~لا -ر- .`م يروتسدلا نوناقلا تاعوضوم ¸م ¸يل و-¸ ة-روتسدلا ةقي`ولا ¸~ض _رد- ن' ¸´~- ام ‚ان-
ةيساي~لا -ا¸حلا¸ تا-ا=تن`ا »ا=ن .`م ةما-.
يروتسدلا نوناقلل يقيقحلا .ولد~لا ددح- _نام _ما= --رع- »-دق- ¸ع ¸=اع يل´~لا رايع~لا را-تعا ¸´~- ·يلع¸.
يعوضو~لا رايع~لا :_-ارلا _ر-لا.
يدا~لا ¸' يعوضو~لا --~~لا ر+= ·يروتسدلا نوناقلا --رعتل ةيل´~لا تارا-تع`ا- ~=' ي~لا يل´~لا رايع~لا _ل' -+=¸ يتلا -د-د~لا تاداقتن`ا --~-
ت-ا= -اوس ة=ل~لا _وضو~- ة·`ع ا+ل يتلا دعاوقلا _ي~= يروتسدلا نوناقلا ¸~-ت- -ا=-`ا ا~+ل اقفوف ·يلع¸ ·تاداقتن`ا =ل- œ¸ا=ت- --رع- -ا=ع`
نوناق´ ة=ل~لا »ي=نتل نا~لر-لا ¸م رد-- ةيع-ر~- دعاو· »' ةن¸دم ر-= ةيفرع دعاو· ي- »' ةل¸دلا ,دل -د~تع~لا ةي~سرلا ة-روتسدلا ةقي`ولا يف
ةعي-= ¸ي-- يتلا ¸' ا+ني- ا~يف =-ر- يتلا تا·`علا¸ ةماعلا ة=ل~لا تا=ا~ن ¸ي-- يتلا¸ ا+-ا-ا-ت=ا¸ ة=ل~لل ة~=ن~لا دعاوقلا .´ف ``م تا-ا=تن`ا
¸´~- يتلا يروتسدلا نوناقلا --رعتل رايع~لا ا~- _لع ·ق-لا -ل=' دنتسا د·¸ .يعوضو~لا رايع~لا را=' يف ة-روتسدلا دعاوقلا ¸م ر-تع- ا+ل´ ة~=نلا
ا+~-' تا--رعتلا ¸م ةل~= يف ا+-ي=ل-:
ةيساي~لا ة=ل~لا -ر~ا-م¸ »´حلا »ي=ن- ررقت- ا+-=و~- يتلا ةينوناقلا دعاوقلا ¸م ةعو~=م و- يروتسدلا نوناقلا) ·.).
ةل¸دلا يف تاˆي+لا¸ تا=ل~لا .~ع =--- يتلا ةماعلا »ا´حلا _لع¸ ·ةل¸دلا ا+يلع ¸´-ر- يتلا ةي~ي-رلا ,دا-~لا _لع .~ت~~لا يساسلا نوناقلا و- ) ·.).
نوناقلا _¸رف ¸م -ري= _م يروتسدلا نوناقلا ة·`ع¸ _·وم :ينا`لا -ل=~لا.
نوناقلا ا~- _·وم يف -ح-لا -=- ··نو~-~ل ة-لت=م تا--رع- د-دح- يف ·ق-لا ا+يل' دنتسا يتلا ري-اع~لا .`= ¸م يروتسدلا نوناقلا »و+-م د-دح- دع-
,ر=لا نوناقلا _¸رف ¸م -ري= _م ·ت·`ع ا~´¸.
,ر=لا نوناقلا _¸رف ¸ي- ¸م يروتسدلا نوناقلا _·وم :.¸لا _ر-لا.
»اع نونا·¸ •ا= نونا· ·¸ي~~· _ل' نوناقلا »ي~ق- _لع ·ق-لا _رد.
·•ا=~لا ي·ا-´ ا-داع ا-=~ ا-را-تعا- ةل¸دلا ¸ي-¸ »+ني- ¸' ‰ع-- »+-ع- دارفلا ¸ي- تا·`علا »=ن- ي~لا نوناقلا ) ·ن'- •ا=لا نوناقلا -رع-
تا-ار=`ا نونا·¸ •ا=لا يل¸دلا نوناقلا¸ يرا=تلا نوناقلا¸ يند~لا نوناقلا ا+نم _¸رف -دع _ل' »~قن- و-¸ (.-دايس¸ ة=لس ة-حا- ا-را-تعا- ¸يل¸
ةيند~لا.
ةل¸دلا =ا~ن- »ت+-¸ ·-دايس¸ ة=لس ة-حا- ا+--و- ا+ني- ا~يف ةل¸دلا _لا-م ¸ي- ¸' دارفلا¸ ةل¸دلا ¸ي- ة·`علا »=ن- ي~لا نوناقلا )و+ف »اعلا نوناقلا ام'
ة-ر¸ر-لا ¸-داي~لا -لت=م يف ا+=ا~ن »ي=ن-¸ ةل¸دلا ةسارد- »ت+- و-¸ يل=اد »اع نونا· _ل' -ر¸د- »~قن- و-¸ (.ايلام ¸' ا-راد' ¸' ايسايس نا´ -اوس
ةل¸دلا ة·`ع •رد- ي~لا »اعلا يل¸دلا نوناقلا و-¸ ي=را= »اع نونا·¸ .ي-ان=لا نوناقلا¸ يلا~لا نوناقلا¸ يراد`ا نوناقلا¸ يروتسدلا نوناقلا .~~-¸
ةيل¸دلا تا~=ن~لا¸ .¸دلا ¸م ا-ري·-.
=ا~ن ¸م ةنيعم -رو- ةسارد- ا+--=- يف »ت+- »` ةل¸دلا و-¸ دحا¸ _وضوم ةسارد يف ‚رت~- »اعلا نوناقلا تاعوضوم ن' ·=اتنتسا ¸´~- ام
ةل¸دلا.
,ر=لا نوناقلا _¸رف _م يروتسدلا نوناقلا ة·`ع :ينا`لا _ر-لا.
¸ي- ت`- دو=¸ ¸م _ن~- ` =لذ ¸´ل¸ ·»اعلا نوناقلا _¸ر-- ةقي`¸ ت`- ·ل ن' د=ن نوناقلا _¸رف ¸ي- ¸م يروتسدلا نوناقلا _·وم د-دح- .`= ¸م
اي-~ن -عض' ردق- -نا´ ن'¸ •ا=لا نوناقلا _¸رف¸ يروتسدلا نوناقلا.
»اعلا نوناقلا _¸رف _م يروتسدلا نوناقلا ة·`ع :`¸'.
1) يف -ح-يف يروتسدلا نوناقلا ام' .ي=را=لا .ا=~لا يف ةل¸دلا تا=ا~ن- اساس' »ت+- يل¸دلا نوناقلا :»اعلا يل¸دلا نوناقلا- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع
ا+ني- ا~+ني- د=و- ·ن' `' ¸ينوناقلا تاما~ت-ا .ا=م يف ¸م »=رلا-¸ .ا+يف ةماعلا تا=ل~لا تا-ا-ت=ا¸ .´~¸ ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن ددح- يتلا دعاوقلا
يف .`~ت- ة-و· ت`-:
.-اس¸¸ تا-ار='¸ ¸ر= ¸ي--¸ ددح- ·ن'ف يروتسدلا نوناقلا ام' ·ا+مر-- يتلا تاد-اع~لا¸ تاي·ا--`ا .`= ¸م .¸دلا -دعاو· _-- يل¸دلا نوناقلا ·
يل¸دلا _~ت=~لا يف ةل¸دلا =ا~ن.
»+~-ن' »-¸ »اعلا يل¸دلا نوناقلا تاعوضوم ¸م دع- ا+نول`~- »-را-تعا- تاد-اع~لا »ار-' ¸ح نو´ل~-¸ _را=لا يف ةل¸دلا نول`~- ¸-~لا •ا=~لا ·
يروتسدلا نوناقلا تاما~ت-ا ¸م ي- يتلا ة-~ي-نتلا ة=ل~لا -ا-ع'.
,ر=لا .¸دلل ةيل=ادلا ن¸€~لا يف .=دتلا »دع¸ -ا¸ا~~لا .`م ا+سر´-¸ .¸دلا ري-اسد ا+يلع šن- ةيل¸دلا ةينوناقلا ,دا-~لا ¸م د-دعلا ‚ان- ·.
ةل¸دلا .=اد ةيل¸دلا تاد-اع~لل ةيما¸ل`ا -وقلا ,دم ري-اسدلا ددح- ا~´ ·.
2) يل=ادلا »اعلا نوناقلا _¸رف _م يروتسدلا نوناقلا ة·`ع:
تا-ار=`ا¸ ا+ل -ررق~لا تا-وقعلا¸ »-ار=لا ناي- .~~- و-¸ ةل¸دلا¸ در-لا ¸ي- ة·`علا »=ن- ي-ان=لا نوناقلا :ي-ان=لا نوناقلا- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع ·
ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن¸ روتسدلا ة-ا~ح _لع .~ع- ي-ان=لا نوناقلا ن' يف يروتسدلا نوناقلا¸ ي-ان=لا نوناقلا ¸ي- ة·`علا ر+=-¸ ·اي-ان= ا+عا--' -=اولا
_تح -ير- »+ت~لا را-تعا .`م ي-ان=لا نوناقلا ا+ساس' _لع _ن-- يتلا ,دا-~لا ددح- يروتسدلا نوناقلا ن' ا~´ ·ةل¸دلا ¸م'- •ا~~لا ةل¸احم _لع -·اع-¸
ةي-ا-· ة+= ¸م ·تناد' --`-.
_ن-- يتلا ¸سلا _-- يروتسدلا نوناقلا ن' ·يراد`ا نوناقلا¸ يروتسدلا نوناقلا ¸ي- ة·`علا ر-ا=م ¸م :يراد`ا نوناقلا- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع ·
ة-روتسدلا ,دا-~لا =ل- ~ي-نت- يراد`ا نوناقلا »ت+-¸ ·-راد`ا ا+يلع »وق- يتلا ة-~ل-لا¸ يراد`ا نوناقلا.
¸لعت- ا~يف ة-ا= ةينا¸ي~لا _ض¸ دعاو· ددح- ي~لا روتسدلا ¸م ةي~ي-رلا ·-دا-م د~ت~- يلا~لا نوناقلا ن' :يلا~لا نوناقلا- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع ·
¸ا-ن`ا ¸ر=¸ تادار-`ا¸ --ار-لا-.
•ا=لا نوناقلا _¸ر-- يروتسدلا نوناقلا ة·`ع :اينا`.
ا+يلع -ل·- تا·`علا =ل- =--- يتلا ¸يناوقلا ن'¸ ة-ا= ·-نا= ¸م .=د- ن¸د¸ رح .´~- »ي=نتلل -لا·لا يف ة-ا=لا تا·`علا ‚رت- روتسدلا
يدا-ت·`ا »ي=نتلل ةماعلا ¸سلا¸ ,دا-~لا ¸~-ت- يروتسدلا نوناقلا د=ن =لذ »=ر ¸´ل¸ ·-رسلا نونا·¸ يند~لا نوناقلا .`م ·تا-`لا¸ رارقتس`ا
,دا-~لا =ل- دي~=-¸ »ي=ن- ة-ا=لا ¸يناوقلا _ل' دوع-¸ ·-رسلا ة-ا~ح =ل~´¸ -ر`ا ¸ح¸ ةنو~-م ة-ا=لا ةي´ل~لا ن' _لع šنلا .`م يعا~ت=`ا¸
ا+لي---¸.
·ة=ل~لا .´~¸ »´حلا »ا=ن- »ت+- يروتسدلا نوناقلا ن' »´ح- اي-~ن ة-يعض ا+ن' ة-ا=لا ¸يناوقلا¸ يروتسدلا نوناقلا ¸ي- ة·`علا يف ·ت=ح`م ¸´~- ام¸
ة=لس ة-حا- ا+--و- ¸يل -ري=لا -~- ¸´ل¸ ة~علا =ل~´¸ ة-ا=لا ة-را-تع`ا •ا=~لا¸ دارفلا ¸ي- ة~-اقلا تا·`علا- ة-ا=لا ¸يناوقلا »ت+- ا~ني-
-دايس¸.
·ل ة+-ا~~لا تاحل=-~لا ‰ع-¸ يروتسدلا نوناقلا ¸ي- ¸ر-لا :-لا`لا -ل=~لا.
روتسدلا تاحل=-~لا =ل- ¸ي- ¸م د-قن¸ ·_نع~لا تاذ ا+ل ¸يل ¸´ل¸ ·نم ة--ر· ي-¸ ·+-~- ,ر=' تاحل=-م يروتسدلا نوناقلا _`=-ا -نا=-
تاي~~تلا -~- ¸ي- ¸يي~تلا -=وت- _نع~لا يف -`ت=`ا¸ ري-´لا يو·للا ·-ا~تلل ار=ن¸ ·يروتسدلا »ا=نلا¸.
روتسدلا¸ يروتسدلا نوناقلا :.¸لا _ر-لا.
¸ع رد-- يتلا ةينوناقلا ةقي`ولا+ن'- روتسدلا -رعيف ا~+نم .´ل ·نو=ع- ي~لا --رعتلا .`= ¸م روتسدلا¸ يروتسدلا نوناقلا _`=-ا ¸ي- -ا+ق-لا ¸ي~-
-ح- _ل' ›رعت- دقف يروتسدلا نوناقلا ام' (.¸يعم -·¸ يف ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن- ةقلعت~لا دعاوقلا ¸~-ت- ة-ا= تا-ار=` اق-= ةنيعم ةˆي-
روتسدلا ام' .¸دلا -لت=م ¸ي- ةنراق~لا ةيحان ¸م -ح-- د· يروتسدلا نوناقلا ن' ي' .¸دلا -لت=م يف »´حلا »ا=ن ¸ي-- يتلا ةينوناقلا دعاوقلا ةعو~=م
تا~لا- ةل¸د _ل' ·لولدم -ر-ن- ·ن'ف.
¸ع `-ف¸ ·روتسد ن¸د يسايس _~ت=م »اي· رو-ت- ` ·نل ا+-ع- يف دو=وم ري= `´~ ·ن' ول¸ .¸دلا .´ يف دو=وم يعوضو~لا ·مو+-~- روتسدلاف
_ل¸لا ة--ر~لا .تح- نا´ ن'¸ يروتسدلا نوناقلا ردا-م ¸م ارد-م ·نم .ع=- روتسدلل يل´~لا »و+-~لا ن'ف =لذ.
ةعو~=م) ·- ةلاحلا -~- يف ا~+--رع- ¸´~- ¸يح`=-`ا نل (يعوضو~لا) يدا~لا »و+-~لا- ~=' _تم روتسدلا¸ يروتسدلا نوناقلا »و+-م ¸-ا=ت- د·
ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن- ¸لعت- يتلا ةينوناقلا دعاوقلا.)
ا+تعي-=- ة-روتسد ري= ,ر='¸ ة-روتسد ةعي-= تاذ دعاو· ¸~-ت-¸ ة-وت´~لا ةي~سرلا ةقي`ولا .`~- و+ف روتسدلل يل´~لا »و+-~لا- ~=' اذ' ام'.
يروتسدلا »ا=نلا¸ يروتسدلا نوناقلا :ينا`لا _ر-لا.
و- ¸' ·دعاوقلا -~- ¸ع _¸ر=لا ة=ل~لا -~- ةعا=تسا- نو´- ن' ن¸د ا+تسرا~م .-اس¸ »´ح- دعاوقل ة=ل~لا _و-= ¸قح- ي~لا و- يروتسدلا »ا=نلا
ي~نر-لا ·ق-لا =رت~- =ل~´ نو´- ي´ل¸·ةل¸دلا يف ة-روتسدلا ةمو´حلا ي' رحلا »ا=نلا =لذ ·- د-ق- يروتسدلا »ا=نلا .روتسدلا -ررق- ي~لا »اعلا .´ي+لا
ا+نم .لحتلا ا+ل œو=- `¸ ا+نم _لع' ة-روتسد ةينونا· دعاوقل ةعضا= ةمو´حلا نو´- ن' ةل¸دلا يف يساي~لا »ا=نلا _لع يروتسدلا »ا=نلا ة-- -ا-ض`
-ع~لا -ر= ¸م -=تن~لا نا~لر-لل ة-ل·لا نو´-¸ تا=ل~لا ¸ي- .-ف¸ دوي· ¸م ا+يف -ا= ا~- ديقتلا -=- .- ا+نع _¸ر=لا¸.
ةقي`ولا .`~- ·ن´ل¸ ·ساس' `¸ »ا=نلا .´~- »ت+- دع- »ل روتسدلل --دحلا »و+-~لا نل رضاحلا انر-ع يف ةقيقحلا يف `و-قم _--- »ل ي'رلا ا~-
`¸ ر`€- ` ري=لا ا~- »ادعنا ن'ف يلاتلا-¸ ·يروتسدلا »ا=نلا ¸م _س¸' يروتسدلا نوناقلا ن' _ل' šل=ن ·نم¸ . =قف ةل¸دلا يف »´حلا »ا=ن ةن~-ت~لا
.¸لا دو=¸ ن¸د .وح-.
يروتسدلا نوناقلا ردا-م :ينا`لا -ح-~لا.
_ونلا ن' را-تعا- .·ق-لا¸ -ا-قلا .~~- يتلا¸ ة-ري~-تلا ¸' ةي~سرلا ري= ردا-~لا¸ -رعلا¸ _-ر~تلا يف .`~ت- يتلا ةي~سرلا ردا-~لا ¸ي- ·ق-لا ¸ي~-
ا-دار=' .`= ¸م •انلا ر-ا~ض يف ا+تيما¸ل' ة=يتن ام'¸ _-ر~تلا .`= ¸م ةماعلا ة=ل~لا ¸-ر= ¸ع ام' ·ةم¸ل~لا دعاوقلا ن`ع' _لع .~ع- .¸لا
-رعلل ة-~نلا- ا-رارقتسا¸.
يتلا تاع~ت=~لل ة-~نلا- ري·ت- د· »ي~قتلا ا~- ¸´ل¸ ·نوناقلا ري~--¸ _ر~ در=م _لع ر-تق- ا~ن'¸ ةينوناقلا دعاوقلا _-ر~- ¸يلف -ا-قلا¸ ·ق-لا ر¸د ام'
اينا=-ر- .`م ةم¸ل~لا ةي-ا-قلا ¸-او~لا »ا=ن- ~='-.
ردا-~لا ينا`لا -ل=~لا يف¸ ةي~سرلا ردا-~لا .¸لا -ل=~لا يف .¸انتن -وس انن'ف ة-ري~--¸ ةي~سر _ل' ردا-~لا -~- »~ق- ·ق-لا -ل=' »ادام
ة-ري~-تلا.
ةي~سرلا ردا-~لا :.¸لا -ل=~لا.
ة-وت´~لا ري-اسدلا- ~='- يتلا .¸دلل ة-~نلا- -رعلا¸ _-ر~تلا _لع ·ق-لا -ت´ »=عم يف ةي~سرلا ردا-~لا .~ت~-.
روتسدلل ي~سر رد-~´ _-ر~تلا :.¸لا _ر-لا.
--رعتل ·ق-لا ,دل _=ر~لا رايع~لا) يروتسدلا نوناقلا --رعتل يعوضو~لا »و+-~لا- ~='ن انن'ف ·يروتسدلا نوناقلل ي~سر رد-~´ _-ر~تلا ةسارد دنع
-اوس دعاوقلا -~- ·يروتسدلا نوناقلا تاعوضوم ¸م اعوضوم »ي=نتلا- .¸انت- يتلا •و-نلا¸ دعاوقلا .´ _-ر~تلا .~~- ن' ¸´~- (يروتسدلا نوناقلا
¸وقحلا تان`ع' ¸' ·ة-روتسد تاعوضوم _لع --ن- يتلا¸ نا~لر-لا ¸م -ردا-لا ةيساسلا ¸يناوقلا يف تدر¸ ¸' ة-وت´م ة-روتسد ةقي`¸ يف تدر¸
ري-اسدلا تامدقم ا~´¸.
ة-وت´~لا ة-روتسدلا ةقي`ولا :`¸'.
ي-¸ ·روتسدلا _~~- ةقي`¸ يف ةل¸دلا يف ة=ل~لل ة~=ن~لا .ا~علا ¸-¸د- و- يروتسدلا نوناقلا -ا+قف ر=ن يف ة`-دحلا ة-روتسدلا ةل¸دلا ¸ي~- ام »-'
»+ت=لس ¸م دح- ينونا· »ا=ن ي'- ن¸ديقت- `¸ ةقل=م ة=ل~- نوعت~ت- »ا´حلا نا´ -يح ·ر~ع ¸ما`لا نرقلا _تح ةيفرع -نا´ يتلا دعاوقلا.
»اع ارتل=نا يف ة=ل~لا _لع ·-`يتسا دع- .-وم¸ر´ -رد-' ي~لا روتسدلا دع- 1Ÿ53 ي~لا¸ ·_نع~لا ا~- ا+يلع ¸-=ن- ة-وت´م ة-روتسد ةقي`¸ .¸'
¸حلا -حا- و-¸ -ع~لل -داي~لا ن' _لع ¸ا`ي~لا ا~- šن دقف ..-وم¸ر´ل ي-رحلا ¸ل=~لا ¸م ترد- يتلا ,دا-~لا¸ -ع~لا ¸ا`يم »ا´ح' ·يف _حوتسا
روتسدلا راد-' يف.
»اعل ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا روتسد و- ة`-دحلا ةل¸دلل ةيساي~لا ›ار=لا ا+يف -ل=- يتلا ري-اسدلا .¸' ام' 1787 »اعل ي~نر-لا روتسدلا¸ 1791 .
_لع ا+لو-ح دع- ة-ر-رحتلا تا´رحلا ·يف ر´-- ي~لا .¸لا -ان-لا ي- -ح--'¸ ةن¸د~لا ري-اسدلا -ر´ف -~ع ةينا`لا ةي~لاعلا -رحلا -اقع' يف¸
.`قتس`ا.
ة-و-علا) ةيساسلا ¸يناوقلا :اينا`).
¸ي~ت- ي-¸ ·ةيساسلا ¸يناوقلا --¸ ~='- ·(نا~لر-لا) ةيع-ر~تلا ة=ل~لا ¸ع رد-- ةي~ي=ن- ةينونا· •و-ن ة-وت´~لا ري-اسدلا- ~='- يتلا .¸دلا- د=و-
ةيساي~لا -ا¸حلا نونا·¸ نا~لر-لل يل=ادلا »ا=نلا¸ ·تا-ا=تن`ا- ةقلعت~لا ¸يناوقلا ·ةيساسلا ¸يناوقلا -~- »-' ¸م¸ .انو~-م¸ `´~ ة-داعلا ¸يناوقلا ¸ع.
.`= ا+=ارد' ¸´~- ` ة-روتسد تاعوضوم ة=لاع~ل ا+ل-دع- ة~+م .ي+~- و- (¸يناوقلا) _-ر~تلا ¸م _ونلا ا~- را´ت-ا _ل' -عفد يتلا -ا-سلا ¸ي- ¸م¸
روتسدلا يف ة-·ان •و-نل ةل~´- نو´- د· ا~´ .-دما=لا ة-روتسدلا ةقي`ولا.
يعوضو~لا رايع~لا¸ يل´~لا رايع~لا ا~- ¸ييساس' ¸-رايعم _لع ةيساسلا ¸يناوقلا .ولدم د-دح- يف ·ق-لا د~تع-.
»اعل ي~نر-لا روتسدلا ا+- -ا= يتلا ة·ر-تلا _لع ةيساسلا ¸يناوقلا --رع- يف يل´~لا -ا=-`ا را-ن' ¸´-ر- :يل´~لا رايع~لا · 1958 ) ·-دام يف žŸ (
¸ع -لت=- ة-ا= تا-ار=' ا-راد-' ن'~- _-ت-¸ ة-روتسدلا ةقي`ولا يف ا+يلع šنلا در¸ يتلا ¸يناوقلا ي- ةيساسلا ¸يناوقلا ن' _لع šن- -يح-
»اع .دع~لا ير-ا¸=لا روتسدلا ·يلع šن ام و-¸ .ة-داعلا ¸يناوقلل -ررق~لا تا-ار=`ا 199Ÿ ) -دا~لا يف 123 ·نم ( .
-اوس ·ا+عض¸ يف _-ت- يتلا تا-ار=`ا¸ .´~لا _ل' ر=نلا ن¸د ةينوناقلا -دعاقلا نو~-م¸ ر-و= _لع رايع~لا ا~- د~تع- :يعوضو~لا رايع~لا ·
نا~لر-لا ¸ع -ردا- ¸يناو· يف ا+يلع šنلا »- ¸' ة-روتسدلا ةقي`ولا ا+تن~--.
ا+-ي-ر- يف -لت=- .¸دلا ¸´ل¸ ·ة-روتسدلا دعاوقلا دع- ةينا`لا ة--ر~لا يف ي-'- ي+ف ة-و-علا ¸' ةيساسلا ¸يناوقلاف ·ةينوناقلا ا+ت~ي· š=- ا~يف ام'
¸-ن ا+ل نو´- يلاتلا-¸ ة-روتسدلا دعاوقلا _ض¸ تا-ار=` ة+-ا~م نو´- دقف .-دعتلا ¸' رار·`ا تا-ار=' -يح ¸م ا-ري-اسد ·يلع --ن ام -~ح-
ة-روتسدلا ةقي`ولا يف ةن¸د~لا ة-روتسدلا دعاوقلا دع- ةينا`لا ة--ر~لا يف ا+لع=- ا~م ةن¸رم ر`´'¸ -=' ة=رد- نو´- د·¸ ة~يقلا.
ري-اسدلا تامدقم¸ ¸وقحلا تان`ع' :ا`لا`.
ا~´ ·تا-رحلا¸ ¸وقحلا تان`ع' _~~-¸ _~ت=~لا ة-~لف ا+يف _ضو-¸ ةماع ,دا-م ا+يف ¸لع- ,ر=' ¸-ا`¸ ة-وت´~لا ة-روتسدلا ةقي`ولا -نا= _ل' د=و-
»اع يف ردا-لا ي´-رملا ¸وقحلا ن`ع' =لذ _لع ةل`ملا »-' ¸م¸ .تا=ا--د ¸' تامدقم .´~ _لع ا-ري-اسد يف ,دا-~لا¸ ة-~ل-لا =ل- _رد- ن' ¸´~-
177Ÿ »اع يف ردا-لا ي~نر-لا ¸وقحلا ن`ع'¸ 1789 ¸ي- ¸م¸ ا+تي~-' ,دم يف ·ق-لا -لت=ا دقف ,دا-~لا¸ تان`ع`ا =لتل ةينوناقلا ة~يقلل ة-~نلا-¸ .
ر´~ن تا-ا=-`ا:
1) ةينونا· ة~ي· ي' ا+يلع ر´ن- ةي·`=' ةي-~لف ,دا-م در=م ا-ر-تع- -ا=-ا.
2) تان`ع`ا _لع ةيما¸ل`ا -وقلا -ا-ض' -ر´ف د-€- -ا=-ا.
3) ةينا`لا ةيما¸ل' »دع¸ _ل¸لا ةيما¸ل' ,ر- -يح ·تان`ع`ا يف ةي+ي=وتلا •و-نلا¸ ةينوناقلا •و-نلا ¸ي- ¸يي~تلا -ر¸رض ,ر- -لا` -ا=-ا.
ة-روتسدلا دعاوقلل ي~سر رد-~´ -رعلا :ينا`لا _ر-لا.
ري-اسدلا- ~='- يتلا .¸دلا يف ة-روتسدلا دعاوقلل ا~- انمو- _ل' يساسلا رد-~لا¸ ةماع ة--- ةينوناقلا -دعاقلل ةي~سرلا ردا-~لا »د·' ¸م -رعلا ر-تع-
-لا·لا ر-نعلا نو´- امدنعف ·ةل¸دلا يف دعاوقلا -~+ل -لا·لا ر-نعلا _لع »وق- »ي~ق- و- ةيفرع ري-اسد¸ ةن¸دم ري-اسد _ل' ري-اسدلا »ي~ق- ن' .ةيفرعلا
ةيفرعلا ري-اسدلا ¸م ر-تعيف -لا·لا ر-نعلا ي- ةيفرعلا دعاوقلا ي' ¸´علا نا´ اذ' ام' ·ةن¸د~لا ري-اسدلا ¸م ·ن'- روتسدلا --و- ة-وت´~لا دعاوقلا و-.
يروتسدلا -رعلا¸ يفرعلا روتسدلا ¸ي- ¸يي~تلا œر-- ·نم¸.
ة-روتسد دعاو· ¸~-ت- ةن¸دم ةليل· ¸-ا`¸ دو=¸ ¸م _ن~- ` ا~-¸ ·ي¸يل=ن`ا روتسدلا´ ةن¸دم ري= -دعاو· -ل=' نو´- ي~لا و- يفرعلا روتسدلا ·.
ة~´احلا تا=ل~لا تداتعا يتلا ة-روتسدلا ¸-او~لا- -رع- يتلا¸ ·-وت´~لا روتسدلا ةقي`¸ يف ن¸د- »ل يتلا دعاوقلا ةعو~=م و+ف يروتسدلا -رعلا ام' ·
ة~´احلا تا=ل~لا دايتعا و-¸ يدام ¸´ر ·¸ين´ر _لع »وق- يروتسدلا -رعلاف ·يلع¸ .ةم¸لم ا+ن' دارفلا ر-تع-¸ ةضراعم _قل- ن' ن¸د ا+عا--' _لع
_-ت~لا ‚ول~لا =لذ ةيما¸ل'- روع~لا يف .`~ت- يونعم ¸´ر¸ .¸يعم ‚ولس _ا--' _لع.
ةنيعم -اد-'¸ _~ا~ت- ا~- ا+يلع `-دع- .=د- ¸' ا-قن .~´يل ¸' ›و~= ¸م ة-روتسدلا ةقي`ولا -و~- ام ري~-تل ام' -رعلا ا~- ي-'-¸.
ر~-~لا -رعلا :`¸'.
¸ي-=تلا ¸ي-- ا~ن'¸ -د-د= ة-روتسد دعاو· _~ن- ` و+ف ·يلع¸ ·ة-روتسدلا ةقي`ولا يف _وض¸ »دع¸ ›و~= دو=¸ ةلاح يف -رعلا ¸م _ونلا ا~- ر+=-
-وت´~لا šنلل يقيقحلا _نع~لا ¸' »يل~لا.
.~´~لا -رعلا :اينا`.
¸يعم šقن .ا~´تس` ة-وت´~لا ةقي`ولا -نا= _ل' -د-د= ةيفرع •و-ن ر+=- ي' ·ة-روتسدلا ةقي`ولا يف »=ن- »ل يتلا ت`ا=~لا .~´يل -رعلا ا~- '~ن-
يروتسدلا ¸س€~لا ·نع .-=.
.دع~لا -رعلا :ا`لا`.
_~~تف ·ا+ما´ح' ‰ع- -~ح- ¸' -د-د= ة-روتسد -دعا· -ادحتسا- -اوس روتسدلا يف در¸ »´ح .-دع- _ل' -ر`' -ر-ن- ي~لا -رعلا =لذ ·- د-ق-¸
-~حلا- .-دعتلا ةينا`لا ةلاحلا _~~-¸ ةفاض`ا- .-دعتلا _ل¸لا ةلاحلا.
ا~- ¸ي-ا=-ا يف »+ف`= šي=ل- ¸´~-¸ -ا+ق-لا ¸ي- -`= .حم .دع~لا -رعلاف ·.دع~لا -رعلل ةينوناقلا ة~يقلا ام':
ةلاح يف¸ ا+ت-لا=م œو=- `¸ -دد~م تا-ار=' -ل=ت- دما=لا روتسدلا .-دع- ن' ة=ح- .دع~لا -رعلا ةيعر~- اما~- -رتع- `¸ رق- ` :.¸لا -ا=-`ا
-ع~لا -دايس _م ›راعت- .دع~لا -رعلا ن' ن¸ر-¸._¸ر~م ري= `~ع نو´ي~ف يفرعلا .-دعتلا ا~- -ادحتسا.
¸م »+ن~ف -رعلا ا~- ة--رم .وح نو-لت=- »+ن´ل¸ ·ةي-ع~لا -داي~لا _م ›راعت- `¸ ةماعلا -دار`ا ديل¸ -ر-تع-¸ .دع~لا -رعلا- -رتع- : ينا`لا -ا=-`ا
ة-روتسدلا •و-نلا ة--رم ~='- ·ن' ,ر- ¸م »+نم¸ ·ة-داعلا دعاوقلا ة--رم ~='- -رعلا ا~- ن' ,ر-.
ة-ري~-تلا ردا-~لا :ينا`لا -ل=~لا.
·ق-لا¸ -ا-قلا ا~- ¸-رد-م يف .`~ت-¸ ·ة-وت´~لا ¸' ةيفرعلا ري-اسدلا تاذ -اوس .¸دلا .´ يف -دو=وم ي-¸.
يروتسدلا نوناقلا ردا-م ¸م رد-~´ -ا-قلا :.¸لا _ر-لا.
(ا+يلع ›رع- يتلا تاعœان~لا _لع نوناقلل ا+قي-=- دد- يف »´اح~لا ¸ع رد-- يتلا »ا´حلا ةعو~=م ) »اع ·=و- نوناقلل رد-~´ -ا-قلا- د-ق-
نوناقلا ردا-م ¸م ر-تع- ةماع ةينونا· _=ح ا+ل¸ ·ا+يلع šن- »ل ,دا-م ةن~-ت~لا¸ »´اح~لا ¸م رد-- يتلا »ا´حلا ن' ينع- ا~-¸.
'~ن- د·¸ ·يروتسدلا .ا=~لا يف »´اح~لا »ا´ح' ¸م ة=-نت~~لا دعاوقلا ةعو~=م ينع- ي~لا¸ ·يروتسدلا نوناقلل رد-~´ -ا-قلا و- _وضو~لا ن' ا~-¸
-~- ن'ف ·ام نونا· ة-روتسد »دع ¸' ة-روتسد- ة-روتسدلا »´اح~لا ي-ق- امدنعف ·¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا- -رع- ام .`= ةنم دعاوقلا ‰ع-
¸ع -ردا-لا »ا´حلا .`= ¸م ة-روتسد دعاو· '~ن- د· ا~´ .šقن ¸' ›و~= ¸م •و-نلا يرتع- ا~ل ةل~´م ¸' -ر~-م •و-ن ¸~-ت- د· »ا´حلا
دارف`ل ةماعلا تا-رحلا¸ ¸وقحلا- ةل-ت~لا -راد`ا .ا~ع' ةيع¸ر~~ل ا+-حف دنع ة-راد`ا »´اح~لا.
يروتسدلا نوناقلا ردا-م ¸م رد-~´ ·ق-لا :ينا`لا _ر-لا.
-ار='¸ »ا´حلا .يلحت- -ا+ق-لا »وق- امدنعف (.نوناقلا يف ة--=ت~لا تاساردلا¸ -ار`ا¸ -وح-لا ةعو~=م) نوناقلل رد-~´ ·ق-لا _ل=-~- د-ق-
ة-روتسدلا دعاوقلا _ر~ يف ر¸د ·ل ·ق-لاف ·نم¸ .-ا-قلا¸ _-ر~تلا يف -ويعلا¸ š-اقنلا œار-' يف نو~+~- =ل~- »+ف .ا~علا »ييق-¸ دقن¸ تانراقم
ا+ل ·قي-=- دنع -ا-قلا¸ ¸يناوقلل ا+عض¸ دنع ةيع-ر~تلا ة=ل~لا _لع ري`'تلا يف يدام رد-~´ »ا- ر¸د =ل~´ ·ل¸ ·ةيعضولا.
ا~- ¸ي~~· _ل' -ر¸د -يح ¸م ·ق-لا »~قن-¸:
'د-م¸ (وس¸ر) دنع ةملا -دايس 'د-م =لذ _لع ةل`ملا ¸م¸ ·ة-روتسدلا .-ا~~لا ة=لاعم¸ ةسارد .`= ¸م ي-ا~ن' ر¸د- »وق- امدنع :·=و~لا ·ق-لا ·
وي´ي~تنوم) دنع تا=ل~لا ¸ي- .--لا).
دح _لع -ا-قلا¸ _-ر~تلا ·-ار'- د~رت~-¸ »ا+-' ¸' ›و~= ¸' šقن ¸م ا+- ام œر-يف ة-روتسدلا ¸يناوقلا _ر~¸ .يلحت- »وق- و-¸ :ر~-~لا ·ق-لا ·
-اوس.
يروتسدلا نوناقلا ردا-~ل ي+ق-لا »ي~قتلا ¸ي-- .¸د=.
ة-وت´~لا ري-اسدلا تاذ نادل-لا ةيفرعلا ري-اسدلا تاذ نادل-لا
ردا-~لا
-رعلا · ةيل-' ردا-م ةي~سرلا
ة-وت´~لا ري-اسدلا · -ا-قلا ·
دعاوقلا · ةي=ايتحا ردا-م
يروتسدلا -رعلا · ة-وت´~لا
ردا-~لا
ة-ري~-تلا
-ا-قلا · ·ق-لا ·
·ق-لا ·
ة-وت´~لا ري-اسدلا -'~ن -يلاس'¸ ري-اسدلا _اون' :-لا`لا -ح-~لا.
.-دما= ,ر='¸ ةنرم ري-اسد _ل' »~قتف .-دعتلا تا-ار=' -يح ¸م ام' ةن¸دم ¸' ة-وت´م ,ر='¸ ةيفرع ري-اسد _ل' .´~لا -يح ¸م ري-اسدلا -ا+ق-لا »~ق-
ي=ارق~-د '~نم تاذ ,ر='¸ ·ةي=ارق~-د ري= -'~ن تاذ ري-اسد _ل' ا+-'~ن -يلاس'¸ ¸ر= -يح ¸م ة-وت´~لا ري-اسدلا نو~~ق- ا~´.
ري-اسدلا -'~ن ¸ر=¸ -يلاس' :ينا`لا -ل=~لا¸ ري-اسدلا _اون' .¸لا -ل=~لا :ةيلاتلا -لا=~لا .`= ·ل¸انتنس ام ا~-.
ري-اسدلا _اون' :.¸لا -ل=~لا.
.-دعتلا تا-ار=' -يح ¸م ا--'¸ .´~لا -يح ¸م _اون' _ل' يروتسدلا ·ق-لا »~ق-.
.´~لا -يح ¸م ري-اسدلا »ي~ق- :.¸لا _ر-لا.
ةن¸دم ¸' ة-وت´م ,ر='¸ ةيفرع ري-اسد _ل' =ل~لا -يح ¸م ري-اسدلا »~ق-.
ةيفرعلا ري-اسدلا :`¸'( C–—™—••è‘Œ ).
تر~تسا -ددحم تاي´ول~ل ا+ن¸€~ »ي=ن- دنع ةل¸دلا يف ةماعلا تا=ل~لا _ا--' ة=يتن -رعلا ¸-ر= ¸ع ت'~ن يتلا¸ ةن¸د~لا ري= ري-اسدلا ا+- د-ق-¸
-نا´ ري-اسدلا -~- ن' =ح`~لا¸ .ي¸يل=ن`ا روتسدلا =لذ _لع ةل`ملا »-' ¸م¸ .تا=ل~لا -~+ل ة-~نلا- »¸لم يروتسد -رع _ل' -لوحتف ةل-و= -د~ل
»اع ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا يف روتسد .¸' رد- ن' _ل' »لاعلا يف -د-ا~لا ي- 1787 .
¸´ل¸ .دعاوقلا ‰ع- ا+يف ن¸د- ة-وت´م ¸-ا`¸ دو=¸ ¸م _ن~- ` =لذ ن' `' ةيفرعلا دعاوقلا _لع ةيفرعلا ري-اسدلا تاذ .¸دلا دا~تعا ¸م »=رلا-¸
ºة-ول¸لا نو´- ¸~لف -وت´م ينا`لا¸ يفرع ا~-دح' نا-ن ›راعت- ا~نيح رو`- .¸ا~تلا
-دعاقلا ¸م _ل¸' ةيفرعلا -دعاقلا ن' ,ر- ·ق-لا ,دل -لا·لا ي'رلا .ا+ل ة-لا=م ةيفرع -دعا· '~ن-¸ -دو=وم ة-وت´~لا -دعاقلا نو´- ا~نيح رو`- ةل´~~لا
-وت´~لا _لع روتسدلا يف يفرعلا -نا=لا ة-ل·ل ة-وت´~لا.
ة-وت´~لا ¸' ةن¸د~لا ري-اسدلا :اينا`(Ec‘•™Œ).
_--' -ولسلا ا~-¸ ة-وت´م ري-اسد ا+ل .¸دلا »=عم ن' ذ' .»لاعلا يف اعوي~ ر`´لا دع- ي-¸ ·ةنيعم ¸-ا`¸ -دع ¸' ةقي`¸ يف ن¸د~لا روتسدلا ا+- د-ق-¸
.¸دلا ¸م .ا´~' ‚ان- =لذ -نا= _ل' ._ضو-لل ا-ن=-¸ رارقتس`ا -دو~- »´ح -ان-¸ ا+ن¸€~ »ي=نتل .`قتس`ا- د+علا ة`-دح .¸دلا ة=اح .=ل ·- .~ع-
روتسدلا يف -ددح~لا دعاوقلا `' ةيلح~لا تامو´حلا¸ ة-¸´ر~لا ةمو´حلا تايح`- ددح-¸ ا--اق- ¸~-- ` ة-¸´ر~لا ¸' ةيلاردي-لا تاداح-`ا ا-و-=
-وت´~لا يلاردي-لا.
»+-ا-رح¸ دارفلا ¸وقح ¸~--¸ .¸دلا =ل- يف »´حلا ة~=ن' رارقتسا ¸قح- ا~م تا-`لا¸ _وضولا- ة-وت´~لا ري-اسدلا ¸ي~ت-.
.´~- ا~م -ادحلا _را~-¸ -¸ر=لا ريي·-¸ ر-علا رو=- .`= ¸م _~ت=~لا يف ةل-احلا تارو=تلا -ر-ا~م _لع -¸=اع _--- ا+ن' ا+يلع -اع- ا~´
»دقتلا¸ رو=تلا وحن ا+ق-ر= يف ¸-اع.
ن¸د ¸م -وت´م روتسد تاذ ةل¸د د=و- ` يل¸دلا _~ت=~لا _·ا¸ يف ·نل تا-ان`تسا ن¸د ··`=' ¸´~- ` ¸´ل¸ ·.و-قم اي-~ن دع- »ي~قتلا ا~- ن' ة-`=لا
_لع ¸´ر- »ي~قتلا ا~+ف ·نم¸ ·ة-وت´~لا ة-روتسدلا ¸-ا`ولا ‰ع- ا+ل -~يل ةيفرع ري-اسد تاذ ة~=ن' ‚ان- ¸يل =ل~´ .-اق~لا-¸ ·ةيفرع دعاو· دو=¸
ºة-وت´م »' ةيفرع ي-' ة-روتسدلا دعاوقلا ¸م -لا·لا ر-نعلا
.-دعتلا تا-ار=' -يح ¸م ري-اسدلا »ي~ق- :ينا`لا _ر-لا.
-دما= ري-اسد¸ ةنرم ري-اسد _ل' .-دعتلا تا-ار=' -يح ¸م ري-اسدلا »~ق-.
ةنر~لا ري-اسدلا :`¸' (S–—‹“Œ).
»وق- يتلا ة=ل~لا ¸-ن ي- =لذ _لوت- يتلا ة=ل~لا ن'¸ ·ة-داعلا ¸يناوقلا .-دعتل -ررق~لا تا-ار=`ا _ا--'- ا+ل-دع- ¸´~- يتلا =ل- ةنر~لا ري-اسدلا- د-ق-
ة-' ا+ل-دع- دنع =رت~- `¸ ةنرم ر-تع- ةيفرعلا ة-روتسدلا دعاوقلا ةي-ل=' ن' دد-لا ا~- يف ·لو· ¸´~- ام¸ .ةيع-ر~تلا ة=ل~لا ي' ·ة-داعلا ¸يناوقلا ¸~-
ة-ا= تا-ار='.
-ا~- ام ا+نم ي·ل- ا~´ ¸يناوقلا .-دعتل -ددح~لا تا-ار=`ا ¸-ن _-ت- -يح ة-روتسدلا •و-نلا .-دعت- ي¸يل=ن`ا نا~لر-لا •ا-ت=ا =لذ _لع .ا`~لا¸.
»اع ردا-لا يتيفو~لا داح-`ا روتسد =لذ .ا`م¸ ة-وت´~لا ري-اسدلا _لع در- د· ةن¸ر~لا ة-- ن' ا~´ 1918 ايلا=-' روتسد =ل~´¸ انرم نا´ -يح
18ž8 »اع ا~نرف¸ 1830 -رحلا ادنلرا¸ 1922 .
ا+ل-دع- ةلو+~ل ةي-¸حلا¸ ةيساي~لا -او-لا¸ ةينا~لر-لا ةي-ل=لا- ا-ر`'- ري-اسدلا -~- -ويع ¸م¸.
-دما=لا ري-اسدلا :اينا` (R•g•˜Œ).
_لع ة=فاح~لا =لذ يف --~لا .عل¸ ·ة-داعلا ¸يناوقلا .-دع- يف ةع-ت~لا =ل- ري= ة-ا= تا-ار=' _ا--'- `' ا+-و-ن .دع- ` يتلا ري-اسدلا ا+- د-ق-¸
_لع نو´- ام -داع ·روتسدلا يف ا+يلع •و-نم ة-ا= تا-ار=' دو=¸ ¸´ل¸ اما~- .-دعتلا ةينا´م' »دع ينع- ` ان- دو~=لاف يلاتلا-¸ ·-رارقتسا¸ ·-ا-`
يلاتلا وحنلا:
اي-ا+ن -رار·' اري='¸ -دادع' »` اي-د-م -رار·' »` ¸م¸ .-دعتلا _ارت·ا.
»اعل ير-ا¸=لا روتسدلا يف¸ .اعم ¸ين``ا ¸' ةمو´حلا ¸م ¸' نا~لر-لا ¸م نو´- د· .-دعتلا _ارت·ا :_ل¸لا ةلحر~لا 1989 ·-دام يف 1Ÿ3 -ردا-~لا
.-دع- يف¸ ·ة-رو+~=لا ¸ي-ر _ل' دوع- روتسدلا .-دع- _¸ر~م »-دقت- 199Ÿ -دا~لا -~ح- ة-رو+~=لا ¸ي-رل -ررقم -ردا-~لا ن'ف 17ž _ا-ر' ة```ل¸
) ž/3 -دا~لا -~ح- نا~لر-لا يتفر= -ا-ع' ( 177 .
_-ر~تل ا+يلع •و-ن~لا تا-ار=`ا -~ح ·يلع --و-تلل نا~لر-لا يتفر= _لع ·ضرع .`= ¸م نو´-¸ .-دعتلا 'د-م رار·' ةلحرم :ةينا`لا ةلحر~لا
¸يناوقلا.
روتسد .= يف .-دعتلل ي-ا+نلا رار·`ا:ة`لا`لا ةلحر~لا 199Ÿ ¸م درا¸ .-دعتلا _ارت·ا نا´ اذ' ام ةلاح يف ة=ي~-لا ةي-ل=لا- ·يلع »ت- --و-تلا ن'ف
œرح' _تم .-دعتلا šن راد-' ةينا´م' ة-رو+~=لا ¸ي-رل ن' ري= -ات-تس`ا _لع ¸ي-رلا ·ضرعيف نا~لر-لا ¸م -ردا-~لا -نا´ اذ' ام' ·ة-رو+~=لا ¸ي-ر
تا=ل~لل ةيساسلا تانœاوتلا ¸~- `¸ نا~ن`ا ¸وقح¸ _~ت=~لا »´ح- يتلا ةماعلا ,دا-~لا ¸~- ` نا´¸ نا~لر-لا -ا-ع' تاو-' _ا-ر' ة``` _لع
)داو~لا -~ح- يروتسدلا ¸ل=~لا ي'ر =لذ _لع د+~-¸ ة-روتسدلا تا~س€~لا¸ 17ž·17Ÿ·177 ).
¸ل=~لا ر=حلا¸ ينم¸لا ر=حلا يف .`~تيف .-دعتلا _نم¸ ر=حل ة-~نلا- ام' ·.-دعتلا تا-ار=' š=- ا~يف ا~-
»اعل ي~نر-لا روتسدلا =لذ .ا`م¸ روتسدلل .-دع- ي' -ار=' ا+يف _ن~- -ددحم ةينمœ -رت-ل نو´-¸ ينم¸لا ر=حلا · 1791 _-ر' -د~ل ·ل-دع- ر=ح ي~لا¸
»اعل --و´لا روتسد =ل~´¸ تاونس 19Ÿ2 تاونس ¸~= -د~ل ·ل-دع- »دع _لع šن ي~لا¸ .
»اعل ر-ا¸=لا روتسد يف -ا= ا~ل`م ة-روتسدلا دعاوقلا ¸م -ددحم -ناو=- ¸لع- ام اذ' اقل=م ر=حلا نو´- د· ا~´ · 197Ÿ ·-دام يف 195 šن -يح
_لا.....ةي´ارت~`ا رايت=`ا¸ ةل¸دلا ¸-د¸ »´حلل ة-رو+~=لا ة--لا يف روتسدلا .-دع- œاو= »دع _لع
يف ةل`~ت~لا¸ ةيعر~لا و-¸ ينا` 'د-م رو+= _ل' يد€- ا~م روتسدلا و~س 'د-م يف .`~ت- ةما- را`' -ي-ر- _ل' يد€- دما=لا روتسدلا ن' ر´~لا- ر-د=لا¸
¸يمو´حم¸ اما´ح نوناقلل _ي~=لا _و-=.
ري-اسدلا -'~ن ¸ر=¸ -يلاس' :ينا`لا -ل=~لا.
¸' ·-ع~لا¸ »´احلا ¸ي- دقعلا¸ ةحن~لا .`م ةي=ارق~-د ري= ¸ر=- '~ن- دقف روتسدلا _ض¸ -ان`' ةل¸دلا يف د-ا~لا »´حلا »ا=ن _لع ري-اسدلا -'~ن -·وت-
ي-ع~لا -ات-تس`ا ¸' ةي~يس'تلا ةيع~=لا .`م ةي=ارق~-د ¸ر=-.
ري-اسدلا -'~نل ةي=ارق~-دلا ري= ¸ر=لا :.¸لا _ر-لا.
ةحن~لا :`¸'.
¸ع اولœان- ن'- -ع~لا -ايتس` دح _ض¸ اول¸احف ·»+ت=لس _لع -ا-قلا¸ »+يلع -ع~لا -رو` ‚ول~لا ا+ل`= ¸م -ن=ت- ةق-ر=´ -ولسلا ا~- ر+=
ي~نر-لا روتسدلا =لذ _لع ةل`ملا ¸م¸ ·=ل~لا ¸م ةحنم ا+ن'- ---¸ ·يلع¸ .»´حلا »+´را~- ·ن'- -¸رع~يل ة-وت´م ةقي`¸ ¸~ض ·ل »+-ا=لس ‰ع-
يف ردا-لا 0ž ناو= 181ž .¸لا نويل-ان =وقس -قع ةم`ل ر~ع ¸ما`لا ¸-ول ·حنم ي~لا¸ .
¸ا--`ا ¸' دقعلا :اينا`.
اي-ا+ن ·نا=لس دق-- ن' ¸م ¸~ح' ·-ع~لا -دار` ·نوع-=يف =ل~لا ¸ع ·يل`~م ¸' -ع~لا ري`'- ¸' -`قنا ¸' -رو` دع- ا-لا= ري-اسدلا ¸م _ونلا ا~- '~ن-
»اعل ي~نر-لا روتسدلا =لذ _لع ةل`ملا »-' ¸م¸ .د-د=لا »ا=نلا روتسد _ض¸ يف -ع~لا نو´را~يف 1830 »اعل ين-رح-لا روتسدلا¸ 1973 .
ري-اسدلا -'~نل ةي=ارق~-دلا ¸ر=لا :ينا`لا _ر-لا.
ي-ع~لا -ات-تس`ا¸ ةي~يس'تلا ةيع~=لا ا~- ناتيساس' ناتق-ر= ‚ان-.
ةي~يس'تلا ةيع~=لا :`¸'.
نو´-¸ .ر~ا-~لا ¸-ر=لا- ·نس ر~عتل ار=ن ··ل-· ¸م ةي=ارق~-د ةق-ر=- ة-=تنم ةي~يس'- ةˆي- ة=ساو- روتسدلا _ضو- -ع~لا در-ن- -ولسلا ا~- يف
»اع ا+ل`قتسا دع- ةي´-رملا -دحت~لا تا-`ولا روتسد =لذ _لع ةل`ملا ¸م¸ .ا+ل-· ¸م -رار·' در=~- ذا-نلا -=ا¸ ةˆي+لا -~- ·ع-- ي~لا روتسدلا 1787 .
ي-ع~لا -ات-تس`ا :اينا`.
`¸ ·يف ·-'ر يد-يف -ر~ا-م -ع~لا ¸م رد-- ةلاحلا -~- يف روتسدلا نل ار=ن ·ةي~يس'تلا ةيع~=لا ة=ساو- روتسدلا _ض¸ ¸ع ةق-ر=لا -~- -لت=-
-ات-تسا .`= ¸م ·يلع ·تقفاوم دع- _ل' ا~فان _---.
ةنيعم ةيسايس ة== ¸' رار· .وح »´حلا ن¸€~- ¸لعت- ي~لا يساي~لا -ات-تس`ا¸ ة-روتسد .-ا~~- ¸لعت~لا يروتسدلا -ات-تس`ا ¸ي- ¸يي~تلا -=- ان-¸.
»اعل ة-ر-ا¸=لا ري-اسدلا _ض¸ يف يروتسدلا -ات-تس`ا _--ا د·¸ 197Ÿ ¸ 1989 ¸ 199Ÿ ¸ر=لا ¸ي- ¸م ةي=ارق~-د ر`´لا ةق-ر=لا -~- ر-تع-¸ .
ري-اسدلا _ض¸ يف ةع-ت~لا.
¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا¸ روتسدلا و~س :_-ارلا -ح-~لا.
رار·' ¸م د-` نا´ ·ةل¸دلا يف تا·`علا -لت=م =-ض¸ ا+-ا-ا-ت=ا ناي-¸ تا=ل~لا د-دحتل ةيساس' دعاو·¸ ,دا-م ¸م روتسدلا ·-وتح- ا~ل ار=ن
ة-روتسد _لع ة-ا·رلا¸ ري-اسدلا و~س 'د-م يعضولا يروتسدلا ·ق-لا ا+ل¸انت- يتلا تانا~-لا -~- »-' ¸ي- ¸م¸ ··ت-ا~ح¸ ·قي-=- ¸~ح .-´- تانا~ض
¸ييلاتلا ¸ي-ل=~لا .`= ¸م ·ل¸انتنس ام و-¸ .¸يناوقلا:
روتسدلا و~س :.¸لا -ل=~لا.
•را~- يتلا د¸دحلا »سر-¸ ·دارفلا ¸ي-¸ ا+ني- تا·`علا¸ ة=ل~لا ةسرا~م »ي=ن- دعاو· ¸ي--¸ ةل¸دلا يف ينوناقلا »ا=نلا »يق- ي~لا و- ·ن' ا~- روتسدلا
·,ر=لا ةينوناقلا دعاوقلا ا~س' ¸م ة-روتسدلا دعاوقلا دع- ·نم¸ .·ما´ح' ة-لا=م ا+ل œو=- `¸ ·- -ديقم ا~-اد نو´- ة=ل~لا ن'ف ·يلع¸ --ا=ولا ا+يف
··عوضوم ي' -دعاو· نو~-م _ل' دنت~- د· ا+نل ·و~~لا ا~- ا+ل`= ¸م ر+=- يتلا -ناو=لا .¸ان- .--- روتسدلا ا+لتح- يتلا ةنا´~لا -~- _يضوتل¸
ةي~~- ا+يلع ¸ل=-¸ ·ل-دع- ¸ر=¸ روتسدلا _ض¸ ا+ل`= ¸م »ت- يتلا تا-ار=`ا¸ ةق-ر=لا _ل' دنت~- د· ¸' يعوضو~لا و~~لا- ةلاحلا -~- يف _~~-¸
يل´~لا و~~لا.
يعوضو~لا و~~لا :.¸لا _ر-لا.
يتلا ي+ف »´حلا »ا=ن¸ ةل¸دلا -ان-¸ •اس'- ¸لعت- ا-را-تعا- دعاوقلا -~+ف ا+نيما-م¸ ة-روتسدلا دعاوقلا ةعي-= _ل' ر=نلا- روتسدلل و~~لا ا~- ¸قحت-
_ي~= رد-م¸ ةل¸دلا يف -دو=و~لا ةينوناقلا ة~=نلا _ي~=ل يعر~لا •اسلا ر-تع- ي+ف يلاتلا-¸ (ةي-ا-قلا¸ ة-~ي-نتلا¸ ةيع-ر~تلا) ةماعلا تا=ل~لا _~ن-
ةينونا· ة=~ن' ¸م ةل¸دلا يف ام.
ا~- ¸يتما- ¸يت=يتن ·يلع --رت- روتسدلل يعوضو~لا و~~لا ن' .وقلا ¸´~- ·يلع ا-ان-¸:
دو~- ن'¸ نوناقلا »ا´ح' _م ةق-تم ةل¸دلا يف تافر-تلا _ي~= نو´- ن' ينع- ا~-¸ ةماع ة--- ةينوناقلا ةل¸دلا نو´- -يح- ·ةيعر~لا 'د-م »يعد-¸ دي´'- ·
¸يمو´حم¸ اما´ح ·_ي~=لا ¸وف نوناقلا -دعا· ا+يف.
-اح-' »+--و- ة=ل~لا نوسرا~- ` »ا´حلا را- امدع- ةي~تح -ح--' ة=يتنلا -~-·روتسدلا را=' يف `' تايح`-لا¸ تا=ل~لا ‰-و-- -œا=' »دع
روتسدلا -ددح- ام را=' يف¸ -ع~لا .-· ¸م ¸يضو-م »-را-تعا- ¸´ل¸ ¸ح.
يل´~لا و~~لا :ينا`لا _ر-لا.
ي=ع- يتلا -ادلا و- دو~=لا ا~-¸ ·دما=لا روتسدلا- ة-داعلا دعاوقلا .-دعتل _-ت- يتلا =لتل ة-لا=م تا-ار=' _ا--'- `' .دع- ` ي~لا روتسدلا --و-
-ل=ت- ي~لا¸ دما=لا روتسدلا را=' يف `' ¸قحت- ` يل´~لا و~~لاف ا~+ل ·,ر=لا ةينوناقلا دعاوقلا ي·ا- ¸ع ا+- در-ن- يتلا ةنا´~لا ة-روتسدلا -دعاقلل
_و-=لا ةيما¸ل'¸ روتسدلا ة-ا~ح و- تا-ار=`ا -~- ¸م -د+لا نل ·ة-داعلا ¸يناوقلا يف ةع-ت~لا =ل- ¸م اديقع- ر`´' تا-ار=' ·ل-دع-¸ ·عضول
·ما´حل.
¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا :ينا`لا -ل=~لا.
ة-ا·رلا -~+- »ايقلا _لوت- يتلا ةˆي+لا _لع ادا~تعا ·ةي-ا-قلا ة-ا·رلا -ولس' ¸' ةيساي~لا ة-ا·رلا -ولس' ~='- د·¸.
ةيساي~لا ة-ا·رلا -ولس' :.¸لا _ر-لا.
روتسدلا »ا´حل -ردا-لا ¸يناوقلا ةق-ا=م ,دم ¸م ¸قحتلا¸ šح-لا ة~+م ةي-ا-· ري= ة+= _لوت- امدنع ةيساي~لا ة-ا·رلا- ان- ة-روتسدلا ة-ا·رلا _~~-
·ةق-ا~لا ة-ا·رلا- _~~-¸ نوناقلا ر¸د-ل ¸-اس نو´- ام ا+نم ة-ا·رلا -~-¸ .يساي~لا _-ا=لا ا+ل ةنو´~لا ةلي´~تلا _لع -ل·- امدنع ةيساي~لا- _~~- د·¸
_·اولا يف ا+ن´ل¸ · ي-ا·رلا •ا-ت=`ا ا~- ةسرا~~ل ةيسايس ةˆي- ›ر·لا ا~+ل .´~-¸ .ةقح`لا ة-ا·رلا- _~~-¸ نوناقلا ر¸د- دع- نو´- ام ا+نم¸
تاع-ر~- ›راع- ن' رو-ت- `¸ ·نا~لر-لا يف ةي-ل=لا ة-حا- ةيساي~لا ة+=لا ¸-ن ¸م .´~ت- -لا·لا ي= ا+نل ةلاعف ري= ةليس¸ ر-تع- يل~علا
ةي-ا-قلا ة-ا·رلا- ~='- .¸دلا »=عم .ع= ا~م ·رايتلا ¸-ن ةقفاو~- ترد-.
ةي-ا-قلا ة-ا·رلا -ولس' :ينا`لا _ر-لا.
·روتسدلا دعاوقل ا+ت-لا=م ¸' ا+تق-ا=م ,دم ¸م ¸قحت- ي´ل ¸يناوقلا ة-روتسد šحف ةيل~ع _لوت- ن'- ةي-ا-قلا ة+=لل ¸حلا -ا=ع' =لذ ¸م دو-ق~لا¸
¸-ر= ¸ع ة-ا·رلا¸ ةيل-لا ,وعدلا ¸-ر= ¸ع ةي-ا-قلا ة-ا·رلا : ا~- ¸ييساس' ¸يعون _لع ¸´ر- يروتسدلا ·ق-لا ن' `' ا+عون- »=ر ة-ا·رلا -~-
_فدلا.
ةيل-لا ,وعدلا ¸-ر= ¸ع ةي-ا-قلا ة-ا·رلا :`¸'.
·يلع ¸-=- _تح ر=تن- `¸ روتسدلل -لا=~لا نوناقلا -ا·ل'- ة-لا=~لل ة-ت=~لا ة~´ح~لا »ام' -ادت-ا ,وعد _فر- ردا-يل ةحل-~لا -حا-ل _ا~~لا ينع-¸
-ددحم¸ ة--=تم ة~´حم _ل' ¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا ة~+م د+ع- ام ا-لا=¸ ·يعر-لا _فدلا -ولس' يف _-تم و- ا~´ ··ت-روتسد »دع- _فديل نوناقلا
,وعدلا .و-· .`= ¸م ·-ا·ل'- -ما· روتسدلل نوناقلا ة-لا=م ¸م ة~´ح~لا -ققح- ام اذ'¸ .ا+- »ايقلل.
ةيعر-لا ,وعدلا) _فدلا ¸-ر= ¸ع ة-ا·رلا :اينا`).
¸يعت- ةلاحلا -~- يف¸ ··يلع ·قي-=- دار~لا نوناقلا ة-روتسد »دع- »و-=لا دح' _فد- »` ·-ا-قلا _لع _¸ر=م _ا¸ن دو=¸ -رو-لا -~- يف ة-ا·رلا ينع-
نوناقلا ة-لا=م »دع ¸م ¸قح- اذ'¸ ··ي·ل- ` ·ن´ل¸ ·قي-=- ¸ع _نتما روتسدلل نوناقلا ة-لا=م ¸م ¸قح- اذ'ف ·,وعدلا -~- šح-- ن' يضاقلا _لع
.وع-~لا يرا~لا نوناقلل اقف¸ ·~´ح رد--¸ ,وعدلا ‰فر- ·ن'ف روتسدلل.
¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا ةل'~م ¸م ير-ا¸=لا روتسدلا -·وم :-لا`لا _ر-لا.
يلاتلا وحنلا _لع ة-ر-ا¸=لا ري-اسدلا -لت=م ا+تل¸ان- ¸يناوقلا ة-روتسد _لع ة-ا·رلا ةل'~م:
روتسد :`¸' 19Ÿ3 -دا~لا ·يلع --ن ام و-¸ ةيسايس ةˆي+´ يروتسدلا ¸ل=~لا _ل' ة-ا·رلا ة~+م .´¸' Ÿ3 »ل¸ ¸س€- »ل ¸ل=~لا ا~- ¸´ل¸ ··نم
_-رات- روتسدلا- .~علا ¸يلع- --~- =لذ¸ ·ما+م •را~- 03/10/19Ÿ3 .
روتسد يف :اينا` 197Ÿ ·يلع --ن ام و-¸ ·ة-روتسدلا دعاوقلا ة-ا~ح -ر¸رض _ل' =قف -را~`ا -~- ¸´ل¸ ·اما~- -ي=¸ يروتسدلا ¸ل=~لا ر´~- »ل
-دا~لا 111 )-رق-لا 03 ).
.-دع- .= يف :ا`لا` 23/02/1989 -دا~لا يف يروتسد ¸ل=م -ا~ن' _لع šن 153 ,دم يف ر=نلا ¸-ر= ¸ع روتسدلا و~س نا~ض ة~+م ·لو=¸
تا-ا=تن`ا -ات-تس`ا ةم`س _لع ر+~- ا~´ ·تا~ي=نتلا¸ ¸يناوقلا¸ تاد-اع~لا ة-روتسد.
روتسدلا .-دعتلا :اع-ار 28/11/199Ÿ -دا~لا --ن 1Ÿ3 ) -رق-لا 01 »+نيع- ة``` ·-ا-ع' ةع~- ¸م .´~ت- -يح- يروتسدلا ¸ل=~لا -ا~ن' _لع(
·ةل¸دلا ¸ل=م ¸م دحا¸ و-ع¸ ايلعلا ة~´ح~لا ¸م دحا¸ و-ع¸ ةملا ¸ل=م ¸م نان`ا¸ ين=ولا ي-ع~لا ¸ل=~لا ¸م نارات=- نان`ا¸ ة-رو+~=لا ¸ي-ر
ةعرقلا ¸-ر= ¸ع تاونس -`` .´ -ا-علا --ن دد=-¸ تاونس ةتس -د~ل ة-و-علا نو´-¸ .ة-رو+~=لا ¸ي-ر .-· ¸م ¸ينيع~لا دح' ¸ل=~لا •'رت-¸
¸-ر= ¸ع ة-ا·رلا ة~+م ¸ل=~لا •را~-¸ .¸ل=~لا _ل' »+-ا~تنا -رتف ةلي= -يل´- ¸' ة-ي=¸ ي' ةسرا~م ¸ع نو-·وت- ¸ل=~لا -ا-ع' ._ل¸لا -ر~لا يف
-دا~لا -~ح- ةملا ¸ل=م ¸ي-ر ¸' ين=ولا ي-ع~لا ¸ل=~لا ¸ي-ر ¸' ة-رو+~=لا ¸ي-ر ¸م تارا==`ا 1ŸŸ `ف ة-و-علا ¸يناوقلا š=- ا~يف ام' ·
-دا~لا ¸م ةينا`لا -رق-لا -~ح- ة-رو+~=لا ¸ي-ر .-· ¸م _ل' را==`ا نو´- 1Ÿ5 ة-~نلا- .احلا و- ا~´ ةقح` نو´- ` ة-و-علا ¸يناوقلا _لع ة-ا·رلا¸ ·
-دا~لا ¸م -ري=لا -رق-لا -~ح- ة-داعلا ¸يناوقلا¸ تاد-اع~لل 123 -دا~لا ·يلع --ن ام -~ح¸ . 1Ÿ7 ¸م امو- ن¸ر~ع .`= يف -رار· ¸ل=~لا رد--
-دا~لا --ن دقف يروتسدلا ¸ل=~لا تارارقل ةيما¸ل`ا -وقلل ة-~نلا- ام' .-را==' _-را- ž9 --ن يروتسدلا ¸ل=~لا .~ع دعاوقل ددح~لا »ا=نلا ¸م
¸ع= يل ةل-ا· ري=¸ ة-راد`ا¸ ةي-ا-قلا¸ ةيمو~علا تا=ل~لا ةفا´ل ةم¸لم ا+ن' _لع.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->